Utrechts Nieuwsblad woensdag 23 januari 1957

OPLAGE 50.000 ' JTRECHTSCH Drift 23 — Utrecht h Joh de Liefde N.V Bureau Uitgave V Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis WOENSDAG 23 JANUARI 1957 f 7.05 p kw 55 c p w Ab.pnjzen 64ste JAARGANG No 224 Verschijnt dagelijks NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Telefoon 16 431 7 lijnen Giro 154949 Prir^esje in Monaco heden geboren PROCES WILMA MONTESI Franse Kamer achter Europese Markt Stotterende Piccioni ontkent schuld Filmster Alida Vaüi als alibi De jazz-orkestleider Piero Piccioni zoon van een vroeger minister van buitenlandse zaken in Italië heeft vandaag alle schuld aan de dood van Wilma Montesi ontkend Piccioni ontkende ooit van Wilma Montesi te hebben gehoord Wj verklaar de dat hij op de dag dat Wilma haar huis in Rome verliet te Amalfi aan de baai van Salerno was met de Italiaanse filmster Alida Valli en andere vrienden „ In de ochtend van 10 april 1953 heb ik mejuffrouw Valli naar Sorrento bö Amalfi gereden Ik keerde naar Bome teruj en ben dadelijk naar bed gegaan met keelpijn Ik begon me in Amalfi ziek te voelen en de kok van de villa waar ik verbleef gaf me elke vier uur een injectie In Rome schreef mön dokter me meer injecties voor " aldus Piccioni Ratificatie van eindverdragen echter nog niet zeker De Franse Nationale Vergadering heeft de regeringspolitiek betreffende de Gemeenschappelijke Europese Markt gesteund 7ii keurde een motie ten gunste van het principe van een ge meenschappslijke markt goed met 331 tegen 210 stemmen Alle amendementen op de betrokken motie werden met 316 tegen 266 stemmen verworpen De 210 tegenstemmers bij de eindstemming waren de commu nisten de Poujadisten en Mendès-France met een klein aantal vanziïnmedestanders De uitslag van de stemming betekent dat de meerderheid van de afgevaardigden in de Nationale Vergadering de regering MoUet steunt in haar politiek om de onderhandelingen met West Duitsland Italië Nederland België en Luxemburg voor het organiseren van een douane-unie te voltooien De totstand koming van deze unie moet geleidelijk geschieden in een periode van twaalf tot zeventien jaar grote bedragen te in - Caroline Louise Marguerite se gebieden vesteren. Met een wenk naar de Duitsers » ANMORGEN om 9.27 is in het paleis van het Vorstendom Monaco een prinsesje geboren het eerste kind uit het huwelijk van Prins Rainier III van Monaco en Prinses Gracia Patricia de vooi-malige Ame rikaanse filmster Grace Kelly Het prinsesje draagt de namen Ca roline Louise Marguerite Het eerste kanonschot dat de geboorte aankon digde weerklonk om even elf uur In totaal werde'i 21 schoten gelost On middellijk daarna begonnen de sire nes van de in de haven liggende schepen te loeien Het nieuws van de geboorte werd door Prins Rainier via de radio aan de bewoners van het vorstendom be kendgemaakt Prinses Gracia was voor de bevalling in het paleis gebleven Prins Rainier maakte vorige week op een persconferentie bekend dat zijn 17-jarige neef Georges Festetics peter zal zijn en prinses Gracia's nicht Margaret Davis meter Hij deelde voorts mee dat er enkele dagen na de geboorte een nationale feestdag zal worden gehouden Stichting V d Arbeid over kosten levensonderhoud fc »»»»^»»»**»^*^»%%»^%^^ ECONOMISCHE BOODSCHAP Welvaart in de V»S « op een recordpeil In zijn economische boodschap die hij zoals ieder jaar gebrui kelijli is tot het Congres heeft gericht Iaat president Eisenho wer ditmaal voortdurend naar voren komen dat de welvaart der Ver Staten die in het afgelopen jaar weer een recordpeil heeft bereikt in sterke mate afhankelijk is van de economische ont wikkeling in het buitenland §***^'***^^^^ N0NCW»S»p«N^,JC^^P0Nfl«JN^eWÖOMNO^»CWN««NCWC*NVNOKVCJO^NCC0«O ^^ TIJDELIJKE VERZACHTINQ RIJVERBOD Op twee zondagen vrij rijden Proef wordt bij slagen herhaald In de desbetreffende motie wordt • r ooit op aangedrongen „ met vast beradenheid " de onderliandelingen voort te zetten om te komen tot de instelUng van een vryhandelszone die met name Engeiand zal omvat - Hoeivel na een debat van een aeek een aanzienlijlce meerderheid ïan de afgevaardigden zich achter de politiek ten aanzien van een ge meenscliappelüke markt heeft ge steld — zonder dat aan de stemming de vertrouwenskwestie was verbon den — betekent dit naar de mening van talrüke parlementsleden niet dat de Nationale Vergadering straks automatisch het verdrag inzake de gemeenschappelijke markt zal goed keuren " itificatie zal naar men alge m ' n van oordeel is afhangen van hel verdere verloop van de onder liandelingen In dit verband zal liet van biizon der belang zijn welke houding de Westduitse regering inneemt tegen over de Franse eisen dat alle deel nemende landen ook bijdragen tot de economische ontwikkeling van de Franse gebieden in Noord-Afrika die geleidelijk in het • gebied van de gemeenschappelijke markt zullen worden opgenomen en de Franse wens garanties te ontvangen voor eigen industrie landbouw en harmo nisatie van salarissen en sociale maatregelen Vele parlementsleden gaven aan vankelijk de voorkeur aan louter ' n vrijhandelszone met Engeland De Franse min van buitenl zaken Pi neau deelde echter mede dat de Engelse regering geen waarde meer hechten zal aan haar eigen voorstel len voor een vrijhandelszone wan neer het continentale gebied zonder douanerechten niet tot stand zou ko men Bespreking te Brussel Van onze correspondent te Brussel over de intergouvernementele bespre kingen waar de ontwerpverdragen van de Europese Markt en Euratom opgesteld worden vernemen wij nog het volgende De Fransen wensen dat de zes lan den van Klein-Europa zo veel mo gelijk bij voorbaat vaste verplich imgen aangaan om in de Afrikaan - MASSA-ARRESTATIES HONGARIJE Reizigers die dinsdag uit Boeda oapest in Wenen zijn aangekomen,nebben verklaard dat dagelSks tien rauen jonge arbeiders en studentenm Hongarije worden gearresteerd 3 ""'^ a"e weerstand tegen het „?" H«:Ka«ar te breken De stand « erechten zouden volgens een nieuw2^?.f ' "" terechtstellingen mogenS \ ï *"*«"" ** t ^ elfs • naar een « esteld ™ ^* beklaagde is op - tiJ ^'!^"^,?^" plaatselijke krant in ^'^ fd Zuid Hongarije zal een 1 ^^*^' J ^" ^^ " lilitie die daar op 8 S '',^" mensen arresteerde en Hil - "°^'^®' hiervoor verantwoor ding moeten ifleggen Waar schatting van deze zegslieden « het percentage jonge mensen dat k „„ "^ fy ^ ' s verdwenen opvallend noo | zeker tien procent van de jon - porteerd tijdens gevechten omgeko *^?- J^^l"*t in de bossen en heu - van-r^n "^'"' ^^* westen dan w«l ge vangen genomen De Stichting van de Arbeid heeft de minister-president geantwoord op diens vragen over de kosten van het levensonderhoud zoals deze zouden kunnen worden als het advies van de SKR over de bestedingen zou worden opgevolgd De vertegenwoortliger.s der vaKcen trales in de Stichting stellen zich op het standpunt dat een grens voor een aanvaardbare stijging van de kosten van levensonderhoud moet worden aangegeven Aan werkgeverszijde realiseert men zich dal na een zekere prijsstijging van het gezinsverbruik opnieuw het vraagstuk van de lonen aan de orde zou kunnen worden gesteld Dit zou ZQ zeggen deze vertegenwoordigers hel effect teniet doen van de bereik ^ o overeenstemming tussen de regerin en de hierbij betrokken organisaties over het loon - en prijsstabilisatiebe leid op grondslag van het fSER-advies D6 werknemersvertegenwoordigers lichten hun standpunt nog in een af zonderlijk schrijven toe Het bestuur van de Stichting van de Arbeid deelt voorts mee dat het niet op de weg van de stichting ligt een interpretatie van het rapport van de S.E.R als zodanig te geven Het bestuur van de Stichting van de Arbeid komt in zijn schrijven aan dr Drees ook nog terug op het punt van een eventuele verdere verhoging van de vennootschapsbelasting De werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting stellen zich op het standpunt dat een behandeling van fiscale aangelegenheden niet ge acht kan worden tot de competentie van de Stichting van de Arbeid te beboren Naar het bestuur bij het onderhoud met enige leden van het kabinet op 11 januari is gebleken heeft het niet in de bedoeling van de regering ge - die kapitaal en techniek ter beschik king hebben zeggen de Franse des kundigen De Gemeenscliappelüke Markt en de Euratom zullen door de Franse assemblee in een hand omdraai worden geratificeerd als u maar investeert in onze Afri kaanse gebieden die wU tenslotte mede voor Europa willen behou den " Nu is het verrassend resultaat dat de Duitsers tegenover het Fran - Zie verder pagina 5 Nasoetion naar Sumatra De chef-siat van het Indonesische leger generaal majoor Nasoetion zal donderdag naar Sumatra vertrekken om te trachten een regeling te be werfcstelligen voor de vraagstuKKen verband houdend met de militaire acties in Midden - en Noord-Sumatra Woensdag had hij een uur lang een onderhoud met de premier AU iSastroamidjojo legen met haar schrijven ook het landbouwbeleid als zodanig ter dis cussie te stellen In een apart schrijven van de werknemersvertegenwoordigers in de Stichting van de Arbeid aan de mi - nister president wordt gezegd dat zij als maximaal aanvaardbaar index cijfer in 1957 voor de kosten van le vensonderhoud beschouwen een cij fer van 112 voor het begin van het jaar en 114,5 voor het eind van het jaar Zou het indexcijfer deze grens overschrijden dan behoudt de vak beweging zich het recht voor een loonsverhoging aan de orde te stellen De president herinnerde aan de grote uitbreiding die de wereldlianael Otterlo en Hoenderlo fyveroverd ^^ Onder leiding van de com mandant van de vierde divisie houdt de 41ste gevechtsgroep van het Nederlandse leger van maandag tot en met donder dag op de Veluwe de groot scheepse oefening „ Vale Ouwe " waaraan ongeveer 4.000 man deelneemt Dinsc^g werden Otterlo en Hoenderlo „ stor menderhand veroverd " door de „ Blauwen " hetgeen voor de fotograaf natuurlijk aanlei ding was aanwezig te zijn De bovenste foto laat zien hoe een eenheid van de Blauwe troepen in stormpas op Hoen derlo aanrukte De onderste foto toont hoe de aftocht van de Groenen werd gedekt door gevechtswagens de laatste jaren heeft ondergaan en vestigde er de aandacht op dat de Amerikaanse uitvoer vooral sterk is gestegen naar geïndustrialiseerde lan den met een hoog inkomen per hooia van de bevolking die in vele gevallen de concurrentie met Amerika kunnen opnemen zomede naar bepaalde min der ontwikkelde landen waarvan de economische expansie zich de laatste tijd in een snel tempo voltrekt Dit feit zo zeide Eisenhower legt krachtig de nadruk op het econo mische voordeel dat voor Amerika gelegen kan zün in de economische ontwikkeling in het buitenland Wan neer de handel geschiedt op een multi laterale basis en zonder discriminaties is het natuurlijk te verwachten dat de welvaart in het buitenland tot uiting komt in een grotere vraag naar de Amerikaanse produkten zoals in de afgelopen vier jaar het geval is ge weest De Amerikaanse regering heeft in de afgelopen vier jaar grote vorderin gen gemaakt bij het liberaliseren van Amerika's internationale handelspoli tiek Om er aan mede te werken dat andere landen deel hebben in de groei en de welvaart van de vrije wereld en om de voorspoed in de Ver Staten in stand te houden wenst Eisenhower dat het Congres nieuwe positieve maatregelen treft door Ie toe te staan dat de Ver Staten lid worden van de nieuwe organisatie voor handelssamenwerking waardoor de algemene overeenkomst voor tarie ven en handel GATT een doelmati ger instrument in de wereldhandel zal worden 2e nieuwe programma's voor do verlening van economische hulp aan minder ontwikkelde gebieden te steunen 3e de groei der particuliere Amerikaanse investeringen In het bui tenland aan te moedigen en 4e toe te staan dat de export-import bank van de regering ook na juni 1958 leningen aan buitenlandse regeringen en par ticuliere ondernemingen in de Ver Staten verstrekt met het doel de Ame rikaanse uitvoer te bevorderen De integratie Sprekende over de Europese inte gratieplannen verklaarde president Eisenhower dat de instelling van een gemeenschappelijke markt en een vrij handelsgebied in West-Europa de ge hele vrije wereld krachtiger zal ma ken Indien de plannen dienaangaan de op constructieve wijze ten uitvoer worden gelegd zuUen zü in grote mate bijdragen tot verhoging van de eco nomische kracht en de politieke een heid van Europa waaruit aanzienlijke voordelen voor de Ver Staten en de gehele vrüe wereld zullen voortsprui ten De welvaart der Ver Staten is gro ter dan ooit tevoren en het nationale produkt heeft in het afgelopen jaar het recordpeil van 412 miljard dollar bereikt hetgeen gepaard gaat met vol ledige werkgelegenheid en stijgend in komen De president waarschuwde evenwel dat in de komende maanden zorgvuldig zal moeten worden ge waakt voor inflatoire druk Er zijn redenen om aan te nemen dat de al gemene welvaart in 1957 stand zal houden maar de economische situatie houdt altijd onzekerheden en vraag stukken in die grote aandacht ver eisen Deze onzekerheden en vraag stukken zijn op het ogenblik de inter nationale toestand en de opwaartse druk op de kosten en de prijzen Om de begroting in evenwicht te houden dient het congres aldus Eisen hower de belastingen op het huidige peil te handhaven terwijl de uitgaven der Amerikaanse regering strikt moe ten worden beperkt Antimiiitaristische partij in opricliting Een groep die zich noemt ' actie groep tot vorming van een partij op anti-militaristische en socialisti sche grondslag " heeft voor zater dag en zondag aanstaande het op richtingscongres voor zulk een par tij aangekondigd Het wordt in „ Krasnapolsky " in A'dam gehouden Het rijverbod voor motor rijtuigen zal niet van kracht zijn op zondag 27 januari en zondag 10 februari Dit heeft de minister van econo mische zaken prof dr J Z ü 1 s t r a dinsdagavond medegedeeld in een radiorede De minister deed een be roep op het publiek op deze zonda gen evenals trouwens op werkdagen zelfbeheersing te betrachten d.w.z met matige snelheid te rijden en on nodig lange ritten te vermijden Minister Zijlstra wil nl de beide „ rijzondagen " beschouwd zien als een proef Slaagt deze proef en wordt de Westeuropese benzineposi tie intussen niet ongunstiger dan kan de proef herhaald worden De minister constateerde in zijn toespraak dat ons land in de afge lopen twee maanden de in het lands belang nodige benzinevoorraad heeft kunnen handhaven Hiertoe hebben de doorgevoerde Hij zei dat hij enkele dagen het bed had gehouden Op de vraag wanneer hij voor het eerst over de dood van Wilma Montesi had ge hoord zei Piccioni „ Dat kan ik niet zeggen Mogelijk heb ik er over in de kranten gelezen " Piccioni die licht stotterde ver klaarde dat hij in 1948 en 1949 in het jachthuis van Capocotta in Tor vaianica was geweest maar nadien nooit Torvaianica is de plaats waar het lijk van Wilma Montesi is gevon den Piccioni verklaarde dat hij Mon tagna dikwijls had opgebeld om streeks de tijd dat mej Montesi stierf maar dat de telefoongesprekken niet te maken hadden met haar dood Vreugde in Monaco Vader Kelly is teleurgesteld Prinses Caroline de zojuist geboren baby van Prins Rainier en Prinses Gracia is troonopvolgster Volgens een in 1918 gesloten verdrag wordt Monaco een deel van Frankrijk in dien de vorst zonder opvolger of op volgster sterft De Monegasken zou den dan in tegenstelling tot nu be lasting moeten betalen en er zou dienstplisht worden ingesteld Indien er alsnog een prins wordt gebofen zal deze troonopvolger zijn Prins Rainier zei via de radio dat de bevalling goed was verlopen Er wa ren drie artsen ' ólj ' aanwezig De geboorte werd behalve door oorver dovende sirenes en fluiten van de in de haven gemeerde schepen en jach ten verwelkomd door het luiden van kerkklokken De moeder van Prinses Gracia mevr Margaret Kelly was bij de ge boorte aanwezig Er viel een mot regen in het doorgaans zonnige vorstendomi in de uren voor de ge boorte De vader van Prinses Gracia John Kelly uitte bij het vernemen van het nieuws zijn teleurstelling over het feit dat zijn kleinkind een meisje is „ Ik had een kleinzoon gewild nu heb ik zes kleindochters " Prins Rainier is 33 en Prinses Gracia 27 jaar In een door de artsen ondertekend communiqué wordt ge zegd dat moeder en kind het „ zeer goed " maken De bevalling was zeer vlot verlopen Prinses Caroline weegt 3.730 gram Zij heeft blauwe ogen en bruine haren Vlaggen uit Enkele minuten nadat het nieuws bekend was geworden hingen de be woners de rood-witte vlag van het vorstendom uit Op de vensterbanken der openbare gebouwen werden rode en witte anjers neergezet Hotels res taurants en bars boden alle gasten gratis champagne aan Morgen donderdag zal een nationa le feestdag zijn Het kind zal binnen vier tot zes weken worden gedoopt Vele Monegasken gingen naar het stadhuis om een bijdrage te leveren voor een cadeau voor het kind In het casino van Monte Carlo was in een verhouding van zeven op vijf gewed dat het kind een jongen zou zijn beperkingen z.i in belangrijke mate bijgedragen De minister beseft zeer wel dat behalve de ingreep in het particuliere leven het zondagsrijverbod een rela tief zware last legt op bepaalde delen van het bedrijfsleven Ik denk hier bij aldus minister Zijlstra vooral ook aan het café - en restaurantbedrijf en aan het autoverhuurbedrijf Ik zou daarom het zondagsrijverbod liever vandaag dan morgen geheel intrek ken Op het ogenblik is dit evenwel nog onmogelijk De situatie met betrekking tot de West->uropese olievoorziening is weliswaar wat de benzine aangaat door de getroffen beperkingen en het lagere winterverbruik gunstiger dan aanvankelijk werd verwacht Dit in tegenstelling tot de positie van gas en stookolie ^ Wij moeten er echter rekening me de houden dat naarmate het voorjaar nadert het benzineverbruik weer zal gaan stijgen terwijl het bovendien onzeker is hoe de aanvoer zich ver der zal ontwikkelen Dit hangt geheel af van de voortgang der werkzaam heden in het Suezkanaal en van de aanvoer uit het westelijk halfrond De minister meent dat door de thans verleende verzachting van het zon dagsrijverbod ook enigermate wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van die bedrijven die van deze maat regel in het bijzonder schade onder vinden Zie ook pagina 5 Op de vraag om commentaar op de verklaring dat de filmster Alida Valli herri kort na de dood uan Wilma Montesi „ op bezorgde toon " van uit Venetië zou hebben opgebeld ant woordde Piccioni „ Ifc ben verschei dene malen door mej Valli die in die tijd voor filmopnamen in Vene tië vertoefde opgebeld Maar ook deze gesprekken hadden geen be trekking op de dood van Wilma Montesi " Piccioni zei verder dat zijn naam voor het eerst genoemd is in verband met de geheimzinnige dood van mej Montesi door politieke tegenstanders van zijn vader Volgens hem voerden zij een cam pagne die berekend was om zijn vader in politiek opzicht te bena delen Polito wond zich op Polito de vroegere hoofdcommis saris van de Romeinse politie — die ervan verdacht wordt het onderzoek gesaboteerd te hebben — verklaarde dat hij _ Piccioni maandag voor het eerst heeft ontmoet en wel in deze rechtszaal Hij wond zich daarna hevig op en schreeuwde bijna huilend van woede „ Edelachtbare heren ge looft u mij dit is een verschrikke lijk iets voor mij van hoofd commissaris van Rome tot deze beklaagdenbank " Hij kwam echter direct weer tot zichzelf en zei dat hij maar een klein aandeel heeft gehad in de eerste na sporingen naar de oorzaak van de dood van Wüma Montesi Op de vraag of de eerste onder zoeken grondig zijn geweest ant woordde hij „ Neen wij hadden geen reden aan te nemen dat Wil ma vermoord zou zijn " Hij verklaarde voorts dat het verbinden van zijn naam aan de zaak-Montesi ook een „ politieke speculatie " is geweest Toen hij merkte dat Polito er uitgeput uitzag besloot de rechter de zitting tot vandaag te verdagen Saverio Polito heeft vandaag voor de rechtbank verklaard niets te weten over de dood van Wilma Montesi Hij wordt verdacht van medeplichtigheid na de misdaad namelijk door de an dere hoofdverdachte Piero Piccioni te helpen een politieonderzoek te ont gaan Polito zei dat de rechter van in structie dr Raffaele Sepe die een on derzoek instelde naar de dood van Wilma zijn hulp had ingeroepen Hij had dr Sepe gezegd dat hij hem niet kon helpen omdat hij niets wist Later had dr Sepe hem opnieuw op zijn kantoor ontboden en van hem geëist dat hij de naam van de moordenaar zou noemen „ Ik was er zeer verontwaardigd over dat dr Sepe aannam dat ik de moor denaar kende Het was absurd " al dus Polito Op de vraag wat hij dacht van de eerste geruchten die Piero Piccioni met de zaak in verband brachten zei Polito „ Ik hechtte er weinig geloof aan vooral omdat mij gebleken was dat een blonde man — en niet een zwarte zoals Piccioni — in de buurt van het jachthuis van Capocotta was gezien omstreeks de tijd dat Wilma Montesi stierf " Om de geruchten de kop in te druk ken had hij de pers meegedeeld dat Piccioni niet in Rome was op de dag van Wilma's dood Hü had dit alibi echter niet gecontroleerd Latef meer bewolking WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot donderdagavond opgemaakt te 11.15 uur Aanvankelijk weinig later meer bewolking maar droog weer Matige tijdelijk vrij krachtige zuidelijke wind Vannacht tem peraturen om het vriespunt tot lichte vorst morgen dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere ZON EN MAAN 8.34 3.11 Zon Maan Europees weerrapport Woensdag 7 uur v.m Neersl temp afgel 24 u O gr 4 mm - 4 gr O 1 mm 2 gr 4 mm gr 5 mm gr 0.5 mm 3 gr O mm station Weei Stockh Oslo Kopenh Aberdeen Dublin Londen A'dam Brussel Parijs Bordeau > Grenoble Nice onbew mist nevel motregen motregen onbeW onbew onbew onbew onbew nevel geh bew O mm O mm O mm O mm O mm O mm O mm O mm O mm O mm - Igr - 1 gr - 4 gr - 2 gr - 8 gr Ugr - 4 gr - Bgr ¦ 16 gr - 11 gr Berlijn onbew Frankfurt nevelMünchen mist Zurich mist Geneve nevel Locarno onbew.Wenen sneeuw Innsbruck licht bew.Rome geh bew Mallorca regen - 5 gr 0.2 mm - 6 gr 2 mm - 10 gr — ¦ 12 gr — gr 1 mm gr 13 mm Donderdag zon onder 17.15 maan onder 12.05 
Woensdag 23 januari 1957 - 64e aargang no 224 UTRECHTSCH NIEUWSBIA & ^^ V]^^1 ^ J ^^^ - Nieuwe school aan Burg Norbruislaan over 3 mnd klaar De bouw van de tweede christelijke industrie - en huishoudschool die aan de Burgemeester Norbruislaan te Utrecht in een tijdsbestek van drie maanden zal verrijzen is gegund aan het aannemersibedrijf van de gebroe ders Bakker te Sliedrecht Het zal een houten halsohool wor den geheel gelijkvloers met viei theorie - en vier praktijklokalen ruimte biedend aan 240 leerlingen De bedoeling is dat het schoolge bouw 10 tot 15 jaar gebruikt zal wor den Bouw en inrichting zullen in totaal ƒ 300.000 — kosten Zie voor Stadsnieuws ook pagina 7 Spraken mett Qay van der Hoeven Amerii Op het grote bouwrijpe terrein achter de kortgeleden gereedgekomen ver vangingswoningen nabij de Schaak wijk in de wijk Zuilen te Utrecht levert de aannemer die daar voor de gemeente 20i woningen bouwt een „ temposlag " die de aandacht van velen heeft getrokken Over de bouw put van twee geprojecteerde huizen blokken heeft hij spanten laten slaan en daarover ' zeil gespannen Onder de aldus ontstan.e grote tenten kan nu ook bij onwerkbaar toeer zoals STieeuw en regen worden door gebouwd UTRECHTERS ALS EMIQRANTEN Ds.J.B^Groenewegenmaakt furore in kerkelijk werk Hechte gemeenschap in het Australische Campheïltown D ^?^^^^?^^?^< Voor Utrechtse scholieren ^ een vacantiespreiding Van onze correspondent in Australië Van een onzer verslaggevers Naar wij vernemen heeft de gemeente Utrecht besloten niet mee te doen aan vakantiesprei ding voor de openbare scholen De schoolvakanties zullen in Utrecht vrijdag 19 juli begin nen Het Nederlandse centrum voor va kantie en vakantierecreatie had ver zocht in Utrecht de vakanties van de scholen te laten beginnen op maan dag 8 juli Dit verzoek richtte men tot alle plaatsen boven de grote rivie ren Voor beneden de rivieren had men maandag 22 juli als aanvangs tijdstip gedacht In de noordelijke helft wil twin tig procent van de gemeenten waar bij Utrecht dus niet meewerken In het zuiden doet veertig procent mee Op het Utrechtse besluit heeft het feit dat de vakantie voor de bouw vakken 20 juli begint invloed gehad EERVOL ONTSLAG Met ingang van 1 juli 1957 Is aan dr C de Graaf op zün verzoek eervol ontslag verleend als lector aan de rijksuniversiteit te Utrecht met dankbetuiging voor de belang rijke in dezff betrekking bewezen diensten S J B GROENEWEGEN wordt gerekend tot de voortrekkers onder de Nederlandse immigranten-predikanten in Australië Waarschijnlijk is hü in leeftijd de nestor onder hen toch is hij een enthousiast en voort varend immigrant Onlangs keerde ds Groenewegen terug van een dienstreis naar Nederland Daarna heeft hö in zijn gemeente te Corrimal in de staat Nieuw Zuid Wales z\in vöfentwintigjarig ambtsjubileum gevierd immigranten nam toe Tooh'bleek het niet eenvoudig in Australië een ge meente op te bouwen Beslotneringen 2elfs op zondag heeft men het hier al gauw te druk met de dage lijkse beslonjmeringen " constateert ds Groenewegen Alle predikanten die na hem in dit land gingen werken bemerkten dat De immigranten houden vaak geen tijd over om naar de kerk te gaan De Australische gemeente waar ds Groenewegen zijn werk begon was niet altijd trouw wat de zondag se kerkgang betreft We hadden ge lukkig een pastorie ter beschikking De gemeente moest nog worden op gebouwd " zegt ds Groenewegen Het huisbezoek was zeer belangrijk maar tegelijkertijd bijzonder tijdro vend Ds Groenewegen beschikte nog niet over een auto Thans is de kerk zondags gevuld met half om half Australiërs en Ne derlanders Industrie en mijnen Campbelltown op ongeveer 100 ki lometer van Sydney ligt in een mijn en industriegebied Het centrum van dit gebied is btj Wollongong en New - zyn J B Groenewegen voor pastorie in Australië Ds castle Campbelltown is een aardig stadje dat wel iets te bieden heeft Zomers trekt het strand een groot aantal bezoekers Het is hier prettig werken Mijn landgenoten en de Australiërs hel pen zoveel zij kunnen " vertelt de predikant Ook mevrouw Groenewegen voelt zich hier thuis Zij bezet een plaats in het verenigingsleven Mevrouw Groenewegen denkt ondanks alle ver anderingen in haar leven als domi nese " niet aan terugkeer naar Hol land Ook de natuur en het klimaat naaken Australië voor haar aantrek kelijk Het echtpaar heeft vijf zoons Terug in Holland Daar ds Groenewegen het mees te aantal dienstjaren had kwam hij in aanmerking om een reis naar Ne derland te maken Hij lichtte hier de kerkelijke synode in over de situatie in Australië In Nederland hield ds Groenewegen lezingen „ Maar ik was blij weer terug te ' zijn in Australië " zegt hij lachend „ Het was me in Nederland veel te koud " In Campbelltown groeit een hechte Nederlandse gemeenschap mede dank zij het sponsersysteem waar bij de kerk aan immigranten die zich hier vestigen zoveel mogelijk hulp verleent Bij het vieren van het jubileum van ds Groenewegen is wel heel duidelijk gebleken hoezeer men zijn werk in Australië waardeert Vele geschenken kreeg hij waaronder ' n tinnen doopvont en een avondmaal stel met tafelkleden voor de kerk De Nederlandse collega's van ds Groenewegen bü de hervormde kerk te Utrecht Jac de Vries en A Ver sloot die in het gebied rond Syd ney werken voerden in een herden Idngsbijeenkomst het woord Julïk0 met fToontje hééft paard getekend * Toch hoe geroutineerd vele spe lers van Julika al zijn men kon mer ken dat het een hele kluif voor hen was Er werd nog geen sprankelend vuurwerk van de puntige dialogen gemaakt en daar leent het stuk zich zeer bijzonder voor Bij een eventuele volgende voorstelling kan de regis seur wellicht het tempo iets opvoe ren Succes oogstte Toontje in over maat De toeschouwers hebben zich uitstekend geamuseerd Van een onzer verslaggevers In het N.V.-huis te Utrecht heb ben de spelers van de Ontwikke lings - en Ontspanningsverenigmg Ju lika dinsdagavond een voorstellmg gegeven van het bekende stuk van Lesly Storm Toontje heeft een paard getekend " Onder regie van Theo Hartman kwam het komische aspect aardig tot zijn recht Julika speelde dit werk in het kader van de voorselectie voor de wedstrijd die als het Na tionaal Landjuweel Haarlem 1956-'57 ter gelegenheid van de Pieter Lan gendtjk herdenkin " wordt georgani seerd De voorzitter van Julika de heer M Muller sprak een openingswoord waarin hij melding maakte van een breuk met een Julika-traditie Na een reeks van dramatische stukken kwam men thans met een blijspel Julika heeft een goede gooi ge daan om mee te doen aan het land juweel Uitblinkers waren Jo Nauta Ko Voest Pia Schoos Jan Liernur Ad Moers en Gé Krijgsman - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiMiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiuiuiHiiiiiiiiiiinininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiti ' Dmsdagiavond organiseerden vier i I Utrechtse esperantistenverenigingen i een forum in de S.O V - kantine vanEde Ned Spoorwegen te Utrecht OpBdeze bijeenkcmist werd nagenoeg 1 alleen Esperanto gesproken Voor I hen die deze taal niet voldoende ï machtig waren werden samenvat i tingen van het gesprokene im het = Nederlands gegeven Hier ziet u = rechts een vragensteller met achter i de tafel het forum bestaande uit de tijk hebben neerge - = heren J C de Greef daarachter J legd om zo'n espresso - § Vonecefc en verder Chr F W = Slijper voorzitter W Baaten J J = Labordus J Th Punt en C Havers i fFoto U.N.-'t Sticht UTRECHT — Geboren Hen rica G d v G van Elk en C Spie ring Ondiep 141 Klaaske d v J W E Franken en K v Dijk Tulp str 7 Gerardus B v J v Ha ren en W Gebbink Oude Kerkweg 25 Veronica C d v J Dziakiewicz en H Mulder BI v Treslongstr 39 bis Henricus A M z v A G Vredendaal en G Vermeulen W A Vultostr 109 Gerrit J z v W Kraan en L Baarspul Eikstr 14 Johannes z v P G v Kuijk en P Huisen Achterstr 1 bis A Louise d V M Stam en B Wiersma Burg Norbruislaan 154 III Wijnanda M A d V P de Jong en E W M V d Mark Krommerijnstr 22 Wil ly d V J de Ruiter en E Span - ' jer Ie Daalsedijk 71 Teresa K d V Ch F V d Schoot en W M Jans sen Lessinglaan 53 Freddy z v A V d Voort en C T v Blaricom Ondiep 127 Maarten z v R J Wit tebol en A v d Schot Larixstr 48 Adrianus z v R J Wietebol en A V d Schot Larixstr 48 Yvonne G d V H M Slingerland en G Draaijer Adelaarstr 82 bis Martine S d V H Burggraaff en G Ka zemier Aalbersestr 8 II Maria A d V W H Enkelaar en T T de Groot Zilvergeldstr 60 Geertruida J d V C Mastwijk en A v Maa men Papaverstr 42 Mascha T d V A C Terlingen en L M v Mun ster Leidseweg 5 bis Getrouwd C J van Essen en H S Dampn Lange Hamstr 18 J W van Keeken en A v d lUnden Fred Hendrikstr SI A § Een snapshot uit „ Toontje heeft een i paard getekend " dat Julika in het 1 JV.V.