Utrechts Nieuwsblad dinsdag 31 januari 1956

OPLAGE 48000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nienwsblad Telefoon 164 31 5 lijnen Giro 154949 Directeur A M E H N Koemans Adj Dir Drs J R Nieuwenhuis DINSDAG 31 JANUARI 1956 63ste JAARGANG Ko 232 Verschtint dageltjka Hoofdredacteur t Drs L F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ah.prijzen f 6.40 p kw 50 c p w EDEN BIJ EISENHOWER Weinig meningsverschil over Midden Oosten Zal V.S beroep doen op Saoedi ' Arable Manoch en Tomasoa Wij waren maar oopjongens Sir Anthony Eden en president Eisenhower hebben gisteren na hun eerste bespreking van vraagstukken betreffende het Midden-Oosten geconstateerd dat de verschillen in opvatting tussen beide landen slechts zeer gering zgn zo heeft een offi ciële woordvoerder maandagavond in Washington meegedeeld Nadat de Britse premier en zqn minister van buitenlandse zaken Selwyn Lloyd gedurende twee uur met minister Dulles over de toestand in het Midden-Oosten met inbegrip van het geschil tussen Israël en de Arabische staten en het conflict tussen Engeland en Saoedi-Arabië over de oase Boeraimi van gedachten hadden gewisseld voegde president Eisenhower zich bij hen voor de verdere behandeUng van dit onderwerp kelingen het tijdstip ervoor niet gunstiger had kunmen zijn Waarnemers verwachten dat Eisen hower en Eden op de Sovj et-Unie een beroep zullen doen om een ein de te maken aan propagandamanoeu vres en in opbouwende zin mee te werken aan de regeUng van enkele der vraagstukken die de oorzaak van de spanning in de wereld zijn zo als de hereniging van Duitsland Ook verwacht men dat Eden aan Eisen hower en DuUes zal vragen hun in vloed bij Saoedi-Arabië aan te wen den om een einde te maken aan anti-Britse en anti-westelijke pro paganda in het Midden-Oosten en de campagne tegen het pact van Bag dad De kabinetscrisis in de Soedan Ismail el Azhari de Soedanese eer ste minister heeft zich maandag be reid verklaard tot het vormen van een regering uit vertegenwoordigers van alle partgen nadat een crisis in zijn eigen party zijn krappe meerderheid in het parlement betfreiifde MINISTER CALS VERKLAART Tekort leerkrachten baart nog grote zorg De te verwachten tekorten en overschotten aan onderwflzers doen zien dat naar thans mag worden aangenomen de ontwikkeling belangrijk minder ongunstig zal zön dan op grond van vroegere cijfers moest worden verondersteld Nochtans moet worden geconstateerd dat de situatie In de eerstkomende jaren nog zeer zorgelijk zal blijven Deze mening vertolkt minister Cals In zijn tweede vervolgnota betref fende de toekomstige behoefte aan onderwijzers bij het gewoon het voort gezet gewoon en het uitgebreid lager onderwijs en de vervulling in die behoefte Volgens de woordvoerder is men nog niet tot besluiten of conclusies gekomen daar de genoemde vraag stukken in de loop van de conferen tie van drie dagen nog verder be sproken zullen worden Op de vraag of er speciale voorstellen zjjn ge daan antwoordde de woordvoerder ontkennend De vier staatslieden hebben maan dag ook in het algemeen gesproken over de tactiek en de politiek van de Russen zoals die zich in de afge lopen maanden hebben ontwikkeld Hierbij kwam ook de uitwisseling van boodschappen tussen Eisenho wer en Boelganin ter sprake Op dit punt bestaat er volkomen overeenstemming getuige het afwij zend antwoord van Eisenhower op Boelganins plan voor een niet aan-valsverdrag welk antwoord Eden bij zijn aankomst „ bewonderenswaar dig " noemde Aan de lunch was ook gesproken over organisaties en instellingen zo als de N.A.T.O die door beide lan den worden gesteund Vervolgens werd van gedachten gewisseld over het streven naar eenheid en inte gratie zoals dat tot uitdrukking komt in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal E.G.K.S de Organisatie voor Europese Econo mische Samenwerking O.E.E.S en de Europese organisatie voor vreed zaam gebruik van atoomenergie Euratom Naar verluidt werd ook over de Duitse kwestie gesproken De twee ministers van buitenland se zaken zetten hun besprekingen vandaag voort in het „ state depart ment " Ook Eden en Eisenhower ontmoeten elkaar ' s middags weer in het Witte Huis De aankomst Toen Eden gisteren voor het Witte Huis uit zijn auto stapte kwam president Eisenhower hem glim lachend tegemoet Dulles die Eden op het vliegveld van Washington verwelkomd had had kort voor Edens aankomst op het Witte Huis nog een gesprek met de president Op het vliegveld van Washington waar hij met Eisenhowers vliegtuig — de „ Columbine " — uit New York aankwam verklaarde Eden tegen over de pers er zeker van te zijn dat Engelarod en Amerika een ern stige en positieve bijdrage aan de vrede kvmnen leveren Op een korte persconferentie in New York waar hij maandagochtend met de „ Queen Elizabeth " arriveerde had de Britse premier te verstaan gegeven dat vooral over het Midden-Oosten ge sproken zou worden Hij noemde de verwerping van het Russische vriendschapsverdrag dat maarschalk Boelganin de vorige week aan de Ver Staten aanbood „ bewonderens waardig " Deze commentaar is in officiële Amerikaanse kringen met instemming ontvangen als een be wijs er voor dat een poging van de Sovjet-Unie om aan de vooravond van Edens besprekingen met Eisen hower tweedracht te zaaien tussen Engeland en de Ver Staten gefaald heeft Men verwacht dat Eden zal uit eenzetten hoe Israël en de Arabi sche staten volgens hem nader tot elkaar gebracht kunnen worden Op zijn persconferentie in New York weerlegde hij een opvatting — wijd verspreid in Joodse kringen in New York — volgens welk hij voorstan der zou zijn van een vrede op grond van de V.N.-resolutie van 1947 waarbij Israël als staat werd inge steld dooh met minder gebied dan de Israëliërs voor ziohzeö verover den in de oorlog van 1948 Eden zei nooit te hebben verklaard dat een vrede in het Midden-Oosten op de status quo van 1947 gebaseerd zou moeten zijn Verklaring Voorts zinspeelde de Britse pre mier op de mogelijkheid van eeij gemeenschappelijke Amerikaans Britse verklaring — waaraan men in officiële Britse kringen grote waarde zou hechten — ter weerleg ging van communistische aantijgin gen als zouden Engeland en andere westelijke mogendheden zich aan imperialistisch kolonialisme schul dig maken Engeland en de Ver Staten zouden het duidelijk moeten maken dat zij gemeenschappelijke doelen nastreven in him politiek ten aanzien van het groeiende nationa lisme in Afrika en Azië en de pro gressieve ontwikkeling naar zelJtbe stuur in die werelddelen Op het vliegveld van Washington verklaarde Eden nog dat de be sprekingen enige maanden geleden door Eisenhower zijn voorgesteld doch dat gezien de recente öntwik - Voor 1956 moet nns een tekort van ca 975 onderwijiers worden geraamd Dit aantal zal waarschijnlijk voor 1957 ca 295 en voor 1958 ca 635 on derwijzers bedragen Het jaar 1959 zal naar het zich thans laat aanzien het eerste jaar zijn waarin de tekor ten zijn opgeheven volgens de cijfers van de vorige nota's zou dit pas in 1963 het geval zijn geweest Leerlingenschaal Bij deze berekeningen is echter de zo noodzakelijke verlaging van de leerlingenschaal alsmede een verlen ging van de leerplicht buiten be schouwing gebleven Voor 1959 zal derhalve noch van het één noch van het ander iets kunnen komen Eerst na 1959 zal zoals het zich nu laat aan zien met een zeer geleidelijke verla ging van de leerlingenschalen bij het lager onderwijs kunnen worden be gonnen Gezien het extra-aantal onderwij zers dat vereist is om tot een 35 schaal voor het G.L.O te komen d.w.z een klasgemiddelde van ca 30 alsmede de extra-aantallen die nodig zijn voor de verlaging van de overige leerlingen-schalen zal het aldus Mi nister Cals daar deze aantallen teza men ca 10.000 bedragen niet voor 1967 mogelijk zijn die maatregelen volledig te realiseren De minister is bereid een wijzi ging van de lageronderwijswet 1920 te bevorderen zodat de huwende on derwijzeres niet ontslagen behoeft te worden en de gehuwde onderwijze res in vaste dienst kan worden aange steld zonder dat daardoor de aan spraak op rijksvergoeding in gevaar komt Een wijziging van het Besluit be zoldiging burgerlijke rijksambtenaren 1948 in die zin dat aan ledere onder wijzer die voor 2 december naar Amerika koopt Fokker Friendships Een zevental Amerikaanse lucht vaartmaatschappijen heeft besloten tot aankoop van Fokker F 27 Friend ship vliegtuigen over te gaan In to taal zijn hiermee dertig vliegtuigen gemoeid Bovendien is op nog een tiental optie genomen De vliegtui gen zullen door de Fairchild fabrie-ken gebouwd worden die de rechten hiertoe van FokkMr hebben verwor ven Geheel onverwacht is heden te Djakarta op de 57e zitting in de zaak-Jungschlaeger de getuige a charge M Telehala gehoord Hij zeide de getuigen Manoch en To masoa goed te kennen uit de K.N.I.L.-tild en beiden ongeschikt te achten voor illegaal werk Gi' tuige die zelf daarmee bekend was uit de tijd van de Japanse bezetting zei dat daarvoor hersens en intel ligentie nodig waren Hierop merk ten de kroongetuigen onder andere op dat beklaagde de hersens vorm de en dat zij maar loopjongens wa ren Voorts werd op deze zitting onder meer het resultaat van het onder zoek naar de financiële bescheiden van de voormalige Nederlandse mi litaire missie besproken Volgens getuige Amiroeddin zou in de boe ken geknoeid zijn ten behoeve van illegale fondsen Majoor van Tuin eertijds hoofd van de administratie van de missie zeide dat htj de be scheiden geheel in orde had afge sloten De heer Jungschlaeger is vandaag 53 jaar geworden en zit thans 2 jaar en 1 dag in voorlopige hechtenis Mr V Empél Van Nederlandse züde zal men er op blijven aandringen dat mr van Empel in staat zal worden ge steld de verdediging van Jung schlaeger op zich te nemen Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaard naar aanleiding van be richten uit Djakarta dat de Indo nesische regering weliswaar mr V Empel niet wil zien als verde diger in het proces-Jnngschlaeger doch dat zU geen bezwaar heeft te gen het verlenen van een visum in dien hij slechts een kort bezoek aan Indonesië brengt De woordvoer der voegde hieraan toe dat de Ne derlandse regering verdere diplo matieke stappen zal nemen om tot dit doel te geraken het onderwijs overgaat of terug keert fictieve diensttijd zal worden toegekend kan een dezer dagen wor den tegemoetgezien Door deze maatregel — waarvan met name ook de cursisten van de spoedopleiding zullen profiteren — zal naar de minister hoopt het aan bod van onderwijzers nog Iets kun nen worden verhoogd Toen tijdens relletjes in de buurt van het aartsiisschoppelijk verblijf in de stad Nikosia op Cyprus 14 studenten waren gearresteerd brak onder de schooljeugd van deze stad een ware opstand uit welke evenwel door de manschappen van het Engel se South Staffordshire Regiment krachtig werd onderdrukt Leden ¦ uare dit regiment opliet dak van het verblijf van de aartsbisschop gewa pend met schilden om zich te be schermen tegen stenen e.d maken jacht op een van de rebelerende knapen Minister Donker getroffen door hartaanval Mr li A Donker minister van justitie zal zich om gezondheidsrede nen enige tijd aan de zaken ten de partemente moeten onttrekken De bewindsman werd namelijk In het afgelopen weekeinde getroffen door een hartaanval ten gevolge waarvan hij genoodzaakt is op medisch advies het bed te houden Mr Donker die thans 56 jaar is werd in 1952 minister van justitie De inspannende werkzaamheden o.a die betreffende de voorbereiding van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zullen niet ten goede gekomen zijn aan ' s ministers gezondheidstoestand die helaas al eerder te wensen heeft over gelaten In verband met ziekte van de mi nister zal het niet mogelijk zijn het wetsontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid der ge huwde vrouw in de Tweede Kamer vooreerst te behandelen Zolang mr Donker ziek is zal mi nisfer Beel het departement van jus titie ad interim beheren Onze parlementaire redacteur te kent bij het bovenstaande nog het vol gende aan De hartaanval die minister Donker zondag heeft gekregen is niet onver wacht gekomen want ongeveer vijf jaar geleden had hij ook last van zijn hart door het feit dat hij zich had overwerkt als voorzitter van de par lementaire enquête commissie Voor al voor de duidelijke opheldering van het England spiel had hij zich zeer ingespannen Hij heeft toen geruime tijd rust moeten houden Na zijn optreden als Minister van Justitie in 1952 kort na zijn herstel heeft hij de zaken volgens zijn ge woonte weer zo stevig aangepakt dat in de tweede Kamer zelfs de juridi sche specialisten het tempo niet kon den bijhouden Men vreesde dat de minister zelf ook weer teveel hooi op zijn vork nam ën inderdaad is de hartaanval van zondag nu de waar schuwing dat hij wéér te fors heeft aangepakt Verjaarspost voor Prinses Prinses Beatrix moge een rustige verjaardtt.g hebben ver kozen — vóór zij vanmiddag op Soestdijk de gelukwensen in ontvangst neemt van vele delegaties heeft het haar ook aan morgenpost niet ontbro ken De mannen uTft het w^t kantoor tegenover het Paleisvaaren vanochtend om vijfuur ol in touw om de stroomvan schriftelijke felicitaties teverwerken Hdnderd kilo postwerd na enige uren aangedra gen Daar waren een acht - totnegenduizend prentbriefkaar ten van kinderen bij En datwas nog pas de eerste be stelling ' J Tweede Kamer telegrafeerde Prinses Beatrix Namens de Tweede Kamer heeft vandaag de voorzitter het volgende telegram verzonden aan Prinses Bea trix op haar 18de verjaardag „ Moge Gods zegen U bijstaan bij Uw studie en Uw werk moge Uw leven gelukkig zijn vrij van zor gen en overvloedig aan vriend schap Blijft wie Gtj thans reeds zijt en moge de toekomst U ma ken wat Gij eenmaal hoopt te worden Het Nederlandse volk draagt Uw beelt lis in zijn hart en omringt U met zijn genegen heid en liefde " Van Prinses Beatrix werd daarop het volgende antwoord-telegram ont vangen „ Mijn zeer hartelijke dank voor Uw vriendelijk telegram dat mij bijzin der getroffen heeft — Beatrix " Kabinet feliciteert De Minister-president heeft heden aan H TUI de Koningin in Z K H de Prins der Nederlanden namens de Mt nisterraad een telegrafische geluk wens met de verjaardag van H K B Prinses Beatrix gezonden De Minis - ter president heeft namens de Mlnia terrattd een bloemstuk met zijn schriftelijke gelukwensen aan de ja rige Prinses doen toekomen Koning Winter regeert Vastgevroren wissels De üzelafzettang waarmee de spoorwegen gisteren te kampen hadden leverde vanmorgen niet zulke grote moeilijkheden meer op Alleen op het emplacement Alk maar ontstond vertraging wegens yzelafzetting op de wissels Vertra ging was er ook op de Zaanlijn de Gooiliin en de Zeeuwse lün we gens vastgevroren wissels Door een draadbreuk op de Moer dijkbrug was het treinverkeer hier vanmorgen omstreeks 6 uur ern stig vertraagd Men kon slechts over één spoor rijden De binnen landse lijnen Dordrecht-Lage Zwa luwe moesten enige tijd worden op gehouden om drie D-treinen te la ten passeren De reizigers zijn zo veel mogelijk met deze D-treinen vervoerd Het goederenvervoer heeft van nacht ernstige vertragingen onder vonden nabij Zwolle door stuif sneeuw Op de lijn Utrecht — ' s Hertogen-bosch is ernstige vertraging ont staan door een draadbreuk op de Waalbrug nabij Zaltbommel De breuk ontstond juist op het moment dat de trein die om 8.52 uur uit ' s-Hertogenbosch naar Utrecht vertrok passeerde De trein moest wachten totdat een stoomlocomotief voor verdere tractie kon worden ingeschakeld Het treinverkeer is thans ernstig vertraagd doordat slechts over enkele spoor gereden kan wor den tussen Hedel en Gelder malsen Autoveer Tiél gestaakt Tengevolge van de sterke oosten wind heeft het veer tussen TIel en Wamel sedert vannacht het vervoer van auto's en andere voertidgen moeten staken Er konden alleen nog personen eventueel met rii wiel worden overgezet IJsgang op IJssélmeer De bootdienst Enkhuizen Stave-ren v.v Is vanochtend om half ne gen gestaakt vpegens qsgang op het IJssélmeer Van de waterzijde is Urk geïso leerd De bootdienst Urk Enkhui-zen is met ingang van heden ge staakt Van de landztjde is Urk vrij wel normaal te bereiken H.K.H Prinses Beatrir ging op Haar verjaardag gewoon naar school Op < Je fiets in gezelschap van haar zusje Prinses Margriet bij de depen dance » an het Baarns Lyceum Advertentie S K I UITRUSTINGEN SPOBTNAGAZIJN RECORD L Elisabethstt 5 UTRECHT Door de stormachtige zuidoosten wind is de waterstand op de Wad den buitengewoou laag waardoor de postboot Waddenzee ook deze dag niet zal kunnen varen zodat Ameland voor de tweede dag is ge ïsoleerd In het vaarwater tussen Ameland en de vaste wal zet zich bovendien reeds veel ijs vast Vanmorgen is de „ luchtbrug " tus sen het eiland en het vasteland weer in gebruik genomen Het verkeer wordt onderhouden met Austers van de luchtmacht die opstijgen van de vliegbasis Leeuwarden Gelukkig heeft men op het eiland voldoende wintervoorraden opge slagen zodat nog aan niets gebrek is Luchtbrug Nadat gisternamiddag de postboot Schiermonnikoog heeft weten te be reiken is het eiland vandaag weer geïsoleerd Door de lage waterstand op de Wadden kan de boot de verbin ding niet onderhouden Het vliegveld op het noorderstrand wordt in gereed heid gebracht om een luchtverbin dlng met de vaste wal tot stand te brengen Russische vissers opgebracht door Noorse torpedoboten Twee Noorse motortorpedoboten hebben maandag waarschuwingsscho ten gelost op vier Russische vissers schepen die binnen de Noorse territo riale wateren visten De vier Russi sche schepen haringvissers zijn door een der torpedoboten opgebracht naar Aalesund de tweede torpedoboot heeft het Russische depotschip en an dere Russische vissersvaartuigen die in de Noorse wateren zijn waarge nomen eveneens naar Aalesund op gebracht Stevige vorst WEERSVERWACHTING van het K^rMI geldig tot woensdagavond opgemaakt te 11.15 uur Weinig bewolking ^ maar van avond in het uiterste zuiden van ' t land wellicht nog wat sneeuw Aanvankelijk nog nu en dan stormachtige later langzaam at nemende wind tussen oost en noordoost Matige tot strenge en morgenochtend plaatselijl ^ zeer strenge vorst ZON EN MAAN Woensdag Zon op 8.24 zon onder 17.28 Maan op —.— maan onder 9.54 Europees weerrapport Dinsdag 7 uur v.m Station Weer Wind temp Helsinki onbew nno - 31 gr C Stockh onbew ono - 21 gr C Oslo onbew 0 - 22 gr C Kopenh licht bew no - 14 gr C Aberdeen sneeuw zo - 1 gr C Dublin zw bew wzw Igr C Londen regen 0 5 gr C A'dam zw bew 0 - 8 gr C Brussel sneeuw ono - 4 gr C Parijs ^ eh bew 0 4gr C Bordeaux licht bew w 7gr C Grenoble regen stil 3gr C Nice geh bew inw 7gr C Berlijn onbew ono - 16 gr C Frankfort geh bew o - 9gr C München sneeuw 0 - 12 gr C Zürieh nevel ono - 2 gr C Geneve regen ozo - 7 gr C Locarno geh hev stil 1 gr C Wenen onbew zzo 3 gr C tnnsbrücR nevel n - 16 gr C Rome nevel stil Igr.C Achttien N EDERliAND viert de ver jaardagen van het gezin van « a Oranje van harte mee Van daag nu weer de vlaggen uithollen in de wind is er bijzondere reden om in geest en gevoel te toeven biJ onze vorstelijke familie Prinses Beatrix heeft heden haar achttien levensjaren volbracht Het gaat dus om een bijzondere jaardag Weliswaar betekent dit niet dat de Prinses hiermee in staats rechtelijke zin meerderjarig wordt Dat zou wel het geval ziJn als zij reeds Koningin was Dat is destijds het geval geweest met Koningin Wll helmina Toen Koning Willem III In 1890 was overleden was de troons opvolgster pas tien jaren oud Nadat koningin-moeder Emma acht jaren het regentschap had gevoerd werd de achttienjarige Koningin Wllhel mina te Amsterdam „ ingehuldigd " Koningin was zij Immers reeds en Nederland kent geen „ kroning " in de werkelijke zin Dat zware lot — een regeringslast te moeten gaan torsen terwijl de vreugd der jeugd nog lokt — is ge lukkig Koningin Tullana bespaard gebleven Ook P»^^ses Beatrix be hoeft niet aanstf * ls de zwaarste taak te aanvaarden Maar wel komen de plichten nu al kijken Zij gaat nu naar onze hoog ste staatswet het wil van rechts wege zetelen in de Raad van State „ De prins van Oranje en de dochter des Konings die de vermoe delijke erfgenaam Is van de Kroon hebben nadat hun achttiende jaar Is vervuld van rechtswege zitting in de Raad " van State zo staat in artikel 83 van de Grondwet te lezen Daarom is deze dag in staatsrech telijk opzicht dus toch van bijzonder gewicht In de Raad van State eer biedwaardig door de ouderdom der instelling zelve èn door de leeftijd van zijn leden zal Prinses Beatrix gelegenheid hebben om de ervaring op te doen die zozeer gewenst Is voor het hoge ambt dat haar In de toekomst te wachten staat Voorlopig werkt zij nog voor haar eindexamen Daarna zal zij zoals haar moeder ook deed gaan stude ren in Leiden Het zal de sociologie zijn waarin zij zich dan zal verdie pen Altemet ook een studieveld waarop het alwie een hoge staatszaak beschoren zal wezen met vrucht kan arbeiden Zo is het vreugdevolle heden en zo luidt de hoopvolle naaste toekomst Nochtans is er op een bijzondere verjaardag als deze ook aanleiding om een blik terug te werpen Een speciale medewerker heeft dit In een serie artikelen de laatste dagen reed » uitvoerig gedaan Maar enkele bijzon dere punten lichten op deze één en-dertigste januari toch weer bijzonder heider op Zo herinneren wü ons die onver getelijke bewogen dagen alweer z » lang geleden rond haar geboorte Wie zoals wij die dag beleefden meer dan tienduizend kilometer van het vaderland in een zonnig Batavia waar eensklaps de vliegtuigen van Tjililltan opgestegen met oranje wimpels boven de stad zwierden terwijl de houwitsers bulderden — die zal dit moment voor altijd bij blijven En dit geldt natuurlijk niet minder voor wie het grote ogenblik in het moederland meemaakten Toen bij de doop In de Grote Kerk in Den Haag door de radio de hull geluidjes van het dopelingetje de luisteraars in moederland en in verre streken bereikten waren er maar weinigen die hun ontroering wisten te verbergen Prinses Beatrix de „ gelukbren gende " heeft In haar jeugdjaren toch niet louter in onbezorgdheid geleefd De stormen van de oorlog hebben haar naar vreemde bodem gevoerd De ernst van het leven heeft haar toen al geraakt Herinnert V zien nog de bewogenheid die de toto's in ille gale blaadjes wekten Zij leken in de donkere oorlogstijd de bode van de vrijheid het beeld van het Prinspsjc ir Canada — ver van huis dicht 1J het hart Zü is gebleven een beeld van Hollandse jeugd van opgewekte blii moedigheid die door en uit haar we zen tintelt De eerste taken leggen zich nu op haar schouders Des te meer zullen w|j ons aan haar verknocht voelen Maar moge nog lange tijd haar beschoren zijn om van jeugd en betrekkelijke onbezorgdheid te genieten Moge zij in vrijheid zich verder ontwikkelen aan universiteit in de Raad van State en in de leer school des levens Vrijer dan haar moeder en veel vrijer dan haar grootmoeder i^aa Prinses Beatrix met haar zusters le ven temidden van leeftijdgenoten en van mensen uit de meest uiteenlopen de lagen van het volk Ook dat zal tot haar zegen zijn Ook dat zal haar nog nauwer binden aan ons allen die Haar en het Vorstelijke Huis vandaag van harte gelukwensen Zure ' lers-artikelen in Indonesië „ Indien Ce Nederlanders zouden weigeren de Nederlands-Indonesische bespreklngk,n in Geneve te hervatten moeten zij de gevolgen hiervan onder de ogen ^ ien " aldus politieke kringen in D.iakarta die wordsn aangehaald door het eewoonliji gem^tiffde rege ringsgezinde blad „ Pedoman " Nederland moet achteraf niet ver wonderd zijn indien de Indonesis'«ie regering strenge maatregelen tegen de Nederlandse ondernemingen hier zal nemen aldus voegden deze krin gen hieraan toe In een hoofdartikel van het -^ terk anti-communistis'he ochtendblad wordt Nederland ge waarschuwd het niet zover te laten komen dat de regering gedwongen wordt een ra-licale politiek tegen Ne derland te voeren Tot nu toe heb ben de Nederlanders absoluut geen goede wil getoond " aldus het blad Het anti-communistische blad de „ Times of Indonesia " schreef slechts onteagenmg van hun eigendommen m Indonesië is de enige weg om d« Nederlanders tot bezinning te bren gen 
Dinsdag 31 fanuan 1956 - 63 ' oareonq no 232 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bewoners flatwon ingen Oog4n'Al zeggen Wij betaalden ten onrechte hoge som sleutelgeld Makelaarskantoor spreekt van normale premie hijdrage Beatrix Irene de Meij jarig Val van werftrap bij jacht op hoed Van een onzer redacteuren Een zeer groot deel van de bewoners van de nieuwe flat woningen aan het Hendrika van Tussenbroekplantsoen Jos Haydnlaan en Lessinglaan moesten toen zij destijds zo'n woning wilden huren behalve de maandelijkse huursom een bedrag ineens betalen van ƒ 1500 — voor een drie - en ƒ 1750 — voor een vierkamerflat Vijf bewoners hebben thans een stich ting in het leven geroepen die zich ten doel stelt terugbetaling te verkrijgen van de destijds bij het sluiten der huurovereen komst huns inziens onrechtmatig verkregen bijdragen van ƒ 1500 — resp ƒ 1750 — In het wgkgebouw van de Pniëlkerk aan de Lessinglaan had het stichtingsbestuur maandagavond voor de betreffende flatbewoners een vergadering uitgeschreven In een uitvoerig betoog zette een der led,en van het stich tingsbestuur de heer T van den Doel de zienswijze over deze materie uiteen f^ondom de Ljeóloten Spieën 3y Utrecht trilt van vreu — 31 januari 1938 ¦ Koude winteradem geselt Utrechts stadswijken UIT VERZET Stichting in het leven geroepen De indruk aldus de heer van den Doel die is gewekt als zou het minis terie van Wederopbouw aan het hef fen van deze bijdrage zijn goedkeu ring hebben verleend is niet juist Een briefwisseling met dit ministerie heeft doen uitkomen dat de verhuur der geenszins de toestemming had verkregen om dit soort bijdragen te vragen van de huurder De brief waarop de bestuurder zich beroept bestaat wel maar deze zou een ant woord op een geheel andere vraag be vatten De heer den Doel gaf een uitvoerig resumé van de briefwisseling door hem met verschillende andere instan ties huur adviescommissie huisves tingsbureau gemeentebestuur ge voerd waaruit z.i kwam vast te staan dat het met die extra-bijdragen een vrij mysterieus gedoe is De ant woorden kwamen.in feite hierop neer „ we weten daar wel iets van maar hebben er niets mee te maken " en „ voorzover ons bekend heeft het mi nisterie van Wederopbouw daarvoor toestemming gegeven " Voor ons aldus de heer den Doel staat het vast dat de bijdrage ten on rechte is gevorderd Een lange weg Het stichtingsbestuur is tenslotte tot de conclusie gekomen dat terug ordering alleen langs de weg van een civiele procedure kan plaats hebb.5n vermoedelijk een uiterst kostbare en langdurige procedure omdat de te genpartij voor wie een groot bedrag op het spel staat die procedure tot in hoogste instantie zal voeren Welis waar is het stichtingsbestuur zo zegt het ervan overtuigd dat de procedu res uiteindelijk met succes zullen worden bekroond maar het ontveinst zich anderzijds niet dat formeel rechtelijke complicaties zich zullen kunnen voordoen Een financier is bereid gevonden de procedure-kosten tot een minimum van ƒ 10.000 voor zijn rekening te ne men op voorwaarde dat hem 335 % van alle aan de stichting overgedra gen vorderingen zullen worden gege ven — indien en voorzover deze in derdaad kunnen worden gerealiseerd — zulks tot een maximum van f 40,000 Aan alle bezoekers werd een acte van cessie uitgereikt waarin de huur der hun vordering op de verhuurder aan het stichtingsbestuur kunnen overdragen Het wachten is nu op het aantal actes dat binnenkomt Daarna zal het stichtingsbestuur over het al of niet procederen beslissen De andere kant De bewoners ontvingen tevens een ch-culaire van het makelaarskantoor dat zich in het bijzonder met de ver huur van de bedoelde flats heeft bezig gehouden Daarin wordt gesteld dat er in het geheel niet zou zijn ge bouwd als de huurders niet hadden bijgedragen in de bouwkosten Toen is de gedachte van een bijdrage naar voren gekomen Op een daartoe gedaan verzoek heeft het minister van Wederopbouw medegedeeld dat tegen een dergeiyke overeenkomst geen bezwaar bestond en de premie-bijdrage daardoor ook niet kon worden beïnvloed De kleumemie spuiters op da M.I.T hanen te Utrecht De waterdroppeU kwamen als ijsspatjes op de grond terecht Foto U.N.