Utrechts Nieuwsblad maandag 27 oktober 1958

OPLAGE 52.000 MAANDAG 27 OKTOBER 1958 66e JAARGANG No 152 Verschijnt dagelijks UTRECHTSCH Utrecht Drift 23 Bureau r.h Joh de Liefde N.V Tjitgave Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 1643 1 7 lijnen Giro 154949 Dins c a g ¦ zon op 07.26 zon onder 17.21 Maan op 17.54 maan onder 08.05 Europees weerrapport Maandag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh zw bew 9 gr 0 mm Oslo licht bew 10 gr 0 mm Kopenh regen 12 gr 0.1 mm Londen geh bew 12 gr 0 mm A'dam licht bew 12 gr 0.2 mm Brussel mist 12 gr Omm Luxemb onbew 9 gr 0 mm Parijs geh bew 14 gr 0.1 mm Grenob'e geh bew 10 gr omm Nice onbew 12 gr 0 mm BerlUn motregen 14 gr 0.1 mm München mist 6 gr 0 mm Zfirich motregen 6 gr 0.1 mm Geneve geh bew 8 gr 0 mm Locarno onbew 18 gr 0 mm Wenen licht bew Ugr 0 mm Innsbn \ eh bew 16 gr 0 mm Rome mbew 23 gr 0 mm Alaeclo onbew 21 gr 0 mm Madrid motregen 18 gr 2 mm Mallorca geh bew 19 gr 4 mm Algiers regen 18 gr 5 mm Mag Pasternak naar Zweden Rood'China kondigt beperkt bestand af Op alle even dagen vrije transporten * Auto werd een brandend wrak \ Tevergeefs hebben buitenlandse correspondenten dit weekeinde ge probeerd de Russische Nobelprüs winnaar Boris Pasternak te bereiken teneinde zün reactie te vernemen op de in de Sovjet-Unie uitgeoefende kritiek op hemzelf zfln boeken en de toekenning van de prys aan hem Behalve aanvankelijk alleen een litterair tijdschrift heeft nu ook de Pravda scherpe kritiek laten horen op de pas onderscheiden schrijver Pasternaks roman Dokter Zjiwago wordt in de Pravda een kwaadaar dig schotschrift " genoemd een soort reactionaire journalistiek van laag gehalte " De Russische regering heeft offici eel nog geen enkele reactie laten ho - De minister van defensie van communistisch China generaal Peng Teh Hoeai heeft zaterdag bekendgemaakt dat hij order heeft gegeven het vliegveld de kaden en het strand van Quemoy alsmede schepen in de baai van Liaolo op even dagen niet te beschieten zodat de bevolking van de eilanden voor de Chinese kust voldoende voorraden kan krijgen Ondanks deze mededeling hebben de Chinese communisten echter zondag Quemoy zij het sporadisch onder vuur geno men Het nationalistische ministerie van defensie maakte be kend dat het vuren om 9 uur plaatselijke tijd was begonnen 17 doden in verkeer tiidens weekeinde Twee gezinnen onder Delft verongelukt Zeventien mensen hebben in het afgelopen weekeinde de gebrui kelijke verkeersdrukte bij de wisseling van de week met de dood moeten bekopen Nadat in Amsterdam zaterdagnamiddag een 12-jarige jongen T A Jonker en een 62-jarige duopassagiere mevrouw H Zwart op een scooter in de drukte bij botsingen het leven hadden verloren werden gedurende de nacht in diverse plaatsen in ons land ongevallen gemeld waarbij een of meer mensen als slachtoffers waren gevallen waardoor de blalans van 23 uur zondagavond een totaal van zeventien verongelukte mensen te zien gaf De Russische schrijver Boris Pasternak zoals hij afgelopen donderdag in zijn woning mobö Moskou werd gefotografeerd Pasternak zei „ verlegen ver baasd en trots " te zijn met de verleende onderscheiding ren Ook is nog niet bekend ot Pas ternalc de Nobelprijs zal kunnen aan vaarden en of hü in dat geval zelf naar Stockholm zal kunnen gaan Pasternak heeft in het telegram aan de Zweedse academie waarin hij zlJn dank voor de onderscheiding uitsprak verklaard oneindig dank baar getroffen trots verbaasd ver legen " zo heeft de secretaris van de Zweedse academie ^ dr Oosterling zaterdagmiddag in Stockholm be kendgemaakt Prof Gerretson overleden In de nacht van zondag op maandag is in het Stads - en Academische Ziekenhuis te Utrecht prof dr F C Gerret son overleden Hij is 74 jaar geworden Prof Gerretson was oud-hoogleraar in de koloniale en constitutionele geschiedenis aan de rijksuniversiteit te In de loop van de jaren zijn ver scheidene werken van de hand van prof Gerretson verschenen voorna melijk op het terrein der historie In 1911 verscheen „ Prolegomena der So ciologie " Nederlandse Gedachten I en II 1915 en 1919 Geschiedenis der Koninklijke 1932—1951 Koninklijk Kabinet of Dictatuur 1933 Muiterij en Scheuring 1936 Essays 1947 Prof Gerretson heeft na de twee de wereldoorlog hartstochtelijk deel genomen aan de polemiek over de Ned - Indische kwestie In september 1951 werd hij lid der Eerste Kamer voor de C.H Unie Hij bleef dit tot 1956 Voor een In Memoriam van de hand van prof dr J Prins dat een schets bevat van de grote persoonlijkheid van prof dr Gerretson een indruk van zQn optreden als lid der Eerste Kamer en een beschouwing over zyn betekenis als dichter Geerten Gos saert verwijzen wij u naar pag 4 in dit nummer „ Vrije Algerijnen " zeggen neen Van onze Parijse correspondent De hand die de Franse minister-president generaal Charles de Gaulle vrijdag op z^jn persconferentie heeft uitgestoken om na vier jaar een einde aan de bloedige oorlog in Algerije te maken is door de Algerijnse rebellenregering in Cairo ge weigerd Enkele uren na de publikatie van het afwijzende ant woord is door een rebellenwoordvoerder de weigering enigszins afgezwakt met de mededeling dat de Algerijnse nationalisten bereid blijven op neutraal grondgebied met Frankrijk naar een akkoord te zoeken „ PRIOR " VLOT De Nederlandse kustvaarder „ Prior " die een week geleden op de Franse kust bjj Grevelingen aan de grond liep is in de nacht van zondag op maandag vlotgebracht ^ MiiMiiiiiiiiniiniiniiiiiiiriiuiiiiiiiiiiniiiiiiiuiniiiiiiiiiuiis Rustic weer WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot dinsdagavond Overwegend droog weer met plaatselijk mist of laaghangende bewolking Meest zwakke wind uit zuidelijke richtingen Dezelfde of iets lagere temperaturen ZON EN MAAN Foto naar een schilderij van Sierk Schroder Utrecht en oud-lid van de Eerste Kamer De overledene verwierf zich ook bekendheid als Geerten Gossaert onder welk pseudo niem hij de dichtbundel „ Expe rimenten " publiceerde Na een handelsopleiding te hebben ontvangen studeerde Frederik Carel Gerretson aan de universiteiten van Utrecht Brussel en Londen Aan de Heidelbergse universiteit promoveer de hij — summa cum laude — tot doctor in d wijsbegeerte op een proefschrift „ Staat und Wirtschaft bei den niedrigen Jagern " Hij werkte aanvankelijk aan het departement van koloniën daarna bij de Bataafse Petroleum Maatschappij en als directiesecretaris van de Ko ninklijke in Londen Hier werkte Gerretson samen met figuren als dr Henry Deterding en dr H Colijn In 1925 werd hij benoemd tot bij zonder hoogleraar in de koloniale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en in 1938 bovendien tot buitengewoon hoogleraar in de con stitutionele geschiedenis van het koninkrijk Tiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiii » Zaterdagavond geraakte op de vierbanige verkeersweg tussen Overschie en Delft een vracht magen uit de koers waardoor de auto naar links zwenkte Een uit tegenovergestelde rich ting komende personenauto vloog in volle vaart op de op verkeerde baan staande vracht auto Vi)7 van de zes inzitten den van de personenauto kwa men om het leven de zesde merd ernstig gewond Het ber gingswerk bij de ongelukswa - gen Australië bereid met Soeiiandrio te praten De Australische minister van bui tenlandse zaken B G Casey heeft zaterdag te Sydney gezegd dat Australië bereid was met zijn Indo nesische collega Soebandrio over Ne derlands Nieuw Guinea en andere onderwerpen te spreken omdat der gelijke besprekingen veel misver standen over Nederlands Nieuw Gui nea uit de weg zouden kunnen rui men Casey maakte oVerigens volgens Reuter duidelijk dat Australië be slist zou vasthouden aan het stand punt dat de soevereiniteit over Wes telijk Nieuw Guinea by Nederland berust In Den Haag was men niet be reid op deze berichten uit Sydney enig commentaar te geven Ook in Djakarta was geen commentaar op Casey's uitlatingen te verkrijgen De premier van Indonesië Djoe anda is zaterdag in Kairo aangeko men voor een officieel bezoek van drie dagen Djoeanda heeft een be zoek aan Joegoslavië en Italië ach ter de rug Hij vertrekt dinsdag naar Djakarta Zondagavond dineer de liij met president Nasser I DIT U.N TELT | 14 PAGINA'S ^> N\V>W>VM0N0iVCV>N>NCCCC^i«C^C>£W«OC>NN^Nfi < In het uitvoerige antwoord dat in bijzonder agressieve toon is gesteld wordt Frankrijk van kolonialisme verblinding en cynisme beticht ter wijl De GauUe volgens dat document in begrip nog bij zijn voorgangers ten achter zou zün gebleven De Generaal zou een algehele overgave zonder voorwaarden heb ben geëist zo interpreteert nogal vrijmoedig de rebellenregering die momenteel in Caïro zetelt een ver blijfplaats die zeker veel verklaart om dan nogmaals haar heilig voor nemen te kennen te geven de strijd voor de onafhankelijkheid van het land tot het einde voort te zullen zetten Onenigheid In Parijse diplomatieke kringen maakt men uit de latere correctie op t afwijzende antwoord op dat er in fle boezem van het Algerijnse verzet geen eenstemmigheid heerst Doch Ith i ^ '" tussen dat de extremisti scne elementen voor het moment op oe meer gematigde figuren waartoe Awf '?«^° n<5er de „ premier " Ferhat «^ DBas behoort die aanvankelijk wel met De GauUe had willen praten de Op ryksweg no 13 tussen Delft en Overschie verliet een vrachtauto door een defect aan het stuurmecha nisme zijn rqbaan schoot in bet te genliggend verkeer en reed tegen een personenwagen met zes inzitten den op Uit de wrakken van de twee in brand gevlogen voertuigen wer den vüf doden 2 mannen een vrouw en 2 kinderen gehaald Een zesde persoon een vrouw verkeert nog in zorgwekkende toestand De ravage die bij deze botsing ont stond veroorzaakte ter plaatse nog twee ongelukken waarbij geen doden doch wel 2 ernstig gewonden vielen Ongeveer een uur na deze bot sing ongeveer 8 uur slipte in het verkeer dat over de Vrijenbanselaan te Delft was geleid de 25-jarige motor - zege hebben behaald Een zege die het internationale aanzien van de Algerijnse rebellen stellig geen goed zal doen doch die ook voor de Fran se regering en voor generaal De GauUe een bittere teleurstelling heeft opgeleverd Een officieel ant woord op het communiqué uit Cairo heeft de Franse regering tot dusver nog niet gegeven Advertentie rijder Rudgrok uit Pijnacker in de tramrails Hü werd doro een truck met oplegger overreden met dodelijk ge volg Zaterdagavond gebeurde op de Sta tionsweg te Woudenberg een aanrij ding die aan een motorrijder het le ven kostte De heer R v d Berg wonende aan de Stationsweg reed met zijn vrachtauto achteruit van zijn erf af de Stationsweg op in de richting Scherpenzeel Toen hïj in de richting Scherpenzeel wegreed botste de be stuurder van een motorrijwiel de heer G W v Vulpen uit Maarn met grote snelheid tegen de rechter ach terzijde van de auto niettegenstaan de de lichten goed brandden De schok was zo hevig dat v V ter plaatse overleed De motor was geheel vernield ¦ ie Door onbekend gebleven oorzaak botste de 39-jarige Oorschotse land bouwer J Machielse met zijn motor tegen een boom op de weg onder Oerle gem Veldhoven Hij was nagenoeg op slag dood Zijn echtgenote die als passagiere meereed werd zeer ernstig gewond * In de nacht van zaterdag op zon dag reed een volkswagen komendeuit de richting Amerëfoort op derijksweg door de gemeente Soest Inde auto waren gezeten de 23 jarlgeA J C S uit Baam en de Zl jarige-mej G C van D uit Amersfoort Delaatste Koewei niet In het bezit vaneen rijbewijs bestuurde de wagen De auto reed tegen een verkeers bord en botste hierdoor tegen een boom waardoor zij omsloeg en van de weg schoof Beide personen wer den uit de auto geslingerd en waren terstond dood Gedurende de zondag werden erdiverse ongelukken gemeld Dezebleven echter zonder het droevigegevolg dat de zaterdagavond in veledelen van ons land als rampzaligheeft aangemerkt In Azewljn gem Bergh is zater dagnacht een auto met vijf inzitten den tegen een boom gereden Hierbijkwam de heer Baarends uit ' s Hee-renberg om het leven De overige in zittenden kwamen met de schrik oflichte verwondingen vrij De 36-jarige monteur S Sikkinguit Schoorl is op het terrein van deNaco garage aan de Helderseweg teAlkmaar overreden door een bus.Zwaar gewond is de man naar eenziekenhuis overgebracht waar hij isoverleden Hij was ongehuwd Zaterdagmiddag reed te Staphorstde 23 jarige ongehuwde smidsknechtR Mulder uit Haakswold op zijn mo tor tegen een aan de kant van deweg geparkeerde bakfiets M werdtegen het wegdek geslingerd Naareen ziekenhuis in Meppel vervoerd,overleed hij enige uren later * Zaterdagmiddag reed op de pro vinciale weg ter hoogte van Oud Ade een volkswagen komende van Rot terdam tegen een brugleuning tDe wagen sloeg over de kop De bestuur der de Amerikaan J A Sefton werd zwaar gewond uit de auto gehaald en naar het academisch ziekenhuis te Leiden vervoerd waar hij na enkele uren overleed De mede-inzittende de Amsterdamse zeeman de heer Heithuizen werd door de schok uit de wagen geslingerd en was op slag dood Beide slachtoffers waren onge huvyd Vuurzee op de weg De botsing zaterdagavond op rijks weg IS tuss Delft en Overschie waarvan wij boven reeds kort ¦ mel ding maakten geschiedde tnet zo'n grote kracht dat de zes inzittenden van de personenauto over de weg werden geslingerd Gedood werden de 25-j M Batist uit Den Haag zijn 24-jarige vrouw R Batist en hun 2-jarig^pontje Voorts de 22 jarige F Kqk eveneens uit Den Haag en zijn zoentje van acht maanden Mevrouw Kok-HuUeraan werd levensgevaarlijk gewond Doordat de personenauto r een Opel-Rekord in ' t midden de vracht auto raakte waar zich de benzine tank bevond vlogen beide wagens in brand Her en der lagen de lichamen van zes mensen over de weg verspreid Hel van vlammen De hel van vuur kon met nevelspui ten snel worden bedwongen De eveneens snel ter plaatse zijnde ge neeskundige dienst ontfermde zich di rect over de slachtoffers Uit het direct begonnen onderzoek kon de politie zich een beeld vormen van de toedracht van deze vreselijke aanrijding De chauffeur van de vrachtauto de 20-jarige militair Van V woonachtig in Monster was op weg van Rotterdam naar zijn woon plaats Naast hem in de cabine zat een jongen Uit de verklaringen van beiden heeft de politie kunnen afleiden dat het plotseling optreden van een defect in de stuurinrichting de vermoedelijke oorzaak is geweest van het op de linkerweghelft ge raken van deze wagen Ik voelde Ineens mijn wagen naar links doorzakken " aldus heeft de mi litair meegedeeld „ Wij stonden mid den op de weg en zagen met grote snelheid een auto uit de richting Den Haag op ons aanstormen Het was niet meer mogelijk om een bot sing te voorkomen " Er was voor de inzittenden van de vrachtauto maar één mogelijkheid om hun leven te redden zo gauw mogelijk uit de wa gen te komen Snel klommen zij uit de cabine net op tijd want enkele ogenblikken daarna kwam de Opel Rekord met een enorme klap tot stil stand onder de vrachtauto met het bekende gevolg Schiphol in de mist Maandagmorgen 9 uur trok de mist boven de Amsterdamse luchthaven riotseling zo dicht samen dat geen toestel meer kon landen Verscheidene vliegtuigen weken naar Keulen uit Een DC 7C van de Sabena bestemd voor Brussel en komend van New York slaagde erin even voor 9 uur binnen te komen De luchthaven van de Belgische hoofdstad zat namelijk ook dicht Het KLM-toestel uit New York dat om 9 uur reeds boven Schiphol cirkelde hing op 11.15 uur nog in de lucht in de hoop dat de mist omstreeks die tijd zou we'g trekken Enkele toestellen konden na half 11 wel vertrekken van Amster dam CHINESE VRIJWILLIGERS UIT NOORD KOREA De Noordkoreaanse afgevaardig den in de bestandscommissie voor Korea hebben maandag meege deeld dat alle Chinese vrijwilligers Noord-Korea hebben verlaten Zü eisten dat ook alle buitenland se strijdkrachten uit Zuid-Korea worden teruggetrokken NED HELIKOPTERPILOOT IN NEO N GUINEA OMGEKOMEN Bü een ongeluk met een Bell 47 - D toestel van de „ Worldwide Helicop ters ltd " is de 32-jarige piloot J P R F Hulsman ongehuwd afkom stig uit Nijmegen op 22 oktober in het gebied van Digoel Ned N Gui nea omgekomen De oorzaak is niet bekend Deze maatschappij die haar hoofd kwartier heeft op de Bahama's en een bijkantoor in Parijs voert reeds enige jaren vluchten uit voor de Ned Nieuw-Guinee Petroleum Maat schappij hoofdzakelijk voor het ver voer van materiaal voor seismische opsporingsploegen BlJ dit eerste on geval met dodelijke afloop van deze luchtvaartmaatschappij in deze ja ren zijn geen Nederlanders van de N.N.G.P.M omgekomen Storing treinverkeer door draadbreuk Een draadbreuk in de bovenleiding bij Rotterdam heeft vanmorgen tus sen 8.55 en 10.17 uur een ernstige ver traging veroorzaakt in het reizigers vervoer Enkele tremen tussen Rot terdam en Dordrecht moesten worden opgeheven Amerikaanse deslcundigen zien de nieuwe bel»«' betrekking tot de ^ « pne vferkgelegenheids en v Sosheidssituatie maakl het ge ^ dat ook bij een gunstig verloop de werkgelegenheid m de mdu Set agrarisch produktie-apparaat ledig in stand wordt gehouden Immers in tijden van tekorten arbeidskrachten zowel als bij te mende werkloosheid worden t nood-situaties getemperd door de gelijkheid respectievelijk arb krachten aan de agrarische sect onttrekken dan wel naar de 1 bouw te laten afvloeien De uitbreiding van de afzetnc lijkheden door opheffing van de delsbelemmeringen in de toekom het behoud van de buitenlandse m ten rechtvaardigen bovendien n < matig agrarisch produktie-appa aldus het rapport Qarantieheleid Het rapport spreekt zich uit t een garantiebeleid gebaseerd op slagen per hectare beteelde oj vlakte omdat dit tot extensive van de landbouw en daardoor tot stoting van arbeidskrachten zal Dulles trok eer parallel mét Duitsland De „ New York Times " schrijft John Foster Dulles bij zijn bes kingen met president Tsjang nationalistisch China China Duitsland heeft vergeleken B landen zijn verdeeld zou Dulles zegd hebben en beide willen her ging Het verschil is echter Adenauer openlijk had verkli geen geweld te willen gebbruiken die hereniging te bewerkstelli terwijl Tsjang en zijn ministers haaldelijk over het gebruik van weW hadden gesproken Dulles zou verder terloops heb opgemerkt dat ook Zuid-Korea Zuid-Vietnam graag de thans in 1 den van de communisten zijnde biedsdelen terug wilden hebben n ook het wapengeweld hadden a zworen Ten slotte aldus de „ New ¦ Times " toonde Tsjang zich berei het openbaar te verklaren dat gefen geweld 2!0U gebruiken voor bereiken van zjju politieke doel den Jacobus Boele 1733 1958 H " ET gedenkboek „ Jacobus Bo 1733-1958 " biedt een stuk gesc denis van de wijnhandel doch vens een hoofdstuk uit de va landse historie Dit heeft de au van dit voornaam-verzorgde b de heer W H van der Linden dege begrepen en hij heeft a aan deze jubileumuitgave van befaamde wijnhuis te Amster een bijzondere allure gegeven ons blad is al eens eerder bet welk een rol de wijn speelt ir cultuur en de cultuurhistorie n met het gedenkboek Jacobus 1^1 " gaat de schrijver nog een verder en toont aan hoe de \ handel een merkwaardig ec misch aspect geeft aan de ges denis Hij geeft curieuze voorl den uit de jaren na de eerste reldoorlog en uit de tweede wei oorlog waarbij de facsimile - to's van brieven en docume uiterst merkwaardig zijn Doch heeft blijkbaar begrepen dat boek niet alleen een geschrevei houd moet hebben maar naai aard van onze tijd ook een totc iische Vooral hierin worden de schillen belicht van de tijden o welvaart en problemen Een rf auctie van de scheepvaart in de eeuw en een foto van de hui zeevaart de intocht van Willen " 1/48 en van de rijtoer van ] Koningin Juliana in 1948 de ' glazen uit de dagen van de Oc flische Compagnie en die uit moderne tvjd de prijzen van cl Pagne in 1862 — ƒ 3.50 per tie en diê van vandaag die minii Slechts vervijfvoudigd zijn f r zit heel wat aan vasL dac w « zo toen we het boek haddei lezen en bekeken eer men tol orinken van een glas wijn k " laar het smaakte ons niett wederom uitnemend 
iiTPgCHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 CHU over moeilijkheden in landbouw Wezenlijke oplossing alleen in Europees verband NA HET OVERLEQ OVER NIEUW-QUINEA Gemeenschappelijk gebruik van technici Vervolgonderwijs aan autochtonen landbouw heeft bufferfunctie De huidige moeilijkheden in de Nederlandse landbouw zijn hoofdzakelijk het gevolg van de uitbreiding en bescherming van de agrarische produktie in de landen waarop de export van Nederlandse landbouwprodukten zich richt De bescher mende maatregelen ten behoeve van de in het algemeen duur der producerende landbouw in deze landen belemmert de goedkoop producerende agrarische bedrijfstak in ons land bij de afzet Een wezenlijke oplossing kan daarom slechts op Euro nees niveau worden gevonden Dit is een conclusie uit het landbouwrapport 1958 dat dezer dagen door de agrarische commissie van de Christelijk-Historische Unie is uitgebracht en waarin naast bovengenoemd vraagstuk ook de prijspolitiek en het structuurbeleid aan de orde komt Makarios verhinderde Cyprus-conferentie Onder de huidige omstandigheden heeft de overheid door middel van een iandbouwprijsbeleid met stabili serend karakter zorg te dragen voor het instandhouden van een doelmatig agrarisch produktie apparaat met mo qelijkhcden voor een redelijk be slaan voor boeren tuinders en land arbeiders De gevolgen van de ont wikkeling in de agrarische import landen zullen niet uitsluitend op de Nederlandse landbouwende bevolking mogen worden afgewenteld De nut tige bufferfunctie die de landbouw vervult met betrekking tot de alge mene werkgelegenheids en werk loosheidssituatie maakt het gewenst dat ook bij een gunstig verloop van de werkgelegenheid in de industrie het agrarisch produktie-apparaat vol ledig in stand wordt gehouden Immers in tijden van tekorten aan arbeidskrachten zowel als bij toene mende werkloosheid worden beide nood-situaties getemperd door de mo gelijkheid respectievelijk arbeids krachten aan de agrarische sector te onttrekken dan wel naar de land bouw te laten afvloeien De uitbreiding van de afzetmoge lijkheden door opheffing van de han delsbelemmeringen in de toekomst en het behoud van de buitenlandse marlc ten rechtvaardigen bovendien ' n doel matig agrarisch produktie-apparaat aldus het rapport Qarantiébeleid Het rapport spreekt zich uit tegen een garantiebeleid gebaseerd op toe slagen per hectare beteelde opper vlakte omdat dit tot extensivering van de landbouw en daardoor tot uit stoting van arbeidskrachten zal lei - Dulles trok een parallel met Duitsland De „ New York Times " sohrUtt dat John Foster Dulles bij zijn bespre kingen met president Tsjang van nationalistisch China China met Duitsland heeft vergeleken Beide landen zijn verdeeld zou Dulles ge zegd hebben en beide willen hereni ging Het verschil is echter dat Adenauer openlijk had verklaard geen geweld te willen gebbruiken om die hereniging te bewerkstelligen terwyi Tsjang en zijn ministers her haaldelijk over het gebruik van ge weld hadden gesproken Dulles zou verder terloops hebben opgemerkt dat ook Zuid-Korea en Zuid-Vietnam graag de thans in han den van de communisten zünde ge biedsdelen terug wilden hebben maar ook het wapengeweld hadden afge zworen Ten slotte aldus de „ New YorK Times " toonde Tsjang zich bereid in m openbaar te verklaren dat hy ge«n geweld zou gebruiken voor het bereiken van zUn politieke doelein den Jacobus Boelen 1733 1958 U handel „ ET gedenkboek „ Jacobus Boelen 1733 1958 " biedt een stuk geschie denis van de wijnhandel doch te vens een hoofdstuk uit de vader landse historie Dit heeft de auteur van dit voornaam-verzorgde boek ae heer W H van der Linden ter oege begrepen en hij heeft aldus aan deze jubileumuitgave van het Mfaamde wijnhuis te Amsterdam « w bijzondere allure gegeven In ons blad is al eens eerder betoogd welk een rol de wijn speelt in de cultuur en de cultuurhistorie maar met het gedenkboek „ Jacobus Boe ' en gaat de schrijver nog een stap verder en toont aan hoe de wijn - een merkwaardig econo - wisch aspect geeft aan de geschie denis Hij geeft curieuze voorbeel "," "'' de jaren na de eerste we remoorlog en uit de tweede wereld oorlog waarbij de facsimile fo ws van brieven en documenten hlff?'^'i"^'"'^^^ai'dis zün Doch men hl ] "' J'^'^aar begrepen dat een ooeK met alleen een geschreven in "° M moet hebben maar naar de rZÜ ^*," °"^^ ' U'J ' ook een fotogra - '„ v - vooral hierin worden de ver scmilen belicht van de tiaden onzer weivaart en problemen Een repro ouctie van de scheepvaart in de 18e 7o = ^" ^^" foto van de huidige ¦ m^7 ^^^• ^^ intocht van Willem IV u U58 en van de rijtoer van H.M glazln ^',"/^"^"^ '" 1948 de wün Itr ÏÏ ' *^ ^^ een van de Oostin Zrto Compagnie en die uit onze Slcml ' ï „^= ^« P^'üzen van cham P^gne m 1862 - ƒ 3.50 per fles - llf van vandaag die minimaal Slechts vervijfvoudigd zUn wH L^'l ^®' '^^ t aan vast dachten wu zo toen we het boek hadden ge dri^S " ''«'« el^en eer men tot het maar V y *" ^^" S'as wtjn komt wbaL smaakte ons niettemin wederom uitnemend den Verwezenlijking van het land bouwgarantiebeleid door middel van de prijzen der agrarische produkten verdient daarom de voorkeur boven een stelsel van toeslagen per hectare De prijzen dienen volgens de CH com-missie zonodig te worden vastgesteld dat alle kostprijselementen — ook bijv rente over het geïnvesteerde grond - gebouwen en werktuigenka pitaal — hun invloed uitoefenen Meer vet in de melk Over het botervet-vraagstuk zegt de commissie dat zij in de eerste plaats aandacht heeft besteed aan de mogelijkheden tot opvoering van het vetgehalte van de consumptiemelk Door standaardisatie van deze melk mei hoger vetgehalte bijv 3 procent zou de consument een groter gedeelte van zijn vetbehoefte uit melk met een betere smaak kunnen betrekken In dit verband vraagt men zich af of het niet juister is de benodigde overheidssubsidie te gebruiken om de Nederlandse consument betere en smakelijker melk te verschaffen dan om de buitenlandse consument in de gelegenheid te stellen goedkope Ne derlandse boter te kopen Structuurbeleid In het hoofdstuk over het struc tuurbeleid in de landbouw wordt ge helft van deze eeuw sterk kon wor den bevorderd door uitbreiding van de landbouwproduktie Of voor een verdere uitbreiding van onze pro duktie op lange termijn afzet zou kunnen worden gevonden is afhan kelijlc van het tempo waarin en de wijze waarop de Europese economi sche eenwording zal worden verwe zenlijkt Bij de bevordering van de welvaart van de agrarische bevolking in de toekomst zal daarom meer de nadruk moeten vallen op de moge lijkheden tot vergroting Van de pro duktie per arbeidskracht dan op de uitbreiding van de produktie per ha Het doel van het structuurbeleid zal alleen kunnen worden be reikt indien voldoende mensen in de landbouw blijven die de aan leg en capaciteiten hebben om de grote inspanning die van hen wordt gevraagd te leveren Indien dit doel kan worden bevorderd Maudling wenst parlement voor vrijhandelszone De Britse afgevaardigde bij de be sprekingen over een vrijhandelszone tussen de EEG landen en de andere landen van de Organisatie voor Europese Economische Samenwer king OEES Maudling heeft zon dag voorgesteld een vrijhandels zone onder toezicht te stellen van een Europees parlement De besprekingen die in Parijs worden gehouden hebben tot nu toe geen concrete resultaten opgeleverd Vrijdag verklaarde Maudling dat Kngeland een tarievenoorlog zou ontketenen indien de vrijhandels zone op 1 januari de datum waar op de EEG landen hun tarieven onderling zullen verlagen in wer king zou treden Zou volgens Maudling de conferen tie in Parijs geen resultaten op leveren dan dienden de ministers van de OEES-landen net zo lang te confereren tot dat resultaat bereikt werd Het nieuwe voorstel van Maudling de zone onder toezicht van een parlement te stellen kwam als een verrassing daar Engeland zich tot nu toe afkerig heeft getoond van instellingen met een supra natio-naal karakter In EEG-kringen geeft men echter weinig kans aan het voorstel tot instelling van het parlement Frankrük voelt hier weinig voor Krijgen geiten les in Wageningen I In de raadsvergadering van • Wageningen die vrijdag werd gehouden stelde de heer Vol laers KVP vragen over een richtingbord dat in de gemeen - te naar een van de instituten ] verwijst Het bord draagt als I opschrift „ Naar Instituut voor technische ontwikkeling van geiten " De vragen verwekten enige hilariteit in de raadzaal De voorzitter beloofde het bord dat er al vijf weken staat weg te laten halen • H B Engelsman benoemd tot lid Tweede Kamer De voorzitter van het centraal stem bureau heeft in de vacature van wij len de heer H van Sleen PvdA tot lid van de Tweede Kamer benoemd verklaard de heer H B Engelsman te Schiedam De heer Engelsman is voor nemens de benoeming te aanvaarden door de invoering van minimum eisen t.a.v de theoretische en praktische scholing van personen die een agrarisch bedrijf willen gaan exploiteren dan behoeft tegen de invoering van deze eisen geen bezwaar te bestaan In elk geval zullen landbouwkundig on derzoek landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting de basis moeten blijven vormen voor een verantwoord structuurbeleid Uitvoering van door de overheid gesutjsidieerde cultuurtechnische wer ken wordt noodzakelijk geacht om de produktieomstandigheden in de land bouw te verbeteren De commissie erkent dat de te kleine omvang van vele bedrijven een belemmering vormt voor de ontwik keling van de welvaart der betrokken boeren Zij acht echter eventueel verder dwingend optreden van de overheid — bijv door invoering van vestigingseisen ten aanzien van de bedrijfsgrootte — niet aanvaardbaar De overheid dient in dit opzicht de zelfwerkzaamheid van het bedrijfs leven te stimuleren Door middel van het Iandbouwprijsbeleid dient zij er zorg voor te dragen dat de agrari sche ondernemers in staat zün ge wenste structurele verbeteringen aan te brengen Voorts zal zij door mid del van beschikbaarstelling van gronden in de IJsselmeerpolders en door een juist aan - en verkoopbeleid van vrijkomende gronden de verbe tering der bedrijfsgrootte dienen te bevorderen Stunt-programma van Poolse radio Telefonische interviews met beroemdheden Dat stunts niet alleen aan de over kant van de Atlantische Oceaan worden geleverd heeft de Poolse ra dio zondag bewezen met een opval lend programma waarin de luiste raars te horen kregen hoe beroemd heden over de hele wereld zonder voorafgaande waarschuwing wer den opgebeld voor een telefonisch interview Deze dramatische demonstratie van de mogelijkheden van de mo derne communicatiemiddelen was de bijdrage van de radio aan de viering van de 400ste verjaardag van ' de Poolse postdienst Een verraste Ernest Hemingway liet het Poolse volk weten dat er heden ten dage niets goeds meer wordt geschreven en dat de men sen rommel lezen " Gina Lollobrigida zei dat haar grootste liefhebberij het verzamelen van postzegels was Ze had maar weinig Poolse omdat ze uit Polen maar weinig brieven kreeg Guiletta Massini van La Stra da " bl^ek niet thuis Maar de te lefonist in Venetië zong voor de Poolse luisteraars als compensatie een liedje Ilja Ehrenburg de Russische schrijver weigerde mee te werken Hij verklaarde ten aanhore van heel Polen dat hij slechts wenste te ant woorden op schriftelijk ingediende vragen In Polen werd in 1558 de postrou te Krakau Warschau geopend — het jaar waarin Koningin Elizabeth I de troon van Engeland besteeg De Poolse postdienst zegt de oudste van het moderne Europa te zijn Twee beelden van de rokende schoorsteen boven de Sixtijnse kapel De witte rook boven die gisterochtend uit de schoor steen kwam veroorzaakte grote opwinding bij de zich buiten op het plein bevindende menigte De opwinding werd later echter getemperd toen de witte rook een donkere kleur kreeg on derste foto hetgeen betekende dat de kardinalen nog geen overeenstemming hadden be reikt Advertentie Nieuivl de excellente goud-gele Virginia-shag van Douwe Egberts in handige plastic I tabakszak VERWARRINQ ROND CONCLAAF Wel witte rook maar geen nieuwe paus De een-en-vijftig kardinalen van de rooms-katholieke kerk die zaterdagnamiddag in Vaticaanstad in conclaaf bijeen zijn gekomen zijn in de vier op zondag gehouden stemmingen nog niet tot de verkiezing van een nieuwe paus — waarvoor een meerderheid van twee-derde plus een vereist is — gekomen Wel is tot tweemaal toe na de twee stemronden van des ochtends en die van des middags grote verwarring veroorzaakt doordat er in strijd met de bedoeling witte rook inplaats van zwarte opsteeg uit de pijp boven het dak van de Sixtijnse kapel toen in het daarbinnen geplaatste kacheltje de stempapieren werden verbrand Ook vanochtend brachten de twee stemmingen geen resul taat Volgens traditie wordt aan de stem briefjes wanneer de stemming niet tot resultaat heeft geleid wat vochtig stro toegevoegd waardoor de rook zwart wordt Er was bericht dat men ditmaal om geen risico te lopen ook een bepaalde chemj^che stof mee zou verbranden omdat het ook in het ver leden al is voorgekomen dat de rook ondanks het toegevoegd stro niet dadeiyk zwart was Zondagochtend zowel als zondag middag kondigde de Vaticaanse radio tengevolge van de misleiding door de rook aanvankelijk aan dat er een nieuwe paus was gekozen Ook ont stond grote verwarring onder de tien duizenden die buiten het conclaaf complex op het rooksignaal stonden te wachten De klokken van veel kerken waren al begonnen te luiden De maarschalk van het conclaaf prins Chigi heeft zondagavond in een radorede gezegd dat zoveel ver warring was gesticht door het rook teken in de schemering dat de wach ten buiten het conclaaf zich met de deelnemers aan het conclaaf in ver binding hadden moeten stellen om te weten te komen wat er gebeurd was Prins Chigi zei niet te kunnen zeggen hoe dat contact tot stand was geko men Edward kardinaal Mooney aartsbisschip van de Ameri kaanse stad Detroit die zater dag op 76-jarige leeftijd in Rome is overleden Bericht aan kardinalen Volgens de Italiaanse radio is prins Chigi van plan de kardinalen mede te delen hoeveel verwarring door de twijfelachtige rooktekenen is gesticht Chigi kon niet verklaren waarom de rooktekenen zo misleidend waren geweest Hij heeft vier conclaven meegemaakt En zijn familie heeft het erfelijke ambt van maarschalk van het conclaaf al langer dan 200 jaar bezeten De „ fumata " het rooksignaal is een van de bekendste tradities der r.