Utrechts Nieuwsblad woensdag 30 januari 1957

OPLAGE 50.000 UTREC Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzeD f 7.05 p kw 55 c p w Directie A M E H JN Koemans Drs J R Nieuwenhuis WOENSDAG 30 JANUARI 1957 64ste - JAARGANG No 230 Verschijnt dagelü'ks Hoofdredacteur Drs L P Tijmslra Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 1643 1 7 Ujnen Giro 154949 ¦"' v^i'^M ^- Tito's bezoek aan V.S [ wë nog in discussie „ Beledigende campagne als oorzaak gifiiiMii ""'" """" ' iiii'MiiiiniiiinMiiii iiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiimimi iiiiiiiiiiik t »*»*»^^^%»^%%^< ^?^?¦^¦^?¦?¦?'?^?^^^?^^?¦^¦^¦^?¦?¦?'?^¦?^ terug van verre niak wegens ziekte in het zie kenhiRs lag Ondanks alle moei lijkheden en risico's is de dap pere vrouw thans op weg naat haar woonplaats Ilford in hel Graafschap Essex Een Joegoslavische regeringsfunctionaris heeft vandaag ver klaard dat er door de regeringen van de V.S en Joegoslavië nog van gedachten wordt gewisseld over het voorgestelde bezoek van president Tito aan de Ver Staten Het was „ overdreven " om uit e - •' rtikel in het Joegoslavische blad „ Borba " te con cluderen het bezoek niet doorgaat ' t Officiële Joegoslavische blad Borba had dinsdag verklaard dat president Tito als gevolg van de „ antl Joego-siavische campagne " in de Ver Sta ten geen bezoek aan dat land bren gen kan De eerste redacteur buitenland van het blad Joze Smole verklaarde in een artikel dat het voorstel van de Amerikaanse regering voor een be zoek van Tito aan de Ver Staten kennelijk was ingegeven door de op vatting dat een dergelijk bezoek voor beide partijen nuttig zou zijn Westeuropees gesprek over de defensie Te Londen is woensdag van gezaghebbende zijde vernomen dat Groot Brittannië de zes andere leden van de Westeuropese Unie heeft voorgesteld de zeven ministers van buitenlandse za ken eind februari a.s ter bespreking van vraagstukken betref fende de landsverdediging in Londen te doen b\jeenkomen De Britse regering heeft volgens deze bron in het afgelopen week einde desbetreffende uitnodigingen aan de regeringen van Frank rijk ItaUë West-Duitsland België Nederland en Luxemburg gezonden Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft naar aanleiding van een vraag om commentaar ver klaard het bovenstaande niet te kunnen bevestigen of weer spreken Er wordt echter sedertdien in een deel van de Amerikaanse pers een vijandige en beledigende cam pagne tegen Joegoslavië gevoerd aldus Smole en verantwoordelijke politici w.o afgevaardigden van het Huis van Afgevaardigden en senatoren hebben beledigende ver klaringen afgelegd Naarmate de anti-JoegosIavlsche campagne vorderde hoorde men het standpunt verkondigen dat het be zoek van Tito aanzienlijk bekort zou moeten worden zo schreef de redac teur Volgens Amerikaanse persbe richten werden plannen gemaakt om het Congres een abnormaal lange paasvakantie te geven zodat de Joe goslavische president niet in het con gres zou kunnen verschijnen Onder deze omstandigheden zou het bezoek van Tito niet in overeen stemming roet de beginselen van ge lijke samenwerking zijn aldus Smole De woordvoerder van het Witte Huis heeft dinsdagavond geen com mentaar op dit bericht willen leve ren Hy wilde niet zeggen of de Amerikaanse regering maarschalk Tito officieel voor een bezoek aan de Ver Staten uitgenodigd heeft Leersumse arts aangehouden Rechtbank beslist Anastasïa is dood Een Westberlijnse rechtbank heeftdinsdag de bewering van Anna An « ferson dat zij de dochter van Ni colaas de II de laatste RussischeTsaar is als onwaar van de handgewezen t Anna Anderson die zichzelf groot hertogin Anastasia noemt en be roemd geworden is door persbe richten toneel en film beweert het enige lid van het tsarenjfezin te zijn dat aan de massamoord van de re volutionairen in 1918 is ontkomen De uitspraak van het Iiof is deels gebaseerd op de verklaring van een ooggetuige die destijds alle elf lij ken ook dat van Anastasia in Je katerinenburg zegt te hebben gezien Maar het voornaamste bewijs ont leende het hof aan de getuigenis van antropologen en genealogen die van mening zijn dat er geen spra ke is van identiteit Wil onze trots en blijdschap blijven En wat de toekomst ook bevat - Behouden blijv ' als grootste schat De liefde en trouw die dit uw land Met u verbindt in hechte baad Verwin de winteizonneschijn Door zeU steeds onze zon te zijn ' OEVEEL de dag aan duur al won Wij tellen negen uren zon Het ijle januari IichtE Moet voor de vreugd op uw - gezicht I Verbleken en van aiguhst kwijnen Prinsesse waar uw zon komt I schijnen I Wat jaartal dat men ook mag schrijven H Minister Dulles verklaarde echter enige weken geleden dat hij een krachtige voorstander van een bezoek HIPPO KREEN = van Tito aan Washington is itiiiiiiiililiiiiiiii))iiiii)ttiiniiniriiiiiitiiiiiiuiirintiiMiNtitiiiirn[E)iiitiitiiniMiiMiiiMiitiiMiiiiiiiuiiiimiiiniMiiriiiiniiiiiM ~ Ky.P WIL ^ EERST NADERE QEQEVENS PvdA CHU tegen topsalarissen achter DIT U.JN TELT 14 PAGIINA'S Sympathie werd uitgesproken voor een denkbeeld van de gemeente Rotterdam nl om de investerings beperking te bepalen op een zeker percentage van de gemiddelde in vesteringen in de afgelopen jaren Dan kunnen de gemeenten zelf be slissen aan welke investeringen zij de voorkeur willen geven en behoe ven Gedeputeerde Staten niet in de plaats van de gemeenteraden te oor delen geweest die om de autopapieren heeft gevraagd Bovendien was er in het onderhavige geval naar ons eveneens van welingeUchte zijde werd medege deeld geen sprake van vermoedelijke dronkenschap resp vermoedelijke ern stige beïnvloeding door gebruik van alcohol bü de chauffeur van de tank auto Rest ons echter op te merken dat het hierboven ging om het „ i n v o r deren " gelijk de wet dit uitdrukt In de officiële mededeling omtrent het Incident alsook volgens onze inlichtin gen is er in casu sprake geweest van een verzoek van de zijde van de Prins Waarbij nochtans dient te wor den genoteerd dat daarop het rijbe wijs is meegenomen — Red U N Ongerustheid Over de organisatie van de Be scherming Bevolking begon de heer Ritmeester V.V.D zich zeer onge rust te maken De B.B telt thans ongeveer 160.000 man Dat is 67 pro - Zie verder pagina 5 Hercules'Op-skVs in de lucht Zelfiie weertype WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot donderdagavond opgemaakt te 11.15 uur Over het alge^T-een veel bewol king met plaatselijk enige regen Matige tot krachtige wind in hoofdzaak tussen zuid en zuid west Aanhoudend zacht weer ZON EN MAAN Donderdag Zon op 8.24 zon onder 17.28 Maan op 8.08 maan onder 18.34 Europees weerrapport Woensdag 7 uur v.m ambtenaren Daaraan voegde de heer Van Dijk V.V.D toe dat als er in deze tijd moet worden bezuinigd dit niet mag gebeuren op de salarissen Die mogen geen sluitpost worden Dat de salarissen in overheids dienst lager zijn dan in het vrije bedrijfsleven wilde de heer Blom P V d A erkennen maar dat geldt voor het gehele overheidsper soneel Het verloop uit de ambte lijke dienst naar het vrije bedrijf is juist onder de lagere ambtenaren het grootst De gehele affaire vond hij een trieste zaak De lagere en middelbare ambtenaren dienen niet de dupe te worden Daarom ver klaarde hij dat de P v d A tegen de salarisverhoging voor de hogere ambtenaren zou stemmen Hij wilde echter wel een rapport over de vraag welke groepen ambtenaren voor sa lariscorrectie in aanmerking komen Onjuist vond de heer Van Dijk V.V.D het dat de leraren van de salarisverhoging worden uitgezon derd en de heer Beernink C.H.U sprak de hoop uit dat binnen afzien bare tijd de lerarensalarissen weer onder de loep zullen worden geno men Algemeen erkende men de nood zaak van < it beperking van investe i-inrvn cionr de gemeenten maar ijien vond dt kwestie zeer moeilijk Neersl temp afgel 24 u 3 gr 2 ram 0 gr O mm 4 gr 0.1 mm 4 gr O mm 7 gr 0.1 mm 4 gr 4 mm 6 gr 1 mm 2 gr 0.3 mm 6 gr O mm - O gr O mm - 5 gr O mm 3 gr O mm 1 gr O mm - 1 gr O 1 mm - 2 gr O mm Station Weer Stockh motregen Oslo onbew Kopenh nevel Aberdeen geh bew Dublin regen Londen geh bew A'dam nevel Brussel 2w bew Parijs zw bew Bordeauy nevel Grenoble onbew Nice onbew Berlijn half bew Frankfurt ijzel München onbew Zurich nevel Geneve nevel Locamb onbew Wenen nevel Innsbruck licht bew Rome onbew Mallorca onbew Uitgerust met enorme skïs vuor operalies in pool-ijs en - sneeuw foto is een Lockheed SKI-130 " Hercules militair transportvliegtuig opgestegen van de Dobbins luchtbasis te Marietta in de Amerikaanse staat Georgia Het gewone landinggestel van het vliegtuig werd ge bruikt voor het opstijgen en voor de landing terwijl tijdens de proef vlucht van 51 minuten de ski's de grootste die ooit aan een vliegtuig werden bevestigd werden beproefd Het gedrag van de rood-wit geschilderde ski's — dit om ze beter zichtbaar te maken — tijdens de vlucht werd gecontroleerd uió een felei)isie-imstoUatie waarvan de camera zoals goed te zien is onder de rechtervleugel was gemonteerd door deskundigen die voor de open deur stonden De proeven worden voortgezet - 7 gr - 6 gr - 5 gr - 4 gr - 9 gr Igr 3 gr O mm O mm O mm O mm O mm O mm Omm deel en verhoging WD eri CPN minister Struycken Van onze parlementaire redacteur D E PvdA en de overgrote meerderheid van de CHU hebben bezwaar tegen het plan van de regering om de salarissen van de hogere ambtenaren van de rang van refendaris af te verhogen met terugwerkende kracht tot 1 september 1955 h deze tijd van bestedingsbeperking meent een deel van de CHU dat salarisverhoging niet aannemelijk is te maken voor het volk De PvdA vindt de maatregel onbillijk tegenover de lagere en middelbare ambtenaren Dit bleek gisteren bij de behandeling te begroting van binnenlandse zaken p.b.o en bezitsvorming in de Tweede Kamer Alleen de WD en de CPN stonden wat de topsalarissen betreft reeds nu Wkeel achter minister Struycken De houding van de KVP is nog niet zeker ' V wil eerst nadere gegevens hebben De grote vraag is dus of er voor de ïerhoging der topsalarissen een meerderheid te vinden is Op de begroting voor 1957 heeft ™,' wring tien miljoen gulden uit « woltken voor de salarisverhoging II "' ^« hogere ambtenaren Het is 2 Dedoeling het maandsalaris van "!,,™ wendaris de wetenschappelijk jmntenaar eerste klasse en de inge 2''«"sle klasse te verhogen van '« M tot ƒ 950 van de hoofdingenieur „ ""«" schappelijk hoofdambtenaar „.°« administrateur tot ƒ 1095 Jiu«8 | van de hoofdingenieur a tot « tfl».50 van de hootd Mministrateur tot ƒ 1269 ƒ 1153 ƒ I4 « f *;''«'=' eur-afdelingschef tot »¦> 11398 van de raadsadviseur Mn f """* dienst tot f1530 ƒ 1385 I?1715 ^'^ e'^f's generaal tot ƒ 1850 hoofdmotief is'l^''yoMmotlef van de regering l^"al de salarissen in het vrije be vepl \ overeenkomstige functies ood o •^^'' ^' J " en dat de verhogmg Wh J * ""' ™ het landsbelang de imbt „„ van de leidinggevende ^« benaren te handhaven olt argu Cf "?^,"* het zwaarst voor de Dl!;-^-..^^'Jen K.V.P CHii '"^.!* eid van de fractie der Be»r„'i „ r ^ bij monde van de heer lielani ^ verhoging ook in het ' ë van de lagere en middeJL.ae Van welingelichte Londense zijde wordt nog vernomen dat de voor naamste onderwerpen van bespre king op de voorgestelde ministers bijeenkomst waarschünlijfc de vol gende zullen zün Ie Een herwaardering der defen siebij dragen van de zeven West europese staten Verwacht wordt dat er een officiële Engelse verkla ring zal komen over de Britse defensiepositie gezien in het licht van de besprekingen die minister Sandays thans in Amerika houdt 2e Een algemene meningsuitvris seling op politiek gebied 3e De in de laatste tgd gedane voorstellen voor Europese en Atlan tische parlementen " en de sugges fles om tot grotere samenwerking tussen de verschillende Westeuro pese organisaties te komen De permanente ministerraad van de Westeuropese Unie zal 7 februari a.s te Londen worden gehouden Vermoedelijk zal dan het Britse voorstel worden besproken Het was aanvankelijk de bedoeling geweest later in het voorjaar een bijeenkomst van de Westeuropese ministers van buitenlandse zaken te belegen Het feit dat Groot-Brit tannië heeft voorgesteld reeds in fe bruari en dan te Londen te verga deren wordtun de Britse hoofdstad als een nieuwe aanwijzing opgevat dat Engeland nauwere betrekkingen met West Europa wil ontwikkelen Bij de bijeenkomst van de West europese ministerraad wordt telkens van voorzitter gewiseld De 7 fe bruari a.s beginende besprekingen zullen onder Brits voorzitterschap worden gehouden Later bevestigde een woordvoerder van het „ Foreign Office " dat de Britse regering een bgeenkomst van de zeven ministers van buitenlandse Ruim 4,5 miljoen op giro 999 Sinds de vorige publikatie op 22 januari van de stand van giro 999 is opnieuw ruim een ton aan giften ontvangen Het Nationale Comité Hulpverlening Hongaarse Volk heeft tot nu toe een bedrag van 4.604.135,27 gulden ontvangen ' iiiliiiiiiiiiiiiiDiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiMiiiir Finse premier in Moskou Premier Kaxl-August Fagerholm van Finland is vandaag in Moskou aangekomen meldt het Russische persbureau Tass Hy werd op het sta tion verwelkomd door premier Boel ganin en andera hoge fungctionaris sen zaken te Londen heeft voorgesteld maar dat er nog geen datum is vast gesteld De Finse premier blijft vyf dagen Hij wordt vergezeld door zijn minister van handel Kauna Kleemola Van een onzer verslaggevers Het dorp Leersum tussen Doorn en Amerongen is door een vrij gerucht makende aanhouding van een der ge gemeentelijke artsen in grote beroe ring Reeds lange tijd gingen er ge ruchten dat de arts L D wonende in de I^omboklaan 2 te Leersum zich bezig hield met ontoelaatbare prak tijken Toen evenwel dinsdagmiddag het parket van het arrondissement Utrecht in samenwerking met de rijksrecherphe in Leersum verscheen om dokter D een langdurig verhoor af te nemen ' betekende dat in feite een bevestiging van hetgeen allang in Leersum bekend was n.I dat de arts D betrokken was in een zaak van verdovnede middelen Na verhoor is de heer D In een auto meegenomen naar Utrecht en aldaar voorgeleid voor de officier van justitie Na deze voorgeleiding is hij — zo bevestigde ons hedenmorgen de officier vam justitie — in verzekering gesteld Zeer waarschijnlijk zo zei ons de officier van justitie zal de Leersumse arts D gerechtelijk wor den vervolgd terzake van het on rechtmatig voorhanden hebben van verdovende middelen Reeds thans is ip deze zaak het Toorooderzoek be gonnen Conferentie te Palemhang begonnen De troepencommandanten van ge heel Sumatra zün woensdag te Pa lembang achter gesloten en streng bewaakte deuren bijeen geweest om te trachten een oplossing te vinden voor de problemen in het leger die na de gebeurtenissen In december zijn ontstaan De chef-staf van de landmacht gc neraal-majoor Nasoetion die als voorzitter van de conferentie fun geert verklaarde optimistisch te zün over de kansen voor een spoedige op lossing „ op tactvolle wijze " De conferentie wordt onder meer bijgewoond door alle regimentscom mandanten van wie enkelen elkaars gezag niet erkennen De afgezette territoriaal comman dant van Noord - en Midden-Sumatra Icolonel Simbolon kwam dinsdag avond in Palembang aan vergezeld van een uit tien man bestaande lijf wacht Hij logeert in de woning van luitenant-kolonel Panggabean de commandant van het eerste regi ment van Zuid-Sumatra De dinsdag gehouden vergadering van de con ferentie woonde Simbolon niet btj en volgens een legerwoordvoerder zou hij slechts de informele bijeenkoms ten bijwonen als kwesties waar hiJ mee te maken heeft aan de orde komen In Djakarta werd woensdag be kend gemaakt dat de territoriale commandant van Borneo kolonel Abimanjoe deze week zal worden verhoord in verband met de misluk te staatsgreep van kolonel Zoelkifli Loebis de vroegere waarnemend chef-staf die nog steeds voortvluch tig is Kolonel Abimanjoe wordt er van verdacht hierbij getrokken te ziin geweest er gevaarvolle reis Mevrouw Beryl Wozniak een 25-jarige voormalige scJiooji heidskoningin met haar vier kinderen — de tweelingen Richard en Philip de 7-jarige Karol en de 5-jarige Chris topher — bij haar aankomst uit Polen met het motorschip „ Batavia " in de haven van Huil Niettegenstaande de waarschu wingen van het Britse ministe rie van buitenlandse zaken dat vreesde dat het haar nimmer gelukken zou uit Polen terug te keren naar Engeland ging mevrouw Wozniak naar Polen om Karol en^Christopher naar Engeland te halen De twee kinderen werden door de heer Wozniak een Pool naar Polen gezonden toen mevrouw Woz - Prins Bernhard ontkwam aan auto ongeluk ' s-Gravenhage 30 januari — Van bevoegde zijde wordt het volgende medegedeeld „ Toen dinsdagavond Z.K.H Prins Bernhard in de door zijn chauffeur bestuurde auto uit de richting van Apeldoorn kwam reed hij Voorthui zen een tankauto zonder sein te geven uit een benzinestation de ver keersweg op waardoor deze weg ge heel werd geblokkeerd De chauffeur van de auto van de prins kon alleen een aanrijding voorkomen door tus sen het benzinestation en de tank auto in uit te wijken De tankauto die door was gereden werd door de auto van de prins in gehaald en zij het niet dan na enige moeite tot stilstand gebracht Desgevraagd heeft daarop - de chauffeur van de tankauto zijn rijbewijs afgegeven waarna dit aan de politie ter hand is gesteld Een paar jaar geleden was een auto van de Prins bij een verkeers ongeval betrokken doordat een voor bijrijdende vracl^twagen zonder re den plotseling naar de linkerkant Van de weg reed terwijl de auto van de Prins passeerde De bestuurder van die vrachtwa gen is hoewel hij het ongeval onge twijfeld gemerkt heeft zonder meer doorgereden en kon niet worden opgespoord Door deze ervaring geleerd is nu onmiddellijk nagegaan wie de berij der van de tankauto was " Tot zover een officieel bericht uit Den Haag Voorts vernemen wiJ uit andere bron dat in de loop van de nacht de chauffeur van de tankauto die uiter aard zonder papieren niet verder kon door zijn firma is opgehaald De garagehouder de heer Doornekamp uit Voorthuizen die tegenover de plaats van het incident woont heeft zich volgens deze inlichtingen van morgen met de politie naar paleis Soestdijk begeven om rijbewijs en papieren terug te krijgen Dit is al dus onze bron inmiddels geschied Bij het bovenstaande willen wij het volgende aantekenen De bevoegdheid om het rüljewijs in te vorderen komt slechbi toe aan de in art 141 Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren te weten o.a officieren van justitie com missarissen van politie rijksveldwach ters en gemeenteveldwachters Bo vendien is deze bevoegdheid beperkt tot gevallen waarin de weggebruiker verkeert onder zodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank dat hij niet in staat moet wor den geacht het motorrijtuig naar be horen te besturen art 26 en 27 Wegenverkeerswet Prins Bernhard is echter haar ons van welingelichte zijde werd bevestigd geen onbezoldigd rijksveldwachter Ziin chauffeur heeft die hoedanigheid wél Volgens onze inlichtingen is het echter niet de chauffeur doch de Prin.s J 
Woensdag 30 januari 1957 • 64e jaargang no 230 UTRECHTSCH NIEUW ^ b * l ] s J H Lustgraaf nuttig werk iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiir FOTO RECHTS Adjudunt-onderopicier-instructeur J R D G Rapp ingedeeld bij de Sdc compagnie regiment Van Heutsz heeft vanmorgen de gouden medaille voor 36 jaar trouwe en eerlijke dienst ont vangen uit handen van de territoriale bevelhebber West tevens bevelheb ber der 1ste militaire afdeling bri - gade generaal G Dijkstra Na de plechtigheid welke o.a een défilé inhield door de militairen van de vijfde compagnie regiment Van Heutsz had in de onderofficierskantine een bijeenkomst plaats waarop velen dp heer Rapp kwamen gelukwensen en hem stoffelijke herinneringsblijkev overhandigden Zo bood adjudant A J Ram namens de officieren en onder officieren van de vijfde compagnie een tafelaansteker aan van de r.-k onderofficiersvereniging St.-Martinus ontving hij een boekenbon en namens de onderofficieren van het Damlust - dant C den Dekker Adjudant Ram Rapp die de plechtigheid rnet haarcomvlex werd hem eveneens een liet zijn huldeblijk vergezeld gaan drie kinderen bijwoonde boekenbon overhandigd door adju - van een boeket bloemen voor mevr Foto U.N.-Van der Werf Contactcentrum geopend in het Universiteitshuis Van een onzer redacteuren gelegenheid uitgenodigden Bij deze plechtig heid bevonden zich de Commissaris der Konin gin voor de provincie Utrecht mr C Th E graaf Van Lynden van Sandenburg de rector magnificus prof dr H W Obbink en andere hoogleraren leden van wetenschappelijke staf en vertegenwoor ner violoijcel DONDERDAG N.V HUIS 14,30 uur Chr Omjew Kindermiddag m.m.v Boeda gooclil len SCHOUWBURG 20 uur Rotterjaw Toneel De volle waarheid " GEBOUW V K en W 30 uur Or Oranjever spreker ds G Spilt Orai jegezellen spelen „ De Spion ran dt Prins " GEB TRIANON Oudegracht 20 rat Jeugdbal Oranjever Oog in Al HOTEL DBS PATS BAS 20 uur Gate avond t-b.v Bond V Ned Mil Oo > logsslachtoffers optreden van Miekt Telkamp G v Krevelen P Pieltffi Tom Brich e.a SPAANS INST Drift 31 20 uur 0 Gines Albareda Herrera „ Silueta liriea de Gabriela Mistral " B.B ACTIVITEITEN Burg Smitsstraat 1 20 urn - Contatt avond voor noodwachters BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,30 18.46 en a »«¦ Zondag om 14,15 16.30 18.45 en 21 mr CAMERA Vrijdag t.m zondag D « macht van het noodlot 14 jr maandif t.m dinsdag Lucia di Laramernioor 14 jr woensdag en donderdag Asse poester a.l CITY Michael Strogoff de koerier ia » de Tsaar 14 jr FILMAC Actualiteiten a.l das 18 18,30 uur PALACE Vrijdag t.m zondag Hoe langer hoe gekker a.l maandag t,i » donderdag Achter gesloten gordijne » 18 jr dag 18,46 en 21 uur OLYMPIA Vrijdag t.m zondag Eob » Hood 14 jr maandag t.m donderdi Tarzan en de duivelin 14 jr REMBRANDT De man die te veel wisl 14 jr 14,30 18.46 en 21,16 uur mm 13.45 16.15 18,45 en 31,16 uur SCALA Het trottoir 18 jr STUDIO The solid gold Cadilla « Mjr voorstel een kwartier later VREEBURG Charlie's Tante 18 Jr B.B.-ACTIVITEITEN Majellapark Gerda Home 20 uur Oefe ning wijkhoofden en leiders wijk F - VVM-GEBOUW Tulpstraat 20 mr Blokhoofdenverg wijk M TENTOONSTKI UNGEN UNIVBRSITBlTSHUia t.m I tebniin Cor V Heerden aquarellen Sm Mobaoh tekeningen en Anneke Bm plastieken werkd 10—12 en 1 <-" uur zaterdag 10—12 uur KU.>ISTH DE JACUBITOREN SI JS ' cobsstraat 31 t.m 31 jan werk m J H Pennings en Willy Penning " f van Jacq Boersma werkd 9-18 * Elke donderdag in januari weeWC monstratie 10 — l*ï uur KUNSTHANDEL WAGBNAAK AcJta St Pieter t.m 29 januari wert '«• Jane Graverol GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden op rijksweg Utr.-Den Ha ^ R'dam rood 8-gaats vraelitautowiel »" een auto-bagagerek op rijksweg - Uii -' band damespolshorloge gouden nng »¦ 3 steentjes groen pi etui inh vupej set en ballpoint groene vulpen wjiPf mutsje H M 1 paar witte wantjes ' paar bruine glacé handschoenen ro " bruine motorhandsclroen zwart nanj pompje br jongenspet zw angora n »» met gr rand roodblauwe sjaal ï '» ceintuur 1 paar roodblauwe wantg tol en bal bl poppenschoentje I « blauwe wantjes kinderschepje ff » das boodschappentas inh „ ElinkwJ » poolbiljetten 1 balk van plm 6 "" '^ metalen kruisje met beeldje rose ™ j _ doek en washandje led motorha "" schoen met witte schacht halsK "" met kruis en rode steen bl rozenkran » Los geld 15 1 bankbiljet a ƒ 10 l "-"' portem.,inh ƒ ll.lS / 9.60 met 3 «»" zegels ƒ 3.32 / 0.50 / 0.07 padvm *" riem ƒ 0.20 Aan komen lopen w ' J hondje met br halsbandje reu 2 """ hond reu ' bastaard setter „„^ Inlichtingen Hoofdbureau WfSj 56 Geopend op werkdagen van 13 '« uur Niet per telefoon WATBBHOOGTEN WEEVDSlVK ^ Bovenkant sluis « 8 cm + NAP - | 40 cm Benedenkant sluis 40 cm -"*" val 11 cm Zie voor Stadsnieuws ook pagina Tgp£H TSCH NIEUWSBLA ANAST / De laa Film van Van on De stad Utrecht kent een dingsgewijs is het hier niet g in deze stad zelfs een kern v als kunst een warm hart toe hier kan worden vertoond ' Evenwel — wij komen m landelijke roulering het vei vierde stad des lands op de buëring van de films betreft toont grote activiteit en niet aanneemt van film-festivalst Zo is het nu ruim drie maj ¦ den geleden dat de film „ Am tasia " van de Duitse film-reg seur Falk Harnack werd ge troduceerd en o.a te Amst dam werd vertoond en naar ¦ toen vermoedden ook na Utrecht zou komen Het is géén film die in de gr Btcden twee of drie weken geproh geerd is Hij is zelfs simpeer dan „ Anastasia"-film die met Ing Bergman zal worden uitgebracht die voomamelflk is gebaseerd op 1 toneelstuk van Marcelle Maurel waarin oric jaar geleden KiKa M < per haar toneel-afscheidsrol spceld „ De laatste dochter van de ' l'sai van regisseur Harnack is allermi romantisch in de gebruikelijke zin i woords Maar de eerste pers-voorst ling in ons land ontlokte de crij • vele prijzende woorden en leidde een zo huldigend woord aan de reg eeur als we maar weinig hebben m gemaakt - Wij kennen de geschiedenis v Anastasia de laatste dochter \ tsaar Nicolaas II van Rusland 1 dens de revolutie in 1917 werd de h61e tsaren-familie vermoord de het zou de jongste dochter Anasta Nikolajewna zijn gelukt te ontsns pen dank zij de hulp van enkele ee Voudige mannen Een nu 54 jaar oi vrouw die beweert Anastasia te zi en woont in het Zwarte Woud he gedurende 36 jaar een proces gevoe om de erkenning van haar identit en daarmee de erfenis van een eno roebelkapitaal Juist dezer dagen ec • ter heeft een Berlijnse rechtbank e afwijzende uitspraak gedaan ^ Bijna documentaire Evenwel is zjj misschien tó Anastasia Falk Harnack gelooft v wel Hg heeft de documentatie van l « ehele proces bestudeerd en hei 2elts uitvoerig materiaal ter publlca gesteld Hij legt het accent op het feit c het geblokkeerde geld in goudstave op de Bank van Engeland staat ¦ Advertentie Voorkom heesheid door regelmatig gebruik van WYBERT iiitlL.t ^ fitgverij Em Querid laaul "."" f '« Amsterdam is 1 Fetweel^f ' ver henen inhoud ilu n i *^"^ van de romanc te literato ^"/^™^" ^^ n < ï « bega Pet boet -"^ '^^'^ ^^ 1 ^ e Werfhor Evenni " Setiteld „ De reis " SteeriBn voorgaande delen 1 « ook D ^""^'^ ^" Het laatste hi foman S '¦"^'^ ^^" voortreffelij ^^ n^vin^n vin hoogtepunten de 1 ioenen RH " landschappen en s n de ' land^t ^ waanden wij onsz * n Gruhh ^^^^" waardoor Mas ' iin zwe^^ft ^'."^^ hoofdpersoon Hij * '°<='' t door Europa tre e worew 1 ^^ eeuwen in de rus Werne wl -'^ ^^^ fin-de-siècle to twamen "^^ ^" scheppingen de " onie te pLfS "'^ „^ e tijd in hi ' an dit Ü ^ ^' b ^™ het eindd < ¦ i * de vfr-=f "?"¦ ^" hem voltr < '«¦^ e ider D»'^?""S ^^ n «« '"«"^ "' kkeling poM ^^^'^ ™ oet deze o '^ n "« t befJl ^-"^ ontdekken zelf v personen " die tr "!?'- o '^™ hbe en•ntmoet '^" tijdens zijn to < l^wk van Lh °°" ° P «« n meest f«'«sV,^fej|^|lk^ t.dat 
