Utrechts Nieuwsblad zaterdag 14 januari 1956

UTRECHTSCH NIEUW OPLAGE 48000 LAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 164 31 5 lijnen Giro 154949 Directeur A M E H N Koemans Adj.-Dir Drs J R Nieuwenhui » ZATERDAG 14 JAMJARI 1956 63ste JAARGANG No 218 Verschijnt da^elüfcs Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 6.40 p kw 50 c p w Senator George contra regeringsprogram Bezwaar tegen hulp op lange termijn De ministers van buitenlandse zaken mr J W Beyen en mr J M A Lwns met hun echtgenoten hielden vrijdagavond de gebruikelijke nieuw jaarsreceptie voor leden van het corps diplomatiqiie en andere auto riteiten in de amibtswoning van minister Beyen in Den Haag De ambassadeur van Pakistan Begum Ra'ama ' hiaquat AU Khan biedt m,i nister Luns haar gelukwensen aan Mr P van den Toorn van Holland-Amerikalijn plotseling overleden Na een korte onjgesteldheid is gis teravond op 54-jarige leeftijd plotse ling overleden mr P van den Toorn directeur der HoUand-Amerika-lijn te Rotterdam NED.-INDONESISCHE CONFERENTIE ndonesisch kabinet nam nog geen beslissing Het Indonesische kabinet heeft vrijdagavond zijn besluit over de verder te volgen gedragslijn ten aanzien van de Nederlands-Indonesische confe rentie te Geneve uitgesteld in afwachting van verder overleg met de partijen die de regering steunen i Hongaarse schrijvers kwamen in opstand aannamen waarin zij zelf-kritiek " leverden en gehoorzaamheid aan de partijvoorschriften beloofden Voorts werd bekendgemaakt dat een onder zoek naar de opstand zou worden in gesteld De waarnemers in Wenen ge loven dat de rebellen niet zwaar ge straft zullen worden gezien de om vang van de actie en het feit dat bij na alle rebellen geziene partijleden waren Hij werd geboren op 21 juli 1901 te Rotterdam als zoon van W H van den Toorn Wzn die eveneens direc teur der H.A.L is geweest Mr Van den Toorn was officier in de Orde van Oranje-Nassau Hij heeft talrijke functies bekleed Hij was o.m commissaris van de N.V Standaard Hypothekbapk te Rotter dam commissaris van de N.V Rot terdamse Scheepshypotheekbank te Rotterdam commissaris van de N.V Rederij v/h J H Koenigsfeld en commissaris van de N.V Maatschap pij tot Exploitatie van Rotterdams Rijnvaartbedrijl Hij was lid van het Holland committee of Lloyd's Regis ter of Shipping en bestuurslid van het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart voorts van de Neder lands-Canadese Kamer van Koop handel van de Koninklijke Zuidhol landse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen en plaatsvervan gend voorzitter van de Bond van werkgevers in de geregelde lijnvaart ter koopvaardij en lid van de raad van beheer der V.N.S Dit groepje kinderen uit Amerika heeft een heel nieuw soort slee ont dekt die wonderbaarlijk goed aan de verwachtingen voldoet soms halen ze er een snelheid van 45 tot 50 km per uur mee Onder het glij den tol je prachtig in het rond — en in geval van een plotselinge regen - of sneeuwbui vormen de „ glijdende schotels " nog een prima hoofddeksel ook Grote waardering voor het be stuursbeleid van minister Beel toon den zeer vele Eerste Kamerleden in het Voorlopig Verslag der Eerste Ka mer over de begroting van Binnen landse Zaken Niet alle leden evenwel konden zich verenigen met ' s ministers poli tieik ten aanzien van het overheids personeel Het voornemen van de bewinds man te geraken tot een algehele her ziening der provinciale wet naar leiding van de verschijning van het rapport der commissie-Prinsen ver kreeg de instemming van vele leden Eveneens was dit het geval met het voornemen des ministers om art 87 a der gemeentewet regelende het tus sentijds ontslag van wethouders te wijzigen Men zie hierover ons arti kel van vrijdag 13 januari — Red V.N Ongerustheid werd door verschei dene leden tot uitdrukking gebracht ' S De Amerikaanse democratische senator Walter George voorzitter van de Senaatscommissie van buitenlandse zaken heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij de minister van buiten landse zaken Foster Dulles heeft meegedeeld dat de rege ring-Eisenhower de samenwerking tussen republikeinen en democraten in gevaar dreigt te brengen als het program voor hulp aan het buitenland niet „ handelbaarder " wordt gemaakt Het is veel belangrijker een gezond twee partijen beleid te volgen ten ' aanzien van de grote vraagstukken der buitenlandse politiek dan vast te houden aan een hulpprogram op lange termijn aldus George De senator legde er evenwel de na druk op dat zijn oppositie tegen het bulpprogram op lange termijn slechts een persoonlijke oppositie is De gouverneur van Utah Bracken Lee heeft vrijdag geweigerd zijn in komstenbelasting over 1955 te beta len omdat het volgens hem onwettig is dat de belastinggelden gebruikt worden voor hulp aan het buitenland Hij hoopt dat de staat een proces tegen hem zal beginnen zodat de kwestie voor het gerecht kan worden uitgezocht President Eisenhower heeft vrijdag op het Witte Huis besprekingen ge voerd over de uitvoering van zijn program voor vreedzaam gebruik van atoomenergie aldus heeft de perschef van de president Hagerty bekendgemaakt De besprekingen werden bijge woond door minister Dulles de mi nister van financiën Humphrey de voorzitter van de commissie voor atoomenergie Strauss en de speciale raadsman van de president voor de nationale veiligheid Anderson Men gelooft dat gesproken is over de mo gelijkheid om Eisenhowers plan „ ato men voor de vrede " opnieuw op de voorgrond te brengen Dulles ' interview Lincoln White de - njoordvoerder van het Amerikaanse mmisterie van buitenlandse zaken heeft vrijdag op een persconferentie een geschreven verklaring voorgelezen waarin wordt gezegd dat minister van buitenlandse zaken Dulles van mening is dat de uitlatingen die hem in het tijdschrift „ Life " worden toegeschreven geen correctie behoeven wat de inhoud betreft De verontwaardiging in Britse po litieke kringen en de pers over Dulles ' versie van de Brits Ameri-kaanse besprekingen in april 1954 over maatregelen tegen communis tische expansie in Zuid-Oost-Azië neemt nog toe De officiële reactie blijft gereser veerd wegens het aanstaande bezoek van premier Eden aan de V.S maar een woordvoerder van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft vrijdag in zijn eerste commentaar op het meningsverschil Dulles ' verkla ring dat Engeland met „ verenigde actie " om communistische penetratie in Indo China tegen te gaan akkoord was gegaan betwist Alle elf leden van Veiligheidsraad contra Israel Nationalistisch China Cuba en Peru hebben vrijdag by Israël aan gedrongen op het betalen van scha devergoeding aan Syrië wegens de aanval op Syrische stellingen bij het meer van Gaiilea in december j.l De afgevaardigden van deze lan den verklaarden in de Veiligheids raad der V.N die een Syrische klacht tegen Israël in verband met de aanval behandelt dat een der gelijke daad van staatsmanschap " de spanning in het Naburige oosten zou helpen verminderen Alle elf leden van de raad hebben thans Israël de schuld gegeven van de aanval hierbü werden 66 Sy riërs en zes Israëliërs gedood Men verwacht dat Eng:eland Frankrijk en de V.S met de Sov jet-ünie overleg zullen plegen om een gezamenlijke compromis Teso-lutie in te dienen waarin Israël wordt veroordeeld wegens de aan val Israël verklaart dat de aanval werd uitgevoerd als weerwraak voor Syrische aanvallen op Israëlische vissersboten op het meer van Ga ^ lilea Rakosi greep snel De raad ging tot dinsdag uiteen in Matyas Bakosl de leider van de Hongaarse communistische partij heeft in minder dan een maand tijds een „ opstand " van schrijvers tegen het ideologische „ dwangbuis " waar in de Hongaarse letterkunde gewron gen wordt ' onderdrukt aldus hebben waarnemers In Wenen verklaard Meer dan honderd communistische schrijvers o.w leden van de com munistische elite hebben in novem ber deelgenomen aan een protestbe weging tegen partijvoorschriften ten aanzien van hun werk Zj ] werden daarbij gesteund door musici acteurs en andere kunstenaars Zij schreven verhalen waarin kritiek werd gele verd op de minister van volkscultuur en op Rakosi zelf en zij organiseer den een petitie waarin geprotesteerd werd tegen bepaalde maatregelen in zake politiek en cultureel beleid die door het partijbestuur waren aange nomen Rakosi reageerde snel aldus de waarnemers Hij deelde de federatie van communistische schrijvers per soonlijk mede dat de betogers niet de „ juiste socialistische lijn " volgen Het partijbestuur nam daarna een reso lutie aan waarin gezegd werd dat de opstandige schrijvers leugens ver spreidden over de toestand in Honga rije De betogers ontkennen de „ noodzaak en het recht van de partij om de letterkunde te leiden " aldus deze resolutie De actie verliep toen leden van de federatie van schrijvers een resolutie De komende Amerikaanse atoomproeven De Verenigde Staten zullen bij de komende nieuwe atoomproeven in het gebied van de Grote Oceaan twee technische nieuwigheden be proeven aldus is vrijdag in krin gen van het Amerikaanse congres vernomen In de eerste plaats zal een warm tekernwapcn door een Amerikaan Js bommenwerper op het proefter rein worden uitgeworpen en ten tweede zal worden geëxperimen teerd met een nieuw soort ontste king een z.g all-fusion device " Bü de vorige proefnemingen in 1952 en 1954 werden de atoombom men en'Waterstof bommen op de be gane grond tot ontploffing gebracht Kandidatuur-Eisenhower Volgende week nadere mededelingen De perschef van het Witte Huis heeft verklaard dat president Eisen hower volgende week nadere mede delingen zal doen over zijn eventuele nieuwe kandidatuur voor het presi dentschap Aanhangers hebben hem zoals reeds gemeld al als kandidaat doen uischrijven liij voorverkiezingen in New Hampshire De eerste Amerikaanse I kunstmaan | 1 Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft vrijdag in Washing = = ton bekendgemaaltt dat de eerste Amerikaanse kunstmaan zal = = worden gelanceerd vanaf de luchtbasis Patrick te Cocoa in Florida = = De kunstmaan — een metalen bol met een doorsnede van 50 cm = = en een gewicht van circa 10 kg — zal worden gelanceerd met behulp = i van een driedelig raket die haar een snelheid zal geven van 29,000 = S km per uur De raket wordt rechtstandig gelanceerd Op een hoogte = = van anderhalve km zal zij automatisch overgaan naar een horizontale = = stand Op een hoogte van 50 tot 65 km bij een snelheid van 5,000 = S tot 6,500 km per uur zal het eerste deel van de raket zijn leeggebrand = = en afgehaakt worden Het tweede deel brengt de kunstmaan tot op = = een hoogte van 200 km De snelheid zal dan circa 17,000 km per uur = = bedragen = I Op een hoogte van circa 480 km biJ een snelheid van 29,000 km per H g uur zal de kunstmaan in een ovalen baan om de aarde komen De = g afstand van de aarde tot de ^ baan zal variëren van 300 tot 1,300 km = g De kunstmaan zal twee tot vier weken in deze baan blijven en daar = g ha als een meteoorsteen In de kampkring van de aarde verbranden = < iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiii|iiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiininiiiiiiHiniiiiiiiiiiii ^ iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiinniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiti De Voorburgse vergiftiging „ Spoor " f osforzaak bleek loos alarm De politie te ' s Gravenhage heeft de identiteit ontdekt van de geheim zinnige dame die in verband werd ge bracht met de tosforvergiftiging te Voorburg Zoals gemeld zou een da me de overleden vrouw een vergif tigde pil hebben laten innemen De politie kreeg ruim vijftig aanwijzin gen van mensen die ook door een dame waren bezocht die hen genees middelen had willen verstrekken Dank zij het verstrekte signalement bleek het niet moeilijk de Identiteit van de dame vast te stellen Naar de politie mededeelt is echter gebleken dat deze dame in het geheel niets met de fosforzaak te Voorburg heeft te maken Zij is lid van een Amerikaan se beweging en colporteert met boek jes die aanwijzingen geven hoe men „ geestelijk en lichamelijk gezond " kan worden Londen is donderdagmiddag een half uur lang in diepe duisternis ge dionnpeld geweest doordat een zwaar wolkendek het opstijgen van roet en rook belette Ernstig treinongeluk in Midden-Zweden Tot dusverre 20 personen om het leven gekomen Bij een botsir^s tussen een volgela den trein met ijzererts en een diesel spoorbus zijn vrijdag bij Kopparberg in ^ Midden Zweden twintig mensen o - veel schoolkinderea van 14 tot li jasti / in net ieven gekomen TIen personen werden gewond Het ongeluk onstond doordat de remmen van de goederentrein wei gerden Daardoor reed de trein door een onveilig sein op het station Kopparberg waar hij had moeten wachten tot de spoorbus gepasseerd zou zijn Met een snelheid van 80 km per uur raasde de trein door het sta tion de bus tegemoet tot grote schrik van het spoorwegpersoneel dat nog vergeefs trachtte de trein op een zij spoor te leiden of te laten ontsporen door de wissels om te zetten Op het laatete ogenblik heeft de conducteur v^n de bus die opge schrikt was ^ oor "' '^'« rschuwingskre teh nog de 4eure!i.-,-i>\,de twee wa gons svaanni ¦¦ ¦ "' d " *' estond ge opsni..d.Oiu sUi.^M f '^ ï.v i.üssagl'ïrs konden naar buiten springen voor de trein op de bus inreed en de passa giers naar alle kanten uit de wagens geworpen werden Men gelooft dat de machinist van de trein en de bus bestuurder zich op het laatste ogen blik door een sprong hebben kunnen redden Zij zouden slechts licht ge wond zijn De reddingswerkzaamhe den ondervonden grote hinder van ijzel en duisternis Dit was het twee de ernstige treinongeluk in Zweden in veertien dagen tijds Op 2 januari botsten bij Gothenburg twee treinen op elkaar waardoor een persoon om het leven kwam en er ell gewond werden Uitgaansverbod in Jordanië opgelieven De nieuwe Jordaanse premier Sa mir Rifai heeft besloten van heden zaterdag af het uitgaansverbod in Ammam het Jordaanse gedeelte van Jeruzalem en andere Jordaanse ste den op te heffen Het verbod was 7 januari uitgevaardigd na de ongere geldheden naar aanleiding van po gingen om Jordanië te doen opne men in het militaire verdrag van Bagdad In een officiële verklaring wordt gezegd dat de toestand in het land rustig is In West-Dnitslamd is in 1955 het aantal bezitters van televisie-toe stellen gestegen van 84.000 tot 283.000 De meeste kijkers wonen in het zendgebied van de „ Nord-i westdeutsche Rundfunk " Brits protest in Belgrado De Britse ambassadeur in Belgrado sir Frank Roberts heeft vrijdag bij de Joegoslavische regering gepro testeerd tegen de herhaalde aanval len van maarschalk Tito op het ver drag van Bagdad De Joegoslavische prem-ier deed deze aanvallen in toe spraken tijdens zijn recente bezoek aan Egypte Officieel is het bezoek van ambas sadeur Broberts aan het Joegoslavi sche ministerie van buitenlandse zaken nog niet bekendgemaakt In verband hiermee is men in welinge lichte kringen van mening dat het bezoek een bijzonder ernstig karak ter heeft gedragen aldus AFP De minister van voorlichting Sjamsoeddin Soetan Makmoer deel de mee dat het kabinet maandag ochtend weer bijeen zal komen Hij hoopte dat dan een definitief besluit zal kunnen worden genomen De conferentie te Geneve werd zoals bekend zaterdag 7 januari on derbroken om de partijen de gele genheid te geven verslag uit te bren gen aan haar regeringen Twee mo hammedaanse partijen die de rege ring steunen de orthodoxe Nahda toel Oelama en de kleine Partai Se rikat Islam Indonesia gaven deze week uiting aan haar ontevredenheid over het verloop van de conferentie De laatste partij verzocht de Indo nesische delegatie uit Geneve terug te roepen en een woordvoerder van de Nahdatoel Oelama zei vrijdèg j.l dat zijn partij wil voorkomen dat de resultaten van de conferentie worden aanvaard Voltooid Soetan Makmoer herhaalde vrij dagavond zijn eerder afgelegde ver klaring dat Indonesië de besprekin gen te Geneve als voltooid be schouwt Hij voegde er thans aan toe dat de onderhandelingen niet zullen worden voortgezet Hij legde er de nadruk op dat het kabinet nog geen enkel besluit ten EERSTE KAMER OVER BINN ZAKEN Vrees voor gemeentelijke zelfstandigheid ten aanzien van de ontwikkeling der gemeentelijke zelfstandigheid Menig departement en veel colleges van Gedeputeerde Staten zijn niet van centralistische tendenties vrij te plei ten aldus deze leden de snelle ontwikkelingen in het wes - Vele leden weze erop dat gezien ten des lands het probleem der ge meentelijke grenswijzigingen radi caal moest worden aangepakt Verscheidene leden waren van me ning dat de gang van zaken met be trekking tot de financiële verhou ding tussen rijk en gemeenten ten gevolge van ' s ministers circulatie van 3 oktober j.l in een bedenkelijk stadium was gekomen en in ernstige mate de zelfstandigheid der gemeen tebesturen bedreigt De teneur van die circulatie komt aldus deze leden in het algemeen hierop neer dat de uitgaven van de gemeenten dienen te worden „ be vroren " op het peil van 1955 Met 120 km-vaart tegen boom Twee zwaar'gewonden Van onze correspondent Vrijdagmiddag is de splinternieu we auto waarmede men aan het proefrijden was op Heeswijk biJ Montfoort met een vaart van 120 km uit de bocht gevlogen De auto kwam eerst tegen een boom en ver volgens tegen een ijzeren paal te recht om daarna enige malen over de kop te slaan De inzittenden eea vertegenwoordiger van het Automo bielbedrijf Gebr Nefkens de heer B en een aspirant.koper beiden uit Utrecht werden gewond uit de to taal versplinterde wagen gehaald Met de ambulancewagen van de G.G.D werden de slachtoffers naar het Antonlus Ziekenhuis en het Stads en Academisch Ziekenhuis in Utrecht overgebracht Hun toestand was vanmorgen naar omstandighe den bevredigend Nederlandse delegatie stelt vertrek uit De Nederlandse delegatie heeft haar vertrek naar Geneve uitgesteld aangezien is gebleken dat de Indo nesische regering nog niet gereed is met het bepalen van haar standpunt ten aanzien van de onderhandelin gen met Nederland Op het ogenblik kan nog niet wor den gezegd wanneer men wèl ge reed zal zijn met het bepalen van een standpunt Zoals eerder gemeld zonden mi nister Luns en andere leden der Ne derlandse delegatie zaterdagmorgen naar Geneve vertrekken Naar wij van Indonesische zijde in Geneve vernemen is het ver trek van de Nederlandse delegatie uitgesteld op verzoek van de Indo nesische delegatie De Indonesische delegatie wacht nog op de terug keer van haar koerier mr Indra kasoema die met minister Kasimo zondag j.l naar Djakarta is ver trokken om aan de Indonesische re gering verslag uit te brengen over het verloop van de conferentie Aangezien dus zaterdag nog geen vruchtbare besprekingen mogelijk ztjn heeft de Indonesische dele gatie aan de Nederlandse delegatie verzocht zaterdag nog niet naar Ge neve te komen Inmiddels bluft de Indonesische delegatie in Geneve De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken Anak Agoeng Gde Agoeng is in de vroege morgenuren van heden zaterdag uit Londen te Geneve aangekomen aanzien van de Geneefse besprekin gen heeft genomen Vragen over de mogelijkheid van een kabinetscrisis met het oog op de houding van sommige regeringspar tijen ten aanzien van de conferentie zijn voorbarig zo besloot de minister Mr van Empel wacht nog steeds In kringen van de Indonesische ambassade te Bangkok verklaarde men gisteren dat de kans dat mr Van Empel een visum voor Indone sië krijgt er minder goed voorstaat Mr van Empel werd door de Ne derlandse regering aangewezen voor de verdediging van Nederlanders die in Indonesië terechtstaan of nog moeten terechtstaan Maandag j.l ar riveerde hij in Bangkok en sinds die tijd wacht hij op een visum om Indo nesië te kunnen binnengaan r ZACHTER WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Zachter - weer met veel bewol king en enige regen Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en zuidwest ZON EN MAAN Zondag Zon op 8.44 zon onder 16.59 Maan op 9.23 maan onder 1957 Maandag Zon op 8.43 zon onder 17.00 Maan op 9.42 maan onder 21.06 Europees weerrapport Za terdag 7 uur v.m Station Weer wma temp Helsinki sneeuw n - 2 gr C Stockh sneeuw nnw - 2 gr C Oslo onbew nno - 7 gr C Kopenh half bew w 4gr C Aberdeen licht bew stil Ogr C Dublin regen o 7gr C Londen half bew zzo 5gr C A'dam geh bew zzo Ogr C Brussel onbew zzo Igr C Parijs mist ozo 1 gr C Bordeaux mist zo Sgr C Grenoble geh bew ono 4gr.C Nice motregen nnw 10 gr C Berlijn half bew zw Igr C Frankfort mist stil - 3 gr C München mist zzo Ogr C Zurich nevel o 2 gr C Geneve nevel stil 2 gr C Locarno geh bew stil 2 gr C Wenen nevel w 2gr C Innsbruck nevel Igr C Rome onbew ozo 9gr C 
f Zaterdag 14 januari 1956 - 63e jaargang no 218 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD | j.»!M ' H ^ '' " tVv Advertentie RESTAURANT | „ RICHE " I Vredenburg 2L Tel 12235 | Aanwinst voor stad Utrecht Qemeente wil voor f 30.000 standruimte huren Henriëtte Swellengrebelhuis thans in aanbouw Het bejaardencentrum van de Diakonesseninrichting Tweehonderd Advertentie OPHEFFINGS-VERKOOP AL ONZE BONTWERKEN MOETEN WEG ZIE NU ONZE PRIJZEN V HATTUM NOBELSTR Haastige fietser kon handen niet thuis houden Vij/tig gulden voor ] duwpartij met gevolgen Van een onzer verslaggeefsters 17 september reed de 19-jarige kantoorbediende H C H uit Zeist met ztin meisje op het fietspad langs de Van Oyensteeg te Biltho ven Het was druk op de weg en voor hem reden een stel jongelui die hij wilde passeren HU belde maar toen ze niet vlug genoeg naar zijn zin op zij gingen gaf hij een van hen een por met zijn elle boog De jongen begon wat te slin geren maar raakte de macht over zijn stuur niet kwvjt Een eind verderop moest H C H echter weer een voor hem rij dend stel mensen voorbijröden Ook dit maal gebruikte hij zijn handen doch nu kwam het erger aan Het slachtoffer viel van zijn fiets en liep een hersenschudding op H C H had zich vrijdag te verantwoor den voor de politierechter mr Klaver C.H.U opent rij van verkiezingssprekers Mr Beernink sprak Van een onzer verslaggevers Ambonese muzikant ranselde zoontje af Rechter gaf een week voorw vrije kamers Op het terrein van het Diacones ¦ enhuis gelegen aan de nog aan te leggen Fockema Andraelaan hoek ttubenslaan te Utrecht is aangevan gen met het bouwen van een tehuis voor bejaarden naar ontwerp van lieo G Visser architect te Zeist Dit tehuis zal plaats bieden aan 200 pensionaires welke allen zullen be schikken over een vrije kamer Een gedeelte zal zelfs kunnen be schikken over een flatje bevattende een woonkamer en slaapkamer met kitchenette en w.c Deze kamers en flatjes worden ondergebracht in 4 woonlagen allen op de zon gericht en voor het grootste deel met uitzicht op de genoemde lanen Via de hoofd entree zal men een grote hal betre den welke zal worden gebruikt als eonversatieruimte Enerzijds zal deze hal toegang ge ven tot een kapelrecreatiezaal en an derzijds tot het hoofdtrappenhuis welke met twee liften toegang geeft tot de 4 woonlagen Op elke woon laag zullen zich 2 conversatiekamers bevinden waarvan de inrichting zal variëren Hier wordt gedacht aan een biljartkamer een rookkamer e.d Bij elke conversatiekamer is een klein keukentje geprojecteerd waar bij be paalde gelegenheden een familie feestje kan worden gehouden Qeen eetzalen Op elke wuoinaag zullen zich toi let en badruimten bevinden Eetza len zal men in dit gebouw niet vin den Het bestuur van de Diacones seninrichting meent dat zoveel mo gelijk de zelfstandigheid van de be woners moet worden gehandhaafd Hiervan uitgaande is besloten dat de maaltijden op de kamers worden genuttigd Zij die echter voorkeur Advertentie „ Vatbare " Kinderen Moeder bestrijd voortaan Ui idtiid verkonden " kinderen dat booten met Z W I X S A L INOER.HONINC SI ROOP Van een onzer verslaggeefsters De 3S-jarige Ambonese muzikant Z S uit Barneveld stond vrijdag terecht voor de Utrechtse politie rechter wegens mishandeling van zijn 7 jarig zoontje 28 augustus had hjj de Jongen die de gehele dag erg lastig was ge weest een paar tikken gegeven met een rotan lat Toen het kind de vol gende dag weer een streek uithaal de kwam de lat opnieuw tevoor schijn en waren de gevolgen ern stiger De dokter kwam en consta teerde flinke bloeduitstortingen op de bovenbenen De jongen kon nau welijks meer lopen Blijkens het reclasseringsrapport liet verdachte de opvoeding van zün kinderen ge heel aan zijn vrouw over Hij be paalde zich slechts tot ingrijpen als de zaken wat scheef dreigden te gaan De ter zitting aanwezige getuige deskundige verklaarde desgevraagd dat naar Ambonese maatstaven gemeten verdachte vrij normaal had gehandeld De opvoeding van de kinderen legt men daar geheel in handen ' van de vrouw terwijl de man slechts corrigerend op treedt Dit pleegt nog al hardhan dig te gebeuren De officier van justitie mr Bou ma w*g van oordeel dat verdach - geven in klein groepsverband te eten zullen hiertoe in de gelegen heid worden gesteld Zieken zullen zo lang mogelijk op hun eigen kamer worden verpleegd Voor hen die lange tïjd verpleging behoeven is een kleine ziekenafde ling met een capaciteit van 12 bed den geprojecteerd Verder zal men r % te nu hij in Nederland is zich heeft te houden aan de Nederlandse wet en de Nederlandse normen Hy had schromelijk misbruik gemaakt van het vaderlijk tuchtrecht De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 3 weken met een proeftijd van 3 jaar en een boete van ƒ 30 — of 10 dagen hechte nis De politierechter had begrip voor het feit dat het voor Z S een grote mate van aanpassing moest kosten zich aan de Nederlandse wetten te onderwerpen en veroordeelde hem tot 1 week voorwaardelijke gevan genisstraf met een proeftijd van 2 jaar en een boete van ƒ 25 — of 5 dagen Tweetal nieuwe gem ontvanger Tengevolge van het aa " de hui dige functionaris de heer H J J Koot met ingang van 15 februari a.s wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op zvjn verzoek verleende eervol ontslag zal op die datum een vacature van ontvanger der gemeente ontstaan Ter vervulling van die vacature bieden B en W de raad de vol gende aanbeveling aan J G van Baaren hoofdcom mies A ten kantore van de gemeen teontvanger N Tiesman hoofdverificateurter ae«n»eenite 9ecretarie in dit huis vinden personeeUsamers een woning voor de directrice en de techniker Onder een gedeelte van het ge bouw zal zich een kelder bevinden met dienstruimten bergingen ten be hoeve van de bewoners en een stal ling voor fietsen en invalidenwa gentjes Als naam voor het gebouw heeft het bestuur gekozen Huize Henriët te Swellengrebel als herinnering aan de eerste besturend zuster van de in 1844 in het leven geroepen stichting Inrichting van diaconessen in Ne derland gevestigd te Utrecht De officier van justitie mr Bou ma was van oordeel dat verdach te onbehoorlijk had gehandeld en vorderde een voorwaardelijke ge vangenisstraf van 2 weken met een proeftijd van 2 jaar benevens een boete van ƒ 40 — of 20 dagen hech tenis De politierechter achtte het in verband met de jeugdige leeftijd van H C H niet wenselijk een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen en veroordeelde hem tot een boete van ƒ 50 — of 20 dagen hechtenis In het protestants centrum te Utrecht heeft het Tweede Kamer lid mr H J K Beernink gespro ken over het verkiezingsmanifest dat de CHU heeft uitgegeven naar aanleiding van de komende verkie zingen Het manifest is veel kleiner dan van b.v de KVP en de AR-partü omdat de CHU zich niet ontveinst dat de toekomst uiterst onzeker is en een programma voor lange duur nauwelijks kan gegeven worden De komende verkiezingen zullen veel principiëler zijn dan die van 1948 waarbij Indonesië in het cen trum stond en dan die van 1952 waarbij de ouderdomsvoorziening de inzet van de verkiezingscam pagnes was Thans gaat het aldus spr om de z.g Doorbraak Het Mandement der Bisschoppen wat de protestanten nauwelijks aan gaat aldus mr Beeernink en het Herderlijk Schrijven van de Gen Synode der Ned Herv kerk zullen zeker bö de verkiezingen meespre ken Sprekend over het laatste stuk zei de heer Beernink het te be treuren dat het herderlijk schrijven zo moeiltik leesbaar was en op sommige plaatsen zo duister Maar een lijn uit het stuk moet gevolgd worden Daar waar de samenstel lers erop aandringen de reforma torische beginselen te aanvaarden En wanneer wij dat doen kunnen wii nooit stemmen op de PvdA die immers katholieken in de ka mer brengen aldus spr De CHU stelt zich als partfl op het stand punt dat de bijbel richtsnoer is voor het politieke handelen In ds PvdA wordt dat door velen wel er kend maar de partij kan het als zodanig nooit stellen Het is onmo gelijk voor de Christenen in de PvdA een zoutend zout te zijn want zij hebben van de PvdA nog geen Christelijke partü kunnen maken Vervolgens stond mr Beernink uitvoerig stil bij urgente punten uit de CHU politiek het Deltaplan Nieuw-Guinea wat ën om de noe - Zo sail mctt het Henriëtte Swellen grebeVhuis het bejaardencentrum van de DiakonesseninrichUng te Utrecht dat thans in aanbcytiw is in - aogelvlueht zien DeheerR.Miellet50jn bij Galeries Maandag is de heer René Miellet die 10 Mei 1891 in Damparès Jura'j in Frankrijk geboren werd vijftig jaar werkzaam bij de Galeries Mo dernes In 1906 op 15 januari kwam de heer Miellet in Nederland en trad als jongmaatje^i ' dienst van de on derneming de iaand Bazar Fran?ais te Rotterdan ' > l Groningen Vervol gens werd hij inkoper te Rotterdam voor deze firma In 1936 promoveer de h ijtot centraal inkoopleider in alle rayons Drie jaar later kreeg hij tijdelijk de leiding van het filiaal te Rotterdam tot op de dag van het uitbreken van de tweede wereld oorlog Van december 1940 af vestigde de heer Miellet zich te Utrecht In 1954 werd hij samen met de heer Gérard Miellet een der centrale directeuren belast met de leiding van het Utrechtse filiaal Tijdens de eerste wereldoorlog werd de heer R Miellet onderschei den met de Medail Militaire en het Croix de Guerre KOPPELCONCOÜRS VAN T.O.P ping die wö er hebben én om het bestwil van de Papoea's Neder lands moet blijven ondanks het Handvest van de Verenigde Naties wat wij niet al te bindend moeten zien woningnood enz De klaverjasvereniging T.O.P organiseert op dinsdag 17 januari 1956 een klaverjas-koppelconcours in café Tramzioht Amsiterdamsestraat weg 361 aanvang 8 uur Granatendiefstal voor gerechtshof De reeds 16 keer veroordeelde 37 jarige koopman J M uit Apel doorn die in de avond van de 23 ste augustus op een militair terrein in Stroe 31 exercitiegranaten had gestolen en door de rechtbank te Utrecht tot anderhalf jaar met af trek was veroordeeld heeft van daag in hoger beroep voor het ge rechtshof te Amsterdam terecht ge staan Reeds eerder had hij een partij aan een opkoper verkocht waarvoor htj ƒ 2.000 ontving Verdachte vertelde dat hij als gevolg van zfln vele veroordelingen moeiiyk aan de slag kan komen en door scharrelen in het levensonder houd van zijn gezin moet voorzien Hij meende dat hij zich die avond op een openbaar terrein had bevon den en had daarom de granaten in ztin auto geladen De bossen in de ze omgeving — zo voegde verdach te er aan toe liggen vol met muni tie De procureur-generaal die de diefstal bewezen achtte vond de straf wat te hoog HU eiste een jaar met aftrek De raadsman voerde aan dat M noodgedwongen het be roep van schatgraver uitoefent Hij verzocht een straf gelijk aan het voorarrest op te leggen Het hof zal op 26 januari arrest wijzen VEBMABKT ÜTRBOHT Op de veemarkt te Utrecht zijn van daag 2792 stuks vee aangevoerd 630 runderen waaronder 611 t.b.c vrü 32 vette kalveren 41 graskalveren allen t.b.c vrö 527 nuchtere kalveren 564 schapen 238 varkens boven 100 kg 371 varkens beneden MO kg 359 biggen 30 bokken en geiten Op tentoonstelling De Drie Zuilen te Utrecht Het ligt zoals bekend in het voo> 1335^1 bamstrart S5 -" JPgU OOK VOOR HUISBRANDOLIE ' INs^MWP^'aiiumil UTRECHT — Geboren Jo hanna W d V G M de Hom en J Streekstra Fregatstraat 167 Theodorus W z v F J J Kop pers en A Gentenaar Westerkade 7 Johanna H d v H L v Ros sum en J H Balten Huygensstr 3 Margaretha B d v A T den Besten en M J Rietveld Harme ien Johannes C z v J C v Veenendaal en H J Mulder Berg straat 10 Mirelle A G d v J L M de Bóoij en J A T V der Heijden De Bilt Roelof z v C v Ojen en W G ten Boden Blok straat 12 Augustinus J W z v J V der Steen en A J Knijnen burg Nolensstraat 2 I Martha Ch M d V A Vontenie en T H Hels dingen C Dirkszstr 16 Abraham Ch z V A Vontenie en T H Helsdingen C Dirkszstr 16 Hans A z V E Tuöp en L Borra Bergstraat 5 Goris z v M G Ka lee en W Verhoef Schipbeekstraat 17 Geert J z v H R Zwarten kot en A Bergsma Cervantelaan 40 I Leendert A z v L A Ha moen en M J Siebelink Woonark in Leidserijn Sylvia A W d v H A J G Koeleman en G Streu mer v d Goesstraat 86 R nald z V W Volp en E A Karel Es doornstraat 37 Overleden Lena Maria Vis sers 5 j Kanaalweg 119 Caroline Elbertsen 8 jr Enkhuizen Maria Theresia Schreefel 3 jr Zeist Eli sabeth Berendina Nagtegaal 8 m Bollenhofsestr 26 Jacob Johan v.n de Pol geh C van Lienden 77 jr Amerongen Dirkje v Doornspeek geh H Baars 47 jr Maurik Ar nolda Catharina Martina Raijma kers 6 m Mill en Sint Hubert Ri chardus Hendrikus Romanus Hoog veld 59 j ongeh Renkum Hendrikus Kneppers geh M A Kersten 65 jr Verl Hoogravenseweg 68 Bt s-tiaan Kerstens geh L Snoek 60 jr Brunssum = Speciaal aanbevolen = _ ZAUWSCHELP 1 i TOMATENSOEP met ROOM 1 GEBRADEN KIP = = zoals grootmoeder het vroeger = klaarmaakte = CHIPOLATA PUDDING | lf6 I = = ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiT Bouwkas gaat voor gewone rechtbank procederen Zoals bekend heeft de Bouwkas Nederlandse gemeenten hoger be roep aangetekend tegen de uit - 1 spraak van de president der recht bank te Utrecht waarin deze zich niet bevoegd verklaarde in het Kort Geding dat door de Bouwkas aan hangig was gemaakt tegen de N.V Wildschuts bouwbedrijf te Utrecht en de Ned Bond van Bouwonder nemers De bouwkas heeft thans besloten het appèl in te trek ken en voor de gewone rechtbank te gaan procederen Voor de bouwkas zal optreden mr E J Korthals Al tes uit Amsterdam Zoals bekend gaat het hier om vol gens de bouwkas onjuiste voorlich - ting omtrent de bouwkas verstrekt o.ra aan B en W van Apeldoorn In verband met het vorenstaande stellen zij in overeenstemming met het advies van de economische com missie voor een krediet tot genoemd bedrag ter beschikking te stellen TRIOMF DER ARDENNEN De Ned Chr Reisvereniging organi seert donderdag 19 januari te 20 uur in K en W een filmavond Vertoond wordt „ Triomf der Ardennen " ZATEBDAO SCALA 16,30 uur Jeugdvoorst „ THe letzte Brücke " 16 jr en ouder DRUKKERIJ V BOEKHOVBN 16 uur Persoonlük damkapioenschap van Ne derland HAMBURGBBSTR 31 19,30 uur Kla verjasconcours Wandelsportver WWV SCHOUWBURG 20 uur Nederl Come dle „ De Koppelaarster " GEBOUW v K en W 20 uur Toneel ver Door Inspanning Ontsppjnning „ Wilde Vaart " IDEM 20 uur Wandelsportver Jeugd Oudwök TIVOLI 20 uur Kon Ned Zangevsver bond Ge w Utrecht concert 13 man nenkoren jongenskoor Herman Schey Barend Renden GANSSTRAAT 82a 20 uur Inslull Geref Kwartier Jeugdraad Utr Zuid NICOLAIKERK 19,30 uur Orgelvesper door I > Emé spreker da v d Plas OUD-KATH KERK St - Marie 10,30 n Vesper met avondgebed JANSKERK 21 uur Avondgebed T KALFJE 20 uur Feestavond Da mesvoetbalver Herbido REST DE SCHOUW Oudterkhof 19 — 32 uur DuivenshoTV ZONDAG HOTEL SMITS 10,15 uur Humainis tisch Verbond de heer T!h Polet „ Hu manisme en dagelüks leven " CITY 10,30 umr De levensroman van Richard Tauber a.l VREEBURG 10.30 uur Rapsody a.l DRUKKERIJ » BOBKHOVEN 10 uur Persoonlijk daraJcaanploenschap van Nederland REST DB SCHOUW Oudlkerkhof 10,16 uur Duivenshow R.-K ARMBESTUUR Maliesingel 77:15,30—17 mir Receptie t.g-v lOO jarigbestaan SCHOUWBURG 30 uur.«Neaerl Come die De Koppelaarster " GEBOUW V K en W 20 u«ir Solida riteitsbijeenkoimjst Joodse Gemeenschap Opperrabön E Berlinger spreekt CHR GBRBP KERK Wittevrouwen slngel 33 19.45 ur Dienst voor bui tenkerkelijken da D Biesma jr MARGRIETHAL 10—17 en 19,30—20 u Gc we.steliJke finales handbaJ STADION 14 uur Voetbal-wedstrBd DOS—VW THORBBCKBLAAN U uur HMS — Watergraafsmeer MAANDAC SCHOUWBURG 20 uur Nedierl Oper » FajUiSt " TIVOLI 20,15 uur TJSO-conoeirt diri gent Henri Arends solisten Frlts Knol en E!mö Steler STADHUIS 20 um - Ver r Baedagogiek Prof dr H J v d Berg „ Contact tuissen Ouderen en Jongeren " WIJKGBBOUW Potgieterstraat 37 20 uur Klaverjasconcofurs De Toekom^st VAN RIBLIiAAN 20 uur Ned Chris ten Vrouwenbond aid Tuindorp le ztag Mej Zr v Hasselt „ Asfaltjeugd " BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,30 18 4B en 21 uur Zondag om 14,15 16.80 18,45 en 21 uur CAMERA Le roiig « et Ie noir 18 jr 3e vooi-st 21,1S zondag 13.46 16,15 18,45 en 21,16 uur CITY Menselijke Begeerte IS jr OLYMÏIA vrijdag t.m zondag Ruiters V d Nacht 14 jr maand t.m don - derdiag Het Spinneweb 18 jr PALACE Push over 18 jr vrijdag t.m zondag 18,45 en 21 uur maandag t.m donderdag 20 uur REMBRANDT Demonen 18 jr 3e voorst 21,16 uur zondag 13,46 16,15 18,45 en 21,15 uur SCALA De rijzige Rivalen 14 jr Se voorst 21,16 uur zondag 14 16,30 19 en 21,30 uur VREEBURG La Strada De Weg 18 jr FILMAC Actualiteiten a.l vrödag t.m zondag 10—18.30 maandag t.m donderdag 10—19,45 uur SPOORBIO Actualiteiten aj 8—23 u APOTHEKEN In de week van heden 18 uur tot zaterdag 21 jan hebben de volgende apotheken zondag avond - en nacht dienst Slis Nachtegaalstr 67 Wit teboon Voorstr 6 v d Bergh W V Noortstr 82 Koert Kanaalstr 194 dr V d Graaff Amsterd.straatweg 456 en Boswijk Twijnstraat 28 MEDISCHE DIENST Voor zondagsdienst Utrechtse art sen Dokterscentrale tel 28000 Utrecht-Noord Dr Hardy v Beu ningenplein 1 tel 13209 Apotheek Dr v d Graaff Am sterd straatweg 456 L tel 14194 WATBK.HOOGTEN WEEUDSLUIS Bovenkant sluis 60 om + NAP val 1 cm Benedenkant sluis 19 cm — NAP val 9 cm Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 VOUSeJMS OOC NOTARIS swANevostr D6 jeu&p NfETS MEBZ VtóCR eCS • BAANTJES ttVENó BREktóeN DÊRAAT3&VEtiStAS SB/ERö EE NIETS MGEK VAN TCGEffll TKeNlAlOOi;til & ALPUSH ^ SWANË S?EKCL0B5 rONDEÈONSjEN © ERCUlSS BECONCURREREN ELkAAR MTlA/OEW EieR(aOOieN En SPËKSCHIETEN [¦ T IS MISSCHIEN SOED DOTO W6ET OAT IK OOKTAS EEN Niaiwe NAAM HES SËKEKB * ^ GiJiBEKS IS VAN NUAFAAN NAMEL'JW 6'iSBERS Ce DRIE 2UILEN"SCHREEF e&l PEOS - VKAAe UIT VOOR Kj Nieuwe naam CUE NAAM WERD PeOE)6 ZDILetS M6MVAS DAT RAMPEN DH WETENSCWAPSnMU LËReN -- • _^ t)E ELeKjRIPCA-ne BU PE N.S 6AAT STCEDS VeRJOER VObSENS iR • peN HOLLANDEft --- ENOMte.BiïMflsuJEERwii.^yuüilTO ' I?ENS"OP « AAR WA6eN % 
