Utrechts Nieuwsblad maandag 7 juli 1958

UD ÜTRECHTSCH OPLAGE 50.000 NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J K Nieuwenhuis MAANDAG 7 JULI 1958 66e JAARGANG No 56 Verschünii dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 1643 1 7 lijm;n Giro 154949 Dulles had hartelijk onderhoud in Parijs Eisenhower nodigt De Gaulle uit ANALYSE WERKLOOSHEIDSCIJFER Lichte verbetering naast seizoeninvloed Het werkloosheidsniveau daalde volgens de in de vorige week bekendgemaakte cijfers in de maand juni van 96.000 tot 94.000 De vermindering van de geregistreerde arbeidsreserve kwam vooral tot uiting in een afneming van liet aantal werkloze mannen terwijl daarnaast het aantal arbeidskrachten op aan vullende werken zij het in geringe mate daalde Deze lichte daling zou — ondanks het feit dat de daling van de gere gistreerde arbeidsreserve in hoofd zaak moet worden toegeschreven aan het seizoen — kunnen wijzen op een zekere verbetering in de werk gelegenheidssituatie aldus deelt het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid thans mede In de burgerlijke en utiliteitsbouw daalde de geregistreerde arbeidsre serve met rond 1.500 mannen In de sector water spoor - en wegenbouw bedroeg dit aantal 1.300 Deze laatste daling is voornamelijk toe te schrij ven aan een toeneming van 600 tot 1.600 van de bezetting van de objec ten welke worden uitgevoerd in het kader van het extra programma Beschonkene kreeg dodelijke klap In een ziekenhuis te Rotterdam is overleden de 53-jarige opkoper A van der W uit Rotterdam De man-was toen hij onder invloed van sterke drank verkeerde uit een bar aan de Nieuwe Binnenweg gezet Later wil de hij weer binnenkomen maar dit werd hem belet door een 29-jarige kelner Hierbij zou de opkoper een klap van de kelner hebben gekregen waardoor hij bewusteloos op straat zou zijn gevallen Zonder bü bewust zijn gekomen te zijn is hU overleden De kelner is ais verdacht van mis handeling opgesloten Maar voor Frankrijk nog geen atoomgeheimen De geheime besprekingen van zaterdag tussen de Franse pre mier De Gaulle en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dulles zijn naar de officiële verklaring luidt in aller hartelijkste sfeer verlopen welke zich symboliseerde in de uit nodiging van president Eisenhower aan premier De GauUe een bezoek aan de Ver Staten te brengen De bijeenkomst die naar nadrukkelijk verklaard slechts een oriënterende functie bezat heeft duidelijk doen uitkomen dat de Amerikaanse en Franse standpimten „ zeer dicht bij elkaar liggen " DR S L MANSHOLT TE STRESA Autarkie ongezond voor de E.E.G /' tot sanering " Op de landbouwconferentie van de leden-staten der Europese Economi sche Gemeenschap te Stresa heeft de vice-voorzitter van de Europese com missie dr S L Mansholt zaterdag uitvoerig geantwoord op de rede voeringen waarin de hoofden van de delegaties van de zes landen vrijdag en zaterdag een overzicht hebben ge geven van de landbouw in hun lan den Het verdrag der EEG draagt ons op aldus dr Mansholt een gemeen schappelijk landbouwbeleid te vesti gen Dit beleid valt in twee delen te splitsen de verbetering van de agra rische structuur en de vestiging van een gemeenschappelijke markt De toekomstige marktpolitiek mag niet zijn gebaseerd op het kostprijs peil van inefficiënte bedrijven want dat zou iedere poging tot structuur verbetering tot een hopeloze taak maken Het verdrag biedt voldoende hou vast om tot een gezonde marktpoli tiek te komen Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een harmonisa tie der nationale marktorganisaties Dr Mansholt keerde zich speciaal tegen de methode bescherming te lECHT utrecht n nc - It et re J Ondanks de sfeer van wederzijds vertrouwen is ecliter geblelten dat de Ver Staten nog geenszins van plan zijn atoomgeheimen met Frank rijk uit te wisselen ondanks het voor nemen van De Gaulle om Frankrijk tot een atoommogendheid te maken Het schijnt dat Dulles zich op de wet Macmahon beroepen heeft die het de Ver Staten verbiedt atoomge heimen prijs te geven Dulles heeft toegegeven dat er over atoomwa pens was gesproken doch dat er geen beslissingen genomen waren Wel meende Dulles dat Frankrijk wellicht inlichtingen zou kunnen ont vangen over de bouw van door met atoomkracht voortbewogen duikbo ten doch dat andere atoomkwesties een grotere voorzichtigheid eisen Russisch protest tegen demonstratie De permanente Russische vertegen woordiger bij de Ver Naties Sobolef heeft bij Hammarskjoeld geprotes teerd in verband met de demonstra ties die op 19 21 en 22 juni bij de Russische afdeling in het V.N.-gebouw te New York zijn gehouden Aanlei ding tot de betogingen waren de te rechtstellingen in Hongarije Er is eveneens geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassadeur te Moskou De Amerikanen wordt verweten dat zij niets hebben gedaan om de Russen te beschermen BOÜRGUIBA zal Mao-China erkennen President Bourguiba van Tunesië heeft gisteren verklaard dat Tunesië voor het eind van dit jaar diploma tieke betrekkingen met de Sovjet unie zal aanknopen en communis tisch China zal erkennen Over Frankrijk verklaarde Bour guiba pessimistisch zeer pessimis tisch te zijn Bourguiba legde er de nadruk op dat hij nog steeds achter de Algerijn se bevrijdingsbeweging staat Hij noemde het een schande schijnheiligheid dat het Westen moord roept als de Sovjet-Unie een Hongaarse opstand bedwingt maar zwijgt over het Franse optreden in Algerije 12 PAGINA'S \ DIT U.N TELT | ^ ^' i PAriTMA».«S I Generaal De Gaulle en John Foster Dulles de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken hebben in Parijs geconfereerd over de uitwisseling van atoomgeheimen tussen Frankrijk en Amerika Mateos Mexico's nieuwe president De secretaris-generaal van de Mexicaanse regeringspartij Corrales Ayala heeft gisteravond bekendge maakt dat de kandidaat van de rege ringspartij voor het presidentschap de 48 jarige advocaat en minister van arbeid Adolfo Lopez Mateos bij de gisteren gehouden verkiezingen een zeer grote overwinning heeft behaald en dus de 57ste president van Mexico gaat worden De uitslag noemde hij niet in cjjfers Over andere politieke vraagstuk ken gelijk het Midden-Oosten de be trekkingen tot Rusland de voorberei ding topconferentie de ontwapening en de NATO bleek ruime mate van gelijkheid van inzicht te zijn Over het overleg inzake deze kwes ties toonde Dulles zich zeer ingeno men Hij noemde De Gaulle een krachtig en wijs man " Dulles is zondag naar Washington vertrokken Er werden voorts 58 senatoren en 162 afgevaardigden gekozen In beide huizen van het parlement heeft de regeringspartij reeds jaren de meer derheid Voor het eerst in Mexico namen ook vrouwen aan de stemming deel des ondanks was het één van de rustigste verkiezingen in de geschiedenis van Mexico Eén kiezer werd vermoord en een tweede werd met een mes levens gevaarlijk gewond Mollet prijst De Gaulle aan bij socialisten Hij heeft zijn woord gehouden ^' De Franse socialistische leider Guy Mollet heeft zondag op een „ voor lichtingsconferentie " van zün partij in Parijs zijn houding ten aanzien van De Gaulle verdedigd Hij prees de oprechtheid van de generaal en zei dat De Gaulle zijn beloften heeft gehouden Als het weer moest zou ik me weer bij De Gaulle aansluiten en met minder angstige voorgevoelens dan de eerste keer aldus Mollet die minister van staat in de regering is Mollet zei dat veel punten van de buitenlandse politiek van De Gaulle overeenstemmen met het beleid van de socialistische partij De besluiten inzake Tunesië en Marokko kon de partij slechts toejuichen meende hij Voorts betoogde Mollet dat slechts één man in Frankrijk de orde in het leger kan herstellen nl generaal en niet de premier De Gaulle Verscheidene afgevaardigden gaven evenwel op de vergadering nog blijk van hun ongerustheid Robert Ver dier bijv waarschuwde dat het inder tijd in Italië vier jaar geduurd heeft voor het fascisme zich openbaarde Eduard Depreux bracht in herinnering dat Mollet in de regering alleen zich zelf en niet de partij vertegenwoor digt Volgens Depreux was de positie van Mollet als secretaris-generaal van de partij onverenigbaar met die van minister De vroegere minister van buiten landse zaken Pineau sprak zich met voorbehoud voor De Gaulle uit „ Ik geloof dat hij besloten heeft geen mis bruik van zijn macht te maken maar ik geloof ook dat hij niet voldoende rekening houdt met wat na hem zal komen " zo zei hij Weer Amerikaanse kernontploffing De Verenigde Staten hebben zater dag op de proefterreinen op het atol Eniwetok in de Stille Oceaan een nieuwe proef met een kernwapen ge nomen Het was de twaalfde proef in Ae huidige reeks op de atollen Eni wetok en Bikini die door de atoom energiecommissie wereldkundig ge maakt zijn Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt Mei-record voor de woningbouw Volgens de gegevens van het C.B.S zijn in mei van dit jaar 8176 nieuwe woningen voltooid Nog nim mer werden in een meimaand zo veel woningen opgeleverd In mei 1957 kwamen 8133 woningen gereed,welk aantal toen het hoogste aantalvoor een meimaand was In de eerstevijf maanden van 1958 werden 35648 nieuwe woningen gebouwd tegen 33864 in de overeenliomstige periodevan 1957 Sedert de bevrijding zijn,tot en met mei 1958 633.206 wonin gen voltooid Het aantal woningen waaryan de bouw in mei 1958 werd aangevan gen bedroeg 8519 tegen 8561 in mei 1957 In de eerste vijf maanden van 1958 werd met de bouw van 30294 woningen begonnen in de overeen komstige periode van 1957 39042 Het aantal in uitvoering zijnde wo ningen bedroeg op 1 juni 1958:84447 In Londen wordt thans de Jjaml>eth Conferentie " gehouden welke tot 10 augustus zal duren 300 geestelijken uit de gehele loereld stillen sich 6e zighotiden met verschillende vraag strikken De foto laat zijne hoogwaardige excellentie Pitirim Men aartsbisschop van Minsk die de Russische ortho doxe kerk vertegenwoordigt Van de in mei voltooide woningen werden er 713 als systeemwoning gebouwd In de eerste vijf maanden van 1958 werden 3482 systeemwo ningen opgeleverd In de provincie Utrecht kwamen in mei 655 v.j 570 woningen ge reed In de eerste vijf maanden wer den 2229 v.j 2371 woningen vol tooid Ch amoun arnemers toeristen Libanese politici hopen nog op een compromis De Libanese president Chamoun heeft gisteren ernstige kritiek geuit op secretaris-generaal der Ver Naties Hammars kjoeld en op de V.N.-waamemers in Libanon die in hun eerste rapport verklaarden dat er geen bewijzen voor grote infiltra ties waren Chamoun noemde de verklaringen van Hammars kjoeld en de V.N.-waarnemers e§n „ blanco volmacht " voor president Nasser van de Ver Arabische Republiek Het eerste doel van de besprekin gen van zondag was een voor allen acceptabele figuur voor het presi dentschap te vinden Wanneer zulk een figuur zijn ambt moest gaan bekleden was nog een open vraag Mogelijk zou hij als enige kandidaat kunnen fungeren bij de verkiezingen in dit najaar De president Chamoun meende ook dat de V.N.-waarnïsmers zich als toe risten hadden gedragen Hil zei verder van plan te ziJn in dien de regering moest wijken voor nieuwe Infiltraties alsnog de Veilig heidsraad te verzoeken een politie macht naar Libanon te zenden Twee padvinders uit België verdronl(en Zondagmidag zijn twee uit België afkomstige padvinders,die met een groep een dag uit waren in het re creatieoord nabij de Braakmanpoldei tussen Biervliet en De Hoek te Zeeuws-Vlaanderen verdronken Het zijn de 19-jarige plaatsver vangend hopman C H van der H en de 15-jarige W de C Zij waren aan het spelevaren met een roeiboot waarbij de jongste in het water viel De oudste probeerde zijn vriend uit het water te halen maar dit lukte niet Beiden zijn verdronken Het stoffelijk overschot van het oudste slachtoffer werd gevonden door de waterpolitie van Temeuzen en later werd het tweede lijk opge haald Door verbetering landbouwstructuur Chamouns verklaringen lopen enigs zins parallel met officieuze uitlatin gen van regeringsambtenaren in Washington die het verslag van de V.N.-waamemers niet overtuigend vinden omdat De waarnemers te korte tijd hunwerkzaamheden in Libanon uit oefenen om een oordeel te vellen De rebellen de waarnemers niettoestonden grote delen van hetgrensgebied te controleren Er haast nog geen controle desnachts is uitgeoefend De radio-campagne die als dedoeltreffendste vorm van inmen ging wordt beschouwd buiten dewerkzaamheden van de V.N waarnemers valt Besprekingen De koninklijke familie bij Tiet NATO vliegfeest dat zaterdagmiddag op Soesterberg is gehouden V.l.n.r prin ses Irene prins Bernhard minister Staf koningin Juliana luitenant generaal H Schaper chef luchtmacht staf en prinses Beatrix Zie voor verslag pag 3 Intussen blijft in Libanon de'kans op een compromis tussen rebellen en regering bestaan Libanese politici hebben zondag in Beiroet besprekingen gevoerd met het doel een einde te maken aan de burgerkrijg Parlementsleden en vele ministers zijn van mening dat slechts een re geling tot een uitweg voert Auto tegen boom drie doden twee gewonden In het Spaarbankbos gem Ruinen is zaterdagmorgen een auto tegen een boom gereden vermoedelijk doordat een wiel van de auto was gelopen Van de drie inzittenden was de heer B Baas uit de Noordoostpolder op slag dood Zwaar gewond werd de heer G Morsink uit Zuidwolde die later in het ziekenhuis overleed Een derde inzittende de heer Van Achte ren die zaterdag in het huwelijk zou treden bleef ongedeerd Drie jongelui uit Leerdanm die zon dagmiddag te Rossum Gld aan het rijden waren met een gehuurde auto zijn op een gegeven moment in de Burchtstraat aldaar in volle vaart tegen een boom gereden De auto werd bijna geheel in elkaar gedrukt en stortte in een diepe sloot De 16 jarige Roza uit Leerdam is in de loop van ^ e nacht in het ziekenhuis aan de verwondingen overleden De heer Den Herog brak beide benen en kreeg nog andere verwondingen terwijl de heer Ba *- een shock opliep Hoewel de werkgelegenheidssitu atie in de metaahndustrie iets gun stiger is geworden is de toestand in deze bedrijfstak nog vrij labiel Zo wordt o.a in de ijzergieterijen en in de moeren - en boutenindus trie nog veelvuldig gebruik ge maakt van werktijdverkortingen Verschillende machinefabrieken kampen met afzetmoeilijkheden ten gevolge van het voorzichtige investe ringsbeleid van het bedrijfsleven terwijl ten gevolge van de internatio nale conjuncturele ontwikkeling van de laatste tijd de buitenlandse con currentie is verscherpt De oplevering in de bouw had een gunstige invloed op de werkgelegen heid in de constructiebedrijven de fabrieken voor stalen ramen en deu ren en de loodgieters - centrale ver warmings - en elektro-technische in stallatiebedrijven Daarnaast nam de werkgelegen heid toe in de bhkemballage indus-trie door het aantrekken van het sei zoen in de zuivel - en conservenindus trie en de gunstige verwachtingen welke men koestert ten aanzien van de groente en fruitoogst De situatie in de textielindustrie loopt voor de verschillende onderde len uiteen In de wohndustrie is voor namelijk als gevolg van de produktie van winterstoften een seizoenople ving te constateren in de katoenin dustrie echter zijn de vooruitzichten nog ongunstig De conjunctuurwerkloosheid daal de in hoofdzaak ten gevolge van een lichte verbetering in de algemene situatie en door uitvoering van het extra programma Daarnaast daalde de structuurwerkloosheid evenals de seizoenwerkloosheid door de toege nomen seizoenwerkgelegenheid De stijging van de vraag heeft voornamelijk betrekking op de jeug digen die binnenkort hun schooloplei ding zullen beëindigen Daar tegen over deze vraag nog geen aanbod staat is dit niet van invloed op de omvar.g van de wrtjvingswerkloos heid zoeken in een autarkisch systeem der gemeenschap De weg die wij thans bewandelen acht hij uitzichtloos De grondbegin selen van de nationale landbouwpoli tiek berustten veelal op de bevredi ging van de eigen behoefte en op produktieverhoging welke laatste is gericht op inkomensstijging Dit kon succes hebben zolang de eigen pro duktie tekortschoot of de nabuurlan den nog behoefte hadden Deze voor waarden bestaan echter thans niet meer Zijn slotconclusie was dat de land bouw de voorwaarden moet vinden zich uit eigen kracht te handhaven door verbetering der produktie om-standigheden zodat zowel binnen de eigen markt als over de grenzen een algehele concurrentiepositie wordt bereikt Zwitserse alpenpassen moeilijk te berijden Op,grond van een mededeling ont vangen van haar zusterverenigingen in het buitenland deelt de K.N.A.C mee dat als gevolg van de slechte weersomstandigheden de Zwitserse al penpassen St Gotthard Grote St Bernhard Furka Grimsel en Susten momenteel slechts met sneeuwbanden of - kettingen te berijden zijn IS I MEER ZON I = WEERSVERWACHTING van het = ^ KISTMI geldig tot dinsdagavond = = Droog en zonnig weer maar ^ ^ aanvankelijk plaatseiyk nog wol = ~ kenvelden Over het algemeen ho = = gere middagtemperaturen Weinig = = wind = ^ ZON EN MAAN ^ ^ Dinsdag Zon op 4.29 zon = = onder 21.nfi Maan op 23.54 maan = = onder 12.39 = 1 Europees weerrapport § Maandag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh onbew 17 gr 1 mm Oslo half bew 23 gr 0 mm Kopenh geh bew 22 gr 0 mm Londen zw bew 20 gr 0 mm A'dam zw bew 16 gr 0.2 mm Brussel geh - bew 20 gr 0 mm Luxemb onbew 21 gr 0 mm Parijs mist 23 gr 0.3 mm Grenoble geen opgs ve Nice zw bew 22 gr 0 mm Berlijn geh bew 21 gr 0 mm München zw bew 16 gr 0.5 mm Zurich mist 20 gr 0 mm Geneve zw bew 23 gr ¦ 0 mm Locarno zw bew 26 gr 0 mm Wenen zw bew 26 gr 0 mm Innsbruck onbew 19 gr 0 mm Rome half bew 29 gr Omm Ajaccio half bew 24 gr Omm Madrid onbew 30 gr omm Mallorca licht bew 30 gr omm Algiers regenbui 28 gr omm 
Maandag 7 ju|i 1958 - óóe jaargang no 56 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Baron Van Tuyll ter ruste gedragen Rini V Deudekom beste rolschaatser show „ Het toverbos " uitgevoerd door leden van de KRC „ Dordt " die een uniek schouwspel van fantastisch rol schaatsen lieten zien De uitslagen van de rolschaatskam pioenschappen 1958 zijn als volgt meisjes 8 tot 10 jaar — 1 Joosje van Deudekom 21.8 sec 2 Corrie van De pachters van kasteel Zuylen droegen de kist met het stoffelijk omhulsel van de auto uit naar het familiegraf Van Tuyll van Seroos kerken van Zuylen zoon van de overledene dankte mede ftamens de familie voor de laatste eer zijn vader bewezen Hij herhaalde dit dankwoord in het Engels Een groot aMital bloemstukken w.o zeer fraaie dekten de baar Huisvrouwen werkten mee aan proefschrift Lawaaiende kermis mist romantiek Van een onzer verslaggevers Het Vreeburg te Utrecht is deze week vervuld van kermisgedruis Orgel klanken vermengen zich met oorverdovemd gekrijs van geluidsversterkers het nijdig geklap van de Kop van Jut en het gedaver van zware bedrijts * motoren die energie moeten leveren voor verschillende grotere attracties Groots afscheid van de heer A C Gathier Overweldigende Uitvaartdienst in N^H^'kerk te Oud^Zuïlen In het rustieke kerkje in Oud-Zuilen aan de roerloze Vecht werd vanmorgen voor de begrafenis van het stoffelijk overschot van ir Frederik Christiaan Constantijn baron Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen een kerkdienst ge houden ter nagedachtenis van de op 71-jarige leeftijd over ledene aan wie Nederland veel verplicht is Voorganger in de dienst was ds J.H Sillevis Smitt Na liet votum en degroet werden psalm ï * 2 * en gezang 116 1 Z 3 4 7 en 8 gezongen doorde overvolle kerk i Ds SUIevis Smitt ging hierna voor in gebed De sciiriftlezing was uit liet Evangelie van Joliannes 14 1-3 en Joliannes 17 24 Mogelijlc zal er bij u allen zo zei de preain.i»iii een gevoel van verslagenlieid heersen doch naast gevoelens van rouw en droefenis heblien wy ook het gevoel van diepe dankbaarheid Immers bij hem die we thans ter ruste leggen was de vrees des doods oveuwonnen Hij heeft bitter geleden en hij ver langde er naar bij Christus Jezus te zijn Hij wist dat nu de poort van de eeuwige Vader ontsloten was Hij gaf mij aldus ds Sillevis Smitt de geest aan waarin dit afscheids woord gesteld zou worden In geen enkele vorm mocht er sprake zijn van mensenverheerlijking Want God ver heerlijkt Zich in Zijn knechten en dienstmaagden Drie woorden » » Ik zag aan mijn broeder zo ging de predikant verdef dat hij met Je zus was geweest Er was iets over hem gekomen dat getuigde van de heerlijkheid Gods Drie bijzondere woorden zyn my van hem bijgebleven ten eerste dat Jezus leeft en overwin naar is Ten tweede dat thans we zenlijk de ki-acht van de boze is ge broken en ten slotte dat er nooit ge twijfeld mocht worden aan Gods op dracht Hierna zongen de aanwezigen het door baron Van Tuyll uitgekozen slot lied 50 3 Een grote menigte had zich rondom ' de groeve geschaard Onder hen be vonden zich namenn de Koningin en de Prins mr G C D baron van Har denbroek en de adjudant van de Prins luitn.-kol C C Geertsema die een krans namens het Koninklijk Huis bü de vele bloemen legde Verder waren aanwezig de minister Van maatshappelijk werk mej dr Marga Klompé mej mr M A Tei legen directeur van het kabinet van de koningin graaf van Lynden van Sandenburg en mevrouw commissa ris van de koniijgin in de provincie Utrecht de leden van Gedeputeerde Staten mr H W de Vink en dr G A Diepenhorst burgemeester en mevrouw De Ranitz jhr mr Quarles van Ufford oud commissaris van de koningin in Gelderland mr J v.d Hoeve part secr van H.IM de Ko ningin oud minister Beel jhr mr L H K C van Asch van Wijck van Rhcnen frraaf pn gravin Kar 7 uit Bad Eiisen Duitsland mr J C ba ron Baud prof Nuboer do vlootpre dikant ds G Oegema ds Voorsteegh van Oud Zuilen mr de Jong van Arkel districtscommissaris van het Ned Rode Kruis Utrecht baron Van Nagel oud-burgemeester van Doorn Als vertegenwoordiger van het internationale Rode Kruis te Ge nève was aanwezig Francois de Rey nolds en voorts waren er ca cap - tain Hardly Holms vice-admiraal Rost van Tonningen jhr L E de Geer van Oudegein Jutphaas gene raal Alons directeur van het Rode Kruis Col Ivan L Ferguson uit Ned York kol ds A W de Kluis hoofd legerpredikant te Rotterdam burgemeester De Ruyter van Maars sen oud burgemeester Kwint xan Zuilen thans te Velsen jhr P R Feith van Wassenaar jhr J Bee laerts van Blokland uit Oosterbeek en W H de Beaufort oud lid van Gedeputeerde Staten de Adelbor stenkring van de Kon Marine mgr Rientjes oud pastoor van Maarssen Een grote stoet begaf zich na de kerkdienst te voet op weg naar het kerkhofje van Oud-Zuilen Padvin ders van de groep v Tuyll van Zuy len droegen de kist uit de auto naar het familiegraf yRondom de groeve schaarde zich een menig te van honderden personen Niette min werd in volmaakte stilte de kist met het stoffelijk hulsel in de groeve neergelaten De predikant las Psalm 121 en bad het Onze Vader De oudste De algemene bedrijfsbond voor meu bilerings - en houtbedrijven bestond vijftig jaar en vierde daarom feest in de StadsschovAuhurg te Utrecht V.l.n.r ziet men de secretaris de heer G Bosch de 2de voorzitter de heer H Scholten de voorzitter de heer K We moeten eerlijk bekennen dat de kermis voor ons met de jaren ook het gezellige romantische karakter heeft verloren Waar is de tijd ge bleven van de gezellige stoomcar rousel met het klatergouden barok front In de stoomdraaimolen kon men rustig en toch ook op vrolijke wijze kermisvieren door een triomf rit op een houten schimmel of in een gondel met roodfluwelen banken Men bekogelde elkaar met kleurige serpentines en de confetti dwarrelde rijkelijk Ds van der Plas naar Scheveningen Van een onjer verslaggevers Ds D van der Plas jr predik.-,n ^ van de hervormde gemeente te Utrecht heeft het op hem uitge brachte beroep naar Scheveningen aangenomen Dit deelde de predikant zondagochtend aan zijn gemeente mee tijdens een kerkdienst in de Nicolaï kerk te Utrecht Wannéér ds v d Plas vertrekt is nog niet bekend Dit kan nog enkele maanden duren Hij is beroepen in de wijkgemeente Statenkwartier te Sche veningen in de aanstaande vacature van prof dr P J Roseam Abbing die in Groningen is benoemd tot hoogleraar in de theologie Het Utrechts Accordeon Orkest „ Accordeo " o.l.v Eddy Reeskamp heeft zaterdag deelgenomen aan het concours te Hierden Het jeugdorkest dat voor het eerst in het openbaar optrad behaalde met 331 punten een Ie prijs Het A-orkest behaalde even eens een Ie prijs met 32 punten In de erewedstrijd bezette „ Accordeo " de tweede plaats A.B.M.H viert V2 eeuwfeest Van een onzer verslaggevers Op waardige wijze herdacht de Al gemene bedrijfsbond voor de meubi lerings - en houtbedrijven zaterdag in de Stadsschouwburg te Utrecht het vijftigjarig bestaan Met een decla matie opende mevrouw M Jonker om 10 uur de bijeenkomst waarna door de jubileumcommissie bij monde van de heer K v d Berg een nieuwe bondsvlag werd aangeboden Afge vaardigden van diverse afdelingen boden diverse cadeaus aan Een Bel gische deputatie overhandigde een miniatuur atomium met inscriptie Na de lunch concerteerde het U.S.O o.l.v Paul Hupperts hetgeen wel het hoogtepunt was van dit gouden ju bileum Een receptie besloot deze hoogtijdag Namens het N.V.V sprak de tweede voorzitter de heer D Roe mers v d Berg en de heer A Y Wieber dink secretaris van de vakgroep houtverwerkende industrieën die ge lukwensen aanbiedt Geheel rechts de heer R B Voulan secretaris van de A B.BM De stoomdraaimolen is reeds vele jaren van het Vreeburg verdrongen Zij heeft plaats moeten maken voor snorkende attracties We moeten het nu maar doen met de miniatuur stoomcarrousel die met enkele tientallen andere op schaal nagebouwde kermisattracties staat opgesteld in de tent van de heren Van der Velde en Wassenaar twee echte kermisliefhebbers die vrijwel alle attracties in miniatuur hebben nagebouwd Het front van hun tent en het Gavioli-ortel dat bij deze tent staat roepen trouwens herinneringen wakker aan de glorietijd van de ker mis Talloze onderdelen beelden rabatten e.d zijn nog afkomstig van vroegere carrousels o.a van die van Antoon Benner vroeger een der „ kermisgroten " In de tent van Van der Velde en Wassenaar kan men onder meer de stoomcarrousel zien van Janvier in 1946 op het Haagse Malieveld door brand verwoest Verheugend is het dat het aantal orgels op de kermis weer is toege nomen al zijn er helaas nog steeds zaken die gebruik maken van een schetterende geluidsversterker Op een kermis behoort nu eenmaal het orgel Er waren zaterdagavond al heel wat liefhebbers voor de autoscooter de tête a queue de rotor de spoetnik de draaimolens de zweefcarrousel de rups en hoe al die andere amuse mentsdingen ook mogen heten Vergissing We weten dat lawaai op een ker misterrein nu eenmaial niet te ver mijden is maar het is toch wel een vergissing geweest om die enorme energiemoioren een plaats ie geven aan de oostelijke züde van het Vree burg Aan de zijde van de café-restaurants vergaat horen en zien door het ge stadig gedreun van die motoren Het zou verstandiger zijn geweest de lawaai-machines met bijbehorende attracties in de zuidwestelijke hoek van het plein te plaatsen belangstelling Van een onzer verslaggevers In de gymnastiekzaal van de Utrechtse Bijzondere Hogere Burger school „ F de Munnik " aan de Plom petorengracht nam zaterdagmiddag de heer A C Gathier afscheid als directeur Op deze door het school bestuur georganiseerde bijeenkomst waarvoor een uitzonderlijk grote be langstelling bestond voerden vele sprekers het woord Na een welkomstwoord van de heer M Vermooten sprak dr C L de Liefde namens de commissie van toe zicht op het M.O Spr uitte zijn waardering voor de scheidende di recteur die hij schetste als een aan genaam een bijzonder mens die al tijd meeleefde met zijn leerlingen en hun moeilijkheden Dr B G L M Tasseram rector van het Gem Lyceum wees op de bijzondere plaats die „ De Munnik " inneemt « U zo zei deze volgende spreker tegen de heer Gathier wist uit uw leerlingen te halen wat erin zat Namens de ouders spraken drs E H Scherks en de heer A C J Tellier Huldigingswoorden verder tot de scheidende directeur gericht door de heer J J Vermeulen namens de oud-docenten de heer A Reynders namens OMV de heer W.'v Berdhem namens docenten en d,e heer A J S v Dam inspecteur V.H.M.O Het bleef niet alleen bij woorden tijdens dit af scheid Van het schoolbestuur moest de heer Gathier een bandopname-ap paraat in ontvangst nemen Van de ouders was er een radio-toestel van oud-leerlingen een horloge Een en veloppe met „ buitenlandse afscheids brieven " een radio-tafel een kristal len asbak en een boekwerk Het hield niet op Voor de laatste spreker ble Werk aan de winkel Voor f 30 miljoen rijksgoedkeuringen Binnenkort kunnen in Utrecht 3n naaste omgeving verschei dene belangrijke bouwobjecten tangepakt worden waarvoor thans ïyksgoedkeuring is ver leend Het g%at hierbij o.m ' om een be drag van ƒ 16 miljoen aan riolerings werken rioolwaterzuivering en stra tenaanleg Met bedrijfsgebouwen voor Douwe Egberts Werkspoor en de Verenigde Blikfaljrieken is ƒ 4,7 miljoen gemoeid Bij elkaar voor ƒ 4,5 miljoen staan op het lijstje van goedgekeurde wer ken een kantoor voor de christelijk ^ metaalbewerkersbond een physiolo gisch laboratorium voor TNO cén Icantoorflat aan de St.-Jacobsstraat en het kantoor van de Steenkolen handelsvereniging aan de Maria plaats Ook is rijksgoedkeuring verleend voor zes scholen Het rijksinstituut voor de volksge zondheid heeft goedkeuring gekregen in Bilthoven voor f 3 miljoen verder te bouwen aan de nieuwe huisvesting van het instituut Voor de genie staan ' in Maartensdijk werken op stapel ter waarde van ƒ 1,7 miljoen Op het Utrechtse Kanaleneiland waar nu drie aannemingsmaatschap pijen complexen onderhanden hebben ko'men nog twee grote objecten dit jaar in uitvoering In totaal worden in Utrecht dit jaar 1500 woningen in aanbouw genomen Het ziet er naar uit dat 1400 woningen dit jaar gereed zullen komen CONCERT WILHELMINAPAEK Dinsdagavond 8 juli 20 uur zal onder auspiciën van ' de ^ stichting Stadsontspanning Utrecht " het mu ziekkorps van het Leger des Heils een parkconcert geven in het Wil helminapark Paddestbelenfeest voor Demka Het toneelspel „ Pas op voor padde stoelen " zaterdag in K en W op gevoerd door ' de toneelgroep van de personeelsver Demka te Utrecht mocht zich dan wellicht door de „ hoogzomertijd " niet in zo'n grote belangstelling verheugen de Demka tonelisten lieten zich niet uit het veld in casu van de planken slaan Een spel als dit het handelde over vergiftigde paddestoelen die een einde maakten aan het leven van kolonel Abkins en het ontmaskeren van de gifmoordenaar vergt van de spelers meer dan een blijspel Wan neer de toneelfiguur niet voldoende ingeleefd is ontstaan gemakkelijk momenten die in plaats van spanning een min of meer komische situatie veroorzaken Niet alle spelers en speelsters slaagden geheel in hun creatie Zij bezorgden de toeschouwers echter een prettige avond Ben baT waarop de Aninfo-band voor dansmu ziek zorgde besloot het festijn Man trapte op gaspedaal Zondagmorgen reden twee perso nenauto's achter elkaar langs de rijksweg Zeist Woudenberg onder de gemeente Woudenberg De bestuurder van de eerste auto wilde op een gegeven moment naar links en stak daartoe zijn lin kerriehtingaanwijzer uit De tweede bestuurder de heer N J Z uit Ut.echt remde doch trapte per ongeluk op het gaspedaal waardoor hü vooruitschoof en tegen een rechts van de weg staande boom reed De bestuurder raakte be kneld tussen stuur en dashbord en klaagde over pijn in de borst Ook had hij een flinke hoofdwonde opge lopen ven er dan ook niet veel woorden meer te zeggen Overduidelijk bleek dat het werk dat de heer Gathier 18 jaar voor de school deed zeer ge waardeerd werd Op de receptie die na het officiële gedeelte van de mid dag volgde kwamen een schier on telbaar aantal belangstellenden de oud-directeur de hand drukken Ztjn echtgenote werd eveneens ge wond Beiden moesten per zieken auto worden overgebracht naar het Diaconessen-ziekenhuis te Utrecht Straatschenderij in de nacht Twee gasten van Ivet tehuis voo mannen van het Leger des Heils aai de Nieuwe Gracht 201 te Utrechf kwamen vannacht om 0.45 uur pa thuis Niet alleen dat de beide man nen veel te laat waren ze'verkeerder bovendien in kennelijke staat var di'-ènkenschap Voor de beheerder var het huis was dat een reden om hen dr toegang te weigeren • Dat was niet naar hun zin Daaraan gaven zij uiting door een steen door de ruit te gooien De politie ging op zoek en trof de mannen in de Agnietenstraat Zü werden ter ontnuchtering naar het bureau Tolsteeg vervoerd waar proces-verbaal tegen hen werd opge maakt wegens straatschenderij LENTEKLANKEN EERSTE PRIJS Het meisjeskoor Lenteklanken on derafdeling van dé phristelijke ge mengde wijkzangvereniging Soli Deo Gloria Hoograven behaalde'itop het nationaal zangconcours te Hierden o.l.v dirigente mej Janny Roeters met 320 punten een ' eerste prijs in de afdeling bekroonde meisjeskoren Van een verslaggever ' De 12-jarige Rini van Deudekom werd zaterdag tijdens de finale van de rolschaatswedstrijden aan de Prin ses Margrietstraat in de Utrechtse wijk Suilen georganiseerd door „ De Rollende Rijders " algemeen rol schaatskampioen 1958 van Utrecht Zijp gemiddelde rondetijd was 16 se conden zijn gemiddelde uursnelhetd bedroeg 22,5 kilometer Rini werd door deze goede prestatie winnaar van de wisselbeker die het Utrechtsch Nieuwsblad voor de kam pioen beschikbaar stelde Voor deze finale was veel belang stelling Tevens genoten de aanwezi an de aantrekkelijke rolschaats - Tweede lustrurn in Tivoli • Van een onzer verslaggevers Een kranig * tamboerkorps liet volumineuze Iclanken door de volle Tivolizaal daveren toen het toneel gordijn open ging eh de viering van het 2e lustrum van de personeelsver eniging N.A.M Ned Aluminium Maatschappij te Utrecht begon De ze Wfetrumviering speelde zich zater dag af maar de zondagszon schemer de alweer door de wolken toen de feestgangers zich in de beste stem ming naar huis begaven Voorzitter M J van Schijndel opende de avond Narhem trad de voorzitter van de feestcommissie voor het voetlicht om een onver wachte hulde aaij het bestuur te brengen Hij overhandigde een vlag vaandel in blauw-witte kleur waarop symbolisch de onderafdelingen der p.v warf n geborduurd De bestuur dersdames werden in de bloemetjes gezet Een gevarieerd programma amuseerde daarna op uitstekende wijze de t^rijke aanwezigen Rudi Carrell voerde ' een vlotte conference en bracht het ene nummer " na het andere ten tonele De Salberdi's „ staten de harten " met hun uitste kende Weense " zangnummer Gino Marelli verbaasde de toeschouwers met zijn evenwichtskunst en gemani puleer met ballen en ringen Joop Reynolds zette het geheel in een modern muzikaal lijstje Regentesseschool vierde feest Zaterdagmiddag werd onder zeer gunstige weersomstandigheden de haast traditionele oudermiddag van de Regentesseschool gehouden Het was als vanouds erg gezellig en vele ouders waren naar de speel plaats gekomen om de prestaties van hun spruiten te aanschouwen Het programma vermeldde vollrtdansen van de meisjes en een gymnastiek demonstratie van de gehele zesde klas Maar het hoogtepunt was een pantomime gespeeld op de muziek van Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns Het ' spel werd ingeleid door mej T Lodewijks die het ook met de kinderen voorbereid had Zo wel ouders als kinderen hebben van het spel genoten Tevens werd af scheid genomen van de heer C van ' t HuUenaar De middag werd beslo ten met een tentoonstelling in de gymnastiekzaal waarvan ie^er kfnd wel iets te vinden was Het aanbieden van de tape-recorder door de heer M Vermooten rechts aan de scheidende directeur de heer A C Gathier Corrosie van zink De was aan huis is voor de meeste huisvrouwen een noodzake lijk kwaad De wasmiddelfabrikan ten doen bun best dit kwaad zoveel mogelijk te beperken Moderne was middelen zijn daardoor vaak inge wikkelde mengsels waarvan elk der bestanddelen een bepaalde rol in het wasproces heeft wassen bleken blauwen in één keer Het bleek nu dat enige tijd na het op grote schaal invoeren van synthe tische wasmengsels er klachten kwamen over roesten van de gegal vaniseerde dat is met een laagje zink bedekte ijzeren wasketels Naar aanleiding hiervan heeft de heer J A Wolhoff uit Vlaardingen een onderzoek gedaan over „ Cor rosie van zink door synthetische wasmiddelen " waarop hij maan dagmiddag aan de rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de wis - en natuurkunde is gepromoveerd Pro motor was prof