FRECHTSCH NI EUWSBIAD liTPFCH TSCH NIEUWSBLAD Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 ANASTASIA-DRAMA IN MENSELIJK LICHT QESTELD De laatste dochter van de Tsaar 99 Film van Falk Harnack Van onze kunstredactie De stad Utrecht kent een vrij hoog bioscoop-bezoek verhou dingsgewijs is het hier niet geringer dan in andere steden ' Er is jji deze stad zelfs een kern van film-minded publiek dat de film ais Itunst een warm hart toedraagt zodat ook de „ goede film " hier lean worden vertoond Evenwel — wij komen met sommige films achteraan in de landelijke roulering het verbaast ons meermalen dat wij als vierde stad des lands op de 7e of 8e plaats staan wat de distri hëring van de films betreft Eindhoven gaat ons voor Enschede toont grote activiteit en niet minder Arnhem dat zelfs de allure aanneemt van film-festivalstad HAAQSCHE COMEDIE QAF Driekoninsrenavond laatste clu^n '^« kenyvan"de romancy V„1 ' l.S^"teld"„D^e lietw.k ^' ve'o henen Cinhouden 1 ^ bo_eken van nuttig werli verder meent de heer Lii « aar heeft hij gelijk in "^' Sraat ere dinsdagavond wordt etavond georganiseerd in '* ie aan de Mariaplaats waal ^^ i ung gezocht en gevonden "'"¦ t grote voordeel van deze w^^* ten ¦ is dat de gehand ^ ¦'^^"¦ onder elkaar zijn en toVrl^P'^n de indruk behoeven te w ""^** jstaard te worden met veS '''^^"' euwsgierige blikken '°^ 3sde 5 doel zegt de heer Lu »»™ uigend n.l iedere invaUdfn ven wat hij moet - hebb ^^ ^^ zoveel mogelijk als nnL °'" in de buitenwereld te In '^' gen is alleen te bereikpn "^^ de valide mens hieraan Wil *^- met medelijden komen loj niet verder MENO ^ WOENSDAG SIV.V Bestuurdersbond WBURG 20 uur Tuindorps To „ Pinky ' voor leden Rode Kruis rW VOOR K EN W 20 u aSÜc ende Huisvrouw"-competitie ' W A,N.M.B Hagelstraat 20 uur ' jerg P V d A de heer Ploeg de Utrechtse gemeentebedrijven NADE 20 uur Ned Inst voor ency de heer H Krekel „ Mana it Developement " XZAAL Domplein 19.30 uur Ds ein Kranenburg spreekt voor dé rot de Wet en tot de Getuigenis W VOOR K EN W 20 uur To ¦ oep Contact Een huis vo herrie " TIVITEITEN Achter Claren kantine openbare werken 20 u ganda-avond Vaaltterrein 1930 Jefenmg redders Wijk L 20.15 uur U.S.O.-concert diri ' aul Hupperts solisten Hans Rich- aaser piano Louis en Max Wer ioloricel DONDERDAG [ JIS 14,30 uur Cbr Oranjever rmiddag m.m.v Boeda gooche - yBURQ 20 uur Rottevdan » De volle waarheid " iV V K en W 20 uur Chr iver spreker ds G Spilt Oraa [ len spelen De Spion van de RIANON Oudegracht 20 uar 3al Oranjever Oog in Al DBS PAYS BAS 20 uur Sala t.b.v Bond v Ned Mil Oor chtoffers optreden van Mieke ip G V Krevelen P Piekos INST ' Drift 31 20 uur D Albareda Herrera „ Silueta lirica ïriela Mistral " TIVITEITBN mitsstraat 1 20 uur Contact voor noodwachters BIOSCOPEN ingen om 14,30 18,46 en 21 am > m 14,15 16.30 18.45 en 21 uur i Vrijdag t.m zondag "« van het noodlot 14 jr maandag insdag Lucia dl Laramermoor woensdag en donderdag Asse - a.l ichael Strogoff de koerier van ar 14 jr Actualiteiten a.l dag 10 - ur Vrüdag t.m zondag Hoe hoe gekker a.l maandag t.ni lag Achter gesloten gordijnen lag 18,45 en 21 uur i Vrijdag t.m zondag Robin ^ 4 Jr maandag t.m donderdag en de duivelin 14 jr NTiT De man die te veel wist 4,30 18.46 en 21,15 uur zondag 6,15 18,45 en 21,15 uur Het trottoir 18 jr The solid gold Cadillac 14 » 1 een kwartier later RG Charlie's Tante 18 jr tVITEITEN rk Gerda Home 20 uur Oefe ikhoofden en leiders wfik • iOUW Tulpstraat 20 uur fdenverg wjjk M BNTOONSTEI WNGEN ITEITSHÜIS t.m 1 ebruari Heerden aquarellen Hanny tekeningen en Ajineke Höfte u werkd 10—12 en ¦•*—" erdag 10—12 uur DB JACUBITORBN St J " it 31 t.m 31 jan werk "»» innings en Willy Pennings en 3 Boersma werkd 9-18 uur iderdag in januari weerae ie 10—1 uur lNDEL WAGBNAAR Acuter ir t.m 29 januari werk "^ iverol •« JDEN VOORWERPEN n op rijksweg Utr.-Den Haag • ü 8-gaats vraclitautowiei mf ' bagagerek op rijksweg - Utr " espolshorjoge gouden ring ¦"• '¦ groen pi etui inh vulpe "' point groene vulpen welpen M 1 paar witte wantjes i e glacé handschoenen r°°3 torhandschoen zwart """ jongenspet zw angora mu » md roodblauwe sjaal I ~ 1 paar roodblauwe want ]» bl poppenschoentje 1 P » an.tjes kinderschepje s ^ ühappentas inh „ BlinkW«K n 1 balk van plm 6 m lanf nisje met beeldje rose hanu vashandje led mo'^^S witte schacht halskettirw in rode steen bl rozenkrOT 15 1 bankbiljet a / 10 / %*',' / 11.19 ƒ 9.60 met 3 waa™J 32 ƒ 0.50 ƒ 0.07 padvinaer » Aan komen lopen wit " • br halsbandje reu zwarre bastaard setter * p n Hoofdbureau WateKYé op werkdagen van 13 wï ïr telefoon [ OOGTEN WEHniyS'LVïS sluis 68 cm H - NAP ^^ ienkant sluis 40 cm — '^^' or Stadsnieuw'ö lih pagina 7 Zo is het nu ruim drie maan den geleden dat de film „ Anas tasia " van de Duitse film-regis seur Falk Harnack werd geïn troduceerd en o.a te Amster dam werd vertoond en naar we toen vermoedden ook naar Utrecht zou komen Het is géén film die in de grote lieden twee of drie weken geprolon geerd is Hij is zelfs simpeer dan de „ Aiiaslasia" film die met Ingrid Kerpian zal worden uitgebracht en die voornamelijk is gebaseerd op het toneelstuk van Marcello Maurette waann orie jaar geleden uika Hop per haar toneel-afscheiösrol speelde „ De laatste dochter van de Tsaar " Mn regisseur Harnack is allerminst tomantiscit in de gebruikelijke zin des woords Maar de eerste pers voorstel-Un in ons land ontlokte de critici TCle prijzende woorden en leidde tot een zo huldigend woord aan de rcgls leur als we maar weinig hebben mee lemaakt Wij kennen de geschiedenis van Anastasia de laatste dochter van tsaar Nicolaas II van Rusland Tij dens de revolutie in 1917 werd de ge telo tsaren familie vermoord doch het zou de jongste dochter Anastasia Nikolajewna zijn gelukt te ontsnap pen dank zü de hulp van enkele een voudige mannen Een nu 54 jaar oude vrouw die beweert Anastasia te zijn en woont in het Zwarte Woud heeft gedurende 36 jaar een proces gevoerd om de erkenning van haar identiteit en daarmee de erfenis van een enorm roebelkapitaal Juist dezer dagen ech ter heeft een Berlijnse rechtbank een atwijzende uitspraak gedaan Bij'no docutnentoire Evenwel is zij misschien tóch Anastasia Falk Harnack gelooft van W Hij heeft de documentatie van het gehele proces bestudeerd en heelt « elfs uitvoerig materiaal ter publicatie üesteld Hij legt het accent op het feit dat Het geblokkeerde geld in goudstaven op de Bank van Engeland staat • en Advertentie Voorkom heesheid door regelmatig gebruik van WYIEiT D e reis uit.'L V'tgverij Em Querido's «' igeversmi ] te Amsterdam is het ' s ook De Wereld reis delen De r en Het laatste huis roma „ „,' ""^"^ ^^" voortreffelijke sclirüSin ^^' *^^ hoogtepunten de be Sr f " "='" landschappen en sei ' n i\7r * aanden wij onszelf te „ Grnhk ''"''^" waardoor Maar 2ij -„ j ™,';^' de hoofdpersoon bij Hii Tf ' "*' l """- Europa trekt van twee eeuwen in de rusti van het tin-de-siècle toen k*am „ ^™ ^" scheppingen deze Weg „" Justeren Hij zoekt een """ ie \ ti ^ f "'^ * e « Jd in har ^ fee-ndr «"^'^« i Zün reis in de ' 3n dit "^' ^^'^ h « einddoel zichaè ' » r "[ f "- ^" l>em voltrekt '* e iL!"^"dermg van de mense ""'' telinjPPht ^"'^'^ "^"« t deze ont ^= 1 Uit be ''¦ «" Wekken zelf vin »"• tassel M="TS ^" «" de dialo - « Mtnoet " tijdens zijn tocht ^^ kkVl'^^'^'>^^i zette met I *'* van L,f ''°°" ° P «« f meester - •^*- Cn*d?S^„ri^S."^t-^-tde daar zal blijven tot het proces een oplossing brengt dan wel tot Anasta sia zal zijn gestorven — waarna op nieuw de vraag zal worden opgewor pen wie de erfgenaam zal zijn Maar Harnack laat deze vraag in het midden hy sprak er alleen over in een gesprek dat wtj nadien met hem voerden In zijn film brengt hij de feiten der geschiedeni - van Anastasia op zulk een objectief vlak dat men soms bij na gelooft een documentaire voor ogen te hebben er is zelfs enige ont nuchtering aan het einde van deze film omdat de afloop — qua geschie denis — zo uiterst onbevredigend is Maar onmiddellijk nadien beseffen vi^e dat hier een film-kunstenaar aan het woord is geweest die méér heeft Een excellente voorstelling Hl ET is met Shakespeare's „ Drieko ningenavond " als met de goede wijn die de vrolijke drinkebroers in dit blijspel zo graag lusten beide zijn zo verkwikkend dat men er nooit genoeg van krijgt Dat heeft de voorstelling van dit hartverrukkend stuk gisteravond in een dichtbe volkte Utrechtse Stadsschouwburg gegeven door de Haagsche Comedie in de regie van Cees Laseur op nieuw bewezen Indien zulks nog be wijs behoeft Met deze feestelijke opvoering is het gezelschap erin ge slaagd ons een brokje lente in ja nuari te bezorgen De vele flonkerende facetten van dit meesterwerk dat na meer dan driehonderdvijftig jaren zijn olym pische jeugd nog glanzend - onver welkt bewaart kwamen in de rol bezetting voortreffelijk tot hun recht Om met de hertog Orsino van Gijsbert Tersteeg te beginnen hoe voortreffelijk wist deze het cachet van vorstelijke voornaamheid te verenigen met het blijspelkarak ter ook al wordt bij hem dit laatste in vier van de vijf bedrijven over schaduwd door de lichte trugiek ener onbeantwoorde liefde Tersteeg was inderdaad een waardige Deca merone-figuur tot het einde toe prachtig stijlvol Een beminnelijke Olivia kregen wij voorgezet van Enny Meunier wier verfijnd spel zowel door gratie vol gebaar als door een kristalhel dere dictie schitterde Elisabeth Andersen als Viola,alias de page Cesario gaf als on schuldige oorzaak van het typischItaliaans - renaissancistische mis - verstand in dit stuk een bijzonder zuivere poëtisch gevoelige creatie weg Maar het leeuwendeel van het suc ces oogstte in de vorm van open doekjes " het kwartet der komische personages in dit toneelfestijn te weten Jonker Tobias Jonker An dries de nar en de zielig lachwek-kende Malvolio De manier waarop Jan Retel de Silenusfiguur van de bij nacht en on tij wijndrinkende „ Jonker Tobias " uitbeeldde was in een woord formi dabel kosteliik schilderachtig zwie rig en tegelijk zo volmaakt beheerst dat wij in deze rol zijns gelijke ook onder de buitenlandse acteurs niet zouden weten te noemen Als Jonker Andries " deed Luc TjUtz maar nauweliiks voor zün me ¦^ e-drinkebroer onder Zowel in het tJifereel van de nachte'iike slemn riTtii die afgebroken wordt door Mflhroiio'i verschiinine in nachtfje waad alsook in de tuinscènes to verde bil ons de decadente aristo craat voor met een brio wetks hu moreske tinteling aanstekelijk werk te op de lachlust van een terecht bewonderend publiek Flitsend geestig en rap was de nar Bas ten Batenburg wist in de ze ongemeen snaaks gespeelde rol al het fuitige spits-gevatte en wiis gerige te combineren met een ver bluffende levendigheid en lenigheid waarvoor hem de verdiende hulde dan ook niet werd onthouden De iidele dwaas Malvolio zagen wU uitgebeeld door Van Dalsum Na Kozakkenruiters jagen door het woelige Rusland van 1917 een beeld uit Falck Harnack's „ Anastasia " willen vertellen dan het droeve ver haal van Anastasia Het zwaartepunt van deze film is gelegd op de gouddorst die bij allen heeft geleefd ongeacht of het vorstelijke personen democra tische zakenlieden danwei een voudige arbeiders waren die Anas tasia bijstonden in haar strijd om erkenning Laatste woord Harnack heeft in deze film steeds opnieuw getoond dat Anastasia werd getroffen door de sympathie ook wel door de liefde die men haar schonk maar altijd weer moest ervaren dat het goud het allerlaatste woord had Het spel van de acteurs waarvan Lili Palmer de rol van Anastasia vervult draagt het karakter van het grillige in hoop en in teleurstelling Het is goed spel evenals van Ivan Desny de in 1922 in Peking geboren diplomaten zoon van emigranten-ouders We noe men voorts de actrice Dorothea Wieck en vermelden tenslotte dat de schrij ver van het draaiboek Herbert Rein ecker dezelfde is die in deze functie zijn medewerking verleende aan de film „ Canaris " We hopen slechts dat deze film als nog in Utrecht zal komen opdat de bezoekers met vele anderen nog lange tüd zullen'nadenken over deze docu mentaire realisering de vele MalvoHo's van Paul Huf min of meer traditioneel al haast edoch volop memorabel was de hofmeester " van gisteravond voor ons een nieuwe verschijning Maar de deugdelijke kwaliteiten van Van Dalsum's toneelkunstenaarschap ver loochenden zich ook hier niet de wijze waarop htj de Malvolio als een belichaming van de belachelOke hovaardigheid en de inbeelding op de planken zette was bij aUe zotheid van ' n bijna tragische grandeur Dat zijn dictie niet altijd even dui delijk verstaanbaar was mag aan de waardering voor zijn indrukwek kende prestatie geen afbreuk doen Graag vermelden wö verder nog de zeer innemende goedlachse Maria " van Ida Wasserman en in de kleinere rollen een goede AntO ' nio van Jan v d Linden de sym pathieke Sebastiaan " van Coen Flink en een vieve Fabio " van Frans Vorstman De hier gebezigde vertaling van Gerard "' esselaar verdient over het algemeen veel appreciatie al mis ten wij wel nu en dan de onl zo ver trouwde Burgersdijkse versie als bijv in de aanhef d zo geliefde re gels „ Indien muziek der liefde voed sel is Speelt voort " enz ' t Zelfde geldt voor de charmante muziek van Humperdinck thans vervangen door die van onze landgenoot Jur riaan Andriessen al mag men deze laatste de lof niet onthouden voor de diverse spirituele invallen van zijn muze Harry Wich ontwierp voor deze voorstelling stilistische decors van sobere doSi vaak suggestieve een voud met gemakkelijk verwisselba re zetstukken De fascinerende wer king van bijv ' t kaarslicht in de nachtelijke drinkscène en de fraaie kostuums zorgden voor een pitto resk kijkspel rijk aan oogverlusti ging lm somma een voorstelling die zich op een Europees peil mocht beroemen de dankbaarheid en liet enthousiasme ontlaadden zich aan het slot in een even uit bundige als lang aanhoudende bij val J J Afgekeurde Russische literatuur De bond van Moskouse schrijvers heeft enkele werken als „ ongezond " afgekeurd Het zijn o.m de roman „ Brood alleen is niet voldoende " van Doedintsjef en het essay „ Persoon lijke mening " van Graninl Ook wordt enkele schrijvers ver weten dat zij zich in afkeurende zin hebben uitgelaten over de besluiten van het centrale comité van de partij over ideologische problemen Ge constateerd is verder dat bepaalde jongere schrijvers blijk geven van „ nihilistische " gevoelens „ Prix de la critique " aan Ro Mogendorff De grafische kunstenares mej Ro Mogcridorft uit Amsterdam heeft de jaarlijkse z.g „ Prix de la critique " van de Nederlandse sectie van de Associa tion Internationale des Critiques d'Art " gekregen De prijs die ieder jaar door de Nederlandse sectie wordt toegekend aan beeldende kunstenaars bestaat dit maal uit het arrangeren en de aanbie ding van een tentoonstelling deze zal in juni a.s in de zalen van de Kunst handel de Boer in Amsterdam worden gehouden Erepromoties jhr Tjarda en mevr Bouman Speciale bericlitgeving De erepromotie van jlir W A L Tjarda van Starkenborcli Staciiou wer in de faculteit der letteren en wijsbegeerte is vastgesteld op woens dag 20 maart drie uur n.m aan de universiteit te Groningen De erepromotie van mevrouw M S Bouman Van den Berg in de fa culteit der reclitsgeleerdheid zal plaats vinden op maandag 6 mei eveneens drie uur n.m Beide promoties zullen gesoliieden aan de rijksuniversiteit te Gronin gen Expositie Zuidafrikaanse literatuur in Den Haag De zaakgelastigde van de Unie van Zuid-Afrika de lieer R Montgome ^ ry zal donderdag 7 februari in de expositie-ruimte van de boekhandel van Stockum aan het Buitenhof in Den Haag een tentoonstelling ope nen van Zuidafrikaanse literatuur Voor deze expositie is de collectie boeken van Die Suidafrikaanse In stituut " omvattende proza poëzie werken indertijd door prof dr C M van den Heever uit de Unie mee gebracht naar ons land belangrijk uitgebreid met boeken uit het bezit van het instituut en van de Neder lands-Zuidafrikaanse Vereniging Het doel van deze tentoonstelling is de belangstelling voor de Zuidafrikaan se literatuur in ons land te vergro ten De expositie is geopend tot en met 23 februari Advertentie Ook als nachtcreme 64 99 DEIOEP Onder de knoet V NIVEA ' AN dag tot dag neemt de ter reur in Hongarije toe Kadar ont popt zich meer en meer als een \ communist van de oude stempel die alles opoffert aan de partij \ \ dictatuur Alken NIVEA hevat Eucerit het voedingsmiddel voor de huid ' Enkele maanden geleden toen I deze man met behulp van de Rus • sen de macht overnam bestond er nog enige hoop dat hij als „ ti - toïst " na een zekere overgangs I tijd benodigd voor het herstel van ' de „ orde en rust " toch nog een I liberale koers zou inslaan in de trant van Gomulka < De kerstboodschap van de Koningin \ Er zijn in die dagen aan het Hon gaarse volk ook vele beloften ge daan vooral om de arbeiders tot|een hervatting van het werk over "^ te halen maar thans wordt alles vervangen door een partij-instru ment de jeugd vtrordt vervolgd kortom iedere vorm van vrijheid wordt onmogelijk gemaakt I ' l Dit alles is natuurlijk slechts ' mogelijk dank zij de daadv arke lij ke hulp der Russen Weliswaar beginnen de Sovjet-tanks te ver dwijnen tiit het dagelijkse straat beeld van Boedapest maar ieder een weet dat zij in gereedheid 1 worden gehouden en dat zij op i ieder gewenst ogenblik weer in I [ actie kunnen komen Trouwens die vermindering van de Russische tanks gaat gepaard met een hernieuwde krachtsont ' plooiing van de gehate Hongaarse gens laat men de eieren nog enkele veiligheidsdienst die geheel gere dagen verder bebroeden Het virus or2ani'?pprri «- hiiTit t » vüti en rli * heeft zich ondertussen vermenigvul - " ff^f '^/^®!,™/^"-"^^^^^ digd in de vochtblaasjes van het ei z^^h m mets onderscheidt van de Daarna wordt het virus onder gro-foude formatie welke onder Rakosi schrijven beantwoord INENTINQ TEQEN QRIEP Influenza-vïrus op bebroede eieren Nog onvoldoende inzicht in effect van vaccinatie G groeit te voorzorgsmaatregelen van sterili - en Geroe een waar schrikbewind Naar wordt medegedeeld heeft in een ijzeren keurslijf geperst De koningin Juliana de vele reacties arbeidersraden zijn machteloos en die zij op haar kerstboodschap heeft ' rechteloos de organisatie van Hon ontvangen met een persoonlijk i gaarse schrijvers is ontbonden en telt uit het ei verzameld Vervolgens ' uitoefende wordt het onwerkzaam gemaakt Mafer | zijn inactiviteit g^at niet zo ver dat Ijv Van onze medische medewerker I RIEP of influenza is een besmettelijke ziekte die in epide - het na inspuiting bij de mens in het 1|ttj > i_„,„i „^ _ j j _ igeheel g«en wericzaamheid ontplooit ~.-^^ tertigkeer naar de onderdruk Het inactief gemaakte virus is nl kmgsmethode uit de tijd vanbti de mens eenmaal ingespoten in ] Rakosi is wel het meest teleurstel — i ji c j T - 1 -• 1 j ij-j staat afweerstoffen tegen levend ac lende in het optreden van Kadar mieen optreedt Soms worden hele gebieden van de wereld door « ef griepvirus te doen onstaan De - die toch eens zelf aan den lijve dé een ware griep-epidemie aangetast In 1918 woedde de „ Spaanse ze afwee.rstoffen vormen zich korte i^^^g^j ^ gjj ^^ stalinisten heeft er griep ' zo geheten omdat de ziekte in Spanje begon en daar ook 2ij bl1jve^n"è15celè"maa^nden to^'^eeii ^ aren Men moet dan ook conclu aanvankelijk het grootste aantal slachtoffers heeft gemaakt jaar in het lichaam werkzaam Dit deren dat Kadar volledig bekeerd Maar vanuit Snanie verbreidde de infliipn7a 7iph vele tnilioenen heeft tot gevolg dat een besmetting is van zijn nationaal communisti-iviaar vanuit öpanje verDreiaae ae iniiuenza zien veie mujoenen ^^^ griepvirus van buiten af in vele Ische denkbeelden mensen over de gehele wereld kregen influenza De epidemie van gevallen van begin af aan reeds on - 1918 kenmerkte zich door het optreden van veelvuldige compli - schadelijk kan worden gemaakt Het Dat betekent een zware slag caties vooral longontsteking De talrijke sterfgevallen welke in Srdra"iïfi!?h'ar^l]f^a^^'^f^l ^' i ^ I Zlm^r^'r ^^^ 1918 de griep-epidemie kenmerkten werden meestal door long - soldaten de strUd aanbinden tegen van zijn boeien te verlossen Hetontsteking of een andere complicatie van de griep veroorzaakt ^^ invaller jg mogelijk dat sommigen bij de De bereiding van het griepvaccin nationale revolutie de realiteit te staat nog in het begin Een grote veel uit het oog hebben verloren,moeilijkheid wordt wel gevormd door „ 331 anderzijds moet nu wordenhet feit dat er verschillende virus - „„ t™„,.t„i ^ jl j ti wuiuci sen van griep bekend zün Diverse ^ 3s*f^f.*«ld dft de Hongaarse com epidemieën kunnen door uiteenlopen - Munistische leiders van het type de virussen veroorzaakt worden De ' Kadar principieel elke liberalisatie griepvaccin beperkt zich tot die ge - van de hand wijzen Dit is het gro vallen van griep welke veroorzaakt te verschil met de ontwikkeling in worden door een virus waartegem Pnipri wooi - r'ni^i.ito i».,^^^,lo„j het vaccin specifiek gericht is Nieu - ^^ tT^'Y^f ^ Gomulka inderdaad we varianten van het griepvirus schij - verregaande w^zigingen en hervor nen bovendien regelmatig zelfs tij - mmgen heeft mgevoerd al weet dens een epidemie te ontstaan Een [ \ nog niemand of dit voldoende zal vaccin is niet volledig het kan on - zijn om het Poolse volk ïiaax een mogelijk alle variantesn van het griep - betere toekomst te leiden = e'£ï^^eT'oSilta*L''"^eTeb?Sl f --^^^^^^^ kelüke griepvaccins bevatten inac ^ arije is voor het volk nog moei - tief gemaakte virusstammen van en ^ iJker te verdragen wanneer men kele bekende griepvirussen die in de zich rekenschap geeft van de libe - laatste jarem griepepidemieën hebben ralisering welke zich vóór het uit - veroorzaakt breken van de nationale revolutie g te weinig ervaring In bepaalde gevallen zal de dok - <„ Kq + f„„„„i ™ ' ¦• * ter toch tot een vaccinatie tegen griep ^^'^^ tafereel maar zy wees toch N - onmiskenbaar begon af te tekenen Og te WeiniS ervaring Wellswaar leverde de posthume _ I rehabilitatie van Rajk c.s een lu - zou kunnen betekenen In sommige '„ i,„i,i „ _ -" i ¦""- bedrijven gaat men er ook tSe °" ^^^^^ gekregen het regiem de werknemers in de gelegen 1 ^ menselijker banen te leiden adviseren Dit zal in het btjzonde'r ° P ^^ n veranderde politieke hou het geval zijn bti mensen met ver - ding aan de top van de Hongaarse zwakte weerstand bti wie een griep - communistische p.'rty epidemie een nieuwe belasting voori Het moet waarschijnlijk ^ geacht het toch reeds verzwakte lichaam morden dat wanneer Nagy de kans In ons land komt griep vooral in de wintermaanden voor In korte tüd kunnen dan vele mensen.die in eikaars omgeving werken of ver bleven ziek wOrden De verweltker van de griep is een virus een ziek te-oorzaak kleiner dan bacteriën nog en ongevoelig voor de moderne bacteriedodende middelen zoals pe nicilline Het virus van de griep tast deoppervlakkige lagen van de boven ste luchtwegen aan Worden dezelagen ziek dan kunnen bacteriën,die onder normale omstandighedenvoor het lichaam geen gevaar bete kenen de luchtwegen binnendringenen via de door griep aangetaste,zieke slijmvliezen verder de iongenbereiken Maar ook ontstekingenvan bijholten van de nens of vanhet oor worden veroorzaakt doorbacteriën die zieke slqmvUezenmakkelijker kunnen binnendringendan de gezonde siymvllezen welkeals een intacte laag neusbüholten enmiddenoor en de verbinding vanmond en middenoor de zg buis vanEustachius onder gezonde omstan digheden beschermen De verschijnselen van influenza zijn bekend enkele dagen nadat ihen met het virus besmet is meestal door aanhoesten van iemand die zelf influenza heeft wordt men ziek Men voelt » zich koortsig in het algemeen niet pret tig transpireert en hoest Overal voelt men wat pü'n pijn achter de ogen maar ook pijn onder in de rug vaak begeleidt hoofdpijn nog de andere klachten terwijl vage pijnen in armen en benen wel aan reuma tiek doen denken Keelpün soms met rode keel en wat vergrote amandelen bemoei lijkt het slikken Bij elke infectie van het lichaam probeert het lichaam zich te verzet ten door het vormen van bepaalde bestanddelen die specifiek gericht zijn tegen de indringer welke de infectie heeft veroorzaakt Anti-stof fen tegen het griep-virus verschij nen na enige tijd in het bloed van de patient De aanwezigheid van de ze antistoffen in het bloed zou de verklaring vormen voor de weer stand welke iemand die juist griep heeft doorgemaakt enige tüd heeft tegen een nieuwe infectie met griep Deze onvatbaarheid tegen een nieu we griepinfectie geldt alleen btj die nieuwe infecties welke door hetzelf de influenzavirus worden veroor - Het inspuiten van het bebroede Icippe ei met het griepvirus geschiedt onder grote voorzorgsmaatregelen van steri liteit Een kleine opening wordt ge maakt in de schaal van het ei juist boven de plaats waar het kuiken embryo zich begint te ontwikkelen zaakt Want er is niet een enkele maar er zijn verscheidene griepvi russen Inspuiting met verzwakt virus van griep doet in het lichaam ook anti lichamen ontstaan specifiek gericht tegen de griepverwekker Derge lijke inspuitingen met verzwakte ziekteverwekkers kent men vaker in de geneeskunde De nieuwste aan winst op dit gebied wordt gevormd door het vaccin tegen kinderverlam ming Hierbij wordt een inactief gemaakt virus van de kinderver lamming ingespoten dat in staat is Onvatbaarheid tegen kinderverlam ming te doen ontstaan Hetzelfde principe wordt ook bij griep toegepast Het virus van de influenza blijkt goed te kunnen groei en op bebroede kippeëieren Daar in wordt het virus geënt en vervol - grote bedrijven gaat men er ook toe [' over de werknemers in de gelegen - L held te stellen zich tegen griep te Hongarije op het ogenblik in een laten inenten Ten einde de weer - nog betere situatie zou hebben stand tegen griep te verhogen geeft verkeerd dan Polen Het heeft niet men in deze bedrijven veelal ook ex - 1 ^ q mogen zün tra vitamine C aan de arbeiders ' Vanzelfsprekend is de griepvaccina - | ƒ» tie in deze bedrijven vrijwillig nie - JK mand kan gedwongen worden zich *^^ 2 «" terreurregiem een schijn tegen griep te laten Inenten ook j van rechtvaardiging te geven is al is de vaccinatie geheel onschade-J Kadar thans overgegaan tot be Itjk Vergelijkt men het optreden schuldigingen aan het adres van van griep onder personen en groe - het buitenland De arrestatie van uitspreken Se ' vtóZ^Lf^^rsHel ^ nTe^M ^ ^"*^« f"t '^"*^»' ^.' ontdekking gevaccineerde mensen dan blijkt dat van complotten van jeugdige ver de vaccinatie een zeker beschermend ' zetslieden die geïnspireerd wer effect heeft De ervaringen zijn ech - \ den door Westelijke agenten het ter nog te gering om nu reeds een moet allemaal dienen om de maat definitief oordeel over de waarde van regelen van het huidige schrikbe bestaande griepvaccins te kunnen ^ j ^^ te motiveren Er zullen weer ' schijnprocessen worden opge De vulling van flesjes met griep-1 ' voerd welke niet minder vals zul vaccin geschiedt onder strenge voor - len ziJn dan die van een jaar of zorgsmaatregelen De meisjes steken [ acht geleden hun handen door armsgaten in de Wij weten dat de Verenigde Na wand van de werkruimte Zij dragen +:„_ tnt nu toe marhtplnn < ffp^taan gummi handschoenen welke volko - ut-u macnteloos gestaan men vrij van bacteriën zijn gemaakt « ebben tegenover de ontwikkeling door sterilisatie ' m Hongarije Het enige wat men had kunnen doen zou dï niet ] erkenning van de huidige Hon I g arse delegatie geweest zijn Daarvoor is het echter nu eigen lijk al te laat Anna Kethly heeft in een knap betoog voor de speciale politieke commissie afgerekend ' met het regiem-Kadar Zij hield zelfs op juridische gronden vol dat de af gezette regering-Nagy de wettige blijft omdat volgens de Hongaarse ' grondwet geen enkele regering kan worden benoemd als de voorgaan de niet is afgetreden Kadar zal zich echter door deze argumenta - Wy geloven niet dat een tussen komst van de V.N in Hongarije ' onder de gegeven omstandigheden serieus in overweging kan worden genomen De toelating van een in temationaal politieleger is totaal uitgesloten En van „ vrije verkie | I ringen " zal ook geen sprake kun nen zijn Hongarije is op " het ogen blik volledig in de greep van het orthodoxe communisme 
Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 U TRECHTSCH NIEUWSB Iai | 23 cm hoog Gemaal » Tan lOO'/e vlamvasi pyrexglas Solide bake lieten handvat en deksel Compleet met waxinelicht Gezellig handig ^ ^ ooi modern Nooit meer naar die " uude keuken om koffie te makenl MAAK DEZE LIMERICK AFI Als U Wiener Melange wilt maken Die als Wiener Melange moet smaken pittig geurig en fijn moet ' t van Nescafé zgn Tot onze diepe droefheid overleed geheel onver wacht voorzien van het H Oliesel mijn innig ge liefde man en der kinde ren zorgzame vader be huwd en grootvader de Heer LODEWIJK DANIËL JONGEEIÜS Echtgenoot van Mevrouw Maria Johanna Jongerius-Peeters in de leeftijd van ruim 81 jaar Utrecht, M J Jongerius - Peeters Huissen, M A Hendriks - Jongerius R N Hendriks Utrecht, M Jongerius G Jongerius-Maas Amsterdam, P C Rab-Jongerius K Rab Amsterdam, L D Jongerius W G Jongerius - Klein en kleinkinderen Utrecht 28 jan 1957 Van Meursstraat 8 Rozenkransgebed op woensdag - en donderdag avond om 8 uur in de parochiekerk van de H Gerardus Majella Thomas a Kempisweg Geen bloemen Gaarne H.H Missen De H.H Uitvaartdiensten zullen aan God worden op gedragen in de parochie kerk van de H Gerardus Majella Thomas a Kem pisweg op vrijdag 1 fe bruari a.s te 7 uur half 8 en 8 uur de gelezen H.H Missen en te 10 uur de gezongen H Mis van Requiem daarna heeft de begrafenis plaats vanuit de kerk op het r.k kerk hof aEBi de Prinsesselaan aankomst tegen 11 uur Enige en Algemene Kennisgeving Tot onze grote droefheid overleed op 26 januari na oen kortstondige ziekte onze lieve dochter zuster en tante ' MA ] A VAN MESDAG Utrecht M T van Mesdag-Spier Wageningen: T M M Oorl - van Mesdag A I P Oort en kinderen Zurich M H Kaufman - van Mesdag I Kaufman en kinderen Utrecht Emmalaan 28 De teraardebestelUng heeft heden plaats gehad op de algemene begraafplaats te Assen Wij nodigen u uit voor de film 1 DANSEN LEREN vóór de zomervakantie I Half februari beginnen wij nog enige cursussen voor BEGINNERS I Inschrijving is nog mogelijk voor MEISJES en PAREN Leeftijd 15-23 jr I Deze cursussen bestaan uit 18 lessen van ïVz uur op dinsdag en vrijdag I 7.30 uur en zondag 6.45 uur Spoedige inschrijving verzocht I PRIVÉLESSEN en KLEINE CL.UBJESi na afspraak telefoon 16074 I DANSSCHOOL P WILDSCHUT I KROMME NIEUWE GRACHT 48 - TELEFOON 16079 WEGEXS INVENTARISATIE is onze zaak Lange Viestraat van HEDENAVOND 5 uur tot DONDERDAGMIDDAG 1 uur GESLOTEX Onze zaak Stadhuisbrug is van DONDERDAGAVOND 5 uur tot VRIJDAGMIDDAG 1 uur GESLOTEN I^IWWMIDIIEESFIAMII STADHUISBRUG LANGE VIESTRAAT VEIUNQ Op vrijdag 1 februari a.s aanv n.m 7.30 uur in de foyer van Schouivburgzacil TI¥OM Lepelenburg Utrecht van een COLLECTIE UITSLUITEND PERZISCHE TAPIJTEN en KLEEDJES Voor deze eerste in 1957 door geheel Nederland zo gunstig be kend staande veiling voor zijn coulance en kwaliteiten stuurdenmijn principalen een pracht collectie van pl.m 40 GROTE TAPIJTEN WAARBIJ o.m KESHAN BIJRJAND TABRIZ enz EEN GROTE VERSCHEIDENHEID HALL - EN FOYER KLEDEN PERZISCHE TAFEL - EN DEURKLEEDJES enz enz KIJKDAGEN donderdag 31 januari van 2—10 uur ' s avonds vrijdag 1 februari van 10—5 uur Deurwaarders Stiemer & Kubes D de Leeuw Beëdigd Makelaar Expert VOLLEDIG OMSCHREVEN CATALOGUS AAN DE ZAAL VERKRIJGBAAR TER WIJL ZO NODIG DESKUNDIGE VOORLICHTING WORDT VERSTREKT WIN ZO'H PRACHTIGE Nescafé geeft U de kans op zo'n sier lijke handige Nescafé kan " Grijp die kans - doe als volgt Neem inplaats van Uw gewone kopje koffie een verrukkelijke Wiener Melange zie recept Die traktatie kan U de inspiratie schenken voor een aardig-rijmende slotzin aan onderstaande limerick Maak er iets écht leuks van dat rijmt op de eerste 2 regels volg de voor waarden van deelname stipt op en U maakt een prachtkans op een der 250 Nescafé kannen ter beloning van de 250 aardigste inzendingen VOORWAARDEN VAN DEELNAME t Schrijf op de achterkant van het volledige etiket van een blik Nescafé formaat doet er niet toe Uw naam en adres in blokletters plus de laatste regel van de limerick en zend dit aam Nescafé Postbus 1300 Amsterdam In linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden PRIJSVEIAAG Geef s.v.p de naam van Uw winke » lier op Laatste datum van inzending 14 februari 1937 Een deskundige jury beoordeelt elke inzending Dit oordeel is bindend * beroep hierop is uitgesloten Alle prijswinnaars krijgen van Nescafé bericht vóór 28 februari as Ons personeel en dat van ons reclame bureau is van deelname uitgesloten WIENER MELANGE Doe in een hoog glas 2 flinke thee lepels Nescafé en suiker naar smaak Giet het glas voor V4 vol met kokend water maar iet er een lepel in anders springt het Voeg er een scheutje kojfierooxn af kokende melk b ^ en leg bovenop een mopje slagroom Bij vonnis van de Arrond - Rechtbank te XTtrecht d.d 25 januari 1957 is verklaard in staat van faillissement H VAN BEEK elefctrotechnicus wonende te Zeist Julianalaan 53 a met benoeming van mr H J v Leeuwen lid van voorn Rechtbank tot Rechter Com missaris en ondergetekende tot curator De curator mr H L L VAN HOOGENHUYZE Zeist 29 januari 1957 Platolaan 24 Nescafe Junior bus f 1.43 - Normale bus f 2.55 - Grote bus f 9.20 Coffeïnevrij • Normale bus f 2.90 - Grote bus f 10.45 ZUIVERE KOFFIE - NIETS DAN KOFFIE - HEERLIJKE KOFFIE waaivooi de kan 5 omworpea TE KOOP aan een der mooie lanen in het Park Oog in AI met ruim uit zicht HOEKPAND met zij-uitgang bevattende 7 kamers badkamer keuken kel der en zolder Aanvaarding bij onderling overleg koopprijs ƒ 26.000 - Br ond no 2261 bureau U.N N.V H TIMMER Rubberfabriek Sportlaan 32 te Driebergen vraagt voor spoedigste indiensttreding Mogsiüijiikracht Sollicitaties schriftelijk of mondeling tussen 10 en 16 m « TE HUUR GEVRAAGD VOOR OPSLAG droog mngoziin / grootte pl.m 100 m2 Brieven onder no 2230 aan het bureau U.N FIRMA C VERMEULEN LEIDSEWEG 18 - UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding Magazijnchef Schriftelijke sollicitaties aan bovensenoemd adres r BROEKI^AN Oude Gracht 125 • Utrecht Telefoon 145S2 HET GELUK VAN DE NIÉUWE-WERELD-MAATSCHAPPIJ Deze bezielende opvoedkundi ge en geheel in kleuren opge nomen film duurt ongeveer een uur Breng uw familie en vrienden mee DE TOEGANG IS GRATIS.DONDERDAG 31 jan 8 uurKONINKRIjKZAAL,J Uytenbogaertstraql 32 Breng uw vrieden mee!WelkomI ' t Is gratis I dubbele pot KERSEN^b^>&an - KOSTHUIS aangeb voor 1 of 2 personen huiselijk verkeer omgev Maarssen Liefst week end afwezig Br no 2206 bur UN Geheel vrije gemeub KAMER te huur vaste wastafel in Oog in Al Br no 2213 bur UN Net SLAAPKAMERTJE te huur voor heer b,b.h.h Vleutense weg 97 Verwarmde AUTO'S zonder chauffeur 12 Ford Consuls 16 et per km met radio 18 et type ' 56 20 et Maandtarief vanaf / 300 Telef 23737 Oostnan Hooft Graaflandstr 93 Hoog raven Utrecht Aangeb per 1 maart gemeub grote Zrr SLAAPKAMEB z pension liefst heer Griftkade 6 bis OLIE voor uw OLIEHAARD BEL 33247 Heins-oliehandel UTRECHT ' KEULSEKADE 6—33 Te huur met pension een grote ZIT-SLAAPKAIVLER voor twee vrienden Br no 2032 bur UN Grote gemeub ZIT SLAAP-KAMER 2 kasten vaste wasta fel douchecel berging voor rij wiel met of zonder pension op Hoograven Br no 2047 bur UN HUIZE „ OOSTEREINDE " Bui tenplaats te ' s-Graveland neemt ter verpl en verz op herstel lende rustbeh en chron pa tiënten dames en heren Desk en med leiding Prot Chr mi lieu Ruime lichte kamers voor 3 5 pers grote tuin pracht om geving mooie wandelwegen goede verbinding Amsterdam Hilversum Leeuwenlaan 310 telef K 2950 - 13678 Te huur Chevrolet BESTEL AUTO'S luxe auto's 15 cent p km incl benzine Lington's Autoverhuurbedr Loeff Berch makerstraat 11 en 26 telef 10855 Jong Beer beschaafd echtpaar 1 kind zoekt gemeub ETAGE of kamers Br no 1949 bur UN Jong echtpaar z.k vraagt ge meub of ongemeub KAMERS met kook en stookgelegenheid Br met prüsopg no 1832 bur UN Jong ech tpaar zoekt WOON RUIMTE gemeub of ongem Br no 2242 bur UN As echtpaar zoekt WOON RUIMTE liefst ongemeub Br no K-9692 Adv Bur Alta Pausdam Jong echtpaar zoekt in Utrecht of directe omgeving gemeub ZIT-SLAAPKAMER met gebr van keuken Gedurende zomer maanden afwezig Br no 2210 bur UN Te huur gevr een gemeub ETAGE of kamers voor 3 vrien den Br no 2212 bur UN Juffrouw b.b.h.h zoekt per 1 maart gestoft of gemeub KA MER met was - en stookgele genheid Br no 2008 bur UN Heer b.b.h.h vraagt vrije gem of gestoff KAMER(S modern comfort Voorkeur centrimi Br met prijsopg no 2009 bur UN Arts gehuwd z,k zoekt voor direct of later WOONRUIMTE Br no 2011 bur UN Vrl.-stud zoekt ZIT-SLAAP KAMER met v.w en stookge legenheid Br no 2036 bur UN Wij laten de moed niet zakken Jong R.K echtpaar z,k zoekt WOONRUIMTE m eigen kook gelegenheid Br no 2040 bur UN ' ÏP«»s!«»iiéeï.-9®W«a9(i Net jong MEISJE om de huis vrouw te assisteren in de huis 1-louding Klein gezin Aanmel den liefst na 19 uur Lijnmarkt 13 bis Voor direct gevr COMMIS DE CUISINE leeftijd 18-19 jaar Café Restaurant Cambridge Vredenburg 4 De Groot foumituren Oude Gracht 81 vraagt VERKOOP STERS Wegens teleurstelling met spoed gevr DAGMEISJE v,g.g.v „ van 8,30 5 uur zaterdag 2,30 uur Loon ƒ 30 per week met mid dagkost Leeftijd boven 21 jaar Aanmelden na 7 uur Biltstr 80 Nette SCHOONMAAKSTER ge vraagd Aanm dagelijks tussen 9 en 5 uur N.V Cemsto Vee - marktptein S Viiecait Klim in I de pen Alk pv^tm hl êe iooêschappeiit^si tijn tmte aotmaie geen reclame-prijzen en zie voor u zelf BOODSCHAPPEN VAN DE WEEK ¦ KHIKIEIIIEI 500 gram kapuGrjnei*s 500 gram spliterwten 500 gram dik vet spek 3 pakjes tafelmargarine 250 gram rozijneD 100 gram ham 100 gr belagen GouiiseNvei ] 1 pak bakmeel 500 gram 6 zakjes vaniilesuiker 1 bus Zaanse koeken A ] 200 gram pepermuntballeo 1 blik zalm 1 blik doperwQes fijn 2 ' pak vanille pudding pot appelmoes blikjes soepgroenten250 gram kinderbiskwie 1 pakje dadels MBrpiN 58 45 119 100 45 49 33 31 25 55 29 98 115 29 40 49 25 25 Elke huisvrouw heeft een kruidenier En ze is er helemaal „ gewend " Gewend zó veel voor de kaas zó-veel voor de jam zó-veel voor de rijst te betalen Zó gewend dat het niet meer bij haar opkomt dat ze elders misschien wel voor ncdnder geld terecht kan Is dan deze dure tijd niet het moment om tóch eens prijzen te vergelijken Tien tegen één dat u blij-verrast zult bemerken hoeveel goedkoper Albert Heijn is ^ xA /^ Vul in de blanco kolom "^ p ^ achter elk der neven 1 staande AH-prijzen het bedrag in dat n elders voor hetzelfde artikel betaalt Tel dan op ea vergelijk de beide sommen By Albert Hepi geen kwaji-iortingtH maar direkt dt netto-pr^i direkt de tóégsie pritt 970 Tota ^ > ioor kwaliteit 970 Netto Neem de prorf voor éogg * n&entag bmifn ^ ieder artikel dat n niet voor 100 < Vo beralt Tergoedeo yrij a direkt toot het volle bedrag Albert Hegn'sBoffiekoflte voor e » fipi konJe koffie én 10 o/o goedkoper dan eOi kwaliteitsmerk Prysverlagingen Dik vet spek 500 gnm 1 19 ORANJEMERK d«sm mllmgO p>k 2'iO grtm niet 258 msu GROENMERK fie kwalihi ^ pak 2ïO gtem niet 218 maar BRUINMERK »> ed,keiffi ^ pak 2)0 gtam oMt 172 maar 231 196 ISS Hain 100 gram 49 Cacao brulnmerk pA loo gtam 41 Hollandse bruine benen soo gram 41 Callfomlsche pruimen 390 gtm 37 DelMonte Pilchards groot bük 110 TAFEllRGARINE 6ELD ROOKWORST ZwBfc choe cepea hutttncoteh 8 Toot 100 me/i puur extra Utter t toot 100 29lTcrrle0t1 Canadese ailm Fancy Keta Fatuy Pink Red Cohat Port sardineiTonijn Star Kist pet blikSchelvislever pet blikAnsjovis pet pot Haring m tom-satu blikje Makreel pet blik Maiseoa i40 pak200gtr 19 Mai2enaDisio'ei>pak200gf 2S Havermout pakJOOgt 27 HavermoutHOptkJOOgt SI Lassie Klaar-havermout pak 227 gf 40 GriesmeeMJf paksoogt 18 GtiesmeeMH;Mr«300gt 40 Brinta pak 300 gr S6 Vermicelli 230 gtam 19 Macaroni 130 g«un 19 pat Mik 98 pet blik I2S pet blik 180 2 blik 79 8S 6S 90 3S Ai 2 < cnm ] awttf I Bosbessenjam pet pot 87 Gembetjam per pot 87 Oianjemarmelade pot 90 Rozenbocteljam pot 120 Abiikozen/Aaanasjam 87 eOTERHAMKORRElS2,ogr 39 39 29 39 39 49 Grote ontbijtkoek Pudding 6 smaken 1 pak Groene erwten 300 gr Witte bonen 00 gram Tomatenputee 2 Mikjea * APPELSTROOP pet beker 45 Bijenboning pet pot I IS Vmcbtenhagel 200 gtam 27 Anijshagel 200 gram 27 Gestampte muisjes bot 48 Praioieniaffl pat pot SI Rode bessesap pet Sca Si Ananassap Simpearl Mik 49 Van htt uitrtldmtrk DtlMotett Sinaasappelsap pat blik 77 Grapefnütsap pet blik 67 Tofflateosap pat blOc 65 Albert Heijn BEHANGEN en witten Voor goed behang en witwerk naar B v d Laan M A de Ruyier straat 3 bis Vraagt staalboeken ter inzage Telef 24636 DAMES löat mi uw bontjas repareren of vermaken door bekwame bontwerkster Telef 29715 Utrecht Zet uw zorgen aan de kant met de boeiende LEESPORTE FEUILLE van de Reading Ser vice Wittevrouwenstraat 20 Telef 13629 niet vergeten HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag imj dag 2 5.30 uur dinsdag woens dag donderdag 2-9 uur M P Lindostraat 35 zijstraat Bilder dijkstraat En volgens afspraak Dankbet ter Inzage MULDER'S RIJSCHOOL Accu raat Nachtegaalstraat 52 Utr Telef 16126 Geeft volgens de nieuwste methode rijlessen Vele kandidaten ineens ge slaagd Goedkoopste prijs per lea / 5 AUTORIJLES dan goed Donderdag speciale GEHAKT DAG bti Toon Hermanns Sla gerij V Hoornekade 83 Utr Noord Gev » LASWERK constructie werk plaat of pijpwerk en reparaties enz door pas geves tigd bedrijfje Ook massawerk Prima werk Zeer billijk Telef 2524jr utrecht of br no 2250 bur UN Snelle en theoretische oplei ding nieuwe verwarmde Opel Rekord Deze 2 maanden 25 % reductie ƒ 4.S0 per les Autorij school „ Rex " Nachtegaalstraat 23 telef 17838 Zakenman vraagt ƒ 800 TER LEEN Condities nader over een te komen Spoed Br no 2007 bur UN WOONRUIMTEPROBLEEM opgelost Van uw ledikantspi raal een mooi opklapbed ge maakt Snel goed en goedkoop Oók reparaties Gebouw de Zon Pieterskerkhof 21 telef 23068 Auto-,motor - en scooterrijschool CS3 V ZUTPHEN Theorie zaal met maquette projecüe film en automodel Erkend en gedipL FNOP Burg v Tuyll kade 28 bis telef 21812 Mondelinge en schritteltjke ADVIEZEN omtrent eigen dom verbintenissen borgtocht lastgeving arbeidsovereenkom sten acten van scheiding en de ling schuldbekentenissen in casso van vorderingen aan spraköijldieid allerlei contrac ten vertrouwens aangelegen - heden zoals nationaliteits kwesties adopties huwelijks goederenrecht Spreekuur al leen donderdag van 14 tot 17 u en vrijdag van 19 tot 21 u Cen traal Documentatiebureau voor adviezen en informaties N.V Brigittenstraat 17 Utrecht Tel 030 - 19727 DAMESKAPSALON „ Beatrix " Specialiteit stoompermanent ƒ 7.50 haarverven kleurspoe ling kinderpermanent f 6 fla con parfum cadeau Zonder be spreken Thuis permanent ƒ 15 Telef 25031 Amsterd straat weg 163 bushalte viaduct Utr DAMES AUTORIJSCHOOL mevr v Zutphen aparte mo derne theoriezaal met projec tiefUms maquette en automo del Lessen met nieuw mate riaal van 1956 Burg v Tuyll kade 28 bis telef 21812 Voor bruids - verjaardag - en kinderreportages belt u 26064 FOTO ARGUS Hooftgraafland straat 175 Utrecht Pouw's AÜTOHIJS<5HOOL Ge diplomeerd ANWB-lnstructeui voor alle rijbewijzen A B C en D Leldseveer 100 telef 21316 bü bet station EXTRA RECLAME Ie soort Fyffes bananen I 0.95 per leg Pracht niandarijnen 15 voor ƒ 1 J Wouterse Jr Amsterd str weg Kanaalstraat Balijelaan MEVR DORNEE Psychome triste Raad in diverse aange legenheden Spreekuren dage lijks van 2 uur af 2e Specht straat 6 einde Koekoekstraat Buslijn 1 en 8 PASFOTO'S 6 verschillende opnamen ƒ 1.55 klaar tenvjjl u wacht Mira Quick Service 2e etage Galeries Modernes N.V Utrecht RIJLES 4 4.30 Opeis Rekord 1956 Autorijschool Perfect " Pelikaanstraat 28 telef 24838 b.g.g 10794 Gediplomeerde in structeurs Thuis halen bren gen Ook verhuur Meisje 31 jaar zoekt ean vlotte VRIENDIN Br no 2143 bur UN Duitse Oostenrijkse Zwitserse Hollandse dames heren wensen BRIEFWISSELING met Hollan ders Inlichtingen gratis We reldkoerier Box 6057 Rotter dam JUDO Jiu-Jitsu boksen body building Lessen elk uur van de dag Inschrijving dames heren en kinderen na 19 uur Jan Snij ders 4e dan Mariaplaats 12 Telef 19964 Voor RECLAME per 10 kg reuze Drielingen ƒ 1,.40 puike grote i 1.40 Friese Roodstar ƒ 1.65 J Wouterse Jr Amsterd straat weg Balijelaan Kanaalstraat PERMANENT WAVE Kapsa lon Gretiia Bekkerstraat 88 zijstraat Biltstraat Telef 23956 Pedioure volgens a&piaah 
IJTR ECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 I Weergaloos spel van ¦ Toki Horvath Virtuoos optreden van Koning der Tziganen O Van een onzer verslaggeefsters VATIONEEL is Toki Horvath de „ Koning der Tziganen " en zijn Banda " van de Hongaarse poesta dinsdagavond in Tivoli te Utrecht toegejuichd door een enthousiast publiek meer dan duizend mensen zeker dat van geen ophouden wist En Toki Horvath liet zich niet lang smeken De bisseringen waren niet van de lucht en de vier toegiften aan het slot waren nauwelijks genoeg om de zaal tot bedaren te brengen klore volgden elkaar in razend snel tempo op Het orkest speelde vir tuoos onder de bezielende aanvoering van Toki Horvath die weergaloos knap zijn strijkstok hanteert Trou wens wat virtuositeit betreft wed ijverden de klarinettist Lajos Ko vacshazi en de cymbalist Guyula Szitai met elkaar De eerste oogstte zelfs twee open doekjes Deze muziek vraagt een warmere,intiemere sfeer dan een Tivoli biedenkan maar de onstuimigheid waar mede de Tziganen speelden en het ' in hadden over - ja fiz Ep ' jatzexd rompelde elkeen die ook maar een beetje toegankelijk is - voor deze soms weemoedige soms echte vrolijke me - lodieën De zigeunermu ziek laat zich ech ter niet zo gemak kelijk in woorden onderbrengen De Tziganen zijn meestal fabelachti ge musici maar componeren slechts zelden De Honga ren hebben deze muziek oorspron kelijk uit India af komstig als een nationale kunst ge accepteerd en in hun eigen muziek opgenomen Na afloop van het concert in Ti voli trok het hele orkest in totaal veertien man en één vrouw sterk naar de sociëteit P.H.R.M waar tot in de kleine uurtjes van de nacht de Hongaarse klanken voor een uitbun dige stemming zorgden Sluitstuk op P.H.R.M Na de eerste Czardas een reeds „ gglt gehoorde melodie maar zelden met zó'n gloed en élan gespeeld was het publiek er „ in " Hongaarse lie deren niet onverdiensteli.ik gezongen door Czinka Panna czardassen Roe meense zigeuner-dansmuziek en fol - De NedeTlandse Bond van Tediiii sche Clubs voor het kappersbedrijf hield dinsdag een wedstrijd voor de provincie Utrecht om het landskam pioenschap voor dames - en heren kappers 1957 In de afdeling dames kappen deden ongeveer twintig kap pers en kapsters mee Hier ziet u een van de modellen die ernstig in de spiegel kijkt hoe haar kapsel er onder de vaardige handen van een der kapsters uit gaat zien Foto U.N ZWO-subsidie voor dr * Klijn MrrJrLandré over filmjournaals Boekenweek 1957 De boekenweek 1957 zal worden gehouden van 30 maart — 6 april a.s Op vrijdag 29 maart zal deze worden geopend met de traditione le gala avond in de Stadsschouwburg ¦ burg te Amsterdam gevolgd door het Schrijversbal Het programma dat zal worden uitgevoerd bestaat voor de pauze uit het optreden van Nel Oosthout die verhalen van Louis Couperus en Harry Mulish zal voordragen waarna het Nederlands Ballet 0.1.V Sonia Gaskell Dessins pour les six " ten tonele zal bren gen op muziek van Peter Tsjaikofs ky choreografie John Taras Na de pauze brengt het ballet bege leid door het Amsterdams Kunst maand Orkest o.l.v Anton Kersjes de première van Graduation Ball " muziek Johann Strauss choreogra fie David Lichine Doktev Van der Lugt begraven c Op de algemene begraafplaats te Jutphaas vond dinsdagmiddag de begrafenis plaats van drs J van der ' ugt in leven geneesheer te Jutphaas Op het kerl ' lof waren aan wezig het volledige college van bur gemeester en wethouders van Jut phaas dr M A van Melle direc - teur geneesheer van het Diacones senhuis te Utrecht drs N A C Sloot arts te Jutphaas en collega van de overledene de predikanten ds Geurtsen uit Utrecht en De Ruij ter uit Moerkapelle dr Moo " en ve le andere persoonlijkheden op me disch gebied Bü aankomst op het kerkhof werd de kist welke was bedolven onder een schat van bloemen gedragen door de leden van de kerkeraad der Ned " erv gemeente van Jutphaas waar van de overledene jarenlang presiden Kerkvoogd was geweest Nadat enkele sprekers een rede hadden gehouden besloot ds Ter milielid van de overledene dankte « aat met het Onze Vader Een fa voor de betoonde belangstelling Kunstprijzen aan Spanjaai den loE " '• P'*'"''0 Fundación March — ™ l > is toegekend aan José Maria reman y Pemartin die enige jaren o«eden een voordracht heeft gehou den in de Aula van de Rijksuniver - Voorts aan dr Don Gregorio Ma ranon die nog de voriffe maand de " omstad bezocht en een voordracht meid over de Spaanse schilder El " ™- De derde prijs die voor scnone kunsten is toegewezen •-> an ela/p " ^°" Hermenegildo An - 1 Camcrasa De prijzen bedragen elk ' 500 000 pesetas Dr M;!rf..nón verklaarde aan wP.,'^?''