Utrechts Nieuwsblad dinsdag 13 augustus 1957

OPIAGE 50.009 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Oirectie A M E B JN Koemans Drs J R Nieuwenhuis DINSDAG 13 AUGUSTUS 1957 65ste JAARGANG No 88 Verschijnt dagelijks Wnd hoofdredacteur E Verthoren Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 431 7 lijnen ^ Giro 154949 Botsingen met stakers in Lodz Polen Militairen bedienen en tram hus In de grote Poolse textielstad Lodz en een zevental voor steden zijn rond tienduizend arbeiders van de gemeentelijke vervoerbedrijven tram en autobussen in staking gegaan Bij botsingen tussen stakers en politiemannen zijn verschei dene personen gewond Er is een commissie benoemd om met de stakers te onder handelen De stakers eisen hogere lonen en betere arbeids vooi'waarden EIQER QEEFT PROOI NIET TERUQ j ^^____— Hoop op redding nu helemaal opgegeven Alle hoop voor de drie overgebleven bergbeklimmers op de * Eiger is verloren De berg heeft weer eens de mensen die hem wilden bedwingen overwonnen Dit verklaarden maandagmid dag leden van de reddingsploegen die op de Eiger nu al enige dagen trachtten de twee Duitsers en de twee Italianen die daar in moeilijkheden waren geraakt te redden Zij zijn er slechts in geslaagd de Italiaan Corti behouden naar beneden te brengen Zijn toestand is bevredigend TREINRAMP WOENSEL Onjuiste opdracht „ verkeerd spoor " Dodenlijst vijf personen Vijf personen zijn bij de spoorwegramp te Woensel ter plaatse overleden Dertig personen werden in eerste instantie naar ziekenhuizen overgebracht Acht hunner hebben deze inrichtingen inmiddels kunnen verlaten Van de overige twee-en-twintig verkeren enkelen nog in levensgevaar Voorts zijn naar schatting twintig personen licht gewond geraakt Zij hoefden niet te worden opgenomen Dit is de definitieve balans van de ramp zoals men die gisteren aan het einde van de middag kon opmaken Naar de chef exploitatie van de Nederlandse Spoorwegen ir J Lomann gisteravond heeft medegedeeld heeft de treindienstleider te Eindhoven ten onrechte aan de machinist van de trein van Eindhoven naar Utrecht een lastgeving „ verkeerd spoor rijden " gegeven Naartwij van de zjjde van de Ne - | r ^ I l _ ff Joegoslavische kritiek op Djilas ' boek Marrner '' stortte direct na de start neer Sultan trekt verder opstandig Oman in Vrijwel op ieder fort vuaait nu rode vlag van sultan De troepen van de sultan van Oman die met Britse steun Firk en Nizwa — het operatiecenta-um van de opstandige imam — veroverd hebben zijn maandag opgerukt tot Birket el Mauz Daar ontmoetten zij een tweede colonne van de sultan die vanaf de kust van Muskate via Izki naar het zuiden was opgerakt Het fort Birket el Mauz had zich reeds aan deze tweede colonne overgegeven Vandaag hebben militairen op dracht gekregen de trams en auto bussen van het gemeentelijk ver voersbedrijf in Lodz te bedienen De plaatselijke autoriteiten hebben militaire en particuliere voertuigen Bevorderd De plaatselijke militie is gemobiliseerd Bij de eerste botsing tussen stakers en de militie maakte de militie van traangasbommen ge bruik Een vertegenwoordiger vai de re gering is besprekingen met de sta kers begonnen Hij heeft gezegd dat door de huidige economische moei lijkheden in Polen de regering slechts een zeer beperkte loonsverhoging aan het trampersoneel kan toestaan Behalve meer loon eis ' de stakers een extra maand loon per jaar zoals vroeger de gewoonte was en een her ziening van het loonstelsel dat zij om-echtvaardig achten Lodz is de tweede Poolse stad met een bevolking van 674.000 zielen De stad is centraal gelegen op ongeveer 100 km ten zuidwesten van de hoofd stad Warschau Ignacy Loga-Sowinski voorzitter van de centrale raad van de Poolse vakverenigingen heeft zich met ge neraal Frey Bieiecki commandant van de Poolse luchtmacht maandag avond naar Lodz begeven Met traangasbommen De stakers hebben gezegd dat de militie hen het eerst aanviel De vechtpartij duurde maar kort Enkele minuten nadat zij begonnen was onderdrukten de zwaar-gewapende poitie en de militairen het verzet door traangasbommen midden tussen de ronddolende stakers van wie er velen vrouwen zijn te gooien De meeste verwondingen zijn het gevolg van traangas De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht De plaatsvervangende minister voor de openbare diensten Stanislas Sroka probeerde in eigen persoon de stakers te overreden een einde te maken aan hun betoging en weer aan het werk te gaan Maar hij slaagde daar niet in Een vrouw die een traangas-patroon voor het gezicht van de plaatsvervan gende minister heen en weer zwaaide en de tranen uit haar ogen veegde vroeg „ Gebruikt u dat tegen vrou wen " Voorbereid De staking is al een weeklang voor bereid min of meer in het openbaar Enkele dagen geleden werd in War schau bekend dat er in Lodz iets stond te gebeuren maar men heeft eraan getwijfeld of er inderdaad ooit iets gebeuren zou De vorige tramstakingen in Lodz werden in 1947 en 1954 georganiseerd Men neemt aan dat Izki ook ge vallen is Boven het fort Bahla waar vrijdag nog op Britse vliegtuigen ge schoten werd waaide maandag voor ' Ji«t eerst de rode vlag van de sul tM Er is in dit gebied nog maar één ' Mt dat de witte vlag van de op standige imam voert nl Jabrin ten westen van Nizwa De vertegenwoordiger van de imam W Harty verklaarde maandag in ^ airo dat de val van Nizwa niet be rekent dat de strijd ten einde is De opstandelingen zullen naar de bergen trekken en een guerilla beginnen De vertegenwoordiger zei voorts dat de eerste Egyptische vrijwilligers zich feij « em gemeld hebben voor strijd tegen « ie Britten in Oman ^¦' llltriniitiniiii nitinrilliitlllllllinil imiü i DIT IJ.JN TELT I 1 8 PAGIINA'S I ¦"'"""""""" iiiiiiiii iimiiiiiiiiiiiiiiuii iiiiiiMr en hebben allebei een dag geduurd De staking van 1954 werd door de politie gebroken na de arrestatie van I ongeveer 60 stakers I Het trampersoneel eist een loons - ' verhoging van 50 percent boven het gemiddelde van 800 zloty's per maand dat het tegenwoordig salaris is 800 derlandse Spoorwegen vernemen zal het officiële onderzoek naar de oor zaak van de treinramp bij Woensel woensdag beginnen Hierbij zal de lastgeving verstrekt aan de machinist van de uit Eindho ven komende trein een belangrijke rol spelen SPOORWEGVERKEER BIJ EINDHOVEN HERVAT Vanmorgen om 5.46 uur kon het spoorwegverkeer op de lijn Eindho - ven Best over enkelspoor zij het met vertraging weer worden hervat Om 10.10 uur kwam ook het tweede spoor vrö waarover thans met een snelheid van 30 km wordt gereden Uit Bahrein wordt gemeld dat sul tan Ben Soeleiman zoon van sjeik Soeleiman ben Himjar wiens stam zich bij de opstandelingen had aange sloten de sultan van Oman te Nizwa heeft doen weten dat hij zich wil overgeven Op het kantoor van de Arabische Liga te New York is maandag van het Liga-hoofdkwartier te Cairo de tekst ontvangen van een resolutie waarin wordt aangedrongen op voorlegging van het geschil over Oman aan de veiligheidsraad De vertegenwoordigers der negen Liga-landen in het kantoor te New York zullen vandaag een bespreking over deze aangelegenheden-houden In Westerse kringen der V.N be twijfelt men het of de Veiligheidsraad het geschil over Oman op zijn agenda zal plaatseft daar Groot-Britannië staande houdt dat het hier een bin nenlandse aangelegenheid van het sultanaat van Muskate en Oman be treft zloty's dat is ongeveer de prijs van een niet zo duur paar schoenen en bovendien ongeveer 25 percent min der dan mensen in vergelijkbare be trekkingen in Warschau verdienen ' De stakers is meegedeeld dat een bedrag van vijftig miljoen Zloty is getrokken om de salarissen van het tram - en autobuspersoneel te verho gen Dit betekent dat elk lid van het personeel iets minder dan hon derd zloty per maand er bü zou krij gen De stakers vinden dit echter niet genoeg Westduitse nota aan Rusland De Westduitse ambassadeur heeft maandag te.Moskou een nota over de repatriëring der nog in de Sovjet unie verblijvende Duitsers overhan digd Naar verluidt wordt de Russen in de nota verzocht uiteen te zetten welke categorieën Duitsers zij zouden willen repatriëren Volgens Westduit se cijfers worden 80.000 Duitsers nog tegen hun zin in de Sovjet-Unie vast gehouden De namen van twee personen die bij het spoorwegongeval zijn omgekomen maar die nog niet wa:ren geïdentificeerd luiden mej W M van Amsterdam 39 jaar uit Nieuwer-Amstel en mej C Let - schert 34 jaar uit Amsterdam Hieronder volgt een aantal namen van gewonden waarvan de naam onvolledig of niet geheel juist in voorgaande berichten is gemeld Mevrouw J van der Horst-Pery uit Rotterdam de heren Hengeveld en Van der Plaats uit Utrecht zijn na behandeling in de rijkspsychiatri sche inrichting te Eindhoven naar huis teruggekeerd W van Venrooy J van Roy uit Waalre de heer Hou gardy een militair uit het kamp Oirschot de heeu W Knauf en me vrouw C Knauf-Hijm uit Amster dam de heer T J Langermans uit Eindhoven militair gelegerd in de kazerne van Vught de heer Philippo behandeld in de rijks psychiatrische inrichting de heer J P C Ooyen uit Eindhoven en mejuffi-ouw E van de Baan uit Utrecht Beroep van Russische geleerden Tweehonderd Russische geleerden hebben aangedrongen op een inter nationale conferentie over de uitban ning van kernwapens Zij doen een beroep op de geleerden ' van andere landen de kwestie van de dringend heid van doeltreffender gemeenschap pelijke actie met hen openlijker aan de orde te stellen teneinde de drei ging van een atoomoorlog af te wen den aldus meldt het Russische pers bureau Tass De politieke commissie van de Ara bische Liga heeft te Cairo in Egypte Drie gevangenen uit „ Veenhuizen '' ontvlucht Speciale berichtgeving In de nacht van maandag op dins dag hebben drie gevangenen uit het strafgesticht en de rijkswerkinrichting te Esserhoern by Veenhtiizen iiet ha zepad gekozen Eenf van hen had rog een straf van vier jaar uit te zitten Omtrent het verloop van de ontsnapping zün tot nu toe nog geen inlichtingen vrij gegeven De vondst te Zandvoort Breed onderzoek van politie De Zandvoortse politie heeft het onderzoek naar de herkomst van de romp van het zondagmiddag in een van de bevloeiïngsvelden gevonden lijk van het mannelijk geslacht op uitgebreide schaal voortgezet Ver schillende opgi avingen zijn verricht terwijl urenlang naar eventuele ove rige lichaamsdelen is gedregd echter zonder resultaat Het onderzoek stond onder persoonlijke leiding van de officier van justitie te Haarlem mr G W F van der Valk Bouman Ovei-wogen wordt op nog groter schaal nasporingeu te verrichten aangezien het bijvoorbeeld ook mo gelijk is dat de romp in verband met het bouwrijp maken van een terrein dat in de onmiddellijke nabijheid ligt door een bulldozer is weggevoerd en door toevallige omstandigheden in de modderkom is terecht gekomen Voorts wil men de bevloeiïngsvelden leegpompen Uit een onderzoek is naar gemeld wordt inderdaad komen vast te staan dat van misdrijf moet worden gesproken Men meent dat de man minstens een half jaar misschien een jaar of zelfs twee jaar geleden om het leven moet zijn gekomen Het is een volwassen man van wie de leef tijd zelfs niet bij benadering kan worden vastgesteld De hoofdinspecteitr van politie te Zandvoort verzoekt jdegenen die me nen over de herkornst ook mear de geringste aanwijzini te kunnen ver strekken zich telefonisch k 2507 — 3043 of schriftelijk met zijn bureau Hogeweg 37 in verbinding te stellen Het blad „ Borba " van de Joego slavische communistischo partij heeft kritiek geleverd op het boek van oud-vice-president Djilas dat uit Joegoslavië is gesmokkeld Djilas be vindt zich in de gevangenis Volgens het blad is het boek „ De nieuwe Klasse " geschreven in de taal en de psychologie van de propa ganda van Goebbels Het is geschre ven door een gedemoraliseerde man die zijn partij en zijn land heeft verraden Uit te New York gepubliceerde delen van het boek blijkt dat Djilas heeft geschreven dat de door de communisten bestuurde gemeensehap pen despotischer worden geregeerd dan ooit een gemeenschap tevoren De communistische leiders vormen Kiss terechtgesteld in Hongarije Naar Radio-Boedapest meedeelt is de 69-jarige Mihaly Franzia Kiss terechtgesteld Hij was in 1947 bij verstek ter dood veroordeeld op be schuldiging van moord en beroving tijdens de witte terreur " na de omverwerping van het kortstondige communistische bewind in Hongarije in 1919 Kiss had zich in het land schuil weten te houden totdat hij enige maanden geleden werd gear resteerd Bij een nieuw proces ver klaarde hij onschuldig te zijn aan het oorspronkelijk ten laste gelegjde Wel gaf htj toe valse papieren te hebben gebruikt en wa^ns en mu nitie te hebben verborgen een vergadering gehouden over de kritieke situatie in het sultanaat Oman De foto geeft een beeld van de vergadering die werd gepresideerd door de secretaris-generaal van de Liga Abdel Khalek Hassoun 3de van rechts eenvoudig een nieuwe klasse van uit buiters aldus het boek „ Borba " schrijft „ Het feit dat de internationale reactie zich voorname lijk baseert op zulk een ellendige figuur als Djilas spreekt duidelijk voor zichzelf " Het was reeds bekend dat hij al lang anticommunistisch en antinationaal is Hij heeft zich in dienst gesteld van de vijanden van zijn land en is een werktuig gewor den voor inmenging van buitenaf in de binnenlandse aangelegenheden van Joegoslavië aldus het blad Van een ANP-oorresponident Nadat in de morgennren van maandag drie der stoffelijke resten van de omgekomenen met de „ Ma riner " van de Koninklijke Marine die bö Merauke verongelukte wa ren geborgen geschiedde zulks Twee Nederlanders in V.S bij zwemmen verdronken Twee Nederlanders en een Ameri kaan zijn zondag omgekomen bij het zwemmen in het Courtney Davis-meer in de omgeving van Newton in Kansas het waren de 47 jaar oude mevrouw M van der Voom die pas uit Haarlem naar de Ver Staten was vertrokken en de 31 jaar oude assis - tent hotelmanager J B Widderhoven uit Heerlen die nu ongeveer vier jaar in Amerika woont Mevrouw Van der Voom laat een echtgenoot en vijf kindereu na Widderhoven een vrouw en een kind De dokter heeft als doodsoorzaak verdrinking opgegeven maar ver moedelijk hebben de overledenen eerst een elektrische schok gekregen Het Courtney Davismeer is een par ticulier recreatiecentrum Volgens ooggetuigen lieten de twee Neder landers zich heen en weer slingeren aan een kabel die van een liohtmast naar een vlot in het water leidde Tengevolge van kortsluiting kregen zij toen een elektrische schok De Amerikaanse vriend de 25-jarig Larry Ricks ^ en uitstekende zwem mer dook her dadelijk na maar oo hij verdronk Volgens de getuigen hadden alle drie brandwonden op het hoofd De badmeesters zouden te voren hebben gezegd „ Ga niet in het water want het staat onder stroom " Alle drie overledenen waren woon achtig in Wichita Zoals wij gisteren in een deel van onze editie konden melden is het lot van de gewonde Italiaan Stefano Longhi die door zijn kameraden aan de bergwand vastgebonden was bezegeld De piloot van een red dingsvliegtuig heeft maandag ge zien dat Longhi voorover in de tou wen hangt waarmee hij zondag nog tegen de bergwand was bevestigd De deken die hem beschermde is weggewaaid De Franse gids Lionel Terray die er zondag bijna in slaagde Longhi te bereiken — hij moest terugkeren omdat zijn mobilofoon defect raak te — zei maandagmiddag dat geen mens negen dagen lang de beproe vingen waaraan Longhi blootge staan heeft kan overleven Terray is ervan overtuigd dat ook de twee Duitsers die verdwenen zijn om het leven zijn gekomen Hij meende dat het verongelukken van de alpinisten te wijten is aan hun maandagmiddag plaatselijke tyd met die van de vijf overigen De slachtoffers werden aangetroffen op het vliegdek van de „ Mariner " Alle acht slachtoffers zijn geïdentificeerd Hun namen staan hieronder ver meld red Op het ogenblik van de start was er geen radiocontact met het toestel wel was dit even tevoren tijdens het proefdraaien het geval geweest Het toestel is onmiddellijk na de start neergestort De Javaanse chauffeur van de luchthavenmeester te Merauke Sa midjan zag het ongeval gebeuren en reed onmiddellijk naar de plaats des onheils Onderweg daarheen ontmoette hij de overlevende poli tieman Valerius Ikado die ogen schijnlijk niets mankeerde De chauffeur voegde hem toe even te blijven waar hij was Hij zelf ging naar het vliegtuig om de overigen te helpen en vond daar sergeant vliegtuigmaker Moens die zwaar ge wond was Vuurhaard onbereikbaar Kort daarop waren mensen van de politie ter plaatse doch zü kon den de vuurhaard onmogelijk nade ren Desondanks hebben zij pogin gen in het werk gesteld om de brand te blussen Het wrak ligt halverwege de startbaan ongeveer 450 a 500 m rechts ervan met de neus naar de startbaan gericht Het moet over de kop zijn geslagen Nadt in de r.-k kerk in Merauke vlootaalmoezenier pater E AndreoJi een mis van requiem heeft gecele breerd zijn dinsdagochtend de acht slachtoffers van het ongeluk met de Mariner van het ziekenhuis uit be graven Bij de mis waren o.a aanwe zig de gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea dr J van Baal en de commandant zeemacht in die gebieds deel schout bü nacht A M Valken burg Een beeld van het bergingswerk na de spoorwegramp bij Woensel in Noord-Brabant De foto toont de enorme ravage welke na de zwart botsing werd aangericht Vanavond groot vuurwerk in O.-Berlijn Het bezoek van de Russische lei ders aan Oost-Duitsland zal dinsdag avond met het grootste vuurwerk dat Berlijn ooit gekend heeft eindigen aldus meldt de Oostduitse radio Nikita Chroesjtsjef en Anastas Mi kojan en de Oostduitse communisti sche leiders Walter Ulbricht en Otto Grotewohl zullen op het Marx Engels-plein waar het - vuurwerk wordt afgestoken het woord voeren Woensdagmorgen zal het Russische gezelschap Oost Duitsland weer ver laten Men zal een gemeenschappelijk communiqué uitgeven Badio-Moskou heeft medegedeeld dat er dinsdag in Oost-Berlijn een gemeenschappelijk Oostduits Bus-sisch communiqué is ondertekend Voor de Sovjet-ünie tekenden Chroe.sjtsjef en Mikojan voor Oost Duitsland Ulbricht en Grotewohl gebrek aan ervaring in een derge lijke gevaarlijke beklimming Een reddingsploeg die maandag naar de top van de Eiger is ge klommen op zoek naar de twee vermiste Duitsers Günther Noth durft en Goetz Meier is maandag namiddag aan de voet van de Eigergletsjer teraggekeerd zonder een spoor van hen gevonden te heb ben De Zwitserse Franse Italiaanse Duitse en Poolse vrijwilligers die met gevaar voor eigen leven zich dagenlang tot het uiterste ingespan nen hebben zullen nu van verdere reddingspogingen afzien Sinds de bedwinging van de Eiger in 1938 zijn ongeveer 20 alpinisten erin geslaagd de noordelijke hel ling te beklimmen En ongeveer een zelfde aantal vond bij soortgelijke pogingen de dood Gisteren vielen er nog drie slacht offers van de bergen Een Duitse alpiniste heeft maandag op de hel lingen van de Piz Palue in Grau bünden een dodelijke val gemaakt En twee Oostenrijkers vonden de dood bij een val in Oostenrijk Indien de weersomstandigheden het toelaten zal dinsdag een red dingsploeg uit Chamonix vertrekken om op de 4100 meter hoge Groene Piek te zoeken naar drie sedert zon dagmiddag vermiste Poolse bergbe klimmers Men heeft hen voor het laatst op een driehonderd meter van de top gezien Zondagnacht was er een hevige storm losgebroken Zelfde temperatuur WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot woensdagavond Half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien en van nacht plaatselijk mist Weinig verandering in temperatuur Aanvankelijk weinig wind later zwakke tot matige wind uit zui delijke richtingen ZON EN MAAN Woensdag Zon op 5.24 zon onder 20.09 Maan op 21.06 maan onder 9.39 Europees weerrapport Dinsdag 7 uur v.m Station Weer geh bew zw bew zw bew zw bew regen regenbui licht bew licht bew ¦- egenbui regen zw bew half bew geh bew zw bew regen regen regen onbew. zw bew half bew licht bew onbew Stockh Oslo Kopenh Aberdee » Londen A'dam Luxemb Parijs Bordeau > Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbru - Rome Ajacoio Mallorca Max Neersl temp afgel gisteren 24 u 22 gr 0.1 mm 20 gr 11 mm 20 gr 24 gr o mm 13 gr o mm 21 gr — 20 gr 11 mm O mm I 21 gr 0.6 mm 23 gr 22 mm 26 gr 24 gr 23 gr 19 gr 21 gr Igr O mm O mm O mm 7 mm 3 mm 2 mm 22 gr 84 mm 2S gr 8 mm 21 gr 38 gr 32 gr 30 gr Smm O mm O mm O mm 
