Utrechts Nieuwsblad maandag 23 maart 1959

OPLAGE 52.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.k Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis AAAANDAG 23 MAART 1959 66e JAARGANG No 275 Verscliünt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink ïel«grani-adr s Meuwsblad Telefoon 1643 1 7 lijnen Giro 154049 Eisenhower gewonnen voor topcpnferentie '^ j^^^^^^^tï^ï '^^^-^ Overeenstemming in Kamp David Van onze Amerikaanse correspondent Eisenhower en Macmillan zyn het erover een » geworden dat deze zomer een topconferentie zal worden gehouden tenzij de Bussen zich op grove w\jze anti-Westers zouden tonen en de kansen op enigerlei compromis bij voorbaat zouden verj2;ooien Dit is de kern van de nota die de Westerse mogendheden binnenkort naar Moskou zullen verzenden Schmidt in goede conditie uit Londen vertrokken Ze vergeten me niet '- dat hield hem staande Heden — maandagmiddag — is de plotseling uit Indonesische gevangenschap ontslagen Nederlander H C J G Schmidt uit Londen naar Schiphol vertrokken Nadat het toestel enige tijd boven Schiphol had gecirkeld bleek dat de piloot met het oog op de heersende mist niet mocht landen Het toestel is daarop uitgeweken naar het vliegveld van Dusseldorf Namens de regering was mr N S Blom hoofd van de directie Indonesië van het ministerie van buitenlandse zaken aanwezig om de van blijdschap stralende Schmidt te verwel komen En in de Europa-wachtkamer van Schiphal zat nerveus op haar stoel draaiend Jettie Koppens petekind van Schmidt Tibetaanse opstand tegen de Chinezen De bewoordingen waarin de nota lal « yn sesteld kan vrijwel overeen komen met de televisierede die Eisenhower een week geleden heeft nitResproken Doch in Amerika had men op dat moment nog de indruk dat vooral het verloop van de eerst te honden ministersconferentie zou bepalen of een topbijeenkomst al dan niet zou doorgaan Thans is het duidelijk dat zelfs indien hun minis ters tevoren weinig zullen bereiken de hoogste leiders elkander niette min kunnen ontmoeten De conferentie tussen de hoogste vertegenwoordigers van Amerika en Engpland heeft dus geleid tot ver heldering van de politieke en mili taire wereldsituatie Bovendien is de weg geopend tot een lichte ontspan ning in de relatie tussen Oost en West Zulk een ontspanning zal ech ter alleen worden bereikt indien de fn vooruitzicht gestelde ministers - en vooral de topconferentie een be vredigend verloop zullen hebben Wat de verheldering van de inter nationale toestand betreft zljn er twee dingen gedurende de conferen tie duideiyk geworden inzake Ber lijn en Duitsland bestaat stellig een latente crisis doch niet zo acuut als sommigen wel menen De tweede belangrijke r-oiiclusie die men na de conferentie in trek ken is dat de Duitse situaue gedu rende deze zomer niet op de helling « al gaan voor een radicale herzie ning Van grondige veranderingen lou men alleen kunnen spreken in dien de kans bestond op een hereni ging tussen Oost - en West-Duitsland VrUwel niemand is daar echter voor te vinden al döeft alle partöen alsof itj ernstig naar hereniging streven Niet aantrekkelijk Voor Chroesjts.ief is een werkelflke hereniging beslist niet aantrekkelijk daar de communisten daarbij in Oost-Duitsland alle macht zonden verlieien Doch ook Engeland en Frankrijk hebben hun redenen om « opptisoh te staan tegenover Duitse unificatie Meer dan iemand anders moet Adenauer zich officieel natuur lijk voor hereniging verklaren doch velen die de oude separatist uit het Rijnland goed kennen hebben de in druk dat Adenauer In de huidige om standigheden een verdeeld Duitsland nog de beste oplossing acht Sommige idealistische en sommige doctrinaire Amerikanen zijn nog de meest oprechte voorstanders van een hereniging van Duitsland doch het standpunt van de Amerikaanse rege ring als geheel is thans eveneens bepaald door de realiteit die voor lopig geen unificatie doet voorzien De mening wint veld in Amerika dat Chroesjtsjef het Duitse probleem aan de orde heeft gesteld teneinde de communistische positie in Oost Duitsland te consolideren en dit ge bied officiëler dan tot dusverre een satelliet te maken Chroesjtsjef hoopt bovendien enige nevenwinst in de wacht te slepen Deze nevenwinst zou kunnen zijn dat de kernwapens niet in handen van de Duitsers zouden konion en voorts dat het Oostduitse regime de facto zou worden erkend De confe rentie in Kamp David kan Chroesjt sjef de indruk geven dat hij enige kans maakt ook bovengenoemde ne venwinst te incasseren Soepele houding Met name de Britten Immers wen sen een soepele houding aan te ne men tegenover eventuele Oostduitse controleurs van militaire konvooien op de weg naar Berlijn Dat betekent natuurlijk geen offi ciële erkenning van het Oostduitse regime doch niettemin is het oen stap in de richting van de de tacto erkennlng Conducteur in trein zwaar gewond Zaterdagavond Is op het station Geleen-Lntterade een kolentrein » ch ternit op een stootjut gereden De zich in de achterste wagen bevin dende 35 jarlge conducteur H de ' long uit Heerlen raakte bekneld en werd zwaar gewond De machinist stopte op het station en begaf zich naar het stations.nemarken in de haven van Am sterdam arriveren De heer Schmidt die een kalm mens is was zeer opgewekt en zag er zo vitaal uit dat men moeilijk kon geloven dal hiJ al 56 is en jarenlang in de gevangenis heeft doorgebracht Hij droeg een nieu we regenja.s en een kostuum dat de gevangenisautoriteiten voor hem hadden laten maken van stof welke hU van de Nederlandse consul-ge neraal in Indonesië de heer Van Ra vensteyn die steeds uitstekend voor hem had gezorgd gekregen had Hoewel al geruime tijd geruchten over mogelijke invrijheidstelling tot de heer Schmidt waren door gedrongen kwam zö toch als een volkomen verrassing Toen hü woensdagmiddag om een of andere reden bij de directeur van de gevangenis van Tjipi nang zat te praten ging de tele foon en een ogenblik later was hij vrij man De beslissing was namelijk door gekomen van de uit drie Indonesi sche juristen bestaande raad van beroep de Pangadüan Tinggi welke zich geruime tijd met de herziening van het vonnis had bezig gehouden Deze bracht uitsluitend op grond van stukken want er was geen sprake van een nieuw proces de le venslange gevangenisstraf waartoe Schmidt was veroordeeld tot vijf jaar terug Aangezien hu al vtjf jaar en drie maanden had gezeten werd Schmidt onmiddellijk in vrjjheid ge steld Zoals men weet bedroeg de eis destijds tien jaar Het zwaar dere vonnis was daarom des te op merkelijker Afleiding genoeg De eerste tijd van zijn gevangen schap in diverse plaatsen heeft Schmidt het vaak vrü slecht gehad maar de laatste jaren was zijn be handeling alleszins redelijk en ge noot htj allerlei voorrechten Men gaf hem een gerieflijk slaapvertrek met aangrenzende zitruimte en er was een vrij grote binnenplaats waar hij vrü mocht wandelen en de duiven voeren Zie verder pagina 5 Ongerustheid in India over de berichtgeving Over de onrust in Tibet waar in verschillende provincies vorige week de Tibetanen in opstand kwamen tegen de comniunistisch Chinese bezetters die in hun land de macht in handen hebben ' Irlngt niet veel naar de buitenwe reld door In New Delhi komen slechts sporadische en dan nog zeer verwarde berichten binnen over het verloop van de ongere qreldheden Alle telegrafische ver bindingen tussen India en I.hasa de hoofdstad van Tibet zijn ver broken Het schijnt dat de Qiinezen de jonga J3ala>Lrama da hser«er van ^| j«^^J^ï^SÏ^SWSK??r ^ ^^ f^g ^:"':>^?' Alvorens president Eisenhower ^ ^'^ co^^»»»Pcc«NONK«x«?c*Na»^^^o«»;w«oecsN«V Streng optreden tegen de pers De Indonesische militaire autori teiten zijn voornemens strenge maat regelen tegen de pers te nemen Volgens majoor Harsono leger woordivoerder begint de pers in Dja karta „ alarmerende neigingen " te vertonen Hij kondigde aan dat het leger de nodige „ preventieve en be teugelende " maatregelen zal nemen Sprekend namens de legerstalchel luitenant-generaal Nasoetion zeide Harsono dat de pers ruim de ge legenheid heeft gekregen zich te ontwikkelen ovea eenkomstig ' s lands democratie maar in haar plicht te kort is geschoten Vele bladen zo zei hij schieten te kort in zakelijke objectieve en eon struot-ievo bericlitgeving Met het be sluit van de president tot ds grond wet van 1945 terug te keren is de tijd gekomen voor een heroriëntatie op het gebied van de pers De reapring en de militaire autoriteiten s'aan altijd open voor een objectieve en op bouwende kritiek aldus Harsono De berichtgeving in sommige sec toren van de pers aldus Harsono was echter „ sensationeel tenden tieus en vol spotternij " ^ iiiiiinuiiMiniiiiiiiiiniiiiiinniiiiMiMiiMMiiiiMiiiiiiiiiii ^ I Aanhouden(d racht | = WEERSVEHWACHTING van het = = KNMI geldig tot dinsdagavond s E opgemaakt te 11.15 uur = = Hier en daar mist plaatselijk = = opklaringen en later kans op E = regen Matige wind uit ^ uideliike H richtingen Aanhoudend zacht i weer = ZON EN MAAN = Dinsdag Zon op 6.36 zon ~ onder 18.38 Maan op 18.52 maan ^ onder 6.16 1 Europees weerrapport Mï andag 7 uur v m Neerei Station Weer temp a f gel 24 U Stockh zw bew 2gr omm Osio niet ontvangen Kopenh mist 5 gr 1 mm Londen mist 6 gr 2 mm A'dam mist 8 gr 5 mm Brussel geh bew 9 gr 2 mm Luxemb geh bew 9 gr 4 mm Parijs mist 5 gr 4 mm Grenoble zw bew 9 gr 0.3 mm Nice licht bew 9 gr 0 mm Berlijn zw bew 9 gr 0 mm München mist 8 gr 0 mm Zurich regen 10 gr 2 mm Geneve zw bew 8 gr 2 mm Locarno zw bew 5 gr 0 mm Wenen licht bew 4 gr 0 mm Innsbruck zw bew 6 gr 0 mm Rome zw bew 10 gr omm Alaccio niet ontvangen Madrid niet ontvangen Malloica mist 12 gr 0 mm Algiers niet ontvangen ^ IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllir de boeddhistische Tibetanen naar Peking hadden willen overbren gen en dat dit de aanleiding is geweest voor het in opstand ko men van de Tibetanen Waar de Dalai - Lama zich bevindt is niet bekend Aan beiden zijden schijnen reeds ve le doden gevallen te zijn Onbe - vestigde berichten spreken voorts vaii het in brand schieten of bom barderen van twee grote kloosters in de buurt van Lhasa Uit de grensplaats Kalimpong werd zondag gemeld dat daar een de legatie van Tibetaanse rebellen is aangekomen om te trachten steun te verkrijgen voor hun strijd tegen de Chinezen India wordt kritiek geleverd op premier Nehroe omdat hÜ vroe gere meldingen over onlusten in Tibet onderschat of gekleineerd / ou hebben Vooral onder de boed Ihistischc Indiërs heerst ongerust heid n Schmidt D e heer Schmidt heeft Indonesië als vrij man kunnen verlaten nadat zijn straf in eerste instantie levens lang door een hof van revisie gelijk gemaakt was aan de vijf jaren d}e hij reeds had geboet De heer Schmidt is niet vrijgespro ken gerehabiliteerd en hersteld in zijn rechten IWet dit vonnis is een onrecht be ëindigd maar niet goed gemaakt Met dit vonnis is wel de vrijheid van Schmidt hersteld maar niei de « er van Indonesië De eer van Schmidt was niet in het geding Hij was on schuldig aan alles wai de Indonesi sche overheid hem ten laste legde Dat wist hij dat wisten wij en dat i wist ook zijn Indonesische aanklager En zelfs de rechter die hem veroor deelde Zo goed als Maengkom de latere Indonesische minister van justi tie wist dat de heer Jungschlaeger onschuldig was Het is een gruwelijke belediging aan het adres van een rechter te zeg gen dat hij willens en wetens een onschuldige heeft veroordeeld Niet temin spreken wij in alle rust deze overtuiging uit Het zou ons welkom zijn als de betrokkenen een poging deden haar te weerleggen Onze bronnen zijn niet alleen de nimmer weerlegde feiten uil het ver nietigende witboek van de Neder landse regering van juni 1955 maar ook de processtukken zelf en de ge gevens aangedragen door mx Her man en mevrouw Mieke Bouman wier moedig optreden tegen deze schandelijke rechtsverkrachting • snel op de achtergrond is geraakt In bepaald opzicht moest dit Van 1955 af zijn telkens Nederlanders die van een subversief komplot legen d * Indonesische staal beschuldigd waren in alle stilte vrijgelaten Van de kant van de Nederlandse regering werd dan meer dan eens een beroep op da pers gedaan te volstaan met een so bere melding De betrokkenen hadden trouwens veelal in Indonesië een ver Iclaring ondertekend dal zij goed be handeld waren en zij zowel als de Nederlandse pers voelden zich door het lot van degenen die nog in Indo nesische gevangenissen achterbleven gebonden om te zwijgen Nu is de laatste man vrijgelaten Het lijkt een wat vruchteloze bezig heid thans de zaak nog eens ie gaan uitpluizen Te meer omdat de auto riteiten die meegewerkt hebben tol het vertrek van de heer Schmidt daarmee blijk gegeven hebben van een zekere moed die waardering ver dient zelfs al was de volkswoede van een paar jaar geleden tegen de Ne derlandse beschuldigden kunstmatig in hel leven geroepen en van offi ciële zijde in de hand gewerkt Anderzijds behoeven we ook niet stom van bewondering te zijn voor een rechterlijk college dat de revisie procedure jarenlang rekte zij het dan met het loffelijk doel de geesten lot kalmte te laten komen maar toch ook met voorbijgaan van het feit dat een onschuldige steeds door opgeslo ten zat Bovendien heeft men in laat ste instantie toch niet de durf en de integriteit weten op te brengen wil wil te noemen en de invrijheidstel ling van Schmidt niet gebaseerd op de vrijspraak die hem toekwam maar op het compromis van een ver oordeling tot een reeds uitgezeten straf Dit mag dan politiek slim zijn het recht wordt er opnieuw door ver kracht Dit belet dan ook dat er nu verder over de zaak gezwegen wordt Ter wille van de heer Schmidt die terug keert in de vrije maatschappij en ter wille van de nagedachtenis van de heer Jungschlaeger zij categorisch verklaard dat het samenstel van ver dichtsels van de Indonesische staals poliiie onder toepassing van infame methoden vergaard geen wettige grondslag bood voor veroordeling noch van Jungschlaeger noch van Schmidt Zelfs op partijdig geleide „ rechtzit tingen " waarbij het grauw van de straal de koers aangaf en de verdedi ging op alle manieren werd gehin derd bleken de belastende getuige verklaringen met elkaar in tegen spraak Officiële verklaringen van buitenlandse ambassades over het ge bruik van hun vliegtuigen werden terzijde gesteld geheime rapporten werden in strijd met alle procesregels in acht genomen en volkomen slui tende alibi's genegeerd Juridische argumenten waaruit bleek dat het geen men trachtte te bewijzen niet eens de vereiste elementen opleverde voor een veroordeling wegens poging tot het gewapenderhand omverwer pen van de staat werden vergeefs naar voren gebracht Nu heeft dan een hof van revisie uitsluitend oordelend op de stukken van het landgerecht de bewijzen om trent Schmidts deelneming aan het complot van de zogenaamde Neder - lands Indonesische guerilla-organisatie niet steekhoudend geacht Hiermee vervielen de twee ernstig ste punten van de drieledige tenlaste legging Het hof liet in stand een ver oordeling wegens lidmaatschap van verboden organisaties Met de legen de van een heimielijk wroetende Ne derlandse organisatie is dus toch niet afgerekend Niettemin de heer Schmidt is evenals alle <- dere beschuldigden in vrijheid en het groots opgezette pro ces over een Nederlandse poging om de Indonesische staat met geweld om ver te werpen is geëindigd met een geweldige anticlimax Het siert de huidige Indonesische regering dat zij niet heeft willen voortgaan mensen te offeren aan een schijn van geliikhebben Nog beter zou zijn als zij beseffen kon dat Ne derland Indonesië niets liever toe wenst dan orde en welvaart Aan onze kwartaal ^ | Wij verzoeken u de abonnements-gelden ƒ 7,55 voor het 2e kwartaal 1959 voor 1 april a.s te wil len storten of over schrijven op onze girorekening 154949 DE DIRECTIE 
Maandag 23 maart 1959 - 66e jaargang no 275 UTRECHTSCH NIEUWSBUn UTRECHTER TOT VERKEERSCOMMISSIEj Breng in binnenstad fietsers omhoog leaden op 33 meter hoven wegdek De menging van auto - en fietsver keer en de moeil^kheden op de kruis punten vormen in Utrecht evenals In Nederlands andere grote steden de voornaamste knelpunten b(j de regeling van het verkeer Een oplos sing zou te vinden zijn In de aanleg van een stelsel rijwielpaden op ruim 3'/2 meter boven het wegdek in de voornaamste verkeersaders van de binnenstad met aftakkingen naar de buitenwüken zodat auto's en fietsen gescheiden worden en beide catego rieën zoveel meer bewegingsvrijheid krijgen dat de capaciteit van de be staande straten aanmerkelijk wordt vergroot Met dat idee heeft drs A Voorzaat uit Utrecht zich tot de Utrechtse verkeerscommissie ad hoc gewend Hij ziet constructief drie mogelijk heden die al naar gelang plaatselijke omstandigheden voor verwerkelijking in aanmerking zouden kunnen ko men een fietspad boven de weg-as op palen in het midden bij dubbel baanswegen een fietspad boven de weg-as met steunpunten aan weers zijden van de straat een fietspad aan één kant van de straat op één rij steunpunten Behalve aan de periferie van het bestreken gebied zou naar het oor deel van de heer Voorzaat het fiets padenstelsel op een aantal punten in de binnenstad op - en afgangen moe ten hebben Fietsers die een groot deel van de binnenstad moeten doorlcruisen zou den naar zijn mening de betrekke lijk kleine moeite van het overwin nen van het hoogteverschil er graag voor over hebben om een veilige rustige weg te vinden boven het autogewoel Voor het parkeren van fietsen zou speciaal bij de kniispun ten in de iDinnenstad ruimschoots gelegenheid gemaakt moeten wor den voor een deel ook „ in de lucht " zodat men bij het winkelen zijn fiets rustig boven kan laten staan De heer Voorzaat denkt daarbij o.a aan rui me verbredingen in het stelsel bo ven Wittevrouwenbrug en Viebrug Om de gedachten te bepalen stelt hij zich in eerste aanleg een stelsel voor met toevoerpaden uit de buitenwij ken Rechte lijn Stichtse Boule vard Amsterdamse straatweg Ka naalstraat aansluitend op een stel sel in de binnenstad met o.a Jans kerkhof Lange Jansstraat Neude Potterstraat Viestraat Vreeburg Smakkelaarsbrug Leidseveer Sta tionsplein en enkele verbindings schakcls o.a Lucas Bolwerk Van de zvde van de Verkeers - comTnissie ad hoc b ^ wie de Uinsdttu 31 viaart viert het echtpaar tv V d Vorst-Flanlua Boorstraat 9 te Utrecht het gouden httwelijksfeest Het is nu reeds te zien dat er een groot feest op handen is want dj Voorzitter Dondorp van Philadelphia Afivijkende kinderen vaak vergeten groep Plan aankoop kinderen hebben de woning versierd en de buurtvereniging Victorie waar van mevrouw v d Vorst périnjng meesteres is heeft groen en bloemen aangebrachtop de gevel van het huis De bruidegom is 72 jaar de bruid 7i jaar Het echtpaar heeft 6 kinderen en 10 kleinkinderen De briiidegorn is reeds 46 jaar als glazenwasser werkzaam waarvan bijna 40 jaar bij dezelfde baas Beiden zijn goed ge zond en staan in de buurt in groot aanzien Foto U.N.-Van der V/erfj tehuis in voorbereiding Geestelijk afwijkende kinderen vormen een achtergestelde dikwijls vergeten groep Dit verklaarde de heer J J Dondorp voorzitter van Philadelphia de protestants chris telijke vereniging van ouders en Vrienden van het afwijkende kind zaterdag tijdens de buitengewone le denvergadering van deze organisa tie die in Utrecht werd gehouden De heer Dondorp wees onder an dere op de weigering debiele en imbeciele kinderen op te nemen in een ziekteverzekering en in tal van andere verzekeringen Hij voegde iiieraan toe dat er voor de geeste lijk gehandicapten geen invalidi teitsuifkering is en dat ze niet on der de gemeentelijke sociale werk voorzieningsregeling vallen wanneer ze niet voldoende arbeid produce ren Spreker vroeg zich af wat er met geestelijk afwijkende kinderen ge beurt wanneer hun ouders er niet meer zijn In dit verband wees hU erop dat Philadelphia met de an dere organisaties bezig is alle af wijkende kinderen van protestants christeiyke huize te adopteren zo dat na het overleden van hun ouders anderen voor hen kunnen zorgen De heer Dondorp deelde mee dat vooral dank zij de activiteit van de ouders reeds byna ƒ 90.000 - büeen gebracht is voor de aankoop van een tehuis waarin de afwijkende kin deren tijdelijk kunnen worden opge nomen Men hoopt er nog dit jaar mee te kunnen beginnen De heer Dondorp merkte ten slot te op dat men na verwezenlijking van dit plan zal gaan streven naar de inrichting van tehuizen voor al - 7g£ïvda1 MAANDAG SCHOUWBURG 20 uur Voorstelling voor Kunstkring De stem PNIËLKERK Lessinglaan 20 uur Voor lichting Oog in Al plan Feuchtln|er CAFÉ DE GELDERSE BLOM 20 uur Klaverjasconcours Support^rsver Ve lox MARNIXZAAL Domplein 20 uur Bid stond met zieken de heer K Zeegers WILHELMINAKERK Hobbemastraat 20 uur Lijdensbijeenkomst Dr E v d Schoot m.m.v Jules de Corte zang J W GUNNINGSCHOOL Notenbomen laan 21 uur Utr Dames basketba' I-toernooi om U.N.-beker AUGUSTINUSKERK Oude Gracht 20.1S uur Kerkmuziekconcert MARCUSCENTRUM Wijnesteinlaan 4 19.45 uur Chr Vrouwenbond de heer J Boelaars „ Waarom verliet ik de R.K Kerk " WfJKGEBOUW Potgieterstraat 37 20 uur Klaverjasconcours ver de Toe komst HOTEL HES Mallestraat 2 20 uur Bond van Werkende Vrouwen Mej J D v Dunnewoldt over Israël B.B.-ACTIVITEITEN Vaaltterrein 18 30 uur Cursus redders overheid Hoofdbureau BB 19.30 uur Cursus ABC-dlcnst overheid Wijkpost D 19.30 uur Cursus gew drager overheid DINSDAG HAL STADHUIS 11 en 16 uur Expli catie maa.uette plan Feuchtinger JAARBEURSKEST 15-17 uur Receptie 5fl-,iarig bestaan Automobielhandel Grund SCHOUWBURG 10 en 14 uur Gem Schoolvoorst Scapino Ballet SCHOUWBURG 20 uur Voor Kunst kring De Stem besloten voorstelline GEBOUW VOOR K EN W 20 uur mr Kring Bon v Eysselsteyn over Ver weerde Stenen " HOTEL NOORD BRABANT 20 uur Huisvrouwenver de heer H J Stu vel over de Deltawerken met films en dia's NTCOLAIKERK 20 uur Startszendlng Herv gem bespreking schilderij Jan van Scorel door mej dr M E Hout zager ALOYSIUS-PAROCHIEHUIS Absteder dijk 301 20 uur Voorl gemeente plan Feuchtinger voor WUhelminapark en omgeving BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18,45 en 21 uur Zondags 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Verboden liefde ' 14 jaar CITY Operatie Amsterdam 14 laar FILMAC Actualiteiten alle leeft Da geHiks 10 18.30 uur PALACE vrijdag t.m zondag Conchlta de duivelin van het oerwoud 18 r Maandag t.m donderdag Mijn naam is Cox 14 jr Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA vrijdag t.m zondag Uit de sloppen van Liverpool 14 jr Maan dag t.m donderdag Tarzan's vlucht 14 jr Zondag 14.30 en lfi.30 uur De vijand uit het heelal 14 Jr REMBRANDT De gouden regen van het geluk 18 Jr Dagelijks 14 en 20 uur SCALA Het masker van Satan IS Jr STUDIO God's little Acre 18 jr Voor stellingen een kwartier later VREEBURG De boom der gehangenen 18 jaar TIÏNTOONSTEI.LINOEN CENTRAAL MUSEUM Agnletenstr tn Maliebaan 42 Werkdagen 10-17 dins dag en donderdag ook 20-22 ¦ zondac 14 17 uur Tentoonstelling Mens en evolutie Darwin herdenking tot 5 aprd UNIVERSITEITSHUIS Lepelenburg Schilderijen en tekeningen van Nelly V d Maaden BRIGITTENSTRAAT 7 7 t.m 29 maart Matthiou Wiegman Dagelijks 13 30-17 uur Maandags gesloten MEU SPOORWErïMUSEUM Maliebaan station Dinsdag t.m zaterdag 10 - uur zondags 13-16 uur Maandags ee sloten KUNSTHANDEL DE JACOBITOREN tot 27 maart Werk van F Albertonl 9-18 uur Maandag 13-18 uur NAT MUSEUM VAN SPEELDOOS TOT PIERE.MENT Lange Nieuwstraat S8 Donderdag en vrudag 19 30-22 uur za - terdae - n znndaa 14-17 uur KUNSTHANDEL WAGENAAR Achter St Pleter 5 t.m 28 maart Werk van Nel v d Maarden werkdagen 9-18 uur maandag 13-18 uur MUSEUM SLOT ZUYLEN - Geopend zondags 14-17 en werkdagen 10-17 uur KUNSTHANDEL DE JACOBITOREN t.m 9 april Werk van F Albertonl werkdaaen 9-18 maandag 14-18 uur KUNSTHANDEL ARTI Nobelstraat 27 Werk van Louis Dusée en Hubert Sluis werkdagen 9-18 maandag 13-18 uur EtJHBMANN'S PAPIERGROOTHANDEL Nieuwe Gracht 13 Kalenderexpositie t.m 7 april werkdagen 9-17 zaterdag middag gesloten WATERHOOGTEN WEERDSLtlS Utrecht 23.3 — Bovenkant sluis 47 cm + N.A.P val 9 cm Beneden kant sluis 38 cm — N.A.P was 2 cm Bü den Oom-Oe Schouw-De Dietse Gelijk bekend was het pand aan het Oudkerkhof dat thans in ge bruik wordt genomen door hef wo ninginrichUnghuis Bü den Dom " in vroeger jaren De Dietse Taveer ne Later werd dit restaurant ge noemd De Schouw en afzonder lijk bleef het perceel De Dietse Ta veerne ernaast Om misverstand te voorkomen de len wy mede dat nu De Schouw is verdwenen de Dietse als afzon derlijke zaak blijft be.'staan Zir vonr afarlsniruws ouk pagina 4 Offerandes aan Bacchus De Utrechtse politie heeft in de vroege zondagnacht vier voetgangers ter ontnuchtering opgesloten omdat zij in kennelijke staat van dronken schap verkeerden Ook werd een fietser opgebracht die door te veel offers aan Bacchus zijn stuur niet Weg portemonnee Een bader in het badhuis aan het Willem van Noortplein te Utrecht ontdekte zaterdag dat hem een por temonnee waarin vijf gulden ont stolen was TE HABD GEBEDEN Een scooterrijder werd zaterdag aangehouden op de Graadt van Rog genweg te Utrecht omdat hij 62 km reed Een bromfietser die 40 km aanhield op de Oudenoord kreeg eveneens een verbaal Vereniging bevordering bgenteelt De algemene vergadering van de vereniging tot bevordering der büen teelt in Nederland zal op zaterdag 30 mei in het gebouw voor kunsten en wetenschappen in Utrecht worden gehouden nvhoutribo de pasklaar specialUt - BliTSTRAAT 21 - TEl 25071 HEERENWEG 60-62 TEl 16830 JUTFASEWEG 93 - TEl 31392 Geboren Irene C d v me vrouw Droogleever Fortuyn Carriè-re Geldrop een zoon v mevr Lede boer-Nlënhuys Mulder Buenos Aires Marliesje d v mevr Kropholler Onstein Ifor Ned N G Annema rie d v mevr Leyte-Corthals Pine lands Cape Z Afr Verloofd Margaret Bayley en Waalko J Boerema Barbados Lon-den Susanne Blok en ir W B Ras Rotterdam Oiga Oosten en Wim H V Golde Rotterdam-Dordrecht Brendele Hertzberger en Wiidred Spangenthal Amsterdam Iny Mo bach en J Slomp Hoorn Getrouwd P Verlioeff en Geertruida M A Felius Rotterdam Mr F A Star Busmann en Fran coise C S Duiith Rotterdam A G Wildervanck en Florentina M V Rossem Den Haag Mr W v Oiden en Tits de Wilde Den Haag J C V Praag en Jeanne Compan jen Bloemendaal Mr W Badon Ghijben en I Rypperda Wierdsma Nijmegen Mr H A Bouman en mr Charlotte M L v d Wal Zwol - le Haarlem Jhr h van Citters en H M Postma Tilburg P J Ste phan en Elisabeth E Ingen Housz Heemstede A G Bordier en Chris tine van Ginkei Genève-Amsterdam R J Thesen Ender en mevr M H I Motet Aerdenhout Overleden J Ph Fransen 1 fi6 j Lage Vuursche A H de Jong 62 j Amstei-dam F Kunimerstei ner 63 j Baarn M F D E Horst oud-notaris 68 j Bussum Mevr M C J de Meyere-Six 91 j Oost huizen G A Bot Sliedrec'ht Mr A G G Royaards 86 j Den Haag Mevr G Durieux-Voorsluys 75 j Bolnes D den Hartog 67 j Njj megen Lentevitaminen heette het programma dat Victoria's amiisementsgezelschap zaterdagavond op de planken van het Gebouw voor Kunsten en Weten - "" """'" 1 """" "" I "" iiHMuiiuiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiii I Palm-palm-pasen Heel de stad l I ziet zo grijs en nat nat nat \ I Aldoor regen regen regen | I Paashaas doe daar eens wat tegen 1 I Kun je ' t zonnetje niet dwingen | I Laat ons dan maar samen zingen 1 1 Palm-palm-pasen hei hoerei — | I Over veertig dagen krijgen we de mei f I HIPPO KREEN I SlriiiriiriiiiiniililllriirllirilrlllllllliilllMlIlllllllirllirilriiMIlilllitiiiluiirili riiiMiiiirjir iiiJiniiirnirnuiJiMinriiiiin Verdwenen auto's teruggevonden De heer C J van D vermiste za terdag zijn Peugeot-auto ter waarde van ƒ 7500 — van de Catharijnesingel te Utrecht Zondagochtend werd de wagen teruggevonden bij de Hoge weidsedijk waar de auto op de kop in een sloot lag Uit de Lange Jufferstraat ver dween ten nadele van de heer J A W een Opel Rekord waarvan de waarde ƒ 5000 wordt geraamd De politie voind de wagen snel terug Brandweer had druk weekend De Utrechtse brandweer is het af felopen weekeind Terschillende ke ren in actie geweest Om te begin nen rukte men zaterdagmiddag uit naar de Emmalaan 12 waar bU de familie K een keukenbrand was ont staan De bewoners blusten het vuur met een brandblusapparaat zodat de brandweer onder leiding van on - der brandmeester F Verkuyl met ' n inspectie kon volstaan Hetzelfde was voor de brandweer het geval bü een houten loods aan de Herculeslaan Door onbekende oorzaak was hier brand ontstaan waardoor 25 sinaasappelkisten scha de opliepen Een voorbijkomende agent zorgde met emmers water voor blussing zodat onderbrand meester Verkuyl het ook hier bl ' n goedkeurend schouderklopje kon la ten Zondagochtend bij twaalven ont dekte men een schoorsteenbrand bi café De Vink aan de Utrechtseweg De brandweer onder leiding van on derbrandmeester M Koot bluste hier met kleine middelen Zondagavond om kwart over acht ontstond brand op de derde etage van het rooms - katholiek wezen - en oudeliedengesticht aan de Maliesin gel 77 Als oorzaak wordt opgege ven dat een langs een boardpla fond liggende stoomleiding overver hit geraakte De brandweer onder leiding van brandmeester Burge meester greep krachtig in De scha de beperkte zich tot driehonderd gul den Zilveren medaille j Alkema voor den herinneringen op uit de lange loopbaan van de bedryfschef