Utrechts Nieuwsblad maandag 31 oktober 1955

OPLAGE 48000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 Directeur A M E H ] N Koemans Adj.-Dir Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 31 OCTOBER 1955 63ste JAARGANG No 154 Terscbynt dsgeUjks Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ah.prijzen f 6.40 p kw 50 c p w Ernst en vrolijkheid Paramaribo Zwaartepunt verplaatst naar Naburige Oosten Qrote ongerustheid in Qenève in Koningin naamse landschap zwaar bebost en op enkele nederzettingen na verla ten zou tegen tien uur Moengo be reikt worden een der twee centra van bedrijvigheid der Surinaamse bauxietmaatschappij. Ruim andPi half uur was uitgetrok ken voor het bezichtigen van het bedrijf en alles was er bij hoort zoals het woondorp de eigen boerde rij het Julianadorp het hospitaal en een der arbeidersgezinnen in de nieuwe woonwijk Daarna zou het gezelschap zich naar „ Casa Blanca " begeven het „ guest house " van de directie om een wandelende lunch te gebruiken waar H.M volop gelegenheid had bij de diverse leden Van de bedrijfslei ding nadere inlichtingen in te win nen omtrent hetgeen zij gezien had Tegen half drie zou de tocht wor den voortgezet naar Albina het plaatsje op de grens van Frans Guiana dat thans weinig bedrijvig heid kent maar in de twintiger jaren berucht was als smokkelcentrum en bekend als goudvindplaats Van onze speciale verslaggever te Geneve Tenvijl de vier Ministers der grote mogendheden met be trekking tot het eerste agendapunt — Duitsland en Europa ^ no »' steeds in hetzelfde kringetje en begeleid door dezelfde muziek en begeleid door de geest van Geneve blijven rond draaien wordt achter de schermen van de conferentie het zwaartepunt nu duidelijk naar het Naburige Oosten verlegd Het is de onmiddellijke oorlogsdreiging aan de grens van Israël waar trouwens al gevochten is die de diplomatieke krinwen te Geneve met grote ongerustheid vervult Die diplo matieke kringen hebben zich bovendien de laatste dagen sterk uitgebreid Saoedi-Arabiê richt protest tot Engeland Ben Arafa maakt plaats voor Ben Joessef Vrede in Marokko lijkt thans verzekerd De Franse regering heeft Zondagavond bekend gemaakt dat Sultan Ben Arafa van Marokko is afgetreden Tegelijkertijd werd in een officiële bekendmaking de voldoening van de Franse regering uitgesproken De Franse regering verklaarde in een communiqué dit aftreden te verwelkomen omdat het vrede in Marokko betekent Intussen is ex-sultan Ben Joessef van Marokko hedenoch tend per vliegtuig uit Tananarive Madagascar te Nice in Zuid Frankrijk aangekomen het ge Genève Nadat de Premier van Israel « hret z«n tenten hier al had op wsla-en hebben nu ooli zyn tegen standers hun prominente vertegen woordigers naar Geneve gezonden ITls één der secretarissen van de Arabische Liga Azzam Pacha de Egyptische Minister van Buiten f/ndse Zaken Fawzi en verschil ende andere Oosterse hoogwaar digheidsbelileders onder ^ e de broer van de lioning van Saoedi Arabië Hun liomst en de beweeg redenen er van hebben wicht en het Idimaat van binnen een paar uur nogal mgrfl nend gewüzigd Er heerst hier nu ipts van de nervositeit van exoti sche intriges in de stad Een op winding die de verkiezingen voor bet Zn itserse parlement die giste ren in een onberispelijke orde en rimpelloze kalmte hebben plaatsge vonden zeker nooit alleen zouden hebben opgebracht Wat de officiële conferentie aan gaat is men zoals gezegd nog al tijd geen stap verder gekomen De toon blUtt trots de openhartigheid die bijna ondiplomatisch aandoet niettemin van beide kanten vrien delijk beleefd en hoffelijk en zo heeft Molotof zijn Franse collega Pinay bij voorbeeld zijn excuses aangeboden voor enkele persoonlij l(e hatelijkheden die hem in het be gin van de conferentie per ongeluk waren ontvallen Ik mag U eigen lijlt bijzonder graag " zo heeft de Rus de Fransman die trouwens ook nog wel eens wat scherp uit de hoek kan komen verzekerd De geest van Geneve manifes teert zich dus nog altijd maar uit sluitend in de vriendelijke haast hartelijke manier waarop men el kaar duidelijk maakt dat men nog altijd even radicaal van mening blijft verschillen Alleen Dulles heeft zich Zaterdag even wat on geduldiger getoond met zijn klem mende vermaning aan het adres van Molotof nu eindelijk toch eens over de brug te komen met zijn plannen voor de Duitse hereniging Molotof heeft weer uiterst be leefd geantwoord dat hü zijn in zichten over deze kwestie die in het Russische memorandum nauwe lijks werden aangeroerd wel zou kenbaar maken op het ogenblik dat hem dit zelf het beste paste Men verwacht niettemin dat dit mo ment al wel aan zal breken Derde punt Om intussen onnodig tijdverlies te voorkomen zullen de Grote Vier vandaag reeds het derde agenda punt — economische en culturele uitwisseling — onder ogen nemen Ze zullen richtlijnen opstellen voor de experts die daarna con crete plannen mogen ontwerpen waarop de Ministers later dan nog uitvoeriger terug zullen kunnen ko men Op die voorstellen blijft in tussen alle hoop gevestigd Het der de agendapunt is nog altijd het eni ge onderwerp van bespreking waar wat muziek en perspectief in schijnt te zitten Deze ministeriële sprong van punt 1 naar punt 3 betekent overigens niet dat men de hoofdzaken — de eerste twee agendapunten — ver der zou willen laten rusten Hoe Weinig uitzicht er — ondanks het Amerikaanse garantie aanbod te gen een herleven van Duits mili tarisme aan Rusland dat Dulles zelf als historisch heeft omschre ven — ook op overeenkomst is ko nien de Ministers vermoedelijk van daag al terug op de het aloude pro bleem de hereniging van Duits land en de veiligheid van Europa Franse hemiddeling ünut_,...,sen staken vanmorgen de Westelijke drie hun hoofden bij elkaar om het standpunt ten aan zien van het Naburige Oosten te be palen Over ditzelfde onderwerp hadden gisteren twee ontmoetingen plaats van Dulles met Molotof en Wet de Israëlische Premier Sjaret iot dusverre werd Pinay luiten de ze beraadslagingen gehouden Zal " e Franse Minister die gisteren " eer even op en neer naar Parijs ' S gewipt nu een bemiddelende rol tussen Rusland en de Anglo Ame-fikanen gaan spelen Die veron derstelling wordt in Franse kringen pi geopperd Frankrijk voelt zich ffouwens met het oog op ztjn eigen wankele positie in Noord-Afrika zelf w>k ten nauwste geïnteresseerd bij net dreigende conflict met de Ara Mw ^^''^ W waarvoor Rusland TO buna openlijk party heeft geko - ho ^^ Posities der Westerse mogend " eaen blijven zo moet men wel er " ennen bijzonder onzeker en deli - caat In de eerste plaats lopen de Amerikaanse en Engelse belangen — men denke aan de petroleum — in het Naburige Oosten nogal ver uiteen Daar ligt ongetwijfeld ook één der redenen ofschoon zeker niet de voornaamste waarom bei de landen een afwachtende houding hebben aangenomen en ook waar om alle demarches van de Israë lische Premier die steeds luider om bijstand roept tot dusverre zon der enig effect zijn gebleven Mor gen keert Sjaret intussen met lege handen weer naar ztJn land terug nadat hij eindelijk vandaag ook nog door Molotof ontvangen werd Mo lotof had hem vier dagen voor zijn hotel laten wachten Zware keuze Sjaret heeft op een persconferen tie gisteren nogmaals op de tragi sche situatie van zijn land gewe zen Israël wordt nu opnieuw door veertig miilioen Arabieren be dreigd En achter die Arabieren doemt voor het eerst in de gesclüe denis bovendien de kolossale macht van de Russen en hun satellieten op Amerika en Engeland staan nu voor een zware keuze Moeten ztj de jonge Israëlische staat waar over AnReriKa alttid éen soort pa tronage heeft gevoerd steunen met wapenen of tenminste met een be vestiging van de garanties die in 1950 werden gegeven Ze zouden dan een openlijke oorlog met de Arabische wereld kunnen riskeren Praten met Molotof en hem verzoe ken de Russische of Tsjechische steun te staken Hoewel Dulles en MacMillan zeker gerechtigd zouden zijn zich daarbij op de befaamde geest van Geneve te beroepen heb ben ze tot nu toe een officiële stap bij Molotof achterwege willen laten Ben Arafa stelde President Coty van zün aftreden op de hoogte in een brief waarin hU zeide „ Wij zfln van mening dat het onze plicht Ben Arafa afgetreden Het streven van de Westerse mo gendheden was er sedert de oorlog steeds op gericht tenminste het na burige en het Midden-Oosten voor de Russen en hun satellieten af te grendelen Deze pogingen mochten dus niet met een volledig succes worden bekroond De Anglo Ameri-kanen aarzelden echter om hun échec openlijk te erkennen teneinde de positie van Molotof ook in andere en speciaal Europese sectoren niet nog sterker te maken Nadat premier Eden zich in een persoonlijke brief vorige week over dit onderwerp tot president Boelga nin moet hebben gericht willen Dulles en Mac Millan nu ieder op eigen beweging binnenskamers trachten in de geest van Geneve Molotof op zUn gemoed te werken Een gemoed dat zich met of zonder Geneve echter niet heel licht ontroeren laat Het is nie ' uit gesloten en men acht het in Ge neve zelfs waarschijnlijk dat Molo tof die problemen van het Midden Oosten alleen aan wil snijden in de openbaarheid Ter gelegenheid bij voorbeeld van een nieuwe inter nationale conferentie waarbö Rus land dan officieel spectaculair zijn intree in dit deel van de wereld zou kunnen maken Tijd dringt De Westerse mogendheden zouden zulk een verzoek bezwaarlijk kun nen negeren Het is voor Amerika en Engeland en niet in de laatste plaats voor Frankrijk bijna een levenskwestie geworden te vermij den dat Rusland zün immense ge wicht ten gunste van de Arabieren en dus ten nadele van het V ' ^ ten in de weegschaal zou werpen Zul len de Westelijke Drie deze ont wikkeling nog kunnen tegenhouden De Amerikaanse ambassadeur in Egypte die zich ook al naar Geneve heeft gespoed schijnt dat wel nog mogeUjk te achten Maar hij heeft Dulles er ook op gewezen dat door openlijke steun aan Israël het spel voor het Westen bij voorbaat zou zijn verloren De tijd dringt intussen en vooral voor Israël Premier Sjaret heeft gisteren op zijn persconferentie nogmaals ver klaard dat ztjn kleine moedige land geen provocaties van Arabische en speciaal van Egyptische zijde meer zal dulden Hij heeft herin ner ' aan de harde oorlogswet van oog om oog en tand om tand Men mag aannemen dat de Wes terse rninisters er,bij hem op heb ben aangedrongen zoveel mogelflk begrip geduld en lankmoedigheid te blijven tonen Concrete toezeg gingen hebben ze Sjaret in ieder geval niet gedaan Israël loopt zo nu ernstig gevaar als zoenoffer van het Westen te worden ingezet Een zoenoffer zoals Tsjechoslo waktje in 1938 was Het is de vraag oorlog of vrede in het Midden Oosten waarop de komende dagen de vier Ministers al is het dan ook buiten de officiële agenda om het antwoord vermoedelijk zullen moe ten geven De geest van Geneve " gaat nu zijn laatste beproeving snel tegemoet is af te zien van alle rechten op de troon en onze onderdanen te vragen zich te verenigen zodat er geen hindernissen zullen zün op de weg-naar de persoon van Sidl Mo hammed Ben Joessef Wü zyn van mening dat wij door onze houding altijd heblben bijgedragen tot een vreedzame oplossing in Maroliko " In het Franse communiqué ge zegd De Franse regering verwel komt de mogelqkheden die er nu schijnen te zün voor het verzeke ren van een kalme ordentelijlje evo lutie van het lot van Marokko bin nen het hernieuwde kader van per manente samenwerking met Frank rijk " Vóór zün vertrek van Madagas car schonk Ben Joessef de naai machines die zün vrouwen tüdens de ballingschap gebruikt hadden aan een leprakolonie Het speelgoed '¦ van zün kinderen deelde hü uit aan I zün bedienden I De ex-sultan heeft besloten zich in Beauvallon te vestigen een plaatsje aan de Rivièra in de buurt van Saint Tropez In het Golfhotel ter plaatse werden veertig kamers op de eerste verdieping voor Ben 1 Joessef en zün vrouwen in gereed - I held gebracht Tientallen monteurs ' kamermeisjes en anderen waren er Bij botsingen in Athene tussen po litie en studenten die betoogden voor aansluiting van Cyprus bij Griekenland werden deze week 27 demonstranten en 17 politiemannen gewond Op de foto ziet men politie mannen stenen en rot fruit waar mee zij door de studenten werden bekogeld teruggooien terwijl andere gezagsdienaren het gelaat met de handen beschermen Andersen had auto-ongeluk De bekende Noorse schaatsenrUder Hjalle Andersen heeft op weg naar het trainingscentrum Vaalaadalen een ernstig auto-ongeluk gekregen Hij verloor in een bocht de macht over het stuur van zijn wagen De wagen vloog acht meter in de lucht en kwam in een beek die langs de weg liep terecht Met ernstige won den aan een knie en aan het hoofd werd Andersen naar een ziekenhuis in Aare vervoerd Van deelneming aan de Olympische Spelen te Cortina d'Ampezzo is hier door geen sprake Ben Joessef terug Zondag de hele dag druk aan het werk Het gezin en het gevolg van Ben Joessef bestaat uit 38 personen Ben Joessef heeft de afgelopen 21 maan den te Antsirabe een bergoord in Madagascar doorgebracht De ex-sultan werd vergezeld door gezinsleden en raadgevers Op het vliegveld van Nice waren speciale voorzorgsmaatregelen getroffen Betogingen In Casablanca en andere Marok kaanse steden hebben duizenden Marokkanen Zondag evenals op de twee voorafgaande dagen betogin gen gehouden voor terugkeer van Ben Joessef Zaterdag is het in Rabat tot ' bot singen gekomen waarbü één beto ger werd gedood en twintig perso nen verwondingen opliepen Moestapha Ben Raissi Boutsjaib vice-voorzitter van de Marokkaanse afdeling der organisatie van kolo nisten Presence Fransaise " is Zaterdag in Casablanca doodge schoten De dader ontsnapte Na hezetting der oase Saoedi-Arabië heeft Zaterdag bü Engeland geprotesteerd tegen de bezetting van de Boeraimi-oase door troepen van de sultan van Muscat en de sjeik van Aboe Dhabi die onder Britse leiding staan In een verklaring van de ambas sade van Saoedi-Arabië in Londen wordt o.m gezegd dat Saoedi Arabië overeenkomstig zün wens om de vrede in het omstreden gebied te handhaven niet met ge lüke munt wil betalen Het zal echter elke maatregel nemen om zün rechten te waarborgen Het erkent de huidige status van de Boeraimi-oase niet Volgens Saoedi-Arabië is er geen geschil met de heersers van Mus cat en Aboe Dhabi Britse strüd krachten zouden de bewoners van het betrokken gebied met tanks en vliegtuigen hebben aangevallen Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse zaken is de strüdmacht van Saoedi Arabié die uit de oase was geëva cueerd thans per vliegtuig en schip teruggezonden Ook de twee leden van de strüdmacht die gewond wer den bij de bezetting van de oase waren teruggezonden Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië heeft Za terdag bekend gemaakt dat een Britse strijdmacht Vrydagavond een afdeling soldaten van Saoedi-Ara bië in de oase van Boeraimi heeft aangevallen Deze afdeling die slecht bewapend was werd over meesterd en gevangen genomen Eén man werd ernstig gewond Brits verweer Saoedi-Arabië heeft Zondagavond de politieke commissie van de Ara bische Liga verzocht in spoedzitting Wjeen te komen ter bespreking van de bezetting der oase van Boeraimi door troepen die door Engeland worden gesteund ¦ Intussen heeft Engeland de Veilig heidsraad van de Ver ' Naties meege deeld dat Engeland troepen naar de oase van Boeraimi heeft gezonden omdat er geen andere mogehjkheden meer waren om de Britse verplich tingen aan de twee betrokken Ara bische leiders na te komen K.N.P keurde eigen opheffing goed In de Zaterdagmiddag gehouden partüraadsvergaderlng van de K.N.P is met de statutair vereiste meerderheid van stemmen beslo ten tot goedkeuring van het ac coord met de K.VJP en tot ophef fing van de party Als consequentie van het Zaterdag door de partijraad van de K.N.P ge nomen besluit tot goedkeuring van het accoord met de K.V.P en tot op heffing van de party heeft de heer Ch J I M Welter zich opgegeven als lid van de K.V.P Hij heeft zich bereid verklaard een candidatuur voor de Tweede Kamer te aanvaar den F 25.000 op lot no 13804 In de Staatsloterg is de prijs van ƒ 25.000 gevallen op lot nr 13804 lotery 529 eerste klasse Zondagmorgen hebben en Prins te Paramaribo de dienst in de grote stadskerk van de evan gelische Broeder gemeente date - rend uit het jaar 1778 bijgewoond Predikant was Ds R M Schmidt een bosbewoner geboren in hetplaatsje Ganzee die voor de vuistweg en welsprekend sprak naar aan leiding van Johannes 17 10 11 20 en 21 De gemeente was aangezegd nietop te staan bü aankomst van hetKoninklijk Paar dat tussen deoverige kerkgangers plaatsnam Erwaren geen speciale zetels voor Ko ningin en Prins In de namiddag was er de feite lijke officiële huidebetoging van de bevolkinig van Suriname tijdiens een grote demonstratie op het uit gestrekte Gouvernementspiein Van die aircaidie van het gouvernemenits huis sloegen Koningin en Prins tus sen half vijf en zes uur een schouw spel gade zo bont zo vrolijk en zo vol afwisseling dat het werkelijk een lust voor het oog was De tal rijke volksgroepen die samen de be volking van Suriname uitmaken waren in haar verschillende vaak bijzonder fleurige klederdrachten gekomen en voerden er haar eigen dansen uit waarbij uiteraard de eigen muziek ten gehore werd ge bracht Tegen negen uur in de avond na men Koningin en Prins voorlopig afscheid van Paramaribo Z.K.H ver trok met een klein gezelschap naar het Matapica gebied om er te jagen de Koningin scheepte zich in aan boord van de „ Prospector " van de Alcoa Steamship Co om het bauxiet gebied aan de Cotticariver te bezoe ben Naar hauxietweréld Na een tocht over de Cottica die een goed beeld gaf van het Suri - OEBURAiMI OASE Chr Vakbond in Duitsland Van onze correspondent in Bonn Ondanks het feit dat Adenauer en tal van andere vooraanstaande figu ren zich er tegen hebben verklaard is Zondag op een büeenkomst te Es sen toch besloten tot oprichting van een Christelüke vakbond die de naam C.G.D Cristliche Gewerk schaftsbewegung Deut?chland dra gen zal Circa 400 vertegenwoordi gers uit werknemsrskringen namen aan de vergadering deel Byna allen stemden vóór Slechts één was tegen terwül vüf deelnemers blanco stem den Tot voorzitter werd het 51 ja-rige lid van de Bondsdag Johannes Even gekozen die al sedert 1948 al gemeen secretaris van de Katholieke arbeidersbeweging in Duitsland is In het bestuur hebben nog twee andere Bondsdagafgevaardigden zit ting te weten de 46-jarige Protes tantse Heinrich Voss en de 47-jarige Katholiek Bernard Winkelheide bei den lid van de C.D.U Het viel op dat de jonge arbeiders op deze büeenkomst veel sterker vertegenwoordigd waren dan de oudere generatie Over drie weken zal nog een officiële oprichtingsver gadering worden gehouden De mo geiykheid is nog altyd niet uitgeslo ten dat de nieuwe vakbond een on derdeel zal gaan vormen van de al gemene vakbond de D.G.B maar wü geloven toch niet dat dit waar schünUjk is Het zal wel tot een splitsing in de grote vakbeweging komen De nieuwe C.G.D beschouwt zich zelf als de opvolgster van de Chris telijke vakverenigingen die voor Hitlers komst in een rol in Duitsland hebben gespeeld en zü wü daarom ook aanspraak maken op het vermo gen dat deze indertijd bezeten heb ben en,dat door de nazi's in beslag genomen werd IN 1956 LANGERE VACANTIE EN 3 PCT GRATIFICATIE Pas met ingang van het vacantie seizoen van 1956 zal de mogelijkheid bestaan om de vacantie te verlengen Per 1 Maart 1956 mag uitkering van een gratificatie van maximaal 3 per cent geschieden Dit heeft het College van Rijks bemiddelaars beslist in overleg met de Stichting van de Arbeid Deze beslissing geschiedde in ver band met het door de regering ge geven verlof eventueel over te gaan tot een verruiming van de richtlijnen voor de z.g.n secundaire arbeidsvoor waarden De bepaling dat de ver ruiming eerst dan zou mogen plaats hebben als de CAO in de betreffende bedrijfstak afgelopen is zal naar men zegt met soepelheid worden toegepast Cairo wil plebisciet in de Soedan De Egyptische regering heeft ver zocht om onderhandelingen met de Britse over een herziening van het Egyptisch-Eritse accoord van 1953 over de Soedan De Egyptische regering heeft zich uitgesproken voor een referendum van het volk van Soedan over zün toekomst Volgens de oorspronkelüke over eenkomst zou de Roedanese consti tuanti zich uitspreken over de vraag of de Soedan onafhankelük zou wor den of een unie met Egypte zou aangaan Het Soedanese parlement heeft echter verzocht om de consti tuanti in deze niet te raadplegen Goed begin voor Faure In de Franse Nationale Vergade ring is Zondagmiddag een debat be gonnen over een regeringsvoorstel om in December vervroegde verkie zingen te houden voor een nieuwe Nationale Vergadering De zittings termün van de Assemblee loopt eigenUjk pas zeven maanden later af Bü dit debat dat drie dagen duren zal staat opnieuw het leven van het Kabinet-Faure op het spel Reeds in de eerste uren van het debat behaalde premier Faure een overwinning toen de vergadering met 441 tegen 77 stemmen een radi caal voorstel verwierp om de kwestie van vervroegde verkiezingen uit te stellen tot besloten zal zyn of eerst de kieswet gewüzigd moet worden I Advertentie DIAS IS TOONAANGEVEND IN Moderne Italiaanse heren kleding Winterjassen Demi-saisons Regenjassen BILTSTRAAT 32 Falcon — Sturka - - Santega r "¦^ Nachtvorst WEERS\'n.i;w-viJHliNÜ van het KNMI geldig tot Dinsdagavond Droog weer met opklaringen en in de nacht en ochtend plaatse lijk mist Weinig wind Vannacht op vele plaatsen zware nacht vorst morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere ZON EN MAAN Dinsdag Zon op 7.36 Zon onder 17.12 Maan OB 17.41 Maan onder 9.17 Europees weerrapport Maandag 7 uur v.m - Station Weer Wmd Max temp eisteren Slockh onbew WNW U gr C Oslo l'.cht bew Stil 1 gr C tCüpenn onbew WNW 7 gr C A'dam regenbui W 10 gr C Londen nnbew NW 8gr C t*uxmri 2w bew NO 3gr C Parijs nevel NO 5 gr C Burdx regen NNO 10 r;r C Gienob geb bew Stil i2gr C Nice regen NW 18 gr C Geneve r;eveJ ONO 9 gr C Zurich nevel N 8 gr C Locamo onbew Stil 11 gr C Berlijn onbew W 5gr C Frankf nevel Stil 8gr C Münch mist Stil 5 gr C Wenen rnist Stil 8gr C Innsbr nevel Stil 10 gr C Rome zw bew ZZO 21 gr C Ajaocic onweer NO 21gr C Mallorca onweer ZZW 22gr.C 
