Utrechts Nieuwsblad donderdag 24 juli 1958

^ SBLAD OPLAGE 50.000 CHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p fcw 59 e p w Directie A M E H N Koemans Drs J H Nieuwenhuis ¦?«.^ r DONDERDAG 24 JULI 1958 66e JAARGANG No 71 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink ' ielegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 4 3 1 7 lijnen Giro 154949 Chroes ] tsj ef bereid om r New York te gaan Topgesprek in Veiligheidsraad mits Arahische landen en India ook aanwezig De Sovjet-premier Chroesjtsjef heeft zich gisteravond bereid verklaard deel te nemen aan besprekingen op topniveau in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York mits de Indiase minister-president Nehroe en vertegenwoordigers van de Arabische landen er ook aan deelnemen Chroesjtsjef stelt voor reeds maandag a.s bijeen te komen Antwoord binnen etmaal Chroesjtsjefs antwoord kwam binnen 24 uur na ontvangst van de Amerikaanse Britse en Franse antwoorden op zijn voor stel in de zeer naaste toekomst een topconferentie over het Midden Oosten te houden Engeland en de V S hadden hem daarop voorgesteld zulk een gesprek in de Veiligheidsraad te voeren waarbij de dele gaties zouden worden voorgezeten door de regeringsleiders Koningin Juliana en Prins Bernhard aan boord van de „ De Groene Draeck " bestuderen de kaart voordat in de haven van St Raphael het anker ge licht wordt voor een naar wij hopen ongestoorde heerlijke vakantiereis langs prachtige kusten in de azuren sfeer van de Middellandse Zee vóór de Rivièra — Het Zuidslavische volksdans theater „ Branko Krsmanovic " uit Bel grado zal zich op donderdag 14 en zaterdag 16 augustus in de Kurzaal te Soheveningen doen zien en horen — Te Winterswijk is op de Mister weg een 60-jarige wielrijdster mevr G Sebens wonende aldaar gegrepen door een reiswagen Zij was vrijwel op slag dood Twee jonge soldaten al 6 weken spoorloos Twee dienstplichtige soldaten van de A compagnie van het 43ste batal jon infanterie van het regiment Chassé gelegerd te Assen zijn sinds zes weken spoorloos verdwenen Het zijn de 20-jarige H G Kooiman uit Amsterdam en de 19-jarige A Baarda uit Sneek Kooiman had reeds enige keren onenigheid gehad met zijn kapi tein H Goedhart afkomstig uit Den Haag Waarschijnlijk heeft Kooiman zijn kamergenoot Baarda overgehaald met hem mee te gaan en het vermoe den bestaat dat de beide knapen naar het buitenland zijn vertrokken Zowel Kooiman als Baarda waren bekend door hun moeilijkheden met hun meerderen en zouden meermalen dingen gedaan hebben die in de mili taire dienst evenals in de burgermaat maatschappij niet getolereerd kunnen worden Op vrijdag 5 juni gingen de beide militairen met verlof Zij keer den na het weekeinde niet terug naar Assen maar kwamen ook niet thuis en vader Kooiman waarschuwde toen de militaire poitie Dat gebeurde op zaterdag Onmiddellijk begon men niet opsporingswerkzaamheden in Nederland maar deze hadden geen resultaat waarom men veronderstelde dat de belde knapen kans hadden gezien naar het buitenland te ontsnap pen De internationale politieorgani satie Interpol werd toen ingeschakeld maar tot dusver ook zonder succes Op gespannen voet De soldaat Koolman leefde met zijn kapitein H Goedhart op gespannen voet Tijdens de oefening „ Citra Ultra " kreeg Kooiman verschil van mening met de kapitein of hij wel dan niet aan een mars zou moeten deelnemen De soldaat was gekeurd voor wat zijn voeten betreft met o-3 Chroesjtsjef heeft woensdagai nd boodschappen gezonden aan president CHROESJTSJEF Bereid naar New York te komen Eisenhower premier Macmillan ge neraal De Gaulle en premier Nehroe waarin hij zegt dat de toestand in het Midden Oosten zó ernstig is dat men het houden van besprekingen over het Midden-Oosten binnen het kader van de Ver Naties niet mag laten vertragen door procedurekwes ties Een der permanente leden van de Veiligheidsraad is nationalistisch China de gezworen vijand van Mos kou In zijn nieuwe nota's noemt de Sovjet-leider nationalistisch Cliina niet met name doch hij merkt op dat het nuttiger zou zijn als premier Nehroe leider van een erkend vrede lievend land aan de vergadering zou deelnemen dan een permanente ver tegenwoordiger „ die in feite niemand vertegenwoordigt " Chroesjtsjef is het met de opvat ting van premier Macraillan eens dat men moet proberen tot een algemeen akkoord te komen en dat het niet de Advertentie ANNEKE ELRO U.N - Kindertoneel „ REPELSTEELTJE " zie advertentiepagina 6 ^ r I DIT U.N TELT f 14 PAGINA'S bedoeling is om de bestaande me ningsverschillen vast te stellen bij stemmingen over resoluties De Sovjet-leider meent voorts dat naast de besprekingen in de Veilig heidsraad niet officiële bijeenkomsten van de regeringsleiders moeten wor den gehouden om zo snel mogelijk tot opbouwende besluiten ter ver sterking van de vrede te komen Britten verheugd VS sceptisch Het bericht van Chroesjtsjefs toe stemming werd in Britse kringen met enthousiasme ontvangen Voor al de Britse pers toonde zich ver heugd mede omdat de idee van de besprekingen in de Veiligheidsraad een denkbeeld was van de Britse premier Macmillan In de Ver Staten heerst minder vreugde Men acht het technisch on mogelijk om maandag reeds met de besprekingen te beginnen Proble men van huisvesting en veiligheid kunnen niet volgens Amerikaanse autoriteiten in enkele dagen tijds opgelost worden Ook het Witte Huis is een weinig sceptisch over de maandag als dag van samenkomst Zulk een korte termijn van voorbereiding wordt niet wenselijk geacht De Amerikaanse opvatting dat een topgesprek thans weinig zin heeft wordt misschien het best ge karakteriseerd door de Washington Voor de eerste maal in haar leven neemt prinses Caroline van Monaco een bad in het openhaar Op de rug van een rubber-eend gezeten maakt zij een tochtje door een van de vijvers in Monaco Daar een dergelijke tocht voor een prinses van 1 Vi jaar niet zon der gevaren is biedt haar moeder prinses Gracia de helpende hand Koninklijjke vakantiepret De Gaulle voelt weinig voor V-raad ¦ Generaal De Gaulle is tegen een topconferentie in de Veiligheidsraad Nu de Kmssische minister-president Chroesjtsjef echter met een derge lijke gang van zaken in de Veilig heidsraad instemt en men algemeen een dergelijke topconferentie zou willen is de Franse regering bereid deze nieuwe omstandigheden te be studeren Post welke schrijft De regering van de VS * vordt gedwongen hier mede wordt de Britse aandrang be doeld om een feestje in haar eigen achtertuin te geven dat zij van te voren al niet leuk vindt De Post gaat verder door de raad te geven „ Dat dit de ergste hou ding zou zijn tegenover een opbrui send man als Chroesjtsjel Laten wij er daarom maar van maken wat ervan te maken valt " De Amerikaanse pers gelooft niet dat er veel werkelijke resultaten be reikt kunnen worden Tweede resultaat op A-conferentie De atoomdeskundigen die in Gene ve besprekingen voeren over controle van kemproeven hebben woensdag overeenstemming bereikt over een methode om ontploffingen te consta teren door iiet verzamelen van radio actieve produkten Dit is het tweede resultaat van deze conferentie al eerder was men het eens geworden over een methode om ontploffingen via geluidsgolven te ontdekken E»E,Q » Frankrijk en Vrijhandelszone nog Fransen maken moeilijkheden Door starre houding in isolement „ Het was heden een onbeschrijflijk heen en weer gepraat en van een gemeenschappelijk standpunt van de zes ten aan zien van de vrijhandelszone dat wij morgen tijdens de be sprekingen in het comité-Maudling zullen moeten innemen bleek nog weinig " aldus is woensdagavond van Nederlandse zijde na afloop van de conferentie van de ministers van de zes landen der Europese Economische Gemeenschap in Parijs volgens ANP verklaard ken waarover men nog geen overeenstemming heeft be reikt in september in Venetië opnieuw zal worden onderhan deld Een redactiecommissie heeft een uit drie pagina's bestaande resolutie opgesteld welke donderdag door de Duitse minister van economische za ken Erhhard die de conferentie van ministers woensdag voorzat aan het comité-Maudling zal worden voor gelegd De conferentie van woensdag werd ook bijgewoond door de voor zitter van de commissie der E.E.G Walter Hallstein en de zes andere leden der commissie In de loop van de conferentie Week dat de Fransen de gereserveerde houding die zü ten aanzien van de vrghandelszone aannemen nog geens zins hebben laten varen Zfl hebben weliswaar enige concessies gedaan waarvan het bla ^ „ Le Monde " daags voordat de conferentie begon reeds melding maakte doch op wezenlijke punten bleek men niet tot toegeven geneigd te zijn De Fransen zien wel af van hun eis dat er een tijdsverschil moet be staan in de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt der zes en de vrijhandelszone van de zeventien Ook erkennen zij dat er een vaste eindtermijn moet worden vastgesteld voor de vrijhandelszone doch zij houden vast aan hun verlangen dat met betrekking tot de vrijhandels zone alle belangrijke beslissingen met unanimiteit van stemmen moeten worden goedgekeurd Van Nederlandse zijde beklaagde men er zich over dat er geen enkele volgorde voor de discussie was vast gesteld en men in hoofdzaak gespro ken heeft over punten waaromtrent meningsverschillen bestonden Hier door heeft de conferentie eigenlijk niets wezenlijks kunnen bereiken zo werd opgemerkt Nederlandse wens De Nederlandse onderhandelaars hadden gaarne gezien dat de verga dering zich in principe akkoord had verklaard met de conclusies waartoe de zogenaamde steering board for trade " van de OEES is gekomen met betrekking tot de vrijhandelszone De Fransen verklaarden echter deze conclusie slechts als nuttige grondslag voor verdere studies te kunnen aan vaarden Zelfs ten aanzien van de verlaging vam de douanetarieven met tien pro cent per 1 januari 1959 niet alleen TOor de landen van de E.E.G doch Aan het einde van deze con ferentie werd een communiqué uitgegeven waarin wordt ver klaard dat men het over een aantal punten eens is gewor den en dat over de vraagstuk - De staatssecretaris van Buitenltind se Zaken drs E H van de Beugel die als gedelegeerde van Nederland aan de Parijse besprekingen deel neemt ook voor de elf andere landen van O.E.E.S schijnt Frankrijk thans een starre houding aan te nemen Frank rijk staat nu op het standpunt dat in sommige Engelse kringen wordt in genomen en volgens hetwelk een in terimregeling niet voldoende is voor de vrijhandelszone en dat het maar beter is deze nog enige tijd uit te stellen en dan tot een beter en vol lediger akkoord te komen In ieder geval menen de Fransen dat uit een eventuele verlaging met tien procent voor de andere elf lan den van O.E.E.S geen verplichtingen mogen voortvloeien Als wij deze tien procent aanbieden dienen niet alleen de elf landen van de O.E.E.S die geen lid zijn van de E.E.G hier van te profiteren doch alle landen die bij de G.A.T.T zijn aangeslotep aldus redeneren de Fransen In leder geval ziet het er naar uit dat de Fransen vandaag bij de onder handelingen in het comité-Maudling van de O.E.E.S een geïsoleerde posi tie zullen innemen Ongelooflijke geschiedt ^ Vrouwen in Hogerhuis ' Het ongelooflijke is geschied het Britse Hogerhuis heeft vier vrouwelijke leden gekregen Als eerste vrouwen die zijn toegelaten tot dit ' sinds zes eeuwen „ heilig dom voor mannen " zijn uitverkoren een professor in de economie een des kundige op het terrein van de kinderverzorging een leidster van de vrou wenbeweging eii een enthousiaste medewerkster van de Britse bescherming l>evolking Maar deze revolutionaire benoeming van „ vrouwelijke lords " door konin gin Elizabeth heeft hun echtgenoten geen recht gegeven op het voeren van een titel en deze zullen dus gewoon als mister blijven voortbestaan De dames zelf zullen echter lady worden genoemd en hun kinderen krijgen het predikaat van „ honourable " Én zo zullen dus in november dame prof Barbara Wootton van de Londen Soool of Economics dame Catherine Elliot baronesse Kavensdale en de markiezin van Reading zitting nemen in dit bolwerk van Britse traditie dat thans nieuw leven ingeblazen wordt Libanees parlement kiest 31 juli president Adel Osseyran de voorzitter van het Libanese parlement heeft van daag medegedeeld dat op 31 juli het parlement bijeen zal worden geroe pen om een president te kiezen Bij de eerste stemming zal een meerderheid van twee derden nodig zijn Indien deze niet wordt bereikt zal opnieuw worden gestemd waar bij een enkelvoudige meerderheid de doorslag zal geven Oorspronkelijk zou de presidents verkiezing op 24 juli worden ge houden doch de politici hadden meer tijd nodig om zich over de kandida tuur te beraden Indien oppositie en regeringspartijen tot overeenstem ming kunnen komen is er een rede lijke kans op beëindiging van de burgeroorlog die thans reeds 75 da gen duurt Uitivijzing De Libanese regering heeft van daag de ambassadeur van de Ver Arabische Republiek Ghaleb ver zocht het land binnen drie dagen te verlaten Ghaleb een voormalige militaire attaché in Washington is ongeveer vier jaar in Libanon geweest Ghaleb wilde geen commentaar leveren op de mogelijkheid van een afbreken van de diplomatieke be trekkingen tussen Libanon en de V.A.R Kort geleden werden zes diploma ten van de V.A.R het land uitgezet vanwege hun werkzaamheid in ver band met de revolte BELOFTEN MAAKTEN SCHULD VAN F 25000 - Speciale berichtgeving De politie te Sellingen Gr heeft een zekere H G W gearresteerd af komstig uit Groningen en thans zon der vaste verblijfplaats W heeft zich in verscheidene plaatsen in Wester wolde Gr schuldig gemaakt aan oplichting hij beloofde tegen be taling jongens uit de militaire dienst te houden W bezocht speciaal landbouwers waar jongens thuis waren die bin nenkort in militaire dienst moesten Hij gaf voor in contact te staan met een keuringsarts en daardoor in de gelegenheid te zijn te kunnen zorgen dat de zoon des huizes zou worden afgekeurd Als vergoeding voor zün bemoeiingen vroeg hij bedragen variërend tussen 600 en 1200 gulden Na tegenover zijn „ cliënt " een schuld bekentenis te hebben getekend ver trok hij zonder verder iets van zich te laten horen Aan de politie heeft W verklaard op deze wijze een be drag van 25.000 gulden te hebben buitgemaakt en zou acht kilometer mogen lopen echter geen twintig kilometer zoals op de oefenmars gebeurde De legervoorlichtingsdienst tekent hierbij echter aan dat die acht kilo - meter limiet geen bindende norm is en dat door de comniandant van de oefening „ Citra Ultra " kon wor den uitgemaakt of de betrokken militair 20 kilometer moest lopen De ruzie liep tijdens de oefening zo hoog dat de soldaat kapitein Goed hart een vuistslag toediende Dit geval zou door de krijgsraad wor den behandeld Op 6 juni gingen Kooiman en Baarda er samen vandoor * * * * * * Advertentie WELK WEER KRIJGEN WE ZONDAG WORDT BIERWEER VOORSPELLER EN WIN VAKANTIEREIS VAN f 1000 zie pagin » S * * * * * * * * * * * * * * * Mind ^ UIIIIIIIIIIIIIIIIIinillMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMI ' er winc WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot vrijdagavond Overdrijvende wolkenvelden en bijna nergens buien meer Matige langs de Waddenkust aanvanke lijk nog krachtige wind tussen Noordwest en West Iets minder koud ZON EN MAAN Vrü d a g Zon op 4.50 zon onder 20 42 Maan op 15.52 maan onder 0.17 Europees weerrapport Donderdag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp a f gel gisteren 24 u Stock h geh bew 18 gr 1 min Oslo 2W bew 18 gr 12 mm Kopenh licht bew 18 gr 4 mm Londen onbew 18 gr 0 mm Adam llchi bew 17 gr 0.4 mm Brussel onbew 18 gr 0.2 mm Luxemb ^ w bew 15 gr 4 mm Parijs llcht bew 19 gr 4 mm Grennble regen 21 gr 1 mm Nice onbew 24 gr 0 mm Berlijn onbew 20 gr 1 mm München regen 18 gr 9 mm Ziirlch regen 18 gr 5 mm Geneve regen 19 gr 4 mm Locarno half bew 25 gr 0 mm Wenen regen 19 gr 6 mm Innsbruck zw bew 21 gr 1.7 mm Rome onbew 26 gr 0 mm Ajaccio zw bew 25 gr 0 mm Madrid onbew 30 gr 0 mm ¦ Vlallorca licht bew Omm Aliners onbew 28 gr 0mm » iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihv '= 
Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD iiTRECHTSCH NIEUWSBL Advertentie Machinale lijntrekkerij bU de boerderij De Hoge Bomen De eerste vijf die daar aankwa men waren helemaal in de puzzel tocht verward geraakt „ We hebben nog geen één post gehad Hoe kan dat nu mijnheer " wilde het stel in koor weten Om organisatorische redenen waren een aantal groepen bij post één door gestuurd om ergens anders te begin nen Post vijf hielp ze weer op het goede spoor Bij de volgende controlepost vielen ze in de armen van de heer P F van Overbeeke Hij zat midden in een boomgaard zich in het schamele zon netje te koesteren waohtejid op zijn klantjes V7ie is de knapste „ Wie is de knapste van jullie vijf " vroeg hij „ Jij mooi zo Vertel dan maar eens welke van de bomen hier is een pereboom en welke een appel boom " Een klein brutaaltje ging op haar tenen bij de haag staan en wees per fect de gevraagde bomen aan Twee punten verdiend Voor elk goed ant woord krijgen de groeien twee voor een half goed antwoord één en voor een fout antwoord nul punten Andere leden van de groep braken zich het hoofd over een aantal lettergrepen waaruit een bloemennaam moest worden sa mengesteld Primus spelde een meisje Ach welnee da's voor een kamp zo riep een ander Een derde bracht uitkomst Primula moet het zijn Met een aantal getekende vogel koppen hadden de meeste kinderen moeite Voordat de naam meeuw op de proppen kwam werd het afge » beelde beest achtereenvolgens voor eend en zwaan versleten De uil ken den ze allemaal maar de kluut en de lepelaar Neen daar hadden de meesten niet van terug Als een volleerd examinator onder vroeg de heer Van Overbeeke per slot van rekening is de inspecteur lager onderwijs van de gemeente Utrecht dat ook zijn klantjes voor de tafel Moorddadig Hoe vinden jullie de tocht vroe gen wij Moorddadig antwoordde het hele stel De vragen waren niet gemakkelük op deze puzzeltoeht Uit zinnen moe ten verborgen diernamen gezocht worden diergeluiden moeten de kin deren nabootsen 2e moeten weten waarom er nestkastjes in de bomen hangen ze moeten een liedje kennen dat over de mooie natuur gaat namen van bomen van watertjes en boerde rijen moeten genoemd worden ze moeten grondsoorten en vele andere dingen weten Met een beetje gezond verstand is overigens overal een ant woord ap te vinden Wie zijn ogen goed gebruikt is al voor de helft winnaar Tussen de middag picknikten de kinderen op een weitje van Oud Amelisweerd De melk en traktaties stonden klaar Vanmiddag vormt het maken van een tekening een pro grammapunt en ook kregen allen een kaartje van een doolhof Wie met potlood de goede weg wist te vinden kon een toepasselijke slagzin op schrijven De meer dan honderd kinderen vonden het heerlijk nu eens zonder ouderlijk toezicht rond te zwerven door het bos Kattekwaad was er niet bij Wel keken ze af en toe be denkelijk naar de lucht Zou het gaan regenen of niet Wat een wind hè zei een meisje dat hijgend Icwam terugdraven na haar puntenboekje te hebben terug gehaald dat de wind Wel vijftig meter had meegenomen Een jofele wandeling meneer zo sprak een jongetje met een toet vol jam Hij was al vast aan zijn boter ham begonnen -.- WATERHOOGTEN WEEKDSLUIS UTRECHT 24 juli — Bovenkant sluis 48 cm + N.A.P was 10 cm Benedenkant sluis 36 cm — N.A.P val 18 cm Honderd Utrechtertjes puzzelen in bos Vakantie-ontspanning geeft ze vitaminen Van een onzer verslaggevers Dreigende lucht met af en toe een opklaring Een gierende wind in de boomtakken Fleurig fladderende jurkjes en jasjes en weerspannige formuliertjes die liever met de wind meegin gen dan met de jeugdige puzzelaars Dat was het beeld vanmor gen op en rondom het buiten Oud-Amelisweerd te Utrecht Daar scharrelden ruim honderd kinderen over de bospaadjes en we gen zoekend naar de gele pijltjes die er een kriskrasroute aan gaven Mevrouw ff L Venema en de heer G Bysenbach bezetten bij de punsel tocht post vijf Vijf meisjes die de iveff kwijt zijn worden weer op het goede spoor geholpen Foto U.N Denkrimpels bij de vleet Advertentie In onze Zomeropruiming kunt u een kwalifeits bonfias kopen tegen een zéér voor delige prijs Volle garantie I PELTERIJEN Ch J Chiotakis Oudegracht 107 - Utrecht De commissie plantsoenbesciierming maakte van de vakantieontspanningr gebruik om de Utrechtse jeugd nader tot dé natuur te brengen Een woelige natuur Meer ïierfstig dan zomers In groepjes van vijf gingen de jongens en meisjes bij post één van start op zoek naar de zes andere waar hun een meneer of een mevrouw wachtte die een paar pittige vragen klaar hield Vertel maar eens welke graansoort ten hier op het tafeltje liggen Denk - rimpeltjes verschenen Gunst wat zijn dat nou voor planten Gelukkig is het geen school maar vakantie en dus mochten de meisjes en jongens elkaar helpen Met geza menlijke inspanning kwamen ze er wel uit Post vijf was bezet door mevrouw H L Venema en de heer G Eyzen bacjh Zij zaten op een toohtlg hoekje Advertentie Op sj ^ én slaatjes iia en siaaijes vx//Ai dodelijke bedreiging blijft vormen van het nieuwe bewind en dat alleen zün dood deze bedreiging eUmineert De historie der mensheid gaat geen menselijke wegen en daarom kan de rede lijke mens haar volgen noch begrijpen Men krijgt nu in onze dagen weer de indruk dat de staats lieden die ogenschijn lijk het lot der wereld bepalen minuscule en machteloze dwergen zijn naast de redeloze kolossus die zij mach teloos tot redelijk heid trachten te dwingen Volslagen blind tast de mensheid rond in de duisternis die hem omringt en waarin hy hulpeloos en hopeloos de omtrekken en de betekenis der dingen tracht te onderschei den FLOBIS FLANEUR ne koninkje van Irak lazen werden wi in onze menselijkheid geschokt en beledigd maar het ergste is dat wij bij even na denken tot de af schuwelijke conclusie komen dat één men senleven nauwelijks meetelt tussen de mil joenen lijken die in het voetspoor der we reldgeschiedenis lig gen Nero en Atilla de Hun zijn wreedaards geweest maar hun wreedheid is in dui zendvoud overtroffen door de twintigste eeuwse West-Europe aan Adolf Hitler dié zes miljoen medemen sen naar de gasovens heeft gevoerd en dui zenden heeft doen neerschieten In twintig eeuwen zijn wij op dit gebied nog niet véél opge schoten Grote ingre pen hebben altijd een breed bloedspoor ach ter zich getrokken en zij doen dit nog steeds Leiders van revo » afschuwelijke vraag of een revolutie ooit zou slagen als het anders was of een revolutie zou kunnen plaatshebben als zij geleid werd door een zachtzinnige mens die eerbied bezit voor het leven zijner tegenstan ders Een afschuwelijke Vraag is ook of de historie der mensheid het zonder revoluties die altijd in mensen bloed gedrenkt zijn zou kunnen stellen Want ook de revolu ties die latere ge slachten als zegenrijke keerpunten in de mensheidsgeschiede nis hebben leren on derkennen zijn met de gruwelijkste on - menselijkheden ge paard gegaan De schavotten en de guil lotines van de Franse revolutie staan nog recht-op In onze denkwereld Het is Immers zó dat de levende tegen stander altijd door Mooi bruin JA/orden zonder inwrijven NJVEA Dit zijn de groepen 9 ^ 95 en 96 vande vakantieontspanning die vanmor gen speelden tekenden kleiden,knoeiden en ravotten in de Margriet hal op het jaarbeursterrein aan deGroeselaan Een uitgelaten stel Tochhadden de leidsters tnaar weinigmoeite met ze Het is overigens geenlicht karwei zo'n dol vakantiehuis houden op rolletjes te laten lopen Foto U.N Die elegante spuitbus is 20 handig Eén druk op de knop en pssst de huid is be schermd door een o - 20 - duo laagje weldadige olie Nu kunt U 2elf Uw rug doen Ideaal ook voor de kinde ren - 2e houden niet van inwrijven Nivea spray reuze zuinig jiliiml normale bus f 5.30 grofe bus f 8.30 Verkeersverbetering bij Kleine Singel Van een onzer verslaggevers V EELAL ziet u de verkeersstrepen met de gewone witkwast trekken maar openbare werken Utrecht doet het nu met een aardig machientje Vandaag was nten met deze machi nale lijntrekkerij druk in de weer op de hoek van de Wittevrouwensingel en de Kleine Singel bü de gasfabriek Met aardige rubber hoedjes hadden de werklieden hun werkterrein af gezet zodat ze rustig temidden van de puntmutsen konden witten Met deze onderbroken witte lijnen worden de punaises vervangen die eerst de wegverdeling aangaven maar niet al te zichtbaar blijken te zijn in de praktijk De situatie ter plaatse wordt nu sterk verhelderd Voor weggebruikers kan het echter nog een puzzel blijven Want hoe past men de regel toe in deze bochtige straatstukjes dat recht doorgaand verkeer voorrang heeft boven afslaand verkeer dus bijvoor beeld ook de fietser boven de auto of motor Bij de Utrechtse verkeerspolitie heeft men deze dingen eens grondig uit de doeken gedaan Daar zegt men dat een fietser die van de Vaaltbrug komt en naar de Kleine Singel gaat rechtdoorgaand verkeer is Hieraan zal snelverkeer dat uit de Kleine Singel linksaf ae Wittevrouwensingel op wil voorrang moeten verlenen Maar als het snelverkeer nu eens uit de richting Biltstraat over de Wittevrouwensingel rijdt blijft die van de Vaaltbrug komende fietser dan rechtdoorgaand verkeer dat voor rang heeft als hij de Kleine Singel op wil Zo was iedereen het erover eens dat puzzeltochten van de commissie plantsoenbescherming een reuze uit vinding zijn om er lege vakantie-uren mee te vullen Ook parkwachter Th Fonville de eerste man die de groe pen op Oud-Amelisweerd ontmoeten dacht er zo over Een vriendelijke baas is hij die het standpunt huldigt dat elk kind twee extra ooms heeft Oom agent ert oom parkwachter Vanmiddag keren de winnaars te rug met planten vaantjes en snoep goed en de verliezers met een portie extra vitaminen Dat zegt de park wachter tenminste Mijn park is klinkklaar vitaminen en gezondheid Zilverpapier vakantie Shock door schok Een bus van het Gevu te Utrecht die woensdagavond om half twaalf in de richting Hoograven reed moest op de hoek van de Jutfaseweg en de Croesestraat plotseling sterk remmen voor een van rechts komen de personenauto die bestuurd werd door de heer R H den D uit Utrecht De wagens kwamen neus aan neus tot stilstand zonder beschadigingen te veroorzaken Maar in de gemeen telijke bus met chauffeur J K uit Utrecht stond de 25-jarige mevrouw G J M.-H uit Amersfoort al bij de uitgang klaar om by de eerstvolgen dg halte uit te stappen Door het plotseling remmen viel zij voorover Met waarschijnlijk een shock werd zij overgebracht naar het Stads - en Acaaemisch Ziekenhuis Met ingang van overmorgen 36 juli staat dé expeditie die het ma teriaal voor de TTjf Operatie Zilver papier opliaalt even stil en wel tot 6 augustus Een deel van de mensen die zorgen dat uw materiaal uit eindelijk geld opbrengt is met va kantie tJ behoeft dus niet te bellen om te vragen iets op te halen het kan tot 7 augustus beslist niet Tegelijk zeggen we dank aan de Utrechtse Viscompetitiebond die ƒ 20 overmaakte de baten van een ver kochte medaillekast Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 ] Oit zijn Els Jeanne en Groetje Jen ken Elly Wilekens en Aleida Kloos ter Kijk zo zegt een van de zusjes Jenken dat is een appelboom Dit vijftal nam vanm,orgen deel aan de puzzeltocht van vakantieontspanning op het buiten Oud-Amelisweerd te Utrecht Foto U.N Per boot Utrecht Loosdrecht Een nieuwe recreatiemogelijkheid krijgt Utrecht van maandag af Dan wordt er met de Keulsekade als be ginpunt een dagtocht per boot inge legd naar de Loosdrechste plassen die van 10 tot 17 uur zal duren EXAMEN M.O LICHAMELIJKE OEFENING Voor het examen middelbaar on derwijs lichamelijke oefening zijn te Utrecht geslaagd mejuffrouw B Mens Schiedam mej A van der Molen Hengelo mejuffrouw O J Schaper Wassenaar 3 Hemerik Den Haag mejuffrouw M A Boerma Gronin gen mejuffrouw G E van den Berg Groningen mejuffrouw E W M W"alenkamp Venlo mejuffrouw M Zwart Amsterdam Adverfantie VOORDEIIG — zijn nu de Overhemden vanaf 6.98 Weekendshirts v.a Ï.98 Dassen v.a 1.48 Sokken lang en kort vanaf 1.98 Zomerondergoed v.a 1.98 Pyjama's v.a 9.78 Pullovers v.a 17.48 Zakdoeken v.a 0.67 Sportcolberis v.a 29.78 Blazers v.a 39.78 Pantalons Terlenka v.a 24.78 Bovenstaande artikelen zijn de bekende kwaliteiten van De heer P F van Oi>erheèke inspec teur lager onderwys van de gemee^ite Utrecht zat vanmorgen in een boom gaard zijn jeugdige klantjes te exa mineren over appels peren bloemen en vogels Met een grapje en een kwinkslag bracht hij de rneiskes naar het goede antwoord Maar als er he lemaal niets uit kwam noteerde het potlood onverbiddelijk onvoldoende Foto U.N GEVONDEN VOORWERPEN OUDEGRACHT l4r--.^,-.