-H«is speelde Van links naar i rechts Ad Moers Gé Krijgsman Bea = van Koningsbrugge Ko Voest en - Mien Hartman zittend i fFoto U.N Prinses Beatrix op Utrecht c.s kla.1 restauratie naar de wachtende hofauto Gelijk gemeld zal H.K.H vandaag de officiële proeftocht mee maken op de Statendam Op verzoek van de Prinses — zo deelde ons de politie mede — werden er van haar aankomst in Utrecht geen foto's gemaakt JAARVERGADERING VOLKSBELANG UTRECHT NOORD De wijkvereniging Volksbelang Utrecht-Noord houdt maandag 28 ja nuari om 20 uur de voortgezette jaarvergadering in het Sint Salvator-huis aan de Adriaan van Bergen straat te Utrecht H.K.H sprong lachend uit de trein Van een onzei verslaggeefstersl De sprong waarmee prinses Beatrix hedenmorgen om kwart voor elf de D-trein op het Utrechtse C.S verliet en haar gemakkelii'ke manier van lopen bewezen dat de Prinses weinig last meer heeft van de kwet suur die zij tijdens een afdaling per ski in Oostenrijk heeft op gelopen Haar voet was nog wel gezwachteld Dit toonde de open ritssluiting van haar Unker winterlaarsje aan De Prinses in donkergrijze mantel werd op liet eerste perron van het station te Utrecht begroet door de president der Nederlandse spoor wegen dr ir F Q den Hollander Prinses Beatrix haar secretaresse mej mr Van Meurs en de ongeveer twintig LeidsB studievriendinnen van de Prinses die de reis meemaakten hadden twee salonrijtuigen die in de D-trein waren gevoegd tot haar be schikliing De Prinses bruinverbrand en vrolijk lachend ging via de eerste - Nog geen tijd voor diploma Esperanto S Groenewegen werd op 11 juni 1904 in De Bilt geboren studeer de o.a in Utrecht en diende de Ned herv ge-meente in Olst Heerlen en Utrecht Hij maakte in 1950 als boord pre-dikant een reis naar Australië mee aan boord van het eraigrantensciüp Grote Beer Ds Hans Mol was het die ds Groenewegen geestdriftig maakte voor het werk onder de immigran ten Hans Mol studeerde aan de uni versiteit van Sydney en'reeds als student was hij een geestelijke steun voor menige Nederlandse immigrant Hü was de baanbreker voor de ker kelijke arbeid in Australië Zijn werk groeide steeds verder uit Na het beëindigen van zijn stu die maakte ds Mol een rondreis door Nederland en hij drong er op aan meer predikanten naar Australië uit te zenden Onder hen die aan deze dringende oproep gehoor gaven was ds Groenewegen Gedurende twee maanden nam hü de taak van ds Mol in het grote immigrantenkamp te Bathurst over Het lag in de be doeling dat ds Groenewegen dit werk tijdelijk zou doen Hij had ech ter gezien hoe noodzakelijk zijn werk in Australië was Teruggekeerd in Nederland nam hij dan ook het be roep aan van de Presbytarian « Church te Corrimal Het was tóén februari 1952 en de stroom van voor scholieren Van een onzer verslaggevers Is het wenselijk een diploma Es peranto voor scholieren In te stel len Dat vroeg men dinsdagavond aan het forum op de familieavond van de gezamenlijke Utrechtse es perantoverenlgjngen in de S.O.V kantine van het eerste hoofdgebouw der spoorwegen te Utrecht Het ant woord was daf men het onderwijs in het algemeen er nog niet rüp voor acht maar dat men uitreiking van esperantodiploma's op school in de toekomst zeker verwacht Het forum dat onder voorzitter schap stond van de heer Chr F W Slijper oud inspecteur van het In disch onderwijs kreeg ook de vraag voorgelegd of één esperantovereni ging gewenst is Een vraag die voor de aanwezigen bijzonder belangwek kend was omdat op deze familie avond vier verenigingen bijeen wa ren de Fern spoorwegesperantis ten de arbeidersesperantisten F L E met hun Utrechtse en hun Zui lense afdeling de christelijke en de r.k esperantistenverenigingen oLiickuae cJLi Mimen Londen I Ik was een jaar niet in Londen geweest en toen ik er begin van deze week een paar dagen rondliep om voor u mijne lezeres sen en lezers te zien of er iets veranderd was heb ik mogen vaststellen dat dit niet het geval is Alles is nog precies zo De Houses of Parliament staan er nog de hoge rode bussen rijden er nog evenals de enige taxi's ter wereld die ge kunt betreden en verlaten — recntop als een man-zonder gevaar uw hoed en uw schedel te bescha digen en over hoed gesproken de bolhoe denmannetjes met de parapluën lopen er nog even welbewust rond als vóór Cyprus en Suez Lyons ver koopt nog imm,°t ' war me witte bonen op toast en de Times heeft nog steeds zijn voorpagina gevuld met kleine adverten ties Er zijn alleen weer espresso-koffiezaakjes bijgekomen Alleen reeds in 1956 meer dan tweehonderd nieuwe vertelde mij een heer die het we ten kan om'it hij in die bizzeiiis zit at Naar de mening van het forum zün de mensen echter nog niet toe aan het samen voor Esperanto wer ken in één vereniging Ook hier hoopt men op het beste voor de toe komst dan zijn advocaten en art sen bij die hun prak - zijn er nu meer vijfduizend tentje te beginnen journalisten toneel spelers en ingenieurs bij tientallen en de meisjes die er bedie nen komen uit dezelf de millieus hier zie je de sociale revolutie op haar duidelijkst Maar overigens al les bü het oude Van de krankzinnig-onge loofwaardige hotelle tjes van Kensington tot de even krank zinnig - ongeloof waardige „ kookkunst " in negentig procent van de restaurants van de kleurige over daad der lichtrecla mes op Piccadilly Cir cus tot het overdadige toneelleven in tiental len en tientallen schouwburgen van de uitgestrekte parken in de mist van deze bij na lente achtige janu ari-dag tot de kranten met de miljoenenop laag die telkens weer kans zien een lager peil en dientengevol ge een nog hoger op lage-cijfer te bereiken Het is allemaal nog helemaal Londen en iedereen die zoals ik van Londen houdt moet dit met voldoe ning en vreugde con stateren FLORtS FLANEUR Het merkwaardige is dat de espresso-bar het aangezicht van Londen geheel veran derd heeft Deze met goede smaak gemeu belde en gedecoreerde zaakjes hebben het in ééns en op slag on geveer zes jaar gele den opende de aller eerste mogelijk ge maakt in deze stad op een willekeurige plaats een kop koffie te drinken rustig de krant te lezen en een boterhammetje te eten iets wat vóór die eerste te enenmale onmogelijk was Zo is Londen een stad met duizenden van die koffiegelegenheden en zonder één koffiehuis naar continentaal Eui'opese trant De meneer die er meer van weet ver telde mij ook dat al die zaakjes zonder twijfel zonder vrijwel één uitzondering zo zeer floreren dat het eind nog niet in ' t zicht is en dat er nog duizenden bij zullen komen vóór het ver - ladigirtgspunt bereikt is Het wonderlijke is bovendien " vertelde hij „ dat vele van deze zaakjes ondernemin gen zijn van heel an dere mensen dan men zou verwachten Ei AMEN kunnen ons gemakkelijk bij de neus nemen Neem bijvoor beeld een naam als die van mejuf frouw G van der Hoeven En door en-door Hollandse naam Een naam waarmee men met de draagster er van gerust in verstaanbaar Neder lands een gesprekje zou kunnen gaan beginnen Zo maar een babbeltje over het weer een opmerkinkje over het drukke verkeer terwijl men op de GEVU-bus staat te wachten Tegen mensen die Narzansjktz,Hsjutchw of iets dergelijks hetenzou men niet zo gauw praten De he mel weet welke taal ze spreken Maartegen een juffrouw Van der Hoevenspreekt men natuurlijk Hollands methet gevolg dat men een schuch ter zacht excuserend stemmetje tehoren krijgt „ I beg your pardon I don ' t speak Dutch " Wellicht zou men dan verbaasd op kijken de schouders verongelijkt op halen en verder in alle talen zwij gen Juffrouw Van der Hoeven spreekt geen Nederlands Vragen met smalende vraagtekens zouden kron kelend langzaam in ons hoofd op groeien Een warhoofdige student Een aanstellerig meisje Toch niet Want juffrouw Van der Hoeven is geen Nederlandse Zij heeft het Amerikaanse staatsburgerschap O dan is zij zeker lange tijd geleden naar Amerika geëmigreerd is er ge naturaliseerd is er haar eigen taal verleerd en zit nu hier om een heim wee naar haar moederland te stillen Nee ook niet Zij is niet daarheen ge ëmigreerd en zij voelt zich op en top een Amerikaanse En wat dat heim wee betreft „ No A visit I mean for study " Na zo'n uitleg denkt men onwille keurig aan Shakespeare What's in aname liet hij reeds vier eeuwen ge leden door een van zijn toneelfigurenzeggen zij het dan dat dit letterlijkop deze Hollandse naam wordt toe gepast Op dit beroemd geworden ge zegde maken echter Hollandse - namen dragende maar geen-Hol-lands-sprekende mensen min of meereen uitzondering Want er bestaatwel degelijk een verband tussen Hol land en the all American miss Gayvan der Hoeven Hiervoor hoeft men niet eens een deftige brief van 60 cent te schrijven naar de Amerikaanse immigratie ambtenaren om inlichtingen over de Nederlander Van der Hoeven die in 1924 naar Amerika zou zijn geëmi greerd Men hoeft zelfs geen keurige 10-cents-brief te schrijven naar een oude he^r Van der Hoeven in Has selt die zij „ my grandfather " noemt Want Gay heeft ook familieleden die in Utrecht wonen In 1951 stak zij voor de derde maal de Atlantische Oceaan over Deze keer evenwel naar Frankrijk waar zij een jaar lang verbleef voor haar studie in de Franse taal En het was in deze periode waarin zij toen Hol land als haar „ homeland in West Europe " was gaan aanvoelen want haar vakantie kwam zij " hier door brengen Overigens bleef deze inner lijke verbondenheid niet alleen hier bij Teruggekeerd in Amerika vond zij een betrekking in de bibliotheek van het Frick museum in New York waarvan de schilderijencollectie voor het belangrijkste deel uit werken van oud HoUandse en Vlaamse mees ters bestaat Zij ging zich toeleggen op kunstgeschiedenis met zulk een ernst dat de United States Educa tional Fund in Den Haag haar een beurs toekende om in Nederland haar studie te komen voortzetten In augustus van het vorig jaar kwam zij voor de vierde maal in haar „ homeland " thans echter om colleges aan het Kunstinstituut in Utrecht te volgen Toen wij haar spraken had zij een boek over de symboliek in de christelijke kunst „ Ja en dit is helaas nog steeds on vermijdelijk " lachte zij verontschul - Vij'fiarige uit Nieuwe Gracht gered Dinsdagavond om 17.30 uur ge raakte de 5-jarige Jan Burgwal uit de Groenestraat te Utrecht in het water van de Nieuwe Gracht De toevallig passerende heer E Pol vliet 39 jaar woonachtig in de Equatorstraat sprong gekleed te water en slaagde erin de jongen op het droge te brengen Voorzover kon worden vastgesteld hadden bei den geen nadelige gevolgen van het koude bad ondervonden GEHEIMZINNIGE KNAL IN OOSTELIJK UTRECHT Dinsdagavond werden bewoners van het Oórsprongpark en omgeving in oostelijk Utrecht opgeschrikt door een luide knal Ook bij de Am sterdamsestraatweg werd de klap gehoord naar men ons meedeelt Bij navraag bleken politie noch ma rechaussee in het fort De Bilt eni ge melding te hebben ontvangen Jonkhart Adr v Ostadelaan 84 en C Th V Kessel Piet Heinstr 7 M J van Nesch en I C B van Esch Amsterd.str.weg 428 bis F B van der Boon en G H M van Leur Sumatrastr 4 bis J Velo Rietstr 24 en H J M van Leeuwen Weltevredenstr 5 bis Th van der Linden en E Timmer Gansstr 86 J Timmer en W de Groot Gans str 92 bis L J Prins en E C van ooijen Abrikoosstr 33 A v Lemmen Sluisstr 4 en M van de Berg Vleuten De Meern J J v d Kant en A P v d Wel Bun nik Maatschapslaan 51 A Raven horst ' s Gravenhage Weigeliapl 93 en H Houders Herderplein 24 I J W Pippeling Woudrichem Burg v Lelystr 45 en Th G C de Groot Kerksteeg I G Hulshof en W J Wolfsdortf Nw Daalstr 30 bis J H Vermeulen en G v d Tol Oude gracht 44 bis E Vermeulen en R Koning Breukelen Huick Aertsen str 3 Overleden Wijbe Reijenga geh m M N van Gijtenbeek 52 j Heijermansstr 16 Johannes A van der Vegt geh m C Berghuis 69 j Amsterdam Surinamepl 50111 Wilhelmina C C Rietkerk geli m I J Suijdendorp 66 j Hendrik de Keijserstr 31 Gerritdina J Giltaij wed V K Jonkers - 75 j 2e Daalse dijk 59 Wilhelmijntje A Balk geh m H J van Mourik 70 j van Eimerenstr 11 Heinrich B Beek man geh m A J M Rijnders 37 j Vught Victorialaan 14 Hinke Dijkstra ongeh 11 j Menalduma deel Beetgum 364 Eelco Schreu der geh m J H v Soest 59 j Abrikoosstr 22 Catharina M Boe reboom geh m C van Miltenburg 75 j Croeselaan 51 Gay V d Hoeven heimwee is een te groot vioori digenid terwijl zij naar een Kei Eng woordenboek wees maar voet de er onmiddellijk met trotse ^ aan toe dat zij met onze taal al lo ver gevorderd is dat zij iemand ii duidelijk verstaanbaar Nederlaniij naar de weg kan vragen Een vraat die zij menigvuldig heeft moeten ei nog zal stellen aangezien zij bijzon der reislustig oktober 1956 Bruggi en Gent 3 weken geleden Spanji de weekends doorgaans Amsterdaml en een ijverig museumbezoekster is En het is goed dat miss Gay van de Hoeven zoveel mogelijk van Hollaed ziet voordat zij in juni weer terug gaat Heimwee zou dan weliswaar ' n te groot woord zijn maar zeker ii het dat de indrukken en ervaringen die zij hier nu opdoet weer zullen uitgroeien tot een verlangen om haii „ home-land in West-Europe " voordi vijfde maal te zien ¦ AGËhim WOENSDAG SCHOUWBURG 20 uur Voor « e « Ver operette-fragrmenten V ASCH V WIJCKSKADB 25 20 uni A.R Kiesver noord-oost de heer 1 V Eibergen over actuele poliBeki vraagstukken NICOLAIKERK 20 uur Concert L Enl inwijding van het nieuwe orgel HOTEL DES PATS BAS 20 uur Schi » V Esoterische Wijsbegeerte de heer J H Venema De muziek der sferen n de cosmische circulaties " BREEDSTRAAT 22 20 uur Verg dn Gelovigen Bijbellezing MARNIXZAAL Domplein 19,30 mr di H K V Wingerden GEBOUW V K en W 20 uur lust » Arbeidersontw Jan de Troye ovtt Israël DOXIXEBDAO JAARBBURSGEB Vreeburg 9.S0 m Alg Verg Stichting Centr Latidtaf Org 14,15 uur over veevoedingsvraag stukken SCHOUWBURG 10 en 14 uur School - voorst van het Scaplno Ballet STADHUIS 14 uur Zitting gemeente - raad SCHOUWBURG 20 uur Voor Kmit - kring De Stem Lieve Schim " NICOLAIKERK 20 uur Orgelconoert L Erné GEBOUW V K en W 20 uur Ned Relsver filmavond „ Die schone blaue Donau " HOTEL NOORD-BRABANT 20 uur Chr Mjddenstandsver jaarvei'g KUNSTHIST INST 20.15 uur Ned - Frankrük Jean Paris „ ThéJtrt d'Avant-Garde " CAFE TRAMZICHT A'damse str.TOf 20 uur Klaverjasconcours ver T.O.P UTR CONSERVATORIUM 30 uur SaJ Bunge bespreekt het oeuvre van Esclier met bandopname N.V HUIS 20 uur Ir H Vos „ Prol)le - men rondom de bezitsvorming '' voor federatie Utrecht P.v.d.A HUIZE DE BEIAARD Rijnkade 6 20,U uur Prof drs F Haarsma Is d « kerk noodzakelijk " BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18,45 en 21 mr zondag om 14,1B 16,30 18,45 en 31 »"'' CAMERA Der letzte Mann a.l CITY Verboden vrouwen 18 ir FILMAC Aktualiteiten a.l dag I» 18,30 uur PALACE Vrijdag t.m zondag Hel schot in de Nachtclub 18 jr maandas t.m donderdag De bron 14 ir REMBRANDT De man die te Veel wist 14 ir dag 14.30 18,45 en 21,16 zon dag 13,45 16,15 18,45 en 21.16 uur SC^iLA Schandaal in Sorrento a.l STUDIO Grand ' Rue 14 jr voorst eet kwartier later VREEBURG Charlie's Tante 18 Jr OLYMPIA vrüdag t.m zondag Vallei der Wetteloosheid 14 jr maandag tin donderdag Jungle Jim en de zwarte duivels 14 jr TENTOONSTEIUNGEN ÜNIVERSITKITSHUIS t.m 1 februari Cor V Heerden aquarelier Hanny Mobach tekeningen en Anneke Höfte plastieken werkd 10—12 en 1 ^" uur zaterdag 10—12 uur KQNSTH DB JACUBITORBN St i >' cobsstraat 31 t.m 31 jan werk ' M J H Pennings en Willy Pennings e » van Jacq Boersma werkd 9-18 uur Elke donderdag in januari weefde monstratie 10—17 uur KUNSTHANDEL WAGBNAAR Achter St Pieter t.m 29 januari werk va » Jane Graverol BRIGITTENSTR 4 ütr Kring t.m 10 februari tekeningen van Pieter Giltsy dag 13,30—17 uur donderdag ook IXh GEVONDEN VOORWERPEN Gouden gladde ring Jan verchroomd dameshorloge met dito band zw rode gevl vulpen rijwieltas inh kistje ge reedschap tang sigarenaansteker 1 P ' zw.-bl damesglace handschoenen »¦ aktentas inh handdoek boodschappen tas groene ceintuur schooltas inh on dergoed groene tas inh 2 brillen en solt ken groen grijze capuchon dreg bril in etui bril met bruin montuur honden tuigje betalingskaart 1 pr witte kinder wantjes 1 pr groene wanten witte mutsl deurslot 1 pr rode wanten bruin hoofd doekje gekl sjaal wit handoompje he renschoen met vierkante neus g ")^ demi herenjas achtergebleven in cafe rubberbril bij dokter op spreekuur ach tergebleven 1 Pr blauwe 1 pr rode wan ten i pr blauw-rood-zwarte handschoe nen 1 pr zwarte wanten portem Inh ƒ 13.20 / 13.15 schroefjes Aan komen lopen witte Keeshond reu Het hoofdbureau an politie te Utrecht Waterstraat 56 is geopend op werkda gen van 13 tot 15 uur Niet per telefoon WATERHOOGTKN WEERDSLUIS UTRECHT 23 jan — Bovenkant fluiS 54 cm - f N.A.P val 14 cm Benedenkant 42 cm — N.A.P was 11 cm O „ Her de ietwat verontritende titel „ Schuld „ ThPt origineel spree " l^'^he Bad Seed " kondi ''^ l ' S film aan die steil'nolal wat stof al doen o " tpn Het gaat hier nameliS ^ nTets mefr of minder d;IS pS^eSn van h.t misda * kind Let wel met c let kin.i ' dat door verwaar ] f ' of verkeerde leiding t wangedrag vervalt maar c het kind met de aangebor misdadige inborst DE ACHTJARIGE RHODA -- i rius het verhaal - is een allerlie * iise dat haar omgeving verba Sfor ^ en welhaast tegennatuurlij Sfheid en gezegUlkheid Alle S nauwkeurige waarnemers ope l=?pr zich af en toe vreemde kara irtrekkeS plotselinge flitsen v een fnnerU k leven dat al heel w ' Stó Set zulk een angehque natu ^^ overeenstemming schijnt Het z Stingen die even snel verdwijn als zij zich voordoen - kennel met een voor zulk een tedere lei m onbegrijpelijke zelfcontrole bedwang gehouden In de loop van de handeling n blijkt hoe dit lieftallige schepsel Set haar onschuldige blauwe og m lange blonde vlechten met mi ÓÈi daS drie moorden op haar pri êïweten heeft en bezig is een vier voor te bereiden wanneer het t < val tussenbeide komt en voor de veelbelovende carrière een stol Iteekt Het klinkt - zo onder vluc tige woorden gebracht — allem érg geforceerd en melodramatisch het is dit in werkelijkheid n Want de film heeft naar deze exc sen gegrepen om een veelomstred vraagstuk aan de orde te stellen kwestie van de erfelijkheid Het ki SHIRLEY TEMPLE ' s werelds lieveling stamt moet men weten van m derszijde uit een familie van mo denaars en misdadigers en het langs deze weg dat het „ schuld bloed " kruipt waar het niet gi kan H ET IS HIER uiteraard de pla nii | het betoog op zijn wetensch ¦ Tielijke waarde te testen Wat n gorden vastgesteld is dat de kra ' historie vorm kreeg in een boeiei en veelszins verdienstelijke fUm met m de laatste plaats dank zij Wjria ontstellende creatie die " Kleme Patty MacCorraack van jeugdige monster op de been brei in vanzelf rijst de vraag wat is TOch met deze wonderkinderen de hand Wat weet de geschiede oer tilm te vertellen over hun pa ¦™(' ere omstandigheden hun leve wijze de controle waaraan zij one worpen zijn En vooral wat k er van deze fenomenen terecht w peer zij uit het licht der publiei « yn verdwenen Want zo lang Wop erkind in functie " is en C2,"^ke aandacht geniet zijn / mededelingen en verhalen niet i"=nt Is de kortstondi<;e roem e moe dan zwijgt de geschied < over hen in alle talen nr ^ an de meest verbijstere ona-r deze jeugdige vermaardhe Düjtt namelijk de menselijkste a ^ rvanngen het ouder worden ^ f^P^ard Zelfs wonderkinderen wolko plr^mage ook groeisn op ¦ ' fl^H-f " misschien nog wel het vi uerujkste aan deze kinderen is W jOe ervaring heeft geleerd dat - C ï " Opgroeien " hier wellicht ';' w vervangen ware door 1 tfM ^ worden " Het wonderkind ï;#?erkwaardig complete mensje ¦ iSïïi^'ï^^'^yP ^ begaafdheid en scl ¦ Wi °^ persoonlijkheid schijnt ¦ S ^^ pubertijdsjarersterv ^^ ^^ ™ e^s*e gevallen¦stas ^ ir " geestelijk dan wel teInrii ^^" " ieuw wezen wordt'linwS ' Z e ™ wezen iat zich in over w ' "^" onzekerheid tei ¦« ipL ^^ ' even en de innerlijke ' W ''^ der „ sturm und Drang"i • WiiHo "'^*^ ^^" '^ e gewone aai »^ onmfl ^.- M ^'^ onderscheidt En "| opmerkelijke Is dat bij dit proces 
5CH__NIEUWSBLA5 ^ TDPrHTSCH ^ NIEUWSBLAD Woensdag 23 januari 1957 - 64e jaargang no 224 ONDERKINDEREN KIJKEN U AAN Advertentie NIVEA talent of althans de bijzondere be gaafdheid het loodje pleegt te leggen Alken NIVEA bevat Eucertt het voedingsmiddel voor de hiitd - E WONDERKINDEREN der film maken op deze tragische regel geen uitzondering Ook zij worden ver troeteld en verafgood zolang hun fysiek de harmonische aantrekke lijkheid der kindsheid bezit — maar met de eerste tekenen der naderende volwassenheid verdwijnt de publieke sympathie en zelfs de belangstelling Het eerste en meest trieste voorbeeld van deze ontluistering blijft nog al - UtrzdKtse Kring Kamermuziékavond Tiber de Machula en ean Antonietti j Gevarieerd programma van Nederlands Ballet Intussen - hoe komt het wonder kind tot zijn merkwaardig bedrijf en hoe wordt het voorbereid op de cri sis die eenmaal zijn carrière zal breken Wat het eerste betreft geldt ook hier dat velen zich geroepen achten doch weinigen zijn uitverkoren De cultus der wonderkinderen is sinds lang op haar retour maar in de bloeitijd van het produkt zo'n twintig jaar gele den kwamen uit de verste hoeken der Verenigde Staten de hoopvolle ouders naar het Film-Mekka ge stroomd om de grote gok met het aspirant-wonderkind te wagen Het was een nieuw soort „ gold rush " waartegen noch ernstige waarschu wingen noch bittere ontgoocheling schenen te baten Gezinnen waar men ervoor zou terugschrikken tien dollars voor een sweepstake-lot te offeren werden zonder aarzelen op gebroken en naar Hollywood ver plaatst In de strengste zuinigheid leefden zulke huishoudens en zij waagden het gespaarde kapitaaltje tot de laatste cent als inzet op de grote wonderkind roulette Zo wer den in die dagen bij het Central Cas ting Office de officiële Hollywoodse arbeidsbeurs jaarlijks gemiddeld 10.000 kinderen ingeschreven als „ ex tra's " d.w.z als kandidaat-figuran ten En onder al deze duizenden wa ren er dan misschien een half dozijn die na eindeloos defileren sollicite ren en poseren de kans kregen een Shirley Temple of een Freddie Bar tholomew te worden AANDAG j.l is de tweede arnbtstermijn van Eisenhower of ficieel begonnen De president heeft dit feit geaccentueerd door het bekend maken van een begin selprogramma waarin hij het in ternationale communisme en dé macht waarover het beschikt als de beslissende kracht in de wereld kwalificeerde Hij achtte het hoop gevend dat dit internationale com munisme nu ernstig geschokt is door een machtige vrij heidsstro ming Eisenhower noemde Boedapest het schitterende symbool van het verlangen van de wens om vrij te zijn Hij wees verder op de nood zakelijkheid de volle prijs te wil len betalen voor een vrede ge grondvest op rechtvaardigheid maar uit niets bleek dat de presi dent van zins is zijn buitenlands politieke beleid te wijzigen De roll-back"-doctrine is niet de zijne Ware het anders dan zouden de democratische landen ook teleur gesteld moeten zijn over de uitslag registreren volgens de aanwijzingen van de verkiezingen in Polen want van de componisten wier werken ' Gomulka wil zeker niet radicaal werden uitgevoerd allen 19 * breken met het internationale eeuwers zodat men een beeld kreeg commimiqmp ynal ^ W„„v hoe het % eeuwse klanl raal van César Franck twee ko - vaardige numentaler werk kunnen worden ge -' Of met name Engeland echterkozen Als specimen van een artis - niet te ver is gegaai door zich intiek muzilraal samengesteld 19e de kring der V.N voor een onvoor eeuws programma mocht dat van < ^^ aardeliike teruetrekkins van Hp gisteravond zeker niet gelden Wat ^,^ f"J^t terugtrekking van dede uitvoering betreft werder - viijlsiaehs uit de Smai-woestijn uitsoms gehinderd door enkele stoj --.,° ' e snrrken achten wy nauwelijkgde misgrepen WY i üscutabel Het Hongaars Tziganenorkest van Toki Horvath zal na een tournee door Frankrijk Zwitserland Duitsland België en Engeland waar o.a voor televisie en B.B.C werd opgetreden ook een vijftal concerten geven in ons land De uitvoeringen worden o.a gege ven op 29 januari in „ Tivoli " te VICTOR CONSELMAN Utrecht n Amerika y V d Hoeven is een te groot woord \ r!jl zij naar een Nei mboek wees maar voes ddellijk met trotse stm zij met onze taal al 20 ird is dat zij iemand in ' erstaanbaar Nederlands kan vragen Een vraag gvuldig heeft moeten en len aangezien zij bijzon g oktober 1956 Brusg » weken geleden SpaSe 3 doorgaans Amsterdam ¦ ig museumbezoekster is ed dat miss Gay van der ^ 1 mogelijk van Holland zi ] in juni weer terug ' ee zou dan weliswaar ' n lord zijn maar zeker ij indrukken en ervaringen nu opdoet weer zullen t een verlangen om haar m West Europe " voor dl te zien - ACjENDA ] WOENSDAG G 20 uur Voor de Le » e-fragmenten. SfIJCKSKADB 25 30 uur T noord oost de heer l over actuele politiek » tl K 20 uur Concert L Eni4 Ln het nieuwe orgel PAYS BAS 20 uur ' Schod ie Wijsbegeerte de heer J De muziek der sferen es e circulaties " iT 22 20 uur Verg der 3u bellezing 1 Domplein 19,30 aat it ' ingerden ' K en W 20 uur Inst » w Jan de Troye over 90NDEBDAO lEB Vreeburg 9,S0 mir Stichting Centr Landbouw lur over veevoedingsvraag G 10 en 14 uur School - het Scaplno Ballet 4 uur Zitting gemeente - G 20 uur Voor K«n»t - ra Lieve Schim " K 20 uur OrgeJconoert S en W 20 uur Ned lavond „ Die schone blau » RD-BRABANT 20 uur standsver jaarverg INST 20,16 uur ' Ned — Jean Paris „ Theatre Ie " 5ICHT A'damse str.weg i'erjasconcours ver T.O.P IVATORIUM 20 uur Sa » sekt het oeuvre van Escher lame I uur Ir H Vos „ Proble de bezitsvorming '* voor ¦ echt P.v.d.A IAARD Rünkade 5 20.16 3rs F Haarsma „ Is de elijk " SIOSCOPEN om 14.;M 18.45 en 21 unr L5 16,30 18,45 en 31 uur ¦ letzte Mann a.l ïn vrouwen 18 jr ualiteiten a.l dag UK - üdag t.m zondag Het lachtclub 18 jr maandag De bron 14 jr De man die te veel wist 4.30 18,45 en 21,16 zon 6.15 18,46 en 21,15 uur daal ln Sorrento a.l d ' Rue 14 jr voorst een Charlie's Tante 18 jr Udag t.m zondag Vallei iheid 14 jr maandag t.m ungle Jim en de zwarte lONSTEILINGEN rSHUIS t.m 1 februari len aquareller Hanny ningen en Anneke Hefte werkd 10—12 en 14—1 ' 10—12 uur JACOBITORBN St Ja t.m 31 jan werk van ïs en Willy Pennings en ersma werkd 9-18 uur ag in januari weefde — 17 uur L WAGBNAAR Achter n 29 januari werk van R 4 Utr Kring t.m 10 lingen van Pieter Giltay uur donderdag ook 2 >— N VOORWERPEN ring Jan verchroomd iet dito band zw rode ijwieltas inh kistje g ^" ' sigarenaansteker 1 pr ilace handschoenen br anddoek boodschappen ituur schooltas inh on tas inh 2 brillen en sok e capuchon dreg bril in bruin montuur honden kaart 1 pr witte kinder ¦ jene wanten witte muts ' de wanten bruin hoofd tal wit handpompje he vierkante neus grijze achtergebleven in café lokter op spreekuur ach r blauwe 1 pr rode wan - rood-zwarte handschoe te wanten portem inh schroefjes Aan komen shond reu u an politie te Utrecht is geopend op werkda 5 uur Niet per telefoon STEN WEERDSLUIS jan — Bovenkant sluisj val 14 cm Benedenkant J.A.P was IX cnu D O nder de ietwat verontrus tende titel „ Schuldig bloed " het origineel spreekt Ï The Bad Seed " kondigt 3 ' en film aan die stellig nogal wat stof zal doen op waaien Het gaat hier namelijk om niets meer of minder dan het probleem van het misdadi - L Idnd Let wel niet om het kind dat door verwaarlo Ig of verkeerde leiding tot wangedrag vervalt maar om het kind met de aangeboren misdadige inborst DE ACHTJARIGE RHODA - al A,K het verhaal — is een allerliefst meisje dat haar omgeving verbaast Zm een welhaast tegennatuurlijke ba fheid en gezeglijkheid Alleen voor nauwkeurige waarnemers open baren zich af en toe vreemde karak tertreklfen plotselinge flitsen van pen innerlijk leven dat al heel wei nig met zulk een angelique natuur n overeenstemming schijnt Het zijn uitingen die even snel verdwijnen als zij zich voordoen — kennelijk met een voor zulk een tedere leef tijd onbegrijpelijke zelfcontrole in bedwang gehouden In de loop van de handeling nu bliilct hoe dit lieftallige schepseltje met haar onschuldige blauwe ogen en lange blonde vlechten niet min der dan drie moorden op haar prille « weten heeft en bezig is een vierde voor te bereiden wanneer het toe val tussenbeide komt en voor deze veelbelovende carrière een stokje steelit Het klinkt — zo onder vluch tige woorden gebracht — allemaal Doof L J Jordaan FREDDIE BARTHOLOMEW Dickens-kind erg geforceerd en melodramatisch het is dit in werkelijkheid niet Want de film heeft naar deze exces sen gegrepen om een veelomstreden vraagstuk aan de orde te stellen de kwestie van de erfelijkheid Het kind tijd Jackie Coogan — eens het feno meen dat als „ The Kid " in Chaplins gelijknamige film een wereld aan zijn kleine voeten zag later een obscuur variété artiest die in de mas sa der naamljzen verzonk Anderen wai-en minder onfortuinlijk — in zo verre dan dat zij tenminste hun ar beid binnen de studiomuren mochten voortzetten Maar zij demonstreer den er niet minder de mysterieuze terugval om waarmee de overgang van wonderkind tot mens gepaard schijnt te moeten gaan Jackie Coo per die als de fameuze „ Skippy " de onbestreden opvolger van „ The Kid " heette bleef tot zijn twaalfde jaar favoriet Toen verdween hij om vier jaar later in de film „ Witte Vanen " White Banners " weer op te duiken een aardige levendige opgeschoten knaap met de baard in zijn keel en een spelroutine die van vele jaren studiopraktijk getuigde Maar de vonk van het bijzondere bleek ge doofd in de jonge man die blij mocht wezen nog een poosje in de rijen der bekwame tweede rangsfiguren mee te sukkelen Nog scherper tekende het proces zich af bij de jonge Franse acteur Robert Lynen Als het vurige dichterlijke droomkoninkje in Duviviers „ Poil de carotte " was hij de lieveling van het Europese pu bliek Later staarde men met verba zing en ontnuchtering naar de deca dente verwijfde knaap die buiten het emplooi van de gedegenereerde zwakkeling geen toekomst meer in de film scheen te hebben SHIRLEY TEMPLE ' s werelds lieveling stamt moet men weten van moe derszijde uit een familie van moor denaars en misdadigers en het is langs deze weg aat het „ schuldige woed " kruipt waar het niet gaan H V AN SHIRLEY TEMPLE gespro ken — in haar leefde het tot mythegeworden begrip wonderkind welhet sterkst Geen - jeugdige beroemd heid heeft ooit kunnen tippen aan defrenesie waarmee dit meisje werdverafgood tot in de verste hoekender aarde Maar zelfs deze weerga loze faam en dit inderdaad buiten gewone talent ontkwamen niet aanhet lot der vergetelheid Nog een maal heb ik miss Temple na haarglansperiode teruggezien in de film„Mr Belvedere goes to College " enhet bleek een dier charmante gerou tineerde jongedames te zijn gewor den waarvan Hollywood er dertienin het dozijn telt gloria transita!Ook Freddie Bartholomew behoordein zijn tijd tot de meest bewonderdekind acteurs maar zijn geschiedeniswijkt nogal van het toen gebruike lijke vraag en aanbodgesjacher af.De kleine Engelsman hij werd inLonden geboren mocht zich beroe men op jeugdervaringen die doorzijn grote landgenoot Dickens ge schreven konden zijn Spruit vanarme weinig sympathieke ouders,groeit hij tot zijn tiende jaar op involkomen verwaarlozing Dan komt — als een tweede Betsy Trotwood — een ongehuwde tante Miss Mabel Millicent opdagen die het kind voorde somma van 1000 pond letterlijkvan de tedere ouders loskoopt en totzich neemt Deze Dickens-tante weetvoor de knaap toegang te forcerentot de studio en hij krijgt zijn eerstegrote kans in hoe kon het anders David Copperlield " Het geval ET IS HIER uiteraard de plaats nil het betoog op zijn wetenschap pelijke waarde te testen Wat mag worden vastgesteld is dat de krasse mstorie vorm kreeg in een boeiende ™ veelszins verdienstelijke film n |« m de laatste plaats dank zij de Djna ontstellende creatie die de Weine Patty MacCormack van dit jeugdige monster op de been brengt f " ^ nzelf rijst de vraag wat is er locn met deze wonderkinderen aan riLA " l *^' weet de geschiedenis oer iiim te vertellen over hun parti J "''='^« omstandigheden hun levens 3 ^ * 9.0"ti"0le waaraan zij onder „ P ^" ziJn En vooral wat komt Cl van deze fenomenen terecht wan 7im " J "'* ^'^^ li<^ht der publiciteit '" verdwenen Want zo lang het wop erkind in functie " is en de X?r ^^ niiacht geniet zijn de r ^^ '",^^" ^" verhalen niet van - „ Z \ '^ ^^ li;ortstondiie roem ten ™\ ° a zwijgt de geschiedenis over hen m alle talen onri ° j ^^" ^ '"« sst verbijsterende h lift ^^^ leugdige vermaard heden prv »;"™^'"'' de menselijkste aller Em'.".^™i J ^* °"< ï "^'' worden niet " v ii ^^*^ wonderkinderen van bZ „ """.""^ e ook groeien op SE ".""'^^*'^" nog wel het won derlijkste aan deze kinderen is Want wnnS ™""^ heeft geleerd dat het voord „ opgroeien " hier wellicht be wl 7 ''''!;^"^™ ^^ i^e door „ her merk '"?•''" • "« t wonderkind dat Sf „ „ """^-^ complete mensje met oSif'ï«^«'-yPe begaafdheid en scherp omlijnde persoonlijkheid schijnt im verrLr » f " ^^ Pubertijdsjaren ln ste?vl ^ de meeste gevallen te S \-- g^«telijk dan wel te ver Si " "'^"^ ^^« 2«=n wordt ge liS.M ^™ wezen dat zich in zijn over hi ' '«" onzekerheid tegeh fficten L ^''^ c " ^" ^^ innerlijke on odeT - ^ '¦^*"™ " ld Drang"peri menfl » "'^'^ van de gewone lanko Srwi-M ^'^- onderscheidt En het opmerkelijke is dat bij dit proces het heeft overigens nog een staartje — eveneens in de echte Dickens stijl.Wanneer de knaap tot roem en rijk dom is gekomen ontwaart Ma Bartholomew plotseling weer moe derlijke affecties — zij verschijnt inHollywood en eist haar kind op.Maar tante Trotwood - Millicentwaakt Zij laat het tot een proceskomen en de Amerikaanse rechterstuurt de miskende moeder naar huis,met enige briefjes van duizend alspleisters op het gewonde ouderhart.Maar zelfs deze uitzonderlijke jeugdbehoedde Freddie niet voor het ge bruikelijke lot hij wordt mettertijdeen doodgewoon acteurtje zondertalent maar met een uitgesprokenliefhebberij voor knutselen 0 ^ » NDER DE TOEVLOED van won derkinderen in de jaren ' 30 had de Amerikaanse regering voor een uit gebreide wettelijke bescherming ge zorgd De jonge beroemdheden wer den door een streng gecontroleerd onderricht klaargemaakt voor het onvermijdelijke einde van hun car rière Wanneer het uit was met de filmglorie kon het wonderkind — dank zij deze voorzorg — als geeste lijk behoorlijk toegerust burger de strijd met het gewone prozaïsche leven aanbinden voor de morele ontreddering die het gevolg moest zijn van zulk een gewelddadige over gang van de roem naar de anonimi teit stelde de Staat zich op begrijpe lijke gronden niet verantwoordelijk Het wonderkind dat in die dagen minstens driemaal zoveel verdiende als de president der Verenigde Sta ten behoefde met het aldus verkre gen spaarpotje in ieder geval geen materiële zorgen te vrezen Wat de rest aangaat dat behoorde nu eenmaal tot het risico van het be roep De grote stroom wonderkinderen heeft inmiddels opgehouden te vloeien Waar zijn ze gebleven de Temples de Bartholomews de Dianna Durbins de Judy Garlands de Mickey Roonys Bijna allen teruggevallen in een grauwe ver getelheid waarin niets meer over blijft dan wat verwarrende herinne ringen Slechts af en toe duikt een nieuw speel mirakel op waarover wij lang opgehouden hebben ons te verwonderen En zo staren wij dan opnieuw in de vreemd-wetende ogen van Patty MacCormack die ons aan zien met de zelfbewuste maar wat trieste blik van een voorgevoel dat de onafwendbare ontluistering van een nabije toekomst reeds schijnt te peilen De kleine Muze In Bita Keys bezit ons land een jazzvocaliste van internationaal ni veau indien met deze uitspraak in herhalingen wordt getreden dan zal dit slechts pleiten voor de waarheid daarvan De nummers welke on langs uitgebracht werden op een 45 toeren plaat te weten Gone with the wind " het qua compositie reeds bijzonder fraaie Moonlight in Ver mont " „ It's allright with me " en „ 111 wind " werdlen in haar ver tolkingen dan ook weer glansnum mers en Amerika zal hiermede wel weer bijzonder verrast zijn Het be geleidende Wessel Ilcken-combo be staat uit Ack van Rooyen van de Ramblers Herman Schoonderwald Rob Madna Dick Bezemer en Wes zelf vaderlandse topmusici in het moderne jazzidioom Philips 422 080 PE Meer verwant aan de oude stijl is de nieuwe plaat van het Dutch Swing College orkest met als gast de Amerikaanse negertrom pettist Nelson Williams Schevenin gen blues " en de door Nelson ge zongen Armstrong favoriet St Ja mes infirmary " Philips P 17664 H goed gezongen en gespeeld al had er misschien wat gestopte trompet bij gekund De serie Five o'clock tea " van Tom Erich en zijn solisten heeft een heel ander publiek en deze muziek is te bekend dan dat zij nog nadere explicatie verlangt Nummer 6 is nu verschenen en op deze langspeel plaat treft u o.m aan Lisbon An tiqua " Arrivederci Roma " Me mories are made of this " „ L'abeille et Ie papilion " en Jolie Jacqueline " Philips R 13017 R Aan het momenteel zo veel ge hoorde liedje Lay down your arms " is een hele historie verbonden Mo gelijk heeft u het zelf al opgemerkt maar ik wil u het verhaal niet ont houden Het was van origine een Zweeds liedje en het werd het sol datenliedje „ Arm Caroline " met Duit se tekst gezongen door Mieke Tel kamp Men achtte de tekst echter te militant en de plaat werd in onze radiostad geweerd Muziekuitgever Johnny Franz die tevens begelei der is van Ann Shelton hoorde het nummer tijdens een verblijf iij ons De eerste solo-violoncellist van het Concertgebouworkest Tibor de Ma chula en de pianist Jean Antonietti speelden gisteravond voor de Utrecht se Kring een programma van ka mermuziekwerken dat niet alleen op voortreffelijke wijze werd uitge voerd maar ook in gelijke mate op merkelijk was door de rangschikking der geïnterpreteerde werken Het is schijnbaar eenvoudig om een concert te openen met een cel - lo sonate van Beethoven en deze te doen volgen door een cello-suite van Bacil maar er behoert een zekere moed toe om van de gebruikelij ke chronologische volgorde af te wij ken en niet Bach-Beethov«n maar Beethoven-Bach te spelen en dit bo vendien in verantwoorde stijl te doen De hier gespeelde cello-sonate in D van Beethoven t.w Opus 102 nr 2 dateert met nr 1 — in C — uit het jaar 1815 Dit zegt op zichzelf niets maar bJÜ de raadpleging van het jaartallenoverzicht van Beethovens composities blijken deze sonates tus sen de voltooiing van de Achtste sym phonie 1811 en de Negende 1822 te staan We zouden eigenlijk ook de eerste sonate van Opus 102 hebben moeten horen om te beseffen waar om beide werken zo merkwaardig in combinatie van eenzelfde Opiis nummer zijn De eerste cello-sonate van Opus 102 werd door Beethoven als freie Sonate " gekenmerkt om dat hij zich daarin losser van de vormgeving wilde maken terwül hij in de tweede van dit Opus terug keert tot de gebruikelijke ordening in lx>uw Allegro - Adagio - Allegro Maar Beethoven is hier in de hech - PATTY MACCORMACK vreemd-wetende ogen Advertentie Tot ziens hi ] wé.ymAn Dit zeggen de echte muzielcicenners onder elicaar '''^' V GROOTSIE SORiaiNG -^ GWMOfOONPLATEN _^ s»*S ^ V*K UTRECHT GRAMOFOON-RADIO-TELEVISIE Zadelslraal 6 - Telefoon 13288 land en liet er een goede Engelse tekst op maken Lay down your arms " De Aim Shelton plaat werd binnen zeer korte tijd de meest ver kochte opname in Engeland Toen ging Mieke het maar in het Engels zingen en Annie de Reuver