dr J Th G Over beek Uit dit onderzoek blijkt de roest vorming te berusten op een aantas ting van de zinklaag waardoor ' na zekere tijd het ijzer bloot komt en kan roesten De aantasting van het zink berust op een samenstel van factoren In het proefschrift wordt dit alles in bijzonderheden onder zocht en worden tenslotte twee prac tisch bruikbare oplossingen gegeven Bij de ene oplossing wordt wat tin zout aan het wasmiddel toegevoegd Het tin slaat op het zink neer en is zoveel edeler dat het verdere aan tasting belemmert Bij de andere op lossing wordt een titaanzout ge bruikt Advertentie Vrouwen Vrouwen hebben vaak moeilijke en pijnlijke tijden.'Zij kunnen deze aan merkelijk verlichten ja die pijnen doen verdwijnen door het gebruik van Togal de grote pijnverdryver Togal is onschadelijk voor hart nie ren en maag Bij apotheek en drogist ƒ 0.95 ƒ 2.40 en ƒ 8.88 KERKCONCERT BUURKERK Het concert dat woensdag 9 juli g:e geven zal worden door de organist Stoffel van Viegen en waaraan mede werking wordt verleend door het Buurkerkkoor onder leidig van Mees van buis zal niet in de Dom maar in de Buurkerk plaatshebben Aanvang 20.15 uur Burgerhjke stand UTRECHT — Geboren Dirk z V Th de Groot en A M Koek man J Wagenaarkade 56 Jan P z V H J Geliss.en en A Th van Munster De Bilt Zonneplein 9 Ma rinus C J z v M Cirkel en G E Reitsma Hyacinthstr 28 bis Yvon ne d V P H Joosen en C Rütze Havikstr 52 bis Klaaske F d v L Ph Westera en K Bootsma Dic kenslaan 18 I Geertje J d v J E H van Woerkom en W J v der Dussen Vianen Achterstr 86 Jo lande d v B Eksteen en J W Hommerson Julianaweg 322 Ber nardus P S z v B P S Palm en A A Becx E Zoudenbalchstr 65 Gijsbertha d v W F van der Donk en H Th Kemperman Wer ner Helmiehstr 4 Franciscus L z V F J Beek en H Westerop Loperstr 6 I Martinus z v G J Monrooij en E J Meijering K ter Laanstr 4 I Hendrika H d v H H Burggraaff en G Verweij Mer wedekade 251 Johan H z v S W van Hattem en J van Dijk v L Biesterfeldstr 2 Getrouwd E Buiter Acacia str 25 bis en H M S Beenen Car - tesiusweg 65 Overleden Theodorus F Amsing geh m H J C v Dijk 48 j Delft Willemstr 10 Cornelia van den Brink wed v H J v Ros sum 85 j Amaliastr 19 Anna P Wessels wed v J de Vink 68 j Vlietstr 1 bis Johannes P Eij baard geh m ' W S J Mirande 64 j Noordzeestr 19 Jan Puik geh m J Mulder 66 j Noordzeestr 27 Diderika M Rikkers wed v J H Schaad 74 j Maliebaan 123 Corne lia Boonzaaijer geh m W v Vlas tuin 62 j Maarn Maarsbergen Het Hof ter Heide I Zie voor stadsnieu'ws ook pagina 9 De jongens en meisjes die zaterdag bij de rolschaatsfinale van de ver eniging „ De rollende rijders " in de prinses Margrietst^aat met de eerste prijzen gingen strijken maakten met grote boeketten in de arm een ererondje Mechelen 10—12 jaar — 1 Joke Por tenge 20,7 sec 2 Lenie Nellen 12 jaar en ouder — 1 Toos Verheul 17.9 sec 2 Lida Laterveer Jongens 8—10 jaar — 1 Henk Tim mermans 18.9 sec 2 Freek de Bruin 10—12 jaar — Rini van Deudekom 16 sec 2 Leo van Dalen 12 jaar en oiïder — Bobby de Groot 18 secon den 2 Gerard van Riet Het onderzoek is uitgevoerd In het laboratorium van een zeepmaat - schappij terwijl er ook honderden wasproeven door huisvrouwen in i betrokken zijn geweest - MiËhmK MAANDAG LUTHERSE KERK 19 uur Cursussiui ting Chr Gymnasium KAMPONG PAVILJOEN 20 u Scheids rechtersver District Utrecht.'alg verg DINSDAG HANDELSBEURS M.iriaplaats 13 9.30 uur Nationaal Zangconcours Soli Deo Gloria HANDELSBEURS 20 uur Erewedstrijd Nat Zangconcours Soli Deo Gloria KANTINE GEVU Nic Beetsstraat 3 11*12 uur Afscheidsreceptie van de heer J Oliemans hoofdcommies A GEMEENTEHUIS VOORM ZUILEN 20 uur Verg Gemeenschapsraad OUD KATH KERK Willemsplantsoen 3 20 uur Concert Utrechts Motetgezel schap RIJK VAN GAASBEEKSCHOOL Duur stedeiaan 2 S 20 uur Contactavond ouders en leerkrachten met tentoon stelling werk leerlingen WILHELMINAPARK 20 uUr Concert muziekkorps Leger des Heils CENTR MUSEUM 20 uur Lezing Ir W V Tyen „ Rietveld in gisteren van daag en morgen " BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur Zondags 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA De Lord de Lady en de But ler alle leeftijden CITY Kaiserball alle leeftijden FILMAC Actualiteiten alle leeftijden Dageli.fks IO is.30 uur PALACE vrijdag t.m zondag Michael Strogoff de Icoerier van de Tsaar 14 jaar Maandag t.m donderdag Duivels van de weg 14 laar Dagelijks 18.45 en 21 uur REMBRANDT Razzia in de onderwe reld 18 laar Dagelijks 14.30 18.45 en 21.15 uur Zondag 13.45 16.15 18.45 en 21.45 uur SCALA Verboden moederliefde 14 jr STUDIO U spreekt met uw moordenaar 18 laar Voorstellingen een kwartier later VREEBURG De Graaf van Luxemburg alle leeftijden OLYMPIA vrijdag t.m zondag De raa.1 selachtige mr Moto 14 jaar Van maandag t.m donderdag De woestijn ratten 4 jaar TENTOONSTELLINGEN CENTRAAL MUSEUM t.m 12 aug Werk van architect Rietveld werkda gen 10 17 zondagen 14-17 dinsdag ook 20 22 uur T.m 20 Juli Tentoonstelling Monu mentenzorg ATELIER HENK VAN TRIERUM Lichte Gaard 2 Permanente tentoonstelling van exclusieve kunstvoorwerpen tn hout en ivoor J WIEGERSMA Mlnrebroederstraat 9 Middeleeuwse Kunst ' dagelijks van 9 17 uur dinsdag en donderdag van 19 22 uur KUNSTHANDEL J H BORGHOUTS Maliebaan 70 Oude schilderijen dage lijks van 10-17 uur KUNSTHANDEL J GIELING Vismarkt 8 Tentoonstelling van oude tegels dageldks van 9-18 uur zondag gesloten KUNSTZAAL VAN LIER Begiinekade 9 Moderne schilderijen grafiek en teke ningen Wfrkdasen van 9-17 uur FENTENER VAN VLISStNGENHUIS Maliebaan 42 Moderne ktinst Maandag t.m zaterdag van 10-17 uur zondag van 14 17 uur dinsdag 00I5 20-22 uur NEDERLANDS SPOORWEG Ml'SEUM Dinsdag t m zaterdae 10-17 zondags van 13 17 uur NAT MUSEUM VAN SPEELDOOS TOT PIEREMENT Lange Nieuwstraat 38 Geopend op donderdag en vrijdag v 19.30 22 uur en zatFrdaa en zondag van 14 17 uur KUNSTHANDEL ARTI Nobels'raat 27 t.m 5 juli - Welk van Wout Maters wprkfiaapn n-18 rn?i?>n'"lap 13-lR uur MUSEUM STAATSBOSBEHEER Mu seumlaan 2 Recreatie en natuurbe scherming " 10 12 en 14-lfi uur Woens dag ook 19 30-22 uur zaterdagmiddag en zondae erslnien GEVONDEN VOORWERPEN Zandkl ei % witzwart siaaltje grilze roiie blauw ïr'ize en zwarte ias wit schopntie grHs en witfïekl vest zonne bril in zw nl etui foto en negatief tn etui groen-ïebr oop zwarte atpino cowboysch^de pnii apnaraat akten tas inh o.a fles fsii de cologne en i inh brood en korf '*^ kett'ng met hang':lot portpm inh /* 6 ] 18 en rina enz ƒ fl.fiS en plakzegel a 10 cent f 4.36 en duiker zegels Inlichtingen Hoofdbureau Waterstr 56 Gpopend op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon WATERHOOGTEN WEERDSLUlS UTRECHT 7 luli — Bovenkant sluis 46 cm - f - N.A.P val 2 cm Benedenkant sluis 20 cm — N A.P was 5 cm WATERTEMPERATUUR De temperatuur van het water in de T ^ rechtse zweminrichtingen was heden 19 gr C 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 7 juli 195S - 66e jaargang no 56 Turkse Cyprus-politiek gematigder sende Ruim 200.000 mensen zagen NATO-vliegfeest Koninklijke familie landde met helikopters op Soesterherg De Turkse minislei van buitenlandse zaken Zorlu heeft zateidagavond ver klaard dat het Britse plan voor Cy prus opbouv/end geacht kan worden omdat het in overeenstemming ge bracht kan worden met de Turkse stelling over verdeling Hij stelde verder besprekingen tus sen Griekenland Engeland en Tur kije voor Op een dergelijke conferentie zo zei hij zou het Britse plan gebruikt kunnen worden als „ een document " of als basis voor de Ijesprekingen De Turkse eisen voor een verdeling van het eiland zouden als een ander „ do cument " ter tafel gebracht kunnen worden De verklaring van Zorlu is de ge matigdste over het Turkse standpunt sinds 19 juni toen ¦ Groot-Brittahnië zijn plan bekendmaakte om Cyprus intern zelfbestuur té geven met af zonderlijke Turkse en Griekse wetge - Advertentie vende vergaderingen en deelneming van de Turkse en Griekse regeringen aan de aangelegenheden van het eiland Zaterdag zijn in het Cyprische dorp Avgorou ten zuiden van Famagusta in een gevecht met Britse soldaten twee Griekse Cyprioten onder wie een vrouw doodgeschoten en zes zwaar gewond Tientallen andere Cyprioten en 22 Britten werden licht gewond Het gevecht was begonnen toen vrouwen Britse soldaten met stenen gingen bekogelen Na eerst gepoogd te hebben de menigte met wapenstokken te verspreiden openden de militairen het vuur op de menigte Albanië dreigt Italië met raketbases De Albanese regering heeft Italië in een nota doen weten dat als er op Italiaans grondgebied lanceerinstalla ties voor raketten zullen worden op gesteld Albanië zich gedwongen ziet soortgelijke maatregelen te treffen Ook Griekenland bij de Zuid-Slaviê-VAR besprekingen De Griekse minister van buiten landse zaken Evangelos Averotf is naar officieel bekend is gemaakt van morgen op het eiland Brioni in Zuid Slavië aangekomen om daar deel te nemen aan de Zuidslavisch Egypti-sche besprekingen Als doel van het bezoek werd ver meld besprekingen met zijn Zuidsla vische collega Popovic en die van de Verenigde Arabische Republiek Mo hamed Fawzi Hoewel dit officieel niet werd ge meld neemt men aan dat Averoff eveneens besprekingen zal voeren met president Tito en president Nasser die op het ogenblik een bezoek aan Zuid-Slavië brengt Men verwacht dat over kwesties van het Midden-Oosten het Middel landse-Zeegebied met Cyprus en de Balkan zal worden gesproken Een der mogelijke redenen voor het over leg kan zijn dat Tito en Nasser wil len proberen Griekenland dat een NATO-land is nader tot hun „ neutra lisme " te brengen Voorts zou presi dent Nasser met deze conferentie zijn aanzien in Europa willen vergroten A Van een speciale verslaggever LLEEN voor de Soesterbergse hazen heeft het NATO-vliegfeest dat zaterdag ter gelegenheid van h,9t 45-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht gehouden is sensatie gebracht Niet voor de tweehonderdduizend bezoekers die daar samen met het koninklijk gezin om de startbanen een plaats hadden gevonden Die zagen alleen flitsend snelle vliegtuigtypes overscheren in zulke volmaakte formaties en in zo'n regelmaat dat het af en toe iets tams had Er werd niet het kleinste gaatje in de geluidsbarrière geboord en ook voor de rest ging alles volgens schema op een paar wijzigingen na die samenhingen met het lage wolkendek boven de vliegbasis en het slechte weer in het verzamelgebied van de defilerende luchtvloot Maar de Soesterbergse hazen kregen een doodsschrik toen meer dan honderd parachutisten landden in het lage struikgewas tussen de startbanen En hun benauwde ren langs de tribunes lokte meer reacties uit dan het overvliegen van de Starfighter die goed is voor zo'n 2200 km per uur Hij vloog er ook maar 1100 De hazen liepen op volle toeren WINNER'SHAG ESxcellent in handige plastic tabakszak WERKLOOSHEID IN PROVINCIE UTRECHT Bouwerij en metaal iets verbeterd " Russische Tupolev landt op Schiphol Slechts 1600 m Geen défilé door buien elders R VIM drie uur heeft de middag show jreduurd Gelukkig was ' t weer behoorlijk wamt anders was het op de open vlakte een zure ruk gewor den vooral voor de mensen — dat waren er tienduizenden — die ook het voorprogramma dat om elf uur ' s ochtends begon hebben gezien Nu was het best uit te houden af en toe zon af en toe donkere wolken Het bleef droog maar van het formatie vliegen ging voor het publiek een goed stuk verloren En al was het om zes uur toen de show op zijn eind liep boven Soesterberg aardig helder geworden van het défilé van 170 vliegtuigen kwam weinig terecht Dertig veertig toestellen passeerden de rest had door buien langs de kust de aansluiting niet kunnen halen Volkomen in stijl arriveerde het koninklijk gezin per helikopter van Soestdijk op Soesterberg Een lange rij wiekte laag over de paddock waar tussen de hangars honderden auto's met bezoekers geparkeerd stonden en streek neer midden voor de lange rij tribunes die langs de hoofdstartbaan gebouwd waren Ko ningin Juliana prins Bernhard prin ses Beatrix prinses Irene ieder had den ze hun eigen helikopter en dan waren er nog vijf voor hun gevolg De oude garde opende de show de hele oude vertegenwoordigd door een C 3 Caudron van 40 jaar geleden maximum snelheid 110 km en de gewone oude garde vertegenwoordigd door een Lincoln bommenwerper met twee Spitfires uft de tweede wereld oorlog De toch ook al weer bijna-ou - de garde bestond uit een squadron Gloster Meteor straaljagers elk de vlag slepend van een van de NATO landen Snel en zwaar Maar van dat moment af was het vrijwel allemaal óf erg modern en snel óf erg modern en zwaar soms allebei tegelijk Snel èn zwaar de Valiant en de AVRO Vulcan bommenwerpers Alle bei straalvliegtuigen allebei zo'n 60.000 kg Vooral de witte Vulcan met zijn deltavleugels is een impo sant toestel Even raakten zijn acht tien wielen de Soesterbergse beton baan maar tegelijk brulden weer de straalmotoren op volle kracht voor het doorstarten richting Engeland Snel èn zwaar ook de C 130 een Lockheed transporttoestel met vier straalmotoren die propellers aandrij ven 85 grenadiers en jagers renden na de landing het veld op En de Beverley waar een geleid projectiel werd uitgeladen.dat in de kortste ke ren dreigend de lucht in wees Ademhenemend Maar imposanter ' dan het gewicht ' S bij shows als deze de snelheid Vooral als die gecombineerd is met wendbaarheid En waar is die com binatie gaver dan in de stuntteams uie deze middag de finale vlogen van net NATO-kampioenschap formatie vliegen De Nederlanders prachtig draai den ze met hun vieren met 900 ki lometer hun bochten over het veld hun rolls hun halve loopings ge volgd door een halve roll Tot slot een uiteenwaaiering van midden boven Soesterberg in vier wind richtingen een ogenblik niets dan blauwige lucht gevuld met soep wolken en dan precies tegelijk laag over het veld kris kras elkaar passerend Voor het publiek adembenemend " oor de vliegers — aldus tenminste commentator kapitein Brummers — Hoofdzakelijk een kwestie van precies reageren op de aanwijzingen van hun Een soortgelük programma voerden ™ Italianen en de Belgen uit Maar "« Weer zat hun niet mee de lucht ^^ juist bij hun on^rr^en nog wat " leer dicht getrokk - Xe haalden 62 en 56 punten tegen öe Nederlanders 72 maar omdat de Italianen in de voorronde winnaar geweest waren en Nederland bovendien gastheer was kregen de Italianen de NATO-beker mee naar huis Zo ging het door De Sky-blazers vier Super Sabres bemand door Amerikanen die in hun gegoten ruitformatie zo dicht op el kaar zitten dat de achterste altijd met zwart geblakerd staartvlak be neden komt Bij 1100 kilometer snel heid twee meter afstand tussen vleu gels en staartvlakken De Black Arrows negen Hunters van de RAF formatievliegers van super-klasse net als de Sky-blazers maar buiten mededinging voor het NATO-kampioenschap omdat deze vliegers prof stunters zijn En tussen die formatie-vluchten door het minder spectaculaire werk van de enkelingen Zo was er bijvoor beeld de Breguet 1001 Light een lichte pittige straaljager van Franse makelij een wat antiek aandoende DO-27 het eerste na-oorlogse Duitse vliegtuig en een helikopter-demon stratie met Hillers en met de Neder landse Kolibri Even over oceaan De clou van het hele feest was voor de kenners het vliegen van twee Lockheed F-104 Starfighters en vier F 101 Voodoo jachtvliegtuigen Vooral de Starfighter verraadt in zijn spitse neus en zijn messcherpe won derlijk kleine - vleugel een enorme snelheid Hij heeft iets raketachtigs zoals hij door de lucht suist maar hij deed nog kalm aan want hij bleef beneden de geluidssnelheid en hij kan bijna ZVz maal de geluidssnelheid halen Verbazingwekkender voor de leek was eigenlijk die B 52 die het laatste halve uur van de show als een glan zende adelaar 6,5 kilometer boven Soesterberg hing Niet zozeer van wege zijn acht straalmotoren of om dat hij de grote troef is van Strategie Air Command Maar eenvoudig om dat hü ' s ochtends om elf uur bij Washington gestart ' was op dezelfde tijd waarop het vliegfeest begon om dat de toeschouwers uur na uur zijn positie hadden vernomen Labrador zuid van IJsland enzovoort en om dat hü daar nu was eerst hoog boven Soesterberg later lager Even van de andere kant van de Oceaan gekomen in de tijd dat hier een vliegfeest aan de gang was Dat van het slotdefilé niet veel te recht kwam was jammer Maar de organisatoren hadden gelijk dat ze de vliegers geen risico lieten nemen en wat de luohtvaarttechniek op het ogenblik betekent dat wist iedereen toch al wel flitsende snelheid scheu rend lawaai Prins uitgebreid logboek Terwijl de tienduizenden van het veld wegstroomden om naar alle De Zwarte Pijlen negen Hunters vande RAF vormden een van de opmer kelijkse stuntteams van het NATO vliegfeest Foto U.N.-Bakkenes windstreken te verdwijnen — wat dank zij uitgebreide politiemaatrege len over het algemeen vrij vlot ver liep behalve in de omgeving van de paddock waar een paar duizend au to's door een nauwe afrit de vliegba sis moesten verlaten opende prins Bernhard in hangar 6 van de vliegba sis een tentoonsteling die een beeld geeft van opleiding en operationele werkzaamheden van de luchtmacht „ Wij zouden niemand kunnen vin den die meer gerechtigd is een lucht machttentoonstelling te openen dan prins Bernhard die waarschijnlijk meer typen vliegtuigen in zijn log boek heeft staan dan een van ons hier aanwezig " zei luitenant-gene raal H Schaper chef van de lucht machtstaf die daar de genodigden toesprak Prins Bernhard opende de expositie door een straalmotor in werking te stellen die naast de in gang stond opgesteld Een sublieme landing van hef Rus sische straalvliegtuig Tolpoelev " on der gezagvoerder B baisiki op het vliegveld Schiphol Tnet vele lensen van film en fototoestellen op siich ' gericht Nieuw kabinet in Suriname Mr Emanuels premier K^binetsformateiir Pengel heeft zaterdag te Paramaribo de samen stelling van een nieuw Surinaams kabinet bekendgemaakt met mr S D Emanuels als minister-president Mr Emanuels zal tevens de por tefeuilles van algemene en binnen landse zaken beheren Verder is het kabinet als volgt samengesteld dr J J Sedney fi nanciën dr ir F Essed opbouw B M L Ensberg sociale zaken en volksgezondheid H Shriemisier justitie en politie dr S Rambaran Mishre landbouw dr p van Philips economische zaken A J Morpurgo onderwijs en volksontwikkeling De naam van de minister van openbare werken zal later worden bekendgemaakt Het ministerie van opbouw een nieuw departement zal bestaan uit het Brokopondobureau het bureau voor het tienjarenplan het domein wezen de landbouweconomische ¦ voorlichting en het bureau landelij ke opbouw Mr Emanuels bevindt zich op het ogenblik te ' Washington Hij wordt op 14 juli in Suriname verwacht Het nieuwe kabinet zal op 15 juli worden beëdigd De kabinetsformateur heeft mee gedeeld dat de regeringspartijen het op prijs stellen indien mr dr R Pos gevolmachtigd minister in Den Haag blijft Prijsuitreiking op Soesterberg Prins Bernhard heeft zondagavond in het officierscasino van de vlieg basis Soesterberg aan het Italiaanse team dat zaterdag het NATO-kam pioenschap formatievliegen heeft ge wonnen de prijs een beker uitge reikt Voorts overhandigde de Prins een beker aan de vliegers van de basis Volkel die het Nederlands kampioen schap formatievliegen hebben gewon nen Kersenpluk merkbaar in Doorn Van een onzer redacteuren Het aantal werklozen in de pro vincie Utrecht is in juni teruggelo pen van 3902 tot 3556 Dat betekent 19 per duizend van de mannelijke beroepsbevolking een maand gele den 21 De bouwerij staat er niet ongunstig voor het aantal werklozen verminderde met 115 van 672 tot 557 Ook in de metaalnijverheid viel een lichte verbetering te constateren 738 tegen 827 eind mei maar ondanks optimistische klanken hier en daar blijft reserve geboden aldus mr J A Snijders hoofdinspecteur-directeur van de arbeidsvoorziening in de provincie Utrecht Te TKerwachten valt dat in juli het aantal werkzoekenden sterk vergroot wordt door de toevloed van jongelui die juist hun schooltijd achter de rug hebben Verleden jaar steeg het aan bod in deze categorie van juni op juli van 77 tot 470 Op het ogenblik staan 141 werkzoekende jongelui ingeschre ven Er zullen er waarschijnlijk vijf honderd bijkomen maar te verwach ten valt dat dat ze in een paar maanden hun plaatsen wel gevonden hebben In het bedrijfsleven blijkt voor deze jongelui meestal nog wel belangstelling te bestaan Overeenkomstig de provinciale en landelijke tendentie is in de meeste rayons van de provincie Utrecht een daling van de geregistreerde arbeids reserve merkbaar Alleen in IJssel stein is er een kleine stijging ver oorzaakt door toevallige omstandig heden In het rayon Doorn is de invloed van de kersenpluk sterk merkbaar Het aantal werklozen daalde van 149 op 68 ofwel van 29 op 13 per mille In het rayon Utrecht stad met omgeving daalde het aantal werklo zen van 2171 tot 2037 De werkloosheid in metaalni j verheid Het orgaan van de Christelijke Me taalbedrijfsbond „ het metaalbedrijf " signaleert dat de werkloosheid in de metaalnijverheid sinds het begin van dit jaar met 47 pet is toegenomen Eind januari van dit jaar waren er 6095 werklozen in deze tak van nij verheid eind mei waren het er 8953 „ Het metaalbedrijf " meldt voorts dat eind mei van dit jaar 136 bedrijven een vergunning was verleend voor een kortere werktijd waardoor 4138 metaalarbeiders samen 198.630 uren per week niet werkten uitloop Om 11.16 uur maandagmorgen is de ' Tupolef — 104 van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot na een vlucht van drie uur vijftien mi nuten op baan negentien van Schip hol geland Oorspronkelijk was het voorstel gedaan om het autoverkeer over de Schipholweg vlak voor baan 23 welke op het ogenblik voor het luchtverkeer wordt gebruikt voor enkele minuten stil te leggen in ver band met veiligheidsmaatregjelen maar uit Moskou was op Schiphol bericht gekomen dat de operatione le leiding van Aeroflot bezwaar maakte om op baan 23 die voor dit straalverkeersvliegtuig vrij kort is te landen Het gevolg was dat alle obstakels bij baan negentien die 2550 meter lang is en tot eind augus tus eigenlijk buiten gebruik is ge steld in verband met werkzaamhe den voor een nieuwe baan werden opgeruimd zodat de tweemotorigé Tupolef aan boord waarvan zich twintig personen bevonden de be manning meegerekend na een di recte naderingsprocedure op baan negentien kon landen - Gezagvoerder Pjotr Soldatov kwam vrij hoog binnen maar had slechts 1600 meter nodig voor de uitloop Toen het zilvergrijze vlieg tuig op het platform van de Amster damse luchthaven verscheen maak - Bisschop-coadjutor van Haarlem Paus Plus XII heeft benoemd tot bisschop-coadjutor van Haarlem met recht van opvolging voor het bisdom Haarlem dr J A E van Dodewaard hoogleraar in de bübelwetenschappen aan het groot seminarie te Warmond Bekentenis ingetrokken A-bom brief niet van boze boer De boerenarbeider ' William Whales heeft zondag ontkend dat hij een brief aan de Russische ambassade heeft ge schreven waarin werd verklaard dat er bij de Engelse kust een atoombom zou worden uitgeworpen ¦ Whales zei dat hij zich eerder als de schrijver van de brief had aange meld om sensatie te verwekken en de aandacht te vestigen op zijn grief tegen de luchtmacht die hem had ontslagen Over deze griet had hij tientallen brieven aan allerlei instan ties geschreven ook aan de Russische ambassade maar die had hij onder tekend met naam en adres terwijl de bewuste A bom brief slechts met W was ondertekend Een woordvoerder van de Russische ambassade te Londen heeft zaterdag meegedeeld dat het origineel van de A-bom brief donderdag is getoond aan een hoofdambtenaar van het Britse ministerie van buitenlandse zaken Een woordvoerder van dit de partement zei dat de fotocopie van de met W ondertekende brief vol komen gelijk is aan het origineel Er staat alleen W onder en er wordt geen naam of adres in genoemd aldus deze Britse woerdvoerder ten de motoren zeker niet meer ge luid dan die van een ' Vlckers Vis count ' Vele duizenden belangstellenden sloegen de aankomst gade Natuurlijke muscarine Hedenmiddag promoveerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht de heer H C Cox te Utrecht tot doctor in de wis - en natuurkunde op een proef schrift getiteld „ Synthese van het natuurlijke muscarine " Nadat in 1957 de constitutie van het natuurlijke muscarine een van de giftige bestanddelen van de vlie genzwam Amanita Muscaria tijdens een onderzoek aan de Utrechtse Uni versiteit onder leiding van prof Kögl was opgehelderd diende ten slotte de synthese uitgevoerd te worden als de finitief bewijs van de gevonden struc tuur In het genoemde proefschrift wordt thans de synthese van dit al caloïde beschreven De promotor was prof dr F Kögl Wij ontvingen Blinde Keuze van Leslie Clarke een uitgave van A W Sythoff in Leiden is ais het ware een dubbeie roman Het eerste deel besclirijft de ervaringen van een student in Oxford Richard Buchan die ten gevolge van een ongeluk tijdens de jacht tijdelijk zijn gezichtsvermogen verliest In zijn hulpeloze toestand on dervindt hij steun van een van zijn ver pleegsters Bonny Het huwelijk met haar later als hij weer kan zien wordt een mislukking Het verhaal van dit huwe lijksleven vormt het tweede zeker niet het sterkste deel van het boek The comedian and other stories vaji de Amerikaanse auteur Ernest Lehman een Signet Book uitgave is een verza meling van verhalen typisch Amerikaan en hard-bolled knap geschreven 
4 Maandag 7 julj 1958 - 66e jaargang no 56 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ballet van Belgrado „ De yLanAar\]n ^^ en O VER WINNINQ VOOR ADENAUER e voor QD.U in oordrijn-Westfalen Kiezers verzoenden zich atoombewapening Advertentie Van man tot man gesproken Koopt V het négligé voor Uw vrouw Romeo en Julia ^^ pening of niet " en de vraag „ Tevre den met Adenauer — Erhard minister vah economische zaken — Etzel mi nister van financiën of niet " Voor de eerste vraag vormde Noordrijn-Westfalen zelfs een „ test case " en zoals is gebleken voor Adenauer c.s in gunstige zin me NEEN maar ook al zoudt U het doen natuurlijk in een speciaal zaak zoals och Uw Dulcla herenondergoed In de Speciaal zaak de HERENMODEZAAK gekocht behoort te worden VRAAGT onze brochure over soed zittend Duloia herenonder eroed bii Uw herenmodezaak Cijfers verkiezingen Noordrijn-Westfalen De verdeling van de 7.948.043 in de Noordrijn-Westfalen-verkiezingen uit gebrachte stemmen 77 pet van het aantal stemgerechtigden was als volgt de cijfers van de Landdagver kiezingen in 1954 geven wU tussen haakjes stemmen 4.011.122 2.855.988 3.115.934 2.387.718 566.274 793.736 83.733 278.863 Deuts Partei 124.347 1.898 Van onze correspondent te Bonn De zondag in het land Noordrijn-Westfalen het belangryk ste land in de Bondsrepubliek gehouden verkiezingen voor de 200 zetels van de Landdag — het provinciale parlement — te DUsseldorf hebben een grote duidelyke zege voor de C.D.U zelfs de absolute meerderheid en daarmede tevens een zege voor de politiek van bondskanselier Adenauer opgeleverd Partij CDU SPD FDP Centrum perc 50,5 41.3 39,2 (34,5 7 11,5 1.1 4 1,6 0 zetels 104 95 81 76 15 26 O 3 O 0 HEBENMODEHUIS BEN HENDRIKS Oiidegracht lOS Telefoon K30.I24H UTRECHT ' HEREN Hare Majesteit de Koningin heeft het predikaat „ Koninklijke " verleend aan de muziekvereniging „ Apollo " te De Wijk Dr ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan dezer vereniging dat afgelopen weekeinde gevierd werd met een nationaal federatief muziek concours te De Wijk In het St Radboudziekenhuis te Nij megen is een driejarig dochtertje uit het gezin G W te Eist overleden dat in een bij de ouderlijke woning gelegen schuurtje een teil met ko kend water had omgetrokken en daarbij zwaar was verbrand ^ an!I ^\ J*/IODES ^ 3IITSTR.22 » OUDEGRACHT149 KOEKOEÜSreAAT 57 In diergaarde Blij dorp te Rotter dam is een mannenrob geboren Ge boorten van robben in dierentuinen behoren nog steeds tot de zeldzaam heden Advertentie Loosdrechts jazzfeest hij van Dijk Van een onzer verslaggeefsters In tegenwoordigheid van de burge meester van Loosdrecht enkele pro minente figuren op het gebied van de lichte muziek en een grote schaar jeugdige jazzliefhebbers startte zon dagavond in de „ zaal " van jachthaven Van Dijk aan de Loosdrechtse plas sen in Oud-lioosdrecht een nationaal jazz-concours Voor de jury bestaande uit Jaap Stamer Pim Jacobs en Michiel de Ruyter zullen iedere woensdag en zondag orkesten en combo's in oude en moderne stijl optreden Het bij zondere aan dit concours is dat er geen verplichte nummers zijn en dat iedere combinatie veel langer mag spelen dan bij normale wedstrijden op dit gebied gebruikelijk is De Nederlandse Radio Unie neemt de programma's op de VARA zal ze ge deeltelijk uitzenden De winnaars — de finale wordt woensdag 13 augustus gehouden — mogen voor de televisie optreden en van hun nurrmaers wordt een plaat gemaakt Gisteravond kwamen aan bod The Hot House SyncOpaters onder leiding van J van Biezen oude stijl het sextet Tony Vos modern en Hans Roty and his Orleans Seven oude stijl Al met al een bijzonder geslaagde avond met goede jazzmuziek en een geestdriftig publiek dat door luid applaus zijn waardering uitte Ariadne auf Naxos " van R Strauss in Utrecht Advertentie FILXRA Son filtre est si pur van Tom zat stil en fronste zijn voorhoofdalsof hij luisterde en toch niet luisterde Zijnbewondering voor Elsies zang gaf hem nogsterker het besef van haar culturele milieuen deed hem zich schamen dat hi ' de zoonvan een wasman was.j iiKi VII TA Kir Mevrouw Yang vroeg of Elsie een paar door LIN YU lAlNvj Chinese volksliedjes wilde zingen / Oorspronkelijke tttei Daarbij veranderde tot ieders vermaak ' "^ haar hele manier van zingen Zij zat halt Chiitezenwijk - „ Chinatown Family " GEAUTORISEERDE BEWERKING UTT HEI AMERIKAANS DOOR E VEEGENS-LATOKF 62 Elsie vouwde de brieven zorgvuldig dicht nadat zij ze had laten lezen en toen zij ze mee naar haar kamer nam zag mevrouw Yang een zachte uitdrukking op haar gezicht die zij nog niet eerder gezien had Zij be greep heel goed waarom Elsie bij zulk een moeder wilde blijven Op een avond had mevrouw Yang Tom op zettelijk te eten gevraagd en kon hij voor een keertje het restaurant in de steek laten ¦ — Kom Elsie zing wat voor ons zei me vrouw Yang na het avondeten In mevrouw Yangs huis werd geen jazz ge speeld Elsie zelf begreep er niets van en zij wist dat Tom er niet van hield Zij kende een paar oude volksliedjes uit een andere tijd liedjes die geschreven waren toen de zielen der mensen niet hunkerden naar het woeste ritme van onze tijd toen de oren ge voelig waren voor fijnere klanken en melo dieën Elsie had nooit zangles gehad maar in de ze besloten ruimte klonk haar zachte stem allerliefst Zij zong graag oude liedjes mu ziek die lieflijk en weemoedig en sentimen teel en zacht was Carry me back to old Virginny " en Whispering Hope " en Sol vejg's Lied " dat zij uitstekend weergaf Zij was op haar best als zij voor zich heen neu riede en haar omgeving vergat Zij zong niet voor de anderen o £ voor Tom zij zong voor zichzelf en genoot er van harte afgewend van de luisterenden en bedekte tel kens haar gezicht met haar zakdoek schuch ter en koket op echt Chinese manier De klank van haar stem was ijl en dun en zij neuriede meer dan zij zong Het deed Tom denken aan de tijd toen zij Engelse woorden van hem leerde De melodie en de woorden waren van de speelse treurigheid die type rend is voor Chinese volkswijsjes Wat vindt u ervan zei Elsie toen Tomweg was — 1'om scheen niet eens te luiste ren Het was net of hij ergens over piekerde.Hij was helemaal zichzelf niet Maak je geen zorgen Laat het maar aanmij over Hü heeft het erg te kwaad Datstaat op zijn gezicht te lezen Hoe bedoelt u Tom is ongelukkig omdat j hem hebt:geweigerd Gelooft u dat heus Vast en zeker Elsie was dankbaar dat mevrouw Yang haar hielp maar zij bleef die avond lange tijd vol verwarde gedachten wakker liggen en huilde zich eindelijk in slaap HOOFDSTUK 24 1 De volgende week belde Tom op om te zeg gen dat hij vrijdags niet kon komen Er was iets in zijn familie gebeurd zei htj Wat is er aan de hand vroeg mevrouwYang aan Elsie Hij zei dat hj er door de telefoon nietover kon praten zei Elsie — Zijn stem klonkkoel en gereserveerd en treurig Ik begrijper niets van Het resultaat van fleze christen - democraten zege zal zijn dat de rege ringscoalitie van SPD socialisten FDP liberalen en Centrum kleine r.-k groep van Noordrijn-Westfalen welke onder leiding stond van de socialistische minister president Stein hoff zal worden afgelost door een CDU-bewind zoals dat ook vóór 1956 negen jaar lang het geval is geweest Wie minister-president zal worden is nu — zo vlak na de dood van de kandidaat Arnold — nog niet bekend Een van dè inzetten van deze ver kiezingen was de stemming over de atoombewapening van het nieuwe Westduitse leger waar de socialisten en liberalen fel tegen waren De conclusie die men uit de uitslag kan trekken is dat óf de meerderheid van de kiezers van Noordrijn-Westfalen zich met deze atoombewapening heeft verzoend óf de socialistische propa ganda langs haar heen is gegaan Het eerste lijkt het waarschijnlijkst men vertrouwt Adenauer op dit punt Ook geeft deze uitslag de bevesti ging van de Bondsdagverkiezingen van september jl toen Adenauers partij 54,5 pet der stemmen kreeg De achteruitgang ten opzichte van september is zeer gering te noemen Het niet al te florissante weer deed meer dan driekwart van de stemge rechtigden het kieslokaal boven een uitstapje prefereren ten voordele van de CDU die de kiezers nu eenmaal niet zo aan het lijntje heeft als de SDP die dus toch altijd wel komen De SPD kwam wel boven het per centage van de Bondsdagverkiezingen in september 34,5 pet en boekte daarmede een flinke winst Maar zij moet als conclusie toch uit deze ver kiezingen trekken dat haar aantrek kingskracht in dit zo belangrijke in - dustrie gebied niet genoeg is ondanks de felle anti atoombewapeningspropa-ganda van de laatste maanden Verlies voor „ Ideintjes " De FDP en de kleine Centrum partij moesten zware slagen incasse ren zelfs zo dat de coalitie volkomen uit elkaar is gevallen omdat de drie partijen tezamen niet de helft van het aantal stemmen wisten te veroveren waarmede zij in 1956 de CDU uit het regeringszadel joegen In zekere zin is dit verlies van de kleinere partijen waarvan de meeste — op de FDP na — de 5 pct.