--1(flNnRLSTR 53 KOEKOEKSTflOniS • BM5TER0,STRWE6297 OVERHEMDEN NAAR MAAT Damespolshorloge etui inh vulpen en vulpotlood dasspeld met paardenkop hoofddoeken zw handtas visnet bril windjack viool br hengselmandje waarin rood etui inh ballpoint gummi liniaal enz pr zw dameshandschoe nen Kantongerecht gummi regenjas in hoes bus 8 rood br rubbermat pos pulsator no 9956868 autopeds kinder fietsen boek,1es intermezzo t.n.v W v Keulen optische zonnebril in br etui gr colbertjasje donorspeld zwart lede ren beurs inh ƒ 79.68 portem inh ƒ 7.90 geldsbedrag ad ƒ 250 Het hoofdbureau van politie te Utr Waterstraat 56 is geopend op werkda gen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon J en M Versteeg G J Boere en A M de Ruiter W J de Bree en Th Del levoet L J M van Dam en J H de Groot P J M Dicker en J A M van Liempt H W de Froe en C A M Versteegh M Hatzmann en C M den Bode W Heesaltkers en N Ver hoef R A ' s Jongers en G van Om meren H Biel en G van Vliet J den Boestert en A P van Zalinge G J Brands en J A van Buuren G N de Groot en C M Scherpenhuijzen J Hartog en V Koppelman G Hol en H J ten Broeke W J M Luksen burg en M J Frowijn G Meinders en J Ester C D Mensinga en H J Möring J van Maurik en J J van Diermen J J Chr Polman en L van der Werf M A van Kossem en P van Veenendaal J van dor Sluijs en C A Witteman G van der Veer en H G M Papendorp H Veltmeijer en W Klok J G Versteeg en H M Koot J van Vliet en A Bezema J A Weldam en J de Kuijer Ph Weijer en E M Stoop A Chr Wil lemse en E Kabel Gehuwd F A J L M Mün ninghoff en C C Kalverboer Barne veld Gowthorpsestraat 1 H P Sluis Driebergen-Rijsenburg en M M Klein Vleutenseweg 72 A H Hui ding Houtstraat 22 en J M Alofs Bm-g v Tuyllkade 41bis J A van Seumeren en C M Th Gerritsen Havikstraat Tbis J van Eeuwijk en Burgerlijke stand UTRECHT — Geboren Elisa beth C d V C Arts en M G Besee Woonschip Eindelijk Thuis Leidserijn t./o de Wartbrug Karin W d v J Middel en A M C C de Wit Vaart sestraat 4 bis Johannes P z v T Freriks en A W P Hulsker BI v Treslongstr 3 Robert J z v L v Stappersoef en J T Sleeuwenhoek Bolstr 43 Giel C z v R W Schmel ter en H A Gielen De Bilt Rem brandtl 80 Christine M d v R C Wammes en J M Oostrom Bakh v der Brinkstr 32 bis A Harry z v L A C den Hartog en J H Bruins Eerste Delistr 26 bis Cornells J z v P V Eijk en C C M v Schalk Dan tel 68 Eveline M d v A Muller en C E V d Heijde Goedestr 143 Ro bert z V K de Vries en P Lamie Pr Irenelaan 23 Sijmen z v W v Dijk en R v Dam De Bilt Vuursew 39 Willem z v W H M Schmitz en P H v Veen Vaartserijnstr 49 Ondertrouwd R Soesber gen en M C van Ginkel J W M de Vos en M J M Leeuwenberg J van de Water en W J Rutting J H Wormgoor en A Elfrink H van der Zêijden en J Huisman P Bischoff en H M van Dam K Blankensteijn Beschermd door „ pnnthoedjes '' trok ' ken deze openbare-werkers machi naai de juiste lijn Foto U.N Van der Werf Die situatie kan zich niet voordoen omdat verkeer uit de richting Bilt ^ straat hier altijd voor hem verkeer van rechts zal zijn Bij verkeer van gelijke waarde gaat rechts voor En als er sprake is van langzaam en van snelverkeer dat er elkaaar ont moet dan gaat in dit geval het snel verkeer voor Maar de toestand is er bij deze „ verwrongen T kruising " ondanks de mooie nieuwe strepen toch nog wel zo dat goed uitkijken dubbel geboden blijft Om met een inspecteur van de verkeerspolitie te spreken Als ik per fiets van de Vaaltbrug kom en dus rechtdoorgaand verkeer ben naar de Kleine Singel dan steek ik toch nog duidelijkheJdshalve miJn linkerhand uit om alle twijfel bij het andere ver keer weg te nemen Ten slotte ben ik rechtdoorgaand verkeer maar langs een wel ki-omme lijn Advertentie V8KÏPL95 in de boter gebraden Boerebooms automatiek Voorstraat 66 Tel 25135 Goed belegde broodjes 25 et ¦ AGËim DONDERDAG NIcOLAlTOliEN 20 Uur Belaardconcert door Kees Roelofs ZWEMBAD DE KIKKER Groenekan 20.30 uur Waterpolowedstrijd UZSC 1 - RZC 1 heren VKIJDAG NEDERL OPLEIDINGSINST voor het Buitenland Breukelen 1Ö.30 uur Di - ploma uitreiking SCHOUWBURG 10 en 14.30 Uur U.N voorstellingen Anneke Elro en iiaar sprookjesgezelschap Repelsteeltje " WERPKELDBH Oude Gracht 327 20 uur Musica Antigua met Ch Bogman piano DE LIESBOS 20 uur Waterpolowed strijden Zwemlust 2 — HZPC 2 20.30 uur Zwemlust 1 — DZV 1 heren BIOSCOPEN voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uut Zondags 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA De naakte waarlieid 14 laar CITY De zoon van Robin Hood 14 jaar FILMAC Actualiteiten alle leeftijden dagelijks 10 18.30 uur PALACE vrijdag t.m donderdag Hign Noon 14 jaar Dagelijks 18.45 en 21 uut REMBRANDT Romy Schneider In scam polo alle leeftijden 14.30 18.45 en 21.15 uur Zondags 13.4S 16.15 18.45 en 21.15 u SCALA Ave Maria 14 jaar STUDIO Th"e ladykillers 14 Jaar Voor stellingen een kwartier later VREEBURG Liane het meisje uit het oerwoud 14 jaar OLYMPIA vrijdag t.m zondag De man uit Laramie 14 jr Maandag t.m don derdag In de inacht der Indianen 14 jaar TENTOONSTELLINGEN CENTRAAL MUSEUM t.m 12 aug werk van architect Rletveldi werkda gen 10 17 zondagen 14-17 dinsdag ook 20 22 uur FENTENER VAN VLISSINGENHUIS Maliebaan 42 Moderne kunst Maandag t.m zaterdag van 10-17 uur zondag van 14 17 uur dinsdag ook 20-22 uur NEDERLANDS SPOORWEG MUSEUM Dinsdag t fn zaterdag 10-17 zondags van 13 17 uur NAT MUSEUM VAN SPEELDOOS TOT PIEREMENT Lange Nieuwstraat SS Geopend op donderdag en vrijdag "• 19.30-22 uur en zaterdag en zondag van 14 17 uur MUSEUM STAATSBOSeËHEER MU seumlaan 2 „ Recreatie en natuurbe scherming " 10 12 en 14-16 uur Woens dag ook 19 30-22 uur zaterdagmiddag en zondag gesloten KUNSTHANDEL WAOENAAR AchterSt Pieter 5 t.m 26 juli Werk van Marten Klompien 9-18 uur maandag 13 18 uur zond ts gesloten KUNSTHANDEL DE JACOBITOREN Werk van Jongeren t.m 31 Juli 9-18 uur maandag 14-18 uur zondags ge sloten Chr M Brouwer Amaliadwarsstraat 39bis A van Oostveen en G Zier mans A van Bergenstraat 123 A G van Rooijen en G Th Jongerius Schoonhoven Lopikerweg 38 J P E Verbout en L van der Horst De Wijk mr J de Blieckweg 6 P La Maitre en E J Maigret Ede Benne-kom Bovenweg 43 J C van der Heijde en G G Kelder Bilthoven Parklaan 28 J Veenvliet en G Ver hagen Amaliastraat 38 M Koot Amalisstraat 23 en W J Kraan Ab stederdijk 68bis A B Schint ^ en G C van Aelst Bodegraven Noord straat 24 H Averkamp Padangstraat IA en A S Larsen Amsterdam Sta dionweg 13 h Overleden Willem Bresser wedn V A M v Duijn 81 j Dahlia straat 21 Antonie J G D van ' t Clooster geh m C J E v d Broek 39 j Byronstraat 28 Hendrica J Spitsbaard ong 83 j „ Wijde Doelen 12 Johannes Th van den Hoven wedn V J H Bransen 84 j Höuten seweg 18 Houten Gerrit Berg wedn V J M E de Groot 73 j Berkenlaan 12 Hilversum Johannes M Beij ge huwd m L W V Renswouw 53 j Hartmanlaan 37 Soest Cornell C Boekhout geh m P v Oort 51 j Krommerijnstraat 13 Hubertus Tam mer geh m M J Polfllet 65^j J v Arkelstraat 13 Johannes Galesloot geh m C A de Kruijf 58 j Kapel straat 63 Voor de continent Speel De gave ivoorwitte tanden bl Nieeria lachend naar een paar dan van het kopje koffie dat van Schiphol Ja hö is een pn schuchter als wij met een kaartje wijzen Tk kan mij voorstellen d als Nederlander niet bekend met de oeroude gebraiken van Afrikaanse stam " En pims J dat heel eenvoudig „ vnjdag kent want hij is op een yrijdai horen vertelt dat een lid va koninklijke familie van de stan Ocbomosho's als kind met snVden m het gelaat wordt.gete en wel op een dergelijke wijze eeheel Tflgeiia iedereen kan dat hij een prins is van het lan Ogbomosho's Ziln 70-jarige vader regeert over Ogbomosho en eens zal aanbreken dat hij geroepen om de vorstelijke plichten als over 20.000 onderdanen allen lems waar te nemen In het vliegtuig heeft hi ] de van zijn stam een blauwe van dunne stof en een oranje afgedaan Nu zit hij in Westeuropese broek en met een wit overhem das voor de eerste maal van zi iaren in Nederland trouwens 1 voor de eerste keer in Eurc Prins Jimoh is vertegenwoor van een grote Franse producte ma die zijn relaties niet allet Nigeria maar ook in Ghana t enkele andere landen aan de \ afrikaanse kust heeft - Hij zorgt de export van katoen en tej importeert de Prins bier Nu m hij een reis door enkele landen Europa om voor de eerste maal zijn relaties kennis te maken bevalt hem goed Verrukt In Bremen Is hij als een en prins Jimoh moet zelf om dat woord ontvangen gaat hij naar Londen SPANNINC Larrazab samen De voorzitter van de regerings In Venezuela schout-bij-nacht L zabal en generaal Castro Leon pas als minister van defensie getreden als gevolg van een met de andere leden van de hebben zich woensdag via de tot de bevolking gericht De generaal verklaarde het treuren dat de bevolking twij V9!&vmde Geleerden verontrusl de wereld Het drama der atoomkern gehele wereld in spanning Er mens of hij stelt belang in fysica want het vele verrassend door de navorsingen van gt ' uit nimmer bevroede diepten schijn is gekomen is voor de eigenlijk van een verontrustend tekenis Reeds voor de oorlog slechts enkele ingewijden begin van deze revolutionaire schap toe maar de tweede oorlog heeft in niet geringe de ontwikkeling van de kern bijgedragen In beide kampen met koortsachtige ijver aan de wikkeling van deze wetenschai werkt Een wedloop waarbij van gehele volken op het staan In zijn bijzonder interessant „ Forscher erschüttern die „ Geleerden verontrusten de dat door het Nederlands te Tilburg in de Nederlandse ling van E Th Raats en dr Eijsinge werd uitgegeven verte schrijver Werner Braunbek winningstocht van de moderne vanaf Rutherford tot aan de centrales uit onze dagen Die ontwikkeling wordt Braunbek op boeiende en dende wijze geschetst Maar dergelijke ingewikkelde matei het natuurlijk niet onmogelijk hier en daar een zin of zelfs drukking of begrip onbegrep blijven Dat doet gelukkig aan de totale indruk van dat niet pretendeert een Ie zijn zelfs niet eens een tend boek Maar wie belang de ontwikkeling en de geschie van de kernfysica kunnen werk van harte aanbevelen Ona^e tifd vraagt / Sanatogen kan aan maar Sanatogen die U in deze tijd versterkend voedsel gezondheid teweegbrengt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 Nigeriaanse koopman in Voor de eerste maal continent der blanken prins als Europa Koninklijke familie na winkelen in St-Tropez gast van prins Bertil in Speciale berichtgeving De gave ivoorwitte tanden bloot zit prins Jimoh Oladaumi Oyewumi van Nieeria lachend naar een paar spelende kinderen te kijken Rustig nipt hij dan van het kopje koffie dat hij besteld heeft in de Europawachtkamer van Schiphol Ja hy is een prins van koninklijke bloede beaamt hij bijna schuchter als wij met een vragende blik naar de titels op zün visite kaartje wijzen Over het klimaat is de Afrikaanse Prins verrukt „ Het volgend jaar neem ik mijn vrouw naar Europa mee Zij zal haar ogen uitkijken want er zijn zoveel dingen te be wonderen waarvan zij nauwelijks heeft kunnen dromen " Dat vooruitzicht brengt hem op de gedachte ons mede te delen dat Nigeria een vrije bevolking heeft Iedereen is vrij om te denken en te geloven wat hij of zij wil Er is geen discriminatie en in Noord-Nigeria waar hij tegenwoordig woont kent men evengoed een familieleven zoals de Nederlanders de Ekigelsen en de Duitsers Advertentie)ïn het rapport zijn de internationaleaspecten van het probleem Nicu v-Gui-nea bewust in het volle l'cht gpsrteld.daar deze naar de mening der commis ' sie de andere facetten van het vraag stuk in betekenis verre overtreffen Deonzekerheid ¦¦•« toe^tomstige politie ke öJ »'-"' "" idonesië heeft ech om een STieuw Guinea los van Nederland " vast,caar het rapport bepaalt zich vrgwel•t een overzicht van de mogelijkheden.e tot een dergelijk resultaat zouden jnnen leiden En dit overzicht heeftOT dermate academisch karakter ver regen,,dat'het ook voijEjJedarlanders,te zic ^ sterker bevT ' de taak 1 de plicht «"- ^ -• jeas hebbei » m zijn orr ¦ aderen > ïor een i et is ep - yerken ^ in cnnclu Dit Is » m een '" eid di ' igewifc Tjten aa an het f ans mog tateren. 5?e eed ' ie P.v.d « 1 het a eet ïich lik ïijn ' jke èn n roepen oJ " pctrine "' 311 hetrr fccken mg ] pv * ïnchtljr sn!oi anse trant Examen r.-k mulo Geslaagd te Utrecht voor het r-k mulo examen G Bartelds E Baumans * A Bouman * A Budde * J van Dam J van Dorland D Dijs * R Jansen * P van Greevenbroek * B Otten * H van Scharenburg * P Strucks * J Velt man A Verheul * allen Utrecht M v Jaarsveld Usselstein * J de Jager Breukelen A Jenner Utrecht A Kla renbeek Bunnik * E Klever Vianen J Koot De Meern A van Kouwen Bunnik * Th Mets De Bilt * M Pest Utrecht * A Pot Utrecht * R van Riet De Bilt * F van Rossum vrees wijk • J Tissen Bilthoven • P Wil lemse Utrecht * A Agasi K de Coo J van den Heetcamp A Poulissen A Sjamaar A en B C Tjon P wilke J Driebuis J Koot W Nijenhuis L Rijs F van den Brink L Oudejans E Vroom J Kroon » M Nolten * T An dringa • A ten Have • R Heesen * C Beeker • J Fonville M Hol • H Hogsteden * G van der Hulst "' J Jan sen * C Ruljter H van Vliet E Ver werk A de Leeuw J Gerritsen A Jansen H Straver K Aben B M Broekhuisen B E Helmich B T van der Meer B H van Ekrls T Lutter man * N Pot * A Ransdorp * G van de Laar * A."Lakerveld * T Laurijssen * M Leerentveld * I van Ling * J Ligtvoet * M Lubbers * H de Groot * H Klein Overeem J de Lange P Scheffers * H Verkeul * H Vincentie • B Walta * J v Dillen allen Utrecht * J Baas Westbroek * A van Eek Zeist • A van Buchem Vleuten J Busker * W van Grimbergen * F de Groot * G Kropman * A van Leur W van der Linden * H Maas allen Utrecht * P Nielen Nieuwersluis * M van Oort Utrecht * J Peek Bunnik • R Barten Wijk bij Duurstede * B Rikken * J Rosengarten Cothen * » Ook middenstandsdiploma De heren M Franso waarnemend chef van de afdeling onderwijs op het stadhuis te Utrecht links en J W Jansen inspecteur bij het lager onder wijs te Utrecht rechts haalden kort ma het middaguur ov het stadhuis de eerste zes prijswinnende oplossingen voti de Utrechters die mee hebben ge daan aan de fotozoekwedstrijd van de commissie plantsoenbescherming te Utrecht uit een grote bus Morgen staan de winnaars in de krant En daar bij treft u tevens de volgende twee „ zoekplaatjes " aan foto U.N.-Van der Werf VAKANTIE-ONTSPANNING IN MAB6BIETHAL Lekker plakken in de Margriethal Aan een lange tafel zitten iedere dag een honderd kinderen te kleien en te plakken te tekenen en soins ook wel een beetje te luvimelen Maar dat mag je als je vakantie hebt V staat er versteld van wat een aardige din gen die kinderen kunnen maken TENTOONSTELIiING SUZE KOBEBTSON In het stedelijk museum Het Ca tharina-gasthuis " te Gouda zal van 2 augustus tot 8 september een ten toonstelling worden gehouden van schilderijen en tekeningen van Suze Robertson De heer P C J Reij ne zal op zaterdag 2 augustus de ten toonstelling openen WATERTEMPERATUUR De temperatuur van het water in de Utrechtse zweminrlchtingen was heden 18 gr C Advertentie FILTRA Son filtre est si pur ring ' Cynthia knikte dat haar dat volkomen be kend was — Welnu als de gehele klas op het eneeinde van een wip zat en ik alleen op hetandere wat denkt u dan dat er gebeurenzou juffrouw Waring Zonder enige aarzeling verklaarde Cynthia Dan zoudt u omhoog gaan meneerCrosbie Ja als ik op dezelfde afstand van hetophangpunt van een wip zat als u Maar — en hier kregen meneer Crosbie's fletse ogeneen triomfantelijke uitdrukking achter zijnbrilleglazen — als het een heel lange wipwas d.w.z aan mijn kant en u bleef alle maal waar u was terwijl ik op het uiterstepuntje van miJn kaüt ging zitten dan zoude gehele klas omhoog gaan Er weerklonk een gemompel van verba zing en bewondering voor deze door de be voorradingsotficier voorgestelde variatie van de Indische touwtruc — Dan is nu zo compact mogelijk weerge geven wat ik bedoel met een hefboom juf frouw Waring zei meneer Crosbie met enigevoldoening over het door hem bereikte effect Ondanks het vragenuurtje hield Patsy van de middaglezingen en zij luisterde er aittjd met veel attentie naar Gewoonlijk werden ze gegeven door Crosbie Oi een andere even vriendelijke instructeur totdat twee weken na het begin van de cursus i.et ontwerpen van een vliegschema op hef tapijt kwam Dit was de enige keer dat Prentice zich verwaardigde hen van zijn ervaring en wijs heid te laten profiteren Hü verspilde geen ogenblik tijd om ter zake te komen — Het weer op het noordelijke gedeeltevan de Atlantische Oceaan is ruw onbere kenbaar en de wind soms van een onmetelijkekracht zei hij met een stukje krijt spelend Hij permitteerde zichzelf een snelle blik op deze laatste partti van zestien jonge meisjes en hun daarna zön rug toekerend begon htj met snelle zekere trekken de oostkust van de Ver Staten de westkust van de Britse zei zij met gesmoorde stem — Vaarwel en tot weerziens Hoewel het omwassen en pannen schuren gedurende die eerste week van de drukke ochtenden een heksenketel maakte kwam Patsy tot de conclusie dat er ook nog wel vreedzamer uren in het verschiet lagen De lezingen die ' s middags gehouden werden waren nogal rustig Aan kleine houten les senaars gezeten terwijl zij met hun pennen een beetje afwezig in het met inkt bemors te hout prikten zoals zij dat nog niet zo heel veel jaren jeleden op school hadden gedaan lieten de meeste meisjes de vreemde woorden slechts half in hun vrij vermoeide geesten doordringen De warme slaperige atmosfeer een stoel om op te zitten een lessenaar onder welks dekking je net even je hiel voor een ¦¦> aar ontspanning gevende centimeters uit je schoen kon lichte - en het van verre komende doffe en toch zo eigen aardig kalmerende gedreun van de vliegtui gen waren wel heerlijk ontspannend De vragentijd aan het einde van elke le zing was echter en beetje ongemakkelijk Dan ging er een zeker geritsel door het ver trelc Ieder iioopte dat een ander die min der moe was geweest een intelligente vraag zou doen waaruit zou blijken dat de gehe le klas het onderwerp grondig in zich opge nomen had — Ik geloof dat het me niet helemaal dui delijk is wat u met het woord hefboom be doelt zei Cynthia aan het einde van een le zing over het laden van en het verdelen vanhet gewicht over oen vliegtuig Crosbie de bevoorradingsotficier die ste wardessencursus nr 8 gaf stak met een wanhopig gebaar zijn handen in de lucht — Dan is u datgene waar het bij deze le zing nu juist op aankwam volkomen ont gaan Hij keek van zün keurige tekening op het zwarte bord naar de beleefde aardige maar wat vage gezichtjes tegenover hem Toen scheen hem iets in te vallen — U weet wat een wip is juffrouw Wa - „ Rustige landing na de storm " door BETTY BEATY — Dus zal morgen nog veel beter zUn ver klaarde Cynthia met overtuiging Maar toen zij later op die avond nadat zij hun handkotfers opgehaald en het eten gebruikt hadden op Patsy's kamer zaten en op een gasstelletje een kop chocolademelk klaar maakten keerde de ex-mannequin zich naar de ex-kantoorbediende en vroeg — Heeft de stroman van de officier van debevoorrading inderdaad onze tegenwoordig heid aldaar gewenst morgenochtend om achtuur of hebben mijn scherpe oren mij datverkeerd doen verstaan Patsy's ogen tv/inkelden '- Je scherpe oren hebben dat inderdaad goed opgenomen En je hebt toch zeker de aan de uitnodiging toegevoegde clausule niet vergeten wel — Ik herinner me die maar al te goed zeiCynthia langzaam en verdrietig — Het wasiets over kleren Kan het met enige mogelijk heid geweest zijn „ Avondkleding naar ver kiezing " Neen het was schorten en over alls meebrengen Hetgeen een delicate wenkis in de richting van potten en pannen envuil vaatwerk Zü bekeek even de tien glinsterende aman delvormige robijnen die haar nagels moes ten voorstellen — Prettig om jullie ontmoet te hebben Burg stand Maartensdqk Geboren Ronny z v J A Vrees wijk ' en H Vossenberg Berkenlaan 5 Lambertus J z v L W Wa genvoort en M Bruil Dorpsweg 185 Ondertrouwd Evert Seegers 25 i te Hilversum Zonnebloemstraat 3 en Willielmina van Keulen 19 j Molenweg 48 Japi Overleden Albertus C Butselaar 65 j geh m A F Thie HoUand sche Rading Oost 66 De Japanse mevrouw Noriko Naka mura gaf hedenmiddag in de over volle veilingzaal van de bloemen - en plantenveiling te Utrecht een demon stratie in de Japanse bloemsierkunst of Ikebana Dit geschiedde onder auspiciën van de commissie voor de monstratie bloemsierkunst De 38-jarige Japanse gekleed in een blauwzijden kimono met fraaie motieven liet haar publiek genieten van ware toverstukjes met kleurig en groen materiaal Zij is op toernee in Nederland om ook hier de liefde voor de kunst van het bloemschikken te animeren In haar land geldt zij als een groot bloemsierkunstenares Ze is presidente van de International Asso ciation of Flower Art welk instituut 6000 leerlingen over de hele wereld heeft Een van deze leerlingen de Utrechtse mevrouw E Knock stond vanmiddag achter mevrouw Nakamu ra en verklaarde alle sierlijke hande lingen in het Nederlands Tevoren had de heer A de Zoeten algemeen voorzitter van de Nederlandse kring van bloemisten winkeliers de Japan se kunstenares van harte welkom ge heten Ondermeer werd verteld dat de Japanse bloemsierkunst teruggaat tot de oude Japanse tempelcultuur waar het schikken van bloemen aan bijzonder strenge regels was onder - Examens algemene handelskennis Voor liet diploma Algemene Handels kennis slaagden te Utrecht G Kuyf G Langelaar B Langenbach N Lange slag D van Leersum J van Leeuwen G van Leusden A Leygraaff-Jansen H Lieeblgut D Lieftinek C van Lier H van der Linden J van Lint M van Lint H van Loveren H van Luinen N Luiten J de Maa A Markus M Mar kus H Martens G Massop J Massop H Mastwijk Chr Meekers S van der Meer N van Meerten W Mekenkamp C Molenaar I Metternich M Meyers van Dongen G Miltenburg J Ming M.Meers H Moes-van Maurik H Molthotf,W van Mourik J van Muiden P Nies sen E van Oest-Friesema W Olieman,A van Oosterom M van Oosterom H.van Oestrum H Oostveen G Oskam L Outshoven Chr Patist M Paul H Peek P Pierhagen A Plomp J Poort M Pouw H Pijper J Raatgever W Ransdorp J van Riemsdijk C Rietveld Mourits G Roelofsen J van Rossum J P van Rossum J Roubos M Rijn bout A van Rijnsoever D v Rijswijk F ' t Sas D Schagen A van Schalk M van Schalk M van Schaik-Plooy C schippers J Schmidt H Scholman H schoot J Schoots H Setz M van Slag maat - W Smits M Smulders C Snel D Soesbergen C Spil R van Sprew,A Spruyt P Staflhorst D Stam Mevrouw Nakamura by haar heden iniddag in de bloemen - en planten veiling gegeven bJoemschiJcdeTiion stratie Foto U.N worpen Tweehonderd jaar geleden werd het systeem vereenvoudigd en was het vooral voor meisjes van goede stand naast de theeceremonie een zeer geliefd tijdverdrijf In onze eigen eeuw verhief de Sofu Teshiga hada het bloemschikken weer tot een volwaardige kunst H^j was de leermeester van mevrouw Nakamu ra die vanmiddag liet zien dat niet alleen kleurige bloemen maar ook gewone en zelfs dode takken groen ten fruit en vele andere gewassen omgetoverd kunnen worden tot zeer aparte kunststukjes die in een schit terende eenvoud ook de Nederlandse huiskamers zouden kunnen sieren 9 FEUILLETON Edelhagen op de tv m ^...¦ Veel soorten muziek in hun genre iets goeds voor alle luisteraars en kijkers biedend vanavond in onze gegolfde wereld Om te beginnen met de televisie een topprestatie van de VARA vanaf 21.45 een uizending uit het Kurhaus in Scheveningen van het optreden van Kurt Edelhagen en zijn Euroband met zang van onze in de VS met de titel top cool voice onder scheiden jazz zangeres Rita Reys Edelhagen na de oorlog heel klein begonnen met een combo van vier man geldt nu wel als het summum op jazzgebied met zijn groep van 17 solisten als all star ensemble van 17 musici uit maar liefst negen ver schillende Europese landen kunt u luisteren doe het dan u zult er geeri spijt van hebben CORRIE BROKKEN ZIEK Vooraf geeft de VARA o.a ' n half uurtje met liedjes en tekst van Pieter Goe mans compo nist van Wie gelied voor Marjolein met Icanttekeningen van liemzelf in de marge Cor - rie Brokken,die hierin o.a.met Greet ] e,SiS Kauffeld en '* W ' '¦ - KW Bert Robbe-zou % i:::A«ïsU ^ optreden heeft echter wegenseen keelaan _ doening voor ^ lek lange tijd haar contracten moeten opzeggen en zal vanavond worden vervangen door Jany Bron In het Refrein-festijn van a.s zater dagavond zult u haar nog wel horen dat was reeds opgenomen maar daar na zal Corrie enige tijd niet in de aether komen * Wie van opera's van Wagner houdt moet vanavond afstemmen op H I de AVRO Een opname van zijn Lohengrin gisteren gemaakt tijdens de feestelijke opening van de Bayru ther Festspiele waarbij deze roman tische opera in drie bedrijven werd uitgevoerd wordt om 19.50 gegeven * En ten slotte het hele liphte genre:de NCRV geeft om 21.30 een half uurplaat varia waarinu o.a zulke favo rieten van de hit parade kunt be luisteren als LysAssia met GeorgioJo Stafford mo Thank you for cal - ling en Henri Salvador met eeneigen liedje „ Georgio " Ruiterfestijn in Wilhelminapark Op zaterdag 2 augustus ' s avonds om zeven uur zal op de speelweide van het Wilhelminapark wederom onder auspiciën van de stichting Stadsontspanning Utrecht een rui tersportavond worden gegeven Medewerking aan dit ruiterfestijn verlenen de landelijke rtjverenigin gen De Rijnruiters en De Voornrui ters Het programma belooft ook dit maal aantrekkelijk te worden Na de openingsparade welke om zeven uur precies aanvangt onder leiding van de instructeur de heer H Bouwman Hzn komen de spring ruiters in het veld Aangezien er cir ca twintig deelnemers zullen ztjn zal slechts eenmaal worden gespron gen Er zal op tijd en op fouten worden gereden De houding van het paard in draf komt wel zeer mooi tot uiting in het volgende nummer dat van de tuig paarden Uit verschillende delen van de provincie zullen bekende en veelbelovende tuigpaarden langs het publiek draven Het altijd weer boeiend nummer carrouselrijden zal ditmaal op drie punten tegelijk worden uitgevoerd Op een punt zullen de jongste rui ters met hun pony's dit nummer uit voeren Vervolgens zullen de dames hun menkunst in een nummer met tuig paarden demonstreren Tot besluit van de avond komt er een poezsta feest In het bijzonder voor de jeugd maar stellig ook voor de ouderen zal dit feest wel een der hoogtepunten van deze rui tersportavond worden Het is niet uitgesloten dat men ¦ ok staaltjes van vrtjheidsdressuur e zien zal krijgen De toegang tot dit ruiterfestijn is geheel vrij eilanden de zuidkusten van Groenland en IJsland en de verspreide eilanden van de Azoren te schetsen die tezamen de gren zen vormden van de noordelijke Atlantische Oceaan Die omschrijving zou ook heel goed op uzelf toepasselijk kunnen zijn ruw onbere kenbaar en krachtig dacht Patsy terwijl zii zün grote hand met een soort achteloze nauwkeurigheid de kaart zag afmaken Zij mompelde de woorden telkens weer bij zich zelf terwijl Prentice kortaf sprak over brand stofverbruik zijwinden front - en staartwin den snelheid in de lucht snelheid op de grond een bewolkte hemel enz Het kritieke punt zei htJ — is dat waar het even lang zal duren om door te vliegen naar de plaats van bestemming als om te rug te gaan naar het punt van uitgang het geen niet verward moet worden met het punt van waar geen terugkeer meer mogelijk is daar men dan geen andere keus heeft dan om door te vliegen naar de ylaats van be stemming Ik vraag me af o - hij altijd zo is dacht Patsy naar de re"hte rug en het strakke profiel kijkend — Men kan niets als vaststaand aanne men ging de kalme rustige stem voort — Hoewel er meestal wel aanwijzingen zün van atmosferische en andere storingen lukt de hemel soms volkomen l-^lder Het weer Ujkt misschien rustig en mooi maar men kan dat niet ver zien zelfs niet op 19.000 voet en men kan niet vertrouwen op wat men ziet Zou hü vroeg Patsy zich af ook niet eensjong en zorgeloos zün geweest voor de gril lige en onbetrouw'iare Atlantische hemel inzün botten kwam te zitten Hü moet tochepns een werkelijk aardig geziclit hebben ge had dacht zü Prettige ogen goed gevormdekaken rechte kin Er zat nog een zekere hu moristische trek ^ n het spottend optrekkenvan zün wenkbravwen Zouhü niet natuur lük heel wat jaren geleden net zo'n thuisen familie hebben gehad als zü ' oen hü nogeenentwintig was Wordt vervolgd Goed volkstoneel De K.R.O bracht gisteravond een te levisiebewerking van het toneelstuk „ De Schipper van de IWaartje Jacoba " in een uitmuntende rolbezetting Dj stuk van Klaas Smelik is een typisc '» genrestuk Hollands realisme waarin alles gezegd en gedaan wordt wat er binnen het gegeven maar gezegd en gedaan kan worden En regisseur Mettrop is wat dat betreft recht op h ^ doel afgestevend een maximum aa dramatische spannning te veroorza ' ken Hij heeft geen kans ongebruili ' gelaten en het spelersteam steunde hem daarin met enthousiasme Johan Fiolet was indrukwekkend als de kapitein die het leven van zijn vrouw zoon én dochter wil rege len als de uren van de wacht op jnj schip maar die genoeg menselijke grootheid heeft om te buigen als het leven langs andere Ujnen verloopt een echte „ schipper naast God " Het was van dik hout zaagt menplanken maar dat is het altijd in d tsoort stukken en Coba Kelling als deschippersvrouw was als zodanig dan I ook geweldig ' i Slechts een paar bezwaren tegen de regie de te grote kapiteinskajuit no dig voor de meters vergende emoties suggereerde geen schip eromheen Als in die kajuit tienduizenden keren bin nengekomen moet worden en uit de kajuit vertrokken dan moet men de deur niet laten piepen RECHTSTREEKSE REPORTAGE CURACAO — NEDERLAND Vandaag is Dick van Rijn op uit nodiging van de voorzitter van de Curacaose Voetbalbond met het Ne derlands elftal van spelers tot 23 jaar naar de Nederlandse Antillen vertrokken Hij zal op zondag 2ï juli van 23,30 tot 23.45 uur voor de AVRO microfoon een rechtstreekse reportage verzorgen van het laatste kwartier van de wedstrijd Curasao Nederland in het Rifstadion te Wil lemstad NTS BIJ AANKOMST VAN VIERDAAGSE De televisie is morgenmiddag aan wezig bij het binnenmarcheren van de grote schare vierdaagse-wandelaars in Nümegen Met commentaar van Siebe van der Zee en Dick van Bom mel zult u een uur lang getuige kun nen zün van de glorieuze intocht de muziek de bloemen en alle andere ' tj' pische feesteUjkheid waarmee ' t slot van deze monsterwandeltocht altijd gepaard gaat Van 15.30—16.30 uur ^ eMS>r '^ lcsiil%»r^j » VRIJPAG VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.30 V d jeugd 9.05 Gym v d vrouw 9.15 Gram 9.35-9.40 Wa terst VPRO 10.00 Thuis caus 10.05 Morgenwijding VARA 10.20 V d vrouw 11.00 V d kleuters 11.15 Gram AVRO 12 00 Lichte muz 12.20 Een melklokaal onmisbaar voor iedere veehouder AV RO 12.30 Land - en tuinb meded 12.3S 12.33 Sport en prognose 12.50 Pianospel 13.00 Nws 13.15 Meded en gram 13,25 Lichte muz 13.55 Beursber 14.00 Ka mermuz 14.30 Litt progr 14.50 Gevar progr VARA 16.00 Muzikale caus 16.40 V d jeugd 17.05 Gram 17.30 VAR.4's versierde vakantietips 18.00 Nws 18.15 Act 18.20 Dansmuz 18.50 De puntjes op de i caus 19.00 V d kind 19,10 Meisjeskoor en kinderkoor VPRO 19.30 Leven in Nederland cSus 19.45 Op be zoek bt anderen caus 20.00 Nws 20.05 Toneelbeschouwing 20.15 Koorzang 20.30 Europa éen causerieën 20.40 Strijktrio 20.45 Unitariërs in Engeland caus VA R A 21.00 Gram 21.55 Buitenl week overz 22.10 Jazzmuz VPRO 22.40 Zorg om de mens VARA 23.00 Nws 23.15 24.00 Gram HILVERSUM n — KRO 7.00 Nws 7.15 Gram 7.45 Morgengebed en Uturg kal 8.00 Nws 8.15 Gram 8.50 V d vrouw 10.05 Gram 10.30 Gram df v d jeugd 11.00 V d zieken 11.40 Gram 12.00 Middagklok - noodklok 12.03 Gram 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Gram 12.55 De zonnewijzer 13.00 Nws en kath nws 13.20 Lichte muz 13.45 V 4 vrouw 14.00 Gevar muz 14.40 Gram 15.00 Gram of v d jeugd 15.30 Gram 16.00 V d zieken 17.00 V d jeugd 17.15 Chansons 17.4Q Beursber 17.45 lichte muz 18.05 Rttm muz 18.20 Gram 18.30 Lichte muz 19.00 Nws 19.10 Coram op het nws 19.15 Emigratiepraatje door H A van Luyk 19.25 V.V.D pol caus 19.35 Verz progr c d mil 20.05 Rou lette 20.30 Act 20.45 Dansmuz 21.10 Ten langen leste hor#sp 22.10 Pianore cital 22.30 Klein kcff 22.50 Zwijgen en liefde caus 23.00 Nws 23.15-24.00 Jazz muz TBLBVISIKPROGK NTS 15.30-16.30 Aankomst vierdaagse te Nijmegen DRAADOMROEP 4e LÏN Gram pi progr 18-20 uur Granados opera Goyescas en de Falla balletten ENGELAND BBC LIGHT PBOGK 12.00 Lichte muz 12.30 Nws en gevar muz 13.00 Sport 13.35 Gram 13.45 V d kind 14.00 V d vrouw Om 14.30 nws 16.00 Mil ork Om 16.30 Nws 15.46 Lichte muz 16.30 Nws en Mrs Date's Dagb 16.45 Orgelspel 17.15 Pianospel 17.30 Nws en gram 17.4o sport 18.00 Idem 18.35 Gram 18.45 Gram 18.45 Hoorsp 19.00 Journ 19.25 Sport 19.30 Hoorsp 20.00 Gevar progr 20.30 Nws en sport 21.00 Gevar muz 22.00 Sport 22.30 Nws 22.40 Sport 22.55 Dansmuz 23.30 Nws en lichte muz 23.65 24.00 Nws BRUSSEL 13.00 Gram 12.30 Weerber 12.34 Gram 13.00 Nws 13.11 Orgelspel 14.00 Symf ork koor en sol 15.20 Operefte muz 16.00 Koersen 16.02 Omr ork 16.30 Gram 17 00 Nws 17.10 Gram 17.45 Duit se les 18.00 Filharm sextet 18.30 V d sold 19.00 Nws 19 20 Wereldtentoonst 20.00 Symt.