UT RECHTSCH NIEUWSBIAD Zaterdag 14 janifflri 1956 - 63e^aorgang no 218 STUDIECONFERENTIE TE ZEIST VGLO tussen hangen Advertentie DELOEP en wurgen Wijmoetenstormklok gaan luiden Onder auspiciën van het Christelijk paedagogisch studie centrum wordt vrijdag en zaterdag een conferentie van de V.G.L.O.-groep der P.C.O.V de prot chr onderwijzersver eniging gehouden op Woudschoten te Zeist Vriidagmorgen werd de tentoonstelling van leermiddelen in het Henri Dunanthuis geopend door de tweede voorzitter van de P.C.O.V de heer T C Bos Hij dankte de exposanten voor de smaakvolle wijze waarop zij hun stand hadden ingericht De expositie gaf een goed beeld van de moderne hulpmiddelen waarover het huidige onderwijs thans kan beschikken Hierna werd in het conferentie - | Tal van leerlingen studeren nog op ird Woudschoten de jaarvergade - instituten waar zij eigenlijk niet thuishoren en zouden op een V G met melk meer mans f ubticotf « Nedertond » Zuivelburcau '¦ Grovenhog * LOGBOEK DER WETENSCHAP DEZE WEEK IN „ REMBRANDT ' Les Diaboliques Een scène uit de film „ Les Diabo liques " Deze tueefc in Rembrandt ' Links „ Christina " Vera Clouzot en „ Nico le " Sim,0!ne Signoret NUNC DIMITTIS Nu laat Gij o Heer en Meester Uw knecht vrij Aldus begint de Lofzang van Simeon die we lezen in Lucas 2 29-32 Het is een lofzang hij zingt Gode lof voor iets wat gebeud is Het is niet een smeekbede alsof Simeon iets dat zou mógen gebeuren van God afsmeekt Neen er wordt geen aanvoegende wijs maar een aan tonende wijs gebruikt Dat wil zeggen Simeon con stateert een feit Nii gebeurt het Op dit ogenblik Er is niet de minste reden om te veronderstellen dat Simeon een stokoude man geweest is met één voet reeds op de rand van het graf die nu maar liever sterven wou en het liedje van verlangen zingt naar de hemelse zaligheid Daarvan ver toont de tekst van Simeons lofzang geen enkel spoor Neen hier is een profeet uit het volk Israël die met het kind Jezus in de armen het feit constateert dat zijn ogen Gods zaligheid zien en dat dus de vrijheid van de knecht Gods gebeurt Het is een lofzang Nunc dimittis Nü op dit ogenblik laat Gij o Heer en Meester,Uw knecht vrij Dat is dus heel iets anders dam eendwingen als een kind Laat nu toch maar Wie is die knecht Daarvan had Jesaja geprofeteerd De knecht Gods de Ebed Jhvh dat is allereerst het volk Israël in zijn geheel ook wel de Gezalfde de Messias genoemd in het Oude Testament En daarna wordt met deze knecht de Ebed de Christus zelf bedoeld Hij die de kern van Israël uitmaakt de eigenlijke Israël degene om wiens wil dat hele wonderbare verschijnsel van het volk Israël ten slotte in het aanzijn is geroepen De Christus en zijn volk staan namelijk heel dik wijls in elke andere schaduw en drukken elkander wederzijds het stempel op Nii echter nu de Christus zeU geboïen is wordt het oude Israël afgelost van zijn taak voorlopig de rol van de eigenlijke knecht des Heren te vervullen in het midden van de volkeren Symbolisch is dit ogenblik dat Simeon nu zó intens beleeft reeds dikwijls van te voren herhaald zo vaak in het zevende jaar een Hebreeuwse slaaf door zijn gebieder in vrijheid was gesteld Thans gebeturt het definitief in vervulde werkelijk heid Eeuwenlang wais Israël onder de tuchtmeester de Wet geweest tot op Christus En het had ook plaatsver vangend het kruis gedragen Nu echter nu dé bevrijding Simeon in de armen is gelegd is Israël van zijn harde dienst ontslagen Jezus de Messias dé Ebed neemt het over Wat is die bevrijding ledere bevrijding waar Jezus Christus de hand in heeft Dus de bevrijding van een zondig mens uit de boeien van de zonden en de bevrijding van ons Nederlandse volk in 1945 uit de dienstbaar heid van de antikrist en de bevrijding der Joden uit de eeuwenlange ballingschap met de erkenning van de Staat Israël door de Verenigde Naties en de bevrijding uit dit aardse leven als het een last is geworden voor een grijsaard die naar de hemel gaat eindelijk — en de traditionele uitleg van de tekst krijgt dus mede zijn betrekkelijk recht — maar aller eerst doelt Simeon toch op de bevrijding van Israël en van alle wettische vromen uit hun dienstbaarheid onder de Wet door de komst van de Messias zelf Het fijne puntje waar het in deze lofzang op aan komt echter is dat wat Simeon plotseling met zieners ogen zag dat er nooit en nergens van ware vrijlating en verlossing sprake kan zijn dan alleen wanneer de mensen in Jezus Christus hun „ zaligheid " zien J H GROLLE rinz eehouden waar de voorzitter 1 ^ de V.G.L.O groep de heerjl Vlasblom het openingswoordsprak Hü begroette in het bijzon der de heer B J A Stoopmanrijkshoofdinspecteur van het onder wijs de heer P van Duijvendijk,erelid van de P.C.O.V en ex-voor zitter der C.P.S de inspecteur van)iet christelijk nationaal onderwijs ie heer L W J van Hasselt envertegenwoordigers van het N.O.V en K.O.V _ In zUn openingsrede stelde de lieer Vlasblom zich de vraag hoe het op deze vierde jaarvergade ring gesteld is met het V.G.L.O Heeft het de plaats die het ver dient Spreker constateerde dat verscheidene collega's door de gang van zaken in het V.G.L.O reeds in de hoek van het defaitis me zBn terecht gekomen en het bijltie er bij hebben neergelegd Zij konden de moeilijkheden niet lan ger het hoofd bieden en dit is jam mer want iedereen is dringend no dig Een leger dat niet meer aan de overwinning gelooft is reeds verslagen zo merkte de heer Vlas blom op Wü moeten de stormklok blijven luiden tot dat het gelui doordringt bij de hoogste instanties Het V G L O verkeert nog steeds in de po sitie van to be or not to be Spre ker wees er op dat de tweede on derwijsnota de nota Cals onrlanks bet vele goede dat het V.G.L.O bierin geboden wordt in deze krin gen tot bittere teleurstellingen heeft gewekt Niet rooskleurig De positie van het V.G.L.O Is nog steeds niet scherp omltjnd Het heeft wel een plaats gekregen doch bet is een positie tussen hangen en wurgen De voorbereidende klassen blijven niet alleen gehandhaafd maar zijn zelfs wettelijk vastgelegd WEEKOVERZICHT TONEEL STADSSCHOUWBURG Zaterdag 14 en zondag 15 januari Nederl Comedie De koppelaarster " van Th Wilder met Mary Dresselhuys Mimi Boesnach Joan Remmelts e.a Maandag 16 januari Nederl Opera Faust " van Gounod diri gent Eugene Bigot regie Jean Mercier met Greet Koeman Jo v d Meent Willy de Soet Jean Alofs Henk An genent Gerard Groot en Chris Reumer DtTMdog 17 t,m donderdag 19 jan Toneelgroep Puck voor Kunstkring De Stem „ Cycloon drie antwoordt niet " Vrrjdag 20 januari De Toneelver „ Zeemansvoruwen " Jub voorstelling Aa en Herman Bouber Zaterdag 21 en zondag 22 januari Toneelgroep Theater „ De dochter van de Bronnenmaker " van Marcel Pagnol met Marijke Bakker Ina Goossen Hans Tiemeyer e.a MUZIEK TIVOLI Zaterdag 14 januari Kon Ned Zangersverbond gew Utrecht 13 mannenkoren jongenskoor solist Herman Schey en Barend Renden Maandag 16 januari U.S.O concert dirigent Henri Arends solisten Prits Knol viool en Erno Steler altviool Midzomemachtdroom Mendelssohn Symph concertante Mozart Ouv Suryanthe Weber 2 Elegische mei Orieg Finlandia Sibelius Woensdag 18 januari » U.SO Concert dirigent Henri Arends soliste Margrit Weber piano Mid207nemachtiiroo7n MendelssoïiTi Symph 11 Ruynemna Ie pianoconcert Brahms WERKPLAATS BH.THOVEN Donderdag 19 januari fluitrecital Kees v d Star André Jurres Vferk van Teleman Bach St Saëns en Oeraedts TIVOLI Vrijdag 20 januari Nederl Studenten Orkest dirigent Jan Brussen solist Herman Krebbers viool Handel Concerto Grosso Mozart viool concert in D gr t K Mengelberg suite voor orkest Beethoven „ Jena *' LEZINGEN Maandag 16 januari STADHUIS Ver v Paedagogiek Prof Dr J H v d Berg „ Contact tussen ouderen en jongeren " Dinsdag 17 januari HOTEL NOORD BRABANT Utrechtse Kring Nico Jesse over Kleurenfoto grafie Woensdag 18 januari SPAANS mST Drift 31 Spaanse Ver ftof Don José Manuel Blecua „ El ™ or en la literatura espanola con temporanea " Donderdag 19 januari HOTEL DES PAYS BAS Genootschap Nederl.-Frankrijk Ed de Pomiane t»La table la science et Tart " ^^ Vrijdag 20 jaiamri " OT LAB Lange Nieuwstraat IM Kon Ver Oost en West de heer R U Mel - lema over Pakistan L O school beter op hun plaats zijn Spreker betreurde het ten zeerste dat de nota zowel de voorbereiden de klassen als het V.G.L.O wil handhaven Het V.G.L.O kan al leen gegeven worden in goed ge outilleerde scholen door bekwame leerkrachten De salariëring van de leerkrach ten is niet rooskleurig De hoog conjunctuur is nog steeds niet tot de portemonnaie van de onderwij zer in het algemeen en van de V.G.L.O onderwijzer in het bijzon der doorgedrongen In regeringskringen bUJkt men zich nog steeds niet te realiseren dat het onderwijzerstekort bt ] het V.GL.O begint te nijpen Deze ma terie is niet eenvoudig maar w ^ weten aldus spreker dat een oplos sing gevonden kan worden en in het belang van het onderwijs ge vonden moet worden \ errassendie film van H Q Clouzot 1 N de thriller Les Diaboliques " vervaardigd door de Franse cineast Henri Georges Clouzot die o.m De maker is van de film Le Salai re de la Peur " vindt men naast een zeer sterke opvoering van de span nin,g een zo mysterieuze verwikkeld heid in de Intrigue dat hiervoor dagen zou kunnen worden doorge redeneerd zonder dat men tot een volmaakt sluitende verklaring komt Het gebeurende en het ge beurlijke grijpen hier evenzo in een als het geval Is in een rechtgeaard griezelverhaal Met een basering op de realiteit laat zich hier veel maar naar ons voorkomt niet al les ontraadselen De film verplaatst de toeschou wer in de sfeer van een internaat welks directeur meer duivelsnatuur heeft dan de twee vrouwen die wij een plan zien smeden om zich en de school van deze satan te ver lossen Als men weet dat één van deze vrouwen de echtgenote de an dere de minnares van het monster is zegt dit toch wel iets Het plan met sluw raffinement bedacht wordt dienovereenkomstig volvoerd men denkt hierbij onwil lekeurig aan de volmaakte mis daad " zoals een Hitchcock die in verschillende van zijn films de toe schouwer pleegt voor te zetten Vol maakt Dit is natuurlijk maar bil wijze van spreken want welke menselijke daad kan in absolute zin op perfectie bogen Maar daarna gebeuren er zoveel vreemde dingen dat men er met het gewone denken niet meer hele maal „ uitkomt " Wat er gebeurt mogen en willen wij niet verklap pen wèl kan gezegd zijn dat we even hebben moeten denken aan het klassieke onoplosbare voor beeld Een Kretenzer kwam tot mij en zeide Alle Kretenzers lie gen " Als dat zo is liegt ook de Kretenzisehe zegsman maar als dientengevolge zijn bewering een leugen is en dus niet alle Kreten zers liegen kan het zijn dat deze man de waarheid sprak Indien hij echter de waarheid sprak en inder daad alle Kretenzers liegen liegt ook hij en derhalve Genoeg De zer dagen publiceerden wij het be richt dat een man in Zuid-Afrika door een adder gebeten het gif uit zijn wond zoog en daarna de adder beet die aan het eigen vergif be zweek Aan dit voorval daf in de slan genwereld voor ongelooflijk zou door gaan wordt men herinnerd door de film Les Diaboliques " Méér zul len wij van deze geschiedenis niet vertellen Het spel van de hoofdpersonen is niet anders dan voortreffelijk te noemen Paul Meurisse als de ti rannieke directeur Michel Delasalle Ujkt moeilijk te verbeteren Hetzelf de geldt voor de door Simone Sig noret uitgebeelde Nicole " en voor de Chirstina " van Vera Clouzot Concert voor provincie Op zondagmiddag 22 januari geeft het Concertgebouworkest in het Concertgebouw te Amsterdam een concert speciaal voor bezoekers van buiten Amsterdam Solist is Hubert Barwahser solo fluitist van dit orkest Het program ma dat onder leiding van de Hon gaars-Zwitserse dirigent FERENC FRICSAY zal worden uitgevoerd luidt als volgt Haydn Symphonie nr 101 in D gr t De Klok " Mo zart Fluitconcert D gr t « n Brahms Eerste Symphonie Uit het jaarverslag van de pen ningmeester de heer J van ' t Riet bleek dat de kas van de vereniging sloot met een saldo van ƒ 163.64 Tenslotte voerde de riijkshoofdin specteur de heer B J A Stoop man het woord Hij zei blij te ztjn met de samen werking tussen de V.G.L.O groep en het christelijke pedagogisch studiecentrum Hierdoor kan men voor het V.G.L.O veel bereiken Het is voor het V.G.L.O een zeer belangrvjke tijd geworden en daar om moet men zorgen dat het zo goed mogelijk voor de dag komt In de eerste plaats dient men de beschikking te hebben over volle dig bevoegde leerkrachten en hij drong er bij de aanwezigen op aan de akten te halen Vrijdagmiddag hield drs J Hover uit Leeuwar den een inleiding over het onder werp Is het V.G.L.O psycho logisch veranljwoord Zaterdag houdt ds G van Veldhuizen uit Rotterdam een inleiding over de pedagogische aanpak op de V G L O school in verband met de moeilijke opvoedbaarheid van de hedendaagse jeugd ' s Middags houdt drs C van der Zwet uit Scheveningen een lezing over het onderwerp Welke instelling vraagt het V.G.L.O van ons Advertentie BOXEN CAMERA'S RLMAPPARATEN in atle prijslclassen i <¦' Fóio Mjchielen.ïi • Juliiina1aan4.9.;;Bilthoven Tel 2077 - Fo{o Nova Rlitstraat ^ 20 Uiré!:ht,jTei;^Cie2ai - 5 Maar ook de figuren van de ver schillende leraren van de concierge de mannen van de „ Morque " de po litieman Fichet en de roezige bijen zwerm der leerlingen van het in stituut Delasalle zien wij hier zo le vensecht uitgebeeld als men maar verlangen mag Daarbij komt een uiterst verzorgde sfeer-oproepende fotografie in suggestiviteit een bij zonder camera meesterschap weer spiegelend Alles btieen een film die ons tot de allerlaatste seconde in spanning houdt zonder een algehele oplos sing van het mysterie te geven Een thriller " die Clouzot's naam alle eer aandoet J.J r IS de menselijke dwergvorm pri mair of secundair Is hij oorspron kelijk of later opgetreden Wie hier over ingelicht wil worden gelieve het artikel van dr Margarete We niger uit Wenen getiteld Zwerg wuchs imd Zwergvölker en ver schenen in Die Umschau Heft 1 januari 1956 aandachtig te lezen Wij volstaan met het volgende H.i is de menselijke dwergvorm secun dair Nergens in het grijze oerver leden stuiten wij op menselijke dwergrassen Deze zijn m.a.w la ter opgetreden Waardoor Van ge netisch-erfelijk standpunt bekeken moet men zich voorstellen zo zegt zij dat bij de mens evenals bij het dier een rtjke mutabiliteit vermo gen om mutaties te vormen be stond en nog bestaat Op grond hiervan mogen wij aannemen dat de erfelijk bepaalde kleine varian ten de grondslag voor het ontstaan van dwergvolken vormden en nog vormen Dat dwergigroei erfelijk is blijkt wel uit de kruisingen tus sen pygmeeën en negers in Centraal Afrika Maar merkwaardig genoeg zijn de dwergen van de Nieuwe Hebriden Oceanië niet erfelijk bepaald De dwergvorm is m.a.w niet door een of andere mutatie in het gen de stoffelijke drager van een erfelijke eigenschap vastge legd De dwergen uit de Nieuwe Hebriden blijken hun kleine gestal te te danken te hebben aan invloe den uitgaande van hun bergachtige omgeving Want verplaatst men de ze lieden naar de lage kuststreken waar andere invloeden heersen dan blijken hun kinderen beter te groei en dan de ouders Men kan deze stammen daarom niet als echte dwergvolken beschouwen Ri EUMA is een complex begrip Wij zullen het vandaag alleen heb ben over acuut reuma en in het bijzonder over de voorkoming er van Acuut reuma is evenals acute nephritis nierontsteking een na ziekte en wel na een acute infec tie met ' n bacterie genaamd strep tococcus haennolyticus Het staat thans vast een en ander dank zij een reeks belangwekkende Ameri kaanse onderzoekingen zo lezen wij in het N.T.v.G dd 7-l-'56 dat acuut reuma een gevolg is van in fecties met streptococcus haemo lyticus waarvan de meeste serolo gische typen de genoemde naziek te kunnen veroorzaken en wel in ongeveer 3 pet der gevallen wan neer het de eerste aanval van acuut L^eeótellihe oueFpelnzina reuma betreft Recidiven van de ziekte komen echter na een her nieuwde infectie met streptococcus haemolyticus vaker voor in 30-60 pet Een nog belangrijker resul taat van genoemde onderzoekingen is de voorkoming van acuut reu ma met penicilline toegediend ge durende een periode van ongeveer tien dagen Hierbij zij nog aange tekend dat sulfonamiden voor de ze prophylaxe ondeugdelijk zijn wanneer de acute infectie reeds be staat Dit te weten is een enorme stap voorwaarts Ons rest op dit gebied en in dit geval nog uit te zoeken hoe en op welke wijze een patiënt zou kunnen behoren tot de ongelukkige 3 pet die ontvankelijk zijn voor het verkrijgen van acuut reuma na infectie met streptococ cus haemolyticus Ml ET de smaak der mensen Is het wel heel raar gesteld De di verse smaken lopen niet alleen bi ] de individuen uiteen maar ook één zelfde persoon bezit niet altijd de zelfde smaak Een mens schijnt in deze wel bvjzonder wisselvallig te zijn Het feit dat niet ieder dezelf de smaaJcreacties vertoont is voor al voor fabrikanten van bepaalde consumptie-artikelen hoogst onple zierig Hoe en op welke wijze kun nen zij zich ervan verzekeren ' dat de smaakreacties van hun proef personen representatief zijn voor het grote publiek Er bestaat een min of meer klassieke methode zo lezen wij in Chem & Pharm Techn Jg 11 No 9 jan 1956 waarbij de proefpersonen verdeeld worden op basis van hun smaak i>eacties op bepaalde chemicaliën zoals phenylthioureum en natrium bezoaat en waarbij men de sma ken verdeelt in vier fundamentele groepen zoet bitter zout en zuur Maar nu is helaas gebleken dat de mensen heel verschillend kunnen reageren Velen vinden phenylthiou reum bitter anderen weer onge veer een vierde deel vinden deze stof smaakloos Nog erger is het gesteld met de andere teststof na triumbenzoaat Ongeveer 50 pet vindt natriumbenzoaat zout 25 pet vindt het zoet 16 pet bitter en de rest vindt het zuur of smaakloos Alsof dit nog niet genoeg is reageren velen niet constant Vandaag vinden ze een of andere stof zoet of zout morgen bitter Wat hebben we dan aan zo'n methode Men was er al van overtuigd dat tegen bedoelde metho de veel in te brengen valit maar on langs langs bracht een hernieuwd on derzoek van Hoover zelfs de onvolko menheid er van aan het licht Toch heeft zulks aan de an dere kant nog voordelen want jon gere chemici zo besluit het blad zijn beschouwing die wel eens vre zen dat er hoe langer hoe minder research-mogelijkheden zullen blij ven kunnen uit dit voorbeeld leren hoeveel velden van onderzoek nog steeds braak liggen Advertentie ƒ 7.50 UTRECHTS MAATKLEDING BEDRIJF ' Amsterdamsestraatweg 144 E in huur GELEGENHEIDSKOSTUUM NEEM PER MAN DRIEKWART KAN 43 HSN atoomhedrijf zonder neutro nen neutrale zware atoomkernon derdelen is ondenkbaar Vandaar dat neutronenbronnen zo belangrijk zijn Nu lezen wij in S.N.L Vol 68 No 24 dec 1955 dat men een nieuwe bijzonder krachtige neutro nenbron heeft gevonden in een le gering van twee zeldzame metalen Een dubbele neutronen-produktie ontstaat zo heeft men geconsta teerd wanneer americium een splijtingsprodukt uit de atoomzuil de plaats inneemt van plutonium in een legering met beryllium één van de lichte metalen welks „ ato mische " eigenschappen van belang zijn in verband met mogelijke H bom fusie reacties De bekendma king van deze neutronenproduktie zomede van de fabricage van het americium - beryllium mengsel werd onlangs door Runnalls en Bou cher van de Atomic Energy of Ca nada gedaan Berryllium en radium tezamen maken anders de stan - daard bron van neutronen ter sti mulering van atoomreacties uit Wanneer dit geperfectioneerd wordt zal genoemde methode de aangewezen weg zijn voor de aan maak van neutronen o.m bestemd om de beruchte kettingreacties op gang te brengen Twee legeringen van beryllium en americium de ene in de vorm van een glimmend staafje van ongeveer 1-10 ons ge ^ wicht en de andere als gesinterde en kristallijne massa werden voor onderzoeksdoeleinden vervaardigd zo besloot het S.N.L.-bericht Wi IJ kennen doorgaans hete ver branding Maar toch bestaat er nog een andere soort koude verbran ding Wat wil dit zeggen Het zo genaamde brandstofelement dat Prof Justi van de Techn Hoge school te Braunschweig na jaren lang moeizame arbeid heeft ont wikkeld en waarover reeds eerder het een en ander is gepubliceerd is thans in een nieuw stadium van praktische bruikbaarheid getreden Op de jongste zitting van de Main zer Akademie demonstreerde Jus ti een nieuw model dat als posi tieve elektrode poreuze met zuur stof geladen " kool als negatieve elektrode poreuze met waterstof geladen " nikkel bevat beide in kaliloog als elektroliet gedompeld Wanneer het element stroom le vert wordt de zich in het poreuze nikkel bevindende waterstof die uit ' n drukfles voortdurend wordt aan gevuld verbrand Dit geschiedt evenwel niet onder warmte produk-tie zoals in een vlam De water stof wordt nl koud verbrand " on der verwekking van elektrische energie Bij het element van Justl wordt niet minder dan 70 pet van de chemische energie van de wa terstof in elektrische energie om gezet Nadere gegevens betreffen de dit brandstofelement ontbreken nog het wachten is op Justi's pu blicatie die eerstdaags zal ver schijnen Kosmos jan.'56 1 N de laatste jaren zo vernemen wtj uit Die Umschau Jg 56 No 1 jan 1956 zijn in verschillende ge bieden op aarde in het bijzonder in de Ver Staten talrijke pogingen ondernomen om wolken door een kunstmatige beïnvloeding tot het af geven van neerslag te bewegen Die kunstmatige beïnvloeding komt hoofdzakelijk neer op het bomba deren van wolken uit een vliegtuig met daartoe geëigende stoffen in fijn verdeelde toestand die in de vaak sterk ondergekoelde deeltjes der wolken de vorming van ijs deeltjes aansporen Deze groeien ten koste van de waterdruppeltjes en worden tenslotte zo zwaar dat ze als neerslag op aarde terecht komen Ter informatie diene dat in de laatste tijd koolzuurkristallen als Wprojectielen " worden gebe zigd de Amerikanen spreken van droogijs " een afschuwelijk ver - warring stichtend woord voor de zelfde stof t.w koolzuursneeuwkris tallen of koolzure sneeuw o.i dient dit begrip nog te worden gestan daardiseerd Het klassieke proef veld bevindt zich ten noorden van Los Angeles in de Sierra Nevada Dank ziJ bedoelde experimenten zou de hoeveelheid water in de daar stromende rivieren met 9 pet zijn toegenomen Het is zeker buiten gewoon moeilijk het nuttige effect van zulke proefnemingen werkelijk onomstotelijk aan te tonen resp te bewijzen en precies te zeggen welk deel van de gemeten hoeveelheid neerslag op rekening van de kunst matige beïnvloeding geboekt mag worden Voorlopig schat men de neerslag-verhoging tussen O en 20 pet De proefnemingen duren voort Een Nigeriaans jongetje vol over gave bezig met zijn sohoolwerk Alles moge dan verder anders zijn dan bij ons — de gespamnen aaia dacht waarmee het lesje wordt gt inaofct is mtematiorutal Oud zeer Algemeen w^ordt aangenomen dat in hoofdzaak binnenlands po-litieke motieven met het oog op de bomende verkiezingen Dulles hebben verleid tot zijn onthullin gen in het interview met de Ame rikaanse bladen „ Time " en „ Life " Een andere verklaring valt ook moeilijk te bedenken want men kan toch niet veronderstellen dat de Amerikaanse minister bewust de in het verleden aan de dag ge treden Brits Amerikaanse tegen stellingen weer heeft willen oip rakelen nu Eden op het punt staat de Atlantische Oceaan over te ste ken om met Eisenhower de actuele internationale problemen te gaan bespreken En ook dreigt er momenteel van communistische zijde geen nieuwe gewapende agressie welke een bedekte waarschuwing zou recht vaardigen Integendeel het toeval heeft gewild dat op dezelfde dag dat de onthullingen werden gepu bliceeird DuUes op een persconfe rentie mede tiit naam van presi dent Eisenhower het Amerikaan se volk heeft medegedeeld dat'er kennelijk een verandering is ge komen in de koude oorlog Eco nomische en sociale vraagstukken staan nu op de voorgrond aldus de Amerikaanse minister die ver der als zijn mening te kennen gaf dat de huidige periode in de ge schiedenis eens gezien zal worden „ als een belangrijk keerpunt in de strijd tussen het commundsme en die vrijheid " « IET Is Dulles ' goed recht dea » hoop te koesteren al zullen velen ook hierbij denken aan binnen lands-politieke motieven - Immers juist de laatste weken hebben de westelijke mogendheden nu niet zo erg veel reden om zich over feitelijke ontwikkeling te verheu gen De Frai^e verkiezingsuitslag is uiterst teletirsteUend geweest en ¦ de gMiig van zaken in het Naburige Oosten is zelfs ronduit verontrus tend Het Britse èn Amerikaan se streven om het pact van Bag dad uit te breiden is op een fiasco uitgelopen Jordanië niet alleen Engelands trouwste bondgenoot maar eigenlijk zijn schepping vormt voortaan ook al een onze kere factor in dit gebied dat voor het Westen èn in economisch èn in militair opzicht van zoveel be lang is Op dit mert mag wel zeggen on gelukkige moment komt DuUes met een herinnering aan de span nende dagen uit vorige jaren waarbij de wereld aan de rand van een nieuwe oorlog verkeerde Volgens Dulles zijn de Ameri kanen er in 1953 en 1954 driemaal in geslaagd oorlog te voorkomen dank zij een tijdige waarschuwing aan het adres der communisten Het Koreaanse geval levert wei nig stof voor commentaar al moet opgemerkt worden dat de buiten wereld toen amper heeft beseft dat de situatie na de eigenmach tige vrijlating der Noordkoreaanse gevangenen werkeiyk gevaarlijk was geworden * N de beide andere gevallen heeft het grote publiek wèl de spanning gevoeld ook al wilden de meesten nog niet aan het gevaar van een universele oorlog denken Wat ons echter zowel van de Indochinese als van de Formosaan se crisis vooral is bijgebleven dat is het gebrek aan eensgezindheid aan westelijke kant In het bijzon der stonden de standpunten van Washington en Londen diametraal tegenover elkaar Gelukkig hebben de communis ten die deze verdeeldheid natuur lijk zoveel mogelijk trachtten te vergroten zich hierdoor toch niet laten verleiden tot riskante onder nemingen Hadden zij dit wel ge daan dan zou een dramatische ontwikkeling waarschijnlijk zijn geweest Dulles zegt nu dat de goede af loop alleen aan het Amerikaanse dreigement met atoombombarde rnenten is te danken doch hij kan dit geenszins met bewijzen staven Er waren ook tal van andere fac toren in het spel Het juiste licht op dit alles kan wellicht pas over vele jaren worden geworpen maar het is ook mogelijk dat en kele facetten altijd onopgehelderd zullen blijven Dulles ' zelfvoldaanheid inzake Indo-China doet overigens wel wat vreemd aan omdat de regeling welke in Geneve werd getroffen allerminst de instemming van Washington had En deze rege ling was toch het alternatief voor een militaire oplossing van het conflict Wij kunnen ons niet voorstellen dat het Amerikaanse publiek zo kort van memorie zou zijn dat het nu achteraf nog in extase zou ge raken over Dulles ' krachtige hou ding welke toch niet kon verhin deren dat de communisten vaste voet behielden in Noord-Viètinam Dulles geeft thans aan Engeland de schuld dat geen andere koers kon worden gevolgd maar destijds bleek duidelijk dat ook in de V.S velen de uiterste consequentie niet wilden trekken Al met al geloven we niet dat Dulles met zijn onthulüngen de zaak van de democratische landen een goede dienst heeft bewezen Hij heeft wel een oude wond open gereten 
Zaterdag 14 fanüarf T956 - 63e foargong no 2T8 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Facetten der ouderdom onderwerp van bespreking * Van een onzer redacteuren Niet van belang is o f men oud wordt maar hoe men oud wordt Met deze kernachtige woorden sloot dr A A Bos de bijeenkomst van alumni der Amsterdamse gemeentelijke uni versiteit wonende in Utrecht en omgeving welke vrijdagavond in restaurant „ Vredenburg " werd gehouden De aanleiding tot deze bijeenkomst was de viering van de 3243te dies der Amsterdamse universiteit Uitgenodigd was prof dr A de Froe hoogleraar aan de faculteit de geneeskunde die een inleiding hield „ Over de ouderdom " ^ Jfttl lirnflflvn weet te kiezen waarop men aan kan VyWU < VUn UUlUUItl ^^^ ^^^ overschatting van eigen on - misbaarheid en uit een identificatie van eigen persoon en bedrijf 25 JAAR VOLKSHOQESCHOOL oei mens helpen tot zinvolle ontplooiing Doel Utrechts Alma Mater koopt oude handschriften ] ong van geest Een groot aantal afgestudeerden gaf blijk van hun niet aflatende'ver bondenheid met hun Alma Mater Nadat prof de Froe er op had ge wezen dat het verouderingsproces niet alleen een bij de mens optredend verschijnsel is onderzocht hij de mogelijke invloeden op de levens duur Bij dieren zien wij dat hoe hoger het ontwikkelingstempo is des te korter vaak de levensduur Men gaat echter te ver als men stelt dat de levensduur afhankelijk is van het ontwikkelingsteMBO Verder is er een verband te con stateren tussen groeisnelheid en le vensduur en tussen lichaamsgrootte en levensduur Erfelijliheids factor Bij de mens speelt de erfelijkheid een uitermate grote rol Wanneer ouders en grootouders jong zijn overleden mag men slechts hopen een langere tyd op het on dermaanse te vertoeven Hebben zij daarentegen een hogere leeftijd be reikt dan mag men de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien Prof de Froe zei dat de ouderdom voor velen een kwelling betekent niet alleen omdat de verzorging van ouden van dagen vaak zeer te wen sen overlaat maar ook indien men niet over geestelijke reserves be schikt die men kan aanspreken Het moment der pensionering is in het leven van de mens een kritiek moment Als men niet over een hobby beschikt wordt het leven vaak leeg en zinloos De ouderdom wordt echter door ieder mens anders ver werkt Sommigen beschouwen hun jeugd als de gelukkigste periode van hun leven anderen de middelbare leeftijd terwijler ook mensen zijn die zich op hogere leeftijd steeds ge lukkiger gaan voelen Ze krijgen een zekere bezonkenheid en rijpheid van oordeel en beleven hun vroegere er varingen en emoties steeds opnieuw aan alles wat hen omringt Mctnagersziekte Sommige mensen bereiken hun top prestaties op zeer jeugdige leeftijd Mozart anderen op zeer hoge leef tijd Titiaan toen hij 95 jaar was Morele winst wordt vaak verkre gen ten koste van lichamelüke afta keling Deze treedt ook op bij de zoge naamde „ managersziekte " door prof de Froe de uitputting der bemoeial genoemd In de discussie werd o.a ingegaan op de oorzaken van deze ziekte waarbij de inleider er op wees dat men van hard werken niet ziek wordt maar dat een combinatie van hard werken met veel roken en drinken en het deelnemen aan een groot aantal copieuze maaltijden fu nest is Het druk hebben kan voortkomen uit een gebrek in de organisatie van het bedrijf het niet durven delege ren van allerlei werkzaamheden om dat men niet de juiste medewerkers FAILLISSEMENT De Rechtbank heeft op 13 januari 1956 het navolgende faillissement uitgesproken B v d Berg Kerk weg 20 te Zeist aldaar zaakdoende aan het adres Hogeweg 18/20 onder de naam Magazijn „ de Bijenkorf " R.C mr C E E Fromberg rechter te Utrecht Curator mr W D Lou man advocaat te Utrecht Willems plantsoen 10 anuari-nummer Oud-Utrecht " * 9 Het jongste nummer van het Maand blad van Oud-Utrecht januari 1996 opent met een beschouwing van de hand van de heer W Stooker getiteld Utrecht se Bouwmeesters uit de Gouden Eeuw waarin de schrijver speciaal de aan dacht richt op het pand van het hoog heemraadschap Lekdijk Bovendams ge legen aan de Keistraat hoek Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht Voor het restaureren van de gevel waartoe in 1952 werd besloten bleken de vereiste gegevens te vinden in een ten archieve aanwezige koopakte Het huis werd gebouwd door de bouwmees ter Gijsberth Tonisz van Vianen aan wie de grond in 1664 werd overgedra gen De heer Stooker herinnert aan het ontstaan van de Keistraat die omstreeks 1662 werd aangelegd om een kortere verbinding te maken tussen Achter St Pieter en het Janskerkhof Het was Mo reelse die dit plan ontwierp Naar jhr Van Bueren die de voor de doorbraak benodigde grond verkocht werd de hier aangelegde straat Van Buerestraat of ook wel kortweg Buerestraat geheten Maar de befaamde jhr Everard Meijs ter de man di ^ Amersfoort zijn ver maarde kei had geschonken had zich nog niet lang te Utrecht gevestigd of de afbeelding van de bewuste kei in de gevel van zijn woning gemetseld maakte dat de bevolking de nieuwe straat schertsend Keistraat noemde Op den duur heeft deze spotnaam het van de of ficiële benaming gewonnen Van de verdere bijdragen is te vermel den een aantrekkelijk relaas over het zilveren jubileum van de r.-k kerk te Rysenburg in den jare 1835 door de heer W Harzing aangetroffen in de jaargang 35 1835 van het oude tijdschrift De Godsdienstvriend Voorts wordt hier herinnerd aan het feit dat op 22 juni 1955 de in het gebouw Tivoli gehouden A.R deputatenverga dering de laatste bijeenkomst was die in het oude gebouw werd gehouden Bijna driekwart-eeuw vroeger op 2 oktober 1871 was de grote zaal van de Buitensociëteit feestelijk in gebruik ge nomen Maar ondanks de sierlijke lust hof eromheen floreerde Tivoli zo weinig dat het geheel op 6 juli 1380 in publieke veiling kwam De commissie die ge bouw en tuin voor de somma van ruim 160.000 gld kocht vormde nu een N.V tot exploitatie van Tivoli De tuin werd In 1929 verkocht voor ƒ 342.500 en be bouwd het gebouw gerestaureerd Doch toen het opnieuw herstel nodig had en de middelen hiertoe ontbraken werd het in 1951 aan de gemeente Utrecht ver kocht Zeven scholen in Nederland De vereniging tot stichting van volkshogescholen viert vandaag haar 2S-jarig jubileum Dat wil niet zeg gen dat het volkshogeschoolwerk in ons land nu een kwart eeuw be staat Dit werk is namelijk al In 1920 begonnen toen wqlen Jarig van der Wielen het boerderfltje Allards oog betrok In 1931 richtte men naar het voor beeld var Denemarken de vereni ging tot stichting van volkshoge scholen in Nederland op In 25 jaar hebben velen elkaar in de volkshogeschool ontmoet om er te worden voorgelicht over de pro blemen der hedendaagse samenleving en hun inzicht in hun taak en plaats in die samenleving te verdiepen De vereniging heeft in ons land zeven vaste volkshogescholen In Frankrijk staat het emigratie - en volkshoge schoolcentrum Meridon en ook op andere wijze hebben de Nederlandse volkshogescholen contact met het buitenland Het jubileum is vandaag in het Sebouw voor Kunsten en Weten schappen te Utrecht gevierd De voorzitter prof dr H D de Vries Reilingh heeft vanmorgen de vele oud-cursisten en leden der vereni ging verwelkomd Daarna hield de heer H D Louwes oud-voorzitter der Groninger maatschappij van landbouw een rede getiteld Na 25 jaar dezelfde opdracht De opdracht van de volkshoge scholen heeft de heer Louwes steeds verstaan om de mens te helpen tot een zinvolle ontplooiing van zijn goede krachten Vrees voor hoogconjunctuur V /:' c;in m de sfeer der volkshoge scholen wel onderscheiden maar niet gescheiden aldus spreker De heer Louwes herinnerde aan het vele dat in ons land is gebeurd en veranderd sinds de vereniging in 1931 haar werk begon In 1931 kenden wij de drei ging der grote werkloosheid en der ineenstortende nationale welvaart nu benauwen ons de problemen der hoogconjunctuur en der welhaast te volledige arbeidsbezetting Maar moest in 1931 de agrarische bevol king in het dragen der crisislasten voor opgaan thans heerst de vrees dat zij in de hoogconjuctuur en de versterking van zoveler sociale po sitie achter dreigt te blijven Dezelf de gevaren voor radicalisering die na 1931 zo werkelijk werden drei gen ook nu weer Sinds het instorten van de wereld der verlichting gaat de Umwertung aller Werte nog steeds door voor sprekers gevoel met veel devaluatie Feuilleton iiiiiiii'iii'<>ii<»"""i"i(itinn De gele kamer door Mary Roberts Rinehart rmHiiiiiiiillluiliiiiiuiniHiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiDiiiii 35 Haar auto stond nog steeds op de oprijlaan waar ztj haar had achter gelaten Ze zag er niet al te floris sant uit maar het vuur was geluk kig niet tot zover doorgedrongen Enkele vogels waren al begonnen te zingen terwijl andere zenuwach tig heen en weer vlogen nu en dan angstig tsjilpend Ja hun nesten waren verdwenen dacht Carol som ber Hun nesten en hun babies En de oude boomgaard waar in de herfst ' s nachts vaak een hert kwam op haar hoge dunne poten om aan de appels te knabbelen Eindelijk was ze op haar kamer terug Ze kleedde zich langzaam uit De binnenplaats was vaag zichtbaar en flauwtjes kon ze de omtrekken van de deur van Elinor s kamer zien Terwijl ze zo voor zich uitstaarde ging de deur open en even later weer dicht Ze begreep dat Elinor Greg ging wekken om met hem te praten Carol was echter té moe om zich af te vragen waarom haar zuster dit deed HOOFDSTUK XH Dane sliep een gat in de dag Hij werd pas tegen twaalf uur toen Alex hem aan de telefoon riep wakker HeJ was Tim in Neiw York — Ik ben zo ver geloof ik zeihtj — Ze heeft zich ingeschrevenals Mary D Breed Hij gaf hem denaam van het hotel — De beschrö ving klopt precies Als haar woon plaats gaf ze St Louis op Het isnatuurlijk best mogelijk dat datmaar verzonnen was Kwam daarpas Woensdagavond Ging de vol gende morgen weer weg Dane maakte enkele aantekenin gen — Heb je de kamer nog ge zien vroeg hij Je weet zelf wel hoe die hotelszijn Dane Er hebben na haar nogeen half dozijn mensen gelogeerd.Maar goed ik heb toch nog ge keken Zeven dollar per dag on geveer drie waard Contant betalen Kon iemand haar sioh herln nersn der waarden zonder dat een nieuw leidend beginsel valt te constateren Uiteindelijk is het probleem van de groeiende nood van deze wereld belangrijker dan de tegenstelling Rusland-Amerika en de dreiging der atoomwapens aldus de heer Louwes De heer Geraedts bood namens de nieuwe zangbundel aan Vanmiddag was er een forum gevormd docxr enige medewerkers van verschillen ^ de volkshogescholen over achter achtergrond en pralctijk van ons werk Consumptietent afgebrand Gisternamiddag is de consumptie tent aan de Hoofddijk in de Johan na-polder volledig afgebrand Het pand is eigendom van de heer D uit Rotterdam huurder is de heer M C A M uit Utrecht De brand is ontstaan doordat de huurder met mastiek bezig was het dak te repa reren De pot mastiek had hij op de kachel gezet Deze is gaan overko ken waardoor vlammen ontstonden die de brand veroorzaakten De tent is geheel afgebrand De schade aan het gebouwtje ƒ 2500 — wordt door verzekering gedekt De waarde van de inventaris bedroeg eveneens ƒ 2500 — doch was niet verzekerd De brandweer bleef niet anders over dan de vlammen te doven Theologisch van groot belang De rüksuniversiteit te Utrecht heeft in West-Berlljn een collectie papyri aangekocht welke fragmen ten van verschillende tot dusver on bekende Griekse Egyptische en Koptische geschriften bevat De Utrechtse hoogleraar prof dr G Guispel ontdekte in Caïro het adres van de bezitter waarop onder handelingen volgden die tot de aan koop van deze kostbare handschrif ten hebben geleid Een voorlopig onderzoek heeft uit gewezen dat zich in deze collectie ten in de Griekse en Koptische ge fragmenten van bijbelse geschrif ten din de Griekse en Koptische taal bevindt Zij werden geschreven in het Achmimische dialect der Kop tische taal De portier gelooft dat hij haargezien heeft Ze is zelf met haarkoffer de trappen afgelopen Ze gafhem vijftig cent Hij herinnert zichhaar bontjasje en die witte hoed Een koffer Die heeft ze nietnaar hier meegenoj n Ze zal diewel op een station in bewaringhebben gegeven En het recu'tje zit natuurlijkin haar tas zei Tim - Die kofferkan overal zijn Tussen New YorkHaven en Boston En tussen Bostonen Maine Haar initialen kunnen er opstaan Ja maar het is óók mogelijkdat ze er niet op staan Toon nudat je een hart hebt Terry Hebje de laatste tijd kofferbewaar plaatsen gezien Ik kan het dingtoch niet meenemen al mag ik hetontdekken tenzij je de politie erin wilt mengen Misschien lukt hethun die koffer te vinden ik zie ergeen gat in Hou de politie er buiten Tim.Daarom heb ik juist jou er bij ge haald Ik laat me hangen als ik be grijp waarom baas gromde hij te rug Dane luisterde echter niét meer - Je kunt beter het vliegtuig naar St Louis nemen zei hfl — we moe ten het proberen Hoe staat het met je geld Heb je genoeg — Ik word luchtziek protesteer - PANDA en de meester ontdekkings ' reiziger 8 Panua en de ontdelddngsreiziger stonden op een heuveltje en keken neer op de tuintjes waarin zij vlaggen had den geplant „ Dat was nog een heel werlsje " merk te Pamda op Ik hoop dat u nu Idaar bent met het ontdekken van tuintjes " nWe sUn bijna klaar In deze streel ^" Een stroom van geschenken kreeg vrijdoigmiddag de 67-jarige heer L < iiam der Wal bij de viering van zijn veertvgjarig dienstjiibileum bij de Autocentrale Utrecht De heer A L J Maas directeur van de A.C.