Utrechts Nieuwsblad vrijdag 19 juni 1959

OPLAGE S3.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drilt 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V ïb.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koeman » Dra J R Nieuwenhui » VRljDAG 19 JUNI 1959 87e JAARGANG No 41 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink lelegram-adres Nieuwsblad Telefoon 1 É 4 3 1 7 lijtien Giro 154949 Kamer aanvaardt wetswijziging Dienstplichtige kan naar Nieuw^Guinea Amendement Rijckevorsel werd aangenomen K^nielend voor haar vader Prinses Beatrix werd ere'Commandeur der Johanniter Orde H.K.H prinses Beatrix is vanmiddag in de Ridderzaal van het Binnenhof in ' s-Gravenhage geïnstalleerd als erecomman deur van de Johanniter Orde in Nederland tijdens een plechtige Ridderdag die ook door Hare Majesteit de Koningin en Z.K.H de prins der Nederlanden landscommandeur van de Johanniter orde in Nederland en H.K.H prinses Irene werd bijgewoond Op deze indrukwekkende en kleurrijke plechtigheid die ook '' e herdenking was van het 50-jarig bestaan der Nederlandse orde heeft de Prins welkomstwoorden gesproken ^ iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiniuiiiiiiiiiig 1 Voorwaarden voor i uitzending Van onze parlementaire redacteur ' Met 73 tegen 41 stemmen heeft de Tweede Kamer gisteren de wijziging van de dienstplichtwet aangenomen waardoor het mogelijk wordt overeenkomstig de daartoe in 1956 gewijzigde Grondwet dienstplichtige miUtairen eventueel naar Nieuw Guinea te zenden zonder dat hun toestemming daarvoor nodig is Tegen stemden PvdA de twee aanwezige communisten en de twee leden van de PSP MINISTER V d BERQH Militaire kastjes alleen open op speciaal bevel Van onze Haagse redactie De minister van defensie heeft bij landmacht-order enige voorschriften gegeven voor het inspecteren van kasten kisten koffers e.d van militairen QESPANNEN SFEER AAN KUST VAN NATAL Ernstige relletjes in Durbans negerwijk Politie vocht tegen duizenden Bantoes EISENHOWER EN DE QAULLE Parijs verheugt zich op ontmoeting Minister Sidney van den Bergh debuterend in de Kamer herinnerde in zijn antwoord eraan dat in 1956 algemeen werd erkend dat met de hui dige verhoudingen in de wereld de vroegere beperking van de uitzending van dienstplichtigen buiten het koninkrijk in Eu ropa ongewenst is Dat gevoel is sedertdien nog versterkt en verder uitstel van de wijziging van de dienstplichtwet volgens het verlangen van de PvdA kon de minister daarom niet aanvaarden Het beleid van de regering ten aanzien van Nieuw Guinea is echter onge mjzigd De parlementaire defensie commis-•le zal vertrouwelijk volledig worden mselicht wanneer dienstplichtigen naar Nieuw Guinea worden uitgezon oen De voorrang zal worden gegeven wn vrijwilligers als dat mogelijk is Teneinde parlementaire controle Jiojelijk te maken had de heer Wier « a P.v.d.A een amendement inge diend volgens hetwelk dienstplichti 8en alleen zouden kunnen worden « itjezondpn naar Nieuw-Guinea in sevolge een Koninklijk Besluit dat ^» u moeten worden gepubliceerd in W Staatsblad met vermelding van Je diensten die zullen worden opge "' isen en de eenheden die voor het " Trichten van die diensten zullen « orden aangewezen Bovendien wilde de heer Wierda ' iilkens zijn amendement in de TOistpliehtwet vermelden dat aan Wi Koninklijk Besluit geen uitvoe ™ g Wordt gegeven „ aleer drie weken ^ W Verstreken na dagtekening van "?' staatsblad waarin het is ge aatst " " e wachttijd van drie weken en de ennelding van de bijzonderheden "" itrent de uit te zenden eenheden •« mden de heren Berkhouwer '" VD en Van Rijckevorsel KVP Advertentie ¦¦¦¦^ Hoetucl gistermiddag het debat in de Tweede Kamer over de wyziging van de Dienstplichtwet nogal „ tam " verliep keek minister Sidney van den Bergh zo nu en dan toch enigs zins verrast over zijn bril vanaf de regeringstafel de Kam.er in militair onaanvaardbaar De indie ners van het amendement hadden vol gens hen een antieke opvatting van tijdige bescherming tegen dreigend gevaar Ook minister Van den Bergh had er onoverkomelijke bezwaren tegen in het Staatsblad te ver melden welke eenheden zullen worden uitgezonden En naar aan leiding van de drie weken wacht tijd vroeg hij In welke tijd leven wij Die bepaling is volkomen on aanvaardbaar Ook een noodwet Zie verder pagina 3 Van onze Parijse correspondent Een officiële reactie van Franse zij de op Eisenhower's aanbod deze zo mer generaal De Gaulle te ontmoe ten teneinde met hem een regeling te vinden voor de kwesties die lussen de Ver Stalen en Frankrijk hangende zijn is niel gegeven Men is in regeringskringen te Parijs echter uiterst verheugd over deze toenadering en men verwacht dat de ontmoeting Eisenhower-De Gaulle mogelijk gevolgd door een ontmoeting Eisenhouwer-De Gaulle MacMil-lan of wat waarschijnlijker is ge zien de nog altijd bestaande en tente cordiale voorafgegaan door een gesprek van beide laatstge noemde staatslieden eind juli of begin augustus in de Franse hoofdstad zou kunnen plaats vin den Niet voor die tijd omdat De GauUe in de eerste helft van juli zijn Afri kaanse reis zal maken De punten van wrijving tussen de Ver Staten en Frankrijk binnen NATO en SHAPE zijn genoegzaam bekend Hun oplos sing zou waarschijnlijk veel gemak kelijker worden wanneer Frankrijk DIT U.N TELT 20 PAGINA'S = Het artikel 33 van de Dienst = g plichtwet dat thans de uit = = zending van dienstplichtigen = = naar Nieuw-Guinea mogelijk = = maakt geeft als voorwaarden = = waaronder dienstplichtigen = = voor diensten buiten Europa = = bestemd kunnen worden = = 1 In geval zij daartoe hun = = toestemming geven = = 2 In geval van oorlog of = S oorlogsgevaar = = 3 In geval van andere bulten = = gewone omstandigheden = = door machtiging van de = = Kroon Ë = 4 In gewone tijden indien de g = bepaalde oefeningstijd niet = = wordt overschreden Indien = = onvoorziene omstandighe S = den dit zouden verhinderen = = kan de verlenging zonder = = hun toestemming niet lan = E ger dan vier maanden = = duren 5 ^ miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii ^ Db order luidt Aangezien het is voorgekomen dat zonder geldige redenen aan mili tairen orders werden gegeven om by hen in gebruik zijnde kasten kisten koffers e.d te openen ten einde de inhoud daarvan te laten onderzoeken bepaal ik dat — on verminderd de bevoegdheden van hen die met het onderzoek naar strafbare feiten zijn belast — een dergelijke order slechts door of namens dB commandant van een compagnie of overeenkomstige een heid mag worden gegeven om vast te stellen dat de uitrus ting welke zich In een kast be vindt op de voorgeschreven wijzeis opgeborgen Indien er verdenking bestaat datzich in een kast kist koffer e.d.geschriften of afbeeldingen be vinden als bedoeld in artikel 19 onder c van het reglement be treffende de krijgstucht Deze order is kennelijk uitgegeven in verband met het incident op de vliegbasis Woensdrecht met de ser - geant vlieger M „ die geweigerd had zijn kastje met particuliere corres pondentie te openen M is daarop voor enkele dagen ondergedoken De verwachting bestaat dat ook voor de luchtmacht een dergeiyue order zal worden gegeven Aangezien de order geen terug werkende kracht heeft zal zij geen Invloed hebben op het incident Woensdrecht als een volwaardig lid zou worden toegelaten tot de zogenaamde „ Atoom-club " Meer zekerheden Tot nu toe bestond daarvoor aan Amerikaanse zijde weinig geneigd heid Men mag veronderstellen dat het bewind van De GauUe in dat op zicht meer zekerheden aan de andere partners biedt dan dat van de elkan der opvolgende regeringen van de Vierde Republiek Walter Lippmann de wilingelich te commentator van de New York Herald Tribiine voorspelt dan ook ¦ dat er tussen de Ver Staten En geland en Frankrijk een akkoord stand zou komen overeenkomstig hetwelk zij op voet van gelijk heid in de toekomst beslissingen zouden nemen over het gbruik van kernwapens „ waar ook ter wereld " De door de militaire medewerker van de „ New York Times " voorspelde uitbreiding van de Franse zeggen schap in de commando's van de NATO acht men te Parijs zeer waarschijn lijk Volgens dit blad zou binnenkort een Franse generaal als adjunct-opperbe velhebber van SHAPE worden be noemd een Franse admiraal tot com mandant van de Middellandse zee vloot van de NATO en een andere Franse admiraal zou het commando krijgen over de westelijke sector van die vloot Nederlaag voor Eisenhower Am senaat verwerpt benoeming Strauss De Amerikaanse Senaat heeft don derdag de benoeming van Lewis L Strauss tot minister van handel door president Eisenhower met 49 tegen 46 stemmen afgewezen Het uiteindelijke resultaat van de lange verbitterde strijd over deze benoeming is niet alleen een neder laag voor Strauss maar ook voor president Eisenhower De president had zich voor 100 procent achter de benoeming gesteld die hij op 17 januari aan de Senaat had voor gele ' Sinds 1925 heeft de Senaat geen mi nisterbenoeming meer afgewezen Na nogal omvangrijke en ernstige relletjes die donder dag de hele dag hebben ge duurd en waarbij minstens drie Bantoes zijn gedood en talloze Bantoes en politieman nen gewond werden heerst in de Zuidafrikaanse havenstad Durban op het ogenblik een uiterst gespannen sfeer Vele blanken In de voorsteden heb ben gisteravond hun huizen verlaten om veiliger oorden op te zoeken en de politie vocht nog tot laat met negerbetogers bij ' et licht van in brand gestoken regerings - en kan toorgebouwen huizen en winkels De Bantoes zelf trokken zich ten slotte terug in de wijken Cato Manor en ' Chesterville en barricadeerden de wegen hierheen De politie van Durban ranselt In op de hysterische menigte Afrikaanse mannen en vrouwen om hen terug te drijven naar i Cato Manor de negerwijk van deze Zuidafrikaanse havenstad nadat er bö betogingen door negervrouwen ernstige onge regeldheden waren ontstaan g Een recente opname van het ^ g Koninklijk gezin Prins Bern H U hard vertoont met de projector Ij M kleuren)-dia's waar allen met g j belangsteïiing naar fcyfcen Ko = p ningin Juliana en prins Bern J p hard hebben de foto ter be ü g schikking gesteld uon het Prins H g Bernhard/onds en de Anjer s m fondsen Foto M C Meyboom g iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiniiiiiiiiiiiili Grieks-Joegoslavische toenadering De Griekse en de Joegoslavische minister van buitenlandse zaJcen Averoff en Popovitsj hebben don derdagavond na besprekingen te Athene die twee dagen hebben ge duurd een communiqué uitgegeven waarin onder meer wordt gezegd dat de bestaande meningsverschillen niet de verdere samenwerking op grond van de vriendsohappelUke betrekkin gen tussen beide landen mogen ver hinderen Er werd voornamelijk gesproken over gemeenschappelijka kwesties Er IS een voortdurende vooruitgang in de betrekkingen tussen Grieken land en Joegoslavië te constateren aldus de ministers Zij tekenden twaalf ontwerp over-eenkomsten over economische cultu rele en technische betrekkingen en grenskwesties Er komen meldingen binnen waar uit op te maken valt dat de onlusten zich thans verder langs de zuidkust van Natal verspreiden De politie heeft nu een cordon om Cato Manor getrokken en verklaard dat zij de ondusten tot de omgeving van de bewuste bierhal heeft weten te localiseren doch in feite hebben de Afrikanen nog steeds de hoofdweg die naar Cato Manor leidt en ver scheidene andere belangrijke punten in handen De ongeregeldheden begonnen toen een grote menigte hysterisch gillende Bantoevrouwen vermoedelijk uit wraak omdat de politie een grote hoeveelheid clandestien gestookte drank vernietigd had een bierhuis in de negerwijk Cato Manor bestormde De politie poogde de gillende menig te die weldra vijfduizend vrouwen sterk was te verspreiden Een groot aantal negers snelde de Afrikaansen echter te hulp zodat de politie ten slotte genoodzaakt was het vuur te openen Hoewel de kwestie met de clan destine drankstokerij wel de di recte aanleiding tot de moeilijkhe den heeft gegeven liggen de oor zaken tot de onrust veel dieper Stadsautoriteiten hebben echter verklaard geen volledige zekerheid te hebben over de beweegredenen die tot de demonstraties van de vrouwen hebben geleid In Cato Manor zijn in 1949 ernstige rassenongeregeldheden voorgevallen waarbij de Afrikanen zich tegen de in het gebied woonachtige Indiërs hebben gekeerd en tientallen Indische families hebben vermoord Er vielen toen 142 doden en duizend gewonden Onder de hoge gasten bevonden zich behalve de Koningin en de prin sessen de minister van sociale za ken en volksgezondheid mr dr Ch van Booy de commissaris der Ko ningin in de provincie Zuid-Holland mr Klaasesz de lord prior van „ The Most Venerable Order of the Hospital of St John of Jerusalem " lord Wakehurst de Herrennieister " van de Duitse Johanniter Orde de prins van Pruisen Wilhelm Karl de coad.(utor van dp Zweedse Johanniter Orde Baron Varl do Geer van de commendatoren van de Zwitserse en de Hongaarse orde resp dr Von Stiirler en prof dr Varga von Kibéd en de coadjutor van de baïye van Utrecht H 3 baron van Nagell Het gehele kapittel der Johanniter Orde in Nederland waarvan prins Bernhard landcommandeur is woon de de plechtigheid bU In zijn welkomstwoorden releveer de de Prins dat vijftig jaar geleden het initiatief tot de oprichting van de Johanniter Orde in Nederland werd genomen door prins Hendrik der Ne derlanden De Prins uitte grote dankbaarheid aan het Roode Kruis voor de steun en samenwerking in de loop van vijf tig jaar ondervonden " In zijn herdenkingsrede tekende de Prins uitvoerig de historie van de orde in tijden waarin de medemens dringend behoefte nodig heeft aan medische hulp en verzorging doet de orde met haar helpsters en in sa menwerking met de Rode-Kruisorga nisaties haar werk zo zei de Prins Naast de taak tol het verplegen van gewonden en zieken wordt in het Koninklijk Besluit tot instelling van de orde eveneens als taak van de Johanniter Orde in Nederland genoemd het oprichten en in stand houden van ziekenhuizen en soort gelijke inrichtingen " Deze taak aldus prins Bernhard wordt thans en werd in het verleden daad werkelijk vervult maar zü gaat in de tegenwoordige tijd boven de krachten van onze orde Wij heb ben het ernstig geprobeerd " zo zei hiJ De Prins sprak er zijn dank en waardering over uit dat zo talrijken zich biJ dit pogen daadwerkelijk heb ben gegeven en hij besloot Het werk onzer orde wordt door hen allen geschraagd gedragen en gesteund Maar nimmer zullen wg vergeten dat God dit werk leidt In tijden van voorspoed en tegensla gen " De ridderslag Na zijn rede kreeg prinses Beatrix de ridderslag waarmee zij op voor stel van het kapittel gedaan op 14 A.N.W.B voorstander van proef met parkeerschijf De ANWB heeft zich tot de 23 groot ste gemeenten in ons land gewend met het dringende verzoek niet over te gaan tot het plaatsen van parkeermeters maar eerst een proef tB nemen met parkeerschlj ven De bond heeft aangeboden zioh te belasten met de aanmaak en dB gratis verspreiding van deze parkeerscliijven De proef zal geen kosten voor dB gemeente met zien brengen. De ANWB is vooral gekant tegen de invoering van de parkeermeters om dat men dit in tegenstelling acht met de indertijd fel bevochten wij ziging van de motorrijtuigenbelas tmgwet waarbij het parkeren op de rijbaan uitdrukkelijk werd vrij gesteld van belasting mei benoemd werd tot ere comman-deur van de orde Terwijl de Prinses vóór hem kniel de zei de Prins vanachter de kapit teltafel dat de bereidsverklaring om het ere commandeurschap te aan vaarden een ernstige verplichting op de nog jonge schouders " van de Prinses legt Vanaf heden krijgt ge dus een stuk verantwoordelijkheid jegens on ze orde in handen Moge God u wijs heid en de liefde geven om deze ver antwoordelijkheid op de juiste wijze en het juiste moment gebruiken " De Prins sprak hierop de tekst van de gelofte dezelfde die van een rechtsridder wordt verlangd uit en vroeg Zijt gij bereid deze verklaring en be lofte tot de uwe te maken en deze overal en te allen tijde gestand te doen wat is daarop uw ant - woord " De Prinses antwoordde Van gan ser harte ja " De commandeur nam vóór de kapit teltafel staand een zwaard en de Prinses daarmee driemaal op de rechterschouder rakend zei hij Met deze drie slagen sla ik u tot ere-commandeur en geef u alle rechten die een erecommandeur van c ' ' Johanniter Orde in Neder land bezit Ere-commandeur Beatrix godvre zendheid barmhartigheid en ge rechtigheid mogen door u steeds en overal worden nagestreefd en bevorderd " Daarop legde prins Bernhard prin ses Beatrix het ridderkruis om en vervolgens de Johanniter mantel Na deze installatieplechtigheld volgden korte toespraken van Lord Wakehurst namens de overige tak ken van de orde en van mr E H G baron van Voorst tot Voorst bal juw-president van de souvereine en militaire orde van Malta afdehng Nederland De ridderdag werd tenslotte beslo ten met het Wilhelmus dat gespeeld door de Kon militaire kapel door de aanwezigen staande werd aange hoord Wat is de Johannites Orde Zie daarover op pag 11 Uitsla fotowedstrijd De fotowedstrijd Richt uw lens op de werkende mens blijkt goed ingeslagen te zijn bij de abonne's van ' t Utrechtsch Nieuwsblad I Bij honderden zijn de foto's op het bureau van het L'N in leverd en teza men laten die foto's zien dat er heel wat gewerkt wordt in de wereld binnenshuis zowel als buiten in de stilte van het land zowel als in de roezemoe zige drukte van de fabriek De uitspraak van de jury Is te vin den op pagina 11 van dit blad »^^»»»^»%*^»»» Advertentie Voor „ op reis " in zon of regen ' n DOT VAN ' N HOEDJE 5.95 7.95 9.9S W ^_ S ^ "' S ' onbeperkte keuze llOajC Oudegracht 130 + 132 Iets warmer WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zaterdagavond opgemaakt te 1115 uur Koude nacht met kans op nacht vorst Morgenmiddag iets hogere temperaturen dan vandaag Wei nig bewolking en zwakke wind ZON EN MAAN Zaterdag Zon op 4.19 - zon onder 21.03 Maan op 20.24 maan onder 4.20 Europees weerrapport = Vrijdag 1 uur v m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stookh onbew 21 Er 0 mm Oslo half bew 18 sr 0 mm Kopen h licht bew 20 gr 0 mm Londen onbew 22 gr 0 mm A'dam licht bew 19 gr 0 mm Brussel onbew 23 gr 0 mm Luxemb onbew 26 gr 0 mm Partis onbew 28 gr 0 mm Grenoble llchi bew 29 gr 0 mm Nice half bew 23 gr 0 mm Bernin licht bew 29 gr 0.1 mm Milnchen zw bpw 2B BI 0 mnt Zurich Hcht bew 26 gr 1 mm Geneve ncht bew 2''gr 0 mm Locarno onbew 25 er 0 mm Wenen zw bew 25 gr 1 mm Innsbruck zw bew 28 gr 0.3 mm Rome llcht bew 30 gr 0 mm Alacclo zw bew 28 gr 0 mm Madrid onbew 32 gr 0 mm Mallorca zw bew 31 gr 0 mm Lissabon onbew 24 gr 0 mm illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilUllUUlS 
Vrijclag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 UTRECHTSCH MlFUWSB Uft Raad akkoord met hom De Keer Hessing in de raadx Maak restaurant nu eens alcohol yrij lAcht stormp]e over secretariaatshuis op het Vreeburg De balletaideling van het Utrechtse dansinstituut Cor Zegers heeft don derdagavond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen de jaar lijkse uitvoering gegeven U ziet hier van links naar rechts Loes van Don gen Lili Hal en Marijke Schouten bezig met een Pas de trois con Mozart Foto U.N.-Van der Werf Als Vader op zijn dag een Philips PORTABLE krijgt don gaat er beslist een van zi\n liefste wensen in vervulling want dan PROFITEERT HET HEIE GEZIN MEE Zo'n modern Philips transistor toestel reist met het gezin mee.Naar bos en hei strand encamping èn voor 2.50 500 uren genot Zó voordelig is dit transistor systeem SCHUURMAN levert U NU dit apparaat van de toekomst uil een unieke collectie in priizen I vanaf \ Al VOOR f 2.50 oer week na ¦ eerste aanbetaling koopt U ^ PHILIPS KWALITEIT GEVONDEN VOORWERPEN Gouden broche filmtoestel in tas rieten mandje met kleppen plm 25 mei in zaak armbandje met rood steentje plm 1 m2 gaas badge zwarte ceintuur kabelslot lipsslot bl vestje gev 7 juni portem le dig tas inh aardappelen enz en linh schildersbenodigheden hand schoen en sleutels 50 postzegels Aan komen lopen jonge cyperse poes Aan komen vliegen kanarie De afdeling gevonden voorwerpen van het Utrechtse hoofdbureau van politie Waterstraat 56 is geopend op werkdagen van 13 tot 16 ' uur Telefonisch worden geen inlichtin gen verstrekt Van onze raadsverslaggever NAAR mijn inzicht ligt de toekomst van de jaarbeurs op de terreinen aan de Croeselaan als ik aan onze Utrechtse beurs denk en daarbij het Vreeburg betrek zie ik d i e com plexen daar als historie Ik vind dat het nieuwe secretariaats gebouw niet op het Vreeburg hoort denk alleen al eens aan het steeds meer toenemende verkeer en dat is de reden dat mijn fractie zich van stem zal onthouden als straks wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de nieuwe plannen van de jaarbeurs om op het Vreeburg te gaan bouwen Deze uit spraak is van de heer De Groot CHU die samen met de heren R e m ij n ook CHU en K i e b o o m PvdA zich via deze stemonthouding verzette tegen de voordracht waarin B en W aan de raad het fiat vroegen voor de bouw van het nieuwe secretariaatsgebouw aan het Vreeburg Dat gebeurde gistermiddag Drie stemmen tegen 2 CHU en 1 PvdA llET overgrote deel van de raad kon dus met de voordracht mee gaan Bijzonder enthousiast was niemand Ik ben bepaald niet onder de indruk van het nieuwe ontwerp merkte de heer Hessing p.v.d.a op De vroegere tekeningen van het gebouw vertoonden althans nog e n i ge allure Maar goed als de heer Oud de supervisor van het Vree burg zich ermee akkoord verklaart zal ik me er niet tegen verzetten Wel wilde deze spreker nog weten wat er op den duur met de Zweedse hal gaat gebeuren en met de andere ontsierende opstallen zoals hij het noemde Met name ook met het oude wrakke secretariaatsgebouw dat er momenteel nog staat en dat hij bepaald ook geen sieraad voor de stad noemde Daarentegen be toogde de heer Bakker a.r dat de ar chitectonische züde van het nieuwe object de raad niets aan gaat dat is een zaak van de supervisor en de jaarbeurs Wel informeerde hl ] of de prijs van het canon niet ver hoogd kon worden en ten slotte pleit te spreker ervoor bij de bouw van het nieuwe pand niet al te vee rom mel te maken en vooral ook niet al te veel parkeerruimte in gebruik te nemen De heer Stuy v.v.d was met één zin klaar Hü wilde graag dat aan het bestaan van de Zweedse hal een termijn zou worden gesteld Hierna ging de heer Leeuwenberg fk.v.p zijn stokpaardje berijden Immers wederom meende hij uit de debatten een ondertoon te hebben beluisterd dat het nog altijd niet gaat met het Vreeburg zoals men zo graag zou willen Wanneer komt er zo riep spr uit nu eindeiyk eens een behoorlijk plein Nu is er de grote kans om schoon schip te ma ken Laten we het dan ook doen drong hij met klem aan Over het bestaande secretariaatsgebouw had spr geen goed woord over Dat staat er nu al veertig jaar en het wordt waarlijk hoog tijd dat dat cavaille eens wordt opgeruimd In zijn wederwoord herinnerde weth De Nooy a.r de raad er aan dat de supervisor inderdaad ak koord was gegaan met de nieuwe plannen Aan de prijs van het canon kan niets veranderd worden daar aan is men sinds de afspraak van 19 37 gebonden Met een zucht van verlichting merkte de wethouder nog op dat de gemeente gelukkig het nieuwe secretariaatsgebouw niet be hoeft te bouwen Wij zijn er van af zei hij kennelijk opgelucht De Zweedse hal komt als het ware vóór de deur van de jaarbeurs en het spreekt vanzelf dat wij dat oude ge bouwtje geen dag langer op het Vreeburg gedogen dan strikt nodig is De huur loopt 1 oktober af en de jaarbeurs zal de eerste zijn die de afbraak van harte zal toejuichen Overigens geldt dat ook voor alle andere opstallen Alle tenten en kra men zullen worden opgeruimd Als nieuwtje bracht de heer De Nooü nog in de raad die overigens be paald in vakantiestemming ver keerde velen waren afwezig dat juist die morgen de officiële aan vraag door de jaarbeurs was inge diend compleet met alle tekeningen en dat nu pas de dienst van de wederopbouw de vereiste vergunning kan afgeven Met drie stemmen te gen besloot Utrechts raad ten slotte medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuw secretariaats huis en wel op het Vreeburg Raadsbenoemingen De Utrechtse raad heeft gisteren de volgende onderwijsbenoemingen goedgekeurd leraar Nederlandse taal en letterkunde Stedelijk Gymnasium de heer A L Sötemann Leraar in vaste dienst gemeente lijke handelsdagschool de heer J F M Koeken Onderwijzeres openbare school voor g.l.o Mecklenburglaan mevrouw C d Raadt Henzen Twee onderwijzers openbare school voor g.l.o Noordzeestraat 20 de heren A H van Reeuwijk A L Jansen Onderwijzer openbare school voor buitengewoon lager onderwijs Kruis dv.'arsstraatö W H M Flessen Onderwijzeres openbare school voor gewoon lager onderwijs Marislaan 1 mej E A C Muijderman Onderwijzeres openbare school voor gewoon lager onderwijs Koekoeks plein mej A Lansing Vakonderwijzeres handwerken open baar lager onderwijs mej H Dave laar Onderwijzeres openbare school voor u.l.o Laan van Chartroise 90 A de heer H J van Ek Resumerend ging Utrechts raad dus akkoord me het zich garant stellen van de 3 miljoen gulden die de Jaar beurs gaat lenen voor haar nieuwe huis De grond is in erfpacht met de imperatief gestelde eis dat binnen 6 maanden nadat de akte gepaseerd is met de bouw moet worden begonnen 40-jarige jubilea bij de spoorwegen Advertentie Moeder wist't wel Maar ook U kent nu haar keuken geheim ' t Is de Maizena Duryea die de groenten zo lekker maakt Bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht zullen in juli de veertigjarige jubilea gevierd worden van de heren H T van den Heuvel hoofdconduc teur op 21 juli H Cruijs adj - commies 1ste klas op 3 juli J A van Schalk onderladingmeester op 9 juli J P B van Dolder onderladingmeester op 9 juli J A Mathiisen machinist op 14 juli Allen werkzaam bij de dienst van de exploitatie H J Stork commies titulair bij de dienst van economische zaken op 15 juli Mej J H Dik com - mies titulair bij de financiële dienst op 28 juli A Nieuwenhuijsen tech nisch assistent bij de financiële dienst op 21 juli Bij de centrale inkoop - en magazijndienst J F Vetzo hoofdcom mies 2de klas op 21 juli en S J Door nink commies titulair Bij de afdeling werkplaatsen J J van Veen motor bankwerker op 28 juli De oudste inwoonstei van Baam de 104-jarige „ mevrouw A M Korthals Fuchs is gisteren plotseling overle den cJ^uck iIq e rsLl f ' Mimen dags niet deelachtig worden Heeft hij dan geen moreel recht op een zy het nog zo be scheiden deeltje van de dassenvoorraad die zondag over dit lage land wordt uitgewor pen Mag oOk hy niet een kleine RoUs Royce een aardig landhuisje een bescheiden zee waardig jacht ontvan gen voor xijn vaderlij ke zorgen al moogt gij die dan niet letterlijk doch overdrachteiyk stellen op het credit van zun zorgen voor medemens en menigte Neen de zegeningen van het échte vader schap zun my niet ge worden hoe dikwyis ik my die in myn schoonste dromen ook heb voorgesteld Ik zag dan hoe mijn kleine koters tot bloeiende jongelieden werden en van jonge lieden tot ferme man nen in de maatschap pij In die dromen dolden ministers ambassa deurs bankdirecteuren frietenverkopers Ka merleden hoogleraren en Usberelders aan Vader Floris Denkt u zondag even aan vader Floris ïk ben toch in dit hoekje uw vaderlijke vriend die u uw fei ten txjont En als u mij wel eens hebt gadegesla gen rustig wandelend door deze stad Utrecht — woorden van troost en opbeuring sprekend tot wie dat behoeven schouderklopjes uit delend aan wie dat tot hun sterkte nodig hebben hier en daar schalks in een wang knijpend of de hand bemoedigend leggend op een olijk lokken kopje — als u mij zö wel eens hebt gadege slagen op mün dage lijkse gang door stra ten en over pleinen dan zult gij toch zeker wel willen erkennen dat de populaire en al om-geprevelde koze naam vader Floris niet misplaatst is Moet daarom deze vader die de zegen des vaderschaps niet deel achtig is geworden de zegeningen dea vader - myn stramme voeten zaten admiralen ruim tevaarders staatsra den tévé herossen en liedjeszangers by my op schoot Ware mU het reële vaderschap ten deel gevallen welk een dozyn zou myn vader trots gerechtvaardigd hebben het voorbeeld van het hoofd des ge zins zün milde opvoe dingswyze zyn inzicht in pedagogische za ken zyn relaties met de grootsten van dit kleine land zou het twaalftal kwieke zo nen hebben opgestuwd naar de hoogste hoog ten van de samen leving Doch dit alles was slechts in de droom het ontwaken bracht de ontgoocheling Niettemin was hy geen vader voor de misdeelden de een zamen de dorpsgek ken de benarden En komen hem daarom niet — zondag — de liefde en de ge sohenkenstroom toe die de anderen dan zullen toevloeien FLORIS FLANEUR W olkszctngdag in Utrecht De jaariykse volkszangdag zal in Utrecht woensdag 24 juni worden gehouden op vUf plaatsen In Julia napark om 10.45 op het Herder plein om 10.45 op het Maasplein om 9.30 uur op het Janskerkhof om 9,30 en in het Wilhelminapark om 9,30 uur Autoped verdwenen Uit de hal van een flatwoning aan de Geulstraat te Utrecht is donder dag een autoped gestolen ter waarde van 24 — De step was eigendom van de familie L K Motor contra fiets Kort voor zes uur donderdag botsten op de Laan van Nieuw Guinea hoek Spinozaweg te Utrecht de motorryder A J de G met op de duo zyn vrouw en de 24-jarige wielt-ydster mej J A A allen uit Utrecht Mej A liet de doorgang voor de motor niet vrü zo meldt het politierapport en de be stuurder kon ondanks krachtig rem men een aanrüding niet voorkomen Do beide dames vielen en kregen schaafwonden aan handen en knieën Familie kampeert op een terrein in Schaakwijk Van een onzer verslaggevers In de zonnige weken is kamperen een geliefde bezigheid Maar in een enkel geval is dit niet zo Dan zijn er huisvestingsmoeilijkheden Het szin H Kuipers bijvoorbeeld lijdt eronder Vandaar dat het op eeii terrein bfl de Schaakwijk in Utrecht-noord een tent heeft opgeslagen en daarin woont Man vrouw en vier kinderen van 8 6 5 en 4 jaar drie jongens en een meisje Voorheen woonde men in de Nico laas Ruyohaverstraat in een boven huis De huurbetalingen liepen niet vlot om het zacht uit te drukken De familie Kuipers houdt vol en toont met postwissels aan dat er in middels wel betaald is Maar toen de kantonrechter met deze zaak te maken kreeg waren de feiten an ders Men is trouwens oök niet naar de zitting gegaan Nu zegt men de kin deren waren ziek Maar daarvan is Indertyd geen enkele melding ge - maakt Men liet gewoon verstek gaan en werd omdat het met de huurbe talingen niet goed zat volgens wet en regel op 21 januari van dit jaar ver oordeeld tot ontruiming 15 maart was het perceel nog nietontruimd 11 mei volgde uitzetting.Onderdak werd het gezin aangebo den in het nachtasiel en in eentijdelijk verblijf aan de Cartesiusweg.Men weigerde hiervan gebruik temaken en ging bij buren in Maar hetis te denken dat een inwoning vaneen gezin met vier jonge kinderen naenige tijd onhoudbaar wordt Vandaardat men nu kampeert En daarbij een beroep gaat doen op publiciteitsorganen Die niet anders kunnen doen dan — overeenkomstig de leiten — berichten dat het zoals bij elke uitzetting ongeacht de achter gronden een zielig geval is maar dat men die gezien de van rechtswege genome maatregelen alleen maar kan zien als een gevolg van eigen schuld Advertentle Ook van de beroepstermijn die aan wezig was heeft men geen gebruik gemaakt Er zijn zo verneemt men van gemeentelijke zijde gevallen waarin mensen volkomen buiten hun schuld op straat komen te staan Dan doet men al het mogelijke om die mensen te helpen Daarbij zou het onrechtvaardig zijn voorrang te gaan verlenen aan gevallen waar bij men door eigen schuld in moei lijkheden is geraakt Als men zich