Dinsdag 13 augustus 1957 ¦ 65e jaargang no 88 Plassenschap Loosdrecht en omstreken Advertentie Vakantie geen modegril maar een noodzaak IN GORDIJN DAMASTEN unnen wii u voorleggen een collectie van 50 zeer fraaie dessins vanaf f 4.95 P mtf - MISS ETHEL COOLEY pedagogisch adviseuse JHR MR C J A DE RANITZ Waarschuwing aan bergbeklimmers E EN van de grootste en ] pulairste successen op 1 ' gebied der documentaire film ongetwijfeld het pas uitj brachte „ African Lion " „ Afrikaanse leeuw " van W Disney Het werk besluit de t logie „ True Life Adventure waarvan het fameuze „ Livii Desert " „ De woestijn leeft nog vers in het geheugen lij Opnieuw heeft de beroemde 1 kenfilmer sinds enkele jar tot de documentaire bekeei blijk gegeven van een ong evenaarde technische bekwaai heid maar niet minder van e uniek „ showmanship " Want meer nog dan de inter « ante documenten op het gebied v de Afrikaanse flora en fauna tr - In dit virtuoze werk de zeldzaam < derhoudende wijze waarop de V ' zamelde stof tot een boeiend en air sant geheel werd gecomponeerd feite de onmiskenbare verdien van Disneys arbeid ligt niet zo z in de biologische en folkloristisc curiosa die hij bijeen bracht i Recreatie mag eigen leven der ontvangende gemeenten niet bedreigen Mag ïk op uw carillon spelen De beiaardier Wendell Westkott afkomstig van de State University of Michigan U.S.A die momenteel met vakantie is in ons land zal woensdagmiddag om 3 uur het caril lon van de Dom be.spelen Dit is toegestaan nadat hij het zelf had verzocht wel in hetgeen hij met de verzam de ingrediënten wist te bereiken dit opzicht staat hij in lijnrechte i genstelling tot het in zijn tiJd l Jaamde echtpaar Johnson — de p niers die voor de filmcamera weg baanden naar het onbeken Afrika En onwillekeurig gaan gedachten terug naar deze welhai vergeten baanbrekers Want tuss de Johnsons en Walt Disney ligt wezen de ontwikkelingsgang van documentaire film Wie en wat waren deze Johnson Echt in de huwelijksboot de taak die een nieuwsblad te vervul len heeft Ik begrijp heel wel dat The Times deze hele af faire een tamelijk or dinaire en smakeloze rel vindt maar dat geeft een nieuws blad nog niet het recht zijn lezers dit nieuws te onthou den zeker niet wan neer het gehele Britse volk er zich mee bezig houdt en er zich vurig voor interes seert Het is behalve on journalistiek ook nog dom want de heren van The Times zullen zichzelf toch niet wil len wijsmaken dat zijn lezers het nieuws dat hun door hun lijfblad werd onthouden niet zijn gaan zoeken in andere bladen Het beste bewijs Dit is uw Droedel Papte/'^JH "^" getekend op een ' daaraan f ^^" spitsvondige ti droedp toegevoegd ziehier e BlS;^?'lJ '' ^° sev Price en J gave vL "^^ "^ eze voorstellen U dam ° °^ ^ e^'ge Bij in Amst di^niTnl ^ Jl ^^" *^"™° i - gebod ^ vaaXe ^!/ T?te gezicht valt op dp ffi ^^^^ l^y langdurig tui tekst i.ï ^^';™^ en denken over dekken * ^"^"^ "^^ ^° i"'e te o de?*in^?°.^Vfl«ke verleden en schreven i?"HPr°°'"gebied ^ ordt I Van Wh l - "" et stille continer Prism =^' ^ earns Jr en B Britt ^¦ erpe^r A ""'' "^' Spectrum A de exne^i+i vroegste ontdekkei Shackletn„^''S " Amundsen Sc S6 vestii "" en Beard de grootschet Geofvsiih^T ^" ''' het kader van 1 « len ro^?/aar de politieke prob seert dê ^^" t^'^cüca dat alles p ^ i=h adp J ^""^ ™ < iez ' pocket i t«essam ^'?°.' '^^ t lezen en mii essante foto's is geïllustreerd Zilveren bedelarmband „ Ko " dolk met etui bril cyclaamkleurig regen kapje wit kralenketting zw schoen linker zw etui m rozenkrans Kieft groen jack met capuchon doos met schoentjes in i,issalon mapje foto's Manten padvindersriem broche met bl steen familieregister J v Ditmars H V Buuren ger opvouwbaar tasje aktentas inh brood en 1 met gereed schap melk enz zw jack streng spon sen beige jasje en groen vestje vrij gezellenstrikje speelgoedratel bruin dekzeil koffertje inh wol fototoestel in br led tas rode ceintuur gebl schortie pr zw damesschoenen met bont boven op envelop Inh o.a 2 verstrekkings formulieren los geld ' 1 bankbiljet a ƒ 20 portem inh ƒ 14.09 loterijbriefje ƒ 2.07 ƒ 1.87 telef.-cel ƒ O.IG lipstick en oproeping Aan komen lopen zw wit bruin hondje reu soort herder en jonge poedel reu Inlichtingen Hoofdbureau WaterStr 56 Geopend op werkdagen vaa tl lot 16 uur Niet per telefoon redactie Het is prach - voor de nutteloosheid tig oX lachwekkend van zulk een houding SPIJKERBROEKEN PAARDEST AARTEN GILLENDE RADIO'S Van een onzer verslaggevers Het plassenschap Loosdrecht en omstreken zal men ruim moeten zien Het is niet zomaar een hoekje noordwestelijk Utrecht dat Breukelen Loos drecht en Loenen heet Het is een deel van de randstad Hol-land en zal daarin een belang rijke rol kunnen vervullen Op zomerse dagen verpozen er een twaalfduizend personen Er zijn op de plassen drieduizend vaar tuigen voor watersport in de vaart En ook het waterskiën vraagt steeds meer de aan dacht Dit zei hedenochtend de commis saris der Koningin mr C Th E graaf Van Lynden van Sandenburg in zijn in de statenzaal van het Utrechtse provinciehuis gehouden rede btj de installatie van de plas senraad het algemeen bestuur van het plassenschap Loosdrecht en om streken Spr wees op het gevaar dat door verdere aantasting der oevers van de plassen niets anders zal overblü ven dan één grote watervlakte Ver der herinnerde hü aan de voorge schiedenis welke tot de instelling van het plassenschap heeft geleid In een enkel woord stipte spr de werkzaamheden aan die Loosdrechts burgemeester ' mr J L Vunderink voor de totstandkoming heeft ver richt alsmede de activiteiten van mr P P Agter en later diens op volger als lid van het college van gedeputeerden de heer H G Hus - Stoffering De heer Van Lynden wilde de be vordering van de recreatie niet als het uitsluitende doel van het plas senschap zien Ook de landschaps verzorging en de agrarische be stemming van de grond verdienen de aandacht In verband met de landschapsverzorging haalde spr Advertentie ^ ' H A DEUN ¦ Specialiteit in ' Cotor-frictron Tiècie Sauna en Cold ' wave ~ ' PERMANENT C^NtRALE * " sterd.straaWeg 3Ö3 Tel 1 9767 Al vind ik ' m rog zo vervelend in mijn kwaliteit van toch - óók-wel-een-beetje-journalist heb ik een vrijwel ingeboren eer bied voor de Londense „ Times " Maar.juist die strak ke hooghartige en dikwijls ook onont roerde eerbiedwek kendheid van deze krant kan mij soms ivel irriteren of — vvanneer mijn stem ning daarnaar is — Joen glimlachen om ie aanstellerij Het feit dat deze ïrant het geval van Ie Lord en de Konin in pas twee maal vier-en-twintig uur na alle andere bladen ter kennis van zijn lezers heeft gebracht is ty perend voor de men taliteit vaii zijn hoofd als voorbeeld aan dat ook een oude boerderij tot de stoffering van het landschap kan bijdragen waar bij de boerin liefst in de streekkle derdracht moet ztJn te zien en de boer het best uitkomt met zoveel mo gelijk verschillend gekleurde stuk ken in z'n broek Een geestige om schrijving waarby spr het stuk in de kraag evenwel niet wenste zoals hü zei Met nadruk wees spr erop dat het met de recreatie niet zo zal mo gen gaan dat het eigen leven van de by het plassenschap betrokken ontvangende gemeenten door de spükerbroeken paardestaarten en gillende radio's van de verpozing zoekende inwoners van de uitzenden de gemeenten zal worden bedreigd Jhr mr F F Hooft Graafland uit Zeist door Gedeputeerde Staten voor vier jaar als voorzitter aange wezen dankte voor de doopplech tigheid welke de heer Van Lynden met zijn rede had verricht en sprak de wens uit dat het plassenschap ge zond zal opgroeien tot een volwaar dige instelling Spr wees erop dat het geen mo degril is dat tegenwoordig iedereen met vakantie gaat Dit komt voort uit de overbevolking der grote ste den de geesteiyke vermoeidheid als uitvloeisel van de moderne tijd en de steeds meer ter beschikking ko mende vrije tijd Daarom zal het plassenschap in de toekomst het re creatiegebied moeten uitbreiden en de oeverbeveiliging in stand houden Ook zal men moeten overgaan tot het aanleggen van eilandjes alsme de tot het verbeteren van de toe wegen naar de Loosdrechtse plas sen Vuile Vecht Verder besteedde spr aandacht aan de kwaliteit en de toestand van het water die door de vervuiling van de op de plassen lozende Vecht be dreigd wordt Samenvattend wees de heer Hooft Graafland erop dat er voor het plassenschap zeker voldoen de werk aan de winkel is In deze ruim twee uur durende vergadering werd mevrouw mr E Ribbius Peletier uit Amsterdam tot plaatsvervangend voorzitter benoemd drs B van de Land van de provin ciale griffie te Utrecht tot se cretaris en ir F H van der Linde van Sprankhuizen uit Bilthoven di - recteur hoofdingenieur van de pro vinciale waterstaat tot adviserend lid Goedgekeurd werd de Inmiddels reeds uitgevoerde verbetering van de ' s Gravelandsevaart en oostelijke Drecht waardoor een rechtstreekse verbinding tussen Hilversum en de plassen werd bereikt waardoor o.a rondvaartboten nu ook gebruik kun nen maken van een doorvaart over de Vecht en het Hilversums Kanaal Verder keurde de plassenraad aan koop goed van enige percelen water waar men eilandjes wil gaan aan leggen In besloten vergadering werd de verdere aankoop van waterpercelen en de te voeren aankooppolitiek be sproken dacht aan heeft ge wijd — alleen twee etmalen te laat het geen dan dat ganse oorspronkelijke zwij gen tot een farce maakt Er zi^in in Engeland dagbladen met 1 2 3 4 en 5 miljoen oplage en The Times haalt nauwelijks de 200.000 Dit behoeft zeker niet tegen The Times te pleiten Misschien wel integendeel Maar de Daily Tele graph die tenminste zo netjes en bijna evendroog is heeft vijf maal méér abon nees Maar die brengt dan ook het nieuws als het nog nieuws is Netjes en vervelend behoeft niet altijd sa men te gaan zoals de douairiere zei nadat zij een overigens keu rig mopje had ver teld FLOEIS FLANEUR Vanochtend installeerde mr C Th E graaf Van Lynden « on Sandenburg in de staten zaal uare het Utrechtse provin ciehuis de plassenraad het algemeen bestuur van het plassenschap Loosdrecht en omstreken Links ziet u de heer Van Lynden staande tijdens zijn rede In het ver lengde van de linkertafel zit mr W H J Derks als lid voor de gemeente Utrecht Bij de genodigden op de achter grond als derde van rechts burgemeester De Ranitz Foto U.N Wereldjamboree te duur De wereldjamboree die maandag avond gesloten werd is volledig ge slaagd maar toch is het zeer twij felachtig of er nog ooit weer een jamboree van een dergelijke omvang georganiseerd zal worden Deze heeft de Britse padvinders vijf miljoen gulden gekost De helft wordt onge veer gedekt door de entreegelden souvenirverkoop en dergelijke maar voor de rest zullen de Engelse pad vinders moeten opkomen Ied6reen heeft genoten van deze jamboree " verklaarde de organisa tor Stevens „ maar ik denk toch dat de toekomstige jamborees vanwege de enorme kosten regionaal gehou den zullen worden inplaats van mon ^ diaal " Allemaal praten wij over hut liuwc lijksbootje Maar heeft u er ooit iemand echt in zien stappen Van middag gebeurde dit in werkelijk heid bij het huis der gemeente in de wijk Zuilen In het huwelijk traden mejuffrouw J C H van Rooyen Amsterdamsestraatweg 1005 met de heer J D van der Laan uit Zeist De bruid is 29 jaar oud en had een winkel in kunstvoorwerpen Haar 3i-jarige blinde echtgenoot is piano leraar De boot de Melisweerd uan het theehuis Rhijnauwen haalde van ochtend de bruid van haar huis af KENNISGEVING Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Utrecht brengt ter algeme ne kennis dat de eerste herziening van het uitbreidingsplan Willem Ba rentszstraat voor het gebied ongeveer begrensd door die straat de Cornelis Houtmanstraat de ontworpen voort zetting van de rijksweg no 22 in de richt'ing Hilversum en de Biltstraat met de daarby behorende bebou wingsvoorscliriften door de Gedepu teerde Staten van Utrecht is goedge keurd en ten stadhuize kamer 50 voor een ieder ter inzage ligt WATBRTEMPISRATUUB De temperatuur van het water in de Utrechtse zweminrichtingen was heden 19 gr C WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 31 aug — Bovenkant sluis 40 cm + N.A.P val 8 cm Benedenkant sluis 25 cm — N.A.P was 13 cm Na ruzie over een aanrijding dood achter het stuur Maandagavond om ongeveer ne gen uur reed over de Adèlaarstraat hier ter stede een auto die bestuurd werd door de 71-jarige J J B uit Utrecht Deze wilde links naar het Hopakker afslaan maar maakte daarbij zo'n kleine bocht dat hij op de linkerweghelft kwam te staan pal tegenover de juist aankomende 58 jarige automobilist C J v D even eens uit Utrecht Beide auto's stop ten en er ontstond een allengs hef tiger wordende woordenwisseling waarbij met name de heer J J B zich zeer opwond Tenslotte reed de heer B naar achteren met de be doeling om langs de andere auto heen te rtjden om alsnog linksaf te slaan Daarbij raakte hij echter toch nog de wagen van de heer C J v D Hij reed enige tientallen meters door en stopte toen Zijn naast hem zitten de vrouw riep tot omstanders dat haar man niet goed was geworden Bij overbrenging naar het S en A ziekenhuis bleek de heer B te zUn overleden Het is natuurlijk velen opgevallen hoe talrijk de ongelukken zün die de laatste tijd in de bergen voor kwamen En wellicht is het daar bij ook niet ontgaan dat deze on gelukken veelal gebeurden wanneer er geen gids bü was Jhr mr C J A de Ranitz onze burgemeester en voorzitter van de Koninglijke Nederlandse Alpenvereni ging meent dat de ongevallenreeks voor het grootste deel te wijten moet zijn aan het overschatten van eigen presaties Men denkt veel te gauw dat men wel even een berg " op kan Gidsen worden overbodig ge acht Verbaast men zich dan nog over de toeneming van ongelukken De drang steeds grotere presta ties te willen leveren zou weleens de oorzaak kunnen zijn van het be klimmen van moeilijke bergen zoals de noordwand van de Eiger aldus de mening van de voorzitter van de Alpenvereniging Er moet immers een oorzaak zijn voor het groot aantal verongeluk ten speciaal van de laatste tijd Men moet vobr het maken van al pinistische tochten goed getraind zijn en daarenboven over een prima uit rusting beschikken En zoals reeds gezegd Vooral zichzelf niet over schatten Tenslotte een waarschuwing van mr De Ranitz voor vakantiegangers die van plan zijn bergtochten te maken Het onderschatten van de moei lijkheden leidt tot grote risico's niet alleen voor de bergbeklimmers zelf maar ook voor de gidsen die de mo rele plicht hebben reddingswerk te tndernemen " Zij had trouwens het plannetje de tocht naar stadhuis en kerk over het water te maken verzonnen Met brui degom en feestgenoten voer zij door Maarssen en langs de kininefabriek naar het huis der gemeente te Zuilen waar de heer H C de Wit ambtenaar van de burgerlijke stand het huwe lijk voltrok Het briudsmeisje en - jonkertje wilden na het sluiten van het huwelijk weer zo gauw m,ogelijk de boot in Ze waren doodsbang dat die zonder hun zou weg varen Maar Marjo en Wimmie die u in de boot voor het bruidspaar ziet staan moch Burgerlijke stand Geboren Paul R z v A J Hendriksen en S G H Malipaard Oudegracht 150 Joanne M E d v H L van Aller en E van den Born Homeruslaan 15 Yolanda J L M d V A van den Burg en G J A Bol L Elisabethstr 21 B Marie H d v J D Smeets en « G Th Goo ien Ruijgenhoekl 8 I Adriana H d V M Monissen en M Mertens Makassarstr 11 Rudolf J z v W Th V Veenendaal en M J Th Riet veld Ruijgenhoeklaan 9 I John M P 2 V P Rijpstra en J A E Wil helm Weerdsingel WZ 23 Cathari na H d v A Paarlberg en A M V Rijnswou Epe Glorialaan 40 Cornelis C z v R W J van der Wurft en A B v Eeden Nieuw lichtstr 20 bis Casper J z v C J de Swart en Th M v den Berg Anfhoniepl 7 Bregje d v F J Dubtiers en A M C van Ingen M ISS Cooley heeft in San Louis Obispo Californië een baan die men hier niet kent Ruim elfhon derd jongens en meisjes van 15 tot 22 jaar beschouwen haar als hun tweede moeder en haar kantoortje als hun tweede tehuis Zij is name lijk pedagogisch adviseuse aan een school die uit twee afdelingen be staat Oude Gracht 151 Nachtegaalstrdat 2—8 Zij logeert tien dagen in Utrecht biJ een vriendin Ik voel me geen toerist in Nederland " zegt Miss Cooley Ik ben al twee keer in Utrecht geweest en ik heb hier veel vrienden en kennissen Vorig jaar waren twee Utrechtse dames bij mü in Californië Over haar werk kan Miss Cooley uren lang vertellen Vliegende papagaai voortvluchtig Pally de sprekende papegaai de mascotte van het 322e Squadron van de luchtmacht op Soesterberg is sinds maandagmiddag half twee voortvluchtig De vogel is uitgevoerd in grijs en rood Htj heeft vermoe delijk thans buiten veel last van de kou en zal zich zeker makkelijk la ten vangen Polly kan o.m zijn eigen naam zeggen en goede morgen wen sen Hij heeft nog een ' uitgebrei dere vocabulaire die echter niet ge schikt is voor opneming iXL de krant Polly heeft er ook reeds enkele vlieguren per straaljager opzitten Inlichtingen over de vogel worden bij het U.N ingewacht Uit haar enthousiaste levendige verhalen blijkt wel overduidelijk dat ze het met bijzonder veel ple zier doet De school waar ik werk heeft een senior highschool en een junior college Dat zijn de laatste jaren van de middelbare school en de twee eerste jaren van de univer siteit Om te beginnen ontmoet ik al le studenten die nieuw op school komen Ik maak hun lesrooster en dagindeling op En dan zoek ik vrienden voor ze liefst van hun eigen leeftijd De meeste leerlingen komen namelijk uit andere staten en dan is het natuurlijk wel eens moeilijk je gauw aan te sluiten " ledere nieuweling wordt voorts ' n intelligentietest afgenomen en daar na wordt zijn algemene ontwikke ling bekeken Sommigen zijn intel ligent maar hebben weinig geleerd Voor iedere nieuweling moeten we de juiste mogelijkheden onderzoe ken " vertelt de Amerikaanse Na enige tijd bekijkt Miss Cooley de vooruitgang van de leerlingen Als ze een goed stel hersens hebben en flink opschieten is alles in orde Maar indien ze goed kunnen leren maar weinig uitvoeren moet er ergens " een moeilijkheid zitten En die probeer ik dan op te lossen " Wannear een leerling de middelba re school heeft doorlopen wordt be keken welke richting het best bij zijn ambities en mogelijkheden past Sommigen willen verder studeren en krijgen dan op de middelbare school al andere lessen dan de leerlingen die na hun high-school een baan willen zoeken „ Ik heb ook een eigen bureautje voor arbeidsbemidde ling " aldus miss Cooley „ Vaak bel len werkgevers mi op en vragen of ik bijvoorbeeld enkele meisjes heb die opgeleid willen worden tot tele foniste Aan de hand van mijn lijst ga ik dan na of er leerlingen zijn die een dergelijke baan zouden wil - LAATSTE NIEUWS IN DUITSLAND Nederlandse straaljager verongelukt Vanochtend omstreeks kwart voor twaalf is een straaljager van het type RF84r „ Thunderflash " van het 306 fotoverkenningssquadron van de Koninklijke Luchtmacht in Duitsland verongelukt De bestuurder kwam om het leven Bü het ter perse gaan van deze editie was zijn naam nog niet bekend Het toestel steeg op van de vlieg basis Lahrbruch waar het squadron is gelegerd en stortte door nog onbe kende oorzaak neer Het kwam neer ten zuidwesten van Lahrbruch in de buurt van de Nederlandse grens ter hoogte van Nijmegen De bestuurder heeft nog wel ge tracht zich te redden met zijn para chute maar daar hij op geringe hoogte moest springen had de para chute niet voldoende gelegenheid meer zijn val af te remmen hoewel zij zich normaal opende Advertentie Aambeien neen » 4ilittabletie en U stilt de pün »' ten uiteraard de rest van de tochtmeemaken Na het gemeentehuismaakte het gezelschap een tocht overde Vecht en vanmiddag om 3 uurwerd het huwelijk in de hervormdekerk in Oud-Zuilen ingezegend doords Riemens emeritus-predikant teZeist en een goede bekende van debruidegom Ook daar arriveerde menweer per boot Het orgelspel in dekerk werd verzorgd door een blindeorganist een in Utrecht wonendevriend van de bruidegom Hier zietu man en vrouw de huwelijksbootinstappen Foto U.N.