^*^^P°"<''^"t van het Spaanse SH nm '"^ zal stellen van het In „™ t voor ExDPrimentele Endo crinologie te Madrid een onderafde InU " ''*' Consejo Superior de ij'Jr^'ïaciones Cientiticas waar hij v«n „ ^¦*" ' S '' ™ or de aankoop *» n onderzoekmateriaal ttTir ^^ " j "" S™t <^ hotelbrand in So - Z 1„k "^^^'' ^^^' ke op aangrenzen de - rsl"r /- ° Y"-^l°^g - is volgens sen nm > ^'^ l '^'''^" ^« n « ental KIM ^^ 1 om het leven gekomen Van een verslaggever De Utrechtse Studenten Filmliga heeft gisteravond wederom een goede keuze gedaan door de voorstelling aan het journaal te wijden Mr J M Landré directeur van Polygoon Pro-filtl hield een buitengewoon plezie rige lezing waarop de films die hq vertoonde volledig aansloten Het journaal is uit de huidige bio scoopvoorstelling niet meer weg te denken En dat ze zelfs het belang rijkste deel van het programma kan uitmaken bewijzen de vele filmac's en cineac's Dat de Nederlandse jour naals op een hoog peil staan is ve len bekend Deze avond werd dat wederom duidelijk En niet alleen wat de technisch-artistieke zijde be treft maar ook gezien de keuze der onderwerpen Het is merkwaardig om te zien wat de buitenlandse opvattingen over de journaalfilm zijn Een filmpje be - staande uit losse buitenlandse jour - naal fragmenten brengt zo o.m een openbare executie een weinig ver heffende catch as-catch-can „ match " en b.v ook een expositie van exorbi tant-corpulente vrouwen Kortom een verzameling van on benullige onwaardige en onsmake lijke zaken Bij de produkten van Polygoon-Profilti treft het dat men Feuilleton H> „ Zwaarste sleepreis van mijn leven Kapitein Westdijk liep binnen met half schip Kapitein L Westdijic van de zeesleep boot „ Thames " van L Smit en Co's Int Sleepdienst heeft er al 47 dienstjaren opzitten maar hij kon zich niet herinne ren in zijn lange loopbaan ooit een sleep reis te hebben gemaakt zoals hij dinsdag avond in Maassluis tot een voorspoedig einde bracht Van Rio de Janeiro sleepte zijn schip over een afstand van meer dan 5000 zeemijlen het achterschip van de - Braziliaanse vrachtboot „ Farrapo " naar de Waterweg Het merkwaardige daarbij was dat de „ Farrapo " met de achtersteven naar voren maar ontdaan van roer en schroeven door de tijdens de lange reis vaak w^oelige baren werd voortgetrokken Een Franse sleepboot had dil ongewone karwei niet aange durfd maar kapitein Westdijk en zijn niannen klaarden het dank zij hun vol harding en zeemanskunst Op 8 december verliet de ongewone < lcep de haven van Rio Kapitein West dijk had zes van zijn mensen als runners op het halve scl\ip geplaatst De weers omstandigheden veroorzaakten nogal na righeid van Vigo tot huis zaten we bijna voortdurend in matig stormweer vertel de kapitein Westdijk Toch zou de hele reis ^ praktisch zonder incidenten zijn verlopen als daar niet ter hoogte van Vigo dat uitgebrande wrak van de Franse tanker „ Janina " was ' geweest Zodra we ervan hoorden besloten we onze sleep in Lissabon zolang „ op te bergen " en koers te zetten naar die „ Ja nina " die door haar bemanning was ver laten Toen we het wrak naderden za gen we een vrachtschip in de nabijheid Het ' was een Pools schip de „ Narvik " Keep off " riepen ze ons toe toen we dichterbij kwamen w^at zoveel zeggen wilde als dit kluif je is ons De Pool enterde de uitgebrande tan ker om twaalf man aan boord te zetten Wat niemand had verwacht gebeurde In de vroege ochtend verdween de Fran se tanker plotseling en snel in de gol ven de Poolse opvarenden met zich mee sleurend in de diepte Zes van hen kon den door de bemanning van ïiun eigen schip gered warden de anderen ver dronken jamimerlijk We hebben de hele dag nog gezocht naar drenkelingen en visten er tenslotte een op maar die was al dood zo vertelde kapitein Westdijk De Pool was toch wel zo beleefd om telegrafisch een bedankje te sturen voor onze hulp Nu is de halve „ Farrapo " veilig op zijn bestemming Een scheepswerf in Bolnes waar het van een nieuw voorschip zal worden voorzien Vader en zoon Westdijk Westdijk Jr is de sleepbootkapitein die het Duitse schip „ Helga Bolten *' veilig binnen bracht zijn nu beiden met verlof en ze hebben het verdiend PQSTVERKEER MET HONGARIJE WORDT HERVAT Per 1 februari a.s wordt het post verkeer met Hongarije volledig her vat aldus deelt de centrale dü-ectie van de Nederlandse PTT mede Aan getekende stukken waardezendingen en postpakketten met aangegeven waarde kunnen dus weer ter verzen ding worden aangeboden Vandaag viert de heer H de Vos directeur van de Van Rijn's Mosterd en Azijnfabrieken te Utrecht zijn 80-ste verjaardag Het personeel van dit meer dan ISO-jaar oude bedrijf bood de jarige ter gelegenheid van deze blijde dag een aantal geschen ken aan waaronder een aardbol welke zoals de foto boven ons toont door de heer G Gorter aan hem werd Advertentie reumatiek spit in Uw rug JONKERTJES " helpen direct halen dat je iets voor me bent gaan voelen — ' t Was misschien dus toch be ter geweest als je me in Bretagne in het toverbos 3rezeliand had op gewacht zei Maria terwijl ze aan stalten maakte om op ' te staan je hebt gelijk over zulke dingen kun je niet temidden van kranteverko pers en autobussen spreken Wan neer zien we elkaar weer Ga je me nu alweer verlaten Helemaal niet Dat wil zeggen,ik ga een onderkomen zoeken enwel alléén In Louha — Daar ztJn we nu niet Ik zal van avond om 8 uur weer hier op deze plek aanwezig zijn En nu geen maren alsjeblieft ik verdwijn Ze verdween in de stroom van mensen Fox had even moeite om zich te realiseren dat hij niéf ge droomd had Een ogenblik later liet hij zich briefpapier en een enveloppe bren gen en schreef haastig een briefje aan Yvonne Hij verzocht haar de bewuste brief ten spoedigste aan hem op te zenden aangezien de in houd zéér dringend was HiJ voeg de er nog enkele gevoelvolle zinnen aan toe waarin hij zijn spijt uit sprak over het snelle afscheid van Louha Bretagne de zee de rotsen en haar mooie groene ogen Toen hij de brief had gepost en weer in de mensenmenigte voort wandelde was er even iets van twij fel in hem of hij met het sentimen tele slot aan die brief wel goed had gehandeld Tenslotte was Yvonne té goed voor zulke bedriegertien Maar hoe ' t ook zij vanavond zou ht Maria weer ontmoeten Hij had intussen nog heel wat uren de tijd en deze moest hö nuttig be - In Boschiu.st te Zci.st is dinsdag avond een kappersconcours gehou den dat uitging van de Ned Bond van Technische Olubs voor het Kap persbedrijf N.B.P.C.K De uitslag Is als volgt Herenvak 1 Jaap Schonewille uit Bilthoven 2 V d VUst uit Utrecht 3 E Blok uit Bunnik 4 M Benschop uit Zeist 5 E Rademaker uit Soest 6 Ver steeg uit Amersfoort Bediendencompetitie herenvak 1 Servaas uit Utrecht 2 v d Klift uit Driebergen 3 H de Ruiter uit De Bilt De heer Van Zanten is ge plaatst in de tweede ronde van het bediendenconcours Voor de volgende ronde zijn ge plaatst Jagers uit Utrecht Vos uit Den Dolder Kusters uit Zeist v d Pol Reedijk uit De Bilt en Har develd uit Veenendaal Damesvak 1 mevrouw Rademaker uit Soest 2 V d Voorn uit Utrecht 3 A Smit uit Utrecht '¦ C van Bur ken uit Utrecht 5 P Strikkërs uit Bilthoven 6 Sprong uit Utrecht Bediendencompetitie dames 1 v d Ham uit Utrecht 2 ' v d Berg uit Utrecht 3 Kissing uit Hoevelaken Voor de volgende ronde is van de Zeister deelnemers geplaatst de heer Melief Onder de geschenken die dage lijks voor prinses Gracia in Monaco arriveren bevond zich een dezer da gen ook een krat bier uit Nederland dat eén Nederlandse brouwerij ge zonden heeft omdat de prins'es vol gens haar artsen bier moet drinken om weer aan te sterken — Door een hittegolf zijn dinsdag achttien personen in Buenos Aires en omgeving om het leven gekomen Meer dan honderd zijn met een zon nesteek in ziekenhuizen opgenomen overhandigd De heer De Vos stamt uit een oud landbouwersgeslacht op de Hoekse Waard Op 27-jarige leef tijd aanvaardde de thans 80-jarige geheel de leiding en de eigendom van de Van Rijn's Mosterdfabrieken In de loop der jaren heeft de heer Hend,rik de Vos ontelbare functies vervuld Zo is hij bij'oa 40 jaar voor zitter van de „ Botid van Ned Mos terdfabrikanten " en hij is bestuurslid van de „ Combinatie van Ned Azijn fabrikanten " Hij was bij de oprich ters van het „ Verbond üan Ned Fabri kantenvereenigingen " waarvan hij deel uitmaakte van het centr bestuur Dit was mede het geval bij de „ Stichtse Industriële Club " en de „ Utr Werkgeversvereniging " Ook heeft de heer De Vos meermalen zit ting gehad in gemeentelijke commis sies te Utrecht en een aantal andere cmnmissies in de voedings - en genotmiddelen-industrie Foto U.N steden Door zijn tocht naar het Ga re de Lyon en z.ün ontmoeting met Maria had hij zön vriend Denis ge heel uit het oog verloren Hij maak te er zichzelf een verwijt van dat hij zich ederom door een vrouw had laten afleiden Onverbeterlijk zuchtte hii met een glimlaclr ' vol zelfspot In het hotel van meneer Denis kon men hem niet veel meer vertellen dan dat hun gast een half uur gele den was uitgegaan Nee monsieur had nooit tevoren bij hen gelo geerd ' Toen ht het hotel verliet had hü geïnformeerd waar een Ita liaans restaurant was te vinden Men had hem een dergelijke gele genheid op de Boulevard de Clichy aanbevolen Fox bedankte voor de inlichtingen Eén ogenblik overwoog hij ztJn ide - tificatiebewijs te tonen — hij had hiertoe om op alle gevallen voorbe reid te zijn een speciaal document van zün Parijse politierelatie gekre gen — doch hij zag ei van af Wat zou htj ermee bereiken Hij zou dat later altijd nóg kunnen doen wan neer ' t werkelijk nodig zou worden HtJ zei tot de portier dat htj waar schtjnltjk in de loop van de dag nog eens langs zou komen aangezien hij meneer Denis dringend moest spre ken en wandelde vervolgens in de heerlijke zonneschijn door Parijs ' straten in de richting van de Tuile rieën Ztjn gedachten waren btj zijn afspraak met Maria Tegen het middaguur belandde hij op de Boulevard de Clichy waar hij twee Italiaanse restaurants ontdek te Het kwam er thans op aan het juiste restaurant te " inden Maar tenslotte trof hti Denis aan Hef ge lukte hem een tafel te vinden in een donker hoekje van waaruit hfl Acta Thomae-onderzoek door Utrechts theoloog De Ned Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek heeft dr A F J Klün wetensch amb tenaar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht waar hij ook colleges geeft als Nieuw Testamenticus een subsi die verleend voor ztjn onderzoekin gen op de Bibliothèque Nationale ' betreffende de zg Acta Thomae met welker bestudering dr Klijn reeds in 1954 is begonnen Deze Handelingen van de Apos tel Thomas " vormen een apocrief geschrift vermoedelijk pas circa 200 na Chr geschreven oorspronkelijk in ' t Syrisch drie daarin verschenen handschriften zijn uitgegeven Men kent verder Griekse verta lingen van de Syrische originelen deze Griekse versies werden op hun beurt overgezet o.a in het Ara bisch het Ethiopisch en het Latijn Dr Klijn nu heeft speciaal enige nog niet gepubliceerde Armeense handschriften van de Acta Thomae berustend in de Bibl Nationale on derzocht Alras bleek hem dat deze Armeense manuscripten uit het Grieks en niet zoals hi gehoopt had uit ' t Syrisch waren vertaald Ofschoon hij thans alle handschrif ten van de Acta Thomae bij elkaar heeft van de Armeense liet htj fo tocopieën maken is ' t hem niet mogelijk de authentieke tekst te reconstrueren In tegenstelling tot de Nieuwtestamentische manuscrip ten vertonen de verschillende ver sies der apocriefen niet alleen va rianten doch ook afwijkende lezin gen Zelfs vertonen aldus dr Klijn sommige Acta Thomae-redacties ' n streven dit geschrift meer recht zinnig te maken De A.T is nl een populair verhaal waarin allerlei voorstellingen en gebruiken uit KI j Azië en omliggende landen zijn ge combineerd Een minder orthodoxe versie staat zo kan men veilig aan nemen dichter bij het origineel dan een meer rechtzinnige Dr Klijn beoogt mettertijd de Acta Thomae uit te geven in de ver taling van een Syrisch handschrift en in een tekst-kritisch apparaat de diverse afwijkingen in Griekse en andere manuscripten te vermelden Speciaal zal dr Kltjn nagaan of in dit apocriefe geschrift niet ergens de wortels van de „ gnosis " te vin den zijn De gnosis — een verschijn sel van oriëntalistische en hellenis tische aard — drong reeds in de eerste eeuw in Chr kerk door Zij werd beheerst door de vraag hoe het kwaad ontstaan kon in een door een volmaakte God geschapen wereld en door het probleem hoe de ziel uit het als zondig beschouwde lichaam kon worden verlost Sommigen noe men de Acta Thomae een gnostisch geschrift volgens Augustinus was het een Manicheïsch boek anderen bestrijden deze mening Toch bevat dit apocriefe boek wel veel vreem de vooral hellenistische denkbeel den als hoedanig het een voorbeeld is van zg vulgair Christendom " Bovendien treft men er Joodse le gendestof in aan hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de opvatting als ztJn vriend uit Louha goed kon ga deslaan zonder dat deze hém in de gaten kreeg Half verscholen echter een krant keek hij met bijzondere belangstelling naar elke beweging die de ander maakte Denis zat ech ter heel rustig een krantje te le zen rookte daarbij als gewoonlijk zijn korte Püpje dronk een glas ro de wijn en ging tenslotte over tot het bestellen van een middagmaal Maar ' t waren juist deze onschul dige bezigheden welke Fox belang inboezemden Hoe méér hij Denis gadesloeg des te juister scheen hem zijn mening toe dat deze man een keurig verzorgde onschuldige oude heer was en stellig gèèn figuur die iets te maken had met internationa le spionage of dergelijke zaken Deze indruk werd nog versterkt toen Denis zijn spaghetti kreeg op gediend en begon te eten Hij at met een genot en een handigheid zoals men die alleen bij echte Ita lianen ziet Maar tenslotte was hij geboren in een streek vlak aan de Italiaanse grens Het w - werkelijk een kunststuk zoals Denis de lange slierten spaghetti naar binnen werk te Fox was één en a ] bewondering en naar aanleiding van deze typisch Italiaanse virtuositeit kwam er op eens diep in zijn onderbewustzijn een gedachte op welke zó fantastisch was dat hij er aanvankelijk niet ver der op doorging Ér waren tenslotte dringender problemen Nadat Denis op z'n dooie gemaknog een kopje zwarte koffie had ge dronken en natuurlijk ook nog in zijnPijp had zitten peuteren stapte hijtenslotte op en wandeld langzaamde boulevard langs om een eind ver.der een zijstraat in te slaan de rueDulong waM hj in het pand no 7 verdween Wordt vervolgd Chr belijdenfs is zelf al politiek Het in godsdienstige zaken zeer tolerante Romeinse rijk kon niet " n religie dulden die beweerde dat zün God alle macht heeft De eerste christenen kwamen met hun belijde nis in een politieke situatie terecht Dit zei de heer R Pomp tijdens de dinsdagavond gehouden vergadering van de christelijk-historische jonge rengroep Utrecht over de verhou ding van geloof en politiek De christelijke belijdenis heeft dus niet alleen politieke konsekwênties maar is zelf al politiek aldus spr Het individu leest in de bijbel wat Gods wil is en brengt die naar eigen inzicht in practijk Het evangelie is dus primair De kerk kan nooit een politieke visie opdringen kan ook niet practisch politiek bedrijven De beste politieke dienst die de kerk aan staat en volk kan bewlj zen is de zuiverste verkondiging van het evangelie want de juiste be lijdenis is de juiste politieke beslis sing Het uitwerken van dre belijde nis moet de kerk overlaten aan haar leden die zich dan bijvoorbeeld or ganiseren in een confessionele par tij — naar het woord confessie be lijdenis De Christelijk-Historische Unie be lijdt Christus als Heer Eeu niet confessionele partij erkent wel dat er een verband kan bestaan tussen het geloof en de politieke keuze van haar leden maar wil als partij neu traal Zijn Als lid van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid is men dus eerst socialist zo meende spr en dan pas christen Dit nu achtte spr onaanvaardbaar Eerst uit zijn christen zijn kan men een politieke keuze doen zei de heer Pomp zou de gnosis een Joodse achtep grond hebben Volgens dr Klijn is zö wit Sez » gedachtenwereld ontstaan Haai aanhangers ziet hü als ' n groep di « het met de rechtzinnigheid niet zo nauw nam Z.i was de gnosis dan ook geen zaak van ' n aantal voor mannen als Marcion of Mani doch een stroming die een aantal beken de vertegenwoordigers naar ToreU heeft gebracht Het zg vulgaire Christendom heef vooral in Syrië invloed gehad Latei heeft de kerk zich hier meer „ wes * ters " geëvolueerd een proces geïl » lustreerd door de Acta Thomae handschriften Die geven nl een ty pisch voorbeeld van da manierj waarop de voorstellingen „ orthodox werden getrokken " Vele denkbeelden verkondigd doop de twee belangrijkste gnostieke groe pen de Mand'eërs en de Maniche ers zü'n in de oudere Acta Thomae handschriften te vinden De wester se christenen verwijderden uit dit vulgaire christendom " de aanstoot gevende elementen die zich daarop ontwikkelden in de richting der gnos tieke stelsels Het ging hierbü voor al om de Griekse Platonische ideeën over de verlossing van de menselijke ziel EERSTE LUSTRUM UTRECHTS VAKANXIEADVIESBÜBEAU Ter gelegenheid van haar eerste lustrum houdt de stichting Utrechts Utrechts Vakantieadviesbureau te Utrecht een feestavond in het N.V Huis op 5 februari om 20 uur Het programma vermeldt een optreden van het muziekgezelschap Guyana van het Instituut voor de Tropen met Surinaamse muziek zang en dans met een ' toelichting door drs G D V Wengen en een lezing met film en kleurendia's door dr T de Booy over de Nederlandse expeditie naar het Andesgebergte in Zuid Amerika KENNISGEVINGEN Keuring en herkeuring ijk en her ijk voor maten gewichten en meet werktuigen Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden I dat de herkeuring van maten ge wichten en meetwerktuigen in 1957 voor deze gemeente zal plaats hebben in het ijkkantoor Springweg 7 van 2 januari tot en met 29 augustus 1957 iedere woensdag en donderdag met uit zondering van donderdag 30 mei Hemelvaartsdag II dat herijkplichtigen a zoveel als mogelijk is oproe pingen zullen ontvangen ver meldende het tijdstip waaropde maten gewichten en meet werktuigen ter herkeuringkunnen worden aangeboden b zich in hun eigen belang aandit tijdstip dienen te houden c er met nadruk op worden ge wezen dat de verplichting totherkeuring blijft bestaan ookal wordt geen oproeping ont vangen ^ III a dat de voorwerpen schoon droog en roestvrij worden aangeboden b dat de maten gewichten enmeetwerktuigen voor 1 okto ber 1958 gestempeld móetenzijn met het goedkeurings merk x in kleine staandedrukvorm c dat de maten gewichten enmeetwerktuigen welke ge stempeld zijn met Het afkeu ringsmerk bestaande uit eengelijkzijdige driehoek arce ringen loodrecht op één derzijden niet in winkels e,d,teruggebracht mogen worden d dat ten behoeve van ' s Rijksschatkist voor het ondei zoekvan maten gewichten enmeetwerktuigen keurloon)en voor het justeren van ge wichten justeerloon moetenworden betaald Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene kennis dat op een verzoek van W L van Deutekora om uitbreiding van zijn be drijfsvergunning met één huurauto niet zijnde taxi afwijzend is beschikt aangezien één van de twee wagens waarvoor zijn bedrijfsvergunning thans geldt reedf regelmatig als huur auto niet zijnde taxi geëxploiteerd wordt en door eventuele omzetting van een taxi in een huurauto niet zijnde taxi het behoefte element van de „ Utax " niet in gedrang komt Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene kennis dat ter secretarie der gemeente ka mer 6 ter lezing voor een ieder gedu rende drie maanden is nedergelegd het besluit van de raad dier gemeente van 8 november 1956 waarbij is vast gesteld de Verordening tot vaststelling van voorgevelrooilijnen voor de noord - " zijde van de Hendrik Tollensstraat en een gedeelte van de Da Costakade 
Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 UTRECHTSCH NIEUWSB LAD ' Het witste overhemd waarin Vader ooit verloor Nü sparen straks een nieuwe fiets VADER KAN ZICH nóg ZO prettig voelen in z'n Sunfl-witte over hemd dat verloren partijtje tegen zoonlief zit hem zichtbaar dwars Tussen twee haakjes zag U ooit zo'n wit overhemd Alleen Sunli wast zó wit Met één oogopslag ziet U aaa de blauwe kleur dat SaoS versctólt van alle andere wasmid delen En hoe uniek Sunfl werkt ziet U aan de weergaloze wit heid van Uw wasgoed Het'vette vlijtige Sunil-sop heeft meer i dan normale wasenergie en intensieve reinigingskracht Zonder weken zonder bleken zonder blauwen Ja Sunii doet alles voor ü Het omslachtige'weken bleken en blauwen van ytoeget ' m voorbij In één washandeling worde Uw wasgoed op ée gemaMceUjkste manier sQ-alend wk ReUZENPAK 81 Ot ' fis blauw F Als U van nu af aan meedoet aan Centra's vrijwillig spaarsysteem dan kunt U straks in het voorjaar langs veld en wegen toeren op een nieuwe fiets En wat voor één Een schitte rend gemoffeld „ Elite " dames - of herenrijwiel met verchroomd stuur cranks en naven Zo'n pracht fiets kunt U de Uwe noemen voor slechts 11 voEe couponkaarten véél minder dan de werkelijke waarde Er is ook nog een luxe uitvoering met allerlei extra ac cessoires voor 13 volle couponkaarten Doe al Uw boodschappen bij de Centra kruidenier en koop op elke volle bestede gulden een coupon van 10 et Centra levert alleen de best « kwaliteit direct tegen de laagste prijs En U kunt er ao héérlijk spar^i veel en gauw en zonder dat U ' t eigenlijk merkt 71 ERWTEN MET WORTELEN per blik GROTE ROL BESCHUIT 14 stuks 2rü 49 APPELMOES 1000 gram per fles 89 RODE BIETEN perfl£s 79 ZALM per blik 89 CHOCOLADE TRUFFELS 100 gram 49 LIUBONEN 150 gram 35 WINTERMELANGE 150 gram 2S Het koekje van de week ZANDKOEKJES 250 gram « 5 Sunil voor de wifsfe was ntei ' t minste werk $ U»/Pf.JiM.*êf «^- METSELAAR ' OVENBOUWER ZOEKT VASTE WERKKRING Br ond no 2257 bureau U.N • tSéeeHHi *^' WIE zoeto een interessante zelfstandige baan in een modern bedrijf CO'OP NEDERLANDSE N /^ VERBRUIKSCOÖPERATIES vraagt voor haar produktiebedrij yen te Utrecht enkele ongeschoolde fabrieksarbeiders die bij gebleken geschiktheid kans op promotie hebben Goede arbeidsvoorwaarden Goede sociale voorzieningen Aanmelden dagelijks van 9 tot 5 uur bij de afd Personeelszaken Kanaalweg 19 Utrecht Sollicitatiebezoek bulten werktijd mogelijk na telefonische afspraak Telefoonnummer 33641 Utrecht i^ii^H^ifiMi'H ^^^ Administrateur voor spoedige indiensttreding gevraagd Benevens tijdelijke ADM KRACHT mnl of vri Voor deze laatste functie komen ook gepen sioneerden in • aanmerking Uitvoerige brieven s.v.p onder no 2127 aan bureau U.N \ BEHANGSELPAPIERFABRIEK RATH EN DOODEHEEFVER N.V Parkstraat 2 - Utrecht Wij vragen Typiste-Facturiste met kantoorervaring Sollicitaties schriftelijk Postbus 57 Utrecht In onze uitgeverij waar de bekende damestijd schriften Marion en Maandblad voor Hand werltgn verschijnen is zo'n baan vacant - waarbij een helder ver stand en een duidelijk handschrift evenveel waard zijn als mooie diploma's Heb je interesse voor onze afdeling Abonne menten - administratie Kom dan even op ons kantoor voor nadere in lichtingen UITG ESKA N.V Lijnmarkt 43 - Utrecht iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiii[iiiiiiMtii[iirfiiii[iiiiniiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | VAN DUREN'S CORSETTENMAGAZIJNEN Oudegracht 141 UTRECHT vragen LEERL MAGAZIJNBEDIENDE VRL.1 Schriftelijke sollicitaties Jan van Nassaustraat 29 DEN HAAG Italiaanse communisten in moeilijkheden Uitstoting van Reale treft bijzonder Van onze Romeinse correspondent Het communistisch partijcongres in Italië heeft allerminst beantwoord aan de verwachtingen van de leiders die alles zo georganiseerd hadden dat de ontevredenheid van vele vooraan staande partijleden niet of nauwelijks tot uiting kon komen Togliatti werd bevestigd in zijn post van secretaris-generaal en alles scheen op de oude voet voort te gaan Maar onmiddellijk na het congres begonnen de moeilijkheden De ontevredenen die met discipline aan communisten eigen eerst het congres hadden willen afwachten waren teleurgesteld over de geringe resultaten en begonnen zich te roeren Voorlopig is het meest opzienba rende geval dat van senator Eugenic Reale Aan het Nederlandse publiek zegt die naam niet veel maar in Frankrijk in Spanje en vooral in Oost-Europa is Eeale een zeer be kende figuur Zoon van een Napoli taans medicus en op zün beurt me dicus ook al heeft hij alleen i & zqn jeugd een praktijk gehad is Eugenio Reale een der meest voorajuutaande TtR,liaanse communisten Wegens zijn felle strijd tegen het fascisme werd hij in 1931 als hoofd der communistische organisatie in Napels door het fascistische gerecht tot tien jaar gevangenisstraf veroor deeld In 1934 werd hij tengevolge van amnestie in vrijheid gesteld doch hij mocht niet langer een „ pu bliek ambt " als zodanig geldt in Italië het beroep van arts uitoefe nen en werd handelsreiziger In 1937 wist hij met een vals paspoort naar Frankrijk uit te wijken Togliatti was toen reeds in Moskou en Reale werd secretaris van de Italiaanse communistische partij in balling schap Met tal van andere communisten die deel hadden genomen aan de Spaanse burgeroorlog werd hij in 1940 geïnterneerd in een kamp te Vernet en een jaar later door de machthebbers van Vichy gearres teerd wegens heroprichting der com munistische partij in het concentra tiekamp Mussolini verzocht uitleve ring van de „ gewoonte-misdadiger " Reale en hij bleef gevangen tot 3 september 1943 op welke dag de regering-Badoglio alle Italiaanse po litieke - gevangenen in vrijheid liet stellen Tegenstelling Teruggelceeid in Napels richtte hij de communistische partij op waar van hij de leiding had tot Togliatti uit Rusland terugkeerde In september 1945 werd hij door De Gasperi die toen minister van buitenlandse zaken was als ambas sadetir naar Warschau gezonden Hij is daar twee jaar geweest en reeds in die tijd ontstond er een ver wijdering tussen hem en Togliatti Reale is een overtuigd communist de toekomst is voor hem het socia lisme volgens de leerstellingen van Marx en Lenin Maar hlj is ook een zeer rechtvaardig man die leeft vol gens een zeer hoge ere-codex Wat Reale aan Togliatti kwaUjk nam was diens onderdanige houding tegenover Moskou Het rapport Chroesjtsjèf gaf Reale gelijk in zo verre als het de wantoestanden in de satellietlanden toegaf Reale wil de bij de destalinisatie der Italiaanse communistische partij zover mogelijk gaan maar vond weer de talmende Togliatti die niets doet zonder zeker te zijn van de goedkeuring van Mos kou op zlJn weg Ditmaal is het conflict heel hoog gelopen en Togli atti heeft de federatie van Napels gedwongen Reale uit de partij te stoten Onnodig te zeggen dat dit opzien heeft gebaard Aan Reale is het immers te danken dat de com munistische partij van Italië meer leden telt en sterker is dan die van onverschillig welk ander land de Sovjet-Unie uitgesloten Onjuiste reactie Er is een toenemende crisis in de communistische partti doch deze voor de democratie gunstige ontwik keling wordt bedreigd door hoogst onverstandige en ondemocratische bedoelingen van de rechtervleugel der christen democraten die daarbij de steun heeft van de partij-secreta ris Fanfani Eerst kwamen zij zelfs met het voorstel de communistische partü let wel de grootste van het land twee miljoen leden tegen de christen-democraten ongev 800.000 buiten de wet te stellen Doch mi - nister president Segni verzette zich daar met grote beslistheid tegen Thans heeft een parlementair comité van katholieke juristen een aantal wetsontwerpen opgesteld die Fan fani naar het schijnt aan de rege ring-Segni wil aanbevelen Het zQn ten dele zuiver fascistische wetten die aan de rechter en aan de boven - drüvende partq een ondemocratisch wapen in handen geven Men wil bijvoorbeeld strafbaar stellen het prediken van de klassen strijd het opzetten tegen bepaalde klassen personen of politieke par tijen het verspreiden van onjuiste berichten die het publiek kunnen alarmeren de openbare mening de moraliseren of het aanzien en de goede naam van de staat aantasten Deze wetten zouden in veel opzich ten overeenkomen met die van het onzalige fascistische tijdperk en ze zouden in het bijzonder de vrijheid van de pers in gevaar brengen Een nieuwe perswet welke in voorberei ding is bevat — in het ontwerp al thans — ook heel wat punten die te denken geven Het is waarschijnlijk dat minister Segni zal weigeren de wetsvoorstel len van genoemde commissie aan het parlement voor te leggen het geen de bestaande breuk tussen de regering en de christen-democrati sche partij secretaris nog ernstiger zou maken Maar voor Segni zo goed als voor ieder democraat is het dui delijk dat een dergelijke partijdige wetgeving geen ander gevolg zou hebben dan de ontevredenen in de communistische gelederen terug te voeren in de schoot van de partij Uitzonderingswetten maken slechts martelaars die steeds het zaad zün van elke kerk In Oost-Berlfln ztjn vandaag twee conducteurs veroordeeld tot ander half jaar gevangenisstraf wegens op zettelijke Vernieling van ruiten van gebouwen waar zij met hun trein langs reden Volgens getuigen had den zij een wedstrijd gehouden om te zien wie de meeste » uW»n kon raken Gezin moet toneel ontruimen De werfarbeider J Bol die reedssinds 26 november van het vorigejaar op het toneel van het vereni gingsgebouw „ Irene " te Mijnshee renland woont zal volgens een be slissing in kort geding van de pre sident van de rechtbank te Dor drecht het toneel voor donderdag 31 januari met zijn gezin moetenontruimen De president verwierp de argu mentatie van de raadsvrouwe van deel het gemeentebestuur op grond gedaagde J.B omdat naar zyn oor van het huurcontract van gebouw Irene " wel voorrang van bestem ming heeft ten aanzien van de zaal en het toneel maar deze voorrang niet kan laten gelden in een huis vestingsgeval als het onderhavige Papendrecht krijgt autoflat Nog dit jaar zal in Papendrecht begonnen worden aan de bouw van een unieke autoflat die ongeveer veertig boxen zal tellen en een gara ge zal bevatten voor wagens van het gemeentelijk vuilophaalbedrijf Een deel van het aantal boxen is op een verdieping van de flat ge projecteerd Zij zullen te bereiken zijn via een toegangsweg die over het dak van een reeks boxen op de begane grond zal lopen De afme tingen van de boxen zullen van dien aard zijn dat de gebruikers alle ge legenheid hebben hun wagens te wassen en er kleine reparaties aan te verrichten Sandys ' missie een succes De Britse minister van defensie Duncan Sandys heeft dinsdag te Washington na een langdurige be spreking met Dulles over de politie ke kanten van de plannen voor de defensie verklaard dat Dulles en hu het volledig eens zMn geworden over alle voorname onderwerpen die ter sprake kwamen Htj zei dat dit laatste ook golo voor zijn besprekingen op het Ame rikaanse ministerie van defensie Hier had hij met een groep des kundigen op het ' gebied van geleide projectielen en met andere weten schappelijke experts besprekingen gevoerd over de verbinding tussen de ontwikkeling der moderne w ^' pens in Amerika en Gro.ot-Brittan nië Ook volgens welingelichte kringen te Washington is de missie van Sandys met volledig succes be kroond De Verenigde Staten zouden ooi in beginsel hebben ingestemd me ' bijna alle bezuinigingen op de Brit se defensie die Sandys tijdens de besprekingen ter sprake heeft ge bracht Men gelooft dat de V.S van de Britse defensieve kracht met stra tegische middelen te compenseren Twee mannen hebben maandag ochtend te Essen bü een overval op een geldtransport van de stede lijke spaarbank een bedrag van 150.000 mark buitgemaakt ZU maak ten zich van het geld meester toen de twee inzittenden van de auto o » een filiaal v«b de banik geld afle verden 