voor onderdak in het nachtasiel aanmeldt zal men zeker geholpen worden Mogelijk maar dat moet dan nog even bezien worden kan ook nog gebruik worden gemaakt van het eveens eerder aangeboden onderdak aan de Cartesiusweg Als het gezin Kuipers er de voorkeur aan geeft in de openlucht te verblijven dan doet het dit thans — naar de inlichtingen van gemeentelijke zijde uitwijzen — geheel uit vrije wil Evenzeer als men door de huiseige naar niet op tijd te betalen in januari gevonnist werd Een andere zaak is dat volgens de voormalige huurder de huiseigenaar de laatste maanden de huur niet meer kwam ophalen Sommigen vermoeden dat dit een „ handigheidje " kan zijn geweest om daardoor de hem ken nelijk onwelgevallige huurder te dwingen op andere wijze te betalen mogelijk erop rekenend dat de regel maat der betalingen dan wel eens zou kunnen worden onderbroken Ook deze zienswijze zouden de be trokkenen te bevoegder plaatse ken baar hebben kunnen maken maar ook dit werd voor zover is na te gaan verzuimd f 158 - Jac van Campen 36 nieuMe directeur van Esplanade SCHUURMAN SERVICE ^ k$m$0 ^ Als opvolger van de heer O H Nachbar 55 aan wie op eigen ver zoek per 1 september van dit jaar eervol ontslag is verleend als direc teur van het restaurant Esplanade te Utrecht is met ingang van diezelfde datum benoemd de 36-jarige heer Jac van Campen sedert 4 jaar werkzaam als bedrUfsleider bij hotel-restaurant Suisse te Amsterdam Philips speciaalzaak ST JACOBSSTRAAT 53 OUDEGRACHT 260 ZEIST SLOTLAAN 245 De heer Van Campen werd geboren in Leeuwarden waar hij zijn eind diploma hbs behaalde Per 1 juli 1940 kwam hij in het vak Gedurende zijn opleiding doorliep de nieuwe Espla - nade directeur alle afdelingen van het hotelbedrijf zoals de wijnkelder de keuken de administratie Twee jaar bracht de heer Van Campen door in Zwitserland en hij bezocht de hotelvakschool in Den Haag De heer Van Campen werkte onder meer twee jaar als algemeen directie assistent bij hotel Bloemink in Apel doorn en ging vandaar naar N.V hotel Suisse aan de Amsterdamse Kalverstraat „ Ik ken Utrecht oppervlakkig " zo vertelde de nieuwe directeur ons „ maar ik ben al bezig me er helemrial in te verdiepen Uiteraard wil ik ook de mogelijkheden weten die ik voor 4iet bedrijf kan benutten " De heer Van Campen is getrouwd en heeft een dochtertje van 5 jaar Hij was zeven jaar penningmeester van de V.O.L de vereniging van oud-leerlingen van erkende hotel vakscholen Dn C Pompe overleden Het bureau van de hoge commis saris van vluchtelingen der Verenig de Naties deelt mede dat plotse ling na een operatie is overleden dr C Pompe adjunct-vertegen woordiger in Duitsland Hg over leed donderdag in het Stads - en Aka demisch ziekenhuis te Utrecht Dr Pompe werd geboren 21 no vember 1925 hij studeerde rechten aan de universiteit te Utrecht en aan de Haagse Van 1951 af was hij bij het Neder landse ministerie van buitenlandse zaken werkzaam Een jaar later kwam hij in dienst van de hoge commissaris der Verenigde Naties voor vluchtelingen Hij werd adjunct-vertegenwoor diger in Frankri,ik later vertegen woordiger in Egypte in 1957 ging hü naar Oostenrijk en in april 1959 werd hij adjunct-vertegenwoordiger in Duitsland De begrafenis geschiodt zaterdag 20 juni uit de Sint Augustinuskerk in Utrecht om half elf De Haan Serde De Nederlander Jo de Haan is te Parijs derde ge worden in een wegwedstrijd over 80 km In de sprint werd hij ver slagen door de Fransen Dejouhan net en Le Dissez Voor alle drie renners werd 2 uur 4 min 46 sec ge noteerd Op een terrein in de Schaakwijk te Utrecht kampeei't een gezin uit huis vestingsmoeilijkheden In de zon lijkt het aardig maar het is nv al behelpen Laat staan als de regen komt Advertentie Ook vooi D.EN H SHORTS ¦ SPORTHUIS lympia STEENWEG 33 TEL 14096 Burgelijke stand UTRECHT — Geboren Ever dina J d v A Betzold en E J Schoonheim v d Marcks^raat 13 Teunis L A z v T Dickhotf en S Luttje Florastraat 6 Peter z v 1 W Korporaal en N E Muyiwijk Bandoengstraat 33 bis Cornelia C M d V J F de Heus en M M V d Eng Heüermansstraat 22 is Adelgoiida W A d v C J van Dijk en J S M Vocking Wielin genstraat 1 Johanna C d v J C v der Wacht en W v Rosengar ten Kockstraat 14 Peter M z v J S Mieris en S J v ter Meij Borneostraat 34 Anthonius z v A \ Tts en M v de Kraak Omloop 6 bis A Monique M d v G E W Linskens en J C M Weggeman Hooft Graaflandstraat 167 Peter R z V R V Egdom en C H t.avoor Surinamestraat 83 Johannes A J z V J J Paarlberg en E C Mar tens Zeist Ln v Cattenbroeck 1 A Cornells A z v A de Goede en W F Slagmolen De Bilt Mamuchet weg 3 Catherine F d v J W Steenbeek en M Hugenholtz Bun nik Pr Beatrixstraat 38 Erna d V L Kel en A de Roo Burg Nor bruislaan 208 Alfred ¦ v A J Smit en D Bals P C Hooftstraat 24 bis Jannv L d v J de Vor en J L Zwitink Jutphaas Plettenburg Sportvelden ^ Is geheelonthouder kwam de heer Hessing Pv.d * in de Utrecht se raad op tegen de voordracht om grond te verpachten aan de N.V L P G die op de Lage Weide een restaurant annex pompstation wil bouwen Deze uitspanning komt langs een grote verkeersweg en zo meende de heer Hessing daar zullen voor namelijk deelnemers aan het grote verkeer hun spijzen en dranken ko men nuttigen Welnu als dat zo is dan is naar des heren Hessings me ning absolute onthouding geboden Maak deze zaak nu eens alcoholvru drong de heer Hessing bij de wethou der aan Die op zijn beurt het was dr D e N o o ij die wethouder D e r k s verving zag het nut van een al coholvrije zaak wel in Ik ben zeil geheelonthouder merkte de heer De N o o ü op dus dat behoeft u mij niet te gaan uitleggen In genoemd restaurant komt dan ook geen ver gunning maar een verlof Ik geef toe dan is er dus toch alcoholgebruik bier en dat zou zeker ook funest zijn In de erfpachtvoorwaarden Is he)emaal niet gesproken over ont houding Daarom leek het de wethou der goed de voordracht aan te hou den en de zaken nader te bezien Al dus werd besloten Het laatste punt van de agenda betrof de te maken sportvelden m Tuindorp-oost Mr L o o t e n WD was hele maal niet te spreken over de wijze waarop men deze velden had ge pland Immers de Stichting 1,0 had nadrukkelijk gewild dat er een ver hard terrein zou komen Tussen de gemeentediensten en het stichtings bestuur is een-elkaar-niet-begrijpen aan de orde geweest en dat betreurde spr Na enige vragen van technische aard te hebben besteld kwam ook dr J o n g h PvdA aandragen met het verzoek om een verhard ter rein En mr Eykelentaori KVP deed een onthullende mede deling nl dat Utrecht nog 80 voet ' balvelden mist en dat zulk een ver hard terrein bepaald nodig is zeker voor de schooljeugd Nadat de heer Bakker AR de kwestie van de drainage te berde had gebracht was wederom het woord aan wethouder De N o o ij die heel goed begrip toonde voor de verlangens van de raadsleden Maar het is al zo moer lijk zo betoogde hij om gelden los te peuteren voor sportvelden Zulk een verhard terrein zou zeker op verzet stuiten Het beste leek de w e t houder deze voordracht maar aan te nemen en te zien wat er later gedaan kan worden Mr L o o t e n merkte nog oip dat de door de amb ' tenaren gebrachte cijfers niet juist zouden zijn Jn het algemeen achtte spr het wenselijk dat de dienst een ambtenaar aantrekt die verstand heeft van zaken sportvelden betref fende En met name wat de inzaaiing betreft Waarom ook niet met het be stuur van de stichting l.o erby be trokken Dat de dienst geen deskundigen zou Bejaarde fietser omver gereden De 64-jarige mejuffrouw M J Z werd vanochtend omstreelcs elf uur in de Adelaarstraat te Utrecht bij het passeren van een rechts gepar keerde auto geraakt door de bak van een haar weer passerende truck met oplegger Mej Z wei 1 van haar fiets geworpen Zij klaagde over haar heup Voor onderzoek werd het slachtoffer per auto van de GG en GD overgebracht naar het Sint-Antonius ziekenhuis Zie voor stadsnieuws ook pagina 7 Getrouwd R Koning en E T Lever P Nieuwlandstraat 77 G W Brouwer W A Vultostraat 75 en C G Ravier Lange Smeestr 23 H Schouten Leeuwerikslraat 9 bis en W H Kars Kanaalstraat 212 bis F H G Meijer en C J de Sueur Hoogravenseweg 69 F D van der Hilst en A H M Mulder Amsterdam Amstelveenseweg 175 III G E Morren Spar.straai 49 en M C Henderik Rijnlaan 103 M J Roerhorst en J N Benschop Mar nixlaan 38 A II W Wirds en F Al bert Looplaatsoen 66 J H Bet man en A A Hoogendoorn Vree lanthof 24 K de Kloet Maarssen Binnenweg 27 c en G Lucassen v Egmondkade 96 Overleden Jan W Halber stadt 7 j Rpnkum Kloostorpad 5 Harretje van Hoegee geh m P Oostveen 62 j Havikstraat 46 Ni colas Lanser geh m H de Brau wer 59 j Stationsdwarsstr?a ' 1 his Jan Vermeer geh m J S Hage man 64 j N Sopingiusstraat 54 Albertus J Grünfeld geh m J G Roerrigter 69 j v Hoornekade 13 bis Willem Lans wed v Rakid jah 80 j Zeist J de Meestersfr 31 Cornells A Pompe geh m M Barker 33 j Bad Honnef Did Gerardet Allee 15 IJbeling F de Jonge geh m G Bruins 42 j Dr H Th ' Jacoblaan 19 hebben bestreed weth D e Nomi Wij laten ons voorlichten door a zaaiselectiebedrijven staatsbosbeh en het Ned Olympisch Comit « n zullen het met zijn allen toch m beter weten dan de heer Loot p n vermoedde de wethouder Dat '»» de raad ook mr Looten indóki want zonder hoofdelijke stemmin ' "¦ in " de voordracht onder de haaifr door Advertentie 986285 tonen wij U in een zeer groie collectie Dacron loafers v.a 39,55 Terrylene en org llnnM colberts wasbaar 79.50-95 » Dacron kostuums 93 — t.m 248 Dacron pantalonswasbaar 36 — t.m 69.51 Ook in grote maten EXCLUSIEVE HERENKlEOINe POTTERSTRAAT 14 UTRECHT IEL usu AGENT FOR DAKS AND NKHOISO * ' tA rjfivDA VRIJDAG DE VERENIGING Mariaplaate 19.30 Ui Ruilbeurs Utr Verzamelaarsclub REST CAMBRIDGE Vreeburg 19.31 u Ruilbeurs De Verzamelaar TIVOLI 20 uur Mysterteshow Kalanaj MALIEBAAN 27 ca 21 uur Detllé voor garnizoenscommandant militairen van Avondvierdaagse DE WOONSTEDE Achter St Piettr 19 30 uur Ds G J Zwnferink DOMKERK 20 uur Orgelconrert lecrl van het Utr Conservatoriuin B.B ACTIVITEITEN ' Hnofdbnr BB 19 30 uur - Cursus gewonrien-helpers Commandopost 19 30 uur Idem ïer - bindinssdienst Vaaltterrein 19 30 uur Idem redders ploeeen 19 20 21 en 22 Diaconessenhuis 19 30 uur Idem g «- wonden-helpers Rtlksuniversiteit 19.30 uur Idem « e - wonden-selelders Brandweerkazerne Groeneweg 19 51 uur Idem brandweer Hoofdbur BB 19 30 uur Idem stafop - leiding geneeskundige dienst SPEELWEIDE WTLHEI.MINAPARK M uur Concert Rtari<;ontsp door de Chr Muziekver De Bazuin ZATERDAG VAALTTERREIN 9.30 uur B.B.-cursU redders DOMTOREN 11-12 uur Carillonbespe ling STADHUIS 11 uur Uitleg maquette plan-Feuchtinger MALIEBAANSTATION 14-15.30 uur Start puzzelrit Rode Kruis STADION GALGENWAARD 15 uur Start Avond Vierdaagse CAF15 OOSTBROEKSELAAN 16 uur Start Drieprovinclerit Toerclub De Volharding RUC TERRETN 16 uur Voetbahved - striid RUC—JSV TTVOLI 20 uur Kalanag-Mystenestio »' MTCHAELKAPEL 20.15 uur Concert Cor Niessen Kees Verlioeven Max Werner en c:hris Bos SEB GEBOUW Wattlaan 20 uur Stlfll - ting voor Onen Jeugdwerk optreden van de band The Orientals RAAnSKELDER Open Tafel 20 uur Yruith for Christ H v Kloppenburg spreekt N.V HUIS 20 uur Herv Jeug wiikeem Croeselaan KROMME NIEl'WE GRACHT 48 20 « uur Bal van leerl en oud-leerl Dans school Wildschut OUD KATH KERK St Marie I9 30U VesDer met avondgebed NTCOLAIKERK 19 30 uur Orgelvesper JANSKERK 19.30 uur Avondgebed BIOSCOPEN Voorstellingen om 14 30 18 45 en 21 uur Zondags 14 15 16 30 18 45 en 21 uur CAMERA Dodende liefde 18 iaar CITY Kasim de bandiet van Zhovw FTLMAC Actualiteiten alle leeftijden dagelHks 10-18 30 uur PALACE vrildag t.m zondag Slavin nen van de Amazone 18 iaar Maanda»t m donderdag De avonturen va"Prins Valiant 14 jaar Dagelijks 18 45 en 21 uur „ „ OI.VMPIA vrijdag t.m zondag vuur over de Yang-Tse 14 ir Maandag tm donderdag - Liefde langs de weg 18 " REMBRANDT De wet 18 ir met Oina Lnllobrlgida - 14 3(1 18 45 en 2115 zon dags 13 45 Ifil.'i 18 45 en 2115 uur SCALA - Geen medailles voor spionnen STUDIO De glimlach van ' n Zomer nacht 18 ir Voorstellingen een Kwar tier Uiter - VREEBURG Hoe vertel Ik het mlin dochter 18 jaar TENTOONOTFI I ISr.T.S NED SPO()RWFt;MI'<=EI'M Mallebsnn station - Dinsdag 1 m zaterdag U -" ";¦ znndags 13 m iiur Maandags e-^'"ltP NAT MI'SFI'M VAN sPFFI.nnOP I " ¦ PIEREMENT Lanee Nieuws '""' ¦»- Donriordsg en vrlldae 19 M.2 uur " terriae en znndad 14 11 ' i'ir iviT-crr^M <= OT ZT'Yl FN GP'-»ppno " ro * daes 14.17 pn iverkdaeer 10-1 ' uut OI'D K-ATH MI'SFI'IM Marlab"Pll »¦ maandag 1 m innderdatr in-1 en •¦' uui zaterdag pn rondag 14-1 " ""' vrlirtftgs gpsintpn CENTRAL MI'SFI'M Aghlf'en ''" en MaltPbaan 47 W rkrtagPn 10 -'' dlnsrtae lok n ' mndaas '<¦' "' I rTNrVER*5fTEIT^H ''''= t.ppPlPnr'Tg Werken van de Infonnple ''•'"''"..^ MFRWEPERAI 1aarhPinstPrri>in rrnr selaan tol I lull Mis'ruir.enng"S tpntor)nstelline Veritas OorliE " Vrprtp " dagplhks 10-n ' Jiir wopnso»?tot 2 uur „„ NOOF ^ TRAAT 12 a rpninrnstel 1in « van dp « erkpndp Ipden ' m '* ' WPrkr1a»,.n in IP nH = p 15 If ' l'i ' BR'OITTENSTRAAT 4 t m 28 lu " • Werk van lan Gnipnpstpin laeriv » 13 3011 iiiir m-^ndsgs gpslo'pn WATFRTFMPFRATI'ÜB De terftperatu ntrpi-hts 19 gr C WATFRHOOGTEN WEERPSU'IS '"- -•- t 19 Juni 19.W - Bovenkan _ „ cm + NAP was 1 cm B « ipdenkant sluis 34 cm - NAF "• Utrecht sluis 53 ni 4 cm eratuur van het water m o zweminrichtingen was heaen 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 Advertentie Gromyko kreeg weer een dag uitstel Herters vliegtuig is echter startklaar Van onze speciale verslaggever GENèVE 19 juni De Constellation van minister Herter die vorige week in Amerika voor vertrek gereed was staat nu klaar voor de start op het vliegveld in Geneve om Gromyko te bewijzen dat de V.S geen lust meer hebben de Geneefse conferentie veel verder te rekken Maar de Russische minister die gisteren zijn ant woord zou geven op het laatste woord van het Westen inzake Berlijn " het nieuwe handig door Lloyd geformuleerde voor stel dat de aanwezigheid van de Westelijke troepen in West Beriijn en het diplomatieke gezicht van de Russen kan redden had gisteren weer geen haast Adenauer veroorzaakt een nieuwe crisis Erfiard dreigt met aftreden Dienstplichtige kan naar NieuW'Guinea De 35 gestolen " zwanen zijn weer terecht Van onze Amsterdamse redacteur Drie dagen achtereen hebben de Amsterdamse dagbladen grote artikelen gewijd aan de mysterieuze verdwUnlng van 35 van de 50 zwanen die on langs door de gemeente Amsterdam zijn aangekocht om de Sloterplas in de nieuwe tuinsteden op te luisteren Drie dagen lang ook heeft de Amster damse politie gezocht naar de dief die deze omvangrijke dieren welke elk een waarde van ƒ 50 - vertegenwoordigen zou hebben gestolen Nu eerst is gebleken dat de verdwijning van de zwanen niets anders is geweest dan een kwestie van niet goed kijken en tellen A ivertentie U gaat ermee vooruit iMet PASTOE Gromvko lunchte met IJoyd en Toordat " het eerste gerecht op tafel stond vroeg Gromyko om 24 uur uit stel van de geheime middagzitting Lloyd belde Herter op en vroeg of dat kon tot morgenochtend dan zei Her ter Te vroeg " zei Gromyko tegen de Brit Lloyl belde Herter weer op om Ie zéggen dat Gromiko r.iet voor half • Ier wilde beginnen „ Twee uur en „ iet later " zei Herter en over dat tpstip werd men het tenslotte eens Algemeen werd verondersteld dat Gromyko op nieuwe instructies wacht te of instructie had niet op het Wes telijk voorstel te reageren voordat het slotcommuniqué over het bezoek van ie Oostduitse leiders Grotewohl en Ulbricht aan Moskou is gepubliceerd omdat het nieuwe indicaties over de plannen van het Kremlin kan bevat - ^ De Amerikaanse druk op Gromyko om iiaast te maken heeft dus nog niet veel effect gehad al hebben de Amerikanen die druk nog eens ver scherpt door uitdrukkelijk te open baren dat Herter geen zin heeft m een nieuwe praatmarathon met de Russen en dat Gromyko zich met de substantie van het westelijk voorstel akkoord moet verklaren wil hü op verdere onderhandelingen hopen Voor initiatief Die druk werd overiffens enigszins verzacht doordat Selvvyn Hoyd gis terochtend aan Amerikaanse corres pondenten te verstaan g:af dat het Westen nneeacht de uitkomst van de Geneefse conferentie naar een top ronferentie moet streven „ Het Westen moet liever het ini tiatief tot een topconferentie nemen dan het zich ertoe te laten dwin gen " zo meende Lloyd Wat de prognose omtrent de Ge neefse conferentie patiënt betreft als Gromyko het westelijke plan ver werpt dan zal vermoedelijk een lang reces volgen dat een week of acht JOU kunnen duren Wanneer de Rus noch ja noch nee legt maar wat het waarschijnlijkst Itjkt een aantal punten uit het wes telijke plan tezamen met eigen wen sen als een basis voor discussie ac - Arbeidscontract in nieuw besluit tot twee jaar beperkt De minister van binnenlandse xaken heeft meegedeeld dat een herziening van het arbeidsovereenkomstenbeslult In vergevorderde staat van voorberei ding is Het nieuwe besluit zal ond:r meer inhouden dat het dienstverband op arbeidsovereenkomst in de regel tot twee jaar beperkt zal blijven De minister heeft dit meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen die hem waren gesteld door het Eer ste-Kamerlid Van Bruggen In antwoord op de opmerking van de heer Van Bruggen over het ont slag van arbeidscontractanten die niim tien jaar in rijksdienst zijn ge weest zegt de minister dat in het eerste decennium na de bevrijding een toestand was ontstaan waarin naar normale maatstaven gemeten personeel dikwijls al te lang op ar beidsovereenkomst in dienst was ge houden \ W&vmde Verspild weekend F ascinerend en verrassend is het boek Verspild weekend van de ''- weedse schrijfster Catherine Berg dat in een vertaling van C van Eijs den verscheen in de Gardenia reeks '¦ an Ad M C Stok Zuidhollandsche Wtgeversmaatschappij Den Haag De lezer maakt kennis met twee ' iisjes de 15-jarige Thomasin'e en de ' 9-jarige Barnaba die aan hun lot ' ijn overgelaten nadat hun grootmoe der in het ziekenhuis is opgenomen Zij gaan samen naar een feest krengen met vrienden een weekend " Uiten door en worden verliefd op dezelfde man Niet zo uitzonderlijk ' l'emaal Maar de wijze waarop de ' We jonge meisjes op de gebeurtenis sen reageren en ze weergeven " is " fel bijzonder getroffen Het kind Tho fnasine en de jonge vrouw Barnaba ondergaan de paar dagen totaal ver whillend De schrijfster maakte er een boeiend geheel van een eerlijk portret van twee vertegenwoordig sters van de moderne jeugd waarbij '^ en soms geamuseerd soms even ont eerd maar steeds geïnteresseerd is Advertentie INTERN O KOLEN CpNVEaOR jjl trigj^ern Jvoardellg.hoog lil rendement Ideale totale ' warmte spreiding H DEN DEKKER < S Co Amsterd.str.weg 467c - tel 20177 aliéénverkoop voor Utrecht cepteert dan wensen de Fransen en Amerikanen een kort reces van een dag of acht omdat de Westelijke mi nisters ook nog wat anders te doen hebben dan zich in Geneve buiten adem te praten Couve de Murville moet volgende week eigeniyk De GauUe vergezellen op diens officiële bezoek aan Italië De Britten daarentegen willen nu doordrukken het komende weekend doorpraten desnoods ieder dag in ochtend - middag en avondzittingen om de Russen in de volgende week tot zakendoen te dwingen Het wach ten is nu op Moskou's tegenwoord Ernstig verkeersongeval bij De Bilt Donderdafi^middag teg;en half drie stak de 72-jarige A H wonen de te Utrecht naby Steinenburg In Dp Bilt met een bakfiets de Rüks weg van noordelyke in zuidelijke richting over Vermoedelijk heeft hü niet vol doende aandacht aan hêt verkeer besteed De bejaarde man is aange reden door een personenauto die uit de richting De Bilt kwam en be stuurd werd door W C van U uit Bilthoven Het slachtoffer bekwam een been breuk hoofdwonden en een hersen schudding HU werd in ernstige toe stand naar het Diaconessenhuis te Utrecht vervoerd De Valera gekozen tot president De kandidaat van de regeringspar tij Fianna Fail Eamon de Valera is bij de woensdag j.l gehouden verkie zing tot president van de Ierse repu bliek gekozen als opvolger van de 76 jarige O'KelIy Hij kreeg 538.058 steni men legen generaal MacEoln kandi daat van de oppositiepartij Fine Gael 417.482 De Ieren spraken zich woensdag verder uit over de vraag of voor de verkiezingen voor de Dail — het par lement — het stelsel van evenredige vertegenwoordiging moest worden ge handhaafd of dat een meerderheids stelsel moest worden ingevoerd 152.785 Ieren stemden tegen en 138.811 vóór afschaffing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging Deze uitslag moet beschouwd wor den als een nederlaag van de rege ringspartij die door middel van een wijziging van het kiesstelsel — invoe ring van het districlensysteem — haar meerderheid in het parlement wilde veilig stellen Tot nu toe beschikt de Fianna Fail wel in de Tweede Kamer Dail maar niet in Senaat over een absolute meerderheid Het regeringsvoorstel tot wijziging van het kiesstelsel werd dan ook wel door de Dail maar niet door de Se naat aanvaard Bij referendum moest nu worden beslist of de wijziging van de grond wet die het regeringsvoorstel met zich mee bracht na verloop van negentig dagen ondanks de verwerping van de Senaat toch van kracht zou worden Dit blijkt nu niet het geval te zijn Chroesjtsjef dreigt met een separaat vredesverdrag Premier Chroesjtsjef heeft in een rede welke door Radio-Moskou uit gezonden werd verklaard dat de Sovjet-Unie een vredesverdrag met Oost-Duitsland zal sluiten „ indien het Westen een regeling van de Duitse kwestie blütt verhinderen " Chroesjtsjef zei dat hij zich bereid verklaard had een vredesverdrag te tekenen met „ de Duitse staat welke dit wilde en de regering van de Duitse Democratische Republiek had gezegd dat het een vredesver drag wil " De Sovjet-regering wil een vredes verdrag tekenen met een verenigde souvereine Duitse staat maar aan gezien dit niet mogelijk was — en indien het Westen een regeling van de Duitse kwestie blijft verhinde ren — dan blijft er voor de Sovjet Unie niets anders over dan het tekenen van een vredesverdrag met één soevereine staat " Chroesjtsjef beschuldigde kanse lier Adenauer ervan dat deze de te genwoordige gevaarlijke situatie in Duitsland nog vele jaren wil aan houden maar de Sovjet-Unie wil de zaken niet rekken Het was alleen om die reden dat de Sovjet-Unie een tijdslimiet had vastgesteld Zij had niet zulke stormachtige reacties van het Westen op haar voorstel verwacht llllllllllllllllllDllillllllllllllllllllllllg p Koning Bo\tdewijn van België M É die gisteren zijn driedaags g M staatsiebezoek aan het buurland = J Luxemburg besloot verlaat M s hier na de ontvangst door het g Ml Luxemburgse gemeentebestuur m ^ met groot-hertogin Charlotte M fg het stadh^iis in Luxemburg M g stad Dit eerste staatsiebezoek g ^ aan Luxemburg is voor Bou S p dewijn die vrolijker en jovia M M Ier is dan men ooit van hem M p was gewend een groot sxtcces M S geweest M Amsterdamse politie in de war met de telling Een afschuwelijk misverstand " zo sprak vandaag de perschef van de dienst der publieke werken de heer C van Heesch die de juiste toe dracht van de zwanenvermissing uit de doeken deed Toen maandag morgen de gemeentearbeider de dieren het dagelijkse voer zou brengen telde hij slechts vijf zwa nen In plaats van contact op te nemen met zijn superieuren snelde hü in paniek naar een nabijgelegen politie bureau om van de vermissing van de dieren aangifte te doen De politie ging op zoek en vond nog tien zwa nen die aan de oever van de plas een broedplaats hadden gezocht De overige 35 werden vermeld in het politierapport dat aan de pers werd verstrekt Zij zijn beslist gestolen was de overtuiging van de chef van het politiebureau wiens rechercheurs Van onze correspondent te Bonn In de Westduitse reg;ering:spartü de C.D.U is de temperatuur op nieuw byzonder gestegren ten gevol ge van een interview van bonds kanselier Adenauer met de New York Times " Naar aanleiding van dit Interview heeft minister van eco nomische zaken en vice-kanselier prof Erhard hedenmorgen laten we ten dat het zo niet verder kan gaan Men concludeert hieruit dat Erhard overweegi af te treden indien de kanselier zyn uitlatingen niet terug neemt In het interview met de New York Times heeft Adenauer gezegd dat hy van plan is bondskanselier te blijven tot 1961 Hlj wil de in dat jaar plaats vindende bondsdagver kiezingen voor de C.D.U nog win nen Voor die verkiezingen valt er zijns inziens niet aan te denken dat een opvolger als kanselier wordt aange wezen Hij gaf te verstaan dat op dit ogenblik noch Erhard noch minister van financiën Etzel ernstige uitzich ten op het kanselierschap hebben Hij laakte de strijd tussen Erhard en Etzel om het kanselierschap die voor de C.D.U niet goed is ge weest " Op de vraag of Erhard ooit kan selier zou worden zei Adenauer dat hü daarop geen antwoord kon geven Hi,j meende dat Erhard te weinig politieke ervaring heeft voor het ambt van kanselier hoewel de mi nister overigens een zeer begaafd man is Nadrukkelijk zei de kanselier voorts dat Erhard bij de strijd in de afgelopen weken niet de meerder heid van de C.D.U.-C.S.U achter zich heeft geihad Hü noemde ten slotte de rebellie in de C.D.U tegen hemzelf een storm in een glas water en zei dat zün populariteit biykens twee opinie onderzoeken in het ge heel niet onder de gang van zaken heeft geleden Dit heeft de C.D.U.-C.S.U.-fractie vanmorgen niet genomen Fractie voorzitter Krone zou reeds een on derhoud met Adenauer over het in terview hebben gehad en geëist heb ben dat precies zal worden nage gaan wat Adenauer gezegd heeft tüdens tiet gesprek met de New York Times Minister Erhard zelf liet duidelük blüken dat hij genoeg heeft van het Bromfietser overleden De 5S-jarige bromfietser A van Kampen die vrydag 29 mei op de Barneveldseweg te Scherpenzeel werd aangereden toen hü zonder voldoende acht te geven op het ver keer deze weg overstak is woens dagavond in het St Elisabeth's zie kenhuis te Amersfoort overleden inmiddels een zwanenhals hadden ge kregen van het uitkijken en tellen van de dieren Vanmorgen deelde de dienst der publieke werken mee dat er op het ogenblik weer 43 zwanen op de plassen zwemmen er waren zelfs jonge zwanen bij zodat men straks wellicht meer dan 50 dieren zal hebben De Sloterplas is echter ruim twee kilometer lang en het omringende gebied dat voor park en woningbouw bestemd is is 110 hectare groot Dat heeft de zoekers voor grote moeiHjkheden geplaatst en zij raakten telkens de tel kwijt De Amsterdamse zwanenaffaire is tot een goed einde gekomen Ook de verwijten aan het adres van de leve rancier van de dieren — de gemeente Schiedam — die de slagpennen van de zwanen niet zou hebben verwijderd hoewel dit was overeengekomen zijn ongegrond De zwanen zijn wel degelijk gelee wiekt desondanks zijn ze in staat zeer korte afstanden te vliegen juist voldoende om zich in het broedge bied te verbergen waar zij soms moei lijk te ontdekken zijn hetgeen nu wel gebleken is oprakelen van de oude controverse HU eist garanties dat dergelijke uit spraken door de kanselier niet meer zullen worden gedaan en daarenbo ven dat Adenauer zün woorden zal terugtrekken Medici ongerust over publikaties levende cellen-therapie en H3 Het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot be vordering der Geneeskunst heeft de minister van sociale zaken en volks gezondheid meegedeeld dat het de laatste maanden ernstig is veront rust door allerlei publikaties die er in verscheidene persorganen zijn verschenen over de behandeling met levende cellen alsmede over de behandeling met H3 novocaïne Het hoofdbestuur is van mening dat het resultaat van deze publikaties is dat er in een aantal ongelukkige gezinnen en in een aantal soms tra gische gevallen hoop wordt gewekt die vooralsnog niet door de feiten wordt gerechtvaardigd Belgische parlementsleden krijgen salarisverhoging De Belgische Kamer van Afgevaar digden heeft gisteren in geheime zit ting het salaris van haar 212 leden met 75.000 francs verhoogd tot 300.000 francs per jaar Vervolg van pagina 1 die de Tweede Kamer en cla Eerste Kamer met spoed zouden moeten behandelen kost te veeltijd De omstandigheden kunnen zich in de moderne tijd zo snel wijzigen dat er geen tijd is om met een wets ontwerp te komen De kamercommissie voor de defen sie zal omtrent de uitzending van dienstplichtigen buiten het rijk in Europa volledig worden ingelicht en als de Kamer het daarmee niet eens is heeft zij alle gelegenheid de rege ring daarvoor ter verantwoording te roepen door middel van een parle mentair debat Het amendement van de heer Wier da werd bij zitten en opstaan verwor pen Alleen P.v.d.A PSP en de com munisten steunden het amendement Bij zitten en opstaan is wel een amendement aangenomen van de heer Van Rijckevorsel waardoor in de wet is vastgelegd In welke gevallen dienst plichtigen kunnen worden bestemd voor diensten bulten Europa en dat zij In de keerkingen verhoogde mili taire inkomsten zullen genieten P.v.d.A PSP en de communisten stemden tegen het amendement om dat het volgens hen noir niet voldoen de rechtszekerheid geeft Oud'vninisters motiveren hun tegenstemmen In het debat is de PvdA telkens voor gehouden dat het wetsontwerp tot wijziging van de dienstplichtwet nog was ingediend door het kabi net-Drees Mede namens de andere socialisti sche oud ministers verklaarde de heer Suurhoff dat hü zich verant woordelijk acht voor de indiening " van het wetsontwerp Maar als hem bij de behandeling van het wetsontwerp zou zijn gebleken dat een derde deel van de Kamer blijkens het amendement van de heer Wierda behoefte heeft aan parlementaire controle op de uit zending zou hU daarvoor in de ministerraad tegenover minister Staf en ook tegenover minister Drees hebben gepleit Elke regering dient er volgens de heer Suurhoff naar te streven be voegdheden te verkrijgen waar een zo groot mogelijke meerderheid achter staat Het amendement van de heer Wierda had hem alleszins redelijk geleken en omdat het was verworpen stemden hij en de andere socialis tische ministers tegen het wetsont - DELOEP Malai ise H Society huwelijk in Doorn gaat niet door tlET zou belangrijk zijn te weten in hoeverre de starre houding van I de Sovjet-Unie op de Geneefse mi nistersconferentie nog gestimuleerd ' is door de wetenschap aan Russi ^ sche zijde dat er in het Westerse kamp de laatste tijd veel onenig ] heid heerst en in verscheidene lan den zelfs symptomen van duidelijke politieke malaise aan de dag treden Want al mogen er ten aanzien van de principiële beginselen en de uit ' eindelijke doelstellingen van de Westelijke politiek geen menings verschillen bestaan over de metho de is men het in vele opzichten met elkaar hartgrondig oneens Daar komt nog bij dat voor al tengevolge van het irreële Franse ' i verlangen weer volledig erkend te ' willen worden als eersterangs mo gendheid zowel bij het overleg met de Russen als bij het interne beraad I en de militair-technische uitrusting,onpeilbare schade wordt berok Het burgerlijk huwelijk dat morgen - 1 ^^"^^^^" ^^.^^ noodzakelijke ge ochtend zaterdag om halt elf op het meenschappehjke frontvorming te gemeentehuis te Doom door burge - genover de communistische drei meester P W ter Haar zelf voltrok - ging.ken zou worden tussen jhr mr J M.M van Asch van Wijck 68 uit Den Dat men hiermee Moskou recht Haag en mejuffrouw Dcliane van der ' streeks in de kaart speelt kan doorLee 51 wonende aan de Leersumse „ iemand in twijfel worden getrok straatweg in Doorn gaat met door ^^^ Desondanks schijnen de ver Mejuffrouw Van der Lee deelde f."twoordelijke politici in de Weste mee dat het huwelijk alhoewel voor liJke landen dit kwalijk risico be zaterdag aangekondigd op die dag > wust te willen lopen En dat terwijlniet door zou gaan Jhr Van Asch ' zij uit de loop der feiten sedert hetvan Wijck heeft gezegd dat men het ] einde van de tweede wereldoorloger voorlopig maar op rnoest houden jujgt hebben kunnen leren dat nietsdat het huwelijk uitgesteld was | ^^ gevaarlijk is tegenover de Russen een reden ^'^ ^^^ tonen van innerlijke twee ' spalt Geen van beiden heeftvoor dit „ uitstel " opgegeven Naarverluidt zou de toekomstige plaatsvan vestiging een rol spelen / * jELFS met betrekking tot een Mejuffrouw Van der Lee was reeds punt waarover men het schijnbaarvan 4 mei af met jhr Van Asch in ¦ volledig eens is — het niet in deondertrouw steek laten van de West-Berlijners Uiteraard vervalt ook de receptie "'^ f.