maak te het tot Een kusje links een kus je rechts " Philips P 17666 H In Engeland verschenen aardige opna men van Beryl Templeman op de achterkant hiervan We kiss in a shadow " een mooi nummer uit de musical The King and I " Embas sy WB 210 de Three Kay Sisters met First row balcony " op HMV POB 251 en Billy Anthony Columbia DB 3818 terwijl in Amerika een plaat verscheen van de Chordettes op London L 557 Een nieuwe plaat van de Windmo lens Truus Koopmans en Dick Doorn Kom eens even bij me zit ten " — met een goede tekst van Aat Daale — en het vlotte Hart van Steen " dat zijn weg al bezig is te vinden RCA 48.142 „ Chincherin chee " van Perry Como speelt - zich af in de jungle Moonlight love " daarentegen is een songbewerking van Clair de lune " die tot weinig enthousiasme stemt Dat ligt niet aan Como maar het is een gew'rongen geheel geworden en het leentje buur spelen bij de westerse kunstmu ziek getuigt van een slappe houding RCA 20.6670 te vormbasis de sterk-sprekende per soonlijkheid hij wil dit vooral zijn in de langzame Satz die hij noemt Adagio con molto sentimento d'af fetto Nauwelijks een eeuw voor het scheppen van deze sonate schreef Bach in zijn tUd van Hofcompositeur van Vorst Leopold te Anhalt-Cöthen zes suites voor cello-solo alle in na genoeg hetzelfde schema van de sui te openend met een prelude en slui tend met een gigue De hier ge speelde suite nr 6 ln D gr.t heeft de Gavotte als variant Maar bij al deze Bach composi-ties staat slechts één beginsel voor ogen het pure musiceren op thema tisch stramien zónder de individua listische romantiek die Beethoven later aan de muziek heeft gegeven Deze lïeuze van werken gaf gis teravond een boeiende volgorde van luisteren een muzikale binding die na de pauze met de uitvoering van de Sonate concertante van de Ne derlandse componist Rudolf Escher en van de Sonate vaa Zoltan Kodaly de Hongaarse landgenoot van de cel list werd voortgezet Escher schreef een fel-getekende compositi bijtend in de tegenstel ling van korte accentuering in de piano-partij tegenover de gevoelig heid in melodie der cello Feitelijk is Escher primair gevoelig in zijn muzikale taal zljn expressie is daar dan ook het sterkst Evenzeer boei end van uitdrukkingskracht was de muziek van Kodaly een waardig be sluit van deze kamermuziekavond op hoog niveau met het rtjk genuan-ceerde spel van de cellist Tibor de Machula en de uitnemende secun derende piano vertolking van Jean Antonietti G van R Bi IJ een terugblik op de uitvoering gisteravond in Utrechts Stads schouwburg gegeven door het Ne derlands Ballet met muzikale me dewerking van het U.S.O onder lei ding van Peter Rester kunnen wij slechts vaststellen dat het zeer ge nuanceerde programma klassiek romantisch en modern-abstract al even gevarieerde indrukken in onze herinnering heeft achtergelaten De Pas de Quatre " op de muziek-van Cesare Pugni waarmee de avond geopend werd kon ons behalve voor zover het ' t gracieuze aandeel van Ma rianna Hilarides betreft waarvoor wij een nadrukkelijl uitzondering maken moeilijk ervan overtuigen dat dit een evocatie moest verbeel den van DE balletgebeurtenis van 1845 toen de choreograaf Jules Per rot erin slaagde de vier desttjdse grootste en elkaar fel-vijandige di va's van het klassiek ballet in één nummer gezamenlijk te laten optre den Anton Dolin heeft in 1941 naar oude gegevens en lithografieën dit ballet gereconstrueerd Maar de hoekige arm en handbewegingen van Willy de la Bye hielden — het sptjt ons dit te moeten neerschrij ven — iedere illusie van klassieke betovering verre Het tweede ballet Ginevra " door Walter Gore geschreven en geïn spireerd op David Wrights gedicht Minster Lovell " muziek van Sibe lius was evenals het vorige een re prise Maar hier herhaalde zich gelukkig de poëtische ballade-achtige beko ring van de eerste uitvoering Jaap Flier die er de Lord Lovell en Lin da Manez die de tragische verdwe nen bruid Ginevra danste waren beide prachtig stijlvol Ook de „ gas ten " toonden de vereiste zwier Concerto Barocco in de choreogra fie van Balanchine op muziek van Bach concert voor twee violen gaf sierlijke prestaties te zien van Ma rianna Hilarides Janine van Thor en Peter Appel Maar het corps de-ballet bleef nog te veel in het school se een indruk die niet weinig ver sterkt werd door het al te hoorbare voetgetrippel over de houten plan ken en de wat bevangen bewegin gen der bovenlichamen In het abstracte danspoeem „ Sphere " op muziek van Badings en ln de choreografie van Sonia Gaskeil kon men in de bewegingen een vrij getrouwe „ weerspiegeling " van de muziek constateren Al bleef ons in dit min of meer pantominisch ballet het verhaal enigszins raad selachtig — de oogstrelende fakto ren van decor kostuums en be lichting stemden hier tot een duide lijk positieve appreciatie niet in het minst ook het aandeel der beide hoofdfiguren — een voortreffelijke Jaap Flier en een Willy de la Bye die zich vooral in de boeiende slot fase glansrijk revancheerde Besloten werd m \ de Polowetser dansen van Borodine in Fokinc's Hongaars orkest speelt voor Vluchtelingenhulp Heden 23 jan 1957 Prof dr Joh M Bijvoet vijfenzestig jaar Vandaag viert prof dr Johatmes Martin Bijvoet hoogleraar aan de Rijksuniversiteit ztjn vijfenzestig ste verjaardag Te Amsterdam waar hij op 23 ja nuari 1892 werd gebor.n bezocht hij eerst de HBS en studeerde vervol gens scheikunde aan de Gemeente lijke Universiteit aldaar Eenender - Prof dr J M Bijvoet tig jaar oud promoveerde hij hier cum laude op een dissertatie geti teld X Ray investigation of the crystal structure of Lithium and Lithiumshydride " Gedurende enige jaren was hü werkzaam als as sistent aan het anorganisch ohe-misch laboratorium van genoemde universiteit In de jaren 1925 tot ' 29 was hö daar privaat docent van ca pita selecta der algemene chemie tegelijkertijd was hij leraar in de scheikunde aan het gymnasium te Hilversum Dan van 1929 tot ' 39 vinden wij hem als lector in de kristallografie en de thermodynami ca verbonden aan de Amsterdamse universiteit Anno 1939 aanvaardde hij aan de Utrechtse Rijksuniversi teit het hoogleraarschap in de alge mene en anorganische chemie Van zijn publicaties zijn behalve zijn reeds genoemd proefschrift te vermelden het in samenwerking met dl - Kolkmeyer en dr Karssen tot stand gekomen Vo.rdrachten over röntgenanalyse van kristallen " 1928 en in samenwerking met dr Kolkmeyer en prof MacGUlavry „ Röntgenanalyse van kristallen " ver schenen in 1948 Vcjrt vele artike len in vaktijdschriften over kristal analyses waaronder bepaling van ab solute configuratie choreografie het geheel omlijst dooreen levendig expressionistisch"decor van Frans Wiegers dat hetgoed deed en in schilderachtigeTartaarse kostuums van Ger Freu zen Als briljante ster van de eerstegrootte schitterde hier Conrad v d.Wetering die een ronduit luisterrij ke Tarbaren hoofdman evoqueerdemet alle vereiste onstuimige woest heid Ook de andere kleurige dan seurs danseuses en groepen gavenmeeslepende creaties te zien diedoor het publiek terecht werden ge honoreerd met een enthousiaste bij val ook de dirigent Peter Resterwerd hierin meebetrokken J.J Advertentie VERKOUDEN VLUG Nicolai-kerk Oude orgel uitgespeeld De organist van de Klaaskerk Lambert Erné heeft gisteravond ] voor het laatst het oude orgel van de kerk bespeeld Dit instrument dat in 1888 door de orgelbouwer J F Witte is aangebracht was de laat ste jaren in het l^oor geplaatst in verband met de restauratie van de ' Westbouw in 1948 Alvorens het con cert begon hield de heer Erné een korte toelichting waarin hij o.a ver telde dat in de laatste oorlogsjaren aan het orgel enige registers waren toegevoegd om het geschikter te \ maken voor de begeleiding van de gemeentezang Om het publiek ech ter een indruk te geven van het or gel ln zijn oorspronkelijke staat zou hij slechts die registers gebruiken die bil het orgel in de originele toe stand aanwezig waren en dan ook De heer Erné had zijn keuze laten de lekkere ANTISEPTISCHE KEEL PASTILLE nELOEP Voldoening u nOE paradoxaal zulks gelet op de scherpe internationaal-politieke tegensteUingen van ' t moment ook moge schijnen de uitslag van d « algemene verkiezingen in Polen heeft iedereen bevredigd Nu is het misschien wel zo dat degenen die diep in hun hart niet zo tevre den zijn in dit geval maar doen alsof maar dit neemt niet weg dat er globaal beschouwd toch een algemeen verlangen bestond naar een rustige verkiezingsdag in Po len En deze wens is volledig ver vuld Gomulka heeft zijn doel be reikt Zijn regiem wordt thans ge schraagd door een machtige volks uitspraak die weliswaar niet ge heel beantwoordde aan het wes ters-democratische patroon maar die toch gunstig afstak bij de ge bruikelijke verkiezingen in de to talitaire landen Wij hebben er vorige week al op gewezen dat Gomulka zich tussen tvroe vuren bevindt Hierin is ook door de uitslag van deze verkie zingen nog niets veranderd In zo verre zou men zelfs kunnen zeg gen dat het resultaat van zondag een min of meer vertekend beeld geeft van de ware situatie waarin Polen zich op het ogenblik bevindt De tevredenheid welke zowel Moskou als de vrije wereld thans toont bewijst evenwel dat geen van de partijen behoefte had aan een verscherping van de toch al zo moeilijke toestand in Oost Europa Dat is zeker een hoopge vend element voor de toekomstige internationaal-politieke ontwikke ling He OOPVOL is ook dat de grote massa van het Poolse volk blijk heeft gegeven van voldoende rea liteitszin Zij heeft begrepen dat een echec van Gomulka onder de huidige omstandigheden zeker niet in het belang van het land zou zijn geweest In dat geval zou Moskou j immers stellig niet geaarzeld neb ben om de „ oude koers " te herstel len waarmee verdere liberalise ring ook in Polen uitgesloten zou zijn Misschien zouden de nieuwe on derdrukkingsmaatregelen tot on lusten aanleiding hebben gegeven rnaar dat zou de Russen echter niet van ingrijpen hebben weer houden Het risico van een „ tweede Hongarije " was en is anderzijds voor hen toch niet aanlokkelijk en daarom zijn de machthebbers op het Kremlin althans uiterlijk vol daan over het resultaat van deze verkiezingen Men kan er niettemin van over tuigd zijn dat Moskou geen gele genheid onbeproefd zal laten om te trachten Gomulka weer nauwer aan het Sovjet-blok te binden Of het daarbij succes zal hebben hangt van vele factoren af poli tieke maar vooral ook economi sche In militair-strategisch opzicht is Polen met handen en voeten gebonden aan de Sovjet-Unie Dit beperkt in hoge mate de Poolse bewegingsvrijheid En er valt bo vendien deze conclusie uit te trek ken dat Polens voornaamste hoop gesteld moet worden op een ver mindering van de internationale spanning omdat dan de militair strategische factor minder zwaar zal tellen dan bij een verdere toe - spitsing van de betrekkingen tus -' sen de grote mogendheden De „ gewone man " zal er overi - M 
Woensdag 23 Januari 1957 - 64e jaargang no 224 UTRECHTSCH NIEUWSB Uft 1 GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Het Hoofd van het Gemeente bestuur van Wijk bij Duurste de maakt bekend dat het door de Gemeenteraad in zijn ver gadering van 18 januari 1957 vastgestelde herzieningsplan van het uitbreidingsplan rege lende de bestemming in hoofd zaak voor het landelijk gebied voor deze gemeente in uit voerige kaarten uitgevverkt met bebouwingsvoorschriften ter secretarie van deze gemeente voor een ieder ter inzag ügt van 24 januari 1957 tot en met 6 februari 1957 Belanghebbenden die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend kunnen vóór 21 maart 1957 hun bezwaren tegen het herzieningsplan indienen bij de gedeputeerde staten van de orovincie Utrecht Wijk bij Duurstede 21 januari 1957 Het hoofd van het ge meentebestuur voorn C B KENTIE BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van IJsselstein brengen ter openbare kennis dal zij voor nemens zijn met toepassing van artikel 20 der Wederop bouwwet aan de heer I A Oskam Poortdijk 55 te IJsselstein ver gunning te verlenen voor het oprichten van een gebouw be stemd om gebruikt te worden als woonhuis op een gedeelte van het perceel kadastraal be kend gemeente IJsselstein sec tie E nr 735 gele^ïen aan de Touwlaan alhier Het bouwplan ligt vanaf 24 januari tot en met 7 februari 1957 ten gemeentehuize ter in zage Belanghebbenden kunnen te gen dit bouwplan bij ojis mon deling of schriftelijk bezwaar indienen uiterlijk tot en met 7 februari 1957 IJsselstein 23 januari 1957 Burgemeester en Wet houders voornoemd De Secretaris A H Derks De Burgemeester Mr J J Abbink Spaink De stichting „ De Opbouw " te Utrecht Burg Reigerstraat 86 vraagt voor haar tehuizen „ Persijn " te Maartensdijk en „ Breevecht " te Nigtevecht Assistente voor de opvoeding van zwakbegaafde meisjes Salaris variërende van ƒ 1.575 — tot ƒ 2.275 — p j en 12 % afhankelijk van leeftijd ervaring en oplei ding daarboven vrije voe ding bewassing en inwo ning gesteld op ƒ 780 — per jaar Vakantie 18 werkda gen per jaar Pensioenrege ling is mogelijk Ook zonder opleiding en ervaring kan men solliciteren Sollicitaties te richten aan het bestuur der stiching Persoonlijk bezoek alleen na oproeping OPROEP Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of stukken en be scheiden onder zich hebben betrekking hebbende op de nalatenschap van de Heer Bemardus Anthonius Smits in leven lid van de Firma Wallich en Matthes te Am sterdam wonende te Bilt hoven Wagnerlaan 23 en overleden 12 januari 1957 wordt verzocht daarvan op gaaf te doen ten kantore van notaris J L Docter te Bilt hoven Julianalaan 9 Telef foon K 3402—2460 dienst ernstige gevolgen voox binnen komende vliegtuigbemanningen en passagiers zijn te vrezen Bejaarden vragen wijziging A.O.W Het hoofdbestuur van de Neder landse Bond voor Ouden van Dagen heeft in een adres aan de minister van sociale zaken en volksgezondheid verzocht om de Algemene Ouder domsviret zodanig te wijzigen of aan te vullen dat aan een vrouw welke de leeftijd heeft bereikt van 65 jaar pensioen verleend wordt ook al zou zij gehuwd zijn met een man welke nog geen 65 jaar is Den Haag tekort van 12.3 milfoen Bij de voortgezette behandeling van de ontwerpbegroting voor 1957 in de Haagse gemeenteraad heeft de wet houder van financiën mr H ScUur mann hedenmorgen toegegeven dat men er rekening mee moet houden dat de begroting voor 1957 een tekort zal aangeven van 12,3 miljoen gulden WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mannheim 175 — 005 Kaub 145 — 008 Trier 162 — 010 Koblenz 167 — 008 Keu len 138 — 005 Ruhrort 343 — 007 Lobith 965 — 013 Nijmegen 793 — 010 Arnhem 776 — 012 Eefde 316 — 019 Deventer 223 — 014 Namen Ia Plante 171 — 001 Maas tricht hoofdsluis 4386 4-001 Borgharen 3985 — 006 Belfsld 1152 — 003 Grave 491 — 401 Q aank typiste b jongste vrl bediende Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en opgave van verlangd salaris te richten aan bovenstaand adres AaiimcldHii van 9-5 uur en na 5.30 uur bij de heren ¦" Veldhuizen ulianaweg 371 Hoograven ^ en A Riet kerken Herm Elconiusstraal 14 Utrecht Volstrekt enige kennisgeving Op 20 januari 1957 overleed n de ouderdom van ruim 80 jaar onze lieve Moeder behuwd - en Grootmoeder ELISABETH HÜBNER Weduwe van J Til Westermann Amsterdam W F Westermann C f Westermann - Brus'^e Utrecht Ir I H Westermann M L Westermann - Klüssener Haarlem J Th Westermnnn M Westermann - Benuinghoven Rotterdam Ch M Westermann H Westermann - van Maaneii Amsterdam E Westermann en Kleinkinderen Haarlem 23 januari 1957 Westerhoutpark 34 De crematie vond heden plaats in het Crematorium te Westerveld D « praktijk van wijlen tandarts K J BALT wordt voortgezet door TANDARTS A m Dg BOOY Behandeling volgens afspraak Telefoon 17697 Wittevrouwensingel 10 Utrecht RECHTSBIJSTAND aan minder draagkrachtigen Mr Drs L M SIMONS Stationsplein 10b Tel 21331 Huur - erfenis - en arbeidsza ken Procedures huwelijks moeilijkheden onderhoud aan rijdingen overtredingen scha de en geldvorderingen ont ruimingen beslag oprichting firma's N.V.'s contracten enz Officiële pulililtatie UITKERING AAN EX-KRIJGSGEVANGENEN VAN JAPAN Het Ministerie van Buitenland se Zaken maakt bekend dat thans een aanvang zal worden gemaakt met de uitbetaling van de uitkering uit hoofde van artikel 16 van het Vredes verdrag met Japan welke be stemd is voor alle gewezen krijgsgevangenen van Japan g.q hun nabestaanden Aan allen die zich reeds voor deze uitkering dan wel voor de uitkering uit de opbrengst van de Birma-spoorweg hebben aangemeld en sedertdien zijn verhuisd zonder van hun adres wijziging te hebben kennis ge geven wordt verzocht daar van alsnog opgave te doen aan de Directie overgpngszaken In donesië Afdeling AA/I Grote Markt 22 te ' s-Gravenhage Op de opgave te vermelden „ Uitkering aan ex-krijgsge vangenen " en de naam van de ex-krijgsgevangene. Zij die zich nog niet eerder hebben aangemeld - ook nabe staanden van overleden exj krijgsgevangenen - dienen dit alsnog schriftelijk te doen bij voorkeur per briefkaart aan bovenstaand adres onder ver melding van naam en voorna men rang en stamboeknum mer geboorteplaats en - datum onderdeel op 8 maart 1942 en de kampen waar de krijgsge vangenschap werd doorge bracht zomede he.t huidige adres Indien de opgave een overledene betreft bovendien plaats en datum van overlij den naam en adres van dege ne die de aanmelding verricht zomede diens familiebetrek king tot de overledene Aan degenen die zich reeds eerder voor deze uitkering dan wel voor de uitkering uit de opbrengst van de Birma spoorweg hebben aangemeld wordt dringend verzocht geen tweede aanmelding in Ie zen den aangezien zulks slechts vertraging in de uitbetaling veroorzaakt. 's-Gravenhage 2 3 jan 1957 Burgenieester en Wethouders van Maartensdijk brengen ter algemene kennis dat het in hun voornemen ligt aan de gemeente Maartensdijk vergunning te verlenen voor de bouw van 19 woningen m het uitbreidingsplan „ Prm senlaan " welke vergunning echter niet kan worden ver leend dan met toepassmg van artikel 20 van de We deropbouwwet Belanghebbenden die te gen het verlenen van deze vergunning bezwaar hebben kunnen dit binnen 14 dagen na dagtekening van deze pu blicatie schriftelijk ter ken nis van hun college bi-engen Gedurende genoemde ter mijn liggen de stukken op het bureau van de gemeen - te bouwkundige ter inzage Maartensdijk 23 jan 1957 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester H H SCHULLER De Secretaris PH DIJKSTRA De Directeur van Openbare Werken van Utrecht zal op 1 februari 1957 te 11 uur in het bureau Achter Clarenburg 12 openbaar AANBESTEDEN Het vervoerwerk ten be hoeve van bestratings - en andere diensten geduren de het jaar 1957 Bestek enz a ƒ 1.50 verkrijg baar aan genoemd bureau en ten stadhuize afdeling Nieuw Archief Prijsopgave De Directeur van Openbkre Werken van Utrecht vraagt voor 2 februari 1957 prijsop gave voor Het onderhouden schoon maken herstellen of ver nieuwen van gordijnen kleden en vloerbedekkin gen in verschillende ge meenlegebonwen in 6 percelen Omschrijving enz a ƒ 3 verttrijgbaar aan het buresu Achter Clarenburg 12 TIVOLI • UUR ZONDAG 27 JANUARI BERRY KIEVITS en GERARD WALDEN met als gast JAN DE GLER presenteren de nieuwe KRO-REVUE Revue - MENU VOOR U " erdere medewerkenden HARRY BODA - COBY BEEK - JOHN VAN HEUMEN - FRANCES EN CAPY - HARRY WOODSON - NICK GODART - MITZY TIELAND - BETTY BELL - NOL KIEVITS en het K.R.O.-REVUE-ORKEST o.l.v ANDRÉ VAN WATTINGEN EEN PROGRAMMA MET INTERNATIONALE ATTRACTIES EEN WEELDE AAN DECORS EN KOSTUUMS Kaarten ad ƒ 2 - en ƒ 2.50 bel pl.bespr en vest inb verkr a.d kassa van Tivoh vanaf donderdag 24 januari a.s dagelijks van 10 tot 3 uur en telefonisch van 11 tol 3 uur Geef de griep geen kans Laat U toeft niet met koorts en pijn naar bed jagen I Neem direct één of twee " AKKERTJES " zodra U dat bekende „ griep-gevoel " krijgt Wat een tegenaanval De koorts zakt de ziektekiemen worden verdreven de loomheid vervliegt Wie met " AKKERTJES " fin een hete drank onder de wol kruipt over wint slapend de griep Fit en monter de volgende ochtend gedeponeerd handelsmerk " AKKERTJES'f ftiisen Uw Machten weg Snef/ere werking door micro poeder Volkomen smaakloos door ouwel'omhulsel Veilig voor de maag geen prikkelende brokjes ^ HUi / geldig van 24-31 Januari 100 gram BETKE CHOC FLIKKEN melk ea puur met 10 wapentjes 250 gram KAHE TONGEN,fijnkoekje met 10 wapentjes 1 zak 200 gram VALENCIA PINDA'S met 10 wapentjes 1 pakje Candida FROU FROU met 10 wapentjes 250 gram echte CHOC HAGEL met 10 wapentjes 150 gram ENGELSE DROP met 5 wapentjes 1 pak 500 gram PANNEKOEKMEEL merk REDDI panklaar met 10 wapentjes ct 1 bUkje SOEPBALLETJES ANTON HUNINK met 5 wapentjes ct 3 roUen IDEAL CLOSETPAPIER met 10 wapentjes 1 fles ZOETE _^_ ct SPAANSE WIJN QQIÏ merk Cibrandos bWWct met 30 wapentjes ct 1 bus 5a-va-s*ul >¦ ¦_ WRIJFWAS KK met DDT UU ot met 10 wapentjes CANDIDA-OPLOSKOFFIE ot ct in busjes v ca 35 ^ _ _ koppen heerlijk O^K verse echte koffie fcTU 48 ct Levert U bij aankoop een vol gespaard VIVO-zegelboekje in dan ontvangt U meteen voor Uw nieuwe spaarboekje 100 WAPENTJES Iedereen zegt het saereen zegt net ji DRS M JANSSEN FZ ACCOUNTANT Lid v/h Ned Instit v Ace KONINGSLAAN 75 - UTRECHT De N.V PAPIERINDUSTRIE VAN STRATEN EN BOON Den Dolder vraagt vraagtt # flinke mnl werkkrachten tot 25 jaar voor opleiding of hulpwerkzaam heden aan produktie-machines # enige nette meisjes Wij geven gaarne alle gewenste inlichtingen op donder dag 24 januari 1957 ' s avonds van 7 tot 8.30 uur in hotel THALIA t.o Station Utrecht en dagelijlcs aan het bedrijf N.V ConiectJe Industrie „ Rocobé " Kanaalweg 56 Utrecht t.o Balijelaan LEVENSPOSITIE vraagt een CONTROLEOSE Een interessante werkkring met beslist goede toekomsl in gezond ' en snel groeiend bedrijf wordt aangeboden aan ^ mimt ACTIEVE JONSEMIN ca 18—23 jaar met mulo-diploma en bij voo keur enige ervaring in corresponderen Aanmelden dagelijks 9—17 uur ook zaterdags Maxwell N.V Westerstraat 18 Utrecht t.o Station BIJZONDERE EVANGELISATIEDIENSTEN GEMEENTE VAN CHRISTUS - BEM WEERD O.Z Mbis woensdag heden en morgen donderdag 24 januari 8 uur Spreker F WORGAN Engelse evangelist Verwarmde zaal - Geen collecte - Allen welkom Verkooplokaal „ LICHTE GAARD " UTRECHT TELEFOON 12107 - LICHTE GAARD 9 Bf de wekelijkse verkoping van vrijdag 25 januari des morgens 10 nur zullen worden verkocht Huiskamers Buffetten Clubs Siertafeltjes Ledi kanten Bedstellen Spiraalmatrassen Tafels Divans Boekenkast Tuinameublementen Kachels Wasmachines Haarden Rijwielen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden N.B Goederen voor verkoping worden iedere dag in ontvangst genomen of desverlangd afgehaald Uitbetaling des zaterdags 9-12 uur Te zien donderdags van 1.30-4 uur en des morgens voor de verkoop de cV »»^*^^ aWIX houdt Uw gewicht I in evenwicht • Ali ' smorgeni de _ wekker afloopt is het tijd voor ' Vw glas WEX Dat is hetgevaat van ^ overtollig vet dat ge met WEX < kunt voorkomen Wex is een zuiver natuurproduct dat zijn ^ weldadige vet werende taak ^ verricht zonder enig orgaan in zijn functie te storen Begin et liever vandaag dan morgen mee Denk eens - reeds binnenkort weet die innemend slanke lijn van jeugd en vitaliteit zonder zo'n naar dieet of vermoeiende oefeningen In ons vernieuwde en uitgebreide pand in het centrum van Arnhem komt plaats voor eerste verkoopster VOOR DE DAMESAFDELING ervaring t.a.v japonnen strekt tot aanbeveling In ons bedrijf wordt gewerkt in een sfeer van goede harmo * nie en worden behoorlijke prestaties overeenkomstig ge honoreerd SchrlfteL sollicitaties aan Roggestraat 13 Arnhem iHXt ^ ' goeos BIRVOETS TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD in Utrecht of directe omgeving Opslogtenein pim 1000 m2 MET WAGONAANSLUrriNG Aanbiedingen onder no 701 aan het bureau U.N Fabriek van Elektro-Technische artikelen te Utrecht kan ter assistentie van haar bedrijfsleider plaatsen een actieve jongeman met technische inslag De werkzaamheden liggen op het gebied van de planning de werkvoorbereiding en de voortgangscontrole Leeftijd tot 25 jaar Mulo-diploma vereist Brieven onder No D-5667 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Baldadige jeugd bracht luchtvaart in gevaai Onlangs hebben enige schooljongens uit een der radiobakens voor de luchtvaart in de omgeving van Am sierdam een aantal radiobuizen en an dere onderdelen ontvreemd In het noorden van ons land werd een der gelijk baken door de jeugd uit balda digheid beschadigd In beide gevallen vielen de bakens uit en dit had ramp zalige gevolgen kunnen hebben vooi de burgerluchtvaart Door het tijdig ontdekken der beschadigingen en ont vreemdingen werden ongelukken voorkomen Langs de bekende luchtvaartwegen zoals in de omgeving van vliegvelden als in meer afgelegen delen van ons land staat een groot aantal speciale radiobakens opgesteld om vliegtuigen hulp te bieden bij hun koersbepaling en de voorbereidingen tot de landing Bij slecht zicht kunnen vliegtuigen slechts met behulp van deze bakens wforden binnengeloodst De bakens zijn over het algemeen dubbel uitge voerd zodat indien er een door een technische storing uitvalt het reserve baken automatisch in werking komt Als de jeugd echter blijft optreden zoals te Amsterdam en in het noor den van ons land is geschied bestaat - ie kans dat ondanks geregelde scher pe contiole van de lijkslucbivaart - HYPOTHEEK BESCHIKBAAB rente 5 a sVi ' Alléén op courante onderpanden Nadere inlichtingen Makelaarskantoor Fa BEN DROST & ZOON UTRECHT - TELEFOON 31787 - HASEBROEKSTR HEEL HUIS TE KOOT JOS HAYDNLAAN Oog in Al woon-zitkamer 4 slaapkamers douchecel zolder keuken tuin Aanv april Vraagprijs ƒ 32.000 - Nadere inlichtingen Makelaarskantoor Fa BEN DROST & ZOON UTRECHT - TELEFOON 31787 - HASEBROEKSTR AUTOBOXEN TE HUuF TE DRIEBERGEN geschikt voor autostalling ot opberging van goedeten ca 200 m2 \ Nadere inlichtingen Makelaarskantoor Fa BEN DROST & ZOON UTRECHT - TELEFOON 31787 - HASEBROEKSTR N.V NEDERLANDSCHE LLOYD HERENGRACHT 256-2BB - AMSTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar kantooj i Utrecht Lucas Bolwerk 10 39 EEN ADMINISTRATIEVE KMCH Bij voorkeur mulo-opleiding kennis vqi typen gewenst leeftijd tot 25 jaar Brieven mei uitvoerige inlichtingen te richten aan het lugig te Utrecht GEVRAAGD Fabrieksarbeider VOOR SPOEL - EN INPAKWERK Zeer geschikt voor gepensioneerde Aanmelden tussen 8 en 5 uur V Rijn's Hosierd - en Azijniabriek Nieuwe Kade 11 — Utrecht TE KOOP AANGEBODEN EEN IN ZEER GOEDE STAAT VERKERENDE Peugeot 1954 met schuUdak kachel ensc Lod Napoleonplantsoen 26 Dan Is het toch wel hoog tt)d dat u Iets doet aan die pukkeltjes vale vlekkerige huid en steeds terugkerende huiduitslag Neem voor f 1.20 een flesje D.D.D het heider vloeibare geneesmiddel dat in twee tellen doordringt tot diep in de huidporlën Het doodt de ziektekiemen de jeuk bedaart • de huid geneestl Héérlijk om uw huid met D.D.D geregeld intens te zuiveren en op te frissen GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN DDD Verzorg uw overgevoelige huid met luchtige DDD BALSEM en desinfecterende DDD ZEEP I Voor een vlotte behandeling van de invoerformaliteiten die bij de import van medische instrumenten zo belangrijk zijn zoeken virij een Jong assistent omstreeks 2S jaar die reeds met invoerdocumentatie op d ° hoogte is en bijv ook bij prijscalculaties be hulpzaam kan zijn Voor iemand met ambitiQ en enige talenkennis mulo o hbs zijn er goede vooruitzichten op ons kantoor dat zien steeds uitbreidt Schriftelijke sollicitaties te richten aan LAMÉRIS INSTRUMENTEN N.V Biitstraat 149 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^ ^< J^i!^:«i^::t!^',k,:^y '¦ 1&!k'iiêi'%^miA Ned herv kerk Aangenomen naai - Hecrlerheidc I """ J Irik te Twisk Geref kerken Beroepen te Tiinje J D te Win ** kand te Voorthuizen p Aangenomen naar Ommen t^^-jj Homburg J C Baumfalk te OostJ " Old die bedankte voor Hattem HJ renveen vac J H Post Enschede i * pi-ed.pl Workum en voor Zwolle '" H A Munnik Getet kerken onderh art 31 k -"- Beroepen te Niezijl M v Veelen W * te Rotterdam ^ Aangenomen naar Sneek H de ' 2 kand te Hattem die bedankte «"' Buitenpost en voor Drogeham Examens — De classis Utrecht-B "" kelen heeft pi-aep geëxamineerd en roepbaat - verklaard de heer M v ven " te Rotterdam kand aan de Tlieoj ' f geschool te Kampen Aan de Ttieol » J scschool te Kampen is geislaagd '•'''°' kand examen de heer J M Goedbaii ' Kampen Chr geref kerken Beroepen te Zaamslag G Blom Meerkerk Doopssez Broedersdiap Beroepen te Hallum in combinatie *' Temaard P R v d Meulen te "' naard die dit beroep ook aannam Geref gemeenten Beroepen te Tholen J Bel te Kt * bendijke Gerof gemeenten in NederiW ^ " Tweetal te Rij.ssen T Dorrestei »^ Opheusden en H Ligten'berg te E "'"^ dam West UTRECHTSCH NIEUWSBL Van onze coi D E récente uitlating va verwezenlijking van zij dise moeilijkheden te halen bestaan tussen het parlemei ^ oet vermoe(aen iat & e pre droom " van het „ begrave verwezenlijken Afeaande op wat tot dtisver i „ ver dat concept s Ijekend gewoi fTn men de conclusie trekken di •^ m^kê partöen en de tussen tóSe tegenstellingen hun „ ^'„ elen vindin in een kabinet v fan d " samenstelling is gebaseer ïr-iterkteverhoudingen m het p ment Alle grote partijen ¦- oo ""„„ unistische dus — zouden « t^^an hun aantal parlements ^ ministerposten bezetten Het zou « en meerderheidsregering in d wone zin des woords worden e _ zo redeneert men — geen êelijkheid zijn van politieke cris len Dositicf feit in president So < no's mededelingen is de tegensp 5"t de in te stellen raad de i van revolutionaire raad " zou kri geluk door het dagblad „ Merd was gemeld Qeen „ canard " Overigens berichtte het socia sche blad „ Pedoman ^ dat deka's " bericht over de revol naire raad allerminst een „ Car Óf een proefballonnetje is gew In het oorspronkelijk concept wel degelijk van een „ reyolutioi raad " sprake zijn geweest Diei verdween echter als gevolg ver deliik van bezwaren van degenei over Soekarno's ideeën waren t ^ Er zouden trouwens meer v < deringen zijn aangebracht Zo aanvankelijk de president ieiteh uitvoerende maclit uan de mm mesident iiehhen gekregen zou j tot vice-premier worden benoerr ook de Sultan van Djocja een dergelijke post worden ge Hatta en de Sultan zijn echter ¦ laatste versie van het concept meer genoemd Wat de " inhoud van het concep treft zijn de mededelingen va president teleurstellend m het van de grote belangstelling d bestaat voor de door hem ontwc oplossing om uit de moeilijkl te komen Slechts een zeer kleir je van de sluier werd opgelichl tussen is er reeds zo het een en i over het concept bekend gewo en dat is niet verwonderlijk o er uiteraard met diverse prom ten besprekingen over zijn gev De desa-gemeenschap De aan de president toegeschi conceptie van een kabinet zoal hiervoor reeds aanhaalden stemt een met zijn vaak verkondigde ning dat de strijd der partijer einde moet nemen De westerse politieke demonst met haar meerderheid en minde het „ de helft plus een-systeen zijns inziens niet of nog niet eigend voor Indonesië welks c cratie reeds eeuwenlang in de gemeenschap geworteld gebasee op overleg en samenwerking sjawarah " en „ Gotong Rojong " andere woorden praten tot me met elkaar eens is Alle grote partijen zullen di volgens het plan — naar eveni heid de ministerportefeuilles v len De „ kleintjes " — zoals de k lieken b.v — zouden niet mee bod komen Doch de commuti thans buiten de regeringscc staande zouden met evenveel r terzetels in het kabinet vert woordigd zijn als de mohammed partij de Nahdatoel Oelama Op deze wijze poogt de pre dus te verwezenlijken wat hei de vorming van het kabinet-Sai midjojo niet is gelukt nameli opname van de communisten i regering hetgeen de presiden motiveer-d aclit door het aantal men dat de communisten bij de kiezingen in september 1955 vel ven Men vindt in deze concepti het beeld terug van het door d « sident gesteunde docli op een lukking uitgelopen volkscongres in eveneens alle partijen hi moeten worden verenigd Zondagsrijverbod e magnetisme Het zondagsrijverbod is meer niet van toepassing op i rijtuigen die door huisartsen sen-specialisten verloskundige veeartsen bij de uitoefening va beroep worden gebezigd De aan een bepaald autobe ster verleende ontheffing allei belioeve van haar beroep van netiseuse geeft dus geen ru rübevoegdheid dan die welke spruit uit de vrvJstelling voi eerdergenoemde categorieën personen Een desbetreffende ' ontl Werd verleend nadat was i toond dat de aanvraagster di < beroep regelmatig ook op de sen in en buiten haar woon uitoefent daartoe niet van de bare middelen van vervoer g kan maken Dit antwoordt minister Alg < vragen van het Tweede Ka Koopman Boekhuis hli in Amsterdc Het Centraal Boek - en Bes van de Nederlandse Verenigi Bevordering van de Belange Boekhandels zal in Amsterda vestigd blijven Dit besluit is avond aan het eind van e utrecht gehouden buitengewo gemene vergadering van de i ging met meerderheid van ste genomen Uitvoerig is ges o^er de noodzaak van nieuwbc langdurig hebben de leden zi ziggehouden met de vraag nieuwe gebouw in Amsterdam i Vleuten zou worden gev ¦ LH "^ u *;°'^^^ ^'^ 8 uitgebrachte men bleken 231 de voorkeur ven aan Amsterdam 144 ste VI J »^" °' fl ^ nieuwbouwplan mM 
