Utrechts Nieuwsblad vrijdag 11 oktober 1957

Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ah.prijzen ƒ 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H JN Koemane Dra J R Nieuwenhuis VRIJDAG 11 OKTOBER 1957 65ste JAARGANG No 139 Verschünt dagelüks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 1643 1 7 Ujnen)j Giro 154949 Kunstmaan beheerst debat in de W»E.U Moskou's technische opmars aansporing voor het Westen ' S *":- >- '" • v.V,ü'»i(Van een speciale verslagggever STRAATSBUKG 10 OKTOBER — Het jonge instituut van het zeven - landen-verbond de Westeuropese Unie pleegt onder de verschillende Eur'-pese organen uit to blinken door actualiteit en kernachtigheld Geen wonder dat dus dadelijk de jongste Russische successen onderwerp van debat uitmaakten De voorzitter de Engelsman sir James Hutchinson opende het nu begonnen tweede gedeelte van de derde zitting met een duidelijke waarschuwing De seinen die de kunstmaan uitzendt aldus sir James zijn niets anders dan een oproep die wij moeten verstaan als „ Verenigt u " Teleurstellend „ neen van Gromyko Ön twapeningsdehat in de Ver » Naties De Russische minister van buitenlandse zaken Gromyko heeft in de politieke commissie van de Ver Naties gezegd dat de houding van de westelijke mogendlieden in het bijzon der die van de Verenigde Staten overeenstemming over ont wapening onmogelijk maakt Hun voorstellen met inbegrip van die te Londen gedaan kunnen „ in geen enkel opzicht,dienen als grondslag voor een akkoord " aldus Gromyko In westelijke kringen is men zeer teleurgesteld door Gro myko's rede die volgens diplomaten de deur voor verder ont wapeningsoverleg heeft dichtgesmeten Men toonde zich verbaasd over de heftige toon van de rede die in schrille tegenstelling stond tot de betrekkelijk mild gestemde verklaring die de Russische minister drie weken geleden in de Algemene Vergadering aflegde DE MELKV OORZmmm " t^TttT /?" ' '¦ Mansholt vindt vorming monopolies gevaarlijk Sanering van de melkvoorziening op zichzelf is gunstig maar het gevaar zit er in dat zo gemakkelijk distributiekanalen worden geschapen die tot monopolies gaan uitgroeien Dit is noch in het belang van de boeren noch in dat van de slijters Daarom kan het gewenst zijn na te gaan of de melkvoorziening nu wel in goede banen wordt geleid en de klant op de beste wijze wordt bediend MILJOENEN KOSTEN VOOR HET RIJK Grondige correcties aan straaljagers Ernstige feilen aan Mij een hroodje Spoetnik * Meteoren bedreigen kunstmaan Amerika is bereid „« onder verdere onderhandelingen over andere op zich zelf staande onderwerpen at te wach ten " e*n initiatief te steunen dat er toe zal leiden dat in de ruimte ge schoten voorwerpen slechts w,eten schappelgke en vreedzame doeleinden dienen aldus verklaarde de Ameri kaanse afgevaardigde in de V.N Cabot Lodge donderdag bij de opening van het debat over de ontwapening in de politieke commissie der Verenigde Naties Lodge zei „ Zoals we hier zitten moeten wij allen vbelen hoe dringend een vraagstuk om oplossing roept dat voor dè wereldvrede van even groot belang is als het ontwapeningspro bleem " De Amerikaan was van mening dat de Londense ontwapeningsbesprekin gen toch iets van waarde hadden voortgebracht ook al waren ze zo moeizaam - verlopen dat hier en daar aan een vergelijk werd gewanhoopt Hy stelde opnieuw de vorming van een werkcommissie voor die een inspectie systeem moet ontwerpen dat het schieten van voorwerpen in de ruimte uitsluitend voor vreedzame en weten schappelijke oogmerken verzekert De Japanse afgevaardigde die na Cabot Lodge aan het woord kwam diende een ontwerp-resolutie in waar in aangedrongen wordt op opschor ting van kernproeven Zes punten Vervolgens nam de Russische af gevaardigde Gromyko het woord Vol gens de Russische minister moet wor den getracht „ concrete overeenstem ming te bereiken over enkele afzon derlijke punten " „ Zekere vertegen woordigingen " schijnen niet bijzon der naar een dergelijke concrete over eenkomst te verlangen „ Kennelijk geven zij er de voorkeur aan nog ver scheidene nutteloze resoluties toe te voegen aan de dozijnen die zijn op geborgen in de archieven van de Ver Verenigde Staten en enkele andere Naties " aldus Gromyko Volgens de Rus kan het jongste voorstel van de landen alleen maar tot de conclusie leiden dat deze landen de ontwape ningsbesprekingen tot in het onein dige wensen voort te zetten Gromyko drong aan op de neven staande maatregelen Nieuwe Russische kernproef De Russen hebben donderdag weer een Icernproef genomen De Amerikaanse commissie voor atoomenergie maakte donderdag in Washington bekend dat het een kleine ontploffing was op een proef terrein ten noorden van de poolcir kel Schörner kreeg klap in gezicht Eên onbekend gebleven man heeft donderdag de vroegere Duitse veld maarschalk Schörner die momen teel te München op beschuldiging van moord terechtstaat op straat een klap in zün gezicht gegeven Schörner had juist zijn huis verla ten Zün bril was stuk en hü had een wond aan zijn oog Het proces zal vrijdag worden hervat Advertentie ' tnan ' aióon BILTSTRAAT 2 APARTE WINTERMANTELS dSfoelit Ie Onmiddellijke beëindiging van de proeven met atoom - en waterstof bommen minstens voor een periode van twee of drie jaar zdnder over eenstemming over deze kwestie af hankelijk te stellen van de oplossing van andere ontwapeningsproblemen 2e - De landen te doen beloven geen atoom en waterstofwapens te gebruiken en hiertoe in elk geval een tijdelijk akkoord aan te gaan voor de tijd van vijf jaar zodat deze kwestie over vijf jaai - weer in overweging kan worden genomen 3e Beperking van de sterkte van de Aiiierikaanse Russische 3ritse en Franse strijdkrachten in Duitsland met één derde of in andere overeen te komen verhouding alsmede beper king van de strijdkrachten van deze mogendheden in de landen van het Atlantisch pact en het pact van War schau 4e Bestudering van de kwestie van het opheffen van militaire steun punten in andere landen en het berei - 1952-1957 5 JAAR BRIXON KLEDING IN UTRECHT Tot 27 oktober ontvangt U bij een kostuum of combinatie een overhemd naar keuze KERKO FABLO BRIXONET etc tot een waarde van ƒ 14 — Zie onze advertentie op paj 20 W^f^ki VR E-D,.E,N 6.,tlR.G 2.*jyT-RvE,C,H T Na het maanzaadbroodje dat de eeuwen door reeds zijn nuttige func tie heeft bewezen heeft Zeist thans de primeur met een broodje Spoetnik Een restaurant in Zeist verkoopt deze kunstmanen in overvloed en het doet er helem.aal niet geheimzinnig mee Ook wordt men er niet draaierig van De satellietjes kunnen na uit voerige bezichtiging verorberd wor den en zo ver zijn de Russen in ieder geval nog niet met hun vinding Ook aan de fabrikage van de Zeister kunstmaan is uitvoerig research werk voorafgegaan maar Zeist brengt zijn nieuwe vinding onmiddellijk in serie op de markt De Spoetnik zelf bestaat uit een bal gehakt voorzien van limonaderietjes die de antennes symboliseren Het geheel heeft een nogal stekelvarkenachtig voorkomen In de twee erbij geserveerde knak worstjes herkent men onmiddellijk de twee wachters van de satelliet namelijk de raket en de kap van de Svor'.nik ' Foto U.N.-Van Brienen ken van een akkoord over de keuze van bases die reeds in de eerste pe riode van de ontwapening kunnen worden opgeheven 5e Overeenstemming tussen de landen met kernwapens dat zij niet zullen toelaten dat atoom - en water stofwapens buiten de ¦ landsgrenzen worden opgeslagen 6e Gelijktijdig met een akkoord over de eerste stappen tot ontwape ning instelUng op basis van weder kerigheid van een stelsel van toe zicht zoals voorgesteld in „ het des betreffende voorstel van de Sovjet unie " Gromyko drong tenslotte aan op be ëindiging van bestudering van de ontwapeningskwèstie door een or gaan waarin vier van de vijf leden „ behoren tot het agressieve Noordat lantische blok dat zich niet interes seert voor ontwapening maar wel voor het verhinderen van alle maat regelen in de richting van ontwape ning " Advertentie flBROEKENHUIS ¦ '- Tel 206'.^2 - utrecht ' ¦ M SPBClAAiZAAK ¦ IN BROEKEN lUinister Mansholt heeft dit don derdag verklaard te Arnliem bü de opening van het bedrijf der coö peratieve Arnhemse melkinrichting en zuivelfabriek de „ Camiz " dat in de oorlog werd verwoest en waarvan de herbouw ongeveer tien jaar heeft geduurd Over de melkprijs zei de bewinds man van landbouw visserij en voedselvoox'ziening dat deze in ver gelijking met andere artikelen voor de consument helemaal niet zo uit zonderlijk is gestegen De minister noemde het merkwaardig dat men soms zo uitbundig reageert als er iets gebeurt met die melkprijs De grootst mogelijke nauwkeurigheid wordt immers ten aanzien van deze prijs in acht genomen Vreedzaam einde in San Marino Het ziet er naar uit dat de moei lijkheden van de laatste tijd in San Marino tenslotte een vreedzame op lossing zullen vinden Donderdag heb ben de communistische regering en de anti-communistische tegen-regering van het dwergrepubliekje in de Ita liaanse badplaats Rimini overeen stemming bereikt over de wijze waar op de anti-communisten de plaats van de communistische regering zullen in nemen aldus hebben de twee regerin gen donderdag bekendgemaakt Domenico Morgate voormalig com munistisch leider in San Marino heeft meegedeeld dat de nieuwe anti-com munistische regering zondag te mid dernacht het bestuur zal overnemen omding m Amsterdamse moordzaak Speciale berichtgeving De e 34-jarige J S de echigenooi van de te Amsterdam in de morgenuren vermoorde „ magere Josje " is door de Amsterdamse recherche aangehouden De arrestatie geschiedde niet op grond van directe verdenking in verband met de moordzaak maar omdat J S een damesjasje had gestolen in een café uil de Amsterdamse binnenstad Toen deze vrouw aangifte ging doen en men haar foto's toonde van enkele mensen wees zij de foto van de echtgenoot van „ magere Josje " aan De man werd door de recherche aan gehouden en naar een politiebureau overgebracht waar hij bekende het tasje te hebben gestolen Het geld dat zich in het tasje bevond had hij opgemaakt Toen J S in verzekerde bewaring was heeft de politie verder met hem gepraat De moordzaak „ magere Jos je " is nog volkomen een vraagteken ¦ Wat is er gebeurd De man was des morgens aanwezig in het huis waar de moord gepleegd is Is er tussen beide echtelieden twist geweest Nie mand weet het Onmiddellijk na de arrestatie van J S is de politie ech ter twee dagen lang gaan dreggen aan de O.Z Voorburgwal recht tegen over het perceel waarin destijds de vrouw werd vermoord Het onderzoek naar de moord is weer in volle om vang gaande en een groot deel van de Amsterdamse recherche houdt zich er thans mee bezig De verdachte ont kende iets met de moord uitstaande te hebben gehad bevolking van Nederland Volgens opgave van het C.B.S had op 1 september jl ons lamd 11.045.950 in - Qevaren van „ Orionide " Radio-Moskou deeldei donder dagavond mee dat de kunst maan tot op heden nog niet door meteoorstenen is getrof fen Maar tussen 20 en 23 ok tober zal zij met de aarde in de buurt van de meteorietenzwerm de „ Orioniden " komen en het is de vraag of zij dan niet getrof fen zal worden In Kaapstad hebben duizenden men sen donderdagavond de satelliet goed Deze aardige foto van het Engelse koninklijke gezin werd kortgeleden gemaakt in de grote tuin van het Buckingham paleis de Britse konink lijke residentie te Londen Jayne Mansfield arriveerde in stijl Jayne Mansfield de 24-jarige Ame rikaanse filmster is donderdagavond bij haar aankomst op Schiphol storm achtig ontvangen Miss Mansfield Amerika's tweede Marilyn Monroe poseerde zo uitda gend mogelijk voor de tientallen pers fotografen en lilmoperateurs In het restaurant van het vliegveld waar iemand haar een paar onge verfde Hollandse klompen aanbood dronk de filmster pp veler verzoek haar champagne uit een van deze klompen Daarna haalde ze ' een piepjongpekineesje uit haar tas en knuffeldehet beestje dat ze Poederdonsje heeftgedoopt - beveiliging Van onze Haagse redactie In de constructiewerkplaatsen op de Nederlandse militaire vliegvelden wordt op het ogenblik door de mon teurs koortsachtig gewerkt De tien tallen straaljagers van het type Thunderstreak en Thunderflash wor den namelijk voorzien van een nieuw hydraulisch systeem van be sturing en beveiliging daar het in verband met de veiligheid niet meer verantwoord is nog langer het oude systeem te handhaven Een aantal ongelukken heeft dit uitgewezen en ettelijke miljoenen guldens worden thans besteed om de gebreken te verbeteren Hoe noodzakelijk de wijzigingen zijn is nog maar kortgeleden bewe zen toen een ' onbemande straaljager anderhalf uur lang boven Limburg vloog en eerst toen naar beneden kwam Bij een nauwgezet onderzoek is gebleken dat vooral de olieleidin gen na verloop van tijd lekkages gaan vertonen Reeds eerder waren hier over uit de Ver Staten klachten ont vangen maar daar in de vliegtuigfa brieken van Amerika de produktie van deze typen is stopgezet zijn ver - kunnen zien De kunstmaan kwam achter de Tafelberg op en vloog in noord wcstelijke richting ^ Uit Washington meldt Reuter dat de V.S dertien ¦ kunstmanen de ruimte in zullen zenden Zeven hier van zullen voor proeven worden ge bruikt waarmee zoals ^ president Eisenhower meedeelde in december zal worden begonnen In maart van het volgende jaar zal een begin wor den gemaakt met het lanceren van de overige zes drietrapsraketten die kunstmanen met alle vereiste instru menten zullen bevatten Dit blijkt uit een verklaring die dr John Hagen het hoofd van het Amerikaanse kunstmaanprogramma op 2 augustus voor een senaatscommissie heeft af gelegd en waarvan de inhoud nu pas is • bekendgemaakt De Amerikaanse satellieten zullen ongeveer negen kg wegen en op een hoogte van 300 tot 2.400 km met een snelheid van omstreeks 28.000 km in anderhalf uur om de « uda draaien aldus dr Hagen Andere sprekers na de voorzitter hamerden op hetzelfde aambeeld In het bijzonder de ontwikkeling van geleide projectielen was naar de me ^ ning van de Fransman Pierre Henri Teitgen en van de Engelse Lord Stonehaven een zaak die in nauwe samenwerking door het Westen moest worden aangepakt en met meer energie dan tot dusver Zo was de Assemblee van de West Europese Unie dus al dadelijk mid den in de actuele politiek van de dag terecht gekomen De hoofdschotel van deze eewte vergadering was een rap port van de Defensiecommissie opge steld door onze landgenoot het Twee de Kamerlid de heer Fens die het stuk met bezorgdheid en op zijn beui't ook krachtig waarschuwend de Assemblee aanbood „ De gebeurtenis sen van de laatste maanden " zo zei de heer Fens „ zoals het lanceren van het intercontinentale projectiel en zeer onlangs het afschieten van de kunstmaan door Rusland moeten ons wel duidelijk voor ogen stellen dat er wellicht nog sprake is van een militair evenwicht tussen West en Oost maar dat wij niet meer moeten denken in termen van militair over wicht onzerzijds " De heer Fens » zei dat onder deze omstandigheden het strategische kernwapen als uiterst vergeldings middel in het arsenaal van het Wes ten aanwezig moet zijn als afschrik wekkend middel Belangrijk en nodig was het het strategisch kernwapen ook m Europese handen te hebben zoals reeds het geval is Groot Brit-tannië heeft immers de H-bom Maar van het allergrootste belang aldus de kern ' van het betoo.g zou de weten schap zijn dat in geval van nood het gebruik van die bom niet alleen zal afhangen van de toestemming van de president van de Verenigde Staten „ maar dat wij zelf ons woord daarin meespreken " Om deze gedachte te realiseren beveelt de Defensiecom - dere proeven daar achterwege geble ven In Europa bij de NATO-landen zijn de toestellen van het type thun derstreak en thunderflash echter nog in gebruik en het ziet er niet naar uit dat binnen korte tijd overgegaan kan worden op nieuwere toestellen Bespreking tussen regering en MIR Op verzoek van het dageli,iks be stuur van het bedrijfschap voor de steenkolenmijnindustrie zo deelt het ministerie van economische za ken mee heeft dit bestuur vandaag een bespreking gehad met de rege ring vertegenwoordigd door de mi nisters Zijlstra en Suurhoff èn staats secretaris Sclimelzer Tijdens deze bespreking is van ge dachten gewisseld over de concreti sering van de mogelijkheden wel ke zün gelegen in de brief van 30 september jl van de minister van economische zaken aan de Mijnin dustrieraad ten aanzien van een in komstenverbetering voor bepaalde groepen bovengronders De regering heeft daarbij toegezegd haar volle medewerking te zullen verlenen aan het zo snel mogelijk tot stand ko men van een definitieve regeling van deze aangelegenheid Advertentie TOMADO VERRAST HUISVROUWEN met Nederlandse snelkookpan patenten aangevraagd Volgende week verkrijgbaar de eerste ècht Nederlandse snel kookpan met tal van nieuwe snufjes Iedereen die voortaan snel gezond en lekker wil koken vraagt btizonderheden aan ziJn winkelier of schrijft naar Tornado Dordrecht 10 et postzegel insluiten missie de Raad van Ministers van de Westeuropese Unie aan richtlijnen voor het gebruik van strategische kernwapenen op te stellen De toe passing van die richtlijnen zou dan moeten worden overgelaten aan dö bezitters van de wapens Veel kritiek was er deze eerste dag op de Verenigde Staten Onze land genoot de heer Goedhart gispte Amerika's nalatigheid om een tien jarig monopolie op kernwapengebied te gebruiken als middel tot het oefenen van militaire druk op de Sovjet-Unie Hij weet dat aan de aanwezigheid van „ een oude en zieke man in het Witte Huis " Andere sprekers toonden in Ame rika's vernuft meer ve.trouwen En kelen vielen op door pleidooien voor eenzijdige ontwapening of voor een Europees neutralisme de Duitse so cialist Fritz Erler gebruikte zijn ora torisch talent voor het lanceren van de gedachte van een „ atomfreier Raum " in Europa Deze en andere ideeën zullen de komende dagen nog meermalen stof tot debat geven De Assemblee van de W.E.U is het eerste parle mentaire orgaan dat de kans krijgt om over de Russische kunstmaan te debatteren Dat maakt de bijeen komst extra'belangwekkend AUTO TE WATER mannen Twee verdronken Speciale berichtgeving Twee mannen die vanochtend door de Amsterdamse politie wer den geïdentificeerd als de 33-jarige A G van Limzen en de ST-jarige D Heinhuis beiden afkomstig uit Hilversum zijn verdronken doordat him auto vannacht omstreeks 2 uur uit de bocht vloog die de Weesper zijde langs de Weespertrekvaart maakt De wagen die met grote snelheid reed slipte op de gladde keien te genover de Kruislaan en vloog na dat een naar huis fietsende tramcon ducteur was geraakt in het water De conducteur sloeg direct alarm waarop onmiddellijk brandweer en politie uitrukte Toen het bestelwa gentje boven water was gebracht met behulp van een kraanwagen bleken de twee mannen verdronken te zijn Premier van Pakistan afgetreden Hasan Sjaheed Soehrawardy is van daag afgetreden als premier van Pa kistan Van officiële zijde werd later ge meld dat Soehrawardy is verzocht voorlopig aan te blijven De premier heeft hierin toegestemd Er heeft zich de laatste dagen een crisis in de centrale regering ont wikkeld en vrijdagochtend ging het gerucht dat aan de premier zou zijn verzocht in het openbaar zijn ver ontschuldigingen aan te bieden we gens anti republikeinse uitlatingen betreffende een verbrokkeling van West Pakistan Volgens persberichten zou de pre mier donderdagavond de president hebben verzocht om een speciale bij eenkomst van de Nationale Vergade ring op 24 oktober opdat deze zich over het beleid zou kunnen uitspre ken Iets minder zacht WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zaterdagavond Aanvankelijk veel bewolking met hier en daar enige regen en plaatselijk mist later ook enkele opklaringen Over het algemeen iets minder zacht zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen ZON EN MAAN Zaterdag Zon op 7.01 zon onder 17.55 Maan op 19.41 maan onder 10.44 Europees weerrapport Vrijdag 7 uur v.m Max Néersl.Station Weer temp afgel gisteren 24 u U gr o mm J mm 2 mm O mm 17 gr o.l mm 14 gr o mm o mm 3 mm O mm 23 gr 0.1 mm 22 gr o mm 20 gr o mm 10 gr 0.2 mm 17 gr O mm 19 gr 0.2 mm 19 gr o mm 12 gr 17 gr 10 gr Stockh nevelOslo mist 19 gr 19 gr 23 j Kopenh zw bew Aberdeen geh bew,Londen mistA'dam nevelLuxemb z ^ / bew.Parijs mistBordeaux mist Grenoble zw bew Nice zw bew Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbruck mist Rome nevel Ajaccio zw bew Mallorca half bew mist mist regen onbew 17 mm O mm O mm Omm O mm 20 gr 18 gr 23 gr 26 gr 83 gr Berlijn nevel Frankfort mist München mist 
Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jcargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Leeuwarder ingenieur opvolger J T Jacobs Een uur geheime raad voordat ir Krijgsman had gewonnen Van onze raadsverslaggever K ORTER dan algemeen werd verwacht is de Utrechtse raad gistermiddag in geheime zitting bijeen geweest om zich te beraden wie de opvolger moest worden van de heer J T Jacobs de onlangs plotseling overleden directeur van de Gemeentelijke Reinigings Markt - en Havendienst Het is tenslotte — na een uur debatteren — geworden nummer één van de voordracht ir T Krijgsman uit Leeuwarden met 25 van de 44 stemmen de raad was ondanks de a-griep op één na volledig bijeen nummer 2 kreeg 13 stemmen de heer P J Bosch uit Zwolle en nummer 3 zes stemmen de chef van de afdeUng bedrijven van het stadhuis hier ter stede de heer L v d Meyden Ir Krijgsman moest van de 44 stemmen er 23 behalen zijn benoeming geschiedde dus echt wat men noemt „ met de hakken over de sloot " T g ^ n fTonia ^ Fonville studentenmoeder ] De heer J van der Vlies plotseling overleden „ Niet voor het gewin maar voor het gezin '^ A Bouma Bollenhofsestr 128 a en A Veerman Adr v Zwietenstr 7 R Schut A Tasmanstr 5 bis en G C Hufener J de Bekastr 2 J P van Hiel Nicolaasstr 15 bis a en J C Koning Jutphaasseweg 184 Overleden Hendrik J Door nebosch wedr v A Bosch 81 jr W A Vultostr 95 Johanna J v Muijen geh m H Mijdendorp 80 jr Nieuwe Daalstr 10 Johannes V d Vlies geh m J Bredius 48 jr Houtensepad 46 Johannes N Schoonheim ongeh 70 jr Keuken str 45 bis Dirk J Sundermeijer geh m M M v Zanten 64 jr Amsterdam Beukenplein 29 I Cor nelis H A Middeldorp geh m C M H M Huizing 54 jr Corneille laan 18 Johan K W Kehrer geh m Z T Wessels 72 jr ' s Graven-hage Hart Nibbrigtkade 109 De nieuwe man van de Reinigingsdienst Ir T Krijgsman heeft een sterk wisselende carrière achter de rug Hij is 41 jaar oud en vader van drie kinderen Aanvankelijk ging zijn be langstelling uit naar de zee Toen hy jong was bezocht hij de Zeevaart school na het voltooien van de HBS In de jaren dertig was hij stuurman ter koopvaardij grote vaart Op den Amxr trok hem toch het land meer dan de zee en de heer Krijgsman be sloot tot de studie van civie ' inge nieur aan de Technische Hogeschool te Delft De oorlogsjaren boden hem voor deze studie goede mogelijkheden Een jaar na de bevrijding voltooide hij dan ook zijn ingenieursstudie te Delft Tevoren was de heer Krijgsman ruim een jaar werkzaam geweest bij de bouwkundige afdeling van de directie van de Wieringermeer afd Koordoostpolderwerken te Zwolle Dat duurde tot december 1944 Twee jaar was ir Krijgsman werkzaam als waarnemend hoofd van het streek bureau wederopbouw van West Bra-bant en weer tw«e jaar later was hij ingenieur bij publieke werken in de gSmeente Hilversum Van 1948 tot oktober 1949 vond ir Krijgsman ar beid bij de Rijkswaterstaat in de di rectie Sluizen en Stuwen te Utrecht Daai-na riep de gemeente Haarlem mermeer hem tot 1 fdbruari 1954 als ingenieur van gemeentewerken aldaar Ter plaatse had de heer Krijgsman o.m tot taak het leiden van de gemeentelijke reinigingsdienst Van februari 1954 tot nu toe werkte ir Krijgsman in de functie van ad - junct directeur van de ' dienst voor openbare werken te Leeuwarden Thans is hij de opvolger geworden van de heer J T Jacobs Rest van de agenda Nadat de verhoogde subsidies voor E.H.B.O Prinses Wilhelmina stioh-ting Maatschappelijk Advies - en In lichtingenbureau en Zuigelingenzorg met de tegenstem van de VVD gelijk wij in onze vorige editie heel kort Advertentie Voorkom GRIEP met AUDIOVISUELE KERKDIENST IN JANSKERK In het kader van de bijzondere diensten der hervormde gemeente zullen in de maanden oktober en november in de Janskerk twee audio visuele kerkdiensten plaats vinden waarin gebruik zal worden gemaakt van enkele nieuwe audiovisuele hulp middelen Zo zal op a.s zondag 13 oktober n.m 7 uur een langspeelplaat van de Protestantse Ordegemeensehap van Taizé uitgangspunt zijn voor de bespreking van het onderwerp God en ons dagelijks werk dat behandeld wordt door ds A Dronkers Op 10 november zal in dezelfde kerk in het kader van de dienst om n.m 7 uur de film De boom des levens " gedraaid worden welke film een uitbeelding van Oud Testamen-tische verhalen door kinderen om vat Ook in deze dienst zal ds Dron kers toelichting geven en in het ka der van een kerkdienst spreken over De boom des levens " terwijl een jongenskoor o.l.v mej M van Rhee nen medewerking zal verlenen Aan beide diensten gaat gemeen schappelijke samenzang vooraf van 6.45 7 uur Bij winkelen heen gebroken Bü het betreden van een winkel aan de Potterstraat 6 te Utrecht viel de 56 jarige mevrouw W S B uit Driebergen over de drempel Zfl kwam daarbij zo onfortuinlijk te recht dat zü haar linkerbeen brak ter auto van de G.G en G.D werd ze naar het Stads - en Academisch Ziekenhuis vervoerd reeds publiceerden door de raad was aanvaard overigens met de vrijwel algemene motivering dat men in den vervolge met betrekking tot dit punt alle rechten wenste voor te behou den was het verder nog maar een kwestie van het afhameren van vele onbelangrijke stukken Het rappe tempo dat de raad in eer.ste aanleg bezigde werd na de geheime stem mingbespreking er moet over de heren kandidaten heel wat op - en aangemerkt zijn zo hebben we ons laten vertellen aangehoudep zodat de raad betrelckelijk vroeg naar huis kon terugkeren Alleen de heer C P G r o o t CHU informeerde bij de wethouder van fi nanciën hoe het stond met de stand van het kasgeld Dit naar aanleiding van - het voorstel van B en W om over te gaan tot kasgeldleningen tot een maximumbedrag van 50 miljoen gulden En zo vroeg de heer D e De heer J van der Vlies een groot dierenvriend ging heen GEVONDEN VOORWERPEN Doublé damespolshorloge met dito band goudkl damespolshorloge niet zw koordbandje br zw gemarm vulpen groene vulpen rood led etui inh vul pen en potlood t.n.v J Hooykaas pe trolkleurig en blauw kinderjasje paar beige sandalen gr vest vervoersbewijs t.n.v Joh A J Somers wit pi haar borstel wit schoentje bl kep N.P.G beige pi portem inh foto en Oostenrijk se munt padvindersfluit puzzelboek 3 vellen leder groene capuchon met witte teddy gevoerd br led portem met rit ledig losse handschoenen wanten en sleutels Los geld 1 bankbiljet a ƒ 10 portem inh f 15.20 en spoorkaartje Hil versum—Utrecht ƒ 1.35 ƒ 0.04 en 55 dol larcents Aan komen lopen wit met zwarte hond reu soort kees bruin witte terrier reu beige Cypers ka tertje Het hoofdbureau van politie te Utr Waterstraat 56 is geopend op werkda gen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon Advertentie Is striji tsisii l-pi biwijst opnieow ie voortreffëiijle siiensoliappai ] fan let veel vööreesclirsveii lial BAYER Foto U.N Ir T Krijgsman G r oo t verder zijn we — na de jongste financieringspolitiek van de rijksoverheid nu competent om zèU de hoogte van de rente te bepalen Weth dr De N o o y verzekerde de raad dat Utrecht er met betrekking tot de financieringen op korte termijn lang niet ongunstig voor staat Utrecht mag voorts — dit in antwoord op het geen de heer De Groot had gesteld — overgaan tot een lening tot een hoog te van 37 miljoen gulden Reeds is daarvan 32 miljoen opgenomen Er resten derhalve nog 12 miljoen en die hebben we hard nodig voor kapitaals werken Ruim zit Utrec'^t niet in zijn contanten maar het is ook niet zó dat men op dit moment althans ach en wee zou moeten klagen Met deze vertroostende gedachte zijn we naar huis gegaan Beheerder van het Utrechts asiel Te Utrecht overleed op 48 jarl-ge leeftijd de heer J van der Vlies die sedert 1 april 195.5 beheerder was van het Stichts asiel voor die ren Houtensepad 46 te Utrecht Voordien was hij beheerder van jeugdhuizen respectievelijk in Soest en Doorn De begrafenis heeft plaats maan dag 14 olrtober om 12 uur op de eerste algemene begraafplaats Soestbergen te Utrecht De heer J van der Vlies is In korte tijd dat hij het beheer voer de over het asiel een bekende per soonlijkheid geworden in kringen van dierenvrienden Hij stond er om bekend dat weinig hem te veel was voor de hem dikwijls in kom mervolle omstandigheden toever trouwde viervoetige gasten Hij zocht altijd eerst naarstig een nieu we baas of vrouw voordat htj de belangrijke beslissing over leven en dood van de zwerfdieren ging ne men Ook in de vereniging tot bescher ming van dieren waarvan het be stuur gelijk is aan het bestuur van het asiel al betreft het hier een ge sciieiden functie is dit toch nog plotseling heengaan als een schok gevoeld De heer J van der Vlies over leed in het ziekenhuis St Joannes de Deo aan een beroepsziekte die hij in zijn oude beroep als molenaar heeft opgelopen Examen van Commissie te Utrecht Apotheker-adsistent Opgeroepen 6 kandidaten Geslaagd de dames Th A van Bekkum Hoog land L Nic Ede en de heer C P Nieuwenhuizen Eindhoven Donderdag had in Utrecht de twee jaarlijkse gewestelijke coöperatieve vrouwendag vele leden en belang stellenden bijeen gebraclit in het N V Huis te Utrecht De voorzitster mevr v Schie-v Heusden uit Arn hem verwelkomde in liaar openings woord de heer Bakkering die na mens de Centrale van Ned Verkoop coöperaties aanwezig was de heer Lambregts van de kring Utrecht mevrouw v d Akker-Jansen voor zitster van de Ned Coöperatieve vrouwenbond alsmede enige afge vaardigden van zusterorganisaties Mevrouw Cobi Scheyer zong vervol gens volksliederen waarbij zij zich zelf op de gitaar begeleidde Hierna sprak mevr v d Akker die naar KADIOACTIEVE STOF IN DE ATMOSFEER De Nederlandse vereniging voor weer - en sterrenkunde afdeling Utrecht houdt in de gehoorzaal van de sterrenwacht Zonnenburg 1 om 17.30 uur een lezing Dr L J L Dey spreekt 15 oktober over de versprei ding van radioactieve stof in de at mosfeer HET SCHOT VALT BIJ NICOLAAS BEETS De Utrechtse rederijkerskamer Nico laas Beets opent 25 oktober zijn toneel seizoen met een opvoering van een detectivespel van Agatha Christie Het schot valt Aanvang 20 uur in de Stadsschouwburg B.-k levensschool Dinskag 15 oktober zal in Utrecht worden begonnen niet het Vormings werk onder jeugdige r.-k werknemers door middel van een r.-k levensschool Advertentie Als U ' s avonds ol ' s middags geen voeten meer hebt dan is er maar één conclusie U en Uw schoenen staan samen niet op goede voet Bij ons vindt U een elegant modieus gesneden schoentje met een prima pasvorm ook voor moeilijke voeten Komt U onze collectie eens bekijken en passen ook Uw leest is erbij Wij brengen hier een grote sortering in de maten 36 t.in 42 SCHOENMAGAZIJN M J V d Wiel CATHARIJNESINGEL 5 tegenover Molenbrug Forumavond van Veilig Verkeer De afdeling Utrecht van het Ver bond voor Veilig Verkeer organiseert in november een veilig verkeersac-tie die donderdag 28 november be sloten wordt met een forumavond in het N.V.-Huis Op het ogenblik geeft de Utrecht se afdeling vijf bromfietscursussen in samenwerking met de Utrechtse verkeerspolitie De deelnemers ont vangen na afloop een diploma dat faciliteiten geeft voor het geval een algemeen bromfietsvaardigheidsbe wijs verplicht wordt gesteld Zilveren jubileum van de heer A J A Bul Donderdag 17 oktober herdenkt de heer A J A Bul commies van de afdeling maatsehappelijlce aan gelegenheden bij de gemeentelijke dienst voor sociale zaken te Utrecht de dag waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad De heer Bul die Govert Flinkstraat 109 woont is ook bekend als sportman Hii speelt ondanks zijn 53 jaar in het eerste team van de tafeltennis vere'iiging Barna Drukte rondom de Ibero-Amerikadag Voor de Ibero-Amerikadag die maandag 14 oktober te Utrecht wordt gehouden verwacht de politie een grote verkeersdrukte in de binnen stad omdat er 250 auto's de gasten zullen aanvoeren naar het Spaans Portugees en Ibero-Amerikaans insti tuut aan de Drift 31 In verband hiermee zal er geen parkeergelegenheid zijn voor het pu bliek op het westelijk gelegen ge deelte van het Janskerkhof het Domplein de Minre broederstraat de Korte Minrebroederstraat en het Lucas Bolwerk Bovendien zalfde Drift van 16.15 18.30 uur voor ^< et c-Vinbaar rijver keer zijn gesloten ' voren bracht dat de coöperatie nog steeds nodig s Het particuliere stel sel ook al is daarin concurrentie jaagt nog steeds winst na in tegen stelling tot de coöperatie die als devies heeft Niet voor het gewin maar voor het gezin " Spr herin nerde aan het in de handel brengen van artikelen door de coöperatie waardoor een aanmerkelijke daling van de prijs ook bij de particuliere handel werd bereikt Als voorbeel den noemde spr asperine beschuit en zeep Mevr v d Akker besloot haar rede met de aanwezigen erop té wijzen dat 80 procent van het na tionaal inkomen dbor vrouwen wordt besteed en dat het dus zaak is goed op te letten hoe we dat doen Voor de pauze trad op de declamatrice Aaf ke van Est en daarna voerde de Hil versumse Comedie o.l.v Louis Povel het blijspel Liefde in ledigheid op Burgerlijke stand UTRECHT — Geboren Corin na I J d V J D Singeling en P J M Peters Voorstr 31 bis Ro bert z " V H Heitink en A M v Welbergen Hofstr 18 Anna M L d V A V Maarschalkerweerd en H M L V Wees Rubenslaan 79 II Frits C z V G H C Butteling en E Waldt Mr Treubstr 15 II Hendricus W z v A J v Schaik en A M Westland P Nieuwland straat 77 Peter Ch z v C Eber wijn en M v Moorselaar Lepe laarstr 1 Cornells z v J C v d Graaf en M Geutskens Sonoystr 2 Bernadette M d v M J v Hou ten en H J M v d Steen Lekstr 6 Marianne M d v O L L Ep ker en M A v Berkel Soendastr D ONDERDAG hebben de stu denten IS in getal die wonen in Jiet studentenhuis Oude Gracht UT bis hun hopsita mevrouw „ To nia " FonutHe gehuldigd tijdens een festiviteit die werd georgani seerd in de keuken van het huis Staande v.l.n.r J de Ru J H Erasmus J W van Waning J B Laarman H de Vries halfzittend J F A la Rivière Zittend v ' ^ K E Eykman mevrouw Fonville R IJ de Jong R M Lilien Hele - IJ maal onderaan P A uan Duijnen Montijn Advertentie grof e sortering en prettige bediening ET studentenleven kent andere hoogtepunten dan het in ogen van de studenten gezapige burgermans leven De student gaat langs de zwa righeden des levens met hautaine luchthartigheid heen en de vreug den worden door hem bijeengeraapt even nauwgezet als aren op het land Generaties vqor hem hebben dat ge daan Het korenland der feesten is wel schoongeraapt De aren zijn ge bundeld in de tradities Dubbele vreugde is het wanneer er een nieu we gelegeqheid gevonden of gemaakt kan worden om het glas te heffen en aan de annalen een nieuw roem rucht feit toe te voegen Op die manier is het „ jubileum " van mevrouw Fonville als studen tenmoeder in de wereld gekomen Donderdag was het feest in het stu dentenhuis aan de Oude Gx-acht 147 bis Tonia " zoals mevrouw Fonville bij haar huisgenoten heet schonk in de keuken koffie en er was gebak bij Vondellaan 47—49 Tel 30524 Utrecht Zie voor stadsnieuws ook pagina 7 Sedert april 1945 woont mevrouw Fonville aan de Oude Gracht Zij begon toen te zorgen voor het eten en het schoonhouden van de kamers van vijf studentenkamerbewoners Nadien heeft ze het hele huis ter beschikking gekregen en is het aan tal kamerbewoners uitgebreid tot 18 Allen leden van het Utrechtsch Studenten Corps De eerste vijf stu denten staan nu nog bekend als „ de oude vijf " en als zodanig hebben ze bij Tonia een streepje voor In Tenia's huis hebben zich hoog tepunten afgespeeld in het Utrechts studentenleven Koning Xerxes had er verleden jaar zijn residentie er hebben vele senatoren van het USC gewoond en eens dineerde prinses Irene op de Oude Gracht in het stu dentenhuis voordat zij een studen tenbal bezocht Bange uren zijn het geweest voor Tonia en haar studenten toen in 1955 de petroleumkachel van een nieuw komer brand stichtte Enkele huis genoten zaten in de sociëteit PHRM en wilden niet geloven dat ze niet voor de gék gehouden werden met de brandmelding Maar uit de verte zagen ze toen ze naar huis gingen de slangen en de rook al Gelukkig liep dit brandje letterlijk met een sisser af In de zomermaanden als haar gas ten met vakantie zijn verhuurt Tonia ook kamers aan de buitenlandse stu denten die in Utrecht vertoeven om hier curssussen t & volgen Sicilianen Egyptenaren Amerikanen Duitsers Fransen mensen uit alle wereldde len hebben Tonia huur betaald Het allerliefst denkt Tonia terug aan de Parijse reis die ze eens plot seling met studenten van het huis heeft gemaakt Mevrouw J Garbers-Van Noordwijk uit Z Afrika en mej Y Nawijn bestuurslid van de leerlingenvereni ging Paul Kruger hebben giste ren in de tuin van de kweekschool Rehoboth te Utrecht een krans ge legd bij het monument van Paul Kruger ter gelegenheid van de her denking van diens geboortedag Bij deze plechtigheid ' werd gesproken door Z.E dr F E Goldenhuys de Z.-Afrikaan^e gezant Men ziet de kranslegging Foto Ü.N.-Van der Werf Op zekere avond kwam een van de jongens Pier Kuypers naar mij toe en vroeg Gaat u mee naar Parijs Tonia Ik stond perplex zegt me vrouw Fonville Ik had niet eens een paspoort Maar de jongens belden ' s avonds laat de burgemeester op en de volgende dag zat ik in een autobusje op weg naar de lichtstad Ik had twee grote stukken vlees gebraden en tien broden kaas en koffie meegenomen Ik was nog nooit in het buitenland geweest en vond het prachtig die eerste avond in ons hotel Aan de muur in haar apartementen op de Oude Gracht hangt een - foto met Tonia op een sokkel in de tuinen van Versailles De studenten die in de keuken Advertentie Osmia - de Luxe Gcplatineerde 14 Icrt gouden poi metextra duurzame Osmi-mdium penpunt Veilig compressor-vuisystecm Verlies voorkopicnde veiligheidsclip Gedistingeerde kleuren Russian greenen glanzend zwart f35.25 - f42.25 • f52.25.(Osmia standaard serie vanaf f 17.90 2i jaar sehriful^ki garantit legen sl^tage mti de f/enpunt 8 Cornelia J H d v H v Norde en C G V d Berg Voor Claren burg 4 Bernard A z v A R Was scher en G H Tannemaat Laan v Nieuw Guinea 105 bis Willem C z V W C Schoonheijm en J v Dam Schoenerstr 27 Frederik J z v M Hogenbirk en H de Man Pot gieterstr 31 Jacobus G z v P A Kammeijer en M M v Baten burg Vlierboomstr 6 Getrouwd G de Bruin en M Puljk Montfoort Havenstr 92 W van Leeuwen en H Plantinga Zeist Dolderseweg 244 J Ulsamer Nieu we Koekoekstr 77 bis en G L van Etjndt Valkstr 31 bis C Vroon en J A Pol Lekkerkerk Kerkweg 32 G Kamerbeek en P van Eijl Zalt bommel Steenweg 35 A - J J Teu nissen La Croixstr 40 en K A M Rombout W A Vultostr 112 H het verhaal zitten aan te horen roe pen af en toe „ Weet je nog van die roltrap " en andere kreten die erop wijzen dat het reisje naar Parijs be hoort tot de onvergetelijke momen ten Wie over de Oude Gracht wandelt en langs het modehuis loopt waar boven het studentenhuis is ziet wel licht Tonia de stofdoek uitslaan Aan haar papegaai vertelt zij zo denken we het prettig te vinden dat haar studenten het een voorrecht achten bij haar te mogen wonen Dat „ voor recht " is zelfs al een traditie ¦ AGËim ^ VRIJDAG SCHOUWBURG 20 uur De Bederiikers Jean Baptiste Poquelin De Koppe laarster " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Fo rum „ Wat is wereldlederalisme " DE SCHOUW Oudkerkhof 19.S0 uur Ruilbeurs Ned Ver De Verzamelaar PROT CENTRUM Prins Hendriklaan U 20 uur Ned Klassiek Verbond Dr C J Ruygh „ De Jodenvervolgingen onder Caligula " KUNSTHANDEL WAGENAAR Achter St Pieter 5 20 uur Opening tentoon stelling Jan Boon door Jelle Troelstra VREDENBURG 20 uur Circus Jos Mul lens CAre OLYMPIA Amsterd straatweg 20 uur Klaverjaskoppclooneours Jub commlssle USV Holland HERV VER GEBOUW Daalseweg 189 Bazar Herv Zuilen VOLKSUNIVERSITEIT Nieuwe Gracht 41 20.15 uur Mevr J M Bolkestein Kraft „ Brush up your English " eerst » cursusavond B.B - ACTIVITEITEN Theehuis Oog In Al 20 uur Blokploegoefenlng wijk F Hoofdbureau BB 20 uur Bijeenkomst wijk B Z.4TE11DAG WIJKGBBOUW Radiumstr 12 10,30 U - At.wheici Zr van Steenis HERENSTRAAT 24 opening woonhui » voor werkend'e vrouwen KUNSTHANDEL DE JACOBITOREN 11,30 uur Opening tentoonst portret foto's van Evert Miedema door de heer C A Sehilp JA.4.RBBURS 16 en 19,30 uuj - Judo toernooi SCHOUWBURG 20 uur Rotterdams To nfel De Bolle " TIVOLI 20 uur Ned Reisver Tiroler avond N.V HUIS W.30 uur Utr Kath Amu semcntsgezelsohap operette „ Gold und Silber " GEBOUW V K en W 20 uur Ons To neel Amor poeell verstoppertje " OR.A.NJBHUIS Nieuwe Kade 20 uur Toneelver Onder Ons Het witte Le gioen " DB WOONSTEDE Achter St Pieter 11 19.30 uur Utr Federatie Chr Jonge naannenverb film De vallende ster " GEBOUW v K en W 20 uur Toneel ver Selsfeip Fryslan „ BxmgaloV TRIANON Oudegracht 252 20 uur Fee.'^tavond Ons Zeeland ONTSP GEB WERKSPOOR 20 UUT Pers.ver Werkspoor toneelafd „ De beste jaren van ons leven '* VREDENBURG 16 en 20 uur CSrcu » Jos Mullens D.\A I/SE WEG 189 Bazar voor bouw fonds Herv gem Zuilen NICOLAIKERK 19.30 uuir Orgelvesper OUD-KATH KERK St Marie 19,30 U Ve.<:per met avondgebed JANSKERK 21 uur Avondgebed BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,30 1S,4S en 21 uur Zondag om 14.15 16.30 18.46 en 21 uur CAMERA De 41ste 14 jr CIT'ï Groot alarm bij de geheime dienst 14 jr FILMAC Actualiteiten a.l dag 10.00 18,30 uur PALACE vrijdag t.m zondag De slaap des Doods IS jr maandag t.m don derdag De derde man 14 jr dag 18,45 21 UUT OLY.MPIA vrtldag t.m zondag Gekweld geweten 18 jr maandag t.m donder dag Contrabande en moord 18 jr zondagmiddag De vrouw die gelyncht zou worden 14 jr REMBRANDT Oorlog en Vrede dag 14 en 19,30 uur 14 jr SCALA Geef me ' n kans 18 Jr STUDIO Calabulg 14 jr voorst een kwart later VREBBUflG Pepote het kind van d « atraat a.l met De ro-de Ballon TKNTOONSTKLUNGISN NRD SPOOKWH.CMUSISUM Maliebaan station Geopend dinsdag t.tn zater dag 10 17 uur zondags 13-17 uur Ml SÜUM Sixn ^ UYl.fc'.N üud-Zullen aan de Vecdt Werkdagen 10-17 uur zondagen 14 17 uur CENTR MUSBUM Agnietenstraat 1 en Mailehaan 42 Werkdagen 10-17 uur zondagen 14 17 uur dinsdag ook 20-22 uur UNIVERSlTh;iTSHUlS LepeienDurg 1 maandag t.m 18 okt 10-12 en 14-17 uur zaterdag 10 12 uur Werk van Jac Boersma K'INSTHA.NDBL WAGKNAAR Achtel St Pieter 5 t ra 5 okt werkdagen 9 18 maandag i:<-lS uur - Werk van H V Krumingen GAL MÜU tol 19 okt Unesco-exposltle van Perziscne miniaturen Werkdagen 9 18 uur Maandag 13-18 uur JAARBEURS Vreeburg Het Instrument t.m 9 okt werkd 9.80—17 uur maan dag ook 19—22 uur JAARBEURS Margriethal Lastentoon stelling t.m 12 okt werkd 9—17 uur WATEKHOOGTBN WEEBDSLÜIS iBovenkant sluis 4 « « m - f - NAP val 6 cm Benedenkant sluis 20 cm — NAP val 7 cm 25 