-k kerk Het gebruik ervan bij de paus keuze dateert van het begin der der tiende eeuw maar voordien was het reeds in zwang bij de verkiezing van raden in Italiaanse steden toen ook alle stempapieren werden verbrand om het verloop van de stemming ge heim te doen blijven Er waren zaterdag voor het be gin van het conclaaf twee en-vüf-tig kardinalen in Rome aanwezig Van de Hongaarse kardinaal Minds zenty en de Zuidslavische kardi naal Stepinac was bekend dat zij niet naar Rome konden komen Kardinaal Costantini was kortge leden gestorven De Griekse weigering deel te ne men aan een conferentie over Cyprus onder auspiciën van de NATO spruit volgens welingelichte Griekse krin gen voort uit het verzet van aarts bisschop Makarios tegen een derge lijke conferentie De verbannen leider van de Griek se Cyprioten zou tegen de conferentie gekant zijn omdat hij zou vrezen dat zij geen „ constructieve resultaten " oplevert die een regeling van de kwestie Cyprus bevorderen In kringen van de Grieks-Cyprische kerk in Athene is gezegd dat de aartsbisschop weigert te onderhande len tenzü Griekenland de verzeke - Zaterdag een uur voordat het con claaf begon overleed plotseling teRome de 76 jarige kardinaal Edward Mooney aartsbisschop van Detroit inde Verenigde Staten Daarvoor werdhet aantal huidige kardinalen tot 51 teruggebracht Om voltallig te zijnmoet het coUe "" van kardinalen ze ventig leden tellen '" iirf In vijf dagen tyds hebben de Ne derlandse en Australische deelne mers aan de in de Australische hoofdstad Canberra gehouden confe rentie over de bestuurlüke samen werking op Nieuw-Guinea beraad slaagd over een uitgebreid terrein van werkzaamheden Aan de confe rentie die thans is geëindigd namen zowel ambtenaren van de l)eide gou vernementen in de beide delen van Nieuw-Guinea als van de beide re geringen deel Tot de belangrijkste onderwerpen van beraad behoorden blijkens het na de conferentie uitgegeven officië le communiqué de verbindingen welke de vereiste samenwerking tus sen de twee gouvernementen op Nieuw-Cïuinea dienen nl de land - zee - lucht radio - telegraaf - en te lefoonverbindingen Voorts kwamen ter sprake de taal moeilijkheden bij de samenwerking tussen beide gebieden Bij de be schouwing van de maatregelen die reeds waren getroffen voor samen werking op bestuurlijk gebied wer den voorstellen ontworpen voor toe komstige uitwisseling van gegevens bezoeken van ambtenaren over en weer ter bestudering van eikaars werkmethoden veeteelt bosbouw en onderwijs Ook werden voorstellen besproken op het gebied van bevolkingsvoor lichting vakonderwijs en voor de eco nomische ontwildceling Hierbij werd ook aandacht ge schonken aan de mogelykheid om voor daartoe in aanmerking komen de autochtone leerlingen van scho len uit Nederlands Nieuw-Guinea verdergaand onderwijs te volgen in Australië en Australisch Nieuw-Gui nea en Papoea Voorts wil men komen tot gemeen schappelijke centra voor technische GOMULKA in Moskou De Poolse partijleider Gomulka is zaterdag aan het hoofd van een delegatie van de Poolse partij en de regering voor besprekingen in Mos kou aangekomen waar hij is begroet door premier Chroesjtsjef president Worosjilof en andere Sovjet-leiders Chroesjtsjef heeft zaterdagavond aan een diner in het Kremlin ter ere van de Poolse bezoekers verklaard dat men het socialisme en communis me niet alleen kan opbouwen „ afge zonderd van gelijkgezinde volken in andere landen " Chroesjtsjef doelde hiermee kennelijk op de onafhanke lijke houding die Zuid-Slavië onder maarschalk Tito aanneemt Gomulka die zelf jarenlang als „ Titoïst " gevangen heeft gezeten zei in zijn antwoordrede dat het Poolse volk begrijpt dat zijn veUigheid vrede en mogelijkheid om scheppend werk te verrichten afhangt van zijn eensgezindheid met het gehele socia listische kamp en vooral van het bondgenootschap en de vriendschap met de Sovjet-Unie Hamid II nog niet in Singapore Van onze Haagse correspondent Vrijdag zou sultan Hamid II van Pontianak met een vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschap pij Garoeda naar Singapore vliegen om vandaar per K.L.M door te rei zen naar ons land De echtgenote van de sultan me vrouw D Alkadrie-Van Delden die in Den Haag woont had echter zater dag nog niets naders van haar man gehoord ZU leeft dan ook nog steeds in het ongewisse over het tijdstip waarop haar echtgenoot zicli met zijn gezin zal verenigen Bü de K.L.M was niet bekend of Hamid II geboekt heeft voor een toe stel naar Nederland Uïbricht houdt vol Westduitse minister was in Oostzone Walter Uïbricht eerste secretaris van de Oostduitse communistische partij SED heeft een eerdere ver klaring bevestigd dat een Westduit se minister in Oost-Berlijn geweest zou zijn voor besprekingen met ver tegenwoordigers van de Oostduitse regering Van Westduitse zijde was de eerste verklaring ontkend De betrokken minister een lid van het kabinet te Bonn die speciaal voor de bespre kingen naar Berlijk kwam moet de moed kunnen opbrengen om de waar heid te vertellen " aldus Uïbricht VS BIJDRAGE AAN OEES De Verenigde Staten hebben gis teren aangeboden hun bijdrage aan het technische en wetenschappelijk fonds van de OEES met % miljoen dollar tot % miljoen te verhogen indien de landen van de OEES te zamen een zelfde bijdrage storten ring krijgt dat het deelgenootschap van Griekenland en Turkije op Cy prus zal worden opgeheven Makarios zou ook eisen dat verdeling van het eiland uit de voorstellen voor de uit eindelijke status van het eiland wordt geschrapt Griekenland heeft zaterdag gezegd dat het niet deel zal nemen aan een ronde-tafelconferentie over Cyprus zonder waarborgen dat de conferen tie opbouwende resultaten zal op leveren ' Makarios heeft de Griekse premier Karamanlis in een memorandum waarvan de inhoud niet is bekend gemaakt van zijn bezwaren in kennis gesteld en beroepsopleiding ten behoeve van de inheemse bevolking uit beide de len van Nieuw-Guinea Technici Bü dit punt werd ook aandacht ge schonken aan de mogelijkheden van een gemeenschappelijk gebruik van de in de gebieden aanwezige techni sche deskundigen Een belangrijk punt van bespre king vormde de wijze waarop te gelegener tijd wanneer zulks mo gelijk zal zijn vertegenwoordigers van de inheemse bevolking uit bei de gebieden aan de beraadslagin gen over de bestuurlijke samen werking in N.-Guinea zouden kun nen deelnerren Hierbij is uitge gaan van de wenselijkheid om op een daartoe geëigend tijdstip de bewoners van deze gebieden in een meer omvattende en georganiseer de vorm aan deze samenwerking deel te doen hebben Ten slotte werd uiting gegeven aan de wens om jaarlijks bijeenkomsten van deze aard bij toerbeurt in Aus tralië Nederlands Nieuw-Guinea Australisch Nieuw Guinea en Papoea te beleggen De conferentie werd gehouden in een sfeer van bereidheid om over en weer op bestuurlijk gebied samen te werken in het belang van d in heemse bevolking van de gebieden welke etnologisch en geografisch nauw verbonden zün Actie voor de „ 37 " Kort geding tegen staat Van onze Haagse redactie Voor de president van de recht bank Den Haag dient op maandag ochtend 3 november een kort geding dat de vertegenwoordiging van de republiek der Zuidmolukken heeft aangespannen tegen de staat der Nederlanden met betrekking tot de uitwijzing van de S7 verstekelingen De eisende pa " tij de republiek zal worden vertegenwoordigd door mr A Maris Wie namens de staat zal verschijnen is nog niet bekend De eisen die de „ 37 " in kort geding toe gewezen wensen te krijgen zijn geen uitlevering aan Indonesië en terug zending naar Nederland voor een hernieuwd onderzoek De dagvaar ding is zaterdag uitgebracht Intussen blijft de Stichting „ Door de Eeuwen Trouw " ook verder niet stil zitten zolang de 37 verstekelin gen zich nog op Nederlands grond gebied te weten de „ Johan van Oldenbarneveldt " bevinden Telegrammen om hulp zijn gezon d'-n aan dj Wereldraad van Kerken te Geneve met een afschrift aan de Oecumenische Haad van Kerken te Utrecht Verdere actie Eenzelfde telegram werd verzon den aan de I.C.C.C te New York Internationale Raad van Christelijke Kerken met een afschrift aan het hoofdkwartier van deze Haad in Nederland Voorts werden brieven gezonden aan de aartsbisschop van de r.-k kerk te Utrecht en van de oud katho-lieke kerk in Nederland aan de Al gemene Synode van de N.H kerk de gereformeerde kerken de christelijke gereformeerde kerken de vrijge maakte gereformeerde kerken de baptisten gemeenten de remon strants gereformeerde kerken de doopsgezinde sociëteit en de bond van vrij ' evangelische gemeenten met het verzoek zich te willen wenden tot onze regering teneinde deze als nog te weerhouden van het aan land zetten van deze verstekelingen in Indonesië Zoon redt moeder uit brandende schuui Zondagavond is brand uitgebroken in een sch tje van de heer De Graaf wonende aan de Meerndijk In De Meern doordat de jongste zoon de tank van zijn bromfiets met benzine vulde vlakbij een brandend gasstel Er ontstond een enorme steek vlam die mev ouv De Graaf die in het schuurtje bezig was belette de schuur te verlaten Ten koste van veel brandwonden slaagde de oudste zoon erin zijn moeder uit de bran dende schuur te halen Toen de brandweer arriveerde was het vuur binnen enkele secon den met de nevelspuit geblust FRAUDE DOOR BANKDIRECTEUR Niet ca ƒ 7.000 zoals aanvankelijk werd aangenomen doch circa ƒ 48.000 is het bedrag dat blijkens een mede deling van de Alkmaarse officier van justitie is gemoeid met de fraude die W K te Dirkshoorn moet hebben ge pleegd Op 10 juli il werd deze K gear resteerd wegens mogelijke malversa ties gepleegd als directeur der plaat selijke coöperatieve boerenleenbank kassier van maatschappelijk hulp betoon en penningmeester van de polder Woudmeer Het thans afgesloten accountants onderzoek zou tevens een slordig be heer van K.'s eigen schilderzaak heb ben aangetoond Van enige samen hang tussen de genoemde fraude en de ca ƒ 30.000 grote schuld van de zakenman K — die als „ nogal vrij gevig " bekend staat — zou niets zijn gebleken Inbrekers vonden buit van f 4000 Speciale berichtgeving Bij afwezigheid van de familie ir A H F aan de Godelindeweg te Naarden is daar ingebroken Men vond in de woning alles overhoop ge haald Vermist worden sieraden tot een geschatte waarde van 4,000 gld 
Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 UTRECHTSCH NIEUWS BlA ^ IN MEMORIAM Dr F C Gerretson ISlachtelijk rumoer in Utrecht Inbreker vlucht over de daken voor de politie Persfotograaf mishandeld 1958 1884 tot door PROF DR J PRINS OOfc Utrecht is aan het hoelahoe pelen geslagen Deze rage die wel even snel voorby zal zijn als zij i gekomen is woedt op het ogenblik in vele verenigingen Zaterdagavond bij voorbeeld werd in de instuif naast de r k kerk aaw de Biltstraat ge hoepeld dat het een lieve lust was Foto U.N Van der Werf Bij ' t overlijden van Geerten Gossaert Advertentie HUIPCREME voor het gehele gezin geneest verzorgt en geeft natuurlijke bescherming De eenzame in de Eerste Kamer Qerretson als Hélène Wagenaar-Nothenius hield vandaag oratie Gelakte menbels opknappen HEDO-MEZ '" 3 ^" Ceta-BeVer FEUILLETON De sehadnw speelt verstoppertje roman van Alain Page vertaling uit het Frans door MARGOT BAKKER 26 Hü leek in geen enkel opzicht op Lane Gezien dit alles begrijp ik je tactiekniet Drayton Hy zou medeplichtigen kunnen hebben,zei de inspecteur zonder al te veel overtui ging Kom nou Drayton Laten we nuchterblijven Feit is dus dat je geen enkel be wijs hebt De inspecteur keek zijn chef opeens recht in de ogen Zijn gezicht stond niet al te vro lijk Maar zijn stem klonk toch vast toen hü opmerkte Bewijzen heb ik niet meneer het zijnalleen maar indrukken Maar ik durf er al les onder verwedden dat Lane de man isdie wij zoeken Bij een vorig onderzoek,waarbij hij mij met een en ander heeft ge holpen zijn mij al een paar dingen opge vallen die ik niet kon plaatsen Ik hebtoen aangenomen dat mijn verbeelding mijparten speelde Ik heb mö laten overbluftendoor zün kwaliteiten hij is werkelijk ergscherpzinnig Maar als hij twee rollen tege lijk speelt valt hem dat natuurlijk niet al temoeilijk Heeft hij ons toen geen uitstekende dien sten bewezen En of zei Drayton wrang — We heb ben een mooie vangst gedaan maar in een zaak waarbij de Schaduw niet betrokken was Hales maakte zijn sigaar uit en stond op — Het gaat dus alleen om veronderstellin gen Drayton en ik kan daaraan niet langermeewerken Als je met feiten komt sta ikachter je Ik ben van mening dat wij de be waking van Lane's huis niet moeten voort zetten De man die mij belde eiste datook Hoofdinspecteur Hales zuchtte op zijn beurt terwijl hij zijn ondergeschikte ztJn or ders gaf — Ik zou voorzichtig zijn Drayton Er zijnvan die omstandigheden waarin een hoofdin specteursrang niet al te veel betekent als dedrager ervan flaters begaat Denk er eensover na Juist toen zij het vertrek wilden verlaten ging de telefoon Hales nam op en stak Dray ton de hoorn toe De inspecteur luisterde Zijn mond viel open hiJ kreeg een rode kleur en legde de hoorn krachtig op het toestel nadat hy had gesnauwd — Uitstekend Wat biykbaar geheel het tegenovergestelde was van wat hy dacht Hales keek hem op lettend aan en vroeg Wat was er an de hand Ik geloof dat ik mün ontslag maar zalindienen meneer De Schaduw had geiykdoor de telefoon de moordenaar van Tom Hawkins is niemand anders geweest dan Ar chibald Hallidays De vingerafdrukken ko men overeen HOOFDSTUK X Tombs Iaat zich overtuigen en Lane wentelt door het stof In de omgeving van de Garnet Street dicht by Shadwell New Haven loopt een oud en nauw straatje dat vroeger een soort do rado voor passagierende zeelui moet zyn ge weest Er staan nog van die cabarets waar men binnen een twaalftal versleten treden moet afdalen Het zyn van die gelegenheden die het goed zouden doen in een goedkope avontu renfilm de lucht is er blauw van de rook en sommige bezoekers hebben een ietwat on gunstig uiteriyk De kroegbaas die via een speciale pypleiding in verbinding lykt te staan met zün bierpomp houdt zich als een indrukwekkend beeld achter de houten en met koper beslagen toonbank op De tafel tjes zyn er klein zy zün ook van hout Aan een van die tafeltjes zat Walter Martin met drukke gebaren te redeneren Hy verkeerde in opgewonden toestand De man tegenover hem die luisterde naar de naam Tombs zat hem bedaard aan te kyken zonder onder de indruk van Martins welsprekendheid te komen Het was een man met de brede logge schouders van een boot werker en het gezicht van een geëvolueerde Pithécantropus Zyn behaarde vuist omklem de een pot bier Hy kauwde onophoudeiyk op een vochtige sigarepeuk die niet meer brandde Maar ik zeg je toch dat ik hem gezienheb zei Martin op dringende toon Kom nou zei Tombs met zware stem — Niemand heeft die knaap nog ooit gezien.Je bent in de war opa Martin bonkte met zyn magere vuist op de tafel De kroegbaas keek van achte zün toonbank dreigend in hun richting Martin was een van zyn oudste klanten hy was op de oude man gesteld — Hy is de enige die de byzonderhedenkon weten die ik te horen kreeg Niemandanders kon op de hoogte zyn Martin zuchtte Hy trok aan zyn grauwe en dun geworden haar — Die kunstjes zei hy met een gryns — die zün niet » meer voor een man van mijn leeftyd Maar jö Jack jy kunt zo'n kans niet laten schieten Tombs kneep zyn ogen dicht en trok een gezicht dat kwaadaardig bedoelde te zün Waarom haal jy mij hier eigeniyk in Omdat ik er belang by heb natuuriyk,zei Martin — Met dat kunstje krUgen wy al le troeven in handen Hij weet niet dat ik zyn naam ken en daarom heeft hy geen voorzorgen genomen Hy heeft zich één keer vergist Wat ben je van plan Als het de Schaduw is krygen we vande kant van de politie beslist een grote be loning Er loopt een hoofdinspecteur ronddie er zyn laatste cent voor over zou heb ben om die man in handen te krygen Enals wy hem dan eerst een paar dagen inbewaring houden voor wy hem aan de auto riteiten overhandigen kunnen wy orde stel len op een paar kleine zaken waarin hyzyn neus heeft gestoken Tombs schudde het hoofd — En als het zaakje fout loopt Martin keek hem met onverholen minach ting aan — Wie ben jy eigeniyk Jack Ben je eenvent of een zenuwachtige oude juffrouw Tombs grinnikte eens om goed te laten merken dat de benaming van Martin hem niet al te zeer van zün stuk bracht — Kyk es zei hy — ik wil best wat ri sico nemen maar op voorwaarde da ik erbeter van word Voor honderd pond en zo veel kansen om tegen de lamp te lopen biyfik liever in myn bed liggen Martin glimlachte hooghartig Hy keek om zich heen en zei heel wat zachter — Maar als het nu eens om duizenden pon den ^ ing Tombs leek wakker te worden Hy liet een lange fluittoon horen en vroeg met enigs zins schorre stem Om hoeveel zei je dat het ging opa Om duizenden ponden Te mooi om waar te zijn ' t Is waar En geen risico Het betreftknapen die zich iets te verwyten hebben,maar geld als watei - bezitten Wat wil je no,gmeer Ongevaariykei werk vind je nerger.s En als ze nou niet afschuiven Als zede politie er in halen Die Doen ze niet Veel te bang voorde openbare mening ^ Wordt vervolgd GERRETSON IS HEENGEGAAN IJe dood brengt de welsprekendste monden tot zwijgen en de vaardigste pennen tot stilstand Het is nog maar negen weken geleden dat Gerretson op zijn ziekbed vertelde wat hij alle maal nog wilde schrijven en voltooien „ voor ik het hoofd neerleg " zoals hij zei Want al te vaak lijkt de dood nog te vroeg te komen Maar nu heeft hij de onverbiddelijke dienaar na bij na drie maanden lijden Frederik Carel Gerretson geroepen en niemand kan die roep weerstaan Zo ooit dan pas sen bij dit doodsbed eerbiedige woor den Allereerst voor de man die onze Nederlandse taal als een speeltuig heeft gehanteerd op geheel eigen ma nier Die als de dichter Geerten Gos saert toebehoort aan allen die de Nederlandse taal liefhebben en ge voelig zijn voor het schone woord Al leen al daarom is hy onvergetelijk Een dichter dus een kunstenaar Hij was nog veel meer Schrijver van fraaie en boeiende opstellen over Bil derdyk Swinburne Vondel Dan is hij doctor F C Gerretson eenmaal met de hoogste lof ' gepromoveerd tot doc tor in de wijsbegeerte aan de Heidel bergse universiteit De geschiedschrij ver die jarenlang heeft voortgearbeid aan het grote werk over de Bataafsche Petroleummaatsehappü en als over tuigd Christelijk Historisch man zich met veel liefde heeft gebogen over de schriftelijke nalatenschap van Groen van Prinserer archiefstukken bijeen bracht en publiceerde Die nog aller lei wei'k onder handen had Gij denkt dat hij een studeerka mermens was In de jaren tussen de twee wereldoorlogen is hij zowel in Nederland als in Vlaanderen bekend als de vurige strijder voor de Vlaamse zaak en voor wat men toen noemde de Groot Nederlandse gedachte Hij was ambtenaar op één van de Haagse departementen hü was jarenlang se cretaris van de directie van de Ba taafsche in Londen Hij stortte zich in velerlei politieke strijd vóór de oorlog in die rondom het Moerdijk kanaal na de oorlog in de grote strijd om de toekomst van Nederlands In dië Hij zette ztjn arbeid als publicist over politieke onderwerpen vooral in „ De Telegraaf " tot het laatste toe voort Men kan zeggen dat hij de voornaamste en vaak meest prikkelen de woordvoerder was van de buiten parlementaire oppositie Niettemin was hij ook enige jaren lid der Eerste Kamer Gij meent dat hij ten slotte sleohts politicus was Hij was een geleerde die als woordvoerder van wat men noemde de „ Utrechtse richting " in de koloniale politiek bijzonder hoog leraar werd in de geschiedenis van Nederlands Indië vergelijkende kolo niale geschiedenis en volkenkunde Die later tevens buitengewoon hoog leraar werd in de constitutionele ge schiedenis van Nederland en gedu rende dat tijdvak — hij trad af In 1954 — verscheidene publicaties tot stand bracht en academische redevoe ringen hield die de aandacht der uni versitaire wereld hadden Hij nam daarvan afscheid met een redevoering over „ De rijksgedachte " Een geleerde onder wiens leiding een lange reeks dissertaties tot stand kwam Al deze dingen al deze activiteiten Mevrouw dr H Wagenaar Nolthe-nius benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de faculteit der Lette ren en Wijsbegeerte aan de rijksuni versiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de muziekgeschiedenis van de oudheid en de middeleeuwen heeft hedenmiddag een oratie gehouden De hoge vlucht die de Nederlandse muziek na 1400 heeft genomen im pliceert dat er ook vóór die tijd enig muizekleven moet hebben bestaan geen cultuur rijst kant en klaar op uit het niets Ofschoon van de mu ziek uit het nog nauwelijks bestu deerde vroegere tijdvak maar weinig is teruggevonden blijkt uit gegevens in rekeningen kronieken en meer letterkundige voortbrengselen ruim schoots dat er inderdaad een veel zijdige muzikale activiteit is ont plooid in de middeleeuwse Nederlan den Met behulp van dergelijke bron nen kan men zich een beeld vormen over de herkomst de sociale positie het repertoire en het instrumenta rium der middelnederlandse musici Dat niet enkel zij maar ook hun pu bliek bezuiden de rivieren door gaans op een hoger cultureel niveau stonden dan in Nederland kan nie mand verbazen die met de algemene situatie in de 14e eeuw vertrouwd is De - uitsluitend vocale - Nederlandse muziek die uit de tiJd vóór 1400 be waard bleef richt zich formeel vrij wel geheel naar de Romaanse lan den Dat is ook het geval met een aantal tot dusver onbekende liedfrag - Uit andere bladen Geboren Agatha B dv mevr Fortuyn Drooglever v d Hoff Deven ter Wilma dv mevr Nugteren Uyter-linde Rotterdam Paul zv mevr MoU van Epenhuysen Rotterdam F A J zv mevr Hibbeln-van Mierio Oister wijk Charlotte H M dv mevr Riem Vis-Laurey Amsterdam Eveline dv mevr Stalling Wildervanck de Blé court Aerdenhout G e t r o u w d A D H Simonsz en Elsje M v Houten Amsterdam C A Botje en Jannie Enthoven Nelson Nw Zeeland Mr J J Matthijsse en mr Joha Blitz Leiden Overleden Jan Eiedijk 73 jr Rotterdam S F Monhemius 64 jr Amsterdam C de Nijs 78 jr Helle voetsluis W Kluft 67 jr Rotterdam mevr W L Bosman-Beukers 65 jr Bussum F Koetsei ' 81 jr Baarn K v Dijk 73 jr Hilversum G v d Klashorst 84 jr Aerdenhout waren verenigd in de persoon Gerret son de zeer begaafde en veelzijdige mens U zult menen dat iemand die zoveel deed op zo uiteenlopende gebieden wel al zijn tijd nauwkeurig ingedeeld heeft besteed in stelselmatige noeste vlijt Niets is minder waar Men kan bijna zeggen dat hij niet zonder ver warring niet zonder een weinig chaos om zich heen kon leven Hij had zijn moeiten en de grootste moeilijkheid daaronder voor zichzelf en voor an deren was zijn doofheid die hem het grootste deel van zUn leven geplaagd heeft Nu hij gestorven is gedenken wij hem en beseffen opnieuw dat hij bo venal een groot Nederlander was en wU herhalen eerbiedig één van zijn dichtregels Ik heb mijn strijd volstreden Ik heb mijn deel gesmaakt van Gods gemene nood En reeds berust de « iel gekwijt aan al ' t verleden Verbeide ik met geduld geduriglijk den dood Dr J PRINS GLYZE RONA Senaatslid Van onze parlementaire redacteur Prof Gerretson was ook als OHU-)Ud van de Eerste Kamer een markante oorspronkelijke figuur die met zijn dichterlijke inslag de kunst verstond sijn mening kleurig en in drukwekkend voor te dragen Hij paste niet in de strenge vormelijke senaat die in de bewonderenswaar dige wijze waarop prof Gerretson ingewikkelde zaken wist te analyse ren gemeenlijk — slechts achter docht en wantrouwen zag als typi sche eige'.^sc ' ap van iemand die aan doofheid leed Zijn volstrekte eigen geluid klonk in de Eerste Kamer vaak als een menten die zich in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek bevinden Ze zijn als schutbladen uit 16e-eeuwse boekbanden losgeweekt en verkeren in slechte staat niettemin verdienen ze de volle aandacht der musicolo gie Bijzonder belangwekkend is het grootste fragment dat een Zeeuws Vlaamse marktscène schildert Het lied bedient zich van de Nederland se taal doch is naar de muzikale vorm zuiver Italiaans een Caccia " of tweestemmige canon met instru mentale begeleid stern In deze spe cifieke gedaante zijn geen andere caccia's buiten het Italiaanse taal gebied bekend Met brommer tegen betonpaaltje In de nacht van zaterdag op zondag werd door de politie in het Willems plantsoen te Utrecht een man aange troffen die op de grond lag Naast hem lag een bromfiets Het was de 56 jarige C C de L uit Utrecht die te gen een betonpaaltje in de grasberm was gereden en ondersteboven was ge gaan De man werd naar het Stads en Academisch ziekenhuis overgebracht Het bleek dat De L licht onder de in vloed van drank verkeerde Bij de val liep hij vermoedelijk een hersenschud ding op Sturen haakten twee gewonde meisjes Op de Wittevrouwensingel te Utrecht haakten twee fietsende meisjes zater dag met hun sturen in elkaar op het moment dat zij werden ingehaald door een NBM bus bestuurd door de 40 jarige K van B uit Hilversum Een en ander gebeurde doordat de meisjes moesten uitwijken voor een langs het trottoir staande bakfiets Bij het ongeval werd een van de meisjes vermoedelijk door de bus ge raakt Ook de fietsen kregen een klap van de bus mee De 14-jarige J I M M kreeg een gekneusde voet en de 15-jarige E W M R bezeerde haar heup Zij werden door de G G en G.D naar het Stads en Academisch ziekenhuis gebracht Bejaarden vergaderen De algemene bond van ouden van dagen afd Utrecht houdt woensdag 29 okt des namiddags om half drie in het N.V Huis aan de Oudegracht een huishoudelijke vergadering dissonant vooral ook doordat hij niet schroomde —¦ meermalen de ergste persoonlijke beschuldigingen tot een minister of de minister president te richten Hij zinspeelde er bij gelegenheid op dat een bepaalde minister eigenlijk wegens „ staatsverraad " zou moeten worflen „ opgehangen " Hij sprak van een „ onwaardige minister " en verweet de regering „ bamboozling the commons verlakkerij van het parlement Zulke uitingen wekten natuurlijk ergernis en riepen van verschillende kanten protesten op Meestal gaf prof Gerretson zijn tegenstanders n» direct antwoord Hij kwam op de Vt ^ wijten pas later terug en bleek dan verwonderd ovef de grievende indruk die zijn woorden hadden gemaakt „ want hij had nooit de bedoeling gehad iemand persoon lijk te kwetsen " Maar bij een volgende gelegenheid insinueerde hij er weer lustig op los waarop dan een afstraffing volgde vanachter cx - ninisterstafel van de katholieke prof Beaufort of de libe rale prof Molenaar Al betrekkelijk spoedig had hij ge noeg van het lidmaatschap van onze Senaat waarmede hij niet kon samen werken In de Eerste Kamer heeft men hem dus leren kennen als een moeilijk eenzame figuur van wie men echter gaarne erkende dat hij een grote oorspronkelijke geest bezat en een waarlijk machtige eruditie waardoor hij in de korte periode van zijn Kamerlidmaatschap een diepe indruk heeft nagelaten ROTTERDAMMER AANGEHOUDEN Zaterdag is door de Utrechtse poli tie een Rotterdamse koopman H D aangehouden Hij wordt verdacht van heling van goederen gestolen door R die zaterdagochtend door de politie werd aangehouden m Advertentie » ELE persoonlijkheden woonden in het wezen van prof dr Frederik Carel Gerretson die als de dichter Geerten Gossaert door zijn bundel „ Experimenten " zich een zeer bijzondere plaats verworven heeft in het pantheon der vaderland se lyriek Deze bundel waarvan de eerste druk in 1911 verscheen daarna herhaafdnlijk vermeerderd beleefdie anno 1354 zijn twaalfde druk Hoewel hierin zekere invloeden van buiten af zijn aan te wijzen is het dichter schap dat uit dit werk spreekt van een gans oorspronkelijke kracht Verwonderlijk is daarbij dat hij on geveer drie decennia na het ontstaan van de „ Beweging van Tachtig " 1880 voor het eerst weer terug gegrepen heeft naar de tradities van vóór „ Tachtig " — o.a naar Bilder dijk boven wiens werk het zijne zich echter bijna overal hoog verheft Beter kan men hem dan ook verge lijken met sommige zeventiende eeuw-se Nederlandse dichters De „ gedra gen toon " in de poëzie van Geerten Gossaert heeft sommigen wel doen spreken van „ retoriek " Doch deze benaming kan lichtelijk misverstand wekken Veeleer is het zo dat door deze bundel de adem ' vaart van een klas sieeke geest die hier in zeer plasti sche doorgaans in alexandrijnen ge schreven dichtregels uiting geeft aan een beheerste hartstocht Zijn plastiek zijn ritme zijn klank en zijn woordem-ykdom — een voor beeld als „ het deluw dal " bewijze hoe graag hij putte uit de Oudnederlandse taalschat —¦ zijn altemaal van een uitzonderlijke kwaliteit De schoonste gedichten uit dit opus — daartoe behoren o.a „ De Verloren Zoon " „ Eis Daimona " „ Liberate nos Domine " — blijken niet alleen monu menten van zeldzame taalpracht doch weerspiegelen bovenal een dichter schap dat als op arendswieken aan de tijdgebondenheid ontstijgt Als litterator heeft Gerretson des tijds ook medegewerkt aan het tijd schrift „ De Beweging " van Albert Verwey Veel later na de tweede wereldoorlog publiceerde hij zijn „ Essays " 1947 die o.a zijn studies over Bilderdijk Swinburne en Lucre tius bevatte zomede zijn opzien barende rede bij de Vondel herden-kin van tien jaar voordien Verder was hij me.'.e-redacteur van „ Ons Tijdschrift " 1911—'14 „ Dietsche Stemmen " 1915—'17 en „ Leiding " circa 1930 Afgezien van de latere toevoegingen tot zijn „ Experimenten " heeft hij geen gedichten meer geschreven omdat naar hij verklaarde „ de mogelijkheid ERELID EN EREVOORZITTER Naar aanleiding van het verslag over de opening van Utrechts centraal in stituut voor verkeersopvoeding deelt men ons mee dat burgemeester De Ranitz erevoorzitter van de afdeling Utrecht is van het Verbond voor veilig verkeer De heer C J van Wijngaar den van Rees is oud-secretaris en erelid van het landelijk verbond en vijfentwintig jaar bestuurslid van de afdeling Utrecht tot uiting voorbij " was En zo ging hij voort „ wie het dichterschap be geert wie het tracht te behouden als het hem afgenomen wordt is óf een utter cad of een damned fool " Naast die verzen die door het ver langen naar de deemoedige overgave van het trotse Ik aan God als reli gieuze poëzie zijn te beschouwen boeien in deze bundel ook zijn wereld lijke gedichten zoals „ De Boulevar dier " Zwemmende " ' rhalassa " „ De Badende Herderin " „ Madeleine la Posticheuse " en vele andere die on gemeen schilderachtig moeten heten Of Geerten Gossaert deze door een Beethoveniaanse doofheid gekwelde nimmer de inspiratie tot poëzie gekend heeft buiten hetgeen hij waardig achtte aan zijn „ Experimenten " toe te voe gen Een Chinees wijsgeer heeft eens gezegd dat de verzwegen gedichten niet de slechtste zijn " Die zullen ech ter niet meer aan zijn bundel worden toegevoegd nu hun maker de pen voorgoed heeft neergelegd Evenwel de dichter moge gestorven zijn zijn scheppend dichterschap leeft voort in het werk dat hiervan zo rijk en edel blijft getuigen Afscheid van dn Schouten Speciale berichtgeving Na 40 jaren het polilieke leven te hebben gediend in 1318 siarlle hij mei zijn politieke loopbaan heeft za terdagmiddag op het in Musis Sacrum te Arnhem gehouden partijconvent van de AR-partij de 75 jarige di J Schouten afscheid genomen Dit afscheid werd bijgewoond door tal van autoriteiten zoals de minister president dr W Drees de vice-pre sident van de Raad van State dr A A L Rutgers mr J Aartsen pas benoemd tot minister van verkeer en waterstaat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer dr H W Tilanus mr J A W Burger en H A Korthals de voorzitter van de Tweede Kamer mr L J Kortenhorst de voorzitter van het Hof van Justitie van de EEG prof dr J Donner de rector magnificus der Vrije Universiteit te Amsterdam prof dr G C Berkou wer en tal van anderen De voorzitter van de A.E partij dr W P Berghuis legde de nadruk op de eminente wijze waarop dr Schou ten de A.R partij gediend heeft het geen in de titel van de bundel opstel len „ Bene meritus " die spreker ver volgens aan dr Schouten aanbood tot uitdrukking is gebracht Dertien schrijvers hebben aan het samenstel lene van de bundel hun medewerking verleend Dr Schouten ontving het eerste in luxe uitvoering vervaardig de exemplaar Daarna spraken nog de minister president dr Drees namens de rege ring mr Kortenhorst voor de Tweede Kamer dr Rutgers en — als oudste fractie-voorzitter der Kamer — dr Tilanus Na hogelijk waarderende woorden van de fractievoorzitter der A.R.P dr Bruins Slot dankte dr Schouten allen op zijn bekende een voudige wijze Van een onzer verslaggevers In de late zondagavond en in hel begin van de afgelopen nacht is de Utrechtse politie met veertien man in actie geweest bij de Lange Rozen daal waar men jacht maakte op de 27-jarige inbreker N S die uit de Rekkense inrichtingen is ontsnapt S woonde bij de familie K een verjaar dagsfeestje bij Hij zag kans via een raam en een regenpijp op het dak te komen waar hij spoorloos verdween Vijf agenten zijn hem nog nageklom men maar in de doolhof van straten en steegjes was het onmogelijk de vluchteling te vinden Een menigte van tussen de honderd en honderdvijftig man volgde de ge beurtenissen met spanning Daarbij was ook de heer C Otten fotograaf van het U.N die met medewerking van omwonenden een plaatje maakte van het raam van perceel Lange Ro zendaal 16 waaruit de vluchteling ontsnapte De bewoners zelf vonden dit minder leuk Onder invloed van alcohol kwamen zij naar buiten De vrouw des huizes rende als een furie op de fotograaf af die zijn handen vol had met zijn kostbare en kwetsba re apparatuur en gaf hem een vuist slag in het gezicht Haar man was er ook vlug bij en dreigde de fotograaf neer te slaan Die deed het enige wat hem in dit geval te doen stond hy keerde zich om en liep alsof hij een wereldrecord moest breken het nauwe straatje uit met een tierende menigte achter zich aan Enkele honderden meters verder zag hij aan de Oude Gracht de winkeldeur van slagerij Bouma open staan In een wip zat de pers fotograaf in de slagerij De onthut - Dit is de foto die de woede van de familie K in de Lange Rozendaal te Utrecht opwekte toen de persfoto graaf van het U.N « annacht met medewerking van omwonenden de vlucht van inbreker N S reconstru eerde U ziet het raam waardoor S naar buiten kwam en de regenpijp waar hij — zools een buurman voor - Foto U.N doet — inklom ste slager die met zijn vrouw buitpn naar de volksoploop had staankyken sprong naar binnen en S de deur vlak voor de aanstormend » achtervolgers op slot "' Toen dreigde de ook onder invloM van alcohol verkerende man K don de etalageruit te zullen springen nJ omstanders hielden hem hier echtpr van af De slager stond intusspn binnen doodsangsten uit dat zHn juut gemoderniseerde zaak eraan ^ v gaan „ Als ze hier binnen verder gaan met vechten kan me dat m tienduizend gulden kosten " zei hj met een bezorgde blik naar zijn fcoei vitrines en de bloemstukken die » nog op stonden De politie die tijdens deze achtei volging juist niet aanwezig was weid gealarmeerd Met drie overvalwagens rukte zij uit om de fotograaf ie oat zetten Toen dit gebeurde meldde ook K zich aan en zei „ dat hij me wilde naar het bureau " Zo'n aanbie ding krijgt de politie niet elke dao zodat direct plaats voor hem wetd gemaakt Op het bureau werd hij enige uren ter kalmering opgesloten en o.a in verband met de vlucht van inbreker S ' uit zijn huis door de ie cherche verhoord Nog in de nacht kwamen verschil,lende bewoners van de Lange Rozen,daal zowel naar het hoofdbureau van politie als naar het nabij de OudeGracht gelegen bureau Tolsteeg om „ te getuigen voor de fotograaf " zoals zy zeiden Zy vonden de aanval opde weerloze man die alleen maarzyn werk deed laf Toen bleek dat de volksoploop die achter de pers fotograaf aanrende hem juist uithanden van de woedende man envrouw had willen houden De gevluchte S is een oude beken de van de politie Hy wordt o.a ge zocht voor een recente inbraak in Zeist De politie noemt hem een knan klimmer <««»» i Hoe de politie werd ontvangen en uitgeluid De Utrechtse politie had van de Zeister politie het verzoek gekregen S aan te houden van wie vermoed wetd dat hy in een perceel aan de Lange Rozendaal verbleef Het vermoeden bleek juist te zyn Toen twee recher cheurs zondagavond laat binnenstap ten nadat zy gewoon de klink van de voordeur hadden omgedraaid troffen zy twee mannen en een vrouw aan alsmede wat een gast met een vrouw genoemd kan worden Bij het zien van de recherche namen zij direct een dreigende houding aan en schreeuwden Eruit Hieraan gat de politie gevolg Een man bleef nabij het huis geposteerd terwijl de ander naar het bureau Tolsteeg ging om hulp te halen Hierbü was ook commissaris mr Th B J P van Roosmalen opdat hy last tot binnengaan van het huis kon geven De hulp bestond uit tien man on der leiding van inspecteur W F J.van Diessen Zij posteerden zich omhet huis heen terwyl de commissarisin zyn eentje naar binnen wildegaan Met nagels en bierflessen werdde commissaris bedreigd maar Jiadiens opmerking dat als ze het uit vechten wilden ze maar even opstraat moesten komen bond men in Intussen bleek de gezochte S die van zijn leven meer in dan buiten de ge vangenis doorbrengt al gevlogen tezyn Hierop gelastte de commissaris huis zoeking welk bevel van de zijde der bewoners werd beantwoord met de kreet Als je aan myn kinderen komt vermoord ik je Twee rechercheurs doorzochten toch het huis zonder dat hun een haar werd gekrenkt Omdat dit evenmin als daarna hetklauteren over de daken iets op leverde vertrok de politie De bewo ners van het doorzochte huis dedenop straat de politie uitgeleide onder het zingen van „ Adieu wij moeten elkander groeten " NATU-COMMISSIE GEÏNSTALLEERD Op een by eenkomst in hotel Ter minus te Utrecht werd vrijdagmid dag de provinciale commissie van de Natu Nederlandse Amateur To neel Unie geïnstalleerd door dr A J T Stakenburg landelyk voorzit ter van de Natu Mej C s'Jacob uit Utrecht werd tot voorzitster be noemd en drs J R Houtman uit Zeist tot secretaris Men sprak voldoening uit over het voornemen van gedeputeerde staten met ingang van 1959 het amateur toneel te gaan subsidiëren De hoop werd uitgesproken dat een belang ryk deel van de subsidie voor het scholingswerk van Natu en W.K.A Werkverbond Katholiek Amateur toneel zal kunnen worden gebruikt Ned Herv Kerk Beroepen te Benschop G J Jansen te Daarle te Vorden W Bloemendaal te Zevenhuizen Z.-H te Ameide en Tienhoven D van den Berg « Oud Alblas Aangenomen naar Vlissingen vac B F C de Groot A Th Röthtusz te Renkum naar Grypskerk Gron toez J D Kila kand te Sliedrecht die bedankte voor Hogebeintum toez Ver van Vrljz Hervormden Benoemd tot voorganger te Loos duinen ds C G Pypers emeritus predikant te ' s-Gravenhage Geref Kerken Tweetal te ' s-Gravenhage-Oost vac F E Hoekstra K A Firet te Oversehie en L H Kwast te Hooge veen Examens — De classis Hilversum heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard de heer C "• van den Berc kand te Hilversum die een eventueel beroep terstond m overweging nemen zal Zijn adres » Graaf Florislaan 10 te Hilversum Chr Geref Kerken Tweetal te Aarlanderveen Nieuw-koop D Slagboom te ' s-Gravenzanae en M Vlietst „ te Eemdyk Beroepen te Leerdam F Bakker te Huizen N H Geref Gemeenten Tweetal te Veen N.-Br H van Gilst te Dirksland en A Verhagen te Gouda Beroepen te Capelle a.d IJssel J & Bel te Krabbendyke te Veenendaal M Heerschap te Borssele seveltf s te re haatt lach jij im we koniji den lichai bezu nen 
IITRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 „ De naakten kleden ** naargeestig drama Stoffige Pirandello 100 JAAR QELEDEN WERD QEBOREN Theodore Roosevelt onvermoeide strijder ij maakte Amerika tot een internationale macht Hij Op een zolderkamer in het deftige herenhuis van de Roo sevelts op 28 Twentieth Street New York stond een lange spichtige jongen met een verveeld gezicht tegen een punchbal te slaan Even daarna drukten zijn schriele armen in trage regelmaat gewichten naar boven De jongen 12 jaar hooguit haatte zijn opgelegde taak Hij had slechts een medelijdende lach over zijn vader gehad toen deze had gezegd „ Theodore jij hebt een scherp verstand Op je reis naar Europa heb je alle musea over natuurlijke historie bezocht die er in de oude wereld bestonden Jij hebt ons allemaal meer over vogels konijnen beren en piramides verteld dan wij in een boek had den kunnen vinden Maar je verstand heeft geen huis Dat lichaam van jou is geen woonplaats voor de hersenen die jij bezit En daarom ga jij nu iedere dag oefenen je spieren trai nen en je borst laten groeien " KINDERBOEKENWEEK QEOPEND Annie Schmidts Wiplala bekroonde kinderboek niet er Omdat professor Van Holk zater - „ ^^ ¦ „ dagavond verhinderd was zijn gesprek 20.05 tot 23.00 uur is het allergezel aan de schrijftafel te houden van de ligste familieprogramma De radio VPRO-tv en Eli Asser in zijn eigen scoop in de ether over H II Behalve huiskamer hem verving kon men het de vele gezellige muziekonderdelen verschil in schrijftafel constateren zoals de tophits van Europa H M de Die van Eli Asser laat blijkbaar geen vrouw waarin deze keer Annie de spreker toe het was een ontstellend Reuver optreedt en Victor Conselman gezwets dat door de regisseur haas - met zijn logboek der muze horen wij DOOR DE LUIDSPREKER Wat de jonge Theodore door zijn Tiienden wat medelijdend Teedie ge doopt niet wist was dat zijn vader innig liad gehoopt dat het tengere lichaam dat vandaag honderd jaar geleden op de wereld kwam zich zelf « OU vormen Hij wist niet dat de dok ier zorgelijk naar de moeilijk ade mende boreling had gekeken en heel voorzichtig het woord astma had uitgesproken Dat de eerste jaren van sijn leven iedere dag weer de mo gelijkheid van dood hadden meege bracht Theodore had geen enkel respect voor de sterken Hij had zich im mers verveeld bij de verhalen welke Iti Parijs verteld werden over Napo leon Hij was schier in slaap gevallen over de vertellingen over de heroï sche kruistochten Hij kon Alexander De Grote niet uitstaan Voor hem gold alleen de geest Het lichaam was bijzaak Dat hij geen spierkracht be zat en dat hij bijziende was vond hij van geen betekenis Tot die dag in 1872 Teedie moest weer eens na een hevige aanval van astma naar het droge klimaat van de ranch van de Roosevelts in Moosehead Lake in de staat Maine Behalve Teedie waren er nog twee andere passagiers Vierkant gebouw de zonverbrande jonge boerenkerels van ongeveer zijn leeftijd Zij ver maakten zich kostelijk met Teedie In fluisterende hoon juist luid ge noeg om door Teedie verstaan te worden gaven zij hun grappen weg over die bleke steedse slappeling met zijn bril op Theodore voelde elk woord als een vernedering en ten leste daagde hij die geweld veraf schuwde de twee boerenjongens uit op de vuist De strijd was belache m Roosevelt schreef later in zijn memoires „ Elk van de twee had mij "' sen mmuut kunnen neerslaan Hij nad mij kunnen vermorzelen Had den zij het maar gedaan Maar het enige wat zij deden was mijn armen m bedwang houden Ik sloeg een miserabel figuur " Deze schermutseling welke niet eens kon uitgroeien tot een eervolle nederlaag heeft een beslissende wen nmg geaeven aan het leven van Roo sevelt Zijn geest was gekwetst door z«n lichamelijke impotentie zelfs maar strijd te kunnen leveren Toen J-eeaie in Moosehead Lake uit de postkoets stapte had hy de woorden Advertentie voor oliehaarden ^ so petroleum DE H4ARD0LIE met het hoogste rendement zuinig - jeen toet - meer warmte Theodore met bril te midden van zijn fameuze Rough Riders van zijn vader begrepen Zijn geest zou een huis ki'Ugen om waardig in te leven ö INDS die dag verliet de jonge huisfilosoof de knaap met zijn bota niseertrommel de natuurliefhebber die zich zelf zo diep schaamde dat hij eens een zangvogel geschoten had ' de veilige geborgenheid van het louter geestelijke bestaan en werd een vechter Eerst tegen zijn fy sieke zwakte Hij leerde boksen bracht zijn vakanties door op ran ches in het ruwe westen waar vuis ten en een pistool waardevoller wa ren dan een vers van Shakespeare of de wetenschap dat de Latijnse naam voor Salamander Diemeticlus iiTidescens was Hij leerde schieten vlug trekken en zuiver schieten In de tijd dat Roosevelts lichaam zich staalde had zijn geest echter niet stil gestaan Het merkwaardig gesplitste leven in het rauwe on ontgonnen westen en in de school banken van highschool en later van Harvard University had The odores belangstelling wakker ge maakt voor het merkwaardigste meest ongerijmde schepsel op deze aarde de mens Zijn ogen waren opengegaan voor de schrille tegenstellingen in de Amerikaanse maatschappij Hij zag hoe de machtelozen onder drukt werden hoe corruptie zich had ingeknaagd in de politiek en zelfs de rechtspraak En dus ging Theodore de man die had leren vechten en tegen wie niemand het zou wagen nog Teedie te zeggen in de politiek Zijn carrière is een constante storm geweest in de Verenigde Staten Op 22-jarige leeftijd meldde hij zich als lid van de Republikeinse party tot grenzeloze ergernis van zijn vriendenkring welke zich op het standpunt had gezet dat politiek voor een niet te best slag mensen was weggelegd Hetgeen overigens in die dagen niet geheel onwaar was Op partüvergaderingen bracht hü geroutineerde politici tot wanhoop en woede door zonder aanzien des per soons laakbare toestanden in ge meente en staatsbestuur te kritise ren Maar enkelen zagen zijn groot heid welke nog schuil ging onder de te grote spontaniteit en de niet al tijd even voorzichtige uitlatingen Door de steun van deze enkelen werd Boosevelt gekozen In het parlement van de staat New York tXls schrale dank voor zijn steun aan de republikein Harrison tijdens de presidentsverkiezingen krijgt Roosevelt in 1888 de post van com missaris van openbare diensten in de stad New York aangewezen Zijn vrienden meenden dat Roosevelt de ze fooi zou weigeren doch tot hun stomme verbazing aanvaardde Roo sevelt In zes jaar tijd wist hij de gehele dienst te moderniseren goed koper te laten functioneren en vrij te maken van corruptie Zij die had den gemeend Roosevelts snel rijzen de ster te kunnen tegenhouden door hem op een zijspoor te zetten in de haast niet te reinigen stal van de ambtenarij hadden zich misrel^énd Door Roosevelts optreden groeide zijn populariteit sneller en sneller Deze bereikte een hoogtepunt in de Spaans-Amerikaanse oorlog van 1898 Roosevelt had ter ondersteuning van de slecht uitgeruste Amerikaanse troepen een eigen regiment opge richt Het was geen fraai uitziend stel lieden dat hij geselecteerd had Maar hij kende hen allen uit het Westen vooral Dakota waar hij nog steeds zijn vakanties doorbracht Hij wist dat zij konden rijden als de duivel zelve en dat zij een munt stuk op twintig meter konden ra ken zonder hun geweer werkelijk aan te leggen en dat zij hoe duister hun verleden ook moclit zijn nim mer zouden vluchten Zij hadden de dood ol zo dikwijls getart Roosevelt noemde zijn regiment „ Rough Riders " Na een korte training gingen de Riders scheep naar Cuba waar zij bij gebrek aan paardemateriaal te voel de Spanjaarden op de vlucht joegen door een charge op San Juan Hill Roosevelt kwam als een nationale held uit de Spaans-Amerikaanse oor log Van deze roem dachten de republi keinen en zakenlieden die telkens hun particuliere belangen door Roo sevelts eerlijkheid en vasthoudend heid getorpedeerd zagen gebruik te maken door hem weg te promoveren bij de presidentsverkiezingen van 1900 door Roosevelt als kandidaat voor het vice-presidentschap voor te dragen met McKinley als gegadigde voor het presidentschap Hun opzet boemerangde Zes maan den na zijn verkiezing in 1901 werd McKinley vermoord en Roosevelt volgde hem op fciIJN bewind van acht jaar — in 1904 werd hij met grote meerderheid herkozen — werd gekenmerkt door twee doelstellingen „ Bereiken van sociale rechtvaardigheid en het ver heffen van de Ver Staten tot de po sitie die zij qua grootte en rijkdom verdienden " In beiden is hij voor een groot deel geslaagd Met succes legde hij de macht van de grote trust die het economische leven de keel dicht knepen aan ban den Hij zorgde voor betere verhou dingen tussen arbeiders en werk gevers Op het gebied van de buitenlandse politiek was zijn eerste daad de aan leg van het Panamakanaa \ waardoor de oostelijke en westelijke havens van de Verenigde Staten een kortere scheepsverbinding kregen Om echter de strook land langs het kanaal te verkrijgen moest Roosevelt zijn toevlucht nemen tot een revolu tie Panama stond onder beheer van Columbia En Columbia marchandeer de dermate met de Verkoopsprijs van de strook dat de „ Panamezen plots spontaan in opstand kwamen tegen het vreemde Columbiaanse gezag " Gelukkig lag de Amerikaanse vloot vlakbij Panama zodat de Columbia nen het niet waagden troepen naar het opstandige gebied te sturen Te meer daar de Verenigde Staten sym pathiseerden met de „ vrijheidsstrijd " van de Panamezen Panama werd on afhankelijk en de Ver Staten kregen hun rechten voor het Panamakanaal Later is Roosevelt dikwijls gevraagd of hij nu niet tegen zijn principes van moraal had gehandeld Hij antwoord de dan dat de belangen van het Pa namese en Amerikaanse volk toen parallel liepen en hem geen andere beslissing mogelijk was Bracht deze daad de naam van Amerika nog niet op internatio naal politiek niveau Roosevelts geslaagde poging na onderhande lingen op zijn jacht de Mayflower in 1905 om vrede tussen Rusland en Japan teweeg te brengen maakte de V.S tot een staat van wereldbetekenis Roosevelts aan zien in de internationale politiek was zeer hoog toen Russische en Japanse gedelegeerden in Ports mouth New Hampshire de vrede ondertekenden Hij verkreeg dan ook de Nobelprijs voor de vrede In 1908 had Roosevelt gemakkelijk herkozen kunnen worden Doch hij weigerde zich kandidaat te stellen De door hem aangewezen opvolger Taft behaalde een gemakkelijke zege Roosevelt trok daarop de wereld rond onder meer om zijn oude liefde de natuur weer te hervinden In 1912 kwam hij nog eenmaal te rug op het politieke toneel door te dingen naar het presidentschap met een door hem gevormde Progressieve partij Hij werd echter verslagen Zijn naam had aan aantrekkingskracht verloren In de eerste wereldoorlog hoorde de wereld nog eenmaal van hem toen hij aan het ministerie van oorlog vroeg naar het front te mogen gaan met een eigen regiment in de geest van zijn Rough Riders Het verzoek werd hem geweigerd Tot teleurstel ling van de Fransen die gretig vroe gen bij de aankomst van de eerste Amerikanen „ Vi'aar is Roosevelt " In 1919 kwam het einde De dood van één van zijn zonen aan het front had de oude eik gebroken Negen maaanden na het bericht op 9 janu ari 1919 stierf één van Amerika's grootste en kleurrijkste presidenten Speciale bericlitgeving „ Wie wordt de bekroonde schrijf ster van hel kinderboek " „ Wij rijden de bekroonde schrijfster van hel kin derboek " waren de regels die op de janplezier prijkten die zaterdag door Rotterdam trok voor en na de ope ningsmiddag van de vierde kinder boekenweek in de schouwburg De Rotterdammers hebben het zich afge vraagd maar weten het nu Annie M G Schmidt Zij werd als schrijfster van hel bekroonde „ Wiplala " na af loop van de schouwburgvoorstelling feestelijk door hel centrum van Rot terdam gereden In de schouwburg waren 800 Rot terdamse scholieren vertegenwoordi gers van het ministerie van O K en W van schoolbonden ouder commis-sies onderwijsorganisaties boekver kopers en uitgevers aanwezig om de opening van de kinderboekenweek en de prijsuitreiking aan de winnares van het beste kinderboek van 1957 bij te wonen De heer Chr Leeflang voorzitter van de commissie collectieve propa ganda van het Nederlandse boek maakte nadat hij verteld had hoe de jury het hele jaar door dag en nacht alle kinderboeken van Nederland had gelezen Hij haalde onder applaus van de zaal Annie Schmidt op het toneel De schrijfster kreeg bloemen aange boden en een cadeau onder couvert De illustratrice van het boek Jenny Dalenoord en de uitgever van „ Wip lala " de heer Kuipers van de Arbei derspers werden in de hulde betrok ken Hoe populair Annie Schmidt bij de kinderen is bleek wel bij de voorse lectie van de Rotterdamse schoolvoor drachtwedstrijd waar zestig procent van de kinderen versjes van Annie Schmidt bleken te hebben gekozen Bij de finale met zes deelnemertjes zater dagmiddag waren er twee het Prin sesje Tirelantijn en de Spin Sebastiaan De feestelijke boekenmiddag werd besloten met een opvoering van „ Pier rot valt van de maan " van Ben Minoli Zaterdagmiddag werd in Rot terdom de Kinderboekenweek geopend De bekroonde schrijf ster Annie M G Schmidt voor haar boek „ Wiplala " nam no de plechtigheid im de Rotter damse schouwburg plaats in een Jan Plesiler Daarin werd zij naar hot station gereden Kardinaal Cahali ernstig ziek In het Vaticaan doen hardnekkigegeruchten de ronde dat de 84 jarigekardinaal Canali ernstig ziek is.Men ' zou op het punt staan hemnaar buiten — dwz buiten de om heining van het conclaaf — te bren gen — Kardinaal Canali Ujdt aan een hartkwaal Dokter E De Lollis die met de deelnemers aan het conclaaf voor de pauskeuze is opgesloten heeft maandagmorgen de medische kaar ten van verschillende kardinalen la ten ophalen De kaarten werden hem later verstrekt door het draailoket Dit loket was al gebruikt voor ' n schoudermanteltje bestemd voor kardinaal De La Torre aartsbis schop van Quito en twee togen voor kardinaal Micara wiens gezond heidstoestand ook te wensen over laat Wetsontwerpen VHMO uit 1952 ingetrokken Minister Cals heeft daartoe ge machtigd door de Koningin aan de voorzitter der Tweede Kamer mee gedeeld dat de in ' 52 bij de Kamer in gediende ontwerpen tot regeling van het algemeen middelbaar onderwijs en het voorbereidende hoger onder wijs worden ingetrokken Het ligt in zijn bedoeling te be vorderen dat een ontwerp van wet omvattende het gehele voortgezet onderwijs en derhalve ook de in voornoemde ontwerpen als algem middelbaar en voorbereidend hoger aangeduide vormen van onderwijs een dezer dagen bü de Staten Ge-neraal zal worden ingediend Aan Gerard Kockelmans is door het bestuur van het „ Maastrichtse Mannenkoor " op zijn verzoek wegens drukke werkzaamheden eervol ont slag verleend als directeur van dit koor Dit ontslag is hem inmiddels verleend onder dankzegging voor de aan de vereniging bewezen diensten De eredirecteur van Maastrichts Mannenkoor " de heer P Bovy heeft zich bereid verklaard tijdeiyk de di rectie weer og te nemen // opgevoerd door de toneelgroep Arena onder regie van Bas ten Batenburg Componisten kregen opdracht van Vara De VARA heeft een aantal Neder landse componisten opdracht gege ven om een orkc.stsuite te schrij ven De hiervoor uitgekozen musi ci ziJn Karel Mengelberg Adriaan Bosel Meindert Boekei Max Vre denburg en Kors Monster Ieder van hen zal een deel van deze suite voor zijn rekening nemen Niet erg goed slecht tig werd uitgedraaid Enkele liedjes uit „ Waterproef " van Benny ' Vreden werden door hem en zijn ensemble uitgevoerd Daarna volgde een éénacter van Berend Bou dewijn door hemzelf met Nellie Wie gel gespeeld Beide programma onderdelen waren niet vervelend en niet leuk Het eerste bleef mat en een beetje flauw en het tweede te juve niel en gezocht „ De oude draaidoos " is gelukkig echter altijd geslaagd De avond die precies op tijd ein digde werd besloten met een geva rieerd programma waarin de zange res Doreen Hume haar stem liet horen de acrobaten The Domenechs uit Cuba gespierde krachtpatserij lie ten zien Rob van Reyn een zeer geestige parodie op pianist Pade rewski leverde en ' Frans Poptie met Toen zaterdagavond in de Stads schouwburg te Amsterdam het doek van hel toneel openging voor de pre mière dooi dê Nederlandsche Come die van ' t drama „ De naakten kleden ' Hoofd van anglicaanse kerk in Australië overleden Het hoofd van de anglicaanse kerk in Australië dr H W K Mowll aartsbisschop van Sydney is vrijdag op 68 jarige leeftijd in Sydney over leden Dr Mowll is in Engeland geboren Hij heeft een groot deel van zijn le ven in Canada China en Australië gewoond In 1933 werd liij benoemd tot aartsbisschop van Sydney Race om het leven van Nederlandse tweeling Het Nederlandse emigrantenschip Johan van Oldebarneveldt Is er na een race tegen de klok in geslaagd een tweeling in leven te houden die op 18 okt aan boord voortijdig ter wereld was gekomen De onverwachte te vroege geboor te van Maria en Engelina Visser leidde ertoe dat gezagvoerder P de Groote bevel gaf om full speed op te stomen naar Freemantle de haven van Perth en twee dagen eerder dan het reisschema aangaf liep het schip vandaag de ' Australische ' haven bin nen De scheepstimmerman had na de geboorte ijlings van glas en multi plex een couveuse annex zuurstof tent gebouwd maar na een paar dagen begreep men reeds dat de zuurstofvoorraad niet voldoende zou zijn Een radioboodschap naar Free mantle werd verstuurd en de race tegen de klok nam een aanvang De baby's die nu in het ziekenhuis te Freemantle liggen zijn echter nog niet buiten gevaar Monster in Oost^Borneo Volgens de dagbladen in Djakar ta zou in de Mahakam-rivier ver in het binnenland van Oost-Borneo een monster ziJn waargenomen met de kop van een koe en een slang achtig lichaam In een bericht uit Samarinda werd gezegd dat dit monster dat een lengte zou hebben van 75 meter al dikwijls is gezien Volgens de dorps bevolking uit het betrokken gebied zouden zelfs de Japanners er tijdens de bezettingsjaren niet in zijn ge slaagd het dier met zware wapens te doden de zijnen alles aaneen musiceerde Het was weer een typische VPRO avond niet goed genoeg om blij over te zijn niet slecht genoeg om wrevel te wekken | ï Het is vanavond weer de maan dagavond van de AVRO dus van in de Zwerftochten door folkloris tisch Europa iets over Engeland dit maal en het korte hoorspel „ Bezoek voor mr Friedland " van Ivan Butler besluit de avond * Over de NCRV ook een hoorspel „ Ik ben het hoofd van het gezin " om 20.30 ^ De televisie Is vanavond aan de KRO die begint mèt het sportpraatjé van Jan Cottaar daarna toneel - en filmbesprekingen en ten slotte speelt John Soer „ Sammy " van Ken Hughes ^?^^¦'^¦^?¦ X DINS0AG HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.15 Grajm 7.30 V d jeugd 7.40 Gram 7.45 Morgengebed en lit kal 8.00 Nws 8.15 Gram S.óO V d vrouw 9.35 Waterst 9.40 Sohoalradio 10.00 V d kleuters 10.15 Uohtbaken caus 10.30 Gram 11.00 V d vrouw 11.30 Gram 11.50 Als de ziele Mstert caus 12.00 MrddagMok-NoodMok 12.03 Gram 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Gram 12.50 Act 13.00 Nws 13.15 Zonnewijzer 13.20 Plaitennieuws 13.30 Amus muz 14.00 Gram 14.05 Sehoolradio 14.35 V d plattelands vrouwen 14.43 Gevar progr 16.00 V d zieken 16.30 Ziekeniof 17.00 V d jeugd 17.40 Beursber 17.45 Het Siü-inaajmse bos — van natuur tot cultuur door Drs J P Scliujz 18.00 Lichte muz 18.20 K.V.P pol caiUs 18.30 Metropole ork en soliste 19.00 Nws 19.10 Act 19.20 Sportpraatjé 19.30 Gram 20.30 Ja met mli schets 20.35 Pianokwart 21.05 Aan de poorten van een nieu we tijd caus 2il.35 Concertgebouw ork 22.05 Dubbel-kwartet 22.20 Gr 32.45 Avondgebed en Ut kal 23.00 Nws HILVERSUM II — AVRO 7.00 Mws 7.10 Gym 7.20 Gram VPRO 7.60 Dagopening AVRO S.OO Nws 8.1S Gram 9.00 Gym V d vrouw 9.10 V d vrouw 9.15 Gram 9.35 Omr koor 9.40 Mor genwijding 10.00 Gram 10.50 V d deuters 11.00 Pianorecital 11.15 V i zieken 12.00 Amus muz 12.20 uand'Schap en ruliverkaveling 12.30 Land en tuinb meded 12.33 Dans nuz 13.00 Nws 13.15 Meded of ' ram 13.20 Metropole-ork 13.55 Beursber 14.00 Viool altviool en ello 14.40 Sehoolradio 15.00 V d vrouw 15.30 Gram 16.00 Samen en toéli alleen caus 16.16 Gram 16.30 V d jeugd 17.30 Jazzmuz lè.OO Nws - 18.15 Pianospel 18.30 Fa - van de Italiaanse meester Luigi Pi randello werden we geconfronteerd met de gevolgen van een stuk boule vard-jouTnalistiek Voor de verslaggever van de krant in Rome oogstte het groot succes öe lezers smulden niet slechts „ the men in the street " maar ook de bekende romanschrijver Ludivico Nota die het beklagenswaardige object uit de krant de jonge vrouw Ersilia Drei uit het ziekenhuis in zijn pension on derbracht teneinde haar gelegenheid te bieden voor verdere genezing van de gevolgen die zij had ondervonden door haar poging tot zelfmoord Een verslaggever van genoemde Romein se krant had bij haar eerste herstel van de terugkeer tot het leven het interview van zijn leven geschreven en zij had een aan3rijpend verhaal opgedist van miskenning en verdriet gelijk een jonge vrouw die het goede wil zo in goede gelove kan mee maken Overigens hebben wij daarmee de gehele zaterdagavond in de narig heid gezeten want Pirandello knap in zijn tonee'werken als „ Zes perso nages op zoek naar een auteur " „ Hendrik IV " en „ Wat is waarheid " heeft in dit drama dat hij op ' 53 jarige leeftijd schreef alle complica ties op elkaar gestapeld die hi " in zijn intellectuele brein heeft kunnen bedenken Huilbuien De jonge vrouw was de bruid van een zee officier nadieii de minnares van een consul vervolgens — utt wanhoop natuurlijk — voor één keer prostituee en tegenover deze situatie stonden dan de conflicten van haar verloofde die inmiddels een andere vrouw was gaan beminnen en ver volgens van de consul die een mis lukt huwelijk met zijn liefde voor Ersilia wilde compenseren De schrijve - Ludivico Nota zag in al deze geschiedenissen zoveel stof cat hij er een dozijn romans over kon schrijven en ten slotte vi^erd er na huil uitbarstingen van de jongfe vrouw b gesnikt door de jonge zet-officier die al evenzeer wroeging over zijn gedragingen had als de consul die in het derde bedrijf ook een stevige snikpartij ten beste gaf Pirandello gaaf toneelschrijver heeft in dit stuk van bijna 40 jaar geleden een psycho-analyse gebo den die we nu bezwaarlijk kunnen aanvaarden Natuurlijk heeft hij de vaardigheid getoond om een drama op te bouwen maar daarmee onder ving hij niet de verveling die ont stond door het vele praten en de herhaaldelijke huil explosies Er werd goed gespeeld door de Nederlandse Comedie onder régie van Han Bentz van den Berg die zelf de consulrol speelde zonder ons vaii deze figuur te kunnen overtuigen Ook Johan Schmitz deed zijn best om de continue eommentariërende ro manschrijver geloofwaardig te maken Ellen Vogel creëerde van Ersilia Drei een wel erge — overigens moeilijk verstaanbare — miskende gevallen vrouw en André van den Heuvel was een echt tobbende zeeofficier dié eéii man van eer wilde zijn Allard van der Scheer was de bra - nie journalist en Magda Janssens schonk als kamerverhuurster de no dige humor waarmede Pirandello ge lukkig ook dit drama heeft opgevro lijkt Het decor van Metten Koornstra omlijstte de stoffige droefgeestigheid van een stuk dat beter in porte feuille had kunnen blijven G van R Advertentie ENGELS Speciale schriftelijke opleiding voor de wereldbekende en wereld erkendeexamens Engels University of Cambridge Vooropl minstens M.U.L.O Examens te Amsterdam Vrij blijvend inlichtingen THE BRITISH IMSTITUTE Adelheidstraat 33 - Den Haag »^^^^^»^^ *<»??¦ »»^^'%^*< brieks Fanfare 18.53 Paris vous parle 19.00 V d kleuters 19.05 Ge -' var progr 20.00 Nws 20.05 Caba ret 20.55 Gram 21.43 Act 23.00 Toneelbescliouwing 22.15 Planoreci tal 23.00 Nws 23.15 Koersen v New York 23.16 New York calling 23.21 Gram 23.30-24.00 Bedgehei men TELEVISIEPEOGB Eurovisie 11.15-12.30 Londen Ope ning v Parlement NTS 20.00 Jour naal en weeroverz 20.20 Het zwar te woud 20.45 Documentair progr 21.00 22.30 Film ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12,00 Voordr 12.15 Mrs Dale's Dagb 12.30 Nws en orgelspel 13.00 Gram 13.30 Nws en v d arb 14.00 Lichte muz Om 14.30 Nws 14.45 V d kind 15.00 V d vrouw Om 15.30 Nws 16.00 Lichte muz Om 16.30 Nws 16.45 Mil ork 17.30 Nws en Mrs Dale's Dagb 17.45 Orgelspel 18.15 Pianorecital 18.30 Nws en Roundabout Om 19.30 Nws 19.45 Hoorsp 20.00 Journ 20.25 Sport 20.30 Nws en Have a go 31.00 Gevar progr 21.30 Nws en gram 22.00 Hoorsp 22.30 Nws en lichte muz 23.30 Nws 23.40 Dansmuz 0.30 Nws en gevar muz 0.55-1.00 Nws BRUSSEL 12.00 Gram 12.15 Pianorecital 12.30 Weerber 13.34 Pianoreeital verv Om 12.56 Koersen 13.00 ^ fws 13.11 Ork oonc U.-OO School radio 15.45 Gram 16.00 Koersen 16.02 Orgeleonc 17.00 Nws - 17.10 Zang en piano 17.45 Boekbespr 18.00 V d jeugd lS.30 V d scrfd 19.00 Nws 19.30 Gram 19.40 Idem 19.50 Syndikale kron 20.00 Gram 21.00 Omr ork en soliste 22.00 Nws 22.15 Gewijde muz 22.5,=i Nwé 23.00 V d zeelieden >»*^*^ i »* ^*»*^^*^^»^»» 
Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG WOENSDAG 500 gr saucijsjes 1.38 500 gr prima gehakt 1.38 200 gr gebr gehakt 0.65 200 gr gekruide ham 0.72 TAST TOE ' T IS VAN TEEKENSü Enorm was de belangstelling bij de opening van ons 6e filiaal Aan allen die hiertoe hebben bijgedragen zeggen wij langs deze weg hartelijk dank Doch niet alleen bij de opening van ons bedrijf heeft U kunnen profiteren van onze EXTRA LAGE PRIJZEN maar deze bren gen wij U IEDERE WEEK p 500 gram Lamsborstlappen 1.40 Lamscarbonade 1.60 Prima lamsbout 2 — Gehakt „ speciaal " 1.38 Radicaal opgelost is Uw probleem van „ Wat zullen wij morgen eten " door onze SPECIALE DAGRECLAMES CORSETTEN NAAR MAAT vanaf ƒ 47,50 Oudste corset - speciaalzaak te Utrecht sinds 1859 genda Maandag 27 oktober - 7.30 uur U.S.O,-Jeugdcoiicert uitverkocht Dinsdag 28 oktober - 8.15 uur BUITENGEWOON CONCERT van het Conoertgebiw-Orkest o.I.v EDUARD VAN BEINUM Toegangsprijs / 5,50 kaartverkoop vanaf heden P - 500 gram Runderlappen iets vet i.4o Bunderlappen doorregen i.^q Magere runderlap 2 _ Fijn gekruide worst 1.49 BASTIAANSE OUDEGRACHT 159 UTRECHT IEL103M ifesM Woensdag 29 oktober - 7.45 uur UTRECHTSE ORATORIUM VERENIGING IB DONDERDAG 500 gr doorr runderl 1.58 250 gr leverworst 0.52 500 gram wereldberoemde paling rookworst 1.25 500 gram Carbonade met klein beentje 1.78 500 gram Riblappen het fijnste van de koel 2,10 500 gram Doorregen varkenslappen 1.43 KOOP HET FIJNSTE HET VOORDELIGST BIJ TEEKENS ' SLAGERIJEN GOEDESTRAAT 57 - TEL 19657 - GOEDESTE 57 Utrecht — Leiden — Alphen a.d Rijn II van G F Haendel - Dirigent Jack P Loorij Medev/erkinq van Solisten en U.S.O Toegangsprijs / 3.50 a.i kaartverkoop vanaf heden ook bij muzlekhandel Wagenaar Oudegracht 109 en des avonds a.d zaal Zaterdag 1 november - 8.00 uur Youth For Clirist Rally Donderdag 30 en vrijdag 31 oktober geen openbare voorstelling Vijftig jaar dirigeerstaf Hendrik Altink ridder OJSI Kaartverkoopvan lOtótS uur Teiefohischvnn 29244 van 11 tot-3 uur ' BIJ DE JACOBIKERK hulp-verkoopster Bekend met textielbranche Gehuwd geen bezwaar SIMONS Twünstraat 14 Telef 12096 sy de boodscbappen SUIKER 95 geen 99 maar ROOMBOTER koelhuis 01 * geen 85 maar fff A SUPERMARGARINE 2 pakken r ^ geen 76 maar 3 / ANDIJVIE gewass en gesn mn per kilo Iw ZUURKOOL denk aan de _ _ rookworst 99 | J 500 gram GOUDREINETTEN per kilo IQ van 26 nu ' ' BAKBLOEDWORST 500 gram CQ geen 90 maar Je Haagse leverworst 150 gram « Q van 45 nu Or EDAMMER per kwart van 1.19 nu 99 Gehuwd Mr F M J A LtJBLINK WEDDIK en W BOSSCHA Utrecht 25 oktober 1958 Adr V Ost'adelaan 161 1 Heden is na een gedul dig gedragen lijden zacht en kalm van ons heengegaan onze beste Vader Grootvader en Overgrootvader ADRIAAN BEIJLOO Weduwnanr van Wemelina de Greet in de ouderdom van ruim 90 jaren Utrecht M van Ameijde - Beijloo Den Haag W R A van Eijn van Ameijde K van Rijn Josje en Bert je Utrecht 25 oktober 1958 Tolsteegplantsoen 18 De begrafenis zal plaats hebben vsroensdag 29 ok tober a.s des namiddags 2 uur op de derde algem begraafplaats Vertrek van huis Tolsteegplant soen 18 om ruim 1,30 u Tot onze diepe droefheid werd heden van ons weggenomen na een langdurig maar geduldig gedragen lijden onze lieve moeder behuwd - groot en overgrootmoe der mevrouw CORNELIA VAN OMMEREN weduwe van de heer J Bonders op de leeftijd van 67 jaar Utrecht, J van Wieringen-Honders B J van Wieringen Utrecht 25 oktober 1958 Pr Bernhardlaan 29 bis De teraardebestelling zal plaatsvinden op woens dag 29 oktober a.s op de eerste algem begraafpl „ Soestbergen " aan de Gansstraat Vertrek van het sterfhuis te plm 12 uur ORDE DER SPIRITUELE BROEDERSCHAP Utrecht ESOTERISCHE CURSUS Onderwerp zijn wij Spreker de heer PORTASSE 29 oktober a.s te 20 uur Geb Th Ver Kruisstraat 7 Toegang vrij OR/BPHOBST pakPACT0LAN Weg d'r mee MDSNT uw S^i ||^ Reukloze knoflox " -^ ^' Hincrr L DAN OP 2 39 68 G'A'WITJENS HERENWEG 33 • UTRECHT In onze modern Inge richte ateliers voor da meskleding geven wU jonge meisjes een uit stekende Opleiding tot slikster Reeds als leerling ver dienen zij een goed weekloon en ontvangen zij elk half jaar een belangrijke toelage Voor elk meisje zijn er goede vooruitzichten Tevens kunnen gevor derde en geroutineer de Stiksters een prettige werkkring by ons vinden Wij zijn elke dag aan wezig op ons adres HAMERS ' CORSET INDUSTRIE N.V Oude Gracht 315 Utrecht Telef 20709 RODEKRUIS TONEELAVOND STADSSCHOUWBURG - MAANDAG 3 NOVEMBER 1958 „ MOLIÈRE " met HET COLLIl door Wim Bischot Kaai-tverkoop 30 31 okt en 3 nov tussen 11 en 16 uur Maliebaan 15 kamer 18 tel 25689 f 1.70 per plaats — pro gramma inbegrepen Volgnummers donderdag 30 oktober om 9 uur verkrijgbaar Coöperatieve Vereeniging COÖPERATIEVE GRONDKAPITAALBANK Toor den Landbouw U.A te Utrecht Ten overstaan van Notaris A J J M van lersel te Utrecht vond op 23 oktober 1958 de navolgende uitloting plaats van de obligaties der niet officieel genoteerde 3 1 4^4 lening Serie V groot t 1.000.000 — stukken van f 1.000 — Nrs 51 52 67 69 78 87 109 112 120 125 131 164 175 184 185 208 220 239 240 249 255 298 299 309 317 329 364 387 438 441 470 486 546 586 591 604 606 646 673 675 676 681 685 712 715 723 744 772 787 789 803 821 822 829 835 836 838 876 881 885 895 922 935 954 967 985 986 3 1/4 % lening Serie W groot t 1.000.000 — stukken van f 1.000 — Nrs 15 18 24 41 48 60 61 68 116 119 123 183 193 208 213 219 224 228 259 261 304 313 366 383 390 393 394 403 437 438 450 460 462 465 475 481 486 495 512 524 531 580 584 592 597 623 629 721 755 770 786 807 823 831 837 875 877 884 885 921 924 927 931 952 978 997 998 31/4 % lening Serie X groot f 1.000.000 — stukken van f 1.000 — Nrs 1 15 58 70 78 80 82 84 96 124 130 133 136 162 163 174 178 184 192 197 210 216 265 313 326 346 348 352 364 372 390 414 415 420 429 435 441 459 474 503 506 510 514 534 537 565 594 601 610 624 636 716 720 723 736 762 774 810 828 859 880 883 892 POl 920 923 936 31/4 % lening Serie Y groot f 1.000.000 — stukken van f 1.000 — Nrs 23 59 70 86 104 UI 125 139 172 179 193 199 211 213 245 249 254 273 278 310 341 351 388 397 412 444 453 467 471 491 502 503 514 534 535 562 573 594 601 625 627 641 659 660 683 684 686 695 710 712 742 745 753 760 762 783 793 794 800 822 866 911 913 947 964 967 968 Losbaar per 1 december 1958 ten kantore der bank en/of der Firma Beels & Co - de Clercq & Boon Hartsinck te Am sterdam en by de heren R Mees en Zoonen te Rotterdam / ' s-Gravenhage UTRECHT 24 oktober 1958 PRIMA FRUIT «^ s ^ Ie kwaliteit goudreinetten ƒ 0.25 p kg Moesappels 7 kg voor 1 gld DOUWE EGBERTS Koninklijke Tabaksfabriek - Koffiebranderijen Ibeebandel N.V Boerderij Westeneng KROOSTWEG 7 — ZEIST 2 min van halte Spronklaan Gevraagd vraagt enige flinke magazij nbediendeu Leeftijd tot 30 jaar Ervaring in het samenstellen inpakken en voor verzending gereedmaken van orders strekt tot aanbeveling Loon volgens C.A.O Gelegenheid tot aanmelden dinsdag 28 oktober a.s ' s avonds van 8.30-9.30 uur aan het kantoor Keulsekade 143 te Utrecht ADVERTEERT IN DIT BLAD in onze verplaatsings uitverkoop nu nu nu f6.75 f7.95 f2.35 f6.95 f7.95 f 1.35 f2.65 van DINSDAG 28 OKTOBER t.m ZATERDAG 1 NOVEMBER BEDDELAKENS diverse garneringen 150 X 240 cm 180 X 240 cm SLOPEN 63 X 72 cm met 1 cordon f 3.40 TAFELLAKENS 130 x 200 cm met getwijnde ketting van f 12.85 nU ONTBiJTLAKENS geheel gekleurd 130 x 160 cm f 11.90 nU GERSTEKORRELDOEKEN halfiinnen met getwijnde ketting 70 x 70 cm f 2.15 nU BADDOEKEN 55 x 105 cm zware kwaliteit van f 3.95 nU VERDER VELE ANDERE KOOPJES FILIAAL KOLTHOF MINBEBROEDERSTRAAT 26 naast BUleveld UTRECHT TELEF 12691 Toekomstig adres OUDKEBKHOF lè UTRECHT TELEFOON 11561 Drjukkerij I^.IV voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk Specialist te Utrecht vraagt per 15 december a.s secretaresse Vereist steno-typen en op de hoogte van eenv boekh Brieven no Z-7492 Adv Bur ALTA Pausdam Gevraagd op kantoor te Utrecht een kantoorbediende vrl Leeftijd plm 18 jaar Dipl machineschrijven gewenst Indiensttreding 1 december a.s Br onder nr 2-5305 bur U.N DAMESCONFECTIE BEDRIJF W E GOYARTS Fokkerstraat Leerdam Industrieterrein vraagt Eindcontroieuse Leerling - machinestiksters Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres of Nieuwe Kerkstraat 135 Amsterdam Overweldigende belangstelling Van een verslaggeefster De bekende Utrechtse dirigent Hen drik Altink die jl x&terdagmiddag tijdens een bijzonder drukbezochte receptie in Hotel Noord Brabant werd gehuldigd omdat hij nu reeds vijftig jaar lang de dirigeerstaf zwaait zal aan deze huldiging met een zeer dankbaar gemoed kunnen terugden ken niet alleen omdat hem door vele sprekers lot is toegezwaaid vanwege zün enorme verdiensten voor de koor zing in Nederland maar ook en we in zeer speciale mate omdat het H.M de Koningin behaagd had de hans 70-jarlge dirigent wegens deze vele verdiensten te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Utrecht 25 oktober 1956 Geslaagd aan de Utrechtse universiteit voor het doet examen rechtsgeleerdheid mej G Reesink Zutphen mej W C A Lekker kerker Utrecht me j H de Jongh Haarlem Cand Ned letteren H Jonges Hil versum Cand ex klassieke letteren J W Bot Waubach Cand ex sociale geografie J J M Bonnet Leiden F L Janssen utrecht Semi-arts examen A J Crucq De Bilt mej Th M Groentjes Utrecht Arts examen P F M Houben Breda mej J G M C Rosier Zeist P C van Tricht Eindhoven Geslaagd aan de gemeente univer siteit van Amsterdam voor doctoraal examen geneeskunde mej W B Madsen Velp mej J G Koppe Sant - poort station R F Westerman Sant poort mej E de Graaf G Seigel mej L H Verbeek R J Meppelink J J Fedder F H ten Horn C D Lie-kon-tja W N van Zwol mevr M D Lamping-Goos A J van der Leek R A Bantle E J Ph Brom mer J M Wilmink M G Peopold H Adriaans R G Egger J Silber busch A P de Visser F W J Puy laert M A J Romme alle te Am sterdam Geslaagd voor het kandidaatsexa men politieke en sociale wetenschap pen sectie a de heren J Kooiman en H E Murris Amsterdam Kandi daatsexamen kunstgeschiedenis de heer P J J van Thiel Amsterdam Kandidaatsexamen Frans mej H Dolk Amsterdam Kandidaatsexa men economie de heren J Hurk mans H W E Dieperink en C L Hofman Amsterdam Aan de Vrije Universiteit te Am sterdam zijn geslaagd voor het kand ex economie H van Baaren Hen gelo O T Fransen Nieuw Weer dinge mej C L G van Leeuwen Amsterdam doct ex theologie H Eouma Grand Rapids Mich kand ex theologie j O N Veen huizen Ede Aan de R.U te Groningen slaagden kandidaatsexamen sociale aardrijks kunde S van der Lijn Groningen G Stellingerwerf Bolsward Bevorderd tot arts J C J M Ak kermans en J F M M Glansbeek beide te Groningen Geslaagd aan de Rijksuniversiteit Lel den voor het kand ex Engelse taal - en letterkunde mej A E Eringa te Oegst geest Kand ex klassieke taal - en let terkunde de heer C A v d Oord te Voorburg doct ex klassieke taal - en letterkunde de heer C J C Rietman te Leiden Geslaagd aan de r.