Ü speldde de jubilaris de gouden me daille uaw de Maatschappij voor handel en nijverheid op en deelde mee dat over een paar maanden nog een medaille der Orde van Oranje Nassau zal volgen De heer Van der Wal kreeg verder een televisie toestel Het personeel voegde er een staande schemerlamp aan toe En vele klanten vergaten de heer Van der Wal die daizendem nieuwe auto's van Antwerpen of Rotterdam naar Vtrecht heeit gereden evenmin zo dat het een feestelijke middag was Foto U.N ' Nadere mededeling Voorlopig toch geen agrarische show Naar wij thans van bevoegde zo de vernemen zal de tweejaarlijkse landbouwshow althans voorlopig al hier niet worden georganiseerd Hierdoor behoeft de voorgenomen uitbreiding van de accomodatie van de Veemark niet tot uitvoering te worden gebracht Het gevolg hier van is dat op het huidige investe ringsplan een bedrag van 3.5 mil joen gulden vrij komt waaraan ' n andere bestemming zou kunnen worden gegeven Hoewel men zich zal herinneren dat destijds in de gemeenteraad stemmen zijn opge gaan om de bouw van een over dekt zwembad te doen prevaleren boven de landbouwshow is het pre matuur te concluderen dat de nu vrü gekomen gelden inderdaad voor dit doel zullen worden aangewend In deze moet nog een beslissing van de gemeenteraad worden afge wacht Deze stukken die dateren uit het begin der vierde eeuw na Christus zijn volgens prof Quispel wel haast de oudste getuigen van de Koptische bijbelvertaling en worden door de specialisten op dit gebied om ver schillende redenen van grote beteke nis geacht Ook is er een Grieks frag ment uit het boek Genesis Een aantal andere papyri geeft een beschrijving van de geboorte van Christus die aan het bekende apo * kriefe boek „ protevangelium van Jakobus " ontleend schijnt te zijn Deze papyri voegen evenwel bijzon derheden hierin toe welke aldua prof Quispel in geen enkele andere bron te vinden zijn De talrijke middeleeuwse geschrif ten over Andreas zijn ten dele be werkingen van de apokriefe „ hande lingen van Andreas " die naar in we tenschappelijke kringen wordt aan genomen tegen het einde der tweede eeuw geschreven zijn en op enkele fragmenten na verloren zijn de Tim — Ik haat vliegen trou wens — Spijt me echt Tim Ik hebzelf niet veel tiJd en dat weet je.Ik moet weer gauw in dienst Neemnu maar het vliegtuig en ga daarnaar de politie Geef beide namenmaar op Het is best mogelijk datze daar de details van de moordniet kennen We moeten daar maarop goltken Tim protesteerde nog steeds toen Dane de verbinding verbrak Hij liep naar het raam en keek naar de heuvelhelling die de vori ge avond was afgebrand Iemand heeft ee.i slimme gedachte gehad mompelde hij binnensmonds Alex was vlak in de buurt geweest toen het vuur begon op te vlammen Hij had niemand gezien — De brand is op een half do zijn plaatsen tegelijkertijd begon nen had hij later Dane verteld — Waarschijnlijk benzine Dane was ook bezorgd over Tim's telefoongesprek Als Floyd even slim was als hü zeU zei dan was dat gesprek bepaald onfortuinlijk geweest Op het moment dat Dane hierover piekerde belde Bessie Floyd op Ik heb iets voor u ïei ze opge wekt Mooi Wat is het Een man dde zich Tim noemde,heeft Dane van New York uit op gebeld Hij zei dat ze een nachtin een hotel heeft doorgebracht en antwoordde de ontdekidngsreiziger „ Maar alvorens wij aan nieuwe ontdek ïdngen gaan beginnen moet eerst nog even een notaris officieel vaststellen dat ik mtjn taak hier naar behoren heb ver richt Dat heeft oud-oom Govert zo In ztin testament bejiaald " Nog terwiS hjl spral ^ naderde er asa Beroving berecht Van een onzer verslaggevers Hou jii hem aan de praat dan pik ik zijn portefeuille Zo ongeveer zal de afspraak geweest zijn tussen G O te IJsselstein en J H te Lo pik toen zQ erop uittrokken de heer De Lang in IJsselstein te be roven Terwijl J H met het aanstaande slachtoffer een gesprek aanknoop te over de koop van een hond sloeg de ander zün slag en roofde de por tefeuille waar ƒ 425 — in zat Het was wat men noemt een stukje vakwerk ",- want de medeplichtige die het slachtoffer aangenaam be zig moest houden had niet eens ge merkt dat de buit binnen was De ze zaak o.a werd behandeld door de rechtbank te Utrecht onder pre sidium van mr D Visser Samen met T den O te IJs selstein had hoofdverdachte G O ingebroken in IJsselstein waarbij contanten een fototoestel en siga ren werden buitgemaakt Tegen G O eiste de officier van justitie rekening houdend met het feit dat de proeftijd van een voor waardelijke veroordeling nog loopt een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden met aftrek van voor arrest De verdediger bepleitte cle mentie en wees er op dat beklaag de na het uitzitten van ziJn straf het voor hem ongunstige millieu in IJsselstein zal verlaten en in een andere stad bü zijn ouders zal gaan wonen Uit het rapport dat over 3 H was uitgebracht bleek dat hü van beroep chauffeur verslaafd was aan de drank Hij wilde zich wel onder toezicht stellen van de prot chr reclasseringsvereniging maar zou zich wel erg gebonden voelen als hü geen café meer mocht bezoe ken De officier wilde een gecombi neerde straf eisen in verband met het reclasseringswerk ten behoeve van het gezin De eis was 6 maan den waarvan drie maanden voor delijk en een proeftijd van 3 jaar en onder toezichtstelllng van de P Chr R V en een verbod cafe's te be zoeken Tegen T den O een jongeman van 20 jaar werd 2 jaar in de jeugdge vangenis te Zutfen door te brengen geëist waarmee beklaagde zich kon verenigen omdat dit de enige moge lijkheid is uit het slop van misdaad te geraken Uitspraak in deze drie zaken 27 januari \ INGENIEURS VERGADEREN Het Kon Instituut van Ingenieurs be legt maandag 30 januari te 11 uur in Es planade te Utrecht een vergadering waarop het woord zullen voeren de he ren prof dr ir F A Vening Meinesz en prof ir E van Embden Advertentie '< M«C dat ze in het gastenboek als haar woonplaats St Louis had opgegeven Haar naam was Mary D Breed Hij is nu naar St Louis Tim be doel ik Prachtig werk Bessie Bel dehoofdcommissaris in St Louis voorme op Eindelijk een spoor Maarwie is die Tim Zei hij dat Nee dat heeft hij niet gedaan.Maar hij noemde majoor Dane Baas " als u dat misschien ietszegt Al hoorde Dane dit gesprek na tuurlijk niet hij was er heilig van overtuigd dat het gevoerd werd Hij was nog steeds uit zijn humeur toen Alex hem zijn lunch bracht Alex ' oog v^s enigszins met bloed door lopen en hij fronste zijn wenkbrau wen Dane grinnikte ondanks zijn geïrriteerdiheid We hebben toch maar eengoed plekje uitgekozen om te rus ten vind je ook niet Het is hier zeker rustig alswe ons maar alleen met onze za ken bemoeien zei Alex en voegdeenigszins tegen zijn wil het woord„mijnheer " aan zijn tirade toe We waren in ieder geval ophet goede spoor De boel is daarbegraven of beter gezegd wasdaar begraven Ik heb er vanmorgen rond ge keken gromde Alex — AUes isverbrand en hoe Dane verorberde met smaak zijn lunch Daarna keek hij eens zorg - stoffig heertje met een zware actetas „ Ah meneer de notaris " riep de ont dekkingsreiziger „ Ik keek al naar u uit Wilt u even constateren dat deze streek naar behoren ontdekt is " De notaris wierp een Wik op de wap perende vlaggetjes en Icnikte nU kunt de oude familie-kaart bijwer - Predikbeurten Utrecht Doopsgrez gem — 10.30 u ds Bruse wir / BemoBstr kerk — 10.45 u ds N v Gelder extra coUecte voor de kerk Jeugdkerk Doopsgez kerk Oude Gracht 272 19 u gevraagd W J Over diep Med prot bond en vrüz herv Sef vaasbolwerk — Leeuwenberghkerk 10.15 u ds A de Kat Angelino te Zandvoort gamenw remonstr doopsgez en ieen wenberghgem — Wartburgkapel geen dienst Evang luth gem — kerk Hambur gerstraat 10.30 u ds C C G Visser Wartburgkapel OudenrUn 10.30 u Prof dr P Boendermaker WijWokaal Lange Nleuwstr 1 10.30 u kinderkerk Eglise Wallonn — 11 h.Pr H Ba bel Holy Trinity Cburch — Rv P D Boulton S.30 a.m Holy Communion 11 a.m Morning Prayer 12.15 p.m Holy Communion 7.30 p.m Evensong Baptisten gem — Silo Herenstr 36 10 » prediking ds J Broertjes 19.30 u jeugddienst Vrüe evang gem — Achter St Pieter 11 10 u ds G V Bruggen 17.30 u J Bardelmeyer uit Doom VoUe evang gem Pinkstergem — Jeremiestr bij de Vaartsestr 10 en 19.30 u diensten Geref kerk — Tuindorpkerk 10 u ds G Laarman 17 u ds W Schouten Oosterkerk 10 u ds J Plomp 17 u ds A Keljzer Jacoblkerk 8.30 u ds J Kremer 16 u ds J Kremer Pniëlkerk 10 u ds H W H van An del 17 u ds G Laarman Zuiderkerk 10 u ds D Veenhuizen 17 u ds B Slingenberg 19 u ds J Kremer Maranatheikerk 10 u ds Slingenberg 17 u ds H W H van Andel Chr geref kerk — Kerkgebouw Witte vrouwensingel 33 10 u Prof J v Gen deren van Apeldoorn 17 u ds D Bies ma jr Gebouw Waalstraat 81 10 u ds D Biesma jr 17 u Prof J van Gende ren Geref gem — Boothstraat 7 10 u ds A Elshout 17 u ds A Elshout Don derdag 19.30 u ds A Elshout Geref gem in Nederland — Zandliof sestraat 82 A 10 en 17 u leesdienst Oud geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 u de heer Kamp Gem des Heeren —' Jacobijnestraat 17 10 en 18 u diensten Woensdag 19.30 u dienst Vergadering van gelovigen — Breed straat 22 10 u eredienst 17 u bedie ning des Woords Donderdag 20 u bid stond Vröe kath kerk — Herenstraat 27 10.30 u dienst Oud kath parochies — St Gertrudis Willemsplantsoen 2 8 u vroegdienst 10 u hoogdienst 18.30 u Vespers St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 14 jan 19.30 u Vespers met avondgebed zondag 15 jan 8 u vroeg dienst 10 u hoogdienst St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 10 u hoogdienst 18.30 u Vespers Christian Science — Maliebaan 15 ledere zondag 10 u Nederlandse iedere Ie zondag v d maand 11.15 u Engelse dienst Ie woensdag v d maand 8 u getuigenlsdienst bibliotheek woensdag 14 — 16.30 u en donderdag 19.30—20.30 u Soeü beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 universele eredienst 11 u spr A E de Vries Feyens Genootschap der vrienden Quakers — G V Walenborohstraat 32 Ie en 3e zondag van de maand 10.45 u dienst Ned ver van spiritisten harmonia — Ambachtstraat 12 10.30 u A E Wun derink uit De Bilt Herst apost zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 u diensten Kerk van Jezus Chr v d heiligen der laatste dagen — Wittevrouwenwingel 92 10.30 en 17 u diensten Gereorganis kerk van Jezus Chr T d heiligen d laatste dagen — llmnhwT gerstraat 21 17 u dienst Magdalenastraat 14bis 16 n en 18 u diensten Kerk der zevende dag adventisten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10—11 u Bijbelstudie 11—12 u dienst Leger des Heils William Booth — Lange Nieuwstraat 48 10 u Heiligings samenkomst 20 u verlosslngssamenk afscheid officieren Alle samenkomsten o.l.v kap J P van Nee Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 u heiligingsdienst 18.45 u openluchtsamenkomst op het Jans kerkhof 20 u verlossingsmeeting Alle samenkomsten o.l.v majoors M Souverein Kaspers Ned Leger des Heils — Bemuurde Weerd W.Z 1 10 u heUigingsdienst 12 U JEUGDDIENST 19.30 u bidstond 20 u heilsbijeenkomst Padvinderswüdingsdiensfen — 9 u wel pen en kabouterdienst in de Leeuwen bergkerk Spr ds Boelen TJTEECHT—NOOBD Hervormde gem — Ned herv kerk te Oud Zullen 10 u ds Voorsteegh Verenigingsgebouw Daalseweg 19 u ds Voorsteegh jeugddienst Hervormde Irapel Corn Roobolstr 70 10 u J Veenstra Jeugdkapel Mariëndaal 10 n spr JI Korenhof groep III vuldig op de heuvel rond Het was zoals Alex had gezegd Zoeken was hopeloos De grond was centime ters ' dik met talcken en as bedekt en overal lagen half verbrande bo men De grens van het verbrande deel interesseerde hem echter het meest Deze was vrij onregelmatig gevormd hetgeen de indruk ver sterlrte dat het vuur tegelijkertijd op verschillende plaatsen was ont brand Hij keek zorgvuldig om zich heen toei plotseling iemand achter hem iets zei HtJ draaide zich di rect om en zag een jonge man staan die oplettend naar hem keek — Dat is me ook een brand ge weest vindt u niet zei hij vriende lijk — D - omgeving is jammer ge noeg nogal verknoeid Ik heb altijderg van de heuvel gehouden Toenik nog een kind was speelde ik hiervaak Dane keek hem van top tot teen aan De man had een aantreldceltjk uiterlijk en droeg een broek en trui precies zoals Dane zelf en hij glim lachte terwijl hiJ een sigaret aan bood Ik ben Greg Spencer verklaar de hij Gisteravond ben ik geko men nadat de voorstelling hier wasafgelopen Ben met een auto Mijnzusters ziJn nogal overstuur Ja dat kan ik me gemakkelijkvoorstellen Vooral juffrouw Spen cer heeft daar reden genoeg voor Wordt vervolgd ken en aan nieuwe ontdelcklngen begin nen " zei htj plechtig Niets daarvan " klonk opeens een driftige stem „ Ik protesteer Hij heeft die tuintjes niet goed ontdekt Hfl moet het overdoen " Omidjkend zagen zij neef Lodewljlc die « ild gebarend uit een bosje opdook Jme/toJ^3u4t ^ Stukken ttleron - f der afgedrukt helzen menin v gen van inzendert Over de keuze respect plaatsini wordt geen correspondentie Bevoetï Yiet loterijbriefje M de R Dezer dagen fietste ik door de Balijelaan en zag bü de woning van de eoUectrice der Staatsloterij tien tallen mensen in de riJ staan voor het kopen van een loterij briefje Op mijn vraag aan de achtersten ij ' de rü der wachtenden hoe lang zjj reeds wachtte antwoordden zij „ Eeeds meer dan een uur en het duurt nog wel een uur voordat wjj aan de beurt zijn " Stel u voor twee uur wachten in sneeuw en koude Dat is de service die de Staat biedt aan de kopers van loterijbriefjes ledere verkoper biedt zijn lio per min of meer service maar de Staat die toch een slordige 15 pet aan de loterij verdient trekt zicli van de kopers niets aan En waarom moeten de mensen zo lang in de rij staan tot ergernii der omwonenden van de coUecteur wiens vensters en deuren zij enige uren versperren en bezet houden Laat de directeur der Staatsloterij de collectrices en coUecteur opdra gen hun kantoren op de dag der verkoop een uur vroeger te openen en net als in de schouwburg volg nummers afgeven zoveel als er lo ten zijn Aan de hand van zijn volg nummer kan de aspirant-koper dan wel ongeveer zien wanneer hü aan de beurt is en behoeft geen mens in de koude te staan Of weet iemand een ander en beter idee J Schuiten OPBRENGST COLLECTE HOOGELAND De collecte van de vereniging Het Hoogeland die van 27 tot en met 31 december in Utrecht gehouden is heeft f 6363,86 opgebracht Vorig jaar was de opbrengst ruim f 3000 Samenwerkende rem doopsgez gem afd Utrecht van de N.P.B en cultuur en arbeid — R v d Hamkade 18 10.30 ds C F Brusewitz 19 u ds C F Bru sewitz Evang luth gem — School Ondie » 63 10.30 u ds M J Hetjbroek Vrüe evang gem — School Adriaan van Zwietenstr 10 u J Kits uit Doorn 17.30 u ds G van Bruggen Baptisten gem — Chr Frobelschooi achter de Prins Bernhardlaan 17 u pre deking ds J Broertjes Geref kerk — Bethelkerk 10 u di W Schouten 17 u ds D Veenhuizen Noorderkerk Rooyaards v d Ham kade 10 u ds A Keijzer 17 u ds J Plomp Chr geref kerk — Thorbeckelaan 10 u en 17 u ds K G van Smeden Herst apostolische gem — Gebouw Werner Helmichstr 1 9.30 en 16 u dien sten Ned spirit genooschap dienende lief de — EHBO-zaal Werner Helmichstr 23 10.30 u wijdlngsdienst Bfhische broederschap nieuw leven — Verenlgingsgeb Wattlaan 10.45 u wü dingsdienst Spreker dhr Jalink Leger des Heils — geb Pr Margriet str 10 u heiligingssamenkomst 19 u openluehtmeeting A'damse straat\veg hoek Marnixlaan 20 u samenkomst Leider kap J Kopnels DE BILT — Ned herv kerk Utrecht seweg De Bilt west 9.30 u Prof dr W C van Unnik 19 u jeugddienst De Bilt oost 11 u ds H Roelofsen uit Zeist In de voorhol om 9.30 u Idnderkerk de heer L van Ginkel Gereformeerde kerk Soestdijkseweg zuid 10 en 17 u ds H Al L van der Linden ¦*¦ Gerefora^eerde kerk onderh art - 31 K.O gebouw Herv Centrum Bunnik seweg 9.30 en 15.30 u ds M A J van Putten BILTHOVEN — Ned herv kerk Zui derkapel Beslaan 10.30 u ds J C van Veen 19 u ds Steenbeek em pred uit Zeist Noorderkerk Laurillardlaan 10.30 u ds H H van Herwerden Woudkapel afd Bilthoven van de ned protestantenbond hoek Beethovenlaan — Sweelincklaan 10.30 uur ds E van Loe nen Amersfoort Gerei kerk Julianalaan 42 11 en 17 o ds J L van Apeldoorn Geref kerk onderh art 31 K.O kerk Julianalaan 9 u dienst 15 u ds A B Boukema Bimschoten-Spakenburg Doopsgezinde kring Broederschapshuis Sweelincklaan geen dienst Evangelisch lutherse gemeente gebouw Vinkenlaan 8 16 u ds E Heintze Ned herv gem AUSTERLITZ — u ds Koopmans BUNNIK — Ned herv gem 10 en 18.30 u ds v d Kraan Gerei kerk 10 u leesdienst IS u ds Gillebaard DEN DOLDER — Ned herv gem 10 u ds M J G V d Velden uit Soesl dijk voorber H Avondm 19 u ds A J Brinkman uit Utrecht GROENEKAN — Ned herv kerk 10 u.'ds Klein Kranenburg van Hilversum 18 u ds Bloemsma van Huizen.HOLL RADING — Evangelisatiege bouw 10 u Prol dr A H Edelkoort v.Utrecht HUIS TER HEIDE — Ned herv gem 9 u kinderkerk 10.30 u Prot dr A A V Ruler uit Utrecht voorber H.Avondm MAARTENSDIJK — Ned herv kerk 10 en 18 u ds A J Wijnmaalen.Gerei kerk 9.45 en 18.30 u ds P H van Eijk Geref kerk onderh art 31 10 u lees dienst 17.30 u ds M H J v Putten ZEIST — Ned herv gem Oude kerk 10 u ds Harkema bed H Doop 19 u dr J Riemens Nieuwe kerk 10 u ds Duetz 17 u Roe lofsen Slonskerk 10 u ds Hooykaas bed H Doop 19 u ds Hooykaas Boskapel 10 u ds de Vries Gebouw Irene 10 u jeugddienst ds M L W Schoch uit Rotterdam Gebouw Calvtjn 10 u kinderkerk 7 — M jaar School Fr Hendriklaan 10 u jeugdka peldienst 9—14 jaar Jeugdcentrum 10.30 u oudstendienst 13—16 jaar Herv school W Schmidtlaan 19 u vlc P '"» kapeldienst Gerei kerk Oosterkerk 10 u ds KuiJ per voorb H Avondm 17 u ds Kop * pe Zuiderkerk 10 u ds Koppe 17 u ds Gillebaard Bergwegkerk 10 u ds Gillebaard voorber H Avondm 17 u ds Wild schut De christengemeenschap - 10 u klnder diens * 10.30 u mensenvrijdingsdienst Evang Broedergem 10 u dr Lutje harms Doopsgez gem 10.30 u ds Mesdag Gerei kerk art 31 DKO 10 en 1 ' u pro Veefkind uit Hilversum Evan < luthg gem 10 u ds Kaste lijn / Chr gerei kerk 10 en 17 u ds de Vries Gerei gem 10 en 17 u leesdienst Ned prot bond 10.30 u ds f ' mldt Vrije evang gem 10 en 17 u ds v d Bti Jubileumrevue N.R.V De afdelingen Utrecht Bilthoven Zeist en Driebergen van de Nede ^ landse Reisvereniging geven sa men met enkele andere plaatselif ' ke afdelingen op 28 januari in ver band met het vijftig jarig bestaan van de NRV een jubileumrevue in het Utrechtse Tivoli De naam van as op te voeren revue is VJjftig jaaf voor U psuraat 
" V UTRECHTSCH MütiWSBLM Zaterdag 14 januari T956 - 63e aargang ne 218 Kubitscheks program kost veel geld QEFORCEERDE VREDE Qeneraal Lott zorgt voor de rust Van een speciale medewerker ' Rio de Janeiro medio januari Voor Europese begrippen lijkt het misschien wat vreemd dat een gekozen staatshoofd dat over een paar weken de regering van zijn land moet overnemen nog even snel een buitenlandse reis naar de Verenigde Staten en door Europa gaat maken en dat terwijl in zijn land de staat van beleg is geproclameerd tot aan de dag Jer regerings-overdracht Dit nu is het geval met Juscelino Kubitschek ex-gouverneur van de belangrijke Braziliaanse staat Minas Gerais die op 31 januari als gekozen president de regering van Brazilië over moet nemen Maar Zuid Amerika is geen Europa vooral op politiek gebied denkt men er nogal eens verschillend en er waren motieven voor die reis DE TOESTAND OP CYPRUS Besprekingen tussen Harding en Niakarios 2 mannen door verzetslieden doodgeschoten FOSTER DULLES „ Deze drie keer zijnwe er tenminste gekomen *' NederL Ballet in Stadsschouwburg Giselle en Petroesjka Uit de romantiek van de 19e eeuw werd „ Giselle of de Wilis een fantastisch ballet in twee bedrijven " geboren De première vond plaats op 28 juni 1841 te Parijs en het befaamde opus van danskunst heeft nadien repertoire gehouden Uit de romantiek rondom de jongste eeuw-wisseling werd „ Petroesjka " — met de destijds veel geruchtmakende muziek van Strawinsky voor het eerst op 29 mei 1913 te Parijs — op de planken gezet en ze heeft zeer velen ontzet maar is niet temin een repertoire-stuk geworden de Petroesjka voldeden de decors en kostiuuans beter dan de decors in Giselle die wat al te simpel ro mantisch waren Het geheel bood op deze ballet avond een goede indruk hoewel stellig niet in alle opzichten over tuigend Gelukkig is er vooruitgang in het werk te bespeuren zy het dan met kleine vorderingen Een compliment richten wü tot het Gelders Orkest o.l.v Jan Out was de partituur van Adam een rustig speelstuk Strawinsky '' Pe troesjka stelde zeer hoge eisen Jan Out had het geheel goed in de hand wist het orkestspel op volg zame wüze op de dans te richten en toonde een moedig G van R Enige duïzender technische stu denten zün donderdag in Madrid in staking gegaan wegens menings verschil over bevoegdheden van af gestudeerde studenten in de bjhei kunde Het meningsverschil houdt de Spaanse universiteiten reeds eni ge jaren in staat van beroering Tien dagen geëist wegens majesteitschennis CHTSCH NIEUWSBLAD Ader afgedruKt be - y gen van inzenden respect plaatsliu correspondentte Bevoer loterijhriefje R en fietste ik door de zag bü de woning van der Staatsloterij tien in de rt staan voor van een loterijbriefje g aan de aclitersten in wachtenden hoe lang zy ichtte antwoordden zy dan een uur en het el een uur voordat wij zijn " twee uur wachten in koude Dat is de service biedt aan de kopers riefjes verkoper biedt ztjn ko - of meer service maar de toch een slordige 15 pet ¦ verdient trekt zich lopers niets aan moeten de mensen rü staan tot ergerni » onenden van de coUecteur nsters en deuren zü enige sperren en bezet houden directeur der Staatsloterij trices en coUecteur opdra kantoren op de dag der uur vroeger te openen de schouwburg volg seven zoveel als er lo de hand van zün volg de aspirant koper daa zien wanneer hö aan en behoeft geen mens e staan Of weet iemand beter idee J Scholten BEENGST COLLECTE HOOOELAND lecte van de vereniging Het die van 27 tot en met 31 in Utrecht gehouden is 86 opgebracht Vorig jaar pbrengst ruim i 3000 erkende rem doopsgez gem cht van de N.F.B en cultuur — R V d Hamkade 18 10.30 Brusewitz 19 u ds C F Bru - gem — School Ondiep M J Heijbroelt gem — School Adrlaan 10 u J Kits uit Doorn van Bruggen geiu — Chr Frobelschool Prins Bernhardlaan 17 u pre Broertjes — Bethelkerk 10 u dt 17 u ds D Veenhuizen Rooyaards v d Ham iJs A Keijzer 17 u ds J kerk — Thorbeekelaan 10 ds K G van Smeden iposiolische gem — Gebouw elmichstr 1 9.30 en 16 u dien - irit genooschap dienende lief 30-zaal Werner Helmichstr 2S rjdJngsdienst broederschap nieuw leven — eb Wattlaan 10.45 u wij Spreker dhr Jalink Heils — geb Pr Margriet heiligingssamenkomst 19 u leeting A'damse straatweg xlaan 20 u samenkomst ap J Kopnels " — Ned herv kerk Utrecht Bilt west 9.30 u Prof dr Unnik 19 u jeugddienst oost 11 u ds H Roelofsen rorhof om 9.30 u klnderkerk van Ginkel leerde kerk Soestdijkseweg " 7 u ds H Al L van der * de kerk onderli ajrt 31 Herv Centrum Bunnik - 1 15.30 u ds M A J van vtiiSS — Ned herv kerk Zui Boslaan 10.30 u ds J C u ds Steenbeek em t Laurillardlaan 10.30 u Herwerden afd BUthoven van de ned nbond hoek Beethovenlaan — 10.30 uur ds E van Loe sfoort Julianalaan 42 11 en 17 a Apeldoorn onderh art 31 K.O kerk » u dienst 15 u ds A B Bunschoten Spakenburg kring Broederschapshuis geen dienst lutherse gemeente gebouw 16 u ds E Heintze LITZ — Ned herv gem 10 omans — Ned herv gem 10 en d Kraan 10 u leesdlenst 15 u ds LDER — Ned herv gem 10 G v d Velden uit Soest H Avondm 19 u ds A uit Utrecht KAN — Ned herv kerk 10 Kranenburg van Hilversum oemsma van Huizen ADING — Evangelisatlege - Prof dr A H Edelkoort v " HEIDE — Ned herv gem kerk 10.30 u Prot dr A r uit Utrecht voorber H NSDIJK — Ned herv kerk ds A J Wtjnmaalen 9.45 en 18.30 u ds P onderh art 31 10 u lees u ds M H J V Putten Ned herv gem Oude Harkema bed H Doop Riemens 10 u ds Duetz 17 u Roe - 10 u ds Hooykaas bed H ds Hooykaas u ds de Vries ene 10 u jeugddienst ds »¦ h uit Rotterdam vljn 10 u kinderkerk 7 — n Hendriklaan 10 u jeugdka - rum 10 3Ó u oudstendienst ól W Sehmidtlaan 19 u vlc lienst „ „ k Oosterkerk 10 u ds KuB H Avondm 17 u ds Kop - 10 u ds Koppe 17 u ds rk 10 u ds GUleljaard Avondm 17 o ds WUd - ngemeenschap - 10 u kinder u mensenwijdingsdienst roedergem 10 u dr Lutje - gem 10.30 u ds Mesdag k art 31 DKO 10 en 1 ' fkind uit Hilversum thg gem 10 u ds Kaste - kerk 10 en 17 u ds d « 10 en 17 u leesdlenst bond 10.30 u ds f ' midt g gem 10 en 17 u ds v im revue N.R.V ngen Utrecht Bilthoven iebergen van de Neder isvereniging geven sa nkele andere plaatselu > n op 28 januari in ver ii vijftig jarig bestaan van n jubileumrevue in hel ' ivoli De naam van de m revue Is Vöftig ja »» aat In de eerste plaats hoopt Kubit gchek van zijn reis vooral van die naar de Verenigde Staten terug te komen met bepaalde beloften en in de tweede plaats is de politieke si tuatie in Brazilië van dusdanige aard dat het voor de aanstaande pre sident misschien tactvoller is op de achtergrond te bltjven tot hij de re gering over moet nemen Beide omstandigheden behoeven wel enige commentaar In de eer ste plaats de politieke situatie Ku bitschek is ontegenzeggelijk een be kwaam en actief man met vol be grip voor de noden van zijn land HU noemt zich sociaal-democraat wat in Zuid-Amerika weinig of niets wil zeggen Partijnamen zijn in dit gedeelte van de wereld geen pro gramma's doch etiketjes en doen denken aan de beruchte Californi sche propaganda voor plaatselijk ge maakte cognac Waarom import drinken als wij u hetzelfde etiket je geven " Niemand neemt hem dan ook dat „ sociaal-demoeraat " kwalijk of schoon vóór ztJn bezoek aan de Ver enigde Staten de bladen hier en daar gewaarschuwd hebben dat een Bra ziliaanse sociaal democraat niet het zelfde is als een Europese Wat men hem wèl kwalijk neemt In sommige kringen is dat hfl zich openlijk de ideologische opvolger van wijlen president Getulio Vargas noemt wien een zacht totalitaris me en nationalisme gepaard aan dic tatoriale neigingen werd aangewre ven Tijdens de verkiezingscam pagne werd door zijn tegenstanders ook terdege daarop de nadruk ge legd niettemin behaalde Kubitschek meer steramen dan de drie andere presidents-kandidaten Maar twee hunner kwamen dicht bü het stem menaantal door Kubitschek be haald zodat deze weinig meer dan een derde van de stemmen op zich verenigde De Braziliaanse kieswet spreekt echter niet van een abso lute meerderheid doch van een meerderheid boven elk der andere kandidaten In Brazilië was al vóór de ver kiezings-eampagne gemompeld dat „ men " Kubitschek niet aan de re gering zou laten komen en dat men betekende behalve bepaalde politie ke leringen ook de marine de luchtmacht en een gedeelte van het leger Lott greep in Kubitschek behaalde In eerlijke en volkomen wettige verkiezingen de meerderheid en de stemmen van Men zal hem wraken " wer den dreigender Toen vond hij een kampioen in generaal Teixeira Lott toen chef van de generale staf thans minister van oorlog De ze verklaarde dat het leger niet zou toelaten dat een volkomen eerlijk gekozen kandidaat met geweld ge wraakt zou worden en Lott had « r twee staatsgrepen voor over om aan die mening kracht bü te zetten De president Café Filho werd ziek en moest ingevolge de grondwet ver vangen worden door de voorzitter der kamer van afgevaardigden Car los Luz Maar die stond bekend als anti-Kubitschek generaal Lott zet te hem af en benoemde in zijn plaats de voorzitter van de senaat Nereu Ramos tot tijdelijk president Café Pilho werd beter en wilde — wat zijn recht was — weer rege ren Maar generaal Lott in feite de werkelijke regeerder van Bra zilë in die dagen verdacht hem van heulen met de vijanden van Ku bitschek En dus verhinderde IjOtt dat hij de regering terugnam hij was nog te ziek " zei deze En het Braziliaanse parlement waar de aanhangers van Kubitschek in de meerderheid zijn beaamde dit Ca fé Filho boudeert Nereu Ramos is president maar generaal Lott re geert en heeft de staat van beleg laten proclameren door het gehoor zame parlement De luchtmacht die anti-Kubitschek is moppert de vloot zou graag in verzet komen maar kan dat niet omdat zij als het ware ingebotteld zit in de baai van Rio de Janeiro waarvan de in - en uilgang beheerst wordt door vestin gen die onder bevel van Lott staan en de anti-Kubitschek politici kun nen niets beginnen vanwege de staat van beleg Onder die omstandigheden kon Kubitschek rustig op reis gaan hy kan er zeker van ztln dat hij na zijn terugkeer op 31 januari pre sident zal worden Tenzij er iets gebeurt natuurlijk Maar voor het ogenblik heeft generaal Lott de mees te troeven in handen Constructief program Het eerste doel van de reis was natuurlijk de Verenigde Staten Ku bitschek bekwaam man die de eco nomische situatie van ztjn land kent ]*' eet dat die dringende maatrege len vereist en heeft een constructief regeringsprogramma opgesteld verbetering van het productie-appa raat en van het verkeerswezen als mede middelen om de toenemende Inflatie tot staan te brengen Maar v?or dat alles is geld véél geld no 5'S en dat hebben vrijwel alleen « e Verenigde Staten Washington had voor kort aan Brazilië reeds een dienst bewezen aoor aan dat land uit d « Amecikaan ^ se reserve-voorraden van landbouw produkten voor ruim 40 millioen dol lar hoofdzakelijk tarwe te verko pen op de gebruikelijke voorwaar den betaling in cruzeiros niet in dollars waarbij de cruzeiros in Bra zilië zelf zullen blijven hoofdzake lijk in de vorm van een lening op De gouverneur van Cyprus sir John Harding en aartsbisschop IM» harios de leider van de beweging voor vereniging van Cyprus met Griekenland hebben vrijdag weer een bespreking gehad Na de bespreking die ruim twee uur duurde is slechts bekendge maakt dat de besprekingen voortge zet zullen worden Volgens berichten uit Nicosia zal na de aankomst van de versterkin - J C Pippel overleden Te ' s-Gravenhage is in alle stil te ter aarde besteld het stoffelflk overschot van de heer J G Pip pel oud directeur van de Griffie van de Tweede Kamer die dezer dagen op 82-jarige leeftijd is over leden De heer Pippel is op 10 juli 1873 geboren Hij kwam op 15 maart 1888 in dienst van de Griffie der Tweede Kamer Ruim vijftig jaar heeft hü zijn grote kennis en ga ven aan de Griffie geschonken Toen hij de dienst op 1 augustus 1938 verliet was hij administrateur met de persoonlijke titel van direc teur De heer Pippel was in hoog aan zien bij allen die iets met de par lementaire arbeid hadden te ma ken Een oud-Kamerpresident heeft hem gekenschetst als „ eenvoudig onmisbaar " Van zijn hand is In 1925 versche nen het vaak geraadpleegde boek Het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten Gene-raal zijne geschiedenis en toepas sing " Janus van der Zande cnize nationale hamipioen op de Marathon en kandi dnat voor de Olympische Spelen te Melbourne is aangesteld tot incas seerder van huren van gemeente woningen te Halsteren N.-Br.).Van de Zonde maakt een „ tussensprmije " tijdens nmwarl * lange termijn veertig jaar be stemd voor de verbetering der Bra ziliaanse produktiemiddelen Maar Brazilië heeft heel wat meer dan dat nodig vooral als Kubitschek het hierboven geschetste programma van economische maatregelen ten uit voer wil leggen Wat het bezoek aan de landen van Europa betreft kapitaal is daar niet te halen maar wel kapitale goede ren in de vorm van fabrieken ma chinerieën enz welke de plaats kun nen innemen van kapitale beleg gingen Duitsland en Italië hebben reeds hele fabrieks-installaties in sommige gevallen met dirigerend en technisch personeel incluis naar Brazilië en andere landen van La tijns Amerika overgebracht iets waaraan de vrees voor nieuwe oor logen in Europa en de wens tot ver deling van het kapitaal-risico over verscheidien werelddelen niet vreemd zijn in de laatste paar jaren neemt ook Frankrijk aan deze beweging deel en wellicht zijn andere landen eveneens te vinden voor deze poli tiek van industrieële belegging Intussen laat Kubitschek aan ge neraal Lott de handen vrij om in Rio de Janeiro het pad naar de pre sidentszetel voor hem te effenen zon der dat de toekomstige president zelf zich behoeft te compromitteren door maatregelen te nemen onder de dekmantel van de staat van beleg Een vreemde politiek Wel Zuid Amerika houdt er nu eenmaal zijn eigen politieke methodes op na gen het Britse garnizoen circa 17.000 man teUen In een café in de buitenwijken van Nicosia is vrijdagavond een Griek se art>elder van een coca-cola-fabriek door twee verzetslieden doodgescho ten De plegers van de aanslag wis ten op fietsen te ontkomen Bü een dorp op 40 km ten westen van Nicosia is vrijdag voorts een Griekse onderwijzer met zijn auto in een hinderlaag van rebellen ge reden Hij werd door geweerscho ten gedood Twee schooljongens van 15 en 16 jaar hebben vrijdag in een militair kamp btj Famagusta van een Cy perse politieman een pak slaag gehad voor het meedoen aan een verboden optocht De politieman droeg een donkere bril om zün iden titeit te verbergen Als protest tegen deze afstraffing en ook tegen het feit dat een 18 jarige scholier tot zeven jaar is ver oordeeld wegens het bezit van een bom zijn de leerlingen van de mid delbar © scholen in Famagusta vrij dag thuisgebleven Een 34-jarige boer Is tot levens lang veroordeeld wegens het bezit van geweer en munitie Spaanse verklaring over Marokko De Spaanse regering heeft vrij dagavond na een kabinetszitting onder voorzitterschap van generaal Franco een verklaring gepubliceerd waarin wordt gezegd dat de Spaan se regering eraan zal meewerken de mogelijkheid te scheppen voor de Spaanse zone van Marokko om zelfbestuur te verkrijgen In de verklaring werd verder ge zegd dat de Spaanse regering de eenheid en onafhankelijkheid van het Marokkaanse rijk in samen werking met de wettige sultan Mo hammed V zal blijven verdedigen en voort zal gaan met de Marok kaanse bevolking samen te werken en deze te helpen De Spaanse regering zegde ver der toe de ontwikkeling van de al gemene toestand in Marokko nauw keurig te zullen blijven gadeslaan evenals de ontwikkelingen in de na burige Franse zone Senatoren niet geestdriftig over bedrijfsvorm staatsmijnen Van geringe betekenis — aldus kwalificeerden verscheidene leden der Eerste Kamer in hun Voorlo pig Verslag het ontwerp van wet op grond waarvan het rentevrije kapitaal waarover het staatsmtjn Ijedrijf thans volgens de wet bescMkt te verhogen van 43 miljoen tot 125 milojen gulden Zolang de huidige structuur van het bedrijf wordt gehandhaafd heeft deze verhoging h.i praktisch zeer vireinig belang Sommige senatoren verklaarden voorstander te zijn van een omzet ting van het staatsbedrijf in een N.V vele andere kamerleden acht ten dit evenwel niet noodzakelijk De 67e jarige journalist J F tegen wie gisteren zoals wij reeds in korte vorm meldden door de procureur generaal bü het Haagse gerechtshof terzake van majesteitschennis 10 dagen gevangenisstraf was geëist verklaarde zich onschuldig te gevoe len aan hetgeen hem was ten laste gelegd Desgevraagd verklaarde de heer F in hoger beroep te zün gegaan omdat hij zich onschuldig voelt Zoals bekend had de heer F in het gewraakte artikel kritiek ge oefend op het feit dat H.M de ko ningin haar goedkeuring had ge hecht aan het regeringsvoorstel tot opheffing van het uniestatuut Als ik de passage beledigend had ge vonden zou ik haar hebben veran derd " zo zei de heer F tot het hof waarna de president hem er 09 weM ia ^ hii aanvankeUjk tegen - Tweeërlei romantiek maar toch romantiek Het klinkt bijna on mogelijk indien we de namen van de choreograaf Jules Perrot — van de Giselle — en van de grote Rus sische balleitrevolutionair Diaghi hileff — van de Petroesjka — naast elkaar plaatsen Nóg sprekender wordt deze tegenstelling bü het noe men van de namen der componis ten Adolphe Adam geeft de mild ste muziek die men kan dromen Igor Strawinsky slingerde zün po lytonale klanken over het toneel zodat het ballet daardoor bijna werd overschaduwd Nogmaals beide ademen roman tiek al verschilt ze ruim een hal ve eeuw van geboorte-datum We hebben dit gisteravond bü het op treden van het Nederlands Ballet met beide werken wel terdege ge voeld maar ons ballet-minded pu bliek in de Stadsschouwburg heeft deze uitersten in romantische ex pressie weten te appreciëren In de verhalen dezer balletten verhalen ligt de teleurstelling in de liefde Giselle is het boerenmeisje dat door een prins wordt misleid zü sterft in waanzin maar leeft voort temidden der nachtgees ten toegewüd aan hem die haar in de dood leidde maar nu door haar wordt gered Petroesjka is de pop die verliefd wordt op de ballerina-pop de eer ste moet het met zün leven beko pen omdat de Moor dit niet ver draagt en hem neersabelt over de politie had toegegeven dat de betreffende passage grievend " was voor de koningin Het betreft hier eigenlük smaad gegoten in de vorm van majesteits schennis dus een beroep op het al gemeen belang is toelaatbaar al dus de verdediger mr Mout Ook de tweede verdediger m \ D Huisman was van mening dat het algemeen belang gediend werd „ De persvrijheid is hier in het geding " zo meende hü Mr Huisman ging uitvoerig in op de staatsrechtelöke kant van de zaak De heer F zeide in zün laatste woord " dat hü met hart en ziel mo narchist is Hü had het een ere phcht geacht H.M de koningin te mogen wüzen op het feit dat zü te weinig gebruik had gemaakt van haar constitutionele macht Het hof zal op woensdag 25 ja nuari axxest wiiizsB Giselle werd oorspronkelük ge danst in de kunst der bevalligheid Petroesjka in die der folkloristische grilligheid gisteravond kregen bei de een choreagrafische verzorging die volledig in onze tüd was ge plaatst Dit ging eenvoudiger in Pe troesjka " dan in Giselle " Dit laatste moest worden ontdaan van door-de-wol geverfde romantiek In de choreografie had Anton Dolin daar grondig voor zorggedra gen maar het eerste tafereel leed nog te veel aan realisme in de pan tominische expressie waardoos ' niet het niveau kon worden verkre gen dat juist aan de laatste scè nes een goed aanzien bood Hoewel over het algeheel het disciplinaire in de leiding van Sonia Gaskell van het Nederlands Ballet op vooruit gang mag bogen zijn de presta ties nog te wisselend van kwaliteit Meestentüds blüven ze tot aan de middelmaat soms ook reiken ze daarboven uit Laten we daarmede voldaan zün doch niet tevreden Joan Cadzow was een lieve Gissel le fraai in dans én in mimiek Jaap Flier gaf goede perspectieven aan Prins Albrecht en was beter dan Conrad van de Weetering als Hilarion en Aart Versteegen als de Hertog Willy de Ja Büe danste de Koningin op verzorgde wüze en te vens de figuur van de moeder dit was in tegenstelling met de ver melding in het programma waar Maria Huysman werd genoemd die de kleine Bathilde-figuur ten uit voer bracht In het ensemble-werk was vooral de groep der vriendin nen zeer te roemen Met alle respect voor de opvoe ring van Giselle waarvan ons het meest de choreografie kon voldoen schonk het dansen van Petroesj ka " de verrassing van de avond Hier ook alweer dank zü de choreo grafie n.l die van Fokine de be roemde meester van het l>allet Wil kregen de indruk dat de daar in gecomponeerde zeer sterke ex pressie en voortreffelüke uitbeel ding der gebeurtenissen op de Pe tersburgse jaarmarkt de Neder landse Balletgroep in hoge mate heeft gestimuleerd in de in menig opzicht verrassende prestatie Ook hier waren het meermalen de en sembles die frappeerden maar evenzeer de individuele verrichtin gen Aart Verstegen als Petroesj ka was overtuigend Conrad van de Weetering plaa ste een goedgety peerde Moor op het toneel en Lin da Manez wist ditmaal aan de Bal lerina het karakteristieke popperige te schenken Jaap Flier gaf van de marktkoopman-tovenaar een al Isssbic t * waardMwa iMMgav « In Wickham Sleed overleden Wickliam Steed voormalig hoofd redacteur van de „ Times " is op 84-jarige leeftüd in zün huis bü Oxford overleden Hü werd hoofd redacteur van de Times " vlak na het einde van de eerste wereldoor log Tüdens de eerste wereldoorlog leidde hü de propaganria in vüan deUlke landen Men noemde hem één van de weinige journalisten die werkelük invloed hebben uitge oefend op de betrekkingen in Euro pa " Op 25-jarige leeftüd was hiJ correspondent van de Times " te Berlün Later vertegenwoordigde hü zün blad te Rome en Wenen In 1914 werd hü redacteur-buitenland Vóór de eerste wereldoorlog schreef hü een boek over liet Huis Habs burg dat in Oostenrük verboden werd Hü voorspelde iiierin dat een wereldoorlog onvermijdelUk was en de Habsburg-monarchie ten ondergang gedoemd Mr Klaasesz vertrok naar Nederland De afgetreden gouverneur van Suriname mr J Klaasesz is vrU dag naar Nederland vertrokken nadat hü in de Staten afscheid had genomen Hü drong er bü dit afscheid op aan dat Suriname zün eigen aard zal bewaren en niet moet trachten de Westeuropese of Amerikaanse levensgewoonten na te volgen Hü wenste dat alle plannen vruchten zullen dragen maar de verwachtin gen moeten niet te hoog worden gespannen Hü drong voorts aan op ver draagzaamheid en wederzüds be grip voor eikaars mening zonder uitsluitend felle kritiek die ont aardt in een volledig vergu n van de tegenstander Wü hebben elkaar hard nodig en moeten zorgen dat degenen die hier dienen hier blü ven aldus de oud-gouverneur De politieke partüen behoren hetkader te vormen zodat men nietuitsluitend leeft uit sentiment maarmet verstand Hü besloot met tezeggen dat Suriname een prachtigland is dat een goede toekomstverdient Mr K' wordt zoals bekend als gouverneur van Surina me opgevolgd door de heer J van Tilburg Vierjarig meisj'e verongelukt Vrijdagmiddag kwam het 4-jarig dochtertje van de familie v D uit de Dr Colünstraat te Veenendaal om het leven toen een vrachtauto beladen met rioolbuizen achteruit reed op de Dükstraat Het kind zat bij haar moeder op de fiets De moeder kon er nog juist afspringen voordat de achterwielen van de auto over de fiets reden Het kind bleef in het fietsenbakje zitten Het kind was onmiddellük dood De politie stelt een onderzoek i » naar de schuldvraag Het slachtoffer was het enige kind van de familie van D Voorlopige regering van ^^ repubiiek Formosa " Op 28 februari zal te Tokio een voorlopige regering van de „ repu bliek Formosa " samengesteld wor den Dit is vrijdag medegedeeld door de woordvoerder van het „ Formo saanse congres in Japan " De 24 le den van dit congres dat zegt de be weging voor onafhankelijkheid van Formosa en de Formosaanse kolonies in Hongkong en Japan te vertegen woordigen heeft 18 december beslo ten dr Liao Wen Tsji te benoemen tot president van de republiek " en Ngo Tsjin Dan tot vice-president Liao Wen Tsji die in Japan werd gevangengezet op verzoek van de Chinese nationalistische regering heeft verklaard dat de Ver Staten Japan en verscheidene leiders van „ het vrü'e Azië " moreel zün gedachte van een republiek Formosa onder be heer van de Ver Naties steunen In Japan wonen op het ogenblik een 20.000 Formosanen E ^ I ^^ KLAP TE V INKEVEEN Eis tegen wachtmeester aanzienlijk lager Daaruit spreekt een mentaliteit die ik niet waarderen kan " zei de procureur-generaal in zün requisi toir en het gebeurde nog eens re construerende kwam hü tot de slot som dat niemand de wachtmeester had bedreigd Zün eigen vraag be antwoordende hoe het dan wel kwam dat de wachtmeester die toch altijd ' onberispelük was opgetreden tot deze onbeheerste daad was ge komen zei mr Hoeffelman „ Toen de tentoonstelling om 11 uur gesloten werd en de jongelui niet vlug ge noeg naar zijn zin het terrein ver lieten heeft hü zyn geduld verloren Het irriteerde hem blykbaar hevig Daarop heeft Wj zün gummistok ge trokken en zonder noodzaak toege slagen " Dood onvoorzienbaar Nu weet iedereen dat een klap met een gummistok levensgevaarlyk kan zijn " zei in zQn pleidooi de raadsman mr J W van Gelder „ maar op die ongelukkige zaterdag avond wist nog niemand dat Mün cliënt heeft onmogelijk kunnen voor zien wat de gevolgen zouden zijn De dood was een onvoorzienbaar ge volg " Pleiter kwam terug op de verkla ring van Vinkeveens burgemeester die de vrouw van een drogist had gesproken Twee dagen na het ge beurde had zü hem verteld hoe zü geruime tüd voor de sluiting op de tentoonstelling enkele jongens een plan had horen bespreken om de wachtmeester het leven zuur te maken Mr Van Gelder vroeg het Hof indien het niet tot vryspraak of ontslag van rechtsvervolging kwam toch eerst nog deze vrouw als getuige te horen Overigens was hij van mening dat het tegenstribbelen bij het wegduwen zoals het slachtof fer dit gedaan had wel als geweld dadig verzet kon worden gekwali ficeerd zodat verdachte gerechtigd was de gummistok te gebruiken Nadat de verdachte by zijn laatste woord met nadruk zijn deelneming met de familie van het slachtoffer had betuigd bepaalde de presiient mr E H F W van Schaeck Mathon de nitsjpniak op 27 ^ nari Van onze Amsterdamse corres pondent „ Deze man is steeds een goed poli tieman geweest dat hebben we van zün superieuren hier gehoord Hy heeft zün taak altyd prachtig ver richt behalve deze uitzonderlijke keer Wel acht ik hem schuldig aan mishandeling de dood ten gevolge hebbend Hü zal dus moeten wor den veroordeeld Maar ook het pu bliek in Vinkeveen draagt hem een goed hart toe en betreurt het dsrt dit is gebeurd Voor die éne maal dat verdachte over de streep is ge gaan acht ik een gevangenisstraf ook al gezien het bezwarende ge weten dat deze wachtmeester kwelt een te zware vergelding Als straf is een geldboete voldoende " Aldus na een zeer lang getuigen verhoor de procureur-generaal mr J F Hoeffelman,bü de behandeling in hoger beroep van de bekende Vïn keveense zaak vrijdag voor het Ge rechtshof te Amsterdam die vervol gens tegen de 37 j wachtmeester ƒ 200 boete eiste subs 20 dagen hechte nis Een aanzienlijk lagere ets dns dan de maand gevangenisstraf waar toe in eerste instantie de Utrechtse rechtbank hem had veroordeeld Er waren niet minder dan 20 ge tuigen gehoord Juist als in eerste aanleg voor de rechtbank te Utrecht hielden alle jongelui die gehoord werden vol dat het slachtoffer hoogstens een beetje had tegengestribbeld toen de wachtmeester hem van het tentoon stellinsgterrein in Vinkeveen af duwde Volgens de voorschriften had de wachtmeester slechts „ ter afweer van een aanval of dreiging bij on middellijk gevaar voor lijf of leven " van zijn wapens gebruik mogen maken Toch had hü zijn gummistok ge trokken vlak nadat door zyn duwen de jongeman half op de grond was gevallen Toen deze weer was opge staan en nog geen aanstalten maakte om het terrein te verlaten sloeg de agent tweemaal op hem in keerde zich daarna om en riep uit „ Wie wtltftr 