^'^^^ne ^ toch weer iiuance ver-die zaterdagmiddag in de Oranjerie schillen die onder bepaalde omstan van huize Doorn gehouden zou wór - digheden funest kunnen blijken,den Wij geloven overigens niet dat bij een volkomen harmonie der Weste - Jhr Van Asch is gemeenteraadslid lijke mogendheden de zaken in Ge geweest van de Haagse gemeenteraad „ ève anders gelopen zouden zijn De voor de A.R.P en is thans nog lid r _„„„ i,oKKa „ *„„ „!„?*„ ju van de provinciale staten van Zuid - ¦ ^ V^ff " I^^bten ten slotte de hele Holland Hij heeft een advocatuur in m""steisconferentie van meet af Den Haag Mejuffrouw Van der Lee ' ^^^ als een nutteloze of overbodige heeft zich altijd zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied van de dieren bescherming \ aangelegenheid beschouwd Zij wil den alleen maar een topgesprek [ met welk doel dan ook Dat de oorspronkelijk door deRussen als fatale datum gestelde I 27ste mei zonder enig incident ver liep is door velen als een triomf vanhet democratische Westen voorge steld De redenering is dan datChroesjtsjef op 27 november van het ' vorige jaar veel te hard van stapel \ is gelopen en dat hij duidelijk bak zeil heeft moeten halen,werp dat met 73 tegen 41 stemmen Oppervlakkig geoordeeld schuiltwerd aangenomen er ' n kiem van waarheid in deze re - Omtrent het voorrang g ven aan de denering Maar men vergeet dat de uitzending van vrijwillig rs naar Westelijken zich toch maar met de ^ LTd;?^Srt'dr;e'r'sc'ïJiSe ^-^ organieke eenheden gedeeltelijk be - ''^" geschaard om te beraadslagenstaan uit vrijwilligers en gedeelte - I over een crisis die kunstmatig doorUjk uit dienstplichtigen de Sovjet-Unie in het leven werd Het is praktisch niet altijd mogelijk geroepen Er was in Berlijn niets dienstplichtigen door vrijwilligers gebeurd dat een ogenblikkelijke be te vervangen maar zolang - het mo - spreking van de situatie vereiste gelijk is de organieke eenheden uit - gn al hebben de Westelijken zich sluitend vut vrywilligers te doen j _„ „„ ^„ ^ „ _ » j 1 bestaan wilde de minister trachten <^^" ^°^ scherp te weer gesteld te aan de vrijwiUigers voorrang te jenever de Russische aanspraken,geven er zijn gedurende de lange bespre - Studieredenen kingen in Geneve toch eveneens \ concessies in het vooruitzicht ge steld — b.v ten aanzien van de pro In het voldoen aan de wens van de \ paganda — die bij officiële aanvaar heer Tilanus CHU die had ge - ding in de toekomst de positie vanvraagd dienstplichtigen die bijvoor West-Berlijn nog gevaarlijker kun beeld om studieredenen bezwaar heb - '„„ „„ u „„ j „„„ ben tegen uitzending naar Nieuw - ^" ^^^ en dan zij nu al jarenipng Guinea te vervangen door dienst-i '^" plichtigen die geen bezwaar hebben _ zag de minister praktische moeilijk ' U heden omdat f ^ manschappen van ** ET ziet er naar uit dat het nog wel een eenheid gezamenlijk zijn geoe - enige tijd zal duren voordat de Wes fend en opgeleid maar hij was be - telijke mogendheden in staat zullen reid yeryuUing van de wens onder zjjn hun politiek volledig te coördi ogen te zien Voor die toezegging was „ gren Tenzij er werkelijk acuut oor - ' \ logsgevaar ontstaat want dan zou De nieuwe minister gat blijk in ' vermoedelijk snel de betrekkelijk het debat goed de kern van de | heid blijken van alle problemen bijzaken te kunnen onderscheiden waarover de Westerse politici zich en daardoor een overzichtelijk be - > nu zo het hoofd breken toog te kunnen opbouwen in zijn Uit de jongste berichten blijkt dat beantwoording van de verschillen - j „ a™,„J „„„„ „ n - ""- i "-' "'»'¦ de sprekers Alleen speelde parle - °''./'"?"'^ a "^" wellicht toch be mentaire onervarenheid hem par - J ^'^'" zullen blijken de Fransen in ten toen hiJ verklaarde omdat hij " un verlangens naar meer zeggen er geen bezwaar tegen had hetj schap een eindweegs tegemoet te de heer Van amendement van Rijckevorsel over te nemen schoon dat van de zijde van PvdA was bestreden treden Het zou echter voorbarig of I zijn daaruit reeds te concluderen °^| dat een bevredigende oplossing van - dit vraagstuk waaraan overigens Het is gebruikelijk dat een minis-I veel meer vastzit dan alleen maar ter een amendement niet overneemt ' prestige overwegingen aanstaande als het in de Kamer ook bestrijding | zou zijn heeft ondervonden omdat dan dei De strubbelingen rondom Aden tegenstanders gedwongen zouden zijn auer en Erhard hebben het ver „ u 4 j » trouwen in de toekomstige politieke ongedaan te maken Dat uitglijden van de minister door om het overgenomen amendement ontwikkeling in West-Duitsland ook niet geschraagd De even taaie als parlementaire onervarenheid waar ^'^^"^'" 6 *"^^ bondskanselier heeft op de heer Burger PvdA direct "" ^^ t ^" doorschemeren dat hij van aanviel door de rede van de minister P '^" is zich pas na de verkiezingen te onderbreken en het woord te vra - | van 1961 dus vermoedelijk in de loop van 1962 terug te trekken Maar de plannen van de C.D.U leider zijn op veel korter termijn gen over de orde is echter in de ^ "«« loop der jaren al aan vele nieuwe ministers overkomen die geen zit ' ting gehad hebben in het parlement * ' De ambtenaren schijnen altijd te ver-i „ i „ „ i j j j i • " r zuimen een nieuwe minister In te ^' zo \ aak veranderd dat wij ooklichten omtrent de gebruiken in de ^ 3 " ° sze vage uitlating geen vasteKamer zy kregen van de heer Bur - waarde kunnen toekennen In iedergcr een berisping \ geval impliceert zij nog geen poli - tieke consolidatie te Bonn in de ko mende jaren Ook in Amerika en Engeland heerst politieke onzekerheid Eisen hower verloor in Dulles de man aan wie hij de bepaling van het buiten lands-politieke beleid vrijwel geheel overliet Bovendien loopt volgend \ jaar Eisenhowers tweede en laatste ambtstermijn af Zal jij in die korte tijd nog in staat zijn met succes een taak op zich te nemen die hij het liefst aan een meer deskundig ge achte overliet En wat Engeland betreft Is de ^ vraag waartoe het tegen elkaar op bieden van Tories en socialisten ia „ begrip " voor de Russen nog zal leiden 
Vrijdag 19 junM 959 ¦ 67e jaargang no 41 UTRECHTSCH NIEUWSBL AD Na « en ze*r kortitondlfc ziekte overleed mijn ge liefde Vrouw en onze Zuster Behuwdzuster en Tante Mevrouw CATHARINA POOT geb Van Dtjk In de ouderdom van 79 jaren Uit aller naam P A Poot Utrecht 18 Juni 1959 Parkstraat 13 De teraardebestelUng zal plaatsvinden maandag 22 juni a.s op de tweede algemene begraafplaats alhier Vertrek vanaf Schoolplein no 2 plm 12 uur moet U maar denken koop daarom NU KOLEN CAMERA lel 17708 J H KLEBER Chirurg AFWEZIG Verbreiding der waariieid BOGERMANHUIS V ABch V WUckskade 25 D.V dinsdag 2,3 luni 1959 des avonds half acht Ds A de Reuver van Ternenzen IB het faillissement van A POSTUMA te Utrecht 1 » de enige ult delingslijst door mij op 19 juni 1959 ter Griffie der Rechtbank gedeponeerd De curator Mr H N J BINK Uitbreidingsplan Het Hoofd van het gemeente bestuur van Driebergen RiJ-•enburg brengt ter voldoe ning aan het bepaalde in ar tikel 87 4e en 7e lid der V^onlngwet ter openbare kennis dat bl besluit van de Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d 28 mei 1959 5e afdeling no 313/1244 gedeel telijk zijn goedgekeurd de raadsbesluiten van 21 novem ber 1958 nrs VIII/22a en VIII/22b tot vaststelling van een aanvulling artikel 10a op de bebouwingsvoorschrif ten en van het herzienlngs plan van uitbreiding in on derdelen genaamd „ Bunt laan-Mevrouw Leinweber laan " Bovengenoemd plan ligt met ' 6e beijouwingsvoorschriften ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage Driebergen-Rij senburg 17 juni 1959 15 VAKANTIE-TIPS Dames lomerrokkeo Unipoplln bonte dessins all rlmpslrokken 6.95 4,95 2,95 Damesvest 9,75 zomer kwaliteit In pastel tinten Dames overhemdblonseslonder mouw 2 95 Damesblonsesmet boothals 5 95 fijne popUn kwaliteit Sweaters B keusNu alle maten enkleuren 4^95 Ook grote maten Meisjes zomerpantalons % model voor plm 4 Jaar 3,75 °^ ËH^O ^ tegen lage prijzen Km Stichting Vaste Brandstoffen Hooigracht 16 Den Haag Gevr zo spoedig mogelijk brood - en banketbakker en een bakker-bezorger J DAAMEN Driehoekslaan 18 - Maarssen BIOSCOOP VREEBURG KLIK en VERGELIJK BANIERHUIS IS TOCH GOEDKOPER Buitenbanden sport 26 X 1 3/8 3.75 3.26 1.75 Buitenbanden reclame 28 X IVa 3.75 3.25 2.59 Buitenbanden autoped 2.25 1.75 Buitenbanden Hevea 6.40 5.76 5.10 Binnenband 1.49 1.29 0.99 0.65 Binnenbanden autoped 1.19 0.99 0.65 Bellen 0.89 0.69 0.35 Kettingen 1.79 0.85 Spiegels vanaf 0.55 Rock en Roll stuur vanaf * 95 Kettlngkasten met gaten 3.75 t.75 Jasbeschermers transp.rw 2.25 Jasbeschermers reclame nylon vanaf 1.69 Dubbele tassen 16.95 t.m 3.95 Enkele tassen 3.95 2.95 2.45 Sport kop 2.45 1.75 Pedalen 1.95 Re.flector pedalen 2.95 enz enz enz Alles tegen scherp conpnrrercnde prllzen BANIERHUIS A'damscstraatweg 413 L Ellsahethstraat 32 Homernslaan 70 OndwBk ® Een belangrijke bijdrage op het gebied der sexuele voorlichting HOE VERTEL IK HET MIJN DOCHTER Een film die onverbloemd de waarheid zegt - Cfl tOOlit Een levensware geschiedenis van een 17-jarig meisje - lioe zij de liefde tegemoet treedt en wat er later met haar gebeurt Nooit werden het wonder der geboorte - en andere dingen die men behoort té ' weten - duidelijker en uitvoeriger vertoond Verenigd Piastic-Verkoopkantoor N.V > Tl \ ZEIST « r Verkooporganisatie van de Algemene Riinstztjde Unie -^- N,V en van de Staatsmijnen in Llmborg Wegens uitbreiding gevr ZIEKENVERZORGSTERS en MEISJES V huishoudelijk werk Agnes en Catharine Gasthais Lange Smeeatraat 40 Utrecht - Tel 21444 = vraagt a secretaresse/steno typiste kennis van de moderne talen vereist b een functionaris CITY folrfoon 14384 Tosr de afdeling boekhondlng Ulo of gelDkwaardige opleiding en diploma boekhonden vereist VlCTOmA FILMS § Sollicitaties met pasfoto aan ons adres Postbus 124 Zeist Nieuwe vindin g maakt eind aan TANDSTEENen NICOTINE-AANSLAG Eindelijk is het gelukt een procédé te vinden waardoor hef mo gelijk is om tandsteen en bruinige nicotine-aanstag volkomen op te lossen • duidelijk zichtbaar resultaat binnen enkele dogen ONBREEKBARE POPPEN nn veel goedkoper „ Wildebras " zacht plastiek Ingeplant kam en wasbaar haar 40 cm van 6.95 nu 4.95 Met paardestaart 6.75 Zonder haar 30 cm nu 2.25 40 cm nu 2.95 50 cm nu 7.95 Bit ledere pop rammelaar cadean Poppenziekenhuis JACOBIJNESTRAAT TEELAK scftoonfie/ds-middel voor uw tanden f 1.95 8peelbroekJes katoen,leuk bedrukt | 95 RalthemdJes voor jongens m korte mouw frisse dessins v.a ] 95 4,95 5,95 Dames pyjama's poplin kwaliteit Heren pyjama's mooie poplins Meisjes enderjnrkjes katoen met gekleurdkant va 1,95 Lastex dames badpakken alle maten prima model 18,95 Heren weekend shirts open en gesloten 10,75 6,95 9,95 te dragen In wit geel groen rood Cretonne spreien 1-persoons S-persoons Interieur matrassen met gar 1-pers 49 9Q J-pers 49^90 Schuim plastic matrassenl gersoons 36,50 ï-peraoons 57,50 Let op de volgende advertentie DOE UW VOORDEEL aanslag verdwenen - voorgoed want TSELAK houdt aw tanden helder wit HET TEELAK-PROCÉDÉ TEELAK la geen gewone tandpasta Het is een zeer bijzondere gelei die op een droge tandenborstel wordt ge bruikt om tandsteen en nlcotine aanslay snel en volledig op te lossen Veilig voor het tandglazuur tocht voor het tandvlees TEELAK is tevens het behoad voor prothesen itifttanden vullingen en kronen Gebruik geregeld TEELAK en uw tand arts zal bij controle verbaasd zijn over de perfecte toestand waarin uw gebit Ticb bevindt TANDSTEEN LOST OP Tandsteen set zich af op het glaranir van de tanden zowel Mn da voorzijda als aan de binnenkant Tandsteen Is een begin van tandbederf vooral op een ruw oppervlak zetten zich etensresten en bacteriën vast TEELAK lost in enkele dagen het tandsteen op maakt Qw tanden gezond wit en glad NICOTINE-AANSLAG vaderdag vogeldag £ Niootine-aanalag is de verkleuring van onvoldoend beschermd tandglazuur TEELAK lost deze aanslag op en maakt de tanden glad zodat deze verkleurinsr niet meer kan optreden Reeds na een paar dagen is elk spoor van die lelUke WAT DE TANDARTS ZEI De hr P E te NUmegen schrijft „ De resultaten welke fc met TEELAK heb bereikt zijn zeer goed z6 zelfs dat mijn tandarts opmerkte dat mijn tanden zo wit waren en dacht dat ik niet meer rookte " ^ m^m ik - m „ - j Kanaries op volle zang f 12 — Zeer grote collectie tropische vogels v.a f 4 — pp Parkieten in diverse kleuren vanaf f 7.50 p.p ultgebr collectie vogelkooien BORNEMAN Merelstraat 35 — Tel 13617 TEElAK-PAXIS/DiSrEC nv DEN HAAS Overal muziek met uw Philips portable radio Dank zü de kleine zui niqs transistor » nö 500 uren muziek voor slechts f 3.50 Ideaal voor slaap komer en keuken voor op reis en met vakantie N.T.R.B CATHARIJNESINGEL 16 t.o Paardenveld UTRECHT — TELEFOON 25001 In onze advertentie van donderdag 18 juni j.l stond abusievelijk vermeld Luchtbedden gewatteerd 16 95 DIT MOET ZIJN SLAAPZAKKEN gewatteerd 16.95 KAMPEERMEUBELEN DE OLIFANT " Alléén TwIJnstraat 55 tel 18471 naast banketbakkerQ Goes — GEEN FILIALEN PHILIPS ^ portable radio ^ Philips portables zijn al vonaf f 158 verkrijgbaor Dit toestel il de „ Sharpie ' Een uitstekende transistor portable voor slechts t 198 - Een film die onverbloemd de waarheid zegt Nederlands commentaar door een bekend vrouwen arts dr H J VERSTEEG SCALA telefoon 12461 X^EEN INJERNAllONtLE I VoLBEZETTim '^^ ISlONBÉfOKCL RICHARD BASEHAtVr • 6ABV •^ IS^i OSKAR WERtMER ' Regie ANATgLE UTVA>c _ 
IITRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 Ned Ballet liet een indruk van seizoens'moeheid " na Prof * dr G J * Hoogewerf f wordt zaterdag 75 jaar deze première niet veel wyzer was dan daarvóór In het openingsnummer — Rudi van Dantzig's klassiek lyrisch „ Klein Avondspel " op de betoverende mu ziek van Christoph Willibald von Gluck's fluitconcert — begroette men volgaarne een bekoorlijke reprise Helaas had de uitvoering op het to neel ditmaal niet die gaafheid die haar indertijd kenmerkte Er deden zich nogal eens pechjes voor evenzo bij de Vijfde Symfonie " van Tsjaikowsky m de choreografie van Leonid Massine Over het geheel bleef ook hier de reprise beneden het hoge artistieke niveau dat de enthou siaste eerste uitvoering te zien had gegeven Goed Linda Manez in de „ Wals " had dat zwevend lichtvoe tige en vlinderachtige dat de gi-atie van de muziek met speelse zwier re flecteerde Aart Verstegen als de duistere macht en Jaap ï^lier met Sonja van Boers als tegen-krachten hadden fraaie momenten maar dit verhinderde niet dat symptomen van vermoeidheid nu en dan ook van on voldoende strakke discipline dit vooral bij de danseurs duidelijk merkbaar waren In „ De Wonderbaarlijke Manda rijn " een choreografie van twee Magyaren op de muziek van hun landgenoot Bartok leek die ver moeidheid echter even overwonnen Hier kwam het meer op een acro batisch of mimerend acteren aan dan op een dansen in de meer strikte be tekenis Willy de la Bye als het meisje van verdachte zeden en Jaap Flier als de mysterieuze mandarijn hadden er het leeuwenaandeel en kweten zich daarvan op een wijze die hoe dan ook talentvol mocht heten Voortreffelijk was deze avond debijdrage van het Utr Stedelijk Or kest dat geleid door Anton Kersjes,in muzikaal opzicht bijna het gemisaan openbaringen van zuivere dans kunst deed vergeten J J Wr IE df laatste vüf jaren betrekkeHJk regelmatig het Neder lands Ballet heeft zien optreden en zich diverse boeiende mani festaties van danskunst van dit nationale gezelschap heriimert zal maar al te zeer geneigd ziin te vergeten dat het ensemble vergeleken met sommige buitenlandse groepen zeer Jong Is pn derhalve memseiükerwijs gesproken nog alle goeds van de loekomst heeft te verwachten Zvjn de tegenwoordige moeilijk heden als Jcindcrziekten " te beschouwen waar het instituut nog overheen moet groeien Grote films uit Cannes naar festival Arnhem M ET de zomerzon komt vandaag een brokje RIvièra naar Arnhem waar vanavond tn het Rembrandttheater in het kader van het Holland Festival de Internationale filmweek Arnhem wordt geopend Een stukje Rivièra omdat het puikje van het laatste filmfestival in Cannes yiings naar het Gelderse is komen vliegen zijn zal worden gepoogd een film forum te houden waaraan ook Ne derlandse autoriteiten op filmgebied zullen deelnemen De cineast Joris Ivens zal in Arnhem aanwezig zijn bij de vertoning van zijn in 1958 in Cannes bekroonde ducumentaire „ La Seine a rencontre Paris Het is nagenoeg zeker dat de vrou welijke hoofdrolvertolkster in de Braziliaans-Franse film Orfeu ne gro Marpessa Dawn op de slot avond van de filmweek zal zijn Hij heeft heus wel recht op zo'n mooi precisie - scheer - apparaat met dispenser en 4 Blauwe Gillette mesjes ver pakt in een attractief plastic etui Hij heeft er jaren plezier van en elke dag zal hij zich schoon en fris voelen wanneer hij zich scheert met piiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiHiiiBran ^^ I DOOR DE LUIDSPREKER I Water zeep'en Blauwe OlllCttG en het beste i^esultaat geeft Gillette scheercrème Prof Oud kreeg in West Berlijn ere doctoraat In verband met zijn verdiensten voor het wetenschappelijk onderzoek van het feitelijke politieke leven heeft de voorzitter van de interna tionale vereniging van gemeenten de Rotterdamse hoogleraar en oud burgemeester prof mr dr P J Oud donderdag te Berlijn een ere doctoraat aangeboden gekregen van de wijsgerige faculteit der vrije Westberlijnse universiteit Als overwegingen voor de toeken ning golden „ het winnen van ver trouwen van zijn landgenoten gedu rende bijna een halve eeuw als libe raal politicus en staatsman zijn on vermoeid wetenschappelijk werken zijn combineren als hoogleraar van de ervaringen uit het dagelijks leven I s I Misschien Maar dan staat toch wel nlt dat zo lang dit nog niet gebeurd i uitvoeringen als die van gister nnd in de Utrechtse Stadsschouw L » - nog wel in het kader van het lilland-Festival — moeilijk als ge kki|st « uitingen kunnen worden ge - Imtieloze choreografie M programma bevatte een prc ¦ ire Conrad v d Weetering's „ Vijf Ijdes voor elf dansers " op muziek m Ttank IMartin Geen bijster inte jssante muziek Verder is ' t spijtig I moeten signaleren dat de belich bg en de kleurwerkingen van het iKor en de kostuums door Jan Duy ' tter ontworpen hier meer de aan iht trokken dan de plastiek en de iwegingen in deze vrijwel emotie iie choreografie In de eerste „ etu is " traden slechts tien figuren op El paars uitgedost kwintet plus vijf fniëïkerk ' concert " -' Prda'avonrt gaf onder vrij » belangstelling in de Pniëlkerk ¦ « rkkoor van deze Oog in Al - '" n concert waaraan medewer - ' Tleenden de sopranen Dé van „ yj en Bea Mulder-Hakkenberg ¦ ' aasbeek en de Buurkerk-orga - ' Mees van Huis ^ laatste opende met Chaconne ' ' an Handel waarin hij enigs ' ' f kampen had met beperkte ¦ JKheden van regi.stratie van dit Vervolgen.s interpreteerde hij " de orgekonate van Mendel.s /^' n zijn Pigen improvisatie van ^' 150 het werden stijlvolle en "' te vertolkingen Niet alleen in ¦ ' verken maar ook als accom ¦ ' Pur legde Van Huis een muzi /'•" technische vaardigheid aan ' S Zo begeleidde hy Dé van '.'¦ ' n „ Hor mein Bitten " van •^^" ohn Dit werk dat haar juist ¦ " i ligt kwa,m ditmaal door en " " roi"erheden niet zo goed tot ' - rent En niet alleen hierm ™ lt in „ Denn in Seiner Hand ^'- ftalm 95 en „ Ich harrete « ernn " uit Lobgesang beide j "".^ van Mendelssohn bleek dat ' an.stond.s symphatie wekkende ° N te geégali.secrd i.s In deze ''* ee werken hoorden wij ook '" aan Bea Mulder Jammer was ' r stem evenals in „ Jauchzet •'•' Lande " van J J Weiland '-' lende hoogte bereikte Het ^ « as enigszins mat van ex - '¦ Pniëlkoor onder leiding van ' '¦' d Werff-Loüs ondersteunde „-¦¦¦ Je sopranen in de twee boven - nide werken van Mendelssohn ' vervolgens nog een werk van ¦ ia en psalm 150 van Frank „'¦" w composities werden ee ¦ '.' fd vol toewijding en glanzend ^ IPiirsehalte vertolkt Slechts '' denkinK hadden wij nl de ' lalve mooie uitspr.iak van de '"» s tekst van Frank's nsalm ¦ tekst van Frank's psalm A K 5 études voor 11 dansers door het Nederlands Ballet „ kleuren " Toen eindelijk de elfde verscheen om de titel waar te maken nl „ Lila " gedanst door Leomie Kra mer meende men een ogenblik te mogen hopen dat er nu iets " zou gaan gebeuren Doch die heimelijk verbeide verrassing bleef uit zodat het publiek na de kennismaking net Jongere filmers kregen nadruk Vanavond draait tij - "^ dens de galaopenings - ¦ avond Les Quatre cents ¦^ ^ coups welke dit voor - gM mJ - jaar te Cannes de re - f ¦ D gieprijs kreeg Het is de wJ EL s<^hte eersteling van deFranse gevreesde cri ticus Frangois Truffaut.Hij behandelt men zegteen beetje autobiogra fisch de „ duizend angsten " die een kleine jongen uit staat als gevolg van gebeurtenissen in het onharmonieuze gezin waarin hij opgroeit Zaterdagmiddag wordt de Amerikaan se film Rio Bravo vertoond en ' s avonds Hunde wollt Ihr ewlg leben Naar de laatste film zal de belangstelling zeker uitgaan Het is de flimverbeelding van de onder gang van 300.000 man Duitse troe pen in Stalingrad door Frank Wis bar die lang gezocht heeft naar een vormgeving van dit oorlogsdrama Voor de Duitsers was de film een schok Weinigen nog hadden open lijk de heldendood hunner geval len zonen geafficheerd gezien als een ellendige hondendood Maar ook is er de teleurstelling van de sol daat in te bespeuren om het ama teurisme waarmee met het leger werd omgesprongen Een tendens welke ook in de literatuur van de oosterburen is te bespeuren Een nieuwe ideologie wellicht Zondag gezellig uit met de Denen naar de komedie van Gabriel Axel Goldene Berge om ' s avonds tot de ernst des levens te worden terug geroepen door het Franse Les cou sins van Claude Chabrol een film uit de school van Les tricheurs Maandag trekt speciaal de aandacht Room at the top De Engelse pro duktie van Jack Clayton Een dra matische film over een driehoeks verhouding waarin Simone Signoret als de verlaten vrouw een prachtige rol speelt La seine a rencontre Paris de reeds beroemde film van Joris Ivens be kroond met de documentaire-prijs in 1958 te Cannes komt dinsdag middag op het doek van Rembrandt Dinsdagavond is gereserveerd weer voor een Amerikaan met Frederick March in Middle of the night als de weduwnaar die verliefd wordt op een geseheiden meisje Een verhou ding waarbij de familie nogal tegen zit ' s Middags is dan Mara Livet op de drempel van het leven van Igmar Bergman vertoond Woensdag de laatste dag gaat weer een oudgediende van Cannes het in 1958 onderscheiden L'Eau vive van Frangois Villiers Het festival wordt ' s avonds besloten met Orfeu negro van Marcel Camus Deze film kreeg zojuist in Cannes de Palme d'or De Orpheuslegende in Rio tijdens het jaarlijkse carna val vormt het hoogtepunt in Arn hem Er zullen enkele regisseurs naar het festival komen Definitief is bekend gemaakt dat de regisseurs Franqois Truffaut Jacq Clayton Alfred Weidemann en Frank Wisbar va » wie werken in het programma van de internatio nale filmweek Ai-nhem 19,59 zijn op genomen deze manifestatie zullen bezoeken Ieder van hen zal aanwe zig zijn op de dag waarop zijn werk wordt vertoond Indien zij iets langer in Arnhem kun nen verblijven waardoor een vol doende aantal tegelijk in de stad zal Advertentie van mij krijgt hij voor vadercJag sigaren Fotografenslag rond B.B/s huwelijk B die steeds heivlger werd Brigitte en de andere leden van het gezelschap verdwenen In een andere kamer waar B B in snikken uitbarstte Charrler ging te keer tegen de fotografen De vader van Brigitte verweet de burgemeester in heftige bewoordingen dat hij niet genoeg politie bij de hand had De vader zei dat hü niet van plan was om het hu'welUk onder zulke omstandigheden te laten voltrekken en dat hij zou heengaan Ten slotte deed Iemand de sugges tie om het huwelijk In de kleine kamer te doen plaats vinden waar het gezelschap zijn toevludit had ge zocht De deur werd enigszins open gelaten om de fotografen gelegenlield te geven een paar opnamen te ma ken Kalm en rustig gaven Brigitte en Jacques hun ja-woord Maar burge meester Fernand Guillaume was zo zenuwachtig dat hi de regels van de wettelyka trouwformule door elkaar haalde Het jonge paar kon zloh niet bedwingen en moest giechelen Daarna vertrok het jonge paar naar het huis van Bardot voor de feestmaaltyd rigitta Bardot de even verguisde als verafgode filmster is donderdag op opzienbarend geheimzinnige ma nier getrouwd met Jacques Charrler 23 jaar HU was haar tegenspeler in de laatste B,B.film „ Barbette trekt ten striide " Hoewel B B en Jacques de Jour nalisten en fotografen trachtten wUs te maken dat zö al getrouwd waren kwam men er toch achter dat dB plechtigiheden in Louveclennes zou den gebeuren op het gemeentehuls Toegesnelde fotografen wilden zich met geweld toegang verschaffen tot de trouwzaal Daarna werd besloten de plechtigheid in een ander vertrek te houden De gesloten deur werd door de politie bewaakt Toen de fotografen probeerden door de ramen te klimmen werden de luiken geslo ten Het Is het tweede huwelijk van Brigitte Toen het gezelschap bi het kleine gemeentehuis arriveerde rende het de trap op naar de trouwzaal Boden probeerden de deur te sluiten maar de druk van de fotografen aan de andere kant was te groot Brigitte weigerde echter dat er foto's tydens de huwelijksvoltrekking ge maakt werden Er ontstond een ruzie Advertentie VOOR OOQ T.V De NTS brengt vanavond om 21.00 uur Salto Mortale de te - levisie-opera Libretto is van Beleampo naar een ontwerp van H A Badings en met muziek h A Badings Deze t.v.-opera is de Nederlandse inzending voor de operaprijs van de stad Salzburg Ethel Barrymore filmster van oude garde • overleden De Amerikaanse filmster van de oude garde Ethel Barrymore is don derdag op 79-jarige leeftijd in Holly wood overleden Ethel en haar beide broers John en Lionel Barrymore stonden bekend als „ het koninklijk gezin " van Broadway Ethel Barrymore was In het ne gende geslacht van een bekende toneelspelersfamilie te Philadelphia geboren Ze maakte haar toneel debuut te New York in 1894 en trad sedertdien in talloze toneelstukken en later films op In 1928 werd in New York een nieuw theater na* haar genoemd Hoewel de actrice de laatste jaren niet zo vaak meer optrad was haar indrukwekkende verschijning en diepe stem toch ook bij het jongere filmpubliek over de gehele wereld bekend Zij zal maandag naast haar broers te Hollywood worden begraven Snelheid meteoor door 2 foto's gemeten met de resultaten van strenge vor sing het winnen van het vertrou wen van een wereldorganisatie als voorzitter van de I.V.V.G zijn daad werkelijk lijden in het gebeuren van het verleden en het inschakelen van zijn hele persoon ten dienste van het wederzijds begrip tussen de volke ren " De rector-magnificus prof G Schenck zei „ de hele universiteit wil de man danken en eren die Duitsland na de oorlog op zijn werk gebied terugvoerde in de internatio nale gemeenschap en het vrije Ber lijn hielp door dit internationale congres in deze spannende dagen hier te beleggen " Voor het eerst in de geschiedenis Is de juiste snelheid van een meteoor die de atmosfeer van de aarde bin nentreedt berekend door de meteoor gelijktijdig te fotograferen op twee plaatsen Het officiële Tsjechoslowaakse pers bureau heeft bekend gemaakt dat Tsjechoslowaakse geleerden het he mellichaam op 7 april hebben gefoto grafeerd vanuit twee stations voor het in Bohemen neerstortte De grote schitterende meteoor werd boven Bohemen waargenomen en de snelheid werd berekend op 20,9 km per seconde Later werden twee fragmenten van de meteoor gevonden bij Pribram in Bohemen Volgens de geleerden was deze me teoor oorspronkelijk een miniatuurplaneet welker baan tussen Venus en Jupiter lag I Ambassadeurs mogen dan aller eerst de hoogste diplomatieke ver tegenwoordigers van een staat in het buitenland heten zij zijn het niet minder die als levende exponenten van de geestelijke rijkdom van het eigen land deze waarden in den vreemde uitdragen daarbij als be schavingsverbreiders vaak tegelij kertijd uitheemse cultuurschatten „ thuis " bekendma'iend Tot deze niet officiële maar uiterst belangrijke ca tegorie van afgezanten behoort prof dr G J Hoogewerff die op zater dag 20 dezer de leeftijd van vijfen zeventig jaar hoopt te bereiken De wijze waarop hij in de bijna vijf de cennia van zijn verbonden zijn aan en met het Ned Historisch Instituut listituto Storico Olandese te Rome zowel de Godefridus Joannes Hoogewerff geboren op vrijdag 20 juni 1884 te Amersfoort bezocht daar het gymna sium na geslaagd te zijn voor het staatsexamen-A studeerde hij ' 03-'08 Nederlandse letteren aan de Utrecht se Universiteit Doch toen al ging zijn grote belangstelling uit naar de beeldende kunst Maar in die tijd be stond hier nog niet de mogelijkheid van een universitaire studie in de kiuistgeschiedenis In 1906 en daar na in 1908 maakte de jonge Hooge werff studiereizen in het buitenland in 1909 werd hij assistent aan het Ned Hist risch Instituut te Rome naderhand secretaris en ten slotte directeur welke functie hij van 1924 tot 1950 heeft bekleed Middelerwijl was hij in 1912 ge promoveerd op een proefschrift ge titeld „ Nederlandsche Schilders in Italië in de 16de eeuw " Sinds 1922 is hij corresponderend lid van de Kon Akademie v Wetenschappen van 1950 tot 1954 was hij voorts hoog leraar in de geschiedenis der vroeg christelijke kunst en ikonologie aan de Utrechtse Universiteit Daaren boven is hij lid van diverse weten - Jacques + Brigitte Na het beleg van Lowoeclennea EN OOR Radio Hilversum 1 — Om 21.20 uur een kerkconcert in de Noorder kerk te Hilver sum via de NCRV en om 23.15 uur spelen stu denten van de rijksuniversiteit te Utrecht een fragment uit Het scheidsgerecht van Menander in het programma De antieke komedie Hilversum II — VPRO — Een hoor spel getiteld Allen die vallen door Sam Beckett om 19.45 uur VARA — om 21.00 uur met een vrü dagavondretour naar Renesse op Schouwen-Duiveland Frankrijk III 235 en 280 m 20.00 uur Le Libertin opera van Strawlnski Met ingang van 15 juni ] 1 Is de heer P C Heuwekemeiier benoemd tot dire^eur van de Nederlandse orkest stichting tot beheer van het con certgebouworkest 1 ZATERDAG 1 HILVERSUM I — KRO 7.00 a Nws 7.15 Gewijde muz 7.30 De 1 Douche 7.40 Gram 7.45 Morgen - g gebed en Ut kal 8.00 Nws 8.16 m Gram 8.B0 V d vrouw 9.35-9.40 S Waterst 10.00 V d kleuters 10.16 3 Gram 10.30 Ben je zestig 11.00 = V d zieken 11.45 Kamerkoor i 12.00 Middagklok-noodWok 1203 Ë Gram 12.30 Land - en tuinb me - H ded 12.33 Gram 12.50 Act 13.00 J Nws 13.15 2tonne%vljzer 13.20 Amus m muz 13.45 V i jeugd 14.00 Idem S 14.10 Gram 14.35 Kron v letteren m en kunsten 15.10 Mil Kapel 15.40 g Bookbespr 15 5 De schoonheid v 1 h Gregoriaans 16.20 V d jeugd M 16.,ï0 Dansmuz 17.20 Lichte muz H 17.40 Idem 18.00 Journalistiek g weekoverz 18.10 Strtjkork 18.30 m V d Jeugd 18.45 Van Klanten en a Wanten weten caus 19.10 Act m 1:125 Lichtbaken caus 19.45 Omr m ork en sol 20.40 Gevar muz 21.10 a Lichte mtiz 21.30 Gram 21.55 De m knipperbol caus 22.05 ^ mus muz g 22.35 Wl,1 lulden de zondag In 23.00 = Nws 23.15 Nws in Esperanto 23.22 I tot 24.00 Gram i inLVERSUM n — 7.00 Nws M 7,10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws m 8.18 Gram 8.55 V d vrouw 9.05 = Gym v d vrouw 9.15 Gram g VPKO 10.00 TlJdelUk uitgeschakeld = caus 10.05 MorgenwUdlng VARA s 10.20 V d vrouw 10.45 Lichte muz B 11..25 Buitenl weekoverz 11.40 Pla - m norecltal 13.00 Lichte muz 12.30 f Land - en tuinb meded 12.33 Or - g gelspel 13.00 Nws 13.15 Dansmuz 1 13.40 Muz.revue 14.05 V d Jeugd = 14.40 Mannenkoor 14.55 3ram m 15.05 Boekbespr 15.25 Radio Fllh a Ork 16.15 Van de wieg tot het graf iuiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuMiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiw schappelijke instellingen en genoot schappen Vruchtbaar auteur Buiten zijn dissertatie heeft prof Hoogewerff nog zeer veel gepubli ceerd Met Orbaan verzorgde hij de in drie delen uitgegeven Beschei den in Italië omtrent Ned kunste naars en geleerden verschenen in de reeks van ' s Rijks Geschiedkundige Publicatiën 1913—1917 In de serie der zg Leidse Herdrukken van de Mij van Ned Letterkimde gaf hij het „ Joumael van de O I Reyze van Willem Ysbrantsz Bontekoe"uit Aan een goudeneeuws vorstelijk bezoek hier te lande herinnerde hij in zijn publikatie „ De twee reizen van Cosimo dei Medici door de Ne derlanden 1667 1669 " Een dichters figuur uit de tijd van de ZIontra Re-formatie belichtte hij in zijn uitgave „ J Stalpaert v d Wielen zijn leven en keur uit zijn gedichten " Dan is te noemen zijn studie „ Noord Nederlandse Miniaturen " zijn uitga ve Arnoldus Buchelius ' Res Picto riae ' een in het Frans gestelde mo nografie over Jan v Scorel een studie in het Engels over Gerard v Hont horst zijn boek „ De ontwikkeling van de italiaansche Renaissance " ' n beschouwing gewijd aan de „ Teeke ningen der late Ital Renaissance " ' n reeks historische schetsen saamge vat onder de titel „ Felix Roma " een monografie in het Frans over Benoz zo Gozzoli een boeksken getiteld „ Jan van San'.