yTpPrHTSC HJjIEUWSBLAD Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 Februari denkelijk niet koud NAAR MADAGASCAR /' Bezweringsformule van Ambonezen in Westkapelle En als Frankrijk niet wil Dan houden we vol Onrust rondom Aden Spaak zaterdag naar Den Haag ^^ Thunderstreaks " op basis Eindhoven starten niet Oostenrijk heeft genoeg van het bedelen » ^ ».»^ ' fc ^^» » » % » »*^ ^ ^» ^^ %» »'> < ' **^ ^ *%**»^^^%%%»»»» %^%»^ ^ ^ ^ a i **%* ^»»%»%' fl Clandestiene solovlucht op 20 meter boven de stad De 32-jarige Amerikaanse leerlingvlieger Roy Soderquist heeft dinsdagde Amerikaanse stad Des Moines Iowa urenlang in spanning gehouden doortijdens een eerste clandestiene solovlucht zeer laag boven de stad rondjes tedraaien De vlucht eindigde met een noodlanding waarbij de jongeman nieternstig gewond werd ^ Soderquist had na taxiproeven zijn instructeur een briefje gegeven met de mededeling dat hij hem met een revolver in zijn benen zou schieten als hij niet uitstapte Voor de instructeur de controletoren van het vliegveld waar schuwen kon steeg Soderquist op Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd Het luchtverkeer boven Des Moines werd stilgelegd De televisie kwam in actie en Soderquist vloog boven de stad vlak over de daken en verbaasde de 200,000 inwoners met gevaarlijke acrobatische toeren op een hoogte van nog geen twintig meter Het verkeer in de stad raakte ontwricht Na anderhalf uur nam de wilde vlieger radiocontact op met het vliegveld Hij vroeg landingsinstructies doch verbrak daarop het contact weer en zette zijn voorstelling voort Zijn instructeur en zijn moeder smeekten hem voor de radio te'landen en zijn leven en dat van anderen niet in gevaar te bren gen doch Soderquist hield het vier uur vol Twee doden bij auto-aanrijding Op de weg Balkbrug-Witharen te Emstland is dinsdagmiddag de 67 jarige vjjetganger Vogelzang dodelijk geraakt door een auto toen V wei felde bü het oversteken Door een uitwij'k-manoeuvre van de automo bilist werd de 33-jarige landbouwer G V d Linde die geheel rechts van de weg op een bromfiets reed eveneens door deze auto gegrepen en tegen de grond gesmakt In zorg wekkende toestand is de man over gebracht naar het ziekenhuis te Zwolle waar hij des avonds is over leden De heer v d Linde was va der van acht kinderen ft » ^^ * *^*^»*** »» % »»»*»*^^^»%»^* ^ <»^»^^^»* ** -* ¦ » »»»?»< Speciale berichtgeving Madagascar " zeggen de Ambonezen in het woonaord West " lig De vrouwen zeggen het in de vervuilde gangen van de barakken zodra ze een gezicht zien „ van buiten " en het klinkt „ fig Donkerogige kindertjes zingen het de moeder na en Lt is de onbegrepen echo van een lied vol tropische zon Madagascar " zeggen de mannen bij het potkacheltje en dan kltokt het als een bezweringsformule Het is hun enige antwoord oD de vraag „ Wat willen jullie nu precies " Naar Madagascar zeggen ze op dezelfde manier waarop ze iarenlang „ naar Ceram " hebben gezegd De gehele tragiek van het Ambonezenprobleem schuilt erin zo uit de band springen Of er kans is dat da vrijheidsbeperkingen wor den opgeheven Hoe eer hoe liever " De bewoners van het woonoord Westkapelle zyn wegens wanordelijk heden door de minister van Justitie op grond van het vreemdelingenregle ment verplicht tot het by zich dragen van een bepaald legitimatiebewijs in de wandeling kennisgeving genoemd Verscheurd Die kennisgeving beliben de Am bonezen verscheurd De ene heilt hebben ze aan de minister de andere helft aan de burgemeester gestuurd Op grond van die houding is hun vrijheidsbeperking begonnen ze mo gen alleen voor bepaalde aangelegen heden het kamp uit aldus de burge meester „ Drie weken geleden heb ik aange boden nieuwe kennisgevingen uit te reiken met het doel tot opheffing van de vrijheidsbeperking en de bewaking te komen Ze hebben er niet op ge reageerd Ik heb de indruk dat ze door buitenstaanders worden gehanteerd als speerpunt op de borst van de Ne derlandse regering Hun familieleden schijnen daaraan mee te werken Ze moeten steun krijgen uitgedrukt in briefjes van honderd " Een moeiiyk - probleem De zee breekt eentonig op de West kapelse zeedijk en de mannen van de rijkspolitie kuieren dicht daarachter verveeld langs het kamp „ Geen centje last " zeggen ze „ Zo rustig als wat " Binnen golft in een barak het water centimeters hoog uit een washok door een donkere stinkende gang „ Naar Madagascar " zeggen mannen en vrouwen Toverspreuk of bezweringsformule Wat < we daar doeUf zien < we wel In het woonoord Westkapelle zijn de « anliangers van de partij Nasionai jlalockoe Selatan geconcentreerd die in andere Amboncse woonoorden on teregeWheden hebben veroorzaakt Sat ze niet akkoord wilden ffaan met de door de overheid uitgevaardig de zelfverzorsingsregelmg Het kamp een paar vervuilde Jarakken aan de voet vai de West kapelse zeedijk staat onder bewaking m de manschappen van de rijkspoli tie die met de karabijn op de rug er omlieen kuieren Er wonen 39 gezinnen samen 215 nersonen Kinderen bü tientallen voetballen op het binnenterrein De Ambonezen zelf beschouwen het woonoord als een concentratie liainp m beklagen zich er bitter over dat ze het kamp niet uit mogen en dat a geen eten krijgen Waar ze dan van leven Een paar voormannen bij het pot kacheltje steken hun handen omhoog in een hulpeloos gebaar Ze maken gezamenlijk de spaarpot les op zeggen ze Familieleden in andere kampen — waar ze wel de zelfverzorgingsregelmg hebben aanvaard — hebben hen ge holpen wat spulletjes te verkopen en zenden at en toe pakketjes Die delen ZB dan onder elkaar op Ot ze in feite honger lijden althans voedsel te kort komen De meesten wel zeggen ze Een kruidenier die met een auto ge regeld in het kamp komt doet door de bank genomen redelijke zaken vertelt hij Maar niet op een middag dat bezoekers in staat zijn gesteld vrij uit met de Ambonezen te praten Op zo'n middag demonstrei-en de Ambo nezen hun onmacht eten te kopen voor hun gezin De Oostenrijkse minister van bin nenlandse zaken Heimer heeft dins dag te Geneve tegenover de uitvoe rende commissie van het V.N Vluch-telingenfonds UNREF verklaard dat Oostenrijk „ het beu is om elke dollar of om het overnemen van iedere Hongaarse vluchteing te moe ten smeken en bedelen " Hy herinnerde eraan dat zlJn land thans 65.000 vluchtelingen herbergt en zelfs enkele vluchtelingen van an dere helpende landen had moeten te rugnemen Hö betoogde dat 20.006 vluchtelingen voor een land als Oos tenrijk met een eigen bevolking van zeven miljoen al een hele opgave zou zün en dat volgens die verhouding de Ver Staten een half miljoen vluch telingen zou moeten opnemen Hei mer deed een beroep op Amerika om zijn immigratiebepallngen te her zien Joszef Marjai een waarnemer van de Hongaarse regering drong er bij de UNEEF op aan geld te verschaf fen voor de repatriëring van de Hon gaarse vluchtelingen Hiervoor zou den de 150.000 dollar kunnen worden gebruikt die de UNREF bestemd heeft voor de integratie van de uit gewekenen in het Westen Marjai be schuldigde het Westen ervan dat het welbewust de terugkeer van vluchte lingen in het bijzonder jongeren be neden de achttien jaar verhindert De vertegenwoordigers van de V.S Nederland en Australië behielden zich het recht voor de juistheid van de verklaring van Marjai dat hU Hongarije vertegenwoordigt in twij fel te trekken De Oostenrijker Reiohmann deelde mee dat slechts tweeduizend van de 170.000 Hongaarse vluchtelingen die in Oostenrijk zijn aangekomen een stuk hebben getekend waarin zij verzoeken naar huis te mogen terug keren Hiervan was het Hongaarse gezantschap te Wenen officieel in kennis gesteld De Britse afgevaardigde May Cur wen verklaarde dat van de vijftien duizend Hongaren die in Groot Brit-tannië zijn aangekomen er vijfdui - Maar de manier waarop de kinde ren rondrennen wijst zo min als hun uiterlijk op ondervoetlini Trouwens net medisch onderzoek heeft uitge wezen dat van ondervoeding geen sprake is En dat de gezondheidstoe stand weinig te wensen overlaat Waarom Intussen blijft het een moeilijk pro bleem Voor Ambonezenzorg voor iedereen die met de materie te maken krijgt De voormannen in het kamp klam pen zich vast aan de kreet naar Madagascar Zii willen onder geen enkele voorwaarde in Nederland blij ven Waarom juist Madagascar en niet Honoloeloe of Spitsbergen Zij halen de schouders op Wat willen jullie daar dan Dat zullen we wel zien En als de Franse regering er niet mee akkoord gaat Dan houden we vol Hebben jullie contact opgenomen met de Franse regering Vage hand zebaren Er is een briefwisseling met de minister voor Maatschappelijk Werk Er is in de Tweede Kamer over sesproken Iets concreters weten ze niet Het schijnt genoeg te zijn om hun principes te blyven aanhangen Spreiding geivenst Ambonezenzorg zit er mee Mr M lydeman burgemeester van West kapelle zit er mee Majoor B van Bai l'Eooyer de Jong de districtscomman il>nt van de rijkspolitie zit er mee « Als men onze zin deed zou wen streven naar meer spreiding " zegt do liurgemeester in zijn glanzend nieuwe semeentehuis „ Er zitten ongetwijteia soedwillenden onder maar hun disci Pme is wat dit betreft prima Sprei ™ g zon trouwens moeilijk zijn want imtonezenzorg heeft geen ruimte „ Jammer " zegt de districtscomman tent „ Ik weet dat er bij zitten die er raag uit willen Ja " zegt de burgemeester „ En we «' wn ook dat er bedrijven zijn die Ambonezen hebben leren kennen als hfcl betrouwbare werknemers Ik heb 1"P medelijden met deze mensen die Naar zelfbestuur in Frans Afrika fc Franse Nationale Vergadering Mwt zich gisteren beraden over de « ekomst van de Franse gebieden '" Atriks en van Madagaskar " e socialistische regering van Mol let wil ie betrokken gebieden een « Mere mate van zelfbestuur toe « nnen maar de commissie voor „ "^.«« e gebiedsdelen van de Na 7S ^^ rgadering waarin ver smeuiene Afrikaanse afgevaardigden ™'" 8 hebben ging nog verder en de ifj vorige week om vrijwel ™™ Me binnenlandse autonomie als "« mandaatgebied Togoland onlangs '''«« gestaan brai/^PPorteur die verslag Uit tnt over het regeringsdecreet " r reorganijatig ^^ n Equatoriaal de vn ^" d Oost-Afrika waarschuw ken n "^^ Ikanisatie " van deze stre we ]'.„ «'"''''« ven decentralisatie zou kunnl '° i politieke versplint«ril»f '«" leiden zo zei htj Naar vvü vernemen ziillen de aan gekondigde besprekingen tussen de minister van buitenlandse zaken mr J M A H Luns en zijn Bel gische collega P H Spaak over de verdragen voor de Euro-pese ge meenschappelyke markt en de Xluro pese gemeenschap voor de kernener gie a.s zaterdag in Den Haag plaats vinden Eerste Kamer aanvaardt pensioenen gewezen ministers etc _ Zonder debat of stemming en on der aantekening dat prof mr A N Molenaar en mr H ' van Riel VVD alsook de communisten te 7,en waren werd gisteren een be ^;<'< king van d'e uitbetaling van pen sioenen van gewezen ministers staatssecretarissen gedeputeerden op een pensioen krachtens de alg ouderdomswet door de Eerste Ka mer aanvaard Het Ijetreft hier pen sioenen van gewezen minister ener provincie en oud-leden van de Tweede Kamer gewezen wethou ders alsook de pensioenen hunner weduwen ZAAK-ABDÖELGANl OVERGEDRAGEN AAN HOOGGERECHTSHOF Volgens een publikatie van het parket van de procureur-generaal iJi Djakarta is de zaak van de Indo nesische minister van buitenlandse zaken Roeslan Abdoelgani maandag overgedragen aan het Hoogerechts hof In de loop van december jongst leden maakte de procureur-generaal bekend dat er reden was om mi nister Abdoelgani van misdrijf te verd'enken Gemeld werd dat hy de deviezenbepallngen zou hebben overschreden Na deze bekendmaking verklaarde Abdoelgani op non-activiteit te zul len gaan zodra zijn zaak aan het Hooggerechtshof zou zijn voorge legd zend werk van hun keuze hebben ge kregen met dezelfde arbeidsvoor waarden als de Britse arbeiders Zij voegde hieraan toe dat de bevolking bijna dertig miljoen gulden voor de Hongaren heeft bijeengebracht De Amerikaan Phillips was van oordeel dat geen enkel land volko men tevreden kan zijn met hetgeen tot dusver is gedaan om het vraag stuk van de vluchtelingen op te los sen maar hïj verwachtte dat er meer kan en zal worden gedaan „ Humor vom Qrill " Met „ Humor vom Gril " het relais uit Hamburg van maandag avond heeft de Duitse televisie ons opnieuw een voorstelling ge presenteerd die er mocht wezen Danspaar excentrics jongleur acrobaten muzikale parodisten — dat alles stond op voortreffelijk peil Zwakker was de cabarètnoot in dit - variétéprogramma de char mante surprise van de jubileren de Lys Assia hors concours ge laten De Amerikaanse caba retière Virginia Sommers bracht haar liedjes geforceerd en zonder pit En de humor van komie ^ Heinz Erhardt wentelde inder daad even traag als het kippe splt dat zijn naam gaf aan het programma Moeizaam ge-tjajaja moest de stilten opvullen Werkelijk dwaas werd Erhardt pas toen hij saai ging worden met opzet in de voorlezing van zijn eindeloos treurspel vol Habs burgers en Hohenstaufen De bekende Amsterdamse com ponist en orkestleider Laguestra die tussen twee haakjes dinsdag avond weer uitstekend voor de dag kwam met Zuidamerikaanse muziek van Nederlandse bodem houdt er een eigenaardige hobby op na Hij is een verzamelaar van antieke muziekinstrumenten waarbij het grootste deel afkom stig is uit oosterse landen In zijn werkkamer waarin deze instrumenten zijn opgesteld werd Laguestra's compositie „ Utopia " geboren Een compositie die slechts uitvoerbaar is met de in het bezit van de componist zijn de instrumenten >*^^»»»*^^ Het blijft rommelen in het ge bied van het Britse protecto raat Aden van waaruit regel matig aanvallen door comman do's uit het aangrenzende Je men worden gemeld De bo venite foto laat zien hoe be woners van een dorpje vlak bij Aden de primitieve verde digingswerken versterken om zich tegen aanvallen te be schermen De onderste foto toont de mannen uon het vijfde peloton B\compagnie van het eerste bataljon van de „ Queens Own Cameron Highlanders " op patrouille in het om.streden grensgebied waar vrijwel door lopend wordt gevochten Hongarije als basis tegen het Westen „ Tot op verleden jaar waren de Rus sen bezig van Hongarije een basis te maken om het Westen aan te vallen " aldus heeft generaal-majoor Bela Kiraly voormalig bevelhebber van de Hongaarse nationale garde dinsdag j.l tegenover een speciale commissie der Ver Naties verklaard Generaal Kiraly dje in 1951 ter dood was veroordeeld heeft geduren de de oktober-opstand de strijd der „ vrijheidsstrijders van Boedapest " te gen de Sovjet-troepen en de Rakosi communisten geleid „ Het koortsachtige tempo waarin de Russen de Hongaarse vliegvelden moderniseerden en nieuwe vliegbases aanlegden wüst erop dat zij van Hon garije een basis wilden maken voor luchtaanvallen op het Westen " aldus generaal-majoor Kiraly Willy Langestraat — ïoals La guestra in het gewone leven heet — heeft met dit werk getracht met klanken en kleuren de we reld als eenheid te zien Zonder grenzen zonder verdeeldheid In oost en west zullen de mensen er een motief in herkennen dat zij zelf hebben ontworpen Het werk heeft een tijdsduur van 30 minuten en werd reeds door de Wereldomroep uitgezon den Binnenkort zal het nu ook in het Third-Program van de B.B,C zijn te beluisteren Voorts zal „ Utopia " door Tele funken Nederland op de plaat worden uitgebracht waarschijn lijk onder auspiciën van de UNESCO f ^» „ De muiterg op de Caine " het toneelstuk van de Amerikaan Herman Wouk dat furore heeft gemaakt als film o.a met Van Johnson José Ferrer en wijlen Humphrey Bogart en als toneel stuk bij de Nederlandse Come die en nadien ook voor de tele visie werd gebracht is vanavond als hoorspel te beluisteren in een bewerking van S de Vries jr Jan van Ees speelt de rol van Queeg 20,15 u 402 m Vanavond opent de VPRO een nieuwe reeks uitzendingen voor de jeugd waarin leerlingen van het Amsterdams Conservatorium met muzikale illustratie zullen vertellen over de sonate als com positievorm ongeveer 19.45 u 402 m ¦*• Donderdagavond brengt de VPRO-televisie o.ra optreden van de pantomimespeler Rob van Reijn de balladezanger Peter van Hattum en de voordrachtskunste naar Willem Berkhemer Onderzoek naar storingen Van een onzer verslagge vers Tot nader order Is aan de "" op de vliegbasis Eindhoven gestationeerde straaljagers van het type F-84 F „ Thunderstreaks " een startverbod opgelegd Dit besluit genomen door de chef luchtmachtstaf in overleg mei de basisconunandant Is dinsdag van kracht geworden Aanleiding tot dit verbod dat al eerder werd verwacht is het groot aantal motorstoringen welke de laat ste tijd bij de Thunderstreaks is op getreden Merkwaardig genoeg heb ben deze storingen zich tot nu toe alleen voorgedaan bij de straaljagers die op de basis Eindhoven zijn ge stationeerd Daarom zullen de Thunderstreaks die Volkel tot basis hebben voorlo pig blijven vliegen Door technici van de basis wordt in samenwerking met Amerikaanse motorexperts een diepgaand onder zoek ingesteld Van de ongeveer negen Thunder streaks welke het vorige jaar zijn verongelukt meent men op goede gronden te kunnen aannemen dat brand in de motor de oorzaak is ge weest Het type motor dat in de toe stellen op de basis Eindhoven is in - Na de pauze volgt sen docu mentair programma „ Ontmoeting met'de jazz " waarin Frits Muller and his Jazzmen „ New Orleans " oude stijl spelen terwijl het Toon van Vliet-Combo de moder ne stijl vertegenwoordigt Voor wie het precies wil weten is hier de samenstelling der en sembles Frits Muller and his Jazzmen Hans Rot kornet Frits Hotz trombone Frits MüUer klarinet Henk Oet piano Jaap Jongejans bas en Cees van Empel drums Toon van Vliet-Combo Ac van Rooyen trompet Toon van Vüet tenor-saxophoon Rob Matna piano Ruud Jacobs bas en Cees See drums Nog enkele tips voor liefheb bers van uitheemse muziek Lie deren en dansen uit Spanje brengt de gitarist Dick Visser op vrijdagmorgen a.s 11,15 u 402 m Mexicaanse liedjes door het trio Brisas de Mexico vrijdag avond 20,20 u 402 m Eveneens vrijdagavond begint drs H R Rookmaker een serie toelichtende causerieën over „ In strumentale muziek van de Noordamerikaanse neger " 23.15 u 298 m De Amerikaanse regering wil het mes zetten in de trustvorming bij de t,v in de V,S zoals zij dat een tiental jaren geleden bij de film heeft gedaan Door een ge rechtelijke uitspraak wil zij „ pro duktie " en „ verspreiding " van el kaar scheiden Dat betekent dat de drie Ame rikaanse t.v netten dan niet lan ger het glazen scherm kunnen monopoliseren voor shows uit hun eigen studio's Zo krijgen on afhankelijke producers een kans Bij de film heeft dit systeem van vrijere concurrentie uitstekend gewerkt De bekende t.v.-schrijver Tom Gries meent dat bfl invoering van dit stelsel het peil van de televisie zal stijgen ^ dat er nieu we ideeën en shows in de ether zullen komen en dat het aantal t.v.