Maandag 31 October 1955 • 63e Jaargang No 154 UTRECHTSCH NlEUWSBUj Belgen waren gast bij Utrechts D.V.S Film „ East of Eden " in kerk besproken Het slot van de film brerifi zoverre een integratie van " B I Drie nieuwe Diaconessen in Nicolaikerk ingezegend der Diaconessen is nu gebracht op 118 De dienst werd opgeluisterd door zang van het zusterkoor o.l.v Jan Wagenaar Inbraak in school Zondagmiddag ontdekte de con cierge van de Sint Bernulphus school voor buitengewoon lager en vakonderwijs aan de Tamboersdijk te Utrecht dat " en ruit aan de ach terkant was ingedrukt Bij onder zoek bleek dat er ongewenst bezoek was geweest In een kantoortje waren een bureau en een stalen kast opengerukt Een nog onbekend maar naar schatting niet overma tig geldsbedrag ontbreekt In het gebouw Trianon speelde de Toneelvereniging Kunst en Vermaak voor de buurtvereniging Leve de Vrijheid het toneelspel Mensen in nood Van links naar rechts Dirk Noordewier G Beunes Barend Buys C Ockeloen en Aagje van Trigt mevr Kwint Foto U.N.-V d Werf „ De wijze Nar '' door de R en D.-wijk Groot succes ondanks iets te overladen Gistermiddag werden er in het K en W te Utrecht danswedstrijden gehouden om het kampioenschap van Midden — Nederland die georga niseerd waren door het Dansinsti tuut H de Rijk onder auspiciën van de Nederlandse Amateur Dancers Club Op de foto de kampioenen met de leiding v.l.n.r de heer en mevrouw De Rijk Kampioen hoofd klasse de heer en mevr Holzhuizen Groenewoud Kampioen A klasse de heer N Schimmel en mej N Ver burg Kampioen B klasse de heer N Markx en mej A E Schram >¦ Voerden operette op in N.V.-Hifis Van een onzer verslaggevers ' t Is green man die n et prui men Ijan Dat vond Zaterdagavond matroos-ordonnans Kees Pruim in de Vlaamse operette Juanita welke leden van Vriendenkring uit Gent opvoerden in Jiet N.V.-Huis te Utrecht voor de zustervereniKing van spoorwegpersoneel Door Vriendschap Sterk Kees Pruim was er eentje uit een gezelschap drinkebroers en liefde ridders zoals hij zichzelf en de an dere Nederlandse matrozen noem de die in de Spaanse havenstad Valencia aan het passagieren wa ren Vandaar dat hij zich een mees ter toonde in het hof maken en in het raeehuppelen op Spaans rhyth me Vele verwikkelingen volgden ook met Juanita de danseres van de bar waarin de Nede landse Jant jes waren verzeild - geraakt Maar eind goed al goed na de terugkeer in het vaderland De voorstelling werd welwillend door een behoorlijk bezette zaal ge volgd Van de vele medewerkenden willen we de heer G Beeu afzon derlijk vermelden Voor zijn komi sche en beweeglijke rol van Kees Pruim was hij geknipt De Belgische toneelgroep had kennelijk veel zorg besteed aan de aankleding om er een zo fleurig mogelijk geheel van te maken De moeilükheid dat men geen eclnte uniformen mag gebruiken op het toneel had men bij de Nederlandse zeeofficieren opgelost " door hen het witte jasje met de epauletten • iaan de trekken zoals rtien dat in België door kellners ziet dragen Een aardige vondst was dat enige leden van het eigen orkest niet in de bak maar op het toneel in de barscènes meespeelden Vriendenkring een vereniging uit personeel van de Nationale maat schappij van de Belgische spoor we.gen uit Gent kwam Zaterdag middag 72 leden sterk in Utrecht aan Nadat bij het monument bij het derde hoofdgebouw van N.S voor hen die niet wilden bukken " herfstbloemen waren gelegd met linten in de Belgische en D.V.S kleuren had in het N.V.-Huis de of ficiële ontvangst plaats Wederzijdse waardering Het Iton niei anders of bU DoorVriendschap Sterk en Vrienden kring werd over vriendschap tot inlengte van jaren gesproken Wehoorden er de heer J Velthuis dienamens de B.S.O fBond van spoor wegontspanningsverenigingen in Nederland de heer Leopold Beeck man voorzitter van Vriendenkring éen gedenkpenning aanbod De heer Beeckman overhandigde op zijn beurt een ingelijste foto van formaat met drie torens van Gent erop aan de heer J de Bal biaan eerste voorzitter van D.V.S Deze beantwoordde dit gebaar door aan de Gentse voorzitter een ets van Oude Gracht en Dom aan te bieden om op te hangen in het groepshuis van Vriendenkring Zo was en bleef men vriendschan pelijk ook bij de hierna vol.gende ontmoetingen van Belgische gasten en Utrechtse gastheren en gast vrouwen Zondag bracht het gezel schap een bezoek aan de studio van de Avro te Hilversum Na een af scheidsdiner in hotel Du Commerce te Utrecht spoorde Vriendenkring naar Gent terug Man stapte teren auto on Deze IVTaandafïmnrrf^.n was de 49 jarise vormer G T K uit Utrecht onfovtui"liik Op de nversteekrilaats bij de knnsinfï Amj=terdnirise«tr.weg — Ondiep liep hij tesen de nasporen de autn van de 31-jariee electrc'ën A V d H op De voetganffer hr-ik zijn link»rbeen en Urees een hoofd wond Hij werd naar het St Anto niusziekenhuis overgebracht Een groopje kinclPrpn uJt het - ang-spel „ De u-i,he Xnr " Foto U.N De heer Leopold Beeckman voor zitter van de Gentse verenigingVriendenkring midden ontvingZaterdagmiddag op een ontvangstin het N.V.-Huis te Utrecht eengedenkpenning uit handen « an deheer J Velthuis die sprak voor deBond van spooi wegontspanningsver-enigingen in Nederland Links deheer J de Balbiaan eerste voor zitter yam D.V.S de toneelverenigingvan spoorwegpersoneel te Utrecht,welke de Belgen gastvrijheid ver leende Foto U.N Advertentie Met YELPOH Van een onzer verslaggevers In een geheel gevulde Nicolaikerk is Zondagavond op plechtige wijze het honderdelfde jaarfeest van het Diaconessenhuis gevierd De voor zitter van het bestuur de emeritus predikant ds P Veen heeft in een rede de oorsprong van het Diaco nessenhuiswerk belicht In de tüd van het Reveil met zijn sterke na druk op de Werken der Dankbaar heid heeft men deze arbeid der kerk opgezet Niet alleen verpleegzusters werden en worden opgeleid de ar beid der Diaconessen is veel breder Ook kinderhuizen sanatoria en ouden van dagen-zorg hebben de belangstelling De vraag naar Dia eonessen overtreft dan ook altijd het aanbod De voorzitter memo reerde de mutatie van predikant in het tehuis Ds Everts is naar Nw Zeeland vertrokken en Ds van Ginkel heeft zün plaats ingenomen Uit de getal len die Ds Veen noemde bleek dui delijk hoezeer het werk van de - in richting op prijs werd gesteld Meer dan twaalfduizend patiënten wer den opgenomen Een zuster is in Broedergemeente-verband uitge zonden naar Suriname Het huis heelt twee zilveren schalen van de viering van het heilig - Avondmaal ten geschenke ontvangen van de zusterkring Nadat Ds van Ginkel de predi kmg had gehouden naar aanleiding van I Samuel 23:18 a Hierop slo ten die beiden een verbond voor het aangezicht des Heren werden drie nieuwe Diaconessen de zusters Fol kerts Doornenbal en Buis ingeze gend De zusters zongen de drie nieu.we Diaconessen toe Het getal programma Van een onzer redacteuren Het bestuur van de jeugdclub Ri vieren en Dichterswijk en met na me mevr A Bruinshoofd-Diemel hadden zich zorgen gemaakt over de toeloop naar de op stapel ge zette kinderoperette De wijze Nar Men vreesde een terugslag op de vele kinder voorstellingen in de zelfde Stadsschouwburg deze zomer door het Rotterdams Kindertoneel Men bedacht daarbü niet dat het laatste zuiver als vacantie ontspan-ning was gedoeld en dat deze jeugd club van een gans andere opzet be hoort uit te gaan en ook gaat Pretritje duurde maar kort Omdat de bestuurdfr naar hü had gezien tl;uis een kaartje zat te leggen dacht de 16-jarige A L uit Utrecht dat hij diens auto wel even kon lenen welke Zaterdagavond om half twaalf onbeheerd en rijklaar — met contactsleuteltje en al — in de Lange Nieuwstraat stond Maar het pretritje duurde maar kort De knaap die best al in zijn bed had mogen liggen op dit bijna middernachteltjk uur zat voor de tweede keer van zvjn leven achter een autostuur Hoe hü het de eerste keer klaar speelde vermeldt de historie niet maar zeker is dat één rijles geen automobilist maakt want na een paar honderd meter gereden te hebben nam de jongen de bocht naar rechts te kort en drukte het hek van de Willem Arntszstichting op de hoek van de Agnietenstraat anderhalve meter naar achteren Gelukkig liepen er geen mensen De enige die benen maakte was de jongen zelf Hij vluchtte een huis binnen in de Dorstige Hart stèeg waar de politie hem ophaal de voor een hartig onderhoud op het bureau Hoofd in ijzeren klem De 25-jarige electriciën A J H V uit Houten kwam Zaterdag met zijn hoofd in een ijzeren klem te zitten toen hij met zijn auto bij de opgang van het viaduct bij het Houtensepad tegen een stilstaande vrachtauto op reed van de 38-jarige expediteur W H uit Houten en de carrosserie tot aan zijn nek werd ineengedrukt Toch kwam hij er met slechts waf schaafwonden en rugpijn af De naast V zittende 49-jarige lood gieter A J Smit uit Schalkwijk werd zwaar gewond Met vermoede lijk een schedelbasisfractuur werd hij naar het St Antoniusziekenhuis overgebracht Tentoonstelling Jan van Scorel Het is mogelijk gebleken de ten toonstelling Jan vain Scorel op Dins d.a,g 1 November nog de gehele dag voor bet publiek o-pen te houden De openingsuren zijin van 10 tot 17 uuir en vam 20 tot 22 uiur Des avonds om 20 uiur rondleiding Kennelijk echter was men gister middag blij dat de zaal zo goed als geheel was bezet En wtj mèt deze jeugdclub Want inderdaad bieden mevr Bruinshoofd-Diemel CS nog altijd iets geheel eigens Iets goeds De wijze Nar werd vol frisse le venslust vol enthousiasme op de planken gezet En het resultaat was ook dit keer verrassend ook al was deze operette klein van omvang Het spelersiïtateriaal voldeed aan redelijke eisen het solistische deel hoewel niet geheel feilloos was zeer redelijk costuuras en grime waren keurig verzorgd en voor zo ver er in gedanst werd waren de balletten in hun eenvoud doeltref fend Er moet aan deze uitvoering we derom een serieuse voorbereiding zün voor.fgegaan en al mag niet ontkend worden dat het geheel te veel in fragmenten uiteen viel de kinderen die gelukkig niet gecon fronteerd werden met een of an dere heks hebben intens genoten Na de pauze werden er allerlei dansjes uitgevoerd Ook hier uiter ste eenvoud maar daarom niet minder geslaagd De stukgedanste balschoentjes met tekst van de re gisseuse werd een waar succes maar ook de Theevisite de grappi ge matrozendans de dans van de clowntjes en zeer in het bijzonder de Schaatsenrijderswals het was allemaal een lust voor het oog Toch veroorloven wij ons deze op merking het programma was tè overladen De kinderen werden ver moeid en daardoor onrustig en dat was even jammer Wanneer de bes-i te dansen in de operette zélf waren verwerkt had men naar ons in zicht een nog groter ' succes be haald Aan het slot werden ¦ mevrouwBruinshoofd Diemel mevrouw de3ruin Prince pianiste en hoe enRia de Korver choreografie metbloemen vereerd Mevrouw de Ra nitz-de Braauw woonde de uitvoe ring bij ¦ ¦ Advertentie Grootse SKODA Dinsdag en Woensdag 1 en 2 November a.s kunt IJ zelf zien hoe mooi hoe royaal hoe aantrek kelijk Skoda auto's zijn SKODA 1200 5 persoons ƒ 5700 - Dealer GARAGE OUDWiJK OUDWUKERVELDSTRAAT 120-124 DIRECTIE J HOGEWWEG TELEFOON 030—14075 UTRECHT Dag en nacht service De 25,000'Ste Bazar voor een jeugdpaviljoen Vandaag morgen en overmorgen is de hele grote standzaal van Phi lips in het Jaarbeursgebouw te Utrecht ingenomen door een bazar van het Chr Sanatorium Sonne vanck te Harderwijk welke bazar van 3 uur ' s middags tot 10 uur ' s avonds geopend is De gelden zijn bestemd voor het ontbrekende aan te vullen van een bedrag nodig voor de stichting van een nieuw Jeugdpaviljoen Een Utrechts comité heeft zich beUverd voor het bijeenbrengen van tal van nuttige en waardevolle artikelen zodat de standzaal op een warenhuis in het klein is gaan lijken In een grote stand kan men krui denierswaren kopen elders snuiste rijen Een hele tafel met speel goed zal wel speciaal de aandacht van de vaders en moeders hebben terwijl de patiënten zèlt een van de aantrekkelijkste stands verzorgd hebben door pitriet-artikelen te ver vaardigen corsages van verschil lend materiaal en halssnoeren van zeer kleine kralen Advertentie zie je er Het Spoorwegmusevrn in het Malie baanstation mag zich in een steeds stijgende belangstelling verheugen Noteerde men over 1954 20766 be zoekers Zaterdagmiddag mocht men reeds de 2SO0O bezoeker van dit jaar begroeten Het was mevrouw Th W Alkema van der Neut uit Utrecht die deel uitmaakte van de Neder landsche Zondagsschool Vereniging welke liaar regionale Najaarsconfe rentie te Utrecht hield en in haar programma een bezoek aan het museum had opgenomen De direc teur van het museum Dr F F de Bruyn overhandigde aan mevrouw Alkema als souvenir een presse papier in de vorm van een electri sche locomotief serie 1300 benevens een boekje betreffende het museum Kunst en Vermaak speelt „ Mensen in nood ^^ Advertentie in een GOED corset Voor een volle zaal in Trianon " speelde Zaterdagavond de toneel ver Kunst en Vermaak van de Buurtver Leve de Vrijheid het dra matische stuk Mensen in Nood " onder de bekwame regie van C Mackay f ^ Over het spel was ht publiek ent housiast met name het spel van R Ockeloen als Maarten Buys ver dient extra vermelding hoewel zijn tegenspeler H Ockeloen als de slechte visser goed partij gaf Bij zonder knap spel gaf ook mej E Kwint ip de rol van Aagje v Trigt nachtegaalstraat 78 amsterdamsestraatweg 248 Mej S van die Hurk stomd voor de moeilijke taak plotseling de rol van Roosje over te nemen daar helaas mevr Kleiman ziek gewor den was Mej v d Hurk mag een woord van waardering niet onthou den worden Voor de speelsters wa ren er na afloop bloemen Na afloop een dansje Schooljeugd zag Scapino ballet In Utrecht's Stadsschouwburg heeft vandaag in het kader van de Kinderboekenweek de balletgroep Scapino " twee schoolvoorstellin gen gegeven Op het programma stonden twee gedanste verhalen n.l De List van Li Foe of De Aanhouder wint " naar een gegeven van André Derain op muziek van Mozart de choreo grafie was van Frangoise Adret „ Scapin " alias Peter Brands ma trad op als verteller hoofd personen waren Francine Chkliar Morello en Jean Rebel resp als Chung Yang er haar arme vriend Li Foe wier liefde niet naar de zin is van de rijke mandarijn de vader van Chung Yang Nico Kemrners Hij wenst zijn dochter te laten hu wen met een voorname vreemde ling Maar met zijn als rovers ver momde vrienden weet Li Foe de snode plannen van de mandarijn te verijdelen Na de pauze zagen we De Drie Paardjes " Dit ballet is door Jean Rebel bewerkt naar het gelijkna mige boek van Piet Worm die ook de decors en de tekst van Scapino verzorgde Luctor Ponse schreef er muziek voor Deze historie verhaalt hoe drie vermomde paardjes in de stad wor den aangezien voor drie met veel feestelijkheid verwachte prinses sen Aart Brouwer Nico Krem mers en Leonard Sala Probleem van schuld en vergeving In een bijzondere dienst gister avond vanwege de Herv Gem in de Janskerk te Utrecht gehouden ging Ds A Dronkers nader in op de achtergronden van de film East of Eden " die ' n het Vreeburgthe ater werd vertoond Zijn uifgangspunt nemend in hetbekende verhaal van Kaïn en Abel,waarheen de film in tegenstellingtot de gelijknamige roman vanJohn Steinbeeck slechts zijdelingsverwijst stelde spr dat in de titel,,Ten Oosten van Eden " minder eengeografische aanduiding is bedoeldals wel de omschrijving van onsaller menselijke situatie die dooreen verloren paradijs en vervreem ding van God is gekenmerkt Abelèn Kaïn hebben beiden deel aandezer wereld maar bü Abel is ereen ja zeggen tot de lichtstreep dergoddelijke liefdt die van het para dijs nog overgebleven is terwijlKaïn daarvan afwijkt en zich schul dig maakt aan broedermoord Deredding die voor hem overblijft isgelegen in het goddelijk dragend ge duid / In de film zien wij het conflict uitgebeeld tussen rechtschapenheid die verkillend werkt en liefde die zich met de ander in de schuld soli dair weel Het verhaal van de twee lingbroeders Cal en Aron confron teert ons op een moderne manier met de raadselachtigheid der men selijke schuld Adams niet aanvf^arflen van Cal's geschenk is de ontkenning der soli dariteit en de oorzaak van het ver drongen complex bij de verworpe ne Zou zo vroeg Ds Dronkers het er in de wereld niet minder Kaïnsachtig uitzien wanneer wij de ander meer gelegenheid gaven om zich van schuld te bevrijden door zün liefde te willen ontvangen In de film wordt het woord van Psalm 32 welzalig hij wiens over treding vergeven wiens zonde be dekt is op een minder gelukkige wjjze uitgespeeld tegen de zoon Cal en doet de rechtschapenheid haar verkillende werking gelden Of heeft de regisseur Kazan door juist dit bijbel gedeelte te introduceren toch aan een meerwaarde van de ze woorden gedacht die Adam en zijn beide zoons van eenzelfde ge nade afhankelijk maken Dronken automobilist joeg fietsers op stoep Een dronken automobilist reed Zaterdagmiddag omstreelrr half vier uit de Riouwstraat te Utrecht de Kanaalstraat op en maakte de weg zo onveilig dat fietsers in paniek de stoep op moesten vluchten De bestuurder ging voor zichzelf tan ken in een café in de Damstraat en vertrok vandaar met als passagier nog een beschonken man Wie was die automobilist En wie zagen de dolle rit Zij worden opgeroepen zich te melden bij de verkeerspolitie Ooi diegenen die al.s kentekennummer van de auto NP 25 — 45 opgaven aan een hoofd agent die poogde de automobilist te achtervolgen Advertentie Vr&ag de juiste soort P lis séfHISf «¦ M^si ^ te UTRECHT — Geboren Johny H M z y A M V Oorschot en D Meijer Catharijnesingel 3 Tom z v J H v Engelshoven en A C Philipoom Oudegraeht 220 Albertus J z v W A de Rooij en A v Schalk Lijnweg 13 Cornells M z v W L Pot en S M Wijngaard Bloesemstraat 5 Ge rardus z v J de Wildt en T v Eek Anthoniestraat 4 Marietje G d v G Tichelaar en C C Oudshoorn Brouwerstraat 22 Else M d v J A Lmschoten en P J Beverloo Von Weberstraat 47 René z v A M A v Tiel en G H Niks Pr Margrietstr 54bis Hendrikus A z y H A Schoonheim en H Cornelisse Arentz straat IA Eugenie d v L Louwerse en C M V Rossum Balijelaan 4 Jan Erik z V P G Knegjens en A v Paay Leidseweg 5 Jan R L z v B J CoUette en W C GroUe Joh Wa genaarkade 75 II Getrouwd D C v Denzel en M I H Schildknegt B Toussaintstraat 29 Overleden Evert Dirk v Voort huizen wedr W Augustinus 74 j Lienden Idso Heins geh A Molier 51 j Croeselaan 235bis A Johannes C Verschuur geh M G B Brugman 72 j Palmstraat 11 Kampioen C klasse de heer L van Rossum en mej J Bakker uit Utrecht Kampioen Il-klasse de heer J Oosterbaan en mej W Gerver Kampioen UZ klasse de heer R A Frederiks en mej R Friedman Alle paren behalve die uit de C klasse kwamen uit Amsterdam Zondag middag 13 Nov a,s wordt de wed strijd voor de beste hoofdklasse paren uit Nederland om de grote wisselprijs van Utrecht m.m,v Jan Corduweners Ballroom Orkest gehouden Foto U.N.