^n architetto pontifi cio " zijn boek „ Vlaamsche Kunst en Italiaansche Renaissance " zijn stan daardwerk „ De Noord Nederland-sche Schilderkunst " een beschou wing over „ Verbeelding en Voorstel ling " zijn boeiend relacs " „ Neder landsche Kunstenaars te Rome ISnO 1725 " een verhandeling getiteld „ De historische gebondenheid der Neder landen " een „ Geschiedenis van de St Lucasgilden in Nederland " zijn inaugurele rede 1950 over Ikono grafie en Ikonologie in de oude Chr Kunst " een studie „ De Bentveug hels " een andere getiteld „ Het Landschap van Bosch tot Rubens " enzovoort Een groot aantal bijdragen van zUn hand verscheen in de „ Mede delingen van het Ned Historisch In stituut te Rome " Zo o.a „ De Frie zen te Rome " „ Philips van Win gen " „ Hendrik de Raeft " „ Ned Dichters in Italië " etc Verder tal van artikelen in tijdschriften en lexica Onder de zon van zijn geliefd Italië en in de schaduw der cypressen van Firenze moge deze grote zoon van Nederland ambassadeur van de cul tuur van zijn eerste en zijn tweede vaderland nog menig gezegend jaar beschoren zijn Handelwerken in Buurkerk D E afdeling Omroep van de N.C.R.V verzorgde donderdagavond een Handeleoncert in de Buurkerk gegeven door de Handelvereniging o.l.v Jack P Loory Het Kunst - maand orkest zorgde voor begelei dingen en solisten waren Elly Ame llng sopraan Aafje Heynis alt Tom Brandt tenor David Hollestelle bas De klavecimbelparti ] werd ver zorgd door Jaap Spigt Willem Hick man was solist in een orgelconcert en hij verzorgde de orgelpartij in de overige nummers Willem Hickman speelde een vlotte solopartij in het concert in F Hier na volgde het motet Nisi Dominus Zo de Heer het huis nief bouwt voor solisten koor en orkest een werk dat associaties met Bachs Hoogmis opwekt Een virtuoze solo gevoelig voorgedragen was de can tate „ Silete Venti " gezongen door Elly Ameling met karakteristieke Italiaanse coloratuurpassages Zeer expressief waren de beide Kroningskoren voor koor en orkest Hierin was de dirigent wel het meest in zijn element Het Utrechter „ Jubi late " was een fraai slotnummer met trompetten en pauken visionair van opbouw met een fascinerend slot Men vraagt zich af waarom derge lijke werken niet veelvuldlger wor den uitgevoerd De Handelvereni ging verricht baanbrekend werk met het propageren van deze muziek De uitvoerenden gaven zich met al hun toewijding Wij denken aan de krachtige bas van David Hollestelle aan de welluidende tenor van Tom Brandt die zich na een ritmische zwakheid later herstelde en aan de damessolisten van wie Aafje Heynis genoeg in Utrecht bekend is Elly Ameling noemden wij reeds Een apart woord van lof voor de onge noemde hobospeler die zeer veel te doen had De belangstelling voor dit concert was tamelijk groot maar had groter kunnen zijn Ny caus 16.30 Kinderkoor 16.50 Va kantletips 17.30 Act 18 00 Nws en comm 18.20 Gram 18.45 Ham - mond trio 19.00 Artistieke staal kaart VPRO 19.30 Portret v An thon V d Horst VARA 20.00 Nws 20.06 Gram 20.35 Lichte muz 21.15 Soc comm 21.30 Hits aan de spits 23.00 Sportnws 22.30 Lichte muz 23.00 Nws 23.15-24.00 Gram TEIBVISIKPROGB NTS 20.00 Journ en weerber NCRV 20.20 Mondharmonika-muz 20.40 Cabaret 21.00 Ge^'ar progr 22.00 Dagsluiting ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Hersengym 12.30 Nws en Hohte muz 13.00 Test Match 13..35 Lichte muz 13.45 Sport 17.56 Test Match 18.35 Jazzmuz 19.00 Journ 19.30 Nws en Dansmuz 20.00 Festi val v lichte muz 1959 20.40 Sport 21.00 Festival v lichte muz 1959 verv 22.00 Lichte muz 22.30 Nws 22.40 Lichte muz 22.55 Sport 23.00 Gram Om 33.30 Nws 23.65 24.00 Nws BRUSSEL 12.00 Gram 12.30 Weerber 12.34 Gesproken aperitief 12.45 Gram 13.00 Nws 13.11 Muzikale kaleldos » coop 14,30 Radiojourn 15.00 A grlms accordeon Om 15.15 Tap toe Delft 16.00 Gevar muz 16.45 Engelse les 17.00 Nws 17.10 Dag klapper en lit kal 17.20 Gram 17.30 Idem 18.00 Orgelcono 18.30 V d sold 19.00 Nws 19.30 Gram 20.00 Ork cone 31.00 Gevar pro gram 22.00 Nws 22 15 Verz pro gram 23.00 Nws 23.05 en 23.30 24.00 Gram 
"^'^ ¦¦ 1 1,1 \ v i i p ii < j < MffJ^uu 1 11^1 jBg | ii j » Tyy ffn;W ii Mj | Vh.V.i!f ^ MW ^ ' l \ JJ9.¦y\t f <^ tfI ^ * i ^ * A ' '< ^^ iK4 W Xi ' i**-^ '* '!' VV9;t l iK^y ^ f ^^ - '' ^ * ^ » ^^^ STYLED f — Vri{dag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 ^•¦¦'^^'« xiy^'J wi i jjê^^vi ' j.Hf.^jyA ig jj.jjj BY FARINA UTRECHTSCH dit is die room-verse In de handige voordelige | it FfHTSCH NIEUWSBLAD Beledigde ging in gai Dit is de nieuwe Austin A 55 revoJutionnair van vorm en lijn geboren uit de samenwerking tussen „ Austin of England " en de befaamde Italiaanse ontwerper Pinin FaHna Een automobief die comfort en zuinigheid paart aan snelheid en kracht Een topproduct van Engelse degelijkheid en Italiaans élan JLWifl A 55 Uftvoering compleet met « a varwarmingt voopruitontrfooisr en alwondUioning zHtingsR met echt lederen bekledins rultensproeier » dtibbeltonige ctaxon iZ maanden officigle fabrteksgaranlle ongeacht hel aantal kilometars De Tltrechtsche Studenten Sociëteit P.H.R.M vraagt voor directe indiensttreding tot en met 10 juli 3 S 66H AIDE DE CUISINE Sollicitaties tussen 11 en 2 en tussen 4 en 6 uur bij de heer D Kurpershoek Janskerkhof 14 Utrecht aan de CHT'RCHILI.-I.AAN KanalcneMaiKi ^ I KOOPSOM vanaf f 26.000 — vrU op naam | Benodigd eigen kapitaal f 8.000 — | Te bevragen y Bouwbedrijf Gebr Albers KoppeldQk 31 Abcoude telefoon 02946-S26 y en des zaterdagsmiddags van 2-5 anr In oe | direetlekeet aan de Bevinlaan te Otreclit n telefoon 030—31022 | Aansluitend aan onze model - kamer aanbieding verkopen wij tevens een aantal MODELKAMER KARPETTEN w.o HAARVELOURS WILTONS MACHINAAL SMYRNA '» en MOQUETTE KARPETTEN die voor onze modelkamers gebruikt zijn maar nog alle zo goed als nieuw zijn Morgen begint de verkoop van deze karpetten belangrijk be neden de normale prijs •••*'• DE KLERKeZN R.S Stokvis & Zonen N.V Rotterdam ze«dt U gaarne een uitvoerige kJeurenfolder alsmede een speciale 1959 yacantie-attractis de Iraaie kastelen - en klederdrachtenkaarl van Nederland i*K%\vviiiiiiiiS&^*ï»i\iïatóhii<«iï ^^^ iiii^it£ii-jjiiiiüil&!^^-ii\iv&-iii ^^^ tói;:-A-:i-;-»iisiA;iiS;iÖ:iï;ïiiiii^iit«ï ^ NV R.A.M.U Lange Nieuwstraat 10—14 Telefoon 19141 > Utrecht Rayon westelijk gedetelte'ProV.Utrecht Stad Utrecht Zeist Driebergen en Woerden / Dealer LAANSTRAAT 4-6 BRINK 4 BAARN Telefoon 02954 2413 Dealer voor Baarn Amersfoort e.o Automobielbedrijf G HARING Dealer VAN DE WEERD'S AUTOBEDRIJF bennekom - telefoon 08379-2234 GEZELLIGHEID EN SFEER vindt U In HOTEL • CAFÉ - RESTAURANT Het wahen van Bunnik slijterij)GROOT TERRAS — RUIME PARKEER - GELEGENHEIDZalen voor vergaderingen.H J VAN GIERSBERGEN voorheen E H PLANT,DORPSSTRAAT 9 — TELEFOON 03405—274 DegoedeJapanse kleinbeeldcamera tegen fantastisch lage prijs NEOCA 35 K Op het gebied van vloerbedekking slaagt u zeker bij Xïroe neveld Vele soorten o.a Jabotapijt Hilvretta Bo nita Ronyfelt enz vak kundig gelegd tegen lage prijs u belt wij komen vrijblijvend met stalen J H Groeneveld BRIGITTENSTRAAT 2 Telefoon 10153 na 6 uur 03402 — 3735 Bij de Stictiting „ STADS - en ACADEMISCH ZIEKENHUIS " te Utrecht 79.50 btataÓKtpt lens licfatstetkte 3,7 siaitec l/2ï - l/jOO tecoode met flitxootaa heldere li}nkaderzo«ket de ptifi rui iet » ideale kleinbeeldcam«n bedraagt slechts Icunnen enige TYPISTES lederen paraaitas 20 worden geplaatst Leeftijd niet beneden 18 jaar Salaris volgens Rijksregeling afhankelijk van leeftijd en ervaring Schriftelijke sollicitaties aan de Directrice FOTOHANDEL OUDKERKHOF 34 jüi m DE BUSSY & VOORDUIN utrecht tel 11220 ïm i i odelkamers T i VÈR BENEDEN DE WAARDE Een groot aantal ameublementen die enige malen geëtaleerd zijn en in onze toonkamers als model hebben gediend gaan nu vèr beneden de waarde in de verkoop U vindt er van alles wat huiskamers slaapkamers bankstellen en losse fauteuils ^ Tqdens onze modetkamerweek kunt U tevens profiteren van een enorm voordelige aanbieding in „ SLAAP"-B ANKSTELLEN „ bankstellen met verrassing " waarvan de bank door een eenvoudige handgreep in een ommezien in een geriefelijk bed wordt on>getoverd Een uitkomst voor kleinbehuisden en voor hen die bij gebrek aan een logeerkamer toch hun logé's een comfortabele slaapplaats willen aanbieden 498 - utrecht VOORSTRAAT 36-38 pers „ slaap^-bankstellen m 3-zits bank en 2 fauteuils 9QO(keuze uitversch bekledingsstoffen)van 580 - NU voor ^ WO »" persoons „ slaap''-banks»enen van 680 - NU voor UTRECHT ROTTERDAM DEN HAAG VLISSiNGEN HOUTHANDEL 2 ™ GANSSTRAAT 98-130 UTRECHT vraagt voor Indiensttreding per 1 augustut 1959 of eerder Yerkoop-assisfent leeftijd 2S — 30 jaar Middelbare scliool opleiding gewenst Rayon-vertegenwoordiger leeftijd 23—30 jaar Minimaal mulo-oplei ding Enige ervaring in de houtbranche strekt tot aanbeveling Adminisfratieve kracht Toor de voorraadadministratie Leeftijd lS-20 jaar Mulo - of midd liandels school-opleiding Geboden wordt een prettige werkkring met een beloning afhankelijk van leettild ec prestatie Na enige dienstjaren is opname in ons pensioenfonds mogellik Uitvoerige schriftelijke sollicitaties indienen aan Postbus 2097 Utrecht Mondeling aanmelden uitsluitend na schrif telijke oproep r TE KOOP TE UTRECHT s LUXE HERENHUIZEN I s I s I s I NO>/^CDC E NOACK'S KONINKLIJKE FIJNE VLEESCB WAREN - & CONSERVENFABRIEKEN Nv Ons bedrijf heeft plaatsingsmogelijkheden voor A SLAGERS B JONGENS Toor opleiding in de vleeswarenfabriek - 0 VRL ARBËIDSKRAüHTEN voor de pakafdelingen Komt U eens met ons praten Goed loon Goede sociale voorzieningen Prettige sfeer Bedrijfskleding gratis verstrekt ' s Zaterdags werktijd tot 11.15 uur Aanmelden dagelijks bij de portier Soesterweg 5M ol ' s avonds Soesterweg 574 Amersfoort Eeuwfeest firma Bastiaanse Van een onzer verslaggeefsters Uiteraard is er in de atgelope ko'óderd jaar een heleboel in de zaa veranderd Neem alleen de prUze maar Een knotje katoen kocht je des liids voor zes cent voor een paa handschoenen legde je acht cent op d toonbank en hier in dil foldertje < t»t te lezen dat de geachte cliëntel il vanaf ƒ 1.85 over een corset „ me horlogeveer " kon beschikken " Dit zegt de 67-jarige Adrianus Bas IJaanse genoemd naar zijn grootva der die honderd jaar geleden aan A Oude Gracht te Utrecht een zaak il garens band sajet brei - en naaika toen knopen en naaldjes begon Mijn grootvader kwam uit Rotter dara " vertelt de oudste firmant dii samen met zijn 61-jarige broer G B T Bastiaanse en zijn 24-jarige zooi r ' e M Bastiaanse de gang van za jien bestiert „ en hij studeerde voo onderwijzer Zijn moeder was weduw en grootvader verdiende wat extri geld met de verkoop van een zen dingsblaadje Enfin hij maakte ziji opleiding af en begon zijn loopbaan ii Leiden ' t Was een korte carrière Oi een goede dag kreeg mijn grootvadei namelijk een klap van een hoofdonder wijzer en dat nam hij niet Hij liet d klas de klas de school de school er trok naar Utrecht waar hij — me geleend geld — op 2 juli 1829 een kleir winkeltje aan de Oude Gracht opende Het ging hem vanaf de eerste dag goed want de eerste avond had hij negentij gulden ingenomen en dat was heel wai in die tijd " De eerste Adriaan Bastiaanse over leed in 1891 en in die tijd had hij zijr zaak steeds verder omhooggewerkt „ Er kwam een verkoopster eer meisje uit het weeshuis dat Kieffei teette Zij kreeg van de oude heei twintig gulden per maand Hij moe erg tevreden over ' r zijn geweest wan later trouwde hij haar " vertelt d heer Bastiaanse vergenoegd verder „ en toen kreeg ze achtenveertig guldei huishoudgeld Dat staat allemaal ii dit kasboek zo zegt hij en toont eei boek met lijntjespapier van begin to eind gevuld met krullende letters ei cijfers De vader van de twee broers die ni aan het hoofd staan zette de zaal voort samen met hun moeder di < heel jong overleed De twee jonge - Proces om Kantharos van Stevens weert ' ttlandi Voor de Hoge Raad te Den Haag ii een proces gevoerd over een zilverer beker die in 1943 bij baggerwerket in de uiterwaarden langs de Maas te hoogte van Stevensweert opgedolvei en door de vinder verkocht is aan d kunstschilder L H Kuikens te Roer mond Toen de nieuwe eigenaar vai leze beker de Kantharos van Stevens weert in 1949 overleed is het voor werp eigendom geworden van me wouw P van der Linden te Roermond Deze heeft het weer verkocht aai l-eo Brom edelsmid te Utrecht Later heeft de verkoopster voor d ' echtbank te Utrecht vernietiging ge vraagd van de koopovereenkomst o fond van bedrog subsidiair op gronc van dwaling De eiseresse stelde name " ik dat B op de hoogte moest ziji Jeweest van de uitzonderlijk hoge ar nstieke en historische waarde van d Jeker Had de eigenaresse deze waar * gekend of ware haar die medege ' eeld dan zou zij een geheel andere Pnjs hebben gevraagd " e rechtbank heeft de subsidiaire " s dus op grond van dwaling toege - wezen Het gerechtshof te Amsterdam ver " ragde echter dit vonnis Het over ' oog dat de verkoopster had kunnei « effen dat de beker een antiel oorwerp was dat meer waard koi « m dan het gewicht in zilver Voort werd overwogen dat de conservato •> n het Nederlands goud - en zilver « useum Keur en Ambacht te Utrecht « ie de beker voor de heer Bron jï '' slechts deskundig was op he II ] '^^" zilverwaarde en zilverge '«" e en allerminst op het gebied vai « tiekwaarde of sierkunst De kope »» oefde dus niet op de hoogte t m geweest van de uitzonderlijk Van r - '^^" '^^' kunstvoorwerp da B Griekse oorsprong was De hee ' J \ ° ie de uitzonderlijke betekeni het 1 k ^-^^ ontdekte stelde deze i liori V '" ^^" uitgave van de me jwelmgen van de Koninklijke Ne Pen - Se academie van wetenschap lieth^f ^?^^ is van de uitspraak vai u ™' ' 1 cassatie eekomen maar di ven ^ '^ ^^^^^ d '' beroep than Twee brandjes 8s """'^'" dagmiddag om kwart vookerm 1 afval neergegooid op d I ' an h " P '^^ Liesbosweg te UtrechKoot p ""^ nden OnderbrandmeesteJoof p ^ ijn mannen blusten het vuuVerH nevelspuit op te zetten,'"and ontstond er een begin vaie Pf * ^^ heesterbeplanting lan?Ctoeseu^^t van Roggenweg hoe '" isang ^^^ agent en een vooi Ui ^ « er trapten en sloegen het vuu 
„ TPC CHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 Beledigde onderwijzer ging in garen en band Bond van sigarenmakers Voorzitter Kruithof bij vertrek geridderd Voor sigarenwinkeliers 6 dagen winkelsluiting V,V.D stemt Bauknecht koelkasten verkrijgbaar bij W PIJPER Vinkenburgstraat 20 — Telefoon 13223 Van een onzer verslaggevers De Christelijke Bond van Sigaren makers en Tabaksverwerkers heeft donderdag in Utrecht het zestig-ja rig jubileum gevierd Op de recep tie die ter gelegenheid hiervan in Noord - Brabant werd gehouden deelde de heer J van der Kooü chef van het kabinet van de minis ter van sociale zaken en volksge zondlieid mee dat de vertrekkende voorzitter van de bond de heer J Kruithof was benoemd tot ridder in de orde van Oranje - Nassau Tijdens een algemene vergadering die ' s morgens werd gehouden werd de heer J Anbeek gekozen als de nieuwe voorzitter De heer Kruithof die ongeveer twaalf jaar voorzitter is geweest ont ving van de afdelingen voor het ve le werk dat door hem was verzet een gashaard Het bondsbestuur bood een enveloppe met inhoud aan voor een buitenlandse reis een lamp en de versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding De receptie werd onder meer bij gewoond door vertegenwoordigers van het Christelijk Nationaal Vak verbond organisaties van werkge vers en sigarenfabrikanten en zus terorganisaties niddag ra nsrfra « 66r dt irrkooping II * ^ MOnnCn Hcxtf ^* VAN Garens Band Saaijelten Wollen Gebreide Goederen » Breikatoen Naaikaloen Kousen Knoopen enz enz Oudegracht wijk D 46 47 48 over de Bezembrug *^* Hrd«n « iJB wiakM In ' boren(^nocmds « rllkelefi gvopesd hebbenrii bernl ik tnij bij d««urn bij hel publirJE tt * bopenit door ioli «^« bcdJcaing krt trtrouw^n « sirdifc te mslrm.Uireebt J Julij 1859 A BASTIAATViB - KOELKASTENSERIE verkrijgbaar bij BANIERHUIS A'damsestraatweg 413 Telefoon 15655 - fe ^ BinncBlandsflM ' SfhropTsiöombool-MaalschaDpij Dertienmaal assistentie Dertien maal heeft de Utrechtse po litie donderdag de gevolgen van bot singen in het verkeer opgenomen Bouwvaliker bestolen Ten nadele van de stukadoor J A van D uit Utrecht is een portefeuille inhoudende tien gulden en papieren gestolen in een in aanbouw zijnd huis op het Kanaleneiland te Utrecht Jubilaris B J A v Doorn ontving ere medaille jubileum als voorman-vouwer bö drukkerij J van Beekhoven In te genwoordigheid van vrouw en kin deren werd de jubilaris op het di rectiekantoor hulde gebracht na mens de directie door de heer J W Gerlings Deze liet zijn zeer waar derende woorden vergezeld gaan van een geschenk onder couvert en speldde tenslotte het gouden be drijfsinsigne op Jhr J E W Twiss Quarles van Ufford vertegenwoordigde de bur gemeester Ook hij sprak woorden van lof en bewondering voor de ju bilaris Namens H M de Koningin overhandigde hij de heer Van Doorn de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in brons De heer F G Kanne sprak namens het personeel en bood de jubilaris een fraaie ligstoel aan Als jaren lang trouw lid van Boekhoven Fan fare werd de heer Van Doorn des avonds in de Cremerstraat een se renade gebracht waarvoor van de zijde van vrienden en bekenden veel belangstelling bestond Drie fietsen weg Fietsen werden donderdag te Utrecht gestolen van het Schoolplein de Oude Gracht en het Stationsplein Hij stak iets tussen zijn lippen er er weerklonk een schrille verdragende fluit toon Toen daalde de stilte weer op hen neer Burgess leunde bezorgd over haar heen en tilde haar op Ze was in elkaar gezakt Ze snikte zachtjes en had haar handen te gen haar gezicht gedrukt — Ja ik weet het zei hij troostend — Ik weet dat het niet prettig is geweest.Maar het is nu voorbij Het is over Je hebthet bereikt Je hebt hem gered Leun maar op mij dat is beter en huil maar tens goed uit Laat je maar gaan liet is heus niet erg Haar reactie was typisch-vrouwelijk Ze hield op met huüen Nee ik wil niet huilen Ik voel meweer goed Het is aïleen ik geloofde nietmeer dat er nog iemand op tijd zou ko men Nee dat zou inderdaad niet gebeurdzijn als we jullie Jleen maar gevolgd had den De manier waarop hjj reed was ver schrikkelijk Een tweede auto was enkele ogenblikken '' erder met luid piepende remmen even ver derop tot stilstand gekomen De inzittenden hadden hen nog niet eens bereikt — Ik mocht daar niet op rekenen maarik bet gedurende de hele rit vlakbij ge weest Wist je dat niet Ik zat in de koffer ruimte Ik heb alles gehoord Ik heb me erop het moment dat ie hem opzocht in ver scholen Hij liet zijn stem luider klinken en schreeuwde in de richting waar enkele zak lantaarns spookachtig tussen de bomen heen en weer dansten — Ben jü dat Gregory ':" Zijn de anderener ook Ga ogenblikkelijk terug Verliesgeen tijd door eerst hier helemaal heen tekomen Rij zo gauw mogelijk naar d - hoofd weg en de dichisthliztjnrte telefoon Bel deofficier van justitie We hebben noK maarenkele minuten Ik kol wel met de ande re auto achter julli « aan Vertel hem datik een man John Lombard genaamd ge arresteerd heb verdacht van de moord op nisdeur ontmoeten had hü gezegd — Jul lie hebben allebei ai genoeg ellende door staan Wacht maar bü mü thuis op hem Dat is écht het prettigst Zü zaten dicht naast elkaar op de bank in het zachte licht van de schemerlamp en ze verkeerden nog in een toestand van diepe — alhoewel ook enigszins verblindende — gelukzaligheid Henderson had zün arm om haar heenge slagen en haai hoofd rustte op zün schou der Toen Burgess ten slotte binnenkwam en hen zo zag zitten kreeg hü een brok in zün keel En hoe gaat het nu weer zo samen?,zei hü enigszins kortaf om zün gevoelensniet te verraden Alles ziet er zo netjes en verzorgd uit,vind je zelf ook niet antwoordde Hender son enthousiast Ik was büna vergeten hoe mooi en ge zellig alles kar zün Kleden op de vloer,gedempt licht van een schemerlamp dezachte kussens van een bank achter mij.En hier het mooiste van alles Hü wreefmet zün kin over haar hoofd Ze is helemaal van mij Ik heb allesweer teruggekregen an ' t mag wel veertigjaar zo blijven Burgess en het meisje wis selden even een blik van verstandhouding - - Ik kom zo juist van het bureau van deofficier van justitie zei Burgess — Ze heb ben eindelijk een bekentenis van hem losgekregen Getekend en wel Ik kan er nog steeds geen hoogte vankrijgen zei Henderson hoofdschuddend — Ik kan het nog maar nauwelijks gelovenWat stak er allemaal achter Was hü somsverliefd op Marcella Zover ik weet heefizü hem rnaar twee keer ontmoet Ja voor zover Jü weet zei Surges ' nuchter Bedoel ie soms dat het een affair ' was Heb je nooit opgemerkt dat ze vaal*uit was Wordl vervol " II KT F/\I\TOO.M IN DK BAK DOOR WILLIAM IRISH Hij moest haar gemist hebben al stonden ze niet ver van elkaar af - Er kringelde bt hem zelfs geen dun rookspiraaltje op wat toch het geval geweest had moeten zijn maai ze realiseerde zich dit niet Ze voelde niets Ze stond nog steeds rechtop maar ze was te versuft om weg te hollen ' Ze wan kelde op onvaste benen en trilde als een blad aan een boom waar de wind langs strijkt Hij was het die zijwaarts strompel de naar een boom en er wel een minuul lang bewegingloos tegen leunde het ge zicht tegen de stam gedrukt alsof hij wroe ging had voor wat htj gepoogd had te doen Toen pas zag ze dat hij met zün ene hand zijn schouder vasthield De revolver lag in een hoop bladeren zwart glanzend en niet langer dreigend op haar gericht Een man gleed snel langs haar voorbij en holde naar de tegen de boom leunende fi guur Ze kon nog juist zien dat hij een re volver in de hand had die op hem gerichl was Hij bukte zich even en toen was het glanzende wapen tussen de bladeren ver dwenen Hij stond nu vlak bij hem om zijn polsen lichtte plotseling iets op terwijl er iets klikte Lombard's in elkaar gezakte lichaam leunde niet langer tegen de boom maar tegen de man die haar voorbij was ge sneld Toen richte hij zich weer op In de doodse stilte die haar nog steeds omringde hoorde zü plotseling een slem — Ik arresteer u voor de moord op Mar cella Henderson m-verse > AUS ndigè lordelige fles N.V UTRECHT jnsttreding per 1 augustus sistent laar Middelbare school - t egenwoordiger lar Minimaal mulo oplel-»ring in de iioutbranche ïling [ ieve kracht tdmintstratle r Mulo - of midd handels - n prettige werkkring met lankelijk van leeftijd er ge dienstjaren is opname nds mogeilik elilke sollicitaties indienen Utrecht Iden uitsluitend na « chrif - FRECHT I,-I,AAN KanalpnpilaiKlt ENHUIZEN f 26.000 — vrH op naam ipitaal f 8.000 — ' Gebr Albers iconde telefoon 02946-S26 iddags van 2—5 anr In de Ie Bevinlaan te Utrecht CD ^ fKE FIJNE VLEESCH 5NFABRIEKEN N.V imogelijkheden voor e vleeswarenfabriek 9SKRAUHTEN oorzieningen gratis verstrekt ¦ ktlid tot 11.15 uur ortier Soesterweg 564 ot ersfoort Eeuwfeest firma Bastiaanse IVan een onzer verslaggeefsters Citeraard is er in de afgelopen linderd jaar een heleboel in de zaak itranderd Neem alleen de prüzen ijr Een knotje katoen kocht je des As voor les cent voor een paar liDdsehoenen legde je acht cent op de IGonbank en hier in dit foldertje ^ il tt leren dat de geachte clientèle il « nal / 1.85 over een corset „ met sjiiieveer " kon beschikken " _ 1 Dit zegt de 67-iarige Adrianus Bas - i ijaanse genoemd naar zijn grootva ¦ ijer die honderd jaar geleden aan de lilde Graclit te Utreclit een zaak in jjrens band sajet brei - en naaika 10(11 knopen en naaldjes begon „ Mijn grootvader kwam uit Rotter ji'ni " vertelt de oudste firmant die lainen met zijn 61-iarige broer G B T Bastiaanse en zijn 24-jarige zoon l E M Bastiaanse de gang van za len bestiert „ en liij studeerde voor onderwijzer Zijn moeder was weduwe en grootvader verdiende wat extra jtld met de verkoop van een zen Jngsblaadje Enfin hij maakte zijn opleiding af en begon zijn loopbaan in leiden ' t Was een korte carrière Op len goede dag kreeg mijn grootvader lamelijk een klap van een hoofdonder tijzer en dat nam hij niet Hij liet de lias de klas de school de school en tok naar Utrecht waar hij — met eleend geld — op 2 juli 1829 een klein wiiikeltie aan de Oude Gracht opende Het ging hem vanaf de eerste dag goed iiiit de eerste avond had hij negentig p]ien ingenomen en dat was heel wat n die tijd " De eerste Adriaan Bastiaanse over > ed in 1891 en in die tijd had hij zijn sak steeds verder omhooggewerkt Er kwam een verkoopster een stisje uit het weeshuis dat Kleffer talie Zij kreeg van de oude heer mtig gulden per maand Hij moet cftevreden over ' r zijn geweest want ïjh trouwde hij haar " vertelt de « t Bastiaanse vergenoegd verder 11 toen kreeg ze achtenveertig gulden a:shoudgeld Dat staat allemaal in it kasboek „ zo zegt hij en toont een ioekmet lijntjespapier van begin tot end gevuld met krullende letters en tjlers De vader van de twee broers die nu « Il het hoofd staan zette de zaak sort samen met hun moeder die ieel jong overleed De twee jonge - Proces om Kantharos van Stevensweert " oor de Hoge Raad te Den Haag is » proces gevoerd over een zilveren « ter die in 1943 bij baggerwerken • de uiterwaarden langs de Maas ter Mgte van Stevensweert opgedolven sloor de vinder verkocht is aan de Distschilder L H Rulkens te Roer 2tnd Toen de nieuwe eigenaar van Se beker de Kantharos van Stevens '« rt in 1949 overleed is het voor wp eigendom geworden van me TOw P van der Linden te Roermond « e heeft het weer verkocht aan Jo Brom edelsmid te Utrecht "« ter heeft de verkoopster voor de w.bank te Utrecht vernietiging ge '' igd van de koopovereenkomst op '' üd van bedrog subsidiair op grond ' K dwaling De eiseresse stelde name - A dat B op de hoogte moest zijn « leest van de uitzonderlijk hoge ar ¦ i'eke en historische waarde van de * fr Had de eigenaresse deze waar iMekend ot ware haar die raedege - M dan zou zij een geheel andere ¦' S hebben gevraagd J-rechtbank heeft de subsidiaire '' "^ s op grond van dwaling toege ' ïn "'¦ ei-echtshof te Amsterdam ver - 8cle echter dit vonnis Het over ^ dat de verkoopster had kunnen '*'' en dat de beker een antiek « rwerp was dat meer waard kon ¦^ dan het gewicht in zilver Voorts '.';' overwogen dat de conservator - let Nederlands goud - en zilver « niKeur en Ambacht te Utrecht ' ie beker voor de heer Brom •¦' slechts deskundig was op het '•;° i van zilverwaarde en zilverge - - ' en allerminst op het gebied van '«« aarde of sierkunst De koper -• We dus niet op de hoogte te ¦' geweest van de uitzonderlijke ¦ f^e van het kunstvoorwerp dat ¦ "" ekse oorsprong was De heer ' 5 " ie de uitzonderlijke betekenis - w stuk ontdekte stelde deze in • ct < in eei uitgave van de me ¦ =" n van de Koninklijke Ne /''¦~ e academie van wetenschap - « e net ziin broer G B T Bastiaanse f61 en zijn xoon R E M Bastiaanse fSi bij het rek met veelkleurige petticoats Die waren er 700 jaar gelerlen nog niet lUTS « ad den mannen die nu beiden de zestig pas seerden kwamen in 1910 en 1914 hun krachten aan het bedrijf geven Sinds 1955 is de zoon van de heer A Bas tiaanse die ook weer Adrianus heet de gelederen als vierde generatie ko men versterken De verbouwingen aan het oude pand waren in de afgelopen honderd jaar legio Ex onderwijzer Bastiaanse be gon met een klein pand en daar virer den in de loop der jaren vijf huizen en een tuin bijgetrokken In 1948 bekroon de een grote verbouwing de talrijke uitbreidingen Waar nu de korsetten afdeling is was vroeger een slijterij en hier — in het kantoor was een spekbakkerij de pekelbakken staan nog in de kelder " vertellen de heren Bastiaanse „ Op marktdagen kregen de boeren en boerinnen de hele mor gen achter de winkel een kopje koffie uit een tinnen kan met een kraantje " Honderd jaar Bastiaanse En in die eeuw een verschuiving van het klein - Arivprtpnt^pï gezond altijd goed zittend haar schitterend als diamant door dit unieke haarglansmiddel Er was weer een heleboel mis De wekelijkse automarkt op het Veemarlïtplein te Utrecht was voor de politie aanleiding in de omgeving van de Croeselaan verscheidene voer tuigen aan een controle te onderwer pen Men maakte liefst 22 procesverba len op 17 voor ondeugdelijke rem men op bromfietsen 3 voor overtre ding motorrijtuigenbelastingwet 1 voor rijden zonder kentekenbewijs en 1 voor aan de linkerkant van de weg rijden Verder werden nog acht bonnen uitgeschreven voor mensen die te hard reden De verdeling was drie automobilisten en vijf bromfietsers vertaald uit het Engels 62 FEUILLETON fAdvertentle Geef vader een BROEK maar dan zo'n mooie TERLENKA want dan hoeft hij nooit meer te persen Wij hpbben 7p ai vp ^-^ f 24 J5 Biltstraat 22 Van onze raadsverslaggever Met vijf stemmen van de WD tegen besloot de Utrechtse raad gisteren de vakantiesluiting voor de sigarenwinkels op z e s dagen te stel len overeenkomstig de meerderheid 166 van de 300 die vóór sluiting van zes achtereenvolgende werk dagen hadden gestemd Wel had mr Met zwierige kniïletters staat deze advertentie van oprichter Adrianus Bastiaanse in het kasboek verant woord f 5,25 betaalde hij ervoor En hij deelde de burgerij van Utrecht er honderd jaar geleden in mee dat hij op de Oudegracht een zaak in garens bayid saaijetten wollen ge breide goederen etc was begonnen vak naar de specifieke mode-sector Dinsdag 2 juli zal er in de zaak voor genodigden een receptie gehouden worden van 10,30 tot 13 uur Dr Van Lint 26 jaar benoemd tot hoogleraar Dr J H van Lint sinds enige tijd werkzaam op het mathematisch in stituut der Utrechtse rijksuniversi teit is benoemd tot hoogleraar in de faculteit der wis - en natuurkunde aan de Technische Hogeschool in Eindhoven Dr Van Lint is 1 september 1932 geboren en dus op het ogenblik zes entwintig jaar Hij behoort ongetwij feld tot de allerjongste hoogleraren Dr Van Lint werd in Bandoeng geboren Hij studeerde in Utrecht waar hij in oktober 1957 bij prof dr F V d Blij promoveerde Sindsdien werkte hij in opdracht van het insti tuut voor Z.W.O Voor het tijdvak van 1 september 1958 tot 31 augustus 1959 was hij aangewezen om in de faculteit der wis - en natuurkunde in Utrecht onderwijs te geven in de analystische gelaltheorie Dr A F Peerdeman tot hoogleraar benoemd Bij Koninklijk Besluit is met in gang van de dag waarop hij zi,jn ambt zal aanvaarden benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der wis en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht om on derwijs te geven in de algemene scheikunde dr A F Peerdeman thans wetenschappelijk hoofdambte naar aan deze universiteit Advertentie Boerderij in brand in Schalkwijk Onder Schalkwijk by Houten brak hedenmiddag brand uit in een grote boerderü De brand breidde zich zo snel uit dat de brandweer van Schalkwijk de hulp in moest roepen van de Houten se brandweer Faillissement De rechtbank heeft heden het na volgende faillissement uitgesproken A A REEDE koopman wonende te Amerongen Rijksstraatweg 28 Voor Bauknecht HENDRIKSEN Rechter-commissaris mr A Cohen Tervaert rechter te Utrecht Cura trice mw mr C J Raams-le Heux advocaat te Doorn Telefoon 11021 Voorstraat 102 en 85 — Utrecht De volledige serie Bauknecht koelkasten verkrijgbaar bij IICHT WARMTE ersbergen Oude Gracht 175 - Nachtegaalstr 22-24 tegen De gehele ^ auknechf Schui te maker VVD betoogd dat deze voordracht een principieel verschilpunt vertoonde bij de rege ling van vorig jaar toen er nog vijf dagen verplichte sluiting werden ge vraagd en verkregen Voor Bauknecht koelkasten naar Fa Joh V Eerden & Zn Biltstraat 6-8 naast Ozebi Telef 16188 Met name achtte spr de rol die de Kamer van Koophandel in deze zaak heeft gespeeld aan de vage kant Aan vankelijk had zo zei spr de SSU de Samenwerkende Sigarenwinkeliers Utreclit juist gevraagd om zes dagen later echter was er een comité op gestaan dat zich hiertegen had ver zet De heer Schuitemaker merkte in dit verband op dat er groot verschil is tussen de ene sigaren\ m Voor spotprijzen G v Undaal Mgr v d Wetering at 26 ^ ^ % ^ ^» Fa I TWIJ Tel 239 Het m adres vc gesc boai vele ten Desgewe Voorzori \ oetaling WEIOT NIEUWS ' LanüC " Pvrlje katoenen herenpan • i kleuren khaky lever BiJS 15.75 16.75 heren shorts l^nezelfde kleuren 10.75 a.les * pvrij zwembroekjes bleu ™ od en marine elastisch « leurecht voor jongens ^ J°w heren 7.95 grote sor "" 8 Dlousons en week-enders ™ r en No-Iron zowel in • naaide uni kleuren als in " ne dessins 8 75 tot 19 75 S „ i°°''''3dig gebruikte « KLEDEN in diverse maten I ' per m2 N.V Dekkle J,75i?'"ntkade 8 9 Utrecht g M641 Verhuur van dek - Nu of no men en t room de SCOOTER ƒ 1295 Cl scherm gagerek e arm voor len volle lingen pi enz Met ƒ 208 rijd ' loof lijk fr Brom Bil Heeft Mijl nodig Ki Groenevel teerd en op de b vice Bri 10153 Na f nL "^ ^^" aanbetaling '„ Ï",/,M » rtldt u op een ru ' '' AWA MOTOR Jawa n2 D™m het grote succes Stni '' Motoren vanai • w ƒ 2045 scooters vanat " Mi ' "* 5 Zündapc tefc vanaf ƒ 740 Laat sunaig voorlichten dooi »« rtifP ^'^'^"^'- Co van den > Khi t ";^"' Blltstraat 3 L ""' Teief 21651 yetl^'^KAANSE HUIS « slfpH 5 ' '^'^' ' 2683 heeft " nkki ™ grootste sortering « aanse ooufs i^«albedr«r voor het rep» * neii "" nieuwen van alle '«> bfti...^"'"^«'''l^d1ng o a ] aa ' "'" Sshoezen auto '« kjnn autokokosmatten > t 5 ™ Florls Heermale '* W '"« ïriengde Nieuwe '" irsatv Utrecht Telef \» ' — ' WINKEL \ Zonstraat, kamer 2 vrij te aai Ruime hy Te bevr oenzeel, Telef 2071 Wij kun nieuwe e NEs met vens al c G A W telef 2396 i5*ste adres voor heren - B ril kinderkleding is » 1„,,"0ENEVELD Brigit ** t „„ • *^'=' 10153 Desge »¦ "" onze bekende beta - Vl > ¦'" MACHINES f 195 /¦ tevens al de beken 7 " G A witlens He M telef 23968 Utrecht « iïen < ilHn.°"'^8e en garantie ¦ """'' Keulsekade m-n 3182 ' ' wÏÏ^'SHOEZEN en'par ' siei " - ¦' eeds vanaf f 50 