-grens niet konden behalen waardoor hun stemmen verloren gingen een beves tiging van het streven naar twee grote partijen in West-Duitsland wat in september jl ook reeds aan de dag trad In de politiek van Noordrijn-West falen zal deze uitslag niet zo veel veranderen Stelnhoff ging na 1956 voort op de weg van zijn CDU voor-ganger Arnold Steinhoffs opvolger zal ook geen zijsprongen kunnen ma ken Van onze kunstredactie In het kader van het Holland Festival werd zondagavond in de Stadsschouwburg door de Deutsche Oper am Rhein de opera „ Ariadne auf Naxos " van Richard Strauss opgevoerd De executanten waren dezelfden als in de première van 1 juli jl in Den Haag n.l Christel Goltz als Ariad ne Rudolf Schock als Bacchus Ilse Hollweg als Zerbinetta Hanna Lud wig in de rol van componist Fritz ten scène uit de proloog van / Ariadne auf Naxos " van Richard Strauss met Ilse F ' ' ceg ol * Zerbinetta „ Testcase " Te Bonn betekent de uitslag dat de CDU in de Bondsraad het vertegen woordigende lichaam van de elf Lander haar aantal zetels zal zien toenemen van 26 tot 31 van de in to taal 41 terwijl de SDP achteruit gaat van 15 op 10 Bij grondwetswijzigin gen kan deze veranderig op den duur wel eens van groot belang worden De aanstaande landdagverkiezingen in het door de SPD geregeerde land Hessen en die in het door de CDU geregeerde Beieren zullen wel geen wijigingen aanbrengen De aanstaan de verkiezingen in Sleeswijk Holstein kunnen wèl iets veranderen Maar de uitslag van gisteren geeft de CDU een voorlopig bijna definitieve Bonds raadmeerderheid Dit alles is in feite niet zo belang rijk geweest als inzet van deze ver kiezingen als de vraag „ atoombewa - Geneefse conferentie verloopt bevredigend De leider van de Russische afvaar diging naar de conferentie te Geneve over ontdekking van proeven met kernwapens prof Fjodorof heeft ge zegd dat technisch gesproken de bij eenkomst van zaterdag zeer bevredi gend is geweest Geleerden uit acht landen hebben zaterdag hun bespre kingen voortgezet Sedert vrijdag wordt gesproken over de manier waarop kernproeven kunnen worden ontdekt Twee wetenschappelijke verhande lingen over dit onderwerp zijn thans voorgelezen en besproken één van Westelijke en één van Oostelijke zijde van de inhoud werd niets bekendge maakt omdat de deskundigen beslo ten hebben hun besprekingen strikt geheim te houden Vanmiddag wordt de conferentie in het Volkerenpaleis te Geneve voort gezet * Spelend op de rand van het trot toir is zaterdagmiddag te Tilburg het vierjarig jongetje J J M van der Pol komen te vallen juist op het moment dat een vrachtauto pas seerde Het kind kwam onder het rechterachterwiel terecht en was op slag dood Ollendorf Alfons Holte Willi Brok meier Herold Kraus en vele ande ren Dirigent was Alberto Ereda De kostuums waren van Edith Szewczuk de decors van DomimJc Hartmann Het geheel stond onder leiding van regisseur Günther Roth Zie voor een bespreking van déze opera onze editie van woensdag 2 juli jl Feuilleton De h ' idaagse festivals biecien meer ballet-mani festaties dan voorheen Maar naarmate het publiek zich meer voor deze kunst is gaan interesseren groeien problemen die we bij de besprekingen over ballet-opvoeringen gedurende de afgelopen festival weken hebben opgesomd Het Bolshoi-ballet bood perfecte techniek maar zwakke choreografie het American Ballet Theatre meer morele analyse en overigens geestige show en nu tijdens dit week-end woonden we te ' s Gra-venhage en te Amsterdam de voorstellingen bij van het Ballet van het Nationale Theater te Belgrado waarvan onze indruk ken zijn dat de techniek het minst geslaagd is maar dat de Uefde tot de dans en de charme der beweging veel vergoedt ook ten aanzien van een weinig glorieuze choreografie DULCiA Beminnelijk niet sterk Dat er een balletkunst-scheiding tus sen Oost en West ligt wordt gaande weg meer duidelijk Ook bij het Bel grado Ballet ligt de kunst meer in de volksdans geworteld dan in de stile ring van de artistieke dans Dat men dit laatste wenst en dat dit in de Oost europese cultuur besloten ligt heb ben we reeds eerder opgemerkt door te wijzen op de verruiming die Di aghilew een halve eeuw in de West europese balletkunst teweeggebracht Merkwaardig dat nu de Joegoslavi sche choreograaf Dmitri Parlic van wie in dit weekeinde door het Belgra do Ballet gegeven werken de choreo grafie is het zwakke element in deze dans-opvoeringen heeft veroorzaakt Weet Wel dat de opvoering van het Ballet „ De wonderbaarlijke Manda rijn " een gebeurtenis is Het scenario is tamelijk luguber een jonge vrouw van lichte zeden poogt onder dwang van bandieten mannen in het huis te lokken en te beroven Een bejaard verlopen heer en een schuchter jong mens vallen als slachtoffer doch een mandarijn laat zich dit niet welgeval len en zelfs als de zware jongens hem pogen te wurgen op te hangen of te doorsteken falen deze aanslagen al thans zij leiden tussen de mandarijn en de jonge vrouw tot een ware liefde de eerste oprechte voor de vrouw In 1925 gaf de opvoering te Keulen een schandaal en dr Konrad Ade nauer toen burgemeester van deze stad sprak een verbod uit omdat het te obsceen was voor openbare verto - Scéne uit „ De wonderbaarlijke Man darijn " door Belgrado Ballet ning In 1956 kort voor de Hongaarse revolutie kreeg het werk een opvoe ring die opzien en begrip verwierf Zaterdagavond zagen wij in het Haagse Gebouw voor K en W een vertolking waarin het Belgrado Bal let een grotere teleurstelling gaf dan we hadden verondersteld na de faam die over deze groep in de Franse pers was verspreid TWUNJIR 26 KANAALSIBAAT 53 AHSTERIJ.STB.WEG 29 Het fel-dramatische in „ De won derbaarlijke Mandarijn " met muziek van Bartók kwam allerminst tot uit drukking en we zagen slechts een zwak-dramatisch spelletje van weinig verzorgde dans en een choreografie waarin alles in de windselen was ge houden Deze armoede werd gisteren ook gemanifesteerd bij de voorstelling die we te Amsterdam bijwoonden met het ballet „ Romeo en Julia " met mu ziek van Prokoviev eveneens met choreografie van Dmitri Parlic Evenals de dramatiek uit „ De Man darijn " verzandde de romantiek uit „ Romeo en Julia " zondermeer in ge brek aan fantasie en voortdurende mislukkingen in de individuele en ensemble-dans Het was slordig voor deze vak dansers en - danseressen Men zou het voor een dilettanten voorstelling hebben geprezen om de gezelligheid vooral met „ Het hart van taai-taai " een alleraardigst folkloris tisch festijn waarin althans de kleu righeid van de kostuums en de decors het oog bekoorden Maar zelfs in deze volksdans misten we de strenge discipline zodat allerlei karakteristieken verloren gingen Ook de hoofdfiguren Dusanka Sifnios en Dusan Trninic verspeelden veel van hun aanleg die zij ongetwijfeld be zitten maar niet hebben kunnen ma nifesteren Waarom ook hier zelfs tendu's sprongen tilwerk etc slordig werden afgewerkt blijft ons een raad sel Een teleurstelling voor velen die op een goede uitvoering van „ De won derbaarlijke Mandarijn " hadden ge hoopt waarop muzikaal overigens het Brabants Orkest in zijn begeleiding uitnemend zijn best heeft gedaan We zeiden het reeds eerder dat de huidige Oosteuropese choreografie niet sterk is te noemen Bolshoi Ballet had althans perfectie van danstech niek maar Belgrado stond daar verre van af En dat zelfs in de volksdans G van R Tableau de la troupe van De Schouwspelers Het tableau de la troupe van de Haagse toneelgroep „ De Schouwspe lers " die in het afgelopen toneel seizoen 237 voorstellingen gaf waar van het grootste gedeelte in de pro vincie zal er in de komende winter maanden als volgt uitzien Will Steenbergen Jack Keiling Willem Wagter Ton Verwey Theo van Duyn Charmy Reijnen Heddi Bouber Nettie Hart Brenda Lind berg en Rie Wleland Gast-spelers Louise Ruys en Erna Oosterling Herman Bouber en Coba Kelling zullen enige stukken regisseren Met Luc Lutz en Frans van der Lingen is de directeur van „ De Schouw spelers " de heer Th van Duyn nog in onderhandeling De toneelgroep die hoewel onge subsidieerd reeds elf jaar bestaat zal in overleg met het Werk - en In formatiecentrum voor Kunst ten dienste van het onderwijs aan de rijpere jeugd WIKOR een reper toire samenstellen dat geschikt is voor de jeugd van de middelbare scholen KUNST In de aula van het Provinciaal Mu seum te ' s-Hertogenbosch is zondag door burgemeester A Loeff een her denkingstentoonsteling geopend van werken van de kunstschilder Jan Sluyters KUNST ~ De ere-tentoonstelling van de schilder en glazenier Toon Nmaber van Eijben in Boxtel die ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag wordt gehouden is zater dagmiddag geopend Hij blijft tot en met zondag 20 juli a.s geopend je nu beter bü zinnen bent je zal haar ver geten Zij is geen traan waard — Laat mtj met rust was alles wat Fred aie zei De volgende dag ging htj uit de stad weg Elsie hoorde alleen de blote feiten van Tom omdat hij zich voor de hele geschiede nis schaamde — Elsie zei hij — ik heb het nu erg drukmet werken voor mijn cursussen Ik benbang dat ik geen tijd meer zal hebber voormijn Chinese lessen Toen Elsie thuiskwam zag mevrouw Yang aan haar gezicht dat er iets mis was en vroeg haar vriendelijk wat er gebeurd was Hij komt helcniaal niet meer Maar Elsie nu ben je toch heus ergdom Wat wilt u dan dat ik doe Naar hemtoegaan en zeggen dat hij met mij moettrouwen Nee Tom is veranderd Je wilt hem erg graag hebben is hetniet Elsie bloosde Zy had ondanks alles pas beseft hoe graag zij hem wilde hebben toen zij vreesde dat zij herr zou verliezen De volgende morgen kwam er een brief van haar moeder Er v/as een brief aan mevrouw Yang bij ingesloten waarin zU haar vele ma len bedankte voor haar gastvrijheid voor El sie in een vreemd land — Ik maak mij bezorgd over het huweHikvan mvjn dochter vervolgde de brief — Zijis meerderjarig en als u een geschikte jon geman op het oog hebt zal ik uw hulp zeerop prijs stellen Behandel haar als uw eigendochter en u zult de eeuwige dankbaarheidvan een moeder verdienen Uit wat Elsie mijschrijft is het niij of ik u al ken Ik leg hetgeheel in uw handen en met wat u doet zalik mü verenigen Elsie las de brief en gaf hem aan mevrouw Yang Mevrouw Yang las hem en zei met een brede glimlach — Nu ga ik aan het werk Wordt vervolgd — ' s Morgens zei Elsie tegen mevrouwYang dat zij niet thuis zou komen eten entoen haar lessen in de Chinezenwijk afgelo pen waren ging zij naar Marco's Cathay " Eva gaf het lichtsein en Tom kwam uit de keuken — Tom wat is er toch gebeurd Tom keek Elsie aan met een rood gezicht — Er is narigheid in de familie zei hij na dat hij dicht bij haar was komen staan — Ik wil er liever niet te veel over praten Yi ko is weggegaan en moeder is erg over stuur Yiko en Yisow zijn uit elkaar en Yi ko is zijn betrekking kwijt Hij is niet meer in de stad Tom wilde Elsie niet alles vertrllen Fred die was een week geleden binnen komen lo pen en had kalmweg verteld dat hij zijn ontslag genomen had en wegging Ik heb mij vergist zei hij — Zij heefteen idioot van mü gemaakt Ja ik heb mijvoor de mal laten houden Frederick A T.Fong de grote idioot Ik liet mtj wegsturenom geld voor haar te verdienen terwijl zUzich met een ander amuseerde Nee dat is niet waar riep Flora hoe wel zü het eigenlijk al geloofde Zij heeft het anders zelf toegegeven Zijheeft het mü zelfs naar mijn hoofd gegooid.Eerst ontkende zij het en zei dat ik maarvals beschuldigde Nu ik zei dat ik genoegvan haar had Toen heeft zij het mü alle maal in mijn gezicht gesmeten en gezegd,dat zij er toch al over dacht van mij weg tegaan Nou en daar zit ik En de baby Zij mag de baby en de hele rest hou den Ik zit in een hotel Ik ga de stad uit.Plotseling liet hij zich in een stoe " vallen enbarstte in snikken uit Moeder Fong boog zich over haar zoon — Als het huwelijk niet deugt is het be ter dat het nu is gebeurd dan later Het isgoed dat je het bijtijds hebt gemerkt Ah Tong zei zij beslist — ik wist dat het geenmeisje voor je was maar je hebt niet wil len luisteren Luister naar mijn woorden als Succes-Optreden van koe De zaterdagavondshow van de AVRO betekende het afscheid van Ger Lugtenburg die zich voortaan alleen aan de produktie zal wijden als regisseur Hij zat als een van de eer sten bij de NTS achter de monitors en de schakelkast en heeft zich vooral met een levendige registratie van amusementsnummers van veel waar dering iii den lande verzekerd Een „ plechtigheid " is het afscheid dan ook niet geworden integendeel Men kreeg van Teddy en Henk Scholten van Bert van Dongen en Kitty Knappert een paar voorproeven van de nieuwe revue van René Slees wijk thuisbezorgd het aardigste van deze avondpremière was ongetwijfeld de noviteit en van het beproefde duo Willy Walden en Piet Muyselaar ter wille van het evenwicht een reprise van een „ Kun je nog lachen lach dan mee " schets Pia Beek en een om vangrijke Braziliaanse waren speciale gasten Later op de avond kon men heer lijk genieten toen er in de quiz van Mies Bouwman een koe in de studio verscheen bij wie de zenuwen voor het tv debuut kennelijk plotseling op één of meer van haar magen sloeg Groot succes in de zaal De reportage van het optreden van het ballet van de Weense Staatsopera kon niet doorgaan jammer Honkbaltoernooi Vele duizenden televisiekijkers zul len de N.T.S bijzonder erkentelijk zijn voor de uitzending dank zij spe ciale technische voorzieningen van een van de wedstrijden van het te Amsterdam plaatshebbende toernooi om het Europese honkbalkampioen schap Want de ontmoeting tussen Nederland en Italië aangekondigd was Nederland België was rijk aan spanning en sensatie en de wedstrijd leverde bovendien nog een krappe Nederlandse zege op Wat wil men nog meer Het was echter toch te merken dat de cameralieden in deze tak van sport nog niet te veel routine heb ben hoewel daaraan direct toege voegd dient te worden dat honkbal nu eenmaal niet zo geschikt is om via de televisie in de huiskamer te vol gen De cameralieden slaagden er niet in de kleine en razendsnelle bal steeds te achterhalen waardoor het flitsende element dat honkbal zo aantrekkelijk maakt achterwege bleef Hoe het ook zij het geheel is zeker voor herhaling vatbaar vooral ook door het enthousiaste en deskun dige commentaar van Bob Spaak W9mt:4!Si DINSDAG HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram VPRO 7.50 Dag opening AVRO 8.00 Nws 8.15 Gram 9.10 V a vrouw 9.15 Gram 9.35 Wa terst 9.40 Morgenwijding 10.00 Gram 10.50 V d kleuters 11.00 V d zieken 12.00 Lichte muz 12.20 De kwaliteit van machinaal gewonnen melk 12.30 Land en tuinb meded 12.33 Lichte muz 13.00 Nws 13.15 Meded of gram 13.20 Pro menadeork en sol 13.55 Beursber 14.00 Paul Vlaanderen en het Spencer Myste rie hoorsp 14.40 V d jeugd 15.00 Mez zo-sopr en piano I.t-30 V d jeusd 17 10 15.50 Omr ork 16.30 V d jeugd 187.30 Tlroler muz 18.00 Nws 18.15 Pianospel 18.30 V d jeugd 18.53 Paris vous parle 19,00 Koorconc 19.45 Toneelbeschouvving 20.00 Nws 20.05 Miöikaal journ 21.45 Act 22.00 Pianorecital 22.25 Promena deork koor en sol 23.00 Nws 23.15 Koersen v New York 23.16 New York calling 23.21-24.00 Gram HILVERSUM n — KRO 7.00 Nws 7.15 Gram 7.45 Morgengebed en lU kal 8.00 Nws 8.16 Gram 8.50 V d huis vrouw 9.45 Lichtbaken 10.00 V d kleu ters 10.15 Gram 10.30 Vocaal en instr ens 11,00 V d vrouw 11.30 Gram 11 50 Als de ziele luistert 12.00 Mlddag klok-noodklok 12.03 Gr 12.30 Land en tulnb meded 12.33 Gram 12.55 Sport 13.00 Nws en kath nws 13.20 Gram 13.30 Dansmuz 14.00 Gram 14.30 Wij vrouwen van het land 14.40 Franse chan sons 14.55 Gram Tussen 15.30 en 17.30 Tour de France 15.30 Zlekenlot 16.00 V d zieken 16.30 Gram 17.00 V d jeugd 17.40 Beursber 17.45 Cultureel werk op de Nederlandse Antillen door M D Thijs 18.00 Lichte muz 18.20 K.V.P pol caus 18.30 Sport 18.35 Gram 19.00 Nws 19.10 Comm 19.15 Tour de France 19.30 Lichte muz 19,50 Gram 20.30 Act 20.45 Concertgebouwork 21.55 Gram 22.03 Tour de France 22.15 Holland Fes tival sopr en piano 22.45 Avondgebed en lU kal 23.00 Nws 23.15-24.00 Gram TELEVISIBPROGB NTS 14.00-14.30 Eurovisie Tour de France 20.00 Journ en weeroverz 20,20 Hiroshima film AVRO 21.05-23.00 Quar tet film ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12.00 Gram 12.30 Nws Daarna v d arb 13.00 Sport 13.35 Gram 13.45 V d kind 14.00 V d vrouw Om 14.30 Nws 16.00 Dansmuz Om 15.30 Nws 15.45 MU ork 16.30 Nws en Mrs Dale's dagboek 16,46 Lichte muz 17.30 Nws Daarna rep Int Musical Eisteddfod te Llangollen Wales 18.00 Sport 1S.35 Gram 18.45 Hoorsp 19.00 Journ 19.25 Sport 19.30 Nws Daarna Groeten v mi litairen 20.00 Gevar progr 20.30 Nws en gevar progr 21.00 Gevar progr 21.30 Nws en gevar muz 22,30 Nws 22.40 Sport 22.45 Dansmuz 23.30 Nws en lichte muz 23,55-24,00 Nws BRUSSEL 12.00 Gram 12.15 Pianospel 12.30 Weerber 12.34 Pianosp Om 12,56 Koer sen 13,00 Nws 13,11 Concertgebouw ork 14,00 Gram 16.00 Gitaarspel 16.30 Pianorecital 16.00 Koersen Tussen 16.00 en 17.00 Ronde v Frankrijk 17.10 Gram 17.45 Boekbespr 18.00 De jeugd musi ceert 18.30 V d sold 19,00 Nws 19.30 Wereldtentoonstelling 20.00 Caus 20.10 Phllh ork 21,00 Gram 21.15 Omr ork 22.00 Nws 22.15 Phllh ork 22.55-23.00 Nws Konderden slaclitoffers van Independence Day in VS In de Verenigde Staten zijn tijdens Independence Day - 4 juli - en het daaropvolgende weekeinde als ieder een voor deze drie vrije dagen er met de auto op uittrekt tot dusver reeds in het totaal 352 doden tengevolge van verkeersongevallen gemeld Voorts zijn er 119 gevallen van ver drinking geweest terwijl minstens 69 andere Amerikanen door allerlei an dere ongelukken om het leven zijn gekomen Er komen nog steeds nieuwe mel dingen over dodelijke ongevallen binnen 
tjTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 7 juli 1958j^66e jaargang no 36 NEDERLANDSE ATLETIEKTITELS Uitstekende prestaties de Nenvtobaan / Twee Nederlandse records werden verbeterd D E Nederlandse atletiekkampioenschappen 1958 tevens de laatste selectiewedstrijden voor het samenstellen van een Nederlandse ploeg voor de Europese atletiekkampioenschappen die van 19 tot en met 24 augustus te Stockholm worden ge houden is voor een talrijk publiek op de Nenyto sintelbaan te Rotterdam een kampioenschap geweest zoals in de laatste jaren er niet meer is geweest Corrie Bekker liep 400 meter in 58.3 sec Limburger Lotz rondewinnaar IN DE KOPGROEP GEEN UTRECHTERS Van onze wielerraedewerker E éN renner uit het land van het brons-groen eikenhout maakte de wielerhistorie van de Ronde van Midden-Neder land Het Goed wielerprogramma in Utrechts stadion NIEUWSBLAD 40127357 ko avondshow van de het afscheid van die zich voortaan duktie zal wijden als als een van de eer achter de monitors en heeft zich vooral ndige registratie van mmers van veel waar lande verzekerd Een het afscheid dan ook ntegendeel van Teddy en Henk Bert van Dongen en een paar voorproeven revue van René Slees - rgd het aardigste van mière was ongetwijfeld van het beproefde duo en Piet Muyselaar ter evenwicht een reprise e nog lachen lach dan ia Beek en een om - ' liaanse waren speciale avond kon men heer toen er in de quiz van - een koe in de studio wie de zenuwen voor kennelijk plotseling op van haar magen sloeg de zaal van het optreden van de Weense Staatsopera lan jammer Daltoernooi len televisiekijkers zul bijzonder erkentelijk ' tzending dank zij spe he voorzieningen van edstrijden van het te laatshebbende toernooi ese honkbalkampioen ontmoeting tussen Italië aangekondigd België was rijk aan ensatie en de wedstrijd idien nog een krappe ege op Wat wil men hter toch te merken ilieden in deze tak van t te veel routine heb daaraan direct toege e worden dat honkbal et zo geschikt is om via de huiskamer te vol eralieden slaagden er ine en razendsnelle bal terhalen waardoor het nent dat honkbal zo maakt achterwege t ook zij het geheel is rhaling vatbaar vooral nthousiaste en deskun aar van Bob Spaak B l»ids|»reta|g DINSDAG I — AVRO 7.00 Nws.i Gram VPRO 7.50 Dag - 8.00 NWS 8.15 Gram iw 9.15 Gram 9.35 Wa - genwijding 10.00 Gram jters 11.00 V d zieken z ¦ 12.20 De kwaliteit van onnen melk 12.30 Land - 1 12.33 Lichte muz iS.OO ded ot gram 13.20 Pro - sol 13.55 Beursber 14.00 en het Spencer Myste - I V d jeugd 15.00 Mez - 1S.30 V d ieugd n.iO 16.30 V d jeugd 187.30 00 Nws 18.15 Pianospel 18.55 Paris vous parte 19.45 Toneelbeschcuwing 05 Mvizikaal journ 21.45 norecital 22.25 Promena - n sol 23.00 Nws 23.15 I York 23.16 New York 00 Gram n — KRO 7.00 Nws Morgengebed en lit kal Gram 8.50 V d huis - htbaken 10.00 V d kleu 10.30 Vocaal en instr vrouw 11.30 Gram Ie luistert 12.00 Middag - 12.03 Gr 12.30 Land en 12.33 Gram 12.53 Sport kath nws 13.20 Gram 14.00 Gram 14.30 Wij land 14.40 Franse chan - m Tussen 15.30 en 17.30 15.30 Ziekenlot 16.00 V Gram 17.00 V d Jeugd 17.45 Cultureel werk op Antillen door M D hte muz 18.20 K.V.P Sport 18.35 Gram l9.00 m 19.15 Tour de France 19.50 Gram 20.30 Act bouwork 21.55 Gram rance 22.15 Holland Fes piano 22.45 Avondgebed 0 Nws 23.15-24.00 Gram EVISIEPBOGB 30 Eurovisie Tour de ourn en weeroverz 20.20 AVRO 21.05-23.00 Quar - BBC LIGHT PBOGS - 12.30 Nws Daarna v d lOrt 13.35 Gram 13.45 00 V d vrouw Om 14.30 nsmuz Om 13.30 Nws 16.30 Nws en IWrs Dale's Lichte muz 17.30 Nws nt IVIuslcal Eisteddfod te lies 18.00 Sport 18.33 oorsp 19.00 Journ 19.25 s Daarna Groeten v mi revar progr 20.30 Nws r 21.00 Gevar progr gevar muz 22.30 Nws 45 Dansmuz 23.30 Nws 23.53 24.00 Nws BEl'SSKL 12.15 Pianospel 12.30 Pianosp Om 12.55 Koer rs 13.11 Concertgebouw 11 15.00 Gitaarspel 15.30 00 Koersen Tussen 16.00 V Frankrijk 17.10 Gram 18.00 De Jeugd musl d sold 19.00 Nws 19.30 elling 20.00 Caus 20.10 O Gram 21.15 Omr ork 15 Philh ork 22.55-23.00 slachtoffers van ence Day in VS jde Staten zijn tijdens Day - 4 juli - en het e weekeinde als ieder drie vrije dagen er met ttrekt tot dusver reeds 352 doden tengevolge ngevallen gemeld r 119 gevallen van ver iest terwijl minstens 69 kanen door allerlei an [ en om het leven zijn log steeds nieuwe mei dodelijke ongevallen Qijs Pauw op 16e plaats Aldus won René Lotz de elfde Bon de van Midden-Nederland die door de Ctrechtse wielerclub De Volhar ding op werkeiyk perfecte w\jze werd georganiseerd Gehuldigd met warme woorden van KNWU praeses dr P van Dyk reed Lotz daarna overgelukkig in een gloednieuwe trui en met een pracht krans om ziyn schouders de ereron de een ereronde die het sluitstuk vormde van de fraaiste overwinning van de Limburger uit zijn ganse wie Ierloopbaan Precies 169 renners vertrokken klokslag 1 uur vanaf het Veemarkt terrein Door een dichte haag van duizenden toeschouwers snelde het bont gekleurde peloton de Croeselaan op enthousiast toegejuicht door ' t pu bliek Eén renner volgde toen al op 150 meter achterstand Dat was de Limburger Lotz die dus als laatste doorkwam door een onwillig vër sneliingsapparaat en dat hij al fiet send met een schroevendraaier van een motorordonnans weer herstelde Ruim viereneenhalf uur later zou diezelfde Lotz in het Stadion als win naar worden gehuldigd Overal was het op de route druk In de Bieekstraat Gansstraat en la ter bij de doorkomst van de dorpjes stonden duizenden langs de weg om de routiers aan het werk te zien In Bunnik stak de overwegwachter een spaak tussen de rennersvvielen Hü draaide de bomen voor hun neus dicht Gelukkig waren er toen geen uitlopers Trappelend van ongeduld wachtten de renners daarna de nieu we start af In vliegende galop joeg het peloton toen door Cothen waar Van Galen zyn dorpsbewoners ont haalde op ' n verrassende damarage Zijn clubmalïker de Utrechter Harry Rakers trok mee en met hen ook Bertus Lute en de Amsterdam mer Cees Rabe Het viertal joeg naar Wijk bij Duurstede waar Lute de eerste premie op zak stak Op de kronkelende Lekdijk was de eerste ontsnappingspoging daarna spoedig verijdeld In de weiden keken koeien en paarden toen verschrikt naar al deze drukte en renden van louter vreugde met het peloton mee Het tempo lag toen al zo hoog dat er ach terblijvers kwamen Aan het einde van de Lekdijk bü Amerongen was tr even later een klein heuveltje dat • en ware hindernis en struikelblok voor de zwakkere broeders bleek Wij telden 20 achterhliivers onder wie de drie Duitsers Schog Timm - De renners in de omgevirvg van Jutphaas Gijs Pauiü op jacht naar de kopgroep V.l n.r Visser Va » Straten Gijs Pauw en Van de Steen reek en Wolf Zij bleken niet uit het goede rennershout gesneden en stel den danig teleyr Felle wind De wind pal op kop eiste toen zijn slachtoffers Een peloton van 26 ren ners moest afhaken maar kwam la ter in de buurt van Scherpenzeel toch weer bij De tourrtjders kwa men hier de rennerskaravaan tege moet Op dat moment wipte de ster ke Haagse coureur Harry Scholten van zijn karretje HU kreeg een lek ke band en zou later nog tweemaal van tube moeten verwisselen Dat kostte hem een ereplaats Woudenberg zag nieuwe vluchters De Amsterdammers Jan ie Grand en de twee broers Frits en Cees Rabe zochten samen met Oudshoorn uit Vinkeveen de vrije ruimte op Bij de beklimming " van de Pyramide was Jan Ie Grand toen de sterkste in de premiesprint Het was ook op dat punt dat wij de Utrechters voor het eerst in actie zagen Ben Teunisse en Jan Radema kers wipten uit het peloton De ach terblijvers waren toen al in geen vel den of wegen meer te bekennen In de omgeving van Huis ter Heide kwam er nieuwe strijd Gijs Pauw de sterke Utrechter en winnaar van liet vorige jaar gooide de knuppel in het hoenderhok Ztjn stadgenoot en clubmakker Ben Teunisse wipte met hem mee en ook Steenvoorden en Enthoven roken het gevaar Gevie ren werd de jacht ingezet op de vier kopmannen de gebroeders Rabe Le Grand en Oudshoorn De aanslui ting werd in Den Dolder verkregen maar toen werd de kopgroep ook al even snel uitgebreid tot 26 man Hierbij zaten ook de Belgen Van Houtven de Limburger Lotz Hennie Marinus IJzendoorn Hendriks Spaans en Visser Dat was te veel van ' t goede Omdat de kopgroep te groot werd ontbrak de homogeniteit IVIaartensdyk zag weer een com pact peloton passeren Langs de rand van de stad reden de renners in één lang bont gekleurd lint naar het fort De Klop Weer was dat het sein voor een nieuwe attaque Hendriks Van der Meulen Jonker en Enthoven waren de nieuwe durvers In Maars sen hadden zü 55 seconden Good old oom George Hogenkamp beloonde hen met een applausje terwyl hy voor zyn woning de reUners gade sloeg Engelsman Frame Ned golf ka m pioen De Brit Frame is evenals in 1957 internationaal amaleurkampioen van Nederland golf geworden In de finale won hij met 3 en 2 van J Moerman van de royal GC de Belgique In de halve finales had tevoren Moerman met 2 en 1 na een zeer spannende wedstrijd gewonnen van J F Dudok van Heel Sunningdale In de andere halve eindstrijd schakel de Frame met 5 en 4 A A R Roland Holst Hilversum uit Pagina 5 6 7 en 8 Later werd bekend gemaakt dat in de tweede ronde niet A E de Witt Puyt maar J F Dudok van Heel met 2 en 1 gewonnen had In de derde ronde won Dudok van Heel met 7 en 6 van R H B OUand en ver sloeg de Belg J Moerman onze land genoot van Moorsel uit Eindhoven met 7 en 6 De derde en de vierde partij werden onder grote spanning gespeeld De Hagenaar Waller won met 3 en 2 van de Amerikaan Bob Magee en A A Roland Holst uit Hil versum bleef Knappert met 1 hole de baas De erelijst en Lotz René Lotz is in de wieier wereld geen onbekende Door de militaire dienst moest hij het echter dit jaar met min der overwinningen doen dan zijn supporters uit Stein ge wend waren Daarom hing zijn soigneur Harry Dassen bij de start een speen als mas cotte aan zijn racestuur Het zou geluk brengen De 20 ja-rige Lotz won de ronde fraai en stelde zijn candidatuur voor de ploeg van de wereld kampioenschappen Dit jaar behoorde Lotz tot de militaire wielerploeg die in Olympia's Tour startte Het vorig jaar was hij één van de gastrenners van de ploeg Midden Nederland De naam van de Limburger wordt nu op de klinkende erelijst bijgevoegd Een lijst van renners die het reeds ver brachten in de wielersport De erelijst ziet er nu als volgt uit Gerrit Voorting daarna Lode Wouters Hein v Bree nen 2x Adri Voorting Rik van Looy Krijn Post Piet Steenvoorden Piet de Jongh Gijs Pauw en René Lotz tent Lotz poogde daarna nog enkele malen weg te komen maar hU moest zijn eerste grote slag eerst slaan onder de rook van het stadion Hoe hij dat deed schreven wij reeds in de aanhef Lotz werd de grootste winnaar met Van Steen voorden Van de Bussche Jonker en Van Smirren als geduchte concur renten Eerst zeseneenhalve minuut later arriveerde Gijs Pauw als eerste Utrechter op de stadionbaan als zes tiende Jan Rademakers kwam weer een minuut later op de negentiende plaats waarna Lonkhuizen als 28ste aankomende de prestaties van de Utrechters voltooide voor wat be treft de rangschikking bU de eerste dertig Een teleurstellend resultaat van de Stichtse renners die de boot " hadden gemist Teunisse gaf bij Wyk bij Duurstede op nadat htj een lekke band kreeg Een van pure vreugde lachen de René Lotz op het ere podium na zijn overwinning in de elfde Ronde van Mid - den Nederland Links Piet Steenvoorden die tweede werd rechts de Belg Van de Bussche die als derde finish te Geheel links dr P van Dijk voorzitter der K.N.W.U en geheel rechts rondesecre taris Henk Poppes De uitslag was 1 René Lotz Stein 188 km in 4 uur 36 min 12 sec 2 Piet van Steenvoorden Heemste de 3 F v d Bussche België 4 Jonker Amsterdam 5 Van Smir ren Amsterdam 6 Hendriks Heer len 7 Van Houtven België 8 A Jongejan 9 G van Dienst Oud Bey-erland 10 D Enthoven Amster dam 11 C Niesten Beverwijk 12 P de Vries Rotterdam 13 H Nij - Weer kwamen er nieuwe vluchters uit liet peloton maar zü moesten zich gewonnen geven Eer.st bij de ravitaillering onder Loenen kwam de grote tegenaanval René Lotz pakte daar het eerst zijn zakje rnet pro viand en snelde door Hy kreeg ge zelschap van Coentje Niesten Frits Rabe Piet de Vries Jan Hermes Wout van Smirren en Piet Steenvoor den De slag viel Henk Nijdam Van Dienst Le Grand Jongejan en de i Belgen Van Houtven en Van de I Bussche konden nog juist aanhaken en de strijd was beslist Geen Utrechter dus bij de kopgroep Jan Rademakers Ben Teunisse en Güs i Pauw de sterkste pedaleurs uit het Sticht kwamen namelijk te laat met hun tegenaanval en de vogels bleken gevlogen Hél van het Noorden Het Utrechtse stadion opende zon dagmiddag weer haar poorten Ier ge legenheid van de aankomst van de elfde Ronde van Midden-Nederland Er was een attractief programma sa mengesteld dat ondanks het wat kou de weer toch nog vierduizend toe schouwers trok Een verrassing was het hierbij dat Lex Alen de Utrechtse sprinter de omnium voor amateurs won Hij reed bijzonder goed ook al moest hij in zijn specialiteit de sprint genoegen nemen met de vijfde plaats nadat Alen zijn serie verloor van De Graaf Tussen de plassen van Vinkeveen lanselden de renners hun pedalen ' ' > e kopmannen Hendriks Van der JVIeulen Enthoven en Jonker gaven ' zich gewonnen Met zeventien ren ners joeg de kop de Hel van het ¦ Noorden in de benaming voor de polderweggetjes rond Vinkeveen en Kamerik Hier was het dat een hui lende Leen van der Meulen zijn mak kers moest laten gaan door kram pen geplaagd In Woerden waar veel j publiek was gaf ook Jan le Grand die zo veel werk had verzet de pijp aan Maarten Vijftien renners bleven op kop over Bij IJsselstein begon Gijs Pauw weer aan een nieuwe jacht De ronde van Brabantwinnaar Van Steen en de Schiedammer Van Straten volgden hem Zij kwamen bij Jutfaas tot op een dikke minuut Na hen volgde nog een groepje met de Utrechters Rademakers en Ben Teu nisse Pauw mopperde het ging niet hard genoeg op kop maar zijn strijd lust werd niet beloond In het zicht van de haven moest hij met Van Steen en Van Straten steeds meer terrein op de kopgroep prijsgeven Na Wijk bü Duurstede was het even rustig bij de vijftien koplopers Maar in Cothen demarreerde de Belg Van Houtven met Van Steenvoorden Het was de eerste aanval van een span nende slotfase De poging mislukte Iets voor Bunnik trok toen Lotz er tussenuit weer met Van Steenvoor den Het was wederom vergeefs In het hartje van Bunnik zagen wij toen een laatste dappere poging van René Lotz die een gat sloeg met Coen Niesten en Van Steenvoorden maar ook nu waren zijn concurrenten at - Start van één der sprintseries tijdens het wielerprogramma in het Utrechtse stadion V.l n.r A de Graaf R Hoogwout Lex Alen uit Utrecht die de omnium won en R Riethoven Foto U.N Bakkenes Over alle linies waren de prestaties aanmerkelijk beter dan in het ver leden en dat geeft met Stockholm in het verschiet toch wel reden tot enige verwachtingen ofschoon de atleten in andere landen intussen ook niet hebben stilgezeten dam Eelderwoldem 14 J Hermes,Berkel 15 F Rabe Amsterdam 16 op 6 min 30 sec G Pauw Utrecht 17 A van Steen Etten 18 G vanStraten Schiedam 19 op 7 min 30 sec J Rademakers Utrecht 20 C.Visser Santpoort "¦ De snelste sprinter was Cooper die De Graaf en Schep in de finale ver sloeg Tijd was 12.4 sec over de laat ste 200 meter De pupillen van de school van Arie van Vliet kwamen in de afvalrace uit waarbij Cooper De Graaf en Alen de laatste overgebleven renners waren Alen verraste zijn rivalen in de sprint en won fraai dit onderdeel De klasse mentrace was opnieuw voor Lex Alen die tweemaal tweede werd in de strijd om de punten De eindoverwinning kon hem daardoor niet meer ontgaan Ook de zware motoren kwamen weer in de baan De amateurs die ge selecteerd zijn voor de wereldkam pioenschappen waren de deelnemers Arie van Houwelingen was van hen veruit de sterkste Hij won beide man ches gedecideerd met Buis tweemaal als tweede Het enige Maatje vormde de jeugd die zich bij het binnenkomen van de renners niet goed meer kon beheersen en zich op het middenterrein stortte De uitslagen waren Omnium 1 Lex Alen Utrecht 7 pnt 2 J de Graaf Rotterdam 9 p 3 C Cooper Amsterdam 4 Rietho ven Leiden 14 p 5 P v d Lans Sassenheim Stayers 1 A van Houwelingen Sassenheim 2 H Buis Vijfhuizen 3 A Romijn Den Haag 4 F Braat Aalsmeer 5 R Janissen Amsterdam 6 Broekhof Amsterdam Nieuwelingen afvalrace 1 H C Paul 2 R Redeker Amsterdam 3 W Zoon Laren Onbepaalde afstand 1 H C Paul Den Haag 2 W Zoon Laren 3 J Wessels Den Haag Natuurlijk is men hoopvol gestemd na de verrichtingen van de kandida ten voor de Nederlandse ploeg op deze kampioenschappen maar ons in ziens zullen de vertegenwoordigers uit ons land slechts een bescheiden rol kunnen spelen in de strijd om de zo begeerde medailles Het is daarom onze mening dat wij deze Europese kampioenschappen met een gematigd optimisme tegemoet moeten zien daar staat echter tegen over — en dat hebben de Nederland se kampioenschappen wel bewezen — dat het atletiekpeil in ons land ge stadig omhoog gaat en dat wij daarom Stockholm 1958 als een tussenstation moeten zien voor ' Je Olympische Spe len 1960 in Rome alwaar wij als de „ groeiperiode " blijft voortduren ze ker weer die plaats tussen de andere atletieklanden kunnen innemen zoals in het verleden het geval is geweest Want dat Nederland goed materiaal heeft is een ding dat zeker is De renners van de Ronde uan Midden Nederland passeren de Tolsteegbrug Brit M Hawthorn winnaar in Reims De Brit Mike Hawthorn heeft met een Ferrari de race om de grote prijs van Frankrijk voor formule 1 wagens gewonnen Voor de race om de grote prijs van Frankrijk geldend voor het wereld kampioenschap coureurs werd op het circuit van Reims zondagmiddag een wedstrijd voor formule 2-wagens gehouden Deze race die ging over 30 ronden 249 km leverde een overwinning » p voor de Fransman Jean Behra die in een Porsche reed De uitslag was 1 Behra Fr met Porsche de 249 km 30 ronden in 1 uur 19 min 45 sec gem 187,374 km/u 2 Collins G.-B met Ferrari 1.20.05,4 gem 186,579 km/u 3 Wieken G.-B met Cooper 1.21.57,3 gem 182,333 km/u 4 Burgess G B met Lotus 1.22.17,8 gem 181,576 km/u De Italiaan Musso sloeg met zijn wagen over de kop en kwam om het leven De Belgen Olivier Gendebien en Paul Frere hebben een wedstrijd voor sportwagens over 12 uur gewonnen Reeds een uur na de start die zater dag om middernacht plaatsvond nam de Ferrari van de Belgen de lei ding om die niet meer af te staan De uitslag van deze race die een volledige triomf voor Ferrari werd luidt 1 Gendebien-Frere België met Fer rari afgelegd 246 ronden 2048,058 km gem 170,172 km/u 2 Mairesse Haldeaux België met Ferrari 2031,166 km gem 169,263 km/u 3 Peron Noblet Frankrijk met Fer rari 1991.810 km gem 165.984 kra/u 4 Von Trips-Seidel West Duitsland met Ferrari 1963,917 km / u gem 163,909 km/u Galea-beker Voor het tennistoernooi om de Galea-beker ^ een toernooi voor junioren — hebben zich 16 landen ge meld Voor de eerste maal nemen Rusland en Polen aan dit jaarlijkse evenement deel De landen zijn als volgt ingedeeld Duitse zone Tsj Slowakije België Luxemburg en Duitsland Oostenrijk se zone Zuid-Slavië Oostenrijk Po len en Spanje Italiaanse zone Rus land Nederland Monaco en Italië Roemeense zone Zwitserland Roe menië Hongarije en Frankrijk De wedstrijden van de Duitse zone zullen te Garmisch Partenkirchen worden gespeeld die van de Oostenrijkse zone te Portschach en die van de Roemeense zone te Boekarest Waar de wedstrijden van de Italiaanse zone zullen plaatsvinden is nog niet be kend Van elke zone klasseert één land zich voor de finale-poule waar van de wedstrijden van 31 juli tot 4 augustus te Vichy worden gehouden De wedstrijden van de eerste ronde — dus in de verschillende zones — moeten voor 27 juli zijn gespeeld èolf — Het Britse open golf kampioenschap is voor de vierde maal in het bezit van de 28-jarige Australiër Peter Thomson gekomen Met een totaal van 139 veroverde hij de titel op Eén Nederlands record is er geves tigd bij de dames en wel op de 400 m Corrie Bekker van het Bredase Sprint liep na een hard gevecht in 58.3 sec door de finish En was dit nu wel niet een tijd van internationaal ge halte de andere prestaties waren dat zeker wèl Allereerst op de sprintnummers bij de dames Hannie Bloemhof won de 100 m in 11.7 sec een tijd die zi slechts eenmaal eerder dit jaar hac gelopen en daarbij komt de Celebes juniore Joke Bijleveld — wat goed is groeit snel — en Eia van Kuik even eens in dezelfde tijd Nannie Haase en Ine Spijk noteerden U.8 sec Nog sneller ging het op de 200 m De Arnhemse steno-typiste Hannie Bloemhof „ draaide " zoals zij zelf zei nog nooit zo goed Het werd 24.0 sec dat is slechts 0,1 sec boven het Ne derlands record van Fanny Blankers Koen en dat wil toch wel wat zeggen Ria van Kuik verbeterde haar beste persoonlijke prestatie tot 24.2 sec evenals Nannie Haase 24.4 en Ine Spijk 24.5 die tegen doktersadvies in toch aan de wedstrijden deelnam om haar kansen op een plaats in het team te verdedigen En daar bleef het niet bij Nóg een record van Fanny Blankers Koen dat op de 80 meter horden kon zich slechts met een ver schil van eentiende seconde handha ven De 21-jarige doktersassistente uit Vlissingen Willy Bakker-Cysouw was er de oorzaak van Zij won op in drukwekkende wijze haar serie in 11.1 sec en benadrukte in de finale in smetteloos gelopen stijl haar goe de vorm in 11.2 sec Kamerbeek op dreef Bij de heren was tienkamper Eef Kamerbeek bijzorider op dreef In de serie 110 m horden werd hij na een hevig gevecht dat op de streep werd beslist eerste in 14,7 een tijd overi gens die ook door Peter Nederhand werd bereikt Maar In de finale liet Eef - vamerbeek geen twijfel wie de meeste aanspraken op de titel maak te Het werd 14.4 sec een evenaring van zijn eigen Nederlands record dat hij op de Olympische Dag in Amster dam vestigde Hoe snel het ging bleek wel uit de tijd van Peter Ne derhand die in 14.5 sec tweede werd evenals de 14.8 van Ed Boere — die even tevoren de 400 meter horden in 54.5 sec won — en hun beider beste prestaties leverde Nieuw record 6 mijl Hein Cujé de man die verleden week zaterdag het 5000 meter record van Wim Slijkhuis met 0,2 seconde terugbracht was de grote animator op de 10.000 meter Na 5000 meter die in 14 min 51 sec werd gelopen liepen vier atleten op kop namelijk Hein Cujé Frans Kunen Wim Roe vers en Henk Viset Sneller ging het steeds sneller zodilt eerst Kunen en later ook Roevers werden afgeslagen Alleen de taaie vechtjas Henk Viset bleef nog bö Hein Cujé De rondentijden schommelden tus sen de 70 en 72 seconden en met de chronometers in de hand tuurden de insiders met verheugde gezichten naar het wijzertje dat de seconden snel wegtikte Na 6 mijl 9654 meter was een nieuw Nederlands record ge broken Hein Cujé die ook Viset had gelost noteerde 28 min 55.2 sec dat is 39.8 sec onder het oude record van Frans Kunen die deze prestatie twee jaar geleden eveneens te Rotterdam leverde Nu ging het er nog maar om of hij ook het record van Kunen op de 10.000 meter 29.47.2 zou verbete ren Verbeten vocht de alleen lopen de Cujé door en zijn eindsprint was wonderbaarlijk Maar de dappere Zeeuw kwam toch twee volle secon den tekort Atletiekploeg voor Stockholm Het bestuur van de Kon Ned Atle tiek-Unie heeft zondagavond in een vergadering met de nationaal techni sche commissie de ploeg samengesteld welke Nederland zt,l vertegenwoordi gen op de Europese kampioenschap pen te Stockholm De afvaardiging bestaat uit de vol gende atleten Dames 100 meter Hannie Bloem hof Ine Spijk Joke Bijleveld 200 me ter Hannie Bloemhof Ria van Kuik en Nannie Haase De estafetteploeg wordt samenge steld uit de dames Hannie Bloemhof Joke Bijleveld Ria van Kuik Ine Spijk en Nannie Haase 80 meter horden Willy Bakker-Cy souw Vijfkamp Dini Hobers en Corrie van den Bosch Heren 800 meter Henk Haus 5000 en 10.000 meter Hein Cujé Marathon Piet Bleeker 110 meter horden Eef Kamerbeek en Peter Nederhand Verspringen Henk Visser Hink-stap-sprong Albert Hofstede Discuswerpen Cees Koch Tienkamp Eef Kamerbeek De KNAU-leiding besloot voorts dat indien in de nog volgende wed strijden tot en met de landenontmóe tihg Nederland — Duitsland op 27 juli a.s te Nijmegen Nederlandse atleten uitzonderlijke prestaties zullen vei - richten welke alsnog deelneming aan de Europese kampioenschappen recht vaardigen hun uitzending alsnog in overweging zal worden genomen De dames vertrekken op woensdag 13 augustus eerst voor de landenwed strijd Zweden—Nederland op 15 aug te Trelleborg en gaan dan vervolgens door naar Stockholm De heren ver trekken op zaterdag 16 augustus Fangio wil rentenieren De Argentijn Manuel Pangio vijf maal wereldkampioen der autocou reurs heeft zondag bekend ge maakt dat hij zich uit de wed strijdsport terugtrekt en wel on middellijk CARSON OVERLEDEN De Engelse motorrenner Austin Carson die zondag in een interna tionale TT race te Falkenberg zwaar gewond werd toen zijn motor over de kop sloeg is in een ziekenhuis te Falkenberg aan zijn verwondingen bezweken 