-netten in Amerika wellicht zal worden vedubbeld Verwachting op grond van de statistiek De heer M Scharringa van de afde ling landbouw meteorologie van het KNMI heeft In een voor de radio gehouden praatje medegedeeld dat er geen koude maand februari verwacht wordt Hij zeide dat de onaangename verrassing in het vorige jaar velen ge sterkt heeft in de mening dat de kans op een koude februari vrij groot is als de voorafgaande wintermaanden nog geen kou van betekenis hebben ge bracht Langs statistische weg kan echter uit gaande van cijfers over de laatste 100 jaar worden aangetoond dat deze me ning ongegrond is Als de eerste twee wintermaanden geen vorstperiode van betekenis hebben gebracht dan is de leans dat de 3e wintermaand - februari - te koud zal zijn kleiner dan wanneer december of januari te koud is geweest Voor dit jaar geldt dus dat de kans niet groot is dat februari te koud zal zijn Hoewel de kans niet groot is is zij ech ter toch aanwezig en mag men'niet re kenen op een gunstige februarimaand aldus spreker De heer Scharringa deelde mede dat men het verschijnsel verklaren kan uit een zekere neiging tot volharding in een bestaande toestand Het verschijnsel komt ook bij de zomermaanden voor Voorjaren slechter Ten aanzien van het voorjaar dat in de laatste drie jaren altijd te laat begon deelde spr mede dat men nu wel meent dat de voorjaren vergeleken bij die van vroeger slechter zijn geworden Dit is ook in strijd met wat de cijfers over de laatste 100 jaar uitwijzen wanneer men deze eeuw indeelt in tijdvakken van 25 jaar Men ziet dan dat de meeste te koude voorjaarsmaanden werden geteld in het tijdvak van 1881 tot en met 1905 n.l 28 In de laatste vijfentwintig jaren was het aantal slechts 20 Kr is dus geen reden om te Iclagen In de laatste 25 jaren waren er 29 te warme voorjaarsmaanden terwijl geen van de drie daaraan voorafgaande tijd vakken het verder heeft gebracht dan 25 Er ie dan ook beslist geen reden om te - gebouwd wijkt enigszins af van die van de Thunderstreaks op Volkel Wellicht dat hierin een aanwijzing kan zijn gelegen voor de oorzaak der verongelukte toestellen Het treffen van voorzieningen door Nederlandse technici kan pas alleen dan geschieden wanneer de Ame rikaanse autoriteiten die het recht van controle op de Thunderstreaks hebben zich hiermede akkoord ver klaren BURGEMEESTERS KRITISEREN OVERHEID De burgemeester van Amers foort de heer H Molendijk heeft gisteravond in zgn nieuwjaars rede felle fcritie ^ geuit tegen wat hij noemde beknotting van de gemeen telijke autonomie De burgemeester constateerde dat de rijksoverheid be zig is te „ regeren per circulaire " Deze circulaires roepen overigens zeide hij wat de op te leggen beste dingsbeperkingen betreft bezwaren zowel tegen de materiële inhoud als tegen de staatsrechtelijke situatie waarin de gemeenten hierdoor ko men te verkeren De Gedeputeerde Staten vervolgde hij krijgen zelfs bevoegdheden toe geschreven die in de wet niet veran kerd liggen Zij maken de dienst uit waar het gaat om investeringen die buiten de woningbouwsector liggen De burgemeester van Smallin g e r I a n d Fr de heer J.L Tha len heeft in zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad kritiek geuit op de manier waarop de regering de beste dingsbeperking van de gemeentelijke huishouding in de hand dent te hou den B & W hebben zo zei hij voor de moeilijkheden van de landsrege ring een open oog maar soms vraag ik mij wel eens af of de regering van haar kant nog wel oog heeft voor de moeilijkheden van de afzonderlijke gemeente Steeds klemmender worSt voglens de heer Thalen de vraag of er niet een ontwikkeling gaande is die tot toenemende centralisatie en nivellering moet leiden De wijze waarop de investeringsstop ten aan zien van de gemeenten gehanteerd wordt vindt zo zeide de heer Thalen geen basis in de Gronwet Prijs koelhuisboter iets hoger Het aantal biedingen voor de 1500 ton koelhuisboter bij het I.V.Z heeft de beschikbare hoeveelheid overtrof fen zodat niet alle biedingen kon den worden gehonoreerd De partij is toegewezen aan een twintigtal bedrijven die gemiddeld ƒ 2.30 heb ben geboden en waarvan de aard rug te verlangen naar de voorjaren van vroeger Hevig rumoer in gerechtshofzaal „' t Is onbeschoft " Met deze woor den uitgeschreeuwd in de holle sta tige zaal van het gerechtshof te Am sterdam besloot de 41-jarlge ver dachte J.V.V kapper In Haarlem dinsdag zijn luidruchtige ontstem ming over het feit dat de president formeel zijn twaalf veroordelingen van het strafblad oplas „ Dit heeft niets met deze zaak te maken " brulde de kapper „' t Is onbeschoft " Deze woorden gingen de president wat al te ver Hij hamerde luid en verzocht de wachtmeesters de man uit de zaal te leiden Met enige moei te en onder voortgaand luid ge schreeuw van de verdachte gelukte de politiemannen dit Doch ook in de wachtkamer naast de rechtzaal zette de man zijn protest luidkeels voort Een glaasje water bracht de man niet tot kalmte Dan moet hy maar naar bene den " zo gelastte de president „ We zullen de zaak zonder hem voort zetten " De kapper had volgens de tenlaste legging beledigende woorden geuit tegen een man en een vrouw met wie hij ruzie had gemaakt Deswege was hü door de politierechter in Haarlem tot ƒ 75 - boete veroordeeld De vrouw had via de man een klacht tegen de kapper ingediend Maar het werd tijdens de behandeling in ho ger beroep niet geheel duidelijk of ook de vrouw al dan niet had ge scholden Daarom eiste de procureur-gene raal mr W B J Aberson wegens enkelvoudige belediging tegen de kapper ƒ 20 — boete Hij werd — enigszins gekalmeerd — dB zaal binnengeleid Hü hoorde de eis rustig aan uit de mond van de president „ Ik kan het me niet be grijpen " zo zei hij driemaal in zijn laatste woord Ik heb geen beledi gende woorden gesproken " Filmweek 1957 in Den Haag Er bestaat een grote kans dat « Bt jaar in de laatste week van juni of in de eerste week van juli in ' s Gra-venhage een filmweek 1957 gehouden zal Woriden in navolging van de in 1955 in Arnhem gehouden filmweelu Een voorstel lüertoe is door B en W van ' s-Gravenhage aan de raa4 gedaan waarbij in overweging wordt gegeven aan de organisatoren van de filmweek een subsidie toe te kennen van ƒ 12.000 en een garantie tot een maxiraum-bedrag van ƒ 15,000 In 1955 is in Arnhem ter gelegen heid van het Holland-Festival en het 60-jarig bestaan van de cinemato » grafie de eerste Nederlandse film week gehouden Het plan was daar na ook in 1957 in Arnhem weer een filmweek te houden een plan waar voor de financiële voorwaarclen niet keer om bedrtjfstechnisehe redenen ongunstig waren Maar de moeilijk heden voor de organisatie van de manifestatie in Arnhem bleken dit niet te overwinnen en de onderhande lingen liepen vast Daarop is aan ' s-Gravenhage het verzoek gedaan het houden van d « filmweek 1957 in de residentie te overwegen Een suggestie die door B en W ' blijkens het voorstel aan de raad niet onaantrekkelijk wordt geacht Voorzover de plannen reeds be kend zijn zullen tijdens de filmweek 1957 premières worden gegeven van de beste internationale films die op het filmfestival te Cannes voor het eerst zijn vertoond en zal door de minister van onderwijs kunsten en wetenschappen de in 1955 ingestel de nationale filmprijs worden uitge reikt ' Het is voorts niet uitgesloten al dus B en W dat een internationaal congres op het gebied van het bios coopwezen kan worden gehouden en een congres van het filmcentrum „ Kerk en Wereld " doet vermoeden dat een belangrijk kwantum van de aangekochte boter zal worden geëxporteerd Aldus de voorzitter van het pra duktschap voor zuivel in de openba re bestuursvergadering die het pro duktschap dinsdag heeft gehouden De voorzitter vervolgde dat vaA d « zijde van de binnenlandse handela ren die bij de inschrijving niet aan hun trek zijn gekomen meer be langstelling gaat ontstaan voor de door het I.V,Z tegen de prijs van ƒ 2,65 ƒ 3,40 minus een reductie van ƒ 0,75 aangeboden boter voor binnenlandse consumptie Daardoor zal de prijs van de koelhuisboter die straks voor de consumptie beschilc baar komt wei wat hoger zijn dan ƒ 0,70 per pakje Deze prijs kon men nl afleiden uit de minimumprijs van ƒ 2.30 Toch zal het cijfer 7 in de prijs waarschijnlijk gehandhaafd blijven Inmiddels heeft het I.V.Z opnieuw een inschrijving geopend op 2.000 ton onder gelijke voorwaarden waarvan het resultaat op zaterdag a.s bekend zal zijn 
10 Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 UTRECHTSCH NiEUW sm ^ prHT SCH NIEUWSBL '•¦•••••••«••••••••••• AANGEBODEN TE ALMELO MODERN RIANT HOEKHUIS op goede stand Tuin rondom G&vraagd een grote moderne woning te Zeist of Bot hoven en omgeving resp in het Gooi Brieven onder no 2225 aan het bureau U.N /^ A ^ ••• daarom is natuurzuivere PlBnfB zoveel smakeliiker en gezonder De natuur waakt over Vw gezondheid Vroeger meenden vele mensen dat Planta alleen bij een bepaalde dieetvoeding gebruikt werd Dat dit niec waar is weet U maar al te goed Juist zij die dankbaar zijn voor hun gezondheid kennen de waarde van natuurlijk voedsel Daarom eisen zij bladgroente fruit eo natuurzuivere Planta Planta lichtverteerbaar zuiver van smaak en met meer voedings waarde ja wat een heerlijk stiUeven En ' t leukste is - de foto kon in Vw keuken gemaakt zijn Ook voor U en Uw gezin zijn vers fruit en verse groenten immers onmisbaar Ze zijn de eerste voor waarde voor jeugd en vitaliteit IDaarom zullen de gaven van moeder natuur nóóit op Uw tafel ontbreken Evenmin als Planta Want Planta van edele plantevetten gemaakt is eveneens zuiver natnor Hóé zuiver dat kunt U zelf proeveo Neem de 2'happen-proef Waarmee ü ' t ook vergelijkt Planta wint ' t in zoiverbeid van smaak Niet alleen de boterhammen ook groente vlees ios komen met Planta beter tot hun recht upmeft de natuur in Natuurziiiv@r @ Planta ¦ GEVRAAGD Woningruil vr kantoorbedienden [ leeftijd niet beneden 20 jaar | Brieven onder no 2234 aan het bureau U.N ¦ VOOR ALLEN DIE LIJDEN AAN REUMATISCHE PUNËN " Kassabons zijn even goed als GELD daar denkt U toch ook wel aan Kassabons zijn gratis Ze kosten U geeb dubbeltje en geen cent Maar ze zijn even goed ais geld Voor tien gulden aan kassabons betaah De Gruyter U één gul den contant uit Kassabons worden nooit ongeldig Zij zijn altijd inwisselbaar in elke winkel van De Gruyter De Gruyter's klanten ver dienen jaarlijks miljoenen guldens aan hun kassa * bons Miljoenen guldens di ^ contant worden uit < betaald. Deelt U daarm mee 7 ii^tei Bij elke aankoop van een pot jam of een bus of pot appelstroop 2 goudrepen van samen 40 cent voor cent • PUUR Geldig van 30 jan l/m 5 iebr 1957 MELK # NKLK-MOKKA vmaf % t ^^ De Oruyter^s beroemde repeni dubl>eltjes repen picnic repen ' jjmd^fl ^ goudrepen fiazelnoot repen rozijn-noot repen pinda repen DE GRUYTER Maar je het niet twee d Van onze spo H ET begonParijs.Daar zeiden enkeupt Nederl^idsede wedstrijd tegen ^ Dortiournalisten zoveel niet Ze s over alles Maarnooit eens eenzijnde heren te b^ng worp mocht ze eens Honend gelach „ Beste jongens '' luchtigjes en uit hebben nu eenmaal om ons met dat niet on spelletje van jullie bezig En bovendien wees nou dat we je niet in de genkomen we zouden eens kunnen verwonden - Uiteraard dienen geuit in het bijzij judoka's uit ons lanc worden door enkele naar de deur en een aftocht iSIaar in de trein len je toeh weer die zi hoofd „ Daar zijn de voor Ze mochten zich En in Utrecht aangek reet bij judoleraar v met de mededeling judoën Je zal die Nederlandse team wel tien jeJieim^inntge De volsende duff » an de zaal uitgclei vrinden die je met lijkheid aankondigen wel met stoffer en vegen omdat „ dat judo heimzinnige boel is w men en benen uit de vervolgens iJj)vouwen oud vuil in een hoek ' Van der Horst wac kleedkamer „ Daar is hij „ Oh juist 6h je pak " Je hijst je in een met een witte veter snoerd Merkw'aardig Daarna trek ie een wit der knopen fat door om het middel in zijn gehouden Die band want daaraan zien de voor vlees ze in de Beginnelingen dra band met een rode enigszins gevorderd van vallenden werpen ze een witte en verv oranje groene br Hoe donkerder de de man die hem geen gemakkeliike gemiddeld vier jaar band is veroverd « Wit hruvfi zwart Die.gele oranje en worden in Japan de het judo waar deze wordt onderwezen Daar kent men alleen zwart Bij de dam - streep doorheen Deze kleuren van het voordeel dat gele banddrager zaal binnen kan mee kan doen De gevorderden weten le-bander deze wor ] kan hy wel die met Jan V J Horst ofcuri-aslii-barai se uoetueeg de gram zwaarder w fpev,rder tegen de linkerarm is al ^ ol dadelijk vlak hehaam de g/'ond klap tegen de mat de schok van het vangen K eiiiiieilicoii ===== REUMEDICON is daadwerkelijk in de praktijk met groot succes beproefd In de meeste gevallen verdwenen zelfs de ondragelijkste pijnen REUMEDICON ook in het buitenland reeds vermaard REUMEDICON eindelijk een goed middel tegen reumatisch » pijn *» rugpijnen spierpijnen verstuiicingen REUMEDICON nrlnllgbur U ipsUukm n irogidM U /^\ ^- y -^-^-'"'-'^-'*'--^- ¦ 5a'5>'*M"M*«*V^rf '< \ J J REUMEDICON wordt vervaardigd doof Pbarmaceutischë fabridc „ M WOUDEN " Zwaagwesteinde Fr S70130 VooT spoedige indiensttreding vragen wlJ eKOOPSTERS voor de afdelingen DAMESCONFECTIE HERENAAODE ARTIKELEN Alleen ongehuwde krachten die reeds in deze ' vakken werkzaam waren komen in aanmerking Alsmede Flinke Werkster ongefa voor hele werkweek Sou mond of schr aan ons kantoor Maciaplaats 4 Utrecht KLEEDINGMAGAZIJNEN DE DOM Grove en Hunfeld Voor direct gevraagd ASSISTENT AFD HOOFDBOEKH Praktijkdiploma boek houden of gelijkwaardi ge ervaring vereist Pri ma vooruitzichten vooi ivie zich in de boekhou ding van een moderne grote uitgeverij wil in werken UITG ESKA N.V Lijnmarkt 43 - Utrecht Wij hebben plaats voor a HANDIGE JONGEMANNEN van 16-23 jaar voor interne expeditie W fabriekswerk Goede getuigschriften vereist b NETTE FABRIEKSMEISJES Prettig schoon afwisselend werk < 506d loon plus premie Aangename werklriW Aanmelding dagelijks bij WARENDORF-PAPIER UTRECHT OUDEGRACHT 334 COURANTENRECLAME K NIET TE YERVANGï « 
^ m.PrHT £ H NIEUWSBLAD Woensdag 30 januari 1957 ¦ 64e jaargang no 230 11 Sportspeurder leerde met „ vallen en opstaan ^^ Judo een prachtige methode rk van zelfverdediging ^ Maar je leert Praatje over defensie *** Deze foto werd gemaakt aan Jiet hegin van de besprekingen te Washington titssera Charles E Wilson de Amerikaanse minister van defensie links en zijn Britse ambtsgenoot Duncan Sandys die Wilson in het imposante Pentagon ontmoette Over het algemeen acht men deze besprekingen van groot belang met het oog op de Anglo-Amerikaanse betrekkingen Stand van zaken ïn reserve-klassen Res 3e klas H Vr.schaar 3 13 19 Zeist 3 13 13 CDN 2 14 19 Hercules 3 14 13 E'wijk 3 10 17 DOS 4 14 12 BMM 2 16 16 H'sum 4 12 11 Baam 2 14 15 Nijenr 2 13 7 Fortitudo 2 15 14 Gooi 4 14 6 i hel niet een twee drie Van oiwe sportspeurder ET begon allemaal in H I I Parijs Lr zeiden enkele leden van S Nederlandse judoteam na S wedstrijd tegen Frankrijk qnortioumalisten weten toch feel niet Ze schrijven toch over alles Maar je ziet er nou ooit eens een judoën Daar 1deheren te b^ng voor Zon « orpmocht ze eens pijn doen " Honend gelach Bate jongens " antwoord je dan liic'uigjes en uit de hoogte „ we hebben nu eenmaal weinig tijd om ons met dat niet onvermalcelijke sDelletje van jullie bezig te houden En bovendien wees nou maar blij dat we je niet in de judoschool te genkomen we zouden ^ jullie best een ' kunnen verwonden " Uiteraard dienen zulke woorden • euit in het bijzijn van de beste judoka's uit ons land gevolgd te worden door enkele rappe stappen naar de deur en een bijzonder snelle aftocht Maar in de trein naar huis spe len je toch weer die zinnetjes door het hoofd „ Daar zijn de heren te bang voor Ze mochten zich eens pijn doen " En in Utrecht aangekomen val je di rect bij judoleraar v d Horst binnen met de mededeling dat je wilt gaan judoën Je zal die jochies van dat Nederlandse team wel eens wat laten lien Qéeimmnige hoel De volgende düfr arriveer Ie dan jan de zaal uitgeleide gedaan door vrinden die je met roerende harte lijkheid aankondigen dat ze je straks wel met sloffer en blik op bomen vegen omdat „ dat judo maar een ge heimzinnige boel is waarbö ze je ar men en benen uit de kom draaien je vervolgens JÏj)vouwen en dan voor oud vuil in een hoek kwakken " Van der Horst wacht je op m de kleedkamer „ Daar is je judogi " zegt hij „ Oh juist eh judogi " „ Ja je pak " Je hijst je in een witte broek die met een witte veter wordt vastge snoerd Merkwaardigerwijze past hij Daarna trek ie een wit jasje aan zon der knopen aat door een brede band om het middel in zijn fatsoen wordt gehouden Die band is bela,n,grijk want daaraan zien de judoërs wat voor vlees ze in de kuip hebben Beginnelingen dragen een witte band met een rode stip Zijn ze enigszins gevorderd in de techniek van vallenden werpen dan ki-iigen ze een witte en vervolgens een gele oranje groene bruine en zwarte Hoe donkerder de band hoe sterker de man die hem draagt Judo is geen gemakkelijke sport Het duurt gemiddeld vier jaar voor de zwarte band is verovei'd Wit hruifl zwart Die.gele oranje en groene banden worden in Japan de bakermat van liet judo waar deze sport op school wordt onderwezen niet gebruikt Daar kent linen alleen wit bruin en zwart Bij de dames loopt er een streep doorheen Door de band Deze kleuren van de band hebben net voordeel dat bijvoorbeeld een gele banddrager een dojo judo zaai binnen kan komen en direct mee kan doen De aanwezige verder gevorderden weten „ Dat is een ge - le bander deze worpen en vallen kan hij wel die niet dus die - oej Jm t d Horst werpt na eenokun ashi-barai een zijwaart se voetveeg de twintig kilo Snm zwaarder wegende sport si)€ttf(ier tegen de vloer Diensmkerarm is al opgeheven en z?l dadelijk vlak voor hetuehaam de sg-ond raakt een wap tegen de mat geven om " e scJiofc van het vallen op te « oRgen poto U.N Kuzure-kesa-katame een houd greep van opzij Sportspeurderheeft zijn linkerarm tegen deadamsappel van v d Horst ge plant maar het helpt hemniets Zijn rechterarm wordtwat vaster aangeschroefd enenkele seconden later zal hijde wapens strekken t Foto V.N ren we niet uit De sterkere richt zich naar de zwakkere Dragers van de zwarte band heb ben dan ook weer graduaties eer ste tweede derde tot twaalfde dan Er is maar één twaalfde dan ge weest de Japanner Jigoro Kano die het judo uit verschillende vecht sporten heeft ontworpen en die in 1887 ' te Tokio de Kodokan de lei dende judoschool voor alle naties opende Kano die kort voor 1940 op hoge leeftijd stierf droeg als verst gevorderde judoër ter wereld geen zwarte maar een brede witte band Het was symbolisch bedoeld Een kringloop van wit naar wit geen begin en geen einde om te la ten blijken dat men als judoër nooit uitgestudeerd is Momenteel zijn er drie tiende dans allen Japannei s en stuk voor stuk boven de zeventig jaar die bij offi ciële ge^ggenheden op judogebied een purperen band dragen De hoogst gegradueerde niet-Japanners zijn twe zesde dans een Ameri kaan en de 45-jarige Engelsman Terence Leggett die aan de Japan se sectie van de BBC is verbonden Het Nederlandse judofenomeen An ton Geesink en de leraren Nauwe laerts d'Agé Koning en Snijders zijn als „ hoogste Nederlanders " vierde dan Onzichtbaar i»apen „ Judo is een prachtig middel voor geestelijke en lichamelijke vorming " vertelt v d Horst in de kleedkamer terwijl ik mijn witte band omgord „ Het is eeUj prettige ontspanning maar bovendien een geperfectioneerde me thode van zelfverdediging ook ge schikt vooP kinderen en dames omdat kracht en postuur een ondergeschikte rol spelen Een wapen ^ at je onzicht baar kunt dragen en dat je een zeke re graad van hardheid moed en zelf vertrouwen geeft " Wel die moed en dat zelfvertrou wen heb ik heel hard nodig als ik op mijn blote voeten de koude vloer van de dojo opstap ^ „ Brrr koud " zeg ik „ Als het vriest begint het pas fris te worden " antwoordt v d Horst „ In Japan ve gen ze in de oude doj o's die vaak ra men hebben zondeir ruiten eerst de sneeuw weg voor ze gaan beginnen " In de zaal ligt een grote mat Van der Horst gaat aan de ene zijde op de knieën zitten ik aan de andere Wij brengen het hoofd aan de grond als groet en springen direct daarna op om te beginnen met de judogymnastiek waarbij gewrichten en spieren losge maakt worden Wat mij betreft wat al te los „ En nou gaan we valbreken " zegt V d Horst „ Dé bedoeling daarvan is om de schok van het lichaam vlak voor dat het de grond raakt op te vangen door een slag met de arm op de mat of door op een slimme manier mee te geven in de richting van de val en een rolbeweging te maken Dit valbreken wordt iedere les herhaald Zelfs zij die een zekere volmaaktheid hebben bereikt beginnen met valoef e ningen Uiteraard is het voor judo waarbij men nogal eens tegen de grond wordt geworpen maar ook voor de beoefe naren van andere sporten schaatsen of in het dagelijkse leven van belang om zo te leren vallen dat er niets breekt Het eerste elftal van de Am sterdamse semi-profvoetbalvereniging DWS heeft judo beoefend om in wed strijden blessures tioor valpartijen te vermijden " Vallen 3uig door tot je dicht bij de grond bent en laat je vallen " zegt v d Horst „ Vlak voor je de grond raakt geef je een harde tik met fle arm op de mat " Ik doe het de klap met de arm dreunt hol door de zaal en^k voel inder - MW Vallen is een hele kunst Van derHorst zeilt na een seoie-nage schou derworp over de rug van sport speurder heen tegen de mat Lichtals een veertje zal hij opveren om opte merken dat „ dit nu een lekkervalletje " was Foto U.N daad niets Niet bQ de eerste en niet bg de volgende waarbij ik mij achter eenvolgens naar links rechts achter uit en voorover laat vallen „ Dat gaat prima " zegt v d Horst „ Niks an judo " denk ik „ Anton Geesink uit kijken jongen ik kom eraan " „ Stoppen maar " roept v d Horst „ We gaan de eerste worp leren " We staan tegenover elkaar en pakken el kaar bij rechtermouw en linkerrevers Zo schuifelen we op de mat rond PlotseHng wordt mijn linkerbeen op het moment dat ik mijn gewicht daarop wil brengen door v d Horst met een snelle voetbeweging onder me vandaan „ geveegd " De zaal begint te draaien ik heb nergens houvast wentel door de lucht en land met een daverende klap op de mat De klap met de arm en al het geleerde over valbreken was ik totaal vergeten De dreun van achterhoofd naar stuitbeen maakt mij dat bijzonder duidelijk „ Anton Geesink ik neem alles wat ik gedacht heb weer terug " mompel ik in mezelf Voetveeg Onze aan de ^ cant gezeten fotograaf die bg voorbaat op brokken rekende kijkt naar mijn beteuterde gezicht en heeft opeens bijzonder veel plezier in zijn leven *„ Dat was de eerste worp de ashi barai oftewel voetveeg " zegt V d Horst „ Ik vind het meer „ een doodklap om een hoekje " denk ik maar na een paar keer gaat het al be ter en stapt hij over op de tweede worp de hiza-guruma kniewiel waarbij men zgn linkervoet tegen de knie van de tegenstander plaatst en hem cirkelend over zjjn eigen knie tegen de grond werpt De val is hier bij harder omdat hij van een grotere hoogte gemaakt wordt ONZE sportredacteurFrans Henrichs is enkelemaanden geleden begon nen aan een speurtochtdoor de sportwereld Hijneemt daarbij enkele min der bekende sporten doorze korte tijd zelf te beoe fenen onder de loupe Tij dens zijn eerste speur tocht zweefde hij in eenzweefvliegtuig boven ' tGooi In het hierbij ge plaatste artikel kunt u le zen hoe onze sportredac teur moest ervaren datook in de judosport allebegin moeilijk is „ Als je weet te vallen gebeurt er niets " zegt v d Horst en hij leert mij ook een seoie-nage schouderworp vvaarbij hij achter mij staat zijn ar men om mijn nek legt ik mij vervol gens snel vooroverbuig en hem over m^n hoofd laat wentelen „ Dat wordt werk voor de G.G.D " denk ik maar V d Horst springt lachend van de liiat op en vindt het een „ lekker valletje * We gaan verder met oefeningen op de grond de houdgrepen waarbij het de bedoeling is om de tegenstander dertig seconden onder controle te houden Oefeningen aan arm en hals verwurgingen en het verdraaien van de gewrichten Dit klinkt erger dan het is Wie voelt dat het mis gaat roept „ stop " of tikt enkele malen op het lichaam van zijn tegenstander als teken van overgave ' Wie dit vergeet te doen komt enige tijd later weer tot bewustzijn Fel partijtje Die oetcningen op de grond worden al gauw een gezellig knokpartijtje waarbij ik van Inspanning lig te sto men Het gaat lekker fel en das » houdt uw sportspeurder wel van „ Ik geloof waarachtig dat hij me bijt " zegt v d Horst verontwaardigd tegen de fotograaf die dit mooier vindt dan welke HoIIywoodse kuokfilm dan ook Dat bijten is wel wat overdreven ik heb hem hoogstens twee keer ge knepen Als laatste onderdeel van deze les brengt v d Horst me op de hoogte met de eerste beginselen van het ka rate-do het vechten met de handen Een machtige strijdmethode waarvan alleen te hopen is dat hij niet onder het bereik komt van iedereen Zeer vergevorderden in deze vechtsport slaan met hun vingers gestrekt voor uit dwars door een deur heen Het zal u duidelijk zijn dat een tik met zo'n door jarenlange training ver kregen harde hand in de nek van een tegenstander of in diens maagstreek een langdurig verblijf in een zieken huis of erger tengevolge heeft Past u op Een zekere meneer Yukio Noguchi uit Tokio is in dit karate do vierde dan in judo zesde in kendo zwaard vechten vierde en in aiki jujitso verdedigingsvorm vaji judo derde dan Als u die meneer nog eens mocht ontmoeten doet u er uitermate verstandig aan om geen ruzie met hem te zoeken Ik voel mij een Yukio Noguchi als ik na een verkwikkende douche de judoschool verlaat haast er naar snakkend dat de een of andere snoodaard mij naar de keel zal grijpen Als een herboren Hercules stap ik mgn huis binnen om haar die mijn ' orgen deelt enkele grepen te de monstreren Het is een verplette rende ervaring om te ontdekken dat er niet een iukt BETAALD VOETBAL Res lutirstede — Bunnik Voorwaarts — De Meern PVCV—En Avant De Meeuwen — DVSU 3e klas A Schalkwijk—SVMM RKVUV — Dorestad Hamersveld — Achterveld B Bensch Boys — Kamerik - Houten — DWSM UWO — Sparta L Utr Boys — VBO ZATEBDAGMID'DAGVOETBAL Ie klas A EDO ü)—CSW Montfoort — Huizen 2 B Cobu Boys—GVVV Mat jan — DBV IJsselmeervogels 2 — Jonathan 2e Mas A DOB — Chef ana UHSV — BEO Hercules—Entre Nous WOO — Lopik B Musketiers — Eemnes Spol Rhenen—SVM Boys Scherpenzeel — TOV Se klas A Velaudi—Hulshorst VVOP — Veense Boys Kierden-NSC B Gein ooird—PUEM Lekvogels — Waver Bun nik—Vinkeveen Beverw Boys—Avance C Valleivogels—AWEP DVSA—Hees SCHULTE PLOEGLEroER IN RONDE VAN NEDERLAND Gerrit Schulte zal waarschijnlijk in de Ronde van Nederland fungeren als lei der van een ploeg jeugdige renners Een extra-sportief merk zal deze ploeg steu nen Schulte die hieromtrent met de orga nisatoren van de Ronde een principieel akkoord heeft bereikt zal zijn renners zeU kiezen en hij heeft tot opdracht een ploeg te formeren van jonge profs en eventueel onafhankelijken die in de toe komst mogelijk tot de prominente Ne derlandse renners kunnen gaan behoren ENGELSEN STAAN OP 192 VOOR 6 Na de vierde dag van de derde test match tussen Zuid-Afrika en Engeland staan de Engelsen in hun tweede innings op 192 voor 6 Hevige regenbuien maak ten dat in de morgenuren niet kon wor den gespeeld en dat de pitch de Zuid Afrikaanse spinbowlers alle gelegenheid gaf het de batslieden uiterst moeilijk te maken Toch bleef Douglas Insole met 77 runs not out In de eerste innings scoorde Engeland 218 runs Zuid-Afrika antwoordde met 283 De gasten hebben dus een voor sprong van 127 nms Competitie-uitslagen tafeltennis Hoofdklasse Vaals—Carbon 4—6 Vaals — Sparta 1 3—7 Overgangsklasse Vitus — UBTV 1 3—7 Nevr Down 1 — Ribo 4—6 Onder Ons Climax 7—3 UBTV 2 — Barna 2 8—2 Ie klasse UTTC 2 — UTTC 1 3—7 Wils kracht 2 — Tuindorp S — 1 Velox — V & V 10—0 Over ' t Net 2 — Over ' t Net 1 5—5 2e klasse A UTTC 4 — SOS 2—8 Spirit — ODI 7—3 Velox 2 — De Brug 4 —« 2e klasse B SOS 2 — UTTC 3 7—3 Tuindorp 2 — Zeist 3 7—3 Frans Smulders—PVH 6—4 Jongeneel—CMHU 5—5 3e klasse A KTV—Tavedo 0—10 MTTV — Bof a 9—1 Pats 2 — Over ' t Net 3 6—4 De Brug 2—V & V 2 4—6 3 B Leidsev — Velox 3 10—0 UTTC 5 — Ribo 3 7—3 CMHU 2 — TTTC 2—8 Onder Ons 2 — Bar na 3 4—6 3 C Woerden — Vita 6—4 Spi rit 2 — Vriendenkring 2 5—9 Smash — — Idtma 9—1 3 D SOS 4 — Raiff 8—2 TTTC 2 — Wilskracht 6 4—6 Spirit 3 — ONI 4—6 Velox 4—Jaffa 2 3—7 Res 3e klas G ' t Gooi 3 14 23 Hercules 2 10 * 9 Vr.schaar 2 12 17 St Boys 2 10 7 Holland 2 9 15 UW 3 12 6 KDS 2 13 13 Am Boys 2 10 5 H'sum 3 10 12 Utrecht 2 9 2 Velox 3 11 11 4e klasse A EHMA 2 — S & S 2—8 Over ' t Net 5 — Meursing 3—7 Hakaspa 2 — Ha kaspa 1 0—10 Nedoptifa—Sparappel 2-8 4 B Meursing 2 — SVMM 6—4 De Brug a — EHMA 6—4 Hama — V & V 3 6—4 4 C Pegus—ODI 3 3—7 Barna 5 — Tavévi 4—6 Jaffa 4 — Jongeneel 3 6—4 4 D EVH 6 — Ribo 4 1—9 Jaffa 3 — GTTC 2 5—5 UTTC 6 — Velox 5 10—0 4 E Barna 4 — PTT 7—3 Sazu—CTD 6—4 Amco 2—Vita 3 1—9 4 F UTTC 7 — Wilskr L 2 0—10 Wilskr 8 — TPD 4—6 Puem—SHV 3—7 Smash 2 — Tuindorp 3 9—1 Amco — Maarssen 9—1 4 G Hup Hup—Onder Ons 3 2—8 Maars sen 2 — Spirit 4 7—3 Wilskr D—Iduna 2 9—1 Raiff 2 — DSO 7—3 SSVU—Wils kracht 7 7—3 4 H Iduna 4 — Boekhoven 1—9 PVH 4 — CJCHU 4 10 — Oj Woerden 2 — ^ Vriendenkring 3 4—6 Boemerang 2 — Demka 2—8 4 J Tiel U—Boemerang 2-8 PVCW 2 — PVH 3 3—7 DOT—Onder Ons 4 5—5 Iduna 3 — Woerden 3 6—4 4 K Bar na 6 — Tempo 6—4 SOS 5 — Togido 5—5 PVH 5 — PVCW 9—5 CMHU 3 — PVCW 5-5 NEDERLANDERS BIJ DE EERSTE VIJF De Nederlandse hardrijders die dinsdag om 12 « ur het bericht kre gen dat zü toch aan de Europese kampioenschappen mogen deelne men hebben hun vreugde hierover geuit in de wedstrijden welke zij in de avond te Honetos reden Na de 500 en 3000 meter bezette het Ne