-'t Sticht ^ Duizenden Itjderfl aan aambeien zijn blü verrast over de blijvende verlichting van hun kwaal Hemotabs is een volkomen nieuw middel in tabletvorm gewoon in te nemen met ' n glaasje water U heeft geen zalf of zetpillen nodig Hemotabs doen de Kwellingen slinken en bevor deren genezing ze zün zacht laxerend en helpen zodoende de normale functies regelen zo belangrijk voor ' n volkomen herstel en Unge vrijwaring van pün HEMOTABS * n Complete kuur ƒ 1.47 Bij Apothekers en Drogisten Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 GEVONDEN VOORWERPEN Wijde Watersteeg 5 Lambertus J z V P D van Wijk en T Winkel Bremstr 2 Michele M d v M D Vuynovich en G M Staufenberg Midland U.S.A Overleden Patricia A Lyons geh m J E Brough 24 j De Bilt Biltzigt 9 Servatius H Vos geh m A Kwakernaat 45 j Verl Hoogr weg 81 Antonius H Sprutjt geh m J E M Burgman 72 j St Jo sephlaan 49 Theodorus van Zon geh m G J v Vreeswijk Keuken str 46 Berendje Hogenbirk geh m S J Boom 66 j Amersfoort Gast huisl 52 A Gerrigje Verhagen geh m J H Kemp 77 j Tolsteegsin gel 30 Cornelis J Woude geh m J Baljet 69 j A.B.C.-str 23 Eme lie A B Cramer ong 72 j Bus sum De Bazelstr 67 Johanna M van Bommel geh m G H de Groot 67 j Maartensdijk Tienho ven Dwarsdijk 4 Hendrik G de With geh m J C Maus 77 j Vleuten de Meern Veldhuizerlaan 55 UTRECHTSCH K,.n.w » t^ï^lT^ECTTSCH^EUNA^BLAC \ VAN D DE D Johnsons moi de reisreport MISS ETHEL COOLET op jacht naar beurzen len hebben en die zo'n post ook aan kunnen " Miss Cooley is tot 1951 zelf lera res geweest Ik geloof stellig dat je als je mijn baan hebt zelf voor de klas moet hebben gestaan An ders ken je de moeilijkheden niet die zich kunnen voordoen Toen ik zelf nog les gaf was het trouwens al zo dat de kinderen met hun pro blemen bij me kwamen Er werden zelfs extra uren voor uitgetrok ken " Miss Cooley doet ook haar best beurzen te bemachtigen voor leerlingen die verder willen stude ren maar daar geen geld voor heb ben Ik ken bijna alle mensen en manieren om aan die beurzen te komen " zegt ze een beetje trots I;Jaast al deze officiële taken die Miss Cooley als lid van de uit drie personen bestaande directie heeft besteedt ze heel veel tijd aan het persoonlijke contact met de leerlin gen Ik laat ze nooit roepen " zegt ze Ze komen zélf wel Allerlei persoonlijke problemen leggen ze me voor Moeilijkheden thuis narig heid die henzelf betreft Maar ze komen ook dikwijls biJ me binnen stormen om me iets heel leuks te vertellen Een gebeurtenis die ze bijzondgr blij heeft gemaakt De deur staat altijd voor iedereen open " Door L J » Jordaan Miss Cooley heeft ook contact met de ouders Soms komen die naar me toe maar het liefst ga ik er zelf heen Als ik een huis zie weet ik al een heleboel Voordat ik de ouders een bezoek breng zeg ik dat altijd tegen de kinderen Achter hun rug om doe ik niets Ik vind het veel te fijn dat ze me zo vertrou wen " Advertentie Als lid van de directie zit miss Cooley ook in diverse commissies die het welzijn van de studenten be hartigen Per jaar hebben we on geveer tien dansfeesten en dan zün er grote dagen voor de ouders Thee serveren voor vijfhonderd men sen grandiose picknicks organise ren en dergelijke uitgebreide festij nen zijn voor mij geen probleem " zegt ze met een lachje Die din gen heb ik al zo vaak gedaan " Overigens hebben de studenten zelf ook vele taken Ze kiezen hun eigen besturen en die hebben een grote verantwoordelijkheid Zü beheren enorme sommen geld Maar zö zün heel streng Voor zichzelf en voor anderen En de beslissingen die ze nemen zijn oprechter dan wö volwassenen ze vaak zouden durven nemen " Miss Cooley houdt zich ook bezil met de uitwisseling van studenten Wij hadden twee Turkse meisjes op onze school Die heb ik kortge leden bezocht En twee jongens van onze school gaan in Duitsland stu deren Duits wordt niet onderwezen op school Dat heb ik ze zelf bijge bracht " Miss Cooley is dol op al haar elfhonderd kinderen die ze haast allemaal bij de voornaam kent En het leuke is dat ze later altijd by me terugkomen Heel vaak met hun eigen kinderen " - AGENDO WOENSDAG SPORTTERREIN GENIE 9.30 uur Wed strijden scholen voor reserve offlcie-ren Kon Landmacht i DOMKERK 20.15 uur Orgelconcert i Feike Asnia MARNIX2rAAI „ Domplein 19.30 uur DS C V d Bosch BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur Zondags 14.15 16.30 18.45 en 21 uut CAMERA Mam'zelle Nltouche 14 »«• Met Fernandel CITY Strijd tegen de vliegende schotels 14 jaar FILMAC vrijdag t.m zondag De on zichtbare vijand 14 jaar Maandag t.m donderdag De slag om Arnhem 14 it - REMBRANDT Walt Disney's De Afri kaanse leeuw alle leeftijden 14.30 18.45 en 21.15 uur Zondag 13.45 IB.Iji 18.45 en 21.15 uur SCALA De familie Moordslee alle leef tijden Met Sophie Demarets en Pierre Destailles ledere werkdag 10.30 uur jeugdvai-iété STUDIO Vrouwen om Richard Wagner 14 jaar voorstelling een kwartier later VREEBURG Maxie alle leeft Met Abine Eggerth OLYMPIA vrijdag t.m zondag Tarzan en de ivoordieven 14 > aar Maandag t.m donderdag De Americano 18 Ja^r TENTOONSTELLINGEN NED SPOORWEGMUSBUM MalieBaaf station Geopend dinsdag t.m zater dag 10 17 uur zondags 13-17 uur MUSEUM SLOT ZUYLEN • Oud-Zuile " aan de Vecht Werkdagen 10-17 uur zondagen 14 17 uur CENTR MUSEUM Agnietenstraat 1 «" Maliebaan 42 Werkdagen 10-17 zoU ' dagen 14 17 uur dinsdag ook 20-22 uur MSEUM VAN NIEUWE REL KUNST.Lange Nieuwstraat 38 t.m 16 aug I' J'uur „ Na oorlogse kerkbouw in West Duitsland " o OUD KATH MUSEUM Mariahoek 8 maandag t.m vrijdag 10-12 en 14-17 uur.zaterdag en zondag 14-17 uur t.m " sept „ Middeleeuwse gewaden van ae Oud Kath kerk " „_„ KUNSTHANDEL DE JACOBITOBEN St Jacobsstraat 31 t.m 31 aug Wer » v Bob Lokhorst Vvferkdagen S-18 uur ^ maandag vanaf 14 uur 
^ TSCH NIEUWSBLAD IITRE CHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 13 augustus ] 957 • 65e jaargang no 88 VAN DE REISFILM TOT DE DOCUMENTAIRE Johnsons moedige pioniers van de reisreportage in snapshots Italiaanse ontwerpster twijfelt aan Dior Advertentie PUtstampjes vergroten X^het ^ achtveld ** vakantie-camera Breng dit laar de volle buit aan valraotie-roto's mee terug Kiek niet langei alleen buiten-in-de-zon maar ook „ onderdak " of bij avond en slecht weef Met Philips „ Photoflux " het moderne handige flitslampje dat overal komt waar de zon niet komt Steek enkele doosjes „ Photoflux " in uw bagage eo g » flitsen feilloos goedkoop en gemakkelijk I Het onmisbare vakantie-zonnetje Congres Oud'katholieke en Anglicaanse jongeren JEUGD OVER WAARDE VAN HET KATHOLICISME % met OOLEY iseusé [ SS ETHEL COOLET jacht naar beurzen n en die zo'n post ook aan joley is tot 1951 zelf lera st Ik geloof stellig dat mijn baan hebt zelf voor iioet hebben gestaan An - je de moeilijkheden niet kunnen voordoen Toen ik les gaf was het trouwens de kinderen met hun pro U me kwamen Er werden ra uren voor uitgetrok 3s Cooley doet ook haar zen te bemachtigen voor die verder willen stude daar geen geld voor heb - ken btjna alle mensen en om aan die beurzen te zegt ze een beetje trots il deze officiële taken die ey als lid van de uit drie bestaande directie heeft ze heel veel tUd aan het ke contact met de leerlin laat ze nooit roepen " zegt komen zélf wel Allerlei ke problemen leggen ze Moeilijkheden thuis narig henzelf betreft Maar ze ik dikwtjls bij me binnen am me iets heel leuks te Een gebeurtenis die ze blij heeft gemaakt De at altijd voor iedereen oley heeft ook contact met Soms komen die naar naar het liefst ga ik er Als ik een huis zie weet heleboel Voordat ik da n bezoek breng zeg ik dat • a de kinderen Achter hun loe ik niets Ik vind het in dat ze me zo vertrou - van de directie zit mis » ¦ k in diverse commissies 3lzün van de studenten be Per jaar hebben we on n dansfeesten en dan zün dagen voor de ouders eren voor vijfhonderd men diose picknicks organise rgelüke uitgebreide festij voor mij geen probleem " iet een lachje Die din ik al zo vaak gedaan " hebben de studenten zelf aken Ze kiezen hun eigen en die hebben een grote rdelükheid Zü beheren jmmen geld Maar zö streng Voor zichzelf en ren En de beslissingen len zün oprechter dan wü en ze vaak zouden durven oley houdt zich ook bezig itwisseling van studenten ien twee Turkse meisjes chool Die heb ik kortge icht En twee jongens van 5l gaan in Duitsland stu its wordt niet onderwezen Dat heb ik ze zelf büge - oley is dol op al haar kinderen die ze haast bij de voornaam kent Uke is dat ze later altijd ¦ ugkomen Heel vaak met kinderen " - ACjENI ^ WOENSDAG REIN GENIE 9.30 uur Wed - holen voor reserve-officie - Landmacht 20.15 uur Orgelconcert AL Domplein 19.30 uur Ds DSCh BIOSCOPEN en om 14.30 18.45 en SI uur 14.15 16.30 18.45 en 21 uur ilam'zelle Nitouohe 14 ] aar ndel tegen de vliegende schotelf i rljdag t.m zondag De on irijand 14 jaar Maandag t.m De slag om Arnhem 14 Jr ' T Walt Disney's De Afri 3uw alle leeftijden 14.30 15 uur Zondag 13.45 16.15 15 uur familie Moordslee alle leef Sophie Demarets en Pierre ledere werkdag 10.30 uur té ouwen om Richard Wagner Drstelling een kwartier later ¦ Maxie alle leeft Met srth irrijdag t.m zondag Tarzan ordieven 14 ' Jaar Maandag rdag De Americano 18 jaar TOONSTELLINGEN ïWEGMUSEUM Maliebaan eopend dinsdag t.m zater lur zondags 13-17 uur 1.0T ZUYLEN Oud-Zuilen cht Werkdagen 10-17 uur 4 17 uur SEUM Agnietenstraat 1 e » 42 Werkdagen 10-17 zon uur dinsdag ook 20-22 uur J NIEUWE REL KUNST iwstraat 38 t.m 16 aug 14-1 ' ïrlogse kerkbouw In West - MUSEUM Mariahoek S tn vrijdag 10-12 en 14-17 uur 1 zondag 14-17 uur t.m W leleeuwse gewaden van de kerk " DEL DE JACOBITOBEN traat 31 t.m 31 aug Wer » hor,';t Werkdagen 9-18 uur inat 14 uur j EN van de i;rootste en po j pulairste successen op het gebied der documentaire film is ongetwijfeld het pas uitge brachte „ African Lion " „ De Afrikaanse leeuw " van Walt Disney Het werk besluit de tri logie „ True Life Adventures " waarvan het fameuze „ Living Desert " „ De woestijn leeft " nog vers in het geheugen ligt Opnieuw heeft de beroemde te kenfilmer sinds enkele jaren tot de documentaire bekeerd blijk gegeven van een onge ëvenaarde technische bekwaam heid maar niet minder van een uniek „ showmanship " Want meer nog dan de interes lante documenten op het gebied van de Afrikaanse flora en fauna treft In dit virtuoze werk de zeldzaam on derhoudende wijze waarop de ver zamelde stof tot een boeiend en amu sant geheel werd gecomponeerd In feite de onmislcenbare verdienste van Disneys arbeid ligt niet zo zeer in de biologisciie en folkloristische curiosa die hü bijeen bracht als wel in hetgeen hij met de verzamel de ingrediënten wist te bereiken In dit opzicht staat hij in lijnrechte te genstelling tot het in zijn tijd be faamde echtpaar Johnson — de pio niers die voor de filmcamera de weg baanden naar het onbekende Afrilca En onwillekeurig gaan de gedachten terug naar deze welhaast vergeten baanbrekers Want tussen de Johnsons en Walt Disney ligt in wezen de ontwikkelingsgang van de documentaire film Wie en wat waren deze Johnsons Advertentie Dit is uw Droedel titel een Jan toegevoegd ïlijk Ro ¦ er zich deze voorstellen Uit ' ziehier Price en Pani'e'ï.'V'f ^" getekend op een vel öaaL^f ^'^^ spitsvondige ' " d?„2 toegevoeg ' Blolik ^ gavp -~*^" "^^^ vuuiöteiicii VUIL - dam °^ ^^^' Se By in Amster - difS'^e is een humor geboden waaXrp ^ ^^*/ s,' te gezicht valt te op de f!b ^^"^ '' y langdurig turen tekst K*?';'"S en denken over de lekken '"^ ^^^^^ ^« ^° i"t ^ ^ ont - al!X?".'"^T'«kt verleden den en he - ïhrein'-^"'<^PO°'-gebied wordt be Van W il i "^ e ' sU"e continent " ' Prism »^' '^^ a^'ns Jr en B Britton werne^r n ""'' ^« t Spectrum Ant öeexn»Hit ^ vroegste ontdekkers Shackw "^^ ¦^^ n Amundsen Scott >« vestt " ^" ^ eard de grootscheep Geofyi^'?«r i" het kader van het t^^nrolf^"^" Ie politieke proble seert d"^^''ta''':tica ^ at alles pas - * Ii aden ^^""^ •" ^« 2 ' P°<=l^et ' die '« essa„,^'?°f > a « lezen en m^-i in ^ ssante foto's is geïllustreerd Het echtpaar Johnson met enkele inheemsen van Borneo voor het ex - peditie vliegtuig „ Spirit of Africa " — Het was een eigenzinnige onge durige knaap die in 1906 een harts tochtelijke brief schreef aan de rei - ziger auteur Jack London met het verzoek diens film - en onderzoekings tochteh aan boord van het jacht The Shark " te mogen meemaken De schrijver staat het toe — misschien uit nieuwsgierigheid misschien ge hoor gevende aan een plotselinge op welling En hij ziet kort voor het vertrek een lange schrale jonge man verschijnen — in uiterlijk en manieren het typische produkt van de Amerikaanse provincie maar kennelijk bezeten door de drang naar het verre en onbekende Mr Martin Johnson geboren 9 oktober 1884 in Rockfort Illinois en op dat ogenblik zonder beroep Er blijkt aanstonds tussen de twee mannen een geestverwantschap te bestaan die een band zal vormen zolang Lon dons leven duurt Beiden worden ge dreven door dezelfde drang naar het avontuur — beiden hebben dezelfde passie voor dat juist in opkomst zijn de technische mirakel de cinema tografie Op deze langdurige kruis tocht door de Stille Zuidzee ziet de jonge Johnson niet slechts voor het eerst vreemde landen maar hij leert bovendien onder Londons leiding de filmcamera hanteren En hier mee legt hü het contact tussen de twee elementen die zijn verdere le ven zullen bepalen Voorlopig schijnt de film het te zullen winnen Als de eerste reis woede bezworen is opent Johnson een chain " van vijf bioscopen waar htj — behalve de exploratie films van Jack London het gewo ne programma dier dagen vertoont Het zijn de karr.kteristieke nicke lodeons " van die tijd armelijke ptj penladen met een rammelende piano en als bijzondere attractie een vo caal nummer Op een goede dag zingt in zijn theater te Independence een zestien jarig meisje uit het naburige Chahu te — ook al een plattelandertje dat nooit verder dan 30 mijl van haar geboorteplaats de wereld heeft be keken Dan volgt de onvermijdelijke liefde-op-het-eerste-gezicht met het daaraan verbonden huwelijk Osa Helen Leighty volgt haar gemaal naar Californië daar de orthodoxe staat Kansas geen minderjarige echt genoten erkent en het jonge paar viert zijn wittebroodsweken op Jack Londons farm Het is een moeilijke ervaring voor het huisbakken en fa miliezieke kind dat weinig vermoedt hoe met deze eerste excursie een nieuw levenspad voor haar wordt gebaand de weg naar de wilder nis Hoe het met de bioscoopaffaire verder afloopt vermeldt de ge schiedenis niet Wij vinden Martin Johnson in 1912 terug op een nieuwe expeditie naa » de Zuidzee en aan zijn zijde een volkomen herboren Osa niet minder hartstochtelijk door de reiskoorts bezeten Zij filmen en ma ken — tezamen en in vereniging — hun eerste grote rolprenten „ Can nibals of the South Sea " Headhun ters of Malekula " en On the Bor derland of Civilization " Met de uit deze films verkregen middelen wordt een nieuwe reis in elkaar gezet — ditmaal naar Australië Vervolgens Van 11 tot 18 augustus is de Liga van de jeugd van de Oud-Katholieke kerken en van de Anglicaanse kerk gemeenschap voor de derde keer dit maal in „ Woudschoten " te Zeist bij een om vragen te bespreken die de jeugd van deze kerken bezighouden Het thema van deze Liga-week 1957 „ waarde en betekenis van het katnoHcisme vandaag " werd maan dag ingeleid door rev C B Moss doctor of divinity te Winchester en prof dr P J Maan Deze besprekin gen zullen donderdag toegespitst worden in het or''-''-wern nlaats en taak van de jeugd in de kerk " dat wordt behandfi ' «^" nr rev Chad Va rah en pastoor A J Glazemaker Dinsdagmiddag werd een officiële receptie gehouden door het comité van de Liga-week dat onder voorzit terschap staat van pastoor T Horst man Tijdens deze ontvangst richtte de bisschop van Deventer mgr E Lagerwey in Frans Duits en Engels het woord tot de 200 aanwezigen uit 12 landen Hij sprak over de banden die de Oud-Katholieke kerk verbin den met de kerken in Duitsland Frankrijk en in het Engelse taalge b-ed De vertegenwoordiger van de In Wereldjeugdfestival afgelopen Zondagavond is een streep gezet onder het Wereldjeugdfestival en trotse Sovjet officials spreken van een succes zonder weerga ondernemen zij een filmexpeditie van twee jaar naar Borneo waar o.a „ Jungle Adventures " ontstaat Maar dan trekken zij van Egypte uit Afri ka binnen en vangt met East of Suez " hun eigenlijke levenswerk aan Tientallen jaren doorkruisen zij het Zwarte '' Verelddeel in ztjn lengte en breedte en zo groot is hun liefde voor deze toen nog onbekende stre ken dat zü zelfs hun home " vesti gen aan de noordgrens van Brits Oost-Afrika en Abessynië Hier ont staan de werken die hen beroemd zullen maken Across the World " Congorilla " en „ Simba " Hun systeem van films maken blijft door al die jaren heen merkwaardig gelijkvormig Zij jagen op „ het beeld " zoals anderen op groot wild jagen Per ossewagen auto en vliegtuig werken zij de Afrikaanse wildernis at en keren zij onveran derlijk terug met een enorme buit aan ruw materiaal Gemiddeld 150.000 tot 175.000 voet belicht cel luloid moeten na iedere tocht ver sneden worden tot de gebruikelijke 7000 en het is tekenend voor hun opvatting dat ziJ dit delicate en be langrijke werk