Maandag 7 [ uli 1958 - 66e jaargang no 56 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DE RONDE VAN FRANKRIJK Baffi bezorgt Italië eerste etappe zege Weinig schokkends in de etappe St Nazaire-Royan INTERN MARATHON TE ZAANDAM Tsjech Kantorek winnaar Piet Bleeker tweede den met zijn versnellingsapparaat Tweemaal moest hij van achterwiel verwisselen De laatste keer 12 km voor de finish En toen was hij defi nitief uit de kopgroep verdwenen In de sprint waren de Nederlan ders vanzelfsprekend zonder kansen te^en de snelle Italiaan Baffi Van der Borgh en Kersten beseften dit want zij hebben in tic laatste kilome ters nog herhaaldelijk geproljecrd te demarreren maar de overmacht was te groot FOTO RECHTS Zondag heeft de Italiaan Arrigo Padovan bewezen ook zonder zwie pers een etappe te kunnen winnen en hij heeft Italië aan de eerste etappe zege in deze Tour de France geholpen In het stadion van Bordeaux won hij Van een speciale verslaggever ROYAN zaterdagavond ^ y ' ATERDAG zijn niet veel schokkende dingen gebeurd in ^-/ de 255 km lange rit van St Nazaire door de trieste vlakke Vendee naar Royan De Franse nationalen wilden kennelijk nog een dag genieten van de rente die Darrigade's gele trui op levert en zij hebben dan ook de groten in de hoofdmacht een voudig tot rust gedwongen Vrijwel voortdurend zaten de tricolores in de voorste gelederen van het peloton waar zij de elfde etappe van de tour van T - • 1 1 1 Royan naar Bordeaux - over 138 kilo - met argusogen de concurrenten van Darrigade gade sloegen meter in de eindspurt sprint gewonnen De iTelefoto Het is dan ook een lusteloze rit geworden een rit " waarin alleen de outsiders een kansje kregen zonder dat het grote peloton hen evenwel een bijzonder grote marge toestond met een veerboot vanuit St Nazaire werd overgestoken Dertig kilometer lang tijdens de rit langs de baai Bourgneuf en de fraaie badplaatsen van de Cote de Jade hebben enkele renners geprobeerd de strijd in de hoofdmacht te forceren - - vrijwel onmiddellijk na de start keling hebben de Italiaan Pierino sprongen 16 man onder wie Piet van Een lusteloze rit Hei meeste profijt van de ontwik drag van 300.000 franks in de toch het peloton en ontwikkelde daar zo'n reeds goedgevulde portefeuille van hoog tempo — ruim 42 km per uur — Jeng Goldschmidt Ook de Ier Sea dat iedere ontsnapping bü voorbaat muss Elliott een der leden van het kansloos was vreemdelingenlegioen van Max Bulla maakte winst Hij bereikte in de alge tj 7 j mene rangschikking de zevende plaats oesllSSende Sprong en zijn achterstand op Darrigade was zaterdag nog slechts twee minuten Ldhaye startte niet Sjef Lahaye startte niet zaterdag morgen Op advies van de tourarts meiijk'op hem wachten Vlak voor ¦!.„„ • wrnrrlAn tnotrovncvA f — r j _.> l.»„«„,l > T.i™l...r „^ r =„« v,„oonvovtran 6 u 4 min 57 sec m bon 6.03,57 2 Thomin West zuid West 6.04.57 met bon 6.04.27 3 Bolzan Nclux z.t 4 Elliott Int ploeg z.t 5 ex aeguo Armand Desmet Hoeve naers beiden België Van den Borgh Kersten beiden Nelux ploeg stablinsky Frankrijk Catalano It Moreno Galdeano beiden Spanje Busto Gay bei den Centraal Zuid Frankrijk Quentin Annaert beiden Parijs Noord Oost Christian Int ploeg Favre en Ecuyer Zwits Did allen in 6.04.57 20 Fore B 6.07.45 21 Darrigade Fr 6.10.27 23 Wim van Est Nelux 6.10.27 27 Piet van Est Nelux z.t Het grote peloton werd ex aequo 28 ste geklasseerd in de zelfde tijd als Darrigade De uitslag van de elfde etappe van Royan naar Bordeaux 137 km luid:t 1 Padovan It 3.12.22 met bo nificatie 3.11.22 2 Vlayen B 3.12.22 met bon 3.11.52 3 Rol land Centr Zuid Frankr z.t 4 Groussard Pr z.t 5 Delberghe Parijs NO 6 Piet de Jongh Ne lux 7 Piet van Est Nelux 14 Van den Borgh Nelux 21 Wim van Est NeluxJ ALG KLASSEMENT Het algemeen klassement luidt 1 Darrigade Fr 50.16.17 2 Fa vero It 50.16.40 3 Voorting Ne lux 50.16.55 4 Mahé Fr 50.16.58 5 Graczyk Centr Zuid Frankr 50.17.03 6 Geminianl Centr Zuid Frankrijk 50.18.04 7 Elliott Int ploeg 50.19.00 8 Gilbert Desmet B 50.19.21 10 Botella Sp 50.22.50 11 Planckaert B 50.23.17 12 Morvan West Zuid West 50.24.36 13 Van den Borgh Ne lux 50.25.01 14 AnquetH Fr 50.26.23 15 Barone Parijs NO 50.26.46 16 Adriaenssens Belg 50.27.30 17 Gaul Nelux 50.27.48 Robinson Int ploeg 50.28.08 Fore Belg 50.28.13 20 Bobet(Fr 50.28.29 De plaatsingen vande overige leden van de Nelux ploeg m het algemeen klasse ment zijn als volgt 30 Ernzer 50.31.47 36 Wim van Est 50.,15.10 42 De Jongh 50.36.37 48 Piet v.Est 50.38.45 49 Bolzan 50.38.49;50 Kersten 50.41.17 61 Damen 50.44.22 75 Schmitz 50.49.06 Pommer van de Zwitsers-Duitse ploeg heeft de strijd gestaakt ALe PLOEGENKLASSEMENT 1 Frankrijk Darrigade Malié en Bauvin 150.55.55 2 Centraal Zuid Frankrijk 151.04.40 3 Nelux Voorting Van der Borgh en GauU 151.09.44 4 België 151.10.08 5 Italië 151.18.12 6 Intern ploeg 151.25.58 7 West Zuid West 151.26.57 8 Parijs Noord Oost 151.40.37 9 Spanje 151.48.45 10 Zwitserland Duitsland 152.00.25 PUNTENKLASSEMENT 1 Graczyk Centr Zuid Fr 124 pnt 2 Darrigade Fr 149 3 Baffi It 176 4 Planckaert B 199 5 Gainche WZW 207 6 Wim van Est Nelux 224 7 Bauvin Fr 233 8 G Desmet B 244 9 Voorting Nelux 268 10 Ba rone Parijs NO Fr 273 11 Be ver Sp 282 12 Robinson Int ploeg 285 13 Van der Borgb Nelux 312 -***»»»**»»% * %»%< fc ^*< Italiaans weekeinde in Tour Est weg Maar André Darrigade had in de gaten dat de Belg Gilbert De smet zevende in de algemene rang schikking zich heel listig tussen de vluchtelingen had verscholen En toen was alles weer snel afgelopen Kort daarna ontsnapten Noel Foré Angla de Armand Desmet de Zwitser Hol lenstein en Jean Stablinski maar ook zij kregen geen kans En toen is het eigenlek heel rustig gebleven tot La Roche sur Yon de eerste ravitailleringsplaats De Franse nationalen drongen naar de kop van e France derde groepje zich los Luyten Pa dovan De Jong'h en Rolland Dit was voor de nationale ploegleider Bidot het goede ogenblik om met een oog op het ploegenklassement een derde en ook een vierde man naar voren te sturen En daarom trokken Pipe lin en Groussard mee op jacht naar de twee ploegjes met vluchtelingen Van een speciale verslaggever Nationalen deden geen kop BORDEAUX zondag Het / estal had geen al te grote T krachtsinspanning nodig om het ACQUES GODDET was de Nederlanders er nog aan komen drietal met piet van Est te berei - herinneren voor de start zondagmiddag in het heerlijke glnk\assemljiT°^ln*h^naen^lm°iè Royan „ We gaan weer naar Bordeaux en u weet Nederland llt^^^J.^'^^^^IJ'^^meETrZ ' heeft daar traditionele verplichtingen al is de zegereeks in de sard kop te doen „ ^ Maar de andere zeven hadden de twee vorige jaren doorbroken " Ja de jongens wisten het Het huip van dit tweetal niet nodig en ^^^^^ é^-^^Z ^ ^°" natuurlijk prachtig zijn wanneer aan de overwinningen die ^ irJlr'lor'gh ^ i^'^:%.To ^ even in verwarring verkeerde door Dekkers Nolten Faanhof en Wagtmans in de jaren 1952 tot snapping was begonnen slonk het een lekke band van Ernzer Schmidt ^ ^ n -- r tt i j tï j ^ ^ i - -- j - verschil tussen het viertal met Sta - Bolzan Kersten en Damen bleven na en met 1955 op het Velodrome Van Bordeaux behaald een vijfde bllnskl en het negental met de beide Kort voor La Roche sur Yon 90 Padovan werd winnaar in etappe Royan-Bordeaux een spoorwegovergang verslapte even de aandacht van de tricolores En daarvan maakte Armand Desmet en Catalano gebruik Het tweetal kwam aanvankelijk niet ver want het pelo ton verhoogde onmiddellijk weer het tempo Maar toch waren zij voldoende uit gelopen om als een „ springplank " voor enkele anderen te kunnen fungeren Wim van Est werd byna de dupe van deze ontwikkeling Enkele tientallen meters voor de spoorweg verwisselde Piet van Est mocht niet weg Nederlandse Pieten zienderogen Het was duidelijk dat Van der Borg-h het alleen tegen deze vaart zou moe start kwam niet lang gewacht met ten afleggen zeker nadat op precies zijn activiteiten Nauwelijks was het twintig kilometer voor de finish de startsein gegeven of hij sprong aansluiting vooraan tot stand was naar voren om met de assistent \ an gekomen Geminiani Anglade voor het eerste leven in de brouwerij te zorgen Op de brede door tienduizenden toeschouwers omzoomde toegangs - Hollenstein Hoevenaers en de wegen op de buitenwijken van Bor - geletiTjidrager Darrigade gingen deaux was elke poging van Piet van met hem mee en enkele kilometers Est en Piet de Jongh om uit de kop - Alles op alles zouden zii zetten ' ang zag het er naar uit dat het groep weg te komen tevergeefs - - om Piet van Est — want de sterke ernst was met deze prille attaque En zo zagen de bijna dertigduizend hü van wiel Mecanicien Spenkelink roggjge pjet was de uitverkorene Het was een vrij korte rit dus loeiende en brullende toeschouwers,deed zijn werk snel maar juist toen ^^^ j jj^j verv„iien van de eervolle waarom niet Het was echter naar die het stadion van Bordeaux vul Van Est weer op zijn fiets sprong „ a^r moeili ke taak naar die later bleek de eerste van een serie den dertien renners de baan op werden de bomen gesloten Opnieuw yiifde Neder andse triomf te rijden operaties die hoogstens het tempo stuiven om in een extra ronde uit teoponthoud dus De sterke Brabander •¦ hebben verhoogd Op de brede we - maken wie de kussen de bloemen kon zich — met de steun van Damen Maar niet een Nederlander reed gen met rechts de glinsterende Gl - de bonificatie en de tweehonderd en broer Piet — gelukkig weer snel 314 uur later juichend in de armen ronde en links de eerste wijngaar - duizend francs zou krijgen bij de hoofdmacht aansluiten maar y^^j ^ jg donkere Girondijnse schonen den van het gebied van Bordeaux en vervolgens Piet van Est en Ket miste daardoor de ravitaillering om de klapzoenen en de bloemen in kreeg de strijd een wisselvallig ka - Groussard lag voorop Privat ach Dat bwam hem on dertie strafse - ontvangst te nemen Het was de rakter Na 7 km was het vijftal aan ter hem daarna Padovan en Luytenco?den en Tenboete'^vanlslo franks lange " pezige Italiaan Padovan ^ die kop^aangegroeid^tot 14__renners -- - — wraak ' narn voor de hem in Brest Delberghe Piet de Jongh Bourles de Jongh De Nederlanders probeer te staan want het ontging de wed strijdleiding niet dat hij later bui ten de vastgestelde zone een drink kruikje van Jeng Goldschmidt aan nam Valpartij De vlucht van Catalano en Desmet door de jury ontnomen zege die na Tueller Lamy Van Geneugden den wat zij konden maar op de baan de overwinning van Baffi in Royan Roudat Padovan en Stablinski wa - zijn beiden maar kleine jongens en van het tweede toerweekeinde een ren eveneens weggelopen en bij het kwam er dus alleen maar op Italiaans weekeinde maakte en die Mesohers 10 km bedroeg de voor - aan om zo goed mogelijke posities in te nemen Groussard probeerde voor de laat ste bocht zijn ploeggenoot Privat als sprinkplank te gebraiken Hij pakte hem bij de schouders en rukte na de zege van diezelfde Baffi in 1957 sprong 25 sec in Bordeaux de weg heeft geopend Charly Gaul ging het proberen voor een nieuwe traditie Hij kwam ineens vanuit de achter - Hij won de sprint van de kopgroep hoede langs het peloton naar buiten van 13 die zich al vroeg in deze Maar hoe klein de stille Luxembur - was ogenschijnlijk zonder allure giejyhts 137 km lange rit langs de ger zioh ook maakte zijn actie bleef zich naar voren doch intussen wa - Maar de vluchtelingen hadden geluk oevers van de Gironde en door de niet onopgemerkt en Geminianl die ren Padovan en Vlayen buitenom Andre Darrigade kwam bij de ravi - valleien van de Dordogne had ge zichzelf kennelijk bij de favorieten gekomen en even later flitste de Ita - taillering ten val kreeg een defect yormd Twee Nederlanders hadden voor de eindzege rekent Adriaens - haan als eerste over de streep Groussard die zichzelf de êreron de al had zien rijden barstte in tra nen uit maar Padovan had hem voor een nog grotere teleurstelling ge spaard wantjiet was de jury niet aan zijn fiets en van dat korte mo - ^ ioh in dit 13-tal een plaatsje ver sens en Brankart dachten er eenvou - ~ ment van paniek bij de Franse natio - overd Piet de Jongh en Piet van dig niet aan om Gaul zo maar te la - nalen maakten enkele renners ge - es ^^ ^ oojj j » waren al bij voorbaat ten gaan en zij pakten met Wim bruik om op avontuur te gaan Mar - kansloos tegen sprinters als Pado van Est Suarez en Lemin zijn wiel tin van der Borgh en Hoevenaers van Vlayen en Rolland En geen Voor Gaul was de lol er op dat mo - ^ sprongen als eersten naar het duo op enkele poging van Piet van Est om ment eigenlijk al af en toen hij een ontgaan wat Groussard had gedaan kop Later ook Quentin met de tri - onderweg alleen naar voren te gaan lekke band kreeg en even moest Deklassering was onherroepelijk het colore Stablinski aan zijn wiel daar - h^d succes wachten deed hij geen enkele poging gevolg geweest Nu kwam hij eraf na een groepje van zeven man de meer om uit de hoofdmacht weg te met een geldboete en tien strafse - strijdlustige Noël Foré Gay Bolzan komen couden Gainche won de sprint van Jaap Kersten Thomin Moreno en I rOOStprifS Charly had met zijn poging de het peloton waarin alle andere leden Gusto en ten slotte ook Annaert „ T„np.h werd 7P??%»%»' >%»»»^»»»*^»*»< 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 7 juli 1958 - 66e jaargang no 56 ALTHÉA QIBSON PROLONQEERT TITEL Onverwachte Zweedse z in heren dubbelsDel De 30-jarige Amerikaanse Althéa Gibson heeft zaterdag haar Wimbledon titel geprolongeerd De lange slanke kleurlinge heeft weliswaar op over tuigende wüze de zege behaald maar in de eerste set maakte zö niet min der dan 8 double faults waardoor haar tegenstandster tweemaal de service doorbrak en in de tiende game zelfs op setpoint kwam te staan Zij kwam echter de inzinking te boven en met haar powerplay aan het net overrom pelde zg Angela Moi^imer die voor de eerste maal na drie jaar niet tot de „ geplaatsten " behoorde In de tweede set liep de Engelse tot 2—0 uit Daarna nam Althéa Gibson het inltiatiel Zy won 6 games acher elkaar en behield de titel Nielsen was niet erg op dreef Nadat de nieuwe kampioenen uit handen van de Hertogin van Kent de trophy aan deze titel verbonden hadden ontvangen verdwenen zü snel per auto naar Tilbury waar het schip lag te wachten dat hun naar Go tenburg zou brengen Op verzoek van de ambassadeur van Zweden in Londen Gunnar Hagglof heeft de „ Brittannia " van de Zweedse Lloyd 40 minuten gewacht op de beide spelers Toen Davidson en Schmidt aan de kade arriveerden werden zü luid toegejuicht door de 300 passagiers en de bemanning Op de valreep verwelkomde kapitein Lindgren hen met een bos bloemen Lorraine Coghlan en Howe zege vierden in de finale van het ge - mengd dubbelspel over Althéa Gibson en Nielsen Tussen haar vorige en deze partij heeft Althéa Gibson slechts 15 minuten rust gehad Dat dit te weinig was geweest was dui delijk aan haar spel te merken De Austrahërs komt de zege echter vol komen toe want ook Nielsen was in deze ontmoeting niet bijzonder op dreef The Lady Bond won koers der studenten Van onze paardesportmedewerker TJtrecht heeft vroeger aan de Biltstraat een van de beste pikeurs gehuis vest die ooit in Nederland rondliepen Jan de Boer Het is niet te zeggen dat hU even bekwaam is maar toch reed een naamgenoot G F de Boer zaterdag op Mereveld The Lady Bond naar de zege op een niet te ver beteren wijze Dat was in de koers voor leden vaai de Diergeneeskundige Studenten Kring de Peerdepietenprijs The Lady Bond bleef steeds rustig in derde positie en haar pikeur droeg er allereerst zorg voor fouten te vermijden De laatste bocht uit gaf hij de merrie meer vrijheid en onder groot gejuich stevende zg eerst Peter Karnac voorbjj en daarna Reine du Maire Haar promotie tot winnares was werkelijk cum laude En omdat geen der examinerende jui yleden bezwaren opperde tegen dit proefstuk behoefde op de uitslag niet lang gewacht te wordem Peer depietenpri j s voor J de Boer SCHC bevocht draw tegen Rood en Wit 2 W Geersen 3 Vaja Con Dios M Vergay W 43 PI 22 15 Cov 34 K 32 PTofessorenprijs 1200 m 1 Xuthus HoUandia 1.34.8 W Geersen 2 X In de Sweepstakes geen favorieten ^ Van onze paardesportmedewerker De Sweepstakes gisteren op Mereveld hebben een falen van de favorieten opgeleverd zoals in geen jaren heeft plaats gehad Walter HoUandia faalde bü de hengsten volkomen en Walküre bracht het bij de merriën slechts tot de derde plaats De tweede favorieten Wybo K en Wala gebruikten evenmin hun kans De afdeling hengsten blonk de eerste vierhonderd meter daardoor uit dat alle kanspaarden fouten maakten in volkomen harmonie trouwens met de outsiders Wybo K herstelde zich het eerst » en stormde erop los maar dat kostte hem vrg veel kracht Walter HoUandia bleef in zijn fouten volharden en werd halverwege de koers uitgeschakeld Advertentie Archie de onvermoeibare fietser STURMEY ARCHER GEARS HOLLAND N.V..NASSAUKADE 337 AMSTERDAM-W Er was nogal wat belangstelling van „ academische zijde " die niet slechts academisch bleef maar zich ook uitte in pogingen op de toto Menige florijn vond een dankbaar onderkomen bij hen die hun vertrouwen in de rood schimmelmerrie gesteld hadden want de winweddenschap op haar betaalde zes tegen één uit Overigens de minder snelle Reine du Maire werd zeer knap gereden De brave Peter Karnac mocht zich tot de laatste bocht uit veel illusies veroor loven Toen kwam zijn tekort aan kracht aan alle gloriedromen een ein de maken Het was een welgeslaagde proef Na afloop werd menige ereprijs „ ter eeuwige herinnering " overhandigd en een originele Drentse krentenstoet vond in het gezelschap dat in het res taurant wat navergaderde een vreed zaam onthaal Menig hartelijk woord werd gesproken en er werden zelfs al plannen gesmeed om het tegen de Leuvense Universiteit op te nemen meteen dus op internationaal terrein De uitslagen zijn toto per tien een heden Billslraatprijs 2100 m 1 Wordly Hanover 1.30.2 W H Geersen 2 Willy Bond J van Dooyeweerd 3 Vanedel P A Siderius W 22 PI 15 15 24 Cov 36 K 47 Prijs van de Diergeneeskundige Stu denten Kling 1ste serie 1740 m 1 Violetta D 1.27.1 P Smit 2 Tea B van Tilburg 3 Sun Rise C Swart W 47 PI 22 41 18 Cov 174 K 160 2de serie 1765 m 1 Taky Erebus 1.24.6 J Hof 2 Vincent HoUandia D.K.R eerste in eigen toernooi Het waterpolotoernooi van DKR waaraan werd deelgenomen door de ploegen van HZC en LZC zondag middag in de Liesbos verspeeld had een zeer geanimeerd en spannend verloop De eerst * wedstrijd ging tussen DKK en HZC De jeugdige Hilver sumse ploeg deed het goed en speel de tenslotte met 6—6 gelijk tegen het meer geroutineerde DKR Ver volgens speelden de aspiranten jon gens van DKB en UZSC een tussen wedstrijd die met 5—3 door DKR werd gewonnen Daarna gingen de ploegen van HZC en LZC te water nu verloren de Hilversummers met de oneven goal 4—3 Nadat de dames van DKR tegen die v'S.n UZSC hadden gespeeld en met 8—1 hadden gewonnen kwam de laatste wedstrijd van het toer nooi DKR — LZC DKR had al spoe dig een 2 — O voorsprong door goals van Henk van der Velden Uit een strafworp werd het 3 — O en Van der Velden droeg zorg voor een 4 — O ruststand In de tweede helft ver kleinde LZC de achterstand tot 4—2 maar goed werk van Brummelkamp deed de stand 5—2 voor DKR wor den waarmee het einde kwam De eindstand werd dus 1 DKR 3 punten 2 LZC 2 punten en 3 HZC met 1 punt Na afloop werden de prijzen uit gereikt door voorzitter Brummel kamp Derde crickettestmatch Engeland Nw-Zeeland Op de derde dag van de derde test match Engeland — Nieuw Zeeland de eerste twee dagen werd wegens de hevige regenval niet gespeeld welke te Leeds wordt gehouden hebben de Nieuw Zeelanders een pover eerste inningstotaal van 67 all out behaald Toen de stumps werden getrokken stond Engeland op 14 voor het verlies van 1 wicket Op de doorweekte pitch startten ¦ de Nieuw Zeelanders met een ope ningsstand van 37 en daarna haalden de Engelsen drie wickets neer zonder dat de tegenstanders gelegenheid kregen een run te maken Wielersuccessen De Utrechtse nieuwelingen kwa men ondanks de concurrentie van de Ronde van Midden-Nederland toch elders aan de start In de Ronde van Uden werd Nol Hendriks bij de nieuwelingen vierde en Nico West beek elfde Hans van de Weyden reed een goe de koers in Driel en legde beslag opde tweede plaats C van Impelenwerd vierde en Duiveman kwam alszevende door de finish ^,^ Winston Spencer verraste Washington kreeg ook nog een ga loppade Winston Spencer echter be gon een gedegen achtervolging en Way Jewel ging na een ronde met dat plan akkoord en trok mee In de laatste bocht draafde Wybo K slecht en was aan het eind van zijn krach ten De eindstrijd werd nog zeer spannend door het felle verzet van Winston Spencer en de machtige slot rush van Way Jewel die slechts een handbreedte achterbleef Walküre bedierf bü de merries haar kans al aan de start en toen zU met haar grote snelheid het verloren terrein grotendeels had ingehaald zette zij te weinig krachtig door en kon Wilma Zora niet voorbijkomen Willemarie GS die van start af de leiding had genomen ging in gezel schap van Wala goed door en had ten slotte in het geheel geen tegen stand meer want Wala liet het zit ten Wilma Zora legde beslag op de welverdiende tweede prijs De uitslagen zijn toto per tien een heden Bellingwoldeprijs 2200 m 1 Willy's lieveling 1.30.7 P Verhoe ve 2 William Axkit J Wage naar 3 Verdi J Bakker W stal met Victor van Oranje 71 PI 50 18 21 Cov 50 K 70 Ezingeprijs 2200 m 1 Vanadis 1.27.3 A Nottelman Vrijdag A Tesselaar 3 VivantHoUandia W Geersen W 29 PI 20 18 Cov 39 K 05 Grotegastprijs,2600m 1 Tea 1.29.5 B van Til burg 2 Q William P J Vergay Uilustre Hanover E Leeman),W 43 PI 26 32 Cov 55 K 190.Sweepstakes W hengsten 2100 m 1.Winston Spencer 1.30.2 A Knijnen burg 2 Way Jewel N Bloem saat 3 Wybo K J Zeeman W 71 PI 33 57 Cov 67 K 433 Sweepsta kes W merriën 2100 m 1 Willema rie GS 1.30.2 R Hamming 2 Wil ma Zora J Wagenaar 3 Walküre(N Bloemsaat W 80 PI 32 29 Cov - 53 K 344 HaremprUs 2200 m 1 Uranus 1.25.5 W Geersen 2 Quadrupes J de Vheger 3 Tar - D.K.R verslaat Swift met 3-1 Het eerste herrenzevental van DKR speelde zaterdagavond voor de polo competitie de moeilijke uitwedstrijd tegen Swift Het is een zeer goede wedstrijd geweest Na ongveer drie minuten opende Henk van der Velden na aangeven van Brummelkamp de score O — 1 Spierenburg en Katte schoten uit goede positie naast en over het ge heel was DKR de sterkere ploeg Opbrengen van Bakkenes die ten slotte plaatste naar Henk van der Velden die fraai inschoot bracht een O — 2 voorsprong Vervolgens maakte Swift een tegenpunt 1 — 2 In de tweede helft is Swift sterk in de meerderheid geweest vooral in snel heid schoot DKR nu te kort DKR trok geheel op eigen doel terug en alleen Van der Velden opereerde voor het Swiftdoel Plotseling maak te DKR handig gebruik van een treuzelen in de Swift - verdediging doelman van Woerd plaatste de bal naar Bakkenes die de stand op 1 — 3 bracht DKR bleef tot het einde stug ver dedigen en won verdiend waarmee een kansje op het kampioenschap is behouden SUCCES VAN TRITON De acht van Triton uit utrecht heeft in Dinant een wedstrijd over 1500 meter voor junioren in 4 min 49 sec gewonnen De Peerdepietenprijs was za terdagavond bij de draverij en op Mereveld voor J de Boer met The Lady Bond Pluto J van Leeuwen 3 Xylophoon P Smit W 27 PI 17 25 Cov 46 K 98 De Peerdepietenprijs 2100 m stu denten-rijders 1 The Lady Bond 1.29.7 G F de Boer 2 Reine du Maire Th Hendrickx 3 Peter Kar nac J Mouwen W 70 PI 27 31 45 Cov 82 K 118 Absyrtusprijs 2200 m 1 Traviata 1.24.2 J Ham 2 Vitalis P Smit 3 Tarzan HoUandia G L J Heyman W 29 PI 24 42 86 Cov 103 K 12 Numankaprijs 2200 m 1 Rentinus 1.24.5 J Ham 2 Upie Scott P A Heskes 3 Ralph Erebus J Hof W 60 PI 24 18 24 Cov 64 K 237 Finale seriedraverij 1 Taky Erebus 1.26.2 J Hof 2 Tea B J van Til burg 3 Vincent HoUandia W Geer sen W 20 PI 13 22 19 Cov 75 K 71 zan HoUandia G L Heyman W 27 Pi 22 22 31 Cov 74 K 69 Kantena prijs 2600 m 1 Theo Messidor 1.23 2 W Geersen 2 Forges A Hes kes 3 Sammy Mars J de Vlieger W 16 PI 13 18 25 Cov 52 K 39 Leekprijs 1700 m Ie afd 1 Rosa Signal 1.26.4 H Houtman 2 Sha dow R Hamming 3 Spencer No ra J van Twisk W 28 PI 16 37 Cov 98 K 159 2e afd 1 Rita Bond 1.25.2 Bakker 2 TourtereUe J Wagenaar 3 Ronny Zora J Wage naar W 116 PI 28 15 47 Cov 47 K 142 Meedenprijs 2200 m ama teurs 1 Seigneur Bascom 1.26.6 J Korver 2 Rosamunde A Haarsel horst sr 3 Rhea P Ruiter W 22 PI 16 19 22 Cov 57 K 57 Jan Marrée gaat Herbido trainen De Utrechtse daraesvoetbalclub Herbido heeft een nieuwe trainer ge kregen De oud DOS-rechtsback Jan Marrée zal voortaan de Utrechtse meisjes gaan trainen Marrée was in de amateurstijd één van de meest be kende spelers van DOS Felicitatie voor Velox Het bericht dat Velox het amateur kampioenschap van Nederland heeft veroverd is tot aan de Rivièra door gedrongen Bestuur en spelers van de Utrechtse vereniging ontvingen vandaag een felicitatie uit Beauvallon sur Mer van de Nederlandse judo crack Anton Geesink die daar mo menteel een cursus leidt Clynck rijdt weer De Nederlandse moto~cross-favoriet Jan Clynck over wie eerst werd ge meld dat hij na zijn val te Schijndel niet meer zou rijden wegens een rug blessure start zondag weer in een terreinwedstrijd te Le Mans Ook in de Grand Prix van Nederland te St Anthonis 27 juli zal hij van de par tij zijn Honkbalderby DOS-UVV De honkbalteams van DOS en UW spelen morgenavond om zeven uur op het veld aan de Thorbeckelaan tegen elkaar in de stedencompetitie HKV korfbalkampioen Voor de eerste maal heeft een Haagse club het korfbalkampioen schap van Nederland veroverd Het was HKV dat in de beslissende wed l strijd Rohda met 6—2 versloeg Voetbaluitslagen amateurs Kampioenschap van Nederland Quick N — Alliance 1—3 WEST I Promotie 4e klas/3e klas Zwaluwen Vooruit — Swift 1—1 Swift promoveert SEC — RODA ' 23 1—0 WEST II Promotie 4e klas/3e klas Concordia H — Olympia 1 — 2 Vredenburch — Oudewater 1—4 NOOKD Promotie 2e klas/Ie klas Alcides—ESCA 1—4 ESCA promoveert Emmen — Appin gedam 3—1 ZUID I Promotie 2e klas/Ie klas Schijndel — Hoensbroek 2—7 Spel Irene—TSC 3—3 Swift met SEC naar de 3e klas Voor de promotie-competitie 4e 3e klas won SEC met 1 — O van Roda ' 23 en speelde Zwaluwen Vooruit op eigen veld met 1—1 gelijk tegen Swift Voor Swift was dit gelijke spel voldoende om met SEC naar de 3e klas te promoveren De eindstand luidt SEC 6 4 2 0 10 9—2 Swift 6 2 2 2 6 8—7 Roda ' 23 6 2 1 3 5 10—13 Zwal V 6 0 3 3 3 8—3 Kleine overwinning voor Kampong 2 Op voortreffelijke wijze heeft SCHC in de cricketcsiinpetitie partij gegeven tegen het sterke Rood en Wit 2 dat op de goede bowlerij van SCHC tot een matig totaal kwam Voor 134 runs hadden de Haarlem mers veel tüd nodig zodat een ver standig SCHC terecht op een draw ging spelen Voor het verlies van 3 wickets werd de speeltijd volge maakt en werd deze match op draw afgesloten Kampong 2 won op benauwde wij ze van het zwakke Hengelo dat met enkele punten onderaan de ranglijst staat Door het missen van vele van gen en het slechte veldwerk kwamen de Hengelo'ers tot een totaal van 121 runs De Kampong innings verliep traag maar liet goed batten zien van Clarenburg 42 en Rietveld 20 De winning-hit werd op 121 voor 8 geslagen door De Bruin die Kam pong daarmee jn veilige haven bracht Ajax Amsterdam heeft Hercules zoals verwacht werd in Amsterdam verslagen op een levensgevaarlijke pitch Ajax sloeg 115 runs bijeen waar op Hercules met 30 runs beslist geen passend antwoord wist SCHC 2 ging ten onder tegen MOP dat het totaal van SCHC 96 ruim schoots overspeelde voor het verlies van 4 wickets Van Wensen met 63 n.o was het struikelblok voor de Bilthovenaren In Hilversum wist Hercules 2 het onder dezelfde naam spelend elftal „ Heuvels of tegenwind deren mij niets Een Sturmey Archer naaf geeft vleugels aan mijn fiets " STURMEY ARCHER op DVS sterkste districtsdag Op de fraaie velden van het Bl sonpark hebben zaterdag veertig twaalftallen gestreden om het kam pioenschap van het district Utrecht van de christelijke korfbalbond De wedstrijden zijn een onverwacht groot succes voor het Utrechtse DVS geworden De competitieresultaten van de laatste weken hadden het vermoe den doen ontstaan dat de blauw zwarten zeer uit vorm waren en dat zü het de bekerwinnaar van vorig jaar SMS niet moeilijk zouden kun nen maken De resultaten wezen het echter anders uit In pool A werd DVS on bedreigd winnaar SMS en MIA wer den met 5-1 verslagen terwijl Cli max met 4-2 klop kreeg In pool B speelden de reserves van DVS de eerste viool Na een wat moeizame 1-0 zege op DESTO en een benauwde 2-1 zege op eerste klas kampioen THOR werd door vlotte overwinningen op OVVO 5-1 en SGV 3-0 de finale gehaald In tegenstelling tot de verwachtingen is de uitstekend door de heer Koop mans geleide broederstrijd geen slachting geworden Wel kwar.i DVS I snel op 2-0 maar toen Polderman op fraaie wijze 2-1 scoorde was de strijd weer geheel open Bijkerk zorgde voor 3-1 en toen Oudhof vlak voor rust 4-1 maakte leek de strijd beslist Engels en aanvoerder De Bruin brachten do spanning terug 4 3 en eerst vlak voor tijs wist Bosselaar de zege veilig te stellen In de tweed " klasse behaalde SMS 2 door een benauwde 4-3 zege op Animo de titel In de derde klas se zegevierde KORLO terwijl in de vierde klasse OVVO 2 in de finale Imet 3 1 DVS 4 de baas bleef „ Ik wil geen aanmerkingen maken op de lijru'echters die in de eerste set verschUlende malen de umpire op een footfault van mij wezen Ik kan mijzelf niet zien spelen Het heeft echter weinig invloed op mij gehad want ik weet dat indien mijn eer ste service goed is mijn spel lang zamerhand beter wordt " zei de Wim bledonkampioene AUe insiders en ook zyzelJ waren de mening toegedaan dat Althéa haar beste vorm in deze finale niet te verslaan Nadat Hercules dank zij 22 runs van Lambers en 17 van Cremen op 79 runs was blijven staan wist hun aanval iedere po ging van Hilversum de kop in te drukken en deze jubilarissen met 35 runs naar huis te sturen Kampong 3 boekte de eerste over winning dit seizoen door een 2e in nings te wagen en Hilversum 3 door een sterker moreel op de knieën te krijgen In de le èn in de 2e innings kwam Kampong op 46 runs terwijl de gastheren de le innings op 56 eindigden en op de 2e innings met 24 runs afgeslacht " werden Een leuke overwinning die beslist ver diend is Hercules 3 verloor zoals verwacht werd van het sterke VOC met 143 tegen 41 runs le klas Af AOC-VOC gew door ACC met 97 runs ACC 201-6 VOC 104 Her mes BVS Booc en Wit HDVS won met 85 runs en 6 wickets Rood en Wit 104 HDVS 189-5 HCC-VRA HCC won met 4 wickets VRA 101 HCC 102-6 B Haarlem-Excelsior Haarlem won met 39 nins Haarlem 136-8 Excelsior 97 HBS PW PW won met 80 runs PW 173 HBS 93 Sparta-PW draw Sparta 246-6 PW 131 4 tijd VVV-Quick H Quick won met 4 wickets VW 84 Quick 85-6 2e klas A Qnick H 2-HCC ' 3 Quick won met 65 runs Quick 149 HCC 3 84 VCC ACC 2 draw VCC 139 ACC 2 129 8 tijd CBIC-Hilversnm H'sum won met 141 runs H'sum 204-9 CRIC 63 CCG ROOD en Wit 3 CCG won met 98 runs en 5 wickets Rood en Wit 3 103 CCG 201-5 VOC 3-Union Union won met 56 runs VOC 2 60 Union 116 C HBS 2 Antwerp CC gew door Antwerp met 2 wickets HBS 2 170 Antwerp 172 8 RogKewoninjt-VTTC VUC won met 33 runs Roggewoning 63 VUC 96 Grn Hook-Sparta 2 draw Grn Hook 227 Sparta 55-8 tijd Hermes BVS 2-HCC 4 HCC 4 won met 5 runs en 5 wickets HDVS 2 98 HCC 4 103-5 D VRA 2 Qnick N 2 gew door Quick N met 10 runs Quick 92 VRA 82 E Rood en Wit 4 BMHC gew door Rood en Wit 4 met 9 wickets BMHC 62 Rood en Wit 4 64-1 LCC-CVHW gew door LCC met 35 runs LCC 110 CVHW 75 Excelsior 2-Ajax L gew door Ajax met 11 runs Excelsior 2 64 Ajax 75 Groen Geel Haarlem 2 Haarlem 2 won met 5 runs Groen Geel 78 Haarlem S3 Veteranen spelen voor goed doel De USV Ares iieeft een veteranen voetbaltoernooi georganiseerd waar van de baten ten goede komen aan de zilverpapieractie van ons blad Gisteren wei-den daarvoor twee wedstrijden gespeeld VSK-Ares en En Avant De Meeuwen en de oudjes deden het nog niet zo kwaad Ares nam voor de rust de leiding 1 — O en behield die voorsprong tot 5 minuten voor het einde Toen maakte VSK gelijk 1 1 en kwam het einde Straf schoppen moesten toen de beslissing brengen een kunst die VSK beter bleek te verstaan dan Ares zodat VSK met 2-1 won En Avant-De Meeuwen was een heel aardige wedstrijd al Iiad De Meeuwen dan ook enkele jongere spelers in de gelederen Het werd 1-0 voor de Meeuwen voor rust 1-1 Drie minuten voor tijd werd het 2-1 voor En Avant Op zondag 20 juli op het terrein van de HAKA aan de Kanaal weg komen VSK en En Avant dus in het strijdperk voor de door de heer J G Bennik beschikbaar gestelde wisselbeker Ares en De Meeuwen spelen om de derde en vierde plaats Greyhound Browny promoveert Tijdens windhondenrennen in Am sterdam leverde Browny eep goede prestatie Deze jonge B-klasser van de heer Teeuwen uit Utrecht won voor de A'ierde achtereenvolgende maal en promoveerde naar de A klasse De uitslagen waren Greyhounds A-klasse 1 Extra Gun F Plezier Vlaardingen 225 sec 2 Iwan G Schouten Oostzaan 3 Girona mej Bakker Maarssen B-klasse 1 Browny N C Teeu wen Uti'echt 22.2 sec 2 Hurricane Moen Amsterdam 3 Bianco Moen Amsterdam 4 Terry A Agterberg Utrecht Whippets B-klasse 1 Memory Jansen Amsterdam in 25 sec 2 Reney Roukens Amsterdam 3 Baspido's Jolly Joker mevr Hu genholtz Den Dolder Boksen — Zaterdagavond heeft de Fransman Charles Hume kampioen van Europa raiddengewicht te Ca sablanca door opgeven in de 7è ron de gewonnen van Kid Tuzo Portug,ez uit Costa Rica heeft bereikt zeker niet de vorm waarmee zij het vorig jaar de titel veroverde De partij die ongeveer een uur heeft geduurd was spannend maar niet fraai Er deden op Wimbledon geruch ten de ronde als zou Althéa Gibson een contract hebben getekend voor het tenniscircus van Jack Kramer Het waren slechts geruchten want mocht de Amerikaanse het ama teurtennis de rug toe draaien dan zal zU zeker een carrière als ladycrooner opbouwen Althéa heeft een zeer goede stem Advertentie Een paar uur later kwam de don kere speelster in het bezit - van een tweede kampioenschap Samen met de Brazüiaanse Maria Esther Bueno won zij van haar landgenoten Mar garet Dupont en Mai'garet Varnerde finale van het dames-dubbelspel in twee sets 6—3 7—5 Margaret Dupont heeft met Louise Brough gedurende vijf jaar-deze titel gehad voor de laatste maal in 1954 Nu kreeg zij weer een kans De eer ste set werd gemakkelijk door de Amerikaans-Braziliaanse combinatie gewonnen doch in de tweede set raakte Maria Bueno haar cadans kwijt en leidde het Amerikaanse dub bal met 3—1 Het Braziliaanse meis je herstelde zich tijdig en met de steun van haar partner werd de achterstand weggewerkt Nog een maal verloor zij haar service-game Opnieuw Hervond zij haar spel Met 7—5 wonnen Althéa en Maria de tweede set de partij en het kampioenschap Een onverwachte overwinning be haalden de Zweden Davidson en Schmidt in de finale van het heren dubbelsnel op de Wimbledonkam pioen Cooper en de „ runner up " Fra ser met 6 — i 6—4 8 — S reeds meer don 50 jaar de bot;gie voor iedere mof or I Imp N.V Wilbm van Rijn HMrlemmenneg 475 ¦ A'dam • Iel 86211 • Tele Het Zweedse paar was niet ge plaat.'