-k universiteit te Nijmegen voor kandidaatsexamen sociale wetenschappen de dames C M H Coumans Nijmegen U M J G Voorhuis Zieuwent en de heren W G H Kooien Maastricht en A F C M Willems Best Doctoraal examen sociale wetenschappen de heer J Rietsema Breda Doctoraal examen Frans de heer W F A J M Brands Nijmegen Gepromoveerd tot doctor in de let teren en wijsbegeerte aan de r.-k universiteit op proefschrift getiteld „ Achtergronden van prestigekwes ties " de heer L J Achterbergh te Son N.B gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de r.-k universiteit op proefschrift getiteld Prijsdiscriminat!e in Amerika en in het E.G.K.S verdrag " mr M J J A Imkamp te Brussel De mededeling hiervan werd op de receptie gedaan door weth Ploeg die namens de burgemeester die op dat moment niet aanwezig kon zijn de heer Altink de versierselen van de orde op.speldde De heer Ploeg sprak tevens als voorzitter van de afdeling van de Partij van de Arbeid wegens de vele kwaliteiten die de heer Al tink had ontwikkeld als dirigent van talloze Arbeiders Zangverenigingen in den lande Het zal voor de dirigent ook een grote voldoening zijn geweest dat de burgemeester jhr De Ranitz uitein delijk tóch nog in de gelegenheid was hem persoonlijk ter receptie te komen gelukwensen en officieel enige woor den te spreken Namens de organiserende vereni gingen waarvan de heer Altink thans nog dirigent is Euterpe's Mannen koor Euterpe's Dameskoor het koor Euterpe-Vreeswijk en de Stem des Volks te Utrecht sprak de heer Van der Meer erevoorzitter van laatstge noemde vereniging De heer Altink ontving een monumentale ijskast Een groot aantal sprekers kwam de gelukwensen namens talloze instan ties overbrengen de heer K J de Beun namens koordirecteuren de heer A Kuil namens de Bond van Arbeiderszangverenigingen de heer A Frummel van de Stem des Volks Rotterdam-Maas de heer A v d Goot van Soli Deo Gloria de heer H Stravers van Utr Chr Mannenkoor de heer W Blankensteijn van de bond van zangers boven 60 de uitgever J J Lispet en de heer H J Stoopen daal namens de PTT-fanfare Vele bloemstukken fruitmanden gelukstelegrammen verhoogden de feestvreugde en zelfs een buitenland se deputatie afgevaardigden van de Guramersbacher Sangerverein hadden de lange reis ervoor over gehad om de heer Altink hun wensen te komen overbrengen Namens Stadsontspanniiig bood de heer C M Schoonheim gouden jubi laris Altink een cadeau aan Naast deze zijn vrouw en zoon Foto V.N In Rotterdam eerste Simea van de band Speciale berichtgeving Vrüdag is te Rotterdam de eerste in Nederland geassembleerde Simca automobiel van de band gekomen een Beaulieu die met gepaste feeS ' telükheid werd ontvangen In de fabrieksgebouwen van de Nederlandse Kaiser Frazer is zoals bekend sedert kort de Amerikaanse Chrysler Autofabriek gevestigd die de belangen van Ford in de Franse automobielonderneming Simca heeft overgenomen Naast de Aronde en nu ook de Beaulieu van Simca zul len in Rotterdam ook de Chambord en de Marly worden geassembleerd De produktie ' is bestemd voor het Beneluxgebied en verschaft in Rot terdam aan 285 personen werk Voor lopig zullen er 23 wagens per dag van de band komen maar men hoopt dit aantal binnenkort tot 45 op te voeren Ook de Chryslermodellen Plymouth Dodge De Soto en de Dodge-vrachtauto zullen in de toe komst in Rotterdam worden geas sembleerd „ Willem ivordi wakker " j,Genezer *^ op de bon Speciale berichtgeving Beeds lang hield de politie de 47 jarige koopman W L uit Den Haag in het oog die byeenkomsten beleg de waarin hij zieken en invaliden be streek om hen naar hy zei te gene zen HU hulde deze kwakzalverij in een waas van religie en spiritisme Eind vorige week was de „ goddelijk spiritistische prediker " zoals hU zichzelf noemde des avonds naar Rotterdam gekomen In een zaaltje aan de Wolphaerts straat zat een goegemeente van on geveer vijftig personen op de komst van het medium te wachten De b^ eenkomst werd geopend met gebed waarna werd gezongen Daarna hield L een prediking die op sommigen van zün gehoor een soort hypnoti sche uitwerking had Niet echter op de rechercheurs die zich in het zaal tje bevonden Zü wachtten vol spanning op de dingen die zou den komen L kondigde de „ broe ders en zusters " aan dat hij in trance zou gaan waarbü ziJn geest zün stoffelük omhulsel zou verlaten Hü sloot de ogen sloeg wild met d « handen en toen was het zover Alle zieken en geraakten kon den tot hem komen " had hij me degedeeld Jongeren en ouderen zü stonden op om zich door ds geneeskrachtige " handen van L te laten bestrüken De prediker was in diepe slaap en wandelde met gesloten ogen over ' t podium Plotseling riep een van de recher cheurs kennelük gedachtig het be kende liedje „ Willem word wak ker " Dit had de uitwerking van een wekker met ' t geluid van een straal jager want L was direct bU kennis Hü was betrapt op het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde en dus werd hü meegenomen naar een politiebureau waar procesverbaal tegen hem werd opgemaakt L placht in de büeenkomsten wel ke hü in diverse steden heeft gehou den te laten collecteren De op brengst van de collecte nam hij zelf mee Er had zich de laatste tijd een kringetje van vereerders " rond de Hagenaar gevormd Zelfs werd een maandblaadje uitgegeven Paarden slaan op hol \ verman gedood In Franeker is vrüdag een onSJ ' val gebeurd dat aan de 33-jarige B Steensma het leven heeft gekost van een met twee paarden bespannen van een met twee paarden bepan wagen over de Hertog van Saxen laan Door tot nog toe duistere o "^' zaak sloegen beide paarden op hol waarna de wagen tegen een langs de weg staande boom werd geslin gerd De voerman viel op het weg dek liep daarbU een schedelbasis fractuur op en overleed kort nadien — De politie heeft de 45-jarige J;J H M aangehouden sorteerder bUeen j^'asserü De man heeft de afge lopen jaren voor een behoorlijk be drag aan goederen uit de wassêruontvreemd Bü hem thuis werdengoederen ter waarde van ƒ 500 i"'leslag genomen M heeft ook goederen aan derde ^ rkooht 4200 — Een bewoner van Brakkenstemte Nümegen deed bü de politie aan - gifte van diefstal van ongeveer gulden Deze diefstal is vermoedeiijs gisternacht gepleegd toen in de wo ning een brandje was uitgebroken 
THUIS ÜIT Sparta 9 5 3 1 13 22-11 4 3 1 0 14—6 7 5 2 2 1 8—5 6 VVV 9 5 3 1 13 18-11 4 2 2 0 11—7 6 5 3 1 1 7—4 V Feyenoord 9 4 4 1 12 29-14 5 3 2 0 17—4 8 4 1 2 1 12—10 4 Rapid JC 9 5 2 2 12 25-13 5 4 0 19—8 9 4 1 1 2 6—5 3 DOS 9 5 1 3 11 19-13 5 3 l 16—9 7 4 2 U 2 3—4 4 Spel Ensch 9 5 1 3 11 18-15 5 S 1 6—5 7 4 2 0 2 12—10 4 PSV 9 4 2 3 10 16-10 4 2 1 6—2 5 5 2 1 2 10—8 ö DWS/A 9 3 4 2 10 15-11 4 1 1 7—5 4 5 2 2 1 8-6 6 MVV 9 3 4 2 10 20-16 5 2 2 13—10 5 4 3 0 7—6 ¦ S Schev H/S 9 4 1 4 9 19-19 5 3 1 13—6 7 4 0 3 6—13 2 Fortuna'54 9 4 1 4 9 11-16 4 3 0 10—5 7 5 Ü 4 1—11 2 Ajax 9 3 2 4 8 17-15 4 2 0 2 6—4 4 5 2 2 11—11 4 Blauw Wit 9 4 0 5 8 18-21 5 3 0 2 12—11 6 4 0 3 6—10 2 ADO 9 3 1 5 7 14-27 4 3 0 1 11—6 6 5 0 1 4 3—21 1 Elinkwijk 9 2 2 5 6 14-23 4 1 1 2 7—10 3 5 1 1 3 7—13 3 NAC 9 1 3 5 5 15-24 5 1 0 4 6—13 2 4 0 3 1 9—11 3 NOAD 9 1 2 6 4 16-32 5 1 2 2 10—14 4 4 0 0 4 6—18 U Willem II 9 1 2 6 4 15-30 4 1 2 1 8—7 4 5 0 0 5 7—23 0 IJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 EERSTE NEDERLAAQ OP EIQEN QROND SPARTA SCHOOT FALEND D.O.S NAAR 0-3 Technisch Velox tot l'l tegen % erxes s^:#fr*»ljs;ïSs;^?:;LW ^ SPARTA LEIDER IN EREDIVISIE Produktief Feijenoord trekt de aandacht Doelpunten waren gevolg van defensiefouten Van een onzer sportredacteuren DRIE grove fouten in de Utrechtse achterhoede waren de directe oorzaak van de O — 3-nederlaag welke DOS gister middag in het Utrechtse stadion tegen Sparta te slikken heeft gekregen Overigens was deze nederlaag volkomen verdiend want de kanaries speelden gisteren ongetwijfeld een van hun slechtste wedstrijden Men kan gevoeglijk zeggen dat de ploeg over alle linies gefaald heeft want niet alleen de achterhoede was schuldig aan deze nederlaag ook de middenlinie en de voorhoede waren daaraan debet Voorhoede was schotloos ABE CS WERDEN IN TOOM GEHOUDEN Elinkwi ^ veroverde kostbaar puntje op S.C Enschede [ 2^2 Zege lag binnen het bereik van Utrechters M ET een kreet van vreug ' de spreidde Piet Kraak Na aantrekkelijke strijd won UW met - 0 Ook de geblokten kregen nog enkele goede scoringskansen doch de schoten die door Polman en Van Ede werden afgevuurd vonden bij Duran geen ge nade UW Veth Riksen W Haars Lan sing V Campen Verrips v Ede G Haars Polman Haaser Bos Quick Duran T Smits Pauli Mi chels Pootman Godthelp Nieuwen huijzen Verkaart Ten Hoopen Van Dijk Duson = MIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIMIIIIinillllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIlnllllllllllllllllMllinillMIIIIIM I Stand van zaken in Ere'divisie '< iiniiiiiwiuuiiimuiiiuiumiiiuiuJiijnuuuiuiuiiiiiiiiiiiiniiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiujiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiuHiuiiiiiiiuuiiin De anders zo schotvaardige aan TalsUnie van de Utrechters kon gis teren haar draai niet vinden Dat was in de eerste plaats het gevolg van de juistg toegepaste tactiek van de Rotterdammers die dermate doeltreffend was dat de geeltjes maar niet los konden komen Maar daar kwam bij dat de thuisclub door steeds doorgevoerde maar vrijwel nimmer succesrijke acties door het centrum de vleugelspelers te weinig in het spel betrok om door snelle en verrassende aanvallen over die vleu gels tot succes te komen Het was gistermiddag een van die wedstrijden waarin DOS maar niet opgang kon komen Niets wilde er lukken maar veel was er ook te wij ten aan onnauwkeurigheid en slor dig spel Het was de wedstrijd van de Rotterdamse stopperspil Schilder die een prettige en succcesvoUe wed strijd kon spelen doordat DOS — met een hardnekkigheid een betere zaak waardig — trachtte bressen te slaan in het centrum Nu dat was deze middag dus wel een kolfje naar de hand van de lange Schilder die door zijn lengte winnaar was van bijna elk kopduel dat tussen hem en welke DOS'er dan ook werd gestre den Neen de ongeveei - tweeëntwin tigduizend toeschouwers zagen van DOS en buitengewoon teleur stellen-M wedstrijd geen ogenblik kreeg iiien de indruk dat de anders zo slagvaardige aanvalslinie van de utrechters zich eigenlijk een serieu ze kans kon scheppen In deze werd Mt gezegde bewaarheid dat een club speelt zoals zijn tegenstander dit toelaat Welnu tegen de robuste verdediging van Sparta kreeg de DOS-voorhoede geen schijn van kans ook maar een ogenblik werke J'Jk gevaarlijk te worden Bovendien werd Tonny van der Linden duchtig in de gaten gehouden zodat hij eigenlij maar heel weinig Kon uitrichten en wat hij deed mis lukte ook nog heel vaak m vorm Niet Maar ook in de middenliniê en in ae achterhoede speelde men ver be ^!''' l ' zijn gewone vorm Er werd = j S^'Pl^atst en de felle aanvallen van de Rotterdammers waren er de oorzaak van dat de Utrechters het iMdflenveld moesten prijsgeven Van den Bogert tegen ADO de sier van het veld wisl gistermiddag nau welijks de aandacht op zich te vesti Sen maar hij was daarin helaas niet de enige „?""=' de schotvaardigheid van de utrechters was het ditmaal al bijzon af - ™^^' ê gesteld Het aantal goed eenchte schoten dat doelman Van ^ iJK kreeg te stopen was op de vin telle ^^^ ^^" '^^"^ gemakkelijk te Tivee goals van De Vries rt.Sj * ^"^^^ doelpunt van Sparta ont " onci reeds in de zevende minuut van ° e eerste helft h^'V ^ ' larijpen van Wim Visser « Il \ ^ ''^' ¦'°°'' < le voeten van de geneel vrijstaande kvfieke rechlsbin nen De Vries die zich plotseling een Kans voorgeschoteld kreeg die hij niei missen móchi Hij deed dat dan OOK met en plaatste de bal langs de vergeefs uitlopende De Munck in hel »« van DOS 0—1 Er was op dat moment nog geen mens die zich ernstige zorgen maak te want de Utrechters waren min stens evenzovele malen in de aanval geweest als de Rotterdammers En reeds in de allereerste minuut van de wedstrijd had middenvoor Lammers een droom van een kans voorbij laten gaan toen hij — alleen voor doelman Van Dijk staande — in de grond trapte en daardoor de bal slechts half raakte Een kreet van teleurstelling was de reactie van het publiek Langzamerhand was toen het over wicht van Sparta meer en meer tot uiting gekomen en menigmaal sidder de de DOS-defensie onder het geveld van de Rotterdamse aanvallen Tooh duurde het nog tot de 33e mi nuut voordat Sparta zijn voorsprong tot O — 2 kon vergroten Ditmaal was het De Munok die niet vrijuit ging Fataal Toen de „ zwarte panter " een bal ergens in het strafschopgebied op pikte weifelde hij tussen gooien en trappen Ten slotte deed hij het laat ste maar zó onfortuiml^k dat de bal vóór de Voeten van De Vries terecht Frankrijk-Duitsland 2-2 De interlandvoetbalwedstrijd tus sen Frankrijk en West-Duitsland is in een gelijk geëindigd 2—2 Bij de rust was de stand 1—1 Duitsland opende de score in de Ie minuut door rechtsbuiten Helmut Rahn Frankrijk maakte in de 24ste minuut gelijk door rechtsbuiten Leon Deladerrière De Franse rechtsbinnen Yvon Douis maakte in de 69ste minuut het tweede Franse doelpunt De Duitse midvoor Uwe Seeler maakte vervol gens in de 80ste minuut gelijk De beste Duitse speler was Helmut Rahn Eindelijk heeft UW het zoet der overwinning mogen smaken De ge blokten versloegen in een snelle en aantrekkelijke wedstrijd het Haagse Quick met 1—0 Reeds spoedig bleek dat UW vast van plan was alles op alles te zetten om een gunstig resul taat te bereiken Welnu de Utrech ters zijn hierin volkomen geslaagd Hoewel zij technisch minder waren dan hun tegenstanders wisten zij door groot enthousiasme en doorzettings vermogen tal van gevaarlijke aanval len op te zetten die helaas door zwak schieten geen resultaat opleverden Haars schoot alleen voor de uitste kende keeper Duran hoog over terwijl Van Ede liggende op de grond het leder in handen van Duran lepelde Verder zorgde de Utrechtse achter hoede waarin Riksen uitblonk er wel voor dat het potdicht bleef Na een duidelijk handsgeval binnen de 16 meter lijn dat door de arbiter non chalant werd weggewuifd en waar door UW een strafschop door de neus werd geboord kwam toch het doelpunt dat in de lucht hing Pol man pikte op het middenveld het leer op liep even door en gaf op tijd naar de vrijstaande G Haars die Duran geen kans liet 1—0 Precies op tijd want enkele seconden later blies de scheidsrechter voor rust Na de hervatting waren de bewo ners van de residentie meer aanval lend Goed gesteund door de midden linie kwamen zij enkele malen ge vaarlijk voor Veth die echter geen krimp gaf Een fraaie save van de Sparta doelman Van Dyk tijdens de « ledstrijd Sparta — D.O.S gis teren in het Utrechtse stadion gespeeld Met een vertwijfelde sprong weet Van Dijk het har de schot van KromTnert twee de van rechts met de vuisten uit zijn doel te stompen Foto V.N Van der Werf kwam Deze zag z^jn kans en schoot onmiddellijk de knikker In het totaal verlaten doel O — Z En met deze stand kwam ook de rust In de tweede helft kreeg men een vrijwel getrouwe copy van de strijd van voor de rust te zien Een heftig aanvallend Sparta en een DOS dat vergeefs zijn kluisters trachtte te ver breken De kanaries trachtten tot eiikele goed opgezette aanvallen te komen maar het was opvallend hoe vele malen het leder tegen een Rot terdamse speler werd geschoten De Munok toonde in die tweede helft dat hij tóch een doelman van uitzonderlijke klasse is want hij wist enkele malen zeker schijnende doel punten te voorkomen En in de twintigste minuut kwam Sparta voor de derde maal aan een gemakkelijk doelpunt toen de gehele DOS-defensie verzuimde een lage voorzet van rechtsbuiten Van Ede weg te werken waarna linksbinnen Pool hog er s weer De KNVB-pool telde ditmaal 247.375 deelnemers die samen een bedrag van ƒ 343.141 — bijeen brach ten Hieruit komt een eerste prijs van ƒ 96..075 — waarvoor twee deel nemers met veertien punten zijn en een tweede prijs van ƒ 41.175 — waar voor vijftig deelnemers zich hebben gemeld met dertien punten De Caritaspool heeft een eerste prijs van ƒ 5.000 — en een tweede prijs van f 3.300 — Er was één in zender met elf punten de heer Toet in Scheveningen en een inzender met tien punten de heer De Boer in IJmuiden |< iiMiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiMiiMiiiiiiiniHiiiiiiinniiiiiiiniiii |' I Voetbaluitslagen | EREDIVISIE NAC-PSV 3—2 Rapid JC-ADO 6—0 NOAD-DWS/A 2—2 DOS-Sparta 0—3 Blauw Wlt-Portuna'54 1-0 Spel Enschede-Elinkwijk 2—2 Feyenoord-Willem II 6—1 MVV-Ajax 1—4 SHS-VVV 1—2 ÏTllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIiHlllllllllllllllllllllllllllllllllE Geel ongehinderd van dichtbq kon inschieten O — 3 Eenmaal had Tonny van der Lin den pech toen een schot van zijn voet door rechtsback V d Lee uit het doel werd gekopt Hoewel DOS zijn voor hoede wijzigde eerst hadden Lam mers en Okhuijsen van plaats ver wisseld later deden Okhuijsen en Visser dat zat er voor DOS toch geen muziek in Enkele kansen voor DOS gingen tegen het einde nog verloren door onnauwkeurig schieten Sneller dan - vorig seizoen werd het ongesla gen thuisrecord gebroken De beginopstellingen waren DOS De Munck Nagtegaal en Visser Tem ming Kraay en v d Bogert Okhuij sen Krommert Lammers v d Lin den en Luiten Sparta Van Dijk v d Lee en Lugthart Verhoeven Schilder en De Koning Van Ede De Vries v d Gijp Geel en Bosselaar Eerste zege van NAC D os is voorlopig als lijst aanvoerder onttroond door Sparta dat de leiding deelt met het eveneens weer winnende VVV Niet alleen DOS ook andere favorieten lieten steken vallen Het ge duchte PSV verloor onver wacht van NAC dat daarmee de eerste zege boekte En Enschede kwam tegen een kranig Elinkwijk niet verder dan 2—2 Wel komt Feyenoord sterk naar voren Opnieuw scoorden de Rotterdammers zes doelpunten Dit was voor de derde maal in successie Met 29 treffers is Feyenoord momen teel de produktief ste ploeg NAC versloeg PSV ondanks het gemis van Canjels In zijn plaats speelde Overbeke die eerst uit het elftal was gelaten maar die nu voor het winnende doelpunt zorgde Het was een harde wedstrijd waarin Tre vor Ford wegens een blessure moest uitvallen Zijn vervanger was de achterspeler Heerschop De Eindho venaren hielden het spel te kort waar vooral Kuys goed het oog in had Pas in de slotfase toen zij achter stonden gingen de bezoekers over op langere trappen Maar ook in die periode gaf de Bredase defensie niet thuis al ging het daarbij soms wel fors toe Ajax'Oudjes Ajax had na de slechte wedstrijd tegen SHS gauw weer zgn routiniers opgesteld Bleyenberg Snoeks Feld mann Het werd ondanks het ontbre ken van v d Kuil die een blessure aan een teen heeft een vlotte zege op MW 4—1 Een teleurstelling voor de suppor ters van MVV die daarom echter hun grote plannen nog niet opgeven In 1960 bij het 25-jarig bestaan van de supportersvereniging willen zij nl het befaamde Real Madrid naar Maas tricht halen voor een wedstrijd tegen MVV Er is een fonds voor gevormd Men wil o.a geld bijeenberengen door eerst vriendschappelijke wed Strijden tegen andere bekende clubs te organiseren o.a tegen Reims Ju ventus en nog een Franse en Duitse club Door het net Het enige en winnende doelpunt n het duel Blauw Wit — Fortuna was wel zeer merkwaardig De bal vloog na een geweldig schot van de Amstei damse linksbuiten v d Berg in de bovenhoek door ' t net heen Scheids rechter Schipper twijfelde eerst maar gaf doelpunt nadat hij het gat in het net had geconstateerd Keeper Belski van Fortuna verklaarde trouwens da delijk dat de bal doel had getroffen In de tweede helft speelde v d Hazt middenvoor maar hij stond meer bui tenspel dan dat hij gevaarlijk werd Een voortreffelijk Feijenoord was zoveel sterker dan Willem II dat het wel dubbele cijfers had kunnen be reiken Maar de Rotterdammers lieten het bij zes misschien omdat dit voor hen een gebruikelijk getal gaat wor den Bak en Schouten waren de uit blinkers Cor V d Gijp was de beste schutter met drie goals Ook Rapid JC excelleerde ADO was tegenover het vloeiende combi neren van de Limburgers volkomen machteloos 6—0 Van het debuut van de 18 jarige middenvoor Trommel af komstig van een Haags amateurclub - ORANJEPLOEG ONGEWIJZIGD Het Nederlands voetbalelftal dat zondag 2 november In het Feijenoord Stadion in Rotterdam teg^n Zwitser land speelt is na de wedstrijd tegen Denemarken nieit gewijzigd De ploeg komt dus in de volgende opstelling in het veld De Munck DOS Wiersma PSV Kuys NAC Van Wissen PSV Van det Hart Fontuna ' 54 Klaas sens VW Van der Kuil Ajax Lenstra Enschede Kruiver PSV Van der Linden DOS en Moulljn Feijenoord Reserves Pieters Graafland Feij enoord Kraay DOS Notermans Fortuna ' 54 en Rutten MVV Schorsing voor doelman De doelman van de tweede divisie club Tubantia uit Hengelo Wijkman is door de strafcommissie van de KNVB tot 1 januari geschorst Wijk man aan wie reeds eerder een voor lopige schorsing was opgelegd dankt deze straf aan zijn natrappen in de wedstrijd Tubantia Oldenzaal op 14 september De spil van Oldenzaal werd toen zodanig gewond dat deze nadien vijf weken in het ziekenhuis lag je voor wie men zelfs Schuurman opzij geschoven had rechtsbinnen kwam onder deze omstandigheden dan ook niet veel terecht Bij ADO speelde stopper Jans voor het eerst weer mee Hij kreeg echter weer last van zijn oude blessure moest uitval len en zal de eerste weken wel weer uitgeschakeld zijn Boos BW Grote ontstemming heerst hi de gelederen van BW vorig seizoen ge degradeerd uit de eredivisie en nu ook in de eerste divisie alweer hekke slulter BW verloor gisteren thuis met niet minder dan 6 — - O van Wage mingen Men wijt dit echec aan het bestuur dat deze week door de op stelling van de officiële elftalcom missie een streep haalde en zelf een elftal samenstelde sterk verjongd en gewijzigd Dit team bleek echter zo hopeloos zwak dat het toch ook niet bijster sterke Wageningen kon doen wat het wilde In verband met het gedrag van het puibliek na de wedstrijd DWS/A — DOS van vorige week toen honder den toeschouwers het veld opkwa men en meer dan 60 zitkiBsentjes sneuvelden had de directie van het Olympisch stadion thans een tribune laten afrasteren Dit was de tribune waar vorige zondag de meeste heet hoofden vandaan kwamen NAC-PSV 3—2 rust 2—1 — Krui ver O — 1 Lazaroms 1—1 Van Gas tel 2—1 Franssen 2—2 Overbeke 3—2 Toeschouwers 10,000 RAPID JC — ADO 6—0 rust 3—0 — Harmeman 1 — O en 2 — O Loo 3 — O en 4 — O Lenz 5 — O en 6—0 Toe schouwers 8000 NOAD—DWS/AMSTEKDAM 3—2 rust 1—0 — Bennaai-s 1 — O Van Osch 2—0 Kick 2—1 De Oude 2—2 Toeschouwers 7000 BLAUW-WIT—FORTUNA 1—0 rust 1—0 — v d Berg 1—0 Toeschou wers 18.000 FEIJENOORD—WILLEM II 6—1 rust 4—0 — Cv d Güp 1-0 en 2 — O Moulijn 3 — O Meijers 4 — O C V d Gijp 5—0 Van Elderen 5—1 Rijvers 6—1 Toeschouwers 45.000 SHS-VVV 1—2 rust 1-1 — Hun tink 1 — O Sleven 1—1 en 1—2 Toe schouwers 20.000 MVV-AJAX 1—4 rust 1—2 — Snoeks 0—1 Den Edel 0—2 Rutten 1—2 Bleyenberg 1—3 Snoeks 1—4 Toeschouwers 10.000 de armen omhoog toen scheids rechter Piet Roomer het duel tussen Sportclub Enschede en Elinkwijk afsloot Een duidelijk teken dat de doelman van de Utrechtse ploeg meer dan con tent was met de eindscore En toch konden wij het gevoel niet van ons afzetten dat er voor de Elinkwijkers meer in deze OP GLAD TERREIN WAS TEMPO L\AG Ondanks een veel grotere technische vaardigheid heeft Velox het in Rotterdam-Noord tegen Xerxes niet verder kun nen brengen dan tot een 2—2 gelijkspel Met de rust stonden de geelzwarten met 2—1 achter hetgeen hen stimuleerde in de tweede helft wat kordater aan te pakken Meer dan één doel - JAAP V d HORST Voltreffer punt leverde dit echter niet op waardoor de Utrechtse ploeg minder kreeg dan waar het — gezien de harde arbeid — re 7-3 Sparta 3-DTTC 4-6 Smash 2-Entac 4-6 Wilskr.-Nedlloyd 2 7-3 Treffers-AVGA S-2 Hoofdkl B Docos-Belcrum 5-5 USV-Atoom 4-S Wifra 2-BSM 5-5 Maasst.-Batswing 2 7-3 OTTC-L Raek 2 7-3 Overg kl Barna Vitus 7-3 Wllskr 2-Vr.kring 5-4 Povac 2-Zeist 8-2 Soarta 4-Buna 0-10 ShcU-Sma'sh 3 7-r ie kl Wilskr 3-Wi'skr 4 5-5 Fr SmuM - Barna i-n Smash-Ribo 4-6 Zêiüt 2-T„indorp 7 - UTTC-UTTr 2 8-2 2A Wilskr 6-Over ' t Net 3 6-4 Zeist 3-SOS 2 3-7 Olvmnla-Tavédo 3-7 UTTC 4-Lévu 7-3 Oats-Barnp ^ 5-5 2B SOS-UTTC 3 4-6 Olymoia 3-Wiiskr 5 7 - Barna « i-Pats 2 2-É Vélox-Tuinrl 2 9-1 Onder On*-'^TTC 8 - 3A KTTr.Tt,iffp ^„ 8 -?' GTD 7»i.st 5 9-1 PVH 3-J Utrecht 2 7-3 Hakaspa-Johgen 4-6 UTRECHTSCH NIEUWSBU n r*nfn.-Lrrii „ NEDERLANDSE VOLK TOTO-MINDED " KNVB had rustige bondsvergadering UIT DE LAGERE REGIONEN Maarssen verloor nu van Allen Weerbaar Amateurvoctbah Gouda bleef nog nog ongesl.gen Gouda bleef door een 1 — O-ze ge op CVV leider de Goudse ploeg verbeterde zijn positie bo vendien doordat DCG een punt verspeelde tegen DWV UVV behaalde zün eerstezege Er werd met 1 — o van Quick gewonnen Als er éénschaap over de dam is De stand Ls nu Van een onzer medewerkers Maarösen leed in dé 3e klas C zijn zesde achtereenvolgende nederlaag en het begint er nu voor de club van Télkampen toch wel triest uit te zien DWSV verspeelde in de 3e klas D een punt doch had het ge lukje dat ook Celeritudo dat deed in de plaatselijke wed strijd tegen Ultrajectum FAK kwam op de laatste plaats in de 4e klas G In 4 H begint Midlandia er beter in te komen Na het gelijke spel van verlé - Pensioenverzekering Bondsvoorzitter A Schroder reikt de kampioensmedaüle uit aan voorzitter P Keizer van Velox Achter deze ge deeltelijk zichtbaar de heer A Schreuder voorzitter van D.O.S trictsvergadering west II en de voor zitter van de sectie betaald voetbal de heer Martens Nadat laatstgenoem de had verklaard dat hij geen vijand schap wenste maar een samenwer king in goede harmonie was ook dit binnenbrandje " snel geblust Reglementswijzigingen De wijzigingen van hel huishoude lijk reglement werden alle op één uilzondering na zonder hoofdelijke stemming aanvaard Slechts het voor stel van het sectie-bestuur betaald voetbal inzake de verkorting van de wachttijd die in acht moet worden genomen wanneer een betaalde spe ler van een semi-prof vereniging wil overgaan lot de amateurafdeling van die vereniging vond bij de afgevaar digden geen genade Ook de voorgestelde toevoeging aan artikel 4 van het reglement voor het betaalde voetbal werd niet aanvaard In dit artikel wordt onder meer het contracteren van semi-profs geregeld Zoals bekend is mogen per twee jaar zes spelers van andere verenigingen hetzij amateurs hetzij semi-profs worden gecontracteerd Het sectie bestuur had nu voorgesteld dat despelers die door hun clubs op detransferlijst worden geplaatst in on beperkt aantal kunnen worden ge contracteerd De amateurs vreesden,dat door deze toevoeging vooral doorhet lagere betaalde voetbal meer ama teurspelers zouden worden gecontrac teerd dan voorheen het geval was Ook de verplichte pensioenverzeke ring voor de oefenmeester kreeg zijn beslag Met drie kleine wijzigingen werd het voorstel van het bondsbe stuur aanvaard De verplichting geldt alleen voor Nederlandse trainers die meer dan 4000 gulden verdienen voorgesteld was 3000 gulden en die in de training hun hoofdberoep vin den Buitenlandse trainers kunnen tot dit pensioenfonds toetreden doch ver plicht zijn zij dit niet eerste nederlaag toegebracht door Hoogland Dorestad dat eveneens in de leidersgroep zit speelde gelijk te gen Rhenus en Oranje-Wit krijgt nu door de eigen zege tegen HDS ook een mooie kans op de eerste plaats In de afdeling B herstelde BDC zich ook ' s-Graveland en Olympia ' 25 wonnen hun wedstrijden zodat het blijft spannen aan de kop Dat is ook het geval in de twee de klasse O waar MSV ' 19 te Mont foort PVCV uit Vleuten met 3-0 ver sloeg De Meern verspeelde evenwel een kostbaar puntje tegen DWSM uit Maarssen dat na een kwartier spelen zelfs de leiding nam Maar Ligterink wist na een goede combi natie met Kerkhof gelijk te maken In de tweede helft was De Meern wel sterker maar de DWSM doelman bleek goed op dreef Sperwer leed een wat verrassende nederlaag tegen Mijdrecht en de Stormvogels hadden weinig moeite met Hertha De plaatselijke wedstrijd tussen Odin en Utrecht voor de tweede klas se D gaf volop spanning ' Utrecht technisch wat beter spel maar Odin meer vechtlust er werd niet gedoel punt Intussen heeft Austerlitz met 2—5 van DSO U gewonnen en is de spanning om de eerste plaats nog meer toegenomen In de derby Voor waarts tegen DVSU werden de pun ten gedeeld en St.-Maarten blijft door de 2—4 zege tegen Bunnik meedoen In de derde klasse A was de Rapid voorhoede in de wedstrijd te gen SVMM te Maarn slecht op dreef er zijn wel kansen geweest doch ze werden niet benut UWO en de Utrechtse Boys leden een neder laag zodat Achterveld en Hamers veld een voordelige dag hadden En Avant schoot de Rivierwijkers naar een 14—2 nederlaag Het belangrijk ste in afdeling B was wel de zeer fraaie 2—1 overwinning van Houten tegen het voordien zonder punten verlies leidende Aurora dat brengt de spanning aan de kop er weer in Advertentie Al gerookt Amsvorde Fortitudo Saestum KVVA SVF EMM er eerder moeten zijn SPORT IN CIJFERS 3e klasse A Zwaluw 4-Biko 3 Excels 4 Vogél 4 Tóvers 5-Edo 2 GUKB 1-0 2-2 1-4 4-2 4-0 6-1 - 5-3 1-2 - Hoogerh.-Geinoord 2e klasse A 0-3 SOVA SVP 2 1 SDVB-Hierden 1 1 Musketiers-DVSA 0 3 Tr Boys-Scherpenz 6 1 Eemnes-Posta 2e klasse B 6 3 Entre Nous-Levu 3 2 DOB-EDO(U 4-0 3e klasse A 6-0 Advendo • 57-Vel B 3 12-1 Hulshorst NSC 0-1 0-2 V Boys-EFC ' 58 1-1 3e klasse B Valleiv.-Spcl Rhenen 3-1 Valkenh NSVS 4-2 Beverw Boys-Kulan 6-4 3e klasse C Vinkeveen-Avance afg 3e klasse D HUSV-Terre Neuve PUEM-SVM Boys Bunnik-Hees Lekvogels-VCU Res Ie klasse A DVS ' 33 2-Desto 2 VRC 3-Jonathan 2 DOSC 2-IJsselm.v 3Res Ie klasse BCJVV 2 OSO 2 11-0 Desto 3-Maarssen 2 3-2 Res 2e klasse A SDC(P 3-Cobu B Res 2e klasse VVOP 2 DOSC 3 Res 2e klasse EDO(U 2 VVJ 2 Geinoord 2-VVOO Desto 4 Montfoort 2 4-3 Res 3e klasse C - Cobu Boy.s 5-DOSC 4 2-1 Res 3e klasse E zaterdag Ie klatse Samos 6-KVO DOSC-Austerlitz RDz-Tovers 3 2e klasse B SKP-A'foort 2 RDZ 2-Doorn 2e klasse C Zwaluw 3.Soestkw Altius 4 Thob 3e klasse B SKF 2-DSV 3 KVO 3-Edo 3e klasse e 8-1 0-5 2-5 1-1 2-3 2-2 2-4 6-0 6-2 - 2-6 1-1 SSVU 3-UHSV 2 KNVB DISTRICT WEST 3e klasse B Zuidv.-IJsselm.v OSO-Sparta(N) SDC(P)-CJVV SSVU-VVOG Spakenb.-Huizen ' 4e klasse C Maarssen-DVS ' 33 VVJ-Desto Cobu Boys-DOSC Bl.kwart.-GVVV Res 3e klasse B IJsselm.v 2 DOVO 2 VVOG 2-SSVU 2 Huizen 2-Bl.kwart 2 3-1 I 0-1 1-2 1-2 0 0 0-6 - 2-2 0-3 - 4-4 3-4 - 1-3 7-0 5-1 - DISTRICT OOST 3e klasse A DOSK-Nunspeet 9-1 DOVO-WHC 2-0 OWIOS-SKV 0-1 Spel Genem.-VRC V'daal 2-2 DTS ' 35-,Go Ahead(K 2-9 Ie en 2e divisie Volendam nog zonder verlies Ie DIVISIE A Volendam schijnt grootse plannen te koesteren De lei der van IA consolideerde gis teren zijn positie door een 5-2 overwinning op Fortuna VI Hierdoor bleven de Volendam mers na zeven wedstrijden zonder verliespunt eén voor sprong van vier punten be houden op ZFC en SW Uitslagen Volendam—Fortuna VI 5—2 Leeuwarden — Helmond ZFC—DFC BW—Wageningen Eindhoven — De Graafsch AGOW—Haarlem VSV—Limburgia Alkmaar—SW Stand Volend 7-14 VSV ZFC 7-10 Fort VI SVV 7-10 DFC AGOW 7-9 Wagen Leeuw 7-8 Eindh Limb 7-8 Haarlem Helmond 7-8 Gr.schap Alkmaar 7-8 BW Ie DIVISIE B In 1 B bleven Sittardia en.Hermes DVS de strijd om déleiding volhouden Sittardiasloeg Excelsior met 3 — O enHermes DVS won met 3-1 vanRigtersbleek Weliswaar staande Limburgers twee puntenvoor maar zij hebben ook eenwedstrijd meer gespeeld dande Schiedammers.Teleurstellend wars de 3-1 ne derlaag van HVC tegen He racles Uitslagen:Herraes DVS—Higtersbl 3—1 HVC — Heracles 1—3 ECH — Stormvogels 2 — i Sittardia—Excelsior 3-0 Vitesse — Volewij ckers 1 — OGVAV—KFC 3—3 Helmondia ' 55 RBC 0—1 Stand Sittardia H DVS RBC GVAV HVC Stormv. Excelsior 6-7 Heracles 6-7 - 7-12 Vitesse Volew KFC Helm.'55 R.bleek R Sport RCH 7-7 7-5 6-4 7-4 7-4 6-3 7-3 6-10 7-9 7-9 8-9 6-7 2e DIVISIE A Leider DHC doet het best Gisteren werd met 4 — O in Eindhoven van De Valk ge wonnen Velox sleepte een een verdiend gelijk spel tegen Xerxes in Roterdam uit het vuur Zeist stelde danig teleur door in Dordrecht met 4—0 van EBOH te verliezen Ook de nederlaag van ' t Gooi te gen De Baronie was een ver rassing Uitslagen:DOSKO—ONA 3—2 De Valk—DHC 0—4 UVS—Wilhelmina 5—1 Xerxes — Velox 2—2 EBOH—Zeist 4—0 ' t Gooi—Baronie 2—3 Stand DHC 7-11 H'sum 6-10 EBOH 7-6 Velox 7-10 ONA 6-5 ' t Gooi 7-9 Xerxes 6-5 EDO 6-7 DOSKO 6-4 Valk 6-7 Wilhelm 7-4 Longa 7-7 Baronie 7-4 UVS 6-6 Zeist 7-8 2e DIVISIE B Go Ahead verbeterde zijn po sitie door met 1 — O van Velo citas te winnen Be Quick bleef op de tweede plaats door een 3—1 zege op Heerenveen Uitslagen:PEC—Oosterparkers 2—0 Veendam—Rheden 1—1 NEC—Oldenzaal O — 4 Go Ahead — Velocitas 1 — O Zwartemeer — Ens Boys 2 — O Heerenveen — Be Quick 1—3 Tubantia—Zwolse Boys 3—2 Stand 8-7 6-6 7-6 7-6 7-4 7-4 6-3 Rheden Zw.meer Oosterp Veendam Ensch B H.veen Oldenz Go Ahead 7-13 Be Quick 7-9 6-8 7 8 7-8 7-7 7-7 Tubantia PEC NEC Velocitas Zw Boys REGENTESSEBEKER VOOR HZPC Zondagmiddag hield het Haagse ZIAN haar jaarlykse zwem - en polo wedstrijden die door de deelneming van Barmen uit Wuppertal een inter nationaal tintje kregen Evenals vorige week tijdens de Haagse kilometer was Ria van Velzen weer ongenaakbaar op de 100 m rugcrawl Bij verstek van de Nederlandse kampioen de Amersfoorter Theo Hoogveld nam Rudie Prins de 100 m vrije slag voor zijn rekening Bijzon der spannend was hier de strijd om de 2e en 3e plaats tussen Henk Del wel en Bram Leenaards welke in het voordeel van de laatste beslist werd Een geheel nieuw nummer was de 200 m rugcrawl Dait cracks als Jaap de Jong en Frans van Enst op het appel ontbraken was jammer De Zianman Leenaards ging nu vrij ge makkelijk met de eer strijken Luid aangemoedigd door eigen pu bliek zwom Wieger Mensonides in een fraaie stijl naar de overwinming op de 200 m schoolslag Cockie Gastelaars en Tine Tenkink vochten de strijd uit op de 100 m vrije slag De krachtige eindsprint van eerstgenoemde was ook nu weer beslissend Tineke Lagerberg en Corrie Schim mel maakten de 100 m vlinderslag tot een Bussumse aangelegenheid De Nederlandse kampioen HZPC werd door overwinningen op stadge noot Zian 5—2 en Barmen 8—6 winnaar van de Regentesse-beker Het organiserende Zian bezette door een 8—2 zege op Barmen de tweede plaats Lewis-Evans overleden Al gerookt die had er eerder moéten z ^ Advertentie De 28-jarige Britse autocoureur Lewis-Evans die vorige week zondag tijdens de Grote prijs van Casablanca zwaar ^ gewond uit zijn brandende wagen werd gehaald is zaterdag morgen in het ziekenhuis te Surrey overleden voor trainers O E le{Jen van de bondsver gadering van de KNVB hebben het voorzitter A L M Schroder niet moeilijk ge maakt In nog geen drieënhalf uur had dé debuterende prae ses de agenda van de zaterdag middag in hotel Krasnapolsky te Amsterdam gehouden jaar lijl^e algemene vergadering af gewerkt In zijn openingswoord stelde de heer Schroder vast dat de KNVB een rustig jaar achter de rug heeft Natuurlijk bracht de KNVB voor-zitter ook de toto-kwestie opnieuw naar voren „ De toto heeft vele ton gen en pennen in beweging gebracht Gelulckig is het Nederlandse volk toto-minded geworden en de wens van het volk heeft weerklank bij de regeringsinstanties gevonden Vast staat dat er iets zal gebeuren Hoe de toto ook zal worden hij zal de sport in haar geheel gaan dienen " Kampioensmedailles Zoals gezegd de agendapunten wer den in hoog tempo afgewerkt Nadat de medailles aan de kampioenen van Nederland betaald voetbal DOS amateurvoetbal Velox en zaterdag voetbal Quick Boys alsmede aan de winnaars van de KNVB-beker Sparta en de KNVB-beker zaterdag voetbal Sportclub Genemuiden wa ren uitgereikt en de jaarverslagen waren goedgekeurd kon worden overgegaan tot de benoemingen van bestuurs - en commissieleden Bondsbestuurderen B Beugel sec tie zondagaraateurvoetbal H J van Dalen sectie betaald voetbal ir H F Kopster sectie afdelingen en G Kruyver sectie betaald voetbal wer den bij enkele kandidaatstelling her kozen Ook de aftredende leden van de commissies van beroep en de finan ciële commissie werden bij enkele kandidaatstelling herbenoemd In de vacature ontstaan door het overlijden van dr C Spoelder voorzitter comm van beroep werd ir P Neuerburg benoemd In de financiële commissie nam H Faber jr de plaats in van C H Poen die niet herkiesbaar was Even ontstond er een controverse tussen de heer Been voorzitter dis - SV 3-2 1-1 1-3 0-1 Amateurvoetbal Woerden-Ammerst DONK-Oudewater Boskoop-Bodegr Moordrecht-VEP OOST Tweede klasse A SCH-Theole VVO-Eendracht WAVV-SDOUC V'daal-Leones Silvolde-VDZ Derde klasse D tJnion-Germania Oosterbeek-AWC Treffers-Z Arnhem RKHVV-Hatert TEC-Groesbeek Ede-CHRC Eerste klasse A Laakkwart.