-Van der Werf Er is zo gaat de circulaire van het makelaarskantoor verder dus geen sleutelgeld betaald om bestaande woonruimte te huren doch bijgedra gen in de stichtingskosten van nog te bouwen woningen een methode die volgens de makelaar tot aller tevre denheid heeft gewerkt in het volle daglicht werd toegepast en gesanctio neerd door het gemeentelijk huisves tingsbureau Verder wordt In de clrcnlaire opgemerkt dat de houding van het stichtingsbestuur voor de flatbewo ners niet zonder risico is Het is niet denkbeeldig zo wordt daarin opge merkt dat de eigenaren in een proce dnre een zodanige vorm van overlast zullen zien dat zij ' n ontruimingspro cedure tegen agerenden zullen gaan voeren Er heerst in deskundige kringen aldus deze zienswijze de vaste overtuiging dat als voornoem de I>ijdrage incidenteel zon moeten worden terugbetaald dit zeker reden zou zfln voor nadere hogere vast stelling van alle huren Over die in het vooruitzicht ge stelde ontruimingsprocedure bleek de vergadering zich niet bijzonder onge rust te maken De hogere huren van de woningen aan het Victor Hugo plantsoen zijn officieel verklaard Ie omdat de woningen aan een plantsoen liggen 2e omdat ze een halve meter langer zijn dan de flats aan de boven genoemde plaatsen Komt het tot een procedure dan zullen de huiseigenaren en de N.V Rosenthal worden aangesproken Advertentie Winterkou in den lande PU ROL op lip en handen Mens en dier dik ingepakt Zodra het kwiR van de thermometer als een slak wegkruipt In het bolletje onderaan ontstaat oP tennisbanen en ondergelopen weiden een koortsach tige activiteit De ondernemer van ijsbanen met hun personeel vinden geen stormwind te koud geen temperatuur te laag want als het maar even kan zullen zij er voor zorgen dat de liefhebbers van schaatsenrijden hun baantje kun nen trelcken Liefst al dagen voordat de dichtgevroren sloten en vaarten geduchte concurrenten worden Zo was vanmorgen op de M.I.T baan te Utrecht een man bezig met een brandslang en een nevelsproeier om water over de baan te verstuivei Een gedeelte van de rode gravel was reeds bedekt met een dun laagje ijs Het fijnverdeelde water uit de sproeier bevroor bijna direct De gehele dag tot vanavond toe zal die man in de gure zuidooster storm staan spuiten Vanavond reeds wil men de baan openstellen Maar het zal een harde dobber wor den In het middaguur verluidde het dat de opening woensdag plaats heeft In de stad zagen we weer „ aange klede " honden De dieren hebben het zwaar te verantwoorden De melk boeren hullen hun bussen in mooie witte hoezen wij zagen een groenten man die zijn wagen had ingekapseld in een heel assortiment zeildoeken De schoolkinderen lopen er extra dik ingepakt bij in dikke truien en lange broeken Zij hebben overigens naar het lijkt de minste last van de koude Op de Oude Gracht te Uitrecht tus sen Hamiburger - en Gaardbrug woei maandagavond de hoed van de heer J C W adjtmct-directeur bij de Twentse Bank te Utrecht af De hoed woei op de werf en toen de lieer W de trap afdaalde om het Op het Herderplein is een ijsbaan gemaaict Men heeft de kuip van het plein vol water laten lopen Van morgen af mogen de kinderen daar naar hartelust genieten Van morgen troffen we er een paar vlug gerds De bewakers joegen ze snel weer weg want het ijs was nog lang niet sterk genoeg De vdklieden in het bouwbedrijf kampen ernstig met de koude De plotseling zo streng geworden vorst stelt de bouwwereld voor proble men die vaak niet op te lossen zijn zodat op de meeste bouwterreinen het buitenwerk stil ligt Veelal gaat het binnenwerk waar men een beetje beschut kan staan door Met elektrische verwarmings apparaten en vergassers poogt men de temperatuur op peil te houden Het meest actief is men nog in het Rietveld complex in Hoograven KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat met ingang van 1 februari 1956 voor de Lange Viestraat een stopverbod van 8 tot 9 uur is vast gesteld F 13.000 verduisterd Conform de eis heeft het gierechts hoif te Amsterdam vanochtend de 30 jairige boekhouder H P J uit Utr wegens verduistering van f 13.000 veroordeeld tot twee maanden gie vangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en aftrek van voorarrest In eerste aanleg was deze ver dachte door de rechtbank te Utrecht negen maanden opgelegd Aangezien de verdachte reeds zes maanden in voorarrest heeft doorgebracht zal hij niet opnieuw behoeven te worden opgesloten Het geld was verduisterd ten nadele van een houtindustrie in Utrecht waairbij de verdachte als boekhpud'er in dienst was Zie voor stadsnieuws ook paqina 4 hoofddeksel op te halen viel hij daarvan af en kiwam op de werf te recht Met vermoedelijk een hersen schudding werd de heeir W per auto van de GG en GD naar het Stads - en Acad Ziekenhuis overgebracht Het Herderplein te Utrecht werd vanochtend ook in een ijsbaantje veranderd Dit ten gerieve van de jeugd die de rolschaatsen voor ge wone schaatsen kon ruilen Gevonden voorwerpen Zwarte vulpen in metalen houder 1 pr groene gebr wanten bril in zwarte ko ker 2 paar lage schoenen grijs plastic oog 1 pr bruin lederen herenhandschoe nen gestreepte klnderpyama rood pi kinderbeursje In de maand juni ' 55 een flanelplaat 1 pakje breiwol blauwe hoed groene ceintuur br led riem kleine passerdoos linnen zak inh was goed padvindersriem zw gele para pluiehoes 1 paar bretels plastic broche wieldop Ford 1 paar witte wantjes 1 pr wanten beige met blauw geelzw das oorbel met gekl steentje groen vulpotlood zakmes wit rijwielpompje gekl wollen das Parker ballpoint bruin étui met vliegtuigplaatjes bril met licht montuur groen led portem inh ge bruikte postzegels nagelgarnituur in étui doublé armband m zwarte kralen halve niergordel groene autoped los geld ƒ 22 in amusementsgebouw 23-1 portem inh ƒ 12 f 8.14 ƒ 1.40 ƒ 0.78 ƒ 0.62 Aan het asyl klein zwart hondje met bruine vlekken op de kop reu Inlichtingen Hoofdbureau Watcrstr 56 Geopend op werkdagen van IS tot 16 uur Niet per telefoon Adverten*ie PRIJSVERLAGING Dank zij de afschaffing van de omzet belasting zijn wii in staat u aan te 2-delig costuum naar maat MET EXTRA PAI^TAION NU voor 1 " JLSwa '" KLEDINGMAGAZIIN f7 De Kroon TELEFOON 11075 BILTSTRAAT 22 BENOEMING PROF DE 3 JONGBLOED Tot lid in de Raad voor de Lucht vaart is wederom benoemd tot 31 december 1957 dr J Jongbloed hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht -> v Binnen twintig minuten nadat op 31 januari 1938 de blijde tiding van de geboorte van Prinses Bea trix op slag van tienen ' s mor gens door regimenten sclireeuwen de krantenjongens op straat was verkondigd was de aanblik van Utrechts straten totaal veranderd De maandagmorgen begon nor maal Ieder zette zich met meer of met minder frisse moed aan zijn werk op school kantoor of in de keuken Er hing wèl iets van ge spannen afwachting in de lucht want men wist wat er te gebeuren stond maar er was voorsliands geen enkele aanwijzing dat het juist die maandagmorgen zou zijn dat Nederland zou uitbarsten tot een heksenketel van vreugde i Tot tien uur ging het leven zijn alledaagse gang Toen stormden zo lezen we in onze oranje " avond editie van 31 januari de verslag gevers en de krantenjongens met extra edities de straat op Het vreugdebrengende nieuws werd de jongens gewoon uit de handen ge reten En op het moment dat om 10.22 uur de bronzen tonen van de I domklokken het zingen van de ¦ schooljeugd-met-vrijaf en het sire negeloei overstemden bereikten de eerste berichten uit de feestende I stad de redactie De Oudegracht was op dat ogenblik reeds „ één jubelen de feestboulevard " een zee van rood-wit-blauwe en oranjevlaggen M EN zag verheugde gezichten men zag lieden die elkaar geluk wensten en wij hoorden " zo schreef een onzer redacteuren een oude eenvoudige man tot een ander zeg gen Dat zal wel niet de enige blij ven want het is geen nieuwerwets huwelük " Met de minuut werd het druklcer op straat Iedereen haastte zich van het zo mogelijk ijlings in de steek gelaten werk de stad in In de korte Viestraat zongen een aantal ateliersmeisjes het Wilhel mus terwijl zü uit het raam han gend de bedrijvige drukte beneden gadesloegen In het Jaarbeursres taurant zo lezen we hief men vér voor het middagmaal al de welge vulde glazen oranjebitter In de Kromhoutkazerne improvi seerden de Geniesoldaten een wilde taptoe op het kazerneplein na de officiële afltonidiging waaraan zelfs de aardappelschilsters deelnamen Zti konden nog geen rondgang door de stad gaan maken zoals de Veld dat deed Men repte zich in de Ho jelkazerne om een tip top stoet met geschut en al te vormen met de muziek te paard voorop Duizenden troklcen hossend en zingend achter de soldaten aan Uren lang had een menigte voor de Hojelkazerne op dat moment gewacht Trouwens overal doorkruisten joelende zin gende en lachende groepen feest gangers door de stad meestal be staande uit scholieren van H.B.S en Gymnasia Om elf uur ' s morgens startte uit de Hojelkazerne een estafette loop van de leerlingen van de school voor reserveofficieren der artille rie die op deze sportieve wijze een oorkonde met een aanhankelijkheids betuiging naar het Paleis Soestdük brachten Zie verder pagina 9 WATERHOOGTEN WEBBDSI.riS Bovenkant sluis 53 cm + NAP was 7 cm Benedenkaint aluia 96 « m — NAf val 15 cm 17 januari 1941 verscheen op de advertentiepagina van een lande lijk dagblad een geboorteadverten tie De familie B.M de Meij - van den Ban kondigde met vreugd aan dat haar een dochter geschonken was Voluit in kapitale " letters stond de naam daar Beatrix Ire ne de Meij Namen van de prinses sen die ver over zee in balling schap verbleven omdat haar moe der en vader door een schendende bezetterslaars waren verdreven van het witte paleis in Soestdtjk De laars die ons op de nek stond die iedere demonstratie van vrijheids iievendheid onderdrukte die dóór trapte tot diep in ons familieleven en zelfs geheimste wensen het zwij gen oplegde Ook de vrijheid om aan kinderen namen te geven zo als we die zelf goeddachten zette die laars de voet dwars Maar niet in alle gevallen gelukte dat Een van die gevallen was Beatrix Irene de Meij Zij werd op donder dag 16 januari 1941 ge.boren in het Diaconessenhuis te Utrecht aan haar wieg bungelde een oranjestrik en van de zusters staat in het Boek voor ons kind " dat Beatrix ' ouders waren begonnen een bede tot God dat de prinsessen spoedig weer op Nederlandse bodem mochten staan Vader gaf zön dochter aan bij de Burgerlijke Stand en plaatste de advertentie Tweemaal verscheen de geboorteaankondiging eenmaal verkeerd gesteld Later plaatste va der de Meij een dankbetuiging En dat was nodig want persoonlijk had de heer de Meij de honderden brief schrijvers nooit kunnen bedanken Honderden goede vaderlanders grepen deze gelegenheid aan om in de vorm van een hartelijke geluk wens op eenvoudige wijze lucht te geven aan hun benauwde hart Ruim vierhonderd brieven bereik ten de familie de Meij Zij werden alle in keurige albums verzameld opdat Beatrix Irene ze later als herinnering zou kunnen bewaren En niet alleen brieven Uit de Ach terhoek stuurden totaal wildvreem de mensen waarvan de familie de Meij nog nooit geboord had ' n reus achtige krentenwegge Doch er waren evenzovelen judasknechten die schampere met wrok en haat be zoedelde gelukwensen " stuurden Een elastiekje houdt in het archief van Beatrix Irene een dik pak rood zwarte prentbriefkaarten bijeen ' n samenbundeling van het schamel ste dat ooit in de bussen van Tan te Pos viel Ze zijn een staalkaart van een onhygiënisch geestelijke instelling en analfabetisme Geluk kig dat het kleine meisje in de wieg van al die grote mensenpro-blemen geen weet had Ze zat maandagmiddag aan tafel in de huiskamer en vond het best interessant dat er een fotograaf op Ijezoek kwam Ook wel een beet je griezelig ze frunnekte wat aan de lange rode kralen ketting die uitstekend flatteerde bij haar licht blauwe gebreide nopjestrul Trix zoals ze thuis genoemd wordt gaat op school op de Jhr Elout van Soe terwoudeschool aan de Reinwardt laan in Tuindorp Ze zit in de der de klas en wil later onderwijzeres worden Ze moet als alle ulo-meis jes veel huiswerk maken maar vindt op haar vrije middagen toch ook tijd voor de padvinderij dat vind ik heerlijk " Prinses Beatrix Iets van u hij Aan het hoofdbureau van politie te Utrecht stean 60 fietsen 30 autopeds en 1 bak fiets waarvan de eigenaars niet bekend zijn Rechtheb benden worden in de gelegen heid gesteld hun eigendom af te halen op 1 2 3 en 4 febr tussen 13 en 16 uur op kamer 5 van het bureau gevonden goedepen van het hoofdbureau aan het Paardenveld Procuratiehouder gevonnist Een ex-procuratiehouder van de Twentsche Bank W.J.v.d S te Utrecht werd wegens het verduiste ren van effecten overeenkomstig de eis 12 maanden gevangenisstraf met aftrek waarvan 4 maanden voor waardelijk en een proeftyd van 3 jaar door de rechtbank te Utrecht veroordeeld Deense en Zweedse taal Aan de Landbouwhogeschool te Wageningen zijn belast met het geven van een cursus in de Deense en Zweedse taal mejuffrouw dr S Ferwerda en voor een cursus in de Franse taal dr K Sneyders de Vogel beiden te Utrecht ÜvirS^rfilii ^^ siiandi UTRECHT — Geboren Louis A z V A Wallenburg en A M A van Eijk Zandhofsestraat 168 Jaco bus E z V J E V d Veer en A Herber Hulststraat 17 Wilhelmina C d V F Kuiper en H C van Oord Prof Wentlaan 50 Linda d v P Breedijk en H P Dol Beverstraat 15 Elise H R d v G H Duijven dak en J Wigéri van Edema Oud wijkerlaan 31 Johanna A d v W C Adriaansen en A Touw Rotter dam Martine M d v J L Terpstraen G U Struiksma Stadhouderslaan 82 Anne M d v A F van Gils en D E Melisse Bosb Toussaintstraat 13 Hillechien d v J C Hol en S.M E Grotenhuis J P Coenstraat 72 Sylvia M d v H van Stralen dorff en M H Eschweiler Minerva plein 1 III Robertus A z v A Huf fels en B G Smoorenburg Billiton kade 66 Pieter J z v M J vanMeerten Jansen en A van Walstein Oranjestraat 18 Adriana d v A.Harskamp en M Tiernagan Lijn weg 9 Cornelia J d v J Sanders en N V d Broek Ahornstraat 52 MariaM C F d V H M de Jong en J.A M van de Vall De Bilt Johannes V M z V G H Termaat en A J v.d Raapkamp Geraniumstraat 17 Alida A d v J J Broeke en P A.Klarenbeek Maarssen Elisabeth d V M W de Gans en J J de Kruijff,Sonoystraat 51 Maria B L d v W.N Snoek en M T Schuurmans,Troelstralaan 81III Hendrik z v J.van den Berg en C van den Dikken berg J v d Heijdenstraat 7 Eve lien G d v C E de Bruijn en A Beatrix Irene de IWelj destijds gewaagde naam heeft ze nog nooit van dichtbij ge zien maar ze zou het dolgraag wil len Ze bewaart zuinig een bedank je van onze oudste Prinses voor een gelukwens voor haar verjaardag Ze heeft een extra plekje in haar hart voor de Kroonprinses Het vijftienjarige frêle meisje met haar paardestaart uit de Gijs brecht van Walenborchstraat 31 wist met ons niet goed raad en toen We weggingen zei ze nog Kom ik nou in de krant " - AGENÖA ^^ DINSDAG HOTEL NOORD-BRABANT 20 nur Chr Oranje Vereniging familie avond spreker de heer P Tjeerdsraa SCHOUWBURG 20 uut Toneel ver DIO Hilde " voor leden Rode Kruis TIVOLiI ' 20 uur Utr Studentetikoor en orkest t.g.v 10-jarig bestaan ünivcr siteitshuis dirigent Hans Brandts Buys HOTEL DES PAYS BAS 20 uur Utr Kring Prof dr J G v Gelder „ Het negende eeuwse Utrechtse Psalterium " UNIVERSITEIT 20 uur Genootschap Ex Oriente Lux dr R Frankena over de jongste opgravingen in de Hethie tlsche hoofdstad GEBOUW V K en W 20 uur Uitvoe ring Kath Politiebond St.-Michaël BRBEDSTRAAT 22 20 uur Verg der Gelovigen de heer J A Bruyn He noch en Noach " VOLKSUNIVERSITEIT Nieuwe Gracht 41 ao uur Eerste cursusavond Prof dr F V Thienen „ Costuum en Stijl " HAMBURGERSTR 23 20 uur ds B Gabriel lezing met lichtbeelden De zeven Gemeenten " TRIANON Oudegracht 252 30 uur Pers.ver Sociale Zaken cabaretavond WOENSDAG UNIVBRSITEITSHUIS Tienjarig be staan 9,30 uur vlag hijsen 16—16,30 receptie SYMPOSION Lucas Bolwerk 9.30 uur Opening Interacademiale binnensport wedstrijden WIJKGEBOUW n.-h kerk Croesestraat 14 uur Chr Oranjever Utr.-Zuid kinderfeesten PROV GRIFFIE 15—17 uwr Ontvangst de heer U de Vries veertigjarig ambt » jubileum SCHOUWBURG 20 uur Scapino-ballet tienjarig bestaan TIVOLI 20,15 uur TJ.S.O concert di rigent Paul Hupperts solist Eorl Se nofski viool Jeanne v d Rosière alt WIJKGEBOUW Potglpt«r9tr 19,45 u Taarveirg Amateur Tuindersver D « Hoge Weide CANTINB HOJELKAZERNE Klaver jasorg Overheidsper.=!oneel concours REST MARBSCA Croeselaan 91 19,46 uur Gem spoi ' '<^ mooi bridgedrive GEBOUW v K en W 20 uur Pers.ver Am&terdamse Kiniuiefabi iek uitvoering IDEM 20 uur Ouderavond St Bonifa-cius Lyceum IDEM 20 uur Verg Partil v d Arbeid Gewest Utrecht N.V HUIS 20 uur Bijeenkomst St Gregoriu.^ïschool STADSZRNDING Narcisstraat 19,30 u geref Zendingsbond in de ned.-herv kerk d ^ K v d Pol spreekt GEBOUW TRIANON Oudegracht 252 20 uur Feestavond Onderofficieren Techn Dienst BIOSCOPEN Voorstellingen om 1 80 18.4S en 21 mr Zondag om 14,15 16.30 18.46 en 21 uur CAMERA De laatste vijf minuten 14 ] r CITY Danny Kaye in Wonderman 14 jr PILMAC Actualiteiten a.l vrijdag t.m zondag 10—18,30 uur maandag t.m donderdag 10—19.45 uur OLYMPIA vrijdag t.m zondag Captain Kidd and the Slavegirl 14 Jr maand t.m donderd De Gravin gaat barre voets 18 jr PALACE Oproer in Celblok 11 18 JT Vrijdag t.m zondag 18,45 en 21 uur maandag t,m donderdag 20 uur REMBRANDT Johnny knapt't op 18 jr SCALA Haven der Begeerte 18 jr STUDIO De helden ztin vermoeid 18 jr aanvang een kwartier tater VREEBURG Meisjes zonder moraal 18 jr SPOORBIO Actualiteiten 8—23 uur a.l Zweers Croesestraat 44 Leendert z v L Halter en N van Eijk J v Röellstraat 17 Jan W z v J G ten Pas en A J Flach C Houtmanstraat lObis Gerardus H M z v A L v d Brink en G M Nieuwenhuijsen Merwedekade 213bis Coenraad z v C Kragten en L van Haren Vleu tenseweg 38 Arie W z v A W Hoogendoorn en M Metselaar Leeuwstraat 3 Robert A z v J Pluut en F Lagerweij Pionstraat 4 Ingrid E d v W J Verduit en V E Petersen Spinozaweg 32 Johan na A C d V A Remkes en A G C M Schut J Uitenbogaertstraat 55 Marinus B z v J Geerars en De Kleuver Steenweg 53bis Overleden Josephina M H Grond 59 j geh met L Verhoef Chopinstraat 46 Peter v Beuzekom 56 j wed van M J Verbaan Lopik Aart J P van Stam 49 j ongehuwd Bergambacht Gerrigje Baars 65 j geh met P L Koekkoek Almkerlc Caroliena Braakman 1 j Mahonie straat 23 Johannes C v den Heuvel 64 j wed va,n J W v d Linden Oude Daalstraat 15 Adrianus Lan cee 75 j geh met A A v Dorssen Alex Numankade 221 Gijsbertus de Ruiter 60 j geh met W de Smit Vleutenseweg 178bis Paulus Baars 63 j geh m«t J de Jong Vreeswijk Peter v Kalkeren 79 j geh met A V d Weert Drieb Rijsenburg Catha rina W Hakkenbroek 77 j geh met A J SoUeveld De Bilt Hendrikus P Richter 28 j « eh met K Brus Culemborg Willem J Berg 67 j-i geh met H E Scholze De Bilt An dries J N Smits 59 ] geh met E Topeque Krugerstraat 66 Frederik H C Jansen 69 ] geè met N tt Voorsteeg Zeist 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 31 januari 1956 - 63e jaargang no 232 Advertentie TUSSEN EUPHRAAT EN TIQRIS 2 Op een vliegend tapijt van bankbiljetten Irak wil achterstand van Bekende mensen over een bekende sigaret f7 Ko van Dijk als de Bode uit de Gijsbrecht van Aemstel met Ko van Dijk als Ko van Dijk lopen zeven eeuwen m KIRKUK — De eeuwige vuren die in de heuvels tussen de besneeuwde Kurdistaanse bergen en de wijde vlalcte van Meso potamië branden zijn al in de Bijbel genoemd Het zijn maar kleine heksenkringen van flakkerende vuurtongetjes ondoof baar en sedert duizenden jaren voorwerp van aanbidding Nu echter worden zij overvleugeld door zes enorme fel-oranje vlammen die — van heinde en ver zichtbaar — naar de hemel loeien Het geheim is ontsleuteld de olie van Irak vloeit naar alle werelddelen in de vlampijpen der ontgassings-installaties van de Irak Petroleum Company bij Kirkuk wordt het olie-gas verbrand dat de magische vuren voedde Onder ons gezegd toch maar liever GOLDEN FICTION Een gulden genieting voor 80 et VAKBONDENCONCERT U.S.O Tw^ee oude concerten en drie nieuwe trombones „ NICOLAAS BEETS *' QAF „ De Avond vóór de Bruiloft '' Een fleurige opvoering met louter dames I TEKENS VAN EEN NIEUWE WELVAART En na een door oorlog plunde ring en brand getekende historie van Irak symboliseren vuur en rook thans een nieuwe ongekende welvaart Want de 34 miljoen ton olie die Irak jaarlijks produceert brengen bijna zevenhonderd mil joen gulden aan royalties in de Iraakse schatkist En zo gauw de capaciteit van de pijpleidingen ver groot wordt zullen die royalties nog meer stijgen in 1959 verwacht men één miljard In zekere zin heeft Irak deze rijkdom mede aan Perzië's wenende premier-in-pyja ma wijlen Mohammed Mossadeq te danken Want toen deze de Per lische olie nationaliseerde werd in allerijl de produktie van de Iraak se olie — reeds in 1927 ontdekt — opgevoerd Het internationaal con sortium van de I.P.C waarin ook onze Koninklijke " voor bijna een kwart participeert liet het niet bij technische verbeteringen De les van Abadan was geleerd men ichiep een nieuwe verhouding t"s sen staat en concessionair een winstverdeling op fifty-fifty-basis gelijke kansen voor Iraki's en bui tfnlanders in de maatschappij uit stekende sociale verzorging nieu we huizen voor de employe's gra tis scholing Nu ontnishaar Irak kan nu niet meer buiten zijn olie-maatschappijen want naast de stimulans < die de geweldige indus trie direct aan het economische le ven geeft spuit zü Irak de fabu leuze bedragen in waarmee het zijn grootscheeps ontwikkelingspro gram financiert Zeventig procent van alle olie-royalties worden door de regering in machtige kapitaals werken gestoken die van Irak het rijkste en prominenste land van het Naburige Oosten moeten ma ken Een cijfer dat bijzonder gun stig afsteekt bij de theoretische 14 procent die de feodale heersers van Saoedi Arabië aan het welzijn van hUn armoedige bevolking spen deren Het schept ook in wezen een ge ïondere toestand dan in Kuwait waar de overigens goedwillende stieik aan 1 miljard royalties voor 200.000 inwoners eigenlijk te veel heeft Een jaar-inkomen van vijf mille per hoofd zou de Kuwaiti's In feite in staat stellen de " iele lan ge lieve dag op hun rug in het woestijnzand te liggen Irak is er met zijn vijf miljoen Inwoners en het potentieel vrucht bare mesopotamie veruit het best aan toe Na de aanvankelijke ver warring over zoveel geld ineens zön alle plannen en dromen thans geconcretiseerd in een vijfjaren plan waarvoor het totaal-budget twee.en een half miljard bedraagt En als het moet zijn er nog wel wat dinars over de hand Dit vijf - jaren plan berust op een simpele en gezonde basis Hoewel er tot aan het eind van de eeuw log olie genoeg in het land zal zijn wil men Irak toch onafhankelijk va ' de olie maken De hoofddoelen ztjn derhal ve opvoering van de agrarische produktie openlegging van het land door een netwerk van wegen en bruggen intensieve scholing betere medische en sociale ' erzor ging en industralisatie in de plaats verwerking van agrarische produk ten Aanleg van dammen Bovenaan de lust van grote ob Jekteh staat de aanleg van een aantal grote dammen die de jaar Itikse rampzalige overstromingen van Euphraat en Tigris moeten voorkomen Twee dammen « ün reeds klaar twee zün er onder con - I Een Kurd zoon van een trots j en krijgshaftig volk uit de I bergen van Kurdistan in I Noord-Irak Deze strijdbare I minderheidsgroep heeft Bagh - I dad veel hoofdbrekens gekost I » ooral toen communistische I agenten zich onder fitfar be - I gonnen te roeren Zij deelt I thans echter mee in de voor - \\ delen die de olie aan Irak # I opletiert structie en in 1957 zal men de len - te woede van de grote rivieren de baas zqn Bovendien zullen de hierbij te scheppen bassins zoals die van de Dokan-dam en het Wadi Tharthar projekt als irrigatie-reservoirs kunnen dienen Een Nederlandse ingenieurs-firma verwacht de op dracht om de irrigatie mogelijkhe-den van de Wadi Tharthar te onder zoeken Punt twee is het onder ir rigatie brengen van twee en-een-half miljoen hectare ter verdubbe ling van het bebouwbaar areaal Punt drie verbetering van de be staande verouderde irrigatiewer ken De verregaande verzi.ting — hier en daar erger dan in de Wie ringermeer vlak na de droogma king — die het rivierwater door on voldoende ontwatering teweeg bracht is de voornaamste kop zorg van de tien Nederlandse inge nieurs die in dienst zijn van de Iraakse ontwikkelingsraad In to taal slikken deze water-bouwkundi ge projecten een miljard van de plangelden op Terecht want nog afgezien van het voorkomen van overstromingen beogen zü een althans technisch ze ker mogelijke vertienvoudiging van Iraks agrarisch potentieel Het anderhalf miljard dat over schiet zal worden gebruikt v-itr de aanleg van wegen spoorwegen bruggen vliegvelden de bouw van scholen universiteiten klinieken hospitalen technische insti < aten sportvelden zwembaden en voor de industrialisatie die zal beginnen met de constructie van elektrische centrales Ben onderdeel dat mo gelqk tekort schiet is de volkswo ningbouw dringend noodzakelyk voor een volk dat grotendeels in lemen hutten leeft Het bedrag hiervoor honderd miljoen steekt bepaald wat schril af tegen de twee honderd miljoen voor een nieuwe koninklijk palels een parlementsgebouw een gevan genis en wat nieuwe ministeries De sociale hervormingen onnrïlsbare aanvulling van het technisch pro gram in een land dat van ' oudsher door feodale sheiks en grootgrond bezitters wordt bestierd kon-en trouwens in het algemeen hinkend achteraan Het is nochtans verfrissend dat het hier nu eens niet om papieren plannen gaat maar kolossale ob jekten zijn reeds in aanleg r^n wat de omvang van het program aan gaat per jaar wordt er bijna drie maal zoveel geld aan gespendeerd als aan het hele tienjaren-plan voor Suriname bij elkaar Zelfs als men de over optimistische schattingen der Iraki's niet deelt moet men toegeven dat het van Irak het rijk ste land van het Naburige-Oosten zou maken Plan vordert snel Afgezien van enige onvermüde Ujkheden zoals corruptie en double ring van projecten departementale naüver en tegenslag door een te kort aan geschoolde arbeiders is dit plan zo gezond en vordert het zo snel dat iedere propagandist voor technische ontwikkeling van achtergebleven gebieden er op slag in vreugdetranen over son moeten uitbarsten Te meer dAwr JMlt iMt i*U aoc Nederlandse belangen Naast het 23 % procent aandeel van de „ Konlnklöke " in het Iraakse olie consortium liggen er nog andere Nederlandse be lanp^en in Irak In de ca 200 leden tellende Ne derlandse kolonie in Bagdad vindt men vertegenwoordigers van enige grote Nederlandse in dustrieën een aantal handels huizen een ingenieursbureau en twee grote aanneraersfirma's be nevens een tiental Nederlands * technische experts die in Iraak se overheidsdienst werken Er is vraag naar meer Nederlandse ex perts maar die vraag wordt maar magertjes beantwoord Blijkbaar is de keuze voor jonge Nederlandse deskundigen zo groot dat zü een contact van twee jaar op een uitstekend sa laris niet aantrekkelijk genoeg vinden Jammer want al is Irak niet büstpr comfortabel het is een fascinerend land in opkomst dat rijke kansen op ervaring biedt En wat het Nederlandse zaken leven betreft men kr«gt niet de indruk dat het in dit land waar de miljoenen in het rond vlie gen büzonder bij het hek " is Wil men van de grote kansen die hier vooral over een paar jaar zullen liggen profiteren dan zal men er tijdig bij moeten zijn allemaal betaalt ook een bijzonder fijn trekje Maar de optimisten die in technische hulp het wond rge neesmiddel voor alle kwalen van deze wereld zien — en slechts een dwaas zou op de noodzakelijkheid ervan afdingen — kunnen in Irak toch een gerede portie kopzorgen komen afhalen Zij raken de be langrijkste de menselijke kant Hiermee wordt nog niet eens be doeld dat Irak eigenlijk te onder bevolkt is om al snel de nieuw te verwerven capaciteit uit te buiten dat onvoldoende technici hee ' om straks de zaak zelf te laten draaien en dat het begrip onderhoud " in het Arabisch woordenboek niet voor komt Want al deze hoewel ernsti ge vraagstukken zullen op de duur wel oplosbaar blijken Het kernpunt — en dat geldt voor alle onderontwikkelde gebieden — is dat men zo'n schoksgewijze ma teriële ontwikkeling wel technisch kan uitvoeren maar dat de men selijke verwerking ervan dat tem po niet bij kan houden Het zou mo gelijk eenvoudiger zijn ' primitieve Afrikanen die in feite een onbe schreven blad zijn hierin mee te nemen dan mensen die voor een groot deel bij ruïnes van een ge stagneerde beschaving hurken Men is niet oneerbiedig jegens de Is lam wanneer men opmerkt dat zijn starre interpretatie op maat schappelijk gebied vaak van twij felachtige herkomst een blok aan het been is van iedere vorm van modernisatie Belemmering van de ontplooiing van de helft der bevol king het vrouwelijk deel een ho peloos verouderd civiel recht on praktisch onderwijs een systeem van versnipperde grond - en water rechten dat alle irrigatie-plannen zou kunnen torpederen het zijn maar een paar voorbeelden die het verlangen naar een schoon schip ma kende Ataturk zouden kunnen voe den Hevigste spanningen Men heeft dus bg Iraks techni sche revolutie de hevigste niense lijke spanningen te verwachten Naast een krampachtig vastklam pen aan het oude een even gefor ceerde verwerping ervan naast hevige zelfoverschatting De buitenlandse technische ex perts zullen knappe psychologen moeten zijn en warm menselijk be grip moeten bezitten om de Iraki's met hun technische superioriteit niet voor het hoofd te stoten De jonge Effendi klasse " van nieuw gevormde Iraakse intellectuelen en technici zal het psychisch hard te verduren krijgen Niet de dammen wegen en brug gen zullen tenslotte een nieuw Irak maken Dat zal pas groeien als de werkelijke waarden van het oude samengesmolten kunnen worden met de mogel^kheden van het nieu we Dat zal nog wel even duren want met een kleine variant op een bekende zegswijze geldt voor het Naburige-Oosten het lichaam reist per vliegtuig de geest komt per kameel na De Utrechtse rederijkerskamer Nico laas Beets speelde m,aandagavond in de Stadsschouwburg De avond voor de bruiloft Van links naar rechts zien we hier Janet Tini Jungeling Pamela Dark Joke Beck Phil J ola/nda Verbarendse Una Verity Christel Adelaar en Pat fLiefce Vermeulen Foto U.N.