^t maar wa < een plaatsing zeker waard seweest Dat werd in deze eindstrijd duidelijk Schmidt wist wel raad met de services van Fraser en Davidson was de beste sneler aan het net Met zijn knappe volleys opende hij de Australische defensie reaelmati Bovendien hadden de Zweden het voordeel dat het bij de Australiërs niet best klopte Zowel Cooner als Fraser lieten ballen voor elkaar lonen en deze misverstanden kostten hen veel punten Met een nrachtio-e stoovnllev = conrde Dnv'dson het punt dat de beslissing bracht 12282 BUSSUM-VELOX 2S Kampioensteam zonder moeite tot volle winst De amateurvoetbalkampioen Velox speelde zaterdagavond in het sport park Zuid te Bussum een wedstrijd tegen een gecombineerd elftal bestaande uit spelers van SDO BFC en Allen Weerbaar De Utrechters die met uit zondering van doelman Van Kloeten in de kampioenssamenstelling in het veld kwamen wonnen deze ontmoeting met 5—2 nadat de rust met een 3—1 voorsprong was ingegaan Deze wedstrijd werd bijgewoond door on geveer 1500 toeschouwers en betekende het sluitstuk van de Bussumse sportweek Over het algemeen was het Veloxelftal aanvallend sterker en vormde een veel betere geheel dan de gastheren hetgeen door de combi natie van spelers uit verschillende verenigingen niet te verwonderen was Het Bussumse elftal speelde tot het eindsignaal bijzonder enthousiast en liet zich door de listigheden van de Veloxaanval geenszins ontmoedigen Piet van der Kuil op transferlijst Op de aanvullende transferlijst van de KNVB die vandaag onder de offi ciële mededelingen van de bond in De Sportkroniek " is opgenomen komen de volgende spelers voor Ajax W Schmidt en P v d Kuil Blauw Wit K N Diehl H Plem per en J W F Bommels DWS H G Koot F W J Boshuizen en R Zurburg MW G van Wissen G Hecht V Grotaers en G Reynders NAC J van Helden L Canjels Jac de Moor en F I Goedhart Ra pid JC P van Dijck H Vroomen en J Wierikx Zeist A Soesbergen ZAC in Utrecht In de afgelopen week draaide de Utreciitse zomeravondcompetitie weer vlot In de afdeling A lieeft Chemische Boys de leidende plaats behouden Kllm vogels heeft nog steeds kans op het kam pioenschap In afdeling B zijn het Olland Sport en BNP die strijden om de leiders plaats De uitslagen zijn Afdeling A Boekhoven-Kllmvogels 1-6 Le Gue-Chemische Boys 1-6 Kliravogels Verblifa 1 0 Heycop Bovs-Llesbos Boys 2 3 Afdeling B ÖWU Boys-Greep Boys 2-1 BNP Pastoe Boys 4-0 DFC-OUand Sport 1 2 Afdeling C VOPG-Lint Boys 3-1 Go mersbach-S&M 1 3 Vlag-Houttuin 1-0 VDH SBCD 5-1 Afdeling D Neerlandia-UTSC 4-1 SCDB - KiviW 5 1 Jurg en de Bie-ACU Boys 0-4 Afdeling E Openb Werken-Honders 4 2 Nijman Boys-VVC 1-1 Lubro Boys Justltia 9 3 DSn-RHV n.d Afdeling F SVH-SVUBB 1-7 Stichtse Boys n.d geen scheidsr opg Sticlitse Glash.-Wilskracht 4 2 Geitenbeelc Wils-kracht 4 2 Afdeling G Leefsma-Sl Martlnus O-S MHU-Albracht 4 0 NKM Boys-Molra 5-0 Afdeling H Diesel Boys-Ralston 4-5 ETIB v Wijk Boys 3-0 Abels FC Kers-bergen 0 4 Wessels-VRA 2-S Afdeling I Odin'öS-LMSBC i-O Rolan devPVW 2 2 Amstellln-Wiiers 3-1 Broek irian Noordman v Tuvl Boys 1-9 Afdeling J DFC 2-Boekhoven 2 1-2 Vlag 2-Liesbosch Boys 2 3-3 VDH 2-K Aie 2 3-2 SCDE 2-Openb Werken 2 0-L Jaap V d Horst goed op dreef Reeds na vijf minuten spelen open de linksbinnen G Uittenbosch de score Met een hard schot passeerde hij feilloos de ijverige Bussumse doel man Steenvoorde van SDO Het duur de bijna een volle twintig minuten voordat linksbuiten Brouwer SDO tot de gelijkmaker kon komen Hij maakte een dankbaar gebruik van een te nonchalant optreden van de Utrechtse verdediging en schoot be hendig langs doelman-invaller Tuk ker Velox bleef echter aanvallend veel sterker en beheerste het midden veld Met verre trappen werd de Bussumse aanvalslinie uit elkaar ge haald zodat het niet lang duurde of Velox behaalde een voorsprong Na dat Van der Horst de bal goed had voorgebracht behoefde G Uitten bosch slechts zijn hoofd er onder te plaatsen om de stand op 2—1 voor de Utrechters te brengen Ruim vijf mi nuten later was het 3—1 ditmaal door de middenvoor zelf die met een hard schot doelman Steenvoorde kansloos sloeg Ook in de tweede helft bleef er een Velox-overwicht alhoewel de aanval len van het Bussumse team aanmer kelijk beter van gehalte waren Na zes minuten spelen wandelde Van der Horst op beheerste wijze door de verdediging omspeelde handig de keeper en bracht zodoende de stand op 4—1 Daarna ontwikkelde Bussum een levendig enthousiasme waartegen Velox niet voldoende optrad en meen de met licht verdedigen wel te kun nen volstaan Dit kwam de Utrech ters prompt op een tegenpunt te staan Het was wederom linksbuiten Brouwer die voor zijn elftal dit doel punt scoorde Na eindeloos gegoochel en nadat doelman Tukker de bal uit het doelgebied had gestompt beland de de bal bij Brojiwer die met éen hard schot een einde aan de onze kerheid maakte 2—4 In de laatste minuut van de wed strijd die door scheidsrechter Voorn uitstekend werd geleid scoorde Ade laar niet een bekeken schot voor de laatste maal door rustig in de bene denhoek te schieten UTRECHTSCH NIEUW INTi Methc t / Van een speciale versla Een internationaal ge was vanmorgen bijeer aula van de landboi school te Wageningen ren landbouwdeskundig Haïti van Zuid-Afri £ Egypte Libanon Israë nog meer dan 25 andere Deze deskundigen zijn ii land samengekomen om de men aan de internationale z sus in methodiek en progra bö landbouw en landbouwhi lijke voorlichting georganisc bet internationaal agrarisch met medewerking van de F Agricultural Organisation auspiciën van het ministt landbouw en visserij en voei ziening en de Landbouwhogi Namens het genoemde dep verrichtte ir A W van der directeur-generaal van de Ie de officiële opening Hij w dat internationale samenwe de landbouw kan leiden tot tieverhoging en kwaliteitsver Vervolgens sprak de direcl het organisatiecomité ir A 1 Hij memoreerde dat de idee het organiseren van deze in nale zomercursus te komen o dere afkomstig is van de Ne se hoogleraar prof Edelman In 1952 werd met de cursui nen zodat dit jaar voor d maal een internationaal ge bijeenkomt om de landbou stukken te bespreken Vooral cussies over de te houden inli kunnen uiterst vruchtbaar z vijf vorige cursussen hadden ongeveer 500 deelnemers uit den De directe en indirecte ten van de toen gehouden be gen zijn vele In 1958 aldus i heeft men bij de organisatie Eyskens complete zijn kabinet Van onze corresponden De Belgische premier Eyske pieteerde gedurende h«t we zijn CVP regering met de ber van de gouverneur-generaal v gisch Congo Leo Pétillon tot ter van koloniën Naar in politieke kringen i heeft koning Boudewijn speels gedrongen dat op het depaj van koloniën een niet-politie sonaliteit zou worden benoem Als opvolger van Pétillon poldstadt de hoofdstad van E Congo wordt dr Hendrik C de huidige vice-gouverneur-g genoemd Benzinetank v bij zwembac in De Bilt Het enige ongeluk dat zaterc dens het vliegfeest te Soesterb beurde was dat een benzineta zogenaamde vleugeltank kwam in de verversingsvijver gemeentelijke zweminrichting Bilt Gelukkig viel de tank niet zwembad zelf De tank spatte geheel uit ¦ waarbij de vijver en de in de staande coniferen met kerosin » den bedekt De Bilthovense weer was spoedig ter plaatse B ren hebben later de restanten ' tank opgehaald Vuurbal bove Rotterdam Tê Rotterdam is zaterdagmidd grote vuurbal gezien die zii ven het zuidelijk stadsdeel met snelheid in de richting van de bewoog Verscheidene oogge belden de politie op die er onrr lijk een radio-surveillancewagen zond Na ruim een half uur zoe de wagen onverrichterzake tei keerd De inzittenden ervan h niets kunnen ontdekken dat wi een neergestort vUegtuig of ee teoor of zelfs maar een ove kunstmaan „ Vrije veren ^' m parlement Het actie-comité „ Vrije \ heeft bericht ontvangen van vier ties van de Tweede Kamer dal bereid zijn op de dag van de pellatie het comité te ontvangei ze fracties zijn van de partij v arbeid de katholieke volkspar volkspartij voor vrijheid en den tie ên de staatkundig gerefornr party Het gehele actiecomi woensdag a.s naar Den Haag om besprekingen te voeren m Kamerleden en de interpellatie M'onpn [_,____ 5ieE-k eis Sdtiofl Ned herv kerk Aangenomen naar Rotterdam ¦ Ned prot bond R Boeke te Hoog turn Beroepen te Stavenisse toez C kand te Gouda Aangenomen naar Lage Vut toez J c Terlouw te Bodegrave Geref kerken Aangenomen naar Rotterdam al cientenpredikant dr A Troost te ^ vi,ik Beroepen te Amsterdam vac 1 Harder dr B Rietveld te ' s-Grav Se w Aangenomen naar Middelbur Pred pi j Ytsma laatstelUk evang pred te Bussum die bed voor Aduard Bergen N.H G tjprredilk Leeuwarden w 3e pred iNieuwlande en voor Nieuw-Vennep Geref gemeenten Tweetal te Hendrik Ido Ambacht « aaren kand te Moercapelle en A man kand te Aalst Geld Tweetal te Elspeet P van der B Rjenen èn A Hofman kand te Geld van wie eerstsenoemde i roepen Be open le Katwijk aan Z van Haarcn k.intl te Moercapelle 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 7 juli 1958 - 66e jaargang no 56 W INTERNATIONALE ZOMERCURSUS Methodiek en programma bij landbouwvoorlichting Wej mr Meurs in huwelijk getreden Speciale berichtgeving Zaterdag werd op het Hilversumse raadhuis het huwelijk voltrokken tus sen mr Mieke Meurs en mr N Schol tens Het bruidspaar was vergezeld van de ouders vele vrienden en bekenden alsmede een aantal officieren van het regiment huzaren van Sytzama uit Oirschpt bij welk regiment de brui degom enkele jaren als reserve-luite nant heeft gediend De bruid was gekleed in een zil verbrocaat japon zij droeg een boe ket van witte orchideeën en het bruidspaar werd voorafgegaan door twee lieftallige bruidsmeisjes in roze jurkjes De prinsessen Beatrix en Ii-ene van wie mr Meurs de secretaresse is ge weest wai en verhinderd Wel ver scheen prinses Beatrix later in Hil versum op de receptie na het huwe lijk ten huize van de bruid De huwe lijksvoltrekking geschiedde door Hil versums bm'gemeester de heer J J G Boot die als ambtenaar van de burgerlijke stand de in Hilversum ge bruikelijke toga droeg Ten huize van de bruid aan de Trompenbergerweg te Hilversum werd een receptie ge houden die bezocht werd door enige honderden vrienden en kennissen van bruid bruigom en hun ouders EEAT STRALEND BRUIDSPAAR Mieke Meurs particulier secretaresse van de prinsessen Beatrix en Irene en mr N Scholtens bij aankomst hij het ouderlijk huis voor de receptie na afloop van hun huwelijksvoltrekking in het Hilversumse raadhuis door burgemeester Boot Agatha Snelleiischool besloot jubileum Van een onzer verslag-geefsters Een drukbezochte receptie in het schoolgebouw aan de Zuilenstraat te tTtrecht waar het bestuur van de zestigjarige schoolvereniging Agatha Snellen en schoolhoofd C Jonker vele handen schudden vormde za terdagmiddag het hoogtepunt van de groots opgezette jubileumviering van deize school Behalve de receptie was er in het zelfde pand een instuif voor oudleer lingen die nog eens door de oude lokalen dwaalden en velen maakten een rondgang over de grote tentoon stelling op de bovenverdieping Onder de bezoekers aan de recep tie waren ook een oud-leerling die in 1903 de sohool bezocht en twee oud-voorzitters van het schoolbe stuur It kolonel Warffenius en mr dr Tom Kruyf en twee vroegere hoofden van de school de heren H Mulder en J de Korte Ook was er een deputatie van het hoofdbestuur van de Bond voor Neu trale Bijzondere Scholen bestaande uit de heren mr J Schuyt en J van Dijk Ook mej A M Snel len een nicht van de oprichtster kwam gelukwensen aanbieden Bur gemeester De Ranitz en het ge meentebestuur waren verhinderd vanwege het vliegfeest op Soester berg Na afloop van de ontvangst ble ven bestuur en onderwijzend perso neel nog enige tijd in l^leine kring bijeen en ook toen werden nog en kele hartelijke toespraken gehouden Tijdens de receptie die het bestuur van de schoolvereniging Agatha Snel len zaterdagmiddag in het kleuterge bouw aan de Zuylenstraat te Utrecht hield ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan werden ook felicitaties uit gesproken door mej A M Snellen uit Bilthoven een nicht van de oprichtster Agatha Snellen Links de voorzitter van het schoolbestuur mr M B V d Werk op de achtergrond notaris A E J Hellingman penning meester Hersenschudding Op de hoek van het Vreeburg en Achter Clarenburg te Utrecht gaf de 20-jarige bromfietser J van L uit Utrecht geen voorrang aan een bestel auto bestuurd door de 26-jarige J v d H uit Utrecht Een aanrijding volgde Van L viel Hij liep daarbij een hersenschudding op en werd naar het Stads en Academisch Ziekenhuis vervonrd Door ruit gevallen Tijdens een balspel is de 12 jarigeGerda van R woonachtig aan deLeidseweg te Utrecht door een ruitgevallen Het meisje liep ernstigeverwondingen op aan beide armen,bovendien een slagaderlijke bloedingin de rechterarm Zij werd in het I Stads en Academisch Ziekenhuisopgenomen ' Tijdens de afwezigheid van de eige naresse mej S is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in haar drogisterij aan de Fregatstraat te Utrecht De ongenode gast heeft zich door een tuimelraam toegang verschaft Uit de niet afgesloten kas sa werd een bedrag van tien gulden aan wisselgeld ontvreemd uit een doosje twee muntbiljetten van ƒ 2.50 alsmede een hoeveelheid postzegels Van een speciale verslaggever Een internationaal gezelschap was vanmorgen bijeen in de aula van de landbouwhoge school te Wageningen Er wa ren landbouwdeskundigen van Haïti van Zuid-Afrika van Egypte Libanon Israël en uit nog meer dan 25 andere landen Deze deskundigen ziJn in Neder land samengekomen om deel te ne men aan de internationale zomercur sus im methodiek en programmering bij landbouw en landbouwhuishoude lyke voorlichting georganiseerd door bet internationaal agrarisch centrum met medewerking van de Food and Agricultural Organisation onder auspiciën van het ministerie van landbouw en visserü en voedselvoor ziening en de Landbouwhogeschool Namens het genoemde depai tement verrichtte ir A W van der Plassche directeur generaal van de landbouw de officiële opening Hij wees erop dat internationale samenwerking in de landbouw kan leiden tot produk tieverhoging en kwaliteitsverbetering Vervolgens sprak de directeur van het organisatiecomité ir A H Haak Hij memoreerde dat de idee om tot het organiseren van deze internatio nale zomercursus te komen onder an dere afkomstig is van de Nederland se hoogleraar prof Edelman In 1952 werd met de cursus begon nen zodat dit jaar voor de zesde maal een internationaal gezelschap bijeenkomt om de landbouwvraag stukken te bespreken Vooral de dis cussies over de te houden inleidingen kunnen uiterst vruchtbaar zijn De vijf vorige cursussen hadden tezamen ongeveer 500 deelnemers uit 50 lan den De directe en indirecte resulta ten van de toen gehouden besprekin gen zijn vele In 1958 aldus ir Haak heeft men bij de organisatie van de Eyskens completeert zijn kabinet Van onze correspondent De Belgische premier Eyskens com pleteerde gedurende het weekeinde zijn CVP regering met de benoeming van de gouverneur-generaal van Bel gisch Congo Leo Fétillon tot minis ter van koloniën Naar in politieke kringen verluidt heeft koning Boudewijn speciaal aan gedrongen dat op het departement van koloniën een niet-politieke per sonaliteit zou worden benoemd Als opvolger van Pétillon in Leo poldstadt de hoofdstad van Belgisch Congo wordt dr Hendrik Cornells de huidige vice gouverneur-generaalgenoemd „.,> \ ¦,-.¦ Benzinetank viel bij zwembad in De Bilt Het enige ongeluk dat zaterdag tij dens het vliegfeest te Soesterberg ge beurde was dat een benzinetank een zogenaamde vleugeltank terecht kwam in de verversingsvijver bij de gemeentelijke zweminrichting in De Bilt Gelukkig viel de tank niet in het zwembad zelf De tank spatte geheel uit elkaar waarbij de vijver en de in de buurt staande coniferen met kerosine wer den bedekt De Bilthovense brand weer was spoedig ter plaatse Militai ren hebben later de restanten van de tank opgehaald Vuurbal boven Rotterdam Te Rotterdam is zaterdagmiddag een grote vuurbal gezien die zich bo ven het zuidelijk stadsdeel met grote snelheid in de nchtmg van de aarde bewoog Verscheidene ooggetuigen belden de politie op die er onmiddel lijk een radio-surveillancewagen heen zond Na ruim een half uur zoeken is de wagen onverrichterzake terugge keerd De inzittenden ervan heboen niets kunnen ontdekken dat wijst op een neergestort vliegtuig of een me teoor of zelfs maar een overleden kunstmaan „ Vrije veren '* naar parlement Het actie-comité „ Vrije Veren " heeft bericht ontvangen van vier frac ties van de Tweede Kamer dat deze bereid zijn op de dag van de inter pellatie het comité te ontvangen De ze fracties zijn van de pai-tij van de arbeid de katholieke volkspartij de volkspartij voor vrijheid en democra tie ên de staatkundig gereformeerde partij Het gehele actiecomité zal woensdaï a.s naar Den Haag gaan nm besprekingen te voeren met de Kamerleden en de interpellatie bü te wnnen Ned herv kerk Aangenomen naar Rotterdam voorg Med prot bond R Boeke te Hoögebein tum Beroepen te Stavenisse toez C Baas kand te Gouda Aangenomen naar Lage Vuursche toez J c Terlouw te Bodegraven Geref kerken Aangenomen naar Rotterdam als stu dfntenpredikant dr A Troost te Koot - Beroepen te Amsterdam vac R C Harder dr B Rietveld te ' s-Gravenha - ge w Aangenomen naar Middelburg 3e Pred pi J Ytsma laatstelijk vrij evang pred te Bus.sum die bedankte voor Aduard Bergen N.H Garijp Gorredljk Leeuwarden-w 3e pred pi Nieuwiande en voor Nieuw-Vennep Geref gemeenten Tweetal te Hendrik Ido Ambacht J v Haaren kand te Moercapelle en A Hof man kand te Aalst Geld Tweetal te Elspeet P van der Bi.1l te Iljenen en \ Hofman kand te Aalst Geld van "- ie eerstgenoemde Is be roepen Bêri)open Ie Kalwiik aan Zee J van Haaren k-inó te Moercapelle cursus gebruik gemaakt van de er varingen in vorige jaren De voorzitter ir J M A Penders deelde mede dat er dit jaar 108 deel nemers zijn een aantal dat slechts in 1953 werd overtroffen De aula is zo danig ingericht dat de deelnemers de inleidingen kunnen volgen in de oor spronkelijke taal en wel in het En gels Frans of Duits Onder de deelnemers bevinden zich ongeveer 40 dames Hun aandacht zal speciaal gevraagd worden voor land bouwhuishoudkunde waaraan in de cursus dit jaar bijzondere belangstel ling wordt geschonken Na de be sprekingen zullen dan ook vele ex cursies worden gemaakt Kamerlid brak been Het Tweede Kamerlid J M Peters heeft zaterdagmiddag in de tuin van zijn woning te Roosteren L een on geluk gehad De heer Peters was aan ' t kerken plukken en is daarbij door het dak van een schuurtje gevallen tengevolge waarvan hij een been breuk en verschillende andere kwets uren opliep Hij is naar het zieken huis te Sittard overgebracht Tbc op school in Musselkanaal Speciale berichtgeving Bij de lagere technische school te Musselkanaal is tuberculose geconsta teerd na een onderzoek waarbij alle leerlingen en leraren waren betrok ken Drie scholieren zijn in het sanato rium „ Beatrixoord " te Appelscha op genomen terwijl drie anderen bin nenkort naar hét sanatorium zullen gaan Zeven leerlingen moeten korte tijd rust nemen Het is nog niet bekend wat de haard van de besmetting is Nederlands Rode Kruis financieel gezond Speciale berichtgeving In de te Groningen gehouden alge mene jaarvergadering van het Ne derlandsche Roode Kruis bleek de penningmeester over de financiële uitkomst van 1957 niet ontevreden De algemene reserve is toegeno men mede door het feit dat sommige mensen een groot deel van hun ver mogen nalaten aan het Nederland sche Roode Kruis Chroesjtsjef naar Oost Berlijn Premier Chi-oesjtsjef die tevens eerste secretaris van de Sovjetrussi sche communistische partij is zal aan het hoofd van een partij delegatie deel nemen aan het congres van de Oost duitse communistische partij dat van 10 tot 16 juli in Oost-Berlijn zal wor den gehouden Dit meldt het Sovjet persbureau Tass Otto Kuusinen lid van het presi dium en secretariaat van het centrale comité der partij verscheidene regio nale partijsecretarissen en Michael Perwoechin Sovjet-ambassadeur in Oost-Duitsland maken deel uit van de delegatie die afgezien van de pre mier geen leden van de regering telt ' Het Oostduitse communistische par tijorgaan „ Neues Deutschland " schrijft dat Chroesjtsjef dinsdag 8 juli in Oost-Berlijn zal aankomen Studentenbetogingen op de Vlaamse Expodag De Vlaamse dag die zondag op de Brusselse Wereldtentoonstelling werd gehouden heeft enige incidenten ten gevolge gehad Verscheidene duizen den betogers verzamelden zich na af loop van een volksfeest in de vroege avonduren voor het Franse paviljoen en eisten opschriften in het Vlaams Toen men de inmiddels gearriveer de politie met voetzoekers ging be stoken voerde deze met de gummi knuppel charges uit De betogers stel den zich heftig teweer met stoelen en flessen Aan beide zijden vielen ge wonden Nadat de politie met rijks wacht versterkt was nam tegen 8 uur in de avond de agitatie wat af Brutale offerte Een inwoner van een zij straat van de Kanaalstraat te Utrecht deelde de politie mede dat twee mannen bij hem had den gebeld en voor een abnor maal lage prijs een bromfiets te koop hadden aangeboden Na zijn weigering waren bei den in de richting van de bin nenstad verdwenen Voorzien van een vrij nauwkeurig signa lement trokken twee agenten erop uit en zagen de twee man nen later weer in de Ka naalstraat lopen Het waren de 32-jarige P de V uit Honse laarsdijk en de 21-jarige D W uit Den Haag Zij bekenden de bromfiets in Den Haag te heb ben gestolen Vanmorgen zijn beiden op transport naar Den Haag gesteld Kamercommissie dringt aan op beslissing inzake Ned Ver Sexuele Herv De commissie voor de verzoekschrif ten uit de Tweede Kamer heeft voor gesteld de minister van justitie uit te nodigen onverwijld een beslissing te nemen over de koninklijke goedkeu ring van de statuten der Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming Verder stelt de commissie voor de mi nister te vragen de Kamer van zijn beslissing in kennis te stellen of an ders de noodzaak tot verder uitstel te motiveren De genoemde vereniging had de Kamer in een verzoekschrift gevraagd te bevorderen dat zij rechts persoonlijkheid krijgt Keurmerk voor bromfietsen By de reeds vermelde wijziging van het verkeersreglement is ook be paald dat in den vervolge keuring van de hulpmotor en keuring van de complete bromfiets is voorgeschreven Deze is opgedragen aan het instituut RAI-TNO te Delft Deze keuring komt in de plaats van de tot dusver in de staatscourant gepubliceerde goedgekeurde hulpmo toren Motor en bromfiets zullen keurmerken gaan dragen volgens een nog te verwachten publikatie van staatswege Vijf jaar na 1 juli 1958 zullen vóór deze datum In omloop gebrachte on gekeurde bromfietsen geheel moeten zün verdwenen Het zal voortaan voorgeschreven zijn op een bromfiets een doelmatige zitplaats voor een duopassagier te hebben met voetsteunen aan weers zijden van het achterwiel Dit betekent dat het duozitten met twee voeten aan één kant niet meer geoorloofd is Medisch maandblad voor publiek In de algemene vergadering van de Kon Maatschappij to.t Bevordering der Geneeskunst is mét 24 stemmen voor en 14 stemmen tegen besloten dat door de maatschappij een alge meen medisch voorlichtingsmaand blad voor het publiek zal worden uit gegeven Leerlingen van de Dr Bosschool speelden tijdens de ouderavond voor hun ouders toneel V ziet ze hier bezig De kinderen oogsten veel succes Ouderavond in Dr Bosschool De in de dr Bosschool tot toneel zaal omgetoverde gymnastiekzaal was geheel bezet toen het tijdelijk hoofd der sohool de heer J Stuf kens de ouderavond opende De heer W Schuileman hoofd van de dr Bosschool die reeds geruime tijd ziek is was op deze avond toch aanwezig De heer Schuileman gaf een over zicht over het schooljaar en consta teerde dat zijn leerlingen voor het toelatingsexamen van middelbare scholen waren geslaagd De voorzitter van de oudercom missie de heer H Verbeek sprak een woord van dank voor mevrouw Toet Deze heeft maanden gewerkt aan het vervaajrdigen van prachtige kostuums die de kinderen droegen in de operette en het toneelstuk Toen was het woord aan de kin deren van de 5e en 6e klas Er werd opgevoerd de kinderoperette „ De Sneeuwkoningin " gezongen met kristal zuivere stemmetjes Nelleke Prijs vervulde de rol van sneeuw koningin Na de pauze volgde het kinder blijspel „ De betoverde tovenaar " Hierbij viel de goede uitspraak en de rolvastheid van de kinderen op Het instuderen geschiedde o.l.v me juffrouw A Grupper Zü ontving bloemen van de oudercommissie en van de spelers De heer W Nekkers zorgde voor pianobegeleiding en ontving eveneens een geschenk Me vouw Toet kreeg een fruitmand De gemeentelijk inspecteur lager onder wijs de heer P F van Overbeeke was onder de toeschouwers Ooievaa rsjongen De ooievaars op de kerkschoor steen van de r.-k kerk in de Lin naeuslaan te Utrecht hebben naar verluidt gezinsuitbreiding gekregen Scooterdief langs het water betrapt Drogisterij kreeg dievenbezoek Zondagavond om 11 uur zagen twee agenten op de Catharijnesingel te Utrecht tegenover de Jaarbeursge bouwen aan de kant van het water een jongeman in de grasberm een scooter voortduwen Dit kwam hen verdacht voor en op de vraag wat er gaande was vertelde de jongeman dat de scooter toebehoorde aan een ken nis van hem en dat hij die naar diens adres moest brengen De politie vond het niet bepaald geloofwaardig en verzocht de jonge man mee te gaan Daar voelde-*hij kennelijk niets voor en nam de benen maar werd door een der agenten in de Stationsstraat achterhaald en naar het hoofdbureau overgebracht Daar bleek het te zijn de 17-jarige Utrech ter J A S „ die bekende dat hij de scooter die op het Leidseveer stond had meegenomen Hij werd in bewa ring gesteld Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het Doet examen Germaanse letteren J Swank Leerdam W J Krull Heerlen Doet ex rechtsgeleerdheid mej L Pieters Utrecht mej D A M Adema Hilversum A Vaandrager Slikkerveer J M Jonkman Scheveningen Doet ex Spaanse letteren C Haze wlnkel Rotterdam Kand ex Germaanse leteren mej S Roepers Utrecht L H van Haastfr Utrecht Doet ex geneeskunde J B Bickel Jutphaas mej J A Boom Utrecht J E Booy Utrecht mej C Broere Gou da J A Hoekstra Maarssen C J M.de Jong Loon op Zand N,Br A A M,J de Kroon Breda M A v d Perk,Rotterdam H M Schindelman Utrecht;P A A Veeger Breda J M T Zwart,Utrecht Doet ex Nederl letteren C R Boon Hilversum Seml-arts examen A Bartellnk Hee renveen K V Drumpt Utrecht mevr A C Koppert-Van Huussen Zuilen W A A A van Os Rotterdam Tandarts ex J A Gorter Bellen R van Linsehoten Rotterdam G J Nuljs Velp Gld S Valkenburg Seherpen zeel B van Wijk Alphen a d Rijn Arts-ex W Blokland Utrecht H O Lobel Utrecht R - Smulders Utrecht mej J W Verburg Rijswijk J H J Woltman Utrecht Kand ex Nederl letteren J ' t Jong Amsterdam De promotie van de heer T M Brown op 4 juli jl gescliiedde cum laude Geslaagd aan de Utrechtse Universi teit voor het Doet ex Germaanse Letteren J Swank Leerdam W J Krüll Heerlen Doet ex Geneeskunde J B Bickel Jutfaas Mej J A Boom Utrecht J E Booy Utrecht Mej C Broere Gouda J A Hoekstra Maarssen C J M de Jong Loon op Zand N.B A A H J de Kroon Breda M A v d Perk Rot terdam H M Schindelman Utrecht P Al A Veeger Breda J M T Zwart Utrecht Doet ex Nederl Letteren C R Boon Hilversum Doet ex Rechtsgeleerdheid Mej L Pieters Utrecht Mej D A M Adema Hilversum A Vaandrager Slikkerveer J M Jonkman Scheveningen Doet ex Spaanse Letteren C Haze winkel Rotterdam Kand ex Germaanse Letteren mej S Roepers Utrecht L H van Haaster Utrecht De promotie van de heer T M Brown op het werk van architect Rietveld op 4 juli j.l geschiedde Cum Laude Semi-arts ex A Bartelink Heeren veen K V Drumpt Utrecht Mevr A C Koppert van Huussen Zuilen W A A A van Os Rotterdam Artsex W Blokland Utrecht H O Lobel Utrecht R Smulders Utrecht Mej J W Verburg Rijswijk J H J Woltman Utrecht Kand ex Nederl letteren J ' t Jong Amsterdam Tandarts ex J A Gorter Beilen R V Linsehoten Rotterdam G J Nuijs Velp Gld S Valkenburg Scherpen zeel B van Wijk Alphen a.d Rijn Bevorderd aan de gemeente universi teit van Amsterdam tot apotheker de he ren Oei Kian Djien G J Somberg en C P Lastdrager Amsterdam Doctoraal examen rechten mej G M van Vloten Amstelveen de heren J A van Has selt Amsterdam R A E Stuyt Haar lem Doctoraal examen sociale geogra fie de heer K Menger Almelo Doc toraal examen politieke en sociale we tenschappen de heren H ter Heide en J Th de Meyier Amsterdam en met lof mej L E Clerkx Amsterdam Aan de Vrije Universiteit te Amster dam zijn geslaagd voor het kandidaats examen theologie H Weggemans Hil versum A van der Deyl Overveen voor het kandidaatsexamen economie H de Haan Utrecht L Israels Apeldoorn W Oudhof Amsterdam F J de Vries Anjum N Kalma Jel lum Fr M A Stolk Voorburg Aan de R,K Universiteit te Nijmegen zijn geslaagd voor het doctoraalexamen theologie pater J Th A van de Laar C SS R Nijmegen voor het doc toraalexamen Nederlands pater J H J Paulissen O F M Nijmegen en de heer M C A van der Heijden Oir schot cum laude voor het kandidaats examen deel I geneeskunde de heren H G M Burger Roermond F J A eleven Susteren G M ter Hotstede Oldenzaal J A M Jaspars Eist F Kwee Glm Bo Nijmegen H J La mers Roermond J G Lardenoye Maastricht J E B Nijeholt Breda H B M Smals Vlissingen A A J Verhofstad Afferden L J M Vos Liehtenvoorde J S W de Vreeze Leidschendam en E A M Welsing Roermond Aan de rijksuniversiteit te Groningen Is geslaagd voor kandidaatsexamen klas sieke letteren J F Fortlage Gronin gen Doctoraal examen Nederlands J ^ m ||| lliil|eiieiti«iliieti Geboren Marjolein M d v mevr Steenland-Kramers Leiden Agnes C d V mevr Nahuys-Bar.esse van Harden broek Rotterdam Sophie A d v mevr V Eroekhuizen-de Klerk Hengelo O Beate G d v mevr van Arkei-Wynne Amsterdam Verloofd Marina Boissevain en Guy de Brantes Monte Carlo-Parijs El len v d Mast en R M Lillien tandarts Aalst-Den Haag Ondertrouwd E L Maingay en D M N van Wensveen ec drs Rot terdam Getrouwd Jaap M Joustra en Mary-Maud J Bryson Zandvoort Dun-murry Ierland J K Werkman tand arts en R E V Overzee Sassenheim Mr N Scholtens en Mieke Meurs Rotter dam D W de Monchy en Ineke Visser Hilversum A Oosthoek ec drs en Mr C van Prooyen Rotterdam S B Sloo ten en E Groen Rotterdam Ir P Dub belman en Lietje Romeyn Dordrecht Mr A Caijé en Coraline Kroesen Oud Beyerland Overleden P T Allersma 32 jr Delfzijl T A Overtveld 76 jr Goes A P Prins 73 jr Hoogvliet C F A Milders maj der inf 64 jr Den Haag Dr J Hekman arts 80 jr Voorburg Mevr D ^ Schaad-Rikkers 74 jr Utr Mevr M F Ph de Bijll Nachenius-Stork 76 jr Haarlem Mr P A v Oosterwijk Bruyn 77 jr Maartensdijk Mej J C E Moederzoon 47 jr Amsterdam Mevr.G P Los-van Eerden 74 jr Amsterdam;C H V Betuw Amsterdam Mevr K.Woud Stuurman 87 Jr Amsterdam MULO-EXAMENS Geslaagd voor diploma A de da mes M M V d Brink H J v d Bogert W Plomp P J W de Ko ning H M van Osnabrugge allen Utrecht • N P E Sjiem Fat Zeist N J A Smit Driebergen * Th.L Muniaerts * J Th Zetstra beidenUtrecht * G van Uitert Maarssen W E C Miske Utrecht De heren R Schwab M A van Rosmalen A v d Breul allen Utr • J V d Vreede Breukelen • D M.Wijnstekers Tienhoven • A A vanWijk Breukelen * M C Oskam,Utrecht H F Jung C C Kraaij poel beiden Culemborg J J Ver donk Maarssen Geslaagd voor diploma B de da mes M van Woudenbergh Drieber gen De heren W G Brouwer G F Stolker J L J Boot allen Drieber gen De aangekruisten zijn tevens ge slaagd voor het Middenstandsdiplo ma Afgewezen 16 kandidaten Geslaagd voor diploma mulo A de da mes A Wolvetang Utr R H Spind ler Utrecht A C Knieriem Utrecht M L Stöpler Utrecht * D van Brenk Maarssen * IJ Th Groeneveld Utr N M v d Straalen Utrecht • W P.de Ridder Utrecht H Labee Ameide J Wagensveld IJsselstein * N Pronk,Driebergen * G van Rhenen Drieber gen • M H van Ede Utrecht • H J.Janssen Driebergen D E Lammers,Culemborg * A C Blom Ingen de he ren W Berendsen Utrecht D v d.Broek Utrecht H B Padberg Utrecht;A Veenendaal Utrecht E Mulder Utr A C Fondse Utrecht • G Schmidt Zeist * A P Naaktgeboren Utrecht M J Plomp Utrecht G v d Kwast,Vianen * A C de Bruin IJsselstein G W Pronk Driebergen * De aangesterden slaagden tevens voor het middenstandsdiploma Afgewezen 12 kandidaten MIDDET.BARE MEISJES SCHOOL Geslaagd voor het eindexamen Middel bare Meisjesschool Wittevrouwenkade 4 te Utrecht de volgende dames I V d Biezen M Brunsting E Buis man L Schok E Schreuder A Smoo renburg A V Vliet G Westeneng L de Beer E Dortmond J Eyma M Harms A Heyster R Hougee M Kerkhoven W Kerssen A Manneke A Tosseram J Visser B de Vries L V d Wijngaard T Brouwer C Derk sen L Haring L v d Hemel H Jan sen E Klop M Koopmans W Nele maat I Persoons M Poortermans E van Rees R Schumacher M Versteeg M v d Wijngaard F Gramberg 20 kandidaten afgewezen Geslaagd te Rotterdam Te Rotterdam is geslaagd voor het examen H.P.S „ Teehnicum " tekenen afd Werktuigbouw M J Bosch Reitz te Utrecht met lof STAATSEXAMEN VOOR MUZIEK De heer C A Rutgers uit Utrecht is geslaagd voor het staatsexamen voor muziek voor piano D L Ringelestein Den Haag Apothe kersexamen Ie gedeelte dames H A v Royen Groningen E A Wiegman Sneek Bevorderd tot apotheker D A Doornbos Groningen Tot tandarts J H de Koningh Heerenveen H Koopman Marum Aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn geslaagd voor doctoraal examen Ned recht mej E G M van Delden Sche veningen de heer J Diepenhorst Den Haag Kandidaatsexamen Ned recht mej I G Torley Duwel Den Haag de heren H B Bak Ridderkerk J J Dijk stra Den'Haag W van Nispen tot Se venaer Den Haag H J Bouwman Den haag A J Hooiberg Leiden P J Waale Rotterdam Doctoraal examen klassieke taal - en letterkunde de heren Chr M J Sicking Voorburg cum laude J Th Hasselt Den Haag Aan de r.-k universiteit te Nijmegen ztin geslaagd voor het kandidaatsexamen sociale wetenschappen de heren J W Klopper Nijmegen J A van Kemena de Amsterdam cum laude F A M Verleisdonk Asten en G A A Smits Nijmegen voor het kandidaatsexamen rechten mej W Th M Wiese Enschede en de heer A Th M Nelissen Beltrum voor het kandidaatsexamen klassieken pater W C JM Klijn S J Zeist voor het doctoraalexamen klassieken mej M C J Dankbaar Groenlo voor het doctoraalexamen Engels de heren F G A M Aarts Maastricht cum laude P N M Zwager Arnhem en G J Duzijn Zwolle voor het doctoraalexamen Nederlands pater H F M de Groot C.S.S.R Nij megen voor het doctoraalexamen algemene taalwetenschap de heren K A P Reijnders Nijmegen cum laude en J P M Eggermont Roosendaal Aan de r.-k universiteit te Nijmegen is gepromoveerd tot doctor in de lette ren en wijsbegeerte op het proefschrift getiteld Enige aspecten van de regen boogslang " de heer L F Triebels Nij megen cum laude Aan de Katholieke Economische Hoge school te Tilburg zijn geslaagd voorhet doctoraal examen economische we tenschappen J Wilbers Eindhoven F.Rutten Breda G Duyvestein Voor burg voor het doctoraal examen eco nomische bestuurswetenschappelijkerichting J Vermeulen Roosendaal E.van der Pol Eindhoven A van derBoomen Boxtel L Stouthart Kerkra de voor het kandidaats examen econo mische wetenschappen C Roorda Har lingen B Geerts Breda NOTARIEEL EXAMEN Geslaagd voor eerste gedeelte nota rieel examen J Everaert Rotterdam GESLAAGD dan een VULPEN van Utrechts oudste SPECIAALZAAK In alle prijzen met garantie GKATIS met naam gegraveerd LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige lik-doornringenengevaarlijke scheermesjes Een nieuw vloeibaar middel NOXA CORN neemt de pijn weg in 60 seconden Beltplek ken en eksterogen ver schrompelen met wortel en al Bevat gezuiverde wonderolie jodlum en het pijnstillende benzooaïne Een flesje NOXACORN Antiseptisch Likdoorn middel van f 1,35 bespaart ü veel ellende 