onbekommerd over laten aan vreemde handen Geen ogenblik schijnen zij te beseffen dat het juist de ordening — de beeldop volging is die over het wel en wee van de film beslist die er het ritme de spanning het leven aan verleent geen ogenblik ook blijkt dat ztj aan dat in waarheid schep pende stadium van de filmbewer king denken bij het verzamelen van hun materiaal Aan het voorbeeld door begaafde documentaristen als Rotha Grierson en Flaherty gege ven gaan zij achteloos voorbij zo zij er al ooit van kennisnemen In vsrezen verschilt hun methode niet van die door Jack London toege past hun kennis der cinegrafische mogelijkheden schijnt bij het jaar 1912 te zijn blijven stilstaan Zo ver tegenwoordigen ziJ de typische reis film " uit de aanvangsjaren der ci nematografie — een ernstig streven naar het vergaren van interessante vakmatig voortreffelijk vastgelegde Op basis van de indrukwekkende statistische gegevens werd het festival door - Serge Romanowski president van het comité van Sovjet jeugdorga-nisaties in een artikel in de Prawda gekarakteriseerd als een „ grote uni versele overwinning voor de krachten van de vrede en een belangrijke bij drage tot de strijd der jeugd voor vrede vriendschap en recht in de toe komst " shots De werkelijke documentarist betrekt ook de sfeer van het ge exploreerde gebied in zün werk — hij tracht tot het hoe en waarom van zeden en gebruiken door te drin gen — hij peilt het psychologische klimaat waarin een volk leeft — hij tracht de poëzie de verschrikking de grootsheid van de wildernis weer te geven — hij streeft ernaar ook de dieren in dit kleurige mozaïek hun juiste plaats te doen vinden Het prachtige Nanook de Eskimo " van Flaherty is meer dan een reeks be langwekkende momentopnamen ' t is een gedicht Een Drifters " van Grierson — een Ceylon " van Rotha zijn meer dan een opsomming van waardevolle gegevens het zijn de boeiende samenvattingen van een stuk cultuur En het wellicht schoon ste voorbeeld van zulk een tot beeld gedicht herschapen werkelijkheid is het onvolprezen The Great Adven ture " van de Zweed Sucksdorff Heel deze omwenteling in smaak techniek en opvatting is aan de Johnsons voorbijgegaan Tot aan 1937 toen een dodelijk auto-ongeluk hun werkzaam leven besloot ztJn zij aan de argeloze reisfilm — aan het geïllustreerde reisverhaal trouw ge bleven en hun verdienste ligt dan ook uitsluitend in een moedige en technisch-bekwaam bedreven pio niersarbeid Maar aan het andere uiterste staat Disney met zijn Afri can Lion " — hier slaat de schaal in tegengestelde richting door In scherp contrast tot de neutrale re portage van Martin en Osa Johnson staat een „ menschliche allzu menschliche " vertolking van het na tuurleven Zijn dieren werden de vol strekt antropomorfe omzetting van een fauna die in werkelijkheid met zulke menselijk interpretaties niets te maken heeft De schildering van de Koning der dieren " — zijn vor stelijke luiheid — de ruzies met de dames van zijn harem het zijn stuk voor stuk ongelooflijk amusante visies op het leeuwenbestaan maar zó door zij het vaak geestige com mentaren vervormd dat van het dier in zijn natuurstaat weinig of niets overblijft Tussen Disneys brillante en ver makelijke interpretatie der natuur en de nauwgezette maar droge beeldverslagen van de Johnsons ligt dat hoogtepunt der cinematografie de werkelijke documentaire Een Italiaanse mode-ontwerpster heeft dezer dagen verklaard dat de door de Parijse modekoning Chris tian Dior gebrachte lijn identiek is aan de hare Zij vraagt zioh af of hierbij van een zuiver toeval ge sproken kan worden De mode-ontwerpster Clara Cen tinaro uit Bologna zei op een pers conferentie dat zij beslist de eerste was die de „ spoel-lijn " die geïnspi reerd is op de mode van de twin tiger jaren in de mode bracht „ Dior kwam later met eenzelfde lijn ' en dezelfde naam " voegde zij hieraan toe Zij verklaarde niet direct dat Operoteur Milotte een bekwaam en moedig medewerker van Walt Dis ney aan de telecamera in de opname-auto curiosa met een volkomen gebrek aan begrip voor de zinvolle beeldor dening die „ montage " heet O ' IJiHIIJH En toch voltrekt zich terwijl zij in de Afrikaanse jungle rondzwer ven een radicale ommekeer in het samenstellen van de documentaire film Het filmieke beeld geven van een land een volk een flora en een fauna wil reeds lang niet meer zeg gen het chronologisch vertonen van meer of minder interessante snap - — De Koninklijke vereniging het Nederlandsche trekpaard " zal dins dag 10 en woensdag 11 september haar vijfentwintigste nationale trek paardententoonsteUing houden te ' s-Hertogenbosch Utrecht gevestigde Oecumenische Jeugdraad In Nederland ds C N Graaf wees erop dat al is deze con ferentie dan niet speciaal oecume nisch men tegenwoordig toch niet meer kan spreken ov.er de vragen der kerk zonder daarbij de oecumene te betrekken Boodschappen werden voorgelezen van de aartsbisschop van Canterbury dr Geoffrey Fisher van dr Georg K A Bell de vroegere bis schop van Dublin tevens erepresident van de Wereldraad van kerken en van John Blrley de secretaris van de St Willibrord-vereniging In Enge land Onder de aanwezigen zagen wij on der meer de commissaris der konin gin in de provincie Utrecht mr C Th E graaf van Lynden van San denbm-g de vertegenwoordiger van het Oud Katholiek ondersteunings fonds onder meer voor bouwwer ken de heer B W Verhey uit Hil versum en pastoor C P van den Berg uit Schiedam als afgevaardigde van Apostoleia het oud-katholiek bureau voor verbreiding van geloof Tijdens de maandagavond door de studentenvereniging „ Batavia " voor studenten georganiseerde bijeen komst binnen het kader van de Liga - week werd dr Moss uit erkentelijk heid voor het aandeel dat hij had in het leggen en onderhouden van de kontaoten tussen de Anglicaanse kerkgemeenschap en de Oud-Katho lieke kerk benoemd tot erelid van Batavia De kontacten tussen de beide ker ken dateren al van 1908 toen de St Willibrordvereniging werd opgericht Een belangrijk streven dezer vereni ging was de in 1932 — dus 25 jaar ge leden — tot stand gekomen inter communie het erkennen van elkan ders katholiciteit en daaruit volgend de mogelijkheid tot het bedienen en ontvangen van de sacramenten in el kanders kerken „ Door dit essentiële contact met de Anglicaanse kerk zijn wü uitgegroeid tot grote wereldkerk " zo zei mgr Lagerwey in zijn toe spraak Ondanks deze intercommunie zijn de Aglicaanse jongeren eerst in 1954 opgenomen in de Jongerenliga Voor dien waren zij wel als gast aanwezig Dit jaar echter maken zij de helft uit van het aantal aanwezigen Als teken van de intercommunie wordt tijdens de conferentie de dagelijkse mis af wisselend naar de orde van een der deelnemende landen opgedragen Zondag 18 augustus zal de confe rentie besloten worden met een pon tificale hoogmis in de kathedrale ücerk van St Gertrudis te Utrecht Maandagochtend zijn een zestigtal kinderen van plaatsen rond de voor malige Zuiderzee in klederdracht met hun „ eigen " vliegtuig de DC 7C „ Zuiderzee " naar Duitsland vertrok ken Voor de kinderen vertrokken maakten de jonge UrKers een ronde dansje op het platform foto boven toaarim o.a een groep Volendamse kinderen aan boord van het vliegtuig ging foto onder Dabliatentoonstelling in Linnaeushof geopend Een tentoonstelling van dahlia's rozen en fresia's in de Linnaeushof te Bermebroek is maandagmiddag door burgemeester D Th A Th van der Hoop van Slochteren geopend Door negentien kwekers zijn 20.000 dahlia's in 200 variëteiten geplant waarvan reeds een deel in bloei staat Een dergelijk grote dahliatentoon stelling is niet eerder in de open lucht te zien geweest Op de zg rozen berg zijn honderden rozen geplant en in de verdere omgeving staan fresia's en vaste planten Dior haar lijn had gecopiëerd maar zei dat haars inziens Italië eveneens een wet dient uit te vaardigen tegen het copiëren van mode-ontwerpen zoals Frankrijk die heeft Clara Centinaro verklaarde voorts dat zij een zeer groot nadeel onder vindt door het feit dat Dior dezelfde lijn als zij lanceerde Zij wees erop dat zij haar ontwerpen reeds op 25 juli in Florence had getoond van de „ Enkele dagen later op 1 augus tus kwam Dior met een identieke lijn in Parijs uit " zei zij „ En ook deze werd de „ spoel-lijn " genoemd " Aldus United Press Overeenstemming na kerkelijk gesprek te Arnhem De centrale kerkeraad van de her vormde gemeente van Arnhem heelt als vrucht van een reeds sinds jaren gevoerd kerkelijk gesprek thans een besluit genomen dat bedoelt tot tast bare resultaten te komen De recht zinnigen verklaarden zich bereid tot een regeling te komen met de vrij zinnigen in het kader van de gehele gemeente als de vrijzinnigen zich bereid zouden verklaren tot onder werping aan het gezag van de Hei lige Schrift Zowel het bestuur van de afdeling van de vereniging van vrijzinnig-hervormden als de beide voorgangers gaven deze bereidverkla ring De predikant-voorganger van de vrijzinnig-hervormden zal nu predi kant van de gemeente worden De centrale kerkeraad zal een commissie van bijstand benoemen die vrij - zo wel als rechtzinnige leden zal tellen en die onder meer het kerkelijk ge sprek zal voortzetten Ds W C F Metz de vrijzinnig-hervormde voor ganger zal als predikant worden be roepen teneinde zoals de kerkeraad het heeft geformuleerd „ de mogelijk heid ertoe te openen dat de Heilige Schrift en de belijdenis van de kerk weer voluit k!\nr..m gaan functione ren in de gemeente ook in betrek Idufi tot de vEiiaiu ' sen " V MlfflP Frankrijk jjliAILLARD Frankrijks jeugdige I ministe'r van financiën die naar men zegt deze moeilijke post twee maanden geleden voornamelijk kreeg toegewezen omdat de meer I bedaagde politici er geen interesse voor hadden heeft in de korte tijd dat hij met de zorg voor de Franse ^ schatkist is belast reeds veel waar dering ondervonden Onverdiend is deze waardering 1 stellig niet al ware het alleen maar omdat Gaillard de moed I heeft gehad Frankrijks deplorabele I financiële toestand volledig onder I het oog te zien en er de eerst-nood - zakelijke consequenties tiit te trek j ken Dat lijkt nog niet veel maar het J is in ieder geval meer dan zijn jongste voorgangers deden Vorige week behaalde Gaillard een grote politieke triomf door de bezuini gingsslag in de boezem van het ka binet te winnen Dat dit niet ge makkelijk ging blijkt wel uit het feit dat hij met ontslag moest dreigen Komeet Mrkos heeft perihelium bereikt En toch was hetgeen Gaillard van zijn mede-ministers vroeg slechts een minimum van begrip voor Frankrijks financiële moei lijldieden Immers het plan van Gaillard had slechts ten doel het begrotingstekort van 1500 miljard ' francs te reduceren tot 825 miljard Voor een radicale sariering zou een verdergaande bezuiniging ver eist zijn geweest maar Gaillard zag in dat dit te grote spar^ningen zou hebben veroorzaakt in het Volgens Deense astronomen die de Franse economische bestel Nie baan van de komeet van Mrkos heb - mand kan verwachten dat hij met ben berekend heeft deze komeet die één slag een land als Frankrijk een op 2 augustus werd ontdekt nu reeds gezonde economische basis kam zijn perihelium bereikt dat wil zeg - „ pv™ grappig Symptomatiscli als u «' ilt Want door Utrecht wandelen in dezt vakantiedagen duizenden en duizw den mensen die — mede door h ' niet al te fraaie weer — hun toe ' vlucht zoeken in de grote stad om dat het in hun dorp „ altijd regent Ze winkelen wat lopen straat-i "' straat-uit en worden ongemerlit c ' moe En — zo moet het echtpa " op dit plaatje hebben gedacht -^ nu we toch in de stad zijn nias ' meteen even de filmrol laten o "'' wikkelen Dan stappen ze een fotowinW binnen en gaan gemoedelijk over ƒ toonbank hangen Dan staan ze dn » stil En dan merkt mevrouw «¦ haar voeten pijn doen De slenterpartij door UtrecW » straten eist haar recht op De W kervoet doet pijn en even heel eye ' maar schuift de voet uit het wit » eeds lang knellende schoentje dan is daar die fotograaf die heel zachtjes klikt en voor ons E » icel cell aardig plaatje meebrengt Vanavo " zit mevrouw misschien weer acro de thee in het landelijk pensionnet » Ze zal zich van geen kwaad bewu ' ijn En zeker er niet aan denK »* dat zij „ io de krant staat " foto U.N.-'t SticW ' OM D Wij hel kan Hoof » gevestigc Qeldermam Van onze wielermedewe Terwijl de grote Nederland nie in Rocourt en omgev steeds met volle bewonderin te peinzen over die beroemde tastische finale van Arie van Jan Derksen zijn er in het Ne se wielerkamp al weer and ^ ners die vast van plan zijn li al even duur te verkopen zo beide sprintmatadoren dat eerste dag deden Want nog steeds heeft Ni een belangrük kanspaardje strijd Nog steeds staat Ab mansi de jonge energieke ei Beverwijkse rouleur bi ] de vier van de achtervolgingsmi van de amateurs Ab Geldermans begon al tijd van 5 min 9 sec voldoe zich bü de snelste acht te j Nadien kwam hü al veel l toeren tegen de Engelsman C van wie velen gedacht haddei de titel zou behalen De ster lander kwam nu tot 5 min en werd slechts door een be ' van de Italiaan Carlo Simoni de tweede plaats verwezen Vandaag komt Ab tegen de Italiaan Franco Gandini aan die met een tijd van 5 min toch nog altijd tegen de Duit seler goed voor de dag kwa mag hierbij niet uit het oog \ dat Gieseler een niet al te st genstander voor hem was Tocht verwachten wU een z Geldermans en dan zou een plaats voor hem zün weggel Nederlandse wielerkolonie ws spanning dit duel op het „ v van Rocourt af Ook ' Vreeswük komt vand de baan in de herkansingsri tegenover zijn kansen staat de landse wielerkolonie nog al s < ¦ Verwacht wordt dat Wiers werkelük voortreffeUjk in zi reed een heel wat beter fig gaan slaan wanneer het st voor de 100 km finale he klonken Qeen heste heurt Twee Nederlanders lopen nii vreugdevolle momenten nog somber kykend rond Dat zün de seigneurs Piet van de He Jan van Dinteren die beid geen succes behaalden omda Van Vliet als Derksen een seigneur namen en wel de Fi Leseur Voor de Hollandse S geen al te beste beurt Voor Arie van Vliet betek tweede plaats in de finale t altüd het afscheid „ ook al ha titel behaald dan nog had streep onder mün cari-ière ge dus de Woerdenaar Een lof standpunt van de gebrilde pre hoe moeiUjk is het immers meeste sportmensen 0511 op 1 punt van een sportcarrière ji Landelijke Rijverenigi Prov kampioensctiai Het aantal inschrüvingen 1 provinciale kampioenschapper LandeUjke Rijverenigingen di dag te Amersfoort worden ge overtreft de verwachtingen di nisatoren - Op de terreinen rond het h rein worden de voor het publ gankeUjke voorwedstrüden ge Daartoe zün een twaalftal ri maneges ingericht Deze voorv den l)eginnen om 8.00 uur ' s n Om half twee ' s middags be hoofdprogramma dat bijzond ' taculair belooft te worden Pesenti profession De Italiaanse sprinter Pesi in de finale van het wereldka schap wielrennen voor amatei de Fransman Rousseau in dr werd verslagen wil prof Hij zal daartoe een licentie gen en hoopt aan het einde jaar als profsprinter te - debut FIFA-commissie in Zwe Een commissie van de FI staande uit de heren E Tft Zwitserland Sir Stanlej ' GB K J J Lotsy Ned K Gassmann Zwitserland rassi It en H Bergei-us 5 IS te Malmö aangekomen De commissie zal de ver de stadions bezoeken waar de wedstrüden van de ei ^ an het toernooi om het Kampioenschap voetbal won speeld Vooral Nederlanders bezc Duitsland Onder alle bezoekers var Duitsland in 19.56 waren de landei-s het sterkst vertegenw 8,1 miljoen van de 30.3 miljoc Daarna volgen 5.2 miljoei sers en 3.1 miljoen Fransen Voetbal — In het toernoo Midden - Amerikaanse voet pioenschappen is de wedstri QUras — Panama gespeeld I Won de ontmoeting net 2 — de rust met 2—0 was ingega — Schaken — In het inter scfiaaktoernooi te Szczawno Zi vroegere Salzbrunn heeft Geil punt "* '^'^ ronden de leiding OnzG landgenoot Orbaan deel ^ wil Nahlik de tiende plaats eerden hebben 5>,4 punt "" Atletiek — De wereldrecc P de myi de Engelsman Der • on heeft maandag tijdens Inte « atletiekwedstrljden te Helsink rii.°7^i ' ^^" '"• 31 verloren val ™ V ' Salsola de man die 24 «¦ ereldreeordhouder op de 1500 geweest Salsola 4.00.2 lbbots 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 13 augustus 1957 ¦ 65e jaargang no 88 HEI * CONQRES VAN DE L.E.N Ook Eur records op 50 meter banen SPEi OM DE WERELDTITEL Wij hebben nog een kanspaardje een streep onder zijn loopbaan te moeten zetten De 41-jarige Van Vliet acht zijn tijd echter gekomen en ge heel wielerminded Nederland zal don derdag 22 augustus in het Olympisch Stadion afscheid van de Vi^oerdenaar nemen tijdens de revanches der we reldkampioenschappen waarbij Van Vliet het dus nog eenmaal zal pro beren voor eigen publiek te winnen Aan belangstelling zal het onge twi,jfeld directeur Van Bessem op deze laatste wieleravond van het sei zoen zeer zeker niet ontbreken WERELDTITEL WIELRENNEN Nederlandse achtervolgers vol goede moed VOCHTIQ SPEEDWAYFESTUN Kroeze nam revanche op Zweed Nilsson 10.34.27 60 Maes 10.34.34 61 Mahn Het we.