-v d Werf Vief solisten Het programma van het Vakbon denconcert van gisteravond door het U.S.O onder leiding van Paul Hupperts bood twee oude concer ten t.w een dubbel-fluitconcert van Cimarosa en het piano-coitcert van Haydn voorts drie nieuwe trombones die na de pauze in de oomposities van dg Falla en Cha brier excelleerden e'ii tenslotte vier solisten die het podium sierden Dat evenwel 2x3x4 niet altijd 2 X 2 is dat wil zeggen een zeer hoog niveau garandeert werd gis teravond met deze kwantiteits for-mule bewezen Allereerst duurde alles bijzonder lang de meeste composities wekten een langdurig gevoel de pauzes tussen de stukken werden weer als vanouds om onbe grijpelijke redenen minuten lang volgehouden en al met al werd het concert te laat beëindigd Hiervoor is geen excuus aan te voeren inte gendeel waar het orkest altijd kampt met een tekort aan - epetitie-tijd is hier slechts spra'^e van on voldoende inzicht van werkverde ling en programma-samenstelling Zo werden we gisteravond genood zaakt bij herhaling een oneven wichtigspelend orkest aan te horen en bovendien ging de spanning van de uitvoering meer en meer ver loren Natuurlijk was het aantrekkelijk om van de drie trombonisten Be zembinder Vel en Groenman te ho ren dat hun nieuwe instrum ' iten werkelijk zeer mooi klinken en dat ze de trombonegroep tot een homo geen klank geheel maken Maar wat baat dit alles als de Spaans-hartstochtelijke muziek E1 amor brujo " van de Fall als een CAdvertentle Venkcüh chocolade PASTILLES Atoom-overeenkomst Moskou-Belgrado De Sovjet-Unie en Joegoslavië hebben zaterdag te Belgrado een overeenkomst getekend betreffende samenwerking op het gebied van de atoomenergie Joegoslavië zal van de Sovjet Unie materiaal en hulp ontvangen om zijn eerste reactor te bouwen Verwacht wordt dat Russische deskundigen naar Joegoslavië gaan om de reactor te monteren en dat Joegoslavische geleerden ter oplei ding naar de Sovjet-Unie gaan aangezoete Sherry smaakt en waar aan de wün-alcohol is onthouden Ook de soliste Jeanne van de Ro sière kon ons niets van deze illusie schenken Doch het was om de nieuwe trombones te horen en van deze aanwinst verwachten wij bij een volgende gelegenheid nog wel eens stralender resultaten Voor de pauze speelde Cecile de Grijs het piano-concert in D van Joseph Haydn zij exposeerde een stevige aanslag die evenwel niet veerkrachtig is zij trachtte aan het piano timbre een clavecimbel type te geven waarmede zU begrip van het karakter van deze compo sitie toonde maar het helaas te rechtvaardig deed zelfs in het Ron do all ' ongharese dat geen brillante rondo-dans wilde worden Aanvan kelijk schonk het orkest een leven dige Vivace inleiding doch helaas verslapte de vurigheid daarvan te spoedig Het openingsnummer het verruk kelijke Concert voor 2 fluiten en orkest van de Italiaanse ie iter Domenico Cimarosa is een juweel van een compositie Deze vond in de vertolking veel muzikale liefde bil de solisten Piet van den Hurk en Charles Havelaar maar in het geheel een te weinig speels Itali-aanse interpretatie Een te geringe schakering een te zwaar aangezet te embouchure in het tweede deel en te traag van toon gespeeld Ron do deden ons zéér veel missen van de schone rococo-sfeer in deze mu ziek De beide fluitisten zijn goede musici maar ziJ speelder als le den van het orkest en niet als so listen d.w.z dat zij ditmaal zelf het indtiatief in het spel hadden moeten nemen De muziek werd zeer ge waardeerd door het publiek en dit was zeer terecht De beide fluitis - N muziek noemt men iets wat „ zo'n beetje " een andante of een allegro is respectievelijk andanti no en allegretto maar hoe moeten wij iets betitelen dat veel weg heeft van ' n thriller " maar het toch nog nèt niet helemaal is Spel in drie bedrijven " — ziedaar de eenvoudige aanduiding in het programma ter kenschetsing van Cyril Campion's De avond voor de Bruiloft " welk stuk gisteravond door de Utrechtse Rederijkerska mer Nicolaas Beets " werd opge voerd in de Stadsschouwburg in de regie van ' Tini Jungeling Spelen waarin louter vrouwelij ke personages optreden zijn niet zo talrijk maar dit is er dan een Het onthult ons een reeks gebeur tenissen die bijna de bruiloft van Una Verity voor eeuwig hadden verijdeld hoe en waardoor — dat laten wij hier verder buiten be schouwing Genoeg zil dat er ' n vrouwelijke Sherlock Holmes aan te pas moet komen om de ernstige bedreiging van Una's huwelijk af te wenden Bij de vrij plotselinge ontkno ping legt de betrapte schuldige nog even een bekentenis af en ver klaart zij haar daden uit die hevige jaloezie waarvan de detective al eerder gezegd dat die hier in ' t spel moest zijn Dat is denkbaar alleen de aller laatste wending kon ons minder be vredigen Een grootmoedige ver giffenis aan het slot had i be ter in de sfeer van het geheel ge past dan het dramatisch einde waarover pfompt hét doek valt Deze opmerking raakt alleen de schrijver wat de speelsters betreft — die hebben zich met zoveel elan aaa h»t ituk gegeven dat tii « r Staatsmijnen aan de spits met mechanisatie koolwinning Ir A Hellemans directeur der Staatsmanen heeft in een verga dering van de ondernemingsraad vaü de Staatsmanen meegedeeld dat de Staatsmijnen in West-ï5uropa aan de spits staan met de mecb ir nisatie van de koolwinning Tevens deelde ir Hellemans mee dat de staatsmijn Maurits te Ge leen ondanks het totstandkomen van zeer grote buitenlandse mijnze tels in de jaren na de oorlog nog steeds liet predikaat kan voeren van de grootste twee schachten-mijn ter wereld Er is geen enkele andere mijnzetel die het klaar speelt een produktie van 2,5 mil joen ton door twee schachten naar boven te trekken en tevens door die zelfde schachten het volledige per sonen en materialenvervoer te doen geschieden Met dit technische kunststukje houdt de staatsmijn Maferits het wereldrecord Conceftcrebouworkest Als dirigenten van het Concert gebouworkest in het seizoen 1956 57 zullen naast Eduard van Beinum optreden Henri Arends Carlo Ma ria Giulini Otto Klemperer Erich Leinsdorf en Eugene Ormandy Eduard van Beinum die op 1 sep tember de dag herdenkt waarop hij vijfentwintig jaar geleden de func tie van tweede dirigent van het Concertgebouworkest aanvaardde zal 14 concerten dirigeren DIPLOMATIEKE DIENST BU K.B is jhr mr G R G van Swinderen benoemd tot Nederlands gezant bij de republiek Cuba en te vens bö de Dominicaanse republiek en bij de republiek Haiti Binnenkort kan de benoeming verwacht worden van jhr mr J D van Karnebeek tot Nederlands ambassadeur te Bogota ' Ailverten el ^ Hebt u vandaag uw Davitamon 10 al gehad Eén enkele dragee Davitamon 10 met de hoge vitaminewaarde heft vitaminetekorten radicaal op Verhoog uw weerstand en die van uw gezin met dagelijks 1 dragee Davitamon 10 per persoon Een 10 voor gezondheid ^ ORGANON-OSS ten moeten het nog eens herhalen en minder als onder-onsje " maar in de sprankelende virtuositeit die Cimarosa zo gul aan de uitvoeren de muzikanten heeft geschonken G van R zeer wel in geslaagd zijn hiervan een frisse en fleurige opvoering te geven Voorop dient in dit verband de regisseuse Tini Jungeling te worden vermeld die de figuur van de hyper nerveuze spiritist '' Ja net Garner zo kostelijk-ècht uitbeeld de als men maar verlangen mocht Onmiddellijk hierna dient de Una Verity van Christel Adelaar te wor den vermeld als een bijzonder char mant gespeelde rol Ina v Schaik Woortmeyer was als Lady Evelyn Sp ite een zeer overtuigende tante terwijl Ans v d Steen een uitste kende Dora Lester weggaf Ook de detective Pamela Dark werd door Joke Beek met veel ge loofwaardigheid op de planken ge zet In de nevenfiguren zagen wii niet onverdienstelijk spel van Cock Rijnders Nieuwenhuizen „ Maud " Jeanne v Leeuwen-Zegers Mrs Dawson " alsmede van Jolanda Verbarendse en Lieke Vermeulen die hier resp Phil en Pat Blakeney heetten Een flatteuze aankleding ver rassende licht en spookweer effec-ten en een aardig muzikaal scène tje met gitaarspel Ans v d Steen en zang verhoogden de at tractie van het geheel Er was een hartelijke en welver diende bijval die gevolgd werd door de aanbieding van bloemen aan de speelsters een krans van de Senatus Veteranorum van '- t U.S.C een bloemstuk van de Se naat van U.S.R en de U.S.T.V — een en ander vergezeld gaande van toespraken die beantwoord werden door de voorzitter van Nicolaas Beets " de heer A Snooy De voor stelling werd o.m bijgewoond door de Commissaris der Koningin voor de provincie Utrecht mr C Th E Graaf van Lynden van Sanden burg ere voorzitter van Nicolaas Beets " dat op deze voorstelling met grote voldoening mag terug zien JJ Guy MoUet Formateur Guy MoUet hoopt vandaag van de Franse Nationale Vergadering het vereiste fiat voor zijn grotendeels reeds zondag sa mengestelde nieuwe Franse rege ring te krijgen Het eerste Virat opvalt bij een beschouwing van de geprojecteerde regeringsploeg i * het geringe aantal ministers na melijk dertien Guy MoUet is vermoedelijk dtis geen bijgelovig man Of daagt hü het ongeluk bewust uit Zeker is dat hij bij de formatie blijk heeft gegeven door té kunnen tasten Velen hadden verwacht dat de socialistische politicus uiterst be hoedzaam te werk zou gaan en dat hy zich er vooral van zou hebben weerhouden de sluimerende te genstellingen in.het Republikeinse Front op te wekken Vlak vóór en na de verkiezingen werd bijzonder hoog opgegeven over de eenheid in het Republi keinse Front dat zoals men weet in de Franse Assemblee slechts over rond 160 van de 627 zetels be schikt Het is dus eigenlijk ook noodzakelijk dat de socialisten en radicalen hun onderlinge geschil len voorlopig zouden laten rusten Wij betwijfelen echter of dit zal gebeu_.n want bij de onderhan delingen over de kabinetsformatie zijn de contrasten duidelijk aan de dag getreden Onmiddellijk na de verkiezingen verluidde dat MoUet en P M - F elkaar niet in de weg zouden lopen en het geheel aan president Coty zouden overlaten wie als premier zou worden aan gezocht Aan deze afspraak heeft men zich aan beide zijden gehou den Wie echter op grond van deze overeenkomst meende dat men het ook over de verdeling der por tefeuilles al eens was geworden is bedrogen uitgekomen Hoewel de buitenwereld uiter aard niet volledig op de hoogte is van hetgeen zich de laatste dagen in de boezem van het Republikein se Front heeft afgespeeld is wel bekend dat MoUet gaarne had ge zien dat P M F zich met het be heer van de economische porte feuille zou hebben belast Onlo gisch is dat niet want reeds tij dens zijn premierschap verluidde het dat Mendès-France speciaal interesse had voor de economische opbouw van het land doch dat hij zich noodgedwongen wel met de grote internationaal-politieke kwesties en de vraagstukken van de Noordafrikaanse gebieden moest bezighouden omdat deze zaken nu eenmaal eerst geregeld moesten worden voordat alle aan dacht aan de Franse economie kon worden geschonken Dit motief geldt op het ogenblik in zekere zin nog Vooral het pro bleem — Algerije schreeuwt om een oplossing Wij geloven echter niet dat dit de reden is waarom Mendès-France voor economische zaken bedankte en naar de post van buitenlandse zaken hengelde Eerder moeten we aannemen dat P M F - er van overtuigd was dat hij op het gebied van het econo mische beleid een koers zou in slaan welke voor de socialisten op den duur onaanvaardbaar zou zijn Maar het gevolg van dit alles is nu dat de socialisten in het nieuwe kabinet alle belangrijke porte feuilles in handen hebben het premierschap buitenlandse zaken Pineau en economische zaken Lacoste » AN de aangewezen ministers behoren er zes tot de socialistische partij en vier tot de partij van Mendès-France Verder zijn nog in het kabinet opgenomen de vér zetsocialist Mitterand en de radi - caal gezinde Afrikaan Houphouet Boigny Met de ex-Gaullisten zijn op het laatst moeilijkheden ont staan waardoor o.m Chaban Del-mas die minister voor de oud strijders zou worden heeft be dankt Een bijzondere kabinets zetel werd toegewezen aan de po litiek-onafhankelijke generaal Ca troux van wie men kennelijk een beslissende bijdrage tot de oplos sing van de Algerijnse kwestie verwacht Mendès-France heeft als vice premier geen afzonderlijke porte feuille gekregen hetgeen al bij al toch wel de grootste verrassing van dit eerste kabinet van het Re publikeinse Front is Het schijnt trouwens dat P M F zich daar over zelf ook allerminst verheugt getuige zijn nauwverholen critiek op het laatste stadium van Mollets formatie-pogingen De tijd zal moeten leren of Mol let met deze teleurstelling van Mendès-France blijvend de gunst van de MR.P katholieke demo craten heeft verworven Ook dat IS nog lang niet zeker Zelfs mèt de 71 stemmen van de M.R.P heeft het Republikeinse Front trouwens nog niet een meerderheid De basis van Mollets kabinet is dus bijzon der wankel hetgeen overigens weer niet wil zeggen dat deze re germg — wanneer zij tenminste van start kan gaan — het minder lang zal uithouden dan zogenaam de meerderheidskabinetten in het verleden In Frankrijk wordt het parlementaire spel nu eenmaal vaak op exclusieve wijze opge voerd Mollets grootste troef schijnt het sébrek aan een bfuik baar alternatief Vrijdag Is als gevolg van een zware zandstorm de haven van Cai ro voor de scheepvaart gesloten Ook het scheepvaartverkeer door het Suezkanaal werd geschorst Het luchtverkeer werd omgeleid 
Dinsdag 31 Januen - 1956 - Ó3e jaargang no 232 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Gevaarlijk stadslicht tussen Utrecht en Zeist Opheffing van voorschrift Korte Nieuwstraat wordt tot 18 meter verbreed BenW vanUtrechtleggenraad de rooilijnverordening voor Van « an onzer redacteuren B en W van Utrecht hebben de raad voorgelegd een rooilijn verordening beogend de Korte Nieuwstraat te verbreden op een minimumbreedte van 18 meter Naar uit de voordracht blijkt lag het aanvankelijk in het voornemen ook het Wed op grotere breedte te brengen maar bij nadere beschouwing — zo zeggen B en W — is het verkeersprobleem niet van zodanig urgente aard dat daardoor allerlei moeilijke onteigenings procedures behoeven te worden ondernomen Door slag met schop hersenschudding Advertentie ' n Kwaliteitsproduct van de Wybert-Fabrleken 70 en 90 et alléén bl Apothekers en Drogisten Bezwaarschriften hehhen aandacht < van college Voor de Korte Nieuwstraat zelf Hggen de problemen niet zo moei llik De gemeente is immers al eigenaresse van liet brede pand dat voorheen het bezit was van de N.V.L.E Bosch en Zoon die te zij ner tijd haar druklcerü zal over plaatsen naar de rand van de stad Het behoeft geen nadere uiteen zetting zo schrijven B en W de raad dat de huidige breedte van deze belangrijlve en drukke ver keersweg in de binnenstad — die breedte bedraagt op verschillende punten slechts 5,50—6 — ra — veel te gering is voor de functie welke de straat heeft te vervullen Bö het bepalen van de maat van de verruiming dient er rekening me de te worden gehouden dat de straat geschikt moet zün voor ver keer in twee richtingen en boven dien ruimte behoort te bieden voor het parkeren van auto's langs de trottoirband Om volledig te kun nen voldoen aan de eisen welke uit verkeersoogpunt aan de straat ge iteld worden zal zij dan ook ner gens een geringere breedte mogen krijgen dan van 18 m Daarvan zal 11 m bestemd zün voor de rijweg • n 2 X 3,50 m voor de trottoirs Met name zal er ruimte dienen te lijn voor het bus - en vrachtauto vervoer en er zal ook voor wielrlj ders nog plaats moeten overblijven Op dit plan zün vijf bezwaar schriften binnengekomen Twee er van vervielen toen het Wed niet werd verbreed De resterende be zwaarschriften van N.V Boekhan del en Antiquariaat v.h J L Beyers van J Ryksen Czn en van J G Hermans wil het gemeentebestuur nader onder het oog zien Het is echter — zo schrifft het college van B en W — onvermy delük dat er gesloopt wordt Het De heer F Buisman | nam afscheid van | Raad van Arbeid Vandaag besloot de heer F Buis man zijn loopbaan bij de Raad van Arbeid te Utrecht wegens pensio nering De heer Buisman chef van de verificatieafdeling ongevallenwet werd namens liet gehele personeel toegesproken door de heer Meyer de Vries voorzitter van de Raad van Arbeid De heer De Vries liet zün waarderende woorden verge zeld gaan van enkele geschenken een elektrisch scheerapparaat en een kist van honderd sigaren Voor mevrouw Buisman die ver hinderd was overhandigde men een bloemstuk De heer J M Westerhout voor zitter van de personeelsvereniging sprak hierna en bood als stoffelijk bltik van waardering eveneens si garen aan Als laatste voerde de chef de bureau de heer A van de Beek het huldigend woord waarna de heer Buisman met een kort dank woord zün carrière afsloot Ad']udant Schokker met pensioen Woensdag 1 februari gaat de 56 jarige adjudant van politie te Utr de heer P Schokker de dienst met pensioen verlaten Na negen maanden militaire dienst trad de heer Schokker op 1 novem ber 1920 in dienst als agent Op 16 juli 1945 werd hij tot hoofdagent be vorderd op 1 januari 1946 tot briga dier en op 1 mei 1950 tot adjudant Tot oktober 1942 was de heer Schok ker bij de verkeerspolitie daarna in de surveillancedienst Van juli 1945 tot augustus 1948 was hij als docent verbonden aan de opleidingsschool daarna tot juli IS-TO werkzaam bij de afdeling correctie en imit jttU 1950 adjudant van dienst algemeen belang vordert verbre ding van de straat De schadever goedingsverordening op de nieuwe rooiHjnverordening zal op boven toegepast LAATSTE NIEUWS ONDER BUS GEWAAID i EN OVERLEDEN Hedenmiddag om drie uur is een naar schatting 17 - a 18-jarige jonge man op de hoek van de Julianalaan en Mecklenburglaan bij de Mecklen burgschool te Utrecht ten gevolge van een rukwind onder een juist passe rende bus van lijn 12 gewaaid Hij moet op slag zijn gedood ' Bü het ter perse gaan van deze editie vernamen wij nog dat het slachtoffp " de jongeman Moesman woonachtig waS in de Oudwijkerveld straat nummer 77 Feuilleton lie gele kamer door Mary Roberts Rinehart 49 Alex krabbelde op zijn hoofd — Niemand heeft wat op hun aan te merken Ze zijn erg rijk maar de dorpelingen zijn op hun gesteld Ze geven geregeld schenkingen aan de kerk en aan het ziekenhuis en aan allerlei verenigingen Hun zoon sneuvelde in de eerste wereldoorlog en nu dient hun klein zoon Ze komen hier al ongeveer veertig jaar Is die kleinzoon hier de laat ste tijd SOI s geweest Ze hebben hem verwacht,maar hij kwam niet opdagen Na het ontbijt belde Dane het zie kenhuis op Elinor Hilliard was aan de beterende hand en niet langer bewusteloos Greg was nog steeds bü zijn zuster maar Carol was weer naar huis gegaan Dane wan delde naar Crestview Hij had ver wacht dit een van de meisjes hem zou vertellen dat iarol sliep maar ze bleek in de bibliotheek te zitten naast het vrolijk vlammende open haardvuur Ze zag er uitgeput uit Haar handen lagen in haar schoot en haar ogen waren nagenoeg le venloos Ze glimlachte flauwtjes te gen hem Ik heb zo juist een telefonischgevecht met mijn moeder gevoerd,ze ' ze Als u haar gehoord had,zoudt u denken dat ik op Elinor hebgeschoten Of ik moet naar New port gaan of zij komt hier O vindt het niet prettig alsze naar hier komt Ach ze kan het werkelijk niethelpen en ze begrijpt er eerlijk ge zegd maar bitter weinig van zeize vermoeid Ze Is trouwens ge wend dat hier zeven of acht bedien den zijn En zoals het nu is Ho ward zal natuurlijk wel komen,maar hij kan in het hotel logeren U heeft mijnheer Hilliard dusbereikt Nee nog niet Het is Zondag,zijn kantoor is gesloten Ik weetécht niet waar hij het weekeindedoorbrengt Mijn moeder wist hetook niet Hij bood Carol een sigaret aan,stak er zelf ook een op en gingtoen zitten — — Mag ik een praatje over d « fa milie gaan houden Utrecht op sfia smalst Een foto van een van de vele botsingev welke op dit Tenelpunt van de Korte Nieuw straat zijn gebeurd Dat zal im de toekomst ni?t meer gebeuren Foto archief U.N Afscheid van adjudant J N Ligteringen Na 40 jaar overheidsdienst gaat op 1 februari 1956 de adjudant van politie de heer J N Ligteringen wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd de dienst verlaten Op 16 deoemiber 1915 trad de heer Ligteringen in militaire dienst Per 1 januari 1919 werd hij tot agent van politie te Utrecht benoemd 1 april 1934 werd hij hoofdagent op 1 janua ri 1946 brigadier op 1 september ' 48 adjudant Van 1933-1843 en van 1945 1949 was de heer Ligteringen werk zaam bij de afdieling bijzondere wet ten voor het overige in onderscbed dene rangen bij die surveillance dienst De laatste jaren is hij toege voegd aan de afdelingschef op het ¦ hoofdbureau Z.5 laar voer op sigarenwinkeiier Hedenmorgen deed de Utrechtse rechtbank uitspraak in de zaak te gen de twee jongelieden die 2 de cember 1955 een inval deden in slga renmagazijn De Stroomlijn aan het Stationsplein te Utrecht De 23-jarige C C H en de 22-jarigc E G R E werden conform de eis veroordeeld tot Z jaar en 6 maanden gevangenis straf met aftrek van het voorarrest Daar ben ik wel aan gewend.Wat wilde u weten Het gaat over uw zuster ZtJnzij en haar man samen gelukkig Het hangt er maar van af watu onder gelukkig verstaat Er be staat een zekere geestverWcUt schap tussen hen Ze houden vandezelfde dingen U weet wel feest jes bridge avondjes en heel veelgeld Ht is ongelooflijk trots ophaar Plotseling staarde ze hem aan U denkt toch niet dat Howard op haar geschoten heeft Dat datzou belachelijk zijn Best zei hij — Schrap Ho ward Maar waarom heeft ze zichgisteravond weer aangekleed en istoen naar buiten gtgaan Carol Het regende püpestelen Ze keek hem op een bijzondere manier aan — Ze zocht die kleren is ' t niet zei ze Ik ben in ieder geval bang van wèl Maar zéker weten doe ik dat natuurlijk niet De terughoudendheid die ze de laatste dagen getoond had was verdwenen Ze was ook zo op zich zelf aangewezen geweest dacht Dane By niemand had ze troost kunnen vinden Als hij haar zou kunnen helpen — Ik doe niet alsof ik alles be grijp zei ze terwijl ze haar ogensloot Ik kan nauwelijks meer den ken Ze heeft de afgelopen dagentijd genoeg gehad om ze te zoeken,en het plensde gisteravond Ze isprecies een kat Ze kan regen nietuitstaan Maar toch Ik geloof,eerlijk gezegd niet dat ze het PANDAen de meester ontdekkings reiziger 22 Terwijl de notaris met neef Lo dewljk wegroeide trachtte de ontdek kingsreiziger zijn bootje leeg e schep kpen Maar daar schoot hij niet erg mee op want het water stroomde even snel binnen als hij het wegwerkte Maar goe de ontdekkingsreizigers moeten overal Advertentie "*^ i iiii h lli'ff ^^ Wivas " vierde plezierig feest Van een onzer verslaggevers Gezellige pianomuziek ten geho re gebracht door Rita van Steen deren verwelkomde het talrijke pu bliek dat de door een commissie ge organiseerde feestavond bezocht welke maandag in K en W te Utrecht gegeven werd ' voor de le den van de Winkeliersvereniging Amsterd Straatweg Wivas " Nadat de voorzitter der feestcom missie de heer F Wolters de aan wezigen had welkom geheten nam het programma verzorgd door theaterbureau Select " een aan vang met het oj>treden van het or kest the Top Liners " die met de in een passend decor gevatte show Een avond in Parijs " direct een plezierige stemming in de zaal brachten De zangeres Rita Spen cer had hierin een niet gering aan deel Fred Kemp nam een gezellig hoewel ietwat lang praatje voor zijn rekening Het zangduo Liesbeth Lunow en Pons Dankaart oogstte veel suc ces maar moet oppassen routine niet boven muzikaliteit te stellen Fantasie " verwekte veel hila riteit met zön muzikale en andere clownerie De fluor show „ Brod way vroeger en heden " van de Top Linerg deed het uitstekend zodat men op een geslaagde avond kan terugzien zoals de heer P K Olti voorzitter van de Wivas in ztjn slot woord zei Op het genoeglijk samen zijn dat volgde danste men o.l.v de heer J Jansen tot diep in de nacht op de tonen van het ensem ble Louis van Dijk Biltse ijsbaan geopend De Ijsbanen op de tennisbaan adh ter het gem zwembad aan de Bran denburgerweg te De Bilt zijn heden dinsdag voor het publiek geopend De Biltenaren kunen dus schaatsen Twist beslecht voor rechter Van een onzer verslaggeefsters 28 september j.l werkte de 29 jarige grondwerker J H uit Nij kerk met drie collega's op een stuk grond in Barneveld Na het schaften merkte H ineens dat de steel van ztJn schop met consistentie vet was ingesmeerd Hü begreep dat één van de anderen hem dit geleverd had en liep woedend naar een werk kiel die over een buis hing Ter wijl hü de naam van de eigenaar F D - iep veegde hü onder diens ogen het vet aan de kiel af D kwam op H af gaf hem een zachte klap met zijn schop en griste het jasje weg Hierdoor nog bozer sloeg J H met zijn schop D hard op het hoofd zodat deze op de grond viel Inmiddels waren de an deren D te hulp gekomen De slag was zo hard aangekomen dat D twee bloedende snijwonden en een lichte hersenschudding had Hij kon een maand niet werken Bovendien bleek dat D geen schuld had aan het vet grapje J H stond voor de Utrechtse politierechter terecht wegens zwa re mishandeling De officier van meisje vermoord heeft Ze was bo vendien erg gesteld op Lucy Ze zou haar nóóit de stuipen op het lijf gejaagd hebben Maar je gelooft dat ze méér weet dan ze wil loslaten — Ja En dat maakt me juist zobang Als fe soms iemand be schermt Hij begreep wat ztj bedoelde Ca rol geloofde dat Elinor Greg in bescherming had genomen Dane veranderde abrupt van onderwerp Ben je nog boven geweest na dat je terug bent gekomen Alleen om me te verkleden.Waarom Je bent niet in de gele kamergeweest Nee Maar waarom vraag jedat Ze zat kaarsrecht en keekangstig Je hoeft je nergens zorgenover te maken zei hij snel Ik gingeven kijken voordat ik naar huisging om te zien of alles in ordewas Iemand heeft die kamer vrijgrondig doorzocht Carol verademde alsof het door zoeken van een kamer niets was vergeleken met moord en doodslag — Ik begrijp het niet zei ze lang zaam Die kamer is weer helemaal schoongemaakt Tenzö de politie — Ik geloof niet dat het de po litie is geweest Het kan best ver band houden met de aanslag op jezuster Misschien heeft ze iemandgehoord ' > is die toen naar buitengevolgd Ze schudde het hoofd — Dat zou ze nooit doen ant - raad op weten want z8 staan vaak voor hete vuren Dat bleek ook nu weer „ Kom Panda " zei hij „ Ga In dat gat zitten Ik geloot dat je er juist soed in zult passen " Dait bleek de juiste oplossing t « zön Nu Panda als kurk dienst deed kwam er geen druppel water meer binnen zo - Buspassagiere bezeert zich In het middaguur van heden moest de bestuurder van buslijn 12 op het kruispunt Maliebaan Burg Reiger straat plotsling en met alle kracht remmen voor een kind dat vlak bij de bus de straat wilde oversteken Doo - het schielijke remmen viel een passagiere