De heer P Schmidt bood mevrouw Al kema een boeket bloemen aan daar bij tot uitdrukking brengend dat ook het stille werk van de vrouw ge waardeerd wordt Veertig jaren werkzaam in bakkershedrijf Bos-onderzoeking in Suriname Van een onzer verslaggevers De heer J P Schulz geboren te Utrecht wonende te Zeist is heden maar'iag middag aan de Utrecht se U l ' ersiteit cum laude gepromo veerd tot doctor in de wis - en natuurkunde op een proefschrift ge titeld „ Ecological Studie.s on rain forest in Northern Suriname " De heer Schulz heeft met finan ciële steun van WOSUNA geduren de drie jaar oecologische onderzoe kingen verricht in verschillende ty pen bos in Suriname Uit de resul taten blijkt dat de auteur prachtig pionierswerk heeft verricht op dit moeilijke terrein Hij heeft uitge breide klimatologische waarnemin gen gedaan en een zeer grondige studie gemaakt van de verschillen de bodemtypen Voor deze onderzoe l r auteur 50 miljoen met Waar stijl distinctie en goede smaak elkaar ontmoeten wordt Brlxon gedragen Want Brixon betekent herenmode op topniveau betekent vooral kwaliteit die vèr boven de prijs ligt Ja in Brixon mag u „ gezien " worden Brixon cos tuums 124 144 - 164 - BRIXON „ Er v-yn Xiterair ^ grenzen voor iedere schrijver " De wereldberoemde Amerikaanse schrijver van „ God's little acre " Erskine Caldwell thans 55 jaar oud heeft zaterdag de eerste lentedag van 1959 onder een dreigende grijze hemel met een onheilspellende wind in Amsterdam doorgebracht Met zijn vrouw Virginia kwam hij ' s middags om 13 uur uit Kopenhagen op Schiphol aan en reed direct per auto naar het Amstel-hotel in Amsterdam Daar vertelde hij aan verslaggevers een rondreis te maken langs de uitgevers van zijn boeken in de verschillende Europese landen Zondag vertrok hij via Zurich naar München Begin april reist hij terug naar zijn verblijfplaats in San Fransisco Geen voorgangers geen invloed Van Caldwell's hand zijn tot nu toe 35 boeken en circa 100 korte ver halen verschenen Met tegenzin ging hij ertoe over iets mede te delen over de fabuleuze oplagen die zijn werken hebben bereikt Het was ten slotte zijn vrouw die het ant woord gaf alleen van God's little acre " zijn al Qhi miljoen boeken ge drukt De totale oplaag van al zijn boeken overschreed in juni 1957 reeds de 50 miljoen verschenen in 22 verschillende talen Toch hebben zijn litteraire kwalitei ten slechts langzaam erkenning ge vonden Vijf jaar lang poogde hij tevergeefs een uitgever te vinden voor zijn eerste pennevruchten tot dat eindelijk „ American Earth " werd geaccepteerd Zijn tweede boek bracht hem de eerste faam To bacco Road " waarvan vooral een toneelstuk en een film grote be langstelling genoten Maar pas toen zijn derde boek „ God's little acre " in zakformaatseries op de markt verscheen werd deze zoon van een presbyteriaanse pre dikant een van de meest succesvol le schrijvers van best-sellers ter wereld In Amerika werden zijn boeken pas populair nadat vertalin gen hun weg in vele andere landen al hadden gevonden Braziliaanse kunst komt ook in ons land Het museum voor moderne kunst te Rio de Janeiro is voornemens dit jaar een expositie van Braziliaanse kunstwerken te houden in een aan tal Westeuropese landen De tentoonstelling zal 280 werken omvatten van 38 schilders 15 gra veurs 7 beeldhouwers en 3 teke naars en zal te zien zijn in achter eenvolgens West Duitsland Frank rijk Engeland Nederland België Italië en Portugal „ Ik heb nooit geweten dat ik schrij ven kon " zei hij Tot zijn 30ste jaar verdiende hij zijn brood met allerlei baantjes zoals arbeider in de katoenindustrie van de zuidelij ke staten van Noord-Amerika als kok en als kelner tussen de mensen over wie hij later zijn boeken zou gaan schrijven Hij begon ten slot te zijn schrijverscarrière als ver slaggever bij diverse dagbladen in deze streken Deze maand verschijnt in Amerika zijn nieuwste boek „ Claudelle In glish " „ de naam van de juffrouw die de hoofdrol vervult " legt hij uit Volgende maand komt het boek ook op de Engelse markt „ Ieder boek kost mij ongeveer 9 i 10 maanden " vertelt hij verder „ maar dan moet ik er ook 7 dagen per week aan schrijven " „ Hij werkt hard " vult zijn vrouw aan „ hij gunt zich vrijwel nooit de tijd voor vakantie " Ieder boek is hij nog begonnen met slechts een vaag idee over de inhoud Al schrijven de slaat hij dan hem nog onbeken de wegen in Hij zegt zeker niet tevreden te zijn over zijn produkten al is hij ook niet ontevreden „ Ik probeer na tuurlijk telkens het peil te verbete ren maar er zijn grenzen voor iedere schrijver Het is mij dan ook onmogelijk gebleken het litteraire peil verder op te voeren " Zijn puntige harde stijl is geheel van hem zelf Hij zegt van geen enkele voorganger de invloed in dit op zicht te hebben ondervonden Over de verfilming van „ God's little acre " die de vorige maand haar Ne derlandse première heeft beleefd is hij wel tevreden „ in tegenstel ling tot vele Europese critici naar ik heb vernomen maar die moeten er rekening mee houden dat het een Amerikaanse film is Zonder twijfel zou de Franse filmindustrie er iets anders van hebben gemaakt " In Amerika wordt thans gewerkt aan de verfilming van een zijner an dere boeken „ The sure hand of God " Ook zal binnenkort zijn nieuwste boek „ Claudelle Inglish " worden verfilmd Hitchcock voortreffelijk | iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii | | I5 minuten stilte | i Radiorstation WTRB in Ten i = nessee U.S.A heeft aan James ^ = W Porter die rock ' n roll mu = = ziek haat 15 minuten stilte = = verkocht voor 14 dolar De S = directeur van WTRB John = E Stewart vertelde dat hij een g = flink aantal protesttelefoontjes = = ontvangen heeft en dat hij be = = sloten heeft nooit meer radio Ë = stilte te verkopen s iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Drie dames uit de provincie Utrecht behoorden tot degenen die zaterdag middag op de Amsterdamse Huis houdbeurs in het RAI-gebouw een prvs kregen uitgereikt voor werk stukken die zij hadden ingestuurd uoor de tweede nationale ruedstrtjd vrijetydsbesteding die in het kader van de Huishoudbeurs werd gehou den il^inks metJrouti C van Dam Volle uit de Orionstraat 64 te Utrecht die een tweede prijs won Zij stuurde diverse kleedjes een heks een ka bouter en een boerinnetje in In het midden rocvrouuj N Keyzer Boekestein uit Werkhoven die met haar prachtige witte stola een derde prijs verdiende Rechts de 17-jarige mms-leerlinge Wil v d Herik uit de Laan van Kattenburg 73 te Zeist die een derde prys kreeg voor een wijde rode rok met langs de zoom tal van elegante sierlijke modefiguren Wil AdvertenUel 6e internationale vocalistenconcours Voor het zesde internationale vo calistenconcours dat van 5 tot enmet 9 september in ' s Hertogen-bosch zal worden gehouden is eenjury benoemd die als volgt is sa mengesteld Manus Willemsen Hil versum voorzitter Frans vanAmelsvoort ' s Hertogenbosch Leonce Gras Brussel Roy Hen derson Londen Elisabeth Hön gen Wenen prof Gerhard Hüsch München Maestro Virgilio Mor tari Venetië Julius Patzak Wenen Frans Vroons Amster dam en Annie Woud Overveen Aan dit concours kunnen zangers en zangeressen deelnemen die na 31 december 1925 ztjn geboren De inschrijving duurt tot 1 augustus ogenblik stil terwijl de wagen de laan op reed Toen draaiden zij de hekken van Aval lon in en daar zagen zlj weer de puntige to rentjes en de grijze muren van het huis dat zich zo diep in Pauline's hart genesteld had dat zij nauwelijks kon geloven dat zij het binnen zes korte weken voor altijd zou ver laten De wilde kers stond in bloei en leek in het maanlicht bijzonder mooi Van haar zitkamer uit zou zij op een zee an witte bloese mneerzien Btj het oplopen van de stoep werd zij zich bewust van een bitter zoete gewaarwording van thuiskomst die dreigde haar te overweldigen Elk van de hierop volgende dagen werden door Pauline als het ware gekoesterd en zij liet ze slechts mettegenzin los Er hing een vredige kalmte over de uren die zij met Mark doorliracht Ze waren beiden in de ban van het boek geraakt en op die gemeenschap pelijke grondslag werkten zij goed samen terwijl de schaduw van John datgene deed vervagen wat er tussen hen lag Er waren ogenblikken dat zij er zeker van was dat hij een en ander vergeten had Maar zij onderdrukte iedere hoop in die richting door zich te herinneren dat Mark wellicht nu een beetje meer opgelucht ademhaalde door de overweging dat hü weldra van haar tegen woordigheid verlost zou zün en daarmee van de herinnering aa nhet feit dat hij be drogen was Over de beslistheid van zijn doelstelling maakte zij zich niet de minste illusies Er zat weinig neiging tot compro missen in zijn natuur en iedere verzachting van zijn kant in zijn houding tegenover haar zou hij als een zwakheid beschouwen Feiten dacht zij ee nbeetje bitter op ze kere dag toen zij hem enkele cijfers zag controleren Twee en twee is vier Twee men sen in een slaapkamer maken een liaison Alles doodeenvoudig Feiten en een scherp gevoel voor bezit overheersten hem een trots gevoel van bezit op zijn zaak zijn huis op de vrouw die hij als zijn echtge note zou kiezen Er moesten geen gebre ken zijn Hij spaarde zichzelf niet en hij zou bv het streven naar zijn doel ook anderen niet sparen Maar toen hij de cijfers opzij schoof en achterover in zUn stoel leunde FEUILLETON HET HIJ IS DER tOI^EntTEI ^ DOOR IRIS BR OM 1 GE Vertaald uit het Engels 52 HOOFDSTUK XIV Het bezoek aan Parijs was een volledig succes Zelfs Judy's verwachtingen waren ge heel vervuld en de hereniging met de Mon tels verhoogde Pauline's genoegen om deze stad die zij zo goed kende weer eens te zien De herinnering aan vroeger dagen de nood zaak om Judy zowel de schoonheden als de genoegens van Parijs te tonen en de opwin ding en drukte van de trouwpartij die de slot apothese vormde deed de week met zulk een snelheid voorbij gaan dat Pauline nauwelijks weer op adem gekomen was toen zij alweer het Kanaal overstaken op weg naar huis Mark haalde hen aan het station Darnford af Toen hij tegen hen wuifde herinnerde zlj zich die dag dat zij zich afgevraagd had wat hij wel met haar liefde zou kunnen doen Nu wist zij dat niets wat hij ook mocht doen die zou kunnen vernietigen Zelfs zijn nor se behandeling van haar die zij eens gevreesd had als een van zijn vader geërfde eigen schap zag zij nu als een harnas dat hü over zijn verdriet had gelegd en zij was hiervoor niet langer bang Zijn ogen ontmoetten een ogenblik de ha re Je goed geamuseerd Heerlijk dank je Hij nam hun koffers op en ging hen voor de wagen terwijl Judy honderd-uit praat te Het was een heldere avond met een smalle maan die boven de beboste hellingen van de vallei stond Judy's mond stond geen Clara Eggink aangevallen en gewond Van onze Amsterdamse redacteur Buren hebben zaterdag de schrüf ster Clara Eggink 52 uit een hache lijke situatie gered toen zy werd aangevallen door een dronken woes teling die haar met een stok sloeg op lic grond wierp en haar tegen het hoofd trapte De man de 26-jarige tuinman J V werd ten slotte gegre pen en overgeleverd aan de politie Hij is thans opgenomen in een psy chiatrische inrichting Het incident waarvan mevrouw Eggink talrijke bloeduitstortingen heeft overgehouden kwam niet on verwacht Reeds een jaar lang heb ben de woonschip-bewoners aan het Jachthavenpad in Amsterdam-Zuid waar ook mevrouw Eggink met haar ark De wijze uil " ligplaats heeft ongelukken gevreesd Voor die tijd heerste er onder de 30 gezinnen die aan het Jachtpadhaven wonen grote rust en eendracht Verleden jaar echter werd de ge - meente tuinman 1 V hier een lig plaats toegewezen Onmiddellijk was het uit met de rust Ten huize van V was dagelijks ruzie die ertoe ge leid hebben dat de vrouw van V met haar kindje de man verliet V begon te drinken en terroriseerde de woonschipbewoners Tot laat in de nacht schalde de radio en de laatste maanden was hij vrijwel iedere dag dronken De buren begonnen zich echter bedreigd te voelen nadat V met een bijl had gezwaaid roepende „ Ik zal jullie allemaal vermoorden " Zaterdagmorgen hoorde mevrouw Eggink hulpgeroep van de buren Zij greep een pikhaak en rende de wal op waar V enige mensen bedreigde Mevrouw Eggink trachtte de man die zeer onder invloed was met de stok naar zijn woonschip te drijven V echter smeet zijn fiets naar me vrouw Eggink nam haar de pikhaak af en ging haar hiermee te lijf totdat de buren ingrepen „ Ik weet dal - ''- "-'¦-' to * ''_ ' weinig kon uitrichten " zei Clara Eggink ons Maar dat de G,G,D de man niet eerder in een inrichting heeft geplaatst vind ik een onverant woordelijk verzuim " Hein Jordans verlaat Haagse toonkunst Het bestuur van de afdeling ' s-Gravenhage en omstreken van de maatschappij tot bevordering der toonkunst heeft de heer Hein Jordans te Vug-ht op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag als directeur der afdeling verleend De heer Iscar Aribo uit Leiden is voor het volgende seizoen bereid ge vonden de voorbereiding en de lei ding van de uitvoering van Verdi's Requiem op 8 december 1959 en van Bach's Mattheus Passion op 2 april op zich te nemen Advertentie In één nacht Uw handen pf érzaBm 8un balm f Vervolg van pagina 1 Sultan Hamid II van Pontlanak die onlangs werd vrijgelaten sprak hij dagelijks Met mr Lips die einde 1957 uit Indonesië wegging heeft hij tot die tvjd steeds vrü kunnen praten Dit betekende een enorme steun voor hem In het begin was ht wel erg neer slachtig geweest en vooral Jung schlSgers dood waarvan hij in de gevangenis hoorde had hem erg te neer gedrukt Maar hi.j had altijd het gevoel gehad dat hij binnen af zienbare tijd zou worden vrijgela ten HU wist dat hü op veel sympa thie van Nederlandse zijde kon re kenen Ze vergeten me niet " dacht hy steeds weer en dit vooral hield hem staande Hij heeft de moed dan ook nooit laten zakken Anders zou hü er ook zeker nooit zo jeugdig en opgeruimd hebben uitgezien als hij nu doet Zyn gelaat vertoont geen sporen van bitterheid Hoewel Schmidt in de gevangenis niet mocht werken omdat hij zo lang de raad van beroep geen uit spraak had gedaan blijkbaar als arrestant werd beschouwd had hij genoeg afleiding Hü mocht de over zeese editie van de Nieuwe Rotter damse Courant lezen hoewel hem na december 1957 buitenlandse bla den werden onthouden Maar hij had de beschikking over boeken mocht brieven ontvangen en schrij ven HU voerde een uitvoerige corres pondentie met zijn zoon in Austra lië die hem onlangs met het be richt over de geboorte van een klein kind verblUdde Hij kreeg ook veel post van vrienden en sympatlseren den in Nederland De laatste tijd kon hij zoveel paketjes krijgen als hij maar wilde Over het algemeen kreeg hü de Indruk beter dan an dere gevangenen te worden behan deld Ze hebben me verwend " zei hij lachend Blijkbaar was men ook van Indonesische zijde overtuigd van zvjn onschuld Toen hvj eenmaal in vrijheid was gesteld heeft Schmidt in een paar uur tijd het land verlaten uit vrees dat de autoriteiten mis schien op het laatste ogenblik nog van gedachten zouden veran deren Hij ging eerst naar Singa pore waar hij enkele dagen bleef en zette toen de reis naar Londen voort Op de vraag hoe belangrijk hij Ne derlands Nieuw Guinea voor de In - stuurde ook nog een witte gebor duurde rok in De drie winnaressen kregen een oorkonde en medailles Foto Hartman DOOR DE LUIDSPREKER Ie rondreis door het Caraibisdhe ge 7,00 Wed door ds G D van Wengen DINSDAG HILVERSUM I — AVRO 18.00 Lichte muz 18.30 V d jeugd 18.45 Dit is leven caus 19.00 Nws 19.10 Act 19.25 Sportpraatje 19.35 Gram 20.00 Lijdensmeditatle 21.00 Strljikork koor en sol 21,55 Pro gramme over kernenergie 22,25 Gram 22,36 Tenor en plano 23,00 Nws 23,16-24,00 Gram TELBVISIEPROGR NTS 20.00 Journ en weeroverz 20.20 Discussie 20.50-22.50 FUpro gramma KNGELAND BBC LIGHT PROGK 12.00 Voordr 12.15 Mrs Dale's Dagb 12.30 Nws en orgelspel 13.00 Nws 7,10 Gym 7.20 Gram VPRO 7.50 Dagopening AVRO 8.00 Nws 8.15 Pianospel 8,30 Gram 9.00 Gym 9.10 V d vrouw 9.15 Gram 9,35 Waterst 9.40 Morgenwijding 9,55 Boekbe&pr 10.00 Gram 10.50 V d kleuters 11,00 Orgel en zang ll.lS V d zieken 12.00 Lichte muz 12,20 De toekomst vati de griendcul tuiur 12,30 Land - en tu'inb meded 12.33 Dansmuz 13.00 Nws 13.15 Me ded en gram 13,25 Lichte muz 13..Ï5 Beursber 14,00 Gram 14,40 V d kind 15.00 V d vrouw 15.30 Strijktrio 16,00 Alaska Highway caus 16,05 Gram 16.30 V d jeugd 17,20 De dierenwereld en wij caus 17,30 AmateBrsprogr 18.00 Nws Gram-T^To n"iL -°=' »« „ h =¦-> i^m 1S,1S IPlanospel 18.30 Jeu.gdfanfare g ^™' „^ Om u w Nwo ' A'^ 1S,55 Paris vous parte 19.00 V d v h w^Ji^'ii ^ J ^ '• li ^*" kind 19.05 Alles op één kaart io.OO Js ^- Nws i?^Ofl ' n»n,m'?r ni ^ Nws 20,05 Gevar miiz 20,i;5 De ge - Rm n ^ i ' i ^- Dansmuz Om kooide vogel hoorsp • 21.,35 Journ Nws ^„"^ M ^ Dale^s'"Da^h'"'{?-4.'or *' 21,50 Gram 22.35 Filmpraatje 22,50 ^ St ^-," Vr P^lnlSS ^ is Ji It ° Gram 23.00 Nws 23,15 Koerken v «?.«'• 181 = Pianospel 18.30 Nws New York 23,31-24,00 Muz caus en gevar progr 19.45 Hoorsp 20.00 Journ 20,25 Sport 20,30 Nws en hoorsp 21.00 Hoorsp 21.30 Nws en HILVERSUM II — KRO 7.00 gevar muz 22,30 Nws en kiankb Nws 7.15 Gram 7,30 V d jeugd 23,00 Gram 23,30 Nws 23,40 Ge - 7,40 Gram 7,46 Morgengebed en var progr 0.30 Nws en amus muz Ut kal 8,00 Nïvs 8,15 Gram 8,50 0,o5-1.00 Nws V d huisvrouw 9,40 Schoolradlo 10,00 V d kleuters 10.15 Llchtba BEIISSEL ken 10.30 Gram 11.00 V d vrouw 12.00 Gram 12.15 Pianospel - 12 30 11.30 Gram 11.50 Alis de ziele Weerber 12.34 Pianospel - ' 12 65 luistert 12.00 Mlddagklok-noodklok Koersen 13.00 Nws 13 11 Gram - 12.03 Gram 12.30 Land - en tuinb 14.30 Jezus oratorium 16 00 Koer - meded 12.33 Tenor en orgel 12.50 sen 16.02 Gram 16.30 Symt-ork - Act 13.00 Nws 13,15 Zonnewijzer 17,00 Nws 17,10 Planoduo - 17 45 13,20 Gram 13.30 Idem 14,05 Bockbespr 18,00 V d jeugd - 1830 Sohoolradio 14.35 Wl ] vrouwen van V d » ld 19.00 Nws - 19 30 Relsver - het land 14.45 Hoorn en plano haal 19.40 Gram 19.50 Caus - 20 00 15.15 Gram 15.50 Gram 16.00 V d V d vrouw 21.00 Omr ork ' en so - zieken 16.30 Ziekenlof 17.00 V d Uste 22,00 Nws - 22 15 Viool'en pla - Jeugd 17,40 Bei Beursber 17,46 Muzika no 22,55 Nws 23,00 V d zeelieden >^**»^^ ^ ^^^^»» beetje onzeker was vond zij buitensporigheid hoe gering ook niet wenselijk Zij keek er met verliefde blikken naar Wat zou dat niet mooi staan op haar glanzende zwarte blad met het licht-lila theestel dat zij gebruikte wanneer zij in haar eigen kamer thee zette Zü aarzelde maar het zou toch geen kwaad kunnen als zy eens naar de prüs vroeg Dus ging zij naar binnen Goedenmiddag Ik heb wel belangstel ling voor die theepot die u voor het raam heeft staan Wat kost die Het mannetje dat haar over ztJn brille glazen aankeek leek zelf wel een stukje an tiek dacht zü Van hem mocht ook wel eens stof worden afgenomen Ah juist Een aardig stuk Davenport Ik zal het u even laten zien Puntgaaf Eenecht stukje Kan men er ook goed mee schenken?vroeg Pauline terwijl haar handen liefko zend langs de zachte rondingen gingen Schenken Was het uw bedoeling het tegaan gebruiken Hij keek haar ongelovigaan Oh ja Ik houd er niet van o mmooiedingen achter glas te zetten maar om ze tegebruiken en er volledig plezier van te heb ben Maar het zou kunnen breken Dan zou ik het laten reapreren en hetachter glas zetten Hij schudde het hoofd Dit was een wer kelijk al te lichtzinnige opvatting Het potje zal heel goed schenken maarhet is jammer om het breken van een echtstukje Davenport te riskeren Wat kost het Ongeveer ƒ 75 - Daar zij er geen idee van had of hij haar overvroeg of niet trachtte zü een intelligent gezicht te zetten Zij bekeek het potje zorg vuldig maar in haar binnenste wist zij dat zij verloren was Dit kon ztJ zich niet laten ontgaan Terwijl zij geld te voorschijn haal de en de winkelier het potje inpakte kwam er een hoor de winkel binnen Pauline her kende de heer Gatting Wordt vervolgd was het of zij een steek kreeg door het be sef dat hij er zo dodelijk vermoeid uitzag Wat was zij toch een dwaas dacht zij Zo als Mark het zou noemen een warnet van emoties Boven zijn oor kon zij in zijn glad de haar twee of drie grijze haren zien en in profiel gezien leek zijn gezicht mager Se dert de dood van zijn vader had hij een grote verantwoordelijkheid gedragen Hij was sterk maar gedurende vier maanden had hij dagen van dertien uur gemaakt afgescheiden nog van de innerlijke spanningen en moei lijkheden van het conflict waarin zij verwik keld waren geweest Niemand kon ongestraft een dergelijke opeenstapeling van lasten ver dragen Ik geloof niet dat ik vanavond veel waard zal zijn Pauline Zou jij willen proberen dit hoofdstuk af te maken Het is alleen maar een kwestie van reconstructie van het ongeval uit het rapport van de gids Zie eens wat je er aan kunt doen dan zullen we het morgen samen wel doornemen Mijn hoofd lijkt wel een blok hout Ik geloof dat ik maar even de frisse lucht in zal gaan in de hoop er een beetje leven in te krijgen " Toen zij hem verliet zat hij echter nog voor zijn bureau alsof de inspanning om zich te bewegen teveel voor hem was Pauline bleef voor een antiekwinkeltje staan en keek naar een kleine zwarte thee pot met rijkgekleurde boeketjes Die had haar aandacht getrokken toen ztj er een uur geleden voorbij gekomen was en de gehele tijd dat zij bij de kapper gezeten had had dat theepotje haar op een verleidelijke ma nier voor ogen gezweefd De zachtgebogen tuit en de ronde vorm van het potje zelf wa ren al aantrekkelijk genoeg maar het rose en blauw en groen van de bloemen gloeide met een magische bekoring tegen de zwarte achtergrond alsof er licht in opgesloten zat en had haar volkomen ingepalmd Zij had er geen idee van wat voor soort maaksel het was het leek op niets wat zij ooit had ge zien Maar zij was er zeker van dat het niet goedkoop zou zijn en met het oog op het feit dat zij binnenkort van werkgever zou veranderen en de toekomst dus nog een donesiërs achtte barstte Schmidt Ini lachen uit „ Als Soekarno ooit Nieuw-Guinea krijgt gaat hij dood van schrik " zei hij „ De Indonesiërs geloven kennelijk dat Nieu Guinea het beloofde land is Zij schijnen te denken dat het land zo rijk en welvarend is dat zij hele maal niet meer hoeven te werken " De heer Schmidt heeft nog geen tijd gehad om toekomstplannen te maken Hü wil echter in Neder land werken Hij heeft 33 jaar bui ten ons land gewoond z^jn actieve nilitaire loopbaan duurde van 1919 ot 1951 Zijn laatste functie was majoor bU het KNIL In 1940 is hij voor het laatst In ons land geweest waar hü nog te gen de Duitsers heeft gevochten Na de oorlog heeft hij de mess van de Indonesische luchtvaartmaatschap pij Garoeda beheerd waarna hij zich in 1952 als makelaar in onroe rende goederen in Bandoeng vestig de In 1953 werd hij als tweede verdachte in de zaak JungschlS ger gearresteerd De heer Schmidt heeft geen familie in Nederland wel een zoon in Australië Hij is in 1934 van zijn vrrouw gescheiden Motivering arrest hof van appèl De president van het hof van ap pèl te Djakarta R Tjitro Soedibio heeft vandaag medegedeeld dat de levenslange gevangenisstraf van de ex-K.N.I.iL,-kapitein Schmidt is ge wijzigd nadat het hof tot de conclu sie gekomen was dat het op de eer ste en tweede - plaats in de dagvaar diging tenlaste gelegde nl hulpver lening aan de vijand en aanvallen tegen regering en staat niet was be wezen Wel bewezen achtte het hol punt drie van dagvaarding lidmaatschap van buiten de wet gestelde organisa ties De Indonesische strafwet stelt hierop een maximum-straf van 6 jaar gevangenis De doodstraf die op de punten een en twee gesteld is komt te vervallen door het niet bewe zen verklaren van dit deel der ten lastelegging Voorts heeft het hot van appèl Schmidt ontslagen van de hem opge legde verplichting tot betaling van de kosten van liet beding voor wat betreft het deel van de tenlasteleg ging waaraan hij onschuldig is Wel zal Schmidt de kosten moeten dragen van het tegen hem ingestelde onder zoek Op p één uitzondering na was het zaterdagavondprogramma van de KRO naar onze mening heel erg magertjes En die uitzondering was dan nog van buitenlandse makelij Het nauwelijks een half uur durende filmpje van Alfred Hitchcock bracht nl aanzienlijk meer en bijzonder spannend amusement dan de andere programma-onderdelen tezamen Emile Lopez en Jan de Cler pre senteerden opnieuw hun programma „ Blijf er niet voor thuis " en wel voor de laatste keer Het klinkt misschien ietwat hard maar het spijt ons niet Daarna kregen we de onderhouden de thriller „ Angst " van Hitchcock te zien opnieuw met een verrassend einde en het muzikale programma Changeant " waarin de Weense IDrie Gloria's en de Zingende Violen onder leiding van Guus Jansen het meest op de voorgrond traden Vooral de violen bevielen ons goed VOOR OOQ De t.v.-uitzending 1 is vanavond aan j ' 1 ' T 7 de NCRV met 1 ^ V » om 20.20 uur i -^ • » • Attentie feiten I ' en gebeurtenis sen die de aandacht waard zijn om 21.05 uur Halen en brengen een documentaire over het vrachtver voer De bestelling van u brengt het vervoer de besteldienst in be weging en aan dit onderwerp be steedt de NCRV aandacht Om 21.25 uur komt Pi '^- rheffer met Pas geperst Teddy Scholten en de dagsluiting houdt ds Langstraat uit Arnhem EN OOR Radio Een avond met enkele rubrie ken van de VARA als Ar - tiestencafé om 20.30 u Ether forum 21 uur en Marimba 21.40 en om 22.30 uur Monique Haas aan de piano met de kindersuite van Florent Schmidt en Sonate in D van W A Mozart Alles H I H II NCRV brengt om 20.30 uur het slot van David Copperfield en om 22.15 uur een interessant program ma onder de titel Plagiaat of niet beschouwingen over willekeurige of onwillekeurige gelijkenissen in de muziek Het is deel 4 Van diefstal tot feest der herirmering Om 23.15 uur concoursmuziek 1959 Radio Luxemburg om 22.25 uur 1293 m laat Paljas van Leoncavallo ho ren Brussel Frans 484 m geeft om 20.05 uur nog eens het Eurosongtestival Südwestfunk 363 en 195 m een lite rair programma „ Wo bliebt ' Jas positieve Een antwoord van tijd genoten over moderne letteren Advertentie y * RAADSEL xvxvxy »-» EEN LEPELTJE IS UU LEPELTJE MAAR WAT IS EEN ÉCHT KOFFIE UPELTJ E Oplossing volgt morgen in dit blad 