-V d Werf in j moeilijk probleem omdat aanvaarding van de schulcibelijj nis van Cal en tevens van fc liefde de vader Adam stervend 1 ^» woord ' spreekt dat htj zijn lei ' lang niet heeft kunnen zeg.iien In de ontvangen vergeving bio de daad der liefde op Tussen lu l Kaïns hing Christus aan het huJI en de waarlijk rechtschapene hier degeen die ook waarlijk i delü'k kon liefhebben Mej ' Antoinette van der FeenH Lille zong in deze dienst op gevoiil volle wijze twee aria's van Bac ] Ds L W Muns beroepen De Kerkeraad der Gerefornippfj kerk te Utrecht heeft in de vaoatiiij ontstaan door het emiritaat van Ds J W de Jager beroepen D » I \ g > Iuns te Rotterdam-Zuid Katoj drecht Ds Muns werd geboren in Mjt Op 22 October 1944 werd hy prj dikant te De Heij-Tuindorp Daarin stond hij nog in Berlikum 1947i f vanaf 26 April 1951 in zijn teg » woordige gemeente Intrede Ds Heybroelt Ds M J Heybroek predikam bij de Evangelisch Lutherse Kerl te Culemborg zal op Zondag j November zjjn intrede doen bij Jj Evang Luth Gemeente te Utrecht DS Heybroek volgt Ds C F Noit op die enige tijd geleden met ene ritaat ging ' Advertentie Vrouwen Vrouwen hebben vaak noeilijke en pijnlijke tijden Zij kunnen deze aan merkelijk verlichten ja die pijnen doen verdwijnen door het i^ebrui van Togal de grote pijnverdrijvet Togal is onschadeijk voor ha;i nieren en maaa Bij apo!!ii>,.>k ei drogist ƒ 0.95 ƒ 2.40 en ƒ 8.88 - agenM MAANDAG JAARBEURS 16—32 uur Bazar Ihv Sanatorium Sonnevanck GEBOUW V K en W 15—18 en 19'0 - 32 uur Boekententoonst VS^erpMbi bliotheek SCTIOUWBURG 20 uur Tonp.lsf schap Johan Kaart Pota.=^ch Pn Per - lemoPr met vacantia " N.V HUIS 20 uur Pers Ziekei:z -:| revue Met veel pleaer " t.b.v het > brekkigp kind JACOBIKERK 20 uur Hervoiniir » avond sprekers heren N v Sph'^uv^n burg en Prof Dr A A ' van Rii'fr ONTSP.ZAAL WERKSPOOR 15 - '¦ a B.izar Chr Geref Kerk Utr.-N'-i t.b.v bouwfonds opening door D t Smeden TRI.ANON Oudegraeht 353 20 mi ' Gft Arbeidsbureau emigratievnnr'i ''-- " e Canada PAUL.USHUIS 20 uur Jaarvers Tj:n dorps Belang DINSDAG DOOPSGEZ KERK Oudegraeht ItK — 32 uur Bazar t.b.v vprniPinv;rE meubilair en sociale werk JAARBEURS 16—22 uur Bazar S,ina - torium Sonnevanck ONTSP.LOKA.iL WERKSPOOR S - 23 uur Bazar Chr Geref Kerk Utr - Noord SCHOUWBURG 20 uur Tonpelgroep Theater Do ' i Rosita " GEBOUW V F m W 20 uur Ulf Kr'ng pianorecital door Bi-am Boelee HOTEL NOORDBRABANT 20 m Huisvrouwenver Lode van Gent over Vlaamse Humor OUD KATH KERK Gem zaal Bern Weerd O.Z 63 20,30 uur Pa.«loors Dr P J Maan en M A Z*'art Ben mens leeft maar een Is dit waar " GEM MUSEUM Maliebaan 42 20 uur Rondleiding Afd Kun.=t na 1S.Ï0 UNIVERSITEIT 20 uur Acartpmifcll concert Hollands Strijkkwartet m,m ' Diek Vos altviool WIJKZAAL MATTHEUSKERK Oog in Al 10.30—32 uur Bazar t b.v u-ijl - jeugdwerk WAALSTRAAT SI 14—32 uui Baiar Geref Kerk wijk IX BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,;W 18.45 en 21 uut Zondag om 14,15 16.30 18,45 en 21 uur CAMERA Das fliegende Klassenjin mer a,l van Vrijdag t.m Zoiidaf Quaie des Brumes van Maandag t.m Donderdag 18 jr CITY Pechvogels Laurel en Hardy al OLYMPIA Vrijdag t.m Zondag CM ' m de sporen al Maandag t.m Don derdag De overloper 14 jr PALACE Het dodendal 14 jr Vrüdas t.m Zondag 18.45 en 31 uur Maandag t.m Donderdag 20 uur REMBRANDT Vrouw van Rome me ' Gina Lollobrigida 18 jr SCALA Chantage 18 jr dag 3e voorst 21,15 uur VREEBURG Zeven Broers zoeken as ven meisjes a.l BTLMAC Actualiteiten a.l Vrüdas t.m Zondag 10—18.30 uilr Maandal t.m Donderdag 10—19.45 uur SPOORBIO Actualiteiten a.l 8—23 uur Gevonden voorwerpen Doublé herenarmbandhorloge me ' bruine band 1 paar bruine glacé he renhandschoenen etui met vulpen en vulpotlood 1 groene handschoen 1 paar kinderpantoffels linker kin - dei schoen bruin linnen fietstasje inh brood Anulose armband met metalen wapen rode damesparapluie roodbruine autoped met rem,bruin lederen boodschappentas inh porte monnaie en enveloppe tezamen ƒ!" in een zaak Losse handschoenen en sleutels Het hoofdbureau Waterstraat 56 is geopend op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 31 Oct — Bovenkant sluis 46 cm - 1 - N.A.P val 6 cm Benedenba '» sluis 20 cm — N.A.P val 2 cm keni\is{;eving De directeur van de reinigings-i markt - en havendienst brengt onder de aandacht van belanghebbenden dat voor de van 14 tot en met 24 december 1955 te houden kerstbomen markt standplaatsen zullen worde » uitgegeven Gegadigden voor een plaats op het Janskerkhof of elders in de stad die nen zich vóór 10 November as schriftelük te melden by de directeur van bovengenoemde dienst Vee marktplein 40 De Directeur J T JACOBS VïKBCttI Moeili VOO Ruime i in ee Van een DOS heeft van ADO 1-0 was ingegaan maar Dat neemt evenwel niet worden genoemd en o ^ men bij het afwerken d « was gegaan We geloven de Utrechters bij de ruf voorgestaan op dat mo sprekende veldmeerder waarin evenwel door zi V Oostrum een groot t Daartoe In de gelegenheid nam DOS vrijwel van het 1 bezit van het middenveld I omdat Schcrpenissp en v U in de Haagse aciterhoede ' zwak begin hadden en Hueg Jansen daardoor meer achtf ten blijven dan hen vermoed was Deze factoren schiepe DOS de gelegenheid om op i denveld een serie aanvallen zetten waarbij dikwijls goi gecombineerd maar in eer langzaam tempo Daardoor kreeg vooral de nige ADO stopper Jans no de gelegenheid in te grijpe deed dat op robuste wijze arbiter v Leeuwen voorlop wel nog geen overtreding Maar toch er mankeerde die Utrechtse aanvallen ee van het feit dat en Luiten mers lang niet in hun norm staken Er waren dus hiaten v d Bogert wel zo goed moj gevuld werden doch niet g ' we stelden het reeds vast a goede schoten kwam dan doelman v Oostrum om een laten zien dat hij zijn vak mende wijze verstaat ADO moest zich in deze tot uitvallen beperken vrij aanvallen overigens die Utrechtse defensie waarin Okhuizen een uitstekenc speelde geen genade vondi Voorlopig resulteerde < meerderheid van DOS all in hoekschoppen waarvan voor de rust zes te nemen gen ADO niet een En hel bovendien nog maar heel ADO had de leiding genon toen Rijnvis de DOS-deft te slim af was volgde er e « lage voorzet voor het op d vrijwel onbeschermde waar middenvoor v d S danks zijn sprint net niet 1 DOS leidt Er was reeas een half uu en nog steeds geen doelp in de 35ste minuut kwam Bij een DOS-aanval probe per Jans die weer wat t « onderscheppen Vrije sch < de heer v Leeuwen Van belastte zich met het nem en schoot laag via binnen in 1—0 Een meer dan voorsprong DOS bleef de toon Krommert bracht het lee delijk goed voor doel ma hulp van de nog steeds v blijvende kanthalves wisi defensie de achterstand v op 1—0 te houden Het zag er na de herv uit dat de tweede helft beeld zou gaan bieden ali Direct weer een sterk DOS dat kansen kreeg n niet kon benutten Pech mers toen een schot van van de paal terugsproi schoot de terugspringend over En of het nu daar dat de Haagse ploeg ine inoed vatte we weten he ineens veranderde het b « ADO zette een fel o DOS werd op eigen he drongen zag geen kans verplaatsen ADO had r denveld en ernstig werd se doel belaagd Gevaarl geweest zijn als de Haas de over schietcapaciteit Schikt Maar daarmede 
Moeilijke overwinnin voor sterker DOS K.N.V.B VER(?ADERDE IN KRASNAPOLSKY Nog lang niet alles in kannen en kruiken Op 1 Januari geen competitievoethal Van een onzer sportredacteiuren Hoewel er vooruitgang is te bespeuren wij staan nog aan het begin van een lange weg Alles is nog lang niet in kannen en kruiken kh een club nu aan het betaalde voetbal deel neemt wil dat nog lang niet zeggen dat zij dat in de toekomst zal kunnen volhouden Aldus de heer - 4 H Martens voor zitter van de Sectie Betaald Voetbal in de vergadering van deze sectie welke Zaterdag in Krasnapolsky te Amsterdam werd gehouden Ruime meerderheid in eerste helft Van een onzer sportredacteuren DOS heeft van ADO gewonnen met 2-1 nadat de rust met 1 0 was ingegaan maar het was een dubbeltje op z'n kant Dat neemt evenwel niet weg dat de overwinning verdiend mag worden genoemd en overtuigender zou zijn geweest indien men bij het afwerken der aanvallen wat doortastender tewerk was gegaan We geloven dat indien dit het geval was geweest de Utrechters bij de rust met meer dan 1 — O zouden hebben voorgestaan op dat moment een te magere beloning voor de sprekende veldmeerderheid van Luiten c.s een lage score waarin evenwel door zijn prima werk ook de ADO-doelman Oostrum een groot aandeel had KOSTBARE ZEQE TE(?EN B.V.V 1-2 Elinkwijk vocht met rug tegen de muur Van een onzer sportredacteuren DEN BOSCH Zondagmiddag Met de rug tegen de muur gedrongen heeft Elinkwijk in het voetbalduel dat vanmiddag in het fraaie sportpark „ De Vliert " werd uitgevochten zijn moeizaam verkregen 2-0 voorsprong moeten verdedigen Webiu de blauwwitte verdediging bleek toen het er werkelijk op aan kwam volkomen capabel om die lang niet gemakkelijke taak tot een goed einde te brengen en boewei de Utrechtse verdediging tenslotte moest zwichten voor een venijnig en goed gericht schot van de voet van Van Overbeek vrijwel het enige gevaarlijke schot van de rood zwarten kwam het einde met een zwaar bevochten 2-1 over winning aangenomen dat Willem II een ofmeer punten tegen Feyenoord zouverspelen Maar ook Elinkwijk speelde met op voUe kracht De anders zo soe pele machine kon maar niet op toe ren komen en in de voorhoede werd het gemis van Westers die naar onze mening door Gademans ditmaal wel zeer onvoldoende werd vervangen dubbel gevoeld Westers sukkelde met een onwillige enkel vorige week opgelopen tegen Scheveningen HoUand-Sport maar zijn benen zul len wel gekriebeld hebben van ver langen om mee te spelen want hij zou er ongetwijfeld veel meer van terecht hebben gebracht dan zijn vervanger die wel zijn uiterste best heeft gedaan maair toch de hoogte van een Westers bij lange na niet kon bereiken Ook B.V.V telde een invaller want linksachter Huybregts was vervan gen door Van Engelen En ofschoon Elinkwijk dus niet in grootse stijl speelde zagen de Utrechters toch reeds binnen de tien minuten kans om de score te openen Voordien was de strijd vrijwel ge lijk opgegaan waarbij beide partijen wel enkele kansen hadden gehad maar die toch ongebruikt werden gelaten Kraak in het Utrechtse doel maakte voor rust nog al eens enkele Prachtig werk van Utrechtse defensie Ontzettend groot is de druk ge weest die de Bosschenaren met uiterste krachtsinspanning op de Utrechtse veste hebben uitgeoefend De Brabantse hoofdstedelingen ke ken met rust tegen een 2 — O achter stand op die zij hadden opgelopen door de zaken veel te kalm aan te pakken waarschijnlijk in de veron derstelling dat zij dit Utrechtse ap peltje wel eens gemakkelijk zouden schillen Want B.V.V pakte de zaken van het begin af aan veel te slap aan en het scheen alsof Elinkwijk wel een gemakkelijke zege zou gaan behalen op deze zo gevreesde tegenstander En in de eerste helft bleek dan ook in het geheel niet dat de Bosschena ren vochten voor de leidende plaats die zij door een overwinning op Elinkwijk zouden kunnen veroveren HTSCH NIEUWS BIAD Ede ' roken It van de filrr brenst ¦ een integratie van „* probleem omdat in ^"* ing van de schuldbeliin * Cal en tevens van &' vader Adam stervend S reekt dat hy zijn levï ' Iieeft kunnen zeggen ' mtvangen vergeving Mooi.der liefde op Tussin two'ig Christus aan het kn?'aarlijk rechtschapene « ï!;en die ook waarlijk e „ 1 liefhebben ^°''- ntoinette van der Peen tl in deze dienst op gevooi ze twee aria's van Bach " b ^ L W Muns eroepen keraad der Gereformeerii » trecht heeft in de vacatur door het emiritaat van Ds Jager beroepen Ds L w Rotterdam-Zuid Katenl ms werd geboren in 1920 October 1944 werd hü prei De Heij Tuindorp Daarna nog in Berlikum f1947 en April 1951 in zijn tesen gemeente Ie Ds Heybroek ¦ •'¦ Heybroek predikant vangehsch Lutherse Kerl iborg zal op Zondag 27 r zijn intrede doen bij rt uth Gemeente te Utreclit iroek volgt Ds C F Nolte iige töd geleden met eme • Adveit.-ntiei / rouwen buuben vaak - loeilijke en ijden Zij kunnen deze aan verlichten Ja die pijnen dwiinen door het gebruik ü de grote pijnverdrijver onschadeijk voor hart T maas » Bij apotheek en 0.95 ƒ 2.40 en ƒ 8.88 - AGENDO MAAND.1G RS 15—32 uur Bazar t.b.v 1 Sonnevanck V K en W 15—18 en 19.m -~ Boekententoonst Wereldbl ÜRG - 20 uur Toneelgezel han Kaart Potasch en Per let vacantie " > 20 uur Pers Ziekenzorg et veel plezier " t.b.v het ge kind RK 20 uur Hervormings rekers heren N v Schouwen Prof Dr A A van Euler AL WERKSPOOR 15—23 n ir Geref Kerk Utr.-Noord iwfands opening door Ds v Ourtegrachf 252 20 uur Gew ireau emigratievoorltchting Ü'IS 20 uur Jaarverg Tuin lang DINSDAG KERK Oudegracht 14.30 Bazar t.b.v vernieuwing en sociale werk ïS 16—22 uur Bazar Sana > nnevanek KA.AL WERKSPOOR 15 — iazar Chr Geref Kerk Ulr - URG 20 uur Toneelgroep Dn ' - 1 Ro.=ita " V IV en W 20 uur Utr anorei-ital door Bram Boelee rOORDBRABANT 20 uur ivenver Lode van Gent over Humor H KERK Gem zaal Bern Z 53 20.30 uur Pa.stoorE Dr lan en M A Zfrart Ben t maar een " Is dit waar " Eini Maliebaan 42 20 Hur ng Afd Kun.n na 1850 FEIT 20 uur Academisch ollands Strijkkwartet m.m.v altviool MATTHEUSKERK Oog 30—22 uur Bazar t.b.v wijk c 4AT 81 14—32 uur Bazar rk wijk IX BioseoPEx ¦ en om 14..30 IS 45 en 31 uur 14.15 16.30 18.45 en 31 uur Das fliegende Klassenzim - van Vrijdag t.m Zondag Brumes van Maandag t.m ï 18 jr vogels Laurel en Hardy a.l Vrijdag t.m Zondag Geef ren a.l Maandag t.m Don e overloper 14 jr let dodendal 14 jr Vrijdas ig 18.45 en 21 uur Maandag erdag 30 uur 3T Vrouw van Rome met Jbrigida 18 jr mtage 18 jr dag 3e voorst ¦ Zeven Broers zoeken ze ïs a.l Actualiteiten a.l Vrijdag ag 10—18.30 uu'r ' Maandag erdag 10—19.45 uur Actualiteiten a.l 8—23 uur den voorwerpen erenarmbandhorloge met i l paar bruine glacé he oenen etui met vulpen lod I groene handschoen derpantoffels linker kin bruin linnen fietstasje Anulose armband met pen rode damesparapluie autoped met rera.bruin idschappentas inh porte enveloppe tezamen ƒ 163 ik Losse handschoenen Ibureau Waterstraat 56 is werkdagen van 13 tot 16 er telefoon OOGTEN WEERDSLUIS 31 Oct _ Bovenkant sluis P val 6 cm Benedenkant — N.A.P val 2 cm ^ i\is(;eving eur van de reinigings - lavendienst brengt onder t van belanghebbenden Ie van 14 tot en met 24 > 5 te houden kerstbomen iplaatsen zullen worden n voor een plaats op het of elders in de stad die ' öór 10 November a.s e melden bjj de directeur enoemde dienst Vee 0 Oe Directeur J T JACOBS Daartoe in de gelegenheid gesteld nam DOS vrijwel van het begin af bezit van het middenveld Dat kon omdat Schcrpenisse en v Rosmalen in de Haagse ae'iterhoede een vrij iwak begin hadden en Huegenin en Jansen daardoor meer achter moes ten blijven dan hen vermoedelijk lief was Deze factoren schiepen voor DOS de gelegenheid om op dat mid denveld een serie aanvallen op te « etten waarbij dikwijls goed werd gecombineerd maar in een iets te langzaam tempo Daardoor kreeg vooral de langbe nige ADO stopper Jans nogal eens de gelegenheid in te grijpen en hü deed dat op robuste wijze waarin arbiter v Leeuwen voorlopig even wel nog geen overtredingen zag Maar toch er mankeerde iets aan die Utrechtse aanvallen een gevolg van het feit dat en Luiten en Lam mers lang niet in hun normale vorm staken Er waren dus hiaten die door V d Bogert wel zo goed mogelijk op gevuld werden doch niet geheel En we stelden het reeds vast als het tot goede schoten kwam dan was daar doelman v Oostrum om eens even te laten zien dat hij zijn vak op uitne mende wijze verstaat ADO moest zich in deze periode tot uitvallen beperken vrij zielloze aanvallen overigens die bij de Utrechtse defensie waarin invaller Okhuizen een uitstekende partij speelde geen genade vonden Voorlopig resulteerde die veld meerderheid van DOS alleen maar in hoekschoppen waarvan DOS er voor de rust zes te nemen kreeg te gen ADO niet een En het scheelde bovendien nog maar heel weinig of ADO had de leiding genomen Want toen Rijnvis de DOS-defensie eens te slim af was volgde er een scherpe lage voorzet voor het op dat moment vrijwel onbeschermde DOS-doel waar middenvoor v d Steen on danks zijn sprint net niet bij kon DOS leidt Er was reens een half uur gespeeld en nog steeds geen doelpunt Maar in de 35ste minuut kwam dat toch Bij een DOS-aanval probeerde stop per Jans die weer wat te stevig te onderscheppen Vrije schop besliste de heer v Leeuwen Van der Linden belastte zich met het nemen daarvan en schoot laag via binnenkant paal in 1—0 Een meer dan verdiende voorsprong DOS bleef de toon aangeven Krommert bracht het leer herhaal delijk goed voor doel maar met be hulp van de nog steeds veel achter blijvende kanthalves wist de ADO defensie de achterstand voor de rust op 1—0 te houden Het zag er na de hervatting naar Uit dat de tweede helft hetzelfde beeld zou gaan bieden als de eerste Direct weer een sterk aanvallend Dos dat kansen kreeg maar ook nu niet kon benutten Pech had Lam niers toen een schot van zijn voet van de paal terugsprong Luiten schoot de terugspringende bal hoog over En of het nu daardoor kwam dat de Haagse ploeg ineens nieuwe inoed vatte we weten het niet maar ineens veranderde het beeld ADO zette een fel offensief in DOS werd op eigen helft terugge drongen zag geen kans het spel te verplaatsen ADO had nu het mid denveld en ernstig werd het Utrecht se doel belaagd Gevaarlijker zou dit ïeweest zijn als de Haagse voorhoe de over schietcapaciteiten had be Wiukt Maar daarmede bl««k iMt maar droevig gesteld En de Utrecht se defensie zorgde er wel voor dat Rijnvis daartoe geen kans kreeg jWaar toch zou hij de maker van de gelijkmaker worden Op het midden veld beoordeelde Temming een bal verkeerd Hij dacht dat die over de lijn zou gaan doch linkshalf Jansen wist dit net nog te voorkomen Jan sen had toe een vrijwel vrij veld voor zich ging ermee op ' t Utrecht se doel af en gaf het leer op het juis te moment over aan de naar binnen gelopen Rijnvis De poging van en - Een van de vele malen dat het ADO-doel door DOS werd belaagd Van Oostrum is de aanstormende Luiten iets te vlug aj Foto U.N.