-ork en solist 21.30 Gram 22.00 Nws 22.16 Jazzmuz 22.45 Gram 22.55 23.00 Nws KENNISCEVTNCEN De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht maken bekend dat in hun vergadering van 28 juli 1958 te 16 uur ten Provinciehuize Achter St P'-ter 20 te Utrecht m1 worden voorgelezen hun beslissing op het beroep betreffende het weigf ren van gemeentelijke medewerking voor het aanschaffen van gymna stlekschoenen voor de chr school te Wilnis Onttrekking aan het openbaar verkeer Arkenspoort Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene kennis d61 zij voornemens zijn de gemeente raad voor te stellen de Arkenspoort aan het openbaar verkeer te onttrek ken Belanghebbenden kunnen daarte gen van 25 juli tot en met 8 augustus scliriftelijk bezwaren indienen by de gemeenteraad WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat 24 juli — Konstanz 414 - f3 Rheinfel ' den 308 -(- 27 Breisach 238 -|- 16 - Straats burg 320 + 15 - Maxau 481 + 1 Mannheim 328 onv Mainz 313 — 1 Bingen 222 + 1 Kaub 240 — 1 Trier 136 - I-S - Koblenz 234 — 6 Keulen 217 — 4 Rulirort 419 - 3 Lobith 1035 onv Nijmegen 811 — 4 Arn hem 838 — 1 Eefde IJssel 365 — 1 Deven ter 268 — 4 Monsin 5535 onv - Vise 496 » — 4 Borgharen 3875 — 45 Belfeld 1095 + 221 Grave beneden de sluis 464 - 1-9 tieten on de werd naar doorb Wash mon de see tlgd rikaE Conv ten - zend land Greer lijke dend grote speciE je voor een de gra dére N Cl re is in voor al eigen ben tie en Maar zich bU is der de bar dè plus vooi het urg eige 23 Dè her spr 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 >»»»»»»%»< >*%»*%»%%»%^**^^»< fc»^%»***^*»»»»o »*^%^» J >*^»»%^*» ii %^»^^ Langs hoofdkwartieren der Baptisten in V.S In het geestelijk hart van Amerikaanse modevisie secretaris voor het enorme reliëf werk — ieder wéér met eigen helper's Richmond Twee grote huizen geven in Rich mond onderdak aan een uitgebreide staf van medewerkers voor het bui tenlandse zendingswerk der zuide lijke Baptisten conventie Een nieuw modern bureau gelegen aan de mooie Monument Avenue is al bijna gereed Richmond — een stad van de grootte van Utrecht — heeft verscheidene Baptisten kerken waaronder die van dr Adams De beminnelijke Wereld president had mijn bezoek al aange kondigd en op woensdagavond op de bidstond moest er natuurlijk een en ander over Nederland verteld worden Deze kerk telt ruim 4000 leden zodat er op zondagmorgen twee keer dienst moet worden gehouden in de kathe draal die aan bijna 1700 mensen plaats biedt Tussen deze beide diensten in is er zondagsschool voor babies kinderen jongeren ouderen bejaarden ledere leeftijd heeft zijn eigen klas Vandaar dat hier en ook elders in Amerika de bijgebouwen groter zijn dan de kerk zelf Juist aan deze arbeid danken de Baptisten hun bijzonder snelle groei Ook op het zendingshoofdkwartier was men een en al gastvrijheid Hier Muis Wickie maakt ruimtevaart Een Amerikaanse Thor-Able raket is gisteren door de Ameri kaanse luchtmacht vanaf Cape Canaveral met de muis Wickie aan boord het luchtruim ingeschoten voor een reis van 10.000 kilometer door de ruimte om daarna weer naar de aarde terug te keren Een kwartier na de lancering verklaarde de luchtmacht dat de proef een goed verloop had en dat een poging zal worden gedaan om neuskegel en passagier terug te vinden Dit is de derde proef met een Thor-Ahle raket Als eerder is ook thans de bedoeling de neuskegel te doen landen in een gebied waar deze met de kleine passagier teruggevonden zal kunnen worden Advertentie fleur-feest Vier met het gezin uw Flexa schilderfeest met z'n allen supersnel Kleur Voor Jaren op hout en muren toveren Recept een goede stemming - kwasten en FLEXA de verf voor het schilderfeest komen of men ook niet eens een ge heel programraa aan Handel zou kun nen wijden want Bachs naam ver schijnt zeer regelmatig op de orgel concerten en sommige werken kan men in een seizoen meer dan eens ho ren Wim van der Hoeven had een keuzegedaan uit het „ Orgelbüchlein " waar.uit hij vijf koraalbewerkingen speel,de voorts de Pastorale in F eenfuga in g een trio op „ Herr Jesu Christ " de bewerking van „ Vaterunser - im Himmelreich " en de ma jestueuze Passacaglia tot slot Overhet algemeen gaf de organist eenspel ten gehore dat getuigde vansmaakvolle registratie en gped vak manschap zoals men van een ge vormd kerkorganist kan verwachten,al kan men het in twijfel trekkenof ' t goed gezien is koraalvoorspelendie toch eigenlijk voor de gods dienstoefening bedoeld zijn in eenserie ten gehore te brengen In „ Ichruf ' zu dir " leek ons een toon ip detremulant niet met de anderen teaccorderen de des De passacagliawas een zeer waardig slot van deavond Ny Vraag htt gratis boekje ' Kaap het op met kleur ' aan FLEXA postbus 2 Leiden Fa HARRY ZIMMERMAN Kerkewük 19 — Veenendaal Expositie Oskar Kokoschka De staatssecretaris van onderwijs kunsten en wetenschappen mr K G A Höppener opent op 30 juli in het Haags gemeentemuseum een tentoonstelling van werken van Oskar Kokoschka De jury bij de verkiezing van „ miss universe " te Long Beach in Califor niè ' heeft vastgesteld dat de Neder landse vertegenwoordigster bij de schoonheidskoninginnen Corinne Rothschafer een der dames is die een dankbaar object vormen voor de foto grafen Dat Corinne het niet vervelend vindt gefotografeerd te worden blijkt wel uit haar houding Advertentie Het weer van al zqW Win binnen 8 dagen Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a.s zondag verwacht Stuur aan ' Het bier is weer best ' Postbus 2200 Amsterdam Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn Wie het dichtst komt bij meting De Bilt gemeten te'De Bilt wint 1000 gulden vakantlereis.(Bij meer goede voorspellingen wordt deze prijs gedeeld Beslissing van het C.B.K is bindend Correspondentie nial mogetijk Bovendien zijn er 100 troostprij zen doosjes bierglazen Vorige zondag 5,1 u zon 7,1 mm neerslag 2 prijswinnaars A J Kooij Korenbloemstraat 16 Utrecht W Bekkers Betuwestraat 11 Tilburg WAT IS IMCOS 7 International Meteorological Consultant Services weerkundigen die het weer voor de geallieerde operaties voorspelden VAN ONZE REIZENDE ROELAND San Francisco - Groot feest hier 25 jaar geleden werd de drooglegging opr heven Bier is nu de meest gedronken licht alcoiiolische drank van de U.S.A De Amerikaanse vrouwen nemen 22 % van het bierverbruik in de U.S.A * ¦ genietend - voor haar rekening TERRAS SCÈNE Hij ' Bier l " Zij " Bier I ' Ober ' B.i.b.v.b • dus bierweer NIEUWE VLIEGTUIGTYPEN OP FARNBOROUGH NIEUWSBLAD eel een te - toneelstuit Jacoba " g - Dit typisch waarin wat er gezegd en ¦ regisseur op het mum aan veroorza - ongebruikt steunde ukwekkend leven van wil rege „ op zijn menselijke en als het verloopt saagt men in dit als de anig dan tegen de it no emoties mheen Als keren bin uit de men de KEPOBTAGE op uit van de het Ne tot 23 Antillen ondag 27 uur voor de rechtstreekse laatste Curasao te Wil aan - vande - wandelaars van Bom - e kun - intocht de andere ty - ' t slot altijd uur Gram Gym 40 Wa - 10.05 vrouw AVRO melkiokaal AV 12.33 Pianospel 13.25 00 Ka - Gevar 16.40 VARA's 18.15 puntjes 19.10 19.30 Op be - 20.05 20.30 Strijktrio VA week - Zorg 23.15 - Nws liturg V 1 01 V Gram Gram, Gram en V i Gram Gram jeugd 17.45 Gram Comm e door eaus Rou 21.10 ianore igen en Jazz - vierdaagse Granados balletten. PROGB gevar 45 V 14.30 Nws Mrs 17.15 17.45 18.45 19.25 progr muz 22.55 muz 12.34 14.00 Operette - 16.30 Duit - V d loonst Gram Gram " de bekend, juli ize, zal ng ge mg na te van jnnis leente - spoort ttrek - aarte-gustus de fel - lats - m n 234 - 3 irn - 4968 f22 v/ere Idwerk Ds J - Broertjes predikant der Bap tisten Gemeente te Utrecht schrijft on ' Kif Richmond fV.SJ Van Toronto-Canada waar het Vijf de Baptisten Wereldjeugdcongres werd gehouden ging ik per vliegtuig naar New York waar ik een weck doorbracht Vandaar reisde ik naar Washington en nu ben ik in Rich mond zuidelijker gelegen De volgen de bestemming is Nashville Tennes see In al deze plaatsen ziin hoofd kwartieren van de Baptisten geves tigd New York is de zetel van dé Ame rikaanse — noordelijke — Baptisten Conventie Anderhalf miljoen lidma ten 6500 gemeenten Een uitgebreid zendingswerk in binnen - en buiten land Een eigen studiecentrum in Green Lake als het eigenlijke geeste lijke hart van het werk plaats bie dend aan 800 bezoekers tegelijk Ken grote uitgeverij in Philadelphia Een speciaal bureau voor studenten - en jeugdwerk Er was heus wel een week voor nodig om op al de afdelingen een bezoek te brengen Overal was de ontvangst even vriendelijk en met graajrte vertelden ze van hun bijzon dere werk Deze conventie is aangesloten bij de Nationale Amerikaanse Raad van Christelijke Kerken en bij de We reldraad van Kerken De conventie is een overkoepelende organisatie die in 1907 is ontstaan Maar lang daar voor 1814 bestonden de binnen - en buitenlandse zendingsgenootschappen al Plus natuurlijk in iedere staat af zonderlijk de eigen unies die ook hun eigen secretarissen en bureaus heb ben Deze conventie werkt samen met de negers Eenmaal is dat de aanleiding geweest in 1845 voor de zuidelijke gemeenten om zich van de coöpera tie met de noordelijken los te maken en een eigen comventie te stichten Maar de noordelijke baptisten hebben zich niet van hun gedragslijn laten afbrengen Integendeel zelfs op de bureaus werken ook negerinnen en er is vrijwel geen commissie meer zon der negerleden Veel wordt er voor de negers gedaan en binnen afzien bare tijd hoopt deze conventie op samensmelting met de baptisten negerunie van iM miljoen leden In deze conventies zijn 34 unies in de verschillende staten werkzaam plus nog een zestigtal organisaties voor „ stadszending " Want juist in het noorden is het grotestadsprobleem urgent en sinds enkele jaren is een eigen afdeling voor dit bijzondere vraagstuk aan het werk Washington Wie in de Verenigde Staten reist en wat van het land wil zien moet per bus reizen Die brengt je in snelle vaart naar de andere steden desnoods slapend en dag en nacht doorrijdend met om de paar uur „ stopplaatsen " Washington is de stad van de mooie gebouwen In de zestiende straat vindt u in een fraai gelegen gebouw het hoofdkwartier van de Baptisten Wereld Alliantie een beweging van 23 miljoen baptisten in 106 landen De Noorse dr Ohrn — die in novem ber vorig jaar in „ Silo " in Utrecht sprak — kwam zich hier tien jaar ge leden met één secretaresse als de nieuwe algemeen secretaris vestigen Nu heeft hij een staf van personeel om zich heen een speciale jeugd secretaris een perssecretaris een wordt ook over aanvragen voor hulp aan werk in Europa beslist Natuurlijk moest de Utrechtsepastor eens informeren of er nogaan het verbrande „ Silo " wordt ge dacht In New York had hU de ^ oor delöken " al kunnen bedanken voorhun hulp maar bij de „ zuidciüken"was het „ n«g " niet zover Hü heeftwel enige goede hoop De zuidelijke Baptisten SVz mil joen hebben 1251 zendelingen in 38 landen Een enorm werk dus Juist in deze dagen werd dat aantal zende lingen bereikt Ik deelde de gastvrij heid met negen kandidaat-zendings paren die juist in mijn aanwezigheid definitief benoemd werden Achttien zendelingen meer voor acht landen Zo gaat dat hier elke maand opnieuw Men hoopt er dit jaar 130 nieuwe krachten bij te krijgen en dan vol gend jaar zelfs 200 want in 1964 wil men D.V 200O zendelingen hebben Elke morgen komt al het personeel om half elf bijeen voor een korte bidstond waarin voor de verschillen de zendingsvelden wordt gebeden Zo omspannen deze „ geestelijke hoofdkwartieren " een uitgebreid veld van grootse activiteit in dienst van het Koninkrijk Gods De Amerikaanse luchtmacht wil in de eerste plaats weten hoe de neus kegel bestemd om waterstoflading te vervoeren over intercontinentale af standen bestand zal zijn tegen de ontzaglijke wrijvingshitte die hü zal ontmoeten wanneer hij uit de ruimte weer terugkomt in de dampkring van de aarde Maar uiteraard is het voor de ruimtegeleerden oo'k van het grootste l>elang te weten hoe „ Wickie " het er heeft afgebracht De eerste proef met een Thor-Able mislukte op 23 april maar op 9 juli werd de bijna 10.000 km lange inter continentale afstand inderdaad afge legd hoewel het zoeken naar de neuskegel met muis toen na verloof van twee en een halve dag opgegeven moest worden Het muisje Wickie heeft voldoende Levensgevaarlijke Festspiele De organisatoren van de Wag ner Festspiele in Bayreuth die woensdagavond feestelük ge opend zijn ontvingen deze week een raadselachtig telegram van een muziekliefhebber uit Texas „ Zeg besproken plaatsen af we gens gevechten in uw stad " „ Gevechten " vroegen de mensen in Bayreuth zich af „ maar wat voor en waar " Toen kreeg iemand een helder idee en men seinde gauw terug aan de bange Amerikaan „ Verwar Bayreuth niet met Beiroet dat hier b^na 3.000 km vandaan ligt Hier wordt niet ge vochten Ja Bayreuth in Duitsland of Beiroet in Libanon de Amerika nen spreken het vrijwel gelUk uit Hoewei dit toch nauwelijks een excuus is voor deze lange af standsvergissing De man uit Texas heeft nu ge telegrafeerd dat hij onderweg is Grauwe ganzen in ons land In de omgeving van Baarn en mo gelijk ook op andere plaatsen in Ne derland zijn de laatste dagen jonge grauwe ganzen gesignaleerd die zich opmerkelijk vertrouwelijk ten opzich te van de mens gedragen Het zijn vogels afkomstig van het Institut für Verhaltungsfysiologie in Beieren aan de poten geringd met een alumi nium ring van de Vogelwarte Radolf zell Enige van deze vogels zijn reeds opgevangen door het Instituut voor toegepast Biologisch Onderzoek in de natuur De Ned vereniging tot bescherming van vogels vestigt er de aandacht op dat het hier vogels betreft die be scherming genieten krachtens bepa lingen van de Jachtwet en die der halve niet mogen worden gevangen Het betreft hier een proefneming van belang voor het wetenschappe lijk onderzoek van de vogeltrek V^an neer dergelijke vogels worden gesig naleerd wordt men verzocht bericht te zenden aan het I.T.B.O.N Kem penbergerweg 11 te Beekbergen tel K 8300 25748 Oud-acteur Hans van Meerten overleden De oud-toneelspeler Hans van Meer ten eigenlijke naam Johannes Soe ters is gisteren op 63-jarige leeftijd plotseling in zijn woning te Amster dam overleden Hans van Meerten die voor de oorlog van verscheidene toneelgezel schappen deel uitmaakte heeft veel gedaan voor het kunstenaarsverzet en voor de opbouw van het toneel na 1945 Hij was medeoprichter van de toneelgroep mei 1945 en van de Stich ting Toneel Coördinatie Een zijner bekendste rollen ' in de naoorlogse jaren was die van Peter de kleermaker in „ Het woord " van Kaj Munk dat werd opgevoerd door het Nederlands Volkstoneel onder directie van Ben Groeneveld en Ferd Sterneberg Zijn laatste optreden was in „ Dè toneelvereniging " onder lei ding van A DëffèEnë en J Dêfourny zuurstof voedsel en water om,zes weken In leven te blijven Twee klei ne draadjes controleren de hartslag van het beestje dat van zoveel be lang is voor de wetenschap De drie.maanden oude vrouwtjes muis woont in een gerieflüke cilinder die 20 cm lang is en een diameter heeft van T/i cm Grote uitbreiding A'dam-Noord De gemeenteraad van Amsterdam heeft zijn algehele instemming be tuigd met het ontwerp uitbreidings-plan voor Amsterdam benoorden het IJ Dit plan-in-hoofdzaak omvat een belangrijke uitbreiding van dit stads deel met o.m de bouw van 15.000 woningen vermeerdering van de in dustrieterreinen de ' bouw van ker ken scholen bioscopen wiikgebouwen en een ziekenhuis dit alles binnen een groot zogenaamd boogkanaal voor de binnenscheepvvaart Dit kanaal is ontworpen in een grote boog om het noordelijk stadsdeel heen Het gaat in de toekomst een aansluitine vor men op het Amsterdam-Rijnkanaal enerzijds en het volsens plannen van rijkswaterstaat bestaande lateraal kanaal nüar Velsen langs het Noord zeekanaal Sydney Chaplin wil danseres huwen Sydney Chaplin de 34-jarige zoon van Charlie Chaplin heeft dinsdag in Nice bekend gemaakt dat hij gaat trouwen met de danseres Noelle Adam die ook in Nederland is opge treden in Frangoise Sagans veelbe sproken ballet „ Le rendez-vous man que " Hü heeft haar nu voorgesteld aan zijn beroemde vader in diens villa te Saint Jean-Cap Ferrat waar deze op het ogenblik met zijn vrouw Oona en zes kinderen met vakantie is Sydney Chaplin heeft de blonde Noelle Adam drie maanden geleden in New York ontmoet toen zij daar „ Le rendez vous manqué " danste Jean Patou toont hoedencollectie Jean Patou heeft maandag het Parijse mode seizoen dat pas volgen de week volop begint ingezet met het tonen van een collec tie hoeden die volgens experts nimmer gedra gen kunnen worden bij zak japonnen om dat zij te hoog of te zacht van vorm zijn De deskundigen menen tevens dat • de tulbandachtige hoeden de terugkeer van langere rokken bre dere schouders en hogere tailles in luiden Velours fluweel jersey veren en bont waren op subtiele wijze in de turbans en cloches verwerkt Over heersende kleuren mosgroen brons en bleek oranje Universitaire studiedagen op „ Draicenburgh " Baarn Als thema voor de universitaire studiedagen die van 1—6 septem ber op „ Drakenburgh " te Baarn worden gehouden en voor belang stellenden toegankelijk zijn werd gekozen „ Vorm en leven " De onder werpen die zullen worden bespro ken zijn onder meer „ De Joodse eredienst " „ De vormen van het mo derne leven " „ Christelijke vorm geving " het vormprobleem in de kunst " en „ Het streven naar litur gische vernieuwing ".' Tevens zal een spreekbeurt worden gewijd aan de situatie van de christenen in Oost Europa en van de ontheemden V / erschillende toonaange ^ vende Amerikaanse mode huizen hebben hun collecties getoond Links een recht vrij nauw aansluitend grijsgroen jersey japonnetje voor de herfst van Pauline ' Trigere Drie horizontale plooitjes markeren de natuurlijke taille lijn In het midden een royale roodbruine tweedjas ontwor pen door Clare Potter De mantel is gevoerd met taft zijde in dezelfde kleur Rechts een tweedelig pakje van blau we mohair gecombineerd met een blauw satijnen sjaaltje Dit model maakte Hilda Alt mark Dubbele stiksels en bij zonder mooie knopen sieren het jasje dat soepel aansluit op de taille Bij dit ensemble wordt een hoedje van mink bont gedragen Wagner geopend Met groot vertoon van feestelijk heid is woensdagavond een uitgelezen gezelschap operaliefhebbers hoog waardigheidsbekleders en nieuwsgie rige toeristen in Bayreuth neergestre ken om de nieuwe gemoderniseerde opvoering bij te wonen van de opera Lohengrin van Richard Wagner Ook de Begum weduwe van wijlen Aga Khan had zich uit Moskou naar Bayreuth gespoed om de première te kunnen bijwonen De „ nieuwe Lohengrin " wordt ten tonele gebracht door de kleinzoons van Richard Wagner Wolfgang en Wieland »%^%»**»*< Utrechtse orgelconcerten Oosterkerk Het programma dat de La rense organist Rutger van Ma zijk gisteravond in de Ooster kerk ten gehore bracht viel op door een grote afwisseling want behalve van de concert gever zelf stonden er werken van zeven andere componisten op Bach die vertegenwoor digd was met een trio en een fuga op een gigue-achtig the ma Handel Cimarosa Marti ni Grison Rheinberger en Guilmant Uit de bewerking van psalm 146 bleek dat Rutger van Mazijk zijn contrapunt goed beheerst en een klassiek opgebouwd orgelvoorspel weet te componeren Wij zouden dit werk liever niet motet noemen zo als op het programma stond ver meld want men denkt daanrbij meestal aan een vocaal werk / WIN ïn reis va flOOO - Weerdienst IMCOS London seint een reis van Rutger van Mazijk speelde met groot elan hetgeen bv goed bleek uit de vertolking van Handels Basso Ostinato een echte passacaglia ge heel anders van karakter dan ' die van Bach naar buiten gekeerd pompeus werelds van aard Cima rosa's Andantino een speels aardig stukje werd wel wat erg scherp ge registreerd De aanwezigen werd verzocht het koraal van het slot nummer de bewerking van „' k Wil U o God mijn dank betalen " mee te zingen komende dagen ' s middags ¦ overdrijven de wolken - velden maar overigens mooi droog en warmer Wij vragen ons wel af waarom dit concert juist op woensdag was gesteld de dag waarop de orgelbe spelingen in de andere kerken plaaftsvinden Was dit de oorzaak dat er slechts een dertigtal aanwezi gen waren of was dat het onaan lokkelijke weer Domkerk De organist van de Jacobikerk Wim van der Hoeven gaf gisteravond een orgelconcert in de Dom waarvoor de belangstelling tamelijk groot was Het gehele programma was aan Bach ge wijd en dit deed bij ons de vraag op - Een service van de gezamenlijke brouwers van het beste Nederlandse bier Radio amateurs worden uit ether weggedrukt De radio-amateurs van de vrije wereld vrezen dat zij uit de ether zullen worden gedrukt door de toe nemende militaire en technische aanspraken op korte golfbanden Van onze luchtvaartmedewerker De jaarlijkse vliegshow op Farn borough staat weer voor de deur 1-7 september en ongetwijfeld zullen we dit jaar weer tal van nieuwe en inte ressante vliegtuigen van Britse ma kelij te zien krijgen Op deze 19e ten toonstelling van de Society of British Aircraft Constructors zullen tal van geleide projectielen te zien zijn en on der de nieuwe vliegtuigen die voor het eerst zullen worden voorgevlogen zul len zich o.a bevinden de Paireen Ro todyne kruising tussen helikopter en vaste-vleugel vliegtuig die 40 passa giers kan vervoeren de De Havil land Comet 4 de Short SC-1 een toe stel voor verticale start de Blackburn NA 39 het nieuwste Britse marine straalvliegtuig de Handley-Page Dart-Herald de concurrent van de Fokker Friendship de nieuwe Westland Workmaster een grote he likopter die 46 passagiers zal kunnen vervoeren en de onbemande radio grafisch bestuurde Canberra straal-bommenwerper Deze bedreiging van hun bestaan vormt het hoofdthema van de vier de jaarvergadering van de interna tionale bond van radio-amateurs die op het ogenblik te Bonn wordt gehouden De conferentie wordt bij gewoond door 80 afgevaardigden uit 14 Europese landen terwijl de Ver enigde Staten en Australië waarne mers hebben gestuurd Volgens de gedelegeerden zjjn er thans alleen in de Verenigde Staten reeds 100.000 geregistreerde radio-amateurs In West-Europa zün er ongeveer 50.000 en voorts nog eens 50.000 in Afrika en het Verre Oosten De afgevaardigden verklaarden met nadruk dat hun activiteit niet slechts een aardige liefhebberij is Hun zenders zijn van het grootste nut gebleken tijdens rampen zoals de Nederlandse watersnood in febr 1953 In het kader van het internationa le geofysische iaar hebben de ama teurs 335.000 waarnemingen ver richt waarbij niet begrepen is hun bijdrage in het opsporen en volgen van de Russische en AmerikaEinse aardsatellieten ' 5 DekleineMuze Julius Patzak welbekend uit de opera en operette is een niet minder eminent vertolker van het hartver overende gemoedelijke Weense lied Men kan zich a,fvragen of het enthou siasme voor dergelijke innemende muziekjes tot het verleden gaat be horen Als dat het geval blijkt te zijn is het bijzonder jammer en een kwalijk teken des tijds Voor de lezers die hun hart verloren hebben aan het Weense lied vestig ik volgaarne de aandacht op drie EP's van Patzak met Weense liedjes waarnaar het een genoegen is te luisteren „ Sou venir aus Wien " „ Gruss aus Grin zing I " en „ Gruss aus Grinzing II " resp Amadeo AVRS E 16018 y 16022 y en 16023 y Met nooit ver ouderende wijsjes als „ Wien Wien nur du allein " „ Du alter Stephan sturm " „ Ich hab ' mir für Grinzing einen Diensttmann engagiert " en „ Drunt im Lichtenthal " De Grinzin ger Schrammeln begeleiden De LP „ Ö mia bella Napoli " Europese Fono Club Opera 3113 Is een muzikale huldiging van de be kende Duitse componist Gerhard Winkler geworden middels zijn Ita liaans getinte melodieën Solisten als de sopraan Sonja Schoner en de tenor Kurt Reimann met de Berliner Rundfunk Symphoniker o.l.v de com ponist hebben er een smakelijk geheel van weten te maken De melodieuze composities „ O mia bella Napoli " „ Capri-Fischer " „ Nicolo Nicolo Nico lino " „ Chianti Lied " en Bella bella Donna " behoren tot de nog steeds geliefde Duitse liedjes van de laatste twintig jaar Alleen had de zang al en toe nog wel iets uitbundiger ge kund en is de vocale groep „ Die vier Songbirds " wat ondermaate Ondanks deze bedenkingen is het een prettige plaat geworden „ Ein Abend bei Robert Stolz " biedt een componisten portret van de beroemde thans 75 jarige operette - en filmcomponist waarbij een aantrekkelijke keuze werd gedaan uit zijn bijzonder om vangrijk schlagerrepertoire De plaat opname kwam tot stand in de con certzaal van Hotel Esplanade te Ber lijn en bevat vocale bijdragen van de ook in Nederland zeer bekende tenor Herbert Ernst Groh en de sopraan Ilse Hübener Groh heeft een mooi stem die aan Tauber her innert maar nogal eens te erg vibreert de stem van Ilse Hübener is volmaakter „ Ob blond ob braun ich liebe alle Frau'n " filmschlager van Jan Kiepura uit de 30-er jaren is bij Groh in goede handen evenals het bijzonder sterke „ Vor meinem Vater haus steht eine Linde " dat we helaas weinig meer horen „ Frag ' nicht warum ich gehe " en „ lm Prater blüh'n wieder die Baume " „ Du solist der Kaiser meiner Seele sein " wordt fraai gezongen door Ilse Hübener terwijl „ Du du du schhess deine Augen zu " een geslaagd duet is Bij „ Zwei Herzen im % Takt " is het orkest er niet bevredigend op gekomen „ Adieu mien kleiner Gar deoffizier " vormt een raak sluitstuK van deze aan maestro Stolz gewijde LP Opera 3131 Kent u Greta Keller nog Deze niet meer zo jonge Weense cabaretzange res was voor de oorlog ook in ons land zeer populair door haar optre den en platen terwijl ze in Enge land en Amerika eveneens een goed onthaal kreeg Op een recent opge nomen EP zingt ze de moderne versie van Mackie Messer " voorts „ Bei zartlicher Musik " het oude Peter Kreuder wijsje „ Wenn die Sonne fain ter den Dachern versinkt " en „ Geh ' schlafen mein Junge " dat voor haar geschreven zou kunnen zyn en waar in ze op haar best is Opera 4191 VICTOR CONSELMAN JOEGOSLAVISCH DANSTHEATER KOMT NAAR AMSTERDAM Het Joegoslavische danstheater „ Ivan Goran Kovacic " uit Zagreb dat op het ogenblik een tournee maakt door West Europa zal van 29 juli tot en met 7 augustus optreden in de Stadsschouwburg te Amsterdam Het gezelschap trad enkele jaren geleden ook reeds in ons land op Vliegtuigen die helaas net niet op tijd klaar zullen zijn voor Farnbo rough zijn de nieuwe Viekers Van guard verkeersmachine met turbo props waarvan het prototype in ok tober de lucht in gaat en de dubbel staart Armstrong WithwoVth Freigh tercoach zojuist omgedoopt in „ Ar gosy " waarvan het prototype in no vember gereed zal zijn voor de eerste vlucht Als AW-671 Airbus zal deze kist op twee dekken boven elkaar 126 passagiers kunnen vervoeren naar het heet tegen een tarief van 5 cent per kilometer over een afstand van maximaal 300 km Als AW-670 A.ir Ferrye zal de machine zes auto's en 30 passagiers lïunnen meenemen Mogelijk zien we op Farnborough ook de Bristol-192 helikopter die 18 soldaten over lange afstanden of 25 soldaten over korte afstanden zal kunnen vervoeren en uitgerust is met twee turbinemotoren die de beide in tandem opgestelde rotors aandrijven m m 
Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Getrouwd S SCHOUTEN en 3 F DE BERT Utrecht 24 juli 1958 Homeruslaan 21 1 I I I I I Noteer s.v.p ons telefoonnummer het is nog niet H vermeld In de gids L J M AUTOVERHUUB ZO>nDSB CHAUFFEUR „ BRILJANT " Briljantlaan 7 - Utrecht - Naast hét nieuwe Shell Service-Station - Telefoon 29410 Verhuur van nieuwe Volkswagens voor binnen - en buitenland Bespreek nog tijdig een wagen voor uw vakantie e.v met imperiaal voor uw bagage Op 19 juli behaagde het de Heere na een langdu rige ziekte van ons weg te nemen mijn lieve vrouw onze geliefde dochter zuster behuwd zuster en tante ELISABETH PÜT'fO MARSCHALK in de ouderdom van 65 jaar Uit aller naam K A J Putto Huis ter Heide 24 juli ' 58 Duinweg 10 Cond adres Van Lidth de Jeudestr 24 Utrecht De teraardebestelling heeft heden te Bilthoven plaatsgevonden AFWEZIG M VAN BEUSEKOH TANDARTS van 25 juli tot 11 augustus Spoedgevallen zie raambiljet Dr C J VAN BELLE INTERNIST AFWEZIG TOT 25 AUG Waarneming tel 61000 Dr E FLORIJN INTERNIST Tolsteegsingel 43 PRAKTIJK HERVAT Met grote droefheid doch in volle overgave aan Gods H Wil geven wij U kennis dat geheel onver wacht nog voorzien van het H Oliesel is overleden mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader de Heer ADRIANUS JOHANNES VAN BENTUM echtgenoot van mevrouw Johanna Wilhelmina van den Anker in de leeftijd van 54 jaar Jutphaas 23 juli 1958 Utrechtseweg 9 Jutphaas J W van Bentum-van den Anker Rome Ad Witte Pater Bunnik Siep en Ton Jutphaas Ans Bert en verloofde Engelbert Riet Sev Wim Jan Joke Rozenkransbidden ' s avonds 7 uur in de parochiekerk Op maandag 28 juli a.s worden in de parochiekerk van de H Nicolaas te Jutphaas te 7 en 8 uur H.H Missen gelezen gevolgd door de plechtige gezongen H Mis van Requiem te 9 JO uur Daarna heeft vanuit de kerk de begrafenis plaats op de r.-k begraaf plaats aldaar Dr J VERSCHURE INTERNIST TOT 2 AUGUSTUS GEEN SPREEKUREN Met leedwezen geef ik U kennis van het overlijden van mijn broer en medefirmant de weledele heer ADRIANUS JOHANNES VAN BENTUM in de leeftijd van 54 jaar Jutphaas 23 juli 1958 IJsselsteinseweg 22 b W G VAN BENTUM Hiermede geven wy kennis dat geheel onverwacht is overleden onze hooggeachte patroon de weledele heer ADRIANUS JOHANNES VAN BENTUM in de leeftijd van 54 jaar Jutphaas 23 juli 1958 IJsselsteinseweg 22 b Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere worden gehouden Het gezamenlijk personeel Firma Gebroeders van Bentum HILVERSUM ZEER BELANGRIJKE KUNST - ANTIEK - EN MEUBILAIRVEILING op 29 - 30 - 31 JULÏ en 1 AUGUSTUS a.s In de Veilingzalen KERKBRINK 23 te HILVERSUM ten overstaan van de Notarissen Y Th H van Erp en mr G H M Bodewes te Hilversum zul len worden geveild een aantal EERSTE KLASSE INBOEDELS afkomstig uit diverse nalatenschappen wegens boedelscheiding uit voornaam patriciërsbezit alsmede wegens vertrek o.a ten verzoeke van de ' Weledelgeb Heer D J van Boekhorst en van de Weledelgeb Heer H F Maarsman te Hilversum De collectie omvat o.a ZEER FRAAI ANTIEK en MODERN MEUBI LAIR w.b antieke ranken - kussen - kolom - Friese Kceft credenz - en Vlaamse kasten kabi netten antieke wortelnoten en mahonie dubbel gebogen bureuas wortelnoten porseleinkasten commodes series antieke stoelen ronde en ande re tafels klapbuffetten fraaie bankstellen eet kamers w.b Renaissance mei rundieder bekleed Frans bankstel en aparte fauteuils bekleed met petit point complete herenkamers rundlederen fauteuils vergaderkamers bekleed met rundieder vele kleine salonmeubelen complete slaapkamers antieke kronen pendules babypiano enz OUDE ROMANTISCHE en MODERNE SCHIL DERIJEN w.b werken van J Bles A Bloemaert G Boldini F J T d Blük J F Carabain B Gaal A M Geöp F L Huijgens J Kobell B P Ommeganck C M Powell Fr Langeveld H T Meegeren W Verschuur Jr „ J Vrolijk Valadon G Walter en andere bekende meesters GROTE COLLECTIE PERZISCHE en ANDERE TAPIJTEN en LOPERS in verschillende maten en kleurstellinffen o.a foyers tafelkleden trap lopers wollen dekens enz BLAUW EN GEKLEURD PORSELEIN en AAR DEWERK w.b uit Tang - en Mingperiode tin koper kristal curiosa serviezen enz GOUD ZILVER en JUWELEN w.b cassette ta felzilver servies op blad handelaars broodman den enz Ten slotte een PARTIJ HUISHOUDELIJKE en MEUBILAIRE GOEDEREN w.b boekenkasten schrijfbureaus linnenkasten tafels stoelen dres soirs ledikanten matrassen enz enz KIJKDAGEN Zaterdag 26 juli van 10 tot 5 uur Zondag 27 juli van 10 tot 5 uur Maandag 28 juli van 10 tot drie uur. Catalogus uitsluitend tijdens de kijkdagen aan de zalen verkrijgbaar ad f 0.50 VEILINGDIRECTIE JOH G de JONG Expert en C K R van SPENGEN KERKBRINK 23 HILVERSUM — TELEFOON 7328—3728—4817 / i-aiïïiT-y Klapcamera - 6x6 het populaire formaat van 12 op namen op een normaal SImpje Ideale camera voor ''' fiirenfoto's Ingebouwde belichtingsmeter Bijpassende lederen paraattas 9,75 TE KOOP wegens vertrek naar het buitenland Simca a ronde type ' 55 met radio en kachel Telefoon 61539 tussen 5 en 9 uur Cv • « TINA II NU 260 Ideale kieinbeeld-camera Eveneens met ingebouwde belichtingsmeter Lens Novicar 2,8 CCPff SGHOENHANDEIi vraagt Ervaren verkoopsters 20 tot 25 jaar STEENWEG 34 UTRECHT VANAF VRIJDAG IN CINEMASCOPE DE VERLATEN WIGWAM met ROBERT WAGNER — Boeiend — 14 jaar VANAF MAANDAG DE EED AAN DE BLOEDVLAG met ROBERT NEWTON - Avontuur en spanning 14 jaar U.ltf Vakantie Kindertoneel f ^ Het Utrechtsch Nieuwsblad PRESENTEERT REPELSTEELTJI door ANNEKE ELRO EN HAAR ^ SPROOKJESGEZELSCHAP Goud spinnen uit stro Kabouter Repelsteeltje komt helpen De belofte van Repelsteeltje Het arme meisje wordt sprookjesprinses Niemand weet Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet puistjes irritaties Regie algehele leiding en hoofdrol ANNEKE ELRO op VRIJDAG 25 JULI a.s in de STADSSCHOUWBURG yf Twee voorstellingen yf n.l ' s morgens om 10.00 uur en ' s middags om 14.30 uur TEGEN STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN Prijzen met inbegrip van alle rechten en plaatsbespreken Parterre f 0.75 Normale prijs f 1 — 3e Amphit f 1.00 „ „ f 1.50 IRRITEX p/N helpt direct 2e Amphit f 1.00 „ „ f2.00 Parket I en II f 1.00 „ „ f 2.00 Ie Amphit f 1.00 „ „ f2.50 Tube 2.25 Stalles Fauteuil Balkon f 1.50 „ „ f2.50)NEEMT TIJDIG UW KAARTEN Plaatsbespreken vrijdag 25 juli van 9 uur af aan het loket van de Stads schouwburg Telefonisch plaatsbespreken is niet mogelijk Dr E J SWAAB's VERENIGOE'FABRIEKEN fTOT » 7/C0Ü///CÜA DE LAATSTE RONDE NOG 2 DAGEN 107 » KORTING HOFLEVERANCIER HUISHOUDLINNEN EN LINGERIE op MEUBELEN KARPETTEN WONINGTEXTIEL Ook voor latere levering OUDE KERKHOF 16 UTRECHT - TELEFOON 11561 KODIJKO-HUISHOUDGOED KWALITEITSGOED TafeUakens getwijnde ketting r ^ IS 130x200 cnx 11.45 nü T O » Servetten bijpassend r ¦ dX € ORVitf Voor iedereen 62x62 cm 2.25 nö I ¦• TafeUakens halfllnnea met getwijnde ketting r •« 7X 130 x160 cm 13.70 nü T #• Ook grote maten tafellakene leverbaar Droogdoeken halflinnen zeer modem dessin r ^% 98 Amsterd.straatv/eg 237a-241-241a Utrecht-Tel 17338 uitgezonderd enkele artikelen met bindende verkoopprijzen 50x70 cm 1.65 nö T.M * Droogdoeken halflinnen gerstekorrel wit r ¦ ic 70x70 cm 1 ^ nti 1 ¦• Vraagt tevens naar onze bekende kwaliteit bedgoed t bEMKA KONIMKLIIKE DEMKA STAALFABRIEKEN M.V UTRECHT vraagt voor haar Afdeling VERKOOP een NETTAX lens 4.5 oude prijs 198 - NU SLECHTS J 149 ^' Neem een camera niet ingebouwde beliclitings meter en U voorkomt elke „ gok " Nu zó fan tastisch voordelig dat U een dergelijke kans niet mag laten voorbij - TYPISTE Diploma M.TJ.L.O en Typen vereist 3as - ' A MA ^ gaan Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige in lichtingen omtrent persoon opleiding en ervaring vergezeld van een recente pas foto onder no 58.12 te richten aan de Afd Personeel Postbus 2013 te Utrecht INZET CONTINA III NU 306 - Uitvoering als de Contina 11 ' doch met het verwisselbare objectief Pantar 2,8 In de op 22 juU 1958 te Zeist Café Restaurant „ Victoria " Ie Dorpsstraat 7 gehouden veiling zijn ingezet de per celen te Zeist Roemer Visscherlaan 39-b op slechts f 8.300 — Roemer Visscherlaan 39-c op slechts f 8.700 — Deze Zeiss-camera's zijn natuurlijk voorzien van alle moderne snufjes zodat U er van overtuigd kunt zijn een buitengewone camera te kopen voor een betaalbare prijs die U desgewenst nog over 3 maanden mag spreiden I Van der HeUdenlaan 29 op f 11.800 — BVf De herenhuizen Roemer Vis scherlaan zijn nieuwgebouwd in het jaar 1940 De toeslag blijft bepaald op dinsdag 29 juli 1958 i.h Café-Restau rant „ Victoria " voornoemd des avonds om 7 uur ¦ FOTOHANDCL OUDKERKHOF 34 DE BÜSSY & VOORDUIN utrecht tel 11226 Notaris mr A P M M Geurts Utrecht Kr Nw Gracht 88 Telefoon 14594 PROGRAMMA'S WEEK VAN 25 t/m 31 JULI 1958 ^ uütOKA^HI 166 lÊL I//08 ' kerkdagen 2.30 6.4i en 9.00 uur ^ ondogi 2.15 4.30 6 45 en 9.00 uur awaasM »% PAUL HÖRBIGER en HANS MOSER brengen UindeWeense sfeer in een film vol charme en humor EVEN AFREKENEN HEREN Ober zahlen ^ Q ZATERDAGMIDDAG 26 juli SLECHTS ÉÉN JEUGDVOORSTELLING om 2.30 uur onder auspiciën van de Utrechtse Stichting Jeugdfilm van de spannende Wildwest-kleurenfilm jm ^ VLASKOP SMILEY Q $ VOORSTRAAT 89 TEL 14384 C I T ^ Y UITSLUITEND ' s MIDDAGS 2.30 uur ZONDAG 2.15 en 4.30 uur STAN LAUREL & OLIVER HARDY doller dan ooit als bewoners van een onbewoond eiland ROBINSON CRUSOE & CO ® UITSLUITEND ' s AVONDS 6.45 en 9 uur - 14 millioen was de buit waarvoor zij met hun leven betaalden RAYMOND PELLEGRIN — JEANNE MOREAU — MOULOUDJl TOT DE LAATSTE MAN Jusqu'au dernier ^ F IL MAC VRÊDENBURG 29 TEL 13178 Dagel ook op zon - en feestdagen ' DE blTÜATIE IN HET MIDDEN-OOSTEN Een uitstekend vakantieprogramma JEUGD EN SPORT een gezellige kleurenfilm over kampioenen van morgen DIEREN KIJKEN U AAN 2 DAVERENDE TEKENFILMS o.a met Bugs Bunny ¦ ^' oorstellingen van 10 — co 18.30 üur Vierdaagse te Nijmegen — Laatste etappes van de Tour de France en huldiging Tour ploeg in het stadion Amsterdam — Groot Amerikaans vlootbezoek aan ons land — Wind hondenrennen in Utrecht ^ VRÊDENBURG 29 - TEL 13178 ¦ Dagel 2 avondvoorst 18.45 en 21 u 1 ^ AÜfeC E VRIJDAG TOT EN MET ZONDAG Anderhalf uur ondragelijke spanning in een keiharde actie-filml DE TREIN VAN TIEN OVER DRIE ^ 3.10 to Yuma in Megascope GLENN FORD — FELICIA FARR — VAN HEFIIN VRÊDENBURG 29 - TEL 13178 Dagel 2 avondvoorst 18.45 en 21 u PALSAGs * MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG BRIGITTE BARDOT als HET MEISJE VAN PLACE PIGALLE in Cinemascope en eastmancolor Een film sprankelend en bruisend als Franse champagne l:jjai:lr;>l?lrt OUDEGRACHT 73 - TEL 12556 Dagel 2.30 6.45 en 9.15 uur Zondag 1.45 4.15 6.4S en 9.15 uur 3e SUCCESWEEK ROMY SCHNEIDER in haar nieuwste film SCAMPOLO ^ Plaatsbespreken vonaf 10 uur ook telefonisch TEL 12461 ¦ 20106 S C A L A IEDERE MIDDAG 2.30 uur zondag 2.15 en 4.30 uur BEKROOND MET DE GROTE PRIJS TE CANNES Dertig operateurs trotseerden hitte kou en alle gevaren van een wilde schone natuur en brachten een uniek filmwerk tot stand PARADIJS ONDER DE HORIZON Deze Nederlands gesproken film over de majestueuze wereld der Ja panse Alpen onthult veel wat men nog niet kende wat geen menselijk éWk oog ooit eerder zag ' CTB IEDERE AVOND 6A5 en 9.00 uur Een pittige vakantiefilm een wervelwind van humor BALL IM SAVOY muziek Paul Abraham ^ CATERINA VALENTE zingt en danst Orkest Kurt Edelhagen m.m.v RUDOLF PRACK — EVA INGEBORG SCHOLZ STUDIO OUDEGRACHT 154 TEL 24428 Weekdagen 2.45 7.00 en 9.15 uur ' Zondag 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur Een film van ongeëvenaarde schoonheid de meest geprezen creatie van WALT DISNEY ^ BAMBI Technicolor TEL 10552 AANVANGSTIJDEN Werkdagen 2.30 4.45 en 9.00 uur iondagt 2 15 4.30 6.45 on 9 uur Een ongekend succes 3e WEEK LIANE KET MEISJE UIT HET OERWOUD ^ ® Een verwilderd blank meisje in de angstaanjagende oerwouden Verzuim niet deze vakantiefilm te komen zien ZONDAGMORGEN 10.30 uur De bekende JOHANN STRAUSS OPEREHE DE ZIGEUNERBARON Een kleurenfilm met prachtige muziek Een genot voor oog en oor CONCORDIA Bilthoven Van VRIJDAG 25 juli Lm DQN9£liDAG 31 juli BURT LANCASTER — VIRGINIA MATO „ De VLAM en de PIJL " Warner Bro < vonturenfilm in Technicolor T igang 14 jaar iiTO ECHTSCH NIEUWSBLAD Australische HoUan in i V past u ad terug naar \ Van onze correspond Er wordt op drie plaatsen in Ai tegen de overheersende macht dei 2 zijn daarbij Nederlandse arbe of eeen kans om het te winnen jleehts in één geval stand tot gi henzelf Zij strijden voor het b iijar believen bij een vakbond aa hét kunnen zien strijden zij ech get vakbondswezen in Australië i buigen voor de wil van enkelen bi Wi de w bi nt ge ba se ui bc zv VE nl VE dE ui bc ar ge g « b al h < dï or w d < Vi A h se h < V jr Australië — dit „ paradijs der JhMers " — neemt de arbeider m en 5^r zijn valevereniging een zeer Se soms bijna alles overheersende „ itie in Vakarbeiders-immigranten Sn nu wel dat zü lid van een vak iond moeten r.ijn als zij hun beroep ^ llen uitoefenen maar voor Neder & e arbeiders is het moeilijk te SiiPen dat socialistische en niet Mialistische vakbondsleiders m het Sur hunner vakbond zitten samen met erkende communisten of dat die « Ifde leiders samen met de commu ni«ten achter éen tafel zitten bfl onderhandelingen met werkgevers of regering Nederlandse immigranten hebben aarom wel enige moeite zich aan te Dassen aan de Australische vak bondssfeer Bovendien bepaalt het be roep en niet de geloofsrichting of politieke overtuiging de bond waar ^ men zich moet aansluiten Moeilijkheden Jn Perth de hoofdstad van West Australië zijn daardoor moeilijkheden lüet Nederlandse arbeiders in de • taatssteenfabrieken ontstaan Arie van der Plas en Adri Hordijk hebben hun lidmaatschap van de bond van steenarbeiders opgezegd omdat zij rich er niet mee konden verenigen dat de bond staking gebruikte als middel om zijn eisen kracht bij te zetten Prompt werden de beide Nederlanders door de directie van de itaatssteenfabriek ontslagen Voor de arbitrale rechtbank ver gaarden beide mannen dat hun kerkken verbiedt te staken en staking alslOdanig veroordeelt -' ¦¦' Jn eerste instantie luidde de uit spraak van de rechter dat het ontslag onrechtmatig was maar in'hoger be roep aangetekend door de vakbond werden de twee Nederlanders in het ongelijk gesteld Zij blijven ontslagen Het geval heeft een stroom van in |[ tzonden stukken in de Australischepers veroorzaakt Daarin werd be lialve — bij uitzondering — door eenAustralisch parlementslid van de op positie bij de Nederlanders te ver Itaan gegeven dat als zü zich niet by ie wetten van het land wensten neerié leggen beter deden te vertrekken.Het parlementslid zei het vreemd tertiden dat de wet wel vrijstellingtan militaire dienst om geloofsrede lieii kent maar geen vrijstelling vanlidmaatschap van de vakbond om de lelfde redenen ^ Ontslag ¦ Inmiddels hebben drie andere Nederlanders C Heerema J Holle brandse en C Kleyn eveneens hun lidmaatschap opgezegd Zij werkten Qeen voorrang verleend 1 Vader en dochter verongelukt Speciale berichtgeving Twee personen vader en dochter werden gedood en twee gewond bij eei botsing tussen een bromfiets en « en bestelauto welke zich vanoch tend omstreeks half elf voordeed op net kruispunt Bonenburgerbrug over het Apeldoorns kanaal en de Kanaaldijk te Heerde Het ongeluk jgebeurde doordat de bromfietser geen voorrang verleende aan de iauto De bestelatuo kwam uit de rich öng Oene en reed op de Kanaaldijk Ue bromfietser de 42-jarige H L nit Bolsward verleende geen voor fang en werd gegrepen Op de duo f « zün 10-jarig dochtertje Beiden werden vrijwel op slag gedood De bestelauto sloeg na de botsing over de kop De bestuurder G J M uit Zutphen en de naast hem zit tende passagier werden gewond De aatste moest naar een ziekenhuis worden overgebracht TOESTAND GEWONDEN VAN STUTTGART fVan onze Haagse redactie Naar ons hedenmiddag te Stuttgart aesRevraagd werd medegedeeld zijn aue vijf Nederlanders die zich sedert net gisteren gemelde ongeluk op de autoweg aldaar in ziekenhuizen be '^ nden ni ^ in leven w ƒ ° 3ls gemeld betreft het hier de iSf^ufder van de auto de heer B de ' SJ'^';v";^vrouw R de Rijke mevrouw Jï - Nederlof haar dochtertje Lonie M °^ en mevrouw Lina aien vreesde urenlang voor het leven van mevrouw Nederlof doch hoewel ' y nog m levensgevaar verkeert was bete 1 °^^*^"'^ hedenmorgen iets ver - fl ^ '*" 2,^P°"^6 ' ^ eeft de bestuurder » L ^'^ De Rijke tot nu toe n i e t kun vl « """ Jervragen over de toedracht n ^ o * noodlottig ongeval daar hij l^g steeds buiten kennis is i<>c?^'^'^i^IEÏ^I ' EXAMEN tesiaagd voor het tweede gedeelte i net notarieel examen mei P J • nnink te Utrecht en W G Rinsma Gromngen 
„ TRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 ALLROUND TEGELZETTER 1 vraagt 1 WERKOPDRACHTEN 1 Brieven onder no 3309 aan het bureau U.N Blank wil neutraal Duits vakverbond Australische vdkhonden oppermachtig ilollanders vergeefs in oppositie Vast u aan of keert te München eenstemmig zijn goedge keurd Daarin worden de sociale ze kerheid en de ontwikkeling der demo cratische rechten en vrijheden van de I bevolking de strijd tegen nationalis tische en militaristische invloeden en de bevordering van het begrip tussen de volkeren als bijzondere taken ge steld aldus de voorzitter van de DGB Ooïc Spaak naar Bonn Dulles middag naar Adenauer De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Dulles zal zaterdag een bezoek van ongeveer vijf uur aan Bonn brengen waar hij bespre kingen zal voeren met bondskanse lier Adenauer Dit is woensdag op de Amerikaanse ambassade in Bonn en tevens door het ministerie van buitenlandse zaken in Washington meegedeeld Volgens de woordvoerder van de ambassade in Bonn zijn Dulles en Adenauer van mening dat een per soonlijke gedachtenuitwissellni op dit ogenblik over de toestand m de wereld voor beiden nuttig is Dulles die ' s middags om twee uur in Bonn aankomt vertrekt om zeven uur weer naar Londen waar hij de eerste dag van de minister conferentie van het Pact van Bag dad zal bijwonen Adenauer zou vandaag een onder houd hebben met Spaak de secreta - ris generaal van de NATO die daarom verzocht heeft Verwacht ' wordt dat ook bij deze ontmoeting zal worden gesproken over de in ternationale politieke toestand en over de crisis in het Midden-Oosten KLM-vliegtuig naar Bagdad De Constellation PH-LDB de „ Utrecht " is vanmorgen - oeg on der gezagvoerder Paap van Schip hol vertrokken voor een vlucht via Londen Rome en Cairo naar Bag dad In Cairo blijft het toestel in de nacht van donderdag op vrijdag staan Vrijdagmorg en vroeg vliegt de „ Utrecht " verder naar Bagdad Op dezelfde dag nog zal de Constel lation uit Bagdad vertrekken met 60 volwassenen en kinderen aan boord alsmede 12 baby's Deze pas sagiers zijn afkomstig van de Ne derlandse kolonie in Irak Vrijdag tegen middernacht wordt het KLM toestel weer op Schiphol verwacht Het is niet mogelijk passagiers met bestemming Bagdad op deze vlucht mee te nemen De voorzitter van het Duitse vak verbond Richter heeft woensdag in een verklaring tegenover de pers ge protesteerd tegen „ de herhaalde drei gementen " van de minister van abeid • Blank dat hij de DGB „ tot neutrali teit zal dwingen of anders zijn con clusies za trekken " Dergelijke drei gementen hebben geen invloed op de houding van de DGB aldus Richter Blank heeft eerder meegedeeld dat de christelijke vakbondsleden „ tijdens een laatste gesprek " van de DGB ga ranties voor het behoud van de par tij politieke neutraliteit verlangen en bij een weigering van dergelijke ver zekeringen een eigen organisatie naast de eenheidsbond zullen stichten < Een politieke neutraliteit zoals deze kortgeleden tijdens een debat in de Bondsdag door Blank werd verlangd leidt er naar Richters mening toe dat de DGB alle maatregelen van de par tijen en regeringen kritiekloos moet slikken ook wanneer deze nadelig zouden zijn voor de werknemers Dat zou neerkomen op een stilleggen van de vakbondsactiviteit verklaarde hij Een vakbeweging die de regeringen of partijen dient zal niet meer onafhan keiijk zijn en in de vrije wereld geen erkenning of achting vinden De vak bondsactiviteit berust op de statuten die in 1945 op het oprichtingscongres Van onze correspondent te Sydney Er wordt op drie plaatsen in Australië hevige strijd gevoerd de overheersende macht der vakbonden Op twee plaat - ' zijn daarbij Nederlandse arbeiders betrokken met weinig if „ een kans om het te winnen Zij houden trouwens nog 1 chts in één geval stand tot groot financieel nadeel voor henzelf Zij strijden voor het beginsel der vrijheid om zich J jjelieven bij een vakbond aan te sluiten Voor zover ^< nj et kunnen zien strijden zij echter voor een verloren zaak Iet vakbondswezen in Australië is te machtig dan dat het zal luirren voor de wil van enkelen Fanfani 29 en 30 juli naar V.S De Italiaanse premier en minister van buitenlandse zaken Fanfani zal op 29 en 30 juli in Wefshington be sprekingen voeren met president Eisenhower en minister Foster Dul les In de vakantietiid - poogt men de jeugdige inwoners van de Amsterdam se Jordaan op prettige wijze bezig te houden Zo zijn er wedstrijden geor ganiseerd in het bouwen van wig wams en bovendien werd de mooiste Indiaan gekozen Die eer viel te beurt aan de 11-jarige Robbie Sterkenburg Tweede van links is Robbie VS beraden zich tekort oli van olie op te vangen De Amerikaanse minister van binnenlandse zaken Seaton heeft woensdag met vertegenwoordigers van de voornaamste Amerikaanse oliemaatschap pijen beraadslaagd over de maatregelen die getroffen moeten worden om de olievoorziening van de vrije wereld te verzekeren voor het geval de olie aanvoer uit het Midden-Oosten mocht worden onderbroken Ook jongste Prinsessen naar Zuid-Frankrijk Vanmorgen om acht uur zijn de prinsessen Margriet en Marijke met haar verzorgster en met enige vrien dinnen van de prinsessen Beatrix en Irene van Soesterberg per vliegtuig naar Zuid Frankrijk vertrokken Zij zullen zich daar bij de koninklijke familie voegen die daar voor va kantie vertoeft hem spoedig in kennis te stellen van de wijzigingen die zij eventueel in het plan wensen te zien aangebracht Mocht de toepassing van het plan noodzakelijk worden dan zal de rege ring onmiddellijk de maatschappijen telegrafisch om toestemming vragen Het tydens de Suezkanaal-crisis uitgevoerde voorzieningsplan voor zag o.a in een verhoging van de pro duktie in de Amerikaanse olielanden en in verlegging van de routes der olietankers In bevoegde Amerikaanse kringen merkt men op dat de opstellins van het nieuwe plan niet meer dan een voorzorgsmaatregel is Peronisten mogen Eva's dood niet herdenken De eerste openlijke anti-peronisti sche maatregel van de regering Frondizi is gisteren afgekondigd de gehele week zullen alle betogingen verboden zijn Deze maatregel is bedoeld om een massa-demonstratie op zaterdag • a.s de dag waarop het overlijden wordt herdacht van Eva Peron onmogelijk te maken Deze maatregel zal niet alleen bi ] de peronisten maar ook bij de com munisten veel wrevel wekken daar deze een serie openbare demonstra ties voor de komende dagen hadden aangekondigd om te protesteren te gen de Amerikaanse militaire inter ventie in de Libanon Deze week heeft de politie reeds met gummi stok en traangasbommen grote de monstraties voor de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires uiteen moeten drijven Het demonstratieverbod zal zonder twijfel bij de peronisten zeer veel kwaad bloed zetten daar Eva Perón die op 26 juli 1952 overleed door hen bijna als een heilige wordt ver eerd Aanslagen op Cyprus duren voort Het aantal doden tengevolge van gewelddaden op Cyprus is woensdag weer met vier gestegen In de om geving van een Turks dorp in het oosten van het eiland werden de lijken gev,(>|iden van een oude Griek se Cyprioóf en een Grieks-Cyprisch kind Zij waren door messteken om gebracht Verder overleden twee Turkse Cyprioten aan verwondingen die zij bij aanslagen hadden opge lopen Een bestuursambtenaar heeft woens dagmiddag te Nicosia meegedeeld dat reeds meer dan 1300 Griekse Cyprio ten en ongeveer 50 Turkse Cyprioten In hechtenis zijn genomen Het uitgaansverbod van 48 uur liep vanochtend af doch het wordt voor Famagusta en Troodos met 24 uur verlengd Hij verklaarde dat de huidige toe stand in het Midden-Oosten de be hoefte heeft doen ontstaan aan een noodplan onder hetwelk Amerika op korte termijn olie aan Europa kan leveren en hij legde de vertegenwoor digers der oliemaatschappijen een organisatieplan voor dat gelijk is aan het plan dat twee jaar geleden tijdens de Suezkanaalcrisis werd uitgevoerd Seaton verzocht de maatschappijen Belgische kamer achter Eyskens De Belgische minderheidsregering van de Christelijke r.-k Volks partij onder Gaston Eyskens heeft woensdag een vertrouwensstemming in de Belgische kamer met 104 te gen 87 sternen bij achttien onthou dingen gewonnen De liberalen die bij de vorige ver trouwensstemming tegen de rege ring hadden gestemd onthielden zich van stemming met uitzondering van een afgevaardigde die met socialis tische oppositie meestemde In Belgische parlementaire krin gen acht men het waarschijnlijk dat Eyskens een coalitieregering met de liberalen wil sluiten om de positie van zijn regering te versterken De Christelijke Volkspartij bezit weliswaar met een verschil van twee zetels de absolute meerderheid in de senaat doch in de kamer heeft zij drie afgevaardigden minder dan de andere partijen FRAUDE BIJ SVB N H — ALVERWEGE het weiland streek een reiger neer Zijn lange onder danen grabbelden naar voren zoch ten steun bij het landen op de mod der van een slootrand de terugge trokken S bocht van de hals strekte zich de grote gewelfde vleugels kwamen tot rust Maar nee onze vrind bedacht zich sprong met een grappig zetje weer van de grond en wiekte met trage slag verder het land in tot zijn grijze kleur in de trillende lucht verloren ging Onderweg hadden we er meer ge zien blauwe reigers onbeweeglijk starend aan een slootkant of met scherp getekend profiel in een wol kenlucht D ' AAR kwam met donderend ge weld de sneltrein voorbij Ieder een schoot recht het kind staar oogde verschrikte tegen die duivel se herrie maar ' t was ook meteen al voorbij Onze trein luie genie ter op de warme dijk zuchtte lang en eerlijk kwam als een kameel die met tegenzin de benen strekt langzaam op gang De seinpaal wees veilig en het ontevreden hoofd zei „ Hè hè " Buit circa 23.000 gld Speciale berichtgeving De afdeling zwendel van de Am sterdamse centrale recherche houdt zich momenteel intensief bezig met het onderzoek in een fraude-zaak bij de sociale verzekeringsbank in de hoofdstad Het gaat hier om een bedrag van ongeveer 23.000 gulden zo deelde men van politiezijde mede De malversaties moeten zijn ge pleegd op de afdeling controle van de boekhouding die is gevestigd in het gebouw van de Raad van Arbeid aan het Rijnspoorplein De fraude is ontdekt doordat men bij de bank het vreemd vond toen ling was gedaan op dezelfde gefin geerde 1 naam Er zijn door een nog onbekende dader 30 valse postchèques uitgege ven die door een vrouw werden ge incasseerd De politie geeft het vol gende signalement van de vrouw Een knappe verschijning lang onge veer 1,80 m slank Donkerblond haar circa 28 jaar oud spreekt beschaafd TOLK-VEBTALEB ENGELS Geslaagd voor het examen tolk vertaler Engels de dames H C Schilte Rotterdam C J M Klaa renbeek Amsterdam B van der Leest en C M Mendes de Leon ' s Gravenhage en de heren P Bode en D van Maris Vlissingen J Spij ker Haarlem en H F W Stokker mans Breda temidden van In de verte gromde zijn tegenlig ger op het tweede spoor Eeneindhet weiland in stond een kievit opeen aardkluit Een jonge dit voor jaar geboren Zijn vlerken grijzigbruin misten nog het glanzendgroen en violet ztjn kuif stong nogniet parmantig omhoog gezwiept alsbij volwassen dieren maar het don kere oog in het witte - vogelgezichthad toch al de karakteristieke ver baasde uitdrukking die de kieftenkenmerkt Spreeuwen driekantigspits kwamen in ongelijke troepenuit een hoge bomengroep vallen Zescheerden over het land zochten intirailleurslinie de weiden af naarvoedsel c Zo stil was het buiten dat ik het ruisend geluid van hun snelle vlerk jes kon horen en het sjirpend roe pen van het spreeuwenbroed onder de pannen der nabije huizen 1 K stond nog aan ' t raam dat als een lijst het landschap omvatte en probeerde met een snelle blik het geheel te grijpen vlak bij me het donkere slootje niet de spetterende pieziereendein en het riet waarover de rijdende trein met zijn voortsnel lende schaduw een wedstrijd hield de lucht met een voorbijflitsende vogel een langgestaarte koekoek die ver schrikt omzwenkte en een wilgen pruik inschoot een traag oproeiende kraai een puntig sterntje Dan een bos waar een fa santehaan rood en goud zijn pas ver snelde weer weiland weer luchten blauw en wit van bollende wolken Bladen van dat boek een levend boek wiJd opengeslagen van de bla kerende spoorlijn tot de blauwe schemer van de horizon woor slechts 9 vlagge ' tjes krflgt u dit grap pige kindersoepbord met leuke kaboutertjes gedecoreerd Dan smul len de kleintjes nóg meer van die fantastiscb lek kere Calif ornia-soep Op ^ Si pakje 1 vlaggetle De Dockers - tegen verbod in - toch naar Rivièra soepen teiten niet bedoeld wat om eeuwig te duren Sir Bernard en Lady Docker bevinden zi-^h in Parijs op doorreis naar Marseille waar zij aan boord zullen gaar van hun jacht Shema ra In het begin van dit jaar werd het echtpaar Docker door Prins Rai nier verbannen uit het prinsdom Monaco daar Lady Docker het prins dom en zijn vorst zou hebben beledigd Vol gens een oud verdrag werd deze ban uitge breid tot de beide aan grenzende departemen ten de Var endeAlpes Maritimes Saint Tro pez waarheen de Doc kers zich met hun jacht willen begeven ligt in het departement Var Sir Bernard en Lady Docker sijn van plan toch naar de Franse Rivièra te gaan ^ On danks het verbod dat tegen hen is uitgevaar digd om de Franse siuidkust te bezoeken Lady Docker verklaar de woensdag in Parijs dat zij niet zonder de Rivièra leven ' kan en zij meende dat de straf die haar was opgelegd door de Franse autori - [ Australië - d « „ paradüs der Xflders " - neemt de arbeider in en „ ziin vakvereniging een zeer rke soms bijna aUes overheersende I < ilie ' in Vakarbeiders-immigranten tien nu wel daf zij lid van een vak - uTrooeten zijn als zij hun beroep Uen uitoefenen maar voor Neder - S arbeiders is het moeilijk te jrijpen dat socialistische en met - fiafetische vakbondsleiders m het Stuur hunner vakbond zitten samen iet erkende communisten of dat die lHe leiders samen met de commu - ¦ slen achter één tafel zitten bfl liderhandelingen met werkgevers of igering - Nederlandse immigranten hebben laarom wel enige moeite zich aan te ¦ ssen aan de Australische vak indssfeer Bovendien bepaalt het be ep en niet de geloofsrichting of jlitieke overtuiging de bond waar ïj men zich moet aansluiten ioeilijkheden In Perth de hoofdstad van West BStralië zijn daardoor moeilijkheden Set Nederlandse arbeiders in de laatssteenfabrieken ontstaan Arie _ der Plas en Adri Hordijk hebben [ un lidmaatschap van de bond van tonarbeiders opgezegd omdat zij jch er niet mee konden verenigen jt de bond staking gebruikte als liddel om zijn eisen kracht bij te ' Ben Prompt werden de beide lederlanders door de directie van de laatssteenfabriek ontslagen Voor de arbitrale rechtbank ver laarden beide mannen dat hun kerk verbiedt te staken en staking als jdanig veroordeelt ' In eerste instantie luidde de uit braak van de rechter dat het ontslag nrechtmatig was maar in'hoger be Dep aangetekend door de vakbond lerden de twee Nederlanders in het igelijk gesteld Zij blijven ontslagen Het geval heeft een stroom van in Itzonden stukken in de Australische m veroorzaakt Daarin werd be Blïe — bij uitzondering — door een lustralisch parlementslid van de op lositie bij de Nederlanders te ver | aan gegeven dat als zU zich niet bij wetten van het land wensten neer leggen beter deden te vertrekken let parlementslid zei het vreemd te Nen dat de wet wel vrijstelling pn militaire dienst om geloofsrede en kent maar geen vrijstelling van | dmaatschap van de vakbond om de llde redenen ntslag Inmiddels hebben drie andere lederlanders C Heerema J HoUe ¦ andse en C Kleyn eveneens hun dmaatschap opgezegd Zij werkten Qeen voorrang verleend |/^ ader en dochter verongelukt Speciale berichtgeving Twee personen vader en dochter [ erden gedood en twee gewond bij n botsing tussen een bromfiets en 1 bestelauto welke zich vanoch md omstreeks halt elf voordeed op t kruispunt Bonenburgerbrug fer het Apeldoorns kanaal en de anaaldijk te Heerde Het ongeluk " beurde doordat de bromfietser en voorrang verleende aan de Ito De bestelatuo kwam uit de rich ng Oene en reed op de Kanaaldijk e bromfietser de 42-jarige H L t Bolsward verleende geen voer ing en werd gegrepen Op de duo 1 ' z«n 10-jarig dochtertje Beiden « den vrijwel op slag gedood De bestelauto sloeg na de botsing i'er de kop De bestuurder G J M pt - iutphen en de naast hem zit Me passagier werden gewond De atste moest naar een ziekenhuis orden overgebracht TOESTAND GEWONDEN ' VAN STUTTGART Van onze Haagse redactie f«aar ons hedenmiddag te Stuttgart esgevi aagd werd medegedeeld zijn l'e vjjt Nederlanders die zich sedert e gisteren gemelde ongeluk op de wweg aldaar in ziekenhuizen be ' Men nog in leven ^ oals gemeld betreft het hier de Btuurder van de auto de heer B ' de We mevrouw R de Rijke mevrouw • Nederlof haar dochtertje Lonie ' Merlof en mevrouw Lina « en vreesde lu-enlang voor het leven an mevrouw Nederlof doch hoewel B nog in levensgevaar verkeert was 1 ^°^'' *° estand hedenmorgen iets ver De landespollzei heeft de bestuurder L "^ 5 ^ Rijke tot nu toe n i e t kun ™ ondervragen over de toedracht nSil "°?