dl » ^ HTSCHJIIEUWSBLAjj ESCHIKBAAÏ onderpanden kantoor IT & ZOON 87 - HASEBROEKSTR Woensdag 23 januari 1957 - 64e jaargang no 224 ilTRECHTSCH NIEUWSBLAD Soekarno's plannen van droom tot graf Reacties op de twee proef-rijzondagen „ Dit is geen oplossing " zegt Horeca Van onze Haagse redactie Minister Zqlstra's besluit is met teleurstelling ontvangen door die groepen der bevolking die het zwaarst zijn getroffen door het zondagsrijverbod te weten de hotel-,cafê - en restaurant-houders en autoverhuurders Na de recente aankondiging dat de minister welwillend stond tegenover een ver zachting van het zondagsröverbod en dat een aantal suggesties werd over wogen had men meer verwacht dan de voorlopige en tüdelyke maatregel van twee vrqe zondagen ¦ iuiuiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiuniiiMuiiiiinifiiiiiiiiiMiiiiiiiiiHiiuuiitiHiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiu I Twin Pioneers voor | I de „ Kroonduif ^ \ TE KOOF " ^ Oog in Al ers douchecel zolder lanv april 32.000 kantoor t & ZOON 87 - HASEBROEKSTR • \ TE HüüT " r6EN opberging van goederen krntoor t & ZOON B7 - HASEBROEKSTR j MDSCHi LLOyT IB - AMSTERDAM eding voor haar kantoi Van onze correspondent in Djakarta DE recente uitlating van president Soekamo dat er met de verwezenlijking van zijn „ concept " om Indonesië uit de hui dige moeilijkheden te halen geen tegenstellingen meer zullen bestaan tussen het parlement het kabinet en de politieke leiders doet vermoeden dat de presi(Jent hoopt via zijn „ concept " zijn droom " van het „ begraven der politieke partijen " te kunnen verwezenlijken Superkahinet " 1 De Nederlandse Nieuw-Guinea luchtvaartmaartschappij N.V „ De E I Kroonduif ' heeft drie Twin-pioneers besteld die om,streeks april van | I dit jaar zullen worden afgeleverd De bijgaande foto toont een van de | i macfiimes die uitgerust met twee motoren van 540 pk elk bij een = i belosing van 1350 tot 1500 kg een kruissnelheid van 200 km/u hebben | StiiiiMiiiiMitiniiiiitiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiininiMiMiinHitiMitiniiiiiiiuiMiHinniuiiiiiiiiuiKiiuiiiiuitiitiininiiiiiiiiuiiiiHiiit - lOt t Van relativiteitstheorie van Einstein naar kernsplitsing Proces in de reactor KATIEVE KRACHT - opleiding kennis van ftijd tot 25 jaar n te richten aan het kantooi sarbeider N INPAKWERK epensioneerde rd - en Aziiniabrieb utrecht Van onze Brusselse correspondent De wetenschappelijke theorie dat alle materie in de natuur wordt gevormd door een agglomeraat van atomen is zoals men weet niet nieuw Het atoom is naar men zich herinnert een uiterst klein deeltje van de materie met een doorsnee van een honderdmiljoenste van een centimeter Dat betekent dat nog niemand ooit een atoom zag Geleerden als Rutherford Bohr Chadwick en Fei-mi heb ben de wetenschappelijke kennis van het atoom zeer verruimd Door proeven kwamen zij tot de opvatting dat de structuur van het atoom in sommige opzichten gelijkenis vertoont met het systeem van het zonnestelsel iODEN DE STAAT VERKERENDE t 1954 el enz Gezicht op het atoomcentrum te Caldeshall Cumberland Engeland Op de voorgrond de hoofdbureaiis daarachter de koeltorens Opheffing mengverbod " margarine gevraagd Voordeel voor tUd dat u Iets doet vlekkerige buid en huiduitslag Neem D.D.D het helder dat In twee tellen de huldporlën Het de Jeuk bedaart - ik om uw huid met « zuiveren en op te DDD e buld met lucntise cterende DDD ZEEP EERSTE KAMER de rmaliteiten n medische instrumenten eken wi ] een ssistent Verlenging van enige bezettingsmaatregelen oerdocumentatie op de ïk bij prijscalculaties he / oor iemand met ambiti s mulo of hbs zijn er op ons kantoor dat zich ten aan UMENTEN N.V kik en Sci»«»oi Ned herv kerk len naar Heprlerheide ^ wisk, Geref kerken te Tijnje J D te Wtoke''oorthuizen p len naar Omnwn vac * j J C Baumfalk te Oostwow bedankte voor Hattem » c J H Post Enschede « O ' Corkum en voor Zwolle »'"" k erken ondorh art 31 k '<*' te Niezöl M v Veelen kano in ^ en naar Sneek H de vrie » Hattem die bedankte »<"" n voor Drogeham — De classis Utrecht-Bre " praep geëxamineerd en " klaarrt de heer M v Vecien m kand aan de Theol Kampen Aan de Theol Kampen is geslaagd voor «•" m de heer J M Goedhart i ' toeï HO BO - hr geref kerken te Zaamslag G W Blo » psgez Broederseh»P Hallum in combinatie m " R V d Meulen te T «' lit beroep ook aannam jreref gemeenten Tholen J Bel te Kra »- emeenten in fed«rl*nd Russen T Dorrestein ' H Ligtehberg te B »*"^ Ataande op wat tot dusver reeds i « vfr dat concept is bekend geworden Sn men de conclusie trekken dat de „ tipke partijen en de tussen hen Öande'tegeistellingen hun graf " Lpten vinden in een kabinet waar n de samenstelling is gebaseerd op j » sterkteverhoudingen in het parle ment Alle grote partijen — ook de " ommunistische dus - zouden naar ratn van hun aantal parlementszetels ministerposten bezetten Het zou dus «¦ en meerderheidsregering m de ge ime im des woords worden en er ^ 1 _ zo redeneert men — geen mo ïfliikheid zijn van politieke crises Fen Dositief feit in president Soekar no's mededelingen is de tegenspraak flat de in te stellen raad de naam van revolutionaire raad " zou krijgen gelök door het dagblad „ Merdeka " was gemeld Qeen „ canard " Overigens berichtte het socialisti sche blad „ Pedoman " dat „ Mer deka's " bericht over de revolutio naire raad allerminst een „ Canard " of een proefballonnetje is geweest In het oorspronkelijk concept zou wel degelijk van een „ revolutionaire raad " sprake zijn geweest Die naam verdween echter als gevolg vermoe delijk van bezwaren van degenen die over Soekarno's ideeën waren bena derd Er zouden trouwens meer veran itringen zijn aangebracht Zo zou atmvcmkelijk de president feitelijk de uitvoerende macht van de minister mesident hebben gekregen zou Hatta tot vice premier worden benoemd en oofc de Sultan van Djocja voor een dergelijke post worden gepolst Hatta en de Sultan zijn echter in de laatste versie van het concept niet meer genoemd Wat de inhoud van het concept be treft zijn de mededelingen van de president teleurstellend in het licht van de grote belangstelling die er bestaat voor de door hem ontworpen oplossing om uit de moeilijkheden te komen Slechts een zeer klein tip je van de sluier werd opgelicht In tussen is er reeds zo het een en ander over het concept bekend geworden en dat is niet verwonderlijk omdat er uiteraard met diverse prominen ten besprekingen over zijn gevoerd De desa-gemeenschap De aan de president toegeschreven conceptie van een kabinet zoals wij hiervoor reeds aanhaalden stemt over een met zijn vaak verkondigde me ning dat de strijd der partijen een einde moet nemen De westerse politieke demonstratie met haar meerderheid en minderheid het „ de helft plus een-systeem " is zijns inziens niet of nog niet ge ëigend voor Indonesië welks demo cratie reeds eeuwenlang in de desa gemeenschap geworteld gebaseerd is op overleg en samenwerking IVIoe sjawarah " en „ Gotong Rojong " met andere woorden praten tot men het met elkaar eens is Alle grote partijen zullen dus — volgens het plan — naar evenredig heid de ministerportefeuilles verde len De kleintjes " — zoals de katho heken b.v ^ — zouden niet meer aan bod komen Doch de communisten thans buiten de regeringscoalitie staande zouden met evenveel minis terzetels in het kabinet vertegen woordigd zijn als de mohammedaanse partij de Nahdatoel Oelama Op deze wijze poogt de president dus te verwezenlijken wat hem bij de vorming van het kabinet Sastroa-midjojo niet is gelukt namelijk de opname van de communisten in de regering hetgeen de president ge motiveerd aclit door het aantal stem men dat de communisten bij de ver kiezingen in september 1955 verwier ven Men vindt in deze conceptie ook het beeld terug van het door de pre sident gesteunde doch op een mis lukking uitgelopen volkscongres waar in eveneens alle partijen hadden moeten worden verenigd Zondagsrijverbod en magnetisme Het zondagsrijverbod is onder meer niet van toepassing op motor rijtuigen die door huisartsen art - sen specialisten verloskundigen en veeartsen bij de uitoefening van hun beroep worden gebezigd De aan een bepaald autobestuur ster verleende ontheffing alleen ten behoeve van haar beroep van mag netiseuse geeft dus geen ruimere rijbevoegdheid dan die welke voort spruit uit de vrijstelling voor de eerdergenoemde categorieën van personen Een desbetreffende ' ontheffing Werd verleend nadat was aange toond dat de aanvraagster die haar feroep regelmatig ook op de zonda Sfn in en buiten haar woonplaats uitoefent daartoe niet van de open bare middelen van vervoer gebruik kan maken Dit antwoordt minister Algera op vragen van het Tweede Kamerlid i^oopman Boekhuis hlijft in Amsterdam Het Centraal Boek - en Bestelhuis van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels zal in Amsterdam ge vestigd blijven Dit besluit is gister i°"d aan het eind van een ~ te uirecht gehouden buitengewone al gemene vergadering van de vereni ging met meerderheid van stemmen ^™°™«'"- Uitvoerig is gesproken iL „ j ^ noodzaak van nieuwbouw en Itï u " hebben de leden zich be ziggehouden met de vraag of het in ^ r f^l'ouw in Amsterdam ofwel m Vleuten zou worden gevestigd IM \^ '?'*^' ^¦^ S uitgebrachte stem men bleken 231 de voorkeur te ge wprrt '^" Sterdam 144 stemmen VI(.,rtl - "'?• ^^ nieuwbouwplannen in bfctem ^^;;^**- ="«^ * i - Cük over de samenstelling van de Nationale Adviserende Raad heeft de president desgevraagd geantwoord dat hij er geen commentaar op kan geven Uit wat is gepubliceerd — en ook dit lijkt een grote mate van betrouwbaar heid te hebben — komt deze raad echter te voorschijn als een soort super-kabinet Zij wordt gevormd door de president als voorzitter de chefs van staven een aantal minis ters en vertegenwoordigers uit alle ge ledingen der maatschappij Ook hier zijn de communisten niet uitgesloten Als de raad de Dewan National ' een groots idee wil uitvoeren moet hij zyn plan indienen bij het kabinet dat het doorstum't naar het parlement waar na de volksvertegenwoordigers zich erover moeten uitspreken In dit schema dat het nieuwe de mokratische stysteem ' wordt genoemd is kennelijk geen andere beslissing van kabinet en parlement dan „ aan vaarding " mogeiyk Er is althans niet vermeld wat er gebeurt als kabinet en parlement niet Instemmen met de grootse ideeën ' van de Nationale Raad Naar Westerse opvatting worden kabinet en parlement hiermee een stel jabroers die uitsluitend goedkeurend mogen knikken al zullen zij er « dan wel langdurig over mogen debatteren Moesjawarah Blijkbaar ziet de pre sident geen andere weg dan deze om de strijd tussen de politieke partijen voor de eerstvolgende tijd te bedaren en de activiteiten te richten op de op bouw van het land welke onder de gestaag groeiende tegenstellingen te lijden heeft De vraag is echter of de Indonesische politici niet reeds al te zeer door de Westerse opvatting van demokratie zijn „ geïnfecteerd " om dit systeem dat voorlopig het einde der politieke partijen betekent te aan vaarden Hinderpalen Zelfs uit de P.N.I de partij die pre sident Soekarno politiek het dichtst nabij komt zijn stemmen gehoord die elke conceptie welke een begraven ' van de partij Inhoudt afwijzen De grootste hinderpaal voor president Van onze parlementaire redacteur De Eersle Kamer heeft gistermiddag roet 49 tegen 11 stemmen een wetsont werp aangenomen tot verlenging ^ met een jaar van een aantal bezeilings maalregelen Tegen stemden A.R van de V.V.D de heren De Vos van Steen wijk en Van Riel en ds Smits S.G.P Het bezwaar van de A.R ging voornamelijk legen de samenvoeging van de maatregelen in een enkel wets ontwerp zodal het niet mogelijk is tegen een onderdeel te stemmen Minister Samkalden zette uiteen dat door de plaatsing van de te ver lengen bezettingsmaatregelen op een enkele lijst de Kamer kan zien in hoeverre vorderingen worden gemaakt met de afschaffing van het bezettings - B EN W VAN ZWOLLE WENSEN UNIVERSITEIT IN HUN STAD B en W van Zwolle hebben de raad medegedeeld het noodzakelijk te achten dat er van gemeentewe ge naar gestreefd wordt om in Zwolle een inrichting voor hoger on derwijs te krijgen By het streven om Zwolle in het bezit van een uni versiteit te doen komen overwe gen B en W o.a dat de bestaande universiteiten en hogescholen in ons land niet meer voldoende in de be hoefte aan academisch gevormde personen kunnen voorzien Aange zien in het oosten van Nederland een insteUing van hoger onderwijs ontbreekt achten B en W het re delyk dit tekort thans op te heffen Niet slechts een regionaal doch ook een landelyk belang zal erme de gediend zijn wanneer de sprei ding van universiteiten op recht vaardiger wijze zal geschieden me nen B en W van Zwolle Het zal ook bevorderen dat een ongewenste concentratie van de bevolking in het westen tegengegaan wordt Soekarno's denkbeeld zal echter zyn plan vormen om de communisten in de regering op te nemen De Masjoemi bijvoorbeeld is onder geen enkele om standigheid bereid met de P.K.I van een kabinet deel uit te maken De an dere grote Islamietische groep de Nahdatoel Oelama is in haar officiële uitspraak nog niet zo positief geweest doch het ligt voor de hand dat zü zich evenals de kleinere Islamietische partyen by het Masjoemi-standpunt zal aansluiten Daarmee is dan Soe karno's concept ten dode opgeschre ven Want niet alleen dat zonder het Islamietische deel der bevolking van een algehele samenwerking — de „ gotong rojong " — geen sprake kan zyn als de Islamieten buiten de deur van Nationale Raad en kabinet bUjven staan zal dat de rust in het land zeker niet bevorderen integendeel de kans op chaos vergroten En dat is natuiuriyk juist wat het presidentiële concept niet beoogt recht Men kan nu zien dat er reeds niet te verwaarlozen voortgang met de opruiming is gemaakt Deze kwestie heeft ook vorig jaar reeds gespeeld in de Eerste Kamer en daarom diende prof Molenaar nu een motie in waarin de regering wordt uitgenodigd volgend jaar afzonderly ke wetsontwerpen in te dienen be treffende een eventuele verlenging van het besluit commissarissenbelas ting en het algemeen vorderingsbe sluit Minister Samkalden kon hierom trent geen toezegging doen maar hij wilde het verzoek wel ovei-wegen Om die reden wilde de heer Molenaar de motie aanhouden tot behandeling van de begroting van justitie Israëli's alleen nog in strook van Gaza en Golf van Akaba De Israëli's hebben zich uit het schiereiland Sinai teruggetrokken tot achter de Egyptisch-Palestijnse grens behalve uit een achtentwintig kilo meter lange strook langs de Golf van Akaba en uit de Gazastrook De V.N hebben Israël verzocht de thans nog bezette stroken voor don - derdag middernacht te ontruimen Arabische olie naar Egypte Het nieuwsbureau van het Midden Oosten van de Egyptische regering heeft dinsdag bekendgemaakt dat er tussen Egypte en Saoedi-Arabië een overeenkomst is gesloten over de in voer van 400.000 ton ruwe olie uit Saoedi-Arabië door Egypte De olie zal door bemiddeling van de Arabian American Oil Company Aramco worden ingevoerd en de regering van Saoedi-Arabië zal de prijs van de transactie aan de Aram co in dollars betalen Egypte zal de prijs in Egyptische ponden storten op sen rekening vam Saoedi-Aralnë in Egypte zo werd verder medegedeeld Bondom een positief geladen kern de „ zon " waarin ongeveer het ganse gewicht van het atoom is ge concentreerd wentelen planeten Men noemt ze elektronen en zy zijn negatief geladen De kern van het atoom meet slechts één hon derdduizendste van de doorsnee van het atoom Wanneer wij ons dus een atoom voorstellen zo groot als een kathedraal dan is de kern van het atoom te vergelijken met het in sekt dat in de kathedraal rondvliegt De ' kern bestaat uit twee soorten deeltjes die men neutronen en pro tonen noemt De n.utronen zijn elek trisch neutraal de protonen zijn po sitief In een niet ' Ifeïoliiseerd atoom zijn evenveel protonen ais elektro nen vandaar dat er binnen het atoom een elektrisch evenwicht be staat Allerlei wetenschappelijke proe ven hebben de juistheid van deze theorie bewezen Cinstein leidde zoals bekend met anderen de wetenschap van het atoom op nieuwe wegen toen hfl uit de relativiteitsthesis afleidde dat er equivalentie bestaat tussen massa en energie volgens zijn beroemde stelling e v me 2 e is energie m is massa c is lichtsnelheid Wanneer één gram materie werkelijk totaal kon worden omgezet in energie zou zulks overeenstemmen met de enor me hoeveelheid van 25 miljoen ki lowattuur per gram materie Waarom experimenteren de ge leerden en technici nu met uranium dat de atoomenergie levert Een voudig omdat ontdekt werd dat ura nium splijtbaar materiaal is Ura nium wordt in enorme installaties in de Verenigde Staten Engeland en waarschijnlijk ook in Sovjet Rus-land installaties die met gaspro cédés werken verrijkt tot de iso toop 235 die splitsbaar is met lang zame neutronen Daar by de splitsing massa " verdwijnt moet de gelykwaardige hoeveelheid energie " ontstaan Als een bepaalde massa uranium op een bepaalde manier in een reactor wordt geplaatst ontstaat er een ket tingreactie Het was de Amerikaan prof Fermi van-Italiaanse afkomst die als eerste de kettingreactie rea liseerde Fermi heeft gedurend de oorlogsjaren een belangrijke bijdra ge geleverd tot de bouw van reac toren en de fabricage van de atoom bom De kettingreactie Hoe verkrygt men eigenlijk door splitsing van het atoom een ket tingreactie en als gevolg daarvan warmte-energie binnen de reac tor Wy zullen de feiten nogeens in herinnering brengen Het op gang brengen van de ket tingreactie kan gebeuren door kos mische stralen die binnen de reac tor enkele neutronen vrijmaken en ook door de spontane splitsing van een zeer klein gedeelte van het splijtbaar materiaal het uranium of andere splijtbare materialen zoals plutonium en thorium De vrygekomen neutronen en een atoom kunnen met grote snelheid terecht komen op de kern van een ander u 235 " De aldus gebom bardeerde " kern van het atoom slorpt de neutroon op en zet zich om in u 236 " Dit nieuwe atoom splyt als gevolg van het bombarde ment in twee delen en maakt op zyn beurt twee of drie neutronen vry die andere atomen bombarderen Wanneer een massa uraniumme taal aldus binnen de reactor kri tiek " wordt d.w.z wanneer de split sing steeds meer doorgaat provo ceert één bombardement van een neutron op een atoomkern direct twee a drie andere splitsingen tel kens verder gaand in een drievou dige splitsing Het is dus een kettingreactie ge worden en z ü is het die in de reac tor warmte energie produceert wel ke energie kam worden omgezet In elektrische energie wanneer de re actor hiervoor speciaal is gebouwd Reactor voor research Er ziJTi namelijk reactoren waar door d * kettingreactie warmte ont - staat De reactor te Mol is echter gebouwd voor het wetenschappelijk onderzoek en produceert dus geen elektrische energie Daarentegen is Calder Hall in Engeland een ty pische atoomcentrale Wy kunnen deze wetenschappelU ke theorieën ook eens praktisch trach ten te benaderen om ze beter te be grypen Wij zagen te Mol de Belgische reactor br I " in werking Hy ziet er uit als een zwaar betonnen en stalen blokhuis waarbinnen 19 ton uraniummetaal opgestapeld liggen Het Het uraniummetaal wordt geleverd in de vorm van staafjes 20 centi meter lang met 2,5 centimeter dia meter Deze staatjes uraniummetaal zijn vastgegoten in een uraniumko ker en ieder staatje weegt precies twee kilo Die staafjes zijn gelegd in de openingen tussen grafietblokken grafiet is geconcentreerd zeer zui ver potlood proces Men kan door gaten in de stalen wanden van de reactor de uranlum kokers zien liggen maar men ziet " absoluut niets gebeuren Toch zijn te Mol die 19 ton uraniummetaal se dert begin 1955 kritiek " geworden Dit betekent dat de splitsing en de kettingreactie in de massa uranium en grafiet een feit z\in geworden Apparaten meten de warmte die binnen de reactor wordt ontwiltkeld Met te Mol vervaardigde zogenaam de ionisatiekamers meet men zelfs de snelheid van de kettingreactie Deze ionisatiekamers tegen de reac tor aangebracht zijn gevuld met een gas boortrifluoride en zij regelen de neutronenvloed op dezelfde ma - consument en producent Naar wij vernemen heeft de Haag se advocaat en procureur mr H van Alphen dinsdag by het bestuur van het produktschap voor zuivel in Den Haag een request ingediend na mens het Zoetermeerse margarine bedryf B.Z.Z " waarin wordt ver zocht om opheffing van het meng verbod " het verbod boter en mar garine te vermengen vervat in art 20 van de zuivelverordening 1942 bestemming en be - en verwerking van melk " Afschriften van het re quest zijn verzonden aan de minis ter van Landbouw V en V en aan de minister van Economische Za ken Bij opheffing van het verbod roomboter met margarine te ver mengen zal de bijzonder kostbare manier om het thans bestaande sur plus van 15.000 ton koelhuisboter te lozen — namelijk het in de handel brengen van deze boter voor 70 cent per half pond — overbodig worden omdat deze koelhuisboter tegen de normale prys zal kunnen worden ge kocht door bedrijven die haar gaan verwerken tot zg melange een mengsel van boter en margarine De melangeprijs zal slechts en kele dubbeltjes hoger moeten zijn dan die van margarine ongeveer f 0,65 per pakje met een boterge halte van 25 procent Het gebruik van roomboter zal per hoofd van de bevolking door opheffing van het mengverbod belangrijk stijgen Aldus stelt mr Van Alphen in zijn request Het weer in Nederland verkryg baar stellen van melange opent de mogelijkheid de binnenlandse room boterprijs dusdanig te verhogen dat een tegemoetkoming aan de gereclit vaardigde eisen van de Nederlandse veehouders zeer wel mogelijk is Nahdatoel Oelama uit nieuwe kritiek De tweede voorzitter van de Isla mietische partij Nahdatoel Oelama heeft woensdag verklaard niet met de ideeën van president Soekarno te kunnen instemmen Imron Rosjadi die tevens voorzitter is van de jeugdafdeling van de Nah datoel Oelama zeide „ onze generatie wenst een systeem dat faei of zonder Soekarno " welvaart voor de bevol king brengt " Elke raad onder leiding van Soekarno zelf zal volkomen af hankelijk zyn van de president en dus alleen maar een tydelijke oplossing betekenen voor de problemen van het land " aldus Rosjadi Dit is geen oplossing " zei de heer J G Meijer voorzitter van de Bond van Werkgevers in Hore ca/bedrijven toen wij zijn mening vroegen De onzekerheid duurt voort Hoe kunnen onze bedrijven personeel aantrekken als er niet de minste zekerheid bestaat dat er werk is " De totale schade van het zondags rijverbod voor de hotels cafe's en restaurants wordt op ruim een mil joen gulden per maand geraamd Waarom nu niet een snelheidsbe perking zoals in België is gepro beerd vroeg de bondsvoorzitter zich af of desnoods een ryverbod tot des zondagimiddags 5 uur Nu weten de bedryven met het voorjaar in aantoclït nog steeds niet waar zij aan toe zyn en de toeristen even min Onzekerheid Ook do autoverhuurinrichtingpn zijn allesbehalve enthousiast over de tüdelüke verzachting van het rijver bod Een der grootste Haagse on dernemers op dit gebied merkte op dat bü het verhuren van auto's om de andere zondag in de wintermaan den de baten nauwelijks tegen de lasten opwegen en dat het voortdu ren der onzekerheid voor deze be - nier als de thermostaat de werking van de centrale verwarming in een woning regelt Men beheerst dus met apparaten de kettingreactie In de atoombom gebeurt precies ' t tegenovergestelde de reactie gaat door men vermenigvuldigt de split singen door het samenbrengen van kritieke massa wat leidt tot de ont -' ploffing Controlemiddel Hoe controleert men nu te Mol de kettingreactie Men heeft ontdekt dat de neutro nen die de splitsing en de ketting reactie verwekken vijanden heb ben Cadmiumstaven cadmium is even eens een non-terro metaal dalen in de reactor en slorpen de neutronen op Het is voldoende die cadmium staven tot onderaan in de reactor te laten zakken om iedere kettingreac tie volkomen uit te doven Men be hoeft dus te Mol en in andere atoom centra niet te vrezen dat de reacto ren ooit zouden kunnen ontploffen Jemen bereid te onderhandelen Jemen heeft Groot-Brittannië dins dag meegedeeld dat het instemt met een bespreking tussen Jemenitische en Britse officieren over een staken van het vuren langs de grens tussen Jemen en het protectoraat Aden Groot-Brittannië heeft dinsdag öe Veiligheidsraad van de V.N een me morandum gezonden waarin de Jeme nitische regering wordt beschuldigd van gewapende invallen in het pro tectoraat Aden In de Jemenitische verklaring staat dat Jemen „ er niet tegen gekant is " een byeenkomst van officieren van beide partyen te overwegen indien die bedoeld is om te komen tot een wapen stilstandsovereenkomst „ zowel voor vrij als bezet Jemen " Een woord voerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken zei dat indien de uitdrukking „ bezet Jemen " moet slaan op het Britse protectoraat Aden Groot Brittannië dit in geen geval kan aan vaarden De Jemenitische minister Aboe Taleb die op het ogenblik in Cairo verblijft heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat 12.000 Egyptenaren zich als vrij willigers hebben aangeboden Adams gebruikte te veel morfine In de zaak tegen dr Adams die beschuldigd wordt van het vergif tigen van patiënten is maandag als eerste getuige a charge superinten dent Hannam van Scotland Yard ge hoord Hvj is het die een onder zoek heeft ingesteld nadat de re cherche geruchten ter ore waren ge komen die in Eastbourne de ronde deden Dr Adams had de detective ver teld dat zyn enige levensdoel was pUn te verlichten en de mensen zo lang mogelijk te laten leven De geruchten over hem noemde hij on waar Aanvankelij'k ontkende dr Adams dat hü verdovende middelen in huis had Terwijl de rechercheurs bezig wa ren met de huiszoeking had de dok ter getracht twee flesjes morfine die hij in een ingebouwde kast be waarde aan de aandacht te onttrek ken door ze in zyn zak te steken Hij werd daarbij betrapt Een Londense arts heeft voor hét gerechtshof verklaard dat het ge volg van het gebruik van de door Adams voorgeschreven hoeveelheid verdovende middelen dccitte fcon zijn De dood drijven zeer grote risiko's met zich brengt De autoverhuurders hopen daar om dat de tydelijke verlichting van het zondagsrijverbodde aanloop zal zyn voor een algehele opheffing Van de zyde van de A.N.W.B wees men ons er op dat deze voor stander is en blyft van een vrijwil lige beperliing door zelfdiscipline Men zou hier althans gedurende eeoi bepaalde periode een proef mee kunnen nemen Oostenrijks protest bij Hongarije De Oostenrijkse ministerraad heeft dinsdag besloten krachtig bij de Hon gaarse regering te protesteren tegen de schending van Oostenrijks rechts gebied door een groep Hongaarse soldaten op 20 januari De soldaten achtervolgden een groep vluchtelin gen Macmillan ook partijleider Harold Macmillan is dinsdag tot leider van de conservatieve party gekozen De verkiezing vam de premier ge schiedde met algemene stemmen door duizend conservatieve parle mentsleden en andere partyfunctio narissen Hy volgt Sir Anthony Eden op die twee weken geleden aftrad Later verscheen Macmillan voor het eerst als minister-president in het Lagerhuis Hy werd luide toege juicht door de conservatieven De socialisten ontvingen hem zwijgend De leiders van de partijen hebben hulde gebracht aan de onlangs af getreden minister president Eden die ook uit het Lagerhuis is getre den De leider van de socialisten Gaitskell zei dat hy thans de me ningsverschillen uit het jongste ver leden wilde negeren De jongste gebeurtenissen niet in aanmerking genomen had Eden het vertrouwen van het Britse volk ge wonnen als maar aan weinigen ge geven is aldus Gaitskell Gaitskell wenste Macmillan geluk met zijn benoeming tot minister-pre sident maar voegde er aan toe hem nit toe te kunnen wensen dat hij lang in fimctie zal blijven Brits - Jordaanse besprekingen in februari De Jordaanse premier Soeleiman Naboelsi heeft dinsdagavond in de Jordaanse Tweede Kamer meege deeld dat in februari Brits-Jordaanse onderhandelingen zullen beginnen over beëindiging van het verdrag tus se beide landen en terugtrekking van de Britse troepen Deze onderhande lingen zullen via diplomatieke kana len worden gevoerd Enkele uren na de mededeling van de Jordaanse premier vei'klaarde de Britse minister van buitenlandse za ken Selwyn Lloyd te Londen voor het nationale liberale forum een con sevatieve organisatie dat het Brits Jordaanse verdrag van 1948 voor Groot-Brittannië „ van geringe stra tegische waarde " is Franse Kamer achter Europese markt Vervolg van pagina 1 se voorstel een zeer constructief te - gen voorstel op tafel hebben gelegd Met name zyn zij van oordeel dat inderdaad grote investeringen in Frans en Belgisch Afrika en even tueel in de West kunnen worden ge daan De politieke investeringen d.w z die investeringen welke ver band houden met het kolonia »-' of semi-koloniaal statuut van de overzeese gebieden zouden verder door de moederlanden dienen te worden verzorgd Maar bepaalde concrete economische plannen zou den door de Europese Bank voor de investeringen kunnen worden gefinancierd Evenals de sociale investeringen die er mede verbon den zyn De Franse assemblee mag ech ter niet eisen dat de landen zich bü voorbaat vastleggen om zo en zo veel miljarden in de betrokken ge bieden te investeren Dit blyft het grote struikelblok voor de ministers conferentie Halstein de Duitse staatssecreta ris en Maurice Faure de Franse staatssecretaris voor buitenlandse zaken confereren vandaag met Spaak en men verwacht dat een aantal ministers en delegaties reeds vrijdag te Brussel zullen arriveren om persoonlijk contact mei Spaak op te nemen Het standpunt van ' de Neder landse delegatie zoals die ons " gistermiddag tijdens een kort gesprek door dr Linthorst Hoinan de voor zitter der Nederlandse delegatie werd uiteengezet is dat Nederland in het kader van zijn politiek voor de minder ontwikkelde gebieden een zekere samenwerking met de zes lan den kan aanvaarden Doch de Nederlandse delegatie aanvaardt niet zich de handen te laten binden door strikte verplich tingen welke geen rekening zouden houden met de ontwikkeling van Ne derlands financiële situatie en mo gelykheden 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD — - J ^ Auto-,motor-en scooterrijsehrtAi CHR V ZUTPHEN Theotïï zaal met maquette projectlt film en automodel Erkend e ' gedipl FNOP Burg v Tuvfi kade 28 bis telef 21812 '" Flink MEISJE gevr voor hele dagen niet beneden 18 jaar hulp van werkster aanwezig Zaterdagmiddag en zondag vrij Aanmelden Biltstraat 196 na 7 uur DAMES AUTORIJSCHOOL mevr v Zutphen aparte njj derne tlieoriezaal met proi » tiefilms maquette en autouo VrlenideUjk MEISJE gevraagd eventueel voor dag en nacht in klein gezin wonende in moder ne flat Stadionlaan 4 Utrecht Gevr JONGEN van 15-17 jaar voor loop en kantoorwerk Persoonlijk of schriftelijk aan melden bij N.V Het Spoorweg bouwbedrijf afd Elektrificatie 2e Daalsedijk 4 Utrecht Nette jongeman zoekt BIJVER DIENSTE in de avonduren liefst handenarbeid Br no 601 bur UN B.z.a CHAUFFEUR half mon teur ook garage Br no 510 bur UN Aanvullende werkzaamheden gevraagd door dame voor enkele hele of halve dagen per week ook THUISWERK Liefst adm of iets derg Br no 507 bur UN Gehuwde DAME ra.l zoekt licht werk voor de morgenuren Br no 487 bur UN Gepens heer vitaal vakman verkoper b.z.a voor lichte BE ZIGHEDEN Br no 470 bur UN 21 CX 142 A Diameter beeldbuis 53 cm twanif kanalenkiezer Vrouw 26 jaar met baby van half jaar zag zich gaarne ge plaatst als HUISHOUDSTER liefst bij heer alleen tot 35 jr of 1 of 2 kinderen Br no 467 bur UN WERKSTER biedt zich aan ƒ 1.23 per uur voor de donder dagmorgen 8.30 12.30 uiu Br no 460 bur UN CHAUFFEUR goed bekend op de weg met 5-tons vrachtwa gen per dag en per week Bil lijk tarief Br no 452 bur UN B.z.a heer 33 jaar als CHAUF FEUR voor halve dagen event enkele dagen per week voor luxe of bestelauto Br no 451 bur UN B.z.a zeKst MEISJE v d en n N.H Huiselijk verkeer A van Keulen Ruigenhoeksedijk 40 Groenekan OLIE voor uw OLIEHAARD BEL 33247 Heins-oiiehandel UTRECHT KEDLSEKADE 6—32 Biedt zich aan Ie KAPSTER voor halve of enige dagen per week ook als noodhulp Br no 443 bur UN Ie KAPSTER 22 jaar in het bezit van alle diploma's Is ge wend in moderne salons te wer ken en leiding te geven Br met opgave van geboden salaris no 437 bur UN Gevr kleine PERSONENAUTO niet ouder dan ' 48 event aan rijdingsschade Geen fantasie prijs Betaling contant Br Eendrachtstraat 13 Woerden B.z.a JONGEMAN voor alle werkzaamheden enige avonden per week en zaterdagmiddagen Br no 663 bur UN Te koop gevr STATENBIJ BELS Bijbelverkl van Calvijn Dachsel Henry e.a theol wer ken Aanb aan Boekhandel v d Tol Dordrecht Telef 5997 K 1850 Ervaren BOEKHOUDER zoekt werkkring voor de avonduren In bezit van goede referenties Br no 710 bur UN Te koop gevr antieke HOEK KAST gebogen ladenkastje of commode Br no 657 bur UN Ervaren BOEKHOUDER heeft avonduren beschikbaar voor het accuraat bijhouden van ad ministraties Br no 716 bur UN ^ few«rmii!3c^Nit^ten B.z.a net MEISJE v d en n Liefst in omgeving van Utrecht Br no 712 bur UN Aangeb een degelijk KOST HUIS omgeving Tuindorp Blauwkapel Br no 500 bur UN W»t>iM&raU Net KOSTHUIS aangeb met vrije zit-slaapkamer en huise lijk verkeer P C Hooghstraat 7 Telefoon aanwezig Aangeb nieuw te betrekken geriefelijke 4 KAMERFLAT ƒ 72 p.m Gevr ruimere woning op goede stand Br no 599 bur UN PAKHUISRUIMTE omtrek Noorderbrug Tevens te koop aangeboden een prima bakfiets Br no 491 bur UN Aangeb BOVENHUIS omgev Tolsteeg Kamer en suite zij kamertje keuken boven drie slaapkamers flinke overloop Huur f 8.40 per week Gevraagd kleinere woning Br no 515 bur UN Voor dame alleen b.b.h.h cen trum stad 2 gestoff en gedeel telijk gemeub KAMERS groot balkon v.w str koud en warm water gebruik douchecel geen kookgelegenheid Br no 488 bur UN Ruime WONING « kamers keuken zolder voor - en ach tertuin met achteruitgang vrij uitzicht Gevr heel huis of 5 kamerflat Utrecht of omgev Br no 503 bur UN Te huur Chevrolet BESTEa AUTO'S luxe auto's 15 cent p km incl benzine Lington's Autoverhuurbedr Loeff Berch makerstraat 11 en 26 telef 10855 Gevr huis in centrum voor flat met badkamer tegenover Julia - napark of BOVENHUIS met douchecel en schuur omgeving Majellapark Br no 492 bur UN Verwarmde AUTO'S zonder chauffeur 12 Ford Consuls 16 et per km met radio 18 et type ' 56 20 et Maandtarief vanaf / 300 Telef 23737 Oostrum Hooft Graaflandstr 93 Hoog raven Utrecht BOVENHUIS bev 6 kamers en keuken met balkon Vleutense weg Gevr boven - of beneden huis of flat bev 4 kamers en keuken Utrecht of naaste om geving Br no 490 bur UN Te huur aangeb klein WIN KELPAND zonder woning volksbuurt Br no 590 btu UN Ongemeub KAMERS voor jong echtpaar Br no 593 bur UN Aangeb ruim BOVENHUIS in de Choorstraat Gevr beneden flat of benedenhuis Br no 486 bur UN In het centrum gemeub KA MER te huur voor meisje b.b h.h zonder pension liefst weekends afwezig Br no 640 bur UN Aangeb HEEL HUIS bev huis en voorkamer met toog ruime keuken 2 slaapkamers Gevr heel huis met 3 slaapkamers ook nieuwbouw Br no 474 bur UN ^^^ iiiBir'i«i«'i!«»3 »-' Gevr een beneden - of heel huis of flat begane grond te Utrecht met 3 slaapkamers Aangeb te Utrecht 4 KAMERFLAT 2e etage Spoed Br no 457 bur UN Echtpaar m.l zonder kinderen vraagt goed gemeub ZIT SL.