-V d Werf kele DOS-verdedigers om hem het schieten te beletten faalde Met een droog schot in de bovenhoek waar bij v d Berg niets te verwijten viel werd het 1—1 En daar ADO hieruit uiteraard nieuwe moed putte en DOS wat gedemoraliseerd leek begon het gevaarlijk te worden Nu volgde corner op corner op het Utrechtse doel vijf tegen DOS geen enkele Maar de DOS-defensie her vond de kracht om het spel weer meer te verplaatsen waarna een vrijwel gelijk opgaande wedstrijd ontstond met voetbal dat zeker niet boven het middelmatige uitkwam Fel was de strijd om het winnende doelpunt doch sportief Steeds meer begon het erop te lijken dat dit niet zou komen Van dichtbij stopte v Oostrum een laag schot van v d Linden En op een ifioment dat dit eigenlijk niet verwacht werd kwam het tweede doelpunt voor DOS Tem ming gaf een hoge voorzet die door V Oostrum het veld werd inge stompt Echter net voor de voeten van Luiten die zijn minder goede spel van deze middag toen weer vol ledig goed maakte door hard in te schieten 2—1 Nog gaf ADO zich niet gewoimen viel agressief aan met twee hoek schoppen tot gevolg die evenwel geen schade voor DOS aanrichtten Ook DOS forceerde nog een hoek schop maar tot doelpunten kwam het niet meer zodat DOS het beeld van de gehele wedstrijd in ogen schouw nemende verdiend met 2—1 won Nederland-Noorwegen Naar het A.N.P verneemt zal de keuze commissie van de K.N.V.B voor de wedstrijd Nederland — Noor wegen welke Zondag 6 November a.s in het Olympisch Stadion te Amsterdam wordt gespeeld het Nederlandse team uit de volgende 15 spelers samenstellen De Munck Fortuna ' 54 Feyt Willem m Wiersma PSV Kuys NAC Van Kerkum Feyenoord Klaassens VW Van der Hart Fortuna ' 54 Schaap ' t Gooi Brusselers PSV Appel Fortuna ' 54 Bosselaar Feyenoord De Bruyckere Willem II Brooymans Willem II Carlier Fortuna ' 54.i en Clavan Soheveningen Holland Sport Ned Jeugdelftal tegen Engeland Het Nederlandse jeugdelftal dat Zaïterdaig 5 November te Norwich tegen het Engelse jeugdelftal uit komt zal worden samengesteld uit die volgende 15 spelers Gijzel Mau rits Meesters Gudok Verplamike PSV Dingena MW Renders PSV De Haas UVS Burgerhof BW Van Boxtel Sarto Geulen MVV Vreeiken Haarlem Buis Alkmaar Lenz Rapid JC De Kreek Feyenoord Seelen Venlo sohe Boys en Braam DWS De heren F J van Veen C van Es H Saindtke en H Vreeken van de commi'saie jeugdvoetbal zullen de pioeg naar Engeland vergezellen Bondsoefenmeester K J Kaufman zal de tiip eveneens meemaken Het vocKTtopig Nederlands jeugd elftai sipeelt Dinsdag 1 Novemlfer op het PSV-terrein te Eindhoven een oefennvedstrijd tegen een jeugdploeg van PSV — De Russische Olga Rubtsova heeft het internationale candidaten schaaktornooi voor dames te Moskou gewonnen met een totaal van 15 pnt fouten De gladde en zware bal bleek nogal onhandelbaar maar hij weifelde toch ook enkele malen met uitlopen Gelukkig had hij daar na rust beter het oog op want het is zonder twijfel aan zijn oordeelkun dig ingrijpen te danken geweest dat Elinkwijk tenslotte met de beide punten is gaan strijken Wij willen met deze bewering echter zeker niet de Utrechtse achterhoede een pluim onthouden want natuurlijk is het succes voor sen zeer groot deel ook aan de stugge verdedigers te danken Elinkwijk leidt Zoals gezegd nam Elinkwijk na tien minuten spelen de leiding loen de snell « Hunting langs rechtsback Kerssens glipte Van de doellijn af zette hij scherp en laag voor de bal kwam verkeeid op de schoen van Van Engelen teiecht en daardoor belandde de bal in hei Bossche doel maar middenvoor De Jongh was er als de kippen bij om het ledei het beslissende tikje te geven en zo had den de Utrechters de leiding O — 1 De vreugde bij de honderden Utrechtse supporters was natuurlijk zeer groot en hun enthousiasme ken de bijna geen grenzen toen De Jongh opnieuw een kans kreeg ditmaal door Gademans die de bal voor het doel plaatste maar de kopbal van de Utrechtse middenvoor vloog ditmaal over het doel waardoor de geest drift plaats maakte voor een teleur stellend gehuil van het Utrechtse legioen Maar ook aan de andere kant wa ren er gevaarlijke momenten ont staan Zo miste Kraak een voorzet van Van den Dungen maar Van Dijk stond op de juiste plaats en kopte de bal uit het doel Daarna kreeg De Jong weer een serieuze scoringskans Hij was door de B.V.V verdediging gelaveerd en kreeg toen een goede schietpositie maar juist op dat beslissende moment werd hij door twee Bossche verde digers van de bal gewerkt Scheids rechter Ausunt was echter van oor deel dat zulks wel geoorloofd was want hij liet rustig doorspelen maar door dit ingrijpen was de Utrechtse kans toch verloren gesaan Deze hoofdstedelijke gelegenheid stond overigens volkomen in het teken van de KNVB want boven vergader den de semi-profs beneden de ama teurs In deze laatste bijeenkomst werden enkele harde noten gekraakt waarover aanstonds meer De reglementswijzigingen aldus de heer Martens mogen een stap in de goede richting zijn er zijn nog vele moeilijkheden Besprekingen met de Een beeia uu ae te Den Bosch ge speelde voetbalwedstrijd BW tegen Elinku^ijfc welke strijd in een 2 — 1 overwinning voor de gasten eindigde Het eerste doelpunt voor Elinkwijii gemaakt door middenvoor De Jongn V.ln.f Heymans BW De Jongh doelman v d Burgt en Krijgh BW En De Jongh kon zich even later wel de haren uit het hoofd trekken toen hij een goede pass van Vonk kreeg zodat hij de bal maar voor het inschieten had maar de Utrecht se middenvoor miste jammerlijk Na deze periode van Utrechts over wicht nam B.V.V het spel wat meer in handen maar de afwerking van de aanvallen liet alles te wensen over Overb.eek had eenmaal pech toen een schot van zijn voet tegen de lat ketste En aan de andere kant deed Gademans eenmaal goed werk Hij drong diep in de vijandelijke defensie voor maar op het kritieke moment aarzelde hij met afgeven en weg was de kans Kort voor de rust vergrootte Elink wijk zijn vooispzong met ' n ouder wetse kogel van Jan Vonk Het doelpunt werd gescoord uit een vrije schop op een afstand van ongeveer twintig meter van het doel De Bossche stopper Krijgh had Gade mans op ongeoorloofde wijze in de rug aangevollen en voor deze over treding kende scheidsrechter Ausum een vrije schop toe Oeihard en on houdbaar kogelde Vonk de bal langs doelman v d Buigt die min of meer verrast werd Rust O — 2 Herboren B.V.V In de tweede neiti bleek een her boren Bossche ploeg het veld te heb ben betreden Vurig en bijkans on weerstaanbaar trokken de roodzwar ten ten aanval en het bleek al heel spoedig dat de Utrechters het zeer zwaar te verantwoorden zouden krij gen Weliswaar hadden zij een uiterst nuttige 2 — O voorsprong maar het zou de vraag zijn of de Utrechtse verdediging op den duur bestand zou blijken tegen deze vloedgolf van aanvallen Koppend en trappend werkte de Utrechtse defensie telkens de bal weg en Kraak in het doel liet zich al evenmin onbetuigd Hij toonde weex eens opnieuw dat hij nog steeds tot de topklasse van onze doelveidedigers behoort en hij bracht de roodzwarte aanvallers schier tot wanhoop Telkens stompte en plukte hij de bal boven de hoofden van de aanvallers weg en door zijn resolute uitlopen wist hij menige serieuze scoringskans van de Bosschenaren teniet te doen Overigens was het met de schut terscapaciteiten van de gastheren maar heel droevig gesteld We zijn ervan overtuigd dat wanneer de Bosschenaren wat schotvaardiger zouden zijn geweest Elinkwijk deze I wedstrijd zou hebben verloren Nu amateurs hebben gunstige perspectie ven geopend maar het blijft nog een zoeken en tasten naar de juiste weg Ook de contract-spelers ztülen him juiste houding nog hebben te bepalen Zij hebben recht op betaling maar de plicht hun beste beentje voor te zet ten En nu is het zo dat sommige spe lers eisen stellen die niet te rijmen zijn met hun capaciteiten opofferingen en goede wil Spreker betreurde de oprichting van de Ijelangenvereniging van betaalde spelers Ten eerste is de tüd daarvoor nog niet rijp ten tweede is het de vraag of de zich als leiders opgewor pen personen daarvoor wel de juiste figuren zijn Fel nam spreker stelling tegen de stemmen die zijn opgegaan om een club die naar het amateurisme terug keert in de laagste afdelingen te plaatsen Als de financiële omstandig heden daartoe noodzaak zvjn is het redelijk aldus de heer Martens dat zij hun oude plaats in het amateiu - voetbal weer innemen Qeen contact Bij de later gehouden besprekingen kwam de opgerichte belangenvereni ging weer ter sprake Zij heeft zo werd gezegd geen contact gezocht met het Sectie bestuur Komt er een ver zoek om medewerking dan zal die verleend worden Over de kwestie van de afschaffing van de 10 % van de tranfersom ten bate van de spelers zal het bestuur met benaalde voorstellen komen In het Zuiden zijn stemmen opgegaan die 10 % alleen te betalen als de spe ler door zijn vereniging op de transfer lijst is geplaatst De spelers mogen niet worden gedupeerd en anderzijds zullen zij eventueel een beloning voor clubtrouw moeten ontvangen Met eenstemmigheid werd besloten op Zondae 1 Januari geen competitie voetbal te spelen Onzekerheid Wat de door de verenigingen voor hun leden georganiseerde voetbal pools betreft vanuit de vergadering werd gevraagd of het KNVB-bestuur niet voor een jiu'idisch advies kan zorgen en voor een algemene richtlijn Tegen deze inschakeling kwam verzet van de zyde van de heren Martens Mr Blauwhit en Joosten Er bestaat aldus laatstgenoemde op dit terrein nog veel te veel onzeker heid ook bij de juristen zelf Om aller lei redenen zo zei de heer Joosten is het gewenst zich niet tot de Minister van JustHie te wenden om een uit spraak over die verenigingspools Wacht wat dit betreft het rapport van de door de KNVB ingestelde commis sie af aldus spreker Wat de spelers van het Nederlands elftal aangaat de Bond verzekert ze tijdens een wedstrijd De heer Hool boom zegde toe dat de KNVB een be vredigende regeling zal treffen om de verenigingen schadeloos te stellen in dien tijdens de training de spelers een ongeval treft was het alleen maar de vraag of de Utrechtse verdediging in staat zou blijken de aanvalsgolven te weer staan Slechts af en toe kon de gedeci meerde Utrechtse voorhoede een aanval opbouwen en dat geschiedde meer om de achterhoede wat op adem te laten komen dan met de bedoeling om de score te verhogen Want Klein en Vonk-waren de ach terhoede te hulp gesneld en links buiten Huntink verleende hulp aan de zwoegende Utrechtse verdedigers Eenmaal leek het erop alsof de Utrechtse verdediging zou moeten capituleren maar het door midden voor Quaadvliet afgevuurde schot ketste tegen de binnenkant van de paal en werd toen weggewerkt Reeds juichte de B.V.V.-aanhang voor doelpunt De druk op het Utrechtse doel bleef steeds aanhouden en de Uti verdedigers gaven enkele hoekschop pen cadeau en menige bal werd bui ten de lijnen getrapt Eindelijk in de 26ste minuut werd hel tegenpunt van B.V.V geboren Bij een hernieuwde aanval kogelde Van Overbeek de bal onhoudbaar voor Kraak in en het was 1—2 De resterende twintig minuten bleef de druk op het Utrechtse doel onverminderd voortduren hoewel de Utrechtse voorhoede zich ook nog enkele kansen wist te scheppen maar de aanvallen bleken te krachteloos en Elinkwijk bleef in de verdedigen de positie tot het verlossende eind signaal van scheidsrechter Ausum klonk Elinkwijk had een zeer las tige klip omzeiUi Het voorstel van Oldenzaal om het aantal spelers dat semi-profclubs mo gen contracteren in twee opeenvol gende jaren van 6 op 8 te brengen werd verworpen Het gaat erom om tot beter voetbal te komen niet om zich rijk te kopen aan spelers Amateurvoetbal Wij zUn hier bij elkaar om ons ama teuristische standpunt vast te leggen en te verdeditren maar zullen daarbij ook aandacht moeten schenken aan een andere s;roep en ook met haar be landen en bezwaren rekening moeten houden Dat zei de heer H Valkema in zijn openinsswoord van de verga dering amateurvoetbal die werd bij gewoond door de voorzitter van het Bondsbestuur Ir H F Kopster Bij de bespreking van het financieel verslag van de KNVB pleitte de heer Brinkman West II voor een contri butieverhoging De heer Cole Zuid ÏD had daarmede niet zo'n haast „ De amateur-clubs hebben het al zwaar genoeg " was zijn mening „ Niet betaald voetbal " aldus de heer Van Houten „ is een voor ons onaan vaardbare naam Het wordt amateur voetbal met de secties Zondagvoetbal Zaterdagvoetbal en Afdellngsvoetbal Ook werden er bezwaren geopperd tegen de voorgestelde stemmenver houding bij de verkiezing van het Sectiebestuur Ook dit punt zal nader worden bezien Vast staat dat de twee vice voorzitters uit het Zondagvoetbal zullen voortkomen En daarna waren het de overschrij vingsbepalingen die de volle aandacht hadden en nogal vrij verwarde discus sies tot gevolg hadden Vooral was er verzet tegen de bepaling dat een speler die overschrijving heeft verkregen naai een semi-profclub tenminste drie jaar gerechtigd moet zijn voor zijn nieuwe vereniging uit te komen alvorens hij deel mag uitmaken van het eerste elftal betaald voetbal resp mag worden gecontracteerd tenzij een som wordt uitbetaald als bedoeld in art C sub c onder voorwaarde dat de betr speler de leeftiid van 18 jaar noe niet heeft bereikt Hier is zo werd betoogd het voordeel geheel aan de zijde van het betaalde voetbal Ook de rustige toelichting van de heer Hopster vond geen gehoor De heren wilden er niet aan De Bondsvergade ring op 12 November zal dus klaarheid moeten brengen Ook tegen de voor zo'n speler te be talen vergoeding werd stelling geno men Wij willen geen handel met en in snelers maar wen,«en ons ook niet de wet voor te laten schrijven door het betaalde voetbal aldus het geluid Op de Bond.=;ver°'adering zal een voorstel verdedigd worden van de heer Van Houten om accoord te gaan met ƒ 600 met een maximum van vijf jaar z.m met terugwerkende kracht omdat er reeuj enkele zodanige transacties plaat = vonden D.O.S legen V.S.V en tegen P.S.V Woens ' y_.or.d 8 uur zal D.O.S in het Utrechtse stadion een vriend schappelijke voetbalwedstrijd spelen tegen de eerete klasser V.S.V uit Vel ten Zaterdagmiddag spelen de U'lrechiters iin bet Philips Sportpark te E'ndhoven eveneens een vriend schappelijke wedstrijd tegen d « hoofdklasser P.S.V De voetbalprijsvragen Naar wij vernemen hebben Zater dag j.l vertegenvi'oordigers van eni ge verenigingen van betaald voet bal m hotel Haarhuis te Arnhem een vergaderlttg gehouden op initia tief van de directie van de Graaf schap " De bedoeling was te komen tot een samenwerking ten aanzien vati voetbalprijsvragen zoals die thans reeds door sommige verenigin gen afzonderlijk worden georgani seerd Het bleek dat de aanwezigen in principe wel bereid waren even tueel aan een dergelijke samenwer kinig deel te nemen Een voorlopig pian zal worden ontworpen en in een volgende bijeenkomst nader worden uitgewerkt Dan zal tevens worden beslist welke vorm dê samenwerking eventueel zal krijgen Nog altijd Zatopek Tijdens athletiekwedstrijden te Praag heeft de Ts.iechische lange af standloper Emile Zatonek twee we relrtrecords verbeterd Hij liep de 15 mijl in 1 uur 14 min 1 sec en de 25 km in 1 uur 16 min 36,4 sec Het oude record op de 15 mijl stond sedert 26 October 1952 met 1 uur 16 min 26,4 sec op zijn naam terwijl het oude record op de 25 km sedert 27 September van dit jaar op naam stond van de Rus Albert Iwa nov met 1 uui 17 min 24 sec Zesdaagse Dortmund iVIaandagmorgen vroeg luidde de stanid in de Zesdaagse te Dortmuad 1 Derksen-Van Vliet Ned 95 p 2 Holzman Intra Did 80 pnt 3 GUlen Terruzzi Lux./It 73 pnt De overige koppels hadden een of meer ronden achterstand Het Ne deriaiidse paar Plantaz-Haan bezette op één ronde de 10e plaats met 23 punten — De Hongaarse athleet Antal Hoka heeft in het Vasas-stadion te Boedapest een snelwandelwedstrijd over 50 km gewonnen in 4 uur 30 min 21 sec Hij klopte daarbij zijn landgenoten Smogyi en Laszlo die resp 4.31.44 en 4.32.34,6 lieten af drukken 
De stand luidt nm Zeeburgia 6—10 OWO «-« AFC 7—10 Vr.schaar 7—5 OSV 6—9 Donar 7—5 HMS 6—9 Holland 7—4 Baarn 7—8 W.gr.meer 6 — S WA 7 —« DCG 7 —« St Boys 6 12 ADE 7 e DWSV 7 11 Hercules 7 • ï JSV 6 9 Maarssen 7 5 Allen W 6 8 BVC 7 4 CDN 7 8 APWC 7 3 SDO ¦ 7 7 Patria 6 2 Sunderland 13 19 Preston NE 15 14 Charlton 15 18 Portsmouth 13 14 Blackpool 14 17 Man City 13 13 W Br A 14 17 Newcastle 14 12 Everton ' 15 17 Sheff Utd 14 12 Bolton W 13 16 Arsenal 14 11 Burnley 14 16 Aston V 15 11 Birmingh 15 15 Cardiff 14 9 Luton 14 15 Huddersf 13 8 Wolves 13 15 Tottenham 14 5 De stand in de tweede divisie luidt Swansea 15 22 Barnsley 15 14 Bristol C 14 19 Lincoln 14 14 Fulham 15 18 West Ham 14 14 Stoke C 15 18 Middlesbr 13 13 Sheff W 15 18 Doncaster 14 13 Bristol R 14 18 Nottm F 13 12 Liverpool 14 17 Notts C 15 12 Port Vale 13 16 Rotherham 15 10 Leeds 14 16 Bury 15 9 Leicester 15 15 Plymouth 15 8 Blackburn 13 14 Hull C 14 4 EMM 7 11 WOG 7 7 BFC 7 10 Zwal V 7 7 Quick 7 10 Victory 6 4 Celeritudo - 6 9 Nasfrden 7 4 SEC 7 9 Amsvorde 7 2 Zebra's 7 8 Laren 7 1 NJienrodes 6 12 SVF R " KDS 7 12 DEV 7 5 Fortitude 7 11 Ares 6 3 Ultraj 7 11 Bilthoven 7 3 WIJ 6 7 Utrecht 7 3 FAK 7 « Stichtse 7 2 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 31 October 1955 • 63e Jaargang No 154 UIT DE AFDELINQ UTRECHT ' rr KVVA aan kop in eerste klasse A VOETBALOVERZICHT Elinkwijk verbeterde leidende positie Het was gisteren weer een uitstekende dag voor het Utrechtse hoofdklassevoetbal Elinkwijk omzeilde in Den Bosch een uitermate lastige klip en won — na zeer spannende strijd — met 2-1 van B.V.V waardoor de blauwwitten hun leidende plaats niet onaanzienlijk versterkten want daar kwam bovendien nog bij dat Willem II zijn tweede nederlaag in successie boekte door met 2-1 van Feyenoord te verliezen De Elinkwijkers bezetten nu de eerste plaats op de ranglijst met twee punten voorsprong op Rapid J.C en Willem II en drie punten op B.V.V De Utrechtse hoofdklassers doen het hestï kende De RK Stormvogels behou den de eerste plaats door een ovet " winning op Olympia ' 25 In de tweede klasse D heeft Voor waarts de plaatselijke wedstrijj tegen En Avant met liefst 8 — o ge wonnen de groenzwarten behoren nog steeds tot de groep die in aan merking komt voor de bezettinj X iprlandse damesteam i.=i:i merKmg Komt voor ae oezetting 1 ^^^% "*-'""' Ss?andfen uS va ^ de_eerste plaats Bunnik brachf ^^ istrm^.^i'''J^^Xtl ^ Ol aan een niet volledig DSO U een ^ lide >"?;" ";"' ae Nederlandse 4 3 nederlaag toe een tegenvaller psch seb.ed was f Nederla ^^^^ bSjUok^sie^%rïe i^rs S'o^^ih^rfcViit^wT ^'?^^ SM bracht het in de der &„ t;a;?eU?tandsters.^De ^^» het m de derde [ és *»" "" t ' maë'San ook zeker ver klasse A tegen Hooglanderveen i»erwinn>nS ""* J^^gg „_ en had de niet verder dan een 3—3 gelijk spel en4 Sf """/ " jj Helmi Latte niet i dat valt wat tee-en va.n de Maav hnitse hi *"^^ A ^„...^ vnanl He bal OP d sense club zich ongeslagen aan de kop door de uitwedstrijd tegen Hamersveld me ' 2 — O te winnen In de derde klasse B is alleen de wedstrijd Aurora tegen de Bensct Boys doorgegaan met als resultaat een verrassende O — 3 overwinning van de Boys LAQERE REQIONEN tegen van de Maarsl inltse lj"'{f.,ft tweemaal de bal op de Hoogland handhaafde | e W?''"^(,"gewerkt dan zou de score «*" Clessen^"(EMHC wist van¦P^ ^^ Senplaats af beide doel '»« ï " fp sSren ZÜ speelde op de lunten te scm verrassende * ar bekende sne ^^ ^ ^.^ ' ö ^' ^ len haar doel op uitsteken »"° f ve?dedigd had tot tweemaal ic wijze y,?^p„van cnze jonge links o " "' ïn'irmoSt laten Een uitste "" f " nXi werd voorts gespeeld door ^ D WS V verspeelt een kostbaar puntje Hercules schoot vijf maal raak ' de wedstrijd OVVO—HMS afgelast Holland slaagde er niet in van DCG te winnen maar die Oranjehemden moesten met een 2—2 flelijk spel genoegen nemen Baarn bra'cht het bezoekende Vrieradenschiaar een diui ' delijke 6—2 raederlaag toe en AFC deed ' het ai niet minder en verplet terde WA op eigen terreim met 9—2 lagere regionen Vier wedstrijden gingen wegens afkeuring van het Veld niet door DWSV verspeelde in de 3e klas D een kostbaar punt door het 1 1 gelijke spel tegen het lager geklasseerde ADE en Hercules gaf ineens blijk van een ongekende pro ductiviteit won met 5-0 van APWC Zwaluwen Vooruit leed in de 4e kl G een eervolle 2-1 nederlaag tegen het hoger geklasseerde EMM Ultra jectum leed in 4H weer aan doel puntenhonger getuige de 7-1 zege op DEV en Bilthoven behaalde de eerste overwinning door De Stichtse met 4 2 te verslaan Na met de rust met 2-0 te hebben voorgestaan door doelpunten van V Kessel en de Jong won Hercules ten slotte de uitwedstrijd tegen APWC met 5-0 Ducro v Eek en De Vries waren de doelpuntenma kers in de tweede helft Maarssen won met 2-1 van BVC rust 1 0 door een doelpunt van Van Vlaanderen Het werd na de hervat ting 1 1 waarna v Luin er 2-1 van maakte De Maarssen-voorhoede liet daarnaast Vele kansen onbenut CDN won met 4-2 van SDO en DWSV moet haar aanhang bepaald teleurgesteld hebben door het op Welgelegen tegen ADE niet verder te brengen dan een verdeling der punten ADE nam de leiding de Leeuw maakte uit een der vele kan sen die de DWSV-voorhoede in die eerste helft kreeg gelijk 1—1 de ruststand Na de rust heeft ADE wat betere kansen gehad doch evenmin benut Op de zevende competitiedag de eerste stagnatie van betekenis m de zo uitstekend verdedigd dan was de score voor Bolton veel hoger geweest Tien doelpunten De meeste doelpunten werden ge maakt in de ontmoeting Blackburn Rovers Bristol City in de tweede divisie De bezoekers wonnen met 6—4 en bezetten thans de tweede plaats op de ranglijst met drie punten achter stand op Swansea Town dat over Plymouth Argyle in een uitwedstrijd met 1 0 de baas bleef Deze overwin ning is niet zonder moeite tot stand gekomen Swansea moest er hard voor vechten Northhamptontown en Leyton Orient de twee clubs uit de derde di visie Zuid die dichtbij promotie heb ben gestaan en die ook in dit seizoen weer om de hoogste eer strijden speel den gelijk 1—1 In de derde divisie Noord bezet Grimsby Town de hoogste plaats Met 2—1 wees zij Derby County terug Accrington staat tweede met drie punten achterstand De stand in de eerste divisie is:Manch Ltd 15 20 Chelsea 14 14 We stelden het reeds vast in de 4e klas G leed Zwaluwen Vooruit een eervolle nederlaag tegen het sterkere EMM The Victory Celeri-tudo vond wegens afkeuring van het feld te Weesp geen doorgang Voor de overige resultaten in deze afde ling verwijzen we naar de uitslagen lijsten Ultrajectum ontwikkelde ook te gen DEV weer een grote productivi teit won met 7-1 rust 2-0 door doel punten van Scholten en v.d Horst boor C v.d Bilt werd het na de rust 3 0 door v.d Horst 4-0 en 5-0 door Scholten 6 0 en nadat W v.d Bilt er 7 0 van had gemaakt kon DEV althans de eer redden FAK en Utrecht gaven elkaar vrij wel niets toe 1-0 voor de Biltse ploeg Bilthoven boekte de eerste overwinning in de nieuwe omgeving won met 4-2 van De Stichtse en Ares verloor met niet minder dan 6 0 van Fortitude — De Fransman Colin die door deUBU officieel erkend is als uitdager van de Europese kampioen half zwaargewicht Gerhard Hecht DM.),is te Nazaire in tien ronden op pun ten verslagen door de Brit Herbert Finch \ Een aanval van Holland op het doelder gasten in de wedstrijd tegenDCG Foto U.N 6—6 6—5 6—5 7—3 6—3 7—3 6—2 SPORT IN CIJFERS K.N.V.B BETAALD VOETBAL NEORBC »- l V«locita9-ROH 0-1 A(ÏOW-Go Ahead 3-0 Bnsoh Boys-Xerxes 0-0 VSV-DWS 1-1 De Valik-Heerenveen 3-0 VeendamrPEC 6-2 Eerste klasse B Leeuwai-den-Rheden 4-4 Haarlem-Baronie 1-1 Hermes DVS-Bl Wit 2-1 ' t Gooi-ONA 2-0 LONGA-Heracles 2-2 Eerste klasse C Helmondia-Wilh 1-1 KPC-UVS 3^2 Fortuna Vl-H'sum 2-2 DOSKO-TOP 1-1 o.p.v TOP DHC-ZFC 2-1 Oldenzaal-Tubantia 0-2 Volendam-Zeist 1-1 Bes klasse C Graafschap 2-DOS 2 2-2 Wagen 2-Enschede 2 0-0 Zeist 2-Oldenzaal 2 Sf-0 HVC 2-Rigtersbl 1-4 NEC 2-Ensch B 2 2-0 AMATErBVOETBAL VCS-0WV 2-0 De Spartaan-Quiek 1-0 Eerste klasse B Hengelo-Arnih Boys 5-0 7-4 2-8 8-3 Mijdrecht-Sperwer 2e k]ass « D Voorw.En Avant Bunnik-DSO(U 3e klasse A Hoogl.v DWSM 3-3 Hamersv.