*'°*'' S ongeval daar hij H steeds buiten kennis is „„ NOTARIEEL EXAMEN oeslaagd voor het tweede gedeelte SJ^Ï notarieel examen mej P J van zijn leden deze bijdrage vloeit in de kas van de arbeidspartij De Hursey's die lid zön van een andere politieke party wensen die büdrage niet te betalen Zij werden daarom elke dag gemolesteerd De rechter bepaalde dat hun het werk niet geweigerd mag worden maar de mede-arbeiders blijven hen hinderen Politie en regering staan machteloos Trouwens de socialistlscbe regering van Tasmanië wenst ook niet in te grijpen Het merkwaardige is dat de bond van havenarbeiders een communis tich geleide vakbond is maar de extra bijdragen die van de leden wordt geheven in de kas van de so cialistische arbeidspartij vloeit Geen wonder dat het de Nederlandse im migrant hier dikwijls duizelt van de ingewikkelde politieke kronkelver hcudingen in het vakbondswezen bij een particuliere steenfabriek en werden natuurlijk óók ontslagen Het derde voorbeeld van de macht der vakverenigingen levert Melbourne waar Nederlandse arbeiders werkten bij de Nederlands-Australische onder neming „ Australian dredging and general works " Deze firma die o.a baggerwerk verricht had Nederland se arbeiders in dienst die zij speciaal uit Nederland had laten komen De bond van zeelieden maakte er be zwaar tegen dat zij geen lid waren van deze bond De maatschappij trok zich eerst er niets van aan maar de machtige arm van de bond reikte verder dan zij ge dacht had De bond riep een staking uit en alle baggervaartuigen en sleep boten lagen stil Uiteindelijk zijn de Nederlandse arbeiders voor de eis van de bond gezwicht Zij hebben zich als Md op gegeven maar dit betekent dat de bond nu ook voor hen — evenals voor alle andere leden — de werkzaam heden aanwijst Met andere woorden de firma moet bij de vakbond terecht om arbeiders te recruteren en dat wenst deze firma vooralsnog niet te doen In Tasmanië heeft de dictatuur der vakbonden er toe geleid dat twee Australische leden van de bond van havenarbeiders vader en zoon Hur sey nu al maanden lang geen werk hebben kunnen verrichten en totaal verarmd zijn Molestatie De bond heft een speciale bijdrage Maar of men zich er over verwon dert of niet de vakbond zwaait zijn scepter Wie zich er niet aan wU onderwerpen wordt — of men immi grant is of Australiër — uitgestoten Dat hebben de vijf Nederlanders in West-Australië en de twee Austzra liërs in Tasmanië al tot hun schade ondervonden Kernreactor in Beneluxverband Twee Belgische elektriciteitsbedrö ven de société intercommunale Beige d'électricité " en de verenig de energiebedrijven van het Schelde land EBES " hebben een akkoord gesloten met de provinciale Limburg se elektriciteitsmaatschappij voor de bouw van een kernenergie-centrale voor de produktie van elektrische stroom aldus is volgens A P te Brussel officieel bekend gemaakt De overeenkomst die op 10 juli 1958 getekend werd voorziet in de oprich ting van een studiesyndicaat waar van de taak zal eindigen met het op gang brengen van de centrale waar sehünlük tegen het einde van 1963 Van dit ogenblik af zal elke onder neming die aan de overeenkomst deelneemt over een deel van de ge produceerde energie van de nieuwe centrale beschikken in overeenstem ming met de omvang van haar deel neming in het kapitaal van de maat schappij De gekozen bouwplaats is de streek van Mol België in de nabijheid van de reactors die er thans fimctione ren of die in aanbouw zijn M en trein stopte in het bloeiende land Met een scheurend geluid remde de trein plotseling af minderde vaart en kwam Tnet een onbehoorlijke ruk tot stilstand Alle hoofden rukten eenparig mee en draaiden naar de coupéramen Een hoofd « ei „ Nou dat weer " en toen luisterden we naar het onwillige geknor onder uit het inge wand van de wagon naar de lange sucht waarmee het gevaarte xich ge wonnen gaf Uit een coupé klonk ver gemom pel buiten knerpte grint we zwegen Ook het kleine meisje dat op haar knietjes voor het raam gedurende de reis nauwkeurig en met grote overgave verslag had gedaan van alles wat er aan haar verrukte kin derogen voorbjjgleed was met stom heid geslagen bevangen door de plotselinge rust na het oorverdo vend gejakker van de trein Ze oog de schuin naar mij drukte haar neusje tegen het glas en leek op een pekineesje lag op die spoordijk de bloeiende velden I K boog mij uit een gangraam Als een groene gestroomlijnde rups schuingedrukt i ' de bocht strekte de lange trein zich uit over de spoor dijk hoog boven het bloeiende gras dat zwaaide op het ritme van de wind Onderaan de dijk gloeide het warme karmijn van wilgenroosjes te midden van het geel van haviks kruid en het bleke groen der uit gebluste lupinevruchten Nog was het middag en ver de avond maar reeds legde het licht andere ztide van het glas presen teerden en waarover ze het naad je van de kous moest weten Waarom die twee paarden daar bü dat hek stonden en wat ze de den Ja wat doen paarden die in de zomerwarmte bij een hek staan suffen Ze suffen en laten de heer lijke zon op hun glanzende huis schijnen Of ze verplaatsen een been en knauwen elkaar in de mannen En wat dat voor een vogel was o mammie nog een " en de kinder ogen volgden de zeilvluoht van twee over het water dat rimpelde onder de lichte fanraking van de wind een gouden,„glans over de kluiten g?utto''s,*°"die " kwamen'"aandrijvenvan een omgeploegde akljer die lag - te stoven in de zon Dl E gesprekken kwamen weer op gang iemand snuffelde in een reis gids en berekende z'n kanjen voor een aansluiting Maar buiten stond de zomerdag over de trein die zo heerlijk de tijd had die zich van de mopperende mensen geen zier aantrok lang uitgestrekt als hij daar Het landschap lag voor me uitge strekt het was als een boek dat opengevallen is op een van zijn schoonste bladzijden Het kind had haar tongetje terug gevonden en zette met een zangerig stemmetje het vraaggesprek met haar moeder voort over alle won derbaarlijkheden die zich aan de I Restantenverkoop Vrijdagmorgen a.s 9 uur restantenverkoop van BLOUSES v.a 4.90 ZOMEBBOKKEN v.a 6.90 ZOMEBJAPONNEN V.a 9.90 ZOMEBMANTELS v.a 29.90 MaisondeBonneterie Nachtegaalstraat 16/18 Utrecht STOFFENETAIEUR gevraagd VOOE ENKELE DAGEN PEE WEEK Brieven onder no 3295 aan het bureau U.N Eenvoudig hartelijk kosthuis gezocht voor resp werkende jonge man Ned Herv en werkend meisje r k 19 jaar Br ond no 3210 bur UJJ 
Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 UTRECHTSCH NIEUWSBlAj ' 1l)^«^iting[ri ^ Geheel VRIJ HUIS kamer en suite keuken douchecel drie slaapkamers tuin met grote plaats op H J Schimmelplein lage nummers Voor iets gro ter onverschillig waar ook bo venwoning Br no 3086 bur UN Aangeb groot BENEDENHUISomtrek Vleutenseweg gemeen tewoning s kamers keuken,tuin schuur 8 kasten enz Ge vraagd 3 of 4-kamerllat metvrij uitzicht Br no 3117 bur.UN Voor uw AUTORIJLESSEN naar Stegeman's Bondsautorij school Erkend en gediplo meerd B.E.A instructeur ƒ 5.50 per ¦ vol uur Laan van Soestbergen 27 telef 29365 - 61383 Heerlijke vakantie Zwitserse koks koken voor ui In uw vakantie wilt u natuurlijk zoveel mogelijk genieten Ook van lekker eten Daar zullen de Knorr - koks voor zorgen mevrouw Terwijl u heerlijk uitrust bereiden zij wat u wenst kostelijke Knorr-soep zondag-soep voor elke vakantie-dag SNEL-PHIVE-DANSLES dage lijks na afspraak Dansschool Wildschut Kromme Nieuwe Gracht 48 Telef 16079 Voor AUTORIJLES A.N.W.B Bondsautorijschool H van den Ham Catharünesingel 88 bis telef 25517 Met Ford Taunus en Volkswagen Tevens auto's zonder chaiiffeur VERLOREN op de R V d Hamkade RESERVEWIEL VAN FORD TAUNUS Goede beloning voor terug bezorgen Mariastraat 36 Adverteert in dit blad Kijk mam Ik heb ' n vitamine ' m m'n Si-Si gevondene Ja Er gaat zóveel sinaasappelsap in Si-Si dat er een heel héél enkele Jteer een sinaasappelpitje In zit Si Si vruchtenllmonade bevat namelijk puur sinaasappelsap En echte kristalsuiker Daardoor is Si-Si geuriger smakelijker en verkwikkender Bestel sprankelende gezonde Si-Si nu Een heel grote fles van 3(4 liter montert uw hele ge^in op kost maar 52 cent en schenkt u een gulden genot Vraag om Si-Si Héééérlük Sl-Sl de edelste vruchtenlimonade uit klinkklaar fruit ' Vrumona fabrieken-bunnik DENTAL-DEPOT TJADEN & CO vraagt per 1 augustus voor haar Factuur-Af deling vrouwl werkkracht Vereisten vlot kunnende typen Mulo-dipl strekt tot aanbeveling Sollicitaties uitsl schrift a.h adres Westerkade 23 Utrecht 10 RIJLESSEN a 60 min voor ƒ 47.50 door gediplom instruc teurs in nieuwe Opeis Rekord Theorie halen en brengen gra tis Erkende Eondsrijschool Combi " telef 35334 utrecht i-|3iïvefs«6faf Laat voor stempels gropt of klein MOSTEBT uw leveran cier toch zijn Alles gemonteerd op sponsrubber Mostert's kan toorboekhandel Voorstraat 44 Ze zijn er weer ROLFILMS voor ƒ 1 — per 3 stuks ƒ 2.75 Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht LORJE VERBOUWT en brengt ledere dag nieuwe koopjes De mooiste dameshoeden leuke hoedjes voor jonge meisjes Lorjé voordeligste dsmcshoe denzaak Oude Gracht 130-132 Utrecht Gaarne geven wij prijsopgave voor het OVERTREKKEN van uw meubelen Stoffen In alle prijzen Stoffeerderij Siegelaer Lange Smeestraat 63 tel 18146 Voor AUTO - MOTOR - SCOO TER en DRAGLINE FINAN CIERING naar Assurantiekan toor C M Wltjens Martahoek 21 Rente 7 % Inlichtingen kos teloos Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Voor in - en verkoop van SCHOOLBOEKEN Gym H.B.S M.U.L.O De Boeken molen tot Uw dienst Slotlaan 123 Zeist VERHUIZINGEN transporten emigratieverpakkingen naar vele landen onder garantie C V d Meent Jansveld 31 telef 13568 RADIO DBFBCTT Wt repare ' ren uitsluitend ^ ö O thuis I Nu ook in Utrecht en omstr zon der prijsverhoging Amersf Ra - dio Storingsdienst Vermeer straat 67 Amersfoort Telef 03490—7177 Bent u reisvaardig Zij gaan met u meel kippensoep speciaal - vermicellisoep met stukjes rundvlees ¦ groentesoep edelpreisoep 58 cent per zakje tomatensoep ¦ ossestaartsoep - aspergesoep champignonsoep - erwtensoep met ham 68 cent per zakje Jongeman 27 jaar vaste be trekking vraagt met spoed 200 gulden TE LEEN Hoge rente Br no 3098 bur UN KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend van 8-20 uur Telefoon 17633 De Bouter alleen geves tigd Oudwijkerdwarsstraat 134 t.o school buslijn 3 halte Oudwijkerdwarsstraat VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds Is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utr Telef 12303 FINANCIERING van gebruikte auto's op zeer voordelige con ditie Zeer vlugge afwikkeling Stichts Assurantlekar.t Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook ' s avonds geopend Vanaf ƒ 1 p.W AD VERMEU LEN gedlpl horloger Wester kade 16 telef 25374 Alle be kende merkhorloges op ter mtlnbetaling 1 laar schrifte lijke garantie Geen rente Geen kosten Koekoekklokken pendules gouden ringen van af/2 per week P.P.I A'dam zoekt dames en heren als FOTOMODEL voor reclame e.d Alle leeftijden Aanm vrijdag en zaterdag 11-17 uur Hotel Thalia Stations plein MIEKB donderdag o.k N.N Advies van de zuigelingencon sultatiebureaus Doe de luier was met DRIETEX Stroomloos PERMANENT aan huis vanaf ƒ 10 Bel op 26544 Voor HAARWERKEN vlech ten haarbollen of nylon vlech ten van ƒ 15 naar Huize Cor ver Steenweg 1 telef 19663 Wilt u uw deuren of uw pla fortd BETIMMEREN kom eens praten met Pauw Griftstraat 47 bis of T Weller Tolsteeg singel 18 WêiM rfi ZWITSERLAND zondag-soep voor elke dag Bereid onder hcentit en controle van Knorr A.G Thayngen ¦ Zwitserland door Monda N V Brussel i prachiige luxe gedecoreerde D oor de typische daginde ling en het ontbrekei van het huishoudelijk comfort vooral buiten de grote steder heeft de Spaanse vrouw eei zeer langdurige werkdag Haa dag begint meestal om zevei uur ' s morgens en eindigt om streeks middernacht He € vroeg in de morgen gaat z naar de markt om haar inko pen te doen brengt tegelijker tijd brood vlees kaas en alle wat ze die dag denkt nodig t hebben mee Om half negen i dan het ontbijt dat bestaat ui geroosterd brood of verse hai de broodjes met perzikenmai Jongeman 23 jr wil KENNIS MAKEN met een vlot sportief meisje leeftijd 20-23 jaar Hou dende van voetballen zwem men en fietsen Br met foto onder crewoord retour no 3050 bur UN Jongeman 35 jr wedn wenst MOEDER voor kinderen 7 en 5 jaar Kinderen geen bezw Liefst Indonesische Ambon Vaste betrekking Br no 30531 bur UN Voor al uw REPARATIES en onderhoud op het gebied van timmerwerk ' t goedkoopste adres Wo Pa Wlllemstraat 53 Kapster PERMANENT aan huis stroomloos vanaf ƒ 10 Telef 22852 Jongeman 35 jr wedn zonder klndpren lang 1.68 m zoekt se rieuze KENNISMAKING met net meisje of jonge wed - leef tijd 25 a 35 jaar Br liefst met foto op erewoord retour no 3195 bur UN AUTOBEZITTERS Wij zijn niet alleen goedkoper maar ook het best gesorteerd Val ma Slmoniz Molykote Bar dahl produkten etc Stichts On derdelen Magazijn Blltstraat 43 telef 24785 Utrecht Groot en kleinhandel Af te halen Mgr v d Wete ringstraat 79 drie jonge KAT JES dol op Felix DAT IS GOEDKOOP 10 stuks varkenspoten ƒ 1 halve var kenskop ƒ 1.25 kalfskrabtacn ƒ 0.55 per kg kinnebak ƒ 0.69 per V2 kg schouderkarbonade ƒ 1.80 per % kg veulenlever ƒ 1 per ii kg biefstuk tartaar /¦ 0.46 per stuk uierboord lli kg voor ƒ 1 bloedworst ƒ 0.80 per ^' 2 kg metworst en lever worst ƒ 0.50 per 250 gram Sla gerij ' Van Beek DonkerstrMt 13 zijstraat Steenweg "^ Nu weer bij elke bakker verkrijgbaar Als U straks meer van deze bussen hebt zal het gemaklcelijlj zijn wan neer ü ze uit elkaar kunt houden Daarom komt Bolletje nu met een extra service Tegen inlevering van slechts 5 bus zegels krijgt U van Uw bakker GRATIS NAAMPLAATJES Deze naamtransfers plakplaatjes zijn gemakkelijk op de bussen aan te brengen en dragen de namen van de volgende artikelen SUIKEK - KOFFIE - THEE CACAO - BOLLETJE - MEEL KUST - HAVERMOUT - GKIES MEEL - MACARONI - VERMI CELLI EN MAIZENA Nu ziet U in één oogopslag waar de bus staat die tJ nodig hebt Profiteer van deze aanbieding Spaar de zegels die TJ vindt op elk pak Bolletje eierbeschuü verrassend lekker Vrouw dit San Francisco in ha aageUjkse werkkleding Zwarte blo se ewart schort zwarte hoofddoek daar bovenop de sombrero nont noed Aan de voeten onelegan itiaar doeltreffende linnen schoen i^et tovADsiolen In haar hand draagt se een rieten mandje mt verstelxoerh 
WSBLAD [ VRplIWENNMÏT ^ Een kijkje in het leven van de Spaanse vrouw Qeen pin-upSf maar grootmoedertjes El en Amerikaanse reclame-psycho loog heeft ontdekt dat de verkoop van wollen dekens stijgt indien men er geen pin-up-girl bij toont maar een tevreden grootmoedertje „ Het zijn de huisvrouwen die de dekens kopen " zo zegt hij „ En die hebben weinig op met fraaie pin-ups " Voortreffelijk idee De Noorse staat wil een belangrijk bedrag uittrekken om vermoeide huis vrouwen met kleine beurs een vakan tie aan zee te bezorgen Een tien voor dit idee Nieuw modehuis o erge Matta geboren in Santiago heeft in Parijs een heel klein nieuw modehuis gesticht Hij studeerde in New York en Parijs voor architect werkte voor de film en ontdekte bij Sohiaperelli en Fath zijn ware be stemming Parijse hoofdtooi In Parijs werd bij een avondtoilet een grote roos midden op het hoofd omgeven door een ruche van zwarte tulle gedragen Een gekleed middag toilet werd gecombineerd met een kroontje van zwart gros grain met een paardestaart van struisveren Oude mode nieuw De oude haarmode om één haar lok even in het oog te dragen doet hier en daar weer opgeld Evenals de middenscheiding met twee krul lende lokken ter hoogte van de wan gen Strandhemden en - kleuren Up het Franse strand zijn deze zo mer korte „ strandhemden " van handbedrukte zijde te bewonderen allerliefst maar teer Praktischer zijn de omhulsels gemaakt van twee aan elkaar gelaste kleurige handdoeken Als strandkleuren zijn in Frankrijk appelgroen framboosrood turkoois blauw citroengeel en wit populair het weg naar hart van de maa „ Hé mister Tulip wat ga je van avond voor ons zingen " Een dage lijks weerkerende vraag op de twee laatste vakanHecruises van de Wil lem Buys Mr Tulip was dan nie mand anders dan onze bekende Ne derlandse radiozanger Herman £ m mink die by zUn Nederlandse bij naam van „ de zingende omroeper " thans de miji|heer Tulp van de en gelse passagiers van de Buys kan voegen te danken aan zijn succes nummer „ Tulpen uit Amsterdam " Niet alleen voor deze varende va kantiegangers is Herman Emmink een succesvolle muzikale Neder landse ambassadeur geweest met zijn prettige zangstem in het alge meen en zijn Tulips from Amster dam — dat inmiddels al in zes ta len is vertaald en ook buiten Neder land een succesnummer is gewor den — in het bijzonder Ook voor de radio en televisie van Bermuda en voor het New-Yorkse radiostation WNYC heeft hü op voortreffelijke manier de naam van Nederland hooggehouden Dat zat zo Op de eerste cruise die Herman Emmink op verzoek van de reders van de Ruys mee maakte werd zowel New York als Bermuda aangedaan Emminks ma nager die hem een reis voor was geweest had hier eens wat platen van zijn pupil laten horen en bij bei de stations was het enthousiasme hierover zo groot dat men meteen een afspraak maakte voor als Em mink zelf langs zou komen Zo kwam op een zaterdagmiddag in juni onze zingende omroeper in Bermuda een half uurtje voor de radio Het was enig zegt de 31 ja-rige zanger die zijn Nederlandse bijnaam dankt aan het feit dat hy zijn carrière bij de radio begon in 1954 als omroeper pas in 1955 be sloot hij naar het zingen om te zwaaien een besluit waar hij geen spijt van hoeft te hebben Tot mijn grote verbazing zo vertelt Emmink hoefde ik van te voren helemaal niets te repeteren wij gingen met een de lucht in " De man van ra dio Bermuda draaide wat plaatjes van mij natuurlijk ook de Tulpen vroeg mij van alles en nog wat en ten slotte moest ik zomaar al im proviserende meezingen met de plaat Alles heel plezierig en spon taan Voor de tele visie ' s avonds kwam mr Tu lip in het vaste programma „ Meet mr X " waarin iedere lach zijn kalme nuchterheid en be scheiden optreden kan hij niet an ders dan een prachtige reclame zijn geweest voor de vele goede eigen schappen die ons volk heeft Heel kalm doet Emmink over zijn succes dat in New York er zelfs toe leidde dat men hem verzocht in Nederland een programmaatje voor te bereiden Half an hour with Herman Emmink " gaat het heten en is bestemd om te worden uitge zonden from coast tot toast of wel in de hele VS Het was heel leuk zegt hij nuch ter maar daarom denk ik niet dat Ik nu maar een twee drie naar Ame - De ligne sac mag dan momenteel in het vergeetboek raken voor dit strandjurkje uit badstof „ doet " deze lijn het toch nog wel Het Florex model is simpel en gemakkelijk en kreeg een elegante toets door de stre pen wit langs hals en zakrand en door de brede elastiekband in de rok zoom Echt een luchtig toiletje voor een vrolijke vakantie aan zee PAS VAN DE PERS De glans van het leven ^"^ evoelig subtiel en overrom I - r pelend veelzeggend is het Vj boekje „ De glans van het leven " van Peter Jaspers uitgege ven bij Hollandia in Baam Symbool van het kwaad de haast de onverschillig heid is de tovenaar die zich in een vlieg heeft veran derd en zo de wereld bekijkt Pril schuchter en haast onmerkbaar staan daar tegenover de liefde het begrip en het geloof in een betere samenleving zonder angst en drei ging Geen afgerond moraliserend verhaal maar een dringende smeek bede van een mens aan andere men sen om met alle goede kracht die in ons is te proberen de wereld in al zijn schoonheid te maken tot een groot veilig geheel waarin kleine kinderen in rust en vrede op kun nen groeien Een boek.1e dat een verademing is en tegelijkertijd een ernstige waarschuwing En waarvan de au teiur alle facetten op sublieme wijze tot een gaal geheel bundelde Lekker luchtje in trams van Tokio HËRMAN EMMINK Door en door Hollands rika moet Wil je daar aan de top komen dan moet je echt wel uitzon derlijk zijn Bovendien vind ik Ne derland nu eenmaal een heerlijk land om te werken en te wonen Nieuwsgierig gevraagd naar ziJn eetbevindingen in de VS en aan boord kijkt hij een beetje in het nauw gebracht Ja ik ben nu eenmaal een matig mens ik geef niet zo erg om lekker of bijzonder eten daar kan ik echt niet veel van vertellen Aan boord van de Ruys konden de VJedurende de zomermaanden zullen de 690 tramwagens die Tokio bezit elke avond tussen zes en negen uur worden geparfumeerd „ Wij willen de passagiers een verfrissende en wel riekende reis naar huis bieden " aldus het gemeentelijk vervoerbedrijf Het kost de gemeente overigens geen cent Een parfumeriefabriek levert de geurtjes gratis keer de kijkers aan iemand worden voor gesteld Na tuurlijk heeft Herman Em mink hier wat van zijn land moeten zingen en vertellen Wel ik heb de kijkers verteld hoe mooi Ne derland is maar ook dat wij heus niet allemaal op klompen lopen ik was daar met mijn gewone schoenen immers een levend bewijs van Maar Herman Emmink moet ook een levend bewijs geweest zijn voor de Amerikaanse kijkers van veel wat er óver de Dutch People bekend is Met zijn witblonde haar vrolijke blauwe ogen en goedmoedige glim - W anneer jongens over de toekomst peinzen is het altijd iets geweldigs waarvan zij dromen Zel den zullen ze bekennen dat banketbakker tegel zetter schoorsteenveger of gemeenteambtenaar het hoogste is wat zij hopen te bereiken Ze eisen van de wereld dat die voor hen zal buigen hun bui tengewone kwaliteiten on verwijld zal erkennen roem en eer aan hun voe ten zal leggen en de mooi ste en lucratiefste baantjes voor hén zal reserveren De wereld trekt zich weinig aan van eerzuohti ge jongetjes De ouders echter zich bewust van hun zwafre verantwoorde lijkheid trachten de op groeiende kinderen te be invloeden het kroost dui delijk te maken dat de wereld veroverd wenst te worden en dat zoiets niet vanzelf gaat Veel studie ijver doorzettingsvermo gen en taai geduld is no dig om het „ tot iets " te brengen De kinderen geloven daar niet in Leren Waar toe moeten ze iets leren Waarom zou je moeten weten hoe laat trein A in stad B aankomt terwijl hij zoveel kilometer per uur rijdt en de afstand zoveel mijl bedraagt als je tóch niet van plan bent wagenvoerder te worden maar droomt van een car rière als componist Welke zin heeft het de moeilijk heden van de Nederlandse taal te doorgronden als je je leven hoopt door te brengen achter een schil dersezel omzwermd door miljonairs die fantasti sche sommen bieden voor je kunstwerken Ze zien zichzelf nooit tilM ontwerpen zoals servie zen pannen schalen ap paraten Maair dan zo dat ze bruikbaar zijn én mooi Goed van vorm handig om er mee te werken een lust voor het oog " „ Moet ik dan boter vlootje tekenen " vraagt Henkie en het afgrijzen druipt uit zijn stem „ Zoiets Of een nieuwsoort kachel of " „ Nooit " zegt Henkie be slist „ Stel je voor " Botervlootjes zijn ver beneden zijn hoge artistie ke stand „ Picasso ontwerpt en beschildert ook vazen en schalen " zeg ik sussend „ Jawel maar geen bo tervlootjes " „ Reclametekenaar " zegt vader voor „ Dat is geen gek beroep " Henkie werpt een afkeu rende blik op de krant „ Mooie meisjes tekenen altijd maar mooie meis jes " bromt hij „ Nooit eens een oude vrouw of een kromgegroeide eik of een rotte tomaat in de goot Alleen maar hele lieve mooie meisjes die lachen en iets vasthouden Bah " „ We zullen nog wel eens zien " mompelen we ont wijkend „ Voorlopig behoef je niets anders te doen dan te leren Over een paar jaar kun je altijd nog beslissen " Intussen echter houdenwe ons hart vast In ge dachten vertoeven we bijde toekomst en zien Adri.aan de componist die geengreintje muzikaliteit bezit,en Henkie de kunstschil der die de meer lucra tieve zijden van zijn be roep veracht " Wat zullen ze over twin tig jaar mager zijn THEA BECKMAN D oor de typische daginde ling en het ontbreken van het huishoudelijk comfort vooral buiten de grote steden heeft de Spaanse vrouw een zeer langdurige werkdag Haar dag begint meestal om zeven uur ' s morgens en eindigt om streeks middernacht Heel vroeg in de morgen gaat ze naar de markt om haar inko pen te doen brengt tegelijker tijd brood vlees kaas en alles wat ze die dag denkt nodig te hebben mee Om half negen is dan het ontbijt dat bestaat uit geroosterd brood of verse har de ^ broodjes met perzikenmar - Ji'OKio U Sail Fnin,-.-r „ i „ haar mgelijkse werTtkleding Zivarte blau ws zwart schort zwarte hoofddoek en aaar iovenov de sombrero zonne - '™ ea ' Aan de voeten onelegante «« w doeltreffende linnen schoenen ««« touwzolen In haar handen draagt ze een rieten mandje met verstelwerh melade Boter is taboe Hierbij wordt een soort koffie of kof fie-extract met veel melk ge dronken Na het ontbijt gaat ze de groen ten schoonmaken wassen strijken en omstreeks elf uur begint ze toe bereidselen te maken voor de hoofd maaltijd die meestal om twee uur wordt genuttigd Deze maaltijd is zeer overvloedig en wordt in de meeste gevallen bereid op een hout vuur of houtskoolvuur In de grote steden wordt bij uitzondering elek trisch of op flessegas gekookt Als voorgerecht krijgt men salade met tomaten vlees en worstsoor ten en croquant vers brood De wijn of het water ontbreken hierbij na tuurlijk niet Als tweede gang volgt een warme schotel rijst met kip gepocheerd ¦ eieren met kaas of een visschotel Daarna krijgt men een kotelet meestal schapen vlees met pommes chipes of ge bakken aardappelen eventueel fri tes Tot slot ijs of meloen gefrap peerd of een mandje fruit met bis cuits Na deze maaltijd wordt er tot omstre^s vier uur gerust De winkels en kantoren ziJn dan ook ge durende deze tijd gesloten Om vier uur gaan ze weer open tot acht uur in de avond Van negen tot tien uur ' s avonds is dan het avondeten dat meestal bestaat uit soep of een klei ne hars d'oeuvre aardappelen met spercieboontjes vlees met gebak ken aardappeltjes of gebakken ei Men krijgt niet zoals bq ons vlees aardappelen en groenten in één g:ang opgediend In het binnenland en in de kleine dorpen is het eten minder gecivi liseerd dan in de stad Rijst wordt in sommige gedeelten van Spanje de hoofdschotel en wordt dan met safraanpoeder geel geldeurd Tussen de siësta en het avond eten van vier tot acht uur is de Spaanse vrouw meestal bezig met handwerken borduren of kantldos sen Haar garderobe maakt ze veel al zelf Vooral in de dorpen ' en klei nere plaatsen ziet men de vrouwen dan op lage stoeltjes met de rug naar de straat toe op de trottoirs of in de deuropeningen zitten Wan neer men bedenkt dat de Spaanse vrouw niet de beschikking heeft oven een frigidaire hoogstens bO uitzon dering een koelkast met staafijs dan kan men zich wel indenken welke moeilijkheden zich voor haar in dit warme klimaat voordoen Op het platteland waar de elektriciteits voorziening nog maar zo-zo is moet ze bovendien nog strijken met houts koolvuren En dat in deze hitte De beter gesitueerde Spaanse vrouw heeft meestal een dienstmeis je dat met de kinderen optrekt Aan het strand of wanneer mevrouw boodschappen gaat doen ziet u het nieisje soms met een wit kanieu mutsje op voor of achter mevrouw met de kinderen aan de hand lopen Voor ons nuchtere Hollanders is dit alles een beetje uit de tijd maar ja in vele gevallen is Spanje jaren in ontwikkeling ten achter bij onze volkshuishouding Maar daarom is het voor ons noorderlingen die niet meer zelf leven maar geleefd wor - Het is feest in San Cipriano de Vallalta en mevrouw begeeft zich met de kinderen naar de kerk waar een herdenkingsdienst voor de over ^ ledenen van het dorp wordt gehouden den een verademing hier te vertoeven Hier zet men de tijd gewoon terug en komt weer tot zich zelf en al missen we dan in Spanje zoveel modem comfort men ' rust hier uit en doet weer nieuwe krachten op om zich na de vakantie weer in die on zinnige maalstroom van ons koele noorden met zijn onbe rekenbare klimaat te storten De strijd om tiet leven is weer begonnen F F VAN DER WERF Een kijkje in een typisch Spaans straatje tijdens de wasdag Links op de achtergrond is moeder de vrouw benig aan de wastobbe wasmachines kent men hier nog niet Aan het voorste balkon hangt de was al te drogen Kinderen spelen met een bal en rechts ziet men hoe Spaanse vrou wen op een laag stoeltje geseten met de rug naar de straat bezig zijn met handwerken en borduren passagiers alleen al voor het onébijt kiezen uit vijf warme schotels en zes eiergerechten Wat koos onze mr Tulip Een zachtgekookt eitje en vier boterhammen met hagel slag Met moeite krijgen wij zijn lieve lingssoep - toetje en - groente uit hem tomatensoep bloemkool nee niet met kaas of zoiets maar ge woon met zo'n „ papje " en bv cho coladepudding met slagroom Chinees eten dat vindt Herman Emmink ook wel plezierig zijn voor - r —^^^^^^^^^^^ ¦ ' """"" -| I Milkshake Cocktail | | ii,iiii,„i,g„ii „ ¦ iiminiiiiniiiiinniiinnii nuiu niiiiiiiiiP keur gaat dan uit naar bami Kip en aardbeien met slagroom be denkt hij verder dat eet ik toch wel graag En ja wat ik werkelijk heerlijk vond in New York dat wa ren daar de milkshakes Wel als de mr Tulip uit het melk drinkende landje aan de Noordzee verloochent Herman Emmink ook in deze voorkeur zijn vaderland niet en blijft om het met de Amerika nen te zeggen true to picture Deze koude drank kan ook gemak kelijk thuis gemaakt worden en biedt juist in de zomer de huis vrouw vele mogelijlsheden tot een gezond niet al te duur en gemakke lijk te bereiden toetje of feestelijk extraatje Onmisbaar voor iedere milkshake is gewoon simpel ijs dat u in de vorm van een brick of per liter in een kartonnen beker bij iedere ijs verkoper kunt krijgen en dat stevig ingerold in een krant op een koele plaats zelfs door de niet ijskast - of kelderbezitters wel een uur bewaard kan worden Voorts een mixer bus of pot met schroef deksel of open ^ kom met garde is al goed Het basisrecept voor uw milk shakes vier delen melk met 2 de len ijs en 1 deel vruchten-moes of siroop en wat suiker naar smaak zolang kloppen of schudden tot het een goede schuimige maar nog koude massa is in glazen gieten en meteen nuttigen anders zakt het in Eindeloze variaties kunt u echter hierin brengen Vruchtenmoes van bv bessen pruimen of frambozen of de siroop aanvullen met wat hele vruehtjes Pas na het kloppen toevoegen Inplaats van siroop au-bain-marie gesmolten repen of goed gezoete koffie-extract toevoegen en bv met fijngehakte gebrande arnandelen of noga van met wat boter gebrande suiker bestrooien of gemberstroop met wat fijngehakte gember Wilt u iets heel fijns maken week dan wat mooie pitloze rozijnen in marasquin of kirsch vul dit vocht met evenveel room aan tot de goe de hoeveelheid en klop dit met ex tra vanillesuiker naar smaak door de melk en het iJs voeg op het laatst de rozijnen toe geef hierbij wafels of lange vingers en u hebt een verrukkelijk apart toetje MOEDERLIJKE OVERPEINZINQEN De moeilijke beroepskeuze nen naast zit Adriaan componist Hij is even muzikaal als de brombeer van Hummeltje die kan ook maar één geluid voort brengen Ik tracht hem tevergeefs aam het verstand te bren gen dat liefde voor mu ziek en muzikaliteit twee verschillende dingen zijn die niet noodzakelijk ver band met elkaar houden Tussen naar muziek luis teren en muziek maken gaapt een geweldige kloof ' Adriaan ziet het niet Adriaan ziet het niet in jgewone mensjes " masfr altijd als iets zeer bijzon ders juist diegenen op wie de wereld met smart heeft gewacht Natuurlijk zullen ze be roemd worden en schat rijk natuurlijk zullen ze later in een kasteel wonen met driehonderd kamers en de mooiste vrouw ter wereld trouwen Wie twij feit daaraan Vader moe der Ach kom die zien al tijd alles zo somber in Waarom kunnen ze niet wat meer vertrouwen heb ben in hun geniale kinder tjes „ Ik wil componist wor den " verklaart Adriaan sedert hij de muziek heeft ontdekt Die ontdekking ging vrij plotseling en op eens is hij „ weg " van Beet hoven Bach Schubert en Mozart Ik vind hem nog rijkelijk jong voor een dergelijke liefde maar wie weet misschien is hij muzikaal Ik geef hem bij wijze van proef een mond harmonica en wacht af Na twee maanden kan hij één eenvoudig schoolliedje spe len en hij merkt het niet wanneer hij er twee to - Nog éér hij de vormge ving van de symfonie heeft kunnen doorgronden be sluit hij betere symfonieën te schrijven dan Beethoven ooit heeft gedaan Verdi Inderdaad een verdienste lijk componist en zijn opera's zijn niet te ver smaden Maar wacht tot Adriaan groot is en zich heeft bevrijd van moeders remmen Dan worden er pas opera's geschreven Henkies tekentalent moet later op de een of andere manier produktief worden gemaakt daarover is de ganse familie het roe rend eens Maar hoe „ Kunstschilder " zegt Henkie vastberaden Wij schudden ontzet het hoofd Daar is geen droog brood mee te verdienen „ En Picasso dan " voert Henkie aan „ Die is schat rijk " Nu ja Picasso Maar dat is één op de vele tienduizenden „ Industriële vormgeving dat zou wat voor jou zijn knul " zegt vader warm „ Wat is dat " We trachten het hem uit leggen „ Gebruttsvoorwerpen 