U TRECHTSC H NIEUWS3LAD Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 Advertentie NOQ IS POLEN NIET VERLOREN II Gomoelka bewaart met moeite labiele evenwicht Polen de katholieke volksdemocratie die geen concentratiekampen kent niet in eigen kring op een min o * meer homogeen front steunt Natolinistisch gevaar Ten hoogste een kwart van de par tijleiding deelt overtuigend zijn denk beelden Er is een grote midden groep van opportunisten Waaronder de premier en voormalig sociaal-de mocraat Cyrankiewicz onder dwang van de volkswil bereid gevonden tot voorzichtig meevaren maar immer gereed tot koerswljzifeing En ten slotte is er de kern van stalinisten de harde orthodoxen in Polen na tolinisten " genaamd naar het dorp je Natolin waar ztj plachten te vergaderen Zij ageren in de in dustriesteden wakkeren de jaloezie aan van de arbeiders op de boeren de enige die dankzij de nieuwe landbouwpolitiek tastbaar van het nieuwe regiem profiteerden wijzen op de demoralisatie die de verslap ping van de ijzeren greep inderdaad met zich mee bracht en proberen Gomoelka beentje te lichten waar zU kunnen Niet in het minst lui den zij de bel bij hun Russische vrienden met de waarschuwing dat Polen dreigt af te glijden naar het Westen iets waarin zij de onbezol digde medewerking genieten van hoopvolle maar slecht geïnformeer-de commentators van het Weste lijk „ NATO linisme " Mocht nu een staking er zijn er reeds 17 geweest of een studenten demonstratie in ernstige onlusten uitlopen hetgeen in Polen nooit on mogelijk is dan slaat het uur van hun grote kans op het herkrijgen van de macht De gevolgen van een mogelijke Russische Interventie zou den voor Polen en voor de wereld vrede een rampzalig karakter kun nen hebben Gelukkig lijkt die som bere kans niet groot De katholieke primaat Wyszynski bezit een mach tig overwicht ' De „ eigenaardige communist " Gomoelka heeft een haarscherp Inzicht in mogelijkhe den en ongelofelijke koorddansers capaciteiten aan de dag gelegd die hem zowel tot groot staatsman als bekwaam politioiis stempelen Een nuttige combinatie DAME DIT KAAM GEVALLEN EN OVERLEDEN Een passerende jongen meldde de Bussumse politie dat hiJ voor een pension in de Willemlaan te Bussum een dame in nachtgewaad had zien liggen Een onmiddellijk ingesteld onderzoek wees uit dat het de 71 jarige weduwe F J M Kanngies ser-Ubbink was die uit het raam van haar slaapvertrek moest zijn gevallen Zij is later aan haar ver wondingen overleden Van onze reisredacteur WARSCHAU OKTOBER Men zou anderhalf jaar geleden de waar zegster voor gek hebben verklaard die voor speld zou hebben dat een communistische regering in een volfcsdemocratie Russische ambtenaren en officieren de deur zou wij zen de geheime politie als zelfstandig appa raat zou ontbinden onafhankelijke en onaf zetbare rechters zou benoemen de commu nistische jeugdbeweging met twee miljoen leden zou ontbinden en de padvinderij weder toelaten Volledige godsdienstvrijheid zou verschaffen en godsdienstonderwijs op a 1 1 e scholen zou toelaten De concentratiekampen zou sluiten en vrijwel alle politieke gevan genen loslaten met inbegrip van een anti - communistische kardinaal Dat die commu nistische regering de collectieve landbouw bedrijven zou opheffen en het land in privé-eigendom aan de boeren terug zou geven en in de kleine industrie privé bedrij-ven met een bezetting tot 50 man personeel zou toelaten Dat zij leidende functies in staatsbedrijven niet meer afhankelijk zou stellen van partijlidmaatschap doch van vakbekwaamheden waartoe o.a kennis van een Westelijke taal wordt gerekend Dat zij het stakingsrecht en een zekere persvrijheid zou toestaan haar burgers zou permitteren het land te verlaten en zou aankondigen dat er bij de volgende verkiezingen aanzienlijk meer kandidaten dan zetels zullen zijn De eigenaardige communist '' Die greltke waarzegster zou noch tans gelijk hebben gekregen Want zij het ten dele slechts formeel dit zUn aantal van de rechten,vrijheden en garanties die in hetafgelopen jaar in Polen door de se - cretaris generaal van de verenigdearbeiderspartü Gomoelka aan dePoolse burgers z^jn verleend Go moelka die een briesende Nikitafjhroesjtsjef meedeelde dat Polenvoortaan zijn eigen weg naar hetsocialisme zou uitstippelen Gomoel ka van wie een Amerikaanse diplo maat eens zei „ Als hy communistIs dan is hij een bijzonder eigen aardige communist " Of Gomoelka communist is of niet is een vraag die ik onbeantwoord zal laten in dit artikel dat slechts een vogelvlucht is over de voor naamste Poolse problemen die ik later afzonderlijk en uitgebreider zal behandelen Om die Poolse pro blemen beter te begrijpen moet men zich een aantal grondgegevens in het hoofd prenten die in de'Pool se ontwikkeling doorslaggevender zijn dan de wensen van een man een ¦ partti of eén kerk Want die gege vens beperken de mogelijkheden van die ' ontwikkeling Twee van de voor naamste ztjn 1 Folens geografische ligging.Vrijwel ledere Pool vriend of vüandvan het regiem getuigt vandaagvan zün besef dat Folens lot opkorte èn op lange termijn onverbre kelijk met dat van Rusland verbon den is Men weet dat slechts Rusland Po lens voortbestaan kan garanderen zeker zo lang de Westelijke mogend heden de Oder-Neisse grens niet er kennen Het besef van deze geopo litieke verbondenheid is sterker dan de ogenschijnlijk ermee strijdige traditionele afkeer haat welhaast jegens alles wat aan Russische aan wezigheid doet denken Gaat in be lang zelfs uit boven de praktische overweging dat de Sovjet-Unie voor zijn eigen veiligheid geen welgeval len van Polen uit het socialistische kamp " kan dulden al was het slechts om haar verbindingen met Oost-Duitsland 2 Polens religie Het Poolsevolk is in meerderheid belijdend ka tholiek in overgrote meerderheidsterk emotioneel gehecht aan hetkatholicisme Het is in gelijke pro porties de communistische ideologievijandig gezind koestert uitgespro ken haat jegens de partij en haarmethodes Wèl is het in sociaal-eco nomisch opzicht sterk naar links af gezwenkt en bijvoorbeeld in meer derheid voorstander van een blij vende nationalisatie der industrie,kleine bedrijven daargelaten Tegenstrijdigheden Eén blik op deze — sterk vereen voudigde — grondgegevens en men beseft welke tegenstrijdigheden de twee belangrijkste mannen van het huidige Polen partij-secretaris Wla dyslavv Gomoelka en kardinaal Ste fan Wyszynski tot een compromis moeten brengen Het is daarbij min der de vraag of Gomoelka uitein delijk de zege van het marxisme op de gehele aardbol en de kardinaal de bekering tot het katholicisme van de gehele wereldbevolking voor ogen blijft zweven Beslissend Is of beide mannen vol doende realist en patriot zün om bin nen het raam van Polens beperkte bewegingsvrijheid hun overtuiging in de eerste plaats op het belang van Zuid-Afrika ziet zich thans te genover ' n crisis gesteld die waar schijnlijk een ernstiger karakter draagt dan de gevolgen die een oorlog voor ons land zou hebben " aldus heeft de Zuidafrikaanse mi nister voor vervoerszaken Ben Schoeman donderdag te Paarde - Advertentie ^ Een Afrika-jager die dorst had En hard voor een leeuw uitliep dacht dat Het beter zou zijn als Hij op ' t Rembrandtsplein Veilig achter ' n glas TIP van BOOTZ zat Polen te richten in de eerste plaats Pool te zijn Ik heb ervaren dat bijna alle Po len met wie ik sprak arbeiders boeren communisten katholieken intellectuelen toegeven dat zowel de revolutionair als de prins van de kerk die beiden nog niet lang gele den drie jaar gevangen zaten aan deze voorwaarde met bekwaamheid en eerlijkheid pogen te voldoen Men kan nu slechts hopen dat het Krem lin en het Vatikaan Gomoelka resp Wyszynski niet een stok tussen de benen zullen steken Het noopt de Westelijke waarnemer tot meer wer kelijkheidszin wanneer de in de aanhef geschetste democratisering hem in aanleg en vooral in uitvoe ring niet ver genoeg gaat Nu mogen de beperkende mogelijk heden bepalend zijn voor de Poolse ontwikkeling geen mens kan ontken nen dat er onder de Polen wensen leven die zowel met elkaar als met de mogelijkheidsgrenzen in botsing zullen komen De beslissing ligt op economisch terrein Men - kan aan een slechts academisch geïnteres seerde gemakkelijk uitleggen dat in een arm en onderontwikkeld land grotendeels door de oorlog verwoest economisch geforceerd door zes jaar De Poolse jeugd die de vrijheid heeft geproefd De weg terug zal zij niet geTnakkelijk meer gaan Maar welke weg opent zich nog voor haar.i stalinistisch wanbeheer niet een duurzame verhoging van de levens standaard uit de hoge hoed getoverd kan worden Maar de Poolse arbei der die van zijn loon niet kan le ven heeft daar minder begrip voor Hü had een wonder verwacht en dat wonder is uitgebleven Hij heeft wei nig waardering voor de pogingen van de regering althans enige ver - lichting in zijn lot te brengen en is veelal - ontevreden en gedemorali seerd Even ontevreden zijn de jon ge intellectuelen en studenten die komende uit de ijskast van de com munistische isolatie plotseling eni ge koesterende vrijheidsstraaltjes voelden Zij verwijten Gomoelka dat ziJn a niet door een b is gevolgd en rebelleren openlijk wanneer hun blad Po Prostu " recht vooruit dat ongezouten en soms onberaden kritiek op het regiem heeft verbo den wordt Zo bedreigen economische en emotionele spanningen inderdaad Gomoelka's positie die in tegen stelling tot die van de kardinaal ^ tiP VAfjf BOÓTZ Inz Hr E v E Den Haag ontving 1 fl Tip van Bootz plus 1 litf Bootz ' Oude Genever „ MAGYAR SZO " HERDENKT HONGAARSE OPSTAND Ter gelegenheid van het feit dat het op 23 oktober een jaar geleden is dat het Hongaarse volk in verzet kwam tegen zijn communistische machtheb bers zal over een dag of tien een in het Nederlands gesteld herdenkings nummer verschijnen van „ Magyar Szó " een veertiendaags blad voor Hongaren in Nederland De herden kingsuitgave welke een voorwoord zal bevatten van minister-president dr W Drees zal met inschakeling van Nederlandse jeugdorganisaties worden verkocht ten behoeve van een verdere financiering van het blad dat noodzakelijk moet worden geacht als tegenwicht tegen de propaganda wel ke van Hongarije uit wordt gevoerd Zondag a.s verkiezingen in Luxemburg Zondag zullen in de 12 steden en 113 gemeenten van het groothertog dom Luxemburg verkiezingen ge houden worden In totaal zullen 186.883 kiezers 1082 gemeenteraads leden aanwijzen Men vraagt zich af of in de hoofdstad de democrati sche partij liberaal waarvan een kleine groep zich onlangs heeft af gescheiden om een nieuwe opposi tiepartij te stichten haar positie te genover de andere partijen zal kun nen handhaven Met de Christen-de mocraten hadden de liberalen na de laatste verkiezingen een coalitie ge vormd tegen de socialisten In 1959 worden parlementsverkie zingen gehouden Advertentie Vïi^Vü/tck D ' e kapitein van Köpenick " heeft vooral door de film met Héinz Rüh mann grote bekendheid gekregen en veel plezier teweeggebracht Nu wij dit verhaal — compleet met vóórge schiedenis — hebben gelezen in de romanvorm van Wilhelm Sahafer Prisma-pocketbook - Spectrum - Utrecht blijkt dat het leven van Wil helm Voigt de held van het verhaal uitermate triest is geweest De rol van de door hem gespeelde Kapitein van Köpenick was ' n tour de force Zelfs een wraak op de verambtenaar de overheid in Duitsland De schrij ver tekent uitnemend de vroegere so ciale wantoestanden op rechtsge bied en daarbij de mentaliteit van het vroegere soldatendom De operette-grap ligt in het laatste hoofdstuk maar indrukwekkend zijn de daaraan voorafsaand * hoofdctuk ken DEIOEP Beleid H ET Roemeense lees Russische S kiitiatief tot het houden van een conferentie der zes Balkan-landen is afgesprongen op de Grieks Turkse weigering tot medewer king De communisten speculeer den vergeefs op de Grdekse ont stemming over het uitblijven van een bevredigende regeling van de kwestie-Cyprus En wat Turkije betreft was het moment zeker niet gunstig gekozen De spanning ver oorzaakt door Syrië's geflirt met Moskou dreef immers de Turken nog verder in de armen van de Westelijke mogendheden Dit alles wil echter nog niet zeg gen dat de huidige politiek van het Westen ten aanzien van Oost Europa en het Naburige - en Mid - den Oosten eenvoudig maar be hoeft te worden voortgezet om het gewenste doel te bereiken Zo een voudig liggen de zaken niet Om te beginnen hebben we de onmiskenbare verinniging van de betrekkingen tussen Moskou en Belgrado waarvan thans het be zoek van Zjoekof aan Joegoslavië weer een bewijs vormt En straks gaat Tito misschien ook nog naar de Russische hoofdstad om met Chroesjtsjef c.s de veertigste ver jaardag van de oktober-revolutie te vieren Toch is er geen enkele aanwij zing dat de Joegoslavische leider er maar een ogenblik aan denkt zijn betrekkelijk onafhankelijke positie tegenover de beide grote machtsblokken prijs te geven Daarom voelt Belgrado ook niets voor een Balkanconferentie zon der Griekenland en Turkije KLACHT VAN MINISTER Zuid-Afrika staat voor ernstige crisis n Johannes de blanke kraal ten westen vj burg verklaard Schoeman vervolgde Daarmee zijn de Russische moge lijkheden nog niet uitgeput In het Naburige - en Midden-Oosten heeft Moskou immers zijn positie niet onaanzienlijk versterkt Het staat wel vast dat de crisis in Syrië in het Westelijke kamp meer paniek heeft veroorzaakt dan absoluut noodzakelijk was maar toch heb ben juist de gebeurtenissen in Sy rië duidelijk aangetoond hoe kwetsbaar het Westen in dit be - » J E machthebbers op het Kremlin willen de 2aak kennelijk thans ookniet meer forceren Nog niet zolang geleden leek het of Moskoupas teih eden zou zijn wanneer deJoegoslaven weer geheel in ' t Rus sische gareel zouden lopen maarde internationaal politieke ontwik keling van de laatste maand heeftChroesjtsjef en zijn trawantenweer meer vatbaar gemaakt voorde lossere binding mits daaraanen christeïijke"i)êschaving~"in""ziiïd' '^" or de Russen geen al te groteAfrika wordt bedreigt door de op - risico s zijn verbonden,komst van het nationalisme in Afri ka dat wordt gesteund door de li - Zoals gezegd hebben Athene enberale wereldmening die er van uit - Ankara roet in het eten gegooid,gaat dat de neger het altud bi het - ¦• - - ^ » * rechte eind heeft en de blanke man •- in Afrika slechts " een bedrieger en onderdrukker is Zelfs in ons eigen land kennen wij de blanke overloper die bereid is zijn rechten als Europeaan aan de neger over te dragen Doch een nog groter gevaar wordt gevormd door de misleide blanke die er eerlijk van overtuigd is dat de positie van de blanke man in Afrika beter zal worden naarmate er meer en gro ter concessies aan de negers wor - ''^ Indlen^wij aan dit gevaar dat het langenigebied is De Eisenhower bestaan zelf van de blanke in Zuid - doctrine biedt allermmst een pa Afrika in gevaar brengt het hoofd nacee voor de bedreiging waaraanwillen bieden zal de grootst moge - hier weerstand moet worden ge lijke eenheid onder de blanke inwo - ^ oden afgezien van het feit dat"^él ' b1anLTzXr"de'nfeTblanken ^ e no'g steeds niet weten wat dieop eerlijke en rechtvaardige wijze Eisenhower-leer nu eagenbjk pre moeten behandelen doch hun hou - cies omvat,ding zal vastbesloten en onwankel baar moeten zijn wanneer het gaat Wel is duidelijk dat de democra om het handhaven van het blanke tische mogendheden voor het wel oppergezag m Zuid-Afnka aldus giaa ™ ™„ u„n nnlitiek in hpHnB - de Zuidafrikaanse minister slagen van hun politiek m bel-..ng Mens kan zonder zwaartekracht bestaan rijke mate zijn aangewezen op de steun van twee min of meer feo dale vorsten koning Saoed van Saoedi-Arabië en koning Hoessein van Jordanië Dit geeft zeker geen aanleiding om de toekomst met on begrensd vertrouwen tegemoet te zien Een grote troost is echter dat de communisten bij hun penetratie Een Anierikaanse arts heeft op de pogingen zelfs in landen als Egyp conferentie voor ruimtevaart te Bar - ^ g g „ Syrië nog genoeg tegen - lllf?s%^rrntW^let1ir" ^ rkr"le - stand ontmoeten om te blijven zwaartekracht kunstmatig te herstel - hopen dat het Arabische conglome len De mens past zich goed aan in raat nimmer een Russische in omstandigbeden zonder zwaarte - vloedssfeer zal worden kracht Ve°lnf^'e*¥tatnfa*d^Sn^JjnTg.fS ^ J^T^Slo'^l '!^^'^^^^ aan boord van vliegtuigen waarvan len er echter goed aan doen mets de snelheid en de baan zo was vastge aan het toeval over te laten Zij steld dat de zwaartekracht 47 secon zullen geen middel onbeproefd mo - den lang werd geneutraliseerd gen laten om htm positie te ver - ni?1r^'*?^1^fSl'^ff"=n di r,rnef ' sterken En dat geldt dan zowelaldus ae arts De helft van de proef i j ut i ¦_ personen vond de toestand zonder ^«" r de situatie m het Nabunge - zwaartekracht aangenaam een kwart en Midden-Oosten als voor die in liet het onverschillig en het laatste Oost Europa,kwart kreeg luchtziekte Vorige week bepleitte de beken - hoe door middel van drie ruimtesta - " New York Times een nieuw be tions op verschillende plaatsen rond - leid van de Amerikaainse regering.om de aarde televisieuitzendingen De theorie van de „ roll-back " vindtover de gehele wereld kunnen worden vrijwel geen aanhangers meer Hetopgevangen uiterste alternatief van de roU - Steeds koffie tegen inkoopprijs De organisaties In de huishoude lijke - luxe en speelgoedbranche hebben een dringend beroep op hun leden gedaan de verkoop van „ kof fie tegen inkoopprijs " met kracht te blijven voortzetten en te intensi veren daar de kruideniers / en hun leveranciers nog geen enkele be reidheid tonen om een eind.te ma ken aan het verstrekken van bran - che vreemde goederen De enige reactie welke de krui deniers volgens deze organisaties op deze tegenactie van kof f ie te gen inkoopprijs " plegen is het aan bieden van goedkope " koffie in prijzen die concurrerend zijn aan die van de koffie-tegen-inkoopprijs Voorlopig zullen deze organisaties niet overgaan tot uitbreiding van de tegenactie door de verkoop van thee in afwachting van de onderhande lingen en hun eventuele resultaat Mochten deze zich niet in gunstige zin ontwikkelen dan-zullen verdere activiteiten overwogen moe ten worden ¦««/•/• ^^'^^ ^^ ^^ berusting of zo men ^ Jr»f * cf'P>«»riC lrr»rrtA wil de erkenning van de status i>Ug SLCeUtJ Küllie quo Deze is voor de democratische ten op betere tijden Deze politiek is zuiver steriel tenzij men ge bruik weet te maken van de enke le kansen welke van tijd tot tijd geboden worden om iets te onder nemen Wij geloven dat het Westen tot nu toe onvoldoende heeft geprofi teerd van de mogelijkheden welke zich voordeden om op vreedzame wijze in het Sovjetblok te penetre ren al erkennen we volmondig dat w hier voor een uiterst moeilijke en delicate taak staan De recente onrust in Polen heeft weer eens de vraag doen rijzen of het Westen door hulpverlening aan Cïomulka al of niet de liberalise ring van diens regime in de hand werkt Is dit wel het geval dan zal het niet bij de 90 miljoen door d « V.S verscliafte doliars kunnen blijvenl wereld evenmin acceptabel Blijft over het „ stille verzet " het wach - 
Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Op 8 oktober 1957 ging van ons heen onze innig lieve Moeder Grootmoes Zus ter Sclioonzuster en Tante ELISABETH CLASINA STOL Weduwe van < b ' A f van de Ven op de leeftijd van 7 ^ jaren Uit aller naam Utrecht: A M Lamme-van de Ven Dr N Lamme Niekel en laap Den Haag Zr A W Stol Utrecht Rusthuis Welgelegen Leidseweg 132 Liever geen bezoek Op 11 oktober hebben wij Moeder in stilte naar haat laatste rustplaats te Dor drecht gebracht Met leedwezen deelt het bestuur van de vereni ging „ Stichts Asyl voor Dieren " te Utrecht mede het overlijden van de Heer J VAN DER VXIES beheerder van het asyl In verband met dit over lijden zal het asyl op maandag 14 oktober van 10 tot 15 uur alleen voor dringende gevallen geopend zijn Met grote droefheid doch in volle overgave aan Gods H Wil geven wij U kennis dat onze goede en zorgzame Echtgenoot Vader en Opa MAEINUS lOHANNES GIJSBERTUS HENDRIKS na een voorbeeldig ge dragen lijden zacht en kalm is overleden Hij werd tijdig gesterkt met de genademiddelen der H Kerk en bereikte de leeftijd van 60 jaar Utrecht 10 oktober 1957 Anjeiierstraat 3 Uit aller naam J Hendriks-Koot De overledene ligt opge baard in de aula Amster damsestr.weg 141 Gele genheid tot bezoek tus sen 14 en 15 uur Rozenkransbidden des avonds te 7.30 uur pre cies in de aula Geen bloemen Gaarne Uw gebed Gelegenheid tot condole ren aan huis van 14.30 — 15.30 uur Op maandag 14 oktober a.s worden in de paro chiekerk van de H Moni ca aan de Herenweg te 7 uur half acht en acht uur H.H Missen gelezen voor zijn zielerust ge volgd door de gezongen H Mis van Requiem te 9.30 uur Daarna heeft vanuit de kerk de begra fenis plaats op de r.-k begraafplaats aan de Prinsesselaan Eenvoudige endaardoor zéér..duur " uitziendearmband metgoede sluiting.Geheel van goud kleurig metaaldat zijn goudglansblijvend behoudt.Slechts I en ••****»»»»^»^^*^%^%»^»»%»%%%»%»%»^^%^< Door ds Edelachtbare Heer mr V I A van Dijk Rechter commissaris in het faillisse ment van Comelis van Kranen handelende onder de naam Transportwerktuigentabriek „ Van Kranen " Zandpad te De Meern is de verificatieverga dering bepaald op maandag 18 november 1957 des namiddags te twee uur in het gebouw der Rechtbank aan de Ham burgerstraat no 28 te Utrecht De schuldvorderingen moeten uiterlijk op 4 november 1957 bij ondergetekende worden in - gediend Utrecht 9 oktober 1957 de curator Mr L I van Apeldoorn Domstraat 6 Utrecht WONINQINFXieWTlNQ EWEN C SMIT OUDWIJKERDWARSSTRAAT 74-76 UTRECHT ZUIVER WOL IS ZUIVERE „ ZONNEWARMTE " 1-pers deken 100 % wol / « Suj/S 2-pers deken 100 % wol j 49j9U GESTIKTE DEKENS 1-pers / l/;9ü 2-pers f ZZiyülJ Wij zijn ruim gesorteerd in alle BEKENDE MERKEN Bereikbaar per bus lijn 12 De Directeur van Openbare Werken van Utrecht zal op 31 oktober 1957 te 11 uur in het bureau Achter Clarenburg 12 openbaar AANBESTEDEN Het maken van de onder bouw voor een bascule brug tiver het Mervvede kanaal tegenover de Ba lijelaan met bijkomende werken te Utrecht Bestek enz a f 7.50 verkriig baar aan genoemd bureau en ten stadhuize afd Nieuw Archief ADVERTEERT IN DIT BLAD Niet alleen voor de Seventeens DRIFT 73 TEl 16431 UTRECHT Een eerbewijs aan ^^ H ^ Q^X^^^^D ^^^ De GALERIES OT brengt bijzonder nieuws voor alle SEVENTEENS In onze tijd hebben meisjes van de „ Zonnige leeftijd " een eigen mode Dat ziet u al jaren In onze afdeling Seventeen Onze eerste mode-in koper geïnspireerd door de mogelijkheden In de Galeries maakte alle inkopers enthousiast v6or zijn afdeling Seventeen • om nu nog meer dan voorheen speciaal voor deze leeftijd In te kopen Zodat alles modieus bij alles zou passen En zijn idee is charmante werkelijkheid geworden Van morgen af ziet u Jany èn de Galeries in het teken van Seventeen • als hoffelijk huldeblijk aan die zonnige leeftijd Sportieve en prak tische sportcoat Van prachtige Aabe wollen flauach ruiten — natuurlijk in de nieuwste kleuren Origineel poplin voering Cook de mouwen wind dicht en sterk 100 % up to date en daardoor favo riet Kijk eens de grote kraag is ook capuchon Maten 38 40-42 Ideaal voor de teenager ^ Stretch nylon handschoenen* met wollen tricot gevoerd In verschillende leuke modekleuren 3.50 Moderne jonge meisjes willen ook modern pos ^• papier Mooie doos post „ Modern ' ' Inhoud 25 vel postpapier en 25 witte met grijs gevoerde enveloppen Het horloge voor seventeensl Echt een mooi klokje doublé met zwart suède bandje 17 steens Zwitsers uurwerk 1 jaar schriftelijke garantie en luxe wijzerplaat. Keuze uit 3 sier lijke modellen 19.75 Faarlmoer plastic tas^arnituur met 4 moge lijkheden haar-borsteltje kam spiegel handigbergplaatsjevoor lippen stift In wit rose of b!eu,In plastickoker ver pakt 1.75 1.75 k Studentikoze angora baret Fijn zacht mate riaal als een veertje zo licht Model is op stu dentenbaret ge ïnspireerd In 6 uitgezochte modetinten 7 QC m Seventeen-flatjes Van Ieder dat er uitziet als duur varkensleer (gepecariseerd). In beige zand kleur en tan lederen zool Gevoerd Waar elke teenager prijs op stelt Vlot model vulpen met 14 karaats gouden pen Schrijft bijzonder prettig en is aar dig om te zien mooie effen kleuren) In keurig etui 2.95 n Onmisbaar in een Seventeen-garde-robe de pantalon Te kust en te keur dn flanel of kam garen ' strepen en ruitdessins in de Galeries Dit model is een wollen streep Smalle pijp met onderaan een rits Heerlijk warm en kwiek Maten 32 t.m 48 Anklets die bijde pantalon horenen kleuren!In wol met nylonversterkt effen(maat 6 ^ qb vanaf • •*'•' Shawltje van echte zijde met geestige prentjes m vrolijke kleu ren leuk als hoofddoekje 1.59 13.90 In effen nylonvanaf g gg In fantasie nylonvanaf ' a yr De tas voor teen agers Modieuze schotse ruitmo tieven Hij is moot afgew^erkt met rundieder Exclu sieve rundlederen bovenzijde en hengsels. Moiré voering Speciaal gemaakt voor de gulden leeftijd " 6.95 D Een eigenschemerlampje!,,Rock ' n Roll"^ kapje van afwas baar Howelonbies Diversefrisse afstekendekleuren __ 39 cm boog 4.93 Een Seventeen - verrassing Nagellak, lipstick poeder compact en poeder crème Alles compleet in een sierlijk plastic make ap tasje In de kleuren rood groen geel koren bleu en zwart „ Rock ' n Roll" pyjamh van soepel en zacht zwanen dons met erg leuke rock ' n roll motieven bedrukt in verschillende kleuren op wit fond Snoezig jasje met strik sluiting waaraan evenals aan de pijpen van de moderne pantalon kokette splitjes ritten 2.75 Broche-speldjesmet de tekens vande dierenriem.Kies het astro logische tekenvan uw geboorte datum ' 1 QIS Seventeen b.h Met dunne schuimrubber ge voerde rondge stikte cups Jeugdmodel. Van witte perion Maten 3 4-5 Precies het jarretclgordeltje voor seventeens Van witte gebor duurde ragdunne ma ^ sterke wasbare perion met 4 jarretels Maten 62 t.m 72 3.50 / I TRF CHT s O wat ' n snoezig hoedendoosje in candy-strepen met strik en een beel dige echt kanten pochette erin Daarmee is elk meisje dolgeluk kig Compleet 1.55 Cretonne zakdoekendoosje met 3 snoezige zakdoekjes (modern genopt Een even hoffelijk als aantrekkelijk geschenk voor meisjes van de gulden leeftijd Compleet a - yg E J Haanschoten arts afwezig tot 7 november Waarnemers drs v.d Heu vel Imhoff Rêdeke Roelofs Vinkenborg Wessels Wefers Bettink W Stoutenbeek IJ Stoutenbeek Emmelof en dokterscentrale STADSSCHOUWBURG ROTTERDAMS TONEEL zaterdag 12 en zondag 13 oktober 8 uut DE BOLLE comedie van Marcel Achard §^ Publieke Veilini TONEELGROEP THEATER dinsdag 15 oktober 8 uur DE PRINS EN DE SHOWGIRL blijspel van Terence Rattigen met Elise Hoomans Péronne Hosang Marijke Hoving Anny de Lange Annie Langenaken Kees Brusse Hans Culemain Rudi van Hamert en Wim Hoddes ¦¦ Frijzen vanaf ƒ 1.50 tot ƒ 5 — Goupona geldig ¦¦ Op zaterdag 12 oktober des n.m 2 uur zullen t.o.v deurwaarder R Muller door de beëdigde makelaar A H Zellenrath in Huize St Jan lanskerldiof 15A te Utrecht publiek a contant worden verkocht MAARSBERGEN vrijstaande villa met garage en zeer gr tuin Bev gelijkvl grote suite keuken w.c kelder Ie eta ge 3 kamers met badkam daarboven zolder De villa verkeert in prima staat van onderhoud en is voorzien van centrale vervyarming Koopsom ƒ 40.000 — Inl verstrekken de make laars ANTH VAN OSNABRUGGE & ZN Mariaplaats 49 Utr een enorme collectie Perzische - Smyrno - en piiteii Zondagmorgen 13 oktober 1957 10.30 uur oriënteringsdienst van het R0ZEKRUISERS6EN00TSCHAP in het gebouw TRANS 2 UTRECHT Introducties verkrijgbaar aan de zaal Hierbij zijn Afghanistan Muscabath Herez Tebriz Hamedan Beloudchistan Shiraz en andere Perzische karpetten en kleedjes kussens en pengereliks Smyrna - en andere kleden Audiovisuele kerkdienst op zondag 13 oktober n.m ï — 8.30 uur in de Janskerk Ds A DEONKERS over „ God en ons dagelijks werk " 6.45-7 u Gemeensch zingen Herv Gem KANARIES op volle zang ƒ 11 — Grote voorraad tropische vogels vanaf ƒ 3.50 en parkieten ƒ 5 — per paar Uitgebreide collectie luxe vogelkooien vanaf ƒ 7 - BORNEMAN MERELSTRAAT 35 Telefoon 13617 w.o Opuson Keizer Yourouck Kiras en andere kleden slaapk.kleedjes en - sets Suite - Hall - Serre - en bij kleedjes Lopers en kussens Gobelin tafel en divan kleden schoorsteen en dressoirlopers Oud-Holl doe ken sierkleden linnengoed waarbij hotelgoederen la kens serviesgoed een magnifieke emaille keukenuitzet Zeldzaam mooi Keramiek radio's elektrische grammo foon salonameublement en salonzitjes Losse fauteuils klooster - en riddertafels worteln en eiken dames bureau dito commodes boekenkast theemeubel mimi tafels dekens en spreien Kristal - en glaswerk en wat verder ter tafel zal worden gebracht BEZICHTIGING alléén zaterdagmorgen 12 oktober van 10 12 uur Tijdens de veiling worden alle aoederen getoond Gevraagd TYPISTE Consultatiebureau voor Rheumatische Ziekten Catharünesingel 101 utrecht Brieven aan de leider van bovenstaand bureau GEMEENTE UTRECHT """ Bij het CENTRAAL MUSEUM te Utrecht kan worden geplaatst een ckuAt aUe4 ' BUREELAMBTENAAR Salarisgrenzen min ƒ 3.633,45 max ƒ 4.540,13 per jaar incl 6 % en S.e'/o verhoging excl de huurverhoging Gegadigden dienen tenminste in het bezit te zijn van een u.l.o of i.v.o.—diploma en een diploma machine schrijven Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven dienen bin nen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te worden gezonden aan de Directrice van het^Centraal Museum l.-'WET 2a tel 16131 UT.RtCHl SANATORIUM BERG EN BOSCH Bilthoven Voor zeer gevarieerde werkzaamheden op medisch administratief en administratief verpleegtechnisch gebied kunnen TWEE JONGEDAMES geplaatst worden Leeftijd boven 20 jaar Minimum-opleiding mulo Deze werkkring vereist initiatief en een grote mate van zelf standiglieid Uitv sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur e geneesneer-airecteur « TE KOOP pim 4 a 5000 m ' GROMD ¦ Brieven onder no 9502 aan het bureau U.N LEVENS - EN VOLKSVERZ MI annex VARIA vraagt agent-incasseerder TE HUUR OF IN HUURKOOP GEVRAAGD SLAGERIJ in Utrecht of omgeving Brieven onder no 9563 aan het bureau U.N voor vacant agentschap Incasso - en provisie loon ƒ 350 - per maand plus verdiensten uit Varia Borgst ad ƒ 750 - vereist Sollicitaties onder no 9810 aan het bureau U.N Overd ook b Commissie br rapport u „ Overlading bestaat in 1 dat de gcbool tracht te g kennis boven datg:ene wat tens haar specifieke doelst hoort te greven Door dit te ^ de overigens geschikte lei schaad in zyn lichamelijk lyke en of maatschappelijk kelingr " Dit wordt gezegd rijkscommissie inzake ovej het onderwUs in het rappe dienaangaande heeft uitgeb minister Cals Omdat men overlading i wart met ongeschiktheid bepaald schooltype wijdt port na de probleemstel apart hoofdstuk aan g e heid en overlading o.a op gewezen dat een de in de school gebleken ges zich vaak niet zal handh dien de school bij haar wei onvoldoende rekening houd sekse en het milieu Ook i geval indien — wat het la treft — met name gezin < werk de school bij het v van haar taak niet voortdi dersteunen Daar het vraag de geschiktheidsprognose n de weg van de redenering c ervaring alleen opgelost 1 den geeft de commissie en ge,sties voor onderzoekingei perimenten De leerstof Bij de keuze en de rangs van de Ie e r s t o f dient ze de behoefte van de leerling e maatschappij alsook met de ding tussen beide rekening dên gehouden zo staat verd rapport De commissie acht het gewenst dat in de beoord vooral in het eind)-exame middel van studie experii proefperiode verbetering w bracht en dat men komt tot antwoord op ieder schoolty stemd beoordelingssysteem Wat de selectie en opleit leerkrachten en ook van de leiders betreft moet bijzond dacht worden besteed aan dagogisch-didactische aspec het beroep De schoolleiding zou in met de ingewikkeldheid van bleem der overlading bij d sing ervan geassisteerd moe den door een wetenschappi vormde deskundige op het tei pedagogische psychologie s commissie De commissie werd op 21 1952 door de minister van or kunsten en wetenschappen ir Voorzitter van de commis mgr mr F op de Coul Le ren mej J ' E Alkemade C Corbeau tot 18-3-1954 ','« D Dresden mr J J Hang Achterstand Radi Kinderheschermii Te Utrecht 3 Bij de Raad voor de Kinder ming te Utrecht waren pe van dit jaar 515 civiele en st aanhangig Er bestaat hier e terstand van 315 zaken Het eerstgenoemde cijfer i aantal zaken aan waarover e lichtingsrapport door maatscl ke ambtenaren moet wordei bracht Dit blijkt uit gegevens nister Samkalden heeft versti mevrouw Ploeg Ploeg lid de de Kamer P.v.d.A die vraj gesteld inzake de overbelastin Raden voor de Kinderbesche De achterstand is het groots Haag 505 daarna volgt ' s H bosch 427 op de derde plaa Breda 328 Utrecht is numn DRS KORTHAL „ Middenstand h thuis bij VVI De middenstand dient er va drongen te worden dat zij tl hoort in de VVD de par krachtens haar beginsel de kellng van zelfstandige kra vordert Dit is door drs H A hals lid der Tweede Kami klaard tijdens een studiecon van liberale middenstanders hem Spreker zeide o.m dat v de regeringsmaatregelen tot king van de bestedingsdran doorwerken ook in breder k terugslag in de vorm van i omzetten bij stijgende bedr ten zich zal doen gevoelen zei hij dat ook in ander waakzaamheid geboden is wa mag nieuwe aanvallen op d denstand verwachten nu het menten Contact Orgaan zie roeren De middenstand zal zich versterken in zün eigen organ maar ook daadwerkelijk die ke richtingen moeten steun uit beginsel zijn verdediger Ook de innerlijke kracht de denstandsondernemingen moe den opgevoerd Samenwerk economische organisaties i tiviteitsverhoging e.d zijn geëigende middelen zo zei d Korthals Journalist te Djakc op vrije voeten Van onze correspondên De heer Kalee redacteur \ Nederlandse dagblad Javabc Djakarta die vier weken i door het militaire gezag wer gehouden in verband met e » nede in het verslag van de o Öer conferentie inzake het Haal overleg " is gisteren op Voeten gesteld Hem is echt iiStadsarrest " opgelegd De he lee is Indonesisch staatsburge 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang n6 139 Overdaad schaadt ook bij onderwijs Advertentie Klassieke muziek mot iedereen ^ COMPLETE WERKEN OP 25 cm LP * s uitgevoerd door '* wereldi grootste knnttenaart en voorzien van een Nederlandse toelichting op de ho « Aliannssr O op het tnformaileva rijk-gaïllustreards platenmaandbtad „ Disco Discussies " Stuur een brieficaart met Uw naam en adres en één gulden extra aan postzegels op de adreszijde naar Disco Discussies Postbus 25 Amsterdam voor een abonnement tot en met December 1958 mét het praclitige Kerstnummer 1957 gratis Cramtnofoonplaten PHILII'S der poëtisoh-realistisohè schetsen van de „ zelfkant " „ De rode ballon " Poëzie van lileur en beeld en ge dachte staan op de voorgrond in „ De rode ballon " een vlinderlicht sprook je-voor-grote-mensen met een duide lijke symboliek Een jongetje ge speeld door Lamorisse's zoontje Pas cal ziet aan een lantarenpaal op Montmartre een rode ballon hangen en die neemt hij mee De zwevende glanzendrode bol belichaamt voor het kind alle illusies en levensblijheid hij behoedt hem als een schat en — de ballon volgt zijn kleine vriendje als ware hij een levende kameraad Lamorisse schiep met dit werk een filmgedioht van buitengewone kwali teit en puurheid waarin kleur en lijn en beweging en de simpele fei ten èlles zeggen zodat het gesproken woord bijkans achterwege blijven kon Het zonlicht over de daken en de rokende schoorstenen van Parijs de wemeling van kleurige ballonnen het jongetje dat even op ' n rommel markt staat te dromen voor een ge havend schilderij van een spelend kind uit vroeger eeuwen — deze en vele andere beelden heeft de regis seur functioneel saamgeweven tot een verhaal van ongewone zuiverheid W H xvERjK en geestelijk leven Doopsgezinden gaan relatief achteruit Frankrijk Het 1000-jarig bestaan van de stad Lyon is o.m gevierd door de uitgifte van een zegel van 20 fr bruinviolet en geelbruin Een van de Romeinse theaters in het oudste stadsdeel komt erop voor Het ontwerp staat op naam van Spitz en de gravure op die van Mazelin West-Berlijn Op 30 september jl is de vierde waarde in de serie „ Beroemde mannen uit de geschiedenis van Berlijn " in omloop gebracht waarop het portret van Fritz Haber 1868—1934 is afgebeeld Haber was van 1911 tot 1933 directeur van het „ Kaiser Wilhelm In stitut " in Berlijn Voor zijn technisch door C Bosch verwezenlijkt procédé der ammoniaksynthese uit stik stof en waterstof verkreeg hij in 1918 de Nobelprijs Naar aanleiding van het 7e Wereldoudstrijders oongres dat van 24 oktober tot 1 november a.s onder beschermheerschap van de Duitse Bondspresident prof dr Theodor Heuss in Berlijn wordt ge houden verschijnt 28 oktober een post zegel van 20 pf lichtgroen donker groen en goudgeel in een oplage van 5 miljoen stuks Als motief is het em Ijleem van het Wereld oudstrijders-verbond bestaande uit een fakkel wereldbol en lauwerkrans gebruikt Er komen in Berlijn oudstrijders uit 35 landen bijeen Het Wereld-oudstrijders verbond waarvan de ex-president van Frankrijk Vincent Auriol ere-president is verenigt rond 20 miljoen veteranen en oorlogsinvaliden uit 134 leden orga-nisaties in alle werelddelen Advertentie