-KAMER of zit - en slaapkamer met kookgelegenheid liefst centrum Tegen goede prijs Br no 513 bur UN Aangeb te ZEIST 2-kamerflat huur f 7 p.w Gevr te Utrecht kleine bovenwoning of vrij bo vengedeelte voor alleenwonen de dame Br no E-5668 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht WINKEL garage hal of gele genheid waar een zaak in verf en behang gevestigd kan wor den voor winkelwoonhuis Ruil met 4 kamerflat mogelijk Br no 308 bur UN Aangeb huis centrum MAARS SEN voor woning omgeving Demka Br no 711 bur UN KOSTHUIS gezocht door 2 jon gelui Br no 498 bur UN Steno-typiste b.b.h.h zoekt p 1 maart gestoff KAMER met kookgelegenheid zonder pen sion in rustige omgeving liefst Utrecht-Oost of centrum Br no 495 bur UN RIJLES f 4.50 Opeis Rekord 1956 Autorijschool „ Perfect " Pelikaanstraat 28 telef 24838 b,g.g 10794 Gediplomeerde in structeurs Thuis halen bren gen Ook verhuur Jong werkend echtpaar z.k zoekt gemeub ongemeub KAMER(S met gebruik van keuken vrije Br no 485 bur UN Student Oog in Al heeft enige tijd beschikbaar voor het geven van BIJLESSEN voor Mulo h.b.s en gymnasium Br no 436 bur UN Wie helpt ons Echtpaar z.k zoekt ongemeub of gemeub WOONRUIMTE Br no 477 bur UN JNIEK Auto motor scooter • ijles snelle opleiding door ntcnsieve trainingsmethode Ongekende service H Wiinma lenstraat 32 telef 29113 Utrecht > Joord Te huur gevr voor moeder m zoon 15 ZIT-SLAAPKAMER en slaapkamertje met kook - en stookgelegenheid te De Bilt of naaste omgeving Br no 473 bur UN Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-instructeur voor alle rijbewijzen A B C en D Leidseveer 100 telef 21318 bij het station WERKRUIMTE of pakhuis ge vraagd van 25 a 100 m ^ cen trum of omgeving Br nó 469 bur UN Nette jongeman zoekt SLAAP GELEGENHEID zonder pen sion bij nette menent B » no 463 bur UN Voor u-w AUTOKULESSEN Stoutjesdijk Bouwstraat 45 Er kend door B.O.VJLS Telef 10342 Woensdag 23 januari 1 957 - 64e jaargang no 224 46 Alléén in de PHILIPS SPECIAALZAAK van SCHUURMAN ziet u TELEVISIE op z'n best fms — Wat het veelomvattende wereldconcern PHILIPS op het gebied van Televisie brengt en wat SCHUURMAN aan Televisie-service biedt is zó voortreffelijk dat \ t nergens beter zult slagen dan in de NIEUWE PHILIPS SPECIAALZAAK VAN SCHUURMAN aan da ST JACOBSSTRAAT 53 In onzs hypermoderne showroom in het souterrain wordt u ontvangen door onze Philips experts Zij steller » het op prijs u degelijk advies te geven en alle inlichtingen te verstrekken - Schuurman's specialisten-service laaf u nooit in de steek Ook ' s avonds staat een goed georganiseerde service-dienst voor u klaar om eventuele storingen onmiddellijk op te heffen 17 TX 123 U Diometer beeldbuis 43 cm twaalf kanalenkiezer f 775 — Bel 13811 of 13133 en vertel Schuurman welk televisie-programma u thuis wilt zien Schuurman zorgt ervoor dat u het ziet Philips en Schuurman de beste waarborg voer kwaliteit en service ftkHHrman Bxt aankoop van onze VITRA GE wordt deze gratis voor u op maat gemaakt Woninginrich ting „ Interhout " L EUsabetb straat 2 Utrecht Tel 23507 Moderne MIDDENSTANDS WONING te Woerden koopsom ƒ 20.300 vrije vestiging Te be vragen woningbureau v Scher penzeel Sweelinckstraat 2 bis telef 20733 Te koop DAMESHIJWIEL z.g a.n merk Junker Te bevra gen Voetiusstraat 6 bis Utrecht Geheel nieuwe pracht 40-delige PLEET-CASSETTE door om standigheden aangeboden Te gen zeer lage prijs Br no 480 bur UN Er is prettig werk voor flinke meisjes LAKENS slopen baddoeken enz Gemakkelijke betaling Hajo " Havikstraat 17 Koe koeksplein Telef 16285 Te koop of te ruilen FIAT bouwjaar 1950 in prima staat met stuurversnelling en 4 nieu we banden Te bevr telef 12659 Bij VAN HOUTEN Nederlands grootste cacao - en chocoladefabriek is plaats voor Te koop HUISKAMERAMEU BLEMENT old finish Telef 13067 PYJAMA'S overhemden ves ten enz Gemakkelijke betaling „ Hajo " Havikstraat 17 Koe koeksplem Telef 16285 Te koop OPKLAPBED 1-pers kleine spiralen met bed om bouw en gordijnen Te bevra gen Damstraat 72 Utrecht Flinke meisjes Zo goed als nieuwe wit Engelse KINDERWAGEN weinig gebr Babybox met vloer M H Trompstraat 7 telef KORSETTEN en B.H.'e ge makkelijke betaling „ Hajo " Havikstr 17 Koekoeksplein Telef 16285 KINDERLEDIKANTJES box met vloer kinderstoelen auto peds driew kinderfietsje kin derfiets petroleumkachels mooie poppenwagen 2-pers Auping spiraal fietskinderzitje en mandjes Oudwijkerveldstr 65 Utrecht op verschillende verpakkings afdelingen WANDELWAGENTJE ƒ 7.50 kinderwagen opvouwbaar half Engels ƒ 20 weekend wandel wagentje ƒ 9 Willem Hedastr 22 bis bij Omloop Te De Bilt en Baai-n moderne 3 en 4 KAMERFLAT Koopsom vanaf ƒ 16,500 Benodigd eigen kapitaal vanaf ƒ 5500 Vrije ves tiging Te bevragen Woning burpau Van Scherpenzeel Sweelinckstraat 2bis Utrecht Telefoon 20733 A Naast het loon wordt een prestatiepremie toegekend er is eigen autobusvervoer bedrijfskleding wordt gratis verstrekt Te Harmeien moderne WOON HUIZEN aantrek*:elijke inde ling en grote tuin Koopsom v.a I 16.000 Benodigd eigen kapitaal f 3000 Te bevragen Woningbureau Van Scherpen zeel Sweelinckstraat 2 b Utr Telefoon 20733 DODGE ' 47 met keeper in pri ma staat prijs ƒ 1500 Hotchkiss bouwjaar 1950 in prima staat prijs f 1200 Te bevragen Ka naalstraat 48 0 de personeelwinkel zorgt voor een weke lijkse verrassing RIJWIELLAMP compleet 6.80 9.35 12.50 dynamo's 4.40 6.40 8.50 9.75 handwarmers p.p 2.95 oorwarmers 0.65 slot 1.18 bel 0.59 ketting 1.18 achter licht 0.89 „ Super " Damstraat 29 31 telef 30521 Te koop naby centrum een BEDRIJFSPAND 50x8 m beg grond Verd pim 200 m2 met kantoorruimte en 2 bovenflats Bedrijfsruimte vrij in overleg de flats maken totaal ƒ 1100 p jr Koopsom ƒ 100.000 - Br onder no 509 bur UN # de personeelvereniging voor ontspanning.Als u iets voor aen prettige werkkring voelt meldt uzich dan bij dR^personeelafdeling van Een Dual WISSELAAR ver sterker kast en 250 moderne platen Koopprijs ƒ 250 Te bez ' s avonds na 5 uur Loggerstraat 8 bis Utrecht 0 C J VAN HOUTEN & ZOON NV Luxe CITROEN z.c.v 1953 60 000 km gelopen verbruikt 1 op 24 zeer goed onderhou den van Ie eigenaar Deskun dig onderzoek toegestaan In en uitwendig zeer mooie staat met verwarming ƒ 1675 Telef 21489 Te koop SPARTA JLO / 250 2 pers nieuw Engels ledikant ƒ 25 herenfiets f 25 Adres Edi sonstraat 12 bis Te koop aangeb 2 FAUTEUILS 4 stoelen vloerkleed 2 overgor dijnen haardstoeltje Zeer bil lijk Soendastraat 24 Een prima LUCHTBANDEN WAGEN met bovenkraam en ' n groot landhok Te bevr H M V Raay Bokstraat 63 Utrecht TE WEESP of op donderdag 24 januari 1957 ' s avonds van 7.00 8.30 uur bij gebouw voor Kunsten & Wetenschappen Mariaplaats te Utrecht Nieuwe SPORTFIETSEN ƒ 108 grijsgroen en zwart Betaling f 10 per maand Kassastorting 28.75 Geen informatie bij de werkgever Broer Lijnmarkt 24 Wegens vertrek aangeboden FORD VEDETTE 194S 2 kleu ren gespoten prima banden en motor In en uitwendig in mooie staat met verwarming en bermlamp Tegen ieder aarm bod Pres Rooseveltweg 130 Tuindorp Te koop aangcb HERENRIJ WIEL merk Cïermaan in goe de staat geheel compleet prijs I 27.50 Liefst na 5 uur Herte straat 7 KLEINTJES Te koop GEYSER merk „ Va liant " compleet met telefoon douche en buizen ^ 150 en een compleet bruidstoilet f 49 — V d Steenstraat ISbis bij de Rode Brug tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 CHOCOLATERIE banket en broodzaak winkel met woning ƒ 17.000 inventaris en huur per ceel Prima winkelstand Am sterd straatweg Br no 441 bur UN Te koop z.g.a.n kort LEDEREN DAMESJASJE donkergroen maat 42 ƒ 60 Zeedijk 16 sme derij ZOEK DE ZON OP voor meu bels De grootste sortering meu bels uit prima inboedels vindt u by ons Extra lage prijzen Vrij entree Gratis thuisbezorgd Verkoop Inkoop Ruilen Meu belopslag Gebouw de Zon Pie terskerkhof 21 y|^:.k«M»|i « te)!99«!^&<» en 3 regis ters kost nu f 525 in prachtige koffer Muziek Staffhorst Drie haringstraat 9 RIJWIELLAMPEN vanaf f 6.90 Bij aankoop achterlicht gratis De Kampioen Marnixlaan 15 17 telef 11195 Te koop of te huur gevraagd Aannemersbedrijf vraagt voor zijn aid timmerwerk een flinke WERKPLAATS event met op slagruimte in of aan de rand van de stad Utrecht Br no U 5658 Adv Bur Alta Paus dam Gebruikte AUTOBANDEN vier stuks voor Volkswagen drie banden nog met loopvlak één glad Prima staat Telef 13540 Duitse kruissnarige PIANO Ie klas Vogel en Ritter blank eiken geen handelaren Grift kade 13 Elektr KOOKTOESTEL merk PUEM twee platen grote stek ker prima staat 220 V Billijke prijs Te bevr Koningsweg 157 telef 13540 4 Gotische SALONSTOELTJES 1 gotische rookstoel en i kroon lamp alles in staat van nieuw tegen zeer billijke prijs Riet veld Larixstraat 26 Utrecht SIMCA gelopen 76.000 km in prima staat met nieuwe ban den voor ƒ 1200 Wil ook ruilen voor sport of kleinere auto Prof Pullelaan 19 na 7 uur Wij kunnen u aanbieden nieuwe en gebruikte HAND - en TRAP NAAIMACHINES waarondel bekende merken onder volle dige garantie Betaling desge wenst in overleg Handmachi nes vanaf ƒ 45 trapmaohines vanaf t 75 machines in moder ne salonkast v.a f 185 Tevens reparatie-inrichting Te be zichtigen G A Witjens Heren weg 33 bij de Amsterd straat weg Telef 23968 Utrecht Goede GRAMMOFOONPLA TEN ook langspeelplaten Pick ups en koffergrammofoons Botschuyver-Leeman Si)ring weg 71 telef 23883 WEES WIJS Koop uw schrijf machine en uw bureau bij F N Koudij s l,eldseweg 30 telef 30286 Nieuwe schrijfmachines vanaf ƒ 210 Z.g.a.n moderne KINDERWA GEN merk Koelstra kan ook als wandelwagen gesteld wor den Helft van kostprijs Indu strieweg 8 bis PUCH 250 cc type S.G als nieuw weinig bereden 1 jaar oud ' s Avonds tussen 7 en 9 u Broerestraat 23 Goed onderhouden KINDER WAGEN met afneembare bak Br no 589 bur UN Te koop een partij BOEKEN studie en andere Gageldijk 14 Zwart SAELBONTJASJE m 44 35 prima bruin herencostuum 52 f 25 donkerblauwe Engelse kinderwagen wit gevoerd f 35 Amsterdamse straatweg 63biEA Gelegenheidsaanbieding TE GELBOARD beter dan primal Maat 135x120 cm 7.50 per m2 Water - zuur en hittebesten dig Alleen Houthandel Cen trum Herenweg 60-62 telef 16S30 VRACHTEN AFVAL kunt u gratis kwijt in de Groenekan Telef 5S4 - K 3401 In prima staat verkerende FIAT 500 1951 luxe bestelwagen Jan van Scorelstraat 10 bis telef 29496 FIRMA WITSON De zaak van vertrouwen levert u uitslui tend de ^ oede confectie en pri ma maatwerk van alle dames en herenkleding tevens lederen lassen enz Alles op termijn betaling Oude Gracht 309 bij de Lange Smeestraat Telef 24036 Te koop gevr enige moderne MEUBELS liefst Pastoe o.d fauteuiltjes salon en eetka mertafel comb dressoir-boe kenkast theetafel stoelen Br no 476 bur UN HANDNAAIMACHINBS ring spoel met levenslange garantie f 210 betaalbaar in 6 12 18 md ook elektrisch en zig-zag in moderne salonkasten tevens inruil en reparatie-inrichting C Vosse naaimachinehuis Ma riaplaats 50b tel 25509 tegen over magazijn De Dom FIAT 500 ' 49 rijdt zuinig 1-18 ' s Avonds 17-19 uur Socrates laan 9 Zeist STALEN KASTEN 25 stalen stoelen 12,50 stalen stellingen 29 40 eiken dossierkasten pri ma 35 en 45 Bez J Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Direct leeg te aanvaarden heel WOONHUIS Nieuw Engeland bev kamer en suite 3 slaapka mers enz In overleg met huis vestigingsbur Koopsom f 9000 Br no 516 bur UN VOLKSWAGEN liefst Cabrio let of Karmann Sla Br met bouwjaar en prijsopg no 442 bur UN Geltenwollenharen sokken ori ginele Janussokken geitenwol len shawls geltenwollenharen kousen geitenwollen wanten fietstassen vanaf 3 Verkoop verhuur dekzeilen gebruikte tenten en dekkleden grote kor ting camouflage regenjassen luchtbedden slaapzakken plas ticartikelen kampeerartikelen van fabriek naar afnemers dus altijd voordeliger VAN BREE MEN WATERBORG Vreden burg 64 telef 14784 - 26695 Inklapbare zitligstoelen sei zoenkortingen ZWEBRIE PARKET f 2.85 per m2 Onverslijtbare vloerbedek king verhuisbaar 2 kleuren Monstervloer bij Houthandel Centrum Herenweg 60-62 tel 16830 Utrecht Modern 2-pers eiken LEDI KANT springverenmatras kus sens zijden gewatt sprei Na 7 uur Ruysdaelstraat 16 bis WOONHUIS te zijner tijd ledig te aanvaarden en blokje van 2 of 4 maandwoningen voor be legging van plm f 40.000 Br no 440 bur UN VILLA te Bilthoven-Z 6 ka mers en badkamer en tuin met garage Br no 553 bur UN 4 Engelse CLUBS kloosterhuis kamertafel Eng dressoir 4 stoelen 2-zits bankje schrijf bureau diverse clubjes kloos tertafels gotische theemeubels cootz enz Jonker-Venema Springweg 6'5 Te koop OPEL OLYMPIA bouwjaar 1952 in prima staat Billijke prijs G de Groot Tho mas è Kempisplantsoen 13 Utr Ook in 1957 geeft JOOP DE LOR alleen de hoogste waarde voor zolder - kelder en winkelop ruiming Haverstraat 40 Telef 25627 NIJMAN BULLETIN - Ga toch naar „ Textielhuis Nijman " Elk artikel tegen gemakkelijke betahngscondities Woningtex tiel heren en dameskledmg manufacturen Croeselaan 163 Utrecht TeUf 34687 Kamp 61 Amersfoort Telef 7070 SALAMANDERKACHELS grote voor zaal werkplaats te verwarmen in prima staat J C M De Goey Mr Smid Voe tiusstraat 6 bis telef 11508 of 12904 BAD prima wit geëmailleerd J C M De Goey loodgieter Voetiusstraat 6 bis telef 11508 of 12904 ATTENTIE Wij leveren u huis en slaapkamers club - en bank stellen dressoirs clubjes ta fels enz Alle woningtextiel op gem betalingsvoorwaarden Uw oud meubilair ruilen wij in Jonker-Venema Springweg 65 telef 24790 Wij kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prijs Es matm Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht JABO TAPIJT kamer 3x4 m genaaid en gelegd t 82.50 Te be talen 3 6 9 mnd Fa Groene veld Brigittenstraat 2 telef 10153 Utrecht BOUWGROND voor woonhui zen of villa's te koop gevr Br no 9073 bur UN Het huis met de buitenklok Uw adres voor KLOKKEN horloges siersteenringen ze gel en verlovingsringen cas settes tafelgerei F R Mars man ged horlogemaker telef 31439 Damstraat 44 Utrecht Wij leveren ook op gemakke lijke betalingsvoorw Geen rente geen kosten LEDEREN JASSEN van prima kwaliteit Gemakkelijke beta ling Hajo Havikstr 17 Koe koeksplein Telef 16285 Een prima onderhouden mas sief eiken SCHRIJFBUREAU geen triplex Lange Smeestr 29 Blokje HUIZEN voor geldbe legging te koop gevr Br no 9074 bur UN GASHAARDEN 8-10-12 staven open haardkacheltjes zeer ge schikt voor bijverwarming J C M De Goey mr Smid voe tiusstraat « bis telef 11508 of 12904 Het speciaaladres voor asbest GOLFPLATEN in div afmetin gen tegen scherp concurrende prijzen is en blijft Bons Zand pad 131 a telef 24308 KOSTUUMS regenjassen enz De nieuwste dessins Gemak keltike betaling „ Hajo " Ha vtkstraat 17 Koekoelaplein Telef 16285 Tegen hoge prijs gevr ouder wetse THEEKAST op wielen met koper gemonteerd of ver sierd Br no 666 bur UN Een ZAAK in fruit en delica tessen en chocolaterie op goe de stand te Utrecht Br no « 58 bur UN Exclusief I Originele SCHAPEN VACHTEN in bruin en teddy Geschikt voor o.a vesten en wanten Smith Pvedlkherenstr 14 tèlef 14556 Utrecht Ambtenaar b.b.h.h zoekt per 1 febr gemeub ZIT-SLAAP KAMER zonder pension Week ends afwezig Br met prijsopg no 448 bur UN GEMEUB HUIS of afzonderlijk gedeelte daarvan voor tijdvak minimaal 1 jaar met centrale verwarming of oliestook te Utrecht Bilthoven Zeist of ' t Gooi Br no 9295 bur UN Te huur gevr SPREEKKAMER en wachtkamertje Br naar Da Costalaan 20 Bilthoven Journaliste zoekt per i febr lichte KAMER zonder pension liefst in binnenstad Br no 455 bur UN Gevr voor direct gemeub ZIT en SLAAPKAMER in Utrecht of omgeving Br no 454 bur UN Jong getrouwd paar zoekt on gemeub KAMER met keuken Br no 517 bur UN „ j|fg|j|<«Bi^l gcwaw^a Bij v d Linden's CV Trans portwerktuigenfabriek Zand weg 28 Maarssen worden ge vraagd enkele aankomende CONSTRUCTIE-BANKWEP-KERS en enkele constructie bankwerkers Aanm dagelijks aan de fabriek en zaterdags van 1 3 uur bij G Wolzak Willem v d Veldestraat 4 Maarssen \ Kleuterhuis Steenweg 60 vr een flinke WERKSTER voor maandag woensdag donderdag en vrijdag Witte Huil Vakantie - en Her stelhngsoord Krakelingweg 53 Zeist telef K 3403 - 5196 vr HUISH HULPEN intern Sol licitaties aan bovenstaand adres Gevr flinke NAAISTER lx per 14 dagen Gruppelaar Stadion laan 8 telef 23821 Utrecht Gevr zelfstandig werkende HULP in de HUISHOUDING voor dag en nacht 6 Dagen vrij in de maand Hoog loon Ge rard Doulaan 21 Bilthoven Buslijn 16 Beethovenlaan hoek V d Helstlaan Nette WERKSTER gevr V.g g.v voor 6 ochtenden per week Laimböck Oudkerkhol 37-43 Op onze afdeling tapijtenkno pen kunnen wij enige JONGE DAMES plaatsen die liefheb berij hebben in handwerken Leuke werkkring klein atelier Goede vooruitzichten en be hoorlijk loon Tapijtreiniging Nomot Nieuwe Gracht 155 Utrecht Gevr een WERKSTER voor 1 avond voor kantoor A van Overhagen Biltstraat 200 Groothandel in vleeswaren en conserven te Utrecht vraagt V direct KANTOORBEDIENDE mnl leeftijd ca 17 jaar en een flinke magazijnbediende Br met uitv inl no 552 bur UN Gevr net DAGMEISJE boven 16 jaar Aanm ' s avonds na 7 u mevr Welters Catharijnesingel 31 Utrecht Wordt gevr een keurig WERK MEISJE voor iedere dag van 8.30 15.30 uur Zondags vrij Leeftijd boven 20 jaar Aanm mevr Nierman Maliesingel 17 Utrecht HUISH HULP gevr van 8-12 uur Linnaeuslaan 50 Tuindorp Telef 17750 Alleenataande bejaarde dame vraagt HUISHOUDSTER in tern leeftijd liefst 45-35 jaar Aanm tussen 7 en 9 uur Leid seweg 64 a Gevr beschaafde DAMES voor de verkoop van maatcorsetten Soc voorzieningen Reizen per auto Br no 49'4 bur UN Gevr flinke JONGEMAN leef fijd tot 17 jaar welke opgeleid wenst te worden tot rijwiel - en hulpmotorhersteller Rijwiel handel J de Groot J S Bach straat 4 telef 30900 Gezocht SCHILDERSPATROON Nog in bezit van vestiging voor samenwerking of nader over een te komen condities Bejaar den komen ook in aanmerking Inl etc no 475 bur UN Gevr een flinke jonge WERK STER voor 3 a 4 morgens 9-12 uur Lessinglaan 92 Oog in Al Mnl BEDIENDE voor admini stratief en typewerk op klein bedrijf skantoor Isolatie-bedr J Siebols Herenstraat 12 Utr Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Utrecht kan op haar nieuw atelier waar uitsluitend het beste genre japonnen wordt gemaakt voor direct of spoedig nog pla Nette man 50 jaar met huis zaak zoekt serieuze KENNIS MAKING met nette wed of ge scheiden vrouw liefst zaken vrouw 40 45 jaar huwelijk niet uitgesloten Br no 471 bur ijj Nette jongeman 30 jaar zoekt gescheiden of weduwvrouw tussen 30 35 jaar 1 of 2 kindel ren geen bezwaar Br no 465 bur UN Besch dame zoekt langs deze onsympathieke weg KENNIS MAKING met dito heer leef tijd 50 60 jaar Br no 464 bur UN Nette jongeman 28 jaar zoekt KENNISMAKING met een net meisje of jonge wed 1 kinij geen bezwaar Br no 486 bur UN Jongeman P.G oud 31 jaar zoekt KENNISMAKING mei net meisje ongeveer van 25 tol 30 jaar ook P.G Br no 444 bur UN HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrq dag 2 5.30 uur dinsdag woens » dag donderdag 2-9 uur M p Lindostraat 35 zijstraat Bilde > dijkstraat En volgens afspraak Dankbet ter inzage Voor bruids - verjaardag - en kinderreportages belt u 25064 FOTO ARGUS Hooftgraafiand straat 175 Utrecht KUNSTGBBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparatiei in enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Telef 12330 Duitse Oostenrijkse Zwitserse Hollandse dames en heren wen sen BRIEFWISSELING met Hollanders Inlichtingen gratis Wereldkoerier Box 6057 Rot terdam BEHANGEN en witten Voor goed behang en witwerk naar B V d Laan M A de Ruytet straat 3 bis Vraagt staalboeken ter inzage Telef 24636 Zet uw zorgen aan de kant met de boeiende LEESPOETE FEUILLE van de Reading Ser Vice Wittevrouweiistraat 20 Telef 13629 niet vergeten JUDO Jiu-Jitsu boksen body building Lessen elk uur van de dag Inschrijving dames heten en kinderen na ' 19 uur Jan Snijders 4e dan Mariaplaats 14 Telef 19964 MEVR DORNEE Psychome triste Raad in diverse aange legenheden Spreekiuren dage lijks van 2 uur af 2e Specht straat 6 einde Koekoekstraat Buslijn 1 en 8 Voor RECLAME per 10 kg reuze Drielingen ƒ 1.40 puike grote 1.40 Friese Rood.star ' 1.65 J Wouterse Jr Amoterd straat weg Balijelaan Kanaalstraat Voor fijnproevers per 10 k | ƒ 2.09 klein geel J WOUTER SE'S ROEM allemaal tiloem Ai gehaald aan onze winkels Am sterd straatweg Balijelaan Kanaalstraat Wie wil voor heer eens p week WASJE verzorgen Ook strij ken en dichthouden Moet be slist keurig worden verzorgd Br no 626 bur UN De bekende LEESPOHTK FEUILLE „ N.I.O " is beter ca verreweg het grootste Leespor - tefeuillbedriif van Utrecht Herm Elconiusstraat 38 telef 22483 en Obrechtstraat 73 telef 12164 AAN KOMEN LOPEN zwarte hond kruising Bouvier-poedel plm 1 jaar oud hoogte plm 50 cm A Vink Jekerstraat 83 telef 34185 Donderdag speciale GEHAKT DAG bij Toon Hermanns sla gerij V Hoornekade 83 Utrecht Noord INSTRUMENTEN - en ME TAALWARENBEDRIJF Wijde Begijnestraat 3 a Vervaardigen en reparatie van onderdelen voor ondernemingen en parti culieren Massa en seriedraai werk Bel ons voor uw proble men en wij zullen u gaarne ad viseren Telef 263Sf7 RIMFORTS beschermen uw tere naaldhakjes Even opbel len firma J v d Brul & Zh-i Gedipl schoenherstellers Ka pelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 17880 Twee gezusters 27 en 28 jaa ' vlot wensen serieuze KENNIS MAKING Bij voorkeur gegoe de middenstand en R.K Br no 505 bur UN Echtpaar 50 jaar z.k in het bezit van auto zoekt gezelll ECHTPAAR om ' s zondags uil stapjes te maken en gezellige omgang liefst ook in bezit vaa één rijbewijs Br no 511 bur UN Zakenman vraagt ƒ 3.5O0 W LEEN Condities nader overeen te komen Br no 653 bur UN Het juiste adres voor het BE KLEDEN van uw meubilair i / Jonker-Venema Springweg 63 ' telef 24790 Vakkundig snel billijk OUDE STOLKSE MEIKAAS Oud vet pikant de fijnste van ' t land per < 2 kg f 1.58 jonëe malse romige boerenkaas / l -'*' belegen f 1.50 prima marga rine ' t Kluitje 31 et Reclame margarine 30 cent Karperton smeerkaas velvet 27 cent zout loos 35 cent Duizenden tevre den klanten „ De Kaasbeurs Predikherenstraat 8 Hebt u reeds de nieuwe wereld beroemde Zweedse POLIJST DOEK METALLIN geprobecrO voor het als nieuw maken va » alle metalen voorwerpen af ' raden chroomwerk spiegeld glas enz Fantastische resulta ten Een uitkomst vOor elf ' huisvrouw I Stort ƒ 1.25 op « i *' no 24512 v d Fa Jameco West hovenplein 48 Den Haag i ' zendt postwissel en u krijgt oW gaand zo'n wonderdoek franw toegezonden met tijdelijk «» aardige attractie ter introducti * TpsrHTSCH NIEUWSBLAD Amateuri5 in betei Bonte rij liefhebbers zet beste beentje voor ¦- Van een onzer verslaggeefsters - Orde scheppen in de chaos vai - iet amateurisme Dat is het doel 5tt de landelüke stichting d'Oprech 1 Amateur zich stelt Gisteravom ïferd de eerste ^" ditieavond m d tear gehouden m K en W t < iftrecht De jury bestaande ui d ftéren mr H Smedes voorzittei ^ lï de stichting J R - Busehmai « n Victor Conselman zag een bonti ril van deelnemers aan zich voorbu trekken De nummers werden aai elkaar gepraat door de heer J Kraak secretaris van de aldelini Utrecht Pittig en vlot speelde he accordeonorkest Con Spirito uit D Bilt verschillende melodietles Annu Kalis zong Franse en Duitse liede r.en Drie vrouwentypen van Annu Ü G Schmidt werden voorgedra ^ en door Letty Kosterman De te nor J Bounnouvrier zong enkel < Italiaanse operafragmenten The Ka ' itiiki Hawaiians uit Amerongei ipeelden en zongen Hawaiianmu ziek en na de pauze cowboy-liedjes Verschrikt vlogen de aanwezigei half o - reind toen de dochter vai de she ff " enkele schoten afvuurd uit has.r pistool Blauwe damp krin gelde omhoog Janny Stuiver zoni o;a de Nederlandse versie van he f eestige Italiaanse liedje Marcelino ' ommy Roelofs accordeon me piano en drum begeleiding kreej een stormachtig applaus In eei Torige auditie wist de heer Roelof tèn van de hoogste plaatsen te be ïiptten ' Eveneens uit De Bilt kwam he jaandolineorkest Musica dat vrolü fce muziek ten gehore bracht Bett Bost zong twee eigen liedjes waar - fctj zij zichzelf begeleidde op de gi taar De avond werd besloten doo:'ifopi en Hans Moerhout met aan diyieugel Bob de Graaf die ^ trachten ' De jury ging mede in verban Jiiet de tijdnood niet over tot he bespreken der verschillende presta ^ es ''' De audities rijn niet bedoeld al talentenjacht Verre van dat Wi Willen alleen de amateurs in Neder land die niet in één bond ztjn opge nomen organiseren en zodoende he amateurisme in goede banen lei den " aldus mr Smedes Voorselec - ties werden voor deze avond niet gehouden Iedere amateur die er voovoelt zijn prestaties ten tonele t.krengen kan een formuliertje invulten en IS welkom Er zijn ver over de 1 miljoei muziekamateurs in Nederland Vol fens de heer Smedes wordt de ra OIO door velen verkeerd begrepen Zö zetten het toestel aan en hun Ie ven speelt zich af tegen de achter grond van muziek en spraak zon der dat zij er naar luisteren Oo ¦ luér kan deze stichting belangrij werk doen Aan de stichting is vei Bonden een advies comité waari iiien,<;en met prominente namen zii « hg hebben Het werk van de stiet Mg gaat echter verder dan allee « mateurs de kans te geven hu Kleurplaten wedstri j < drankweercomité ¦^^^^" J ^ ' januari 1955 organ rnitó "®' plaatselijk draiikweer ci miie in Utrecht weer een kleurpli ll \" ' u ^.®'' « n v,g,l.o.-scholen D « n i ^^^'¦'^^^ ' t een plaat die wij bK ü SevR3.T van alcoholgebru a * ^ eljferkeer Op alle daarvoor • Wt«,i'""^''°^"«"de scholen zUn i " i-gezet en ze worden voor 2G janui teru^»Phv^^f''^^'lv«rsen i ^^ ¦ e man 50 jaar met huis es zoekt serieuze KENNIS SING met nette wed of ge liden vrouw liefst zaken iw 40 45 jaar huwelijk niet esloten Br no 471 bur UN e jongeman 30 jaar zoekt helden of weduwvrouw en 30 35 jaar 1 of 2 kinde ^ geen bezwaar Br no 465 bur UN h dame zoekt langs deze ' mpathieke weg KENNIS KING met dito heer leef 50 60 jaar Br no 464 bur e jongeman 28 jaar zoekt JNISMAKING met een net 5je of jonge wed 1 kina 1 bezwaar Br no 436 bur geman P.G oud 31 jaar t KENNISMAKING met meisje ongeveer van 25 tot aar ook P.G Br no 444 bup DERZIENDE J G Buigel ster Consult maandag vrij 2 5.30 uur dinsdag woens donderdag 2-9 uur M P iostraat 35 zijstraat Bilder straat En volgens afspraak kbet ter inzage r bruids - verjaardag - en lerreportages belt u 26064 ' O ARGUS Hooftgraafland at 175 Utrecht UNSTGEBITREPARATIB ~ Oudwijk Spoedreparatief aikele uren gereed W C schoten Erkend tandtech s Kerkstraat 4 bij Nachte straat Utrecht Telef 12330 se Oostenrijkse Zwitserse andse dames en heren wen BRIEFWISSELING met anders Inlichtingen gratisl eldkoerier Box 6057 Kot am [ ANGEN en witten Voor l behang en witwerk naar d Laan M A de Ruyter at 3 bis Vraagt staalboeken inzage Telef 24636 uw zorgen aan de kant met boeiende LEESPOETE riLLE van de Reading Sep Wittevrouweustraat 20 f 13629 niet vergeten 10 Jlu-Jitsu boksen body ding Lessen elk uur van de Inschrijving dames heren - kinderen na - 19 uur Jan ders 4e dan Mariaplaats 14 f 199S4 7R DORNEË Psychome e Raad in diverse aange nheden Spreekuren dage van 2 uur af 2e Specht it 6 einde Koekoekstraat ijn 1 en 8 r RECLAME per 10 kg reuze lingen j 1.40 puike grote 0 Friese Eood.star ƒ 1.65 J iterse Jr Amsterd straat Balijelaan Kanaalstraat ¦ fijnproevers per 10 kg 9 klein geel J WOUTER ROEM allemaal feloem Af lald aan onze winkels Am i straatweg Balijelaan aalstraat wil voor heer eens p week 3JE verzorgen Ook strü en dichthouden Moet be keur g worden verzorgd 10 626 bur UN bekende LEESPORTE ILLE „ N.I.O " is beter M eweg het grootste Leespor ulUbedriif van Utrecht n Elconiusstraat 38 telef i en Obrechtstraat 73 telef 1 r KOMEN LOPEN zwarte i kruising Bouvier-poedel 1 jaar oud hoogte plm 50 A Vink Jekerstraat 83 34185 Jerdag speciale GEHAKT r bij Toon Hermanns sla V Hoornekade 83 Utrecht irdK TRUMENTEN - en MK LWARENBEDRIJF Wijde jnestraat 3 a Vervaardigen reparatie van onderdeïch ondernemingen en parti ren Massa en serledraal Bel ons voor uw proble en wij zullen u gaarne ad en Telef 26397 FORTS beschermen uw naaldhakjes Even opbel ' irrna J v d Brul & Zn pi schoenherstellers Ka raat 21 23 zijstraat Bilt t Telef 17880 gezusters 27 en 28 jaar wensen serieuze KENNIS iNG Bij voorkeur gegoe iddenstand en R.K Br no ur UN oaar 50 jaar z.k in h * van auto zoekt gezelhs rPAAR om ' s zondags uit es te maken en gezellig » mg liefst ook In bezit van rijbewijs Br no 511 bur « man vraagt ƒ 3.500 TE I Condities nader overef » imen Br no 659 bur UN juiste adres voor het BE DEN van uw meubilair 1 * r Venema Sprlngweg " 5 24790 Vakkundig snel STOLKSE MEIKAAS vet pikant de fijnste van d per > 2 kg f l.'óB jonge romige boerenkaas ƒ ¦*'• en 1.60 prima marga ' t Kluitje 31 et Reclame jrine 30 cent KarpertoM • kaas velvet 27 cent zout 5 cent Duizenden tevre clanten „ De Kaasbeurs kherenstraat 8 u reeds de nieuwe wereld nde Zweedse POLIJST METALLIN geprobeerd het als nieuw maken va » netalen voorwerpen si ** chroomwerk spiegels nz Fantastische result» Een uitkomst voor elK ' • ouwl Stort / 1.25 op g '*." 12 v d Fa Jameco West plein 48 Den Haag »' postwissel en u krijift 01 » zo'n wonderdoek franco onden met tijdelijk ««» e attractie ter introducti » Bonte rij liefhebbers zet beste beentje voor Van een onzer verslaggeefsters Orde scheppen in de chaos van w amateurisme Dat is het doel 5a de lan(ielUke stichting.d'Oprech teAmateur zich stelt G.steravon ^ l„i de eerste aud.tieavond in dit iaar gehoU(ien in K en W te Utrecht De jury bestaande ui de heren mr H Smedes voorzitter fan de sticliting J R - Buschman n Victor Conselman zag een bonte rii van deelnemers aan zich voorbü trelfken De nummers werden aan eikaar gepraat door de heer J Kraak secretaris van de afdeling Utrecht Pittig en vlot speelde het accordeonorkest Con Spirito uit De Bilt verschillende melodieties Annie Kalis zong Franse en Duitse liede ren Drie vrouwentypen van Annie M G Schmidt werden voorgedra gen door Letty Kosterman De te nor J Bounnouvrier zong enkele Italiaanse operafragmenten The Ka miki Hawaiians uit Amerongen speelden en zongen Hawaiianmu ziek en na de pauze cowboy-liedjes Verschrikt vlogen de aanwezigen half o - reind toen „ de dochter van de she ff " enkele schoten afvuurde uit haer pistool Blauwe damp krin gelde omhoog Janny Stuiver zong o.a de Nederlandse versie van het I -¦-• e Italiaanse liedje Marcelino I ' Roelofs accordeon met E p.n.-,j en drum begeleiding kreeg ¦ i een stormachtig applaus In een H vorige auditie wist de heer Roelofs ¦ len van de hoogste plaatsen te be H Eetten n Eveneens uit De Bilt kwam het mandolineorkest Musica dat vroltj - ke muziek ten gehore bracht Betty n Dost zong twee eigen liedjes waar ^ bij zü zichzelf begeleidde op de gi taar De avond werd besloten doorTopi en Hans Moerhout met aan de vleugel Bob de Graaf die De jury ging mede in verband met de tijdnood niet over tot het bespreken der verschillende presta ties De audities zijn niet bedoeld als talentenjacht Verre van dat Wij mllen alleen de amateurs in Neder land die niet in één bond zün opge nomen organiseren en zodoende het amateurisme in goede banen lei den " aldus mr Smedes Voorselec ties werden voor deze avond niet ge liouden Iedere amateur die er voor voelt zijn prestaties ten tonele te brengen kan een formuliertje invul len en IS welkom Er zijn ver over de 1 miljoen muziekamateurs in Nederland Vol tens de heer Smedes wordt de ra dio door velen verkeerd begrepen ^ 11 zetten het toestel aan en hun le ven speelt zich af tegen de achter grond van muziek en spraak zon oer dat zli er naar luisteren Ook nier kan deze stichting belangrijk » erR doen Aan de stichting is ver sonden een advies comité waarin mensen met prominente namen zit | ng hebben Het werk van de stich ing gaat echter verder dan alleen « mateurs de kans te geven hun Klpiirplaten wedstrijd drankweercomité Kvenals in januari 1955 organi sm het plaatselijk drankweer co niie in Utrecht weer een kleurpla en der lagere en v.g.l.o.-scholen De ze keer betreft ' t een plaat die wijst hii ' ^^ y ^^'^ van alcoholgebruik " f^lywkeer Op alle daarvoor in aanmerkingkomende scholen zijn ze "" gezet en ze worden voor 26 janua - " froPSehaald of kunnen worden '" Uggebracht a het adres Adr r torH^'^r ^°- Zaterdag 26 janua A„"'°*"..'^e Platen in de o.l school n esl^afS beoordeeld door een ju en B « nK *' "" ""' J ' ^- v^n Bas ten Batenburg en de heren H van r Mist wethouder van onderwijs Dnnt - '"'»¦ kunstkritikus Henk D».oiii kamp illustrator en B Veld ™;> hoofd van een school \''™'£ e_beste inzendingen van de iaoo « „„ T """- '¦"¦<:" ui"isen van ae d f i °'™ -^ y " drie prijzen Voor schikh =^ ^¦^•'¦''- ™'<'^ prijzen be e lir 5 ^'^^^ teld Terwijl voor iede - een óriiA "??,'!'* gekleurde plaat '^' i Prtis beschikbaar is u nn ^ ^'" sen de vijf hoofdprtjs striirt l " ""^ '" de landelijke wed - ^ bom voor K en W te Utrecht af w „ " ^^^' '' en programma voor hal 11 " °''" de verkeersbrigade ö mee werken De uitreiking der '^¦ iondfrwy^^^tdoor de wethouder FEESTAVOND WIVAS dam '"'^ elie!'svereniging Amster S'7 ""'« WIVAS hield dins - Noo?rt n " t ^" feestavond in hotel Dli,^'^ï?"t te Utrecht « e ver.n ' ^- ^- 0'y > voorzitter van dne £ ^* wuikellersstand en hoe Aa f "^" *'"' dei opgelost »« rk aL ^ Ï """ * erd o.a meege <'* barren gezelschap van An - tr^l ll'ï ''''' ^*" ^* t cabaret was JanS „' " der leiding van de heer ^^ lSui:^'v™'-"D^k -"" '" ^"^^"- prestaties door een deskundige jury te laten toetsen Men wil ook de amateurs weer inschakelen om te spelen en te zingen voor liefdadige doeleinden Op het programma staat een aantal avonden voor de kinderverlamming door het hele land Met het nationaal fonds voor de kinderverlamming en in het bij zonder met voorzitter mr J Klaa sesz commissaris der koningin in Zuid-Holland zijn al plannen ge maakt In het komende jaar krijgt de stichting ook een eigen - orgaan dat de naam d'Oprechte Amateur z;al dragen Uit iedere optredende groep wor den de 7 beste deelnemers gekozen die dan weer uitkomen tegen zeven anderen uit een andere plaats De allerbesten mogen misschien eens voor de radio optreden Niet als ont dekte talenten maar als amateurs Een aantal amateurs uit heel Neder land waaronder de genoemde ' accor deonist Roelofs trad in Eerbeek op voor de Hongaren Van een onzer verslaggeefsters Honderden jongens en meisjes be horende tot de Utrechtse platte landsjeugd kwamen vandaag in het N.V.-huis te Utrecht bijeen waar de grote provinciale jaarlijkse toog dag werd gehouden De ochtendvergaderingen van de C,B.P.B de vereniging van de meisjes en van de C.J.B.T.B waar in de jongens zün verenigd werden apart gehouden Voor de jonge boerinnen sprak mevrouw M M van Bemmel-Bos het openingswoord Daarna behan delde men de jaarverslagen Een kookdemonstratie en films besloten deze ochtendbijeenkomst die ge deeltelijk werd bijgewoond door de echtgenote van de commissaris van de koningin in de provincie Utrecht mevrouw gravin Van Lynden van Sandenburgh-Labouchère De vergadering der jonge boeren werd geopend door voorzitter L F de Weys Ook hier werden daarna de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester behandeld De heer H Kikkert lid van de Twee de Kamer der Staten-Generaal sprak over De grondlijnen van het land bouwbeleid In de gecombineerde middagver gadering sprak drs J J Knibbe over de agrarische jeugd in een we reld op drift Muziek en zang volks dansen door de kring Utrecht-west en het optreden van de voordrachts kunstenaar R Scholten vulden ver der deze middag Tegen hel einde werden de prijswinnaars van de melkwedstrijd bekendgemaakt die deze zomer in Breukelen werd ge houden Ds R C van Putten Ne derlands hervormd predikant te Feuilleton Hel Terdiveiieii maniisrripf door dr WILl FOX 30 T Beleefd bood Fox aan zijn koffer tje te dragen Ik hoop dat ' t geen ernstige ziekte was " voegde hij er aan toe Nee dat niet Hoofdzakelijk ze nuwen begrijpt u Ik heb een ener verende ttjd achter de rug Maar hier in deze stilte zou men weer op verhaal kunnen komen Woont u altijd in Louha " Fox deelde hem het meest nood zakelijke mede hij vertoefde hier op een vakantiereis hij moest echter binnenkort weer naar Ham burg terugkeren waar hij assistent Was aan een universiteitsinstituut Yvonne stond al bü de deur op hen te wachten Ik zal u uw ka mer wijzen " zei ze tegen Dariotis terwijl Ze de trap t.plippen Het bed moet nog worden opgemaakt Ik hoop dat de kamer u zal be vallen We leven hier min of meer in de Middeleeuwen maar dat heeft natuurlijk ook zijn bekoring Zal ik u maar meteen naar mijn tarte brengen " Fox die zijn eigen kamer was bin nengegaan doch de deur niet hele maal had gesloten hoorde hoe even later het tweetal zich verwijderde Een poosje later verdween ook de Bretonse dienstbode die het bed had opgemaakt uit de kamer Dit was het ogenblik voor Fox om zich wat mé*r voor de heer Dariotis t « De auditieavond van de stichting d'Oprechte Amateur dinsdagavond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht gehouden werd geopend door het accordeon orkest Con Spirito uit De Bilt Foto U.N.