mevr v D van de Eerste Daalsedijk van de bank en bezeerde zich Het bleek toen de bus aan de kant van de weg tot stilstand was ge bracht dat mevr v D met een zie kenauto naar het Stad - en Acad zie kenhuis moest worden vervoerd Het geen geschiedde De heer W J Steenbeek overleden Op 68-jarige leeftijd overleed te Arnhem de heer W J Steenbeek in leven eigenaar van het elek trisch kledingbedrijf aan de Keul sekade te Utrecht De heer Steenbeek leidde jaren lang persoonlijk dit bedrijf De teraardebestelling had heden middag te Woudsend Pr plaats justitie mr V/itsen Elias achtte een beroep op noodweer niet ge rechtvaardigd De gevolgen van de klap hadden nog erger kunnen zijn maar dit is voorkomen door de dik te van de schedel van het slacht offer De officier eiste 5 weken ge vangenisstraf waarvan 3 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en onder toezichtstelling van de Prot Chr Reclasserings Vereniging De verdediger m.r Stadig ver telde dat de verhouding tussen H en de anderen niet al te best is Verdachte is een gemakkelijk slachtoffer voor plagerijen en daar van maken de anderen maar al te graag gebruik Uit het reclasse ringsrapport bleek dat verdachte een rustig man is Het is derhalve niet waarschijnlijk dat hij zonder veel aanleiding zo hard geslagen heeft aldus mr Stadig Verdachte had dan ook zelf verklaard dat de slag van D behoorlijk was aange komen en dat hij uit noodweer ge handeld had De omstandigheden maken het feit minder ernstig Mr Stadig vroeg vrijspraak subsidiair een geheel voorwaardelijke straf De politierechter mr Borgart verwierp het beroep op noodweer en veroordeelde J H tot 3 weken gevangenisstraf waarvan 2 voor - woordde Carol terwijl ze opstond Ik ga boven even een kijkje ne men Gelukkig dat Frieda het niet ontdekt heeft Hij had haar zo goed mogelijk voorbereid maar ze kreeg toch een schok toen ze zag in wat voor toestand de gele kamer ver keerde Hij moest zich beheersen om niet beschermend een arm om haar schouders te leggen Luister nu eens zei hij Hetis niet zo ernstig als het er uit ziet.Iemand zocht naar iets Dat is alles Het is dus nog niet voorbij!Twee mensen zijn nu al dood Op Elinor werd geschoten en de heu vel werd in brand gestoken Ik kanniet véél meer hebben Jerry Ze begon te huilen Enkele ogen blikken later rustte ze met haar hoofd tegen zijn schouder en zocht hü naar een zakdoek — Huil maar even goed uit zei hfl vriendelijk Carol richtte haar hoofd op jn keek glimlachend naar hem op — Ik beii geen baby meer Ik speel golf en tennis ik zwem en rö paard Ik kan heus wel iets ver dragen maar dit alles heeft me een fikse knauw gegeven Cavol stond er op de kamer op te ruimen opdat de meisjes de ra vage niet zouden zien De volgen de ogenblikken waren beiden druk In de weer om het vertrek weer zo toonbaar mogelijk te maken Dane slaagde er zelfs in om het losgerukte paneel weer enigszins op zün plaats te krijgen De kerkklokken begonnen te lui den toen ze klaar waren Carol vond het een vreemde gedachte djtt het bootje al gauw leeg geschept was „ Ziezo " ze de ontdekkingsreiziger op gewelrt „ en nu terug naar het strand.Blijf zo zitten Panda " — Panda keek minder opgewekt „ Het Is een erg naar gtvoal " UMig da hl ] „ z-zo nat ^' gevraagd De A.N.W.B heeft vele klachten ontvangen zowel van fietsers en au tomobilisten als van voetgangers dat het bij dnisternis uitermate moeilijk Is op de rijksweg Ütrecht-Zelst met stadslichten rijdende auto's op te mer ken Van deze weg maakt gemengd ver keer gebruik dat zeer druk is Het is gebleken dat het inderdaad bijzonder moeilijk is aan het licht der kop lampen tijdig het voertuig te onder kennen De hier voorgeschreven stadslichten van auto's vallen dikwijls in onvoldoende mate op waardoor het leven van overstekende voetgan gers — die de afstand tussen hen en naderende voertuigen toch al moeilijk kunnen schatten — voortdurend be dreigd wordt Ook ontstaat verwarring door de omstandigheid dat de verlichting van Maa/ndag nam ir D Vreugden/Ml uit Silthoven technisch adjunct-direc teur « om de PUEM wegens pensio nering afscheid In het gebouw aan de Catharijnesingel werd hem een hartelijke huldiging bereid waarbij o.a sprak de heer M A Reirmlda voorzitter van de raad van toezicht Ir J W Bartelds directeur bood een radio en een televisietoestel aan ' s Middags was er een druk be zochte ontvangst waarop o.a ver schenen ir J Mijnlieff president directeur van de PEGUS ir J van Dam van Isselt directeur vam het GEVü Ook mr H W de Vink lid van gedeputeerde staten kwam af scheid nemen van de heer en mevrouw Vreugdenhil Foto U.N.-Van der Werf Ds LAMENS SPREEKT Op uitnodiging van de plaatselijke afd van de geref zendingsbond spreekt donderdagavond 2 februari in de herv kerk te Groenekan ds Lamens van Kamerik Aanvang 7 u waardelijk met een proeftijd van 3 jaar en toezicht van de Prot Chr Reclasserings Vereniging De schop werd verbeurd verklaard De civie le vordering inhoudende het ge deeltelijk gederfde loon en de kos ten van het instellen van een civiele vordering werd aan het slachtoffer F D toegewezen WRUF KOU WEG met de genezende warmte van ZWITSARUB Advertpn '' éen-Zwitsal preparaat dat op dit moment tientallen ter kerke togen nu haar eigen wereldje z chaotisch was Dane voelde Ca rol's innerlijke strijd aan Hij kuste haar licht op het voorhoofd Omdat je je zo goed houdt!zei htj langs zijn neus weg en lieptoen naar beneden Kolonel Ri chardson stond in de hal Hij hijgdenog van zijn geforceerd snelle wan deling naar Crestview Wat is er nu weer aan dehand vroeg hij Niemand verteltme ooit ook wat Ik moet altijd al les horen van de bedienden of vaniemand die ik toevallig tegen hetlijf loop Een meisje vermoord endeels verbrand Lucy Norton over leden nu Is op Elionor Hilli ar ' geschoten maar mij hebben re daar niets van verteld Het spijt mö kolonel zei Dane sussend Alles is nogal vïuggegaan Gisteravond werd op me vrouw Hilliard geschoten maar hetis best mogelijk dat het een on geluk was De kolonel snoof vervaarlijk en keek Dane argwanend aan — Wa * deed ze buiten in de stromende re gen vroeg hij op een commando toon Ik kèn Elinor Ik ben wel niet bijzonder op haar gesteld maar ik weet dat ze voor geen millioen dollar alleen ' s nachts in een plensregen zou willen gar.n wandeler En ze is toch bijzonder op geia gesteld Maar wat is er eigenlijk gebeurd Weet ze het zélf wel Wordt vervolgd Maar er was nog een heel wat onpret tiger gevoel voor hem In het voorult zlch ' Een grote haai kwam aange zwommen en keek hapgraag naar het deeltje Panda dat door de bodem van het bootje stak fietsen en bromfietsen vaak aanzien lijk sterker is dan het stadslicht van auto's waaruit zich gemakkelijk zeer gevaarlijke situaties kunnen ontwik kelen ten opzich'te van de verschillen de soorten zich op deze weg bevm dende voertuigen Naar de mening van de A.N.W.B vloeit deze uitermate gevaarlijke toe stand voort uit de volkomen onvcl doende verlichting van dit wegtraject waar zomers de langs het wegvak Vollenhoven-Zeist aanwezige licht punten bovendien nog worden ajge sehermd door het bladerdak der bo men In afwachting van het resultaat van de proeven die thans worden ge nomen ter verbetering van het weg vak Utrecht De Bilt heeft de bond de minister van verkeer en waterstaat verzocht ten spoedigste de verplich ting tot het voeren van stadslichten op de weg Utrecht-Zei op te heffen Slechts wanneer het gemotoriseerd verkeer met voor i^e geldende om standigheden normaal licht rijdt is het mogelijk volgens de A.N.W.B dat de moeilijkheden hier tot een mini mum kunnen worden beperkt Handenarbeidlokaal schooi Hamburgerstraat De openbare school voor g.l.o aan de Hamfourgerstraat 22 beschikt niet over een handenarbeidlokaal Voor deze school waar het onderwijs vol gens een progressief leerplan wordt gegeven is een dergelijk lokaal on ontbeerlijk Uitbreiding van het söhoolgebouw voor dit doel is voors hands niet mogelijk zo schrijven B en W van Utrecht de raad Er kaïi echter een voorlopige oplossing wor den gevonden door een gedeelte van de gang op de tweede verdieping als tijdelijk handenarbeidlokaal in te richten Bovendden is het noodzake lijk dje verwarmings - en elektrische installaties uit te breiden Als meu bilaar moeten enige vaste tafels wor den aangebracht terwijl 25 taboeret ten dienen te worden aangeschaft De kosten dezer voorzieningen wor den geraamd op f 3.750 — waarvoor op de gemeentebegroting gelden be schikbaar zijn B en W vragen de raad dit krediet Zendingsavond van G.Z.B De Gerefoi-meerde Zendingsbond in de Ned herv kerk te Utrecht houdt een zendingssamenkomst op woensdag 1 februari a.s te half acht uur in het gebouw Stadszending Narcisstraat Utrecht Noord Het hoofdbestuurslid ds K van de Pol te Veenendaal zal spreken UTRECHTS DANSPAAR WON EERSTE PRIJS Onder auspiciën van de r.-k dans lerarenvereniging San Filippo Neri werden te Eindhoven nationale dans wedstrijden gehouden In de hoofdklas bereikten twee Utrechtse paren de finale Als beste paar werd geplaatst het Utrechts danspaar Rie van der Woude en An ton Kragten Zij kwamen in het bezit van de grote beker met inschrift Het paar Diny Aertsen—Henny Corne lissen de in de seniorenklas in Alk maar naar de hoofdklas promoveer den bereikten in deze wedstrijd de vierde plaats HET VRAAGSTUK DEE MINDER HEDEN EN ZIJN OPLOSSING Het moderamen van het Verbond van hervormd gereformeerde ambtsdragers in de hervormde kerk komt donderdag 2 februari om 10 uur in openibare vergadering bijeen in het hervormd wijkgebouw aan de Boothstraat te Utrecht Ds J van Sliedregt uit Putten en ds L J Bloemsma uit Huizen zullen spreken over Het vraagstuk der min derheden en zijn oplossing Olympia-theater Met het door Joseph L Mankie vmiez geregiseerde fllmwerk „ De gra vin gaat barrevoets " presenteert Olympia-theater haar bezoekers tot en met donderdag een uitstekend programma Ava Gardner speelt er de doorleefde rol in van Maria Var gos het temperamentvolle Spaanse danseresje ' door Harry Dawes Humphrey Bogart ontdekt in een nachtclub te Madrid Hij voert haar mee naar Holly wood waar zij „ star " wordt levendals een vorstin maar denken als een zigeunermeisje Vele scene's geven een scherpe zelfspot op de film wereld van Hollywood waarin Mariaronddoolt tenslotte ten prooi vallendaan haar eigen mysterieuze afwijkin.gen Een boeiend verhaal met een in teressante inhoud ' RIVIERZANGERS GEVEN FEESTAVOND De Utrechtse mannenzangvereni ging De Rivierzangers zal zaterdag 11 februari om 20 uur in Trianon te Utrecht een amusementsavond ge geven worden Bittere koude en sneeuwval in Europa In een groot dee van Europa was het maandag bitter koud en uit verscheidene delen van het vas teland wordt de zwaarste sneeuvpval van deze winter gemeld In Stock holm vroor het 25 graden en in Noorwegen varrleerde de tempera ^ tuur van min 14 graden in Oslo tot min 37 graden in het noorden Het gevaar bestaat dat het Oslofjord zal dichtvriezen In West-Duitsland ondervond het wegverkeer maandag veel last van sneeuw en ijs De inhammen van de Oostzee btj Flensburg en Ha dersleben zijn dichtgevroren In de Italiaanse Alpen is veel sneeuw gevallen evenals in Zwit serland waar gevaar voor lawines is ontstaan In Oostenrijk was het weer over het algemeen goed doch ook hier bestaat lawinegevaar in de bergstreken Parijs genoot maandag van een lentezonnetje In Engeland was het weer goed doch in Glasgow Edin burgh en langs de kust van Norfolk belemmerde een dikke mist de scheep en luchtvaart Voor de tweede maal sedert het begli van december vroor het i " Moskou 36 graden AUe scholen van de hoofdstad zullen dinsdag ge sloten blijven Sedert meer dan der tig jaar heeft Moskou niet zulk een strenge winter gekend De afgelopen nacht daalde de temperatuur in Oost-Siberië tot 59 graden celsius onder nul so meldt radio Moskou 
Dinsdag 31 januari 1956 - 63e | aargang no 232 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD JiliiJiMHiil^J.êy:MiWiiMBM5 P:5i iB8!f ^^ Minister in conflict met Landbouwschap Toernooi om de meüiprijs Van onze agrarische medewerker Jarenlang is het koek en ei geweest tussen de minister van landbouw en de boeren Nu echter de prijzen van de landbouw produkten beginnen te dalen terwijl de kosten vooral de arbeidskosten steeds oplopen is de liefde op een bedenkelijke manier aan het bekoelen Thans is het al zover dat de minister het Landbouwschap als het vertegenwoordigend orgaan van de gezamenlijke Nederlandse boeren verwijt de boerenstand onvolledig in te lichten over de regeringsbesluiten terwijl het Landbouwschap van zijn kant er de minister een verwijt van maakt dat hij eenzijdige beslissingen neemt zodat er van een vruchtbaar overleg geen sprake kan zijn Over de brief die het dagelijks bestuur van het Landbouw schap in deze aan minister Mansholt heeft gericht hebben wij uitvoerig bericht in ons nummer van gisteravond EINDELIJK SUCCES TE TOKIO Ned kampslachtoffers krijgen smartegeld Japan komt nu over de hrug kostprijs van zou gaan Tsjoe En Lai over de int verhoudingen „ Chinese volk z(d aan de zijde van Rusland blijven Wrij ving in Italiaanse regering Qava^s ontslag Ex-Gauliisteii niet in kabinet-Mollet RADIO stuur ons slechts deze adver tentie en Uw adres en U ontvangt gratis vele schitte renderadio-bouwtekeningen gratis geïU prijscouranten met alle radio-onderdelen gratis prospectus en proef lessen van radio-cursussen gratis inlichtingen omtrent een agentschap voor radio verkoop Inctitnni MAXWELL-UTRECKT fnader adreê overbodig Ook cursussen voor otle vak « n vastigingsdi ' ploma's practijkaiplo ma's talen techniek enz 200 cursussen 150 Rijksbevoegde leraren 27 Bi het Rijksinstituut voor de Volksgezond heid SterrenboB 1 te Utrecht is plaats voor Wie helpt Muziekstudent hoofdvak theorie reeds in bezit van Ie Ged diploma M.O Staatsex aan hem passend werk voor halve dagen Bij voorkeur onderwijs Brieven onder no 3588 aan het bureau U.N EEN TEKENAAR Taak Tekenen van instrumenten en apparaten bijhou den van bouwk en elektro-techn revisie-tekeningen Vereist Dipl A.B.S instr.maker Tekenopleiding P.B.N.A en ervaring Salaris voor tek B Ie kl f 282 tot ƒ 419 — p.m Soil aan bovengenoemd adres afd P.Z HANDELSKANTOOR gevestigd in Utrecht heeft vacature voor een JONGEDAME leeftijd 17 tot 20 jaar bekend met typen Sollicitanfe zal belast woorden met het bijhou isa der voorraadadministratie Briavan met uMw kdlohtingea ondsi no 3630 bw B.N N.V Het Spoorwegbouwbedrijf AFD ELEKTRIFICATIE 2e Daalsedijk 4 - Utrecht vraagt voor haar afrio1in ° motorenharsfelling Houtbewerker liefst bekend met machinewerk ADVERTEERT IN DIT BLAD NIEUWSBLAD licht Zeist tsen vaak aanzien het stadslicht van h gemakkelijk zeer es kunnen ontwik van de verschillen p deze weg bevin van de A.N.W.B ate gevaarlijke toe volkomen orii^cl van dit wegtraject langs het wegvak aanwezige licht nog worden afge bladerdak der bo g van het resultaat e thans worden ge ring van het weg ilt heeft de bond de eer en waterstaat digste de verplich n van stadslichten - Zei op te heffen het gemotoriseerd r'e geldende onj naai licht rijdt is ns de A.N.W.B dat hier tot een mini den beperkt rbeidiokaai nburgerstraat hooi voor g.l.o aan aat 22 beschikt niet arbeidlokaal Voor het onderwijs vol ssief leerplan wordt dergelijk lokaal on breidlng vian het or dit doel is voors lijk zo schrijven B tit de raad Er kaïi » pige oplossing wor or een gedeelte van eede verdieping als arbeidlokaal in te ien is het noodzake ings - en elektrische breiden Als meu ge vaste tafels wor terwijl 25 taboeret vorden aangeschaft voorzieningen wor f 3.750 — waarvoor egrotina gelden be B en W vragen de nd van G.Z.B erde Zendingsbond rv kerk te Utrecht iingssamenkomst op jari a.s te half acht bouw Stadszending treeht-Noord Het ds K van de Pol te preken ANSPAAB WON PRIJS van de r.-k dans San Filippo Neri ven nationale dans uden as bereikten twee de finale Als beste aatst het Utrechts der Woude en An swamen in het bezit r met inschrift Het sen — Henny Corne eniorenklas in Alk of dklas promoveer deze wedstrijd de UK DER MINDER IJN OPLOSSING 1 van het Verbond gereformeerde de hervormde kerk 2 februari om 10 vergadering bijeen wijkgebouw aan de recht dregt uit Putten en ia uit Huizen zullen vraagstuk der min - oplossing la-theater Joseph L Mankie filmwerk „ De gra voets " presenteert haar bezoekers tot da,g een uitstekend Gardner speelt er in van Maria Var amentvoUe Spaanse > r Harry Dawes art ontdekt in een rid ar mee naar Hölly star " wordt levend laar denken als een Vele scene's geven Ifspot op de fihn wood waarin Maria te ten prooi vallend ysterieuze afwijkin » verhaal met een ia - GEES GEVEN [¦ AVOND mannenzangverend-mgers zal zaterdag uur in Trianon te lusementsavond ge - koude en i in wva ropa deel van Europa Hg bitter koud en delen van het vas waarste sneeuwval gemeld In Stock 25 graden en to eerde de tempera ^ graden in Oslo tot het noorden Het dat het Oslofjord and ondervond het ndag veel last van De inhammen van Ei'lensburg en Ha chtgevroren Alpen is veel evenals in Zwit / aar voor lawines Oostenrijk was het gemeen goed doch t lawinegevaar in maandag van een Engeland was het in Glasgow Edin - kust van Norfolk dikke mist de / aart e maal sedert het nber vroor het i " Ien Alle scholen zullen dinsdag ge - dert meer dan der skou niet zulk een ekend nacht daalde de Oost-Siberië tot 59 ader nul to tneldt r Wederzijdse verwarring Het is de vaststelling van de ga raniiieprijs voor de melk voor het lopende jaar geweest waarover dit conflict is ontstaan en inderdaad kunnen w\j hier spreken van ver warren de mededelingen van beide züden Wij hebben de indruk dat noch de minister noch het Land bouwschap voldoende nauwkeurig en voldoende zakelijk hun stand punten hebben gemotiveerd De garantieprijs voor de melk is een andere dan de garantieprijzen die b.v voor tarwe of voor bacon varkens worden gegeven Bij deze laatste twee produkten hebben wij te maken met een prijs per 100 kg die voor alle aanbieders gelijk is in aanmerking nemende de kwaliteits verschillen die in de partijen kun nen optreden Bij de melk gaat het anders Melk en de daarvan bereide produkten moeten hun eigen opbrengst op de vrije markt maken en de minister garandeert alleen dat gemiddeld over alle melk op welke manier die ook wordt verwerkt een op brengst zal worden bereikt die men dan de garantieprijs noemt De mi nister heeft dit herhaaldelijk ge zegd de garantie betreft het berei ken van de totale opbrengst van de melk die aan zuivelfabrieken en melkinrichtingen wordt afgeleverd of tot boerenkaas wordt verwerkt Bedraagt de garantieprijs 22,4 cent zoals over het thans lopende jaar en bereikt de verwerking van de melk gezamenlijke hoeveel heid van 5 miljard kg dan garan deert de minister dat deze hoeveel heid 5 miljard x 22,4 cent = ƒ 1120 miljoen minimaal zal opbrengen Aangezien echter de minder vruchtbare streken produktiekosten hebben die meer dan 22,4 cent per kg melk met 3,7 % vet bedragen geeft hij daarboven nog een toeslag van 1,7 cent voor de melk die in de zandstreken wordt gewonnen en 0,85 oent voor de melk die in vruchtbaarheid tussen de goede klei en veenstreben en de zandstreken in liggen Ook het vorige jaar is een dergelijk systeem toegepas t met dien verstande dat de garantieprijs toen niet 22,4 maar 22 cent bedroeg De meeste lezers zullen dit reeds rijkelijk gecompliceerd vinden maar in feite is de zaak nog veel ingewik kelder De garantieprijs is een lande Jilke pnjs en dus geen individu ele garantie Het kan dus zijn dat b.v de consumptiemelkers in ' het we.sten van het land een hogere prijs Weten te bereiken terwijl de boter fabrieken in het oosten of zuiden Biet aan de garantieprijs toekomen Wanneer echter het gemiddelde ie garantieprijs haalt behoeft de regering niets hij te passen Het ï ^"^^ j ""'"' *°^ <^ e garantieprijs 22 c bedroeg kwam de werkelijke opbrengst gemiddeld op 22.25 c uit zodat de regering uit hoofde ran Ie garantie niets be hoefde bij te passen Zelfs kon de regering daardoor bezuinigen op de in het vooruit zicht gestelde toeslag want deze wordt nu verminderd met het be drag waarmee de garantieprijs werd overschreden Het m,aximum van de toeslag zal dus niet zijn 1,7 cent maar 1,45 cent Het Landbouwschap had zich voor het lopende jaar op het standpunt gesteld dat de garantie moest wor den opgetrokken tot 22.7 cent en dat de toeslag voor de zandstreken 2,2 « ent moest bedragen Op die wijze kwam men voor de zandstreken tot een garantie van 24,9 cent wat over eenkomt met de gemiddelde pi oduk-tiekosten in deze streken De minister antwoordde daarop dat wanneer men dit wenste de weidestreken d.w.z de vruchtbaar der gronden geen aanspraak zouden kunnen maken op meer dan hun ge middelde kostprijs en deze bedraagt 21,6 cent Dit zou een groot prijs verschil tussen de weidestreken en de zandstreken hebben veroorzaakt en dus de spanningen hebben doen toenemen Daarom volgde de minister een andere methode Hij verminderde de kostprijs van het zand van 24,9 met de tegemoetkoming van 1,7 cent om de bestaande pachtprijsverschU len tussen goede en minder goede grond weg te nemen en bracht op die wijze de kostprijs van het zand terug tot 23,2 cent Vervolgens nam hij het gemiddel de tussen de kostprijs van de weide streken en de op bovenbeschreven wijze gecorrigeerde kostprijs van het zand hetgeen neerkomt op 22,4 cent Verwijten over en weer Nu verwijt het Landbouwschap de minister dat hij niet duidelük heeft laten blijken dat de mogelflkheld om aan het zand de integrale kost prös van 24,90 cent te geven be stond mits men daartegenover voor de weidestreken de Integrale kost prijs van 21,60 cent aanvaardde Daartegenover zegt de minister dat het van het Landbouwschap on logisch was om voor de zandstreken de integrale kostprijs te verlangen doch daarnaast voor de weldestre ken een opbrengst die als een nati onaal gemiddelde moet worden be schouwd en dus belangrijk boven de de weidestreken uit Wanneer men de moeite neemt te becijferen wat de verschillende standpunten inhouden komt men tot de volgende bedragen Het hui dige regeringsbesluit garandeert aan de melkveehouderij uit hoofde van de algemene garantieprijs een bedrag van ƒ 1120 miljoen Daar komt dan aan toeslag voor de zandstreken die 50?e van de melk leveren ƒ 42 % mil joen bij en voor de streken die de halve toeslag zullen krijgen die 10 % van de totale aanvoer leveren ƒ 4,25 miljoen Totaal ƒ 1166,75 miljoen fy Het voorstel van het Landbouw schap brengt deze bedragen op resp ƒ 1135 miljoen ƒ 55 miljoen en ƒ 5,5 Nieuw-rhina " meldt dat de communistisch-Chinese premier en minister van buitenlandse zaken Tsjoe En Lai op een bijeenkomst van het nationale comité van de politieke raadgevende vergadering van het Chinese volk " een toe spraak heeft gehouden over de in ternationale verhoudingen Het vol gende Is er aan ontleend Tsjoe zeide dat in het afgelopen Jaar een neiging tot ontspanning in de internationale verhoudingen was waar te nemen en dat de interna tionale vredeskrachten in de op en neergaande strijd van na de oorlog met haar op oorlog aansturende te genkrachten in steeds toenemende mate het initiatief hebljen verwor ven " Tsjoe En Lai die voorzitter van het nationale comité is herhaalde dat communistisch China het bij een roepen van een conferentie ter bespreking van zaken betreffende het Verre Oosten voorstaat Hier op zou dan moeten worden beraad slaagd over een vreedzame hereni ging van Korea door onderhande lingen Ook zou China gaarne voort zetting zien der indertijd te Gene ve gevoerde besprekingen welke leidden tot het beëindigen van de oorlog in Indo-China opdat toepas sing van de Geneefse bepalingen in Vietnam verzekerd worde Tsjoe zeide verder dat commu nistisch China Boelganins voorstel voor ' n Amerikaans - Sovjetrus sisch vriendschapsverdrag ten vol le steunt en dat verbetering van de betrekkingen tussen de Verenig de Staten en de Sovjet-Unie van groot belang is voor de wereldvre de " De communistlsch-Chlnese pre mier zeide voorts dat het Chinese volk immer aan de zijde van de Sovjet-TJnie en de volksdemocra tieën zal staan " en dat geen kracht ter aarde de tussen ons en hen bestaande saamhorigheid en vriendschap kan ondermijnen " Hij viel tenslotte de politiek van kracht " die de Verenigde Staten volgens hem voerden aan Tsjoe En Lai beloofde clementie aan de Chinese nationalisten die zouden besluiten naar het Chinese vasteland terug te keren onge acht de misdaden die zij in het verleden zouden hebben begaan " De premier verklaarde voorts dat de grote socialistische revo lutie " in volle gang is en dat de socialisatie van de landbouw over twee jaar in hoofdzaak zal ztjn vol tooid Ook ten aanzien van de am bachten begon de omschakeling goed op gang te komen De socialisatie van de kapitalis tische handel en industrie is in een Inbrekers namen brandkast mee Van onze Haagse redacteur In een modemagazijn aan de Ve nestraat in Den Haag is maandagmor gen vroeg een zeer brutale inbraak gepleegd waarbij een brandkast met 25.000 gulden werd gestolen De brandkast die geplaatst was in een kantoor op de eerste verdieping werd door twee inbrekers de trap afge sleept en In de kofferruimte van een gereedstaande auto geplaatst Onmid dellijk daarna raeede de wagen zon der licht weg Toen de Ijeide inbrekers hun werk bijna voltooid hadden werden zij be trapt door een politieagent die per fiets door de Grav«straat reed Deze zag in het Achterom een donkere per sonenauto staan met draaiende motor en zonden licht Toen hij zich in de richting van de auto begaf zag hij bij het licht van de straatlantaarns hoe twee mannen een groot gevaarte in de kofferruimte plaatsten en vervolgens aan weerskanten in de auto spron gen De wagen stoof weg terwijl de portieren nog niet eens gesloten wa ren miljoen dus een totaal van ƒ 1195,5 miljoen Het alternatief van de minister om de integrale kostprijs van resp wei destreken en zandstreken te betalen zou uitkomen op een opbrengst van ƒ 622,5 miljoen voor de zandstreken ƒ 116,25 miljoen voor de tussengebie den en ƒ 432 miljoen voor de weide streken Dit geeft een totaal van ƒ 1170,25 nniljoen dus ten naaste bij hetzelfde l>6drag dat het huidige re geringsvoorstel aan de boeren in uit zicht stelt Qoede wil vereist Belangrüker dan de wijze van be cijfering is dat ' t gehele geschil tus sen de minister en bet Landbouw schap niet groter blijkt te zijn dan en kele procenten van de totale melkop brengst Het bestaande verschil zon grotendeels overbrugd kunnen wor den door een verhoging van de con sumptiemelkprijs met 1 c per liter waarvoor alle reden is gezien de gestegen loonkosten en het feit dat de consument de melk nog steeds be langrijk beneden kostprijs ontvangt Hoe men deze zaak ook keert of wendt er is dunkt ons geen enkele reden voor de twee partijen om zo verontwaardigd tegenover elkander te staan als uit de redevoeringen van de minister enerzijds en de publika ties van het Landbouwschap ander zijds is gebleken Met enige goede wil Is het vei-schil zeer zeker te overbruggen nog afge zien van de nog steeds in ruime mate aanwezige mogelijkheid om de pro duktiekosten vooral in de zandstre ken te verlagen door een rationelere veevoeding en door een voortgaande verbetering van de veestapel nieuw stadium gekomen nu alle particuliere ondernemingen ge meenschappelijk bezit van de staat en de oorspronkelijke eigpnaars worden aldus Tsjoe Tsjou zei nog dat China wilde blijven streven naar overeenstem ming over Formosa in de onder handelingen met de Verenigde Sta ten op ambassadeurs-niveau in Ge neve doch dat het niet kon berus ten in dit steeds meer rekken van de besprekingen dat een oplossing van de spanning in het betrokken gebied belemmert " Ik moet er óp wijzen dat wiJ de vrede willen maar wanneer het internationale agressieve blok ons de oorlog zou opdringen zijn wü ook niet bang voor oorlog " zo ver klaarde hij T«jou herhaalde zijn voorstel van juli j.l voor een collectief vredes pact van de landen in Azië en het pacific-gebied met inbegrip van de Verenigde Staten Vrees voor Europese koers Van onze Parijse correspondent Nog voor hij zijn nieuwe kabinet dat gisteren juist gecompleteerd werd met 23 staatssecretarissen aan de Nationale Vergadering had kun nen presenteren heeft de Franse formateur Guy Mollet al de eerste verwikkelingen met zijn deelgenoten van het Republikeinse Front moeten ondervinden Verwikkelingen die er toe hebben geleid dat de ex Gaul-Ilsten die zich tegenwoordig soclaal repuhlikeinen noemen met een meer derheid van 46 tegen Z stemmen be