-OSV 2-1 Emma-de Spartaan 2-1 Gouda-CVV 1-0 VCS-Unitas 2-3 DWV-DCG 2-2 rVV-Quick 1-0 Eerste klasse B Quick ' 20-Sneek 1-1 WVV-Quick N 5-1 ZAC-ESCA 2-4 Borne-Hengelo 1-2 Be Quick Z)-Zw.w - einde 6-2 Alcides-WVC 1-4 Eerste klasse C de Spechten-VIiss 3-1 Sp.cl Emma-Klmbr 5-1 Brabantia-Heer 1-1 Roermond Spel Irene 2-0 Afd Utr KNVB Boxtel-AIliance WEST I Tweede klasse A Kennemers-Baarn 1-5 West Frisia-JSV 2-0 VVA-HBC 1-2 VVB-HoUand 4-0 Zeeburgla-Holl 2-1 Zandv.m.-Watergr.m 2-1 Tweede klasse B HRC-TOG 2-1 AFC-HFC 2-9 Schoten-Hercules 2-2 DEM-Purmersteijn 3-0 OVVO-Aalsmeer 0-3 HMS-WFC 2-3 Derde klasse C ZSGO-SwHt 5-2 NFC-Rapiditas 3-1 Maarssen-A Weerb 1-2 SDW-JOS 0-2 Donar-DEC 0-2 SDO-NAS 2-2 Derde klasse D Neérlandia - SEC 1-3 Nautllus Wilskr./SNL 4-4 Ultr.ject.-Celeritudo 2-2 ADB-DWSV 2-2 CDN-RKAVIC 1-1 St Boys-KBV 1-2 Vierde klasse G Amersf Boys-BVC 1-0 Nijenrodes-Quick A 0-3 Ie klasse A Laren-EMS 2-1 Kampong-Naarden 1-5 APWC-PVC 1-1 NSC-Barneveld 1-1 Soesterb.-V Boys 0-2 Ie klasse B RUC-Wijk bij D 5-4 Minerva-Sterrenw 0-2 Actif-IJFC 1-4 Ares-Vreeswijk 1-4 VSK-LVV 1-7 2e klasse A VVZA-DVSA 4-5 Dorestad-Rlienus 3-3 Hoogland Scherpenz 2-1 HDS-Oranje Wit 0-5 2e klasse B BDC-DOSV 4-3 Meerv * 32-01ympia ' 25 1-2 Kieviten-Limvio 3-4 G Boy.s-'s-Graveland 2-3 2e klasse C MSV ' 19-PVCV 3-0 RK Stormv.-Hertha 5-0 Sperwer-Mijdrecht 0-3 De Meern-DWSM 1-1 2e klasse D Odin-Utrecht 0-0 Voorw.-DVSU 2-2 Bunnik-St Maarten 2-4 DSO(ü)-Austerlitz 2-5 3e klasse A FAK-de Zebra's VVIJ-WOG Patria-Victoria Vierde klasse H KVVA-Fortitudo Zwal V.-Amsvorde EMM-Brederodes KDS-SVF Saestum-Bilthoven DEV-Midlandia WEST II Tweede klasse B Zwiindrecht-DCL R^C-de Musschén Neptqnus-Slikkerv. v.schaar—DCV HOV-Papendrecht SVW-Spartaan ' 20 Vierde klasse C Waddinxv.-Gouderak SVMM-Rapid ' 57 0-0 Hoogl.v.-RK VUV 3-2 Achterv.-Utr Boys 1-0 En Avant-Rivierw 14-2 Hamersveld-UVVO 3-1 3e klasse B VBO-Bensch Boys 2-0 Schalkw.-Sparta(L 9-2 SCH-Cabauw 6-0 Houten-Aurora 2-1 Zaterdagvoetbal ZATEROACVOETBAL AFD UTRECHT Ie klasse Posthoorn-VVOP 6-4 fié Merlno's-VVVM 3-4 Montfoort-Altius 2-1 Lopik-CSW 3-3 Mdandcig 27 oktober 1958 - 66e jaargang fio 152 Advertentie Al gerookt die had er eerder moeten zijn België speelde gelijk tegen Turkije 1-1 De landenvoetbalwedstrijd België Turktje zondag te Brussel gespeeld is geëindigd in een gelijkspel 1—1 Bij de rust > vas de stand 0—0 De Belgen hebben dit verrassende resultaat voor een groot deel te dan ken aan het voortreffelijke werk van doelman Van der Stappen die voor al in de tweede helft „ wonderen " verrichtte Na dertien minuten in de tweede helft kon rechtbuiten Piters uit een pass van Houf de score openen 1-0 met een schot van zeker 25 meter afstand Adverténtie Al gerookt die had er éerdir nidetén zijn De Turken trokken hierna ver woed ten aanval vooral in deze fase onderscheidde doelman Van der Stappen zich Hij kon echter riiét verhinderen dat middenvoor Oktay in de 32e minuut de gelijkmaker scoorde 1—1 UIT DE AFDELING UTRECHT Puntenverdeling bij Utrecht'Odin Overwinning voor RUC en LW Laren en NSC blijven de leiders in de eerste klasse A Wel verspeelde NSC onverwacht een puntje tegen Barneveld terwijl Laren met de on even goal EMS uit Bunnik klopte doch de overige clubs staan vele pun ten bij hen achter Met Soesterberg en Kampong was het weer mis Bel den verloren hun wedstrijden on danks het voordeel van eigen terrein Ook het 1—1 gelijkspel van PVC tegen APWC valt tegcm van de Utrechters die dit seizoen waarschijn lijk geen kansen hebben op de lei dersplaats Een prachtige wedstrijd speelde RUC in de eerste klasse B tegen het met LVV leidende Wijk bij Duur stede De Utrechters namen na een kwartier spelen door Bongaarts de leiding en twee minuten later profi teerde Bongaarts van een fout in de Wijkse verdediging eri maakte er 2 — O van De Wijkse rechtsbuiten strafte een fout in de RUC-verdediging af 2—1 Uit een voorzet van Bongaarts bracht A de Vos de RUC-voorsprong op 3—1 Maar Wijk kwam opzetten en verkleinde de achterstand tot 3—2 Met een ver schot onhoudbaar voor de RUC doelman Drost kwam Wijk op 3—3 Even voor de rust gaf Mer cuur aan RUC wederom de leiding A de Vos bracht de voorsprong op 5—3 Twee minuten voor tijd een penalty voor de bezoekers waaruit de eindstand op 5—4 kwam Vreeswijk heeft voor de rust tegen Axes veel moeite gehad door een doelpunt van J van Vliet werd het O — 1 voor Vreeswijk waarmee de rust is ingegaan Advertentie Al gerookt MaTTtho die had er eerder moeten zqn Na de rust een sterker Vreeswijk Van Vliet schoot een door Th Remie aangegeven bal fraai in 0-2 Uit een vrije schop verkleinde Ares de ach terstand tot 1-2 Vreeswijk kwam sterk opzetten en J van Vliet schoot tegen de lat De terugspringende bal plaatste Remie fraai in het doel Te gen het einde kreeg J van VUet de bal in goede positie omspeelde zelfs de Ares doelman en plaatste in het verlaten doel Vreeswijk won met 1 4 VSK was kansloos tegen leider LVV en Minerva verloor de plaatse lijke strijd tegen Sterrenwijk 3e klasse B DES-Excelslor ' 31 2-1 Sparta(E)-O.N 3-2 Apeldoorn-SVVN 4-2 DOS ' 37-SVZW 3-0 Enter V.-DETO 3-4 4e klasse A AZSV-CJVers 3-1 ESA-DVOV 5-0 Wilh SSS-DZSV 2-1 Bennekom-Or BI N 5-1 4e klasse B Be Quick ' 28-Olympia ' 28 8-2 Urk-Hatto Heim 1-1 WVF-CSV ' 28 5-3 Oene-DESZ 3-2 Hockey HEREN Overgangsklas B Gr Geei-SCHC 2 0-2 Laren 2-HGC 5-1 A'dam 2-Aeolus 2-1 2e klasse P Kampong 2-AMVJ 1-1 FIT-Schaerweyde 3-2 Voordaan-WV 1-1 2e klasse G Randw.-Kameleon 3-2 SCHC 3-HIC 3 4-0 A'dam 6-Be Fair 3 3-1 2e klasse H Hurley 2-Gooi 3 1-3 Kamp 3-Kamel 2 3-1 Be Fair 2-A'dam 5 2-1 3e klasse F Gooi 5-SCHC 4 5-0 Pin 2-Kraaien 2 2-1 Schaerw 2-Voord 2 4-2 4e klasse F Kraaien 3-Hurl 4 1-1 Kamel 3-Kamp 4 4-0 Schaerw 3-FIT 2 2-1 4e klasse G Soest-SCHC 6 2-0 Laren 5-Kamp 5 7-1 Veteranen Laren-SCHC 0-2 Afd Utrecht Voord 3-Kamel 5 1-0 Soest 4-Kamp 6 1-0 Schaerw 4-Kamp 7 6-0 Soest 2-SCHC 8 3-0 Kamel 6-Kamp 8 2-1 Be Fair 8-Soest 3 0-7 Kamel.-Be Fair 2 7-0 3e klasse P SCHC 3-Soest 0-3 AMVJ 2-Kamp 2 1-1 Schaerw.-Pinoké 2 5-0 VVV-Voordaan 2 2-2 4e klasse E Kamp 3-Laren 3 5-0 4e klasse F Kamp 4-Kamel 3 1-2 Gooi 5-Soest 2 0-4 Aid Utrecht Voordaan 4-SCHC 4 0-1 Schaerw 2-Soest 3 5-0 Soest 4-Kamp 8 1-3 Kamp 6-Be Fair 5 3-2 Handbal DAMES Afdeling Ie klasse A BHC-Amersfoort 4-0 HHC 2-LW 0-6 Ie klasse B Achilles-DES 3-3 SSVU-Sport Ver 1-1 UHV-DSO 3-4 2e klasse A Amersfoort 2-SDO 3-3 Spirit 2-Oranje 3-4 2e klasse B Achilles 2-SSVU 2 2-3 UD 2-Athleta 2 9-1 Dorestad-Attila 2 1-0 3e klasse Sport Ver 2-Laren 2 1-1 Junioren C UD-SV a 2-6 Achilles a-HHC 1-1 Attila-BHC 2-4 Aspiranten A BDC a-BSV 5-1 BDC b-EMM 0-6 Dorestad-LVV 6-1 Aspiranten C Oranje-Achilles 0-4 UD-BHC 2-3 SV a-HHC 1-3 SV b-UHV UHV n.o HEREN Afdeling Ie klasse Arma-SSVU 2 11-4 Attila 2-AAV 6-9 Fidelitas-Oranje 6-3 UD 2-DSO 15-13 2e klasse A HHC 2-Achines 2 2-5 SV 2-Attila 3 18-8 DES-UD 3 6-1 HHC 2-PPI 4-7 2e klasse B AAV 2-Achilles 3 6-4 Amersfoort 2-UHV 4-10 Spirit-Scorf Ver S 20-7 3e klasse Attila 4-HHC H 1-14 Oranje 2-SSVU 3 5-é Limvio-Naarden 5-10 DAMES Ie klasse Kieviten-Alliance Gooi-RBC Gr Geei-BDHC Be Fair-TOGO Prom klasse B SCHC-Gooi 2 Kampong-Laren Voordaan-Hurley 2e klasse D Gooi 3 SCHC 2 Laren 2-HIC 3-0 3-3 2-3 3-0 7-2 0 4 3-0 - 2-2 4-0 - In de tweede klasse A kreeg Scher penzeel na vijf overwinningen de SDO-UHV 2 12-1 Junioren A HHC-Amersfoort 7-1 Achilles a-Attila 4-3 SV-DSO a 5-4 Junioren B • Laren-DSO a 9-1 SSVU-Spirit 0-5 Achilles b-UHV 2-5 Aspiranten UHV-Attila 1-8 SV-Achilles a 3-7 HHC-Olympia 6-1 UD-Amersfoort 7-7 KORFBAL KNKB N.-Holland Ie klasse BI Wlt-Roda 6-5 Westkw.-Swift 6-1 Luto-Rohda 2-10 2e klasse A A'dam Z-Oostkw 4-4 Watervliet-K Zaand 3-7 DDV-SVK 6-13 ZKC-Haarlem 4-4 2e klasse B Aurora-Fortuna 8-4 A Ready-Vogél 8-9 Landl.-Samos 5-4 Olympia-Hespa 11-9 3e klasse A N,Ham-Oosthoek 4-5 Biko-DVD 4-3 Bep-DSV 8-1 Oostpark-Soestkw 7-2 3e klasse S Wittenb.-Altius 4-1 Zaand Z-Gibralt 7-9 KVH-ZKV 4-12 3e klasse C Meo-OBZB 6-3 OKV-SKV 7-5 Kamf^o-Tovej's 1-7 Res Ie klasse Samos 2-S-wih 2 3-3 G Geel 2-Bl Wit 2 3-4 Westkw 2-Rohda 3 7-11 A Weer'b i-SVK » 10-6 Res 2e klasse B 1 Oosterkw 2-A'dam Z 2 6-0 SVK 3-Bl Wit 3 uitg Luto 3-Rohd4 4 7-4 Westkw 3-Olymp ¦> uitg Res 3e klasse A DTV 3-Huizen 3-6 Arohip 3-DDV 2 3-9 Vogel 2-Bl Wit 5 6-5 Ie klasse zondag SKV 2-A'foort 0-5 Samos 5-Soestkw 2 7-2 Excels 2-H'suni 4-7 Tover ' ' ï-'^iv-^iiiir 4-3 2e klasse A SKV 3-Bikó 2 1-8 Samós 7-vó|el 3 3-3 den week volgde nu éen 1—0 zége op DEV in Doom Gouda DCG CVV Unitas CSV Emma 6-11 6—9 Ö-7 6—6 6—6 6—6 quick DWV 5-5 Op Spart 5-4 nv ^^ 6 _^ Laakkw 6—4 vos 6_2 Bij Maarssen — Allen Weerbaar voor d « 3dé klas C kwam de rusl mei O — 0 Het werd 1-0 door v d Heg en dat bleef hét lot 10 minuten voor het einde Mei twee doelpunten uit hoek schoppen zette AW de O — 1 achter stand in eén 2—1 voorsprong om die niet méér werd afgestaan Ie KLASSE B Hengelo bleef aan kop door Borne met 2—1 te verslaan maar Be Quick ligt oo de loer ' De Zutphense ploeg klopte Zwaagwesteinde met groot ver schil 6—2 Stand Hengelo 6—10 Be Quick 6—9 Aloides Borne ¦¦¦- N ZAC WVC 6-6 5-4 6-4 4--.i 5-2 - WW 6—8 Qnick'20 6—7 ESCA 6—7 Sneek 6—6 Zw.w.ein 4—1 Ie KLASSE C Sportclub Irene maakte van dé vrije zonda * van Hoensbvoek geen gebruik de leiding over té nemen want er werd met 2—0 van Roermond verloren Daar door blijft Hoensbroek em ZSGO maakte korte metten met Swift 5—2 en Rapiditas verging het ook weer niet best NFC won met 3—1 Donar leed op eigen terrein een verrassende 2 — O nederlaag tegen DEC en met die cijfers won JOS van SDW Bij SDO—NAS kwam het ein de met een verdeling der punten 2-2 JOS 6 9 NAS 5 NFC 6 9 SDW 5 Allen W 6 8 SDO 5 DEC Q 7 Swift 6 Rapiditas è 7 ZSGO 6 Donar é 6 Maarssen ê Na een wat zwak begin heeft SEC ïich keurig hersteld won gisteren met 3—1 van Neérlandia Bij Nauti lus — Wilskracht werd de winst ge deeld 4—4 voorsprong van den Stand Hoensbr. Irene Boxtel Emma Spechten Alliance 1 punt behou - 5—9 5—8 5—7 5—6 5—6 5—5 MOC'17 Roerm Kimbria Heer Vlissing Brabant 5-4 5-4 5-3 3-2 5-2 5-2 Bij Ultrajectum—Celeritudo heeft het aan spanning niét ontbroken De ruSt kwam met een 1—0 voorsprong voor de bezoekers door een doelpunt van Wafélkamp Daarna werkte een Celeritudo-verdediger de hél in eigen doel en werd het 2—1 voor Ultrajec tum door V d Weert Tien minuten voor hét einde maakte Wafélkamp gelijk 2—2 de eindstand DE TWEEDE KLASSERg West I 2 A De koplopers maakten geen fout en haalden het volle pond binnen waardoor JSV in Enk huizen met 2 — O van West Fri sia verloor Holland deed het weer niet best en kreeg in Be verwijk van VVB een stevige 4—0 nederlaag te slikken De stand luidt Baarn 6—10 Zeeburg 6-6 6-4 6-4 6-4 5-3 W Frisia 6—9 Zandv.m 6—8 VVB 6—7 WA 6—6 JSV 6—6 Holland H.landia W.gr.m. HBC Kennem 5—3 In de uitwedstrijd tegen ADE ver loor DWSV het eerste punt 2-2 Bvj CDN waren en bleven de aanvalsli nies ondergeschikt aan de verdedi gingen dubbel blank tot het eind signaal St Boys verloor op eigen terrein met 2-1 van KBV en blijft dus in dé onderste regionen vertoe ven DWSV 6 11 ADE 6 4 Celeritudo 6 10 Wilskracht 6 4 KBV 6 9 St Boys 5 3 RKAVIC 6 9 Nautilus 6 3 SEC 6 6 Neérlandia 6 3 CDN 5 5 Ultraject 6 3 2e klasse B Leider HFC schoot uit zijn slof en verpletterde AFC op eigen veld met litefst 9—2 Her cules dat in Schoten 2-2 gelijk speelde liet HMS onder zich De club van de Thorbeckelaan verloor thuis met 3-2 van WFC De stand Het leidende Nyenrodes leed de eerste nederlaag op eigen terrein tegen Quick A De Amersfoorters wonnen met 3-0 rust 2-0 Ze speel den ook inderdaad beter voetbal HFC 6 - Aalsmeer 6 HRC 6 - OVVO 6 DEM 5 - WFC 5 - Schoten Hercules HMS Purm.st TOG AFC 6-5 6-4 6—3 6-3 6-3 6-1 Maar Ntjenrodes zat het toch niet tegen want Victoria was zo vriende lijk tegen Patria een punt te verspe len 2 2 een goede verrichting van de Zeistenaren Bij VVY-VVOG bleven de defensies ook sterker dan de aan valsliniés 0 0 BVC verloor met 1-0 van Am Boys FAK met 3-2 van De Zebra's Quick A Patria Am Boys BVC FAK Nijenrodes West II 2 B Leider Slikkerveer verloor met 2—1 van Neptunus maar DCV wist liiervan geen sebruik te maken en moest voor Vrien denschaar met 3—1 de vlag strijken waar de Culemborgers liun kans behielden De stand luidt nu Slikkerv 6—9 SVW Victoria Zebra's VVOG moest Fortitude de leiding de 4e klas H aan Amsvorde afstaan omdat de Cullemborgers ' t in Amers foort tegen KVVA niet verder brach ten dan 2-2 en Amsvorde in Utrecht met 2 — O van Zwaluwen Vooruit won een stand welke met de rust ^ reeds bereikt was Brederodes leed in Hilversuum een zware nederlaag tegen EMM 6 — 1 Met KDS gaat het ook niet erg goed nu werd op eigen terrein met de dui delijke cijfers 4 — 1 van SVF verloren Met de rust stond de ploeg uit Co then met 2 — 1 voor Saestum won met 3—2 van Biltho ven Midlandia in Doorn met 1 — O van DEV Met de rust was hét 0-0 Een kwartier voor ' t einde scoorde Van Kooten het éérste en enige doel punt 6-6 6—5 5—4 5—3 6—3 6-3 - VVY DCV Papendr Vr.schaar HOV RFC 6—8 5—8 6—7 6—7 6—6 Zwljndr Spart ' 20 DCL Mussch. Neptunus Prachtige prestaties van Riviere DEV Zwal V Bilthovén KDS Midlandia Brederodes Roger Riviere heeft zondag in het Pare des Princes weer een impone rende prestatie verricht In een om nium voor oud - werelduurrecord houders kwam hii uit tegen Anque til en Baldini die hij op alle onder delen versloeg Anquetil werd op alle nummers tweede SSVU-F Smulders 2 5-5 S&S-V&V 2 8-2 3B Meurslng-Zeist 4 2-8 V & V Wilskracht 7 9-1 SVMM-Velox 2 X-3 UTTC 5-PVH 2 4-6 Tavedo 2-Smash 2 7-3 8-2 Woerden-CTD 4-6 1-5 PVH 4-Jaffa 2 1-9 3-4 ONI 2-TPD 2 1-9 Raifféis 2-De Méérn ê-4 15-2 3D 3-3 GTTC-Ribo 3 3-7 TTTC 2-Boemerang 8-2 3 7-3 TPD-Jaffa 4-6 3-6 J Utretht-Olympia 3 7-3 3E 9-12 Tavcvi-Puem 3-7 2-10 Vita-Barna 5 8-2 Jaffa 3-MTTV 8-2 Boemerang 2-Moira 9-1 ONI IJ)-PTT 2-8 ONI-Onder Ons 3 3-7 4AMarathon-KTV 3 8-1 Meursing 2-S&S 9-1 V&V 3-JCC 4-6 O ' t Net 5-Tavedo 3 3-7 Pats 3-Zèist 8 8-2 4BKTV 2 Zeist 7 4-6 Over ' t Net 4 V&V 4 10-0 Zeist 6-Sparappel 2 10-0 JCC 2-Hakaspa 2 2-8 4CBoekhoven 3 UN 3-7 TPD 9-Onder Ons 5 3-7 BEO Vitesse 0-10 Moira 3-Wilskr.(L 2-8 TTVM TTVM 3 9-1 4DTuindorp 3 Iduna 4 9-1 SOS 4-TPD 6 7-3 Puem 6-TTTC 3 0-10 Lévu 2-PTT 6 9-1 Jongen 3-Vr.kring 5 0-10 GTTC 2-UTTC 7 8-2 4E Liesb - Boemerang 4 5-5 Tuindorp 4-Puem 3 5-5 Barna 6-J Utrecht 3 5-5 Oud Zuilen-TPD 3 2-8 De Meern 2-Smash 3 5-5 Velox 5-Vr kring 7 8-2 4PTPD 4 VTV 2-8 Levu 3-Vita 3 0-10 UN 2-ONI(IJ 2 1-9 Transp 2-PTT 4 4-6 Jaffa 5-Iduna 2 3-7 4C TPD 10-Raiff 3 2-7 0 14 8-2 - De stayerswedstrijd eindigde met een zege voor de Spanjaard Timoner dié beide manches 20 km en 30 km won Wereldkampioen Bucher werd tweede de Fransman Godeau derde de Italiaan Pizzali vierde en Le moine Fr vijfde Selpfttewedstrijd voor FIFA-jeugdelftal Speciale berichtgeving Als eerste voorbereiding voor het Nederlands FIFA jeugdelftal zes tien tot achttien jaar wordt woens dag 29 oktober te Amersfoort een wedstrijd gespeeld tussen twee jeugdselectie-elftallen waarna uit beide ploegen een team wordt ge kozen dat zondagmorgen 2 novem ber in Rotterdam een oefenwedstrijd speelt tegen liet amateurbondselftal Advertentia Al gerookt - MTTTthon ^ die bad er eerder moeten zijn Voetbal in het buit<^nl^nd ENGELAND Dg uitslagen \' an de "¦ edstri.iden öie zaterdag werden gespeeld voor de En gelse League waren Eerste divisie Aston VHla-Bolton Wan derers 2 1 Blat'kburn Rovers-Arsenal 4 2 Blackpool-Everlon 1-1 Oholsea Lei-cester Cilv i-2 Manchester United-West Bromwich Albion 1-2 Newcastle Unifed Mancliester Cify 4-1 Nottin^liam Forest Preston Vorth ' End 0-1 Portsmoulh Lu-ton Town 2-3 Tottenham Hotspur-Leeds United 2-3 West Flam United-Burnley 1-0 Wolverhampton Wanderers-Birming ham City 3-1 Tweede DlvMsie Barnsley-Ipswich 0-10 Olympia B)-UTTC 8 5-5 6-4 8-2 Amco 2-DVU Joiigéneel 2 Jaffa 6 4H CTP 2-TPD 5 PTT 2-Tempo Puem 5-01ympia(B Boemer 3 Démka 2 J Utrecht 4-SS'(ru 3 4J SSVU 2 Moira 2 Trinsp Tuiridorp 5 RiiH 4-Vérblifa - 6-4 6-4 8-2 10 0 5 ^ 9-1 6 4 2-8 - Town 3-0 Brigihton and Hove Albion Leyton Orrent 2-2 Bristol City Sunder-Isnd 4 1 Cn-rt'ff C't^'-Stoke City 2-L Charlton Atjhletic Lincoln City 3-2 Grims by Town Scunt-horpe United 1-1 Hud dersfield-Swansea Town 3-2 Liverpool Sheffield Wednesdav 3-2 Middlesbrough Ftiliham 2 3 Rotherham United-Bristol Rovers 3 3 Siheffield United-Derby Coun ty 1 2 DUITSLAND De uitslagen van de wedstrijden èe speèld voor de Duitse competitie lui den west - Vï'L Boehum-Vikloria ' U4 Keu len 2 2 STV Horst-Borrussia Mtttn öben Gladbaoh 0-1 ^ iTpcTMTS CH NIEUWSBLAD SCHC > KAMPONQ IN TWEEl Van onze hocl Nog is het wat te ' roeg om re maar na de zege van bCHC gis mag toch wel heel voorzichtig ieder geval op lijkt dat de St strijd een woord.ie mee te spre Na een goede eerste helft met « oelrüpe kansen voor Kampong ver loren de Utrechters m de tweede hplft met 3-0 van Laren dat over een langere adem bleek te beschikken Voordaan had niet te klagen met een gelijkspel voor de heren en een overwinning voor de dames Een te genvaller voor Schaerweyde was de 3 2 nederlaag in Amsterdam tegen seine heeft op Klein Zwitserland een goede wedstrijd gespeeld Want HHYC mag dan aan kracht ingeboet hebben het is op eigen veld nog al tiid een moeilUk te verslaan tegen stander Maar tegen het hoge tempo van SCHC bleken de Hagenaars in de eerste helft niet opgewassen Hel was Zwier die uit een strafcornei de stand op 2-0 bracht en uit eer voorzet van Verhoef werd het dooi Jan Willem Verloop 2-0 de ruststand in de tweede helft kwam in die stanc geen verandering meer Kampong speelde voor de rust eei igoede wedstrijd tegen Laren kree traeer strafcorners en heeft bepaalt ide gelegenheid gehad om Gouka t passeren Maar zover kwam het niet ' Enkele Kampongers begonnen aden feliort te komen waardoor het tem ¦ po zakte en Laren de toon kon gaai aangeven Jan Willem van Erven Do rens gaf zijn club de leiding waarn H Naetf de pech had de bal bü eei Laren-aanval in eigen doel te wer ken 0 2 Kampong speelde daarni een verloren wedstrijd en het wa Pannekoek die voor een 0-3 eind stand zorgde wat geflatteerd maa de overwinning verdiende Laren De Delftse Studenten wonnen o eigen grond met 2-0 van BMHC e Be Fair heeft zijn aanhang met 1 op eigen veld tegen TOGO ongetwi feld wat teleurgesteld In het Zuiden zorgde EMHC voc een grote verrassing door kampioe Venlo op eigen veld met 3-1 te vei Slaan In het Noorden kwamen d Groninger Studenten tegen Gronii jgen met 3-0 voor een achterstan •^ Welke door Groningen geheel wer ingelopen Een strafcorner bezorgc de studenten ten slotte een zwaó • bevochten 4 3 overwinning SCHC 2 behaalde voor de Ove ¦ èangsklas B de eerste overwinning dit seizoen Groen-Geel werd op eigs yeid met 2—0 verslagen rust 1 ^ ' door een doelpunt van Van Dons laar Van Seventer stelde in de twe ne helft de 2-0 zege veilig Voordaan speelde in de 2de klas op eigen veld gelijk tegen VVV 1 pu ect na de beginbuUy maakte Bo tens er 1—0 van en dat bleef het t na de rust Toen maakte VVV ho wel Voordaan meer aanvallend w gelijk Maar dit gelijke spel blei achteraf voldoende om de leiding nemen want Schaerweyde leed Amsterdam tegen FIT een wat onv « wachte 3—2 nederlaag De rust kwE niet 1—0 voor de Zeistenaren ome een PiT speler de bal in eigen kc werkte Het werd 1—1 en 2—1 vo * IT maar Kamerling maakte geli f 2 Wederom nam FIT de leidii ^ 2 die nu niet meer werd afj tefenTM^j ' '^'¦^*' '''' *°' '" on,Sy^„^^'^wacht kon worden he tP^S Jr ^^^" "^^ gelegenheid t lemL /'^ 3 werd gespeeld gebn Sïï ^*.°™ ^^ P°=itie i ° het leider wonnJ ^ *^ verstevigen De SCHC ' wonnen met 4—0 ^ Kampong 3 won in de 2de klas met 3 - 1 van Kameleon 2 „„^ H ^' <=°" solideerde zijn leider f mi *%"'„'*^ '^^^ Was G door SC epV;,„i " *,^ verslaan overigens < piólg ''^^^'^ laag voor de SCr Moeilijk la«I « ^""^« r moeite is BDHC e K4e ^,',^" G"en-Geel te winrTloL ^^^"^ ^^ Bloemenda lelt ^^ V - "?* ""«* " ie hakken o L.r ^- Kieviten won overtuigen b « t ~° '^ Alliance Met deze K « won ook Be Fair van TOGO | èn ° ° H ~?^'^ kwam het einde pn verdeling van de punten 3 - Itr1iïf\i^°"^^^<^ïï '= '"^ de thuis ^^ loor ti ^^".^?°^ 2 met 0-2 ach Kuiter M ^ doelpunten van mevr let 9 ^ l "" P°S voor de rust w loek ^ ^^ ^^ '^"^ kwamen de ¥ pa = « l ^"^ ^" jwel niet meer r_§^L^"/?«de SCHC de score Kco ™^.!^- pi".khorst benutte t link i^A^ ¦** ' nvalster mej Fee ' doeln^'\""'*^l^^"d debuut tevr v^L'^ïl *?^ ^" verder w töder d^J^^"1 • ™« i - Boon en « Oder de maaksters van de doel ] | oI°WeMnT *.^^^" Kampong L OM mlaï'^iA ^" = ï«=hts met oor maar in de tweede helft 
^ TSCH NIEUWSBL AD ^ iTPFCH TSCH NIEUWSBLAD Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang rio 152 SSS 6 10 MIA 7 6 DKOD 5 8 ON 7 6 SMS 5 6 WK 7 4 DVS 6 6 CUmax 5 2 DVO 6 6 Advertentie Pannefcoefc maakt het derde doelpunt voor Laren in de wedstrijd tegen Kampong Tweede van links ziet men Dick Loggere de oud aanvoer-der i!on het Nederlandse hockey-elftal Twee SCHC-ers in het C-elftal Het C-elftal samengesteld uit hoc keyers onder de 21 jaar dat zaterdag middag te Meppel tegen het noordelijk elftal samengesteld uit spelers onder de 24 jaar zal hockeyen is als volgt samengesteld Doel E de Graeff ' Togo achter Ykema Delftse Stud en J P Fokker Laren midden W Herbers SCHC Mijnarends Amsterdam en De Muinck Keizer SCHC voor Van Vroonhoven Tilburg F ' t Hooft Hil versum R Kammeijer BMHC R van Erven Dorens Laren en Fiolet HDM Chr Korfhalhond Schotlustig SMS won nu met 10-5 SMS doet het de laatste tüd in de hoofdklase toch wel zeer goed Ston den de Zuilenaren een drietal weken geleden nog puntloos onderaan in hun opmars hebben ze thans de der de plaats op de ranglUst bereikt Wordt Kwiek was zaterdag het slachtoffer '" van de roodgele schot lust Want vooral het goede schot is de oorzaak van de SMS overwin-ningen Na drie minuten had Th van Mun ster reeds tweemaal ingeschoten en een viertal minuten later was het 3 1 SMS bleef in deze snelle wed strijd sterker en met de rust was de stand 6 4 Na de hervatting kreeg W.K weinig schietkansen meer en mede door weer twee treffers van Van Munster won SMS met 10-5 De uitslagen waren Hoofdklasse Climax-MIA 3-8 ON DVS 3 1 WK-SMS 5-10 I DVS 3 SGV 9-1 SMS 2-OVVO 7-4 THOR DALTO 5 5 Animo-DESTO 8-17 II MIA 2-Climax 2 4-4 III DESTO 2 Spakenburg 6-2 De stand in de hoofdklasse is thans DAMiÖN^JSfMtisiét ^^ leken maar van yes zeï deze 19 jarige jongeman uit Den Haag toen hem ge vraagd werd of hij ook meeprofiteerde van de gunstige mo gelijkheder \ die de nieuwe Jeugdspaar wetopentvoor jonge mensen van 15 tot en met 20 jaar Wie nij het besluit neemt jaarlijks minimaal f 30 - en maximaal f 200 te sparen krijgt na zes jaar niet alleen het gespaarde bedrag en de rente terug maar bovendien een premie van maar liefst 10 % van het totaal extra Vraag de gratis brochure met inlichtingen bij spaarbank postkantoor of boeren leenbank jongeren sparen met het Landenwedstryd Zaterdag is te High Wycombe een voetbalwedstrijd gespeed tussen het Engelse ama teurteam en Zuid-Afrika De eind score was 2-2 OM DE WERELDTITEL DAMMEN Wedstrijd van allure eindisde onbeslist In Goes is zaterdag de vijftiende paitij gespeeld tussen Deslaurieis en Koeperman om het wereldkampioen schap dammen Het was een wedstrijd van allure de giootmeesiers probeer den elkaar door allerlei listen en lagen te doen sneuvelen maar hei duel bracht geen beslissing en loen DE lOLïEiVLOOT i KEQELCONCOURS VAN D.I.Q Ons genoegen Culemborg won korpswedstrijd heren Z Van een onzer medewerkers ATEBDAGAVOND rolden de laatste ballen voor het kegelconcoursvan de 45 jaar bestaande veterinaire kegelclub Duim in ' t Gat eenconcours dat in alle opzichten een succes is geworden zowel sportief alsorganisatorisch Op de laatste dag werden er nog uitstekende prestaties ge leverd waarbij met name de strijd om de eerste plaats op de vrije baanheren A tussen Benima en Mattel buitengewoon interessant en spannendwas Mattel trok ten slotte aan het langste eind — Wat betreft de Jubileumbaan en de Tweevoudig succes voor Heykamp Ons Genoegen uit Culemborg dat zich met 525 hout op de eerste plaats in de korpswedstrijd heren A nestel de heeft die plaats behouden In feite ging het zaterdag alleen nog om de vraag of Van Vloten voor Laat ' m Rollen zo'n totaal zou gooien dat SHV van de derde plaats zou worden ver dreven Daarvoor moest hij 113 hout gooien op zichzelf al geen kleinigheid op de lang niet gemakkelijke baan maar hij bracht het tot 115 hout en de derde plaats voor Laat ' m Bollen ATDV 2 bleef eerste in de B-klas EVA 1 bij de dames baan voor het Meesterschap onder ging de situatie weinig of geen ver andering Dat was wel het geval in de hogere regionen op de vrije baan We stelden het reeds vast scherp was de strijd op de vrije baan heren A tussen Benima en Mattel Eerstge noemde kwam in de namiddag reeds tot tweemaal 45 en leek toen „ safe " te staan Mattel dacht daar anders over passeerde Benima Om en om ging de strijd waarbij Benima het voordeel had gesteund te worden door een groot aantal series van 44 Even voor het sluitingsuur slaagde Mattel op nieuw in zijn opzet om 45 te gooien en dat betekende de definitieve eerste plaats Die werd bij de dames ver overd door mevr v d Brink met 44 De eindstand luidt Korps heren A 1 Ons Genoegen 525 hout 2 ATDV 520 3 Laat ' m Rollen 602 4 SHV 489 5 Touwetje 492 6 Altijd Kans 487 7 KUNDA 477 hoog ste werper Doesburg 118 B 1 ATDV 2 473 2 DIG 453 3 SHV 3 446 4 KUNDA 2 443 5 Touwetle 2 435 hoog ste wenper BoBiof 106 dames 1 EVA 1 476 2 DKC 402 73 tr 3 KNAL 4^62 CTl tr hoogste mw v Doom 106 Jubileum heren 1 Heykajmi 129 2 Satomaoher 1B2 3 Spruit sr 121 4 Wissijilk 120 6 Mattel VIS 6 Van Doom ms 7 X 9 7 De Agé 115 4 x 9 8 Verleun 114 dames 1 mevr v d Brinlk IHO 2 mevr Statlhorst 106 3 mevr Rensenbrinlk 101 Meesterschap heren 1 Benima 126 2 Verwoolde 123 3 Dees lai 4 Mat tel 118 8x9 5 Heykamp 118 5 x 9 6 Ovei eeld tussen twee allen waarna uit team wordt ge igmorgen 2 novem een oefenwedstrijd amateurbondselftal der moeten zijn in het hnd AND de « edstrüdên 0é e.tpeeld voor de Eri - ViMa-BoUon W4n - Rovers Arsenal 1 1 Chelsea Lel-hester United West I^cwoastle Umted Nottin^ham Forest Portsmouth-Lu ll Hotspur-Leeds United-Burnley anderers Birming - Barnsl ey-Ipswich nd Hove Albion Bristol City Sunder - stoke City 2-1 City 3 2 Grims nitéd 1-1 Hud 3-2 Liverpool-iVIiddlesbrougli-United-Bristol ' ted-Derby Coun - AIfI > wedstrijden é ^ competitie lui - iktoria ' 04 Keu Borrussia Muto - SCHC WON ROYAAL VAN HHYC ^ Advertentie KAMPONQ VERLOOR IN TWEEDE HELFT Van onze hockeymedewerker ff • • c Nog is het wat te roeg om reeds conclusies te gaan trekken maar na de zege van kCUC gisteren in Den Haag tegen HHYC mag toch wel heel voorzichtig gezegd - worden dat het er in ieder geval op lijkt dat de Stichtenaren van plan zijn in de strijd een woordje mee te spreken Laren de toon aan en werd de score tot 4 — O opgevoerd Voordaan voelt zich in de nieuwe omgeving volledig thuis en dat moest gisteren Hurley aan den lijve onder vinden De rust kwam met 1 — O door een doelpunt van mej Bertram Het einde bracht een 3 — O overwinning voor Voordaan door juweeltjes van doelpunten door mej Bertram en mej Van Rooy SCHC 2 moest in de 2de klas D tegen Gooi 3 met een 2—2 gelijk spel genoegen nemen wat minder dan we verwacht hadden Scherp blijft de strijd om de leiding in de 3de klas F waarin Soest met 3 0 van SCHC 3 won en Schaer weyde met 5 — O van Pinoké 2 Met de rust stonden de Zeisterse dames door doelpunten van mej Hilhorst mej ' Van Woerden en mej De Jongh met 3 — O voor In de tweede helft maakten mej Koster en mej Mulder de 5 voltallig Hockey-uitslagen N » een goede eerste helft met Joelrijpe kansen voor Kampong ver loren de l'trechters in < le tweede lielft met 3-0 van Laren dat over een langere adem bleek te beschikken Voordaan liad niet te klagen met een gelijkspel voor de heren en een overwinning voor de dames Een te genvaller voor Schaerweyde was de 3.2 nederlaag in Amsterdam tegen FIT SCHC heeft op Klein Zwitserland een goede wedstrijd gespeeld Want HHYC mag dan aan kracht ingeboet hebben het is op eigen veld nog al tijd een moeilijk te verslaan tegen stander Maar tegen het hoge tempo van SCHC bleken de Hagenaars in ie eerste helft niet opgewassen Het was Zwier die uit een strafcorner de stand op 2-0 bracht en uit een voorzet van Verhoef werd het door Jan Willem Verloop 2-0 de ruststand In de tweede helft kwam in die stand geen verandering meer HEREN EEKSTE KLASSE Westen HHIJC-SCHC Kampong-Laren D Stud.-BMHC Be Fair TOGO 0—2 1 0—3 1 2-0 - 1—1 Zuiden HTCC-HMHC MOP-Push Venlo-EMHC Breda-Tilburg 0—0 2—1 1—3 1 1—1 1 Oosten Union-DKS Arnhem-Zwolle BuUy-Zutphen Wageningen-Nijmegen 2—2 2—4 3—2 2—2 1 Noorden HMC-GCHC LHC-HVA GHBS-Meppel Groningen-Gr Stud 3—0 j 1—2 i 2—0 3—4 ideaalplan Kampong speelde voor de rust een loede wedstrijd tegen Laren kreeg meer stratcorners en heeft bepaald de gelegenheid gehad om Gouka te passeren Maar zover kwam het niet Enkele Kampongers begonnen adem teliort te komen waardoor het tem po zakte en Laren de toon kon gaan aangeven Jan Willem van Erven Do rens gaf zijn club de leiding waarna H Naeff de pech had de bal bij een Laren-aanval in eigen doel te wer ken 0 2 Kampong speelde daarna een verloren wedstrijd en het was Pannekoek die voor een 0-3 eind stand zorgde wat geflatteerd maar de overwinning verdiende Laren De Delftse Studenten wonnen op eigen grond met 2-0 van BMHC en Be Fair heeft zijn aanhang met 1-1 op eigen veld tegen TOGO ongetwij feld wat teleurgesteld Ned zwemsuccessen In het Zuiden zorgde EMHC voor een grote verrassing door kampioen Venlo op eigen veld met 3-1 te ver slaan In hel Noorden kwamen de Groninger Studenten tegen Gronin gen met 3-0 voor een achterstand welke door Groningen geheel werd ingelopen Een strafcorner bezorgde de studenten ten slotte een zwaar bevochten 4 3 overwinning Tiidens zwemvvedstrijden in Erkensch wick heeft een Nederlandse zwemploeg enkele uitstellende resultaten geboekt De voornaamste uitslagen waren 400 m vrije slag dames 1 Mary Kok Rob ben 5,02,3 2 Judith de Nijs Robben 5.12.6 200 m schoolslag 1 Rlta Kroon Robben 2,59 2 Gerda Kühn Düssel dorl 3,06.8 100 m rmgslag 1 Leni de Nijs Robben 1,14.1 2 Henny van der Velde Robben 1,15,1 100 m vri,1e slag 1 Henny van der Velde Robben 1.07.5 2 Groetje Kraan Robben 1,07,6 100 meter vri,le slag heren 1 Baumann Bre men 57.4 2 Hoogveld Nept Amersf Roeiers gaan ook strijden om wereldtitels Het bestuur van de internationale roeifederatie FISA heeft dit week einde te Montreux besloten in 1962 voor het eerst wereldkampioenschap pen roeien te houden SCHC 2 behaalde voor de Over gangsklas B de eerste overwinning in dit seizoen Groen-Geel werd op eigen veld met 2—0 verslagen rust 1—0 door een doelpunt van Van Donse laar Van Seventer stelde in de twee de helft de 2-0 zege veilig leiding werd afge - Voordaan speelde in de 2de klas F op eigen veld gelijk tegen VVV 1-1 Direct na de beginbuUy maakte Bou tens er 1—0 van en dat bleef het tot na de rust Toen maakte VW hoe wel Voordaan meer aanvallend was Selijk Maar dit gelijke spel bleek achteraf voldoende om de leiding te nemen want Schaerweyde leed in Amsterdam tegen FIT een wat onver wachte 3—2 nederlaag De rust kwam T ™ ^°°'' de Zeistenaren omdat een riT speler de bal in eigen kooi werkte Het werd 1-1 en 2-1 voor So ï^^r Kamerling maakte gelijk 2 2 Wederom nam FIT de leidinf '- ' die nu niet meer staan tot 1—1 J^inpong 2 bracht het tegen AMVJ Mevr Van den Brink kreeg de haan en haar broer de heer Benima de kip toen in de Vereniging aan het einde van het kegelconcours van D.I.G de prijzen werden uitgereikt cpiSjïJ^^erwacht kon worden heeft teïen mr "^," ^^ gelegenheid dat s ™»=?* ^ y'f^rii gespeeld gebruik SS *°" ^^ P °^'*'^ in liet leidende Sm " mer4-o "^'"- °' ^^^^'"' Kampong 3 won in de 2de klas H met 3 - 1 van Kameleon 2 PosHie in°H'°L^^^f ^ ^ y " leidende 6 met % n f ^^^ ^^^^ ° ^°'"^ SCHC 66 ™!!» t T^'^l ^^"' overigens een eervolle nederlaag voor de SCHC - Uodlijk SMlalf "'^" -?°^"* '* BDHC erin Me & 1 " Groen-Geel te winnen Ploèa „ ^^^"^ ^^ Bloemendaalse désLT V "?' '"^* ^« hakken over MtT /'^^'»^" ^ O " overtuigender ^ r t;:S " Alliance Met deze eij - ion vVrZr ^^ ''*^ m het einde mei " ^" dehng van de punten 3—3 rliïVeioü'^r ^'^?^^ >° de thuiswed - or twi"H '^?