Maandag 23 maart 1959 - éée aeirgang no 275 UTT?ËCHTSCH NIEUW sbiain 72011 De Heer en Mevrouw TROMP-FLXERINGA geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun kleinzoon MICHEL HYLKE Utrecht 23 maart 1959 Stadionlaan 79 Een BAD en een gasgeisertje in goede staat Burg Reiger straat 73 OCCASION V.W ' 35 km 98.000 nieuwe accu en banden nieuw gespoten motorisch prima keuringsrapport aanw Vaste prijs ƒ 3000 N.V Wlert Duprée Hardhoutimport Verlengde Hoogravenseweg 103 tel 15861 Utrecht Prof Dr L H JANSEN HUIDARTS AFWEZIG TOT 8 APRIL Te koop BEDFORD BKSTEL 1956 met glas rondom in on berispeiyke staat tevens luxe Morris Oxford in prima staat te bevragen Kanaalweg 60 tel 30293 Een TROUWJAPON maat 42 geheel compleet Na 7 uur Alb Thijmstraat 6 bis a SOLEX en enkele dames - en herenrywielen in goede staat Rijwielstalling v Rossum Sta tionsplein 4 naast Hotel Ter minus De burgemeester der ge meente Willeskop maakt be kend 1 dat ter voldoening aanartikel 72a in verband metde artikelen 63 en 10 deronteigeningswet een com missie uit GedeputeerdeStaten der Prov Utrecht,bijgestaan door de daar toe door het algemeen l3e stuur aangewezen deskim dige en het hoofd van hetbestuur der gemeente inhet Café „ Buitenlust",Pi ov.weg A 196 te Willes kop zitting zal houden de15e april 1959 te 11.30 uur,teneinde de bezwaren vanbelanghebbende aan tehoren tegen het plan vanonteigening ten name vande Provincie Utrecht voorverbetering van een ge deelte van de provincialeweg 5 Oudevvater — DeMeern in de gemeentenHoenkoop en Willeskop en nodigt belanghebbenden uit om hun bezwaren ter plaatse en ure vermeld mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen dat de stukken bedoeldin het eerste lid van arti kel 12 der onteigenings wet en ter voldoening aanartikel 72a in verband metde bepalingen van de ar tikelen 64 en 12 ter in zage van een ieder wor den nedergelegd ter secre tarie der gemeente van 30 maart 19.i9 totdat decommissie haar werk zaamheden binnen de ge meente heeft volbracht dat het uitgewerkte planvan het gehele werk be doeld in het laatste lidvan artikel 12 van meer genoemde wet voor eenieder ter inzage zal liggenter secretarie der gemeen te Hoenkoop van 30 maart 1959 totdat de commissiehaar werkzaamheden heeftvolbracht Bezwaarschriften zijn vrij gesteld van het recht van zegel De burgemeester van Willeskop F J A M MONCHEN Van particulier aangeb V.W in goede staat Prijs ƒ 775 Har tingstraat 8 na 19 uur Wederom werden w;j ge troffen door een droef verlies nu van onze lieve zorgzame vader behuwd en grootvader broeder zwager en oom SYE VAN WA VEREN Weduwnaar van Henrietta Maria Pietersen in de ouderdom van 70 jaren Utrecht H M van Oort van Waveren G van Oort Den Dolder S van Waveren A M J van Wave-ren-Verschoof Utrecht M E van der Horst van Waveren N van der Hor,st Uithoorn A van Waveren W van Waveren - Hulshof en Icleinkinderen Utrecht G van Waveren Utrecht 21 maart 1959 Zandhofse.straat 24 Geen bezoek aan huis De overledene ligt opge baard in één der rouwka mers aan de Maliesingel 75 Bezoek van 9 tot 17 u De teraardebestelling is bepaald op woensdag 25 maart op d.e 2e Algem Begraafplaats te 11.15 u Vertrek van de rouwka mer af te 11 uur T.V ANTENNES ook voor bui tenland ontvangst worden door ons geleverd en vakkun dig geplaatst lage prijzen Vraag advies en inlichtingen Antenne Installatie Bureau Peter Roelof Droststraat 19 II Utrecht tel 12644 Hartingstraat leegkomend BO VENHUIS 7 kamers enz met afzonderlijk verhuurd bene denhuls plm ƒ 600 Lasten plm ƒ 100 Koopprijs ƒ 18.000 Nader te bevr makelaar T C Roodvoets Donkere Gaard 2 telef 10440 - 61105 2 gebruikte DAMESFIETSEN in goede staat Te bevr Hase broekstraat 21 bis A Metalen KINDERSTOEUIN met tafel en stoel Voor de onge looflijke prys van f 34,75 Al tijd vrijblijvend welkom Ook ' s avonds Nelri Merwedekade 171 bis Utrecht tel 30195 be halve zaterdags Luxe BROMMER Scootermo del als nieuw windscherm etc uiterste prijs ƒ 250 Sies ling en Zn Kindgenshaven 1 A b d Neude Utrecht Te bouwen HELE HUIZEN te De Meem evt met garage ƒ 3d(X — contant en ƒ 125 — per mnd Inl fa Fa Ben Drost & Zn Hasebroekstraat 7 telefoon 31787 Utrecht AUTOPEDS In alle kleuren ƒ 22.50 kinderfietsen ƒ 62.50 ƒ 97.50 UGRO sportfietsen ƒ 145 met dubbele remmen ƒ 158.93 compleet De Nobel stalling Nobelstraat 41 telef 10216 Utrecht Grote keuze in GEBRUIKTE FIETSEN in alle prijzen Da - mes heren ook sport - en kinderfietsen tevens enkele gebruikte bromfietsen De Nobelstallmg Nobelstraat 41 telef 10216 Utrecht Wegens omstandigheden Stan daard SOLEX laatst 1957 in pr St ƒ 190 - en prima zuigen de Excelsior stofzuiger f 25 Brieven no 1-8586 bur UN Riante 4-KAMERFLAT te De Bilt met vrije vestiging be nodigd eigen geld ƒ 7500 Te Bilthoven nog enkele in aan bouw zünde riante woonhuizen op zeer goede stand met vrije vestiging Koopprijs f 27..'i00 v.o.n Ruime hypotheek be schikbaar Te bevr Woning bureau Scherpenzeel Swee linckstraat 2 bis telef 20733 Boosey and Hawkes Emperor Böhm CLARINET prachtig handwerk heel even gebruikt en in toestand als nieuw f 265 in etui Muziek Staffhorst Drieharingstraat desgew ter mijn 4 moderne notenstoelen dres soir en tafel 4 stoelen tafel en dressoir Got dressoir 2 faut 4 stoelen tafel en dressoir Go tiek Boekenkast Mooi da mes schrijfbureautje Poort linnenkastje mahonie Secre taire Engelse dressoir en thee meubel diverse clubjes 2-pers opklapbed 2 en 1 pers bed stellen enz JONKER-VENEMA Springweg 65 tel 24790 ORDE DER SPIRITUELE BROEDERSCHAP UTRECHT Genezingsdienst 25 maart a.s te 20 uur GEB TH VER KRUIS STRAAT 7 TOEGANG VRIJ ATTENTIE Wij leveren u al le meubilair en woningtextiel op gem bt voorwaarden Uw oude meubilair ruilen wy in U slaagt zeker bij Jonker Ve-nema Springweg 65 tel 24790 Solide KANTOORSCHRIJF MACHINE merk AEG in zeer goede staat aangeboden in ruil voor een in goede staat zijnde portable schrijfmachine Te zien na n.m 7 ur p.a Emma laan 11 De Bilt De Edelachtbare Heer Rech ter-Commissaris in het fail lissement van J KRIKKE wonende te Utrecht aan de Merwedekade 232bis heeft bepaald De verificatie-vergadering zal plaatsvinden op dins dag 12 mei 1959 om 9.45 uur in één der lokalenvan het gebouw van deArr Reohtbank te Utrecht De schuldvorderingenmoeten bij de curator zijningediend vóór 26 april 1959 De curator Mr A LOOTEN Maliebaan 82 Utrecht Mooie grijze KINDERWAGEN geheel opvouwbaar ƒ 75 - Mer wedekade 228bis tussen 2 en 5 uur Tel 34562 RASHONDJES Keurige Mal thezerleeuwtjes 7 weken en IVz jaar Prachtig wit dwerg keesje 3 maanden alles klein blijvend en kerngezond Alleen goede tehuizen Snoek A v Leeuwenberghstraat 24 Tuin wijk Inschrijving TYPEN AANVANG 7 en 8 APRIL PITMANSCHOOL Te koop WOONHUIS voor zelf bewoning aan de Kwartelstr prijs ƒ 12.000 Makelaarskant Sijmons Dolata Tolsteegsingel 39 bis Utrecht Telef 25706 TELEVISIE vanaf f 10 per wVooruitbetaling ƒ 145 Ook voorradio uw ad.cs A v Wijnenen Zn Doorn Verkoper A.Velder Beerzestraat 2 bis tel 3 5633 Wegens spoedig vertrek te koopaangeb een vol automatischezig-za ^ NAAIMACHINE Elek.in koffer met lopende garantie Br no 1-8563 bur U.N UNIEK Cassettes tatelgerei van ' n gerenommeerd merk te gen gemakkelijke betalings voorwaarden Inl Postbox no 187 utrecht Compl SLAAPKAMERAMEU BLEMENT met spiraal Te bez Albatrosstraat 8 bis I J Burg Reigerstraat 76 Telefoon 12856 Ruime goed onderhouden MID DENSTANDSWONING m ach teruitgang nabij Wilhelmina park bev o.m kamers en suite 4 slaapkamers w.c gr kelder en vliering per 1 jtiH leeg te aanvaarden behoudens woonvergunning Vraagprijs f 16.500 Makelaarskant Rilk sen en Co Fred Hendrikstr 54 telef 15374 VEILING Not A J J M V lersel zal op vrijdag 3 april a.s publiek verkopen het pand te Utrecht aan de Steenweg 66 Huur ƒ 812,35 per kw Te bezichtigen dinsdags en donderdags van 2 — i uur The American Lunchroom F van Angeren Viestraat 2 In onze keuken is plaats voor LEERLING KOK of GEVORDERD LEERLING Aanmelden dagelijks NAAIMACHINES kopen is een vertrouwenszaak U moet er uw hele leven mee werken Koopt daar waar uw service gegarandeerd is Anker Husq varna Phoenix enz Reparatie van alle merken v Basten's Naaimachinehandel Nieuwe Koekoekstraat 22 Utrecht Tel 27085 Te koop MATCHLESS 500 cc Twin bouwjaar 1950-'51 Zo goed als nieuw valbeu^el ge heel uttgerust zeer snel Des avonds na 7 uur Lombokstr 76 Utrecht Wegens overcompleet 1 HUTS KAMERAMEUBLEMENT be staande uit tafel 4 stoelen dressoir theemeubcl boeken kast plck up kast en radio tegen lage prijs Hugo de Vrieslaan 45 Tuindorp GELDLENING ZAKENMAN vraagt lening tot een bedrag van f 5000 — Hoge rente en aflossing In overleg Br ond no 2-8687 bur U.N Alle kosten met inbe grip van registratie rediten zullen door de verkoper worden vol daan TELEVISIE-ANTENNES Lo pik 2 elementen pracht ont vangst corroslevrij storm vast Spotprijs / 20 Radio Boa Ie Daalsedijk 9 bij tunnel sta tion Telef 19062 Te koop z.g.a.n KINDERWA GEN opvouwbaar event te ruilen voor wandelwagen Bur gemeester V Tuyllkade 69 bis Nadere inKchtingen en biljetten t.k.v genoemde not V lersel Maliesingel 15 Utrecht tel 14614 Aangeb vergrote B.IM toer - met kajuit geh mahonie z.g.a.n tuig stormfok en huik reservetuig met b.b.-motor Archimedes 2Vz pk Alles in zeer goede staat Uiterste prijs ƒ 1500 M G Fetter Pr Bem hardlaan 1 Doorn Telef 03430 - 2193 Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 — Utrecht vraagt ZETTERS Vaklieden die in een modern bedrijf onder goede omstandigheden willen werken worden uitgenodigd persoonlijk of schriftelijk te sollici teren Voor enkele zetters is gele genheid om opgeleid te wor den tot machinezetter DAMESRIJWIEL zo goed als nieuw tevens enige kinderkle ding V Koetsveldstraat 1 bis TE KOOP een groot HERENHUIS met Pegusverwarming in de omgeving van de Biltstraat Zeer geschikt voor kantoor en woning VRAAGPRIJS f 34.000 — Inlichtingen Waltmann & Co Oudegracht 92 Te koop massief eiken BUF FET Spotprijs Hasebroekstr 37 utrecht KREDIETEN t.m ƒ 4000 voor aankoop meubelen en woning textiel Rechtstreeks van fa briek Enorme besparing Soe pele betaling en onder uiter ste geheimhouding Vraagt vrijblijvend inl postbus 1083 Rotterdam Te koop WOONARK Te bevr H J Rolink Hogelanden WZ t.o 65 Utrecht 2-pers Engels LEDIKANT met Pullmann kussens en veren bed kookkachcl met fornuis en pijp wegens overcompleet Alles samen ƒ 25 Zandhofse straat 26 HARDBOARD tegen zeer scherpe prijs Bij houthandel Kwartelstraat 1 hoek Nieuwe Koekoekstraat Telef 22374 Regen - KINDERLEDIKANTJE tesselaan 19 GELD VERDIENEN Prest " uw stomerij Jumper of vest stomen ƒ 1 Mariastraat 45 tel 21221 Amsterd straatweg 245 telef 23810 LLOYD COMBI de Luxe bouwjaar nov 1955 met schulf dak benzine 1-20 km-stand 68.000 Deskundig onderzoek toegestaan ƒ 1850 Telef 17012 TE HUUR SCOOTER Bella Ztindapp laatste bouwjaar verkeert in staat van nieuw Te bevragen Pres Rooseveltweg 97 Thans Is de inschrijving opengesteld voor de binnenliort te bouwen Flatwoningen op het Te koop INVENTARIS van kleine meubelfabriek wegens liquidatie aangeboden in ge heel of per stuk o.a schuur bandmachine met roltafel en afzuiger verdere machines kl maat o.a 2 schuurmachines 1 fraisbank ook pennen een lintzaag 37 cm diameter cirkel zaag gecombineerd met vlak bank lang gatboord gecombi neerd met schuur - en siijpkop exhauster Alles bedrijfsklaar met motor en schakelaar en bijbehorende onderdelen een nieuwe elektrische installatie met schakel en verdeelkast 8 groep krachtstroom kleine pers meubelmakers werkban ken en 8 m3 beendroog hout voor ieder aann bod In be drijf te zien Br no 1-8564 bur UN of telef 16007 1 2-deIige KINDERWAGEN 1 wieg 1 gasfornuis 1 6-armige llchtkroon Lijsterstraat 2 ] bis Half-Engelse KINDERWAGEN prima staat met matrasje blauw-wit met rem Bok met wringer Erres Cornetstr 12 Dameszomermantel gabardine regenmantei zomerjapon bijna nieuw mt 46 goed spelende Philips RADIO Mutsaerts kin derwagen billijke prijs Br no 1-8442 bur UN Prima stand dichtbij de stad ELKE FLAT BEVAT 4 of 5 liamers hall badkamer of doucheruimte moderne keulten balkon bergruimte enz HUURPEIJS f 185 — PER MAAND a,t Ingezetenen of zü die hun werkkring in de stad Utrecht hebben genieten de voorkeur Inlichtingen verstrekt WINKEL-WOONHUIS met af zonderlijke bovenwoning Pri ma stand wijk Wittevrouwen Winkel-woonhuis eind april leeg te aanvaarden Zeer ge schikt voor zuivel - en vishan del Huur bovenwoning f 500 per Jaar Koopsom f 26.000 Br no 1-8439 bur UN Te koop groot HOEKHUIS met cv waarbij flinke werkplaats zeer geschikt voor kleine ga rage Vrij uitzicht Br no 1-8456 bur UN Wegens omstandigheden een zeer mooie cocker SPANIEL reu met stamboom kleur oranje Te bevr Diependaalse weg 16 Maarssen Makelaarskantoor ROODVOETS Een WOONHUIS voor klein gezin met een geheel vrij uit zicht op water te Utrecht met voortuintje achterom en flin ke tuin Koopprijs ƒ 13.000 — Br no 1-8573 bur U.N DONKERE GAARD 2 TEL 10440—61105 te Utrecht Te koop wegens vertr SOLEX de Luxe 56-57 met windscherm en chroombeugel f 165 Solex 1956 ƒ 115 Bedford bestel met zijruiten ƒ 275 autoped ƒ 750 Nooitgedacht 34 Zeist tot 20 woorden < 2 - K&EIMTJES FIAT IIOO 1956-'57 Fiat 1400 1952 Renault Dauphine ' 56 DKW 3'6 ' 56 Peugeot 203 ' 54 Peugeot 203 ' 53 Citroen nor maal ' 55 Renault Frégate ' 54 Ford Taunus Station Car ' 56 DKW Station Car ' 53 Ford Thames ' 58 Ford Thames ' 56 bestel met zijruiten Opel 400 kilo ' 63 Goliath zeer geschikt voor bloemenhandel ' 83 Ford son 258 kilo " 51 2 Scooters Wabo 150 cc I95B Scooter Gog go 200 cc GARAGE STOUT JESDIJK Mgr v d Wetering straat 69 71 Utrecht Telef 19052 en 10342 Bovag garantie anwuietea en inniUwu elk woord meer f 0.1 0 2 BENEDENWONINGEN met 2 afzonderlijke bovenwonin gen te Utrecht met een huur opbrengst van ƒ 1788,80 per jaar Vraagprijs f 14.250 - Br no 1-8574 bur U.N l^e fcooip ivtmsétmé&Oi Wt kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prVis Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht NSU met zijspan 1954 Ook af zonderlfjlt te koop BMW 250 ec 1952 DKW-autootje 2 zitter 1940 Goggo Scooter 1950 Ama liastraat 34 telefoon 35730 UITKNIPPEN EN BEWAREN Het adres in Utrecht waar u prettig de mooiste en toch de goedkoopste nieuwe en ge bruikte meubels koopt is Meu belopslag Gebouw de Zon Pie tenkerkEot 81 telet SSOfS Stevige JOPPER maat 4!l-,ï0 rugzak leren aktentas draagb bestel - Te koop aaqgeb zeer voordelig SKODA ONDERDELEN alles l^gtfMtt Tele & 0!|0 » Wm NAAIMACHINES Schenk dan Luttmer uw vertrouwen en koop een Kavser die ooH tricot verstelt met twee naalden te geltik Priis f 391 voor ' t com plete luxe elektr model Inruil tegen hoge prMs en betaling In overleg Vraag vri,ibHivende demonstratie bij Luttmer Eli sabethstraat 12 Utrecht bl het Vredenburg Telef K 30 - 19383 NEDERLANDS STUDENTENORKEST Vers HONDENVLEES Nu vers hondenvlees in diepvries ook voor de poes Bevat o.a vlees vitaminen en kalk zo voor ge bruik gereed 55 cent p 500 gr Speciaalzaak Wammes Leid seveer 23 tegenover Rutex ca fetaria utrecht Tel 12078 Gro te sortering hondensportarti kelen Het Nederlands Studentenorkest heeft onlangs een succesvolle tournee afge sloten Dit jaar werd onder leiding van Jan Brussen een bedrag van ruim f 14.000 — bijeen gespeeld waarvan het Nederlands Studenten Sanatorium en i het Universitair Asyl Fonds elk f 7.000 — ontvangen De overdracht hiervan is 14 maart j.l met enige feestelijkheid te Laren N.H geschied * GRANIETWERKEN Aanrech ten douchebakken In alle ma ten Gaat u naar Maarschalker weerd Met zijn 45-lartge erva ring Om uw oude gootsteen weer als nieuw te maken Bil lijke prijzen Gansstraat 181 telef 15327 Ruil uw oude autobanden in voor nieuwe Micheldn Vrede steyn Continental General Puüda of een ander merk Vis ser's BANDENHUIS v Eg mon/tkade 4 telef 19759 Uit balanceren en montage gratis Hier ziet U enkele musici-studenten tijdens één der repetitie-pauzes in gesprek met de ' dirigent Jan Brussen Het zijn v.l.n.r Herman Folmer - Aart Gisolf - Miente Boersma - l Floris Zuidema - Hans Haeck - Dick Schuursma - Jan Brussen en Tyo Bierman Na een inspannende en vermoeiende repetitie weten deze jongelui een sigaar dubbel en dwars te waarderen Sigaren roken is meer dan genieten een sigaar ontspant en inspi reert tegelijk Daarom ziet U tegenwoordig steeds méér mannen - jong en oud - sigaren roken En U Oók al aan de sigaar Rook met smaax Rook sigaren Rook rriet vérstand MEISJES gevr voor licht en schoon montagewerk Inlich tingen o £ melden dagelijks tot 5.30 uur bij de Technische In dustrie A C Koot Oude Gracht 84 tegenover Rem brandt-theater Aangeb centrum ZEIST vrij benedenhuis 3 kamers voor en achtertuin schuur voor 2 kamerflat te Utrecht omgev centrum of Wilhelminapark Br no 1-8468 bur UN MISS ERICA Psychoraetriate Singelstr 17 bis Utrecht Toe komstvoorspelling Geheimh verzekerd Spreekuur van 2 tot 9 uur maandag t.m zaterdag Telef 16927 P^ts*>né^l,9mngeii>90m HEER 36 jaar zoekt voor hem en zijn luxe wagen 3 è 4 da gen in de week werk tegen billijke vergoeding Br no 1-8467 bur U.N GRAMIMOFOONPLATEN te koop gevr Gave exemplaren 33V3 en 45 toeren In elk genre en aantal Vlotte afwikkeling Correct " Zaagmolenstr 104 Rotterdam Telef 01800 - 48239 Aangeb HEEL HUIS omgev Tolsteeg kamer en suite keu ken zolder 3 slaapkamers 1 met V.W en balkon voor - en achtertuin huur ƒ 11.65 Gevr klein heel huis of 3-kamerflat liefst omgeving Lod Napo leonplantsoen of Hoograven Br no 1-8436 bur UN Aangeb BOVENHUIS 6 ka mers keuken balkon omtrek Wittevrouwen Gevr klein vrij benedenhuis Br no 1-B434 bur UN Timmer - metsel - en ONDER HOUDSWERK board en acous tische plafonds Fa G van Veenendaal en Zn Anth Mat thaeuslaan 4 4 b Utreolit Tel 20262 NAAISTERS en leerlingen ge vraagd Confectie industrie K.Bos Laurens Reaalstraat 12 bij de Leidsekade Te koop gevr AUTO'S zowel loop als sloop Belt u even tel 35479 Schoenerstraat 30 Utr Het beste adres van Groot Utrecht voor zolder - kelder en winkelopruiming Geeft al leen JOOP DE LOR de hoogste waarde Haverstraat 40 Utr Telef 25627 BIJVERDIENSTE Inhchtinger Postbus 148 Haarlem Uw televisie of radio DEFECT Wij helpen direct Radio Mo dern Smaragdhof 6-II telet 10834 Voor reparatie van NAALD HAKJES belt u even I788II fl J v d Brul & Zn Gediplom schoenherstellers Kapelstraat 21 23 zijstraat Biltstraat Telef 17880 Ie klas werkkrachten die een aantrekkeltik salaris willen verdienen krijgen juist In ons bedrijf waar uitsluitend het beste genre damesbovenkle ding wordt vervaardigd een zeer goede gelegenheid hier toe Momenteel kunnen wij nog plaatsen enige prima NAAI STERS handafwerksters Da gelijks gelegenheid tot aanm Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Ingang Schalkwijkstr Utr HUURINCASSO gevr door be kend makelaarskantoor te Utr Weekwoningen 3V2 % maand woningen 2'/4 % Afrekening in het begin van iedere maand Referenties aanwezig Br no 1-8583 bur UN FIAT 600 1956 of Lloyd Br met prijsopg no 1-8485 bur UN NAAISTER biedt zich aan voor verstel en ook nieuw naaiwerk Adres Kenaustraat 31 mevr Versteeg T.V.-TOESTEL 43 of 53 cm moet als nieuw zijn niet ouder dan 1!)53 eventueel demonstra - tie toestel Br met volledige omschrijving en uiterste prijs contant no 1-8478 bur UN VLEUTEN—DE BILT of Utr Geboden te Vleuten vrij huis met 4 kamers douchecel voor en achtertuin Br aan G van Harselaar Jiilianalaan 62 Vleuten MATRASSEN Reparaties bij vullen met de prima Java ka pok Overtrekken linnen da masten Ook veren bedden ' s Morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd ba kende adres w Uljee Gant straat 44 telef 23986 Wij hebben prettig schoon afwisselend en behoorlijk be taald werk voor nette MEIS JES en jonge vrouwen Wa rendorf-Papier Oude Gracht 334 utrecht Ter overname gevraagd blank BUREAU Br no 1-8457 bur UN Ambt.wed m.I zoekt plaats in HUISHOUDING by heer al leen middenstand n.h met hulp voor ruw werk liefst Utrecht of omgeving Br no 1-8517 bur UN DAMESKAPSALON H A Deun Permanent centrale Specialiteit in alle permanenl-systemen Afd kleurspoelingen Schoonheidssalon Cedipl speciaiisle A'DAMSESTRAATWEG 303 TELEFOON 19767 De voorjaarscollectie ig gereed Te koop gevr tegen hoge prijs mahonie of noten STOELEN canapé armstoel ronde tafel alles ook afzonderlijk stoffe ring mag stuk zijn Br no 1-8440 bur UN Nette HUISHOUDSTER gevr boven 30 Jaar kost en inwo ning en kleine vergoeding Br no 1-8466 bur UN Vanaf f 1 50 per week AD VERMEULEN gediplom hor loger Westerkade 16 tel SSIll Alle bekende merkhorloges op lermijnbetallng I laar sctirlf lelijke garantie Geen rente Seen kosten Koekoek klokken pendules gouden ringen vanaf f 2 per week GROTE KEUZE Gevr STENENBIKKERS Loon ƒ 10 per 1000 Aanm op het werk Sypesteinkazerne aan de Croeselaan bij fa C J Hen driks WERKSTER gevr Maandag - woensdag - vrijdag en zater dagmorgen Aanm Regentes selaan 19 na 8 uur EXCLUSIEVE JAPONNEN VQic(uiillev«)rbII | veest ZOMERHUISJE voor 2 pers Besproken van 25 juli tot 8 aug è ƒ 25 p.w Doorn De Bonte Vlucht Br no 1-8458 bur UN en PAKJES in prüzen van Artikelen voor uw HYQIKNÏ Prilskrant wordt na aanvraag In blanco couvert toege2onden Postz insluiten Afd Centrale Verkooo Postbus 602 Haarlem ƒ 24.75 - ƒ 89 - Rokken - Vesten - Blouses N.V Cemsto vraagt ECHT PAAR of 2 schoonmaaksters,voor dagelijks onderhoud vanhet schoolgebouw in de bin nenstad Aanm Veemarktplein 5 Utrecht In klein gezin in Tuindorp Utrecht net zelfst MEISJE gevr voor halve dagen v.g.g.v ongeveer 18 jaar Br no 1-8484 bur UN 7 « hwiai aamgéboaea A STOMP Magnetiseur psy chometrist Hub Duyfhuysstr 21 Consult maandag - dins dag en donderdagavond van 7 9 uur en vol gens afspraak ^ KLEINBEHUISDEN Laat o * spiraal vermaken tot opklap * bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las W-richting Lauwerecht v d Berg Lauwerecht 3 Telef 153111 MODEHUIS Aangeb op eerste stand in rustig beschaafd milieu voor heer mooie SUITE met prima pension en algehele verzor ging Gedacht wordt aan hoofdambtenaar of dergelijke die een goed „ thuis " zoekt Br no 1-8481 bur UN „ CORA " Huis te WEESP bevattende Engelse kamer gang keuken met 4 slaapkamers douchecel enz voor en achtertuin Ge vraagd huis te Utrecht of om geving Br no 1-8572 bur U.N LIJNMARKX 16 BENEDENHUIS Gruttostraat bev 3 kamers keuken grote tuin schuur kolenhok voor groter Br no 1-8570 bur U N voor de elegante vrouw Gevr BAKKERSLEERLING Bakkerij Brandenburg Bilder dijklaan 116 Bilthoven Telef 2285 UW PANTALON te lang K kort of te breed Wij verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg "• nog voor de Bev erstraat HOEST UW KIND Natter mann's Melrosum Porte help ' lost taal sltjm op smaakt goes F lacon f 2 bij elke drogist _ BRUIDSHOEDEN bruldskap les sluiers Alléén het «"«' t nieuwste Onbeperkte keuïe en veel goedkoper dan ^ denkt t orié Oude Graeht tg KANTOORLOKALEN te huur Centrum stad Aanvaarding na overleg Br no 1-8470 bur UN Gevr flinke WERKStER Aan melden P Potterstraat 25 Si««$èn THUISWERK gevr door echt paar z.k onverschillig wat en werk gevr door jongeman voor de hele zaterdag Br no 1-8540 bur UN A.V.D AUTOVERHUUR Zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook Volkswagenbusjes All-risk verzekerd Van ' s-Gra vesandestraat 25 a Utrecht Telef 18506 b g g 14882 Voor direct enkele nette MEIS JES gevr Wasserij schoonho ven Vleutenseweg 40 Voor goede mondelinge lessen naar LERARENCENTRALE Talen steno typen alle asso - ciatie examens middenstands examen enz Inlichtingen Nas saustraat 36 Utrecht Oudwijk Telef 16037 Biedt zich aan nette SCHIL DER-AUTOSPUITER van goe de getuigen voorzien Br no 1-8444 bur UN HEER 59 jr zoekt per 1 april a.s lichte en eenvoudige ad ministratieve werkzaamheden geen typewerk Br aan W A Muijsert Oude Gracht 60 bis Utrecht i.-i --»- ¦;¦--,¦ - ' ^ —^ —-— LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km inclusief benzine Chevrolet bestelauto's 20 et per km Lington's Auto verhuurbedrijf Loeff Berch makerstraat 11 telef 10855 en 61320 BIJLESSEN aangeb in En gels geschiedenis Grieks en Latijn door student f 4 per u Br no 1-8577 bur UN en 132 _„„ ü P C UTR PEDICURE CEN TRALE Uniek door haar bui tendienst Bel " 5851 en wl ] kv men bij u aan huls uw voej ™ behandelen Oudeee1nlaan_J *_ Gevr een HULP in de HUIS HOUDING die zelfstandig kanwerken in gezin van 3 volwpersonen Aanbieding tussen 4 5 of 7-8 uur W de Zwijger-s traat 19 Utrecht PersoRieel smvrttttmit DANSLES Privé en kleine clubjes - dagelijks na atspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 tel 10301 3 Gevr nette WERKSTER 3x per week Mevr v Aken Oude Kerkstraat 1 b ZALEN te huur van 20-300 per sonen Huize Wildschut Kr Nieuwe Gracht 48 telef 16079 MR WILLY KRUIS Astroloog Occultist Voorlichtini over n » lot en leven ieder gewenst advies Spreekuren 2-9 ""¦' 48 Obrechtstraat 48 U trecht ^ Voor FINANCIERING "»?• AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BHOM MF.RS enz naar Ass-kantoor C M Willens Mariahoek Zl Utrecht Telef 13471 en 2m" Alle verzekeringen Handige nette MEISJES die een goed loon willen verdie nen in een prettige kameraad schappelijke sfeer kunnen zich bij ons aanmelden als leerling of aank MACHInestiksteb of leerling strijkster Onze gunstige prestatiebeloning blerii goede vooruitzichten Kom eens met ons praten C V vorst % Co's Confeetiebedrijt Oude Gracht 187 Utrecht ' s Avonds tussen 7 en 8 uur Jullanaweg 371 Hoograven WiMÜngïBU 10 RIJLESSEN è 60 min voor ƒ 47.50 door gediplom instruc teurs in nieuwe Opeis Rekord Theorie halen en brengen gra tis Erkende bondsrijschoot Combi " telef 35334 utrecht DANSLES - Prlvélessen en kleine clubjes né afspraak Dansschool Wildschut Krom me Nieuwe Gracht 48 telef 16079 f e ha«w a«w««94 ¦ Jong echtpaar zoekt KAMERS ongcmeub of gestoff Br no 1-8465 bur UN A.s jong echtpaar zoekt onge meub KAMERS met keuken Br no 1-8448 bur UN NERGENS VOORDSUGM Voor stomen een "" S"'?.^kostuum f 2.95 regenlas / «."^ taonnnen f I 95 rok of biotise f 1.25 Chem Wasserij en ververi ] üppelschnten Bouwaw ' 15 telef 20692 „^ ExpediliebertrIJf DE LÖlf *'' Neude S.S Sfi Telef 17605 ver h..,/.„....r jn=p„rleri k »"'"' P.annvervoe Aangeboden ruime 4 KAMER.BBNEDENFLAT met tuift eibox omgeving Ridderplant soen met blijvend vrij uit zicht tegen aantrekkelijkehuurprijs Gevr groter huur huis in Utrecht of naaste om trek op behoorlijke stand voorgezin van 6 personen Br no 1 8585 bur UN Gevr HUISH HULP btj echt paar met baby Werktijden In overleg W Barentzstraat 63 Aanm na 7 uur ¦ Mv^ssen Dame vraagt tegen 1 mei te huur l gestoff ZITKAMER en slaapkamer Liefst met pen sion Goede stand Br no 1-8441 bur UN i^jm ^ Speciale paasreclame voor al uw STOOMGOEDEREN Kostuums mantelkostuums f2.50 iaponnen f 1 - iumpers f 0.95 Gratis halen en bren gen Van de Berg St Jansho Op ons atelier kan geplaatst worden enige geroutineerde NAAISTERS en aank naai ster en een leerling Aanm elke werkdag van 9-12 en van 2 5 uur en ' s avonds van 7-9 u Fa L Christ Wolter Heukels laan 7 Secret?rr':se vrnagt tp hu'n rusti.tïe onqemeub ZIT - en verhiiiziriuen speciale afhaal en radio grote zinken wasteil en SLAAPKAMER str waterwasketel Br no 1-8687 bur I stookgelegenh en keukentje VJS Br no 1-8437 bvag UN gcii vaii ue neig ci jausiio - speciale arnaai - en Z»»Aè venstraat 27 telef 23S76 Vleu - dienst wy garanderen go *'*" tenseweg 27 telet ^ 83396 1 service en bUUJke pJi^t ^- Prot Chr VGLO-school Onyx weg 3 Utrecht Gevr een nette WFn'''*^TFR voor h-^t srboni r.evr ¦^'^ t i\Tï''"^srE in klein ge houden van het schoolgebouw zin t Bilthoven intern of exInl en aanm bij het hoofd j tern Leeftijd 18 tot 25 jaarder school H Kroon Oude - Mevr Muller telet K 3402 ¦ geinlaau M HQ.ogr8veD)i J4241i 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 23 maart 1959 - 66e jaargang no 275 THUIS UIT Sparta 26 16 8 2 40 64-23 13 11 2 0 39—11 2 ' 13 a 6 2 25—12 Ifi Rapid JC 26 15 5 6 35 50-31 13 10 2 1 37—16 22 13 5 3 5 13—14 13 Feijenoord 26 15 4 7 34 69-3li 13 10 2 1 38—10 22 13 5 2 6 31—26 12 DOS 26 14 5 7 33 69-3i 1 13 8 2 3 49—21 li 13 6 3 4 20—17 Mi Fortuna'54 26 13 6 7 32 42-3ii 13 8 1 4 28—23 1 ' 13 5 5 3 14—16 15 Spel Ensch 25 13 5 7 31 57-4 14 10 3 1 34r-15 2 11 3 2 6 23—26 8 Ajax 26 12 5 9 29 62-52 12 8 1 3 26—14 1 ' 14 4 4 6 36—38 12 VVV 25 8 9 8 25 45-4;i 13 5 6 2 31—19 16 12 3 3 6 14—24 9 MVV 25 7 11 7 25 44-4;i 12 5 3 4 30—26 i 13 2 8 3 14r — 17 12 PSV 26 9 7 10 25 46-4 " 12 6 3 3 25—18 15 14 3 4 7 21—29 10 NAO 26 9 5 12 23 53-56 13 6 2 5 28—19 1 ' 13 3 3 7 25—37 9 DWS/A 26 7 9 10 23 43-57 13 5 4 4 22—21 1 ' 13 2 fi 6 21—36 9 Elinkwük 26 8 6 12 22 44-4 ' 13 5 5 3 27—20 15 13 3 1 9 17—27 7 ADO 26 7 8 11 22 43-6 14 7 3 4 33—26 1 ' 12 0 5 7 10—35 5 Blauw Wit 26 8 5 13 21 50-5ii 13 5 4 4 26—24 1 ' 13 3 1 9 24—35 7 Willem II 26 8 4 14 20 49-75 13 6 4 3 29—23 16 13 2 n 11 20—52 4 NOAD 25 3 7 15 13 38-67 12 2 5 5 16—24 9 13 1 2 10 22—43 4 SHS 26 4 3 19 11 34-88 13 3 2 8 21—36 8 13 1 1 11 13—52 3 Doelpuntenfestijn in Utrechts stadion Lusteloos D»W*S*(A » door herboren D^O^S » gekraakt Gruber naar D.W.SA * Kanaries schoten negen maal in de roos R EDDELOOS redeloos radeloos Aan deze bekende woorden uit een bewogen periode van onze vaderlandse geschiedenis moesten we denken toen we gistermiddag een ontluisterd DWS Amsterdam door een her boren DOS van de stadiongrasmat zagen vegen Elf tempoloze voetballers zonder een greintje moreel werden door elf enthousiast rondfladderende kanaries met 9 — O ver pletterd Meent u nu vooral niet dat dit een geflatteerde zege was Gezien de kansen had het net zo vrolijk nog wel 13 — O kunnen z\jn VELOX BEHIELD VOORSPRONQ Spannende wedstrijd met negen goals FEIJENOORD ZEGEVIERDE SLECHTS MET 1-0 Elinkwijk leed een onverdiende nederlaag in keihard duel Wim de Jongh dit seizoen uitgeschakeld H ' •£ iiiiitiiiininiiliniMiMiiMiiiniiiilnniiiiiiiiriMiiiilliiiMlMlHniitiiniiiiiiiininiiMnnMniniiMntn[iiiiinniMiiiiiMiiiiiHiiiirniiiiiiiiiiiiiiininiitiiiiiiiiiil)[iniMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiitiiiiiii'i I Stand van zaken in Ere^divisie I « ininiiuiMiiiii|iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuHiiHniiHiiiiiMiMjiiniiHiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHM"iiiiniiiiiiuiiiiiiuiiii"Hiiii ^ Voetbaldemonstratie van Utrechters We hebben DOS enkele weken niet zien spelen Er is ons verteld dal de Utrechters slecht en ongeïnteresseerd Toor de dag kwamen _ U neemt ons niet kwalijk dat we even grinneken Ton V d Linden en zijn makkers speelden gisteren een voortreffelijke parlij voetbal en zij zijn in deze vorm een gevaar voor iedere Nederlandse ploeg Ook voor leider Sparta bij wie ze op Tweede Paasdag op be zoek moeten Al speelt Sparta dan ook heel ander voetbal dan de DWS-Amsterdammers Commercieel gedelegeerde WillemBerendse liep verleden week metplannen rond om zijn ploeg voor dewedstrijd van donderdag tegen hetsterke Orgryte uit Zweden op enkeleplaatsen te versterken We hopen vanharte dat die versterking niet door laat Als DOS tegen de Scandinaviërszo speelt als gisteren is iedere ver sterking een verzwakking Er was gisteren geen zwakke plek in de Kanarieploeg te bekennen Frans de Munck deed het weinige werk dat hij Icreeg voortreffelijk de backs Nagtegaal en Westphaal kwa men eveneens goed voor de dag Hans Kraay maakte de kachel aan met de hele Amsterdam aanval en zijn kant halves Temming en v d Bogert hiel den direct het middenveld in een ijzeren greep De voorhoede draaide als een goed afgestelde sportwagen Luiten was bijzonder actief en gaf enkele fraaie passes Van der Linden toonde weer eens zijn vorm van het vorige seizoen Lammers had enkele malen pech maar was toch ook bij enkele fraaie aanvallen betrokken Krommert werkte voor drie en schoot er vrolijk op los en Wim Visser pro duceerde het mooiste doelpunt van de wedstrijd Prachtgoal Dal kwam al na elf minuten Lui ten joeg de bal uit een corner hoog en hard voor het doel Visser rende in een felle sprint op de goal toe en knalde de bal met het hoofd ontzet tend hard in de bovenhoek Dal was geen kopbal dat was een schot Acht minuten later deed Krom mert van zich spreken Van de Bo gert plaatste de bal door het midden naar zijn voorhoede De DOS rechts-binnen draaide zich „ uitgekookt " om zijn as gaf geen pass maar liep door waardoor hij meteen oog in oog met doelman Visser kwam Een beheerste schuiver rondde deze fraaie actie af Lammers en v d Linden waren de volgenden die met een flitsende com binatie in de doelmond kwamen Ton schoot terwijl keeper Visser in de baan van de kogel naar voren rende Via zijn hoofd snorde het