sloten bun Z vertegenwoordigers uit de nienwe regering terug te trekken De president van hun fractie Jaques Chaban Delmas is zo nu weer staatsminister af en zijn partijgenoot Maurice Lemaire die alleen maar een vouwstoeltje als staatssecretaris had gekregen komt nu weer op zijn plaats van afgevaardigde terecht De twee bressen die door dit dubbele vertrek in de regeringsbezetting wa ren geslagen heeft Mollet binnen het uur weten te dichten De socia listische staatssecretaris van land bouw Tanguy Prigent werd tot mi nister voor de oud-strijders gepro moveerd de portefeuille die Chaban Delmas zou gaan beheren en een partijgenoot van de premier Kleber Loustau zal naar de landbouw wor den gedelegeerd Lemaire werd op zijn beurt vervangen door de socia list Dicko die in de Kamer de Soe dan vertegenwoordigde De redenen van de verkoeling in de relaties Mollet en de Gaullisten zijn van tweeëerlei aard In de eerste plaats vinden zij de signatuur van het nieuwe kabinet te Europees van aard Meer dan de helft van de le den van het nieuwe kabinet heeft - in dertijd inderdaad vóór de Europese Defensie-Gemeenschap gestemd De Gaullisten zijn nu bang dat de weg naar een federaal Europa via de atoomgemeenschap door Mollet zal worden hervat en aan die hernieuw de opmars wensen zij bü nader in zien toch niet deel te nemen Algerijnse kwestie Het andere motief houdt verband met Algerije waar sedert een jaar de Gaullist Jaques Soustelle als resi - dent generaal Frankrijk vertegen woordigde Soustelle zal nu worden vervangen door generaal Catroux met de titel van resident-minister die de zogenaamde integratie-politiek van zijn voorganger wel niet zal wil len voortzetten Soustelle moet zijn politieke vrienden hebben verklaard dat Mendès France op deze aflossing van de wacht had aangedrongen en het besluit van de Gaullisten is ver moedelijk dan ook w ^ voor een De Japanse regering is bereid aan de Nederlandse regering ter beschikking te stellen 10 miljoen Am dollar 38 miljoen gulden uit te betalen in sterling in vijl jaar lijkse termijnen ten behoeve van de Nederlandse burger geïnterneer den uit Japanse kampen Regelingen met betrekking tot de ondertekening van het protocol dat een einde zal maken aan de sinds lange tijd hangende kwestie tussen Nederland en Japan worden bin nenkort verwacht Het bovenstaande ontlenen wü aan een mededeling van het minis terie van buitenlandse zaken te Den Haag die gelijktijdig met één van het Japanse ministerie van buiten landse zaken te Tokio is gepubli ceerd De onderhandelingen tussen de Nederlandse en Japanse regering over de ten uitvoerlegging van de z.g Yoshida Stikker " briefwisse ling ten ttjde van het vredesver drag van San Francisco in 1951 hebben nu dus tot overeenstemming geleid Van Nederlandse zijde wordt hier over nog de volgende toelichting ge geven Zoah bekend v/erden in het vre desverdrag met Japan geen voor zieningen getroffen ten bate van de Advertentie genezen vlugger en beter met Akker's Klooster balsem die de wond zuivert ontstekmg voorkomt en de groei van de nieuwe huid bevordert \- uuuHm,4,u-i\tunëssst ruim deel tegen de radicale leider gericht Chaban Delmas heeft na zijn bezoek aan Mollet gezegd dat zijn fractie de regering met haar stemmen zal steunen maar die ver zekering mag vermoedelijk wel met een korrel zout worden genomen Een meerderheid van de Gaullisten voelt zich inderdaad veel sterker met het rechtse centrum dan met het re publikeinse front verwant Deze te genslagen op het laatste moment schijnen de investituur van Mollet toch niet in ernstig gevaar te zullen kunnen brengen De Gaullistische grieven tegen de Europese stempel van het kabinet worden door de ka tholieken en door vele conservatie ven juist als verdiensten gewaar deerd En bij de vroegere meerder heid zijn de stukken van Mollet de laatste dagen dan ook zeker geste gen Onder die omstandigheden zal de formateur zelfs indien de commu nisten zich mochten onthouden ver moedelijk toch wel op een meerder heid mogen rekenen Nieuw moderamen Ned Herv Kerk Het nieuwe moderamen dat maan dag door de Generale Synode der Ne derlands hervormde kerk tijdens haar zitting op „ Woudschoten " te Zeist gekozen werd bestaat uit Ds G de Ru Rotterdam praeses ds L Kievit Woerden assessor ds.,J Vink Slootdorp assessor secundus ds A A Koolhaas mersfoort assessor tertius burgergeïnterneerden in Japanse kampen De bij het vredesverdrag getroffen voorzieningen in verband met het tijdens de oorlog door ge allieerde onderdanen ondergane leed waren vervat in artikel 16 en hadden uitsluitend betrekking op de krijgsgevangenen Burgergéinterneerden In verband met het feit dat Ne derland het enige land was waar van grote aantallen burgers op eigen grondgebied door de Japan se bezetter werden geïnterneerd werd door de toenmalige Neder landse minister Stikker voor de ondertekening van het vredesver drag het sluiten van een gentle man's agreement met de toenma lige Japanse minister-president Yoshida bewerkstelligd M.inim.um'hedrag Deze zogenaamde Yoshida Stik-ker overeenkomst opende de moge - De gematigd linkse regering van Italië heeft maandag het ontslag aanvaard van de minister van financiën prof Silvio Gava Deze had zijn ontslag ingediend uit pro test tegen het feit dat het tekort op de begroting op vrijwel hetzelf de peil als dat van vorige jaren is gehandhaafd De begroting die dinsdag aan het parlement wordt voorgelegd zou ongeveer eenzelfde deficit als vorig jaar aanwijzen nl 280 miljard lire ruim 1,7 miljard gulden Ezio Vanoni de minister voor de begroting zal voorlopig de porte feuille van financiën beheren Prof Gava een christen-demo craat is van oordeel dat tegenover een aanzienlijke verhoging van de ambtenarensalarissen die de staat jaarlijks 270 miljard lire zal kos ten niet voldoende bezuinigd is op andere posten waardoor zijns in ziens de kansen op inflatie toene men Tegen de wel doorgevoerde be zuinigingen met name op het ge bied van de sociale voorzienincpn bestaat evenwel bezwaar bij vice premier Saragat en de andere so - ciaal democratische ministers Zij achten deze inkrimpingen te groot Daarom hebben zij dan ook onder voorbehoud maandag hun goedkeu ring aan de ontwerp-begroting ge hecht f $« il^è&esïcS>t®ii Uit andere bladen Geboren - Joris z v mevr Mees Mees Umuiden Dirk z v mevr van Prooyen-Nederlof Den Haag Anneke J d V mevr Boeve-v d Hurk Groningen Verloofd Annelies Haanstra en W A Campbell Schiedam-Luss Scot land Getrouwd G Hoorda van Eysln ga en A M Rahusen Den Haag Mr A L Versteeg en Mr Anneke C F Bos Den Haag H O G ten Baa Ltz 2 en M A G Aymerieh di Laconi Sardinië K V Klinkenberg en H B Boom Haar lem W Barendrecht en Clara Hobert 3on Wellington Nw Zeeland Overleden Mej Th A van Ho boken 58 Jr Den Haag Mevr C B van Strieland van Holst 67 jr Bussum Mevr E C J van Leeuwen-Drost 60 jr Baam A H Scholte 82 jr Lochem Mevr M Tièche-Pilivet Eindhoven Ir J J ' w de Vries 64 jr Bilthoven J F Köh'nke 74 jr Bennebroek Nu ijzel en vorst ons land in hun ban hebben is het vrijwel onmogelijk voor het autoverkeer gebruik te ma ken van de Afsluitdijk Deze ver bindingsweg temidden ï«t « het on stuimige toater was trpiegelglad en herhaxildelijk fciuamen er sUppartijen voor Op de foto een van de vele wagens op de Afsluitdijk die maan dag van het wegdek afgleden lijkheid om — in navolging van het geen in het vredesverdrag - net Ja pan voor de krijgsgevangenen was bepaald — ook voor de burgergeïn terneerden een uitkering van smartegeld " te verkrijgen wegens het ondergaan van buitensporig leed in di kampen Nadat reeds ge durende ruim 3 jaar diplomatieke besprekingen hadden plaats gehad zijn In oktober 1955 te Tokio door een Nederlandse delegatie onder handelingen gevoerd Een aantal tot dusver bestaande principiële meningsverschillen kon hierdoor worden opgelost doch het van Ja panse zijde gedane bod was > iet zo danig dat reeds tijdens deze be sprekingen overeenstemming kon worden bereikt Voortgezette besprekingen op di plomatiek niveau leidden uiteinde lijk tot een Japans bod De Neder landse regering heeft gemeend dit In het belang van de voor-nalige burgergeïnterneerden als mini mumbedrag te moeten aanvaarden Het uit te keren bedrag bedraagt het karakter van smartegeld en niet van compensatie van « releden verliezen tijdens de oorlog Ver van Suikerzieken ontslaat Haags bestuur De verenigingsraad van de Neder landse vereniging van suikerzieken is in buitengewone vergadering bij een geweest om de moeilijkheden gerezen door de kritiek van de zijde van het Haagse afdelingsbestuur te bespreken 51 van de 56 afdelingen waren aanwezig Een besluit van de raad van bij stand om het bestuur van de afde ling Den Haag ongevraagd ontslag te verlenen omdat dit bestuur op re volutionaire wijze in een openbare vergadering kritiek had uitgeoefend op het beleid van het hoofdbestuur inplaats van daartoe de in de statu ten aangewezen weg te volgen werd met algemene stemmen bekrachtigd Eveneens met algemene stemmen werd besloten de voorzitter van de afdeling Den Haag die tevens lid was van de raad van bijstand in deze laatste hoedanigheid ongevraagd ontslag te geven In de buitenwijken van Lyon is een Frans postvliegtuig oP weg van Nice naar Parijs via Marseilles in een dichte mist neergestort De drie inzittenden werden gedood Het toestel kon in de mist het vliegveld van Lyon niet vinden i^ëv1«''db SeliiCkol ~ Ned herv kerk Aangenomen de ben tot vic te Alphen a.d RiJn J de Waard cand te Voorburg Geref kerken Aangenomen naar Amsterdam-Z als geestel verz v d Valerius kliniek S J Popma stud pred te Amsterdam Bedankt voor Aagtekerke H v Gilst te Dirksland — voor Wol faartsdijk M Blok te Rotterdam-C Vrije evang gemeenten Beroepen te Veendam H R Tim merman te Yerseke Bapt gemeenten Aangenomen naar Deventer E J Huizing cand te ter Apel Kxamens Aan de V.U zijn geslaagd voor het kand ex theologie de heren M V d Sijs te Amsterdam en J V d Wal te ' s-Hertogenbosch Advertentie 2757 BURGOS 13 cl a gentleman's cigar 0tamtê^^i WOENSDAO HILVERSUM I — VAJBA 7 00 Mw » 7,10 Gym 7,20 Gram 8,00 Nws 8,li Gam 8,60 V d huisvrouw 9,00 Gym V d vrouw 9,10 Gram 9,36 Waterst 9,40 Gram VPBO 10,00 Schoolradio VARA 10,20 V d wouw 11,00 RVO Hans Tkema „ Colombia ontwaakt " tweede lezing 11,30 Gevar progr 12,80 Lfljnd en tuuib meded 12,38 Instir • kwint 13,00 Nws 13,15 Tentoooistel Itngsageniia 13,18 Danemuz 13,45 Me dische kron 13,66 Gram 14,30 V i jeugd 16,00 V d zieken 16,30 Instar trio 17.00 Hammond-trio 17,20 Roe meens ork 17,50 „ De brievenbus gaa * open " o.l.v Regina Zwart 18,00 Nw » en oonun 18.20 Act 18.30 RVU P»>f dr S T Bo3t Hoe werkt ons zentlT stelsel " Tweede lezing 10,00 V d jeugd 19,10 De mogelijkheden werden en worden ons geboden " toespraaik 19,25 VARA-Varia VPRO 19,30 V d Jeugd VARA 20,00 Nws 20,05 Comm 20.15 Gevar progr v d mil 20,68 Jolm Gabriel Borkman " hoorsp 22,20 Lichte naa 22,45 „ Het verleden vamonze dampkring " oaius 23.00 Nws 23,16 Soc nws in Esperanto 23,20 Orgelspal 23,40—24,00 Gram HILVERSUM II — NCRV 7,00 Nw » en SOS ber 7,10 Gewijde maz 7,45 Be » woord voor de dag 8,00 Nws en weer bericht 8,15 Grajn 9,00 V d zieken 9,26 V d vrouw 9,35 Lichte muz 10,05 Gram 10.30 Morgendienst 11.00 Gram 11.16 Ik weet waar Gij woont " hoor spel 12,00 Amus nmiz 12.30 Land - entuinb meded 12,33 Lichte muz 12,6S(ïram 13,00 Nws 13.16 Lichte muz 13,60 Gram 15,40 Vocaal ens en soliste 16.00V d jeugd 17.20 Gram 17,40 Koersen 17.46 Orgelspel 18,15 Oude Franse muz 18,36 Gram 18,46 Cbr Verenlgingsle»ven " oaus 19,00 Nws en weerber 19,10 Koper ens 19.30 Buitenl overz 19,60 Gram 20,00 Radiokrant 20,20 Bvange lisatie-uitz 21.30 Gram 21,40 Zang enpiano 21,55 Gram 22,10 Idem 22,20 Volksmuz 22,46 Avondoverdenking 23,00 Nws 23,15 Sportuitsl 23,20—24,09 Psalmen TELEVISIEPBOGR NTS 16.30—17,00 Olympische Winter spelen KRO 17.00—17,30 V < J kind AVRO 20.00—22,00 Maria Stuai-t " treurspel NTS 22,16—22,25 Olyropiscli » Winterspelen ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12,00 Mrs Dale's Dagboek 12,18 Voor dracht 12,30 Ork OOTic 13,00 Pari overz 13.15 Dansmuz 13,45 Ork cone 14.45 V d kind 15.00 V d vrouw 16,00 Ork conc 16.46 Lichte muz 17,15 MreDale's Dagboek 17,30 Dansmuz 18,00 Ork conc 19.00 Gram 19.30 Jluziekolub 19.46 Hoorsp 20,00 Nws 20.25 Sport 20,30 Gevar progr 21,00 Idem 21,30 Hoorsp 22,45 Pianospel 23,00 Nws 23,1S Act 23,20 eGvajr muz 24.00 Voor dracht 0,15 Dansmuz 0,46 Progr.overz 0,50 Weerber 0,65—1.00 Nws BKÜSSEI 11,45 Promenade-ork 12.30 Weerber 12,34 Gram 13,00 Nws 13,15 Gram 14.00 Schoolradio 16.00 Koersen 16,02 Koor zang 16,16 Ork conc 17,00 Nws 17.10 Koorzang 17,25 Voordr 17,50 Boekbe spr 18.00 öaus 18,30 V d sold 19,00 Nws 19,40 Gram 20,00 Hoorsp 21,3S Ork conc 22.00 Nws 22,15 PianorecitaJ 22,56—23.00 Nws BBC ÜITZ VOOR NEDERLAND 17.46—18.16 Nws Feiten v d da,g « n Engelse les voor beginnelingen les 103 deel 6 Op 224 en 50 m Geslaagd voor het kandidaatsexa men eeonomi de heren H J van Heek Almelo en P Bos Delft i | m m m II mi 
Door taakverschuiving komt binnenkort een plaats vrij voor een energieke jonge man ca 25 jaar middelb schoolopl die na training tewerkgesteld zal worden als COMMERCIEEL EMPLOYÉ Taak leiding van een deel der verkoopadm rapportenbehandeling verkoopcorresponden tie tewoord staan van showroombezoekers etc. Mogelijkheid tot opleiding voor buitendienst Sollicitaties te riehten aan de Verkoopleider van PARAGON N.V KARPERSTRAAT 10 - AMSTERDAM Bespreking alleen na uitnodiging THUISWERK gevr van klein lederwaren In bezit van ma chine Br no 3443 bur UN IS NIET TE VERVANGEN COURANTENRECLAME Beschaafd MEISJE z.z.g.g om opgeleid te worden in een zaair Br no 3590 bur UN KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 Aangeb ruim HEEL HUIS om geving Noorderbrug Suite $ slaapkamers zolder enz GeW huis of flat minstens 4 kamers Utrecht of randgemeente Br no 3463 bur UN LEDEREN JASSEN enz Zeer mooi model van soepel nappa leder vanaf ƒ 2.50 per week Wij bezoeken u aan huis ook na 6 uur Br no 3295 bur UN i xmmik^-^y ¦ ¦ — """ '¦¦¦ m0m Wij zijn favoriet in het leveren van PARKETVLOEREN Zwee brie-parket ƒ 2.85 per m2 pas klaar monstervloer te bezich tigen watervast en onverslijt baar 12.000 ms in voorraad Al leen Houthandel Centrum He renweg 60 62 telef 16830 Na 6 uur telef 27732 Utrecht KASTEN ééndeurs ƒ 15 kasten staal voor kantoor f 25 Tafels stoelen bureaux enz Geerts Gruttersdijk 23 telef 10228 Aangeb BENEDENHUIS om geving Oogllj dersgasthuis vrij uitzicht grote suite 3 slaap kamers badkamer bergruimte tuin met schuurtje Gevr heel huis omgeving Croeselaan of Rivierenwijk Br no 3461 bur UN LEDEREN JASSEN mantels 6 weken itt gebruik daarna be taalt u vanaf / 2 — p w of in 24 ma.anden Ónze coupeur be zoekt u aan huis Brieven no 8452 bur UN Aang groot gezeUig BOVEN HUIS Biltstraat 6 kamers enz Gevr huis met tuin Liefst Tuindorp Br no 3464 bur UN TEGELBOARD voor badkamer keuken enz moderne kleuren 183x122 f 15 per plaat water vast zuurbestendig prachtig glad Alleen Houthandel Cen trum " Herenwe 60-62 Telef 16830 Na 6 uur telef 27732 Utrecht Nu VERLAAGDE PRIJZEN 11 Radio reeds vanaf ƒ 2 p.w Te levisie vanaf ƒ 30 p.m Tech nische Geluidsverzorging Nwe Daalstraat 29 telef 19774 DE VOLHARDING Wester kade 13 Utrecht levert op ge makkelijke betaling huis - sa lon en slaapkamerameuble menten vloerkleden gordij nen lopers bedstellen dekens Vraagt inlichtingen ü slaagt altijd ALLES NIEUW Balatum ƒ 2.35 vast tapijt ƒ 2.98 Holtap kar petten ƒ 18,90 salonkarpetten ƒ 21,95 traplopers ƒ 1,25 cocoslopers / 1,65 Japan mat ten ƒ 1.35 Oudegraoht 10 bij Bern Weerd MACHINESCHRIJVEN Steno talen boekhouden midden standsdiploma Spoedcursus ty pen ƒ 3 per week Aanvang dl reet Instituut Alb Wind Zul derzeestraat 27 Utrecht Telet 20606 Voor schoolcursussen speciale tarieven Wij helpen U Uw keuken ver fraaien ETERNITPLATEN in alle kleuren Elk gewenst mo del op maat geleverd Uboka Nieuwekade 22 telef 17517 GORDIJNSTOF ƒ 1,59 tafel kleden f 3,85 pluohetafelkle den ƒ 12.75 schoorsteenlopers ƒ 2,49 gewatteerde dekens f 9,98 wollen dekens ƒ 11,96 donkere dekens ƒ 4,50 Smyr nakarpetten ƒ 47,50 Oudegracht 10 bö Bern Weerd Engels W J Muller leraar Engels M.O MaHesingel 53 Beginners gevorderden oplei ding praktijkexamen handels correspondentie emigranten cursus Pracht GITAREN met les voor ƒ 2.25 p.w De lessen worden privé of in-kleine clubjes < tot 4 pers gegeven Instrument naar uw eigen keuze en van prima kwaliteit wordt uw eigendom Inlichtingen en aan melden Muziek Staf f horst Drieharingstraat Telef 25450 OMBOUWEN ƒ 9,95 kinder matrassen f 7,50 matrassen ƒ 13,95 tweepersoons f 24,50 wol matrassen ƒ 17,50 twee persoons ƒ 32,60 divanbedden / 12,60 tweepersoons ƒ 22,60 Oudegracht 10 bH Bem W eerd MEUBELKOOPJES Biltstraat 5 Utrecht Deze week enorme koopjes kasten stoelen tafels gemakstoel hallbank nacht kastjes ronde salontafels spie gels enz Prijzen onbegrijpelijk laag Mr WILLY KRUIS Astrolooi Occultist Voorlichting over Uw lot en leven ieder gewenst ad vies — Spreekuren 2-9 _ 48 Obrechtstraat 48 Utreeht KAMPEERTERREIN Nog en kele familie kampeerterreinen te koop of in huurkoop in prachtig bos omgeving Huis ter Heide in 1500 2000 of 9000 m2 Te bevr bij N.V v.h H D Wijbregt & Co Stationsweg 44a Den Haag Telef 11.29.24 STOrFEERDERIJ J Gouw stof feert repareert en bekleedt Uw meubelen en matrassen desge wenst op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Vrijbl inl Herenstraat 13 Telef 14509 GORDIJNRAIL compleet met steuntjes runners en rabatha ken per meter ƒ 1.90 Doesburg Steenweg 43 Telef 10687 Wegens emigratie JLO 125 cc en Berinl BROMFIETS Te zien Drieharingstraat 8 Geen zorgen meer Met onze I.EESPORTEFEUILLE verkeert U steeds in de juiste prettige steifiming Reading Service WiKevrouwenstraat 20 telefoon 13629 GEBRUIKTE GOEDEREN Ha mers 1 Comb tang 1 nijptang 0.75 schroevendraaier 0.75 deurkrukken 0.60 bankschroe ven 22.50 Unlalen 0.10 lan taarns v.a 1.50 lepels of vor ken 0.10 regencape 3 Tevens grote partij touw tn alle dik ten Bezichtigen Oude Gracht 210 EMMELOT'S SPECIAALZAAK Poplin jacks met teddy ge voerd van 29.75 nu 22.75 gewat teerde heren feeldjacks van 29.79 nu 23.50 montycoat » ge watteerd donkerblauw nu 32.75 dames montycoats ge heel met teddy gevoerd kleu ren korenblauw camel en bleu van 59 nu 45 dames melton pantalons water - en winddicht 14.75 in Tultdessln 19.75 res tanten heren bontjacks 19.75 22.50 sporttruien 16.75 19.75 23.50 25.50 restanten dames regenmantcls 14.79 17.50 19.75 23.50 25.50 lodenmantels 29.75 gabardine mantels voor dames en heren modieuze modellen kleurecht 52.50 restanten he renregenjassen met uitritsbare voering van 59 voor 37.50 Em melot's Speciaalzaak Steenweg 49 53 Utrecht Telef 18462 MATRASSEN Reparaties bij vullen Java kapok overtrek ken ook verenbedden ' s Mor gen halen ' s avonds thuis Oud vertrouwd adres W Uljee Gansstraat 44 Telef 23986 KOFFER - en TASREPARA TIES zoals voering sloten rit sen hengsels hoeken beugels verven stikwerk enz Galeslooi Lederspecialist Vinkenburgstr 7 telef 24.3.71 - Aang een TROP AQUARIUM Telef 27913 Te koop BROOD - en KOEK BAKKERIJ annex kruideniers waren hetwelk een ruim be staan opleverd Inlichtingen te verkrijgen bij J C van Eijken Gasthuisstraat 26 Heukelum Z.H ABSOLUTE HOUTWOHMBK STRIJDING 10 jaar garantie Schilderbedrijf C J Hendrikx J Camphuysstraat 47-47 bis Telef 25333 • Tft Itaóp * $«* ró«ad VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds is uw adres Fa Wed G van de Brink ca Zonen Goedestraat 11+-116 UtrecM Telef 12303 ACCORDEON 32 bas met les Uw eigendom ƒ 2 p.w Grote sortering Muziekh „ Stoové " Ltjnmarkt 42 tel 21207 Stem men repareren Te koop gevr voor belegging goed onderhouden MIDDEN STANDSHUIS(ZEN Hoog ren dement geen vereiste Uitv br worden gaarne ingewacht on der no 2826 bur UN Kwaliteitsvlees van BOEREBOOM is ook voordeliger p V2 kgMagere doorr v.lappen ƒ 1.38 BI chouder carb » l.^O Rib carbonade h l.S " Haas carbonada „ 2 — Varkensrollada „ 2 — Rookspek „ 0.99 Vet „ O.SO Zware runderpoof p st „ 0.55 Grote sortering klein vlees.Slarollen p 100 gr 35 et Fricadellen „ „ 36 et Saucijzen h ¦ 38 et D Biefstuk „ „ „ 4S etBI Vinken „ „ „ 60 etVette kalfstongen steeds versvoorradig f 1.50 p % kg Soep-complet p stuk 80 etLunchschotel speciaal 80 et 200 gr Geurige ham 98 et 250 gr Mptworsi 65 et VOORSTRAAT 68 HERDERPLEIN 13 OUDWIJKERDWARSSTR 98 AFD POELIERDERIJ Alleen Voorstraat Kippenpoulet ƒ 2.25 p V2 kg nu f 4.50 p St Zware wilde eenden nu „ 3.50 p St Gevr flink DAGMETSJE ex tern zelfst kunnende werken niet jonger dan 17 jaar Aanm * s avontis na 7.30 uur Lessing laan 41 ï De nieuwste modellen KIN DERWAGENS vouw en wan delwagens ledikantjes bedjes kinderstoelen boxen Verder alles voor een baby leveren wij op gem betaling De Volhar ding Westerkade 13 OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G F Huis man Juwelier Vredenburg 33 Expert der Ned Spoorwegen Voor spoedige indiensttreding gevr beschaafd MEISJE voor de w^inkel Aanm Oude Gracht 205 Telef 13602 Te koop gevr door een pen sioenfonds WOONHUIZEN en landerijen voor geldbelegging uitvoerige inlichtingen onder no 7089 bur UN Warme WOLLEN DEKENS koopt U reeds vanaf f 1 per week bij H A Wouters Bek kerstraat 136 Utreeht Telef 29861 Bijou vraagt net DIENST MEISJE voor de morgenuren 8 13 uur Aanm ook na 6 uur ' s avonds Lange Jansstraat 6 PIANO Zangvereniging vraagt oude Duitse of Franse piano te koop Br no 3455 bur UN Spoed Compleet HUISKAMER AMEUBLEMENT in goede St f 225 Hazebroekstraat 45 bis a na 6 uur Gevr net MEISJE voor d en n Zelfst kunnende w^erken Me vrouw Michielsen W Barentz straat 68 AUTO'S voor de sloop Firma H J Best Sc Zn erkende auto sloperij Kerkweg 90 hoek Vio lenstraat Telef 12301 Te koop aangeb mooie BROM FIETS merk Goldstar prijs ƒ 135 Geen opkopers Vrouw juttenstraat 29 Gevr net MEISJE v.g.g.v Zelf standig kunnende werken van half 9 tot 3 uur Vrijdags tot half zes Aanm Jansdam 6 Te koop gevraagd een KOOK HAARD of vulkachel of huis houdkachel Br met opgaaf v prijs no 3606 bur UN HOUTHANDEL WILLEMSE Hard - zacht en tegelboard triplex lijstwerk en ronde stokken Grote sortering vuren hout Ocoiuné meubelplaat 20 mm 105x42 cm / 3.75 per stuk Limba deurplaten 213x83 cm ƒ 6 per stuk Enige duizenden zachtboardtegels voor plafonds verschillende tegelmaten ƒ 1.50 per m2 Kleine Singel 33 Telef 17145 Alleenverkoop Jonge neel's Trivlor vloerbedekking MEISJE gevr voor halve dagen bij mevr Vermeulen Frederik Hendrikstraat 43 Aanmelden liefst ' s avonds na 8 uur Te koop gevr elektr RADIA TOR Br no 3991 bur UN Gevr nette WERKSTER voor 1 ochtend per week Flatwoning Victor Hugoolantsoen 8 Oog in Al Telef 27768 Flinke VRL KRACHT gevr v magazijn en huishouding zon der kinderen Tevens gevr flinke werkster voor 2 ochten den per week Aanm ' s avonds tussen 6.30 en 7.30 uur Bem Weerd WZ 5 Te buur AUTO'S zonder chauf teuï all risk verzekerd vanaf 18 cent per ion Autoverhuur bedrijf De Bruyn Gildstraat 91a telef 16900 Klein LEBSPORTEFEUILLE BEDRIJFJE als bijverdienste Zeer geschikt voor gepens Kan ook door vrouw worden waar genomen Br no 3465 bur UN Jacquet - colbert - smoking - en ROKKOSTUUMS Voor trouwen e a gelegenheden te huur met volledig toebehoren Alles tot in de puntjes verzorgd F Smid Trans 9 btj Domplein telef 22013 Een gebruikte HERENFIETS en damessport met versnelUng en trommelremmen en heren - en meisjesfiets 8 jaar v Asch van Wijckskade 1 bis ELKE WOENSDAG KOOPJES DAG 500 gram carbonade 23 » gram rundvet 250 gram met worst samen slechts ƒ 2 10 vol op krabbetjes poten varkens kop Verder alles tegen extra verlaagde prijzen bij uw slager Henk Brands Grietstraat J Telef 10793 VOLKSWAGENS Met radio en verwarming All risk verze kerd 15 et per km Benzine in begrepen Voorn's Autoverhuur Bedrijf Oude Gracht 65 telef 19907 Te koop SOLEX in zeer goede staat Prijs f 90 Staalstraat 8 na 7 uur BROMFIETSEN rijwielen en wasmachines op zeer gem be taling De Kleine Winst Oude Gracht 325 bij Geertebrug Tel 24471 FORD-MONTEUR gevraagd voor middelgroot ga ragebedrijf een VOLSLAGEN MONTEUR voor vakman hoog loon Br onder no 3593 bur U.N Geheimhouding verzekerd VOETVERZORGING Mejuflf J L Boerma medisch gediplo meerd pedicure Biltstraat IW tel 14592 Pedicuurt nauwkeu rig ook bij u aan huis te ont bieden Aangeb ZIT-SLAAPKAMER met aparte slaapgelegenheid voor echtpaar met warme maaltijd en str water Telef 27616 Stationsdwarsstraat 2 Nieuwe BABYBOX met ver hoogde vlonder en telraam f 17.75 plastic boxmatrasje f 7.95 Cremerstraat 178 „ Ma jellapark " Telef 27481 BERGRUIMTE en/of autostal ling te huur Hoogravenseweg oppervlakte 100 ms overdekt en onoverdekt Ook in zijn geheel te huur eventueel met woon huis mits woningruil A J Toonen Amaliastraat 87 Te koop GEBRUIKTE MEUBE LEN 4 " clubs f 125 eiken cyl bureau ƒ 125 2-pers eiken le dikant f 39 2-pers spiraal-ma trassen v.af ƒ 19 2-pers veren schudbed ƒ 39 salontafels van af f 15 grote 3-deurs eiken lin nenkast ƒ 98 geschilderde kast f 39 pracht eiken dressoir ƒ 75 kookkachel ƒ 29 mooi klein kacheltje ƒ 35 pracht haard als nieuw ƒ 125 prima eiken tafel ƒ 29 2 fauteuils en 4 stoe len ƒ 49 eiken dressoir f 99 gasfomuis als nw ƒ 65 zwaar Engels huiskamerameublement best uit dressoir zware bal poot tafel en 2 fauteuils en 4 stoelen nieuw bekleed ƒ 3.75 Wij ruilen ook uw meubelen in Sluys Voorstraat 24 Vianen Tel 347 Te huur aangeb Ie ETAGE met kookgelegenh ook voor echt paar Br no 3457 bur UN Net KOSTHUIS voor juffrouw aangeb Gezellige kamer M Prins HardeboUenstraat 8 bis Gevr een nette KOSTGANGER liefst weekend afwezig Grote slaapkamer v.w en kast Na 6 uur Fregatstraat 6 Gevr voor terstond een jong ste vrl KANTOORBEDIENDE Br no 3325 bur UN Te littMT gewrtsajidi Jongeman zoekt kleine gezel lige ZIT SLAAPKAMER Br no 3473 bur UN Drie BENEDEN - en BOVEN WONINGEN in de Linnaeus straat te Utrecht aangeboden Goed bewoond goed geschil derd goed onderhouden To tale huuropbrengst per jaar ƒ 2132 totale jaarlijkse vaste I»st*n ƒ 354.32 Prijs ƒ 21.000 „ Algemeen Bemiddelings Bu-reau " Van Meursstraat 53 Utr Gevr 2 gemeub of gestoff KAMERS met of zonder pen sion voor besch bemiddeld echtpaar z.k middelbare leef tijd in goed milieu ook bij oudere dame in Utrecht cen trum of aangrenzende hoofd straat Br no 3468 bur UN Wegens teleurstelling gevr net MEISJE voor dag of d en n Loon ƒ 29 Verwey Balijelaan 3 i KOSTELOOS Heden overleed na een kortstondige ziekte miin innig geliefde en zorgzame Man ADRIANUS LANCÉE in de ouderdom van 75 jaren A.A Lancée-van Dorssen Utrecht 30 januari 1956 Alexander Numankade 221 De crematie zal plaats heb ben donderdag 2 februari a.s na aankomst van de trein 11.02 uur halte Drie huis Westerveld Vertrek vanaf het Path Instituut Cathariinesingel 100 om 9 uur Uit een exploit van mij deur waarder d.d 26 januari 1956 blijkt dat ten verzoeke van Jacob Stapper wonende te Utrecht domicilie kiezende te Utrecht aan de Nobeldwarsstraat 37 ten kan tore van de procureur mr C L Wieringa die door hem als zodanig wordt gesteld is be tekend aan Abraham Stapper Dankbetuiging Hiermede betuigen wij onze hartelijk dank aan allen voor de betoonde belangstelling bij het overlijden van onze gelief de Zoon Broer Zwager en Oom WILLEM SCHIPPERS Uit aller naam P Schippers B Th Schippers - laatstgewoond hebbende te Utrecht doch thans afwezig en zonder bekende woon en/of verblijfplaats een vonnis van de Arr Rechtbank te Utrecht d.d 30 november 1955 gewe zen en genoemde Abraham Stapper is gedagvaard om op woensdag 2 mei 1956 v.m 10 uur bij procureur te verschij nen ter civiele terechtzitting van de Arr.