-Hoogland 0-3 3e klasse B Aurara-Bensoh Boys 0-3 Bes 2e klasse A DOS 5-SEC 3 Bes 2e klasse C JSV 2 Ultrajectum 2 Bes 4e klasse M Kamp 4 Ultr.ject 5 Bes 4e klasse N HDS 2 Houten 2 8-0 4-3 - 4-2 4 4 9 4 2-3 - 4-1 0-1 - 1-6 3-7 - ZatfrHajrvoetbal Afd trtr Ie klasse B DEV-Triangel Boyj -- 1-4 J6nathan Levu 6-0 JMatjan-WJ 3-1 2e klasse A SVM Eoys-TOV 3-2 Ohefana-Avance 4-1 2e klasse B Scherpenz.-Wit Rood 4-1 M«aketiere SOVA 3-5 Ook D.O.S won en wel met 2—1 van het Haagsche A.D.O De geel tjes blqven daardoor de derde plaats bezetten hoewel WV Sparta en NAC eveneens 12 punten uit 9 wed strijden hebben vergaard Men mag dus wel concluderen dat de Utrecht se hoofdklassers het dit seizoen wel bijzonder fraai doen althans tot nu toe In idie boofdiWasse A sloeg Fortu Jia ' 54 heit bezoekemdie Stormvogeils met de eniiige ' goal terwija Roda Sport miet 2 — O over Eindhoven ze gevierde Excelsioir zag weer geen kams een doelivunt te maken en speeJjdie onnfeuw O — O gelij'k nu te lgen liim'buiigiia H«t plaatselijk * r€tfen in Amster ' dJarn tussen de club viam die naam en Ajiax leverde een 1 — O nederlaiaig voor d'e Ajacdeden op VVV behaal de een gedecideerde 5 — O zege op NO AD en Sparta verploeg Rigters bleek eveneens overtuAsemd met de zelfde cijiÉeirs V&tesse behaaWie een oijWiige 1 — O overwiinnimig op EBOH In B wioin Rapid JC met 3 — O vam MVV AJikmaar kilopte De Graaf schap miet 2—1 en DEC won de plaateeilijfee wedstrijtd tegen Emma meit noieft mimdier dam 7—1 We memo reeirden reedis de 2—1 nederlaag die Willem II teigen Feyenoord leed PSV sehooit Tifiit zijn slof en klopte SiittaTdiia met 5 — O en ook Schev HoUamd Sp'ort boekte weer eens een oveirwirnninig door GVAV m'et 4—1 te kloppen EDO kwam oofe met een overwiin.ninig uit de bus De club vain Roodsélaa!r won met 3—1 de uitweid stoijd tegen De Volewijckers Ie lilasse semi'profs In de derdie klasse C h°»ft Zeii^t Ujitstetend werk gediaan door de uitwedsitrijid teigen Votenidam 1—1 geilijk te spelen Dat is een onver wachte prestartae want eerlijk ge zegd haidden we de paarswitten fcand'oos geacht De ledder Wilhelmdina kon het in de uiitwedsfcrijd tegen Helmomdia wiet verder brengen dan een 1—I gjeliik spel en datairwan profiteerde KFC dat miet 3—2 over UVS zoïe vierde Maar de achterstapid van de Koogse club is nog anpzJienlijk op de beide koplopers " Hilversum ver speelde in Vlaajrd'iragpn een kostbaar punt het resulitaat wa^s een 2—2 ge lijk spel Ook DOSKO en Top deel den de punten maar TOP protesteer de telgen de 3—I uit.ïlaig DHC boek te weer eenig een overwinning en fel'onite het bezoekende ZFC met 2—1 Tubantia tenslotte toonde zich met 2 — O de stenkere van OM en ot al lEer onder volden de standenUi'S ten van die eerste kiasBers/semi-profs Eerste klasse A RCH AGOW vsv NEC DWS RBC Go Ahead 8—7 6—6 7—6 7—6 6—5 6—5 6—10 7 9 6—8 7—8 6—7 7—7 7—7 Velocï'as Xerxes De Valk PEC Heeronveen Veendam Ensch Boys 6—1 Eerste klasse B Wageningen 6 9 Het Gooi H DVS Leeuwarden Baronie Haarlem Helmond Zw Boys 6—9 6—9 6—9 6—9 7—8 6—6 Be Quick Longa ONA BI Wit Heracles Eerste klasse C Wilhelmina 8—12 Volendam KFC Tubantia UVS Hilversum Helmondia DOSKO 7—11 8—10 7—8 7—8 7—8 7—7 8—7 Rheden TOP 7—6 Oldenzaal 7—6 Fortuna VI 7—6 Zei=t 7—6 ZFC 8—6 Zwartemeer 7—6 DHC 7—5 Oosterpark 7—1 Ie klasse amateurs Bij de am.'tr>ur ' deed zich de eer ste staiginiatie dooi - onbespeelbare ter reinen voor Zo behoefden de beide Utrechtse eerste klassers Velox en UW niet aan te tredsn VCS zorgde voor een arcte verrassiras door DWV met 2—0 te verslaan en De Spartaan aaig kans het Haagse Quick met 1 — O te kloppen De standen in de eerste klasse af deEnigen laten we ' hieronder volgen Eerste klasse A Weist-Frisia 6—11 De Spartaan 6—5 RFC 5—8 VCS 6 — b Raoiditas 6—8 CW 5—4 DWV 6—8 Quick 6 -^ Velox 6—7 UW 5—2 HRC 6—5 Gouda 5—1 Eerste klasse B Hengelo 6—9 Sneek 5—5 Robur et Vel 6—9 Achilles 5 — b Quick ' 2ü 7—9 WW 6—5 WVC 6—8 Arnh Boys 6—5 Zw.-W.einde 6—8 Muntendam 7—2 WAW 6—6 Veelerveen 6—1 Eerste klasse C VSV ' 34 6—9 Alliance 6—5 Vlissingen 6—9 Maurits 6—5 Brabantia 6—8 SC Emma 5-4 TSC 6-8 Schijndel 6 -^ Kimbria 5—6 Roermond 6—4 Almania 7—6 WH ' 16 5—2 De tweede Uassers Ook in de tweede klasse werden enifcêie tenreinien aifigekeuipd Zo weird — De wedstrijd tussen de b-elf tallen van Zuid Slavië en Oosten rijk te Zagreb gespeeld is in een gelijk spel 1—1 geëindigd OVERZICHT ENQELSE LEAQUE Manchester United verovert de leiding Enkele hoge scores Door het behalen van een 1 — O zege op Cardiff City is Manchester United voor de eerste maal in dit seizoen erin geslaagd beslag te leggen op de eerste plaats van de ranglijst van de eerste divisie Door beide partijen werd uitstekend voetbal gedemonstreerd doch de spe lers van Manchester beschikten over een betere balcontrole Het winnende doelpunt werd even voor rust door midvoor Tommy Taylor gescoord Met één punt achterstand volgt Sun derland op de tweede plaats In de thuiswedstrijd tegen Everton verloor de ploeg een kostbaar punt Een ge lijk spel O — O was de uitslag Everton is de eerste ploeg die in dit seizoen een punt van Roker Park meenam Drie clubs bereikten op deze league dag in uitwedstrijden een hoge score Preston North End won met 6—2 van Blackpool Bristol City keerde naar huis terug met een 6—4 zege over Blackburn Rovers en Ipswich verplet terde Reading op eigen terrein met 5—1 George Farm van Blackpool liep een armblessure op toen hij het twee de doelpunt van Preston North End wilde keren Veel moeite had de ploeg van Preston North End met de ont redderde verdediging van de tegen standers toen niet meer Op de derde plaats van de ranglijst staat thans Charlton Athletic dat op gemakkelijke wijze Arsenal met 4—2 versloeg Het teleurstellende spel van Arsenal ontlokte ironische opmer kingen aan de supporters De midvoor van de Bolton Wande rers Nat liOfthouse die niet voor het nationale team werd gekozen trof in de wedstrijd tegen Luton Town twee maal op fraaie wijze de roos De man die hü daarbij passeerde was Ron Baynham die op 2 November tegen Ierland de Engelse kleuren zal verde digen in plaats van Bert Williams Baynham heeft niettemin veel goeds laten zien want had hy het doel niet HOOFDKLASSE B De competitiC'Standen HOOFDKLASSE A 15 13 2 132 12 12 11 3 10 3 10 25 9 25-12 25-14 24-13 14-15 29-20 24-16 19-17 Elinkwijk Rapid JC Willem II BW Alkmaar Sp.cl Ensch SW Feyenoord 20-11 17-10 25-17 17-15 20-11 20-13 7-6 17-17 SC VW ' 03 Sparta DOS NAC Fortuna ' 54 Eindhoven Excelsior NOAD 9 4 14 9 25-17 Liimburgia 9 3 3 S 9 12-15 DFC 18-17 13-13 11-13 12-15 14 19 15-20 15-22 11-18 11-23 9 3 19-15 17-17 17-22 16-23 21-22 28-27 11 28 8-27 13-37 Stormvogels ADO Ajax EBOH Amsterdam HVC Roda Sport Vitesse Rigtersbleefc MW De Graafsch GVAV Sittardia PSV SHS Emma EDO Volewijckers V ¦ WAW-Mimtendam 3-2 Sneek-Veelerveen 7-0 Zw.w.einde-R et V 0-5 WVO-WW 3-4 Eerst « klasse C Kes ^ 3e Idasse d ' t Gooi 3-Hercules 3 4-1 FAK 2-UVV 3 0-3 Bes 3e klasse H SEC 2-DOS 4 2-4 Hercules 2-'t Gooi 4 1-1 OOSTTweede klasse B Dierense B.-SCH 1-5 Be Quick Z-Quick N 3-0 Theole SDOUC 1-1 Vdaal-Eendraolit 5-1 Silvolde Gerniania 1-3 Afd Utr KNVB Ie klasse A BaiTleveld-RKBVV KWA Victoria ie klasse B IJPC-RUC 2e klasse A HDS Oranje Wit Kieviten - Rhenus 2e klasse B ' s-Graveland-S'bèrg WZA-Hilv Boys LW-DOSV 2e klasse G Olympia ' 25 RK Stormv 8-6 - Almania-Brabantia 1-1 RoermondrTSC 0-0 AlIiance-VSV ' 34 1-2 VlisslngenrKimbria S-1 Schöndel-Spcl Emma 5-1 WEST I Tweede klasse B Baarn-Vr.schaar 6-3 WA-AFC 2-9 Zeeburgia-Donar 2-0 Holland-DCG 2 ^ Derde klasse D APWC-Hercules 0-5 Maarssen-BVC 3-1 CDN-SDO 4-2 DWSV-ADE 1-1 Vierde klasse G 3-2 Quick(A)-Naarden 5-0 BMM-Zwal Vooruit 2-1 Amsvorde-WOG 0-1 2-1 1-1 1-1 0-1 8-1 1-1 BFC-Laren 4-0 SBC-Zebra's 2-2 Vierde klasse H mtrajectum-DBV 7-1 PAK-Utrecht 1-0 Bilthoven-Stiohtse 4-2 Fortitudo-Ares 6-0 Bes 2e Idasse C BVC 2-^Donar 2 1-1 DOS 3-^k Wit 8 i ^ RKBVV verloor van Barneveld Het elftal van Maarssen dat met 2 — ^ I van BVC won Zittend v.l.n.r v.Ginkel Koning Augustirms v d.Griendt en Bonhof staande v.l.n.r V Luyn V Vlaanderen Koops v d.Meyden Heus v d Kraats en grens rechter Broers Foto U.N Voor de eerste maal in het sei zoen is de voetbaloo^t tengevolge van de vele afgeiteurde terreinen maar zeer gering De zeer belang rijke strijd Barneveld tegen de RK BW waarbij voor beide partijen de eerste plaats de inzet was is ge ëindigd In een 3-2 overwinning voor Barneveld KWA dat met 6 — i van het laag geplaatste Victoria won neemt nn de leiding van de BK BVV ' over De overige wedstrijden zijn afgelast Velox verliest met 3-2 van Yiewsly Tijdens het bezoek dat een uit 32 personen bestaand gezelschap van Velox in de afgelopen week aan Engeland heeft gebracht hebben ' de geel-zwarten een zeer goede wed strijd tegen Yiewsly gespeeld dat zo men zich zal herinneren in het voorjaar te gast was bij Velox Na het uitwisselen van geschenken bond Velox de strijid aan met in vallers voor doelman v Kooten en linksbinnen Moreüssen De eerste aanvallen waren voor het direct goed spelende Velox doch hadden geen succes De paal voorkwam o.m een doelpunt van Klinkenberg Na een klein half uur werd het 1 — O voor Yiewsly door een treffer van de linksbuiten Een misverstand in de Utrechtse defensie was oorzaak dat het 2 — O werd de ruststand Na de hervatting een energiek aan vallend Velox en 2—1 werd het door Klinkenberg na voorbereidend werk van Zwezerijn Het wefd daarna 3—1 voor Yiewsly waarna v d Horst de eindstand op 3—2 wist te brengen Zaterdag brachten de Utrechters een bezoek aan de wedstrijd Arse nal—Charlton Athletic waarna met de nachtboot de terugreis werd aan vaard In de eerste klasse B is alleen de wedstrijd tussen IJFC en RUC doorgegaan het terrein in IJssel stein bleek bespeelbaar Het heeft er nogal gespannen IJFC benutte de kansen iets beter en won dan ook verdiend met 2—1 en de Usselstei ners stelden zich hierdoor wat vei liger ten aanzien van de laatste plaats Voor de tweede klasse A speelden HDS en Oranje Wit met 1—1 gelijk voor beide clubs dus een puntje dat ze heel goed kunnen gebmikén De Kieviten en Voorthuizen hebben te gen de leider Rhenus uitstekend partij gegeven het resultaat was ook hier een 1—1 gelijk spel en Rhenus blijft dus ongeslagen aan de kop In de tweede klasse B ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijd ' s Graveland tegen Soes terberg Na een strijd vol spanning zegevierde Soesterberg met O — 1 en dat betekende voor ' s-Graveland de eerste nederlaag van het seizoen terwijl Soesterberg de kansen op de eerste plaats nu blijft behouden Bovendien speelden LVV en DOSV met 1— 1 gelijk zodat er nu wel vol op spanning om het kampioenschap is gekomen WZA verkreeg twee kostbare punten door aan de Hilv Boys een 8—1 nederlaag toe te brengen Voor afdeling C is de wedstrijd Mijdrecht tegen Sperwer doorge gaan het resultaat was een 2 — 2 gelijk spel hetgeen voor beide par tijen een voordelige uitslag bete - Slotoffensief van DCG kostte Holland punt doorgaf aan Engelsma Met een vrij veld voor zich scoorde deze op be heerste wijze het tweede doelpunt Holland leidde verdiend met 2—0 Tot verder doelpunten kwam het voor rust niet meer ook al had D C.G nog wel enige kansen daartoe Veel te ver doorgevoerde combina ties leverden echter niets op door dat de uitstekende Holland-defensie steeds op tijd kon ingrijpen Direct na de hervatting nam Hol land weer het initiatief Bij een vlot te aanval schoot A van Dongen te gen de lat en kopte Franken de te rugspringende bal hard in Keeper Wollenberg stond echter nu op zijn post Nadien kwam D.CK3 geweldig opzetten Na een scrimage kwam de bal bij midvoor Otto die langs Van Kouwen 2—1 schoot D.C.G vocht nu verwoed om de gelijkmaker Vooral doordat de Hol land kanthalves v Rhee en Smit het middenveld prijs gaven golfden de aanvallen op het doel van Roep af Linksbuiten Bult schoot hierbij een maal tegen de paal waarna Moes zijn schot door Van Kouwen zag ge keerd die hiermede een zeker schij nend doelpunt voorkwam Zelfs moest de lat voor een tweede maal een schot van Bult keren Twee mi nuten voor tijd kreeg D.C.G echter de verdiende gelijkmaker Moes was middenvoor gaan spelen en doordat de keeper bij een aanval iets te laat reageerde was hij eerder bij de bal 2—2 Voorsprong ging verloren Van een onzer verslaggevers Holland leidde bij de rnst in zijn thuiswedstrijd met 2 — O tegen het bezoekende D.C.G Het had er toen alle schijn van dat de oranjehemden een overwinning zouden behalen maar in een fel slotoffensief schoot 2 minuten voor tijd midvoor Moes de gelijkmaker in de touwen Beide partijen moesten hierdoor met een puntenverdeling genoegen nemen wat de verhouding wel het best weer gaf Holland verscheen voor deZe be langrijke ontmoeting welke zou uit maken wie hekkensluiter van deze afdeling zou worden met twee in vallers in het veld Keeper Vooistra werd vervangen door Roep en rechtsbinnen Wittebol door Engels ma Het bleken echter geen ver zwakkingen voor de Holland-ploeg Vooral Engelsma was bijzonder goed op dreef Hij maakte het tweede doelpunt nadat hij in het eerste ook een groot aandeel had gehad gen Voetbaïuitsla Na 10 minuten kwam Holland aan zijn eerste doelpunt De snelle rechtsbinnen gaf de bal goed af aan A van Dongen die met een hard schot keeper WoUenberg geen kans gaf Daarna speelde het spel zich lange tijd op het middenveld af ook al kwam Holland nog gevaarlijk voor het doel van D.C.G Na een half uur spelen werd de bal uit de achterhoede naar de goed opgestelde Van Rhee gespeeld die HOOFDKLASSE A Fortuna ' 54-SLormvogels 1-0 Roda Sport-Eindhoven 2—0 Limburgia-Excelsior Ü—ü DOS-ADO 2—1 Amsterdam-Ajax 1—0 VW-NOAD 5—0 NAC-HVC 3—1 Sparta-Rigtersbleek 5—0 Vitesse-EBOH 1—1 HOOFDKLASSE B Sp.cl Ensch.-SW 2—1 Alkmaar-De Graafschap a-1 Willem II-Feyenoord 1—2 Emma-DFC 1—7 De Volewijckers-BDO 1—3 BW-Elinkwijk 1—2 SHS-GVAV 4—1 MW-Rapid JC 0—3 PSV-Sittardia 5—0 Voor de verdere uitslagen ver wijzen we naar de rubriek „^ ort in Cijfers " elders in dit blad 2e klasse Haarlem-DDV Se klasse Vogel-Tovers SKV-Soestkw Bes 3e klasse Vogel 3 Samos 4 G.U.K.B Ie klasse B Huizen-Samos 7 DSV-Amstel Kameo-DSV 2 DOSC Samo.=i 6 3e klasse RDZ 4 Kameo 3 Doorn 2-KVO Pilos 3 SKF Ie klasse Zond ExceLs 2-Soestfcw Eiko-SKV Filos-Samos 6 2e klasse Tovers S SKV 3 Excelsior 3-Zwaluw 3e klasse Tovers 4 Samos 9 Adspiranten Vogel a AItius a DSV AItius b RDZ a KVS a Doorn a-Samos b Biko a-SVMM Samos d Tovers b Vogel b Filos a Samos é-Vogel d Tovers d Samos f Vogel e FU08 b DTS ' 35-ESA 3-0 Or BI N)-VI09(V 0-1 10-2 1-1 DAsms Hoofdklasse PSV-ESC ^ S-1 UDI-WLC 3-2 Dlstr Ie Mas HHC-Niloc 4-4 Distr 2e klas Laren-DW 3-1 2e klasse A'foort 2-Donar 2 1-2 Junioren HHC-Laren 1-7 Adspiianten HHC-Sport Vereent U-2 HEBEN Hoofdklasse PSV-Olympia S-S UDI-DBS 11-8 Distr 2e klasse HHC-VsrvGV 8-17 Aid 8e klas Laren 2-DSO 2 7-2 Olympia-HHC 3 3-7 Ads^iranten HHO-DSO 2-4 Handbal 2-0 3-2 4-0 1-6 0-6 afg 2-3 2-0 4-4 3-0 - 0-1 1-1 1-2 - IJsselm.v.-Zuidiv SNL-AMVJ 4e klasse A PVWA-Tele£onia Zandv.m.-IJmruiden Kinheim-SIZO SVJ-De Geuzen 4e klasse B BI Wit W)-J Holl CSV Dindua-PVSS Zwaiuwen-CSCA HCSC-ZCFC 4e klasse C ' Robaver-Posta CJW-DOSC AGT-SDC(P) Desto-Sparta(N) SMN-PVF ^ OOST 3e klasse Ermelo-Apeldoorn DOVO WHC DES-WOG Sparta(E - Excels 0-2 3-1 6-1 2-4 1-2 5-2 - Se klasse A Hulshorst-Hierden Veense Boys-WOP SDVB-Stroe Asbestona-NSC Se klasse G Valleivogels-AWBP Hees-DVSA 1-6 1-5 - 9-1 4-5 5-5 8-1 1-6 - 6-4 2-2 4 1 6 2 44 4-0 4-1 0-9 0-5 2 0 0-3 - Bes Ie klasse A VRC 2-CJW 2 1-6 0-3 - Bes Ie klasse B Altius 2 Huizen 2 Ssyu 2-Jonothan 2 4-1 Bes 2e klasse A DOSC 2-SDC(P 4 Bes 2e klasse BVKC 3 Matjan 2 1-0 Bes 3e klasse F Hercules 3 UHSV 2 1-3 Bes 3e klasse OSSVU 3 De.sto 4 5-4 2-2 6 2 2 1 1 6-1 Bes 3e klasse H Jonathan 4 Desto 5 3-3 ¦ 31 Korfbal K.If.K.B Noord Holl Ie klasse A Weerb.-Landl 8-10 Spel Genemuiden - SWN 4e klasse A SKVW-SSSE SKV-VKC CV'daaB 1-1 • Bes Se klasse IMerino's 3 Matjan 3 3-0 Triangel B 3-VRC 4 1-1 WEST I 3e klasseHuizen Spakenburg 1-0 OSO Kennemerland 1-4 KMVZ SSWU 1-1 Herbido won 4-1 verdiend van VVV Na een rust van verscheidene we ken kwam Zaterdagmiddag Herbido weer in het veld tegen haar Rotter damse tegenstander VVV welke ploeg ook moest ondervinden over welk een sterke ploeg Herbido nog steeds beschikt Het werd een klin kende 4—1 overwinning voor de Utrechtse dames Toch heeft de rust de Utrechtse dames geen goed gedaan Weliswaar was hun spel stuk ken beter dan dat van de Rotter damse dames doch de Utrechtse da mes kunnen ongetwijfeld beter Vooral de voorhoede miste nu nog wel eens een kans Bij een normale afwerking van het competitiepro groamma zal de conditie van de Herbido ploeg wel beter worden Na 12 minuten gaf Puck de Bruin Herbido een 1 — O voorsprong Mej Groenekan zag een doelpunt afge keurd Vlak voor rust werd het 2—0 door Ria van de Breul die na een voorzet van mej Groenekan via de paal scoorde Direct na de thee scoorde mej Groenekan uit een corner van Puck de Bruin Zelfs werd het 4 — O naoat Puck de Bruin de bal van Ria van de.Breul kreeg en van veraf over de Haagse keepster A Kaspers inschoot VVV kwam tot een tegenpunt na een gevaarlijke uitval die midvoor mej G Broekhuizen besloot met een hard schot waarop doelvrouwe Van ' Manen geen antwoord had Nadien redde de Utrechtse keepster enkele malen op bijzonder fraaie wijze Her bido behaalde een alleszins verdien de zege met 4—1 Voetbal in het buitenland ENGELAND De uitslagen van de wedstrijden Be speeld voor de Engelse League luidet Eerste Divisie Arsenal—Charlton Alh letic 2—4 Aston Villa — Newcastle Uni ted 3—0 Blackpool — Preston Northend 2—6 Bolton Wanderers — Luton Town 4—0 CardlH City—Manchester United O — 1 Chelsea—Burnley O — 0 Hudders field Town—Sheffield United 1—2 Man Chester City — West Bromwich Albion 2—0 Portsmouth—Tottenham Hotspur 4—1 Sunderland—Everton 0—0 Wol verhampton Wanderers—^Birmingham City 1—0 Tweede Divisie Blackburn Hovers Bristol City 4—6 Bristol Hovers—Leeds United 4—1 Doncaster Rovers—Fulham 4—2 Hull City—Middlesbrough 2-2 Leicester City—Port Vale 4—1 Lincoln City—West Ham United 1—1 Liverpool — Rotherham United 2—0 Nottingham Forest—Barnsley 1—0 Plymouth Argylc — Swansea Town 0—1 Sheffield Wed - nesday Bury 3—3 Stoke City—Notts County 0—2 Derde Divisie Noord Accrington Stan * ley—Scunthorpe United 2—0 Barrow Oldham Athletic 4—1 Bradford—Crewe Alexandra 2—0 Carlisle United—York City 3—1 Chester—Worl js nining te Hamar en de Olympische pOMwedstrijden te Davos worden « Itïemaakt Het ligt in de bedoeling een ploeg van 13 rijders naar Hamar te zenden Eèn week na afloop van de Olyrn pische winterspelen op Zaterdag 11 en Zondag 12 Februari worden de jréfedkampioenschappen in ' t hard ¦ n te Oslo gehouden waaraan leens een Nederlandse ploeg zal nemen Voorts is besloten onze / genoten te laten starten in een of vijf landenwedstrijd welke ierom een week later op 18 en 19 uari te Hamar wordt gehouden de vergadering werd voorts de inisatie van de nationale kampi ichappen in het aanstaande sei detinitief toegewezen aan Kra n Uit de G.U.K.B i de eerste klas'se Zaterdag zaïg er rvaar uit dart Hujizen zijn eer nederlaaig tegemoet ging toen los 7 mieit 2 — O voor kwam Toch men de Huizenai'en met 4 — 2 neo bleef die leidiers op de voet jen door een 9—4 op DSV 2 ter DSV I en Austerlitz de punten Iden Saimos 6 veroverde zijm « e ^ punten op DOSC h de eerste klasse Zonidag ver * eg Excelsior 2 Soestenkwartieir 2 min ' liefst met 9—1 liko — SKV 2 waB vijf minuten ir tijd DOig 4r—i doch SKV wisit itt toegekende sitrafworp in een ^ punit om te zetten en won mei 5 ^ Een goede presitatie van dez € Weoiigamiseerde idoeg Samos 5 srtamid tegen Filos met 5 — ' c * doch een felle eiindsprint diea Zgstenaren was oorzaak dat het tooi m 5—5 word Wij zijn toch we " b^euwd wie Mee tenslotte als kam Siflen uit de bus zal komen « 1 de tweedie kliaisse won Tovers ' i?pr liefst met 8—1 van SKV 3 ter ™ die Hilversumse derby tuissei ^ luwen 2 en Excelsior 3 een 6 — <® rwininimg voor Zwaluwen 2 ople Wde „ Swashbv niets te Qlivier B < wor i opnieuw I Van onze paardensport i medewerker afn de Cambridgeshire gisteren i w'"^'gt heeft Swaslibuckler e ' E gemakkelijke zege behaa ffiidat hij niets te kloppen had Ii Iers het drietal Dream Star S "« f ^'' PPer en Remus dat in de S'Sorde achter hem finishte w i ^^ voldoende kwaliteit c ¦ ^ n zege in gevaar te brengen f^wt ingeschreven paarden war Pf§™even grotendeels wege ffa uitkomen in het Duitse Neu # 1 bans Valeur heeft zich verwo « ru - "^'^ seizoen niet meer lope luiivier B is in ongekende voi ' f,°l hij 2 weken geleden de 330C « Bedreigd ook nu bleef hij in pnnummer over 2700 m heer « ester hoewel hij twintig me i»=i ' jf'^'Jioap had dan de vor "« i - Zijn tiainer J M v d B 