leren pro jectiel over de lat Zo hard was het schot dat de Amsterdam-goalie vol komen groggy ging Het duui'de eni ge tijd voor hij weer op de benen stond Na ruim een half uur was het Krommert weer eens die de grond slag legde voor de derde goal Hij Pikte de bal bij de zijlijn op kwam langs de doellijn naar binnen en zette voor Spil Schenkel plantte zijn hoofd tegen het leer en zag het langs de machteloze Visser in zijn eigen doel flitsen Nog voor de rust werd het 4—0 van der Linden kreeg de bal na een combinatie met Lammers in zijn be zit liep door en schoof het leer be heerst in de hoek Vlak voor de rust moest De Munck voor het eerst han delend optreden in een werkelijk ge vaarlijke situatie De Amsterdamse linksbuiten Hollander kwam na een indrukwekkende rush voor zijn hei ligdom maar door tijdig voor zijn schoenen te schuiven keerde de zwar te panter het gevaar Rode lappen T >» Amsterdammers verschenen na ae rust in heirode shirts Linkshalf Bons die vlak voor de pauze was uitgevallen werd vervangen door Werlwijn Die rode shirts hadden hij oe Utrechters dezelfde uitwerking als «• bekende lap van die kleur op een Luttele minuten na de hervatting was het al 7 — O Luiten gooide in naar Lammers die direct naar Vis ser plaatste Diens naamgenoot stoptehet schot maar de bal sprong naasthet doel weg De DOS rechtsbuitenkreeg de knikker toch weer te pak ken zette fraai voor en de goed door gelopen v d Linden sloeg het leermet het hoofd tegen het net Hijkreeg daarbij een trap van Boskamp,die alle lucht uit zijn borstkas pomp te De 9000 toeschouwers onthaaldende Amsterdammer op een schril fluit concert Het was het eerste van eenlange reeks De Kanaries bleven er een schiet tent van maken Visser gaf een mooie diagonale pass Luiten schoot net op tijd in de vrije ruimte en bracht het net voor de zesde maal in beweging Omdat hij nu toch de goede richting te pakken had nam de DOS links-buiten direct daarna meteen maar een vrije trap op de rand van het strafschopgebied Laag verdween de bal langs het spelersmuurtje vlak naast de paal in het uiterste hoekje 7—0 Lammers scoorde enkele minuten later na een prachtige combinatie tussen Krommert Luiten en v d Lin den Volgens arbiter Van Leeuwen was het buitenspel naar onze mening niet maar aan een boom zo vol ge laden telt men één twee goaltjes niet Lammers kreeg daarna door onzelf zuchtig en zeer bekwaam spel van V d Linden twee prachtige kansen die het doel op een haar misten Van der Linden was in deze periode bij zonder actief hoewel hij enkele malen door kanthalf De Jong en back Boskamp onderuit werd gehaald op een wijze die er niet om loog Eindelijk kreeg DWS Al weer eens de kans op een uitval Van Doorne veld zigzagde door de DOS-defensie maar De Munck redde door tijdig uit te lopen Met tien man Een kwartier voor het einde moest Kraay met een knieblessure het veld verlaten Met tien man gingen de kanaries verder Visser kwam de de fensie versterken Het tekent de zwakte van de Amsterdammers dat de Utrechters ondanks hun numerie ke minderheid toch nog kans zagen om tweemaal in de roos te schieten Beide malen was het Dirk Lam mers die het vonnis voltrok De tien de goal hing zelfs nog geruime tijd in de lucht maar dat was de hoofd stedelingen toch al te gortig Het is nu zaak voor DOS om dezevorm te bewaren ledere ploeg speeltnatuurlijk zoals zijn tegenstander toe laat maar indien de geelhemden voor lopig tot dit spelletje in staat blijven,dan zijn we zeer benieuwd naar hetverloop van de wedstrijd op tweedepaasdag tegen het als kampioen ge doodverfde Sparta F.H DOS De Munck Nagtegaal en Westphaal Temming Kraay en v d Bogert Visser Krommert Lammers V d Linden en Luiten DWS A Visser Mesman en Bos kamp De Jong Schenkel en Bons Wertwijn Smit Vonhof De Oude Van Doorneveld en Hollander mmmmmmisimma Drie-nul Krommert heeft de bal tegen het hoofd van Schen kel rechts geschoten en van daar af caramboleerde het leer in de DWS-Amsterdam-goal Visser ligt geslagen in ' t gras Lam,mers staat op het punt om zijn armen juichend in de hoogte te steken en Boskamp moet ook constateren dat er toch niets meer aan te doen is Foto U.N Van der Werf = Het tweede DOS-doelpunt s = Krommert rechts is eerras = = send doorgestoten en scTiiet = = angs de kansloze Schenkel in = = de roos = flMllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIMli De Jongh scheurde kniebanden Zoals wfl reeds in ons verslag ver meldden is de Elinkwöker Wim de Jongh per brancard van het veld ge dragen H\j is daarna naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht waar men per foto vaststelde dat de kniebanden totaal waren afge scheurd Hij werd per ziekenauto naar het Stads - en Academisch Ziekenhuis te Utrecht vervoerd waar men na on derzoek het been van tenen tot heup in het gips heeft gepakt Het is nog niet te zeggen hoe lang dit zal du ren doch aangenomen mag wel wor den dat Wim deze competitie niet meer zal spelen Buitengewoon jammer voor deze sympathieke speler en een strop voor Elinkwijk dat in deze phase van de strijd deze hardwerkende binnenspe ler moet missen Wij wensen hem een zeer spoedig herstel toe Penningmeester in arrest van „ Apeldoornse Boys " In Apeldoorn heeft de politie aan gehouden de 54-jarige A J die er van verdacht wordt als penningmees ter van de voetbalvereniging „ Apel doornse Boys " een bedrag van onge veer f 7000 — te hebben verduisterd Het onderzoek in deze zaak wordt zeer bemoeilijkt door het feit dat J de boeken al geruime tijd niet had bijgehouden DOS-feestavond DOS geeft op 12 april in Tivoli een feestavond die klinkt als een klok Vele bekende artisten als Jan Cor duwener Ger Daalhuizen Marcel Thielemans Wim Libosan Jan Kel der Harry Mooten Greetje Kauffeld Corrie Brokken Rijk de Gooyer Johnny Kraaykamp de Larrisons en de Corro's zullen aan deze avond hun medewerking verlenen Het feest begint om acht uur en zal omstreeks twee uur zijn beëindigd Baffi eerste De wielerwedstrijd Mi laan — Mantua over een afstand van 229 km is zondag gewonnen door de Italiaan Pierino Baffi Voetbaluitslagen Rapid JC-NAC 2—3 NOAD-ADO 1—1 DOS-DWS/A 9—0 Blauw-Wit-Sparta 1—1 o.p.v Blauw Wit Spel Ensch.-Fortuna'54 1—1 Feyenoord-Elinkwyk 1 — O MVV-Willem II 2-A SHS-Ajax 2—9 VVV-PSV 1—2 Argentinië eerste In het toernooi om het Zuidameri kaans voetbalkampioenschap heeft Brazilië met 4—2 van Bolivia ge wonnen nadat de rust met 3—2 was ingegaan Chili en Peru speelden ge lijk 1—1 ruststand 0—0 Argentinië heeft in het klassement de leiding met zes punten uit drie wedstrijden daarna volgt Brazilië met vijf pnt uit drie Porto Portugees kampioen FC Porto is zondag kampioen van Portugal geworden Het behaalde uit 26 wedstrijden 41 punten evenveel als FC Benfica dat echter een on gunstiger doelgemiddelde had Spor ting Lissabon vorig jaar kampioen en o.m tegenstander van DOS in het toernooi om de Europese voetbal beker eindigde op de vierde plaats ET STERRENTEAM van Feijenoord is er slechts met Jè grootste moeite in ge slaagd tegen Elinkwijk een ma gere 1 — O-overwinning uit het vuur te slepen De 1 — O-voorsprong die de Rotterdamse club na 33 minu ten uit een listig door Rijvers geplaatste vrije trap verkreeg kwam meermalen ernstig in gevaar en de Feijenoord achterhoede kon slechts door straatvoetbal voorkomen dat Elinkwijk nog voor de rust gelijk maakte De wijze waarop deze defensie in het laatste kwartier voor de rust de Elinkwijk-stormloop het hoofd tracht te te bieden moest wel tot incidenten leiden Wim de Jongh werd daarvan het slachtoffer toen spil Walhout hem zodanig attaqueerde dat hij kreu nend in elkaar zakte en van het veld moest worden gedragen Loek Kragten die inviel ging rechtsbuiten spelen en Frank Mvjnals rechtsbinnen scheidsrechter Bo gaerts kennelijk geïmponeerd door het geloei in de Feijenoordkuip trad niet krachtig genoeg op en het was uiteindelijk aan de zelfbeheersing van de spelers zelf te danken dat de brancard slechts eenmaal het veld moest worden ingedragen De Feijenoord-voorhoede slaagde er niet in de Elinkwijkdefensie aan het wankelen te brengen Kraak ver dedigde zün doel vooral in het eerste half uur op grootse wijze en Hum phrey Mijnals met Gademans en Theuwis vormden een onneembaar bolwerk voor de toch wel zeer ge vaarlijke Feijenoordaanvalslinie Ook de beide kanthalfs Westers en Krey - Willetnse wil over \ Kanaal De Robben-zwemmer Herman Wil lemse zal zich deze zomer gaan voor bereiden op de Jaarlijkse Kanaal race van Butlin De 24-jarige Utrechtse onderwijzer die zich altijd al tot de lange afstand aangetrokken heeft gevoeld zal zich zodra de temperatuur het toelaat op het zeezwemmen gaan toeleggen De grote moeilijkheid is de financiering van een dergelijke poging Willemse wil proberen een Nederlands dagblad voor zijn plannen te interesseren Frans Kunen werd nat crosskampioen Frans Kunen van Sprint uit Breda heeft zondagmiddag in Nijmegen het nationaal crosskampioenschap g*e wonnen In de omgeving van hotel Erica was een parcours van 13,5 km uitgezet dat door de winnaar werd at gelegd in 42 min en 53,6 sec Ook het clubcro.sskampioenschap van Neder land ging naar Sprint uit Breda Ne derlands crosskampioen bij de junio ren werd voor de tweede maal Gidl Fleuren van Union uit Nijmegen De uitslagen luiden Nederlands crosskampioenschap he ren 13.500 km 1 en kampioen van Nederland Frans Kunen Sprint Bre da 42 min 53,6 sec 2 Fons Veldhui zen Gen Michaelis Best 43 min 14,8 sec 3 Henk Viset Cialfo Arn hem 44 min 00,2 sec 4 Anton Jon kers Sprint Breda 44 min 17,4 sec 5 Piet Roelofs HAC Helmond 44 min 24,7 sec 6 Willie van Zeeland Oss-Volo Oss 44 min 36,4 sec 7 Jan Keesom AV 23 Amsterdam 45 min 8 Jan Boelens GAC Hilver sum 45 min 52,6 sec 9 Jan Frede riks Daventria Deventer geen tijd 10 Henk Christ Sprint Breda geen tijd Junioren crosskampioenschap 6000 meter 1 en kampioen van Nederland Gidi Fleuren Union Nijmegen 19 min 39,2 sec 2 H Coumans Unitas Geleen 19 min 58,2 sec 3 J Bom beeck HAC Helmond 20 min 9,2 sec Wismut Young Boys op I april De beslissing is gevallen Het Is thans definitief dat de beslissende wedstrijd voor de kwartfinales van de Europabeker voetbal tussen Wis mut en Young Boys in het olympisch stadion te Amsterdam zal worden gespeeld en wel op woensdag 1 april De laatste hinderpaal is nu nog slechts de weigering van Wismut om met kunstlicht te spelen Mocht Wis mut voet bij stuk houden dan begint de wedstrijd des middags om 17.00 uur In het andere geval wordt er des avonds om 20.15 uur afgetrapt ermaat waren uitstekend De voor hoede had het zeer moeilijk tegen de alle middelen hanterende verde diging Frank Mijnals werd enkele malen over de lijnen gekwakt en de tengere Kragten was kennelijk niet opgewassen tegen al dat brute ge weld Van Norden en Kruin speel den een goede wedstrijd terwijl v Beek na de rust als rechtsbinnen op gesteld in plaats van Frank Mijnals die linksbuiten ging spelen te traag was om de agressieve verdedigers te verontrusten Hoog tempo Feijenoord startte in hoog tempo en via Coen Moulin werden enkele gevaarlijke aanvallen gelanceerd Piet Kraak was echter op zyn qui vlve en redde enkele malen zeer fraai bü schoten van Meerman v d GÜp en Büvers DOS-trainer Pepi Gruber stond gisteren in gedachten verzonken langs het lijntje van het stadion veld Een geen wonderl Hij zag hoe zijn tegenwoordige club zijn toekomstige vereniging met 9--0 in de pan hakte Inderdaad aan de geruchtenstroom rondom de bekwame Gruber is een einde ge komen Hij gaat in juni naar CWS A Negen doelpunten in de verhouding 4—5 wijzen altijd op een spannende voetbalwedstrijd En dat is hel ook geweest Van de aanvang af heeft Ve - Meent u vooral niet dat de Wener de toekomst pessimistisch inziet „ Er is b^i DWS(A spelers materiaal genoeg " vertelde Gru - De voorhoede van Feijenoord com bineerde er lustig op los doch Gade mans kreeg goed vat op de charges van Moulijn en Theuwis bedwong op meesterlijke wijze Schouten op de andere vleugel Van der Göp en Meerman konden in het centrum de barrière Mijnals niet nemen en lang zamerhand werden enkele goede te genaanvallen vanuit de halflinie op gezet Toch kwam FetJneoord na 33 minu ten met een uitgekookt doelpunt van Rijvers aan de leiding Op de rand van het strafschopge bied nam de kleine man een vrije trap en precies langs het muurtje " verdween de bal in de uiterste hoek van het doel 1-0 Elinkwijk reageerde fel Feijenoord werd in het defen sief gedwongen en het spel werd ontsierd door unfaire praktijken waar scheidsrechter Bogaerts te slap tegen optrad Incident Na 40 minuten kwam dan het nood lottige incident waarvan De Jongh het slachtoffer werd Wim snelde met de bal aan z^n schoen op het Feüe noorddoel af Hy werd door drie ver dedigers tegeiyk besprongen waar bii Walhout hem zodanig onder de knie raakte dat hy per brancard van het veld moest worden gedragen De scheidsrechter gat een stuitbalü Kruin in volle ren op het doel af stormend werd ten val gebracht De vrije trap werd door hem steenhard tegen de staander geschoten Van Norden nam een voorzet van Kreyermaat ineens op zijn schoen doch de bal scheerde over de krui sing In deze periode was Elinkwük zeer dicht btj de gelykmaker Slappe leiding Na de rust begonnen twee geprik kelde ploegen de stryd opnieuw met alle verbetenheid Het regende vrüe trappen en toen Frank Mynals door v Kerkum met een geslaagde jiu jitsu-worp over de lyn werd gesme ten dreigde de situatie scheidsrech ter Bogaerts totaal boven het hoofd te g:roeien Wederzijds werden er ongeoorloof de charges uitgevoerd doch verdere ongelukken bleven gelukkig uit Mou lijn kogelde in volle ren nog eens langs de staander en Kruin zag een te haastig afgevuurd schot juist naast gaan Westers pikte listig een bal in de uiterste bovenhoek wat Pieters Graafland tot ' n fraaie save noopte Theuwis redde bij een schot van Rij vers op de doellijn Een omzetting waarby Humphrey Münals naar voren ging mocht niet meer baten het bleet 1-0 Een onverdiende nederlaag voor onze stadgenoten die overigens met opgeheven hoofd het Feyenoordsta dion konden verlaten Feijenoord-Santos Feijenoord is gecontracteerd als tegenstander van do Braziliaanse topploeg FC Santos met o.a Pele voor de wedstrijd die op S juni te Groningen door de KNVB afd Groningen wordt georganiseerd Scheidsrechter is Klaas Schipper die daarmee zijn loopbaan ala arbiter ber ons no afloop tian het doel puntenfestijn „ Vergeet niet dat • een De Kubber Klein Niessen Kick er vandaag niet bij waren En een Vonhof en De Jong links [ op de foto rechts Mesman zijn ook niet mis Als er enthousiasme in ' de ploeg komt is er van het J DWS(A elftal nog heel ujat te ' maken Het zal Gruber wel lukken ommet zijn bij de DOS'ers welbe kende Nederlands Weense preve lementjes de DWS(A)-ploeg nieuw ileven in te blazen ' i ^^^^^»»»»< lox een voorsprong gehad en slechts eenmaal in de 23sie minuut van de eerste helft kwamen de partijen al weer op gelijke voel 2—2 Keer op keer hernamen de geelzwarlen de lei ding en een voorsprong welke lof hel laatst loe behouden bleef hoewel in de slolfaze hel bijna nog weer gelijk werd Rechtsbuiten Vonk die driemaal het Utrechtse net had laten trillen schoot die laatste opgelegde kans ech ter naast en daarmede haalde Velox dat de laatste twee minuten met tien man opereerde omdat de geblesseer de linksachter W Koot niet langer meer tegen de bekomen kwetsuren vechten kon en naar de kleedkamer moest worden gedragen de zege De bezoekers hebben intussen rij kelijk verdiend gewonnen Zij Speel den technisch op hoger peil ontwik kelden een hoger tempo waren voort durend meester van het middenveld en wisten de fouten in de vijandelij ke achterhoede met uitstekend inzicht uit te buiten Reeds in de derde minuut na het begin strafte rechtsbinnen Aarts een fout van doelman Proost af en Velox leidde O — 1 De thuisclub ant%voord de met doortastende aanvallen maar de Utrechtse achterhoede bleek voor haar taak berekend In de 19de mi nuut vergrootte rechtsbuiten van Arnhem de voorsprong door handig van fouten in de DosJio-defensie te profiteren O — 2 Onmiddellijk daar na bracht rechtsbuiten Vonk de ach terstand tot 1—2 terug uit een scrim mage en vier minuten later was het gelijk 2—2 door midvoor Jansen die een zeer fraai doelpunt scoorde Cir ca een kwartier daarna bezorgde Aarts zijn club opnieuw de leiding met een harde kopbal — uit een cor ner van linksbuiten D Uittenbosch — waarbij het Ieder via de paal in het Bergen op Zoomse net stuitte 2—3 Zes minuten na rust knalde rechtshalf Van Alflen onhoudbaar nummer vier in de Dosko-touwen Vonk scoorde het derde Bergse doel punt in de 10de minuut 3 —^ en D Uittenbosch zorgde voor nunamer vijf 3—5 Een kwartier voor het einde schoot Vonk onder de handen van doelman Tukker in het Utrechtse net 4—5 en daarbij is het dan gebleven VELOX Tukker D Zwezerijn W Koot J van Alflen P Wahlenburg en A Sambeek W van Arnhem B Aarts L Morèlisse D Nagtegaal en Uittenbosch DOSKO Proost Jac Schuurbiers en J V d Watering Jan Schuurbiers C Hendrickx en F Kaan P Vonk J Hoek Fer Jansen D van Engelen en Chr Machielsen Betaald voetbal voor 2e Paasdag EREDIVISIE PSV-::AC ADO-Rapld JC DWS A NOAD Sparta DOS Fortuna-Blauw Wit Elinkwyk Enschede Willem 11 Feijenoord Ajax-MVV VVV-Schev Holl Sp Ie DIVISIE A Fort Vl-Helmond DPC-Volendam Wageningen-Leeuwarden De Graaf schap-ZFC Haarlem BVV Limbur gia-Eindhoven SVV AGOVV Alk maar-VSV Ie DIVISIE B Stormvo - Rigtersbleek-Heracles gels-HDVS Excelsior-HVC Vole wijckers-RCH KFC Sittardia Roda Sport-Vitesse RBC GVAV 2e DIVISIE A ONA-DOSKO Longa-EDO DHC De Valk Wilhelmina-UVS Velox Xerxes Baronie ' t Gooi Se DIVISIE B Velocitas-Go Ahpad Zw Boys Tu-bantia Zwarteraeer Rheden O'par kers-Ensched Boys Be Quick Veen-dam 
8 Maandag 23 maart 1959 - 66e jaargang no 275 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ESCA 17 25 Alcides Hengelo 19 24 WVC WW 17 23 Be Q Z Quick N 18 21 Borne Quick'20 19 20 ZAG Sneek 17 19 Zwaagw Sp Irene 17 27 Hoensbr 18 21 Emma 17 19 Specht 16 18 AUiance IH 17 Heer 16 17 HFC 18 30 DEM 18 17 HRC 19 30 Schoten 17 14 Aalsm 16 24 AFC 17 13 OWO 17 19 HMS 16 12 Purm.st 19 20 Hercules 16 8 WFC 16 14 TOG 17 5 DERDE EN VIERDE KLASSERS DWSV zegevierde over Celeritudo 2-0 Maarssen nu in groot gevaar Ie en 2e divisie Slechte dag voor HVC Uoor HVC In de eerste divisie • B van het betaalde voetbal was het gisteren een bar slech te dag De Amersfoorters wer den op eigen veld door Storm vogels met niet minder dan 5-0 verslagen Sittardia blijft aan de kop maar GVAV en HVC hebben evenveel verliespunten In de tweede divisie A kwam t Gooi dat met grote cijfers van Zeist won naast DHC aan de kop De Delftenaren speel den geiyk tegen üvs Hilver sum verloor van EDOI EERSTE DIVISIE A Volendam-Helmond 3-1 Leeu warden-DFC 4 1 ZFC Wage-nlngen 0 3 BW-De Graaf schap 6 2 Eindhoven-Haarlem 2 1 AGOVV-Llmburgla 0-2 - VSV SW 1-3 Alkmaar-Forl Resultaten van de amateurs EERSTE KLASSE A VCS—Laakkwart 2—3 - ir „ ma-OSV 2 2 Unita's-nê 0 2 DWV-Qui ^^ Spartaan 0—3 Spartaan Gouda DOG OSV Quick H Unitas Emma 19 28 17 25 16 21 19 18 18 17 15 DWV Laakkw UW CVV VCS 17 15 15 15 18 1318 6 VCS degrad EERSTE KLASSE B ZAC—Alcides 5—2 Bornp—WW 0 1 Be Quick-Q^fck ' 20 1-0 WVC—Sneek I - 3Zwaagwesteinde — Quick n_^'Hengelo—ESCA 1—5 ' 18 17 18 1717 12 9 9 tuna VI 1-0 Volend 23-38 Helm 2FC BW VSV Wagen Fort VI Haarl Gr.sch 24-23 24-21 24-21 23-20 24-19 23-18 24-14 24-14 L'ward Llmb. SW Eindh 24-33 24-29 24-28 23-26 EERSTE KLASSE C Brabantia — MOC ' 17 i _ 2-Roermond—Sp.cl Emma 1 — ^ Boxtel — De Spechten 3—0 Hoensbroek — Vlissingen 1—2 ' AGOVV 24-26 Alkmaar 24-26 DFC 24-24 13 12 12 11 10 10 Brabant 18 17 Roerm 18 17 MOC ' 17 17 16 Boxtel 19 16 Vliss 17 12 Kimbria 17 9 EERSTE DIVISIE B Herm.DVS-Heracles 1-3 HVC Stormvogels 0 5 RCH Excel-sior 1 3 Slttardia-Volew 3-3 o.p.v Sittardia Vltesse-KFC 1 2 GVAV-Roda Sport 2-0 Sittard 22-31 RBC 21-20 GVAV 20-27 Excels 21-20 WEST I 2 A WA — Zandv.meeuwen 1—1 WB—'\.'est Frisia 4—0 Water graafsmeer — Baarn O — 1 Hol landia—JSV 3—0 HVC 20-27 Stormv 20-26 H DVS 22-26 Heracles 22 24 KFC 21-22 Vitesse 22 21 Helm.'55 22-18 RCH 23-17 Volew 21-15 R.bleek 22-14 R Sport 21-12 Scherpenzeel en Utrecht kampioen Zoals reeds lang werd verwacht heeft Laren in de eerste klasse A de kampioenstitel behaald Het ging evenwel tegen de Veense Boys niet zo gemakkeiyk vlak voor het einde was de stand nog 2-2 en slechts door een foutje van de Boys-doelman die overigens buitengewoon goed werk had verricht kon Laren in de laatste minuut het winnende doelpunt scoren en won met 3-2 Uit de 16 gespeelde wedstrijden heeft Laren nu 28 punten en moet nog vier wedstrijden spelen een wel verdiende promotie naar de vierde klasse KNVB In de plaatselijke wed strijd tussen Kampong en PVC ge speeld op Maarschalkerweerd ging het spel in de eerste helft vrij gelijk op er werd niet gedoelpunt Na de Baarn Z.v.m W.Frisia WA HolLdia WB 19 29 19 24 2219 2219 21 18 Zeeb JSV HBC W.gr.m Kennem Holland 16 15 13 12 17 1016 6 TWEEDE DIVISIE A EDO-Hilversum 1-0 De Valk Longa 1 0 UVS-DHC l l-Xerxes-Wilhelm 1 0 ' t Gooi Zelst 6 1 Baronle-ONA 2-1 DOSKO Velox 4-5 DHC 21-31 Longa ' t Gooi 21-31 Baronie WEST I 2 B Schoten—HMS 4—7 DEM — AFC 0—1 OWO—HRC 2—2 Purmersteijn — Hercules 5—1 21-19 21-17 20-16 21-16 19-U - H'sum EBOH Velox UVS De Valk 19-20 Xerxes 19-20 21-28 21-25 22-25 19-24 EDO Zeist DNA DOSKO 20-11 W'mina 19-10 TWEEDE DIVISIE B Veendam-Heerenv 6-1 PEC Zwartemeer 2 1 Go Ah 19-31 PEC WEST n 2 B RFC—HOV 1—2 Neptunus SVW 0—2 Vriendenschaar — Zwijndrecht 3—1 Papendrecht — DCL 1—0 DCV—Spartaan ' 20 4—1 20-20 20-18 20-16 19-15 20-15 20-14 18-11 B Quick 19-24 E Boys 19-22 NEC 19-22 Zw.i ' eer 19-22 Zw Boys 20-21 Veend 20-21 Tubant Rheden Veloclt H.veen Oldenz Oost.p DCV 3VW aFC P.drecht Sl.veer Mucs 22 2216 19 1814 1716 17 Vr.sch 17 16 Nept 17 15 DCL 16 13 Sport ' 20 17 13 Zw.dr 17 12 HOV 17 12 WEDSTRIJD TEQEN A.M.VJ SNEL BESLIST Wilskracht II kampioen igsklasse Utrechtse kegelaars versloegen Delft in overgan Ongeslagen en dankzy een prach tige 9—1 zege op concurrent AMVJ heeft Wilskracht II in het eerste sei zoen In de landelijke overgangsklasse van de Ned Tafeltennisbond het kam pioenschap bevochten Jammer dat by de eestvrengde de automatische degradatie van Wilskracht I uit de hoofdklasse naar de overgangsklasse een weinig roet in het feestdiner wierp Door de 6—4 zege van Zeist op Vitas in Blarlcnm bleef Zeist voor de overgangsklasse behouden Het Am sterdamse Sparta IV degradeert anto matisoh De met spanning tegemoet geziene wedstrijd Wilskracht II-AMVJ ver kreeg al heel snel een beslissing Ber tus Swart die voor de wel aanwezige doch zich niet fit voelende Bert van Doorn inviel had met 21—15 21—17 geen ontzag voor het spel van Schim melmann Guus de Groot klopte de bekende speler Ferkenius met 21—8 21—19 en Jan van Veen had met Zür cher weinig moeite 21—18 21—5 Guus de Groot moest met 16—21 10—21 winst aan Scliimmelmann la ten doch Bertus Swart gehele sei zoen ongeslagen in Ie klasse en over gangsklasse boekte met 21—11 21 — 16 een tweede succes En toen Jan van Veen met 21—18 21—15 Ferkenius zonder winst liet kon men bij de 5—1 stand Wilskracht II gaan huldigen Dat deed voorzitter Van Hees met een bloemenhulde voorts waren na mens de afd Utrecht de heren Mi chels en Brinkhoff aanwezig Ook de vereniging „ Barna " bood gelukwen sen aan Dat er een 9—1 eindstand uit de bus kwam was niet zo belangrijk meer hoogstens voor Bertus Swart die zijn 15 partijen in de overgangs klasse alle had gewonnen Op vrijwel hetzelfde moment ver loor Wilskracht I eervol met 6—4 van AVGA in Amsterdam waarmee haar tevens het hoofdklasse-schap werd ontnomen omdat Entac in Enschede voor Wilskracht onbereikbaar werd door de 10 — O-zege op Sparta III Piet Schipperen won voor Wilskracht twee partijen w.o een zege op Vrees Piet Swart en Koos Schipperen klopten beiden één tegenstander Het dubbel spel ging met 21—18 21—14 voor het Utrechtse team verloren Sparta degradeert Dankzij drie overwinningen van W Bos twee van invaller Heeren en een dubbelspel-zege van Bos en Lagerway kwam Zeist in Blaricum tegen Vitus met 6—4 tot succes en dat betekende tevens ongeacht wat Sparta IV zou presteren dat Zeist behouden bleef voor de overgangsklasse en Sparta IV automatisch degradeerde Barna was zonder Kees de Vries en Frans Henrichs kansloos tegen een volledig Vriendenkring Laatstge noemd team won met 10—0 Invaller A J A Bul verloor bij Barna zijn drie partijen alle in drie games Bob Al bers bracht het éénmaal tot een be slissende game doch in zes partijen was de Vriendenkringovermacht sprekend Voor twee teams uit de Ie klasse competitie staan promotiewedstrijden naar de overgangsklasse te wachten Op het moment hebben Wilskracht UI 19—30 UTTC 18—30 Frans Smul ders 19—27 en Smash 19—27 de beste kansen Er zullen in die promo tiecompetitie twee groepen komen één van 5 en één van 4 Uit elke groep promoveren twee teams en de num mers 3 spelen nog een beslissingswed strijd AMATEURVOETBAL West I Derde klasse C Maarssen-SDO 2-5 SDW-NFC 2-1 Donar-ZSGO 1-1 NAS-Swift 4-3 DEC-Rapidltas 2-4 JOS-Allen Weerb 7-1 Derde klasse DUltraj ectum St Boys 3-2 CDN Neerlandia 6-1 KBV-SEC 3-2 RKAVIC-Wilskr./SNL 5-2 DWSV Celeritudo 2-0 Vierde klasse C Patria-Amersf Boys 2-0 Victoria-Quick A 2-3 VVOG De Zebra's 2-0 Vierde klatse HEMM DEV 4-0 KDS-Zwal Vooruit ItO Saestum KVVA 2-3 Midlandla-Fortitudo 2-3 Bilthoven Amsvorde 1-0 o.p.v Amsvorde)SVF Brederodes 6-1 - West II Vierde klasse C Moordr.-Waddinx 2-1 Nieuwerk Gouderak 7-1 VEP Ammerst SV 2-4 Bodegraven Oudew 5-2 Oost Tweede klasse A VVO Silvolde 5-1 WAVV-DIO ' 30 2-2 Veenendaal-SCH 0-2 VDZ-Theole 1-0 SDOUC-Eendracht 3-1 Derde klasse DDe Treffers Ede 3-3 RKHVV-Oosterbeek 1-0 TEC Union 1-2 CHRC-Germanla 4-0 Groesbeek-AWC 3-1 Hatert-Zuid Arnhem 4-2 Afd Utr KNVB le klasse A Soesterberg-EMS 1-3 Laren-Veense Boys 3-2 Laren kampioen en prom naar de KNVB Olympia-Ribo 2 Zeist 3-UTTC 4 Boekhoven-Levu Ov ' t Net 3-Barna 3 Tavedo Pats 2e klasse B Wilskr 5 Pats 2 Tuindorp 2-Wilskr 5 PVH-TTTC Barna 4 Vr'kring 2 UTTC 3-Velox Pats 2 Olympla 2 3e klasse A KTV PVH 3 Jongeneel-SSVU Hakaspa-s & S Jong Utr 2-V & Ralffeisen-GTD Fr Sm 2-Zeist 5 SPORT IN CIJFERS 4e klas F Kamp 4-Be Fair S 6-3 Kampong 4 kamp Kraaien 3-Schaerw 3 3-6 4e klas G H'sum 8-SCHC 6 2-1 Gooi 6-Kamp 5 2-5 Soest-Gooi 7 8-3 Afd Utrecht Kamp 6-Soest 4 5-2 Kampong 6 kamp DAMES le klas Kleviten-Gr Geel 1-1 BDHC-Alliance 3-0 BDHC kamp Gool-Bc Fair 2-0 From klas B Kampong-Voordaan 1-2 A'foort-Gooi 2 4-4 2e klas D H'sum 2-SCHC 2 2-1 H'sum 2 kamp Be Fair 2-HIC 1-4 Gooi 3-A'foort 2 4-1 Laren 2-Kameleon 0-3 3e klas F Voord 2-Kamp 2 0-2 Schaerw.-Soest 1-3 4e klas E Kamp 3-Be Fair 3 1-6 4e klas F Kamel 2-Soest 2 3-0 Kamp 4-Randw 2 1-2 Afd Utrecht Soest 4-Kamp 8 1-1 Soest 5-Kamp 10 1-1 Voord 3-A'toort 4 3-0 Voordaan 3 kamp Soest 3-Schaerw 2 2-6 KORFBAL KNKB N.-Holland le klasse Rohda-Westerkw 6-6 2e klasse A DDV-Oostkw 8-4 2e klasse B Fortuna Sam os 2-6 Olympia-Landl 7-1 3e klasse A Excelsior-Ocstpark 8-6 3e klasse B Victoria-Gibraltar 17-6 WlUenb.-KVH 9-3 Adspiranten C UHV-BHC HHC-Sport Ver B HEREN Hoofdklasse UDI-Niloc Hellas-Aalsmeer DES-PSV District le klasse WVGV-Sp Vereent 7-10 IJmond Rapiditas 4-7 2e klasse A.HHC Lijnden 6-11 Unitas-Attila 3-3 Zandy.mwen-Tonido 7-12 ' 2e klasse B.Nlloc 2 HOC 2 2-2 Amersf.-Laren 7-9 o.p.v Amersfoort Concordia 2-AaIsm 2 4-12 Afdeling 2e klasse A PPI-UD 3 HHC 2-Attila 3 2e klasse B UHV-Achilles 3 3e klasse HHC 3 Attila 4 UHV 2-SDO Naarden-Fidelitas PPI 2 Llmvio Junioren B UHV-Spirit Hockey HEKEN Overg klas B H'sum-SCHC 2 Laren 2-A'dam 2 2e klas F HIC 2 Schaenv Schaerw kamp Kamp 2 Voordaan 0-1 Schaerw HIC 2 2e klas G Kamel.