-Rechtbank te Utrecht in het Paleis van lus titie aan de Hamburgerstraat 28 aldaar ten einde van zijn aanwezen te doen blijken bij gebreke waarvan door eiser zal worden geconcludeerd dat bij vonnis worde verklaard dat er ten aanzien van Abraham Stap per sedert april 1945 rechtsver moeden van overlijden be staat Nout Utrecht Mr Sickeszlaan 9 De praktijk van J A C GRIT TANDARTS wordt vanaf 1 februari a.s NIET VERDER VOORTGEZET M Stiemer deurw Herenstr 7 Utrecht CONCORDIA - BILTHOVEN Vrijdag 3 februari De wereldvermaarde CILLYWANG Plaats bespreken K 3402-2477 WEEKRECLAME CARROS Een lang smal spritskoekje 250 gram 55 et SLAGROOMCUPS Opel Rekord / Televisie Aangeboden een Opel met wegenkaart all-risk polis wil ook ruilen tegen nieuw tele - visie apparaat met bijbetaling uwerzijds Telefoon 28161 Moscovisch gebak gevuld met slagroom per stuk 21 et ANANASSTAVEN overtrokken met pure chocolade per stuk 8B et Alléén vriidag KOKOSMACROONTJES heerlijk licht 200 gr 58 et GEVRAAGD 00 SCHAT BEDRIJFSMONTEUR N.V H TIMMER Sportlaan 32 Driebergen Soil schriftelijk of mondeling tussen 9 en 17 uur '^^ Ww ^ ¦¦¦ STADSSCHOUWBURG mm Morgenavond — 8 uut TIEN lAAR SGAPINO BALLET Jubileum programma Baba yaga De Hst van Li Foe De drie paardjes Donderdagavond — • dut Charlotte Kohier FRASQUITA van Pedro de Alarcon TONEELGROEP THEATER Zaterdag 4 en zondag 5 februari — 8 uur wegens groot succes herhaling van Marcel Pagnor * comedie De Dochter van de Bronnenmoker Medesp Marijke Bakker Mia Goossen Annie Langen aken Karen Else Sluizer Diny Sprock Bernhard Droog Piet van der Meulen Henk Schaar Hans Tiemeyer Jan Verhoeven ^¦ B Prijzen f 1.10 tot ƒ 4.S0 Coupon * geldig ¦¦¦ DOOR GROTE WATERSCHADE KUt^NEN WIJ ONZE ETALAGES NIET GEBRUIKEN Onze verkoop gaat eehter ge^vooii door en worden de nog aanwezige wintergoede ren zoals MANTELS - JAPONNEN enz TEGEN SCHERP VERLAAGDE PRIJZEN VERKOCHT Maison Carry n.v OUDE GRACHT 147 UTRECHT TELEFOON 18634 ELIZABETH ARDEN SCHOONHEÏDSPREPARATEN in zeer uitgobreide sortering voorradig PABFUMERIE ROYALE KORTE JANSSTRAAT 18 - UTRECHT AANNEMERSBEDRIJF vraagt voor direct PIJPENLASSERS AUT en/of ELEKTR Salaris plus reis - en verblijfkosten Aanmelden na 18 uur bij FA G K ZUURBIER Waterigeweg 12a Zeist Tel K 34a4-n2S Dinsdag 31 januari 1956 - 63e Jaargang no 232 Grote half|aartl)kse verkoop COUPONS WOENSDAG DONDERDAG EN VRIJDAG a.s De collectie bevat coupons welke ver beneden de waarde verkocht worden Tevens Restanten-Verkoop der Witte Weck HIRSCH & CIE - UTRECHT OUDE GRACHT 117 KIES THUIS UW HORLOGE UIT Maak op Uw gemak aan Uw eigen tafel een keuze uit een prachtige collectie ORIGINELE ZWITSERSE HORLOGES REEDS VANAF F 5 ^ contant en 12 maanden i 2JiO m HIER LANGS AFKNIPPEN gg Mig ik • geheel vrijblijvend - iets meer van U horen over deze zeldzum mooie collectie Door onze enorme directe import kunnen wij de beste producten van de Zwitserse horlogeindustrie aanbieden voor ZEER LACE PRIJZEN U heeft de keuze uit ca 50 modellen en typen in fraaie moderne uitvoering 15 17 - 21 - en 25-steens Ankerhorloges in goud doublé chroom enz tot f 325 Schokvrij waterdicht antimagnetisch Op vrijwel alle typen NAAM STRAAT PIAATS S / aar sehriftelijln garantie Termijnbetaling wordt op discrete wijze geregeld zonder bijkomende kosten B I I I Verzend bijgaande bon aan CD 1 HORLOGERIE RIENKS POSTBUS 8011 AMSTERDAM 1 OP VELER VERZOEK SLECHTS 10 DAGEN SENSATIONELE AANBIEDING Vanaf woensdag 1 febr t/m zaterdag 11 febr geven wij bij aankoop van een nieuwe voor uw oude LEDEREN JAS of MANTEL 10 - tot 50 Lederen JEKKER DAMESJASJE of VEST 10 - tot 25 - DEZE AANBIEDING SLUIT ONHERROEPELIJK 11 FEBRUARI Wenst u gemakkelijke betalingsvoorwaarden vraagt inlichtingen VOOR DE BETERE LEDEREN MOTOR - SCOOTER - EN BROMFIETSKLEDING COHEN OUDEGRACHT 220 TEL 13077 hoek Hamburgersiraai vraagt i^SPi O TELEFONIST(E goed bekend met stratenplan van Utrecht welke tevens zal worden opgeleid voor onze touringcar-afdeling b AUTOBUSCHAUFFEUR spoedige indiensttreding noodzakelijk Aanmelden dagelijks Oosterkade 18 Tel 16-B-16 N.V Confectie-lndustrie „ ROCOBÉ " Kanaalweg 56 Utrecht t.o Balijelaan vraagt MACHINESTIKSTERS HANDWERKSTERS alsmede LEERLINGEN die in een speciale afdeling worden opgeleid Aanmelden van 9-5 uur en na 5.30 uur bij de heren F Veldhuizen Julianaweg 371 Hoograven en A Riet kerken Herm Elconiusstraat 14 Utrecht Hoe houd ik mijn kleuter tliuis bezig Een eenv praktische werkcursus van 8 weken voor moeders en opvoedsters vrijd.avond Aanmelden secr Neutr Toynbee Ver V Lidth de Jeudestraat 18 bij Tivoli Telefoon 25980 Schaatsen GROTE SORTERING PIJPER Oudegr 120 - Tel 10572 r GEVRAAGD voor tuinonderhoud en bijkomende Corvee werkzaamheden een TUINMAN Schriftelijke sollicitaties aan METAVERPA N.V IN VASTE DIENST Voor direct gevraagd een CHAUFFEUR N.V VEREN UTRECHTSE MELKINRICHTINGEN Amsterdamsestraatweg 320 Utreeht MAARTENSDIIK U Bij GROOTHANDEL IN WONINGTEXTIEL kan geplaatst worden BEKWAAM VERTEGENWOORDIGER VOOR HET RAYON UTRECHT Brieven onder no 3629 aan het bureau U.N UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Gevraagd LEERJONGENS bil Key's constructiewerkplaats en apparatenbouw Twijnstraat fi Utrecht NV Cemsto vr flinke SCHOON ^ MAAKSTERS voor het dage lijks schoonhouden van kanto ren Aanm dagelijks tussen 8 OM 5 uur Veemarktplein 5 Utr Kinderloos echtpaar N.H 7 jr 1 gehuwd zoekt WOONRUIMTE in eenvoudig milieu Vrouw is bereid in huishouding te hel pen Br no 3474 bur UN A.s echtpaar man werkzaam bi ] N.S zoekt WOONRUXMTü met of met gebruik v keuken lil no 3467 Dur UN KAPSTER Gevorderd of lea ling kapster gevr Loon en ver val t 20 -/ 25 per week Br no 2840 bur UN Jongelui die zo spoedig moge lijk wensen te trouwen zoeken WOONRUIMTE Br no 3454 bur UN ^ P0ts*meieil wjangfefaoa ^^ Net echtpaar vraagt met heel veel spoed enige WOONRUIM TE Wie helpt ons Br no 3453 bur UN Jongedame zoekt rutme gem ZIT SLAAPKAMER zonder pension Br no 3448 bur UN Geroutineerd TYPISTE in b « zit van schrijfmachine vraagt thuiswerk Br no 3466 bur UN Jonge gehuwde vrouw admini stratief onderlegd in bezit van schrijfmachine en telefoon vr THUISWERK Heeft ca 6 uur per dag disponitieL Br no asai bur UN Voogdijvereniging zoekt Prot KOSTHUIS-PLEEGGEZIN voor meisje van 19 jaar met b.b.h.h in Utrecht of De Bilt Br no M 4622 Adv Bur Alta Paus dam Beschaafd meisje z.z.g.g 1 HULP in de HUISHOUDING of kinderjuffrouw Br no 3580 bur UN Gevr door dame b.b.h.h ge stoff ZIT SLAAPKAMER met goede stookgelegenh en eigen vrije kookgelegenheid of vrije keuken Bij voorkeur centrum stad Br no 3621 bur UN Fe3r9«»eel ^ evi^iagi ^ Wonbisniii Voor de verpakkingsafdeling van de N.V Sigarenfabriek De nova G Witteveen Kanaalweg 96 Utrecht worden gevraagd nette JONGENS en MEISJES Wii bieden een goed basisloon mogelijkheid tot ruime premie verdienste en wekelijks gratis sigaren MEISJE Mulo uit ontwikkeld gezin typiste op kantoor met klein personeel Br no 3483 bur UN Direct gevr MEISJE voor dag en nacht in klein gezin niet beneden 20 jaar Prettige werk kring Mevr Fresco Voorstr Net MEISJE gevr boven 16 jr voor de morgenuren Regentes selaan 29 tess^nn Gevr intern te Bilthoven in ge zin met 2 schoolgaande kinde ren net MEISJE of juffrouw die bereid en in staat is geheel zelfstandig de huishouding te behartigen daar huisvrouw weduwe door zaken zeer veel afwezig is Br no 3520 bur UN Gevr voor direct nette BAN KETBAKKERSLEERLING niet beneden 16 jaar Tevens gevr nette loopjongen Banketbak kerij Hagdorn Amsterd straat weg 144 KANTOOR Intelligente aan komende kracht opl HBS of Gymn p.g met enige jaren kantoorervaring Aanvangssala ris afhankelijk van leeftijd en praktijk ƒ 125 a ƒ 200 p maand Sou met afschrift laatste rap portcijfers no 3434 bur UN Oivexittin Typebureau vraagt STENO TYPISTES voor uitzending te Utrecht ook gehuwde dames Br met opgave van leeftijd no 3470 bur UN Een groot levensmiddelenbcdr vraagt voor direct een nette en beschaafd JONGEMAN Hoog aanvangsalaris Br no 3452 bur UN Voor vrijdagavond een flinke WERKSTER gevr voor schoon houden kantoor Aanbiedingen na 5 uur Jansveld 9 bis Net MEISJE gevr als hulp in de huishouding Mevr Vrees wijk van Lidth de Jeudestraat 1 bij de Kruisstraat Gevr een nette WERKSTER 3 ochtenden per week Jan van Scorelstraat 16 Voor direct gevr LEERLING BANKETBAKKER Absteder dijk 33 Wij ontdooien elektrisch Fa lOH V EERDEN en Zn Biltstraat 8 2e zaak voorbii Ozebi Telefoon 16188 Gevr zo spoedig mogelijk nette leerling of halfwas SLAGERS BEDIENDE J Klein Oranje straat 6 Utrecht Laat uw oud en versleten anieublement opnieuw STOF » FEREN en bekleden Het feomt als nieuw terug Prijzen zeer biPijk De betaling wordt ge geregeld De Volharding Wes terkade 13 Telef 26879 RADIO DEFECT Bel 27043 en u wordt direct prima en onge kend goedkoop geholpen Max well NV Westerstraat 18 ütr VJv hebben altijd interessante aanbiedingen en ' n ruime sor tering STICHTS ONDEBDE l.E>i MAGAZIJN Biltstraat 4S teiei 24785 Automaterlalen accessoires olie etc Dames Specialiteit stoomper manent / 5 16 f 7.50 Atten tie Haarverven ƒ 7.50 blonde ren f 7.50 kleurspoelingen f 2.50 Zonder bespreken Bij zondere attractie flacon parfum naar keus cadeau Thuis per manenten ƒ 12.50 Maison „ Bea trix " telef 25031 Amsterd str weg 163 Utrecht Bushalte via duct Voor Uw PASFOTO'S naar Ga leries Modernes Mira Quick Service 2e etage 6 pas - o ' serlefoto's / 1 55 Klaar terwill U wacht DAMES laat gedragen mantelier japonren moderniseren.Var nieuwe stof knippen o'maken wij elk model Keren,msatpatronen kinderkleding).R'e de Weerdt Gedipl coupeu se J P Coenstraat 1 bis Utr.bij de Leidseweg Zaterdal»niet GROVE KRUL PERMANENT-WAVE ƒ 7.50 ook al heeft u natuurgolven Geheel compleet dus geen bijkomende kosten NICO VALKENBURG Damstraat 51 telef 25397 Gevr net MEISJE voor de mor genuren of werkster Mevrouw Möller Poortstraat 6 Utrecht WIL DAME met kind die S jan j.l damestas opraapte m de Bolksbeekstraat spoed m '" ken met tas aangeven Verliezer is erg gedupeerd KAPOTTE RUBBERLAABZEN vulcaniseert firma J v d BrU ' & Zn Gedipl schoenherstel lers Kapelstraat 21-23 zijstraa»Biltstraat Telef 17880 Fa „ Trio " vraagt voor haar atelier van lederen kleding enige nette MACHINESTIK STERS en enige nette jongens om in het vak te worden opge leid Prettig werk en hoog loon Ook van buiten de stad trein en buskosten worden vergoed Wij werken maar 5 dagen dus Zaterdags de gehele dag vrij Aanm vanaf ' s morgens 10 uur tot ' s avonds 8 uur Nieuwe Gracht 39 De EERLIJKE VINDER die ll^J in december gevonden militsJr rijboekje in de omgeving vai Utrecht naar Den Haag opzono wordt verzocht zich in verbin ding te stellen met soldaat Vos Lucas Bolwerk 12 Utrecht Ie MACHINESTIKTERS aank naaisters leerlingen gevr op ons modern atelier hoog loon Aanm Van Zijl's herenmodes Biltstraat 22 a na 6 uur echter op 22 a bis spoedige indienst - net MEISJE voor bezigheden leef - jaar Br no 3324 ' Gevr voor treding een eenv huish tijd ca 16 bur UN BROMPO — Spaarpolis voorbromfietsen motorrijwielen e»scooters Vraagt geheel vrüPW"vend inlichtingen omtrent on»prachtige voorwaarden W "''' ste discretie verzekerd Br ^°- 3446 hur UN ______ MEISJE v.g.g.v kunnende werken tot 3 uur Vrijdags Aanm Jansdam 6 Gevr net Zelfstandig van half 9 tot half zes LET OPI Laat door ons A,truien enz breien vanaf j'-r tot f 1.50 per knot In 2 dage » klaar Gasthuisstraat 41 Zelfstandige dame vraagt / l'J TER LEEN tegen maandelijK »' of wekelijkse aflossing pl * rente Br no 3442 bur UN UTS6CHTSCH NIEUW DE 1 Nederla tot goeó De 1500 meter te Cor van de hegemonie der I Finnen Salonen en Jaervi hadden uitgedraaid kwaï wereldrecord door de af £ In de twaalfde rit werd der Michailov geëvenaan Russen die als eersten bronzen medaille was vo Ook de Nederlandse rijders men tot goede prestaties De in de derde en Maarse in de a rit reden beiden de 1500 m i zelfde tijd van 2 min 13,1 Broekman volgde later nog min 13,2 sec Zü eindigden da als elfde 2X en veertiende De statistici en die zijn er vele in dit wereldje van chro ters hebben hun hart opnieuw nen ophalen want 40 keer b aanval van 54 deelnemers we dens de 1500 m een persoonli eord verbeterd Het Olympisc cord werd eerst door Salonei in de eerste rit was uitgeki op 2 min 9,4 sec gebracht en na waren het Grishin en enke nuten later Michailov die tijde 2 min 8,6 sec In de annalei de Olympische winterspelen optekenen De oud-wielrenner de 25 Grishln uit Moskou speciali de korte afstand die zich ii latere jaren op de 5000 en 10.00 ter is gaan toeleggen startte elfde rit tegen Gunnar Stroer rij Michailov ondervond in d gende rit geen tegenstand vi onbekende Zuid Koreaan Cl Young Sik Het was een genot voor de wanneer Grishin en daarna M lov de laatste met het bo Chaam in bijna horizontale hoi over de piste te zien gaan I reden deze 1500 meter in sprir po en de cijfers spreken duid taal over het ongelooflijk techi vermogen en over de soepelhe het gemak waarmee beide r over dit spiegelgladde opp « zich hebben voortbewogen Ned prestaties De ronde-tijden van Win Graaff waren niet officieel 01 men evenmin als die van I man omdat beiden respectie tegen Ericsson en Eng een a stand hadden opgelopen In de derde rit kwam Wi Graaff tegen Sigge Ericsson ui ze landgenoot had de binnei geloot Hij deed 27,7 sec OV ' eerste 300 meter waarna d reldkampioen de leiding ove en twee ronden van 33 en 34 noteren met een totaaltljd \ min 11 sec De pientere Botterdammer zeer goed wist dat Ericssoi betere 1500 meter rüder is da trok zich aan Ericsson op En als zondag op de 5000 meter Dahlberg bewees De Graaff 1500 meter in de laatste ronde voldoende reserve te beschikke er een voortreffelijke tqd uit i len Gerard Maarse ondervond tegenstand van de Canadees Olin De Nederlandse kam ] sportief geprikkeld door het dat Wim de Graaff zo'n schltl de ttid had laten noteren verbeten tegen het uurwerk door de luidspreker klonk da hij 2 min 13,1 sec had ger ontsnapte er een zucht van lichting uit zün mond de eei gered Kees Broekman tenslotte 1 tegen Bertil Eng uit Reeds v lang had de man uit Hamar e zinnen op gezet om zvjn perso record op deze afstand te vei ren In Davos was dat niet g maar nu zou het eraan gaar trof het in zover dat hij 1 Zweed een uitstekende gangr bezat Als zovele malen i Broekman het ook dit keer vi laatste 100 meter hebben Ht toen met iedere slag op Bertr in en volgens veler mening hfl precies gelijk over de si een resultaat dat echter do De Noor Brenden to actie 1 ¦ de cross country over 15 km 1 in de tijd van 49.39 - wan gmedaille Te ] 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 31 januari 1956 - 63e jaargang no 232 Advertentie SPORlen DE 1500 METER TE CORTINA Grishin en Michailov kregen beiden goud Nederlanders \< omen tot goede prestaties OLYMPISCHE IJSHOCKEYTOERNOOI t ¦ ¦ " " II Faire strijd van Canada tegen Tsj Slowakije De 1500 meter te Cortina is opnieuw een bewijs geworden van de hegemonie der Russische schaatsenrijders Nadat de Finnen Salonen en Jaervinen er een tijd onder de 2 min 10 sec hadden uitgedraaid kwam Grishin in de elfde rit tot een nieuw wereldrecord door de afstand af te leggen in 2 min 08,6 sec In de twaalfde rit werd deze prestatie door wereldrecordhou der Michailov geëvenaard Volgens het protocol kregen beide Russen die als eersten eindigden een gouden medaille De bronzen medaille was voor Salonen met 2 min 09,4 sec roekman weer met pech te kampen Ericsson Olympisch kamt>ioen grote handicap Mist vormde een Onze kunstrijdsters volgens verwachting KNVB-programma AMATEtJEVOETBAI Ie klasse A Westfrisia-Rapid'i'taa VCS-RFC Gou da-De Spartaan CW-Quick HRC-Velox Ie klasse B WAW-Quick ' 20 Sneek Muntendiam Achill es-Veel erveen WVC Robur et V WW Arnh Boys WEST I 2e klasse B Baam-HMS OWO-AFC WA-OSV Watergr.m.-Doaiar Zeeburgia-DCG Holland - Vr schaar 3e klasse D Pa/tria-Allen W 5t Boys Hercules VTaarssen SDO 3DN-ADE DWSV-JSV 4e klasse G Quick-Zwal V EMM-WOG Amsvorde-Laren BFC-De Zebra's SBC-Celeritudo Victory-Naarden 4e klasse H TJltrajectum-Utrecht FAK-De Stichtse KDS-ARBS Fortitudo-^'VT NSenrodes-DEV Bes 2e klasse C UW 2 Donar 2 BVC 2-DWS 3 Velox 2-HVC 3 Zeeb - Bl.-Wit 3 Bes 3e klasse G Vr.schaar 3 HMS 2 H'sum 3-Hercules 3 ' t Gooi 3-EMM 2 Am Boys 2-UW S FAK 2 Baam 2 Utrecht 2-Ca>N S Ook ae Nederlandse rijders kwa men tot goede prestaties De Graaft in de derde en Maarse in de aclitste rit reden beiden de 1500 m in de zelfde tijd van 2 min 13,1 sec Broekman volgde later nog met 2 min 13,2 sec Zij eindigden daarmee als elfde 2X en veertiende De statistici en die zün er zeer vele in dit wereldje van chronome ters hebben hun hart opnieuw kun nen ophalen want 40 keer bij een aanval van 54 deelnemers werd tij dens de 1500 m een persoonlijk re cord verbeterd Het Olympisch re cord werd eerst door Salonen die in de eerste rit was uitgekomen op 2 min 9,4 sec gebracht en daar na waren het Grishin en enkele mi nuten later Michailov die tijden van 2 min 8,6 sec in de annalen van de Olympische winterspelen lieten optekenen De oud-wielrenner de 25-]arige Grishin uit Moskou specialist op de korte afstand die zich in zijn latere jaren op de 5000 en 10.000 me ter is gaan toeleggen startte in de eltde rit tegen Gunnar Stroem Ju rü Michailov ondervond in de vol gende rit geen tegenstand van de onbekende Zuid Koreaan Chuung Young Sik Het was een genot voor de ogen wanneer Grishin en daarna Michai lov de laatste met het bovenli chaam in bijna horizontale houding ever de piste te zien gaan Beiden reden deze 1500 meter in sprinttem po en de cijfers spreken duidelijke taal over het ongelooflijk technische vermogen en over de soepelheid en het gemak waarmee beide rijders over dit spiegelgladde oppervlak zich hebben voortbewogen Ncd prestaties De ronde-tijden van Wim de Graaff waren niet officieel opgeno men evenmin als die van Broek man omdat beiden respectievelijk tegen Ericsson en Eng een achter stand hadden opgelopen In de derde rit kwam Wim de Graaff tegen Sigge Ericsson uit On ze landgenoot had de binnenbaan geloot Hö deed 27,7 sec over de eerste 300 meter waarna de we reldkampioen de leiding overnam en twee ronden van 33 en 34,3 liet noteren met een totaaltijd van 2 jnin 11 sec De pientere Kotterdammer die zeer goed wist dat Ericsson een betere 1500 meter rijder is dan hij trok zich aan Ericsson op En even als zondag op de 5000 meter tegen Dahlberg bewees De Graaff op de 1300 meter in de laatste ronde over voldoende reserve te beschikken om er een voortreffelijke töd nit te ha len Gerard Maarse ondervond geen tegenstand van de Canadees Ralf Olin De Nederlandse kampioen sportief geprikkeld door het feit dat Wim de Graaff zo'n sclutteren de tUd had laten noteren vocht verbeten tegen het uurwerk Toen door de luidspreker klonk dat ook hij 2 min 13,1 sec had gereden ontsnapte er een zucht van ver lichting uit zün mond de eer was gered Kees Broekman tenslotte kwam tegen Bertil Eng uit Reeds weken lang had de man uit Hamar er zijn zinnen op gezet om zijn persoonlijk record op deze afstand te verbete ren In Davos was dat niet gelukt maar nu zou het eraan gaan Hij trof het in zover dat hij in de Zweed een uitstekende gangmaker bezat Als zovele malen moest Broekman het ook dit keer van de laatste 100 meter hebben Htj liep toen met iedere slag op Bertil Eng in en volgens veler mening ging hü precies gelijk over de streep een resultaat dat echter door de De ffoor Brenden in actie tijdens de cross country over 15 km die hij in de tijd van 49.39 - won goudenmedaille Telefoto Jury werd veranderd en waar on ze landgenoot vrede mee had Het was jammer dat htj na een valse start zo slecht was wegge gaan Reeds op de eerste driehon derd meter liep Eng op hem uit 27,2 sec toen de Zweed twee ronden van respectievelijk 33.1 sec en 35,3 sec had laten noteren was het duidelijk dat Broekman die de laatste buitenbocht had een grote kans kreeg om zich aan de ver moeide Zweed op te trekken en zijn beste tijd van 2 min 15,2 zou kun nen verbeteren In zvjn opzet is hö dan ook volkomen geslaagd Nico Olsthoorn die jarig was en slechts om taktische redenen die in verband met de groepsindeling startte werd 49e met 2 min 22,6 sec waarmede hö nog een heel stuk boven zfln persoonlijk record bleef " Records Voor Eng en Broekman werd 2 min 13,1 sec afgeroepen Maar de Jury wijzigde dit resultaat en gaf Kees Broekman 0,1 sec erbij Klaas Schenk protesteerde tegen deze beslissing maar succes had dit protest niet Zeer belangrijke gevolgen had den deze recordverbeteringen van onze drie landgenoten voor hen op de wereldranglyst Wim de Graaff bracht zijn per soonlijk record met 2 volle sec omlaag en dank zij ztin verrich tingen in Davos waar hiJ zo schitterend de 500 en de 10.000 meter had gereden en zijn vier de plaats met 8 min 0,2 sec op de 5000 meter te Misurina heeft deze 24 jarige Rotterdamse jon gen zich geschaard onder de De kunstrijdstertjes zijn gisteren begonnen met het rijden van de ver plichte figuren in het ijsstadion te Cortina Volkomen volgens de ver wachtingen hebben de Amerikaanse meisjes na de eerste dag waarop drie verplichte figuren werden gereden de leiding genomen Tenley Albright de wereldkampioene en haar landge note Carol Heiss waren de enigen van de 21 deelneernsters die de figu ren zodanig reden dat de elf jui'yle den haar cijfers tussen de 5 en 5,5 toe kenden zodat zij met totalen van 623,1 en 614,5 punten na drie figuren aan top van het klassement staan Daarna volgde de groep van in hoofdzaak Europese meisje met de Oostenrijkse Ingrid Wendl die te Parijs de Europese titel behaalde aan het hoofd en waartoe men ook onze beide landgenootjes Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra mag rekenen In deze groep varieerden de cijfers van de Juryleden tussen de 4 en de 5 waarby voor de meesten van haar de beoordeling rond de 4,5 punt lag Het verschil in de totalen — Ingrid Wendl behaalde 585,7 punten en Sjoukje Dijkstra 526 punten — wordt ver oorzaakt door de coëfficiënten Een twaalfde plaats voor Joan Haanappel en een dertiende voor Sjoukje Dijkstra mag in dit milieu dan ook zeker volgens de verwach tingen worden genoemd Deze komen vrijwel overeen met haar resultaten in de Europese titelwedstrijden te Parijs waar de Amerikaanse en Ca nadese cracks ontbraken terwijl daar ook de Europese titelhoudster van het vorig jaar Hanna Eigel we gens een bllndearm-operatie kortge leden ondergaan verstek had laten gaan Bovendien dient men de Jeug dige leeftijd van onze landgenootjes in aamerking te nemen Behalve Carol Heiss die 16 Jaar is variëren de leeftijden van de kunst rijdsters die boven de Nederlandse meisjes zijn geplaatst tussen de 18 en 22 jaar Joan en Sjoukje behoren met haar 15 en 14 Jaar tot de jongsten Als land maakt Nederland met deze twee meisjes eveneens een uit stekend figuur Van de eU deelne - Opnieuw goud voor Toni Sailef De Oostenrijker Toni Sailer heeft de slalom voor heren gewonnen Dit dit zijn tweede gouden medaille zondag j.l had hq ook de reuzen slalom gewonnen Stenersen won de 15 km voor de combinatie De Noor Stenersen heeft de 15 km skiwedstrijd voor de Noorse combi natie gewonnen beste vijftien röders van w« reldklasse van alle tijden Ook Gerard Maarse verbeterde zijn persoonlijk record HlJ bracht zijn beste ttid terug van 2 min 14,7 sec op 2.13,1 De kleine gedrongen Nederlandse sprinter die 1 maart 27 jaar wordt en die zich dit sei zoen op de 5000 en de 10.000 me ter heeft toegelegd is met formida bele sprongen in de wereldrang lijst omhoog gegaan en zweeft thans ergens op de wereldranglijst over 4 afstanden op de 25ste plaats Tenslotte heeft ook Kees Broek man ztin persoonlijk record met 2 volle sec verbeterd Met Wim de Graaff is hij erin geslaagd tijdens de wedstrijden van dit seizoen alle records op de vier klassieke af standen op grandioze wijze te ver beteren Hij is de oudste van onze ploeg 29 jaar en reeds 10 jaar rijdt hö elk seizoen mee op alle belangrijke wedstrijden Maandagavond was er geen ge lukkiger Nederlander in hotel Delle Alpi dan Kees Broekman want men kwam hem na het maken van vele berekeningen vertellen dat hij thans op de zesde plaats staat van de wereldranglijst over vier afstan den van alle tijden na Shilkov Sa kunenko Grishin Gontsjarenko en Ericsson Nog geen medaille Nog steeds en er zün reeds drie nummers van de Olympische wed strijden afgewerkt is de Nederland se ploeg er niet in geslaagd om een medaille te veroveren En de genen die menen dat de Neder landse schaatsenrijders om d i e re den niet tot de elite behoren zijn er volkomen naast immers de tij den van Broekman de Graaff en Maarse in dit seizoen hebben uitge wezen dat zij meer dan voortref felijk ambassadeurs waren en nog zijn bij alle belangrijke schaats evenementen waar ook ter wereld Het eindklassement van de 1500 meter luidt 1 en 2 ex aequo Gulsliin en Mi chailov beiden Rusland ieder 2 min 8,6 sec 3 Salonen Finl 2 min 9.4 sec 4 Jaervinen Finl 2 min 9,7 sec 5 Merkulov Rusl 2 min 10,3 sec 6 Ericsson Zwe den 2 min 11 sec 7 Hickey Austr 2 min 11,8 sec 8 Shil kov Rusl 2 min 11,9 sec 9 Jo hannesen Noorw 2 min 12,2 sec 10 Aas Noorw 2 min 12,9 sec 11 tot en met 13 ex aequo Gerard Maarse Wim de Graaff beiden Ned en Eng Zweden ieder 2 min 13,1 sec 14 Broekman Ned 2.13.6 15 Jauris TsJ Slow 2.13.6 49 Olsthoorn Ned 2.22.6 mende landen bezet Nederland de zesde plaats achter de Verenigde Sta ten Oostenrök Groot-Brittannië Canada en Duitsland Na Nederland volgen nog Italië Frankrijk Zwitser land Zweden en Tsjecho-Slowakije Vandaag worden de twee moei lijkste figuren gereden dg paragraat lus en de paragraaf-tegen drie Na vier verplichte figuren was de stand voor het olympisch kam pioenschap dames Tenley Albright Ver St 843.9 pnt Carol Heiss Ver St 831.3 Ingrid Wendl Oostenrijk 790.9 Yvonne Sugden Gr Br 783 Hanna Eigel Oostenrijk 773.3 Sjoukje Dijkstra steeg met 713,6 punten van de 13e naar de 12e plaats Joan Haanappel bezet de 14e met 706 punten BETAAI/DVOBTBAI Hoofdklasse A DOS-Liimiburgia Amsterdam-Roda Sp WV-Fortuna ' 54 NAC BinaJioven Sparta - Excelsior Vitesse-ADO BBOH-Ajax Rigtersbleek-NOAD HVC-Stormvogels Hoofdklasse B Emma-WlUem II Volewij ckers-Aïkmaar BW-Spcl Enschede Schev HS-(ïraafschaj MW-Feöenoord PSV-DFC Sittardia-BDO Rapid JC-Elinkwijk GVAV-SW Ie klasse A A(X)W-Veloci-tas Ensch Boya-NEC VSV-R(3H Veendam-DWS PBC-Heerenveen Go Ahead RBC Ie klasse B Leeuwarden-Be Quick Haarlem Zw Boys ' t 3ooi-Rheden LONGA-Baronie Helmond-ONA Heracles Wagenin gen Ie klasse CFortujia VD Helmon-dlaDOSKO-UVSVolenöam-Z-wartemeerDHC-HllversumOldenzaal-TOP > Tubantia-Zeist ZFC-Wilhelmina Bes klasse G Zeist 2 HVC 2 Blinkwök 2-Tubaintia 2 NEC 2-Rigtersbleek 2 Graafschap 2-Oldenz 2 Rheden 2-Vitcsse 2 Wagen 2-Ensch B 2 Spd Snisohede 2-I>C>S 2 Van een speciale verslaggever De Tsjechische ijshockeyspelers zijn zoals aanvoerder Vlasta Bub nik reeds in november in Den Haag had voorspeld te Cortina met „ vuurwerk " op de proppen geko men Na hun uitstekende verrich tingen in de kwalificatieronden overwinningen op de Ver Staten en Polen speelden zij in een eer ste ontmoeting voor hei elndtoer nooi een voortreffelijke party tegen de Canadese Kitchener Waterloo Dutchmen die algemeen als win naar van dit toernooi worden ge tipt Het werd een 3—6 nederlaag voor de Tsjechen maar een neder laag met ere Zü openden de score en wisten in de eerste speelperiode de stand gelijk te houden 1—1 De tweede speeltijd was de spannend ste Wederom namen de Tsjechen het initiatief door hun goal-getter Navrat 1—2 De „ Vliegende Hol landers " kregen het enige tijd bij zonder liard te verduren Vooral dank zij de onverstoorbare doelman Prodeur drager van de Turowsky medaille als de beste keeper van de Canadese Leaque bleef het „ vuurwerk " van de Tsjechen ech ter voorlopig zonder verdere gevol gen Een verdedigingsfout in de Tsje chise achterhoede strafte de pro duktieve Theberge tenslotte met een daverend schot af 2—2 Van dat ogenblik af beheersten de toch altijd nog geraffineerder Canadezen de situatie weer Een lawine van razend snelle aanvallen waarvan de biljante doelman Jendek er vele onderbrak bracht de score door Knox en Logan op 4 — 2 Maar de Tsjechen gaven niet op Luide toegejuicht om hun flitsende manoeuvres en voorbeeldig rijden hervatten zü hun offensief en Pan tucek had kort voor het einde van de tweede periode nogmaals geluk 4—3 Vaire strijd Behalve dat de Zwitserse scheids rechter Hauser een keer als een kegel over het ös duikelde toen hij zich niet snel genoeg uit de voeten maakte bij een fel duel om de puck gebeurde er in dit ener verende treffen geen onregelma tigheden Wel sneuvelde er in de hitte van de strijd meer dan een dozijn sticks maar de ontmoeting bleef — mede door de grote tech nische kwaliteiten van beide ploe gen — opmerkelijk fair In de eindfase bleek Canada noch tans over de beste krachten — on der andere Theberge Laftman en Mc Kenzie — te beschikken Eerst scoorde Logan nog een spectaculair doelpunt door in razende vaart met puck en al het doel binnen te vlie gen Even later bracht Tope de eindstand op 6—3 tussenstanden 1—1 3—2 2—0 Het was duidelijk geworden dat Tsjecho-Slowakije in ieder geval nog een ernstige bedrei ging vormt voor Rusland met het Bes 3e klasse H Zeist 3 DOS 4 Velox 3-'t Jooi 4 Hercules 2-H'sum 4 Vr.schaar 2-Blinkwijfc S KDS 2 SEC 2 WEST n 4e klasse E Schiebroek-Oudewateir VEP-Haastrecht Stolwök-EDS Boskoop-Woerden UNIO-Schoonhoven OOST 2e klasse B Ede-Bendracht Be Quick Z)-SC!H Quick N)-SDOUC Dier Boys-Theole Veenendaal-ESCA ZATEEDAGVOETBAL WEST I 3e klasse AMVJ-Spakenburg