-Van der Werf De heer A D Severijn neemt afscheid van Openbare Werken De heer A D Severtjn admini strateur B bü de dienst van openba re werken te Utrecht zal vrijdag 1 februari wegens de pensioengerech tigde leeftijd openbare werken ver laten na een ruim 43-jarige dienst tijd 15 juni 1913 kwam de heer Severün er als klerk in dienst en bracht het in de loop der jaren tot waarnemend hoofdadministrateur Donderdag 31 januari houdt de heer Severijn in de kantine van Openba re Werken Achter Clarenburg 12 een afscheidsreceptie van 16 tot 17 uur Het oudste dagblad van Melbour ne de Agrus " zal zaterdag voor het laatst verschijnen Het blad werd opgeheven wegens voortdurende zware verliezen " Loenen aan de Vecht sloot de mid dagbijeenkomst Vanavond zal een grote feestavond deze provinciale toogdag besluiten Na muziek en zang voert de afde ling Linschoten van de C.B.P.B en C.J.B.T.B het toneelspel Een vlieg tuig vermist op De opkomst is dit jaar zowel bU de jongens als bij de meisjes groter dan vorige jaren Vanmiddag waren ongeveer 700 jon geren bijeen 12 februari wordt er voor de oude ren van de Christelijke Boeren - en Tuindersbond in K en W te Utrecht een dag belegd waar prof Diepen horst uit Amsterdam zal spreken Eind april zal de grote landdag wor den gehouden in Amersfoort Advertentie '^ jêÊp Bestrijd UW PIJNEN met Zwitsaletten FEESTAVOND VAN HET STAATSLIEDENKWARTIEB De wijkvereniging Het Staatslie denkwartier te Utrecht houdt vrij dag 1 februari om 20 uur een feest avond in het N.V.-Huis te Utrecht Het batig saldo van de avond waaraan o,a meewerken The Top Liners André Carrell en Else Hlle nius komt ten goede aan het Wil helminafonds gaan Interesseren die hij tot dus verre met een zekere onverschilli ge beleefdheid had behandeld Hij ging de kamer van Dariotis binnen Het kleine koffertje stond op de tafel en was niet afgesloten Fox knipte het open en het eerste wat hij zag was een flesje — dat hij niet behoefde te ontkurken doch slechts aan zijn neus behoefde te houden om te weten wat erin zat Hia stak het in zijn zak Een haastig verder onderzoek overtuigde hem ervan dat hier verder niets aan wezig was dat hem belang inboe zemde in ' t bijzonder géén pape rassen Plotseling stuitte zijn hand echter op Iets hards Aha " mom pelde htj „ kijk daar eens " Hij haalde een revolver uit het koffer tje te voorschijn Merkwaardig wat de mensen al niet met zich mee slepen Met een ervaren handbeweging opende hij het magazijn en verwij derde de patronen Als een cadeau tje voor de gastvrouw zou deze re volver stellig niet bestemd ztjn peinsde Fox en als de heer Dario tis zelfmoord plannen had dan had hy die toch in Parijs op onopvallen der wijze kunnen uitvoeren waar om zou hij daarvoor deze uithoek van Parijs uitgekozen hebben Opeens meende Fox voetstappen te horen en haastig stopte hij de revolver terug in het koffertje Hij had zich echter vergist er kwam niemand Een minuut later was hij terug in zijn eigen kamer en goot de inhoud van het flesje over in het flesje dat hij op het strand gevon den had HU had de deur van zijn kamer op een kier laten staan om te kunnen horen wat er op de gang voorviel Een poosje later stond hlJ rustig uit het raam te kUken en bepeins d « dat er niet veel anders viel te > Utrechtse politie ftnet stomheid geslagen Van een onzer verslaggevers In het middaguur van heden om kwart over twaalf vielen plotseling alle verkeerslichten in Utrecht uit Met alle nare gevolgen van dien Want niet zodra waren de rode gele en groene lichten „ tot zwijgen " ge bracht of er ontstond in de binnenstad een kleine verkeers chaos Alle verkeer ging kris kras door elkaar en hoewel er geen melding is gemaakt van ernstige botsingen zullen er zeker wel auto's motoren fiet sers en misschien ook wel een combinatie van al deze soorten tegen elkaar opgebotst zijn En alsof dat al niet erg ge noeg was tegelijkertijd viel ook de telefoon van de politie uit De Utrechtse politie was — en niet voor zo korte tijd want eerst om kwart voor drie van middag kregen we weer con tact — met stomheid geslagen Van alle kanten werd een beroep op de politie gedaan maar het be kende nuirumer 26151 zweeg en bleef zwijgen Toen wij tenslotte langs de een of andere typisch journalistieke weg toch contact met het hoofd bureau van politie kregen was het kwart voor drie Alsof men was ver lost uit een nachtmerrie zo werden we telefonisch van harte toegejuicht Een Van de meest waarschijnlijke mogelijkheden is dat de sto ring van de lichten en van de telefoon op het politiebureau ge zocht moet worden in een kabelbreuk bij de werkzaamheden die thans wor den verricht in de Jacobsstraat bij de Jacoblkerk Geheel zeker is dat niet althans niet op het uur dat wij dit schrijven Overigens nog een bijzonderheid die wij gaarne doorgeven aan de lezers Als het weer eens zou voorkomen dat men hoe dan ook de politie nodig heeft en ze zwijgt in alle talen bijvoorbeeld in het geval van een grote ramp dan is het het beste de storingsdienst van de P.T.T op te bellen De storings dienst zal u dan verwijzen naar de politleverbindingsdienst op de IVIalie baan Daar staat een radiowagen ge reed die in elk geval mobilofonisch met het hoofdbureau van politie eon - Schooljeugd won tekenprijzen "' Van een speciale verslaggever De 13-jarige Bert Vermeulen leer ling van de Prof dr G van der Leeuwschool in Utrecht is de jong ste van de vier Utrechtse schoolkin deren die een prijs in de wacht heb ben gesleept met de nationale jubi leum tekenwedstrijd georganiseerd door het Nederlands comité van kin derpostzegels en de Nederlandse ver eniging van tekenonderwijs Bert Vermeulen wienö fraaie kleurente kening met dierfiguren temidden der vele andere prenten van de provin ciale prijswinnaars is opgehangen in een der zalen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amster dam krijgt als prtis een etui kleur potloden ter waarde van ƒ 15 — De 13-jarige Judith ter Haar uit Utrecht leerlinge van het Christelijk streek lyceum in Doorn een derde prijs tekenmateriaal tot een waarde van ƒ 7,50 In de groep voor oudere jongens en meisjes zijn de tekeningen van Marjoltjn Jansen 14 jaar en As trid de Heus 16 jaar beiden leer lingen van de gemeentelijke h.b.s bekroond respectievelijk met een 2de en 3de prijs een etui kleurpotloden en tekenmateriaal In de groep 17 jaar en ouder kreeg de 17 jarige leerling M M van Ga len van de christelijke technische school in Utrecht een 2de prijs toege wezen en de 18-jarige Tibor Rudnay uit Groenekan van de gemeentelijke h.b.s een Sde prijs doen dan wachten op de ontwikke ling der dingen HiJ hoorde opeens haastige voetstappen en even la ter werd de deui van zijn kamer opengegooid 0 excuseert u mij " iep de Griek enigszins ademloos uit Ik heb me vergist Maar waar is mijn kamer " „ Ik geloof hiernaast " ' t Is een wonder dat ik nog tot hier ben gekomen " hijgde de Griek bleek en opgewonden „ Niemand geeft zich de moeite mij de weg te wijzen in dit labyrint Ik heb wel zes hoeken moeten omslaan en ik weet niet hoeveel trappen moeten opklimmen O hoe je hier behan deld wordt Is dat een manier om met een zieke om te springen Maar wat ruikt ' t bij u " „ Wat bedoelt u " vroeg Fox Dariotis stond doodsbleek voor hem en snoof de eigenaardige lucht op Een zwarte haarlok viel over zÖn voorhoofd waarop zweetparels stonden Hij klemde zich aan de deurpost vast Excuseert u mü een ogenblik " fluisterde hij moeizaam Ik moet even naar hiernaast in mijn koffertje " Fox hoorde hoe hij in ztjn kamer het valiesje openknipte En prompt daarop hoorde hij een vloek die op een gil leek Twee seconden later stond de Griek weer op zijn drempel Ik voel me doodziek " hijgde hij M'n zenuwe m'n hart Ik gebruik Hoffmannsdruppels ik wilde die al bij de vuurtoren innemen het fles je moet uit m'n koffer gevallen zijn o alstublieft zegt u mij toch waar ' t hier naar uikt laat u rati toch niet zo ten gronde gaan " Gaat u zitten " zei Fox en duw de hem zachtjes op eea stoel An ders valt u om U had deze reis niet moeten ondernemen " „ Wat is dat voor onzin " riep n tact kan opnemen We geven toe het is een wat omslachtige wijze van doen maar in gevallen van nood zoals thans is het een uitkomst Wetenschap voor de praktijk Van een onzer verslaggevers Wetenschap voor de praktijk Onder dit motto organiseert de stichting centrale landbouworganisatiecontröle in samenwerking met de drie centrale landbouworganisaties en de ' Neder landse pluimveefederatie voor de zes de maal studiedagen over veevoedings vraagstukken en aanverwa,nte proble men in het Jaarbeursgebouw te Utr waarvan de eerste vandaag begonnen is De Nederlandse landbouw bevindt zich op het ogenblik in een gespannen tijd aldus ir G Wansink voorzitter van de stichting zy dient een aantal beslissingen te nemen dat in de toe komst voor haar eigen structuur van ingrijpende aard zou kunnen blijken te zijn volgens spr Daarom is het zo belangrijk dat de landbouwers in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de resultaten en bevindin gen van de landbouwdeskundigen met betrekking tot deze materie Op deze meetings wordt vooral aandacht ge schonken aan die factoren die de produktiviteit opvoeren en die het voeren van een krachtig prijsbeleid mogelijk maken zo besloot spr zijn openingswoord Ir A W van der Plassche directeur generaal van de landbouw die na de heer Wansink een korte inleiding hield verklaarde dat het een verkeer de voorstelling van zaken is als zou de landbouw in deze tijd al te zeer aan leunen tegen de overheid Spreker wees op het aandeel dat zowel de landbouwbedrijven als de andere commerciële instituten hebben in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de landbouw en op de bereikte resultaten als gevolg van de praktische toepassingen door de land bouwers van de gegevens van de land bouwvoorlichtingsdienst Hierna splitste de door ongeveer 900 mensen uit geheel het land bijge woonde vergadering zich in twee sec ties voor het volgen van 29 voordrach ten over de specifieke problemen van zowel de landbouw als de pluimvee teelt die afzonderlijk worden gege ven Voor donderdag staan er nog 18 voordrachten op het programma COMMUNISTISCHE LEDEN UIT ALKMAARSE 5 MEI VERENIGING Met op drie na algemene stemmen heeft de algemene ledenvergadering van de Alkmaarse 5-Mel vereniging zich ge schaard achter een verklaring welke door tien van de eH bestjuursleden werd afgelegd en waarbij de leden van de CPN die van de S-Mei vereniging lid zijn van het lidmaatschap vervallen worden ver klaard Woensdag 30 januari zal het 50 jaar geleden zijn dat het echtpaar J Th Stalker en M A Stolker-Van der Wurff in de echt werd verbonden Het bruidspaar dat op de Burge meester van Tuyllkade te Utrecht woont heeft 6 kinderen en 19 klein kinderen.De bruid is 70 jaar de brui degom 71 De heer Stolker is een van de laatste van het oude Utrechtse geslacht hoveniers die zijn bedrijf nog binnen de stadsgrenzen uit oefende Maar dezer dagen is zijn huis mft bijbehorend bedrijf aan de Fortlaan waar hij 36 jaar geploeterd heeft afgebroken en met de grond gelijk gemaakt wat hem wel aan het hart gaat Weliswaar heeft hij een Dariotis uit wanhopig en buiten zichzelf Ik heb alleen maar mtjn druppels nodig verder niets " „ Wat u hier ruikt is zwavelether " zei Fox op kalme toon Die kan men toch niet innemen " Toch wel alstublieft " „ Drinkt u liever een slok water dat is veel verstandiger " Dariotis slokte het hem aangebo den glas water naar binnen Ik moet echter die ether heb ben " Ik denk er niet aan u dat ver gif te geven u kunt er aan dpod gaan " Altijd die onzin " riep de Griek vertwijfeld uit Wat weet u daar van Ik ben eraan gewend Waar is hier een apotheek " „ Een apotheek " zei Fox Ik denk in Brest Als u nu dadelijk vertrekt kunt u er morgen om de ze tijd zijn " Ik kan een auto nemen " Waar haalt u die vandaan " 0 nu - raag ik u " Dariotis Iton niet meer uit ziJn woorden komen Hij beet zenuwachtig op zijn vin gers Ik kan niet zonder dat spul Wat een ellende die reis Ik weet niet wat er met me zal ge beuren als " Goed dan " zei Fox en goot een halve lepel van d ^ ether in een glas water 0p uw verantwoording " De Griek dronk het glas haastig leeg en zuchtte opgelucht Met zijn hand veegde hü zich het zweet van het voorhoofd Hij werd zichtbaar kalmer U bent mtin vriend zei hij Ik zal dit nooit vergeten " U mag hier echter niet mee doorgaan " zei Fox N!et dat ik nu de persoon ben die u hiervan - zou willen beke en maar de lucht staat mij zo tegen Wat zullen de barones en meneer Denis er wel van den ken Doet u overigens geen poging Advertentie HOOFDPIJN WEG HOOFDPIJN Jubileumconcours St Geertrudis Vrijdagavond gaat de klaverjasclub St Geertrudis op feestelijke wijze haar eer ste lustrum herdenken In het parochie huis aan de Amaliadwarsstraat organi seert men dan een juhileumconcours voor koppels Hieraan zijn speciale attracties ver bonden St Geertrudis verwierf zich in de eerste vijf jaar van haar bestaan onder de actieve leiding van haar voorzitter de heer Fokkenrood een goede naam Het is iedere maand veruit het drukst be zochte concours Het concours valt in de serie van maandelijkse wedstrijden Ditmaal met als inzet vier nieuwe con coursen Aanvang 8 uur Klaverjasconcoursen Het klaverjas-koppelconcours van Ultrajectum dat in Tramzicht " al hier werd gehouden werd gewonnen door het koppel Ridder-Bos met 5195 punten 2 Ganseman-Soest 5055 3 Wurms-Breedveld 4867 4 Legus Remes 4851 5 Schoonheim Oorst 4834 6 Lubo-Verbeek 4773 7 Klerk Horeman 4741 De klaverjasclub De Toekomst " organiseert op maandag 28 januari Moeilijkheden met bezetting vacature Toen — naar aajileidlng van de4 november-gebeurtenissen in Hon garije — het communistischeUtrechtse raadslid de heer L D E.J Kramer meende niet langer lidte kunnen blijven van de Conunu nittisehe Partij Nederland en voorzijn raadslidmaatschap bedankte,bleek het al spoedig mopüijk om Inde ontstane vacature te voorzien mooi nieuw huis van de gemeente gekregen maar daar voelt hij zich nog als opgesloten Ik ben mijn vrij heid kwijt en zoals hij zegt „ De gemeente heeft mijn liefste hobby afgenomen " Nog een zomer hadden ze me moeten laten zitten dan was ik 50 jaar Utrechtse hovenier geweest Zijn vrouw wist ook ua « aanpakken en met trots denkt ze terug aan de tijd dat ze met haar zoon naar de groentemarkt ging en altijd vlug „ los " was Met hen is vrijwel geheel verdwenen het typische stadsbeeld van de Utrechtse hoveniers Want hij is een van de laatste die er noodge dwongen de brui aan moest geven om het flesje te vinden ik stop ' t zoals u ziet in mijn zak en zal ' t steeds bij me dragen Gaat u nu naar uw eigen kamer om ' uit te rusten van de vermoeienissen van de reis Hebt u zich boos gemaakt over uw ontvangst hier " Bóós drukt ' t té zacht uit " ant woordde Dariotis Men behandelt me hier eenvoudig als een school jongen Stelt u zich voor " Uw zaken gaan mij niet aan " onderbrak Fox hem Ik ben hier een gast en ik heb geen t)elangstel ling voor eventuele geheimen De mensen hier zijn trouwens heel aar dig dat kan ik u verzekeren Als u straks aan het avondeten verschijnt gedraagt u zich dan als een gewoon mens en dan zult u merken dat het gezelschap hier heus ahorprettigst is " Ik kom niet aan tafel " Dat is uw zaak " antwoordde Fox onverschillig Misschien doet u er inderdaad beter aan om goed uit te slapen " Na een poosje verscheen Yvonne die hem kwam halen voor het avond eten Meneer Dariotis laat zich ver ontschuldigen " zei ze Nu ik heb daar niets ^ gen " „ Wat wil die man eigenlijk " „ Ik weet ' t niet " Was er ruzie in verband met hem " Ik weet ' t niet ik was in de keuken " De slotvrouwe van Louha en haar vriend Denis waren kennelijk in een minder goed humeur hoewel ze hun best deden niets te laten merken De hardhandigheid waarmee me neer Denis ztjn pijp behandelde waarbij hij allerlei verwensingen prevelde verried echter zijn slech te stemming ^ Wordt vervolgd Baconprijsmet 5 cent verlaagd De koeien uit Hongarije « varen allang besteld Voorzitter Joh de Veer van het produktschap voor vee en vlees heeft tijdens een te Utrecht gehou den vergadering van het produkt schap medegedeeld dat de import van koeien uit Hongarije niet zonder meer ongedaan kan worden gemaakt Het betreft hier een lopende over eenkomst aldus de heer De Veer waarbij ij^ederland koeien uit Hon garije importeert en reuzel naar dit land exporteert Het produktschap zal evenwel met de grootste voor zichtigheid en behoedzaamheid deze overeenkomst behandelen De heer De Veer deelde voorts mede dat het produktschap tijdens een spoedeisende vergadering heeft moeten besluiten maatregelen te treffen voor de baconexport naar Engeland De aanvoer was namelijk zo groot dat de markt ernstig ver stoord dreigde te geraken Besloten werd de baconprijs met vijf cent per kilogram te verlagen terwijl even eens een verlaging van de gewichts grenzen werd toegepast De gewichts grenzen zijn thans vastgesteld op 64 70 kg De resultaten van deze maatregelen zijn niet uitgebleven Men heeft thans een standvastige markt a.s een groot klaverjas4[oppelcon cours in het wijkgebouw Eellesi nie " Potgieterstraat 37 alhier aan vang 8 uur KLAVERJAS — In Tramzicht kwamen dinsdagavond 32 koppels achter de tafels tijdens het concours van de v.v Ultrajec tum De uitslag luidde 1 De Ridder Bos 5195 pnt 2 Ganzeman — Soest 50E>5 pnt 3 Wurms — Breedveld 4867 pnt 4 Legus — Renes 4851 pnt 5 Schoonheim — Oorst 48.34 pnt 6 Lubo—van Beek 477 » pnt 7 Klerk—Hoornman 4741 pnt Binnen de kring van de ütrec * se communisten waren — en dat laat zich gemakkelijk begrijpen — juist ook met betrekking tot Honga rije grote spanningen ontstaan Dat was een verschijnsel dat zich na tionaal en internationaal voordeed In Utrecht was het al bijzonder las tig " om een opvolger voor de hee » Kramer te vinden De kandidaten lijst door de CP.N destijds inge diend btj de gemeenteraadsverkie zingen moest bijna tot het eind toe worden afgewerkt vóórdat men op een naam stuitte van iemand die zich dan wèl voor het raadslidmaat schap beschikbaar wilde stellen Be halve het C.P,N,-raadslid A C d « Vries waren er op de lijst wel vol doende kandidaten maar die bleken na Hongarije geen liefhebbers voor het raadslidmaatschap te zijn Ach tereenvolgens vielen a £ de heer A F Kasbergen wegens zün werk in Eindhoven de heer E Treur on vindbaar werkzaam in Oost-Duits land W B Postma H Spekkels B W Lindemann wegens zijn ho ge leeftijd R Worst G A Faay M J Mackaay - v d Griendt en 3 J T d Steen Tenslotte werd d » heer A H W Dor gepolst en die stelde zich beschikbaar HÖ zal in de raadsvergadering van morgen worden geïnstalleerd Merkwaardig is nog te vermelden dat er op de lange lijst der C.P.N na de reeds genoemden nog drie namen voor kwamen nl mej J P C Roeter dink D C Schuurman en N H Wouterse De laatste echter zou in dien men hem had aangezocht óók hebben bedankt daar hö — naar wij vernemen — ook de CP.N de rug heeSt toegekeerd Feestavond van de UCC Postduivenhouders Vrödaff 35 januari orgraniseert de Utrechtse Concours Commissie van Post duivenhouders Pen grote feestavond in het N.V Huis alhier Martin Rijken's Cabaret - en Revue ge-zeLschap brengt de grote revueshow „ Carnaval der üwaashltden " - waaraan o,a medewerken Octave van Aer.*chot Lotte Bartschat Tina Lokker en Peter Rodam De foyer - en dansmuziek - wordt verzorgd door Jilles Renes en zijn man nen Na afloop is er bal o.l.v D van Aken Nieuwe stadsbeiaardïer Ie Rotterdam Speciale berichtgeving In de vacature van stadsbeiaar dier ontstaan door het heengaan van Ferdinand Timmermans die de pensioengerechtigde leeftijd bereik te hebben B en W van Rotterdam benoemd Leen ' t Hart stadsbeiaar dier te Delft en directeur van de Nederlandse Beiaardierschool Als plaatsvervanger is aangewezen Oor Don uit Vlaardingen MAARTENSDIJK AUTO SLIPTE EN BOTSTE Op de Tolakkerweg te Maartens dijk moest de heer B uit Laren N,H die in een file auto's reed in de richting Hilversum plotseling remmen De auto slipte gleed schuin de weg over en botste daar bij tegen een tegenligger de aut » van de heer A S A K uit Utrecht Beide voertuigen wei ' en hierbij aan de voorzijde beschadigd VOET-EN HANDVEBZOBGING Vrijda;.-iv nd 25 januari houdt me vrouw V d Heiden - de Waal in ca fé Beylo te Groenekan voor de plaatselijke afdeling van de Platte landsvrouwenbond een causerie over voet - en handverzorging Uit andere bladen Geboren Nicolaas A z v mevr Stempels-van Klaveren Den Haag Chris tine d V mevr Sluyterman van Loo bar.-esse van Lynden Den Haag Gerrit J z v mevr Kuit Goudswaard Melbourne Maurits H z v mevr Houttuyn Pieper-de Blécourt Harderwijk Roelof W z v me vrouw Bloemendal Hengeveld Geleen Julia M M d V mevr Lieflerlnk Ober-man Amersfoort Getrouwd E F J Goetz en J A Bontekoe Oosterwolde Overleden Mevr M Kleln-v d Donker 86 jr Rotterdam Mevr J van Wtjgerden-Embroek 81 jr Rotterdam Mevr Russeil Cardiff Mevr E J L Greve-Rudolph 65 jr St Jean-Cap ï'er rat Mevr E Honsdreeht-v d Velden 82 jr Amsterdam Mevr J Wortman Sohoo SB jr Zeist Mevr M C Eekhout Amênt Blaricum G v d Bosch 76 jr Bussum Mevr L C E Kusters-van Rheenen 74 jr Amsterdam W A San » ders 82 jr Eerbeek 
TPPrHTSCH NIEUWSBLAE Woensdag 23 januari 1957 - 64e jaargang no 224 UTRECHTSCH NIEUWSBn>fl iiiit gevraagd voor correspondentie en factnieei ' werkzaamheden Kennis steno en moderne talen aanbevols » doch niet noodzakelijk Zeer afwisselend en interessant werk in n ^"' dern snel groeiend bedrijf SofariftGÜjke sollicitaties te richten aan N.V NEGUM Brillant Plastics De onder opgave opleiding en ervaring llX ' i „ ROKEM " Automaten - en RevoIyerdraaierÜ ^ Jutfaseweg 228 ~ Utrecht AANKOMEND EN VOLWASSEN BAMKWERKSit Hoe kunt U sparen zonder geld SeéMm KLEEFBAND voor m alle gevallen Voor normale gevallen zult u dagelijks van „ Sellotape'p'^zi^r hebben Koop „ Sellotape " bij uw lontoorboekhandelaar maar let er op dat u ook werkelijk „ Sellotape " krijgt U herkent het aan de merknaam op iedere rol 55 di U4P N.V ^ E ATiAS " • OEt.FT FA G LEKKERKERKER Lijnmarkt 25 - Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding VAN VRIJDAG A.S AF KANTOORBEDIENDEN MNL in bezit van mulo - en typediploma Brieven met opgaat verlangd salaris en referenties aan bovengeaoemd adres Nog een week Restanten in onze opruiming 7 65 3 25 4 95 8 95 halflinnen Ontbijtlakens halflinnen Theedoeken v.a | 47 \ u R.S STOKVIS & ZONEN N.V Op onze afdeling Boekhouding kunnen binnenkort enkele medewerkers worden geplaatst t.w een ass.-rekeningcourant boekhouder een assistente Refst met enige ervarini met boekhoudmachines een assistent die belast zal worden met behandeling retourzendingen Vereisten Leeftijden 20-25 jaar Enige bekendheid met boekhouden en voldoende ambitie en vet'antwoordelijk - heidsgevoel om de te verrichten arbeid accuraat en zelfstandig uit te voeren Geboden wordt een prettige werkkring nnet gunstige arbeidsvoorwaarden Sollicitaties met opgave van leeftijd opleiding en practijkervaring te richten aan de directeur Wittevrouwensingel 95a te Utrecht Amsterdam P.C.Hoottstr 44 - Rotterdam Meent 31o Den Haag Lv.Meerdervoort54 - Arnhem Ketelstr.2 Utrecht Oudkerkhof 16 - Nijmegen Augustijnenstr.26 \ Tilburg Markt 38 - Maastricht Wijkerbrogstr 9b Bredej Eiodstroot 20 Veis Ms en keurig kost precies iietzelfde Verse waren frisse winkels en keurige verpakkingen dat zien De Gruyter's klanten graag Dat garandeert betere waar De Gruyter heelt kwaliteits controle van de fabriek tot aan de klant toe Neem alleen maar die krakend verse koffie die room verse margarine die geurige cacao geen wonder dat elk jaar opnieuw duizenden huis vrouwen klant van De Gruyter worden En betere waar en 10°/o korting is alles wat een zorgzame huis vrouw zich wensen kan R TF Bij elke aankoop van een pakje Goudmerk » ef Roodmerk cseao het tweede pakje cacao van dezelfde soort L jOüDMEW ^ geldig van 23 t/m 29 januari 1957 o*#«#*o«oH#*#»#*#*#*#*o*o«o*o De Gruyter's eaeae fpaeenü ^^ f *^ Gow^merk loo gr pak 65 si Roodmerk lOO gr pak 60 et Roodmerk 200 gr pak 118 et Blauwmerk 1 00 gr pak 50 et Sïertrommel 509 gram 370 et DE GRUYTER ï ' RADIO stuur ons slechts deze adver tentie en Uw adres en U ontvangt gratis vele schitte renderadio-bouwtekeningen gratis geïU prijscouranten met alle radio-onderdelen gratis prospectus en proef lessen van radio-cursussen gratis inlichtingen omtrent een agentschap voor radio verkoop 42 InfititQQt MAXWELL-UTRECHT nader adres overbodig msMisiianii i TYPISTE P de Gruyter & Zn N V vraagt voor haar.filialen te Utrecht ENIGE FLINKE VERKOOPSTERS Leeftijd 18 tot 25 jaar g vraagt Persoonlijke aanmelding donderdag 24 januari v.m 10-12 uur en n.m 2-6 uur in onze winkel Biltstraat Utrecht De Gruyter i AtBBielden tussen 9 en 17 uur ADVERTEERT IN DIT BLAD iiiiN niiii iiini \ m iiiiii iiini Een woordvoerder der B heeft dinsdag verk aard da1 £ n met de Sovjet-Unie menliike resolutie waarin e 3 der V.N wordt ged stellen te bespreken Verwacht wordt dat deze nolitieke commissie zal won De woordvoerder zei nog resolutie met algemene sten In de ontwapeningscommi dio d Er is bovendien een si afgevaardigden van de „ Grc BH de voortzetting der besprekii j!i><;Hao - van liet onderwerp „ rnenfng ^* dooT de politieke com 5 » fler VN hebben twee Arabi vertegenwoordigers liisenhowers 1 voor het Midden-oosten ter spi gebracht j ^ ^ jj g afgevaardi Salah Eddine Tarazi verklaarde in'eland en Frankrijk die ontw ningsvoorstellen hadden ingedi zelf moderne wapenen liaddea bruikt bij hun aanval op Egypte Hoe kan men over ontwape spSen terwm twee machtige Strijdkrachten vervoerende vlc IJvpte hebben aangevallen en ht het mogelijk vordering m de wrDeningsbe,sprekingen te verw ten wannee steeds meer mihl bases buiten het gebied van het e land worden gevestigd " vroeg Ta Hii voegde hieraan toe dat Ei howers verklaring dat er een lu ledig in het Midden-Oosten < r.-knmen onjuist was ^ De bewoners van dit gebied zij enigen die het recht Ijebben ov-er toekomst en lot te besh.ssen aldu Svi-ische vertegenwoordiger De vertegenwoordiger van 1 Fadhil Jamah verklaarde dat land zich bedreigd gevoelt door communistische gewroet en dat wapenen nodig heeft niet om een dere staat aan te vallen doch om ta kunnen verdedigen Om deze reden verwelkomen het plan van de Amerikaanse p dent dat hulp wil brengen aan volken in het Midden-Oosten wapenen en geld ter ze—erdedi willen ontvangen " zei hy De Iraakse afgevaardigde verkl de voorts dat de driemogendhe Kruin en Mijna spelen 7 februa in Paramaribo Van een onzer sportredacteur Michael Kruin en Humphrey nals de Surinaamse voetballers Elinkwijk zullen naar alle w schijnlijkheid op 7 februari in F maribo met het Surinaamse eitta gen Oostenrijk uitkomen De Surinaamse bond heeft daa verzocht Elinkwijk heeft er zie principe mee akkoord verklaard Kruin en Mijnals voor het Snrin se team spelen mits de garï wordt verkregen dat zij direct n wedstrijd zullen terugkeren De beide Surinamers zullen 4 bruari per vliegtuig naar Farama vertrekken VOETBAL VOOR z BETA.4LD VOETBAL Ere-Divisie WVC - NOAD-NAC WAVV Ajax-Sparta Robur - DOS-GVAV Arnh VVV-Bindhoven Achill Fortuna ' Sé-MW Quick FSV-Rapid JC Enschede-Elinkwök WH BVV-Feiienoord Vlissir Willem U-Amsterdam AUiaiK Ie Divisie A Kimbr Haarlem ADO Specht Limburgia-KFC Roerm Roda Sport-VSV X.Txes-HVC - Graafschap-SW AFC-I Helmondia-Alkmaar VVA-I Bmma-DWS Sparta Ie Divisie B TOG-I Rigt.bleek-Voleiwlam HMS - Blauw Wit-Helmond DCG-1 DFC-Vitesse Hermes DVS-EBOH Allen Excelslor-Sittardia CDN-l Stormvogels-EDO Maars Fortuna VI)-AGO W APWC 3e Divisie A St B Tubantia-OIdenzaal ADE-1 Heerenv.-Zwartemeer PBC-Ensch Boys EMM - Veendam-Zwolse Boys FAK - Go Ahead - Leeuwarden SEC-I Oosterp.-Be Quick 7V0G Rheden-Velocitas Je Divisie B Am I TOP-Wilhelmina DOSKO-Hilversum WY-1 DHC-LONGA Patria Do Valk-ONA Nijeni ZFC-RBC Sae.?ti ' t Gool-Zeist Zwal De Baronle-NEC DEV - „„ Bes klas A 1 Elinkw 3 Alkmaar 2 Velox DWS 2-Blauw Wit 2 BVC Zpist 2-ZFC 2 owe HVC 3-Hilversum 2 Ajax t Gooi 2-V'wticker5 2 HMS KFC 3-Ajax 2 Volendaim 2-DOS 2 ' t Go AMATEÜRVOETBAI St B Ie klas A Am Gouda-Unitas HtirCL UVV-VCS ] HRC-Velox EHnk DWV-Zeeburgia Zeist Moeilijkhed basketbalb De moeilUkheden in de ütrecltts kctbin-afdplinï lüii mi opitelost vorige week gehouden alctemene vprgadcring bleek dat het onde t «« oh als afgetreden beschouwt menwe bestuur de teugels geho nanden heeft Ook de rinanciële i men behoren nu dank lU ouderlini " K en het werk van een speciale k ¦ n»»sw tot het verleden - P 3 « vorige week in Hotel Vred gehouden ledenvergadering koi ttS u ''« stuur mededelen d formtï ^ basketball vereniginge " andse basketballbond ¦ eCS "^** woensdag werd eer ie t,S '.,'"*,' ' 5 « otticiBle competi • e^tweede klo speelde toen n "•" li tegen Taveno welke wi 
Woensdag 23 januari 1957 - 64e jaargang no 224 Overleg over een nieuwe ontwapeningsresolutie T7 „ woordvoerder der Bncse delegatie naar de Ver Naties andere kon binnenvallen Irak doet Een WOOruvuciuci « j^i ^^^ ^^ „,„„<.„ ™„ ji,„j „„„„ i ^ een beroep op de landen die Israel Voetballers op bezoek bij zieke supporter vertegenwoordigers Eisenhowers plan het even sterk is geworden als al zijnvoor het Midden-Oosten ter sprake Arabische buurstaten tezamen jebracW „¦ ^ ' •¦^¦* '''^' J t °' gevolg dat Israël sterk De S y r i s c h e afgevaf d'gde ^ erd zo sterk dat het gewapender - ^^^ „„ „ w..»..yu Salah Eddme Tarazi verklaarde dat hand de ene Arabische staat na de i Bordeaux moet spelen Pn-'eland en Frankrijk die ontwape - nirT-'svoorsteUen hadden ingediend fff ' moderne wapenen hadden ge bruikt bij hun aanval op Egypte Hoe kan men over ontwapening mïeken terwijl twee machtige lano iiidkrachten vervoerende vloten Svote hebben aangevallen en hoe is hrt mogelijk vordering in de ont " apeningsbesprekingen te verwach t»n wanneer steeds meer militaire tais buiten het gebied van het eigen tod worden gevestigd " vroeg Tarazi Hii voegde hieraan toe dat Eisen nmers verklaring dat er een lucht ledig in het Midden-Oosten was eekomen onjuist was Meer dan 94 procent der Polen stemde Nieuwsgierig naar voetbal nieuws schreef de 12-jarige Willy Harmsen die reeds acht jaar in verschillende inrich tingen verblijft naar het be stuur van een voetbalvereni ging Dinsdagmiddag werd de jongen — en uiteraard zijn zaalgenootjes — blij verrast met het bezoek van de voet ballers Timmermans en Rijn vis resp links en rechts op de foto die hem een fruit mand en wat boeken kwamen bezorgen NEGERPLASTIEK UIT FR SOEDAN Twaalf spelers aangewezen voor strijd tegen Spanje Drie worden zondag E keuzecommissie van de KNVB heeft op de laatste trainingsbijeen komst voor de wedstrijd tegen Spanje twaalf spelers aangewezen die volgende week zeker de reis naar Madrid zullen meemaken Deze spelers zijn De doelverdedigers De Munck Fortu na ' 54 en Pieters Graafland Ajax De achterspelers Wiersma PSV Kuys NAC en Odenthal Spel Enschede De halfspelers Notermans Fortuna ' 54 Van der Hart Fortuna ' 54 Klaassens VW en Schaap ' t Gooi De voorhoedespelers ' Moulijn Feij - enoord Wilkes WV en Bosse - laar Sparta - i ~ Het was de bedoeling nu reeds vijf tien spelers aan te wijzen maar dit is niet geschied omdat de keuze commissie nog enkele spelers die vorige week niet in wedstrijden zijn uitgekomen zondag a.s wil be kijken De drie overige kandidaten voor de reis naar IVIadrid zullen zondag a.s worden geselecteerd Dan wordt ook het Nederlands elf tal bekend gemaakt De ploeg zal worden vergezeld door de heren ir Kopster voorzitter van de KNVB Martens Schroder Brunt de KC-leden Hoolboom en Steinvoorte en de trainers Donnen feld en Hardwick in Paramaribo Van een onzer sportredacteuren Michael Kruin en Humphrey Mij aals de Surinaamse voetballers van Elinkwijk zullen naar alle waar scliijnlijkheid op 7 februari in Para maribo met het Surinaamse elftal te gen Oostenrijk uitkomen De Surinaamse bond heeft daarom verzocht Elink%vijk heeft er zich in principe mee akkoord verklaard dat Kruin en Mijnals voor het Surinaam se team spelen mits de garantie wordt verkregen dat zij direct na de wedstrijd zullen terugkeren De beide Surinamers zullen 4 fe bruari per vliegtuig naar Paramaribo vertrekken Advertentie ^ ZENVWEN wordt U volledig de baas met NEUROTONIC niet verdovend maar genezend ket zenwvpreparaat dezer tijflea van Johnny Kraaykamp — „ terug van safari " — kon iedereen lang tevoren aan voelen komen Bert van Dongen en ook de Franse mondharmonica-virtuozen het trio Raisner haalden wel zeer afgere den paardjes van stal Wat gezocht hoewel soms geestig was ditmaal „ Sterren strijden overal " o.a met Enny Mols de Leeuwe Met de lollige-opmerkingen van kleuters „ En die van mij " koos men weer de weg van de minimale weerstand Mieke Telkamp met het zeer verdienstelijke „ Ich möehte gerne wissen wie and're Manner kussen " toonde duidelijk waaraan zij haar roem bij onze oosterburen dankt Maar al met al ' n triestig treintje * De doop van de Statendam door prinses Beatrix wordt vanavond uitgezonden omstreeks tien over acht Dit in tegenstelling tot de aankondiging in de programma bladen Omstreeks tien over tien volgt dan de eigenlijke overdracht van het schip in volle zee beide 298 m Na het televisie-programma van hedenavond zal om ca 22.45 uur een extra NTS-journaal worden uitgezonden met het eerste gedeel te van de officiële proefvaart van de Statendam Het Concertgebouworkest wordl donderdagavond gedirigeerd door Erich Leinsdorf en voert werken uit van Moussorgski Prokofieff Frank Martin en Albert Roussel 402 m 20.15 uur „ Blindelingse moord " is een ' uisterspel over een blinde die / erdaoht wordt van moord op zijn vrouw Dit spel vrijdagavond 21.15 u 298 m werd in opdracht van de KRO geschreven door een Nederlands auteur die schuilgaat achter het pseudoniem Audiens ECHTSCH NIEUWSBL pakje eaeao acao 57 i ' espondentie en faetniew J loderne talen aanbevolen | ')''• „ i 1 interessant werk in "¦"' | bedrijf hten aan | llanl Plastics De Bilt | ling en ervaring i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j tf«g en - en RevolverdraaierB i Utrecht | ' OLWASSEN I VERKES fj dinsdag verklaard dat de westerse mogendheden overleg 1 een met de Sovjet-Unie omtrent het indienen van een geza P gnliike resolutie waarin een beroep op de ontwapeningscom '" ssie der V.N wordt gedaan alle nieuwe ontwapeningsvoor stellen te bespreken Verwacht wordt dat deze resolutie later in deze week in de nolitieke commissie zal worden ingediend De woordvoerder zei nog dat gehoopt wordt dat de ontwerp resolutie met algemene stemmen zal worden aanvaard In de ontwapeningscommissie zijn twaalf staten vertegenwoor digd Er is bovendien een subcommissie gevormd bestaande uit af|evaardigden van de „ Grote Vijf " e.i ' anada BH de voortzetting der besprekingen overeenkomst van 1950 partijen de van dinsdag van het onderwerp „ ont - i ver Staten Groot-Brittannië en waiiening " door de politieke commis - Frankrijk heeft gemaakt dat Israël « ip der V.N hebben twee Arabiscue zoveel wapenen heeft gekregen dat SIC j,.v»»c k-iconhnwüpc nian i,«4 - _ t _ •_ Uit de eindtelling van de zondag 1.1 in Polen gehouden verkleiningen blijkt dat 94,14 procent van de kie zers aan hun stemplicht hebben vol - nu „ ji „ rt - daan aldus een bericht van het Pool - „ De bewoners van dit gebied zijn ae i ^^ nieuwsbureau P.A.P Van de enigen die het recht hebben over hun 17.944.081 stemgerechtiirden hebben toekomst en lot te beslissen aldus de le.sg-j.jis hun stem uitgebracht Syiisclie vertegenwoordiger 1 Volgens PAP bedraagt het aantal De vertegenwoordiger van Irak Fadliil Jamali verklaarde dat zijn land zich bedreigd gevoelt door het communistische gewroet en dat het wapenen nodig heeft niet om een an dere staat aan te vallen doch om zich ta kunnen verdedigen Om deze reden verwelkomen wij het plan van de Amerikaanse presi dent dat hulp wil brengen aan die volken in het Midden-Oosten die r „ „ mtpoenwoordiaer van Irak stemmen op de kandidaten van het Nationale eenheidsfront 16.563.314 of 98,4 procent Het aantal ongeldige stemmen is 58.897 Het nieuwe parlement dat op 15 fe bruari voor het eerst bijeenkomt zal bestaan uit 239 afgevaardigden van de Verenigde Arbeiderspartij commu nisten 116 van de Verenigde Boeren partij 37 van de Democratische Par I tij en 67 Onafhanke'ijken en vertegen - wapenen en geld ter ze -- erdedlging willen ontvangen " zei hij De lraak.?e afaevaardigde verklaar de voorts dat de driemogendheden - woordigers van katholieke groeperin gen Mijnals februari Kruin en spelen 7 Inaugurele rede professor Mulder Professor dr E G Mulder heeft din.sdagmiddag in de aula van de landbouwhogeschool te Wageningen het ambt van hoogleraar in de mi crobiologie aanvaard met een rede getiteld De kringloop van stikstof in de natuur Japanse uitkering aan oud krijgsgevangenen Nederlanders die in Japanse krijgs gevangenschap hebben vertoefd kun nen van 23 januari af een cheque ten bedrage vaii 264 gulden tegemoet zien zijnde hun aandeel in de uitke ring die de Japanse regering via het Internationale Rode Kruis aan de vroegere krijgsgevangenen heeft ter beschikking gesteld zo wordt van of ficiële zijde medegedeeld A voeïbalpro(;ram voor zondag a.s DOS 4-Nijenrodes 2 Fortitude 2 CDN 2 ' t Gooi 4-EMM 2 Baam 2-Vr.pchaar 3 WEST II 2e klas B Leerdam Spori-DCV Sliedrecht-Neptunus Vr.schaar-Zwündrecht DCL-SVW Fluks-HOV 4e klas E Woerden-Bodegraven Moordrecht-UNIO Boskoop-Nieuwerkerk Oudewater-VEP Haastr.