-d een bizar snelheidsfes 10.42.00 tün Fontijnen water vermengd Tenniskampioenscha ppen Mej * Commandeur'Breukink slaan mevn Peters^Goris Uoop gevestigd op Qeldermans Van onze wielermedewerker ' Tenv'Ö de grote Nederlandse kolo nie in Eocourt en omgeving nog steeds met volle bewondering zit na te peinzen over die beroemde en fan tastisclie finale van Arie van Vliet en Jan Derksen zün er in het Nederland se wielerkamp al weer andere ren ners die vast van plan zijn hun huid al even duur te verkopen zoals onze beide sprintmatadoren dat op de eerste dag deden Want nog steeds heeft Nederland een belangrijk kanspaardje in de strijd Nog steeds staat Ab Gelder mansi de jonge energieke en sterke Beverwijkse rouleur bij de snelste vier van de achtervolgingsmatadoren van de amateurs Ab Geldermans begon al met een tijd van 5 min 9 sec voldoende om zich bij de snelste acht te plaatsen Nadien kwam hij al veel beter op toeren tegen de Engelsman Gambrill Van wie velen gedacht hadden dat hij de titel zou behalen De sterke Hol lander kwam nu tot 5 min 5.6 sec en werd slechts door een betere tijd van de Italiaan Carlo Simonigh naar de tweede plaats verwezen Vandaag komt Ab tegen de andere Italiaan Franco Gandini aan de start die met een tijd van 5 min 8.8 sec toch nog altijd tegen de Duitser Gie seler goed voor de dag kwam Men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat Gieseler een niet al te sterke te genstander voor hem was Tocht verwachten wij een zege van Geldermans en dan zou een finale plaats voor hem zijn weggelegd De Nederlandse wielerkolonie wacht met spanning dit duel op het „ wasbord " van Rocourt af Ook Vreeswijk komt vandaag op de baan in de herkansingsrit maar tegenover zijn kansen staat de Neder landse wielerkolonie nog al sceptisch Verwacht wordt dat Wierstra die werkelijk voortreffelijk in zijn serie reed een heel wat beter figuur zal gaan slaan wanneer het startschot voor de 100 km finale heeft ge klonken Qeen heste heurt Twee Nederlanders lopen met al die vreugdevolle momenten nog al wat somber kijkend rond Dat zijn de bei de soigneurs Piet van de Heyden en Jan van Dinteren die beiden nog geen succes behaalden omdat zowel Van VUet als Derksen een andere soigneur namen en wel de Fransman Leseur Voor de Hollandse soigneurs geen al te beste beurt Voor Arie van Vliet betekent de tweede plaats in de finale toch nog altijd het afscheid „ ook al had ik de titel behaald dan nog had ik een streep onder mijn carrière gezet " al dus de Woerdenaar Een lofwaardig standpunt van de gebrilde prof want hoe moeilijk is het immers voor de meeste sportmensen oxp op het top punt van een sportcarrière juist dan Landelijke Rijverenigingen Prov kampioenschappen Het aantal inschrijvingen voor de provinciale kampioenschappen van de Landelijke Rijverenigingen die woens dag te Amersfoort worden gehouden overtreft de verwachtingen der orga nisatoren Op de terreinen rond het hoofdter rein worden de voor het publiek toe gankelijke voorwedstrijden gehouden Daartoe zijn een twaalftal ringen of maneges ingericht Deze voorwedstrij den beginnen om 8.00 uur ' s morgens Om half twee ' s middags begint het hoofdprogramma dat bijzonder spec taculair belooft te worden Pesenti professional De Italiaanse sprinter Pesenti die in de finale van het wereldkampioen schap wielrennen voor amateurs door de Fransman Rousseau in drie ritten werd verslagen wil prof worden Hij zal daartoe een licentie aanvra gen en hoopt aan het einde van dit jaar als profsprinter te - debuteren FlFA-commissie in Zweden Een commissie van de FIFA be staande uit de heren E Tlhommen Zwitserland Sir Stanley Rous ' GB K J J Lotsy Nederland K Gassmann ' Zwitserland O Ba rassi It en H Bergerus Zweden IS te Malmö aangekomen De commi.ssie zal de verschillen de stadions bezoeken waar in 1958 de wedstrijden van de eindronde van het toernooi om het wereld Kampioenschap voetbal worden ge speeld Vooral Nederlanders bezoeken Duitsland Onder alle bezoekers van West Duitsland in 19.56 waren de Neder landers het sterkst vertegenwoordigd 8,1 miljopn van de 30.3 miljoen Daarna volgen 5.2 miljoen Zwit sers en 3.1 miljoen Fransen i^optbal — In het toernooi om de Midden - Amerikaanse voetbalkam pioenschappen is de wedstrijd Hon duras—Panama gespeeld Honduras won de ontmoeting net 2—1 nadat ue rust met 2—0 was ingegaan cr.r ^'' hakeii _ In het internationaal wnaaktoernooi te Szczawno Zdroj het vroegere Salzbrunn heeft Geiler Rus ™ tl na 12 ronden de leiding met 10,5 nPj^^t '^" dgenoot Orbaan deelt met de " 01 Nahlik de tiende plaats i^eiden hebben 51,2 punt ~ ^ Hetick — De wereldrecordhouder JP de mlji de Engelsman Derek Ibbot • on heeft maandag tUdens internationa « atletiekwedstrljden te Helsinki een ra n,°y ^^ een mijl verloren van de Fin "' VL^^lsola de man die 24 uur lang "" cmrecordhouder op de 1300 meter Is s'weest Salsola 4.00.2 Ibbotson 4.00.5 Van een speciale verslaggever De Nederlandse achtervolgers van wie de profs Daan de Groot en Peter Post zondag nog net op tijd aankwamen om de glorieuze sprint f nale tussen Derksen en Van Vliet bij te wonen hebben maandagoch tend op de ' weg getraind De Groot Post en Geldermans reden ongeveer 40 km in de richting van Tongeren omdat daar de meeste vlakke we gen te vinden zijn ' s Middags ging het drietal naar de baan om een paar rondjes te draaien en het ging voortreffelijk Peter Post die ruim een week ge leden in de ronde van Made btj een Ipartij betrokken was en daarvan een gezwollen pijnlijke rechterhiel had overgehouden had weinig last meer van dez < blessure Het had er overigens niet zo best met hem uit gezien Zondagmiddag nog leek het twij felachtig dat hü op volle toeren in het kampioenschap zou kunnen uit komen Eventueel rijd ik niet Je kunt beter niet starten dan een sleclit f'^uur slaan " redeneerde de nuchtere Amsterdammer Maar hü was maandagmiddag toch wel blü dat het zo goed ging Lichte training üinxlagoelitend gaan de jongens weer de weg op voor een lichte trai ning Na de middagrust gaan zü dan vroeg naar de baan om zich op de strijd voor te bereiden Het was maandagmiddag op do baan te Rocourt bijzonder rustig Alleen de Nederlanders en de Bel gen waren aan het trainen want over het algemeen gaven de kandi daten voor de wereldtitels bij de achtervolging de voorkeur aan de weg Wil Vreeswijk is weer vol goedemoed voor de herkansingsrit van destayers Htj geeft ronduit toe dathet zondagmiddag niet ging Maarik was helemaal niet gedemorali seerd toen ik van de fiets stapte".En lachend voegde hij er aan toe:,,Het wordt dinsdagavond voor mijoverwinnen of sterven " j Engeland heeft het plan opgevat | om ' ich kandidaat te stellen voor | het or niseren voor het wereld kampioenschap wielrennen hetzij in 1960 of 1961 De Engelsen voelen wel dat I960 met de olympische spelen in Rome eej bijzonder ongunstig jaar is voor de organisatie maar aan de andere kant willen zti het liefst zo spoedig mogelijk de titel strijd binnen hun grenzen hebben Coureur Maglioli ernstig gewond De Italiaanse autocoureur Umber t.o Maglioli en de Duitser Edgar Barth werden ernstig gewond toen ziJ bU een verkenning van het par koers van Gaisberg waar donder dag de Grote prtjs van Oostenrijk wordt gehouden in botsing kwa men met een Oostenrijkse wagen In een bocht botste een Oosten rijker die van de tegenovergestelde richting kwam tegen de Porsche van Maglioli waardoor de inzitten den werden gewond en naar het zie kenhuis te Salzburg moesten worden vervoerd De Italiaan is er het ergste aan toe Hij heeft zijn linkerbeen en zijn rechterdijbeen gebroken en hij heeft bovendien een kaakfractuur Zijn co-equipier Barth heeft eveneens een kaakfractuur en brak zijn neus beentje De beide wagens werden bij de bot sing totaal vernield Militaire vijf kamp Te Brussel is een begin gemaakt met de wedstrijden voor het negende inter nationale kampioenschap militaire vijf kamp waaraan 15 landen deelnemen Op de eerste dag stond het geweerschieten 200 meter op het programma waar bij de beste individuele prestatie werd geleverd door de Amerikaan Elman die 182 punten verzamelde De Nederlandse deelnemers bezetten de volgende plaatsen 12 Van Engelen 161 pnt 13 W de Wijn 160 p 17 Van ' t Land 157 p 19 Van der Winden 156 pnt 29 J de Wijn 150 p 39 Blljlevens 144 punten In het landenklassement staat na de eerste dag Amerika aan de kop met 33 punten gevolgd door Frankrijk met 42 punten en Zweden met 60 p Nederland n?.'Pmt de vievde plaats in met 61 punten ten Tennistoernooi Hamburg \ JG l'lnj^elsc Pul Ward die in de haii \ e emdstrijd van het dames enkelspel in het internationaal tennistoernooi te Ham burg de strijd staakte wegens een lich te blessure kwam wel voor de finale van het dames dubbelspel op de baan En met Angela Mortimer als partner slaagde ztj erin het Zuidafrikaanse dub bel Sandra Reynolds en Renee Schuur man te verslaan met 9-7 6-4 Het heren dubbelspel leverde een over winning op voor de Australiërs Don Can dy en Mervyn Rose die in de finale de Italianen Pletrangell en Siroia versloe gen met 10-8 6-3 8-3 Amateur'voethal Programma voor maand september West I ' Het vor-tbalprogra-mina van dp ama eurs In West I voor de maand sei>tem t>er liUidt als voJigt 15 Sept Ie klasse A Zeeburgia — 3ouda Quick — VCS Unitas—RFC UW - Volox CVV—OSV DCG—DWV 22 ^ ept Z«eburgia — DCG Gouda — Quick i^CS — Unitas RFC—ÜVY - Velox—CVV OSV—DWV 29 Sept Quick — Zeeburgia UniUs—Gouda UW—VCS CW — SFC DWV—Vftlox DCG — OSV 2e klasse B 15 sept Rapidita ^ — Sclioten Baarn — I-Ioliand AFC — VV \ Hercules—VVB HBC—HFC HMS—de Spartaan 22 sept Rapidita,s—HMS Schoten—Baarn Holland—AFC V^^A WB Hercules—HBC HFC — dp Spar ' aan 29 Sept Baarn — Rapidltas AFC - Schoten ^' VB ^ Holland HBC—WA De Spartaan — Hercules HMS—HFC Waterpolo — Een Nederlandse ieugd selectieploeg speelde maandagavond een waterpolowedstrijd tegen de S.V Lud wigsburg De Duitsers wonnen de ont moeting met 4-3 De drie Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Aalberts Ran en De Boer De baanwedstrijden zouden dan zeer waarschijnlijk op de wielerbaan van Reg Harris in IManchester gehouden worden en voor de wegkampioen schappen denkt men aan het circuit van de T.T op het eiland Man Jan Derksen de Nederlandse sprin ter die zondag in Rocourt wereld kampioen werd na een grootse „ Ne derlandse " finale tegen Arie van Vliet heeft maandag in zijn woning te Amsterdam heel wat handen gedrukt en uiteraard vele malen aan zijn bewonderaars uitvoerig relaas van de gebeurtenissen op de baan bij Luik gedaan Deze foto laat zien hoe Derksen midden zijn regenboogtrui en gouden medaille toonde aan zijn vrouw zijn zoontje voorgrond en de Amsterdaifp,se oud-wielrenner Adrie Zwartepoorte < Advertentiei ^ afcÊCcior Waterman klopt Nick Moos Peter Waterman de hard slaande Britse bokskampioen in het welter gewicht was maandagavond te Southampton een veel te zware op gaat voor onze landgen ' ot Nick IVIoos In de tweede ronde maakte de scheidsrechter een einde aan het ge vecht om een verdere afstraffing van Moos te voorkomen — Boksen — De Nederlandse half zwaargewicht boksen Wlm Snoek heeft met een Antillaanse bokspromotor een contract getekend om op 2 september aanstaande in de ring uit te komen te gen de Arubaan Battling Slki Het ge vecht zal op Curacao worden gehouden Anti-stakingswet in India exit Premier Neliroe van India heeft gisteren in het parlement bekendge maakt dat hij president Prasad ver zocht heeft de vorige week afgekon digde wet volgens wellce de regering stakingen in bepaalde overheidsdien sten onwettig kan verklaren in te trekken De wet had ten doel stakingen bij de PTT en de burgerluchtvaart te voorkomen Deze acties werden na aanvaarding van het desbetreffende wetsvoorstel afgelast D president heeft het verzoek di rect ingewilligd Zoals bekend had het wetsvoorstel veel kritiek ontmoet bii de oppositie Grote bedrijvigheid op werven te Hamburg De werven te Hamburg hebben in het eerste halfjaar van 1957 een omzetgehad van 329 miljoen mïirk Daarvankwam 37 procent voor rekening vanbinnenlandse orders en 63 procentvoor rekening van buitenlandse op drachten Advertentie EEN LEKKERE SOEP b „,,,„ \^ VOOR WEINIG GELD Een licht gebonden soep met een fijne poiiietsniaak Bevat tevens een weinig vermicelli Pouletsoep Andere voordelige Maggi soepen o 15 et zijn KONINGINNESOEP OSSESTAARTSOEP TOMATENSOEP ASPERCESOEPttIJST JULIENNE 6ROENTESOEP KERRYSOEP WINDSORSOEP DRIEDAAQSE VAN ANTWERPEN Rik van Steenbergen won eindsprint De vierde rit van de driedaagse van Antwerpen een wielerkoers over 200 km werd gekenmerkt door verscheidene ulllooppogingen waar bij steeds de Nederlanders een rol speelden Doch al deze ontsnappin gen werden door het achtervolgen de peloton teniet gedaan zodat ten slotte een grote groep het einddoel naderde waar Bik van Steenbergen de sprint won met twee lengten ver schil op Kossele en Kerckhove IMaandag zijn op de METS-banen te Scheveningen de wedstrijden om de Nederlandse tenniskampioen schappen begonnen Op deze eerste dag werd een verrassende uitslag genoteerd In de eerste ronde van het ge mengd dubbelspel verdwenen nl mevr M Peters en Goris van het toneel Mej I Commandeur en Breukink hadden dit paar uitgescha keld met 6-1 2-6 6-3 De belangrijkste uitslagen luiden verder Heren enkelspel Ie ronde F Koerts si Vossen 6-8 6-4 6-2 J Koerts si Van de Noorda 6-0 6-2 Groen si Groeneveld 10-12 12 10 6 2 Bitter si Boer 6-2 6-1 W IVIaris si Hendriks 6-2 8-6 Witte man si Volkmaars 5-7 7-5 6-1 Stradmeyer si Verloop 2-6 6-2 6-3 Biesheuvel si Kuypers 6-1 8-6 Ta miniau si Boender 6-2 6-1 Hey blom si mr A G Maris 6-3 4-6 6-4 Breukink si Timmers 6-1 6-3 Darats - enkelspel Ie ronde mej.L H Fikenscher si mej M Mo ritz 6 3 6-1 « 2e ronde mevr F de Soet si mej H Schepens 6-3 6-1 mej J Marinkalle si mej G Kofman 9-7 3-6 6 4 mevr B Thung si mej R Tervoort 6-0 7-5 mej C Gros veld si mej J Farir 6-0 6-0 mevr M Peters si mej E Rinkel 6-2 6-3 mej F Marinkelle si mej B Van Buuren 7-5 6-4 Herendubbelspel Ie ronde Hen driks en Vekemans si Kemper en Kramer 6 1 4-6 6-0 Groeneveld en Horsman si Frederikse en Saar berg 6 4 8-6 Dames dubbelspel Ie ronde mej C Grosveld en mej Y Schouten si mej W van Harskamp en mej H Versteege w.o mej N Ding ier en mej R Tervoort si mevr M Jonquiere en mej Schepens 6-1 6-3 2e ronde mevr J Roos en me vrouw N van der Storm si me vrouw E Pereira en mej L H Fikenscher 6 1 6-1 mevr M Pe ters en mevr B Thung si mej I Commandeur en mej E Rinkel 6 0 6-0 Gemengd dubbelspel Ie ronde Mevr van der Storm en Dehnert si mevr v ' Boeckel en F Koert Bij de start te Wilrijk ontsnaiste de Fransman Dupont met aan zijn wiel onze landgenoot Piet van Est Vannitsen en Hoevenaars Het vier tal nam een honderd meter voor sprong maar werd bij Mortsel in gehaald door Van Looy De Bruy ne en Impanis waarna een fikse regenbui er voor zorgde dat de vluchtelingen weer in het peloton terugzakten Bij Soersel probeerden Vlaayen en van der Pluym weg te komen Zij hadden succes en al snel lagen zij 20 seconden voor op Couvreur die eveneens ontsnapt was en 30 seconden op de hoofdmacht Cou vreur slaagde erin het tweetal op kop in te halen en zelfs voorbij te gaan en even later moesten Vlaayen en van der Pluym zich weer laten opnemen in het jachtende peloton Couvreur wist intussen zijn voor sprong te vergroten tot 3 min 20 sec na 83 kilometer maar toen bleek hij teveel van zijn krachten te hebben gevergd en snel slonk zijn winst tot nog slechts anderhal ve minuut na 107 km Van der Pluym was de eerste die Couvreur inhaalde dat gebeurde bij Lommei i'119 km en achter dit tweetal joeg het peloton tot na 127 km een alge hele hergroepering plaats vond De resterende kilometers bleven de renners vrijwel bijeen en zo eindig de de rit in een massale eindsprint waarin de wereldkampioen Van Steenbergen zijn meesterschap toon de De uitslag van de vierde rit over 200 km luidt Rik van Steenbergen B in 4 uur 59 min 6 sec 2 Ros sele B op 2 lengten 3 Kerckhove B z.t 4 Van-Looy B z.t 5 Ver achtert B z.t 6 Keteleer B z.t 7 MoUin B z.t 9 ex aequo eengroep van 43 renners Het algemeen klassement luidt na vier ritten Van Da.ele B 10.17 46 2 G Dèsmet B 10.18.20 3 Planckaert B 10.18.29 4 Van Looy B 10.18.49 5 Lauwers B 18.18.54 6 Van Steenbergen B 10 19.11 7 Hoevenaers B 10.19.18 8 Keteleer B 10.19.20 9 Janssens(B 10.19.25 10 Wim van EstfNed 10.19.26 50 Wagtmans 10.27.33 57 Piet van Est 10.33.05 58 DeJongh 10.33.40 59 Van der Pluym Per 1 oktober 193 " / uilen Europe se zwemrecords alleen kunnen wor den verbeterd in bassins welke 50 meter lang zijn Deze ' reglementswijziging die in navolging van de reeds van kracht zijnde fina bepaling inzake de we reldrecords werd aanvaard vorm de het belangrijkste besluit van de bestuursvergadering van de Europe se zwemliga de L,ÉN welke maan dag onder leiding van onze landge noot Jan de Vries in Zagreb werd gehouden De Europese recordltjst zal per 1 oktober een geheel ander aanzien krijgen omdat de meeste geldende records op 25-meter banen ztjn ge maakt Voor alle nummers werden nieuwe limiettijden vastgesteld en daarna werd nagegaan of in het ver leden reeds zwemmers of zwemsters op 50 meterbanen onder deze limie ten zijn gebleven Waar dat het ge val was werden die prestaties als re cord op de nieuwe lijst opgevoerd Zo zal de 1(X meter vrije slag he ren op naam blijven van de Frans man Alex Jany echter met de tijd van 56,2 sec die hiJ tijdens de Euro pese kampioenschappen in Monte Carlo noteerde Jean Boiteux wordt recordhouder op de 400 meter in 4.30.7 waarmee hij in 1952 in Helsinki Olympisch kampioen werd Bij de dames worden enkele re cords van Nederlandse meisjes be vroren " zoals de 1.03.2 van Greet je Kraan op de 100 meter vrije slag waarvoor nu een limiettijd van 1 min 05 sec geldt en de 4.58 van Cor rie Schimmel op de 400 meter vrije slag waarvoor 5.02.0 werd vastge steld Ada den Haan wordt indien althans geen betere tijd wordt ge maakt vóór 1 oktober recordhoud ster op de 2(X meter sfhooislag met haar wereldrecordttjd 2.51.3 Van een onzer sportredacteuren D E Nederlandse speedv aygewel denaar Tonny Kroeze heeft gister avond in het Olympisch Stadion te Amsterdam revanche genomen voor de zondag te Hengelo tegen de Zweed Berndt Nilsson geleden ne derlaag De Scandinavische „ blik semschicht " die in Twenthe op de eerste gouden helm beslag legde werd nu door zijn concurrent uit de lage landen naar het tsveede plan verwezen Dit speedway heeft toch wel een bijzondere bekoring op het publiek Bijna drie en twintig duizend be zoekers waarvan er zeer velen met motoren scooters en bromfietseft kwamen waren door regengordtj nen naar het druip^iiatte stadion ge togen En al kwam de regen met l-akken naar beneden zij bleven zit ten ook op de onoverdekte tribunes tot de allerlaatste heat was verre den Het was overigens lange tiJd de vraag of de wedstrijden wel zou den doorgaan De met plassen be zaaide sintelbaan leek eerder ge schikt voor speedboat — dan voor speedwayraces Pas toen een drie tal renners enkele proefrondjes had gedraaid besloot men toch te star ten Fontijnen 6-1 6-4 mej M van Grinsven en Van Gasselt si mevr M Wachtel en van Renesse Van Duivenbode 6 1 6-4 mej C Grosveld en Ta miniau si mej J Ferrir en Sehee pe 6 1 6-3 mej L Fikenscher en Dominicus si mej H Versteege en Groeneveld 6 0 6-1 mej J Ma rinkelle en W Maris si mevr T E Lubber en De P^oy van Zuidewijn 6 4 6-0 mej F Marinkelle en Kloe zen si mej T Sauter en J Koerts 7 5 7-5 mej I Commandeur en Breukink si mevr M Peters en Goris 6 1 2-6 6-3 mej F Ferir en Karamoy si mevr N Dingier en Van der Ree 6-3 6-1 k Kcé-ic en School Ned herv kerk Beroepen te Boven-Hardinxveld B Haverkamp te Nieuw-Lekkerland Aangenomen naar Dokkum toez D J Miedema te Tzummarum Bedankt voor Lunteren 2e beroep J J Poot te Delft Beroepen te Silvolde toez H W Ab bink kand te Utrecht Aangenomen naar Heinenoord D Olie mans kand en hulppred aldaar naar Zunderöorp J C Neeleman te Pijn acker Benoemd tot zlekenhuispred te Gro ningen op voordracht van de Ver van Vrijz Herv G J ten Broek te Hoge zand benoemd tot hulppred tq Acquoy W J Sijthoff hulppred te Sirjansland Geref kerken art 31 K.O Beroepen te Nijverdal O Mooi weer kand te Utrecht Geref gemeenten beroepen te Artesia Californië H Rijlcsen te Vlaardingen die be dankte voor H I Ambacht Bedankt voor Middelharnis K de Gier te ' s Gravenhage Clir Geref kerken Beroepen te Aalsmeer S Wijnsma te Broek op Langendijk Bedankt voor Steenwijk D Coppoolse te Kornhorn voor Leerdam G J Buys te Papendrecht Geref kerken Bedankt voor Diever J H v Halsema te Pernis Evang Luth kerk Aangenomen naar Amersfoort m «] da M E Monsees te Dordrecht Geref Gemeenten Ken merkwaardig geval is dat met het Europees 100 meter vlinderslag record van Atie Voorbij Atie maak te op 12 november van het vorig jaar op de 25-meter baan in Hilver sum 1.10.5 Deze tijd wordt ook de nieuwe Europese recordtijd van de Robbenzwemster echter nu gemaakt in Rhenen 50-meterbaan op 4 aug j.l Cor Kint raakte door deze ad ministratieve wijziging haar 18 jaar oude rugslag record van 1.10.9 kwijt De 1.12.9 van de Engelse Judy Grin ham die met deze tiJd olympisch kampioene werd wordt het nieuwe record Door het LEN-bestuur werii be sloten de organisatie van de Europe se kampioenschappen zwemmen schoonspringen en waterpolo in 1958 definitief op te dragen aan Honga rije De wedstrijden zullen van 31 augustus tot en met 6 september in Boedapest in het zwembad op het Margareten eiland in de Donau wor den gehouden De Hongaarse autori teiten hebben alle garanties betref fende het binnenkomen en het ver laten van het land en het verblijf aldaar gegeven Er zullen 200 deel riemers voor Hongaarse rekening worden uitgenodigd Er zullen per nummer twee deelnemers of deel neemsters per land worden toegela ten Voor liet waterpolotoernooi zal elk land in Europa mogen inschrij ven Het Duitse voorstel om elk jaar een kalendercongres te houden voor het in onderling overleg vaststellen van alle internationale wedstrijden werd verworpen Na de vergadering vernamen wij van de K.N.Z.B.