10 Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 UTRECHTSCH NIEUWS Buiv Uitsluitend geldijt op Vrijdag en Zaterdag a.s Wollen plaids Prachtige kwaliteit in zeer vele kleurige schots '' tuitdessins. Grote maat Als Meevallf slechts Duster de practische korte peignoir Van mooie s»tin feutre in 4 prachtige kleuren Maten 38 t.m 46 Normale prijs 15.90 Als Meevaller 8.98 Galeries Meevallers ^ Plastic regsnmantel met capuchon die u in de vakantie zeer zeker te pas zal komen Verpakt in zak-étui Slechts 13.95 2.25 Badhanddoeken in prachtige kwaliteit effen-double face Verschillende mooie zachte pasteltinten. Normaal 2.95 Nu met zeer kleine foutjes mmgammm Zwitserse zakdoekjes beeldig geborduurd Doosje met 3 stuks 0.69 6 stuks 1.25 1.78 Galeries Modernes UTRECHT Als U Poolreiziger ivas e zou U op Uw tochten blij zijn met goede geconserveerde levensmiddelen maar watertanden bij de gedachte aan een vers stukje vlees een knappend broodje een fris kropje sla U bent nu eenmaal geen poolreiziger en behoeft zich dus niet te beperken tot conserven Maar waarom • zou U dan gepasteuriseerd bier drinken als het altijd vers verkrijgbaar is Versheid is immers niet te evenaren GROLSCH bier is vers bier In tegenstelling tot ander bier wordt het niet gepasteuriseerd GROLSCH bier heeft deze kunstbewerking niet nodig omdat het een natuurlijke houdbaarheid bezit j^^^^dank zij de karakteristieke brouwmethodc ' die reeds in 1677 door Gildemeestcr Peter Cuyper werd toegepast en sindsdien - steeds verbeterd en verfijnd en aangepast aan moderne mogelijkheden - werd overgeleverd van Vader op Zoon Tijdens dat natuurlijke brouw - en rijpingsproces dat vier maanden van de uiterste zorg en kunde vereist krijgt het GROLSCH die bijzondere smaak en frisheid en dat fijne aroma waardoor het zich van ander bier onderscheidt En omdat het daarna niet gepasteuriseerd behoeft te worden blijven die bijzondere eigenschappen en die versheid tenvolle behouden I Als U meent niet van bier te houden moet U eens GROLSCH proberen Als U wel bier drinkt maar geen GROLSCH moet U het eens proeven en vergelijken met welk ander bier dan ook Als U GROLSCH reeds kent zult l het bovenstaande beamen Bovendien door de fles met de handige GROLSCHE beugelsluiting voordelen kwaliieil steeds vers bier gemak geen opener nodig zuinigheid U behoeft de flesniet in één keerleeg te schenken r J Op isP ^ O Kwint Utrecht Steenweg 24 Tel 14135 Bosboomstraat 1 WINKEL-OF > BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR AANGEBODEN Telefoon aanwezig Oppervlakte 70 m ^ Br ond no S387 bur UJI l Alleen I ga Altijd even lekker uare S I altijd OVEN-versï Grote Rol Marie van Victoria ****** ___ * * * Even » ekker ^^ ^^^ ¦ 55 cl Caïé Noit _ O ' BtuxeUesKermesse^^^^^^^p^V^je ^ Victoria i garandeert U de versheid VAN HOUTEN m Koninklijke Fabriek van Cacao en Chocolade - Weesp ^» Er is prettig werk voor FLINKE MEISJES Bi van Houten Nederlands grootste cacao - en chocoladefabriek is vanaf begin Augustus plaats voor flinke meisjes op verschillende verpakkingsafdelingen Naast het loon wordt een prestatie premie toegekend Bedrijfskleding wordt gratis verstrekt De personeelwinkel zorgt voor eenwekelijkse verrassing Er is eigen autobusvervoer Als U iets voor deze werkkring voelt meldt U zich dan schriftelijk bij de Personeel afdeling van C J VAN HÜUTFN & ZOON N.V te WEESP of Op Vrijdag 25 Juli 1958 des avonds van 7.00 uur tot 8.30 uur bij Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Mariaplaats te Utrecht In het DIAKONESSENHUIS worden gevraagd Ie ENKELE ASSISTENTEN V d Huishouding w.o grote Iceuken eet zaal zusters enz P.G Intern liefst mét diloma Huisli.l<>(>ri FILIAAL UTRECHT Minrebroederstraat 26 • Telefoo » 12691 ¦ illlllllllllllilllll illllilllllMIIMIIII Onze KLEINTJES hebben succes M é ^ 
NIEUWSBLAQ IITRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 11 Advertentiel TIPPELAARS IN GROESBEEK POPULAIR Tweede dag vierdaagse was bijzonder zwaar Haal Uw Vakantie Dichterbij Met Een Prisma-Kijker 7 X 50 incl paraattas 165 ' 7 X 35 incl paraattas 135 /' incl incl. incl. incl 8 X 30 X 30 X 35 X 40 S LAMMERTS VAN BUERËN Zadelstraat 33 v ¦ Naphtegaalsiraat 14 KOERSEN OP DUINDIQT Sans Aide zegevierde na hevige strijd Urchin Hanover best mee te kunnen evenals de Stu denten Weerbaarheid Kortom we hebben de indruk dat het Utrechtse contingent zich goed op deze Vier daagse heeft voorbereid en dat het de laatste dag heus wel zal halen Die laatste loodjes wegen het zwaarst maar zullen ongetwijfeld ook verlicht worden door de gedachte dat van Mook af het parcours omzoomd zal zijn door ' n juichende en enthou siaste menigte die de kilometers van de laatste dag tot een genoegen zullen maken de intocht der gladiatoren met de Vierdaagse bloem de gladiolen vol goede moed Ze lieten zich bij Assel de koffie goed smaken en to gen toen weer op pad de regen maar ook de prachtige natuur tegemoet De dag was dinsdag vrolijk begon nen Het legioen telde drie jarigen mevrouw Peters uit Dieren mevrouw De Vries uit Zaandam en J Wings van de vakschool voor mijnwerkers te Heerlen Ze kregen alle drie van bet NWB bestuur een roze anjer en nadat de collega's „ Lang zal hij/zij leven " hadden gezongen gin'gen ze van start ' s Middags bij hun terugkeer droegen ze nog fier de anjer Een jongeman had dinsdaig zijn schoenen stuk gelopen In een uur had een Apeldoornse schoenlapper er zolen en hakken onder gezet De knaap was enthouiast over de schoen maker en over de service die Apel doorn verleent Rijden en wandelen De familie Van Gordt uit Doom rijdt en wandelt de vierdaagse Pa en ma lopen en de beide zoons van 8 en 9 jaar gaan op de fiets vooruit naar een vooraf door pa opgegeven tref punt Daar haalt moeder Van Gordt de leeftocht voor de dag en na dit j^esiUig samenzijn gaan de ouders weer verder en sturen hun kroost vooruit naar een ander punt van sa menkomst Woensdag was dat Uddel Zo beleeft het hele gezin zijn vreug de aan dit wandelfestqn Het - gaat er gemoedelijk toe in Apeldoorn En de stemming blijft best Regencapes omhullen soms de wan delaars maar er is ook een grote ca tegorie die hardnekkig verklaart tus sen de buien door te lopen Hoe dan ook men amuseert zich en door bos en hei klinkt het gezang en het ge lach van opgetogen mensen die al wandelend met volle teugen genieten Gisteren 146 uitvallers Van een onzer sportredacteuren Nijmegen donderdag O nder de wandelaars wordt wel eens beweerd dat de derde dag van de Vierdaagse tocht de zwaarste is maar na de 42e Vierdaagse zal geen der deelnemers dit meer beamen Vraagt men ze stuk voor stuk hun mening dan zal unaniem ' t antwoord luiden De tweede dag is de zwaarste geweest En wij die deze dagen de wande laars op de voet gevolgd hebben en hun strijd tegen regen vnnd vermoeidheid stijve spieren en blaren meemaakten kunnen dit volmondig beamen Nog nimmer hebben wij een Vier daagse meegemaakt waarbij op de tweede dag zo geworsteld werd tegen al die narigheden Nimmer hebben Vlij een dag gezien waarop zoveel uitvallers werden genoteerd en nog nimmer hebben wij in de middaguren zpveel geploeter gezien om de finish op tijd te halen Leek gisteren de stoet van tippe laars die door Wychen trok soms op een begrafenisstoet vandaag in Gi'oesbeek was dat alles heel andees De Wychenaren stonden over het al gemeen nogal stilletjes langs de kant en Vierdaagse tippelaars hebben wat anders nodig Een tippel van 40 50 en 55 km is heus niet iets waarover men luchthartig moet denken Als ze er zo de helft op hebben zitten hebben ze een opkikkertje nodig Dan moet er geapplaudiseerd wor den iemand moet even iets geks naar de troep roepen bijv En meisjes hoe gaat het met de kuitjes of Opa geef hem van katoen Kijk en dat lappen ze ' m in Groesbeek een eenvoudig dorpje dat zich evenals Eist nu zo De heer J W Vernooy van de Utrechtse Politie op weg naar Ae Wedren Het sit er voor vandaag weer bijna op Foto U.N.-Van der Werf langzamerhand geheel van de oorlog heeft hersteld en waar de bevolking het behele meubilair naar buiten had gesleept om het legioen van Breunes se voorbij te zien trekken Betere sfeer Nu was die betere stemming na ' uurlUk ook een gevolg van ' t betere weer Iedereen vertelde het woens dagavond in Nümegen tegen ieder een De weerprofeten voorspellen beter weer En inderdaad toen de stoet in de vroege morgenuren van vandaag de weg van Nijmegen naar Nederasselt opging scheen de zon reeds en be gonnen de strooien hoeden die wij tot nu toe vrijwel gemist hadden opgeld te doen Met vreugde werden die zon nestralen begroet ze deden de narig heid van de eerste dagen volledig ver geten De stemming steeg met het uur men zag nergens meer tegenop Zo bijv dat meisje dat om de een of andere onnaspeurlijke reden tot de ontdekking kwam dat ze de eerste controle had gemist Ze ging terug 20 minuten lopen hetgeen dus op een JDe wandelgroep van de Utrechtse Assurantie Combina tie trekt er welgevioed op uit Foto U.N Van der Werf extra tippel van 40 minuten kwam te staan Woensdagavond spraken wij in Nij megen één van de Milva's van militair hospitaal Oog in Al uit Utrecht mej Veen Ook haar groep vertelde ze mij had met stijve spieren te kampen De moeilijkheden waren vanmorgen ken nelijk verdwenen want onder grote vrolijkheid van de vele toeschouwers bij de Molenhoek maakten ze met hun zestienen een rondedansje om de man van de Rijkspolitie die daar het snel verkeer stond te regelen Voltallig ging het leuke groepje daarna weer verder op Groesbeek aan over de St Maar tensberg en de zeven weerbarstige bulten langs de Uilenput en het schone Berg en Dal Militaire gasten Gaf op de Wychense dag minisier Staf van zqn belangstelling blijk in Groesbeek waren hoge militaire gasten binnen en buitenlandse gene raals „ Hoe komt-ie aan die sterren op z'n kraag " zongen de Nederlandse detachementen toen ze voorbij kwa men Voor andere detachementen was het schoudert het geweer en hoofden links tip top model Maar daarachter wandelde een groep lieve meiskes die een vrolijk danspasje maakten en die riepen Dag generaal De generaals zullen het wel een vreemde parade hebben gevon den maar ze amuseerden zich koste lijk De pers stak intussen het traditio nele bezoekje bij pastoor Pijnenborg af voor de tiende maal kortom het was daar in Groesbeek een feestelijk gedoe je moest wel een nurks zijn om er niet door te worden aangesto ken Groesbeek kon 12.759 wandelaars begroeten De dag van gisteren had 140 uitvallers opgeleverd Vanmorgen kwamen er 75 tippelaars niet opdagen Naarmate het middaguur naderde begon de zon meer kracht te krijgen en toen zagen we ook weer van die aardige rusttafereeltjes die we tot nu toe node hadden moeten missen En hoe zeer de internationale vriend schapsbanden hier worden bevorderd bleek wel uit het volgende tafereeltje Wij zagen de mannen van de Deut sche Bundeswehr geanimeerd keuve len met de meisjes van de Israëlische groep Waren het vroeger de Belgi sche paratroopers die in het centiiim van de belangstelling stonden thans is het die keurige Israëlische groep Men blijft net zo lang langs de kant van de weg staan tot men die groep gezien heeft en klaterend is het applaus dat dan steeds opstijgt En zo beet het legioen zich weer dapper door de vermoeienissen van de derde dag heen Ook de 84 man tellende groep van de Nederlandse Spoorwegen waarbij drie stadgeno ten De militaire detachementen van Utrecht en omgeving doen het even eens uitstekend vooral de mariniers uit Doom en de mannen van de lucht basis Soesterberg Huis ter Heide het detachement van het regiment van Heutsz van de Nationale Reserve enz De WWV'ers Jansen en Pest zijn weer dichterbij het goud gekomen evenals Blommendaal van de Utrecht se politie Vanmorgen zagen w\j op het lintje van het kruis op de borst van de heer Ferrari het cijfertje 9 hij gaat dus ook het goud tegemoet De Utrechtse politiegroep heeft een veer moeten laten Berserik die voor de zesde maal loopt had op de eerste dag al last met de spieren en heeft het moeten laten afweten Verder ma ken de mannen het uitstekend en dat is ook het geval met mevrouw Daal hof haar dochter mevrouw Burger en mejuffrouw v d Kooi van Zon en Vrijheid Het groepje van de Utrechtse Assu rantiecombinatie gaf bliik ook nog Walhout in Feijenoord Speciale berichtgeving)Jo Walhout achterspeler vanNOAD die herhaaldelijk voor verte genwoordigende voetbalelftallen isuitgekomen zal het volgend seizoenvoor Feijenoord gaan spelen De bestu ren van beide verenigingen hebbenovereenstemming bereikt Vandaagworden de contracten getekend Detransfersom zou ongeveer ƒ 100.000 bedragen Kraay naar Curasao De DOS-speler Hans Kraay die ondanks een oriënterende bespreking met Feijenoord waarschijnlijk zijn oude vereniging trouw zal blijven is vanmiddag naar Schiphol vertrokken Vandaar vliegt hij met de Nederland se jeugdploeg naar Curagao Op Cu racao en in Suriname zullen wed strijden worden gespeeld De terug reis wordt gemaakt via New York Op 8 augustus zal de ploeg in Nederland terugkeren Versterking voor PSV P.S.V krijgt versterking Fons van Wissen de internationaal van MVV is voor een bedrag van ƒ 65.000 — gecontracteerd door de Eindhovense ere-divisieolub Verder heeft P.S.V twee spelers van Rotweiss Essen aan getrokken t.w de 30-jarige Zweed Dan Ekner en de oud-HBS-er Fred Röhrig die tezamen voor ƒ 70.000 — van de Westduitse club zijn overge nomen Zü zullen in het nieuwe sei zoen de linkervleugel van het elftal van P.S.V vormen Verder kregen de volgende spelers wederom een con tract Bekkering De Hond Wiersma Rensen Heerschop Brusselers Van der Looy Renders Dillen Kruiver Trevor Ford Van den Heuvel Fran sen en Harry van Elderen Velox naar Coevorden Het kampioenselttal van Velox komt zondag opnieuw in het veld In Coevorden komen de Utrechters uit tegen een plaatselijk elftal dat is samengesteld uit spelers van ver schillende verenigingen uit Coevor den De spelers van Velox vertrekken reeds zaterdag a.s waarna zij ' s zon dags deze erewedstrijd spelen Twee Utrechters die er stevig de pas in zetten Links de heer J Bos Rechts de heer W H Doorman Foto U.N.-Van der Werf Getracht zal worden de erewed strijd Velox — Elinkwijk nog voor de aanvang van het nieuwe seizoen te spelen Vermoedelijk zal dit treffen medio augustus plaats vinden Overwinningen te Cenl De Nederlandse atleten die ons land vertegenwoordigen btj de inter nationale wedstrijden te Gent hebben op drie nummers gezegevierd Stock holmganger Peter Nederhand won de 110 meter horden met ruime voor sprong in de overigens matige tijd van 15.4 sec voor de Belg Bultiauw 16 en de Rotterdammer Steylen versloeg op de 800 meter in 1 min 55.6 sec niemand minder dan de Belg Langenus die met zijn 1 min 56.5 sec teleurstelde De enige Neder landse dame Catrien Bolijn bleek op " de 100 meter in 12.6 sec de snelste VIERDAAQSE TE APELDOORN Wondermooie tochten door kroondomein Jarigen Deelnemers waren zeer enthousiast Van onze sportcorrespondent Weer regen weer blaren maar toch weer 1013 gestart en 1013 wandelaars aangeko men woensdag in Apeldoorn Weliswaar twee minder dan dinsdag maar dat verwondert niemand want de regen maakt de atmosfeer vochtig en daar door ontstaan veel blaren Maar EHBO en GGD waren weer op post op d-e wonder mooie tochten door het kroon domein langs Assel en Soeren en niet te vergeten langs het Uddelermeer Vandaar dat alle deelnemers aan de finish maar één kwalificatie hadden voor de tweede etappe van de NWB-vierdaagse fantastisch Dat zeiden bijvoorbeeld ook de vijf leden van de Utrechtse wandelsport vereniging Mercurius die voor de vierde keer in Apeldoorn waren ge start De regen had hun stemming allerminst bedorven Nel Oomen uit de Morelstraat 20 te Utrecht één der leden zei dat allen fit aan de finish waren gekomen en uitvallers kende Mercurius niet Vandaar dat ze allen vandaag weer op pad zijn gegaan voor de derde 30 km Twee leden van DSW de heren C J en H van Essen ook al „ oud ge-dienden " in Apeldoorn zijn eveneens verraste Van onze paardesportmedewerker Van de drie rennen gisteren op Duindigt was de tweede de mooiste Lady Ann Manitoba East Wyn en Sans Aide voerden een hevige stryd Met Sans Aide wist jockey Henk van der Kraats een voordeel te bereiken op de zich hevig verwerende Lady Ann Urchim Hanover verzorgde de verrassing van de dag Daarvoor was ten eerste het falen over de start van Visuil S nodig en vervolgens het feit dat de ver voorliggende Very Nice in de laatste bocht uitbrak Ten derde maakte Urchin Hanover nu zelf eens geen fout wat wel de voornaamste bijdrage tot zijn zege was De uitslagen ztjn toto per tien eenheden Nelsonprjjs 2040 m 1 Wordly Hanover 1.30.3 W H Geersen 2 Walewska Contessa N J Bloem saat 3 Veja S M Romein W 17 PI 15 49 Cov 70 K 107 Black Ribbonprijs ren 1100 m 1 Noorderlicht H Ptje 2 First Trial A Bongers 3 Ignatius A Garrington W 20 PI 12 12 Cov 27 K 56 Notre Dameprijs 1300 m 1 Xan thi Con Dios 1.36.1 M Vergay 2 X.O N Costing 3 Xylon S J Wagenaar jr W 44 PI 17 14 16 Cov 41 K 120 Nellie O-prijs 2100 m 1 Urchin Hanover 1.29.8 T Louwersheimer 2 Very Nice B de Vries 3 U Daniël J de Graaf W 465 PI 93 23 60 Cov 39 K 448 Great Girlprtis ren 1350 m 1 Sans Aide H J v d Kraats 2 Lady Ann H Pije 3 Manitoba A Bongers W 52 PI 21 26 53 Cov 87 K 175 De heren H en C J van Es sen links aan de koffie bij As sel Twee kwieke vertegen woordigers van DSW De heer H van Essen loopt voor de der de maal in Apeldoorn de heer C J van Essen voor de vijfde maal Jan Vonk won de sprintwedstrijd De Wielerver St Willibrord reed haar 5e rit zomercompetitie welke bestond uit een sprintwedstrijd en een 50 km rit Na verschillende sprintseries kwam J Vonk als Ie uit de bus 2 H Ver heul 3 N Siebers 4 H Rakers 5 U V Wijk Bij de B-Kl was H Postma de sterkste 2 T v Galen 3 A Win kel 4 M Senten 5 J Versteeg In de 50 km rit was het U v Wtjk die ondanks vele demarrages van de andere renners na 10 km een voorsprong wist te nemen van plus minus anderhalve min en deze ge durende vele ronden wist te behou den In de laatste ronde werd hij ech ter ingelopen door het peloton en zo werd de uitslag als volgt 1 H Rakers 2 N Siebers 3 H Verheul 4 J Vonk 5 U v Wijk Bij de B-Kl 40 km werd in de eindsprint wederom Postma winnaar 2 T V Galen 3 A Winkel 4 M Senten 5 J Versteeg Atletiek — Na de eerste dag van de landenatletiekwedstrijd tussen Zweden en Noorwegen hebben de Zweden een voorsprong van twintig punten geno men Zweden verzamelde namelijk 63 en Noorwegen 43 punten Handboogschleten — Woensdag zijn te Brussel de wereldkampioenschappen handboogschieten voortgezet De Engels man Matthews veroverde de v/ereldti tel op de 90 meter Wereldkampioen 70 meter werd de Amerikaan Corby Gewichtheffen — Tijdens de spelen van het Britse rijk die te Cardiff wor den gehouden heeft How Liang Tan uit Singapore het wereldrecord stoten in de lichtgewichtklasse verbeterd tot 157.5 kg Nestorprijs 2100 m amateurs 1 Uranium H 1.26.1 L van Harlin gen 2 Victor Hanover G v d Wal 3 Tjiftjaf S W K v d Wal W 30 PI 13 13 16 Cov 49 K44 Espoiprijs ren 1800 m 1 Wer velwind F Delbrassinne 2 Roche Fleürie A van Dijk 3 Peigne d ' Or J de Pouw W stal met Ro che Fleurie 14 PI 14 18 Cov 45 K 57 Nitaprijs 2000 m Trekduif S 1.27 J L Olsthoorn 2 Uranus Koff N J Bloemsaat);.3 Urban HoUandia W Geersen W 40 PI 19 24 Cov 37 K 75 Noraprijs 2100 m 1 Quick Jim my 1.24.9 W Leeuwenkamp 2 Ria Kitty J Waggenaar jr 3 Omar Spencer P Hetjnen W.7S PI 71 32 Cov 38 K 276 Uit de Utrechtse wielerwereld De tweede rit van de zomercom petitie van de Volharding voerde over de afstanden van resp 80 km voor de A-klasse en 30 km voor de C-klasse Bij de A-klassers won Ver wey de sprint voor Alen die echter door pech een ronde achterstand had gekregen Wim Breeuwer werd nu tweede Veteraan Jan Heus deed van zich spreken door de wijze waarop hti de jonge garde nog van repliek diende Westeneng was de sterkste der C klassers De uitslagen waren A-klasse 1 J Verwey 2 W Breeuwer 3 M Vermeend 4 H Kessels 5 J de Heus C-klasse 1 W Westeneng 2 J Dolman 3 B v Maanen 4 C Over kamp 5 J de Groot 6 J de Lit op 2 min 7 Berrens op 3 min 8 Dijkstra op 5 min De zesde rit van de zomercompe titie van het Stadion zag Aalbertsen van der Horst en van Nimwegen als uitblinkers in de A-klasse Ook Frans ' s Jongers was na zeven jaar afwe zigheid weer van de partij Karel van Nimwegen bleek de snelste en won bij de A-klassèrs voor Veenendaal van der Horst R Fresèn S Reuling G Mildert 7 van de Heuvel 8 van Os 9 de Wit Veenendaal was als tweede aankomende de sterkste B klasser die tegelijk met de A-klas sers reden C I-klasse 1 Marsman 2 Liesker 3 A Hoogstraten C 2-klasse 1 Th V d Brink 2 W Bladt 3 D Gijs sen 4 Th Nus 5 J v Brienen 6 Veldhuizen Ook buiten verenigingen werden er nog successen door de Utrechtse ren ners behaald In het criterium van Prinsenbeek werd Teunisse eervolle tweede achter Walraven en Hans van de Weyde werd in deze ronde bij de nieuwelingen zevende Jacq Anquetil spoedig hersteld Jacques Anquetil zal spoedig weer aan wedstrijden kunnen deelnemen Een uitgebreid medisch onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de Fransman geen longaandoening heeft doch tijdens de ritten op de Ventoux en in de Alpen een ernstige bronchitis heeft opgelopen Anquetil hoopt tegen het einde van deze week weer met de training te kunnen be ginnen »» Kramers „ tenniscircus op de Mets Hoad Rosewall Trabert en Segura zul len zaterdag en zondag a.s op de Mets banen te Scheveningen onderlinge wed strijden spelen Het programma luidt zaterdag enkel spelen Rosewall—Trabert Hoad—Se gura Dubbelspel Hoad en Trabert—Se gura en Rosewall Zondag enkelspelen Segura—Trabert Hoad—Rosewall Dub belspel Hoad en Rosewall—Segura en Trabert Titelhouders wonnen De Amerikaanse bokser Joe Brown heeft zün wereldtitel in het lichtge wicht behouden Woensdagavond be haalde hij in Houston in een gevecht over 15 ronden een zeer kleine pun t,enzege op zijn uitdager Kenny Lane die hem meermalen in moeilijkheden bracht De Spanjaard Young Martin heeft woensdagavond in de arena v.»n Madrid voor 30.000 toeschouwers met succes zijn Europese titel in het vedergewicht verdedigd tegen de Fransman Robert Pollazon Martin won met een duidelijke puntenvoor sprong Wilskracht-poloteam werd verslagen In de Liesbos was het herenzeven tal van Wilskracht gisteravond beslist de mindere van de Zijl uit Leiden Wel hadden de Utrechters een inval ler voor Spermon maar het vlotte niet in de ploeg Bij de bezoekers kre gen Van Tol Klune en Bergma steeds gelegenheid zich vrij te zwemmen omdat de verdediging van Wilskracht in tempo te kort schoot In de eerste helft nam de Zijl door Van Tol de leiding en doordat het samenspel bij Wilskracht onvoldoende bleef kwam er geen tegenpunt In de tweede helft was de Zijl weer sterker door doelpunten van Klune en Bergsma werd het O — 3 Peter Smit stelde de Leidse doelman een paar maal op de proef doch een tegenpunt bleef uit Zo besloot Wilskracht de competitie met een nederlaag maar het blijft tweede klasser Kaagweèk beëindigd Holland won van Friesland Het was koud onaangenaam weer op de vijfde en laatste dag van de 38e Kaagweèk Toch waren de zei lers niet ontevreden want het bleef gelukkig droog en bovendien stond er een stijve bries zodat de wed strflden een vlot verloop hadden In de klassieke wedstrijd tussen Holland en Friesland in ¦ de regen boogklasse ging de eindzege toch nog naar Holland De zeilers van Sneek " konden de kleine voor sprong die zU na de vierde dag hadden niet behouden Hofland Van der Velde en Bakker legden beslag op de eerste drie plaatsen in de ' laatste race en daardoor werd het pleit alsnog in het voordeel van Holland beslist Anders was het gesteld bij de teamwedstrtjd Holland Friesland in de 16m2 streepklasse Weliswaar be haalde een Hollander — Endstra met Margot " — de overwinning in de laatste race de zege in de wed strijd ging naar de Friezen 86 te gen 74,3 pnt Bij de Valker was het opnieuw Tandjung Priok dat de meeste pun ten vergaarde tegen De Kaag maar toch was de overwinning niet groot genoeg om de in de eerste da gen ontstane achterstand weg te werken Curacao won ook de vierde race van de wedstrijd in de Parhpusklas se tegen De Kaag Opnieuw was het verschil echter maar klein 19.1 te gen 17 pnt Natuurlijk was de hoofdprijs in de Flying Dutchman-klasse voor Jacq Kraan De man uit Oude Wetering heeft drie van de vier wedstrijden gewonnen ook woensdag finishte Jacq Kraan ver voor zijn concurren ten Broer Bart was minder succes rijk Hij moest bij de Sharpies de zege — en de hoofdprijs — aan Gul demond laten Dat Hofland na zijn verrassend goed zeilen in de regenboogklasse — tweemaal eerste en eenmaal tweede — woensdag vijfde werd was geheel onbelangrijk aangezien de Rotterdammer al zeker van de hoofdprijs was Ria van Velseti is record weer kwijt Slechts drie dagen is onze landge noot Ria van Velzen in het bezit ge weest van het wereld - en Eurooese record 100 meter rugslag Woensdagavond in het zwembid te Cardiff zwom het Engelse me'sje Judy Grinham op de 110 yards rug slag met 1 min 11,9 sec twee wereld records en een Europees record naar de historie Zij verbeterde namelijk met viertiende seconde het wereld record op de 110 yards rugslag dat haar landgenote Margaret Edwards een dag tevoren in het 55-yards bad van Cardiff op 1 min 12,3 sec had gebracht en bleef even zovele tien den van een seconde onder het we reld en Europees record van het 15 jarige Haagse meisje Ria van Velsen die zondag jl tijdens de landenwed strijd Nederland—Duitsland te Nij megen op de 100 meter rügslag tot 1 min 12,3 sec kwam Tennistoernooi te Bilthoven B(j de 28 wedstrijden welke gisteren voor het B en c-toernooi van de T.C Bilthoven werden gespeeld zorgden in het mixed dubbelspel Mevr Eygensteyn en de heer Steen voor een verrassing door Mej Vries en de heer Ten Cate met 7—5 1—6 6—3 uit te schakelen De uitslagen van gisteren waren B-toernooi Damesenkelspel 2e ronde Mej Sjamjoedin si Mevr Boswijk 10—8 6—2 Mej v d Torre si Mej Hardon 6—3 10—8 3e ronde Mej K de Jongh si Mej Nerden 6—3 6—3 Mevr Vermue si Mej de Jongh 2—6 6—4 6—4 Herenenkelspel Ie ronde Landweer si Vogelaar 6—4 6—2 2e ronde Coe bergh si Landweer 6—3 6—4 Wagenaar si Steen 6—4 6—3 3e ronde v Lonk huyzen si Poll 6—1 6—3 Stol si I^yedi 6—4 6—2 Damesdubbelspel Ie ronde Mej Ner den en Mevr Kleyweg si Mevr Mica en Mevr de Boer 6 — 3 7 — 5 Herendubbelspel Ie ronde Berends en Hubers v Assenraad si Koekoek en Sik kink 6—3 6—2 Heren Mica en v Essen w.o Mixed-dubbelspel Ie ronde Mevr Eygensteyn en steen si Mej Vries en ten Cate 7—5 1—6 6—3 2e ronde Mej V d Biezen en Mica si Mevr van Ra venswaay en Beyen 7—5 6—2 Mej Kra mer en V d Linden si Mej Llnschoten en Bakker 6—2 7—5 Mevr de Boer en Hollander Jr si Mej Evelyn en v Ame rongen 7—6 ret Mej v Woerden en Everdy si Mej v Nus en Poll 6—3 7—9 6—4 C-toernooi Herenenkelspel 2e ronde Verhoeven si Schepens Jr 9—7 3—6 6—2 Wisman si v d Elshout 6—8 6—2 6—1 v Hees si Ockhuysen 6—3 6—4 3e ronde Wisman si Adams 6—1 6—2 Broekman si Brouwer 6—4 6—3 Herendubbelspel 2e ronde de Leeuw en Knegt si Allan en Roels 6—1 3—6 7—5 V Hees en Herwerden si Dingjan en Harder 6—0 9—7 De Nooy en Brans si de Hart en v d Kaa 4—6 6—4 6—3 Mixed-dubbelspel Ie ronde de heer en mevr Bos si Mej de Raay en Ock huysen 4—6 8—6 7 — 5 mevr Sikkink en Sikkink Jr si de heer en mevr Rie mers 6—0 7—5 2e ronde mevr van Schaick en Adams si Mej v d Steur en Vermue 6-1 6—3 mevr Klein en Visser si mej Kraay en Roels 6—2 6—1 Concours hippique te Hoofddorp De uitslagen van het gisteren gehou den concours hippique te Hoofddorp zijn Kampioenschap van Nederland dres suur Prix St Georges 1 mevr F Be nedictus-Lieftinck Putten met Kobold 609 pnt 2 en 3 mej Tiny van Doorne Deurne met Hamlet en mej Anny van Doorne Deurne met Halva elk 586 pnt 4 mej Anny van Doorne Deurne metMaestoso Brecia 578 pnt Eervolle ver meldingen mevr I Siem Roderwald(Bilthoven met Barcelona en de heer J.van Leeuwen Hoofddorp met Hassan Springconcours M-A na barrage 1 R.K Veldstra met Kabila O ft 63.6 sec 2 H J M Wouters van de Oudewijermet Rebel 3 ft 55.6 sec 3 mej IreneJansen met Adelboom 7 ft 60 sec 4 A.Ebben met Harmonieuse 8 ft 63.8 sec 5 W C van Dam met Sunlight 8 ft 67 sec Afval springconcours 1 mej Ma rijke Englebert met Pretmaker 2 R J.W Koster met Axel Jeugdspringcon cours B 1 A Muller met Sazarac o ft 72 sec 35 winstpunten 2 mej T Zwols man met Monpti O ft 70 sec 30 winstpnt 3 A Muller met Va-t en O ft 60 sec 25 winstpunten Zwemmen — De Schot lan Black heeft in de finale van de 440 yards vrije slag die woensdag tijdens de spelen van het Britse rijk te Cardiff werd gezwom men het Europees record op de 400 me ter vrije slag verbeterd Hij werd name lijk tweede in 4 min 28.5 sec achter we reldrecordhouder Jon Konrads Austra lië die het goud veroverde In 4 min 25.9 sec 