Zaterdag 14 januari T956 - 63e jaargang no 218 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD EGLISE WALLONNE Pieterskerkl Le dimanche 15 janv a 11 h Pasteur HENRY BABEL Sujet Ce que veut notre Eglise aux Pays-Bas VILLA te koop gevraagd min 14 kamers in bosrijke omgeving geschikt voor rusthuis Br No 4262 Advert Bureau Jac Duits Dordrecht Notaris Mr F A Gutteling Parkstraat 17 alhier vraagt jongste bediende Soil met = igenh geschreven brieven Gevraagd aan de o.l school éénmansschool te Over langbroek nabij Leersum en Doorn een TIJDELIJK HOOFD voor de maand februari ' 56 Sollicitaties z.s.m uiterlijk 21 januari a.s aan de burge meester van Langbroek RECTIFICATIE ^ \ Zuiver wollen IVIonty-coats 29.90 U.S.A American-Hall Potterstraat 26 UTRECHT Tel 25735 Verloofd NELLY C M EOOLAART M A UYTENBROEK 29 januari 1956 Rotterdam Maaskade 124 Utrecht Voorstraat 54 bis Geen ontvangdag Enige en algemene kennisgeving Heden overleed zaclit en kalm tot onze diepe droef iieid onze geliefde Vader Behuwd - en Grootvader ANTHONIE WILLEM KAMP Nzn Wedn van Wilhelmina Jacoba Havelaar in de ouderdom van 82 jaar Driebergen N J Kamp J J Kamp-ter Kuile Rotterdam Mr J J Kamp Dra E C M Kamp-Kann Hengelo O E J Dikkers-Kamp Leiden A W Kamp Driebergen Mr W J Kamp Utrecht W J Hissink ' s-Gravenhage L Doorenbos-Kamp Mr R Doorenbos Driebergen R E Kamp Rotterdam J J Kamp Jr DELDEN Ov.l 12 januari 1956 Stationsplein 2 De begrafenis zal plaats hebben op maandag 16 jan a.s des nam 3 uur op de Algem Begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn Vergadering van en Gefovigi Lezing op woensdag 18 jan 1956 8 uur door de heer Joh Slegelaar Apeldoorn in het lokaal Breedstraat 22 Utrecht Onderwerp „ De verdrukking van de Joden in de geschiede nis van Esther nu en in de toekomst '' Toegang en zitplaatsen vrij Notaris Mr A P M M Geurts te Utrecht bij Ko ninklijk Besluit van 2 dec 1955 benoemd als opvolger van Notaris IVIr A H Leids man aldaar deelt hierbij mede dat hij de minuut akten en repertoria van ge noemde Notaris Mr Lijds man en van diens Ambts voorgangers wijlen Notaris W C J M Stokvis en wijlen Notaris J H Huybers heeft overgenomen Voorlopig adres kantoor Ma liesingel 46 Utrecht telefoon 14594 STADSSCHOUWBVRG ^^ NEDERLANDSE COMEDIE Heden - en morgenavond — 8 uur DE KOPPELAARSTER Klucht in 4 bedr door Thornton Wilder met Mary Dresselhuys Mimi Boesnach Joan Remmeits e.v.a » WAT HEEFT DE KERK MET HET HUWELIJK TE MAKEN ' Hierover spreekt op donderdag 19 januari om 30.15 uur Dr J TANS OP DE CONTACTAVOND VOOR NIET-KATHOLIEKEN Na afloop gelegenheid tot vragen stellen „ De Beiaard " Rijnkade 5 Telefoon 20792 RECTIFICATIE Camera In de advertentie geplaatst in ons blad van gisteren Le Rouge et LeNoir was in de gewijzigde aanvangstijd van zondag betreffende het laatste uur een fout geslopen er stond 9.45 uur DIT MOET ZIJN 9.15 UUR Gelders Noord-BrabantseBouwkasn-v Algemene vergadering van aandeelhouders op dinsdag 24 januari 1956 om 16 uur ten kantore van de vennootschap Brigittenstraa.t 17 te Utrecht De agenda ligt ter inzage ten kantore van de N.V alwaar aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen hun aandelen uiterlijk 21 januari a.s gelieven te deponeren DE DIRECTIE Het Ingenieursbureau DWARS HEEDERIK en VERHEY vraagt voor spoedige indiensttreding Assistent of Assistente voor de Afdeling Boekhouding Leeftijd 18—21 jaar Vereisten M.U.L.O.-opleiding enige theoretische en praktische liennis van boekhouden en van machineschrijven Schriftelijke aanbiedingen te richten aan de Directie van voornoemd Ingenieursbureau Tesselschadelaam 4 Amersfoort Begraafplaats DEN EN RUST te Bilthoven EEN DER MOOISTE EN RUSTIGSTE BEGRAAFPLAATSEN IN DEN LANDE Pl.m 8 KM VAN UTRECHT Eigen graven 2e klasse vanaf f 100 Kantoor Soestdgksesir.weg 265 Zuid - Tel K 3402-3103 I Service - Stations UTRECHT [ Nac I Lijn Nachtegaalstraat 2ó Tel 1.4.3.9.2 Lljnmarkt 34 Tel 1.2.5.Ó.0 OPENBARE VERKOPING van bij de N.V Nederlandsche Spoorwegen GEVONDEN GOEDEREN alsmede OVERBËVONDEN ONAFGEHAAIDE « n GEWEIGERDE GOEDEREN op Dinsdag 17 Januari 1956 en zo nodig de volgende dag van 10-16 uur in het Notarishuis Achter St Pieter 18 te Utrecht Vele goederen o.a dames - en heren parapluies herenjassen damesmantels en handschoenen worden per stuk of per paar verkocht KIJKDAG Maandag 16 Januari 1956 eveneens van 10-16 uur « ü ^ Gevraagd voor spoedige indiensttreding aank kantoorbediende m of vr en een oss V d boekhouding m of vr liefst bekend met doorschrijf boekhouding Br met uitv inl betr opleiding enz aan Techn Metaalw.fabr v h Meijer en Greeven N.V „ Beer schoten " De Bilt VARL\-MAATSCHAPPIJ zoekt contact met ASSURANTIE-BEZORGERS of JONGE ASSURANTIEKANTOREN welke met financiële steun der Maatschappij op zeer aan trekkelijke condities een portefeuille willen opbouwen Brieven aan de N.V VERZEKERING MAATSCHAPPIJ „ PRECAUTIA " Maliebaan 67 Utrecht WIJ VRAGEN PRIMA VERKOOPSTER beschikkend over behoorlijke ervaring in de dames confectie LEERLING-NAAISTER Aanmelden schriftelijk of mondeling ook maandag morgen MAISON SUISSE NACHTEGAALSTRAAT 82 UTRECHT MAANDAG EN DINSDAG laatste dagen van onze VERBOUWINGSOPRUIMING SPECIALE PRIJZEN voor RESTANTEN in BROEKMAN bedden dekens en baby - en kleuter artikelen J ^^ OUDE GRACHT 125 - UTRECHT GEMEENTE LANGBROEK e Opening • van ons nieuwe was - en smeer-service / station uitgerust met de meest moderne apparaturen op MAANDAG 16 januari a.s des n.m 2 uur Tegelijkerti|d exposeren wij de N.V Automobielhandel v/h Renault modellen 1956 Grund & Co in diverse uitvoeringen op 16 en 17 jan a.s Maliebaan 71 Gaarne nodigen wij u Utrecht hierbij tot een bezoek uit telefoon 13863/13177 1 GEVRAAGD In Ruteck's Lunchroom te Utrecht kunnen worden ge plaatst le KAPSTER Hoog loon plus veel verval H A DEUN AMSTERDAMSESTRAATWEG 303 TEL 19767 NETTE SERVEERSTERS ook in opleiding EEN WERKSTER voor de dagdienst Voor het verkrijgen van inlichtingen omtrent arbeids voorviraarden kunnen sollicitanten zich melden op woensdag 18 januari van 11 tot 14 uur en verder dage lijks bij de Gérant van Ruteck's Lunchroom Potterstr 2 U/AT WlLl^f PROPRINT LICHTDRUKKEN « irFOTOCOPIËN - V LEVEREN STEENKOLEN HANDELSVEREENIGING N.V RIJNKADE 1 — UTRECHT vraagt aank assistent accountant TECHNISCHE KANTOORBOFKHANOËL ¦ l-^ff 1 Vereisten praktijkdiploma boekhouden ' ' ^ J H.B.S of soortgelijke opleiding Leeftijd REPROPRINT niet ouder dan 23 jaar NEUDE32-33ÏMI7225 Opname in pensioenfonds etc IVIet de hand geschreven brieven met volledige ge gevens aan bovenstaand adres onder de letters I C Wij vragen voor spoedige indiensttreding een LEERLING-CASSIlRE Bij het bureau van de houtvester van het Staatsbosbeheer te Utrecht kan worden ge plaatst EEN ADMIN KRACHT/TYPISTE die tevens zal worden belast met boekhoudkundige werkzaamheden Vereisten Tenminste dipl MULO alsmede enige kennis van boekh Soll.brieven onder motto H/SBU 142 in linkerbovenhoek env en brief aan de Centrale Personeelsdienst Bezuidenhoutse weg 15 Den Haag ü zoudt het door heel Utrecht Ininnen aanplak ken natuurlijk dat U een stofzuiger een auto of iets anders te koop heeft Spaar U die last Voor een accuraat meisje met enige ambi tie voor lichte administratieve bezigheden is dit een prettige werkkring Diploma's zijn niet verplicht doch enige algemene ontwikkeling is gewenst Sollicitaties alleen schriftelijk aan EVORA Mt Amsterd.straatweg 391-393 UTRECHT PLAATS ' N V Hlf ' SNIJDERS ' GEZOND LOPEN EN TOCH CHIQUE DAN OP SUPER LUXE nCOj OffW ¦ SCHOENEN van ƒ 27.20 tot ƒ 42 — L JANSSTRAAT 5 TEL 11227 UTRECHT Manufacturenhandel N.V heeft voor direct en later plaats voor Tot 20 woorden ƒ 2 — Elh woord meer ƒ 0.10 I Ie en 2e VERKOOPSTERS en LEERLINGEN Sollicitaties maandag a.s aan ons kantoor Kanaalstr 91 GARAGE PORDON vraagt voor spoedige indiensttreding / DOORSMEERDER HALFWAS MONTEUR LEERLING MONTEUR ZEER SPECIALE PRIJZEN ' Aanmelden KEULSEKADE 5 Wij vragen voor onze winkel UTRECHT Rijnlaan 10 een ervaren VERKOOPSTER 18—23 jaar We bieden een prettige werkkring met hoog loon omzet - en wedstrijdpremies en vrije bedrijfskleding Aanmelden in genoemde winkel of des avonds na 19.30 uur bij de heer Baar Kievitdwarsstr 30 J ZIJLSTRA Hz N.V grootlevensmidde lenbedrijf SHELL NEDERLAND N.V aagt voor haar kantoor te Utrecht VRL ADMINISTRATIEVE KRACHT Minimum opleiding MULO kunnende typen Leeftijd 30-25 jaar Brieven vergezeld van pasfoto en met vol ledige inlichtingen omtrent opleiding en praktiik aan SHELL NEDERLAND N.V Otrechtsestraatweg 75 a Utrecht ^ ^ ^ GEVRAAGD 2 Woningstoffeerders 1 Leeriing woningstoffeerder Fa L A KLAARENBEEK & ZOON BURGEM REIGERSTRAAT 14 - TEL 13123 GEVRAAGD BANKWERKERS en LEERLING BANKWERKERS Reiskosten worden vergoed Zeer gunstige arbeidsvoorwaarden „ Transporta " Transportwerktnigenfabriek Jntphaas RUYS PATENT Stationsstraat 13 Utrecht zoekt voor zo spoedig mogelijk GELIJKVLOERSE RUIMTE voor assemblage van kantoormachines voor de Ü.S.A Oppervlakte 200 a 300 m2 GROTE HANDELSONDERNEMING IN DE NAAIMACHINE BRANCHE heeft vacature voor een PRIMA MONTEUR en LEERLING MONTEUR Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no 25 aan het bureau U.N SERVICE ONDERDELEN lOfOMÖMBEDRIJFPMNGERIüS VVlTtÉVRÓUW'ÈNSrNGEL 95 - UTRECHT ' - TEL 169U ' PASSAGEBUREAU heeft per 1 maart a.s vacante plaats voor JONGEDAME 19 a 22 ^ aar voor correspondentie en opl tot informatrice Vereisten HBS of MULO-opl steno-typen moet goed met publiek kunnen omgaan Brieven met uitv inl onder no 103 bureau U.N De De Soto 1955 is een magnifieke klasse wagen waar iedere eigenaar trots op kan zijn Een beperkt aantal daarvan kunnen wij U mo menteel aanbieden tegen zeer speciale prijzen Vraagt dadelijk inlichtingen I Dealer GARAGE OUDWIJK Dir J Hogeweg Oudwflkerveldstraat 120—124 telefoon 030—14075 — Utrecht Wij vragsn voor spoedige Indiensttreding LEERLING-VERKOOPSTERS alsmede LIFTJONGEN of LIFTMEISJE Mondelinge oi schriftelijke sollicitaties te richten aan de Bedrijfs leiding zOtv Owie Gracht t61 • UTRECHT ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 14 fcinuarl 1956 - 63e aargang no 218 VOOR BIJ UW RADIO SPORlenSPEl BETAALD VOETBAL Hoofdklas B 6—2 SVV-VolewUckers 1—3 Emma-BW 6—3 Willem n-SHS 1—5 Alkmaar-MW 5—1 Enschede-PSV 2 — Z Graafsch.-Sittardia 1 — i Feijen.rd-Rapid JC 2—3 DFC-GVAV 1—3 EDO-ElinkwUk VOETBALVOORBESCHOUWINQt Weer zware taak voor de geeltjes 17—26 17—25 17—23 17—22 17—21 17—20 16—18 16—18 17—18 17—17 17—16 17—15 17—15 16—14 17_14 17—10 7 3 Elinkwijk Rapid JC Spel Enschede BW Alkmaar GVAV MW Willem II Feijenoord DFC PSV SVV firaafschap SHS Sittardia EDO Emma Volewijckers Ie klas C Wilhelmina-Fort VI Oosterparkers-DOSKO KFC-Volendam Helmondia-DHC UVS-Oldenzaal Zwartemeer-Tubantia Hilversum-ZFC TOP-Zeist De uitslagen voor de hoofdklas-wedstrQden zqn de resultaten op de eerste competitiedag AMATEUR VOETBAL West Ie klas A Westfrisla-VCS Rapiditas-Spartaan — — DWV-HRC Quick-ÜW Gonda-RFC West 2e klas B HMS-Watergr.meer — - OSV-Holland Baarn-WA — — AFC-Zeeburgia Donar-DCG — — Vriendensch.-OWO — — UITZENDINGEN KRO 16.15—16.30 DOS-VW AVRO 16.30—17.00 ADO-HVC 16.40 Voetbal-uitslagen Limburgia NAC KFC Volendam Eindhoven-EBOH Velocitas-De Valk Ooster - parkers DOSKO De Graafschap-Sittardia Helmondia-DHC turnen dammen en zaalhandbal VARA 18.05—18.30 Alkmaar-MW Enschede-PSV DFC-GVAV Roda Sport Sparta Xerxes-Go Ahead Leeuwarden-Hermes DVS turnen Oost Ie klas B Arnhemse Boys-WAW Hengelo-Achilles Quick'20-Zw westeinde Muntendam-WVC Veelerveen-WW Oost 2e klas B Theole-Silvolde ESCA-Dierense Boys Eendracht-Be Quic ^ Germania-Quick N Veenendaal-SDOTJC OM DE NATIONALE DAMTITEL Huisman ontsnapte aan een nederlaag Nonte Carlo-Rallye BRIDgERUBRIEK Terence Reese de beste bridger West A AB64 V V752 4H3 *VB4 Elinkwijk zal wel van EDO winnen Wanneer de velden niet al te zeer « eleden zullen hebben van de weers omstandigheden wordt er zondag weer een volledig voetbalprogram na afgewerkt DOS speelt in de lioofciklasse A alweer een thuiswed strijd welke niet minder zwaar zal blijken te zijn dan die van vorige week zondag tegen het Bredase NAC pitmaal komt VW uit Venlo naar het Utrechtse stadion Dat wordt voor de geeltjes dus weer een bijzonder jwafe taak en het zal ons werkelijk benieuwen hoe ze het er af zullen brengen Eerlijk gezegd achten we de Ven lose ploeg wel favoriet Maar men kan nu eenmaal op de prestaties van DOS geen peil trekken Het is „ alles of niets " Laten we hopen dat de Utrechters weer eens ouderwets op dreef zullen zijn dan kan een aar dige wedstrijd worden verwacht Ellnkwük speelt in Haarlem uit tegen EDO een der ploegen uit de lagere regionen maar een team dat geweldig hard werkt en het gemis aan technische capaciteiten weet te vergoeden door een enorm enthou siasme Toch geven we de blauwwit ten uit Utrecht-Noord de beste kan gen Immers door een overwinning zouden zij er veel gunstiger voor ko men te staan temeer omdat Rapid J.C nog lang niet van Feyenoord in Rotterdam heeft gewonnen Wat de overige hoofdklassewed Itrijden betreft laten we hieronder onze verwachtingen volgen Hoofd klasse A Stormvogels-Amsterdam 1 Limburgia—NAC 2 Roda Sport — Sparta 2 Fortuna ' 54 — Vi tesse 1 Eindhoven — EBOH 1 Excelsior—Eigtersbleek 1 ADO — HVC 1 Ajax—NOAD 1 Hoofdklasse B SVV — De Vole wijckers 1 Emma — BW 2 Wil lem II—Schev H S 1 Alkmaar — MVV 1 Enschede—PSV 1 De Graafschap — Sittardia 1 Feyenoord - Rapid J.C 3 DFC—GVAV 3 Eerste klasse setni profs In de eerste klasse B krijgt Wage ningen bezoek van Haarlem twee ploegen die elkaar ' wel weinig in kraoïit zullen ontlopen Daarom is het ook uitermate moeilijk een voor spelling te doen De Wageningers hebben het grote voordeel van eigen terrein en dat zou misschien wel eens de balans ten gunste van Wageningen kunnen doen doorslaan In de eerste klasse C heeft Zeist de laatste weken de aandacht op zich levestigd De Zeistenaren hebbeu van de drie laatste wedstrijden er twee gewonnen en één gelijk ge speeld Daarom kan ook met gema tigd optimisme de uitwedstrijd tegen TOP worden tegemoet gezien En ge Uk spel moet voor de Zeisterploeg in haar huidige vorm zeker bereik baar zijn Hieronder onze verwachtingen voor de overige wedstrijden Ie klasse A EBC Ensch Boys 1 AGOVV — VSV 1 NEC—PEC 3 Xerxes — Go Ahead 3 DWS—Heerenveen 1 Ie klasse B Leeuwarden — Her mes DVS 3 Be Quick — ' t Gooi 3 Zwolse Boys — LONGA 3 Rheden Helmond 3 Baronie — Heracles 1 Blauwwit — ONA 1 Ie klasse C Wilhelmina—Fortuna VI 1 Oos terparkers—DOSKO 2 KFC—Vo lendam d Helmondia — DHC 1 UVS — Oldenzaal 1 Zwartemeer — Tiibantia 2 Hilversum — ZFC 1 Eerste klasse amateurs In de eerste klasse A heeft Velox Weer eens een vrije zondag maar UW gaat in Den Haag bij Quick op bezoek Velox won vorige week met ï — 1 van deze ploeg Aan de geblok ten thans de taak dit voorbeeld te volgen Bepaald gemakkelijk zal de ze taak echter niet zijn vooral als men in aanmerking neemt dat UW oestijds op eigen grond met 4 — 2 de ' lag moest strijken voor de oude Hanenburgse club Maar er staan grote belangen voor de Utrechters op Centrale training amateurvoetballers Speciale berichtgeving Naar wij vernemen zal evenals " l het betalend voetbal ook een centrale training voor het Neder lands amateur elftal worden inge steld Deze voorbereiding zal 2 fe bruari m het Olympisch stadion ' te AWsterdam beginnen en voortdu ren tot begin april Bondscoach " erkel zal de leiding hebben " et voorlopig Nederlands ama KUr elftal zal 7 maart waarschtjn ' DK een oefenwedstrijd spelen te Kn het noordelijk elftal te Gronin ri " m^j ^^ ™^' ^^ Haarlem tegen ae Mirtdlpsex Wanderers uitkomen " P 18 maart en ' W mei zijn landen "" nsjviicien vastgesteld tegen resp " anliriik in Maubeuge en Schot land in Den Haag Hel is ongetwijfeld een gelukkige am l *^ ook ten gunste van het amateur elftal voor een goede re Presentatie te zorgen want deze „•<"' vormt nog steeds het över erote deel van de K.N.V.B terwijl ^»^ neens in het semi-prof voetbal ™ R amateurs spelen Jit de Het ligt in de bedoeling uit ' deze « a,s_len een elftal te formeren dat sh-'rf '^'"'"^'' i te Haarlem een wed srtid zal spelen tegen een selectie --..« au V e gehouden na een wedstrijd te ^ trecht tesfin ~~ ' ' KUgdploeg ^^ Januari wordt de eerste selec wedstrtjd te N«cl«rlandEe arnateurs clubs Vooraf op het spel dus we mogen verwachten dat zij alle krachten zullen inspannen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken Een gelyk spel zou reeds een verdienstelijke prestatie zijn Hieronder onze verwachtingen t.a.v de overige eerste klassers uit 1 A West Frisia—VCS 2 Rapiditas — De Spartaan 1 DWV—HRC 1 Gouda—RFC 1 De tweede klassers Beide Utrechtse tweede klassers komen zondag in touw HMS speelt aan de Thoi'beckel^an thuis tegen Watergraafsmeer Wanneer de Utrechters hun kansen op de eerste plaats willen behouden moet er ge wonnen worden en deze mogelijkheid bestaat er zonder twijfel Het zou ons al heel sterk tegenvallen als dit niet het geval zou zijn Anders is het ge steld met Holland dat in Oostzaan tegen OSV moet spelen We zien hier voor de Oranjebemden weinig pers pectief in en het zou best mogelijk kunnen zijn dat Holland weer wat vaster op de laatste plaats werd ge drukt n.l als DCG er in zou slagen van Donar te winnen en als Vrien denschaar OWO zou kloppen 3e en 4e klassers JSV zal zich op eigen terrein i » de 3e klas D door St Boys de winst wel niet laten ontnemen Geheel kansloos achten we Patria achter ' t Slot te Zeist tegen APWC niet Maarssen zal in Bussum de meerder heid van Allen Weerbaar hebben te ondervinden BVC en DWSV konden de punten wel eens delen bij SDO — ADE zien we het terreinvoordeel als doorslag gevend voor SDO Dat Zwaluwen Vooruit er op Wel gelegen in zal slagen BFC de punten te ontnemen we geloven het niet Celeritudo zal op haar tellen moeten passen nu een bezoek gebracht wordt aan De Zebra's Ultrajectum gaat in de 4e klas H van Bilthoven winnen Utrecht zal de meerderheid van KDS hebben te er kennen De Stichtse verliest van For titudo Onze overige verwachtingen zijn 4e klas G Naarden — EMM 2 Quick — Amsvorde 1 WOG—SEC 2 Laren—The Victory 2 H DEV — FAK 2 SVF—Nijenrodes 2 ARES—WY 3 Uit de G.V.K.B Vier gegadigden voor ere plaats In < Sa « föTst-e Hdaase zaterdag xBn w nog alttjd drie tot vier gegiadigden voor d>e kampioeniïtitel waarvan Kaaneo en Huizen echter d * beste fcaaisen hebben Voor Huizen staat er dit keea * een g« makkelijke wedstrijd cp het ppogranunta tegen DOSC waarvan met filinke cöferfl gewonnen kan worden De taak vam Kameo is niet zo een voudig daar I^V vrü sterk is en daaa ook al meer dan eens voor © en verras sinig zorgde Toch houden we het ook dit keer weer op d « olub uoit Maarten» diijfc Aueterliitz lijkt ons op eigen terreiin te sterk voor de Samos-juji'loren In die tweede klasse aal het krachts verschil tussen SSVU en Doom niet groot zijn een verdeling der punifaen ligt daarom voor de haaid Eenzelfde resultaat verwachten we bii Terre Neuve — Sparta De Kecht door Zee reserves zijn nl«t opgewassen tegen Altifus 3 In de eerste klasse zondag wiillen Vogel 4 en Soesterkwairtieor de punten wed delen Samas 5 kan op t^iSen teoTreim © e » kieine overwinin inig boekiMi op Biko Terwijl Excelsior 2 weer duGhter bü de kampioenstitel kan komen door Filos in eigen huis te slaan In de tweede klasse is SKV S niet op gewassen tegen Tovers 3 Voor Vogel 6 en 6 zijn de kansen op jBucces tegen Exceleior 8 resp tegen Zwaluwen * 2 uiiteTst gerin-g Lage Landenstrijd mes Successen voor da onze De Nederlandse dames hebben zich schitterend geweerd op de eerste dag van de lage landenwedstryden op skies te Bad Gastein Op de Schmel ïwiese die bij het prachtige weer een verrukkelijke aanblik bood hebben zij bü de zeer moeilijke slalom op drie van de eerste vijf plaatsen be slag gelegd Een stralende Marianne Rambonnei werd als winnares ge huldigd Zij had een enerverende strijd ge leverd met de Deense Fleur Poulsen die in de eerste omgang ruim vier seconden sneller was geweest dan de Nederlandse kampioene Marianne zette echter in de tweede loop alles op alles en haar tegenstandster wist dat zij dit zou doen en dat maakte de Deense renster kennelijk nerveus Zij werd in de tweede loop met bijna zes seconden verslagen zodat Marianne Rambonnet een totaaltijd maakte die 1.4 sec beter was Inger Overgard uit Denemarken eiste de derde plaats op maar Mariette Rambonnet en onze oud nationale kampioene Annemarie van Dusseldorp zorgden er voor dat de eervolle vierde en vijfde plaatsen ook voor Nederland gereserveerd bleven zodat onze damesploeg van een prachtig succes kon spreken Onze heren die sterke concurren tie van de Engelse Olympische deel nemers en van de Deen van inter nationale klasse Hansj oergen Poul sen te duchten hadden brachten het niet zo ver De eerste Nederlander in de race van de heren was Gert Mos Ier die op de elfde plaats eindigde De resultaten van Vrijdag waren slalom heren 1 Hansj oergen Poulsen Den totaal 100,7 sec 50.9 en 49.8 sec 2 Sandy Whitelaw Eng totaal 101,5 sec 50,9 en 50,6 sec 3 Peter Seilem Eng 102,8 sec C91,3 en 51,5 sec 4 Noel Harrison Bnfe 107,8 sec 54 _ en 53,8 S Robin Hooper Opstelling der elftallen Vergeleken bij verleden week heeft de TC van DOS weer enkele wijzigingen in de ploeg aangebracht Kraay staat weer achter en West broek weer op zyn oude plaats stop per Visser kwam weer in de mid denlinie Wolf staat nu rechtsbinnen en de meest opvallende wijziging is wel dat Luiten vervangen is door Alen DOS V d Berg Okhuizen Kraay Temming Westbroek Visser Wolf Lammers v d Linden Krommert Alen ELINKWIJK Kraak V Kilsdonk Onink Kreyermaat v Dijk v Capelle Klein De Jongh Vonk Westers Himtink Ü.V.V Slob L Rademakers W Haars G Haars Van Dijk R Rademakers Bakker Jansen v ' t Land Overeem Dusschoten Haazer HMS Doremalen Röben Hettinga Bosch Delsink Huyting V Vliet Edelbroek Kok Suters ¦ V Essen HOLLAND Vooistra Verbeek v Kouwen de Lang Roelofse B v Dongen Engelsma Franken v Alphen De Rijk Steenis Beide partijen remise Tan onze dammedewerkeir Hoewel er gisteravond te utrecht slechts twee partijen vooruit werden gespeeld In de str^d om de nationale damtitel was de belangstelling * groot De trekpleisters waren ir Geert van Diik en Edink twee spelers die In Utrecht een grote aanhang hebben De Wageningse ingenieur en de Veenenidaler kennen eikaars « pel Dat was oe eeirate competitie zondag tn 1956 brengt < ms een Mein d-och niettemin in teressan.t progii amima In d'e Noordihollandse eerste Idasse kam Blauw Wit de leiding veroveren d)CM>r een overwinnimig op SVK dat mo menteel de eervolle vierdie plaats im ^ neemt " Wij achten Woudstra os sterker dioch oppassen bltjft toch de boodschap Archipel lijkt ons wel in staat van Eoog Zaandfik te winnen De kokers verkeren in ernstig degradatie-ge vaar doch waar tot nu toe Landlust en Allen Weerbaar ook maar weinig preeteerden ia de situatie niet hopeloos In de tweede klasse is die strijd om de bovenste plaats nog aJtüd spannenid De situat.ie ie mi zo:Fortuna U 7 2 2 68—67 16 Samos 9 6 2 1 50—28 14 DTV 9 7 — 2 62—56 14 Samos krögt ook dit keer weer een lastigie uitwedstrijd tegen DED dat na een zwakke start zich uitstekend her stelde Toch geloven we tvel dat die Rood girijaen ook nu weer de voillc winst kiuin nen behalen DTV zaA de punten van DDV zeker n.iet cadeau krügen Het dameszesbal van DTV is echter belangrijk sterker dan dat van DDV zodat de kans op winst voor DTV toch ' zeer groot is In de derde klass-e gaat Vogel met een behoorlijtoe punten voorsprong a%n de kop Vogel 11 10 — 1 73—37 30 Tovers 13 9 1 3 99—67 19 MBO U 8 3 2 64—41 17 Het zal de leiders zondag zefcea - niet nuoeilijk vallen van hekkensiuiit}er Zwa luwen te winnen Nieiuw Flora Itjkt ons niet opgewassen tetgen OKV terwtil we SKV zeker tn staat achten op eigen veld een Meme overwinning te behalen op Victoria Of Altiu « dezelfde prestatie » al weten te leveren tegen Oosterpark menen w * sterk te moeten betwijfelen Hoogovensehaaktoernooi De afgebroken partij uit de zeven » de ronde van het hoogovensciiaak toernooi tussen de Nederlanders Eoessel en Bouwmeester is kort na de hervatting bij de 44ste zet door Roessel opgegeven Bouwmeester heeft nu 3^4 punt en staat gelijk met Kramer en Matanovic op de plaatsen 5 6 en 7 Reg Harris rijdt met Jaguar Merkwaardig is ieder jaar weer de grote voorliefde van de Engel se automobilisten voor de Rallye de Monte Carlo terwijl de deelna me aan de Tulpen-Rallye elk jaar maar matig is Vyfennegentig wa gens zullen de Britse vlag voeren en aan vrijwel iedere startplaats zullen Britse deelnemers verschii nen Het grootste deel start in Glasgow n.l 62 Daarbö bevindt zich ook de bekende wielrenner Reg Harris die aan de Rallye deel neemt achter het stuur van een snelle Jaguar Twee deelnemers waarop de Brit ten hun hoop hebben gevestigd en die uit Glasgow vertrekken zijn S Allard en Ronald J Adams Allard heeft de Rallye vroeger al eens ge wonnen en Adams is al enige jaren lang de meest consistente Britse deelnemer Een ervaren Engelse automobilist die uit Lissabon ver trekt is John Gott Miss Sheila van Damm de laat ste jaren kampioene van Europa in ven af en in de 11e slag was de si tuatie de volgende V8 u « AB V H *- W - N • r O V4 V B z i ',— 492 »- 6 *- Reese Oost speelde harten 4 na en gooide in de blinde koelbloedig de ruitenheer weg Noord die niet wist en niet konweten wat Oost nog precies in han den had was - ervan overtuigd datOost nog een söhoppen zou hebben.Als ik schoppen 8 weggooi redeneer de Noord zal Oost schoppen spelenen schoppenaas leggen waardoorOost het contract maakt ''' Noord gooide dus geen schoppen weg doch ruitenaas want Noord hoopte dat zijn partner Zuid de rui tenvrouw zou hebben Dat was pre cies waarop Reese zat te wachten en met ruitenvrouw en boer maakte hij de laatste 2 slagen Om nu achteraf te zeggen „ Noord had op het einde schoppen 8 moeten weggooien " is eenvoudig genoeg om dat alle kaarten open liggen Wij wil len echter de Noordspeler nog wel eens zien die hierin niet gelopen was en die bij snel afspelen precies ontdekt had welke list door Oost voor hem bedacht was Een wonderbaarlijk staaltje van meesterMike apeeltechniek H W Filarski Hoofdklas A 1—0 Stormvogel s-A'dam 2 — S DOS-VW 0—2 Limburgia-NAC 1—2 Roda Sport-Sparta 3 — fl Fortiina'54-Vltesse 1—0 Eindhoven-EBOH 0—0 Excelsior-R'bleek 2—3 ADO-HVC 2—1 Ajax-NOAD Fortuna ' 54 17—23 Ajax 17—23 Sparta 17—22 NAC 17—22 SC VW03 16—20 Eindhoven 16—20 DOS 16—19 Stormvogels 17—18 Limburgia 17—18 ADO 17—15 NOAD 17—15 Excelsior 17—14 Amsterdam 16—13 Roda Sport 17—13 EBOH 16—12 Rigtersbleek 16—11 Vitesse 17—11 HVC 17—11 Ie klas B Wageningen-Haarlem Be Quick ' t Gooi Leeuwarden-H DVS ZwolseBoys-LONGA Rheden-Helmond Baronie-Heracles Blauw Wit ONA de dames-afdeling start op 16 ja nuari van Stockholm om haar af scheidrit te rijden in de Monte Car lo Rallye Na een schitterende car rière van 5 jaar met het Sunbeam team waarbij zfl de hoogste prij zen won in de dames-afdeling van bijna elke belangrijke Europese Rallye gaat zU zich thans terug trekken uit de automobielsport en gaat ztj haar plaats innemen in de zaken van haar familie n.l het Windmill Theatre te Londen Miss van Damm zal in deze voor haar laatste Monte Carlo-rit de leiden de Sunbeam rijden ZÖ rijdt deze rit met haar regelmatige mederijd ster mrs Anne Hall Het derde lid van het team is mrs Yvonne Jack son Zowel mrs Hall als mrs Jack son zijn moeder van drie kinderen Al te haastige spoed van de or ganisatoren heeft Prof dr ir W van Lammeren uit Wageningen die met de heer D W van Voorden als mederijder ingeschreven had in moeilijkheden gebracht In ver band met werkzaamheden zag het er even naar uit dat de professor wellicht verstek zou moeten laten gaan hetgeen voor de KNAC aan leiding was zekerheidshalve in Monte Carlo te informeren of in dit speciale geval de heer van Voor den als inschrtjver kon worden aan vaard Prompt kwam het antwoord dat zulks als zijnde strijdig met de reglementen niet kon worden toe gestaan Maar de organisatoren de den nog meer zij trokken de over haaste conclusie dat deze equipe dus uitviel en dat het bijgevolg overbodig was routeboeijje en Ral lye-platen naar iStockholm te stu ren wat zij dan ook prompt nalie ten Intussen was vast komen te staan dat Prof van Lammeren toch kon starten U.N.-equipe in Stockholm Joop Heidendaal die met mr Boekhout woensdagmorgen uit Zeist is gestart naar Stockholm vanwaar beiden met hun Peugeot als deelne mers aan de Monte Carlo Rallye zon dagnacht naar het einddoel zullen vertrekken telefoneerde ons heden morgen uit de Zweedse hoofdstad dat zij daar donderdagavond na een voorspoedige reis waren aangeko men De temperatuur schommelt daar om het vriespunt en in de stad ligt er weinig sneeuw hoewel er op de buitenwegen ongeveer 10 tot 15 cm sneeuw ligt Tal van deelnemers aan de Rallye zijn reeds in Stockholm aangekomen en allen blijken vol goe de moed te zijn Op hun tocht naar het hoge noorden hadden Heiden daal en zijn ploeggenoot geen last met hun wagen gehad Zij zullen de vrije tijd die zij nu nog over hebben be steden met het treffen van enkele voorzieningen Maandagmorgen vroeg om zes nur zal de equipe vertrekken De deelne mers zijn er reeds voor gewaar schuwd dat grote moeilijkheden kun nen worden verwacht want op de route naar Oslo ongeveer halver wege Stockholm en de Noorse hoofd stad liggen geweldige sneeuwmassa's Heidendaal vertelde verder dat zij zich daardoor niet zullen laten ver ontrusten en dat zij zo spoedig mo gelijk Amsterdam zullen trachten te bereiken Zaalhandbal in de Margriethal Het programma voor het bèlajngrtifee zaalhandbaltoumooi a.s zondag iï ] de MCairgri^thaJ met die titels vam West A als inzet luidt Jongens adsplranten Sport Vereent B — UHV Sport Vereent A—Attlla B DSO A—HHC DSO B—UD BHC—Laren Attila A—Comb Meisjes adspiranten Attlla B — ^ ÜHV Attila A — UD Achilles A^Sport Ver eent Lairen B—HHC BHC—Lajren Jongens junioren UD a — BHO Attil » — ^ Aohilles a UD h — ^ Sport Vereent A(jhill<>-s b — Attlla b Meisjes junioren Laren — ^ BHiC Attila — DSO Sport Vereent—UD Achilles — Comb Dames A-B DBS—UD AchiJle »— Amersfoort BHC—Sport Vereent Attil » — Laren Dames C Amersfoort—SSVU DSO — UHV Achilles 3 — HHC 2 Dames D Athleta 2 — UD 2 Achilles S — HHC 3 Attila 2 — DSO 2 Haren A-B Arma — I^iren Amersfoort — Sport Vereent Attila^HHC BHC — UD Heren C AA V — DSO DBS—UHV Fidjelitas — Spirit Heren D Amersfoort 2 — UD 2 Attila a—SSVU 2 Achilles 2 — Sport Vereent 2 Heren E-F HHC—Laren 2 Achilles 3 — UD 3 AAV 2 — Sport Vereent 3 Attila 3 — DBS 2 DSO 2 — DSO 3 Veteranen Attila — Scheidsrechters niet spelend Achilles — Sport Vereent Finales Meisjes junioren Axïhilles — Blauw Wit Jongens junioren Arma — ^ Aalsmeer Dames Athleta^-Niloc HHC—Sagltta naama winnaars en verl wedsbrtid Heren Achilles — Nlloc SSVU—Aals meer daarna winnaars en Yerl.wed&trijd » Stellenwedstrijden volleybal De jaarlijkse stedenwedstrtjd vol leybal Utrecht Amsterdam voor da mes en heden wordt gespeeld op za terdag 4 februari a.s De wedstrij den worden gespeeld in het parochie huis op Hoograven Op 7 april staat een tweede ste denwedstrijd op het programma n.l tegen ' s Hertogenbosch Dit worden uitwedstrijden Tips voor Hilversum In de zevende koers zondag in Hilversum staat Fan Fan ingeschre ven de evenjarige Franse hengst die vorige weelc geïmporteerd is Het is niet zeker dat hij start pas als gebleken is in de training dat hij zijn vorm bewaard heeft komt htj uit In dat geval kan Olga Plu to hem moeilijk veertig meter voorgeven Onder de acht draverijen bevindt zich voorts een amateursnummer en het slot wordt gevormd door een ruiterrtraverij In totaal ziin hon derd en zeven paarden ingeschre ven Wy verwachten Vaartse-Rjinpriis 1960 m Tos ra 2 Trutiel Hollandia 3 Sally Guy Kromme-Rjjnprtjs 1960 m 1 Toekan S 2 Sweetheart Julia B 3 Ronny Zora Merwede-Kanaalprijs 2340 m 1 Rhea 2 Raffles 3 Sita Eemprijs 2.340 m 1 Rosa Hol landia 2 Roland Spencer 3 Rosa Gregor Nederrijnprijs 2840 m Queri da Donum 2 Quick Fire 3 Reve de Sophia Grebbeprijs 2340 m amateurs 1 Quality Hollandia 2 Parel Hol land C 3 3 Queeny Dillon 1 Fan Faa S Olga Pluto ^ Oscar Major Il 
Zaterdag 14 ianuarl 1956 - 63è | aargefrfg no 218 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH VOOR DONANIALE ANTHRACIET ^ met goud bekroond fa.L.Sparenburg NACHtEGAALSTR 25 „ Telef 10973 ¦ WEEBDSINGEL O Z 68 Telef 14174 Het Stads Ambacht Kinder - huis vraagt voor zo spoedig mo geUjk een LEIDER(STER Intern voor een van de johgensgroepen Salaris ƒ 2700 — tot ƒ 3500 — p j nader vast te stellen hangt af van ervaring en/of diploma's Sollicitaties te richten aan de Directeur Agnietenstr 3 Ford Vendome ' 54 Deze vifagen is in prima staat Deskundig onderzoek gaarne toegestaan Gelopen 38000 km Tel 21746 of 24837 iinnnmninn/nnnnTniiniFTniinniiniiniiiiuiHininiiniini 1 c>D ruklcerij | IhoonteI 1 Willemstr 15-21 irnimnniiiinniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiti TE KOOP GEVRAAGD in onmiddeliyke omgeving Utrecht Bunnik De Meern Groenekan LANDHUIS of BOERDERIJ MET WEINIG GROND Brieven met voll omschrijving en prijs onder nr G 485 Beijers advertentiebureau Wed 5—7 te Utrecht AMBTENAAR P.T.T 37 jaar geh in bezit dipl 5-jarige H.B.S en bekend met typen ZOEKT EEN HEM PASSENDE BETREKKING Ruime kantoorervaring Gaarne functie met financiële verantwoordelijkheid bü Rijks - Ge meente of bankinstelling of i.d Brieven onder no 29 aan het bureau U.N N.V „ DE UTRECHTSCHE HANDEL MIJ " Weerdsingel O.Z 7—10 — Utrecht vraagt Bij de Cultuurtechnische dienst MALIEBAAN 21 — UTRECHT wordt gevraagd MNL ADMIN KRACHT leeftijd 20 tot 25 jaar Salaris ƒ 162 — tot ƒ 250 — per maand Opleiding MULO handelsschool of HBS Goed handschrift vereist. Sollicitaties aan atd personeelszaken tel 36791 O vri kantoorbediende voor factnreer-afdeling Leeftijd tot 25 jaar diploma typen vereist b mnl of vrI kantoorbediende voor afdeling boekhouding Leeftijd tot 23 jaar diploma typen strekt tot aanbeveling Schriftelüke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan de Directie ^=£ De NECCHI supernova • 0-Ji '_.•¦• een wonder van Italiaans preehie-iiDerlc Druk op ' t contact - dat is alles wat U te doen hebt de Necchi Super nova doet al Uw naai - werk knoopsgaten maken zonder de stof om te draaien - knopen aanzet ten langzaam en snel voor - en achteroit werken rond stikken rechtstikken dni Eenden bordunrpatronen in kleuren maken stoppen Komen festonneren èlles vol-antomatisch De Necchi Supernova uit de beroemde Necchi-fabriek is een revolutie op naaimachine gebied Koop geen andere naaimachine vraag éérst demonstratie m^t de nieuwe Necchi Supernova ïmporteun t Maichmeijer & CtK ^ Spuistraat 3 Amsterdam NECCHl supernova WERKSPOOR WAGON EN BRUGGENFABRIEK TE UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding TYPISTES en YRL ADMIN KRACHTEN Leeftijd tot 23 Jaar Schriftelijke sollicitatie onder letter T en/of VA te richten aan ' t Secretariaat van WERKSPOOR N.V te Utrecht EMIGRATIE Voor energieke krachten toi 35 laar die aan hun emigratie een hechte basis willen geven bestaai gelegenheid deel te nemen aan een SCHOLING IN DE LANDBOUW De opleiding duurt ongeveer 10 maanden Cursisten ontvangen een rede lijke vergoedmg Wanneer de cursus met goed gevolg is doorlopen en overigens wordt voldaan aan de algemene emigratievoorwaarden wordt gezorgd voor plaatsing m de landbouw jn Bij het GEMEENTELIJK ENERGIE - EN VERVOERBEDRIJF TE UTRECHT kunnen ten behoeve van het Vervoerbedrijf worden geplaatst a enige ervaren auto-monteurs en b enige jeugdige monteurs minimum leeftijd 18 jaar Het bezit van het diploma Ambachtsschool • n/of het BOVAG-dipl strekt tot aanbeveling e een ervaren carrosseriemaker Het bezit van het diploma Ambachtsschool plaatbewerker strekt tot aanbeveling Hij moet op de hoogte zijn met autogenisch en elektrisch lassen Aanstelling zal afhankelijk van leeftijd en erva ring plaatsvinden in de rang van Fnnetle f monteur salarisgrenzen ƒ « 4.32 —ƒ 70.56 per week 4 jaarlijkse verhogingen of monteur A salarisgrenzen ƒ 69.12 — ƒ 75.36 per week 4 jaarl verhogingen Functie b monteur weeksalaris op 18-jarige leeftijd ƒ 31.20 19-jarige leeftijd ƒ 37.92 20 jarige leeftijd ƒ 44.64 21.