Huizen-Kennemerland OSO-SSVU KMVZ Zuid-TOgels I Jsselmeerv - SNL 4e klasse G Roba,ver-Sparta N DESTO-DOSC CJW-PVF SMN-AGT SDCF-Posta WEST II 4e klasse A Leiden-Excelsior M VWS-SVOW Sportl ' 46 Die Haghf ORNAS-PPSC Dulnoord-HTSV Koudekerk-Katwük OOST Se klasse Genemuiden-DOVO .4peiaoorn-DES WHC-Sparta E WOG-Bxcelsior ' 31 SVVN Brmelo 4e klasse A AZSV-SKV SSSE-DTS ' 36 VRC Oranje Blauw N BDA-VIOS V oog op het veroveren van de zil veren medaille Duitsland'Amerïka De eerste wedstrijd voor de eind ronde tussen Duitsland en Ameri ka is geëindigd in een 7 — 2 over winning voor Amerika De tussen standen waren 6 — O 1—1 O — 1 De Amerikaanse doelpunten wer den gemaakt door Gorden Christian 2x William Cleary 2x Weldon Oeson Daniel Mc Kinnon en Dick Dougherty Voor Duitsland doel puntte Egen 2x Rusland won ook De tweede wedstrijd voor de fi nale-poule van het Olympisch tjs kockeytoernooi tussen Rusland en Zweden is door de Russen met 4—1 gewonnen De tussenstanden waren 1—1 1—0 2—0 Voor Rusland scoor den Alekseyi Guryshev 2x Viktor Shulovac en Nbobrov Voor Zweden Erik Broms De Zweed Ericsson is Olym pisch kampioen geworden op de 10.000 meter Zijn tijd van 16.35.9 betekent een nieuw Olympisch record Te Cortina is vanmorgen een begin gemaakt met de 10.000 meter hard rijden De uitslag van de eerste rit luidt 1 Kees Broekman Ned 16.51.2 2 Mc Namara V.S 17.45.6 Toen Kees Broekman dinsdag ochtend vroeg naar buiten keek hing er een zeer zware mist over het meer van Misurina Het zicht kon nauwe lijks 20 tot 25 meter worden ge noemd Maandagavond was hij in een prettige stemming naar bed gegaan omdat hij van de Italiaanse scheids rechter Fresea had vernomen dat het protest van Klaas Schenk was toege wezen en dat ook hij Broekman op de lijst van uitslagen zou voorkomen met een tijd van 2 min 13.1 seconde Klaas Schenk had besloten om Kees Broekman dinsdagochtend vroeg naar de baan te sturen teneinde hem — de temperatuur lag 8 graden beneden het vriespunt — een stevige war ming-up te geven Toei om 10.00 uur het startschot voor Broekman en zijn tegenstander de Amerikaan Mc Na mara klonk kon men op de eretri bune niet de ove nt van de baan zien De mist was zo zwaar dat als de ene rijder in de rechterbocht lag de andere deelnemer ergens in een Boze Olympische toeschouwers Er heerste gisteren een chaoti sche toestand in Cortina en tal van bezoekers staken hun woede op de organisatoren niet onder stoelen of banken Enige honderden mensen die prijzen tot 20 gulden voor een toe gangsbewijs voor de reuze-slalom hadden betaald strandden al op 5 km van de baan Voor de tweede maal sinds het begin van de spelen liep het ver voer van de toeschouwers naar de banen geheel in het honderd want vrijdag bij de slalom voor dames was hetzelfde al gebeurd Voor het station van Cortina ver drongen zich de houders van toe gangsbewijzen wachtende op de bussen die hen naar de banen in de bergen zouden brengen maar die bussen verschenen niet Terwijl de boze mensen kaartjes in de hand heen en weer liepen dreunde het eentonig in vier ta len uit de luidsprekers op het sta tionsplein de bussen kunnen hun gewone route niet maken De toe schouwers wordt aangeraden op eigen gelegenheid naar de baan te gaan " Die wijze raad gaf nieuwe ver warring want de baan was een dik uur lopen ver Particuliere auto's mogen hier niet rijden Kreten als waar zijn de orga nisatoren wy hebben betaald Wg Inter-academïale binnensport Op 1 2 en 3 februari a.s zullen in Utrecht de jaarlijkse Inter Acade miale binnensportwedstrijden gehou den worden Deze wedstrijden die georganiseerd worden door de Fede ratie van Unitates en Bonden omvat ten de volgende takken van sport schaken dammen bridge tafeltennis volleyball biljarten en schermen Studentenploegen uit Amsterdam Delft Rotterdam Wageningen en Utrecht nemen eraan deel Woensdag 1 februari zal om 9.30 uur de Rector Magniticus der Utrechtse Universiteit prof dr Chr P Raven de Binnen Inter Acade miale 1956 openen Na de opening be gint het schaken dat de twee volgen de dagen wordt voortgezet Het dam men valt op donderdag en vrijdag terwijl alle andere sporten op vrijdag gehouden worden uitgezonderd het schermen dat donderdagavond plaats vindt De meeste wedstrijden worden gehouden op de Sociëteit Symposion Lucas Bolwerk 8 Volleyball en bil jart wordt elders gehouden De ploegen spelen een halve com petitie Vrijdagavond vindt op Sym posion de prijsuitreiking plaats waar na het slotfeest gehouden wordt Gijs Pauw won de cycle cross De wintercompetitie van de U.W.V „ Het Stadion " werd zondagmorgen in Austerlitz voortgezet met een cycle cross Het was aan de opkomst der renners te bemerken dat zij dit als een welkome training voor het nieu we seizoen opnamen De belangstel ling was groot Pe cross acht ronden van ruim één kilometer was niet ge makkelijk omdat de bospaadjes door sneeuw spiegelglad waren Aanvan kelijk lag de jonge renner Baartmans op kop Tegen de snelheid van Gijs Pauw en Ben Teunisse bleek hij ech terniet bestand Ook C van Schalk won op hem terrein Henk Klein werd door een val uitgeschakeld ' n de slot fase blonk auw ve uit en hij won met ruime voorsprong De uitslag was 1 G Pauw 2 op 1 min 45 sec B Teunisse 3 op 1.49 G van Schalk 4 op 1.49 F de Groot 5 op 1.55 P Baartmans 6 F van Staa 7 H de Jong 8 op 1 ronde A Wilting 9 H Vork 10 L Jansen 11 H Klein '' Hoad werd kampioen Lewis Hoad heeft het heren-enkel spel van de Australische tenniskam pioenschappen welke te Brisbane zijn gehouden gewonnen In de eindstrijd versloeg hy Ken Rosewall met 6--4 3—6 6—4 7—5 worden bedrogen stegen op De po litie trachtte de mensen ertoe te bewegen de lange wandeling door de sneeuw maar te aanvaarden doch slechts weinigen gaven aan die aansporing gehoor wazij grijs verschiet kwam aan rij den Het sprak wel vanzelf dat deze moeilijke omstandigheden — Broek man heeft altijd rrst pech te kampen — een zeer ongunstige invloed heb ben gehad ' p de tijden Klaas Schenk probeerde een sche ma van 16 min 50 - seconden en naar later zou blijken had hy goed geraden De talrijke Nederlandse supporters die de tribunes bevolkten moedigden met een „ hup Kees " „ hup Kees " „ hup Kees " onze landgenoot met zijn lange slagen op de rechte einden en ^ thousiast aan Men kon duidelijk mer ^ ken dat Broekman te kampen had met ztjn adem in deze dichte mist Hij noteerde gemiddeld ronden van 40,5 sec Drie ronden voor het einde haal de hij Pat Mcnamara in Het was toen reeds duidelijk dat hij er niet in zou slagen om het Olympisch record dat in Oslo door Hjalmar Andersen op 16.45.8 sec was gebracht te verbete ren Zijn totaal tijd werd tenslotte 16 min 51.3 sec De uitslag van de derde rit luidde 1 Gontsjarenko Rusl 16.42.3 nieuw Olympisch record 2 Olin Canada 17.59.2 Zesde rit 1 Kuhnert O Did 17.04.6 2 Stroem Zweden 17.17.0 De uitslag van de 7e rit luidt Johannesen Noorwegen 16.36.9 nieuw Olympisch record Van ' t Oever Nederl 17.37.3 De uitslag van de 13e rit luidt De Graaff Ned 17.21.6 2 Salonen Finl 17.37.6 Gontsjarenko reed in de derde rit toen er minder mist op het.ijs stond dan toen Broekman tegen McNamara uitkwam Hij noteerde ronden variërend van 39.3 tot 40 sec Htj kwam rond in een tijd van 16 min 42.3 sec een nieuw Olym pisch record dat tot nu toe op naam had gestaan van Hjalmar An dersen in Oslo gemaakt in 1952 met 16 min 45.8 sec Het opmerkelijke was dat Kees Broekman die in Davos Gontsja renko royaal had verslagen nu door omstandigheden welke nog Juist iets slechter waren dan die waarin Gontsjarenko reed nu de eerste plaats moest afstaan aan de Rus In de zevende rit kwam Knut Jo hannesen de 22-jarige Noorse tim merman ijzersterk en over een zeer groot uithoudingsvermogen be schikkend in 16.36.9 rond een nieuw Olympisch record waarme de hij na zfeven ritten de eerste plaats in het klassement tot aan dat ogenblik veroverde Met Gont sjarenko als tweede en Kees Broek man als derde Johannesen maakte deze uitste kende tijd in deze omstandigheden dank zü zün snelle laatste zeven ronden waarbij hü voortdurend be neden de 40 seconden bleef De tijd van Van ' t Oever betekende een nieuw persoonlijk record 17 min 37.3 sec I VK&tmc^¥BX \ Vrouw in Berlijn O _ NGEVEER een jaar geleden be spraken wij het boek van een Duit se vrouw van ach ^ het ijzeren gordijn Erika von Hornstein „ Anderen moeten blijven " Thans ligt voor ons „ Vrouw in Berlijn " een uitgave van A W Sythoff in Leiden De schrijfster heeft haar naam niet vermeld enerzijds waar schijnlijk uit angst voor represaille maatregelen een angst die wij na d « Duitse bezetting kunnen begrijpen maar aan de andere kant ook uit een schroom na wat haar evenals vele lotgenoten in Berlijn en daar buiten door de Russische soldaten werd aangedaan Het optreden van de Russen tegenover de Duitse vrouwen in 1945 wordt in beide boeken op vrijwel dezelfde wijze beschreven Het is het ergste wat een vrouw kan overkomen maar na de eerste dagen aanvaardden de Berlijners het met een zekere ge latenheid Er waren tijdens en na de bezetting van de hoofdstad te veel primaire eisen van het dage lijks leven onderdak voedsel warmte die alle kracht opeisten De vrouwen ontdekten dat men in het heetst van het gevecht aan niets meer denkt Er is dan geen angst maar ook geen dapperheid Ze be seften dat de schuld van dit alles lag bij de regering die door het Duitse volk was aanvaard Aan de pomp zeggen ze tegen elkaar „ De onzen zullen het daar wel niet veel anders gedaan hebben " Als het „ vrede " wordt komt er wel wat voedsel er stroomt water uit de leidigen er rijden weer trams De mensen keren naar hun oude bezigheden terug en zelfs de vriend van de schrijfster komt ongedeerd van het Oostfront Maar er is iets tussen hen gekomen dat een weder zijds begrip onmogelijk maakt Daar om heeft ze haar dagboek voor hem overgeschreven in de hoop dat ze elkaar daardoor zullen terugvin den Advertentie Waar én hóe kiest ü het mooiste j,horioge advertentie op pag 6 Voorlopig Nederlands hockey elftal Voor zondag 5 februari is een hoc keywedstrijd vastgesteld tussen het noordelijk elftal en het voorlopig Ne derlands elftal Het voorlopig Neder lands elftal is als volgt samengesteld Doel Mulder Amsterdam Keulen Amersfoort en Drijver EMHC Overdijkink SCHC Loggere La ren en Van Dyck Kampong Van de Rovaert HDM Bouwman BMHC J W yan Erven Dorens Laren Zwier SCHC en Van Beau mont Togo Hercules heeft een nieuw paviljoen Twee maanden noeste arbeid van metselaar timmerman en schilder deed op MaarschaUcerweerd een ge heel nieuw en gemoderniseerd Hercu les-paviljoen ontstaan De opening hiervan zal op vrijdag 3 februari des avonds om 8 uur ge schieden door onze voorzitter de heer J Bol terwijl de weled gestr heer mr W Derks als wethouder van openbare werken het woord zal voe ren Ook het bestuur van de stichting ter bevordering van de lichamelijke opvoeding zal daarbij aanwezig zijn Training voor de amateurs De KNVB is voornemens een gede centraliseerde training voor de spe lers uit het amateur-voetbal in te voe ren In het zuiden wil men contact opnemen met de besturen van BW en Maurits om na te gaan of deze spelersbijeenkomste voor Brabant in den Bosch en voor Limburg in Ge leen kunnen worden gehouden De training komt waarschijnlijk onder leiding te staan van de Bondsoefen meesters Merkel en Kaufman Nieuwe voorzitter bij de SVDU Op vrijdag 10 februari vindt in een der zalen van het Haagse Koffiehuis alhier een buitengewone algemene vergadering plaats van de Scheids rechtersvereniging „ District Utrecht " aanvang 8 uur Wat de bestuursverkiezing betreft de heren mr G W Kernkamp voor zitter en G J Leenders lid stellen hun functie ter be.t-chikking De heer Kernkamp in verband met het feit dat hij in het hoofdbestuur van de GOVS is gekozen de heer Leenders in verband met studieredenen Voor de functie van voorzitter stelt het bestuur kandidaat de heer J B P Biegelaar voor de door het bedanken van de heer Leenders ontstane vaca ture de heer S J Aukema Indien de tijd dit toelaat zullen na afloop van de verga lering nog enkele spelregelproblemen behandeld wor den Niet Bilthoven maar De Stichtse won Een misverstand is oorzaak ge weest dat de uitslag van de wedstrijd De Stichtse — Bilthoven onjuist is vermeld Niet Bilthoven maar De Stichtse WOn met 3 — O na met de rust met 1 — O te hebben voorgestaan door een doelpunt van linksbuiten De Ruiter Na de rust waren P Oome en A Temming de makers van die andere doelipuniteii 
8 Dinsdag 31 [ imveri 1956 - 63e fferrgong ne 232 ÖTRECHTSCH NtEUWSBlAD < f * vv ^ SMALFIIMERS KODAK N.V organiseert op 2 en S lebrnari a.R in „ Esplanade " een zeer interessante film avond met projectie van schitterende Kodachrome Kleurenfilms over Zwitserland in zomer en winter Oostenrijk Italië » Sicilië in muzikale omlijsting en voorzien van gesproken toe lichting met vele nuttige filmtips In de zaal tentoon stelling van Cine-Kodak filmapparatuur en accessoires Gelegenheid tot het stellen van vragen Toegangskaarten i ƒ 0.S0 bij de totohandel verkrijgbaar ^ vv ^ Dat voedt en smaakt naar meer Alléén BtoOI ® bakt het Thuisbezorgd 38 d Winkelprijs 37 et Bico „ Selec »" uitvoering als Bico Standard " doch niet automatische tijd schakelklolc 189 -_- Bico „ Master " rubber stootband en roestvrüe beugel met automatische tijd schakelklok 50 liter inhoud SUi kilo was goed in max 4 min 209 — Bico „ King " vierkant model met automatische tijd schakelklok en wrin ger 45 liter inhoud 3kiIo wasgoed inmax 4 miputen 275 — Bico „ Combi " Een sieraad voor uwkeuken Grondvlak 67 X42 cmi hoogte 76 cm Verwisselbare ge ëmailleerde binnen kuJp 369 — Bico „ Centrifuge "" met electrisehe rem 188 - Oude Gracht 260 UTRECHT Tel 13811 Met zo'n fantastisch mooie wasma chine is de wekelijkse was„tobbe" rij voorgoed voorbij Uw wasdag wordt ' n feestdag in ' n wip is uw was keurig kant en klaar zon der inspanning ff Maar w^ilt u extro voordelen Ga dan naar SCHUURMAN want SCHUURMAN heeft een droomcollectie wasmachines van de beste wereldmerken o.a de vol ledige BlCO-serle SCHUURAAAN geeft graag een demon stratie bij u aan huis SCHUURMAN geeft meer deskundige voorlichting 100 % service volledige garantie en eert erediet-service waardoor u reeds voor een bedrag van f 2.50 per week profi teert van de beste hulp die iedere huis vrouw kent ' n wasmachine t =:^ fchHHrmau Bij het Staatsbosbeheer Ie Utrecht kan wor - den geplaatst een TEKENAAR Rog half-om LuBRO Proflieer van onze De bij ons in de maand Februari gekochte stoffen worden gratis voor U geknipt volgens de bekendei Feb ruari bq ons verkrijgbare 6Utt6riCk*^°*PP^*^B ">' VERBANDSTOFFENBEDRIJF vraagt flinke Magazijnbediende Leeftijd 18-25 jaar Aanmelden 9 5 uur Achter den Dom 14 RADIO STUK Bel 27043 en U wordt direct prima en ongekend goedkoop geholpen MAXWELL Wester straat 18 Utrecht in de rang van tekenaar B 2e klasse Gegadigden dienen alle voorkomende teken - en karteringswrerk t.b.v de landschapsverzorging te kunnen verrichten alsmede hel uitwerken van veldgegevsns en opmaken van kauten t.b.v landschaps en beplantingsplannen en hst maken van grafieken Schriftelijke soil worden ingewacht bij de Directeur van het Staatsbosbeheer Museumlaan 2 te Utrecht DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V Agentschap UTRECHT lanskerkhof 12 ROEPT SOLLICITANTEN OP voor haar afdelingen BOEKHOUDNfACHINES EFFECTHM EN ASSURANTIES Leeftijd tot ca 25 jaar Wij bieden aan FLINKE JONGEMAN van 22—25 jaar een interessnnte commercieel technische functie in onze binnendienst H.B.S B of Gvmnasium B opleiding vereist Schriftelijke sollicitaties met vermelding van de letters Lb worden gaarne ingewacht door BILTSTRAAT 149 UTRECHT a mens CHOORSTRAAT 7 SIMON DE WIT N.V heeft in een van haar filialen te Utrecht plaats voor een FLINKE VERKOOPSTER 17-21 jaar Gevraagd wordt Enige ervaring in het kruideniers vak Geboden wordt Goed loon - Prettige afwisselende werkkring Bij gebleken geschikt heid opleiding tot Ie verkoopster Persoonlijk aanmelden op woensdagavond 1 februari van 7 tot 8 uur in Restaurant ' t Haagsche Koffiehuis Vredenburg te Utrecht flutrUua mutri?C kindermeel Meer gemak,meer tijd voor Uw kleine schat Zó makkelijk is het ' J Strooi Nutrix op het bord en voeg wat suiker toe Hap.hepvandt Ukkerttt pap „ Méér méér Mammie " Die heerlijk luchtige pap Nutrix-snet gemaakt it eojf Hulrix'snel op ' 3 Giet de melk er over koud lauw ol warm niei kokend heet J Roer even goed met een vork door klaar I NUTRkX de pap die geen tiid kost grails Naast Nutrix handhaaft Nutncia het vanouds bekende Kindermeel met de afbeelding Moeder-in-kind waardebonnen in ieder pak Nutrix en Nutricia Kindermeel Voor 20 bonnen een Kinderlepel - vork of schuiver BREDERO's BOUWBEDRIJF N.V UTRECHT vraagt voor het verrichten van eenvoudig reken - en tekenwerk t.b.v hun afd werkvoorbereiding en planning een Aankomend tekenaar Opleiding ambachtsschool vereist I I I I I I I I Sollicitaties vóór 4 februari te zenden aan Nieuwe Gracht 6 te Utrecht ¦ In ons bedrijf kunnen geplaatst worden Plaatwerkers I • I I I I voor het verwerken van dunne plaat Alleen zij die geheel zelfstandig van tekening kunnen werken gelieven te sollici teren Stampers Expeditie-magazijn personeel Nette jongens produktie-afde-lingenl goede sociale voor alle Hoog loon reiskostenvergoeding voorzieningen prettige werkkring Aanmelden dagelijks aan ons kantoor van 9-17 uur en zaterdags van 9—12 uur Tevens gelegenheid om te solli citeren donderdag 2 februari a.s des avonds van 20—22 uur in café-restanamt „ Cambridge " Vredenburg 4 Utrecht zaal 1 N.V PLAATMETAALINDUSTRIE VAN MOUWERIK & BAL > Zeist HANDELSDRUKKERII TE UTRECHT vraagt voor spoe dige indiensttreding mnl of vri kantoorkracht Bekend met eenv boekh en handelscorres pondentie Goed kunnende typen Voor bekwame kracht goed salaris en een prettige zelfstandige werkkring Brieven onder no 3587 aan het bureau U.N ^ J GEVRAAGD SCHEEPSTUIGER-ZEILMAKER Woning beschikbaar Schriftelijke sollicitaties aan N.V P J ENDENBURG Scheepsuitrustingen VEERSTAL 18 - GOUDA LOELigfË TORSOLETTË het grote succes voor 1956 wn ï ^ ó vrouwelijk zó elegant en jeugdig is deze nieuwe creatie door de lange taille-lijn dat ze stormen derhand de harten van alle Amerikaanse vrou wen heeft veroverd Natuurlijk heeft Van Duren dit nieuwe arti kei in voorraad Perfecte pasvorm door onzichtbaar gesteunde cups Uiterst fijne nylon kant over nylon taft met tweezijdig rekbare las tex Verkrijgbaar in wit en zwart Wij garanderen elk stuk OanDukm De best gesorteerde eorset-speciaa Izaak A^^^^^^^^^>A^vs.v>/>^^.^vs^^^/s^/>^^^/>^^s^/s.w>^w>/^^s/v^>/vws^^w ^ ^'^^^^ Av/^-'y-^A Amsterdam Kalverstraat 136 Tel 48178 Utrecht Oude Gracht 141 Tel 11314 Haarlem Grote Houtstraat 10 Tel 12053 Nijmegen Broerstraat 64 Tel 205^9 Breda Ginnekenstraat 1 „ Tel 7658 Tilburg Heuvelstraat 49 Tel 21099 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 31 januari 1956 - 63e faargang no 232 Maandag SO jan ' 56 Staatsleningen Ned ' S3 3 % V>m 102A Gr.-Obl 3V2 — Ne * ' 51 3V2 101 1011/4 ld 1953 3>/2 101 lOlA ld ' 48 314 983/8 981/2 ld 1954 3V4 9Si ^ 98A ld 1955 98 % 98 % ld ' 47 3^2 3 99 % 99 % Xd 1937 3 98H 96H D.-len ' 47 3 96A 96A Invest.cert 3 991/2 99 I Ned ' 62-64 3 loOA 100 iii NWS eert 2«A — N.-I ' 37 A 3 97 % 98 Grootb ' 46 3 97 96 « 31/4 pet Ned 55 99 99A Actiev » Aandelen Bank - en Credietinstell Verschil in beloning tussen overheid en bedrijfsleven Advertentie mwcUüimA^iéiSk GROENTEN - EN VRUCHTENVEILIN » „ UTRECHT EN OMSTREKEN " Veilingbericht van maandag 30 Jaii.t Knolselderie 5 — 2S per stuk Sla 11—3 * gekookte bieten 21—32 per kg boeren kool 1 &— 31 gele kool 10—12 groene kool 15—26 Rode kool 6—13 Andijvie 32—66 Prei 9—29 rapen 3—7 spruiten 15—62 uien 18—44 waspeen 14—28 winterpeen 3_12 witlof 6—91 peterselie 160—200 per bakje selderie 40—76 KAASMARKT BODEGRAVEN 31 jan — Aanvoer 7 partijen le soort Ï.20 — 2.28 2e soort 2.10—2.19 Handel matig MARKTBERICHT EDE Ter markt te Ede werden maaqdag 17O.0OO eieren aangevoerd handel rede lijk Prijs per 100 stuks ƒ 11.50 tot f 13J » Daar in de centrale commissie voor georganiseerd overleg In ambtenarenzaken destijds geen overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot de salarisregeling voor het burgerlijk rijkspersoneel heeft de minister van binnenlandse zaken prof dr L J M Beel op 2 juni verleden jaar een commissie van loondeskmidigen benoemd De commissie van loondeskundigen kreeg tot taak — reke ning houdend niet alleen met de salarissen en lonen ni engere zin maar ook met de secondaire arbeidsvoorwaarden en het onderling verband in het rijksbezoldlgingsstelsel — de vraag te onderzoeken of tussen de beloning van de lagere en midden groepen van het overheidspersoneel werk - en vaklieden en de lagere en middelbare ambtenaren volgens de destijds door het kabinet voor deze categorieën aanvaarde salarisregeling en de feitelijke rechtens toelaatbare beloning van het daar mede qua functie vergelijkbare personeel in het particuliere bedrijfsleven een ongemotiveerde discrepantie bestaat Efficiency stimuleren door normalisatie Van een onzer redacteurai De efficiencygedachte is nog niet voldoende gemeengoed geworden in Nederland De gehele mentaliteit moet meer wor den omgebogen in de richting van doelmatig werken aldus ir V W van Gogh in zqn inleiding over „ Arbeidstechniek en efficiency " op de algemene ledenvergadering van de Vereni ging Ontwikkeling Arbeidstechniek een onderafdeling van het N.I.V.E maandag in Utrecht gehouden ' s Morgens was dr N W Bruynis als opvolger van J R Gomes tot voorzitter van de de V.O.A gekozen VETTE VARKENSMARKT LEIDEN Aanvoer 241 vette varkens Notering lichte varkens 1.60—1.72 slagersvarkens 1.73—1.75 zware varkens 1.50—1.55 VEILING SEPTER TIEL Veiling Septer Tiel maandag Riesj » A-E le en 2e soort Appelen Belletleur Brab 26—34 14 — 24 Elsdener Klumpkes 26—34 14—24 Golden Delicious 74—80 51—68 21—42 Goudreinette 42—49 36—41 16—35 Jo nathan 51—60 36-^9 18—35 Konings rood 25—34 13—21 Koningszuur 27—40 18—26 Keuleman rode 24—34 13—22 Lombarts Calville 42—52 23—41 Pomme Rosa 23—36 16—22 Present van Enge land 44—51 22—43 Sterappel 42—48 19 — 36 Winterbanan 55—60 37—48 14—32 Dtjkmanszoet 30—44 12—28 Jasappel 28—40 20—30 Zuur kroet per 100 kg 1100 Peren Bonne Louise d'Avranches 30 — 44 16—28 Conference 53—61 36—52 16 — 32 Legipont 32—52 15—28 Brederode 31—40 16—26 Gieser Wildeman 40—51 22—35 Sint Remy 28—32 15—24 Ijs bout 30—33 18-25 Winterjan 3»—34 21—25 Alles in cents per kg tenzij anders ver meld FRUITVEILING BUNNIK EN OMSTR Veilingnotering van maandag 30 jan Goudreinet 46—23 verpakt 53 — S4 Lombart Calville verpakt 56—47 Jona than 64—22 verpakt 55—43 Brab Belle fleur 25—10 Hooilaars 17-^5 Present van Engeland verpakt 55—43 38—22 Klumpkes 39—15 Winterjan 36—17 Bre derodes 36—41 Zoete Paradijs 15—25 Jasappel 20—35 Alles In cents per kg VEEMARKT ROTTERDAM 31 jan — Aanvoer in totaal 3419 week totaal 5471 vette koeien en ossen 698 gebruiksvee 700 tbc-vrij 650 vette kal veren 63 graskalveren 220 tbc-vrtj 211 nuclitere kalveren 1085 varkens 118 big gen 64 paarden 82 veulens 2 schapen o £ lammeren 368 bokken of geiten 17 - Vette koeien 282—312 260—282 240 — 260 vette kalveren 260—290 240—260 310 - 240 slachtpaarden 230 210 190 in cents per kg graskalveren 450 350 250 nuch tere kalveren 66 58 48 btggen 52 45 40 schapen 140 110 90 lammeren 125 105 95 kalfkoeien 1130 960 730 melkkoeien 1130 960 730 vare koeien 800 70O 600 vaarzen 780 680 580 pinken 480 425 350 in gld per stuk AMSTERDAMSE WISSELMARKT Contante prijzen Londen 10.62=4 — lO.eS'i New York 3.823.1—3.82 % Mon treal 3.83 — 3.83'4 Parijs 1,0805 Brussel 7.61>'4 — 7.6134 Frankfurt 90.59V2—90.64i,i Zurich 86.75—86.80 Zurich < vr francs 89.25"i—89.30'b Stockholm 73.17—73.22 Kopenhagen 55.01"2—SSOeif Oslo 53.09>,4 — 53.14>2 Milaan 60.S5ii—60.60'/2 Argen tijnse verr dollar 3.7634 — 3.77',i Japan se verr dollar 3.79'4—3.80V4 Turkse verr dollar 3.79'i — 3.7934 een bevel of verzoek aan de be treffende werknemers De wens om bet goed te doen moet van binnen uit komen Daar toe moet men niet alleen het hoe maar ook het waarom weten Toen Taylor indertijd kritiek le verde op de verouderde arbeidsme thoden in de Amerikaanse bedrijven kwam hij in conflict met vele hei lige huisjes Ook thans staan nog teveel ondernemers sceptisch te genover de werkzaamheden der adviesbureaus op het gebied der bedrijfsorganisatie aldus de heer Van Gogh Met behulp van de steekproef methode en de vertraagde film weet men vele overbodige liandelingen uit te schakelen Ook aan de admi nistratie als mecha nisch gereedschap en de statistiek ter verkrijging van interne gegevens moet meer aandacht wor den geschonken Interessant was verder nog hoe men in de schilderkunst de arbeids techniek als uitgangspunt nemend vervalsingen van schilderijen kan opsporen Weet men b.v dat een beroemd schilder IVan Gogh vanuit de pols hat penjseel voerde dan herkent men onmiddellijk een vervalsing wanneer het microscopisch onderzoek uitwijst dat het betreffende doek met een beweging van de onderarm of met geheel gestrekte arm is vervaardigd omdat de straal der penseelstreken bij de polsbeweging het kleinst is In zijn slotwoord wees dr Bruynis erop dat een verkeerde arbeidstech niek in een overigens gezond bedrijf tot een levensgevaarlijke infectie kan worden VihamiJ 166 % 164 % Wits Tex 156 % Wyers tnd en H 309 Electr en GasmaatschappijeB Aniem Nat B 92 % Overz Gas MD i89 I89iiHandelsoncternemmgen Borneo Sum H 128 % Curac M Mi 227 ' Dorp en Co 105 — Hagemeyer & Co — I8S H My G Sch 185 — Houth Alberta _ Houth Jongeneel 175 170 Houth Pont 1S6 % 196 % IntemaUo 153 155 Lindeteves 227 % 227 Mol Handelsv — 67 Niet-Actieve Aandelen Bank - en Creuietinsteliingcn A'darascbe Bank 266 _ Escomptobank — Gr Ind Cr Bk — _ Holl Bank Unie 247 — Landb Utrecht 101 — Mij P N H pr A 98 — Ned Credietb 147 — Ned Oven B 234 — R'darasche Bank 250 — Slavenb Bank 164 — Twentsche Bank 258 — Depötfractiebewijzen ete Bel Dep B.B B 1514 4 1516 Ad Kant Unita < 598 Rott Bel Cons 335 — Telev El Pund IIH — Nw Ned Am Hb 11 — N W & P H 216 % — ld Bew V Dlger 80 — Industrie ondernemingen SLOTNOTERING Dinsdag 31 januari ' Se Actieve Obligafies TelB & Co HET OOG VAN SIVA 148 % - Mijnbouw Onr Goederen Petroleum ranniiinrnunimiiimnmiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniriitinmniitinriiiiiiKiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiinnnD Alg Exploratie Béng Bxpl My Oost Borneo Union Miniere Gem Eigendom Perlak Peudawa Petr 188 3634 64 % 5260 256 60 7 % 188 36ii 64 3300 258 % 60 7 % 153 465 9014 4114 307 410 254 179 147 % 207 142 % 238 212 159 251 186 138 306 152 % 288 293 313 149 119 144 % 1441/4 232 230 Scheepvaart Suiker Tabak Thee diverse cultures Alg Big Java C 21 Holl Stoomb My 1731 ' Houtvaart 215 ' Niev Goud Stb My Hillegb — Stv My wykHjn 220 Stv My Zeeland 210 Moorman & Co — Idem Sei*f A 29 % Tjeppet C Mr 20 % Besoekj Tab Mii 125 % Sedep 68 Telaga Patengan 51 Bandar Oliephn 118 % Ngomb Cult My 156 Diversen 22 % 173 241 aü 249 3Ö5 152 288 189 % 293 312 % 160 118 % 210 25 % 30 % 125 % 69 52 119 157 C H en t B IbVi 761/4 Nat Hand 159 1581,4 N.H.my CvA 248 248 iniiustr Ondernemingen Albert Heyn Blaauwhoed BUenkort Cv / Idem C V 6 % • axvt L Gr c Ned^My Walv Schev Expl Mi;Thoms H bedrver A ZwolsmZeeh Kolenst SGreyhounoMontg Ward Per & Corp Ovu Wiison en Co ^^ spoor en Tramwegen'leh Sp,„,rw My 2934Ned - Ind Sp w fJ '' Haagsche 8 sp w 410 Semar Joana _ Semar Cheribon — Amerik Spoorwegen Atchison T CvA 13914 Balt & O CvA 44 % Chesap Ohio CvA 54 Miss K T CvA — Nw Vork C CvA 42W Pennsylv P CvA 24 » South R C CvA 106 % Union Pac CvA — Canad Pao t vA 33 ^ Ouitse fondsen Uawes £ 1924 103 Young fl 1930 164 Dortmund U B 1023 ^ Mannesmann A 177 % Amerikaanse fondsen Am c ai » CVA 62 % Am Enk » Cv A 41 % Am Motors CvA 7A Am Bad CvA 323,b "^ Am Smelt " ' ' Am Sm T Anaconda 284 1093 147»i 370 78 % 316 164 149 I ' 14 % 8914 11 % 13H I de raad der ouden vreemdeling Uw le I ven ligt in onze handen Saladin onze I machtige keizer heeft ons opgedragen I te onderzoeken of ge medeplichtig zljt I aan de root van het oog van Si va " 1 Ik ' ben onschuldig aan deze zaak " I barst Aram heftig los „ door een nood - 286 109 % 295 147 % 170 % 77 % AK % 16S 14 » 14 % 88 % U % 13 % Alg K Onle 317 % Bergh's Jurg 308V Berkels ' P l86?4 Cal Dlft CvA 3o«Fokker 313 Gelder Zonen xlzVs Kon N H 294 Ned ford 450Ned Kabell silVèP.G G.B 331 % dito C.P Wö 199 % Unilever CvA 339 W Feijenoord 276 3201,4 307 tó 186 % 307 319 272^4 293^2 447 3091/4 334 % 199 % 341 % 275 361 % 356 Holl Dr en Kb Roll Kunstz l.Holl Melksulket 250 Hoogenb Sch 164 % Indola 205 Intern Gew Bei 153 % Intern Kunstst 71 Intern Viscose 227 Klinker Isollet 39 Kondor 153 % Kon DRU 192^4 K N Gist en Sp 231 K Ned Grofem 142 % K N M « V HVTO 91 % Kon Ned Papiei 265 Kon Ned Zoul — Kor Pharm Br 186 Stoomw MtJvera 225 Kon Ver Tapllt — Zwan Org 320 Kon Zw Kei Jen 268 i.iKorenschoof De — Kromhout 184 Letters A dam 280 LUempf 88 Him - en GelMach n bmMacb.f J en SMeelt Ned Bak 283 Mijnb W CvA 169 % Naarden Ch ÏT » 11214 N A Autob Vr 258Ned Am Fitung 43%Ned App Medap 143Ned Ook 228 Ned Eb B en o 182 Nd l en A Nieat 151'4N Mach Alkm 266Ned Scheepsb 228 Nrd Ind Veïeiv 119 Nyma 1'6 Padang P C f';sReinev Macb 1*1 Idem pret ~ Roti Dredk WU — Rouppe v d V 112'4Rubb.f Vredest 293 Schelde K M de 232 Schokbeton 159 ' i Scholt Aara Mli 304 Smit en Co Tr 21 ï Span,iaard Stokvis RS Mtl Tieleman & Or Trie Fr Beeren ünle ï Usfabr Unilever J % Unilever 6 % Unilever 4 % Utr Asphalt Ver BUkfsbi Ver Mach Fab » Ver Zwitsal 245 166 204 72 228 39 % 154 % 194 237 % 142 % 91 % 284 187 225 316 266 183 277 % 85 % 206 146 3 ^ 103 % 382 168 % 338 255 44 143 % 329 184 182 3iJ0 % 329 118 180 37 152 % 119 % L,L SclieeDStiidingen _ I ¦ I ALWAKI 31 v Aleppy SI te Cochin ANNENKERK pass 31 vm Guardalul nr Aden ARENDSKERK 31 te R'dam BONAIRE 31 te A'dam verw ESSO ROTTERDAM pass 31 ten N V Malta nr Banias HATHOR 31 te R'dam ILOS 31 te A'dam KERTOSONO 30 nm V Kaap stad nr Port Elizabeth PIETER S 30 nm V A'dam n Swansea PRINS WILLEM II 31 te Bar celona SOMMELSDUK 31 vm te Antwerpen STAD VLAARDINGEN 30 V A'dam nr Hampton Roads VAN SPILBERGEN pass 31 Las Palmas nr Dakar BËNTNKUST 30 nm te Win neba BLOEMFONTEIN 30 v Bre men naar Hamlmrg BOSKOOP 31 te Huacho BUSSUM 31 te L'Avera CAMBROUNKUST 31 ym van Monrovia naar Abidjan GUINBBKUST 30 van pte Noire naar Freetown HEELSUM 31 te Houston JUPITER 30 nm van A'dam naar Hamburg KALYDON pass 30 pto Rico naar R'dam KREBSIA 30 nm van pta Cardon naar New York LEKKERKBRK 31 Vm te R'dam LETO 31 te Cristobal MAASDAM 30 nm van Carta gena naar San Bias MOORDRECHT 30 van Na pels naar Mena al Ahmadi NIGERSTROOM 30 van Da kar naar A'dam NOTOS 30 te R'dam OMALA 30 van Malta naajr TVipolis PR CASIMIR 30 van R'dam naar Huil RAKI 31 te Gibraltar ROTTI 31 van Beyrouth naar Port Said R0TU1.A 1-2 t « Omanaa totw RIJNLAND 31 te Montevideo TIBERIUS 30 van Ia Guaira naar Grenada TJIPANAS 31 te Santos WILLEM RUYS pass 31 vm golf van Aden naar Colombo wÓnoSOBO 30 van Marseille naar Barcelona IJSSBL 30 nm van BTamagnsta naair Limasol Laatste melding gouwe 28 v Pt Gentil naar Ekouata GROTE KERK 30 V Mogadis cio nr Aden HELICON 30 te Antwerpen HERSILIA 30 te Baltimore JAVA 30 V Balearen nr Am sterdam JOH VAN OLDENBARNE VELT 30 V l>/2 graadska naal nr Fremantie JOOST 30 te Fleetwood KAT'ïLYSIA 30 v Kreta nr R'dam KELHA 30 V Azoren nr Cu ragao KORATIA 30 te Port Said LAAGKERK 30 v Kurian eil nr Karachi LEUVENKERK 30 te Bombay MENTOR 29 nr Mobile METULA 30 v Miri nr Singa pore ORANJESTAD 30 v Payal nr Plymouth POELOE LAUT 31 te Priok ROEBIAH 30 V Gibraltar nr New York ROEPAT 30 V Minlkoy naar Djibouti SIRRAH 30 V Muscat nr Bah rein STENTOR 30 V Ouessant mr Paramaribo TANKHAVEN I ao.te Saigon TANKHAVEN tll 31 te Priok TIBERIUS 30 V Laguaira n Pto Cabello TITUS 31 te Lissabon VAN LINSCHOTEN 31 van Bremen nr Hamburg VASUM 30 V Kreta nr Gi braltar WESTERDAM ÏO te Mw York Mijnbouwondernemingen BilUton le R — — dito 2e B 806 30754 Petroleumondernemingen D Pert IVU 658 666 dito Pr aand _ 66614 KPM f50o.n 317 „ -* idem f 100 631 639 % 1,?