12 goedkoper dan voorheen Spaart U plaatjes voor het album „ De bonte droom van het circus " Omdat de vraag naar plaatjes voor dit prachtige album overstelpend groot is hebben wij besloten de geldigheids duur van de plaatjes te verlengen t/ra 31 dec 1958 Let wel ook op de thans zo goedkope roomboter treft U de rijksboter merken aan die U nodig heeft om het album te completeren Gevr nette JONGEN enigs zins met timmervak bekend Ook genegen wat expeditie werk te verrichten Houthan del Biltstraat " Biltstraat 21 Utrecht ' Dame 53 jaar middenstand zag zich gaarne geplaatst als HULP in de huishouding bij heer alleen huwelijk uitee sloten Br no 3273 bur UN ' Jonge gehuwde VROUW zoekt werkkring voor 5 halve dagen of 3 hele dagen per week Ad ministratief of typewerkzaam heden 10 jr als zodanig werk zaam geweest Br no 3059 bur UN Gevr JUFFROUW boven 30 jr voor alle voorkomende keu kenwerkzaamheden in kantine Loon ƒ 50 p.w met warme maaltijd Weekend vrij Aanm na 8 uur Croeselaan 227 Nette JONGEN gevr voor bak fietswerk Luxe wasserij Pisa Prinsenstraat 30 telef 17150 Meisje 20 jaar Zweedse En gels sprekend b.z.a als HULP in de HUISHOUDING Br no 3072 bur UN Zelfstandig MEISJE in de huis houding voor dag of d en n Lief voor kinderen Aanmelden graag voor 6 of na 8 uur mevr Bakker Damstraat 29 rijwiel zaak Telef 30521 Dame brede alg ontw met lab.-ervaring z.z.g.g als AS SISTENTE bij dierenarts Br no 3090 bur UN Flinke zelfstandige DIENST BODE voor dag of d en n Geen winkelwerk Cohen Pot terstraat 2 a naast Rutecks WoniagrKll Aangeb geriefelijk BENEDEN HUIS grote huis - en voorka mer mooie keuken en plaats keurig in de verf en behang Gevr iets groter onverschil lig waar Tulpstraat 30 Gevr HULP in de HUISHOU DING event noodhulp ter vervanging van vorige die 8 jaar in dienst is geweest Klein gezin 2e meisje en werkster aanwezig Goed kunnende ko ken Prettige sfeer modern comfort Mevr A van Alfen de Beaufort Moersbergen " Doorn Telef K 3430 - 2107 Ruilen HEEL HUIS 5 kamers grote tuin met achterom Abri koosstraat Voor dezelfde grootte of groter mag ook bo venhuis zijn in centrum Br no 3054 bur UN Gevr WERKSTER 2x per w Aanm na 7 uur mevr Verhoef Emmaplein 4 Bilthoven Aangeb vrij BOVENHUIS aan de Petemoederslaan bev ka mer en suite keuken balkon met vaste kolenkist boven 3 slaapkamers en douchecel ach terom fietsenschuur Gevraagd heel huis met tuin in Utrecht of omgeving Br no 3055 bur UN Aangeb BOVENHUIS kamer en suite toog keuken gang balkon 4 slaapkamers zolder geschikt voor samenwoning Gevr heel of benedenhuis 4 kamers centrum Br no 3070 bur UN Aangeb HEEL HUIS rand stad bev kamer en suite keu ken tuin voor en achter schuur en achterom 3 slaapka mers vaste wastafel balkon en zolder Blijvend vrij uitzicht Gevr huis met stukje grond jn randgem Utrecht liefst Bilt hoven De Bilt of Groenekan Br no 3073 bur UN BEZORGERS van circulaires gevr voor de avonduren ƒ 2 per 1000 Br Postbus 819 Rot terdam Blijvende BIJVERDIENSTE ' Ontwikkelde vertegenwoordi ger gevr voor de avonduren Br onder letter E Postbus 819 Rotterdam ¦ piemoa««Ammtf^o vmtBetHfOm Te koop aangeb z.g.a.n gotisch HUISKAMERAMEUBLBMENT, bev dressoir tafel 4 stoelen en 2 fauteuils groen wollen moquette Prijs f 400 Roerplein 14 bis Te koop BURGERWOONHUIS Korenbloemstraat 3 leeg voor ƒ 9600 Hypotheek aanwezig Bevr Roethof Oudemansstr 3 Te koop LEGERTENT 3 pers.met foudraal en haringen prijs f 30 Adres C Brouwer Oud wiik 47 Utrecht Spoed Cassette TAFELZIL VER Pleet nieuw Zeer bil lijk k contant Br no 3206 bur tW ELISB BEZOÖHT koopies ge kocht Laatste week van de 20 % korting op alle blouses jumpers vesten jasjes en rok ken ook Terlenkarokken en Jersey pakjes Modehuis Zlise Voorstraat 7 LADENKASTJES klein for maat kabinet dekenkisten Friese itaartklok prima uur werk ronde tafels kristal porselein tin koper enz Lijn markt 29 telef 20433 Vrij en tree BOVEN - en BENEDENHUIS waarvan bovenhuis leeg te aanvaarden is Omgeving Ka naalstraat Vleuténseweg Br no 3089 bur UN L wegens overcompleet B en D OLIEHAARD met tank Hun ttraat 23 63 Haastig knoopt Arsm enkele lange gordijnkoorden aan elkaar en bevestigt ze met enkele stevige knopen aan een dwarsbalk die in het venster zit „ Ziezo die zit stevig Kim " fluistert hij tot de jongen „ Ik ga een klein uitstapje maken door het paleis op zoek naar Ambre Jij blijft hier en zegt zo af en toe Iets op luide toon om de schildwacht in de waan te brengen dat ik er nog ben Begrepen " De jongen knikt instem mend „ Wilt u glijden aan die dunne touwtje omlaag " stamelt hij ang stig Maar Aram wuift met een luchtig handgebaar alle bezwaren weg en klautert al op de vensterpost Onder hem ligt donker en stil de bin - tp ë£HTSCH nieuwsbl Limburgse verc yiijndirectii gematigi Special De kolenvoorracJen in or gestegen tot over Je 600.C lp normale zomerse voorn Lg in de algemene con ju ^" g wij achter de rug hebl Jaanse import kolen en v np voorraden hebben voo todustiekolen De huisbrai ringste stagnatie Directies in de mijnindustriev j huidige situatie weliswaar on ^ f„htëuik maar toch gematigd ^'¦ titnh ZU hebben vertrouw SL't doorzetten van de lichte vet • V welke zich thans reeds in " mé^e conjunctuur aftekent ^ Xar in september a.s de ni ipveringsontracten worden af envoor het aanstaande wmte n hoopt men in oktober '" upA^d te hebben over de i ^ tglui^heden met het oog o fjstaiinde winter Overigens blijft de olie-concurr „ raar wegen Aan de andere Verwachten de mijn^dirêcties ê Jet dat de kolenpnjzen op het rt ee lage peil zuUe " Wijven 3 htênzü de mogelijkheid met t finten dat de verwikkelingen ii Nabiie Oosten op den duur toch z leiden tot stagnatie in de olie-toe Italianen Intussen is besloten 275 Itali mijnwerkers uit de vetkoolm Emma en Hendrik van de Staat nen welke mijnen met afzetmoe heden zitten over te brengen na antracietmijn Wilhelmina en nas Oranje-Nassaumijnen en de Lau Vereniging welke eveneens vöi meiijk huisbrand produceren Momenteel werken er nog Italianen in de mijnen waarvan bij de Staatsmijnen Van de kan vakbonden wordt toenemende c op de werkgevers uitgeoefend de tweejarige contracten me Italianen na het verlopen daa niet te verlengen Uit directiekringen vernamen flat de geruchten welke mome hardnekkig dê ronde doen onde mijnwerkers als zou besloten verzuimdiensten.in te leggen oi huidige afzetmoeilijkheden het 1 te bieden elke grond missen I voor is de situatie zeker niet er genoeg en wanneer de toestand vi mocht verscherpen dan zullen w laatste denken aan verzuimdienst < verklaarde men Werktijd De huidige situatie in het Limbi mijnbedrijf is van dien aard di directies thans een bespreking een verdere verkorting van de beidsduur niet opportuun aehtei verband hiermede heeft het dag bestuur van de Mijnindustrieraa M.I.R.-leden gisteren doen weter verdere verkorting van de arb duur eerst in oktober a.s aan de Posities Nederlandse schepen AagtekeEk 19 te Waliaroo D Aaltje p 22 Vllsslngen n Londen D Abbedyk 22 op 820 m OHO Bermuda Abel Taxman 23 v Rott te Umuiden Adine p 22 Gibraltar n Anzlo Adm Courbet 24 Ce Livetpool verw Adm de Rurtei 23 te Cardlft Adm Nelson 23 te Partington Advent 21 V Walkom te Foynew Acgir 22 V Rotterdam n Londen Aegis 23 V New Orleans te Mara - caibo Aeneas p 23 de Burlings n ofanAho Amst Kotka p 23 KleiAlaniak 23 te St Vintónt KVAlbatros 22 V Rotterdam n Ix>ndenAlcetas 22 V Genua n JUVomoAlcor 22 V Rio Janeiro n VictoriaAldabi 24 te Montevideo verwachtAlderamin 23 te Port Said verwachtAlgol 22 op 115 m O Recife Ali 21 V Kristinehajnn te BorgaAU Damhof 23 V Esbjerg n Belfast All S p 23 Texel n Norwich Alja p 22 Brunjibuttel n ShorehamAlkaid 23 V Bremen te Hamburg Fi Alkes 22 V Bahla n Las Palmas F Almdyk 23 v Antwerpen te Lissabon - A phacca 22 op S«3 m O Paramaribo Alphard 23 v Hbeos te Las Palmas Aludra 22 op 210 m NO Madeira Amasus Fluvlas 23 v Sott n Huil Amazone 21 V Mostaganem n Oran Amerskerk 23 V Bremen te Hamburg Amste diep p 23 Labuan n Cebu Aniste laan 22 150 m NNW Pérlm G Ams e land 23 v Hamburg te Anut G Amstelmeer il v Whampoa n Van - G couverAmslelsluls 22 260 m W K Flattery oAmstelstroom 22 V Arost n Londen GAnda 22 v Kristinehamn te Rott.Andyk 22 v Havana n Houston Anja 22 v Rotterdam n NortkopmgAnk WInsemius 22 v Cadiz n Rott GAnna B 22 op 70 m ZW Ouessant G Anna Elizabeth 23 te UmuidenAnne S p S3 Kiel n Falkenberg G Annle G p 23 Brunsbuttel n DelfzMI G Antill » 23 te Leith verwacht Arctic 22 V Rotterdam n HuU Arendskerk 21 v Melbourne te Sydney ï'f»?.P^22 K St Vincent n Amst Arkeldyk 22 V P Sudan n DJibouU Arnhem a v Dakar te Bathui-st Arteinis 23 v New York te CuracaO Jï'l,"J ' a V Delfzijl n Maassluis B^K J ""*..^' ' New York te Trinidad rÏ5 a V Amsterdam te Umuiden hmL i Makassai te B Papan Balonj 23 V Kowett n Khorramshar R»Sr.~'',5.K^''P Bon n Beyrouth nSJijr ^ to Baiut p,p „ verwacht BaïS " £ '^ Brunib n Londen Baï!ïi " ^ J " Mantyluoto n Boston nlf m ' '• » Kott n Londen SÏl "-^^ Aden n Bahrein B^SSÏi ^ J Rnlterdam te Kotka BmK ^" S op Shat al Arab aé ™^"'?,^?,'"' " O " n NO Barbados SlrïavH 3 Brunsbuttel n Hull " Sd ^"" » =^ K - St Vincent halS " ^ " '«¦¦«' eta n Kopen Bevesjer 23 V Antw te Vlaardlngen ifa'k ï°l 1 " H"llngen n Goo ™ BnSeni ^ Tcxcl n Exmouth B „&""" " '^ Havre n Casablanca B ïïi 5 "" 2 ' te Terneuzen b ™.^' y SurabaJa n Palembang Boniïï «'''° W ^ 120 m OZO Madeira bSIJ ® v Preston n Guayaquil Bm„iï"S ^ " Karachi n Ktiidla B ™*^.,™ V Mantyluoto te Cardiff bS^h.ÏJ ".^ ï-tterdam te Sundsvall eSI^'?,^'' St Vincent n Triest bS »,'^,?' Brunsbuttel n Plymouth Bru'i '"" ^ OP ' 10 m NW Fremantle BÓbeïS "„^ Cherbourg n Boness Calami ^' n ' Karlshamn n DellzUl ctnenS « ^ ' Santa Martha n Rott CaSrl ^' ^ Atnst te Rotterdam Ca?™^:'^ï ' =° te Uftholmen Cwïï«..F "¦ Skoghall te Amsterdam C«?ó ïl '"' P ^^ Vlissingen cllèbé V ^- ^' tr « n F - ¦"' France Cellr o.?P «,^ " W Lakaöiven Citadel „'",> I ' " Ccuta te Catania Cllï ^ '^ Londen verwacht Coffiff =" V Ardrossan n Larne Cmb P " ^'^ fy " Mostyn cSSgJk r./i '"- "' Plymouth n Rott Co » 7.V ' 3 " °" ala n Kribi cSSlsta ' " ïfalmo n Hcislngbore c°;-.',"5='...22 ^ Qu.ria n PhUadelphia cS'r ^ " Kl'l ' te " vaiind Crésta 11 ^ ^ " 5ao te Vlaardingen dIo iS.^.^ÏSrp '^'» h Belfast 0H„»f^1,ï '' ^ te Yarmouth Slflvt-Ts ^»"» Afwerpen 
iifflE CHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 13 81 80 % 250 251 179 % 182 % 82 80 % 78 % 127 % 128 102 102 % 42 en de Yoyo^jager PANDA haalde misselijke stukje vuurwerk op ons afgeschoten " Iemand daar beneden " stelde Pat O'Nozel scherpzinnig vast Ik deduceer dat " De woorden van de meesterspeurder werden overstemd door een akelig gegier waarmee het toestel ' n wervelende val naar de aarde inzette Beneden zag Ming de Rechtvaardige met grote tevredenheid toe Aha " lispelde hij ze l\ebben mijn uitnodiging aanvaard Dat is goed Dat is heerlijk Ik zal dadelijk enkele sabels laten slijpen " 29 Ik hoop dat zij mijn uitnodiging zullen aanvaarden " zei de Gouden Draak van Mu de vuurpijl naogend het zou zeer onbeleefd van ze zijn als ze niet even omlaag kwamen " De vreemde uitnodiging van de Gou den draak was best gericht ' t vliegtuig je werd midden in de brullende motor nirccties in de mijnindnstrie vinden j huidige situatie weliswaar onover - i.uieiijk maar toch gematigd opti - ¦ tisch Zij hebben vertrouwen in w door'zeWen van de lichte verbete - „ welke zich thans reeds in de al tene conjunctuur aftekent naar in senSember a.s de nieuwe leveringscontracten Worden afgeslo L voor het aanstaande winter-sei nen hoopt men in oktober meer ifkerlieid te hebben over de afzct Bogelijkheden met het oog op de aanstaande winter Overigens blijft de olie-concurrentie nvaar wegen Aan de andere kant verwachten de mijn-directies échter „ iet dat de kolenprijzen op het hui disc ' lage peil zullen blijven Ook achten zij de mogelijkheid niet uitge sloten dat de verwikkelingen in het Vabije-Oosten op den duur toch zullen leiden tot stagnatie in de olie-toevoer Italianen Intussen is besloten 275 Italiaanse mijnwerkers uit de vetkoolmijnen Emma en Hendrik van de Staatsmij nen welke mijnen met afzetmoeilijk hedén zitten over te brengen naar de antracietmijn Wilhelmina en naar de Oranje-Nassaumijnen en de I^aura en Vereniging welke eveneens voorna melijk huisbrand produceren Momenteel werken er nog 1400 Italianen in de mijnen waarvan 1200 bij de Staatsmijnen Van de kant der vakbonden wordt toenemende drang op de werkgevers uitgeoefend om de tweejarige contracten met de Italianen na het verlopen daarvan niet te verlengen Uit directiekringen vernamen wij jat de geruchten welke momenteel hardnekkig de ronde doen onder de mijnwerkers als zou besloten zijn verzuimdiensten in te leggen om de huidige afzetmoeilijkheden het hoofd te bieden elke grond missen Daar voor is de situatie zeker niet ernstig genoeg en wanneer de toestand verder mocht verscherpen dan zullen we het laatste denken aan verzuimdiensten zo verklaarde men A.V.S behaalde een bevredigend resultaat De resultaten over 1957 van de N.V Algemeene Verzekering Socië teit te Utrecht zyn zeer bevre digend te achten aldus de directie in haar jaarverslag Ondanks de zware concurrentie kon wederom een belangr^ke voor uitgang In premie-ontvangst worden geboekt al bleef deze met ƒ 760 t33 achter by de vooruitgang in 1956 ad ƒ 838.508 De totale premie-ont vangst bedroeg ƒ 5.333.056 1956 ƒ 4.572.323 De teruggang in de conjunctuur had op de produktie van motorvoer tuigenverzekeringen enige nadelige invloed In de afdeling brandverze kering wordt het aantal geclaimde zgn bagatelsehaden voortdurend groter hetgeen de resultaten ongun stig beïnvloedt De sterk gestegen Itosten van ziekenhuisopname e.d veroorzaakt in deze afdeling een da ling van de resultaten In het af gelopen jaar werd de acquisitie in de A.N.P.Z Algemene Nederlandse Polis voor Ziektekostenverzekering ên in de afdeling televisieverzeke ring ter hand genomen Het bestuur van de A.V.S stelt voor van het winstsaldo ad ƒ 262.879 ƒ 131.564 een bedrag van ƒ 227.879 ƒ 101.564 aan de extra reserve toe te voegen waardoor deze reserve ƒ 820.497 zal gaan bedragen Het uit keren van 7 pet dividend op de ge plaatste en volgestorte aandelen zal ƒ 35.000 vergen KAASMARKT WOERDEN Woerden 23 juli — Aanvoer 156 partijen Ie kwaliteit 1.90—2 - 2e kwa liteit 1.80—1.89 extra kwaliteit 2.01 — 2.27 Handel kalm KAASMARKT GOUDA 24 juli Aanvoer 185 partijen Note ring eerste Irwaliteit f 1.90—2.01 Tweede kwal f 1.80 tot 1.89 extra kwal f2.02 — 2.36 Alles per kttogr Handel kalm MARKTBERICHTEN SCHERPENZGEL 23 juli — Biermarkt Aanvoer circa 900.000 handel vlug Prijzen kippeëieren 14—14.40 henneëeiren 9—12.50 per 100 stuks Varkensmarkt Aanvoer en prij zen 164 biggen 58—70 per stuk Handel matig AMSTERDAMSE WISSELIWARKT Londen 10.56 10.56y2 New York 3.78 13/16—3.79 1/16 Montreal 3.94 % — 3.95 Parijs 89.95—90.05 Brussel 7.59y4 — 7.59 % Frankfort 90.45 %— 90.501/2 Stockholm 73.26 %— 73.3H4 Zurich 86.601/2—86.651/2 Zurich vr francs 8S.391/2 88.441/2 Milaan 60.80 % — 60.85 % Kopenhagen 54.61%-54.66i/2 Oslo 52.82—52.87 Wenen 14.61 %— 14.62 % Ankara 3.7914—3.79 % Praag 52.84—52.94 Lissabon 13.261/2-13.28 Amsterdam 24/7 — Aandelen Uni lever trokken vanmiddag ter beurze de grootste belangstelling Aandelen Kon Zout zijn in twee dagen circa 80 punten gestegen als gevolg van de 331/3 pet bonusaandelen Dit voor beeld werkte stimulerend voor de aandelen Unilever waarvan de beurs sinds enige tijd ools een bonus in aandelen verwacht De koers steeg t.o.v gisteren circa 8 punten De prijs schommelde rond de 364 In de mor genuren werden de aandelen ver handeld van 357 tot 361 Slotkoers 363 tegen gisteren 356 De tendentie was vandaag over vrijwel de gehele beurs opgewekter Aandelen AKU bijvoorbeeld waren drie punten hoger doch moesten hiervan één punt afstaan Philips ontmoette wat vraag en kon zich ruim een punt verbeteren terwijl aandelen KLM ruim een gulden ho ger werden geadviseerd Niettegenstaande Wall street lager was afgekomen voor aandelen Kon Olie was het fonds op het Damrak op ƒ 163,40 een paar dubbeltjes hoger dan gisteren en circa 70 et boven pariteit New York In scheepvaarten ging iets meer om dan de vorige dag en de fondsen waren over het algemeen 1 tot 2 pun ten boven de vorige slotfcrijs In tegenstelling tot de vrij vaste markt stemming lagen certificaten Deli aan de flauwe kant Tengevolge van wat middenkoersaanbod waartegenover niet voldoende vraag aanwezig was daalde de prijs van dit fonds van ƒ 114 tot ƒ 111 Het verlies bedroeg bijna 3 gulden Het fonds herstelde zich in het verdere beursverloop tot circa ƒ 113 Staatsfondsen nauwelijks prijshou dend Een lichte reactie volgde voor stocken Kon Zout die op ƒ 390 wer den vernomen tegen gisteren ƒ 400 Prolongatie 3 % pet Cert Deli ƒ 112,50 Ten Cate KSW 144 Stocken Kon Zout ƒ 386 Noorw 5S 4V4 9214 913,4 O V 2 Afr ' 55 4 8714 - 87 % A - A R D C 416 83 8314 Bandoeng 36 4 — _ Batavia ' 37 A 4 — — Per & Corp CvA _ Nea Aann MU Ned Dok Ned Scbeepsb Nd 1 en A Nleai Stoomw NUverd Nyma Overz Gas mu Padans P C Houth Pont Relnev MaetL Idem nret RIVA Rott Uigdk MU Rouppe V d V Rijnstaal Schelde K M d * Schev Bxpt MU Schokbeton Scholt Aard My Can & P Scholt Smit eo Co 1"T Mach.t Fr Sm Spanjaard dtokvis R S MU Tn B MarUner Tels & Co rhom « t DrUvei Thoms U - Dedr rieleman 8i Ui Tw Overz B Unie v IJstabr Unllevef 7 % Unllevet 6 % Unilever 4 % Utr Asphalt Ver A Zwnism Ver Bllktabr Ver Mach Fabt Ver Ned Rubb.t Nrd Ind vezelv VihamU Vlissingen & Co N A Autob VI Rubb.I vredest Ned MU Walv Wit's lextiel de Gem Eigendom Wyers Ind en H Zeeh Kolenst S ivrao Org Ver ZwitsaI 215 149 % 148 96 216 147 150 81 163 127 % 109 % 220 500 64 % 110 168 167 % 12714 Dep&nraetiebewijzen » te Bei Dep U B B 1362 13S2Interunie 280 282 Rott Bel Cons 314 315 Ad Kant Unitac 639 639 Telev El Fund 12A 12f5 Ivliel Actieve Aandelen Bank ' en Kredietin»t««ii»ngen A damsche Bank 224 % 226 % Gr Ind Cr Bk 112 112 % MU F Nat Berst — — Holl Santt Unie 196 % 196 % Land Utrecht — — Ned Oredletb 110 % Ned Midd bank 124 Ned Overz B 134 R'damscbe BanK 196 % Slavenb Bank 114^,4 Twentscbe Bank 17 63 110 % 165 % Werktijd De huidige situatie in het Limburgse mijnbedrijf is van dien aard dat de directies thans een bespreking over een verdere verkorting van de ar beidsduur niet opportuun achten In verband hiermede heeft het dagelijks bestuur van de Mijnindustrieraad de Ml.R.-leden gisteren doen weten dat verdere verkorting van de arbeids duur eerst in oktober a.s aan de orde 110 % 124 % 1.34 % 194 % 1115 171 % 66 172 142 124 % 89 % 150 81 % 130 % 126 % 125 96 95 % 159 200 211 80 120 229 186 Hyp Banken In nel buitaniand Nw Ned Am Bb — — N W & P B — — ld Bew V Dleel — — Diverse Culturet Alg Big Java 1-5 6 Bandar olieplm 7514 ' 74 Besoeki Tab MD 63 — Krian Suiker 6 % — Moorman & Co — — Idem serie A — — Ngomb Cult MU 123 120 % Sedep 37 37 Telaga Patengaf — —¦ Tjeppei C Mt 5 5 West Java Thee 2 2 Industriële Ondernemingen 175 142 % 124 % m'm 165 81 % 128 % 127 % 124 9S 95 % 156 % 200 213 % 81 229 187 Posities Nederlandse schepen Jlaitekeik Ifi te WaUaioo Ailtjt p a vUKUigen n Londen Abbedyi a op 820 m ONO Bermuda Abel Tabman 23 v Rott te Umuiden Adme p 22 GibraUar n Anzio Adin Courbet 24 te Liverpool vcrw Adm de Ruyter 23 te Cardiff Adm NelióB 23 te PartinEton Advent 21 v Walkom te Foyne » Aejir 22 v Rotterdam n Londen Aegii 23 V New Orleans te Mara calbo Aeneis p 23 de Buriings a oi^aa Ahoy Amst Kötka p 23 Kiel A aniik 23 te St Vmcent KV A batroi 22 V Rotterdam n Ixinden AlceUs 22 v Genua n UVorno Acoi 22 V Rlo Janeiro n Victoria Adabi 24 te Montevideo Verwacht Adeismln 23 te Port Said verwacht 4 nl 22 op U5 m O RecHe Al 21 V Kristinehamn te Borga A Damhol 23 v Esbierg n BeUast Al S p 23 Texel n Norwich ïï ',.' ^^ Brunibuttcl n Shoreham A kald 23 v Bremen te Hamburg A kts 22 V Bahia n Las Palmas A radyk 23 v Antwerpen te Lissabon 4 Phacca 22 op S8Ö m O Paramaribo Alpbard 23 v nheos te Las Palmas S " l "' "» « i NO Madeira Amasus Fluvia » 23 v Rott n Huil ff ""»»» 21 V Mostagonem n Oran S ' ¦'.."'' ^' " Bremen te Hamburg «„ f """ " '^ Labuaai n Ccbu Ara t aan 22 150 m NNW Perlm Ams « land 23 v Hamburg te Amat Amslelmeer 21 v Whampoa n Van couver Arastelsluii 22 250 m W K Flattery Amslelsttoom 22 v Amst n Londen ï!!!i,H ^ Kristinehamn te Rott »*» V Havana n Houston a!1 n "" o«erdam n Norrkoplng AnK WfDsemius 22 v Cadiz n Rott Anna Eliiabeth 23 te Umuiden J % P » Kiel n Falkenberg a J ' te Lelth verwacht aÜIh ' Rotterdam n Hull A tï '" S 51 ' Melbourne te Sydney aK aÏv ^„''- % Vincent n Ainst a!;;S''J * ï P Sudan n Djibouti A ümS S ' P "*" '« Bathufst A A,^Ï S " i »" ^ o "" te Curacao A^ldvv ^,' ï »"^'" " Maassluis Bab T «^ ' Nsw York te Trinidad Bad „ « ^?}*"^='" t « Umuiden bS'V '' Dellziji o Grouw BÏn „ l M''i»K3 te B Papan BMd/5„'J '''"'^" f Khorfamshar ImL ',?,^"^" ¦ 5 °" " Beyrouth ö '™,.^ te Ballk Papan verwacht bS „ t '^ Brunsb n Londen BiuXr ^„'' Mantyluoto n Boston Ba „ » ' " ''" tt n Londen BÏbl *''™ " Bahrein aeboi 22 v Rotterdam te Kotka BÏ&g op ShSt al Arfb Ba;S;"ï,22 op 215 m W Socotra Bern n^^^i "" l ™ "» " O Barbados SinM ï ^ Brunsbuttel n HuU „ St'tSdS "" " '^ ^- «'• ¦''»"»* = " i'sn " '^ " f^eSMiola n Kopen - Bemlaód ",,' ^' w - »• Vlaardlngen Bi'ak u » ^ " Harllngcn n Goole B ïï.n'^h ^ ^«="^' " Exmouth B Sh »^° ƒ = « S ™ " Casablanca bE 5f""o ^' te Terneuzen B oemfj " Surabaia n Palembang B ïlu 5 ° t ^ P "> °^ Madeira Ba"chke?k "«"^"^ i " n GuayaquU Buuntï M ^ l ^^"'^' " Kandia Bram 1 „^„^"' y '"'"» te Cardiff Biaïd.ri ^ •> ï-"*i '^'" t « Sundsvall Brlnl » ÏJ,^"^ Vincent n Triest Bd'sum 2 ^'^''""=' " Plymouth Brul „ " J '" m NW Fremantle BuUm \?' Cherbourg n Boness CalaSÏL '»' Karlshamn n DelfzUl C«S A 1 ^"""^ Mzrthi n Rott Cair co™L'„J ™" ' e Rotterdam Carm.ï™,ï ' ^ te Liffholmen S«..S.Ï S'o'Sh »" te Arasterdam Ca t ™ a v"p l S,^"'";s '" Celebes »„„• SJ ^"'' " ^- ^' FranceCelebes ^ It "^»?" " n ^ LakadivenCllade'23 1 f \ ^'"^ '• «' tanlaClipper 21 ' f '),^'" verwachtColelfe ï « Ardrossan n Larne Coo Bri ^'* y " Mostyn c"grtu,t «"'¦ S " Plymouth n Rott Con'reï '' ^ ' Pufla n Kribi Cool.ln.ti K l JJ "";" " Helslngbore Cotnelif ir " g?i '''° " Pbiladelphla CorwV B » l S'iV ' '= Vilsund Cres 1 I ' i ^„?," 5 ° *» Vlaardingen Owlel l ^,'* Lubeck Oe Eer l ^"'^ « Nantes Oenl » " """^ Said te Dubal »•« rïvenu ïfT'J " ^«"»« nianr.i 0 ' % '• Yarmouth K £ »" V Qoole Ie DelfdJl " ieSrt ffl v^Ti " Sj ™"" n Antwerpen Kota Agoeng p 22 Gibraltar Kota Gede 22 400 m WNW Minikol Kwiek p 23 Kiel n Malmo Labotas p 22 Tunis n Gibraltar Larenberg 22 op 210 m NO Madeira Laurenskerk 23 v Bremen te Antw Leenden B 23 v Runcorn te Rott Lecrsum 23 v Vllss te Antwerpen Lekhaven 22 350 m ZZW Flnlsterre Lekkerkerk 22 öp 100 m ZW Kreta Lelystad p 33 Brunsbuttei n Londen Le Maire 22 op 160 m ZZO L Mar ques Leonidas 22 v Riposto te Ceuta Leto 22 op 180 m ZW Las Palmas Letivehaven 23 v Rott te Malmo Liberty 21 v Kopenhagen te Londen Lieve Vrouwekerk 22 v Bahrein a Koweit Llndefcerk p 22 Ras Madrak uitreis Lindesingel verm 23 v Bayonne n Casablanca Liïigestroom 22 op 250 m W Fasrtnet Lissekerk p 22 Bizerta n Port Said Lizard 22 v Amsterdam n Lcaidcn Lombok 22 350 m WZW St Helena Loppersum 22 op 560 m ONO Miami Louis Lantz p 23 de Buriings Ludo 21 V Harlingen te Mantyluoto Lutetia 22 v Itzchoe n Delfzijl Lydia 20 v P Talbot te Glasgow Lynbaansgracht 22 v Rott te Londen Lyra 23 v Londen te Rotterdam Maashaven 23 v Bremen te Antwerpen Maas Lloyd 22 te Abedan Maasym V Verm 23 v Huil n Blyth Made 2 23 V Bremen te Hamburg Manta 22 v Hamburg n Rotterdam Marco Polo 23 te Rouaan verwacht Margarctha Si v Bremen te Londen Margriet Anja 23 v Hdmina n BIrken < head Maria w 22 V Nykc^ing D Somaet Marie Christine 21 te Par Marickerk 22 v Grenua n Port Said Marietje BÜhmer 24 te Southampton verwacht Marlscal Lopez 22 op Parana rivier Markab p 22 Hanstholm n Grange mouth Markelo 22 v Barcelona n Malaga Marne 24 nm te Rouaan verwacht Maron 22 v Pto Ordaz n Madeira Mars 31 v Karlstad n t^eerdam Marthft 23 v Vlissingen n Powey Mariinistad 22 v Rotterdam te Riga Mascotte 22 V Tei^mouth n Genua Mataram 22 op 900 m ZZO Moqirovia Matthew verm 23 v Gon^reville n Birkenhead Meerkerk 23 v Aden te Madras Mees Cremer 22 v Rott te Kalmar Meeuw 22 v Rotterdam n Huil Meilskerk 23 v Genua te Cadiz Menkar N p 28 Barcelona n Marseille Mentor 23 V Baltimore te New York Merak 23 tc Avonmouth verwacht Metak N 23 v Antwerpen te Rott MercuHns 20 v Aberdeen n Inuning - ham Merwede 23 v Hamburg n Londen Metropole 23 v Londen te Rotterdam Mcnse p 22 Start Point n Liverpool Mtdsland 22 v Rotterdam n Leith Mies p 22 Texel n Garston Minorca 21 v Parijs te Londen Mira p 33 Noordhinder n Bristol Mirach N 22 v Rouaan te Rotterdam Mlrfak N p 22 Ceuta n Oran Missislpp Lloyd 23 te Genua Missouri 22 v Vlissingen n Lissabon Molenkcrk 23 v P Elizabeth te Kaap - stad Morag 21 v Antwerpen te Limerick Mount Everest SU v Londen naar Omskoldsvik Mudo 23 nm te Grimsby verwacht Munfe 21 v Mesane te Grimsby Musi Ltöyd 23 v Antw te Londen Mylady 22 v Rotterdam n Lorlent Mypuck 22 in Skagerrak Myra p 22 Las Palmas n Vannes Myson p 22 Dover n Stockholm Nato p 23 Brunsbuttei n Bristol Nautic 20 v Huil te Middlesbro Necton 31 v Varberg te Kaestved Neeliie B 20 v Llvorno te Malta Neerlandta 22 op 130 m W Usia Neptunus 20 v Shoreham te Middles bro Nero Rott.