9999999999999999999999999998 9999999999999999999999999999 10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Van particulier 4-pers HILL MAN MINX 1952-1953 Cabrio let blauw roodlederen bekle ding radio en verwarming In en uitwendig in prima staat i 187 > Telef 21489 Zelfs het begaafdste kind tobt soms met een bepaald school vak en gevoelt zich daardoor ongelukkig Verzekert uw kind in zulk een geval van de steun van een der vele onderwijsspe cialisten aangesloten bij de LERARENCENTRALE Voor Lager Onderwijs ook lessen aan huis Inlichtingen secretariaat Nassaustraat 36 Utrecht Oud wijk Telef 16037 HANDWERKSTERS machine stiksters en leerlingen kunnen geplaatst worden in ons mo dern ingerichte atelier waar uitsluitend betere herencon fectie vervaardigd wordt Vast werk hoog loon prima sociale verz Aanmelden dagelijks van 9 12 en 2-5 uur Utr Confectie Industrie Brigi ttenstraat 3 Na 6 uur Nieuwe Keizersgracht 35 bis ï ^ Icoois sevrctoi ^ Wi ] kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste pri^s Es mann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Wij kunnen plaatsen op onze snij-afdeling een net en handig MEISJE Aanm Confectiefabr A A van Eyk Oude Gracht 364 ingang Eligensteeg Utr 0lves'iS ^^ Het beste adres voor Groot Utrecht voor zolder - kelder en winkelopruiming Geeft al leen JOOP DE LOR de hoogste waarde Haverstr 40 Utrecht Mr WILLY KRUrS Astroloog Occultist Voorheb tmR over uw lot en leven ieder gewenst advies — Spreekuien 2—9 — 48 Obrechtstraat 48 Utrecht HALFWAS KLEERMAKERS gevr Aanm van 9-4 uur N.V De Vries & Susan Oude Gracht 350 360 utrecht Telef 24941 Ter overname gevr PENSION of kamerverhuurbedrijf stad Br no 9126 bur UN NERGENS VOORDELIGER voor stomen een mantel of kcs tuum /^ 2 95 regentas ^ 2 50 la » ponnen f i 95 rok of blous « i 1 25 Chem Wasserij en Ver verij Upoelschoten Bouwstraat 15 telef 20692 MACHINESTIKSTERS en leer ling-machinestiksters gevraagd Aanm dagelijks Lange Nieuw straat 52 a In goede staat zijnde STEEK WAGEN Mariaplaats 7 Utr Te koop gevr hoog model HE RENRIJWIEL met Torpedo naaf Br met prijs en merk no 9155 bur UN Gevr een WERKSTER van goede getuigen voorzien voor 2 ochtenden in de week Aan te melden Paulus Potterstraat 2 Utrecht Maandag tussen 7 en 8 uur n.m vanaf fl pw AD VERMEU LEN gedipl horloger Wester kade 16 telef 25374 Alle be kende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 laar schrifte lijke garantie Geen ren'^e Geen kosten Koekoekkiokken pendules gouden ringen van af /" 2 per week Voor chique MAATKLEUfNG Fa Fortuin Nobelstraat 25 a Kostuum naar maat van prima Engelse stof f 165 Voor AUTO - MOTOR - SCOO TER en DRAGLINE PINAN CIERING naar Assurantiekan toor C M Witjens Mariahoek 21 Rente 7 % Inlichtingen kos teloos Telef 13471 en 23293 Alle verzekeringen UW PANTALON te lang te kort of te breed wij vermaken hem deze week Kleermakerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstiaat Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL"Neude 35 36 Telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer,speciale afhaal en besteldienst.Wij garanderen goede serviceen billijke prijzen REPARATIE VAN RADIO EN T.V is een kwestie van ver trouwen Binnen 24 uur ge reed Bel Radio Jaarsveid Weerdsingel OZ 1-3 telef 19836 na 7 uur 18248 PIANO gevr Kruissnarig niet van handelaar Br met prijsop gave merk kleur houtsoort no 9152 bur UN Voor direct een goede KOU SENREPARATRICE Aanmel den K A V d Born Prof Ritzema Bosiaan 40 Utrecht Te koop gevr ACCU 6 Volt Telef 22961 f « imm «« ii^gfebodefti \ dm onderlegde voor het op korte termijn bijwerken van BOEKHOUDING en verder bij houden daarvan in de avond uren Eenmanszaak Tel 13728 of br no 9125 bur UN Ruime STALLING auto's mo toren rijwielen v Asch van Wljckskade 2 Gevr net MEISJE v d en n Aanm behalve woensdagmid dags A V d Star Jan van Seorelstraat 27 Utrecht Telef 12400 LUXE AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km inclusief benzine Chevrolet bestelauto's 2C et per km Lington's Auto verhuurbedrijf Loef f Berch makerstraat 11 telef 10855 en 61320 Per«0«ieel « tiftfi»jg(0lM>7 KAMER zonder pension gevr door H.T.S er per 1 sept Br no * 9280 bur UN AMSTERDAM naar Utrecht Aangeb 3 grote kamers met zijkamer grote waranda keu ken en zolderKf&mer balkon ie etage Gevr 4-kamerwoning Br no 9161 bur UN Persotti&el g^vvesasi ^ Actieve VERKOPERS en ver koopsters gevr Door sociale instelling ten behoeve van blin den en minder validen Ruime verdiensten Inl iedere avond van 6 8 uur Van der Vlies Jus tus van Effenstraat 25 Utrecht Spoed Om gezondheidsrede nen aangeb 3-KAMERFLAT met blijvend vrij uitzicht ie etage Gevr huis met tuin liefst Hoograven Br no 9154 bur UN S Rozendaal Handel Mij N V Jutfaseweg 171 Utrecht vraagt voor direct bekw en LEER LING-NAAISTERS Aanm da gelijks aan bovenstaand adres van 8 17 uur en na 18 uur Cal deronlaan 8 II Oog in Al Aangeb HUIS bev grote zit eetkamer keuken w.c kelder en tuin 3 slaapkamrs en dou checel Huur ƒ 12.95 p.w Gevr iets derg Utrecht of omgev Br no 9137 bur UN KLEINBEHUISDEN Laat uw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las ln-richting Lauwerecht v d Berg Lauwerecht 3 T^lef 15310 Ie kl werkkrachten die * n aan trekkelijk salaris willen verdie nen krijgen luist In ons bedrijf waar uitsluitend ' t beste genre damesbovenkleding wordt ver vaardigd * n zeer goede gelegen heid hiertoe Momentee kup nen wij nog plaatsen entge prima NAAISTERS handaf werksters en ' n ervaren strijk ster Dagelijks gelegenheid tot aanm Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Ingang Schalkwijk straat Utrecht Aangeb ruime WONING aan de Corn Roobolstraat 109 huur ƒ 7 per week Voor meer mo dern huis Hogere huur geen bezwaar Te bespreken liefst ' s avonds van 7-9 uur FOTO'S voor uw pas rijbe wijs toeristen en kampeer kaarten 6 stuks ƒ 1 Spoedig klaar Fotobureau ' t Sticht " Steenweg 15 Utrecht A STOMP magnetiseur psy chometrist Hub Duyfhuisstr 21 Consult alleen maandag dinsdag woensdag en donder dag van 7-9 uur en volgens af spraak Aangeb riante 3-KAMERFLAT in Oog in Al ook geschikt voor ouderen prachtig uitzicht huur ƒ 11.80 per week Gevr heel huis Br no 9128 bur UN Jongeman n.h 29 jaar zoekt serieuze KENNISMAKING met een net sportief slank meisje Gaarne br met foto onder ere woord retour no 9196 bur UN NAAR ZWITSERLAND Veiligde bergen in op profielzo len van J V d Brul & Zn.,Gedipl schoenherstellers Ka pelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 17880 U HELPT ONS en wij laten u goed verdienen Wegens uit breiding van de produktie vra gen wij daarom krachten die bereid zijn in prettige sfeer door hard werken een hoog loon te verdienen Geplaatst kunnen worden a gerouti neerde en leerling-naaister b strijksters en leerling strijk-sters zittend en geen vouw werk Onze uitgebreide mo derne collectie pyjama's vraagt ook om uw medewerking Con fectiefabriek A A van Eljk Oude Gracht 364 ingang Eligen straat telef 10605 Utrecht PRTVË DANSLES Dagelijks na afspraak met dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 AUTORIJLE3 In de nieuwe DKW ƒ 5 Mercurtus Adelaar straat 114 telef 24095 TOEZICHT op en hulp bij huis werk taken en herexamens B J Blaauwendraad K Door manlaan 51 Berenkuilflat tel 19048 Tevens opleiding toela tingsexamen in september ook voor gezakte kandidaten Jongeman 35 iaar zoekt con tact met VRIENDIN 50-60 ir liefst met eigen home Event afspraak alleen ' s middags Br no 9153 bur UN ADVEKIKKKT IN DÏT BI.AD De ^ ouAexi Cobra Gevraagd in ZELFBEDIENINGSZAAK FLINKE VERKOOPSTER LEERL VERKOOPSTER Volkers zelfbed.zaak ELSENBURGT.AAN 8-10 Utrecht Zuilen ~~ 7en prettige en onbezorgde vakantie met z.g.a.n Röhrrolletta Scooter Luxe uitvoering met 200 cc JLO-motor elektr starter knipperlichten enz heeft gekost ƒ 2250 - Thans voor zeer aantrekkelyke prijs Financiering mogelijk Te bevragen OUDEGRACHT 327 Telefoon 26S42 „ Je beweerde anders dat je die man met je onfeilbare boogschutters kunst onschadelijk had gemaakt Joessef " antwoordt de sheik ironisch Hij loopt op Aram toe en trekt met een snel gebaar het lange zwaarduit Arams gordel — Het is beter dat iemand die blijkbaar onkwetsbaaris voor pijlen en gifslangen geen wapens draagt '' zegt de sheik Dan trekthij verrast Arams wijde mantel verder open Aan Arams gordel hangt dehoofdband die hij enkele dagen terug na het gevecht aan de kust heeftmeegenomen De Gouden Gebral " roept de sheik verbaasd Maandag 7 juli 1958 - 66e jaargang no 56 Koffiegenot als nooit tevoren Amerika's meest geliefde koffie BIJDEJACOBIKERK KOOPJES Ji^OENSDAg ^ Amerika - koffieland bij uitstek - geeft Maxwell koffie de voorkeur En ook U bent nu in staat met deze verrukkelijke koffie kennis te maken Uw winkelier heeft Maxwell Quick in voorraad Pure koffie op zijn best ¦ Per blikje van 50 gram 2.45 Direct in het Icopje bereid 1{ANTK0EK »- 500 gram 03 Brusselse Kennis 250 gram 3 7 BESCHUIT 2 rollen 33 m^MSL dUIOK COFFHH ¦ 12,00-J Te koop uit faillissement enor me partij nieuwe STORMLAN TAARNS middelmaat a ƒ 2 p stuk H van der Kreeft Haver straat 22 telef 12679 Aangeb erkende AUTORIJ SCHOOL met telefoon en be drijfsruimte Kan worden ge financierd Br no 9160 bur UN Kunstlederen BEKLEDINGS HOEZEN voor alle auto's van af ƒ 55 inclusief montage ver koop en montage door het hele land Corn Houtmanstr 4 Utrecht JAVA THEE Q 100 gram nu 4 / ENGELSE THEE 100 gram nu OZ ZAANSE CACAO 2 pakken 69 Z.g.a.n Jaarsma HAARDKA CHEL Na 6.30 u Oude Gracht 59 bis Wegens vertrek een algehele DAIVIESKLEDING te koop aan geboden Geen opkopers Br no 9235 bur UN RESTANTEN Dumas en Sturka pantalons van ƒ 39.50 nu voor ƒ 19.75 Ook in grote maten Dias Biltstraat 32 Utrecht SALONKAST met platenwisse laar en platen te koop ƒ 200 Havikstraat 59 Jonge HERDERSHONDEN te koop Krommerijnstraat no 26 RIJDT GOEDKOOP MOTOR Fonkelnieuwe 1958 250 cc Sport ƒ 1695 Vraag motorspaarpolis brochures of abonnemenitfol ders weinig contanten direct rijden " Motorhome Henk Vink Maasland Te koop TRIUMPH 250 cc in goede staat tegen billijke prijs Otterstraat 35 bis 2x drukbel Maxwell Quick koffie is uitsluitend bereid uit versgebrande versgemalen koffiebonen in een uitgelezen melange Voor een heerlijk-vers kopje koffie be hoeft U slechts heet water melk of koffiemelk op te schenken Proef maar vergelijk maar vandaag nog wij verzenden nieuwe KAM PEERDEKENS 2 m lang en 1.50 breed prijs ƒ 5.50 Nieuw oliedoek waterdicht geschikt voor tenten en afdekking 110 cm breed ƒ 2.50 per meter Niet franco rembours Niet goed geld terug Koster's Goederen handel Achterstraat 2-4 Mont foort Utr Telef K 3484 - 371 Te koop FORD PREFECT mo del 1950 Vechtplantsoen 14-1 • f V>«»A rtfvlnnt tf HERENBIJWIEL weinig bere den in prima staat kleur lichtgrijs Woonark Kieks " Zandpad t.o 131 t.h.v Noor derbad na 19.30 uur BETAAL NIET TE VEEL Al leen bij ons 15 % korting op de vastgestelde prijzen van al onze rijwiel - en bromfietsbanden De Kampioen Marnixlaan 15 UTRECHTSE SPRITS ANDIJVIE gewassen en ¦!« gesneden 1 kilo I # Komkommers ng - extra grote 2 st «^ TOMATEN aQ i kilo ^' Bij aankoop van 2.50 1 groie plaatkoek 20 % room boter voor per 250 gram van 60 voor 54 et TRANSVALEN AUSTIN A 70 1950 in goede St Noorderstraat 6 bis KOLENFORNUIS 40 rotan fau teuils alles als nieuw Hagel straat 10 - per rol TELEVISIE vanaf ƒ 10 per w met antenne Alle merken le verbaar Zeer goede service Vraagt vrijblijvend inlichtin gen A Velder Beerzestraat 2 bis telef 35633 van 80 voor 75 et Te koop zo goed als nieuwe TROMPET Te bevr s ' Jacob laan 84 Tuindorp HUISKAMERAMEUBLEMENT eiken met dressoir en thee kast Kenaustraat 21 BESCHUITBOLLEN per pakje nu slechts 23 et Wegens verhuizing aangeb 4 clubjes old-flnish HUISKA MERAMEUBLEMENT 2-pits gasstel compl trop aquarium L Couperusstraat l-II Utrecht Wegens plaatsgebrek goed on derhouden DKW 125 cc bouw jaar 1950 karpet 2x3 Te bevr Barnsteenlaan 57 Utrecht NIJMAN BULLETIN Enorme cadeau-actie van 20 Juni t.m 12 juli Bij aankoop van een origineel „ Treffer " laken met 10 jaar garantie een „ Treffer " sloop gratis Textielhuis Nij man Croeselaan 163 tel 34687 ORANGEADE KOEK van 76 voor 71 et re koop z.g.a.n BROMFIETS Moet weg wegens omstandig heden merk Panter C Roo bolstraat 43 GEVULDE ABRIKOZEN Prima 2-zits BANKSTEL terra velourbekledinfe met losse kus sens Br no 9165 bur UN of telef Utrecht 22058 ' i/&iaé&t NIJMAN BULLETIN Enorme cadeau-actie van 20 juni t.m 12 juli wij ontvingen kos tuums in de nieuwste Italiaan se dessins voor de spotprijs van ƒ 116.75 En ook nog bij elk kostuum een overhemd gratis Deze kostuums zijn óók verkrijgbaar vanaf ƒ 4 per week oer 100 gram 32 et WOENSDAG Te koop modern WOONHUIS te Bitlhoven Zuid bev bene den hal gang keuken 2 ka mers voor en achtertuin met vrije ingang boven 3 slaapka mers en douche grote zolder Bevindt zich in uitstekende st van onderhoud Spoedig leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 24.000 Inl bij L P Pranger make laar Utrechtseweg 194 De Bilt Telef K 30 - 61164 Berinl BROMFIETS ƒ 80 Te bez Soestdijkseweg 244-Z Bilt hoven Telef K 3402 - 3358 KRENTENBOLLENDAG per 5 stuks | van 50 voor 41 ctj SUPERMARKT BUNGALOW met inboedel Te bevr J V Raak J P Coen straat 29 b Utrecht DONDERDAG ANANASGEBAK NAAIMACHINES Schenk dan Luttmer uw vertrouwen en koop een Kayser - die ook tricot verstelt met twee naalden te gelijk Prijs f 391 voor ' t com plete luxe elektr model Inruil tegen hoge prijs en betaling In overleg Vraag vrijblijvende demonstratie bij Luttmer Eli sabethstraat 12 Utrecht bij het Vredenburg - Telef K 30 - 19383 van 24 voor 21 et NIJMAN BULLETIN Enormecadeau actie van 20 Juni t.m.12 juli Bij aankoop van eenorigineel merkbedstel met 15 jaar garantie met zomer - enwinterkant voor slechts ƒ 105Ï!een prima zwaar gevuld ma trasdek gratis En elk ar tikel is verkrijgbaar tegen ge makkelijke betalingscondities Te koop aangeb prima KIN DERWAGEN ƒ 35 stofzuiger ƒ 35 Croeselaan 283 bis J M Peek If '*' i'h0'ndrfrlamei Te koop aangeb PIANO zeer mooi instrument merk Zeil ter en Winkelmann Br no 9206 bur UN ^ f alléén vrüJag en zaterdae BROMFIETS Vicky 1954 twee versnellingen ƒ 125 Mignon Rijnkade 6 a na 7 uur Z.g.a.n BROMFIETS Germaan 2 versnellingen voor - en ach tervering Ook genegen goede Solex in te ruilen Malakka straat 33 JP PENSEE-GEBAK VOORDELIGE AANBIEDING F Adam eiken kast ƒ 625 5 jr garantie Schmidt piano eiken kast ƒ 790 5 jr garantie Stein bach piano mahonie kast ƒ 790 5 jr garantie Kessel piano eiken kast ƒ 490 5 jr garantie Pianohandel A J van Mede voort Oude Gracht 66 telef 18520 van ƒ 1.50 voor ƒ 1,29 NIJMAN BULLETIN Enormecadeau actie van 20 juni t.m 12 juli Wij ontvingen zojuist 5 juli Wij ontvingen zojuistde nieuwste zomerjaponnen,zeer chiqu ^ en reeds vanaf ƒ 19.75 En bl elke dames japon een paar nylons gratis!!!Een japonnetje reeds vanaf ƒ 1 per week VLOERBEDEKKING Colovinyl prachtige kleurencombinatie rubbervloeren Vredestein pro dukt parketvloeren alle hout soorten Reeds vanaf ƒ 9 per m2 Zweedse vinyltegels trap bekleding met linoleum 25 ] a-rige ervaring Vloerenbedrijj Broer Thinstraat 13 tel 17812 Te koop raszuivere COCKER SPANIEI.,S 6 weken oud zwart en golden met stamboom Bure F C Dondersstraat 59 LEINTJES Speciale aanbieding zolang de voorraad strekt Nieuwe mo derne elektr NAAIMACHINE in koffer met zig-zag apparaat cadeau f 250 Betaling in over leg en garantie en demonstra tie G Witjens Herenweg 33 telef 23968 Utrecht tot 20 woorden f 2 elk woord meer f 0.10 U.S.A AMERICAN HALL Pot terstraat 26 utrecht heeft de grootste sortering in spijker broeken bombers jacks 3,4 da mespantalons Potterstraat 26 Utrecht Te koop a«»t»elH> 4 K Roca n Piraeus ï ~ ° ï ^ P 5 Kiel n Domsjo ïS ",''..^"' P ¦• Kreta n Genua « ÏÏÜ ''" " t Mauritius n Singapore aSÜ'l "' 5 " 5 Belawan n Aden » 2f '°" 5 ï ^'¦^= <« Bremen Arastepark 4 270 m W Fremantle ASt -.'"°°" •'*»'>> ZW Cape Sable Amyntas p 4 Oran n Antwerpen JSSiï * Sandhammem n Haraina a5„,H *.,^ Antwerpen te Rotterdam Angela 4 v Antwerpen n Londen *° J'''?';i'st 4 V Saffi n Dakar ¦''°"°™ Anna Hcnny Par-Abo p S Wight AÏSfi "'^"' P 4 Valencia n Antwerpen a!5 l ï '^^.^ '' Or '»" verwadlt AÏli L I " SkOKhall te DelfzUl A?i„_"^ï ' K Newlyn te Londen AÏÏi.r ' y Granton te Houaan ' Arte "»?' V J^S """»'"' n Genu »;;^ 5 1 H Tanger verwacht Jïlï ',"',» l Fremantle n Adelaide ïrlV \ ",?"= »« Tel Aviv verw Artart ^ 4 Bninsbuttel n Aarhuus Ark.iSJi,''/J'"='s=n ' " Rotterdam ^ SV "-'"-°--"" "" S-°"{'V'-----"-w \ Mit \ ^ Antwerpen te Goole AsmSi.l ','^?^'''^ «= Guensey liuLi ^ «"« erdam n Bilbao AUis 1 '^^ ^ f-V ^ " Cap Haitlen ïvifj ^ " W Madeira A^rtV /",^ '= Newport News AÏrS ^ \ Deltziil te Emden A"?d?k''„S^='',""'È " Plymouth tab Tl 4 ®' h Florida n Havre BaSrn s 7 " muiden te Ostrand etm^J ^ Amsterdam n Arkel Bank » 7 * * J ^ Amsterdam Ba?cnd,i y ^"" t ell - n Tyssedal BSv'BTu^-S.'^-'^bo btanca " * Finisterre n Casa Ben«S * y Swansea te Amsterdam Be?n 5 ^*„'""^™* " Bahrein Bernin °^^" '^ Amsterdam verw BeS B l §"?.'¦"¥>' t = Weymouth vcTOMht '"'"="'''™ « e Piomblno ilttv ij ^.^^'"^^^ " Antwerpen Beyerl^nrt *;^ * ï O ^'» " Londen 7erwlSht " °°°" " Rotterdam Bitii^n/h ™' Rotterdam verwacht n;l"'"\Knam 4 v Goole n Dover Bo?c,,1 „ T °'° i " ^ Barbados B«éllv 2>»n4»,' D!in2ig P 5 Kiel Bom » / ^ Delfzijl te Emden sSSSff \ \ Rotterdam te Piraeus BosViik i Amsterdam te Hamina Brandari / " =""= '« ^ o » Said SV^^r"''"""--io^nr =" cS¥v '£-"^=" "'--"- ^¦ i%^Ll>r 1 ="---- CarrHl „'*'"','"„'' " ^='"' " Marie.itad Carta " iso =' ï^"l „" J "»" York Calhar°na i ™„ "= ^ Savannah mouth '• ^"'"'¦ y n Avon - CUadcl ' " „°£,''>' elincs te Ballina Clipper 1 Grangemouth n Methll Cnlytlo ï U '""^^ '"= Ardrossan C»!.ceocitn'°ï ¦" ° Bermuda eil Condor ";" * " M ^ P=l>n|S n Rott ContiancS '?- ^„''"'^'¦ S " Preston Confid R „ T - "^ iopenhagen '« Ab » Congokusi Pumkorken te Rott vevw CoOMlo s ' V i Bordeaux Ie Dakar Coolstagei 4 « S^'S"^^"„Hamina Cornelu i % S ° ™ ^^ 0"e.9sant CoJJna ^"^..^ Brunsb n Groningen Cresc -?»"/ Landsend n Birken ' Oaie Bsï ™ P " te Antwerpen ^'* 3 V Brussel te ~ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 7 juli 1958 - 66e jaargang no 56 11 PANDA UTRECHT Op de Utrecht-aange - utrecht 5 juli se veemarkt zUn zaterdag voerd 3311 dieren Waaronder 568 runderen 303 vette kalveren 14 graskalveren 184 nuchtere kalveren 158 schapen 568 lammeren 366 var kens boven 100 kg 327 varkens be neden 100 kg 781 biggen 42 bokken en geiten De prijzen waren voor melk - en kaltkoeien van ƒ 1225-700 kalfvaar zen ƒ 1025-725 vare koeien ƒ 900 650 pinken ƒ 600-425 stieren ƒ 675 450 vette kalveren ƒ 475-225 gras kalveren ƒ 450-250 nuchtere kalve ren ƒ 67.50-97.50 schapen ƒ 95-70 lammeren ƒ 65-40 drachtige zeugen ƒ 400-275 lopers ƒ 95-65 Londense varkens als vorige week biggen ƒ 60-38 bokken of geiten ƒ 40-10 vet te koeien per kg gesl gew Ie kw ƒ 3.15-3.30 idem 2e kw ƒ 2.90-3.10 idem 3e kw ƒ 2.60-2.85 vette kal veren per kg gesl gew Ie kw ƒ 2.95-3.20 idem 2e kw ƒ 2.60-2.90 idem 3e kv / ƒ 2.—2.50 nuchtere kalveren per stuk en per kg lev gew f 1.75-1.45 zware varkens per kg lev gew ƒ 1.65-1.74 slachtzeu gen per kg lev gew ƒ 1.53-1.63 zou ters per kg lev gew Ie kw ƒ 1.75 idem 3e kw ƒ 1.64 Handelsoverzicht melk - en kalf koeien redelijk als vorige week vet te koeien kalm prUshoudend vare koeien matig prüshoudend vette kalveren kalm iets hoger graskal veren matig stabiel nuchtere kal veren matig prijshoudend schapen matig prijshoudend lammeren var kens biggen redelijk als vorige week PAARDENMAKKT TE UTRECHT Op de Utrechtse paardenmarkt werden heden aangevoerd 294 paarden De prijzen waren voor luxe paarden van ƒ 1000 tot ƒ 1275 werkpaarden ƒ 800 tot f1200 oude paarden ƒ 700 tot / 9a0 S-larige paarden ƒ 800 tot ƒ U50 2 jari-ge paarden f 600 tot ƒ 825 veulens ƒ 300 tot / ï50 hitten ƒ 600 tot ƒ 800 slacht paarden ƒ 2 — tot ƒ 2.40 per kg geslacht gew jonge slachtpaarden ƒ 2.45 tot ƒ 2.60 per kg slachtgew de handel wis redelijk VEEMARKT AMSTERDAM Maandag 7 juli Aanvoer 243 runderen Ie kwal f3.15 tot ƒ 3.30 2e ƒ 2.90 tot ƒ 3.10 en 3e'f2.70 tot f2.90 153 varkens Ie kwal f5.16 tot ƒ 2.20 2e ƒ 2.10 tot ƒ 2.15 zwaar ƒ 1.95 tot ƒ 2.05 11 nuchtere kalveren ƒ 1.45 tot ƒ 1.50 per kg levend gewicht FRUITVEILING BTJNNIK EN OMSTREKEN Veilingnotering van vrijdag 4 juli 1958 Meikersen rijp 146-165 rood 108 121 Duitse kersen rüp 144-179 91 104 Early Rivers rüp 163-170 rood 94-108 Spithovens rijp 128 rood 109 Zwarte kers rijp 122-135 93-106 Perziken per stuk 3-16,5 Senga Sengana 180-205 Jucunda 90 175 Regina 195-220 - Alles in cents per kg tenzij an ders vermeld FRUITVEILING WIJK BIJ DUURSTEDE Zaterdag kersen Duitsers 120—170 idem rood 90-120 Meikers 140—180 idem rood 110—130 Rivers 130—165 idem rood 90—126 Kassins Frühe rijp 100—158 idem rood 95—120 aardbeien Bowa X 130—190 2 80—120 Climax 1 130—190 2 80—130 Rode bessen 100—180 Grote aanvoer met zeer vlugge handel is de manier waarop je die dulvelaan bidders moet aanpakken " 0 zijn het dulvelaanbidders " vroeg Panda Maar welke duivel zouden ze dan hebben gediend voor U hier kwam " Deze opmerking beviel de kolonel niet Hij keek Panda fronsend aan en balde de vuist Maar vóór hij zijn misnoegen 14 In een wip hadden de Tiputanen een uitgebreid maal klaar gemaakt dat zij hun gasten buigend voorzetten Ziedaar eerbiedwaardige luchtdui vels " zeiden zB Wij hopen dat onze nietswaardige spijzen U zullen smaken " „ Praat niet zoveel '' bulderde de ko - Ook in het Oosten kent men zelfbediening In Koeweit het kleine min of meer zelfstandige staatje aan de Perzische Golf hebben ze zoveel geld dat nie mand er zich meer druk over maakt om er nog wat bij te verdienen Als men in een winkel naar het een of ander vraagt zegt de winke lier „ Zoek het zelf maar op " Hij weet niet eens waar het staat De prijs verschilt van uur tot uur al naar de bui van de winkelier en als dat je niet aanstaat ga je ergens anders heen en word op precies de zelfde wijze „ bediend " Kersen duren niet lang meer Het sterk afwisselende weer met zijn vaak broeierige temperatuur zal ten gevolge hebben dat de kersen campagne in de Betuwe spoedig ten einde loopt De vruchten zijn dit jaar wel zoet en smakelijki maar blijven op de vei lingen bijzonder hoog in prijs en de eerste kwaliteit heeft zelfs nog nei ging tot oplopen Er wordt met man en macht geplukt om van de huidige hoge notering te kunnen profiteren De fabrieken zijn in belangrijke mate op de Betuwse kersen aangewezen om dat men zich niet heeft kunnen dek ken in Zuid-Frankrijk waar de oogst mislukt is De kwaliteit van de kersen is door de temperatuurverschillen zeer kwetsbaar geworden Er komen reeds veel gesprongen kersen voor tijdens de pluk Ruim zes miljoen voor asperges Aan de Venlose veiling zijn tijdens de thans beëindigde asperge-campag ne ruim 4 miljoen kg asperges aan gevoerd die rond ƒ 6 miljoen heb ben opgebracht Vele kwekers hebben daarnaast echter ook een aanzienlijk deel van hun oogst direct van het land verkocht vooral aan Duitsers AMSTERDAM 7/7 — Terwijl de markt vandaag de koersen van New York moest missen wegens het lange weekeinde aldaar ging de be langstelling in de eerste plaats uit naar certificaten Dell en zelfs naar een aantal fondsen met Indonesische belangen Deli opende drie gulden ho ger op ƒ 127,50 en trok aan tot ƒ 128,50 Er werd een levendige han del in gedreven en ook voor Senem bah was de belangstelling weer groot Deze was eveneens vast gestemd op Ö4V2 Ook HVA die de laatste tijd ten achter is gebleven was goed gestemd en liep op tot 105 Scheepvaartaandelen waren over de gehele linie gunstig gedisponeerd Vooral trok de aandacht de drie pot hogere koers van de Maatschappij Nederland Voorts waren Scheep vaart Unie hoger gewaardeerd even als Van Nievelt Goudriaan KPM was goed prijshoudend De internationale sector van de markt verkeerde in afwachting van de openingskoersen van New York Het gevolg was dat de hoek van Kon Olie vrijwel de gehele middag een verlaten aanblik had In K.L.M werd slechts een adviesprijs verno men van ƒ 106,50 Unilever bewoog Valbella p 5 Barfleur n Dublin Van Waerwyck 5 780 m ONO Dleg < Garcia Vanessa 3 v Skutskar te Oulu Venus 5 v Antwerpen te Londen Vera 4 v Delfzijl n Helsinki Vesta B p 5 Brunsb n Londen Vivo 2 V Newlyn n Cowes Vlieland 2 V Liverpool n Parijs VHst 5 wn 22 u te Rott verwachl Volharding 5 v Rott te Amsterdan Vryburgh p 5 K Roca n Rouaan Waal 5 te Alexandrië verwacht Waalborg 3 v Bohus te Raahe Waiwerang 4 v Bangkok n Manilla Waterland 5 v Bremen te Brake Waterman 6 te Port Said verwacht Westerdok 2 v Hamburg te Alexandrii Westersingel p 4 K Roca n Antw Whitsun p 4 Brunsb n Korsor Wickenburgh p 4 Ouessant uitreis Wiebold Böhmer 4 te Grangemouth Wilja B 3 v Norsbron te Delfzijl Willem Fortuin 3 te Emden Willem Ruys 5 te Southampton Willemstad 4 600 m NO Guadeloupe Willi Böhmer 5 te Glasgow Willy p 4 Brimsbuttel n Iionden Witmarsum 6 te Houston verwachl Wubblena 2 v Partington n Dublin Wuta 4 v Leerdam te Delfzijl IJsel 5 v Amst te Antwerpen Ystroom 4 v Amsterdam n Londen Zaanland 4 v Santos te Ilheos Zanzibar 2 v Malmo te Vestervlk Zeeland p 5 Kaap Bon n Hallfax Zeester 5 v Rott te Civlta Vec<;h1f Zonnekerk 5 v Lor Marques te Belrs Zuidpool 4 V Dundalk n Barry Zus p 4 Ouescant n Sevllla Zwaantlena p 4 Brunsb n Kastrup Zwerver p 4 Harlingen n Almelo Nederland-Indonesië-Nieuw-Guinea Blltar 5 v P Swettenham te Singapore Japara 5 v Surabaya te Tjilatjap Liraburg p 4 Kreta n Napels Nias 7 te Colombo verwacht Poelau Laut 5 te Sungei Gerong Polydorns p 5 Minikoi n Penang Tablan p 4 Socotra n Suez Utrecht 5 v Manokwarl te HoUandls Bantam 4 op 100 m ZW Colombo Pionier 4 v Kalmar te Alkmaar Plrola - 3 V Gfarston n Waterford Flato 4 V Amsterdam n Kopenhagen Polyphemus 5 v Balboa n Manilla Ponza 5 v Amst n Kristinehamn Poseidon 5 te Paramaribo Prins Casimir p 4 Wight n Montreal Prinses Wilhelmlna 3 te Jersey Prins Fred Hendrik 4 400 m W Malln - head Prins J W Friso 4 280 m NW K San Antonio Prins W v Oranje 5 te Antwerpen Prins Willem 3 4 320 m O Belle Isle Prins Willem 4 4 v Montreal n To ronto Prior 4 v Rouaan n Jersey Progress 3 v Dublin te Liverpool Prudentia 4 te Amsterdam Pygmalion 5 te Amsterdam Rana p 4 Terschelling n Avonmouth Regulus p 4 Brunsbuttel n Cowes Rempang 4 te Port Elizabeth Repeto 3 V Kopmansholmen n Ply - mouth Res Nova 3 te Harlingen bijl Ridderkerk 4 350 m NO Ceylon Riea Teekman 5 te lAnulden Rio 5 V Londen n Rotterdam Riouw 4 op 630 m ZW Cocos eil Ritornel 4 v Ipswich te Zaandam Robox 5 te Sables d'Olormes Roebiah 2 te PorUand O Roelf 5 V La Pallice n Amsterdam Roelof Jan 3 v Toppila n Bristol Roggeveen 5 te Newcastle NSW Rose p 4 Brunsbuttel n Hamina Rosemarie p 4 de Theems n Malmo Rottl 4 V Belawan n Colombo Rubato 4 V Onega te Amsterdam Rudolf J 4 510 m WNW Boma Rynkexk 5 v Bremen te Hamburg Rynstroom 4 v Londen te Amsterdam Sabang 4 v Singapore n Pnompenh Sagitta 2 v Guernsey n Dublin Saloum 4 v Dakar n Rouaan Sandenburgh 5 te Amsterdam Sarangan 1 v Victoria n Kaapstad Schie 5 V Ceuta n Rotterdam Schippersgracht 4 te Terneuzea Schokland 5 te Amsterdam Schouten p 4 de Malediven Senegalkust 5 te Pointe Noire Senior p 4 Brunsb n Colchester Sertan 5 v Stugsund n Boston Sian 5 V Delfzijl te Kjoge Sibajak p 5 Kaap Leeuwin Silindoeng 6 te Brisbane verw Silvrette 5 v Rott te Antwerpen SIrius 4 V Antw n Londen Sloterdyk 5 v Rott te Hamburg Soembn 4 v Grangemouth n Svelgen Soestdyk 4 450 m O Kaap Race Solon 4 160 m ZO Jannaica n Nassau Sommelsdyk 4 op 140 m W Landsend Sottsbeek 7 te Antwerpen verwacht Spaameborg 5 v Fur te Colchester Sparta p 4 Brunsb n Helsinki Speranza 3 v Korsor n Tunadal Spora 6 V Bordeaux te Dordrecht verwacht Stad Alkmaar p 4 Sundsvall n Smden Stad Amsterdam 5 te Umuiden Stad Arnhem p 4 Bomholm n Amst Stad Haarlem 4 600 m WZW Azoren Stad Leiden 4 100 m ZO K Canaveral Stad Rotterdam 5 270 m ZW Kaaqi St Vincent Start 5 V Rochester te Antw Statendam 7 te Helsinki verwacht Statensingel 4 75 m O K Canaveral Steenbergen 5 te Hamburg verwacht Steenwyk 4 200 m ZW Sdlly eil Stella Prima 3 v Salerno n Londen " Stentor 4 op 140 m N Azoren Steven 5 v Napels te Livorno Stortemelk 2 v Nemours n Xiiverpool Straat Bali 3 v Mauritius n Lor Mar ques Straat Cook 4 550 m NO Amsterdam eil Straat Jobore 3 te Sydney NSW Straat Madura 3 v Brisbane n Mel bourne Straat Malakka 4 v Moji n Hongkong Straat Mozambique 5 te Singapore Straat Singapore 4 v Beira n Lor Marques Strabo 4 v Malaga n Cadiz Surte 3 v Hudlksvall te Zwolle Swift p 4 Scheveningen n Mabno Tamo p 4 Madeira n Rio Janeiro Tappanzee 4 v Beira n Trinidad Tcgelberg 4 lOOO m ZO Rio Janeiro Telreslas 4 v Sandakan Port Swet - tenham Temp * D p 4 Kiel n Stockohlm Terschelling 4 v Umuiden n Jakob stad Tero 4 150 m NO Fern Noronha Thalefas 5 v Amsterdam te Hamburg Thallo 4 v Dublin te Reykjavik ThemU 4 180 m NO K Hatteras Thuban 5 v Londen n Huil Tllb ' 3 v Zaandam te IJmuIden TInda 4 v Rouaan te Immlngham Tiny Tim 4 v Aberdeen n Middlesbro Tltuti 4 V San Juan n Amsterdam Tjibadak 5 v Hongkong te Djakarta Tjipondok 3 v Kobe n Osaka Tjitjalengka 4 v Singapore n Mauritius Tjiwangl 3 te Djakarta Towa 5 V Necochea n Buenos Airp Trijntje p 4 Brunsbuttel n Delft Triton 2 V Newcastle n Zweden Tuskar 2 v Westonpoint te Belf Twee Gebroeders 4 te Havre Uranus B 4 v Delfzijl n Galway Union 2 v Kotka te London Ursa Minor 5 v Yxpila op dt 9|rae Tankvaart Ameland 4 200 m NO Cayenne Antonia 5 v Pladju te Singapore Bussum p 5 Gibraltar n Port Said Caltex Amhero 6 te Suez verwachl Caltex Delft 5 MO m NW K Leeuwin Caltex Nederland p 4 Ouessant Caltex Pernis p 4 Kaap Tenez Caltex Rotterdam p 4 K de Gata Caltex Utrecht 4 120 m W Bizerta Camitia 8 te Hamburg verwacht Corilla 5 v Singapore te Aden Crania 4 1200 m ZW Azoren Dordrecht 5 te Rio Janeiro Dorestad verm 7 v Dundee n Amst Elizabeth B p 5 Miami n Houston Esso Nederland p 4 de Golf v Omar Hilversum p 5 Finisterre n Mena Kalinga 5 350 m ZO Albany Kalydon 4 op 110 m Z Recife Kara 8 te Thameshaven verwacht Katelysta 7 te Curacao verwacht Kellia 6 v Miri te Sydney verw Kenia 8 te Buenos Aires verwacht Khasiclla 4 280 m OZO Madras koningswaard 5 te Hamble Koratia 7 te Curacao verwacht Korovina 4 200 m NO Fortaleza Kosicia p 5 Ouessant n Curagao Krebaia 4 480 m NO Guadeloupe Kryptos 5 v Curacao n Bachaquero Kylix 8 te Punta Cardon verwacl Liberty Bell 4 150 m Z Bas el Hadd Malea 4 v Miri te Niigata Maureen p 5 Azoren n Houston Moordrecht 4 110 m Z Ceylon Mydrccht 4 v Amuy Bay n Livomt Naess Commander 4 500 m NW Ader Nacss LlOD 4 600 m O Bermuda Nacs TJger 4 220 m W Martinique Omala 5 v Punta Cardon te Reclff Ondlna 5 V Kobe n Singapore P G Thnlin 4 v Guayacan n PhUa delphia Purmerend 5 v Accra te Lagos Rlta 5 V Pladju te Penang Scherpendrecht p 4 Kreta n Brunsb Slicdrccht 6 te Port Said verw Stanvac Malakka 5 te Singapore Statue of Liberty 4 v Suez n Menf Sunetta 4 v New Plymouth n Geelon Tibia 4 op 150 m Z Goa n Abadan Tomocyclus 4 300 m N Mona eil Vasum p 5 Str Ormoes n Montrea ' Vivipara p 4 Malta n Mena al Ahmad W Alton Jones 4 300 m ZO Guardafu ' Zeesleepvaart Blankenburg p 4 Beachy Head naar Humber 4 340 m ONO Montevideo Loire 4 v Umuiden n Brunsbuttel - Koog Maas 4 v Brunsbuttel n Rotterdam Voordzee p 4 Beachy Head n Barr ^ nostzee 4 200 m N Madeira Thames 2 v Havana n New Orleans Witte Zee 4 70 m NNW Scilly Zeeland 4 360 m NO Fayal Zwarte Zee 4 M m WZ Istanbul n Golcuk VBEMABKT Jansen en Sutorius passeert het dividend Afzet meer gericht op export betekent geringere winstmarge De omzet van de N.V Machinefabriek v/h Jansen en Sutorius te Utrecht Is blijkens het jaarverslag in 1957 bij gelijkblijvende produktie Diet 7 pet gestegen Er trad een merkbare verschuiving op naar de export sector waarvan het aandeel in de totale omzet met 11 pet steeg tot 38 pet Daar de winstmarge op exportorders geringer is dan op de binnenlandse daalde het bedrijfsresultaat t.o.v voorgaande jaren Hieraan waren ook de sterk gestegen loonkosten en een constructieherziening debet Het saldo bcdrijfsresulaat inclusief diverse baten beliep f292.300 v j ƒ 364.435 Na afschrijvingen en reserveringen resteert een winstsaldo van ƒ 37.766 ' 137.469 Dit bedrag maakt het niet mogelök het primaire dividend van 6 pet uit te keren Het winstsaldo wordt naar nieuwe rekening overgebracht gedaan en de winstmarges dus lagerliggen — Een tweede belangrijk besluit was de overplaatsing van het bedrijf « van Arnhem naar Utrecht Deze samen voeging vindt eerst dit jaar plaats en is mogelijk geworden door de ge noemde normalisatie van de produk tie alsmede door de bouw van een nieuwe hal die in 1957 gereed is ge komen De bouwkosten di « op ƒ 450.000 waren begroot hebben een bedrag van ƒ 398.900 gevorderd In terne verhuizing enz vergde ƒ 30.000 Deze kosten worden gedekt uit de in 1956 gevormde reserve voor speciale voorzieningen Duitsland waar bedrijven van naam met hoogwaardige produkten concurreren werd een van de be langrijkste afnemers De komende Euromarkt zal van de vennootschap veel krachtsinspanning vereisen Hiertoe heeft de directie in 1957 enige beslissingen genomen van in grijpende aard die weliswaar de re sultaten ongunstig hebben beïnvloed maan " die onontkoombaar waren om de mogelijkheden voor de toekomst veilig te stellen Allereerst is de directie overgegaan tot een algehele herziening van de constructie van het voornaamste pro dukt zuivelmachines voor flessen verwerking met het doel om onder handhaving van de gevraagde grote diversiteit tot normalisatie en type beperking te geraken C H Kostering verlaat Alg Exploitatie Mij Naar wij vernemen heeft d " heer C H Kostering besloten per 30 juni a.s zijn functie van directeur der N.V Algemeene Exploratie Maat schappij neer te leggen Ook twee le den van de raad van commissarissen dr H R van Houten en ir P van Delden hebben besloten af te treden De volgende ma^nö zal in Amster dam waarheen de zetel der vennoot schap die tot voor kort in Den Haag was gevestigd is verplaatst de jaar vergadering worden gehouden Tegenover de verwachte voordelen op langere termijn staat tijdelijk het nadeel dat gedurende de aanlooptijd fabricage-ervaring moet worden op - Cnd rzoek van de WEU GEMEENSCHAPPELIJKE WAPENPRODUKTIE Advertentie GOED KAMP xonder pijn of kou Prachtige maannacht mist in de morgen optrekkend vocht pas op voor kouvatteo Neem een " Akkertje " Wees wijs en pak " Akkertjes " bij Uw reisbagage Ze helpen flitssnel want het ge neeskrachtige micro poeder be gint zijn werking onmiddellijk De assemblee van de Westeurope se Unie te Parijs heeft