AFLUKfN-C Vuurbol neergestort in westen der V.S West-Duitsland De jaarlijkse serie „ Helpers der mensheid " is dit jaar gewijd aan de mijnwerker De waarden zijn 7-f 3 pf bruin en zwart 10-1-5 pf groen en zwart 20 + 10 pf rood en zwart en 40 - I - 10 pf blauw en zwart Voor het Saarland ver schenen de zegels in dezelfde tekeningen en kleuren Een jonge mijnwerker komt voor op de laagste waarde de overige waarden laten een mijnwerker zien die op elke zegel een andere bezigheid in de mijn verricht Voor de eerste internationale correspondentieweek kwam een postzegel van 20 pf voor het Saarland 15 fr uit Voorstelling twee postduiven Als propa ganda voor de bescherming van de dieren en planten een 10 pf met een waterlelie en een 20 pf met een roodborstje Australië Met het portret van koningin Elisabeth in profiel zal op 13 november een postzegel van 1 % ó violet het licht zien ter vervanging van de 7 % d zegel waarop de beeltenis van koning George VI voorkomt Canada Het bezoek dat koningin Elisabeth en prins Philip in oktober aan Canada brengen zal o.m worden opgeluisterd met een postzegel van 5 cents zwart waarop beiden zijn afgebeeld 10 oktober is de eerste dag van uitgifte Yvert 1958 Van dé Yvert-'catalogus die als waarde meter hier te lande nog steeds de meest gebruiktecatalogus is versoheen kortgeleden de 62ste editie.Zoals gewoonlijk bestaat het boekwerk ook ditmaal uitdrie delen Frankrijk en de Franse Unie ƒ 2,95 Euro pa ƒ 11,50 en Overzee ƒ 15,25 Bij élke postzegel handelaar zijn de delen tegen de tussen haakjes ver melde prijzen verkrijgbaar _ - a Commissie brengt rapport uit „ Overlading bestaat in het tereel dat de scbool tracht te geven aan kennis boven datgene wat zü Itrach tens haar specifielse doelstelling be hoort te geven Door dit teveel wordt de overigens geschikte leerling ge schaad in zyn lichameiyke geeste lyke en of maatschappelijke ontwik keling " Dit wordt gezegd door de rijkscommissie inzake overlading in het onderwijs in het rapport dat zij dienaangaande heeft uitgebracht aan minister Cals Omdat men overlading vaak ver wart met ongeschiktheid voor een bepaald schooltype wijdt het rap port na de probleemstelling een apart hoofdstuk aan geschikt heid en o V e r 1 a d in g Er wordt o.a op gewezen dat een bij intre de in de school gebleken geschiktheid zich vaak niet zal handhaven in dien de school by haar werk niet of onvoldoende rekening houdt met de sekse en het milieu Ook is dit het geval indien — wat het laatste be treft — met name gezin en jeugd werk de school bij het verrichten van haar taak niet voortdurend on dersteunen Daar het vraagstuk van de geschiktheidsprognose niet langs de weg van de redenering of van de ervaring alleen opgelost kan wor den geeft de commissie enige sug gesties voor onderzoekingen en ex perimenten De leerstof Bij de keuze en de rangschikking van de Ie e r s t o f dient zowel met de behoefte van de leerling en van de maatschappij alsook met de verhou ding tussen beide rekening te wor den gehouden zo staat verder in het rapport De commissie acht het dringend gewenst dat in de beoordeling en vooral in het eind)-examen door middel van studie experiment en proefperiode verbetering wordt ge bracht en dat men komt tot een ver antwoord op ieder schooltype afge stemd beoordelingssysteem Wat de selectie en opleiding der leerkrachten en ook van de school leiders betreft moet bijzondere aan dacht worden besteed aan de pe dagogisch-didactische aspecten van het beroep De schoolleiding zou in verband met de ingewikkeldheid van het pro bleem der overlading bij de oplos sing ervan geassisteerd moeten wor den door een wetenschappelijk ge vormde deskundige op het terrein der pedagogische psychologie aldus de commissie De commissie werd op 21 januari 1952 door de minister van onderwijs kunsten en wetenschappen ingesteld Voorzitter van de commissie was mgr mr F op de Coul Leden wa ren mej F E Alkemade mej M C Corbeau tot 18-3-1954 prof " ir D Dresden mr J J Hangelbroek Achterstand Raden Kinderhescherming Te Utrecht 315 Bij de Raad voor de Kinderbescher ming te Utrecht waren per 15 juli van dil jaar 515 civiele en strafzaken aanhangig Er beslaat hier een ach terstand van 315 zaken Het eerstgenoemde cijfer geeft het aantal zaken aan waarover een voor lichtingsrapport door maatschappelij ke ambtenaren moet worden uitge bracht Dit blijkt uit gegevens die mi nister Samkalden heeft verstrekt aan mevrouw Ploeg Ploeg lid der Twee de Kamer P.v.d.A die vragen had gesteld inzake de overbelasting bij de Raden voor de Kinderbescherming De achterstand is het grootst in Den Haag 505 daarna volgt ' s Hertogen bosch 427 op de derde plaats staat Breda 328 Utrecht is nummer vier DRS KORTHALS „ Middenstand hoort thuis bij VVD " De middenstand dient er van door drongen te worden dat zü thuis be hoort in de VVD de partü die krachtens haar beginsel de ontwik keling van zelfstandige kracht be vordert Dit is door drs H A Kort hals lid der Tweede Kamer ver klaard tUden.s een studieconferentie van liberale middenstanders te Arn hem Spreker zeide o.m dat wanneer de regeringsmaatregelen tot beper king van de bestedingsdrang gaan doorwerken ook in breder kring de terugslag in de vorm van dalende omzetten bij stijgende bedrijfskos ten zich zal doen gevoelen Voorts zei hü dat ook in ander opzicht Waakzaamheid geboden is want men mag nieuwe aanvallen op de mid denstand verwachten nu het Consu menten Contact Orgaan zich gaat roeren De middenstand zal zich moeten versterken in zijn eigen organisaties maar ook daadwerkelijk die politie ke richtingen moeten steunen die uit beginsel zijn verdedigers zijn Ook de innerlijke kracht der mid denstandsondernemingen moet wor den opgevoerd Samenwerking in economische organisaties produk tiviteitsverhoging e.d zijn daartoe geëigende middelen zo zei de heer Korthals Journalist te Djakarta op vrije voeten Van onze correspondent De heer Kalee redacteur van het Nederlandse dagblad Javabode " te Djakarta die vier weken geleden door het militaire gezag werd aan gehouden in verband met een zin snede in het verslag van de opening der conferentie inzake het natio naal overleg " is gisteren op vrije Voeten gesteld Hem is echter wel DStadsarrest " opgelegd De heer Ka lee is Indonesisch staatsburger Poolse pers krijgt statuut De Poolse pers zal een „ statuut " krijgen aldus meldt het Pools.e persbureau PAP Dit statuut zal de verantwoorde lijkheid van de journalist omschrij ven waarbO een duidelijk onder scheid gemaakt zal worden tussen kritisch commentaar en beledigin gen en lasteringen zo meldt PAP J G Jansen dr G Kalsbeek dr A la Fleur J M Peters Secreta ris was drs K I L M Peters De rode ballon '^ zuiver filmsprookje in kleuren Torero en pleegzoon uit „ Pepote kindvan de straat " Vreeburg Aan de sentimentele gevaren van dit onderwerp is Vajda niet steeds ontkomen door de wat eenvormige intrige schort het wel eens aan span ning en tempo en een bitterder maar dieper behandeling van het thema ware mogeiyk geweest Daartegen over echter staan uitstekende kwali teiten van fotografie spel en camera werk die deze film tot een te waar deren aanwinst maken van het lang zamerhand flink uitdijende repertoire VREEBURG brengt van heden af twee films die beide de moeite waard zijn als hoofdfilm „ Pepote kind van de straat " en in het voor programma „ De rode ballon " Advertentie Wie Waarzegster drinkt is goed aif De eerste een werk van Ladislao Vajda de maker van „ Marcelino brood en wijn " werd bekroond op-de 4e Berlinale de tweede door Albert Lamorisse geregisseerd verwierf een grote prijs op het festival te Cannes Beide films hebben een kind tot hoofdfiguur — een kind dat in een wrede en prozaïsche wereld zijn blij heid en innerlijke gaafheid blijft be houden ' r belegen genever zo zuiver gestookt en heerlijk zacht Zeer Oude Genever De Waarzegster « en S & B product Ao 1822 In „ Pepote " zien we de kleine Pablito Calvo uit „ Marcelino " terug als een Madrileens straatjochie dat met een oom — een aan lager wal geraakte drankzuchtige ex-torero — een armzalige hut bewoont Door een toeval krijgt de torero die hardnek kig zijn trots bewaard heeft een kans om zijn rentree te maken in de arena Een dag lang zijn de man en de jongen in de weer om met aller lei twijfelachtige karweitjes de huur prijs voor het stierenvechterskostuum te verdienen Maar de corrida wordt een fiasco en het is alleen door de vroegrijpe wijsheid van het ventje dat de torero zich kan blijven vast klampen aan de schijnwereld van zijn illusies het enige dat hem tegen de wereld der werkelijkheid beschut OVER POSTZEQELS Toen een Oceaanvlucht nog een gewaagde zaak was In onze tijd van intercontinentale raketten en kunst manen denken wij er nauwelijks aan dat nog geen dertig jaar geleden een vlucht over de Atlantische Oceaan een avontuurlijke en gewaagde onderneming was Toen dan ook in september 1930 kapitein J Errol Boyd en luitenant H P Connor met hun eendekker „ Columbia " in de plaats Harbour Grace op New foundland aankwamen met het voornemen de Atlan tische Oceaan over te steken naar Europa was dit sensationeel nieuws voor de dagbladen Aan de plaatselijke postmeester gaf Boyd te ken nen dat hij bereid was een postzak met zijn vliegtuig mee te nemen vooropgesteld dat deze niet meer dan 2 % kg zou wegen Geschat werd dat er 160 brieven zouden kunnen worden meegenomen en op 25 sep tember 1930 werd een bericht in de plaatselijke pers opgenomen dat er 160 brieven konden worden ver zonden met deze Oceaanvlucht en dat er een bijzon dere zegel in voorbereiding was van 50 cents ^ ¦.' «' M if'^4.'Wi»i^^UËJÉ:i3 In verband met de korte tijd van voorbereiding moest een bestaande postzegel worden overdrukt Men nam hiervoor de hoogste waarde van de uitgifte 1919 „ Trail of Caribou " de 36 cents olijfgroen welke de zwarte zevenregelige opdruk „ Trans-Atlantic AIR MAIL By B.M „ Columbia " Sep tember 1930 Fifty Cents " kreeg De op drukken werden uitgevoerd door de firma Thistle & Co de uitgevers van de „ Royal Gazette " op 300 Caribou zegels Aangezien het niet mogelijk was in verband met de korte tijd van voorbereiding een grote " drukplaat te vervaardigen werd het overdrukken uit gevoerd in eenheden van vier zodat er in totaal 75 blokken van vier zegels de drukpers passeerden Het is betrekkelijk gemakkelijk de plaats van elke zegel in het blok te bepalen daar er kleine verschillen be staan tussen de vier opdrukken hieraan kunnen ook de echte zegels worden herkend Het grootste deel van de overdrukte zegels werd aan het hoofdpostkantoor in St John's verkrijgbaar gesteld slechts 50 stuks kwamen aan het loket in Harbour Grace ten verkoop Ongeveer de helft van de zegels werd op brieven gebruikt Er zün ook brieven vervoerd met onoverdrukte zegels van 36 cents Cari bou aangevuld met andere waarden om het porto van 50 cents vol te maken De vlucht van de „ Columbia " verliep zonder vermel denswaardige gebeurtenissen Tengevolge van ongun sti3 weer kon het vliegtuig pas op 10 oktober 1930 vertrekken en het landde de volgende dag behouden op de Scilly-eilanden aan de zuidwestpunt van Groot Brittannië Het valt te begrijpen dat deze opdi'ukzegels alsmede echt gelopen brieven zeer gezocht zijn zowel door postzegel - als door luchtpostverzamelaars En gezien de kleine oplage van slechts 400 exemplaren is het dus niet verwonderlijk dat men enige duizenden guldens moet neertellen om een dergelijk zegel te bemachtigen Catalogi Nieuwe uitgiften België In het kader van het internationaal geofysisch jaar zal een Belgische zuidpoolexpeditie op 15 novem ber uit Antwerpen vertrekken onder commando van Gaston de Gerlache De expeditie zal gedurende het gehele jaar 1958 op het zuidpoolvasteland op 70 ° 30 ' zuiderbreedte en 23 ° oosterlengte overwinteren Voor deze gelegenheid hebben de Belgische posterijen een postzegel van 5 fr met een toeslag van 2.5Ó fr uitge geven die sledf/honden in rust vóór de kampeerplaats op het paktjs vertoont Schoolkwestie Het gemeentebestuur van Zuidhorn een Gronings dorp van 3600 inwoners zit diep in de moeilijkheden omdat het de bouw van een derde uloschool zal moeten financieren Er is een openbare ulo en een ulo uitgaande van de gereformeer de schoolvereniging Een aantal gereformeerden heeft zich afgescheiden van de gerefor meerde kerken in synodaal verband en een groep gevormd van de vrij gemaakte gereformeerde kerken on derhoudende artikel 31 der kerken orde Deze vrijgemaakten formeer den direct een nieuwe ulo-schoolver eniging die het vereiste aantal hand tekeningen bijeen bracht Derhalve moet Zuidhom op grond van de wet een derde uloschool bouwen Mens en Wereld " spreekt in dit geval onomwonden over super non-sens De Friese Koerier " die deze „ super-nonsens " signaleert stelt,de vraag of het nu langzaam aan geen tijd wordt dat men het accent van de vrijheid tot het stichten van steeds weer nieuwe bijzondere scholen gaat leggen op de verantwoordelijkheid tegenover het hele Nederlandse volk dat de lasten draagt van deze zaken ^,,_ Ouderloos Driehonderd kinderen die de vo rige herfst tijdens de revolutie van Hongarije naar Oostenrijk zijn ge vlucht zijn naar hun ouders terug gekeerd Dit blijkt uit een brief van de evangelische bisschop May van Oostenrijk aan de Lutherse kerk van Hongarije Het Hongaarse vredescomité had aan bisschop May gevraagd al het mogelijke te doen om de kinderen te laten terugkeren Hun ouders had den een schriftelijk verzoek daartoe ingediend De bisschop heeft bemid deld in alle gevallen waarin geble ken is dat de brieven inderdaad van de ouders afkomstig waren en waar bij het verzoek gesteund werd door de plaatselijke predikant De Oostenrijkse regering had de ouders uitgenodigd om op haar kos ten naar Oostenrijk te komen om de kinderen op te zoeken Geen enkele van hen heeft dit aanbod aanvaard — of kreeg toestemming dit te doen Bisschop May wees er op dat in Hongarije nog honderden kinderen onder de 14 jaar zün wier ouders naar andere landen zijn gevlucht en die niet naar Hongarije willen terug gaan B ^^» m ^ -?'^^^^^^^ W ^^ ' ^ ' ^^ ¦ ^ w ^ ¦ ^ Meteoor of deel kunstmaan raket Een „ enorme vuurbal " is donderdag boven verscheidene Amerikaanse sta ten in het westen verschenen en miste imaar nauwelijks een marinevliegtuig voordat zU in de buurt van IVIyton Utah niet ver van de spoorverbin ding Ora/do Utah op de aarde neer stortte Een woordvoerder van de lucht - vaart controledienst hier heeft mee gedeeld dat de vuurbal om 4.05 uur over Denver door de wolken hee'n schoot even voor de ochtendstond De woordvoerder voegde daaraan toe dat het vliegtuig de vuurbal volg de en deze op ongeveer 30 tot 45 km van Myton neer zag storten Op de plek waar dit gebeurde ontstonden blijkbaar een aantal brandhaarden De vuurbal is ook gezien boven Rapid iity in Zuid-Dakota en boven Dalhart in Texas Volgens andere be richten zou zij ook bovea Wyoming zijn waargenomen Aaneensluitin Uit een bericht in het Amerikaan se weekblad „ The Christian Century " blijkt dat de vereniging van evange lischen en hervormden met de con gregationalistische kerk der USA die eind juni in Cleveland Ohio is tot stand gekomen overal ook ver buiten deze denominaties grote aan dacht heeft getrokken Bepaalde kerken onder meer die van de Disciples of Ohrist " overwe gen reeds of zij zich niet bij de nieuw gestichte Verenigde kerk van Christus " zullen aansluiten De me thodisten hebben al doen weten dat zij niet de laatste kerk moeten zijn die zich bij de verenigde kerk aan sluit Men verwacht van de genomen stap grote gevolgen voor verdere aaneensluiting en voor verdieping van het geestelijk leven in het • al gemeen Waarom groeien de doopsgezin den niet Dit is de vraag die ds N van der Zypp stelt in het „ Doops gezind Weekblad " Statistisch ziet het er voor de doopsgezinden in ons land zo slecht niet uit Verschillende ge meenten zijn de laatste eeuw sterk gegroeid Leeuwarden Groningen Haarlem Amsterdam Leiden En schede Rotterdam en nog enkele In dezelfde tiJd zijn slechts twee kleine gemeenten — Appelscha en Molkwerum — opgeheven Tal van nieuwe gemeenten werden gesticht Het totale ledental nam toe van 16.000 in 1859 tot 38.000 thans Bij de volkstelling gaven ruim 67.000 mensen zich op als doopsgezind Ds Van der Zypp meent dat men zich door deze cijfers niet moet la ten beïnvloeden en de bestaande situatie bevredigend achten Want zo deelt hij mede in verhouding tot de bevolkingsaanwas daalt het rela tieve getal doopsgezinden terwfll het zich evenmin absoluut kan hand haven Er zijn delen van het land waar gelet op de bevolkingstoene ming de doopsgezinden in een eeuw tijd in feite zijn gedaald met grote percentages in Noord-Holland met 25 pet in Friesland met 16 pet Friesland is bovendien een oeroud doopsgezind stamgebied schrijft ds Van de Zypp ' Volgens schrijver is de oorzaak Men vraagt zich af of de „ vuur bal " niet een deel van de raket is die de Russische satelliet de vorige week het heelal in zond De directeur van het Amerikaanse satelliet-program Allen Hynek acht dit echter „ zeer twijfelachtig " omdat op het ogenblik dat de vuurbal tegen de aarde botste de satelliet en haar twee raket stukken die haar volgen ergens boven Zuid-Afrika cirkelden Een piloot van een nachtlijn op het Westen die de vuurbal gezien heeft heeft meegedeeld dat de vuurbal er eerst uitzag als een klein wit lichtje " Daarna kwam zü over de horizon opzetten en vertoonde „ een duidelijk vurig beeld dat wit-brandend van kleur was en minstens 50 voet lang moet zijn geweest " Van de zijde van de luchtmacht is verklaard dat er een onderzoek wordt ingesteld Een woordvoerder heeft gezegd l»t men hier waarschijnlijk nwt een meteoor had te doen En de boer hij ploegde » Een boer was druk bezig het onkruid te wieden op zijn akker toen de dominee voor bijkwam De predikant bracht de boer in herinnering hoe goed God voor hem was zijn akkers stonden er prachtig bij Toen rechtte de boer zijn rug keek de dominee aan en zei „ Dan had u dit stuk land eens moeten zien toen God er nog alleen voor zorgde " Dit verhaaltje werd verteld zo schrijft ds C M van Endt in „ Hervormd utrecht " door ds Tijmen die als vroegere predikant van de Baptisten gemeente van Utrecht het woord voerde toen onlangs het herbouwde Silo de Baptisten kerk in de Herenstraat her opend werd Ds Tijmen ge bruikte dit voorbeeld om het feestelijke te onderstrepen van de verantwoordelijkheid die God de mensen geeft Met een aforisme God geeft de noten maar hij kraakt ze niet Advertentie DIAS brengt een grote verscheiden heid in herenkleding FALCON - STURKA - OXFORD - SANTEGA - DUMAK Toonaangevend - Ook voor UÜ BILTSTRAAT 32 Utrecht niét dat de doopsgezinden in meer derheid ' vrijzinnige protestanten zijn De niet-vrijzinnige gemeenten blijken immers het meest te zijn achteruitgegaan Wel noemt hij als a oorzaak de algehele sterke ontker kelijking na de eerste wereldoorlog de twijfel of zelfs het ongeloof dat de christelijke kerken niet in staat zijn het menselijke bestaan zeker te stellen resp oorlogen en dergelijke catastrofen te voorkomen " Vervolgens noemt de predikant de kleinheid van de doopsgezinde ge zinnen mogelijk ook de sociaal-eco nomische verhoudingen en in vele gemeenten het weinig opgewekte ge meenteleven in de tiJd van dertig jaar geleden Ontevredenheid Europa staat voor de gedwongen keuze tussen dingen indien wij trachten de snelheid van dé indus trialisering te beperken zullen de volkeren van de andere continenten worden verteerd door ongeduld en ontevredenheid hetgeen tot een re volutionaire uitbarsting zou kunnen leiden Dit zijn de woorden van de Neder landse minister van maatschappe lijk werk mejuffrouw dr Marga Klompé die dezer dagen op de der de voltallige vergadering van het congres van het lekenapostolaat in Vaticaanstad gesproken heeft over de verantwoordelijkheid van chris tenen van Europa voor de christe nen van de andere continenten ¦ De moderne mens leidt een leven dat beheerst wordt door techniek en arbeid Dit heeft volgens dr Klonl pé een gevoel van angst en eert zaamheid ten gevolge De christenen moeten zich daarom niet tevreden stellen met het doen van hun plicht maar zich met lichaam en ziel wij den aan God Aldus minister Klom pé Advertentie 
^ Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e iaargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Trio Track ^ grammofoon Genieten van muziek Bij het GEMEENTELIJK ENERGIE - EN VERVOERBEDRIJF TE UTRECHT kunnen ten behoeve van het Vervoerbedrijf worden ge plaatst enige poetsers die belast zullen worden met het schoon maken van autobussen Weeksalaris ƒ 68.16 voor 23-jarigen en oude ren nog te verhogen met 2 % compensatie i.v.m huurverhoging Belangstellenden moeten bereid zijn In de dag - naoht en zondagsdienst te worden ge plaatst waarvoor boven het salaris een ver goeding van ƒ 5.93 per week wordt toege kend Werkkleding wordt door het bedrijf verstrekt Sohriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen na verschijnen van dit blad in te zenden bij de * Afd Personeelszaken van bovengenoemd bedrijf Nic BeetS'Straat 3 Het puntje op de i " de hoed In alle soorten kwaliteiten modellen prijzen kleureri ^ o materialen kortom wat er op hoedengebied in binnen 2 buitenland te vinden is hebhen wij doet ieder op zijn eigen wijze in stille concentratie waar elke klank de ziel beroert gespannen door het geladen ka rakter van een fascinerende improvisatie mee-neuriënd een simpel liedje met een herinnering een chanson dat steeds weer boeit Maar één maatstaf is er voor wie echt wil genieten van muziek getrouwheid van weergave en zuiverheid van toon Aan déze verlangens te voldoen dat is óns genot Minrebroedersfraat 25 bij het Jansveld | Utrecht telefoon 15070 i De ideale grammofoon voor ongestoord muziekgenot ïOM^t^f Morgen op de Markt bij LEA KOEKOEK tegen de A griep 2-pers fianeilen lakens anti reuma van 7.49 voor „ vül 4.98 Zware interlock PANTALONS en 9 OC HERENHEMDEN van 4.75 voor Z.79 WOLLEN DAMESKAMIZOLEN iets vuil ' van 8.35 voor Zwanendons NACHTfAPONNEN alle maten van 7.49 voor TB«en A-griep HERENFLANELLEN van 5.90 voor Zwanendons DAMES - EN HERENPYFAMA'S van 13.80 voor Grote geborduurde SLOPEN 2.7S en de 2 stuks voor 2-pers geborduurde LAKENS 180 br van 7.25 voor 3.95 5.98 3.98 7.98 3 - 4.98 Alleen morgen op de markt bij de bekende LEA KOEKOEK Breedstraat hoek Predikberenstraat lfL.t »« de dat is Mc^a -- Lekasin ROYCO Kippéhsöep Ja dit is kippensoep bereid als bij U in de keuken Het recept is van Royco dus ' iets bijzonders Mooi blank vlees van uitgezochte kippen heeft 31/2 uur getrokken op een zacht vuur De bouillon wordt even gekruid en afgemaakt met geurige peterselie en de fijnste vermicelli Voor slechts 48 cent brengt U vier volle borden op tafel I ervaren kantoorjuffrouw | = bekend met boekhouding niet ben 21 > aar = I juffrouw voor de Franse en | I Engelse correspondentie | 3 Br met opgaaf van salaris leeftijd enz ond no 9532 S H aan het bureau U.N = liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ estival der gratiën I Lasiina beugel-beha ' met strikje V-hal « I model zeer mooie I satijnstof In wit en I zwart - B en C-cup I 595 '^' Lastina model met plasticschurm ge voerde cups De kruis banden en elastieken ond errand garan deren een goed aan sluitende pasvorm In A en B-cup "^ 875 I Lewella*beha van I mooie katoen ge I heel doorgestikte I kom met plastic schuim voering,J 465 Stelt eisen aan Uw Beha Stelt hoge eisen In onze complete collectie vindt U altijd die modellen welke U in elk opzicht voldoen Bij HunkemöUer Lexis Beha's voor ieder figuur - voor elk modieus doel Beha's van nagenoeg alle gere nommeerde merken maar ook eigen collectie Jeugdvorm-modellen Van de meest eenvoudige altijd goed tot de meest luxueuse soorten zijn alle maten en modellen vertegenwoordigd in het Beha •• i festival de de d Na ra en had als de was als dig Stukken M al en een win ke dan dan te in ge de en tüd goud zond De gen goede kunn denh ding de • wel wezen stinct Het ons ben van UTRECHT LANGE VESTRAAT 8 TELEF 10269 - LANGESTRAAT 55 TELEF 3093 AMERSFOORT 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 Vijftig jaren kunsthistorie aan Utrechts Universiteit Advertentie Gemangeld slachtoffer van spitsuur Hoe moeilijk het ook mag zfln Je In " n volle tram staande te houden voor één ding zal een man-op-weg-naar-zijn-werk altijd zorgen dat de KAAS voor zijn twaalfuurtje niets overkomt Want KAAS is een verrukkelijke voedzame lekkernij Die moet je hooghouden wat er ook gebeurt ' Vraag het Kaasreceptenboekje 25 ets bi üw winkelier of schriftelijk 25 ets postzegel bijsluiten aan Het Nederlands Zulvelbureau Cort van der Lindenstraat 7 Vy «%/ •»»»«• Böswtjk Z.H doeveer met KAAS Fubl van Het N*tf«rlandt Zui*«lburMu 45 RUIM een half jaar zijn de leden van de commissie actie bouwfonds van de hervormde gemeente Zuilen en vele anderen druk in de weer ge weest om de bazaar voor te bereiden die donderdagmiddag In het her vormde verenigingsgebouw aan de Daalseweg 1S9 - te Utrecht werd geopend door ds J Voorsteegh Er zijn tal van levensmiddelen gebruiks voorwerpen kledingstukken en handwerken te koop Ook kunnen de bezoekers zioh vermaken aan het rad van avontuur met touwtrekken grabbelen en speerwerpen Onder de prijzen een half podium vol be vinden zich een fiets en een stofzuiger De organisatoren van de bazaar hopen met de opbrengst een fikse financiële steun te geven aan het fonds waaruit de bouw van een hervormde kerk in Zuilen bekostigd zal worden U kunt vandaag en zaterdag 12 oktober nog op de bazaar terecht Foto U.N Phoenix niet bijster gelukkig met „ Een merel streek neer " Advertentie Ktvatiteitsartihelen op gemakhelijhe condities Als U Wérkelijk prima srtiketen wasr d jaren voldoening van hebl lagan een redelijke prijs vi'ill kopen Als U bovendien de » prijs witi betalen zoals U dal het beste uit komt dan is Uw adres i ROOS & » d KOIK Gttpa HOUTEH STOPSEL van Geta Bever Van een onzer verslaggeefsters De toneelgroep Phoenix is niet bijster gelukkig geweest met de ken ze en de opvoering van het blijspel Een merel streek neer dat donder dagavond in de Stadsschouwburg te Utrecht werd opgevoerd In de éérste plaats is de geschie denis zelf geschreven door Peter Blackmore en vertaald door Gerard van Veen aan de langdradige kant Er komen opmerkingen in voor die de toeschouwer doen griezelen of in lachen laten uitbarsten op momenten dat dit helemaal niet de bedoeling is En dat is nog helemaal niet zo erg als het verhaal niet was uitge rekt als een slap stuk kauwgummi Een Egyptoloog wordt belaagd door diverse vrouwen onder wie ziJn secretaresse Ht verlooft zich met de meest mondaine van haar brengt de twee anderen daarmee tot wan hoop maar merkt daar zelf niets van Pijnlijk is deze situatie ook voor zoon John die het door hem aanbe den meisje alleen maar smachtende blikken naar zijn vader ziet werpen Na veel spits heen en weer gepraat komt dan de grote klap De uitmun tende maar verder in geen enkel op zicht aantrekkelijke secretaresse N07 ra gaat met vakantie van Egypte naar Engeland en keert vernieuwd en herboren terug Alles pakt dan heel anders uit dan iedereen tevoren had verwacht De aardige mensen krijgen hun beloning en de mooie juffrouw Diana gaat onder algemene instemming „ af " Als een gieter zo als men dat pleegt te zeggen Theo Hartman speelde op tamme wtjze de archeoloog met slechts één ware zij het ietwat overtrokken lief de oude graven kruiken en mum mies Van de vrouwen rondom hem was Nol Arnoldussen voor de pauze als Nora de secretaresse heel aar dig maar in haar nieuwe gedaante stukken hleron - W der afgedrukt be helzen menin v gen van tn^enders Over de keuze respect pl&atslng wordt geen corresnondentle gevoerd De puzzelmanie van deze dagen M de R Het oplossen van puzzels kan voor al als besteding van vrije tijd nuttig en leerzaam zijn Ontaardt dit echter in een rage een niets ontziende wedloop om ge win alleen dan kunnen de schadelij ke gevolgen niet uitblijven zij het < an ook dat deze meer op geestelijk dan wel op financieel vlak liggen Duizenden mensen worden derma te in beslag genomen door de huidi ge puzzelmanie dat de benodigde lief de en plicht tot hun dagelijkse arbeid en gezin hieronder zeker lijdt Voor geestelijke en lichamenlijke ontwikkeling na werktijd schiet maar weinig ttjd meer over als men be denkt dat radio en televisie al zoveel tijd vergen Wederom dansen duizenden om het gouden kalf dat is de puzzelpot zonder in te zien dat een grenzeloze oppervlakkigheid bezig is de gees telijke weerstand van ons volk te on dermijnen De baten van puzzels of prijsvra gen met een sociaal doel komen tengoede aan de hele gemeenschap enkunnen een uiting zijn van verbon denheid en solidariteit met lijdendelandgenoten Polio en kankerbestrij ding b.v werd dank het middel vande prijsvraag een volledig succes zo wel moreel als financieel Maar depuzzelmanie van deze dagen dientingedamd te worden omdat het inwezen a sociaal is m.i een grovespeculatie op het materialistische in stinct van de massa G O KOBFB.4LPOOL BEGINT OP 3 NOVEMBER Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond verzoekt ons te willen mededelen dat de korfbalpool zondag 3 noveml^er zal starten Recht van deelneming heb ben alleen leden van de KNKB en van de regionale bonden Zü moeten evenwel de leeftijd van 18 jaar heb bon bereikt De toneelgroep Phoenix gaf donder dagavond in de Stadsschouwburg teUtrecht een opvoering van het stukEen merel streek neer V.l.n.r NolArnoldussen Huib Kokkeel RietjeVisser Theo Hartman Joke v d Hei ligenberg Foto U.N bleef er weinig overtuiging in haar spel over Joke v d Heiligenberg speelde de rol van de onuitstaanba re Diana niet best Bob Saathof zette een kinderachtige Madeleine op het toneel Freek van Zijl de zoon van de Egyptoloog toonde ons nog het mees te initiatief om iets te maken van zijn rol Journalist Rod Kennedy Harry van Kan paarde aan zijn journalistieke bezigheden waarom wordt er op dit gebied niet een wat duidelijke voorlichting gegeven fij ne menselijke trekjes geschoeid op een brede psychologische basis De locale kleur tenslotte was in handen van Ali Huib Kokkeel als ogenrol lende bediende en Aziza Rietje Vis ser FEUILLETON SPIONiSCC Iltf BERLIJN EERSTE BüfcK Breng haar levend terug Roman van Slim Harrison vertaald uit bet Frans 24 Precies maar zij is gevlucht V e zijn ech niet verantwoordelijk oor haar dood — ZU heeft jullie verraden niet Kurt heeft me zoiets gesuggereerd Miss Morelli ktjkt Kurt aan die de blik afwendt Inderdaad zij werkte ook voorde ' B.I Dus toch Zij heeft ons verraden en wijhebben haar 1 handeld zoals zij ver diende Hetzelfde lot \ acht jou Hol den als je ' t in je hersens mochtkrijgen haar te willen imiteren Hoe zou ik ' t kunnen doen Ikriskeer het executiepeloton nu zemij de moori op dr Hartmann inde schoenen hebben geschoven Hoe durf je me in die omstan digheden vragen te stellen over Po la Ik vond ' t een aardig meisje.Ik heb de waarheid willen weten,da's alles Ik speel een eerlijk spelmet jullie Angela dat schijn jemaar al te vaak te vergeten Holden laten we er niet meerover praten Het is half een en hetwerk wacht Oké geef mij de revolver Die krijg je als je de villa bin nengaat niet eerder Duidelijk Goed Angela je ziet dat ik Zware hersenschudding na aanrijding Van een onzer verslaggevers Om even voor half twee is een fietser aangereden op de lioek van de Biltstraat en de Snellenlaan te ütreelit na een botsing tussen twee auto's Het was mejuffrouw C T uit Utreciit Zü itreeg een zeer zware iiersenschudding en werd door de G.G en G.D naar liet St Antonius-zielcenliuis gebracht Een auto bestuurd door de 51 jari-ge H G van G uit De Bilt die in de richting van de Berenkuil reed kreeg geen voorrang van een wagen die be stuurd werd door de 59-jarige B V uit Bussum die uit de F C Donders straaS kwam Er volgde een botsing H G van G verloor de macht over het stuur en zwalkte enige malen heen en weer over de weg waarbij mejuf frouw C T werd geraakt Geslaagd aan de Nederlandsche economische hoogeschool voor het kandidaatsexamen in de economische wetensohappen de heren P J Hen seier Den Haag C H Kleipool en L Visser Rotterdam G J Reinink Rijswijk en H J Heydt Leidschen dam Doctoraal examen de heer Ph Leenman Den Haag Advertentie Nederland géén dekens die de schitterend zware wollen kwaliteit bezitten als de dekens van NIJMAN En zó goedkoop 1-persoons ƒ 24.9.5 2-persoons ƒ 29.75 En ook nog verkrijgbaar fegen gemakkelijke betalings conditdes voor slechts ƒ 1 - per iveek CROESELAAN 163 TEL 34687 Werkman kocht broek en stal beurs Van een onzer verslaggeefsters Zaterdag 10 augustus bracht de 21 jarige Utrechtse fabrieksarbeider J M een bezoek aan een kledingmaga zijn te Utrecht om een overal te ko pen Daarna vroeg hü naar een werk broek en in de tijd dat hij alleen in de winkel was nam hij een beurs die twaalfhonderd gulden bevatte uit een kist Voor dit feit moest M zich vrijdagmorgen verantwoorden voor de Utrechtse rechtbank De officier van justitie mr W H Overbeek eiste tegen hem een ge vangenissti'af van 6 maanden met af trek van voorarrest waarvan 3 voor waardelijk met een proeftijd van 3 jaar en onder toezichtstelling van de reclassering Uitspraak vrijdag 25 oktober Advertentie een willig schaap ben Maar een oud Frans gezegde zegt dat niets gevaarlijker is dan een schaap dat zich kwaad maakt Zü huivert als zij de glasharde toon in mijn stem hoort maar slaagt erin haar zelfcontrole te be warpn Glimlachend geeft zij me de hand HOOFDSTUK IV Honderd meter verder ligt villa Romarin Kurt aan het stuur glim lacht zelfverzekerd Mac Carter zit op de achterbank en fluit een Sla visch wijsje We zijn er Holden Het werkgaat beginnen Veel geluk Heb jij je masker Hier Handschoenen Hum hum Oké Hier is je wapen Een 7.65 revolver van het Franse leger Geladen Natuurlijk maar gebruik hetliever niet Je kunt die knaap vande politie beter buiten westen slaandaif hem koud maken Misdaad be taalt niet En wat die brandkast be treft misschien hebben ze het com binatiesleuteltje verwisseld Denkdan alleen maar aan de cijfers dieje geleerd hebt Een van die com binaties moet dan lukken In orde Ga nu maar het is half twee.Miss Morelli wacht achter het huisin dat stille laantje We zullen opje wachten om je mee te nemen Is ^ r een alarmsein Eén stoot op de claxon in ge val van gevaar twee stoten als hetwerkelijk benauwd wordt En datbetekent dan dat jij je eventueeleen uitweg moet schieten om onste bereiken Oké V.U.G.S de vereniging van Utrechtse geografische studenten installeerde donderdagavond 62 nieuwe leden U ziet hier het geielschap tevens lite rair filosofische studentenfaculteit bijeen in liet geografisch instituut aan de Drift Achter de op de grond zittende rij ziet u van links naar rechts het bestuur van V.U.G.S en i de staf ua » het instituut W J van ' de Bremen vice-praeses mej E Cox drs J Piket mej T Westendorp D Dolman ab actis mej dr H L van Dorsen L J Meyaart praeses mej Hf Reeling Knap vice-ab-actis drs M W Beijerink en mej D Ponten BAADSBENOEMBVGEN In de raadszitting van donderdag middag benoemde de Utrechtse raad tot lid van de maatschappelijke com missie mevr Boersma K.V.P tot lid van de commissie van Advies in zake de vordering van woonruimte de heer M v Ditmarsch Tot onder wijzeres aan de openbare school voor ' g.l.o aan de Prinses Margrietstraat j 20 werd benoemd mej M E Ubink I tot onderwijzeres idem aan het Vic tor Hugoplantsoen 34 mej Fr Wis man en tot hoofd van de openbare school van g.l.o aan de Vosmaer straat de heer A W Braamhorst UITSPRAKEN RECHTBANK — De Utrechtse kooplieden A C V M 40 jaar en C G v M 32 jaar werden vrijdagmorgen door deUtrechtse rechtbank veroordeeld toteen gevangenisstraf van 1 jaar en 2 maanden ieder met aftrek van depreventieve hechtenis Tegen henwaren straffen van 1 jaar en 6 maanden geëist De broers hebben in januari en mei van dit jaar op diverse plaatsen in Utrecht ingebroken en diverse goe deren en een bedrag aan geld ont vreemd — De Utrechtse rechtbank ver oordeelde de 21-jarige loodgieter J.H die herhaalde malen ondervalse naam goederen afhaalde dezeverkocht en de opbrengst versnoep te tot een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan vijf voorwaarde lijk met een proeftijd van 3 jaar enonder toezichtstelling van het Le des Heils Deze veroordeling is ge lijk aan de eis VOOR DUIZEHD EN ÉÉN DOEIIIMDEH — Oké Ik doe het portier open en loop langzaam weg handen in de zakken Kurt en Carter zullen me stellig na kijken Het is zelfs heel goed moge lijk dat er in de tuin handlangers van miss Morelli verborgen zitten die mijn doen en laten nauwkeurig volgen Het is dus bepaald geen ge schikt ogenblik om te doen of ik gek ben Langzaam loop ik langs de heg Een twee drie elektrische lichtmas ten en ik ben voor de viUa Roma rin Alles is rustig Er brandt geen licht Er staat een auto voor de stoep en verderop in het verlaten oprijlaantje staat nog een wagen waarschijnlijk van onze politieman Ik gooi mijn sigaret op de grond nadat ik er een klein lichtcirkeltje mee beschreven heb Voor Kurt is dat het teken dat ik over de muur van de buurman ga springen De scheiding tussen de tuinen van de buurman en van villa Romarin be staat uit een paar houten paaltjes met prikkeldraad en dat is dus een hindernis die ik zonder moeite neem Daar loop ik dan op het grondge bied van Jean-Francois Lelong Nu begint het werk inderdaad Eigenlijk ben ik op bekend ter rein en ik loop direct naar het raam dat uitkijkt op de tuin links van het ' huis Het is het keuken raam - Het moet bijzonder makke lijk open gaan Op de cementen vensterbank leu nend maak ik met een bijzonder handig geconstrueerd breekijzer de raamkozijnen kapot De Russische technici zijn in dat soort dingen bij zonder bedreven blijkbaar want met dit apparaatje in de hand is Hout dag 1957 te Utrecht Van een onzer verslaggevers)Afgevaardigden van vele Jnstan ties en voorts personen die ïn hetdagelijkse leven op een of anderewijze met hout te maken hebbenwaren vandaag te Utrecht op deHoutdag 195.7 die werd georgani seerd met het doel een economischtechnisch en esthetisch verant - woord houtgebruik te bevorderen De heer B Poulie voorzitter van het Houtvoorlichtingsinstituut kon met voldoening vaststellen dat het houtverbruik in Nederland in het af gelopen jaar met 4.8 pet toenain in de bouwsector zelfs met 7 pet Ondanks het op de markt komen van andere materialen heeft het hout zioh volledig kunnen hand haven Men zou kunnen zeggen Hout is een oude bondgenoot in een modern kleed De directeur van het Staatsbosbe heer ir F W Malsch zei dat het inlandse hout nog niet op het peil van het buitenlandse staat Ernstig wordt naar de verbetering ge streefd Er is zo zei ir Malsch een levensbelang mee gemoeid dat het aandeel van het inlandse produkt in de totale houtbehoefte zo hoog mo gelijk wordt opgevoerd Een gezond en groeiend overleg tussen de han del en de bosbouwer zal leiden tot het coördineren van beider belang Ir H Klarenbeek architect BNA hield een verhandeling over Het doorgaande houten kozijn " Hout in het interieur " was het onderwerp dat door Hein Salomonson inte - rieur architect werd behandeld het een koud kimstje de ramen van een te krijgen Ik wip naar binnen en sta in een pikdonkere keuken Mijn hand tast naar de muur en daarna naar een gaskomfoor het eerste van een serie voorwerpen die ik nu van buiten ken Een „ niet volgens schema " geplaatste stoel houdt me even op Mijn schoenen met speciale rub berzolen maken geen enkel geluid maar dan ook geen enkel Daar ligt de hall ik voel het meer dan ik het zie Met mijn rechter hand zoek ik de elektrische leiding Ik heb ' m Een speciaal mesje snijdt het beschermlaagje van hout weg en als de elektrische draden bloot liggen voltooit een scherp pincet het werk Zo de alarmin stallatie is tenminste uitgeschakeld Ik slaak een zucht van verlichting Vlak vóór me ligt de kamer Ik wacht een tijdje voordat ik mijn hand op de deurknop leg Ik moet lachen om het gesnurk van iemand die ligt te slapen Lelong slaapt des te beter De deur is niet eens op slot en het is dus kinderspel die open te drukteen Maar plotseling denk ik waar is die knaap van de politie Zijn wagen stond voor het huis Hij zal dus ergens In huis zijn en waarschijnltik niet slapen daar kun je op rekenen Meer dan vijf minuten blijf Ik staan waar ik ben onbeweeglijk tot ik kramp in mijn kuiten krijg Dan ben ik gerustgesteld en loop verder de kamer in Het bed is links links Ik houd dus links aan kruip op mtjn knieën adem bijna niet meer Hij snurkt bijna te gen mijn gezicht aan Lelong slaapt vast Mijn ogen die een beetje ge wend zijn aan de duisternis raden ongeveer waar hij ligt Een sterKe Het feit dat vijftig jaar geleden de kunstgeschiedenis ' n officiële leer stoel kreeg aan de Rijksuniversiteit te Utrecht werd donderdag in het Kunsthistorisch Instituut herdacht met ' n bijeenkomst waarop verschil lende kunsthistorici gesproken heb ben Onder de talrijke aanwezigen be groette prof dr J G van Gelder o a dr F J Duparc als vertegen woordiger van de minister van O K en W de president-curator der Rijksuniversiteit te Utrecht de rec tor-magnificus de voorzitter der lit - terair filosofische faculteit studenten en oudstudenten enz enz In zijn inleiding herinnerde prof Van Gelder eraan hoe reeds vóór 1907 de kunsthistorie aan verschil lende universiteiten werd gedoceerd zti het als een speciaal bijvak zo vinden wij Vogelzang reeds in 1900 als privaat-docent in kunstgeschie denis verbonden aan de Amsterdam se universiteit en enkele jaren la ter Martin in een soortgelijke func tie aan de Leidse Alma Mater Doch eerst tijdens het kortstondige liberale ministerie De Meester dat al in dec 1907 aftrad deed d,e kunst - Foto U.N.