-Waddinxveen OOST 2e klas B SCH-Silvolde Quick N-SDOUC V'daal-Dier Boys Eendracht-BSCA Theole-LONGA ' 20 VDZ Bde ZATBROAaVOETBAL WEST X 3e klas OSO-AMVJ IJsselmeerv.-NDSM SIZO-Kennemerland KMVZ-Spakenburg Huizen-SNL CJW-Zuidvogels 4e klas C WJ-Maarssen DOSC-CSCA SDCP-Posta DBSTO-Sparta N De Geuzen Vlug en V WEST II 4e klas A Koudekerk Sportl ' 46 Bodegraven-Leiden Rou-wkoop-RCV VWS-Katwijk GWS-Noordwijk OOST 3e klas Genemuiden-SVVN Go Ahead K-Sparta E DOVO-DES WHC-Excelsior ' 31 4e klas A 4ZSV 0r Blauw N SSSE-DVOV ESA-CJV-ers BET.\.*LD VOETBAL Ere-Divisie NOAD-.\AC Ajax-Sparta DOS-GVAV VVV-Eindhoven Fortuna ' 64.MW PSV-Rapid JC Ensohede Elinkwuk BVV Peiienoord Willem II-Amsterdam Ie Bivisie A Haarlem ADO Limburgla-KFC Rotla Sport VSV X rxe,5-HVC Graafschap SW Helmond ia-Al kmaar Bmma DWS Ie Divisie B Rigt.blfek-Volcndam Blauw Wit Helmond DFC Vitesse Hermes DVS-EBOH Excelsior Sittardia Stormvogels BDO Fortuna Vl)-AGOW If Divisie A Tubantia Ol.lenzaal Heerenv Zwartemeer PBC Ensch Boy.s Veendam Zwolse Boys Go Ahead-Leeuwarden Oosterp Bi > Quick Rheden Velocitas ¦ ïe Divisie B TOP Wilhelmina DOSKO Hllversum DHC LONGA T " Valk-ONA ZFC-RBC ' t Gooi Zeist Be Baronie-NEC Ees klas X Ellnkw 2-Alkmaar 2 DWS 2-BlauTv Wit 2 Zeist 2-ZFC 2 HVC 2-Hüversum 2 t Gooi 2-Vwijf-k»rs 2 KFC 2-Ajax 2 Volendarm 2-DOS 2 iMATEURVOKTBAL Ie klas 4 Gouda-ünitas UW VCS HRC Velox DWV Zeeburgia Ie klas B WVC-Borne W-AVV-WVV Robur-Zw.w.einde Arnh Boys-Sneek Achilles-Be Quick Z Quick ' 20-Heïigelo Ie klas C WH ' IB-Brabantia Vlissingen-TSC Alliance-SC Emma Kimbria-VSV ' 34 Spechten-Maurlts Roermond-MOC ' 17 WEST I 2e klas B AFC-Baarn WA-Holland Spartaan-OWO TOG-HFC HMS-JSV DCG-Watergr.meer 3e klas D Allen Weerb.-SDO CDN-DWSV Maarssen-Hercules APWC-BVC St Boys-Donar ADE-U!trajeotum 4e klas O BMM-Bilthoven FAK-Naarrten SEC-DVAV VVOG-Quick A Amsvorde-BFC Am Boys Zobra's 4e klas H WY-KDS Patria-SVF Nöenr.-Stichtse Sae.stum-Celeritudo Zwal V.-ARES DBV-Fortitudo Bes 2e klas C Velox 2 Donar 2 BVC 2 HVC 3 OWO 2-UW 2 Ajax 3-DOS 3 HMS 2-Bl.%uw Wit 3 Bes 3o klas G ' t Gooi 3-KDS 2 Velox 3-Holland 2 St Boys 2-H'sum 3 Am Boys 2-Vr.schaar 2 Hercules 2-Utrecht 2 Bes 3e klas H EHnkw 3 H'?um 4 Zeist 3-IIercules 3 Moeilijkheden in Utrechtse basketballwereld opgelost **,' mopilükheden bi de ütreclltse bas - hcinni afdelinL ' ziin nii opitelost Op een lll'f week gehouden algemene leden >" ea '>«' t™r mededelen dat de formpe ^ basketball verenigingen nu £ r K ^^''^'''*^" ^ ön bü dl Neder «"< ise basketballbond lemS i * woensdag werd een begin Se f*."i«t ae officiële competitie In jetweede kia==P speelde toer namelijk il tegen Taveno welke wedstrijd in een benauwde o,i niet geheel ver diende 24 — 23 zege voor de UVV-ers eindigde Ben beetje meer geluk met doelen en Tavedo zou een ruitne over winning behaald hebben Vrijdag werd voor dezelfde kla.sse Midland II — De Munnik gespeeld De Mi Uand reserves wonnen deze partij met 26—^21 dank zö enige afstand-tref fers in de laatste minuten Aanstaande vrijdag begint ook de eerste-klasse-competitie Dan speelt Midland I in de meisjes HBS om " U.45 uur tegen UW I Dit belooft een span nende wedstrijd te worden daar UW op het kortgeleden verspeelde UPS Jjtoemooi bewees tot verrassende presta ^ ties te kunnen komen In een prachtig gespeelde finale versloegen de rood witten ' ie sterke studenten on vwover den de UPS-wisseibeker van geld of wapenen hebben voorzien om dit in het gevolg na te laten op dat een toekomstige oorlog in het Midden-Oosten kan worden ver meden " aldus de Iraakse afgevaardig de Fadhil Jamali Rijvers niet beschikbaar voor strijd tegen Spanje Dinsdagavond is te St Etienne ver nomen dat het bestuur van de Fran se voetbalclub ter plaatse heeft be sloten de Nederlandse binnenspeler Kees Rijvers niet ter beschikking van Nederland te kunnen stellen voor de wedstrijd die het Nederlandse elftal ten bate van de Hongaarse vluchtelingen dertig dezer te Madrid zal spelen De reden van dit besluit Is de be langrijke bekerwedstrijd die St Etienne 3 februari a.s dus enkele da gen na de wedstrijd in Spanje te Daar er buiten de lijst van het Na tionale Eenheidsfront geen kandida ten waren betekenen deze cijfers dat ongeveer 270.000 kiezers tegen alle voorgestelde kandidaten hebben ge stemd De lijst van het Nationale Een heidsfront bestond uit loden van de communistische Verenigde Arbeiders partij de Boeren - en democratische partij die het leiderschap van eerst genoemde aanvaarden vertegenwoor digers van grote organisaties zoals vakverenigingen en 22 katholieken geselecteerd D Hercules II verliest van Staalkoning In Amsterdam is zaterdag het worste len tussen het tweede team van Hercules en het eerste van de Staalkoning ver werkt Het is een duidelijke overwin nmg voor de Staalkoning geworden die in een sterk gewijzigde opFtelling uit moest komen doordat er enkele leden op de ziekenlijst stonden Extra vedergewicht Keiler moest het tegen W Ockhuijzen opnemen die na een paar weken afwezig te zijn geweest vanwege knieblessures nu zijn tegen stander geen schijn van kans gaf en na vijftien min eenstemmig tot overwin naar op punten werd aangewezen O — 1 Vedergewicht Bak P kreeg de oud kampioen van Nederland J v Beurden tegen over zich die Bak in de vierde minuut schouderde met een dubbele ok selschoudernekgreep O — 2 Lichtgewicht Stam — Cruys Een gelijk opgaande strijd tot zes minuten maar in de verplichte kniebrug nam Cruys een goed uitgevoerde overslag die teveel be tekende voor Stam Daarmede kwam de stand op O — 3 voor de Staalkoning Licht midden Brandenburg — Mackaay Mackaay die het nu in het lichtmidden gewicht probeerde domineerde van het be.gin af en ontnam Brandenburg ' in de derde minuut alle illusies met een prach tige voor centuur m.et opgesloten hoofd De zege was voor de Staalkoning een feit 0—4 Middengewicht De Jong—Spies Spies nam in de eerste min zo'n snelle hoofd heupzwaai dat scheidsrechter List die niet op de goede plaats stond het niet kon constateren Het werd een pimten partij waarbij B Spies overwinnaar werd O — 5 Zwaar midden " Weitner een veelbelo vende energieke knaap zorgde voor het eerste Amsterdamse punt door van J de Nijs op punten te winnen na een fraaie partij 1—5 Zwaargewicht In het zwaargewicht stond deze keer opgesteld H C de Nijs Jr voor de Staalkoning die het op moest nemen tegen de vele kilo's zwaardere Vogelenzang Na 3 min bracht de Nijs Jr zijn tegenstander op beide schouders met een oksel armzwaai 1 — G JUDO — Een judoploeg uit Londen welke zaterdag 26 januari a.s in de Al bert Hall te Londen tegen een Amster damse ploeg uitkomt is als volgt samen gesteld Michael Leigh Ie dan John Chaplin Leonard Cole Jpe Vipond en Edward Cribben allen 2e dan Anton Geesink zal bij deze wedstrijd een com petitie speciaal maken ^???•^^%»%%< k '»..^- _ j.v^.'^.^.^K^^a.-tt ^ * * »^.^ ¦» ^ ^ ^ ^ ^ D E maandagavondtelevisie bracht ons deze week met vier documen taire films een vrij eentonig pro gramma zonder veel hoogtepunten Nogal primitief was het trompet tistenfilmipje van de Amerikaanse voorliohtingsdienst En het door eenklinken van de stemmen van de hoofdfiguur Rafael Mendez en van de vertaler was wel heel on gelukkig Aanmerkelijk belang wekkender vonden we de Afrika films van de missionaris pater Ver stegen die met zijn geestige kop zich een levendig en beminnelijk inleider toonde Zijn documentaires waren weliswaar simiplistisch van camerawerk en montage maar bo den vaak goede fotografie en voor al een ongekunsteld beeld van boeiende onderwerpen Waarachti ger dan in menige „ dure " film waren de opnamen van de dansen de Watoetsi krijgers En de vrien delijke „ rock and roll " rond het-kampvuur van de pygmeeën met him vergenoegde gebaarde kinder toetjes bracht ons deze onvoorstel baar primitieve mede-wereldbur gers treffend nabij Op 4 februari brengt de Vara televjsie het eerste maandagavond programma van de-studio-uit Avro's Bonte Trein stelde dins dagavond alweer teleur — als we hier nog van teleurstelling moeten spreken Een climaxloos boemeltje dat met afgezaagde en goedkope middelen traag zijn weg naar hef eindstation zocht Rudy Carrell als kranten jongen " was ronduit zou teloos en de geforceerde grapjes i ^ Argentijns voorstel aan Honved De Argentijnse tweede klasser „ Platen se '' uit Buenos Aires heeft in een tele gram aan Emil Oestreicher de manager van Honved voorgesteld zijn eerste team in de competitie te vervangen door de Hongaarse ploeg Dit voorstel zou de in stemming hebben van het bestuur van de Argentijnse voetbalbond Het wordt ech ter zeer onwaarschijnlijk geacht dat Honved het aanbod zal accepteren Op de laatste trainingsavond in Box tel was Bosselaar niet aanwezig Hij speelt vandaag met het Nederlands militair elftal te Esch tegen Luxem burg en behoefde daarom gister avond niet te komen Cor van der Hart was wel aanwezig maar nam niet aan de training deel omdat hij een lichte knieblessure heeft Voges van Spel Enschede verzwikte tij dens de training zijn linkervoet en liep daarbij een kleine bloeduitstor ting op Het ziet er echter naar uit dat beiden zondag a.s weer voor hun clubs kunnen uitkomen De KNVB heeft aan het hotel in Ma drid waar het Nederlands elftal zal logeren een brief gestuurd waarin uitdrukkelijk staat vermeld welke maaltijden de spelers op dinsdag 29 januari en woensdagmorgen 30 januari mogen nuttigen Daarbij is onderstreept dat de maaltijden „ sin ajo " zonder knoflook moeten zijn En natuurlijk mogen de spij zen ook niet met olijfolie worden bereid Het menu is samengesteld door trai ner Friedrieh Donnenfeld en de arts van het Nederlands elftal de heer A Pannekoek die vooruit reist om een oogje in het zeil te houden Leafe leidt wedstrijd tegen Spanje De voetu luaau.j Spanje-Neder land welke op 30 januari a.s te Ma drid wordt gespeeld zal geleid wor den door de bekende Engelse scheids rechter R J Leafe Duitsland B-Nederland B niet op 3 april De wedstrijden tussen de B-elftallen van Duitsland en Nederland zal niet op 3 april a.s worden gespeeld zoals oor spronkelijk was vastgesteld maar waar schijnlijk op woensdag 27 maart a.s De plaats is nog niet bekend De Duitse voetbalbond had voorgesteld het duel te München te laten houden doch de KNVB had hiertegen bezwaren in verband met de lange reis Het verschuiven van de datum van de wedstrijd der B-elftallen houdt verband met het feit dat op 3 april te Amsterdam de A elftallen tegen elkaar aantreden Van deze wedstrijd worden radio - en te levisiereportages uitgezonden De be langstelling voor de wedstrijd der B teams zou daardoor beïnvloed kunnen worden Verfijnde gezelschapsdansen uit de Gouden Eeuw der Franse I^ode wijken brengt de NCRV-televisie van donderdag Het Parijse gezel schap „ La petite compagnie du grand siècle " danst op muziek van zang klavecimbel fluit en hobo Daarna volgt in hetzelfde pro gramma een zwemfeest te Naarden met een waterpolowedstrijd en demonstraties sohoonspringen en drenkelinigen-redden Bij de „ red ding " van twee „ drenkelingen " uit een gezonken auto zullen de beide „ slachtoffers " tien minuten onder water blijven in de „ luchtbel " die zich In de auto heeft gevormd * In de ideeënbus van minister Cals is onlangs een plan terechtge komen van een departementale referendaris om in het lerarente kort te voorzien door lessen over de televisie Deskimdigen hebben hierop afwijzend geadviseerd De pedagogische centra waren van oordeel dat „ het plan zoals het daar ligt stamt uit een zuiver ad ministratief brein dat van de le vende werkelijkheid van het on derwijs niet op de hoogte is " De minister heeft het plan dan ook verworpen maar overweegt nog wel inschakeling van de televisie in de trant van de schoolradio Audrey Hepburn en haar man Mei Ferrer komen binnenkort op de Amerikaanse televisieschermen als het liefdespaar in „ Mayerling " Audrey — die en passant ontkende dat ze ' n baby verwachtte — zei in New York dat ze in „ Mayer ling " maar het beste kon vergeten wie Mei in de werkelijkheid is „ Misschien dat ik anders midden in het stuk plotseling zou uitroe pen „ Mijn hemel Mei Wat doe jij hier aan het Oostenrijkse hof " Aldus Audrey Rijke expositie in Oude Wevershuys A'foort Honderd jaar geleden toen Li vingstone nog maar pas het Ngami meer en een gedeelte van de loop van de Zambesi verkend had en Burton en Speke ijverig vorsten naar de bronnen van de Nijl was het bin nenland van Afrika nog grotendeels terra incognita Al zijn hier sinds dien de witte plekken op de kaart verdwenen raadselen bevat dit we relddeel nog genoeg Zo bijvoorbeeld op volkenkundig gebied als o.a blij ken mag uit de tentoonstelling Soe danese Negerplastiek " die dezer da gen te zien is in ' t Oude Wevershuys te Amersfoort Huurhuizen 229 De hier aanwezige collectie is even boeiend als belangwekkend en bo vendien wat het houtwerk betreft uitzonderlijk Immers ten zuiden van de Sahara leeft dit gewoonlijk slechts kort en valt het alras ten offer aan de onvoorstelbare vraat zucht der termieten Gezien deze omstandigheid zijn de houten voorouderbeeldjes van de omstreeks 1810 ondergegane Tellem stam als een grote zeldzaamheid te beschouwen Dit.volk dat eenmaal woonde aan de bovenloop van de Niger dus in de ^ westelijke Soedan die onder Frankrijks gezag staat werd overweldigd door de Dogon's die evenwel de verering van de in rotsnissen bewaarde Tellemse voor ouderbeeldjes voortzette Vier van zulke merkwaardige sculpturen ontmoeten wü hier Som mige zijn bedekt met een op mos gelijke pate — mogelijk tegen het termietengevaar bedoeld Deze cu riosa zön alle aandacht waard Wat in dit alles op bijzondere waardering uit artistiek oogpunt ook aanspraak moge niaken men vergete niet dat wij hier in de al lereerste plaats te doen hebben met magisoh-geladen werktuigen Die eigenschap treedt zelfs naar voren in de versieringsmotiev.en op voorwer pen van dagelijks gebruik zoals de houten deursloten van de Baoulé stam Voor het overige komen deze sloten wonderlijk overeen met die welke al in het Oude Rijk der farao nen gebruikelijk waren vijftig eeu wen geleden Het sterkst spreekt het magische uit de voorouderbeelden en mas kers die wij hier in diverse stijlen aantreffen Daar zijn bijv de vrij ruwe Dogonse vooroudersculpturen vaak met hypertrofie van de ge slachtskenmerken zoals de typi sche hermafrodiet no 13 Een curio sum als het gestyleerde Dogonse hazekop-masker gevonden bij Ba nani no 27 zij eveneens vermeld Loodzware houjsoorten en andere die haast niets wegen wisselen el kaar at Tot de eigenaardigste relieken uit het woongebied der Dogon's zijn te rekenen de rotsfragmenten be schilderd met figuren waarvan de kleuren bti gelegenheid van rituele initiatiefeesten steeds weer worden vernieuwd Dit bemoeilijkt de date ring van de originelen zodat het mogelijk is dat deze óf tamelijk re cent zijn óf al vele honderden ja ren oud Van deze even zeldzame als verrassende fresco's " die sti listisch deels aan de zg Boesmans tekeningen deels aan de primitieve Oceanische kunst of ook aan die der Australische inboorlingen doen den ken vinden wij hier een viertal kos telijke voorbeelden Uitslagen Bedrijfs Klaverjasbond De uitslagen van de wedstriidenreeks van de Utrechtse Bedrijfs Klaverjas Bond waren Afdeling A Le Gué — UBO 6—6 Frans Smulders—Kersbergen 9—3 PVCW ADH 5—7 DAVA—Verblifa e — 6 Her berhold — Teerunie 8 — i PVCW 2 — Demka 3—9 Afdeling B Stork/Jaffa—Staalkoning 4—8 Wegenbouw — Hopmi 6—6 PVW — Chem Boys 6—6 UN — BNP 9—3 PVCW 3 — BMI 6—6 Afdeling C Staalkoning 2 — BNP 2 4 — S DAVA 2 — Frans Smulders 2 8—4 Demka 2 — Verblifa 2 4—8 Herberhold 2 — UN 2 7—5 Chem Boys 2 — Wegenbouw 2 6—6 Afdeling D ADH 2 — Frans Smulders 3 B — 7 Staalkoning 3 — Verblifa 3 2—10 DAVA 4 — DAVA 3 6—7 UN 3 — Hopml 24—8 KI^VEBJASSEN BIJ TOP De klaverjasvereniging T.O.P or ganiseert op dondr dag 24 januari 1957 een klaverjaskoppelconcours in café Tramzicht aan de Amsterdam sestraatweg 361 aanvang 8 u KLAVERJASSEN BIJ DE U.S.V yHOI,I,AND " De Jubileum-commissie van USV Hol land " organiseert op vrijdag 26 januari a.s in Huize Sint Jan " Janskerkhof een klaverjaskoppelconcours waaraan de deelname voor ieder open staat Boksen — De Franse lichtgewicht Guy Gracia heeft in de Royal Albert Hall te Londen de Brit Sammy Mac Carthy op punten verslagen Ot wed strijd ging over 10 ronden Pielrangeli won van Mark Bij de internat tenniskampioenschap pen van Australië te Kooyong heeft de Amerikaanse combinatie Shirley Fry Althea Gibson de halve finale van het dames-dubbelspel bereikt door een 6—1 6 — 2 overwinning op het Australische paar Jennifer Hoad — Jill Langley In het gemengd-dubbelspel leed Shir ley Fry die met de Australiër Howe een paar vormde een nederlaag tegen mevr Langley Austr en Knight G.B De cijfers waren 6—3 5—7 7—5 In het he - ren enkelspel won Pietrangeli It met 11—9 3—6 6—4 6—1 van Mark Austr Woodcock Austr met 3—6 6—2 6—4 6—2 van Knight G.B en Anderson Austr met 6—3 6—2 6—0 van Franks V.S Verdere uitslagen waren Hoad Austr — Gibson Austr 6—3 6—4 6—0 Cooper Austr — Moore Austr 6—3 6—2 10—8 Maspes tegen Harris Op het programma van de internatio nale wielerwedstrijden van 16 februari in het Brusselse Sportpaleis staat ook een match tussen de sprinters Maspes we reldkampioen en Harris oud wereld-kampioen Deze ontmoeting ontleent haar belang aan de verklaringen van Harris enkele weken geleden afgelegd als zouden vrienden van Maspes hem Harris ge tracht hebben om te kopen tijdens de wereldkampioenschappen te Kopenha gen Maspes heeft toen de wens uitgespro ken Harris zo spoedig mogelijk te ont moeten om zijn superioriteit te bewij zen Dat de dessins voornamelijk in rood en wit op geelgrüze steen een verrassend moderne " allure verto nen is als een aparte charme te boeken Hoezeer bij de Baoulé een sterk doch waarschijnlijk onbewust schoonheidsgevoel leeft blijkt uit vrijwel alle scheppingen van deze talentvolle stam Wij noemden reeds hun deursloten maar willen daar naast ook hun prachtige maskers signaleren zoals dat met het boks - horen motief 34 en het onvergelij kelijk mooie no 31 een okerkleurig gelaat met geloken ogen en met een versiering van bijna sluik zwart haar Het gestyleerde nr 35 dat een veel primitiever indruk maakt is misschien van aanzienlijk oudere datum Een huiveringwekkende de monic leeft a,h.w in het masker no 36 vol van duister-dreigende ex pressie Weer elders frappeert ons een fraai decoratiejE zwart masker en een in dezelfde tmt dat een gees tige gelijkenis vertoont met een ka pitein van de Garde Républicaine met helm en wijduitstaande snorren a la 1900 Voorouderbeelden van uitzonder lijke bekoring soms met gedeeltelij ke polychromie aarden kruiken ver sierd met koppen of magische mo tieven en spin-spoelen waarvan o.a het nr 22 opgeluisterd is met een magnifiek aapje getuigen van de onmiskenbare begaafdheid van dit volk Een stijlvol masker uit het ' gebiedvan de Gouro no 29 een ander,bijzonder liefelijk masker van de Se noufé-stam zie het sierlijk » geitje,prijkend boven een hoofd met nobe le trekken en tenslotte een don ker fascinerend demonsmasker vande Wobé metaalachtig glanzend,completeren deze aantrekkelijke enzeer belangwekkende tentoonstel ling J 3 lM!f0m..éé DONDERDAG HILVERSUM I — AVRO 7,00 Nws 7,10 Gym 7,20 Gram VPRO 7,50 Dag opening AVRO 8,00 Nws 8,16 Gram 9,00 Gym v d vrouw 9,10 V d huis vrouw 9,16 Gi-am 9,35 Waterst 9,40 Morgenwijding 10,00 Gram 10,60 V d kleuters 11,00 V d huisvrouw 11,15 Kamerork 12,00 Twee piano's 12,25 In ' t spionnetje 12.30 Land - en tuinbouw meded 12,33 Lichte muz 12,60 Uit het bedrijfsleven caus 13,00 Nws 13,15 Meded of gram 13,20 Dansmuz 13,55 Beursber 14,00 Marie Antoinette hoor spel 14.45 Pianorecital 16.15 V d zie ken 16,00 Van vier tot vüf 17,00 V d jeugd 17.45 Het Nederlandse wegver keer op de Europese wegen door mr H Raben 18.00 Nws 18.16 Sportproblemen 18,26 Lichte muz 18,55 Gesproken brief uit Londen 19,00 v d kleuters 19,06 Jazzmuz 19.40 V d jeugd 20.00 Nws 20.05 Koorzang 20.15 Concertgebouw ork en sol 22.20 Gram 22,40 Act 22.50 Sportact 23,00 Nws 23.16 Beursber uitNew York 23.16 Buitenl corresponden ten 23,26—24,00 Jazzmuz HILVERSUM II — KRO 7,00 Nws 7,10 Gram 7,45 Morgengebed en lit.kal 8.00 Nws en weerber 8,15 Gram 8,50 V d huisvrouw 9,40 Gram NCRV 10,00 Gewijde muz 10,30 Morgendienst KRO 11,00 V d zieken 11,45 Franse chansons 12.00 Angelus 12,03 Instr octet 12,25 Wü van het land 12,35 Land en tuinb meded 12.38 Lichte muz 12,55 Zonnewijzer 13.00 Nws en kath nws 13,20 Negro-spirituals 13.45 Gram NCRV 14,00 Promenade-ork en koor 14.45 V d vrouw 15,15 Kamerork en ^ olist 16.00 Bijbellezing 16.30 Kamermuz 17.00 V d jeugd 17,30 Gram 17,40 Beursber 17,45 Gram 18,00 Zuid-Ame rikaanse muz 18,30 Fries progr 18,45 Leger des Heilskwartier 19,00 Nws en weerber 19.10 Gram 19,20 Sociaal pers pectief 19.30 Gram 19.66 Het blauwe busje toespr 20,00 Radiokrant 20,20 Gevar progr 21.45 Gram 22,00 Perio - dieken parade 22.10 Orgelconc 22,35 Gram 22,45 Avondoverd 23,00 Nws 23.15 Sportuitsl 23,20—24,00 Gram TELEVISIEPBOGB NTS 20.00 Journ en weerber NCRV 20.16 Tele-disco-parade 20.25 Gezel schapsdansen V d Franse Gouden Eeuw 21.06 Zwemfeest 21,60 Dagsluiting ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12,00 Nws en voordr 12,16 Mrs Dale's Dagboek 12,30 Ork.conc 13.00 Pari overz 13,15 Ork.conc 14.00 Elektr orgel 14,40 Ber 14,45 V d kind 16,00 V d vrouw 16,00 Nws en lichte muz 16.45 Gevar muz 17,15 Mrs Dale's Dag boek 17,30 Caus 17,45 FUm - en theater muz 18,30 Travelogue 19,00 Gram ig ^ V d jeugd 19,45 Hoorsp 20.00 Nws 20.25 Sport 20,30 Round Britam Quiz 21,00 Hoorsp met muz 21.30 Bricven beantw 22,00 Gevar progr 22,30 Gevar muz 23,00 Nws 23.15 Act caus 33,20 Ouderw dansmuz 24.00 Voordr 0,15 Orgelspel 0.50 Progr overz 0,55 1.00 Nieuws BBÜSSEL 12,00 Ork.conc 12.30 Weerber 12.34 Ork.conc 13,00 Nws 13,11 Orgel en piano 14,16 Gram 14,30 Franse les 14,45 Knapenkoor 15,00 Schoolradio 16,30 Knapenkoor verv 15,46 Duitse les 16.00 Koersen 16,02 Gram 16,20 Piano en hobo 17.00 Nws 17,10 Kinderliedjes 17,15 V d kind 18,16 Gram 18,30 V d sold 19.00 Nws 19,40 en 19,46 Gram 20,10 Idem 20,40 Verz progr 21,30 De vuurdoop 22,00 Nws 32,11 Int Radio Universiteit 22,30 Gewijde muz 22,SS 23,00 Nws 
10 Woensdag 23 januari 1957 - 64e jaargang no 224 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zie ' t op zijn best met 2 iubbele poHen ' appelmoes tL ë ceni géén 122 maar GROOT blik kalfsgehakt 119 c ï | % Dubbele sperziebonen % heel blik 105 % Dopeiwijes I heel blik 105-93-79 i GROTE Gelderse rookworst i 250 gram 108 _ I Schoencrème | É 2 doosjes 40 \ loniltr bcuUo '¦ Êiéém dat Amsterdamsestraatweg 387 Biltstraat 54 Kanaalstraat 90 Rijnlaan 10 TE KOOP AANGEBODEN STALEN KAST MET 90 LADEN Geschikt voor opberging addressograph plaatjes Te bevragen Detam Maliebaan 34 Utrecht De hartveroverende streek-ontvanger voor hen die in het hart ven Nederland wonen Woont u in het hart van Nederland dus onder gunstige ontvangstmogelijkheden van de zender Lopik dan kunt u zich gelukkig prijzen want dan is er voor u de Philips streek-ontvanger 17 CX 121 U een juweel van een televisiemeubel * Zie de fraaie sierlijke lijn van dit apparaat zie en hoor de sublieme ontvangst van beeld en geluid rotsvast betrouwbaar * Een Philips streek-ontvanger is voor u het ideale apparaat als de veldsterkte ter plaatse 500 micro volt bedraagt Wat dit betekent en of dit inderdaad het geval is daarover kan uw handelaar u volledig inlichten 99?9999 De cirkel op dit kaartje geeft ongeveer aan binnen welk gebied een streek-ontvanger gebruikt kan worden Uvi/han del,uu zal u gaarne inlichten o\(.-r de ontvangstmogelijkhe den bij u thuis V Diameter beeldbuis 43 cm y Stabiel helder en contrastrijk beeld ^ Uitzonderlijk goede geluidsweergave door twee luidsprekers beide aan de voorzijde in het meubel aangebracht V Hoge gevoeligheid zelfs tot in de uiterste randenvan het zenderbereik ff Interdraaggolf-systeem gemakkelijke afstemming ^ Twaalfkanalenkiezer Klankkleurregeling V De hoogte is zo gekozen dat het televisiebeeldzich op de juiste kijkhoogte bevindt PHILIPS TELEVISIE rotsvast betrouwbaar Wat zijn Van onze financiële medewerker H 1 „ o^k dat velen niet ge ET blvM ^^^ Xie\ün van de be Wel " P ''/ ip betrekkin - hebben op«'"•P ' - n effectenhandel ae geld - en «« ee zullen w « een In verband nie ^^^ ^^^ ^^ j serie kortp.araKe ^ termen uit de fed'^anXlefd - en effectenhan del Het i «• er^tr^eCnVtXX popmaire wu^e ^ ^^^ en piet IniS'-rBi'^teiertr ^ om zich van de lietïeen " J "" geurshandel een betere ^^ ol^temngte kunnen maken 0 ^ mrR de verzamelnaam effec NDER ne gezelscliap itóü treft " f " ^ obligaties pandbrie - V^P ' „'' Tnrichtersbewijzen optiebe - rt^zen ° P " ortgelijke waardepapie - "«''" hriivS?en n schuld - en aian «'"' « riticaten van waarden als ten «'^"^' i^f genoemd recepi>;sen "''¦¦' hipr ' enoemde waarden uitge van hier = ei ^ igselfng m de - fö^:;/'st«klcen omschrüving Be lï:^VY\r "' Beursverkeer 194i ' H eïbif vallen dan nog weer ver " j - nm-ten aandelen en OD ">^'"'" ï Cderscheiden terwijl «?'¦' n'nder soortgeliike waardepa vporl = nnaei restantbewijzen flappen " amortisatiebewijzen en wkt dies meer zü - Er zün in ons land verschillefide 7 / Jpminesvormen waaronder de ""^^^ u^haosvorm een zeer belang r^^rplaarinneemt Men kent de ™ Ln/rphaD onder f rma vee:al fa Sbedrlven met familiekapitaal Sof " iet aangevuld met gelden van derden voorts de commanditaire Sonnootschap met beherende ven Se " apitaalverstrekkende ven noten Uiteraard zijn de kapitalen waarmee deze vennootschappen wer ten beperkt al kunnen zu soms in ae loop der jaren door reservering an de winsten zeer belangrijk wor den De meest voorkomende vorm waarmee men op de effectenbeurs te maken heeft is echter de Xaamloze Vennootschap Zoals de benaming reed ^ aanduidt behoeven de namen van de vennoten niet bekend te zun Ook behoeft de naam van de ven nootschap geen verband te houden met de aard van het bedryf wel moet zij de toevoeging naamloze vennootschap " ' meestal afgekort N.V hebben te plaatsen voor of ach ter de naam Een vennootschap _ heeft een maatschappelijk kapitaal waarvan veelal slechts een bepaald bedrag Is uitgegeven wat men dan het N.V NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VAN KOGELLAGERS Wageningselaan ie Veenendaal Voer ent kantoor zoeken wij enkele meisjes voor typen an administratief werk Diploma Mulo of Handelsavondschool typen zijn vereist leeftijd ± 18 jaar en diploma Sollicitaties met gegevens over leeftijd opleiding en ervaring te richten aan de afd f^ersoneelszaken ALLE MODELLEN PHILIPS TELEVISIE ^^^ KORTE SMEESTRAAT 10 Tel 21727 Utrecht INDUSTRIËLE ONDERNEMING in de nabijheid van Utrecht goede busverbinding vraagt voor haar kantoor a ASSISTENTE VOOR ÉÉN DER COMMERCIËLE AFDELINGEN Maximum-leeftijd 25 jaar middelbare school opleiding of daarmee gelijk staande ontwikke ling parate kennis van de moderne talen ge * vi'enst vlot kunnende typen b STENO-TYPISTE NEDERLANDS Leeftijd 18-23 jaar opleiding minstens mulo diploma's steno en typen c TYPISTE Leeftijd 18—21 jaar diploma mulo typediploma Brieven met opgave van leeftijd opleiding en tot nu toe verrichte werkzaamheden worden ingewacht onder no C 5666 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht DE GEHELE SERIE PHILIPS T.V bij RADIO TOLSTEEG SPECIAAL VOOR TELEVISIE TWIJNSTRAAT 46 - TELEFOON 29870 b.g.g 03405-484 V i > STOP die hoest met Bestrgdt jeuk doeltreffend Prikkelbaarheid overgevoeligheid van de huidzenuwen uitslag zijn vaak gevolgen van onvoldoende kalkvoeding Overwin die klachten met Kalzan-D - het weten schappelijke calciutn natrium preparaat dat kalk in de enige goede vorm toevoert en tevens zorgt dat het in de weefsels wordt opgenomen hei bekende kalkpreparaai mei vUamine D ^ xW ^^ „ DE GOUDEN SCHOEN " CHOORSTRAAT 38/40 heeft plaats voor BESCH ERVAREN verkoopster en AANK verkoopster(er KEELPIJN pokPACTOLAN Voor goede kracht goed salaris Aanmelden des avonds s.v.p tussen 6—8 uur OUDEGRACHT 175 - NACHTEGAALSTRAAT 24 N.V „ GRONTMIJ " Grondverbetering - en Ontginning Maatschappij „ HOUDRINGE " UTRECHTSEWEG 170 DE BILT zoekt voor haar hoofdafdeling personeelszaken een secretaresse Eisen h.b.s - of gymnasiumopleiding prakti sche kantoorervaring leeftijd 2S-30 jaar Gegadigden met ervaring op het gebied van persoonlijke aangelegenheden genieten voorkeur Geboden wordt een interessante en veelzijdige werkkring met gunstige arbeidsvoorwaarden Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de Hoofdafdeling Personeelszaken der N.V „ Grontmij " te De Bilt uiMiiiiitiinniiiiitiiiiiiiitiiniMiiiiiMiMiMiiiiiiiniiiiiMiiiiniiniiiliiiiiiiiiiniMiiiiiiiiniiiiniili ^ I Philips-Televisie | I wordt geleverd door § N.T^R.B I CATHARIJNESINGEL 16 - TELEF 25001 I E hoek Knipstraat = I Gratis demonstratie bij u thuis i I DE ZAAK MET DE SNELLE SERVICE 1 j ERKENDE PHILIPS-SERVICE | ' llllllllllMlltllllIIIIMIMIIIIIIIinillllIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIMiniMlllllilllllIlllllllllllllllilllllMlïl WEYMAN VOLLEDIGE PHILIPS-TELEVISIE-SERVICE eIgen reparatie-inrichting GRAMOFOON - RADIO - TELEVISIE ZADELSTRAAT 6 TELEFOON 13288 ADONIS 22 te Ant-w ALGEN'IB p.a '.» 22 Kaapverdische eil nr Rin flp TanPiro ARXEDIJK 22 v Le Havre nr Antw ATTIS 22 te F.riladelfia BAARN 24 te Will ' mstad verw BALI 23 te Makas.sar BALOXr 22 te Baltimore ' BAHEXTSZ 23 te Bangkolf ex Van H'U'.^z EEXNEKOM 21 v Tampa nr Nederland CALTEX PERNIS 22 v Sidon nr R'dam CALTBX ROTTERDAM ' 22 Muscat gep nr R'damCORTDA 2,9 te Cuba CRADLE OF LIBERTT 32 te Mena al Ahniadi DELFT 22 te La Guaira DORESTAD 22 V Miri nr Singapore EENHOORN pass 22 Finisterre nr Ham burg ELISABETH B pass 21 Key West 24 Nfw Orleans verw ESSO AMSTERDAM pass 22 Ouessant nr Antw GAASTERKBRK 22 v Casablanca naar Rotterdam GADILA 23 te Singapore GIE3SENKERK 22 van Brisbane naar Sydnev HELICON 23 te Maracaibo JAP.\RA KRL 23 te Makassar KOPIONELLA 22 te Curagao KOT.A r,EDE 23 te Tj Priok LAERTES 22 v Tj Priok nr Singapore LEMSTERKERK 22 dw Casablanca nr L '^ Palmas MOXTFERLAND 22 v Santos nr Bahia MIJDRECHT 23 te Fao ARAM - Aran "?** '^ ™'' n enisje wens " voegd aram de verbouwereerde Gallash toe tern 2 "'" S mogelijk naar mijn lan ter nnï ^ l ^"' Hoezeer'Ik Akbar's doch SDoo v »,?"!^',.,^" bewonder er is gee M Br " '¦^'¦'^ '" ">«" hart en nimme met h»ïr^?''^l ^^" Akbar's wensen or Sln on ™ '" ^^^ huwelijk te treden e ¦ mrx opvolger te worden Die taak kur DIO ALTER OUDE GRACHT 326 TEL 10884 UTRECHT VAARTWEG 30 TEL 5710 HILVERSUM VAKKUNDIGE PLAATSING - 100 % SERVICE GEMAKKELIJKE BETALINGSVOORWAARDEN ZViSlZ " i^^o^j ^ • ^ ju£lc ZIE EN BELUISTER de volledige PH lf.lP f^-sene iA\CTIIEF " VREDENBURG 19 UTRECHT TELEFOON 13191 2lJnen^?«lL "'?^ "° S geheel verdiept Plotseltal SI " Jfevlge gedachten to van de k?ef ""„^ P™"s onder het uit »« n ogen " je -^,?!"'""' nietsnut l neem die het J ^^*"" ™ e kwaad • ehrikkeliik " "^^^ '" '^ Ö " woede v « « in " ok m»t ° ^^" te ^ ien en hetw • a antwm.lrt / ^"""" tste moeite - lat Pa « laR niM?"»^^' N-n-n-n-nee d-d-d Wilg '" "•' *• m-nwn-ffltjn b*tr < 