-jarige leeftijd ƒ 51.36 22-jarige leeftijd ƒ 58.08 Functie c carrosseriemaker salarisgrenzen ƒ 69.12 — ƒ 75.36 per week 4 jaarlijkse ver hogingen AUSTRALIË CANADA NIEUW-ZEELAND of andere immigratielanden Voor bet verkrijgen van uitvoerige inlichtingen wende men zich - uitsluitend sehriitelijk - tot de Nederlandse Emigratiedienst Piet Heinplein 6 Den Haag onder opgave van geboortedatum en gezinssamenstellmg Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen betreffende leeftijd opleiding diplo ma's praktijkervaring enz binnen 7 dagen na ver schijnen van dit blad in te zenden bij de afdeling Personeelszaken van bovengenoemd bedrijf OfBciële mededeling w VAN DER HEEM N.V FABRIEK UTRECHT vraagt MEISJES voor afd montage Als U prettig wilt verken In een moderne tabrldt met veel licht en lucht kom dan ecis praten op de afd Personeel Abstederdijk 145 A waar U alle ge wenste inlichtingen kunt verkrijgen dagelijks van 9—5 uur Alleen ongeh dames boven 18 Jaar worden ver zocht te solliciteren Coöperatieve Apothekers Vereeniging Nieuwe Gracht 63 Utrecht „ De Onderl Pharmaceutische Grooth G.A vraagt voor diverse administratieve afdelingen Mannelijke en Vrouwelijke Kantoorbedienden Diploma MULO en Machineschrijven strekt tot aanbeveling Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres LEEUWARDEN • ENSCHEDE - UTRECHT • NIJMEGEN • ZWOLLE • UTRECHT - CHOORSTRAAT 25-29 ITUSSEN STEENWEG EN UDELSTRAA »» VAN WIJK's Boekhandel eii Leesbibliotheek OUDEGRAqHT 124 UTRECHT TEL 17625 GROTE HANDELSONDERNEMING gevestigd te Utrecht zoekt 2 WINKELPANDEN AUTO-FINANCIERING 3fan iSef feeng Drift 3 Telef 17 5 7 7-23134 « 6 4 R S waarvan één gelegen in het centrum van de stad terwijl het andere niet be slist in het centrum behoeft te liggen Offerten gaarne met uitvoerige inlichtingen onder nr 9997 aan het bureau U J(f MAANDAG en DINSDAG COUPONS Uitsluitend wit Katoen ^ Qraslinnen en Flanel Verkoop WITGOED en GRASLINNEN aan de afdelingen FLANEL in de LICHTHAL VROOM[£DREESM4M ^[ STADHUISBRUG — LANGE VIESTRAAT ' Jf « don vroeger met brei-pennen werkt U nu met de KNITTAX Dat hebben tienduizenden huisvrouwen in de praktijk ervaren Tevens is zonneklaar komen vost te staan dat de technisch volmaakte alle soorten wol verwerkende KNITTAX werkelijk DE ideale breimachine is waarmee men met behulp van het voorzet-apparaat volautomatisch recht averecht en winkel-patentsteek kon breien De KNITTAX Is werkelijk een stuk voor Uw leven 11 Overtuigt U zelf laat U eens voor lichten door SCHUURMAN's experts die gaarne bij U aan huis een de monstratie geven SCHUURMAN levert de KNITTAX onder volledige garontie De prijs van het voorzet apparaat is ƒ 150 — Sch'Jurman's crediet-service maakt U de betaling gemakkelijk fcltMHrmé»0 N.V Draadindustrie Neerlandïa '' HOOGRAVEN — UTRECHT vraagt voor direct a ADM KRACHT Leeftijd pl.m 17 jaar MULO-diploma gewenst PUNTDRAADMAKERS VERZINKERS DRAADRICHTERS ZESKANTVLECHTERS ZESKANTWIKKELAARS ONGESCHOOLDE ARBEIDERS Aanmelden dagelijks van 9.00—16.00 uur bij de afdeling Personeel Verlengde Hoogravenseweg 71 UTRECHT Na telefonisch overleg bestaat ook ' s avonds gelegenheid zich aan te melden TE KOOP FLINK FABRIEKSPAND gelegen te Utrecht aan water en bij kruispunt van grote wegen Pl.m 2000 M2 vloeroppervlakte Grondoppervlakte 2500 M2 Op het terrein 2 woonhuizen Moderne bureauruimte aanwezig Alles met centr verw bronwaterleiding licht kracht huistelefoon etc Vrij te aanvaarden Utrecht i Brieven onder No R - 4583 Adv Bur ALTA Pausdara Utrecht Fabriek van bekend merkartikel limonade annex Groothandel in gedis.tiUeerd wijn en bier zoekt voor depot in de omgeving van Utrecht EEN ENERGIEKE ZELFST EN VOOR UITSTREVENDE CHAUFFEUR-VERKOPER voornamelijk voor het bewerken van Ho reca-bedrijven Condities nader overeen tekomen Rijbewijs B en C vereist.Eigenhandig niet met ballpoint geschreven brievenmet voll inl over leeftijd opl en praktijk en biJvoorkeiu vergezeld van pasfoto onder no 132 aanhet bureau U.N / V WEIJERS LOODGIETERS BEDRIJF levert en plaatst WASTAFELS GEYSERS GASFORNUIZEN GASHAARDEN Ook aansluiting HÜÜRKOOP-GEYSERS GB VAN BOGGENWEG 551 — TEL 22905 — DXBECBI ¦ Buck de Cig N EGENTIG JAREN eenzame man door van de Amerikaanse de kale velden de verwo venstergaten Washington hij was op de terugweg vangenschap Meer dan meter had hij te voet het gevangenkamp zijn bedelend Honger en u hem maar het verlangen r hem voort Washington trouwd met Mary Clinton entwintig jaar oud toen man alleen liet met tw Hü verbouwde graan en vee voor levensonderhoud geld te maken verbouwde hü Jïie tabak werd door de geplukt en bijeengepakt in van dertig kilo die dan die naald werden door dezelfde ki handen De negenjarige Buck de taak ten deel die tabak o wagen met de beide blinde ezels te gaan rondventen Buck waren die lange tochten marteling Hü had vergroeid nen en had jarenlang alleen bl voets kunnen lopen Men Ii hem uit om zün vreerade g_an zijn rode haren en telken mal Buck thuiskwam zei hü Vad < wil later rük worden " Washii Duke verbaasde zich over de kracht van zün jongste zoon di danks alle armoede en de moed had om zo een tende wens te koesteren Het derde jaar na de terugkeej vader Duke had men al vljftie zend pond tabak verkocht Er ren arbeiders bij gekomen er jaar later verkocht men hon twintigduizend pond goudgele bak Het was voornamelijk I die zich voor de tabak intere " de Maar hti zag in dat m in de tabak alleen verder als men de verkoop zelf ter nam Zolang men afhankelijk van opkopers of direct aan ver kers leverde kon men niet verdienen Zo vatte hij het pla om naar de Yankees te gaai hun de kunst van zaken doen küken Washington Duke ver zich aanvankelijk tegen deze nen van zijn zoon maar ten gaf hij toe „ In die tabak zit wel wat " Buck tegen zijn vader veel dan u denkt We kunnen er ri worden " Vier maanden na zijn vertrefe de vaderlijke boerderij was de tienjarige Buck Duke compa in een New Yorkse tabaksfirm worden Een jaar later keerd terug in zijns vaders bedrüf daar compagnon bedrijfsleider koopleider en organisator Het de eerste stap naar de troon ztjn cigarettenrijk n hemdj Tabak met emdie aan „ De toekomst is aan de cig ten " zei Buck Duke Cigaretten " zei zijn vader achtend een rolletje tabak een hemd je aan De mensen w tabak en geen papier roken " Toen de eerste tienduizend retten vervaardigd waren — de hand — bleek dat zü geen ces waren De winkeliers ware tegen Alleen modefatten dede aan mee en rookten de dunne stokjes Duke Junior liet zich uit het veld slaan „ Als er geen afzet voor is z afzet scheppen " kondigde ht zonder het minste iee dat hij mede een modern handelspril schiep dat duizendvoudig waa worden is Hij was zich er vai wust dat hü dit niet zonder dei dige hulp kon en verschafte daarom de medewerking van ward Small Deze SxazM stond een van de nioeilükste opdrac die ooit iemand gesteld werder moest iets verkopen waar niei behoefte aan had Het was in Atlanta dat hü grote idee had Hü zag een ai van een Franse actrice en pi ling wist hij wat het moest den Hü bezocht de actrice pr met haar en verkreeg wat hü de Een week later hing Atlant met affiches van dezelfde aci maar ditmaal had zü in haar terhand een cigaret waaruit blauw rookpültje opkringelde eerste cigarettenreclame was i ren en de resultaten bleven nie in enkele weken tüds werdei achthonderdduizend cigarette Atlanta en omstreken verk Small's idee had de eerste \ naar cigaretten geschapen Na vüf jaar harde strüd g de concurrenten het op Ont digd gingen zü met de felle co rent onderhandelen en het i taat was de stichting van de rican Tobacco Company de s ste cigarettentrust ter wereld Was meer te doen Er moest Continental Tobacco Companj vormd worden die een monc op het gebied van pruimtabak en een American Snuff Com ] die hetzelfde met snuif deed de Amerikaanse regering opr de tabaks accüns verlaagde i Duke er niet aan zün prüzen te lagen Nu hoefde hü niet me concurreren Het publiek moch Pen hem rük te roken De grote slag on Engeland Was Duke tevreden met d « reikte resultaten Geenszins keek naar de wereldkaart « 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 14 januari 1956 - 63e aargang no 218 Buck Duke gaf het bevel en de wereld rookte hem rijk Cigarettenkoning klom uit de diepste armoede op zijn troon ren Het was een merkwaardig le ven geweast dat van James Bucha nan Duke Uit het niets had hö een miljoenenvermogen geschapeji Uit het niets had hS een behoefte in het leven geroepen door de we reld maar één bevel te geven rook mij rijk roto RECHTS Een spannend moment uit de realis tische film Le Rouge et Ie Noir in Camera deze week In de hoofd roUen Danielle Darrieux en Gerard Philipe later hertrouwde Duke met een jong meisje Drie kinderen schonk ze hem twee zoons en een dochter en de jongst geborene was de zoon James Buchanan Maar de familie Duke werd door ramp op ramp getroffen Eerst kwam er een typhus-epidemie die zijn vrouw en twee van de kinderen ten grave sleepte en toen kwam de Burgeroorlog De uit de oorlog terugkerende Duke vond een weliswaar niet verwoeste maar toch geheel leeggeplunderde boerderij terug Alles wat hem restte waren een wagen en twee blinde muilezels Maar de kinderen leefden nog en met hen begon Duke opnieuw te boeren N EGENTIG JAREN GELEDEN liep een eenzame man door de verwoeste velden van de Amerikaanse stad Carolina Hij zag de kale velden de verwoeste huizen de lege venstergaten Washington Duke heette hij en hij was op de terugweg uit Yankee krijgsge-vangenschap Meer dan tweehonderd kilo meter had hij te voet moeten afleggen vanuit het gevangenkamp zijn voedsel langs de weg bedelend Honger en uitputting teisterden hem maar het verlangen naar zijn gezin dreef hem voort Washington Duke was jong ge trouwd met Mary Clinton Ze was pas zeven entwintig jaar oud toen zij stierf en haar man alleen liet met twee zonen Vijf jaar In Utrechts bioscopen - Wat ernst luim en realisme lüi en wel zeer afwisselend program deze week in de Utrechtse bioscopen Verheugd mogen wQ zün dat La Strada de prima Italiaanse film in Vreeburg is verlengd èn dat er een andere voortreffelqke film in Rembrandt-theater is bqgekomen nl les Diaboliqnes met Charles Vanel Camera komt uit met de boeiende realistische film Le Rouge et le Noir met Gerard Philipe en Danielle Darrieux Emil Zola's beroemde werk Menselijke Begeerte van Fritz Lang draait in C 1 ty-theater met in de zondagmorgenvoorstelling De levensroman van Richard Tauber Scala presenteert in cinemascope de wat al te romantische rolprent The tail men met o.m Clark Gable en Jane Russell Palace biedt iets over hartstocht en plicht onder de titel Push over terwQl tenslotte F il m a c actueel nieuws opdient plus goede documentaires Vreeburg prolongeert voor de zondagmorgen Rapsody iets voor de muzieklief hebber FM ultrakort en een „ derde programma '' De gedachte aan „ een der(Je program ma " leeft voor Nederland voort Ik zag met genoegen in het hoofdartikel van de nieuwe radiobode waarin „ R " ik neem aan de heer Repko directeur der A.V.R.O het volgende schrijft „ Wel licht zullen in de toekomst de organisa tie in de radio-wereld en de financiële toestand zodanig worden dat ook hier regelmatig een zender met een derde programma ' van uitsluitend uitzendin gen van hoge culturele waarde in de lucht is " Mij dunkt dat in dit opzicht mogelijk heden liggen in het langzaam groeiende ultrakortegolf zendemet in verbinding met frequentie modulatie De gedachte leeft in de A.V.R.O al lang werd des tijds reeds door Willem Vogt gepous seerd De oppositie ertegen komt van omroepfiguren die vinden dat men cultuur niet op deze wijze moet isoleren Daar zit wel iets in al kan men van het huidige systeem zeggen dat de cultuur er dikwijls in verdrinkt Plak-piaatjeó meubilair bestond uit een Waarvan hij leefde is voor ons tot op heden een raad sel gebleven stoel met drie poten een tafel en een paar kisten Hij bleek niet bijzonder spraakzaam te zijn en onze pogingen om een praatje te maken strand den in een poel van zwijg zaamheid waarin hij met een fikse droppel die dar terug en bromde schorrig een verbeten trek om de tel op onze neus uiteen „ Kom ter maar in " Het mond bleef volharden spatte We keken omihoog • oen we een minuut of tien zwijgend op ons kistje hadden gezeten voelden we l " N eist Hü verbouwde graan en fokte vee voor levensonderhoud en om geld te maken verbouwde hü tabak Die tabak werd door de kinderen geplukt en bijeengepakt in balen van dertig kilo die dan dichtge naaid werden door dezelfde kinder handen De negenjarige Buck viel de taak ten deel die tabak op de wagen met de beide blinde muil ezels te gaan rondventen Voor Buck waren die lange tochten een marteling Hy had vergroeide te nen en had jarenlang alleen bloots voets kunnen lopen Men lachte hem uit om zün vreemde gang en zijn rode haren en telken male als Buck thuiskwam zei hy Vader Ik wil later ryk worden " Washington Duke verbaasde zich over de wils kracht van zijn jongste zoon die on danks alle armoede en ontberingen de moed had om zo een veelomvat tende wens te koesteren Het derde jaar na de terugkeer van vader Duke had men al vijftiendui zend pond tabak verkocht Er wa ren arbeiders bij gekomen en zes jaar later verkocht men honderd twintigduizend pond goudgele ta bak Het was voornamelük Buck die 7Ach voor de tabak interesseer de Maar hvj zag in dat men ook in de tabak alleen verder kwam ais men de verkoop zelf ter hand nam Zolang men afhankelijk was van opkopers of direct aan verbrui kers leverde kon men niet veel verdienen 2 ^ vatte hij het plan op om naar de Yankees te gaan en hun de kunst van zaken doen af te kijken Washington Duke verzette zich aanvankelijk tegen deze plan nen van zijn zoon maar " tenslotte gaf hij toe In die tabak zit wel wat " zei Buck tegen zün vader veel meer dan u denkt We kunnen er rtik in worden " Vier maanden na zijn vertrek van de vaderlijke boerderij was de acht tienjarige Buck Duke compagnon n een New Yorkse tabaksfirma ge worden Een jaar later keerde hij terug in ztins vaders bedrijf werd daar compagnon bedrijfsleider ver koopleider en organisator Het was de eerste stap naar de troon van zün cigarettenrijk T tt n abak met een e aan hemdj „ De toekomst is aan de cigaret ten " zei Buck Duke Cigaretten " zei zijn vader min achtend een rolletje tabak met een hemd je aan De mensen willen tabak en geen papier roken " Toen de eerste aenduizend ciga rctten vervaardigd waren — met de hand — bleek dat ztj geen suc ces waren De winkeliers waren er tegen Alleen modefatten deden er aan mee en rookten de dunne witte stokjes Duke Junior liet zich niet uit het veld slaan Als er geen afzet voor is zal Ik afzet scheppen " kondigde hij aan zonder het minste ' lee dat hij hier mede een modern handelsprincipe schiep dat duizendvoudig waar ge worden is Hij was zich er van be wust dat hti dit niet zonder deskun dige hulp kon en verschafte zich daarom de medewerking van Ed ward Small Deze Smell stond voor een van de moeilijkste opdrachten die ooit iemand gesteld werden hij moest iets verkopen waar niemand behoefte aan had Het was in Atlanta dat hö zön grote idee had Hij zag een affiche van een Franse actrice en plotse ling wist hü wat het moest wor den Hü bezocht de actrice praatte met haar en verkreeg wat hij wil de Een week later hing Atlanta vol met affiches van dezelfde actrice maar ditmaal had zij in haar rech terhand een cigaret waaruit een blauw rookpijltje opkringelde De eerste cigarettenreclame was gebo ren en de resultaten bleven niet uit in enkele weken tijds werden er achthonderdduizend cigaretten in Atlanta en omstreken verkocht Small's idee had de eerste vraag naar cigaretten geschapen Na vüt jaar harde strtjd gaven de concurrenten het op Ontmoe digd gingen 213 met de felle concur rent onderhandelen en het resul taat was de stichting van de Ame rican Tobacco Company de groot ste cigarettentrust ter wereld Er was meer te doen Er moest een Continental Tobacco Company ge vormd worden die een monopolie op het gebied van pruimtabak hield en een American Snuff Company die hetzelfde met snuif deed Toen de Amerikaanse regering opnieuw de tabaks accijns verlaagde dacht puke er niet aan zijn pryzen te ver lagen Nu hoefde hü niet meer te eoncuiTeren Het publiek mocht hei Pen hem rük te roken om De grote slag Engeland ^ as Duke tevreden met de be reikte resultaten Geenszins Hü Keek naar de wereldkaart « n be - dacht waar hü meer cigaretten zou kunnen verkopen HU benoemde zün vertegenwoordigers in alle we relddelen en al spoedig moest hü ervaren dat zün agenten overal stootten op Engelse cigarettenfa brieken Mandsjoerüe China In donesië Malakka De Zuidzee eilanden Niets te beginnen Daar kwaraen de Engelsen alleen Duke vond James Thomas en toonde hem een wereldkaart Dat is je terrein Jim " zei hü en wees op de Hawaii eilanden Japan China Korea de Phillippünen Indonesië Malakka Siam Birma Ceylon en India Duke reisde naar Engeland en kocht de grote cigarettenfirma Og den en Co Bij deze aankoop maak te de Engelse cigarettenindustrie groot alarm Onder leiding van de firma Wills sloten de drie grootste cigarettenfabrieken van Engeland zich aaneen Later vormden zü rnet tien andere fabrieken de Imperial Tobacco Company In het najaar van 1901 begon de grote cigarettenslag om Engeland In het voorjaar van 1902 had Duke de overwinning behaald Hij had de finitief de strüd om Engeland ge wonnen maar hy naakte van zgn tegenstanders geen vijanden Hü sloot vrede met hen Hy verkocht de firma Ogden aan de Imperial Tobacco waarmee hy een overeen komst sloot en met wie hq de we reld samen verdeelde tweederde voor Duke een derde voor de En gelsen De British American Tobac bo Company Batco beheerde dat derde part van de wereld Een wereldrijk rond de cigarette In 1904 had Duke zün wereldrijk rond de cigaret definitief gescha pen HU had fabrieken « n filialen DAK Bi ij tijd en wijle plegen wij eens teneinde in de vrije natuur onze bron van inspiratie wat bij te vul len een fikse wandeling te maken Op een van deze zwerftochten door de bos sen belandden we in de buurt van een nogal bouw vallig hutje waarin een ietwat zonderlinge man man een teruggetrokken leven bleek te Ujden Nieuwsgierig als wij nu eenmaal zijn geraakten we voor het wrakke deur tje en klopten aan Geluk kig barstte er juist een flinke onweersbui los zo dat we een geldig excuus konden aanvoeren om in het inwendige van de stulp te geraken De e bewoner die inmiddels in de deuropening was verschenen wierp ons een norse blik toe en bleef ons zwijgend aanstaren Na hem een goede mid dag gewenst te hebben wezen we op het lekke zwerk en daarna op onze niet op dergelijke weers omstandigheden berekende kleding en vroegen hem of we de bui in zyn wo ning mochten afwachten Hij scheen het even te moeten verwerken doch toen deed hij een stapje „ Vader ik wil later rijk worden " zei de kleine roodharige jongen Ze noemden hem toen Buck hoewel hij voluit ] ames Buchanan heette Hij werd rijk en op een heel nieuwe manier Hij schiep een nieuwe behoefte Letterlijk uit het niets schiep hij een wereldrijk van cigaretten met honderdvijftig fabrie ken Voor de eerste maal vertellen wij u hier het merkwaardige verhaal van James Buchanan Duke Cigaretten-reclame uit de tijd van Buck Duke rokende dames op fees telijke bijeenkomsten in büna alle landen ter wereld Al leen in China had hü twee reuzen fabrieken waarvan die in Sjanghai drie miljard cigaretten per maand vervaardigde Het kapitaal van de door Duke beheerde ondernemingen werd op een half miljard dollar ge schat Toen hü in October 1925 overleed liet hij een vermogen van honderden miljoenen na dat voor een deel moest dienen om de Duke Univer-siteit in Durham te stichten Een klein deel van zün vermogen ver maakte de cigarettenkoning aan zijn weduwe Tweehonderdvlji-ig miljoen dollar liet hij na aan zijn enige dochter Doris in 1912 gebo - Scala Een echte on vervalste Western draait deze week in het Scala-theater In „ De Rijzige Rivalen " beleeft men een eoht ouder wets cow boy avontuur dat zich af speelt in het verre westen het land waar eertüds de revolver erg los in de holster placht te steken Maar ook in het noorden waar vroeger veel goud werd gevonden heersten ruwe zeden waar evenzeer het recht van de sterkste gold De film nu be handelt de lotgevallen van twee voormalige leden van een gevaar lijke commanddgroep der zuiderlin gen die na beëindiging van de oorlog tussen noord en zuid fortuin trachten te zoeken in Montana Wells een bloeiende goudzoekersnederzet ting Ben en Clint Allison beginnen hier hun grote avontuur dat hen na een beroving in contact brengt met de beroofde man wiens compagnon zij worden in een grote vee-trans actie Want de runderen in Texas zijn erg goedkoop maar in Montana verbazend prijzig De kudde zal door de mannen dwars door Amerika worden gedreven maar onderwül beleven zO reeds tal van lotgeval len o.a verwoede gevechten met In dianen Ben maakt natuurlijk ken nis met een jonge vrouw die hem echter weer verlaat om een „ betere " toekomst tegemoet te gaan Gedu rende de moeizame tocht met het vee doen zich tal van lotgevallen voor maar het zou geen echte Amerikaanse film zijn als er geen happy ending zou zijn immers aan het slot kan Ben ondanks vele drei gende moeilijkheden toch met zijn geliefde trouwen De hoodrollen ¦ worden gespeeld d.oor Clark Gable Jane Russel en Robert Ryan Advertentie hy j hygiëi Dames ¦ Door de ^ hygiënische ¦ iSjU^/d tampons — geen verband geen gordels — ^ een maximum aan comfort en zagen dat het dak niet bepaald waterdicht was erger nog het lekte als een zeef We verschoven onze kist een beetje om uit de drup te geraken en deden maar weer eens een poging om tot een gesprek te ko men Wasfrom repareert u dat dak niet " vroegen we „ het regent hier byna net zo hard als buiten " Hij keek ons een poosje na denkend aan schraapte zijn keel en gromde „ Denk je dat ik gek ben ommetzo'n weer dat dak te gaan ma ken " Een gevoel van triomf voer door ons heen eindelijk hadden we hem op zijn praatstoel gekre gen „ Nou ja " zeiden we „ nü natuurlijk niet maar als het dróóg is " Wederom om sloeg hij ons een poos je peinzend gade schraapte weer zijn keel en mompel de „ Als het droog is is het niet nodig " We hebben er verdermaar het zwiigen toe ge daan en toen de regen ietsminder werd zijn we schie lijk opgestapt Toen deleur achter ons dichtsloeghoordpn we hem een ge ' afh uitstoten dat leek 00 bpt kr^Rcen van een raaf T\/rioc/iV»ipri komt dat omdat hij temidden van de vogelsin het woud leeft -^ rdük City Het verhaal van de Franse schrijver Emil Zola „ La béte humaine " Hét beestachtige in de mens was voor de Amerikaanse filmindustrie aanleiding deze roman zij het dan „ vrij " te verfilmen En laat ons direct constateren dat onder de bekwamen leiding van de fa meuze regisseur Fritz Lang die al heel wat meesterwerken op zijn naam heeft staan een film tot stand kwam die ongetwijfeld veel belang stelling zal trekken De roman van Emil Zola is uiteraard sterk realis tisch Voorheen werd er reeds een Franse film gebracht die het zeUde onderwerp behandelde „ Human De sire " in ons land uitgebracht onder de titel „ Menselijke begeerte " werd door Fritz L.ang geheel aangepast aan de moderne tijd en zodoende krijgt men de indruk dat het verhaal zich in deze tijd in Amerika afsijeelt Het is een verhaal van liefde hart stocht en fel vlammende haat de ge schiedenis van een man die onder de verderfelij]maajai ^^ M^Mj^aiÉèAssis^te^éitesëéi ^ i JSgii^^^sfe^p^feiiMiiP ^ TONEEL ^ MUZIEK 5 - LETTEREN ^ BEELDENDE KUNST »- FÏL Jubileumboek van de Nederlandse Uitgeversbond EEN BONT BOEK " 11 Boeiend relaas over het boek van de toekomst TER gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Neder landsche Uitgeversbond verscheen onder redactie van J Romijn en A L Sötemann „ Bont Boek over Bond en Boek " Amsterdam 1955 Het is inderdaad een bont boek geworden waarin een ieder die van boeken houdt iets vinden kan dat hem zal boeien Schrijver uitgever boekverkoper en boekver zorger berijden er hun stokpaarden de enige die ik mis is de derde stand " de consument de „ lezer zonder meer " het publiek zonder hetwelk de genoemden er niet zouden zijn Na enkele bijdragen die in nauwer verband staan met de Bond zelve stort de uitgever mr F B Bakels zich met zijn artikel „ Auteur en uitgever " midden in het strijdgewoel Waar zoveel schrijvers zich in de loop der tijden over hun uitgevers be klaagd hebben lucht hij zijn hart nu eens over de schrijvers Max Dendermonde dient hem van repliek maar slaagt er verder gaand dan Bakels eigenlijk hoofdzakelijk in overtuigend aan te tonen dat alleen „ een hond van een uitgever " in staat is om te gaan met auteurs die blijkbaar allen aan de beroeps kwaal lijden nooit iets op tijd te kunnen doen Edouard Manet Kunstenaar en vurig strijder opbouw moderne schilderkunst PARIJS kende in de tweede helft van de 19e eeuw een rijk en bloeiend kunstleven zo rijk als alleen Rome en Florence in de renaissance tijd hadden beleefd Het is een merkwaardig verschijnsel dat de geschiedenis soms te zien geeft binnen enkele tientallen jaren is er in bepaalde centra een aantal kunstenaars werkzaam dat door alle volgende eeuwen heen de bewondering van de gehele beschaafde wereld heeft gaande gemaakt Vragen wij niet naar de oorzaken want het antwoord zal ons nooit gegeven worden Vele gunstige omstandigheden kunnen dat verschijnsel hebben bevorderd maar het is ons niet gegeven deze alle te constateren of bij name te noemen In de vorige eeuw was het echter niet — zoals overal elders — de literatuur die de andere kunsten deed volgen maar het was de schilderkunst die de toon aangaf Het is ongetwijfeld Edouard Manet geweest die de grote vernieu wing de „ nieuwe visie " heeft voorgestaan en gepropageerd Toneelschrijvers over het toneel in de Verenigde Staten Het laatste nummer van The Saturday Review een van de belangrijkste litteraire en meest critische tijdschriften op het gebied van de kunst In de Verenigde Staten bevat een zeer ongewoon artikel dat echter nlterst verhelderend is m.b.t de waardering van eigen en anderer werk door toneelschrijvers Dit artikel werd gepobliceerd naar aanleiding van een door het blad gehouden enquête Wie heeft Shakespeare's werken geschreven DISCO-NIEUWS remer bomen ten, 3nsvlug g - laken te haken rsteenpiet et beiden eiden nuit mts uit De vrijheid verspeeld eemde klok ning Oskar Zweden innige klok bevindt zich nklijk slot te Stockholm tar die de klok eens van Dolreiriger Nordenskjöld nke kreeg gaf de klok op de schoorsteenmantel voor een bronzen metse die een le-!uw uit bet aal met zich voert BJj wege^i zich de beide ge skundigen die de klok t van de koning onder - hatten haar ouderdom nderd tot vierhonderd nen dat zij in Augsburg erd iwerk van de klok die de tijd nauwkeurig aan raadsel voor de vakmen aats Waar de klok ge rd is dit in nog veel deelt daarover het voU ch op de terugtocht van oolreis bevond kwam In 1 een visser aan boord leim onderhoud met hem rin vertelde de man dat re dag met twee kame zware metalen kist utt ehaald anden nodig geweest om slot open te krijgen en klok voor de dag ge - ok echter in het dorp rde het ene ongeluk na Nordenskjöld kreeg de visser en bracht haar ning overtuigd dat het ngelukken wel zou los - Jn van deze eeuw I •' ï'ïtgesteld dat de circa 1590 in Augsburg erd van ui een Neder en naar een klooster ia verzonden werd d schipbrer't en eerst na n werd het meesterwerk aurwerkmakerakunst te - ladsels heel bestaat uit 14 let veroorzaakt een oor nd geluid dat toch uzikaa ] kan zijn sluiting aan eea riem deel van het lichaam speelgoed teken van vreugde voorzetsel ïgen el kan men opeten ' op het land Ik word en ook wel gekauwd ik e kleur brengt iedef ukking Ik behoor tot Ie delfstof Als je mijn tweeen splitst in mijn lee de punt van een mijn tweede vind je in rtspel is een kalf altijd ïe muizen maken de een jacht ts van me af en ik oter doe iets bij me ord kleiner Wie ben en in ons blad van de AD ster hoed lood Ik ker — Landmeter — — Kamerling iCruger Ifstof graaf nent — zacht uk — rif — sieraad Het is hier niet de bedoeling alle artikelen uit deze bundel nader te beküken Er zijn interessante bij dragen over de vormgeving van het boek er zijn erudiete en zorgvuldig overwogen Losse gedachten over het bewaren van boeken " van de bibliothecaris Prof mr H de Ia Fontaine Verwey een man bü wie men leren kan wat cultuurbesef is en van wie leder woord onthult hoe zeer hü doordrongen is van de edel ste tradities van ziJn taak In an dere opstellen vinden wtj beschou wingen over de toekomst van het uitgeversvak over het goedkope boek over de positie van de boek handelaar en een van mtjn eindin drukken was opnieuw dat het boek en alles wat er aan vast zit een van de laatste domeinen van het Individualisme is een bolwerk waard om verdedigd te worden Dat moet ook de diepere oorzaak lUn van het feit dat zo duidelijk bitjkt hoe ieder op zijn terrein zit " met het vraagstuk van het goedko pe boek Pockethoóks Alleen leeghoofden menen dat men ons volk " zijn goedkope boek „ misgunt " wanneer er op de zor gelijke kanten van het verschijnsel gewezen wordt Het sterkste argu ment in het hooggestemde artikel van de heer D de Lange verbon den aan de grootste uitgeverij van i.pocketbooks " in Nederland is na tuurlijk de onmiskenbare culturele Waarde van verschillende werken öie thans voor een klein prtisje ge kocht kunnen worden Gekocht Ook gelezen Vóór de oorlog z^jn er duizenden eiemplaren verkocht van indruk wekkend verzorgde uitgaven als Mommsen „ Römische Geschiohte " « f R Haraann „ Gescbichte der Kunst " dat althans korte tüd voor i 2,90 te krUgen is geweest Hoeveel iibezitters " hebben hun Mommsen doorworsteld of de stilistisch onver teerbaar dorre Hamann Uw gissing is even waardevol als " e mijne niemand weet het De con clusie van de Amerikaanse deskun dige op het gebied van boekver spreiding Alice Payne Hackett luidt dat de — met al zijn edities en ook *' s „ besteller " In de uitgave van pocket Books Inc — meest ver achte auteur in het Engelse taal gebied nog altijd Shakespeare is Uit het enige uitgebreide weten schappelijk en breed opgezette ' opi me onderzoek naar de leesgewoon te in Amerika dat ik ken borrel den met een zanderige regelmaat alle bestellers van de maand en die ^ an het jaar van het onderzoek " aar boven maar nergens en ook met éénmaal de meest verkochte van allen " Shakespeare Qeestelijke versnapering leen Beter dan de theoreticus op het witgeverskantoor kan de man het J'ften die dagelijks met het pu wiek omgaat de boekverkoper De " Udrage van de boekverkop.r P J venemans „ De positie van de al gemene boekhandel " is heel wat minder hooggestemd uit een diepe verontrusting schrijft htj vinnip en ronduit „ Waarlijk niet de geld « Maarste van voor de oorlog al - en waarschijnlijk zelfs niet de - ** m de eerste plaats heeft ue " oekhandel verpauperd het is de « eesteHjke verpaupering van de le «>" die de inventaris van onze win - kels heeft verarmd De prijzen kun nen natuurlijk een belemmering zijn tot bibliotheekvorming maar het is doorgaans de geringschatting van het boek waardoor het object eigen lijk niet meer begeerlijk wordt Men is minder bereid zich offers te ge troosten naarmate het boek minder als een levensnoodzakeltjkheid wordt gevoeld Het is het dagelijks geblaat om het goedkope boek met het goed kope cultuuroptimisme dat alles van het pocketboek verwacht " Cultuur op een koopje De enige profeet in dit geheel van deskundigen is de uitgever G J van der Woude Met de omzich tigheid die bij de opgave past be titelde ht zijn bijdrage „ Vrijblij vende bespiegelingen over de toe komst van ons vak " Via Ortega Y Gasset — die van de Opstand der Horden " een schrijver die men herhaaldelijk in deze bundel tegenkomt — en allerlei economi sche overwegingen komt hij tot de op zichzelf niet onredelijke slotsom dat de uitgever zich zal moeten aan passen Maar er is nog een andere kant aan het uitgeversvak dan de economische en in dit verband is weer onthullend het zinnetje Ook al zullen er cultureel gesproken in de toekomst misschien allerlei uitgaven niet meer mogelijk blij ken Dat zal dan blijkbaar de te betalen prijs zijn voor cultuur op een koopje " Peter Alma zeventig jaar De Amsterdamse xchilder Peter Alma viert de 18e januari a.s zijn 70ste verjaardag De zeventigjarige schilderde o.a de wandschilderingen in het Amstelstation en de Gem Uni versiteit te Amsterdam het Ned Postmuseum te Den Haag en het ra diozendstation te Jaarsveld Symphonic Fantastique Het wekt geen verbazing dat het succesvolle repertoire stuk Sym phonie Fantastique " van Hector Berlioz van het Philadelphia Or chestra onder leiding van Eugene Ormandy thans op de gramofoon plaat is uitgebracht Phil A 01159 L Zoals wti de uitvoering van de ze muziek beschreven naar aan leiding van hun life-optreden " in ons land zo klinkt de interpreta tie thans op de plaat geperfection neerd gedisciplineerd nog juist niet kapot gespeeld en daardoor zo fascinerend van volmaaktheid Bil het herhaald beluisteren en dit steeds getrouw aan de hand van de partituur ontdekt men bij voort during een nieuwe geraffineerde detailverzorging soms wordt het ons zelfs té gaaf We wensten wel eens dat een enkel nootje mis mocht gaan dat een hoorntoon eens overslaat dat de clarinet heel even jengelt Maar niets daarvan geschiedt Un bal " is al even voortreffelijk van interpretatie als Het boeiendste aspect van het bolwerk van het individualisme het boek is zijn veelzijdigheid Dat as pect komt dan ook automatisch uit dit Bont Boek " naar voren hoog gestemdheid verontrusting aanpas sing aan of ingaan tegen de tendenz van vervlakking er is niet één re gel voor het boek te trekken het is niet in één algemeenheid vast te leggen er is géén uitspraak over te vinden die niet weersproken kan worden Op waarlijk bemoedigende wijze loopt de bijdrage van S Car miggelt Boekjes maken " dan ook alle theorie omver Hij is een schrij ver wiens kostelijke speelsheden in pocket-book-achtige uitgaven of al thans in pocket-book-achtige opla gen de wereld ingaan Met enkele vrienden houdt hü zich in zijn vrije tijd als zondagsdrukker " bezig met een eeuwenoud handwerk het met de hand zetten van boekjes daarbij genietend van „ de bevrijding die ligt in het zelf maken van het eindproduct en in het zelf bepalen van de mate waarin het zal wor den verspreid " De oplage is ge woonlijk veertig exemplaren JACQUES DEN HAAN Manet aanvankelijk opgeleid als zee-officier voelde zich dermate tot de schilderkunst aangetrokken dat hü zijn toch alleszins veelbe lovende loopbaan bU de marine op gaf HU ging in de leer bij de toen maals hooggewaardeerde schilder Thomas Couture in wiens atelier hij ruim acht jaren heeft gewerkt Doch met het klimmen der jaren was mede door een zeer intense studie in de musea de jonge Ma net tot een zelfstandige persoon lijkheid uitgegroeid die zich met het toen heersende academische formalisme dat de schilderkunst beheerste niet kon verenigen Een en ander leidde tot een breuk met zijn leermeester Couture Toen Ma net bezig was een model te schilde ren wilde Couture dat hij alle overgangen van licht naar schaduw zacht-vloeiend zou maken Manet weigerde dit te doen en verdedigde zich met de opmerking dat hij die vloelende overgangen in het model niet zag " In feite beteken den deze woorden een geheel nieuw programma in de schilderkunst en het breken met alle voorschriften en conventies Maar bij dat alles bleef het niet Toen enige dagen later een ander model zich in klassieke " houding opstelde wilde Manet dat de man een natuur lijke " houding zou aannemen En ook daarover was Couture niet te vreden Deze voorvallen hadden een volledige afstand tussen de beide grote mannen tengevolge maar het moet ter hunne ere wor den gezegd dat ondanks diepgaan de meningsverschillen het respect voor elkander niet werd verstoord Weg met deftigheid De artistieke verlangens waar van Manet bezield was en die hij zonder aanzien des persoons heeft verdedigd waren het begin van een geheel nieuwe richting in de schil derkunst Weg met alle conventie weg met alle academische regels het deel met de gang van de ge liefde naar het schavot Wat doet het verhaal er toe dat Berlioz naar aanleiding van zijn teleurgestelde liefde met de Engelse actrice Har riet Smithson componeerde Het is tenslotte alleen de muziek met Ber lioz ' boeiende idéé fixe die we ' in onze moderne psychologische we tenschap een complex noemen maar die het muzikaal precies nog zo goed doet als we van een ' artisan — en dat was Berlioz — mogen verwachten De opname is evengoed als de muzikale interpretatie Men zegt dat de langspeelplaat nóg beter van toon-kwaliteit kan worden we ge loven het graag maar het is nu al enorm Draait U nog eens een oude standaardplaat die U 5 jaar gele'den subliem " vond Men ver draagt die goede klank-kwali teit van toen niet meer Wie zal ons zeggen o £ de thans ideale lang speel over tien jaar nog zo voor treffelijk in onze oren klinkt In ieder geval we genieten er nu ten volle van G van B weg met alle historie-schilderingen weg met alle deftigheid en burger lijke opvattingen — ziedaar de leu zen waarmee de jonge Manet zijn bestrijders te lijf ging En hü deed dat in een schone woordenrijkdom als een man die diep overtuigd is van de juistheid van zijn meningen Wat hü wilde was niet anders dan een terugkeer tot het levende bloei ende en bewegelijke leven zoals dat zich op de boulevards van Parijs in al zijn gloed en verve vertoon de Hü wilde alleen dat geschilderd zien wat men zag " wat het schoonheidsgevoel ontroerde wat natuurlUk " elegant en bekoorlük was Hü minde het Parüse leven de kleurrüke taferelen bü de fon tünen in de bloemrüke parken de elegantie in de schouwburgen en in de vele karakteristieke cafés en hü wilde dat alles geschilderd hebben om hun eigen schoonheid en kleu renweelde zonder inmenging van allerlei bOkomstige gevoelens en neven-bedoelingen HU minde de zon de jeugd de blUdschap en de edele vreugde van het licht en-kleu-renspel Hoe eenvoudig en simpel dit pro gramma ons ook moge schUnen toch heeft het Manet een enorme strUd gekost om zün idealen in gang te doen vinden Onder enkele van de jongere schilders dichters en schrUvers werd zUn stem ver staan en binnen korte tüd was er in deze kleine kring een hechte vriendschap ontstaan Eenmaal per week ontmoetten zü elkander in het restaurant Nouvelles Athene " aan de Boulevard des Italiens en daar om de stamtafel werden zeer ern stige gesprekken gevoerd over de problemen waarmede zU te wor stelen hadden Daar kwamen o.m de dichters Stephane MaUarmé Charles Baudelaire Emile Zola de schilders Claude Monet Camille Pissarro Auguste Renoir Degas de schrU'vers ' en critici de gebroe ders de Concourt de Engelsman Mac Neil Whistler en nog vele an deren wier namen later over de wereld zouden gaan Toen waren zU nog onbekende kunstenaars jon ge mannen vol enthousiasme en ge loof in zichzelf Manet was — onbe wust — hun aller geestelüke en ar tistieke aanvoerder Felle kritiek Hun werken werden op alle offi ciële tentoonstellingen geweigerd Zü moesten hun toevlucht nemen in kleine niet geheel geëigende ruim ten die hen hier of daar ter be schikking waren gesteld of zU ex poseerden in het atelier van Ma net De kritiek was hen buitenge woon ongunstig gestemd en alle of ficiële instanties vonden zU ntiin of meer vyandig tegenover zich Maar zy hielden vol Manet sprak hun moed in en wees voortdurend op de juistheid van hun artistieke opvattmgen hielp hen zover hem dat mogelUk was ook financieel in hun kommervol bestaan organi seerde en schreef naar overal en was onvermoeid doende o - de vrienden-critiei voor hun scheppin gen te interesseren De toenmalige dagbladpers bleef echter scherp en vinnig Maiiet schildert met vaatkwasten en groe ne zeep " Was het liefelijk oordeel vam een der recensenten En an - deren waren niet minder bout In de koppen van de couranten kon men lezen over „ Een salon van pa rla's " over „ een tentoonstelling van Croutes " men schreef over hun exposities als van de gruwel kamer " of „ Clowns hebben ten toongesteld " Men moet moeite doen om zich goed te houden in dit gekkenhuis " oordeelde een ander En toen Manet eigen werken in zUn atelier had geëxposeerd meen de men dat het atelier mooier was dan zUn schilderüen " Er waren op schriften als Een wassen beelden-spel " of Deze expositie der afge wezenen n.m.l van de officiële salons " zal een triumf voor de jury worden " Het Parüse publiek verslond zulke verslagen gretig Doch de kleine vriendenkring hield vol en groeide als het ware tegen de verdrukking in Ruim twintig jaar heeft deze harde verbeten strUd geduurd Manet bleef onver moeid de nieuwe opvattingen pro pageren overtuigd als hU was dat Opmerkelijike enquête De 19 kunstenaars die op de toe gezonden vragenlUst ' geantwoord hebben variëren in leeftUd van 80 Percy MacKaye tot 37 jaar Ar thur Laurents Uit de antwoorden op de vUf daarin gestelde vragen blükt zoals trouwens te verwach ten was dat ieder er zo zün eigen mening op na houdt de meesten Tennessee Williom » beschouwen de vragen en de be antwoording daarvan als een ernsti ge poging het Amerikaanse toneel vooruit te helpen Anderen daaren tegen wensen niet lastig te worden gevallen en hebben er zich met een Jantje van Leiden van afgemaakt Tennessee Williams de schrüver van Streetcar Named Desire " en Cat on a Hot Tin Roof " was nog al negatief in zün antwoord hü schUnt jen beetje uit zUn humeur te zUn geweest toen hü de vragen lUst onder ogen kreeg Ik heb van de geboden gelegenheid om deze vragen te beantwoorden geen ge bruik gemaakt " zo schrüft hU om dat naar mün mening afzondering en eenzaamheid essentieel zün voor iedere scheppende arbeid en zelfs het schrUven voor een voor ieder toegankelüke instelling als het to neel met het vuur van een Don Quichot moet worden verdedigd U mag dit opvatten als een uiting van protest münerzüds tegen alle po gingen om te ondervragen en ieti te classificeren dat uit een oogpunt van beveiliging de afsluiting van de buitenwereld nodig heeft totdat het voldragen is " In VS geen subsidie Op de vraag Welke maatrege len zouden genomen moeten wor den om het schrijven van betere to - „ Le Bar des Folies Bergère " 1882 laatste schilderij van Edouard Manet zü eenmaal de erkenning zouden krUgen die zü verlangden Eerst omstreeks de tachtiger jaren werd de publieke gezindheid gunstiger ge stemd Tenslotte erkenning De bekroning voor hun moed en volharding verkregen zü toen hun aller vriend en aanvoerder Edou ard Manet de onderscheiding kreeg van het Legioen d'Honneur Maar toen was de grote meester reeds lichamelUk een wrak Een euvel aan een züner voeten maakte hem het lopen steeds moeilüker Eerst werd hem een teen afgezet later zün rechterbeen Onder hevige pü nen heeft hU nog zün laatste schil derU voltooid thans een der be roemdste kunstwerken in de Na tional Gallerie te Londen Enige maanden nadien is hü overleden 56 jaren oud Achter de baar gin gen ministers en regerings magis-traten De minister van Schone Kunsten hield een hooggestemde gedachtenisrede En toen na afloop der begrafenis Degas en Renoir huiswaarts gingen zei de eerstge noemde tegen zUn vriend Manet Hü was groter dan wU allen hebben gedacht " En thans zUn hun werken over de gehele wereld in de beroemdste musea te bewonderen In de weini ge gevallen dat een hunner werken op de markt komt worden zU met goud betaald P T A SWILLENS neelstukken aan te moedigen " ant woordde Arthur Miller Moedig to neelschrUvers en anderen aan de juiste plaats in de samenleving in te nemen Verder zou het geen kwaad kunnen aan zes tot tien thea ters ter bestrUding van de eerste moeilijkheden subsidie te verlenen " Wat de kwestie van subsidiëring betreft hebben een aantal van de toneelschrUvers duidelUk te kennen gegeven dat zü voorstander zün van een op de een of andere ma nier geldelük gesteund theater een kwestie die de toneelmensen altUd bezig heeft gehouden maar nooit vaste vorm heeft gekregen Dit moet natuurlük in belangrUke mate worden toegeschreven aan de Amerikaanse karaktertrek zich niet voor steun aan iemand te ver plichten of zich te laten weerhou den te zeggen wat men op het hart heeft Het is nu eenmaal zo dat men onvermUdelUk in politiek op zicht niet meer vrU is wanneer overheidsgelden worden geaccep teerd in een bedrüf dat een opi nie " verkondigt Paul Green de schrüver van The Common Glory " was in zün adviezen meer technisch „ De to - De kerkelijke autoriteiten hebben na twintig jaren van overwegen ten slotte toestemming gegeven om het 300 jaar oude graf van Sir Thomas Walsingham op het kerkhof van Chislehurts ' kleine Sint Nicolaaskerk te openen Dit besluit is genomen op verzoek van de Amerikaan Calvin Hoffman die jaren lang bezig is geweest met een onderzoek naar de vraag wie de werken van Shakespeare heeft ge schreven en die meent dat men dat beroemde oeuvre op naam moet stel len van de dichter Christopher Mar lowe Shakespeare zou slechts een gewone toneelspeler zyn geweest die ten onrechte als een der grootste schrijvers van de wereld wordt ge ëerd zo meent Hoffman De meeste literair-historiei zün het erover eens dat Marlowe aan zün eind kwam in een vechtpartU in een herberg waarbij zUn tegenstander hem met een bierfles de schedel in sloeg Hoffman zegt echter dat iemand anders daar vermoord moet zUn en en dat Marlowe in het geheim heeft voortgeleefd onder de bescherming van Sir Thomas Walsingham en dat hij de stukken en verzen van Shake speare heeft geschreven Hü gelooft Rembrandt-tentoonstelling te Stockholm In het Rüksmuseum te Stock holm Is het schilderU van Rem brandt Claudius CiviHs " aan een onderzoek volgens een nieuwe me thode onderworpen Vastgesteld is dat Rembrandt belangrUke wUzi gingen heeft aangebracht tUdens zUn arbeid aan het stuk het schil derU stelt voor een groep samen - zweerders die Claudius Civilus trouw zweren alvorens te pogen een opstand tegen de Romeinen te be ginnen na de dood van keizer Nero De mannen staan geschaard om een tafel en kruisen hun zwaarden met dat van de Batavierenleider Merkwaardig is dat het schilderU een zwaard te veel toont daar men mag veronderstellen dat geen van de halfverscholen figuren meer dan één zwaard draagt Een onlangs verricht röntgenologisoh onderzoek heeft thans nog een schimmen zwaard " onder de verflagen aan het licht gebracht De kunstenaar heeft ook de mannen rond de tafel ge deelteUjk hergegroepeerd en de hoog te van de tafel drie keer veranderd zo is uit het onderzoek gebleken De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in ver band met de aanstaande tentoon stelling van werken van Rembrandt door het Museum Nederlandse mu sea hebben zich bereid verklaard een aantal stukken van Rembrandt voor dit doel in bruikleen af te staan Een eerste zending is Zater dag j.l in Stockholm aangekomen onder toezicht van de directeur van het Museum Boymans in Rotter dam dr J C Heyligers Advertentie BROEKMAN ' VOORTZETTING OPRUIMING lage BUzonder prüzen BILTSTRAAT 2 neelspelkunst " schreef hij „ kan verbeterd worden door oprichting van meer gezelschappen die een klein theater bespelen " Het minst belangrük vond Ik de Vragen aan welk toneelstuk en aan welke schrüver geeft U de voorkeur " omdat deze te persoon lUk van aard zUn Een van de bes te antwoorden op dit punt was dat van Clifford Odets The Country Girls " Awake - and Sing " name lijk dat het eigen werk waaraan hU de voorkeur geeft elk stuk is waaraan hü nog bezig is " Daaren tegen vond William Inge Bui Stop " „ Picnic " het een onmoge lUke opgaaf te zeggen wat hü zün beste werk vond Ik zou ze alle maal wel helemaal willen omwer ken " zeide hü - Maxwell Anderson Elizabeth the Queen " gaf wel het meest za kelUke advies aan allen die voor het toneel willen schrüven In dien GU wilt schrUven schrUf dan maar praat er niet over Wees vol komen zeker van jezelf en uiterst critisch ten opzichte van alles wat je doet " Op dit punt bleef William Saroyen The Time of Your Life " geheel zichzelf Hü deinsde er voor terug enig advies of raad te geven om dat wanneer iemand een toneel schrüver is hU zelf wel weet wat hü doen moet " Tendenzen en critici Wat nu de tendenties in de to - neel litteratuur betreft zeggen en kele schrUvers er geen te kunnen zien i.iaar volgens anderen zUn er evenveel tendenzen als critici Ro bert Ardrey wiens Thunder Rock " enkele jaren geleden nog al succes had schreef dat het to neel vanaf de tüd van Aristophanes steeds het medium is geweest waar de schrüver zUn hart kon luchten over de heersende toestan den in de samenleving De gevaar lUkste tendens die er de laatste tUd te constateren valt is de nei ging om de wereld om ons heen stilzwUgend voorbU te gaan " In ieder geval blükt uit deze bloemlezing van de uitspraken der toneelschrUvers wel dat er geen gebrek schUnt te bestaan aan Inspi ratie of te behandelen onderwerpen de twee belangrUkste prikkels die een schrUver tot schrUven zetten Het is zeer belangwekkend kennis te nemen van het oordeel van de ze talentvolle schrUvers en schrüf sters wier werken voortdurend vol le zalen trekken en die ook zeer in trek zUn bU de amateur-gezelschap pen in het gehele land deze men sen zUn het in de eerste plaats aan wie de bloei van hét Amerikaanse toneel te danken is NORMAN SMITH dat het graf van Walsingham papie ren zal bevatten die zyn theorie moe ten bevestigen Mochten in de graftombe zelf geen stukken gevonden worden dan zullen Hoffman en zyn vrienden — er be staat sinds kort een Marlowe Society welke het onderzoek bevordert — waarschUnHjk opening van Walsing ham's Ujkkist vragen Hoffman gelooft dat in dit graf - of in de Hjkkist een handschrift van de Hamlet moet liggen alsmede stukken waaruit bewezen kan worden dat Marlowe niet vermoord v.rd Zelfs zou het mogelük zyn dat het stoffe lUk overschot van Marlowe zelf in Walsingham's graf is bUgezet Indien Hoffman geUjk zou krUgen dan zou dit wel de grootste literaire sensatie van alle tüden zün De mees te autoriteiten op dit gebied geloven echter niet in Hoffman's stellingen Marlowe zelf wordt overigens reeds lang erkend als een van de grootste Engelse dramaturgen hoewel hü pas 29 was toen hij ^ werd vermoord of onderdook zoals Hoffman beweert Hoffman zal waarschUnUjk per vliegtuig uit Amerika overkomen om bij de opening van het graf aanwezig te zUn 