-Van der Werf DE BETEKENIS VAN DE A.-R.-PABTIJ " De anti-revolutionaire jongeren studieclub Mr G Groen van Prinste rer I vergadert 15 oktober om 19.45 uur Blomstraat 4 Utrecht De heer C van Tricht spreekt over de beteke nis van de A.-R.-partij Woninginrichting Haarden enz Huish apparaten Kleding en schoeisel Wiltevrouwenstr 10 Tel IM78 • Utrecbl zweetlucht dringt tot me door Le long slaapt met ontbloot boven lichaam de dekens reiken amper tot zijn schouders Heel langzaam beweegt miJn hand zich over de dekens Zij raakt de huid van Lelong Die beweegt zich even onmerkbaar bijna Zweetdruppels rollen over mijn wangen omlaag Nooit ben ik zo in tens en gespannen met iets bezig geweest Dan krijg ik tussen duim en wijs vinger het zijden koordje te pakken waar de sleutel van de brandkast aan bevestigd is Met een scheer mesje snijd ik het door en pak de sleutel beet die nog warm is om dat ze voortdurend tegen de huid van Lelong aan gelegen heeft Het zwaarste karwei is achter de rug Met moeite sta ik op Mijn le dematen zijn als verlamd en mijn voeten weigeren even elke dienst Een blik op mijn horloge vertelt dat ik er meer dan een kwartier over gedaan heb om Lelong de sleu tel afhandig te maken en toch Is die tijd krankzinnig snel voorbij ge gaan De aangrenzende kamer is de sa lon en daar staat achter een ta feltje dp brandkast Heel langzaam loop ik er heen heel voorzichtig De bran-lkast staat op haar plaats Ik zet voorzichtig het tafeltje opzij want dac.r heb Ik last van Mijn vingers tasten naar de combinatie en voorzichtig draal ik de letters die ik van buiten heb ge leerd Maar zonder succes Zal de operatie nu toch nog mis lukken Nee dat kan toch niet Ik steek het sleuteltje weer In het slot en begin nog eens met de woor den van vier letters PAPA ARTS ' wordt vervolgd geschiedenis haar officiële intrede aan de universiteit De bekwame Martin werd te Lei den buitengewoon Vogelsang te Utrecht gewoon hoogleraar op 23 sept 1907 aanvaardde laatstgenoem de zijn ambt te dezer stede In sterke mate stond toen de mid deleeuwse kunst in het centrum der belangstelling Spr ging dan nader in op de we tenschappelijke vorming van de kunst historicus en op de principiële vraag wat onder kunstgeschiedenis moet worden verstaan in welk verband verschillende vroegere en recente uit spraken van gezaghebbende geleer den met elkaar werden vergeleken Voorzeker is kunstgeschiedenis niet alleen maar een geschiedenis van vormen maar vooral van idee en De Zwitser Wölflin noemde haar in 1921 „ Seelengeschichte " Van hem is ook de uitspraak „ Studiere die Zeiten und du hast ihr Stil " Dat Utrecht er in 1923 een leer stoel voor iconografie bij kreeg be tekende een belangrijke aanwinst voor de kunsthistorie Prof Vogelsang intussen die ge durende 38 jaren hier de kunstge schiedenis heeft gedoceerd was wei nig te spreken over de z.i onmoge lijke symbiose van dit leervak met de esthetiek Wat hij in de jaren van zijn hoogleraarschap hier heeft gepresteerd is uitermate belangrijk geweest Een vergelijk met het buitenland toont aan dat de beoefening der kunsthistorie hier te lande in menig opzicht nog onderweg " is maar — zo besloot hti deze inleiding — wtj ztjn optimisten Hierna werd het woord gevoerd door dr Duparc die op gevoelige wij ze de pioniers Vogelsang en Martin herdacht Jkvr dr C H de Jonge hield hier na een boeiende causerie met licht beelden over het onderwerp „ Het Ne derlandse binnenhuis bO de eeuwwis seling " Zij besprak hier in een aan tal verschijnselen en figuren die na de zinloze grootvadersstijr ' der vo rige eeuw nieuwe gedachten uitdroe gen Een bijzonder aantrekkelijke voor dracht eveneens met lichtbeelden werd vervolgens door prof dr F W S van Thienen gewijd aan de ver nieuwing van het toneel omstreeks 1907 waarbO hü op allergeestigste wijze het kortstondig samengaan van Royaards en Verkade in 1907 belicht te In de namiddag werd nog het woord gevoerd door dr J Bruyn Ve lasquez toen en nu " prof dr M D Ozinga Vijftig jaar verdediging van het historisch stedeschoon " en prof dr W G Heckscher „ Het Sprookje en de Iconologie " Prof V Gelder vertolkte de dank der aanwezigen die zelf de spre kers huldigden met een warm ap plaus Wanneer zaterdag 9 en zondag 10 november in de Energiehal te Rotter dam de Europese judokampioenschap pen 1957 worden gehouden zijn de Nederlandse judoka's goed voorbe reid De Utrechter Anton Geesink T Wagenaar uit Amsterdam en H Essink uit Eindhoven trainen regel matig in een van de drie plaatsen Hier zijn Geesink staande op één been > en Wagenaar druk bezig in dt kort geleden geopende school van Anton Geesink in de Bollenlwfse straat ledere week trainen zij min stens anderhalf uur intensief om zo goed mogelijk in conditie te zijn Volgende week vindt in de judo school van Gé Koning ' de laatste selectie plaats waardoor waarschijn lijk twaalf judo'ers zullen overblijven voor deelname aan de Europese kam pioenschappen Oorspronkelijk waren dit er veertig Sinds enige tijd is deze groep uitgedund tot twintig Neder landse judo matadoren Foto U.N P.I.T.-COLLECTE VOOB MILITAIR TEHUIS Het comité Protestants Interkerke lijk Thuisfront organiseert van 14 tot en met 19 oktober een collecte te Utrecht ten bate van het militair tehuis Collectanten kunnen zich mel den Wed 3a te Utrecht JOHANNES CALVIJN-ACADEMIE Aan de Johannes Calvijn academie te Kampen is voor het doctoraal exa men geslaagd ds G H Homans te Sint Jansklooster Verkeersmaatregelen „ Schaakwijk " s Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat A een wachtverbod is vastgesteld voor de volgende straten t.w de Koningstraat de Damestraat de Loperstraat de Paardstraat en de Torenstraat B de onder A genoemde straten ge sloten zijn verklaard voor motor rijtuigen op meer dan twee wie len en bespannen wagens en wel onderscheidenlijk in de richting naar de Stauntonstraat de Dr Max Ëuwestraat de Stauntonstraat de Dr Max Eu westraat de Stauntonstraat 
Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD KifkUflikr'VIA Hier is de uitslag van de RADION PUZZELWEDSTRIJD Fantastische pot van brengt grote vreugde in 14-gexinnen STUDIO EDMUND GWENN FRANCO FABRIZl VALENTINA CORTESE Regie LUIS G BERLANGA De film die èen triomf was op het festival té Venetië en de filmweek Den Haag 1957 Grote prijs O.C i.e Een film vél geluk vól leven vol humon ^ N.V STANDAARDFILMS SHELTER Wij brengen eèn pracht collectie SHELTERJASSEN Een fortuin voor twee gelukkige puzzelaars De gehele pot wordt nu uitgekeerd De heren A van Zuiden Nieuwe Straatweg III Giekerk en A S de Jongh Groenendaalstr XI * Amsterdam W zonden ieder een foutloze oplossing in Zij zijn daarmee ieder voor een gelijk deel winnaar ge worden van 70»/o van de totsde pot t.w f 226.570 - Beide inzenders ontvangen de fantastische som van f 90.260 - Wij feliciteren deze puzzelaars van harte met dit onvergetelijke succes VERAMTYTOORPING 70S 226.5» 46.060 - IV / van de totale pot 19J4 van het brutobedrag ad f 242.369 - lie voorwaarden iijk-U-Rijk " no 14 ^^—^— Totaal uit te kervB f 180.520 - Oplosstng 1-2-2.3-3 1-2-2-3-2-3-1 MOTIVERING 4 ^ Dat een sigaret die doorbrandt op een vol doosje Inct fers zó dicht bij de koppen brandgevaar betekent is on weerlegbaar Zoiets gebeurt uit onachtzaamheid maar niet uit roekeloosheid = in hoge mate onbezonnenheid of ver metelheid want dit woord sluit in zich een bewust zijn van het gevaar 1 B Pellen betekent het geheel o * gedeeltelijk van schaal of vlies ontdoen Men pelt bUv een zacht el om het uit te Voor „ Kijk U Rijk " no 14 kwamen 14 kolommen met 1 fout binnen in gezonden door 12 puzzelaars Dit betekent dat deze puzzelaars dus in aanmerking komen voor een bedrag van SWo van de totale pot t.w f 97.101 - De kolomprijs bedraagt f5.526 - De gelukkige winnaars zijn Jac Zijp Zijdstr 60 Aabmecr Truus Overal no 23 Achlum Fr H C Steemers-Natser DillenburgL 12 Amersfoort 2 iolom G Bosma ea Bosma Torricellistr 18 Amsterdam F Vervenne Bos en Lommerweg 20 X Amsterdam 2 kolom J A Magielsen Kanninefatenstr 78 Haarlem Wed Stegeman Werkhorst 27 ¦ Meppel Th Rooyackers Kerkstr B4 « Middelbeers N.Br Adr Bracht Schoolstr B 86 * Neder-Hemert GId Snikkers Soeten daalseweg 75 B Rotterdam H van Boven Statensingel 144 C Rotterdam H Neek Hoofdstr 46 Tolbert VERANTWOOIUMNG 3 »% SOy van de totale pot t 9f7.Ml - 195 ^ van het brutobedrag ad f 103.872 - f 19.736 - zie voorwaarden „ Kyk-^-Rijk " no W ————" Totaal ntt te keren f n.366 - kunnen lepelen Bü pinda's worden de nootjes er in xUn ge heel uitgehaald zodat doppen beslist beter is 2 C Het plaatje toont 3 dagbladen en S weekbladen maar ditzijn allemaal uitgaven die geregeld met een bepaalde tussen tijd verschünen en die noemt men periodieken Dit is dushet juiste woord 8 D Moedig betekent mbevreesd en onbevreesd betekent moe dig Beide woorden ^ n synoniem en kunnen willekeuriggebruikt worden 3 E Onder een magere man en onder een schraie man verstaatmen precies iiet^'elfde Beide woorden zün goed < 3 *' Aangezien men rekenen niet alieen op een bord maar óók uit het hoofd kan doen en cijferen uitsluitend schrifte lijk geschiedt is dit laatste woord beslist beter I G Men ziet op het plaatje anderhalf been n.l de helft ran ¦ het been van een man en het been in de bek van de hond wij zien echter slechts één kluif dus is been hier beter 2 H Uit de rustige vertrouwde liouding van de moeder spreekt haar grote genegenheid voor beide kinderen Aangezien uit niets blijkt dat het oudere meisje enige vijandige bedoeling heeft wijst ook d4t op de onderlinge genegenheid btj de kinde ren Van jalouzie blijkt niets S I De thermometer is kenneUjk een koortsthermometer die bovendien een temperatuur van ruim 38 graden aanwijst waar bij dus van fcoortegesproken wordt Beide woorden zijn dus weer gegeven 3 J Men kan niet met zekerheid zien of de jongen flnit den wel op zijn vingers blaast omdat hij er met de hamer opgeslagen heeft maar het staat vast dat de passerende joiige dame flt/iei ding van zijn werk betekent ^ K Aangezien niet alleen het hoefijzer maar óók de nagete zMn afgebeeld waarmee dit aan een paardenhoef is bevestigd mag men hier zowel van hoefijzer als van beslag spreken ï i Dragen wordt pas torsen wanneer men iets vervoert wat eigenlijk de krachten te boven gaat Dit blijkt hier nergens uit De rechtopstaande stoere knapen met hun gespierde ar men zijn blijkbaar gewend zulke boomstammen tedrojen DS » woord geeft dus zuiver weer wat wü op het plaatje zien 1 ^ Onherroepelijk ^ de laatste X Möi rw  ? ?  99 Ja deze week vandaag das kunt U ' t laatst meedoen aan de grote Radion-puzzel Laat deze uiterste gelegenheid om U in één slag rijk te kiifcen niet voorbijgaan De pot wordt deze laatste keer niet gesplitst Dut geen 70<7 « voor inzenders met O fouten e « 30 °/ voor i nz enders met 1 fout De hele pot gaat naar de pazzelaars met O fouten ZQa die er niet daa is de pot voor de pazzehutrs met het kleinste aantal fouten Prijswinnaars worden vrijdag 18 oktober ar * in de dagbladen b ek e ndgemaakt Grijp nog f x f/vr kans op het Radion-fortuin  ?  #   En nu de laatste J ^ I Deze kolom gratis I als U de 3 andere liolorameii ^ lieirt ingewiid 3 » 25 cl 1 D B springen vallen verbergen verstoppen ouderckini gebrek • S:ï | C E o D S « I 1=1 E * Si — o « r - ^ 5iG « qI H i beteren 2 karweitje L verkeersveiligheid 2 verkeersregeling onbegrijpelijk onzin L schiJQset 2 warmte wanbegrip bestraffing • o I I IK - 1 ^ - 1 j I j SsfXttOlfP Plab het uitgeknipte teks^edeeltevan » de verpakking Radios wast witter - Jjx eerst op de achterzijde van de briefkaart bus één van een groot Radionpak of ^| twee van twee kleincT Badionpakken \ > Plak de strook er overheen zodanig dat - de helft van het knipsel zichtbaar blijft t --'-^— zie afbeelding Zo voorkomt U dat Uw inzending ongeldig wordt door het verloren raken van de knipsels Maak de knipsels te voren zo dun mogelük door de bartonJaag aan de achterkant te verwÜ deren Voorwaarden tot deelneming 1 Begin met plaatje A te bekaken Er staan twee woorden onder Vindt U dat het eerste woord het best past bij de afbeelding Vul dan cijfer 1 in achter de A in kolom I van de oplossingsstrook Hebt U voorkeur voor het tweede woord dan schrijft U 2 inplaats van 1 At^t U beide woorden even toepasselijk 3 Doe hetzelfde met de andere plaatjes Is kolom I geheel ingevuld dan is er een oplossing gereed Daarna kunt U - als U wilt - de tweede derde en vierde kolom invullen S Vul zoveel kolommen In als ü vrtlt maar volledigr on zonder veranderin gen of onduidelijkheden geen Romeinse cUfers Oplossingen inzenden uitsluitend per briefkaart beplakt mA njetmeardan één oplossingsstrook 4 kolommen uit deze advertentie geknipt ofnauwkeurlff nagetekend op blanco papier zie afbeelding Behalve de normale frankering voor elke ingevulde kolom 25 cent aangeldige postzegels plakken Let op Hebt U de eerste drie bolommenIngevuld < lan kunt U de vierde Invallen zonder er post/.egels voor teplakken Dus voor de 4 ingevulde kolommen 3 postzegels van ^ cent ofeen van 75 cent enz JV.B öe P.T.T verzoekt dringend 1 gebruik zegels vaneen zo hoog mogelijke waarde dus bv voor twee kolommen liefst één zegel van 50 cent 2 vlak de zegel vooral naast de normale frankeersegel zie voorbeeld Voorzie elke briefkaart ongeacht het aantal ingevulde kolommen vantwee slagzinnen uit de bovenklep van twee kleine Badionpakken of éénzo'n slagzin uit de bovenklep van een groot Radionpak zie voorbeeld Personeel van I^ever's Zeep-Mij N V haar reclamebureau het PrijsvraagService Bureau Laursns A Daane - alsmede hun gezinsleden - zijn van deel neming uitgesloten Oplossingen moeten binnen de gestelde tennlin ztln ontvangen Brief kaarten moeten door de P.T.T zijn afgestempeld Aangetekende Inzendingenworden niet geaccepteerd i Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen ztja ongeldig - De in gezonden irastzegels komen ten goede aan de pot S De pot bestaat uit de door de P.T.T uitgekeerde tegenwaarde van alle op één puzzel ont\'angen postzegels Alle ultjkoringen geschieden na aftrek van l %% onkosten voor administratie controle notarts verzekering en om zetbelasting berekend over het bruto bedrag 10 De juiste oplossing is door het neutrale Prijsvraag Service Bureau I>aurena A Daane vastgesteld en in verzegelde enveloppe gedeponeerd bii notaris Mr P A de Gelder Amsterdam De beoordeling van de Inzendingen en de toe kenning van de prijzen geschieden door genoemd bureau als volgt De pot komt toe aan de inzender van een juist Ingevulde kolom ZiJn er meer juist ingevulde kolommen dan wordt op ledere juiste kolom een geluk deel van de pot uitgekeerd Indien er geen enkele Juist ingevuld * kolom wordt ontvangen dan wordt de pot uitgekeerd aan de inzender va » de kolom met het kleinste aantal fouten Zijn er meer zodanige kolommen dan wordt op ieder van deze kolommen een gelijk deel van ds pot ui ^ gekeerd Voor een ondnldelUke of onjuiste opgave door misdrukken in deze mW vertentle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard Het ïMTüsvraag-servlcebureau zoekt op zeer zorgvuldige en verantwooi^de wijze uit in hoeverre de ingezonden oplossingen Juist zijn en aan de ge»stelde eisen voldoen Het kent op grond daarvan defintlief en bindend d*prijzen toe resp bepaalt of en in hoeverre de pot wordt samengevoegd metdie van de volgende puzzel Op deze toekenning resp bepaling wordt on der geen enkele omstandigheid teruggekomen en deelnemers leggen zicbbij voorbaat onvoorwaardelijk bU deze toekenning resp bepaling neer Overdeze wedstrijd kan geen correspondentie worden gevoerd Deelneming houdt aanvaarding van ds voorwaarden tn KVnpppiBni inzend'mzen moeten uiterlijk ais dinstlaQ f'nrffflTlgff iÉ t ISoiitober in bezit zijnvsm„Kijk-U'Rijk'*n Postbus 2S00 Amsterdam * Afteen door de PJ'.T gestempeld » briefkaarten zijn geldig De prijswinnaars krijgen direct be * richt De uitslag en toelichting worden vrijdag 18 oktober petf advertentie bekend gemaakt » ¦ RAD ' fT.3'<0.24 » Knip \ uit dit \ gedeelte \ de slag -/ zin / Radio n wa s t w i tt eren z a c h t e r Zwartwit ^ itiiiiiiiitiiMiiniiiiiiniiniiniiniiniiiiiiiiiniifiiiiiiniiiiimimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiK -^ I EDDrs HANDSCHOENEnPALEIS | S weer op de markt ' s morgens Breedstraat 9 uur tol = I 10.30 uur en ' s middags Paardenveld van 2.30 tot 9.30 = i uur i i Hier een uitgebreide nieuwe collectie = 1 DANES - HEREN - EN KINDER LEREN EN 1 I WOLLEN HANDSCHOENEN I DAMES NAPPA HANDSCHOENEN A 90 1 i gevoerd vanaf O »'^ | I HEREN NAPPA HANDSCHOENEN ' iï;l y O Oft ï I gevoerd vanaf Va = < lllllllllltlllftlinillllllllifMlMllllltllllllltillllllllllllililltti;itiitiiiti!iiiiiilintiiiiitiiiuiiiiiniin OCCASION VOLVO „ Special " 1955 kleur grijs 96000 km gelopen uiterlijk en mechaniséh in prima staat Garantie - Inruil • Financiering Garage „ Vanderyaart " Hoofdagent Volvo personenwagens Amsterdamsesfraatweg S12 telefoon 18830 POTTERSTRAAT 10 - UTRECHT i Adverteert in het Iftrechtsch Nieuwsblad voor Zé

,-.-,..-.^,- ¦- ' C S A fs eftof m geserteerd fn sport - en autocoats Vanzeer zachte velours wer4deze autocoat gemaakt.Apartmodel raglanmouw.opgestikte zakken en fraaiestiksels langsdeonderkant.Sportief en 70 practised Slechts / •,"• De autocoat voor de Junior-man " vervaardigd van een kort geschoren effen velours ' t Bovenstuk v/erd geheel gevoerd met ' changeant capiton de onderkant met wollen plaid Verschillende tinter ^ f2,-5tijg.p.maat)*T7 Een voorbeeld van de hoogste klasse Prachtige » mohair Teddy O'bey in de ¦ nieuwste ruit-en diagonaal dessins Ingezette mouwen en zakken met moderne kraag Een 1 1 Q pracht topcoat j I •,"" ' i-jxa^i^^dif ^ i^iiïf ^ i^iV.'i J V^^yL \^ '^ 1 / si « u ' i 1 ^<^ Een heel bijzondere coupe krijgt dit model door deruim aangezette rug Grappige doorgesliktekraag leuke knoöpstelling.De stof is fijne zachtemohair glacé Nieuwenajaarskleuren bruin orage marengo ice bleu QQ75 Slechts 0 / 59'5 Een heerlijke winter dracht zo'n vlotte box coat De stof is ' n geheet nieuwe mohair double face ruit Hèt model valt ruim zit gemakkelijk en heeft een flatteuze fluwelen kraag Bleu grijs ' lever beige ice De prijs lager dan waar ook zonder geval bezien een g zonder formules kunnen b In de hierbij geplaatste fig kunstmaan voorzien van tjes Het pijltje met één sp snelheid voor We bescho geval dat deze snelheid keurig gericht is doch ev aan het aardoppervlak of loodrecht staat op de 11 kunistmaan verbindt met 1 punt van de ^ rde Het twee spitsen stelt de kr waarmee de aarde de aantrekt De kracht is naa delpunt van de aarde g staat precies loodrecht oj heid U kunt zich gemakkelij len dat er een soort strijd de kunstmaan streeft er n uit te gaan en onderwijl aarde haar naar zich toe t De uitslag van deze strijd heel en al bepaald door i van de snelheid Dit laa1 makkelijk beredeneren Veronderstel ee Geval 1 Wat zou de 1 doen als zij in het gehee woog als zij een snelheid I zou domweg recht omlaag neerkomen recht onder waar zij zich bevindt Dv het kopje dat u uit de han Geval 2 Wanneer u ec sehien in een driftige bui wegwerpt — en het dus eei meedeelt — zal het ' n sier beschrijven Iets soortgeUjl kunstmaan doen als zij met heid van drie - vierduizend per uur haar reis begon zie Geval 3 Indien de kunsti trekt met een snelheid van h Dan zal haar baan net zo als het aardoppervlak Ande de kunstmaan zal langs een wegen het middelpunt van zal tevens het middelpunt cirkelvormige baan zijn Haa zal — als we de wrijving vai voor het ogenblik buiten bes laten — steeds even groo voortdurend gelijk aan 29 omdat de aantrekkende kra pijl met de twee spitsen — op de bewegingsrichting stE de kunstmaan zich ook in 1 bevindt wordt de grootte va heid er niet door gewijzigd richting van de snelheid wel De zwaartekracht doet dus val niets anders dan de bi maken Aan ons betoog is geen kracht te pas gekomen W geen kracht in de richting v weging van node Zulk een kracht zou wel nodig zijn als maan de wrijving van de lui overwinnen doch we hebben men dat zulk een wrijving < Hierop komen we terug Het sprekendste bewijs overwegingen juist zijn wc verd door onze „ echte " maa schrijft reeds miljarden jar £ in maand uit haar baan om Dacht u dat de echte maan c lei wijze werd voortgestuwd weging is een nimmer eind menspel van haar eigen neigi uit Ie gaan en van de aant kracht van de aarde die h deze neiging bot te vieren En als Ik verwacht niet dat ik voorafgaande uw weetgierij heel en al heb bevredigd Er u nog meer vragen op de lij voorbeeld Als de beginsnelheid nu precies evenwijdig aan het as vlak is wat dan Het antwoc dan volgt de kunstmaan een eigenlijk ellipsvormig is doel « tjn vorm betreft nagenoeg een cirkel is te onderschei zal Se baan uitmiddelpuntig z UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 11 Waarom valt de kunstmaan niet terug op de aarde Evenwicht tussen snelheid en wet der zwaartekracht >^ S/S*ShtMI > Als de kunstmaan 10 kg weegt wordt zü met een kracht van 10 kg door de aarde aangetrokken Deze kracht zal de kunstmaan verhinderen rechtuit te gaan De zwaartekracht zal haar dwingen een gekromde baan te beschrijven Welke gedaante zal de baan heb ben Deze vraag is niet met louter woorden te beantwoorden Er zouden wiskundige formules aan te pas moe ten komen doch hiervan wil ik mij onthouden Laten we liever een bij - doof dr Raimond jr zonder geval bezien een geval dat we zonder formules kunnen begrijpen In de hierbij geplaatste figuur 1 Is de kunstmaan voorzien van twee pijl tjes Het pijltje met één spits stelt de snelheid voor We beschouwen het geval dat deze snelheid niet wille keurig gericht is doch evenwijdig is aan het aardoppervlak of zo u wilt loodrecht staat op de lijn die de kunstmaan verbindt met het middel punt van de ^ rde Het pijltje met twee spitsen stelt de kracht voor waarmee de aarde de kunstmaan aantrekt De kracht is naar het mid delpunt van de aarde gericht Hij staat precies loodrecht op de snel heid U kunt zich ' gemakkelijk voorstel len dat er een soort strijd ontbrandt de kunstmaan streeft er naar recht uit te gaan en onderwijl tracht de aarde haar naar zich toe te trekken De uitslag van deze strijd wordt ge heel en al bepaald door de grootte van de snelheid Dit laat zich ge makkelijk beredeneren Veronderstel eens Geval 1 Wat zou de kunstmaan doen als zij in het geheel niet be woog als zij een snelheid O had Zij zou domweg recht omlaag vallen en neerkomen recht onder de plaats waar zij zich bevindt Dus net als het kopje dat u uit de hand glipt Geval 2 Wanneer u echter mis schien in een driftige bui het kopje wegwerpt — en het dus een snelheid meedeelt — zal het ' n siei-Iijke boog beschrijven Iets soortgelijks zal de kunstmaan doen als zij met een snel heid van drie - vierduizend kilometer per uur haar reis begon zie figuur 2 Geval 3 Indien de kunstmaan ver trekt met een snelheid van 29.000 km / h Dan zal haar baan net zo krom zijn als hel aardoppervlak Anders gezegd de kunstmaan zal langs een cirkel be wegen het middelpunt van de aarde zal tevens het middelpunt van haar cirkelvormige baan zijn Haar snelheid zal — als we de wrijving van de lucht voor het ogenblik buiten beschouwing laten — steeds even groot blijven voortdurend gelijk aan 29.000 km/h omdat de aantrekkende kracht — de pijl met de twee spitsen — loodrecht op de bewegingsrichting staan Waar de kunstmaan zich ook in haar baan bevindt wordt de groolie van de snel heid er niet door gewijzigd doch de richting van de snelheid wel De zwaartekracht doet dus in dit ge val niets anders dan de baan krom maken Aan ons betoog is geen stuwende kracht te pas gekomen We hadden geen kracht in de richting van de be weging van node Zulk een stuwende kracht zou wel nodig zijn als de kunst maan de wrijving van de lucht moest overwinnen doch we hebben aangeno men dat zulk een wrijving er niet is Hierop komen we terug Het sprekendste bewijs dal onze overwegingen juist zijn wordt gele verd door onze „ echte " maan Zij be schrijft reeds miljarden jaren maand in maand uit haar baan om de aarde Dacht u dat de echte maan op eniger lei wijze werd voortgestuwd Haar be weging is een nimmer eindigend sa menspel van haar eigen neiging recht uit te gaan en van de aantrekkende kracht van de aarde die haar belet deze neiging bot te vieren En als Ik verwacht niet dat ik met het voorafgaande uw weetgierigheid ge heel en al heb bevredigd Er branden u nog meer vragen op de lippen bij voorbeeld Als de beginsnelheid nu eens niet precies evenwijdig aan het aardopper vlak is wat dan Het antwoord luidt dan volgt de kunstmaan een baan die eigenlijk ellipsvormig is doch die wat « ijn vorm betreft nagenoeg niet van een cirkel is te onderscheiden Wel zal de baan uitmiddeipuntig zijn — zie figuur 2 De uitmiddelpuntigheid brengt mee dat de aantrekkende kracht van de aarde niet voortdurend precies loodrecht op de bewegings richting staat Dit heeft tot gevolg dat een gedeelte — de vakterm luidt een component — van de aantrekkende kracht in sommige gedeelten van de baan de beweging vertraagt en in an dere gedeelten de beweging van de kunstmaan versnelt De snelheid van de kunstmaan zal dus niet overal in de baan even groot zijn Doch ook in dit geval ik herhaal het met nadruk is er geen voortstuwing nodig En als de kunstmaan wel wrijving van de lucht ondervindt Ja dan zou zij moeten worden voortgestuwd en wel zodanig dat het snelheidsverlies veroorzaakt door de wrijving gestadig werd te niet gedaan » De onderzoekers denken er echter niet aan de kunstmaan een motor mee te geven Integendeel het is hun er voorshands juist om te doen dat de beweging van de kunstmaan wordt vertraagd door de wi'ijving met de lucht B het einde Wat zal de kunstmaan doen als haar snelheid kleiner wordt egin van Dan zal de baan sterker gekromd worden de zwaartekracht wordt de winnende partij Al voortgaande be gint de maan zich naar de aarde toe te bewegen Wees niet bevreesd dat zü plompverloren recht omlaag zal stor ten Wie het voorafgaande aandachtig gelezen heeft zal begrepen hebben dat hiervan geen sprake kan zijn Slechts wanneer de kunstmaan opeens zijn voortgaande beweging volkomen kwijtraakte zou zij recht omlaag stor ten zie figuur 1 links De wrijving met de lucht zal echter de snelheid niet plotseling maar zoetjes aan ver minderen de baan zal geleidelijk krommer worden Anders gezegd de kunstmaan gaat een spiraalvormige baan beschrijven elke volgende win ding iets nauwer dan de voorafgaande Naarmate de wrijving geringer is zal de kunstmaan haar reis om de aarde langer « volhouden Sommige onder zoekersi bewezen dat de baan van de Russisclie kunstmaan nu reeds waar neembi'ar nauwer wordt Mocht dit zo zijn dan heeft de kunstmaan op hoogten groter dan 600 km een merk bare wrijving van de daar zeer ijle lucht te verduren gehad Doch nog maals het is nu nog te vroeg de be richten zijn nog te vaag en onzeker om tot een betrouwbare gevolgtrek king te komen Een van de belangrijkste uitkom sten die de onderzoekers van de kunstmaan verwachten is kennis van de ijlheid van de buitenste delen van Figuur 2 Links Aansluitend op figuur 1 rechts is hier getekend dat overal langs de cirkelvormige baan dezelf de toestand heerst als in het punt van vertrek De aantrekkende kracht kromt de baan doch laat de grootte van de snelheid onaangetast Rechts Indien bij het vertrek de snelheid niet precies evenwijdig is aan het aardoppervlak ter plaatse gaat de bol een uitmiddelpuntige na genoeg cirkelvormige baan beschrij ven De grootste afmeting van deze baan is gelijk aan de middellijn van de cirkel die links is getekend De omloopstijd is eveneens gelijk aan die van de cirkelvormige baan doch de snelheid van de kunstmaan veran dert deze is het grootst waar de kunstmaan hét dichtst bij de aarde is Geeft u nauwkeurig rekenschap van de verschillen tussen de linker en de rechter figuur Zie verder de tekst In beide figuren is m het middel punt van de aarde en b het middel punt van de baan de dampkring Deze ijlheid zal kunneh worden berekend zodra uit de wijzi ging van haar baan is afgeleid hoe sterk de kunstmaan door deze ijle lucht is geremd Heeds hebben de Russische geleerden hierover voorlopi ge conclusies wereldkundig gemaakt — Red U.N Thans is ons niet bekend hoe ijl de dampkring op hoogten gro ter dan twee honderd kilometer is In dit opzicht is de hoop gevestigd op Spoetnik en zijn opvolgers Aanvaring op de Lek Donderdagavond is het geladen motorschip „ Nasm X " komende uit de richting Rotterdam ter hoogte van het Schoonhovense veer in aan varing gekomen met het 230 ton grote onbeladen motorschip „ Fiat " schipper H Slagter komende van Vreeswijk De boeg van de „ Fiat " werd ongeveer een meter ingedrukt De botsing was zo hevig dat de schepen aan elkaar vast bleven zit ten De „ Nasm X " heeft het bescha digde schip naar de wal getrokken teneinde zinken te voorkomen Me vrouw Slagter werd bij de botsing aan het hoofd gewond doch kon aan boord blijven De rijkswaterstaat en de rivierpo litie hebben gezorgd dat de „ Fiat " aan de grond werd gezet Men stelt een onderzoek naar de oorzaak in Een nieuwe nog in het stadium van experiment verkerende adver - tentie techniek in de Verenigde Sta ten heeft in Engeland de aandacht getrokken Het betreft hier de op film of tv-scherm verschijnende ad vertentieflitsen welke slechts een onderdeel van een seconde zichtbaar zijn zodat ze door de toeschouwer niet bewust kunnen worden waarge nomen Ze dringen echter wel tot diens onderbewuste door en zouden op die manier toch hun doel berei ken Het Britse instituut van beoefena ren van het advertentie-vak dat de zer dagen zijn driejaarlijkse confe rentie hield heeft zijn leden gewaar schuwd zich voorlopig verre te hou den van deze verderfelijk geachte DE dagbladen hebben een lawhie van berichten ge bracht over de door de Russen ' gelanceerde kunstmaan Eerst als de betrokken technici en onderzoekers de wetenschap pelijke feiten officieel hebben meegedeeld zal het mogelijk zijn de betekenis van de proef in volle omvang te beoordelen Zolang de kunstm.aan nog om moeder aarde cirkelt en de waarnemingen nog in volle gang zijn is het niet m,ogelijk te vertellen wat de eerste kunstmaan ons omtrent de zeer ijle buitenste delen van de dampkring heeft geleerd Ik wil mij in nevenstaand artikel beperken tot het beant woorden van enkele vragen die naar mij is gebleken velen zich hebben gesteld Het einde Als de kunstmaan spiraalsgewijze het aardoppervlak nadert zal zij ten slotte toch ergens op aarde terecht komen Dit is een nog open vraag Vele onderzoekers zijn van mening dat de kunstmaan haar leven zal ein digen als een meteoor een vallende ster Zij zou dan op een hoogte van honderd kilomeier in een lichtflits op gaan zij zou verdampen Doch er zijn wel bedenkingen tegen deze opvatting aan te voeren Ook in dit opzicht zijn wij brandend nieuwsgierig hoe zal haar einde zijn Rustig afwachten is de boodschap Amerikaans-Chinees gesprek hervat Te Geneve zijn donderdag de Chi nees-Amerikaanse besprekingen op ambassadeursniveau die op één augustus 1955 zijn begonnen voort gezet Het was de 71-ste bijeen komst Na anderhalf uur werd be sloten het overleg op 14 november voort te zetten reclame-methode In elk geval zal men er meer van moeten weten voor zij kan worden toegepast Men is vooral huiverig voor de eventuele politieke en morele gevolgen van deze slinkse methode om het publiek tot bepaalde koopdaden of andere dingen te bewegen Het zou een mid del kunnen zijn om nietsvermoeden de toeschouwers te dwingen allerlei ongewenste en mogelijk ook schade lijke produkten aan te schaffen iets dat volkomen in strijd is met open en eerlijk adverteren De nieuwe methode — zo meent men — dreigt het vertrouwen in het adverteren te ondermijnen Bij andere deskundigen daarente gen heerst twijfel aan de doelmatig heid van deze flitsende slagzinnen Figuur 1 Links Als de bol geen snelheid be zit zal zij gehoorzamend aan de aan trekkende kracht vallen Zij zal een rechte baan beschrijven Midden Als de bol een snelheid „ v " bezit die evenwijdig is aan het aardoppervlak zal de bol een gebo gen baan beschrijven Naarmate „ v " groter is zal de baan minder krom zijn en de „ schootsafstand " groter Rechts Indien de bol op een hoog te van 500 fcm vertrekt met een snel heid van 29.000 km/h en indien deze snelheid precies evenwijdig is aan het aardoppervlak zal de bol steeds even ver van het aardoppervlak blij ven De bol zal een cirkel beschrij ven die het middelpunt van de aar de tot middelpunt heeft Zie ook fi guur 2 links Gesubsidieerd onderzoek Het natuurkundig laboratorium van prof dr H Brinkman te Groningen is met het onderzoek bezig en heeft daarvoor een subsidie ontvangen van het verkoopkantoor van stro De la boratoria van Gevaert Ilford en Agfa onderzoeken deze kwestie ook en de gegevens worden uitgewisseld met het Groninger laboratorium HeedB enige jaren blijikt dat de rönt genplaten vlekjes vertonen Men kan zich voorstellen dat dit vooral op die platen welke voor medisch onderzoek worden gebruikt lastig is Op deze platen moe ten afwijkingen in het menselijk lichaam worden geconstateerd en komen er nu ook nog andere vlekken in dit geval ver oorzaakt door het verpakkingsmateriaal op voor dan kan dat tot een verkeer de diagnose leiden De fabrieken zijn er dus op uit om voor deze gevallen te zoeken naar een ander verpakkingsmateriaal IVlen heeft ook al karton gebruikt dat van hout is gemaakt Ook toen kwamen de vlekken echter voor zodat wordt aangenomen dat in de houtbarst ook radio-aotiviteit voorkomt De hoeveelheid radio-activiteit is zo klein dat voor het onderzoek telkens gro te hoeveelheden stro moeten worden ver brand om in de as een geringe hoeveel heid aan te tonen Het karton levert dan ook voor geen enkel ander geval enig gevaar op Alleen bij deze overgevoelige platen die soms twee tot drie maanden in het karton verpakt zitten is de radio activiteit te merken Het verkoopkantoor voor stro vond de ze zaak toch echter van zoveel gewicht dat aan het natuurkundig laboratorium eeri subsidie werd verstrekt voor het on derzoek Van onze Londense correspondent in Brighton De Britse minister van land bouw Derek Heathcoat-Amory heeft donderdag op het conser vatieve partij congres dat op het ogenblik te Brighton wordt Economisch gezien zou het kiezen van een ander verpakkingsmateriaéil dan stro voor de röntgenpdaten ndet onovenko meiijk zijn voor de Groninger strokar toiifabricage Voor dit doel wordt name lijk per jaar 200 tot 300 ton geleverd terwijl de hele produktie van de 19 fa brieken jaarlijks 375.000 ton bedraagt Zo lang men echter geen ander verpakkings materiaal heeft zal men het wel met karton blijven doen Het blijkt wei want deze week werd voor Engeland door de Groninger industrie weer een grote order afgesloten Op het Wad verdwaald en verdronken gehouden ontkend dat de Britse ' regering van houding zou zijn veranderd ten opzichte van de opneming van land bouwprodukten en levensmid delen in het plan voor de vrije Europese handelszone Dit te doen aldus de minister zou ons in conflict brengen met de tegen woordige voorkeurstarieven voor het Britse Gemenebest en ook met onze verplichtingen tegenover de eigen landbouw Hij zeide dat het gerucht volkomen onwaar is dat Engeland het denkbeeld zou hebben geopperd tot oprichting van een afzonderlijk Europees marktsysteem voor land bouwprodukten Engeland zal voort gaan op landbouwgebied samen te werken in de OEES Als we moesten kiezen tussen Europese vrijhandel én het Britse Gemenebest dan zouden wij het laatste kiezen Verder heeft Peter Thorneycroft de Britse kanselier van de schatkist donderdag op de conferentie de ernst van de economische toestand onder streept op een manier welke her innerde aan de waarschuwingen van Sir Winston Churchill in crisistijden „ Als de regering faalt de problemen op te lossen dan ziet de toekomst er inderdaad uiterst somber uit " Ronduit zei Thorneycroft dat in de worsteling met de inflatie het on mogelijk is onmiddellijk en volledig succes te beloven „ Maar onder onze maatregelen beginnen de dingen er reeds beter uit te zien Eenheid vooral wat betreft opvoering van de produktiyiteit is nodig willen wij zegevieren " aldus Thorneycroft Advertentie I „ Keurig wat " | I I „ J < « Is ik de stad in gt ae ik er graag netjes uit Daarom koopt mijn moeder altijd de Amerikaanse Playtex Tailored Patty btoekjei oot mij Grappig gekleurd nylon met een waterproof voering van nylon marquisette die ao zacht als zijde is èn blijft in rose vit zachtgeel en blauw De verpakking is zo leuk dat het kopen al een feest is net als de Playtex schott jes en slabbetjes trouwens ** AMERIKAANSE HAUTE COÜTURE - VOOR UW BABY *« r1crtjgbaar bij baby-speciaalzakea dro sistcD en de babr-afdeHogea tui grote ïakeo Indiea niet Tetkrijgbaat scbriirdto aaxr de importeur Jacq Mot N.V Afd Playtex Vondelstr 95 Amsterdam In Noordrijn-Westfalen blijft coalitie aan De socialisten de liberalen en de centrumpartij die in Noordrijn Westfalen de regering-Steinhoff vor men hebben donderdag na een ber spreking van twee uur te Düssel dorf besloten hun samenwerking voort t.e zetten In een korte ver klaring zeggen de partijen dat de gebeurtenissen in Beieren geen voorbeeld voor Noordrün-Westfalen vormen " In Beieren is de coalitie onder socialistische leiding na de overwinning van Adenauer uiteen gevallen De centrujnpartij verkeert echter in een moeilijke positie doordat zü niet op haar coalitiegenoten kan re kenen bij haar pogingen om bij de komende Landdagverkiezingen niet ten offer te vallen aan de bepaling dat een partü die niet minstens vijf procent van de stemmen krijgt geen vertegenwoordiger in de Land dag krijgt De liberalen willen zelfs deze bepaling nog verscherpen Bij de Bondsdagverkiezingen kreeg de Centrumpartij slechts 0,8 procent van de uitgebrachte stemmen De kwestie komt heden in de Landdag aan de orde Ook van de christen democraten die in de oppositie ziJn heeft de centrumpartij geen hulp te » t 12 Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD * n T,V.programma \^ r om nooit te vergeten „ Een Wintermodesprookje Zo » hg Hi-life nylons voor mg meebrengen Hoera Hi-life nylons je bent een schati Een verrukkelijk moment voor elke modieuze vrouw Elk moment dat zij haat exclusieve Hi-life nylons aantrekt beseft ze weet hoeveel mooier de „ levende " modekleuren van Hi-life nylons zijn en dat geen enkele andere kous haar been zó flat teert Ook valt het steeds weer op hoe lang ze plezier heeft van deze toch zo ragfijne kousen Ja Hi life nyljns zijn anders beter Beleef ook deze Hi life luxe ' De prijs Kies reeds vanaf f J.50 bij uw favoriete modezaak uw paar Hi-life nylons Met geheel laddervrije boord en ladder