°' 2 ™ et 0-2 achter rui er Maar n?r *™ van mevr De iet 2-9 w / ^°^ ^" O "^ de rust werd % kttZ ^^ '^^'¦"^ kwamen de be - Mfeteis er vri wel niet meer aan Nederland in de volgende ronde Door een 3 — 2-overwinning op de Belgische tennisploeg heelt het Ne derlandse team zich in de tweede ronde van het wintertoernooi om de Koning Gustaafbeker geplaatst Na de 1—1 van vrijdag werd het zaterdag 2—1 voor Nederland door het winnen van het dubbelspel Willem Maris en Hans van de Weg versloegen Brichant en De Gronckel met 4—6 6—3 1—6 6—4 6—3 De partij bereikte geen hoog niveau Maris vooral leidde de Nederlandse aanval Bri chant de Belgische waarbij hij on voldoende werd gesteund door de jeugdige De Gronckel die vooral op kritieke momenten onzeker en ner veus speelde De zaak lag zondagavond dus zo dat Piet van Eysden van Bruloot moest winnen om de plaatsing naar de volgende ronde tot een feit te maken Zonder tot indrukwekkend tennis te komen deed de Nederlander dat 6—4 6—4 10—8 nadat de Belg in de derde set op 5—4 en 6—5 drie setpoints had gehad De Nederlandse zege was daarmede een feit Een op volle kracht spelende Bichant veegde daarna Maris met 6—4 6—1 6-0 in veertig minuten van de baan de wapens gestrekt werden waren Iseiden tevreden mei hun resultaat De stand is nu 17 13 in het voor deel van Koeperman en er zijn nog 5 partijen te spelen 1 34-29 19-23 2 33-28 een schier nooit ge geven antwoord in deze flankopening maar de witspeler heet dan ook Deslau - rlers 2 23x34 3 40x29 17-21 4 45-40 14-19 5 40-34 10-14 6 34-30 biedt de ruil 20-24 en die via 18-23 aan 18-23 neemt deze 7 29x18 13x33 8,38x29 weer deze offerte echt Canadees 21-26 zoekt het op de andere flank het meer voor gekomen syst Koeperman de ene flank rusten de andere flank in beweging zet ten door een aanval 9 42-38 8-13 10 30 25 20-24 11 29x20 15x24 12 32-28 12-18 47-42 16-21 belet de opkomst van 31 39-34 11-17 15 44-39 17-22 de Rus re tireert en brengt een randschijf naar het centrum 16 26x17 21x12 17 34-30 dit „ klaverblad van 3 " heeft voor en tegen.Voor de combinatiespeler wel aantrek keliik door de mogelijkheid van 25-20 als 40 en 45 bezet zijn 17 6-11 18 39 - 33 18-23 toch centrum 19 31-27 5-10 20 37-32 Stand nu zwart op 1-4,7 9-14 19 S3 24 26 Wit op 25 27 30 32 33 35 36 38 41-43 46 48-50 20 11-16 21 41-37 7-11 22 36-31 wil zwart verleiden tot de sterke positiezet 11 17 dan sloeg hij toe met 25-20 daar is deze combinatiezet 14x34 33-29 24x33 38x17 2x11 of 1x12 27-22 17x28 32x5 dam 22 13-18 trapt niet in de klem 23 46-41 9-13 24 41-36 24-29 25 33x24 23 28 26 32x23 18x20 tracht Voordeel te ha len uit de „ losse " stand op wits linker vleugel 27 38-32 19-23 ik denk dat 9 van 10 spelers hier 11-17 zouden hebben gespeeld niet alzo K 28 42-38 10-15 tijdsrubriek D 30 minuten K 65 minu ten Het blijft verwonderlijk dat de Ca nadees er zulk een straffe pace in houdt 29 38-33 13-19 30 43-38 20-24 31 49-44 2 8 beide spelers bouwen aan hun toe komst 32 44-40 4-9 33 50-45 algemeen af gekeurd En terecht 33-28 zou wit hier zo geen direct winnend dan toch kansgevend voordeel positioneel geven De slagzetspeler in Deslauriers wint het van de positiespeler 8-13 34 48 - 43 12-17 een leuk moment nu mag 27-21 niet wegens het „ zetje van Weiss " 27 - 21 16x27 32x12 24-29 33x24 23-29 24x33 13 18 12x23 19x48 dam Koeperman kandus wel combineren 35 25-20 14x34 36 40x18 13x22 37 27x18 1-7 38 33-28 hier verzuimt Deslauriers m.l de heel sterkevoortzetting 43 39 38 17-21 39,43-39 doet hem nu komt „ bijna " op hetzelf de neer 3-8 40 38-33 Stand thans zwart 10 schijven op 7 8 9 11 15 16 19 21 24 26 Wit 10 schijven op 18 28 31 32 33 35 36 37 39 en 45 40 8-12 41 28-23 19x28 42 32x23 15-20 43 39-34 12-17 44 33-28 20-25 45 37 32 26x37 46 32x41 21-26 47 41-37 7-12 ruilt nu deze schijf af er was daarop voor hem geen eer te behalen 48 18x7 11x2 49 36-31 16-21 50 23-18 nu denkt men zo dat D weer voordeel heeft daar 18 twee schijven bindt 2-8 51 37-32 op 18 12 8-13 - 12-7 17-22 28x17 21xl-t-l 26x 37 52 32X41 21-26 op 8-13 28-22 17x28 18 12 naar dam 53 41-37 9-14 54 18-12 18 13 - 55 12x21 26x17 56 28-23 17-21 57 37 32 21-26 58 45-40 24-29 59 23-18 13X 22 60 34x23 nu heeft K weer het beste spel Maar winst zit er niet meer in 22 28 61 32-27 28x19 62 40-34 19-24 63 27 - 22'26 31 64 22-17 31-37 65 17-12 37-42 66 12 7 Remise na dit zeer goed uitgebalan ceerd eindspel van beide kanten JUR SCHRODER Dressuurwedstrijden Vrijdagavond hield de Utrechtse manege indoordressuurwedstrijden Deze krachtmetingen waren tevens een generale repetitie voor de steden wedstrijd Rotterdam — ^ Utrecht die te Rotterdam zal worden verreden Be halve de ruiters van de Utrechtse Ma nege namen ook een drietal leden van de landelijke rijvereniging De Zwarte Ruiters deel De uitslagen luidden 1 Mej J Vermooten met Marcel 2 mej L Roozendaal met Rex 3 mevr Rink met Marcel 4 mevr Van Eys met Castra 5 mej H Leenders met Adele Kleine Duitse zege op Nederlandse dames In de landenwedstrijd tussen de dames turnploegen van Nederland en West Duitsland welke zondag middag te Win rswijk is gehouden behaalden de Duitse dames met een heel klein verschil 0.8 pt de over winning West Duitsland veroverde 231.45 punten tegan Nederland 230,65 pnt Dit geringe puntenverschil be wijst reeds dat de beide ploegen ge lijkwaardige tegenstanders waren Wanneer men echter de prestaties van de turnsters afzonderlijk be schouwt komt men tot de conclusie dat de Nederlandse ploeg in haar geheel beter was Onze landgenoten werkten over het algemeen soepeler Van de vijf onderdelen won Neder land er drie nl evenwichtsbalk met 45.80 tegen 45,65 punten vrije oefe ning met 46.40 tegen 46.20 punten en ringen met 46.50 tegen 46.30 punten Bü het nummer paardspringen ein digden beide teams gelijk met 46.30 punten terwijl alleen de brug met ongelijke leggers een winstpunt voor de Westduitse meisjes opleverde 47 punten tegen 45.65 pnt In het per soonlijk klassen.ent eindigden Rieki Leibbrand Ned gelijk met de Duitse kampioene Rosi Fottner beiden 47.75 punten Salie Pleyel geklopt 24 ANTON GEESINK NU VIJFDE DAN Goede partij van V » d Dolewaard Van een onzer sportredacteuren Anton Geesink coach Gê Koning en Hein Essink het Nederlandse judO ' trio dat naar Tokio gaat Foto U.N.-Van der Werf A NTON GEESINK u bent een zeer goed ju doka Dat is ook enkele jaren geleden in Japan gebleken In vi^edstrijden geldt u als een sterk tegenstander " Dit zei de Japanse judoleraar Haku Michigami gisteravond tegen Anton Geesink tijdens de internationale judowedstrijden die de Nederlandse sportman van het jaar in het N.V.-huis te Utrecht organiseerde De Europese judokoning begreep er niets van dat Michigami plotseling het woord nam Het stond niet in het door hemzelf samengestelde program ma hö was totaal verrast Maar die verrassing zou nog groter worden Want Michigami vervolgde „ In de laatste jaren hebt u zich een groot propagandist getoond van het judo in Europa Ik ben daarom zeer gelukkig dat de N.J.J.B mij verzocht heeft aan u de vijfde dangraad te overhandigen " Geesink stond als aan de grond ge nageld Plotseling drongen de door coach Gé Koning vertaalde woorden van Michigami goed tot hem door Hij was op zijn 24ste jaar vijfde dan en daarmee de hoogst gegradueerde ju doka in Nederland De toeschouwers in de volgepakte zaal gaven hem een daverende ovatie De vreugdetranen biggelden Geesink over de wangen Alle aanwezige judo officials als N.J.J.B.-voorzitter Pin gen penningmeester De Leeuw Gé Koning Boersma Snijders feliciteer den hem uitbundig en zijn sport vrienden bleven natuui-lijk niet ach ter Dit was ongetwijfeld het hoogte punt van deze zeer interessante en goed verlopen judogala waarop Geesing nog twee successen boekte Het team van zijn school versloeg de ploeg van de sterke Parijse club SaUe Pleyel en een door hem opge leide jongeman Grtjpink die nog geen jaar de judosport beoefent en eergisteren in het kampioenschap van Midden Nederland zegevierde by de gi'oene banders won het club kampioenschap alle categorieën Het tekent de LERAAR Geesink dat hij over Grüpink's succes eigenlijk nog enthousiaster was dan over het zijne Dagallier verslagen In de wedstrijd tussen zijn school en de Sallë Pleyel kwam Geesink het eerst in actie Hij ontmoette Dagallier een man van 110 kilo die bekend staat als een felle vechter Zelfs cracks als een Courtine of Pariset zagen geen kans om Dagal lier te werpen De Fransman weerde zich tegen Geesink met alle niet ge ringe krachten waarover hy be schikte maar moest toch toezien dat hij na ruim twee minuten door de Utrechter naar de mat werd ge werkt en in een houdgreep terecht kwam Enkele seconden later strekte Dagallier door aftikken de wapens Het was de eerste maal dat hij op de grond werd verslagen Een half uur daarna stond de Parijse zwaarge wicht nog te hqgen als een amech tig autootje De bruine band Stroes maakte on beslist met de Franse jeugdinterna tional Delpech De partijen kwamen echter op gelijke voet toen Kurver van de derde dan Legay verloor De Utrechter was zeker niet de mindere van de Franse international maar Legay ving hem in de fatale actie op en zegevierde door uchi mata De partij tussen Geurt v d Dole waard en de Franse vierde dan Col lard ettelijke malen kampioen van Marokko en secretaris van de mach tige Franse federatie moest dus de beslissing brengen En wat eigenlijk niemand verwachtte gebeurde Van der Dolewaard maakte een prachtige come back triomfeerde al na tien seconden door een flitsende achtste sutemi en bezorgde zijn team dus een fraaie 2—1 zege In internationale wedstrijden zagen Goos Bonte en Hein Essink hun par tijen tegen Legay en Baux in een onbeslist eindigen en triomfeerde Van Ierland op beslissing scheidsrechter over Delpech Grootmeester Michigami Geesink Koning Boersma en Kurver gaven op deze door het gemeenteraadslid De Jong geopende judoavond nog enkele fraaie kata demonstraties Verder werden de clubkampioen schappen verwerkt die de volgende finale-uitslagen brachten Gele band 6 tot 9 jaar Van Gin hoven wint van Stellaard Bij de oranjebandei moest Pisa een pres tatiepartij maken om zijn kam pioenstitel waardig te tonen Zijn tegenstander was Anton Geesink die zich tot groot vermaak van het publiek liet werpen Gele band 10 t/m 12 jaar Van der Leest wint van Bierman oranjeband Verschoor wint van Klein Gele band 13 t/m 16 jaar Wouters wint van v d Brink oranje band Damen verslaat Verhoef blauwe band Derks wint van Epskarap Senioren gele band Prozee wint van V d Ploeg oranje band Van Ekeren wint van v d Voorn groene band jri > ink verslaat van de Hout blauwe band Paulus wint van Van Zanten bruine band Stroes In het kampioenschap alle cate gorieën won Stroes door opgave na een voetblessure van Paulus en zege vierde Prozee Over Van Ekeren maar hij werd later dóór de talent volle Gr"'pink uitgeschakeld In de finale triomfeerde de groene band Grijpink doi r velen als een broer van Geesink beschouwd Over de bruine band Stroes op beslissing scheidsrechter Een judodemonstratie door de dames Werensteyn-Luysterburg Grevel van Rossum en Van Duren en een demonstratie jeugdjudo com pleteerden deze zeer geslaagde judo avond 
10 Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 =^ ISI|£lH!i^^t ^ UTRECHTSCH NIEUWSBLAI BEL 35633 voor radio televisie wasmachines en stofzuigers Alle merken leverbaar De be taling regelen wij met u op prettige wijze A Velder Beer zestraat 2 bis Rivierenwijk PLASTIC GOLFPLATEN InEchtpaar met kind zoekt vrije E.z.a NET MEISJT reeds 3 jaar huishoud ' z z.g.g in bloem ™ ¦¦"'« huishoudmg Pe " 3 "^" k Br no l-230J_biir uj "'»* U diverse maten verkrijgbaar te gen scherpe prijzen Bij kwan tum extra korting Fa Bons en Zonen Zandpad 131 a tel 24308 AANRECHTBLA0EN douche bakken en combinatiebaden Een keuken of badkamer wordt nieuw met een Ariith blad of bak Uboka Nieuwe Kade 82 telef 17517 SCHILDER nu voor een zon nige winter met Plasticolor verf Harts ' Verf Lijnmarkt 7 Utrecht gem HUIS of PLAT in Utrecht voor verblijf van 8 tot 10 mnd Tot ƒ 225 - per maand geen bezwaar Br no 1-1306 bur UN Heer vraagt te huur klein KA MERTJE in centrum stad Br no 1-1399 bur UN DANSLES Privé »„ clubjes - dagelijlts na - met Dansinstituut H ^ H Nieuwe Gracht 49 ^ X * AUTORIJLES In de DK„A les en per cursus Blieft * Ki dities Mercurius 2««Si Het Homoeopatisch Ziekenhuis zoekt voor een van haar per soneelsleden a.s echtpaar WOONRUIMTE Brieven aan de administratie Weth Die montlaan 21 telef 32044 '^ lels 114 Telef 24095 ' BETAAL NIET TE VEEL Al leen bij ons 15 % korting op de vastgestelde prijzen van al onze rijwiel en bromfietsban den De Kampioen Marnixlaan 15 Utrecht Voor goede mond^IJi^TT ^ ^ "^ 3 ' LERARENcX ':^ Zestig verschillend » i*'-t ken Inlichtingen Naj5'«t 36 Utrecht.j ^ ef leg "** Net DAGMEISJE gevraagd Zich te vervoegen ' s avonds na J uur Mevr Knieriem Kievit straat 2bis TOEZICHT op en Hm „^ het huiswerk%oor l ^"^^'' ' ï » ii«t9p 9éi/Ktm ^ ' hbs en I\iüloTe„"B"'StiMelder v Limburr = 4 telef 24632 ^ ''""« BI Flinke WASKNECHT gevraagd Aanm Wasserij Van Beest ivreridiaanstraat 21—23 Utrecht AUTO'S voor de sloop Tevens ruime sortering onderdelen aangeb Erkende autosloperij H Best jr Daalseweg 255 tel 23076 Privé 24459 Voor direct gevraagd MEISJE voor dag en nacht of voor de dag v.g.g.v en werkster voor 3 ochtenden of hele dag Goed loon Aanbiedingen mevr Kui per Kastanjelaan 2 Groene kan Telef K 3401—229 voor ƒ 47.50 gegeven V '™ diplomeerde inZj'JS'll nieuw lesmateriaal ï * halen en brengen = ra,i^'"'i.vens luxe verhuur zo„h \''' feur Erkende bea "'¦ autorijschool j w « jt ""*¦ Laan van Soestbereen w '•¦ 29365 ^^" "• lelii Te koop gevr AUTO'S zowel loop als sloop Belt u even tel 35479 Schoenerstr 30 Utrecht Gevraagd net MEISJE voor de huishouding voor dag of dag en nacht ' Goed kunnende ko ken Weekend vrij Meerdere hulp aanwezig Aanmelden mevr Schaap Steenweg 63 ' s avonds tussen 7.30—8.30 uur Wij kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prijs Bs mann steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht 10 RIJLESSEN a BOmlr ƒ 47.50 in tonlat Onmiddellijk be schikbaar Br no 1-1300 bur UN NIJMAN BULLETIN Uit onze huis aan huis folder originele Treffer lakens met 10 jaar ga rantie v.a ƒ 7.50 En bij elk laken een Treffer sloop gratis Slechts tot 31 oktober 1958 geldt de cadeau-actie Gevr LEERL VERKOOPSTER en ervaren VERKOOPSTER voor onze vitrage - en gordtin stoffenafdeling Woninginrieht F M Broekman Cathariinp singel 1 magnetiseur P " Hub ' Duvfhuissir alleen maano »=' A STOMP hnmetnst 21 Consult dinsdag wn dag van 7-9 uur en volgens spraak woensdag "'.^ P ".^" Een " SOUTERRAIN voor maga zijn of één-mansbedriifje 7 bij 31/2 m Br no 1-1294 bur UN uw Personeel acuigc'boi^e^ii - KLEINBKHUISDEN ^^' l „ spiraal vermaken tot " P"':;bed of divanbPd nw hout™iedilïant tot ombiiuw I-'l ' « richting Lauwerecht " '>=" Lauwerecht 3 Telef 1531 H 1MI"5 « ERICA Psvchometris'e ^ ünpelst - no t'trfti ' S knmstvei;ine '^•^,,„ 1 verzekerd Spreekuur van 2 " 9 uur maandag t m zatfr "»»- Telef 16977 DainesKapsalon H A t "'^,,.' permanent centrale Spen » NIJMAN BULLETIN Uit onzehuis aan huis folder Tropi cal en kamgaren kostuumsin nieuwe Italiaanse dessins,normaal ƒ 150 tot ƒ 160 nu ƒ 90 en een overhemd sok ken en stropdas gratis Kos tuu ns óók vanaf ƒ 4 per week Mooi WINKELPAND op Am sterdamsestraatweg omgeving Ondiep Tegen overname good will en inventaris enz Boven gelegen woonhuis komt leeg R n 1 -- iir bui - TN Beschaafd meisje kunnende typen zou gaarne ADM WERKZAAMHEDEN verrich ten op kantoor of winkel Br no 1-1368 bur UN Biedt zich aan JONGEMAN 18 Jaar mulo-diploma voor alie voorkomende werkzaamheden tot februari Br no 1-1364 bur UN KREDIETEN t.m ƒ 4000 Voor aankoop meubelen en woning textiel rechtstreeks van fa briek Enorme besparing soe pele betaling en onder uiterste geheimhouding Vraagt vrij blijvend inlichtingen Postbus 1083 Rotterdam lirflHnmniinniiiririniiiiiiitiiiitiiritiiiiiiHiitiruiiinhitmi MEISJE zoekt werk eventueel ook huishoudelijk voor halve dagen In bez v type-d'pIciiTifl Brieven no 1-1363 bur UN telt in nieuwste Eugene iie"P oermanent Eagi-ne verm '"^' Tiéde permanent Sauna F manent Cold Wave COi "_ Friction kleurspoelingen V sterd straatweg 303 teief _^ Juist in de winteravnnrten ku " — I u leuke FOTO'S mal jS.S A iniatairs l^J ^'^ ^ a v d Wal 15 cov 41 K 24 ^ wUschot Stayerspr«s | 50 » « j Washington l-2^-8 n '-^- = tl 3 Walter Hollandia <^ Sn)V-2^9%1.35,21,20 rnv 49 K 503 ¦• o „ Wareshcm 2100 m 1 Oregon « uy l --^^^* j,g ^„„ a ¦^'¦"•^^ iiitire W 67 PI 35,34 Cov 7'T3C ^ Prijs van België 2100 m ^ f-^frl JL)°ruiy-s^s rSU W 65 PI 25 31 23 cov 106 K 144 Priis van Nederland 2100 m 1 « s^-^4tefiA.^H°ToSan ^ 3«"Tak"nS'(W Leeuwenkamp W 41 PI 14 12 Cov 62 K 21 De Gouden Zweep ren 2400 m:l Kandahar J Pex 2 Mangala F ieibraSnne 3 Com ^* i^ ^^-- fJ'^'-W 30 PI 11 11 - Cov 34 K 56 A Gehnerprijs 2600 m 1 Qwck « IvérS 1.23.3 CJ Wagenaar 2 Bose Mari G Raymaker 3 Quatneme Poulain J V d Bgg W 123 PI 31 21 23 Cov 41 K 117 Priia van Sterrebeek 2100 m 1 Harle 123.6 A Desoete 2 Double S'(N Bloem^aat 3 Ria Ohvi«r^(A Tesselaar W 40 PI - 23 23 ^ i Cov 57 K 69 Korfhalwedstrij Onverwach van Samos / J;sfvi"ntX"N«n>affl Blauw Wit zondag een 4—0 voor sprong on Roda had veroverd leeK het erop " dat de Amsterdammers een grote overwinning konden behalen doch toen de waakzaamheid van ae Blauwwitten even verslapte waren de Zaankanters er als de kippen bij met als gevolg dat het nog maar een be nauwde 6—5 overwinning werd Westerkwartier behaalde een volko men verdiende 6—1 overwinning op Swift terwijl Luto een verpletteren de 10—2 nederlaag leed tegen Rohda In de tweede klasse A bleef de strijd tussen A'dam-Zuid en Ooster kwartier onbeslist Ondanks zijn ter reinvoordeel bleek Watervliet niet op gewassen tegen de oud-eersteklassei Koog Zaandijk Kattenburg bleef zijn goede kansen op de bovenste plaats behouden ter wijl Haarlem een kostbaar punt op ZKC veroverde In de tweede klasse B leed Samos geheel tegen de verwachting een ne derlaag tegen het vrü zwakke Land lust waardoor de kostbare punten voorsprong op Olympia geheel ver loren ging Voor de rust ging de strijd volko men gelijk op en de 2—2 stand was een eerlijke waardering voor de ge leverde nrestaties In de tweede helfi was Sarnos vrijwel doorlopend sterï aanvallend doch daar Landlust betei schoot was de stand met nog 10 minu ten te spelen 5—3 voor de thuisclub Vyf minuten voor tijd werd het nos 5—4 doch de Roodgrijzen konden hur overwicht in de resterende minutei niet meer in een doelpunt omzetten Vogel deed het in Haarlem tegei Animo Ready beter Wel noteerde A ' thuisclub voor rust een 5—3 voor sprong en werd het in de tweede helf zelfs 6—3 voor de Haarlemmers maa Vogel bleef doorzwoegen en plotselini lukte het Niet alleen werd de achter stand Volledig weggewerkt het wen zelfs 6—8 Weliswaar bleef de thuis club in de laatste 5 minuten fel vai zich afbijten doch Vogel hield he hoofd koel en won tenslotte met 9 —£ Joost de Raadt had met vier vol treffers een belangrijk aandeel in dez Ned schaakte^m won van Engelanc De schaakwedstrüd tussen de tlentalle van Nederland en Engeland welke zatei oag en zondag te Vlissingen is gespeeK IS m een 11—9 zege voor onze landgenote geemdigd Op de tweede dag werd de stand 7V2 f^2 m het voordeel van de Nederlander rt„„''°2 ''^ ""^^ zaterdag was met eVi — 3 door Engeland gewonnen t,T.^j®®"'^*''llleerde resultaten van t tweede dag luiden Nederland—Engeland 1 dr M Eu we a'i ^"^ nrose 1 o 2 H Donner—C H 1 ni '',''"??'' l -" S N Cortlever—P uarke 1/2—1 / 4 h Kramer — H Golombe — 2 5 Th D van Scheltinga—L \ no^ï " ^~ V ^ ¦"'¦ J - Mühring-P S Mi " f/B"ry %- % 7 p Roessel-J A Tv ¦ 1 ' „' ^ ' "^'¦- ^< ï - Spanjaard—F Pa i ^ V ' „ ¦ •''¦ I '- Barendregt—B caffer " nJ ' " P - Orbaan—dr s Fazekas 1 " e resultaten van zaterdag waren « eaerland-Engeland 1 dr M Euwe Donl - ^^^,^* SebTOken 2 ir H J v Va „^ *'¦ O-'Alexander afgebrok Cor »?"""^ "'^^ ' n ^°° r Donne 3 H Sïï ^'""'^- H - Clarke afgebroken b ' ¦^ an^ohT ^?- Golombek '&-% 5 T W T »/ rl £ '*' I"^^-I '- ' W - Barden 0-1 w J MuhrmgJP s Müner Barry V2 -' ar s Fazekas afgebroken 
n Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 NIEUWSBLAD Evenveel winst als verlies in volleybalontmoeting Advertentie ^ Nederlandse dravers wonnen interland Het Utrechtse volleybalteam dat zaterdagauomd met 3 — 1 van Amsterdam verloor Zit tend v.l.n.r M v Kooten J Kooi H V Wvnen J Her mans Staand C Becker J v Doorn H Rump H Heep If iisi iiliiÊ mi Iflllljl m ¦ sm JUDO ZATERDAGVOETBAL Kostbaar winstpunt voor SSVU Van Dobben Schram en F Selling zegevierden Korfhalwedstrijden in KNKB Onverwachte nederlaag van Samos Vogel won In de eindstrijd van de gele banden zegevierde Kruis v d Horst over Prosee Geesink door een eerste houdgreep Bij de oranjebanden werd J V Huisstede Neereschild met een tweede schouderworp geveld door G Verstegen v d Horst Groene band Grijpink Geesink zegevierde na verlenging over Spilker Zeist op beslissing scheidsrechter Ook Engel bert v d Horst werd bij de blauwe banden tegen de Amersfoorter C van Davelaar door de arbiter tot winnaar vfli^ïLaard Bij de bruine lan - ECHTSCHj^^Eu ^ B.za NET MEISJP """~" huishouding Per'?^''^a5if™8 2il_no.J:130_7_bur UN ''""'=«° UANSLES Priv ^ -~ aï « clubjes - dageliik „^ n klei „ met DansinltiÏÏut H ^'^ p'm i^we Gracht Ï9.fe,''fRiil ^ AÜTORULES In tJ » - i les en per cursSs liP-KwrjT dities Mercuriu ^' jlijke en ken inlichtingen M '«" vak 3f^Utrecht^^^as^^,,,«k 4 ^ 1ef 24632 ^ ""'"' g Stiru^'siJ vens luxe verhuur ^"^^" s - Te ieur Erkende BE a "" ''^^^¦ autorijschool j w « i ^"" os Laan van Soestbergen^'^f m „ 10 BULESSEN a Tn ¦ 1147.30 in tonkelnieuw »'?.- "'«" I ' M Gedipiomêeïd /'""" l:eur Erkende BEA En^ü"'"" rijschool Nic Sonn?„i"'='W» ' en liefst te]efom?ch^-S ° l>8e iebroekstraa t 25 '"^ B Hi yEDERLANDsriY^;^r~r ~ l ngo s door ervaren i '^"'"' Jple.dlng examens hLrtlf '"' ¦ espondentie convm ÏÏ?"'"'-Beginners en gevorderrt '^ "'¦ IQ 1-1292 b ur UN "«'^"« n Br lehuwde dame 44 " TZT"''^t>ekt GEZELschXp ^' S '"" ' ome buiten Br „;^ ^' S«n ¦ 1375 bur UN """^«^ " 0 FGEDANKT omdat 1 ¦ ist niet kunt dr™gtn ' w « ' ""¦ ' ijden zulke scholnen "^ ""• ntel bedrag "° su"e«sS '.'™ erd j V d Brul i r ^"'»- Ipl schoenherstellers V °^ raat 21—23 ziistraat l',,.'^.^!"' elet 17880 ''^'^'^^^' Sutstraat troomloos PErmanËntT " uis vanaf ƒ 12 ¦ in kL,™J ^" 1 852 ¦' ¦°°- ^ el Ondiep eisje 22 jaar r t " « VRIENDIN ' Brteven n ''^^ 1-1308 bur UN " """^ ette jongeman 25 laar „„ 7 sitle zoekt angs dl'J "^^' IN^G*S^f weg'TEN^l ^" én^eTw\a"r!*,e"^fJ5ï ' i ^'"* en 25 jaar Geen rt =„ *'^^^'" •• " O lil297 bur."uN "= ' 5'P »' ' OED ƒ 125 te leen ge^iZT ^ 1 bmnen 6 w 25 % rent » l " der no 1-1295 bu r uS rw^^^n -"';'/"^'^* KEWNiSMA - 1 k^d ÏJ "^^ leeftijd 2^0 1 Rmd geen bezwaar LMa _ twomng.Br.ondernowl ' Srgens voordeliSëT or stomen een mantel of stuum ƒ 2.95 regenjas72 50 J i-^5 Chem wasserii en L?t"'!,^P'?n ''=''°*«"' Bouw " aat 15 t elef 20692 ^ ilVSY '^ pu's Ast Ji V Voorlichting over uw / ils Inr2 ' „ '^''«'' ««* enrt ntf « JP^eekuren 2-9 uui Obrechtstraat 48 Utrecht ' PANTALON te lang M t of te breed wl verm.Sen sterd straatweg 79 nog ïoor Ber«rstiaat ERGANGSLEEFTIJD7 Mi line Ongezonde teint ' gdpulstjes Verstopping zucht Nattermann's bloed i-erende thee no 8 helptl lot pak ƒ 1.85 bli elke dro - laf ƒ 150 p.w AD VBB ULEN gedipl horloger iterkade 16 telef 25374 Alle ende merkhorloges op ter » ibetalini I laar schrift » B garantie Geen rente n kosten Koekoeliklokkeq dules gouden ringen van I 2 per week ' EDITIEBEDRIJP „ De tul Neude 35-36 telef 17605 huizingen transporten ka verhuizingen pianovervoer iale afhaal en besteldienst garanderen goede service ïilUlke prijzen rRASSEN Reparaties bij en met de prima Java ka Overtrekken linnen da ten Ook veren bedden orgens halen ' s avonds t« Vanouds vertrouwd be ie adres W Uljee Gani It 44 telef 239S6 zonnige keuken in don winterse dagen door STICOLOK-VERF Hart's Lijnmarkt 7 Utrecht uw kleding CHEMISCH IIGEN Thans voordelige en kostuums mantel eIkostuum of regenjas van > nu f 2.95 Bokken en ies vanaf f 1.25 toppen Halen e bezorgen zonder / erhoging Stomerij Ch » ^ rg St Janshovenstraat S ' 23376 Vleutenseweg « 33396 iON BEATRIX - Vraagt eilzame stoom permanent - f9 Kinderen ^ 6 Cojd - en capwave f 15 zondet eken Thuis permanent Amsterd straatweg 163 25031 bushalte viaduct ht CTIVEBUREAU Themls ' fst voor huwelljksmoel den informaties bewa n opsporingen en vcr elljke opdrachten Telef i - 6596 t prijs voor uw WIN - iARDAPPELEN GrUP " / leutenseweg 1 telefoon Grevelingenstr 12 tel ' OMP magnetiseur psy frist Hub " Diivfhuisstr rinstilt alleen maandag g woensdag en donder ' m 7-8 uur en volgens ai - IBRHUISDEN Laat u « vermaken tot opklap P divanbpd Uw houten it tot ombouw ^^ Xra g ijauwerecht v d Berg recht 3 Telef 15310 ERICA psvchometriste t - n bi Utrecht Tie / iiirR..ei;ina GeheirnP > rd Spreekuur van 2 •'" maandag t m zater "'»- 6927 lapsalon H A OBVtl ent centrale Specian - nieuwste Eugene nevf ' ent Eugene pernisneni ermanent Sauna PfJ Cold wave Coior kleurspoelingcn AJ " raatweg 303 telef J »^' de winteravonden kun * FOTO'S maken " J " sers vsnaf ƒ 7.95 Foto ' t Sticht Steenvet "¦ Van onze paardesportmedewerker De Nederlandse dravers heb hen gisteren ^ op Duindigt hun evanche gekregen voor hun nederlaag op Sterrebeek 12 3uh 1 Met 81—77 wonnen zi ] een iasere puntenzege in hoofd Ik behaald in de derde koers waarin de twee Belgen Letina n Lustucru niet tegen onze paarden opgewassen waren De f »'" tenwinst van U-t in detse „ p « ' reranderde de haveloze achter ' j Y » 11-10 non juist m een sege ft Zoren had Nederland een Set nno^^-ont opgelopen bij de fl^gen met 23-30 en by de wf jitigen met IH "- Da uitslagen zijn toto per tien ' wMan de F-E-G-A-T 2100 meter iJemr 1 Jannot III 1.23.9 A Sr sunny Boy G v d Wal rürma Norton W Kohier W 21 PI 12 14 13 COV 49 K 69 Hollandse Handicap ren 1800 m Sir Carston A Garnngton 2 Ulva IKA ^ van Dijk 3 prst Iv-al F van Deuren W 28 PI 14 ^ COV 41 K 24 siaversDrüs 2500 m 1 Wilschot 278 U V d Berg 2 Washington V Bloemsaat 3 Walter Hollandia W Geersen W 209 PI 35 21 20 CoV 49 K 503 Priis van Wareghem 2100 m 1 Oie"m Guy 1.23.4 H D-olne 2 VMag A Tesselaar 3 Oberon A cSlenaire W 67 P1...35,34 Cov « K 309 Prijs van België 2100 m iNigM Bose J Desoete 2 New oiiick J van Gooi 3 Urubu S B de Sons ' W 65 Pi 25 31 23 Cov 106 K 144 Prijs van Nederland 2100 m 1 Siiona 121.4 N Bloemsaat 2 Ouintus Harvester A R Nottelman Tarantella W Leeuwenkamp W 41 PI 14 12 Cov 62 K 21 De Gouden Zweep ren 2400 m 1 Kandahar J Pex 2 Mangala F Delbrassmne 3 Cornet A v Dijk W 30 PI 11 11 Cov 34 K 56 A Gehnerprüs 2600 m 1 Quick silver S 1.23.3 J Wagenaar 2 Rose Marie G Eaymaker 3 Quatrième Poulain J V d Berg W 123 PI 31 21 23 Cov 41 K 117 Pras van Sterrebeek 2100 m 1 Harley 1,23,6 A Desoete 2 Double Six M N Bloemsaat 3 Ria Olivier lA Tesselaar W 40 PI 23 23 23 Cov 57 K 69 Toen in de Noord-Hollandse eerste Hasse van de Kon Ned Korfbalbond Blauw Wit zondag een 4 — O voor sprong op Eoda had veroverd leek het erop dat de Amsterdammers een grote overwinning konden behalen doch toen de waakzaamheid van de Blauwwitten even verslapte waren de Zaanlianters er als de kippen bij met sis gevolg dat het nog maar een be nauwde 6—5 overwinning werd Westerkwartier behaalde een volko men verdiende 6—1 overvjinning op Swift terwijl Luto een verpletteren de 10—2 nederlaag leed tegen Rohda In de tweede klasse A bleef de strijd tussen A'dam-Zuid en Ooster Itwartier onbeslist Ondanks zijn ter reinvoordeel bleek Watervliet niet op gewassen tegen de oud-eersteklasser Koog Zaandijk Kattenburg bleef zijn goede kansen op de bovenste plaats behouden ter wijl Haarlem een kostbaar punt op ZKC veroverde In de tweede klasse B leed Samos geheel tegen de verwachting een ne derlaag tegen het vrij zwakke Land Inst waardoor de kostbare punten voorsprong op Olympia geheel ver loren ging Voor de rust ging de strijd volko men gelijk op en de 2—2 stand was een eerlijke waardering voor de ge leverde prestaties In de tweede helft was Samos vrijwel doorlopend sterk aanvallend doch daar Landlust beter schoot was de stand met nog 10 minu ten te spelen 5—3 voor de thuisclub vijf mmuten voor tijd werd het nog 5 4 doch de Roodgrijzen konden hun overwicht in de resterende minuten met meer in een doelpunt omzetten vogel deed het in Haarlem tegen Ammo Ready beter Wel noteerde de thuisclub voor rust een 5—3 voor sprong en werd het in de tweede helft II ir ' voor de Haarlemmers maar vogel bleet doorzwoegen en plotseling WMe het Niet alleen werd de achter stand Volledig weggewerkt het werd zeiis 6—8 Weliswaar bleet de thuis club m de laatste 5 minuten fel van £,;^^'' y ',^" d °* Vogel hield het nooia koel en won tenslotte met 9—8 Joost de Raadt had met vier vol iretters een belangrijk aandeel in deze Ned schRakteim won van Engeland va'i\?ÏÏ^^''"^''=*''lid tussen de tientallen van Nederland en Engeland welke zater Isfnemïï 0 ^ '^ Vlissingen is gespeeld SsëMgd ^^^^ ^°°'' ""^^ landgenoten 2i'??„1f '^' eede dag werd de stand 71,4 — De mm ^"'"¦ deel van de Nederlanders dooi ' S„LT™^"'«'''^=>g was met 6%-3='"''- 1 dr M Euwe Alexand ' ' r °„- ^ «¦ Donner-C H O Clarke V v'1'1 ' ^- Cortlever-P H ¦ ™ i ' rii ^ « H Kramer-H Golombek Barden 1 J i ' ^^" Scheltinga—L W ne BaVr « W-J MUhrlng-P s Mil ler illy." ' ' F Roessel-J A Ful V2->',-fl'rtr ï'm 5 ^- Spanjaard-F Parr 15_i " °^ •'• T Barendregt-B Caöerty De"re„,iS;-,?'^''=='"-dr - S Fazekas 1-0 NederS "' S ''^" zaterdag waren Donk"c „ S^iT-Jl^en ^ ir H J van Van Donk viPi „ "^"' i ^'' afgebroken Cortleve?-P i'V "" tonner 3 N H Kramer H r^^u ^ afgebroken 4 B van^ohl ^?' °<" ombek Va-'/a 5 Th W J MtSfnl'?ê^7 ^- ¦"¦ Barden 0-1 6 ' f Roe«Sf ^ ^- '^''""' Barry ' i-V SpanjaardVpf Guller l-o 8 mr Ed rendregtli^cP ""- »- 9 dr j T Ba baan-dr s v5^^y '^-''^ 1 » <=• Or ar s Fazekas afgebroken Us Erebus won seriedraverij Van onze paardesportmedewerker De ZeisteT trainer J Hof heeft de laatste tijd mooie successen geboekt mei de vijfjarige Us Erebus en zater dagavond in Hilversum rondde hij die af door serie en finale van de serie draverij ie winnen Unica had de tweede serie gewon nen maar deze zeer snelle draafster kwam in de linale uithoudingsvermo gen te kort trainer Van Dooyeweerd heeft haar trouwens pas enkele weken onder zijn hoede In het hoofdnummer was J Hof op de rand van een tweede zege met Martini Spencer maar hij kon juist de Franse hengst Fan Fan niet klop pen die na lange rust vrij verrassend won Een factor in het voordeel van hen beide was dat Lord Scotch faal de door een galoppade vanaf de start Trainer Van Dooyeweerd won de lange afstand met Sofien B die hij na enkele maanden training „ her vormd " heeft de merrie is nu rustig en betrouwbaar De uitslagen zijn toto per tien een heden Muskaaiprijs 1980 m 1ste afd 1 Wendy Hollandia 1,30,7 P Heijnen 2 Valuta M Vergay 3 Virtue Ha nover J de Graaf W 28 PI 12 13 Cov 32 K 123 2de afd 1 Wento Con Dies 1.30.6 W Geersen 2 Vera M J van Twisk 3 Unique Hanover(J Leeuwenkamp W 30 PI 15 28 Cov 94 K 52 Black Alicaniheprijs 1900 m Iste serie 1 Us Erebus 1.27.5 J Hof 2 Winifred Hollandia W Bijlsma 3 Truax Scott H Maring W 48 PI 17 22 49 Cov 59 K 76 2de serie Unica 1.26.8 J van Dooyeweerd Very Nice B de Vries 3 Wilnavan Oranje A Heskes W 64 PI 18,.24 17 Cov 89 K 171 Finale 1 Us Erebus 1.27,7 2 Unica 3 Un Gamin(C Swart W 22 PI 11 12 15 Coc 34 K 42 Golden Championprijs 2860 m 1 Sofien B 1,28.6 J van Dooyeweerd 2 Rascal Hanover P Verhoeve 3 Tombola A Siderius W 61 PI 21 26 17 Cov 58 K 221 Frankenthalerprijs 2380 m 1 Tar - zan Hollandia G L Heyman 2 Sja kie Scott Q Joosen 3 Rosamunde A Haarselhorst W 14ü PI 36 15 23 Cov 52 Gros Colmanprijs 1960 m 1 Fan Fan 1.23 J van Leeuwen 2 Martini Spencer J Hof 3 Rethy Hollandia J van Dooyeweerd W 154 PI 33 28 28 Cov 55 K 209 kostbare overwinning In de derde klasse A kreeg Biko bezoek van kampioenspretendent DVD Evenals vorig jaar haalden de Biltho venaren het stoute stukje uit deze sterke ploeg te kloppen merkwaardig genoeg met dezelfde cijfers Voor de rust gaven de partijen elkaar niets toe en scoorden om beurten waardoor de tweede helft met de stand 3—3 in ging DSV verloor van de ongeslagen lei der Bep terwijl Soesterkwartier in Oosterpark zijn meerdere moest er kennen In de prachtige kantine van het lüoon en werkcentrum uan de BNMO te Doorn werd zaterdagmiddag door dr H Tetzner namens de vereniging von oud internationals een televisietoestel aangeboden als resultaat van een gespeel de voetbalwedstrijd Achter het toestel zien wij o,a de vroegere keeper De Boer Roozen Tetzner Stijger Paauwe Smit Wels Van Sfoƒ felen Halle Wilders en Albers Foto V.N.-Bakkenes Zweden-Denemarken De voetballandenwedstrijd tussen Zweden en Denemarken zondag in het Irasunda stadion te Stockholm gespeeld eindigde met een voor de Denen bijzonder goede prestatie in een 4 4 gelijk spel nadat de Zweden bij de rust een 3 — 2-voorsprong had den veroverd Het Deense nationale elftal dat twee weken geleden in Kopenhagen tegen West Duitsland met 1-1 gelijk speelde en op 22 oktober j,l tegen Nederland met 5—1 ten onder ging heeft tegen de technisch betere Zweden een bijzonder enthousiaste wedstrijd gespeeld Viermaal slaag den de Zweden erin een voorsprong te nemen en even zovele malen kwa men de Denen met een verdiend De jaariykse ontmoeting tussen de vertegenwoordigende ploegren uit de afdelingen Utreclit en Amsterdam zaterdag in onze stad geliouden be stond uit vier wedstrijden n.l die tussen de jeugd de veteranen de da mes en de heren-senioren De belangstelling in de zaal op Hoograven was zeer groot toen om 7 uur werd begonnen met de wedstrijd tussen de jongens van beide afdelin gen Het was een uitstekende wed strijd misschien wel de beste van de avond Slechts met het kleinst moge lijke verschil wonnen de Amsterdam se jongeren 2—1 De daarna vol gende veteranenwedstrijd viel bij het publiek wel zeer in de smaak ook al door het enthousiasme waarmede nog werd gespeeld Hier waren de Utrechtse heren de gelukkigen door met 2—1 de volkomen gelijk opgaan de wedstrijd te winnen De wedstrijd tussen de twee sterk ste damesteams is min of meer een teleurstelling geworden althans wat het vertoonde spelpeil betreft Geen van beide ploegen vormde een een heid hadden beide enkele sterke speelsters met daarnaast min of meer zwak spelende dames Vooral door sterk serveren van Ineke Gie lens kon Utrecht door een 15—12 de leiding nemen maar na de volgende game was het met 7—15 voor Am sterdam al weer gelijk na matig spel In de derde set werd het wat beter en ook sparmender want tot 1*—14 bleef het gelijk maar Utrecht was het gelukkigst door het eerst op 16—14 te komen Een goede service van Bep V d Krol bracht Utrecht al spoedig op 7—1 maar zwak spel in de ver dediging van de SVV-speelsters deed de balans omslaan en op 14—14 was het weer gelijk maar nu was de game op 14—16 voor Amsterdam In de laatste en beslissende set was Utrecht echter uitgesproken de betere ploeg en het was vooral Wil Versteeg van VVV die meer en meer op de voorgrond trad en de dames van de nationale ploeg zoals Tilly Boer en 1 Ineke Gielens minstens evenaarde Een deelname aan de centrale trai ning zou haar op een hoog spelniveau kunnen brengen Het werd ten slotte een welverdiende 3—2 overwinning voor de Utrechtse ploeg vallende figuur — ook door zijn stijl — bij de senioren en dit jaar de hoog ste eer voor de betrouwbaarheids rijder het goud in de internationale zesdaagse en als klap op de vuurpijl zijn eerste nationale titel De uitslagen waren senioren Klasse tot en met 175 cc 1 Jan van Dobben Zwam^merdam op C.Z 4 straf punten 2 Martien den Haan CStrljen op N.S.U 13 strfpnt 3 Ton Bakker Was senaar op D.K.W 17 strfpnt 4 Rudi Boom Amsterdam op C.Z 26 strfpnt 5 Wii van Ommeren Amby op D.K.W 27 strfpnt 6 Henk Steman Voorburg op C.Z 28 strfpnt 7 J H Goessen Amby op Puoh 41 strfpnt 8 Markus Amsterdam op Maico 47 strfpunten Klasse van 175 tot en met 250 cc 1 Slmon Schram Wolvega op Malco 8 strfpnt 2 Jan van der Hoek Amster dam op Adder 13 strfpnt 3 Jan van der Mei Gorredijk op Adler 164 strfpnt Seniores boven 250 cc 1 Frits Selling Amsterdam op B,S,A 27 strfpnt Bij de junioren werd niet om kam kamploenstitels gestreden De voornaam ste uitslagen waren hier Klasse tot en met 175 cc 1 J L Puts Amby op Maico 38 strfpnt Junioren 175 tot en met 250 cc 1 A G H Goessen Eijsden op Pueh 14 strafpunten MET hun jeugd hebben de nieuwe kampioenen die de 23ste kampioensrit van de KNMV heeft voortgebracht de woorden van sportcommissie voorzitter Ben Majoor onder streept „ Het grote aantal uitvallers 54 van de 79 is niet in de eer ste plaats te wijten aan de machines of de rijkunst maar aan een onvoldoende lichame lijke conditie van de deelne mers " aldus de heer Majoor bij het bekend maken van de uitslagen waarbij de kam pioenstitels in goede handen bleken te zijn gekomen De 25-jarige Jan van Bobben triomfeerde in de klasse tot 175 cc de 27 jarige Simon Schram veroverde zijn eerste betrouwbaarheidstitel in de klasse van 175 cc tot en met 250 cc en de 26-jarige Frits Selling ten slot te bleek in de klasse boven 250 cc de enige rijder te zijn die de eindstreep kon bereiken nadat Theo Witberg zander benzine „ in de rimboe " was achtergebleven Het gezegde „ wat goed is groeit snel " is dubbel en dwars van toepas sing op Jan van Dobben In 1956 nog junior het vorige jaar reeds een op - Toen de grote wedstrijd van de avond begon nl de ontmoeting tussen de herenploegen was het inmiddels al 11 uur Utrecht begon uitstekend en met Jan Kooy aan het hoofd waS het spoedig 1 — O na een 15 — 10 eerste set Maar daarna werden de Amsterdam mers beter en gingen de harde smashes van Hidde v d Ploeg er door als koek ondanks goed blok keren van v Doorn c,s Door 11—15 werd het 1 — 1 en hoe Utrecht ook zwoegde het meeste effect had toch het spel van de Amsterdammers Het werd 1 — 2 door 10—15 en door onbe kwaam coachen van de Utreohtse ploeg werd ook het zelfvertrouwen nog weggenomen waardoor het ten slotte een verdiende 3 — 1 nederlaag voor de Utrechtse ploeg werd Door twee overwinningen aan beidekanten werd het dan een 4—4 verde ling van een langdurige maar tochwel geslaagde tweekamp Snijers trekt iicli terug De voorma lige Europese kampioen vederge wicht Jean Snijers België heeft bekendgemaakt dat hij zichh uit de boksport terugtrekt Handbalcompetitie voor de helft gevorderd