-BMHC 6 2e klas H Kamp 3 Be Fair 2 A'foort 3-Gooi 3 3e klas F Gooi 5 Sehaerw 2 H'sum 5-SCHC 4 Voord 2-Kraaien 2 Plnoké 2-Schaerw 2 3e klas G.SCHO S H'sum 6 - 2 3e klasse B Wilskr 7-Tavedo 2 5-5 V & V-Poveca 10-0 Amco PVH 2 4-6 Zeist 4-Smash 2 4-6 SVMM UTTC 5 4-5 Velox 2-Meursing 5-5 3e klasse C Ond Ons 2-Woerden 9-1 CTD-De Meern 7-3 Jaffa 2-Raiffeisen 2 5-5 TPD 2-Woerden 4-6 PVH 4-Onder Ons 2 1-9 ONI-Vr'kring 3 4-6 TTVM-Demka 7-3 3e klasse D GTTC-CMHU 8-2 TTTC 2-Jong Utr 5-5 Boemer Vr'kring 4 8-2 Ribo 3-TPD 0-10 SOS 3-Ribo 3 10-0 3e klasse E PTT-Puem 6-4 Onder Ons 3-Moira 10-0 Barna 5-PTT 1-9 Puem-ONI 7-3 Moira-MTTV 3-7 4e klasse A Marathon-Ov ' t N 5 5-4 KTV 3-MeursIng 2 5-5 V & V 3-Pats 3 10-0 JCC Sparappel 6-4 S & S 3-SVMM 2 2-8 Zeist 8-Tavedo 3 1-9 4e klasse B GTD 2-V & V 4 6-3 Zeist 7-Hakaspa 2 1-9 Zeist 6-Poveca 2 4-K S & S 4-KTV 2 3-7 4e klasse C PTT 5-Beo 7-3 Wilskr L,)-Velox 3 7r3 Ferrari-zege te Schrïng VS De Belgisch-Amerikaanse équipe Olivier Gendebien-Phil Hill heeft met een 3 liter Ferrari de 12 nursrace van Sehring de eerste wedstrijd die telt voor het wereldkampioenschap 1959 merken sportwagens gewon nen De winnende équipe legde in 12 UQT 1472 km af De uitslag was 1 Gendebien-Hill Belg./VS met Ferrari afgelegd 188 ronden 1472 km gemiddelde 131 km/u Op een ronde 2 Behra — Allison Fr./Gb met Ferrari Op vier ronden 3 Von Trips Bonnier Dld./Zweden met Porsche 4 Desslar-Holbert VS met Porsche Op zeven ronden 5 Fitch-Barth VS/Dld met Porsche Op tien ronden 6 Reventlow-Matrin VS met Ferrari De Nederlandse coureur Carel Go din de Beaufort die samen met Husclike von Hanstein Did een équipe vormt werd met een Porsche elfd « De achterstand op de winnaars badsöeg U von4eiii RKBVV-Naarden Kampong-PVC Bameveld-APWC le klasse B Vreeswii k-Ares LVV-VSK 2e klasse A Qcbenienzeel-VVZA UIT DE AFDELINQ UTRECHT Laren promoveert Kampong nu veilig De voetbalvereniging „ Utrecht " die het kampioenschap in de 2e klasse van de afdeling Utrecht veroverde tijdens de in feestelyke stemming gemaakte rondrit rust was het veld zeer zwaar en PVC is doorlopend sterker aanvallend ge weest De Kampong-verdediging hield tot het einde stand en met 0-0 kwam het einde Kampong staat nu wel veilig voor de laatste plaats APWC kwam door de 5-1 nederlaag tegen Barneveld op - de voorlaatste plaats te staan EMS uit Bunnik heeft Soesterberg op eigen terrein een 1-3 nederlaag toegebracht In de eerste helft is er niet gedoelpunt rust 0-0 De tweede helft kwam EMS flink opzetten en reeds na enkele minuten wist Gerard de Kruitf met een mooi doelpunt aan EMS de leiding te geven 0-1 Maar uit een penalty kon Soesterberg ge lijkmaken 1 1 EMS hernam al spoe dig weer de leiding door een goal van Gerard de Kruiff 1-2 en even later wist Willem Coenen de score op te voeren tot 1-3 waarmee ook het einde kwam Vreeswijk en LVV de twee kam pioensgegadigden boekten ieder een grote overwinning Vreeswijk had weinig moeite met hekkesluiter Ares De Utrechters kregen geen kans en na twintig minuten spelen gaf Baten burg aan Vreeswijk de leiding 1-0 Vijf minuten later bracht Ries van Dijk de stand op 2-0 en zo kwam de rust In de tweede helft is Vreeswijk doorlopend aanvallend geweest Jan van Vliet verhoogde de score na tien minuten tot 3-0 en maakte er later 4 0 van Ries van Dijk schoot na een half uur Vreeswijk naar een 5-0 stand en enkele minuten voor het einde maakte Jan Remie er nog 6-0 van Een teleurstellend VSK leed In La ren tegen LW een 5-0 nederlaag en dus gaat de stryd om de promotie verder tussen Vreesw^k en LW Sterrenwük tegen Actif werd afge last Scherpenzeel is kampioen van de tweede klasse A geworden aan VVZA werd een duidelijke 4-0 neder laag toegebracht Een welverdiend kampioenschap voor Scherpenzeel dat straks met de overige tweede klas kampioenen promotiewedstrij den mag spelen om een plaats in de eerste klas Oranje Wit verloor met 4 3 van DSSA te Amerongen Opvallend veel doelpunten zijn er gemaakt in de tweede klasse B BDC won met 6-0 van Hilv Boys Gooise Boys versloeg Limvio met 5-1 Olym pia ' 25 met dezelfde cijfers de Kie viten Utrecht behoefde zelf niet te spelen In de tweede klas D maar werd toch kampioen Dat kwam omdat concur rent Austerlitz op eigen terrein met 1 3 van DSO(U verloor Ook voor Utrecht een welverdiend kampioen schap DVSU boekte in de plaatselijke wedstrijd tegen De Meeuwen een keurige 1 2 overwinning Van de derde klasse A valt te ver melden een eervolle nederlaag van Utrechtse Boys tegen leider Achter veld en in afdeling B een onverwach te nederlaag van Schalkwijk tegen Kamerik Scherpenz kamp Hoogland-Dorestad 5 1 DVSA Oranje Wit 4-3 2e klasse BBDC Hllv Boys 8-0 Meerv ' 32-DOSV 4-2 4e klasse A AMVJ-Kinheim 4e klasse B Marken-Nehamy 4e klasse C Bloemenkw.-DOSC DISTRICT OOST 3e klasse A.Nunspeet DOSK 3-1 SKV-OWÏOS 3-1 VRC V'daal-Sc Genem 3 4 WHC-DOVO Go Ahead K-DTS 4e klasse A Wllh SSS-DVOV DZS-Bennekom 4e klasse 6 Hatto Heim-Urk CSV ' 28-WVS DESZ-Oene Olymp ' 28 Elb Spel Res 3e klasse B WOG Z El'menkw 2 1-1 Huizen 2-Spakenb 2 1-2 HANDBAL DAMES Hoofdklasse UDI-Niloc Hygiea-Athene WLC-PSV District le klasse.Vriendschap A VA 0-3 HHC JHC 2-1 2e klasse.Niloc 2 Splrit 2-2 Afdeling le klasse A.Amersf BHC 0-3 - HHC 2-Pidelitas 0-0 LVV-BDC 8-0 Junioren A.ASV LVV 3-4 Olympia A-Limvio 9-4 BDC A-BSV 2-3 Junioren B Fidelitas-Celeritas 4-0 Olympia B-Victoria 1-2 BDC B-Spirit B Sp n.o Junioren D.Laren Aurora 5-1 Adspiranten A B.BSV-BDC B 3-0 Dorestad-Limvio 5-0 BDC B-SDO 2-1 5-0 2-1 De Klev.-Olymp ' 25 1-5 Gooise Boys-Limvlo 5-1 2e klasse <^ Alles afgelast 2e klasse D 1-2 Bunnlk-Utrecht afg Austerlitz-DSO U 1-3 Hierdoor is Utrecht kampioen De Meeuwen-DVSU 1-2 3-1 35 2-0 0-2 2-1 - 1-4 1-4 3-3 2-0 3e klasse A Utr Boys-Achterveld 1-2 Rlvlerw En Avant 1-1 2-3 2-4 2-6 4-1 1-0 7-1 - 3e klasse B Schalkwijk-Kamerik Res le klasse B Patria 2 Zw Voor 2 Res 2e klasse A Saestum 2-Quick 3 Zeist 4-KVVA 2 Zaterdagvoetbal Afd Utr KNVB le klasse Geinoord-Altius Lopik-De Merino's Loplk kampioen enprom naar de KNVB)2e klasse A DVSA Hlerden 3-5 4-2 2 2 5-3 - 2e klasse B Entre Nous EDO U 4-5 2-2 3e klasse A Stroe Rood Wit 4-4 5-0 4-1 - 3e klasse B NSVS-Valleivogels 3e klasse C MlJdrecht-PCVW 3e klasse D UHSV-Lekvogels Bunnik-Terre Neuve 3-2 Res le klasse A De Mer 2-DOSC 2 2-2 Res le klasse B Zuidv 2-CJVV 2 2-4 CJVV 2 kampioen Res 3e klasse C CobU Boys 4-SOVA 2 12-0 K.N.V.B 6-0 0 0 5-1 - 6-0 5-0 - District West I 3e klasse A rjmuld.-Kennemerl 6-1 3e klasse BHuizen IJsselm vog 1-2 SDC P)-Sparta N 2-2 SSVU CJVV 3-2 OSOiZUidvogels ItO Voetbal in het buitenland ENGELAND Eerste divisie Aston Villa — ^ Luton Town 3—1 Blackburn Rovers — Everton 2—1 Blackpool—Leicester City 2—1 Chelsea—Preston North End 3—1 Man chester United—Leeds United 4—0 New castle United—Arsenal 1—0 Nottingham Forest—Burnley 1—2 Portsmouth—Bir mingham City 1—1 Tottenham Hotspur — Manchester City 3—1 West Ham United — Bolton Wanderers 4—3 Wolverhamp ton Wanderers—West Bromwich Albion 5—2 De Wolves behouden de leiding Tweede divisie Barnsley — Scunthor pe United O —^ 1 Brighton and Hove Al bion—Lincoln City 2—1 Bristol City — Bristol Rovers 1—1 Cardiff City—Derby County 0—0 Charlton Athletic—Ipswich Town 5—1 Grimsby Town—Sunderland 1—1 Huddersfield Town—Leyton Orient OM Middlesborough—Swansea Town &-^ 2 Rotherham United—Sheffield Wed nesday 1—0 Sheffield United—Fulham 2—0 Sheffield W bleef ondanks de neder laag op de eerste plaats BELGIË RC Doornik — Antwerp FC 0—2 Ber chem — Waterschei Thor 2—2 Beerschot st Truiden 3—1 Anderlecht — Standard Luik 0—2 Beringen FC—OC Charleroi 2—0 Tilleur-Union St Gilles 2—5 Lier se — FC Luik 1—3 Verviers — La Gantoise 2—0 Anderlecht heeft met 35 punten de leiding voor Standard Luik 33 pnt en FC Luik 30 pnt Tilleur sluit de rij met 14 pnt • FRANKRIJK Nimes Sochaux Rennes en Le Havre hebben zondag de halve finales van het toernooi om de Franse voetbalbeker be reikt.Nimes won met 4 — O van de Racing Club de Paris Sochaux versloeg Toulou se na verlenging met 2—1 Rennes elimi neerde Lyon 3—2 en Le Havre tenslotte behaalde een 2 — O zege op Metz DUITSLAND West 1 FC Köln—Rotweis Essen 1—0 Fortuna Düsseldorf — Rotweiss Ober hausen 6—0 Schalke ' 04 — SV Sodingen 4—0 Meidericher SV—Alemannia Aken 5—1 Borussia München Gladbach — Bo russia Dortmund 2—0 Preussen Mun ster)—Duisburger SV 0—0 Westfalia Heme — Viktoria Keulen ï — 1 VFL Bochum—STV Horst 8—0 t Nieuws van de pools De KNVB-toto had opgelopen zon dag een inzet van ƒ 403.236 bijeen gebracht door 276.230 deelnemers De eerste prijs ƒ 98.800 gaat naar de enige melding van veertien en de tweede prijs ƒ 42.340 moet worden verdeeld tussen de 25 inzenders met dertien punten De Caritaspool had 20.383 deelne mers met een totaalinzet van ƒ 23.211 Hiervan gaat ƒ 13.925 naar een goed doel en krijgt de heer A Geurts uit Amersfoort ƒ 4.550 daar hij de enige inzender met elf punten is Ook de tweede prijs ƒ 1.950 komt wellicht bij één inzender daar pas een mel ding van tien punten is binnenge komen Olympisch voetbal toernooi Onder voorzillerschap van de Ne derlander Karel Lotsy heeft het or ganisatie-comiJé voor het olympisch voelbaltoernooi van 1960 te Parijs vastgesteld volgens welk systeem dit toernooi zal worden gespeeld Het systeem komt In grote lijnen overeen met dat wat werd gevolgd bij het toernooi om het wereldikam pioenschap 1958 De 50 landen die hebben ingeschreven zullen elimina - tie wedstrijden moeten spelen omdat slechts 16 teams tot het eindtoemooi dat van 26 augustus tot 10 september 1960 in Italië wordt gehouden ktm nen worden toegelaten Deze 16 landenteams worden Inge deeld in vier groepen van vier De ploegen spelen een halve comjretitie en de nummers één van de groepen gaan over naar de halve finales De winnaars hiervan plaatsen zich voor de eindstrijd de verliezers spelen voor de bezetting van de 3de en 4de plaats Uiteraard is Italië als organiserend land vrijgesteld van het spelen van voor-wedstrijden Voor de Aziatische landen zijn dus plaatsen gereserveerd in het eindtoemooi voor de Ameri kaanse eveneens drie voor de Afri kaanse twee en voor de Europese landen zeven Voor de voorronde is Nederland ingedeeld met de amateurs van Groot Brittannië en de Ierse Vrijstaat 7-12 8 10 15 10 9-3 9-4 11-3 11-3 21-14 2 7-4 3-4 12-7 1-1 1-2 - 1-3 3-1 4-2 3-2 0-0 - 1-2 0-7 1 1 5-3 - Het tiental « an de Utrechtse Kegelhond dat gisteren heslag legde op het kampioenschap van district 11 van de Neder landse Kegelhond Voorste rij v.l.n.T Von Vloten Spruit sr Mattel Benimo en D Sanders achterste rij Koedam Van Doorn Broshuis Heykamp en Kraay. (Foto U.N Van der Werf Van een onzer medewerkers H ET weer van de laatste dagen in acht nemende viel de oogst in de la gere voetbalregionen bepaald erg mee Maarssen verloor weer in de 3e klas C en zal wel niet meer aan de laat ste plaats ontkomen nu ZSGO een punt rijker werd DWSV stelde in de 3e klas D het kampioenschap iets vei liger door een 2 — O overwinning op Celeritudo en voor de grote verras sing zorgde Bilthoven in de 4e klas H door leider Amsvorde met 1 — O te verslaan zij het dan onder protest van Amsvorde Maarssen eerder meer dan minder aanvallend was tegen SDO dat bo vendien over een doelman van klasse bleek te beschikken niet fortuinlijk SDO stond met rust met 1 — O voor Daarna wer dhet door Degen 1—1 en na 1—2 door v Vlaanderen 2—2 waarna SDO de score tot 2—5 opvoer de JOS kwam stevig aan de leiding door de eigen 7—1 zege op Allen Weerbaar en de verrassende 2—1 ne derlaag van concurrent NFC tegen SDW Bij Donar — ZSGO kwam het einde met 1—1 NAS won met 4—3 van Swift en Rapiditas won weer eens 4—2 tegen DEC JOS 16 27 SDO 19 19 NFC 18 25 Swift 17 13 Donar 18 22 Allen W 18 13 NAS 18 21 DEC 16 11 Rapiditas 18 21 ZSGO 17 9 SDW 17 20 Maarssen 18 7 DWSV — Celeritudo was een prettig en sportief gespeelde wedstrijd waar in het krachtsverschil gering was met DWSV wel wat gevaarlijker voor doel Het einde kwam met 2—0 Dat v/as ook de ruststand Spannend was het bij Ultrajectum — St Boys waar de rust met 1—1 kwam nadat de Boys de leiding hadden ge nomen en Scholten had gelijk ge maakt Na 2—1 door Scholten werd het 2—2 waarna Scholten de hattrick verrichtte en de 3—2 zege voor zijn club veilig stelde CDN had een produktieve bui won met 6—1 van Neerlandia en SEC stel de wat teleur door met 3—2 van KBV te verliezen RKAVIC maakte korte metten met Wilskracht — SNL won met 5—2 DWSV 18 28 CDN 17 15 RKAVIC 17 25 Nautil 17 14 SEC 16 20 Ultraj 17 14 KBV 18 19 ADE 14 11 Celeritudo 16 17 Wilskr 17 11 Neerl 16 16 St Boys 15 10 Een goede dag was het voor Quick A in de 4e klas G Zelf won de ploeg met 3 — 2 van Victoria en De Zebra's verloren met 2—0 van WOG Patria won thuis met 2 — O van Am Boys Quick 17 26 WIJ 14 13 Zebra's 15 23 BVC 14 10 WOG 18 22 Patria 14 8 Nijenr 13 20 The Vict 12 4 Victoria 14 16 FAK 14 4 Am Boys 15 14 Bij KDS - - Zwaluwen Vooruit kwam 3e klasse C 5-2 17-3 Tovers-Kameo Meo-SKV ¦ Res le klasse Swift 2-Gr Geel 2 7-4 Res 2e klasse A.Rohda 4 SVK 3 4-4 Olympia 2-Luto 3 4-6 Res 3e klasse A,Archipel 2 DTV 3 5-6 GUKB Ie klasse zondag Zwaluw-Tovers 2 14-2 H'sum Excelsior 2 5-2 Soestkw 2-A'foort 1-7 2e klasse A.Soestkw 4 Biko 2 0-15 Olymp 3-Samos 7 1-1 Tovers 5-Excelsior 4 7-3 Biko 3-EDO 2 EDO n.O.Doorh SVMM 5-1 - TAFELTENNIS Ereklasse Luck Raek-Nedlloyd 1 9Sparta 2 Sparta 1 1-9 Wifra Sparta 1-9 Nedlloyd-Wibo PSV-Luck Raek Wibo 2 Scylla Quick Smash UBTV Wibo 3 Hoofdklasse Treffers-UBTV 2 Povac Nedlloyd 2 AVGA-Wilskracht Smash 2-DTTC Entac-Sparta 3 Overgangsklasse Vitus-Zeist VVGA-Buna Sparta 4-Shell Povac 2 Smash 3 Wilskr 2-AMVJ Barna-Vriendenkr le klasse Barna 2-Smash Wilskracht 3-Zeist Wilskr 4-UTTC Fr smuld.-Ov UTTC 2 Ribo Sparta 2-Batswingers 7-3 7-3 7-3 6-4 4-6 6-4 9-1 6-4 6-4 7 3 10-0 - 5-3 2 8-2 4-6 t Net 8-2 3-7 2e klasse A Ribo 2 Wilskr 6 SOS 2-WUskr 6 8-2 7-3 - 4-6 4-6 2 8 5 5 9-1 0-10 de rust met O — 0 Daarna werd het 1 — O uit een strafschop door H de Heus Midlandia heeft Fotitudo uitstekend partij gegeven maar kon ten slotte niet aan een 3—2 nederlaag ontkomen Na O — 1 werd het door A Temming 1—1 waarna Zonneveld de pecht had in eigen doel te trappen 1—2 rust Door Van Reenen werd het 2—2 en uit een strafschop werd het 3—2 voor de Culemborgers Bilthoven zorgde voor de grote ver rassing door leider Amsvorde met 1 — O te verslaan door een doelpunt van ter Laak Na afloop protesteerde Amsvorde tegen het niet toekennen van een strafschop Deze werd alsnog genomen maar door de Bilthoven doelman gestopt Het protest is dus reeds bij voorbaat verloren EMM won met 4—0 van DEV SVF met 5—1 van Brederodes en Saestum met 3—1 van KVVA 22 21 16 14 23 28 Zwal V EMM DEV KDS Breder - P'lthoven Fortitude KVVA SVF Midlandia Saestum Amsvorde Agnes Simon had twee maal succes in Brussel Agnes Simon-Almasi heeft twee titels op haar naam gebracht bij de internationale tafeltenniskampioen schappen van België die zaterdag en zondag in Brussel werden gehouden Agnes Simon die voor de Nederland se tafeltennisbond uitkomt won teza men met de naar Zweden uitgeweken Hongaar Szepezi het gemengd dubbel spel en met de Engelse Ann Haydon het dames dubbelspel Het gelukte haar echter niet de belangrijkste titel die in het dames enkelspel op haar naam te brengen In de finale moest zij in Ann Hay don — de internationale kampioene van Nederland — haar meerdere er kennen De cijfers waren 21—13 21—10 21—10 in het voordeel van de Engelse Dwars door België De uitslag van de eerste etappe van de wielerwedstrijd Dwars door België van Waeregem naar Ciney over 224 km luidt 1 Baens B 5 uur 42 min 37 sec 2 Proost B op een lengte 3 Schotte B z.t 4 Van Geneugden B 5.43.14 5 Wierucki B 6 Sels B 7 Borra B 16 Van Breenen Ned 18 Stolker Ned allen in dezelfde tijd als Van Geneugden Na een str^d die enorm spannend was en ongetwijfeld heel wat van de zenuwen van de Utrechtse en Delftse kegelaarg heeft gevergd slaagde het tiental van de Utrechtse kegelbond S-5 Boekhoven 3-TTVM 2 1 92-8 Vltesse Moira 3 10-0 8-2 Beo-TPD 9 8-2 5-5 UN-PTT 5 5-5 5-5 TTVM 3-Onder Ons 5 8-2 4e klasse D 8.2 Tuindorp 3-SOS 4 5-5 4.(i Levu 2-GTTC 2 7-3 7.3 Iduna 4-Jongeneel 3 9 1.¦5.5 UTTC 7-TPD 6 0-2 8 2 4e klasse E 2-8 De Meern 2-Liesbosch 9-1 Smash 3-Barna 6 2-8 7-3 2 S 5 5 V 2 4-e 1 9 9-1 - Boemerang 4-Puem 3 1-9 Velox 5-Tuindorp4 2-3 4e klasse F Vita 3-Vitesse 2 6-4 TPD 4-CMHU 2 10-0 Iduna 2-ONI Y 2 9-1 PTT 4-UN 2 10-0 Transporta 2-Levu 3 7-3 4e klasse GDVU Dorestad 2-8 TPD 10-Amco 2 2-8 SSVU 4-Olympia B 2-8 Raiffels 3-Jongen 2 6-4 UTTC 8-Jaffa 6 9-1 4e klasse H Jaffa 4-TPD 5 6-4 Puem 5-CTD 2 4-6 Olympia B 2-PTT 2 1-9 SSVU 3-Boemcrang 3 6-4 4e klasse JTPD 8 Vita 2 3-7 Tuind 5-Vr'kring 6 4-5 Verblifa Puem 2 2-3 SSVU 2-Iduna 3 10-0 Tran.sporta-ÜTTC 6 3-7 Moira 2-Raiffe!sen 4 6-4 4e klasse RSOS 5 TPD 7 5-5 Oud Zuil 2-Boekh 2 1-9 Puem 4-Iduna 0-10 Amco 3-PTT 3 3-7 Velox 4-Wilskr 8 7-3 Raiffeisen 5-GTTC 1-9 Afdeling A BNP-PVW 6-B UN-Hopml 6-8 Fr Sm.-Chem Boys 6-6 Afdeling B.Stork/Jatfa ADH 7-5 Teerunie-EMI 3-9 Afdeling C UN 2-DAVA 2 4-8 Fr Sm 2-Ch Boys 2 5-7 PVCW 2-Verblifa 2 5-7 Afdeling D UN 3-Fr Smuld 3 5-7 Verblifa 3-Stork/J 2 7-5 Cbem Boys 3-SWK » 3-9 erin beslag te leggen op het bonden kampioenschap van district II van de Nederlandse Kegelbond waarme de onze gelukwensen De Utrechters gaan nu in mei een aanval doen op de landstitel Aan de strijd van gisteren op de ba nen van De Vereniging aan de Ma riaplaats werd zowel by de dames als bij de heren deelgenomen doW Utrecht Delft Rotterdam en Du » Haag De dames hadden de bane » 1 en 2 te bespelen de heren de banen 3 4 5 en 6 Van stonde af aan kwam vast t « staan dat de strijd zou gaan tussen Delft en Utrecht waarin de Utrech ' ters op de eerste baan reeds een klei ' ne voorsprong namen Met 1148 heul kwamen zü op baan 5 uitstekend voor de dag Maltei bracht het op deze baan tot een topprestatie noteerde in 15 ballen 128 hout een totaal dat de gehele dag het hoogste is geble ven Met 121 hout kwam ook Benima prima voor de dag en Heykamp deed het met 124 zelfs nog wat beter Een en ander beloofde nogal wat voor de nog komende banen En het bleef goed gaan na twee banen stond Utrecht nog steeds op Delft voor en na drie banen leek het vrijwel zeker dat Utrecht de titel niet meer zou ontgaan Utrecht noteerde toen 3345 hout Delft 3263 een verschil dus van 82 hout voor Delft overigens geen onoverkomelijke opgave En het had er in het begin van de vierde serie van weg dat Delft er inderdaad nog in zou slagen De zenuwen spraken een woordje mee men werd wat voorzichtig en de voorsprong slonk wat Maar ook de Delftenaren be gonnen onder al die spanning wat onrustiger te gooien en wat minder produktief te worden De Utrechters herstelden zich en onder grote vreug de van de talrijke Utrechtse suppor ters bleef Utrecht Delft de baas met 101 hout De eindstand werd 1 Utrecht 4414 hout 2 Delft 4313 3 Rotter dam 4232 4 Den Haag 4219 hoog ste werper Heykamp Utrecht 482 in 60 ballen een gemiddelde dus van iets meer dan 8 Bü de dames moest Utrecht zich met de derde plaats tevreden stellen Hier werd de eindstand 1 Den Haag 1996 2 Delft 1935 3 Utrecht 1860 4 Rotterdam 1778 De persoonlijke totalen van de Utrechtse kegelaars en kegelaarsters waren Heren 1 Heykamp 482 2 Spruit Sr 457 3 Mattei 453 4 Broshuis 448 5 Vnn Vloten 448 6 D San ders 444 7 Van Doorn 436 8 Beni ma 432 9 Kraay 422 10 Koedam 404 Dames 1 Mevr Benima 397 2 Mevr A Sanders 392 3 Mevr Van Doorn 376 4 Mtvr Staffhorst 375 5 Mevr D Jong 320 Oxo zegevierde in een snelle Grand National De Grand National de zwaarste hin dernisrace ter wereld die zaterdag middag te Aintree werd gehouden is gewonnen door het paard Oxo tweede werd Wynburgh derde Mr What en vierde Tiberctta Deze vier waren ae enigen die over de finishlijn kwamen In totaal waren 34 paarden gestart De noteringen van de eerste drie wa ren Oxo 811 Wynburgh 10/1 en mr What 6/1 
^^ CKEYcOMPEriTlE pioen 1 ^ '""'• gqnoi heeft alles mee ° e.2aam verkregen U | '- -^ de B-hockeypIoeg MoeiiijJce strijd iï^ï "-?^»""" I-M AT * Tl druk en 7H"**"'l*en zich n *^^ "« hei vuur ting vera ^" "^"^ oen de ba ^« Tzet.in dB = ' dat /^" deren en v.lt '- ^^ n rich - Hebrard-Panhard de binnen GrLrheefJ^J "?* '«" Unks seï^f ' NiveUes n,bi?'^R"""d B 3^s - 1 Se "'.'" ^^ «^ oné Nad^iTI ""^" GÏe ¦ runnen sleeën ' rT ' P " ge Nederlanderll ".'^" ^ e aanw ^' EST I 2 B ^— Hercules 5~-C • 30 DEM ift 19 HMS 11 13 = ST n 2 B 3-1 DCV-Q?.P^"drecht "^ v—Spartaan ' 20 2 Vr.seh 17 ir l Nept J7 ] l DCL II 15 Sport ' 20 i\%l3^Zw.dr 17 T HOV J?12 ^^^ mmmB ^ m^mmmmmm elaa elft ontter di^Ks'=f * n onze vlï ^ V "'*'"- tmT f - Ruiter vonrV ° lS van van district II van Kegelbond - nse De-ütTee^rs > een aanval doen op van gisteren op de ba ^'¦ eniging aan de Dit ¦ ""^ heren de banen triirt ^" l^wam vast t « ^ t tr " «^^" tussen M waann de Utrecli ^ e baan reeds een Wei " aa^'-C - -^" t 1148 houl het h ' ^^" '° taal dat iut kW °^^*^ is geble ' Ut kwam ook Benima s no «« ykamp de ^^ ts nog wat beter Een hoogste Wam ook oenima s no «« ykamp de ^^ ts nog wat beter Een twee banen si ekh^t ''^'"^»"^» tif»i y »-^^^ zeker it nnt "'!,* '"^« r zou ^ t noteerde toen 3345 be!f"t 7 '""^?" dus van ^ eiJt overigens geen ' opgave En het^'IS van de vierde serie ^ Itt er inderdaad nog De zenuwen spraken de ™^" werd wat de nJS""S slonk al rii » '"^" aren be - ' oien «' l'''""'"e wat wdet "^ at minder " n nnA °^ Utrechters ke m '''' F°to vreug ht lV^'¦/^l'*se suppoï ht Delft de baas met euf^-,1 - Utrecht In H ^^' 3 - Rotter-en Haag 4219 hoog ' kamp Utrecht 482 Semiddelde dus van moest Utrecht zich efnrt '"^.^" stellen eindstand l nen elft 1935 3 Utrecht im 1778 '-'' reent Jlt '° talen van de ^ ars en kegelaarsters ^ as dit voor rt a «- " HerJard ' n^t=*^^^,?^o prettig ~= niKeurin » ¦ 7„?,''°*^^t « en kan'st'os ""^ ^- h^f^o ^- ht^^'^'hdei ISvfoe '*"''' ^« ar de biM^A.Ï " W"S:t ^°^ ^ velden ^^ miiiHitiisi verenigings - ' Uk JUK Werd einiT ^ r v^t via O — 1 „ o " I1 * als j;"o!g^1„!'a>-.d jegen \ l % " ï'sj^:H.»ffl,sns nitbreiding TIn cSe«i^ering'"X ltPfc^.bepaaid%S \ " ^^^^ bt d^e ° L ^«« Ï^^B ^,,^ | lS ^^'*^^^^-=^^ ' itT'.^^f 2 - Spruit ttn ^'^ i ¦*• Broshuis ' en 448 6 D San Doorn 436 8 Beni ly 422 10 Koedam r'-)Q?enima 397 2 '^ 392 3 Mevr Van ^'' Xf ^ Staff horst 375 320 ' ierde in een nd National nal de zwaarste hin ereid die zatcrdag e werd gehouden is t paard Oxo tweede derde Mr What en ueze vier waren de ie finishlijn kwamen paarden gestart *" de eerste drie wa nonrgh lo/l en mt SSliaSg^BLAD SUCCES l ^ mateurs ' Kkwart 2 % Quick 28 D-wy 19 CVV 18 15 ' 18 VCS 18 13 ' 18 VCS rf 18 6 15 '^ < legra Bij de iêï-i^F ""^ o-s heren Schaerweyde kampioen Ko Werd dames konden Bnwn »,' '" Pong 4 en K ^^ "'=™ Alcides WVC l « Q - Z ¦ Borne ZAC 1 ^ 18 n 12 v ^^ hijsen s2^f;^--^enVo:rJ^:n ^^^^^^^ de Kampo„g4na*rde7eTnL ''^ ert „ aar de nrr^T "'' M CE grabant Koerm 18 17 n ^ ïg«i i9 ' e EST 1,2 A - ir^i = Hir 16 15 13 12 17 10 16 6 24 JSV 22 HBC 18 Holland 3 dames promoveert vn^P ^^^^ « "^ ar de 4e Jr - '''^' van de KNHB ""'' "^" «« afdeling Utrecht „ i '/^^^^^»^ Het dat elftal van Kampong g^iji met HHYC tif « itwedströd ¦ tegen'nir »"""'» in de | t " Hieruit blUkt »!*'* Studen "™ ran de j,Cl ^«^^ de goede 1 studenten jL '<"»-^'"" GeK2 «« '^ aa ' SCHC besloot de ^»» "• met een 2-i „ l ^^"."» conjpeti - weer de '^'^ ^«» de'"S2?PJ?P eigen " r - y'!?er " enschaar — -- ae.er./va -?,^-- ^' Ke tegenstander " vriendenscha=r ^ bijzonder 1 ^" ¦^'^ Brugge ':' ¦^« WkVVsWN «^ vxxvvwv Jeu - ^'' trSJa^^l«Me „ n.oe - - « 1 horen On^L -^^" Kampon » tegen Klevl - -• Vooral vo^"rmr«*^^n « I^C aiteproken sterkS:^ ^'** Kampong »* 1JP6 kanir » fe ' To ^* ^ i * tal val tatten bleet evi?„i'^l?^PPen masV ^ at RBc "ƒ« woet nu af^rlT ^ we.3S??enVe?7 | tw^£ei - ' l^a^Ttfrk.ïr^ia?«bepa pon ken "•••"""' meer evenf^vor *''"="' Maar ^^ C Je sein '"•" sein om de » C ' voori — "¦ Meivrotiw r • " unnen bolwë - rs ~<»!«» VVM weerd en i^^l aan «.„ — on Kampong *• ^''"¦'^ maar l^i g'=^a « l«kt ons de 1-2 - d9 2e klas D i SCHC 2%„TL ^'" ffim onderaan official lS^*net'!airte^°'l''»^«nKs I fe«»tie is hff;''lB„^SL''eL«ft te v^j?!S°^-SSr ^« haar cie-4B''°kIa^gS^3BProm1v'err"t «» ' l-rSMS-r it?L«H ^„ «^ ea/er e om I doen ^ '"'¦ Ulreehl • wen in het 1 ton HVA noor.ien7met^£?o '"*^" en In -?°°'^ en i van ^ cheidendi s°-4iB ^ k^ïïi " ï-r ^^«- ^« IR - PLANJER op ¦- uue Meppel wiïS ""^ raaeren ge - erelid tel ^ e van t IsïïJS ^ de^ist'reedTl ""« ^' and l'»lH maaktrvan'qw ^ l'^^^kt » an Sloten gelijk ' iSS3"^^'"?'"^^ikr ^ I ^'-- no voor dM »° -**' Swits geh«L „ i "^ echter rm X ^ het bleef stond „™ 8 met rio _/"^'' ^ — 1 een ot^^J ^'^ d3 766rT"o^^^^"P«v^ie werd restauratie vaS lo?df l^^'^P^a.n t | de ^" af?i " af ^^^^^ « f olubruüate oe aftreriovirf >"^=> recie m»mn.-o »«.^ ' pejiromoueerd Scliaei voorzittershamer hanteJ ^'''"'^^ öe hanteerde secr ° tar ^ '' mirSff'^^«n van de Lll„i^aarvaT°l^'o t^ÏÏ!??.i^den ' vl'n Werd e voorzitter ^ otn Viking en J'istenkren de met leven " H ""''» van-Ricï;?',,pr aldus rust stonden de t.^'^^L^^^^i ^ Min S^l^^urs^^r ^ door oovendien k^n -^ tewrater eeiat de ^'^"^ gelaten en Jon - S,,T'^eSfrc'iifr^2^-ten d'^hefe Ploeg tX^nn ^*'' «^ ' 1'^iSn f ^ '^» mt°2-r?n "- ^" r'Mel ' en Jonker /" ^ aren J «« PrL^2flP'«iten De^r ^ makers I f(|"*iiila,5 wer ^ yi Promotie naar sterk te.^„n„Tr»VzLfc - eniging "' ** roeisport en de ver - Won I « n'Lr ' l-o"v'anlam'*"='=l^alker - - Aegir '' -„ f^Tu ^ nroelver ^^ n de Nutl^p^U^^cht direc ' ii ^ -- pt^pfaJtr o - -^-^ bond en la *" van de Ned » -^ gingen ^ " '^' e bevriendr ''»« - " VWaan v^fl#-^.'lfl9?9^^.Planjer ^' ig ^^ ubife^^lS^S ^ f I « aterleel Later weiS^h^'^arS van ^''^ « n in 1945^rr,iïii.^'^lervoor " l!l^'Sl*;yde„'^'jP?l«>van « etbe^wëlm^arTer?*^^eng ^' « et"^2 i^f-d"a?^^"er ^ t^oh % 5i ^ ^,^ laatste wed^toii "''^"- ^ im Iriirt ^ 5 dan i »„„ stryd van Hil - „ Ook ÓntwikSdr^i'"^'- 5lt op het oS£.?e h\i ^ gro grote actlvi - ' « 2 ^' ^ L'^^t iV vïn^teT^d ¦ 2 énlTn'^ig tussln S ® ''' ee ¦^^ mM "?*"» 5 "^ Sohaerwey - ieri -^ ^^^- l^et^weö '" de 4e klas F r 5 Werd dat dit I daar _ veert n « aakte in de 4e met Gooi 7 J^^Zot ^ klas i«.r:2 van So^"t 4 1 ^ onderbond ' *« kkVt « tel eVbr^S " daardoor '''^ s Knhb P'^omoveert naar ^ Iaï:-^l^n_Womoveen ^ on/ehn''"?^'^ereniginlen t - ^'^ l^et ongehoords was ^ tr * 1 byna iets ^-- „„ den met txainiS „ a^'g te w sterk te | _ l?e heer PiSJ ^ ^ 5!fPeien het m 4e nl^^ezen te sterk tj » _ - — raceroeien strijdploegen voSral t ^ aan wed van de wedstrijdcommf ^- voorzitter h ' üugdroeier'V^^.tStt - pok bil "« mes verrichtte hij „ r twee an.1 „' ' J.P.'O - ' hierswerk ^ ames met twee sani ' nam hU in 1934 hrinit ^?.^^,^ ' eden ba,^"^jan het " oeien rtn ''^' ^^ '»- t^^rifj ' ^^ eiIo'Sn'f.r^ünigi '^^ e „ jan ar „ " ^ air verlnnr * Seheei Plaats verloor 1 woordig heeft w,' ijedurende "' §^,^ è>c ^^^ '^- dat voor ae fJ?^!fnRBS > man Uit en tegin een zeer actie - l^Bf ¦ l?*eiï'&engï?l flat een kSSw ° " een Q«ei voorzitter^vanXt^T " 1 van dB Ned w^f-'u ^'=- ^\ hij ook fertct Utrecht Nameos de l^^Pioen en*i G^'^l Soest metS ** « etten c'^eyuitslagen 1 J Udotitcls in HEREN EERSTE KLASSE westen HHïJC-Kampong Zwolle-DKS °"''*" Wagenineen-Bully HMC-GHBS *""'^" Gron Stud-HVA Delft -"" uuieis voor Geesinl TVp 1-2 1-1 IN /^«•• P van 2—0 2 1 2—2 1-1 - ' D>re::ï-ï--»P;»n,e "' gaai Japanners lykt hoe in de en 3-1 7-1 2-1 4-0 voor dangraden en op zwarte kunsT " ' Markthal t^rm^^W -- '^''''''^^™ i ^ rende sensatie eerst ii1 derde dans 1 * - ra*zr.r '-^-^'^^^^^ Ti^Z^iiss.ts^^^^.a ^^" een eren ïöw'J'^'hmier DickTr ^'^" over de scheidsrechterliike ohings via eS zelfde arbitSiil ¦ beslissm » y ^ daarna teg^n ^' uitspraak w"lir 2 ^ de strijd WapLl'^'^ve iSk ^ wallc over ^" 1 ^^ ^^^ m ^^^ uit via een en eindstrijd daarin kans ' « ^ ijh WenTeiJIT ^ ^^^^ kS Dit w ^ L,„'S™'eren "'«^ e hij m < Je Vol *!"-- utrechte f-^^'^ad < iB f ^*^ orieën"-strTi/i "^.' «'" J ™ d lrkf^ê^"^2wfli?^tvoldoen zeer sterk V'^^n^r toonde TÏ^K **^®" triomf » ï"ï -«'"!.^ zuinigste direct de MobiJ'p "- "'« vorig X ^'^ « e * | aS%^<'4be':''o?k t?1Me de De ^• p momenteel be«;-^n^w af ^-^ ^-^^^^ nl^ee^'elïSö-^rn ^^ f^ed lorris eerste m cross des nations Nai?"^af;ie~r --« S^s^^z rsiiSfnid^ror-ii "« race wa < "'*" « n 44 7 sba - « »«>' bet ateXX - aaar 44.7 sec 2 ¥ l'/^"g«lahd 42 mfn % « in 52 |- s^ecn '^ iT ^'^- C ^ *^ min 1.8 sec 1 B " J-'a * PrankriiS geland 5 Iff i?asil Heatlev fPn ' $ S-4 * 9 ^ a'r^.ï Bên ^ iTaS ook al «••"" e op de d^1e'';",a?tr "" ^'^- nai.it ï ¦'^- Berk wprrt Z ^\ ^^'^ kni / me Vier r««ie fcofa '' S!;,d *« een Von Hnfcs naar r^rT/"'^*'"'^^™ « a Dirfcs nT ^:^?^}^- Boers I ' ich ^ tef ^ kty4"vy derde ' ' Volgens leu;aar"d"'Je ^ ƒ„??• "' d - Doo - dan^Vcr;;4-"-c.e Utrecht bleef aan de spits Rambler SuleH wIIh "^^^^ met elS boven 2600 ccw„^^^de in klssse r S^erJiuyzen dl if-P - K van Nteu ^ StuHoK ' r'e deelnam — ^ ^ u - ™ et een I worp"te\"i;'Sgrn * *'° "''^'^ beeni waard weS ee^^^J v d O^yf weggelegd De Siao.-^^P^^^hschap er domtaè^de " te f ^^ ' Utrech yan de tweede h ^® emdstrijd tegenover d?Ha<,.n "^ ^ ^ terk ffad dat de arwHr " f / ^°« de fitel moesten ii^^i.i '^™ wel de S^sink was OT ^ ^ l"?.^n - Anton «^ NWC » XVVVVNXV«NW * UJDENS VEEL iiA:NDBM^^^^^;Zr;r ^ Sport verrrr """ < B-^i^):i0.^o^'^-Vend^g -<= c^mK was oT ^^ x ""^"- ^ zaken zo trots ^^ el " ^^""^ van gouden veren Hif ^ ^^"^ met mers die de re^Ho ^ f ^^ l^et im V d Doorew=fal ^." - afgeschreven " ondag*"^^t.handbalwedstriia Prestatie — n Siegfried Hermann ° u*^"ltse I avond te Berib'ï "" ^^^^^ zondas ^ s«3 sec Dit is rto v " en m 7 min een overdekte ba »" ^''^ °°' t op gemaakt * "^ an op dit numrae I Atletiek — n ' & i-''^,^-r?.%tbtt%"ë « Herb atleet dVr£n^n^.fr ^ t ^ bu Doolewaard ven " eerste Plan ten,gb;;Xt '' "^^ "^'^ InfeCt'-'alin'^S'-htsereus Nederlandse kaSv ' '• zeventiende de zesde maal'S?',?!!'^^bap vZt hiJ de titel alle^t '^''^^'^ greep groot is het n ^^ tegorieën Zn sink dat zlinT'^loht van Gee « nale^Jooro^f^^'^nder in'^'dè bliek een ovatie kU^^n ^ ct pu het tweeënSalw^gj-^n^dat hü de tien tegen rt „ I minuut van Ironing uitSdf ^"^° Pese juS sraan Werd " ad voor da-het *^ *^ reent won na rustjan WVGV 7-10 aard zowaar Albert Thoma De - wuiisi wuson hphi „ i "-" omas en het wereldrecord 4 * e Melbourne Ste ^ - ïeVacVt " Z T ^ Jaarvergadering Chr Korfbal Bond ^ e?d!^c\"e ^«'- Korfbal Bond be veertigjarig bestean T/'^S van htt plaatsvindt On ri ^' dat in I960 zll "» Utrecht gehouden ^* erdagmidda1 & ^.° nfaan deV^=17.ergadeHn | ff^a « ié^^^T'z - i haar wedIfrySenlï Tt^^-^egelden^^by Port^edachte acht"'il''l ^ met de positie van de h^TnU de fmancië » '^ Tiri^?lg'n|eS°;;lr,fl « ang ^ ^^«^^ rS^*«?^^^Ü ^ an *^ Amrtef:,.,°naangenaTm "' ^^^^ " beuse onme"iL-n°gal duidel«k Ü'e^r^'^é.i^^'^'w -" aUeenhet'"^t,i?.«<'r den prompt een ^"„« asten dien - waarbU wlrd ÏL'^I ''" ««- ^ Wat meer acbf ^'*^' d dat het veld en dei "".^ at dan ÜÏ„-erte-sSeS%J^ecH £ Verkeerde „ jtslag de Leid enaar en s ch^idsrecW^JTkTVS <^°- verhouding oVa \ k^\V ^ ""'^ te * ^ te Amsterdam / j^Wam het laat « mg ver doelpunt ' voortmeen „ uitgeschakeld " t ^*"^ Tonido / C geen kans - vï ¥ Juden eaf de helft combinêerden^i '" de twfef ten grandioos en wnnn^e blauw-wit Het is duidel ik^ri ^ nen met n~-R naar Attila Öf naar •• * i*'=l « aat of '^ aar nog tweera^i ^ nTi^^^ie ^'^ ^°- ^!?:^^^ S|^^B hebben we patste minutï^e doelpunt in ^^± Spannende strijd Vj^^le^ria^'li^^eg internationaal f^i ^^ Ut^chter toon ^*" ¦ "-' vaa De en is HHC Wen verloor m^t T^and " —- " de één werden ^^^ 5^n b^%^v:-ti ^ Tlit C * -^ " gen vaak ypir """ sesio " bleel ^ ^ dtt IflafvaHe'loeilijk n de 9000 lede„''?e"t n2 ' secreta - daan WV'ziin'"'ge ontdekking ' ca ter gekomen dat'°"''^^^^°nd afh -' een verkeerde uit ]» '" * tober • 1958 weten Te bX[M maar ook"T;r _ et initia - SS^^'-h^^nt^lS ^ zitter'^^^n^rfe \^^« de voor - " erdWls"^"^^-elnTaltt"r ^' K's hl|ft^°-|,egeven 5l1,-n ^- |^"« m^ln^'i|a4'JSler "'!| ^,- Concordia tt Aalsmeer 11 n„sr --;« ppid^-t,een |^^^ mfato iSngwasMterlük wees Van uiK - „ K ^'> Zich vooral leugdorga dus d?'i^lt''-'egeS°'rn^P i|^ste ^ idjse voi?^in^/'hi)an kan eenVi ' meden wordeif '^''" "" ze jeugd ve wasrf?Sts"^|t,deJaarvergadering weid afgelast "^"^ dag grotendeel De uitslagen lijk " dat dit n ' Persoonlijk ^ fi"''^Pi'aak ^ lengSi ' Z?r*/J '^ as^Urarbii T' ^ ordeniar^V^a^^r ^^^^ oTn ons zee _ Van Tergouw was vto 1 zeer zeker naar Het morele Utrechtse " anV ^" gerieve vl " ' S ' ""'-' « eiële Xnd " m\"%"i'*en wfSe of slag op en de7e luWf.^T'felde ui l^r.lj Laren ll--iti'^lT.,'^alsmeer II AchiUes g—ui ' ^' 1 °= II 10-12 HOC 10—6 Cnn Amersfoort n q AchiUes de tw'^^'a H 11-6 m^i Amersfoort en fli''^?t''^''-«d t^en genNiloc'*iren''HOC^^,''^^' yden^tt \ Utrechters gelilk ¦^ nf ''" eindigen Laren won met q ' Aalsmeer ' oort doch ]^ rL^7 ~^ van Amer ^ twiifelachtt'^'ol " 5 afloop etn "'^" oven\-in zijn klasse ^ eel grotere Van T?,"S - ^" a jj De Utrechts'?..lerland pa ^'- êht;;',^^nd v^^U ^ Tweede ^ 3-1 Climax 2 f ^ „.,* 11A 3-HKC pioen m de t-eed ^^ klL^^ha kam - emg en We gelaten Ned ^ "'« telachtig protest ^^"'" P «« n wat Men beweert dat rtl * naar huis toestonden dat bÜ « astheren eers meespeelde en dat de afln ^'" ^" nioj werd geprotesteerd H »?" ^"^ loch d'ge IS dat geen enklt ' merkwaar oelang bii clo^'l enkele partii hadden het er ^''^ heeft "" "'='- er maar by ¦ ranse en Italiaanse Zandv 3-3 ^ nd DirkTzegevTt"H « IddenfN^^™ muut met^t^^erde nu binne^'^d^ê iif beenworn a'a'f^^.Pngeluk: zun hard op de renners naar Van ^ dnavoort » e^F"ra:ren1fr^'^-erker wercldkaVn ^?^ inschrijven "'" esr erland-Belpiê technische h^Zl J^^^^^l van de ^ aarbij Van Tevt " ^ erde beenw ' ondagmidda.^°^ll=h°°I te DeKt If h^'g>recht kT.fri^w ietwat''^!,nworp zondagmiddag t'^M kwa ^ =^ i«£i.,i ™« ass ^ maar snel Weer zijn Doofewaard*^!^''lt "^ ^™ ng behulp van fm^'l ' ^ male ¦ ^ Bij nale Club en dl j^^e wedstrijd 1 i '„ "• vr - - '^ t5.\'^i9ezs-j e 3-6 ' eindigde onbeslist Enkelspelen - n ^ eegerSr"UVj - Goffard Moreau den tegen Selsu»"?n "*' ba?a"f ' ^ nP " sterda^e • Ylaardingen en ^ ^''" kansC%arr™^« aal ^" %^^ oetr*?d-a-derm ^^ ^^^^^^^^^ ste1k"le\Mft'^'eke „ beide a Zandvoort " n ^*^ en het cfrcui "^^" italiaanfe " " Pgelost n A ^ es^hil voort ""< e Ploeg naar * 7fa*nd ^ dr?e\tn^-"-len Breuking-j '^% JSfJ^"7^egerenBreu - Worm sen zege en won daa naar I Brab V - d Vlnot „ - - bander VanUn h=./2!^:vó6r de • It had bed wilgen Voor V d lappen -'^^«^ SS^I-^^r^-n^t^d ^^ det nieuwe 