^^^ jrur^CH mUWSZlAD Woensdag 23 januari 1957 - 64e jaargang no 224 n ^ at zijn effecten Kerkelijke lening Japan SrOOlstC religieuze congregatie der zus I C -» scheepsbouwer WEERSTAAT NEDERLANDSCHB BANK De ters Franciscanessen van Sint Lucia te Bennebroek gaat over tot de uit gifte van ƒ 600.000 5 % pot 30-jarige obligatiën è pai-i Reeds is ƒ lOO.üUU op inschrijvingsvoorwaarden ge plaatst zodat ter inschrijving worden aangeboden f 500.000 obligatiën Weer zijn bankbiljetten teruggevloeid Voor de derde achtereenvolgende bedrag laat zien Call money is op de maal in 1957 zijn biljetten van de geldmarkt vrvjwel niet verkrijgbaar Mederlandsclie Bank teruggevloeid ditmaal voor een bedrag van £ 40 mil - /^.^ „„*<.,• „ „„ j • joen waarmee de chartale geldomloop omzetting gOUa Mt is gezakt tot f 3820 min Dit is een i niveau dat sedert april van 1956 niet sterke vdluttt meer is bereikt Er is nu zelfs aanzien lük meer teruggevloeid dan tijdens de zivare jaarsultimo aan biljetten in om loop was gebracht Voor het eerst in de geschiedenis heeft Japan in vredestijd meer scheepsruimte gebouwd dan Enge land dat steeds de voornaamste scheepsbouwende natie is geweest In 15 maanden tyds zo blijkt uit statistieken van Lloyds te Londen heeft Japan kans gezien zün produk tie van schepen meer dan te ver dubbelen Japan is in het afgelopen jaar be gonnen en gereed gekomen met de bouw van schepen met een geza menlijke tonnage van 4.311.00 ton terwijl het Engelse produktiecijfer 4.179.000 ton bedroeg Nederland staat op de vijfde plaats Duitsland als derde en Ita lië als vierde In het laatste kwartaal van 1956 werd in Duitsland liet grootste aan tal schepen en in Japan de grootste scheepstonnage voltooid BEURSOVERZICHT Amsterdam 23 januari Zelfs in de Philipshoek ging het vanmid dag betrekkelijk rustig toe De gehe le markt droeg trouwens vandaag een zeer kalm karakter maar Phi lips blijft in ieder geval voor de no dige afwisseling zorgen Gisteren is in aandelen Philips omgezet voor ƒ 256.000 een bedrag dat ver uit steekt boven de omzet van de ande re leidende fondsen De vaste stemming voor Philipswerd vandaag resoluut voortgezet.De vraag was grotendeels weer af komstig uit Lon Vandaar datvanochtend zelfs de conversiekoersvan 240 pet werd bereikt Vanmid dag echter bleef de markt daar on der maar per saldo werd toch,vergeleken met gisteren een koersverbetering van 6 punten op 236 ge handhaafd Ook de claims deden heteen stuk beter liepen op tot ƒ 17.50 overeenkomend met een obligatie koers van 107 pot waarna een reac tie volgde tot ƒ 16.80 Overigens was de markt aan de vaste kant met weinig handel Uni lever wist de hoge inzet niet te handr haven AKU was drie punten in her stel Kon Olie bewogen zich juist iets boven 159 gulden Scheepvaart staatsfondsen iets beter Claims ver enigde Machinefabrieken waarvoor morgen de inschrijving is werdeij vernomen op 26 a 28 gulden Met belangstelling wordt hetresultaat af gewacht van de uitgifte van ƒ 25 mil joen i^4 pet 25-jarige obligatiën der Nederlandsche Spoorwegen te gen 98 pet Hoewe ' men zich van middag ter beurze nog geen denk beeld hierover kon vormen heerste in sommige kringen het vertrou wen dat deze lening wel geplaatst zou worden Prolongatie 3?4 pot Ver Groenten - en Vmclitenveiling „ Utrecht en Omstreken *» Veilingbericht van dinsdag 22 januari Bellefleurs 6—28 Cox's Orange 6—130 Dtikmanzoet 6—44 Golden Delicious 6 — — 34 Present v Engeland 6 — B9 Zoete 92 Goudreinet 6—62 Jasappel 6-41 Jo nathan 6—65 Laxton's Superbe 6—54 Lombarts ' Calville 6—57 Notarisappel 6 Campagne 6—44 Zoete Ermgaard 10 — 47 Zoete Paradijs 8—48 Zoete Reinet 15—55 Brederode 6—35 Comtesse de Paris 6—32 Gieser Wildeman 6—44 Groenpeer 6—26 Pitmaston Duchess 20 — 59 St Remy 6—32 Win ter jan 6—30 IJsbouten 6—28 VEEMARKT DOETINOHEM Op de veemarkt te Doetinchem waren gisteren aangevoerd 1005 runderen waaronder begrepen 190 vette runderen 690 vette kalveren 195 nuchtere kalveren 58 vaarskalveren 20 schapen 40 lamme ren 6 geiten 8 paarden 2 veulens 410 biggen 48 lopers 4 dragende varkens 2 beren Totaal aangevoerd 2488 stuks vee De prijzen bedroegen kalf - en melk koeien 690—1030 kalf vaarzen 640—940 guste koeien 576—780 guste vaarzen 590 — 710 pinken 450—575 graskalveren 260 — 330 fokkalveren 110—160 nuchtere stierkalveren 42—76 schapen 90—110 lammeren 75—90 biggen 35—50 lopers 55—66 vette kalveren eerste kwal 2,80 — 3,20 tweede kwal 2.50—2,75 derde kwal 2,20—2,45 Alles per kg lev gew Slachtveeprüzen eerste kwal 3,00 — 3,20 tweede kwal 2,75—2,90 derde kwal 31,50—2,70 worstkoeien 2,45—2,55 stie ren 2,70—2,96 alles per kg geslacht gew MARKTBERICHTEN VEENENDAAL Dinsdaginorgen werden op de Veencn daalse eiermarkt 140.000 eieren aange voerd Prijzen van ƒ 10 tot ƒ 13 per 100 stuks Handel matig Op de biggenmarkt werden 69 biggen aangevoerd Prijzen van / 40 tot / 56 per stuk bij een redelijke handel MARKTBERICHT VEILING HOUTEN 22 januari — Goudreinette 6—45 Jo nathan 9—49 Golden Delicious 8—66 Lomb Calville 10—35 Present van En geland 6—45 Zucaclmaglio Renette 7—29 Laxton's Superbe 6—61 Winter Banana 10—48 Eisdener Klumpkes 6—18 Ster appel 10—17 Jonathan verpakt 35—58 Brederode 12—37 Winterjan 10—29 Com tesse de Paris 20—31 Gieser Wildeman 15—48 Provisieper 6—28 LTzendijkers 11—27 Doyenne du Comiee 87—1.12 St Remy 11—33 Pondspeer 12—31 NUCHTERE KALVERENMARKT UTRECHT Op de Utrechtse nuchtere kalveren markt zijn vandaag aangevoerd 65 stuks De prijzen per stuk waren van f 40 tot f 65 De prijzen per kg levend gewicht waren van 1.30 tot 1.60 De handel was redelijk KAASMABKT WOERDEN Aangevoerd 9 partijen Notering ƒ 2,40 tot ƒ 2,48 Handel kalm EN aandeel is du.s een deelne mintr in een'naam'oze vennootschap — om bij deze vorm te blijven — zo dat men alle lusten en lasten van 475 372 42 % 172 165 101 19314 111 lU 245 % 553 20S 131 104 27S woensdag 23 jan 57 117 169 % 104 % 17 « 138 117Ü 81 / a 142 135 % 134 % 165 ',^ 100 % 164 % 169 71 134 % 235 260 130 ld 1955 1 3V < 84Ald 1955 II 3V4 85 % ld ' 47 314 S S3Hld 1937 3 83 % D.-len 47 3 93fi Invest.cert 3 90ft Ned ' 62-64 3 89A NWS eert Z'.i 68 % N I.c.l ' 37 3 91 % N I ' 37 A 3 86 % Grootb ' 46 8 — ARAM - Dipo de donkere dwerg Cultures A'dam Bubb 80Bandar R M 125 DeU Mij 10231 Handv Adam 95 % Jav CJilt Mti — Kendeng L 51 Maj L Mü 22 % N N PI M « 21 N Ind S ü 74 O Java RM 30 % Oostk C M 104 Senembah Mil 65 Serbad Rub 38 Sum Rub 26V2 R Mij Vico 20 % V V C Mij 28 % Zd P Rub mil 40 32A 110 % 61 % a - Alg K Unie 199 Bergh's Jurg 253 v Berkel's P 174 Cal Dlft CvA 302 Fokker 270 Ned Ford 305 V Gelder Zoner 194 Kon N H MüUer en C Ned Kabell P GG.B dito C.P Wd 141 Unilever CvA 343'?'8 W Feijenoord 218 BiUiton ie R — dito 2e R 212 % O Peti Mij 796 % dito Pr aanrt 796 '/ a KPM f 20 n r 159.40 idem 1 100 ' 59,20 idem 1 lOOÜ 158.85 M.E.P Mij id 1 win.stb id 4 wlnstb Scheepvaart-Mijen Holl Am Lijn 180 lava Ch Pkv 186 " K.N S M 169 Kon Paketv 161 Stv Mü Ned 201 Onun Phs v 269 Kon aott L 176 Ned S Unie 169 % Van onze financiële medewerker - ' Ü libf vaak « at velen met ge ilET bluf *^^' tp ïyn van de be - 1>«I "'• ^ 1 betrekkin-r hebben opSf'PP ' » n effectenhandel « 5'"''h,nd hiermee zuilen w « een „ verband n ^.¦,^^^„ a ^„ al - '"'" " f^.innen en termen uit de lerlei/X / c geld - en effectenhan - > S-ite vertrouw ^ re"w«z7"be'angstellenden ffvertrouvvd te maken met ^ j.j is om zich van de "¦«- ¦ " r beurshandel een betere SSSnt te k«nnen maken als recepissen l '^^".'" " eMemde'waarden uitge ° latere verwisseling m de finitieve stukken omschrijving Be - geven ter ^ SX::^"o weer ver - Ci nnder soortgeUike waardepa 1947 O terwijl O TniTR de verzamelnaam effcc ^°^„ „» r pen bont gezelschap •*" ' l'nS obligaties pandbrie «'"• H^otfHicUebewijzen winstbe ^'^"- f"onStersbewijzen optieiie ''•'""' „ n worfelijke waardepapie »¦'•"" Liivin-en n schuld - en aan '"¦ '"' S'r en soortgelijke rech f:^-tiSer van waarden ""¦ oor x«n genoemd van Mer fl^^rver^^^eljns^in de rallen de restantbewijzen f^rppen " amortisatiebewllzen en • at dies meer zij Er zijn in ons land ver.schillefide ' tSa^P^v°;rr"een"L%^r"iJ^,L'g B p aats'inneemt Men kent de ™ „„ rhan order f rma vee:al ta Sêbedri-ven m"t familiekapitaal " l'nie aangevuld met gelden van iir voorts de commanditaire v nootschap met beherende ven en e - kapitaalverstrekkende ven 5 en Uiteraard zUn de kapitalen „ armee deze vennootschappen wer ken beperkt a kunnen zo soms in rioop der jaren door reservering van de winsten zeer belangrijk wor den De meest voorkomende vorm waarmee men op de effectenbeurs te n^iken heeft is echter de Xaamloze Vennootschap Zoals de benaming reed aanduidt behoeven de namen van de vennoten niet bekend te zun Onl behoeft de naam van de ven nootschap geen verband te houden met de aard van het bedruf wel moet zü de toevoeging naarn'oze vennootschap " meestal afgekort NV liebben te plaatsen voor ol ach ter de naam Een vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal waarvan veelal slechts een bepaald bedrag Is uitgegeven wat men dan het ADONIS 22 te Antw ALGEN'IB na.=s 22 Kaapverdische eil nr Rio fie lanf-iro ARN'EDIJK 22 v Le Havre nr Antw ATTIS 22 te F..iladelfia BAARN 24 te Will mstad verw BALI 2S te Makassar BALONCr 32 te Baltimore BARENT3Z 23 te Bangkol ex Van H»ut.=z BEN'XEKOM 21 v Tampa nr Nederland CALTEX PERNIS 22 v Sidon nr R'dam CALTEX ROTTERDAM ' 22 Muscat gep nr R'dam CORYDA 23 te Cuba y CRADLE OF LIBERTY 22 te Mena al Alimadi DELFT 22 te La Guaira DORESTAD 22 v Miri nr Singapore EENHOORN pa.ss 22 Finisterre nr Ham burg ELISABETH B pass 21 Key West 24 Npw Orleans verw E330 AMSTERDAM pass 22 Ouessant nr Antw GAASTERKERK 22 v Casablanca naar Rotterdam SADILA 23 te Singapore GIE3SENKERK 22 van Brisbane naar Sydney HELICON 23 te Maracaibo JAPARA KRL 23 te Makassar KOPIONELLA 22 te Curagao KOTA r,BDE 23 ' p Tj Priok LAERTE,S 22 ï Tj Priok nr Singapore LEMSIERKERK 22 dw Casablanca nr i ' „ ¦¦]'«' ' S mfln enisre wens " voegde Mam ie verbouwereerde Gallash toe ier?„5!J '"« mogelijk naar mijn land tw Lï ''^ l ™' Hoezeer-Ik Akbar's doch snnn ^ ^ I ^'./" bewonder er is geen aUlr f « "^'"^ '" ">«" liart en nimmer met hif ^?^'^ ''^" Akbar's wensen om Sn S ^ '" ^"^ liuwelijk te treden en » m opvolger te worden Die taak kunt 2to'en^J.1lL '''?* "°^ seheel verdiept in Potseltal ' 31 « foevige gedachten toen G"n te ™ ori.h?'""^"^'S « Graaf Isen Hl ^'^ — "' ''' J " woeae ver dan nökX,T *^'' '^ ^'« n «" het was - « met dP ïrootst moeite lat Pan - «- ¦ - n-n-n-nee d-d-dat an w m-BMn-mljB b»trek - mZ "¦ met dp ïrnn *< ma,^S^?wMerT ki L ^^^ Palmas MOXTFBRLAND 22 v S,int05 nr Bahla MIJDRECHT 22 te Fao geplaatst kapitaal noemt Dit kapi taal is onderverdeeld in kleine stuk ken coupures zodat een groot aan tal personen tezamen eigenaar van het bedrijf kan worden In ons land zijr de aandelen meestal ƒ 1000 groot terwtjl ook stukken van ƒ 500 ƒ 250 f 100 en zelfs van ƒ 20 voorko men De laatste bU de Koninklijke Petroleum die haar aandelen on langs van ƒ 1000 in stukken van ƒ 20 heeft gesplitst waarop wij later mo ge!i,jk nog terug zullen komen Deze bedragen ' stellen dan de nominale waarde van de aandelen voor E Korte toelichting op beursbegrippen I de onderneming tot een beperkt be drag meedraagt Een aandeel kan op naam staan of aan toonder luiden de laatste zün ver in de meerder heid en het gemakkelijkst verhan delbaar Ook kan het aandeel ge deelteliik volgestort zün zoals bij hypotheekbanken en levensverzeke ringsmaat-schappijen het geval is doch ook dit soort is in de minderheid Wat men dagelijks in de bladen ziet zijn in hoofdzaak aande len aan toonder die zonder vijven en zessen dagelijks van de ene hand in de andere kunnen overgaan d.w z via de effectenbeurs Buiten de beurs om mogen geen fondsen wor den verhandeld Oc OK het familiebedrijf kent de naamloze vennootschapsvorm Het laat zich verstaan dat zolang een be drijf wordt beheerd door een persoon of door vader en een of meer zoons er geen moeilijkheden behoeven te zijn Anders wordt het bij verdere vertakking van de familie in welk geval vaak moeilijkheden biJ ver erving of overdracht ontstaan De naamloze vennootschapsvorm biedt dan met de onderverdeling van het kapitaal in aandelen uitkomst waar bij wij de fiscale kant van de zaak uiteraard laten rusten Brengt men de aandelen van een familievennoot schap om de een of andere reden bijv om meer kapitaal te kunnen aantrekken naar de beurs dan zegt men dat zulk een vennootschap wordt opengemaakt " In een volgende beschouwing ho pen wti het dividend onder de loep te nemen en eveneens het ver schil tussen aandeel en obligatie MYLADT 22 te Kopenhagen NANUSA 22 te Portland NIEUW AMSTERDAM 22 V Cobh naar Halifax OOTMARSUM 22 V-Houston nr -^ Browns ville ORANJE 22 V Colombo nr Kaapstad OUWERKERK pass 22 Dakar nr Kaap stad OVEBIJSEL 23 te Melbourne RIOUW 21 V Richmond nr liongview SAROBNA 23 te Tj Priok SLAMAT 22 te New York STAD MAASSLUIS 23 te Narvik STRAAT TORRES 22 v Brisbane naar Makassar WONOSARI 22 V Mogadiscio nr Aden ZONNEWIJK 22 v Ceuta nr Mobile AALSDIJK 23 te New York ALMKERK 22 V Marseille 28 te Barce lona ALPHERAT 23 te Santos AMSTELMEBR pass 22 kp De ïoede Hoop nr Dakar AVBRDIJK 22 v Antw nr Havana BENINKUST 23 te Hamburg DORDRECHT 23 te New York DORIS 24 te Curacao verw GOOILAND pass 22 Ouessant nr A'dam HAULERWIJK 22 T IJmuiden naar Hamptonroads IVOORKUST 23 te Le Havre gij beter van mij overnemen " „ Maar maar " stotterde de jonge legeraanvoer der verbaasd De Heerser 2al u nimmer laten gaan Hij zal u liever ter dood la ten brengen wanneer ge niet doet wat * hij verlangt " Aram maakte een luchtig gebaar „ Ik vrees Akbar niet " sprak hij „ En ik ben ervan overtuigd dat wij hem gezamenlijk wel tot andere gedachten Haha Je waagt het mij te weer staan ' begon Isen Grim briesend maar verder kwam hij niet Een geheel ander lawaai overstemde hem We moe ten hier in herinnering brengen dat zB zich nog steeds bevonden voor het kran tengebouw waar enige tijd eerder de verslaggevers binnen waren gegaan na dat zij kennis hadden genomen van de geheime documenten van Panda's werk gever Deze verslaggevers hadden intus sen snel en nuttig werk gedaan het nieuws dat zij vergaard hadden was Gunstig jaar voor N,V Wijers Ook over het boekjaar geëindigd per 30 september 1956 kan de n.v J P Wijers ' Industrie en Handels onderneming weer een gunstige gang van zaken rapporteren Er resteert een nettowinst van f 1.940.145 die iets lager is dan die van het vorige boekjaar ad f 2.125.,'533 Voorgesteld wordt dit bedrag te verdelen onder inhouding van f 607.070 - vennootschapsbelasting Voor aandeelhoiiding is beschikbaar f 960.539 Dit is echter niet voldoende om het voorgestelde 15 pet dividend uit te keren Daarvoor is nodig f 1.125.000 Derhalve moet uit de di videndreserve f 164.461 worden aan gevuld Het saldo van deze reserve bedraagt dan f 289.999 Voorgesteld wordt de uitkering van f 127.50 per aandeel na inhouding van dividend belasting te doen voor f 60.83 in geld en voor f 66.67 in ge-wone aan delen VEEMARKT ' s-HEBTOaENBOSOH Op de markt van woensdag werden aangrevoerd 5001 stuks vee zijnde 1746 runderen 219 graskalveren 753 vette kalveren 599 nuchtere kalveren 180 schapen 19 geiten 30 fokzeugen 332 slachtvarkens 67 lopers 1056 biggen De prijzen waren behoudens uitzonde ringen voor dieren van buitengewone kwaliteit als volgt melk - en kalfkoeien 740—1100 guiste koeien 62B — 860 kalf vaarzen 680—960 klamvaarzen 6625—770 guiste vaarzen 580—740 pinken 450 — 565 graskalveren 280—430 nuchtere kal veren voor fok - of mesterii 90—175 wei deschapen 65—85 lammeren — drach tige zeugen 240—320 lopers 64—84 big gen 35—58 Slaohtrundoren aanvoer 714 stuk extra kwal 3.20—3,30 per kg gesl gew Ie kwal 3,00—3.15 2e kwal 2,7»-2,90 3e kwal 2,65—2,65 vette stie ren 2.80—3,00 worstkoeien 2,40—2,55 vette kalveren Ie kwal 3.00—3,25 per kg lev gew vette kalveren 2e kwal 2.60 — 2.85 vette kalveren 3e kwal 2,30—2,50 nuchtere slachtkalveren 1,30—1,75 slacht varkens 1,75—1,84 slachtzeugen Ie kwal 1,56—1,62 slachtzeugen 2e kwal 1,60 — 1,54 vette schapen 85—116 per stuk vette lammeren 80—100 nuchtere slacht kalveren 40—72,5 per ^ stuk Advertentie beroemde geneesmiddelen in 1 tablet doen wonderen l Chelaririè 4 ' Tegen pijnen en griep Geschikt voor de gevoeligste maag « ml die wwdt lie»hennd dou bet bestanddeel dielan » JAGERSFONTEIN 23 te Kaapstad verm 26 V Kaapstad nr Las Palmas KENIA 23 te Mena al Ahmadi LANGKOEAS 23 te Dakar LEKHAVEN 23 te Santos LEOPOLDSKBRK 22 v Kaapstad naar Las Palmas MARISA 22 te Tripoli MODJOKERTO 22 r Kaapstad nr Ham burg PENDRECHT 23 te Napels PR WILLEM V ORANJE 21 te New York SENEGALKUST 22 te Bordeaux STAD ALKMAAR pass 21 Key West nr Bermuda STAD ROTTERDAM 23 te Philadelfia TARIA 22 in Golf van Mexico nr Corpus Christi TEGELBBRG 22 V Hongkong nr Singa pore TJISADANE 23 te port Elizabeth WILLEMSTAD 23 v Brigton nr Barbados ARGOS 23 te A'dam AXELDIJK 23 V R'dam nr New Orleans BANKA 22 V A'dam nr Marseille IBERIA 22 V R'dam nr Onton JASON 32 V A'dam nr Guanta JOSEPH FRERING 23 te IJmuiden KERMIA 23 t ^' R'dam LIMBURG 23 te R'dam MENTOR 23 te A'dam kunnen brengen Bekommer u thans lie ver om Kiruna Zij popelt van verlangen om u te omhelzen " Snel trad Kiruna naderbij „ Ik popel van verlangen om u te danken dat gij Gallash ' leven ge spaard hebt " sprak zij tot Aram „ Het heeft mü anders moeite genoeg gekost " antwoordde de jonge krijger lachend voor zich uitkijkend „ Akbar's woede zal reeds in het vooruitstrevende dagblad opgenomen en op dit ogenblik storm de er nu een groepje krantenjongens naar buiten die met luider stem schreeuwden Extra editie Extra edi tie Olie gevonden Geweldige olie-bron op Malpertus " Panda schonk nauwelijks aandacht aan dit gebeuren en bleef stotterend volhou den tegen Graaf [ sen Grim dat deze hem zijn betrekking niet af mocht ne men maar de valse graat lette niet De banken hebben hun saldo's bij de centrale bank blykens de week staat van 21 januari aardig weten te handhaven Er is slechts f 4 min van af gegaan Met f 280 min zijn de ban ken dinsdag begonnen aan de nieuwe periode van hel gentlemen's agree ment met de Nederlandsche Bank waarin de verplichte kasreserve on veranderd op 7 procent is gehand haafd In geldkringen had men vurig gehoopt dat dit percentage ditmaal omlaag zou gaan vooral nadat in het jaarverslag van de Rotterdamsche Bank de wenselijkheid was uitgespro ken om tot algehele opheffing van de kasreserveplicht over te gaan Aan de Turfmarkt heeft men daar blijkbaar anders over gedacht Toch hebben de banken aan het begin van de nieuwe periode nu al weer papier eu wellicht ook handelswissels in disconto moeten geven en wel tot een bedrag van f 14 min waardoor deze post weer juist boven de f 100 min is gekomen De centrale bank heeft het kenne lijk nog niet nodig geoordeeld weer een tender te houden voor de tijdelü ke overneming van schatkistpapier van de banken De weekstaat duidt althans niet op enige aankoop Indien deze week de mogelijkheid daartoe weer zou worden geopend zou dit op zün vroegst donderdag ol vrijdag kun nen gebeuren Het initiatief daartoe berusli geheel bij de Nederlandse Bank die moet beoordelen of de geld situatie tot dit optreden aanleiding geeft Hoe krap de geldmarkt overigens Is bewijst wel de post voorschotten die weliswaar met f 62 min is verminderd maar voor het begin van de nieuwe periode op f 120 min toch nog een hoog PIETER S 22 V R'dam nr Swansea PR WILLEM IV 23 vm te R'dam RIOUW 23 te A'dam SLOTERDIJK 23 V R'dam nr Bremen STAD BREDA 22 v R'dam nr Narvik BILLITON 23 te Karlshamn CALTEX NEDERLAND 23 V Kopenhagen nr R'dam CLEODORA 23 te Abadan JOHAN V OLDENBARNBVBLT 23 rede Las Palmas PR WILLEM V pass 23 Gibraltar nr Genua STATUE OF LIBERTY 24 te R'dam verwacht ALBADI 22 v Sao Vincente nr R'dam AMSTBLSLOT 25 te Bombay AiSTGOLAKUST 22 v Oanarlsche eil naar Dakar ANNA HENNY 22 v port Talbot nr Antw BORNEO 32 V NeW York nr St Vincent BLOEMFONTEIN 24 te Las Palmas OQQLHAVEN 32 te Bouaan CRANIA 22 V Kaapstad nr Curasao MEES CREMER 19 te Nykobing ENA 22 nr Trinidad BSSO NEDERLAND 22 v Flores naar Aruba GORDIAS 22 te AlexandriS HAARLEM 22 te Manta HERMES 22 V Le Havre nr A'dam KATELYSIA 22 V Hatteras nr Bajo Grande KARATIA 22 V Kaapstad nr Curacao KORENIA 21 V Barbados nr Havre KOTA INTEN 23 v Casablanca nr Dakar LUNA 22 z.o T Marseille MAKKUM 19 V Lemvig MAARTJE 22 te Oslo NIEUW AMSTERDAM 22 te Cobh NOTOS 27 te R'dam OBERON 21 te Trinidad OLDBKERK 22 v Penan g nr Palmas PEPERKUST 22 V kp Blanco nr Antw PR CASIMIR 26 te Kingston Jan PR WILLEM II 23 te Hamburg RIJNDAM 23 te New York SINGKEp 22 u 6 Gracia nr Kaapstad en A'dam STANVAC DJIRAK 23 te Sungeigeron TABIAN 22 z.o v St Mary nr Belawan TIBA 22 V Crorivier nr Rio de Janeiro TJIBODAS 22 v Soerabaja nr Makassar TWEE GEBROEDERS 22 v Algiers nr Valencia UTRECHT 22 v Freetown nr Singapore verschrikkelijk zijn " mompelde Dipo Hij zal hen beiden laten ombrengen Gallash en Aram alle twee " Doch op hetzelfde ogenblik verscheen een ruiter in jagende galop boven aan de rand van de kuU „ Keert onmiddellijk terug " schreeuwde hti naar beneden „ El Akbar is door een hartaanval getroffen " Wordt vervolgd meer op hem Het bericht over de olie vondst ' scheen de snoodaard op geheel andere gedachten te brengen want hij riep uit „ Zanik niet Je maakt me kwaad Ik wil die vervelende betrekking van jou niet eens meer hebben Maar als er olie is op Malpertus dan moet Ik me daar mee bemoeien " En terwijl hij zo schreeuwde duwde hij Panda ruw op zij om zijn schreden te richten naar de auto die hier door de olie-magnaat was achtergelaten Wordt vervolgd In de deviezensituatie is ditmaal geen grote wijziging gekomen d.w.z het gecombineerde bedrag van goud eu valuta is op f 3895 min slechts een kleinigheid hoger Terwijl enerzijds de goudvoorraad van f 3192 min tot f 3154 min is ingezakt is de netto deviezen reserve met een vrijwel dienovereen komstig bedrag toegenomen hetgeen duidt op een omzetting van goud in sterke valuta Het saldo van de schatkist heeft zich met f 270 miljoen redelijk weten te handhaven Dit is slechts f 6 min minder dan de vorige week Met het oog op dB komende belangrijke be talingen die te verrichten zijn was het voorkomen van een inzinking dan ook wel gewenst In de bijzondere rekening is geen wijziging gekomen Het vrü hoge niveau van f 280 min voor saldo's van banken zou er op duiden dat de post voorschotten van f 120 min in hoofdzaak of uitsluitend van derden is Anders zou hiervan wellicht meer zijn afgelost Het convertibele deviezenbedrag is aanzienlijk versterkt tot f 198 min xenslotte is bet dekkingspercentage verbeterd tot 68,12 aangezien het totaal van het opvorderbare bedrag lager is en de deviezenposltie geen wijziging heeft ondergaan Financierinesbedrijf failliet Speciale berichtgeving De rechtkbank te Haarlem heeft failliet verklaard de directeur van het Velsense financieringsbedrij f „ Hof geest " A J van H te Beverwijk Tot curator is benoemd mr J C SmlthuiJ sen te Haarlem De faillissementsaan vrage is ingediend namens de auto financiering te Groningen die een vordering van twintigduizend gulden op het financieringsbedrijf had Men verwacht dat er weinig activa uit dit faillissement zullen komen Niet-Actieve Obligaties SLOTNOTERING Actieve Obligaties - 1 23-1 Staatsleningen 3 % 89 % 3'/2 84 SVa 901/2 SVi 88iS 3^4 88A aVi — 31/4 85 "/ Ned ' 53 Gr Obl Ned ' 51 ld 1953 ld 1956 ld 1948 ld 1954 90>,4 881/8 85 % 85y8 85 % 84% 83 % 93A Prov en Gem Leningen A'dam 1952 4 % 93 _ A'dam 1953 4V4 93 A'dam ' 47 3'/2 3 88 % 88 % A'dam ' 48 3 % 3 88 % 88 % Apeldoorn ' 47 3 — Arnhem - ' 38 IS — _:_ G'land ' 38 H 3 — dito 20 - L ' 47 I 3 — • s-Hage ' 56 iV * 97 95 % • s-Hage ' 38 3 % 96 % 94 % dito ' 38 n 3V « — dito ' 37 I 3 — __ Gron ' 52 I-H 4 % 93 93 dito ' 38 3 % — dito ' 38 3 — _ Haarlem ' 38 3 — __ Haarlem ' 47 3 — __ Den Bosch ' 38 3 — __ L'warden ' 38 3 —> Leiden ' 47 3 — N.H ' 47 I 3 % 3 — dito le len ' 38 3 — __ dito 2e len ' 47 3 — „ Nüm 2e 1 ' 37 3 % — _^ R'd ' 37 lenin 3lè — 90 dito ' 38 I 3 % 89 % 8S % dito ' 38 n 3 % 94 % 94 % Ut.30j.l ' 521-1 ] 4V4 92y8 id 1952 500 1 4 — __ ZH ' 37 in 3 — _ dito 1938 n 3 — _ dito " 46 3 — — Bank en Kredietinstellingen 92 % iy * 117 85 % 96 % A'damse Bank — — Bk N Gem 4>/4 98 Idem 1952 0/5/10 115 Idem ' 54 I 3 % — ld ' 52 B Sprbr 116 % G Cred 40-J 3 — G I Cr B ' 52 5 96 % M.L.Cr.Mü 4 — — Ned Bk 5 4 — — Hypoth.banken pandbrievent Actieve Aandelen Bank - en Kredietinstell 82 % 48 % 105 % 165»A C.H en I.B 48 Nat Hand B 105 N.H.nUi CvA I6514 82 82 82 79 79 % 125 101 % 95 % 38 % 51 76 31 104 67 39 % 27 % 20 4Ï 83 82 % 82 % 84 82 % 791.'4 90 % industr Ondernemingen 196 % 253 i00 374 A Hyph 3 % 3 82 % Amst Hypb 3V4 83 Am Hpb(3 % 3 — Bat Hyp B G 3 — D Hpb s N-P 3V4 — F G.s DE-VE 3V4 84 dit s DA 3 % 3 82 % ¦ s Gr H 3 % 3 82 % Gr Hp B s F 3 % — HoU H 3 % 3V4 — Hb V N 3 % 3 — MvH Cr 3 % 3 — N.H Bk s E 3V4 82 % id serie B 3 % 3 82 N Hbk G 3 83 ld serie K 3 % S 82 % idem B 3 % 3 82 % N.W Hypbk 3 % — Ov Hpb 3 % 3 — Rtt Hpb f3 % 3V4 — Utr Hpb KL 3V4 — dito Gec 3 % 3 — Wsl H s NO 3V4 83 % dito s XAVA 3 % 3 84 ditos ABAC 3 — Zwse Hpbk 3 % — Z.H.s KI ' S %> 3 — Z - H Hypb 3 % — Hol Bank 4 % — E.NS 3 % 3 79 % N Sch Hpb 4 90 % R S Hbk 3 % — Veenkolon.b 3 % — Handel en industrie 110 96'/4 91 % 36 96 93 98 98 91 % 271 396 269 300 268 230 »/ 141 i45 319 % Alb Heün 4 116 Alg K U 44 3 % 96 % Bershs en J 3 % 91 % Coöp Melkc 4 97 D'ka Staalf 3 % 93 Philips d.l ' 51 4 96 % Philps d.l 49 3',-p 94 Pegem SZ 4 % 98 P Geld E M 4 % 98 % Werkspoor 3',i 91 f invert Obligaties Alg K U Berfcels P Hol Beton K Zwavel K Schokbeton 9478 108 102 104 % Miinb - en petroleumond 310 % 797 % 797 159.70 159.40 159 4 95 % 3 % — 4 104 4 104i'4 3 %- Spoor - en tramwegen 69 12 4 Deli Spoorw 3 % 69 % Ned I S ' 37 3 % 12 Sam loana 4 4 1360 I960 Premieleningen 1910 941/4 101 % 94 101V 91 893,4 90 % 10234 100 99 % Alkmaar ' 56 2 ^ 94ysAdam ' 33 3 lOlAidem ' 51 po 2 % 96 % idem ' 56 1 aVs 93 % idem sen 2 % 101 % Breda ' 54 2 % 90 81 % 86 % L69 % 161 200 % 375 176 Dordrecht 54 2^2 93 % Eindh ' 54 2 % 88 % 961 / Enschede ' 54 2 % 90 % s Grav ' 521 2 % 101 idem ¦ 58n2%99 % B'dam ' S2 1 2 % — idem p.l ' 52 0 2 % 105 % Utrecht 1952 2 % 96 % Staatsleningen Wb.CvO$1000 3 — — Cockerill 4 — — ^ Wagons Llts i 95 % 96 % Denem ' 38 4 94 93 Dortmund H.H 1 96 % 95 % Dawes S 1924 94 93 J4 Young a 1930 157 % 157 % Eng F Loan 4 — 83 % Cere H E 5 4 % 81 % 823 ^ Noorw ' 55 m Sl % 873,4 U v Z.-Afr ' 55 4 84 ^ 85 A.-A R D C 4V2 74 % 74 % Bandoeng ' 36 4 — — Batavia 37 A 4 _ — DepStfractiebewijxen etc Bel Dep H.B.B 1368 1370 Rott Bel Cons 323 323 Ad Kant Unites 585 587 Telev EI Fund 12 % 123,4 Niet-Actleve Aandelen Bank - en Kredietinstellingen A'damscbe Bank 224 223 Gr Ind Cr Bk 125 % 126 Mü F Nat Herst 77 % 76 % HoU Bank Unie 200 200 Land Utrecht — — Ned Credietb 112 % 112 % Ned Midd bank 136 136 Ned Overz B 175 — R'damsche Bank 189 % 187 Slavenb Bank — — Twentscbe Bank 189 1893,4 Hyp banken in het buitenland Nw Ned Am Hb — — N W & P H 146 — ld Bew v DIger — — Diverse cultures Alg Big Java C 15 15 Bandar Olieplm 84 % 84 Besoeki Tab Mij 69 693,4 Krian Suiker — 20 Moorman & Co — — Idem Serie A — — Ngomb Cult Mü 105 104 % Sedep 35 36 Telaga Patengan 19 % 19 % Tjepper C My 10 10y4 West Java Thee 5 5 "' s Industriële ondernemingen 133 73 % 80 % 464 188 73 299 355 101 164 169 ÏÖ0 % 115 % 75>,4 170 155 133 % 224 A.I.M.E Adam 165 168 Albatros Supert 132%Albert Heyn _ Houth Alberts _ Alg H Onr G — Alg Norit 459 N Mach Alkm 180 AUan & Co 72 Alweco 32 Am Br n r CvA 196 Amst BaU Mü 290 Amst Drdfc MÜ — Aniem Nat B — Auto Service 101Ned eb B en O 163Trie Fr Beeren 118 % Bergh Papierf — Beynes Fabr — Blaauwboed 100 % Blüd.st CvA 115%Borneo Sum H vswBreda Mach fab 170 Kon Pharm Br 154 ^ Bronswerk 134«Bührmann's p 226 Büenkorf CvA 218 — Idem C V 6 % _ — Centrale Suiker 196 — Curac B Mü 170 % I96 Demka Staalf 136 134 Dikkers & Co 222 224 Dorp en Co _ 66 Holl Dr en Kb 376 376 Kon DBU 142 — Elektr Mech 1 135 130 Emball en H.h 90 % 90 % Ned Am FittinE J6 % 37 Gero fabr — 125 K N Gisi en So 167 168 Gouda-ApoUo 320 221 K Ned Grotsm 09 109 % Gruyter & Zn 128 % 128 H Mü G Scb 134 135 Hagemeyer r ~ é ™ KoS N MvH » 82 83 Hazemeüer — 230 Heem van der 147 147 Heema » 250 250 % Heinekens 290 % 293 Hero Conserven 147 146 Hol ] Stoomm 94 % 3414 Holl Kattenbiire 119 % 122V4 Holl Beton 207 206 Holl Meiksuikei 150 149 % Hoogenb seh — 1.30 Indola iSO 179 Internatio 96-4 102 % Intern Gew 8e 132 % _ Intern Kunstst 45 % 45 % Intern Viscose — 238 Mach f J en S — 76 % Houth ronseneei — — Kon Zto Ketter 212 211 % Klinker tsolie » 22 21 % KondoT 125 % 125 % Kon Neo Papier 167 169 Kon Ned Zout 362 % 368 V Kon Ver TanUl — 220 Korenschoof De — — Kromhout t38 % 130 Letterg Adam — — Llndeteve » 14 »% 150 % Lüempf 86 66 Lüm - en Gel 162 163 % Maxw L Gr C £ 75 Meelf Ned Bak 272 Mol Handelsv 41 % Münb W CvA mNaarden Cb Fb 165%Ned App Nedan 102Ned Ook 192 Ned Scheepsb 191 % Nd L en A Nieat 110 Stoomw Nüverd 193 % Nyma 92iA 193 125''s 128 242 Overz Gas M « Padang P C Houth Pont Reinev Mach Idem prei BIVA Rott Orgdk My Rouppe V d V — Schelde K M de 207 Schev Expi Mü 131 Schokbeton 106 Scholt Aard MO 275 C en P £ Scholt — Smit en Co Tr 15SMach.t Pt Sm 118 Spanjaard 80 „ Stokvis R.S Mü 159 Tn B Marüneo — Tels & Co — 93 % 93 139 118 % 82 % 138 % 135 % 165 Thom & Drüver 323 Thoms H-bedr — Tieleman & Dr.Tw Overz H.urne V IJsfabr.Unllevei 7%Unilever 6 % Unilever i % Utr Asphalt Ver A Zwolsm.Ver Blikfabr.Ver Mach FabrNrd Ind Vezelv 101 Vihamü 154 % Vlissingen & Co 167 N A Autob Vr 215 Rubbf Vredest 228Ned Mfl Walv 71 % Wits Tex 13534 Gem Eigendom 235 Wüers Ind en H 272 Zeeh Kolenst S — Zwan Org 272 % Ver Zwitsal 133 Mijnbouw - en petroleumond 17 35 % 40 % Shi Alg Exploratie 115 % I18Béng Expl Mü 17 % Oost Borneo 35 Perlak 40 148 Pedawa Petr 5 % ScheepvaartStb Mü HUIegb - — Holl Stoomb Mt 145 Houtvaart — 291 297 Niev Goud 291 18 % Stv Mü Oostzee 296 Stv Mü Wüklön _ Stv Mü Zeeland _ Spoor en Tramwegen Deü Spoorw Mü 18 % Haagsche B.spw — Ned - Ind Sp.w — Semar Joanna — Semar Cheribon 1 ^ Buitenlandse fondsen 4600 180 68 % 27 % 182 % 66 % 67 Mannesmann A 4600 Union Miniere 168 Escomptobank 156 Canad Pao CvA 33AFord Can CvA — Intern N CvA 10911Am Car f CvA 60 % Am Enka CvA _ Ara Motors CvA 5 ^ Am Rad CvA 17 ^ Am Smelt CvA 521AAm Sm T CvA _ " Am Tel and igo»;Anaconda CvA gg Atchison 1 CvA ^^ a ^ Balt & O CvA _ Beaunit M CvA _ Bethl St CvA 184 ' Chesap Ohio CvA 66 % Citres Service 66 Chrvïle CvA ^ S-'è 47 40 % 14H 54 % 120 '^ Cont on CvA 121 % Curtiss W CvA 47 % Gen Mot CvA 40?iGreyhouno 14 % 10 % 16 % 72 % 32 31ft 97 Jones en L CvA 54 Kennecott CvA 121i,Mi.ss K T CvA - Montg Ward 40 % Nat Can C CvA — National St CvA 71 % Nw Vork C CvA 3214Pennsvlv CvA 21]i,,°hiHD = CvA 97 % 82 % l^pp Steel CvA 53%«hell Oil CvA 82 % « Intith C CvA 31 Vo 40 % 57 % 373 ^ S6 26ft 39 % 64 % I4}J Smith R f CvA — « üann Br CvA 40%''tan ^ OP Cv « 683,i ' Sun M CO CvA 273i,¦""ovac rnstt CvA 17%Tide Wnfet CvA 36OnionRC M CVA 26 = Union Pac CvA 29-:4 US Steel CwA 65%Wilson en Co m Voorl genoteerde fondsen B nd N Rp 440 54 — Id Rp 880-880C 108 — Id Rp 470 55 — Id Rp 140-9400 110 — Bosch R 1956 105 % — H Rbeinb 1956 103 % 103%Peruvian Corp — — Prolongatie 33,4 3 % 
12 Woensdag 23 januari 1957 - 64e jaargang no 224 UTRECHTSCH NIEUWs gHt Een toekomst bi | de Koninklifke LucHtmacht METAVERPA N V tolakkerweg iss lllb 1 #* W fcl\r M 11 » V MAARTENSDIJK [ V \ vraagt voor - liefst spoedige - indiensttreding ELEKTRISCH - en AUTOGEEN LASSERS Gunstige loontegeling — Goede sociale voorzieningen Sollicitaties aan de afd Personeelszaken ƒ \ In het ST ANTONIUS ZIEKENHUIS TE UTRECHT kan worden ge'iliatst een R.K HUiSEIIECHT Leeftijd tot pl.m 45 jaar Sollicitaties te richten aan de Bedrijfs-Directeur OOK VOOR U ANTEN - Oudkerkhof 40 verzendt Gesorteerde pakken levensmiddelen van 3—10 kg naar ALLE LANDEN DER AARDE U kunt kiezen uit ruim 500 soorten fijne delicatessen Speciale tropenverpakkingen Maak het u gemakkeiijk Vanaf heden ook naar HONGARIJE 10 kg ANTEN Anno 1898 DELICATESSENHANDEL OUDKERKHOF 40 - TELEFOON 10897 - UTRECHT COURANTENRECLAME IS NIET TE VERVANGEN Het Uitgeversbedrijf van N SAMSOM N.V te Alphen aan den Rijn zoekt voor de correspondentitj-nfdeling een Bekwame Typiste of een Leerling Typiste Vereisten schoolopleiding u.l.o.-nivean en In het bijzonder een grondige kennis van de Ne derlandse taal Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de afd Personeelszaken SABA Radio vraagt voor direct Magazijnbediende tevens in staat lichte mag.admin te voeren Aanm HoUand-Impex N.V Utrechtsevueg 304 - De Bilt Zg die de lagere school met goied gevolg hebben doorlopen kunnen worden opgeleid tot chauffeur of tot een functie bij het Lucht machtbewaking^korps Ook voor hen geldt niet jonger dan 16 en niet ouder dan 30 jaar Neem pure Natuur vitaminen ea.60xkrachtigerdan gewone leverttmll Eén Haütran-capsufe staat gelijk aan een hele paplepel levertraan Dit komt omdat Halitran ca 60x meer Vitaminen bevat dan gewone levertraan Zo'n kleine handige capsule slikt U bovendien met genoegen Neem er 2 per dag Halitran verhoogt Uw weer stand en verrijkt Uw krachten meteen fikse stoot Vitaminen rechtstreeks af komstig uit de verse blanke levers van heilbot en andere edelvissen uit de arctische zeeën Echte Natuur-vitaminen dus Daar gaat ter wereld ntets boven De con stante vitamine hoogte van Halitran wordt nagegaan en op certificaat ge waarborgd door het Noorse lnstitut for Ernaeringsforsking " Oslo Dit verschaft U absolute Vitamine-Zeker heid Voor kleine kinderen zijn er Halitran-druppels Elke dag 3 druppels op een schepje suiker of in de pap er is geen veiliger Vitaminen-bron voor Uw kleine voor jonge mannen die hei ver willen brengen Heeft u al eens nagedacht over de mogelijkheid een toekomst op te bouwen bij de gronddienst van de Koninklijke Luchtmacht Onze Luchtmacht die voor een groot gedeelte be staat uit specialisten die hun kennis en vakmanschap verworven hebben op e'én der onderwijsinrichtingen waarover de Koninklijke Luchtmacht beschikt Onderwijsinrichtingen welke uitsluitend tot taak hebben uitstekend geschoolde specialisten en vaklieden te vormen Tijdens de opleiding wordt reeds een aantrekkelijk salaris uitbetaald Vraag zo spoedig mogelijk uitgebreide tnücli tingen Uj de dichtstbijzijnde garnizoenscom mandant U kunt zicb daar tevens aanmelden Te Utrecht is het bureau van de Garnizoens commandant gevestigd Lucas Bolwerk 12 Kantooruren dagelijks van 8.30—12.30 en 13.30—17 uur bovendien woensdagavond van 19 21 uur Halitran bevat 38.000 i.e Vitamine A 3.500 i.e Vitamine D per gr Halitran geeft Halitran meer weerstand tegen griep bronchitis en andere ziekten ¦ Voorkomt en bestrijdt rachitis ¦ ^ Kweekt s'terke beenderen en een gaaf gebit ca 60 < naaf meer Vitaminen < fan gewone levertraan VJÊrWJÊrJW DEM KA jmWMJÊi ^' De Koninklijke DEMKA staalfabrieken NV / j TE UTRECHT Voor grooteerJo / gangers tot 35 jaar gelden bgsondere vooruxutrden Jongelui van 16 t/m 30 jaar in hét bezit van het diploma L.T.S of een gelijksoortig diploma kunnen worden opgeleid voor vliegtuigmonteur ïlieituiginstrumsnlenmonteur vliegtuigelektriciën bewapenrngsmonteur elektronica.moflteur brandweerman auto-monteur Jongelui van 16 t/m 30 jaar in het bezit van het Mulo-diploma A of B kunnen worden opgeleid voor verkeersleidingsasslstent magazijnmeester radiotelsjrafist elektronica-monteur inlichtingenassistent meteo-assisient linktrainer-instfuctear radarbediener administratief personeel instructeur militalra vorming fotograaf onderofficier bij het Luchtmacht - bewahinfskorps Wordt er prijs op ge steld dat er iemand thuis komt om alles uit te leggen of wilt u schriftelijke inlichtin gen hebben schrijf een briefkaart of vul ne ' venstaande coupon in en verzend '' deze als brief gefrankeerd aan het Hoofd van de Afd Personeelspubliciteit, Grote Marktstraat 40 den Haag telefoon 01700 18.22.90 f~i Ik verzoek n mij schriftelijk nadere inlicfetin gen te verstrekken over de opleidingen bij de Gronddienst der Koninkiyke Lachtmacht 1 [— 1 Ik zou gaarne thuis mondeling nadere inlich tingen willen ontvangen 1 NAAM LEEPTUD ADRES PLAATS l Het hokje voor hetgeen wordt gewenst zwart " maken In blokletters invvMen s.v.p vraagt enige ie u vrouwelijke krachten i voor het verrichten van lichte kantoorwerkzaam - f heden i Enige type-vaardigheid strekt tot aanbeveling f Leeftijd tot 22 jaar i Sollicitaties in handschrift met uitvoerige inlichtingen omtrent i persoon opleiding en eventueel ervaring onder No 57.02 I te richten aan de Afd Personeel Postbus 2013 te Utrecht n 

Kranten

Ga naar