rrscH^NiEu w^P BjgSillHH^i ^ Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargong no 41 Te koop 1 grote TENT met lui fel 1 lederen jas en lederen rijbroek Knijnenburg Geerte straat 25 Voor buurtver STRAATVER SIERING en verlichting aan geboden Te bevr L Smits Schelpstraat 11 Te koop wegens plaatsgebrek z.g.a.n KINDERWAGEN half Engels Kaltag wit m blauwe kap Oude Gracht 326 Te koop aangeb SCOOTER merk DKW Te bevr Grebbe straat 28 Utrecht 1-pers eikenh LEDIKANT L W V d Ham Topaaslaan 32 Utrecht 2-pers Engels LEDIKANT met nachtkastje tafel en stoel zo goed als nieuw ƒ 70 Mr Trip kade 54 telef 29707 SCOOTER TWN 200 cc 4 ver snellingen Karel Doormanlaan 215 telef 25569 een gasfornuis van Nederlands fabrikaat Model 7044 FTNA f 260 — ^ * ""^ KAMPEREN Dan met een tent van Heins o.a Wevo-Trio afm lang 200 cm breed 170 cm hoog 150 cm muurhoogte 40 cm voor - en achterdeuren compt met grondzeil stokken en pennen ƒ 124 Fa P Heins Wevo-Camping Keulsekade 6 22 Utrecht Telef 33247 OUDEGRACHT 175 NACHTEGAALSTRAAT 22-24 UTRECHT - TELEFOON 21341 Bromfietsen - en rijwielhandel Verbi;uggen heeft alleen de beste merken BROMFIETSEN Solex Batavus Magneet Cy rus e a Ook inruilen Ook op zeer gemakkelijke betaling Geen informaties bij uw werk gever speciale betalingsrege ling Oude Gracht 325 bij de Geertebrug Telef 24471 ' s av 16151 NORTON 500 CC zijklepper 1943 ƒ 185 wegens plaatsgebrek Genegen bromfiets in te rui len Vrijdag en zaterdag na 19 uur Joh de Meesterstraat 3 bis Majellapark TANDEM te koop ook geschikt voor het aanbrengen van een motor R v d Hamkade 74 WASMACHINE SERVtCE - DIENST Velo repareert des kundig alle merken wasma chines Vraagt prijsopgave bij Velo Oude Gracht 142 to Hema Telef 14631 Van particulier mooie en zeer goed onderhouden OPEL KA PITAN 1956 1957 met radio schuifdak enz Bezichtiging na telef afspraak K 3438 - 2748 Weert het bederf uit uw keu ken of kelder Schaft u een KOELKAST aan Wij lichten u graag in omtrent de diverse mogeli:ikheden en betaling „ Electrostroom " A Boot Wij de Begijnestraat 23 tel 11787 KINDERWAGEN wandelwa gen ledikantje met commode in prima staat Te bevr Alex Numankade 37 2x bellen Tus sen 7 9 uur Vakantie Dan dubbel genie ten met een Sparta BROM FIETS voor ƒ 114 restant in 6 12 of 18 maanden Inlichtin gen en demonstratie bij Off Dealer De Bromfietsspecia list " Westerkade 13 Utrecht DOE HET ZELFi Lederen zo len in elke maat Nylonhakjes in 2G maten vanaf ƒ 0.35 p.p Rubberplakzolen plastic zo len rubberhakken en plastic hakken Zooirubber en gereed schap Smith heeft alles voor uw schoenen Smith Predik herenstraat 14 Telef 14556 JABO AANBIEDING Kamer 3x4 m kant en klaar ƒ 80 Bo nita tapijt ƒ 11.90 p.m Woning inrichting Siegelaer Lange Smeestraat 63 tel 18146 - 17087 MEUBELS OVERTREKKEN Grote keuze stoffen Vraagt gratis prijs aan Stoffeerderij Siegelaer Lange Smeestr 63 telef 18146 - 17087 Het huls met de buttenklok uw adres voor KLOKKEN horlo ges slersteenringen zegel - en verlovingsringen cassettes ta fel gerei F R Marsman gedi plomeerd horlogemaker telef 31439 Damstraat 38 Utrecht Wij leveren ook op gemakke lijke betallngsvnnrw Geen rente seen kosten KINDERMATRASJESÜI Wa gen of wtegmatrasjes alpen grasvulling 5.45 kinderledi kantmatrasjes prima pop-da mast AlpengiasvuUing 55x110 ƒ 13.95 60x120 ƒ 15.45 65x130 f 16.50 Textielhandel H van Seumeren Amsterd straatweg 16 22 Utrecht Telef 11586 I ïunnen u aanbieden NAAIMACHINES in Jiül ƒ 295 tevens al de fit merken G A WiV Uerenweg 33 telet 23968 SI « CHUwrNG 2e Hands " eoed als nieuwe '^ berts pantalons - ' lassen mantels ¦ choenen lioeden '" paraplu's bril - r spotprijzen G v ¦ gr V d Wetering - Groot Utrecht opgelet Uw adres voor sloop bromfiets - en motor ONDERDELEN Ook in koop Sloperij De Witte Woon huis Ondiep 33 pakhuis Oude Pljlsweerdstraat 64 Utrecht VLOERBEDEKKING ColOwl - nyl prachtige kleurencombina He parketvloeren alle hotïï coorten Rubber en Ilnoleum vloerpn Trapbekledïng met li noleum Praktisch onverslü* baar Geen onderhond 25-1» riee ervaring vloerenbedr*.if Broer Kwartelstraat 29 telef 17812 Te koop prachtige PINCHER TJES rood bruin 9 w oud Hartingstraat 18 a zijstr Nic Beetstraat Te koop Zündapp MOTOR of ruilen tegen lichtere motor Noorderstraat 6 bis gJlOT NIEUWS Lan?e HWije katoenen herenpan "¦ kleuren khalsy lever 31i?5 16.75 heren shorts wWe kleuren 10.75 a.les ^ 5 ' virij iwembroelcles bleu - *-- -« en marine elastisch ^ ureclit voor jongens «« r heren 7.95 grote sor JMUsons en week-enders f w en No-Iron zowel in aiMe uni-kleuren als in ' Hessins 8 75 tot 19.75 voorradig gebruikte i^tlJEN in diverse maten i per m n.V Dekkle - ^ iMuntkade 8-9 Utrecht I^TOl Verhuur van dek - BUTAGASKOMFOREN crème emaille 13.50 grasmaalmachi nes 36.95 wringers 29.50 brand blusapparaten 9.80 Etna " gas komforen 7 geldkisten 4.95 Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabethstraat SCHOPPEN spaden bamboe harken 1.49 plantschopjes vorkjes onkruidwieders 1.40 grasscharen v.a 2.75 Doesburg Speciaalzaak Steenweg 43 tel 10687 Utrecht Te koop aangeb gebruikte AUTOBANDEN voor luxe auto's alle maten Gratis mon teren Glldstraat 91 a ¦ " et een aanbetaling ' / 200 rijdt u op een ' ' AWA MOTOR Jawa i * om het grote succes ',"^ 1 Motoren vanaf "'^' i scooters vanai ' 2145 ZUndapc '," « anat i 740 Laat iv-Mig voorlichten door tv ' specialist Co van den li-'Mrlctsiiger.t voor Utr FcWeken Biltstraat 23 ' " flet 21651 ¦*'^ 1''.°'^KAANSE HVl'i.t linoleum en vele andere soor ten Onbeperkte service en vakkennis Vloerenbedrijf N van Es Jr C Houtmanstraat Utrecht Telef 26948 NAAIMACHINES kopen Is een vertrouwenszaak U moet er uw hele leven mee werken Koopt daar waar uw service gegarandeerd Ih Anker Husq varna Phoenix enz Reparatie van alle merken v Basten's Naaimachinehandel Nieuwe Koekoekstraat 22 Utrecht Tel 27085 VADERDAG GESCHENKEN Zonnebrandolie zonnebrillen parfums eau de cologne enz Artikelen voor uw make-up celstof-luiers na gebruik weg werpen Drogisterij De Sala mander Oude Gracht 203 VADERDAG — VOGELDAO Kanaries op volle zang ƒ 12 Zeer grote collectie tropische vogels vana ƒ 4 p.p Parkieten in diverse kleuren vanaf ƒ 7.50 p.p Uitgebreide collectie vo gelkooien Borneman Merel straat 35 telef 13617 Te koop 10 1-pers binnenve ring MATRASSEN zijn ge stoomd ƒ 10 per stuk Ook af zonderlijk Telef 24836 LAMBRETTA 150 L.D 1957 als nieuw met alle accessoires Pelikaanstraat 46 bis na 7.30 u RUIMPRIJZEN alles per me ter Vast tapijt ƒ 2.98 vloerbe dekking ƒ 1 coupons stoelbe kledlng en gordijnstof vanaf ƒ 1.99 vitrageval ƒ 0.75 gor dijnrail compleet ƒ 0.90 - wol bouclé vloerbedekking van ƒ 19.50 voor ƒ 7.95 Alleen Oude Gracht 10 SALONKARPETTEN ƒ 17.50 Wilton huiskamerkarpetten ƒ 49.50 tafelkleden ƒ 3.95 om bouwen ƒ 9.95 moderne wol len dekens ƒ 12.50 traplopers ƒ 1.35 kindermatrassen ƒ 7.50 tuimelledikanten ƒ 34.50 Al leen Oude Gracht 10 POEDELS Jonge zwarte poe dels raszuiver 6 weken oud in prima conditie St Joseph laan 60bis Te koop MORRIS 1956 bestel wagentje met zijruiten ge schikt als stationcar Te bevr bij Garage Joh de Rooy De Bilt Telef 60161 Door omstandigheden Duitse kruissnarige PIANO te koop aangeb evenals een z.g.a.n Seagull buitenboordmotor niet van nieuw te onderscheiden model 102 Br no 1-7237 bur UN Aangeb V.W de Luxe 1955 eind met r'^ldak radio en luxe accessoires Prijs ƒ 2850 Telef 35071 VAUXHALL 1952-*53 4 ClL 2 kleuren 4 nieuwe banden Te bez van 6-7.30 uur Griftstr 52 WASMACHINES ƒ 98 lang zaamwassers ƒ 215 Volle ga rantie en service Gemakkelijke betalingscondities Abr Bloe maertstraat 8 zijstraat Joh de Bekastraat Tuinwijk Telef 27141 Inl ook ' s avonds ^ Té koofft ^ a^^rao^è Wij kopen OUD GOUD en zn * VER tegen de hoogste prt « Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Te koop gevr een COMMODE Br no 1-7045 bur UN Te koop gevr HEEL HUIS m tuin Br no 1-7059 bur UN Te koop gevr van particulier DAMESFIETS en een paar rolschaatsen Telef 19842 1 KINDERFIETS 4-6 jaar Br no 1-7064 bur UN AUTO'S te koop gevr Zowel loop als sloop Belt u even 35479 Schoenerstraat 30 Utr FONGERS Kleuter - Jeugd - Sport - en Tourröwielen FONGERS SPECIAALZAAK Tolsteegsingel 50 naast de Zuiderkerk In de gemeente Utrecht goed WOONHUIS op behoorlijke stand 6 a 7 kamers en badka mer of douchecel Binnenkort vrij op te leveren Br met aan biedingen met opgaaf van prijs no 1-7085 bur UN TWEELING KINDERWAGEN gevr Moet beslist in goede st zijn Br no 1-7105 bur UN Te koop gevr TENT 4-pers Liefst met luifel en dubbel daks V Baaien Emmalaan 31 telef 15476 Een BENEDEN - en BOVEN WONING Eén van beide voor eigen bewoning voor direct of later Br no 1-7123 bur UN Te koop gevr blokje ARBEI DERSWONINGEN te Utrecht Aanbiedingen met vermelding van ligging koopsom huren aan makelaarskantoor Rijksen en Co Fred Hendrikstraat 54 te Utrecht " Te hmtr aoii0«^bodkiiij Te huur VOLKSWAGENBUS JES met radio all-risk verze kerd Bij De Jong Volkerak straat 29 telef 35501 AUTOVERHUURBEDRIJF Ri vierenwijk Het goedkoopste adres All risk verz Nieuw materiaal Spuistraat 11 eind punt lijn 11 Telef 30992 DB KOEKOEK Autoverhuur Nieuwe Volkswagens 10 cent p km Floris Heermalestraat % Utrecht Telef 15646 Vakantie Wij verhuren TEN TEN luchtbedden en kooktoe stellen Bespreekt tijdig bij fa P Heins Wevo-Camping Keul sekade 6 22 tel 33247 Utrecht bij de sluizen Te huur aangeb V.W - BUSJES met radio Voor verenigingen en vakantiegangers special » tarieven Rijnsoever Amalia straat 34 telef 35730 Een dagje uit of met vakantie Huur dan een goede BROM FIETS bij De Bromfietsspe cialist " westerkade 13 Utrecht Kleine gemeub ZIT SLAAP-KAMER met v.w voor dame of heer met enig gebruik van keuken Hugo de Grootstraat 5 bis Utrecht Grote gezellige ZIT SLAAP-KAMER met of zonder pen sion b.b.h.h Griftkade 6 bis Aangeb gemeub ZIT SLAAP-KAMER met V.W Schr van der Koikstraat 5 bis Gevr een nette KOSTGAN GER Blois van Treslongstraat 41 bis Gemeub ZIT-SLAAPKAMER V.W etc aan straat - en zon zijde voor heer b.b.h.h ont trek Croeselaan Prijs ƒ 45 p mnd Br no 1-7067 bur UN Plaats voor 3 KOSTGANGERS centrum stad Br no 1-7065 bur UN Te huur aangeb grote BAL KONKAMER gemeub en ge stoffeerd met slaapkamertje voor7i n van vaste wastafel ƒ 70 per mnd voor 1 pers Br ho 1 7082 bur UN ZIT-SLAAPKAMER vaste wastafel keukengebruik ƒ 40 per mnd ook genegen in pen sion te nemen Centrum sta tion Telef 30977 Zie ook pagina 17 
s$i "'"'***' 10 ¦»» Sr»;K*KSriSr»:i:::*5::W i^mmmmm ^ VrijcTag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 UTRECHTSCH NIEUWSBUq Vraag een KLM over SSSSMKSïiïièS Dan bent U zeker van kwaliteit pasvorm en afwerking I Daarom Eis mef klem merk KLM want Hier is de rijst die altijd LASSIE m Verkrijgbaar in utrecht bij Fa Broekman-Noordman ELISABETHSTRAAT 31—33 AMSTEBDAMSESTRAATWEG 236 Fa Joh Emmelot STEENWEG 49—53 UTRECHT Fa H C A Heefer MARNIXLAAN 16 — TEL 22957 UTRECHT Fa F SMULDERS VONDELLAAN 37—39 — TEL 31029 Oe gezondheid ligt er dik bovenop Kaas is zo lekker Kaas is zo gezond Waarom dan zo zuinig gesneden Snij fikse plakken Dat kan want kaas is goedkoop Met kaas kunt U royaal zijn en toch zuinig meer kaas zonder moeite een grote droge korrel heerlijk rul - prachtig blank Eet U Taak rijst Dan weet U dat het moeilijk is rijst mooi droog te koken Eet U niet zo vaak rijst juist omdat het koken * o moeilijk is Dan is hier voor U de weg naar heerlijke rijst maaltijden Neem Lassie Toverrijst en U brengt voortaan een ¦ witte weelde van rulle droge korrels op tafel Lassie Toverrqst maakt U zonder moeite klaar in de tijd die U toch in de keuken doorbrengt om de rest van de maaltijd te koken Lassie Toverrijst hoeft U niet nauwkeurig af te meten met het maatglas Met Lassie Toverrijst bereikt U altijd een fantastisch resultaat Koop eens een pak en tover Uw gezin heerlijke rijstschotels voot m Voor de kinderen tijdelijk een gratis Laat Uw kinderen praclitige plaatjes toveren In het Tover tekenboekje dat U cadeau krijgt bij één pak Lassie Toverrijst Koop een pak en verv/en Uw huisgenoten zonder moeite tovert U de heerlijkste rijstschotels op tafel U verrast Uw kinderen met een gratis boekje i^TEKENBOEKJE U stort de benodigde hoeveelheid rijst in een ruime hoeveelheid kokend water KIJK zo gemakkelijk is het Resultaat een schaal vol sublieme rijst blank, smakelijk en werkelijk droog I Bij de afwas < f ^ /• géén aange i " koekte rijst pannen meer er gaat dus geen korreltje rijst verloren De droge rijst d/e nooit misïuktl 80ct per 454 gram U laat < r Giet het de rijst water af tien minuten "^ Laat de rijst doorkoken ^ k van het vuur Dat spaart r \ ' n kwartiertje | V | in gesloten pan heel wat tijd staan ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ voor extra mooie schotels Lassie Toverrijst „ de Luxe " f 1 «' ze Voor alle 83.333 utrechtse huisvaders heeft V&D een leuk en origineel i vaderdagcodeou Leren etui met zijde ge voerd voor vader zijn elektrische scheerappa-raat Met ritssluiting 2.BO Sterke chroomstalen horlogeband Merk Fischer 3.SO IS steens herenpolshor loge Gesteend anker Waterproof kast Volie dige garantie 24.70 Trevira „ vaderdag " das 6oed wasbaar En kreuk - hersteliend Mooi verpakt 3.95 Wonder David Onmis bare schaaf voor knut selgrage vaders Altijdscherp door verwissel baar mes 2.95 Decoratieve „ altijd doen de " tafeiaansteker 4.50 Billfold van varkensleer 2 vakken voor papier geld een met rits afge sloten 1 voor hardgeld 1 voor ' t abonnement 4.50 Chroom sigarettenkoker Ook voor King Size siga retten Sluit goed 3.90 Manchetknopen te kusten te keur Vanaf 45 cHele bijzondere in eendoosje voor - 5S Met steen 1 6.50 Handige Tornado Phiü shave " houder Om vader zijn Philishave handig en veilig op te bergen.Jn leuke doos verpakt 2.Z & ook Stadhuisbrug ReuklozedraaiasbakeTS Klein model(plastic 1.50 ook Stadhuisbrug Handgeschilderde Itali;aanse asbak Z -*» ook Stadhuisbrug Zwaar metalen gereed schapskist Waar alles altijd weer keurig m te rug te vinden is o.»w Actetas van rundleer 2 vakken waarvan 1 ge sloten met koperen rits sluiting 2 koperen trap sloten < 3 ^" Vaderdag sigarendag o1 sigaretten lU weet toch dat uvader zijn merk(en bij ons krijgen kunt En ook vele soorten pij pen aanstekers en siga renknippers In onze parfumerie afdeling kunt u heerlijke echte herenlotions scheerar tikelen kiezen "'* « en grote kóllektie bekende merken zoals Bo.doot Valdelis Williams Old Spice Yardley de D NIeuy middi stuur < door niet »" iSing Haag daar Uit nieii nu indi inspireerd tenb bouw platen mag bou leunc Een mens op ¦ veel diend moeders kro ken op in Jam zich ben dat beeld is f am voor ren den in niet het VANZELFSPREKEND OOK VOOR DE VADERS BUITEN UTRECHT UTRECHT 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 n 2990 Johanniters doen reeds 900 jaar hun werk De ridderlijke orde van het hospitaal van Sint-Jan te Jeruzalem Is ont staan uit een aan Johannes de Doper gewijde geestelijke orde Omstreeks het jaar 1000 toen de pelgrims uit het Westen hun bedevaarten naar Jeruzalem nog ongestoord konden volbrengen vonden zij in de Heilige Stad een groep geloofsgenoten — Griekse christenen — die hier een wijk bewoonden gebouwd om de kerk van het Heilige Graf Hier was waar schijnlijk reeds sedert enige eeuwen een hospitaal gevestigd waar zieke en vermoeide pelgrims onderdak konden vinden De staatssecretarissen Minister van defensie zoeitt compromis Van onze Haagse redactie In Marine-kringen acht men kapi tein ter zee P J S de Jong K.V.P nog steeds een serieuze kandidaat voor de functie van staatssecretaris ook al zijn diens eerste besprekingen met minister Sidney J van den Bergh mislukt De algemene verwachting is dat de minisier zal trachten tege moet te komen aan de wensen in Marine-kringen ten aanzien van de departementale indeling De heer De Jong is nog niet teruggekeerd naar zijn schip de onderzeebootjager Gel derland die in Den Helder ligt Er is nu echter weinig ruimte voor een compromis nu reeds een belang rijke knoop is doorgehakt door de benoeming van It.-generaal Calmeyer tot staatssecretaris voor het leger en de luchtmacht De heer Calmeyer zal als verklaard voorstander van het horizontale systeem er wel op blijven staan dat althans het financiële be leid van land - zee en luchtmacht in een hand komt In marine-kringen die de verticale indeling voorstaan acht men het gewenst dat de financiën gescheiden blijven Aangenomen wordt dat een staats secretaris voor de marine in elk ge val in KVP-kringen zal worden ge zocht De KVP heeft er nooit een ge heim van gemaakt dat haar richting in de defensieleiding vertegenwoor digd behoort te zijn Geruchten dat de onlangs als staatssecretaris afgetreden vice ad-miraal Moorman weer in aanmer king zou komen missen elke grond De heer Moorman heeft geen be langstelling meer voor de functie van staatssecretaris en wil zijn po litieke activiteit beperken tot het Kamerlidmaatschap Het kabinet van de m.inister van defensie kon vanochtend slechts me dedelen dat op het ogenblik geen besprekingen plaats vinden met ka pitein ter zee De Jong of andere kandidaten voor de functie van staatssecretaris voor de marine en dat het ook niet bekend is wanneer die eventueel zullen plaats vinden TANDHEELKÜNDIQ CONQRES Handvaardigheid is niet voldoende voor tandarts Vanochtend is in het Koninklijk In stituut voor de Tropen te Amsterdam het twee dagen durende eerste open bare ledencongres van de Nederland se maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde geopend in tegen woordigheid van de directeur-gene raal van de volksgezondheid prof dr P Muntendam Dit ledencongres dat samenvalt met het 50-,jarig ju bileum van de Amsterdanische Tandheelkundige Vereeniging " heeft tot onderwerp De tandheelkundige verzorging van de jeugd " In zün rede betoogde de voorzitter J Th L Rozendaal dat de enige reële mogelijkheid om de Nederland se gebitten in redelijke staat te bren gen en te houden gebaseerd dient te zijn op de gedachte dat de bevolking inzicht bijgebracht moet worden om trent de belangrijkheid van een goed onderhouden gebit en de wijze waar op dit te verwezenlijken is Voorts stelde hij dat men bij het begin moet beginnen dus biJ de jeugd en reeds zelfs bij goede voorlichting van de a.s moeder In dit verband zei de heer Rozen daal dat de toekomstige tandheelkun dige aan het verstand moet worden gebracht dat de handvaardigheid slechts tot een succes kan voeren indien zü mede tot stand is gekomen door het resultaat van de geestelijke verdieping in het hoe en waarom De voorzitter van de Amster damse Tandheelkundige Vereeni ging dr C * F L Nord zei dat de ta.idheelkundige hulp zich in de laatste decennia snel heeft uit gebreid Er is dan ook bezorgd heid over de voorziening van tandheelkundige mankracht in de toekomst Dr Nord waarschuwde tegen de opvatting dat wanneer het aantal tandartsen wordt ver meerderd men uit het moeras zou zijn Dit is jammer genoeg een ernstige misvatting omdat de sanering van de monden door het behandelen van het tandbederf van de bevol king niet mogelijk is In de landen waar het aantal tand - Heidebrand hij Wierden Vuur woedt nog fel voort richting Nijverdal kroop waar de vuurhaard ook lag Door deze verandering van wind richting kwam vanmorgen vroeg het snelverkeer op de weg Wierden Zwolle in de grootste moeilijkheden Een dicht rookgordijn legde zich over de weg en bood de automobi listen over een afstand van 100 me ter nog geen twee meter zicht Twee auto's uit Enschede die in de rich ting Zwolle reden kwamen resp in een sloot en tegen een boom terecht en even verder reed een vrachtauto uit Nijverdal tegen een boom Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor Rond het terrein van de brand ligt thans een cordon van waakzame mili tairen Er wordt een radioverbinding onderhouden zodat geregeld kan wor den gemeld waar het vuur opnieuw uitbreekt Van tijd tot tijd maakt men gebruik van een militair vliegtuig zo dat de bewaking op de grond wordt gesteund door de luchtverkenning Vragen over salarissen van leraren Het P.v.d.A Tweede-Kamerlid Tans heeft de minister van O K en W schriftelijke vragen gesteld over de onderhandelingen over lerarensala rissen Na over de ongerustheid van de leraren over de lange duur der on derhandelingen gesproken te hebben stelt de heer Tans de vraag of het niet wenselijk zou zijn indien nog vóór het einde van het cursusjaar resultaten bereikt konden worden 1ste PRIJS DIT is dan de foto die be ]< roond is met de eerste prijs in de U.N.-fotowedstrijd Richt uw lens op de werkende mens Hij is gemaakt door de heer A van Beaumont Dr Ariëns laan 18 in Maarssen De heer Van Beaumont krijgt de prijs van ƒ 100 die is uitgeloofd door de directie van het Utrechtsch Nieuwsblad en verder de medaille die voor de best fotograferende U.N.-lezer beschikbaar is gesteld door de organisatoren van de landelijke fotowedstrijd Zowel wat compositie als wat belichting betreft is deze foto uitstekend Het licht op de handen het hoofd de kap boven de ogen alles werkt mee de aandacht te richten op de precisie arbeid van de anker wikkelaar die met een elektro motor bezig is Een sterke foto die Neder lands industrie eer aandoet iKicnt uw te enó op e tnenó de werhendi UITSLAG FOTOWEDSTRIJD ƒ 100 - A van Beaumont Dr Ariënslaan 18 Maarssen ƒ 50 - B Bering Ridderplantsoen 17 I Utrecht ƒ 25 - P J van Dalsen Meerndijk 37 De Meern ƒ 10 - G Heutink Mauritsstraat 119 Utrecht F.Engelenburg Platolaan 64 Zeist C H NoordUk Kanaalstraat 139 bis Utrecht W M A A V d Heyden Karel Doormanlaan 200 Utrecht J V d Neut W A Vultostraat 59 Utrecht ¦ TEUGD ƒ 25 - Louis v d Pal dB Jaar Sw van Zuylenweg 34 Utrecht ƒ 10 - Eric de Leur 15 jaar Paulus Potterstr 1 bis A Utrecht Hans V d Heiden 14 j B F Suermanstraat 6 Utrecht Een originele visie op het thema werkende mens In volkomen rust staat deze schildwacht in de donkere omlijsting van de kazernepoort Ogenschijnlijk niets dan rust maar tegelijk vervulling van een taak Goed gezien en voortreffelijk uitgewerkt door de heer B Bering Ridderplantsoen 17 1 Utrecht 2de prijs ' j 1 Ê * * Goed gezien en losgemaakt Óde pYlJS van het alledaagse Deze foto van de heer P J van Dalsen Meerndijk 37 De Meern laat duidelijk zien dat het er bij fotograferen helemaal om gaat hoe iets gebracht " wordt Er waren heel wat foto's die het melken tot onderwerp hadden er waren verscheidene goede bij maar dit was er een waarvan alle U.N.-juryleden zeiden hé leuk J Commentaar van U.N.-fotograaf Van der Werf compositie treffend licht aardig aan dacht volledig geconcentreerd op dat waarom het gaat V uit De jury die in de Italiaanse badplaats Rimini donderdafj avond de mooiste van alle hichtvaartstewar dessen moest kiezen heeft zich blijkbaar de vingers niet willen branden Inplaats van één eerste prijs toe te kennen die ten deel had moeten vallen aan de mooiste de bevalligste de vriendelijk ste enz steward.e,ss heeft zij aan dlle Zt stewardessen die 16 luchtvaartm,aatschappijen vertegenwoordigden een bron zen plaquette van de stad Riminl toegekend en alle meisjes — o.a afkomstig uit Nederland — waren er geluk kig mee Fotovreugd straalde honderden foto's dellijk aan vooraf gaat maar het steeds groeiende aantal jongelui dat een fototoestel heeft in aanmerking genomen is het aantal ingezonden foto's niet groot te noemen De jury heeft lettend op hoeveel heid en kwaliteit van de foto's In deze groep besloten niet alle prUzen toe te kennen Anti-polio siroop I P IJ honderden zün ze neergedwarreld op de jurytafel van het Utrechtsch Nieuwsblad de werkende mensen zoals ze gevangen waren in de fotolens van de lezers Niet altijd waren de makers erin geslaagd het wezen van de arbeid vol ledig tot uitdrukking te brengen niet altijd hadden ze zich voldoende geconcentreerd op hun onderwerp maar wie al die honderden foto's aandachtig bekeek moest in ieder geval tot de conclusie komen er is veel fotovreugd beleefd door deze wedstrijd En daar ging het om met-alle-zorgen-omkleed — tot een genoegen hebben gemaakt TegengeivaUen is eeriyk gezegd de inzending in de groep A de jeugd tot en met 17 jaar Waarschijnlijk komt het doordat de looptyd van de wedstrijd vrijwel samenviel met de examentijd en wat daar zoal onmlü - prijzen die het Utrechtsch " leuwsblad hpeft uitgeloofd zijn in " ilddcls aan de winnaars toege stnufd De foto's ongeacht of ze öwr de U.N.-jury bekroond zijn of " irt zijn doorgestuurd naar de Ver " lising Nederlands Fabrikaat in Uen Haaj Een landelijke jury zal ze ° wr „ tezamen met de inzendingen " il andere delen van Nederland op "' fiiw bekijken Het wachten is dus "" op de landelijke uitslag Het ambacht heeft meer dan de ¦^ dustrie de amateurfotografen ge ispireerd aan hoefsmeden en pot ¦" ibakkers geen gebrek Maar in de Muwvakken zijn er ook aardige platen gemaakt en eervol vermeld ^^% wel de foto worden van een Muwvakker die tegen een huis ge '* und een fles melk zit te drinken t ™ geestige foto want hoe zou een ¦'"« ns kunnen werken als hij niet » P zijn tijd rustte Huishoudelijk werk heeft heel ^'^ 51 inzenders tot onderwerp ge - '' Cnd Huisvrouwen aan de was ™ eders die oren wassen van hun sroost huisvrouwen aan het strij "' 1 mannen aan de afwas en daar - f allerlei varianten van kinderen ¦" actie Jammer dat veel inzenders het ' h zo gemakkelijk gemaakt heb ' f "' sommigen sclienen te denken ''' als er maar kinderen in het " eeld voorkomen de foto geslaagd '¦ Maar wat goed is voor een ' fnilie-album is nog niet goed '' mt een fotowedstrijd Zelfs wa ¦''' er enkele inzenders die meen "•' 1 te kunnen volstaan met rustig J ^ oe len ' kijkende peuters die zelfs et meer de schijn ophielden aan °' werk te zijn Maar daar tegenover staan al "' s enthousiaste amateurs die met '¦" tg en toewijding zich aan hun pnderwerp gewijd hebben en die ';'' t bekijken en beoordelen van al '<• honderden foto's — variërend " an 9 X 9 afdrukjes-van-de-foto-Sfaaf tot eigen werk van 18 X 24 - D Britse geneeskundigen hebben mel ding gemaakt van bemoedigende re sultaten met een „ anti-poliosiroop " die naar zij zeiden wellicht de plaats zal kunnen innemen van het vaccin van Salk steeds meer veen en heide gaat ver loren in het Wierdenseveld waar de enorme brand die woensdagmorgen uitbrak nog op geen stukken na be dwongen is Het vuur dat zich een weg door de ondergrondse veenlaag zoekt is op sommige plaatsen meer dan een halve meter diep De Neder landse Heidemaatschappij is er met bulldozers en een spitploeg in geslaagd de brand te lokaliseren Het gevaar van uitbreiding in de richting Wierden is voorkomen mede doordat de wind is gedraaid naar het noorden zodat het vuur weer in de AdvcrtenUe Zoekt U iets beters Van ongeveer 200.000 kinderen aan welke door de mond in een theelepel siroop een dosis levend vaccine was ingegeven kregen slechts zes verlammingsverschijnse len veroorzaakt door het virus van type 1 tegen 179 op ongeveer 300.00 niet gevaccineerde kinderen Er traden na de vaccinatie geen on gunstige gevolgen en geen verlam ming type 2 op De reactie met anti lichamen op het vaccin was hoogst bevredigend Weer nieuw plan m Oostenrijk De onderhandelingen voor ' n nieu we Oostenrijkse regering zijn vrijdag in een nieuw stadium gekomen toen kanselier Raab de suggestie deed dat iedere minister zou samenwer ken met een staatssecretaris van de andere coalitiepartij Raab kreeg na de verkiezingen van 10 mei de opdracht een nieuwe rege ring te vormen Eerder deze week weigerde de volkspartij r.