derlandse viertal de 2e tot en met de 5e plaats in het eindklassement achter Roald Aas Vooral op de 3000 meter werden goede prestaties geleverd Aas die het Noorse record wilde verbeteren slaagde daar niet in en kwam op 4.55,8 Wim de Graaff en Kees Broek man die na hem startten bleven beiden iets daarboven maar Jeen van den Berg wist later de tijd van Aas te verbeteren Met 4.54.1 werd hü winnaar Tenslotte plaatste Pes man zich vóór Broekman en De Graaff De uitslagen luiden 500 meter 1 Hodt Noorvsk 43,7 sec 2 Soetteland Noorw 43.8 sec 3 Hauer - Noorw 44.1 sec 8 De Graaff Ned 45.8 sec 10 Broek man Ned 46.2 sec 12 Van den Berg Ned 46.3 sec 13 Pesman Ned 46.5 sec 3000 meter 1 Van den Berg 4.54.1 nieuw baanrecord 2 Aas 4.55.8 3 Pesman 4.56.6 4 Broek man 4.56.8 5 De Graaff 4.58.7 Het eindklassement luidde 1 Aas 94.600 pnt 2 Van den Berg 95.217 3 De Graaf 95.533 4 Broekman 95.667 5 Pesman 95.933 GUSSIE MORAN TROUWDE OPNIEUW „ Gorgeous " Gussie Moran de vroegere termisster is maandagmiddag te Denver in het huwelijk getreden met een New Yorkse vrachtvervoerder Eddie Han ^ Zij is nu 32 jaar Het is het tweede huwe lijk van Gussie Moran Het eerste werd in augustus van vorig jaar voltrokken Maar reeds na drie weken scheidde zij weer van de New Yorkse industrieel Thomas Corballj ^ Horkeyprogramma HEREN westen Ie klas BMHC Hilversum Amsterdam Laren SCHC-HHYC TOGO-Be Fair Overg.klas A BMHC 2—Aeolus D.Studenten Victoria AUiance - HDM Leiden-HGC B Gr Geel Strawberries Amersfoort Laren 2 Pinoké Amsterdam 2 HGC 2 Kam-pong From klas D BMHC 4-Hilversum 2 ^ ooj 2-HIC SCHC 2 Schaerweii-de FIT Hurley a 2e klas E Hurley 2-Kameleon AMVJ-Gooi 4 Amsterdam 4-SCHC 3 Randwijck-HBS 2 F Voordaan-Ka meleon 2 Laren 3-Gooi 3 Amers foort 2 SCHC ^ Be Pair 2-Kampong 2 3e klas F Kampong 3-Voordaan 2 Amersfoort 3 VVV 2 SCHC 5 Amersfoort 4 lïurley 3-Be Fair 3 4e klas G Kameleon 3-Hilversum 7 Sehaerweyde 2-SCHC 6 Be Fair 5-Kampong 4 Veteranen Hilversum-Pinoké La ren-Amersfoort Amsterdam-SCHC Be Fair Kampong Utrecht—Gooi S(JHC 7 — Kameleon 5 Hilversum 8-SCHC 8 Sehaerwey de 3 SCHC 9 SCHC 10-Amersfoort 5 SCHC 11-Kameleon 6 Soest Amersfoort 6 Kampong 6-Voordaan 3 Soest 2-Schaerweyde 4 Zuiden Ie klas Push-HTCC Til burg—MOP Breda—Venlo EMHC — Zwart Wit Oosten Ie klas Union-DKS Wa geningen-PW Arnhem-Zutphen De venterTZwoUe Noorden Ie klas Daring-Gron Studenten Meppel HMC Groningen - HVA LHC GHBS DAMES Ie klas BDHC Hllver-sum Gooi Kievitei RBC Amster-dam TOGO Be Fair Prom.klas B Kampong-Hilversum 2 Amersfoort-Laren SCHC Kraai-en Hurley BDHC 2 2e klas D FIT-Vóordaan 3ooi 2 AMVJ SCHC 2-Amersfoort 2 Be Fair 2 Kampong 2 3e klas P Hilversum 3-Voordaan 2 VVV 2-Gooi 4 Amersfoort 3 Schaerweyde PIT ''- Hurley 2 4e klas F Laren 3-Soest Hilver sum 5 Kameleon 2 HIC 3-SCHC 3 Kampong 3-Randw '' k 2 Utrecht-Gooi Amersfoort 4 Voor-daan 3 Soest 2-Kampong 5 SCHC 5-Schaerweyde 2 Kampong 7-SCHC 4 Kampong 4-Kameleon 3 Soest 3 Kampong 6 Klaverjasconcoursen In de Potgieterstraai hield de Toekomst haar maandelijkse klaver jasconcours Deze leverde de vol gende uitslag op 1 van Waveren - Kessel 5039 pnt 2 Pest Veldhui zen 4976 pnt 3 de » Goede - Sikors ki 4975 pnt 4 de Ridder - Bos 4866 pnt 5 Hommel - de Graaf 4789 pnt 6 Kok - Veenstra 4756 pnt 7 Veenstra - Lubko 4747 pnt 8 van Doorn van Ede 4723 pnt 9 Hul de Vermeulen 4683 pnt 10 Mes su - ' van Oord jr 4667 pnt Op vrijdag 1 februari organiseert de klaverjasclut „ Diohteiswijk " e©n con cours waarvan de baten ten goede komen van de ongeorganiseerde jeugd Het concours vindt plaats in het jugdhuis „ Margaretha " aan de Hey copstraat bij d « Jékerstraat en begint om 8 uur Advertentie FANGIO RIJDT EV 1957 VOOR MASERATI Juan Fangio heeft met Maserati een contract afgesloten voor het seizoen 1957 De coureurs van de Mas er de directeur Ugulini zijn per vliegtuig naar Rome vertrokken De Ferrari-ploeg volgt over enkele da gen J»hn Devitt — De Australische zwem mer John Devitt die enkele dagen ge leden een ernstig auto-ongeluk heeft gekregen en die in het Royal Melbourne ziekenhuis te Melbourne wordt verpleegd is na 48 uren nog steeds buiten be wU'Stzijn B< 12 Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 Als een sprookje uit Duizend-en-één-Nacht ips radiotoestellen cadeau Stel u voor dat u Aladdins wonderlamp had U wreef en - ' hup - daar stond in plaats van uw oude apparaat een splinternieuw Philips Bi-Ampli toestel Wat zoudt u verbaasd luisteren „ Was mijn toestel dan zo verouderd -'" Jazeker De radiotechniek is enorm vooruitgegaan in die luttele jaren Philips Bi Ampli techniek schiep een volkomen nieuw radiogeluid Sprookjesachtig mooi En nu helpt een fabelachtig aanbod van Philips u om dit sprookje tot werkelijkheid te maken 501 kopers van Philips radiotoesteilen krijgen liet door iien bestede bedrag terug Nog eens 500 krijgen ' n tweede toestel van f 98 cadeau » • % % I I I I I I f f Was er ooit een beter moment om ^ n Philips radiotoestel te kopen Nimmer Sprookjesachtig is de Bi-Ampli klank • sprookjesachtig is dit aanbod als u voor 1 Mei 2957 een Philips radio toestel koopt • dan hebt u een beste kans op een van die 1001 prijzen / Hoe het precies gaat 1 Als u vóór 1 Mei 1937 een Philips radiotoestel koopt dan krijgt u er van uw handelaar een prijsvraag-vouwblad bij O Wat doet u nu U gaat genieten van de prachtige klank van uw nieuwe toestel En dan wilt u natuurlijk ook méér weten van de Bi-Ampli techniek die de Philips toestellen tot de beste tei wereld maakt Al die bijzonderheden vindt D • helder en duidelijk verteld • in de folder O Daardoor kunt u gemakkelijk bet kleine aantal eenvoudige vragen beantwoorden die o op het prijsvraag-formulier van de folder aantreft ^ L Tenslotte iets gezelligs u gaat de laatste regel maken van een leuke limerick I Hiernaast staat een voorbeeld van zo'n 5-regelig versje Iets om met de hele familie knus rond-het-toestel te doen DIT IS DE LIMERICK die bij Ronde 1 hoort en die a ook in de prijsvraag-folder vindr Al » voorbeeld hebben wij hier zelf een laatste regel aan toegevoegd U moet evenwel een andere regel maken - er Mjn 1001 mogelijkheden voor een aardige oplossing Veel succes ' C Nu stuurt u het ingevulde prijsvraag-formulier uit de folder naar Philips Nederland nv Eindhoven De jury • bestaande uit Notaris E Bennink Bolt te Amsterdam Alexander Pola en M W de Vries bestuurslid Genootschap voor Reclame • beoordeelt welke inzendingen voor een prijs in aanmerking komen A Indien u dus een geestige aanvulling op de limerick hebt gemaakt en de vragen goed hebt beantwoord hebt u alle kans op een gratis toestel.Een beste kans Er zijn namelijk 3 ronden elk van 18 dagen En elke 18 dagen zijn er 200 kansen alléén voor hen die in i/«ze^(r2W « hun prijsvraag-formulier inzonden " 7 De uitslag hoort u 3 weken later Als u wint krijgt u of het totale bedrag van uw toestel terug - èf u krijgt een tweede toestel van f 98 - cadeau Is dat een sprookjesachtig aanbod of niet Opgelet Morgen start Ronde 1 200 Philips radiotoestellen moeten in de periode van 51 januari tot 19 februari gewonnen worden M-é^ftV „ 1001 Philips radiotoestellen cadeau " staat op de deur van uw Philips-handelaar Stap binnen in die schatkamer Ontdek de 1001 kwaliteiten van Bi-Ampli tech niek • ontdek de 1001 sprookjes - achtige kansen-op-prijzen ^ zet '¦ adio «« j ten Zet fhtlip _ t^a » ^* Uen ' en '" PHILIPS RADIO'57 Sprookjesachtig van klank door Bi-Ampli techniek NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES CO-OP AUTOMOBIELBEDRIJF en DIESEL-SERVICE W J PORDON vraagt BÖ het WIT-GELE KRUIS vraagt voor haar produktiebedrtjven te Utrecht meisjes voor inpakwerk Prettig werk tegen goed loon Aanmelden dagelijks van 9 tot 5 uur bij de afd Personeelszaken Kanaalweg 19 Utrecht Sollioltatiebezoek buiten werktijd mogelijk na telefonische afspraak Telefoonnummer 33641 Utrecht Zwakstroom-monteur afdeling Utrecht ktin nen geplaatst worden Sollicitaties Keulsekade 5 Utrecht ï!iiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiriiTiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii ± LEERLING-KRAAMVERZORGSTERS De voorwaarden tijdens da opleidingstijd zyn zeer aantrekkelijk terwyi na het behalen van het di ploma een uitermate zelfstandige en voldoening ge vende werkkring wordt geboden Meisjes van 19 jaar of ouder die zich aangetrokken voelen tot dit mooie beroep gelieven zich te ver voegen bij de Leidster-Docente Oudw^k 19 Utrecht 1 PHILIPS RADIO I = wordt u geleverd door = | HhT«K!pDii I CATHARIJNESINGEL 16 - TELEF 25001 | I hoek Knipstraat i i Gratis demonstratie bij u thuis = I DE ZAAK MET DE SNELLE SERVICE | 1 ERKENDE PHILIPS-SERVICE | tllllllMIIIIIIII Ill IIIIIIIIIIIIIIIIII llltlIIIIMIIIIMIM I Mil MIIIIIII fïlECHTSCH NIEUWSBLAI ' WEEKSTAAT NI - vnrte balans van de Ne De T^?TSr per 28 januari dn 11 »»!' '.° ffZ - kenmerit door het leen " azonae-j ^ vele jaren ö »' """ we schatkist bij de ccn saldo ''"."„ ihii is gereduceerd Si 6 *"" ^' vof se welk nog credH bi "•'*„ een bedrag van f 270 bank voor '^^^^^ cmea week njt i'"'";„.^ên " odwi " " cweest dat Bctalm.sren verdwenen en i s """" lliff remaakt voor een de 1 -'^*'' " nirSte Wijk < Uit de ^ s '*"* hntten aan het rijk ' die tlvoorschotten a ^^^ ^^^ op d " """^ Hm f " min In totaal h ncl'i ' j " — j jehad Schatkij „.!,„ geldbehoefte moet \ Deze sieiB - e kwartaalsin ^„ seweter » lan ^ a^^^^j.gj.^„^3g ^^ «""' or,deel vertegenwoordigen vai ' g^'T'Tnïen door het rilk ziin o]uiticeringen a „^ s een i^'^^'i.oeid liggende tussen f 25 drag «"°^ n Men moet tennïaati 270 »' lJ°!.";oortgeUjke situatie o ] ^ 85'..Sat van de Nederlandsohe b ee.«taas van ^^^ ^^^^ ^\^ f ^""^ ^'¦ 1 n \ het uitbreken van het Ko:¦"ïflirt eendebetstand gaan yerto "" moest het rijk regelmatig v gn moesi ' ^^ „ „ ^"" iSf wife fle ^"= 1 ^**^* ^"" '^¦' i.n de debetstand weer m een ¦ & d'?e doen verkeren Tjpt riik neemt zijn toevlucht tot '^^ iHvins op schatkistpromes insctoiivng op jnschrilving ^¦^'' I '^ mengested In geldkrir "¦'"' T m?n lich met grote niev "^^^ i^m at wat het resultaat l'f^inschrUving zal zün die ui fleza ¦" fiiV ' eenmaal behoeft te v 2S b»erk Met^ln herhal-ng di an houdt men zelfs sterk rekenm Qroter tegoed dsr hanken na uitkeringen uit de gemee fondsen zijn uiteraard ten goede komln aan de saldo's der bankeii hun tegoed zagen aangroeien f 280 nïm tot f 468 min en daar een hele ruk omhoog zijn gegaan dat zii thans circa f 100 min boven ve'eMe kaseeldgemiddelde lig Uiteraard wordt rekening gehoy met de storting van de mschrii OP schatkistpromessen die uiterli februari dient te geschieden • In geldkringen houdt men zich s bezi " met de Vaste regeling vo inruilen jsfebruiki autos Het gebrek aan uniformiteit bi vaststelling van de vi/aarde w wordt vergoed voor een gebru auto — wanneer deze wagen bij koo |» van een nieuiye wordt i ruild — heeft geleid tot misstan aldus deelt de Bond van automol garage - en aanverwante bedri BOVAG mede Dit is voor de 1 aanleiding geweest om in ove met de commissie voor automo ' belangen voor zijn leden een i ling te treffen volgens welke automobielhandelaren verplicht in te ruilen auto's vooraf te 1 taxeren door neutrale experts handel zal voor de inruilwagens hoogste het op het taxatiebewijs gegeven bedrag mogen vergoe De thans door de BOVAG ont ' pen regeling omvat voor de autc bielhandelaren voorts nog de vol de voorschriften het door de trale taxateur uitgeschreven tax ARAM ¦ Vy/y ^'^' I * é I I 1 m -- T,,,T,,,T ^.>«'--^^^ 1001 PHILIPS RADIOTOESTELLEN CADEAU Grijp bij SCHUURMAN de leans van uw leven Zie toch eens welk een kans om een gratis radio fe winnen Onge ocht welk Philips-toestel U vóór 1 mei a.s bij SCHUURMAN koopt als U een prijs hebt krijgt U óf Uw radio geheel gratis óf U krijgt bij Uw aankoop een 2e toestel van f 98 — cadeau NOOIT IN UW LEVEN HEBT U ZO'N PRACHTKANS OP EEN GRATIS RADIOTOESTEL GEHAD ALS J U I S T N U DEZE KANS MAG U NIET MISSEN Misschien hebt U nog een oude of sterk verouderde radio en bent U al lang van plan geweest bij SCHUURMAN een nieuwe te kopen U WEET NU NOG NIET WAT U MIST Als U de fantastische klank zou horen van de nieuwe PHILIPS-TOESTELLEN en deze vergelijkt met het geluid van Uw oude radio dan eerst hoort Uhoeveel U eigenlijk al jaren tekort bent gekomen - / ' I f de " „ S ''?^"^'''^"'' en jammerend AvlrnfJ - '''¦' J ^' hij woedend venM MnJf ^" S " Allah moge u ve te oVer mv^h "^ '"''"'"¦ P'^^en van I Her « ''"'* neerdalen " De bu ^ oorschun en drommen nieuws Wellicht twijfelt U er aan of wij niet teveel zeggen Welnu wij bieden U ZONDER ENIGE VERPLICHTING een demonstratie aan bij U thuis met welk Philips toestel U maar wilt en ongeacht waar Ü in de provincie Utrecht woont Stel U nog vandaag in verbinding met SCHUURMAN om U over alles wat U er maar van weten wilt te laten inlichten Denk hierbij vooral aan Uw kinderen en HAK DE KNOOP DOOR EN RUIL UW OUDE RADIO BIJ SCHUURMAN IN Mef SCHUURMAN Want waar zoudt U beter terecht kunnen dan bij SCHUURMAN DE radio specialist bij uitnemendheid en de PHILIPS-SPECIALIST In het bijzonder Schuurman biedt U met z'n grote radiozaak aan de Oudegracht en z'n Philips Speciaalzaak aan de St Jacobsstraat r'n uitzon derlijk grote keuze z'n uitgebreide staf van verkopers en technisch personeel en z'n snelle expe ditie een service die niet te evenaren is NEEM DUS EEN KLOEK BESLUIT EN KOOP ZO'N PRACHTIG NIEUW PHILIPS TOESTEL MET ZO'N ONGELOOFLIJKE KANS BU I I I I • « St Jacobsstraat 53 b.d Jaeobikerk Tel T 3133 • Utrecht • Oudegracht 260 Tel 13811 ' meetCXg^yy^yXO'J'M'M'M'MM'Mf^^erffrf yhHê^Mém l"GloMMo\d''T,^^P "'^'^ ^=" «" voerde EBrt °" *«<='' '" het " ig over dA 5'J ^''^" 2 « immers S ^ «> ploltaür'5iPfi"s te gaan en ¦^" d te nimo »^" ^^ petroleum-br """^ r 4e a,,lï " «" nu ineens beg M °'^ n haaV"i «> e Graaf Isen Gr ^ ^'^ te malJ "" "<= ^ aak nog v "" - -?'^'^" begon Joris op g ^ e toon om j '„ "" S"il joris op gi o ™ ae poliüe té roepen 
NIEUWSBLAD Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 13 Actieve Obligaties 29-1 30-1 Staatsleningen Ned ' 53 3 % 89i | 90A Gr.-Obl SVz 84 83 % Ned ' SI 3'A 90 % _ ld 1953 SVï 89ys aoy * ld 1956 314 Sm ¦ M'M ld 1948 3V4 SSVa 84 % ld 1954 3V4 ^ 5 % 8b % ld 1955 I 3V4 851/2 86 % ld 1955 n 3',4 86 % 80 % ld ' 47 3Vj 3 SSA « BA ld 1937 3 „ 84 % »!> D.-len ' 47 3 91 % 92V „ Invest.cert 3 90 % 91 % Wed ¦ 62-64 3 90H 91 Vf NWS eert 2V2 6A fifiV M.-I.c.l ' 37 3 91 % M.-I ' 37 A 3 86 % 86 % Grootb ' 46 3 — 8 % 814 91 '^ 92 117 % 177 137 137H 119 119 81 % 8214 146 '/ 145 135 % 135 % 13214 168 1«6 98 98 % 154 154 168 168 220 218 231 230 ^ EEKSTAAT NEDERLANDSCHE BANK Schatkist vertoont debetstand Adv.ertentie Plan-Eisenhower onveranderd naar Huis Het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft dinsdag besloten geen amendementen te aanvaarden op de plannen van president Eisen hower voor het Midden-Oosten Het besluit is genomen met 262 tegen 146 stemmen Men verwacht dat het Huis op zün vergadering van woensdag de door ¦ Eisenhower gewenste resolutie inza ke het Midden-Oosten zal goedkeu ren De president heeft het congres ge vraagd om machtiging voor het ge bruik van Amerikaanse troepen in het Midden Oosten tegen openlijke communistische agressie als het aangevallen land er om vraagt Voorts wil de president het Midden Oosten economische hulp tot een be drag van 200 miljoen dollar geven Vier mid«iei@n die betroiiwl^aar zijn Viet v^erkelfik betrouwbare middelen hei'pen elkaar en doen wonderemi Oe viei geneesmiddelen van ChelariiM „ 4 " worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt Ze hebben hun volkomenbetrouwbaarheid wel zeer afdoende be wezen Stuk voor sluk hebben zij mil Itoenen mensen baat gebracht Tezamenin één tablet verenigd werken zij nóg beteren helpen vaak waar andere middelen(alen Chelarine „ 4 " is een middül ^ tegenpijnen en griep dat Uw vertrouwen ia derdaad waard i < ^ r / Chefariite/4 „ vnrte balans van Se Ncder De wkwK „„ 2i januari draagt »«" LfZ ~ kenmerk door het feit Tegen pijnen en griep Gescliikt voor de gevoetigsie ^ aaj innl die « ordl beichermd door hel bestanddeel Clielinc bureau wegvervoer Een bedrjjfs-ecoi^omisch bureau voor het wegvervoer is dinsdag door de samenwerkende vervoersorganisaties bij notariële akte opgericht Het bureau krijgt de vonn van een sticb ting Oprichters van dit bureau zijn de Bond voor Bedrijfsautoverkeer in Ne derland B.B.N de Federatie van Ne derlandse Organisaties voor het per sonenvervoer F.N.O.P de Kon Ned Ver van Transportondernemingen NVTO de Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer N.O.B w.egtransport de Prot Chr Beroeps vervoerders en de R.-K bond van be roepsvervoerders St Franoiscus Het bureau zal ten behoeve van het beroepsvervoer over de vfeg in de ruim ste zins des woords bedrijfs economi-sche onderzoekingen verrichten De samenwerkende organisaties zijn tot deze stap gekomen omdat markt analyses bedrijfsvergelijkende onder zoeken het verzamelen van doelma tigheids en rentabiliteitsgegevens enz dringend noodzakelijk zijn gewor den Weliswaar bestaan wettelijke regels t.a.v vakbekwaamheid krediet waardlgtield boekhouding tarieven en bedrijfsomvaftg uitgedrukt In laadvermogen doch juist op het ge bied van de tarieven bestaat een lacu ne De minister van verkeer en water staat kan op grond van de wet voor schriften voor de tarieven geven De ze werden tot dusverre beperkt tot het goedkeuren van de voor 15 februari 1954 door de minister van economische zaken afgekondigde maximum - tarieven AMSTERDAM 30-1 — Wel ging ook vandaag weer de grootste be langstelling ter beurze uit naar de beide Philipshoeken maar daar naast had de markt enkele andere aspecten die de aandacht verdien den Zo lagen obligaties opmerke lijk vast zonder dat daarvoor een duidelijke aanleiding bestond Men sprak van een iets ruimere geld markt die haar invloed zou kunnen hebben op de kapitaalmarkt maar veel waarde werd hier voorshands niet aan gehecht Een feit is echter dat de toonaangevende Nederlandse Staatsfondsen plotseling voldoende vraag ontmoetten om een behoorlijk herstel te laten zien De staffelle ning was zelfs een vol punt hoger op 86,5 investeringsceritifieaten kwa nen boven 91 en de 3,5 pet 1956 boven de 90 procent De han del was echter gering De nieuw ste obligaties van de Nederlandse Spoorwegen profiteerden van de be tere stemming en de adviesprijs werd vernomen op 100 Koers van uitgifte was 98 Ook Unilever was stil hoewel vast gestemd AKU wist zich boven de 200 uit te komen Scheepvaart goed prijshoudend cultures onveranderd en verlaten In de Amerikaanse af deling waren U.S Steel gevraagd ingevolge het hogere kwartaaldivi dend waarvan naar men verwacht een stimulans voor New Yorli zal uitgaan Prolongatie 3,75 pot 470 Z60 43 % 17614 166 1001 » 194 19314 123 199?t 90 156 32 129 130H 294 598 m 207 133 105 272 ïsiit m7i4 sou 158 lOSH ' 90 S3»li Maxw L Gr C 462 MeeU Ned Bak 270 Mol Handelsv 43 % Mijnb W CvA 176 Naarden Ch Fb 167Ned App Nedap 101Ned Dok 19514 Ned Scheepsb 195 Nd I en A Nieaf 123 % Stoomw Nijverd 199 % Nyma — Overz Gas Mi Padang P C Houtb Pont Reinev Macli Idem pref RFVA Rott Orgdk My 556 Rouppe V d V 87 % Schelde K M de 207 % Schev Expl M4 134 SchokbetoD 104 Schalt Aard Mf 271 % C en P.f Scholt Smit en Co Tr SLOTNOTERING 199 % 32 % 129 130 252 woensdag 30 iain ' 57 152 Sm 11T % 81 169 ',^ 106 91 Macfa.t Ft Spanjaard Stokvis R.S Mil Tn B Mlarüneo Tels & Co Thom & Drijver 340 Thoms H-bedr Tieleman & Dr Tw Overz H Unie V IJsfabr Unilever 7 % Unilevei 6 % Unilever 4 % Utr Asphalt Ver A Zwolsm Ver BUkfabr Ver Mach Fabr Nrd Ind Vezelv VihamiJ Vlissingen & Co N A Autob Vr Rubb.t Vredest Ned Mi Walv Wits Tex Gem Eigendom Wtjers Ind en H Zeeh Kolenst S Zwan Org Ver ZwitsaJ 136 250 135 279 % 27914 13314 134 Mijnbouw ' en petroleamond Alg Exploratie 116 % 117 Béng Expl Ui 17 % Oost Borneo 35 Perlak 40 Pedawa Petr 5 ScheepvaartStb Mü Hlllegb _ HoU Stoomb Ui 144 Houtvaart — Niev Goud 29S Stv Mij Oostzee 299 Stv Mü Wükltjn — Stv Mi Zeeland _ Spoor - en Tramwegen Del Spoorw Mt 19 % Haagsche Bspw — Ned - Ind Sp w — Semar Joanna — Semar CheribOD — Buitenlandse fondsen Mannesmann A — Union Miniere Escomptobanic — Canad Paa CvA 33 ^ Ford Can CvA 107 Intern N CvA 108 % Am Car ï CvA 61 % Am Enka CvA _ Am Motors CvA 5fj Am Rad CvA 1714 Am Smelt CvA 51 % Am Sm T CvA n ^^ Am Tel and Anaconda CvA 71 ^ ARAM - De heer der slangen 17 % 33 3614 s Actievie Aandelen Banic - en Kredietinsteil C.H en I.B 50 % 50 Nat Hand B 105>,4 105',4 N.H.mö CvA 1«9 % 169 146 296 Cultures Adam Rubb Bandar R M OeU mi Handv A ' dam Jav Cult M « Kendeng L Maj L Mij N N PL Mt N.-Ind S ü O.-Java R.M Oostk C M Senembab Mlj Serbad Rub Sum " Rub R Mij Vico ' V V C Mij Zd-P Rub.mtt 79 % 126 101 % 96 % 69 J ^ 49 22 22 % 74 ^ 32 103 % 66 38 % 28 21 28 % 39 '/ » 136 101 % 96% 59 % 164 4400 33ft 107 108 % 61 4 26 % 5A 17ft 52 % U '/ 180 71 % 26?4 45H isi 66 % 66 '/ 46 % 40 / \ m 53 114 25 % 39 % 1414 7114 mi 52 73 % 32 107 65 40 29 % 21 % 29 40 % bijt Aram hem driftig toe „ Ik ben Aram Heer over dit Graafschap en als ge uw toorn niet onmiddellijk matigt laat ik u buiten mijn grenspalen zetten " Dan komt plotseling het meisje nog bevend van de doorgestane emotie tus senbeiden Deze ridder heeft mij het le - te.^amen rond het marktplein Oe oos terling krabbelt overeind en komt woe dend op Aram toegelopen Ge zult mij moeten schadeloos stellen " snauwt hij Dit wa -^ een van mijn beste slangen Ik eis een grote som gelds " Weet ge wel tot wien ge spreekt " Industr Ondernemingen Alg K ünle 200 % Bergh's Jiffg 254%V Berkel's P 177 Cal Dlft CvA 390 Fokker 273 Ned Ford 317 Gelder Zonen 197 % Kon N H 279 Muller en C 295Ned Kabel 276 P G G.B 242 dito C.P Wd 141 Unilever CvA 336 % W Feüenoord 315 20314 255 177 290 275 310 198 % 281 % 295 279 249 139 340 % Atchison L Balt & o Beaunit M Bethl St Chesap Ohio CvA 65 Citres Service 65 % Chrysler CvA — Cont Ml CvA — CurtissW CvA 49'5's Gen Mot CvA 40 '/ Greyhound Jones en L Kennecott Miss R T Montg " Ward Nat Can C CvA 51 National St CvA ygi ^ Nw YorU C CvA 22 % Pennsylv CvA 26 % CvA — CvA _ CvA 178 % 14 % CvA 52 CvA 115 CwA — Mijnb - en pelroleumond CvA 45 Philips CvA Rep Stee CvA 39 % Shell OU CvA li'i South C CvA 703i South R C CvA _ Stano ar CvA 41 Stano UU CvA 58A Sun M C O CvA 26 % Texas Instt CvA 11 % Tide Water CvA 341,4 Umontc M Cv A 27 Union Pac CvA 2914 Ü.S Steel CvA 6314 wuson en t » 143,4 Voon genoteerde fondsea B ' Ud N Rp 440 — ld Rp S8U-8800 — ld Bp 470 — 10 Rp | in-94()0 101 S"sch K 1956 104 H Rheint 1956 102 % '' Tiivian Corp — Prolongatie 3 % 3 % Billiton ie Rdito 2e H D Peti Mi dito Pr aand KPM f 20 o n idem f 100 Idem 1 1000 M E.P Mij id 1 winstb id 4 winstb 215 % 791 790 % 198.60 158.30 157.95 1992.50 1901.50 314 787 % 786 % 167 167.30 156.96 1986 - 223 & 45 41 58 ' 4 26 « 17 % 26 % 64 % 14 % brengen " siste Joris geagiteerd Een gewapende onverlaat heeft een kostbare auto gestolen " „ Aha dat verandert de zaak " grim lachte de beambte „ Ik dacht dat er van een misdrijf sprake was Maar een autodief kunnen we achtervolgen Dat is pret Spring in de kar dan gaan we " Joris liet zich geen tweemaal noden met grote lenigheid nestelde hij zich op het achterbankje en toen de wagen nu toen er eenmaal een politie-auto voor hem gestopt had bleef hij uitermate ze nuwachtig op en neer springen terwijl hij hijgend uitstiet „ Snel agent Grote plichtsbetrachting is hier geboden Er is een alschuwelijk misdrijf gepleegd " Ecn misdrijf " Informeerde de agent verbaasd Hé daar hoor ik van op Oat zal ik geheel moeten beschrijven " „ Geen tUd alleen snelheid kan baat Scheepvaart-Mijen HoÜ Am Ltjn 176 % 178 185 171 162 205 281 176 % 170 % 186 170 163 206 280 176 170 Java Ch Pkv K N S M Kon PaKetv Stv Mii Ned üinii Pns V Kon Hott L Ned S Unie lOS 104 % 10214 ^ D ' hp'i eerst in vele jaren het jjl voor nei ' " n u j „ „» nff-iio « w '"^'' hei -- - - 4 »' ''" l r=iciiatkist bij de centrale saldo y " 4f j gereduceerd Stond ""*- ï vSe week nog credH bij de l>",™Lr efn bedra-r van f 270 mil bank voor ec ^ jg^,opgn „ eek zijn de joen '" " oiini - " eweest dat dit eialinïen ' -.^ verdwenen en zelfs ''"* hSl iremaakt voor een debet f "'^ n ' laatste blijk * uit de post siw *- ^ 1 « ann het r jk " die than v«ff?"fp'Saisseert met een be • P '¦« ^ fl'SJi y min In totaal heeft * f,p te deze week ruim f 390 min '„ vip geldbehoefte moet wor "'^ lïp Piï ° ian de kwsrtaalsuitke deii 5«»f ";,;' „ en-eeiitefondsen die ''""" IhwI vertegenwoordigen van-ds jjt aandeel v « '„ j ^ „ eiastineren Deze CTrIen door"het riik ziin op 25 Suerricht Hiermee was een be " lïprricht Hiermee wa - ecu u= J'""»,«neid liggende tu.ssen 250 en ^• Vf^nUm moet teru-caan tot ' ï "!!' en Soortgelijke situatie op de 1951 001 een '"'.','."-'„„ i„^,„„H=pVio hnnb - ««^' treffen Oolc toen is de schat fl ™ het i^ibreken van het Korea "^ ifiirt een debetstand gaan vertonen Sst bet rijk regelmatig voor ' iSonnemen De vraag is nu op ^'•^ Jiwiize de schatkist erm zal ïS.rdebet.tandweerineencre-Saiid te doen verkeren Hpt riik neemt zijn toevlucht tot een „ hrih'ing op schatkistpromessen '"' S vriidag a.s de inschrijving zal " Sm roengesteld In geldkringen lï ' S lich met grote nieuws " ri^hpid at wat het resultaat van £ f inschryving zal zün die uiter S nSt'ot eenmaal behoeft te wor S beoerkt Met een herhalmg daar in ÏÏdt men zelfs sterk rekening Qroter tegoed der banken De uitkeringen uit de gemeente fondsen zijn uiteraard tenjïoede ge komen aan de saldo's der banken die hun tegoed zagen aangroeien van 280 min tot f 468 min en daarmee een hele ruk omhoog zijn gegaan zo dat zij thans circa f 100 min boven het ïP-eiste kasseldr emiddelde liggen Uiteraard wordt rekening gehouden met de storting van de inschriivmg op schatkistpromessen die uiterlijk 6 ebruari dient te geschieden In geldkringen houdt men zich sterk bezig met de waag of in de per 21 februari ingaande nieuwe periode van het „ gentlemen's agreement " tussen Ned Bank en particuliere banken het percentage van de verplichte kasreser ve zal worden verlaagd De „ Financial Vaste regeling voor inruilen gebruikte autos Het gebrek aan uniformiteit bij de vaststelling van de waarde welke wordt vergoed voor een gebruikte auto - wanneer deze wagen bij aan kooj » van een nieuwe wordt inge niild - heeft geleid tot misstanden aldus deelt de Bond van automobiel - garage - en aanvei-wante bedrijven BOVACJ mede Dit is voor de bond aanleiding geweest om in overleg met de commissie voor automobiel bclangen voor zijn leden een rege ling te treffen volgens welke de automobielhandelaren verplicht zijn in te ruilen auto's vooraf te laten taxeren door neutrale experts De liandel zal voor de inruilwagens ten lioogste het op het taxatiebewijs aan gegeven bedrag mogen vergoeden De thans door de BOVAG ontwor pen regeling omvat voor de automo oielhandelaren voorts nog de volgen de voorschriften het door de neu trale taxateur uitgeschreven taxatie - fle'''oo!