stop in teenstuk Hi-life nylons Méér dan kousen - een mode-accent Ziehier een Trio dat Verrast door stijl en elegance Treffend Volmaakt in ieder opzicht Met deze gracieuze mode prestaties geeft Vinke U opnieuw een verrassend beeld van uw eigen wensen nylons V n Rol Marie Om vaak bq de thee te geven Ook aan Uw kinderen Licht verteerbaar en voedzaatiL Per rol 45 cent i GARANTIE Zouden bij opening van het pakje Uw Victoria biscuits en wafels niet ovenveis zijn - stuur ze dan naar Victoria - Dordrecht U ontvangt omgaand een nieuw pakje J de mees ' gevraagde verpakte biscuits en wafels VOOR BENEN OIE WEELDE WIUEN DRAGEN Verkrijgbaar in onderstaande gerenommeerde zaken UTRECHT N.V ANJO-LICO W v Noortstr Oudegracht Prof A Mayer laan A BASTIAANSE N.V Oudegracht Fa A J DERNISON Amsterd straatweg KODIJKO Oudkerkhof Fa C MAAS-RACKÉ Amsterd.straat weg Fa A v d MAATH Elisabethstraat Fa J M J RÖBEN Amsterd straatweg Modehuis SMIT Oudegracht SPRUYT VAN RIETSCHOTEN's Speciaalzaken N.V VROOM & DREESMANN N.V BILTHOVEN Fa M C I LIENESCH DRIEBERGEN MODÉKO ZEIST DE BONNETERIE Qevraagd voor onze Herenmode'afdéling Een actieve 1 Zij die aan genoemde voorwaar den voldoen gelieven mondeling of schriftelijk te solliciteren bij of verkoper met tenminste enige jaren ervaring DÜCKHOFF KLEDINGMAGAZIJNEN Viestraat 1 Utrecht tel 139S9 DiiMtiiMniiinininniifflinnnnnnninBniiniiniiiiiiiiiiiiiin ZATERDAG KOOPJES Nylon petticoat wijd uitstaand rokje Onderiurk fijnste batist met geborduurde organdie Onderjurk nylon charmeuse met kant ySO 7 Elastieken Gaine 50 tule elastiek met satijn voorpand Stopins heerlijk soepels gebreide elast Nylon kousen allerfijnste kwal kristal 75/15 gg 6 '" # 95 Directoire * mooie katoen interlock gewoon en slip ^% C model 2 - 1.40 V^c 14.98 PLASTIC MET NYLON 14.98 | b^^S4 ^/ kinderregeniasfes in alle maten van 8 tot 12 jaar Voor DAMES en HERFN in alle maten en kleuren f5.98 - f5.98 - f5.98 Waterdicht voor de regen of sneeuw is dit iets aparts EN DE HALVE PRIIS ƒ 5.98 Alleen morgen ƒ 5.98 Op de markt Utrecht op de Begijnehof naast Breed straat tegenover het wijkgsbouw 35 filialen in Nederland bij Van Ingen & zn 5.98 i BESCHIKBAAR RUIME IDEALE bedrijfsruimte ± 200 m ^ met ruime woning omg Vleutenseweg Volkswijk geschikt voor elk bedrijf i Huur ƒ 40 — per week j I Brieven onder no 9509 aan het bn ^ u U.N Voor Vinke's herfst - en wintercollecties zult u ogen tekort komen zó groot is de keus En altijd zal het uw persoonlyke keus zijn De beste die u ooit kunt maken c uw MANTEL Zeldzaam mooi van pasvorm voortreffelijk van kwaliteit Zo warm en flatteus als u altijd gewenst hebt vanaf VB » A UW MANTELCOSTUUM Een winterweelde uit duizenden Dit model met bontkraag is slechts één uit de collectie die u grote ogen van blijdschap zal doen opzetten vanaf 7 O *" UW JAPON Precies in de tint en in het model dat u zoekt en bij u passend alsof u hem ~ zelf ontwotpen liad Heerlijk-warme jersey of wevenit het prettigste dtagen in najaar en winter vanaf 49 /' U vindt V bij UTRECHT VrsdenliurB 40 t.o Jaarbeurs DEN BOSCH Hoge Steenweg 25 r Ik heh hei nu ook ontdekt Victoria biscuits zijn beslist veel lekkerder Zo heerlijk bros en knapperig Ja mevrouu Alleen Victoria garandeert de versheid Zó uit de oven verpakt Victoria haar biscuits in de luchtdichte „ papieren biscuittrommel " Daarin blijven ze ovenvers tol U ze presen teert Bros Knapperig Overheerlijk Vraag om Victoria Kies uit dit kostelijke assortiment 45 cent per 00 cent per 65 cent per 60 cent per 57 cent per 57 cent per 110 cent per 110 cent per 60 cent per rol rol pak pak pak pak pak pak pak Rol Marie Rol Chokwi Café Noir Espresso Wafers Holland Wafers Java Wafers Royal Mixed Assorted Wafers Bruxelles Kermesse tarisk Vic van een op Kiei broi tiscl ken als lijKs voegd de m al ' ki ba vo br vc ei bet tot in ken Trad bo sli Abra van iemar heeft uit Dan de Duiven Noord-kelijk goden kennel ten de noeger enige De pasen grote tje, ven ei den palm lük uit der avondbi schenk rijke gen Ned Di dik uit om zich brood de bileum Het eerst na met gen stal één de 100 de 4.5 de land zien ÜWE ^ j Tricot in propellerwind Stewardessen gaven wollige modeshow conen een duur procédé overigens is in het huidige stadium nog voorzich tigheid geboden Wel staat vast dat bakkers die op deze nieuwe manier overgingen 2000 keer een blik gebruik ten zonder dat dit aangetast ^ werd Andere voordelen zijn werkverminde ring grotere hygiëne en het uitblijven van zwarte randjes aan de onderkant van het brood Of deze bakvormen met siliconen ook voor de huisvrouw prak tiscli bruikbaar zijn zal nog bewezen moeten worden Maar in bakkerskrin gen verwacht men er wel iets van Ook aan de vakopleiding van bak kers wordt grote aandacht besteed Men probeert de broodmeesters in de dop een zo groot mogelijke veelzijdig heid bij te brengen De bakkers zien zelf ook soms wel dat het niel helemaal goed gaat werd aan het eind van de persconferentie nogmaals gezegd Maar zij doen hun best om het allemaal beter te laten lopen Daarvoor hebben zij echter de belangstelling en de steun van de huis vrouwen nodig En dan zullen hopelijk consument en producent van brood in alle variëteiten kunnen zeggen Het is allemaal voor de bakkeri Van onze luchtvaartmedewerker N Zurich hebben onlangs - een twaalftal stewardessen van twaalf verschillende luchtvaartmaatschappijen in het stationsgebouw van het vliegveld een modeshow gegeven onder de titel „ Tricot in propellerwind " Het was één van de wonder lijkste modeshows die wellicht ooit gegeven zijr De twaalf mannequins kwamen immers uit alle delen van de wereld uit Engeland en Israël Amerika en Frankrijk Brazilië en India De meisjes lieten de nieuwste mode zien op het gebied van wol De verkeersvereniging van Zurich had wel een heel originele manier bedacht om een modeshow te houden Temeer daar een prijsvraag aan deze modeshow verbonden was waarmee prachtige prijzen te verdienen waren o.a een vliegreis van ongeveer 1800 kilometer naar een wereldstad ter keuze Wol en luchtvaart De eerste vliegpassagier ter we reld was een schaap Op 19 septem ber 1783 namelijk steeg in Versailles een luchtballon op met aan boord een schaap een eend en een haan Dat waren de eerste luchtreizigers die in een mandje onder de ballon van de gebroeders Montgolfier wer den gehangen Ze maakten een voor spoedige luchtreis en kwamen weer behouden op de grond Ook heden ten dage behoren schapen nog gere geld tot de luchtpassagiers en in een land als Australië bijvoorbeeld wor den schapen nog veel door de lucht vervoerd Is het misschien hierdoor dat wol zich zo bijzonder goed leent voor dames die per vliegtuig op reis gaan Vooral de wollen jersey mantel is bijzonder geschikt voor een vliegreis Als men in Zurich op een koude februarimorgen in het vliegtuig stapt en enkele uren.Iater stjïpt men in de warme zon in Bue nos Aires uit dan heeft jersey de temperatuurverschillen overbrugd zonder dat men er ook maar iets van merken kan Het is wel interessant te weten dat ook in de verkeersvliegtuigen zélf veel wol gebruikt wordt Vele vliegtuigen hebben stoelen 3ie met I Zeepindustrie onderging drastische verandering Wolvezel en handen thans veilig In 1956 is in Amerika voor een waarde van 900 miljoen dollar aan zeep en reinigings middelen door de badkuipen wasmachines en keukengoot stenen gespoeld Hoe kan het ook anders De Amerikanen zijn immers het meest washmin ded volk ter wereld Hetgeen van de Nederlanders niet direct gezegd kan worden Het is u welbelrend dat zeep be reid wordt uit vetten en oliën die men ziedt — d.i koken — met loog waé-rbij glycerine als bijprodukt wordt verkregen Deze zeep heeft echter nadelige eigenschappen nl temperatuur - zuur en zoutgevoelig heid die de waswerking beïnvloeden Bevat het water kalk dan ontstaat er zeepverlies door vorming van kallizeep die onoplosbaar is de kleuren bedekt en aanleiding geeft tot kalkvlekken in het wasgoed Bovendien wordt zeep door het wa ter ontleed gehydroliseerd noemt men dat waardoor alkali ontstaat dat schadelijk is voor v/ol een dier lijke vezel die uit eiwitten is opge bouwd In de laatste vijftien jaar heeft de zeepindustrie een drastische wij ziging ondergaan De enorme voor uitgang op chemisch gebied was de oorzaak dat uit de laboratoria van de grote zeep - en reinigingsmidde lenproducenten nl Procter & Gam ble Lever Brothers en Colgate Palmolive een synthetische - alka li vrije of wolzesp werd gelanceerd Als grondstof werd uitgegaan van bepaalde bijprodukten die " bij de winning van benzine uit aardolie dus ruwe petroleum worden verkre gen Men moet de moleculen eerst kraken niet tussen een notenkraker maar door hoge temperatuur en druk Door bewerking met zwavel zuur gevolgd door loog ontstaat een in water oplosbare stof die ty pische zeepkenmerken heeft Ook kan men uitgaan van plantaardige MOEDERLIJKE OVERPEINZINQEN Adriaans koopmanschap den geven en Henkie en je zusje laten toekijken " „' t Is veel te duur " bromde Adriaan Integendeel Het is spotgoedkoop " „ Ik dacht dat je een tasvan drie kwartjes zou ko pen of zoiets Maar viergulden " Er zit een geheim vak in zie je wel Dat is leuk Kun je iedereen voor de mal houden " „ Een duur grapje " „ Maar wat had i » dén willen kopen " J Uw bakker op de hoek kan ieder broodje bakken Van een onzer verslaggeefsters ' IN leder Nederlands gezin wordt elke dag een grote boeveelheid brood ver orberd Zozeer zijn we vertrouwd met onze boterham en ons kadetje dat het nuttigen van dit voedsel nauwelijks meer een genot is Het is een ge woonte geworden Toch zyn er vooral bü de huisvrouw wel eens klachten juist over dit brood Zij zou eens iets anders op tafel willen brengen en voor zover zü en haar gezin volmaakt tevreden zyn met de dagelijkse uniforme voorraad komt het voor dat de kwaliteit niet geheel voldoet De stichting Nederlandse Bakkerijtentoonstelling Nebato van de drie samenwerkende bakkerspatroonsbonden heeft met de bakkersvakbeurs die van 8 tot en met 16 oktober in het RAI-gebouw te Amsterdam wordt ge houden alle partijen van dienst willen zün De bakker van 1957 ziet daar wat de techniek op ieder gebied speciaal voor zijn bedrijf heeft bereikt Het belang van hygiëne en goede arbeidsvoorwaarden wordt hem duidelijk onder ogen gebracht Maar en hiermede willen we geenszins afbreuk doen aan de Nebato het is niet allemaal voor de bakker Ook voor iedere huis vrouw is deze beurs in hoge mate leerzaam Aan de opleiding van de bakkers in de dop wordt grote aandacht besteed Men probeert hen met alle kanten van het interessante bakkersvak ver trouwd te maken zodat zij later zo veel mogelijk variaties in hun brood produktie kunnen brengen centages kalk ijzer koolhydraten vetten en vitaminen bevat bij de ca lorieënverdeling te prevaleren Siliconen Er wordt in de Nederlandse bakke rijen bij het insmeren van de vormen nog niet veel met siliconen gewerkt Belangstelling van groot belang De bakkers willen op deze tentoon stelling aan het publiek hun presta ties tonen Doelbewust proberen de organisatoren de sleur te doorbreken van iedere dag opnieuw „ een witje en een half grijsje " zo verklaarden zij op een persbijeenkomst woensdag middag En al lijkt hün stelling dat iedere bakker graag alle soorten groot - klein - rogge én zelfs gelegenheids brood zal bakken ons iets tè optimis tisch toch zullen bakkers èn bezoe kers bij een bezoek aan de grote broodshow variëteiten ontdekken die als welkome afwisseling in het dage lijks broodmenu kunnen worden ge voegd In ons kleine land zijn nog 190 broodsoorten gangbaar Vaak hebben deze een zuiver lokale betekenis maar het overgrote deel zou eigenlijk altijd en voor iedereen verkrijgbaar kunnen zijn Wij hebben wel begrepen dat de bakkers graag wat meer waardering voor hun produkten zouden hebben Tenslotte zo stellen zij heeft het brood de oudste geschiedenis van alle voedingsmiddelen Het heeft iets eigens ja zelfs iets mystieks Vroeger behoorden de bakker en de molenaar tot de notabelen van het dorp Reeds in de bijbel werd over brood gespro ken Tradities Op de Nebato in Amsterdam ziet u deze bakker in actie die hier een zesstrengs Galles vlecht Een heel moeilijk en secuur werkje De meeste bakkers gebruiken nog het vette kwastje om hun broden voor aanbakken te behoeden Met de sili - Hoe tradities nauw met brood ver bonden zijn ziet u op de grote brood show Een grote mannenfiguur een Abraham wordt in sommige streken van ons land cadeau gegeven aan iemand die de leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt Dit gebruik komt voort uit de zegswijze Zijt gij vijftig jaar Dan hebt gij Abraham nog gezien was hij de vijfde klas in gegaan en dat betekende huiswerk boeken en schriften mee naar huis in de regen Om niet te spreken van de vele ma len dat hij én boek én schrift in de modder liet vallen of er op trapte met voeten die hij vergeten had te vegen Ik herinnerde mij hoe blij ik een kwart eeuw geleden was toen ik op mijn verjaardag een school tas kreeg Waarom zou mijn zoon niet hetzelfde trotse gevoel kennen Dus toog ik in het geheim de stad in en kocht ' n school tas voor een spotkoopje Toen Adriaan die mid dag thuiskwam en de doorweekte boeken in zijn kamertje deponeerde hield ik hem het pak voor „ Maak eens open een verrassing en hij kost je maar vier gulden " Adriaan begreep er niets van Hij scheurde het pa pier weg en bekeek de aanwinst Zijn gelaat licht te op en hij snuffelde in de vakken „ Mooi " zei hij voldaan „ Vier gulden " herhaal de ik geduldig Toen verbleekte hij „ Moet ik moet Ik hem zélf betalen " „ Natuurlijk Is dat zo vreemd Ik kan jou niet zonder enige aanleiding een cadeau van vier gul - A driaan had ter gelegen heid van zijn verjaardag vrij veel klinkende gul dens ontvangen Hij kon er niet meer van scheiden Een klein deel ervan zette hij om in vreemde postze gels Het grootste gedeelte verdween in zijn portemon naie De spaarpot moest toezien Wat ga je doen met al dat geld " vroeg ik belang stellend „ O eh ' k weet nog niet Iets leuks kopen " „ Wat vind je leuk " „ Nu eh dat zal ik nog wel eens zien " Van dat „ zien " heb ik meer gezien In de regel smelten dergelijke rijk dommen als sneeuw voor de zon en kunnen de kin deren naderhand onmoge lijk verklaren waar ze zijn gebleven En al schreef hij dan sedert enige weken zijn leeftijd roet twee cij fers veel ervaring in „ nuttige bestedingen " bleek bij niet te hebben Dus voelde ik mij ver nlioht hem van advies te dienen „ Een schooltas die heb je hard nodig " Adriaan staarde mij aan met afschuw op ziin ion genstoet „ Een schooltas " vroeg hij ijzend „ Weet je anders niets " Toch was het zo'n dwaas voorstel nog niet Want tegelijk met zijn elfde jaar Een lange geschiedenis hebben ook de vrij grote zoete en vast gebakken Duivekaters die u voornamelijk in Noord-Holland nog vindt Oorspron keiijk offerde men een dier aan de goden Later toen men een heel dier kennelijk wat begrotelijk vond moes ten de goden met een scheenbeen ge noegen nemen dat na verloop van enige tijd van brood gemaakt werd De broodsoorten ter ere van Palm pasen zijn ook bij ons bekend De grote krans het zonnewiel het haan tje symbool van het ontluikende le ven en de palmpaasmannetjes die een ei in de armen geklemd houden wor den nog steeds ter versiering van de palmpaas gebruikt En op een derge lijke manier zijn ook de nonnevotten uit Zuid Limburg de Hoornse broe der — oorspronkelijk een vasten avondbrood en nu ook wel een ge schenk voor jonge moeders — de tal rijke weggen en stoeten en krakelin gen ten nauwste verbonden aan de Nederlandse folklore Dat men van het eten van brood dik zou worden bestrijden de bakkers uit alle macht Zij stellen dat het gaat om het aantal calorieën dat men tot zich neemt en naar hun mening dient brood dat niet te verwaarlozen per - Meïkjuhileum — rte 54-jarige Lina Schaefer vier de deze week een merkwaardig ju bileum Het was 25 jaar geleden dat ze eerst met paard en wagen en daar na per bestelauto een dagelijkse rit met melkbussen begon van Lupsin gen naar de kantonnale hoofdstad Lie stal In die 25 jaar heeft ze niet één dag verstek laten gaan en leg de ze een totale afstand af van 100.000 km Lina Schaefer vervoer de in die tijd een hoeveelheid van 4.5 miljoen liter melk genoeg om de gehele bevolking van Zwitser land geduread « twee daüea te voor zien „ Euen kijken hoe die hangers me staan " zei mannequi » Cynthia Black burn tijdens haar voorbereidingen voor een zeer bijzondere en kostbare show in Londen Op haar kaptafel lag een groot aantal fraaie juwelen uit gestald met een totale waarde van zes miljoen gulden Wat Cynthia niet belette een rustige keus te maken of dierlijke oliën Die synthetische wasmiddelen trekken zich niets van kalkhoudend water of zuren aan Zij vormen zeer fijn schuim dat bij toevoeging van een zuur b.v azijn zuur niet verdwijnt hetgeen wél het geval is bij gewone zeep Zou ten hebben er evenmin invloed op water hydroliseert deze „ zeep " niet dus er wordt geen alkali gevormd Vandaar de naam alkalivrije zeep die wolvezel noch handen aantast Met één slag is de huisvrouw van alle moeilijkheden af want alle goede eigenschappen van de oude zeep zijn behouden en de kwade zijn van de baan Voor ieder doel kan zelfs een speciale „ zeep " opge bouwd worden Ook heeft men min der van dat nieuwe produkt nodigf want 0,2 gram daarvan geeft het zelfde waseffect als 1 gram gewone zeep Zij zijn alle gemengd met glau berzout en keukenzout als gevolg van de bereiding maar dit is geen bezwaar De zuivere wolzeep is een taaie massa maar door die bijmengselen kan zij tot een strooibaar poeder verwerkt worden Zij is volkomen neutraal dus geschikt voor de fijn ste gekleurde weefsels voor het was sen van onze huid en hoofdhaar De wol krijgt na behandeling hiermede een beter volume want knijpt men ze na het wassen samen dan springt zij bij het openen van de hand mooier uiteen dan na een behandeling met gewone zeep Voor de witte - of ka toenwas is wolzeep niet nodi.e om dat de gewone zeep daarbij betere resultaten geeft Voor het uitspoe len van die witte was geef ik u een schijnbaar tegenstrijdig advies Voeg aan het spoelwater een weinig wolzeep toe „ Alwreer zeep " zult u zeggen ja want het gewassen goed bevat nog wat zeep en het spoel wa.ter bevat van nature kalk Dit geeft aanleiding tot kalkzeepvor ming die de vezel stuk maakt Door de toegevoegde wolzeep wordt die afzetting voorkomen ten gunste van uw was Tenslotte nog dit dames Verft n zelf kleinere en fijnere textielweef sels voeg dan iets wolzeep toe De stof wordt daardoor snel bevochtigd hetgeen de kleurstof gelijkmatig in de vezels doet optrekken dus vlek ken voorkomt De huisvrouwen mo gen de chemici dankbaar zijn SPEURDER „ Weet ik niet " „ Waarom heb je je geld dan niet in je spaarpot gedaan " „ Dan heb ik er niets aan " „ Als je het ten eeuwigen dage in je portemonnaie houdt heb je er nét zo min iets aan Vier gulden con tant betalen " Zuchtend bracht hij de vier lieve zilveren gul dentjes tevoorschijn Het was duidelijk dat ze hem van het hart werden ge scheurd Een uur later echter was er van zijn neerslachtig heid niets meer te be speuren Ook Henkie die bij de transactie belang stellend had toegekeken trok een geheimzinnig vrolijk gezicht Een dergelijke stille op gewektheid laat nooit na mijn wantrouwen wakker te schudden De zoons hadden iets uitgebroed dart stond als een paal boven water „ Heb je je verzoend met je kapitaals-investering " vroeg ik plagend „ O ja " antwoordde Adriaan „ Als ik over twee jaar naar de hbs ga vraag ik voor mijn verjaardag een nieuwe tas En dan doe ik déze over aan Hen kie voor de halve pri.is " Je moet maar op het Idee komen THEA BECKMAN Bloemetjes in huis De tijd van de goedkope snijbloemen xaakt weer ten einde en we staan op nieuw voor de vraag of we ons de hoge uitgaven voor het „ bloemetje in huis " wel kunnen veroorloven Daarbij is het dan van groot belang hoe lang dat bloe metje meegaat Met die vraag schijnt men zich in Ame rika meer bezig te houden dan in ons land Men heeft daar n.l een ruime keuze uit preparaten waarnnee de le vensduur van snijbloemen kan worden verlengd Bij ons ligt de zaak eenvoudiger om dat hier slechts één produkt op dit ge bied verkrijgbaar is nl chrysal Bloemisten bevelen over het algemeen het gebruik hiervan niet te zeer aan wellicht omdat men hierdoor een ver minderde afzet vreest toevoeging van enkele druppels chloor aan het bloemen water zou hetzelfde resultaat hebben Onze ervaring leerde ons echter an ders Bij de proeven die wij indertijd namen bleven de bloemen in chloorwa ter langer fris dan die in leidingwater maar de bloemen in chrysalwater over leefden die in chloorwater in de onder zochte gevallen met 5 è 7 dagen De prijs van chrysal is kort geleden verlaagd Bij hoge bloemenprijzen is het gebruik van dit middel zeker het over wegen waard Aldus meldt de Consumentengids IN OKTOBER MOET ü ETEN Andijvie bleekselderij bloemkool chinese kool groene kool kervel knolselderij koolrabi koolrapen kroten bieten paprika prei rode kool savoye kool selderij snijbiet uien waspeen winterpeen witte kool worteltjes Mooispe meisjes in luxe'verpakking Van een onzer verslaggeefsters I N een totaal afgeladen hotel Bouwes in Zandvoort zaten zondagmiddag keurig uitgedoste mensen verlekkerd te kijken naar het fraaiste van het fraaiste dat daar op velerlei gebied ten tonele werd gevoerd In de eerste plaats waren dat vijf heel mooie meisjes Niet zo raaar mooie meisjes Nee de organisatoren van de groots opgezette modeshow hadden het puikje van de glamourzalm bijeen gezocht In de eerste plaats was dao - Miss Duitsland die tevens de titel Miss World in de wacht sleepte En haar donker lieftallig persoontje werd in promp te afwisseling gevolge ' door vier andere missen onder wie onze eigen Miss Holland die het met iaar blonde hoofdje en ietwat hautaine gezichtje tot Miss Europa bracht Nu zult u misschien op merken dat dat verlek kerde kijken speciaal be trekking had or de man nelijke aanwezigen Dan hebt u het volkomen mis De Duitse Petra de Ne derlandse Corrine dt Franse Monique de Bel gische Madeleine en de Uslandse Rana showden iitmaal namelijk niet alleen zichzelf Zij toon den kleren kapsels haar spoelingen bont en schoe nen uan vijf gerenom meerde Nederlandse hui zen en omdat men vijf dergelijke supermooie manneqiCins had gekozen kwamen ook de kostbare dingen die ze aan en op tich hadden dubbel goed tot hun recht Het publiek was danook gul met applaus.Vooral Miss België die ' nstevige tik van de a griepte pakken had m.aar on danks haar koortstem.ve ratuur van 39.5 de show meewillen maken endapper glim lachend haarrondjes draaide.Couturier FerryOfferman had de missen•Ajn meest exclusieve mo dellen aan laten trekken nier ziet n de twee mooiste meisjes ter wereld Deze werden gecomple - Rechts miss HoUana tevens miss Europa en links teerd door schoenen op miss Duitsland die tot miss World werd uit ' taliaanse en ook Spaanse geroepen leest Vaak met hakken om van te griezelen De bontjassen - en - stola's warenstuk voor stuk meesterstukjes van geraffineerd vakmanschap en kostbare elegance Die kostbaarheid viel dubbel op wanneer er eens een prijs ge noemd werd Een van de pronkstukken was een lange jas van petit gris,gevoerd met hamster f n De Amsterdamse kapper die het initiatief voor de hele show genomen had ging recht tegen alle heersende korte-haar-modes in De mannequins droegen h'et haar allen min of meer lang en heel eenvoudig opgemaakt Cornne Rottschaeffer onze Hollandse miss had haar blonde lokken aan een grijze spoeling onderworpen Deze grijze spoelingen voor jonge blonde rneisjes schijnen trouwens overal grote opgang te maken De vijf bekroonde hoofdjes waren overigens voor 50 mille per stuk verzekerd Dat werd ten minste verteld En ' t is niet eens zo onwaarschijnlijk want alle vijf meisjes verdienen sinds hun miss-verkiezing een behoorlijke boterham met veelal niets anders dan mooi-zijn De Duitse Petra bijvoorbeeld was voor haar verkiezing tot ' s lands mooiste werkstudente Ze studeert nog steeds maar haar plotselinge populariteit scheelt haar tot nu toe al een jaar in haar studie Het donkere meisje ziet dat echter heel kalm onder ogen Ze maakt een rustige beschaafde en bovenal intelligente indruk En ols men haar met rustige gratie rond ziet trippelen is het nog meer te begrijpen dat Petra bedolven wordt onder de aanbiedingen om aan shows en andere evenementen in haar eigen en in andere landen mee te doen Want deze Miss World is in hoge mate representatief En dat komt niet alleen ten goede aan de kleren schoenen en kapsels die zij draagt maar ook aan de hele groep missen Want Petra is het levende bewijs dat ook hele mooie meisjes die met hun schoonheid als m,annequin en model hun geld verdienen wat herserii betreft voor niemand onder behoeven te doen Sportief en elegant is dit kostuum van de stewardessenshow Rug en mouwen van hgt jasje zijn gemaakt vav wevenit Het voorpand is van leer wol zijn bekleed de tapijten op de grond zijn veelal van wol vervaar digd en dan zijn er tenslotte de wol len dekens waar de luchtreizigers ' s avonds gróag onder kruipen als ze een beetje proberen te slapen De twaalf stewardessen hebben in Zurich duidelijk laten zien wat er zoal van wol te maken is Zij heb ben zich van hun niet-alledaagse taak als mannequin uitstekend ge kweten Er was van alles en nog wat te zien driedelige ensembles deux pièces reis complets sportpullovers Br waren kleren bestemd voor rei zen in het vliegtuig voor bezoek aan de stad voor vakantie in de wintersport elegante kleren voor het diner en cocktailkleren voor een dansje in het hotel Wat er verder van de stewardess jes te vertellen valt Heel wat na tuurlijk Daar was Ingrid Brasch van de Air India geboren in Japan Ze spreekt vlot Duits Frans Engels en Japans Mej Rada van de El Al uit Israël werd geboren in Tsje choslojvakije Ze is ' n enthousiast ten nisspeelster en heeft ille grote wed strijden in Wimbledon en Forest Hills gezien Mej Llona Sears van Pan American werd geboren in Pa nama Ze verscheen als stewardess al meermalen voor de televisie Mej Roris Zimmerman van de Swissair werd geboren in Bazel Ze heeft al rond 900.000 km met de Swissair gevlogen Ze houdt van goede litte ratuur muziek schilderijen en paarden Natuurlijk houden alle meisjes ontzettend veel van hun vak ste wardess Maar zo'n dagje manne quin vonden ze toch cok wel leuk PAS VAN DE PERS Jortssa wint het geluk De roman Jorissa wint het geluk door Margo Driebergen geschreven voor oudere meisjes kunnen wij van harte aanbevelen Jorissa is een van die vele meisjes die weg willen uit het stadje in de provincie waar ze zijn opgegroeid die rusteloos zoeken naar het geluk dat ze altijd in een grote stad denken te vinden Jorissa heeft haar verloving verbroken en werkt als het verhaal begint op een kantoor in Rotterdam Zij krijgt nieuwe kennissen gaat met een vriendin naar de winter sport maar realiseert zich juist daar in de witte vredige wereld dat zij nog steeds houdt van Jaap haar vroegere verloofde Jorissa komt te rug en probeert dan meteen van al les om Jaap weer terug te krijgen Maar die jongeman is zijn onprettige ervaringen nog niet vergeten en laat zich niet zonder meer terughalen De rest verklappen wij niet Wel willen wij nogmaals zeggen dat we dit boek met veel plezier heb ben gelezen omdat het zo echt is en de schrijfster precies de sfeer waar in het moderne meisje opgroeit aanvoelt Jorissa wint het geluk werd uitge geven btj Kluitman in Alkmaar Mammopfkips uit iJHiijdperk Bij toeval hebben arbeiders die werkten in een grindputin het Zwitserse dorpje Stein am Rhein een kies gevonden uii het ondergebit van een mam moet De reusachtige kies die 3.45 kilogram weegt stamt uit het ijstijdperk lil ¦ Mi li u Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD HETELÜCHT HAARD MET CONVECTOR Geschikt voor nootjes 4 en grovere brandstof Capaciteit tot 17.000 K cal / we ' t eens ' i^M ^^^ STOEISTERK het zijnt Alle vier Moeder Vader de verkoper en ik - zijn het eens Hazewind voor mq Moeder vindt dat het 1-a-n-g-e-r meegaat STOEISTERK Ik koos model Stockholm van Hawisuède - minstens eve » - nooi als kostbaar wildieder en daarbij nog wasbaar warm en soepel zittend waterafstotend winddicht eo pletvrij absoluut Vader kocht er ook een voot zichzelf in een andere kleur En de verkoper hij kent zijn klanten mannen en jongens willen nu eenmaal Hazewind Ook de kleuters Kijk maar naar model Jimmy Voor kleuters Jimmy sportief monty-coatje van Hawiflejt sterk waterafstotend, kreukherstellend) met weelderige warme teddy gevoerd In vele leuke kleuren Burroughs zo&kt voor uitbreidinig van de Verkooporganisatie een BOEKHOUDER-ADVISEUR VOOR DE PROVINCIE UTRECHT Gegadigden dienen in dit rayon te BURROUGHS N.V Slatlaan 68 Zeist OCCASION VOLKSWAGEN DE LUXE 1956 Metalic blue 46000 km gelo pen uiterlijk en meohanlsoh In prima sjaat Garantie - Inruil - Financiering Vandervaart " Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken | en alle soorten handelsdrukwerk inmmmiinnHmniMimttHinraiumimiiiiniiummimTitniiiiiuuintuiuruuHffliiinuuiuniiiiuitii Vraag ernaar en iet er op 99999999999994 Prima herenlaafer Hand wérksysteem Onze ruim 20 jarige ervaring in dit befaam de handwerksysteem maakthet dragen van onze schoenentot een lust IA 75 Filialen te Utrecht Steenweg 59 t.o Maiiastraatt Vredsnburg Zi Amersfoort Langestraat 16 « Ztist Slotlaan 1 d UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 11 oktober J 957 - 65e jaargang noi 139 15 Advertentie DOS voor hete vuren in Sparta^kasteel Geeft Elinkwijk de rode lantaarn aan NO AD Om u werkelijk fris en schoon te scheren gaat er niets boven water zeep en een blauw Gillette mesje behalve dan water zeep en een nieUW blaaw Gillette mesje Advertentie Sportvrienden Bridgeparen begonnen strijd om wereldtitel Engelse publiek toont interesse In het Selfrldges warenhuis te Lon den begon woensdagochtend onder grote publieke belangstelling het eer ste gedeelte van het officieuze wereld kampioenschap voor bridgeparen In een flinke door koorden afgezette arena namen de paren uit 26 landen van de wereld plaats het publiek kon de veiTiehtlogen langs de zijden der arena goed volgen ' s Middags waren er büna 300 toescliouwers in een apar te zaal waar een groot demonstratie bord stond opgesteld waarop de ver richtingen van twee paren die naast het bord In een soort glazen kooi speelden op de voet te Volgen waren EnthousiS/St werd door de Engelsen een moeilijk 6-klaverenbod toegejuicht van het Amerikaanse paar mevrouw Helen Sobel Charles Goren en even zeer leefde het mee toen wat later de Italianen D'Alelio Cai-ozzo in een an der slambod sneuvelden doordat alle troeven in één hand tegen zaten Het demonstreren van een bridge match is op deze wijze zéér attrac tief vooral als het commentaar ge geven wordt door een deskundige als Terence Reese die met geestige op merkingen en een snel overzicht van de situatie het publiek bijzonder weet te boeien De Nederlandse vertegenwoordigers voor dit belangrijke bridge-evenement zijn de heren gebr Goudsmit zij be gonnen niet onverdienstelijk en be haalden in 15 spellen een puntentotaal van 181 gem 180 waarmede zü bü de lunch de 10e plaats bezetten Even als de andere deelnemers hadden zU nogal veel last van de gebruikte speel kaarten die door drukke afbeeldingen nogal onduidelijk waren en waardoor er vergissingen wei-den gemaakt Frits Goudsmit opende b.v 1 Sans-atout o.a omdat hij dacht schoppenaas in handen te hebben — doch later bleek dat de schoppenboer te zijn wat | uiteraard wel enig verschil maakte Tweemaal down Uitstekend speelden onze internatio nals vooral tegen het Amerikaanse kampioenspaar Sanborn Brown-Cohn die de Hollanders blijkbaar niet voor vol aanzagen doch die snel moesten ervaren dat de Hollanders zeker niet „ were born yesterda y " ¦ Twee malen gingen de Amerikanen down in een te gewaagd slambod en in het 3e spel kregen zü in 3 SA een doublet en gingen wederom 2 down Het paar dat de langste reis heeft moeten maken de heren Bell-Evans Petroleumopslagplaats verlaat Utrecht WVGV Concordia Rapiditas AHC — BHC UD—SSVU Tweede klasse A Niloc 3 — Tonido Amersfoort — Amsitel Attila — Achillea Sport Vereent.—Laren Afdeling eerste klasse Attila 2—^Achil les 2 AAV — UD 2 Pidelitas—Arma DSO—HHC Tweede klasse A UD vet — Sport Ver 2 Laren 2 — Attila 3 SSVU 2 — Naarden HHC 2 — Spirit Tweede Idas-se B Amersfoort 2 — Achilles 3 UHV—Oranje ' 57 DES — Olympia DSO 2 — AAV 2 Derde klasse A Vlido—UHV i SSVU S—Attila 4 Arma 2 — PPI Derde klasse B BHC 2 — Sport Ver 3 UD 4 — PPI 2 Attila 8 — Oranje ' 57 2 SSVU 4 — SDO Junioren A Achilles a—UD Amers foort—Sport Ver DSO a—Attila a Junioren B Achilles b — ^ Laren DSO b—Olympia Spirit—UHV Aspiranten A HHC—Attila Achilles a — UHV Amersfoort — Spirit Aspiranten B Attila b — Sport Ver BID—Vlido AohiHee b—Olym^n Handbalprogramma voor zondag raet hand'balprogramma voor « onidftg a.s luidt DAMES Hoofdiklaase Hyriea^Zee burg Athene—NUoc Sagltta—WLC PSV—UDI District eerste klasse Amstel—'HHC AVA—DSG ACKÏ — Concordia AtWeta — Vrieiidschap Tweede klasse A AdiUles—AttUa I'yX-^J '''"'*' BSV—Minden Amersfoort — UD Laren — ^ DWS Afdeling eerste klasse A L.VV—SSVtT AchUles 2 — Limvio Fortitude — Snort Vereent Spirit 2 — DSO » ^^^^ '^**^* S - BHC—Fidelitas HHC 3 — DBS SDO—Donar Tweede klasse A AtMeta 2~DSO 2 SSVU 2 — Olympia UD ï-wMSV Tweede klasse B ÜHV—Fldslitaa 3 I/aren 2 — Amersfoort a HHC S-^HSV Hekkesluiters tegen elkaar in het veld Van een onzer sportredacteuren V OOR DE UTRECHTSE EREDIVISIECLUBS staat er zondag heel wat op het spel Elinkwijk zal op eigen veld van mede hekkesluiter NOAD dienen te winnen om de rode lantaarn kwijt te raken en DOS zal Sparta in het Spangens kasteel moeten overtroeven om mee te blijven doen in de strijd om de kop We geloven dat de blauw-witten het deze keer ge makkelijker hebben dan de Kanaries Niet dat zij de Tilburgers spelen derwijze op de knieën zullen kun nen dwingen dat zeker niet maar wanneer Piet Kraak en zijn mannen nu eens tot hun beste spel komen zit er zeker winst in De Elinkwij kers zijn de laatste twee wedsüijden wat ongelukkig geweest Tegen Hapid en VVV werd met slechts een doelpunt verschil verloren en over winningen waren zeker mogelijk ge weest Maar vrouwe Fortuna kan zich niet altijd van een elftal afwen den en misschien is zij zondag in een betere bui Vooruit Elinkwijkers Utrecht móet zijn twee topclubs in de eredivisie houden En wie van Enschede kan winnen is ook In staat om NOAD te verslaan Dat DOS zondag succes zal heb ben wagen we te betwijfelen Dat klinkt misschien wel vreemd im mers de geelhemden wonnen hun laatste twee wedstrijden waarbij van leider Rapid en Sparta kende de laatste twee weken alleen neder lagen Bovendien won DOS met 4—2 van GVAV en verloor Sparta met 4—0 van dezelfde club Volgens Bartjes winnen de Utrechters dus met 8—2 Ja ja De heer Bartjes houdt echter geen rekening met uit en thuiswedstrijden en van de tienpunten die de jongens van managerMackaay behaalden veroverden zeer acht op eigen veld Op vreem de terreinen werd p.as twee keer ge lijkgespeeld en nog geen enkele keergewonnen Bovendien hebben de ka naries in de laatste twee seizoenenalle wedstrijden tegen Sparta ver loren tr ziet dat v d landen enzijn makkers zeker geen favorisizijn Toch is deze wedstrijd in onzevoetbalpool geen vaste 1 We zul len er een 2 en een 3 tussen zetten De geeltjes hebben tegen Rapid goed gedraaid en nu de machine eenmaal gesmeerd loopt blijft hü dat misschien wel doen Met open spel in een hoog tempo uitgevoerd is Sparta te verslaan ADO — NAC lijkt ons iets voor een gelijkspel maar in de overige ont moetingen zien we de thuisclubs winnen Dat zijn de wedstrijden Blauw Wit—GVAV MVV—BW En - schede— Amsterdam PSV—Fortuna Ajax—Feö'enoord en Rapid — VW De stand in de eredivisiet Rapid 7—11 VVV 7—6 ADO 7—11 BW 7 — fi Ajax 7—10 MVV 7—6 Enschede 7—10 Amsterdam 7—6 DOS 7—10 Blauw Wit 7-5 Sparta 7—8 PSV 7—5 NAC 7—8 Fortuna 7—5 GVAV 7—7 NOAD 7—3 Feijenoord 7—7 Elinkwijk 7—2 Eerste divisie In de eerste divisie A Is Willem n—DFC een wedstrijd waar wat in zit De Dordtenaren draaien onder de mentale leiding van Lotsy goed mee maar de Tllburgse tricolores t\}n aan hun roemrüke verleden ver plicht om hun in het vorige seizoen verloren plaats in de eredivisie zo spoedig mogelük te heroveren We ïien hier winst voor Willem II Prognoses Excelsior — Vitesse 1 Willem II — DFC 1 HVC—EDO 1 RBC—Alkmaar 2 Graafschap — Roda Sport 1 Volendam—AGOW 2 SVV — Helmond 1 De stand Graafschap 5—8 Vitesse 5-4 DFC 5—8 Helmond 5—4 HVC 5—7 VSV 5—4 AGOW 5—6 EDO 4—3 DWS ^- 6 Excelsior 5—3 Willem II 4—5 RBC S — 3 SVV 4—5 Roda Sport 4—2 Alkmaar 4—4 Volendam 4—2 In de eerste divisie B krUgt Wage ningen bezoek van Eindhoven Wfl eelnven dat de Eindhovenaren beter spelen dan hun zevende plaats doet vermoeden De groenwitten zullen liuii beste beentje voor moeten zetten om tot de zege t « komen Prognoses Leeuwarden — Rigters Meek 1 Haarlem — SHS 2 Limburgia ¦- HDVS 1 Helmondia — Volewijc kers 2 Xerxes — RCH 2 Fortuna VI - Stormvogels 2 Sittardia—KFC 1 Stand:Limburgia 5—9 Wageningen 5—4 SHS 6—9 HDVS 5—4 Sittardia 5—8 Vol.wijckers 5—4 Stormvogels 5—8 KFC 5—4 Leeuwarden 5 — " 7 Helmondia 5—3 Haarlem 5—6 RCH 6—3 Eindhoven 5—5 Rigtersbleek 5—2 fortuna VI 5—5 Xei-xes 5—1 Tweede divisie Zeist komt zondag in de tweede Jjvisie A voor het « vuren te staan Bet moet naar ONA en de Gouwe " aren hebben nog geen punt ver speeld We zouden het van de paars Mtten al een verdienstelijke presta « e vinden wanneer ze de punten Melden Bij de Dordtse derby Emnja — ¦ ffiOH komen d « twee laagstgeplaat ten in het geweer Wij houden het * de eerste zege voor Emma attentie I * I koopt het I EMwijkmVWS I HET ENIGE OFFICIËLE 1 ELINKWIIK-FROGRAMMA 1 Uitgave Utrechtsch Nieuwsblad I Omvang 8 pagina's • Actuele inhoud o.a I Voorbeschouwing standen I competitieprogramma's en interview met Wim de Jongh I Verkrijgbaar van zaterdagmiddag af I bij de voorverkoopadressen en zon ' dag bij de verkopers in en buiteni het Elinkwijk-terrein É Prijs 10 cent Prognoses Baronie — Dosko 3 ZFC — Longa 1 Wilhelmina — De Valk 1 DHC—Hilversum 2 ' t Gooi—UVS 1 Stand Hilversum 4—7 UVS 5—4 Zeist 5—7 Wilhelmina 4-3 ONA 3—6 Dosko 5-3 ' t Gooi 5—6 Baronie 3—2 ZFC 3—5 DHC 4—2 Longa 5—5 EBOH 4—2 De Valk 5—5 Emma 3—1 Het is zondag wel de dag van de hekkesluiters Want naast Elinkwijk — NOAD in de eredivisie en Emma — EBOH in 2 A komt het in de tweede divisie B tot een treffen tussen de twee ploegen die nog geen enkel winstpunt behaalden Oosterparkers en Zwolse Boys De punten blijven in de Martinistad Prognoses Rheden — Enschedese Boys 1 Zwartemeer — Heracles 2 Go Ahead — Heerenveen 1 Veendam — Oldenzaal 1 Velocitas — Tubantia 1 Be Quick — NEC 1 Stand Rheden 5—10 PEG 5—4 Heracles 4—8 Zwartemeer 5—4 Be Quick 5—6 Velocitas 3—3 Go Ahead 5—6 Tubantia 5—3 Oldenzaal 4—5 Heerenveen 4—3 NEC 5—5 Zwolse Boys 3-0 Ensch Boys 4—4 Oostérpark's 3—0 Veendam ' t—i Amateurvoetbal Voor de Ie klas A speelt UW op « igén grond tegen Zeeburgia Met de opstelling van j.l zondag werd een goed resultaat verkregen en het wil ons voorkomen dat tegen Zee burgia dat wederom spelers aan het betaalde voetbal moest afstaan winst niet uitgesloten is Velox krijgt het ongetwijfeld moei lijk in de uitwedstrijd tegen het naar deze omgeving gepromoveerde DCG Met een gelijk spel mogen de geel-zwarten o.i reeds tevreden zün Holland komt tot nu toe in de 2e De Edsel het nieuwste pro dukt uaii Ford is gisteren te Amsterdam voor het eerst aan de Nederlandse autoliefheb bers getoond U ziet hier de de drie zonen van Edsel Ford William Clay Benson en Hen ry Ford II de president van het Ford concern Hun vader ' Edsel Ford de zoon van de stichter van de Ford organisa-tie was president van de maat schappij uan 1919 tot aan zijn dood in 1943 In de showroom aan de Stadhouderskade te Amsterdam waar Ford een kleine expositie houdt staan de Edsel Bermuda stationcar de Edsel Corsair-vierdeurs hardtop en de Edsel Facer vierdeurs sedan Verder nog de verfraaide Taunus 17 M 12 M en 15 M Anglia Tourist en Britse Thames Trader Truck De Edsel Corsair en Citation motoren hebben een cilinder inhoud van 6724 