-voorzitter de Vries dat het niet in de bedoeling ligt ook voor de Nederlandse recordlijst 50 meter banen verplicht te stellen Dan zou de wintertraining in onze overdekte banen zo weinig doel heb ben " was zün mening met sintels spoten op achter de wentelende wielen van de machi nes en de renners die geen kans hadden gezien om in de allereer ste bocht de kop te pakken kwa ^ men voor een uiterst moeilijke op gave te staan Maar nattigheid of geen nattig heid de goede coureurs deden ook onder deze omstandigheden van zich spreken Want in de eerste se ries 1600 meter vrije slag " bleek al gauw dat de strijd net als zon dag toen op e in normale baan werd gereden zou gaan tussen Kroeze en Nilsson Zij waren de topscorers toen zij in de dertiende heat het be slissende duel moesten leveren De man uit de Achterhoek nam resoluut de kop en was vrijwel on bereikbaar voor zijn Zweedse ri vaal toen diens machine het begaf Kroeze kreeg van microfonist Pe ter Knegjens de raad om het verder maar kalm aan te doen en volko men terecht wat heeft het Voor een renner voor zin om zijn machi ne over de kop te draaien wanneer hü toch niet bedreigd kan worden De Nederlander won ook zijn laat ste heat en triomfeerde dus met het maximaal te bereiken aantal Dimten De Engelsman Goody en Nilsson eindigden ex aequo als twee de Een duel tussen dit duo om de tweede plaats bleek onmogelijk om dat met uitzondering van de mo tor van Kroeze geen enkele machi ne meer aan de praat was te krij gen Het water had zijn werk ge daan Qoed materiaal Deze gang van zaken betekent te vens een compliment voor de ver zorger van Kroeze's motoren Van Dük uit Velp die dan toch maar kans heeft gezien om het materiaal van onze nationale speedwayrack ondanks de slechte omstandigheden wél in tip top conditie te houden Dit goede materiaal en uiteraard zijn gedurfde rijstijl hebben Kroe ze al een reeks successen door ge heel Europa opgeleverd De uitslag 1 Kroeze Ned 15 Pt 2 en 3 Goody G.B en Nilsson Zw 11 pt 4 Carlsson Zw 10 Pt 5 6 en 7 Van Gorcum en v d Sluis Ned en Victor Martin Austr 7 pt 10 I van Mauger Z Afr 5 pt Donderdagmiddag ont moeten de rijders elkaar nogmaals m Tilburg om definitief uit te ma ken wie de primus inter paris is van deze interessante speedwayse - Mao's b«*9:oek ian Polen uit«:esteld Het bezoek dat Mao Tse Toeng de president van communistisch China aan Polen zou brengen Is tot hel eind van dit aar of nog later uitgesteld Welinee L"^?',v "^ rtngen in Warschau verwachten dat Mao enige tijd na afloop van het con gres van de Poolse communistische partij dat vennoedeliii - in december wordt gehouden zal ko n Uit andere bladen Geboren Robert C z v mevr Kos - ter Klinkenberg Bergen N.H Anna I d v Oerlemans-Menalda Rotterdam Getrouwd Ir A B Delmaar en Jeannette Kreulen Groninqen Gunnar L Forsberg en Cath M Durrer Stock - holm Rotterdam P J J Post zenuw arts en C Akersloot Bakkum Overleden p J Schats Rotter dam J c Viergever 85 ir Rotterdam Mevr G F Lievense-Greup 82 jr Was senaar J P V d Kn.<>ap 49 1r Den Haag R visser oud-gezagvoerdér 77 r Terneuzen Mevr J H E Ruitenberg Metman 49 jr Amersfoort C D Grijns w.i 64 jr Bussum Mevr J L Bartelds Van Hattem 82 jr Dordreclit A v d Eyk Obersdorf Anton S J Dekker econ drs 31 jr Stockholm Ir G van Hille 79 jr Amersfoort H D Ptann 68 jr Amsterdam Mej A C der Kin deren 74 jr Amsterdam M J Zljlma 79 jr Haren Gron Mevr A C Boo garet-de Vlaming Den Haag J J Rynja 67 jr Amsterdam 
De Heer en Mevrouw V OS-MENALDA geven kennis van de gebnorte van hun zoon FREDRIK ARNOLD Tijdelijk Emmakliniek Parkstraat 9 Utrecht 9 augustus De Heet en Mevrouw " J MINK-SMIT geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon én broertje lOHANNES CORNELIS letteke Utfêcht 12 augustus 1957 Mgr V d Weteringstraat 93 Nieuwe BABYBOX met vlon der ƒ 15.50 plastic boxkleed ƒ 7.95 kinderstoel ƒ 17.25 Na 6 uur V Meursstraat 43 telef 33864 RIJWIELEN de beste merken o.a Batavus Magneet Empo Een rijwiel waar u plezier van heeft De betaling regelen wij desgewenst op gemakkelijke condities Bromfiets en rij wielhandel De Kleine Winst Verbruggen Oude Gracht 325 telef 24471 hoek Geertebrug Heden is van ons heengegaan onze lieve moeder en grootmoeder CATHARINA HERMANA HONIG CONINCK WESTENBERG in de ouderdom van 67 jaar Bussum REPARATIE koffers en tassen zoals ritssluitingen voering handvatten beugel sloten hoe ken stikwerk enz Galesloot lederspeciaalzaak Vinkenburg straat 7 telef 24371 Wasmachinefabr heeft SNEL WASMACHINES met lichte emaille beschadiging gloed nieuw met garantie ƒ 125 en ƒ 145 Langzaamwassers ' 259 Centrifuges ƒ 150 Desgewen.st afbetaling Depot Maliebaan 26 Utrecht Telef 20238 A C Hillen-Honig J B Hi Hen C A Hohig E H C Honig-Reitsma A H N van Hasselt-Honig Dr P R van Hasselt J A B Rijnders-Honig Dr H Rijnders G C Honig C Honig-Lee A M Honig H I Honig-Stutterheim en kleinkinderen Hilversum 12 augustus 1957 Blesboklaan 4 De teraardebestelling zal plaats hebben vrijdag 16 tui op de begraafplaats „ Westerveld " na aénkomst van de trein te 11.02 uur halte Driehuis-Westerveld Alg kennisgeving Utrecht La Ceiba Honduras Hilversum ACCORDEON met les 2 gui taar / 1 per week Muziekhan del „ Stoové " Oude Gracht 278 telef 10794 Grammofoonplaten LijnmarKt ' ï2 telet 21207 De WASMACHINE Specialist Levert elk merk voor ellïe ' beurs En betaling zoals u die wenst Vraagt demonstratie ook bij u thuis Kpekoekstraat 59 Telef 29404 Voor inliohtin gen of demonstratie ook des avonds RADIO en TELEVISIE kopen is een kwestie van vertrouwen Laat Radio Jaarsveld met zyn 30-.jarige ervaring u eens vrij blijvend inlichten Weerdsin gel bij de Zandbrug tel 19836 Na 1 uur 18248 EMMELOT'S SPECIAALZAAK Steenweg 49 53 Utrecht heeft steeds voorradig Amerikaanse tuinoverall's ƒ 12.50 f 13.75 ƒ 14.75 in diverse tinten KLM sport overall's ƒ 17.25 2-delige KLM overall ƒ 21.50 in wit khaki en blauw Stofjassen in Korte khaki jasjes ƒ 12.75 en en RAF ƒ 15.75 ƒ 17.25 f 18.75 de kleuren khaki grijs groen ƒ 14.85 Alles krimpvrij KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparatics in enkele uren gereed w c Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Telef 12330 FINANCIERING van gebruikt » auto's op zeer voordelige con ditie Zeer vlugge afwikkeling Stichts Assurantiekant Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook ' s avonds geopend Met zeer diepe smart geven wij Kennis van het nood lottig overlijden van onze innig geliefde zoon broer zwager en verloofde GERARD J VAN DONKELAAR sgt vlieger geboren te De Bilt Overleden Merauke Nw - Guinea Uit aller naam Fam H v Donkelaar Looydijk 48 De Bilt 12 augustus 1957 T.L VERLICHTING 40 Watt Compleet met balk ƒ 16.50 De Kampioen Lange Ellsabethstr 22 telef 18969 Amsterd straat weg 443 telef 16853 Onze VAKANTIERECLAME Pionyr het fototoestel waar tj zonder moeite uitstekend toto's mee maaJct ƒ 12,60 Fotobuxeau ' t Sticht " Steenweg 15 utrecht BLOEMBAKKEN van asbest cement merk Martinit zijn wa terdicht weerbestendig en on beperkt houdbaar Speciaal voor balkons en vensterbanken N.V Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 VERHUIZINGEN meubelbewa risg Van ouds Is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Goedestr 114-116 Dtr Telef 12303 N.V NEGUM - DE BILT De jaalrijkse algemene verga dering van aandeelhouders zal worden gehouden op dinsdag 3 september 1957 om 10 uur ' s morgens ten kantore der vennootschap Nieuwstraat 97 99 De Bilt DE DIRECTIE ZWEEDS HARDBOARD kei hard en watervast 214x46 1.43 204x40 '^ 1.24 198x44 1.31 122X40V2 0.69 153x30 0.70 Alleen ver krijgbaar bij Houthandel Cen trum Herenweg 60-62 telef 16830 Utrecht Heden is na een langdurig geduldig gedragen lijden toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve vrouw moeder oma zus ter schoonzuster en tante PETRONELLA ABBEMA-DOLMAN in de ouderdom van 50 jaar P Abbema M V d Berg-Dolman S V d Berg en Henkje Utrecht 11 augustus 1957 Gom MertenS'Straat 11 De teraardebestelling zal plaats hebben op woensdag 14 augustus om 15 uur op de 2e Alg Begraafplaats „ Kovelswade " vertrek van af het sterfhuis 14.30 uur Te koop aangeb KINDERWA GEN in goede staat Maas straat 28 Tussen 7 en 8 uur ZtJNDAPP 200 cc 1954 in - en uitwendig in prima st nieuwe voorband nieuwe accu Stuur slot buddyseat Oude Gracht 246 bis N.V Parfumerie „ Apollo " utrecht De jaarlijkse aigemene ver gadering van aandeelhouders zal worden gehouden op dins dag 3 september 1957 om 11 uur ' s morgens ten kantore Nieuwstraat 97 99 De Bilt DE DIRECTIE CZ 150 cc MOTOR bouwjaar ' 51 in zeer goede staat Event ruilen voor lichtere machine of bromfiets Spinozaplantsoen 15 11 Te koop 50 BUREAUS zijn ge bruikt en gaan goedkoop weg Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Weggelopen LICHTBRUIN HONDIE zonder staart witte borst en wit streepje op zijn kop Tegen beloning terug te be zorgen Mgr v d Wetering straat 2 Utrecht Een BROODBEZORGER of een bakkerbezorger en een banket bakkersbediende gevr V.g.g.v Aanm Bakkerij Zomer Ie Daalsedijk 176 telet 18860 HUDSON SEDAN 1949 van par ticulier Prima staat ƒ 2200 Br no 4299 bur UN Wij kunnen op ons modern ate lier nog plaatsen nette NAAI STERS leerlingen en leerling knipster Fa Spekkels N.V Prof Ritzema Beslaan 41 BONTMANTELS Bij bekende bontzaak in utrecht nu een bontmantel kopen tegen lage prijs op een betaling vanaf f 5 per week Br no 4306 bur UN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lie ve onvergetelijke Zuster en Behuwdzuster CORNELIA MARGARETHA ANTONIA SASSEN in de leeftijd van 51 jaar Ede W J van Beek-Sassen R H van Beek ' s-Gravenhage E Sassen Bilthoven 10 aug 1957 Rubenslaan 13 Cond.adres Arthur v Schendellaan 22 Ede GId Liever geen bezoek De crematie zal plaats heb ben te Velsen op woens dag 14 augustus na aan komst van trein 14.29 uur halte Driehuis-Westerveld Vertrek van het St Anto nius Ziekenhuis te Utrecht ca 12.30 uur Gevr voor zo spoedig moge lijk een VERKOOPSTER die de leiding op zich kan nemen van een textielzaak in baby en kinderkleding in Putten op de Veluwe Prot godsdienst Intern Goed salaris Br no 4354 bur UN Plan van uitbreiding Het Hoofd van hef gemeente bestuur van IJsselstéin maakt bekend dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 29 iuli 1957 5e afd nr 2326'56/1498 gedeeltelijk hebben goedge keurd het door de Raad dezer gemeente bij besluit d.d 29 ju ni 1956 nr 1956.93 vastgestelde plan van uitbreiding in " hoofd zaak regelende de bestemming van de gronden in het lande lijk gebied van de gemeente IJsselstein met bijbehorende toelichting en bebouwings voorschriften Het onderhavige plan van uit breiding in één uitvoerige kaart uitgewerkt en voorzien van een toelichting ligt met de bebouwingsvoorschriften ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage Belanghebbenden die bezwa ren tegen het plan bij de Raad hebben Ingediend kunnen bin nen een maand na heden bij de Koningin beroep instellen IJsselstein 13 augustus 1957 Het Hoofd van het ge meentebestuur voorn Mr I ] Abbink Spaink Wegens vertr nog over prach tig noten TOILETTAFEL met geslepen glasplaat en spiegel tevens te gebruiken ais schrijf tafel Schitterende Pandermeu bel ƒ 85 goed brandend wit gasfornuis ƒ 75 niet voor koop lui Br no 4308 bur UN Gevr voor plaatsing op archi - tecten Bureau 1 TEKENAAR 2 Opzichter-tekenaar Salaris volgens BNA reglement Br no 4352 bur UN Geef kleur aan het interieur dat verkrijgt u met onze TE GELBOARD en plastic bekle dingsplaten ook voor hout triplex board en lijstwerk Het adres Houthandel Biltstraat " Biltstraat 21 t.o Ozebi Telef 25071 De zaak met de grootste sortering Te koop zo goed als nieuw BANKSTEL 3 zitsbank met losse kussens en een vloer kleedje 140 bij 200 Iets moois Nic Ruichaverstraat 70 telef 12659 B,z,a METSELAAR en STU CADOOR over veel vrije tijd beschikkend V,g.g.v Br no 4263 bur UN B.z.a aank KAPSTER kun nende permanenten en water golven Br no 4293 bur UN Van de Grafische School ' 1 kwarto GALEI zetlood set zetlijnen 3 leerboekjes zetten 1 boekje tekenen 1 spiraal voor kinderledikant 74x170 cm He renweg 1 Grammofoonwinkel Net MEISJE 19 jaar zag zich gaarne geplaatst voor inpak werk of iets dergelijks liefst bij schoenen Br no 4231 bur UN W G KOOISTRA Keel - neus - oorarts WEGENS ZIEKTE GEEN PRAKTIJK Zonder fente of kosten Ie klas MAATKLEDING voor dames en heren Maandelijkse giro stortingen Schrijft no 4236 bur UN en de coupeur bezoekt u met uitgebreide collectie B.z.a WERKSTER voor kan toor en werkhuizen elke och tend Br no 4178 bur UN WONINGSTOFFEERDER biedt zich aan Loon tegen C.A.O Br no 4168 bur UN Te koop aangeb V.W de Luxe 1951 met belasting Geheel in prima staat Nepveulaan 8 Zeist Telef 4687 Dr H van Marken LIchtenbelt INTERNIST - Zeist PRAKTIJK HERVAT JUFFROUW b.z.a voor de huishouding van 9-3 of 8-2 u Prima referenties voorzien Br no 4167 bur UN CITROEN 2 CV de Luxe 1954 375 cc 61.800 km gelopen in prima staat van particulier wegens verandering Vaste prijs f 1800 Telef Utrecht 27124 Jongeman 21 jaar zoekt be trekking als CHAUFFEUR MAGAZIJNBEDIENDE rijbe wijs B E type diploma Br no 4166 bur UN Laat u niet misleiden Koopt uw HORLOGE bij een betrouw bre zaak met eigen reparatie afdeling t.w de bekende Ver koopmij v Uurwerken Agent H ' A Wouters Bekkerstraat 136 Utrecht Telef 29861 Dr J.A VAN LOON INTERNIST PRAKTIJK HERVAT Te koop prima BMW 500 cc met Steib zijspan pas gerevi seerd ' s Avonds na 8 uur Poot Vleutenseweg 163 Lunchroom - Patisserie „ Moison van Angeren " Telefoon 109 * vraagt 2e bonketbakkers bediende Commis de cuisine plm 18 jaefr Aanm LEIDSEWEG 4 RADIO met platenspeler plus 23 platen Te bevr ' s avonds na 6 uur Lichte Gaard 7 bis Utr Prachtige witte BRUIDSJA PON maat 42-44 Vaartsestr 49 Het zacht en zeker werkend laMetrmlddtl op relt en tfiuft ' 2 grote FAUTEUILS 1 salonta fel Zilvergeldstraat 58 BATAVUS BILONET voor en achter telescoop Padangstraat 47 na 7 uur Utrecht ZOMERHUISJE te huur 31 aug 28 Sept 4-6 pers Butagas en licht Te bevr Kampeerter rein „ De Blitse Duinen " no 77 RIANTE FLAT 3 flinke ka mers badcel mooie bergruim te Zeer gunstig gelegen Utr Noord en geschikt voor jong gehuwden Benodigd eigen ka pitaal ƒ 7500 Br no L-6303 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht jiiiiiiMiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitititiiitiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiititiiitiiiriiiiiriiiiiii'i WONINGINHICHTINC ^ I^VEM C SMI7 Oudwijkerdwarsstraat 74—76 Utrecht BOVENHUIS voor zelfbewo ning omgev watertoren Am sterd straatweg Koopsom incl verhuurd beneden - en bo venhuis i 15.500 Hmiropbr ƒ 844 V Deyl & Co Leldse weg 30 bis Utrecht MACHINESCHRIJVEN steno Rijksgedipl leraar talen boekhouden middenstandsdi ploma Instituut Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utrecht Telef 30606 Spoedcursus typen f 3 p.w Aanvang direct NIJMAN BULLETIN Duizen den kochten reeds bij Nijman Zij vonden een enorme keus In woningtextiel dames en lieren kleding manufacturen meu bilair huishoudelijke artike len etc Zij kochten voordelig en wat veel belangrijker is zij kocht-^n eveneens tegen gemakkelijke betalingscondi ties Doe ook als zij Reeds vanaf ƒ 1 p.w Utrecht Croese laan 163 telef 34687 DONDERDAG 15 AUGUSTUS GESLOTEN '• iiiiiiiniiiitimiiiiniimMiiiiiriiiriiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintirtiitmtKiiitiiii MEUBELKOOPJES '-' 3 der waarde rijk theemeubeldres soir theewagens eikenhouten schuiftafel fauteuils ƒ 15 be klede stoeien ƒ 6 kapstokken badkamerfauteuil ronde tafel kaststelien dressoirs boeken kastjes enz Biltstraat 5 over Ozebi Alsook grote moderne eikenhouten 3 deurs kast 180 cm breed spiegeldeur $ 3 hang Vs legkast rijk meubel AUTO - SCOOTERRIJLESSEN ƒ 4.50 Opeis Rekord Zündapp Bella ' 57 Gediplomeerde in structeurs Perfect ' Pelikaan straat 28 tel 24838 b.g.g 10794 Ook verhuur NIJMAN BULLETIN Op uw tafel hoort een Smyrna tafel kleed Koop bij Nijman een Desso-tafelkleed tegen gemak kelijke betalingscondities Slechts ƒ 67.50 SCOOTER - en AUTOBIJLES Erkende K.N.A.C.-rijschool Rekorl " Nieuw materiaal Tel 15729 Kwartelstraat 48 bis Cervanteslaan 26-1 Aang BESTELWAGEN bouw jaar 1953 prima staat nieuw gespoten ieder deskundig on derzoek toegestaan In huur koop ^ oor ƒ 35 per week in 1 iaar uw eigendom Br no 4320 bur UN Voor AUTORIJLES A.N.W.B Bondsautorijschool H van den Ham Cafharjjneslngel 88 bis telel 33517 Met Ford Taunus en Volkswagen Tevens auto '= zonder chaiüteur PHILISHAVE van ƒ 39,75 « ƒ l.SO per week zonder aanbe taling Banierhuls Amsterd str.weg 411 413 Lg Elisabeth straat 32 St Dinsdog 13 augustus 1957 ¦ 65e jaargang no 88 U.N.