BEDRIJFSRUIMTE met vloer oppervlakte van plm 200 ms of meer — voor lichte industrie — waarbij woning te koop gevr Leeg op te leveren Br no 9894 bur UN Wij kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prijs Es mann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Prima KINDERWAGEN ve ajii grijs gekost ƒ 154 nu ƒ 76 met bedje Ook nog een dege lijke wagen v ƒ 15 Linnaeus sfcraat 41]bis TJtrecht OUD GOUD zilver en Juwelen Hoogste waarde G F Huis man Juwelier Vredenburg 33 Expert der Ned Spoorwegen Wegens vertrek % BONTMAN TEL nieuw ƒ 40 beige man tei nieuw ƒ 40 mooie terra avondjapon ƒ 25 maten 42-44 prima kwaliteit Etna haard kachel ƒ 40 Brieven onder no 9858 bur UN George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismaktjkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 telef 21486 OCCASIONS Enige hamdwerk violen w.o een Otto Stam Eventueel inruil Brieven ondea * no 104 burr UN Te koop gevr Winkler Prins ENC^CLOPAEDIE Boeken toko A Kok Oude Hoogstraat 4 Amsterdam Tel 41012 Hil versum Tel 12136 HEBENKAPPER gevraagd Ie of 2e bediende Goed loon Veel verval Aanmelden A J David Rijnlaan 164 op de hoelc Ne 7 uur Eerkelstraat 63 Smal WOONHUIS met 3 ver diepingen en grote wer!^laats en achtenidtgamg Prtls ƒ 13.000 oppervliak 188 vcfi omigevin ^ Mailiesinigel Per 1 februari leeg te aanvaarden Te bevr Bever straat 46 Vestiginga vergun ning verzekerd Voor OUDE METALEN en al valproducten betalen wij Uextra hoge prijs Fa J v Buu ren en Zoon Groot - en Klein handel Kromme « ijnstraat ï,telef 15391 Grove krul — PERMANENT WAVE met cream en olie ab soluut geen kroes ƒ 7.50 Nico Valkenburg Damstraat 91 Tel 25397 Een DAMBSRIJ W ItSL geheel compleet in prima staat prijs brllijlc met half jaar garantie Leidiseveefl * 93 Wegens teleurstelling direct ge vraagd net MEISJE V d en n Liefst boven 30 jaar Wilhel minalaan 35 Zeist BELEGGINGSHUIZEN gevr Fa V d Schaar & Visser N.Z Voorburgwal 346 A'dam C SPECIAALHUIS voor broodbe legging Heerlijke belegen vol vette kaas 28 et oude v.v boe renkaas 30 et zeer oude v.v 32 et de fijnste Gelderse ham 150 gr voor 69 et Heerlijk ontbijt spek 150 gr voor 54 et enz enz Stef van Wees Twljnstraat 11 Utrecht Boekhandel de Vroede Trans 6 vraagt v d bezorging LOOP JONGEN of iemand voor halvedagen Mooi MAH SL.KAMER met litsjumeaux aan particulier Brieven onder no 9871 bur TIN Te koop aangeb groot HEREN HUIS btï de Catharijnesingel Beneden geschikt voor kan toorruimte of iets dergel^ks Boven S kamers Direct leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 23.000 Tegen ruiling voor flink woon huis Br no 9274 bur UN Gevr WONINGSTOFFEER DER geheel zelfst kimnende werken goede loon - en vakan tieregeling De Bruin woning inrichting Steinlaan 103 Zeist TeU 2892 na 6 uur 4635 MIDDENSTANDSWONING te koop gevr eventueel met wo ningruil liefst Tuindorp Br no 9440 bur UN The American STOPPAGE Uitsluitend en alléén gevestigd Zadelstraat 24 p.a Bergman's wol kousen en tricotagezaak Telef 15181 Ons werk is meer dere malen bekroond Gevr SLAGERSKNECHT of halfwas Slagerij H v Hunnlk Hessenweg 133 a telef 28376 KAPTEIN MOBYLETTE nu nog verkrijgbaar vanaf ƒ 325 De betaling kan desgewenst prettig geregeld worden Mo bylette Hoofdagent Jan Wiebes Kanaalstraat 87 OPRUIMING BEHANG tegenextra lage prijzen Doet nu Uwvoordeel Plaktafel beschikb.Amstra Amsterd straatweg 135 Nachtegaalstraat 43 Jonge gehuwde vrouw zoekt thuis type of ADMINISTHA TIEWERK In bezit schrijfma chine en telefoon Br ond no 59 bur UN LEDEREN JASSEN mantels 6 weken in gebruik daarna be taalt u vanaf / 2 — p w of in 24 maanden Ónze coupeur be zoekt u aan huis Brieven no 8452 bur UN Eenvoudige juffrouw m.l biedt zich aan als HUISHOUDSTER bij heer alleen p.g per 1 mrt Br no 9821 bur UN PIANO gevr desnoods orgel met prijs en opgave toestand Br mevr E de Groot I.aan V Minsweerd 37 Utrecht Tel 12450 Jonge WERKSTER heeft dins dag donderdag vrij v.z.g.g.v Br no 9803 bur UN FIGUUEZAAGARTIKELEN als zaagbeugel » zaagjes zaag klemmen tafeltjes drilboren schuurpapier schuurkurfeen enz Doesburg Steenweg 43 Telef 10687 Jongeman 26 jaar goede om gangsvormen z.z.g.g als VER KOPER in goede zaak voor halve of hele dagen Br no 9789 bur UN DAMES laat ons uw schoen tjes en handtas verven in dekleur die bij uw toilet pastlJ V d Brul & Zn gediplom.schoenherstellers Kapelstraat i 21 23 zijstraat Biltstraat tel I ' 17880 VERREKIJKER te koop gevT Br no 9888 biu UN Passap " M 201 Ultrasnel Zwit sers BREITOESTEL Ongeken de mogelijkheden 201 steken Roestvrij staal naaldenbed Gratis les / 295 termijn JDe Korte Golf " Noordeindestraat 25 Hoograven Telef 18703 Ervaren NAAISTER vraagt werk Dames en kinderkle ding ook verander en verstel len Mooie coupe Prima afwer king BiUijke prijzen Mevr M Elling-Kok Weerdsingel 78 bis OZ tussen Noorderbrug en Vaaltbrug Omtrek Oudwijk mooi gemeub Zrr-SLAAPKAMERTJE met vaste wastafel bergkast en rij wielstalling ƒ 7.50 p week Br no 9816 bin ' UN Alle maten en merken AUTO BANDEN Wü ruilen Uw oude > anden in Montage gratis Vis ser van Egmontkade 4 Telef 19759 STENO-TYPISTE kennis van Engels Duits en administratie langj kantoorervaring wenst van betrekking te veranderen Blj voorkeur zaterdags vrij Br no 9863 bur UN ZIT-SLAAPKAMER met pen sion dichtbij Utrecht huiselijke sfeer Rustige studiegelegenh Br no 9872 biu UN HUURACCORDEON met les ƒ 2 per week Bij aankoop huurretour Prachtige sortering.Muziekhandel „ Stoové " Lijn markt 42 tel 21207 Stemmen repareren AUTO'S zonder chauffeur Pri ma materiaal Billijke tarieven Autoverhuurbedr Codo Vlier boomstraat 42 Telef 29172 Energieke • Jongeman alg ont wikkeld In bezit van Ulo dipl spreekt vlot moderne talen goed voorkomen reeds 3 jaar verantw positie in ijzerbran che zoekt passende werkkring als VERTEGENWOORDIGER Br no 9862 bur UN Wij helpen U Uw keuken ver fraaien ETERNITPLATEN in alle kleuren Elk gewenst mo del op maat geleverd Uboka Nieuwekade 22 telef 17517 PENSION Mon Repos Hoofdstr 47 Driebergen telef 2870 zijn enige kamers vrij Ook voor verlofgangers Wasmachlnefabriek heeft WAS MACHINES roet lichte emaille beschadiging gloednieuw met garantie ƒ 145 desgewenst af betaling centrifuges ƒ ISO Depot Willem van Noortstraat 21 bis telef 19302 MAISON BEUMER Amsterd.straatweg 265 telef 23223 Utr,Verhuur van bruids - en gele genheidskleding voor dames enheren Grote sortering in effenen geborduurde sluiers brulds kapjes en kroontjes Representatieve jonge VROUW 27 jaar middelb schoolopl steno-typiste ervaring als se cretaresse en mannequin in opleiding voor schoonh specia liste zoekt passende werk kring niet uitsluitend kantoor werk Br no 9857 bur UN HUWELIJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en he ren Bureau Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 130SI K30 Spreekuren dagelijks ï 2—8 u ' s Zondags en ' s Maan dags gesloten Inlichtingen kos teloos Condities billijk Dis cretie verzekerd Te huur AUTO'S zonder chauf teur all risk verzekerd vanaf 18 cent per km Autoverhuur bedrijf De Bruyn GUdstraat « a telef 16900 Koop uw MUZIEK goedkoop Muziek voor alle instrumenten Muziekantiquariaat H de Kor ne Wittevrouwenstraat 8 Tel 27015 Geopend 1—6 uur Ervaren SECRETARESSE zoekt werkkring voor halve dagen of enige dagen per week Br no 9856 bur UN Nette werkman oud 41 jaar vrijgezel zoekt KENNISMA KING met meisje of nette vr 1 of 2 kinderen geen bezwaar Brieven liefst met foto op ere woord retour ond no 9855 bu reau UN Leeftijd tot 45 jaar Café Nieuw Hoograven Ver huur van FEEST - en VERGA DERZALEN glaswerk stoelen enz A F van Rooyen Verl Hoogravenseweg 298 Tel 19056 BETONNEN CASCO'S voor zelfbouwers van arken Vroeg tijdige opgave zeer gewenst H/B „ Merafto " arkenbouw b.d J P Coenbrug Utrecht telef 24173 Energieke JONGEMAN alg ontw goed voorkomen reeds 3 jaar verantw positie waar van 1 jaar reizend door heel Nederl zoekt passende werk kring als vertegenwoordiger Br no 9854 bur UN Verpleegster 27 jr n.h zoekt CORRESPONDENTIE met nette militair omgeving Utrecht tin militair hospitaal verblijvend ook geen bezwaar Gaarne br no 162 bur UN DE VOLHARDING Wester kade 13 Utrecht levert op ge makkelijke betaling huis - sa lon en slaapkamerameuble menten vloerkleden gordij nen lopers bedstellen dekens.Vraagt inlichtingen U slaagtaltijd Ben bezitster van een tel - en schrijfmachine Wie heeft werk voor mij Vlug en voordelig ook adressen Br no 9852 bur UN NERGENS VOORDELIGER voor stomen een mantel of co ^ tuum ƒ 2,95 regenjas ƒ 2,50 jl ponnen ƒ 1.95 rok of bloust ƒ 1.25 Uppelschoten Bouwstr 15 Telef 20692 Wassen sto men * verven VERSTOPTE RIOLERING Wj helpen direct en goed Leegzui gen van kelders enz Telefoon Utrecht 14698 Jacquet - colbert - smoking - en ROKCOSTUUMS voor trouwen e a gelegenheden te huur met volledig toebehoren Alles tot in de puntjes verzorgd F Smid Trans 9 bij Domplein telef 22013 HYPOTHEEKGELDEN vanal 3',i % billijke voorw Br met omschrijving no 7048 bur 11 < Algehele VOETVERZORCÏING Louise F C V Nieuwenhuisen Chiropodiste Nassaustraat U Tel 16480 Per behandelinS ƒ 1,50 KUNSTGEBITRBPARATIE Spoedgevallen enige ui-en G «' opend van 8—20 uur Telefoon 17633 De Bouter alleen geves tigd Oudwtjkerdwarsstraat iS t.o school buslijn 12 hal * Oudwijkerdwarsstraat Jong echtpaar z k zoekt ge meubileerde KAMER(S m ge bruik van keuken Prijs ƒ 60-80 per maand Br onder no 9541 bur UN Dames voor Uw PERMANENI WAVE de Permanent Specia list Maison Jos v d Laan Be muurde Weerd 11 telef 180 » Dij de Weerdsluis Dame m.l zoekt ongemeub ZIT-SLAAPKAMËR met koek en stookgel Ook genegen enige lichte huish werkzaamheden te verrichten Br no 9835 bur UN KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparatie in enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtec» nicus Kerkstraat 4 bij Naclite gaalstraat Utrecht Telef 123 ' AUTOSTALLING te huur of te koop gevr Omtrek Oog in Al Br no 9832 bur UN Heer zoekt per 1 febr a.s net pension of KOSTHUIS week end afwezig Br met prijsopg no 9813 bur UN Zie onze etalage Vanaf ƒ 1 •*¦ AD VERMEULEN gedtpl no '' loger Westerkade 16 tel 253M AUt bekende merkhorloges oP termijnbetaling 1 Jaar scbrtl ' teli:ke garantie 5een re.ite Geen kosten KoekoekklfKke "' pendules gouden ringen /""' af ' 2 per week Besch echtpaar met schoolg meisje man gehele dag afw vraagt INWONING Vrouw wil oudere en hulpbehoevende ver zorgen of hulp huish verlenen Br no 9808 bur UN PERMANENT WAVE Kapsa lon Gretha Bekkerstraat ¦ zijstraat Biltstraat Telef 23958 Pedicure volgens afspraak Nette jongeman zoekt KAMER met gebruik van keuken Br no 9806 bur UN VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds Is Uw adres ^ Fa Wad G van de Brink ^ Zonen Goedestraat 114 —"' Utrecht Telef 12303 KAMERS gevr ook gestoff of gedeeltelijk gemeub met keuken of gebruik van keuken Br no 9801 bur UN Dame vraagt ruime gemeub of gestoff ZIT SLAAPKAMER of zit - en slaapkamer tegen 15 jan of 1 febr Goede stand Br no 9800 bur UN Een hoge ongemeub KAMER met kleine kamer of keukentje beneden of Ie etage 1 febr maart geen nieuwbouw 220 Volt Br no 9794 bur UN Voor soiled houdbaar PERMA NENT met de nieuwste Zwit - i serse machines ƒ 7.50 cofflplse ' naar Maison Reinert Ooster ctraat 3 teL 23777 12 KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 igelwdi ^ ill iMHair « sn Groot vrijstaand BEDRIJFS PAND met woning in bebouw de kom Zeist Degelijke bouw Kadastrale grootte 4 aren en 65 centiaren Jaarhuur ƒ 1469 Vaste lasten ƒ 129.85 per jaar Koopsom ƒ 20.300 Bedrijf kan uitgekocht worden waarna pand leeg komt „ Algemeen BemiddeUngs-Bur " v Meurs straat 53 Utrecht Vrü te aanvaarden HUIS Bilt straat ƒ 100.000 Een te Zedst ƒ 32.000 Te De Bilt met garage ƒ 30.000 WHlem Axntszkade ƒ 21.600 Pension met 13 ka mers centrum f 30.000 Met wo ningruil Swoelinckstr ƒ 18,000 Bollenhofsestraat ƒ 6KI0 Otter sti-aat ƒ 8500 Vrijstaand huis te BUthoven ƒ 30,000 Makelaars kantoor Altijd Kans Weerd singel W.Z 57 telef 24839 JACQUET met vest maat 46-48 V d Berg Domstfraat 8 bi » tussen 5 en 6 mxr Voor GELDBELEGGING aan geboden vijf goed bewoonde,prima onderhouden en geschil derde woningen gelegen aande Verlengde Hoogravenseweg.Totale huuropbrengst ƒ 2.093 p.Jaar Jaarlijkse vaste lasten ƒ 350 totaal Koopsom f 28.000 „ Algemeen Bemiddelings Bu reau " Van Meursstraat 53 Utrecht Half Engelse KINDERWAGEN lichtgrijs zo goed als ndwuw Zaagstraat 19 Pracht PIANO Duits kruls snarig In en uiitwendiig al « nieuw Prijs n.o.t.k Bessemer laan 123 Prima KINDTRWAGEN ve rend i,g,st prijs ƒ Vb Stroom sferaat 31 Mooi BELEGGINGSOBJECTaangeb drie prima onderhou den en gesciiilderde keurig be woonde boven en benedenwo ningen in goed deel van Zuilen.Benodigd eigen kapitaal 1 6.350 totaal waarover lV-2 % striktnetto rente „ Algemeen Bemid delings Bureau " Van Meursstr 53 Utrecht Voor heren op leeftijd restan ten in WINTERJASSEN entweedjassen Hele ' dure kwali teiten Nu voor ƒ 45 Dias Bilt straat 32 Utrecht - GEBRUIKTE GOEDEREN - Hamers 1 comb tang 1 nijp tang 0.75 schroevendraaier 0.75 deurkrukken 0.60 bankschroe ven 22.50 linialen 0.10 lan taarns v.a 1.50 lepels of vor ken 0.10 regencape 3 Tevensgrote partij touw in alle dik ten Bezichtigen Oude Gracht 2 10 Gebruikte stoelen vanaf ƒ 2.50 gebruikte KASTEN v.a ƒ 12.50 nieuwe stoelen vanaf ƒ 8.30 ta fels nieuw vanaf ƒ 11.50 ronde huiskamertafels nieuw ƒ 45 Geerts Lijnmarkt 37 Tel 10228 Nieuwe MOTORTJES enkel de motor zelfstartend 120 en 220 volt Wisselstroom storing VTÜ voor pickup bandrecorder enz Mogelijkheid voor 3 snel heden Slechts t 14,75 per stuk Radio Keizer Vischmarkt 18 Utrecht Speelgoedmag WIEKA Kanaal straat 89 ruimt deze maand alles op daarom geven wij op alle artikelen 20 pet korting BONTMANTELS Van bekendebontzaak in Utrecht op ter mijnbetaling vanaf f 3 p.w.Br no 8081 bur UN KAMPEERDERS Heden be ginen wij weer met de verkoop van 6 tot 8 persoons kampeer tenten Afmetingen zijn hoogte 1.80 m diameter 3.30 m en muurhoogte 60 cm Ingenaaid grondzeil Totale gewicht 11 kg compleet verpakt in foudraal De prijs is ƒ 87.50 Alleen bij de Fa C Boot Voorstraat 29 Utr Teief 22493 De best gesorteer de zaak op kampeergefaied van midden Nederland Ook ge makkelijke betaling zonder rente Nu VERLAAGDE PRIJZEN Radio reeds vanaf ƒ 2 p.w Te levisie vanaf ƒ 30 p.m Tech nische Geluidsverzorging Nwe Daalstraat 29 telef 19774 Kofferschrijfmachine GRATIS ledere zaak vereninging etc en particulier zenden wij gratis een schrijfmachine op proef volledige fabrieksgarantie le vering vanaf ƒ 2 per week of in 24 maanden Vraagt gratis prospectus aan Br ond no 4221 bur UN KINDERMATRASSEN ƒ 4,45 Wiegenbedden 2,45 Ledikanten 9.50 Divanbedden 11,50 Ma trassen 11,50 Wolmatrassen 17,50 Tuimelbedden 29,50 Op klapbedden 12,50 Rechtstreeks Matrassenfabriek Lange Lau werstraat 46 Leeg HUIS te Jutphaas kleine arb woning a/d Nedereindse weg leeg in overleg te aan vaarden Br ond no 9548 bur TIN ALLES nieuw Balatum 2,39 Vasttapijt 2,98 Traplopers 1,25 Overgordijnenstof 1,99 Cocos lopers 1,65 Salonkarpetten 21,95 Tafelkleden 3,85 Oude gracht 10 bij Bern Weerd Gewatteerde dekens 9.98 wol lendekens 9,95 Divanbedden 12,50 Kindermatrassen 7,50 matrassen 13,95 Tweepersoons 24,50 Wolmatrassen 19,50 Tweepersoons 32,50 Oude gracht 10 bij Bern Weerd Zeer mooie 3 KAMBRFLATmet keuken douche en tuin ge legen Homeruslaan Kooppi-ijs ƒ ISBOO Woningbureau VanScherpenzeel Sweelinckstraat 2 bis telef 20733 MIDDENSTANDSWONING te De Bilt ben gedeelte direct vrij te aanvaarden met grote tuin ƒ 16,500 Nieuwbouw te De Bilt en Maarssen reeds met 1 BIOO eigen geld Te bevr Ma kelaarskantoor Sijmons Dolata Dollardstraat SSbis Tel 25706 HERENHUIS direct leeg te aanvaarden Schoolstr Bev 10 kamers zeer geschikt voor pen sion of kantoor Herenhuis omg Biltstraat ajpart boven en ben huis beneden leeg te aan vaarden ƒ 26.000 vrij op naam Te bevr Makelaarskantoor Sti mons Dolata Dollardstr 38 bis T«lef 25706 Utrecht KOSTUUMS regenjassen re genmantels demi's winter mantels mantelcostuums ƒ 10 maandelijks Schrijf aan Super Standing Statenlaan 41 Arn hem Kleur en maat vermelden Voor privé of zaak.'n SCHRIJF MACHINE verlicht uw taak Uitsl nieuwe schrijf - stencel - rekenmachines enz in rand tsrra zelfs zonder renteber Desgew ƒ 10 p m Geheimih verz Brieven onder no 9893 bur UN BOVEN - en BEÏJBDENWO NING in de Mgr v d Wete ringstraat te koop Bovenhuis bevattende zeven kamers wordt circa mei 1956 vrij van huur en ontruimd opgeleverd Huurop brengst beneden woning ƒ 483,60 per jaar Totale vaste lasten plm ƒ 120 per jaar Prtis ƒ 18.000 Algemeen bemiddelings bureau Van Meursstraat 53 Utrecht RUNDLEDEREN JASSEN mantels joppers en vesten van af ƒ 2 per week 5 jaar schrifte lijke garantie Br of bezoek aan Showroom Preek Trap man Willemstraat 36 utrecht Telef 26890 LOKHORST AUTO'S De beste en goedkoopste wagen staat in Bussum Mercedes 300 / lO.OOO Fiat Diesel 54 6.900 Buick 52 5.000 Mercedes 220 5.500 Ford Mainline 53 5.000 Ford Custom WOONHUIZEN te Maarssen Indeling grote woonkamer keuken toilet kelderkast 2 grote slaapkamers 1 kleine slaapkamer douchecel Midden huis met schuur ƒ 16.900 Hoeik huis met garage ƒ 18.500 en ƒ 19.000 vrij op naam 70 % hy pothepk beschikbaar Inlich tingen Fa H J C Pieters & Zon?n Janskerkhof 24 Utrecht Telef 14906 3 hele WOONHUIZEN gelegen Krijtstraat Huuropbrengst ƒ 998 per jaar Koopsom ƒ 7000 Nette huurders Te bevragen telefoon 31020 DKW MOTORTJE m leren jas t.e.a.b Adelboldstraat 24 na 6 uur 5.000 Ford Anglia als nieuw 3.500 Ford Zéphir 53 3.750 Kai ser R'dam de Luxe Manhattan 6.000 Jaguar Mk VH S.OOO;Chrysler Windsor 9.000 Hud son 52 4.00O Opel Rekord 54 4.00O Hillman 54 4.000 Caievro lets 47 50 51 53 en 54 1.250 7.00O Volkswagens 51 52 53 en 54 2.230 4000 Opeis Kapitan 51,53 en 54 1.500 3.000 5.750 FordConsul 52 53 3,250 3,750 Fiat 1400 ' 51 en 52 2,900 3,000 Aus tin Sport Cabr 2,750 Oldsmo bile Cabr 2,500 Ford Prefect 1.500 Chevrolet 47 1.200 Fords 47 49 en 50 l.OOO 2.000 12 Opeis Blitz 3 DKW bestelwagens 5 Borgwards open en gesl laad bak 2.000 3.000 4 Opel Olym pia bestelwagens 2.500 3.00O 4 Volkswagens Bestel Combi enPick Up 3.250 4.750 Ford Be stelwagen 250 kg 1.500 Volks - wagen busje 3.300 BroshuisTrailer met pendal-assen 10-12 ton 27.50 üiruilen Financie ren Garantie Verlofgangerslevering met terugkoopverkla ring Vele wagens voorzien vanverwarming en radio Zondagsgeopend Fa Lokhorst Heren straat 37 39 Bussum TelefoonK 2959 - 6316 Wegens vertrek DAMESFIETS met trommelremme » jongens fiets tot 12 jaar stofzuiger en oliekachel Demon tuinslang 9 m konijnenhok Ev Zouden balchstr 40 bij Omloop Complete WINKELINVENTA RIS afkomstig uit een sigaren winkel w.o twee glazen pij penkasten en toonbank alles geheel massief eikenhouten be timmering Te bevr bij G J Takken Molweg 12 Terschuur feBSTBLWAGEN " te koop merk Tempo Matador 1951 gro te gesl carr z.g.v wasserij of dergelijk sreheel in z.g.st van onderhoud Moba Olhreöhteör 43 Telef 12281 Te koop KINDERWAGEN met toebehoren auto blauw laag model ƒ 50 Bessemerlaan 69 Een in prima st«M ztjndie MINOR STATION C\S Te be zichtigen Gildstraat 91A Bad wit emallle badgeyser wit emaiUe BADGEYSER drukautomaat gasradiatoren gashaarden Wijkse kachels di verse kachels open haard blank smeedwerk om in te hou -' wen alles zo goed als nieuw J C M De Goey Mr Smid Voetiusstraat 6 bis telef 11508 of 12904 Te koop wegens emigratie een keer gedragen BONTJAS ge - kost ƒ 625 voor ƒ 425 Br ne 8356 bur UN HOUT HOUT HOUT Uw aan gewezen adi*6S voor allerlei timmerhout is en blijft Hout weirf De Lieebosoh " Oudwij kerdwarsstraat 48A telef 19601 Wö hebben in voorraad ramen deuren hajrdboard golfplaten enz Heeft u iets te timmeren Kom dan eens bij ons kijken Aangeboden pracht champagne kleur BRUIDSJAPON maat 38 met toebehoiren tegen elk aan nemedijik bod Brieven onder no 24 bur UN CITROSN 1948 nieuw fcenteken prima motor in - en uitwendig in behoorlijke staat t 795 Ge negen tvromfiets in te ruilen Koolhovenstraot 6 Utrecht telef 29140 Occasion BAND RECORDER merk Egmond " in luxe koffer met inigebouwde vetrsterker en Ifuii'dsprelcer Z.g.aji deanon stratie apparaat van ƒ 676 voor ƒ 4 *^ indusief band microfoon en snoeren Muzi'ekinstiibuut ThtJssen Jansstraat 60B telef 170113 Dames en heren LEDEREM JASSEN 119 lederen jekkers 95 lederen broeken 49 man chester jekkers 37.50 M Hel sloot Pieter Ereughelstraat a Telef 27168 Door omstamdiigh met spoed aangeljoden 2e h EADIOaAAK en onderden t.e.a.b Ook ge ^ negen ged aflossing C stad Brieven ondier no 9843 bur UN VLAG 3,26 m met stok en wimpel ƒ 25 B Ball otstr 10 bis Emigratie Een STEINBECK PIANO ƒ 460 een personen auto mcric Simoa met stuui ^ versnelling zeer weinig gelo pen ƒ 1660 Te bevragen telef 264S3 of 20810 TRAPWAAIMACHINB in goede staat prti ® ƒ 100 Thuis 6.30 tot 8.30 jederstraat 22 Ondiep Prachtige Eng FOXTBRRIEIR teef zeldzaam lief vcor kinde ren Meriidiaanstiraat 20 Utrectot Grijze Mutsaerts KINDERWA GÏÖT ƒ 50 Vaartserijnstraat 74 Zwarte BONTMANTEL lang mt 48 kid leg 3x gedragen zwarte wintermantel m pers kraag nieuw m 50-52 donk blauwe av.jaipon m 52 ais nieuw tegen elk aann bodi Br onder no 9810 bur UN AQUAHTUM met pomp vilter en planten bak is 60x60xvl0 t,e.a.b Te zien Riouwstraat 70 Te koop van particulier KLEIN HERENHUIS aan Singel vrij te aanvaarden Grote suite met serre betegelde hal s^^ciS > keutoen en W.C kelderkast en keldertje tuin met schuur en stenen kolenhok 4 sJlaapkamers balcon en zolidter Vraagprijs ƒ 24,000 Brieven onder no 9807 bur UN Pjiaktósflh niet gedTagen HE RENKOSTUUM maat 48 f 23 Van Huimboldtstr 56 li9 — 22 u Prima onderhouden KINDER WAGEN veel chroom verstel bare duwer lichte Meur ƒ 40 twee terre old-finish armstoe len samen ƒ 15 Amsterdamse straatweg 63bisA Te koop aangeb een Weine B.M Telef K 3402—3288 Originieel Engelse KINDER ^ WAGEN dionberWauw hoog model prijs nader overeen te komen C!remeretraat 168 bö Majellapark Door bemiddeJlng van de CJoö peratieve Vereniging EIGEN WONINGBEZIT " kunnen thans in één der randigemeenten vian Utrecht nog een tweetal wo ningen gebouwd worden In houd minstens 300 ms Brieven aan Koningslaan 44 Utrecht ïeibruifcte MBUEBLBN dres soir 90 theemeubels 37,60 fau teuilstellen 90 uitschuif taf els 22,50 boeloenikasten 30 ledi kanten bedden linnenkasten schröfbureau's enz enï Alles in prima staat en nieuiw ge stoffeerd Vrijblijvend opgaaf stoffeerwerk Meiibelhandel — Stoffeerdert Gebr Flamtua Lange Nieuwstraat 13 Utrecht Telef 27532 AQUAKIUMLIEiPHEBBERS Vtiumeon ƒ 1 — p p en div andere vissen Aiaeen zaterdag en zondagmiddag Com Dirksz straat 42 Utrecht Te koop omg Amsterd.str.weg een HEEL HUIS Huurop brengist ƒ 8,60 p w Brieven onder no 9787 bur UN ZUIGERS NURIL voor motor en bromfiets Krukasrevisie org Big End cylinder aüijpen org zui'gers W v d Zand Amsterd.str.weg 160 Tel 20139 ïereaiommeerde gevestigde he renikledlngzaak heeft naast haar contante verkoop een KRE DIETSERVICB ingesteld Al haar artikelen al ® ook de merkartikelen zoals Paüem Oxford Sturka etc worden te gen contant prtjzen gelevetrd Geheimhoud in.g verzekerd Br onder no 9911 bur UN Groot WINKELPAND met ruime bovenwoning op goede stand Leeg te aanvaarden Te bevragen Won.im^burea/u Van Scherpenzeel Sweelinckstraat 2 bis telef 20733 Te koop gevr door particulier MOTOR 250 cc van 1950 t.m 1952 Jawa DKW of i.d Br no 9840 bur UN Te koop gevr HUIS met garage zonodig ruilhuis in Oog in Al aanwezig Br no 9833 bur UN HALLO Joop koopt alles wat U wenst op te ruimen meube len kleding boeken zolder - winkel - en kelderopruimingen metalen enz tegen de hoogste prijzen Alléén Haverstraat 33 Telef 20713 HUISORGEL gevr van parti culier Gaarne krachtig en vol van toon Br met opg merk namen registers prijs no 9812 bur UN PIANO gevr Moet kruissnarig zijn Liefst niet van handelaar Aanb opgave merk houtsoort prijs no 9811 bur UN TAFELTENNISTAFEL wed strijdformaat Br no 9788 bur UN Een HERENHUIS dpt direct of binnenkort leeg komt te koop gevr Aanbiedingen met volle dige omschrijving no 9906 bur UN Een aantal goed onderhouden goed gebouwde en bewoonde woningen — bij voorkeur met maandhuur — voor GELDBE LEGGING te koop gevr Br no 9903 bur UN Te koop of te huur gevr HEEL HUIS liefst met garage voor keur Oog in Al Kan aanbieden mooi heel huurhuis prachtig vrij uitzicht 6 ' è 7 kamers dou che Br no 9865 bur UN Zaterdag 14 januari 1956 - 63e jaargang no 218 Spoed 11 Beschaafd r.-k echt paar zonder kinderen zoekt WOONRUIMTE ook als inwo nend wegens overplaatsing van het werkobject Br no 9784 bur UN Terstond gevr een oud - of een gepens land of SCHEEPS MACHINIST voor onderhoud en kleine reparaties van een moderne l>edrijfsinstallatie event 4 uur per dag of 3 hele dagen per week Br no 9778 bur UN Wie Jongeman ambtenaar zoekt SLAAPKAMER met pen sion en voll verzorging Ijefst Tuinwijk Br no 9782 bur UN Voor specialist te koop gevr een leeg opleverbaar HEREN HUIS met circa 12 kamers Lig ging Maliebaan Maliesingel omgeving ' Wilhelminapark of andere goede stand Ruilwo ning eventueel opleverbaar Aanb worden gaarne ingewacht no 9900 bur UN Te koop gevr een JEEP Telef K 30 - 16900 Te huiu - gevr per 1 april gem HUIS event etage voor echt paar met volw dochter Br no 9860 b-ur UN Een leeg op te leveren MID DENSTANDSWONING of klein herenhuis te koop gevr Br no 9897 bur UN Bedrijf in Utrecht vraagt een JONGEMAN die zowel in het bedrijf als in de stadsexpeditie wil werken Br no 9777 bur UN A.s echtpaar man academi cus zoekt gem ZIT-SLAAP KAMER met kookgelegenheid en telefoon Br no 9851 bur UN Jongedame zoekt gestoff of gemeub KAMER met gasaansl br no 9849 bur UN Gevr MEUBEEJMAKERS en aank meubelmakers Bekwa me vaklieden wordt een inte ressante werkkring en hoog loon geboden Gebr van Vul pen Utrecht Ambachtstraat 1 telef 13358 Na 18 uur Leidse weg 58 of Van Humboldtstraat 35 Telef 22653 Cxevr door verlofgangers met 2 jongens iVz en 2 % jaar KA mers met pension in Utrecht of omgeving van 17 maart tot 1 juli Br no 9843 bur UN Gebr Broekman zoekt een nette JONGEMAN voor maga zynwerkzaamheden leeftijd 18 jaar Aanm dagelijks Briglt tenstraat 3 Spoed Kinderloos paar b.b.h.h zoekt KAMER(S met kookge legenheid Br no 9844 bur UN Utrechtse Confectie Industrie heeft nog enkele plaatsen voor HANDWERKSTERS en machi nepersers Hoog loon Goede sociale voorzieningen Aanmel den dagelijks Brlglttenstraat 30 Voor een van onze employe's zoeken wlj in Utrecht of directe omgeving voor 6 mnd WOON RUIMTE geschikt voor jong gezin van 3 personen Aanbie dingen en inlichtingen Stigter & Messemaeckers Nieuwe Gracht 30 Utrecht Telef 13937 JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijen enongeregelde goederen enz enz.Koopt alles op elk gebied o,a.>antiek en inboedels ook vanemigranten Zolder kelder en Vidnkelopruimingen machi nes gereedschappen en slopin gen De hoogste waarde geeftalleen Joop de Lor Haverstraatr,o 40 telef 25627 ^ BOEKEN te koop gevraagd Klauwerhoek 4 Zaandam Maatsch werkster zoekt onge meub WOONRUIMTE met kookgelegenheid Br M H Be rends Mathenesserlaan 275 Rotterdam Voor de verpafckingsaf deling van de N.V Sigarenfabriek De nova G Wltteveen Kanaalweg 95 Utrecht worden gevraagd nette JONGENS en MEISJES Wü bieden een goed baslsloon mogelijkheid tot ruime premie verdienste en wekelijks gratis sigaren Wie wil net echtpaar 2 jaar ge huwd z.k helpen aan gemeub of ongemeub KAMERS Br no 9105 bur UN Mevr Korstanje Fransen v.d Puttenlaan 12 Zeist vraagt flink MEISJE v.d en n zelf standig kunnende werken Gevraagd een net MEISJE zelfst kunnende werken van 8'/2 — 3 vrijdags tot 5',i uur Aanmelden Jansdam 6 Rustig student zoekt prettige ZIT-SL.KAMER zonder pens Bij voorkeur Tuindorp Briev onder no 58 bur UN Twee vriendinnen zoeken gem of ged gemeub KAMER(S m kookgelegenheid In Utrecht of omgeving Br no K 487 Beijers Adv Bur Gevr nette WERKSTER v.g g.v voor 2 hele en 4 halve da gen p.w Aanm tussen 7 en 8 u Mevr Schaap Steenweg 63 Te koop gevr WOONHUIZENvoor geldbelegging laag rende ment geen bezwaar Br onder no 7090 bur UN Jong echtpaar zk zoekt in Utr of omgeving op korte termijn ongemeub event gestoffeerde KAMERS met vrtje keuken of kookgelegenheid Ook aanbie dingen betreffende ander soort woongelegenheid worden gaar ne tegemoetgezien door D C Wagenaar ' s Gravenbroekse-weg 22 Reeuwljk VASrOTO ' Te huur VACANTIEHUISJES Te bevr ' s avonds na 6 uur C B Groosmuller Soerabajastr 13 bis a Utrecht Vakantiecen trum Boschgenoegens Ermelo Gld Vraagt vrijbl^vend pros pectus Fieirs«Wieei ¦ gewotigNa ¦ JAC DEES WITTEVROUWENSTR 14 UTRECHT TEL,i1440 - Door uitbreiding kimnen wij op onze ateliers waar uitslui tend het betere genre damesja ponnen wordt vervaardigd nog plaatsen NAAISTERS leer ling-naaisters en handafwerk sters Dagelijks gelegenheid tot aanmelden bij Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 ingang Schalkwijkstraat Utrecht Gevraagd bekwame BAKKERS BEDIENDE of halfwas In - of extern Brood en banketbak kerij F Oskam Schoolstraat 2 Vleuten tel 230 Gevraagd zelfstandige WERK STER ook voor lichte bezig heden Internaat Terwege Amersfoortsestaatweg 17 Huis ter Heide Gevr gevorderd KAPSTER Kapsalon de XJefde Juliana weg 414 Telef 18867 LEERLING-KOK gevr Van Angeren Leidsevgeg 4 Gevr zo spoedig mogelijk eenIe klas KAPSTER zelfstandigen goed kunnende werken.Hoog loon Reiskosten wordenvergoed Fa A Heesters Jande Bakkerstraat 5 Woerden Telef 03480 - 2574 Gevr met 1 febr nette WERK STER van 8.30-4.30 uur Vrij dags en zaterdags tot 12.30 uur Zelfst kunnende werken P.g en v.g.g.v Esse van Boetzelaer Verl Slotlaan 161 Zeist Heer met pensioen heeft huls met meubels enz Wenst wed of juffr die zijn HUISHOUDING kan waarnemen tegen kleine vergoeding en kost en Inwo ning en grote gemeub en ge stoff zit slaapkamer Br no 9995 bur UN In kl gezin gevr net MEISJE voor hele of halve dagen v.g g.v Werkster aanwezig Was buitenshuis < 3oed loon Per 15 febr of 1 maart Mevr Ver heyen Ev Meysterlaan 30 Oog in Al Verwarmde AUTO'S zonderchauffeur Tariefverlaging nuConsuls 16 et per km Inclusiefbenzine Oostrum Hooft Graaf landstraat 93 Hoograven Tel 23737 Mevr Bicker Oudenoord 71bls vraagt een net MEISJE voor de ochtendiiren of werkster 3 och tenden per week DAME gevr voor colportage werkzaamheden Bij geblekengeschiktheid prima verdienste Br no 9869 bur UN 14 Cent per km met benzine,nu ook VOLKSWAGENS tehuur Lington's garagebedrijf,Loeff Berohmakerstraat 26 tel 10855 Gevr V d en n HULP in de HUISHOUDING Prettige werk kring en goed loon Br no 9873 bur UN Gevr een bekwame HUÏS l'AAISTER V nieuw - en ver stelwerk Mevr V Rossum Mauritsstraat 83 Utrecht Tel 9883 bur UN THUISWERK gevr onverschil lig wat Het liefst schilder - of schrijfwerk Br no 174 bur UN VOLKSWAGENS Met radioen verwarming All-risk verze kerd 15 et per km Benzine in begrepen Voom's Autoverhuiu Bedrijf Oude Gracht 65 Telef 19907 MEISJES kom een goed be taald vak leren bij de Doomse Mode-Industrie cv Plaats op alle afdelingen Kampweg 10 Doom DAME wil gaame de middagen produktief maken op kantoor of i,d Heeft 3 jaar middelbaar on derwijs en diploma typen en kantoorroutine Br no 175 bur UN Mevr A Mermans Kromme Nieuwe Gracht 58 vraagt een MEISJE van 8 tot 12 uur meer hulp aanwezig '^« mlHsiirail Flink DAGMEISJE in gezin met kinderen Tjeerdsma Ma jellapark 30 Een uitgebreide kruideniers zaak vraagt een JONGEMAN van boven de 16 jaar ter oplei ding in het vak Hoog loon Br no 9798 bur UN Woningruil BAARN—UTR Heel huisje kamers en suite kl voortuintje boven 3 slaap kamers vliering Gelegen aan de bosrand Gevr te Utrecht gelijke woning geen boven huis Br no 9644 bur UN WERKMEISJE gevr voor twee laan 31 Tuindorp Thuis ' s av morgens p week Leon Fuehs na 7 uur Gevr door heer 1 of 2 ongem KAMERS Br met prijsopg no 9839 bur UN Gevr zelfstandig MEISJE voor hele dagen wegens huwelijk van de tegenwoordige Aanm na 7.30 uur Petrarcalaan 9 Oog in Al Woningen aangeboden in Am sterdam Deventer Groningen ' s Gravenhage Leeuwarden Roermond Rotterdam Tilburg Utrecht en vele andere plaat sen in Nederland Vraagt in lichtingen Woningruilbur^au STAD EN LAND ' Oude Kerk straat 15 Utrecht Wol - en Handwerkhuis ' t - Spin newiel vraagt een beschaafd flink MEISJE voor de winkel Vakkennis strekt tot aanbeve ling Nachtegaalstraat 79 GRATIS GIDS voor woningruil of verkoop onroerende goede ren Woningruilcentrale „ Ne derland " Spoorstraat 11 Utr Telef 21758 Voor goed plaat sbaa r artikel ervaren COLPORTEUR gevr Hoge verdienste Br no 9826 bur UN Aang nieuwe 4-KAMERFLAT bij Wilhelminapark met cv en blijvend vrij uitzicht voor en achter in ruil voor moderne 3-kamerflat in Oog in Al of Bllthoven Br no 9S96 bur UN Gevr flinke jonge WERKSTER voor 1 ochtend per week Aan melden na maandag Bolks beekstraat 26 STRIJKSTERS gevr Hoog loon Aanm Confectiefabr A A v Eyk Oude Gracht 364 ingang Eligenstraat Gevr In klein gezin net zelf standig MEISJE van 8,30-4 uur Zaterdags tot 12,30 uur Loon ƒ 25 p.w Dr Letteplein 13 De Bilt Telef 28317 Aangeb te IJSSELSTEIN heel huis nieuwbouw huiskamer en woonkeuken tuin en schuur met achteruitgang drie slaap kamers grote vliering 8 vaste kasten huur inclusief water / 8 per week Of huis te Gouda Bovenwoning nieuwbouw suite keuken 3 slaapkamers douche-cel grote overloop huur ƒ 8.50 per week Gevr goed huis in Utrecht Br no 9905 bur UN WERKSTER gevr voor 21 /» dag in de week Telef 21816 Gevr in een klein kinderhuis te Soest een net en bekwaam KEUKENMEISJE Goed kun nende koken Br no 27 bur UN Gevr huis in Utrecht of IJssel steln min 3 slaapkamers Aangeb moderne bovenwoning ZEIST woon)eetkamer met toog 3 slaapkamers douchecel schuur Br no 9994 bur UN Gevr per 1 maart in klein dok tersgezin g.g goede HUISH HULP voor dag of d en n Hulp werkster aanwezig Mevr Wiersema Bredlusweg 37 Bus sum Gevr klein vrij huisje voor juffrouw alleen omgeving pro vincie Utrecht Ook in ruU voor klein vrij benedenhuis 2 ka mers en veel bergruimte cen trum ROTTERDAM Br no 13 bur UN Te ruil aangeb te Utrecht mooi BENEDENHUIS bev kamers en suite gang w,c grote be tegelde keuken 2 slaapkamers grote ttün met schuur Br no 9841 bur UN Aangeb 3-KAMERFLAT Jos Haydnlaan voor 3-kamerflat Staatsüedenkwartier Woning ruilbureau Altijd Kans Weerd singel WZ 57 Voor woningruil even inzage nemen v d uitgebreide raam lijsten WONINGRUILBUREAU Altijd Kans Weerdsingel WZ 57 In randgem van Utrecht be schikbaar BOVENWONING aan verkeersweg met fraai uitzicht in ruil voor woning in de stad Utrecht Br no 9823 bur UN Ruilen BENEDENHUIS bev kamer slaapkamer keuken gang en plaats voor boven - of benedenhuis onversch waar wel iets groter Huur ƒ 8.19 Br no 9815 bur UN Aangeb DEN HAAG Kon Em makade kamers en suite 3 sL kamers keuken kelderkast tuin Gevr Utrecht 4 è 5 ka-merwoning op goede stand Br no 9785 bur UN HEEL HUIS in de Gansstraat 117 bev 2 kamers keuken gang en plaats boven slaapge legenheid huur ƒ 5.60 p week Gevr groter hms hoge huur geen bezwaar Br no 9901 btir UN Aangeb BENEDENHUIS Fla mingostraat kamers en suite slaapkamer keuken bijkeuken tuin huur ƒ 8.20 of moderne flat bij Majellapark I-hoog huiskamer slaapkamer douche cel keuken balcon en schuur huur f 6,65 Gevr groter heel of bovenhuis op nette st min stens 5 kamers balcon zonzijde Br ' no 9875 bur UN of telef 26827 Woningruil Heb nieuwe wo ning in VENLO bev 2 kamers keuken gang w.c 4 slaapka mers douchecel met geyser gr zolder en kelder tuin met schuur en achterom huur ƒ 7.70 Wil ruilen met woning in Utr of omgeving Br aan J Jager V Vogelsanckstraat 55 Venlo Gezellig KLEIN HUISJE huur ƒ 6.10 groot stuk bouwland ach ter het huis Gevr groter huis liefst dubbel bewoonbaar ho ger huur geen bezwaar Br no 42 bur UN ••» m^i i^a It.e.'BSie ]!!' Voor goede lessen naar LERA RENCENTRALE Zestig leer vakken zeventig leraren en onderwijzers Bijwerken alle schoolvakken Conversatie handelscorrespondentie negen talen Associatie examens),boekhouden steno typen ver talingen enz Secretariaat:Nassaustraat 36 Utrecht Tel 16037 - Voor autorijles A.N.W.B - BONDSAUTORUSCHOOL H van den Ham Catharijnesingel 88 bis telef 13517 met Ford Taunus en Volkswagen Tevens auto's zonder chauffeur Leert AUTORIJDEN bij het van ouds bekende adres Schu macher's Autorijschool Wflde Begiinestraat 21 Telet 17556 Uw geld het beste besteed bfl Mulder's RIJSCHOOL „ Accu raat " sinds 1920 ex BBN en ex KNAC instructeurs geen jongens moderne wagen en motor met dubbele bediening Let op het juiste adres Nach tegaalstraat 52 telef 16126 Utr Voor Uw rijbewijs AUTO RIJSCHOOL ' t Sticht gedlpl K.N.A.C.