zodat vele elftallen al de helft van de competitie hebben verwerkt Er waren enkele belangrijke dames ontmoetingen In eerste klasse A kwa men de twee kampioensgegadigden BHC en Amersfoort tegen elkaar het werd een ruime Bussumse zege 4^0 nadat de rust reeds met 3 — O was in gegaan BHC speelde aanmerkelijk sneller en doeltreffender In de eerste klasse B blijft de strijd om de titel uitermate spannend DSO won wederom doch UHV dat onderaan staat gaf de groen-witten handen vol werk Het werd een be nauwde 3 — i zege voor DSO SSVU dat snel omhoog komt zag geen kans Sport Vereent met een nederlaag naar Utrecht-noord terug te sturen De thuisclub nam ietwat tegen de ver houding in de leiding doch Sport Vereent maakte vrij spoedig gelijk De gasten kregen een prachtige kans om de leiding te veroveren toen zij een strafworp moesten nemen doch de bal werd slecht geschoten en kwam in de handen van de SSVU doelverdedigster De rust kwam met 1—1 In de tweede helft was Sport Vereent wel iets meer in de aanval doch de verdediging van de spoor - weg dames hield het hoofd koel en bijna was het 2—1 voor de thuisclub geworden maar na een snelle uitval werd de bal buiten bereik van de SV-keepster tegen de lat geschoten Het bleef bij 1—1 Achilles speelde tegen DES met 3—3 gelijk en blijft in degradatie gevaar daar er drie ploegen naar de tweede klassen ver huizen In 2 A behaalde Oranje een opmer kelijke 3—4 zege op Sport II en in 2B geven UD II en Dorestad elkaar niets toe UD won met 9—1 van Ath leta II de club uit Wijk bij Duur stede sloeg Attila II met 1—0 Bij de heren had Arma in de eerste klasse een goede dag De Zeister ploeg had op eigen terrein weinig moeite met de SSVU-reserves die een 11—4 nederlaag leden Daarbij verloren de nummers twee en drie met name Attila II en Oranje van resp AAV en Fidelitas waardoor laatstgenoem de ploeg op de tweede plaats is be land Na een spannende strijd werd in Amersfoort Oranje ten slotte be slissend met 6—3 geklopt Attila II verloor na een sportieve ontmoeting met 6—9 van AAV Er was weinig krachtsverschil De rust kwam met 3—3 het werd 5^5 toen liep AAV in en in de laatste tien minuten met 6—9 te winnen UD II — DSO gaf een aantrekkelijke wed strijd ook al met weinig krachtsver schil De teams scoorten om beurten rust 7—8 tot ver in de tweede helft kon men niet zeggen wie ten slotte zou winnen Evenals bij Attila II — AAV kwam ook hier een ploeg in korte tijd drie doelpunten voor in dit geval UD en daarmee was de strijd beslist Het werd 15—13 waardoor DSO na 5 wedstrijden nog geen puntje bezit en UD met 5 punten zich aardig veilig heeft gesteld In de tweede klasse A behaalde Sport Vereent II wederom een grote zege nog wel op Attila III dat mee speelde in de strijd om de titel In tweede klasse B wonnen UHV en Spirit beiden met ruim verschil Het vrijwel complete afdelings pro-gramma hebben de handballers(sters zondag volledig kunnen afwerken JUDO IN HILVERSUM Vijf kampioenstitels voor Utrechters De Utrechtse judoka de groene bander < Grijpink die nog geen jaar de judosport beoetent heeft zaterdagavond de titel kampioen van Midden Nederland 3e kyu behaald In de finale won deze technisch begaafde judoka op beslissing scheidsrechter van de Zeister groene bander H Spilker Na de vijfminutenstrijd werd deze party nog met twee minuten verlengd doch een beslissend punt werd er niet gescoord Overigens gingen alle titels naar de stad Utrecht De „ Vanderhorst" mannen W Kruis gele band Verstegen oranje band en Engelbert blauwe band legden beslag op de 5e 4e en 2e kyugraad-titel De „ Utrecht" judoka J Galesloot kon bü de bruine banders als kampioen worden ge huldigd den maakte Wolters Hilversum het Jack Galesloot Utrecht door een te sterk verdedigende houding onmoge lijk om echt te judoën Galesloot was echter onbetwist de beste en zege vierde op beslissing De vyt kampioenen zullen naar de nationale kampioenschappen gaan doch in tegenstelling met voorgaan de jaren zullen de nummers twee niet deel kunnen nemen aan de na tionale titelstryd Dus vijt Utrechters in de strqd om de hoogste kyu-titels Eerste nederlaag voor VVJ Het is SSVU gelukt om de wed strijd tegen VVOG uit Harderwijk voor de derde klasse KNVB geluk te spelen In de tweede helft was VVOG iets sterker maar de SSVU achter hoede kon het houden eindstand 0-0 Spakenburg is de leidersplaats kwijl verloor met 0-6 van Huizen en ook Msselmeervogels won met 0-1 van Zuidvogels Sparta Nijkerk won met 1 2 van OSO en CJVV met dezelfde cijfers van SDC te Putten De grote verrassing in de vierde klasse C is de eerste nederlaag van VVJ tegen Desto In de tweede helft kon de Desto-voorhoede mede door het opbouwende werk van de mid denlinie na een kwartier scoren Na dat Feith de bal had vrygemaakt gaf hij Van Dlik de kans die in schoot 0 1 Kalksma gaf na een goe de combinatie de bal op de goede maat naar Van Dük die Feith in staat stelde er 0-2 van te maken VVJ viel flink aan maar zonder suc ces en het was Vari Dijk die uit een voorzet van Kalksma de eindstand op 0 3 bracht DOSC Den Dolder speelde onder protest met 4-4 gelijk tegen de Co bu Boys en GW behield de leiders plaats door een 3-4 zege tegen Bloe menkwartier in Hilversum De beide Veenendaalse clubs DOVO en VRC hadden in de ooste lijke derde klasse een goede dag DOVO versloeg WHC en VRC deel de met de Spel Genemuiden Volop spanning is er in de eerste klasse afdeling Utrecht waar VVVM de leidersplaats blijft behouden Montfoort nam in de belangrijke wedstrijd tegen Altius reeds na twee minuten de leiding door een goal van Vlaanderen en later bracht midden voor Van de Pol de stand op 2-0 Altius bracht de achterstand terug tot 2 1 en zo kwam de rust Het bleef 2 1 Lopik probeerde tegen CSW uit Wil taat was dat de bezoekers bij de rust nis een nieuwe opstelling Het resul met 0 3 voor stonden En zo kwam Lopik in de tweede helft weer in de gewone opstelling uit Resultaat veel beter spel Twee doelpunten van Fa siani bracht de achterstand terug Zwakke plekken in Holland verdediging Holland is van de reis naar Velsen Noord met een stevige voetbal-ne derlaag huiswaarts gekeerd 4—0 VVB bracht een homogene ploeg binnen de lijnen Holland vertoonde in de achterhoede enkele zwakke plekken De Zuilenaren boften dat de VVB'ers kort na de aanvang slecht schoten toen zij alleen voor Vooistra waren verschenen Kooymans opende de score 1—0 Met medewerking van stopper De Wolf bracht Koop mans VVB nog voor de rust op 2—0 Holland werd gaandewerg sterker zonder kansrijke situaties te schep pen VVB had daarentegen opnieuw succes door Stet toen Vooistra iets te laat reageerde en toen Kooymans de stand onmiddellijk daarna op 4 — O bracht was de zaak voor de thuis club uiteraard in kannen en kruiken Uitslagen van de reserve elftallen BETAALD VOETBAL Reserve 2e Divisie A EDO 2 — Hilversum 2 4—2 KFC 2 — Zeist 2 6—2 Wageningen 2 — Alkmaar 2 2—6 Volewijckers 2 — Haarlem 2 3—1 Storm vogels 2 — NEC 2 6—2 ' t Gooi 2 — HVC 2 2—3 Reserve 2e Divisie B Baronie 2 — EBOH 2 5—1 Velox 2 — RBC 2 3—3 Fort VI 2 — DOS 2 0—1 ONA 2—Xerxes 2 1—0 DHC 2 — UVS 2 2—1 AIMATEURVOETBAL Reserve Ie klas DCG 2 — Ajax 3 0—3 WFC 2 — UW 2—0 WA 2 — Blauw Wit 3 2—3 Spar taan 2 — DWV 2 1—2 RCH 3 — Volendam 4—0 Reserve 2e klas B Zeeburgia 2 — Vriendenschaar 2 S — 2 RKAVIC 2 — OWO 2 4—2 HMS 2 DWS 4 0—0 Rapiditas 2 — Holland 2 2—2 Donar 2 — Nautilus 2 3—1 Reserve 2e klas C DOS 3 — ' t Gooi 3 2—1 Haarlem 3 — DWS 3 0—1 VSV 3 — HVC 3 3—3 tot 2-3 en middenvoor Van Beek maakte een kwartier voor tijd ge lijk 3 3 doch ondanks goede kansen kwam de winnende goal niet voor Lopik Geinoord Vreeswijk verloor van hekkesluiter Hoogerheide met 1 0 en WOP leed een 6-4 nederlaag tegen Posthoorn Met Posta gaat het slecht in de tweede klasse A nu weer een 6-1 nederlaag tegen Eemnes Hierden staat weer aan de kop door een over winning tegen concurrent SDVB DVSA en Scherpenzeel verloren weer en nemen geen al te beste plaats in op de ranglijst EDO(U herstelde zich in de uit wedstrijd tegen DOB Reeds na en kele minuten gaf middenvoor Joop de Wit aan EDO(U de leiding en linksbuiten Wim Zomer bracht de ruststand op 0-2 Door een misver stand in de Utrechtse achterhoede kon DOB na de rust er 1-2 van ma ken en met deze stand kwam het einde In de plaatselijke wedstrijd tussen Entre Nous en Levu spande het vooral voor rust Van Weelde ren gaf Levu de leiding en even later maakte Van Vliet gelijk Mijnhard gaf vervolgens E.N de leiding maar Levu maakte gelijk Met een ver schot scoorde Lettinck voor E.N maar weer werd het gelijk Na de rust maakte Mijnhard twee doelpun ten en won Entre Nous welverdiend De overige wedstrijden zijn niet doorgegaan Het belangrijkste in derde klas se A is dat NSC Nijkerk de zevende achtereenvolgende maal winst boek te en nu met 13 punten uit 7 wedstrij den fraai aan de kop staat De Valleivogels leider in B boek ten hun 6e achtereenvolgende zege en Valkenheide won voor do eerste maal met 4-2 van NSVS Voor afdeling D boekte UHSV een 8 1 zege tegen stadgenoot Terre Neu ve en blijft kampioensgegadigde PUEM verloor van de SVM Boys uit Groenekan terwijl Hees en Lekvo gels hun kansen op de leidersplaats eveneens behielden HMS na rust met 2 3 verslagen HIVIS heeft zondag geen kans ge zien de voetbalclub WFC te verslaan IVIet de thee stonden de Utrechters met 1 — O voor doch in de tweede helft kwam de ploeg uit Worraerveer eerst tot haar goede spel en HMS werd met 2—3 verslagen Het vrij talrijke publiek dat na de Thorbeckelaan was gekomen zag vooral voor rust een aardige wed strijd De Utrechters kwamen toen met goed opgezette aanvallen nog wel gevaarlijk voor het doel van keeper De Jool Dit resulteerde eerst in de 30ste minuut tot een treffen van Steenbrink die een voorzet van Van Essen in een doelpunt omzette In de tweede helft waren de bord jes verhangen De gelijkmaker kwam toen De Wekker een voorzet van Smit vakkundig afwerkte na twee „ overstapjes " van Gruys en Diets Het werd zelfs 1—2 door Diets en Worp bracht de score tot 1—3 De Utrechters bleken toen hun kruit verschoten te hebben Het vlotte niet meer in de HMS-aanvalslinie Weliswaar werd kort voor tijd de score een wat draaglijker aanzien gegeven toen de keeper van WFC De Jool tegen een HMS'er aantrapte en de bal in eigen doel verdween maar verder liet WFC het niet komen Bevredigend gelijkspel in Schoten-Hercules De voetbalvereniging Hercules is er niet in geslaagd stuivertje te wisse len met Schoten dat één punt meer bezit dan de Utrechters Het is in Haarlem-Noord op een gelijkspel 2—2 uitgedraaid waarmede heide ploegen tevreden konden zijn Dank zij vooral het degelijke werk van stopper Van Eeck wist Hercules de schade voor de rust te beperken tot een treffer van de Schotenaar Otten Het getij keerde daarna Ducroo wist met een handige schijnbeweging stop per Geurts in de luren te leggen waarna de Haarlemse goalie kans loos was 1—1 Hercules profiteerde spoedig daarï na van een misverstand in de Scho tengelederen door toedoen vaii rechtsbuiten Verhoeven Schoten herstelde zich waarna de strijd lange tijd volkomen open bleef Met een goede kopbal wist Blankensteyn tea slotte de verdiende gelijkmaker t * scoren 
12 Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 E Vóór een paar gulden meer hunting 27.90 velours hunting 28.90 SHniur De schoen van standing TE KOOP GEVRAAGD voor eigen bewoning op gezellig punt zoals Maliebaan Maliesingel Biltstraat Hoog landsepark of Wilhelminapark of ander punt met ruim uitzicht niet te groot HERENHUIS met tuin in de pr\js van f 40.000 tot f 70.000 — Sèfieuzê aanbiedingen die vertrouwelijk worden be handeld gaarne onder no 2-5286 bureau U.N belangrijk T Japonnen zoals de moderne vrouw ze wenst \ Excelsior Bedrijf in Ooster van zond wan dige deri wen won den posi ker < het jaai won van schi nen loss H beh hier aan ' Ir tere ne zal voo nar sch „ van zaken b « de N.V pc sa^s ™ ^ Maatschappu Mftaalb '»^?," te Schiedam geduren - ":« f'boekjaar per 30 juni 1958 j " """' vS blUkens het jaarverslag hfftt 2 '<^",' ° Hnor lagere verkooppr ^- ekenmerkt doo - '» S^„aer „ de sec - '"'' ''" dTOOi "^ gelaste buizen jonder '^* ffV„priizen gepaard gmg ^' «'° mstaSeid trof in het by - T >''^ "" tf nrodukten van de nieuwe zonder de P ™ ^ rhout De aanloop - '""'¦' f-lhP.len van deze fabriek zijn "'"""^' fp^Hk groter geweest dan was aanmerkeluK gr Oosterhout voorrien ^ f\R?^èiigd Het bedrijf te t^^T^erUrJei bevredigende resultaten jj^ening jaat voor ° t,iv?ngen een nadelig saldo zien afschruvmgen ^^^^ ^^^ boekjaar van jli-^^^-'tvtp de N.V een winst«5'5;lf,l8 650 Na aftrek van de op "" ^ Aten uii deelnemingen en ef brengsten "" „ g ^ resteert een na fecten ^''„ ^^„ n ƒ 136.537 Voorgesteld <"=" ' Sit slhele bedrag van de „ re ""'"' voornieuwbouw " ad ƒ 1.100.000 ^"!.% r brengen naar de winst - en "",' Jln^ns en vervolgens tenr'f'van defe rekening een gelijk"'i J tP bestemmen voor atsehrij '' nrfp gebouwTn ad ƒ 380.000 ma ' l"^.pn overige bedri^fsoutiUage¦^"'nitP^hout ad ƒ 720.000 Tevenslirdt voorgeste ^^^ het in het ¦ V nisi ber me de de 7 < lijk bel pet zet 6 I str do me 1 ad ste ve: dri sin on te ^ lagiaar te Schiedam gemvesteer ZfAlTg voor machines en overi fe bedrftsoutillage ad ƒ 31.491 in ^ i „ geheel af te schrijven Indien S voorstellen worden aangeno S bedraagt het nadelig saldo nlS8 028 hetwelk na goedkeuring iai worden overgebracht naar nieu we Tekening Er zal geen dividend worden uitgekeerd - v j ^ pet Over de naaste toekomst deelt de directie mee dat de bezettmgsraad Indonesië heeft schepen tekort « Te Juiste lijnen EMPIRE BLOUSON de Juiste stoffen STRUCTUUR BOUClê TWEED < fe Juiste Meuren KOREN OLIJF KORAAL Ligne Empire in struetuurstof Japon met jasje Smaakvol is de hoge Empire tail Ie in deze slanke japon verwerkt Met ' t losse aansluitende jasje ' n zeer gekleed complet Structuur fantasie in fraaie ' J£'rr herfsttinten 40 t/m 46 aO '^ Ligne Bfouson in wollen structuur Interessant is de rug geplooid vanaf de hals tot heuphoogte waar ' n modieuze strik ' t accent legt In modetinten olijfgroen cobaltblauw en koraal * A1K Junior Miss-maten9-15'««T ' ** Ligne Empire in wollen bouclé Alle fascinerende edelsteen kleuren van dit seizoen Twee hoog aangebrachte biezen geven op - verfijnde wijze de nieuwjte lijn aan 40 t/m 46 Ligne Blouson in bouclé tweed Jeugdige blouson-japon van vo ren geheel doorgeknoopt De voering in de rug houdt de mo derne blouson blijvend in model Twinkelende tweed - 007C kTeuren 14 t/m 22 ^^'"^ Indonesië dringt bij Amerikaerop aan in de behoefte te voor zien van schepen ter vervanging vande Nederlandse schepen die voordiende scheepvaart tussen de eilanden ver zorgden j T J 1 tie PÜ mi tei va pe or ^ wi tal st < 3675 Achmed Ali hoofd van de Indone sische delegatie op de preliminaire zit tingen van de Economische conferen tie van't Colombo-plan te Seattle heeftdit volgens AP bekend gemaakt in eeninterview Amerikaanse autoriteitenhebben het benaderen door Indonesiëerkend maar zeiden dat nog geenformeel verzoek om schepen is ont vangen j ^ Ali heeft bekend gemaakt dat tot nu toe slechts voor 22 »/ o voorzien is in de behoefte aan schepen De Amerikaanse economische auto riteiten te Seattle waren niet in staattezegien welk antwoord - Indonesië zal krijgen llTBRol Indonesië heeft er voorts bij Amen ka op aangedrongen spoed te betrach ten met zijn aanvrage voor leningen en credieten van het „ Development Loan Fonds " en de Export-Import Bank Posities Nederlandse schepen BOTERLETTERSTAAF uitsluitend bereid met zuivere room - boter en de beste Siciliaanse amandelen NU 1.73 BAHKETSTAAF gevuld met heer lijke banketspijs waarin een ruim percentage echte amandelen is verwerkt, van 1.10 voor 1 — DOUBLETTES per 200 gram van 80 voor 72 et DIK SPECULAAS met amandelen per plak NU 59 cl KOKINGS - KRAKELINGEN per 2 stuks van 26 voor 23 et MELK CARAMELS per 100 gram 25 et DINSDAG TOMPOUCENDAG per stuk 18 et | WOËKSDAG KRENTENBOLLENDAG ' ¦ Aagtedyk 24 op IBO m W Guardafui Aalsdyk 24 v Djibouti n Port Swetten - ARAM De val van Barranca „ Dood " zegt ze dof Dan richt zij zich met felle blikken half op 5 » wijst beschuldigend naar Agua die tussen twee soldaten de trap afkomt „ Daar staat de daderi " roept ze wild smijt hem in de kerker " Aram wil naar Agua toelopen maar Balthazar is hem voor „ JIJ I^fPmoordenaar " sist hij Agua driftig vastgrijpend „ Zowel deze ongeluk kige als zijn zoon stierf door een val van een trap en beide keren was jij de enige die erbij was 1 Voert hem weg morgen wordt IW terechtgesteld " en de Protonplopp^'f 43 Prins Balthazar die met Aram over de wallen wandelt blijft plotseling verrast staan „ Aram " zegt hij gedempt „ Kijk eens naar die trap Zojuist stonden Bizzi en jouw knecht Agua daar nog boven aan die trap te praten en nu plotseling is de graaf verdwenen " Dan Klinkt plotseling opeens de felle stem van Rosa over het slotplein gevolgd door het geschreeuw der soldaten — „ Kom mee " roept Baltha zar „ er is daar iets niet in orde " Als ze de trap naderen knielt Rosa juist neer bij de roerloze grijsaard per 5 stuks van 50 voor « et ham Abbckerk 24 te Aden n Suez Adara 24 v Londen te Rotterdam Adine 24 in baai v Gibraltar Adm de Ruyter 25 te Rouaan Adm Nelson p 24 Lizard n Whitehaven Adonis 25 V Maracaibo n P Cardon Ador 25 V Leith te Bruüsel Agamemnon 25 v Aruba tf Trinidad Ahoy 24 V Rott n Gothenburg AkkruRidyfc 24 V Rio Janeiro n Vic - toria Albatros 22 V Rott te Glasgow Albert Willem 24 V Lovisa n Guernsey Alberta 24 v Rott n Karlstad Albion 22 V Blyth te Padstow Albireo 24 op 225 m ONO Aden Alblasserdyk 25 v Antw te Lissabon Alcetas 24 v Oran te Tel Aviv Algenib 24 op 250 rn ZO Bahia Algol 24 527 m Z St Vincent KV Ali S 24 V Fakse n Hamina Alletia p 25 East Goodwin n Bristol Alpha 25 V Rotterdam n Londen Alphacca 24 V New York n Trinidad Alpherat 24 220 m NO Victoria Alwaki p 24 Guardafui n Colombo Ambiorix p 24 Kaap Villano Amerskerk p 24 Gibraltar n Antw Ampenan 25 v Pt Said n New York Amstclhorg 23 v DeUzül Ie Huil Amslelbrug 25 v Bahrein n Bushire Annteldien 24 800 m OZO St Helena Amstcikroon p 24 Kissar n Suez Amstellaan 24 op 80 m WZW Scillv ¦ imstelveen 27 te Amsterdam verwacht Amyntas p 25 Gibraltar n Rotterdam Anda 25 v Kasko te Waddinxveen Angolakust p 24 L Palmas n Havre ^ nja 25 v Amsterdam te Antwerpen Ank Winscmins 24 te Catania Anna Henny p 24 Wight n Runcorn Anno Christina p 24 St Pauls Rocks Jnnenkcrk 24 op 100 m NNW Perim Jane S 23 v IJmuidcn te Shorcham intares 23 V Londen te Rochester Jrdcaa 25 v Rotterdam n Oran Jrdilo 24 V Londen n Norrtelje Arendsdyk 24 op 750 m W Azoren Aritona 24 500 m W Scilly ell ^ raoudspolder 26 vm te Rott ven » Asmidiske 24 op 360 m ZO K Race jspcra 26 V Swansea te Amsterdam "»"= P 24 Dungcness n H Roads Jitis 24 V San Juan n Antwerpen Jï ™"" ^ Hanstholm n Sarpsborg iïl f B " Psr >= Hamburg J ™?'' 25 V Algiers te Casablanca Axeldyk 25 V B Aires te Montevideo DONDERDAG APPELGEBAK MET SLAGROOM Itlfn " S ^ Hamina n Exmouth sanda 25 op 300 m O Mindanao " angga 24 „ p a „ NO Singapore PANDA bIÏu ».'',,^ ^»'"" " Patenleml « antam 24 op too m Z Suez K "" " ^'^ Kiel n Stockholm B^rï "'/ ^ " nublln te Swansea Barracuda 24 v Londen n Whitstable NU 22 et iSfan ",.' ",?' K - St Vincent natjan 25 v Kowe t te Bahrein UBRO iêSS " ^' '= l -^ Angeles Beïfnv "' " '< K - Villano n Amst dondo '° ^°''"° " '' o ™ '^^^ bI ''"'' 25 te Cludad BoUvar bSh » l J=<:o>>stad te Wasa bSÏs^i 5 ' ^ ^" V "^» n Teignmouth Blmton %' "" t " ^ • "'"='' n Cork 5 " 5 " 21 V Longvlew te Seattle »'^^»^'»^^^^^^'^'^'^^»'^^'^^^^^^^^ Bloem.Li '' °' ï - '» Swansea verw bSS " ^' te Antwerpen Botea ë,.y ^^°" ^"'^ " Guayaqui Brrluv^";P"V ^ P 24 Alicante Born » J'J^^'f ' " Amsterdam '¦^ GEZ HERMANS SCHOENENMAGAZIJN Lange Jansstraat 8—10 Utrecht telefoon 030—12752 J I \] w Timtur specialist V GEVRAAGD per 3 november a.s NETTE JUFFROUW leeftijd ca 20—40 jaar voor schoonhouden kantoorlokalen en serveren koffie en thee etc Werktyden 8.30—17.00 uiu - Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk N.V Smeulers Stationsstraat 16 Utrecht GEVRAAGD MET SPOED een WINKELJUFFROUW zo mogelijk met kennis van het vak Geboden wordt een afwisselende werkkring een goed salaris vergoeding van reiskosten Utrecht-Bilth 5 min Aanmelden na telefonische afspraak tel Bilthoven 2023 na 7 uur Utrecht 61371 of schriftelijk Fruit - en delicatessenhandel „ Aux Primeurs " Nachtegaallaan 16a Bilthoven Gevraagd door GROOTHANDEL in AUTOMATERIAAL 1 voor facturering en boekhouding Vlot kunnende typen Brieven onder no 2-5306 aan het bureau Ü.N 59 Al heel spoedig werd de arme Panda nu in een donkere cel geworpen — een akelig ver trek dat er uit zag alsof er geen ontsnapping mogelijk was Dal gaat toch zo-maar niet " riep hij wanhopig Ik wil een advocaat spreken Ik wil mijn vrienden spreken Ik wii de koning spreken " Je kunt zoveel willen " smaalde hertog Bruno maar ik vermoed dat je niemand meer zult spreken ol horen tot het Hof beslist heeft wat er met jou als plopper zal gaan gebeuren Overdenk je zonden maar " En na deze grimmige woorden sloot de hofdignitaris de deur die vervolgens zorg vuldig gegrendeld werd Daar zat Panda nu — met weinig vrolijke voor uitzichten Wat is alles vreselijk " dacht hij ver dTietig „ Het is maar goed dat mijn arme va der niet kan zien wat er van me geworden is Dit kan nooit meer goed aflopen En Joris Goed bloed is de schuld van alles Die heeft me in deze verschrikkelijke toestand gebracht " Maar op dat punt werd zijn droef gepeins on - derbroken door een nauw hoorbaar ¦¦ 1 '='-— „« f uit de zoldering scheen te komen Fanda keek v rast naar het kleine raampje dat bedoeld WJ " een beetje licht en lucht in net donkere h ™ L te laten en daar Kwam toen heel voorzW "'"' net gezicht van Juris Goedbloed té voorscnljii - Ach ach makkertje ' fluisterde deze """ j opening „ wat doet het uw oude vriend ^^ | ji meester toch een verdriet om u nier in liot ^_ te zien Foei O hoe jammer toch dat beter hebt opgepast " n Antwerpen janny 2 ^ Jantje E Java 25 Jean E Jell 25 n Jen.io 25 Joh te Johan vi mantle John M braltar Joma 22 Jongklnt Joost p Jozef Sv I Julia M Jutland Karossa &" 2S ^ ' ë Kings""£,Vnn Canad '^ o ° HS=ssnt n Bremen lanada 24 v Gent te Zeebrugge Congokl ' " » Kiel n Aarhuus Corona 4 te \ ht^Sf " Takoradl Oaphnls jii v '*'!;**' verwacht Oavid » Ï "^'" B ^?" *« Turks ell.IS »'"""" 0 ° Keren 5">P"«nsl">lmen te Amsi Kcnnem Oelflanr ",,^!^?"''»» te Umm Said ecnt T a°am»„H ' Napels n Londen ^ all ^'^',,".^^ Ouessant n Rouaan - ateu iJ Y Amsterdam te Hamburg MÓÏes « '' l '""« " Rotterdam - harls >¦!„ \' ^^^ verwacht ClothHd M k ^ V '" " P '^='^«"» Coenraafl K ^<" Londen te Rochester oj"a M V TI^.J-P ^"* n Rostock = olytto „ Vy "'"^""'" n Dundalk Kitty Kloostet Kreeft Laar Ier Lal o tas Langknf l.arenbe Lean S Leeman Leersun Lelyker Leny Oelfland 24 V Am 7 H "'"'" ^ aie nianSel K J /',„'= ^' Palmas Olcky 24 V H ^ te Londen Olomcrdyk ÏI ' „" Avonmouth " let 2 ' « r 0 m Z Bermuda " ievertie „^ ^^^"" 1 " Swansea Ointeldyl rt » SPartivento n Genua OoUUn Si ' t''°J Angeles Oonge^dvk K i°S ^^" 5 Amsterdam O'aco B Vr-L '''™",'' ' e Cristobal " rtttut « ^°' ï % " Lissabon "^' gle a V i «.^?"° 1 l"-edriksund '' ddystone « '." IJ-ï-^l^'e Londen f omllnH "«''.-''_?'" oth te Hamburg Leoiari Iticonidfi Z3 V Amsterdam te Leltb ' Liberty '^'¦ mland 21 T.?"'2 "' ' e Eeos.;o^,^'^%«">gr-de 
ca en i.B 31 li 311/2 Nat Hand B 95 951/2 N.H.mö CvA 186 186 CuKure $ Amsterd R 72 ''/ 70 % Bandar Bubb 107 107 Deli MUen HVA 116 % 117 % Java Cultuiu 23 % Kendeng L 49 53 Majang-L 8 8 Ned N PL 11 V2 11 NI.S.O nVi 91 Oost-Java R 10V2 101,4 Oostliust Cult Senembah 93 % 94 % Serbadjadi 20 19 % Sum R C 24 % 23>i Vico Rub Mil 9',i 91/4 Ver Vorat C 11V Z.-Preang R 15 15 Industr ondernaoungen A K 11 237 % 248 % Berghs & J 252 2551,4 V Berkels P — Calvé-DeUt 349 % 355 Fokker 2451/2 240 Ford 183 181 Van Geldei P 1831/4 185 % Hoogovens 335 338 M Ulier & Cr 323 324 Ned Kabelt 294 % 296 Philips 377 % 383 % ld Cum Prei mVz _ Unilever CvA 438 % 446 % W-FUenoord 197 % 200 l^nm W NIEUWSBLAD ¦ Duitse levensverzekering opvallend sterk gegroeid Verzekerd hedrag per hoofd in ons land belangrijk hoger Belangrijk verlies bij Excelsior Buizen Bedrijf in Oosterhout gesloten mmmi „,„~ van « aken bü de N.V "' iSnfabrieU Maatschappij jlrtaalbiiizj gehiedam geduren l<«,""lLtLar Der 30 juni 1938 van het bedryf te Schiedam met uit zondering van de afdeling voor dik wandige gelaste buizen zeer bevre digend kan worden genoemd De or derportefeuille wekte het vertrou wen dat de situatie voorlopig zal worden bestendigd De moeilijkhe den voortspruitend uit de illiquide positie van de vennootschap in ster kere mate naar voren gekomen in het laatste kwartaal van het boek jaar zün ook thans nog niet over wonnen Dank zü de medewerking van de krediteuren van de vennoot schap vertrouwt de directie dat bin nen afzienbare tijd hiervoor een op lossing zal worden gevonden Hoewel niet tot het verslagjaar behorend wordt nog gezegd dat hiervan de jaarstukken mede door de aandeelhouders a zijn ondertekend In de op 4 november a.s te Rot terdam te houden jaarlijkse algeme ne vergadering van aandeelhouders zal een statutenwijziging worden voorgesteld ten aanzien van de fi nanciële structuur van de maat schappij Sigarenindustrie reageert Werkgevers - en werknemersorga nisaties in de sigajenindustrie heb ben in een adres aan de Tweede Ka mer gereageerd op de suggestie van de Stichting Sigarettenindustrie om de omzetbelasting op sigaretten van 7 op 6 pet te verlagen onder ge lijktijdige verhoging van de omzet belasting op kerftabak van 5 tot 6 pet en wederinvoering van de om zetbelasting op sigaren van eveneens 6 pet De Stichting Sigarettenindu strie deed deze suggestie in een door haar op 7 oktober aan de Ka mer gericht adres De sigarenindustrie stelt in haar adres dat de sigarenindustrie nog steeds in een zeer moeilijke positie verkeert en dat het voor deze be drijfstak van enorm belang is de sinds 1950 geldende vrijstelling van omzetbelasting per 1 januari 1959 te verlengen Senembah betaalt 40 pet terug Het A.N.P verneemt van de direc tie der N.V Senembah Maatschap py dat het in de bedoeling ligt op maandag 10 november a.s een bui tengewone algemene vergadering van aandeelhouders byeen te roe pen Op deze vergadering zal aan de orde komen een voorstel tot statuten wijziging inhoudende een terugbe taling van 40 procent op het geplaat ste aandelenkapitaal "'« ïich '««" ens het jaarverslag li «" ":° it door lagere v — '—" in het bijzonder _ v„n likwandige gelaste buizen „ Jaat hiermede een daling van '" 1 stoffenprijzen gepaard gmg "' Sandigheid trof in het by - jiuiilfr '"¦ ilheden " van deze fabriek zijn * ÏÏnk groter geweest dan was '- ""'„ Het bedrnf te Oosterhout CTopr^tilgVegd Het bedrijf te ïedam werkte met bevredigende "> «" pioitatierekening laat voor whriivingen een nadelig saldo zien ''' 1184 334 Over het boekjaar ïS/957 boekte de N.V een winst / l 238 650 Na aftrek van de op Jisten uit deelnemingen en e £- „ aii f47.797 resteert een na •' saldo van ƒ 136.537 Voorgesteld ¦ ordt • Si e ' f nmerkt door '»«"" verkoopprg *»"",„ h »* hiizonder in de sec - Speciale berichtgeving Blijkens gegevens ontleend aan het onlangs verschenen jaarboek 1957 1958 betreffende de gang van zaken bij het levensverzekeringbe drijf in West-Duitsland met inbe grip van West-Berlijn heeft de le vensverzekering in de Bo'ndsrepu bliek gedurende 1957 een opvallend snelle ontwikkeling doorgemaakt Er werd in 1957 voor een bedrag van DM 9,52 miljard aan nieuwe verze keringen ingeschreven waarmede het in 1956 geboekte resultaat van DM 7,2 miljard met 31,5 procent werd overtroffen Deze opvallend sterke groei die een duidelijke aanwijzing vormt van de toegenomen welvaart bij on ze oosterburen moet ten dele wor den toegeschreven aan een bijzon dere omstandigheid Ruim 63.000 werknemers hebben namelijk in 1957 gebruik gemaakt van de gele genheid nog voor afloop van het jaar door middel van het afsluiten van privé verzekeringen dispensatie te verkrijgen van de verplichte deel neming in de per 1 januari 1957 van kracht geworden wettelijke oude dagsverzorging Dit bracht een ex tra-produktie van DM 1,6 miljard met zich van de bevolking in de periode 1937 1957 meer dan vervijfvoudigd en ge stegen van ƒ 455 tot ƒ 2.480 Lag het gemiddelde voor de tweede we reldoorlog in beide landen ongeveer op hetzelfde niveau thans is men in Nederland per hoofd voor bijna 3 keer zoveel verzekerd als in West-Duitsland De portefeuilles van de Duitse le-vensverzekeringsmaatschappüen zijn anders samengesteld dan die van de Nederlandse maatschappij en In Duitsland maken de kapi taalverzekeringen 64,9 pet van het totaal uit tegen 41,6 pet bij ons Voor de renteverzekeringen zijn de percentages resp 3,2 en 47,3 In West-Duitsland bestaat 27.1 pet van het totale verzekerde bedrag uit volks - of kleine verzekeringen in ons land is dat slechts 10,1 pet De personeelsverzekeringen de zgn collectieve verzekeringen " participeerden eind 1956 bij de Ne derlandse maatschappijen met 34,7 pet in het verzekerde bestand In West-Duitsland echter speelt deze brance met 13,6 pet een rol van geringer betekenis AMSTERDAMSE WISSELMARKT Londen 10.561/^—10.57 New York 3.77—3.77^ 4 Montreal 3.88^—3.88 % Parijs 89.80—89.90 Brussel 7.5778 — 7.58 % Frankfort 90.39%—90.44 Va Stockholm 72.97 Va — 73.02 ^ Zurich 86.461^—86.51 V2 » Zurich vrije francs 87.77—87.82 Milaan 60.55H — 60.60 Va Kopenhagen 54.6IV2 — 54.66 ^ A Oslo 52.811/2—52.861 ^ Wenen 14.59 Va — I4.6OV2 Ankara 3.80^4-3.80 % Praag 52.84—52.94 Lissabon 13.261^—13.28 VROUWELIJK HOOFD STADS ONTWIKKELING AMSTERDAM BENOEMD B en W van Amsterdam hebben tot hoofd van de afdeling stadsont wikkeling van de dienst publieke werken benoemd mej ir J H Mul der tot nu toe hoofdarchitect stede-bouwkundige van deze afdeling «« f " rtê'^ïöd'ukten van de nieuwe '"• b te Oosterhout De aanloop - Sloper ging zitten * voor een ander Van onze Haagse redactie Door de grevanffenisstraf voor een ander te gaan uitzitten maakt men zich niet scliuldig aan wat het wet boelt van strafrecht noemt „ behulp zaam zijn by het onttrekisen van iemand aan opsporing of bö het ont snappen " Dit principiële vonnis wees Bet Haagse gerechtshof in de zaak tegen de 36 iarige Leidse sloper die had geprobeerd 6 weken gevangenisstraf te gaan uitzitten welke ztjn werkge ver de Alphense aannemer A H waren opgelegd terzake van auto rijden onder drankinvloed De sloper had zich hiertoe tegen over de gevangenisautoriteiten uit gegeven voor H en hij was inder daad ingesloten Doch na tien dagen kwam het bedrog uit doordat de vingerafdrukken niet overeenkwa men B9 het vonnis van het Haagse hof dient in aanmerking genomen te wor den dat de sloper zün werkgever niet op de hoogte had gesteld van zijn merkwaardig plan dat hij zei te hebben opgevat om bjj H „ een wit voetje te halen " De procureur-generaal bij het hof had bevestiging geëist van het von nis van de Haagse rechtbank een maand gevangenisstraf Het open baar ministerie zal van dit arrest van het Haagse hof cassatie aante kenen bij de Hoge Raad 3t het gehele bedrag van de re rivoor m^wbouw " ad ƒ 1.100.00 S ^' u_«««Q7i nnnr rip winst - er 000 en „ r te brengen naar lesrekening en vervolgens ten c van deze rekening een gelijk Vtoï te bestemmen voor afschrij lop gebouwen ad ƒ 380.000 ma tes en overige bedrüfsoutiUage Oosierhout ad ƒ 720.000 Tevens nrdt voorgesteld voor het in het vffslagjaar te Schiedam geinvesteer bedrag voor machines en overi bedrUfsoutillage ad ƒ 31.491 in ijn " eheel af te schrijven Indien toe voorstellen worden aangeno men bedraagt het nadelig saldo 1168.028 hetwelk na goedkeuring al ' worden overgebracht naar nieu e rekening Kr zal geen dividend orden uitgekeerd — v j 14 pet Over de naaste toekomst deelt de directie mee dat de bezettingsraad Vergelijking Ter vergelijking diene dat in ons land in 1957 een produktie aan nieu we verzekeringen werd genoteerd van ƒ 4,5 miljard Een resultaat dat iets minder is dan de helft van het produktiecijfer in West-Duits land maar dat gelet op het feit dat West-Duitsland ongeveer 4,5maal zoveel inwoners telt bijzonder gun stig afsteekt Hierbij moet de kant tekening worden gemaakt dat de werknemers in West-Duitsland als gevolg van de sociale voorzieningen die op een aanzienlijk hoger peil lig gen dan in ons land een geringere behoefte aan aanvullende particulie re verzekeringen hebben In ons land en elders Zwitser land is er een typisch voorbeeld van komt het omgekeerde ver schijnsel voor Zo is de levensver zekeringproduktie in ons land in 1957 met ƒ 4,5 miljard op een re cord niveau gekomen ondanks het feit dat de A.O.W per 1 januari 1957 van kracht is geworden Het publiek ziet in het wettelijk pen sioen vaak juist een reden om nog aanvullende voorzieningen te tref fen Het loont nu de moeite Eind 1957 waren in de Bondsrepu bliek 37,4 miljoen polissen in om loop die tezamen een verzekerd be drag van DM 44,4 miljard vertegen woordigden Dit betekent dat men in West Duitsland per hooi4 van de bevolking voor DM 844 verzekerd was Twintig jaar geleden bedroeg dit DM 404 zodat sedertdien het ge middelde iets meer dan verdubbeld is In ons land echter is het gemid delde verzekerde bedrag per hoofd Indonesië heeft schepen tekort Indonesië dringt bij Amerika erop aan in de behoefte te voor zien van schepen ter vervanging van de Nederlandse schepen die voordien de sclieepvaart tussen de eilanden ver zorgden Aclimed All hoofd van de Indone sisclie delegatie op de preliminaire zit tingen van de Economische conferen lievan't Colombo plan te Seattle heeft dit volgens AP bekend gemaakt in een ¦• nlerview Amerikaanse autoriteiten hebben het benaderen door Indonesië erliend maar zeiden dat nog geen formeel verzoek om schepen is ont vangen Ali heeft bekend gemaakt dat tot nu toe slechts voor 22 "'» voorzien is in de behoefte aan schepen De Amerikaanse economische auto riteiten te Seattle waren niet in staat te egien welk antwoord Indonesië zal krijgen Indonesië heeft er voorts bij Ameri l\a op aangedrongen spoed te betrach ten met zijn aanvrage voor leningen en credieten van het „ Development Lean Fonds " en de Export-Import Bank Ned Aann Mi 251 254 Ned Dok 165 — Ned Scbeepsb 163 163 Nd L en A Nieai 10314 — Stoomw NDverd — — Nyms 983,4 98 Overa Ga » Ml 192 19S Padang PC — 914 Houth Pont 146 148 Relnev Maeb 113 112 % Idem oret 96 96 RIVA 220 224 Rott Orgdk MO 520 — RouDpe V d V 60 % 60 % Rijnstaal 109 % 108 Schelde R ML de 191 ig o SLOTNOTERING DepBtfraetiebewUzen attt Bel Dep B Ft B 1446 144 Interunie 314 315 Rott Bel Con » 349 3491,4 Ad Kant Unlta > 720 725 Telev El Fund 13?4 13',4 Niet Actieve Aandelen SanK - en KredielinstAiungeo maandag 27 okt 1958 Schev Bstpl M » _ — Schokbeton 99 98 Schelt Aard MU 286 288Cart Si P Scbolt 275 — Smit en Co Tt 240 2393,iMacb.t Ft Sm 83 % 83 % Spanlaard — — Stokvis R S Mt 145 Tn B MartJner 110 Tels & Co 36 rhom « t DrUvei 367 rboms a - bedt — rieleman & Dr — rw Overz a 66 Unie V Ustabt — Unllevei 7 % Unilevet 6 % Unllevei 4 % ütr AspbaltVer A Ver BUkfabtVer Mach Fabiver Ned Rubb.t 154 Nrd Ind Vezelv 99 VihamU — Vlissingen & Co 180 N A Autob Vt — Rubb.I Vredest 226Ned MU Walv 79'%Wit's rexuei de — Gem Eigendom 25934 Wyers Ind en U 225 Zeeh Kolenst S — Zwan Org 348 Ver Znrttsa 246 132 83 22114 71 122 132 144 204 1191,4 183 Actiev « Obftgatiet 109 % 3514 380 Staatstenincen Hyp Banken In Het bsutanland Nn Ned Am Ut — — N W « t P a — — ld Bew V Dlgei 43 50 Diverse Cultures Alg Big Java 11 1014 Bandar Ulieplm 75 75 Besoeki Tab MU 66 — Krlan Sulket — — Moormao & Co — — Idero Serie A — — Ngomb Cull Mil 106 % 110 Sedep 4014 4014 Telaga Pateng »' 9 73,4 TJeppei C MU 43,4 414 West Java rhei 2 2 Industriële Ondernemingen Ned - 53 3 ^ 93ft Gr Obl 3'v 79 ld - 47 l3V!i 3 91ft Ned 51 141 11 % 8614 169 % 100 164 156 % 98 105 178 238 225 % 79 % 121 260 229 354 155 % 141 % 1213,4 86 % 169 % Zwnism 100 151 % 159 90H 93 % 91H 911/2 86 87 % 87 % 90 90 95H vryburgn p » & aap vuiano Waingapoe 23 v Koweit te Basrah Waterman 25 v L Palmas n Kaapstai Wartcna 23 v Kalmar te Stockholm Wegro Rott Algiers p 24 Ouessant Weltevreden 24 v Barcelona n Rott Westerdam 25 v New York n Rott Westereems 24 te Helsinki Westland 24 120 m O K San Roque Wexford 24 v Zaandam te Boston Whitsun 25 v Huil te Rotterdam Wickenburgh p 25 Finisterre n Rouaai Wiebold Böhmer 25 te Piraeus Wilja 23 v Karlstad n Leerdam Willem 24 v Zaandam n Kjoge Willi Böhmer 26 te Lissabon ver » Wolanda 22 v Par n Utersen Wulp 23 v Liverpool te Mancheste Wijmcrs 24 v Fowey n Rotterdam Ysel 24 V Rotterdam n Rouaan Yssel p 24 Dover n Alexandrie Zaanborg 34 V Fur te Colchester Zaankerk 26 om 1 u vm te Antw verwacht Zaanstroom 24 v Amst te Londen Zeehaan p 24 Ventspils n Reykjavil Zevenbergen 22 v Bristol n Liverpoc Zonnewyk 24 op 450 m ZZW Reykjavil Zuiderkerk 24 op 410 m ZO Guardafu Zuiderkruts 26 te Port Said verw Zuiderzee 24 140 m W Ouessant n LSê sabon Zuidland 22 V Ceuta n Monfalcon « Zwaantiena 26 te Rotterdam verw Zwartewater p 23 Delfzijl n Ulft Zwervet p 24 Delfzijl n Enschedt Prins Willem 4 24 v Glasgow n Mon treal Prinses Irene 23 v Runcom n Antw Progress 23 v Liverpool te Dublin Provenierssingel 24 v Rott n P Ordaz Badja 24 v Bahrein n Calcutta Bski 2ö V Beyrouth te Pt Said Keest 22 v Manchester te Genua Regina 25 v Hamburg te Kasko Bempang 24 v Singapore n Manilla Repeto p 25 Texel n Pateniemi Ridderkerk 25 v Genua n Pt Said Rien Teekman 24 te Antwerpen Rigel 25 v Rotterdam te Goole Bobox p 25 Oporto n Sfax Roelof Buisman 24 te Umuiden naar Gothenburg Roggeveen 26 te Melbourne verw Bokin K v Amsterdam n Gothenburg Roland p 25 Brunsbuttel n Lochem Rondo 27 te Kaapstad verwacht Rotti 24 op 300 m W Sabang Rozenburgh p 24 Kiel n Stockholm Rubicon 23 te Great Yarmouth Bijnborg 25 V Southampton te Den Helder Riinhaven p 24 K Villano n Rouaan Kynkerk 25 v Bremen te Hamburg Saba 25 v Londen te Dover Sagitta 22 v Middlesbro n Uddevalla Salatiga 24 v Port Said n Halifax Sarangan p 24 K Bon n Malaga Sarpedon 25 v C Trujillo te Ctura^ao Schie p 24 Malta n Ceuta Schiedyk 24 v Néw York n Antw Schippersgracht p 24 Sandhammern Schokland 22 te Gothenburg Senang 25 v Requejada te Gool « Senegalkust p 25 Ouessant thulsr Sertan 24 v Schwarzenhutte n Rott Sibigo 24 op 470 m NO Cairns Silvaplana 24 v Rott n Kopenhagen Silvretta 25 v Antw te Rotterdam Sloterdyk 24 op 600 m O K Race Soemba 22 v Genua n Nemours Soesfdyk 24 v Boston te Philadelphia Solent 25 te Hamburg verwacht Sont Umuiden Getle P 24 Kiel Spaameborg p 24 Umuiden n Aalborg Spes M V Rotterdam te Morlaix Spica 23 V Fowey te C Vecchla Spirit 24 V Goole te Rotterdam St Walburg p 25 Brunsb n Kolding Stad Amsterdam p 24 Wight Stad Arnhem 25 v Lulea n Amst Stad Haarlem 24 v Umuiden n Pepel Stad Lelden 24 200 m ONO Bahama Stad Schiedam 24 te Bona Stad Utrecht 24 420 m ZZW K B«ce Start Point 25 te Amsterdam Statendam 24 op 550 m W Valentia Statensingel 24 v Rott n Galveston Steenbergen 26 te Antwerpen verw Steenwyk 24 op 220 m ZW Scilly Stella Prima p 24 Kaap Mondego uitr Stentor 24 op 250 m NO Barbados Steven 21 v Detroit n Chicago Sfortemelk p 22 Ceuta n Avonnaouth Straat Banka 24 v Fremantle n Sin - gapore Straat Cook 26 te Adelaide verwacht Straat Lombok 24 op 960 m ONO eil Amsterdam Straat Singapore 24 op 199 m ZZW Mo - zambique Strabo 25 v Amsterdam te Rotterdam Swift 25 V Esbjerg te Rouaan Tallsse 24 op 150 m NW Menado n Sorong Tamo 24 op 340 m ZZW St Pauls Rocks Tara 24 v Bahla n Antwerpen Tarakan 24 op 400 m O Miamd Tawali p 24 Ceylon n Tuticorin Tegelberg 21 v Naha te Hongkong Tempo 24 v Amsterdam te Umuiden Tempo D 25 V Huil te Antwerpen Tero p 24 Finisterre n Antwerpen Teucer 22 te Newport News Teun Rott Herrang p 25 Texel Texel 25 v Boston te Den Bommel Texelstroom 24 v Liverpool n Amst Thalassa 24 v Yxplla n Huil Thaletas 24 v Saloniki te Ormilia Thallo 24 V Dublin n Rotterdam Thcano 24 v Drogheda n Dublin Themis 24 op 100 m W Azxjren Thitban p 25 Goeree n Stockholm Tilly 24 V Skutskar n Zaandam Timo 25 v Londen te Rotterdam Tiny 22 V Middlesbro n Malmo Ttikampek 26 te Kobe verwacht Tjiluwah 25 v Semarang te Surabaja Tjinegara 23 v Penang n Mauritius Tjipanas 24 op 450 m ONO Mahe Tjiwangi 22 v Singapore n Hongkong Tom V d Heide 26 te Agadir verw Tomori 24 op 70 m ZO Balearen Toni 24 V Domsjo te Hudiksvall Towa 24 V Santa Fe te Rosario Trajanus 24 op 520 m WZW I^andsend Trito 25 V Rotterdam n Dublin Triton p 24 Scilly n C Tnijülo Trompenberg 24 op 250 m NW Galway Tuskar 23 v Wexford te Buneom Unitas 23 V Partington n Oslo Vrsa Minor 24 v Gefle n Cardiff Eenhoorn p 25 Malta n Rotterdam Egbett Wagenborg p 24 Brunsb n Antwerpen Elda 24 V Norwich te Groningen Einmapolder 23 te Bar es Salaam Energie 23 v Paisley te Belfast Equator 23 V Middlesbro n Bremen Erebus 24 v EUesmere te Hamburg Europa p 25 Vlissingen n Engeland Export 2 23 v Rott te Londen Farmsum p 24 Ouessant n Houston Favoriet 24 v Londen te Rott F em 24 v Lulea te Kalix '.