10 Maandag 23 maart 1959 - 66e jaargang no 275 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD tj TRFCHTSCH NIEUWSBLAD Qoede Quick \ scheri MEDEDELING KAMEK VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR UTRECHT e.o UITVOERING VESTIGINGSWET BEDRIJVEN 1954 Ondernemers van onderstaande branches TE MAGER I Bent u te mager bent u schriel spich " tig te licht aoor gebrek aan eetlust Nu kunt u snel aankomen Pondan centimeters gezond stevig weefsel ge ven u weer een aantrekkelijk figuur • dank zij nieuwe Plus Form vloeibaar of In tabletvorm Plu8.Form hoogwaardig voedsel ' concentraat bevat mi neralen vitaminen en bouwstoffen voor de ca lorieën die u tekort komt - het hergeeft u het ge wicht dat u mist Ukomt dagelijks aan u wordt 11 gezonder en krijgt meer '"• weerstand tegen kou en BEGIN NOG moeheidi Wègslapge VANDAAG voel en rtllerigheid MET Plus-Form maakt u een PLUS-FORM volwaardig mens - ste f 6.80 vig sterk gezond hotel - restaurant - café en aanverwant bedrijf aannemersbedrijf op het ge bied van de burgerlijlte en utiliteitsbouw metselaarsbedrij f schilders - en constructie schildersbedrijf loodgieters - gas - en water fittersbedrij f stukadoorsbedrijf terrazzobedrijf steenhouwersbedrij f tegelzettersbedrijf rietdekkersbedrijf bontwerkersbedrüf begrafenisbedrijf PLUS-F0RM gevestigd in het gebied van deze Kamer dienen vóór 1 apriT a.s een nieuwe vergunning te hebben aangevraagd ten kantore der Kamer Maliesingel 2 Utrecht Gelegenheid hiertoe bestaat alsnog op 23 t.m 26 of 31 maart a.s Kantooruren van 9—12 uur en van 14—16.15 uur Jovanda + Cerzon = 2 X garantie t Jovanda garandeert dat elke ge rechtvaardigde klacht tot uw volle tevredenheid wordt behandeld Daar staat Gerzon u borg voor Jovanda nylons van 2.95 - 4-.95 WONINGINRICHTING TE UTRECHT vraagt een tandtechnisch laboratorium bedrijf leesbibliotheekbedrijf autoreisbureaubedrijf voor meerdaagse reizen schoonheidsverzorgings-bedrijf koeltechnisch bedrijf kappersbedrijven kleinhandel in muziek instrumenten kleinhandel in gebruikte en ongeregelde goederen kleinhandel in vaste brand stoffen kleinhandel in vuurwapenen en munitie BEKWAME MAATNEMER In staat zelfstandig opmetingen te doen en prijsbegrotingen samen te stellen Brieven onder no Y-7934 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht ¦ ^^??^< »*»»»»»»»»^ Op onze PRODUKTIE-AFDELING kunnen nog FLINKE PERSONEN worden geplaatst N.V VRUMONA — Bunnik aie lekke defecte vuJpen Wijmaken hem weer Enige SPECIAALZAAK in UTRECHT Kleine reparaties GRATIS ^* CHOORSTRAAT 14 DE VULPENSPECIAIIST Wie zijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last Vi-Shine Is een Ci^stal Jelly Shampoo een gfeheel nieuwe ongeëvenaarde shampoo die méér veel meer doet dan U eigenlijlc van een haarwasmiddel zou verwachten Prijs per tube voor vele wassingen f 1.50 CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Bowntree N.V Amsterdam Bedorven maag en diarree Wat verkeerds gegeten of gedronken kou op maag en Ingewanden eu plotse ling „ loopt u leeg " u voelt zich wee en onpasselijk een nare maa ^- en darm stoornis ENTOSOBBINB - witte aangename tablet ten - bevat 6 snelwerkende geneesmiddelen die de maag tot rust brengen en do in gewanden zuiveren - de diarree stopt ENTOSOR BINE helpt direct - u is zó weer In orde en doet weer normaal aan aUes mee ENTOSOBBINB f 1.90 Speciaal voor Junior\Miss Net voor de Pasen topmodellen van de nieuwe mode extra voordelig Embossed spun " nieuwste zomer stof met pittig piqué effect!Leuke noppen cumberband in effen tinten Q95 36/44 Spotgoedkoop ^ r Moderne katoenen structuur Aparte,,sjerp" ceintuur Kobalt carot,,,goud " linde bleu I OqS 9/15 Slechts 1 ^ UW ** PA ASBEST ** STAAT BETER met Jovanda's van Gerzon Nylons maken de vrou>w Koop ze daarom met extra toewijding dus bij eerzon waar vriendelijke verkoopsters als bij Intuïtie u>v persoonlijke smaak en wensen aanvoelen Gerzon heeft uw Jovanda paasnylons In elke nieuwe modetint elke fijnheid en elke soort Koop uw Jovanda's bij Gerzon Menig complimentje wacht u met pasen I uw Modehuls UTRECHT OUDEGRACHT 161 Tel 11961 y UTREC illlllllllllllllllllMllllllllllllllinillllllMllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiii ^ I.M.V.A.—N.V Maliebaan 80 UTRECHT zoekt voor haar afdeling MAHLE-ZUIGERS en MOTORONDERDELEN een ASSISTENT in haar interne verlioopafdeling Sollicitanten moeten bü voorkeur op de lioogte zijn met het motorrevisie-vak en liefst in het bezit zijn van een U.T.S diploma of hoger Sollicitaties uitsluitend schriftelijk met opgave van referentiën en verlangd salaris I Vroom & Dreesmann | I UTRECHT N.V I I vraagt enige beschaafde en ongehuwde meisjes als - BUFFETJUFFROUW | I IN HAAR RESTAURANT | i Tevens kunnen enkele ongehuwden geplaatst worden 1 = als i = Aanmelden dagelijks bij het Personeel Bureau 1 = Lange Viestraat | iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Dat en nog veel meerkunt u met een ƒ PHILIPS bandrecorider f398 - Belangrijke voordelen van de Philips bandrecorders Eenvoudige bediening met toetsen of monoknop voor opname weergave in - en uitschakelen en snel op - en terugspoelen Auto matische blokkering voor komt abusievelijk wissen Betrouwbare construc tie elk onderdeel is met uiterste precisie geconstru eerd Hierdoor zijn een con stante bandsnelheid en een perfekte opname en weer gavekwaliteit verzekerd Betere weergave speciaal ingebouwde versterker met gedrukte bedrading compleet EL 3527 Compleet direct speel klaar met microfoon 180 meter recorderband twee spoelen verbindingssnoer Solide moderne koffer EL 3516 G f 698 - Compleet direct speel klaar met 360 meter band twee spoelen verbindings snoer en microfoon Drie snelheden Speelduur tot acht uren met één band Wat een mogelijkheden biedt de Philips bandre corder om te spelen met beeld en geluid Stel zelf program ma's samen maak er een waar klankfestijn van voor jong en oud Ook familie evenementen legt u er mee vast voor later u verzamelt uw lievelingsorkesten u contro leert fouten en vorderingen bij muziek - en talenstudie Steeds op nieuw beleeft u plezier van de Philips bandrecorder voor ont spanning maar ook voor zakelijk gebruik PHILIPS bandrecorders Van onze paar Ondanks het niet aanlokke vrij druk bezocht Er werden i mooiste koers was het stayer Een der favorieten Tarantella f Jcllico werd na een halve ronde ui De overige zes reden een zeer schei pe koers en in de laatste bocht lage zij dicht bij elkaar In de run naa de finish ontstond een felle jach Leider Q Bascom kon het niet hou den Rechts van hem stormde Quic Hollandia G voorbij naar de zeg die sterk bedreigd werd door Quic Heny die langs de binnenkan bijna verrast had Trainer Nottelmc,n werkte weer vol gens het oude recept Hij had vie paarden bij zich waarvan Prett Boy in de Dirkslandprijs praktisc kansloos was maar met Victor Ema nuel en Qui Suit won hij en in d amateurskoers zag hij de door hor getrainde Seigneur Bascom triomfe ren In de Ke.dichemprijs lag Strang Story steeds vierde en bij de laatst bocht maakte hij nog een fout ooi maar op het rechte stuk liep hij tege zijn gewoonte in sterk door Blijk baar speelde het voor hem een grot rol dat de uitgang voor de paarde op het Mereveld goed ligt namelij ' voorbij de finish terwijl die in Hil versum in de laatste bocht is Strang Story leek te gaan winnen maar toei kwam Nottelman als een deux e machina " de zaak beslissen met de fe sprintende Qui Suit Crack Eep geweldige crack wordt Wa Jewel De hengst liep in de Grossen damprijs ' zijn tweede koers van di jaai ' Hij behaalde ook zonder sla of stoot de tweede zege Wel was hi kort na de start even moeilijk Maa toen hij de rechtertaocht door was ei du leiding had genomen liep hij steed verder van zijn concurrenten weg In de ruiterdraverij moest Qui Sain op papier winnen Maar ook nu wa Oscar hem te vlug af Op het laats maakte Qui Saint een galoppade en hi kon nog maar juist met een hoofd lengte voorsprong de tweede prij veroveren De Benthuizenprijs die voor drie jarigen gereserveerd was moest ge splitst worden De kwaliteit van d ' jeugd bleek overduidelijk Xema S ei Xylon S wonnen de afdelingen merk waardigerwijs zijn beide fokproduk ten van de heer J Smit uit Gronin gen In de slotkoers kwam Ullustr Hanover na drie jaar eindelijk zijl eerste zege behalen met een gewei dige eindsprint De uitslagen zijn toto per tien eenhe den Alkemadeprijs 2080 m 1 Wanda Axki 1.30.3 M Vergay 2 William Axkit J Wagenaar Jr 3 Unique Spencer A Si derius W 23 PI 14 22 35 Cov 47 K 52 Benthuizenprijs 1740 m Ie afd 1 Xe WORSTELAA Team var behield i SDZ verloor van Duitse ploeg Het eerste team van de worstel vereniging De Halter handhaafdi zaterdagavond haar koppositie in d eerste afdelnig door met 5—3 vai S.S.S uit Alkmaar te winnen Di Noord-Hollanders hadden in de eer ste drie gewichtklassen geen wer Kers opgesteld Hierdoor kregen E C Willemse Loek Alflen en Gerari *' ilen papieren overwinningen D « and werd zelfF 4—0 Omdat H Moeve te zwaar was kreeg ook Ock " Uyzen een overwinning maa " iend.schappelijk won Ockhuyzci " esondanks op punten Het was jammer dat T G Ran ' sgen de liefst 19 pond zwaarden «' andenburg een blessure opliep Ram draaide pi-ima maar liep eei rioblessure op en moe.ot opgeven Eei mooie partij worstelde Jan Ie Blam maar hij verloor van G van Dongei ™ ft een afknijper in 10 min 30 sec " M de Rooy verloor daarna oi punten van Wim de Bruhi en Henl ™ Nijs jr die een gewichtklass Zwaarder rolde won door overnam erpep in 2 min 52 sec van S di Wilde Bet derde van De Halter leed eei iu " sderlaag tegen S.D.V.I Loei f'Pen won van H Richter met eei aonterceintuur Ir amper 15 sec *;_ B Jongerlus verloor vs.r P R'ch ter met een voorceintuur J Verheu verloor van W Bleyenburg op punter ^" Okhuy.sen klopte in 5 min 1 ' ^ t ^ G Heykoop met een atknüper "¦ Mantel dolf tegen routinier J O l^n Zuilekom het onderspit met eei ueupzwaai in 1 min 46 sec en C S=.^°y *" verloor van G di ^' aai op touchee in 9 min 40 sec h ^ -'' ïö*Jt«è!|*sÈ«iiw»««*!^ss<^iife '«^ ¦^^''• ê^Sm ^-' •¦^^^ é^^t,^f«}s:->tf.'>^f *^* 
lllTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 23 maart 1959 - 66s jaargang no 275 Advertentie S.A 3 versnelllngsnaaf ' zonder rem type A W Qoede nummers op Mereveld uick Hollandia G wint Q STURMEY ARCHER JAARVERQADERINQ K.N.W.U Wielerverenigingen nog geen stemrecht Een heeld uit de zaterdag ge houden strijd van de regionale bosloop op de terreinen rond om het kampeercentrum Rood land te Rhenen van athleten uit de B-C-klasse op de 5000 m georganiseerd door RAV H Verkerk van RAV geheel rechts loopt aan kop doch zakte af tot de derde plaats Van onze paardesportmedewerker Ondanks het niet aanlokkelijke weer was Mereveld zondag I vrij druk bezocht Er werden uitstekende nummers gelopen De mooiste koers was het stayersnummer de Dirkslandprijs Een der favorieten Tarantella faalde kort na het begin en de Belg I jdiico werd na een halve ronde uitgeschakeld DRIE SPELERS IN ZIEKENHUIS Rapid verloor door trap in eigen doel Vijf goals van Seelen Ajax Advertentie VOOR JEUGDVOETBALLERS Jeugdvoetbaüers vAn geheel Nederland wordt lid van de Polly Pill club Hoewel alles wat deze club gaat doen nog een verrassing moet blijvenj kunnen wij wel alvast zeggen dat als het lidmaatschap is aangevraagd dat kan als de aanvraagkaart die bij de Quick schoenen is in gepakt wordt opgestuurd onmiddellijk een clubinsigne en schitterend mouwembleem worden toegezonden Koop dus snel zo'n paar voortreffelijke Quick voetbal schoenen stuur de bijgevoegde kaart in en maar dat moet dus een verrassing blijven besta die er te vinden z Amsterdam won in Den Haag zwemkamp WORSTELAARS OP DE MAT Team van de Halter behield toppositie h nieuwsblad niiiiiii MM MiiiMimiiiii ^ eesmann f i.v I gehuwde meisjes als 1 IFFROUW I ANT I Jen geplaatst worden 1 « iwvEïiiJ Personeel Bureau 1 iiMiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiii ir W 0 - 18 - compleet irect speel crofoon 180 rband twee ndingssnoer. ne koffer f 698 - lirect speel I meter band verbindings-rofoon Drie jeelduur tot t één band rs De overige zes reden een zeer scher pe koers en in de laatste bocht lagen zij diciit bij elkaar In de run naar Je finish ontstond een felle jacht Leider Q Bascom kon het niet hou den Reclits van hem stormde Quick Hollandia G voorbij naar de zege die sterk bedreigd werd door Quick Heny die langs de binnenkant bijna verrast had I Trainer Nottelman werkte weer vol I tens het oude recept Hij had vier I paarden bij zich waarvan Pretty I Boy in de Dirkslandprijs praktisch I kansloos was maar met Victor Ema I nuel en Qui Suit won hij en in de I amateurskoers zag hij de door hem getrainde Seigneur Bascom triomfe ren In de Kedichemprijs lag Strange Story steeds vierde en bij de laatste bocht maakte hij nog een fout ook maar op het rechte stuk liep hij tegen I zijn gewoonte in sterk door Blijk I baar speelde het voor hem een grote I lol dat de uitgang voor de paarden op het Mereveld goed ligt namelijk voorbij de finish terwijl die in Hil versum in de laatste bocht is Strange Story leek te gaan winnen maar toen kwam Nottelman als een „ deux ex machina " de zaak beslissen met de fel sprintende Qui Suit Crack Eep geweldige crack wordt Way Jewffl De hengst liep in de Gressen iamprijs zijn tweede koers van dit ' jaar Hij behaalde ook zonder slag of stoot de tweede zege Wel was hij kort na de start even moeilijk Maar toen hij de rechterbocht door was en " e leiding had genomen liep hij steeds verder van zijn concurrenten weg In de ruiterdraverij moest Qui Saint ip papier winnen Maar ook nu was Oscar hem te vlug af Op het laatst niaaltte Qui Saint een galoppade en hij kon nog maar juist met een hoofd lengte voorsprong de tweede prijs veroveren De Benthuizenprijs die voor drie jarigen gereserveerd was moest ge splitst worden De kwaliteit van de jeugd bleek overduidelijk Xema S en Xylon S wonnen de afdelingen merk waardigerwijs zijn beide fokproduk t«n van de ' heer J Smit uit Gronin jen In de slotkoers kwam UUustre Hanover na drie jaar eindelijk zijn ff.ste zege behalen met een gewel 5e eindsprint 3e uitslagen zijn toto per tien eenhe - Ajkemadeprijs 2080 m 1 Wanda Axkit 30 3 M Vergay 2 William Axkit J V.'agenaar Jr 3 Unique Spencer A Si ierius W 23 PI 14 22 35 Cov 47 ' i 52 Benthuizenprijs 1740 m Ie afd 1 Xe - SDZ verloor van Duitse ploeg Het eerste team van de worstel ' weniging De Halter handhaafde aterdagavond haar koppositie in de terste afdclnig door met 5—3 van S.S.S uit Alkmaar te winnen De Noord-Hollander.^i hadden in de eer ste drie gewichtklassen geen wer « ws opgesteld Hierdoor kregen E C jVillemse Loek Alflen en Gerard *" len papieren overwinningen De sland werd zelfs 4—0 Omdat H ¦• oeve te zwaar was kree % ook Ock " Uyzen een overwinning maar J'iendschappelijk won Ockhuyzcn wsondanka op punten Het was jammer dat T G Ram w?en de liefst 19 pond zwaardere Brandenburg een blessure opliep Ram draaide piima maar liep een fibb'.e.ssure op en moe.ot opgeven Een mooie partij worstelde Jan le Blanc maar hij verloor van G van Dongen JJrt een afknijper in 10 min 30 sec " M de Rooy verloor daarna op punten van Wim de Bruin en Henk " e Nijs jr die een gewichtklasse Waarder rolde won door overname Sreep in 2 min 52 sec van S de Wilde Het derde van De Halter leed een '~^ nederlaag tegen S.D.V.I Loek ' iinen won van H Richter met een ^ hterceint'jur Ir a.m.per 15 sec ' ^- B Jongsrius verloor vku P R;ch - | ' O ' rnet een voorceintuur J Verheul verloor van W Bleyenburg op punten ™ Okhuy.sen klopte in 5 min 17 5 <^ G Heykoop met een afknijper "¦ Mantel dolf tegen routinier J O ' in Zuilekom het onderspit met een neupmvaai in 1 min 46 sec en C w Rooyen verloor van G de '- Taai op touchee in 9 min 40 sec ma S 1.32 W Geersen 2 Xuthus T N Bloemsaat 3 X Piuto J van Leeuwen W 15 PI 12 13 Cov 31 K 35 2e afd 1 Xylon S 1.31.7 J Wagenaar Jr X Mieke Hollandia W Geersen 3 X Nim ble IW Doodhagen W 31 PI 13 11 Cov 37 K 22 Dirkslandprijs 2600 m 1 Quick Hol landia G 1.25 4 M Vergay 2 Quite He ny S J van Leeuwen 3 Q Bascom C Blokdijk W 53 PI 25 49 84 Cov 123 K 480 Giessendamprijs 2200 m 1 Way Jewel 1.28.9 N Bloemsaat 2 Walter Hollandia W Geersen 3 Winston Spencer A Si derius W 19 PI 16 21 Cov 44 K 45 Hagesteinprijs 2140 m 1 Victor Ema nuel 1.29.4 A Nottelman 2 Vorstin Kit ty J Wagenaar Jr 3 Vivant Hollandia IM Vergay W 13 PI 12 23 Cov 39 K 47 Kedichemprijs 2200 m 1 Qui Suit 1.27-6 IA Nottelman 2 Strange Story A Siderius 3 Tu Ciel d'Or W Bijlsma W 33 PI 21 30 53 Cov 70 K 49 Leerbroekprijs 220O m ruiterdraverij 1 Oscar 1.29.6 E Leeman 2 Qui Saint S J van Leeuwen 3 Sador B H van der Kreets W stal met Sador B 29 PI 16 15 24 Cov 37 K 62 Maaslandprijs 2100 m amateurs 1 Seigneur Bascom 1.27.9 J Korver 2 Sita W Boomgaard 3 Ugoldman K G.v d Wal W 36 PI 17 21 14 Cov 120 K 90 Nieuwerhornprijs 2100 m 1 Ullustre Hanover 1.29.2 2 Unique Hanover J Leeuwenkamp 3 Un Gamin C Swart W 29 PI 13 12 15 Cov 44 K 54 De Halter won ' weer 6-2 De wedstrijd van het eerste wor stelteam van de Halter tegen Hercu les die in Deventer werd verwerkt bracht de Utrechters een fraaie 2—6 overwinning Alleen Willemsen verloor van Van Egmond en Le Blanc dolf het onder spit tegen Pieterman toen hij reeds na 20 s werd getoucheerd De overi ge zes partijen brachten de volle winst Loek Allien won van Klomp met een hoofheupzwaai in 4 min 25 sec Okhuizen won op punten van Pieterman evenals Luider die Wa genoort een puntennederlaag bezorg de De Rooy versloeg Klunder met een hoofdheupzwaai in 3 min 40 sec en Jan Alflen won van Voortman met een achterceintuur in 8 min 30 Anton Geesink nam de zwaargewicht partij voor zijn rekening door in 1 min 15 sec W de Rooy met een om gekeerde middelgreep te toucheren Eindstand 2 6 voor de Halter 1 dat de laatste wedstrijd tegen Olympia slechts gelijk behoeft te spelen om opnieuw kampioen van Nederland te worden In het zwaargewidht werd geen Utrechtse werker opgesteld Tegen S.D.V Il kwam De Halter III tot een 5—2 overwinning A B Jongerius won van H Kraneck in 3.54 met een dubbele nelson Maar ten Piek won van H Verrips op touche L A Uylenbroek versloeg A van Wijk met een heupzwaai in 1 min 32 en C van Rooyen had geen tegenstander Alleen Goris die te zwaar was verloor SDZ De wedstrijd die S.D.Z zaterdag avond rolde tegen de Duitse ploeg H A G Duisburg werd door de Utrechtera me * 4^9 verloren De Duitse ploeg bleek over een homo geen team te beschikken die voor de Utrechters te sterk bleek H J Gouw startte met een pun tennederlaag tegen Haas G Sti.jlaart aaf oP tegen Grommers maar de stand werd weer gelijk door \ Styiaart die Molenbruck touchee | •¦ Broer H Stijlaart won van Kas bouw.<^ki met een voorceinituur Daar na verloor Klop met een heupzwaai in 10 min 42 sec en won Frans Waroux met een aJknijper van Kru ge Tot dat moment ging de strijd nog vrijwel gelijk op maar toen kwamen de Duitsers met sterkere werkers op da matras Al oen C Wljoiands won zUn partij tegen Groanmers op punten en de overigen gingen verloren Dat waren die Van de Greef Van Leeuwen A Huizlnga Van Leer B Kley en J Klop Eindstand 4—9 Het bal aan het slot deed de nederlaag echter weer snel vergeten en tot in de late avonduren bleef d » steimning er in = Ruiterdraverij op Mereveld = = Oscar bereden door E Lee ~ = man stormt zegevierend door E = de finish voor Qui Saint S J = S van Leeuwen en Sador B = f H v d Kraats Foto U.N = llllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIilllllllllllllllilli JSV verloor in de mist 0-3 JSV heeft heel wat beter gespeeld als de uitslag 3—0 zou doen ver moeden In werkelykheid was er weinig krachtsverschil maar Hol landia las al heel vlug in gewon nen positie Eerst kwam een onge lukkige uittrap van doelman Ter steeg bij de vrijstaande linksbuiten Visser die meteen een goede voor zet afg:af op het hoofd van center voor Beets wiens kopbal via de bin nenkant van de paal in het doel rol de 1—0 Even later liepen De Groot en de Ridder elkaar in de weg laatst genoemde speelde de bal voor de voeten van de fel spurtende Beets en het was 2—0 Na de pauze kwam er een he vige mist op zetten waardoor het onmogelijk werd het spel normaal te volgen Het werd een schimmenspel waaruit soms plotseling een speler met de bal tevoorschijn kwam Reeds direct kreeg rechtsbuiten M de Ridder een fraaie kans om de achterstand terug te brengen maar hU plaatste de bal net naast de paal Juist deze speler kreeg in deze speelhelft wel drie tot vier maal de kans tot scoren maar hij miste evenzovele malen Deze der de goal kwam echter toch Toen rechtsbuiten Visser in geheide bui tenspelpositie de bal ontving gat hij keurig door aan zijn broer J Visser die ongehinderd in kon koppen 3—0 GROOT In het Haagse zwembad „ De Re gentes " hield de kring Den Haag van de Kon Ned Zwembond een vier kamp tus.sen kringen van Amster dam Rotterdam Midden v Neder land en Den Haag zelf Corrie Schimmel bezorgde Midden V Nederland al direct een voor sprong door de 200 m vrije slag te winnen Haar clubgenote Jans Koster tikte 2.2 sec later aan Amsterdam kwam hierna sterk opzetten Charles Ritton en Bert Sittas beiden vlin - derslag specialisten bezetten de eerste twee plaatsen op de vrije slag heren De vlinderslag meisjes leverde M.V.N echter weer een aanzienlijke voorsprong Marian Heemskerk won in 1.16.6 Willy Lamboer volgde met 1.17.2 Dezelfde tijd als Marian Heemskerk liet Ben Hermes op dit nummer bij de jongens noteren Het bleek ruim voldoende voor de eerste plaats Dat Herman Willemse niet meer op de sprint traint bleek nu wel duidelijk Omdat Theo Hoogveld de Nederlandse kampioen verstek liet gaan moest Willemse invallen Met Klaverjassen om eieren De klaverjasvereniging De Toe komst houdt vanavond in het wijk gebouw Potgieterstraat 37 een con cours De voornaamste prijzen worden gevormd door eieren die vanaf acht uur gewonnen kunnen worden Schermen Met het oog op de inter nationale politiekampioenschappen hebben Tjepkema Dijksman Van Daa len Verzijden en Bonga zaterdag te Den Haag geschermd tegen de voor de Olympische Spelen in training zijnde sabreurs Kardolus Heidenrijk Thomassen Tan en Haenen Laatstge noemde schermers wonnen de ont moeting met 19—6 Van onze wielermedewerker In Hotel des Payes Bas hield de KNWU zaterdagmiddag haar jaar lijkse algemene ledenvergadering Veel nieuwe gezichtspunten leverde deze jaarvergadering niet op Alle agendapunten werden conform de voorstellen aangenomen omdat de leden nog steeds geen stemrecht ken nen en er dus geen enkele stemming kon plaats vinden Dr P van Dijk die aan de beurt van aftreden was werd in het hoofd bestuur als voorzitter herkozen even als de heren mr H M C Kessier en J J Stol Voor de vacature ontstaan door het om persoonlijke redenen be danken van de heer jhr A A van de Mieden van Opmeer werd voorzien door de benoeming van de kandidaat de heer mr G Bergsma uit Amster dam Op deze vergadering werd tot lid van verdienste benoemd de heer H L Vincken die jarenlang con.sul van de provincie Limburg is geweest Ofschoon er op de agenda geen rondvraag stond kregen aan het eind toch enkele sprekers de gelegenheid iets te berde te brengen Het werd kritiek toen een afgevaardigde van de Noordelijke Wieier Federatie vroeg hoe of het stond met de aan va van de Landelijke Wielerfederatie op het beleid van het bestuur in de KNWU Dr P van Dijk gaf aanvan kelijk als enig commentaar „ Dit is geen punt van de agenda " maar toen mr J Veenhoven vroeg te overwegen een commissie in het leven te roepen die dit eens nader zou beschouwen zei de KNWU-voorzitter dat dit punt de volle belangstelling van het hoofd bestuur had en er op de duur wel iets uit zou groeien Arie van Vliet hield een pleidooi om tot invoering van een stayerkam pioenschap van Nederland voor ama teurs te komen en de finale te laten verrijden op de Utrechtse wielerbaan met als omlijsting een sprintersnum mer De wereldkampioenschappen wiel rennen voor dames zullen niet in Ne derland worden georganiseerd De KNWU heeft dit onderdeel van de wereldkampioenschappen weggegeven aan België dat nu~'de ' organisatie voor de dames op zich zal nemen 1.02.,'5 stelde hij wel erg teleur Hier door raakte M.v.N tal van punten kwijt Evenals op de 200 m vrije slag zorgde Corrie Schimmel en Jans Koster opnieuw voor de ereplaatsen op de vlinderslag dames Neerlands kampioene rugslag Ria v Velzen won natuurlijk zij het met veel moeite haar nummer in 1.13.4 De De Amsterdamse Jopie Troost tikte slechts 0.2 sec later aan Dat Jan Jiskoot weer prachtig is teruggekomen na zijn IVz jaar ziekte bleek uit zijn fraaie 1.07.5 op de rugcrawl heren Ook hier haalde de kring Midden van Nederland geen hoge punten Amsterdam kwam dan ook uiteindelijk als winnaar uit de bus waarmee het beslag legde op de fel begeerde beker Golf Voor de scratch-competitie heren van het Nederlandse Golf Co mité zijn zondag de volgende v - dstrij-den gespeeld Hilversum — Noordwijk 6—3 Den Haag—Salland 7%—1 % Roosendael — Twente iVï-Z'^k Kenne mer G C — Amsterdam 4—5 Om Nederlandse bokstitels In het „ Van NLspenhuis " te Amster dam zijn zondag de wedstrijden om de Nederlandse amateur bokskam pioen.schappen begonnen De uitslagen van de middagpartijen luiden Lichtgewicht Jan Kneppers Am sterdam w.o.p van Kerkhofs Maas tricht lichtweltergewicht Van der Ham Utrecht w.o.p van Gunter Den Haag Verbon Utrecht w.o.p van Bos Rotterdam Gerlach Gro ningen w.o.p van Boom Amster dam weltergewieht Schregardus Amsterdam w.o.p van Bender Nij megen Matteussen Kindhoven w.o.p van De Hager Enschede zwaarweltergewicht Hillenga Gro ningen w.o.p van Ottenspeer Rot terdam Van Duivenbode Amster dam w.o.p van Mommers Maas tricht Serton Eindhoven w.o.p van Ritico Vlissingen middenge wicht Mazurel Amsterdam w.o.p van Smeets Maastricht Van Lies hout Maastricht w.o.p van Van Engelen Hilversum halfzwaarge wicht Gillis van der Velden Am sterdam w.o.p van Van der Veen Groningen Zwaargewicht