^J?U ' IS "" 632 % 640ys1VI.E.P Mi 1045 1055 ld 1 winstb leoi.St 1668 ld 4 winstb 6395 Rubberonéernemingen AdaiD Rubb 130 % 128';'a Bandar H M 187 186 Kendeng L 84 85 % Maj L Mi 481/2 48 % N N PI Mil 46 47 % Ö-Java B.M 93 62 Oostk C M 178 175 R Mij Vieo 30 30 Serbad Rub 551 / 57 Sum Rub 50 " 49 % Zd-P Rub nili 67 % 68 Seheepvaart-Mljcn Holl Am LUd 2li \ 215 % Java Ch Pkv i98v ^ 199 K.N S M 221^8 223 % Kon t-ii-.etv 203V 2031/4 Kon Roti L 191?.i 192 % Ned S ünle 202H 202 % Omm Phs v 263'i 265 Stv My Nen 213 213 Snikerondernemingen ' iiindv A dam 140 % 142 Jav Cult Mii 83 %" 85 % N - Ind S D 90 9i V V C Mil 51 49 % Tabaksondememingen DeU ilüj 144 % 145 % Senembah Mii — 98 Diversen Muller en C SlO 315 Claims v Geld — Stoek Unilev 858 405 44 54 % 42 % 24A 106 % 33 % 104 % 164% 102 % 63 % 41 % 7 % 22A 50 % 15 % 67A S5 % 154 % 73 26 % l24 128 % 80 % 46 % 117 % 12 % 443,4 411 ' ' " H 54 % 20A 98 % 97 % 83 % Cv A 501/5 CvA -_ CvA 67A CvA — CvA 162 % CvA 73 Cvfl 27 CVA 127 CvA 1291 CVA 804 CVA f«Jf CVA ]^^'"' Beaunit M Betnj st Chryslei Curtiss w Ford Can Gen Mot Intern N Jones en l Kennecott tia.1 Can C Nat steel Kep steal Stand Bt Texas instj Nortn Am South C Cities serv Cont OÜ Midc Peti Philips Shell 011 Stand OU Tide Watei Prolongatie Twentse 39314 330 % tB % ' W4 217 89 200 i.9 % 149 % 257 167 145 103 % Ii7 % 327 45 % 41 % CvA CvA CVA 11 % CvA 54A CvA 20 CvA 57 CvA — CvA — CvA 83 % CvA 71 % CvA 147 CvA 33 % 2 % 165 % 3314 2 % 156 % Vlissingoi & Co 209 % 210 Weinig ruimte voor persoonlijke waardering Thans heeft deze commissie — be staande uit mr J A Berger voor zitter van het college van rijksbe middelaars voorzitter prof mr W F de Gaay Fortman hoogleraar aan de vrije universiteit prof dr D B J Schouten hoogleraar aan de ka tholieke economische hogeschool en mej mr Rutgers secretaris bij het college van rijksbemiddelaars — haar rapport uitgebracht dat vandaag in de centrale commissie voor georga niseerd overleg in ainbtenarenzaken werd behandeld In de conclusies van het rapport stellen de loondeskundigen dat in algemene zin van een ongemotiveer de discrepantie tussen de betrokken groepen van het overheidspersoneel en van de overeenkomstige groepen werknemers bij het particuliere be drijfsleven niet kan worden ge sproken De samenstellers van het rapport wijzen op het volgende De indeling van de werknemersin de onderscheiden loongroepen ensalarisschalen berust niet op werk classificatie gegevens Naar te ver wachten is zou een herziene indeling ' op basis van werkclassilieatie voorbepaalde groepen van personeel eenverschuiving meebrengen waardoorvoor hen een meer bevredigde inde ling bereikt zou worden In tegenstelling met het particu liere bedrijfsleven biedt het belo ningssysteem bij de overheid slechtsweinig mogelijkheden voor afzon derlijke beloning in de vorm vantoeslagen voor bepaalde ongemak ken die de functie meebrengt zoalsonregelmatige dienst ploegarbeid,vuil werk-toeslag en dergelijke De invoering van een ongemak tentoeslag voor bepaalde groepen van personeel die hiervoor in aan merking komen wordt voorbereid 3 Een beloningssysteem dat nietof nauwelijks ruimte laat voor per soonlijke waardering zal bij de be trokkenen altijd een gevoel van on bevredigdheid achterlaten De on deugdelijkheid op dit punt van hetoverheidssysteem beschouwt de com - 40 Aram wordt een groot vertrek binnengebracht Op de grond op rijk be stikte kussens zit een achttal oudere mannen Eén van hen wenkt Aram na derbij te komen en begint tot diens grote verbazing in vloc '- end Italiaans tot hem te spreken „ Gtl staat hier voor MELISKERK 31 Hongkong MITRA 29 van Singapore n Curaeao MYONIA 31 Bangkok PBNDRBCHT pass 30 Oue «- sant naar Perzische golf PYGMALION 30 A'dam RIDDERKERK pass 30 Gi braltar naar Antw SCHIB 30 wm Alexandrië SLOTERDIJK pass 30 kp Vincent naar Halifax STAD DORDRECHT 30 vm pass Finisterre naar Eim - den STATUE OF LIBERTY 30 V Mena al Ahmadi naar Suez TROMPENBEiRG pass 30 Keywest naar Le Havre WATERLAINTD 31 St.-Vincent ZÜIDERKRUIS 30 260 mijl n.o Chiracao naar Willem - stad AMSTBLPARK passeert 30 Wight naar Zeebrugge BANKA 30 van Belawan naar Colombo CALTEX UTRECHT pass 30 Oupssant naar R'dam GORILLA 30 pas = Malta naar Mena al Ahmadi CORYD * 30 van Merseyrivier naar R'dam DRENTE - pa.=s 30 Straat Messina naar Genua ERINNA 30 van Madras naar Calcutta HILVERSUM pass 30 Aden naar Landsend INDRAPOERA n Djibouti JAPARA KRL 30 Basrah KABYLIA 30 van Mena al Ahmadi naar Geelong KOROVINA 30 van Rdam n Kopenhagen KOT A INTEN pass 30 Oues - sant naar Marseille LEKHAVEN pass 30 Fern - noronha naar St - Vincent LOPPERSUM pass 30 kp St Vincent naar pt Talbot MAAS 30 Alexandrië MAETSUYCKBE 31 Priok MANOBRAN 30 pass vm Gi braltajr naa;r Genua Nagekomen ALHENA 31 ca 24 u Las Pal n as verw missie als een van de voornaamste oorzaken waaruit het gevoel van discrepantie kan zijn ontstaan Tariefstelsels waar zulks mogelijk is premie regelingen „ merit-rating " en/of andere vormen van persoonlij ke waarderingstoeslagen worden voorgesteld Het verdient hierbij aan dacht dat dergelijke verbeteringen willen zij het gewenste effect sorte ren gedragen moeten worden door het vertrouwen van de betrokkenen Een zorgvuldige voorbereiding en introductie is daartoe onmisbaar en hiervoor is tijd nodig Van een snelle oplossing — zo be klemtoont de commissie — kan hier geen sprake zijn Secu^ir yrc ^' oorwaarden van groot hélang Zoals reeds aangeduid is het aan vankelijk overleg Joor de regering in de centrale commissie voor geor ganiseerd overleg geopend vastgelo pen Uitvoerige besprekiiïgen zijn daar op gevolgd doch zij hebben niet tot overeenstemming kunnen leiden Van regeringszijde werden de voor stellen als te ver gaand afgewezen en werden minder ver gaande voor stellen gedaan Aangezien verder overleg nutteloos bleek werden de besprekingen ten slotte gestaakt Het kernpunt van deze discussies was van het begin af de verhouding van de door de overhe'd betaalde lo nen en salarissen tot de in het vrije bedrijf geldende beloningen Uit de kringen van de centrales werd voort durend de nadruk gelegd op de ach terstand die naar hun mening de overheidssalarissen vertonen ten op zichte van de beloningen in de parti culiere sector De regering bestreed aan de hand van cijfermateriaal deze stelling Zonder het aangevoerde cij fermateriaal als zodanig aan te tas ten werd van de zijde der centrales echter betoogd dat daarin niet vol doende - de werkelijke verdiensten in het bedrijfsleven tot uitdrukking kwamen Als uitvloeisel vai de behandeling in de eerste kamer van de begroting van binnenlandse zaken en van vra gen in de tweede kamer gesteld werd tenslotte de oommissie van loon deskundigen ingesteld De commissie van loondeskundigen had ook tot opdracht in haar onder zoek met secundaire arbeidsvoor waarden rekening te houden Gesteld wordt in het rapport dat in het ver leden meermalen een beroep is ge daan op de bij het rijk geldende gun stiger bijkomende arbeidsvoorwaar den om daarmede een mogelijke ach terstand in de lonen wat te compen seren Volgens de commissie valt ook nu nog een zekere voorsprong voor het overheidspersoneel in deze te consta teren doch deze voorsprong is in de loop d ^ jaren geringer geworden Bij het particuliere bedrijfsleven zijn op dit gebied in de laatste tien jaren aanmerkelijke verbeteringen aangebracht Anderzijds bestaan bij het particu liere bedrijfsleven voorzieningen die bij de overheid niet of nauwelijks voorkomen zoals b.v winstdelingsre gelingen of gratis verstrekkingen in natura Onder deze omstandigheden meent de commissie dat aan de voorsprong die op dit gebied nog voor de over heid aanwezig is een sterk afnemen de betekenis moet worden toegekend KNSM 10 pet div plus 6 ^* pet uit agio Naar wlj vernemen zal aan de op 24 februari a.s te houden algeme ne vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Nederland sche Stoomboot Maatschappij n.v te Amsterdam worden voorgesteld het dividend over 1955 vast te stellen op 10 pet 9 pet en dit in contan ten uit te keren Het ligt verder in het voornenien aan bedoelde aandeelhoudersverga dering voor te stellen de agio reser ve ad 6 % pet van het uitstaande waarbij nader bezien wordt of de ze uitkering in aandelen dan wel in certificaten van aandelen zal ge schieden ¦ Verfexport stee » tot 28 miljoen De export van Nederlandse verf is in 1955 ongeveer tien procent ho ger geweest dan in 1954 In totaal is in 1955 twaalfduizend ton uitge voerd voor een waarde van bijna achtentwintig miljoen gulden Naar ongeveer honderd landen en gebie den zijn verven geleverd Het be langrijkste exportgebied voor Ne derlandse verf bleef Europa met omstreeks zestig procent van de to tale verfexport naar Afrika ging circa twintig procent naar Azië ongeveer vijftien en naar het wes telijke halfrond vijf procent Nederland neemt op de ranglijst van de landen die verf exporteren de derde plaats in Soedan heeft meer dan 15 miljoen inwoners Men had tot nu toe gemeend dat de Soedan niet meer dan acht mil joen inwoners teldie Er wordt nu echter een volkstelling gehouden en uit de eerste resultaten is reeds ge bleken dat het aantal inwoners de vijftien miljoen te boven gaat lottige samenloop is de verdenking op mij gevallen " De oude iieft bezwerend de hand „ Laten we eerst horen wat Tarai te vertellen heeft " Hy geeft een wenk aan een dienaar die zich snel verwijdert om even later terug te keren met de hoofdman der Khmers Met el - WILHELMINA 30 V A'dam n Geertruidenberg WILLEMSTAD 30 V Barba dos nr Port of Spain WIM 30 V Finisterre nr Ca sablanca WOENSDRECHT 30 v Balik - papan lu - Miri ZÜIDERKRUIS 31 te Willem stad AALSUM 30 van Minorca naar Lissabon AARDIJK 29 vam Canaveral naar Havre AEBBDIJK 30 van pt Oregon naar Vancouver ABBBKBRK 31 van VlissiJi gen naar R'dam ALBLASSERDIJK 30 van Payal naar Havannaih ALCAID 30 te Antw JILDABI 30 van St Pauls Rocks naar Rio d'e J ALWAKI 30 te Allepey AMSTELBRUG 30 van SbP Soenda naar Perth ANGOLAKUST 30 v Donala naar Kribi ANNA HENNIB 27 Letreport ANNIE 28 te A'dam ARENDSDÏ JK 30 T Bremen naar Hamburg BALI 30 van Minlkoy naar Aden BINTANG 30 van Dondrea Head naar Madras BLIJDBNDIJK 31 v Lands end naar New York BILLITON 30 van Kreta n Genua BLOEMFONTEIN 31 te Ham burg BORNEO 28 te Dublin CALTBX DELFT 30 van Fi nisterre naar R'dam CALTBX LEIDEN 30 v Bur lings naar Sidon CALTBX PBRNIS 30 van Vilano naar Sidon CALTBX THE HAGUE 30 V Finisterre naar Sidon CELEBES 31 te Soerabaja DAJB BOHMER 29 v A'dam naar Hamburg DALERDIJK 39 te Seattle DAPHNIS 1 te Maraoaibo DELFSHAVEN 30 van Ma deira naar R'dam DIEMERDIJK 30 van Ham burg naar Antwerpen EEMDIJK 30 te New Orleans EOS 30 te Buirriana 3 Taak voor net onderwijs Ir Van Gogh wees er op dat wil men een doelmatigheidsbesef in het bedrijfsleven verkrijgen men bü het onderwijs zal dienen te beginnen Zijns inziens wordt op school en universiteit nog te weinig aandacht geschonken aan vraagstukken de arbeidstechniek betreffend Velen weten zelfs niet waar de problemen liggen Ook al weet men dat men alle onvolkomenheden in de voorbereiding en uitvoering van de arbeid niet zal kunnen uitscha kelen het streven moet er niette min op gericht blijven Op een vraag of ieder met een normaal verstand niet zelf de betreffende verbeterin gen in de efficiency zou kunnen aan brengen antwoordde ir Van Gogh dat specialisten niet gemist kunnen worden al wilde hiJ voor overdrij ving waarschuwen Het is tenslotte zo dat men van een normaal mens niet mag ver langen dat hij alle gedane uitvin dingen en verbeteringen zelf nog eens vindt Ten aanzien van de woningbouw oefende ir Van Gogh kritiek op door hem geconstateerde ondoel matigheden wat de opstelling op de bouwplaats van materialen en werktuigen betreft de goeden niet te na gesproken Opgevallen is hem bv dat ko zijnen die pasklaar van de fa briek komen op de bouwplaats aan gepast worden aan het metselwerk in plaats van omgekeerd Dit is voor 43 pet het geval Hij pleitte verder voor een grotere normalisa tie wat de kozijnen betreft en wees er op dat de Nederlandse fabrie ken de concurrentiestrijd tegen de Zweedse fabrieken niet zouden-kun nen volhouden indien men hier tot verdere normalisatie kwam om dat de Zweden een goedkoop mas saprodukt leveren Hier ligt ook een taak voor de architecten want de vele afwijkende maten bemoeilijken de normalisatie Efficiency van hinnen uit Om een goede arbeidstechniek te krijgen moet men niet volstaan met fen stem zonder Aram een blik waardig te keuren doet Tarai zijn verhaal dat hij besluit met de woorden Het Itjdt geen twijfel dat deze man medeschul dig is aan de misdaad van Sylvester Hö dient daarom de offerdood te ster ven " ^^^ mm Advertentie Benrsoverzicl lets betere stemming bij kalme handel De activiteit ter beurze heeft in het nieuwe jaar tot dusverre veel te wensen overgelaten en vanmiddag was de zakenomvang wel zeer ge ring Na tweeën trad er enige ver betering in waarbij tevens een kleine uitbreiding gegeven werd aan de af faire Al met al echter heeft de markt een zeer kalm verloop gehad Kon Olie opende 5 punten hoger op 6371/2 en trok daarna verder aan tot 640 dit in navolging van dp Ncw Yorkse notering Philips AKU en Unilever verbeterden ieder circa 2 punten Ook op de incourante in - dustrie afdeling viel bitter weinig te beleven De stemming was over het algemeen goed prijshoudend doch aandelen Walvisvaart werden lager geadviseerd in verband met de zo juist bekend geworden teleurstellen de produktiecijfers Ook de scheepvaartsector maakte een verlaten indruk De meeste no teringen bleven ongeveer in een doen met gisteren of een kleinigheid daarboven Op de cultuurmarkt is hetzelfde van toepassing Alleen Am sterdam Rubber noteerde een puntje lager Guldensbeleggingen tenslotte stil en onveranderd Do marlet sloot kalm op ongeveer het hoogste ptint van de dag Utrecht trilt van vreugde Vervolg van pag i Hk ET Domplein was rond een nur of twaalf één deinende mensenzee Zelfs een striemende regenbui deed hen van geen wijken weten Met tromgeroffel reed een wagen van de leerlingen van de grafische vakken door de menigte waaruit fraaie op de wagen gedrukte bulletins in het publiek dwarrelden De Christelijke Oranjevereniging liet aan al haar leden beschuit met muisjes ronddolen zo lezen we Dinsdags verkocht de Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen op diverse punten in de stad dezelfde lekkernij die er grif inging vooral bvj de jongens en meisjes ' s Avonds was de stad op som mige punten verlicht met gastak kels van de gasfabriek die men in allerhaast had laten aanrukken De Geniemuziek speelde ' s avonds op het Janskerkhof Buiten Witte vrouwen had men 51 donderbussen afgestoken Maar de menigte con centreerde zich op de Stadhuisbrug Daar werd door luidsprekers de plechtige buitengewone raadszitting uitgezonden ' s Middags al hadden herauten in prachtige gewaden de geboorte van Beatrix voor het stad huis afgekondigd Men hoorde op de Stadhuisbrug de rede van burgemeester Ter Pelkwijk aan en men zong uit vol le borst het Wilhelmus mee zó dat het sommigen vaak innerlijk te machtig werd Na de raadszitting trok een lichtstoet aan de genodig den op het bordes voorbij In heel Utreriit was geen café te ontdekken zo schrijven onze ver slaggevers die dag dat niet stamp vol zat om het nieuws van de dag met een glaasje te beklinken Dinsdag 1 februari werd het feest op zo mogelijk nog uitbundiger wij ze voortgezet De kantoren van de gemeente waren na half een geslo ten De geniemuziek trok weer door de stad en studenten ijrandden toen het donker was een groot vreugde vuur op het terrein aan het Leid scheveer In Tivoli werd een volks zangavond gehouden Er was een gondelvaart in de grachten Kort om er was fee.st door geheel Utrecht Tienduizenden hadden er een actief aandeel aan Utrecht trilt van vreugde"schalde een kop " over de gehelebreedte van de stadpagina Vreug de die een aparte tint kreeg doorde ontroerende dankdienst In deDomkerk DAANTJE Niet-Actieve Obligaties SiSüisSeningen 103 % 102H WbCv..^$1000 3 — Denem ' 38 4 — Eng F Loan 4 — Noorw ' 55 4V4 103 % Unie Z.-A ' 55 4 102H Prov en Cam Lenlngan Adam 47 3 % 3 100 % lOOH A'dam ' 48 3 % 3 IOC'S WOH Apeldoorn ' 47 3 — — Arnhem 38 I 3 ' — — Bandoeng ' 36 4 — 7S Batavia ' 37 A 4 — — G'land ' 38 n 3 — — dito 20-3 L ' 47 I 3 — — ' s-Hage ' 38 SVz 101 % — Albatros Superi Alg Norit Allan & Co Alweco Amst Ball My Amst Breda Mach tab 207 Bronswerk — Bührmann'8 p C n P f Scholt Centrale Suiker Demka Staalf Dikkers & Co Electr Mecb 1 Emball en H.h Gero fabr Gouda-ApoUo Gruyter & Zn Hazemeijet Heem van der Meemaf Heineken'B Hero Conserven Holl Stoomm Holl KattenbuTf Holl Beton 155 473 « 9 42 806 408 265 179 dito ' 38 n 314 — — dito ' 37 I 3 — — Gron ' 52 I-n 4'.'4 — — dito ' 38 3 % — — dito ' 38 3 "• — Haarlem ' 38 3 — 97 % Haarlem ' 47 3 — — Den Boscb ' 38 3 — — L'warden ' 38 3 — — Leiden ' 47 3 — — N.H ' 471 3 % 3 — — dito le len ' 38 3 — — dito 2e len ' 37 3 — — Nijm 2e 1 ' 37 S % — — R'd ' 37 I en m 3 % 100 % — dito ' 38 I s % 100 % Ml dito ' 38 n S 3 % 101 — Ut.30jl ' 521-11 4 % — _ ld 15525001000 4 — 104 Z.H ' 37 m 3 — — dito 1938 n S 9Sji 98 % dito ' 46 3 — Bank - en CredietintfciiingM Bk N Gem 4V4 107 % 107y4 Idem 1952 o/S/l « _ _ Idem ' 38 3 _ _ ld ' 52 B Sprbr i24 % _ G Cred 40-j 3 _ _ G I Cr B ' 52 » 107 107 Ned Bk S 4 _ 91^4 pandbrMvcni Hypath.banken 205 146 Va 163 A Hyph 3 % 3 __ _ Arast Hypb 3Vi 95 % _ Arn Hpb t3 % 3 92 — Bat Hyn B Ge i — — D Hpb s N-P 3 % 96 — F G.s DE-VE 3 % 98 % — dit s DA 3 % S — 93 % ' s Gr H 3 % 3 93 9S Gr Hp B 8 r 3 % 98 % — Hou H t3',S 3 ^ — ' 5 % Hb v N 3 % 3 95 % 93 % MvH Cr 3 % 3 — — N.H Bk a E 3V4 96 96 % dito Gee Sii S 94 — N.H s K 3 % 3 94 — dito serie B 3 94 — N.W Hypbk 3 % _ — Ov Hpb 3 % 3 98 9it % Rtt Hpb 31/2 31,4 — — ütr Hpb KL S1.4 97 97 % dito Gee 3 % 3 93 % 933,4 Wsl H 8 NO 31,4 Do's 961/a ditos XAYAStó 3 _ 98 dito 8 ABAC S _ 94 Zwse Hpbk 3 % lOO 100 Z.H s KL 3 % 3 _ — Z.-H Hypb 3 % 99 '^ 99 % Holl Bank 4V4 — — E.N.S f3 % 3 94 — N Sch Hpb 4 10,S 103 R S Hbk VA 98 — Industriële Obligaties Alk K U 44 3 % _ 101 Berghs en J 3H 102 % IOI154 Berks PM 3 121 1 122 Coöp Melko 4 102 102 D'ka Staalt iM _ — Philips d.l ' 51 4 104 '* 104}J Philips dl ¦ 4931 ' lOl'l 101 % WerkspHor 3Vj 103 Angl Am Oev 9114 911 ^ Cockerill 4 _ 103 Cere H E 5 4 % 101 100 % Wagons Llts 4 lOO'j — Deli Spoorw 3 % SSiu 8414 89 20 149 ' h 167 144 % W »% 188 % 225 150 % Ned I S ' 37 3 % 29 29 Sam loans 4 — — Premielenïngen A'dam ' 33 S 1213,4 — idem ' 52 n 2 % 140 139i,4 Breda ' 54 214111 % IllA Eindh ' 54 2%108 -;* 108 % Ensch ' 54 2 % 112 % 112 % S-Grav ' 521 2 % 1421/e 142ft idem ' S3 D 2 % 140 1391,4 R'dam ' 521 2 % 138 138 % idem p.l ' 61 a^j 143?4 1433,4 Utrecht 19S2 ZVst 121 % 121 % 
TO Dinsdag 31 anuari 1956 - 63e aargang no 232 UTRECHTSCH NIEUWSBIAD Dit is de schoen met UITSLAG de volkomen waterdichte zool van de BLUE BAND WEDSTRIJD '/ jaar schriftelijke garantie op de zolen " Qoud ^ toekomst voor Uw kind A 883 Overgroot is de belangstelling voor deze Blue Band wedstrijd geweest Zoals bekend bestond de wedstrijd uit twee delen ten eerste moest er worden aan gegeven welke van de 7 plaatjes voor komende in de huis-aan-huis verspreide Blue Band krant behoorden bij de even eens in de krant geplaatste teksten A B C D en E vervolgens moest in ten hoogste 25 woorden een onderschrift bij plaatje 7 worden geschreven De enveloppe bevattende de juiste op lossing van het eerste deel van de wedstrijd bevond zich onder berusting van notaris G Ch van Sillevoldt te Rotterdam Ze werd na de sluitingsdatum van de wed strijd door de notaris geopend De juiste oplossing luidt bij tekst A hoort plaatje 4 bij tekst B hoort plaatje 6 t»j tekst C hoort plaatje 7 bij tekst D hoort plaatje 1 bij tekst E hoort plaatje 2 De inzendingen die een foutieve oplossing van het eerste deel van de wedstrijd bevat ten of niet aan de in het reglement gestelde voorwaarden voldeden zijn terzijde gelegd Van de overige heeft de jury zorgvuldig de onderschriften bij plaatje 7 beoordeeld Thans is dejury die bestond uit 15 alom in Nederland bekende persoonlijkheden gereed gekomen met haar moeilijke en ver antwoordelijke taak ^ ij heeft aangewezen als winnares van de hoofdprijs van f50.000 - Mevr G H v d Leeuw-Maris Litslaan 5 Santpoort-St De 2e prijs is toegekend aan De Heer J G Eijsten Hoofdweg 2941 Amsterdam-W De 3e prijs is toegekend aan De Heer J G Brugman Oppert 2 7d Rotterdam-C De 4e prijs is toegekend aan De Heer J Hooijsma Leidsekade 82 " Amsterdam-C De 5e prijs is toegekend aan Mej Clasine Timmermans Klein-Dongen 35 Dongen Alle 10.500 gelukkige winnaars hebben bericht ontvangen Ten overvloede zullen binnenkort volledige lijsten van de prijs winnaars in druk verschijnen Deze zullen voor alle belangstellenden ter inzage liggen bij de Blue Band-leveranciers Over de uitslag kan niet worden gecorres pondeerd BB 1«M.2».I«0 CEMA jongens - en meisjesscfioenen PATENT HOLLANDIA SCHOENFABRIEKEN • WAALWIJK » DRUNEN • DEN BOSCH • GILZE VAN 1 FEBRUARI AF NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES Hei speciaculaire Belgische orkesi rraagt voor haar Prodtiktiebedrgven te Utrecht vrouwen en meisjes voor inpakwerk Voor gehuwde vrouwen is desnood * Toor halve dagen plaats Goede arbeidsvoorwaarden Aanmelden dagelQks van 9-4 trar b $ de afdeling Personeelszaken Kanaal weg 19 te Urecht SoUicitatiebezoek buiten werktijd mogelijk na telefo nische afspraak Telefoonnummer 16491 Utrecht * t*t*t*t*t****lW*t 1 Een CEBUCO-uitgave 1 1 Inkomensverdeling 1 1 van de 1 1 Nederlandse Bevolking 1 1 2e druk 1 1 Een boekje gebaseerd op gegevens van het C.B.S 1 1 waarin voor geheel Nederland voor elke provincie 1 1 en voor elk verzorgingsgebied en - centrum de in - 1 1 komens van de bevolking vermeld staan 1 1 Hoe snel ontwikkelt zich de welstand in een bepaald | 1 gebied 1 1 Hoeveel verdienen de mensen daar 1 1 Door bestelling van dit boekje prijs t 2.50 bö he 1 1 „ Cebuco " — Vondelstraat 69 Amsterdam ontvangt | 1 U antwoord op deze vragen 1 1 Postgiro no 1464 1 W^r ^ Bij de Politieverbindingsdienst te Utrecht Cy ^^^ kunnen worden geplaatst enigs 1 TECHNISCHE ASSISTENTEN 1 Taak Zelfstandige controle en reparatie van communi 1 catie apparatuur dit werk met service-auto In verschll 1 lende gemeenten te verrichten Vereist Dlpl mulo A of 1 B dipl radio-monteur N.R.G of radiotechnicus N.R.G 1 zo mogelijk ervaring op gebied van V.H.F oommunicatie 1 apparatuur Salaris ƒ 240 - tot ƒ 378 - p.m leeftijd tot 1 30 jaar Schr soil aan het hoofd van bovengenoemde 1 dienst Maliebaan 10 Utrecht Potterstraat 2 Utrecht HEDEN AFSCHEIDSAVOND ORKEST THE TRAVELLERS VAN DER HEEM N.T FABRIEK UTRECHT vraagt voor afd montage Als u prettig wilt werken in een moderne fabriek met veel licht en lucht kom dan eens praten op de afd Personeel Abstederdijk 145 A waar u alle ge wenste inlichtingen kunt verkrijgen dagelijks van 9 5 uur Alleen ongeh dames boven 16 jaar worden verzocht te solliciteren mr ^ V&tka(k kwartetsbel ov'^EDERf nmvtRKurDE sncHuiriEN bon VOOR EEN KWARTETPLAATJi r '" ^^- f *^ TENTOONSTELLING DE DRIEZUILEN 20-28 april zondags gesloten Gelegenheid tot het HUREN VAN STANDS Bureau Achter St Pieter 8 - Utrecht - Telef 11835 Geopend van 9—12 en 13%—17 % uur van Lux Toilet Zeep bewijst haar volmaakte zuiverheid Smetteloze De conditie van Uw huid bepaalt de charme van Uw voorkomen Breng daarom Uw tere huidweef sel alléénin aanraking meteentoiietzeep.waatvan U zeker weet dat ze intens zuiveir is Lelieblanke Lux Toilet Zeep geeft U die zekerheid Uitgelezen oliën die in Lux verwerkt zijn worden gezuiverd en gezuiverd tot ze doorzichtig helder zijn Vandaar dat Lux een overvloed van wit inzuiver 2o%idt'%o zuiver • so zacht voor Vw huid Piper Laurie de lieftallige Universal International-sier Een meisje uit de rj " ¦ zegt „ Ik gebruik elke dag romig schuimende Lux Toilet Zeep " schuim geeft dat Uw poriën volkomen èn veilig reinigt Lux Toilet Zeep laat Uw huid onbelem merd ademen dat betekent lucht opnemen Een gezonde gave huid meteen natuurlijke charme is het resultaat Kies daarom voor een prettige dagelijk se verzorging de beschaafd geurende Lux Toilet Zeep J'M'TOILET ZEEP Als iedere hap eten U bezuurt - door brandend-schrijnende pijn van overtollig maagzuur moet gij nodig Rennies nemen Digestif Rennie - pastilles blussen brandend maagzuur binnen enkele minuten Vandaar dat gij met een paar Rennies op zëk eigenlijk overal altijd alles eten kunt wat U lust U kunt ze zonder bezwaar onopgemerkt zonder water ol wat ook innemen Simpelweg laten smelten op de tong Rennies zijn nog lekker ook tegen brandend maagzuur RENNIESl Wegens uitbreiding gevraagd voor spoedige indienst treding Ie WONINGSTOFFEERDER leeftijd 25-35 jaar 2e AANK ETALEUR leeftijd 18-25 jaar 3e LEERL VERKOOPSTERS leeftijd 18-23 jaar 4e MONTEUR voor onderhoudswerkzaamheden leeftijd 18-23 jaar Aanmeldingen dagelijks van 9 12 en van 2-5 uur personeelsbur 3e etage 

Kranten

Ga naar