NIEUWSBLAD lECHTSCH NIEU \ HOCKEYZEQE OP DUITSLAND Nederlandse dames ivonnen te Berlijn Vee doelpunten m mej Nillessen Maandag 31 October 1955 • 63e Jaargang No 154 Advertentie DE BEST GEMENGDE HALF ZWARE SHAG in JSilemelJet shag Erkend de beste ' vprlerlandse damesteam heeft Sriid tegen Dmtsland een uit ' f ' indruk achtergelaten Op Sh eebied was de Nederlandse « i »'".' jan de gastvrouwen KORFBALOVERZICHT Vogel wint met dubbele cijfers van Tovers sterker Van onze korfbalmedewerker Doordat de regen ook nu weer als spelbreker optrad weid de koifbal oogst maar zeei gering In de Nooid-Hollandse eerste klas se ging alleen Allen Weerbaar-L and lust door welke een verrassende Laren neemt leiding in het Westen over Hockey-uitslagen Van een onzer verslaggevers Van de geweldige Ierse wolfshonden tot aan de kleine dwergpiachers waren gisteren alle hondenrassen vertegen woordigd op de negende inter nationale tentoonstelling van U.Z.G die in alle hallen van het Jaarbeursgebouw op het Vreeburg te Utrecht werd ge houden Het was een prachtige expositie die ondanks dat zij maar één dag werd gehouden zowel de volle belangstelling had van exposanten als van het publiek De greyhound „ Pearl Pride van Huesken " van de heer H A van der Pas uit Huissen werd begiftigd met de Grote Prijs van de stal ' Utrecht voor de beste zelfgefokte hond en bovendien werd hij kampioen van de wlndhouden De prijs ' viooir de beste hond van de tentoonsiteUinig van de Maindsteir van laradbouw visserij en voedisel vodrzieniinig werd gewonnen door de kampioen ' van de Pekingezen „ Krinigle of Sherhill " - van mevrouw Y de Nobele uit St Nicolaas Bel gië Br viel veel te gemeten op deze eendaagse Vooral in de tniddag uren toen de gewone keuringen achter de rug waren en de koppels en groepen in de ring verschenen De enkele duizenden die zich om de KNGV NOC-dubbeltje voor seniores leden Competitie C.K.B Het programma van de hoofdklasse Centrum ¦ werd in z'n geheel afgelast In het district Utrecht ging slechts één ' w^strüd n.l het treffen tussen de beide eerste klassers DVV en O'WO Hoe'Wel het Zeisterse D'W langzamer hand in vorm komt bleek het Zaterdag toch niet opgewassen tegen OVVO Laatstgenoemide ploeg had bij de rust reeds een 2 — O voorsprong veroverd terwijl het deze in de tweede helft van de strUd door technisch goed spel tot e — 1 kon vergroten Door dit resultaat klimt de ploeg uit Maarssen naar de tweede plaats Competitiestand Eerste Klasse:DVS II Utrecht 5 4 10 9 34—16 O'WO Maarssen 6 3 2 1 S 34—17 Animo Geldermalsen 4 3 0 16 22—17 SGV Culemborg 5 3 0 2 6 23—26 Desto Utrecht 5 2 12 6 20—19 Vitesse Breukelen 4 2 0 2 4 27—19 DVV Zeist 4 0 0 4 0 15—30 Bsdo Kookengen 6 0 0 5 0 Swashbuckler " had niets te kloppen mAer B won opnieuw rSCH NIEUWSBLAD RECHT kop e A RK Stormvogels behou.te plaats door een ovp>Olympia ' 25 *" e ositie van Landlusi toch is dit een moreel succes voor de jonge eerste klasseis In de tweede klasse A zorgde Haar lem ook al voor een verrassing door met 7—4 van D.D.V te winnen Deze overwinning is voor de Haarlemmers ook het eerste succes in deze com petitie In de derde klasse eindigde de wedstrijd Vogel — Tovers met een daverende 10—2 overwinning voor de groen gelen die dus hun nuttige voorsprong op hun concurrenten be houden S.K.V en Soesterkwartier deelden de punten in een prettige gelijk op gaande strijd — De Challenge van Leeuwen een wisselprijs verbonden aan een équipewedstrijd welke elk jaar door de Haagse schermvereniging Parade et Riposte wordt georganiseerd is in heit bezit van het Amsterdamse DOS gekomen De beslissing viel pas na de laatste wedstrijd tussen DOS en Parade et Riposte De Amsterdam mers slaagden erin om het sabel team van hun tegenstanders een 2—7 nederlaag toe te brengen Treffende huldiging van J van de Burg Van een verslaggever Tijdens de algemene bondsverga dering van het K.N.G.V welke Za terdagmiddag in Esplanade werd ge houden trad de in g^ymnastiekkrin gen zo zeer bekende heer J van de Burg af als bondsbestunrder Voor het vele werk dat hij voor de K.N G.V heeft verricht heeft men de heer en mevrouw Van de Burg op grootse wijze een onvergetelijke hul de gebracht In zijn huldigingsspeech schetste de voorzitter van het K.N.G.V de heer Th W Aalbers de loopbaan van de heer J van de Burg die 15 jaar de bondsfinanciën op voorbeel dige wijze beheerde 30 jaren lang als voorzitter en penningmeester de Utrechtse gymnastiekvereniging D.O O diende en 15 jaar lang voorzitter van de technische commissie is ge weest Aan het werk in het I4.N.G.V van de heer Van de Burg is nog geen einde gekomen want thans is deze vitale kracht nog voorzitter van het veteranencorps voorzitter van de turnbladcommissie en van de re glementencommissie Voor deze prachtige staat van dienst werd de heer Van de Burg reeds beloond met de erespeld en het erelidmaatschap van het K.N.G V het erelidmaatschap van de Stichtse Turnkring en het vorig jaar werd hij eveneens ere-voorzitter van zijn vereniging D.O.O Thans kwam op zijn verzoek ech ter ook een einde aan de functie van lid van het bondsbestuur Als dank voor het vele werk voor het K.N.G.V bood de voorzitter Th W Aalbers hem e'en prachtige rooktafel aan waarbij op de glasplaat het bonds insigne is aangebracht Getroffen door de geste van het K.N.G.V dankte de heer Van de Burg het K.N.G.V op hartelijke wij ze Hij drukte er zijn spijt over uit voortaan de aangename vergaderin gen te zullen moeten missen De heer Van de Burg zegde echter toe dat wanneer men zijn steim nog no dig heeft men geen vergeefs beroep op zijn medewerking zou doen Voor mevrouw Van de Btirg was er bij deze huldiging een fraai bouquet bloemen ^ Eem aanval Vogel-korf Tovers op de Foto U.N Kampioensrit KNMV De uitslagen van de kampioensrit van de KNMV lulden Junioren tot 250 cc geen kampioen schap 1 Goessen Amby Puch 82 strafpunten 2 Yff Aalsmeer Jawa 250 str pnt 3 A Vrolijk Bovenkerk Puch 402 str.pnt Senioren tot 150 cc 1 en kampioen Kansema Hengelo Jawa 64 str.pnt 2 Muller Holten Jawa 78 3 v d Mis pel Driebergen Jawa 93 Senioren van 150 tot en met ' 200 cc 1 en kampioen Markus Amsterdam Maico 18 2 Schram Amsterdam Maieo 39 3 Ton Bakker Wassenaar DKW 52 Senioren van 200 t.m 250 cc 1 en kampioen A Witberg Monster Zün dapp 42 2 Ph Haaker Badhoevedorp Jawa 47 3 Olie Waddinxveen Puch 66 Senioren boven 250 cc i en kampioen Rozenburg Maastricht BSA 43 2 Riet man Doetlnchem BSA 105 3 Brouwer Wilnis BSA 318 Senioren zijspankl 1 en kampioen Emmelkamp De Bilt Zündapp 4 pas sagier Kasbergen 2 V d NoU Over schle BWM 65 passagier Uittenbo gaard Politie solo 1 en kampioen Coenen Staatsmij politie Geleen BSA 75 2 hoofdagent B Minnen Gem politie Den Haag BMW ' 109 3 Dohmen Staats mtjn politie GeuUe DKW 312 Politie Zijspan 1 en kampioen hoofd agent Jansen Gem politie Den Haag BMW 153 2 wachtmeester v d Woude Alkmaar BMW 172 3 wachtmeester Wiebengen Bilthoven BMW 407 Politieteams geen kampioenschap ï 1 Gem - politie Den Haag 1258 2 Staats mijnpolitie 1387 3 Rijkspolitie Gewest Amsterdam 1579 cnubkampioenschap 1 en kampioen Haarlemmermeer 900 2 Haagse Motor club 1118 3 Maastrichtse Motorclub 1137 Merkenteams 1 en kampioen Maico 157 2 Jawa 204 3 BSA 466 4 Zündapp 828 5 Expres 1174 Ned mil hockeyteam tegen België Hat Nodierliamidise miliitaiire hockey elftal diait Vrijdiaig 11 November te Brussel tegen iiet Belgiscibe militaire eiMtai z;al uiitkomen is als volgt samienigeisiteldi Doel Visman HDM acbber Tolhoek A'-diam en Rahu zen BMHC midden Wagener H'Hvensuim Smoeok Delftse stu denten en Korpeirshoek Hilver stan voor Bernkman BMHC Hdl leniuis Kruiitbof Toigo Zwier SC HO Kristen DKS en Janisen Schoonbocven A'dam Persoonlijke damtitel J Edink wint van H Onnink ' Zaterdag zijn de voorronden be gonnen om het persoonlijk kam pioenschap van Nederland Voor de Utr Prov Dambond zijn deze wed strijden van belang daar er de laat ste jaren geen vertegenwoordiger aanwezig was in de strijd om het persoonlijk kampioenschap van Ne derland De heer J Edink de kam pioen van de UPDB heeft zijn eerste partij gewonnen In de volgende ronde spelen te Aalten de heren H Onnink en A Jurg Overijssel Bestuursvergadering der Europese Judo Unie Zaïterdiaig k-wamjen in hotel „ Dum en KiTuidberg " te Saraitpoort de leden vam het bestu'uir van de Euro ptese Judo Unie bijeen omder vooa ziititersohiaip van onze lamidgenoot J Nau'welaerts d'Age Van dit bestuur maken veirdefr dieei uiit de beiren Boniet-Maury Frain%ijk Barraes Gr Br Scha f er West Duitsi Nimfuir Oosten rijk en CaUieir Be'liglë Een bajainigrijik puint van de aigen da ' vormde het kieaen van een tecbniische oommissde ais adviserend deel vem die Emiorpeisohe Judo Unie Deae commissie beeft o.m tot taak toe te ziien op de regels welke toe gepast worden bij de a.s Europese kampioensdhappen Gekozen werd de 73-jamge Jaipan Jier Kodziiuni uit Londen houder van die zesde dan en verder die Jaipamners Kawaishi 6e dan en Ichoro Abe 6e dan Scbafer West Duitsl en die Oostenirijfcer Mimfuir Kawaiishi woont in Parijs en Abe in Brussel Voor de eerste miaol in de ge sdhiedenis ziollen de ' wrereldkam pioenischappen in het geboorteland van de judo-spont Japan wonden ¦ gehiouden medio Mei ' 56 Drie en vier Deoembeir a.s zuilen te Parijs de Europese kampioen schappen plaaifcs vinidien Daairaan ¦ vooojaf op 1 en 2 Decembeir komt heit bestaiur van die E.J.U te Parijs in een twee-daagse vengaderinig bij leen Zwemwedstrijden te Hilversum Be internationale zwemwedstrijden in het bad aaai de Kapelweg te Hilversum door I>e Robben " georganiseerd ver diende het praedicaat internationaal " nauwelijks meer nu slechts drie zwem sters en een zwemmer uit België aan'de start verschenen De Franse rugslag zwemster Marie Helene Andre had we gens ziekte verstek moeten laten gaan De ' uitslagen luiden DAMES 400 nu vrije slag 1 Mary Kok Robben 5 min 9,3 sec 2 Lenle Se Ntis Robben 6.21.2 100 m rugslag 1 Jopie van Alphen RDZ 1.13.6 2 Joke de Korte RDZ 1.14.6 200 m school slag 1 Elta Kroon Robben 2.68.B nieuw persoonlijk record 2 Doortje de Leeuw RDZ 3.01.9 100 m vlinder slag 1 Mary Kok Robben 1.14.4 2 Atie Voorbij Robben 1.14.6 100 m vrije slag 1 Greetje Kraan Robben 1.07.6 2 Lottie Heniger RDZ 1.09.1 nieuw persoonlijk record 4x100 m wisselslag estafette 1 RDZ Joke de Korte Door tje de Leeuw Jopie van Alphen en Lottie Heniger 5.04.4 nieuw clubre oord 2 Robben I B.04.9 HEREN 400 m vrüe slag 1 Hermaji Willemse Robben 4.64.2 2 Harry Laname Robben 4.67.8 nieuw persoon lijk record 100 m rugslag 1 Gerrit Korteweg AZC 1.08.6 2 Henk Schuöer ZON 1.10.6 100 m vrije slag 1 Theo Hoogveld AZ ' 70 68.4 2 Ad Boxem DAW 68.9 De waterpolo-wedstrijd tussen het Ne derlands militair zevental en de Rob ben werd met 6—^1 door d « Robben ge wonnen — De Europese titel in het ban tamgewicht die vacant was aange zien Robert Cohen er afstand van heeft gedaan is in het bezit van de Italiaan Mario d'Agata gekomen Hij wan van de Fransman Valignatdoor diskwalificatie in de vijlde ronde Het titelgevecht werd te Milaan ge houden INT HONDENTENTOONSTELLINQ expositie Kringle of Sherhill beste hond van ring hadden geschaard werden op duidelijke wijze voorgelicht Welk een imposant gezicht die vier Ierse wolfshonden die door mej A H Mees Hilversum werden voorge bracht en dan die prachtige groep Cocker Spaniels De talrijke keui-meestera hadden een moeilijke taak maar in nage noeg alle gevallen kon men zich ge makkelijk bij de uitspraak van de jury neerleggen Van de twee door de Belgischs me-vr M Desenfans geëxposeerde bloedhonden was vooral de teef van uitstekende kwaliteit Bij de fox terriers kon Tusaonian of the Gypsy Club zijn kampioenschap niet pro longeren Ditmaal werd het een „ zij " en wel de draadharige Foot lights of the Forces van mevi'ouw B van de Hoeven-de Meyier uit Rotterdam De uitslag van de ereprijskeu ringen luidde Kampioen van de dogachtigen de Franse buldog reu „ Piplstrel le Popinjay " Eigenaar J van Rosse CDen Haag Kampioen van de herdershonden de ' Welsh Corgi reu „ Cadnoaidd Cadnp " Eigenares mevr J J Em men-Leydenroth van Beekhoven Den Dolder Kampioen van de jachthonden:de Duitse staande hond teef)„Brandal van Hillenrode " Eigena res mevr C A de Graaf Sehouten(Maasniel _ Kampioen van de pinchers en de schnauzers de Kaninchenteckel teef „ Cli'via van de Hermanns klause " Eigenares mej I Butz te Hagen Did Kampioen van de terriers de draadhar foxterrier teef „ Foot lights of the Forces " Eigenares mevr B van de Hoeven-De Meyier Rotterdam Kampioen van de dameshondjes de Pekingees reu „ Kringle of Sherhill " Eigenares mej Y de No bele te St Nicolas België Beïte zellgefokte koppel Arab en Araibelto van de Boktoeberig fokster mevroouw Kiraiuse Bactonian DaU sen Baste zieilifigef'oMe groep Josephi ne Iraietee Oerea en Fee ' van ét Orarajie Manege fokster mej E Paiupitdit te Epe De Greyhound Pearl Pride of Hues ken van de heer H A v d Pas uit Huissen kreeg de Grote Prijs van de Stad Utrecht als beste zelfgefokte hond ' n 
Maandag 31 October 1955 - 63e Jaargang No 154 Enthousiast S^O^S * won met 3-0 Z ATERDAQVOETBAL K.N.V.B Eerste winstpuntje voor de SS VU Spelmoment uit de alhier gespeelde volleybalwedstrijd SVV—RVC Voor het net de RVC-ers er achter de Utrechters Foto U.N.-v d Werf test SSVU 2 — Levu 2 3—0 Neerlan dia—Cito 2 3—1 3D SOS 4 — VCM 2—2 Holland 2 — Athlon 4 0—3 DSO — ^ Neerlandia 3—0 Wandeltocht van WSVDeDom Van een verslaggever Voor de laatste maal van dit sei zoen klonk dit weekeinde uit volle borst het wandellied Over de kron kelende bospaden van het in talrijke herfsttinten getooide bos Beerschoten wandelden de wandelaars en wande laarsiiers tijdens d vierde wandel tocht welke de W.S.V de Dom hield Het was voor de organiserende ver eniging een bijzonder geslaagd wan delevenement Het weer werkte mee en ook de belangstelling was bijzon der goed In totaal namen 1076 wan delaars deel verdeeld over Zaterdag en Zondag Ongetwijfeld viel het parcours in goede smaak Zelden kiezen de wan delverenigingen het fraaie parcours via Blauwkapel naar De Bilt om door het landgoed Beerschoten over het Uilenpad weer huiswaarts te keren De jury van deze Herfslwandel tochten bestaande uit de heren Ockeloen Karmelk en Richel kende de navolgende prijzen toe Zaterdag Adspiranten 1 Chr School Bloemstraat 61.4 pnt 2 S.V.O 60.9 pnt 3a O.S.B 60.8 pnt 3b C.O.V 60,7 pnt Junioren 1 O.S.B 63.9 pnt 2 In ternaat Sociale Jeugd „ Hulshorst " den Dolder 62.1 pnt Semi-militairen 1 B.B Utrecht 58.9 pnt Senioren 1 O.S.B 65.5 pnt 2 de Vechtkanters 63.6 pnt 3 Rocobé 60.3 pnt Uitslagen van Zondag junioren 1 Mercurius 61.5 pnt 2 Zon en Vrij heid 61.1 pnt 3 Juliana 60.5 pnt Adspiranten 1 Oké 60.9 pnt 2 Mer curius 60.5 pnt 3 C.O.V 60.4 pnt " Wittevrouwen 59.5 pnt Semi-militairen 1 B.B Helmond 60.9 pnt Senioren 1 R.K ver Kampen 65.7 pnt met lof van de jury 2a Juliana 64,5 pnt 2b Mercurius 64 pnt 3 Zui derkruis 63.3 pnt 4 S.O.S Deventer 61.2 pot Posta had weer succes Na zeven nederlagen heeft S.S.V.U tenslotte het eerste winstpuntje be haald tegen de medegegadigde voor de laatste plaats in de derde klasse K.N.V.B en K.M.V.Z De S.S.V.U speelde in deze belangrijke strijd heel goed vooral achterhoede eii middenlinie Maar de voorhoede schoot slecht In de eerste speelhelft wist middenvoor Pieters na een half « ur spelen S.S.V.U de leiding te geven O — 1 maar even later kwam de gelijkmaker 1—1 Deze stand bleef ondanks beter spel van S.S.V.U ook in de tweede helft ongewijzigd IJsselmeervogels bleef ongeslagen leider door een 2 — O zege tegen de Zuidvogels en Huizen versloeg Spa kenburg met 1—0 O.S.O verloor verrassend met 1 — i van Kennemer land In de vierde klasse C heeft Posta ¦ weer succes behaald in de uitwed strijd tegen Robaver gaf middenvoor Van Dijk na tien minuten spelen de Utrechters de leiding O — 1 en met deze stand kwam de rust Na de rust kwam Robaver opzet ten en het was door het prima werk van de verdediging welke tot het einde stand hield dat in de stand geen wijziging kwam en Posta voor de derde achtereenvolgende maal winst boekte D.O.S.C uit Den Dol der speelde tegen C.J.V.V in Amers foort met 1—1 gelijk ondanks en kele invallers Bij de rust was het 0^1 en reeds na enkele minuten moest Van der Hoven wegens een blessure aan zijn hand uitvallen In de tweede helft maakte C.J.V.V ge lijk 1—1 en hiermede kwam het einde Sparta N tegen Desto is niet doorgegaan en S.D.C uit Putten bleef ongeslagen door een 1—2 zege tegen A.G.T In de Oostelijke derde klasse heeft D.O.V.O te Veenendaal aan leider W.H.C een nederlaag toegebracht en de Veenendalers hebben nu zelfs kansen op op de leidersplaats ge kregen Ook VRC Veenendaal behield de kansen op de eerste plaats met enkele invallers werd de uitwed strijd tegen SKV gelijk gespeeld Bij de rust was het O — 1 voor VRC en daarna kwam de gelijkmaker 1—1 ¦ In de eerste klasse A afdeling Utrecht ging Maarssen tegen Altius niet door Competitie UPDB Het blijft in de competitie van de Utr Prov Dambond spannen want in elke ronde weten de koplopers te win nen Mogelijk zal Huizen uitvallen als van Tuindorp verloren wordt Intussen is dit van Tuindorp 1 een fraaie pres tatie en het ziet er naar uit dat zij zich aan het herstellen zijn want tegen Hui zen 1 staan de Tuindorpers met 9—7 voor HDG 1 Hilversum en Bussum 1 blijven winnen en blijven met vier ge wonnen wedstrijden aan de leiding Di rect volgen kampioen Ons Genoegen 1 met 1 punt achterstand De uitslagen waren Ons Genoegen l U — Veenendaal 1 15—5 UDG 1 — Veluwezoom 1 13—7 OKK 1 — Bussum 1 8—12 HDG 1 — ODI l 13 — 7 Tuindorp 1 — Huizen 1 9—7 voorl Ie klasse A Ons Genoegen 1 Z — UDG 2 13—7 ADG 2 — ODi 2 31—9 Drie bergen 1 — Ons Genoegen 3 U 15—5 Eet Rooster 1 — Amerongen 1 4—16 2e klasse HDG 3 — Vriendenkring 1 «~ 14 UDG 3 — Veluwez 2 15—5 Tuin dorp 3 — Huizen 2 9—11 OKK 3 — Bussum 2 6—14 Austerlitz 1 — Tuindorp 2 8—12 Vinkeveen 1 — Bussum 3 16—4 Breuke 2en 1 — OKK 2 14—6 Vinkeveen 1 — Loos drecht 3 16—4 Verder werden de volgende uitslagen doorgegeven uit afgebroken wedstrij den OKK 1 — UDG 1 5-19 voorlopige uit slag was 3—15 Het Rooster 1 — Ons Ge noegen 1 Z 6—14 6—12 Ons Genoe gen 2 Z)—Kortenhoef 1 8—12 6—12 Ons Genoegen 2 U)—HDG 2 10—10 9—9 Ons Genoegen 3 U)—ODI 2 10—10 10—10 Bridgecompetitie Speciale berichtgeving De uitslagen van de meester klasse bridge luiden als volgt Bridgekring 1 — Bridgekring 2 2—0 Landelijke hoofdklasse Buitenhof 2 — De Sleutels 1—1 Stu diecentrum — ^ Bergen 2 — O Arnhem — U.B.C 0—2 Bridgekring 3 — IJssel steek 2—0 Buitenhof 3 — Universi taire Sportvereniging O — 2 B.C Nij megen — Stichtse Bridgeclub 2—0 Overwinning voor Kameo Aanvankeli.ik zag het er niet naar uit dat de korfbalvereniging Kameo uit Maartensdijk in de be langrijke wedstrijd tegen D.S.V 2 een grote overwinning zou behalen Na 7 minuten had D.S.V 2 reeds een 2 — O voorsprong genomen Ka meo zat ook niet stil en wist na 20 minuten spelen met twee goede doelpunten de stand gelijk te ma ken 2—2 Kameo kreeg nu een veldoverwicht en zorgde met vier doelpunten ervoor dat de rust met een veilige 6—2 voorsprong inging Na de rust werd er kalmer ge speeld Eerst vergrootte Kameo de stand tot 7—2 waarna D.S.V 2 kans zag tegen te scoren 7—3 Ka meo liep hierna weer uit tot 9—3 Juist voor het einde vond D.S.V 2 nogmaals de korf zodat deze spor tieve wedstrijd eindigde in een 9 — 4 overwinning SVM-Boys wonnen De S.V.M Boys uit Maartensdijk speelden Zaterdag op eigen terrein tegen T.O.V een voetbalwedstrijd Ze wisten doordat de gasten één maal in eigen doel trapten waar door