Kallenbach Am sterdam w.o.p van ' Hazekamp Gro ningen De uitslagen van de avondpartijen Bantamgewioht Wilbrink Gronin gen w.o.p van Zwaan Amsterdam Doemer Breda wint door k.o in de le ronde van Scholten Amsterdam vedergewicht Hol Amsterdam wint op punten van Ong A Kwien Arn hem lichtgewicht Huisman Breda w.o.p van Pranger Amsterdam lichtweltergewicht Berkhof Maas tricht w.o.p van Van der Ham Utrecht weltergewieht Kok Am sterdam w.o.p van Derksen Briel le Schregardus Amsterdam wint door k.o in de 3e ronde van Rijkers Eindhoven zwaarweltergewicht Nagtegaal Utrecht w.o.p van Bep Kneppesrs Amsterdam halfzwaar gewioht Huisstede Maarssen wint door opgeven in de tweede ronde van Kallenbach Amsterdam De halve finales worden op 31 mrt a.s in „ Odeon " te Rotterdam gebokst De finales zijn op 6 april a.s in de „ Dierentuin " te Den Haag Uitslagen van de reserve elftallen BETAALD VOETBAL Reserve 2c Divisie A KFC 2 — VSV 2 2—3 Haarlem 2 — NEC 2 0—6 Zeist 2 — Volew 2 2—3 Res 2e Divisie B NAC 2 — DOSKO 2 2—0 RBC 2 — VelOX 2 2—2 DHC 2 — EBOH 2 1—2 Elinkwijk 2 — DOS 2 0—2 AMATEURVOETBAL Reserve le klas Blauw Wit 3 — UW 2 5—1 DWV 2 — AJax 3 0—10 HRC 2 — WFC 2 2--1 RCH 3 — WA 2 1—2 Res 2e klas B DWS 4 — OWO 2 1-2 Nautilus 2 — Zeeburüia 2 1—4 Rapidltas 2 — Watergraafsmeer 2 2—4 Res 2c klas C DWS 3 — Volewijckers 3 1—2 Blauw Wit 4 — ' t Gooi 3 0—1 Ajax 4 — Haarlem 3 4—2 Elinkwijk 3 — VSV 3 Rcs 3e klas Gi Hilversum 4 — Velox 3 Res 3e klas H Allen w 2—Quick A 0—2 Hercules 2 — CDN 2 6—2 DOS-veteranen in Trianon bijeen De veteranenclub van DOS hield zaterdagavond in Trianon haar iaar lijkse feestavond Men kan zich voor stellen hoe gezellig de sfeer was Dit kwam ook tot uiting in het op treden van voorzitter Toon Schreu der die na 23 jaar weer op de toneel planken kwam en met Michel Swart senburg een uitstekende opvoering van de Boemelbaron gaf Met de Zingende zusjes Rita de Graaf en de schetsgroep Nicto werd het programma vlot gebracht De aanwezigen onder wie de veteranen Tom van Zijl keeper Van Baggum F Valk en io Thijssen vermaakten zich best Aan het slot was er een uitstekend bal met muziek van The Rythm Sel lers Op 2e paasdag gaan de DOS-vete ranen naar Zeist waar men aan een toernooi gaat deelnemen Op het Elinkwijk-veld werd gisteren de derby der reserve elftallen gespeeld Elinkwijk II-DOS IL U ziet hier beide elftallen met diverse bekende spelers in hun gelederen voor de strijd De Kanaries zege vierden met 2 — 0 De doelpun ten werden in de laatste twin tig minuten gemaakt door Jan de Kleyn en Luc Flad Foto U.N i Wc OEWEL Sparta een punt L j bij Blauw Wit achterliet de Amsterdammers eisen er overigens twee werd de po sitie van de Rotterdammers nog versterkt doordat concur rent Rapid JC tegen NAC de eerste nederlaag op eigen veld leed DOS en Ajax waren gisteren ver uit de produktiefste ploegen met ne gen treffers De kleine Ajax midden-voor Seelen ex-VVV was door zijn vijf doelpunten tegen SHS topscorer op deze voetbalzondag waarop drie spelers in het ziekenhuis belandden Behalve Wim de Jongh van Elink wijk waren dit Knoester van SHS hersenschudding en v d Eor van ZFCi gescheurde knieschijf Sparta in ' t nauiv Sparta had de handen vol aan een energiek en goedspelend Blauw Wit dat de leidersploeg vooral voor de rust meermalen overtroefde Spil Schilder en vooral doelman Van Dijk speelden echter sterk Blauw Wit diende een protest In wegens het niet toekennen van een strafschop voor hands Deze werd na afloop genomen en in een doel punt omgezet Het omstreden handsgeval speelde zich in de eerste helft af Het publiek reageerde onmiddellijk met luid ge fluit ook de Blauw Witters protes teerden dadelijk De scheidsrechter verklaarde na afloop slechts een kopbal te hebben waargenomen De grensrechter zei echter dat hij hands had geconstateerd Of de uit slag gewijzigd wordt in 2-1 dus zal van de protestcommissie afhangen Blauw Wit-Sparta was de eerste wedstrijd die de heer L Brunt se - cretaris penningmeester van de KNVB en toto-organisator na zijn ontslag uit het ziekenhuis bijwoonde Falende debutant Rapids nederlaag tegen NAC was onfortuinlijk Het winnende doelpunt van de Bredanaars ontstond nl door dat de Limburgse rechtsachter BrUll in eigen doel schoot Daarvóór had Rapid tweemaal de leiding genomen maar NAC's ko ningschutter Canjels antwoordde bei de keren met de gelijkmaker Bü de thuisclub ontbrak doelman Jacobs die twee wedstrijden is geschorst SHS had weer een trieste midda.g Zonder enige moeite kon een toch ook niet zo groots Ajax negen doel punten scoren Merkwaardig dat SHS in de beginfase snel gelijkmaak te en zelfs de leiding verkreeg SHS had een debutant uit de eigen Scheveningse gelederen in het doel als vervanger voor Landman Deze Jongeman was echter lang niet tegen zijn taak opgewassen Een tweede debutant de Jeugdige stopperspil Knoester 22 zal nog slechter herinneringen aan deze wed strijd bewaren Na een half uur viel hü uit en moest met een hersen schudding opgelopen bij een onfor tuinlijk kopduel naar het ziekenhuis worden vervoerd Wat de geschorste Landman be treft deze schynt ' n aanbieding van een handbalclub te hebben gehad Hü heeft die echter afgewezen Landman zal geen beroep aantekenen togen de aan hem opgolesrde straf Hij heeft te kennen gegeven met voetbal afge daan te hebben en wil zelfs geen wedstryden meer bezoeken Zaro vier goals Wel zeer succesvol was het op treden van de Duitser Zaro de rechtsbinnen van Willem II Wegens 11 Veld was te glad voor Hercules Tegen Purmersteijn heeft Hercules het niet kunnen bolwerken Met 5—1 verloren de Utrechters op een zeer slecht bespeelbaar terrein waarop de tegenstanders iets beter uit de voe ten konden komen Reeds vrij snel stond Purmersteijn met 2 — O voor toen de Utrechtse ver dediging tweemaal uitgleed Met deze stand kwam ook de rust Kort na de hervatting werd het 3—0 Toen ech ter een der Purmersteijnse verdedi gers bij een Herculesaanval in de knel raakte wist deze geen andere op lossing dan in eigen doel te schieten Hiermee was de Utrechtse achter stand tot 3—1 verkleind Hercules raakte echter vermoeid en was niet meer in staat de aanvallen te weer staan Het werd 4—1 en kort voor het einde scoorde Purmersteijn het vijfde doelpunt Rugby Zaterdag is in Londen een rugby-wedstrijd gespeeld tussen de nationale amateur elftallen van En geland en Schotland De ontmoeting eindigde onbeslist 3—3 een blessure was Zaro enkele weken niet van de partij geweest Nu maak te hü alle vier doelpunten voor zijn club tegen MVV De Tilburgenaren speelden verrassend goed en staken de op eigen terrein zo gevreesde Maastrichtenaren royaal de loef af Enschede had Schaap en v d Wint door Jongeren vervangen Bo vendien was V d Wel door het oe stuur geschorst omdat hij in de wed strijd tegen Sparta zijn derde waar schuwing in dit seizoen opliep Het werd tegen Fortuna dat Appel v d Hart en Morand miste een onbete kenende partü voetbal NOAD had met de opstelling ge ëxperimenteerd en o.a Bennaars op de rechtsbuitenplaats gezet waar deze uitgesproken binnenspeler wei nig tot zün recht kwam Ondanks veel energie brachten de Tilburgers wier positie steeds slechter wordt het tegen een ongeïnteresseerd ADO niet verder dan 1-1 Rapid JC-NAC 2-3 rust 2-1 Schaf frath 1 0 Canjels 1-1 Haenen 2-1 Canjels 2-2 Brüll eigen doel 2-3 Toeschouwers 5000 NOAD-ADO 1-1 rust 1-0 Kentie 1 0 Den Engelse 1-1 Toeschouwers 7000 Blauw Wit-Sparta 1-1 rust 0-0 o.p.v Blauw Wit De Vries 0-1 Koer » 1 1 Toeschouwers 20.000 MVV-PSV 1-2 rust 1-1 Dillen 0-1 Theuws 1-1 Dillen 1-2 Toeschou wers 6500 MVV-Willem II 2-4 rust 0-2 Zaro 0 1 0-2 0-3 en 0-4 Rutten 1-4 Ron dagh 2 4 Toeschouwers 4500 Enschede-Fortuna 1-1 rust 0-0 Lenstra 0-1 Jongen 1-1 Toeschou wers 8500 SHS-AJax 2-9 rust 2-5 Muller 0-1 V Geen 1-1 Beekhuizen 2-1 Schmidt 2-2 Seelen 2-3 2-4 2-5 Snoeks 2-6 Seelen 2-7 2-8 Schmidt 2-9 Toe schouwers 8000 Royale zege voor HMS 4-7 Van het elftal voetbaltreffers dat Schoten en HMS in Haarlem-noord hebben weten te plaatsen hebben de Zuilenaren er maar liefst zeven voor hun rekening genomen zy danken dit onverwachte resultaat aan de glibberigheid van het zwaar met zand bestrooide terrein waar op de thuisclub zich veel moeilij ker wist aan te passen Toen HMS er direct na de hervat ting een schepje op deed vielen de doelpunten dan ooli als rijpe appels uit een flink geschudde boom Een misverstand in de Utrechtse ach terhoede stelden van Oosten al heel gauw in staat dè score te openen Middenvoor de Jong die met kop en schouders boven zUn secondanten uitstak nivelleerde de stand echter spoedig Hij deed zulks voor de rust nog eenmaal nadat Otte Schoten opnieuw de leiding had bezorgd Het betere spel van HMS had tot gevolg dat Steenbrink na de hervat ting twee treffers voor zijn reke ning kon nemen Zandberg en Kop pen gaven weliswaar ook de thuis club elk nog eenmaal reden te Jui chen maar HMS ging tussen de Haarlemse bedrijven door rustig door met scoren Van der Velde en scliutter De Jong 2X brachten na melijk het cijfer zeven op het sco rebord terwijl Dupont en de zij nen wel zo stevig in hun bemodderde schoenen stonden dat doelman Kok er vrUwel niet meer aan te pas hoefde te komen Schoten Kessens Van Veen en Hogendijk Dinkelberg Geurts en Koppen Brussee Vlug Otte van Oosten en Zandberg HMS Kok Derksen en Hettinga van Essen Dupont en Delsink Bee mer Steenbrink de Jonc van der Velde en Kok ri«ï*^--ïi 
12 Maandag 23 maart 1959 - 66e iaargang no 275 UTRECHTSCH NIEUWsbuq een ideale combinatie "/" i ' voor de moderne woning z ^^-^ porseleinen onheschadi ^/ l --^^ Thermometer ^ % m ^^^¦^~' 4 \ Verschillende pastellclenren A ARAM PANDA tjes waaronder hS was bedolven en staarde met liifpuilende ogen naar Pat die vuoi tiem opauo »- „ Wat " Druïde nij J1J JU alweer Ik kan alles vendaren cüniinissaris ' zei rai Deze slgarens hebben iets te maken met „ NEE " loeide de geplaagde commissaris ne gin tm niet nog een keer Je maakt me om Pruts.9peurder Sigarenmaniak IK heb er genees van versta je?I " 33 Op het politiebureau weigerde de commis saris vol weerzin een sigaar die een jarige agent hem aantjood Wilt u er geen Commissaris " zei de agent verbaasd „ anders lioudt u toch wel van een si gaartje " Spreekidat woord niet uit " riep de commis saris De hele nacht door heh ik het al moe ten horen Een dolle detectixe heeft me van gis - Ziet lioe U zich momenteel voor zeer weinig geld een uiterst comfortabel zitje kunt aanschatïen dat even goed in de zitkamer als in de tuin of serre past Van links naar rechts zijn de prijzen der afgebeelde meubelen Leuke totanfauteuii voor jongens - o meisjeskamer 18 • Gezellige 2-zi' Dieppe te Gent Confi ^ Glasgow n Aberdeen '¦' S '" 1 ' V EsWerg te Huil CooKit " P 21 Finisterre uitreis S»lSd * " Cheasepeakebay cS'lj » B 2 21 te Dakar •" tii.i 5 ^' » 21 Las PalmoB '• toni * 23 te DorlrecM verw ilorri n ' V RotterdBm te Gent Cin|„''„19 V Swansea te Newport ' tMtAj ' V Trelleborg n Karlshfim t'tl »^ 20 op rede Havre " " V Wismar te Cork &^^ te p'redriK ' ^ er 22 te Haifa ver \» "« Phau ^ ^' Fehmam n Oost ^• Uïhi ' ^ Aruba te Guar ï^^^ll ^ ° P 355 m NW Pü « nnas ai V LooMlen n Glbralta zee nta Pinistêrr Djniei _ ¦^-- ^ 1 Portland lOre tfüi 
J^ECHTSCHJ^IEU^j ^^ U CHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 23 maart 1959 - 66e jaargang no 275 13 121 % 119 % 277 % 281 18014 177 177 22714 227 109 % 109 % 168 > 2 172 49-4 49 % 220 221 7514 7314 K/eiligheidsverpakking voor keramiek Philips sticht n.v voor bedrijfsapparatuur Door Philips Nederland N.V en ir H Furstner is opgericht de Phi lips Bedrijfsapparatuur Nederland N.'V te Eindhoven Het doel der vennootschap is het handeldrijven in elektronische en mechanische in stallaties inrichtingen toestellen en werktuigen enz Het maatschappe lijk kapitaal bedraagt ƒ 200.000 waarvan geplaatst en in contanten volgestort door Philips Nederland N.V 49 aandelen a / 1000 en door de heer Furstner 1 aandeel Laatst genoemde is tevens directeur Bod op Beiirie De heren Jongepler en Valk com missionairs in effecten te Amster dam brengen namens principalen een bod uit van 125 pet op aande len in de N.'V Cultuur Maatschappij Beiirie Het aanbod geschiedt on der het gebruikelijk voorbehoud dat een voldoende aantal aandelen ter overneming wordt aangemeld De aanmelding dient uiterlijk op 3 april a.s te geschieden De jongste aanwijzingen betreffende de waarde van de aandelen zün 90 bieden 100 betalen De raad van commissarissen van de Beiirie is van mening dat het aanbod in elk opzicht redelyk en aanvaardbaar is AMSTERDAMSE WISSELMARKT Londen 10.62^—10.62 % New York 3.773/8—3.77 % Montreal 3.89h^^3.89 \ Parijs 76.95—77.05 Brussel 7.55 — 7.551/2 Frankfort 90.28V2 — 90.33 ^^ Stockholm 72.97—73.02 Zurich 87.33 — 87.38 Milaan 60.811^—60.86 V2 Kopen hagen 54.84—54.89 Oslo 52.98—53.03 Wenen 14.57—14.58 Ankara 3.763/4 — 3.7714 Praag 52.84—52.94 Lissabon 13.24%—13.2614 AMSTERDAM 23 maart — De in ternationale waarden vertoonden voor ' de eerste beursdag van deze week een vaste tendentie Hierin hadden de Philipsp a pieren en de Olie-aandelen de leiding Voor aandelen Philips be stond vraag van arbitragezij de op cir ca 539 H op welke prijs geopend werd De slotkoers van vrijdag jl was 536 In het verdere beursverloop veranderde er in de openingskoers niet veel meer Ook de converteer bare obligaties Philips lagen hoger in de markt In de morgenuren was in de Philips aandelen 537/538 gedaan Aandelen Kon Olie ontmoetten pu blieke vraag en noteerden circa ƒ 166.80 De koerswinst bedroeg circa ƒ 2.70 en de aandelen noteerden iets boven pariteit New York Unilever deed goed mee op 467 V2 plus twee punten Met AKU's ging het niet zo vlot de koers lag hier op 285 een half puntje boven de vorige slotprijs Aandelen KLM werden ingevolge New York een gulden lager geadvi seerd Ook de dollar-obligaties kregen een lagere adviesprijs op 114U 114 % In de scheepvaartsector werden aandelen Rott Lloyd vandaag op een koers van 135 ex 8 pet dividend getaxeerd tegen vrijdag 143 cum di vidend Holland Amerika lijn en KNSM eerder iets beter terwijl KPM ruim een punt hoger noteerde In de cultures zetten certificaten Deli de nieuwe week met een vaste stemming in op ƒ 147,50 plus ƒ 1,50 Amster dam Rubber eerder aangeboden HVA een puntje hoger en Senembah vrijwel onveranderd Staatsfondsen door elkaar vast Aandelen Robeco werden ex 17 ^-^ procent dividend plus 2^2 pet in aan delen op 376 geadviseerd welke prijs vrijwel overeenkomt met die van de vorige slotkoers cum dividend Aandelen handelsvereniging Java werden niet genoteerd in verband met een te verwachten bericht van de Nederlandsche Handel Maatschap-pij en de Banque-de-Paris tot over name van de aandelen Java tot de koers vap 75 pet De laatste notering voor de aandelen was 45 bieden Aandelen Hagemeyer werden een paar punten hoger geadviseerd op een dividendvoorstel van 15 pet onv over het verhoogde kapitaal Aandelen gebr Naeff kregen een hogere adviesprijs op het dividend van 5 pet 4 pet Aandelen Vezel verwerking werden ex 7 pet dividend geadviseerd op 112 tegen de vorige slotprijs 117U cum dividend Prolongatie 3 pet Aandelen Walvisvaart 101^4 pet tegen vrijdag 107 pet 41,5 Nederland 1959 lOOH Nwe Unilever 456 Stoomspinnerij Twenthe 136 len en de vaas volkomen gaaf bleef Zoals gezegd heeft deze bijzondere aan het produkt aangepast golfkar tonverpakking in Duitsland België Frankrijk en Zwitserland bij de in dustrieën grote belangstelling gewekt Zeer waarschijnlijk zal de heer Reintjes in de gelegenheid worden gesteld op de dit jaar nog komende wedstrijd om de Europaprijs zijn vin ding te demonstreren Het systeem-Reintjes heeft nl even zeer voordelen bij een moderne meer economische verpakking ook van glas - en kristalprodukten en wellicht nog van andere zeer breekbare arti kelen ir De algemene vergadering van aan deelhouders heeft jhr M F van Lennep tot directeur van de N.V Stoom vaart Maatschappij Neder land " benoemd ic Het ministerie van financiën deelt mede dat de beurzen voor de geld en effectenhandel op Goede Vrijdag gesloten zullen zijn ic De mandenindustrie in het gebied tussen Maas en Waal ondervindt op het ogenblik de nadelen van zeer grote aanvoeren van vlechtwerk uit de gebieden achter het ijzeren gor dijn De prijzen van deze invoer artikelen zijn zo laag dat de Gelderse mandenmakers er niet tegen op kun nen ROTTERDAMSE VEEMARKT Rotterdam 23 maart 1959 Aanvoer In totaal 1934 ' Vette koei en en ossen 969 varkens 965 Prijs in cents per kg Ie 2e en 3e kwalit vette koeien ƒ 3,20-/3,50 ƒ 3,00 / 3,20 ƒ 2,80-/2,96 varkens lev gew ƒ 1,80 ƒ 1,78 ƒ 1,75 Advertentie T00aatan^BVG99d Sit KWALITEIT SERVICE ^ n....PRIJS Amsterdamse effectenbeurs 16-20 MAART hoogste koers laagste koers 9213/j 97Vi8 961.V16 1111,1 83 Vi 130 % 2731/4 ƒ 142 — 212y4 365 291 343 532 462% 209 " a ƒ 160,50 ƒ 128,10 148y4 136 % 237 129 % ' '" r Staffellening 1947 '^ r Invest cert Ned "" r Nederland 1962—64 % Nat ' Woningbouwl ' 57 Amsterdam Rubber Ver H.V.A Mij en Alg ' nnstzijde Unie Deli-Mij. Van Gelder Zn Kon Ned Hoogovens Muller & Co Ned ibelfabrieken Philips Unilever ¦ Wilton Fijenoord Kon Petroleum K.L.M HoU.-Amerika Lijn Kon Ned Stoomboot Mij Van Ommeren Ned Scheepvaart Unie Omzetten nominaal vorige week def Aandelen ƒ 14.337.375 — deze week voorl Aandelen ƒ 16.157.349 — A.N.P.-Beurslndices 1953 = 100 93 % 97 % 97 U III13/16 87 131% 286 ƒ 146,30 218 368% 299 346 538 470% 213 ƒ 164,50 ƒ 131 — 149 138 % 240 132 Varta Servïce-Station UTRECHT Vlijtstraot 36 bis Telefoon 030 26102 Obligaties ƒ 18.182.860 — Obligaties ƒ 22.499.162 — 1959 Ned Aann Mi 317 — Ned Dok 171 17114 Ned Scheepsb 170 % — Nd 1 en A Nleal 124 % 123 Nyma 94 — Overz Gas My 220 220 Padang PC — 11 % Houth Pont 17414 175 Remev Mach 128 % 1285 ^ Idem pret - r — RIVA 267 % 269 Rolt ürgdk My 610 612 Rouppe V 4 V 83 % 81 % Rijnstaal 123 % 1245J Schelde K M de 225 227 Schev Expl My 168 166 Schokbeton 106 110 Scholt Aard My 350 351 Cart & P Scholt _ _ Sikken ' 8 lak 500 509 % Smit en Co Tl 212 214 Mach f Fr Sm 93 9314 Spanjaard S014 SOU Stokvis R S My 155 155 ' Tn B Marijnen 135 13214 Tels & Co _ _ Thom & Drijver Thoms H bedr Tieleman & Dr Tw Overz H 62 % Unie V IJsfabr _ Unilever 7 % 15114 Unilever 6 % 130 % Unilever « % gji /^ Utr Asphalt 132 % Ver A Zwolsm 130^4 Ver BUkfabr na Ver Mach Fabr i83 Ver Ned Rubb f is2 % Nrd Ind VezeJv 11714 VihamiJ 132 ' Vlissingen & Co 22514 N A Autob Vt 285 Vred Bub eert — Ned MO Walv 107 Wifs Textiel de 14514 Gem Eigendom 290 Wyers Ind en H 254 Zeeh Kolenst S — Zwan Org 39914 Ver Zwitsa ] 171 Mijnbouw - en Petroieumond Alg Exploratie 180 180 Béng Expl My _ 15 Oost-Borneo 43 % 44 Perlak 18 % 18 Peudawa PM 3 3 % Scheepvaart Purnoss S A 355 348 Stb Mij Hillegb — _ Holl Stoomb My — _ Houtvaart Niev Goud Stv Mij Oostzee 149 Stv Mij WUkliJn _ Stv Mij Zeeland — Spoor - en Tramwegen Deh Spoorw Mi.i 8 % Haagsche B sp w — Ned Ind Spw Ifj Scmar Joans — Semar Chenbon — Buitenlandse fondsen Mannesmann A Canad Pac CvAFord Can CvAIntern N CvA Imp Oil CvA Am Car F CvAAm Enka CvAAm Motors CvAAm Rad CvA^m Smelt C\A Am Sm T CvAAm TaT CvAAnacinda CvA Atchison L CvABalt & O CvABeaunit M CvABethl St CvAChesap Ohio CvAChrysler CvA Cities Serv CvACont Oil CvACurtiss W CvAGen Mot CvA Greyhound CvA Jones en L CvAKennecott CvA.¦VIiss K T CvAMont Ward CvANat Can C CvANational St CvA."^w Vork C CvAPennsylv CvAPhilips CvA Rep Steel CvA Shell Oil CvA South C CvA South R C CvA Stand Br CvA Stand Oil CvA Sun M CO CvA Texas Instr CvA ride Water CvA Union ECM CvA Union Pac CvA U S Steel CvA Wil.son en C union Min B II tliscompfctian » A Voorlopig genot fondsen a Ind N Rp 44 — _ ld Rp SN0-«80(l — 38 ld Rp 47(1 — _ ld Rp 940-9400 — 36 Antill Brouwerti — 173 Ten Cate.KSW 183 % 185 Prolongatls 1 | Afrika U V Z - Afr 55 4 841,4 Anglo Am 4',i — 2 jan laagste hoogste 13 maart 20 maart 375,50 173,82 151,26 138,22 102,82 254,73 360,81 173,82 138,51 138,22 102,82 250,47 391,79 188,26 157,41 152,91 120,05 268,82 Belegg Mijen Bel Dep H 8 B 1372 Interunie 336 Rott Bel Con » 403 Ad Kant Unilas 898 Ver Bezit 191 Telev El Fund 16",i 1577 336 376 895 101 16Ts S€HEi:P$ffJPlN©lN Bank en Kredietinstellingen A damsche Bank Gr Ind Cr Bk Mij F Nat Hersl HoU Bank Unie Land Utrecht Ned Credietb Ned Midd bank Ned Overi B R'damsche Bank Slavenb Bank Twentsche Bank 2701/j 2701,4 143 144 87 87 2191,4 218?4 Kertosono 20 V Khorrairarhar te Aba - dan Kerkedyk 21 v Rott te Antwerpen KInderdyk 20 v Coatzecoalcos n Tampe Kleine Beer 20 v Matadi n Duala Kloosterdyk 21 v Rott te Antwerpen Konny M 20 v Antw te Vllsain^en Kora 19 v Sharpness te Par Kortenaer 21 te Rouaan verwacnt Kreeft 21 v Kirkenes j \ Rotterdam Kroonborf 21 t « Rotterdam Vanessa p 20 Vliss n Koperüiagen Veendam 31 v Abo te Helsinki Velox 21 V Londen te Antwerpen Virgo 20 V Swansea te Rotterdam \' licstroom 19 v Newport le Swans Vlist 20 V Norfolk n Rotterdam Volharding 21 te Gothenburg Voorwaarts 21 v Londonderry te Rouaan Vrede 21 v Londen te Antw ver Waalborg 19 v Imperia n Sltte Waingapoe 21 v Merka te Mombar Waienburgh 21 te La Pallice Wartena 19 v Swansea te Jersey Westcrdam 21 v New York n Rott Westersingel 21 te Gent verwacht Westland 21 v Montevideo te L Palmas Wcstpoidcr 21 V Oporto n Dover Wexford 20 v Boston te Rotterdam Whitsun 20 v Huil te Rotterdam Wickenburgh p 21 K Roca n Lond ' Wiebold Bohnicr p 21 Kaap Bon Wieka 20 v Umuiden n Perth Wie ma 18 te Oscarshamn Wilhelmine 19 v Glasgow te Paisl < WilJa 19 V Stettin te Goole Willem Cornells 20 v Genua n N ' mours Willem Ruys 22 te Colombo verw Willemstad 20 v Hamburg n Amst Willi Bóhmer 20 v Haifa n Marseii Wim 21 V Vlaardingen n Cork Wim 2 p 20 Beachy Head n Algler Wonogiri 19 v Colombo n Penang Wonosari 20 320 m OZO Halifax Wonosobo 20 v Bugo te Balboa Wulp 20 V Amsterdam n Mar.chestp Wuta p 30 Bninsb n Temeuzen Wymers 20 v Dlbuin te Fowey Yssel 22 vm te Beyrouth verwacht Zaankerk 21 v Duinkerken te Anti Zaanstroom 20 v Amst te Londen Zeehaan 30 ten anker Larvlk Zeehond 20 v Chatham te Zeebruggt Zeevaart 31 v Norwich te Ar>twerp < Zephyr 21 v Rotterdam n Dublin Zonnekcrk 20 v Hamburg n Antw Zonnewyk 20 op 400 m ZZO Kaap Ra < Zuiderkerk 20 op tiOO m ZZW Minikc Zutderkruis p 20 Gibraltar n Amst Zuiderzee p 20 Esbjerg n Struer Zwaantiena 20 v Rott n Kopennag * Zwijndrecht 20 op 450 m NW Azore 144 140 140 230 1441,4 215 14314 140 1411,4 2301,4 144 216 464 % 464 63 195 151 % 13014 9114 194 130 % 17914 180 183 11254 131 230 285 lOlïi 286 % 255 ¦ 408 172 ' I.aaKkerk 20 v Aden R Karachi Labotas p 20 K St Vmoent n Rott La Palonia 21 v Goole te Rotterdam Lecndert B 22 nm te Dordecht verw Leers^nl p 20 Djeddah n India Leeuwarden 20 op 360 m ZW Key West n Charleston Leiderkerk 20 nog te Dubai Lekhaven 21 v Las Palmas te Rott Lekkerkerk 20 v Suez n Bahrein Le Maire 20 v Mombasa n Sing'apore Lem~th n Aarhuus Oberon 21 v P Cabejlo te Guanta Oceaan 18 te Poö au Prince Oldambt 19 v Zlandam te Umuid <-' Oostkerk p 20 Messina n Port Said Oranje 22 te Singapore verwacht Oranje P 19 te Newburg'h Oranje Nassau 20 990 m ZW Azore OranjcEtad Zl v Trinidad te Paramp rtbo Orient 21 v Fowey te Amaterdain Orioo 20 V Rotterdam te Algiers lendrechl 20 op 800 m NNO Ay Overjsel 20 op 60 m 2 Kreta Paloma 19 v Oxelnsund n SoderteM ' Pamir 20 op rede Havre Pandora 21 v Rotterdam n Fenltn parkhaven 19 te Monte^'ideo Pax 20 v Chatham te Vlissin«n peguus p ao d « SkenlM a VÜm Scheepvaart en Lucbtvaan 288 171 214 535 120 1383i 237 115 87 190 575 173 215 535 120 133 233 116 87 572 % 321 % 19214 222 95 Scheepv Unie 132 1321/2 Niet Actieve Obligati '?» * rov Gem publ Urhatn - ^ dam 47 3',b 95?4 95i,4 Adam 48 3',!i 95 95I4 Apeld 47 3 — — R'd ' 52-1 41/4 — — R'd ' 37 1-3 31/3 — — 190 95 innaar in de eindigde note beheerst Controleer t Trek niet te tis afremmen t uw motor af Imatig \ ivr ougies i " ooral iZINE dol f,Brittannia ^^ nd met zijn vuist de trap afgaat eamuseerd iieeft gadegeslagen seiing van de baan wat voor ar mooie meisjesogen '' lnder - zucht van opluchting Hier ij de trap bewaakt naoet ik eerst rekt de gebonden Sullivan ruw inakmysterie i was bedolven en staarde met laar Pat die tooi nem opdoon - nu J1J JIJ alweer '' ïridaren cunuiiissarls ' zeJ rai ' ebben iets te maken met de geplaagde commissaris een keer Je maakt m rarenmaniaik IK heb er Iforseleinen vaas \ onbeschadigd na 0I van 20 m „ Je komende weken vaktyd - <" " oofc uit het buitenland r tiaite beschouwingen gaan K « onn de onlangs te Amster - y „ kouden nationale verpakkmgs - P "' j zoi de naam van de kam - ' Makker met bijzondere waar - f worden genoemd Want deze l'"'°'nr Mit ISÖ mededingers de heer K Reintjes chef van de sorteer - r I « o van de thans gecombineerd W irkhtse keramische industrieën W"Jr Céraniique heeft die eerste S ' de gouden noot " een sierlijk l''''j»m-prodfl!ct verdiend met een J-'Sarend veilige en doelmatige r Ikingsmethode voor de zo fra - V"',lceramische en porceleinproduk - ' ai een golfkartonconstructie t'lU een garantie tegen breuk biedt I jui van „ De Sphinx " be l-zen^raet een zeer overtuigende „ ef toen hij een door hem ver - I' ' Delfts-blauwe vaas van een van twintig meter liet val - LtEBHOOGTEN van hedenmorgen « pJezedeeld door de rijkswaterstaat magazijnen nat dit verpakkingssysteem door " heer Reintjes uitgevonden en in 1 reeks van proefnemingen voort f,rend verbeterd - wel heel effi ¦ fnt is heeft de uitvinder in de JirnnstaM 288 — 2 Bheinfelden 21Uliswatsburg 210 - 15 Maxau 405 ¦ Jj^ïSdamse wisselmarkt Lalden 10.62 — 10.62i,b New York ii:' 3.71 ''« Montreal 3.8911/16 — B15/16 Parus 76.95—77.05 Brussel | i(' 7.55=È Frankfort ' 90.281/2 — I3312 Stockholm 72.96—73.01 Zurich ljl 87,37 Milaan 60.811-^—60.8614 Whasen 54.85—54.90 Oslo 52.97 — fcjl Wenen 14.5714—14.58>4 Ankara j;F4-3.77'i Praag 52.84—52.94 LsilJon 13.24>i — 13.26 Advertentie 2.0.GENfV5 fSTr -::..---:"- Internationale conceri Industrie Scheepvaart Banken Indonesische fondsen Algemeen eiken •!" glaasje Posities Nederlandse schepen IlijltkMk p 20 Mogadiscio n Ak 20 op 135 m O Miami ¦¦•' Mttk 20 V Bremen te Antw T « 20 V Carthagena n Ceula V Rotterdam n Genua J*"P 20 Kreta n Marseille Pjlilïk 20 V Port Said te Halifax ^ rt 20 V Antwerpen n Houston - ' Duinkerken verwachtP'ilïpolder 21 te Lissabon Pij - 1 V Falmouth te PuttersJioek P ' islte 20 op 800 m WZW Bermuda ^' ii P 20 Ouessant n Huil "« V Demerara te Paramaribo pn G 19 V Bergen te Londen Tf ^.* V Umuid&n te Londen VJt 21 V B Aires te Montevideo " f " P M Bpac-hy Head n Curasao r P 20 Treüeborg n Helsinki "' II V Wickiow te Waterford mU 19 V Londen te Cork irj ' a V Rott te Antwerpen ' M V Bangkok n Singapore ^* i 20 V San Frajicisco n Los '" M te Manchester '¦" 3 21 te Rotterdam sn 30 V Djibouti n Djeddah l^airs 21 y Manilla n Singapore ' Kom 20 V P Ordaz n Tri-nida '' t \ 21 *¦ Riiiti»nhii;T*n Diana V 20 v Londen te Amsterdam Dlannel 22 v Delfzijl te Goole ver-v Did o 20 V Amsterdam n Odense Diemerd.vk 20 op 510 m W Landsend Dicvertje p 21 Messina n Famagusta Oiligentia p 20 Dungeness uitreis Dinteldyk 21 v Bremen te Hamburg Dolfyn 19 v Wormerveer te Londen DoUard 20 v Rott n Portsmouth Donau 19 v Sharpness te IJmrUiden Draco 20 v Cadiz te Seviila Drittura 19 v Londen n Groningen Duivcndyk 20 420 m W Finisterre Eemdyk 20 v Galveston te Houston Eemland p 20 Kaap Verdische ei ' Eemshorn 21 v Rott n Antwerpen Eenhoorn p 21 Gibraltar uitreis EHa p 20 Kattegat n Velsen EUewoutsdyk 20 te Waterford F.Iscnburgh p 21 Kaap St Vincent Energie p 2 Brunsbuttel n Haarlem Eos 20 op 140 m WZW Kreta Erebus 31 v Aberdeen te Londen Esma B 19 V Aberdeen te Cork Expo 20 V Delfzijl te Hamburff Export 2 19 V Rotterdam te Londen Farel 21 v Rochester te TJmulden Fiat 20 V Lassabon n Belfast Fiducia 21 te Maassluis verwacht Fiducia 2 31 te Maassluis Finiandia 20 v Antw n Ierland Fiona 20 v Svelgen n Rott Flardinga 20 v Umuiden n Newhaven Flevoland 21 V HarlingMi n Leith Fiorcs p 29 K Hatteras n Honduras Forel 21 v Poole t « Vlissingen Fortuna 20 v Korsor te Stettin Franka 2 30 v S v Gent te Dublin Frans van Seumeren 21 100 m ZW Hanstholm Frans W p 21 Brunsbuttel n Huil Fraternilé 21 te Bordeaux verwacht Frean 21 v Fowey te Amsterdam Frida Blokzyl 21 te Boston Friendship 20 v Gent te Cork Friesland 21 v Longview te Seattle Friesland SSM 30 V Setubal n Holland Gaasterkerk Gaasterlaad Gaa-,terfand r-BzeUe 21 Geert 21 21 V BrMnen te Amst 21 V Victoria te Bahia SSM S2 te - R ott verw r Londen te Rotterdam Teignmouth te Lubeck Ceert Bodewes 21 te Oran Geertje Buisman 21 om 20 uur te Amsterdam verwacht Gecriruid Margarelha 20 te Dakar Geestdsm 21 v Rochester te Maassluis r.eestdijk 21 v Boston te Maasslulft Getie p 20 Varne LS n Stockholm Ge.ia 19 v Umuiden te OxeIo.9und Gersom 20 v Waterford te Liverpo.7l Gezien » Hendrika 22 te Vliss verw GieK5enkerk 20 v Hongkong te Aden Globe 19 V Rotterdam te Boston Gloria Maris 20 v Ryeka n Tunis Ooole 20 V Liverpool te Rotterdam Gordias 20 ten anker Amapala Greta 21 v Randers te Newcastle Groole Beer 21 te New York Orootekcrk 21 v Antw te Amsterd.aim Gutneekust 20 250 m ZW Las Palma.s BE 2 te Buitenhuizen " f 20 400 m W Bevroeth ¦'^' it'.Dublin p 20 Wight ^ ^ nne S 2 ] te Rotterdam '" - S te Liverpool j^'iD a v^Manilla te Bulan v-a«liam 22 te Rotterdam verw ¦£" 21 te La Nouvelle ^* TUii 19 te Buenos Aires « ^ Barrios te New Orleans ' » Nantes te Pasajes PW » ^«^ Portland n Vlissingen & n ^ P "^^^ " 1 ZW Azoren Liverpool n Rotterdam Umuiden n Barseback - j " 20 V Chinwangtao n Singapyore -^^' f'^iTTacht p 21 Vliss n Kotka j - ^ Bayonne n Londen 9 te Fredrikssund ' f " 20 op 150 m ONO Turkjt eil ^„ 20 Scilly n Londonderry __•¦ te Avonmouth verwacht ^ iti Falmouth Bay verw 3 2 Vlissingen n Leith - Ir ^ n ^ Jamaica n Charleston ''-" V Xew York n Puerto Cor - - 20 op 140 m WZW Lissabon ¦ '¦ Rouaan n Rotterdam '^ n 450 m NO Bermuda '" '^ 18 te GlasEOW - '¦' Amsterdam te Waterford ' ' fP 800 Tl ZW Azoren J-'Onden te Dordt verw J '' K p 21 Kiel n Gamlehy « I * V Amsterdam n Aslborg " r 10 ^ Dieppe te Gent W(j — ^ Glasgow n Aberdeen WZt 18 V Esbjerg te Huil " liBfl " ^ 1 Finisterre uitreis iu5v 20 V Cheasepeakebay n ] te Dakar ~ » 2 ^ Las Palma » B 23 te Dorirecht verw e * „^ Rotterdam te Gent »..