in aanslui ting op het rapport van de commis sie voor defensievraagstukken en bewapening een resolutie goedge keurd waarbij voor de duur van één jaar een uit vijf leden bestaan de commissie van onderzoek wordt ingesteld die de commissie voor de fensievraagstukken en ontwapening zal moeten inlichten over de vooruit gang en de moeilijkheden op het stuk van de gemeenschappelijke wa penproduktie Passagierslijsten ter inzage Aan een onzer loketten Drift 23 liggen ter inzage passagierslijsten van de motorschepen Mississippi Lloyd en Slamat welke resp 1 en 10 aug a.s te Rotterdam worden verwacht WATERHOOGTEN RUkswaterstaatj AKKERTJES ^ helpen direct nmiTnT i r^iiiTnimnii i piïïur ji 7 juli — Konstanz 426 + 1 Rhemfelden 333 — 5 Breisach 276 — 22 Straatsburg 374 — 16 Maxau 578 — 7 Mannheim 4S8 - 56 Mainz 418 + 17 Bingen 308 + 3 Kaub 353 + 1 Trier 192 -— 15 Koblenz 344 — 4 Keulen 354 — 4 Ruhrort 565 + 3 Lobith 1175 + 4 Nijmegen 950 + 9 Arnhem S52 — 7 Eetde IJssel 462 + 8 Deventer 357 - 10 Monsin 5540 + 5 Vlsé 4986 — 4 Borg haren 3930 — 9 Belfeld 1118 — 21 Grave beneden de sluis 292 — 18 $ êliEEPSTIIIIiM6EN John M 5 V Fawley te Sunderland John V 5 V Rotterdam te Antwerpen Joma 2 V Bermuda n Barbados Jonan 4 v Swansea n Amsterdam Juli » Anna 3 v Mantyluoto n Cardiff Jupiter W 5 te La PalUce verw Jutland 3 t Gothenburg te Karlstad Kaloekoe 4 v Singapore n Sorong Karachi 4 op 100 m W Key Wcfit Kars 5 v Rouaan te Gent Kastaojesingel 3 v Dover te Londen Keizersveer 3 v Esbjerg te Huil Kenitra 4 op 70 m W XJssabon Kerkedyk 4 320 m ZW Kaap Race Keyser 8 v Klmoloï te Honfleur verw Kon Juliana 5 te Marans verw Kontiki 3 v Huli n Kings Lynn Kortenaer 4 v Cardiff n Rouaan Kota Gede p 4 Finisterre uitreis Kreeft 5 v Rotterdam te Wabana Labotas 4 v Rotterdam n Oran L*aerte8 5 v Colombo te Aden Laurcnskerk 7 te Hamburg verwacht Lauwersborg 2 te Grangemouth Lean S 5 v Fowey te Anwterdam Lekhaven p 4 Montevideo n Santos Leny 3 v Port Talbot te Paisley Leonidas p 4 Bougaroni n Venetië Leopoldskerk p 4 de Burlings ^ Leto 4 nog op rede Southend Lien « v Kemi te Totnes verw LIndekerk p 4 Finisterre uitreis Lingestroom 1 v Toronto te Chicage Loppersum 4 v Hamburg n Antw Lombok 4 275 m ZO Tehuantepec Louis Lantz p 5 Oporto n Algiers Lubox 4 v Brussel n Genua Lukas M 4 v Londen te Gravelines Luna 4 v Lissabon n Algiers Lutterkerk 4 v Bahrein n Ras Tanura Lutetla 4 v Delfzijl te Idzeho * Lydia 3 V Paisley te Belfast Haartje 4 v Antw n loonden Maas 4 op 900 m ZW Finisterre Maasdam 7 te New York verwacht Maashaven 4 23 » m ZO St Vincent Maaskerk 4 110 m NW Guardafui Maas Lloyd 4 nog te Damman Madjoe p 4 Gjedser n Amsterdam Maetsuycker p 5 Christmas eiland Mado 2 5 v Rott te Antwerpen Manto S v Tanger te Antwerpen Mapia 5 300 m WZW Nicobaren Marathon p S Brunsb n Huil Margriet Ania 6 te Kopenhagen verw Maria Theresla p 4 Brunsbuttel Maria W 3 v Kopenhagen te Skoghall Marie Christine 4 v Antwerpen n Oslo Marietje Böhmer S te Malta verwacht Mariacal Lopez 4 186 m OtNO Rio Grande Maria 4 v Kaskinen te Rochester Martensboek 5 te Umuiden verwacht Mactlen p 5 Ouessant n Abenraa Martini p 4 Brunsb n Odense MartlnisUd p 4 Ameland Martje 3 v Liverpool n Swansea Mataram 5 v Koweit te Kaaipstad Meerkerk p 5 Finisterre uitreis Mees Cremer 5 te Rotterdam verw Meeuw 5 v Krlstlansand te Delfzijl Megrcz N 4 v Bremen te Hamburg Meliskerk 4 op 330 m O Socotra Menkar N 2 v Casablanca n Rouaan Merak 3 v Southampton te Par Merak N p 3 Fern Noronha thuisreis Meuse 2 v Liverpool n Le Havre Midas 4 v Kopenhagen n Amst Midsland 6 te Rotterdam verwacht Klimosa 4 v Delfzijl te Emden Minerva'2 J v Guernsey te Belfast Mintaka N 1 v Bordeaux n Marokko Monica 3 v Preston n Dublin Montferland p 5 St Pauls Rocks Muiderkerk 4 240 m ZO Monrovia Muphrid N 5 te Middlesbro verw Musketier 2 v Rotterd^n te Poole Myfem p 5 Holtenau n Bouaan Mylady 4 v Tabou n La » palmas Mypuck 4 op 150 m NO Humber LS Nanny p 4 Brunsbuttel n Meppel Nautic 4 V Antw te Kings Lyrm Nederland p 4 KaJmar n Whitby Neerlandla 3 v Bordeaux te Newport Nero 4 v Palermo te Tanger Nieuw Amsterdam 5 te Rotterdam Nieuw Holland 5 te Sydney NIase 4 V Vlaardingcn te Umuiden Noach 3 V Ardrossan te Larne Noordam 5 v Rotterdam n New York Noordkaap 3 v Swansea te Bristol Noordsfad 3 v Plymouth n Teign mouth Noordster 4 v Rotterdam te Helsing borg Noordwyk 4 dw Kaap St Vincent Notos 5 V Antwerpen te Amsterdan Oceaan 5 v Hamburg te Antwerpen Odile B 4 V Gravelines te Antw Oldekcrk 5 v Barcelona te Havre Olympla 4 V Zaandam n Ventspils Oosterburgh 4 te Norrkoping Oranje 5 v Majorca te Genua Oranjeborg 3 v Newport te Ixintt Oranjefontein p 4 Dakar uitreis Oranje Nassau 5 te Aruba Oranjestad 7 te Plymouth verw Orestes 4 v Belize n Cartagena Orient p 5 Ouessant n Amsterdan Orion 4 V Beyroeth te LattakJa Osiris 4 530 m ZO Bermuda eil Ouwerkerk 4 v Penang n Aden Overysel p 4 Gibraltar n Marseilk Pacific 4 V Antw n Uddevalla Patria p 4 Terschelling n Ahus ax 3 V Yarmouth n Ostende Phüetas 3 v Genua te Savona phoenix 4 v Gdynia te Amsterdam Pia 2 v Plymouth te Jersey Pleter S i v SwNMes n Rotterdam Nederlandse schepen Aagtedjk 4 200 m ONO Mogadiscio Aagtekerk 3 v Brisbane te Sydney Aaltje 3 v Antwerpen te Londen Aardyk 4 300 m N Azoren Abbekerk p 4 Dover n Genua Abel Tasmaa p 5 Brunst > n Liverpool Adara 2 v Newport te Cardiff Adine 4 v Halmstad n Londen Agamcmnoü 5 v Aruba te Trinidad Akkrumdyk 4 190 m NO K Hatteras Albatrps 4 v AntweiiJen n Londen Albion 4 V Teignmouth te Amsterdam Alcctas p 4 K Villano n Kotterdam Alcyone p 4 Recife n St Vincent Aldabi 4 v Las Palmas n Rio Janeiro Aidebara ^ 3 v Gent te Aarhus Alderd L 3 v Boness n Zwijndrechl AU p 4 Gothenburg n Kampen Ali S 3 V Portsmouth te Huil Alja p 4 Noordhinder n Odensc Alkaiü 5 te Las Palmas thuisreis Aikes 5 te Montevideo thuisreis Alphacca 5 te Montevideo Alphard 5 v Montevideo te Santo * Alpherat 4 150 m O Fortaleza Aludta 5 V Ilheos te Rotterdam Amasus Fluvius 5 te Delfzijl Amazone p 4 K Mondego n Spezia Ambiorix p 4 K Roca n Piraeus Amstelborg p 5 Kiel n Domsjo Amerskerk p 4 Kreta n Genua Amsteldiep p 4 Mauritius n Singapore Amstellaaa p 5 Belawan n Aden Amatelland 5 v Brake te Bremen Arastelpark 4 270 m W Fremantle ' Vmstelvaart 4 320 m ZW Cape Sable AtnyDtas p 4 oran n Antwerpen Ancora p 4 Sandhammem n Hamina Andyk 4 v Antwerpen te Rotterdam Angeja 4 v Antwerpen n Londen Angolaküst 4 v Saffi n Dakar Ank Winsemlus 4 v Amst n Spanje Anna Henny Par-Abo p 5 Wight Annenkerk p 4 Valencia n Antwerpen Annie F v Dakar te Oran verwacht Annie G 6 v Skoghall te Delfzijl Antilope 3 v Newlyn te Londen Arbon 3 v Granton te Bouaan Arctunia 4 v Teignmouth n Genua Ardeas 5 te Tanger verwacht Arendskerk 5 v Fremantle n Adelaide Argos 5 v Malta te Tel Aviv verw Argus p 4 Brunsbuttel n Aarhuus Ariadne p 4 Quessant n Rotterdam Arkeldyk 4 260 m OZO Kaap Race Arnedyk 4 500 m N Azoren Arnhem S v Duinkerken te Antw Arnoudspoldcr 7 te Antwerpen verw Arran 5 v Antwerpen te Goole ftrct c 5 V Rotterdam te Guensey Asmidiske 4 620 m O v Norfolk Atlas 4 V Rotterdam n Bilbao Artemis p 4 Aruba n Cap Haitlen Attis 4 260 m W Madeira Axeldyk 5 te Newport News Audrey 3 v Delfzijl te Emden Aurora p 4 Brunsb n Plymouth Averdyk p 5 Str Florida n Havre gab T 3 V Umuiden te Ostrand Badzo 5 V Amsterdam n Arkel Balticboff 4 te Amsterdam Banka 4 v Bunt eil n Tyssedal Barendsr 4 v Fowey n Kotka Barracuda p 4 Brunsb n Abo Batavier 3 p 5 Finisterre n Casa blanca Bellatrix 4 v Swansea te Anurterdam Hengalea p 4 Muscat n Bahrein Bern 5 v Boston te Amsterdam verw oernina 3 v Guernsey te Weymouth oetnisse 6 v Rotterdam te Plombino verwacht Betty 4 v Swansea n Antwerpen Betly Anne S 4 v Oslo n Londen Beyerland 5 v Goole te Rotterdam verwacht B'I-S 6 te Rotterdam verwacht örmingham 4 v Goole n Dover Bloemfontein 5 te Port Elizabeth Bonita 4 650 m N Barbados Borculo Zaandam-Danzig p 5 Kiel Borelly 3 V Delfzijl te Emden woreas 3 v Rotterdam te Piraeus oomrif 3 v Amsterdam te Hamina Bo3chkcrk 4 v Genua te Port Said örandaris 4 v Amsterdam te Londen öritsum p 4 Sydney n Geelong J;aiamares 4 v Mobile n P Cortex amerounkust 4 v Abidjan n Takoradi J;"f^«Ka 3 V Amst te Alholmen ^ anhia 5 v Ahus te Grangemouth r"".' « smgel 4 v Leith n Marie.^tad Jjarriiio p 5 Havana n New York J;Mfag « 4 160 m ZO Savannah «- athanna 4 v St Valery n Avon - niouth r *' V Gravelines te Ballina J adel 3 v Grangemouth n MethilJ;»PPer 3 v Larne te Ardrossan J^n'ytlo 4 300 m ZO Bermuda eil P^""P «^'<"> 4 V Las Palmas n Rott • jontfor pass 2 Lizard n Prestonfflljnce 3 V Kopenhagen te Abor „« ^ ^ Duinkerken te Rott vevw ^""«'' kust 5 v Bordeaux te Dakar r VSf '' \ V Stockholm n Hamina ^ oolsingei 4 140 „ ^ W Ouesssnttornelis p 5 Brunsb n Groningen rftl2i "«^ V Londen te IJmu'den J;Orrie B p 4 Landsend n Birken"J rescendo 4 v Rott te Hamburj D.i »* t ^ ^ Paf te Antwerpen"¦Je Bohmer 5 te Lissabon ffi "",^ V Mobile te Houston n!l i *^ * V Londen n Dieppe Deldüi 3 te Plymouth » m 4 V Runcom n DubUn "««• 3 V Brussel te " Deo Duce Amst.-Wismar p S Kiel Deo Favente 5 te Southampton Deo Gloria p 4 Brunsb n Shoreham Deo Graflas 4 v Antw te Londen Diannel 5 v Delfzijl te Leith Dido 4 V Ceuta n Barcelona Dins 3 V Brugge te Leith Dolfyn 4 v Zaandam n Ipswich Domburgh p 4 Lissabon n Bordeaux Donata 6 te Zwolle verwacht DoQgedyk 5 te Cristobal uitreis Draco 4 v Aarhuus n Amsterdam Draka 3 v Limerick te Swansea Drenthe 5 v Londen te Umuiden vervv Driltura 3 v Harlingen te Venlo Eagle 3 v Bremer ha ven te Londen Eddystone 5 nm te Huil verwacht Eemland 4 400 m NO St Pauls Re - s Eemsborg 4 v Mostaganem te Cork Ecmshom 2 v Preston te Buncom Eemsmond 4 v Ant'werpen n Yxplla Eenhoorn 5 v Hamburg te Bremen Elda 2 V Antwerpen te Londen EUsa 3 V Preston te Larne Eljo p 4 Kaap Villano n Aberdeen Ellewoutsdyk p 4 Terschelling Elsa p 4 Brunsbuttel n Zaandam Entmy S 2 v Yxpila te Poole Energie 3 v Liverpool n Lissabon Eos Bres-Tunis p 4 Gibraltar EscBut 4 V Rouaan n Manchester Esperance p 5 Kiel n Ystad Europa 2 v Londen te Londonderry Evertsen 5 v Cardiff te Rouaan Export 2 3 V Rott te Londen Express 5 v Dordrecht te Gent Fambo p 5 Lissabon n Piraeus Fedala 4 v Dublin n Rotterdam z Fen 3 v Leith n Newburgh Fendo 3 v Antwerpen te Londen Fiat P 5 BrunsDirttel n Londen Fiducia 2 5 te Maassluis verwacht Flvelborg 3 V Stockholm te Ekenas Flevoland 3 v Harlingen n Leith Flores 3 v Sundsvall te Londen Fokke de Jong 9 te Harlingen Forel p 4 Brunsbuttel n Abo Fram 5 v Rotterdam t « Antwerpen Frant Böhmer 5 te Antwerpen Frans v Seumeren p 4 HanstholM Frans W Par-Odense p 4 Kiel Fraternity 3 v Swansea n Rouaan Fravlzo 4 420 m W Gibraltar Friesland SSM p 4 Ouessant n Bott Friso 3 V Swansea te Eastham Gaasterfceik 4 v Shanghai n Taku Bar Gaasterland 4 v Ilheos te Bahia Gaasterland 4 te Kings Lynn Garoet 4 200 m ZO v New York Gazelle 3 v Antwerpen te Londen Geert Bodewes 4 v Bilbao n Liverpool Geestitroom 4 v Maassluis te Boston Geja p 4 Brunsbuttel n Aarhuus Gemma 4 250 m Z Kaap Verd eil Gerd 2 v Belfast n Londen Gerry-S verm 5 v Londen n Swansea Globe S V Vllssingen te Zeebruge Goree 5 v Velsen te Amsterdam Goodwill 3 v Larne te Preston Goote 4 V Amsterdam n Manchester Gouweborg 3 v Fur te Colchester Gratia 4 v Londen te Umuiden Grebbestroom p 4 Goeree n Manches - ter Grootekerk 3 v Kobe n Yokohama Grutto 2 V Rotterdam te Londen Guineekust 4 200 m W Sao Thome Hada « v Duinkerken te Manchester verwAcht Hads 2 5 V Londen te Amst verw Hado 2 V Palnackie te GlasBondock Hans 2 v Glasgow n Camlough Harm 5 V Rotterdam te Harlingen Haskerland 5 v Harlingen n Goole Hector 5 v Beyrouth te Volos verw Heelsura 4 v Galveston n Brownsville Heemskerk S v Tanga te Mombassa Heerengracht 5 v Hamina te Amst Helder 4 400 m NO Azoren Helen 3 v Brugge te I.K)nden Helicon 4 v Kingston n Port au Prince „ Helios 3 V Djeddah n Port Said Helvetia S 2 v Dover te Shoreham Henny t Rott.-Malmo p 5 Kiel Henrica 5 V Waterford n Swansea Hera 4 op 470 m NO Azoren Hermes K 4 v P Said n Marseille Hilda 2 v Duinkerken te Wisbech Hoc Vinces 4 v Rott te Grimsby Holland VNS 2 v Durban n Beira Ilolendrecht 4 310 m Z Cape Sable lionteslroom 2 v Cardiff te Swanse loogezand 4 v Delfzijl n Ronnska Jloogkerk 5 te Singapore Hoogland 5 nm te Brussel verwacht Hoogvliet p 4 Hastings uitreis Hoop 4 v Kotka n Huil Horst 3 V Ala n Cowes Houtman 4 v Tanga n Mauritius Hulst 8 te Lissabon verwacht Hunze 5 v Mesane te Londen ' ivdra p 4 Viissingen n Denemar " beria p 4 K Wrath p Archange da D verm 6 v Zeebrugge n Abenr qinoui.>ii A'damse 8 DO — — Idem 1952 0/S/lO 124 — 3',i - 31i 33 % 3V4 8814 3',i 89 Ned ' 51 ld 1953 1956 1948 1954 195S1 1955 n 3',i 9114 1937 3 91 D.-len 47 3 9114 Invest cert 3 95 % Ved ¦ 62-64 3 9414 NWS eert 2',2 62 N I CL ' 37 1 95 N I ' 37 A 3 91A Grootb 46 3 — N Woningb 6 110 Bk N Gem 4>,4 98 % 9814 Idem ' 54 I 31,4 86 — ld ' 52 R Sprbr 125 — ld ' 57 R.sp f 500 110 110 G Cred 40-J 3 8714 8714 G I Cr B ' 52 5 98 98 91','4 90?4 91 95',4 94A 61'72 95 91 '/ 2 109H Midden C M 4 96 % 96 Ned Bk S 4 — — Hypoth.banken ipandhriavenl A Hypb 3 % 3 — — Amst Hypb 3 '.'< — — Am Hypb S — 79 Bat Hyp B G 8 — — D Hpb s N-P 31'4 — — F.-Gs OE-VE 314 8714 87 dL s DA 3 %,' 3 _ 86 ¦ s-Gr H 3 % 3 _ — Actieve Aandelen Bank - en Kredietja.telline Gr Hp B s F 3 % — — HoU H 3 % 314 — — Hb V N 3 % 3 — — MvH Cr 3 % 3 — — N.a Bk s E 314 SS — C.H en I.B 351/2 37 Nat Hand B 83'/2 85 N.H.mU CvA I67y2 169 % Cultures Amsterd B 69 ' i 70 % Bandar Rubb 98 102 Deli MUen — H.V.A 100 106 % Java Cultuui 33 36 Kendeng L 54 64 % Majang-L 9 9 Ned N PL 10 '/ a 10 % N.I.S.a 90 Oost-Java R 121,4 12'/2 Oostkust Cult Senembah 93 '/ a 92H Serb Sum - B 25 26 " 4 Sum R C 30 30 Vico Rub Ml 1114 U Ver Vorst C 13 % 14 Z.-Preang R 151,4 16 Industr ondernemingen AK.O 199 ^ 19914 Berghs & J 280',4 V Berkels P 191 193 Calvé-DeUt 304 % 30454 Fokker 235 239 Ford 180 180 Van Gelder P 179 180>/2 Hoogovens 303 Vz 304 Muller & Co 305 307 Ned Ka bell 259>'2 260 Philips 298 % 299>i ld Cum Prei 169','4 158 l'a Unilever CvA 360 y2 35974 W-FUenoord 184 V2 187 id serie B 3 % 3 86 — N Hbk ser G 314 88 87 ld ser K 3 % 3 863,4 86 % Idem B 8 86 % — N W HypDk 3 % _ — Ov Hpb 3 % 3 _ 84 % Rtt Hpb 3 % 314 — — Utr Hpb KL 314 S7?4 87 % dito Geo 3 % S 86 % | 7 % Wsl H.s NO 314 88 % 88 dito s XAVA 314 3 _ — dito s ABAC 3 — — Zwse Hpbk Sli 85 — Z.H.S KI 314 3 — 85 % Z - H H.vpb 31b — — HoU Bank 414 — — E.N.S 314 3 8614 » 8 % N Seh Hpb ' 4 — — R S Hbk 314 — — Veenkolon b 314 — — Handel en industrie Alg K ü ' 44 314 97 % 97 % Alb He«n W O 4 114 % 114 % Berghs en J 314 — 96 Bijenkorf 1957 6 — — Coöp Melkc 4 97 % 97 % D'ka Staalt S'.i — — Philips d.L ' 51 4 96 97 % Philips d.l ' 49 3*t 93 % 94 PEGEM 1-2 ' 57 6 10814 108 PGEM 1957 6 100 % 100 % Pegem 52 414 1085 ^ 108 P Geld E M 414 100 % 100 % Werkspoor 3 % — — Spoor en Tramwegeo Del Spoorw 31i 38 % 33 % Ned Sp ' 57 4 % 103 102 % Ned 1 S ' 37 3 % 5 5 Sam Joan » ^ 3'Ï4 — Convert Obligaties Mijnbouw en Petralsum Billiton le R — 247 ld 2e Bubr 182 187 Dordt Petrol 726 721 ld 7 % Pref — 721 K Petr t-20 — 172.30 ld 5-20 172.30 172.70 ld 50-20 172.55 172.55 Moeara EP — — ld 1 winsfb 2040 2035 td 4 winstb — 2000 Scheepvaart BAL Java-Ch f KLM K N SM Kon Paketv Stv Mi,i Nen Nievelt Oc*\y Phs V Om Rott Lloyd Scheepv ünif AKU 4 9814 9814 Berkels P 3 % 129 130 Holl Beton 4 102 % 105 K Zwavel K 4 10914 108 % Philips t 1000 12714 127 % Schokbetor 314 82 % — Zwanenb org 124»,4 124 % premieieningen Alkmaar ' 56 214 85 % 85 % A'dam ' 33 3 10374 10914 Idem ' S po 214 94 93 Idem ' 56 I 2 % 86 86 n Luchtvaar 137 % 138 130 1.31 106.80 107 1371/4 13914 116 119 % 140 '/« 143 127 % 13014 229 229 % 118 123 122?i 125 % Idem ' 56 n 214 lOOiJ 100 % ld 1956-3 214 100 % 100 % Breda ' 54 214 88 8814 Dordrecht Sn 2 % 85 % 85 % Eindh ' 54 214 85 % 85 Enschede 54 i % 8514 94 % S-Grav ' 52-1 214 94^4 _ Idem 52 n 214 94 % 93 % Rdam ' 52 I 214 9514 96 ld p 1 ' 52 U IVi 95 % — ld 1957 102 — itrecht 1952 81i 96 97 ' uid-Hfill " 57 99H — Niet Actieve Obligaties Prev en Gem l-aaingen A dam 52 4 ' — 99 A'dam 53 4'i — — A'dam 47 3 94 — A'dam 48 3 94 94 Apeld 47 3 — — Arnh 381 S — — GId ' 38 II 3 90 90 ld 20-j '« 13 — - Staatsleningen 92 % 9214 88 % 97 % 97 % 110 % 1101 105 % 1061 135 136 20914 2111 10814 108 90 % 8514 SI wb cvo $ iaoc 9 Cockerill 4 Wagons Liti 4 Denem ' 38 4 R Boscb se 8 Dortmund H a Dawes £ 1924 Young n 1930 Hüttenn R i Eng F Loan 4 Cere a B S 4 » en de Yoyo-jager kenbaar kon maken klonk opeens een stem achter hem Bij de zevenhandige zwaveikop Wat doen deze nietswaardige vreemdelingen in mijn domein " Uit een ' donkere poort was plotseling een afschrikwekkende gestalte versche nen Amsterdamse wisselmarkt Londen 10.561^—10.57 New York 3.78V8 — 3.78 % Montreal 3.93%—3.94 Parijs 90.121/2—90.22^^2 Brussel 7.59 — 7.591 ^ Frankfort 90,461^-90.511 /^ Zu rich 86.50H — 86.551/2 Zurich Vr frs 88.241^—88.291 ^ Stockholm 73.06i ^— 73.111 ^ Kopenhagen 54.62^^—54.671 ^ Oslo 52.8IH—52.86U Milaan 60.71i^ 60.761/è Wenen I4.6I1/2—14.621/2 Praag 52.84—52.94 Lissabon 13.20^4—13.2214 Turkse verrekenïngsdollar 3.791/^-3.80 zich rondom de 360 na vanmorgen hoger genoteerd te hebben Philips lag vlak tegen de driemaal parikoers aan en AKU kwam juist boven de tweemaal parikoers uit Hoezeer Beli's de markt beheersen blijkt wel uit de omzetten van vrijdag jl.,toen op een totale aandelen omzet van ƒ 2.380.000 Deli ƒ 560.000 voor zijn rekening nam Nederlandse staatsfondsen prüshoudend en iets beter voor de staffelening Vandaag was de inschrijving op de 5 pot le ning a pari van de Expprt Financie-ring-Maatschappij De meningen over het resultaat waren verdeeld maar per saldo overheerste de indruk dat de lening er wel in zal gaan Prolongatie 314 pet 220 _ 150 153 149 152 97 98 81 % 83 171 % 172 130 13114 110 110 91 % 210 21214 507 68 % 68 % 111 % HO 168 168 _ 132 93 % 93 248 248 % — 251 184 181 % 88 % 80 8014 131 132 10214 103 W 38 305 % 305li 140 — V/i 163 16T 146 14514 126 % 125 % 89 % 90 % 144 % 14214 86 % 8614 132 133 129 % 130 % 128 128 98 % 8614 9914 99 162 162 % 206 20614 210 210 84 % 8414 12(|iA 120 % 22614 22514 195 % 196 % wev 307 % 142 142 % Ned Aann Mt Ned Dok Ned Scheepsb Nd 1 en A Nieai Stoomw NUverd Nyma Overz Gas MU Padang P C Houth Pont Reinev Macb Idem pret RIVA Rott Urgdk MU Rouppe V d V RUnstaal Schelde K M de Schev Bxpl MU Schok beton Scholt Aard MU Cart & P Scholt Smit en Co Tr Maeh.f Fr Sm Spanjaard Stokvis R S MU Tn B MarUnen Tels Si Co Thom & DrUvei Thoms H - bedr Tieleman & Ot Tw Overz H Unie v IJstabr Unilever 7 % Unilever 6 % Unilever 4 % Utr Asphalt Ver A zwoism Ver Bliktabr Ver Mach Fabr Ver Ned Rubb.t Nrd Ind vezelv VihamU Viissingen & Co N A Autob Vt RuBb.I vredest Ned Mtl Walv Wit's rextiel de Gem Eigendom Wyers Ind en H Zeeb Kolenst S Zwan Org Ver Zwitsal Moorw 55 41 93 9214 ü V Z Afr ' SS 4 8914 89 A - A R D C 416 8414 8414 Bandoeng 36 4 1014 — Batavia ' 37 A 4 10 % 10 Per & Corp CvA — 60 Oepatfracliebewfjzen « te Bel Dep a B B 1358 1359 Interunie 282 283 Rott Bel Cons 315 315 Ad Kant Unitae 643 % 644 Teiev El Fund 12 ^ 12i/4 Niet-Actieve Aandelen Bank - en Kredietinst*lii A'damscbe Banh 224 Gr Ind Cr Bk 110 % Mij F Nat Berst 84 HoU Bank Unie 19S % Land Utrecbt — Ned Credleth 109 Ned Midd bank 124 % Ned Oven B 135 R'damscbe Bank 18514 Slavenb Bank 113 ngen 226 % 110 % 83 % 197 70 109 % 124 133 % 189 114 % 170 Twentscbe Bank 170 Hyp Banken in het liwitaniand Nw Ned Am Hb — — N W & P a — 125 ld Bew V Olgei — — Diverse Cultures Alg Big Java C 4 5 Bandar OUeplm 79 % 514 Besoekl Tab Mü 75 76 Krian Suiker — — Moorman & Ca 1 % 1 % Idem Serie A — — Ngomb Cult MM 124 % 124 % Sedep 36 36 Telaga Patengan — 9 % TJeppei C Mü 434 5 West Java rhee 2 2U Industriële Ondernemingen 113 240 67 % 401 154 % 32 % 34 229 237 % 298 88 % 46 79 136 6S 144 84 114 106 % 43 % 16014 193 IO8I4 235 Mijnbouw - en Petroieumond * Alg Exploratie 130 127 Béng Expl MU 814 8 % Oost Borneo 24 % 24 % Perlak 1814 ISli Peudawa P U 2 % 21 ^ Scheepvaart Furness S A 316 320 Stb MU Hillegb 620 — Holl Stnomb MU 106 — Houtvaart — — Niev Goud — — Stv MU Uustzee 145 14S Stv MU WUklUn — — Stv Mü Zeeland 200 205 Spoor - en Tramwegen DeH Spoorvs MU 7 % 714 Haagsche B sp w — ~- Ned Ind Spw — — Semar Joanna — lli Semar Cheribon — — A.I.M.Ë A dam 16914 Albatros Superl 117 Albert Heyn 240 Houth Albert » — Alg Handel O O — Alg Norit 424 154 % 32 34 228 235 N Mach Allcm Allan & Co Alweco 4514 79 136 70 144 % 84 113 % Ara Br n r CvAAmst BaU MUAmst Drdk my "° Amst R«t M ''"" Aniem Nat B.Auto ServiceBecbt en OysTrio Fr BeereoBergh Papier*.Beynes Fabt.BlaauwbnedBiyd st CvA 1061 Borneo Sum H 437/g'Breda Mach fab jgQKon Pharm Br 193 Bronswerk 107 Buitenlandse fondsen Mannesmann A union Miniere Escnmptobank Canad Pao CvA Fora Can CvA Intern N CvA Imp Oil CvA Am Car t CvA Am Bnka CvA Am Motor * CvA Am Rad CvA Am Smelt CvA Am Sm T CvA Am T a T CvA Anaconda CvA Atchison l CvA Balt & O CvA Beaunit M CvA Bethl St CvA Chesap Ohio CvA — — Chrysler CvA Cities Serv Cvfl Cont Gil CvA Ctirtlss W CvA Gen Mot CvA Greyhound CvA Jones en L CvA Kennecott CvA Miss K T CvA Mont Ward CvA Nat Can C CvA « Jatlonal St CvA Nw York C CvA Pennsylv CvA Philips CvA Rep Steel CvA Shell Oil CvA South C CvA South R C CvA stand Sr CvA Stand on CvA Sun M C O CvA Texas Insti CvA ride Water CvA ¦ n.nnRC M CvA Union Pao CvA U.S Steel CvA Wilson en Co Voorlopig genot fondsen a Ina N Rp 441 U - ld Rp 880-8800 22 — ld Rp 470 12 — ld Rp 940-9400 24 — Bk Ned G 58 SV 104 — t'rolongatia 3 % tVit 195 143 135 223 45 440 76 % 78 89 65 266 197 % 239 10614 124 69 97 242 134 % 229 357 140 195 140 — 162 48 50 3S % 2S % 4814 48 % 78 % 78 % 40 % 40 % 201/2 30 % 12 % 1314 13H 13 % 4414 441/1 1214 12A 182 1821 / 47A 4714 21 % 319 31 % 42 % 42 % 48 % 4S % 56 56 26 % 26 40 40 \ ö % lö % 41 % 40 % SSii 8 % 88 % 3914 3914 62 % 12 % 53 % 13 % 45 47 % 76 % 17 % 13% 44% 76 % 31 % 42r „ 5314 53 % 53A 2ÓH 41 % 25 % 41 % 26A 24 % 30 % 39 % 29 6514 6514 2214 22 % 216 75 78 90 25914 193 Bührmann't P _ Bijenkorf CvA 243 Idem C V 6 % _ Centrale Suiker Caras B MU Demka Staalt Dikkers & Co Dorp en Co Holl Dr en Kb Kon DRU ElekWr Mecb l Emball en Hb Ned Am Fitting 64 Gero fabr Geveke & Co Gist - en Splr fa Gouda-Apollo Grofsmedery 10514 Gruyter & Zn 125 Güntzel Scbum 68 Hagemeyer & C < 136 Mi Hsv « 96 % HazemeUei 238 Heem van der 133 % Heemaf 226 Heinekens 335 106 194i'2 153 142 155 86 44 % 68 173 220 112 % 167 438 % 121 9214 200 249 % 108 6314 13814 535 275 27 153 161 80^4 Hensen Mach fs 141Hero Cfinserven — Hoek's Machinet 320Soil Stoomm — Holl KattentiurB — Holl Beton 194 Holl Melk.'suikei 155 Hoosenb sch 139 % Indole 155 Internatlo fO Intern Gew Bet 134 % Intern Kunstst 43 Intern Viscose 153 Mach t J en S 70 % Houth JonEeneei — Kon Zw Kct.len 215 % Klinket nnllet — Kondor 113 % Kon Nea Papier 167 Kon Ned Zout 435 Korenschoof De 122 Kromhout 9314 Kon Ver Taptt ' 202Letters Adam 250 Lindeteve » 104 LUempt 64 % Lijm - en Gel — Masw L Gr C 535 Meelf Ned Bak 273 Mol Bandelsv — Mönb W CvA 151 % Naarden Ch Fb — Ned App Nedap 80 
12 Maonddg 7 joli 1958 - 66e [ aeirgang no 55 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD verzoekt toezending Inlichtingenboekje ^ Heden overleed zacht en kalm onze lieve Tante en Huisgenote Mejuffrouw CAROLINA MARIA HONINGS in de leeftijd van ruim 90 jaar Den Haag C E Honings V Eijk Menkman Zeist: W C Honings - Klein Amstenrade L J Smorenburg Honings G Smorenburg Zutphen: G Honings A Honings-Vink Utrecht: G M Honings J Fennema A F Fennema - Schieck W M van Dijk Utrecht 6 juli 1958 Looierstraat 21 Corresp.adres Gr V Prinstererstr 38 Eouwbezoek alleen des avonds van 19.00 tot 20.00 uur De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 10 juli a.s Vertrek van het sterfhuis des nam om 12.30 uur naar de tweede algem begraafpl Aankomst aldaar plm 12.45 uur A Lamberts Specialist kindergeneeskunde PRAKTIJK HERVAT Mej C E HUDIG Interniste ZEIST PRAKTIJK HERVAT Dr Lichtenbelt Chirurg DINSDAG 8 JULI AFWEZIG Kantoor-juffrouw irevraagd met mulo-opl Leeftyd 17 20 jaar Br onder nr 57 Schaafsma's boekh Voorstr 5 Utrecht „ Op zijn - werk " kan de marineman naar hartelust van zijn kennis en ervaring een nuttig gebruik maken Maar niet alleen daar voelt hij zich thuis Ook als dat werk erop zit en de tijd van ontspanning is aangebroken voelt hij zich thuis waar ter wereld hij zich ook bevindt NAAM _ LEEFTIJD STRAAT - ZEND DEZE COUPON AAN PLAATS Het Hoofd Marlnewarving Bezuidenlioutseweg 123 Den Haag 2 i ^/ I In Willemstad I Curacao < — Bij de Koninklijke Marine is voor flinke jongemannen van 16 jaar en ouder we^r plaats in vele dienstvakken als matroos telegrafist elektromontêur radio-radarmonteur machinist chauffeur marinier vliegtuigmaker - elektromontêur • radio-radarmonteur ¦ fotograaf vliegdienst - weerkundige vliegverkeerslelder enz 1239-7 ye hebt er met een de smaak van te pakken ' f i »;^'-' a ¦?¦;•:¦*;:- ^ H Zend voor nadere inlichtingen bovenstaande coupon In of b^ter nog kom eens praten op een van de volgende adressen Utrecht SUpesteinkazerne Mineurslaan 8 dag v 8.30—17.00 uur zaterd v 8.30—12.30 uur Amersfoort Gemeentehuis West singel 43 woensd v 18.00—20.00 uur Zeist Stadhuis dinsd v 12.00—14.00 uur Woerden Bureau v Politie Plantsoen 1 2e en 4e woensd v d maand v 12.00—14.00 uur en te ' s-Gravenh»ge Hoofd Marinewerving Bezuidenhoutseweg 123 KONINKLIJKE MARINE GEVRAAGD voor een nieuw te vestigen dameskap salon in De Bilt een KAPSTER 6n 66n AANKOMEND KAPSTER Brieven onder no 9231 bureau U.N Urenlang lopen.^op Forma Natura schoenen ] Moak Uw vacantiereis tot een waar ge noegen en draag Forma Natura schoenen Volmaakt passende schoenen op speciale leestvormen en snitten gemaakt doen U zonder inspanning de gehele dag prettig lopen In semi sportieve modellen en moderne kleuren TOURINGCARBEDRIJF KABO W DE HAAS Vleuten TeL 244 3407 Verhuur toerwagens van 25 tot 45 personen alle voor komend personenvervoer Vrijdag 11 Juli vangen nteuwt cursussen « an voor het praciijkdiploma BOEKHOUDEN opleidende voor hot associatie-examen DEC 1958 * Voor hei volgen van deze snelle cursus is geen boekhoudkundige vooropleiding vereist maar wel is van veel betekenis vferklusl intelligentie en doorzettingsvermogen * In ons geslaagdenboekje 1957 vindt U naastvele interessante grafieken de namen en adressen van 1122 in één jaar geslaagde cursisten 80 % van deze geslaagde cursisten voltooide in 1957 de studie binnen de gestelde opleidingstijd • Inlichtingen prospectus en inschrijving Maandag t/m Vrijdag van 7—-9 uur in hel GEBOUW DER HERVORMDE BURGER SCHOLEN DOMPLEIN 4 TEL K 3402-2482 EXAMEN OP LE 1 D I N G HUGAS ELGERSMA.POTGIESER DEN HAAG - HAARLEM - AMSTERDAM ROTTERDAM - UTRECHT - GRONINGEN r DAMES ook ' s OCHTENDS is onze UITVERKOOP WEGENS VERBOUWING De mooiste hoeden chique modelhoeden hoedjes voor jonge miesjes Alles moet weg tegen spotprijzen OUDE GRACHT 13»—133 UTRECHT Lorjé Ë.lllillllllllilllilllllllllilllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll|i ' I HOUTHANDEL MALBA N.V 1 1 Gansstraat 98 Utrecht | = vraagt voor spoedige indiensttreding 1 I mnl administr kracht \ 1 Leeftijd tot 18 Jaar | = In het bezit van tenminste mulo-dipl i i Aanmelding MALBA N.V tussen 17.30—18.30 uur | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir LkiCWS Nougat oublies Sog steeds een top-hit 250 gram 59 et Vruchtengebakjes Echt iets voor deze tUd per Stuk 22 et Cocosbanket Weer een nieuw en lekker koekje 250 gram 59 et Gesorteerde toffee's per zak 25 et WOENSDAG 3 Krentenbollen voor 25 et VRIJDAG Roombotersprits Een heerlijk weekend koekje 200 gram 72 et VAKANTIEVOORDEELTJES Gevulde Weeners 4 stuks 63 et Grote krakelingen per stuk 1 0 et Gevulde koeken per stuk 17 et De hakker van het witste Wonderwit van Utrecht De Bilt én Bilthoven 15 winkels — 60 wagens kenbaar aan blauw zeil met witte letters DO SCHAT-HUS ïsQfEasss * I Lhca ^ W *^ ^ ThinJiC ^ GEVRAAGD een nette winkeljuffrouw SLAGERIJ SCHOONDERWOERD A'damsestraatweg 308 Aanmelden Hessenweg 15 De Bilt In de toasted Princeton komen de aromavolle Burley-tabakken geheel tot hun recht De ' toasted ' sigaret in de flip-top boX % '.'!« BEL DAN OP 2 39 68 G'A'WIT JENS HERENWEG 3 3 • UTRECHT HET PRODUKTIVITEITSCENTRUM voor de meubel - matrassen - en woninginrichting branche DE LAIRESSESTRAAT 109 AMSTERDAM CMt4fie^6K ' zoekt voor een van haar relaties bedrijf Nr 21 een meubelfabriek van ± 25 man in het centrum van het land een HANDELSDRUKWERK BEDRIJFSLEIDER ¦ ' oldei - shoivi « reis ^ « Kketten.periodieke IJII kranten in rotatiedruk Zijn taak zal bestaan in het leiden van de af delingen voor wat betreft de kwantiteit en kwaliteit van de produktie RECLAME ADVIES BUREAU — ^ Van Wijk Bosboom-r Toussaintstr 9 bis.Utrecht Tel 31772 ^ Ervaring in een meubelfabriek wordt verlangd ter wijl enige kennis van en bereidheid tot inwerken in de moderne organisatiemethoden planning arbeids analyse prestatiebeloning aanwezig dient te ztjn BnSlR^toM'somMiBt Brieven te zenden aan het Produktiviteitscentrum Sollicitanten zullen eventueel aan een Psychotech nisch onderzoek deelnemen r en sla in ^ tuti GEVRAAGD huSpmonteurs Persoonlijke aanmelding dinsdagavond 8 Juli des avonds van 7—8 uur UTRECHT NIEUWE GRACHT 30 IEL1393Z VAN DER BURG'S BORSTELFABRIEKEN N.V OUDENDIJKSESCHIEKADE ROTTERDAM-N vraagt voor zeer spoedige indiensttreding actieve vertegenwoordigers voor de rayons Noord-Hblland en Utrecht Verkoopkracht en doorzettingsvermogen ver eist Branchekennis strekt tot aanbeveling Uitsluitend eigenhandig geschreven sollicitaties met uitv inl omtrent opleiding leeftijd verlangd salaris en mogelijke datum van indiensttreding te lichten aan de Directie onder letter V lötDwIlt ' Vraagt loazehding brochures ^ f_"'aUe//^;t ' oenen FORMA NATURA SPECIAALZAAK NOBELSTRAAT 1 - UTRECHT Ook verkrijgbaar bij de vooraanstaande schoenzaken Coöperatieve Apothekers Vereeniging „ De Onderl Pharmaceutisché Groolh " G.A g Nieuwe Gracht 63 — Utrecht biedt JOIMf zowel manneltjk als vrouwelijk een aantrekkelijke functie op haar kantoren Maximum leeftijd 18 jaar Ook zij die niet in het bezit zijn van diploöia's respectievelijk nog examen moeten doen kunnen zich aanmelden Zü die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich schriftelijk of persoonlijk wenden tot bovengenoemd adres tiepj een De tels vier partij mo nie I 
OPLAGE 50.000 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Drs J K Nieuwenhuis DINSDAG 8 JULI 1958 66e JAARGANG No 57 Verschijnt dageiyks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegram-adres Nieuwsb I ad Telefoon 1643 1 7 lijnen Giro 154949 DE QAULLE QEEFT IETS TOE Soustelle minister van voorlichting Kalmerend effect op Algerijns Comité De etnoloog Jacques Soustelle voormalig gouverneur-ge neraal van Algerije en een vooraanstaande figuur in de Alge rijnse beweging die tot het aan de macht komen van generaal De GauUe leidde is maandag tot minister van voorlichting in de Franse regering benoemd Soustelle vervangt de schrijver André Malraux die als minister onder meer verantwoordelijk blijft voor wetenschap pelijke en jeugdzaken De benoeming van de 46-jarige Soustelle bevredigt één der voornaamste eisen van de beweging voor Openbaar Welzijn in Algerije welke zich ernstig ontevreden had getoond over het feit dat Soustelle over het hoofd gezien was toen De Gaulle zijn kabinet vormde Men was temeer gebelgd omdat politici die als symbolisch voor het „ oude regime " werden beschouwd wel in de regering werden opgenomen SENSATIE IN ZAAK^ADAMS Vertrouwelijke papieren van Goldfine gestolen Qesprekken in hotelkamer door detective afgeluisterd De diefstal van vertrouwelijke documenten toebehorende aan de Amerikaanse industrieel Bernard Goldfine nadat gisteren ook in een aangrenzend vertrek een verborgen microfoon ge vonden was waarmee gesprekken konden worden afgeluisterd die door medewerkers van Goldfine werden gevoerd heeft aan het officiële onderzoek naar omkoping van Eisenhowers rechter hand Sherman Adams door Goldfine een sehsationele wending gegeven Hogere vergoedingen voor Kamerleden Bij de Tweede Kamer is een viertal wetsontwerpen ingediend tot vaststellini van de schadeloosstelling en vergoeding van overige kosten van Kanierleden Ingevolge dit wetsontwerp zullen leden van de Tweede Kamer een schadeloosstelling van ƒ 10.000 per jaar ontvangen met daarboven een vergoeding van ƒ 3000 ƒ 4000 ƒ 5000 of ƒ 5500 per jaar al naar gelang het betrokken Kamerlid minder dan 10 tussen de 10 en 75 tussen de 75 en 150 km van Den Haag woont Een der belangrijkste detectives die o])treedt namens de congres commissie een zekere Shacklette werd gisteren aangetroffen in een hotelkamer die grenst aan die van een medewerker van Goldfine ge naamd Jack Lotto In gezelschap van de detective die een microfoon in zijn bezit had bevond zich Jack Anderson een assistent van de be faamde en gevreesde journalist Drew Pearson een man die In de V.S be mcht is door zijn dagelijkse schan daalkronieken die soms op waarheid en soms op geruchten zijn gebaseerd Communistische winst bij de Finse verkiezingen I * Kringen die nauwe relaties onder houden met liet Algerijnse Comité voor Openbaar Welzijn zyn van me ning dat Soustelles benoeming een „ kalmerende invloed " zal hebben op de extremistische leden van het co mité die naar verluidt ontevreden waren over De GauUes handelwijze Toch heerste er in Algiers nog enige teleurstelling over het feit dat Sou stelle niet tot minister voor Algerije is benoemd Soustelle was gouverneur-generaal van Algerije in 1955 kort na het be gin van de opstand tegen het Franse bewind Na het overnemen van de macht door het leger in Algerije op dertien mei van dit jaar werd hij uit Frank - Soustelle eindelijk ministerpost rijk gesmokkeld en hij bereikte via Zwitserland Algerije waar hij als technisch adviseur " van het Alge rijnse Comité voor Openbaar Welzijn en de legerautoriteiten optrad totdat premier De Gaulle hem de vorige maand naar Parijs ontbood om ver slag uit te brengen over de toestand in Algerije Tijdens de oorlog sloot Soustelle zich aan bij de Vrije Fransen en in 1943 werd hij benoemd tot direc teur van de geheime dienst der Vrije Fransen Tussen 194T en 1952 was hij secre - Bij de Finse parlementsver kiezingen zondag en maandag hebben de communistische volksdemocratische unie en de conservatieve nationale coali tiepartij op verrassende wijze een aanzienlijke winst geboekt De communisten hebben zeven ze tels gewonnen en de conservatieven vier De agrariërs en de Finse volks partij leden grote verliezen De ver moedelijke zetelverdeling in het nieuwe één kamerparlement is taris-generaal van de Franse volks concentratie de partij van generaal De Gaulle Sinds 1954 het jaar waarin deze partij werd ontbonden had Soustelle geen officieel contact meer met de generaal hoewel hij een aanhanger van De Gaulle bleef Voorts zullen de kosten voor een algemeen spoorwegabonnement eerste kla.sse en andere noodzakelijke kos ten van vervoer worden vergoed Voorgesteld wordt de voorzitter van de Tweede Kamer een toelage van ƒ 10.000 per jaar te verlenen Voor de leden van de Eerste Ka mer wordt voorgesteld een vaste ver goeding van ƒ 1.000 per jaar en een vergoeding van dertig twintig of tien gulden te verlenen voor elke dag dat zij in Den Haag moeten zijn een en ander al naar gelang de betrok kene meer dan 75 tussen de 75 en 10 of minder dan 10 km van Den Haag woont Voorts een vergoeding van ƒ 10 voor overnachting buiten de woon plaats en de reiskostenvergoeding zoals voor leden van de Tweede Ka mer Voor de voorzitter van de Eer ste Kamer wordt een toelage van ƒ 5.000 per jaar voorgesteld De schadeloosstelling voor leden van de Tweede Kamer was het laatst geregeld bij een wetswijziging van december 1953 waarbij bedragen al les bijeen van resp ƒ 10.000 ƒ 10.600 en ƒ 11.200 al naar gelang de afstand van Den Haag tot de woonplaats van het Kamerlid werden toegekend In de toelichting op het wetsont werp wordt gewezen op de gestegen kosten voor levensonderhoud de vele werkzaamheden die aan het Kamer lidmaatschap verbonden zijn en de kosten die gemaakt moeten worden voor couranten en tijdschriftenabon nementen boeken enz Leden van de Eerste Kamer krijgen op het ogenblik behalve vergoeding van reiskosten bedragen van ƒ 50 f40 en ƒ 30 per dag uitgekeerd voor verblijfskosten in Den Haag Sociaal-democraten 50 verlies 4 Communisten 50 winst 7 Agrariërs 48 verlies 5 Conservatieven 28 winst 4 Zweedse volkspartij 14 winst 1 Finse volkspartij 7 verlies 6 Onafhankelijke sociaal-democraten 3 deze partij heeft zich kort voor de verkiezingen van de sociaal-democra