S.V.M een doelpunt cadeau kreeg met 3-2 te winnen Beide par tijen waren vrijwel even sterk Het was Jan van Eek die na on geveer 20 minuten spelen S.V.M de leiding bezorgde Even voor de rust kregen de gasten een strafschop te nemen en ze brachten daarmee de stand geltjk 1-1 Vlak voor de rust werkten de gasten de bal in eigen doel en met deze 2-1 stand ging de rust in Na de rust werd het sp-l iets forser met een klein overwicht van de gastheren - - et een fraaie ioogbal wist G Willemse de voor - S prong van S.V.M te vergroten tot - 1 T.O.V liet de moed echter niet zakiken en wist de staind al spoedig op 3 2 te brengen Voor de eerste klasse B heeft WJ spelende met een drietal invallers tegen Matjan in Veenendaal een on verwachte nederlaag geleden Wel nam WJ tegen de spelverhouding in de leiding maar door een fout van de doelman werd het 1—1 waar mee de rust is ingegaan Na de rust was Matjan weer beter en nadat het eerst op vrij gelukkige wijze 2—1 was geworden werd het met een fraaie goal 3—1 en zo kwam het einde In Zeist heeft Jonathan aan hekkensluiter Levu een 6 — O neder laag toegebracht bij de rust was het reeds 3 — O ondanks goed werk van de invaller doelman van Levu DEV te Doorn verloor met 1—4 van de Triangel Boys en blijft dus met Levu gegadigde voor de laatste plaats Voor de tweede klasse A bracht Chefana een Avance een 4—1 neder laag toe en de SVM-Boys te Groene kan behaalden een zeer verdienste lijke 3—2 overwinning tegen TOV uit Baarn Voor de tweede klasse B een keurige 4—1 overwinning van Scherpenzeel tegen Wit Rood waarmee de tweede plaats achter Merino's behouden blijft De Musketiers werden met 3—5 door Sova geklopt In de derde klasse A won SDVB met 6—1 van Stroe en de Veense Boys blijven ongeslagen aan de kon door een 3—1 zege tegen WOP Kierden won van Hulshorst en NSC uit Nijkerk won met 2—4 van Asbe stona Voor afdeling C een 5—2 overwin ning van leider Hees te Soest tegen DVSA uit Amerongen en een neder laag van Valleivogels op eigen ter rein tegen AWEP dat nu blijft mee doen om de leidersplaats Mr Ed Spanjaard won te Wenen Nedierlainid heeft op de eerste dag vam de schjaakwedistrijd tegen Oos tenrijk welke te Wenen in het kaïder van ée oomipetitde om de Europa beker wordit igespeeld een 2—1 Zeven vam de tien partijen werden afgiehroiken De girootste verrassing was dait Dr Buwe die aanvamkelijk niet zou uètkomen toch in de omt moetimg roeiespeeidie Aan bord een kwam hij tegen de Dostemrijkse meester Lokvenc uit De partij werd aifgebroken Voor beide spelers zijn er nog winstkansen Onze laaidige Doot Donner slaagde erin aan bord twee Bend een nederlaag toe te hrewgen terwijl Mt Spanjaard bord 5 vara Au6r won Dr Stumpers moest een nederlaag incasseren Hij verloor aan bord 8 vam Platt De eerste ronde van de wedstrijd eindigde met gelijke stand iVi — iVz met 1 hangpartij Gedetailleerde uitslag Oostenrij kers het eerst genoemd Lokwenz — Dr Euwe Vz-Vz Beni — Prins 0-1 Kinzel — Bouwmeester %- % Busek—Kramer afgebroken Auer — Mr Spanjaard 0-1 Pramshu ber — Orbaan %-^ 4 Dr Hein — Dr Barendregt %- Vz Platt-Dr Stumpers 1 0 Dr Winiwarter — Dr Visser 1-0 Fischer — Bergsma Vz-Vz Ooievaars vierden 6e lustrum Op de feesitavond door de U.P.V De Ooievaar " Zaterdag 29 October in het Oramjehuis te Utrecht gehou den ter getegenheid van het zesde lustrum giinig het gezellig toe Aller eerst was daar de prijsuitreiking aan die kampioenen van het a:fige I'open seiaoen waarna het Spotvogel oatoret de taak had de bezoekers van deze avomd aamgenaam bezig te houden Met het programma — Zo igaat hiet ook — bleek dat ook te gaan Jam Kuipiers die eens even kwam praten legde al direct „ con tact " waarna hij ook de verdere avond de man wais om wie het riraaide Het accordeontrio de Jonil co's was vaardig op de instrumen-jj ter Flinke zege van Ons Genoegen Ook de dammers uiit Veenendaal hebben teigen Ons Genoegen I aan het komtsite eind getrokken De kampioenen hadden 2 invallers aan die laatste borden opgesteld Deze woninen hum partijen zodat het ver hinderd zijm van H J Hofman en H Grauw geen nadelen opleverde De persoonlijke resultaten waren Oni = Genoegen I — Veenendaal I 1 P K Th Leyte-J Ediink 1—1 A Kooymams-G vam Dijk 1—1 J W vam ArkeJ-H v d Brandhof 1—1 4 E V Rees-C Heikamp 1—1 A Lekfcenkerker-H Edink 2—0 L Berigveld Jr.-A Valkkentourg 2—0 7 A J UmmeJs-W v JVtamen 1—1 8 H vam Beusefcom-J J RoKs 2—0 9 L Dekiker-R de Gooyer 2—0 10 A Weyers-B Valkenburg 2—0 Totaal 15—5 District Utrecht KNBB Klasse B kader 0.0 1 — ZBV 1 4—2 Klasse C libre Culemborg 1 — Tiel 2 6—0 Tiel 3 — Sociëteit 1 2—4 Olympia 1 — O.O 2 2—4 Tolsteeg 2 — Majella 1 4—2 Centrum 1 — Jacobi 1 4—2 Kla.sse D Suisse 1—0.0 3 0—8 N Brabant 2 — Viersprong 1 4—4 Tiel 4 — N Amstel 1 8—0 Poedel 1 — Jacobi 2 3—5 Viersprong 1 — Suisse 1 8—0 Klasse B 1 Poedel 2 — BW 1 0—8 Kweekzicht 1 — Toren 1 8—0 Domstad 1 — Kanaalzicht 1 4—4 De Bilt 1 — Tol steeg 3 5—3 Klasse E 2 Toren 2 — Majella 2 2—6 Kanaalzicht 2 — SSVU 1 2—6 Hollandais 1 — Poedel 3 4—4 Tolsteeg 4 — De Bilt 2 3—5 r'asse B 3 BVH 1 — Sociëteit 2 4—4 Jacobi 3 — Olympia 2 6—2 ZBV 2 — N Brabant 3 2—6 0.0 4 — Groene Laken 1 4—4 • Klasse F 1 Kanaalzicht 3 — O.O 5 0—8 N Amstel 2 — N Suisse 1 6-2 De Bilt 3 — Puem 1 2—6 BVH 2 — Jroene Laken 2 6—2 SSVtJ 2 — Suisse 2 6—2 Klasse r 2 Puem 2 — De Bilt 4 3—5 N Suisse 2 — N Amstel 3 6—2 Suisse 3 — SSVTJ 3 2—6 0.0 6 — Kanaalzicht 4 4—4 Klasse F 3 Viersprong 2 — LBV 1 4 — 4 Toren 3 — Victoria I 8—0 Poedel 4 — Olympia 3 2—6 VOP 1 — Centrum 2 4—4 Klasse G 1 BW 2 — Groene Laken 4 2—6 ZBV 3 — Jacobi 4 1—7 VOP 2 — Kweekzicht 2 2 —« Klasse G 2 Viersprong 3 — Sociëteit 3 4 4j Tolsteeg 6-ZEV 4 4—4 Polo'wintercompetitie Slecht begin voor UZSC en Br^urg De eerste avond van de waterpolo wedstrijden voor de wintercompetitie waarbij onze Utrechtse verenigingen waren betrokken j.l Maandagavond in het Sportfondsenbad te Amersfoort had een teleurstellend verloop Het eerste herenzevental van UZSC kwam voor de wedstrijd tegen Neptunus niet op en Brandenburg 2 evenmin Bij de UZSC was dit waarschijnlijk het gevojg van interne moeilijkheden Y'aardoor " blijk baar was verzuimd het zevental aan te schrijven Het is te hopen dat de po gingen tot een grotere activiteit succes hebben want een club met een derge lijk verleden als UZSC moet tot betere resultaten in staat zijn Wat de gespeelde wedstrijden in de afgelopen week betreft valt bij de dames te vermelden dat Neptunus Amersfoort verloor van GZC In de Centrale wintercompetie heren leed Zwemlust een eervolle nederlaag tegen De Robben en bracht de GZC in Gouda aan de AZPC uit Amersfoort een kleine nederlaag toe Voor de beker competitie dames kwam UZSC tegen AZPC niet op en bij de heren heeft de nieuwe tweede klasser Vechtstreek die deze wintercompetitie gebruikt om jeugdige spelers routine te geven ver loren van Vest Voor hedenavond staat in het Sport fondsenbad Amersfoort o.a te wachten de wedstrijd Zwemlust — GZC en HZC Hengelo tegen De Robben aangevuld met kringwedstrijden De uitslagen zijn KNZB dames centrale wintercompe titie Afd A Nereus—HZC 1—8 Nep tunus Amersfoort—GZC 5—4 afd B HZPC—Haarlem 2—2 Heren centrale wintercompetitie A'fd A HPC — Nereus 5—0 DJK—AZ ' 70 2—1 Afd B Rotter dam—SVH 1—6 DZV—HVGB 6—3 ZIAN—RZC 5—2 Merwede—HZPC 1—7 Afd C De Robben—Zwemlust 4—2 GZC—AZPC 3—2 Beker Afd A Neptunus Za — DAW 2—1 Afd C HZC 1 — De Rotaben 2 0—6 Afd C De Vechtstreek—De Vest 2—4 Kring Midden van Nederland dames Afd B DKR 1 — Duinkikkers 1 4—8 - Keren Afd B DKR 2 — HZC 2 2—1.^ Afd C Brandenburg 2 — Flevo 1 n.d Brandenburg niet opg Afd D ' t Gooi 2 — KZVA 2—4 Aspiranten De Vest — Zwemlust 3—2 ' t Gooi — HZC 8—0 Tiende rit De Slipper Met de tiende rit besloten de le den van de MC De Slipper de com petitie Ook voor de laatste rit was er weer flinke belangstelling In to taal vertrokken 30 deelnemers van start met hun auto's en motoren De route die een lengte had van 78 km was uitgezet door de heer G H Mo lenbeek De uitslag luidde Motoren 1 Zwaan 19 strp 2 Neef 20 strp 3 Bot 20 strp 4 Baars 23 strp 5 Meyers 24 strp Auto's 1 Den Boes terd 15 strp 2 Van Basten 17 strp 3 Vonk 20strp Op 10 November wordt in het pa viljoen Wilhelminapark de totaal uitslag van deze kampioenscompeti tie bekend gemaakt Wilskracht zorgt voor verrassing Debutant Wilskracht heeft voor het eerste Utrechtse succes gezorgd itifde hoogste tafeltennisklassen Met 7 — 3 werd Cor de Buy Den Bosch duidelijk verslagen Na een span nende strijd verloor Barna 1 voor de hoofdklasse met 4—6 van P.S.V In Tilburg was Barna 2 tegen de club van die naam volkomen kansloos 9—1 • Barna nam tegen P.S.V de leiding doch moest daarna steeds een achter stand wegwerken Co Hogendoorn won de openingspartij in 2 games doch Klaas Huberts die voor het eerst van de partij was werd door Schreurs geklopt en vervolgens ver loor Kees de Vries met 18—21 de derde game van Cor Schep Klaas Huberts klopte Schoots in drie ga mes waarmede de stand 2—2 werd Co Hogendoorn werd met 18—21 m de 3e game door ior Schep versla gen doch nu boekte Kees de Vries een zeer verdienstelijke zege op Schreurs met 21—18 in de 3e game en aldus werd het 3—3 Klaas Hu berts verloor met deze cijfers van Cor Schep 3—4 en het was weer Kees de Vries die gelijk maakte door Schoots in 2 games te kloppen 4-4 Co Hogendoorn moest in 2 games de eer aan Schreurs laten 4—5 zodat het dubbelspel moest beslissen Na winst in de 2e game met 23—21 ver loor Barna de 3e game met # 0—22 en aldus waren met 4—6 de punten voor P.S.V Het begin van de ontmoeting Wils kraoht-Cor du Buy deed niet ver wachten dat de thuisclub vlot naar een 7 — O voorsprong zou lopen De eerste partij werd met 21—19 in de 3e game ten voordele van de Wils krachtspelers Piet Swart beslist In de volgende zes partijen werd Cor du Buy steeds in 2 games verslagen Hierna verloor F Verhaar met 19 — 21 in de 3e game een partij en moest Piet Swart zich in de beslissende game met 20—22 gewonnen geven Het dubbelsoel " - was voor Cor du Buy Bij Wilskracht leverde Koos Schipoeren een kranige prestatie met drie overwinningen Bij Tilburg — Barna 2 won de Utrechtse kampioene Thea Bul één partij doch in de andere negen was succes voor de thuisclub weggelegd In de afd Ie klasse werden diver se gelijke spelen geboekt welke alle verrassingen inh'elden Bij de zes gespeelde we.istrijden was één nor maal resultaat dat was de 9—1 zege vaa U.T.T.C op Tuindorp 2 Advertentie Wèg die piin En in 10 minuten Neem een AKKERTJE dat helpl direct I Anderson en Lomas verbeterden zes wereldrecords Op de Monthlerybaan te Parijs hebben de Engelse motorrijders Fergus Anderson en Bill Lomas In een 350 cc Guzzi zes wereldrecords voor de zij span verbeterd Het waren de volgen de wereldrecords 50 km 19 min 29,8 sec gem uur snelheid van 163,970 km 50 mijl 31 min 7,32 sec 155,130 km 100 km 38 min 33,48 sec 155,610 km 1 uur 156,570 km 100 mijl 1 uur 1 min 38,72 sec 156,65 km 2 uur 311,324 km De oude records stonden met de volgende tijden en afstanden sedert 20 Oct 1951 op naam van het Engels Franse paar Doran en Monneret met A.J.S 50 km 20 min 12 sec 149 km 50 mijl 32 min 22,34 sec 148 km 100 km 40 min 26 sec 148 km 1 uiu - 148 km 100 mijl 1 uur 5 min 13,80 sec 148 km 2 uur 287 km Worstelen te Deventer werden kampioen Gisteren hield de krachtsport verenis^ing Hercules Deventer de Oostelijke kampioenschappen wor stelen van Nederland 2e kla-sse De deelneming aan deze kam pioenschappen was zeer groot De Staalkoning uit Utrecht was ook vertegenwoordigd met 4 leden te weten M A Piek en B v Doorn in de klasse middengewicht Tom v Oort in halfzwaar en Jan Midavai ne in het zwaargewicht M A Piek rolde een goede wed strijd en viel in de 4e ronde uit In de gewichtklasse halfzwaar waren acht deelnemers weiarvan Tom van Oort door uitstekend wor stelen kajnpioen werd In de klasse zwaargewicht waren vijf deelnemers waarvan Jan Mida vaine na fraaie schitterende strijd eveneens kampioen werd Het tafeltennisteam van Barna ut.- spreekt voor de aanvang van de wedstrijd tegen PSV het wedstrijd schema V.l.n.r Co Hogendoorn Kees de Vries en Klaas Huberts Foto Ü.N.-v d Werf Velox zorgde voor een grote ver rassing door Tuindorp een winst punt te ontnemen B Pindus kreeg bij Tuindorp twee nederlagen te mcasseren Tuindorp revancheerde zich ten nadele van Wilskracht 2 dat met 9—1 geklopt werd Wils kracht 2 echter bezorgde het sterke Wibo het eerste verliespunt 5—5 S.O.S kwam tot het eerste winst punt door Over ' t Net het eerste verUespunt toe te brengen 5—5 Volkomen onverwacht kwam de eer ste zege van V & V met 6—4 tegen Zeist en dit hield in dat Zeist voor ' het eerst kennis maakte met een ne derlaag Competitie klaverjassen De uitslagen van de competitiewed strijden gespeeld voor de Utrechtse Bedrijfs Klaverjas Bond luidden Afdeling A Eskem—BNP 6—6 Ver blifa—DAVA 8—4 Staalkoning—Hopmi 9—3 Frans Smulders—Stork-Jaffa 9—3 Neerlandia — Teerunie 7—5 Demka — Kersbergen 8—4 Afdeling B Philas—DAVA 2 6—6 Lubro—ADH 4—8 UBO — UN 7—5 EMI — Welgelegen 5—7 Le Gué — Wegen bouw 6—6 Afdeling C Frans Smulders 2 — BNP 2 7—5 Hopmi 2 — Staalkoning 2 7—5 UN 2 — EMI 2 4—8 DAVA 3 — Verblifa 2 5—7 Philas 2 — Demka 2 8—4 Afdeling D ADH 2 — Demka 3 3—9 Le Gué 2 — EMI 3 7—5 Frans Smulders 3 — UBO 2 6—6 Wegenbouw 2 — Staalkoning 3 7—5 DAVA 4 — Verblifa 3 2—10 UBO 2 — Wegenbouw 2 5—7 SVV miste een gelijk spel Dat in de Gewestelijke Hoofdklasse van de Ned Volleybal Bond de ploe gen elkaar niet zo erg veel in kracht ontlopen werd Zaterdagavond be wezen in de beide thuiswedstrijden van SOS en SVV in het Parochiehuis op Hoograven waar een zeer talrijk publiek thans de beide Haagse hoofd klassers RVO en OVC tegen de Utrechtse ploegen aan het werk heb ben kunnen zien Begonnen werd met de ontmoeting tussen SOS en OVC De thuisclub miste Van der Horst en Lichtenbeld doch kon nu een zeer enthousiast spelend team in het veld brengen tegen de club van Kees Bakker Dü-ect nam SOS een kleine voor sprong maar door het missen van de service van de thuisclub bij herhaling kon OVC niet alleen gelijk komen doch zelfs een 6—3 voorsprong nemen Maar SOS herstelde zich uitstekend kwam op 6—6 gelijk en na 9—9 ge leidelijk uitlopen op 15—10 Ook de tweede set kon worden ge wonnen doch dat gaf wel zeer veel moeite omdat OVC nu beter ging spelen en vooral toen bij 10—10 Bak ker voor OVC aan het net kwam werd het gevaarlijk De bezoekers verzuim den echter bij 14—11 de winst te ne men en met een spannend slot kon SOS toch met een long set op 16—14 een 2 — O voorsprong nemen De derde game was eveneens span nend Weer kwam SOS gelijk op 14-14 en weer kon met 16—14 de set ge wonnen worden hetgeen dus een 3 — O overwinning voor SOS betekende In de volgende ontmoeting tussen SVV en RVC liep de thuisclub hard van stapel en liep tot 12—1 uit Maar de landskampioenen herstelden zich en liepen deze grote achterstand in Toen bij 13—13 deze schijnbaar reeds verloren game was ingehaald was het voor een ieder duidelijk dat RVC de game ook zou winnen hetgeen prompt op 15—13 gebeurde RVC hep in de tweede game tot 5—2 weg maar toen nam SVV de score over vooral door zeer goed spel van Brakkee die een lange serie goede smashes wist te plaatsen SVV kon nu doorzetten en met een fraaie 15—12 kwpm de gelijkmaker RVC dat zonder Tuinman en De Beer speelde nam toen geen risico meer kwam met 15—7 on 2—1 maar in de beslissende set zette SVV nog alles op alles om een geliikspel te be reiken maar het lukte niet want na 8—8 was RVC weer on volle toeren en won met 15—8 de wedstriid met 3—1 De verdere uitslagen luiden Hoofdklasse SOS—OVC 3—0 SVV KI 1 ' t Zand—SOS 2 3—0 SVV 2 — EDO 3—1 Athlon—Nijenrode 2—2 Polonia — UPS 3—1 2A Animo — '= al vo 3—0 PVSZ—Athlon 2 3—0 Phy los—Cito 2 3—0 2B UPS 2 — Neer landia 2—2 VCM—USS 3 3—0 3A DSO—Olympia 2 3—0 SVV 5 — t Zand 2 1—3 3B SOS 4 — VCM 4 0—3 Nijen rode 2 — Olymnia 1—3 Phylos 2 — SVV 4 1—3 Athlon 3 — Polonia 3 0—3 3C DSO 2 — Unitas 1—3 Levu—Venk 2 3—1 VCM 3 — Cito 4 3—0 3D Phvlos 3 — EDO 2 0—3 Venk—DVV 4—3 DVV—Athlon 4 2—2 4A UW — ' t Zand 3 2—2 Terre Neuve — Ath lon 5 3—0 Dames KI 1 SOS—Athlon 3—0 SVV — Salvo 2—2 VW—SOS 3 3—0 SOS 2 — EDO O—3:-2A Animo—Cito 1—3 Phylos—Athlon 3 3—0 2B Unitas — MHU 3—0 Athlon 2 — Levu 3—0 3A DVV—Phvlos 2 3—0 Athlon 5 — Olym pia 2 0—3 Polonia — Zand 3—0 3B MHU 2 — Unitas 2 1—3 Terre Neuve — Venk 2 3—0 VCM 2 — Olympia 3—0 3C V en K — Holland 3—1 onder pro - De Dom organiseerde Zaterdag en Zondag wariideltochten Op de foto een groep van Spirit op mars Foto U.N UTRECHTSCH N IEUW J üTgg fSCH NIEUWSBLAD Fenny HeemsU won en verloor Na de voorlaatste ronde va candidiatentouroooi voor JsJ '' Moskou zijn een aantal aloï pamtijen uitgespeeld Hst ttml blijft tot aan de laatste rondeS nenjd waot de partijen uit A romde Bodo de Mosscliini.yJi ' Ivainova-Rubtsova en KeUsj ¦ tnamn Gurfimikel zullen pas „ zen wie de winnares van dit s ' ourniooi zal worden Interkerkelijke \ Concert in ida Ondanks het feit dat het j.l Zater vond tameUjk koud was en de verwarming bood kerk geen j wai's " verscheidene mensen aanwe jiet concert dat door het iBuurkërkkoor onder leiding van A [ p nk en het muziekkorps van het It ser des Heils werd gegeven Stof 1,1 van Viegen zat ditmaal aan het I De tiitslaigen van de al ^ pairtijen luiden Volpert-(}rS ' Rubtsovar-Bodo de Moscff Borisenko-Ivanova 0—1 w Bodvj de Moschdmi 1—0 IgnjJ Laaarevic O — 1 Heemskerlt.ii Hermaimi 1—0 Heemsk&rk-Gj 1—0 Heemsikerk-Ivanova O-i cha-Kairff 1—0 GurfinkeJ.iva 1—0 Nedeljkovic-Suoha l-o Stegensoai-Zvocykima 1—0 fü Ignatyeva Vz —% Gresser-Zvi nia % — Vz n = roncertgevers waren erm ge I °/ d een vrij bevredigende oplos l"^^/te vinden voor de programma M „„ stelling twee orgelwerken van [« Sfk^raalioorspel „ Aus der Tiefe Ipach r'ir'ich " en de Fuga m g openden l'r,,nnd Hierna volgden voor hel jje avoiiu ^ Bachwerken waarondei ' dó'or de tenoren uitgevoerd h»t fraaie „ Gloria sei dir gesun '^" " Twee instrumentale niunmeri *'^" Rivers en Jakeway werden ge "^ wH door het bekende „ Rejoice ir ISl ' hord always " van Rathbon < ^ K,.rfde 150ste psalm van CesaiS ^ „ nk een goede inleiding vormdeirt en Rubtsovanf den Buslamd ieder 14 punJ Keltor-Hermainin Oost DW y ' Borisehko Rus en Zvorykina k ieder 12 % 6 Ivanova B *» 1H4 7 Lzarevic Z,-Slavië?f Nedieljfeovic Z Slavië 10y2.