^ en p 24 Vlisingen n St Valery Fcndo 23 v Gravelines te Londen Fiat p 25 Ouessant n Bilbao Fiducia 25 v Maassluis n Londen ' Finlandia 23 te Plymouth Fivel 22 V Pateniemi n Felixstowe Flevo 24 V Aarhuus n Amsterdam Flevo B p 24 Helgoland n Gjedser Fram p 24 " lissingen n Goole Francina p 25 Kiel n Gefle Frans Böhmer 27 te Rotterdam verw Frans van Seumeren SS te ISopenn verwacht Frans W p 25 Ouessant n Kemi Frejn 24 v Newcastle te Middlesbro Friesland SSM 24 V Stettin n Esbjerg Gaasterkerk p 24 Kosseir n Djibouti Gaasterland 25 v Balvia te Amsterdam Gabonkust 25 V Amst n Freetown Ganymcdes 24 op 900 m ZW Azoren Garoet 24 op 100 m ZW Penang Geert Bodewes 25 v IJmuiden n Memel Geeststroom 25 v Boston te Maassluis Gefle 25 v Rouaan n Parijs Gemma 23 200 m No Victoria uitr Gersora 24 v Boness n Gefle Giesscnkerk 24 v Aden te Pt Said Gironde 23 v Casablanca te Kenitra Git an a 24 v Londen n Oslo Globe 23 v Rotterdam te Herrang Glory p 24 Hans?holm n Banders Goeree 24 v Kings Lynn te Wisbech Goote 24 V Amsterdam n Manchester Gordias 24 te Dominica Gouweborg 24 v IJmuiden te Bohus Gratia 23 V Svendborg te Sodertelje Grcbbestroom p 25 Portland Bill Greta 24 v Sligo n Garston Groningen 24 v Londen te Rott Gruno 22 v Antw te Rochester Guincekust 24 op 80 m W Lissabon Haarlem 24 v San Juan n Port au Prince Hada 22 v Ipswich te Londen Hado 25 v Rotterdam te Antwerpen Harm 23 v Nantes te Marans Hath or 26 vm te Tunis verwacht Hector 24 v Algiers n Tanger Heemraadsingcl 25 » v Rott n Bordeaux Heemskerk 24 v Brisbane n Sydney Heemskerk V 24 te Wasa Heerengracht p 25 Kiel n Ventsplls Helder 24 v Savannah la Mar n Tela Helicon 25 V Antw te Amsterdam Helios 24 V Newcastle n Gefle Helvetia S 22 te Grangemouth Hendrik B p 24 Kiel n Kopenhagen Hendrik Holwerda p 24 Texel n Kil - rush Hcnny T v Lubeck n Stettin Henrica 24 v Swansea n Rotterdam Henrica Thekia 25 te Valencia verw Henrica B 25 te Port Talbot Hera 24 op 100 m W Azoren Heron 24 v Rotterdam n Dublin Holland H p 24 IJmuiden n Stock holm Hoogkerk 24 v Amst te Hamburg Hoop p 25 K St Vincent n Londen Horst 23 v Swansea te Rouaan Huba p 24 de Casquets n Londen Hunze 6 24 v Hamburg te Groningen Hydra 25 v Barranquilla n Tamoa Ida D 25 V Hamburg te Leith Ilias 24 V Carthagena te Cadiz Hos 24 V Amsterdam n Falkenberg Irene 24 v Jersey te Antwerpen " sola 25 V Genua te Londen Jagersfontcin p 24 Dakar uitr Jan Herman 25 v Havre te Rouaan Janny 23 v Breskens te Rochester Jantje Eppiena 24 te Gent Java 25 V Belawan te Penang Jean E 24 v Emden te Delfzijl Jell 25 nm te Dordrecht verwacht Jenio 25 v Antw te Oslo verwacht Joh te Velde 24 te Norrkoping Johan van Oldenharnevelt 27 te Fre - mantle verwacht John M 24 300 m ZO Malta n Gi - braltar Joma 22 V Cayenne n Trinidad Jongkind 22 v Dakar n Lome Joost p 24 K ' *] n Stockholm Jozef Svcnden 22 v Londen n Methil Julia Mary p 25 Kpap Villano Jutland 25 v Rotterdam n Anzio Karossa 24 v Singapore te Timor DÜly Kasimbar 26 v Fak Fak te Sorong Kennemerland 25 250 m ZZW St Vtn ^ cent K.V Kitty 25 V Guernsey te Antwerpen Kloosterdyk 26 te Antwernen verw Kreeft 24 op 480 m ONO K Race Laarrierkcrk 24 op 290 m NNW Perim Labotan p 24 K Roca n Amsterdam Langkoeas p 24 Algiers n Pt Said I.arcnberg 24 460 m ONO St Helena Lean 8 23 v Bremen te Garston Leemans 25 v Sfax te Glasgow verw Leersum 24 v Amsterdam te Bremen Lelykerk 24 v Abadan te Dammam Leny 24 v Dublin te Waterford Leonard T 24 v Antw te Helsinki Lconidas v 24 Kaan Spartivento Liberty 24 v IJmuiden n Londen Posities Nederlandse schepen - Ulledyk 24 op 180 m W Guardafui Aalsdyk 24 V Djibouti n Port Swetten ham Abbckerk 24 te Aden n Suez ^ data 24 V Londen te Rotterdam Adine 24 in baai V Gibraltar Aam de Ruyter 25 te Rouaan - Adni Nelson p 24 Lizard n Whitehaven Adonis 25 v Maracaioo n P Cardon Ador 25 V Leith te Bru-ïsel - Agamemnon 25 v Aruba t Trinidad Alloy 24 V RoH n Gothenburg Akkrumdyk 24 V Rio Janeuro n Vic tona Albaltos 22 V Rott te Glasgow Albert Willem 24 v Lovisa n Guernsey A betla 24 V Hott n Karlstad Abion 22 V Blyth te Padstow Abiieo 24 op 225 m ONO Aden Ablasserdyk 25 v Antw te Lissabon Aeelas 24 v Oran te Tel Aviv A lenlb 24 op 250 m ZO Bahia A lol 24 527 m Z St Vincent KV AS 24 V Fakse n Hamina Alella p 25 East Goodwin n Bristol Apha 26 V Rotterdam n Londen A pSatea 24 v New York n Trinidad A pheiat 24 220 m NO Victoria Ainakl p a Guardalui n Colombo « inbioru p 24 Kaap Vlllano Ameriketk p 24 Gibraltar n Antw jE.1 ° ^„" ^' Said n New York S t "' " ° elfzijl te Hull 5S "" " Bahrein n Bushire IZS '" 2 * « OO m OZO St Helen Jmiekiooo p 24 Kissar n Suez ï '"" ' t "" *> "> WZW Scillv ISST ' '« Amsterdam vetWacht And 41 ^°',"""" " Rotterdam Aml.w ^ ^„'' i ° '= Waddinxveen f Ï "" S " '¦ Palmas n Havre Jnl Si " *" islardam te Antwerpen * WlKsomlus M te Catania C lfS " 24 Wight n Runcorn Amén&'i » " 24 St Pauls Rocks AÏïr « Ï ^' SP '» ™ NNW Perm Ere " """¦ l^en '= Shoreham IrS m b ' '-" Jtlen te Rochester 1 dZ li »" 5'-<'am n Oran A.nd.al '.'-™''''" " Norrtellc a".oi ^\ I » » p 750 m w Azoren jniona 24 500 m w Seillv ell tai5r'?a " » ™ te"gott.'-verw A ma "» M ° P 3 » m ZO K Race SSn - Vï ''"'^' '' Amsterdam AndarS I "'„¦'"'"' " Antwerpen Kma ^ Hanstholm n Sarisborg " am S y f ' '« Hamburg iSdlkls "^ -^'«' t " «^ Casablanca « 1.1 „ ^ A ''" '= Montevideo a a S „' 5 '""'= " Exmouth « anHaPM " ^ L "" ° Mindanao « aSr «"«"" J * ™ Singapore " attSÏ i I ""!'" '« Swansea BataSt '* X t°"l«n n Whitstable Balian K " i ' ^- S '- Vincent 1 te Los Angeles ld 195 ld 1936 ld 194S ld 1954 ld 1955 I ld 195511 ld 1937 D len - 47 3^1 92 % 3'.i 92A 3',4 86'A 3'/4 88A 3 '.< 88A S'.i 90 % 3 S9H S90 Invest cert 95=Ï4 Ned ' 62-64 a 94»4 NWS cerf 2',i — N - L C L ' 37 1 95 % N I ' 37 A 3 91H Grootb ' 46 3 — N Woningb e 108 % 951/4 91 % losH 155 Actieve Aandelen Bank - « n KredietMuteiling Mijnbouw » en Petroooumond Alg Exploratie Béng Expl MU Oost Borneo Perlak Peudaws P M 1441 / 63,4 25 32 2 % 143 6% 25 475 160 % 27 % 26 265 310 307 100 81 145 69 157 % 97 123 % 109 % 41 17514 218 % 115 290 240 141 % 154 % 231 43 7514 87 58 % 132 245 210 251 119 771,4 197 100 % 270 150 25414 155 155 Seneepvaari Fumess 8 A 361 % 369 Stb Mi Hillegb 630 — HoU Stnomb Mij 10714 lOS Houtvaart — Niev Goud — — Stv M « Oustzee i54 165 % Stv Mij WUklIjD — — Stv Mi1 Zeeland — — Spoorv en TramwegMi Deli Spoorw MU 5',4 5 % Haagsche B sp w — — Ned Ind Spuv l,ic 1 Semar Joanna — — Semar Cberibor — 4 Buitenlandse fondsen Mannesmann A 178 % 180 Union Miniere — — Escomptobank — — Canad Pao CvA 28 % 28 % Ford Can Tankvaart Abida 25 v Tripoll te Cypru » Acila p 24 Madeira n Oran Alkmaar 24 op 160 m Z Durban Ameland 24 op 420 m OZO Guardafu Astrid Naess 24 150 m O Bahama Caltex Arnhem 24 965 m ONO B«r muda Caltex Nederland 24 te Karachi Caltex Rotterdam 24 100 m O Malta Camitia 24 op 970 m WZW Madeira Ceronia p 24 Ras el Badd n Aba hni5 % V Killtï '^^ verwacht » svid 25 V kS^^S " *« Turks eil ^ Eerend 24 S^^"5^?'i"en te Anist Ofky 24 V Ham *« Londen 21*t 2.1 V ri M " m Z Rp-niuda aintelrtyk ^ ^ tT ^^^'^*''?*'* " Genua ^""« dyk 25 vnt ^ " Amsterdam ^ i<^ö P 55 GoeSo^^T^f *^ Cristobal rltfuta M v ^% " Lissabon ^ 25 '« 23 V Antw^r^l " ^'• eöriksund ^« Idystone - H V qi ^*^!.** Londen ^*«> land 25 te P?n r *^ * i Hamburg Ï to 23 V Amsterdam to Leith 52 % Mijnbouw en Petr*iaum Jhesap Ohio CvA 64 % 63 % CvA 57 CV A 59?4 C^A 28 % CvA 48A Cv ^ 15f CvA '" 55 % 59 57 28A 48A 15A 57 97 % uuuton ie R 241 ld ie Rubt 173i,i Uordt Petrol 770 % Chrysler Cities Serv Cont OU Curtlss W Gen Mot Greyhound Jones en L Kennecott MISS KI Vliinl Waro t-'^A 3934 Nal Can C Cv « 12 % Nationat st CvA 74 % Nw YorK C CvA 2614 Hennsylv 173 779 V4 779 187 187.30 187.70 1366 2315 ld 7 % Pret K Petr l-ze ld 5 20 ld 50-20 IVloeara E f £ d 1 wlnstb ld 4 nrlnstb 768 % 188.10 187.40 187.75 1341 2350 2270 9a CvA 110 259 145 15214 17014 140 42 201 6514 172 CvA 3 % — 1314 751,4 28 % 17 447,4 84 % 82 % 331,4 57 57A 2514 52 % 25 % 303,4 30^5 84 % Scheepvaart en Lurhrvaar 150 % 13114 99.30 103 % 1301/2 1431,4 130ys 247 % 129 149 % 1301.2 98.50 162 % 129% 143 % H A U Java Ch • KLM KNSM Kon Pakelv Sttf MU Ned Nievelt Goun 131 Phs V om 249 % Rott Uoyd 127 Scbeepv Unir 129 % CvA l'A Cv A 44fl CvA 6314 Cv A 82 % CvA 3214 CVA 51 CVA 5674 CvA 56 % Cv A 25 % CVA 53 CvA 25 l'hlllps Kep Steel Shell 011 South C South R C siand Br Stand on Sun M C o Texas Instt Tide Water ¦¦ r,|l c M CvA 31 Union Pac CvA 30H U S Steel Cv * S3A WUsnn <» r Co 28 % ¦/ ooriopiE Qenot tonuser B mo N Rp 441 — IT ld Rp 8K0-RSn(1 — 35 ld Rp 470 — 71.5 O ld Rp M0-B400 — 36 Bh Ned Q ii Ui 103 10314 Prolongatl * 3 % 3 ^ 132 17914 440 12014 93 % 245 269 % 9914 583,i 160 600 290 179 % Niet Actieve Obligaties Prov en Gein L«iungen Van Cloon 23 v Singapore n Hongkong Van Linschoten 24 540 m WZW Sabanr Barentsz Zee 24 Van Neck 25 te Malacca Blankenburg 24 Van Waerwyck,23 te Kobe I Unes Vedette 23 v Antwerpen te Huil Friesland 23 130 m ZW K Bogador Veendam Par-Helsinki p 25 Kiel Victory p 25 Vlissingen n Aalborg Vindioat Atque Polltt 23 te Lisabon Viod 23 V Bayonne n Lowestoft Vllestroom 25 v Amst te Plymouth Volhard in r 24 v Amst te Hambure Portsmouth n Rot Maassluis n Grave bi 4>4 99 • 53 *'¦' — 47 3 931,4 A dam Adam A'dam A'dam 48 S Apeld ' 47 8 — Arnh - 38 1 3 — Old ' 38 n S — ld 20-1 ' 47 I S — Loire 28 te Walvisbaai verwacht Noord-Holland 23 200 m W Minikoy Oceaan 24 90 m WNW Madeira Bode Zee 24 530 m ZZO St Thomas Thames p 24 Kreta n Napels Tvne 24 70 m N Finisterre 93 % VEEMARKT TE UTRECHT Op de veemarlct te Utrecht zijn zaterdag aangevoerd 3756 dieren 820 runderen 184 vette kalveren 131 graskalveren 125 nuchtere kalveren 1015 schapen 397 varkens boven 100 kg 393 varkens beneden 100 kg 639 biggen 52 bokken en geiten De prijzen waren bokkeii of geiten f45 —£ 10 biggen f60 — £ 40 Londen se varkens £ 135 — f 70 lopers f 95 — f 70 drachtige zeugen £ 380—£350 lamme ren £ 85—£60 schapen £ 95—£70 nuchtere kalveren £ 75—£45 graskal veren £ 400—£250 stieren £ 700—£475 pinken f 600 —£ 400 vare koeien f 840 — £ 625 kalfvaarzen £ 975-£700 melk en kalfkoeien £ 1100—£850 vette koeien per kg geslacht gewicht Ie kw £ 2,90 £ 3,10 idem 2e kw £ 2.65 — £ 2,85 idem 3e kw £ 2,50—£2,65 vette kalveren per kg levend gewicht Ie kw £ 2.80—£3,10 idem 2e kw £ 2,55 — f 2,75 idem 3e kw £ 2,25 —£ 2,50 nuch tere kalveren per kg lev gew en per stuk Ie kW f 1,60 idem 3e kw f 1,25 zware varkens per kg lev gew £ 1,80 —£ 1,90 slachtzeugen per kg lev gew £ 1,60 — f 1,79 jonge slachtzeugen per kg lev gew £ 1,70 — f 1,80 zouters per kg lev gew £ 1,90 —£ 1,83 * Handelsoverzicht melk - en kalf koeien kalm prijshoudend vette koeien matig niet hoger vette kalve ren traag als vorige week graskalve ren matig prijshoudend nuchtere kalveren matig even lager schapen en lammeren willig ruim prijshou dend varkens en biggen matig even lager PAARDENMARKT UTRECHT UTRECHT 27/10 — Op de Utrecht se paardenmarkt werden heden aan gevoerd 298 dieren De prijzen waren luxe paarden £ 900—1250 werkpaar den £ 800—1200 oude paarden f 700 — 950 3 jarige paarden idem 2-jarige paarden £ 600—800 veulens £ 300—575 hitten £ 600—825 slachtpaarden £ 1.90 2.15 per kg slachtgew jonge slacht paarden £ 2.20—2.50 per kg slachtge wicht Handel kalm VEEMARKT AMSTERDAM 332 runderen 1ste kwal £ 3.10—3.25 2de kwal £ 2.85—3.05 3de kwal £ 2.50—2.80 160 varkens 1ste kwal £ 2.30—2.25 2de kwal £ 2.25—2.28 zware varkens £ 2.25 per kg geslacht gewicht VEEMARKT ROTTERDAM Aanvoer in totaal 1691 vette koeien en ossen 1022 varkens 669 Vette koeien 1ste kwal £ 2.95-3.25 2de kwal f 2.70—2.90 3de kwal £ 2.50 2.70 alles per kg varkens lev gew £ 1.96 2de kwal f 1.94 3de kwal £ 1.90 alles per kg WATERHOOGTEN GROTE RIVIE REN RIJKSWATERSTAAT Konstanz 379 — 1 Rheinfelden 273 — 7 Breisach 222 — 2 Straatsburg 320 - 1-2 Maxau 491 — 15 Mannheim 357 — 17 Mainz 342 — 13 Bingen 247 — 17 Kaub 280 — 21 Trier 180 — 13 Ko blenz 287 — 20 Keulen 293 — 23 Ruhr ort 522 — 22 Lobith 1149 — 7 Nijme gen 927 — 2 Eefde IJssel 458 + 3 De venter 352 + 6 Monsin 5540 4-10 Vise 5012 — 14 Borgharen 3958 — 37 Bel feld 1142 — 28 Grave beneden de sluis 484 — 3 Arnhem 933 — 1 FSTIIi^iNIIEM 24 V Oslo n Arendal 24 te Schwarzenhutte Limaucg 24 dw Bahrem n Bombay Liicto 24 V Rotterdam n Sklve Lizard 25 v Londen te Amsterdam Loosdrecht p 24 Messina n P Said Ludo 24 V Amsterdam n Wismar Lukas M 25 V Hamburg n Kopenhagen Luna 24 V Rotterdam n Hamburg Lutetia 23 v Delfzül te Idzehoe Lutterkcrk 24 V Amst n Londen Maas 24 v Lattakia n Piraeus Maasborg 23 v Limerick n Swansea Maasdam 25 v Halifax te New York Maaskerk p 24 Gibraltar n Antw Maasym N p 24 Dover n Anzio Maetsuycker 22 te Singapore Majorca 22 v Dublin n Lame Makkum Rott.-Koiding p 25 Kiel Manta 25 v Stavanger te Rotterdam Mapia 24 op 95 m ONO Port Sudan Marcella 25 te Tonsberg verwacht Marco Polo p 24 Goeree n Kopenhagen Margriet L 24 v Rott n Valencia Marian H 23 v Duinkerken n Bideford Marie 25 v Lowestoft te Hansweert Marie Christine 25 te Antwerpen Marie Sophie p 22 Gibraltar n Genua Marietje Böhmer p 25 K Passere n Dublin Markelo p 25 Finisterre n Genua Maria 24 V Aalborg te Helsingborg Marne 25 v Rott te Amsterdam Maron 24 op 155 m NO K Hatteras Martin 25 v Logstor te Halmstad Martjc 23 v Cork n Cardiff Mascotte 23 v Llvorno te Gdynia Matthew p 24 Hanstholm n Londen Meerkerk p 25 Ouessant n Antwerpen Mees Cremer p 24 IJmuiden n Stettin Megrez N 21 te Casablanca Meliskerk 25 V Antw te Rotterdam Meres N 21 te Casablanca Mercurius 22 v Wisbech n Grange mouth Merwehaven p 25 Ouessant n Casabl Michel Swenden p 24 Brunsb n Huil Midas 25 v Lissabon te Tanger Midsland 26 vm te Rotterdam verw Mira 23 v Runcorn n Waterford Mississippi Lloyd p 24 Gibraltar Missouri p 24 Kiel n Malmo Mitropa 12 v Lagos n Abidjan Muiderkcrk 25 op 340 m Z K Palmas Munte 2* v Stralsund n Londen Muphrid N p 25 Finisterre n Triest Musketier p 25 Kiel n Odense Mylady 25 v Dakar te Abidjan Mynelis 25 v Cagliari te SiUoth Nanny 23 v Delfzijl te Stockholm Nautilus 23 v Newross te Dublin Nederland 24 te Boulogne Neeltje B 22 v Londen te Genua Nettie 24 V Kenitra te Berwick Niagara 23 v Malmo te Stettin Nieuw Amsterdam 27 te Nassau verw Nieuwehaven 22 te Casablanca Nieuwe Waterweg 25 te Umuiden Nike 24 V Guernsey n Belfast Niobe p 25 Bornholm n Rotterdam Nomadisch p 25 Kiel n Kopenhagen Noord 24 V Bordeaux te Marans Noorderlicht 25 te Umuiden Noordkaap 22 v Piraeus n Klmolos Noordster EmdenAhus p 24 Kiel Noordwijk 24 v Hamburg n N Orleans Noordzee 24 v Delfzijl n Goole Notos 25 V Amsterdam n Svendborg Nottingham 25 v Dover te Terneuzen Nusakan p 25 Lissabon n Genua Nijenburgh 24 te Rotterdam Nijenstcin 24 v Zaandam n Bridge water Nykerk 24 v Rotterdam te Antwerpen Olivier v Noort p 25 Lissabon n CasB ' Ommenkerk 24 520 m WNW Walvisbaai Oostkerk 28 vm te Lissabon verwacht Oostzee 27 vm te Londen verwacht Oranje 27 te Southampton verwacht Oranle L 24 v Rott n Londen Oranje Nassau 25 te Aruba Oranjestad 26 te Madeira verwacht Orestes 24 600 m ONO Porto Rico Orion p 24 Rhodes n Chalkis Osiris 25 V P Cafaello te Cumana Ouwerkerk p 24 Formosa n Shanghai Overusel 24 op 70 m O Valencia Pacific p 24 Ouessant n Antwerpen Faloma 24 v Haparanda te Berwick Pandora 25 v Londonderry n SHgo Parkhaven 24 435 m ZZW Las Palm Patricia 23 te Teignmouth Paul Westers 25 v Rott n Gent Pegasus 23 v Par te Rotterdam Pergo 24 v Umuiden te Odense Perregaux 22 te Casablanca Phidias p 24 K Caxine n Messina Philetas 24 v Rotterdam n Algiers Phoenix 24 v Rott te Liverpool Pia 22 V Belfast n Drogheda Pleter S 27 te Rotterdam verwacht Piet Schipper 23 te Londen Plato 26 te Amsterdam verwacht Foelau Laut p 24 Sabanp n Belawan Poortvliet 22 v Oporto n EUesmere Port Poseidon 24 v Carupano te Guanta Primus 24 v Genua n Marseille Prins Alexander 26 vm te Esbjerg verwacht Prins Bcmhard p 25 Dover n Ballina Prins Casimir 24 950 m WNW Scilly Prins der Nederlanden 24 v Sout hampton n Barbados Prins Fred Willem 25 te Montreal verwacht Prins W G Frederlk 25 te Havre 1 Prins W v Oranie 25 te Hambur » BEURSOVERZICHT AMSTERDAM 27 okt — Tot ver rassing van vele beursbezoekers ont wikkelde zich vanmiddag op de aan delenmarkt een zeer vaste stemming Terwijl Kon Olie overeenkomstig Wall Street op ƒ 187 beneden het slot van vrijdag bleef maar een kleinigheid boven New Tork pariteit uitkwam waren de drie andere toonaangevende internationale waar den zeer vast gestemd en zag men daarin een behoorlijke affaire Lichte kooplust van het publiek gepaard gaande met activiteit van de arbitrage was de oorzaak van deze stijging die voor AKU 8 pun ten voor Philips 7 punten voor Unilever bijna 10 punten bedroeg terwijl ook d obligaties Philips in de stijging deelden In het verdere verloop bleven de koerswinsten goed gehandhaafd zonder dat zich grote fluctuaties voordeden In tegenstelling tot de aandelen markt waren de Nederlandse staats fonden iets gedrukt Dit hield ver band met de vrijdag nabeurs aange kondigde nieuwe Nederlandse staats lening van ƒ 250 miljoen waarvan de modaliteiten in beurskringen gunstig werden beoordeeld De overige hoeken deelden in de betere marktstemming Zo kwamen scheepvaartaandelen algemeen op ho ger niveau speciaal Vaarten KNSM KPM en Scheepvaartunie Onder de cultures vielen aandelen Senembah op die vanmorgen op 98 Va verhandeld werden maar vanmiddag tot 95 en een moment zelfs tot 93 reageerden HVA en Deli lagen beter gedispo neerd maar Amsterdam Rubber was nauwelijks prijshoudend Van de lokale industrieën ging de aandacht uit naar Helneken die vrij dag was opgeklommen tot 485 maar nu vernomen werd op 475 laten Het jaarverslag van Excelsior Metaal buizen had weinig invloed op de koers die 70 gedaan bieden luidde Vandaag was de inschrijving op f 1 min aandelen Ver Glasfabrieken Op de obligatiemarkt moest een eerste koers tot stand komen voor de van daag geïntroduceerde obligaties 5 % pet der bank voor Nederlandsche ge meenten Men hoorde een adviesprijs van 106 Prolongatie 3V2 pet Ten Cate 161 % Gert Deli-Mij f 124.70 — f 124.90 Drentsch Overijselsche Hout 97 % Vnorw ' 55 4V4 95',4 91 % O » Z Afl ' 45 4 87 87 % A - A R O C 4^4 86I4 — Bandoeng ' 36 4 — — Batavia ' 37 A 4 — — Per & Corp CvA _ 55 s-Hage ' 56 4','4 98 ' s Hage 38 3 > _ dito ' 38 D 3V4 89 Cd 1954 8V4 B7A Gron ' 82 l-n 4','4 _ dito ' 38 SVt dito • 38 ï _ H|iBrlen > ' 38 3 A damsche BanK 245 Gr Ind Cr Bk 132 MtfT Nat aérst — HnU Bank Unie 221 Land Utrecht — Ned Credletb Ned IMidd bank Ned Overz B R'damsche Bank Slavenb Bank Twentsche Bank 122 132 14414 200 118 % 184 Haarlem 47 3 — Den Boscb ' 38 3 — L'warden ' 38 3 — Lelden ' 47 8 — N H ' 41 1 31,4 3 — dito ie len ' 38 S — dito 2e len ' 47 3 93V4NUm 2e I 37 3^4 — R'd ' 37 lenUl Ui — dito ' 38 l ' W 93 dito - 38 O 8^4 — Ut 301 lyi-n 4'4 — id 15-1 ' 52 « — z.a ' 37 m ï — dito 1938 n 8 — dito ' 46 » — Bank en Kredfetit A'damse B OU — — Idem 1952 0/s/lO — — Bk N Gom 414 98 9614 Idem ' 54 1 3V4 851,4 84i,4 ld ' 52 R Sprbr 128i,4 128i,4 d ' 57 Rap fSO « 1131,4 113 a Cred 40-1 S 893,i — G L Cr B ' 52 S 1001,4 100 Mlddell C M 4 97 — Ned Bk 5 4 — — Hypoth.banken ip»p^»rt»v*n A Uypb 13^4 S 83 83 Amst Hypb 3V — — Am Hypb t — — Bat H.vo B G 78 — D Hpb 9 N-P 3V4 — 85 F.-Gs OE-VE SV4 — 85 di s DA 3\4 3 831,4 833/4 ' s-Gr a 314 3 — — 178 121 180 121 270 A 1 M E A dam Albatros Superl Albert Hevn Houth Albert * Alg Handel O U Alg Norlt N Macb Alknx Allan Ut Co Alweco Ana Br a t CvA 260 Amst Ball Ulj 310 Amst Drdk M « 306 Gr Hp B s F 3*4 79 — Hou H 314 3 % 84 — Hb V N 314 8 _ — 60 % 61 Mva Cr 314 3 8214 — N.R Bk s E 31'4 35 % 84'','s 467 160 2714 26 id aerie 8 314 3 _ — N Hbk ser G 3V « — 85 % ld ser K 314 9 — S33/4 Idem B t — 83^,4 N W Hypbk S14 — — O » Hpb 314 8 83 82 % Rtt Hpb 314 314 — — 101 % Amst Rijt MLAniem Nat B.Auto ServiceBecbt en L>ys Trie Ft BeerenBergb PapiertBeynes Fabt.BlaauwbnedBHId.sL CvA I091i Borneo Sum a 41 Breda Mach tab 175 Kon Pharm Bt 219 % Bronswerk 11614 BUtirmann's P 282 Bltenkort CvA — Idem C V « % 121 Centrale Sulket Curag H UU Demks Staalt Dikkers & Co Dorp en Co Holl Dr en Kb Kon ORU Elektr Mecb L Emball en Hb ütr Hpb tCL 314 _ 85 dito Geo 314 t — 8314 81 14714 70 157 % 121 Wsl H.s NO 314 85 8414 dito • KAVA814 S — — dito a ABAC S 83ya — Zwse Hpbk 314 81 — Z.H.s ia 31U 3 — — Z.-a Hypb 314 — — HoU Bank 414 — — E.N.S 314 8 — — N Sch Hpb 4 — — R S Hbk 314 — — Veenkolon b 314 — — Handel en Industrie Alg EL U ' 44 314 96^,4 96 230 Alb Heiln W O 4 114 % 1143,4 Berghs en 1 314 — 9614 BUenkort 1957 6 lil lil 154 % 226 Coóp Melkc 4 9814 98 % D'ka Staalt 314 — 97 Philips d.i ' 51 4 95 941,4 75 8514 Philips d.l ' 49 314 91 91 PEGEM 1 -» ' 37 e 109 10734 Pegem ' 52 414 9914 100 PGEM 1957 6 109 108 % Ned Am Fitting 58 Gero abt Geveke & Co Gist - en Splr a Gouda-Apollo Grofsmederij Gruytet & an GUntzel Scbum 131 244 % 205 255 117 89 P Geld E U 414 100 % 99 Werkspoor 314 93 — Spoor « n Tramw«g »% Oell Spoorw sl4 — 34 Ned Sp ' S7 «> 4 102A 102 Ned l S ' 37 314 — 4 ^ Hagemeyer & Ce 105 Sam Joana * — — Convert Obligaties 10114 265 147 25214 485 150 " ï ' iÏ5 MD Bav Hazemetier Heem van aei Heemaf HelnekenB Hensen Mach ta Hero Conserven aoek s Mnchinel Holl stoomm Holl KattPnhiiii Roll Beton Holl MelK.'iiime » aoogenh 4rh Indole Internatlo Intern Gew Bei Intern Kunsisi Intern vls<'n«e Mach t J en b Houth Jiingetiee AK.P 4 101 10414 Berkels P 314 132 — Holl Beton 4 10914 114 K Zwavel R 4 12214 12314 Philips f 1000 16514 1893A Schok beton 314 86 — Zwanenb org 138 140 Premieleningen 10914 260 144 % l.')l % 169 87 140 42 20414 66 170 Alkmaar ' SB « 14 83 S23/s Adam ' 33 3 94 % 94 Idem ' SI po 214 8614 8714 Idem ' 56 1 214 85 85 Idem ' 56 O 814 94 94 ^ ld 1956-a 214 94 % 943/g Breda ' 54 214 83 8314 lordrecht 5 » 2I5 83 % — 214 85 214 82y2 214 - 214 93 % 114 94 % 114 94 104H 214 96 % 103 931,4 94 94 105 Kon Zw ketien 263 Klinket isnllei Kondor Kon Ned fapiei Kon Ned Zout Korenschoof Or Kromhoulr Kon vpT l'at *' Letterg A dam Llndeteve » LUempl Lijm - en Gel Maxw L Gr C Meelt Nefl Ba » Mol Handelsv — M«nb W CvA 17914 Naarden Ch Fb — Ned App Nedap 9214 13414 178 % 432 12114 93 % 244 265 981,4 5814 15714 595 288 % Sir.dh ' 54 Enschede ' 84 s Grav " 52-1 tdem ' 52 D R'dam ' 52 I ld pi ' 52 D ld 1957 Jtrecht 1952 Juid HoU ' 57 Staatsleningen 87 9114 9734 97 % 10814 103 % 143 22114 10714 8514 941,4 8714 93 971,4 97 « 109 % 103H 221 10714 93 % Wb CvU lOOr 8 94 ockerili Wagons Lit » 4 Oenem ' it 4 R Boscb M b Dortmund H B Oawes £ 1924 Young a 1930 HUttenw R k Eng F lioan 4 Cere a E 5 4i 
14 NIEUWSBUD UTR Flacons van 50 100 en 500 dragees Bij zieke mnSf » hoort de doliter èn-als " niet helemaal in o hangerig koortsig of vereo " den als ze puntjes hebW'i onrustig zUn - ói * f '« en veilige SINASPBtt fï tabletjes Hetzelfde als ° beroemde van ouds bepW ' de grote-mensen4at)WW maar In speciale Innil ™» ring met Irisse lini»»«i smaak Een oranj » SiiwsP "' tabletje gaat er zo in enW » uw kind er zo prettie e " ™ weer overheen Gaiw e '» naar apotheker of droS » " kunt het morden al »""» hebben EET VIS VAN VOS DAMSTRAAT 32 — TELEFOON 30337 NEEM GEBAKKEN VIS WU bakken de gehele dag in ons ultro-moderne visbak fornuis Dinsdag LEKKERBEKJES gloeiend heet zo uit de pan klaar terwijl Ü wacht 4 STUKS 50 ei ¦*•" i Bedorven maüSi I en diarree j I Wat verkeerds BeBe »" gedronken kou op ma »' | ingewanden en ploB I ling loopt u leeg " " S a zich wee en onpassei "' | een nare maag-en o»'.j i I stoornis BNTOS0RW*J - witte aangename »% l I ten - bevat 6 snelwerW » " g geneesmlddelendieoem »»» tot rust brengen en ob '^^ gewanden zuiveren - jl diarree stopt ENTOK I BINE helpt direct-u « ¦ weer in orde en doec " | normaal aan alles m«e -^ i I ENTOSOBBIIJE Jl '»*] UTRECHTSCH ¦'¦~ B ¦ ¦ ¦ ¦ R ^^^ Maandag 27 oktober 1958 - 66e jaargang no 152 7.05 - 8 UUP VERA LYNN SHOW binsdagavond AVRO radio Alles over radio en televisie AVROBODE „ Haal je schoolgeld terug " 8.05 - 8.50 UUP xEen klein kunstfe " '.•-• 2i ^* p.weefe f2.50 per kwartaal - f5 - per half jaar Aanmelden Keizersgracht 107 Amsterdam •_••• Eén dragee per dag houdt kinderen gezond davitamon lO bevat de 10 onmisbare vitaminen alle iO Messcherp zo'n vouw En blijvend 3-knoops regenjassen inge zette mouwen Om op modieuze wijze de herfst regens het hoofd te bieden Egyptisch katoen 44 - B *.^ Fantasie gabardine SS » 12S - Sportcolberts Terlenka pantalons 34 >" 44a *> ' Ja als O uit onze grote sortering Terlenka pantalons kiest bent u zeker van kwaliteit sterke pantalons van superieur Terlenka met een messcherpe vouw die blijft Want dit zijn de voordelen van goede Terlenka het handhaaft zijn vorm het is oersterk en het kan verwerkt worden tot mode herenmode 1958 HB.biil P Qa^j ü V R E D E N B U R G 2 3 UTRECHT Hoe goed u de gezinsvoeding ook verzorgt in de winter kan het toch voorkomen dat de maaltijden te weinig vitaminen bevatten [ Snelle bezorging^^stipt op tijd i I i I i Bestel ' daarom bij ons uw P K Vermijd het gevaar van kwakkelen Laat in uw gezin geen vitamine-tekort heersen Davitamon 10 bevat in onderling de juiste hoeveelheden de TIEN ONMISBARE VITAMINEN die de weerstand van het menselijk lichaam helpen opbouwen Met één dragee per dag per persoon blijft het hele gezin fit en levenslustig beter bestand tegen het winterse klimaat en de winterse kwaaltjes De beste brandstof voor uw oliehaafd FA L SPARENBURG Nachtegaalstraat 25 — Telefoon 10972 Weerdsingel O.Z 68 — Telefoon 14174 Davitamon 10 In de érr-maanden irróódnodig overgaat tot een m ^ ALCOCHJN-SPECIAAL-KUUR Alcochin-Speciaal het op moderne wetenschappelijke basis samengestelde haargroeimiddel bestrijdt kaalhoofdig heid ernstige haaruitval en sterke roos vorming doeltreffend HmVm Ênotex UTRECHT - Oude Gracht 205 - Tel 13602 Chemisch reinigen van meubelen tapijten gordijnen dekens etc Met het verven van bovenstaande artikelen hebben wij pracht resultaten Snel goed en niet duur Halen brengen en verzekering gratis Sdlffjf of telefoneer ons en wij komen U gaarne alle gewenste inlichtingen geven zonder verdere verplichting a indjliifiilmti ALCOCHIN SPECIAAL voldoet aan alle eisen die U aan een modern haarwater tnoet stellen Alcochin-Speciaal ligt binnen ieders bereik Flacon reeds v.a f 1.95 Vraagt Uw kapper drogist apotheker of parfumeriezaak De in Jnni j.I gehouden exament brachten ons 414 geslaagde eandidaten voor het associatie examen Practykdtploma Boekhouden Vraagi ook naar Alcochin's HlêM^^t ^ preparaaf Onder deze geslaagde eandidaten bevonden zich 114 cursisten van het Rayon Utrecht 90^/o hiervan werd opgeleid in 5—10 maanden en behaalde o.a 2 maal ALCOCHIN HAARHERSTELLER het cijfer 10 26 maal het cijfer 9 en 80 maal het cijfer 8 te gebruiken ais 2e wassing bij hel sfiamponeren ] Maakt dor droog of stug haar weer zijlg zacht en diep glanzend V^l3<:on voor ó wassingen f 1.404 • TVieuwe enrsitasen opleidende voor het examen JVKl 1959 vangen turn Dinsdag 11 iVoffentber — Leat^d 1 avond per tceek van 3 uur Tarief f 12,50 per maand Studiehoeken in bruikleen f I - per maand ^ * BU ons bedrijf kunnen geplaatst worden een AANK of een ERVAREN MACHINE BANKWERKER en enige nette FABRIEKSARBEIDERS voor gieterijwerkzaamheden Aanmelden fabrieksgebouw C Donk Biltstraat 57 Utrecht Iml en Inschr Maandag tot en met VrUdag van 7 — 9 nnr In het GEBOUW DER HERVOBIMDE BURGERSCH0LE:N - DOMPLEIIV 4 - TEL K 3102-2482 EXAMENOPLEiDING HUGAS ELGERSMA POTGIESER AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG HAARLEM UTRECHT GRONINGEN KINDERBOEKENWEEK KINDERBOEKENMARKT 30 en 31 OKTOBER van 10.00—18.00 uur HANDELSBEURS — MARIAPLAATS GRATIS TOEGANG Speciale avond voor ouders hoofden van scholen onderwijzers enz op 29 oktobei van 20.30—23.00 uur met daaraan vooraf gaand in zaal 11 van het Gebouw voo Kunsten en Wetenschappen om 20.00 uuj de officiële opening met inleiding door df Wethouder van Onderwijs en Jeugdzaker de heer H van der Vlist NEDERLANDSE BOEKVERKOPERSBOND Afdeling Utrecht LfTRECHTSCH NIEUWSBLAD Uw Jcrant Vraag om het C^ieuwe > CO OP GOUDBRUIN CO-OP GOUDBRUIN is een totaal nieuwe broodsoort Voedzaam gezond lekker en niet ewin - maar voor het gezin Bureau Drift 23 — Utrecl TJitfiave v.h Joh de Liefde N.A Luns tevredi Bindin en Su fiepaald i voor Ne „ Het initiatief van de N ambassadeursconferentie ii beleggen is een succes geble en Surinaamse regering de kwesties die daar anders worden geacht een accent i daaraan gaarne gegeven wi Ook heb ik zowel in de paald - waardering gevondei staande banden Ik was g ^ die in Suriname in de laats Besprekingen in Washington Dit antwoordde minister Lui gisteren op desbetreffende vri gen tijdens een persconferent in Den Haag over zijn lani durig verblijf in de Ver State waar hij een deel van de ve gadering der Ver Naties hee bijgewoond en intensieve b sprekingen heeft gevoerd m de Amerikaanse regering Gevraagd of tijdens zijn verblijf Willemstad waarheen zoals beker de minister van de V.S uit e reis maakte een herziening van l statuut ter sprake is gekomen zei mr Luns dat het doel van zijn l zoek de ambassadeursconferentie w De gesprekken met de Antilliaanse Surinaamse regeringsautoriteiten v ren volkomen van informele aa zouder bindende reacties De ambassadeursconferentie we ook bijgewoond door de premiers \ beide rijksdelen de heer Jonckhi en mr Emanuels De Surinaamse i nister-president heeft de uitnodig gedaan de ambassadeursconferer het volgend jaar in Paramaribo houden „ Over zijn besprekingen te Washi ton zeide mi - Luns bij de Am < kaanse regering een grotere mate i begrip te hebben gevonden dan dusverre Dat is geen holle frase merkte minister op en dit gegroeide grip geldt trouwens niet alleen kwestie-Nieuw-Guinea maar ' tal van andere vraagstukken wï onder enige van Europese aard Hij voegde hieraan toe „ bepaald vreden " te zijn over zijn besprei gen in de Amerikaanse hoofdstad N.-Quinea en Formosa Over de verklaring die hij ^ zijn vertrek uit New York naar ragao aflegde en waarin werd mi gedeeld dat minister Dulles had vestigd dat de V.S stipt vasthor aan het beginsel dat geen ge \ mag worden gebruikt om territoi Wijzigingen tot stand te brengen dat deze politiek evenzo van toe sing is op de kwestie van de St van Formosa en dergelijke am kwesties in de wereld met inbe van Nederlands Nieuw-Guinea z ttir Luns dat „ over deze ver ring geen mogelijkh van misverstand kan s t a a n " „ Het is mij in New York ook bleken dat Indonesië een beheers van de V.N over Nederlands Ni Guinea volstrekt afwijst " aldus nister Luns „ Het zou het vraag dan ook hetzelfde laten en sli leiden tot het hervatten vai debatten over deze kwestie in Verenigde Naties zij het in ar commissies Ik laat nog daar of zien de verhoudingen in de V.N bereiken van een voldoende mee heid voor een beheerschap moj IS " Qeen VN'beheerschap Minister Luns zei voorts dat de Nederlandse regering tegen beheerschap van de V.N is di o.a wijzende op het Nederl regeringsprogramma In antwoord op vragen ove Soebandrio gaat m Foster Dulles prate Volgens gezaghebbende ki zal de kwestie Nieuw-Guinea voornaamste onderwerp zijn t het onderhoud dat de Indone mmister van buitenlandse zake öoebandrio naar verwachtini week met zijn Amerikaanse ar noot John Poster Dulles in Wa ton zal hebben Minister Soebandrio vertrek oag a.s naar Seattle in verbar de conferentie van de landen v l^olomboplan Op de heenreis Washington aandoen en na van de bijeen ' omst in Seattle naar Londen vliegen voor 1 kingen over de kwestie truinea met de Engelse minist Buitenlandse zaken Selwyn Volgens genoemde zegs Vliegt Soebandrio ten slotte Moskou voor besprekingen n Kussische collega Andrei Gr 

Kranten

Ga naar