-VAKANTIE KINDEBTONEEL HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD PRESENTEERT HET EEUWENOUDE SPROOKJE VOOR HET EERST IN WERKELIJKHEID door ANNEKE ELRO EN HAAR SPROOKJESGEZELSCHAP Enkele hoogtepunten uit het sprookje ' 9 Piggelmee en zijn vrouwtje in de oude Keulse pot 9 Visje Visje in de zee — roept Piggelmee 9 Het tovervisje verschijnt en duikt op uit de zee 9 Het mooie nieuwe huisje ï \* ^ Terug in de oude Keulse pot ^ Een wandeling door een onvergetelijk sprookjesland Algehele leiding ANNEKE ELRO VRIJDAG 16 AUGUSTUS a.s IN DE STADSSCHOUWBURG TWEE VOORSTELLINGEN n.l ' s morgens om 10 uur en ' s middags om 14.30 uur TEGEN STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN ' NEEMT TIJDIG UW KAARTEN Vraagt GRATIS ZICHTZEN DING Eén van de grootste contantzaken levert herenkos tuums kombinaties regenjas sen regenmantels mantelkos tuums jersypakjes reeds van af/S per maand Strikte ge heimhouding Br no 1377 bur UN Prijzen met inbegrip van alle rechten en plaatsbespreken Parterre f 0.75 normale prijs ƒ 1 - 3e Amphit „ 1 - // r § 1 1.50 2e Amphit „ 1 - // // „ 2 - Parket 1 en II „ 1 - // n 2 - Ie Amphit „ 1 - w rt „ 2.50 Stalles „ 1.50 tl // „ 2.50 Fauteuil „ 1.50 ir M „ 2.50 Balkon „ 1.50 ri M « 2.50 Plaatsbespreken van dinsdag 13 augusfus af dagelijks van 10-15 uur aan het loket van de Stadsschouwburg TelefAiisch plaa tsbesprek sn is niet mogelijk Donderdag a.s ^ IS angustas PERZISCHE TAPIJTEN Pro fiteert nu van onze spotkoop jes Hiriz 2.40x3.40 ƒ 300 Shiras 1.42x1.02 ƒ 125 Belouch 99x70 ƒ 59 enz Verder korting van 10 % op alle tapijten Plijnaar Biltstraat 198 Utrecht Telef 10710 - 21013 Maria Tenhemeli^neming xijn de zaken van N.V Alg Confectiehandel van Op pracht stand BEDRIJFS PAND met dubbele bovenwo ning waarvan 1 ledig te aan vaarden a.s voorjaar Bouw jaar ' 39 Huuropbrengst f 3800 Koopsom ƒ 70.000 Br no 4019 bur UN Te koop alles gebruikt stoe len 2.50 banken 5 TAFELS 7.50 ladders 5 veldbedden 12.50 stapelledikanten 25 werktafels 17.50 hanglegkasten 25 Geerts Gruttersdij k 23 telef 29304 C & A Brenninkmeijer „ De Dom " Grove & Hunfeld Hunkemöller Lexis Corsettenmagazijnen N.V A Kreymborg & Co Modehuis Lainpe Peek & Cloppenburg N,V Modemagazijnen Vinke Vroom & Dreesmann Utrecht N.V M J Witteveen's Modemagazijnen N.V Van Woensel's Schoènmagazijnen KISTENPLANKEN kolenkis ten emigratiekisten boeken kisten verpakkingskisten alle soorten planken voor kippen hokken schuurtjes schuttin gen goedkoopste adres v Breemen Waterborg Vreden burg 64 Tel 14784 26695 de gehele dag geisloten Sehuimplastiek platen alleen bij ons verkrijgbaar tegen prij zen waarmede onze firma alge meen bekend staat altijd goed koper dan overal export over produktie schuimplaten auto imperials goedkoper dan wie ook Rolasprodukt f 35 tenten vanaf ƒ 39 6-persoons tenten van f 135 voor i 95 luchtbed den alle merken verkrijgbaar reeds vanaf ƒ 22.60 wolslaap zakken ƒ 12.50 gewatteerde slaapzakken donsslaapzakken isothermyl slaapzakken kom eens kijken voordeligste bil lijkste kampeermaterialen Firma v Breemen Waterborg Vredenburg 64 telefoons 14784 - 26695 Vttéehtt 13 auguflas I9S7 RADIO EN TELEVISIE IMPORT HET VOORDELIGSTE ADRES VAN UTRECHT TENTENVERHUUR luchtbed denverhuur Butavapa stellet jes auto imperiaals tentzei lenverhuur afdekzeilen ver huur grondzeilen verhuur stoelen verhuur veldbedden verhuur Voordeliger dan waar ook speciale aanbiedingen fietstassen kampeertassen Amerikaanse textielriemen padvinders schoudertassen sohuimplastiekplaten familie tenten f 135 nieuwe voor slechts ƒ 95 Kampeerbenodigd heden zaak met de grootste service vertrouwen v Bree men Waterborg Vredenburg 64 telefoons no 14784 26695 Wij leveren II de meest bekende merken tegen sterk verlaagde prijzen o.a T.V 43 cm serie 1958 voor S 750 - Levering door geheel Nederland Volledige garantie en 100 °'» servce Agent N SLOTEGRAAF Linnaeusstraat 17 gesloten huis telefoon 27786 Ook bij J H Groeneveld grote keuze ' in DAMESROKKEN blouse iaponnen en suède jas jes 3 6 9 maanden Brigltten straat 2 telef 10153 KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 EXPORTWASMACHINES door rechtstreekse levering snel wasser vierkant dubbelwan dig met luxe tijdschakelklok geen 235 maar 195 rond geen 175 maar 150 langzame was ser geen 330 maar 260 Ook le verbaar met elektrische ver warming Alles met volledige fabrieksgarantie Nu ook ra dio en televisie Toonkamer Willem van Noortstraat 21 bis Utrecht Telef 19302 Ook des avonds ïiiét l«o«p - oamsebj »!!^ NIJMAN BULLETIN Tegen gemakkelijke betalingscondi ties is een regenjas of mantel zo gemakkelijk verkrijgbaar Reeds vanaf ƒ 2 p.w.ü Heren regenjassen ƒ 59.75 ook % Regenmantels ƒ 57.50 NIJMAN BULLETIN DWU bedstellen zijn onverslijtbaar met 10 tot 15 jaar garantie Reeds vanaf ƒ 74.50 Nijman heeft ze Amalie SMEEROLIE en vele andere merken olie koopt u voordelig bij Smeeroliehandel Utrecht " Kleine Singel 35 Utrecht bjj gasfabriek Telef 15741 Garage's en wederverko pers flinke korting De grootste sortering LEREN ZOLEN rubber zolen en hak ken Alle soorten zooirubber ook beige heeft Smith Pre dikherenstraat 14 Utrecht AUTO IMPERIALS Oersterli zijn onze Imperials welke in alle maten af fabriek te leve ren zijn Prijzen vanaf ƒ 34.50 Fa C Boot Voorstraat 29 Ro zenstraat 15 Telef 22493 2 lij nen DROOGSCHEERAPP ARATEN Muziek Staf f horst heeft Phü shave Braun en Remington ip voorraad Orieharlngstraat RENAULT Dauphlne 1956 Tau nus J5 M 1955 Opel KapitSn ' 52 Consul 1951 Plymouth 1950 Al len in priina staat Ook gene gen te ruilen Financiering mogelijk Garage W de Rid der Glldstraat 24 Telef 18880 Te koop z.g.a.n HEBEN SPORTRIJWIEL Magneet met 3 versneilingsnaaf wegens aan schaf bromfiets v Keulen Voox'straat 44 Vianen Te koop TAUNUS 15 M de Luxe bouwjaar 1955 met kachel en aircondition Garage Joh de Rooy Hessenweg 2 a De Bilt Telef 60161 K 30 WAAR VOOR UW GELD Bu reau 39 divan 5 4 gestoffeerde huiskamerstoelen 20 compleet slaapkamerameublement met kast 150 1 - en 2-pers spiraleUi matrassen huiskamertafels 19.50 dressoir 39 2-pers eiken leasten ledikant 25 Veel stoe len tafels enz Inboedelgoede ren Zeer lage prijzen Meubel opslag Gebouw de Zon Pie terskerkhof 21 9-12 2-6 i |^ J(Ka«»!#swit««»stf OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G F Huls man Juwelier Vredenburg 33 Expert der Ned Spoorwegen Te koop gevr in goede staat zijnde linnen KINDERWAGEN met uitneembare bak Donker grijs-blauw of zwart Br no 4230 bur UN Gevraagd 3-wielig KINDER FIETSJE in goede staat Scho nauwensingel 3 III Hoograven Te koop gevr 2-pers ZEIL KANO Event normale kano Harmonielaan 24 Zeist Telef 3785 Te koop gevr in Utrecht of naaste omgeving een HEREN ' HUIS met tuin en minstens 5 kamers enz Koopsom plm ƒ 20.000 ledig op te leveren Br no 4326 bur UN BAKFIETS te koop gevr grote maat open laadbak Moet in goede staat zijn Br no 4323 bur UN HERENHUIS met of zonder garage te koop gevr in Oog in Al met ongev 6 kamers voor gezin van 4 personen Aanv voor 1 januari a.s Br no 4327 bur UN 4 of 6 huiskamerstoelen of 2 clubjes en 4 stoelen LINNEN KAST divan babycommode linnenkastje uitschuiftafel Br met prijs no 4313 bur UN rriüT ''^ ü Itmisss «« s«tg»i>od«ft ' A.V.Ü AUTOVERHUUR zon der chauffetir Nieuw mate riaal Ook Volkswagenbusjes All-risk verzekerd v ' s Gra-vezandestraat 25 a Utrecht Telef 18506 • S9814 Te huur ATJTO's zonder chauf feur all risk verzekerd vanaf 18 cent per km Autoverhuur bedTöt De Bruyn Gildstraat 91a telef 16900 AUTOVERHUUR zond chauf feur Chevrolets zonder ben zine ƒ 16 per dag tot 200 km daarna f 0.10 per km of ƒ 0.16 per km met benzine J de Graaf Eemstraat 4 Utrecht Telef 33767 Net KOSTHUIS aangeb te Maarssen Br no 4232 bur UN Ingaande 2 sept nette KOST GANGER gevr Weekend af wezig ƒ 25 per week Omgev Demka Werkspoor Br no 4177 bur UN KOELKASTEN te huur Div merken v.a ƒ 15 p.m met kooprecht Geen rente of kos ten Fa Smeding Statensingel 171 B Rotterdam Tel 80840 Net KOSTHUIS aangeb voor heer zonnige slaapkamer met groot balkon Als alleen inwo nend Br no 4351 bur UN Amerikaanse familie vraagt voor zo spoedig mogelijk vrije gemeub WONING met c.v voor 1 of 2 jaar in omgeving Soesterberg Mr D Brandy Berghotel Amersfoort Te huur gevr per sept of okt ongemeub of gestoff ETAGE of ged van een woning in Utr of omgeving Bilthoven voor doktersgezin met 2 kinderen b.b.h.h voor ongeveer 1 jaar Br no 4296 bur UN Te huur gevr ongem KAMER met stook en kookgelegen heid centrum Br no 4307 bur UN Acad gev heer zoekt KAMERS met pension in Bilthoven of omgev Als alleen inwonend Br L 7 Adv Bur Havekotte Bilthoven Net wedn 42 jaar zoekt net KOSTHUIS Br no 4173 bur UN Amerikaanse fam geen kinde ren vraagt voor zo spoedig mo gelijk een vrije gemeub wo ning of ETAGE Mr Seifert Kamp Nw Amsterdam Huis ter Heide Welk Prot gezin in Utrecht of directe omgeving wil meisje hoogste kl middelbare school als HUISGENOTE opnemen Cond nader te bespreken Br no 4334 bur UN I>er$<»te«l i^viraasdl Voor spoedige indiensttreding gevraagd VBL KANTOORBE DIENDE voor de afd boekhou ding Sollicitaties te richten Maliebaan-stationsplein 4 Utr aan N.V „ Landaal-Schelde " Banketbakkerij A P Laker veld vraagt Ie of aank Ie BE DIENDE 2e bediende en 3e of leerling Adelaarstraat 25 2e of 3e BEDIENDE gevr per 1 sept of eerder Van Veen's Banketbakkerij Leidseweg 7 telet 11676 HUISHOUDSTER gevr uit ar beidersstand bij werkman 50 jaar Huwelijk niet uitgesloten Kinderen geen bezwaar Br no 3640 bur UN Voor direct MEISJE gevr voor d en n Loon ƒ 120 per maand Veel vrij boven 20 jaar Mevr Hessing Utrechtseweg 336 De Bilt Op korte termijn bunnen wU nog enige NAAISTERS en leer lingen plaatsen Daar wij het bedrijf zijn dat het beste genre japonnen vervaardigt en bij ons geen „ handwerk " bestaat krijgt u juist bij ons een unieke gelegenheid om het naaivali dat u van veel nut ban zijn bi uitstek goed te leren DageUjb - gelegenheid tot aanmelden br Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 ingang Schalkwijkstraat I UTRECMTSCH NIEUWSBL AQ — - j Confectiebedrijf S Rozendaal N.V Jutfaseweg 171 Utrecht vr voor direct NAAISTERS en leerling-naaisters Aanmelden dagelijks van 9 tot 5 uur aan bovengenoemd adres Na 6 uur Calderonlaan 8 II Oog in Al « Civcrsem Wegens uitbreiding van ons atelier kunnen wij nog een KNIPSTEB plaatsen Wij ge ven een unieke gelegenheid om zelfstandig te werken Grote mogelijkheid om zich verder in het vak te bekwa men Dagelijks gelegenheid tot aanmelden bij Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Utrecht in gang Schalkwijkstraat Voor chique MAATKLEDïN(i Fa Fortuin Notaelstraat 25 a Kostuum naar maat van prima ' Engelse stof f 165 Mr WILLÏ KHUIS AstrolooB Occultist Voorlichting over uw lot en leven ieder ïewenst ad vies — Spreekuren 2—9 _ 48 Obrechtstraat 48 Utrecht Gevr OVERLOCKSTERS stik sters knipster en leerlingen V hele of halve dagen Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 Voor FINANCIERING van auto's motoren scooters eti draglines naar Ass kantoor c M Witjens Mariahoek 21 utr ' Rente 6 % Inl kosteloos telef ' 13471 en 23295 Gevr COMMIS DE CUISINE leeftijd 18 jr Café-Rest Cam bridge Vredenburg 4 Utrecht WEGGELOPEN jonge zwartepoedel Terug te bezorgen te gen zeer hoge beloning J LantLunetten 4 terrein v Hep * Utrecht ^' Gevraagd in doktersgezin een 2e MEISJE voor de dag Aanm tussen 7 8 uur n.m Mevr v d Berg Rijnvis Fèithstraat 31 Utrecht Uw adres voor Betrouwbare AUTO SCOOTER - MOTOR RIJWIELFINANCIERING ie nog steeds Fa G C Wester veld & Zn Weerdsingel wz 51 te Utrecht Telef 16953 Aank MEUBELMAKERS Aan melden fa W C A Koeken Vlasstraat 30 32 tot 18 uur WERKSTER gevr voor iedere morgen Mevr Versteegh Wil helminapark 33 Wasserij Staatsen vraagt en kele nette MEISJES voor di verse afdelingen in haar be drijf Prettig schoon werk loon volgens C.A.O Aanmel den tussen 8 en 5 uur of na voorafgaande telefonische af spraak ook ' s avonds aan het bedrijf Rotsoord 24 Utrecht Op klein atelier in prettige om geving is plaats voor MEISJE als leerlinge Aanm Bern Weerd OZ 31 Persfotobureau Het Sticht Steenweg 15 vraagt WERK STER van 9-12 uur Nette werkman 56 jaar vraagt flinke eerlijke HUISHOUD STER liefst alleenstaand te gen kost inwoning event kl vergoeding Br no 4172 bur UN Nette TOILETJUFFROUW ge vraagd liefst boven de 40 jr Aanm ' s avonds na 7 u Korte Smeestraat 22 bis Schoonmaakbedrijf Het Anker Corn Roobolstraat 84 bis a Utrecht Nog enige nette WERKSTERS gevr voor de a.s Jaarbeursperiode Pers aanm aan bovengenoemd adres woensdag en dondermiddag tussen 2 en 3 uur Nette VERKOOPSTER in ban ketbakkerij Liefst met vak be kend Br no 4328 bur UN AJs Uw vrouw een dienst bode zodrt zoudt U ' t zó bunnen proberen Maar er is exsn betere en af doende maniöT « Gevr 2 nette aank WINKEL JUFFROUWEN prettige werk kring Bedrijfskleding aanwe zig Aanm ' s avonds na 7 uur Klaarenbeek's zelfbediening Joh Gerobulusstraat Tbis hoek v Egmondkade Gevr zelfstandige HULP in de HUISHOUDING Goed loon Fam v Straalen Amsterd straatweg 42 Utrecht PLAA3W tr Kif ' NTJf Tot 20 woorden ƒ &— Elk woord meer ƒ % M KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend van 8-20 uur Telefoon 17633 De Bouter alleen geves tigd Oudwijkerdwarsstraat 134 t.o school buslijn 12 halte Oudwijkerdwarsstraat Speciaal DIERENPENSION De Natuurvriend Donkere Gaard 7 telef 14864 Tevens trimmen knipoen en wassen van hon den Alle dieren en benodigd heden l^eYii** Iets ande Ws met eef ",!?' " l^twaar " knikte « eraaiJ llr ^'?-"^ sUsrlach „ Ik hel hst MtarS „™'^" « studiën opgemerkt notariële ambt op Mars het env 
iiTR ECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 13 augustus 1957 • 65e jaargang no 88 Algemene koersdaling op de Parij se beurs Verliezen zijn echter niet groot AMSTERDAMSE WISSELMARKT CONTANTE PRIJZEN Londen 10.64-10.641/2 New York 3.82 T ^ - 3.83 l/s IWontreal 4.03 11/16 4.0315/16 Parijs 91.10-91.20 Brussel 7,61%-7.62?'8 Frankfort 91.13-91.18 Zurich 87.49y2 87.54>2 Zurich vr Francs 89.35% 89.40y2 Stockholm 73.771/ 73.821/2 Kopenhagen 53.03 55.08 Oslo 53.27-53.32 Milaan 61.23V4 - 61.231/2 Wenen 14.72-14.73 w Bmm^v0txietiwtaripno"'^"u-'''"'^^*^'n opgemerkt dat notariële ambt op Mars het envelop - WU^^Sn '^^' Tjyisch " mompelde hij Veroakip „^?*^"* °™ oKiclële stukken te Iels mili "..?^ notaris-envelop met ze lÜérïS ï ' '^ «"«' ' 1**1 ' ets anders " Merkwaardig nietwaar '" t^itt » t ^ Engelse wisselkoers voor de Franse franc is het resultaat van besprekin gen die de Bank van Frankrijk in het afgelopen weekeinde met de Bank van Engeland heeft gevoerd zo wordt van goed ingelichte zijde te Londen vernomen Revaluatie van mark Volgens Engelse financiële waarne mers zal het Engelse besluit de wis selkoers voor de franc eenvoudig aan te passen aan de maatregelen van de Franse regering een revaluatie van de Duitse mark vergemakkelijken een maatregel welke te Londen onver mijdelijk wordt geacht voor het her stel van het evenwicht in het Euro pese betalingsverkeer Daar de Duitse verkiezingen om streeks midden september zullen wor den gehouden gelooft men te Londen dat een dergelijke maatregel niet eer der dan na de jaarvergadering van het Internationale Moöetaire Fonds zal worden genomen door de West duitse autoriteiten De jaarvergade ring van het I.M.F zal van 23 tot 28 september a.s te Washington worden gehouden Te Frankfort is bekendgemaakt dat West-Duitsland zijn wisselkoers voor de Franse franc heeft aangepast aan de maatregelen van de Franse rege ring De Duitse centrale bank heeft de officiële koers voor de Franse franc gewijzigd van 1.1901 dm in 0,9915 dm per 100 franc Minder deviezen Van officiële zijde te Parijs is maandag medegedeeld dat de Franse toeristen voortaan minder deviezen zullen ontvangen Het bedrag dat in buitenlands geld mag worden omge wisseld blijft namelijk gehandhaafd op 35.000 frank per jaar Daar voor de deviezen 20 pet meer moet worden betaald betekent dit dat de Franse toeristen voortaan minder deviezen in het buitenland te besteden zullen hebjjen lopen drie jaren Ondanks de verdere liberalisatie van de invoer bleef de betalingsbalans voor de eerste helft van 1957 een gunstig beeld vertonen De situatie is thans zo dat de im port bepaald wordt door de binnen landse behoeften en niet langer meer door invoerbepalingen Een ander gunstig verschijnsel achtte dr De Koek het feit dat er nu meer kapitaal de Unie binnenvloeit dan er wegstroomt Ten aSnzien van de secundaire industrie merkte dr De Koek op dat de situatie zich gunstig blijft ontwikkelen De laat ste indexcijfers toonden aan dat de produktie in haar geheel op een hoog niveau kon worden gehandhaafd Ook in de handelssector is sprake van een gehandhaafde activiteit op hoog ni veau De jonge edelman die op het voorste schip op het achterdek staat laat zijn scherpe ogen langs de rotslge kustlijn glijden Laat het voorzell zakken " be veelt hij met luide stem Het grootzeil reven " Dan slaakt hij opeens een blij de kreet Een haven Snel roergan - penstadium te boven is gekomen Hier kunt gij dan ook waarnemen welk een diepingrijpende gevolgen dit heett gehad voor de cultuur Een en ander kan ech ter slechts bijdragen tot de bijzondere waarde van deze geloofsbrieven zodat ik Uwe Excellentie thans zonder schroom kan verzoeken om Zijne Excellentie een behandeling te beurt te doen vallen wel ke volgens Uwer Excellenties inzicht strookt met Zijner Excellenties rang en stand Als eerste maatregel zou ik In overweging willen geven de hoge gast VERMOORD De 79-Jarige weduwe A van Von deren-jillesen is maandag in haar woning te Beugen nabU Boxmeer vermoord Haar kleinzoon trof haar gister middag omstreeks zes uur dood in de keuken aan met zware wonden in voor en achterhoofd In de wo ning waren alle kasten en laden opengetrokken of geforceerd De politie neemt aan dat roofmoord het motief is voor deze misdaad Om trent de dader of daders tast zij nog in het duister De officier van justitie uit ' s Her-togenbosch baron mr A W van Inihoff was ter plaatse van de moord om het onderzoek te leiden Ook de politiedeskundige dr Zel denrust uit Den Haag was aanwe zig De woning van de verslagene ligt aan de verkeersweg van Cuyk naar Boxmeer Het is een vrij groot boe renhuis dat zij bewoont met haar zoon W van Vonderen die weduw naar is Zijn 17-jarige zoon Tonny die zijn vakantie in het ouderlijk huis doorbracht en het drama ont dekte rende daar zijn vader niet thuis was naar de woning van zijn tante de dochter van de vermoorde vrouw die slechts op enkele meters afstand woont Zij alarmeerde direct de politie een geestelijke en de dokter Uit het onderzoek bleek dat twee portemonnaies verdwenen waren en dat een trommeltje met geld dat de oude vrouw in een omslagdoek had gewikkeld en verstopt nergens te vinden was Het is niet bekend hoe veel geld zich hierin bevond Het is de buurtbewoners die van het doen en laten van de vrouw op de hoogte zijn opgevallen dat een vrouw van vermoedelijk middelbare leeftijd gekleed in een rode mantel ' s middags de vrouw heeft bezooht en dat zij samen gewandeld hebben Ook hebben zij een oude damesfiets met een vreemdsoortig stuur tegen de gevel zien staan De opinie is dat de dader of daders goed op de hoog te moeten zyn geweest van de toe stand omdat het misdrijf is gepleegd juist in de uren waarin de vrouw alleen placht te zijn fra Mogelijk herstel handel in Franse nes Van onze Haagse redactie Nadat de Nederlandsche Bank gis teren naar aanleiding van de „ ver kapte " devaluatie van de Franse franc de officiële notering voor over boekingen en cheques in Franse francs had ingetrokken wat er dus op neerkwam dat er geen handel in Franse francs plaats kon vinden is AMBLANID I'S te IJmuiden AN(X)LAKUST 13 tp IJmuMen BOSKOOP 12 t <> A'dam IBERION 12 te R'dam MAASDAM 13 te Le Havre STAD HAABLEM 12 v Vlaardingen nr Narvik TITUS 13 te R'dam AMELAND 13 te Freeport AMSTBLSLOT 12 dw Saji Francisco nr Portland ANNENKERK 13 In Suezkanaal nr Port Said DUIVBNDIJK 13 te San José BTRBMA 12 te Curasao ger bakboord aanhouden Met een beet je geluk zijn we biimengaats voor de storm losbreekt " Hij loopt snel naar de roerganger en met vereende krachten drukken zij de kolderstok naar stuurboord Maar dan van Mars een vervoermiddel ter beschik king te stellen waarmee hij zich naar een passende behuizing kan lïegeven ten einde zich ietwat te verfrissen vóórdat de staatszaken verder geregeld worden " Dat kan ik in orde maken " meende Minister Van Bubbelaer Doorlogt hoe wel de besteding van de dienstauto's een beetje beperkt begint te worden " En zo kwam het dan dat het vreem de gezelschap evep later per liucs-ftuto - M«urlclÉM»7i/4ld 1955 U 3',ild 1937 3 D.-len 47 3 Invest.cert 3 Ned ' 62 64 3 NWS eert - i '- N L CL ' 37 3 N I ' 37 A 3 Grootb ' 46 > 86 79 % SS 1/2 841a S4?8 791/8 791,2 79 % £ 11,2 80 95 88 ' s 861-ii 893/4 84 % Z.H ' 37 III 3 93 — dito 1938 H 3 — — dito ' 46 3 — — 3tó 3»i 3V 3V 7614 931/i BanK - en Kredietinstell A damse B DO 3 91 " 4 91 Bk N Gem 41,1 90 % 9014 Idem 1952 0/5/10 — Idem ' 54 I 3V4 75 ld ' 52 R Sprbr 117 % G Cred 40 -] 3 8I14 G 1 Cr B ' 52 5 93 % IVliddell CM 4 goVg — Ned Bk 5 4 — — Hypoth.banken pandbrievent A Hypt 3 % 3 _ — 75 Actieve Aandelen Bank - en Kredietinstelling C.H en l.B 42^4 421,4 Nat Hand B 96 100 N.H.my CvA 159 Vi 159 % 761,4 7534 761,4 73 % 73 75 76 77 Culture * Amsterd R 69 T2 3andar Rubb HO 110 Deli Mijen 81 83 % H.V.A 114 % 117 % Java Cultuur 393,4 40 % Kendeng L 36 351,4 IMajang-L 18 18 Ned N PI 17 17 N.I.S.U 931/2 93i,'2 Oost-Java R 23 24 Oostkust Cult 88 88 Senembah 59 59 % Serb Sum.