tische partij afgescheiden Deze uitslag is nog niet definitief want er moeten nog stemmen geteld worden die per brief zijn uitgebracht Vast staat dat de verkiezingen grotere veranderingen teweeg hebben ge bracht dan verwacht werd Men verwacht dat de vorming van een nieuwe regering tér vervanging van de coalitie van Kuuskoski lang durige en moeizame onderhandelin gen tussen de verschillende partijen zal vergen Kuuskoski zal in af wachting van een niéuwe regering vermoedelijk wel aan het bewind blijven om de lopend » zaken te be handelen CHROESJTSJEF te Berlijn Premier Chroesjtsjef van de Sov jet-Unie is vanmorgen zonder enige ophef met een Tu-104 straalvliegtuig uit Moskou in Oost-Berlijn aange komen waar hij aan het hoofd van een Russische delegatie het congres van de Oostduitse communistische partij dat van 10 tot 16 juli zal du ren zal bywonen Èr waren geen leden van het corps diplomatique uitgenodigd om bij zijn vertrek aanwezig te zijn Tunesië schaft polygamie af President BourHUiba van Tunesië heeft de polygamie in zijn land ver boden In de desbetreffende wet wordt gezegd dat een gehuwde man die een echtverbinding aangaat voordat zijn eerder huwelijk is ontbonden kan worden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf of een boete van 240.000 frank To tdusver konden de Tunesiërs op grond van het mohammedaanse recht vier vrouwen hebben Islamitische landen van Bagdad-Pact steunen Libanon President Bayar van Turkije heeft in een boodschap aan president Cha moun van Libanon de steun toege zegd van de islamitische leden van het Bagdad pact Irak Iran Turkije en Pakistan zo werd gisteren in Beiroet vernomen Het wordt niet uitgesloten geacht dat de vier landen een definitieve overeenkomst met Libanon zullen aangaan Volgende week komen de staats hoofden van de vier mohammedaan se leden van het pact in Turkije bij een Verwacht wordt dat daar de of ficiële beslissing over de steunver lening aan liibanon genomen zal worden De filmster Eva Bartok die een hoofdrol vervullen zal in de te Am sterdam op te nemen film „ Adven ture in diamonds " is maandagavond op Schiphol aangekomen met haar dochtertje Ter begroeting was onder anderen een Volendams meiske in klederdracht aanwezig een geste die door de filmster op hoge prijs iverd gesteld Prinses Beatrix iezocht hedenmiddag in - de Scheveningse vishallen de 500 polio patientjes die daar als gast van de Haagse afdeling van het Prinses Beatrix-Poliofonds uit het gehele land waren saniengekom,en De Prinses sloeg met genoegen de jeugdige feest gangers gade Twee knapen vermist In zee verdronken Van onze Haagse redactie Twee 12 jarige jongens uit Den Haag de neefjes C J B en P H B resp wonende in de Jacob Maris straat en in de Jacobastraat zUn zondag vermoedelijk in zee verdron ken Zondagochtend verlieten de jon gens het ouderlijk huis zonder dat precies bekend was waar ïü heen gingen Toen zij zondagavond nog niet thuis waren waarschuwden de ouders de politie die evenwel geen melding had go'tregen welke op de jongens betrekking zou kunnen heb ben Maandagochtend ontdekte een vroege wandelaar op het strand ter hoogte van de Keizerstraat twee fiet sen en enige kleding Toen hij la ter op de ochtend de fietsen nog steeds zag staan maar er geen ba ders bij zag waarschuwde hij de politie De fietsen en de kledingstuk ken bleken inderdaad van de ver miste jongens te ziJn Van hen zelf ontbreekt tot dusver elk spoor Hoewel het ter plaatse verboden is in zee te baden vermoedt de politie dat de jongens dit toch hebben ge daan of dat zij zich misschien te ver op een golfbreker hebben gewaagd en daar door een golf zijn meege sleurd Sovjets laten negen Amerikanen vrij De Sovjet-TJnie heeft maandag bij de grenspost Astara aan de grens van Kusland en Iran de negen inzit tenden van het Amerikaanse trans porttoestel dat 27 juni door de Sovjets gedwongen werd te landen toen het boven Russisch grondgebied was afgedwaald overgedragen aan Amerikaanse autoriteiten in Iran De Amerikanen zijn nadat zij de grens overgestoken waren gister morgen meteen naar Teheran ge bracht Daarvandaan zijn zij per vliegtuig naar Wiesbaden het Euro pese hoofdkwartier van de Ameri kaanse luchtmacht in Europa ver trokken waar zij vanmiddag om streeks vier uur Nederlandse tijd werden verwacht Zij zullen hier verslag moeten uitbrengen aan de Amerikaanse autoriteiten van hun vliegavontuur De persconferentie met de vrijge laten negen die de luchtmacht al had georganiseerd is vanmorgen weer geannuleerd daar de mannen te ver moeid zullen zijn om de pers op enigerlei wijze vandaag nog te woord te staan naar de luohtmachtautoritei ten verklaarden Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft vandaag verklaard voorlopig in het geheel niet voornemens te zijn de bespre kingen met de Oostduitse vertegen woordigers te hervatten over de vrij lating van de negen inzittenden van de Amerikaanse helikopter Pers olief Lincoln White zei op een pers conferentie dat Washmgton bij Moskou zal blijven aandringen op interventie bij de Oostduitse autori teiten om de vliegers die sinds de vorige maand gevangen gehouden worden in vrijheid te stellen Atoomconferentfe vordert wel maar zeer langzaam De conferentie van deskundigen uit Westelijke en communistische landen over de mogelijkheden om kernproeven te ontdekken vordert langzaam Volgens sommige waar nemers zijn de deskundigen maan dag op een bijeenkomst van drie uur vrijwel gereed gekomen met de ver gelijking van de Oostelijke en Wes telijke standpunten ten aanzien van de mogelijkheid om kernexplosies te ontdekken door meting van geluids golven De andere mogelijkheden die nog besproken zullen worden zijn meting van seismische golven van elektromagnetische straling en van radio activiteit In de Cyprische stad Fama gusta zijn vanmorgen twee Engelse soldaten doodgeschoten In de stad is een uitgaansverbod afgekondigd Koningin Elisabeth is gisteravond ziek geworden toen zij met de ko ninklijke trein van Schotland waar zij een vermoeiend bezoek aan Ren frewshire had gebracht op weg was naar Carlisle Koningin Elisabeth lijdt aan „ acute voorhoofdsholte ontsteking " Na het verbluffende bericht over de vondst van de microfoon volgde het bericht over de dieJstal van za kenpapieren bankstaten e.d uit het bureau van Goldfine's secretaresse die tijdens het weekend afwezig was geweest en vandaag pas de diefstal bemerkte Goldfine verloor geen tijd om lucht te geven aan zijn gevoelens over deze ontwikkeling „ Ik kan geen woorden vinden over een dusdanig onbeschaamd optreden door een of ficieel vertegenwoordiger veui een congres-commissie Dit is erger dan Rusland erger dan de Gestapo " De commissie van onderzoek heeft inmiddels Shacklette ontslagen Shacklette was reeds 18 jaar in dienst van de Amerikaanse regering als detective en controleur Shacklette heeft gezworen dat hij met de diefstal van documenten niets uitstaande heeft gehad Blijvend overleg VAR - Zuid Slavië President Tito van Zuid-Slavië en zijn ambtgenoot Nasser van de Ver enigd Arabische Republiek voor be sprekingen bijeen op het Slavische eiland Brioni hebben besloten voor taan met elkaar steeds voeling te houden over de wereldvraagstukken Zo wordt althans uit welingelichte bron vernomen De juiste vorm van deze samen werking is nog niet bekend Naar vernomen werd zijn de Zuidslaven zeer tevreden over de besprekingen die een grote overeenstemming van standpunten toonden De betrekkingen op economisch ter rein zullen worden versterkt Vandaag zullen op Brioni bespre kingen worden gehouden tussen Tito Nasser en de Griekse minister van buitenlandse zaken Averoff die gisteren in Zuid-Slavië is aangeko men De Griekse minister verklaar de bij aankomst dat er geen agenda is vastgesteld Er zou van gedach ten worden gewisseld over de han gende internationale problemen PLEM heeft plannen voor deelneming in atoomcentrale De Provinciale Limburgse Elek triciteitsmaatschappij heeft in sa menwerking met twee Belgische elektriciteitsmaatschappijen plan nen tot het stichten van een atoom centrale waarschijnlijk in de Bel gische Kempen De Belgische be drijven zijn de „ Société Intercom munal " en de Ebés " uit Brussel Er is een syndicaat gesticht on der de naam Syndicatom " Ook is er een studiecommissie gevormd Het iresultaat van de studie die die ruim een jaar zal duren moet worden atgewicht alvorens een be slissing kan worden genomen lo deelde de directie van < l « P L E M mede Directeur Vervoer KLM M J VAN DER PLOEG GAAT HEEN Drs M 3 van der Ploeg directeur van de KLM en sinds 1954 plaats vervangend president directeur dier maatschappij heeft naar van de zijde van de KLM werd medege deeld om persoonlijke redenen ont slag gevraagd met ingang van uiter lijk 1 januari 1959 Naar werd medegedeeld houdt de ontslagaanvrage van de heer Van der Ploeg geen verband met de tegenstel lingen tusssen directie en KLM vlie-gers Drs Van der Ploeg die sedert 1949 deel uitmaakt van de KLM-directie was aanvankelijk directeur financiën en administratie en sedert 1 januari 1957 directeur vervoer van die maat schappij Wielrijder gegrepen door trein Speciale berichtgeving Maandagmiddag is op de onbe waakte overweg De Konijnenber gen " onder Blesse F de 67-jarige ongehuwde wielrijder J van der Linden uit Willemsoord door een trein uit de richting Zwolle gegre pen Hij was op slag dood Twintis mille verduisterd De Dordtse politie heeft gearres teerd de 42-jarige boekhouder C W J wonende te Dordrecht die ervan verdacht wordt door manipulaties in de boekhouding twintig mille te heb ben verduisterd ten nadele van een classificeerbeddjfin Dubbeldam -=*,"¦ Zeventien mille opgemaakt De Amsterdamse recherche heeft de 65 jarige H W aangehouden die ervan wordt verdacht als kassier boekhouder bij een importfirma van motorrijwielen scooters en brom fietsen in de laatste zeven jaar onge veer ƒ 17.000 te hebben verduisterd De politie vertelde dat de man zelfstandig zijn werk verrichtte en niet werd gecontroleerd Toen dè be drijfsleiding argwaan kreeg en een accountantsonderzoek liet instellen kwam de fraude aan het licht Van het geld dat W besteedde voor uit gaan is niets meer over Ontrouwe bediende in België opgepakt Droof De 19-jarige Amsterdamse kan toorbediende J R die vorige week vrijdag door zijn werkgever naar de effectenbeurs aan het Damrak werd gestuurd om een bedrag van ƒ 17.300 op te halen en niet op het kantoor terugkeerde is zondag door de Belg ische rijkswacht bij Herstal even over de Nederlandse grens aan gehouden De jongeman zit op het ogenblik opgesloten in Verviers De officier van justitie te Amsterdam zal zijn uitlevering vragen De hoofdstedelijke politie deelde mee dat haar nog niet bekend is wat R in die paar dagen met het geld heeft gedaan en vni I zonnig I = WEEBSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot woensdagavond = S Droog weer met in de nacht en = S vroege ochtend plaatselijlc mist = = of laaghangende bewolking over = = dag overwegend zonnig In het = = westen van het land ongeveer = = dezelfde temperaturen als van = = daag elders hogere middagtem H = peraturen Meest zwakke wind = = westelijke richtingen S = ZON EN MAAN = = Woensdag Zon op 4.30 = = zon onder 20.59 Maan op —.— H = maan onder 13.42 ^ 1 Europees weerrapport | Dinsdag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh onbew 20 gr 0.1 mm Oslo half bew 25 gr 0 mm Kopenh zw bew 22 gr 0 mm Londen onbew 24 gr 0 mm A'dam motregen 16 gr 0 mm Brussel mist 16 gr 0 mm Luxemb onbew 22 gr 0 mm Parijs zw bew 22 gr 0 mm Grenoble geh bew 19 gr 6 mm Nice onbew 22 gr 0 mm Berlijn motregen 21 gr 0.2 mm München onbew 23 gr 0 mm Zurich licht bew 24 gr 0 mm Geneve zw bew 21 gr 3.1 mm Locarno onbew 24 gr 2 mm Wenen onbew 24 gr 9 mm Innsbruck zw bew 27 gr 0 mm Rome licht bew 30 gr 0 mm Ajacclo onbew 29 gr omm Madrid onbew 28 gr omm Mallorca geh bew 27 gr omm Algiers licht bew 30 gr Omm 
Dinsdag 8 juli 1958 - 66.6 jaargang no 57 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD BRANDSTICHTINQ NIET UITQESLOTEN Jongeneel gaat loodsen weldra herbouwen Verkoop van houtsoorten ondervond geen stagnatie Wij spraken met ^ i Jaap C Bom film over Utrecht Veertig jaar hij het Qevu Van een onzer verslaggevers Vanmorgen werd de heer J Olie mans hoofdcommies A chef afd inkoop bü het GEVU gehuldigd in verband met het feit dat het 40 jaar geleden was dat hü in gemeente dienst trad Deze huldiging stond tevens in het tekem van het afscheid omdat de heer Oliemans binnenkort de dienst met pensioen gaat verlaten De huldiging droeg een intiem ka rakter In de kamer van de hoofd directeur werd de heer Oliemans toe gesproken door wethouder Ploeg die de heer Oliemans dank bracht voor de vele en goede diensten de Utrecht se gemeenschap bewezen om daarna mede te delen dat het H M de Ko ningin behaagd had de jubilerende en afscheid nemende hoofdambtenaar de ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud te verlenen Tevoren had de dli'ecteur van het Elektriciteitsbedrijf ir A D J Bergh een inleidend huldigingswoord ge sproken En na de woorden van weth Ploeg sprak in vleiende be woordingen de hoofdadministrateur A de heer E P Boode de heer Oliemans toe Namens het personeel werd de scheidende hoofdambtenaar een T.V tafel en een reisdeken aangeboden In zijn dankwoord zei de heer JONQENS VONDEN HEM LEEQ TERUQ Broodbezorgerstas uit wagen vermist Inhoud was c^u ch tlae cJ^L zij deed toen zij haar wijze is de onderha vige rug iets onper soonlijks Door het rug gereproduceerden wel in blote eigen Ik loop wel zó lang dom aan de matras in dit s malle vak senmensen afstond,van mij mee dat ik Dat zij nu bisbillesbegrijp zonder dat u maakt over te véélhet mij behoeft te rug zint mij niet.zeggen of te schrij - Bovendien rug isven dat u eenvoudig rug er kan weinig van mij verwacht dat rug te zien zijn en er integrale bloterik aanik mijn oordeel geef kan veel rug te zien de kant staande eenover het proces van zijn maar t e veel is heer in gerechtvaar de mannequin met de een absurditeit,blote rug Ten derde valt deU hebt gelezen dat rug niet onder de — die dame een kort als ik het zo maggeding heeft aanhan noemen — onzedelij gig gemaakt tegen de ke lichaamsdelen Ik matrassenfabrikant kan te dezer plaatse derde dame echterdie haar ruggelings hier niet verder op in won de prijs voor in heeft doen afbeelden gaan maar u begrijpt telligentie zij bedektein zijn advertenties wel wat ik bedoel — alléén haar gelaat.U hebt gelezen dat Een dame die haar Tot vrijdag is dezedie dame stelde dat natuurlijke rug aan zaak sub judice wanteen te groot deel van de openbaarheid prijs op die dag zal dehaar blote rug is af geeft verliest daar - rechtbank presidentgeheeld door haar heerlijke uitspraak doen.Mijn oordeel rechten op de betite - Niettemin zeg ikTen eerste natuur ling dame niet Dit nu reeds dat ik nietlijk dat deze dame het geval zijnde kan alleen verwacht docheen aanstelster is Na het vertonen van een zeker ook vurig hoop,eenmaal haar rug rug nimmer kwetsend dat die dame de kous a bloot gegeven te heb zijn voor de dame op heur kop krijgt g ben is ' t niet anders wier rug het is Ik mag haar niet I dan een flauwigheid - Ten vierde is het Zij vindt haar eigen i je te beweren dat te gelaat van de zich ge - rug te belangrijk ^ veel rug niet mag laedeerd wanende niet « Zij wist precies wat zichtbaar Op die FLOEIS FLANEUE Café-staking ging niet door Van een onzer verslaggevers het feit dat er geen eenheid was te be reiken is op het allerlaatste moment een „ staking " van Utrechtse cafe's en restaurants rondom het Vreeburg niet doorgegaan Een aantal Horecaf-bedruven te Utrecht alle gelegen rondom het Vreeburg en alle min of meer ont stemd over het lawaai van de kermis op het plein hebben dit weelteinde de koppen bij elkaar gestoken Men stelde voor wanneer men ten minste de stem van alle betrokke nen kon krijgen enkele avonden de restaurants en cafe's te sluiten uit protest tegen de kermis Herhaalde lijk is er bij alle daarvoor in aan merking komende instanties door de Horecafbedrijven tegen geageerd dat zoveel maal per jaar de Vree burgruimte wordt gevuld met circussen en kermissen Men wilde nu eens laten zien dat het ernst was Er waren echter enige bedrijven die te elfder ure hun aanvankelijke toezegging om mee te doen introkken zodat van een demonstratief protest niets is terechtgekomen Slagzij door drinkwater Van een onzer verslaggevers Langs de kant van de Kanaalweg ter hoogte van de Racinelaan schaarden velen zich tussen de mid dag in de grasberm om de brand weer in actie te zien die zich be ijverde overtollig water uit een woonark te pompen Het was de kantoorark van de groepscomman dant te Utrecht van de rijkspolitie te water Het schip was plotseling wat scheef komen te liggen en men dacht dat het water maakte Een onderzoek wees uit dat het water niet van buiten kwam maar van binnen De grote drinkwatertank was lek geraakt en was leeggelo pen in het ruim " van het schip dat een beetje slagzij maakte Met een motorpomp van de brandweer was het euvel van het water spoe dig verholpen Schade was er niet Iedereen vatte het nogal luchtig op in het bijzonder het publiek op de kant Aan het Utrechtse conservatorium is geslaagd voor blokfluit-a mejuf frouw M A J Reisinger te Utrecht Voor gitaar a de heer H v Scha gen te Utrecht f 300 - De 37-jarige liubro-broodbezorger li A S uit tTutphaas is maandag avond een tas met ƒ 300 kwijtge raakt welke hij in zijn wagen had laten liggen r De blote rug Te ongeveer kwart voor vijf zette hij zijn wagen achter de fabriek in de Van Diemenstraat neer Hij ging de fabriek in en pas een half uur later dacht hij aan de tas met geld Qrote voorraad was elders opgeslagen Van een onzer redacteuren Oc OK de directie van Jongeneel acht brandstichting niet uitgesloten Deze belangrijke mededelins werd gedaan na de algemene aandeelhou dersvergadering van de N.V Hout handel v/h P M en J Jongeneel te Utrecht waarin voorts het primair dividend 1957 op vier procent werd bepaald Aan aandeelhouders a:al twaalf procent dividend worden uit gekeerd IVIr D J Jongeneel werd tot com missaris herkozen Na afloop van deze aandeelhouders vergadering heeft de directie nadere mededelingen gf daan over de longste brand die op de terreinen van de N.V aan de Oudemoord-Westerdijk gewoed heeft De schade waarvan nog geen definitieve staat is opge maakt zal rond anderhalf miljoen gulden bedragen zo werden de offi cieuze berichten bevestigd Momen teel zijn assuradeuren bezig de defi nitieve schade ie berekenen De recherche te Utrecht stelt nog steeds een uitvoerig onderzoek in naar de oorzaak van de brand die in de vroege morgen van 30 juni heeft gewoed En ook de recherche houdt rekening met brandstichting De directie van het bedrijf heeft — gelijk bekend — immiddels een be drag van ƒ 5.000 uitgeloofd voor de genen die concrete aanwijzingen kan geven omtrent eventuele brandstich ting Tot nu toe heeft niemand een gooi gedaan naar deze ƒ 5.000 Men hoopt inmiddels binnen af zienbare tijd met de herbouw van de totaal verwoeste loodsen te beginnen De verkoop van de verschillende houtsoorten ondervindt geen stagna tie in verband met het feit dat de N.V nog grote voorraden voorhanden heeft die opgeslagen liggein in de grote loodsen op het Utrechtse In dustriële terrein MULO-EXAMENS Geslaagd voor diploma Mulo A de da mes <¦ J C Drijfholt Utrecht W S Maaskant Utrecht F Buikema Woer den • J W A Verbeek Utrecht • c Degen Maarssen * M E Fokkenrood Maarssen * A M Gerards Zuilen G Kemper Utrecht • J H van Bekkum Utrecht • L.'v Eijk te Kockengen De heren U Doorenspleet Zeist W M N v d Brink utrecht A G Knake Utr J v d Vlist Utrecht J Schlingmann Woerden • w J v Dijk Utrecht • P A Top Utrecht Geslaagd voor diploma B de dames • L Veldstra te Maarssen T Stof f eisen te Utrecht de heren P G v Ooijen te Hoenkoop J B Vink te Tiel afgewezen voor A 8 afgewezen voor B 5 De met * gemerkte kandidaten behaal den ook het Middenstandsdiploma in de wagen Hij holde terug maar de tas was verdwenen Enkele mi nuten later kwamen twee kleine jon f ens met de tas aandragen Zij had en die zoals zij zeiden gevonden binnen de afrastering van de r.-k kerk aan de Kanaalstraat Het geld zat er niet meer in In eerste instantie werd de moge lijkheid onder de ogen gezien dat de twee jongens de tas uit de wagen hadden gehaald Een onderzoek bracht echter al spoedig aan het licht dat daarvan geen sprake was en dat zij de lege tas inderdaad ge vonden hadden op de door hen ge noemde plaats De recherche zet het onderzoek met kracht voort niet bekend zijn van de bezitster wordt immers ieder lichaamsdeel onper soonlijk Er is een verhaaltje van drie baadsters die in heur zagen ^ digde allerijl naderen Twee van de dames trachtten schielijk met de handen van aller hand te bedekken De Mimen FOTO RECHTS Weth Ploeg speldt de koninklijke onderscheiding op Advertentie REPROPRINT uw • FOTOCOPIEERDER ¦ NEUDE 32 - UTRECHT TEL * 1722S Zie voor Stadsnieuws ook pagina 4 Ere-medaille voor de heer J Oliemans Oliemans dat hij altijd met groot ge noegen aan zijn werk bij de gemeente zal terugdenken en voor de grote tegemoetkomendheid die hij in al die jaren van zijn superieuren en mede werkers heeft mogen ondervinden In de kantine bestond daarna ge legneheid de heer Oliemans geluk te wensen en afscheid van hem te ne men waarvan door zeer velen wejd gebruik gemaakt ¦ Geestig afscheid van leraar Peeters Van een onzer verslaggevers Als er bedankt moet worden « is Peeters altijd nét verdwenen Nu hebben wij hem dan eens één keer te pakken En er valt voor véél te danken want hij heeft ons zeer veel bijgebracht In de eerste plaats liefi de voor de oude talen vervolgens griezelverhalen en niet in de laatste plaals zijn standpunt omtrent de voorstellen tot wijziging van het middelbaar onderwijs Aldus Jaap van den Berg die namens de leer lingen zich maandagavond tot dr C A Peeters richtte tijdens de slot samenkomst die ieder jaar gehouden wordt in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht Dr Peeters veïlaat het Ohr Gymnasium vanwege zijn benoeming tot con rector van het Ohr Lyceum in Utrecht Jaap van den Berg noemde zijn leraar onverstoorbaar met zijn per soonlijke standaarduitdrukking „ Pro cedamus in pace " laten wij voort gaan in vrede wist hij stoïsche kalmte te bewaren in vele perike len Weer twee stadgenoten promoveerden Dr H C Weiland de rector,noemde het vertrek van de heerPeeters al evenzeer een verlies voorde school Hij wist zijn leerlingenspelenderwijs de oude talen bij tebrengen Bovendien toonde hij grotebelangstelling voor het verenigings leven op het gymnasium De presi - dent curator mr J H des Tombe,vond dit des te merkwaardiger om dat de heer Peeters vrijgezel is Enjuist vrijgezellen hebben volgenshem de naam ongezellig te zijn Nietalzo de heer Peeters die stimulatorwas van vele activiteiten in deschoolgemeenschap Hij heeft zichzelfs „ onsterfelijk " gemaakt alsdichter van het schoollied zo zeimr Des Tombe Niettemin verbavolant scripta manent en daarombood nij de scheidende docent na mens het curatorium een boekenbonaait orii te voorkomen dat u ietskrijgt wat u juist niet wenst zoalsgewoonlijk wanne'er boeken gegevenworden • In zijn dankwoord sprak dr Pee ters over de vreugde die de jaren op het Christelijk Gymnasium hem gegeven hebben Men heeft te ma ken met „ levend materiaal " hetgeen plezier in het werk vergroot Het feit dat dit levend materiaal niet in de gemakkelijkste jaren des levens verkeert veroorzaakt uiteraard wel eens moeilijkheden die licht te over winnen waren Derhalve proceda mus in pace Be conrector dr H J Geerlings hield vervolgens een causerie over de bundel van 200 mythologische verhalen van de dichter Ovidius de metamorfosen • Tenslotte spraken Jan Pama na mens de alfa-leerlingen en Guus Blok namens de beta-leerlingen die dit jaar zijn geslaagd w EDEROM promoveerden twee stadgenoten maandagmiddag aan de Utrechtse universiteit Tussen haak jes er wordt dit jaar bijzonder veel gepromoveerd aan onze academie Allereerst was daar zie bovenste foto de heer Joh A Wolhoff die promoveerde op het proefschrift Corrosie van zink door synthetische wasmiddelen promotor prof dr J Th G Overbeek De jonge doctor in de wis - en natuurkunde met zijn vrouw Rechts de heer J H Hem mes links mr J H de Vey Mest dagh paranimfen De andere stadgenoot die promo veerde tot doctor in de wis - en natuurkunde op het proefschrift Synthese van het natuurlijke mus carine was de heer H C Cox Ook hij poseerde met zijn vrouw voor de fotograaf Rechts dr J A Vlie genthart en dr J A Kantors De promotor was prof dr F Kögl Cameradief berooft fotozaak Hoogveld Burgerlijke stand Verjaarscadeau Baksteen door de ruit Vannacht omstreeks vier uur heeft een onbekende een baksteen gewor pen door de etalageruit van de foto handel van de 58-jarige heer G Hoogveld in de Nohelstraat 10 te Utrecht Hij deed dat met de bedoe ling om camera's te roven In die opzet is de man wel geslaagd want hij nam acht kostbare fototoestellen mee tot een waarde van ƒ 3000 De heer Hoogveld hoorde een slag alsof ergens buiten een balk viel maar besteedde daar eigenlijk ver der geen aandacht aan Om vijf uur werd hij gewekt door een knecht van een naburige bakkerij die hem at tent maakte op een groot gat in de etalageruit Onmiddellijk heeft de heer Hoogveld toen de politie ge waarschuwd In de etalage werden de resten van een baksteen gevonden De steen moet afkomstig zijn van de bouw werkzaamheden aan het belasting kantoor op de Drift De dader nam o.a een reflexca mera nummer 309/13/4/18 mee voorts een klapcamera nummer 44/5/47 en efen filmcamera nummer 1128 met verwisselbare * optiek De bult wordt gecompleteerd door e^i hoeveelheid losse - optiek voor ca mera's en accessoires voor fototoe stellen zoals geelfilters en derge lijke Het gat werd geslagen aan de rechterzijde van de etalage en de dief was klaarblijkelijk voldoende snel om de rechterhelft van de uit stalkast leeg te ruimen Een fijn verjaarscadeaux zo zei de droglst fotohandelaar Vandaag werd de gedupeerde man juist 58 jaar Gelukkig is hij tegen diefstal verzekerd • WATERTEMPERATUUR De temperatuur van het wat ^ in de Utrechtse zweminriohtingen was heden 19 gr C Geboren Berendina C d v J H Geijtenbeek en A M v Maar seveen Zandhofsestr 1'72 Wilhelmina E d v J L de Klein en M H de Vink J v Andelstr 26bis Henriëtte A P d V E H Viel en G A Schuil Choorstaaat 17 Benjamino E E d v J J G Bonouvrier en B J Remkes Dadelstr 1 Cornells z v J de GoeU en C Versteeg Abstederdijk 89 An drea J d V I Kandel en J ten Hoo pe Duurstedelaan 111 Piet H z v P H V der Linden en F Terlouw Tolsteegsingel 32 Annechien J d v H Spieker en L J Duim Azaleastr 9 bis Wilhelmina M C d v J J M van Zijl en M S J Langens Chopin straat 65 Diny R d v J Schotanus en M G Bakker OudegT 347II Hendrika W d v O J Snellenberg en H W Schoonheim N Ruichaverstr 25 Jacoba G d v A H Weijers en A M de Jager Koolstr 44 Petrus J C z V M C Stuyts en A M de Nijs S V Hontenstr 18 Marjan L J d V W A Broedelet en E J H V Silfhout Mtaar.ssen Binnenweg 62 Johannes T z v J Th Klinkhamer en M A v Luyn M A de Buijter str 3 Mariike d v J van Zanten en M C V Sloten Lelie<:tr 37 David z V L H Ducaat en H G Hooi:en man De Lesse"=.stv 47 Antonius W M z V H J Th Brinkhof en A A Lisman Adriaan Mulderstr 9 Josy G A M d V W P H V Dael en A J M Derksen Krugerstr 49bis Hen - Hl ET eerste wat ons in schrikwek kende niitrailleur vorm tegenglom was het sta tief dat in volle chroomheid op de vloer lag uitge spreid Gehuld in gele weekender lag Jaap C Bom er achter te pein zen over een in dringend standje dat de camera voor een experimenteel filmpje zal moeten opnemen houden Jaap Bom is fil mer van beroep.Of liever hijhobpt dat hetzijn beroep wordt,want niets is moei lijker dan je eenpositie veroverenin het bijzonderkleine filmlandje.Je moet echt van„doorduwen " we ten zegt onzegastheer energiek.Ze laten je dom weg jarenlangachtereen terug komen om tenslotte te merken,dat je je toch nietlaat afschrikken.Je moet zeer be slist een beetje gekzijn om in dezebusiness vol te De heer Bom heeft zojuist de laat ste hand gelegd aan een film overUtrecht Hij heeft hem September stad genoemd Utrecht is het welis waar dankbare maar toch toevalligedecor want het gaat er om één dagvan het leven in een middelgrotestad te bespieden In grote summierelijnen toont Jaap Bom dit leven doorenkele mensen via de camera bij dekop te vatten en één dag te volgen.Totnogtoe was Arasterdam steedsfilmstad maar ook Utrecht heeft bij zonder mooie plekjes en zeer stelligeen eigen sfeer die voor bepaaldefilms het enig juiste decor is verteltde heer Bom Hiervan onder de in druk heeft hij al eens een draaiboekgemaakt voor ' n film die zich afspeeltrondom de Dom en de Klooster hof Als ik financieel wat meer arm slag heb hoop ik er iets mee te doen!Héél misschien lukt dat wanneer„men " mijn Septemberstad accep tabel vindt zegt Jaap Bom hoopvol.Zijn bedoeling met deze documen taire is erkenning te zoeken vanmensen die erover kunnen oordelen,dat hij ergens diep in zijn binnenstewel een basisje heeft waarop in hetfilmvak is door te borduren Jaap Bom is al enkele jaren bezig zich in te werken in dit vak en dat kost ontstellend veel geld In de eerste plaats om de camera te laten draaien in de tweede plaats om zelf nog wat te kunnen leven Daartoe neemt hij op gezette tijden een of ander baantje voor enkele dagen De ene keer als jaarbeurstolk dan weer als taxichauffeur of fotograaf Ook heeft de heer Bom als volontair ge werkt bij de opnamen van de film Ciske de Rat hetgeen een zeer leer zame tijd was zegt hij Hij vroeg ons nog eens officieel te memoreren dat de medewerking die door officiële instanties speciaal po litie en GG en GD te Utrecht ge geven werd bij de opnamen van Sep temberstad verbluffend was Wij hebben dingen kunnen doen die in andere plaatsen nooit zouden lukken Bij het vinden van speelsters spe lers gaat veel gemakkelijker doen zich vele moeilijkheden voor Dat bleek uit de tijd die Jaap Bom moest geven aan ' t zoeken van mensen Tien tegen één zeggen de ouders van meisjes die je zo maar op straat moet opscharrelen om voor de camera te KENNISGEVINGEN Wyziging wachtverbod gedeelte St Jaeobsstraat Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene kennis dat zij hun hun besluit van 28 juni 1957 Gemeenteblad 1957 nr 66 waarbij voor het gedeelte van de St Jaeobsstraat gelegen tussen de Wa terstraat en de Westerbrug een wachtverbod langer dan % uur is vastgesteld geldend op werkdagen van 8 tot 18 uur hebben gewijzigd in die zin dat dit verbod voortaan al leen van kracht zal zijn voor de oost zijde van genoemd straatgedeelte Aanwijzing als voorrangsweg Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat zij het parcours gevormd door het tussen het verkeersplein aan de Weg der Verenigde Naties en de Hommelbrug gelegen gedeelte van de Wethouder Diemontlaan de Hom melbrug de Joseph Haydnlaan de Lessinglaan en de Spinozabrug heb ben aangewezen als voorrangsweg drik z V J Lyklema en W van Ben the Schoolstr 7 Jolanda d v W En gelen en G C M v der Bijl J Meijenstr 52bis Overleden Bernardus An tonius van Zijl 78 j geh met P A Gloudi Veemarktplein 3 bis A Maria Markus 82 j geh m R den Daas N Sopingiusstraat 74 Albert Vrij 66 j wedn van E Steenhuis J Luij kenstr 9 Elisabeth Agnes van Mont foort 84 j wed v J Schaar Kerk steeg 2 GEVONDEN VOORWERPEN Verchr dameshorloge m beige bandje gekl rozenkrans steeksleutel bl wit Sestr zwembroekle Lipsslot opvouwb tasie bos touw verpl insigne no 40080 halsketting steentjes pi kruikje tasje t.n J Jansen bruine rode en zw portem ledig zw led motorwant br led portef ledig plm 20 meter smallilm negatief Los geld ƒ 50 f 30 ƒ 5 portem inh plm ƒ 10 Aan komen lopen zwart wit hondje fox teef met rood halsbandje aan komen vliegen lichttïele kanarie Inliclitingen Hoofdbureau Waterstr 56 Geopend op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 8 juli — Bovenkant sluis 48 cm + N.A.P was 2 Cm Benedenkant sluis 22 cm — N.A.P val 2 cm STAATSEXAMEN VOOR MUZIEK Voor het staatsexamen muziek zün geslaagd afd kinderkoorzang D Kapteyn te Utrecht en mejuf frouw M J Wiersma te Den Dol der JAAP C BOM Septemberstad laten staan néé Ook al heb je nog zo'n net gezicht De ouders blijken schuw voor „ die filmkerels " Het pu bliek heeft trouwens toch te veel het idee dat men filmmensen kermis gasten en zigeuners allemaal over een kam kan scheren Omdat ze er allemaal raar bij lopen zegt Jaap lachend De overeenkomst tussen deze groepen is dat filmmensen en kermisgasten allen even hard wer ken En dat is harder dan de gemid delde mens Zigeuners werken hele maal niet meer Daarvoor zijn zü op hun manier té beschaafd De daad bij het woord voegendliep Jaap naar een grote wasrr nd,die boordevol bleek met filmstroken.Mompelend begon hij er aan te trek ken Het was niet-gebruikt materiaalvan de Septemberstad waar nog weltwee andere films van gemaakt zou den kunnen worden De heer Bombeloofde zijn film binnenkort open baar te vertonen wanneer hij deruimte daarvoor kan vinden Datwas onze uiterste wens We liet hemtoen maar alleen en hij ging door metmompelend trekken aan de eindelooslange strook Zeer waarschijnlijktrekt hij nu nóg Jgënoa ^^ DINSDAG HANDELSBEURS 20 uur Erewedstrijd Nat Zangconcours Soli Deo Gloria GEMEENTEHUIS VOORM ZUILEN 20 uur Verg Gemeenschapsraad OUD KATH KERK Willemsplantsoen 3 20 uur Concert Utrechts Motetgezel schap RIJK VAN GAASBEEKSCHOOL Duur stedelaan 2 S 20 uur Contactavond ouders en leerkrachten met tentoon stelling werk leerlingen WILHELMINAPARK 20 uur Concert muziekkorps Leger des Heils CENTR MUSEUM 20 uur Lezing Ir W V Tyen „ Rietveld in gisteren van daag en morgen " WOENSDAG HOTEL SMITS 9.45 uur Verg Produkt schap Vee en Vlees DOMKERK 11 uur Dienst t.g.v 50-jarig bestaan C.H.U SCHOUWBURG 14 uur Jub bijeen komst C.H.U 16.30-18 uur receptie bestuur C.H.U ESPLANADE 10.30 uur Alg vergadering C.N.V HANDELSBEURS 9.15 uur Vervolg zangconcours Soli Deo Gloria HANDELSBEURS 20 uur Brewedstrijd zangconcours Soil Deo Gloria KAMPONGVBLD Maarschalkerweerd 18.45 uur Start puzzelrit U.H.V BUURKERK 20.15 uur Orgelconcert Stoffel van Viegen met Buurkerkkoor VELOXTERREIN Koningsweg 19 uur Velox—DOS WIJKGEBOUW Boothstraat 6 19.30 uur Ds R W Steur BEUKSTRAAT 28 20 uur Examen red ders wijken N en O van de B.B TECHN SCHOOL KLEDINGBEDRIJF Nolensstraat 33 b 19 uur Installatie directeur de heer Van Gorcom TRIANON Oude Gracht 252 20 u Voor lichting ouders actie overgang school bedrijf K.A.J BrOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur Zondags 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA De Lord de Lady en de But ler alle leeftijden CITY Kaiserball alle leeftijden FILMAC Actualiteiten alle leeftijden Dagelijks 10 18.30 uur PALACE vrijdag t.m zondpg Michael Strogoff de koerier van de Tsaar 14 jaar Maandag t.m donderdag Duivels van de weg 14 laar Dagelijks 18.45 en 21 uur REMBRANDT Razzia In de onderwe reld 18 Jaar Dagelijks 14.30 18.45 en 21.15 uur Zondag 13.45 16.15 18.45 en 21.45 uur SCALA Verboden moederliefde 14 Ir STUDIO U spreekt met uw moordenaar 18 jaar Voorstellingen een kwartier later VREEBURG De Graaf van Luxemburg alle leeftijden OI.VMPTA vrUdap t.m zondag De raad selachtige mr Moto 14 jaar van maandag tm donderdag De woestijn ratten Ï4 jaar TENTOONSTEI I.INGEN CENTRAAL MUSEUM t.m 12 aug Werk van architect Rietveld werkda gen 10 17 zondagen 14-17 - dinsdag ook 20 22 uur T.m 20 juli Tentoonstelling Monu mentenzorg ATELIER HENK VAN FRIERUM Lichte Gaard 2 Permanente tentoonstelling van exclusieve kun.<;t voorwerpen m hout en Ivoor J WIEGFRSMA Minrehriierierstraat 9 Middeleeuwse Kunst riaselljks van 9 17 uur dinsdag en donderdag van 19 22 uur KUNSTHANDEL 1 H BORCHOUTS ' Maliebaan 70 Oude schndprtlen dage liiks van 10-17 uur KUNSTHANDEL 1 GIELING Vismarkt 8 Tentoonstellms van oude tegels dagelijks van 9-18 uur zondag gesloten KUNSTZAAL VAN LIER Begijnekade 9 Moderne schilden.len grafiek en teke ningen Werkdagen van 9-17 uur FRNTENER VAN VLISSINGENHUIS Maliebaan 42 Moderne ktinsi Maandag t m zaterdag van 10-17 uur zondag van ' 4 17 uur dinsdag ook 20-22 uur NEDERLANDS SPOORWEG MUSEUM Dinsdag t m zaterdag 10-17 zondagt van 13 17 uur NAT MUSEUM VAN SPEELDOOS TOT PIEREMENT Lange Nieuwstraat 38 Geopend op donderdag en vrijdag v 19.30 22 uur en zaterdag en zondag van 14 17 uur MUSEUM STAATSBOSBEHEER Mu seumlaan 2 „ Recreatie en natuurbe scherming " 10 12 en 14-16 uur woens dag ook 19 30-22 uur zaterdagmiddag en zondag gesloten 

Kranten

Ga naar