-k waar van hij voorzitter is in te stemmen met zijn aanbeveling om een socialist te benoemen tot minister van finan ciën In politieke kringen ziet men de jongste suggestie als een stap naar een kabinet waarin beide partijen volkomen in verhouding naar hun omvang vertegenwoordigd zijn Een der medici deelde aan verslag gevers mede dat afgezien van hei feit dat het vaccin door de mond wordt toegediend — het vaccin van Salk wordt in injecties gegeven — een voordeel van het siroopvaccin is dat één dosis voldoende is en dat het min of meer onmiddellijk gaat wer ken Beeld van expositie in Etten vermist morgen eens Caballero Op de beeldhouwerkenexpositie in de openlucht in Etten gehouden ter gelegenheid van de luchtvaartfees ten is bij het scheiden van de markt een beeld gestolen Toen maandag morgen de beelden in vrachtauto's werden geladen werd het werk De vogel " van J Grosman waarde f 3000 dat in het plantsoen aan de Julianalaan had gestaan vermist CONSTANTE KWALITEIT Het werk van Grosman is non figuratief Het materiaal bestaat uit een legering van lood dat bij om smelting geen waarde heeft Aan het einde van de tiende eeuw echter werd het rustige leven der christenen in Jeruzalem verstoord De Egyptische kalief die toen het bestuur over Palestina uitoefende maakte het leven der christenen uiterst moeilijk Als reactie op de inval van de Turkse stam der Seldjoekken die Jeruzalem innamen organiseerden de christenen in Europa de kruistochten Het was 1096 toen de eerste kruis tocht aangemoedigd door paus Ur banus II begon Op 15 juli 1099 werd Jeruzalem veroverd en nog geen maand later werden de Turken bij Ascalon verslagen Godfried van Bouillon hertog van Neder Lotharin-gen aanvoerder van deze kruistocht werd „ beschermer van het Heilige Graf " Door hem begunstigd groeide het hospitaal in Jeruzalem waarvan de helpers zich Johanniters noemden Als gevolg van het voortduren der oorlogen in het oosten trok de orde die zich tot dusverre uitslui tend aan verpleging van zieken en gewonden had gewijd een groot aantal edellieden tot zich die zich toelegden op de strijd met het zwaard Naast haar geestelijk ka rakter kreeg de orde nu tevens een militair karakter Deze verandering bracht mede dat nieuwe orderegels werden vast gesteld Er waren nu drie klassen ridders geestelijken en dienende broeders Na het einde van de heerschappij der christenen in Palestina vestigden de Johanniters zich in 1530 na ver schillende omzwervingen en tijdelijke vestigingen o.a op het eiland Rhods in de Middellandse Zee Door keizer Karel V werd hen daarop het eiland Malta aangeboden artsen verhoudingsgewijze groter is dan in Nederland is het tandbe derf allerminst uitgeroeid ook niet wanneer een instituut van mondver zorgsters de schooltandverzorglng voor een deel voor haar rekening neemt. Het toelaten van tandtechnici op pa tiënten zogenaamd op grond van een tekort aan hulp spant het paard achter de wagen omdat dit onnoemelijke schade heeft toege bracht en nog toebrengt aan propa ganda voor de waarde van het ge bitsbehoud " aldus de heer Nord Hij meende dan ook dat er niet genoeg de aandacht op l.an worden gevestigd dat ook Nederland binnen de kortst mogelijke tijd middelen ter beschikking behoort te worden ge steld om betrouwbare gegevens te verzamelen over het ontstaan van tandbederf Turnhouts gerecht Nederlands meisje mag in Belgisch gezin blijven De president van het Turnhoutse gerechtshof heeft gisteren beslist dal Josée Venmans in België zal blijven Met deze uitspraak is voor België het lol bezegeld van hel 4-jarige Ne derlands meisje dat in het pleeggezin De Beukelaer te Rijkevorsel is opge nomen met toestemming van de moe der maar legen de zin van de Bredase Raad voor Kinderbescherming die het kind naar Nederland wil halen De uitspraak van de Turnhoutse president steunt op een nota-wisse ling van 1913 tussen België en Ne derland en met name op de bepaling dat teruggeleiding in het belang van het kind moet zün Deze voorwaarde is volgens de pre sident niet vervuld De Bredase Raad van Kinderbe scherming is niet van zins de zaak Venmans die daar als een prin cipiële kwestie wordt gezien te la ten rusten De raad heeft het voor nemen overleg te plegen met het Ministerie van Justitie om te be werksteUigen dat het vonnis des tijds door de Bredase rechtbank terzake geveld executoir wordt verklaard De Bredase rechtbank heeft inder tijd het kind aan de Bredase Raad voor Kinderbescherming toever trouwd en de voogdij van de moeder geschorst Het Turnhoutse hof heeft deze uitspraak zonder meer naast zich neergelegd Nieuwe verpleegtarieven gaan I juli in In ziJn toelichting op het ontwerp van wet tot wijziging van hoofd stuk VI der rijksbegroting voor het dienstjaar 1958 inhoudende een ver hoging van de bijdragen in de ex ploitatiekosten van ziekenhuizen te Utrecht en Groningen zegt minis ter Cals dat hij het samenstellen van hoofdstuk VI van de rijksbe groting er van was uitgegaan dat een verhoging van de verpleegtarie ven voor of op 1 januari zou in gaan De nieuwe tarieven zijn echter pas ingegaan op 1 juli omdat de klinische hoogleraren van de ver schillende faculteiten der genees kunde ernstige bezwaren maakten tegen een verdere verhoging van de tarieven en de minister toen een nauwkeurig onderzoek instelde naar die bezwaren De voorgestelde verlagingen op de personeelsuitgaven van de rüks universiteiten te Leiden Utrecht en Groningen zo licht de minister toe dienen ter compensering van de verhoogde bijdragen voor de zieken huizen te Groningen en Utrecht Hier heeft de orde van Sint-Jan of de „ souvereine orde van Malta " zoals langzamerhand haar officiële naam ging luiden haar hoofdzetel kunnen handhaven tot in 1798 het jaar waarin Napoleon Bonaparte het eiland veroverde De Engelsen veroverden het eiland Malta later op de Fransen Niettegenstaande door de orde vele pogingen werden gedaan de oude staat te herstellen heeft het congres van Wenen in 1815 het eiland defini tief aan Engeland toegewezen Ondanks het verlies van Malta bleef de Orde voortbestaan en kent thans commandanten in vele landen Er beslaat nog steeds een innige band tussen de Johanniters en hun doel blijft hulp aan zieken en gewon den Koningin Elizabeth begint reis van 24000 km Koningin Elizabeth van Engeland en haar echtgenoot de hertog van Edin burgh zün donderdag na een voor spoedige vlueht met een Comet straaljager voor een officieel be zoek aan Canada te St.-Johns op New Foundland aangekomen Zij zetten daar de eerste stap voor een 24000 km lange reis die hen ditmaal niet alleen zal voeren langs de grote steden en belangrijke streken van Canada maar ook langs vele kleine afgelegen plaatsjes in het woud rijke gebied van de Yukon in het noorden en in het westen van dit land Per auto schip trein of vliegtuig zal de Britse vorstin en haar uitgebreid gevolg de afstanden afleggen de grote meren zullen zij aan boord van het koninklijke jacht Britannia oversteken om op 6 juli een bezoek te brengen aan de Amerikaanse stad Chicago Op 26 juni zal de Koningin samen met president Eisenhower de officiële opening van de reeds enige tijd in dienst gestelde nieuwe St.-Law rence zeeweg verrichten Het plan is dat het vorstelijk paar op 1 augustus met de Britannia uit Halifax Nieuw-Schotland de te rugreis naar Engeland zal aanvaar den Op de terugweg zullen de Shetland eiland en de Orkaden worden aan gedaan Niet alleen paardenliefhebbers kunnen op de Ascotraces in Engeland die momenteel aan de gang zijn hun harten op halen Ook waar het modieuze ' \ toiletjes betreft valt er veel te [' bewonderen Groot was de be langstelling voor mevrouw ' Prances Smith uit Colombo ' Zij bewoog zich niet voort op \ Italiaanse smalle leest niaar sierde haar kleine bloten voe ten slechts met zilvere enkel banden Voorts droeg deze charmante Ascot-bezoekster een fraai gedrapeerd veelkleu rig toilet met aangeknipte stola en zeer kostbare versie ringen in het haar ^ f W ^^^^^^^^^ Hulp van V.S bij bouw van bases in Perzië Het Amerikaanse leger deelt mede dat er een contract van bijna 32 mil joen dollar is gesloten met een Ame rikaanse bouwonderneming voor de aanleg van militaire bases in Perzië Het contract maakt deel uit van het program voor militaire hulpverlening aan dat land De bases worden ge bouwd voor het Perzische leger ARRESTATIES IN ZUID RHODESIA De politie van Zuid-Rhodesia heeft bij zuiveringsacties in de af gelopen dagen 79 leden van het ver boden Afrikaanse nationale congres gearresteerd De arrestaties ge schiedden in het gebied van Salis bury é 
12 Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Wanneer de Tour de France 1959 start Zwaarder bergencomplex en enige rustdagen RENNERS OOK DITMAAL TE HUUR aan de Prins Hendriklaan t Bilthoven nog 2 GARAGES Geschikt voor grote wagen Te bevragen bij Lisman Bilthovensewej 20 De Bilt tel 030—61178 PUISTJES Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vlopi bare D.D.D De jeuk bei daart in enkele secon den de ziektekiemen worden gedood de hmri geneest n,20 p flacon Dim geneest uw huid VLOEISTOF - BALSEM ZEEP OM DE NOORD Klein accountantskantoor vraagt per 1 augustus ' 59 of later zelfstandige ADM KRAOHT Goed kunnende typen Boekhoudkundige kennis vereist Brieven ond no W-8210 Adv Bur ALTA Pausdam ¦ ¦ r^'^-v.J — ^ DRUKKERIJ UM nHlustrie DE VRIES & SITSAX vraagt ee JONGEN voor het stoftenmagazijn Leeftijd 17 t/m 21 jaar Aanmelden dagelijks van 9—5 uur zaterdags van 9—13.00 uur Oudegracht 350 ^ IM^IÉ NOACKS KONINKLIJKE FIJNE VLEESCH WAREN & CONSEKVENFABRIEKEN N.V NETTE BANDLEIDSTER voor de conservenpakafdeling Ervaring met soortgelijke werkzaamheden strekt tot aanbeveling Afd Personeelszaken Sollicitaties te richten aan Soesterweg 564 Amersfoort Te koop aangeboden ROYAAL WINKELHUIS MET BOVENHUIS en uitgang aan hoofdstraat f 60.000 — HERENHUIS MET PEGUSVERW ARMING en garage aan Wilhelminapark f 54.000 — HERENHUIS MET ZEER GROTE KAMERS hoekhuis nabij de Maliebaan f40 000 — HERENHUIZEN TUINDORP-OOST f29.300 HERENHUIZEN MET GARAGE nabi Den Hommel Oog in Al f 30.000 — HERENHUIS DANTELAAN f 25.000 - HERENHUIS FREGATSTRAAT f 16.000 - Meerdere inlichtingen verstrekken de makelaars Antii van Osnabrugge & zoon MARIAPLAATS 49 DIT IS MAAR EEN KLEINE GREEP UIT DE ENORME SORTERING TEXTIEL VAN LEA KOEKOEK Montage - Onderhouds - en Storingsdienst PTT te Utrecht vraagt kabellassers voor het lassen van interlokale telefoonkabels Aanstelling geschiedt afhankelijk van L.T.S.-diploma afd Elektrotechniek in de rang van vakman of ge oefend werkman b grondwerkers in de rang van geoefend werkman voor het graven van kabelgeulen e d Leeftijd tot 35 jaar Werkzaamheden door het gehele land Vergoeding van reis - en verblijfkosten volgens Rijksregeling Minimaal 15 vakantiedagen met 4 % vakantie-toeslag Gegadigden moeten woonachtig zijn in Utrecht of naaste omgeving Getuigschriften van aannemers van kabelwerken wegen bouw enz strekken tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie te richten aan de Afdeling Personeelszaken van de Montage - Onderhouds - en Storingsdienst Lage Weide 2 te Utrecht Restant BAD - en KEUKENDOEKEN van 1.75 voor BABYDOLLS cloqué 5-9S van 13 75 voor **' GROTE SLOPEN Iets vul '-_ -„ tJan van 1 98 voor « 6 " S "'"*" 1-pers ïebord en effen LAKENS van 4 75 voor 2-pers gebord LAKENS één gulden 2.95 395 5.90 3.95 7.90 4.95 2.75 4.95 van 6.50 voor POPELINE HERENPYJAMA'S van 9.80 voor Extra grote BADLAKENS van 7.90 voor NO-IRON HERENPYJAMAS en CLOQUÉ DAMESPYJAMA'S van 14.50 voor 2-pert gebord en effen LAKENS 180 breed van 7.80 voor Gebordnnrde SLOPEN 2.45 en de 2 stuks voor FLANELLEN LAKENS anti-reuma 180 breed van 7.75 voor Morgen op de markt bO LEA KOEKOEK 24 dagen voor 22 etappes en 4330 km Nog enkele dagen dan is het weer zover Dan is Mul house gedurende een halve week niet meer gewoon Mul house de gezellige stad aan de voet van de Vogezen doch Tourstad waardig gekeurd om het vertrek van de Tour de France 1959 te organiseren Vraag aan het gemeente bestuur van welke stad in Frankrijk ook wat dat be tekent Het is een eer waar voor burgemeester en wethou ders het er graag voor over hebben hun plaatsen als eerste burgers van hun stad voor enige tijd af te staan aan tour directeur Jacques Goddet en zijn groot officieren Felix Le vitan Jean Garnault en Eli Wermelinger De 120 renners van Je Hen Franse en buitenlandse ploegen zullen er met hun ploegleiders mecaniclëns ver zorgers en heel hun hebben en hou den aan materiaal neerstrijken De reclame-karavaan komt er de straten en pleinen bevolken en de lucht zal er trillen van het geschetter en het geschreeuw waarmee sportbladen scheerapparaten smeerkaas en hon derd andere artikelen worden aange prezen De scholen gaan voor enkele dagen dicht en de jeugd zal niet eer der tevreden zijn dan nadat zij favo rieten en niet-favorieten schr^jfkramp van het handtekeningen zetten heeft bezorgd Nauwelijks zal er in en om Mul house plaats zijn voor het grote inter nationale leger van journalisten foto grafen radio en televisiemensen dat 24 dagen lang achter de fietsende meute zal aanzwermen Aan al die opgewonden kermis achtige drukte komt dan pas donder dag 25 juni een einde wanneer de stoet zich in beweging zet voor de eerste van de 22 etappes van deze 46e Tour de France „ La Grande Boucle " Tourbaas Jacques Goddet heeft niet lang nodig gehad om te bepalen hoe de Ronde 1959 er in principe uit zal zien De Tour van 1958 was een on miskenbaar succes geworden waar om dan iets veranderen is kennelijk zijn gedachtengang geweest De rust dagen keerden terug in het schema maar verder bleven formule en struc tuur gehandhaafd Zelfs de richting waarin het bontgekleurde lint van renners en volgers zich drie en halve week lang door — en soms om — Frankrijk zal bewegen is dezelfde als vorig jaar Dit betekent een inbreuk op de tra ditie die wil dat de Ronde het ene jaar de wijzers van de klok volgt het andere jaar er tegenin gaat Om de noord Ook dit jaar voert het parkoers dus om de noord door west naar zuid met een lange aanloop van negen na genoeg vlakke etappes naar Bayonne aan de voet van de Pyreneeën Het is een traject waarop de rou leurs slechts gehinderd door hier en daar een helling zoals de venijnige citadel van Namen en de korte maar bijzonder steile klim over de muur van Geraardsbergen alle gelegenheid krijgen de klimspecialisten in de ber gen tot de uiterste krachtsinspan ningen te stimuleren Want achter deze aanloop van bijna Nederlaagwedstrijden van RUC Zaterdagmiddag aanvang 4 uur wordt op het R.U.C.-terrein de R.U.C nederlaagwedstrijdenserie voortgezet met de wedstrijd R.U.C J.S.V Na de 2-0 zege welke R.U.C in de laatst gespeelde wedstrijd te gen SSVU heeft behaald zullen de bewoners van Hoograven hun huid zo duur mogelijk verkopen in deze van ouds Jutphase derby ' Daar het verjongde elftal van R.U.C reeds aardig is ingespeeld staat een aardige wedstrijd te verwachten 2000 km waarin een tijdrit van Blain naar Nantes is opgenomen en die wordt gevolgd door een rustdag aan de zonnige stranden van de Golf van Biskaye ligt het domein der grim peurs van Bayonne tot Chalon het geen eveneens een afstand van bijna 2000 km beslaat Bergencomplex Hoewel het gehele bergencomplex ongetwijfeld zwaarder Is dan vorig jaar is het Pyreneeëntraject wat be perkt De Aubisque anders een der ge vreesde habitue's in het parkoers is niet opgenomen en na de Tourmalet in de 10e en de Aspin en de Peyre sourde in de 11e etappe keert de ka ravaan de Pyreneën alweer de rug toe om via Albi en Aurillac het cen traal massief op te zoeken Daar zal de 1464 meter hoge Puy de Dome in een 14 km lang tijdrit met een soms afschrikwekkend hoog stijgingsper centage een waardig opvolger van de Mont Ventoux blijken te zijn De tweede rustdag die op zondag 12 juli in St.-Etienne is de adempauze tussen deze rit tegen het horloge — een etappe die wellicht al van be slissende betekenis is — en de Alpen Twee bijzonder zware etappes voeren de renners die de verschrikkingen van de voorafgaande dagen hebben overleefd van Grenoble over Val d'Isère naar St Vincent in Italië en vandaar de volgende dag over Zwit sers grondgebied naar Annecy Twee ritten van resp 240 en 251 km met op Quatorze Juillet de Franse nationale feestdag de start van de eerste op de top van de Lautaret en dan over de krachten slopende ser pentines van reuzen als de Galibier de Telegraphe de Iseran de kleine St Bernard en na Aosta de gorte St Bernard 2000 m de Zwitserse For claz de Megeve en op 20 km voor Annecy de Forclaz de Montmin Het bergcomplex kennelijk weer met alle zorgvuldigheid afgewogen te gen de mogelijkheden van de specia listen is ten einde Maar tussen Cha lon en Dyon komt dan nog een laat ste tijdrit om enkele eventuele on effenheden in de rangschikking weg te werken en dan zal het er wel weer op neer komen dat Dyon — ^ Parijs nu via Troyes over 331 km de lange triomftocht van de al zekere winnaar wordt een triomftocht die aan de Tips voor Duindigt Van onze paardesportmedewerker Zaterdagmiddag geeft Duindigt weer zeven draverijen en twee ren nen De driejarigen in de derde koers gaan achter de startauto weg Wij voorspellen Lex V-prys 2100 m 1 Why Not 2 Wanda 3 Xiphon L.Aquavitprljs ren 1900 m 1 Sans Valeur 2 Swashbuckler 3 Kindly Light Pelikaan S-pr^js 2100 m 1 Xiphon L 2 Xélinotte 3 Xavero Qiii Saintprijs 2500 m 1 Xema S 2 Wita Pluto 3 Xissy Norton Criterium der Leerlingen ren 1900 m 1 Swashbuckler 2 Sans Valeur 3 Remus Sltaprijs 2100 m 1 Victor Hollan dia 2 Vita Kinley 3 Wise Guy Tiraprüs 2100 m 1 Thea Corne lia 2 Terraise 3 Vlekloos Hanover BiverprU » 2100 m 1 Hairos II 2 Iniopile 3 Quite Heny Quartus Spencerpr\js 2100 m i Traviata 2 Tira 3 Sjakie Scott Zege voor UZSC Het spel dat de heren van UZSC en de AZ ' 70 uit Amsterdam donderdag avond in de Kikker vertoonden was met best Na enkele aanvallen van de bezoe kers waarbij Trlmp z'n boogbal over het doel zag gaan kreeg Kees van Aelst vanuit de UZSC achterhoede de bal toe gespeeld en hij plaatste daarna fraai langs doelman Bierenbroodspot 1—0 Toen even later Hennie van Maurik biJ dood spel een overtreding beging moest hij naar de kant met 6 tegen ^ werd het na enkele ogenblikken door Rinus Daatselaar gelijk 1—1 Toen AZ ' 70 een stratworp kreeg toegewezen kon Brink hof met een kalm geplaatste bal Bogers passeren 1—2 Uit een vrije worp plaat ste Kees van Aelst op de hand van Oudega die 2—2 gelijk maakte Het was Van Aelst die na aangeven van Hennie van Maurik juist voor de rust er 3—2 van maakte Na de rust viel er niet veel te genie ten Keeper Bogers redde eenmaal fraai Uit en strafworp kon Kees van Aelst de stand op 4—2 brengen waarmee ook het einde kwam Twee kostbare punten voor de UZSC UZSC 3 de veteranen klopten Vechtstreek 2 met 6—3 slot-apothese in de Pare des Princes op zaterdag 18 juli voorafgaat Aantrekkelijk traject De ruim 4330 km die over ZZ etap pes in 24 dagen zijn verdeeld zön weer door de meesterhand van een ervaren parkoersbouwer uitgezet Wö schreven het reeds het voorbeeld van 1958 lag voor de hand maar de Tour directie stond voor de taak het groot ste wieleravontuur van het jaar een avontuur te doen blijven en dus moest een nieuwe aantrekkelijke route wor den gevonden dat geheel paste in het schema 1958 Toen was de Mont Ventoux het piece de resistance Het was een tijd rit op het lijf van Charlie Gaul ge schreven een rit die ook inderdaad van beslissende invloed was maar die daarnaast ook de aanleiding vormde voor een grillig volkomen onverwacht en daardoor uiterst spectaculair en spannend slot Goddet mag een her haling van deze sensatie waarbij Gaul eerst gewonnen leek te staan vervolgens als kansloos werd gekwa lificeerd en tenslotte bevestigd door de laatste tijdrit miraculeus triom fator werd niet verwachten Het is echter begrijpelijk dat monsieur Jacques het idee-Ventoux niet wil de loslaten en hij schakelde tussen Pyreneeën en Alpen de Puy de Dome in Geplaatsten voor Wimbledon Alex Olmedo de uit Peru afkom stige speler van het Amerikaanse Da vis Cup team en de Britse speelster Christine Truman zijn als eersten ge plaatst voor het heren - en dames enkelspel van de tenniskampioen schappen van Wimbledon die maan dag 22 juni beginnen l5e volgende spelers en speelsters werden geplaatst Alex Olmedo VS Neale Fraser Australië Nicola Pietrangeli Italië Bobby Wilson GB Barry Mackay VS Luis Ayala Chili Kurt Niel sen Den Roy Emerson Austr Dames-enkelspel Christine Truman GB Angela Mortimer GB J G Fleitz VS Darlene Hard VS San - ¦ dra Reynolds Z.-Afr Maria Esther Bueno Braz Sally Moore VS Ann Haydon GB Emerson en Fraser werden als eer sten geplaatst bij het herendubbelspel Jeanne Arth en Darlene Hard bij het dames-dubbelspel en de Engels Mexi-caanse combinatie Knight Yola Rami rez bij het gemengd dubbelspel Voor onze landgenote Marian Mo ritz is de loting voor het dames-enkel spel van het Wimbledontoernooi niet ongunstig geweest In de eerste ronde heeft zij een bye en in de tweede ronde moet zij aantreden tegen de on bekende Zwitserse mej Studer Mocht zij dit duel winnen dan komt zij te genover een zeer sterke speelster te staan nl Angela Mortimer die als tweede is geplaatst Fredie Marinkelle staat voor een moeilijker taak In de eerste ronde ontmoet zij de Frangaise Florence de la Courtie die haar wel eens meer voor onoplosbare problemen heeft ge steld Piet van Eysden komt in de eerste ronde van het heren-enkelspel uit tegen de West-Indische Davis Cup speler lan Macdonald De tegenstan der van Willem Maris is nog niet be kend Deze moet zich nog klasseren uit het schiftingstoernooi Ver Groenten - en Vruchtenveiling Utrecht en Omstreken " Veilingbericht donderdag 18-6-'59 Golden Delicious 6-61 Goudreinet ten 6 53 Jonathan 6-63 Lombarts Calville 6 62 St Remy 6 - 11 Aard bei 45-127 Frambozen 90-250 Ro de bessen 30-120 Meikersen 56-142 Duitse kersen 43-141 Golden Delicious A maat 49-61 B BPmaat 49-55 Cmaat 43-47 Goud reinet Amaat 53 B-BCmaat 41-42 Jonathan A 60-63 B 59-62 C 55-56 Amaat ' 7-61 B.-BCaat 56-60 Cmaat 52 55 Lomb Calville Amaat 49-62 B BCmaat 46-53 Cmaat 45 VEILJmG HOUTEN Veiling-berichten Houten van don derdag 18 juni 1959 Alle noterin gen in cents per kilogram Aardb-ien Senga Ie 96-144 2e 64 92 Ydun 88-138 68-80 Talisman 112 136 84-96 Duitse Evern 100-126 76-92 Jacunda 84-148 64-84 Solt webel 116 1148 80-112 Bowa 104 134 8496 Framboos aardbei 116 152 76 108 Kersen Duitsers 80-149 Rood 61 96 Meikersen 125-154 Rood 65 99 Spithovens 123-143 Rood 77 Jonkheer Tets 118-152 Frambozen 204-275 BUSSUM Ie Utrechlsche Industrie - en Huishoudschool LAAN VAN PUNTENBURG 2 — UTRECHT AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor de opleidingen LERARES N XII huishoudelijke vakken LERARES Na naaldvakken HUISHOUDKUNDIGE VOOR INRICHTINGEN Voor meisjes met einddiploma h.b.s of gymnasium is het mogelijk het Huishoudkundige diploma in 1 jaar te behalen Belangrijke INBOEDELVEILING is een internaat verbonden Aan de school Spreekuren maandagmiddag van 2.30—4.00 uur donderdagochtend van 11.30—12.00 uur De directrice A KINGMA op DINSDAG 23 en WOENSDAG 24 juni a.s Ten overstaan van Notaris mr J WINKEL zal wor den geveild wegens sterfgeval e.a in de villa ROSTOCKLAAN 4a te Bussum zeer fraai bankstel herenkamer kussen - en ranken kast eet en slaapkamerameublementen Antiek eetservies grote collectie boeken zeer veie kleine meubelen zeer fraaie lederen fauteuils Per zische en andere tapijten w.o zeer fraaie Perzische gang - en traplopers antiek porselein koperwerk tin kristal gouden en zilveren voorwerpen w.o fraai theeservies cassette kandelaars broodmanden enz enz Verder zeer vele gewone inboedelgoederen kasten tafels stoelen ledikanten gasfornuis dekens lakens e.a linnengoed voor elck wat wils KIJKDAGEN zaterdag 20 juni van 10-4 uur zondag 21 juni van 10-4 uur maandag 22 juni van 10-1 uur De villa is uit de hand te koop en direct te aanvaarden Inlichtingen Veilingdirectie A J M v Zadelhoff & Zn Telefoon 7170 02950 r NOTARISHUIS UTRECNT anno 1811 BELANGRIJKE DRUKWERK VOOR HAH DEL EN INDUSTRIE EXTRA VEILING I op DINSDAG 23 JUNI v.m 10 uur _ t.o.v Notaris A E J Hellingman I Ten verzoeke van de Inspecteur der Domeinen te Utrecht wordt in veiling gebracht H EEN ENORME HOEVEELHEID " NIEUWE en z.g.a nieuwe | GOEDEREN " zoals ¦ DRIFT 23 '• TELEFOON 16,431 • UTRECHT moderne beukenhouten tafels - dito stoelen met | plastic bekleding dubbele divanbedden zgn onderschuifcomb compleet m interieurmatrassen _ kinderledikanten - gordijnen - lampen - kokosmatten I - handdoeken - lakens - slopen dekens - messen - ¦ lepels - vorken - serviesgoed - keukengerief enz Deze veiling wordt speciaal onder de aan I dacht gebracht van zowel particulieren als * exploitanten van pensions-vakantiebedrijven e.d ¦ KIJKDAGEN Zaterdag 20 JUNI van 2 tot 4 uur " N V Kleding Maandag 22 JUNI van 10 tot 4 uur • Inlichtingen | Kantoor van het Notarishuis ¦ Achter St Pieter 18 — Telefoon 030—10190 ¦ Pdntdlon Parade Profiteer van onze speciale aanbieding Wollen kamgaren pantalons(plooifix 19.75 en 24 - vraagt Terlenka Trevira en Draion <^ 0 " Cll o4 " Terlenka pantalons in zes tinten in de allerbestekwaliteit waarde 44 — en 42 — tijdens onze ^^^ pantalon parade tJÖ " v Sportcolberts 38 " tOt 98 " In onze mode-afdeling brengen wij — SPECIAAL VOOR VADER DAG — een schitterende collectie overhemden en weekenders in poplin en no-iron vanaf 12.90 tOt 27.50 Zelfbinders in wasbare Terylene « ^ _ _ en Trevira 4.95 tOt 12,75 Anklets in wol en nylon o.a Mylock vanaf ^ v<3 SWAN ZAKDOEKEN - MANCHETKNOPEN - PULLOVERS - LUXE SMALLE HEREN-BRETELLES - speciale broekenklemmen YREDENBURG 23 UTRECHI N.V intern Vleeswaren - en Conservenfabrieken GEVATO DRIEBERGEN Naast station N.S vraagt voor diverse afdelingen Vrouwelijk personeel Leeftyd t.m 45 jaar Gehuwde vrouwen komen ook in aanmerking Mannelijk personeel voor inpakwerk Leeftijd t.m 30 jaar Slagers Leeftyd t.m 35 jur Prima loon plus premie Werkkleding wordt door het bedrijf verstrekt Reiskosten worden vergoed Werktijden aansluitend op bus - en trein verbindingen Gelegenheid tot solliciteren dagelijks van 9—12 en van 2—5 uur blJ de afd Personeelszaken 7 a i * v men V c i d -^ V 
NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 13 Advertentie AVONDVIERDAAQSE VAN DE S.Q.W.B Rode Kruis personeel had druk werk Alleen in Utrecht-Zuid gaat natuurlijk II ¦ ILlt'l llltllTI t * TOrrEITtlRItKEi i.i Nationale wielerkampioenschappen Nop Koch kampioen bij de stayers SENSATIONELE STRIJD TEGEN STERKE WIL VREESWIJK Van onze wlelermedewerker Nooit zal het Wilhelmus de Utrechtse stayer Nop Koch schoner in de oren hebben geklonken dan donderdagavond Want te zijner ere klonk ons volkslied De jonge ambitieuze Utrechter is er dan toch eindelijk in geslaagd het kampioen schap van Nederland achter de motor te behalen Het was de Utrechtse stayer Norbert Koch die zijn grootste triomf uit zijn toch al zo rijke wielercarrière boekte en na een weergaloos mooi kampioenschap als grootse winnaar te voor schijn kwam Eindelijk was het gelukt en kreeg Koch zijn ro^d wit blauwe kampioenstrui Eindelijk omdat klasse zich nu een maal niet verloochent en omdat gisteravond in Amsterdam bleek dat het juist Koch was die over de grootste inhoud beschikte en achter de geroutineerde gangmaker Frits Wiersma voor de eerste maal titelhouder achter de motor werd Het was een overgelukkige Koch die daarna spontaan zijn bloemenkrans om de schouders van Wiersma hing en daarna zijn mooiste ereronde ging rijden ven De strijd zat er al direct in De harde vechter Vreeswijk voelde ech ter niets voor een plaats in de ach terhoede en kwam daarna geducht opzetten Zo snel dat Wierstra Wagtmans en Koch werden gepas - De ottd-cornizoenscommandant en oud-territorfaa!bewelhebber van Utrecht fcoloncl jhr J J G Alting von Geusau is een trouwe deelnemer aan de Avondvierdaagse Foto U.N.-Van der Werf Achtervolgingstitel voor Peter Post Van onze wlelermedewerker Voor de tweede achtereenvolgen de maal legde de Amsterdammer Peter Post beslag op de achtervol grlngstltel voor profs In de elnd stryd had Post weinig moeite met de andere finalist Harry Mollen^zer die hü royaal versloeg Post kwam tot een tyd van 6 min 30 sec Moo lenüzer deed er 17 seconden langer over By de amateurs zorgde Piet van de Lans voor de verrassing door In de finale na zeer veel spanning van Ab van Egmond te winnen Span ning was er overigens volop want de halve eindstrijd tussen van de Lans en Jan Buis werd door de la tere kampioen met het geringste verschil van slechts een vijfde se conde gewonnen De amateursprinters kwamen nog niet tot een beslissing Nadat Ad de Graaf de eerste rit won en Mees Gerritsen de tweede voor zijn reke ning nam was er een beslissende derde rit nodig Hierin kwam De Graaf ten val waardoor de wed strijd wordt overgereden op donder dagavond 25 juni a,s De eindstanden waren Achtervolgtas profs kampioen Post Amsterdam 2 H MoolenU zer Amsterdam 3 D de Groot Amsterdam 4 J Plantaz Eind hoven Achtervolging amateurs kam pioen P van de Lam Sassenhelm 2 A van Egmond Den Haag 3 J.Buis Halfweg 4 H van Bruggen,Amsterdam Sprlntkampioenschsp amateurs 3 M Paul Den Haag 4 P v d.Touw Den Haag Finale nog nietverreden Koch gaf bloemen aan Wiersma Vier favorieten waren er voor de stayerstltel Dat waren kampioen 1958 Wout Wagtmans kampioen 1937 Martin Wierstra vechter van nature Wil Vreeswijk en de klasse man Nop Koch Het waren ook de ze vier stayers die voor een flon kerende stryd zorgden WU Vrees wijk bleek uiteindelijk verrassend de sterkste tegenstander en het zag er lange tijd naar nlt dat de gebrilde Alphenaar de overwin ning zou grijpen maar eerlijk ging hü ten onder tegen Nop Koch die de ove^^vinning rook en fel belust deze greep Wagtmans lootte de kop van de uurswedstrijd Koch trok gunstig nummer twee en Wierstra derde Dat waren drie kanshebbers voor aan en het was al direct van dik hout zaagt men planken Koch pro beerde olijke Wout Wagtmans van de eerste plaats te verdringen en strandde Wierstra poogde op zijn beurt Koch te passeren maar faal de eveneens Maar Wierstra herstelde zich ach ter de Belgische gangmaker van den Bosch snel en demareerde over Koch Het tempo werd zelfs nog op gezweept en ook Wagtmans werd door Wierstra van de spits verdre - vfoog inlichtingen bij Uw fotohondelgof HONKBAL Nederland verliest van Wiesbaden Het Nederland honkbalteam dat gisteravond op het U.V.V terrein ran Wiesboden Flyers verloor Geheel rechts op de achterste rij de U.V.V.-honk baller C Hiele Foto U.N.-Van der Werf In een weinig spectaculaire honk balwedstrijd heeft het Nederland » B-team het tegen een slap spelend W '- baden niet kunnen bolwerken Holland gestart met v Dijk op de plaat keek in de eerste inning reeds tegen een 2-0 achterstand aan daar Hendriks op het derde honk blunder de en Mc Kenzie een opofferings slag plaatste Nadat Zijlstra het werpen had overgenomen scoorde de Flyers in do vijfue inning nog éénmaal door een machtige twee honkslag van Miller waarop Shoy het thuishonk bereikte Nederland wist in de ge lijkmakende vijfde inning de eer te redden Bru ^ e Nelson nam bij Wies baden hierna het werpen over en wist met zesmaal drieslag aan alle Nederlandse pogingen een einde te maken Scoreverloop Wiesbaden 20 00 1 O O is 3 Nederland B 0000100 is 1 Werpersresultaten Wiesbaden Ernest Bentley Bruce Nelson 11 x 3 slag 7x4 wUd 1 honkslag te gen 5 veldfouten Nederland B V Dijk R Zijlstra F Le Cuivre 3x3 slag 6x4 wijd 3 honkslagen tegen 8 veldfou - Honkbalprogramma voor dit weekeinde uw krijgt zondag om twee uur be zoek van de honkbalploeg van Blauw Wit en zal zich zeker door de Amster dammers ntet laten verrassen DOS moet in staat ztin bij het bezoek aan TIW de beide punten mee naar Utrecht te nemen al zijn de geeltjes verzwakt door invallers voor Westbroek De Bie en Bleüenberg Holland ontvangt zaterdag 16 uur het Amsterdamse Quick en is verplicht na de incidenten van verleden week zich te rehabiliteren en dus de winst stevig in handen te houden HMS komt er weer beter in en zal zich de winst door HCG niet laten ontnemen Honkbal — Op het Haarlem-terrein is donderdagavond een wedstrijd gespeeld tussen het Nederlands honkbalteam en de Amerikaanse legerploeg Spangdah lem Spartans De Amerikanen wonnen met 2—0 Er waren ongeveer 3000 toe schouwers Zie voor sporf ook pagina 12 Advertentie VICTORIA WATER NATUURLIJK BRONWAIER BEVAT VELE GENEESKRACHTIGE MINERALE BESTANDDELEN BIJ GEREGELD GEBRUIK HET BESTE VOOR UW GEZONDHEID VICTORIA - WATER IS EEN NATUUR-PRODUCT DE MEEST GEVRAAGDE TAFELDRANK klaan te ES wagen seweg 2 « 030—61178 STJES Bt UW vloei - euk be - ^ secon - ektekiemen huid flacon huid tantakantoor augustus ' 59 KRAOHT typen kennis W-8210 Pausdam % i \ VLEESCH mheden Iszaken ¦ ' en 000 — 000 — 000 — 300 — 000 — 000 000 — s zoon DE gulden M gulden 95 95 90 95 .90 95 75 95 I i 185 voetklachten Van een onzer sportredacteuren DE tweede tocht van de Avondvierdaagse van de SGWB zit er weer op en zowel in Utrecht-Noord als op het zuidelijk parkoers heeft het wandellied weer lustig weerklonken Jam mer dat het repertoire van de wandelaars zo beknopt is Echte wandelliederen kan men maar zelden horen want „ De toffe jongens " en het schone lied „ Vier dagen lang al op de blaren " en niet te vergeten het verzuchtende vers „ We zijn er bijna maar niet helemaal " vieren nog altijd hoogtij Jammer vooral omdat we toch genoeg goede wandelleidjes rijk zijn S D « tuondelgroep uon de Oranje = = Garde uit Utrecht-Noord die = S aan de Avondvierdaagse deel = = neemt en iedere auond op de = 5 parkoersen in de omgeving van 2 = het voormalige Zuilen acte de = = presence geeft = = Foto U.N.