cc en zijn in staat om 345 pk te ontwikke len De remmen stellen zich zelf bij en herstellen dus auto matisch de slijtage van de rern voering Op de snelheidsmeter gloeit een rood lampje aan wanneer de rijder de _ door hem zelf gestelde maximum snelheid oversch^ ydt De Ed sels hebben d«?bcle feoptom pen en staan bekend als de Iwagens " met drukknopbedie ning " De tentoonstelling IS t.m 19 oktober geopend De moge lijkheid bestaat om proefritten met de wagens te maken klas B van West I goed voor de dag en de uitwedstrijd tegen De Spar taan lijkt ons geen onovovkomeltjk struikelblok voor de Utrecliters Aan de Thorbeckelaan een derby HMS-Hercules Is er van de onder linge krachtsverhoudingen al weinig te zeggen bij een plaatselQke ont moeting komen er nog andere fac toren in het geding We wachten de uitslag dan ook maar eens rustig af 3e en 4e klasse Al is het uiteraard nog wat vroeg om nu reeds conclusies uit de ver richtingen te gaan trekken vast staat al wel dat JSV zich zal laten gelden en kennelijk gestart is met het prüzenswaardige voornemen om het verloren gegane terrein zo spoe dig mogelijk te heroveren Celeritu do zal in Jutfaas zeker geen willig slachtoffer zijn maar toch zien we JSV met klein verschil winnen Ultrajectum moet in staat zijn Al len Weerbaar zijn wil op te leggen Maarssen zal waarschijnlijk de meer derheid van het hoofdstedelijke DEC moeten ondervinden St Boys en DWSV zullen elkaar wel niet veel ontlopen een verde ling der punten kon wel eens het ge val zijn Stanley Matthews vervangen Stanley Matthews is ondanks zijn voortreffelijke spel in de wedstrijd van zaterdag jl tegen Sunderland niet gekozen in het Engelse nationale elftal dat op 19 oktober a.s te Cardiff KDS moet in de 4e klas G van Victoria kunnen winnen Bilthoven lijkt ons niet absoluut kansloos te gen EMM Zwaluwen Vooruit doet tot nu toe knap mee en zal het den kelijk ook met VVOG wel klaren In 4H ontkomt ARES niet aan ver lies nu Nijenrodes op bezoek komt De prognoses Ie klas A Unitas-Quick 2 CVV Gouda 3 DWV-VCS 1 OSV-RFC 1 B Be Quick Z-WVC 1 Quick N Achilles 1 Robur et Velocitas-WW 3 ZAC-Borne 1 Quick ' 20 Zwaag-westeinde 1 Sneek-Hengelo 1 C Vlissingen-Heer 1 Roermond Allian-ce 1 Maurits-Kimbria 1 Valkens waard-SC Emma 2 MOC'17 Braban-tia 1 De Spechten-Boxtel 1 2e klas B west I AFC-Baam 3 VVB Rapiditas 1 HBC-Schoten 2 HFC VVA 1 3e klas D SDO-BVC 2 CDN Do-nar 3 4e klas G De Zebra's-APWC 1 Saestum Quick A 2 H SVF-Patria 1 FAK-VVy 2 Brederodes-SEC 3 Am Boys-Fortitudo 2 ARES Nijen-rodes 2 Nederlandse ploeg samengesteld De tenniswedstrijd Flnland Ne-derland welke in de eerste ronde van het toernooi om de Koning Gus taatbeker in Helsinki wordt ge speeld is in onderling overleg tus sen beide tennisbonden vastgesteld op zondag 28 maandag 29 en dins dag 30 oktober De Nederlandse ploeg is door de keuzecommissie van de K.N.L.T.B als volgt samengesteld H van Dal sum F Dehnert en W Maris BRYAN DOUGLAS van Blackburn Rovers die de moeilijke opgcwe krijgt Stanley Matthews te vervangen in het Engelse voetbalelftal tegen Wales speelt De „ maestro " werd vervangen door een debutant de jeugdige Bryan Douglas van Blackburn Rovers Het is nieuws dat vele Britse voetballiefhebbers heeft geschokt Behalve Douglas debuteren nog twee spelers in het nationale team doelverdediger Eddie Hopkin son en rechtsachter Don Howe Alle drie hadden zich reeds onderscheiden in de jeugdploeg samengesteld uit spelers beneden de 23 jaar De opstelling van het Engelse elf tal is Doel Eddie Hopkinson Bolton Wanderers achter Don Howe West Bromwich Albion en Roger Byrne Manchester United midden Ron Clayton Blackburn Rovers Billy Wright Wolverhampton Wanderers aanvoerder en Duncan Edwards Manchester United voor Bryan Douglas Blackburn Rovers Derek Kevan West Bromwich ^ Albion Tommy Taylor Manchester ' United Johnny Haynes Fulham en Tom Finney Preston North End Reserve Ray Barlow West Brom wicli Albion Advertentie 2 mtipijh verkoudheid reumatische aandoeningen Vonmorgen doehl H nog „ Oot wordt geen Motjo om vondoag " Maar fwee ' ASPRO '* en wèg wos mijn reumatische pijn ' ASPRO ' werkt snel ' en irriteert de maag niet Het ideale huismiddel tegen velerlei kwalen ' t vandaag en houd't bij ds Derde klasse Attila 3 — Oi-anje ' 57 Victoria — Unio 2 Dorestad — - Laren 3 Junioren A BHC — Fidelltas a Llra -" Tlo nASV HBV—BDC SiDO—BSV Junioren B Vitesse — Laren Olympia a—Attila a DSO—KHC Achillea a — EMMi Junioren C ÜHV—OeJerltaa a Posta — Houten Fortltudto—PD Spirit a — Sport Vereent a Junioren D C«leritM b — Sport Ver b Victoria—Spirit b Attila b—Olympia b Achilles b—JHdelitas b Aspiranten a BHC — BMM BDC — Limvio BSV—Olynipia « SDO—LW A'spii-anten B AcHilles-AttUa a Vlido — UHV HHC a—DSO Aspiranten C HHC b—Sport Ver Olympia b—Attila b Dorestad—UD HE5REN HoofdMasse HeMas~WWV Olympia—NiJoc Blauw Wit—DES PSV — UDI Distrlot « erste Ida^eet Aajnmeer — Afdelingsvoetbal Ie klas A RKBVV-Soesterberg Naar den-KVVA Laren Barneveld NSC Utrecht Kampong Veense Boys B YFC - Midlandia Mlnerva RUC Sterrenwljk Vreeswtjk VSK Actlf MSV'19-EMS 2e klas A VVZA-Rhenus DVSA Rens-woude Sctierpenzeel Wtjk bi ] Duurstede B BDC Gooise Boys Avance-Olympla • 25 DOSV-Limvio ¦ s-Graveland-LW C Hertha DVSU RK Stormvogels Sper-wer DSO U)-DWSM Rivierwljkers Mljdrecht D En Avant-Austerlitz Voor waarts-St Maarten De Meern-Bunnik PVCV-De Meeuwen 3e klas A Hooglanderveen-UWO Hilv Boys SVMM Hamersveld-RKVUV Achterveld-Utr Boys B SCH-Sparta L Aurora-Bensch Boys Kamerik Schalk-wtjk Dorestad VBO Zaterdagmiddagvoetbal Ie klas Mat jan-Jonathan Altius De Posthoorn GVVV-Posta De Merino ' s-Oranje Leeu wen VVVM Montloort Lopik Hoogerhei-de 2e klas A WOP-Spcl Rhenen Trian gel Boys BVC SOVA-Muskeüers TOV Kulan DE V-Scherpenzee B Chefana Eenmes DOB Levu EDO U)-PVD PVCW-WOO 3e klas A NSC-Velaudi Veense Boys Valleivogels Vel Boys-Hierden Stroe Barneveld B Vinkeveen-Entre Nous Waver-AWEP C Hees-Valkenheide Bunnik Beverw Boys „ World series " voor de Milwaukee Braves De zevende en beslissende wed strijd van de World Series het of ficieuze wereldkampioenschap voor professional baseball is gewonnen door de Milwaukee Braves Tegen de verwachting in versloegen de Braves de titelhouders New York Yankees met 5-0 waarmee de eind stand 4 3 voor de mannen Uit de bierstad Milwaukee werd De Braves hadden in 1914 voor het laatst de world series gewon nen uit Nieuw-Zeeland verheugt zich door plezierig en zeer sportief spel in de sympathie van het publiek Het bridge dezer spelers is bovendien wel zo goed dat zij een redelijke kans maken op een lioge plaats Favorieten zijn hier moeilijk aan te wijzen Naar onze mening is het Franse paar Svarc-Bourchtoff een van de grootste kanshebbers doch ook diverse Engelse paren en ook de Nederlanders kunnen voor ver rassingen zorgen Jammer is dat de wereldkampioen Chiaradia ziek is ziJn partner D'Alelio speelt nu met Carozzo een zeer talentrijk speler maar niet zo op D'Alelio Ingespeeld als wel gewenst is Op donderdag zal een afzonderlijke wedstrijd worden gespeeld waarin de deelnemers 16 uitgezochte spellen te verwerken krijgen Vooral voor deze match is de publieke belangstelling groot want elk spel zal een moeilijk probleem bevatten en de gemiddelde bridgeiis zullen graag eens willen zien of die zéér goede spelers nu werkelijk zo goed zijn Na 30 van de 75 spellen in de paren wedstrijd is de situatie 1 mevrouw Sobel-Ch Goren USA 436 2 Finckelstein-Savostin België 419 3 Carter-Hoffman Wales 406 4 Bourchtoff Svarc Frankrijk 398 De gebr Goudsmit nemen met 333 punten op de ranglijst van 26 paren de 19e plaatsvin Vestiging in Jutfaas CVan een onzer verslaggevers Bij de samenvloeiing van het Merwedekanaal en het Amster - dam Rijnkanaal even voorbij hotel De Witte Brug aan de Utrechtseweg in Jutphaas komt een depot van de Caltex petroleummaatsehappij met een voorlopige capaciteit van vijf duizend kubieke meter verdeeld over zes opslagtank ^ waarvan de grootste tweeduizend ku biek meet De opslagplaats aan de Kanaalweg in Utrecht gaat hiermee verdwijnen De onderhandelingen met de ge meente Jutfaas zijn heden afgesloten Hei leiiein groot 10.3B0 vierkante meter bevindt sich lussen de depots van de Shell en de Esso en was eigen dom van de veehandelaar P A Bou ma Hij heeft een huis in Bunnik toe gewezen gekregen waarheen hij 15 november verhuist Reeds 16 novem ber wordt door de Caltex een begin gemaakt om zijn huis en opstallen aan de Utrechtse weg mei de grond gelijk te maken De kosten voor het project zijn ruim een miljoen gulden Ongeveer dertig man zal er een aibeidsterrein vinden Het nieuwe Caltexdepot dat eind volgend jaar gereed zal komen en de hele provincie Utrecht van petroleum produkten zal voorzien komt in de plaats van het oude depot aan de Ka naalweg dat te klein was geworden en geheel verdwijnen gaat De aanvoer zal zoals gebruikelijk per schip gebeuren Daarom moeten door de dijk waarop de Utrechtseweg ligt enkele pijpleidingen geslagen worden Er zijn uitbreidingsmogelijk heden gepland tot veertienduizend kubieke meter De tanks worden me rendeels bovengronds geplaatst Slechts twee kleine tanks worden in - gegraven De produkten worden aangevoerd Hit Pernis bij Rotterdam Tankauto's Advertentie moe van het springen geef die voeten rust OK kinderpanioffeltjs h verrat sand leuk om te zien en heerlijk om te dragen Met anti-slip zooi tje I In 2-kleuren uitvoering Vana » 6.50 pantofielspecialist wel beter niet duurder t Hassenforder 7 maanden geschorst Roger Hassenforder is door de sportcommissie van de Franse wie lerbond geschorst voor een periode van 7 maanden naar aanleiding van het incident met de organisator van de wedstrijd - orn de grote prijs van Tarascon-sur-Ariège op 6 augustus j.l Bovendien kreeg „ Hassen " een geldboete van 100.000 francs ca 1000 gulden Hassenforder was in de wedstrijd reeds spoedig na de start van de fiets gestapt zonder aanwijsbare reden hetgeen voor de organisator aanleiding was om zijn beurs in te houden Er ontstond een woordenstrijd en Hassenforder maakte zich tenslotte zo kwaad dat hij een fles pakte er de hals van afsloeg en de organisator bedreigde Aanvankelijk was Hassenforder gestraft met een schorsing van één jaar en een geldboete van 100.000 francs Tegen deze uitspraak teken de hö beroep aan zulKn de produkten in de hele pro vincie bezorgen Er zijn twaalf van dit soort depots in Nederland De Jutfase transactie kwam tot stand door bemiddeling van de heer G J Sijmons te Utrecht Loonsverhoging in typografie Van onze Haagse redactie Voor het technisch en administratief personeel in hei grafisch bedrijf zal de loonronde van 3 pioeent die in september 19S6 werd toegekend wor den opgetrokken iot 6 procent De desbetreffende voorstellen zijn door het college van rijksbemidde laars goedgekeurd In de nieuwe loonsom is de compensatie voor de A.O.W verwerkt De loonsverhoging gaat in 7 oktober Voor de maand salarissen op 1 oktober Bovendien krijgen de werknemers die een boven-minimaal loon ontvan gen van It/m 20 cent per uur een vermeerdering van dit loon met 1 cent per uur De werknemers die een boven minimaal loon ontvangen van 21 cent of meer per uur krijgen een ver - meerdering van dit loon met 2 cent Voor het administratief personeel geldt de regeling dat voor elk be drag van f 1 — t/m ƒ 8 — waarmede het werkelijk maandsalaris het per soonlijk minimum salaris te boven gaat een verhoging van het boven - minimale salaris met ƒ 0,50 wordt toegekend Kamerleden voetballen op 28 oktober De voetbalwedstrijd tussen de Belgische en Nederlandse parle mentsleden zal op 28 oktober ie Antwerpen worden g:espeeld Frliues Beatris opent poliovevalida tiecentrum Prinses Beatrix zal op dinsdag 3 oktober het poliorevalidatlecentru » „ Delft en omstreken " officieel openett i6 Vrijdag 11 oktober 1957 - 65p jaargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIE - te Stan Haag en Dick Heinhuis stel len uit actuele gebeurtenissen een Muzikaal Kolder journaal samen dat de VARA telkens zal uitzenden op de vrijdagavonden om de veertien dagen De Wama's zullen dit Kolder journaal voor de microfoon brengen Eerste aflevering vanavond 21.00 uur 298 m ¦ it Gabri de Wagt en Bob Uschl zullen een serie klankbeelden ver zorgen'over de medische wetenschap O.a zal aandacht worden geschonken aan de verhouding tussen patiënt en huisarts aan de longkanker het zie kenhuis een bevalling een hartope ratie chronische zieken kinderver lamming enz Het eerste klankbeeld dat zal gewijd zijn aan een bevalling wordt vanavond uitgezonden 2.15 u 298 m • if Over de plaats van de student in de wereld zal Leo Jacobs algemeen voorzitter van de democratisch socia-listische studentenvereniging Politeia op zaterdagmiddag spreken in een voordracht „ Propjes politiek Poli teia " 16.40 u 298 m ir Alle medewerkers aan het KRO - amusementsprogramma „ Tierelantij nen " zullen zaterdag naar Krefeld in Duitsland gaan om tot besluit van de daar te houden „ Duits-Nederlandse Week " een „ levende " uitzending van dit programma te verzorgen Van Duitse zijde zullen in „ Tierelantijnen " Margot Eskens en de jazzharpist Teu ben optreden if „ Plein 8 uur 13 " het nieuwe aterdagavond-amusementsprogramma van de VARA wordt morgen ten doop gehouden 20.13 u 298 m Om 21.45 uur volgt de radio-actie Klaver Vier ten bate o.a van het Prins Bernhard I'i^nds Het wordt een wedstrijdquiz tuasen specialisten en de luisteraars kunnen meedingen naar de prijzen doiv de uitslag te voorspellen Als ondervraagden komen morgenavond o.a aan de beurt de zangeres Greet Koeman en de Davis-Cup-speler Hans van Dalsum if Zoals men weet zal de VARA die met „ Dit is Uw leven " een Ame rikaans programma genre in de Ne derlandse radio heeft geïntroduceerd dit programma nu ook voor de tele visie brengen Bij de televisie zal het heten „ Anders dan anderen " Men zal dit programma op maandagavond voor de eerste maal kunnen zien 21.00 u itiér'^<:leidysp7<^|Ér ZATERDAG HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.10 Gewijde muz 7.45 Morgengebed en li turg kal 8.00 Nws en weerber 8.15 Gram 8.50 V.d vrouw 10.00 V.d kleu ters 10.15 Gram 10.30 Ben je zestig 11.00 V.d zieken 11.45 Gram 12.00 Mld dagklok-noodklok 12.03 Promenade ork en soliste 12.30-12.33 Land - en tuinb me ded 12.55 Zonnewijzer 13.00 Nws en kath nws 13.20 Gram 13.30 Metropol » ork en solist 14.00 Dit is leven caus 14.15 Gram 14.20 Engelse les 14.40 Boek bespr 14.50 Gram 14.55 Amateursprogr 15.15 Kroniek v Letteren en kunsten 15.50 Amateursprogr 16.00 V.d jeugd 16.50 De schoonheid v h Greogiraans 17.20 Ballroomork 17.40 Gram 17.45 Pianospel 18.00 Journalistiek weekoverz 18.10 Gram 18.15 Pari overz 18.25 Llcli te muz 18.45 Atlantisch Allerlei 19.00 Nws 19.10 Comm op het nieuws 19.15 Omr ork en soliste 20.15 Lichtbaken caus 20.30 Act 20.45 De gewone man 20.50 Gevar progr 22.10 Amus mm 22.35 Wil luiden de Zondag in 23.00 Nws 23.15 Nws in Esperanto 23.22-24.00 Gram HILVERSUM n — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws 8.18 Gram 9.00 V.d vrouw VPRO 10.00 Tij delijk uitgeschakeld caus 10.05 Morgen wijding VARA 10.20 Dansmuz 10.55 Buitenl weekoverz 11.10 Familie Door snee hoorsp met muz 11.40 Clavecim belrecital 12.00 Orgelspel 12.30 Land en tuinb meded 12.33 Gram 13.00 Nws 13.15 VARA-Varia 13.20 Lichte muz 13.45 Sportpraatje 14.00 V.d jeugd 14.35 Nieuwe gram 15.00 Boekbespr 15.20 Koorzang 15.40 Van de wieg tot het graf caus 15.55 Kamerork en so list 16.40 Caus over de student en de wereld 16,50 Lichte muz 17.10 De mi crofoon voor u 17.30 Act 18.00 Nws en comm 18.20 Gram 19.00 Artistieke staal kaart VPRO 19.30 Passepartout caus 19.40 Godsdienst voorheen en thans caus 19.55 Deze week caus VARA 20.00 Nws 20.05 Waar gaan-wij heen 20.13 Gevar progr 21.45 Klaver vier 22.15 Soc com 22.30 Gram 23.00 Nws 23.15-24.00 Gram TELEVlSIEPKOaRAMMA'S VARA 17.00-17.30 V.d kind NTS 20.00 Journ en weerber NCRV 20.15 Lied v d maand 20.20 Nieuwe Gram 20.45 Ge var progr 21.50-22.00 Dagsluiting ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Gevar muz 12.30 Nws 21.31 Ork conc 13.00 Lichte muz 13.30 Nws 13.31 Jazzmuz 13.45 Sportparade 14.10 Ge var progr 15.00 Ork conc 15.30 Ge var progr 16.00 Caus 16.15 Mil ork 16.45 Voetbalrep 17.45 Orgelspel 1800 Sportrep 19.00 Gitaarclub 19.30 Jazz muz 20.00 Nws 20.24 Voetbalpraatje 20.30 Nws 20.31 Jodelliederen 21.00 Ork conc 22i0ü Dansmuz 22.30 Nws 22.31 Lichte muz 22.45 Caus 23.00 Int Zang festival te Venetië 23.30 Nws 23.40 Gr 0.15 Dansmuz 0.30 Nws 0.31 Dansmuz 0.55 1.00 Nws BRUSSEL Gram 12.30 Weerber 12.34 Ge sproken aperitief 12.45 Gram 13.00 Nws 13.14 Radio-Almanak 14.30 Radlojourn 1.5.00 Gram 16.45 Eng les 17.00 Nws 17.10 Dagklapper en lit kal 17.20 Ad te levavi 18.00 Moderne muz 18.30 V.d sold 19.00 Nws 19.40 Gram 20.00 Ge var progr 22.00 Nws 22.11 Verz progr 23.b0 Nws 23.05-24.00 Gram Aangeb keurig BENEDEN HUIS bev 2 kamers zijkamer tje grote keuken en douche Gevr grotere woning Br no 93Ó7 bur UN Gevraagd 3 of 4-KAMERFLAT in Oog in Al Aangeboden 3 kamerflat parterre in Staats liedenkwartier Br no 0275 bur UN Wie ruilt HEEL HUIS kamer keuken 2 slaapkamers en vlie ring omtr Pelmolenweg tegen groter Br no 9254 bur UN HEEL HUIS in Utrecht-noord 5 kamers keuken bijkeuken douche kelder voor - en ach tertuin Gevraagd huis in bos rijke omgeving prov Utrecht Br no 9241 bur UN Aangeb goed onderh BOVEN HUIS aan Amsterd.str.w bev 5 kamers keuken douche zol der vliering en balkon Gevr heel huis met tuin minstens 4 si.kamers Huur tot + ƒ 60 per maand Br no 9230 bur UN Utrecht Lief OUD HUISJE bev voor en achterkamer gang keuken zolder kelder plaatsje en enige bergruimte wijk Wittevrouwen huur ƒ 5.38 Gevr huis voor 6 pers min stens 2 slaapkamers liefst 3 Huur ƒ 6 — f 15 Br no 9219 bur UN Aangeboden HELE WONING bev suite hall gang keuken en achterom boven 3 slaap kamers douche en bergruimte Gevraagd grotere woning met minstens 4 slaapkamers op nette stand Br no 9210 bur UN Aangeb BENEDENHUIS twee kamers grote keuken tuin Driebergen Gevr iets derge lijks of bovenhuis te Utrecht Adres T Quint Costerlaan 3 b Zeist AÜTORIJLES ƒ 5.25 per les m nieuwe Ford Taunus Volledige theorie gratis Autorijschool Meynen Queridostraat 17 tel 32295 utrecht bü Majellapark GENKESKR/VCHTIGE KRUI DEN Voor degenen die lijden aan - Aambeien onzuiver bloed overtollige dikte Bronchitis Ischias trage ontlasting rheu matiek en zenuwachtigheld Mesters Kruldenhuis Jansveld 53 hoek Voorstraat Utrecht Telef 2^34 % maem Instituut KINNEGING BOEK HOUDEN Amsterdam Utrecht Arnhem Prakt dipl M.B.A S.P.D M.O Persoonlijk on derricht in kleine studiegroe pen Prospectus op aanvraag Stationsplein 22 bis Utrecht telef 20835 b.g.g 16666 Mon delinge inl en aanm overdag en ' s avonds van 7-8 uur PIANOLEBARES gezocht voor 2 of 4 maal per mnd Genegen aan huis te komen Oog in Al Br met condities no 9347 bur UN Wij hebben altlid interessante aanbiedingen en * n ruime sor tering STICHTS ONDERDE LEN MAGAZIJN Biltstraat 43 Teief 24785 Automaterialen accessoires olie etc REX AUTORIJSCHOOL auto rijles dan goed Snelle en grondige opleiding Persoon lijke service Rex Autorijschool Nachtegaalstraat 23 telef 17838 Voor AÜTORIJLES Rijschool Van Doorn ƒ 5.50 per les Goe man Borgesiuslaan 24-11 telef 25456 HAARIIITVAL Roosl Binnen enkele dagen geen haarultval en roos door Ems " Uit klit wortel getrokken op Fransfl brandewijn en kinine bereid volgens oud recept f i 25 pef flacon Voll.^dige kuur f 2.25 tn Utrecht alleen verkrijgbaar bi Drogisterij T p van de Rergh & Zn Steenweg 65 tel 22319 Anno 1112 AUTORIJSCHOOL WA Prlvé en clublessen Volledige cursus speciaal tarief Thuis halen en brengen Zilvergeldstraat 51 RIJBEWIJSGARANTIE U be haalt bij de E.N.R uw rijbe wijs B E of wij betalen uw her examen en verdere lessen Vol ledige theorie Lessen duren 60 minuten Volledige cursus ƒ 57.50 Inlichtingen Eerste Ne derlandse Rijschool box 154 Utrecht Vraag om DUPRO zolen dan hebt u de beste ga naar J V d Brul & Zn gedipl schoen herstellers Kapelstraat 21-23 zijstraat Blltstraat tel 17880 KLARE BLOEM per 10 kg pri ma Bintjes ƒ 1.50 Friese Rood star ƒ 1.60 puike grote ƒ 1.60 * J Wouterse Jr Amsterd str weg Kanaalstraat Balijelaan Weggelopen 1 okt klein soort ruige HERDER teef donker dek verder geheel geel Ver moedelijk gezien Zuilen Terug bez tegen vergoeding 2e Daal sedijk 85 of 97 Roepnaam Herta MACHINESCHRlJVEN steno Rijksgedipl leraar talen boekhouden middenstandsdl plpma Instituut Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utrecht Telef 30606 Spoedcursus typen ƒ I p.w Aanvang direct OVERHEERLIJK is ons klein geel droog bloemig en ver rukkelijk van smaak iets vOor fijnproevers 10 kg ƒ 1.95 J ' Wouterse Jr Amsterd straat weg Kanaalstraat BaUjelaaD TS LEEN gevraagd f 2.500 hoge rente geen bezwaar Afl p week tyd een jaar Br no 9247 bur UN KIJK EENS zegi Alice AL DIE MALSE KIPPEN VOOR MAGGI KIPPENBOUILLONSOEP SOBPEN ZIJN ECHTE SOEPEN VERAAICELU • GROENTE - ERWTEN • KALFSBOUILLON • TOMATEN • CHAMPIGNON • ASPERGE ¦ OSSSESTAART met stukjes vla*4 iot 20 woorden f2 — DE „ KLUSJESMAN " verhuist u zorgvuldig en billijk Lost voor zaken en particulieren alle expeditieproblemen op Opbellen 11430 Muntstraat 6 KLEINTJES elk woord meer f 0.1 0 Huisvrouw 45 jaar met te veel vrije tijd zoekt WERKZAAM HEDEN uit of thuis Voor en kele middagen per week Huis houdelijke bezigheden mits niet het ruwe werk geen be zwaar bij voorkeur bij bej echtpaar in Oog in Al Br no 4138 bur UN Nette HUISHOUDSTER gevr middelbare leeftijd door we duwnaar met eigen woning vrijstaand huisje Huwelijk niet uitgesloten Br no 2872 Boekh Ruitenbeek Doorn m pé lUHiir ttCMtg%l>«Mi «» Gevr HULP in de HUISH vor d en n met huiselijk ver keer of voor hele dagen Br no 9299 bur UN of telef 20977 Gevr een WERKVROUW voor het schoonhouden van een kantoor-schaftlokaal ca 2 uur per dag ƒ 1.25 per uur Werk tijden voor 9 uur Na 5 uur na der te bespreken Br no 8998 bur UN Aangeb gemeub ZOLDER KAMER voor 2 personen Gas en elektr Direct te betrekken Breedstraat 24 centrum VOLKSWAGENS te huur / 20 per dag 200 km daarna 8 et per km M Curielaan 6 Tel 29346 Echtpaar vraagt THUISWERK onverschillig wat Beschikt over veel vrije tijd Br no 9269 bur UN Gevr net MEISJE boven 16 jr voor huishO'U'dinig en winkel Aanm na 7 uur Mevr v Drie Bilderdijkstr 4 telef 32297 Gevr LEERLING VERKOOP-STER 16 a 17 jaar liefst Mulo W F Henry horlogerie Choor straat 36 H.H vertegenwoordigers op gelet FIAT Multipla 1.7 mS laadruimte ƒ 10 per dag 100 km daarboven 8 cent Speciale week - en maandtarieven Fa Continentaal Leidseweg 21 tel 32174 Jongeman vr TEKENWERK in de avonduren Revisie - en ordertekenwerk op het gebied van centrale verwarming Br onder no 9266 bur UN Gevr bekwame NAAISTER en leerling Bij goede prestaties hoogste salaris Bontwerker F Postma VredienbU'rg 67 bij Elisabethstraat SCHOONMAAKSTERS gevr voor dagelijks schoonhouden van kantoren e.d Div werk tijden Aanm dagelijks tussen 9 en 5 uur N.V Cemsto Vee marktplein 5 Utrecht Gevraagd WERKSTER voor 2 ochtenden per week Croeselaaai 246 Jonge WERKSTER biedt zich aan van 7 tot 2 Zaterdags van 9 tot 1 ƒ 1.25 per uur Br ond no 9263 bur UN Te huur gem SLAAPKAMEB TJE Vrij uitzicht geen echtp Van Alphenstraat 28 bis Frisse SLAAPKAMER voor 2 heren met prima pension en huiselijk verkeer Croeselaan Br no 9225 bur UN Betere kledingzaak vraagt \' oor zijn buitendienst nette VER - Fa Nolet vr nette JONGE MAN leeft plm 16 jr voor lichte expeditie en inpakwerk zaamheden Aanm kantoor Nw Gracht 65 KOPBRS-INCASSBEHJ>BRS Utrecht Zeist en omgeving Br no 9213 bur UN JONGEMAN in het bezit van rijbewijs B E zoekt hem pas sende werkkring als chauffeur Br onder no 9262 bur UN Wij kunnen op ons modem atelier nog plaatsen NETTE NAAISTERS leerlingen en leerling knipster Fa Spekkels N.V Prof Rltzema Bosiaan 41 B.z.a net persoon met bestel wagen tot 250 kg om tegen na der overeen te komen co.ndi tles 2 dagen per week BESTEL en BEZORGWERK te verrich ten Br ond no 9243 bur UN Te huur aangeboden twee ge meubileerde KAMERS met ge bruik van keuken te Bilthoven direct te aanvaarden Br no 9202 br UN Handige nette MEISJES kun nen wij snel opleiden tot be kwame machinestiksters Hoog loon en gunstige premie rege-ling Geen lopende band pret tig werk Kom eens praten bij C V Vorst & Co's Confectle bedrüf Oude Gracht 187 Utr dagelijks van 9—17.30 uur za terdags van 9—12.30 uur Meisjes Studentenhuis zoekt WERKSTER voor halve dagen Melden vrijdagavond na 7 uur Servaas Bolwerk 10 Bellen bij Albarda • — ¦ p De Bilt AUTOBOX of berg ruimte te huur achter het Dr Letteplein Huur ƒ 20 per mnd Nadere inl Fa Ben Drost & Zn Hasebroekstraat 7 Utr Telef 31787 THUISWERK gevraagd door 2 echtparen onverschillig wat Br onder no 9236 bur UN JONGEDAME m.m.s 1957 zou gaarne halve of hele dagen productief willen maken Brie ven onder no 9235 bur UN Voor de verpakklngsafdeljng van de N.V Sigarenfabriek De nova G Witteveen Kanaalweg 95 Utrecht worden gevraagd nette JONGENS en MEISJES Wij bieden een goed basisloon mogelijkheid tot ruime premie verdienste en wekelijks gratis sigaren GARAGE te huur aangeboden Obrechtlaan Bilthoven Br no 9448 bur UN KAPSTER met diploma biedt zich aan Brieven onder no 9214 bur UN Gevraagd een eenvoudige juf frouw of weduwe 50—60 jaar bij gezin van 3 personen voor ver zorgglnig maaltijden en enkele lichte huishoudeiyike bezighe den Werkster voor verder werk aanwezig Ruime zit slaapkaimer oliestookverwar ming Hattsma Muiier Utrecht seweg 42 Zeist Tel 2051 Pe imta aevttta&é « s Biedt zich aan flinke WERK STER Brieven onder no 9212 bur UN FLINKE HULP gevraagd voor maandag - donderdag vrijdag morgen Eykmonlaan 26 Tuin dorp WERKSTER gevraagd voor enkele ochtenden per week Chopinstraat 35 Oog in Al Telef 326«6 Gevr flinke Jonge WERKSTER voor 3 ochtenden of meisje v de morgen 6 dagen v.g.g.v Mevr Francken Beethoven iaan 20 ' Biedt zich aan JONGEMAN 22 j z.z.g.g in melk - en zuivel bedrtjf In bezit rijbewijs BE Br onder no 9209 bur UN Moeder en dochter 16 jaar zoekt op goede stand per 1 nov gestoff ZIT - en SLAAP KAMER en keuken Tel 30920 Confectiebedrijf S Rozendaal N'.V Jutfaseweg 171 Uü-echt vraagt voor direct bekwame NAAISTERS en leerlingen Aanmelden dagelijks van 9 tot 5 uur aan bovengenoemd adres Na 7 uur Calderonlaan 8II Oog in Al MEISJES gevraagd Wasserij Aurora B Spierenburg Ko ningsweg 56 Utrecht Let op 2e wasserij B.z.a SLAGER-WORSTMA KER ook voor noodhulp Br no 9.Ï48 bur UN Voor dagelijks van 2-6 uur werk gevr door net WERK MEISJE V.g.g.v Br no 9489 bur UN Heer gepensioneerd zoekt ruime gestoM ZIT SLAAP-KAMER met stookgelegenheid en alle gemakken voorzien met voU pension Omg Utrecht noord Br no 9251 bur UN N«t DAGMEISJE gevr in klein gezin geheel zelfstandig kun nende werlcen en koken Mevr Houten Oüdkerkhof 41 Confectiebedrijf S RozendaalN.V Juttaseweg 171 Utrecht,vraagt voor direot bekwaimeSTRIJKSTEP ^ Aanmelden dagelijks van 9 tot 5 uur aan bovengenoemd adres Na 7 uur Calderonlaan 8 II Oog in Al 2 gemeubileerde KAMERS voor 2 studerende vriendinnen met V w stook - en Itookgelegen heid Br no 9223 bur UN Jongedame in bezit v schrijf machine vraagt THUISWERK Br postbus 2095 Utrecht Gevr voor zo spoedig moge lijk Ie SLAGERSBEDIENDE Speciaal voor winkelwerk S Keizer Vismarkt 9 tel 20878 Na 6 uur telef 32857 JONGEMAN leeftijd 20 jaar in staat zelfstandig te ontwerpen speciaal op grafisch gebied zoekt voor de avonduren ge schikt werk Br no 9491 bur UN Heer b.b.h.h zoekt vrije ge stoffeerde ZIT-SLAAPKAMER zonder pension Vaste wastafel hangkast en berging fiets Br no 9204 bur UN Ingenieursbur zoekt serieuze KRACHT voor typewerk enz voor hele of halve dagen Br Postbus 102 Utrecht Gevraagd net eerliik MEISJE boven 16 jaar in kantine voor buffet en keukenwerk Aanmel den na 8 uur Mevr v Oostrum Croeselaan 227 Gevr een flinke WE5RKSTER voor 4 è 5 halve dagen p w De Leur Lijnmarkt 6 WoiHiasrtai il Net DAGMEISJE gevr of werk ster voor 3 dagen p w Utr weg 376 De Bilt Bushalte Stei nenbuTg Telef 60019 l*e^iiauif9tiraait 3 • WS—Z16ZM 13 » ' JBBf 81 PfHjaSI ' HJiaiNOlttOJiQV * BB ' z » paja Oevr WERKPLAATS of win kel met of zonder woning.Woning beschikbaar Br no.9217 bur UN NOVIB kampt met weerstanden In de namiddagbijeenkomst betoog de mej mr dr C H H de Vink dat met vijf a tien miljard gulden per jaar de bevolking van de noodgebie den een menswaardig bestaan kan worden gegeven Wanneer men in aanmerking neemt dat jaarlijks 85 miljard gulden wordt uitgegeven aan militaire doeleinden moet het eerst genoemde bedrag toch wel zijn op te brengen aldus mej De Vink Men kent de feiten niet Prof mr dr A Diepenhorst gaf als laatste inleider een analyse van de menselijlee weerstanden die nog tegen de internationale bijstand be staan Deze weerstanden komen vol gens spreker voort uit gebrek aan kennis der feiten Hel zou z.i zedelijk onmenselijk zijn aan de situatie in de noodgebieden voorbij te gaan Als er 600 miljoen kinderen op de wereld hongerlijden heeft niemand het recht zich aan hulp te onttrekken De feiten van de situatie kloppen als een hamer op het geweten aldus prof Diepenhorst In de algemene gedach tenwisseling die na de inleidingen volgde beantwoordden de leden van het forum de schriftelijk ingediende vragen Levend verbrand Van onze Haagse redactie De 79-3arige mevrouw B Sterren - burg de Vries is gisteren met haar kunstzij den peignoir te dicht bij het gas gekomen waardoor deze vlam vatte Dit ongeluk was des te tra gischer omdat de man van mevrouw Sterrenburg invalide is en werkeloos moest toezien hoe zijn vrouw bran dend als een fakkel het balkon op liep Buren hebben de vlammen ge blust maar de peignoir was haar al geheel van het lichaam gebrand Zij is later in een ziekenhuis overleden Conferentie over „ Student-training In industrie Student-training in industry " is het onderwerp van een drie-daagse conferentie in Scheveningen waar op een vijftigtal vertegenwoordigers van industrie onderwijs en overheid uit Frankrijk Duitsland Zwitser land Engeland de Verenigde Sta ten Joegoslavië en ons land van ge dachten wisselen en de tot dusver re bereikte resultaten op dit gebied zullen bespreken Wereldsituatie klopt als hamer op geweten Sederi 17 september is het bestuur van NOVIB onvoltallig door het be danken van prof Zeegers Zoals wij onmiddelIQk aan de pers doorgaven betreuren w^j dit uittreden zowel als de wjjze waarop dit is geschied Ik blijf onveranderd van mening dat de vraagstukken van de economisch min der ontwikkelde gebieden zo veelom vattend zijn dat de hartelijke samen werking van allen daarin vereist is De brede basis van samenwerking bezegeld met de in april jl unaniem aanvaarde statutenwijziging en uit breiding van het bestuur is onveran derd Dit zei prof dr ir E de Vries In ziün openingsrede van het congres van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand NOVIB dat te Utrecht is gehouden en waar minis ter Suurhoff als vertegenwoordiger van de regering aanwezig was Met grote erkentelijkheid nam het bestuur kennis van de verklaring van het katholiek maatschappelijk beraad waarin de voortzetting van de deel neming aan NOVIB door de r.-k leden van het bestuur wordt bevestigd op grond van de overweging dat aan de basis voor die samenwerking niets is veranderd Op het congres zijn enkele algeme ne problemen die verbonden ziin aan het werk van internationale bijstand behandeld door een drietal inleiders Onder leiding van de heer H O o s t e r h u i s is een algemene gedach tenwisseling gehouden Verantwoordelijkheid De eerste inleider prof dr W Banning sprak over „ internatio nale bijstand als urgente verantwoor delijkheid van heel het Nederlandse volk " Het tijdperk van de economi sche egoïst Het gaat erom een weg te zoeken naar concrete hulpverle ning Niet alleen wat betreft intel lect en techniek maar een geestelijke basis behoort er ook bij Pis|[?iMrsJU33ir leit ^^ Aan de Gem Universiteit van Amster dam is bevorderd tot doctor in de wis en natuurkunde op proefschrift getiteld „ Onderzoekingen betreffende pyroge nen " de heer G van der Retjden geb Ce Amsterdam Aan de rijksuniversiteit te Groningen Is geslaagd voor het kandidaatsexamen psychologie mej E Rutgers Haren Doctoraal ex geneeskunde me ] I B ten Kate Haren P J w Kruizinga Den Haaff A Molenaar Groningen J J van der Vlught Amsterdam Artsexamen Ie ged J J P van Gils Delft A M S M van de Ven Maas tricht Bevorderd tot arts P Egtjedi Gro ningen Geslaagd aan de Utrechtse universiteit voor het kand ex rechten H W A Haeck Miaarsbergen P Th Jansen Zeist doot ex geneeskunde Th G Blom Utrecht A J M Ohristiaajis St Anithonis J J A van Heesoh Tilburg J M Jainsen Winterswijk C B de Jonge Heerlen G M M Niihuis Soest dök D J V d Voorst Bemiekom W de Waard Den Haag Prof Banning zei te weten dat er weerstanden zijn in ons land Uitge sproken en onuitgesproken weerstan den Van katholieke en protestantse zflde wordt opgemerkt dat het werk van de NOVIB niets nieuws is en dat dit al lang wordt gedaan door de missie en de zending Prof Banning merkte hierbij op dat dit werk niet moet worden opgegeven of overge nomen door de NOVIB Dit moet blijven doorgaan want het missie - en zendingswerk heeft zijn eigen be tekenis en is naast het werk van de NOVIB noodzakelijk Er is geen tegenstelling doch de NOVIB doet een lieroep op het hele Nederlandse volk te leren denken in wereldverhoudingen aldus prof Ban ning De presidente van de federatie voor vrouwelijke hulpverlening mevr P Walma van der Molen-Meindersma zette het NOVIB-beginsel uiteen als vrouw en moeder Zij achtte het noodzakelijk ook de vrouw te winnen voor dit beginsel want de vrouwen hebben ervaring in het verlenen van hulp aan het noodlijdende twee derde deel van de wereld HOE WAT Krioelen Krioelen is verwant met krielen krieuwen kibbelen kriewelen en krauwen Kenmerkend voor krioelen zijn de begrippen talrijkheid en be weging De eigenlijke betekenis is dan ook zich wriemelend en in gro ten getale door elkaar bewegen Merkwaardig is dat elk der kenmer ken geheel pp de achtergrond kan komen In een zeventiende-eeuwse tekst leest men ' s Morgens ten 5 uuren begost ijder te krioelen Hier is de veelheid geheel verdwenen Maar in de zin dit werkt krioelt van de fouten staat de veelheid juist op de voorgrond en mist men het ken merk van de beweging De grondgedachte van het woord is krabben dus veelvuldig en snel de hand bewegen over e'én jeukende plek Morki&eiriciiieft Ver Groenten en vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van donderdag 10 oktober 1957 Kwestie Natuurlijk hangt het woord kwestie dat ook quaestie werd geschreven samen met het Franse question = vraag Eigenlijk betekent kwestie dus de handeling van het vragen en van daar de twijfel de onzekerheid die tot _ vragen noopt De uitdrukking buiten kwestie betekent dan ook zon der twijfel In de verbinding er is geen kwestie van is de betekenis al enigzins gewijzigd tot er is geen mo gelijkheid op Zo bedoelt men met „ de persoon in kwestie " de persoon van wie sprake is Dan komt er een nieuw element in.Uit het begrip on zekerheid twijfel vloeit dat van on enigheid voort Kwestie met iemand hebben wil zeggen ruzie twist ge schil met iemand hebben AUington Pippin 28-80 Bellefl Dbb 28 71 Bramley Seedling 28-64 Cox's Oranje Pippin 28-110 Crimson Cox 28-112 Ellison's Oranje 28-107 Glorie v Holland 28-88 Goudreinet 28 87 Golden Delicious 28-110 Gron Kroon 28 71 James Grieve 28-98 Jasappel 6-63 Jonathan 28-90 Lax ton's Superb 28-68 Lemoenappel 28 68 Notarisappel 28-75 Princ Boble 28 89 Sterappel 15-96 zoete Campag ne 6 69 zoete Ermgaard 6-66 zoe te Kroon 6-82 zoete Pippeling 6-93 zure Bloemee 28-56 Beurré Alex Lucas 6-108 Beurré Clairgeau 6-115 Bonne Louise 20-116 Brederode 6-59 Conférence 6-118 Comtesse de Pa ris 6 88 Doyenne du Cornice 21-139 Emile d'Heijst 6-108 Eva Baltet 42 74 Gieser Wildeman 6-73 Legipont 6 115 Nouveau Poiteau 6-86 St Re my 6 69 winterjan 6-65 IJsbouten 6 54 zwijndr wijnpeer 6-106 Cox's Orange A 96-110 B 88-96 C 70 78 IA Maat 90-108 IB Maat 81-99 IBC maat 80-85 goudreinet 83-87 - - 73 83 ' 70-72 - sterappel 74-96 75-88 72-78 66 96 61-83 57-83 Legipont 105 115 - 110 - 100-112 105-107 102 113 Zw Wijnp 99-106 95-102 88-89 94-101 97 103 84-94 Em d'Hetjst 101 108 102-106 - 96-107 - 91-102 Br Clairg 110-115 93-108 - 104-113 - 96 106 Doyenne - - - 121-139 - 132-138 LEESPORTEPEUILLE N.I.O Is beter en verreweg het grootste Leesportefeuillebedrijf van Utrecht Obrechtstraat 73 tel 12164 en Herm Elconiusstraat 38 telef 22483 Voor chique MAATKLEDING Fa Fortuin Nobelstraat 25 a Kostuum naar maat van prima Engelse stof ƒ 165 Hebt u geen tijd om uw aard appelen te halen aan onze win kels dan kunnen onze bezor gers met de bekende blauwe wagens u ook aan huis bedie nen Met Friese roodstar f 0.18 kleingeel voor fijnproevers 21 et per kg J WOUTERSE JR Het weer wordt goed voor de WINTERAARDAPPELEN eerst proberen dan kopen enkele soorten reeds ontvangen Be verlanders uit de Betuwe Fu rore bintjes IJsselster en Noordelingen — Pa Grijpma Vleutenseweg 1 telef 31382 Grevelingenstraat 12 tel 34220 EEN GOEDE RAAD Door van J Wouterse Jr uw aardappe len te kopen heeft u betere kwaliteiten voor veel lagere prijzen Leest onze adverten ties „ EIGEN HAARD " De speciaal zaak in Windsor en Rustiek meubelen ijpassende dressoirs en servieskasten Zie onze éta lages Nachtegaalstraat 46 Utr Klare bloem per 10 kg ZEEUW SE BLAUWEN koken niet stuk ƒ 1.80 Gelderse Bevelanders f 1.95 J Wouterse Jr Amsterd straatweg Kanaalstraat Ba lijelaan oi(ifers«w Verse CHAMPIGNONS ƒ 1.25 per 250 gram J A B v Doorn Zadelstraat 13 Utrecht Telef 13797 Dagelijks verse aanvoer WIJ HELPEN U DIRECT Door van uw ledikantspiraal een mooi opklapbed tuimelbed of divanbed te maken Ook repa raties Gebouw De Zon Pie terskerkhof 21 Tel 23068 UW PANTALON te lang te kort of te breed wij vermaken hem deze week Kleermakerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat GLAS - en VERPHANDEL „ De Vergulde Klaploper " Lange Nieuwstraat 73 bij de Zuilen straat Telef 14844 - 33850 Utr Gratis kleuradvies desgewenst bij u thuis Wed 49 jaar met mooie won buiten Utr zoekt CONTACT met betrouwbaar heer goede positie Goed milieu tot ong 55 jaar Br no 9253 bur UN KLEINBEHUISDEN Laat UW spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las in-rlchting Lauwerecht v d Berg Lauwerecht S Xelef 15310 Flauwe gebru Weinig anir septemh Van een speciale mee w ' ANNEER men terugz geb ruik sve e markt in s e komt één stemmingsbeeld voren n.l een zeer kaïn we stemming In de wï tot 21 september was d zelfs apert slecht te noe Het abnormaal natte v te dat het gebruiksvee e deel van het slachtvee c heidsredenen al vroeg op En hoewel er hooi gem nen is is de animo om i extra gebruiks of fokbe < kopen niet groot Wat het slachtvee betrp meld worden dat de marl in de eerste week van een gedrukte stemming 1 gon te geven en dat d < zich gedurende de hele m voortgezet Het natte weer Het aanbod steeg tenge het reeds gememoreerde n weer sterk Hoewel er gr is om de beesten nog wai ten groeien slyten ze zoj houder vermageren noemt gevolge van het verbluf c te land Ze zakken vaal ¦ de knieën in de drassige dat vereist veel extra arl Gelukkig is het nog niei het overtollige vee ineer wordt Dan zouden de gev de veehouderij de handel delijk de consument nog ker zijn Er zou dan nu tij vlees te koop zyn tegen prijzen Maar over enige ti ernstig tekort weer een st stüging tot gevolg moetei En dat zou in een tijd > vlees toch al de naam heef te zijn extra ongewenst zi ling in de vleesconsumpt wel vanuit het standpunt gezondheid als van een ¦ brokkelen der agrarische mogeltjkheden nadelig zij Wy schreven opzettelük de naam heeft „ duur Het is n.l vergeleken bij i dere voedingsmiddelen nie in prys gestegen Puhlielc wil te veel duur vlees De voorzitter van het schap voor Vee en Vlees zeker geacht mag wordei Zeepost Met de volgende schepet post worden verzonden waarop de correspondent ter post moet zijn bezorj achter de naam van het meld Argentinië ms Basile £ ss'Alcantara ' 17 okt Aus „ Arcadia " 17 okt Brazilit cantara " 17 okt Canada i dam " 17 okt ss „ Maasdam '' SS Nieuw Amsterdam " Chili via New York 17 > Antillen ms " Isis " 14 ok me ss Boskoop " 15 okt Z Afrika en Z.W Afrika r jefontein " 16 okt ms Castle " 19 okt Brits-Oo via Frankrijk 19 okt Inlichtingen betreffende t dingsdata van postpakketi de postkantoren Grote Vaart AoKtcdyk 9 op 280 m O Madras Aalsdyk 9 v Djibouti te Suez Abbedyk M te Antwerpen verw Abbekerk 8 v Hongkong n Singai Adonis p 9 de Azoren n Curae Aegis 9 op 240 m ZZO K Ha'tera Agamemnon 9 op 160 m ZZO K I Alamak 10 te Buenos Aires Alblasscrdyk 10 op 700 m ZW Aa Alcetas 9 v Tanger n Ceuta Alcor 10 V B Aires te Montevid Alcyone 9 op 2 « m ZO New Yo Aldabi 9 te Villa Cohstitucion Alderamin 9 v Stettin te Rott Algol 9 150 m N St Pauls Rocka Alhena 10 v Rott n Rio Janeiro Alioth 9 65 m NNO Fernando Norc Almkerk 10 v Antw te Amstcrde Alpherat 9 v Philadelphia n Baltir Aludra 8 W 375 xn WNW Azoren Amstelbrug 9 140 m OZO P Sud Amsteldyk 9 H^t 900 m W Azoren Amstelland 9 v Anjst n Rio Jan Amstelmeer 9 100 m 2W Truk eil Amyntas p 9 Gibraltar n Savona Anneukcrk i » 9 Stromboli n Port i Ardeas 9 v Bai-i n Cadiz Arendsdyk 9 v New Orleans te Al Argos 9 op IM m WZW Kreta Arkeldyk 9 v Surabaja n Bangk Axeldyk 9 v N Orleans n Panama Banda 9 op 660 m Z Tokyo Bantam 7 v Houston n N Orlea Batjan 9 45 m W K St Vincent Baud 11 te Djakarta verwacht Bengalen 9 op 300 m WNW Azor Bengkalis JO t TownsvUle te 1 boume Bcninkust 9 T Burutu te Duals Boissevaln 9 v Penang n Mauri Boreas 9 t Modania n Rodosto Boschkerk 9 nog op rede Calcut Boskoop 9 V Porto Ordaz te Ai Calamares 10 op 250 m OZO Belid Camerounkust 9 180 m ZW Finisj Carrillo 10 te Armuelles Cartago 9 Rott te Armuellea Casamance 9 op 225 m NNW K Blï Castot 9 c ^ 700 m ZW Azoren Colytto 9 op 680 m WNW Azoren Congokust 10 V Freetown te Arfa CoDlsingel 9 300 m ZO K Hattefi CotticB 10 T Demarara te Parania Cumulus 9 V Atl Oceaan te Ho Dapbnis p 9 Windward passage Delfland 9 340 m NO St Vinceat Dido 9 V Tarragona n Valencia Domburgh 10 v Londen n Rottfe » Doris 9 op 510 m ZZW Azoren Dtrco 10 bü Elbe I LS n Amst Duivendyk 9 240 m NNO Cristdba Eemdyk 9 v Havana n Vera Cuuz Eenhoorn 9 op 150 m O Sicilië Flevo 9 V tassabon n Antwerpen Ghanakust p 9 Finisterre n Dakar Giessenkerk 10 te Taku Bar Gooiland 9 v d rede te Victoria Gordias 8 op 150 m NNO Barbad Graveiand 10 v Bahia te Rio Jan Guiueekust 10 v Hamburg te Am » Hector 9 V Messina te Beyrouth Heeuha 9 op 625 m NO Barbados Heelsum 9 op 280 m N Azoren Heemskerk 9 v Penang te Aden Helder 9 v Antw te Amsterdar Helicon 9 v N Orleans te Maraoj Hera 9 op 135 m O Kaap Hatter Hermes 9 v Santiago te Kingston Hestia 10 V C TruiUlo te Cuman Houlman 9 v Mauritius n L Man ibena p 9 Dover n Bilbao Hos 9 v Algiers n Lissabon Ib >» 10 te Hamburg verwacht Ittersum p 9 de Azoren n Houstt Jagersfonteia 9 420 m NO St Hel Jason 9 v Hamburg n Antwerp » Java p 9 de Azoren n Beyrouth Joseph Ftering 9 v Monrovia n i KaïRtana 12 te Makassar verwac Kindetdyk 9 te New York Kota Inten 9 510 m WZW Padanfi Jiaagkerk p 9 Messina n Genua Larenbcrg 9 v Las Palmas n Bu Aires l^aurcnskerk 10 v Londen te Mars » Lawak 9 op 85 m NO Fortaleza Leersum 9 v Aden n Japan Lekkerkerti 10 te Hamburg verw Leuvekerk 10 v Londen te Genua Limburg 9 op 270 m NW Minikol Lmdekerk 9 nog te Khorramshar lioonerkerk g v Khorramshar te 1 rah Lombok 10 V Malaga n New Yo Loppersum 9 op 80 m NNO Baham Louis Lantx 9 v Amst n Monrovi Ituna 10 v Amsterdam te Rotterda | utterkerk p lo Gibraltai r Hamt Maas p 9 Rhodes n Volos Kaasdam 10 te Southampton ver Maashaven 10 nog te B Aires Maaskeric 9 v Antw te Rotterdan Haetsuycker 8 te Djakarta waiiekerk p 9 Ceylon n Penan * XcedEeA • T Tuiga te Momba « UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Flauwe stemming op gebruiksveemarkt Weinig animo in Wereldrecord-produktie voor staal verwacht In het maandelijkse statistische bulletin van de Ver Naties wordt voorspeld dat de staalproduktie dit jaar een ongeëvenaarde record om vang zal bereiken De staalproduk tie in West-Duitsland en in de ande re landen van de Europese gemeen schap voor kolen en staal zal een grote toeneming te zien geven Verder werd bekendgemaakt dat het Engelse aandeel in de we reldproduktie van staal verminder de van 10 tot 8 procent en dat van de Ver Staten van 54 tot 38 procent Het aandeel van de Sovjet-Unie nam toe van 12 tot 18 procent en dat van de Europese gemeenschap voor kolen en staal vermeerderde vfn 13 tot 20 procent De Soedan wil met de Russen handel drijven De regering van de Soedan heeft in beginsel een aanbod van de Sov jet Unie voor het aanknopen van handelsbetrekkingen tussen de beide landen aanvaard De Sovjet-Uni < wenst katoen en andere landbouwprodukten te kopen maar het heeft nog niet te kennen gegeven op welke wijze zü van plan is te betalen Hierover is thans op heldering gevraagd door de Soedan Naar voorts vernomen wordt heeft de Sovjet Unie aangeboden de Soe dan machinerieën te leveren Ook is de Sovjet Unie bereid ¦ technische hulp te verschaffen en een lening op lange termijn te verstrekken De Engelse markt heeft een zeer scherpe daling te zien gegeven waar op hier te lande gereageerd moet worden met tweemaal verlaging van de garantieprijs De varkens houderij komt daarmede aan de grens van te grote bestaansonze kerheid te staan En nu kan men natuurlijk stellen ' t ja als de pro duktie van varkensvlees dan zo wei nig lonend is en de vraag zo klein laat men er dan mee ophouden " Maar hoewel er zeker op inkrim ping van de varkensstapel aange stuurd wordt kan men maar niet zo één twee-drie een grote groep agrarische bedrijven een der eco nomische pijlers ontnemen De over heid ziet dit wel in en schijnt als noodsprong een heffing op slacht varkens te overwegen om daaruit de baconmesterü te steunen Dit zou een prijsverhoging voor de consument inhouden en terecht heeft het bedrijfschap voor het Slagersbedrijf na een spoedvergade ring telegrammen aan de ministers van economische zaken en landbouw gezonden waarin grote ongerustheid over deze voorgenomen stap tot uit drukking werd gebracht Ten tijde van het opstellen van de ze beschouwing hebben ons nog geen nadere gegevens bereikt Al met al veel rumoer op de var kensmarkt tot nadeel van alle be trokkenen De vette en nuchtere kalveren wa ren over het algemeen goed prijs houdend tot duur bij een matig aan bod De wolveeraiarkt gaf niet veel ver andering te zien maar tegen het ein de der maand trokken door de be tere exportkansen bij een ruim aan bod de prijzen van lammeren flink aan De paarden waren begin septem ber duur maar liepen tegen het ein de bö ruim aanbod wat terug Advertentie Met " AKKERTJES " rolt U er vlug doorheen S0MEEPSTIJlEiilM@EN Catharina W < ta liverpooi Celebes t v Manchester te Opocto Coeta p 9 Dungeneas n Aaitwerpen Colette 9 v Requejada te Antw ConcepcioB 8 te Montevideo ondor p 9 Wight n Rotterdam Confianca p 10 Schiermonnlfcooc nutr Bomholm Cunfid 8 V Harliingen be Haanana Conzelo 9 te Frederikshavn Cornelia B 1 10 nm te IJmuiden verw Corsica 7 v Vlissingen te Grimsby Cresta 10 tim te Trolhatt-ar verw Daniel 9 v Lissabtm te Amsterdam ueni iO v ISorwich n Otteroaciten Denzo 8 v Stockholzn te Gefle Diannel 9 v Delfzql te X te S Gerong Taria 9 v Curacao n Rotterdam Tibia 9 op 150 m O Fortaleza Tomocyclns 9 te Punta Cardon Vasum 9 v Port Said n Spezia Vivipara p 9 K Bay n Montretd W Alton Jones 9 100 m ZO Azoren Zeesleepvaart Hnmber 9 70 m Z Las PaUnac Loire 9 v Hamburg te Rotterdua Rode Zee 10 te Rotterdam Thames 9 v 70 m Z Kreta Witte Zee p 9 Lombok Zwarte Zee 9 330 m OZO Bemwda Kleine Vaart Aardenburgh 9 v Stodüiolm n Bott Adara 9 v Dieppe n Shoreham Adm Contbct 9 te Civ Vecchaa Ador 10 v Fredirikshavn te Bristol Adriaantje Elizabeth 9 v Amst^'dan n Fecamp Auveni Hi v Blyth te Baumo Albert V 8 v Avonmouth te Swemaea Albion 8 T Rochester te Lcmden Aldebaran 8 v Umuiden n Antw Aletta p 9 Blaavand^ioek n Londcr Alt 9 v Karlskrona te Amsterdam iiija 3 te j ^ - cs ü U.c t Altho 9 V Ballina te Sllgo i ^ e l ^ ^ e l ^ t;iwacht Ancora p 10 Texel n Esbjerg mda 8 te Skoghail Anja 8 v Sundsvall te Yxpua Anna Henny 9 v SaMes d'OIonne n Belfast \ nne ChristUia 9 v Las Pahn ^ n Ant werpen intares 8 t Gent te Aalbong B:>r--^3^u > Berend N 10 v Londen te Amsterdam Eerkelstroom p 10 Dover n Amst J^crniuda 7 v Blytii te Truro Betty Anne S 9 v Swansea n Rett Beierland 9 v Rott te Boston Binnenhaven 10 te Antwerpen Bloemgracht 9 v Hamina te AfflFi Borneo p 9 de Casqueis n Rouaar Bornrif 10 te Esbjerg verwa 400 m NO Azoren Steven 1 1 te Genua verwacht Straat Cook 10 v Beira D Loreifóo Marques Straat Lombok 9 925 m WZW Kaap Leeuwin Straat Madura JO te Singapore Straat Torres p 9 Sabang Tamo 10 v Antw te Buenos Aires Tappanzee 9 v Trinidad n Kaapstad Tarakan 9 v Suez n Djeddah TawaU 9 v Aden n Djeddah Tero 9 v Bremen n Hamburg Texel p 9 Socotra n Aden Thaletas 10 v Rott te Amsterdam Thcmis P 9 Aruba n Miragoane Tiberius 9 v Aux Cayes n Jeremie Titus 9 te Port au Prince Tjibadak 7 v Sydney te Melbourm Tjikampek 7 v Yawata te Hongkong Tjiwangi 8 v Singapore te Djakarta Tomori p 9 Stromboli n Port Said Triton 11 te Baltimore verwacht Trompenberg 10 v Trinidad n E Guaira Van Noort 9 v Singapore n Djakarta Van Waerwyck 10 160 m ZO Hongkong Vryburgh p 10 Finisterre Westerdam 9 op 600 m O Kaap Race Westland p 10 St Pauls Rocks Wickenburgh p 10 Beachy Head Witwarsnm 11 tc Savannah « rw « Jssel 9 V Philadelphia n Wilmington Zaanland S v Las Palmas n Bio Janeiro Zonnewyk 9 op 360 m O Paramaribo iVederland-Indonesië Baloag 10 V Semarang te Surabaja Borneo 10 v T Mani te Singapore Tapara 9 op 335 m WNW Mlniko » > Iodjokerto p 9 Guernsey n Por * -' I'ri Musi Lloyd p 9 Pantellaria Oranje 10 v Singapore te Selawar > oc)au Laot 9 570 m ZZO Suez Roebiab 11 te Belawan verwacht Bondo p 9 Aden n Colombo Rotti p 9 Finisterre n Amsterdam Willem Bots 9 120 m WZW KretP Tank vaart Ameland 9 op ISO m OZO Sabang Antonla 10 v Singapore te Hongu Caltex Lcfden p 9 Malaga Caltcx Nederland 9 te Rotterdam Caltcx Panis 11 tc Brunsbuttel verw — * it p 9 StrombwB Donata p 9 Scheveningen n Brunsb Drente 10 nm te iMcndBn verwachA Dunrt 8 v Glasgow n Sil3o4)h Eems 9 v Glasgow te Fowey Eemshom 8 v Workington te Orio Eemsmond 10 v Kotka n Antwerpen Eemslroom 9 Londoi te Amst Egbertha 8 v Cork te Dublin Egb Wagenborg 10 tc Antw verw Elizabeth Roorda 9 v Rouaan n Avon-mouth Emmy S p 9 Bee <^ Hd n Temeuzen Energie 9 ten anker bij Umuiden Equator 8 T Landskrona te KMmar Erkalin 9 v Castletown te DubUn Farel 10 te Leeuwarden verwaefat Favoriet 9 V Londen te Pitea Fiat 9 V Oran n Amsterdam Pldada 2 > 10 ten anker Spijkenlsse Fivelborg 9 v Nykoping n Colchester Flevo p 9 Brunsbuttel n Delf2d|l For ^ 9 v X>elfziü te Norwich Fortona 8 t Antw te Abertieea Francina p 9 BrunOb n Piraeus Frans W 9 t B^onne n Livccpcxri Pratemité p 9 Brunsbutt ^ Frejo 9 v Bonne n Esbjerc Frieiland 10 te Kopenhagen Gerd 9 v Amsterdam n ILiondea Glory p 9 Brunsbuttö n Dover Goote M te Rotterdam verwacht Gronifas M v Middlesbro te Bel Haaksbergen p 9 Minorca n Gramge - mouth Hada p 2 10 VMSs&ngen n Kopenhagen Haskerland 10 v Gooie te Zeebrugge Hcemraadsingd p 9 Texel Heemskerk 9 t Gothenburg n Kris - tinestad Heerengracbt p 9 Sandbammem Helen 8 V Middlesbixi te Whitfftable Helvetia S 10 te Bü-kenhead Arerwa<^t Hendrik Holwerda 9 V Somaes b Gat - way ¦ Hoc Vinces 9 te Duinkerken Holland 9 v Scheveningen n Gefle Holwier ^ 10 T Amst n Looden Hougezand p 9 Belle Isle Hoogvliet 18 te C^uta verwacht Horst p 9 Borkum n Koptester Houtman 9 v Herang n Bolsfa Hunze 8 v Leitii n Favel Hnnzeborg 9 v E^lmar te Lcfnmer Ida D p 9 Goeree n C<»k '' la Jacoba 9 te Caen Isis 9 V Rotterdam te Newrots Jaio 8 V Duinkerken te Boulogne Johannes 10 v Dublin te Cork John M 9 op 200 m ZW Ouessant John V 9 v Esbjerg te Amsterdam Johnny p 9 Algiers n Honfleur JokDrma 9 te Kastrup Jonan 10 v Skagen n Hull Jonet p 9 Vlissingen n Pulham Jozina H te Hamtna vcrwadit Julia Anna 8 v Kopenhagen a Bi ^- aingborg Juno 10 te Rotterdam verwai^t Jupiter p 9 de Casquets a Boncss Jurjen de Vries 9 v Hamburg n Aber - d)een Kaap Falga 7 t Holmsund n Xftsel monde ¦ •"' ' ii nm te '^ ms"frc''ii-n verwacht Kastanjesingel p 10 Wight n Calslfl Keizersgracht 10 te Amsterdam ICc.vser 9 v Udense te Karlstad Kitty 8 te Newburgh Kitty H 10 V Oporto te Havi « Kon Juliana p 9 Landsend Konny M 9 v Southampton te Goole Kortenaer 9 te Karlshamn I ea 8 v Harlingen n Grimsby Leendert B 9 v Hamburg n DuMburi Leny ¦ 6 v Belfast te Palsly Libelle 8 v Gent n Aarhutw Liberty ] I vm te Guernsey verwacht Lulse EmUie 8 te Oulu Lacas Bols U 9 te Amsterdnn Magelhaen 9 v Barbados te IMnidarf Majorca 8 v Immingham n Boston Makkum 8 v Groningen te Emden Malta 10 V Gravelinee n Hamburg Manta 8 v Randers te Gothenburg Margriet Anja 9 te Topptla Maria S p 9 Brunsbuttel n DelfzUl Martaane 10 v Rouaan Marie ChriatlM M te HTSCH NIEUWSBLAD 48343053 Haag en Dick Heinhuis stel ctuele gebeurtenissen een Kolder journaal samen dat telkens zal uitzenden op de enden om de veertien dagen i's zullen dit Kolderjournaal microfoon brengen Eerste » vanavond 21.00 uur 298 de Wagt en Bob Uschi n serie klankbeelden ver / er de medische wetenschap landacht worden geschonken erhouding tussen patiënt en aan de longkanker het zie een bevalling een hartope ronische zieken kinderver - enz Het eerste klankbeeld ewijd zijn aan een bevalling inavond uitgezonden 2.15 u de plaats van de student in d zal Leo Jacobs algemeen r van de democratisch socia-studentenvereniging Politeia iagmiddag spreken in een ht „ Propjes politiek Poli i.40 u 298 m medewerkers aan het KRO - intsprogramma „ Tierelantij len zaterdag naar Krefeld in i gaan om tot besluit van de houden „ Duits-Nederlandse en „ levende " uitzending van ramma te verzorgen Van jde zullen in „ Tierelantijnen " Sskens en de jazzharpist Teu eden I 8 uur 13 " het nieuwe vond-amusementsprogramma ' ARA wordt morgen ten doop 1 20.13 u 298 m Om 21.45 t de radio-actie Klaver Vier o.a van het Prins Bernhard Het wordt een wedstrijdquiz pecialisten en de luisteraars meedingen naar de prijzen uitslag te voorspellen Als lagden komen morgenavond de beurt de zangeres Greet en de Davis-Cup-speler Hans sum i men weet zal de VARA „ Dit is Uw leven " een Ame programma-genre in de Ne e radio heeft geïntroduceerd ramma nu ook voor de tele ingen Bij de televisie zal het anders dan anderen " Men irogramma op maandagavond eerste maal kunnen zien ZATERDAG RSUM I — KRO 7.00 Nws 7.10 muz 7.45 Morgengebed en li 1 8.00 Nws en weerber S.15 50 V.a vrouw 10.00 V.d kleu 15 Gram 10.30 Ben je zestig zieken 11.45 Gram 12.00 Mid loodklok 12.03 Promenade ork 12.30-12.33 Land - en tulnb me 55 Zonnewijzer 13.00 Nws en s 13.20 Gram 13.30 Metropol » solist 14.00 Dit is leven caus m 14.20 Engelse les 14.40 Boek 50 Gram 14.55 Amateursprogr oniek v Letteren en kunsten lateursprogr 16.00 V.d jeugd schoonheid v h Greogiraans llroomork 17.40 Gram 17.45 i 18.00 Journalistiek weekoverz m 18.15 Pari overz 18.25 Lich - 18.45 Atlantisch Allerlei 19.00 10 Comm op het nieuws 19.16 z en soliste 20.15 Lichtbaken 30 Act 20.45 De gewone man var progr 22.10 Amus muz j luiden de Zondag in 23.00 15 Nws in Esperanto 23.22-24.00 RSUM n — VARA 7.00 Nws n 7.20 Gram 8.00 Nws 8.18 00 V.d vrouw VPRO 10.00 Tij geschakeld caus 10.05 Morgen VARA 10.20 Dansmuz 10.55 weekoverz 11.10 Familie Door 3rsp met muz 11.40 Clavecim I 12.00 Orgelspel 12.30 Land meded 12.33 Gram 13.00 Nws RA-Varia 13.20 Lichte muz ortpraatje 14.00 V.d jeugd Buwe gram 15.00 Boekbespr orzang 15.40 Van de wieg tot caus 15.55 Kamerork en so iO Caus over de student en de 16.30 Lichte muz 17.10 De mi iroor u 17.30 Act 18.00 Nws en 8.20 Gram 19.00 Artistieke staal PRO 19.30 Passepartout caus isdienst voorheen en thans caus e week caus VARA 20.00 Nws ar gaan wij heen 20.13 Gevar 1.45 Klaver vier 22.15 Soc com im 23.00 Nws 23.15-24.00 Gram ELEVISIEPROORAÏIMA'S 17.00-17.30 V.d idnd NTS 20.00 n weerber NCRV 20.15 Lied v 3 20.20 Nieuwe Gram 20.45 Ge 5r 21.50 22.00 Dagsluiting LAND BBC LIGHT PROGB evar muz 12.30 Nws 21.31 Ork 00 Lichte muz 13.30 Nws 13.31 ¦ 13.45 Sportparade 14.10 Ge igr 15.00 Ork conc 15.30 Ge gr 16.00 Caus 16,l,ï Mil ork letbalrep 17.45 Orgelspel 1800 19.00 Gitaarclub 19.30 Jazz 1.00 Nws 20.24 Voetbalpraatje s 20.31 Jodeliiederen 21.00 Ork UW Dansmuz 22.30 Nws 22.31 mz 22.45 Caus 23.00 Int Zang te Venetië 23.30 Nws 23.40 Gr smuz 0.30 Nws 0.31 Dansmuz Nws BRUSSEL 3ram 12.30 Weerber 12.34 Ge aperitief 12.45 Gram 13.00 Nws idio-Almanak 14.30 Radiojourn am 16.45 Eng les 17.00 Nws igklapper en lit kal 17.20 Ad i 18.00 Moderne muz 18.30 V.d 00 Nws 19.40 Gram 20.00 Ge jr 22.00 Nws 22.11 Verz progr fs 23.05 24.00 Gram GENbïESKRACHTlGE KRUI DEN Voor degenen me lijden aan - Aambeten onzuiver bloed overtollige dikte Bronchitis Ischias trage ontlasting rheu matjek en zenuwachtighela Mesters Krutdenhuis Jansveld 53 hoek Voorstraat Utrecht Telef SS'34 Wij hebben altijd Interessante aanbiedinsen en ' n ruime sor tering STICHTS ONDERDE LEN MAGAZIJN Biltstraat 43 Teiet 24785 Automaterialen accessoires olie etc HAARiiITVAL Roosl Binnen nkele daaen geen haarultval en roos dm^T Ernst " Uit kllt wortel getrokken op Franse brandewijn en kinine bereid volgens ouil recept f 1 25 per riacon Voll.idige kuur f 2.25 ' In Utrecht alleon verkrijgbaar bij Droaisterii T P van de Rergh & Zn Steenweg 65 tel 22319 Anno 1112 KLARE BLOEM per 10 kg pri ma Bintjes ƒ 1.50 Friese Rood star ƒ 1.60 puike grote ƒ 1-60 J Wouterse Jr Am.sterd str weg Kanaalstraat Balijelaan OVERHEERLIJK is ons klein geel droog bloemig en vel " rukkelijk van smaak iets vOor fijnproevers 10 kg ƒ 1.95 J Wouterse Jr Amsterd straat weg Kanaalstraat Balijelaan september fVan een speciale medewerker " ANNEEB wen terugziet op de gebruiksveemarkt in septembr komt één stemmingsbeeld sterk naar voren n.l een zeer kalme tot flau we stemming In de week van 16 tot 21 september was de toestand zelfs apert slecht te noemen Het abnormaal natte weer maak te dat het gebruiksvee en zelfs een deel van het slachtvee om gezond heidsredenen al vroeg op stal moest En hoewel er hooi genoeg gewon nen is is de animo om er nog een extra gebruiks of fokbeestje bü te kopen niet groot Wat het slachtvee betreft kan ge meld worden dat de markt hiervoor in de eerste week van september een gedrukte stemming te zien be gon te geven en dat deze teneur zich gedurende de hele maand heeft voortgezet Het natte weer Het aanbod steeg tengevolge van het reeds gememoreerde natte herfst weer sterk Hoewel er gras genoeg is om de beesten nog wat bij te la ten groeien slijten ze zoals de vee houder vermageren noemt sterk ten gevolge van het verblijf op het nat te land Ze zakken vaak tot over de knieën in de drassige bodem en dat vereist veel extra arbeid Gelukkig is het nog niet zo dat al het overtollige vee ineens gespuid wordt Dan zouden de gevolgen voor de veehouderij de handel en uitein delijk de consument nog schadelij ker zün Er zou dan nu tijdelijk veel vlees te koop zijn tegen zeer lage prijzen Maar over enige tijd zou een ernstig tekort weer een sterke prijs stijging tot gevolg moeten hebben En dat zou in een tijd waarin het vlees toch al de naam heelt van duur te zijn extra ongewenst zijn En da ling in de vleesconsumptie zou zo wel vanuit het standpunt der volks gezondheid als van een verder af brokkelen der agrarische bestaans mogelijkheden nadelig zijn Wij schreven opzettelijk dat vlees de naam heeft duur te z^jn " Het is n.l vergeleken bij talloze an dere voedingsmiddelen niet zo sterk in prjjs gestegen Publiek wil te veel duur vlees De voorzitter van het Produkt schap voor Vee en Vlees die toch zeker geacht mag worden integere Zeepost Met de volgende schepen kan zee post worden verzonden De data waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd staan achter de naam van het schip ver meld Argentinië ms „ Basilea " 14 okt ss'Alcantara ' 17 okt Australië ss Arcadia " 17 okt Brazilië ss Al cantara " 17 okt Canada ms Noor dam " 17 okt ss „ Maasdam " 14 okt ss Nieuw Amsterdam " 19 okt Chili via New York 17 okt Ned Antillen ms Isis " 14 okt Surina me SS Boskoop " 15 okt Unie van Z Afrika en Z.W Afrika ms Oran jetontein " 16 okt ms Carnarvon Castle " 19 okt Brits-Oost-Af rika via Frankrijk 19 okt Inlichtingen betreffende de verzen dingsdata van postpakketten geven de postkantoren Grote Vaart Aastcdyk 9 op 280 m O Madras Aalsdyk 9 v Djibouti te Suez Abbedyk K te Antwerpen vsrwaeht Abbekerk 8 v Hongkong n Singapore Adonis p 9 de Azoren n Curacao Aesis 9 op 240 m ZZO K Ha'teras Agamemnon 9 op 160 m ZZO K Race Alamak 10 te Buenos Aires Alblasserdyk 10 op 700 m ZW Aaoren Alcetas 9 v Tanger n Ceuta Alcor 10 V B Aires te Montevideo Alcyone 9 op 240 m ZO New York Aldabi 9 te Villa Constitucion Alderamin 9 v Stettin te Rott Algol 9 150 m N St Pauls Rocks Alhena 10 v Rott n Rio Janeiro Alioth 9 65 m NNO Fernando Noronha Almkerk 10 v Antw te Arüsterdam Alpherat 9 v Philadelphia n Baltimore Aludra 8 Op 373 m WNW Azoren Amstelbrug 9 140 m OZO P Sudan Amsteldyk 9 op 900 m W Azoren Amstelland 9 v Amst n Bio Janeino Amstelmeer 9 100 m ZW Truk eil Amyntas p 9 Gibraltar n Savona Annenkeik p 9 Stromboli n Port SaM Ardeas 9 v Bari n Cadiz Arendsdyk 9 V New Orleans te Antw Argos 9 < 9 110 m WZW Kreta Arkeldyk 9 v Surabaja n Bangkok Axeldyk 9 v N Orleans n Panama Ctty Banda 9 op 6S0 m Z Tokyo Bantam 7 v Houston n N Orleans Batjan 9 45 m W K St Vincent Baud 11 te Djakarta verwacht Bengalen 9 op 300 m WNW Azorai Bengkalis 20 v TöwnsvUle te Mei boume Bcninkiist 9 V Burutu te Duala Boissevain 9 v Penang n Mauriftlufi Boreas 9 T Modania n Rodosto Boschkerk 9 nog op rede Calcutfta Boskoop 9 V Porto Ordaz te Aènst Calamares 10 op 250 m OZO Beliae Cameronnknst 9 180 m ZW Pinisteire Carrillo 10 te ArmueUes Cartago 9 t Rott te Armueltea Casamance 9 op 225 m NNW K Blanco Castor 9 op 700 m ZW Azoren Colytto 9 op 580 m WNW Azoren CongokusC 10 V Freetown te Amst Coolsingel 9 300 m ZO K Hattefas CotticB 10 T Demarara te Pararnaribo Cumulus 9 V Atl Oceaan te Rott Daphnis p 9 Windward passage Delfland 9 340 m NO St Vincent KV Dido 9 V Tarragona n Valencia Bombttrgh 10 v Londen n Rotterdam Doris 9 op 510 m ZZW Azoren Draco 10 bij Elbe I t.S n Amst Duivendyk 9 240 m NNO CristOftMl Eemdyk 9 v Havana n Vera Ciniz Eenhoorn 9 op 150 m O Sicilië Flevo 9 V Lissabon n Antwerpen Ghanakust p 9 Flnisterre n Dakar Giessenkerk X > te Taku Bar Gooiland 9 v d rede te Victoria Gozdias 9 op 150 m NNO Barbados Graveland 10 v Bahia te Rlo Janeiro Guineekust 10 v Hamburg te Amst Hector 9 v Messma te Beyrouth Hecuba 9 op 625 m NO Barbados Heelsum 9 op 280 m N Azoren Heemskerk 9 v Penang te Aden Helder 9 v Antw te Amsterdam Helicon 9 v N Orleans te Maracalb Hera 9 op 135 m O Kaap Hatteras Hermes 9 v Santiago te Kingston Hestia 10 v C Trujillo te Cumana Houtman 9 v Mauritius n L Marques Iberia p 9 Dover n Bilbao Hob 9 v Algiers n Lissabon Isis 10 te Hamburg verwacht Ittersum p 9 de Azoren n Houston Jagersfontein 9 420 m NO St Helena Jason 9 v Hamburg n Antwerpen Java p 9 de Azoren n Beyrouth Joseph Frering 9 v Monrovia n Um Kalmana 12 te Makassar verwacht Kinderdyk 9 te New York Kota Inten 9 510 m WZW Padan « Laagkerk p 9 Messina n Gienua Larenbcrg 9 v Las Palmas n Buenos Aires Laurenskerk 10 v Londen te Marseille Lawak 9 op 85 m NO Fortaleza Leeisum 9 v Aden n Japan Lekkerkerlt 10 te Hamburg verwnr-h Leuvelïerk 10 v Londen te Genua Limburg 9 op 270 m NW Minikoi Lindekerk 9 nog te Khorramshar Loenerkerk 9 V Khorramshar te Bas rah Lombok lü v Malaga Q New York Loppersum 9 op 80 m NNO Bahama Lonis Lantz 9 v Amst n Monrovia Lana 10 v Amsterdam te Rotterdam Xiutterkerk p 10 Gibraltar r Hamburg Maas p 9 Rhodos n Volos Maasdam 10 te Southampton verw Maashaven 10 nog te B Aires Maaskerk 9 v Antw te Rotterdam Maetsuycker 8 te Djakarta ^ ffariekerk p 9 Ceylon n P^iang Xcakeric • v Tanga te Mombasa voorlichting te geven heeft hierover in een rede bij de opening van het modernste vlees en vleeswarenbe drijf van Europa in Den Haag be langwekkende cijfers genoemd Wjj menen deze aan de lezers van dit blad niet te mogen onthouden Voor al omdat deze autoriteit nog eens onderstreepte wat ook al enige ma len in dit blad op deze plaats en el ders is betoogd n.l dat het publiek te veel en te vaak uitsluitend het duurdere en duurste vlees verkiest Hij zeide o.m het volgende Wil men vleesprijzen vergelijken dan moet men uitgaan van de perio de van na de vleesdistributie die in het najaar van 1949 eindigde en in welke periode het vlees zwaar werd gesubsidieerd " Als basis zeide spr te hebben ge nomen het jaar 1951 en dit stellende op 100 is het indexcijfer van de to tale voeding eerste halfjaar 1957 116 Voor brood gebak en grutterswaren is dit 118 aardappelen groenten en fruit 130 suiker en koloniale waren 110 oliën en vetten 80 zuivelproduk ten — ondanks de subsidie — 130 vlees en vleeswaren 115 dus iets on der het gemiddelde Gaan wü de vleessoorten specifi ceren " aldus de heer De Veer dan was biefstuk in 1956 142 het wordt nu niet meer onderzocht maar is veilig te taxeren op 145-156 door regen lappen staan evenwel op 112 karbonaden en fricandeau op 124 maar vet spek op 81 en gemengd gehakt op 106 „ Hieruit blijkt duidelijk " zo ging spreker voort dat de smaak van het publiek nog in het bijzonder is gericht op de fijnere en magere vleessoorten Biefstuk haas rosbief en lende maken ongeveer 20 pet van het slachtdier uit rib en magere lap pen circa 23 pet en wanneer uitslui tend daarnaar vraag is ' kan het niet anders of de prijs van de fijnere de len moet hoger zijn dan wanneer ook het overige vlees en vet tegen een betere prijs verkocht zou kunnen worden Wanneer het publiek dus doorgaat met alleen en in hoofdzaak het al lerbeste vlees af te nemen is het logisch dat het de fijnere delen duur der moet betalen maar het is dan in de eerste plaats het gevolg van de veranderde koopgewoonte van de consument zelf verklaarde de voor zitter van het P.V.V met klem In het buitenland liggen de prijs verhoudingen tussen fijn em grover vlees nog veel ongunstiger dan hier te lande " Dat ondanks deze nuchtere cijfers het vlees toch in de kwade reuk staat duur te zijn is o.i een gevolg van het gebrek aan kritische verge lijking van de consument Dit zowel bij de vleessoorten onderling als ver geleken met andere voedingsmidde len Hoe dit ook zij een zekere stabilisatie van de slachtveemarkt is ook hierom gewenst en daarom prijst men zich gelukkig dat top aanvoeren tot nu toe uit konden blij ven Varkensmarktt een ramp De varkensmarkt begint voor de producenten het karakter van een calamiteit te krijgen GRISP ItTPilli i ni l in i n i M iiMI l ill iHW i i w i 17 Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 PANDA EN DE MEESTER-BRANDMEESTER aal vucnt en Kuie uil ue vertrekken zal verdrijven " Maar helaas was er meer kil vocht In aantocht dan zelfs een laaiend vuur zou aankunnen Plotseling klonk een sissend geluid en een forse waterstraal trol de arme knecht midden in het gezicht iiien naara aie geruime ma ouuen werking Is geweest is immers lastig aan te maken " verklaarde Jolliepop on afgebroken met de blaasbalg werkend Doch wanneer de schoorsteen eenmaal warm is zal het wel beter gaan Er be gint reeds trek in te komen Weldra zal hier een verkwikkend vuurtje branden den bü net haardvuur is in aantocht als ik het zo mag uitdrukken " Onder het spreken blies hij krachtig met de blaasbalg op het smeulende hout dat voorlopig meer rook dan vuur ont wikkelde „ Ptf Wat rookt dat " zei Panda ter wijl hij kuchend een raam openschoof „ trekt de schoorsteen niet " 1 Toen Panda op een kille ochtend beneden kwam trof hij Jolliepop aan ge hurkt bij de grote schouw Morgen JoUiepop " zei hö ga je de haard aanmaken " „ Inderdaad meneer Panda " antwoord de de trouwe knecht de zomer is alweer bijna voorbij en de tijd van lange avon - Advertentie WAT BUBGEBZIN VEKMAG viekvrije koudlijm van CETA BEVER ' t Zit vast vaster met YELP A FIN In de kleine gemeente Wijdenes In West-Friesland — 1100 Inwoners — wil men een kleuterschool Douwen Er werd veertien dagen geleden daarvoor een burgerzinienlng van èen halve ton uitge schreven die thans reeds is volgetekend WEGVERKEERSDAG K.N.A.C De vijftiende Wegverkefersdag van de K.N.A.C is bepaald op 25 oktober a.s in het Kurhaus te Scheveningen Drs E H van der Beugel de staats secretaris van buitenlandse zaken houdt de eerste inleiding die zal han delen over „ De Euromarkt en het wegverkeer " Na bespreking van dit onderwerp zal de Wegverkeersdag verder de verkeersveiligheid tot the ma hebben Prof dr K Baschwitz oud hoog-leraar in de perswetenschap en mas sapsychologie aan de Universiteit van Amsterdam zal spreken over „ Mas sapsychologie aan de universiteit van wegverkeer " prof dr Sj Groenman hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht over „ Sociologische achter gronden van de verkeersveiligheid " en jhr W van Andringa de Kempe naer voorzitter van het Genootschap voor Reclame zal de vraag aan de orde stellen „ Kan van de moderne reclametechniek hulp worden ver wacht bij de bestrijding van de ver keersonveiligheid " Mèürlcibèiid^l ^ B^^r$ov&r:£ldhf prijs ƒ 163.50 betaald De slotkoers van gisteren was ƒ 170 — VSËMABKT LEIDEN Aaaifvoer 4 sti-eren 30 m-el'klcoeien 330 vette koeien SI vare koeien 23 grasikalveren 66 vette kalveren 34 noiolitere kalveren 100 vette schapen 120 fokschapen 1746 vette lammeren 26 varkens zeuigen 354 schrammen 554 biggen 28 geiten totaal 3495 dieren No-terifng melkkoeien 850—1050 vette koeien schoon gewicht 2,50—3,00 vare koeien 600— 800 gra^al veren schoon ge wicht 3,40—'3,00 vette kalveren levend gewicht 2,00—2,60 noichtere kalveren lev gew 1,30—1.60 vette schapen 80—100 fokschapen 75—116 vette lammeren 70 — 80 Ie kwal 80—100 drachtige zeugen 250—325 sohi-ammen 50—90 biggen 32 — 40 Handel voor melkkoeien rustig vette koeien matig to:t wdllig vatre koelen matig graskalveren stil vette kalveren tamelijk nuchtere kalve-ren lui vette soliapen en vette lammeren traag fok schapen luierig zeugen schrammen en biggen matig KAASMARKT UTRECHT 11 okt — Aanvoer 5 partijen aan tal 177a Aantal kg 1488 Prijs per kg ƒ 2,31 —ƒ 2,33 Handel matig ZWOLLE 11 okt — Op de veemarkt te Zwolle zijn vandaag aangevoerd 1539 runderen 751 graskalveren 143 nuchtere kalveren 176 schapen en lammeren 187 vette varkens 785 biggen 27 geit«i en 134 schrammen in totaal 3742 dieren De prijzen waren als volgt per stuk neuren de en versgekalfde koeien 750-1090 dito schotten en vaarzen 600-875 guste koeien 576 775 guste vaarzen 500-700 voorjaars kalverende koeien 650-850 pinkstieren 500 650 fokkalveren 225-400 nuchtere kalve ren 60 80 vette schapen 75-110 lamme ren 60 90 tienweekse biggen 38-50 veer tlenweekse biggen 55-75 drachtige var kens 250 350 prijzen per kg vette koei en en ossen aan bouten 2.60-2.80 vette stierrai aan bouten 2.70-2.90 vette kalve ren 1.70 2.60 vette varkens 1.40-1.65 met 2 pet kprting AMSTERDAM 11/10 — De aande len on KOlie werden vanmiddag enigszins onder druk gezet tengevol ge van de flauwe stemming voor de oliewaarden in Wallstreet De handel had niet veel te betekenen doch het koersverlies t.o.v gisteren was voor deze aandelen nog al belangryk en bedroeg circa 9 gulden ofwel 45 pun ten oude omrekening Een vroegtijdig invallende strenge winter zal enige verlichting kunnen brengen in de in Amerika aanwezige aanzienlijke olie voorraden Een prijsverlaging van het produkt die thans vrijwel overal in Amerika plaatsvindt is op zichzelf niet voldoende Het publiek was al leen met verkopen aan de markt ter wijl ook de arbitrage verkocht dit in tegenstelling met de vorige dagen Het dient gezegd dat op een basis van rond de 161 gulden Parijs enige kooplust vertoonde 161 gulden was de koers waarom de aandelen vrijwel de gehele middag schommelden In de morgenuren werd even als hoogste Philips rond de 225 verloren circa 11 punten dit was ook het geval voor de aandelen Unilevers In beide fond sen ging nog wel het een en ander om doch de orders liepen tegen elkander weg waardoor de fluctua ties zich binnen nauwe grenzen be wogen AKU's slechts 2 punten lager KLM verloor geruisloos 2 gulden Be scheepvaartfondsen gingen met de flauwe tendentie mee en voeren stroomafwaarts Het gevoeligste in deze sector waren de aandelen van Ommeren — 4 de overige fondsen 1 tot 3 punten lager In cultures ging heel weinig om De verliezen bedroegen hier circa 1 punt Staatsfondsen ongeanimeerd met hoegenaamd geen verschil in de koersen vergeleken bij gisteren Advertentie De transfers voor de electrici teitsmaatschappij Aniem N.V uit In donesië vinden weer normaal plaats en de vooruitzichten voor de N.V in Peru laten zich gunstig aanzien aldus werd vandaag bericht Een en ander had tengevolge dat er een klein open hoekje voor de aandelen op de beurs kwam waar de koers zich bepaalde op 48 % bU opening om aan tê trekken tot 50 pet Gisteren werd 47 % gedaan Prolongatie 5 pet iVOROL Tanden rein - Adem fris Ned Aann Mtt 164 Ned Dok — Ned Scheepsb 153 Nd L en A Nteaj 98 Stoorow NUverd 300 Nyma — Overz Ga » MD 140 Padang PC — Houth Pont 114 Reinev Macli — Idem pret — BIVA 170 Rott DTgdk My 419 Rouppe » d V 67 RUnstaal 96 Schelde K U de 162 Schev BJtpl Mti — Schokbeton 66 Schol t Aard Mt — Cart & P SchoH — Smit en Co Tr 138 Maeh f Fr Sm 92 Spanjaard 94 Stokvis as Ml 142 Tn B Marllnen — Tela & < 3o — Thom & unjvei 260 Tfaom » a - bedr 116 Tieleman & Dr 10 Tw Over » 8 — Unie V Uitabi 159 Unilevet 7 % 122 Unllevei 6 % 105 % Unilever 4 % 71 Utr Asphalt 10714 Ver A Zwolsm 95 Ver Bllkfabr 124Ver Mach Fabi 133Nrd Ind Vezel » 7714 VibamU loo VUsslngen & Co 154N A AutOb Vt 165 Rubb t Vredest 190 Ned Mti Walv 5214 Wits Textiel de 119Gem Elsendom 214 Wyers Ind en B 17414Zeeh Kolenst S — Zwan Ore 279 Ver Zwitsai 119 Noorw 55 414 81 — C V Z - Aft 55 « 78 78 A-A R-D C 414 80 80 Bandoeng ' 36 4 — — Batavia ' 37 A 4 — — Per & Corp CvA — ¦ — Oepötfractiebewiixen etc Bel Dep SBB 1296 1290 163 150 141 20 11414 11014 172 415 68 SLOTNOTERING S-Hage 56 4y4 86 — s-Hage ' 38 3i,s 87 — dito ' 38 a 31/4 — — 262 291 542 11 [ nteninlè 265 Rott Bel Cons 293 Ad Kant Unltas - 542 Telev El Pund 1154 ld 1954 31,4 75 75 Gron - 52 t-n 4V4 — — dito ' 38 3V4 — — dito ' 38 3 — — Haarlem 38 3 SSy _ Niet-Actieve Aandelen Bank en Kredietinstellingen A damscbe Uanu 18114 1S214 Gr Ind Ct Bk 88 83 iVIy F Nal Hersi — — HoU Bank Unie 176H 1'76 % Land U treem — — Ned Credietb 102 102 Ned Mldd ban » 113 113 Ned Over ^ B _ 133 Rdaroscbe Ban » 153 1S5 Slavenb Bank — — Twentsche Bank 162 % löl Hyp Banken in nel boitenland Nw Nea Am Bfc — — N W & P B 127 — ld Bew V DIsej — -^ Diverse Cultures Alg Big Java ' 12 12 Bandar Olieplm 60 60 Besoeki Tab Mti 4314 45 Krian Sulkei — Moorman & Co 29 214 Idem Serie A — _ Ngomb CuJt Mil lis 118 Sedep 35 341/2 Telaga Patengar 1714 17 Tiepper C M « 614 69 West Java Thee 5 % 5 % Industriële Ondernemingen Al ME Adam — 146 Albatros Supen 101 102 Albert Heyn 221 — Houtl » Alben » _ _ Alg Handel O U Alg Noril N Mach Atlcm AUan & Co Alweco Haarlem 47 3 83I4 _ vrijdag 11 okt ' 57 Den Bosch ' 38 S — L'warden ' 38 3 — •'— 65 234 13514 94 94 138 Leiden 47 3 — — De Nederlander G van Berkel is in Rome gekozen tot penning meester van de Internationale r.k arbeidersjeugdorganisatie WATERSTANBEN Konstaöz 358 — 3 Rheinfelden 333 — 3 Breisach 160 — 2 Straatsburg 248 — 2 Slaxau 422 — 7 Mannbeim 270 — 5 Mainz 277 — 11 Bingen 190 —« Kaub 204 — 8 Trier 145 — 3 Koblenz 213 — 5 Keulen 194 — 6 Ruhrort 399 — 16 Lobith 1034 — 19 Nijmegen 824 — 22 Arnhem 837 — 17 Bef de IJssel 390 — 18 Deventer 288 — 22 Monsin 5500 — 30 Vise 4988 — 27 Borgharen 3941 — 46 Belfedd 11S6 + 26 Grave beneden eIuïs 491 — 1 N,H ' 47 1 S',i 3 — _ Actieve Obligaties dito le len 38 3 — _ dito 2e len 47 S S6?4 86 % NUm 2e l 37 3*s — _ Rd ' 37 lenni ZVt 86 — dito ' 38 1 3U 84 84 dito 38 n 3V'2 91 _ Staatsleningall Ned ' 53 3 % 83',4 Gr Obl ZVn — ld ' 47 3 % 3 79A Ned ' 51 3M 87?4ld 1953 31'2 83 % ld 1956 Sii 831,4 ld 1948 31/4 77 % ld 1954 3',i 791 ' ld 1955 1 31/4 79iild 1955 n 3I4 82 " ld 1937 3 79 D.-len ' 47 3 84 Invest.cert 3 88 Vi Ned ' 62-64 3 87 NWS eert 21i — N L C L ' 37 3 8914 N L ' 37 A 3 84M Grootb ' 48 3 _ 260 9 % 157 121 105 72 108 12S 13114 75 101 153 167 192 52 119 21214 173 118 Üt30j.l ' Sïi-n 4V4 8514 — id 15-J ' 52 4 — _ 83 % ' SA 87^4 83 % 83 % ^ Vd 7914 81 % Z,H ' 37 m 8 — _ dito 1938 n 3 88 1/2 88'4 dito ' 46 S — _ Banu - en Kredictincteil 1 A damse a OU ó 8S % s9 Bk N Gem 444 85 % 85 Idem 1952 0/5/10 — _ Idem - 54 I 3V 74 721,4 ld 52 R Sprbr 116 % 116 % G Cred 40-1 8 — — G 1 Cr 8 - 52 6 9214 9214 88}J 87 % 551/4 MlddeU CU 4 90i,'2 89^/8 Mailetje BÜhteii 19 te * T T ' ih — Mariscal Lopez 10 op 450 m ZZW B »> napische f^vJ Marjan 8 t Oskörshamn te Nocxlboping Markab 8 v Bordeaux u Rocterdütt Marls 8 T Rotterdam te Guttel te Hull Mascotte I v Londen te Nantes Mathilde p 9 K Bon n Tripoli Mees Cremer 11 te Antwerpen vevw t.et'uw n V Kenii £ mJi Megrez N 8 170 m ZO Santos Menkar N 10 V Casaoiamca te Sam Meres N p 9 Texel a Bremen Mercorins 10 te Th^neshaven verw Merwehavcn 8 V Saffi n Port I^awte » Mense 8 v Sastham n Pariis Mies 9 V Ahr n Lulea Mlrfak N Kl te Montevideo verw Missouri 8 v HudaicsvaJtl te ' mnrtam Monica 9 v Balfast te Pxkaicm Morag p 9 TerscheUing n Hambuzc Maphrid N p 9 Brunsbuttëal n Amst Mnsketler • te Guernsey Hutua Fides p 10 Wight n Foweor Mynelis 14 te Istanbul ven^'acht Mypnck p 9 Landsend n SiBotlt Nacreboat 10 te Henrane Nimrod p 9 ^ nmsbuttel n Loodeb Noordster 8 t Geile te Doventer Nottingham 9 v Zeebrugfie n d Tyne Nyenburgh p 9 Briïnabutt ^ n Rott Olivier van Noort 9 v Londondetrry a Hii-sthaJs Olympia W te Hartlepool verwaetat Oncii p 9 Texel n Harburg Paloma p 9 Portland n Cannff Patria < v B«uaan n Teignmouth Fhecda p 10 Lissabon n Rouaan Pionier 31 te Delfzijl verwacht Piancius 9 V Piiea te HointSund Polaris 9 V Teigiunouth te Temewen Poortvliet 9 v Cstsüsai n Antw Pres Roosevelt p 9 Lizard n Avon-mouth Primus p 9 £ r V.S n Aalbont Prins Bernhard tt nm te Dublin verw Prloses WiUtelmina 7 te AVonmouth Quo Vadis 9 v Silloth n Swansea Reest 8 v Avonnïouth te Fowetr Renovatie 8 te Degerbam Res Nova 9 te Oscaxshanui Bia 9 T Kd Spaamestroom 10 te Anasterdam venr Sparta 9 v Goole n Varbeztf Spoorstngel 10 te Bordeaux Spurt 10 v Ipswich n Antwerpen Steady 9 t Hamina te Kotka Tarzao p 9 Brunsbuttel a Londen Terschelling 8 v Lissabon n Agndir Tbeano 8 v Dubtn n Drogheda TiUj f V Hun n Goole Tiiu p 9 Texel n Aarnuus Tiny Tim 8 te Kaetrup Titan 8 v FredriKsund n Preston Ton S v^rm 10 V CM-dlff n Rott Tonyn 9 v Gruvon te Zwolle Trianca p 10 Lizard n Antwerpen Trigon 8 V Oc^nse te ^¦^' ic^n Trio o 10 O lessanT n Brem-'^n Trompenbnrgh 10 nm te Rott verw Twee Gebroeders p 9 Ouessant Twin p 9 Landsend n Plymouth Unitas 8 v Waterford te Arklow Uranus B a te Ellesmereport Ursa Minor p 9 Oland n GarsUm Vanda 8 v HuU te Odense Vechtstroom > 10 Noordhlnder naar Portsmouth Vesta S 10 te Rouaan verwachi Vivo 7 V Waterford te Barry Vliesfroom 8 v Leith te Grajigemoutti Volente 9 V Ramsgate te Delfzijl Voorwaarts p 9 Fehmanoi n Granee - niouth Vrede 8 V Plymoutti n Par Wcga 10 te Rouaan verwacht Wegro 8 v Rott te Liverpool Vtesierdok 10 te Amsteii-iu verwacht Weslpolder p 9 Wight n Antwerpen We.'iford 9 v Brtston te Ned Bk 5 4 — _ Hypoth.nanken ipandbrleveni A HypD 3 % 3 — — Amst Hypb 3V4 — — Am Hypb 3 69 69 Bat Hyp B G 3 _ — D Hpb s N-P 3V4 _ — Actieve Aandelen BanK en Kredietinstelling C.H en l.B 37 341,4 Nat Hand B 88 8514 N.H.miU CvA 143 144 F-G,s DE-VE 3V4 731/4 -- dit s DA 314 3 74 7414 ' s-Gr a 31,4 3 _ — Mijnbouw - en Petroieumono * 83 Gr Hp 8 s F 314 — 70 HoU H 314 314 _ — Alg Exploratie 84 Béng Expl Mti — Oost Borneo 17 Perlak 27 Peudaw » e U 314 Scneepvaart f'umes » s A 283 Stb MD aillegb 560 HoU Stoomb Utl 110 Houtvaart — Niev Goud — Stv MIJ justzee 168 Stv Mi WMkltir 225 Stv Mii Zeeland — Spoor - « n framwegei üeü SpoorvB MU 12 % Haagsche 8 sp w — Ned - Ind Sp cv 1 % Semar Joanna -^ Semar Cberil»n — Buitenlandse fondsen Mannesmano A 166 Umon Miniere — Escomptobank — Canad Pac CvA 2814 Ford Can CvA — Intern N < 3vA 7514 Imp UU Cv A 44 % Am Cat B Cvfi 46 % Am Enka CvA _ Am Motor » CvA 6 ^ Am Rad CvB 12 Am Smelt ~ " Am Sm T Am Tal Anaconda Atchlsnn l Balt & O Beaunit M Bethl St 70 350 170 48 39 Am Br Q c CVA i82 Amst BalJ Mt 206 Hb V N 314 3 _ — 131i 14 27 314 360 170 47 3914 203 273 78 48 6714 81 142 iöi 94 51 136 143 10114 213 196 154 142 12414 197 385 90 99 8214 58 97 162 184 MvH Cr 314 S _ — N H Bk 8 E 314 72 7S % Culture * Amsterd R Bandar RubK Deli Müen H.V.A Java CuJtuui 33 Kendeng U 29 Majang L Ned N PI N.I.S.