-lnstructeur Richard HoUaan 2 telef 27681 Leert nu AUTORIJDEN in de handige Opel Rekord 1955 J Bierma Catharijnesingel 128 tel 20762 Gedlpl door ANWB FNOP KNMV Tevens verhuur Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-uistructeur voor alle rijbewijzen A B C en D Leidseveer 100 telef 21316 by het station Student in MUZIEK heeft nog enige uren vrij voor piano - of orgeUeerlingen Bieven onder no 9828 bur UN Student biedt zich aan voor BIJWERKEN leerl H.B.S of Mulo Billijk tarief Br no 9786 bur UN LEsONS DE CONVERSATION et de langue frangaise par pro fesseur franeais dipldmé Télé phoner écrire ou s'adresser 77bis Naehtegaalstraat Telef 16466 WISKUNDE Les in algebra meetkunde gonio stereome tric beschr meetk door on derwijzer wiskunde Per mnd ƒ 10 Br no 9848 bur UN ENGELS - DUITS C Vader Dillenburgstr 23 leraar Duitse handelscorrespondentie leraar Engels M.O Ofileiding prak tijkexamens iSijlessen ' voor scholieren Engelse conversatie STUDEER TECHNIEK THUIS Stel U voor U beslist eerst op de hoogte van de talrgke mo - gelijk' eden die u worden ge boden door ' t Koninklijk Tech nicum PBNA Vraag vóór alles kosteloze toezending van het PBNA-BOEK 1995 1956 aan het Koninklijk Technicum PBNA Arnhem Velperbuitensingel 759 Student stelt zich beschikbaar voor het geven van BIJLESSEN iri wis en natuurkunde me chanica en scheiktmde Br no 177 bur UN OVERHEMDEN REPARATIE Laat bij ons uw overhemd re pareren.Stangeberger's heren modes Catharijnesingel 18 G iaast Heisens haardenhuis UW COSTUUM te krap of als een zak Wlj vermaken het naar uw gemak Kleermakerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat BEHANGEN en witten Voor goed behang en wiirwerk naar B V d Laan M A de Ruyter straat 3bis Vraaet staalboeken ter inzage Telef 24636 HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrij dag 2 5.30 uiw Dinsdag woens dag donderdag 2-9 uur M P.Lindostraat 35 zijstraat Bilder dijkstraat En volgens afspraak Dankbet ter inzage Goede VRIEND(INN)EN vindt U bij de Algemene iorrespon dentieclub Vraag gratis nade re inlichtingen Postbus 6057 Rotterdam STOFZUIGER-SERVICE An ker-vrikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle mer ken Vanaf ƒ 7.30 per maand Springweg 60 Telef 15653 Voor een nieuwe RADIO naar Radio Centrum Fridor Wal dorp Philips Betaling 6 9 12 maanden Telef 19636 Vinken burgstraat 4 6 Mevr M C beroemd PLA NEETKUNDIGE Spr - uur Dins dag Woensdag 2-8 en Donder dag tot 5 uiur Succes verzekerd Alléén voor dames Leidsekade loe Telef 29510 S.G.A PLASTIC BROEKJES zijn opkookbaar en verdragen all * wasmiddelen UTRECHTSCH NIEUWSBLAD yd > ^^^ "^^ DRUKKERlfUM DRIFT 23 TEL 16431 UTRECHT Jongeman flink postuur 28 Jt vrije levensopvatting zoekt » rieuze KENNISMAKING mei I vlot aardig meisje Ut 23-27 jt geen danstype Br onder oo 9838 biu UN Wilt u nog van onze beslist abnormale OPRUIMING genie ten komt u dan eens onze eta lage kijken Schrijfmachines kantoormeubelen en diverse andere artikelen Handels onderneming W H M Smeui & Zonen Nachtegaalstraat S ' Utrecht Net meisje 44 jaar zacht karak ter zoekt serieuze KENNISMA KING met dito heer tot 50 ji Middenstand Brieven met foto op erewoord retour onder no 9822 bur UN KENNISMAKING Alleenst zakenman midden 40 met ge zellig huis zoekt alleenstaande vrouw of weduwe lief karak ter 35 40 j Br 9817 bur TO KENNISMAKING Man alleen met eigen huis biedt vrij wo wen aan aan vrouw alleen ge zamenlijk de kost man finan ' cieel onafhankelijk Briev no 9783 bur UN Steeds gevraagd en aangebo den woonhuizen landhuizen zal?en - en bedrijfspanden etc Alle nieuwbouw in stad en provincie Ie en 2e HYPO THEKEN tot 85 % nieuwe en gebnxikte woonarken Alle fi nancieringen ook 2e hands „ De Halmo " H de Grootstraat 12 Tel 27820 B.g.g 15300 VOETVERZORGING Mej J L Boersma medisch gediplo meerd pedicure Biltstaat 118 tel 14592 Pedicuurt nauwkeu » rig ook bij u aan huis te ont bieden HYPOTHEEK beschikbaar op onroerende goederen tevens woonhuizen te koop gevraagd voor geldbelegging en zelfbe woning P Kraaljeveld beëdigd taxateur Bloemstraat 13 Utr HUWELIJK Kn wed 49 jr „ uit zeer goed mil en keurig in ger woning op g st centmm Utrecht mw k m degel CJhr heer Uitv brieven 061347 bul „ Licht " postbus 103 Haarlem dat voor ant en terugz br/foto zorgt STENCILWERK Voor Uw cir culaires convocaties versla gen prijslijsten enz naar Stu dio Speedprinter Speciale prij zen voor periodieken M A de Ruyterstraat 3 bis Telef 24636 Westbroek Telef K 3409 - 389 MEVR DORNEE Psychome triste Raad in diverse aange legenheden Spreekuren dage lijks van 2 uur af 2e Specht straat 6 einde Koekoekstraat Bus 1 en 8 LEESPORTFEUILLE „ N.I.O " is beter goedkoper en verre weg het grootste LeespoTte feuiUebedrijf van Utrecht Obrechtstraat 73 telef 12164 en Herm Elconiusstraat 38 telef 22483 HELDERZIENDE — Parano ^ maal begaafde psychometriste mevr Franken houdt spreek * uur Dinsdag 17 Jan en Woens dag 18 Jan van 10-9 uur Vleu tenseweg 27Sbis telef 21704 Mr WILLY KRUIS Astroloog Occultist Voorlichting over Uw lot en leven ieder gewenst ad vies — Spreekuren 2-9 — 48 Obrechtstraat 48 Utrecht Romens en wetensch woordenboeken boeken oveT psychologie kunst wijsbegeer te Hollandse en Amerikaans » pocketbooks koopt „ Curie " Voostraat 55 telef 23895 Een DIER ZOEK of GEVON DEN Geef dit dan onmiddel lijk op aan mevr L H Vlie genthart Oosterkade 12 Utr Telef 14439 Vertegenw van de Stichting Amivedi te Den Haag JUDO VANDERHORST 3e dan,6x kampioen van Nederland.Jeugd en juniorlessen inschrij ving dames DonderdagsavondsOudkerkhof 23 telef 25390 - 23272 HUWELIJKSBEMIDDELING Dames en heren van alle leef tijden die in een oprecht ge meende kennismaking hun mooiste levensideaal zien en voor de verwezenlijking hier van discrete en serieuze bemid deling wensen worden opge roepen toe te treden tot het Ne derlands Bemiddelingscentriun Speciale afdeling voor de ge goede midden werkende en boerenstand Tevens voor R K en P.G alsmede voor Jongelui Gegevens worden schriftelijk of mondeling verstrekt Neder lands Bemiddelingscentrum Hoofd-administratie Postbus 6037 Amsterdam Ontvangkan toor te Utrecht Hartingstraat 20bis Ontvanguren dagelijks van 2 8 ook Zaterdag en Zon dag Huisbezoek door geh Ne derland Wij OMLIJSTEN uw platen,foto's en schilderwerk spoedigsmaakvol en goedkoop Groot ste Speciaalzaak Bayer alleenSteenweg 47 PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Amsterd straatweg 45 Utrecht telef 14273 18532 Billijke tarie ven Nette bediening Vervoer van overledenen van en naar alle plaatsen in binnen - en bui tenland HUWELIJK Vriendschap Talenstudie Vacantiepartners Altijd succes en bijna koste loos door Nederlands groot ste correspondentieclub Con tact " Box BV 140 — Leiden Vraagt gratis folder De wereldbekende WIENER HAARVERFKAM kleur gega randeerd houdbaar geeft niet af Prijs ƒ 7.99 Het Parfume riehuis Amsterd straatweg 144f b.h viaduct Telef 25230 Nu zit U Zondag alweer zonder lectuur Bestelt U Maandag meteen on ze boeiende LEES PORTEFEUILLE Reading Ser vice Wittevrouwensingel 20 telef 13629 Laat Uw oud en versleten ameublement opnieuw STOF FEREN en bekleden Het komt als nieuw terug Pryzen zeer billijk De betaling wordt ge geregeld De Volharding Wes terkade 13 Telef 26879 Jaeger ondergoed in half - enzuiver wol voor dames herenen kinderen Uitsluitend in goe de kwaliteiten en ook in grote maten P BERGMAN Zadelstraat 24 Utrecht Telef 15181 Let op no 24 Voor een betere goedkopere en binnenwerkse wasbehandeling WASSERIJ „ Oud Waterloo " Apeldoorn depot Utrecht Kie vitdwarsstraat 6 Telef ineso MEVR BOENDER is wederotj te consulteren iedere Maandag van 2.30 tot 3.30 uur Tolsteeg singel 51 Utrecht Beschaafd meisje 20 Jaai ' ÏM.H werkzaam op kantoor zoekt aardige VRIENDIN Br onder no 19 bur UN ABSOLUTE HOUTWORMBE STRUDING 10 jaar garantie Schilderbedrtjf C J Hendrikx J Camphuysstraat 47-47 bis Xrïel S6333 UTRECHTSCH NIEUWSBl BENJAMIN FRA ^ De Pron Phili Een weghereü onafh Er zijn maar heel weinig lijke loopbaan weten te ' dezer uitzonderingen wan Voor de meesten roep1 sems en bliksemafleiders Franklin was niet alleen uitvinder en journalist Geboren te Boston op leden als vijftiende kind groeide hij voorspoedig o drukkunst Als jonge m kennis naar Engeland D Philadelphia Hier richtb in 1728 de Pennsylvania Weldra beleefde dit b kwame en handige Frank drukker te zijn maar ooI Eenmanskrant almanak Franklin verzorgde behal \ hooidartikelen tevens verschi rubrieken vooral het nieuwi binnen - en buitenland allerle moristische varia en zelfs de i tenties Dit was destijds nog \ doen aangezien de toenmalig » den heel ongeregeld en in kl < omvang dan de tegenwoordige rikaanse kranten verschenen valt zoiets niet mee en men wel de beschikking hebben ov < grote dosis energie en artoeu wil men hetzelfde presteren ' Toen de zaak floreerde gaf I Hn ook nog boeken uit die hij i eigen boekhandel verkocht E was dit in zijn ogen niet vo de Het was Franklm met on dat Europa nog steeds het cul land bij uitnemendheid was 1 inzicht bracht hem ertoe de Europese pennevruchten te im ren Veel succes had hij daaren met een jaarlijkse almanak Richard " gedoopt die populair dank zij de spreekwoorden raadgevingen en aphorismen Amerikaans Diplomaat In de loop van zijn iournal loopbaan groeide zijn interesse lexlei richtingen een veelzijdi die hem tevens in aanraking met de politiek In tegenslellis Wie py 5 " N 10 II ÏT T ^ 1 ^ JL B Doorlopend kruiswoordraac De omschrijving van ons woordraadsel voor deze wee als volgt HORIZONTAAL 1 Drank zetsel gewicht gehoorc staaf 3 Schikgodinnen vo levensonderhoud 4 sociëteit de proef stellen rivier in 5 vervoermiddel vervallen v naar beneden 6 uniek bü vruchtgebruik 7 razenij geld keurig afk nota bene pervlaktemaat pantoffel c munt vereniging bez voo woord voegwoord 10 hoofds afk heilige Fr lidwoord matig 11 baan voor balspel voornaamwoord flets en gravin van Holland afk n Europeaan handgeklost v afk geneesheer god der li zuiver tam gemaakt 14 vi over Ind dame van ge bloede 15 bestaat afk Grie senvoegsel kwaadsprekerij VERTICAAL 1 Af schuwe te zien tandeloos zoogdier been grappenmaker afk e re al 3 Rom keizer vre bijwoord afk Ned Spoo afk ingaande verglaasde kuisheid 5 schoorsteenzwarl bedrog strik vogel vrijs ten jare hoofddeksel met eerste vrouw 7 groente ' muurholte 8 vod iemand voorbeeld voor andeu kan bitterheid 9 onherbergzaan of berggeest strijdperk 10 kamertje met een uitstek woord dier 11 zetelen wilsbeschikking 12 godin tljns werkman onbedorvei 
SCH NIEUWSBLAD UTRECMTSCM NIEUWSBLAD Zaterdag T4 fonuorf T956 - d3e qorgang ne 218 13 1578 4388 3139 2587 en Beethoven er muziek voor schre ven Veel beter bekend vooral bü de schooljeugd waren Franklins be moeienissen met de bliltsem Hij ver onderstelde dat bij onweer electrici teit in de lucht aanwezig moet zijn willen bepaalde verschijnselen rede lijk verklaard kunnen worden Hij theoretiseerde zelfs daarover en lang niet onverdienstelijk Zijn interpretatie tietreffende de electri sche verschijnselen loreeg meer dan honderd jaar de voorkein boven die van Du Fay Franklin beschouwde de bliksem als een manifestatie van electrische geleiding Om zich hiervan te over tuigen zocht hij zijn toevlucht in het experiment Het werd in letter lijke zin een schokkende gebeurtenis In 1712 verrichtte hij zich vermaard geworden vliegerproef Hij liet in dat jaar tijdens een onweerbui een vlieger op tot grote hoogte en wist tot veler verbazing aan de door de regen geleidend geworden draad sterke vonken te onttrekken De electrioiteit kon liij op die manier uit de onweei\swolk aftappen en overbrengen naar een sleutel die hij in zijn hand hield Dank zij dit suc ces verkreeg hij al ras de bijnaam van „ Prometheus van Philadelphia " De door de donkere luchten flitsen de bliksemstralen moesten dus wel va nelectrische oorsprong zijn en niet zonder gevaar Dat ondervond Riclimann die de proef van Franklin perfectioneerde door de draad beter geleidend te « iiaken met een ingevlochten metaal draad Toen de wolk waarin zijn vlieger terecht kwam zich ontlaad de vloeide de eltctrische stroom per fect af en Richmann die het touw vasthield werd geëlectrocuteerd Het risico werd door Franklin ter dege ingezien Hij gaf dan ook de raad voortaan huizen en gebouwen tegen de noodlottige gevolgen van blikseminslag te beschermen door middel van bliksemafleider waar langs het „ hemelvuur " zonder brand of andere ongelukken te stich ten in de aard«j kon verdwijnen Franklins verdiensten strekten zich niet alleen op dit terrein en dat van de diplomatie uit Ook op sociaal ge - Advertentie ^ iimiitiiitiiiHMniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiirniiiiiiitiiiiiiiiiiriitiiiinriiiiiiiimtitnniiiiiiiiiiiititiiitiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiititiiiiiiiii iiiitiriMMiiMiiiiDiiiiiiiii "^ I Treden der Techniek I I De X*M.-TMrnf)iïce Cruiser \ NervosHelt eo alle gevolgen daanan ornnmnt U alleen werkeli|l < doettreflend met Niei verdovend maar genezend Begin daarom een kuur met NEUROTONIC en U wordt Uw zenuwen volledig de baas Voorradig bij alle ^ apolhekers en drogisten ditmaal recht op een prijs en wel één van ƒ 5,50 De andere prjjskandi daten worden echter niet teleurge steld en ontvangen de reeds aange kondigde bedragen DE CORRESPONDENTIE-PARTIJ Een merkwaardige verdeling gaven de ingezonden zetten te zien 4xa6 Barendregt v d Heijden Janssen de Vries 4xa5 Bergveld Kosten Kronenberg v Schevikhoven 4xPf6 Mevr Nienhuis v Soest Metzger V d Steen lxg5 Dieperink IxPbS v Es AUen toucheren 3 imnten de herstemming zal moeten gaan tussen a5 a6 en Pf6 zie de diagramstelling De omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt als volgt HOKIZONTAAL 1 Drank 2 voor zetsel gewicht gehoororgaan staaf 3 Schikgodinnen voorkeur levensonderhoud 4 sociëteit fig op ds proef stellen rivier in Italië 5 vervoermiddel vervallen woning naar beneden 6 uniek bijgevolg vruchtgebruik 7 razenij barg geld Veurig afk nota bene 8 op Pervlaktemaat pantoffel dans 9 munt vereniging bez voornaam woord voegwoord 10 hoofdsieraad afk heilige Fr lidwoord middel matig U baan voor balspel pers voornaamwoord flets en mager gravin van Holland afk neon 12 Europeaan handgeklost weefsel afk geneesheer god der liefde 13 zuiver tam gemaakt 14 vaarwel over Ind dame van gemengde Woede 15 bestaat afk Grieks tus senvoegsel kwaadsprekerij VERTICAAL 1 Afschuwelijk om te zien tandeloos zoogdier 2 elpen been grappenmaker afk en ande ^ i al 3 Rom keizer vreemd 4 bywoord afk Ned Spoorwegen afk ingaande verglaasde tegel Kuisheid 5 schoorsteenzwart barg bedrog strik vogel vrijgevig 6 ten jare hoofddeksel metaal de eerste vrouw 7 groente weefsel muurholte 8 vod iemand die als voorbeeld voor andeu kan dienen bitterheid 9 onherbergzaam aard ot berggeest strijdperk 10 zolder Kamertje met een uitstek voeg woord dier 11 zetelen laatste Wilsbeschikking 12 godin Argen tijns werkman onbedorven voor - PROBLEEM NR 302 B WA i # Wit Kg3 Te2 e8 Le3 d7 pi b4 b5 c6 d2 g4 10 Zwart Kd5 Lb6 08 pi c7 c4 £ 7 6 Wit geeft mat in drie zetten Oplossingen binnen een week naar 1 bovenstaand adres ] Csa ^ ^ ^ ^:^ y ^^ ^=^ ^ 5 ^;^ ^^ r > ^ E 431 UTRECHT ngeman flink postuur 28 jrije levensopvatting zoekt se' uze KENNISMAKING metot aardig meisje Ut 23-27 jren danstype Br onder ao ' 38 bur tTN ilt u nog van onze beslist normale OPRUIMING genie a komt u dan eens onze eta ïe kijken Schrijfmachines intoormeubelen en diverse dere artikelen Handels dememing W H M Smeui Zonen Nachtegaalstraat 32 Techt t meisje 44 jaar zacht karak - zoekt serieuze KENNISMA - USTG met dito heer tot 50 jr iddenstand Brieven met foto erewoord retour onder no 22 bur UN KNNISMAKING AUeenst konman midden 40 met ge Uig huls zoekt alleenstaande ouw of weduwe lief karak r 35 40 j Br 9817 bur tïN ENNISMAKING Man alleenet eigen huis biedt vrij we en aan aan vrouw alleen ge menlijk de kost man finan' Bel onafhankelijk Briev no 83 bur UN DETVERZORGING Mej J Boersma medisch gediplo eerd pedicure Biltstaat U8 1 14592 Fedicuurt nauwkeu t ook by u aan huis te ont - den AMES laat ons uw schoen ss en haiidtas verven in de eur die bij uw toilet pasti V d Brul & Zn gediplom hoenherstellers Kapelstraat 23 zijstraat Biltstraat tel ÜWELIJK Kn wed 49 jr t zeer goed mil en keurig in r woning op g st centmm trecht mw k m degel Chr er Uitv brieven 061347 bur icht " postbus 103 Haarlem it voor ant en terugz br/foto rgt ELDERZIENDE — Paranor aal begaafde psychometriste evr Franken houdt spreek ir Dinsdag 17 Jan en Woens 18 Jan van 10-9 uur Vleu » nseweg 2791115 telef 21704 smens en wetensch BOEKElt oordenboeken boeken over ychologie kunst wijsbegeer Hollandse en Amerikaanse cketbooks koopt „ Curio " jostraat 55 telef 23895 HUWELIJKSBEMIDDELING tor beschaafde dames en he n Bureau Hera " Nieuwe racht 193 Utrecht Tel 1306S ' 30 Spreekuren dagelijks v 8 u ' s Zondags en ' s Maan igs gesloten Inlichtingen kos loos Condities billük Dis etie verzekerd tte werlanan oud 41 jaar ijgezel zoekt KENNISMA [ NG met meisje of nette vr of 2 kinderen geen bezwaar ieven liefst met foto op ere Dord retour ond no 9855 bu au UN Leeftijd tot 45 jaar rpleegster 27 jr n.h zoektDRRESPONDENTIE met netteilitair omgeving Utrecht intlitair hospitaal verblijvend?k geen bezwaar Gaarne br I 162 bur UN NERGENS VOORDELIGER or stomen een mantel of cof um ƒ 2.95 regenjas ƒ 2.50 je nnen ƒ 1.95 rok of blouse 25 Uppelschoten Bouwstr.Telef 20692 Wassen sto ' verven RSTOPTE RIOLERING WÜIpen direct en goed Leegzui n van kelders enz Telefoon recht 14698 YPOTHEEKGELDEN vanaJ % billijke voorw Br met nschrtjving no 7048 bur W gehele VOETVERZORGINS 3uise F C V Nieuwenhuisen liropodiste Nassaustraat 4A 3l 15480 Per behandeling 1,50 KUNSTGEBITREPARATIE " edgevallen enige uren Se * end van 8—20 - avx Telefoon De Bouter alleen geves - Oudwökerdwarsstraat 13 * school buslön 12 halt » adwökerdwarsstraat imes voor Uw PERMANEKT AVE de Permanent Specio - Maison Jos v d Laan Be jurde Weerd 11 telef 18032 de Weerdsluis KUNSTGEBITREPARATIE ' 1 Oudwijk Spoedreparaties enkele uren gereed W C inschoten Erkend tandtech us Kerkstraat 4 bij Nachtc alstraat Utrecht Telef 12330 onze etalage Vanaf / 1 pw - VERMEULEN gedipl " or - Westerkade 16 tel 25374 bekende merkhorloges op ijnbetaling 1 Jaar sehrlf - ke garantie Geen lente en kosten KoekoekkInKken dules gouden ringen./^'an - ' 2 oer week RMANENT WAVE Kapsa Gretha Bekkerstraat 88 traat Biltstraat Telef 23956 dloure volgens afspraak RHUIZINGEN meubelbews Van ouds Is Uw adres ' 3d G van de Brink öi Goedestraat 114 — H »- echt Telef 12303 VR BOENDER is wederoW consulteren iedere Maandag 1 2.30 tot 3.30 uur Tolsteeg rel 51 Utrecht solled houdbaar PERMA ' met de nieuwste Zwit machines ƒ 7.50 complet » Maison Reinert Ooster 3 teL 23777 BENJAMIN FRANKLIN IN 1706 QEBQREN De Prometheus van Philadelphia ^ en wegbereider der Amerikaanse onafhankelijkheid Er zijn maar heel weinig mensen die ' n natuurwetenschappe Bjke loopbaan weten te koppelen aan een diplomatieke Eén Jezer uitzonderingen wan Benjamin Franklin Voor de meesten roept zijn naam associaties op met blik sems en bliksemafleiders Toch omvat zijn leven heel wat meer Franklin was niet alleen geleerde maar eveneens staatsman uitvinder en journalist Geboren te Boston op de 17e januari 1706 nu 250 jaar ge leden als vijftiende kind van een zeventien spruiten rijk gezin groeide hij voorspoedig op en bekwaamde hij zich in de boek drukkunst Als jonge man reisde hij ter verruiming zijner kennis naar Engeland Daarna vestigde hij zich voor goed te Philadelphia Hier richtte hij een eigen drukkerij op en riep in 1728 de Pennsylvania Gazette in het leven Weldra beleefde dit blad een grote opgang want de be kwame en handige Franklin bleek niet alleen een voortreffelijk drukker te zijn maar ook een uitstekend hoofdredacteur Eenmanskrant en almanak Franklin verzorgde behalve de hoofdartikelen tevens verschillende rubrieken vooral het nieuws uit binnen - en buitenland allerlei hu moristische varia en zelfs de adver tenties Dit was destijds nog wel te doen aangezien de toenmalige blar den heel ongeregeld en in kleinere omvang dan de tegenwoordige Ame rikaanse la anten verschenen Todh valt zoiets niet mee en men moet wel de beschiklüng hebben over een grote dosis energie en Erteidslust wil men hetzelfde presteren Toen de zaak floreerde gaf Frank Hn ook nog boeken uit die hij in zijn eigen boekhandel verkocht En nog was dit in zijn ogen niet voldoen de Benjamim Franklin die 250 jaar ge leden te Boston werd geboren Een merkwaardig veelzijdig OQhttipwde e^uwer en een van de grondleggers van de Ver Staten van vaitidaag onze eeuw gebeurde het destijds na genoeg niet dat journalisten diplo matieke posten gingen bekleden Maar Franklin werd gemeenteraads lid provinciaal bestuurder en later zelfs diplomaat mei standplaats Lon den Tijdens de Zevenjarige Oorlog be wees liij in Engeland vertoevend van 1757 tot 1762 zijn lan dbelangrijke diensten Daarna keerde hij terug naar Amerika toen nog een kolonie van Engeland waar hy werd be - Het was Franldin niet ontgaan dat Europa nog steeds het culturele land bij uitnemendheid was En dit inzicht bracht hem ertoe de beste Europese pennevruchten te importe ren Veel succes had hij daarenboven met een jaarlijkse almanak „ Poor Richard " gedoopt die populair werd dank zij de spreekwoorden wijze raadgevingen en aphorismen Echt Amerikaans Diplomaat In de loop van zijn journalislieke loopbaan groeide zijn interesse in al lerlei lichtingen een veelzijdigheid die hem levens in aanraking bracht met de politiek In tegenstelling met Wie | wt^eït er m€e Il F r F r r To p » P TT | r b p N r E 7 P O E N r 9 lio " r r F liïï r ^'-^ mi Doorlopend kruiswoordraadsel zetsel afk neon 13 kolf glas büz styi boomgaard slede De oplossingen worden ingewacht tot uiterlijk donderdagmorgen eer ste post Zy dienen op een open briefkaart te geschieden en moeten gericht worden aan opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad Wanneer de inzendingen niet aan deze voorwaarden voldoen zullen zij onherroepelijk terzijde werden gelegd Hieronder dan de oplossing van onze vorige puzzle HORIZONTAAL 1 Aroma 5 jagen 10 kroon 12 serre 14 li 15 kas 17 e.a 18 si 20 trommel 23 B.L 24 tel 25 Ee 26 es 27 pui 8 Jr 30 rel 31 sire 32 nors 34 to maat 37 do 38 da 39 gewest 42 ferm 44 Adam 45 aal 46 te 47 ril 48 en 49 as 51 hor 52 e.o 53 begonia 56 nu 57 Po 58 ook 59 V.M 61 laars 64 beest 66 angel 67 halte VERTICAAL 1 Ar 2 rol 3 ooit 4 m.n 6 as 7 geel 8 era 9 Nr 10 kistje 11 lam 13 eoliet 15 koers IS smelt 19 Ier 21 re 22 es 23 buran 27 Pia 29 bodem 31 smart 33 ros 35 9de 36 medio 39 ga reel 40 wal 41 tango 42 flank 43 gerust 46 ton 48 Ee 50 si 53 borg 54 oom 55 avel 57 Pan 60 met 62 Aa 63 S.E 64 ba De prijzen werden deze week ge wonnen door mevr H P van Heeswijk - van Broekhuisen Aristo teleslaan 40 Zeist ƒ 10 - E Th Becker Rijnlaan 95bis Utrecht ƒ 5 - J Boesman Croeselaan 4bis Utrecht A van Woezik Maliebaan 39 Utrecht mevr B M Eland van Wensel Melis Stokestraat 6 Utrecht C Abels Gasthuisstraat 43 Utrecht en B Noort - van Nes Oranje Nassaulaan 2 Bilthoven al len ƒ 2.50 Tijdens een korte jiHechfigheid te Londen in het huis waar vndertijd Benjamin Fratn!klin verbleef is aan Sir Winston Churchill de „ Framklin medaille " uitgereikt door de burge meester van Philadelphia Joseph Clark De medaille werd vervaardigd ter gelegenheid van de 250ste ge boortedag van BenjaiKiw Franklin In het midden zien we de ontwerper Sir Jacob Epstein noemd tot algemeen postmeester voor de Amerikaanse koloniën Dit amibt viel juist in een bewogen pe riode Na genoemde oorlog n.l werd deverhouding tussen Engeland en zijnAmerikaanse koloniën slechter enslechter Er ontstond een gespannentoestand die zijn climax dreigde tebereiken bij de invoering van deZegelwet door Engeland De enige,die geacht werd de catastrofe te kun nen voorkomen was de handgie enveelzijdige Franklin Als vertegen woordiger der Amerikaanse belan gen vertrok hij dan ook al spoedignaar Engeland waar hij er zo waarin slaagde de Zegelwet te doen in trekken De betrekkingen tussenbeide gebiedsdelen evenwel ver mocht hij wegens de halsstarrige,autoritaire houding van Engelandniet te verbeteren Diep teleurgesteld keerde hij naarzijn geboorteland terug waar hijbijna onmiddellijk na aankomst totlid van het koloniale Congres werdgekozen En van dat ogenblik afgloeide het vuur der vrijheid in hem!Met inzet van zijn ganse persoon lijkheid wijdde hij zich aan de zaakvan de opstand Weer verliet liij Amerika om in Europa vooral in Frankrijk good will te Icwekea Door zijn persoon won hij de gunst van velen hij kreeg zelfs bewonderaars en wat nog be langrijker was bewonderaarsters Het resultaat zijner diplomatieke stappen voerde ^ xaar het begeerde doel Frankrijk schaarde zich in 1778 aan de zijde der opstandelingen en verklaarde Engeland de oorlog Zie hier zijn prachtige bijna ongeëve naarde succes Na de vrijmaking van Amerika achtte hij zijn taak in Europa ge ëindigd Na de vrede van Versailles keerde Franklin naar de piepjonge republiek terug waar hij tot presi dent van de staat Pennsylvania werd gekozen Natuurvorser ¦ Tot zover zijn diplomatieke activi teiten Daarnaast was Franklin we tenschapsmens Zijn veelzijdige aan leg deed hem nagenoeg zijn hele leven lang bezighouden met allerlei problemen aangaande aardbevingen lichltrillingen zeeslromingen wind en waierhozen en electricileit Haar dat was niet aUes als gebo ren knutselaar zo zegt Presser be proefde hij zijn liiraohten eveneens op uurwerken en muziekinstrumenten Hij slaagde erin een zeer efficiënte kachel te maken zomede een glas harmonica die vooral in Europa enorm veel succes had De jonge Marie Antoinette de latere Koningin van Frankrijk zo werd gezegd leerde erop spelen terwijl Mozart Onder redactie vam drs J Muilwük Frederik Heindriklaa.n 111 Den Hsi ^ Oplossing nr 201A E Pape 1 ' Echiquier 1936 1 d2-d4 dreigt Pe5 1 c4xd3 -|- 2 Pc5-b3 1 e4xd3 + 2 Tg2-e2 Tweemaawordt een en pasant-slag met cross check beantwoord Op Pf7 volgt Pe7,en ook op Te7 + Helaas is dit fraaieprobleem echter nevenoplosbaar doorde plompe zet 1 Th5-d5 met dezelfdedreiging die voorzover ik zien kan,noch gepareerd kan worden nochdoor enigerlei wijziging weggewerkt.Derhalve hebben alle oplossers 2 pun ten verworven n.l E H Barendregt,L W Bergveld L Dieperink E.Geitz A V d Heijden C J Janssen,P Kosten G H M Kronenberg,Mevr Nienhuis Madiol J A v Sche.vikhoven dr G W v Vloten W F.de Vries J v Soest J M Metzger,H B F Boumeester G v d Steen,J A V Es A F V Wieringen BRIEVENBUS G W V W — De correspondentie zet 20 Lxal 3 punten en de op lossing van nr 200 kwam binnen na dat ik de rubriek al ingezonden had Daarom is uw C-score 18 i.p.v 15 ge worden voor nr 21 en uw A-tegoed 36 i.p.v 34 vóór nr 201 Map ik nog maals aandringen op tijdige inzen ding van een en andet daar anders geen invloed op de keuze van de cor - respondentie zet kan worden uitge oefend vertraging van de prijzen ontstaat - in dit gevnl een haU jaar - verbazing extra briefwisseling enz Mevr N.-M — U geeft in nr 198 aan 1 Df5 Txd7 2 Pd4+,Kxal 3 Pb3 + en Dc2 ± zwart speelt echter 2 De4 en dan duurt het vijf zetten.A F V W — Nr 200 was op tijd echter faalt t.b6 op Txd3 J A v E — Ieder die geen prijs krijgt behoudt zijn punten Er is geen minimum-aantal voor het verwerven van een prijs Tot dusver was er twee maal per jaar voor de A-ladder prijs uitreiking en ééns ongeveer eind Mei voor de B - en C-ladder H.B.F.B — U hebt de A-ladder voor de derde maal bestegen en één maal de B-ladder Uw verzoek is aan de administratie doorgegeven De heer E H Barendregt recla meerde terecht terzake van zijn pun tenaantal hij lootte n.l de vorige zomer buiten de prijzen maar bij vergissing annuleerde ik zijn 30 puh i«m toch Dientengevolge had hij Mr J A de Wilde ter aarde besteld Op de begraafplaats Nieuw Eyk en Duynen in Den Haag is gisteren het stoffelijk overschot van de op 10 januari overleden oud-minister mr J A de Wilde ter aarde be steld Voor de begrafenis leidde Prof dr K Dijk uit Amsterdam een rouwdienst in het sterfhuis Aan de groeve bracht mr H de Wilde zoon van de overledene dank voor het betoonde medeleven Onder de aanwezigen bevonden zich o.m de minister-president dr W Drees de ministers Prof dr L J M Beel en mr J Algera mr J Donner president van de Hoge Raad en dr J Schouten voorzitter van de A.R.-fractie in de Tweede K^mer bied heeft hij zich verdienstelijk ge maakt Na zijn overgang tot de vrij metselarij in 1732 publiceerde hij het eerste Amerikaanse magonnieke geschrift Philadelphia kreeg door zijn toe doen een brandweer een opera een volks-universiteit een ziekenhuis en een bibliotheek en hij stichtte reeds eerder een club ter bestudering van sociale politieke en economische vraagstukken die later werd omge vormd tot de America Philosophical Society Franklin heeft nog meer werk verzet maar dit z^j voldoende De veelzijdige Franklin zal als de „ Pro metheus van Philadelphia " en als de wegbereider der Amerikaanse onaf hankelgkheid blijven voortleven in de geschiedenis der Verenigde Staten Syrische president naar Egypte en Pakistan De Syrische president Sjoekri el Kwatli zal op de eerste februari een bezoek aan Egypte brengen Op 14 februari zal hij zich naar Pakistan begeven zo is officieel te Damascus medegedeeld Een en ander geschiedt op uitnodiging van premier Nasser vari Egypte en de gouverneur-gene raal van Pakistan generaal-majoor Iskamdei Mirza lEN opvallende experimentele wagen ontworpen voor Amerika's snel ' groeiende net van ultra mo derne autobanen is geïntrodu ceerd door de Mercury Division van de Ford Motor Company tij dens de grote automobieltentoon stelling in Chicago Men heeft de ze wagen de naam gegeven van XM-Turnpike Cruiser De pntwerpers van de Mercury Division hebben in dit nieuwe model het thema van de Ameri kaanse Turnpike willen verwer ken waardoor een opvallend laag model is ontstaan hoogte slechts 1.32 meter met een zeer royaal uitzicht rondom De wagen is bijna 5.60 m lang en 1.93 m breed daarbij beschikkend over een zeer grote bagageruimte Ook de bovenzijde van de wa gen is van bijzondere constructie daar bij het openen van de brede portieren het deel van de kap bo ven de zitplaatsen automatisch omhoog slaat zie de foto waar door het in - en uitstappen dat an ders moeilijkheden zou kunnen opleveren door de laagte van de carrosserie zeer wordt vergemak kelijkt Deze twee openslaande dakhelf ten zijn geheel doorzichtig waar door gedeeltelijk het effect wordt verkregen van een „ open " wagen Een bijzonder kenmerk van de carrosserie vormt een 30 cm brede „ geul " welke halverwege de deur begint en doorloopt tot in de ach terlichten Deze overlangse uit holling van de bovenzijde van de spatsdiermen met chroomversie ring op de randen van de sleuf heeft niet alleen een decoratieve werking doch is daarnaast spe ciaal ontworpen voor grote snel heden waarbij de luchtsleuven te vens als stabilisator gaan werken Een luchtfiets De ' e mens zal in de toekorristmet I behulp van zijn eigen spierkracht I kunnen vliegen maar waarschijn - I lijk zal het zijn in een fietsvlieg - I tuig gebouwd voor twee I B S Shentone hoofdingenieur I van de British European airwaj ^ I heeft dit in een lezing verklaard I Shenstone zeide dat als een i vliegituig goed ontworpen wordt I het kan warden aangedre - I ven door een man die trapt i als op een fiets De „ piloot " zou i 50 seconden ofwel een halve 1 mijl in de lucht kunnen blijven I Maar als een tandem-vliegtuig I gebouwd zou worden zou één I vlieger zowel met armen als be - I nen voor aandrijving kunnen I zorgen terwijl de andere zijn I benen zou kunnen gebruiken om I te trappen en zijn armen om te i sturen Volgens Shenstone kan I de tandem bijna voor onbepaalde 1 tijd in de lucht blijven Hij be - i doelt natuurlijk tot de beman - I ning moe wordt United Press ^ 1 PlastiC'isolatiehand et normale uit textielvezels ver vaardigde isolatieband is volko men ingeburgerd niettegenstaan - H Advertentie j w ^^ DANSACADEMIE MARTIX nieuwe cursus LATiN AMERICAN dansen Tango - Rumba - Mambo - Jive Aanvang 1 februari PRIVÉ-LES - PRIVÉ-CLUBS dagelijks Bespreking 11-12.30 2-5 7-9 uur Mgr V d Weteringstraat 124 UTRECHT tel 19725 Onder beddegoed gestikt Omwonenden merkten vrijdag morgen dat het ongewoon stil bleef in de woning van het 80-jarige echt paar Nestra aan het Noordvliet te Leeuwarden Toen de politie een onderzoek instelde ontdekte ztj dat de bedstede was ingezakt en c^at bU de vrouw die verward was in het beddegoed de levensgeesten reeds waren geweken De man werd ter observatie over gebracht naar het stadsziekenhuis Bezoek Groothertogin van Luxemburg Naar aanleiding vau een bericht over een offcieel bezoek aan ons land van de Groothertogin van Luxemburg vernemen wij uit goede tkron dat weliswaar een staatsiebe zoek van de Groothertogin aan Koningin Juliana en Prins Bemhard dit jaar te verwachten is maar dat omtrent het tijdstip daarvan nog niets vast staat de dit band bepaalde eigenschap | pen heeft die voorzichtig uitge = drukt minder gewenst zijn Wij | weten allen dat het gebruikelijke | isolatieband na kortere of langer | tijd verdroogt d.w.z het mate | riaal is tegen de atmosferische in | vloeden die optreden niet be 1 stand evenmin als tegen de in | werking van sommige chemische f stoffen I Reeds geruime tijd is er isola i tieband uit plastic vervaardigd | dat ook op de lange duur geen | verouderingsverschijnselen ver 1 toont Het is in hoge mate duur | zaam en bovendien tegen chemi | sche en vele andere invloeden | bestand | Er blijkt de laatste tijd voor | plastic isolatieband een stijgende | belangstelling te zijn | Het Coroplast plastic isolatie | band heeft behalve de goede | eigenschappen die wij hierboven | reeds opsomden ook nog die dat | het in verschillende kleuren ge | leverd kan worden Daardoor is | het uitermate geschikt om de ver | schillende phasen in kleuren te | onderscheiden of het voor isola | tie - of afdichtingsdoeleinden te = gebruiken op plaatsen waar het = materiaal in zicht blijft in welk i geval men een met de omgeving e harmonieerende kleur kan kie | zen I Coroplast plastic isolatieband | is vervaardigd op basis van po | lyvinylchloride PVC en is i voorzien van een klevende laag | die zijn kleefkracht zowel bij ho | ge als bij lage temperatuur blijft i behouden Het band zelf is dun i en soepel en laat zich door zijn | elastische eigenschappen nauw | sluitend over oneffenheden aan | brengen zodat een betrouwbare i isolatie met weinig bandlagen | verkregen wordt | Coroplast isolatieband kenmerkt | zich doordat het bestand is tegen | ozon vocht zuren logen olie | benzine koolwaterstof en talrijke = chemicaliën Het is practisch | ontbrandbaar hoog belastbaar op | trek bestand tegen hoge en lage | temperaturen en heeft bijzonder | gunstige electrische eigenschap | pen Unie-Po.st | Toepassing van nylon | Slechte ervaringen met plastic | gebitten bij parachutisten hebben | er toe geleid proeven te nemen | met gebitten uit nylon en deze | proeven zijn zeer geslaagd vol | gens mededelingen gedaan op | de Britse Pharmaceutische Con | terentie Ook volgden medede | lingen inzake het gebruik van | transparant nylon film voor het | verbinden bij verwondingen en | over toepassing van bandages uit | glasvezel en cellulose acetaat in | verhouding van 1 4 inplaats van i gipsverband 1 Natutir en Techniek Muuimiiuiuimiuiiltiuimuiiniiuiiiiiiitiiitiiiiii Onder redactie van Ittax Douwes Hoge Naarderweg 13 Hilversum Oplossingen Kerstprijsvraag De waardering over de moeilijli heid der opgaven bleek zich te be wegen tussen „ Nog al gemakkelijk " tot „ Enorm zwaar " Gezien het aantal goede oplossingen dat ons bereikte houden we het er op dat het over ' t algemeen toch wel meeviel Ziehier de ontledingen Opgave 1 Zw 11 12 15 18/20 22 23 27 28 31 32 45 W 26 30 33/35 37/39 41/44 50 Auteur Max Douwes Ie publikatie Wit speelt en wint In de cijferstand kan wit geen schijf winnen door 41—36 26x46 omdat zwart dan zou winnen door 27—32 22x31 20x47 enz De juiste oplossing daarentegen luidt 34—29 44—40 39x30 37x8 26x37 46x49A 8—3x10 50—44 35x44 met winst op tempo A 46x43 8—2x48 Opgave 2 Retrogade-probleem De ontleding van dit vraagstuk was als volgt gegeven 42—37 23x42 4ex 37 17x26 6x17 12x21 23x12 8x17 22x11 2x16 37—31 26x37 32x41 21x23 29x20 36x47 24x13 47x8 of 47x2 » 30—24 ' 8x30 of 2x30 20—14 3x201 15x24 30x19 of 30x13 of 30x8 of 30x2 34—30 I4.=jx431 49x38 16x40 30—24 19x30 of 13x30 of 8x30 of 2x30 25x45 Op grond van deze ontleding was de aanvangsstand als volgt te recon strueren Max Donwes Hilversum 4 '§ % ^ '% WA P « * « '^ 9 9 <|» Ü 0 m m m m M \ 00000 m 0000 % 1 0 0 0 ® m ¦ ¦ 00 1 1 0 « 0 « ¦ ¦ 0 0 H Alg Hand.bl Opgave 3 Alle 40 stukken in slag orde op het bord Van deze stand uit spelen we 1 32—28 18—23 2 38—32 20—24 3 31—27 14—20 4 34—30 10—14 5 40—34 20—25 6 36—31 15—20 7 44r-40 4—10 8 50—44 12—18 9 42—38 10—15 10 47—42 7—12 11 41—36 17—21 12 31—26 12—17 13 36—31 2—7 14 46—41 7—12 15 41—36 5—10 Vraag Waar werd door een der partijen schijf winst verzuimd en hoe luidde die schijfwinst Het antwoord luidt Zwart ver zuimde schijfwinst bij zijn 8e zet 12—18 dat is in onderstaande stand J F H v Min m m W ^ ^ g W • W B O O B O 00000 1 o « o o 00000 o o o o ¦ Haagse Post Inplaats van 12—18 had zwart kunnen winnen door 23—29 25x34 40x29A 20—25 16—21 25—30 14x25 9x36 A 39x30 17—22 enz Echter vielen er hier 2 extra pun ten te verdienen want ook bij de 15e zet verzuimde zwart de schijfwinst in de stand Zw 1 3 5 6 8 9 11/21 23/25 W 26/28 30/40 42/45 48 49 Inplaats van 5—10 kan zwart hier schijfwinst forceren door 23 — 29 18x29 40—34 ABC 45x34 24 — 29 34x23 of 39x30 17—22 1x12 11x22 19x50 C Op 28—22 of 28—23 volgt 25x34 B 27 — 22 39x30 21 — 27 16x18 A 39—34 5—10 25x34 17—22 1x12 11x22 19x50 En nu de uitslag 7 Punten L W Bergveld J Ver hoef en J C Vink 5 Punten H J Bakker G v Os P Spruit A Wiêrtz J v d Spruijt H V Snippenburg Jr A v Egdom A C Peters J Th Nieuwenhuys E Brouwer J M Rijdes L J Dekker A L Branger en M C v d Linden 3 Punten L Koster A C v Vliet en P Koster 2 Punten Th G v Mourik De prijzen werden dus verloot on der de „ zeven-punters " met het vol gende resultaat Ie Prijs ƒ 15 — L W Bergveld Asterstraat 22 utrecht 2e Prijs ƒ 10 — J C Vink Vosse gatselaan 38 Utrecht 3e Prijs ƒ 5 — J Verhoef J S de Rijckstraat 112 Utrecht Onze gelukwensen voor de win naars maar vooral onze hartelijke dank aan alle inzenders voor hun be langstelling Het kan niet op We besluiten met ons wedstrijdprobleem waarmee u weer een riks kunt winnen Wit speelt en wint met zuidelijke zwier No 223 A Berens Tilburg ' i O O ® O O O O H O Zw 10 sch 1 6/9 11 14 U 19 40 W 10 sch 17 18 20/23 23 ' 27 30 39 Eindstand niet uitwerken WATERSTANDEN Mannheim 224 — 1 Kaub 188 -- 10 Trier 261 + 8 Koblenz 235 - f 13 B.eu len 212 -|- 7 Ruhrort 410 — 5 Lo\)ith 1041 ^ 14 Nijmegen 820 — 12 Amli em 830 — 13 Eefde 399 — 11 Deventer 303 — 12 Namen la Plante 198 — 12 Maas tricht hoofdsluis 4388 + 1 Borghajen 4132 — 28 BeUeld 1293 - 1-9 Grave % A % - 1-17 m 