-Van der Werf i flIMIMMIIIIIIIiniMIMIMIMIIIimilllilMIIMIIIIIMIIIIIIIMIMIli specteur C S van Doesburg getroffen voor de intocht van zaterdagmiddag wanneer de deelnemers zowel van Utrecht-Zuid als Utrecht-Noord met bloemen overladen naar het centrale eindpunt het Utrechtse stadion zul len trekken Voor de militaire groepen is het vandaag alweer de laatste dag Van avond zullen zij in de Maliebaan voor autoriteiten en officials defileren en men hoopt dat de burgerij ook onze soldaten rijkelijk met bloemen zal huldigen Ook gisteravond hebben weer tal van deelnemers de strijd moeten sta ken In Noord zijn 17 junioren en 17 senioren uitgevallen en in Zuid be droegen deze cijfers resp 10 en 19 deelnemers De Rode Krulsafdeling in Zuid had het gisteravond bijzonder druk Niet minder dan 18S „ patiënten " werden onder handen genomen en twee moes ten er zelfs naar huis worder ge bracht omdat ze niet meer in staat waren hun woning te voet te berei ken Een goede voorbereiding en trai ning is zelfs voor de Avondvierdaagse toch wel gewenst Dat moge uit bo - DONDERDAG WEER 63 UITVALLERS Maar goed de deelnemers aan de avondvierdaagse zön er gisteravond desondanks toch lustig op uitgetrok ken al w.as het weer dan ook wat minder gunstig dan woensdagavond Het was tamelijk fris en men zegt dan wel dat het prima wandelweer was maar de kille temperatuur van giste ren lal ongetwüfeld oorzaak zijn ge weest dat heel wat deelnemers stijf en stram in de spieren zyn geworden Over het verloop van deze 16e avondvierdaagse zijn de organisatoren zeker niet ontevreden al brengt het ingevoerde dubbele parkoers heel wat meer werkzaamheden met zich om het de wandelaars zo prettig en aangenaam mogelijk te maken Het is overigens opvallend dat het noord parkoers belangrijk minder deelne mers telt dan het parkoers in Utrecht Zuid ofschoon de uitgezette routes in de omgeving van Zuilen — wat na tuurschoon betreft — het beslist win nen van die in Zuid Door het toepassen van een nieuwe methode is het thans mogelijk dat de deelnemers veel sneller van start kunnen gaan dan voorheen en dat is zowel voor de deelnemers als voor de organisatoren veel prettiger Over al waar de kleurige stoet van wande laars heentrekt heeft men niet over publieke belangstelling te klagen en vooral bij de aankomst zijn er heel wat mensen op de been zowel in Utrecht-Noord als in Hoograven Ronde van Zwitserland Hans Junkermann werd winnaar Hans Junkermann heeft de over winning die zich reeds enkele da gen geleden duidelijk aftekende ingepalmd en daarmee is na pre cies een kwart eeuw de ronde van Zwitserland weer gewonnen door een Duitser De uitslag van de zevende en laatste etappe Neuchatel Zürich 201 km luidt 1 Schweizer Zwits 5 uur 1 min 19 sec 2 RUgg Zwlts z.t 3 Piet van Est Ned z.t 4 Plattner Zwits z.t 5 Marigil Sp z.t 10 Nolten Ned 1 z.t 27 Van den Borgh Ned z.t 29 Van Brecnen Ned z.t 32 Van Wetten Ned z.t Het eindklassement luidt 1 Hans Tunkprmann Did 37.57.24 2 ^ ngiade Fr 38.07,43 3 Bahamontes Sp 38.08.39 4 Tinaz71 It 38.09.53 5 Dotto Fr 33 14.03 7 Van den Borgh Ned 38 30.IB 27 Van Wetten Ned 39.06.21 29 Pini van Fst Ned 39 12.10 32 Van Breenen Ned 39.24.25 36 Nolten Ned 39.36.58 Men zal dit jaar echter vergeefs de burgemeester van Utrecht jhr mr C J A de Ranitz onder de deelnemers zoeken omdat onze burgemeester door ambtsbezigheden te druk bezet ' S Ook de burgemeester van Jutfaas Th Baron d Smeth v Deurne die aan vankelijk voornemens was deel te ne men moest dat plan laten varen in verband met zijn gezondheidstoestand maar de oud-territoriaalbevelhebber van Utrecht jhr J J G Alting von Geusau kan men iedere avond zien wandelen Minder ingenomen De militairen zijn dit jaar minder ingenomen met de gesplitste parkoer sen Zij marcheren vrijwel geïsoleerd waardoor zij verstoken blijven van de echte avondvierdaagse sfeer Ook de centrale regelingscommissie heeft dat reeds ingezien zodat het volgend jaar met de wens van de deelnemende militaire groepen rekening zal wor " im gehouden Haastige spoed is zelden goed En ^ a < geldt dan wel in hoofdzaak voor '¦ elp ieugdige individuele cteplnemnrs die klaarblijkelijk in de mening ver l Adr v Ostadelaan Tamboers dijk R Koningsweg Gansstraat L Albatrosstraat Briljantlaan R Dia mantlaan Oranjebrug Opgelet Jeugd groepen die niet moeten aansluiten bij een seniorengroep L Jutfaseweg R Socrateslaan R Rijnlaan R Waal straat Oranjebrug Diamantlaan L Briljantlaan Albatrosstraat R Lepe laarstraat L Laan van Soestbergen Gansstraat Koningsweg L Kranen burgerweg R Bosch van Drakenstein laan L Prinsebrug Mesdaglaan R Rubenslaan Stadionlaan Stadion Jeugdgroepen die wel moeten aan sluiten bij een seniorengroep Waalstr L Merwedekade tot Socrateslaan en al daar aansluiten bij de Seniorengroepen op aanwijzing van de aanwezige com nüssieieden Handbalwedstrijden met beslissingen In het Besloten seizoen toch nog en kele noodzakelUke handbalwedstrUden In de strUd om een plaats In de hoofd klasse heren eindigden Esca Swift en V en K gelUk en zU moeten dus op nieuw beginnen Voor zondag a.s staat op het programma V en K.— I MODERNE EETHOEK Best uU massieve ronde talel en 4 atoelen compleet 99.75 Dus Uw huis geiieel gemeubileerd ^ «^^ ^ C voor OJmbmiO Maar dat is nog niet alles want iedere koper boven f 500 — ont vangt geheel gratis een TAFELKLEED of een SPREI of SALONTAFEL aderdag ulpendag Geef hem een praktiich geschenk met la nee GARANTIE uit de enige VULPEN-SPECIAALZAAK in Utrecht vnlpenhonderi ballpoints 4 klenrenpotloden - en ballpoints lx I I I I I I I I I I I I L Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 GROTE 8-DAAGSE MEUBELVERKOOP Moderne Pracht massief amer Best uit ï-pers ledikant nachtkastje, tafel en 2 stoelen Compleet 129 - EIKEN BANKSTEL met blnnenverende kussens en bekle ding naar keuze Compleet 298 - HOUTZAGER - Oudegracht 189-201 - UTRECHT tussen LIJnmarkt en Hamburgerbrug De verkoop begint ZATERDAGMORGEN 9 uur xijn al voor u schoongemaakt plukvers * rijk aan vitaminen * slinken niet iitbE CHTSCH NIEUWSBLAD Vröög naar krediet nam gunst voor de hypt _ jjedrijfsresultaten van de hypo | hanken voor onroerende goede kunnen voor 1958 evenals vooi IS?7 over het algemeen als onver flprd gunstig worden aangemerkt n hvpo'heekbankcn konden bij he rpkken van nieuw kapitaal pro "„!„ van de daling van de alse "'„" rentevoet In het begin van 195f rritn pandbrievcn geplaatst van hei c nft ' VP ^' '*'*'¦ konden de banker Lndbrieven afgeven van 5 pet 4 ^ Jet en 4H pct In de tweede helft van 1958 nam df Li naar hypothecair krediet be onoriik toe De rentemarge steeg van iHmo 1957 op ultimo 19.'58 van 0.82 " Il tot 1.00 pet aldus een overzicht fl het CBS aan de hand van cijfers • an 3C hypotheekbanken voor on terende goederen en 7 scheepshypo theel-ne ""' on B i \ A « Rotterdam verwacht "" Uor 7 ^ J ^ Comorin n Bombay '"" laW »« ^ J ^^ Orleans n Savannah "% IrT '^ V Rott te Boston "'« mtflM^P MO m ZO Guardafui jAden '" ^* " Port Sudan te jTstly **" \ l V Kobe n Horgkong r^'Kii II S^^unsb n Londen "* i 17 « ^ Trinirad n Curasao ¦ '^ op 400 m NO Azoren r""nir *>^ U 5 *""""'^ " Hotifleur f'lind 1 " *» m ZZO San Diego J'lVïB ' ^ Goole n Wismar r'^'ïnunk ^ runshuttei n Brussel SlIiT "'* ¦' V Hamburg te Amst '' amn ^ Portsmouth n Kristine f"">ia IB V r'^illo ifi ^ r^ewport n Swan.sea ïWor i '' V New Orleans n PaPtelillo '"¦ Mn P f O m NO Azoren " NSL^Yh ^® ^"^ Workington **" ies iS ""*"" 13 te Durban rt'^its fv ^ 280 m W Minikoy ¦'*«« IR ' i ^ te Hofsens [ taibo ' New Orleans te Mara - h'^^'w ^* te Antwerpen i'lMto m t * Savona verwacht « Nor ^ Stockton n Curacao rfluBri ^ Antwerpen n Delfzijl r'ïoku » '* Dover n Balbrip^an >' h,ven f ^' ^^*' i te ^^^ os i**lsiBt.i 1 * V Kenitra te Rouaan > elta b',op «» m OZO K Race r '"* B r ^- 20 te Bordeaii \- verw '"^' niu V?"*^*"-Stettin p IB Kiel S IR V ^ Vlissingfn n Kotks """ ulus n ^ aiMon te Goolp j P 17 Noorrihinrier n Topplla l*''^«l>n^^7 ®*'^'¦^^«"^ verwacht I h " F»Vi.n ^ ^ 5 f " N'O Barbados ïu ^ ïitul * i ® ** Liverpool verw » ltky il *'»» 16 V Antw te Londen Diemerd Dietert Uina 16 Dintpldy Üita Sm Uollard Domburfi Unngcdj Ooris 16 Uraka ^ nulvelRn Ea?le 17 Eemsbor Eenboori Elisabetti Eljo 17 EoB IB 1 Equator Erebus Escaut 1 Eyo 8 ] Favoriet Fendo 1 Fiat p Fiducfa Fiducia Flamingi: Flevo lE Flevolan Flores \ i Fram 17 Frans B Frans v dam V Frans W Fravizo Friedt H Frieslanii Gent I Gaasterli Gaasterli Gabonku Grertruif Takora Geesidylf Geeststrc im Gen Giesspnk kong Gitana 1 Glory 17 Gravel an Groninge Grnote E Guineeki Haarlem Hada 16 Hada 2 Harm p Haskerlai Hathor \ Hebe No Hertor 1 Hecuba 1 Heclsum Hcemrnai Helena 1 Hcnny T Henri ra Henry D Hera p i Hestia 11 Hinde 17 Holland Uondsboi Ho ester Hoogland Houtman Hunzeboi Huy berge Hydra 17 Iberia n Ida D 17 Ilias p 1 Intrepide I5is 18 ^ Isis V Jan « 18 Jalo 7 \ Jell 17 v Jenjo Ro Johan \ t Amsten Joo.st 17 Julia M June 16 ¦ Karachi Karakoru Djeddal Karel 20 KariniuD Kars 17 Karsik 1 ' Kastanje * Keizersvc Kennemc Kertosoni Kielrirech Kitty 18 Kleine B Klo.fstcrd Knnn.v > 1 Knrtenaei Kreeft p l.aaskerk rcnbcfi I.ran S I.ccuward Lc klerk Cl Lekhaven LeÜegracl LelfkeriG 
NIEUWSBLAD iiTBE CHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 15 Staatslen ngen Ned ' 58 4'.ii 100=è 100 % ld 59 4V'2 100 % 100 % ld 53 3 % 94A — ld Gr b C 3 Va - — ld ' 47 3V2-3 92H 92tl ld ' 51 3Va 93-^i ld ' 53 3Vj 93 93 ld - 56 3V2 93 92 Vs ld - 48 3',i 883i 88'/s Beleg.c 3','4 - 96>i Ned ' 50 3>,'4 87H 87^,4 ld ' 54 3'/4 881/4 88ii ld ' 55-1 3'/4 SS ' 4 88 > 4 ld ' 55-2 3'/4 90 90 ld ' 37 3 90-!4 90^8 ld Dol.l • 47 3 92 91 Vi ld Invesl c 3 97A 971 ' ld ' 62-'64 3 98 % 98A N.-Indië 37 3 96'/3 96H N.-In ' 37 A 93 931/4 N Insch ¦ 46 3 -- N Gem 57 6 112 lllH Id ¦ 58-59 4ii 100 lOOA Cult H I B A 411 ' 41 N Hand b A 152 1513,4 Ned Hand.m 217 2171,4 Cultures Amst Rubber SeVi 94 % H V A 151 > 4 149 % Senembah 1 ^ 190 Industr ondernemingen A K U 352 347 % Berghs & 1 285 — v Berkels P 2441,4 240 Calvé-Delft 5421,1 540 Deli Mij 170 169.50 Fokker 281 280 Ford ' 09l 310 Van Gelder P 2223i 225 Hoogovens 505 499 Muller & Co 2991,4 306 Vè Ned Kabelf 182 380 Philips 631 626 % [ d Cum Pref 240 IJ 242 Unilever CvA W % 5531,4 W.-Fijenoord 200 202 HAL 1551,4 1531.4 Java-Ch P 145 1441,4 K.LM 124.90 124.90 K N S IW 148 147 V4 Kon Paketv 12914 1381,4 Stv Mij Ned 152 15Ht Nievell Goud 1241,4 1241/2 Phs V Om 247 % 243 Rett Llcvd 1.'551,4 135 Scheepv Ume 138U 137 % Wiardi Beekman Stichting besprak ^ gelijke kansen " Fietsendief gepalit Op het verkeersplein Oudenrijn te Utrecht is door de rijkspolitie aange houden de 22-jarige Arnhemse kok J H die reed op een fiets die hij te Utrecht had gestolen Amsterdamse wisselmarkt Londen 10.60%—10.61 % New York 3.77A—3.77A Montreal 3.93—3.93 % Parijs 76.90—77.00 Brussel 7.55-7.55'2 Frankfort 90.26—90.31 Stockholm 72.91 72,96 Zurich 87.54-87.59 Milaan 60.77'i — 60.82 '^ Kopenhagen 54.81 — 54.86 Oslo 53.01-53.06 Wenen 14.57H 14.58 % Ankara 3.76?4—3.77>4 Praag 52.84—52.94 Lissabon 13.22U-13.23 % — De minister van economische za ken drs J W de Pous heeft gisteren een oriënterend werkbezoek aan de staatsmijnen in Heerlen gebracht ongelijk Met name de financiële bar rières blokkeren voor velen de toe gang tot het hoger onderwijs De heer Vermeer achtte ' t dan ook verheugend dat de financiële steun aan stude renden door de overheid steeds toe neemt In 1957 was het bedrag dat gesteed werd aan renteloze voorschot ten en beurzen in totaal 29 maal zo groot als vlak na de tweede wereld oorlog Drs Vermeer vestigde er de aan dacht op dat deze steun gezien de stijging van de kosten van levenson derhoud en de toeneming van het aan tal studenten relatief echter slechts verviervoudigd is Belangrijk noemde de heer Vermeer het dat de verhouding renteloze voor - schotten beurzen die in 1940 nog 90:10 was inmiddels is gewiizigd in 55:45 Hy uitte echter zün bezwaar tegen het feit dat de renteloze voorschotten nog steeds het grootste deel van de financiële studiesteun uitmaken Dit is zyns inziens een discriminatie zon der rechtsgrond van de studenten uit de financieel zwakke milieus Het systeem van de renteloze voorschot ten dient naar de mening van drs Vermeer snel te verdwynen LENING HERV GEM HILVERSUM Bij de kantoren van de Zuidhoi landse Bank N.V en het kantoor Hilversum van de Nederlandsche Middenstandstaank N.V is de in schrijving opengesteld op f 500.000 30 jarige i % pet obligaties in stuk ken van f 1000 en f 500 aan toonder ten lasten van de Hervormde Ge meente te Hilversum tot de koers van 100 pet Storting 1 juli a.s Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan vóór 1 juh 1969 WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 19 1uni — Konstanz 381 + 1 Rheinfel den 267 — 2 Ottenheim 344 + 4 Straats burg 293 + 3 Maxau 453 — 5 Mannheim 296 — 14 Mainz 282 — 13 Bingen 196 — 14 Kaub 213 — 17 Trier 110 - 4 Koblenz 208 — 19 Keulen 181 — 7 Ruhrort 371 + 18 Lobith 962 - 1-17 Nijmegen 732 + 12 Arn hem 774 - 1-11 Eefde IJssel 274 -^ 3 De venter 180 4-4 Monsin 5520 — 12 Vise 4952 onv Borgharen 3850 + 5 Belfeld 1071 — 16 Grave ben de sluis 468 — 12 n bedrijfsffsultaten van de hypo I4«kbanken voor onroerende goede I kunnen voor 1958 evenals voor IJl ' „ ver het algemeen als onver dérd gunstig worden aangemerkt * Vypolheekbankpn konden bij het f ' „ liken van nieuw kapitaal pro ft - S.rpii van de daling van de alsre ïi'i f rentevoet In het begin van 1958 ^«•' iljnpandbrieven geplaatst van het B's ' I type later konden de banken iLidbrièven afgeven van 5 pet 45 Inde tweede helft van 1958 nam de rtjs naar hypothecair krediet be | S.njlc toe De rentemarge steeg van |;» i3io I9S ' " p ultimo 1958 van 0.82 lïl tot 1.00 pet aldus een overzicht lïj liet CBS aan de hand van cijfers I ffl 30 hypotheekbanken voor on |" rende goederen en 7 scheepshypo-IjKk-banken rrind 1958 was het bedrag van de l-isiaande hypothecaire leningen der ISheekbanken voor onroerende goe l;L werkzaam in Nederland groot 1'||32mln v.j ƒ 991 min De in de lienn *' 3 " pandbrieven en leningen L schuldbekentenis opgenomen gel liBzijn in 1958 toegenomen van ƒ 933 Ij 953 min I Van de schcppshypotheekbanken het uitstaande bedrag aan hypo j,v((aire leningen af van ƒ 257tot ƒ 254 £ h Van het uitstaande bedrag had lllprocent betrekking op zee - en kust IjKpen en 30 procent op binnenvaart - ' De minder gunstige gang van zaken j jn de scheepsbouwindustrie heeft • ot gevolg gehad dat bij de scheeps lypotlieekbanken weinig nieuwe vraag naar hypothecair krediet voorkwam Niettemin kunnen de B^iarsovarzicht AMSTERDAM 19/6 — De laatste beursdag van deze week liet een wei nig spectaculair koersverloop zien gepaard gaande met een zeer be scheiden affaire Het forse herstel van gisteren heeft zich niet verder voortgezet en aangezien ook van Wall Street weinig stimulans uitging ontstond er voor de internationale fondsen een koersafbrokkeling die echter nergens grote afmetingen aannam Nadat de markt in zeer kalme stemming was geopend viel in het verdere verloop een toenemende lusteloosheid te constateren De af faire nam zienderogen at temeer daar ook de arbitrage zich volkomen afzijdig hield In alle hoeken over heerste dan ook een ongearimeerde stemming echter zonder dat de koer sen hieronder leden Hieruit blijkt wel de gezonde technische ondertoon van de markt Kon Olie kwam bene den de ƒ 158 en paste zich hiermee aan bij het verloop van Wall Street AKU sloot zwak maar wist in het verdere verloop iets aan te trekken Unilever en Philips wisten het vorige slotpeil niet te halen Op de scheepvaartmarkt was de stemming ietwat verdeeld echter zonder afwijkingen van betekenis De Indonesische fondsen hadden een onbelangrijke markt en wisten zich slechts met moeite te handhaven Met belangstelling ziet de beurs uit naar de aangekondigde introductie en emissie van de aandelen Van Heek Ook de obligatiemarkt was zeer rustig gestemd en merendeels prijshoudend Prolongatie 3 pet iVi Nederland 1959 97 '^ Nijverdal 248 Oranjeboom 305 Overz Gas n.b 265Padang Portl c — Pap Gelderland 4491Pont Houthandel 175Reinev Mach 161 RIVA 306 Rott Drgdk My 598 Rouppe V d V Ruttens Blerbr Rijnstaai Schelde d n.b v Schevening expl Schokbeton Scholtens Aard.t Scholten c en p Sikken s lakt Simon de Wit Smit transform Smulders Mach t Spaarnestad v b Spanjaard Stokvis R S My St.sp Twenthe Tabaksind Phil Tn B Marynen Thom & Drijver 645 Thomassen mot 25914 Thoms H.-bedr Twentsche Kab.t Tw Overz H Unilever 7 % Unilever 6 % Unilever 4 % Utermohlen Utr Asphalt Veen Stoomsp Veneta Ver A Zwolsm Ver Bllktabr Ver Mach Fabr Ver Ned Rubb f 2213,4 Vezelv Nrd Ind 128 Victoria bisc Vihamij Vlissingen v kat Vred N - A a.b.Vred Rub cert Vromen papierf.WalvischvaartWits de textielWoon en Wink 31SWyers Ind en H 283 Zaalberg 1031,4 Z.-HoU Blerbr 24014Org 405 191 248 306 264 1114 454 17314 162 310 601 71 167 138 238 193 11614 382 388 520 220 230 954 41914 993,4 148 59 ISO 59414 25714 16614 en veri.weien 285>,4 27914 151 % 1511b 92 92 22614 1631,4 146 1511,4 2531,4 1581,4 236 7214 16814 13514 23514 193 US 380 390 522 SLOTNOTERING 17 78 115 47 291,4 20 73,4 9 143 141 10 20 23 1014 IOI2 16 95 417 10014 167 14714 58 151 Vrijdag 19 juni 1959 Actieve Obligaties 18-8 19-6 16814 UlU SCjIIEEi^STiJPiï^ÖEW 155',4 135 9114 226 21611 23(1 158 i4 122 18714 1521,4 132 9114 252 219 158 124H 215 2213,4 128 14714 140 25914 29514 307 278 118 14214 28414 1031,4 241 409 I Posities Nederlandse schepen Imidirk 18 480 m NO Mogadiscio ¦ liltje II V Londen te Rotterdam¦WtnbQtih p 18 Kiel n Amüerdam¦mjk 8 V Alexandrië te Port Said P»(l(«k n op 180 m O Ceylon ¦ J » lï om 24 uur te Rott verw,|u NtltoD 18 ie Antwerpen verw _ - V bonden te Rotterdam¦«eit 18 V Amst te RoVerdamRS «_' II te Holtenau ¦ IV " ^ Zaandam n AarhuuB[ömo lê te Santa Fé « II V St Louta te Savona i m p 18 Ouessant n Antwerpen mm L IS V Gent te Aarhuus n *» Johanna 18 te Savona verw J*i 19 V Dordrecht te Gent verw MHt \ < V liheos te Bahia E-aJrt IT V Houston n Havre ^ f"i 1 » te Las Palmas verwacht gmti 18 V Port Suda te Suez | J(«k(rk 17 V Amst te Bremen a*j ' 1 ' V Zaandam te Rotterdam piitborg p 17 Kiel n Nakskov F'onii 18 1210 m W Fremantle Ndian 17 240 m ZZO Kodiak etl jwflïiid p 17 Beachy Head ^^ tpark 18 te Sorel K^Ulnia 17 nn m z Adak eU ¦¦^' Ta»rt 17 800 m WZW Azoren « iHveeB p 17 de Azoren n Aruba J«nUj p 18 Kaap St Vincent g^pm»d « 17 V Boston te Rotterdam ffl'J ' IS t « Grangemouth B ^ ¦," " Ostrand n Rafso fSniWj """^^" " Aalbor » l?!'Elliabeth 18 te Londen verw ir'""ny I « V Genua te Londen |«»» kerk 17 V Marseille n Cadiz i»WKdm iT te Rotterdam g'i"*"'ï't 18 te New York T ^' 16 te Partington E!'»«ri 17 op 150 m ZW Bab Jakobstad te HuU C;J ' V Milaz^o te Malta CV " 18 V Patras te Savona "?.« i7 te New Orleans ""'''" 18 V Lissabon n Oporto JJ 1 ' Brunsb n Liverpool k '"" " op 390 m NO Bermuda C ™ 1 ' V SundsvaM te Londen £ fe ' T op 520 m NO Bermuda ^"' P 18 Ouessant n Boness OfT - /' ^^'^'" lor * " Venezuela i^l^J ' Kiel n Middelfart te Antwerpen verwacht Prins \ Iexander 18 te Casablanca verwacht Prins der Nederlanden It ta Li Guaira Prins Frcd Hendrik 17 Montreal r Londen Prins W G Fred p 17 Anti Cortl ell Prins Willem van Oranje 17 te Rotter - dam Prins Willem 4 16 te Antwerpen Prinses Irene 19 te Montreal verwacht Proeyon 17 v Dordt n Mantyluoto Progres 18 te Great Yarmouth Prosperlte 17 v LlUeholmen n Keml Provenierssingel 17 460 m OZO Kaap Race Randfontein 17 v Hamburg n Antw Realta Rott Kopenhagen p 17 Texel Reggeborg 18 te Colchester verw Reliable p 18 Vllsslngen n Oporto Rentpang 18 v Port Said te Genua Ridderkerk 1 v L Marques n Durban Rigel 18 V Goole te Rotterdam verw Rini Rott Nakskov p 17 Klei Rio 17 v Londen te Rotterdam Rlouw 18 v Hamburg te Antwerpen Roggeveen 17 v Sydney n Bangkok Rose 17 V Krlstiansand n Sarpsborg Rosemarie 20 te Rotterdam verw Rozeaburgh 18 te Rotterdam Rudolf J 18 v Dakar te Genua verw Rijnhaven p 18 Ouessant n Casa blanca Ryndam 18 v Havre n Southampton Salatlga 17 op 2S0 m ZO Port Sudan Saloum 17 op 150 m N Dakar Salvinia 18 te Tomeo verwacht Sandenbiirgh 18 te Boston verwacht Santa Lucia 16 v Plymouth n Lubeck Santa Margherita 6 te Naestved Saturnus 16 v Brislol te Cardiff Schie 17 op GS m NW Tobroek Srhippersgracht 18 te Londen Sta Wyf p 17 Barfleur n Livemool Senegal kust 18 v Amst te Rotterdam Sertan 18 v Dubhn te Norrkoplng Sheratan Rott - Hamina p 18 Kiel Sibigo 17 op 140 m NO Bali Si na bang 13 v Sydney te Melbourne Slamat 17 op 946 m W Batboa Soevtdyk 17 op 200 m W SclIIy Solon 17 op 340 m NO San Juan Sont 17 v Kotka te Lochem Spe » 17 V Tj'boron te Esbjerg SpicB 16 V Malta n Sousse Stad Alkmaar 17 TC m NW Esbjerg Stad Arnhem 18 v Narvik n Gent Stad Delft 17 76 m WZW Landsend Start Schiedam 18 te Gent Stad Utrecht 17 325 m ZZO K Race Statendam 17 390 m ZZO Kaap Race Staten laan 17 v Beyrouth n Latakl Stratly p 18 Kiel n Mantyluoto Steen bergen 18 te Antwerpen Stella Maris p 18 Hanstholm n Dram - men Stentor 17 v Houston n New Orleans Stern p 17 Finisterre n Aberdeen Stienije Mensinga p 17 K Villano Stortemelk 16 v Wasa n Dundee Straat Bali 17 v Santos n Maeelo Straat Joh ore 14 te Melbourne Straat Magcihaen 8 te Yawata Straat Singapore 17 120 m NO East London Straat Soenda 14 te Brisbane Straat Torres 18 te Penang Sumatra 17 v Surabaja n B Papan Sylvia 16 v DelfztII n Hauklpudas Lelystad IR r Rotterdam te Fur Lcmsterkerk 17 170 m ONO Abadan Leuvehaven 18 te Gothenburg Libertas 18 Rotterdam te Amsterdam Liberie 17 v Par te Genua Liberty 17 v Antwerpen n Cork Libra R 17 v Sligo n Galway Lindesingel 19 te Rotterdam verw Lombok 17 160 m WNW Acapulco Loosdrecht p 1 Ras Madrak n Aden Loppcrsum p 18 vm Key West Louis Lantz 17 120 m NW Lissabon Lucas Bola 2 18 te Amsterdam Luise Emile p 17 Brunsb n Zaandam Lukas M 17 V Par te Flesburg Lynbaansgracht 17 te Helsinki Haartje 17 v Bayonne te Dublin Maanborg p 17 Kiel n Mantyluoto Maasdam 17 op 830 m W Ouessant Maashaven 11 v Hamburg te Bremen Madjoe 18 v Afantyluoto te Amst Ma.iorca 17 v Drogheda n Leixoes Manta p 17 Brunjcbuttel n Rhyl Manto 16 v Aalborg te Aarhuus Marcella 18 v Rotterdam te Huil Marco Polo 17 v Annst te IJmuidPn Mare Llberum 19 te Bordeaux verw Margaretha 15 te Wisbech Margriet Anja 17 v Gent n Stockholm Maria W 18 te Rochester verwacht Marie 16 v Split n Engeland Marie Sopble p 17 Alderney n Ystad Marjn p 17 Ouessant n Southampton Marjan 17 in de Diüns n Brest Markeio p 18 Finlsterre n Esbjerg Maria 17 v Treport te Runcorn Marnc Lloyd 17 150 m OZO SU Ber nardino Marog p 17 Wight n Carnarvon Mars 16 v Krlstinehanui t « Gnivon Martini 18 te Lidkoping verwacht Martinistad 18 v Helsinki te Abo Marvan 16 te Port Rivals Mataram 16 v Semarang te Djakarta Matthew 18 v Liverpool n Stettin Medon II v Amsterdam n Curasao Mccrdrecht p 17 Bahama n Baton Rouge Meidoom 17 v Rott n Lissabon MeidoornKingel p 17 de Casquets Menje p 17 Texel n Portsmouth Meres N 16 v Santos te Asuncion Merwehaves p 16 Ouessant n Casa blanca Merweslad 17 ta Frederlcla Metropnie 16 v Londen te IJmuiden Midas p 17 Oporto n Rotterdam Mimosa p 16 Gothenburg n Leerdam Minerva 2 15 v Guernsey n Belfast Mino * 18 V Amsterdam te Rotterdam Mintaka N 17 v Rouaan n Agadir Mirfak N 17 op W m OZO Kaap Frlo Mithras 18 v AJnsterdam te Rotterdam Modjokerio p 18 Kaap SI Vincent Molenkerk 18 v Calcutta te Chitta - gong Molensingel p 17 Werthlnder naar Bayonne Mudo p 17 Brunsbuttel n Cork Munte 18 nm te Rotterdam verw Mu^ketier 16 v Fredriksund te Huil Mutua Fides 15 V Liverpool te Jersey Malady 18 v Havre te Rotterdam Mynias 17 v Rotterdam te Lissabon 69 604 17212 1014 33414 312 13314 115 16214 82 208 140 I28I4 545 59 238 25314 13014 324 251 28814 160 176 288 i/a 65 115 10914 130 119 262 104 ' ïè 390 112 73 305 245 33414 14314 140 257 290 30514 275 115 Zwan Zwitsal Mijnbouw - en Petr jleumond Alg Exploratie Béng Expl UI Oost Borneo Perlak Peudawa P M-Scheepvaart Furness S A Stb My Hillegb Holl Stoomb MU Houtvaart Niev Goud Stv Mij Oostzee Stv My WtlkUtn Stv My Zeeland Spoor - en Tramwegen Dell Spoorw My S % Haagsche B ip w Ned Ind Spw 1 % Semar Joana — Semar Cheribon Buitenlandse fondsen Mannesmano A 257 Canad Pac CvA 28H Ford Caiv CvA — Imp OU CvA 42 % Intern N CvA 95T4 Am Car t CvA 48 % Am Enka CvA 38 Am Motors CvA 3814 CvA 1614 CvA - CvA - CvA 234 CvA 63 Va CvA 2814 CvA 43 % Cv ^ 25 % CvA 5214 - 52 % Conv Obligaties Philips 1000 5 - 2S5 13 67 IS 23,4 385 13 60 16 23,4 Actieve Aandelen inl <> en Kredietinsteit 390 14314 270 14614 S % ÏÏ4 '^ rt 19 2eH 41 % 96 37H 38A 16 % 45 17 231 63 % 28 % 44 % " V Curacao n Pampatar ' op Beo m WZW Azoren " Amsterdam n Havre ';,^ TVsserial n Archangel tar»i ^ Belawan n Colombo C '?<* P 17 Brunsb n Norwich ^ iff ¦> y ï^^mina n Liverpool CÜ 3 18 V Rott n Boston J'ii ^^ "¦' ^°"' te Londen V New York te Norfolk '' V Philadelphia te Isken - £ Ü 7 *« Port Hareourt H ï U " Hamburg n Amst lod it ï " Shoreham te Amst " i 1 V Londen te Rotterdam I ' ï Weymouth te Jersey i P 17 Ouessant n Patras Londen n d T5-ne < ii 7 te Rotterdam verwacht III ' 7 » Comorin n Bombav ' Kh.J ^^ Orleans n Savannah fl "™ ' V Rott te Boston op 880 m ZO Guardaful «« eln 18 V Port Sudan te ' Il V Kobe n Hongkong ut " " funsb n Londen '¦' 7 L ^ ^'"''¦ a '^ n Curasao ' "^ WO m NO Azoren pil / '' Brunsb n Honfleiir k " *« m ZZO San Dtego i - " " Goole n Wlsmar • niBKi Brunshuttei n Brussel -« U "" 1 ' V Hamburg te Amst m^ji V Portsmouth n Kristine - Am Rad Am Smelt Am Sm T Am Ta T Anaconda Atchison 1 Balt & O Beaunit M Bethl St Mijnbouw en Petroleum Billiton ie R — — ld 2e Rubr 257 253 Dordl Pelrol 711U ' 08 ld 7 % Pref 710 705 % K Petr 1-20 160 139 ld 5-20 158 60 157.90 ld 50-20 158.30 157.70 Moeara E P — 1305 ld 1 winstb 2135 — ld 4 winstb — 1830 11814 300 16914 191 270 24814 12714 178 5014 Necton 16 v Hango D Abo Neder Elbe p 17 Malta n Port Said Ncerlandla 15 v Belfast n Guernsey Nepiunus 17 v d Tyne te Huil Nestor 17 op 240 m N Paidinaribo Vcttie 18 V Haparanda te Groningen Nieuw Amsterdam 17 v Southan^pton n New York Nieuwehaven 17 t « Kenitra Nieuwland 18 v Rotterdam te Leltb Nieuwe Waterweg p 18 Kiel n Sol - vesborg - Mke 15 V Dublin n Guernsey Nisse 17 V Genua n Melilla Nomadisch 18 v Grimsby te Boness Ternate 16 v Semarang te Surabaja Noordam 17 op 420 m NNW Azoren Tero p 18 St Pauls Rocks n Recife Noorderlicht 17 te Slettin 1 Trunika 18 v Rott n Queenboro Noordland p 17 Utklippan n Hamina ' TexcJ 18 v Rott te Port Said Noordzee 16 v Danzig te Colchestes ] Thallo 18 v Rotterdam te Dublin Nore 18 v Antwerpen te Amsterdam i Theano 17 v Belfast n Drogh^daNotos 18 v Rotterdam te Amsterdam i Thubnn p 17 Brunsb n Port Talbot Nusakan p 17 Kwarken n Londen j Tiha p 17 Lissabon n Rosano Ntjenburgh 18 te Rotterdam Tide 16 v Belfast te Liverpool Nykerk 13 te Newcastle NSW ¦ Ttmo 15 v Plymouth n Bridgewater Oberon 20 te Paramarilx » verwacht Tiny 16 v Halmstad te Huil Oleander 15 te Hamilton ' Tiamme p 17 de Eems n Londen Karachi 18 te Port Swettenham ' Olympia p 17 Kalmaisund n Gefle Tjiluwah 17 op 280 m ZZO Saigon Karakorura 17 op 100 m WNWl t>mmenkerk 18 v Genua te Marseillel Tjincgara 16 v Durban n Penang Djeddah Oosterburgh 18 te Stockhobn ^ erw Tjipondok 18 v Surabaja te Makas-sar Karel 20 v Palermo te Newport verw i Oostkerk p 17 Minikoy n Aden Tjit.ialengka 17 v Mauritius n Durban Karimun 17 v Piraeus n Bevrouth Ootmarsum 19 te Havre verwacht ' Tjiwangi 17 v Kobe n Hongkong ' ' ' Oranje Na.ssau 17 170 m N Azoren TomorI p ' 7 Lissabon n Marseille Oranjcfontein 17 460 m NO St Helena Towa 7 v Antwerpen te Rotterdam Orestes 17 op 1100 m NO Guadeloupe j Trim p 17 Brunsbuttel n Londen Orion p 17 K St Vincent n Amst < Triton 17 3O0 m ONO Cape Canaveral Osiris 17 op 1200 m ZW Azoren [ Trompcnberg 17 70 m Z Manzanlllo Ostendrerht 17 450 m WNW Azoren Twee Gebroeders p 17 Ouessant Ouwerkerk 17 390 m ONO St Helena I Tweelingen 17 op 725 m ZW Azoren Over.vscl 17 v Tanga te Mombasa ' Chesap Ohio CvA 71 — CvA CvA 54 CvA 5414 CvA 34 ' i CvA 4914 CvA 2214 Cv A 7814 CvA 10614 CvA Chrysler Cities Serv Cont Oil Curtiss W Gen Mot ie.vhuund 'nes en L Kennecott Miss K T 6714 54 5414 49 % 22% 771/2 105,1 45 Tabian p 18 Gibraltar n AmsterdamTamo 17 op 100 m NO Rio GrandeTa ra 16 v Bahia te AntwerpenTarakan 18 v New Orleans te Houston Tawali p 18 Guardafui n Cochin Tempo p 18 Hanstholm n d Oslofjord ~ * Grangemouth n Abo k ^ Intern Instellingen Wb CvO $ 1000 3 — Id $ 1000 — Scheepvaart en Luchtvaar ' Mont Ward CvA 44 % Nat Can C CvA — National St CvA 89 % — Nw York C CvA - _ Pennsylv CvA 1814 18 % Philips CvA 46 4614 Rep Steel CvA 74 % 75 Shell OU CvA 7814 78 South C CvA 3614 36 South R C CvA 56 % — Stand Br CvA 65^4 6414 Stand OU CvA 50 % 49'i4 Sun M C O CvA 2414 25 Texas Instr CvA 134 % 130 Tide Water CvA 2534 25 % Union ECM CvA 30 % — Union Pac CvA — 3434 US Steep CvA 97 % 97 % Wilson en t 36 3614 Union Min RU — — Ksromptotank A — — t/oorlopig genot fondsen B Ind N Rp 44(1 — _ ld Rp 880-8800 — — ld Rp 470 — _ ld Rp 940-9400 — — Brnuwery 217 217 Ten Ca te KSW — — ProlongatU t t PI.1S iV ' S *^ 0 m NO Azoren | P"f ^ bmL '* *« Workington K^spolder 13 te Durban ¦ I " op 280 m W Minikoy « 16 te Hoj-sens New Orleans te Mara - "•»?'" te Antwerpen % '.