Ü Oost-Java R Oostkust cult 7Ó Senembab 47 Serb Sum R 27 % Sum R C 20 Vico Rub MD isy Ver Vorst C 20 % Z Preang R 19 id serie B 314 3 7114 — N Hbk « er G 314 7214 11 % ld ser R 314 3 71 % 61 % 62ya 100 63i,'2 100 % 34 30 12 15 9414 18 70 47 27 20 141/2 201A idem B 3 — 275 78 4714 6814 130 8014 143 N W Bypbk 314 _ _ Amst Or dk MliAmst RUt UAniem Nat BAuto ServiceBecbl eo Oy » Trie Fr BeerecBergn HaptertBeynes Fabr — Blaauwhned 102 BlUd st CVA 96 Borneo Sum H 5114 Breda Uacb fab 138 Kon Pharro Br 14|Bronswerk JOS Bührmann '» P 21314 Syenkort Cv * 19514 Idem C » «* Centrale SulkeiCurac a MUDemka StaaltDikkers & CoDorp en Co Hon Dr en tbKon ORUElektr Mecb L Emball en H ti Ned Am Fitttn » 57}iGero fabr _ Geveke & Co Gist - en Splr fa Gouda-Apollo Grofamedertt 64 100 % Ov Hpb 314 3 _ 711 ^ 110 Rtt Hpb 314 314 — — ütr Hpb KL 314 72 % 7114 dito Gee 314 3 7114 — 12 15 92 18 165 227 Wsl H « NO 314 72A 72 % dito 8 XA VA 314 3 _ 78 ditos ABAC 3 715 ' 7114 Zwse Hpbk 314 — — Z.Hs « O 314 3 _ _ 1214 ï % Z,-H Hypb 314 72 — HoU Bank 414 _ — E.N S 314 3 6814 68 N Sch Hpb 4 77 76 U R S Hbk 314 — ~ VeenKolon.lx 314 -^ Industr ondernemingen Handel » n Industrie 163 14414 125 193 390 90 99 8114 A.KU Berghs & i V Berkels P Calvé-Delft Fokker Ford Van Gelder P 178 i/aHoogovens 250 Muller & Co 299Ned KabeU 232 Philips 2351/2 ld Gum pret 128 Onllever CvA iZlVt W Füenoord 200 1431/4 211 168 260 187 178 245 291 231 2241/4 131 318 % 194 4 1451,4 - • 211 170 265 177 187 I651/2 3000 37 85 73 % 4214 44 6A 11 % 4214 Alg K O 44 314 9114 91 % Alb Helin « O 4 iio 110 Berahs en J 314 8814 8814 Coöp Melkc 4 96 % 96 Dka Staalt 314 _ _ Philips d.l ' SI 4 88 88 Philps d.l 49 314 8514 851/2 Pegem ' 52 414 90 89 « P Geld E U 414 9414 94 290 16J14 186 8414 Werkspoor 314 86 89 Spoor en rramwegoa 9lt *« CvA _ CvA 497 ^ Si 2114 SS «'/^ CvA Ned Sp - sv 4 % 64y8 65 % Deu Spoorw 314 91 91 k Ned L S ' 3 314 — gii 4«A 2014 39 Sam Joans 4 — _ Gruytet & Zn — Güntzel Senum 80 % Haeemevpi & Cr 140 Ml » Rat <* 72 Hazemetlet 203 flpem VUT Ie » 11914 Heemai 305 Helnekens 26514 Hpn.sen Mach fa 118 flero Consprvftp — noll Stnomm 9914 Hou Kattenhiir » 106 Holl Beton 16 = HoU Melksiitlrei llf Hongipnb « h 10 " Indnls Internatte Intern Gew Bei Intern Kunstsf Intern tflsw » Maeh f J en 8 Houth onflene* Kon ZW Ketter ' 60 Klinke IsoHel 4I2 KnnrIOT Kon Ned KapifKon Ned ZoutKorenschoi » OfKromhoutKon Ver TaptJ'Letterg A ' damLindeteve»Lttempt — LUm - en CMi Ho Maxw L Gr C 500 MeeU Ned Bak 212 Mol Handelsv 4014 Mtlnb W CvA 132 Naarden Cb Fb 149 — Ned App Nedap S6 Miinbeuw en Petroleum Billlton le R — — ld 2e Ruor 202 200 Dordt Petrol 77154 73314 ld 7 % Pret 77014 — K Petr 1-20 170.80 161.50 ld 5-20 170.40 161,10 ld 50-20 170.05 160,65 Moeara EP 1180 ld 1 winstb 1910 1890 ld 4 winstb 1840 1775 Scneepvaart en Luclitvaart 8514 E ' 72 201 118 202 26114 118 99 100 107 % 165 11814 108 % 1381,4 7314 96 35 741.4 156 414 P5 1551 318 Convert Obligaties A ft U « 8214 83 41 56 % Berkels P 314 — — - hesap < inir Cv A CvA 7014 52 4714 Ohryslei CitleF Serv Cont Hl Curfiss W Gen Mot irevhi'uno ionpp KV L Kennecnti Miss K I ' VInnt Waro Cva Nat Can C CvA 5 ^= National st f>>A '^™ Nw vork C Pennsvlv 94 106 6414 lltlè CvA CvA CvA „„ CvA tl ^ CVA 39 % C^A "^ 2 49H _¦ 43 % 3314 12 % ÖTA 2114 3714 43 % 69 ^ 311/2 41 % 54 % 21?4 23 % 25 138 73 ^ a.A.L Java-Ch K,L,M K,N S M Kon Paketv Stv Mti Ned Nievelt Goun 161 % Phs V Oro 207 Rott Lloyd 137 143 % 1371/2 103 129i,'2 127 153 1431,4 136 106 1281,4 125V2 1493,i 159?i 203 134 CvA O A CVA 0)A Cv A CvA CvA Cv A Oa CvA CVA 3514 16 % 38 % 45 71 % 2214 Phillos Rep stee ' Shell ' lil South c South R c Stano 8r Stann Ml Sun M o Texas InstT rtde Waiei Jnlon BOM CvA " Z Union Pac CvA ^^ 14 74 167 HoU Beton 4 88 89 K Zwavel K 4 94 Philips f 1000 109 Schok beton lit 64 Premieieningen Zwanenb - org 111V4Alkmaai 36 iVi " Ji A'daro ' 33 3 — idem 5 po 2',4 83 idem 56 I 214 — idem 56 n 214 79 ld 1956-3 214 81 Breda ' 54 214 71 % Dordrecbi » 214 7214 Eindh ' 54 214 7714 Enschede 54 214 — s Grav 52 I 214 — Idem R'dam Idem p ld 1957 Utrerhl 195 ' 2 > Zuid-HoU ' 57 Staatsleningen Wb Cvü$100 « CockeriU Wagons Lilts Oenem ' 38 R BflscD ' 5 « Oortmuno 8 Dawes £ 1924 ïoung Q 1930 Hüttenw & Eng F Loan Cere a E 5 VA — 52 n n - 80 ¦ 52 l 214 87 52 U 21 ' 95 IÖ614 330 9914 21514 107 41 % 55 Cv A 245J 25T8 Scheepv Unie 134 % 13214 Cvfi Niet Actieve Obligaties Prev « n Gem Leningen 4 4 941/2 4 92 92 e 107 % 107 R 99 99 116 IIBV t 179 % 17914 8 10214 10314 4 — 8214 2614 55A 13a 210 105 ü S Stee CvA WUaon en Ott 25H Voorlopig genot fondsen a Ind N Rp 44 20.50 - d Rp 880-8800 59 S td Rp ITO 30 d Rp 940-1140(1 60 6 Prolonsatl * i S A ' dam A ' dam A'daro A'dam Apeld Amh 4^4 — 414 9043 348 t 47 9 ' J8I 3 85 84 8314 13214 14714 87 GId ' 38 n 3 — ld ao-j ' 47 I S — 90 % 9314 18 Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DE NIEUWE REVUE IS ER HET FEEST KAN WEER BEGINNEN En inderdaad is ' t elke week weer féést als ' de nieuwe REVUE binnenkomt feest voor héél het huisgezin Géén wonder een staf van enthousiaste medewerkers is dag en nacht in touw om U het beste van het beste te brengen - in woord en beeld - in UW REVUE rake reportages prachtige foto's spannende verhalen rijke illustraties En als klap op de vuurpijl voor jong en oud de kostelijke avonturen van Tom Poes en Ollie B Bommel Vertel ons eens wat U van ons dénkt schrijf ons eens een brief en als U REVUE nog niet geregeld leest stuur dan nog vandaag een kaartje aan REVUE Huide koperstraat 20 Amsterdam dan is het de volgende week al OOK FEEST VOOR U TSf BLAD WAAR PIT IN ZIT Marocca is het nieuwste van het nieuwste Een wonder van smaak en aroma Geurige mocca uit de Oriënt en echt Engelse caramel - met meesterhand gecomponeerd tot een zacht-romige verrukkelijke drank Opwekkend gezond £ n van Nutricia dus goedl marocca l VALANO ^¦^ overhemden omdat ze zo keurig zitten Zie f»oe perfect de boord zit • en blijft zitten hoe handig is die 2 manieren-sIuiting der manchetten Valano overhemden laten U bovendien door uitgebalanceerde snit en mouwlengte alle bewegingsvrijheid Bij de betere herenmodezaken vindt U een uitgebreide collectie Valano overhemden in vele gedistingeerde dessins - ook in no-irort 2999 overhemden geknipt voor U m voor Uwioon Confectiefabrietcen Gcz Borst N.V - Enscheda ¦ BiMiHaniiiiiiiiiiieiiiiiiiiiB ^ Verkrijgbaar bij Woninginrichting en Manufacturen W VAN NAARSEVEEN BURG DE WITI»T8AAT 23 - DE BILT - TEL 60014 wéér zo'n meesterlijke drank van HtlutM^ijCifM t*«»««»*«»*^*«»*^*^M«»«^«^4«»*4 »*^ UTRECHTSE STICHTING VOOR RADHUIZEN Gevraagd hulpbadmeester voor zaferdagmiddags en tevens voor vervanging tijdens ziekte en vakanties minstens 20 v/eken per jaar Aanmelden tussen 17 m 18 mif kïoloor Kanaalstraat S2 Tfa ïwep - ffi«i»g!<ÊÏK«S0 ^ PBILISRAVE van ƒ 39,75 « ƒ 1.50 per week zonder aanbe taling Banierbuis Amst^rd % vi weg 411-413 Lg Blisabetb straat 32-S4 Partij gebruikte stalen en hou ten HANG en LEGKASTEN Geerts GruttersdUk 23 telef 29304 STEEK OVER NAAR ELISE op de Voorstraat Wollen pull overs driekwart mouw ƒ 9.90 wollen vesten ƒ 16.75 wollen flanel blouses ƒ 19.75 Jersey blouses ƒ 22.75 Italiaanse ves ten ƒ 29.75 positie blouses ƒ 18.90 wikkelrokken f 19.75 Jersey rokken ƒ 18.75 Terlen ka rokken ƒ 37.50 patentsteek bolero's ƒ 22.75 NIJMAN-BULLETIN - De nieuwste collectie zware wol len dekens is binnenin Fantas tisch mooie dessins en kleu ren i pers ƒ 24.95 2 pers ƒ 29.75 En verkrijgbaar voor slechts ƒ 1 per week Nij man Croeselaan 163 tel 34687 NIJMAN BULLETHJ ' t Wordt kouder Denk om flanellen lakens Nu zijn ze nog goed koop bij Nijman Nijman ver koopt de echte „ Treffer " la kens v.a ƒ 7.50 En verkrijg baar tegen gemakkelijke beta lingsconditieslü NIJMAN-BULLETIN ' t Wordtkouder dames Koop nu reeds'n heerlijk warme melton da - mes pantalon En leuke moder ne dessins ƒ 16.95 En ver krijgbaar tegen gemakkelijkebetalingscondities NIJMAN-BULLETIN Brrr wat een regen Nijman heeftde nieuwste collectie regenjas sen tegen de allerlaagste prij zen Damesregenmantels Fran se coupe zeer chique vanaf ƒ 44.95 Heren raincoats vanafƒ59.75 En verkrijgbaar te gen gemakkelijke betalingscon dities Nijman Croeselaan 163 telef 34687 AUTOPEDS voor kleuters van af ƒ 5.95 autopeds op luehtban den vanaf ƒ 23.95 driewielers vanaf ƒ 14.95 trapauto's diver se soorten vanaf ƒ 32.90 trek wagens bolderwagens in ver schillende uitvoeringen strand ballen zwemringen emmer tjes spaden schoppen zand vormen en alle overifie zomer artikelen bij fa Serre Leidse veer 47 49 Utrecht Utrechts grootste speelgoedmagazijn JABOTAPIJT kamer 3x4 m genaaid en gelegd ƒ 82.50 Van daag besteld morgen gelegd Pa J H Groeneveld Brlgit tenstraat 2 telef 10153 Te koop een STATIONCAR bouwjaar ' 54 ' 55 tegen elk aan nemelijk bod Verheuvel Ho genoord 10 WASMACHINES alle bekende merken reeds vanaf ƒ 3 per w Banierhuis Amsterd straat weg 411 Lange Elisabethstr 32 Door inkoop ' der Jaarbeurs kunnen wij u aanbieden tegen zeer voordelige prijs enige de monstratie en licht beschadig de NAAIMACHINES waaron der elektrische zig-zag naai machine in salonkasten Te bez G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 - LAATSTE WEEK Divanbed den 11.50 ledikanten 11.50 op klapbedden 11.50 matrassen 12.50 wolmatrassen 15.00 kin dermatrassen 6.50 binnenve ring 49.50 stapelbedden 49.50 Lange Lauwerstraat 46 Regenbroeken enkel doek 5.50 regenbroeken dubbel doek 10.50 regenbroeken met rits 12.80 jongensregenbroeken 6.75 regenpijpen 5.75 buitenbanden 3.25 binnenbanden 0.98 dyna mo's 4.25 lampkop chroom 1.98 achterlichten 0.69 dubbele fietstassen 5.95 voetpompen 2.45 chroom sportsturen 3.49 verstelbaar sportstuur 5.95 TORPEDO Nachtegaalstr 33 Utrecht Duitse kruissnarige BABY PIANO merk Mannborg no tenhouten kast Prijs ƒ 1250 J V Wees Kanaalstraat 132 Tel 32272 Mannen als bomen slagen voor een broek colbert jas en kos tuum bij DIAS Biltstraat 32 JAAKBEURSKOOPJES Twee persoons zware wollen dekens 180 bij 220 ƒ 17.50 Wilton huis kamer karpetten 190 bij 290 ƒ 49.50 zware damastgordijn stof ƒ 2.69 Let op Oude Gracht 10 ^ TXIERBEDEKKING ƒ 1.40 vast tapijt ƒ 2.98 traplopers f 1.35 wanddoeken ƒ 2.75 om bouwen ƒ 9.95 kindermatras sen ƒ 7.50 divanbedden ƒ 22.50 tuimelledikanten ƒ 34,50 Alleen Oude Gracht 10 Er is maar één Knittax BREI MACHINE Dealer in Utrecht dat is van ouds Utrechtsche Brei-naaimachinehandel G J M Ockeloen Dijkstraat 2 via duct Amsterd straatweg Tel 26675 Dames - VESTEN Verkerk, Neude sn heren pullovers vanaf ƒ 1 p.w J Schoutenstraat 5 en H bij Dames ƒ 1 p.w tenstraat en heren PYAMA'S & J H Verkerk Schou 5 bij Neude Rud ' Ibach Sohn PIANO wordt door bijzcfhdere omstandighe den aangeb Dit klasse-instru ment is zeer mooi van toon Prijs ƒ 995 Te bevr telefonisch no 33580 geen handelaren DAMESMANTELS è ƒ 3 p.w J H Verkerk Schoutenstraat 5 bij Neude WOLLEN DEKENS 1 - en 2 pers è ƒ 1 p.w J H Verkerk Schoutenstraat 5 bij Neude Jongens - en meisjes pullovers en VESTEN è ƒ 1 p.w J H Verkerk Schoutenstraat 9 bij Neude Jersey DAMESPAKJES en ja ponnen grote maten a ƒ 3 p.w J H Verkerk Schoutenstraat 5 bij Neude Wegens financiële omstandig heden te koop elektr zig-zag NAAIMACHINE geheel com pleet in koffer 220 Volt Br no 8449 bur UN Alle merken NAAIMACHINES zowel rfleuw als gebruikt van af ƒ 35 Financiering 6 % per jr De leveranciers van het be roemde Knittax breitoestel Demonstraties gratis aan huis Gratis lessen Utrechtsche Brei naaimachinehandel G J M Ockeloen Dijkstraat 2 viaduct Amsterd straatweg Tel 26675 Ruil nu uw oude haard of ka chel in voor een moderne ko len of OLIEHAARD Makke lijke financiering Discretie verzekerd Vraagt vrijblijvend bezoek aan huis A A v d Ham Lange Nieuwstraat 125bis Utrecht 1 kinderledikantje ƒ 15 1 kin derledikantje met duplex ma tras f35 WANDEL WAGENTJE met zak en mandje ƒ 35 kin derstoel met rood lederen rug bekleed Alles in staat als nieuw Laan van Nieuw Gui nea 92 WINKEL of bedrijfspand met woning Centrum Huurwoning moet beschikbaar zijn Br no 9309 bur UN MOTOR - SCOOTER - EN BROMFIETSL.'VARZEN COHEN OUDEGRACHT 220 hoek Hamburgerstraat Te koop HERENHUIS met ga rage te Tuindorp ƒ 12.500 k.k Gebr Rijksen Fred Hendrik straat S4 utrecht < niet telef Twee solide BURGERWOON HUIZEN Wittevrouwenwtjk Huur ƒ 941 lasten incl water ƒ 55 p.j ƒ 7800 v.ó.n Gebr Rijksen Fred Hendrikstraat 54 Utrechte niet telef VOLKSWAGEN 1950 In prima staat Te bévr R v d Ham kade 7 1 na 7 uur EXTRA LAGE PRIJZEN Di vanbed met matras compleet 49.50 2-pers ledikant met ma tras 79 prima half wollen de kens vanaf 16.90 ook grote sor tering zuivere wollen dekens Hasrdfauteuils 39 theemeubel 49 kloostertafels 32.50 rook fauteuils compleet 69 gotische huiskamers vanaf 495 slaapka mers compleet met kast 395 Ook een grote keuze in salons vanaf 229 Woninginrichting „ Ons Huis " Leidseweg 20 b Wij leveren ook op Voorzorg zegels In beschaafde omgeving kunnen geplaatst worden enige nette NAA9STERS LEERLINGEN Aanm dagelijks tot 5 uur „ NAJADE " jersey atelier Zandhofsestraat 84 telefoon 12377 BOEREBOOM VOOR VLEES en gevogelte Voorstraat 68 Utrecht Blanke kalfsfrlcan deau 2.49 lamsbout 2.49 var kensroUade 3.90 per kg var ken^ricandeau 3.90 p kg kar bonade 1.74 kippenpoulet 2,25 braadkip 3.00 lunchpakket speciaal 200 gram 0.80 VOLKSWAGEN 1956 de Luxe Volkswagen 1954 met roldak Volkswagen 1951 met roldak Vauxhall 1953 zeer goed Opel Rekord 1955 met radio Deze wagens zijn in zeer goede staat Inruil en financiering moge lijk Voorns autohandel Oude Gracht 65 telef 19907 „ Wees uw eigen rijwielhande laar " en koop zelf uw rijwiel direct van de fabriek daardoor 20 % korting Vraag gratis prijs courant N met speciale win - terprijs en levering in export doos Wij ruilen ook voor ƒ 15 uw oud rijwiel in Haas Rij wielfabriek Dordrecht Te koop een tweedehands HAARDKACHEL met mooie nikkelen banden Z.g.a.n voor ƒ 35 bij J F van den Hoven Houtenseweg 018 post Utrecht HEEL HUIS te koop aan de Ju lianaweg Hoograven Ver huurd voor ca ƒ 50 per mnd Koopsom ƒ 10.500 Hypotheek beschikbaar è 4",i % Nadere in lichtingen Fa Ben Drost & Zn Hasebroekstraat 7 telef 31787 Te koop voor ZELFBEWO NING van de Mondestraat 56 en 56 bis te Utrecht No 56 ver huurd voor ƒ 529.80 per jaar No 56 bis per 1 november a.s leeg te aanvaarden Bev ka mer en suite keuken en drie slaapkamers Koopsom ƒ 15.000 Inl Fa H J C Pietera en Zo nen Janskerkhof 24 Utrecht Telef 14906 na 6 uur tel 60582 Opel Rekord ' 57 Ford Taunus 15 M ' 56-'57 idem ' 55 Ford Con sul ' 55 Renault Fregate ' 56 idem ' 55 Peugeot 203 ' 56 ' 54 ' 50 49 Simca ' 51 Oldsmobile ' 52 Buick ' 50 V.W de Luxe ' 50 Chevrolet ' 48 Citroen Sport ' 48 vauxhall Wvvern ' 49 Austin A 40 ' 48 DKW bestel ' 55 Ford Truck ' 55 3 ton speciale prijs ƒ 1500 Fiat 500 motoren Jawa ' 56 250 cc Puch met zijspan ' 55 Garantie Financieren Inrui len GARAGE STOUTJESDIJK Bouwstraat 45 telef 10342 Reclame onbreekbare WILDE BRASPOPPEN 2/s prijs 40 cm gekleed ƒ 3.50 idem kambaar haar ƒ 4.95 grote baby's 70 cm ƒ 9.75 Poppenreparaties 1 dag klaar Poppenziekenhuis Jaco bijnenstraat Consols ƒ 1.95 bedlenstellen ƒ 4.95 Maria - en H Hartbeel-den ƒ 2.85 onbreekbare heren rozenkransen ƒ 1.25 verzilver de rozenkransen halve prils ƒ 1.25 reclame zondagsmissaals / 2.95 communie-artikelen 0.50 Poppenreparatie één dag klaar POPPENZIEKEN HUIS Jacobijnenstraat HESSING'S AUTOHANDEL biedt aan Mercedes Diesel ' 55 f 6950 Mercedes type 180 ' 55 rnet radio i 5950 Fiat Diesel ' 56 ƒ 5S50 V.W busje type Sam ba ' 55 ƒ 5950 Ralye type Path finder ' 55 ƒ 4250 2 Opel Kapi tans met radio en schuifdak ' 55 per stuk ƒ 3950 3 Flats 1100 '' 55 vanaf ƒ 2950 Opel Rekord ' 56 met radio ƒ 3950 2 Opel Re kords ' 54 per stuk ƒ 2850 2 Opel Rekords ' 53 per st ƒ 2350 3 V.W ' 56 met roldak en radio per stuk ƒ 3950 2 V.W ' 56 ƒ 3550 V.W ' 55 met roldak ƒ 3350 V.W ' 53 ƒ 2550 3 Con suls ' 54 vanaf ƒ 2650 Consul ' 52 ƒ 1950 Ford Zeohyr ' 54 met radio ƒ 2950 Bbrgward Sta tioncar ' 53 ƒ 2460 Borgward de Luxe ' 51 ƒ 1250 Vauxhall Ve lox ' 54 ƒ 2550 Simca Aronde ' 53 ƒ 1950 Ford Customline ' 51 met schuifdak ƒ 1350 Citroen ' 53 Normal f 1750 Pordson be stelwagen 350 kg ' 50 i 425 Deze wagens zijn alle met kachel Garantie Financieren Inrui len Utrechtseweg 336-338 De Bilt Telef 60409 Voor TELEVISIE alleen de beste merken naar de Specia list Koekoekstraat 59 Telef 29404 Voor inlichtingen ook ' s avonds Het huis met de bultenklok uw adres voor KLOKKEN hor loges siersteenringen zegel en verlovingsringen cassettes tafelgerei F R Marsman ged horlogemaker teJ 31439 Damstraat 44 Utrecht Wt le veren ook op gemakkeltlke be talingsvoorwaarden Geen ren te geen kosten Voor PLATENWISSELAARS alleen de beste merken naar de Specialist Koekoekstraat 59 telef 29404 Voor inlichtingen ook ' s avonds Voor WASMACHINES alleen de beste merken naar de Spe cialist Koekoekstraat 59 telef 29404 Voor inlichtingen ook ' s avonds Voor STOFZUIGERS alleen de beste merken naar de Specia list Koekoekstraat 59 telef 29404 Voor inlichtingen ook ' s avonds Enkele stuks RADIO'S tegen sterk verlaagde prijzen naar de Specialist Koekoekstraat 59 telef 29404 Voor inlichtingen ook ' s avonds Voor RADIO alleen de beste merken naar de Specialist Koekoekstraat 58 Telef 29404 Voor inlichtingen ook ' s aVonds Voor BANDRECORDERS al leen de beste merken naar de Specialist Koekoekstraat 59 telef 29404 Voor inUchtingen ook ' s avonds MOTOR - SCOOTER - EN BROMFIETS WANTEN EN HANDSCHOENEN COHEN MERKSTOFZUIGERS met lich te beschadiging Gloednieuw vanaf fabriek Volledig gega randeerd vanaf / 102.50 Depot Maliebaan 26 telef 20238 „ FIRMA WITSON De zaak van vertrouwen levert u uitslui tend de < oede confectie en pri ma maatwerk van alle dames en herenkleding tevens lederen jassen enz Alles op termijn betaling Oude Gracht 309 btl ae Lange Smeestraat Telef 2403S Wy kimnen u aanbieden nieuwe en gebruikte HAND - en TRAP NAAIMACHINES waaronder bekende merken onder volle dige garantie Betaling desge wenst in overleg Handmachi nes vanaf / 45 trapmachines vanaf r 75 machines in moder ne salonkast v.a 185 Tevens reparatie-inrichting Te t)e zichtigen G A Witjens Heren weg 33 btl de Amsterd straat weg Telef 23968 Utrecht HUBOTILE een produkt dat uitmunt door kwaliteit De brandvrije schoorsteenplaat met gele of rode steentjes Di rect te plaatsen volgens hand leiding Komt u eens kijken bij Houthandel Centrum Heren weg 60 62 telef 16830 Utrecht Schep sfeer in uw woning Neem ZWEBRIE PARKET ƒ 2.85 per m2 Goedkoop en kwalitatief veel beter Mon stervloer te bezichtigen bij Houthandel Centrum Heren weg 60 62 Telef 16830 Utrecht Te koop Tolsteegplantsoen nieuw te bouwen woningen en PLATS aanvaarding spoedig Koopsom vanaf ƒ 19.800 Inl fa H J C Pieters & Zonen Janskerkhof 24 te Utrecht Tel 14906 na 18 uur telef 31996 WAARSCHUWING 2e Hands kleding Zo goed als nieuwe kostuums colberts pantalons winterjassen demi's mantels jekkers japonnen schoenen sjaals alpino's enz Alles voor spotprijzen bij G v Nijendaal Mgr v d Weteringstraat 26 GLOEDNIEUWE SPORTRIJ WIELEN ƒ 109 compleet ƒ 125 ƒ 10 per maand kassa 20 % Geen informatie bij werkge vers Leveringstijd 2 ' dagen Broer Lijnmarkt 24 Alle merken KOLENHAARDEN BetalingsservicB uniekl Jöhipn EERDEN BiliJÏr 8 2é ïaa | vootifij OZEBI lele):"-i-6188 ¦ •„ Ultechl LET OP HET MERK CROWN Het duurzame en betrouwbare horloge van de Verkoopmlj van Uurwerken Eigen service afdeling Jaar garantie Vanaf ƒ 2.50 p week giro ƒ 10 p maand V M U agent H A Wouters Bekkerstraat 136 Utrecht Telefoon 29861 GAAT U TROUWEN of uw wo ning opnieuw installeren Kom dan eens kijken in onze geheel vernieuwde toonkamers Daar vindt u een collectie bankstel len vanaf ƒ 295 circa 50 ver schillende huiskamers zowel in gotisch blank mahonie en old finish in prijzen v.a ƒ 350 Verder hebben wij slaapka mers bedstellen divans boe kenkasten dekens karpetten kloostertafels theemeubels kapstokken clubjes tafelkle den divankleden ligstoelen m kussens en verder nog duizen den andere artikelen Ook rui len wij uw oude meubelen in die wij vrijblijvend bij u thuis komen taxeren Tevens over trekken en repareren wij uw versleten meubelen en komen zonder enige verplichting met stalen bij u op zieht ledere ko per boven de ƒ 250 ontvangt een fraai geschenk Tevens wonien 2 dagretours vergoed Dus voor u tot kopen overgaat eerst naar Houtzager in de Schalkwijkstr 1 4 Utrecht bij de Lange Nieuwstraat Het best te berei ken met bus 8 halte Smeestr Profiteer nu van onze SPE CIALE AANBIEDING eetka mers in blank beuken best uit 4 stoelen geheel bekleed naar keuze dressoir en ronde tafel compleet voor ƒ 395 Wo ninginrichting „ Interhout " Lange Elisabethstraat 2 telef 23507 ARAM modellen voor oliestook Be tere trek en meer profijt van uw brandstof Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 LEDEREN JASSEN auto-coats reevesten korte damesjasjes enz van prima kwaliteit en di verse kleuren op zeer gemak kelijke betalings-voorwaarden Preek Trapman Willemstraat 36 telef 26890 Dames BONTJASJES kort en lang v.a ƒ 2 p.w Onze cou peur bezoekt u met collectie aan huis Strikte geheimhou ding Br no 8155 bur UN SCHOENREPARATIE Lederen zolen in 24 maten Enorme sor tering rubber hakken ook de allerkleinste voor naaldhak ken Dameshakjes met stalen rand Rubber plakzolen alle soorten zooirubber en niet te vergeten gereedschap Smith Predikherenstraat 14 tel 14556 BEHANG vanaf 25 et per rol hebben wij niet meer maar wel vele behangkoopjes Bij wo ninginrichting Botterweg Be verstraat 11 telef 29840 Voor chique heren - en dames bovenkleding naar HILMO Heeft u al kennis gemaakt met onze speciale afd maatkleding Cath singel 18 a telef 15402 Van top tot teen gekleed met de BETERE LEDEREN KLEDING voor dames en heren COHEN OUDEGRACHT 220 hoek Hamburgerstraat De betere LEDEREN ZOLEN rubberhakken plaatrubber bestolite lUm en gereedschap pen Mooie schapenvellen saf fiaan lederband afvallen etc Galesloot Vinkenburgstraat 7 telef 24371 Tob niet langer ruil nu uw oude bromfiets in voor een nieuwe BATAVUS van ƒ 698 en ƒ 715 o.a luxe en sportmodel Magneet Luxe ƒ 698 Zeer ge makkelijke betalingsregeling Bromfiets - en rijwielhandel De Kleine Winst Verbruggen Oude Grach ' 325 telef 24471 hoek Geertebrug BOARD - BOARD Grote par töen hardboard verkopen wij tegen scherp concurrerende prijzen ondanks onze lage prij zen geven wij bij grote kwan turns nog exü-a korting Komt u eens rustig met ons praten wanneer u van plan bent uw huis te moderniseren Bons Zandpad 131 a telef 24308 Zoek niet langer een adres voor Sachs en JLO BROM FIETSONDERDELEN Wij heb ben alle onderdelen voorradig Voor al uw bromfietsonderde len dus naar „ Snel " erkend dealer voor Sachs en JLO Am sterd straatweg 414 tel 21.6.21 Alleen in het VAN LUYN'SBEDDENHUIS Predikheren straat 4 bij de Neude te Utr.2 pers driedelige matras metkussens ƒ 44 1-pers matrasprima gevuld ƒ 19 2-pers ledi kant met spiraalmatras ƒ 27 idem 1-pers ƒ 17 2-pers ge zondheidsmatras ƒ 25 2 pers.opklapbed met fijn gewevengezondheidsmatras ƒ 40 2 pers.matrasstel verend binnenwerk ƒ 79 2-pers verendichte bed dentijk ƒ 35 opmaken van ma trassen ƒ 5 Met medenemingvan deze advertentie bij aan koop van ƒ 50 een groot schil derstuk met lijst op doek ge schilderd cadeau Bi aankoopvan ƒ 100 een 2-pers gewat teerde of wollen deken voor ƒ 1 - ^ - ¦ EXPÖRTWASMACHINËS door rechtstreekse levering snel wasser vierkant dubbelwan dig met luxe tijdschakelklok geen 235 maar 195 rond geen 175 maar 150 langzSme was ser geen 330 maar 260 Ook le verbaar met elektrische ver warming Alles met volledige fabrieksgarantie Nu ook ra dio en televisie Toonkamer Willem van Noortstraat 21 bis Utrecht Telef 19302 Ook des avonds Nieuwe BABYBOX met vlon der ƒ 18.75 plastic boxkleed ƒ 7.25 kinderstoel ƒ 17.25 Van Meursstraat 43 Telef 33864 Ter overname aangeb WIN KELWOONHUIS in Wittevrou wen voor vele doeleinden ge schikt in ruil voor woning Br no 9271 bur UN Ter overname aangeb KRUI DENIERSWINKEL in Volks wijk voor uitbreiding vatbaar in ruil voor woning Br no 9270 bur UN Te k.->op een z.g.a.n KINDER WAGEN en kinderledikantje met matras Prinses Irenelaan 9 bij Pionstraat Aangeb wegens overcompleet 4 CLUBJES met nieuwe groene moquette en tafeltje samen ƒ 145 Bremstraat 23 Te koop KINDERWAGEN in prima staat Te bez ' s avonds na 7 uur Pijlstraat 19 bij Rode Brug Te koop jonge HENNEN tegen de leg wegens plaatsgebrek Beverstraat 26 Te koop een „ Oka " KOUSEN REPARATIEMACHINE z.g a.n door omstandigheden niet gebruikt Mario N.V Kapel straat 1 Te koop Goggo SCOOTER jaar 1955 150 cc bij A 92 Kamerik Telef 03481 - 230 Niet op zon dag Te koop aangeb 5 1-pers LE DIKANTEN met Auping spi raal Br no 9259 bur UN Kupperbusch in prima staat wegens overcompleet Bran dend te zien Drilleveld 19 Jut phaas Te koop 1 wit 2-pers LEDI KANT met goede spiraal en 3 delig veren bed goed onder houden Billijke prijs wegens overcompleet ' s Avonds na 6 uur Geleenstraat 8 Utrecht SCOOTER Particulier biedt aan praktisch nieuwe Lam bretta scooter in eerste klas staat voorzien van chroom kofferrek reservewiel duo enz voor ƒ 750 Wil zo nodig bromfiets of televisietoestel bij inruilen Egelinglaan 18 Zeist Eiken HUISKAMERTAFEL m kleed 15 1-pits gasstel 4 zwarte Russische veulen bontjas 75 mt 42 44 geelbruine keukenloper 4 z.g.a.n Bolksbeekstraat 73bis GARAGE van hout gedekt m dakpannen lang 8 meter breed 3.50 meter en een loods van golfplaten lang 5 meter breed 4 meter J C v Vuurde Kop peldtjk 8 Zeist Een in zeer goede staat zijnde Remington SCHRIJFMACHINE en een drie-versnellingsnaaf Van der Velden Domplein 13 bis na T uur INMAAKPOT 15 liter stofjas z.g.a.n Roerstraat 38 Te koop half-Engelse uitneem bare 2 kleuren KINDERWA GEN z.g.a.n Lange Rozendaal 7 bis HUISORGEL merk Washing ton tegen elk aann bod Lam straat 23 MOTOROVERALLS VALHELMEN RFfïENBROEKF.N COHEN GOEDKOOP LEZEN Honder den Amerikaanse e » Engelse pocketbooks wachten erop om weggehaald te worden è 50 et per stuk „ Curio " Voorstr 55 Te koop prima KINDERWA GEN z.g.a.n Te bevr Papa verstraat 10 na 7 uur Te koop Jaarsma HAARD goed onderhouden Wegens aan schaffing oliestook Nijenrode laan no 11 bij Schaakwijk On diep FOTO-ARTIKELEN statieven verrekijkers tankjes loeps lenzen defecte camera's voor sloop platencamera's fotoboe ken en tijdschriften koopt „ Curio " Voorstraat 55 Telef In héél Nederland géén dekens % die de schitterend zwarewollen kwaliteit bezittenals de dekens I VAN NIJMAN En zó goedkoop 94 95 l-persoons *" t » 9Q 75 ï-persoons * #•' % Heerlijk warme flanellen lakens 7.25 zijn NO best te gebruiken.Wij hebben de echte„TREFFER"vanaf En elk artikel verkrijgbaar tegen gemakkelijke beialingsconditiesü nfintcrn utrecht Croeselaan 163 Amersfoort Langestraat 109 Hilversum Leeuwenstraat 1 Te koop American HUISOR GEL 2 spels prachtig geluid ƒ 135 4 clubs met balpoten terra kleur ƒ 95 salontafel ƒ 15 keukenloper ƒ 15 spinozaweg 74 Utrecht Te koop een BREIMACHINE met gewichten IJsselstraat 2 Utrecht ORION RIJWIELEN Contant en op termijn Met remnaaf af ƒ 125 velgremmen free wheel ƒ 135 terugtraprem 3 vers ƒ 165 velgremmen 3 ver-snellingen ƒ 165 met lamp pomp enz v Asch v Wijcks kade 1 bis BENUT DEZE KANS Nu een klein aantal gabardine - en tweedjassen Dure kwaliteiten ook in grote maten ƒ 65 Dias Biltstraat 32 BENUT DEZE KANS Zeer klein aantal kamgaren panta lons dure kwaliteiten ook in grote maten nu f 25 Dias Bilt straat 32 Donkerblauwe KINDERWA GEN geheel uitneembaar veel chroom tekenbord 2 rieten stoelen Harl oud verend Alles in zeer goede staat Morelstr 61 bis MBISJESSPORTRIJWIEL com pleet vanaf 9 jaar in zeer goe de staat Te koop gevr een damessportrijwiel Br no 9218 bur UN Wegens emigr WERKPLAATS ter overname met machines en gereedschappen — Lage huur Tel 18623 Te koop OPEL REKORD 1956 in prima staat J Roeleveld Breukelen Telef 03462 - 388 WOONARK „ De Zuidwester " Singel Woerden is te koop Di rect te aanvaarden Wegens aanschaf auto te koop Sparta MOTOR JLO 125 cc voetversnelling prima in orde Uiterste prijs ƒ 150 Herenweg 11 Utrecht Te koop AQUARIUM M0x50x40 met pomp en filter enz Anto - niestraat 7 Te koop aangeb een in prima staat zijnde VAUXHALL 1954 algeheel gereviseerde motor 4 cilinder en een prima grijze leren damesjas maat 42 Re gentesselaan 54 telef 21473 f Nette ervareji Verkoopsters - Te koop mooi eiken BUFFET en eiken ovale salontafel Nwe Koekoekstraat 96 Utrecht gevraagd voor nieuwe breimachines I Uitv inl en verl sal ond I strikte geheimh verzocht I ond no 9497 bur U.N DAMES UIT UTRECHT en om geving — Profiteer van de unieke gelegenheid u geboden daar zaterdag op de ochtend markt Begijnehof vlak voor Garage Ton verkocht wordt ' n party van die mooie lichte en zilvergrijze kreukherstellende lappen popeline Niet voor ƒ 2.25 per meter doch voor de spotprijs van ƒ 1.75 per meter Zo lang de voorraad strekt Voor pyama's blouses dames en jongens enz enz Die po peline behoeft niet of haast niet gestreken te worden We gens de reeds normale drukte verzoeken wij u vroegtijdig te komen indien mogelijk Dé man uit Enschede met die mooie popeline GASPORNUIS moet in prima staat zijn Br no 9297 bur UN MARKT BREEDSTRAAT te genover Michon Dames uitUtrecht en omgeving w Kam ping uit Enschede ruimt eengrote partij overgordijnstof,Dobby damast en cretonne Grotere en kleine lappen zeergoedkoop Drastische prijsver laging voor kussens tafelkle den gordijnen enz enz MarletBreedstraat tegenover Michon no 20 Tevens grote partij tin neroy Diverse kleuren Kreuk herstellend dubbel poolvasten absoluut pletvrij Te koop z.g.a.n KLM RUND LEDEREN HERENJAS en le deren damesjas en lederen jekker Koolstraat Ibis Invalide dame vraagt billijk een gedragen bontmantel Br no 9260 bur UN COHEN de zaak met de grootste sortering in Nederland Te koop gevraagd een WOON HUIS vrij te aanvaarden even tueel met werkplaats of grote binnenplaats Br no 9250 bur UN en 100 % service OUDEGRACHT 22B hoek Hamburgerstraat VERHUUR ZONDER CHAUT » PEUR Opel Rekord Kapltan Peugeot Volkswagen en Che vrolet Verlaagde prijzen All Risk verzekerd Garage Vites se Vossegatselaan 32 b.h Wil helminapark Telef 12959 A.V.U AUTOVERHUUR zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook Volkswagenbusjes All-risk verzekerd van ' s Gra-vesandestraat 25a Utrecht Te lefoon 18506 - 29814 Te ZEIST helft van dubbele VILLA met parketvloeren CV en garage Vriie vestiging Di rect te betrekken Vraagprijs ƒ 42.500 — Te koop te Biltho ven Middenhuis met 6 kam en badkam Koopsom ƒ 35.000 Jachtplantsoen Woonhuis met garage en 5 kamers Koopsom ƒ 24.500 — Te koop te Baarn Schilderswijk 2 Middenwonin gen met vrije vestiging Koop sommen ƒ 21.000 - en ƒ 24.000 - Inl Makelaarskantoor Eilan der en Burgersdijk Soestdljk seweg 42N Bilthoven telefoon K-3402 — 4712 2774 Alle merken OLIEHAARDEN Betalingsservice uniek Aangeboden prima Naumann HANDNAAIMACHINE m kap en onderdelen als nieuw klein Philips radiotoestel mooie orgelbank Noordeeestraat 14 Rievierenwijk tel 32292 Jöh^WEÏRtpN iBiilsIr 8 te zaak'^ óbrïji'&ZEBI'ieief.'Ï61'88 ' '' " ülrechl Zeer goed onderhouden 4-pers AUTO Ford Taunus 1952 motor gegarandeerd olievrij Benzine 1—13 Genegen kleinere auto in te ruilen H J Schimmelplein 52 Utrecht Te huur aangeboden aan d » rand van de stad een STENEN PAKHUIS of werkplaats groot 5 bij 7 m licht en water aan wezig Te bevragen tel K 3406 245 Wij hebben nog enige OLIE STOOKHAARDEN te koop Door kleine schoonheidsfouten aanmerkelijk goedkoper Van af ƒ 135 Gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Import — export Fred Hendrikstr 17 Utrecht gesloten huls Voor net persoon b.b.h.h 1 of 2 SLP.KAMERTJES of echt paar b.b.h.h met kast en str water nz Oudegr 41 bis Tel 26696 Nieuwe FORD ANGLIA te huur 16 et p km met benzine Auto verhuurbedrijf Utrecht-Zuid Eemstraat 4 telef 33767 Wegens vertrek een HAARD KACHEL merk Interno " baardje 250 M3 10.000 cal ge schikt voor gemengd stoken met vloerplaat achterplaat en 2 kolenkitten alles zo goed als nieuw Voorts 1 x gebruikte wasketel alleen te gebruiken op ei kookplaat m sproeier avondjapon maat 40-.42 fraai bordenrek wollen tafelkleed je T Buitenhuys Hendr van Tussenbroekplantsoen 2 I Oog in Al HERFSTKOOPJES • De nieuwe mantelcollectisis binnen Schitterende dessins,nieuwste modellen swagger en AA yc getailleerd 07 ' «* • Een japon behoeft nietduur te zijn Wèl zijn de japonnen die wij zojuist ontvingen van een unieke kwaliteit en zeer fijn gesneden ' coupe Yersey kamgaren zuiver wol <> 1 Cft vanaf Jl =>" • Heerlijk warme jumpersen vesten Leuke moderne modellenin uitsluitend | r TCzuiver wol I 3 «'"^ En — elk artikel verkrijgbaat tegen gemakkeli)ke beialingsconditiesü 1:1 liman Te koop omtrek Rosarium HERENHUIS bevattende sui te met serre tuin en keuken toilet en kelder Ie elage 2 sl kamers 2e toilet 2e etage 3 slaapkamers badkamer Aan vaarding december a.s Koop som ƒ 28.500 — utrecht Croeselaan 163 Amersfoort Langestraat 109 Hilversum Leeuwenstraat 1 DE KOEKOEK Autoverhuur Volkswagens ' 54 ' 55 10 cent per km Floris Heermalestraat 2 Ook V.W busjes Utrecht TeL 15646 De grote opstand Vrijdag 11 oktober 1957 - 65e jaargang no 139 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ECOIVOOM H sofddealer voor Utrerbt en omgeving UiendeiilieriCq jXMSTEBDAHSE 57RA<\TWEÖ - HOEK HUBERT ÖUyPHÜKSTR INTERNO'S KOLEN CONVECTOR UT Bureau Drift 2 Uitgave v.li Joh d Ab.prijzen / 7.55 p VE met slas ƒ 355 — De haard met onsekends mogeliikheden Zeer ge schikt voor industrienoten Grote capaciteit bij uiterst laag verbruik Alle bekende merken OLIEHAARDEN v.a ƒ 170 Betaling desgewenst in overleg ƒ 486 DE oplossing voor verwar ming van grote kamers 0.3 '^"^^ Mm -:,:^ DAMESGARNITUUR bestaande uit - fantasie damescamisole 100 "/ o katoen Maten 75 80 85 en 90 i 5 et _ _ stijg ng per maat I ** vanaf ¦ • fantasie damessiip I OOO/o katoen Maten 42 44 46 en 48 10 et _ _ stijging per maat I *» vanaf ¦ ^ MEISJES ONDERJURie „ Sneeuwwitje " Wit katoen Snoezig „ 3«etage " rokje fraaie kant garnering in sprekende kleu ren die een bijzonder leulc effect geven Maten 50t/m 85 20 et stijging per ^ yjmaat Vanaf 3 ' meisjespyjama Effen zwanendons met fantasiegarnering In diverse moderne tinten Voor ca 2 tot l'2 j Kleine stijging per maat v.a 50 HEMA ¦ i VOOR IEDER FIGUUR BEHA EEN ¦ FASHION1102 Door de gekruiste bandjesideale separatie en steun.Nooit omkrullend maag bandje met speciale ver sterking A en B cup Ge borduurd satin f 4.95 Nylon met Nyl Puffondercup voorextra „ uplift " f 6.75 Nylon sheer in kleur naar keuze geborduurd f 8.75 Longline model 1104 met lange maagband in gebor duurd rMWO/P ' poplin f 8.75 IA 8 en C cup CIRCULAR 4112 Ongekende „ uplift " doorspeciale coupe en verster king Maagbandje kan nietomkrullen Perfekte sepa ratie door de gekruiste bandjes • SAMFOR - poplin met 4 delige werkelijk rondge stikte B en C cups f 6.75 n nylon uitvoering f 9.75 Longline model 4114 in • SAHFOR poplin met langemaagband f 9.75 PERMAFORM 3172 Met het onzichtbare „ plus " Schenkt U de modieuze vollere vorm A en B cup • SAKFOR poplin geborduurd f8.75 Nylon sheer geborduurd v/it rose of bleu f 12.75 Longline model 3174 met lange maagband gebor duurd - SAHFOR-popWn-.i 15.75 CIRCULAR 4162 Ragfijn geborduurd wit ny lon sheer,opgevrolijktdoor een klein bloemornament je rondgestikte A B en C cups met donszacht om hulde underwire f 12.75 laslina bustehouders zijn veikrijgbaar in A kleine B normale en meeslal ook in C grotere cup Voor minder ontwikkelde figuren zijn er Lasttna bustehouders mei de allerkleinste AA cupmaal voor zeer zware figuren ook grote D-malen Ook voor teenagers zijn ideale cuplypen leverbaar In UTRECHT bij BASTIAANSE Oude Gracht - BONNETERIE Nachtegaalsiraat - DOEK Maasstraat Balijelaan - VAN DUREN en GERZON Oude Gracht - HUNKEMOLLER LEXIS Lange Viestraat - VROOM & DREESMANN - in BILTHOVEN bij DOEK Nachtegaallaan - in ZEIST bij SCHEFFER Slotlaan Voor verkoopadressen in heel Nederland Postbus 1133 Amsterdam hunting 26.90 yackcaifs en velours hunting 27.90 ^ ïntiur De schoen van standing Vaar Uehte voet-correetles Timtur Walk-Went > Voor moeilijke voeten Timtur Preserver iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | STICHTING VAKOPLEIDING SMECOMA | Wij vragen zo spoedig mogelijk voor ons organisatie = bureau een jeugdige = MEDEWERKERCSTER die in staat is stencil - archief - en lichtdruk = werkzaamheden te verrichten = GEBODEN WORDT | een prettige afwisselende werkkring met = gunstige salariëring = Uitsluitend SCHRIFTELIJKE ' sollicitaties te richten aan = ons secretariaat Maliebaan 85 Utrecht = PRODUKTSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN te De Bilt vraagt voor spoedige indiensttreding ENKELE ADMINISTRATIEVE KRACHTEN mnl leeftijd 20 tot 40 j^ar Schriftelijke solliditaties met opgave van leeftijd ge noten opleiding en diploma's aan de afd Personeels zaken Utrechtseweg 298 De Bilt rtOQNLIMER " herenpyjama Uitstekende keperflanel in grijs bleu reseda of beige Kraag en manchetten in contrasterende kleuren en met zilver koord afgewerkt Naar keuze revers of sjaalkcaag Maten 48 t/m S6 25 ^::- IO ^ JlwmU " Dubbeldons flanellen laken Uitstekende eerste kwaliteit katoen Heerlijk warm en zeer sterk I persoons 2 persoons 150x225 cm 175 x 230 cm 6 - 7 " 4 ' OOE MËËR MET MINDER GELD ze Verkee auto p Het aantal inwone ogenblik worden ges het inwonertal gegro is woon en werkplaa inwoners kan wordei ties Voor de verdert gelegenheid moeten stad stoten in verscl Deze feiten waren het toekomstige verk J Th Th ij SS e het nationale plan vi komst van het Nedei Als gevolg van deze onl de landstaa aldus proi het verlceer in de lucht spoor en op de weg groe lucntverkeer is men volg inzicht gedekt tot 1980 men thans niet te kijken een tweede luchthaven no die dan buiten de lands zou moeten liggen Met betrekking Jol hel keer meende spr dat in kwart eeuw een aanzienli ling van de zeehavens stad Ie verwachten zal De randstadhavens zijn verbetering de meest ai Men zal daardoor weinig hebben voor bet lossen en deze havens zijn boven makKeüjkst te bereiken gaande schepen Voor de ontwiKkeXing van ons lan misschien zeer grote kar prof Thijsse Supertank Voor de supertankers z delijk deel van de randsta len komen Gedacht wot binnenwaarts zeekanaal beiing van de capaciteit teiweg Daarvoor zal men waarsi bruik maken van de Kop burg en van het daarvoi ondiepe deel van de Noc men Kent ais de Maasvl sprekers inzichi wordt dal eiement in de randstad 1 scneepvaart zal met de tej hier ontslaan zuilen moe verbonden Verder zullen dingen naar binnen moet Het wordt hier een m kwestie omdai men ook krijgt met de verzilting tien moeilijk punt is iiie kwesüe van de recreatien en de naiuurbescnerming Naar de mening van p kan net Noordzeeicanaal gecuept en verbreed en supertankers gelegenheii bieden Amsteraam te ber zou ook weer een binnens kanaal kunnen komen Es king wijst z.i uit dat de VS het voordeel zal zijn Spr i nog dat ook aan enige and waierverbindingen m Noc wordt gedacht Vierspoors'trein De randstad zoals diei komst zal worden zal ook wegverkeer verzwaren Oj lijnen zal men naast het slandsverkeer ook het lok krijgen waartoe gedacht vierspoorsveilceer Dit imj stichten van veel tussenh aantal van deigelijke hali zienlijk vergroot moeten spr merkte op dat deze or al is ingeluid met de openi station Sloierdijk Verwacht kan worden nieuwe spoorlijn komt va dam door de Haaiiemme Schiphol naar de agglomc Haag Per spoor naar L Overwogen kan worden weg naar Lelystad Bel naar de mening van pr een nieuwe spoorweg onde we Maas door naar V waardoor een directe Rotterdam — Antwerpen zi verkregen vrijwel in een Deze gedachte is z.i aai omdat het spoorwegverke Maas te Rotterdam daa worden ontlast Gedacht aan andere overbrugging in Rotterdam zouden ki men Het verkeer in de steder zich kunnen denken door lijn voor Amsterdam wel trokken zou kunnen woi Den Haag Wat er in de moet gaan getieuren wor gemeenten en de provincii t^n Daarbij zou aan de oi komen of dit spoorwegv i DIT U.N TE i 20 PAGINi ^

Kranten

Ga naar