-Genua p 22 Flnisterre Netta 22 v Hamburg n Karlstad Nettie 22 v T Charente n Marans Niagara 20 te Hudiksvall Nleuwchaven p 22 Ouessant Nieuwe Waterweg 20 te Belfast Nieuw Holland 22 v Brisbane n Dja karta Nieuwland 22 v Rott te Grangemouth Nike 23 v Belfast te Guernsey Nimrod 31 v Gent te Horsens Nlsse 22 v Rotterdam n Kantes Njord 22 V Amsterdam n Shoreham Nomadisch 23 v Stettin te Rotterdam Noord p 22 Dover n Aberdeen Noordam 22 dp 310 m OZO K Race Noorderhaven 22 v Rott n Duinker ken Noordkaap p 22 Brunsbuttei Noordstad p 22 Brunsbuttei n Ports mouth Noordster 21 v Rott te Svendborg Noordzee 22 op 360 m W Azoren Nottingham 22 v Rott n Dover Oldekerk 23 v Hamb te Antwerpen Olivier van Noort 23 te Antwerpen Ommeukezk 21 v Shangihai n Nagoya Utrecht 22 v Labuan n Blntan Van Brakel p 23 Brunsbuttei Van Cloon 22 v Shanghai n Hongkong Van der Hagen 20 v Port Swettenhatn naar Kobe Van LinsËhoten 23 te Mozambique verwacht Van Waerwyck 22 170 m W WalvisbaW Vedette 22 v Antwerpen n Hull Veendam 22 v Portsmouth te Caan Veenenburgb 23 v Middlesbro te Rott Vesta p 23 Brunsbuttei nRott Virgo p 22 Ouessant n C Vecchla Vlieland 20 v Liverpool te Glasgnw Vlist 22 V Norfolk n Hamburg Vygendam 22 v Boness n Blyth Waal 22 v Lattakia n Antwerpen Waiwerang 23 v Manilla te Singapore Waterland 22 150 m ZZW Fernando Noronha Waterman 24 te Fremantle verwacht Westerdok p 22 Sandetti n Svendborg Westereems p 22 Fehmam n AntW Westersingel 23 te Boston verw Westland 22 op 60 m Z Recife Westpolder p 22 Goeree n Lissabon Wexford 20 v Zaandam te Boston Wiehotd Bohmer 23 te Piraeus Wieka 23 v Londen te Rotterdam Wiija B 22 V Delfzijl te Kopenhagen Willem Fortuin 23 te Delfzijl verW Willemstad 22 v Trinidad n Plymouth Wim 2 23 te Kristiansand verwacht Witmarsum 22 te New Orleans Woltcrsum 22 v Antw n Bermuda Wönorato 18 v Madras n Calcutta Wulp 23 V Manchester te Rotterdam Wyraers 22 nog op rede Damman Zaankerk 22 op 175 m ZZW Cochin Zaanstroom 22 v AmSt n LeHh Zanzibar 21 v Brussel te Graesrten Zeehaan p 22 Terschelling n HuU Zeehond 20 V Rotterdam te Hüll Zeeland 19 v Boston te New Ybrk Zeevaart 23 v Goole te Rotterdam Zephyr 22 v Blyth n Vejle Zuiderkerk 22 v Lissabon n Marseille Zulderkruls 22 680 m ZO K Palmas Zwartewater 22 v Karlstad te OrouV ' Zwerver 21 te Karlstad 140 '% 143 17314 114 % 60 % 68 435 37 27 225 2.35 % 299 % 90 75 % « 8 % 144 85 112 % * 8 46 190 103 % 246 233 198 % 1.35 20.4 A l.M.E A dam 174 % Albatros Supert 112 >^ Albert Heyo 260 Houth Alberu 6014 Alg Handel o OAlg NuritN Mach AUcm Allan « t Co.Alweco --_ Am Br n r CvA i^o Amst BaU MU —„ Amst Drdk MU 299 Amst RUt M.Aniem Nat B.Auto ServiceBecbl en Oys Trie Pr BeerenBergh PapiertBeynes Fabt.Blaauwhoed -~- BlUd.st CvA 103 % Borneo Sum B ' SBreda Mach fab 168 % Kon Pharm Br 189 % Bronswerk J "* Bührmann '* P ^ jdBUenkorf CvA 231 % Idem C V »% Centrale Sulke»Curag H Mij.Demka staall.Dikkers & Co.Dorp en Co.Holl Dr en Kb.Kon DBUElektr Mecb iEmball an HlL „ Ned Am Fitting 60 Gero fabr — Geveke & Co f*»Gist en Spir.fa 194 % Gouda ApoUo f^GrotsmederU i "" Gruytei & Zn — GUntzel Schum « ir*Hagemeyer & Cc 138 MU Hav « 92 HazemeUet — Heem van dei " 2 Heemaf ^^ J " Heinekens J^f Hensen Mach ta 145%Hero Ccinserven — tloek'8 MachinetHoll Stoomm -" Holl Kattenbure 106 Holl Beton 196 Holl MelKsijlkéi 147 Hoogenb sch 1^7 Indola 156 Internatte 77 % Itltern Gew Bei — Intern Kunstst 43 Intern viscose 165 Mach 1 J en S 58 Houth Jonfipnee 155 Kon Zw Ket.ien 221 % Klinket isniiei — Konrtor 114 % Kon Nea PnpiPi 163 Kon Ned Zout — Korenschoot Ue 102 Kromhout 87 Kon Ver TapU ' 201 Letterg Adam — LIndeteve » 107 % LUempt — Lijm - en GeL 187 % Maxw L Gt C 518 Meelt Ned Bak 268 Mol Handelsv 26 % MUnb W CvA m Naarden On Fb 100 Ned App Nedap 76 ^ Milnbouw - en Petroioumond Alg Explorntle 134 % 132 Béng Expl MU 7 7 % Oost Borneo 24 241/2 Perlak 22 18 % Peudaws P U - 214 2^,4 Scheepvaart Furness S A 307 307 % Stb MU Hillegb — — HoU Stoomb MU 105 % 106 ^ Houtvaart — — Nlev Goud — — Stv MU Oostzee 144 — • Stv MU wukum — — Stv MU Zeeland — — Spoor - en Tramwegen Del Spoorw MU 8 % 8 % Haagsche B sp w — — Ned Ind Spw IA — Semar Joanna — — Seraar Cheribon — — 439 152 35 26 905 ^ 45 76 % 69 U2 '/ 86 % 114 Tankvaart Abida 22 v Cristobal nCura^u > Alkmaar 22 op 430 m NO Sombrei'o Ameland 22 210 m O Rlo Janeiro Astrid Naess 22 145 m ZO K Hattera * Caltex Arnhem p 32 Malta Caltex Delft 23 395 m O DarWln Caltex Leiden p 22 Kaap de Gata Caltex Pemis 23 te Port Said Ceronia 22 v Kandia n Abadba Cinulia 22 op 0o m O Albany Cistula 22 v Cebu n Singapore Clavelln verm 23 v Stockholm naar Norrkoping Corilla 22 op 60 m Z2ÏO GuatYlaful Elizabeth B 22 290 m W Nicaragua Esso Nederland p 22 Kaap Bon Holversum p 22 Bari n Banias Johannes Frans 23 v Rott n Curacao Kaap Hoorn 22 100 m NNW Lissabon Kalydon 22 v Bahla n Curacao Katelysia 22 000 m NO Rio Janeiro Keizerswaard 22 v Invergordon naar Curacao Kelletia 22 210 m ONO Ras Fartak Kenia 22 op 15S m N Paramaribo Kecmia 22 v Thameshaven te Teesport Khasiella 22 430 m NW K CbmoriVi Koratia 22 v Gibraltar n Algiers Korenia 22 v Rotterdam n Hamburg Korovina p 22 Recife n Curacao Krebsla 22 v Rott te Gothenburg Liberty Bell 22 1600 m NW Ascension Macoma 23 v Lyttelton te Bluff Maureen 22 v Panama City n Jackson ville Moordrecht 22 op 5B0 m ZO Ceylon Mydrecht p 22 Kreta n Port Said NaessTiger p 22 Kaap Bon n P Said Ovula 21 V Bangkok n Singapore Pendrecht 22 op 85 m NW Kaapstad P G Thulin p 22 Bahama eil Purmercnd 22 op 480 m ZZW Freetown Saidja p 22 Singkep n PladJU Schelpwük 23 v Amst te Rotterdam Sliedrecht 22 180 m NO Soootra Stanvac Benakat 22 v Sungel Geronfs naar Saigon Stanvac Lirik 23 te Sungei Gerong Stanvac Ogan 19 v Singapore naar Sungei Gerong Stanvac Riau 21 v Buatan n Tandjong Üban Stanvac Selo 20 v Singapore n Sungei Gerong Statue of Liberty 22 210 m NO Lorenzo " Marques Sunetta 23 v Brisbexie n B Papan Tahnma 22 op 100 m O Gibraltar Tankhavcn 1 23 te Belawan Tankhaven 3 22 v Bangkok n Buatan Taria 23 V Abadan te Bahrein Tibia 22 op 130 m 2X3 Socotra Vivipara 22 op 100 m ZW Masirah W Alton Jones 32 720 m W Kaap Verdische eil Zeesleepyaart Friesland 30 te Yokohama Hudson 23 V orange te Mawteaib » Thames 22 op M m ZZO JUMle » Buitenlandse fondsen Mannesmann A 150 Union Miniere — Escomptobank 50 Canad Pac CvA 28 % Ford Caa intern N Imp OU Am Car t Am Enka 197 138 134 212 14914 2900 48 28A 49 % 81 40 % 12 % 13% 45 % 179 % 47 % 23% 33 % 44 % 58 % 60 % 54% 28% 41% 15% 43 % 92 39 57 % 17H 13ft 46A 52 % 80 31 % 4314 51 % 53 % 26 % 4114 24 % 31 30 % 68 % 21 % CvA — CvA 49 Cvfl 81 % CvA 38 % CvA 20'/2 Am Motor » CvA i2 % 74 % 79 84 60 % 247 19214 238 IjOO 83 138 93 74 % 78 83 CvA 131 CvA 47 CvA — OA nsYi CvA — CvA 23 % CvA 333/3 OA 13 CvA 4414 '" " 58 49 % Am Rad Am Smelt Am Sm T Am T.a.T Anaconda Atchison i Balt & o Beaunit M Bethl St Chesap Ohm CvA Cv A Chrysler Cities Serv Cont Oil Curttss W Gen Mot Greyhound Jones en L Kpnnft'Ott Miss K I Mom Ward O « 31 % Nat Can C CvA — IMationnl st CvA 58 N » Ynrk C Cvfl 17 % Pennsylv CvA 13 % Philips CvA 46 % CvA 60'4 CvA 551 ^ CvA 28 % CvA 42 % Cv A 1514 CvA 46 CvA 93 % CvA 334 % 146 300 106 % 200 145 137 157 77 % 125 41 IVOl's 156 222 % 114 % 161 10014 8814 202 265 109 6114 140 520 271 28 154 % 161 76Ji Rep Steel CvA 52 % Shell Oil CvA 80 % South C CvA 31 % - outh R C CvA _ < tar,n Br CVA 51 Stand oil CvA 54 Sun M CO CvA 20 % Texas Instt CvA 41A Tide Water CvA 24H -•• nEC M CvA — Union Pac CvA 30 % U.S Steel CvA 68 % Wilson en Co 21 % Voorlopig genot fondsen B Ind N Bp « 41 — — ld Rp 880-8800 — — ld Rp 470 — — ld Rp 940-9400 — — Bk Ned G « 8 SM 103H 103 % PioloneaU * 3H 3)4 e droom van het or dit prachtige in de geldigheids c 1958 Let wel U de rijksboter te completeren Dame 53 jaar middenstand zag zich gaarne geplaatst als HULP in de HUISHOUDING bl ] heer alleen huwelijk uitee sloten Br no 327Ï bur UN Jonge gehuwde VROUW zoektwerkkring voor 5 halve dagenof 3 hele dagen per week Administratief of typewerkzaamheden 10 jr als zodanig werkzaam geweest Br no 3059 bur"UN '^• Meisje 20 jaar Zweedse En gels sprekend b.z.a als HULP in de HUISHOUDING Br no 3072 bur UN Dame brede alg ontw metlab ervaring z.z.g.g als AS SISTENTE bij dierenarts Br no 3090 bur UN WotiittSTttil Aangeb gerlefelijk BENEDEN HUIS grote huis - en voorka mer mooie keuken en plaats keurig in de verf en behang Gevr iets groter onverschil lig waar Tuipstraat 30 Ruilen HEEL HUIS 5 kamers grote tuin met achterom Abril koosstraat Voor dezelfde grootte of groter mag ook bo venhuis zijn in centrum Br no 3054 bur UN Aangeb vrij BOVENHUIS aan de Petemoederslaan bev ka mer en suite keuken balkon met vaste kolenkist boven 3 slaapkamers en douchecel ach terom fietsenschuur Gevraagd heel huis met tuin in Utrecht of omgeving Br no 3055 bur UN Aangeb BOVENHUIS kamer 3n suite toog keuken gang balkon 4 slaapkamers zolder geschikt voor samenwoning 3evr heel of benedenhuis 4 hamers centrum Br no 3070 our UN Aangeb HEEL HUIS rand ïtad bev kamer en suite keu ien tuin voor en achter schuur en achterom 3 slaapka ners vaste wastafel balkon en solder Blijvend vrij uitzicht jcvr huis met stukje grond in ¦ andgem Utrecht liefst Bilt loven De Bilt of Groenekan 3r no 3073 bur UN Aangeb te ROTTERDAM ruim onnig vrij bovenhuis 5 ka ners * 2 w.c.'s en zolder etc ïevr 4 kamerwoning of gro er in Utrecht liefst beneden net tuin Br no 3075 bur UN glïÜffl iagoch tend 9 n Cohra • 1 dr&bbig water met icht laat Aram zich ks raken zijn voeten ij achteruit Er trekt kop van een grote als Aram zijn ver - Limburgse kolenvoorraad verdubbeld fi\]'(^Airtcties zijn niettemin gematigd optimistisch Speciale berichtgeving ne i{olenvoorra(3en in onzê Limburgse mijnen zijn momenteel restegen tot over de 600.000 ton wat tweemaal zo veel is als L normale zomerse voorraden Dit is een gevolg van de inzin king in d ® algemene conjunctuur van de twee zachte winters die wij achter de rug hebben van de lage prijzen der Ameri kaanse import kolen en van de verscherpte olie-concurrentie L voorraden hebben voornamelijk betrekking op cokes en ¦ ndustiekolen De huisbrand-afzet ondervindt nog niet de ge ringste stagnatie zal worden gesteld Dan is ook het nieuwe kolenbeleid van de Hoge Auto riteit van de E.G.K.S bekend De eerste fase van de werktijdver korting heeft de ondergrondse mijn werkers al twaalf vrije zaterdagen per jaar meer gebracht De bedoe ling is in etappen te komen tot een 40"Urige arbeidsweek maar die zal uiteraard nog wel even op zich laten wachten „ DE EUROMARKT """ Meer overleg in metaalindustrie Speciale berichtgeving Werkgeversorganisaties uit de me taalindustrie in de ' landen van de Euromarkt zijn in Keulen bijeenge komen or " te onderzoeken in hoe verre de totstandkoming van de E.E.G tot meer georganiseerd over leg in de m.etaalindustrie noopt Nu de verschillende instellingen van de gemeenschap geleidelijk aan worden gevormd wordt het van betekenis geacht dat de metaalindustrie tegen over het te voeren beleid een ge meenschappelijke houding inneemt Over de noodzaak en de mogelijk heden hiertoe is in Keulen uitvoerig van gedachten gewisseld De hierbij betrakken organisaties waaronder de Vereniging van metaal-industrieën als vertegenwoordigster van de werk gevers in de Nederlandse metaal industrie hebben besloten het be staande „ Comité de liaison des fabri cations métalliques mécaniques et électriques europeennes " Colime voor dit doel te versterken Colime werd vijf jaar geleden op gericht door deze organisaties met het oogmerk de belangen van de staalverbruikers in de EGKS te be hartigen Voorts werd besloten tot de instel ling van een aantal werkgroepen o.a voor de handelspolitiek de fiscale politiek en het concurrentieregime WATERHOOGTEN Rqkswaterstaat 23 juli — Konstanz 411 + 1 Rheinfel den 281 — 4 Breisach 222 — 4 Straatsburg 305 — 3 Maxau 480 - 1-3 Mannheim 328 + 2 Mainz 314 — 4 Blngen " 221 + 3 Kaub 241 — I Trier 131 + 3 Koblenz 240 - M Keu Jen SZl — 1 Buhrort 422 — 1 Lobith 1035 — 4 Nijmegen 815 — 3 ' Arnhem 839 — 5 Eefde rjssel 366 — 8 Deventer 272 — 3 Monsin 5535 + 10 Vise 4972 + 6 Borgha ren 3920 + 60 Belfeld 1073 — 22 Grave be neden de sluis 455 — 8 ^ mi»^ti Ulnleldrk 22 op 500 m NO Pto Rlco DolfijA 22 V Altist n VUsstngm Dollard 22 v Koldmg n Kristinehamn Donau 22 v Am^t Oxelosuiid Dtaeo 23 V Barcelona n Tarragona Drente 22 v Penang n Belawan Drlttura 21 v Stockholm n Mantyluoto Dubh « p 23 Terschelling n Hasselt Ouivendyk 22 v Rotterdam te Huil Eagle 21 V Iiondonderry te Londen Eems p 22 nm Oland n Antwerpen Eemsbom p 22 Texel n Preston Eemsmond 23 v Kolding te Antwerpen Eemstroöm 22 v Amsterdam n Huil Elisa 20 V Larne te Preston Emmy S 21 V Uddevalla te Wasklot Enersie 22 v fjmulden n Leningrad EoB 22 V Lattakia n Rhodos Equator 23 V Peel t « Barry Erebus 22 v Bilbao n OportO ErkallA 23 te Londen verwacht Esma B 22 V Ipswich n Kemi Europa 20 V Middlesbro te Newburgh EvettÉen 22 v Ipswich te Rafso Farmsom p 23 Guardaful n AdMi feddla 32 V Rotterdam n Dublin Fem 20 v Yxpila te Limericit Feu 23 V Gravelines te Rotterdam Flevoland 22 v Grangemouth n Rott Fortune p 22 Brunsbuttei n Honfleur Frans van Seumeren p 22 nm IClel Frafernité 22 v Oporto te Genua Fravizo 23 v Liverpool n Dublin Frejo 22 v Aarhuus n Tunis Frida Blokxyl p 23 Dover n Poule Friesland 22 op 180 m W Guardafui GaasterUnd 33 v Rott n Kings Lynn Gabonkust 32 v P Harcourt te Mon - rovia Geert 23 V Rotterdam te Amsterdem Geert Bodewes 23 te Antwerpen Geeafitroom 223 ie Maassluis Gemma 23 v P Alegte te Rio Grande Gerd 22 V Amsterdem n Londtti Uerry S p 22 Start Point n Rotterdam Gersum p 22 Kiel n Faaborg Gexlena Henderika 32 v Manchester n Swanaea Gironde p 22 de Casquets n Casa blanca Goexee 21 t Poole n Londen GoddwiU ao V ^ Preston n Larne Gördlts 23 ten anker La Llbertad Graveland 22 v Victoria n ZUiéOB GrebbeBfroom 21 v Amst te Manches ter Greta p 23 Kiel n KJoge Gronitas p 22 Dover n Jersey Groote Beer 23 vm te Quebec Grutto 32 V Rotterd&m n Londen Haarlem 22 op 1200 m NO Martinique Hedo 23 V Antw té Zeebrugge Haskcrland 20 v Harlingen te Goole HathoT 23 te Plraeus verwacht Havik 31 V Plymouth te Requejada Hector 22 v Rotterdam n Hamburg Heelsum 22 op 395 m ZO Halifax Heemraadstngel 23 te Plymouth Verw Heemsfctrk 23 v P Said te Livomo Hellao 21 v Zaandun te Rochester Helder 23 v Kingston n Savannah Helvetia S 20 v Londen te Boston Henja 23 T Queenboro te Antwerpen Henate 33 v Amsterdam te Rotterdam Uenrlca Thefcia p 22 de Casquets n Casablflhca Hcnry Denny 26 te Rotterdam verw Hersllia 22 op 400 m WZW Landsend Hestla 22 op 500 m NO Azoren HispaniÉ 22 v Rotterdam n Onton Hotlaan 32 v Zaandemi te Haukipudas Hotendrecht 23 420 m OZO K Race Holland 22 op 100 m N Mozambique Hoogezand 22 v Southampton n Dublin Hoogkerk 22 v Bangkok te Hongkong Hoop p 22 Sandhammem n Abo Hoop op Zegen 21 te Esbjerg Houtman 22 v Albany n Auckland Hunze 6 22 v Hamburg n Groningen Hydra p 22 Brunsbuttei n Felixstowe Ida Pleter 23 te Archangel verwacht Imke p 23 Algiers n Lissabon Interprlde 21 v B.irdeaux n Fedala Irene S 21 v Telgnmouth te Ronne Isis 23 V Amsterdam te Madeira Jannle 21 v Methil te Korsor Jantje Eppiena p 22 Portland Bill Japara KRL 22 te Singapore Jason 23 V Antwerpen te Amsterdam Jato 21 V Thisted te Gefle Java 22 op 135 m O Massawah Jean E p 23 Oporto n Rouaan Johannes 21 v Delfzijl te Emden John M 22 v Antw te Vlissingen Jonet p 23 Vlissingen n Felixstowe Joseph Frerlng 32 100 m WNW Moii ' rovia Julia Anna 22 v Amst n Loch Lomond Julia Mary 22 v Plymouth n Man chester June 23 v Maassluis ta Boston Juno 22 V Huil te Drammen Jupiter 23 v Hamburg te Amsterdam Jupiter W 22 140 m WZW Hanstholm Jura 20 V Zaandam te Yarmouth Kaap Falga 22 v Rundvlk n Amst Kaap St Vincent p 22 Terschelling Karachi p 22 Miami n Baltimore Karakorum 22 op 120 m ZW Bermuda Kart p 22 Vlissingen n Kopenhagen Kastanjesiïigel 22 v Malta n Genua Kenltra Ss Dp O m NO Havana Kenntmetland p 32 E'emando Notonh » Kleine Beer 23 te Antwerpen Kohinoor 22 50 m W Hanstholm Konny ¦ 23 te Rotterdam verwachi K«rteKt # 9 T Caitti ^ n Bouaan -¦ Maaiit VEILING SEPTEB TIEL Tiel 23-7-'58 — Eerste en tweede soort Kersen Morellen 102-130 41-92 Appelen Yellow transparent 44 — 73 27 59 val 4-32 Early Victoria 41 49 27-41 5-15 Peren Janbaas — 16-23 val 5-15 Kruidenier — 42-46 11-32 Suiker peer — 11-33 Pruimen Ruth Gerstetter 78-116 34-71 val 5-32 Early Laxton 117-131 71-87 Krozen — 35-91 Rode bessen 109 130 fabr in bloc 104 Zwarte bessen 163 128-130 Frambozen 164 272 132 160 gedopte 124-148 Kruis bessen wit 39-50 26-34 Idem blond 52 80 20-47 Perziken p St 13-16 8-10 Groenten Augurken Augurken middelgrof 46—48 rof 36—40 idem per 100 st fijn 78—105 middel grof 72—76 grof 28—49 Kom kommers wit per st 20-25 9-17 groen p st 18-20 4-12 Landbouw erwten — 9-18 Princessêbonen 35 46 12 25 Rode kool p st 10-14 — Snijbonen 80-89 60-64 Tomaten 32 41 — Wagenaars 26-38 Champig nons 275 285 100-170 Aardappelen grote 9,5—15 drie ling 7 12 kriel 5-9 Alles in cents per kilo tenzü anders vermeld utrecht en omstreken " Veilingbe richt van woensdag 23 juli 1958 Bospeen 10-22 p bos Bloemkool 10 51 p st Komkommers geel 8 25 komkommers groen 8-22 Sla 3 6 Aardappelen 2-14 p kg Andij vie 7 9 Augurken 7-97 Bieten 4,5 9 CapucOners 7-76 Doperwten 8 92 Groene kool 7-13 Rode kool 5,5 - Spitskool 5-17 Peulen 2-66 Pos telein 7 25 Pronkbenen 64-110 Ra barber 9 22 Stambonen 25-62 Snij bonen 25 142 Spinazie 7-18 Toma ten 20 40 p kg Tomaten export A42 43 B 36-42 C 36-41 CC - 26 Tuinbonen 12-30 Uien met lof 2 - Uien zonder lof 16-26 Waspeen 10 22 Selderie 5-18 p bakje Peter selie 5 15 Aardbeien 50-270 p kg,Bosbessen 210 230 Cantarellen 240 250 Druiven blauw 190-280 Drui ven wit 270-330 Frambozen 110 - 290 Kruisbessen 10-110 Pruimen 60 300 Rode bessen 80-152 Meloe nen 104 107 p St Perziken 2-62 BARNBVELDSB MARKTEN Coöperatieve Veluwse Eierveiling Bar neve)d-Ede weekaanvoer circa 900.000 stuks Handel vlug Notering eieren van 42 46 gram ƒ 6.46 tot ƒ 8.11 eieren van 46 60 gram ƒ 8.53-f 9.83 eieren van 50-60 gram ƒ 10.20 -/ 13.37 eieren van 60-63 gr ƒ 13.56 -/ 14.30 eieren van 63-68 gram ƒ 14.40-f 14.97 alles per 100 stuks Eierveiling S.B.E Aanvoer 557.020 stuks Handel vlug Notering eieren van 46 50 gram f 8.60-f 9.60 eieren van 60-60 gram ƒ 10.20 -/ 13.53 eieren van 60-63 gr / 13.62 / 14.46 eieren van 63-69 gram f 14.50 / 14.86 eendeëleren van 64-76 gr / 9.62-/12.33 alles per 100 stuks Biermarkt Aanvoer 1.700.000 stuks Handel vlug Notering kippeëieren van 60 64 gram ƒ 14.25 -/ 15 — algemene prijs f 14.60 klloprijs ƒ 2.36 basis 61.8 gram henneëieren van 42-66 gram ƒ 8 — tot ƒ 13 — klloprijs / 1.86 -/ 2.32 Gelders-Overijsselse Vereniging van Eierhandelaren grote eieren ƒ 14.50 / 15 — gewicht 63-68 gram kleine eie ren / 13.00-f 14.25 gewicht e'-61 gram henneëieren ' ƒ 7.60 -/ 10 — gewicht 39-49 gram Pluimveemarkt Aanvoer 22.000 stuks Oude kippen van / 2 — tot / 4.50 per kilo / 1.60 tot ƒ 1.75 oude hanen van f 2.25 tot ƒ 4 — oude eenden van / 0.66 tot f 1 — jonge eenden van / 1.50 tot ƒ 1.75 kuikens van ƒ 1.65 tot / 1.95 tam me konijnen van / 2.50 tot ƒ 7.50 tamme duiven van ƒ 0.65 tot ƒ 0.75 ganzen van ƒ 6.60 tot / 8 — kalkoenen van ƒ 2.75 tot ¦/ 3 ^ per kilo wilde konijnen van f 0.75 tot / 1 - wilde duiven van ƒ 0.40 tot ƒ 0.50 Handel traag tmm^M Oosterdiep 22 v Rott fc Kopenhagen Oofmarsum 22 op 530 m ZO Houston Oranjefontein 23 te Durban Oranje Nassau 22 v Amst n Hamburg Oranjestad 22 op ] 70 m W Lissabon Orion 23 v Lissabon te Amsterdam Ossendrecht 22 op 360 m N Azoren Ouwerkerk p 22 Messina n Genua Overysel 22 op 280 m ZZO Guardaful Pandora 20 v Oslo te Liverpool Paris 22 v Gothenburg te Antwerpen Patria 21 v Ryotto n Cardiff Patricia 21 v Tomio n Shoreham Pavo 21 V Karskar te Stugsund Pax p 23 Vlissingen n Londen Peperkust p 22 Flnisterre n Amst Philetaa p 23 Flnisterre n Algiers Phoenix 20 v Skagen te Liverpool Pla p 23 Brunsbuttei n Avonmouth Pionier 21 v Cardiff te Dieppe Flanclus p 23 Brunsb n Sharpness Polaris 31 v Cork n Gloucester Poiydorus 23 v Singapore te Brisbane Pres Roosevelt p 22 Brunsb n GoOle Primus p 22 Ras el Hadd n Massawah Prins Alexander 23 te La Guaira Prins Casimir 22 te Hamilton Prins der Nederlanden 22 te Cartagena Prins Fred Willem p 22 Belle Isle Prins W G Frederik 23 te Cleveland Prins Willem 2 22 te Chicago Prinsengracht p 23 Skagen Prinses Irene p 22 BrunsD n Penit Prior 23 v Avonmouth te Swansea Progress 21 v Liverpool tc Dublin Provenlerssingel a v Philadelphia n Puerto Ordaz Radja 22 op 500 m O Newfoundland Raket 20 v St Valery te Liverpool Reliable 32 v Amsterdam te Zaandam Rema 21 v Londonderry te Rochester Rem pang 22 v Beira n Mtwara Repeto 21 v Antwerpen te Danzig Rien Teekman 22 te Amsterdam Bigel 22 V Goole te Rotterdam Rini 20 v Duinkerken te Gloucester Riouw 23 V Port Said te Genua Robox p 22 Kiel n Hamina Roelf ^ V La Pallice te Amst Boelof Buiimab 22 v Rott n Ipswich Roepat 22 v Zamboanga te OSamlS Rotff 22 v Pt Sudan n Aqaba Rozenburgh 24 vm te Rott verw Rubato p 23 Gotland n Sharpness RUndam 21 v Halifax te New York Rynkerk p 22 Lissabon n L Palmas Sambal 20 te Pwt Swett^iham Santa Lucta 22 v Harlingen n Manty - luoto Sarangan 22 v Los Angeles n Kaapstad Saturnus 20 v Bristol te Waterford Schouten 21 v Hongkong u Manilla Senegalkust 23 v F Noire te Abidjan Setas 21 v Walkom te Guems ^ Sibajak 22 op 600 m WZW Mlnlkol Slbigo 19 V Melbourne n Bangkok Slamat 23 op 450 m ZO GUardafui Soemba 22 v Vlaardingen n Marseille Soestdyk 22 te New York Solent 22 v Vlaardingen n Chatham Solon 21 V Philadelphia n New York Sommelsdyk 22 op 300 m W Landsend Sont 22 v Rotterdam te Umea Spaameslroom 20 v Amst te Hull Speranza 23 V Newport te Swansea Stad Delft 22 150 m ZW Karachi Stad Haarlem 22 390 m N Azoren Stad Rotterdam 33 20 m N Dakar Stad Schiedam 23 dw Valencia Stad Vlaardingen 22 160 m W Esbjerg Start 23 v Londen te Rotterdam Statendam 22 v Southampton te Havre Statenlaan 22 te Casablanca Stafensingel 22 420 m W Ouessant Steenwyk 22 op 825 m WZW Scilly Stentor 23 V Antwerpen te Amsterdam Steven p 23 K St Vincent n Montreal Straat Ball 20 v Kaapstad n Rio Janeiro Straat Johore 24 te Adelaide venv Straat Madura 23 340 m NW Fremantle Straat Mozambique 22 v Hlrohata n Yokkaichi Straat Singapore 32 540 m ZW Reunion Strabo 22 v Lissabon n Gibraltar Swift p 23 Kiel n Kopenhagen Tabinta 22 v Antwerpen n Londen Talisse 22 op 500 m Z Ceylon Tappanzee 23 v Beira te Trinidad Tarakan 22 op 500 m ZO Guardaful Teireslas 22 v Penang n Colombo Telamon 22 v Las Palmas n Parama - ribo Tempo 20 v Belfast te Swansea Texel 22 v Genua n Port Said Thai etas 22 v Palermo te Malta Thuban p 23 Brunsbuttei n Boston Tiberius 22 v Port au Prince n Para - maribo Tilly 23 te Zaandam Verwacht Tim 21 V Speshult n Harderwijk Tlnda 23 V Norresundet te Rotterdam Tjiluwah 23 v Singapore te Djakarta Tjtncgara 23 v Rio Grande te Kaap stad Tjisadane 22 op 100 m NO Formosa Tjitjalengka 20 te Durban Towa 22 op 270 m ZZO Victoria Trim 22 v Ostende n Portsmouth Trito 20 V Rotterdam te Dublin Trompcnberg 22 200 ZZW K Canaveral TrUntje 21 v Zaandam n Bremen Tuko p 23 Kiel n Kalmar Ubbergcn 22 v Gent te Antwerpan Union 21 V Delfzijl te HalraMM getroffen die dan ook meteen na enig nijdig gesputter stil stond Het gebrul werd dadelijk overgenomen door kolonel Pulver maar daar kon de propeller niet van draaien Een vuurpijl " loeide de kolonel wie heeft dat achterbakse driedubbeldoorge - Recordwerkgelegenheid in West-Duitsland Einde juni j.l bedroeg het totale aantal personen opgenomen in hét arbeidsproces in West-Duitsland het record van 19,2 miljoen Het centrale bureau voor arbeids bemiddelirig te Neurenberg ziet in deze ontwikkeling het bewijs dat op de arbeidsmarkt geen aanleiding voor grote I>ezorgdheid behoeft te bestaan en dat de arbeidsmarkt meer stabili teit vertoont dan werd verwacht Weliswaar valt er in enkele sectoren minder bedrijvigheid waar te nemen doch hier staan toenemingen van ac tiviteit in andere arbeidsintensieve sectoren tegenover Het totale aantal werkende personen omvat 12,7 mil joen mannen en 6,5 miljoen vrouwen VEEMARKT DELFT Delft 24-7-'58 Aangevoerd 2 graskal veren 15 nuchtere kalveren 320 varkens 467 bigg-n 1 geit Prijzen nuchtere kalveren ƒ 48 — ƒ 62 — biggen / 46,^68 — lopers ƒ 66 110 drachtige zeugen ƒ 260-380 Magere varkens per kg levend gew ƒ 1.80-1.90 Handel redelijk VARKENSMARKT BARNEVEID Aanvoer 145 st Handel vlug Notering biggen / 50.—65 — drachtige zeugen ƒ 326-425 SLOTNOtERING s-Hage se 4',i — s Hage ' 38 314 — dito ' 38 a 3V4 _ W 1954 3>,i _ Grop 52 l-n IV4 _ dito ' 38 3Vt — dito ' 38 S _ 9314 — donderdag 24 juli 1958 Actieve Obligaties •^ l^ié^^ii ^^' -'¦.'^ i '?- 5rr Haarlem ' 38 3 — Haarlem 47 3 90 Den Boscb ' 38 3 — L'warden ' 38 3 Leiden ' 47 3 N H ' 47 I 3',i 3 — dito le len ' 38 3 — dito 2e len ' 47 3 — Ntjm 2e I ' 37 314 — H'd ' 37 lenlll 314 — dito 38 1 ' 14 — dito ' 38 n 314 — üt.30j 1 ' Mi-n 4 " _ 9514 93 94 % Staatsleningen id 15-J ' 52 « — Z.H ' 37 £ 11 dito 1938 dito ' 46 8914 93 ilYs 8814 88li 88 % 891/4 91 i SiH 94A 61 91>/s 83 % 109 ]¦ Neü - 53 3 % 93>4 Gr.-Obl S'.ii — ld ' 47 3H 3 90 Ned ' 51 3ii 94?4 ld 195 ¦" ld 1956 ld 1948 ld 1954 ld 19551 Bank - en Kredietin«<*»«i A'damse B Dü 2 — — Idem 1952 0/S/lO — — Bk N Gem 414 — — 314 93%314 92y8Sli STVs3li 8814 3V * 88Ald 1955 n 3V * 89Ald 1937 3 90 D.-Jen ' 47 i 91 % Invest cert 3 94i ^ t^ed ' 82 64 3 94 NWS cert 214 61 "^ N.-I CL ' 37 1 94 % N l ' 37 A 3 91 % Grootb ' 46 3 — N Wonlngb 6 109 % Idem ' 54 1 314 — 8514 ld ' 52 R Sprbr — 12514 [ d ' 57 R.sp f 500 109 % 109 % G Cred 40 -] 3 — _ G I Cr B ' 53 5 9814 98 % Middel C M 4 97 97 % Ned Bk 5 4 — _ Hypoth.banken pandli'ieveni A Hypb 314 3 — — Amst Hypb 314 _ 341 ^ Am Hypb 8 — 78 % Bat Hyp B G 9 — — D Hpb s N-P 314 84 % 84 % F.-G.s OE-VE 314 86 « 514 dl s DA 314 " 3 34 % _ ¦ s-Gr H 3 % 3 — _ Gr Hp B s F 314 — — Actieve Aandelen Bank - « n Kredietiactelling HoU H 314 314 — — Hb V N 314 3 — — MvH Cr 314 3 — 80 N.H Bk g E 3V4 82 % — ca en l.B 37 % 37 Nat Hand B 84 w 84 -^ N.H.nUJ CvA 167 168 Culture * Amsterd R 69V ^ 69 '« Bandar Rubb 104 104 Deli Milen H.V.A 106 106 Java Cultuut 31 3114 Kendeng L 52 51 Majang-L 9 % 9 % Ned N PI 10 10 N.LS.Ü 87 87 Oost-Java R 13 13 Oostkust Cult — Senembah 89 8814 Serb Sum.-B 24 26 Siun R C 25 261i Vico Rub m 1114 11 Va Ver VorM C l«''/s 16 J ^ Z.-Preang R 1714 1714 Industr ondernemingen AKI 1861'4 18914 Berghs & i 273 27214 V Berkels P 193 19414 Calvé-Delft 297 301 Fokker 241 245 Ford 177 179 % Van Geldei P 179 178 Hoogovens 310 313 MüUer & co 303 305 ü Ned Kabeli 260 264 id serie 6 3 % 3 — S ' N Hbk ser G 314 — 8414 id set K 314 3 _ 83 Idem B S _ g3 N W HypOK 314 _ _ Ov Hpb 314 3 _ _ Rtt Hpb 314 314 — Utr Hpb KL 314 — — dito Gec 314 3 — 83 Wsl H.s NO 314 — 85 dito 8XAYAS14 3 — _ dito s ABAC 8 — — Zwse Hpbk 314 — —- Z.B.s KI 314 3 76 82 % Z.-a Hypb 314 — HoU Bank 414 85 % — E.N.S 314 3 — 85 % N Sch Hpb — — R S m>k 314 — Veenkolon b 314 — — Handel en Industrie Alg K ü ' 44 314 97 % 97 % Alb He«n W O 4 114 % 114 % Berghs en J 314 95 % — B^enkorf 1957 6 — 108 Coöp Melkc 4 97 98 D'ka Staall 314 95 % 95 % Philips d.J ' 51 4 96 96 Philips d.l 49 314 93 93 % PBGEM 1-2 ' 57 6 109 — Pegem ' 52 « 14 100 100 % PGEM 1957 6 109 % 109 P Geld E M 414 100 % 100 % Werkspoor 314 — 85 % Spoor en TramwegM » PhlUps 294 % ZSBVs ld Cum Prei 155 % 155 Unilever CvA 356 363 % W - FUenoord 188 186Ï4 Ned Sp " 87 4 % 37 36 Dell Spoorw 314 101 101 Ned L S ' 37 314 6 % 6 Sam Joana é - — ConverL Obligaties AK.O 4 97 % 97 '/ Mijnbouw en Petr^iaum Berkels P 316 131 132 % BUIiton le R 245 24714 ld 2e Rubi 185 186 Dordt Petroi 671 672 % ld 7 % Pret — 672 % K Pctr 1-20 162 162.50 ld 5-20 162.80 162.90 ld 50-20 163.20 163.10 Moeara E P « ld 1 wlnstb 1872 1900 td 4 « instb 1840 Scneepvaart en Lucntvaar HAL 13614 137 % Java-Ch ^ 129 129 % KLM 105,60 107.20 KNSM 136 % 139 % Kon Pakeiv 122 % 125 % Stv MU Nea 135 4 13714 Nievell G^iirl 128 % 129 % Phs v om 231 235 Hott Lloyd 120 % 122 % Scheepv Unif 124 125 % Holl Beton 4 102 % 103 K Zwavel K 4 108 % 109 % Philips 1 lOOD 125 % 126 % SchokbetoD 316 — 81 % Zwanenb org 125 127 % Premieleningen Alkmaar ' 56 216 82 83 % Adam ' 33 3 94 % 92 Idem 51 po 214 92 83 Idem ' 56 1 214 82 % 9914 Idem ' 56 D 214 - 99 % ld 1956-3 214 99 % 84 Breda ' 54 214 83 % 84 ' Jordrecht 5B 2I5 83 % 82 Sindh ' 64 214 82A 81 % '' nschede 54 21 ' 82 — S-Grav ' 52-1 21t 91 % 90 Idem - 52 n 21i 90 94 Rdaro ' 52 I 8l6 93 J ^% ld pi ' 52 U 216 93 L02 ld 1957 102 94H Jtrechl 1952 816 94 % 99 % Staatsleningen Wb.cvo$iooo a CockerlU « Wagons Ltta 4 Denem ' 38 4 R Boscb se 8 Dortmund H B Dawes £ 1924 Voung a 1930 Hüttenw R 8 Eng V Lou 4 — Cere H E S 414 92 Niet Actieve Obligaties Prov en Gem Laningen 9114 9114 89 97 % 109 % 109 % _ 104 % 140 140 % 217 216 % lOS 108 A dam 52 4!'4 - A'dam ¦ 53 4V4 — Adam 47 3 93 A'dam 48 3 — Apeld • 47 3 94 Arnh 38 IS — Gld ' 38 n S 90 — ld 20-J '« 1 3 91 — iuid-HoU ' 57 99 % — 
14 Donderdag 24 juli 1958 - 66e jaargang no 69 UTRECHTSCH NIEUWSBUn IJDAG-AANBIEDINGEN ^ i^^'^^^n ^ Basketbal > schoenen Van solide kwaliteit lin nen met sterke rubber zolen de ideale schoenvoor vakantie sport enspel In zwart en blauw,maat 41 46 S 35-40 « 5028 34 6.- i^SO maat 27 ai^to « Huishoud - hand - sehoenen Van zware kwaliteit rub ber met geruwde vin gers zodat U ook nattevoorwerpen stevig vast'hteeft Onmisbaar vportal van huishoudelijkebezigheden Alle maten,'^óók voor O JPC ' Heren Od \ 0o Stadhuisbrui Perion Dames-kousen Een prachtkous beslist 1ste keus geheel gemin derd in fraaie lichte zomerkleuren 198 Alleen Vrijdag | Vakantie-shirt Een vlot herenshirt vanprettige koele"stof,metkorte mouwen Deboord kan open en ge sloten worden gedra gen In moderne fleuri ge zomer- jg SO dessins ^ ssssss Theedoek \ Een pracht kwaliteit katoenen theerdoek die fantastisch snel droogt Nu,zolang de voorraad strekt || 5 voor slechts Ook Stadhulsbrug Ongebleekte Katoen Katoen van prima kwaliteit beter alshet beste Congolinnen Ideaal voor hetmaken van één - en tweepersoons lakens 180 cm breed 2.75 ^ 25 150 cm breed Jb Ook Stadhuisbru g Directoire-elastiek Dubbel gevlochten dus extra sterk)directoire elastiek van uitstekende kwa liteit volkomen was - en kook - O ACecht Per kaart van 10 m fSw LANGE VIESTRAAT « ' Nest Aluminium Pannen Bombépannen licht van gewicht maar oersterk Vervaardigd van zuiver aluminium 3 maten Inhoud 1,2 en 3'/i Itr Nylon Joiigens - overhemd Van 100 % nylon zo ge wassen zo droog en niet strijken dus een ideaal vakantie-overhemd voor de jeugd Maten 31,33 en 35 zolang de 1^95 voorraad strekt i3 Driekleuren Zaklantaarn Een staaflamp met ver stelbare lenzen in rooden groen en seinschake laar ideaal voor kampen trektocht batterijenmet extra lange 190 levensduur | Ook Stadhuisbrug Plastic Heren regenjas Van soepele sterke plas^tic met gelaste naden,'die niet uit kunnenscheuren Met een plas.»tic schoudertas waarin'ook Uw lunchpakketdroog blijft VIO ÊlXTlilllfó CAMS lj ^ -^ KORSn STEPINS NYLONS met zUslulting uni wit met veter DEZE WEEK twee-zijdig rekbaar DEZE WEEK volledig geminderd Ie keus DEZE iVEEK 6.90 3.50 1.98 1 1 blltstraatÖO-bakkc rstraatit Bedorven maag I Fin diarree I bederven het plezier | veel fruit verse groenten en I sla-tjes koele dranken - heérltik Maar opeens Ivoelt u zich onpasselijk en loopt u lee ^" kou op maag I en ingewanden I Zo'n maag - en darmstoornis is nü geen probleem meer I ENTOSORBINE - witte aan 1 gename tabletten - bevat 6 I snelwerkende geneesmidde I len did de maag tot rust brengen en de ingewanden I zuiveren - de diarree stopt I Voor die typische zomer I naricheid hoort ENTOSOR BINE f 1.90 per buisje in elke huis en relsapotheek ENTOSORBINE helpt direct - u is zo weer in orde en kunt weer nor maal aan alles meedoen ENTOSORBINE j zuivert maag en ingewanden jongens lengte gewicht vitamine A caroteen 7 jaar 116 cm 25 % kg 116B I.E 1225 // g 8 jaar 121 cm 27/4 kS 1265 I.E 1376 g 9 jaar 126 cm 29 '/= kg 1375 I.E 1625 ^ g 10 jaar 131 cm 31/4 kg 1485 I.E 1676 / g Hoe lang hoe zwaar moeten Uw kinderen zijn Hoeveel vitamine A en caroteen hebben ze dagelijks nodig In volgende advertenties treft U de cijfers aan voor andere leeftijden Deze cijfers zijn natuur lijk een gemiddelde de fijnste salade en 10 % gespaard Rundvlees Uik 3S0 gram 130 - ia % Slasaus iao-97-57-ioVi Haring in torn saus 75-39-10 % Rode bieten zoetzuur 74-40-io % Augurken i/3potTinaf 90-io % Uitjes 1/3 pot vanaf 95-10 % Mayonaise pot 142-83 - 10 % Mayonaise tube 59-10 % SPAR-voordeel = Méér voordeel Wekelijks profiteren van een extra voordelige aanbieding èn speciale aanbiedingen met dubbel zegels Altijd profiteren van lO^/o korting in gratis Sparzegels op èlk Spar-merkartikel ' n fijn koekje met 10 % korting Macroontjes " JC van 24-31 juli y ^ DUBBEL Sparzegers bij 250 gram 0 % VRUCHTENWAFELS pakje 52 20 zegels IJSBONBONS 200 gram 62 - 24 zegels Zo-klaar PUDDING tT ' 35 - 14 zegels 40 16 zegels CARANSAC ' n frisse landwijn 215 - 86 zegels HUISH LUCIFERS per doos 25 - 10 zegels SPERCIEBONEN biik 95-38 zegels BOTERHAMWORST 2sogr 70 - 28 zegels ' t Is een oude en steeds nieuwe waarheid lekker eten en groeien gaan op deze heerlijke leeftijd hand in hand Daarom zorgt U natuurlijk dat Uw kleine man niets tekort komt Elke dag Blue Band op brood is een gouden gezonde regel Smul jij maar vriend En laat je gezicht gerust een beetje meeëten Zo groei je voorspoedig Zeker nu CAROTEEN een steentje bijdraagt 1 DOOR uMi ^ MÉÉR VITAMINE-ZEKERHEID t Meer dan ooit helpt Blue Band in de dagelijkse vitamine behoefte voorzien Al jaren geeft Blue Band U vitamine A en vitamine D Dat betekent weerstand en energie maar ook een sterk beendergestel en een gezond gebit Nu is Blue Band nog verrijkt met C^ifore^ArCprovitamine A dat een waardevolle bijdrage levert tot de gezonde groei van Uw kind BLUE BAND inmm en kerngezond éa x-r£-jvs.zoo.As ^ y ' — V Luister elke morgen om half elf naar 0 *'** Spar-programma over radio Lux V^P ^ emburg 208 meter Kopen bij De Spar is sparen bij de koop DE SPAR 21Ó0 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS j ^ *• NYLON € LA6tl€K€NK0US€N ' ZIJN STeR.K€l ^ OlvJziCfIXSAAK oMpéR..De Duusre Kpu5 ¦ HAMBUR66RSTRAAT8 TeLCFOON 13S92 Yiet U.N Mnieïc iu zijn sportruhrieli 

Kranten

Ga naar