14 Zaterdag 14 januari 1956 - 63e ' fagrgang"no 218 UTRECHTSCH NIFIIWSWAD ^«¦ FILM-AVOND MET LEZING OVER TOERISME IN EUROPA op 19 januari 1956 in de blauwe zaal van Esplanade te UTRECHT // Vertoond zullen worden diverse interessante kleuren films o.a de Lissone-Lindeman kleurenfilm tr DE WONDERLIJKE WTNKEL Ik ben toch maar blij dat wij een Philips hebben gekocht niets zit en ziet zo prettig als ' n bril van Toegang ƒ 0.75 — Aanvang 8 uur 1Ü:S|''\J Kaarten verkrijgbaar ' s avonds aan de zaal voor zover nog voorradig en vooraf by ons kantoor OUDKERKHOF 38 - UTRECHT ¦ REIS EN PASSAGEBUREAU ':' Llssone?Lindëinéh U kunt niet precies genoeg zijn wanneer het zo'n blijvende aanschaf als een radiotoestel betreft Laat ze u stuk voor stuk voorspelen de toestellen in de prijsklasse die u het best ligt Laat ze stuk voor stuk opsommen de nieuwig heden die waérlijk nieuwigheden zijn Dan kan het niet anders dan kiest n vanzelf Philips HULST 190 " N N.V ROTTERDAMSCHE ELECTRICITEITS MIJ VH H CROON & Co SCHIEMOND 22 - ROTTERDAM-W vraagt voor direct electromonieurs hulp etectromonteurs Bii gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot vaste aanstelling Zowel gehuwden als ongehuvnlen komen In aan merking voor kostgeldvergoeding Betrokkenen kunnen zich melden op Dinsdagavond 17Januarla.s tussen 19 - 20.30 uur op het Gewestelijk Arbeidsbureau Breedstraat 26 Utrecht Gegadigden worden verkocht eventueel In hun bezit zijnde getuigschriften te overleggen Eventueel reisgeld wordt vergoed I Domes-Sportpontalons in marine zwart en grijs vanaf f19,75 Voor meisjes in alle maten vanaf f 9 75 Maison de Bonneterie I Nachtegaalstraat 16/18 Utrecht Gevraagd BEKWAME LOODGIETERS Fa Joh V Eerden en Zn Biltstraat 8 2e zaak voorbij OZEBI Utrecht Gevraagd voor spoedige indiensttreding Telefoniste die in staat is onze clientele correct en besciiaafd te woord te staan Zij die ervaring hebben genieten de voorkeur Brieven onder no 6 aan het bureau U.N De Vereniging van Werkgevers In de Bastvezel industrie Van Speijkstraat 5 te Utrecht zoekt voor haar Secretariaat a AANK ADM KRACHT b JONGSTE BEDIENDE Voor a is tenminste Mulo-opleiding als mede typen vereist Geboden wordt een prettige afwisselen de werkkring met goede perspectieven Sollicitaties te richten aan bovenvermeld adres PHILIPS KLOKRADIO Een volwaardig 5-buizentoestel dat op de koop toe • u op tijd wekt met muziek • het radio-programma dat u niet wilt missen automatisch inschakelt « u op tijd waarschuwt voor uw afspraken voor de trein enz enz Bedenk een der grote voordelen van de Philips klokradio is de Philips weergave Dit onberispelijk uitgevoerde apparaat ivoor kleur 170 - wijnrood 165 - van 378 - Oni het principe van de directe energie-overdracht - dat wil zeggen luidspreker zonder transformator - waardoor de vervorming van het geluid tot een minimum is teruggebracht om „ FM-Zes " de nieuwe schakeling voor een zeer gevoelige en rustige FM-ontvangst en een perfecte AM-weergave dank zij o.m 12 moderne radiobuizen Oin de onafhankelijke continue klankkleurregeling van de hoge en de lage tonen waardoor het geluid aan eigen smaak en aan de akoestische omstandigheden van de kamer kan worden aangepast PHILI Onderdeel voor onderdeel toestel voor toestel ^ t RADIO DIELS Amsterd.straatweg 231 vraagt aank elektriciens aank winkelbediende aank radiomonteur en flink persoon voor de expeditie N.V DRUKKERIJ v/k L E ROSCH & ZN OUDE GRACHT 172—176 — UTRECHT kan plaatsen een Assistente voor'de technische dienst Leeftijd boven de 20 jaar Vereisten Middelbare schoolopleiding zelfstandig kunnende corresponderen en werken Geboden wordt een afwisselende werkkring en een goede salariëring Brieven met volledige inlichtingen te richten aan de afd Personeelszaken GROENTE - EN VRUCHTENVEILING vraagt voor de afd mechanische administratie EEN GEROUTIN PONSTER Schr of mondelinge sollicitaties aan het adres CROESELAAN UTRECHT v „ In Ruteck's Cafetaria te Utrecht kan worden geplaatst EEN NETTE JONGE BUFFETBEDIENDE Voor het verkrijgen van inlichtingen omtrent arbeids voorwaarden kunnen sollicitanten zich melden op woensdag 18 januari van 11 tot 14 uur in Ruteck's Lunchroom Potterstraat 2 en verder dagelijks bij de Gérant van Ruteck's Cafetaria Leidseweg 8 BREDERO BETON vraagt 1 FLINKE WERKKRACHTEN onderhoud 2 BANKWERKERS voor heftruck 3 CHAUFFEURS Gegadigden moeten bereid zijn bij voorkomen in ploegendienst te werken Aanmelden van 8.30—17 uur Kanaaldijk 15 Uti-echt Verbinding N.B.M bus Utrecht Maarssen-Breukelen-Amsterdam Uitstappen Zuilense brug Maarssen Overvaren met veerpont F.^.<^DEMKA KONINKLIiKE DEMKA STAALFABRIEKEN M.V vraagt voor haar een TECHNISCH BUREAU Tekenaar met opleiding Ambachtsschool Enige tekenkamerervaring strekt tot aanbeveling Leeftijd pl.m.'20 jaar Sollicitaties in handschrift met volledige inlichtingen onder no 56.05 te richten aan de Afd Personeel Postbus 2013 te Utrecht I Wat PHILIPS maakt brengt SCHUURMAN op unieke wijze Niet alleeen in SCHUURMAN's etalages vindt U steeds een keur collectie van ' s werelds beste radio-toestellen maar vooral in de comfortabele showrooms op de 1ste etage zult U sprakeloos zijn Hier kunt U de volledige serie PHILIPS RADIO-TOESTELLEN Prijzen vari ƒ 80 — tot ƒ 820 — zien en tevens kunt U ze stuk voor stuk beluisteren en U onmiddellijk overtuigen van de kwaliteiten van elk toestel afzonderlijk DIT IS WERKELIJK UNIEK VOOR UTRECHT Schakel SCHUURMAN in als U RADIO-GENOT VOOR JAREN wenst want SCHUURMAN huldigt het „ 100 % service stelsel " Bij SCHUURMAN koopt U een radiotoestel en tevens krijgt U een onovertroffen service Dit garondeert RADIO-GENOT VOOR JAREN Ruif fw oode toestel in Het bedrog dat O daarvoor ontvangt betekent een verlichting bij de oonkoop van zo'n gloednieuw radio-wonder JONGEMAN gevraagd voor opleiding tot kruidenier Leeftijd 16—20 jaar Goede vooruitzichten levenspositie Bedrijfskleding in bruikleen Pers aanm in ons filiaal Utrecht Juliana weg 304 flLlÉilEtJR HANDELSKANTOOR vraagt voor spoedige indienst treding BEDIENDE m leeftijd plm 23 jaar voor haar boekhoud afdeling Eigenh geschr soil met opgave van opleiding vorige werkkring enz onder no 109 aan het bureau U.N Gezocht voor Grachtenhuis te Amsterdam I ECHTPAAR 2 k of 2 DAMES B bekend met schoonhouden van kantoor lokalen Dienstwoning aanw Brieven m uitv inl No 187.889 Bolrek Blij kijkt iedereen die een PHILIPS RADIO koopt bij Firma JOH DE HEER JANSKERKHOF 5 Telefoon 14223 Utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zoferdag 14 januari 1956 - 63e jaargang no 218 15 Advertentie EFFECTEN EN QELDMARKT Optimisme met reserves Toekomst onder de loep CREDIET - EN EFFECTENBA^K N.V KROMME NIEUWE GRACHT 6 - UTRECHT Rentevergoeding op onze Bankboekjes 3 % tot f 25.000 - Arb ^ produktiecoöperatie opgericht Weinig frequent verschijnsel Van een onzer redacteuren Enige voor eigen rekening wer kende behangers en stoffeerders be sloten vrijdag tot oprichting van een coöperatie onder de naam „ Cen trale van behangers en stoffeer ders " gevestigd te Amsterdam De ze coöperatie stelt zich ten doel a Het collectief inkopen vangrondstoffen en materiaal b het door de coöperatie aan tenemen werk te doen uitvoeren doorhaar leden en-of door in dienst dercoöperatie tewerkgestelde behangersen stoffeerders c het verbeteren van de socialepositie der in genoemde brancheswerkzamen zulks onder meer doorhet aangaan van collectieve ver zekeringen en het te hunnen pro fijte doen strekken van hetgeen desociale wetgeving te bieden heeft Als directeuren van de coöpe ratie treden op de heren M Blok en D Schilp Wij willen aan bovenstaand be richt enige aandacht wijden omdathet oprichten van arbeidersproduk tie coöperaties tot de grote zeld zaamheden behoort Althans in dehuidige tijd want er is een tijdj geweest dat deze coöperaties waar j in patroon en arbeider in dezelfde ] persoon zijn verenigd als padde - ^ I stoelen uit de grond rezen Dat was emg optunisme gerechtvaardigd de 1 omstreeks de eeuwwisseling In een geraamde jaarlijkse stijging van de I overmoedig enthousiasme van „ dat welvaart laat toch met toe om in kunnen wij ook " richtten de meest geëmancipeerden onder de arbei ders hun produktiecoöperaties op In Rochdale in Engeland werd in men opgedragen krijgt en van de de vorige eeuw de eerste arbeiders - kracht van de leiding produktiecoöperatie door een aan tal arme wevers opgericht gen ">""'¦¦¦" ¦¦¦¦ MMlil r iiiiiiiiir tiiKiiiiiiiiiitiaiiiiiiitiiiiiirii tit iiiiniriiiimirir rimmmiiriii iniMiiiiniiiniiiiiiiiimirin 26 „ Bega geen dwaasheid Sylvester roept Aram omhoog de vreemde krij gers zijn u op het spoor Als zU U ach tcrhaJen zullen zij U zeker doden Laat roij hen dus de steen overhandigen Jan kunt gij U in die tijd uit de voe len maken maar vlug wat er is geen ALIOTH pass 13 kp Vilano naar Las Palmas ALNATI 13 van Santos naar Montevideo BREDA 14 te Curaoao CHARTS 14 te Maracaibo GORDIAS 13 van Cavalla n Ceuta HAARLEM 14 te San Juan Pto Rico ISIS 14 vm van Livei-pool n Antwerpen KABYLIA pass 13 Gibraltar naar Port Raid KEIZERSWA\RD 12 nm van Xew Tork naar Maracaibo KENIA 13 van Curacao naair Las Palmas KBRTOSONO 13 nm v Port 01 Spain naar Kaapstad LEOPOLDSKERK 13 van Port Said naar Hartapoint IIAASHAVBN 13 nm van Me - Inla naar R'dam JiACOMA pass 14 vm Aden naar Suez MARPESSA 13 nm van Ou - '¦"¦ M naar Kingston MIJDRECHT pass 13 Plores Azoren naar Aruba MEUW AMSTERDAM 14 te Port au Prince ¦ NOORDZEE 14 te Norfolk ORANJESTAD 14 vm te pto Limon OSIRIS 14 te Georgetown FOELAU LAUT pass 13 Perim naar Belawan S.ALAWATI 13 ca 2400 te Suez SOMMELSDIJK 14 vm van Bo.ston naar Philadelphia STENTOR 14 vm van pta Delgada naar A'dam 1.4RAKAN pass 13 kp St T ™"^™' " aw Marseille WATERMAN 13 te R'dam WESTLAND 14 te Ilheos ALKAID pass 13 Finisterre naar Hamburg BAWEAN 13 van Singapore naar Madras OALTBX DELFT pass 13 - XH?Jsant naar Sidon CAMBROUNKUST 13 van n^}^ "^ r Bordeaux COTTICA 13 van A'dam n Georgetown n '^,;^^ S1'ERDAM 13 Antw 8AASTERLAND pass 13 Pi -' irï¥4*E "^ i ' Recife KAULBRDIJK 12 vm Hamp nrïïJlïJ "'^ "'^ f Nederland HOOGKERK 12 van Hon «- ^ AMSTELDIEP 18 nog te Damman ten anker ANGOLAKUST 13 te Abidjam ANNIE 14 vajn Swansea te R'dam ANNA HENNIE 13 van Start point naar Waterford BALI 13 van Benghari naar Java 15 te Alexïmdaüë BATA'VIER I 14 te Bordeaiux BERNARD JOHN 13 van Ouessant naar R'dam CALTEX UTRECHT 13 vam FinisteJiire naar Sidon CALTEX LEIDEN 18 van Sicilië n*air Sidon DBLFT 16 te A'diam verw EEMDIJK 14 te Veraci'nz EOS 13 te Alexandirië FRIESLAND 13 te Priok SSM 13 Bremen GOUWE 14 te pt Numbi GRAVELAND 16 te IJmuiden GROTE KERK 113 te Beira HADO 13 bij Dungene » naar St.-Valery HATHOR 13 te Thessaloniki INDRAPOEJRA 14 te Padang IVOORKUST 13 van Madeira naar A'd'am JAVA 13 van Perim naar Suez en A'diam JOH V OLDENBARNEVELT 18 van Ouessant naar Pre - m^antle KATBLISIA 13 van Singapore naar Pernis KËLLIA 14 te Pernls^verw KERMIA 13 van Comorin n Geelong KORATIA 25 te Gibraltar verwacht LBUVBNKBRK 16 te Aden verwacht VAN LINSCHOTBN 14 te Da kar verw LUTTERKH!RK 18 t » Umm Said MENTOR 13 te Paramaribo MBTULA 16 te Kawasoki MBRWEHAVBN 13 v«jn Duin kerken naar Gotenburg MITRA 13 te Singapore NASSAUHAVBN 13 v Amtw naar Kopenhagen ONDINA 13 naar Geelon,g ORANJESTAD U te pt Limon Ruime overwinning van „ De Halter " „ De Staalkoning " met 5-2 geklopt Van onze financiële medewerker pe voorzitter van een van de Kamers van Koophandel die ^ ch over de economiscKe toestand van Nederland en zgn voor nitzichten hebben uitgesproken heeft op het merkwaardig ver schijnsel gewezen dat de ondernemer zich niettegenstaande ie dikte van de orderportefeuille en het klaarblijkelijke voort duren van de hoogconjunctuur onzeker gevoelt bij het toetsen van zijn ontwikkelingskansen en het trekken van conclusies voor het bepalen van zijn toekomstige bedrijfspolitiek De reeks van economische en poUtieke gebeurtenissen van de laatste tijd de veelheid van tegenstellingen in de opinies van grote mannen en het toenemen van regeringsmaatregelen op economisch en sociaal gebied ontnemen de mensheid het gevoel van zekerheid hetwelk men in een tijd van hoogconjunctuur juist zou verwachten Door dit verschijnsel leert men hoe langer hoe meer beseffen dat hoogconjunctuur en welvaart lang niet altijd dezelfde begrippen zijn In dit licht bezien wordt hoogconjunctuur iets onwezenlijks een sproiJtvje dat als een psyehologisch grapje de werkelijkheid bedriegt Planbureau geeft prognose Het slot van deze interessante op merking duidt er op dat deze voor zitter niet van wijsgerigheid is ge soeend en het zijn veelal de filoso fen die de stromingen van de tijd ' het'best aanvoelen en weten te ana lyseren Juist is in elk geval dat bij de intrede van het nieuwe jaar in alelrlei toonaard een voortduren van de gunstige conjunctuur in het voor uitzclit is gesteld maar dat niette min in vele kringen een gevoel van onzel^erheid bestaat dat zich ook aan de beurzen heeft medegedeeld wiarvan doze week zowel New-Yor -^ en Londen als Amsterdam heeft blijk gi'neven Het zijn vermoedelijk thans niet in de laatste plaats politieke facto ren welke die zekerheid veroorza ken IVIen denke aan de spanningen tussen de nieuwe Israëlische staat en de omliggende Arabische landen en de zeer verzwakte positie van E.igeland en verschillende delen van h»t Gemenbest aan de verdere af glijding van de Franse democratie en de hiermee verband houdende depreciatie van de Franse valuta tegenover het goud aan de gezond heidstoestand van Eisenhower waar over men nu zeUs een enquête heeft gehouden onder de Amerikaanse hartspecialisten en om niet meer te noemen aan het kwakkelend verloop van de onderhandelingen tussen Ne derland en Indonesië te Geneve waarbij het nationaal bewustzijn van de gemiddelde Nederlander opnieuw oen deuk krijgt Qunstige ontwikkeling tot 1970 Het zijn als gezegd niet het minst deze onzekerheidsmotieven welk € de naaste toekomst zullen beheersen en die uiteraard ook op de ontwik keling van de conjunctuur van in vloed zullen zijn Men kan daarom de conjunctuur niet opziohzelf be zien althans niet alleen op grond daarvan zich over de toekomst een oordeel vormen Ook in de verkenning van de eco nomische toekomstmogelijkheden van Nederland voor 1950—1970 waarmee het Centraal Planbureau ons heeft verrast wordt daarom telkens een grote reserve in acht genomen nog afgezien van het feit dat uit de aard van de zaak een oordeel over de eco nomische mogelijkheden van de toe komst voor ons land op een groot aantal veronderstellingen moet be rusten Toch is de arbeid welke het Centraal Planbureau heeft verricht niet zonder betekenis al was het slechts om het statistisch materiaal over het verleden dat als basis voor een oordeel over de toekomst is bij eengebracht Deze gegevens waar van wij gedurende de laatste weken reeds een groot aantal hebben ver meld zijn inderdaad moedgevend en er van uitgaande dat de conjunctu rele situatie tot 1970 gunstig blijft is de conclusie van het Centraal Planbureau dat de Nederlandse eco nomie op bevredigende wijze zal kunnen meedelen in de toeneming van de algemene welvaart dan ook niet ongemotiveerd Zo is het bijv van groot belang flat de besparingen in ons land uitge drukt in procenten van het nationaal inkomen de laatste jaren voortdurend zijn gestegen Bedroegen ze zonder de besparingen van de overheid in 1935/39 nog slechts 6 pet en liep het cijfer in 1947 zelfs tot 3 pet terug voor de jaren 1951-1954 zien we een geleidelijke stijging van 8.3 tot 10.6 14 en 14,9 pet Een verheugend verschijnsel te hierbij dat het aandeel van de parti culiere besparingen allengs is toege - ""^ HET OOG VAN SIVA tijd te verliezen " Even nog aarzelt de vluchteling dan met opeengeklemde lippen klautert hij door de takken naar beneden en laat zich langs de stam op de grond glijden Cesar de jachthond begint dreigend te grommen maar een vermanend woord van Presto • voldoen - ^ kong naar Singapore KRYPTOS 13 van Melbourne naar Singapore LANGKOBAS pass 13 Key west naar Baltimore LEOPOLDSKERK 13 Port Said LINDBKERK 13 Damman MANOERAN 13 van Antw a Tilbury MOLENKERK 13 Le Havre NESTOR 13 van New Orleans naar Maracaibo NOTOS pass 13 Ouessant n R'da m OLDBKERK 14 Aden ORANJE pass 13 Sabang n Belawan PR JOH WILLEM PBISO 13 vm van Reggie naar Tel Aviv RIDDERKERK 15 vroeg Aden SHERATAN 13 vaa Santos naar Durban SLOTERDIJK 13 vam Cochin naar Suez SOBSTDIJK 13 Tj PrlOk STAD ARNHEM 13 nm St - Vincent STAD SCHIEDAM 13 va » Gibraltar naar R'dam SUNETTA 14 PulubuJtora TALISSE 13 van Algiers n Bona TEIRBSIA3 pass 13 Saban « naar Aden TIBIA 13 van Miri n Sydney VAN NOORT 13 van Melbour ne naar Devonport WILLEMSTAD 13 nm Ham burg Nagekomen < AALSUM 13 te Assab ABBEDIJK 13 in Panamaka - naal naar Los Angeles ADONIS 14 te St.-Nicolaas Aruba ALPHBRAT 13 van Cayenne naar Rio de Janeiro ALWAKI IS van Messina n Port Satd en Momtoassa \' IRTPT,BPTTO Vt to FnMBC n&ar Javia nomen en dat van de overheid is ge daald Dit ging van 1950-1954 van 7 % pet tot 3 % pet terug overeen komstig de delende overschotten op het rijksbudget gedurende de laatste jaren Opmerkelijk is voorts dat uit de cijfers van het Centraal Planbureau blijkt hoezeer de particuliere bespa ringen via de verzekeringsmaat schappijen en de spaarbanken dus die bij de grote beleggingsmaatschap pijen zijn toegenomen In 1954 bedroe gen ze tezamen 6,6 pet terwijl de overige particuliere besparingen slechts 4,2 pet van het nationaal in komen uitmaakten en de N.V.'s voor 4,2 pet daarvan hebben gezorgd Het bureau raamt nu voor de periode 1950 1970 de totale particuliere be sparingen op 11 pet en blijft dus aan de voorzichtige kant maar acht dit cijfer dan ook voldoende voor de financiering van de investeringen welke in de komende jaren zullen moeten plaats vinden Dit is van het hoogste belang omdat gelijk terecht wordt opgemerkt de hoeveelheid kapitaalgoederen een van de voor waarden is van een gewenste econo mische ontwikkeling Investeringen 93 miljard De totale investeringen voor ge noemde periode worden op niet min der dan f 93 miljard geraamd waar van de industrie ca f 35 miljard de verkeersbedrijven f 20 miljard en de woningbouw f 13 miljard zullen op eisen Het aandeel van de openbaar nutsbedrijven de metaalnijverheid en de chemische nijverheid in de uit breidingsinvesteringen wordt op niet minder dan 70 pet van het totaal ge raamd en het is met het oog daarop geruststellend dat van de totale be sparingen welke voor de periode 1950 1970 worden verwacht ca de helft als risicomijdend en de andere helft als risicodragend kapitaal ter beschikking zal komen Een prettig vooruitzicht opent het Centraal Planbureau als het er van uitgaat dat de overheidsuitgaven in genoemde periode in verhouding tot het nationaal inkomen geleidelijk zullen delen Bedroegen die in 1950 nog 27 pet van dat inkomen en in 1954 nog 24 pet voor 1970 wordt een cijfer van 21 pet geschat waaruit wordt geconcludeerd dat een gelei delijke verlaging van de belasting tarieven mogelijk zal zijn Dat zulk een prognose door een overheids instantie v/ordt gedaan is waarlijk verrassend ook al zijn wij er niet helemaal gerust op Het Centraal Planbureau waar schuwt overigens ook tegen een te groot optimisme Al is zo menen de samenstellers ook op sociaal gebied ' korte tijd zowel het inkomen van alle groepen van de bevolking te vergroten als aan bepaalde speci fieke verlangens te voldoen En hier komt dan de grote moei lijkheid voor de toekomst om de hoek kijken arts inderdaad de wel vaart toeneemt en de overheidsuit gaven geen al te groot deel daar van voor zich opeisen n.l de wijze waarop die welvaart onder de ver schillende groepen van de bevolking moet worden verdeeld Zeker is dat zij die in het arbeidsproces zijn op genomen daarvan in de eerste plaats zullen profiteren maar het gevaar dat hier de grenzen van de econo mische mogelijkheden zullen wor - de om het schrandere dier te kalmeren „ Hoe weet ik dat ge geen dubbel spel speelt " gromt Sylvester wantrouwend „ Gij kunt de smaragd wel voor U zelve houden en dan krijg ik die duivels toch nog achter mtl aan ' „ Ge zult me op mön woord van edelman moeten geloven OUWEHKEBK 14 te Amtw POBLOB LAUT 13 vam Mas - sawah naar Belawan en Java SIBAJAK 1)3 vam Kangeroe naar Melbourne SIRRAH 13 van Torres naar ¦ Balikpapan SPILBERGEN 13 te Hambu'rg TANKHAVEN III 13 te Priok TITUS 12 te A'dam TOMOCYCLUS 13 te pta Oar don UTRECHT 13 van Massawah naar Singapore VASUM 12 vian Salala naar Pernis WOBNSDRECHT 13 van Fao naar Bailkpapan WIM 18 te Nante « Laatste melding AALSUM 14 van Assab naar Suea CALTEX LEIDEN pass 14 nw punt Kreta naar Sidon CASTOR 13 van R'dam 14 te A'dam CISTULA 17 te Bombay verw ESSO ROTTERDAM pass 14 zw punt Kreta naar Antw FARMSUM 13 vam A'dam a Bremen GRAVELAND pass 14 fep Fi nisterre naar A'dam HATHOR 14 te Salonikii JAGBRSFONTEIN 14 v-m van A'dam naar Kaapstad KARIMUN 14 te Bremen vorwacht LAAGKBRK 14 van Genua n Aiexandrië LUTTERKEiRK 14 nm te Bahrein MAASLAND 13 nm van Cris tobal naar Havana MAASKERK 14 te A'dam MATARAM 14 van Suez naar Belawan ORANJE 14 van Belawan n Singajpore PIETBR S 13 te A'dam PRINS WILLEM GEORGE PREDERIK pass 14 vm Gibraltar naar Burriana PR WILLEM IV 14 van Gandia naar R'dam SCHILPWIJK 15 vm te Hongkong verw STAD ARNHEM 14 van St - Vimoent naar Rio de Janeiaro WAAiL 14 te Biraeun den overschreden is niet denkbeel dig De verschillende desiderata zul len zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen en de kunst om het evenwicht tussen wat econo misch mogelijk en sociaal wenselijk is te handhaven zal in de naaste toekomst de grootste inspanning ook de grootste zelfbeheersing ver - legt Aram scherp kom aarzel niat iBai ger NU kunt ge Uw huid nog redden " Dit laatste had hij wellicht niet zo stel lig gesproken indien hij de donkere ge stalten had opgamerkt die in een grote kring geruisloos het drietal begint In te sluiten — De 64-jarlge zoon van wijlen Mahatma Ghandi Manllal Ghandi is op het ogenblik ernstig ziek Hü bevindt zich onder observatie in een tehuis te Durban Zuid-Afrika De met spanning tegemoet geziene ontmoeting tussen beide Utrechtse verenigingen „ De Staalkoning " en „ De Halter " I werd vrijdagavond gehouden in de ontspanningszaal van Denova " In deze wedstrijd die zon der publiek werd gehouden was de spanning veelal tastbaar mede door het feit dat alle worstelaars zich tot het uiterste gawen De Halter I ver sloeg de zelfbewuste Staalkoning ploeg met niet minder dan 2—5 een overwinning die zeker verdiend is te noemen Met deze grote overwinning is De Halter " weer gelijk gekomen met Hercules en De Staalkoning waar door de kans op een hernieuwd landsli;ampioenschap aanmerkelijk is gestegen Voor de Staalkoning won nen slechts L Piek en H de Nijs Jr hun partij waartegenover De Halter 5 puntenoverwinningen wist te plaat sen De uitslagen waren als volgt H Emo lichtverdergewicht bleek opnieuw te zwaai ' en verloor regle mentair 0—1 Zijn partij tegen Loek Alflen ging echter vriendschap pelijk door waartrij L Alflen op punten won M bet vedergewloht stonden d « De meesten van de coöperaties zijn weer ten ondergegaan om 3 re den • 1 Door gebrek aan vermogen 2 Door moeilijkheden bü de leiding 3 Tengevolge van verwatering btj het aannemen van loonarbeiders Wie zal een aantal meestal niets bezittende arbeiders aan de mid delen helpen om de nodige werktui gen te kunnen aanschaffen Daar naast komt dat het psychologisch erg moeilijk is om het gezag te aanvaarden van een medearbeider en toch zal dit moeten om de een heid in de leiding te bewaren Bij uitbreiding der produktiecoö peratie dreigt het gevaar dat de coöperatie tot een gewone vennoot schap wordt met arbeiders in dienst betrekking Men zal dus de toelating van nieuwe leden niet vrij kunnen la ten omdat men anders via het stemrecht het gevaar loopt dat de minder idealistische elementen de coöperatie ten gronde richten Qeslaagd voorbeeld Als voorbeeld van een der wei nige goed geslaagde arbeiderspro duktiecoöperaties in Nederland noe men we het Coöperatief Transito veem te Amsterdam en Rotterdam dat in 1903 werd opgericht door een aantal tijdens de spoorwegsta king werkloos geworden veemarbei ders Deze coöperatie heeft sterk bijgedragen tot de sanering van al lerlei misstanden in het havenbe drijf Nu deze nieuwe arbeidersproduk tie coöperatie is opgericht zal haar welslagen voor een groot deel af hangen van de hoeveelheid werk die Ned spaarkas gunstig jaar De directie van de N.V De Neder landsche Spaarkas bericht dat de propaganda voor systematisch sparen in 1955 zeer gunstige resultaten heeft opgeleverd Het totale ingeschreven spaarkapi taal nam na rekening gehouden te hetoben met het natuurlijk en on natuurlijk verval toe van i 76.300.000 op 31 december 1954 tot f 85.400.000 op 31 dieoemiber 1955 De totale be leggingen ondergingen een stijging van vijf miljoen gulden en kwamen op f 32.600.000 Het spaartegoed be droeg per 31 december ' 54 f 25.000.000 en zal per ultimo 1955 op ongeveer f 29.500.000 blijken te komen Sovjet-hulp voor Joegoslavië Na een onderbreking van acht jaren als gevolg van het Komin forra-conflict zullen er weer Sov jet-Russische technici en deskundi gen naar Joegoslavië komen die hun medewerking aan het economi sche leven van dat land zullen ver lenen In een mededeling omtrent een overeenkomst die door de Sov jet-Unie en Joegoslavië vrijdag is afgesloten wordt gezegd dat de Sovjet-Ünie kredieten tot een niet nader genoemd bedrag en techni sche hulp zal verlenen voor de bouw van twee fabrieken en een elektrische centrale en voor het herstel van drie mijnen De kre dieten zullen voor de tijd van tien jaar worden verstrekt tweelingbroers Wim en Henk Alflen tegenover elkaar Het werd een zwaar en taai gevecht waarbij H Alflen een verdiende overwinning behaalde 0—2 In liet lichtgewicht won L Piek op punten van G Ram die de gebles seerde D Luider verving L Piek die een iroUe gewichtsklasse zwaar der was dan de Halterman kon ech ter niet tot een touché-overwinning komen daar Bam prachtig tegen stand bood 1—^2 A Spies verloor in het midden A.-gewicht op punten van J v Vel tum in een harde strijd met wisse lene kansen 1—3 Het halfzwaar-gewicht bracht weer een overwinning voor Staalkoning doordat de geroutineerde en sterke H de Nijs Jr na 6Vz min van een dappere J Mackaay won met een gehaakte armgreep 2—3 In midden-B moest J de Nijs zija meerdere erkennen in L v d Pijl die in een zeer geladen strijd een ver diende puntenoverwinning wist te behalen 2—4 De slotpartij in het zwaargewicht was eveneens voor De Halter daar J Midavaine op punten van de be duidend lichtere C Lit verloor waardoor de einduitslag 2—5 werd in het voordeel van De Halter Hedenavond wordt in het Halter Clubgebouw de wedstrijd gehouden De Halter ï — Olympla De aanvang is bepaald op 8 uur Landbouw in China In een voorwoord van een publi katie van het centrale comité der Chinese communistische partij deelt de Chinese communisten-lei der Mao Tse Toeng mede dat de Chinese landbouw in 1959 of 1960 een volkomen socialistisch karakter zal hebben De semi-socialistische agrarische coöperatie zal dit jaar vrijwel voltooid worden Naar Mao Tse Toeng voorspelde zal in 1967 aan hef einde van het derde vijf - jaren plan de produktie van gra nen en andere gewassen twee - of driemaal zo groot zijn als in de ttid vóór de communisten aan het bewind kwamen Mao Tse Toeng drong verder aan op uitbreiding en versnelling van de industrialisatie opdat deze ge lijke tred zal houden met de ont wikkeling van de landbouw Hij deelde mede dat het anal fabetisme in CWna wellicht over zeven of acht jaar verdwenen zal zijn Met de bestrijding van • vele ziekten zal een aanvang kunnen wor den gemaakt Lucifers in dienst van de Oostduitse propaganda De Oostduitse staatsfabrieken ma ken lucifers die verpakt zijn in doos jes welke het opschrift dragen „ De arbeiders en boeren leren schieten zenden vliegen en autorijden om hun successen te beschermen " Op een veld van de kleuren van de vlag zwart rood en goud is het embleem van de para-militaire „ Vereniging voor sport en techniek " gedrukt De Amsterdamse Effectenbeurs De fluctuaties van de leidende fond sen over de periode 9-13 januari waren de volgende le kolom laagste koers 2e kolom;hoogste koers 3e kolom vrijdag 13 jan 1956 laatste tijdvak).A.K.tJ 3331/2 1911/2 189 2801/2 2801/2 380 Ex cl 321 Berkels Patent 188>/2 Van Gelder Zonen 272V2 362 315V2 322 3411/2 353 365 -\ 378i'2 6331,2 692 % 217 223 % 219 225 201 '/ 2 209 2701/2 276 % 134 139 143 1491/2 145 152 % 7 99ft 99A 345 % 367'''8 64212 2221,'2 221 % 205'/8 270 V2 135 USVe 146 % 99 % 99>,'2 Hoogovens Ned Kabelfabriek Philips G.B.A Unilever c Kon Olie HoU.-Am Lijn K.N.S.IM Nat B Ned Scheepv Unie Van Ommeren Amsterdam Rubber H.V.A Ver Deli Mijen c 3 31/2 % StaffeU Nd ' 47 99A 3 % Invest cert Ned Omzetten Vorige week Aandelen f 12.804.488 Obli gaties ƒ 9.910.137 Deze week Aandelen I 10.613.226 Obhga ties t 12.662.147 |% WB>r db Ivai zoia>Aa HILVERSUM I — VARA 8,00 Nwe 8,18 V h plattelan-d 8,30 Gevair progr 9,45 Geestelijk leven " oaus 10,00 Componistenpoirtert 10,40 Met en zon der omslag 11,10 Gevar nvuz AVRO 12,00 Theater-ork en soliste 12,30 Sportspiegel 12,35 Even atrekenen Heren " 12,46 Orgelspel 13,00 Nws 13.05 Meded of gram 13,10 Gevar.prog'r V d mü U,00 Boekbespr 14,20 „ Het leven van Mozart " hoorspel 16,20 Gedachtenwisseling 15,45 Omr.ork en soliste 16,30 Sportrevue VARA 17,00 Strtjkiens 17,30 V d jeugd 17,50 Nws en sportuital 18,05 Spooftjoum VRRO 18.30 Korte Doopsgez kerkd IKOR 19,00 V d kind 19,30 Contact met Nieuw-Zeeland " 19,35 Bijbelvörtelling AVRO 20,00 Nws 20,06 Zang 20,60 Voocdr 21,00 Promenade-ork 21,30 Hersengym 21.50 Dansmuz 22.20 Journ 22,30 Graim 2?.M Nws 23,15 Aot of gram 23.25—24.00 Lichte muz HILVERSUM II — KRO 8,00 Nws 8.16 Gram 8,25 Hoogmis NCRV 9,30 Nws en weterst 9,45 Vooaal kwairtet IKOR 10,00 Radiozondagsblad 10,30 Herv kerkdienst 11,30 Vragenbeantw 11.45 De Kerk in de spiegel v d pers;NCRV 12,00 Clavecimbelvoordr KRO 12,16 Gram 12,20 Apologie 12,40 Gram 13,00 Nws en kath nws 13,10 Grwm 14,00 V d jeugd 14,30 Concertgebouw ork en sol 15,30 Luchtvaartpraatje 15,40 Kooroonc 18,15 Sport 16,30 Ves pers NCRV 17.00 Geret kerkdienst 18.30 Gram 18,56 Nws uit de kerken 19.00 Boekbespr 18,10 Saimenzaaig 19,30 Het Evangelie in een draaikolk:De brieven aan die Corinthiers " caus;KRO 19,45 Nws 20,00 De springplank 20.20 Act 20,35 De gewone mam 20,40 Prijzenoamaval 22.00 Gram 22,15 Rou lette 22,40 Gram 22,45 Avondgebed enlit.kal 23,00 Nws 33.16-24,00 Gram BNGEI/AKD BBC LIGHT PBOGB 12.00 Have a Go 12..'i0 Kerkdienst 13.00 Verz progir 14,16 Gevair muz 14.46 Gevar progr 15,16 Hoorspel metmuz 15,46 Alpenliederen 16,15 Amus.muz 16,30 Gevajr progr 17,00 3evar.muz 18,00 Gev«ir progr 18.30 Dans mua 19.00 Gettimg Mairrled 19,30 Hoor spel 20,00 Nws 20,30 Gevar progr 21,15 Pianospel 21,30 Samenzang 22.00 Amus miuz 23,00 Nws 23,15 Caus 23,30 0,tt Progr overz 0,50 Weerbeir 0,55 — Sport 23,45 Klanfcb 0,16 Veaiété-ork 1,00 Nws BBCSSEI 18,00 Amus muz 12,30 Weerbar 12.34 Lichte maiz 13,00 Nws 13,16 V d sold 14,00 Operamuz 16,30 Pianospel 16,00 Voetbalrep 16,46 Zang 17,30 Sport uitslaigen 17,35 Marsmuz 17,46 Sport uitsl 18,05 Gram 18,30 Godsd half uur 19,00 Nw « 19,46 Gevar muz 21,45 Gram 22,00 Nws 22,16 Verz progr 33,00 Nws 23,06—24,00 Jazzmuz BBC riTZ VOOB TTEBEBLAND 8,00—8,16 Engelse les voor beginne lingen lessen 27 en 28 deel 3 Op 464 en 76 m 17,46—18,15 Nws ' Feiten v d dag en Vragen die de Engelsen be aighoudien Op 224 en 50 m MAANDAG HILVERSUM I — VARA 7,00 Nws 7,10 Gym 7,20 Gram 8,00 Nws 8,18 Quatre mains 8,30 Ritmisch strükork 9,00 Gym v d vrouw 9,10 Gram 9,35 Wateret 9.40 Pianorecital VPRO 10,00 Voor de oude dag " caus 10,06 Mor g-enwtjdiinig VARA 10,20 Lichte muz 11,00 Gram 12,00 Lichte muz 12,30 Land en tuinb meded 12,38 Lichte muz verv 13,00 Nws 13,16 Voor de middienstand 13,20 Strükork 13,45 V d vrouw 14,00 Het pistoolschot " hoor spel 14,55 Grajm 16,30 Zestig mimitcn voor boven de zestig " 16,30 Gram 17,00 Lichte muz 17,30 IClarinet-ens 17,60 Mil comm 18,00 Nws en comm 18,20 Aot 18,25 Gram 18,40 Pari overz 18,68 V d jeugd 19,05 Jeugdeonc 19,45 Een bezoek aan het bednifslaboi-atorium voor grond - en gewasonderz&ek te Oos terbeek 20,00 Nws 20,06 „ De familie Doorsnee " hoorspel met muz 20,36 „ Het hangt aan de muur en het tikt " 31,00 Dansmuz 21,35 Het volle pond " oaus 21,60 Concertgebouwork en koor 22,36 Gram 23,00 Nws 23,16 Gram 33,40—24,00 Hammondorgelspel HILVERSUM II — NCRV 7,00 Nws 7,10 Gewijde muz 7,30 Gram 7.46 Een woord voor de diag 8,00 Nws en weer bericht 8,15 SpOrtuitsl 8,26 Gram 9,00 V d zieken 9,25 V d vrouw 9,36 Mastklimmen 10,06 Gram 10,30 Mor gendienst 11,00 Gram 11,20 Gevar progr 12,25 Voor l>oei ' en tuinder 12,33 Lichte muz 12,53 Gram of act 13,00 Nwts 13,16 Lichte mus 13,46 Gram 14.06 ¦ Schoolradio 14,35 Gram 14,45 V d vrouw 16.15 Meisjeskoor 16.40 Gram 1jB,00 Bübellezing 16,30 Kapvtmm 16,4S PR^PÜSC^I DE BRUGGEN BIJ TOKO RI James A Mlckener de talentvolle Amerikaanse auteur van „ South Pa cific " en „ Romance in Japan " doet ons in zijn nieuwste boek De Brug gen bij " foko-Ri uitgegeven bü A J G Strengholt in Amsterdam nog het meest denken aan die andere voor treffelijke helaas omgekomen schrij ver Ernie Pyle uit de oorlogstijd Michener koos zich tot onderwerp de strijd van Amerikaanse marine mannen van de vliegdekschepen die in de Koreaanse wateren de com munisten moeten bestoken met hun straaljagerbommenwerpers In een fascinerende verteltrant verhaalt Mlckener van de welhaast ondenkbare gevaren welke deze koene vliegers bedreigen Bikkel harde kerels van een ongewone psychische gesteldheid die de meest roekeloze manoevres moeten maken om de toevoerwegen van de communisten in Korea de Bruggen van Toko Ri te iiestoken niet al leen maar ook ze te vernietigen Onder het masker van een oor logshardheid belicht de schrijver daarenboven hoe óók in deze mili tairen de mens te ontdekken valt zelfs ook de mens in de vijand Het boek is van een indringende kracht men wil weten of die bruggen sneuvelen en hoe ' t verder afloopt Men blijft lézen tot de laatste bladzij Advertentie JOH DE HEER Janskerkhof 5 • Utrecht - Tel 14223 Gram 17,00 V d kleutei's 17,16 V i jeugd 17.30 Gi^am 17,40 Beursbericht 17,46 Jan Goderie hoofd Voorlichting Stichting Bescherming Bevolking vraagt de aandiacht van de Nederlandse Nood wacht 18,00 Klein dameskoor 18,20 Sportpraatje 18,30 Gram 18,40 Eng les 19,00 Nws en weerfoer *'> 0 Orjïelconc 19,30 Volk en Staat " cau -^ 19.45 Iluis muz 30.00 Radiokrant 20,20 Amus muz 20,50 Het verloren talent " hoorspel 22,45 Avondoverdenkine 23,00 Nw » 23,16—24,00 Gram ENGELAND BBC UGHT PBOGB 12,00 Mrs Dale's Dagboek 12,15 Voor dracht 12,30 Dansmuz 13,16 Politie - en Mil orfc 13,45 Orkestoonc 14,45 V d kleuters 16,00 V d vrouw 16,00 Amus muz 16,45 Lichte muz 17,16 Mrs Dale '» Dagboek 17,30 Hoorspel 19,00 Zang 19,30 V d jeugd 19.45 Hoorspel 20,00 Nws 20,25 Sport 20,30 Hoorspel 21,00 Top of the Form 21,30 Gevar progr 22,30 Quiiz 23,00 Nws 23,16 Aot 23,20 Sport 23,40 Jazzmuz 24,00 Voordracht 0,15 Dansmuz 0,45 Progr overz 0,50 Weerber 0,66—1,00 Nws — BBUSSBI 12,00 ïram 12,30 Weerber 12,34 V d landbouwers 12,42 Gram Om 12,56 Koersen 13,00 Nws 13,15 Gram 14,00 Schooluitz 15,21 Pianorecital 16,00 Koer.sen 16,02 V d zieken 17,00 Nws 17,10 Lichte muz 18,00 Franse les 18,15 Gram 18,26 Kron voor beschaafde om gangstaal 18,30 V d sold 19,00 Nws 19,40 Filmmuz 20,00 Ork conc 20,35 Klassieloe muz 31.00 Kunstkaleidoscoop 21,16 Omr ork 22,00 Nws 22,16 Ork conc 22,66—23,00 Nws BBC triTZ VOOE NBDEBLAN » 8,00—8.16 Engelse les voor beginne lingen lessen 27 en 28 dieel 2 Op 464 en 76 m 17,45—18.16 Nws Feiten v d dag en Engelse les voor beginnelingen les 97 deel 4 Op 224 en 50 m SitBfltlilestliit ^^ Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van vrüdiag 13 jan Knolselderie 1—23 p st Sla 8—32 An dijvie 50—63 p kg Gek Bieten 6—15 Boerenkool 4—18 Dunsel 120—140 Gele kool 9—10 Groenekool 10—18 Rode kooi 6—13 Prei 9—31 Rapen 2 %— 6 Stootsla 30—71 Spruiten 15—40 Uien 11—41 Waspeen 10—21 Winterpeen 4 — 14 Witlof 6—62 Peterselie 130—220 p bakje Selderie 10—44 p bakje FBVITVEILING BUNNIK EN OMSTB Veilingnotering van vrijdag 13 jan Jonathan grof I 42—43 I 26-37 II 23 — 37 k.I 20—34 k.II 17—22 Jasappel grof I 35 I 29—34 II 23 K 7 — 2a Lax ton's Superbe II 23 grof k 43 k.I 30 — 33 k.II 33—34 Erab Bellefleur 24—30 II 12—17 Goudreinet extra grof I 44 — 48 grof I 38—46 I 36—40 II 39—33 grof k 35—39 k.I 36—37 k.II 35—28 Giezer Wildeman 31—39 Zoete Paradüs 7—19 Grauwe Hooilaars 13—22 Winter jan 19—35 Brederodes I 37—39 II 38 — 33 Zoete Campagne 10—27 Present van Engeland verpakt AAA 51 AA 60 — 63 A 48—52 B 45—50 C 38—44 St Reray 37—33 Golden Delicious I 53 II 37 K 38-39 Alles in cente per kg KAASBERICHT BRETJKELEN Ter kaasmarkt te Breukelen wer den aangevoerd 3 partijen bestaande uit 75 kazen wegende 525 kg Prijzen le soort f 2,30 Handel kalm MARKTBERICHT EDERVEEN Op de Ederveense markt werden vrijdag 550.000 eieren aangevoerd handel traag Prijs per 100 stuks gro te ƒ 12.50 tot ƒ 14 — en kleine ƒ 9 — tot ƒ 14 — VEILING SEPXER TIEL Tiel 13 jan — Veilingbericht der veiling Septer te Tiel Resp a/e le en 2e soort Appelen Bellefleur Brab 25—32 13—26 Golden delicious 74—75 48 — 65 24—45 Goudreinette 43—48 35 — 41 12—34 Jonathan 46—52 32—42 12—30 Koningszuur 31—35 13—26 Lemoen 33—38 21—31 Laxtons su perbe 60—76 38—59 17—32 Winter cheer 60—64 35—65 Winterbanana 46—52 28—36 Sterappel 25—36 Eis dener Klumpkes 28—32 17—24 Zuur Kroet per 100 kilo 1060 Benderzoet 28—32 16—24 Dijkmanszoet 28—84 17—25 Jasappel 31—34 18—24 Peren Comtesse de paris 24—28 13—20 Conference 54—58 40—65 23—36 Legipont 338—51 14—29 Zwijndr wijnpeer 28—32 15—26 Brederode 35—39 19—32 Gieser Wil deman 33—48 16—^28 Provisiepeer 30—33 17—26 Sint Remy 28—34 16—26 IJsbout 26—32 12—24 Win terjan 29—33 16—24 alles in ceitis per kilo tenzij anders vermeld 
To Zaterdag 14 jonuari 1956 - 63e jaargang no 218 UTRECHTSCH NEUWSB ^ & UU %%""""* PPPU %*"" U!""7PPPPUUUU777PUUUU777PPPPPUUUU777PPPPPUUU777PPPPUUUUU77P "" PU!77UU7z7 " P Inlichtmgtn if de 53484853234848532348532348535348485323532391532348530200010200010202535323485323484853024853232348232348535353535323485353484853532353532348482353485353234853234853020253010000020200535323535300000102000053 WASMACHINES CENTRIFUGES WRINGERS IN KWALITEIT DE BESTE IN PRIJS DE LAAGSTE SUNBEAM „ Junior " inh 40 üter 164.50 V ^ „ Standaard " inh 45 „ 188.50 M „ Super " inh 62 „ 208 — M JPerfect " inh 45 „ 235.50 • „ Agitator " inh 55 „ 325 — M „ Centrifuge ' ' cap 50 kg p.u 174.50 f » Wringer 28 cm breed 55 — M Wringer 36 cm breed 65 — Vergelijk punt voor punt Geheel voorzien van kogellagers Totaal geen smering meer nodig kan dus niet vergeten worden In - en uitwendig geëmailleerd RoU-over systeem pulsator excentrisch ge plaatst Vol-oliebad-aandrijving bij machine met heen en weer gaande wasbeweger zgn waskruis Oersterke 1/4 pk kortsluitmotor VeUige behandeling van Uw wasgoed 1 jaar schriftelijke garantie De Sunbeam producten komen uit één der oudste wasmachinefabrieken in Nederland en hebben hun 75-jarige ervaring in hun producten verwerkt VRAAG UW WINKELIER U EEN SUNBEAM TE TONEN verkrijgbaar in de betere zaken AGITATOR 325 - PERFECT 235.50 SUPER 20S - STANDAARD 188.50 JUNIOR 164.50 CENTRIFUGE 174.50 SUNBEAM ZEISTER machinefabriek Telef 3089 ZEIST ¦ N.V GROl^TMIJ Huize Houdringe De Bilt vraagt liefst voor direct voor haar centrale typeikamer ervaren typiste Salarisregeling volgens gimstige C.A.O Schriftetijke sollicitaties met opgave van personalia aan het Hoofd dei Administratte VOOR U is er plaats bij DEMKA DE WEGENWACHT KOMIMKLHKE DEMKA STAALFABRIEKEH M.V VRAAGT CRASSEURS DRAAIERS SCHAVERS KOTTERAARS HOORDERS ONGESCHOOLDEN Aanm dagelijks van 8.30 tot 15.30 uur bü de Afd Personeel Havenweg 7 Utrecht Wilt U een afwisselende zelfstandige en goed ge salarieerde werkkring met uitstekende sociale ver zorging ' Heeft U mo;tteurservaring bent U in fiet bezit van de rijbewijzen A en B en kunt U met publiek ont gaan Vraag dan nadere inlichtingen over plaatsing bij de Wegenwachl want het Wegenwacht-corps « 4i » wordt voortdurend uitgebreid ® Schrijf meteen aao de KON NED TOERISTENBOND A.N.W.B Afd WegénWqcht Pqrkstr 18,;26 Den Haag WERKSPOOR Utrechtse Banden Onderneming „ U.B.O " N.V KANAALWEG 69 — UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding a FLINKE ARBEIDSKRACHTEN voor fabriekwerk b 2 ADMIN KRACHTEN leeftijd 22—24 jaar c ADMIN KRACHT liefst gepensioneerd d WERKSTER Aanmelding dagelijks tussen 8 en 18 uur zaterdags tot 1 uur Voor fabriekspersoneel daarna bij de portier WAGON EN BRUCGENFABRIEK TE UTRECHT vraagt voor direct CRASSEURS BANKWERKERS IJZERWERKERS ELEKTRISCH LASSERS REVOLVERDRAAIERS METAALSCHAVERS STAALBLAZERS VORMERS Aanmelden dagelijks van 8—4 uur bij de Afd Per soneel van WERKSPOOH N.V te Utrecht of woensdagsavonds tussen 5 en 7 uur bij het GEWES TELIJK AEBEIDSBUEEAU Afd Metaal Breed straat Utrecht Op onze afdelingen ACCOUNTANTSDIENST en CENTRALE BOEKHOUDING kunnen DE N.V NEDERIANDSCHE SPOORWEGEN vraagt STATIONSASSISTEHTEN • n WEGWERKERS Geboden wordea lev«nspositi « goed loon bijslag voor nacht - eoZondagsdienst speciale sociale voorzieningen voordelige retsmogeliiklwdea kosthuitvergoeding ambitieuze jongelui worden geplaatst in de functie van ASSISTENT(E Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door het NEDERLANDS SPERWERVERBOND Stationsstraat 7 — Utrecht De Stichting Mechanische Registratie en Admini stratie t.d.v de Ned Hervwmde Kerk vraagt voor haar biu'eau te UTRECHT enige Leeftijd ' m bet algemeen 20 tot 31 laar Sollicitaties en inlichtingen bij de stationschefs of bij de N.V Nederlandsche Spoorwegen Dienst van Exploitatie 2e Afd Utrecht VROUWELIJKE EMPLOYE'S VOOR CONTROLEWERKZAAMHEDEN Leeftijd 18—25 jaar Godsdienst N.H MEISJE VOOR PONSWERKZAAMHEDEN Leeftijd 16—18 jaar Godsdienst N.H Kandidaten moeten bereid zün een oplei dingscursus van enige maanden te volgen op het Centraal Bureau te ' s-Gravenhage Kosten worden vergoed Brieven met volledige inlichtingen omtrent leeftijd godsdienst opleiding en kantoorervaring aan het Centraal Bureau der Stichting Riouwstraat 162 te ' s-Graverihage V ^ IBIPS De Postspaarbankwei 1955 brachi enkele belangrijke wijzigingen voor spaarders bij de RIJKSPOSTSPAARBANK Rentevergoeding over ten hoogste f 6000 - op boekjes ten name vtn één inlegger Maximum bedrag van terugbetaling f 500 - pet tijdvak van 4 weken rechtstreeks aan het postkantoor f 3000 - per 4 weken op schriftelijk aangevraagde order van betaling Formulieren aan het postkantoor verkrijgbaar Boekjes voor minderjarigen waarover de wettelijke vertegen woordiger zelfstandig kan beschikken tot het kind de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt WV-boekjes waarover de ITettelijke Kertegenwootdiger gedurende de gehele minderjarigheid van het kind kan beschikken Minimum inleg II - voor kleinere bedragen spaarzegels van 5 10 en 25 cent De rente hlgft 2,4 % Rijkspostspaarbank van Baerlesttaac 27 Amsterdam-Z Telefoon 712211 toestel 57 445??90 WIJ Zijn GESPECIAUSEERQ ÏNDOLA ^ eiN TOTMLfldUHEIteWOllEOMSl Haak een fraaie natuurujke kuuhp CCN WAUIHE ZONNISB SIAHS ncB/Hi ZELFBEWONING Nieuw te bouwen middensl won villa's landhuizen ej flats met Rijkspremie j versch prijskl Diverse jsj biedingen in Alkmaar Bain BUthoven Blaricum Breji Bussum Doetinchem DongeJ Hendrik Ido Ambacht ' s-He togenbosch Hilversum Hj zen N.H Laren N.H Lea sum Leidschendam Loche » Loosdrecht Maarssen KaïJ den Oss Rozendaal Ve!p Soest Utrecht Velp Vcnli Vinkeveen Waalwijk Wara veld bij Zutphen Zoeter meer en Zutphen Uitv prospectus wordt op aanvraag toegezonden dooi Fa H de Koster & Zones Makelaars G v Amstelsi 31 Hilversum Tel K 2 » 5774 en 5729 Voor een goede |}| l|i naar de OHll SPECIAAIZAAI A DE KOK SPECIAAL OPTIES Amsterd.straatweg cA UTR Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 4 31 5 lijnen Giro 154949 AMI Nation 42,4 Lopende een o President Eisenhower hi het fiscale jaar 1956/'57 evenwicht is en heeft voor tot de aanvankelijke rami een klein overschot te zie maal sedert de jaren vóór kaanse begroting in even ^ werp 1955/'56 voorzag eei dank zij de vermindering c weggewerkt en is in plaai van 200 miljoen dollar In grote HJnen is de nieuw ii diende begroting welke een kli stijging voorziet in de militaire gaven en in de uitgaven voor st « verlening aan hei buitenland '"'«*= ^ De uitgaven worden begroot 65,9 miljard dollar tegen 64,3 mil in 1955/56 maar dank zij de ec < mische welvaart van het land zu de ontvangsten 66,3 miljard do kannen bedragen tegen 64,5 mil voor 1955/56 Verlaging van belastingen W niet voorgesteld en de kleine o ' schotten welke voor 1955/56 en / 57 worden verwacht zullen wor aangewend ter vermindermg vai publieke schuld welke thans r 275 miljard dollar bedraagt In 1956/57 zullen de uitgaven ^ de programma's voor nationale ligheid 42,4 miljard dollar bedra of 61 procent van de totale uitga tegen 41,4 miljard dollar in 195E Van het totale bedrag voor natioi veiligheid zullen de uitgaven \ de Amerikaanse strijdkrachten miljard dollar bedragen die voor atoom-energie-programma 2 mil dollar èn die voor de program voor militaire steun aan het bui land 2,5 miljard dollar In 195i zal volgens president Eisenhower zwaartepunt worden gelegd op ontwikkeling van draadloos besti de machines en op de ontwikke van de voortbeweging van vlieg gen met behulp van atoomenergi Het totale bedrag voorzien i programma's voor steunverlei aan het buitenland militaire ti nische en economische steun vastgesteld op 4,3 miljard dollar gen 4,2 miljard dollar voor 195 Uitgedrukt In percentages zijn voornaamste posten van ontvang en uitgaven van het door Eisenho ingediende begrotingsvoorstel ^ het fiscale jaar 1956/57 als v uitgaven totaal bedrag 65,9 mil dollar uitgaven voor de voorna ste programma's voor natio defensie 61 procent uitgaven hoofde van wettelijke voorschri rente op publieke schuld steun oud-strijders steun aan de 48 A rikaanse staten enz 25 procent laging van de publieke schuld 1 cent andere uitgaven 13 procenl Ontvangsten totaal bedrag miljard dollar inkomstenbelas 48 procent belasting op winsten maatschappijen 30 procent acciji 15 procent douanerechten en am ontvangsten 7 procent Hulpverlening „ Wij zullen met onze vriendei bondgenoten blijven samenwerkei de opbouw en handhaving van de fensieve en economische kracht de vrije wereld " zo verklaart Ei hower in zijn begrotin^svoor waarbij hij in grote trekken een o zicht geeft van de Amerikaanse gramma's voor hulpverlening aan buitenland welke hij binnen en weken bij het Congres zal indie De president verwacht dat de gaven voor deze hulpverlenings gramma's in 1956/57 ongeveer miljard dollar zullen belopen of miljoen dollar meer dan in het pende begrotingsjaar Desondi verzoekt hij het Congres de rege toe te staan om in 1956/57 uitga verplichtingen voor de hulpverle afn het buitenland aan te gaan ¦ in totaal 4,9 miljard dollar Dit de regering voornamelijk in s stellen oorlogsmateriaal te beste dat voor het buitenland bestem en dat pas over enkele jaren gele zal worden Op die wijze zal vol de president de continuïteit vai hulpverleningsprogramma's ve kerd blijven De president raamt dat de u ven voor militaire hulpverlening vering van oorlogsmateriaal „ rechtstreekse steun aan mili strijdkrachten " in 1956/57 zich len handhaven op het tegenwooi jaarniveau van 2,5 miljard d doch vraagt aan het Congres deze militaire hulp credieten tot bedrag van 3 miljard dollar He taal van reeds toegestane doch niet gedane uitgaven zo deelt president mede zal dalen van 7,7 MINISTER MANSHOLT NAAR INDIA Van onze Haagse redacteui Naar wij vernemen zal de N < landse ministers van landbouw ^ rij en voedselvoorziening de S L Mansholt op 11 februari « idia vertrekken voor een tien-c bezoek op uitnodiging van d € diase regering Op 13 februari veert minister Mansholt in Indl M februari vertrekt de Nederli nundster uit India naar Oost-I « tan Begin maart zal minister lVr--ir m Nederland terugkeren 

Kranten

Ga naar