^ Savona verwacht % ° V Stockton n Curacao %•' ^ Antwerpen n Delfzijl Pl^iBM 1 '^ Dover n Balbriggan CWn '' ^^^' ** ^ sos P>»tH li ^' Kenitra te Rouaan N R Vp « W "^ OZO K Race r * B t ^ ^ t ® Bordeaux verw VSi ^" den-stettln p 18 Kiel '¦ -" 1 " ^' VliKsingpn n Kotks Afrika U V Z - Afr ' 55 4 873,4 87 Anglo Am 414 87H 87 '< Participatiebewijzen H B B bel d 1630 1630 Aand in beleggmgsmtjen Niet Actieve Obligaties Prov Gem pubi ^ dam 47 314 94Adam 48 3i,-2 94 Apeld 47 3R'd 52 41,4R d 37 1-3 31.4R dm 3S-1 314Z - H 5b 414Z - H 37-3 3Z H 3K-2 3Z.H 46 3 94 % 94 % 15 Ouessant uitreis y Duinkerken n Rouaan V Danzjg n Rochester i V Rouaan n St Valer ' fi V WaM te Delfzul 17 V Wumeha n Duals V Abo n Utrecht 17 Bari n Catania 20 te Cardiff verwacht ' Vauban V Liverpool te Oslo Veendar ' Carthagens te Rotterdan Vinga i Rott n Augustenburg Vivo 15 Van Cloon IB te WellingtonVan Hermükrrrk 17 120 m ZW Wal visbaaiVan LinRrhot«n 17 IflO m W Sahang ' Cycloop p 17 Kreta n Van VoorI ' 7 v Singapor » n Suva FricOand met basjtermolcn en bak II Van Spilher/jm 1.1 te Durban v Vll.ssingcn n Honfleur Van « neia.vck 17 90 m NO Madura Hector met limit " 17 30 m Z Wlshi Vautïün 15 v Dakar n Bahia Titan met Iimir " 17 30 m Z Wlgh ' Ï — „ ig Kiel n Haukipudss Zeeland met Fleet Tank " " 17 120 Tc ' Brunsbuttel n Gefle Z Tehuantepec Fremington te Calais Zwarte Zee met Motborg " 15 T Port Interunie ƒ 50 Robeco f 50 Uiiitas f 50 Ver Bezit 1894 Canada Gen F Chem Fund Massach inv 1 Television e F 9914 P 17 Noordhinder n Topplla ' l.aagkerk 19 nn te Rotterdam vcpi 11 - „ I l-arenberg IR vm te Freetown ver Bliv '* Shoreham verwarht 1 Lean S p 18 VMssingen n Ir\ine W ¦ " '' op 430 m O Bermuda r,ecuw>»rden 7 75 m Z Charlestont''V(Bi "^ ^^ Barbados l.eiderkcrk p >" Gibraltar uiUeis L^iiH ' 8 te Liverpool verw,i Lekhaven p 18 Fernando Noronha"v k ï '^ ¦^ Antw te Londen Leliegracht 17 te Rotterdam•w Delfzyi verwecbt i - - - - 99'e 96 9014 Lei7kcric IS v Marseille te Gentia 1 Pres Roosevelt U te Londen verw,!VUeetroom 17 v Anwterdun d Bristoli said n Rotteidsm I I I I I I I I I I I I 6.75 500 - ont LONTAFEL - — 1 ' aderdag ulpendag hem een praktisch h e n k met 1 a n e e l ANTI E uit de VULPEN - lAALZAAK echt vnipenhonderi ballpoints 1 klearenpotloden - en ballpoints HIOOEMA CHOORSTRAAT 14 pi AOES nu uw il ets of irommer bij < H VEEN barflneslnïel 8 utrecht nfdbur v Politie ilefonn 15369 e merken De laagste prezen Jonge [ ijni EVRAAGD ekstra N.V tl 15-18 VittfÜ naar krediet nam in ttveede halfjaar 1958 toe |\ Veer gunstige resultaten voor de hypotheekbanken bedrijfsresultaten wederom bevredi gend genoemd worden In het bedrag van de nieuwe afslui tingen is weer een aantal leningen be grepen voor de financiering van de bouw van zeeschepen op Nederlandse werven voor buitenlandse rekening Het CBS merkt voorts op dat de samenwerking in het hypotheekbank bedrijf ten doel heeft de binnenlandse aanvragen voor geldleningen voor ge zamenlijke rekening in behandehng te nemen om aldus te trachten de ren dabiliteit van het bedrijf te vergroten In totaal waren in 1958 nog 6 hypo theekbanken werkzaam in het bui tenland Hiervan waren 3 in liquida tie Slechts één bank ging over tot de uitgifte van pandbrieven VEEMARKT LEEUWARDEN Leeuwarden 19 juni 19.59 Advertentie Aanvoer en notering 160 stieren ƒ 2.80 -ƒ 3,10 -/ 3,40 per kg slachtgew 160 vette koeien ƒ 2.60 -/ 2,90 -/ 3.20 per kg slachtgew guste koeien ƒ 650 -/ 8.50 per stuk 559 melk - en kaltkoeien ƒ 700-/900-/1000 65 pin ke_ny 550 / 675 tokstiertjes ƒ 600 tot ƒ 775 stamboekwaardige tokstiertjes ƒ 800 -ƒ 950 enter slachtstiertjes ƒ 3 ƒ 3.40 per kg slachtgew vette kal veren ƒ l,80 -ƒ 2.15 -ƒ 2.50 per kg lev stuk 402 nuchtere kalveren ƒ 40 tot ƒ 54 zware tot ƒ 68 per stuk 651 vette en weidescliapen slacht.scha oudere ƒ 1.60 -ƒ 2..30 per kg geschat slachtgew e.xportenters ƒ 1.80 tot ƒ 2.40 per kg geschat slachtgew 999 lammoren weidelammeren ƒ 25 tot ƒ 44 zuiglammeren ƒ 46^f 60 per stuk 76 vette \' arkens oude var kens ƒ l,46 ƒ l.62 extra vleesvar ƒ 1.68 per kg lev gew slachtvlees biggen ƒ l,64 -ƒ 1.75 per kg lev gew zouters ƒ 1.68^f 1.70 per kg lev ge wicht 140 biggen en lopers biggen ƒ 40 ƒ 58 lopers ƒ 62 f 80 per stuk drachtige zeugen ƒ 360 -ƒ 500 zware per stuk 33 bokken en geiten ƒ 1.70 tot ƒ 2.10 per kg slachtgew drachti ge en melkgeiten ƒ 30-f 54 per stuk 88 paarden werkpaarden f 70n -ƒ 1100 per stuk slachtpaarden pIus veulens jong ƒ 2.30 -ƒ 2,55 per kg geschat slachtgew oudere slachtpaarden ƒ IJO-f 2.10 por kg slachtgew Totale aanvoer 3599 stuks VEEMARKT ZWOLLE Zwolle 19 juni 1959 Aanvoer 1204 runderen 1289 gras kalveren 558 nuchtere kalveren 141 schapen 235 lammeren 275 varkens 1734 biggen 6 geiten 203 schram men Totaal 5645 dieren Notering per stuk neurende en versgekaltde koeien ƒ 800 -ƒ 1150 dito schotten en vaarzen ƒ 675 -ƒ 925 gus te koeien ƒ 575-f800 guste vaarzen ƒ 500 ƒ 700 pinkstieren ƒ 650-ƒ900 pinken ƒ 500-i ' 673 fokkalveren ƒ 240 ƒ 425 nuchtere kalveren voor de mesterU ƒ 80 ƒ l25 nuchtere kalve ren voor de dood ƒ 45 -ƒ 70 vette schapen ƒ 65^f 90 lammeren ƒ 50 ƒ 80 tienweekse biggen ƒ 48-ƒ60 veertienweekse biggen ƒ 65 -ƒ 85 drachtige varkens ƒ 300 -ƒ 400 • m mmf Notering per kilogram vette koei en en ossen aan bouten ƒ 2,75 -ƒ 3,30 vette stieren aan bouten ƒ 3.00 tot ƒ 3.20 vette kalveren f 1,85 -/ 2,75 vette varkens ƒ 1.40 -ƒ 1.70 mmm Diemerdyk 17 v Rott te Londen Dietert 17 op 80 m NO Harwich Dina 16 v Rochester te Londen Dinfcidyk 17 240 m NNO Barranqjiüa Dita Smits 15 v Genua te Tuni * Uoilard 17 v Abo te Hamma Dnmburgh p IB de Burlings Dongcdyk p n Windward Passage Doris 18 V P Limon te Mibole Uraka Rott Nakskov p 17 Kiel Outveland SSM 18 te Rotterdam Eagle 17 t Antwerpen n Londen Eemsborg p 17 Brunsb n Oulu Eenboorn 16 v Izmir te Rotterdam Elisabeth Roorda p 18 Lissabon Eljo 17 V YxpUa n Cork Eoi 18 T Rotterdam te Amsterdam Equator p 17 Stomoway n Runcorn Erebus p 17 de P^tboei n E^bjerg Escsut 17 V Ajnst te Stockholm Eyo S p 17 Brunsb n Abenraa Favoriet p 17 Kiel n Kotka Fendo 17 v Antwerpen n Londen Flat p 17 K VUlano n Lissabon Fiducfa 18 v Ipswich te Zeebrugge Fiducia 2 1 « te Boston Flamingo 17 v Amst te Mantyluoto Flevo B p 17 LiMTd n Rotterdam Flevoland 18 v Rott te Boston Flores 18 200 m Z Kingston Fram 17 v IJmuiden n Newhaven Frans Bahmer 17 te Rotterdam Frans van Seuraeren 18 te Amster dam verwacht Frans W 17 v Limerick n Fowey Fravizo 17 op 120 m ZZO Madetra Friedi 18 te Delfzijl verwacht Friesland SSM verm 18 v Sas van Gent n Setubal Gaasterland l7 v Itajahy n Paranagua Gaasterland SSM 18 te Harlingen Gabonkust 18 v Hamburg te Antw Geertruid Hargaretba 17 v Matad n Takoradi Gcestdyk 17 v Boston t « Maassluis Geeststroom 18 te Boston verwacht Gersom 17 v Antw n Augusienburg Giessrnkerk 17 v Bangkok n Hong - kong Gitana 17 v Londen te Larvik Glory 17 v Rotterdam n Hamburg Gravcland p 18 Kaap Verdische ei Groningen 13 v Kopenh te L«ith Groote Beer 17 350 m W Scilly Guineekiist p 17 Abidjan n Lagos Ibcrta 17 V Zaandam n Archangel 17 V Oscarshamn te Preston Ilias p 18 K de Gala n Savona Inirepide p 17 Kiel n Stettin Isii 18 v Savannah te Charleston Isi » V 17 V Zeebrugge te Londen Jans 18 V Londen te Amsterdam Jalo 17 V Dublin te Waterford Jell 17 V Helsinki te Krl!=tinestad Jenjo Rott Skive p 17 Texel Johan van Oldenbarnevelt 19 vm ' e Amsterdam verwacht Joost 17 V Hudiksvali te Zaandam Julta Mary 18 te Lissabon June 16 V Bergen te Southampton i B Port 17 op " V Newport _ New Orleans n Pastelitlo Swan.-sea Hars 17 v Rouaan te Antwerpen Karsik 17 op 180 m Z Hainan Kastanjesingel 17 v Belfast n Swansea Kelzersveer 17 250 m NO K Villano Kennemertand p 17 Finisterre n Amst Kertosono p 17 Guardafui n Aden Kieidrechl 17 nog te Rangoon Kitty 18 v Rotterdam n Londen Kleine Beer 17 v Spezia n Marseille I Pacific p Pamir 17 Patria 16 I Patricia 1 Pelikaan Tc perk Hst ¦ " ergo 17 I Phlletas 1 I Pieter S Pionier 15 Klooslerdyk l9 te Tsmpa verwacht Konn > M 17 \ Ams * te Coryton Korlenaer 18 te Amsterdam verw Kreeft o 17 Bergen n Narvik I n V Garston te Goole Plalo Polaris Haarlem 17 v Rotterdam n Bremen Hada 16 v Antwerpen te Newport Hada 2 17 v Dover te Rotterdam Harm p 17 Brunsb n Augustenburg Haskerlaod SSM 18 te Harlingen Hathor p 17 Gibraltar n Rotterdam Hebe Nnbel 17 v IJmuiden te Londen Hector 17 v Amsterdam ' te Hamburg Hecuba 18 v St Vincent te St Lucia Heelsum 18 v Bermuda te Houston Heem raad singel p 18 Ouessant n Huil Helena IS te Ciudad Trujillo Henny T 18 v Bordeaux te Piy mouth Henrira 18 v Wismar te Ipswich Henry Oenny p 17 Brunsb n Oanzlg Hera p 17 Beachy Head n Bremen Heslta 18 v Caibarlen te Rotterdam Hinde 17 v Londen te Amsterdam Holland Hl 17 v Korsor n Oulu Uondsboscb 16 v Nakskov te Hamina HontestEoom 18 te Amsterdam Hoogland 18 te Kopenhagen Houtman V 17 te Yxpila Hunzeborg 16 v Goole n DelfzUl Huybergen 22 te Dakar verwacht Hydra 17 op 385 m NNO Azoren Advertentie De echte Enge/se sigaret Mn distinctie en goede smaak Mèorktberidfaitén FRUITVEILING BUNNIK Bunnik 18 juni 1959 Kersen Meikersen rDp 97-141 idem rood 81-102 Varikse zwarte rijp 97 110 Earl.v Rivers ri,jp 93 142 idem rood 48-95 Markiezen rüp 110 125 Aardbeien Senga Sengana Ie srt 76-lon idem lie srt 50-75 Talisman Ie srt 80-84 idem lie srt 63 Rode hessen Jonkheer van Tets Ie srt 30 60 Prolific Ie srt 76-88 alles in cents per kg KAA,SMABKT LEIDEN Leiden 19 juni 1959 Aanvoer 30 partijen Goudse en 3 partijen Leidse kaas Notering Goudse extra kwaliteit tot ƒ 2,29 Goudse eerste kwaliteit ƒ 2.18 tot ƒ 2.23 Goudse tweede kwaliteit ƒ 2,13 tot ƒ 2.17 Leidse eerste kwaliteit tot ƒ 2.38 KAASMARKT IITRECHT Utrecht 19 juni 19.59 Op de Utrechtse kaasmarkt zijn hed"n aangevoerd 3 partijen kaas Aantal kazen 88 Aantal kg's 852 prijs per kg ƒ 2.06 tot f 2.14 VEEMARKT LEIDEN Lei " n 19 juni 1959 Aanvoer drie stieren 55 melkkoei en 290 vette koeien 41 vare koeien 25 pinken 142 vette kalveren 127 nuchtere kalveren 603 vette schapen en lammeren 1632 zuig - en weide lammeren 38 varkens zeugen 195 schrammen 594 biggen 17 geiten Totaal 3.762 stuks Utrecht 18 te Penang Notering melkkoeien ƒ 850-ƒll00 vette koeien per kg schoon gewicht ƒ 2,80 ƒ 3.30 vare koeien ƒ 550 -ƒ 830 pinken ƒ 32.5-ƒ525 vette kalveren per kg levend gewicht ƒ l.80-ƒ2,70 nuchtere kalveren per kg levend ge wicht ƒ l,25 -ƒ 1,60 nuchtere kalveren per stuk ƒ 40-ƒ70 vette schapen en lammeren ƒ 70 ƒ 90 zuiglammeren ƒ 60 ƒ 68 weidelammeren ƒ 42 -ƒ 56 Texelse lammeren f42-ƒ58 drach tige zeugen ƒ 325-ƒ425 schrammen ƒ 80 ƒ ll0 biggen ƒ 54 -ƒ 58 -ƒ 62 Hoe onzeker de cijfers momenteel ook zijn men behoeft zich geen zor gen te maken dat door een grotere toeneming van het aantal studenten het intellectuele peil zal dalen Tot deze conclusie kwam gisteren prof P de Wolff toen hij in Utrecht een toe lichting gaf op het door de Wiardi Beekman Stichting het wetenschap pciyk instituut van de Partij van de Arbeid uitgebrachte rapport „ Gelijke kansen " In dit rapport wordt nagegaan door welke oorzaken zovele begaafde men sen die de capaciteiten en de lust heb ben om hoger onderwijs te volgen hier niet aan toe komen Tevens wordt een oplossing gewezen waarvan de organisatorische en financiële conse quenties concreet zijn uitgewerkt Prof F van Heek belichtte de maat schappelijke weerstanden tegen de verticale sociale mobiliteit Hij zei dat het in ons land nog niet gelukt is de in de lagere bevolkingsgroepen verscholen begaafdheden op voldoen de wijze aan te boren fStudent zijn ' Prof Van Heek vestigde er de aan dacht op dat de sociale stijgjng van de academische beroepen niet op een bevredigende wijze geregeld is wan neer men de minder gefortuneerden alleen maar een bijdrage geeft groot genoeg om te studeren maar niet om student te zijn In dit verband besprak prof Van ligheidsverenigingen. Heek de t>elangrijkheid van de gezel Volgens prof Van Heek gaat ons hoger onderwijs mank aan een te sterke geografische concentratie De spreiding van het hoger onderwijs zou naar zijn mening een belang rijke functie kunnen vervullen bij een grotere toeneming van het aan tal studenten uit de lagere milieus Het Tweede Kamerlid drs A R Vermeer besprak de mogelijkheid tot realisering van de gelijkheid van kan sen De ontwikkelingskansen zijn in Ne derland naar zijn mening nog zeer TENDERS NAT CREDIETBANK EN B.O.Z Ten overstaan van notaris Th Hei mans te Amsterdam heeft de opening van de aanbiedingen tot inkoop van winstbewijzen van de N.V Nationale Credietbank plaats gehad Aangeboden werden 878 winstbewij zen Hiervan zijn geaccepteerd 741 stuks tegen een prijs van ƒ 27 Alle in schrijvingen tot / 26,75 zijn volledig geaccepteerd De inschrijvingen van / 27 zijn gedeeltelijk aangenomen Aan renteloze schuldbewijzen en aan certificaten van renteloze schuld bewijzen van de N.V Bank voor On roerende Zaken werd in totaal aange boden voor een nominaal bedrag van / 1.082.000 Hiervan is geaccepteerd / 817.000 tegen een koers van 61 %•/» Alle inschrijvingen tot en met 61 %"*/• zijn volledig geaccepteerd Dividendvoorstellen N,V Ned - Am Autobandenfabrfek Vredestein boekjaar 1958 12 pet onv w.v reeds 4 pet als interim div werd betaald N.V Rubberfabriek Vredestein boek jaar 1958 14 pet v.j 12 pet w.v reeds 4 pet als interimdiv werd be taald VUst 17 op 400 m ZO Kaap IUc « Volente 17 te Brunsbuttel Waal 17 v Piraeus te Alexandiiè Waddenzee p 18 Kiel n Mantyluoto Waikelo 18 te Mauritius verwacht H'alenburgh 18 te Duinkerken Wandsbek 17 V P Noire n Abidjan Wartena p 17 Terschelüg uitr Wegro 17 V Horsens n SundsvaU Westerdam 17 op 540 m OZO Kaaj Race Wc!>tcrdok 17 v Liverpool n Rott Westerscheldc 16 v Odense te Wisma Westersingel 17 Rotterdam naar Middlesbro Westland p 17 Victoria n St Vincen Wickenburgli 18 v Londen n Rott Wtlbelmine 16 te Otterbacken Willem Barendss 15 t « Bristol Wim 18 v Kings Lynn te Rotterdan Wim 1 17 V Raumo te Zaandaip W'oUersum 1 op 650 m ONO Bermuda Wonogiri 15 te San Francisco Wonoralo 17 v Seattle n Vancouve Wonosari 17 560 m WNW Mmlicoy Wulp 15 V Amsterdam te Liverpool Wümer * Antw.-Toppüa p 17 Kiel Yssel 18 Y stro om w IJmuiden te Hamburg 18 V Anost te Shoreham Zaanland 17 op 490 m ZZW LlssabOJ Zanzibar p 18 Kiel n Solvesborg Zeehaan p 18 Ouessant n Dover Zeehond 18 v Gruvon te Amst Zonnekerk 18 v Hsmkang te Otaru Zuiderkerk 18 te Sydney verwacht Zwerver 17 v Mantyluoto te Nirftril Zwyndrecht 17 450 m WZW Asorei Tankvaart Abida 18 te StaiUow verwacht Acila 18 op 2Ó0 m ZW Azoren Alkmaar 17 v B Aires n Curacao Ameland 17 500 m NO Rio Janeiro Area 17 220 m ZZO Tehuantepec Asirid Naes » 17 70 m NNO Miam Bussum p 17 K Villano n Rotterdan Caltcx Arnhem 18 te Rotterdam Caltex Ueift 18 te Madras Caltex Uelfzyl 18 te Rotterdam Caltex Eindhoven 17 260 m ZZW Kaai Race Callex Rotterdam p 17 Ras Fartftk Caltex t'trecht 15 te Bombay Camitia p 17 de Azoren n Bu-kenheat nia verm 18 v Rabaul n Darwii Cinulia 17 op GOO m NO Guadeloupi Cities Service Valley Forge p Ij Kaap de Goede Hoop Cleodota 17 op 60 m Z Colombo Cradle of Liberty 17 80 m 2iO Socotn Crania 17 op 900 m ZZO Suez Elixabetb B 16 000 m Z San OlefO Ena 17 v P Cardon te Cristobal Jacob Verolme 17 nog ten anker bi Philadelphia Kaap Hoorn 18 t « Napels Kabylia 17 1000 m NO Porto Rico Kalinga 17 op 180 m N Sao Lulz Kalydon 19 te E^astham verwacht Kara 17 v Pta Cardon n B Aires Katelysla p 17 Landsend n Berre Kelletla 17 110 m OZO Lor Marque > Kellia 18 te Cabimas verwacht Kenia 17 op 1050 m ZW Azoren Koningswaard p 18 Algiers Koren ia p 17 Ceylon n B Papan Korovina 18 te Buenos Aires Kusicia 18 v Rott n Thameshaven Krebsia 18 v New York te Curacai Kyüx 18 op 420 m ZW Bombay Mitra 17 op 160 m N Demerara Munttoren p 17 Kaap de Gata Mydrecht 17 op 120 m N Curagao Naess Commander 37 180 m NW Adei Naess Lion 17 v Pao n Mena al Ah madi Naess Tiger 17 te Pon Said Papendrecht 17 v Wismar n Rott Pendrecht 15 te New York P G Thulin 17 110 m N La Plata eil Philine p 17 Lissabon n Rotterdam Purmerend 18 v P Hareourt te Curs gao Re/a Shata the Great 18 te Rotterdan Schelpwyk 16 v Kaapstad te Curaca » Scherpendrecht 17 130 m N Perun Sliedrecht 17 te Novorossisk i verh Stanvac Djlrak 16 te Port Swetlenhan Sunetta 17 op 700 m ONO Mombasa Tahama 17 op 600 m WZW Azoren Tankhaven 3 18 te Penang verwach Tbelidomuü 18 te Pto La Cruz verw Theobaldlus 20 te Curacao verwach Tibia 17 v Trinidad te Staniow Tomocyclus 19 te Pto la Cruz verw Vlvipara 17 v Mena a ] Ahmadi r Zecsleepvaart Suez Weslertoren 17 op W m W DjeddaJ Wieldrecht 20 te Pto la Cruz verw Nederlands-Belgische combinatie krijgt nieuwe opdracht Ter uitvoering van iiet „ Nasser plan " is opnieuw een groot bagger werk in tiet Suezlodea ilN^soiwel « i*ttff«l»«de»i Eckele nette KOSTGANGERS Sevr met huiselijk verkeer en tv aanwezig Het kostgeld be draagt /¦ 25 per week alles tn bcirepen Oude Pijlsweertstr 12 Utrecht Huur nu een WASMACHINE Reeds vanaf ƒ 1.50 per week de machine doorlopend bij u in kuis dus geen verplicht was uur Verhuur van alle model len langzaam snelwassers en combinaties Vraag vrijblijvend inlichtingen no 1-7225 bur UN VOLKSWAGEN Opel Consul Volkswagenbus Chevrolet All risk verzekerd Garage Vitesse Vossegatselaan SS lelel 12959 AVU AUTOVERHUUR Zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook Volkswagenbusjes All-risk verzekerd Van ' s-Gra vesaiidestraat 25 a Utrecht Telet 18506 b g g 14882 p«#0ii0el ^ evtciasd '^^ ZIT-SLAAPKAMER gemeub vaste wastafel gasverwarming jasje telefoon enz f 45 Zit slaapkamer kleine idem als boven ƒ 35 Voor terstond of 1 mil Centrum stad Br no l i211 bur UN Verhuur verkoop TENTEN luchtbedden veldbedden buta ' tellen stoelen tafels verhuur tentzeilen dekzeilen alles uit M!en fabriek dus altijd goed lïoper v Breemen Waterborg Vredenburg 64 telet 14784 - ÜS95 VakIQv«tt KAJUITJACHTEN compleet lisericht 16 m ^ verbrede BM's Pampüsjachten Runabouts - De Valk " Nieuw Loosdrechl IPost Tienhoven 02958 - 717 - 1100 Soestduinen Vakantiecentrum ¦ Het Nest " Soesterbergsestr « telet 02955 - 3108 ZOMER « nsjES te huur Geniet van ket mooie zomerweer Ons cen nim is prachtig gelegen in na raurreservaat en direct bij sta ¦™ n Alle huisjes zijn voorzien ';'" i gas elektr licht en w.c "' i zijn volgeboekt van 11-7 10122-8 WMERHUISJE of kamer met ' ï ' zonder pension Echtpaar ™' ddelb leeftijd 25-7 tot 4-8 Mooie gezellige omgeving Br ««¦ 1-7171 bur UN rr ^ Joig echtpaar zoekt dringend en INWONING Br no 1-7036 our UN Te huur gevr ETAGE voor ong echtpaar ïn Utrecht of jmgeving Br no 1-7060 bur ^" ibtenares zoekt ongemeub /- AT of andere goede woon J"mte Voor direct of later » r no I-7I24 bur UN JO spoedig mogelijk gevr een * UAPKAMERTJE Br no '¦ nes bur UN [ Joodkreet Wie helpt ons aan LOONRUIMTE ongem etage ^_[_ flat^r no 1-7229 bur UN Ojiciervvij^er zoekt ongemeub f'T-SLAAPKAMER Br no '- T22B bur UN JPSLAGRUIMTE te huur ge ^^ agd voor opbergen markie ^'^- rolschermen door de be "" de tenten-markiP7enfabriek Breemen-Waterborg Vre "^ flburg 64 tClef 14784 - 26695 Gevr nette WERKSTER voor 2 dagen of 3 ochtenden per w Homeruslaan 59 Mevr Bloem Leidseweg 4 Utrecht vraagt een net zelf standig MEISJE in de huishou ding voor de morgenuren Grote uitgeverij van weekbla den zoekt voor haar bijkantoor in Utrecht een vrouwelijke KANTOORBEDIENDE Leef tijd ca 20 tot 22 jaar Mulo-di ploma vereist Type-diploma strekt tot aanbeveling Br met uitv gegevens worden inge wacht no 1-7106 bur UN Net MEISJE Of jonge vrouw gevr Liefst 6 halve dagen per week Voor onderhoud win kels kantoor enz Reiskosten worden vergoed Radio Boer Voorheuvel 85 na 18 uur Jan Meerdinkplein 7 Zeist Telef K 3404 - 4542 b.g.g 6801 Nette WERKSTER voor don - derdag vrijdagmorgen Mevr V Maarseveen Kard de Jong weg 46 Tuindorp Gevr Vlot beschaafd MEISJE die in de morgenuren huishou delijk werk wil verrichten en ' s middags in de zaak opge leid kan worden tot verkoop ster Telef 13121 Choorstr 33 Utrecht Gevr een nette WERKSTER voor 2 morgens p week Aan melden Willem van Noortplein 10 ' s avonds na 7 uur Gevr SCHIPPER beurtvaart dienst Utrecht Rotterdam v.v door rederij De Tijdgeest Nwe Kade 15 Utrecht Telef 10685 Flinke VRL HULP gezocht voor huish werk in water sportbedrijf te Oud-Loosdrecht van 8 16 uur Jachthaven West end Veendijk 21 telef 275 Gevr nette VERSTELNAAI STER die de werkzaamheden bij haar aan huis kan verrich ten Br no 1-7196 bur UN Gevr voor direct op atelier van petticoats STTKSTERS en aankomende stiksters Goed loon Prettige werkkring Va kantie kan geregeld worden Aanm Oudenoord 79 bis a Beschaafde DAMES kunnen bij ons veel geld verdienen door net en eerlijk werk Zaterdags vrij Br no 1-7209 bur UN Wij hebben prettig schoon at wisselend en behoorihk betaald werk voor nette MKIRJEs en longe vrouvven Warendnrf Papier Oude Gracht ^ 34 Utr Gevr voor spoedige indienst treding pientere JONGEMAN boven 16 jaar voor magazijn - expeditie en lichte admini stratie om opgeleid te worden ïn ijzerhandel Br no 1-7268 bur UN S Rozendial's Confectiebe drijven NV Jutfaseweg 171 Utrecht vraagt voor direct MODINETTES en leerling mo dinettes Aanm dageltlks aan bovenstaand adres van 9 tot 17 uur MEISJES van 15 jaar en ouder kunnen geplaatst worden bij Wasserij v Beest Aanm Me ridiaanstraat 23 na 6 uur des avonds U HELPT ONS en wij laten u goed verdienen in verband mei belangrijke uitbreiding van onze produktie vragen \ vi,i pei 3 aug modinettes en leerling modinettes Meisjes die mo menteel nog öe school bezoe ken kunnen nu reeds sollicite ren Aanm Confectiefabriek A A v Eyk Oude Gracht 384 Utrecht ' s Avonds tussen 18 en 19 uur de hr v Burken Staal straat 9 Utrecht WERKSTER voor schoonhou den van kantoor en winkel Maandag - dinsdag en zater dagmorgen en donderdagmid dag Aanm tussen 4 en 5.30 u Fa P Andriessen Oude Gracht 184 utrecht WoitiiBiiiéaii 4-KAMERPLAT Graadt van Roggenweg huur ƒ 13 Voor heel huis Kanaleneiland Br no 1 7075 bur UN Aangeb HEEL HUIS kamer en suite 3 slaapkamers ach terom schuur en tuin Voor een huis op de Rijnlaan of De Merwedekade kleiner Br no 1 7093 bur UN BOVENWONING geheel ge moderniseerd kamer en suite grote slaapkamer keuken en zolder huur ƒ 6.65 per week voor benedenwoning of flat hogeer huur geen bezwaar Br no 1 7162 bur UN X«sse«i MACHTNESCHRIJVEN Steno voor belde vakken staatsgedl plom leraar talen boekhou den middenstandsdiploma In stitüut Alb wind Zulderzee straat 27 Utrecht Telef 30606 Spoedcursus typen f 3 p.w Aanvang direct AUTORIJLES in nieuwe Ford Consul ƒ 6 — per les Speciale aanbieding 10 lessen ƒ 47.50 Autorijschool Kok ' t Goylaan 911 Edisonstraat 22 A Tel 16715 AUTORIJLES ƒ 5.25 per les In nieuwe Pord Taunus Volledige theorie gratis Autorijschool Meynen Queridostraat 17 telef 32295 b.g g 32710 Utrecht bij Majellapark 10 RIJLESSEN S 47.50 4 60 min door gediplom instructeur in nieuwe Opel Rekord Halen en brengen gratis Bondsrijschool Anja telef 18579 10 RIJLESSEN a 60 min voor ƒ 47.50 door gediplom instruc teurs in nieuwe Opeis Rekord Theorie halen en brengen gra tis Erkende bondsrijschool „ Combi " telef 35334 Utrecht AUTORIJSCHOOL „ De Dom " Van Alphenstraat 38 tel 29392 Met nieuwe Ford Taunus 1959 Volledige cursus tegen gere duceerde prijzen Tevens ver huur zonder chauffeur I»ivers«a HET NYLONHUIS Naadloze nylons de nieuwste donkere modekleur alle maten f 2 75 Amsterd straatweg 34 t.o He renweg Telef 20017 STOFFEERDERIJ J Gouw Het adres voor het stofferen repareren en overtrekken van uw meubelen en matrassen Vriiblijvend prijsopgave Des gewenst op termijnbetaling Herenstraat 13 telef 14505 NIETS TE LEZEN Gauw ha len bl1 Reading Service witte vrouwenstraat 20 Die Is ook open van ' s avonds 8-11 uur Ook Inkoop verkoop Inruil Hollandse Pocketbooks KLEINBEHUISDEN Laat ow spiraal vermaken tot opklap bed of dlvanbed ' Uw houten ledikant tot ombouw Las in-richtlng Lauwerecht v d Bert Lauwerecht 3 Telef 15310 Onze PASFOTO'S voldoen aan de gestelde eisen voor kamp kaarten rUbewii/.en enz Zes stuks f 1 Fotobur ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht JIU-JITSU Judo boksen Bod.v building Jan Snijders 4e dan Speciale dames en leugdclubs Achter Clarenburg 1 a telef 199B4 - 23524 wij kunnen nog aannemen LOODGIETERS - en ONDER HOUDSWERK Billijke prijzen Telef 60457 HONDENVRIENDEN vraagt uw leverancier Flora mopies terriervoeder mergpljpjes on Florita DU nondenbrood Is de besle en ef^ertkoopptp voedine ' HAARUITVAL Roos Binnen enkele dagen geen haaruitval en roos door Emsi " Uit kllt wortel getrokken op Franse brandewijn en kinine bereid volgens oud recept f 1 25 per flacon Volledige kuur f 2 25 In Utrecht alleen verkrüabaai bij Drogisterij T P van de Bergh & Zn Steenweg 65 tel 22319 Anno 1812 HAARWERK Dames aarzel niet langer en kom met ons praten of laat ons bij u komen Wij maken alle haarwerken zoals haarvlechten losse Krul len bollen en postiches ook nylonvlechten In alle kleuren vanaf f 12 50 Huize Oorver steenweg 1 Utrecht Tel I96«3 Voor SPORTPRIJZEN bekers medailles takken kransen enz Uit voorraad te leveren Juwe lier N Brandwijk Choorstraat 20 telef 1441S Banierhuis A'DAM.STR.WEG 411 L ELISABETHSTR 32 HOMERUSLAAN 70 Oudwük Voor betere KOUSENREPA - RATIE stoppage knopen ceintuurs overhemdenrepara tie rokken korter ma^n enz Is Umko „ De Kousenkabouter ' het oudste en vertrouwdste adres Lijnmarkt 44 VERZAMELAAR van biergla zen en pullen plm 400 ver schillende zou in contact wil len komen met hen die ook deze liefhebberij hebben om dubbele exemplaren te verwis selen Alleen in het weekend te bereiken wegens verbluf in buitenland Adres Groenekan seweg 124 De Bilt Telef 60165 Utrecht TER DEKKING een draadhar Engelse Fox terrier met stam boom R V d Hamkade 17 Ter overname elektr MARK LIN TREIN spoor OO 2 loco motieven 12 wagons veel rails bovenleiding enz In zeer goede staat Prijs ƒ 280 Buntlaan 39 Driebergen Telef 2748 FEEST Of een feestje Wij ma ken er feest van Utrechts Ca baret Gezelschap o.l.v Jack Combee Larixstr 43 Utrecht Telef 030 - 2397.5 UW VROUW heeft weer ple zier van die afschuwelijke " schoenen — als zij ze laat ver ven in nieuwe tint bij J v d Brul & Zn Gedipl schoenher stellers Kapelstraat 21-23 zij straat Biltstraat telef 17880 Bent u 1 V d 3 besch jonge mannen tussen 26 en 30 jr niet r.-k waar wij al jaren op zit ten te WACHTEN Zo ja dan wordt uw brief gaarne ver wacht onder no 1-7163 bur UN Jongeman 28 jr zoekt serieuze KENNISMAKING met cen net meisje uit arbeidersmilieu Br no 1 7170 bur UN Af te halen Réaumurlaan 18-11 twee jonge KATJES dol op Fe lix SCHOOL'S VOETVERZORGING de speciaalzaak voor Utrecht Amsterdamse straatweg 254 Pijnloze behandeling van uw likdoorns eeltplekken Inge groeide nagels en kalknagels met de nieuwste apparatuur Ook voor Diabetici Gratis voet * test Voor telefonisch reserve ren van uw behandeling tetel 2 5 2 7 8 Steunzolen elastleker kousen Beginnend srhildersbedrtjf vr SCHILDERWERK Br nO 1 7244 bur UN OVERGANGSLEEFTUD Mi graine Ongezonde teint Jeugdpuistjes Verstopping Vetzucht Natterman's Bloed zuiverende thee no 8 helptl Groot pak f 1.85 bij elke dro gist UW PANTALON te lang t * kort of te breed Wtl verma ken hem deze week Kleerma kerii Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat FINANCIERING gebruikte auto's tm 1954 motoren en scooters tm 1955 zonder ver plichte alI risk verzekering Afwikkeling binnen 2x24 uur St.ichts Assurantiekant Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook ' s avonds geopend Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MKRS enz naar Ass Kant C M Witjens Marlahoek 21 Utr Tel I.'i47i en 23295 Alle verze keringen Net meisje 19 jaar p.g zoeki nette VRIENDIN om ook even tueel met vakantie te gaan Br no 1-7280 bur UN ZIE OOK PAGINA 9 DE HYPERMODERNE ELEKTRISCHE LIBELLE compleet in koffer van ƒ 385 — 1 QCfl LUSTRUMPRIJS J i-vVm Deze speciale verkoop sfart op zaterdag 20 / uni DE MELSON ELEKTRISCHE ZIG-ZAG NAAIMACHINE Amerikaans merk het allernieuwste compleet met ingebouwde verlichting oorspronkelijke prijs f 545 — Z QQD LUSTRUMPRIJS J " WO — DE GEHEEL AUTOMATISCHE MELSON ZIG-ZAG ƒ 485 - compleet met 18 chablones oorspronkelijke prijs ƒ 645 — LUSTRUMPRIJS fckHktmM Ook voor deze jubileum-aanbieding kunt U desgewenst gebruik maken van onze Crediet Service Choorstraat 17/hoek Steenweg - Utrecht - Tel 13811 wij verbou wen en du ^ • nUlMTEGBSnBK AAN8IEPIH6EN Wij bouwen voor U van 1500 naar 3000 toon kamers en dus brengen wij eer grote keuze Hooggfanzende gepolitoerde salonkast kast voor serviesgoed bestek-laden ruime kast voor tijdschriften tafellinnen e.d royale boekenkast ingebouwde bar 348 Onze Crediel-Servic * stelt U in de gelegenheid meubelen gordijnen en tapijten op aantrekkelijk * belalings-condities aan t « schaffen Binnenweg Tel 11.16.70 6 lijnen V 
Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 UTRECHTSCH NIEUWSBU ^ ^ r = SPECIALE VERKOOP Italiaanse JUMPERS VESTEN méér dan ƒ 10 - goedkoper Serzon kocht in Italië een geweldige partij Jumpers en vesten - voor zeer zeer lage prijs En ü deelt royaal mee in de winst Zuiver wol full-fashioned vele modellen in enorme kleurenkeuze I Maten 38-44 groot JUMPERS normaal 2<4..75 nü VESTEN normaal 29.75 nu ^^^^^^^ Ê uw Modehuis ^— ^^ ^— UTRSrHT nilDERRarHT MA UTRECHT OUDEGRACHT 161 Dat is handig mevrouw zo'n extra groot pak Denk eens aan U'w grote - was had U anders een paar pakken nodig nu is één voldoende En wat practisch is zo'n heel groot pak voor allerlei wasjes en w^erkjes Veel minder kans nu dat Omo net op is als U ' t het meest nodig hebt Haast U Uw eerste Omo superpak te halen Tijdelijk is ieder superpak 21 cent voordeliger OMO DAT WAST PAS SMETTELOOS WITt TER KENNISMAKING IJ^M^b VAN^)K(cT VOOR 89 «' t pi 56u ^ citroen vruchtenlimonade i ^ HET w^Sk AMSTERb SIRAAIWEG 156 PREDIKHERÈNSIRAAI 1 ZOMERSCHOENEN iB Ongel¦¦¦¦* ****** IK WEL S IK WEL zingt Teddy Scjiolten Mooi gezond haar is ook iets om trots op te zijn Was uw haar daarom steeds met de nieuwe Proco ei-shampoo in tuben Rijkschuimend volmaakt reinigend Uw haar wordt zijde-zacht golvend en glanzend van gezondheid PROCO shampoo in tube is véél voordeliger want u kunt nu 8 X haarwassen voor/V slechts 65 et Een uitermate gemakkelijk wandelschoentje Gekleed en met zomerse perforatie gebroken wit beige suède en zwart suède Ook de prijs stelt u ' op uw gemak 16.95 Zeer vlotte wit lederensandalet Heerlijk soepel envederlicht aan de voet.Dit is werkelijk eenspotkoopje ^_ 75 ^ FILIALEN TE UTRECHT Stpenweg 59 l.o Mariastraat Vre(lcM!>urg 24 AMERSFOORT Langestraat 16a ZEIST Slotiaan 129-131 ' n Zeer voordelige aanfc M dit leuke zomerse kindt m sandaaltje Luchtige perforatie H en rubber zooitjes ^ In wit en beige leder 20-21 2.95 Il 22-23 3.95 24-26 4.95 27-30 5.95 31-35 6.95 
H NlEUWS BLAn „ TBECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 19 juni 1959 - 67e jaargang no 41 19 met 10 dagen verfeagii tot tóerlijk 30 juni ^ W^X?>^>^I^Mt3W^ö2s ^^ uv k H T -\^ Dit is de rol die een belangrijke rol speeltbij gezondheid èn gezelligheid ^ PATRIA DIGESTIVE biscuits - X met de volle tarwesmaak JISCUITS HO ^ In een witte Ge boven zich zware ben gistermiddag het eerste bedrijf buiten het hek de crisissfeer wachtte krijgertje speelden binnen in Gromyk en Couve de Murville verdagen De vier ministers nieuw proberen de bereiken waar zij leventien plenaire zi g:e)ieime alsmede tétes tevergeefs naar Die dag van gist de conferentie en voor het eerst uit leelj te ontwaken matische momenten de tekst van Cixroesjtsjefs kouse rede begon binm pelen daar de S zün oude eisen nieuw de hier wat soepeler dreigend als weleer rede maakte door maar meer nog door een sombere indruk Hij begon zijn toespr voordat de westelijke de zitting gingen waar dan eindelijk het antwc ven op dat „ laatste Westen inzake Berlij woord dat hij al had uitgesteld Qeen reactie Toen de westelijk villa van Gromyko bedden zij nauwelijks CTiroesjtsjef rede gehoord de onaangename hen daar Gromyko voudig met geen enkel nestelyke compromis In plaats daarvan een nogal vaag gefoi voorstel De Westelijk verlieten daarop reeds uur de geheime zitting Couve de Murville's tsjef's rede en Gr voorstej door achtten vaardbaar redigeerden lijke verklaring waarin van de conferentie terug naar Gromyko ' den het daar na wat gepraat eens over een 13 juli Het i/'iel mee Men had met deze slot procedure van eer Arlvertpntip Vlieg naar Voordelig en komfortabel met een vlermotorige D.C.-4 Retour f 112 Amsterdam / Rotterdam-Londen-centrum BENELUX TRAVEL Regullersgracht 45 A'd Hoe U ook zoekt U vindt nooit een tweede biscuitsoort waarin zó het aangename met het nuttige verenigd is Alléén PATRIA DIGESTIVE is zo lekker en tegelijk zo goed voor Uw kinderen en voor Uzelf Iedereen geniet van die eerlijke heerlijke voedzame biscuit Iedereen profiteert van die extra vitaminen en voedingsstoffen uit de volle tarwekorrel Inderdaad PATRIA DIGESTIVE is de volwaardige voedingsbiscuit En ook heel belangrijk U wordt er niet dik van Patria biedt U naast DIGESTIVE nog tal van andere biscuitsoorten Elke soort met een eigen karakter en allemaal even heerlijk Ja PATRIA speelt een grote rol bij huiselijke gezelligheid Koop zo'n rol of pakje en geniet ^ Los off verpakt » altijd een tractatie per pak BO Ct ^®^ per rol 55 Ct ^ 5 per rol 55 Ct >*** t^Sg ^ Advertentie VERWARMiNGS - UTRECHT NIEUWE GRACHT Aan onxc kwartaal obonnees Wij verzoeken abonnements (f 7.55 kwartaal 1 juli a ^ storten o ven op rekening DE DIT U.N 20 PAGI 

Kranten

Ga naar