«'" ^ Swansea te Newport » f«Bdo ^" " Trelleborg _ n Karlshnmn ' 1 » Hada 2 31 v Londen te Duinkerken Haskcriand 21 v Harllngen n Grooie Hathor 20 v Rotterdam te Amsterdam Hector 20 v Algiers n Tunis Hccuba 20 op 2O0 m ZZW Sombrero Heel<nden Isis 20 v New York n La Guaira Isola 20 V Rott n Malmo Ivoorkust 21 om 19 u te Amst verw Jacob Teekman p 21 Kiel n Aarnuus Jagersfontein 21 v Amst te Kaapstad Jan Herman 20 v Abidjan n Kotono \] Jan Kreiimer 20 te Rotterdam Jiinnie p 20 Westeresms n Bremen Jato 20 V Workingtoin te Fredriksvaerk Joh te Velde 20 v Delfzijl n Londen John M 22 te Hamburg verwa-mt " in V 18 V Aberdeen te Belfast Joseph Frering p 20 vm Las Palmas Julia Mary 22 te Manchester verw June 18 V Londen n Rostock Jupiter W 21 te Wllh haven verw Jura 19 V Temeuzen te Soston ' Fredrüissun.-I - - te Haifa ver \« • t ¦ ^ 2 -^ Portland iQrecf»' ajj ' 21 Fchmam n Oostzee ihav »- J " '^^ tJ'-^a te Guanta ¦ BI ilt ^ op 355 m NW FÏJiistérre HCJ-Mjimo p ao Ki«i Kaftp Falfft 20 v Karlfhamn n Zaandam Kaap » t Vincent 22 te Zaandam verw Karachi 20 op 270 m ZZO Suez Knrakoriim ' O o-p 160 m OZO Malta Karimata 20 v Barcelona n Amsterdanj Kirimiin " 0 v Sin caoore n Manilla Kars 20 v Havre n Kopenhagen Karsik 31 v Singapore te Hongkong Ka.simbar ^ 9 v Ma.nokwari n Sorong Kattegat p 20 Kiel n Kalmar Kemphaan 31 v Rott n C«Mblanca Kenltra p 19 Oibraütar Petrochemie komt in Europa snel omhoog In een publikatie van de Deutsche Shell A.G wordt medegedeeld dat de produktie van de petrochemische industrie in West-Europa in 1958 met dertig procent is toegenomen tot 830.000 ton Verwacht wordt dat de produktie tegen het einde van 1960 bijna 2 miljoen ton per jaar zal gaan bedragen en groot genoeg zal zün om in de behoeften van ' West Europa te voorzien De voornaamste producenten wa ren in 1958 Engeland met 327.000 ton ' West-Duitsland met 187.000 ton Frankrijk met 142.000 ton Italië met 130.000 ton en N e d e r I a n d met 45.000 ton Tot eind 1957 beliepen de kapi taalsinvesteringen in de West-Euro pese petrochemische industrie 549 miljoen dollar Haagse Club wordt als forum voortgezet De ministers van financiën van Brazilië en acht Europese landen zijn dit weekend in Londen over eengekomen de Haagse Club " een internationale organisatie om multilaterale betalingen te verge makkelijken in stand te houden hoewel het oorspronkelijke en voor naamste doel van de organisatie verdwenen is nu tal van landen hun geld inwisselbaar hebben ge rnaakt De club " zal voortaan dienen als een forum voor het be spreken van gemeenschappelijke be langen vrijdag 20 maart 1959 laatste koersverschil tijdvak t.o.v 13mrt 93 Vis 972T/32 97 y4 11113/16 87 284 % ƒ 145,95 215 366 296 343 536 465% 211 ƒ 164,15 ƒ 131 — 146 % 13714 239 V4 132 + + + ¥ 4 V16 + De Haagse club is zoals bekend in 1955 opgericht om moeilijkheden op het gebied van de deviezen het hoofd te kunnen bieden De leden ervan ztjn Nederland België Oos tenrijk Engeland Frankrijk Italië Luxemburg West Duitsland en Brazilië J 10 ' s + ƒ 0.20 5 % 1 3%3 4y4 — 5 % + 6 — ƒ 0,95 + ƒ 0,80 + 1 % + " i + 2y4 + 1 " MiïÉ^ldiiériucfii ^ GRAANBEURS ROTTERDAM + + Rotterdam 23 maart Officieuze noteringen per 100 kg Tarwe i-ode 17 pet vocht per sohip tot f 31.65 franco Rotterdam Voedergranen — alles af zomer gest naar kwaliteit f 24.75 — f 25.25 haver — ongepunte op monster naar kwaliteit f 22.50 — - f 23.75 rogge — doorsnppkwaUteit 18 pet vooht f 22.10 af noorden Peulvruchten — franco Rotterdam groene erwten — boerenschoon f 30 — f 56 schokkers f 45 — f 85 bruine bonen f 800~f 100 boerenschoon ' VEEMARKT AMSTERDAM 372,14 184,52 141,56 152,91 114,48 257,63 372,84 187,53 142,65 151,77 116,36 258,92 254 runderen Ie kwal ƒ 3.30-/3,80 2e kwal / 3.20-3.40 3e kwal f 2.85 ƒ 3,10 203 varkens Ie kwal ƒ 2,25 f 2.28 2e kwal f 2.181)2.24 zware varkens ƒ 2,05 per kg gesl gewicht 33 nuchtere kalveren ƒ l,25 -ƒ 1,60 per kg levend gewicht NUCHTERE KALVERENMAKKT UTRECHT Utrecht 23 maart 1959 Op de Utrechtse nuchtere kalve renmarkt zijn heden aangevoerd 410 stuks Prijs per stuk van f 40 -ƒ 68 Prüs per kg lev gew ƒ l,25 -ƒ 1,65 Peter Swendeu 30 110 m O Blyth Phlletas 21 V Gandia te Rotterdcan Pia 18 V Bordeaux te Newport Piet Schipper 21 te Vilvoorde Pieter Geertruida p 20 Finisterre Pinta 18 v New York n Belem Polydorus 21 v Vlaaxd te Londen Poseidon 21 v Santiago te Gonaives Pres Roosevelt 19 te Liverpool Prins Bernhard p 20 Borkum n Londen Prins der Nederlanden 20 600 m NO Barbados Prins FrVd Hendrik 20 5 « m N Azo - ren Prins W V Oranje 31 te Hamburg Prins Willem 3 p 20 Wight Prins Willem 4 20 100 m O Barcelona Prior 21 v Huil te Goole Procyon p 20 Kiel n Stockholm Provenierssingel 21 te Havre Que Vadla > 1 te Amsterdam Realta 20 v Fredei-ioa n Rotterdam Beggeborg 1 | v Umuiden te Poole Regina Ida 22 te Rochester verw BcKulus 19 V Stettin n Goole Reliable 30 v Hamburg n Engeland Ridderkerk 21 v Port Said te Genua Rini 20 v Littlehampton te Temeuzen RIo 20 V Londen te Rotterdam Riouw 20 v Parigi op rede Posso Robox 20 v Gent n Drogheda Boelf 20 V Amsterdam n Kopennagen Roerdomp 30 v Stockholm te Gefle Rotti 20 V Lattakia n Beyrouth Rozenburgh 21 te Amsterdam Rubato 19 V Cork te Rouaan Rudolf J 21 V Takoradl te Dakar Rijnhaven 22 te Rouaan verwacht Tankvaai-t Salatlga 21 V Abadan te CaJcutta Sarpedon 30 op 300 m ZZO New York Schelde Lloyd 21 v Port Said n Napels Schie 30 V chalkis n Amsterdam Schiedyk 20 op 835 m WZW Landsend Schouten 19 v Kaapstad n Durban Senang 20 v Londonderry n Bilbao Senepalkust p 20 Finisterre n Rott Sertan Amst Waterford p 21 Wiiïht Setas Londen Odense p 21 Kiel Siaoe 31 v Rangoon te Penant Sibajak 20 op aeO m W Finisterre Sihndoeng 22 te Melbourne verw Silvaplana 20 v Rott n Gothenourg Silvretla 20 v Kopenhagen n Rott Sloterdyk p 20 Nantucket verb Solent 32 nm te Swansea verwacht Sommelsdyk 20 450 m ONO Kaap Race Sonsbeek 21 v Ajitw te Roitei-dam Sparta 19 v Swansea n Rouaan Spes 20 v Huil te Antwerpen Spica p 30 Penmarch n Liverpool SpoorsiDget 22 te Aberdeen verw Sporonia p 20 Cuba n Panama St Walburg 31 te Kopenhagen Stad Alkmaar 20 v Ceuta n £ mden Slad Arnhem 20 v Teneriffe n Pepel Stad Gouda p 30 Den Helder Stad Lelden 20 170 m O Syracuse Stad Rotterdam p 31 Kaap Blanco Stad Schiedam 23 te Gent verwacht Start 21 V Londen te Rotterdam Statendam 22 te Hongkong verwacht Statenlaan 21 v Stavanger n Tvede - strand Statensingel 20 200 m ZZW K Race Steady Antw-Horsens p 20 Texel Stella Prima p 30 Ouessant n Ceuta Stentor 20 op 500 m ZW Azoren Stern 20 v Vlissingen n Esbierg Straat Johore 22 te Adelaide verwacht Straat Magelhaen 20 op 500 m N Tris tan da Cunha Straat Singapore 20 v Melbourne Sydney Straat Soenda 30 v Port Swettenham n Ma hé Straal van Diemen p 30 Malta Sumatra 21 v Barcelona te Bremen Surte 2 ] v Randers op de Mldwiy Swallow 20 V Amst te I.fmuiden Tabian 30 op 400 m OZO Socotra Tamo 20 V Buenos Aires n Rotterdam Tanny 21 v Umuiden n Goole Tappanree 18 te Houston Tasmanie 30 v Goole te Rotterdam Tawali 21 op rede Alleppey Teurer 18 te New Orleans Teun 2J v Bayonne te Kings Lynn Texel 22 te Aden verwacht ThaiRssa 18 v Preston n Rotterdam Thaletas p 21 K MaUl>an n Saloniki Thallo 22 nm te Rotterdam verwacht Thea 19 v Rostock te Limerick Theano 21 v Rotterdam n Dub-in Themis 20 op 680 m WZW Azoren Thuban 21 v Dublin te Hamburg Tilly 21 V Oscarshamn te Zaandam TInda p 21 Brunsbuttel n Londen Titan p 90 Fastnet n Bayonne Titus 30 op 480 m WNW A7.oren Tjiluwah 20 v Singapore n Djakarta Tjinegara 19 v Singapore n Mauritius Tjipondok 19 v Hongkong n Djakarta Tjftjalengk » 21 te Durban Tjoba 20 V Hamburg te Umuiden Tom V d Heide 20 te Marseille Trajanus 20 op 600 m W Azoren Trias Trader 21 te Rotterdam verw Trito 20 V Dublin n Amsterdam Triton 20 v Amsterdam n Trinidad Triton fB 19 v Dublin te Garston Trompcnberg p 21 Malta n Falmonin Trude K p 21 Borkum n Zwolle Truus 21 V Vlissingen n Londen Tweelingen 31 v Monrovia te Rott Union p 20 Dover n Delfzijl Vranu ^ B 18 v Belfast te HavJe l'rmajo 21 v Duinkerken te Wie'.irecht Utrecht p 20 Gibraltar n Rotterdam Van Brakel 21 te Vlissmgen Van Clnon p 20 Flores n Singapore Van Linschoten 20 100 m ZW Walvis-baal Van Waenpyek X t « PAARDEXMABKT UTRECHT Utrecht 23 maart 1959 Op de Utrechtse paardenmarkt werden heden aangevoerd 360 die ren De prijzen waren voor Luxe paarden ƒ 900-ƒl200 werk paarden ƒ 900 ƒ llO0 oude paarden ƒ 800 ƒ l000 3-jarige paarden ƒ 700 ƒ 900 2 jarige paarden ƒ 6D0-ƒ800 veulens ƒ 300 -ƒ 550 hitten ƒ 500 ƒ 700 slachtpaarden ƒ 2.00 -ƒ 2.35 per kg slachtgew jonge slachtpaarden ƒ 2,40 -ƒ 2,60 per kg slachtgewicht VEEMARKT UTRECHT Utreoht 21 maai't — Aangevoerd 4746 dieren 1110 runderen 255 vette kalveren 59 graskalveren 1795 nuch tere kalveren 435 schapen 33 zulg lammeren 346 varkens boven 100 kg 209 varkens beneden 100 kg 473 big gen 31 bokken en geiten Prijzen bokken en geiten f 40—10 biggen 65—40 Londense varkens 145—90 lopers 100—70 drachtige zeugen 500—280 lammeren 100—65 schapen 100—70 nuchtere kalveren 68—40 graskalveren 475—275 stieren 680—475 pinken 650-^50 vare koeien 940—720 kalf vaarzen 1050 — 800 melk en kalfkoeien 1275—900 vette koeien per kg gesl gew le kw 3.15—3.40 idem 2e kw 2.90—3.10 idem 3e kw 2.70—2.85 vette kalve ren per kg lev gew le kw 2.95—3.15 idem 2e kw 2.65-2.90 idem 3e kw 2.75—2.55 nuchtere kalveren per stuk en per kg lev gew le kw 1.65 idem 3e kw 1.25 zware varkens per kg lev gew 1.80—1.75 slachtzeugen per kg lev gew 1.65—1.55 jonge slachtzeugen per kg lev gew 1.68 — 1.78 zouters per kg levend gew 1.75 — 1.70 PLUIMVEEMARKT • s-HERTOGENBOSCH ' s-Hertogenbosch 21 maart — Aan gevoerd 30.000 stuks Prijzen witte kippen 1.90—1.95 gekleurde kippen 1.80—1.90 per kg lev gew oude ha nen 3.25—4.50 per stuk slachtkuikens 1.80—1.90 per kg lev gew tamme konijnen 4.—10 per stuk ic Bij K.B is bepaald dat de jongste wijziging van de Winkelsluitingswet Wet van 6 februari 1959 Staatsblad 52 in werking zal treden op 1 april a.s De onderhavige wet brengt enige wijzigingen van materiële zowel als van technische aard De materiële wijzigingen brengen geen principiële punten doch een tegemoetkoming aan behoeften die in de praktijk zijn ge bleken ^ De heer S W Numann directeur van de General Advertising Division van Philips in Eindhoven is door de International Advertising Association gekozen tot Advertising man of the year Aangezien de jaarlijkse conven samenvalt met het internationaal re samenvalt met het international re clamecongres van Philips in Eindho ven zal de onderscheiding worden uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de Association in Wenen die van 13 tot 15 maart wordt gehouden R'dam ' 38-1 3 Va 941 Z.-Holl ' 5fi 4ii — Z.-HoU • 37-3 3 — Z.-Holl ' 38-2 3 931 Z.-HoU 1946 3 91 SLOTNOTERING Bank - krediet - en verxekeringswezen B Ned G ' 58 5','4 105 B Ned G ' 52 S _ B Ned G ' 52 4V4 98",iB Ned G r ' 52 148 B Ned Gem ' 57 llS^iEx i my ' 58 5V2 105 Ex f my ' 58 5'.4 103',iGr I C.b ' 52 5 104 Herstelbank iVt IQIHMidd er ' 67 434 102 Midd er 4',i lOO^i Midd er ' 56 4 lOOü van 105 98li 148 1181,4 105 103 A 104 lOPJ 102^4 lOO'a Maandag 23 maart 1959 staatsleningen Ned ' 58 iVi Ned ' 53 3',iGr Obl 3',2ld ' 47 3V2 3Ned ' 51 3Vsld 1953 ld 1956 ld 1948 ld 1954 ld 1955 I - ld 1955 II 3V4ld 1937 3 D.-len ' 47 3 Investeert 3 Ned ' 62 64 3 NWS eert 2'/2 N.-I CL ' 37 3 N I ' 37 A 3 Grootb ' 46 3 N Woningb 6 Phil ƒ 1.000 5 Actieve Obligaties lOOH looH 95 % Fr.-Gr h.b DW 6 103 ld DV 5 lOiys ld DU 4ii lOl ld DE-VE 31/4 8614 ld DA-VA 3 84i'z N HbV ser G S '* 861 ¦ MA 96i % 94'3 93 % 3 ' 3Vï 3'/4 3>i 3 ' 10212 lOlil 100 861,2 85 89-U 90 89?i 90 91 91 90 »'» — 93'i n % 97 H 97H 97J4 9VA 93A 96li 92-Ü 92M 841/2 3 3 ütr lib T 6 Utr Hpb KL 314 87i,4ld E EE F 3 Westl Hb ZZ 6 ld U 5 ld N-O 3',i S6i,i Z.-H Hypb 3ii _ i 85 104 i/è 104=2 8714 S3 103 102 102?i UIH 24514 lllH 244Js m'2 Seheepsverbandmaatschappijen Eerste N Sch 5 lOl'i 10154 Actieve aandelen Bank en Kredietinstelling C.H en I.B 38'4 39UNat Hand B 144 ' i 143 N.H.mü CvA 213 212 ' Cultures Anisterd R 87 85 Bandar Rubb 130 130 H.V.A — 133-'s Java Cultuur n '/.^ 2ei,i Kendeng L 45 45 Ma,1ang-L 9 9 Ned N PI 9U 9U N.I.S.U 128 130 Oost-Java R 1014 I0V2 Oostkust Cult 130 131 Senembah 17314 173 Serbadiadi 191 ^ lOiJ Sum R C 23U 23 Vico Rub Mij 91,4 9i'2 Ver Vorst C 10 % lo's Z.-Preang R 131.2 14 Industr ondernemingen ld statïell 3i,i 86 86 Ned Sch Hb 4 _ _ Rott Sch Hb 6 104 i,è 1043,4 Handel en Industrie 991.2 991,3 124 li 124 l,i 104^4 105 971,4 86?4 113 98 % 9714 1021,2 102i,i 88 98 96!4 97 94 95 HI14 11114 1011,2 101 i,i 10914 lOgsi 111 V2 lllU Ul!4 10934 102 101 % 97y2 971/2 Alg K ü ' 44 3V2 \ Vo Heijn W O 4 Amstel Br SBerghs en t 3,iNat Gr ' 57 5 Philips d.L ' 51 4 ld ' 48 3','2 Philips d.l 49 3 % Pegem 1-2 ' 57 6 Pegem 52 w PEGUS 1957 6 PGEM ' 57 6 ld ' 58 6 ld • 51-'52 4«4 Werkspoor ZV3 Spoor - en Tramwegen 36 102 % 284 i 276 45214 147.25 210 ' 235 214 363 299 345 539 2341,2 465 V » 211 A.KÜ Berghs & J V Berkels P Calvé-Delfl Dell MU Fokker Ford Van Gelder P Hoogovens Muller & Co Ned Kabelf Philips ld Cum Prei Unilever CvA W - Fijenoord 277 228 451 145.95 210 234?4 215 366 296 343 536 234 465 - Is 211 Deh Spoorw 3li 36 Ned Sp ' 57 4 % 92 Ned L S ' 37 3>,i 4 % Convert Obligaties 111 155 122 AK,U « UO14 Berkeis P 3^i — Billiton 5 123 Boeke en H 4i4 99 Borsumü 3^4 76 115 122 % Holl Beton 4 ii5>4Ketjen 4 j22 116 1571,4 Mijnbouw en Petroleum Schokbeton 3i,i 9014 Utermohlen 4 _' Zwanenb Org ö 154 > i Billiton le R ld 2e Rubr Dordt Petrol ld 7 % Prei K Petr 1-20 ld 5-20 ld 50-20 Moeara E P ld 1 winstb ld 4 winslli 320 259 702 % Premieleningen 250 691 690 % 165.80 167,50 164.50 166,30 164,15 166,55 1202 " 035 1990 Alkmaar ' 56 A ' dam CenA Idem 51 po Idem ' 56 I Idem 56 1 ld 1956-3 Breda ' 54 Dordrecht 5t > Eindh ' 64 Enschede ' 54 s Grav ' 52-1 Idem ' 52 U R'dam ' 52 I ld ' 52-2 ld ' 57 Utrecht 1952 Zuid HoU ' 57 82 % 21,4 81 % 3 98 2ti 88!'2 35 94% 9414 311,4 811,4 « 2 % 2',i 84 % ' nt 961,4 2',i 95!i ¦ iM 811,2 2090 1990 2',i - 2i.i 8II4 2',ii 81 % 2',i 90i,'2 2',b 921,2 1451S 132i,i 131 13714 ' 32?i 136 20 % 2391/4 143 HA L Java-Ch P KLM K.N SM Kon Paketv Stv Mi Ner Nieveit Goij Phs v Om Rott Lloyd 147 i,i 134 130 137 % 134 1361,2 121 239 IJ 2*4 901,4 2',4 91 89 92 97 % 2V'2 991 2',4 OOi's 214 9754 Intern instellingen i314 WbCvO * lUOO 3 — ld $ lOOü 8514 Europa 97fa 108 160 23912 105 12 9614 931/4 Denem ' 38 4 97H R Bosch 56 3 108 Üortmuna H H 104i,e Dames j 1924 160 young fl 1930 239 Hütlenw R 3 1051,2 Cere H E 5 414 9614 Noorw ' SS «>/ 4 93H 
14 Maandag 23 maart 1959 - 66e [ aargang no 275 1 Zo»«^S ' 1.15 LITERS BLIKKEN:FRUIT Perziken Ana nas Abrikozen Aard.beien per blik < voor liSg Fruitcocktail 1,99 SS^den poplin blouse in pasteltinten leuke strikjesgamering en pittig «^ gebiesd met witi ^ tOkt \ Maten 86/44 # **" Vlotte gezellige Imprimé zomerrok met moderne stolpplooien Wijduit ctaand geheel op linnen gewerkt I Aparte dessins in verschillende mo dieuze kleursteUinge&l 4 £ 57b Maten 36/43 XO '^ Voor elke koper zolang de voorraad strekt m 1 grote PAASCAKE van 1.25 voor W EEN GOEDE WIJN BEHOEFT NIET DUURTEZUN 69 69 39 19 ifé fc«Qi|ï « lanseiKtden ' NIJMAN BtlLLETIN Een sen satie ia de nieuwe nylon heren - en damesregenjas In modetinten compleet opgevou wen in etui ƒ 42.50 NIJMAN BULLETIN ' t VOOr Jaar tegemoet Leuke suèdlne damesmanteltjes gevoerd met originele Schotse ruitstof in nieuwe Franse modelijn ƒ 53.75 06k voor ƒ 2 per weekl NIJMAN BULLETIN Zojuist ontvangen Een blank eiken bankstel met teak armleggers bekleed Met zuiver wollen stoffen in 2 moderne kleuren voor de bijzonder lage prijs van ƒ 295!i NIJMAN BULLETIN Onge looflijke aanbieding Een chic seizoenjapon in originele strue tuurstof slechts ƒ 15.95111 En verkrijgbaar voor / lp week Textieihuis Nijman Croeselaan 163 telef 34687 NIJMAN BULLETIN De voor jaarscollectie gordijnstoffen is binnen Schitterende Franse cretonnes in „ Juweeldessins ' v.a 2.95 Richt uw huis ' n op gem betalingscondities Vanaf ƒ l per weekl WONINGINRICHTING „ OUDS HOORN " het voordeligste adres gelijk fabrieksprijzen en met volledige garantie Laat u binnen geheel vrijblijvend in lichten en adviseren Prijzen vanaf stel rookstoel interieur kussens waarop 15 jaar garan tie ƒ 31 zuivere marquisette met strook ƒ 1.46 blank eiken slaapkamer ƒ 399 4 clubs met wollen stof ƒ 212 moderne ka mer tafel 4 stoelen dressoir of bergmeubel ƒ 286 gotische bankstellen wollen stof ƒ 315 enz enz Eventueel gemakke lijke betalingsvoorwaarden Albatrosstraat 8 Utrecht t.o bushalte Nergens koopt u beter en ge makkelij ker RADIO TELE VISIE bandrecorder stofzui ger wasmachine centiifuge gasfornuis koelkast dan bij Radio van der Velden Oude Gracht 8 telef 14852 Alléén de beste merken Wtj kunnen u aanbieden rlng - Spoel HANDNAAIMACHINES in koffer f 195 elektr naai machines m verlichting ƒ 250 In moderne salonkast f 295 Geheel compleet met onderde len Tevens al de bekende merken en enige lichte lakbe schadigde en demonstratie naaimachines Zig zag naaima chines elektr in koffer van af ƒ 395 Betaling in overleg G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef K 30 - 23968 Velo heeft voor u WASMA CHINES o.a Velo Mieïe Scharpf prijzen vanaf ƒ 198 Velo Oude Gracht 142 t.o Hema Telef 14631 Inruil van oude wasmachine is mogelijk BROMFIETS Gasbinnenkabe » met nop 0.25 ¦ koppeling-versn jkabel idem 0.35 km-tellerka bel binnen 0 95 compl 2.2BKetting 2.95 ' t Is weer „ Su l per " Damstraat 2S-31 1 Voor een paar gulden meerl Sïmüir de schoen van standing In élke prijsklasse aan de spits van fi9.90 tot lU.Tt SENSATIONELE AANBIEDING Af fabriek 25 tot 30 % goedkoper dan in winkel of warenhuis metalen kampeer-tuinfauteuils f 14.90 ivoor gespoten Houten armleggers Frisse moderne tinten Haast U om teleurstelling te voorkomen NELRI Merwedekade 171bis Utr Telefoon 3019S Ook ' s avonds behalve zaterdags t Atlemleuwstel wy vragen In onze moderne VLEESWAREN - en KAASAFDELING een GESCHIKTE JUFFROUW die met veel animo de verkoop van deze artikelen zelfstandig wil behandelen Wij bieden U een prettige sfeervolle werk kring en goede loonregeling Bent U ongeveer 20 jaar en wilt U om welke reden dan ook veranderen van betrekking schrüft dan onder no 2-8688 aan het biu-eau U.N Blouson vest in Jong>halr-loolE * 60 ^ orion • 40 °^ rayon vederlicht en in " ïx vrip gewassen I Wit geel bleu beige •« jê ive rose Maten 38/44 Xtc ' fS^etJat rok met dubbele stplp plooien 2.80 m onderwijdte Q Di verse kleuren o.a olqf beige bleu en witi ^ r>7 Nü in Ieders bereik l X\3 *^ U v/eef x\\q \ half hoe lekker die half asivare von Douive Excelleiit ' m handige plastic tabakszak zwaar - heel lekker EET VIS VAN VOS ALLEEN DAMSTBAAT 32 Dinsdag gebakken vis — Zo nit de pan — Gloeiend heet 4 GEBAKKEN SCHOLLEN of 4 LEKKERBEKJES of 3 GEB SCHELVISSEN of 250 GRAM SPIERING voor dw cent EET VEEL VERSE VIS VAN VOS 2 % kg wyting 2 kg Koolvis 1 % kg Vetschar 1 — L — 1 — l'ïi kg Spiering 1 - 1 % kg Schol 1 - Bti het verzekeringsconcern van de N.V VERENIGDE VERZEKERING MAATSCHAPPIJEN V.V.M en de N.V ALGEMEENE VERZEKERING SOCIËTEIT A.V.S te Utrecht is plaatsingsmogelijkheid voor jeugdige Administratieve krachten Jonge mensen die in het bezit zijn van het mulo-diploma vinden in onze onderneming een prettige werklcring in een uitstekende collegiale sfeer royale sociale voorzieningen en bij gebleken tiver goede vooruitzichten Enige punten ruime vakantieregeling voor 1959 in on derling overleg te regelen Mogelykheid tot bedrijfssparen boven de faciliteiten van de „ Zilvervloot " Voor meisjes de mogelijkheid voor een ge degen opleiding tot typiste De personeelschef van de V.V.M en A.V.S Malie baan 50 te Utrecht zal de schriftelijke sollicitaties van degenen die zich aan onze onderneming willen verbinden gaarne in behandeling nemen TE KOOP De NUTSSPAARBANK deelt mede dat de uitbetaling van de Spoorwegpensioenen begint op dinsdag 34 maart in het centrum der stad modern herenhuis met tuin en Pegusinstallatle bevattende 10 kamers bad kamer keuken en kelder zéér geschikt voor een medi cus Aanvaarding najaar ' 59 koopprys f 50.000 Te bevragen onder no 2-8623 aan het bureau TJ.N ^ iiiiiiiiHiiiiiiiiiinii Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ^ i Van ouds de grootste I TIMTIIR COLLECTIE i in Utrecht alleen bij I LEIDSCHEWEG BILTSTRAAT CHOORSTRAAT | inniminnnitmiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiniininiiiiinininiiiiiiiMniiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiii KLEINTJES to » 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 VLOERBEDEKKING Colovl nyl prachtige kleurencombina tie parketvloeren alle hout soorten Rubber en linoleum vloeren Trapbekleding met li noleum Praktisch onverslljt baar Geen onderhoud 25 a-rige ervaring Vloerenbedrljl Broer Thinstraat 13 tel 17812 BENZINE dieselolie huis brandolie smeerolie petro leum TankstatloA Van Veen Catharijnesingel 8 t.o Hoofd bureau van Politie te Utrecht Telef 15369 FIRMA WITSON De zaak van vertrouwen levert u uitslui tend de goede confectie en pri ma maatwerk van alle dames en herenkleding tevens lede ren jassen enz Alles op ter mijnbetaling Oude Gracht 300 bij de Lange Smeestraat Telef 24036 JABO TAPIJT ƒ 5.95 per m Bonitatapijt ƒ 11.90 per m Ra ventatapijt ƒ 18.70 en ƒ 19.95 p m Tretford ƒ 23.95 p.m Gra tie advies en prijsopg door Woninginrichting Siegelaar Lange Smeestraat 63 tel 18146 - 17087 STALEN KASTEN 200 stuks in prijzen van 12.50 25 35 45 en 75 BiJ kwantum speciale prijs Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 TELEVISIE-APPARAAT ƒ 625 43 cm serie 1959 Wilt u van de Duitse radio en televisiestrijd profiteren koopt dan nu Wü importeren alle merken Duit se radio's televisie-apparaten bandrecorders enz Ook in huurkoop ƒ 8 p.w Mulder Amsterd straatweg 224 BETAAL NiET TE VEEL Al leen bij ons 15 % korting op de vastgestelde prijzen van al orxze rijwiel en bromfietsban den De Kampioen Marnixlaan 15 Utrecht DINSDAG GEHAKTDAG 1 kg rundergehakt ƒ 1.49 % kg rundergehakt en grote run derpoot voor ƒ 1.20 Supersnel bedieningsslagerij Toon Her manns V Hoornekade 83 Utr Noord Bromfiets - en rijwielhandel Verbruggen levert u de beste WASMACHINES centrifuges en stofzuigers Ook met gemak kelijke betaling Geen informa ties bij uw werkgever Spe ciale betalingsregeling Oude Gracht 325 bij Geertebrug Tel 24471 ' s avonds 16151 Grote partij HOUTEN SCHOT TEN 80/100 cm slechts ƒ 1 per I stuk grotere afname belang rijke reductie Van Breemen Waterborg Vredenburg 64 Utrecht Telef 14784 en 26695 STOFZUIGERS 39 stalen strijktafels verstelbaar vanaf 19.7.5 Gordijnrails roeden spi raal Doesburg-Speciaalzaak en scherp concurrerende prij Ste^nweg 43 telef 10687 Utr TEGELBOARD Ie en 2e keus tegelboard verkopen wij tegen abnormaal lage prijzen Bons & Zonei Zandpad 131 a telef 24308 AANRECHTBLADEN dOUChe - bakken en combinatiebadenEen keuken of badkamer wordtnieuw met een Arlith blad ofbak Uboka Nieuwe Kade 22 t elef 17517 Het huis met de bultenktok üw adres voor KLOKKEN horlo ges siersteenringen zegel - en verlovingsringen cassettes ta felgerei F R Marsman gedi olomeerd horlogemaker telef ¦ n439 Damstraat 38 Utrecht Wij leveren ook op gemakk <^ iijke betalingsvoorw Geer rente geen kosten Nu volop Paaseieren eten Duur Natuurlijk niet wi ] kocliten reeds duizenden eieren voor U Hier Is onze prijs 10 grote EIEREN no 2 Icalcelvers voor 8S 1 kilo SUIKER voor bij aankoop van 250 gram KOFFIE Mecca 1.72 — Hotel 1.50 — Prima 135 UITZOEKEN MAAR Van ieder soort 1 blik:Mandarijn Perzik Fram boos Fruitcocktail Ana nas Aardbei Peren Abri koos ^ OB 3 blikken voor *•*« EXTRA VOORDELIG EN VAN ZUIVERE BRANDE WIJN EN EIEREN 1 grote fles ADVOCAAT geen 2.95 maar 2.49 Alleen dinsdag en woensdag Sn de groenten - enf roitaf deling:HUTSPOT gewassen en gesneden 500 gram STOOFPEREN roodkokers per kilo JONATHANS reuze lekker 2 kilo Zoete bessen Schilletje etc Vruchtenwijn rood en wit Brabants bier 2 pullen Cola - Tonic Gazense 3 flesVruchtenlim 3/4 liter 1.39 0.89 0.7S 0.39 0.45 1.69 Graves Superieures Landwijn rood/wit Beaujolais Likeur Ie soort Vermouth speciaal 2.75 1.95 2.75 2.75 3.95 Wij kochten de gehele fabrieksvoorraad van CALVÉ POEDERKOFFIE normale prijs 2.40 by ons nu Sla ook wat in voor Uw a.s vakantie LEUK DAT ZELF Rozijnen goud geel 200 gram Krenten 500 gram Bakrozijnen 250 gram Bakgember 200 gram BAKKEN Bakmeel 2 pak ^ Patent bloem 2 pak Cakemeel per pak Vanille suiker 6 pak 49 89 49 69 HONDERDEN KILO'S LEKKERE KAAS WACHTEN OP ü 16 49 Een nieuw produkt ERÜ SMIKKY 100 gram volvette smeer kaas per stuk 48 | Jong volvet 4 « n 500 gram * ¦* 5 ' Belegen volvet « yie 500 gram l.*t » Korstloze Leidse qa 400 gram oï » Bij aankoop van KAAS <,« FRIES ROGGEBROOD per pak " 89 45 LIMONADESIROOP grote fles 4 smaken nu PAASKOEKJES leuke sortering 250 gram Sperciebonen per blik Doperwten fijnper blik 59 99 Appelmoes ^ 0 per blik Snijbonen zaciit Ttl per blik " En nu 50 JWeesterlüke " vleeswaren meer d coorten heerlijk gekoeld 39 49 3S 89 99 1.S9 59 Gelderse ham 200 gram Rookvlees mals 100 gram Rosbief iets füns 100 gram Beefworst 150 gram Magere Bacon 100 gram Rauwe ham 100 gram Knakworstper pot 89 55 59 65 59 75 89 Boterh.worst 150 gram Gekookte met worst 150 gram Leverpastei per blik Gehakt e;root blik Pork groot blik Corned beef per blik Soepballetjesper blik Paasraandjes vrfnaf Paasnetjes vanaf ee Rumbonen ^ 0 '^ 150 gram ^ 00 Haagse hopjes Eg ^^ 200 gram * Bij elk pakje thee a 100 gram 1 zware REEP B ""^ Lange vingers 200 gram Bitterkoekjes 200 gram lekker taai Cocosmacronen de echte 200 gr 59 49 49 Friese kruidkoekper stuk Plaatkoek 25 % roomboterSneenwwafels 200 gram ZOUTE PINDA'S 2 zakken VERSGEBRANDE PINDA'S 250 gram WALNOTEN extra mooi 400 gram DADELS zonder pit 500 gram 89 « 9 Mayonnaise per tube Slasaus per fles Rose zalm van 99 nu Sardines 3 blikken nu Zolang de voorraad strekt VIJGEN " iOO gram gezondheid nu BU aankoop van 2.50 LEUKE PAASEITJES Jjgesorteerd 100 gram van 49 nu Deze aanbiedineren zjjn geldig van dinsdag 34 f ' met zaterdag 28 maart UTF Bureau Drift 23 — Uitgave v.h Joh de Lief Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 Eisenh als Pleidoc topco Van onze J Eisenhower en Macm vrienden gescheiden Bei « prestige als leider van h formule van vorige weel gehandhaafd bleef Macn in concreto behoeven de over niet meer eens te algemeen gehouden agei Bovendien zullen de minist ploratieve besprekingen moeti ren over diverse problemei wanneer de Russen zich wat vlakte houden en niet te e Westers ageren kan de topco iie niet in gevaar komen > dat men het proces in de 1 van een topbijeenkomst te W ton thans wel als scmi-auto kenschetst Macmillan zou wensen d een hele serie topconferentie plaatsvinden bijvoorbeeld i zes maanden één Stapsgewij hij aldus tot een verbeterii de betrekkingen tussen Oo West willen geraken Zijn i stemmen overeen met die senator Fullbright de demo sche voorzitter van de Sei commissie voor buitenlands trekkingen met wie Macr vrijdagmiddag een uur heei confereerd Macmillan betoogde geduret weekeinde tegenover Eisei dat topconferenties een forui besprekingen tussen de grol DONDERDAQ R Informa vooral c Van onze Haagse redact Besprekingen in tweed mijn met de fractieleidei vijfg grote partijen waar die van de confessionel < tijen waarbij hij die v confessionele partijen gi gezamenlijk ontving li het mondeling overleg v informateur prof dr L Beel afgesloten Vanavon wauht hij nog nadere sol Iijke inlichtingen van vie de vijf fractieleiders nie prof Oud die hij hedenm als laatste sprak over punten die nader beraad fracties vergden Vervolgens zou prof Bee « Iprdag zün rapport aan de gin uitbrengen Men meent da Bed zo ver gekomen is d Verdere informatie opdracht 1 Ie verwachting ligt Is dit jiii ïnu na het rapport de Koningin schijnlijk nog enkele adviseur plegen en vervolgens een fori uitnodigen Hoewel de gesprekken tuss formateur en fractieleiders v welijk waren is het geen g dat prof Beel bij het overle oe mogelijkheden van een ka formatie de financieel-econo problemen voorop heeft gest Een aanwijzing hiervoor \ al het rapport dat de demis re regering heeft laten opstell behoeve van de kabinetsforma ^' öd aan de problemen wa een nieuwe regering komt te Vanzelfsprekend klinken er een verkiezingscampagne voo ' imistische geluiden en dan s men bij op zichzelf gunstige omtrent de deviezenpositie ver een spijkerharde gulden informateur die tevens minist sident is verliest echter ni het oog dat de deviezenpot ' angrülKranten

Ga naar