-R 36 34 % Sum R C 25 li 251,4 Vico Rub Mij 19 19 % Ver Vorst C 26 % 26 % Z.-Preang R 24 24 Industr ondernemi ngen A.K.U Berghs & J 179=8 260 181 % 268 V Berkels P Calvé-Delft 349 353 Fokker 240 243 Ford 255 251 Van Gelder P 191 191 % Hoogovens 298 300 MüUer & Co 346 350 Ned Kataelf 274 274 Philips 281 % 2833,4 ld Cum Pref 149 149 Unilever CvA 4361/2 442 % W.-Fijenoord 223 229 % Mijnbouw en Petroleum Billiton le R 308 308 ld 2e Rubr 239 % 241 Dordt PetroJ 1019 1020 % ld 7 % Pref 1019 1020 1,'2 Amst Hypb 3i,'4 _ Arn Hypb 3 _ Bat Hyp B G 3 _ D Hpb s N-P 31,4 — F G.s DE-VE 31,4 76 dit s DA 3 % 3 — ' s Gr H 3 % 3 767,iGr Hp B SF3 % _ HoU H 3V2 31,4 — Hb V N 3tó 3 76 MvH Cr 3 % 3 _ N.H Bk S E 314 — id serie B 3V2 3 — N Hbk ser G 31,4 — ld ser K 3 % 3 — idem B 3 — 76 75 % 761 / 75 K Petr 1-20 215.20 215.70 ld 5-20 214.70 215.40 ld 50-20 214.40 214.95 Moeara E P 1605 1515 ld 1 winstb 2585 — ld 4 winstb 2586 2570 Scheepvaart en Luchtvaart H.A.L 166 % 170 % Java-Ch P 158 160 K.L.M 129.25 128.90 K.N.S.M 145 % 1481,4 Kon Paketv 143 145 Stv Mtj Ned 173 177 Nievelt Goud 1911 / 19914 Phs V Om 13894 245 Rott Lloyd 152 165 Scheepv Unie 1531/s 15914 Niet Actieve Obligaties Prov en Gem Leningen N.W HypBtt 314 — Ov Hpb 3 % 3 78 Rtt Hpb 3^4 aVi — Utr Hpb KL 3V4 76 dito Gec 3 % 3 — Wsl H s NO 31,4 — dito s XAYA 3 % 3 — ditos ABAC 3 76 Zwse Hpbfc 3^i — Z.H.s KL 3 % 3 — Z H Hypb 3 % - Holl Bank 4 % - E.N.S 3 % 3 76 — N Seh Hpb 4 76 76 R S Hbk 3 % 80 78 Veenkolon b 3 % — -— Handel en Industrie Alg K U 44 3 % 95 % 95 % Alb ÖèÜD WO 4 U6 116 Berahs en J 3 % — 91 Coöp Melkc 4 96 96 % D'ka StaaH 3\i - — Philips d.l ' 51 4 102 101 Phllpa d.l 49 3V2 100 99 Pegem ' 52 4 % 96i4 — P Geld E VI 4 % 96 % 96 % Werkspoor 3\6 93 923,4 Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 4 % 65 651,4 Deli Spoorw 3 % 98 97 % Ned l S ' 37 3^4 — 93,4 Sam Joana 4 — — Convert Obligaties A K U « 91 % 89 Berkels P 314 — 134 % HoU Beton 4 102 101 K Zwavel.K 4 — 98i'a PhiUps f 1000 121 122 % ScbokbetoD 3U 75 751,4 Premieleningen Alkmaar 56 214 — Zwanenb.-org 12794 77A A'dam ' 33 3 90 ^ idem ' 51 po 2 % S4 idem ' 56 f 2 % 78 85 7778 idem - 56 II 8tó S9=,'8 831/1 ld 1956-3 2 % 98 % 98 Breda ' 54 2 % — 82 Dordrechl se 21,4 78 — Eindh ' 54 2 % 79 — Enschede 54 2 % 77 % ' s Grav 52 1 2 % — Idem 52 II 2 % 87 98H 88A 99 ' 8734 85 953,'s 110 % 105 % 99 % 172 107 % 84 75y2 R'dam ' 52 1 2 % 89 idem pi 52 U 2 % — ld 1957 98H Utrecht I9.S 2 % — Zuid Holl ' 57 993,i Staatsleningen 871,4 95 % 93 % 110 % 104 3 ^ 99 % 170 1063,4 Wb.CVÜ$1000 3 Cockerill 4 A'dam A'dam A'dam A dam ApeJd 47 3 — Arnh 38 I 3 — Gld ' 38 II 3 — ld 20-1 ' 47 I 3 — «' 4 92 % 4V4 91 47 3 85 91 S414 841,4 Wagons Llts 4 Denem ' 38 4 R Boscb ' Se 8 Dortmund H B Dawes S 1924 Young H 1930 Hutten w a tl Eng F Loan 4 Cere H E 5 4 % 75 % Noorw ' 55 41,4-82 % 83 ü V Z.-A » ' 55 - 82 813,4 A-A K D C 4 % 81 81 Bandoeng ' 36 4 — — Batavia ' 37 A 4 — — Per & Corp CvA — — Depötfractiebewijzen etc Bel Oep a BB 1377 1380 Interunie 305 305 Rott Bel Cons 336 336 Ad Kant Unitas 660 651 Telev ra Fund IS^k 13 ^ Niet-Actieve Aandelen Bank en Kredietinstellingen A damsohe Bank 202 % 204 % Gr Ind Ct Bk 97 96 Mtj F Nai Herat 74 % HoU Bank Unie 196 Land Utrecbt — Ned Credietb 106 Ned Midd banK 120 Ned Overz B — R'damsche BanA 164 Slavenb Bank 108 % Twentscbe Bans 16ö 197',i 106 121 152 % 165 % 108 165 Hyp eanken in net bnitenlana Nw Nea Am Hb — — N W & P H — 131 ld Bew V Dlgel 57 58 Diverse Cultures Alg Big Java L 13 1394 Bandar ÜUeplm 64 65 Besoekl Tab ftlij 65 65 Krian Suiker 4 Moorman & co 6 — Idem Serie A — 6 Ngqmb Cult CHU 120 122 % Sedfep 39 38 Telaga Patengao 17 % 17 Tjepper C My 6 7 West Java Thee 7 6 Industriële Ondernemingen A,1.M,E Adam 172 172 119 Albatros Superi xi7 Albert Heyn _ Houth Albert * 7s Alg Handel O G _ 435 168 75 45 Alg Norit 433 N Mach Alkm ic AUan & Co 74 Alweco 40 Am Br n c CvA Amst BaU Mi 25694 257 Amst Dr.dk MUI — 901,4 53 % 86 148 % 104ii Amst ayt M 92 % Aniem Nat B — Auto Service 85 Bech en Dys 145 % Trie Fr Beereu 104 Bergn Papiert — — Beynes Pabr 107 % 135 117l,'2 110 % 60 % 147 155 123 228 % Blaauwbned 11694 "~ Blüdst CvA 1101,4 Borneo Sum H 61 Breda Mach fab 147 Kon Pharm Br 104 % Bronswerk 132 % Bührmann '» e 326 ' 119 179 % 181 160 130 151 131 221 % 223 55 56 435 109 102 98 60 % Bijenkorf Cva 33994 Idem C V 6 % Centrale SuikerCurao H Ml)Demka StaalfDikfcers & Co Dorp en Co uo Hon Dr eü tCb 433 Kon DRU 110 Elektr Meob 1 104 EmbaU en Bh 951 347 179 215 100 350 179 215 102 Gero fabr Geveke & Co Gist - en Spir.ta Gouda-Apollo GrofsmederÜ 1181,4 103 156 83 242 131 S35 138 % 136 92 % 119 199 % 130 % 122 168 % 81 % 110 40 % Gruyter & Zn felGuntzel Schum _ Hageme.vei & Ce M « V Bavn 1^4 Hazemetier 8414 Heem van aei 242 Heema » 130 Heinekens 221 Hensen Macb ta 333Hero Conserven 138 Hou Stoomm 132 % Holl Kattenburs 92 % Holl Beton 19914 HoU Melksuikei 199'4 Hoogenb » ch 130 Indola 1211,4 Internatlo 168 % 174 163 % 51,4 115 % 171 % 396 79 103 % 227 Intern Gew Bet 81 Intern Kun.itst 108 % Intern Viscose 40 % Mach f J en 8 — Houth Inngeneei 80 Kon Zw Ketter 174 Klinker Isnllef 157i,4Kondor 5 Kon Ned Papiei 117 Kon Ned Zout 170 Korenschoof Op 387 Kromhout 69 Kon Ver raplji 10494 Letterg A'dais 225 Lindeteves 127 74 ISOH 671 241 % 173 180 Hjempf 126 Lüm - en Gel 74 Maxw L Gr C — Meell Ned Bak 665 Mol Handelsv 242 Mtjnb W CvA — Naarden Ch Fb 171 Ned App Nedap 177 196 188 % 11194 312 92 % 160 % 20 % 134 115 96 243 570 86 % 132 % 178 Ned Aann « Ui 98Ned Dok 197 Ned Scheepsb — Nd l en A Nleai — Stoomw NUverd — Njrma — Overz Gas ilUi — Padang PC — Houth Pont — Reinev Mach 115 Idem prei — RIVA 24o Rott Drgdk My 560 Rouppe V d V 87 RDnstaal 132 % Schelde K M de 173 138 81 258 268 156 106 SI 270 157 lOS 155 % 1SE % SOO 14 % 297 15 128 110 SI 1,4 1j27 125 144 148 86 % 122 IS7 193 213 129 110 % 821,4 125 144 147 86 % 1661,4 190 212 6794 125 % 225 206 Schev Cxpl UtS Schokbeton Scholt Aard M « Cart & P Scholt Smit en Co Tr Mach.t Fr Sm Spanjaard Stokvis RS Mfl Tn B MarUner TelB & Co Thom & Dryvei Thoms H-bedr Tieleman & Dr Tw Overz H Unie V Ustabt ünllevei 7 % ünilevei 6 % Unilever 4 % Utr Asphalt Ver A Zwolsm Ver Blikfabr Ver Mach Pabi Nrd Ind Vezel » Vihamy 203 127 Vlissingen & Co N A Autob Vr Rubb t Vredest Ned Mi Walv Wit's Textiel de Gem Eigendom Wyers Ind eb H Zeeh Kolenst S Zwatk Ore Ver Zwitsal 330 — Mijnbouw en Petreleumond Alg Exploratie — lOS Béng Expl MM 1394 14 Oost Borneo 2694 2694 PerlaK — — Peudawa P 8t 4 % — Scheepvaart Furness s A 350 3S8 Stb Ml Hillegb - 131 HoU Stonmb Ml 125 % 128 Houtvaan — — Niev Gnud — — Stv Mij Oostzee 22OV4 225 Stv M « WUklUn - — Stv UU Zeeland 227 — Spoor - « n Tramwegen Dell Spoorw MU 12i,4 1294 Haagsche B sp w — — Ned - Ind Sp w 21,4 2 Sernai Joanna — — Semaj Cheribor — — Buitenlands * fondsen 174 3700 148 3554 100 % 9294 6694 60H 6 % 15 % 175 3750 333i 106 93 569 & 60 % CvA OA CvA CvA CvA 15 53 179 I's 179 6194 62 25 2494 55 64 % CvA CvA CvA CvA CvA CvA 47 % 631,4 691,4 59 % 39 45 % 1594 587,4 102 % 38 139 74 33 2094 48 54 % 87 % •^ 5 % 43 4494 64A 25H 3594 269 ' 29H 6894 151,4 4898 63 78 69 % 39 % 45 1594 5894 104 % 9 % 37 % 13 7494 2094 54 % S6 % 2514 43 % 4394 651,4 281,4 25H 36 % 26,'s 29A 68H 14 % CvA CvA CvA CvA CvA OA CvA CvA CvA CvA CvA CvA CvA Voorlopig genot fORdion B tnd N « p « 41 — d Rp 88(.-88(IO 70 ld Rp « 1,1 — Cd Rp iW ami 88 Prolongati3 4 % 35 70 43,St 87 454 Mannesmann A Union Miniere Escomptobanli Canad Pac CvA Ford Caa ~ Intern N Imp OU Am Car Am Ënka Am Motor » CvA Am Rad CvA Am Smelt Am Sm T Am TaT Anaconda Atchison 1 Balt & O Beaunit M CvA Beth St CvA Chesap Ohir CvA Chrysler CvA Cities Ser » Cont Oil Curtiss W Gen Mot Greyhound CvA Jones en L CvA Kennecotl Miss K 1 Mnnt Waro CvA Nat Can C CvA National St OA Nw Vork C Cva Pennsylv CvA Philins Rep Sieei Shell OU - South C South R c Stand 81 Stand OU Sun M C O CvA Texas tnstr O A Tide Water CvA Union E,C M CvA Union Pac CvA U.S Stee CvA WUsoB en Co 
Dinsdag 13 augustus 1957 ¦ 65e Jaargang no 88 UTRECHTSCH NIEUWSB Uh \ V \..'/ Doe snel Uw voordeel het zomers \ ' t Is zomer Zorg dat ü ervan gemet maak Uw wasdagen hceriijk kort met Pré Fantastisch « nel heeft Pré heet Uw was kraakhelder & i daarbij is die snelwas sende Pré èii voor Uw goed èn voor Uw handen de mildheid zelf In Pré be waren ze hun gaafheid Nü dus Pré halen want zolang de voorraad strekt scheelt het U bij elke 2 pak 15 cent 10-22 uur zondag 12-22 f 0.50 incl Schiphol Oók ' s avonds in vol bedrijf • Het wonder der atomen Curie - Einstein - Hahn Tweelingen de isotopen Uraniummijn I Geigertellers Werkende kernreactor Hot lab Magische handen Electronics Radar Keuken-van-de-Toekomst Jules Verne's Nautilus Luchtvaart en Kunstmaan Jeugd-aan-het-werk Films Causerieën De 5-kamp Kolderhol " - „ tiallemolecul " • In 26 minuten per bus A'dam CS.—Schiphol \ Versterk Uwctübtas % De sympathieke Persll ' % Spaaractie aat dooir \ in19S8.0akophet % Pré-pak komee 3 % spaaremnMTtjet % voor.Opdeiq - % kantvaefcet 1 dubbele pak g « kidtU HetJitopm AMSTERDAM - SCHIPHOL Gevraagd voor direct een be kwaam RIJWIELMONTEUR Ook bekend met bromfietsen V.g.g.v Fa Lington Loeff Beichmaker slraat 11 MvA • 2 dabbele piOikai Vtt 30 cent voordeliger U weet nietSy w \] ook niet Er zijn al besluiten genomen over de nieuwe winterprijzen voor brandstoffen Maar er is nog niets gepubliceerd En de ervaring leert ons dat hef weer vast niet mee zal vallen Neem geen risico DE ZOMERPRIJZEN GELDEN NOG SLECHTS TWEE WEKEN Door nu nog voordelige goede kwali teits-brandstof te bestellen hebt U dubbele winst aan kwaliteit en aan de prijs Van Berkel levert V droge dus goed gezeefde brandstof van de beste kwaliteiten J A van Berkel & Zn cv Alleen Woensdag TELEVISEE-AVOND OP A.s WOENSDAG GEZELLIG ALS BIJ U THUIS Uitnodigingskaarten GRATIS verkrijgbaar aan één onzer zaken korting SS»6y op chemisch reinigen tel 11971 teL 34680 - tel 12624 GEEN WAGEN VAN VAN BERKEL OP STRAAT ZONDER H.L MAAT Verlengde Hoogravenseweg 151a — Rijnlaan 60 - Amsterdamsestraatweg 218 - VERVEN ïïZwitsersche en EET VIS VAN VOS Wij zifn met vakantie a.s week gesloten van 19-24 augustus U kunt dus tot zaterdag a.s Uw onmisbare blikjes kopen voor Uw vakantie Blikken gebraden rund - varkensvlees en coteletten - GEBRADEN KIP - IETS BIJZONDERS 24 soorten plats du jour met véél vlees vanaf ƒ 1.05 p blik Nu hebt U pas vakantie en tegen inlevering van deze advertentie ontvangt U 5 »/ EXTRA KORTING DELICATESSENHANDEL WASSEN - STOMEND VERVEN - FIRT-Ot.FI.X Filialen Utrecht Nachtegaal straat 7 tel K 3400-11545 Amsterdamsestraatweg 210 tel K 3400-26196 Filiaal Zeist Voorheuvel 69 tel K 3404-5732 Bedrqt zoekt voor een van haar chauffeurs BESCHEIDEN WOONRUIMTE geschikt voor ech^aar zonder kinderen in Utrecht Brieven onder no 4343 aan het bureau U.N ANTEN Oudkerkhof 40 - Telefoon 10897 - Utrecht i VERZEKERING MAATSCHAPPIJ vraagt enigszins ge ^ ^ vorderde ^ I VRL KANTOORBEDIENDE f ^ Typen en mulo vereist Prettige werkkring op ^ ^ kleine afdeling ^ ^ Brieven met volledige inlichtingen onder no 4331 U.N ^ V r Bontmantels naar maat Bij Ie klas BONTZAAK kunt U thans voor a.s winter bestellen alle soorten BONTMANTELS klaar en naar maat speciaal in het betere'genre Ook prachtige STOLA'S Zeer aantrekkelijke betaijngscondlties [ maandel girostortingen Brieven onder no 4250 aan het bureau U.N ^ NMM9N?dM»MMeM0NK>NNCCWWNC»»^^»%^^»»*%*»* •**********' FABRIEK IN DE PROVINCIE UTRECHT zoekt een ervaren boekhoudster Brieven onder no 4265 aan het bureau U.N OUD ÜSieEVOERDE FIRMA zoekt JONGE REIZIGER voor het bezoeken van de radio - en muziek handel Brievan met foto onder no 4316 aan het bureau U.N fc '»»^^^^'»^»^ NYLON € LA6TI€K€NK0US€M ZIJN STëRK € M OtvIZiCHTBAAR ONDER DG DuNsre Kpu3 fA.}.Cornelissen HAMBURGeRSTRAAT 8 T€L€FOON 1359Z DE SPOORWEG SEIN INDUSTRIE M.V vraagt voor spoedige indiensttreding ELEKTROMONTEURS KABELMONTEURS HULPMONTEURS BANKWERKERS SoUidtaties uitsluitemd schriftelijk aan Lange Meent 11 te Culemborg BEKWAME TIMMERLIEDEN gevraagd WILDSCHUT's BOUWBEDRIJF N.V Aanmelden op het werk plan Tolsteeg Citroen 2 CV ERDAL-CONCERN AMERSFOORT vraagt voor haar afdeling Financiën een geroutineerde STENO ¦ TYPISTE Enige talenkennis gewenst Aantrek kelijke functie met regelmatige pe • riodieke verhogingen Eventuele reiskosten worden ver goed Schriftelijke sollicitaties onder motto „ Steno typiste " aan Afd Adj Directie A.Z Bra bantsestraat 17 Amersfoort 1955 zeer goede staat 52.900 km gereden I D WIENER Erasmuslaan 9 Utrecht Tel 29391 SIVA AUTOMOBIELEN FIAT 1100 als nieuw 1955 OPEL REKORD in prima staat 1953-1954 VOLKSWAGEN DE LUXE 1953 en 1951 FIAT STATIONCAR type 500 1952-1953 FIAT 500 2-pers cabriolet 1952 Garantie - Financieren — Inruilen BOLSTRAAT 28 - TELEFOON 15413 Restaurant „ CAMBRIDGE " Vredenbuig 4 Utrecht vraagt een calé-rest kelner een aide de cuisine een commis de cuisine Telefoon 14010 VRL MULO-LEERLINGEN welke met goed gevolg examen hebben afge legd kunnen bij een verzekering mij mits tevens in het bezit van type-diploma een prettige werkkring vinden met zeer behoorlijk salaris Brieven onder no 4330 aan het bureau U.N Gevraagd SLEUTEIMAKER LEERLING Voor spoedige indiensttreding gevraagd een sleutelmaker of leerling Alleen zij die ervaring hebben of diploma ambachts school gelieven te schrijven onder no 4304 bureau U.N FRUIT TOFFEES - daar fris je van op Vanitte - Mokka - Nougat 3 smaketi - Pepecmum - Orap - Zwart Vk - Advocaat - eo Fcuit-toSées 4 smaken 2 et per 100 gram Chocolade-toffees J et per 100 gram TIEL-rTRECHT BRANDVERZEKERING 18t1 Kromme Nieuwe Gracht 80 UTRECHT - Telefoon 22044 Ter uitbreiding van de bestaande bezetting kunnen bij onz * Maatschappij enige administratieve krachten mnl ol vrl worden geplaatst ter opleiding voor verschillende unciiet o.a voor het opmaken van polissen Voor deze werkzaamheden worden een Ulo-opleiding « n typeroutine als voorwaarden gesteld Na een inwerkperiode zullen zij worden Ingeschakeld bij werkzaamheden van de afdelingen Brand - en Varia ver-zekeringen welke naar leeftijd opleiding en ervaring goed worden gehonoreerd Per 1 januari a.s zal het aanvangssalaris mede op grond van de prestaties worden herzien Ambitieuze krachten met belangstelling voor de verzeke ringsbranche die zich in de loop vn de tijd ontwikkelen tot zelfstandig werkende employe's kunnen een positie met goede toekomstmogelijkheden verwerven Leeftijd tot pim 25 jaar Mondeling solliciteren dagelijks tijdens de kantooruren van 8.30 12.30 en van 2.00-5.30 uur Zaterdags van 8.30 — 12.30 uur Schriftelijke sollicitaties ie richten aan onze afdeling Per soneelszaken « I Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om tijdens de kaï^toer uren ie solliciteren is ons kantoor geopend op woensdag 14 augustus des avonds van 7-9 uur W GEv GEVRAAGD 1 I I I I I TELEFONISTE | tevens kunnende typen _ Naast telefoonwerkzaamheden ook functie als leceptloniste | AANGEBODEN Voor representatief persoon interessant werk I Soil uitsluitend schriftelijk met vermelding van oplei ¦ I ding ervaring en verlangd salaris te richten aan ¦ N.V NE GUM Briliant Plastics ¦ I Nieuwstraat 97—99 — De Bilt I Gevraagd FLINKE WERKSTER ZELFBEWONING RIANTE MIDDENSTANDSWONING met grote garage en schuur voor - en achtertuin te Nieuw Loosdrecht a.d rand van Hilversujn onmaddellijk te aanvaarden met vrije vestiging Indeling 4 kamers k«uken badkamer met W.C grotezolder met slaapkamer - Prijs ƒ 32000 — Inlichtingein W Floor Eikenlaan 34 Nieuw-Loosdiecht Telefoon K 2958-«07 UTÏ Bureau D.rift 2 3 • Uitgave v.h Joh de l Ab.prijzen ƒ 7.55 p kw Chroes te Qeen D in 1 De Russische commi dinsdag op een grote bijt Oost-Berlijn waar zich den een redevoering gehc secretaris Ulbricht prees hstische klasse " De Ru volkomen eens met de po eenheidspartij onder Uil produkt ^ di^^ig^a ^^/ Chroesjtsjef leverde f < auer van West-Duitsland duitsers psychologisch o terugkeer van duizenden terwijl hij weet dat deze OOK WEER Adenauer scheurt koelbloedi wonden open terwijl hU weet Sovjet-Unie haar belofte on Duitsers te repatriëren vorig tijdens Adenauers bezoek aai kou gedaan heeft gehoude Duitsers die Adenauer opeist z sneuveld aldus Chroesjtsjef mijn zoon en de zoon van M wier lijken nooit gevonden z die wij niet opeisen omdat wlJ dat zö dood zijn Chroesjtsjef zei dat de Wes pers probeert bewijzen te voor een breuk tussen de S Unie en Oost-Duitsland doch bedrogen uit zal komen SEDERT 1926 m iiRADIOJAARSVfJ Onvi zokexi zijn uitsluitend gevestigd WEERDSINGEL O.Z 1 en 3 hoek Zandbrug telefoon 19836 De Russen hebben nooit het se volk met Hitler vereenz Door de oorlog is er in Ruslai een zekere bitterheid ten aanzi ^ Duitsland ajs geheel ontstaan onze delegatie is zeer onder i druk gekomen van de hartelijl vangst die ons overal in Oost land bereid is De vriendschappelijke ont kwam kennelijk regelrecht u hart zoiets kan niet gelast w aldus Chroesjtsjef Na Chroesjtsjef sprak Walt DAMSTRAAT 32 - TELEFOON 303S7 Volop LEVENDE FALING ' A kg 1.35 I Anneke Eb > U.N.'Kindertone 2 kg Makreel 2 kg Wijting 1 % kg Schol 1.-1.-1 - 1 % kg KI Kabeljauw 1 1^/è kg Panharing 1 - l'A kg Schelvis 1 - NIEUWE OOGST AUGURKEN ZOET-ZUUR per LITERS POT 95 cent 1 kg Grote Schelvis 1 - I 1 kg Grote Schelvis 1 - Va kg Zoute vis 1.10 1 Vz kg Kabeljauw-filé 1 - DE GEHELE DAG WARME GEBAKKEN VIS ZO UIT DE PAN - KLAAR TERWIJL U WACHT APPARATENFABRIEK IN UTRECHT vraagt voor spoe dige indiensttreding BOEKHOUDER-CORRESPONDENT leeftijd ca 30 jaar Zelfstandige werkkring Met de hand geschreven brieven met uitvoerige inlich tingen en opgave van veriangd salaris onder no M-6304 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht „ PIGGELMEf Abonneert U Zie advertentie pagina 11 ophetUl TANDARTSASSISTENTE Sf 0 1 ^ PF4 gevraagd voor direct bi nend of geroutineerd TANDARTS DE GROOT Rijnkade 4 gevraagd voor direct begii ' K ^ m^%^M\,.\^M > J remises In de afgelopen nacht zi politie en militairen beze verdreven Dit geschiedde stakers was gesteld om tijd te hervatten De stakers lieten echt » hielden Bij de bezetting d zet Vandaag reden de ti met militaire beschermin Volgens het blad „ Dziennik 1 nebben de meeste stakers he een bijeenkomst besloten het i hervatten omdat „ na twee daf oleken is dat de staking door yolkmg veroordeeld wordt " fabrieksarbeiders de stakin steunden Het werk kon echti oirect hervat worden omdat s groepen „ bleven aandringen op zetting van de staking " aid Wad De minister van openbare di » roke heeft tijdens een bezo Loflz beloofd dat dit jaar 50 z'oty besteed zal worden om d van trampersoneel in het hele verhogen DRUKKERifllJi De ochtendbladen in Lodz ceeraeu vanochtend een offic Kencftnaking waarin gezegd " M de stakers er mee hebbe rtot u '¦'^'^ werk te hervatte uat tiet in het landsbelang is v^^X^^'^s'yi ^ werden de tri vanochtend reden door cont =" ""'"" illcimii iiimiiiiiiinmiiiiiiiiii DIT 10 DRIFT 23 TEL 16431 UTRECHT 826075940882750894?08224?882250882568905?171642 l.JN TEL PAGINA'S ¦" """ iiiiiiinin uiiiiniuiniiinuuii ^ mmmm 

Kranten

Ga naar