ïi;f,'"^l'?d en jammerend knieltelln g i "^^ Slang „ Gij Aram IL ^- ^^^^^ ^^^' woedend naar ^ W^ZltT ^' ""^"^^^ "" oge « verder te o^er 1,1 " k ^^ ^^""^^ P'^sen van Egyp fler Stan l ""^ neerdalen " De burgers tevoorsehi ^^"'^" "'^ ^"" sehuilhoeken ' yn en drommen nieuwsgierig ' '" Oeabloprt '"^;'"'' """-^ van wat jo Ll^^e Eer ™ "'««^'' in het scliUd ' i over de „ 5h " '^^ immers em - k '.« Plfltetie S "]"^ '* S^a " en daar r " te nemen " *^ P^'roleum-bron ter T ^ " e auto rti »^"^™ '"^«" S begon hS ï "™ had ° Èn Ll.l ™'" I=W Grim ge ' " maken T "'= ^^^ 1 ^ nog vreeTp ™ M poliüe ts roepen ZeUs l'imes " wist reed.s te melden dat een verlaging van 7 pet tot 5 pet wordt overwogen Hoewel men in geldkrin ïen alhier zulks niet onwaarschijnlijk acht houdt men met een zodanige '.' erlaging nog in het geheel geen reke ning zolang niet de deviezenbanken officieel daarvan op de hoogte zijn gesteld De „ verlaging " ligt dus nog geheel in het vlak van de geruchten Oe weelcstaat laat voorts zien dat de banken f 50 min op hun voorschot ten hebben afsfelo-vt dankzij de voor melde uitkering De nettó deviezen-reserve ' s ditmaal met f 7.5 min toe genomen terwijl de goudvoorraad on veranderd is gebleven Weliswaar neett dus ïeen aeviezenatvloeang plaats ffehad maa »- aan de andere kant is het bezit aan convertibele ' valuta weer verrrdnderd en we met f l ' min tot f IS - min De biljettencirculatia vertoont de eerste stijging onder invloed van de ultimo en wel met ruim f 70 min tot f 3891 min De andere saldo's waarop particuliere rekeningen zijn verza meld namen met t 9 min toe Het dekkingspercentage bleef vrijwel on veranderd Olievoorzienfng in onderzoek De democratische senator Joseph O'Mahnnoy heeft aangekondigd dat het openbaar gehoor over het feit dat de noodcommissie voor het Mid - den Oosten West Europa niet van voldoende olie heeft voorzien om in hun behoeften te voorzien op 5 fe bruari a.s te Washington zal plaats vinden De onder leiding van O'Mahoney staande commissie zal een onder zoek instellen naar de jongste ver hogingen van de prüs van Ameri kaanse olie met inbegrip van ben zine afkomstig van de meerder heid der Amerilsaanse oliemaat schappijen Ook het Huis van Afgevaardigden heeft plannen tot het instellen van een onderzoek en voor een openbaar gehoor ' Oude dame vlei uit raam Een dezer nachten - is de 78-jarige weduwe Van Kleef-Te Wierik wo nende aan de Deldenerstraat in Goor uit het slaapkamerraam gevallen Des morgens werd zij door een vrachtrijder die zich naar de markt begaf gevonden Enige tijd later is zij aan de gevolgen van de val over leden VRAGEN OVER INTEGRATIE WESTEUROPESE ECONOMIE Het Tweede Kamerlid mr dr.Schmal heeft aan minister Lunsschriftelijke de volgende vraag ge steld Is de minister bereid hetdaarheen te leiden dat de volksver tegenwoordiging in de gelegenheidwordt gesteld over de beoogde rege ling inzake de economische integra tie van een aantal Westeuropeselanden in het openbaar te beraad slagen alvorens het ontwerp derdesbetreffende overeenkomst(en wordt geparafeerd " MR A JONKER PLOTSELING OVERLEDEN Mr A Jonker kantonrechter te Groningen is in de nacht van maan dag op dinsdag plotseling op 61 jari-ge leeftijd te Emmen overleden bewijs is ten hoogste één maand gel dig De kosten aan de taxatie ver bonden zijn voor rekening van de eigenaar van de te taxeren automo biel doch worden door de leveran cier van de nieuwe auto bij het tot stand komen van de transactie ge restitueerd Moeilijkheden aan boord van tanker De Haagse politie heeft aangehou den de 21-jarige stoker A J V uit Den Haag de 21-jarige bediende S S uit Vlaardingen en de 20-jarige olie man A M van der M eveneens uit Den Haag Na verhoor zijn de man nen " ie verdacht worden van oprui ing en bedreiging heengezonden Voorts heeft de politie zeven andere verdachten wegens insubordinatie verhoord Op 25 november van het vorige iaar meerde ' t tankschip „ Theo Bal dius " dat komende uit Iran om de Kaap was gevaren aan de steiger van Freetown Door omstandigheden kon de bemanning geen gelegenheid tot passagieren worden gegeven hetgeen niet in goede aarde viel omdat deze bemanning ook in Djiboeti niet in de gelegenheid was gesteld van boord te gaan De kapitein gaf de mannen verlof zich wat op de steiger te ver treden Een zestal mannen ging des ondanks de stad in om wat sigaretten en bier te kopen Toen het schip ver trekken ging waren deze mannen nog niet terug waarop een signaal TiPt de stoomfluit werd gegeven Op het nippertje Op een draf kwamen de mannen aangelopen en drie slaagden erin op het schip te springen waarvan de tros van de voorsteven reeds los was gemaakt De vierde sprong mis en viel in het water De stuurman gaf bevel ook de achterste tros los te maken en de snelheid van de tanker op te voeren omdat het schip niet langer voor de steiger mocht blijven ligpca De bemanning meende toen dal de laatkomers zouden worden achtergelaten en begonnen insubor dinatie te plegen Kapitein en offi cieren werden bedreigd Twee spron gen van boord om de drenkeling op te pikken en.het machinekamerper soneel weigerde aan de orders te ge hoorzamen Het slot van het lied was dat de consul er bij werd gehaald en dat de sleepboot de achtergeblevenen ophaalde Toen het tankschip in Harburg een voorstad van Ham burg aangekomen was monsterde het lagere personeel af De kapitein heeft verklaard dat het geenszins de bedoeling was geweest de laatkomers achter te laten maar dat hij genood zaakt was tijdig van de steiger te vertrekken Westduits uitvoeroverschot meer dan verdubbeld West-Duitsland heeft in 1956 op de handelsbalans een uitvoeroverschot geboekt van 2.89 miljard DM tegen 1,24 miljard DM in 1955 De waar de van de uitvoer bedroeg in 1956 30.85 v.j 25,72 miljard DM en van de invoer 27,96 v.j 23,47 miljard DM De uitvoer steeg met 20 procent en de invoer met 14,3 procent Aardappelwasbedrijf in gebruik genomen Op het industrieterrein „ Veenoord Nieuw Amsterdam " te Emmen is het aardappelwasbedrijf Berends N.V in gebruik genomen De aardappelen worden in een hoe veelheid van 3 tot 5 ton per uur na gewassen te zijn verpakt door een verpakkingsmachine tot een kwantum van een en een kwart ton per uur Binnenkort zullen op de markt ver schijnen verpakte gewassen aardappe len in pakjes van vijf kilo EIERMARKT VEENENDAAL Op de wekelijkse eiermarkt werden dinsdagmorgen te Veenendaal 140.000 eieren aangevoerd De prijzen varieer den van ƒ 9 tot ƒ 12.50 per 100 stuks Handel traag > p de biggerunarkt werden 65 biggen aangevoerd Er wer den prijzen besteed van ƒ 40 tot ƒ 54 per stuk Handel matig KAASMARKT WOERDEN Woerden 30/1 — Aangevoerd 4 par tijen Notering f 2,47 —ƒ 2,52 Handel goed Ned herv kerk Beroepen te Middeiharnis J T Door nenbal te Oene Benoemd te Ankaveen pastoraat van bijstand G Jansma te Zaamslag Beroepen te Hoofddorp D C van Wijngaarden te IJmuiden Bedankt voor Ridderkerk Slikkerveer toez L Kievit te Woerden Greref kerken Beroepen te Sellingen J Winter kand te Amsterdam Oost Bedankt voor Zwolle vac G Lugtig heid H van der Wey te Emmen Examens — De classis Groolegast heeft praep geëxamineerd ' en beroepbaar verklaard de heer E Haverkamp kand te Grootegast die terstond beroepbaar is naar Ouderkerk a.d Am G J Cozijnsen te Hellendoom Examens — De classis Zaandam heeft praep geëxamineerd en beroepbaar ver klaard de heer C W de Bruyne kand aan de V.U Tuinstraat 5 Zaandam Kand de Bruyne stelt zich terstond be roepbaar 6eref kerken onderh art 31 k.o Aangenomen naar Groningen c.a voor de miss arbeid te Tubang Haeng J van Benthem te Hijken Dr Chr geref kerken Bedankt voor Chatham Ontario Ca nada en Red Deer Alberta Canada Free Chr Ref Church J P Geels te Haarlem-Centrum Beroepen te Tholen J Keüning te Ba rendrecht Geref gemeenten Beroepen te Nieuw-Beijerland J B Bel te Krabbendijke Geref gemeenten in Nederland Beroepen te Russen T Dorrestein te Opheusden Geslaagd aan de Utrechtse Universiteit voor het Kand ex Geneeskunde A S J Bo tenga Utrecht J J Bredee Velp Mej A J v d Burg Leeuwarden J J Ie Clercq Utrecht Ch J.-M Cockx Roo sendaal H D M Craanen Hilversum M M Elenbaas Zaamslag Zld S J Enkelstroth De Bilt A M ter Haar Am stelveen M H Heuff Lent W Kobus Utrecht A R Koomen Arnhem A J J V d Langerijt Tilburg C v d Linde Beekbergen G A Mosterd Aroersfoost Mej C J Pieterse Oegstgeest H C Pull Oosterbeek Mej F H Westenbrink Utrecht C van Winzum Soest Kerkelijk Examen J A de Waard Utr Kand ex Psychologie W H Derks Utrecht Mej B Schippers Voorburg Mej C W de Jong Utrecht Zr S E van Melle Utrecht Doet examen Psychologie A Lijsen Oud-Loosdreeht Aan de rijksuniversiteit te Groningen slaagden voor het doet ex biologie mej A G van der Molen Middelstum idem natuurkunde A M K van Beek Zwolle en W F Oosterheert ¦ Haren Gr kand ex wis - en natuurkunde a A Querelle Groningen D S J Schuu ring Groningen idem d K G Dik Groningen idem f C Migchelsen Leeu warden idem k J Beetsma Leeuwar den en W A Caspariè Sneek kand ex psychologi'e mej A L C A Bodewes Groningen Geslaagd aan de gem universiteit van Amsterdam voor het doet ex Engels mej K R F Dam en de heer J J Vogelesang Amsterdam Aan de rijksuniversiteit te Leiden is geslaagd voor het doet ex klassiclic taai en letterkunde de heer J M Ch A Rot teveel Den Haag Uit andere bladen Geboren Lucy d.v mevr Pytter sen-Boers Zwolle Ivo C z.v mevr Englebert-Soeters Noordwijk CJatharina M d.v mevr Rüks-v d Sluis R'dam Elisabeth d.v mevr Hooglandt-Varstman Amsterdam Elisabeth A d.v mevr Doeksen-van Nieukerken Osaka Japan Ondertrouwd Max Rodriguez en mevr H Wittebol-Vermaas A ' dam Gillian Cohen en Leo Serphos Baarn Getrouwd Albert S A Struik en Marianne R v Schelven Amsterdam Overleden mej H P Lefébure 100 jr Amsterdam D L de Koe 88 jr Assen mej J S Hermes Amsterdam A G de Bruyn arts 82 jr Oldenzaal W Smit 61 jr Rotterdam Renè Mayer herkozen René Mayer is voor twee jaar her kozen tot president van de Hoge Autoriteit der Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal Hiertoe werd maandag besloten op een bij eenkomst van de ministers van bui tenlandse zaken der zes leden lan-den WATERSTAïtoEN GROTE RIVIEREN Mannheim 223 - fO.lO Kaub 184 + 0.12 Trier 262 — 0.17 Koblenz 224 + 0.37 Keu len 172 4-0.26 Ruhrort 353 + 0.10 Lobith 959 + 0.17 Nijmegen 737 + 0.17 Arnhem 769 + 0.14 Eefde 304 + 0.05 Deventer 211 + 0.02 Namen la Plante 184 + 0.04 Maas tricht hoofdsluis 4392 + 0.02 Borgharen 4012 — 0.08 Belfeld 1158 — 0.29 Grave 489 0.00 ven gered El-Kazar " zegt ze met tril lende stem de slang dreigde mij te " „ Zwijg " sciireeuvrt de oosterling woedend Ga dadelijk naar de tent Jou spreek ik later wel " En schoor voetend veridvt'Jijnt het meisje In de me nigte Wordt vervolgd met vol gas wegschoot haalde hij be hendig ook Panda binnen boord „ Welke kant ging de auto-bandiet op " riep de agent intussen „ Hij nam de weg naar Malpertus mijn waarde diender " antwoordde Jo ris plotseling weer zeer rustig en be heerst En zo snorden zij dus in de rich ting van dit anders zo moeilijk bereik bare buitengoed Wordt vervolcd Mswïïtfeèff«iifen J NUCHTERE KALVERENMAKKT UTRECHT Op de nuchtere kalverenmarkt te Utrecht waren vandaag aangevoerd 108 stuks De prijzen per stuk waren van ƒ 40 —ƒ 65 — en per kg levend ge wicht ƒ 1,30 —ƒ 1,60 De handel was willig EIKBMABKT WOUDENBERG Op de eiermarkt te Woudenberg wer den dinsdagmorgen aangevoerd 250.000 eieren De prijzen verieerden van ƒ 10.75 tot f 13 — per 100 stuks Grote en kleine eieren door elkaar midüelprijs ƒ 12 — per 100 stuks De ' handel was traag VEEMARKT DOETINCHEM 29 jan — Op de vandaag te Doetinchem gehouden veemarkt werden aangevoerd 852 runderen waaronder begrepen 180 stuks slachtvee 325 vette kalveren 210 nuchtere kalveren 42 vaarskalveren 12 schapen 28 lammeren 5 geiten 8 paar den 2 veulens 448 biggen 55 lopers 2 dragende varkens en 1 beer Totaal aan gevoerd 1990 stuks vee De prijzen bedroegen kalf - en melk koeien 680 1025 kalf vaarzen 640—950 guste koeien 580 — 77S guste vaarzen 600 — 715 pinken 450—575 graskalveren 265 — 325 vaarskalveren 100—150 nuchtere stierkalveren 45—75 schapen 90—115 lammeren 75—90 biggen 36—90 lopers 55—67 dragende varkens 350—380 alles per stuk Vette kalveren Ie kW 2.40—2.75 per kg levend gewicht 2e kw 2.20—2.35 3e kw 2—2.15 Slachtveeprijzen Ie kw 3—3.15 per kg geslacht gewicht 2e kw 2.75—2.85 3e kw 2.50 — 2.6S worstkoeien 2.45—2.95 stieren 2.70—2 95 VEEMARKT ' s-HERTOGENBOSCH ' s-Hertogenbosch 30/1 — Op de markt van heden waren aangevoerd 5275 stuks vee nl 1908 runderen 256 graskalveren 643 vette kalveren 599 nuchtere kalveren 241 schapen 16 gei ten 37 fokzeugen 402 slachtvarkens 27 lopers en 1146 biggen De prijzen waren behoudens uitzon deringen voor dieren van buitenge wone kwaliteit als volgt melk - en kalf koeien van f 760 — f 1120 — gulste koeien f 615—850 kalfvaarzen f 675 — 950 klamvaarzen 625—775 guiste vaar zen 575—750 pinken 450—565 graskal veren 275—425 nuchtere kalveren voor 90—175 fok - of mesterij weidescha pen 70—90 lammeren — drachtige zeugen 250—330 lopers 65—83 biggen 36—59 alles per stuk Slachtrunderen aanvoer 693 stuks Extra kwaliteit van 3,15—3,25 Ie kW 2,95—3.10 2e kW 2,70—2.90 3e kwal 2,55—2,65 vette stieren 2,85—3 worst koeien 2,45—2,55 alles per kg geslacht gewicht vette kalveren Ie kw 3—3,20 vette kalveren 2e kw 2.60—2.85 vette kalveren ~ 3e kw 2,30—2,50 nuchtere slachtkalveren 1.30—1,75 slachtvar kens 1,74—1.83 slachtzeugen Ie kw 1,55—1,60 slachtzeugen 2e kw 1,49 — 1,53 alles per kg levend gewicht vet te schapen 90—118 vette lammeren 80—100 nuchtere slachtkalveren 42,50 — 75 alles per stuk Staatsleningen Wb.CvOSlOOO 3 — Cockerill 4 86 89 % 96 % 94 % 157 % 841/2 S3 89 % 86 % 78 Niet-Acfieve Obligaties Prov en Gem Leningen 1952 1953 iVi — 4V4 94 A'dam A'dam A'dam ' 47 ISV2 3 A'dam ' 48 314 3 89 % Apeldoorn ' 47 3 — Arnhem ' 38 I 3 — G'land ' 38 n 3 — dito 20 - L ' 47 I 3 — ¦ s Hage ' 56 4>/4 93',4'S Hage ' 38 3 Va 92 dito ' 38 n 31/4 — dito ' 37 I 3 — Gron ' 52 I-n 41/4 — dito ' 38 3V4 — dito ' 38 3 — Haarlem ' 38 3 — Haarlem 47 3 — Den Bosch ' 38 3 — L'warden ' 38 3 — Leiden ' 47 3 N.H ' 47 I 3V2 3 dito Ie len ' 38 3 — dito 2e len ' 47 3 — Nijm 2e 1 ' 37 3 % — R'd ' 37 lenm 31,4 — dito ' 38 I SV2 90 dito ' 38 n 3 % 94'4 Ut.30j.l ' 52I-n 41/4 — id 1952 500 1 4 — Z.H ' 37 ni 3 — dito 1938 n S — dito ' 46 3 881,4 90 90 Wagons Lits 4 — Denem ' 38 4 8914Dortmund H.H 1 95 % Dawes £ 1924 94Young fl 1930 157 % Eng F Loan 4 84Cere H E 5 4 % 82 % Noorw ' 55 4V4 89 U V Z.-Alr ' 55 4 85 A A R D C 414 76Bandoeng ' 36 4 _ Batavia ' 37 A 4 _ — Depstfractiebewijzen etc ¦ 9414 Bel Dep H B.B 1.S70 1372 Rott Bel Cons 324 325 Ad Kant Unltas — 593 Telev El Fund 12H I2ft Niel-Actieve Aandelen Bank en Kredietinstellingen 126 % 77 20414 113 % 136 170 89 % — 901/4 90','4 881,4 90 Diverse culture * Alg Big Java C 14%Bandar Olieplm 84 Besoeki Tab MQ 68 Krian Suiker — Moorman & Co — Idem Serie A — Ngomb Cult Mi 105 Sedep ^ 9 % Telaga Patengao 30 Tjepper C Mi 10 West Java Thee 6 % A damscfae Bank 322 22114 Gr Ind Cr Bk 126 % Mü F Nat Herst 76 % HoU Bank unie 203 % Land Utrecht — Ned Credietb 11314 Ned Midd bank 136 Ned Overz B 173 j „ R damsehe Bank 186 % is6 Slavenb Bank _ " ^ Twentsche Bank 189 % 189 % Hyp banken in het buitenland Nw Ned Am Hb — _ N W & P H 149 149 ld Bew v Dlger 64 65.50 14 % 82% 67 Bank en KredietlnsteHIngen A'damse Bank — — 9314 Bk N Gem 414 94 Idem 1952 0/S/lO 115 Idem ' 54 I 3>,4 — 105 % W ' 52 R Sprbr 119 G Cred 40-j 3 — 98 9414 G I Cr B ' 52 5 97 % 10 6 % M.L.Cr.Mü 4 — Ned Bk 5 4 — Hypoth.banken pandbrieven Industriële ondernemingen AIM E Adam — A Hyph 3 % 3 - 82 % 78 ^ Amst Hypb 314 - Arn Hpb(3 % 3 - Albatros Supert Albert Heyn Houth Alberts Alg H Onr 4i Alg Norit N Mach Alkm Allan & Co Alweco Am Br n r 3vA 196 Amst Ball Mij — Amst 132 346 * 132 % 245 85 72 462 190 71 2814 195 300 358 60 102 % 166 119 % 153 101 11614 7914 175 ¦ 157 134 % 235 % 119 % • 19714 182 137 224 66 % 90 140 1S5 % 88 % i6 % ¦ 170 537 107 % 133 Bat Hyp B G 3 - D Hpb s N-P 314 83 84 84 F.-G.s DE-VE 31/4 8414 dit s DA 3 % 3 84 462 189% 72 2844 ' s-Gr H 3 % 3 _ 80 Gr Hp B s F 3 % _ HoU H 3 % 314 83 83 SI Hb V N 3 % 3 81 82 % MvH Cr 3 % 3 N.H Bk s E 314 eoft 102 118 165 163 101 id serie B 3 % 3 8354 N Hbk G 3 84 % 84 % ld serie K 3 % 3 idem B 3 % 3 N W Hypbk 31S Ov Hpb 3 % 3 82 83 3~4 Rtt Hpb 3 % 314 _ Blijd.st Utr Hpb KL 314 82 % CvA 116 % dito Gec 314 3 82 Borneo Sum H Breda Mach fab Kon Pharm Br Bronswerk Bührmann's P Bijenkorf CvA Idem C V 6 % Centrale Suiker Curae H MU Demka Staalf Dikkers & < 3o Dorp en Co 76 176 156 % 134 % 335 Wsl H s NO 314 84 dit » 8 XAYA 3 % 3 85 3J4 ditos ABAC 3 _ Zwse Hpbk 314 _ 77 79 4 Z.H.s tO - 3 % 3 _ Z.-H Hypb 314 77 HoU Bank E.NS 314 N Sch Hpb R S Hbk Veenkolon.b - ¦¦ - ¦ 4 % - 194 178 % 136 225 65 % 79 % _ 3 % - 314 - HoU Dj en Kb - Kon DRU 140 Elektr Mecb l 135 % ErabaU en H.h 87%Ned Am Fittini 36 % Gero t'abr — K N Gisi en Sn 168 Gouda ApoUo 225 K Ned Grotsm I07',4Gruytei & Zn 127 H Mü G Sch Hagemeyer Kon N M V H nHazemeijerHeem van deiHeemafHeinekens Hero ConserverHoll StotimmHoll Katlenhure 120 Hol ] Beton — Holl Melh-suiKer 149 Hoogenb schIndolaInterna tioIntern Gew Be?Intern KunststIntern ViscoseMach t J en SHouth JongeneeKon Zw Ketjen 207 Klinker IsoUet 22 Kondor 125 ' Kon Ned Papie » 173 ^ Kon Ned Zout 369 " Kon Ver TaoUl 226 Korensehoof De 73 Kromhout 132 Letters Adam - Lindeteves Lijempt Lijm - en Gel Handel en industrie Alb Hean 4 116 I16 Alg K O 44 314 - 95 Berghs en J 314 - 93 Coöp Melkc 4 96 % 96 ^ D'ka Staalf 3 % 93 % 92 % Philips d.l ' 51 4 96 '/ 96 % PllUps d.l ' 49 3IV 93 92 Pegem ' 52 414 98 % 98 % 150 83 235 1463,4 250 315 % 941,4 P Geld E M 41,4 98 98 Werkspoor 3I5 92K 337 147 5i io % 95 121 - Mtllï 149 ISO 87 UiO 45 237 % 79 06 23 % 36 % 65 ¦ 37 3 32 ¦ iS ' 50 Convert Obligaties Alg K ü 4 9514 95 % Berkels P 314 111 % 111 % Hol Beton 4 — 104 % K Zwavel K 4 106 107 % SchokBeton 314 87 _ Spoor ' en tramwegen Deli Spoorw 31a 69 % 3914 179 -' 9614 45 % 237 Ned I S ' 37 314 — 11 % Sam Joana 4 5 % 69 Premielenïngen Alkmaar ' 56 2',4 93 94 ^ A'dam ' 33 3 101 % 101 idem ' 51 po 21's 9714 98 idem ' 56 I 214 94 % 95 idem ' 56 n 2 % 102 102 % Breda ' 54 214 — 89 ^ Dordrecht 54 2 % 95 95 Eindh ' 54 214 88 Vs 89 Enschede 54 2 % 91 90 % ' s-Grav 521 214 — 106 idem ' 52 II 214 100 101 150 ' i63,i 1G2 R'dam ' 521 214 98 — idem p.l ' 52II 2 % 10514 105 % Utrecht 1952 214 96 % 96 % 
14 Woensdag 30 januari 1957 - 64e jaargang no 230 UTRECHTSCH NlEUWSBmj DRUKWERK VOOR HANDEL BN INDUSTRIE Ieder van de vele Castella-producten wordt duide lijk getypeerd door unieke eigenschappen Castella Parels het ultra-moderne wasmiddel doet uw was met de ongekende reinigingskracht van millioenen kleine parels Voor uw gezinswas is er ook Castella Actief Wit het enige wasmiddel in de wereld waarin actief wit wordt toegepast Castella Schoonheidszeep zo rijk aan de fijnste huidverjongende oliën levert het bewijs dat nu iedere vrouw mooi kan zijn Voor de afwas is er Castella Vaatwas die iiw Oe Castella-spaarkaart is belangrijk uitgebreid ledere spaarkaart geeft u reclit op een postwissel van f 2.50 of Castella stuurt het geld voor u op aan een textiel verzendhuls Dat verzend huis geeft u ruime keus voor uw geld schitterend textiel of kwallteitsnylons Vraag een kaart bij uw winkelier of bljdeCastella fobrleken te Nijmegen > i Groothandel in Vleeswaren ei Conserven te Utrecht vraagt voor zo spoedig »!'' lijk kantoorbedienile mnl Leeftijd ca 1 jast en een magazijnbedieniljl Br ond no 2116 bureau O " Heer zoekt GROTE GESTOFFEERDE ZIT-SLAAPKAMER | m degelijk pension op n * stand Badgelegenheid "»" lefoon'gewenst - Br ond no 2169 aanbuMi REPRESENTATIEF VERKOPïR in verlichting en radi » wensl van werkkrinjl ' veranderen en zoekt ee » hem passende fanclie < ll,N Br ond no 2117 bureau DONDERDAG VRIJDAG en ZATERDAG COUPONS ZIIDE WOL EN KATOEN Enorme sortering coupons en resten van stukken ver onder de prijs Tevens Restanten-Verkoop der Witte Week HIRSCH&CIE UTRECHT - OUDE GRACHT 117 de kaart Maar vader was weer van Wéér zo'n aanval van brandend maagzuur Uitgeschakeld Wèg gezellige avond Welnee wèg pijn - met een paar Reunies Rennies helpen altijd - iedereen - dadelijk hoe hevig de zuurbrand ook schrijnt En geen omslachtig gedoe met glaasjes water of wat ook - gewoon opzuigen ' n Paar Rennies altijd bij de hand is een veilige voorzorg die Uzelf - en anderen - veel pijn en narigheid bespaart tégen brandend maagzuur RENNIES HERM HENNINK MODERNE KANTOORINRICHTING vraagt voor spoedige indiensttreding VRL KANTOORPERSONEEL accuraat en zelfstandig kunnende werken SCHRIJFMACHINENONTEUR voor de buitendienst LEERLING-SGHRUFHACHINEMONTEUR LOOPKNECHT Schriftelijke sollicitaities of persoonlijke aanmelding dagelijks bij voorkeur van 12.00-13.30 uur Nachtegaalstraal 60 ¦^ tltf VIVO Jan - 7 Febr 150 gram DOUBLEHES 2 smaken ia 1 fondantje bijeen met 10 wapentjes 1 fles 375 d TEO BESSENSAP met 10 wapentjes 2 pakjes Van Delft ' KORSTJES met 5 wapentjes 250gr NOYALINES droge biskwies met 10 wapentjes IpakTARWEGRIES met 5 wapentjes 1 blik ERWTEN - _ _ SOEP MET WORST ini % Tieleman&Dros lUU met 10 wapentjes 1 nieuw type ^^ ^» — i AFDRUIPREK QUK LUXOR PLASTIC UuU met 40 wapent/es geldig van 31 250 gr OP EM TOP et I 4 soorten koekjes C \ 1 I zonder crème U V et mtt 10 wapentjes et 150 gram fijnste I TUni FRUni ge droogde vruchten met 10 wapentjes et 150 gram LONKA CHOCO CROKANT met 10 wapentjes 1 pak et KOOPMANS'BLOEH tU et met 5 wapentjes l pot 380 gram APPELHOES „ DE BETUWE » UU et met 5 wapentjes et 1 pot CHOC PASTA ntet 10 wapentjes O W et 1 extra grote staaf FRANSE ct SCHEERZEEP " tU ct met 15 wapentjes lede peen zegt het roereen zegu net */ Voor al wat fris en schoon moet zijn Een schilderijtje van helderlieid dat maal(t Castella van uw liuis een toonbeeld van frislieid dat maaict Castella van u en uw gezin handen beschermt door een ruim gehalte aan milde Silkolive handlotion Castella Tandpasta bevat een „ anti-enzym " Na het poetsen blijft uw gebit iedere keer nog twaalf uur lang beschermd Voor de mannen in huis wordt Castella Scheer zeep gemaakt met het wonderlijke Recinit dat de ruwste baardstoppels direct doorweekt Baby is niet vergeten Castella's babyproducten alle overvet worden door kinderartsen en klinieken warm aanbevolen priisver laging BkoUcp'i Cacao per 100 grams pakje van>5 ^ cent cent nu slechts UTF Bureau Drift 2 3 - Uitgave v.h Joh de Lie Ab.prijzen f 7.05 p kw i Beno de k Staatsrecht prof * i Van onze V AN de twaalf grootste g meester lid van de CHU e commissaris der Koningin in de „ ink CHU dinsdag in de ISv van een chr.-Wstorlsche figuur De heer Smallenbroek wees er Minister Struyckens begroting towoners en in de hoofdplaatsei naire burgemeester is en dat ei Koningin zijn Kleine partij in het gedra geS^n^r"^TrofSudTv.V.,i liberalen zijn helemaal van de Steeds meer was h.j *<>* ^ e o ^ „ inj gekomen dat ons stelsel I im burgemeesters te doen ben door de Kroon In geen enkel cratisch land gebeurt dit In geschiedt de benoeming wel fc door de Kroon maar in feite de gemeenteraad deze maa voordracht op We zijn echte het stelsel waar Thorbecke was gebonden door de Grond In 1848 en 1851 stond men n het standpunt dat de nieuwe 1 meester in de eerste plaats worden gezocht in de gemeent We zijn daar volkomen van i raakt Bijna altijd komt de ii burgemeester van buiten di meente Tomvtrekken Als nieuw verschijnsel is v prof Oud gekomen het ' po touwtrekken in het kabinet bi gemeestersbenoemingen Daarom duren de vacatui lang Dat komt door de po moeilijkheden Met dit systee ken de kleine partijen in h drang Want men moet niet naar de politieke verhouding het kabinet maar in de gen In dat geval kan het weleens ren dat ook een liberaal ge zou zijn als burgenieester De burgemeester van Den Haag wie men geen narigheid heeft was trouwens een liberaal * systeem kan fout zijn maar he toch wel leiden tot een goede ming De regering kan worden ge wenst dat de heer Kolfschote bereid heeft verklaard burgen van Den Haag te worden Vo benoeming zijn alle leden va kabinet verantwoordelijk teerde prof Oud de sociali dominee Ruitenberg geeft de voor de benoeming aan de twee ministers die vóór zouden I gestemd met de vijf K.V.P.-mii waardoor een meerderheid wei kregen Inwendige pending Die bewering is staatsrec onjuist Het gaat niemand w hoe er is gestemd Een kabine homogeen zijn en als een rai»ti verantwoordelijkheid voor ee gemeestersbenoeming niet w gen moet hij aftreden De Scheps van de P.v.d.A z kunnen doen aan inwendige z in zijn partij door de doorge dominee enig staatsrecht bij t gen aldus prof Oud Met nadruk had de heer * De laatste „ liberale " burg K "^ °^" ï^aag was mr D cny Deze stond echter op ' het punt dat een burgemeeste Partijhd behoorde te zijn Pai hy met pensioen was gegaai v'J^eer tot een partij toe nl V.V.D _ Red GEVLUCHT U KASJMIR WELDAAD voorde keel HET UTRECHTS LANDBOUW GENOOTSCHAP Ü '"'' vraagt voor de afd Landbouwhuishoudonderwijs een TYPISTE tevens bereid adm werkzaamheden te verrKten Type diploma gewenst i Sollicitaties z.s.m atn de Commissie voor het W " bouwhuishoudonderwijs van het U.L.G CatharijneKS " 5 Utrecht « naTrz^eV ^'"'','"'* ™*^ "^« oniaat;^u '^^«* t twee Iti Versiln^.^PP ««" opdracht zront « ^^ '« ve.vaardigen ¦ mi A ^ Protonensynchotron loL^^J "'^ Geneve zal wor Douwa Het toestel krijgt e ¦^ ogen van 25 miljard eïektroi 

Kranten

Ga naar