|.i'i | gebr partij 9/10 Gresser V.S J Feniny Heemskerk Ned elit'jil 11 Chaude de Silan FraóktM - f 1 afgebr pairtii 12 IgnahJ Busl 814 13 Sonj'ï IraJ-Sda son V.S 8 - t - 2 afs^'br partij ' " Kertesz Honig 7 15/16 Holuif len en Gurfinkel Rus ieder lil 17 May Karff VS 5 18 BodijT Mosohind Amgentiindë 4 19 L Tsj Slow 3 + 1 af gebr paitirs B C^asco de Budnnich CMli ' - I - 1 af gebr partij Verdere uitslagen van it | i ronde luiden Keller-Hermann — Gurfinkel 1.0 Nedeljkovic — Gresser 1-0 Ignatji — Holui 1-0 Graf-Stevenson-Si 1 0 Heemskerk — Borisenko ^ J.l De overige partijen werden al broken en zullen heden Maaiiï worden uitgespeeld Olga die het tournooi gewonnen heell in 1956 tegen de wereldkampiia Elizaveta Bykova en de oud-h pioene Ludmilla Rudenko imj spelen om de titel Dit wordt een driekamp Irak wil defensief verdrag met Syrië en Libanon Irak dat door militaire verdragen l reeds verbonden is met Turkije Pa kistan en Engeland is bereid defen -' sieve verdragen aan te gaan met Sy rië en Libanon De Iraakse Minister van Buiten landse Zaken Basjajan heeft dit Zondag meegedeeld aan de Syrische zaakgelastigde in Bagdad Alazm Hij verklaarde dat onderhandelingen over dergelijke verdragen ook tot economische kwesties uitgebreid zouden kunnen worden De Syrische zaakgelastigde deelde na zijn gesprek met de Minister mee dat hij onverwijld zijn regering van dit Iraakse aanbod op de hoogte zal stellen Rotterdams Toneel Bekentenis ' 529ste STAA Advertentie ERRES wringers zijn werkelijk roestvrij f 35.000 13804 f 5000 11705 ƒ 20e 19323 f400 4692 5724 8540 9839 20S34 21743 ƒ 300 1125 1361 1875 5912 5997 6365 6835 6857 7041 7 10007 10173 11006 11032 11320 14381 14431 14822 15095 15163 17141 17362 17405 17760 18184 Ï0097 21639 1O07 028 034 101 109 113 114 i 243 334 369 373 376 416 432 4 495 509 526 549 564 573 598 729 746 7S0 809 824 831 370 l 916 931 939 958 959 SOOl 067 09S 108 129 1S3 195 5 306 317 342 350 36S 379 398 " 603 653 733 748 737 800 809 i 946 948 953 958 959 964 969 i S013 015 145 149 176 271 272 i 340 363 425 431 483 514 333 ï 6.SS 662 690 692 699 751 789 844 874 876 898 907 9.30 934 i « 012 020 024 065 085 090 106 149 165 229 240 256 264 308 367 408 441 456 520 575 607 774 784 796 804 812 834 860 886 891 927 944 961 S042 043 121 123 228 241 2S0 393 439 4S7 473 478 479 482 ¦ 517 561 570 585 640 676 787 824 835 934 949 953 963 970 « 060 069 090 108 122 135 171 233 367 370 402 430 483 507 546 552 568 590 634 641 647 747 776 777 821 829 830 844 894 904 905 928 930 931 999 TO32 034 047 094 112 114 142 260 267 296 305 314 320 337 458 472 490 495 526 545 637 700 709 718 757 789 795 844 947 975 989 8014 025 031 077 128 143 147 250 279 314 840 347 363 364 522 329 576 651 664 679 689 765 769 T76 789 817 837 844 895 913 953 966 3019 028 038 093 097 120 136 231 243 246 251 265 266 346 392 437 506 510 517 519 601 713 720 745 809 842 869 876 10030 031 044 060 064 105 135 177 208 226 269 321 356 398 480 497 49S 511 513 583 617 724 725 734 747 748 764 778 956 961 964 974 976 986 llOu *' OU 014 034 038 047 051 096 099 108 151 160 192 212 Prijzen De nummer ERRES " wringers zün geheel vanaluminium dus dóór en ^^^§ dóór roestvrij Boven dien door nylon lage-ring en oerdegelijke constructie practisch onverslijtbaar. ERRES wringers kunnen ' gemakkelijk op tafel wringerbok e.d worden bevestigd R.S STOKVIS & ZONEN N.V € 5.3 ^ Ronald Miller's toneelspel „ Bi kentenis " „ Waiting for Gillian " hi een thriller " kunnen worden ill de schrtjver er niet zoveel huwt lijksjammer bij gehaald iiad Zii hier het gegeven Een autobest » der is na een dodelijke aanrfldiij doorgereden zonder om te m naar het slachtoffer De litie zoekt naar de veroorzaker va het ongeluk die zich voor de ' ecl ' bank zal hebben te verantwooria wegens „ dood door schuld " De vie derechter James Manning is te diepe door het voorval gescliokt oitü het slachtoffer een goede bekeili is nl de brave echtgenoot van il gedienstige in zün woning Al sp » dig rijst er enige verdenking teiii ' n zekere Bule vriend des huiai diens auto komt sterk overeen é de wagen die het ongeluk lieeft v » oorzaakt Rest uit te vinden wa Bule zich bevond op het tijMj van de aanrijding Het duurt * lang of de verklaringen van i « rechters echtgenote die de vriiil zoveel mogelijk sauveert wekkn argwaan Wanneer de recliter Iti slotte het web van leugens dat il geweven heeft verscheurt doet ij een onthutsende bekentenis * auto in kwestie was inderdaa Bule's wagen maar zij was M die zittend naast Bule diaufleü de en het ongeluk veroorzaalftc Tt vens bekent Gillian berouwvol Ji zü met Bule een verhouding hal snikkend belooft zij beterschap Maar wanneer zij zich hierna «« gaan aangeven ho dt de deugJ » me en waarheidslievende rechlei haar van deze stap terug bW ' baar niet beseffend dat het sch * dig geheim dat voortaan hem 9 vrouw en vriend " Bule verbiBill voor haar zwaarder te dragen « dan de gevangenis die zü tens * te toch niet ontloopt want een W later in het nauw gebracht schree»«l zij in ' t bijzijn van politie en van Joti weduwe haar schuld uit Na eei jaar gevangenisstraf opgewa " door haar man voelt Gillian a " nog niet voldoende gelouterd ¦ alles weer te laten worden > vroeger " James Manning die * bij herhaling ontrouwe vrouwtlf telkens weer met een Dostojewsp aanse grootmoedigheid vergiffa "] schenkt zal tenslotte nog een W » lang hoopvol op die louteri » moeten wachten KLEIN tot 20 woorden ƒ 2 - e Met deze anticlimax besluit ««¦ nald Miller zün „ Waiting for M lian " door Caro v Eyck vertaa » onder de titel Bekentenis " » werd het afgelopen weekend " Utrechts Stadsschouwburg opS voerd door het Rotterdams toneel ' de regie had Bob de Lange ¦« 0 * jft ¦¦^ ïigfeltööé^l Te koop crème KINDERWA GEN en zwarte damesregen ïfntel maat 40 Bouwstraat 57 Wij FINANCIEREN al Uw I ""=« belen bedden tapijten 4 gordijnen enz Geheimhouding | J Ig ^ elierd Br no 3477 bur UN I J?.,Ï°°P aangeb GLASPAREL i ^ CHERMEN voor kamerpro - iS ^' diverse maten / 25 C£naanstraat 30 Telef 27938 Jan Teuling gat een goed V "' van de rechter Manning met V menselijke zwakheid en zijn on» grijpelijke generositeit Caro >¦ Eyck als de hevig door haar sa weten gefolterde Gillian " deed " het mogelijke om door een gel »* speelwijze wat meer dramat * om niet te zeggen wat m^er ' f ' ven te brengen in dit stuk 1 ' V Ingen's Bule " was een wsj lijke cynicus en verder zagen " J in de kleinere rollen goed spel * Nell Koppen Ab Abspoel en » te vergeten Jan Lemaire Sr iJj welverzorgde aankleding "« J eveneens te wo den gesignalee » 113 °°^ ^=" eikenhouten BUF £ L Bi ' no 3501 bur UN SOIR Na straat 38 HARLEY DAVIDSON te koop " üdseweg 50 Telef 12577 prima eiken DRES l uur v d Helst - Maar dit alles was niet void »™] de om ons een bevredigende '">'' stelling te bieden Niet de acteii'Sidoch de auteur is de schuldiêf'wijl hü in één stuk diverse pro"'^'men heeft geëntameerd zonder " duivelskunst te verstaan drie pa^''den tegelük te berijden VERLOOPDEN De nieuwste j-assettes direct aan part vèr Cil'lf'^s " winkelpriis leverb onbeperkt gegarandeerd Ge « lakkelijke betaUng Br no ^ S Lbur UN ^ l.'^oop een SOLEX prima in orae ƒ 140 Galvanistraat Sbis s avonds na s uuc OPVOERING DOOR „ rr HEITELAN " Woensdag 2 Nov zal de K*'Fryske Krite „ It Heitelan ' « Utrecht een toneelstuk in 4 bedffl'ven opvoeren van B Douma Oosit>getiteld Sijn Wraek " De opvoering zal plaats hebben '» Trianon Oudegracht 252 des avo ""» om 8 uur 
1007 028 034 101 109 113 114 207 216 224 267 273 303 306 344 352 386 400 403 429 243 334 359 37.3 376 416 432 453 492 494 466 467 471 483 546 5,57 558 370 579 592 495 Ï09 526 t49 564 573 598 620 623 668 595 614 619 629 639 655 676 679 686 712 729 746 780 809 R24 331 870 883 886 905 714 733 763 818 821 825 834 925 966 997 9lb 931 939 9.">8 959 12003 016 024 127 145 211 221 233 297 302 ÜOni 067 095 108 129 153 193 237 2H1 298 393 411 420 430 471 505 606 658 662 709 306 317 342 350 365 379 398 434 468 588 739 740 827 859 921 950 952 959 999 603 653 733 748 757 800 809 812 880 921 13039 087 121 125 172 188 199 224 230 297 946 948 953 958 959 964 969 976 985 998 312 330 347 386 413 417 423 485 510 532 8013 015 145 149 176 271 272 302 326 i;H8 554 564 565 572 573 645 646 653 657 765 340 363 425 431 483 514 533 557 =,« 8 628 779 780 819 826 840 843 876 905 984 988 eas S82 690 69 699 751 789 793 799 808 14002 003 024 037 054 Ü5S 085 119 154 212 844 874 876 RPR 907 930 934 969 227 233 236 249 268 277 278 291 302 311 « 012 020 024 065 085 090 106 108 1'26 142 335 339 341 365 378 401 406 409 430 446 149 165 229 240 256 264 308 313 323 353 469 482 489 516 519 530 552 574 598 399 367 408 441 456 520 575 607 645 « b3 V23 628 631 646 669 766 781 858 860 894 895 774 784 796 804 « 12 834 860 877 882 883 941 953 937 986 886 891 927 S44 961 16006 024 068 091 194 218 226 248 297 317 S042 043 121 123 228 241 280 295 298 HS1 331 334 342 " 44 372-384 388 414 441 472 393 4,39 457 473 478 479 482 488 51 » bl « 482 486 499 526 S68 582 612 635 638 693 617 561 570 585 640 676 787 792 8011 802 728 767 780 867 872 885 893 899 955 936 824 S35 934 949 95 ^ 963 970 963 979 « 06O 069 090 108 122 135 171 181 208 215 16005 034 045 082 087 161 212 230 274 301 233 367 370 40 430 483 i507 516 518 525 321 352 386 440 464 465 467 490 492 d21 546 532 568 590 634 641 647 638 « 63 724 531 566 579 593 595 607 614 674 693 731 747 776 777 821 829 830 844 883 887 893 774 800 837 880 886 896 92 ' 928 943 996 894 904 905 928 9.30 931 999 n045 100 114 120 125 127 147 164 179 215 1032 034 047 094 112 114 142 147 157 198 226 262 268 280 285 335 3S)4 368 370 372 260 267 296 ^ 05 314 320 337 390 414 424 391 420 449 463 464 503 588 628 636 711 458 472 490 495 526 545 637 641 663 667 748 927 18023 750 792 810 811 988 047 054 085 109 116 838 860 868 884 700 709 718 757 789 795 844 858 8S4 896 118 130 231 232 847 975 989 239 261 280 315 378 387 406 421 452 457 « 014 025 031 077 12 « 143 147 208 210 247 467 469 505 510 534 608 622 624 639 646 250 279 314 ' MO 347 363 364 417 450 462 653 662 671 704 720 766 771 776 797 800 522 529 576 fi=S1 664 679 689 694 718 721 833 881 882 888 890 894 948 951 999 765 769 776 895 913 953 789 966 817 837 844 846 S54 885 18057 302 060 163 199 222 224 315 331 332 390 403 22b 483 232 256 492 572 266 627 8019 028 038 093 097 120 136 207 217 222 639 649 631 666 668 703 785 870 8S0 890 231 243 246 W1 76'i 266 346 354 379 3K4 912 916 932 962 978 999 392 437 506 = 11 n ¦ 117 519 601 655 667 687 21004 073 113 142 182 214 239 713 720 74S snn f14 '' 8K9 S7B 958 961 343 333 379 381 435 475 534 565 621 780 781 825 M030 031 044 060 064 105 135 140 15 175 664 723 737 742 755 77U III 177 20S 226 •' 69 3''1 356 398 434 4;w 164 863 870 873 877 881 895 922 207 382 396 480 497 499 • ill 513 583 617 631 651 713 20001 017 022 035 047 086 349 380 519 552 724 72S 7.34 956 961 964 747 974 748 Q7R 764 778 787 QRR 816 898 213 383 226 247 261 294 303 394 406 493 305 506 507 U0tó > OU 014 034 038 047 051 082 088 094 618 628 634 649 663 676 6Ü4 096 099 108 151 160 192 212 238 258 26U 784 814 837 843 868 881 Prijzen van ƒ 30 — no 4882 wordt 4982 De nummers 20001 il7 32 worden 21004 073 113 Nette iongeman 30 jaar KENNISMAKING met ionge vrouw of meisie 1 of S kin - deren geen bezwaar Br no 363 ] bur UN DTRECHTSCH NIEUWSBIAP ARMSTRONG IN CONCERT QEBOUW Groot vakmanschap doch weinig passie Interkerkelijke Vluchtelingenactie Concert in de Buurkerk IjffidipeEsitaiÉ Meimrs Geslaagd aan de Utrechtse Universi teit voor het Doet Ex Rechten D P van Walsum Cappelle a.d IJssel P C J Schapen donk Tegelen Cand ex Sociale Geografie D J v d Kaa Scherpenzeel Cand ex Spaanse Taal - én Letter kunde L G Flint Amsterdam Semi-arts examen Mej N C Caspers Utrecht Mevr D J v Erven-Mok Utr J M J P Gadiot Utr G Kuiper Amersfoort Arts-examen Mevr T L Wachter Boschloo Amsterdam P L M Kra mers Vught Tand-arts examen Mej J M M v d Wall Maastricht W G v Leeuwen Zoeterwoude J M Perquln Leiden J A Smit Arnhem Chr Geref kerken Bedankt voor Delft P de Smit te Middelharnis ren de inzetten niet overal even overtuigend de dirigent kan hierbij suggestiever te werk gaan Ook de koorwerken werden beschaafd uit gevoerd De orgelwerken vormden een zeer passende afwisseling in het kader van deze avond Tot slot sprak de heer C J de Haart voorzitter van de werkcommissie voor deze vluchtelingenactie door de Oecume nische Jeugdraad georganiseerd Hij onderstreepte dat de jeugd zioh zeer actief had betoond maar dat helaas de ouderen niet zo daadwerkelijk hadden meegedaan helaas was dan ook de opbrengst van deze actie be neden de verwachtingen gebleven In verband hiermee werd de collecte bij de uitgang warm aanbevolen de houding van het publiek in an dere landen dat met stoelen en an dere gooi instrumenten reageerde Het is echter in Amsterdam alle maal rustig verlopen en de bereden politie voor het gebouw de agenten in de gangen en het kalmerende woord van inpressafio'Lou van Rees zijn niet nodig gebleken te zijn De reden ligt misschien in het feit dat Armstrong niet van opge zweepte massa auditorium houdt ge lijk een Liomel Hampton Zijn mu ziek leent zich daar ook niet voor Het spel is verbazend knap maar het mist de rhythmische subtiliteit die zich bij de moderne jazz kunste-naars uit en die in staat is diep in te grijpen in de emoties der toehoor ders Een uitzondering willen wij ma ken voor de vertolkingen van dé Bleus Hier tornt Armstrong naast zijn vakmanschap een innige relatie met de gevoelige melodiek van het Zuiden Vooral de Tin Roof Blues vormden een groots hoogtepunt Armstrong heeft zijn band aan merkelijk ingekrompen doch de zes overgeblevenen trompet klarinet trombone piano bas en drums zijn buitengemeen begaafde musici Voor al de bassist Arvell Shaw beschikt over ongekende gaven De zangeres Velma Middleton kon den wij niet erg bewonderen Zij tracht te veel door bewegingen van haar wat omvangrijke lichaam het gemis aan stemvolume goed te ma ken Overigens bleken juist haar uit drukkingsbewegingen nogal bij het publiek aan te slaan Resumerende over deze wederont moeting met Armstrong zouden wij kunnen zeggen goede muziek wei nig passie wat ouderwets in opvat ting doch een dankbaar publiek Louis Armstrong is in Holland ge weest Hij speelde Zaterdagavond met zijn „ All Stars " in de Houtrust hal in Den Haag en te middernacht in het Amsterdamse Concertgebouw Talrijk waren de speculaties van ' somber gestemde lieden op welke wijze het oude gewijde huis in Am sterdam door de jazz-fans afgebro ken zou worden Zij dachten hierbij aan de min of meer weerzinwekken - „ En zijn ze goed voor je geweest Daan " Zo goed als voor een eigen kind Ik heb immers nooit geweten dat ik hun kind niet was Ik had een gelukkige onbezorgde jeugd " En dus kwam je hier door dat versje " Door dat versje Ik zocht een ka mer hier in Am.sterdam omdat ik hier c ' n poos wilde blijven En toen ik heel toevallig hier voorbijkwam zag ik de gevelspreuk Ik legde nog niet dadsltjk een verband tussen die gevelspreuk en het versje in het medaljon maar ik werd er toch da delijk door getroffen Ik vond het aardig En zo kwam ik hier dan als pensiongast Een wonderlijke beschikking " Een beschikking dat ik jou heb teruggekregen " Ja Maar U moeder hoe hebt u het verder gehad Toen ik van u was afgenomen " Verder Dat fs met een paar woorden gezegd Ik werd beter en kwam uit de kliniek We reisden naar de Rivièra en kwamen enige tijd later in Amsterdam terug En ik bleef verder thuis en werd juf frouw Sarah Corbeyn die je ook kent Dat is alles " Dat is alles " herhaalde Daan Camphuysen Er viel nu een langdurige stilte Juffrouw Corbeyn met heel wijde ogen onder het witte verband staarde in gedachten voor zich uit Haar zoon ev^'neens Op tafel lag het halve medaljon met de gevel spreuk Ook de politieman een be scheiden toehoorder was wonder lijk geroerd doo dit verhaal het tragische geheim van de oude vrouw Ook hy bleef onbeweeglijk zitten Toen besloot juffrouw Cor beyn Ik heb je niet herkend deze week al deden je ogen m '.' aan die van Daniël Meertens denken Maar ik wilde niet meer aan vroeger her innerd worden e.i dus duwde ik ledere gedachte in die richting weg Maar toen ik vanavond uit miJn be wusteloosheid ontwaakte en jtj je over mij heenboog toen was het mij of Daniël Meertens dat was mijn mün liefde En ik greep je vast omdat ik je niet meer los wöu laten Zodra ik weer geheel bij bewust zijn was begreep ik dat je drCamphuysen was en dat ik rae hadvergist Ik werd stugger dan ooitna mijn vergissing waarmee ikvreesde dat ik mezelf verraden had.Maar later in de nacht toen datmeisje bij mij waakte en ik koortshad begon ik weer te verlangen,naar jou naar je hand Ik voelde,ik wist dat je van mij was dat jebij mij hoorde Ik wist al bijna datje mijn zoon was maar ik wildehet mezelf nog niet bekennen Toenkwam je in f-evaar toen hoorde ikdat je gearresteerd was en ge boeid en dat je gevochten had Entoen wist ik ook dat je mün kindwas " Wordt vervolgd Dulles Dinsdag naar Madrid In Madrid is Zondagavond eengezamenlijk Spaans Amerikaans communiqué gepubUceerd vaM de volgende inhoud 0p uitnodiging van de Spaanse regering zal de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles die zich thans te Geneve bevindt Dinsdag 1 November een bezoek aan Madrid brengen met het doel besprekingen te voeren met het staatshoofd minister van Buiten landse Zaken Martin Artajo en andere functionarissen van de Spaanse regering Na deze bespre king zal minister Dulles naar Ge neve terugkeren " In dipldmatieke kringen gelooft men dat Dulles met Franco o.m zal spreken over het Amerikaans Spaanse defensieverdrag en de Spaanse pogingen om tot de Ver Naties toegelaten te worden nu we zo zijn toegetakeld " wierp Pan da tegen Iedereen kijkt ons na " Inderdaad bleven vele voorbijgangers staan om het zonderlinge tweetal na te staren Wordt vervolgd Zo'n neus ben ik ook niet gewend " bromde Panda nasaal „ Kletspratens " beet Pat hem toe „ Een goede detective past zich aan bti elke neus Loop gewoon net ais ik We mogen geen aandacht trekken " „ Maar we trekken JUIST aandacht Expeditiebedrijf DE LUIFEL " Neude i5 3ö Te 17605 Utrecht KamervpfhMiy.ineen afhaal - en besteldienst verhuizingen en transnnrten door het gehele ' and Geroutin AMATEUR-DRUM MER biedt zich aan Br no 3492 bur UN Gevr nette WERKSTER v.g g.v voor 2 hele en 4 halve dagen per week Aanm des av tussen 7 en 8 u Sohaap Steen weg 63 529ste STAATSLOTERIJ Ie Klas nOGE PBUZEX i 23.000 13804 ƒ 5000 11705 f 2000 4599 f IBOO 2228 18511 ƒ 1000 K33 S620 10136 18787 19323 400 4692 5724 8540 9839 11417 12005 125Ü4 12603 16743 18314 19384 19616 20025 208.14 21743 ƒ 200 1125 1561 1875 2009 2023 2266 2401 2406 2,506 2641 2696 3627 4249 5542 5912 3997 6365 6835 6857 7041 7581 7802 8368 S530 9075 9126 9208 9306 9476 9511 9541 10ÜÜ7 10173 11006 11032 11320 11415 11437 124:iS 12719 12833 13042 13689 13752 1.3996 14381 14431 14822 15095 15163 15177 15182 15993 16078 16118 16139 16143 16512 16724 17141 17362 17405 17760 18184 18372 18383 18571 19108 19270 19316 19397 19497 19685 M097 21639 PRIJZEN VAN ƒ 20 — Jongeman 21 jaar middelb schoolopl zoekt goede BIJ VERDIENSTE voor hele Zater dagen Br no 3490 bur UN In gezin met kinderen gevr een flink MEISJE v d of d e'4 n Hulp werkster aanw Me vrouw de Groot Rijnkade 4 LöinL-s voor Uw PERMANENT WAVE de Permanent Specla » list Maison - Jos v d Laan Be » n-uurde Weerd 11 telef 18031 on de Weerdsluls Plm 8 BETONTIMMERLIEDEN zoeken 7 Nov een bouwput speciaal tariefwerk Utrecht of omgeving Br no 3491 bur UN Tcxtielgroothandel vraagt fl JONGEMAN leeftijd 17-18 jr ter opleiding in pakkamer en expeditie Aanm kantoor C V Nolet Nieuwe Gracht 65 Spaart tlians voor Uw St Nico Id.'iscadeau Vanaf f 1 per week,AD VERMEULEN gedipl nor lo^er Westerkade 16 tel 25374 Alle bekende merkhorloges opt > rmiinbetaling 1 Jaar schrif telijke garantie Geen rente.Geen kosten KoekoekkJokken,pendules gouden ringen van af t 1 per week SCHILDERWERK gevr Bin ren - en buitenschilderwerk ge vraagd door nieuw bedrijf Br no 2R67 bur UN Stes;sen RADIOMONTEUR en aanko mend radiomonteur gevr Ra dio A^UeL^Vredcnbiu;gl9 ^^^ Emigranten Tobt niet met een schriftelijke cursus doch leert uw nieuwe taal in een klein groepje hoogstens 4 personen bij de LERARENCENTRALE Inlichtingen kantoor Nassau straat 36 Utrecht Telef 16037 WERKSTER voor 4 dagen per week Aanm na telef afspr telef 11583 EORDUURSTERS en leerlingen worden gevraagd Alleen zeer nette meisjes gelieven zich te melden blj de Fa Spekkels Pt 01 Ritsema Boslaan 41 telef 14009 WISKUNDE LERAAR werkt leerlingen HBS Gymn Ly - ceum en Mulo bij Griftkade 9 telef 21077 MISS ERICA Psvch(>m<>trfste.Singelsti 17 bis Utrecht Voorlichting over Uw toekomst Ge heimhnudmg verzekerd Sp* uur van 2 tot 9 jur Maandag tm Zaterdag ___ WERKSTER gevr 3 morgensm de week Franz Schubertstr 4 7 Oog in AI ¦ Gfvr net MEISJE voor dag werk tevens meisje gevr voor a\'ondwerk Vredenburg 28 Haagse Koffiehuis Utrecht mr i^mè.W^'iM ^ Df zomer in Inuis met een goe de HOOGTEZON Verkoop en verhuur van Hanau en Solaris hoogtezonnen Fa J Cornelis sen Hamburgerstraat 8 Utr Telef 13592 Vrij BENEDENHUIS kamers en suite zijkamertje achter tuin huur ƒ 7,75 p.w Voor dito huis onverschillig waar Br no 3488 bur UN WERKSTER gevr voor 2 och tenden of middagen Oudwijk 39 Telef 19457 Groot pensioenfonds heeft geld voor HYPOTHEEK tot ieder bedrag beschikbaar Rente %^' z pet Br onder no - K 4345 Anv Bur Alta Pausdam DEN HAAG—UTRECHT Mo derne parterre flat Den Haag 5 min van bos en strand 4 ka mers badkamer keuken zol der c.v „ boiler parket 2 schu ren voor en achtertuin plaats voor garage huur ƒ 74 Gevr huis Utrecht Br Verdistraat 34 Den Haag Telef 326057 Gevr net MEISJE of werkster Aanm hedenavond tussen 7 en 8 uur Jos Haydnlaan 89 Gevr NOODHULP WTNKEL-JUFFROUW van half Nov tot Jón en net meisje voor oplei ding Banketbakkerij J van Amerongen en Zn Schouten straat 13 Utrecht Dame b.b.h.h zoekt grote ge meub ZIT SLAAPKAMER Br no 3497 bur UN U SP.4ART 15Ftuum mantel yx ^ ot lesen tas STOMEN ' 2,ïo laponnen ' 1 W5 Chr V < 1 Berg St ïans h'ivpputraat 97 r^^ipf ' 337fi H.H FABRIKANTEN van le de rwaren en aanverwante ar tikelen U komt momenteel handen te kort Wij kunnen U helpen Bedrijf met 14 vakmen sen Br no 1535 bur UN Aangeb BENEDENFLATWO PJING bestaande uit 3 kamers en keuken aan de Prins Bern hardlaan Gevr iets grotere woning liefst in Oostelijk deel der stad Br no 36.^7 bur UN AMig mooi vrij BOVENHT.IIS met vrij uitzicht bij Majella park kamers en suite 3 slaap kamers m vaste wastafel bad kamer met ingebouwd bad en gey.ser balcon en schuur Ge vraagd 3 of 4-kamerflat liefst Oog in Al Br no 3642 bur UN KLEINTJES ^* 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 Rz.a net MEISJE 28 jr voor hulp in de huish in gezin z,k in Utrecht e.k met verw Br no 3499 bur UN Z(iekt V een goed verzorgde l^VTR^O-pTirFKUTLLE bel dan oven 23463 of zendt een brief kaart aan - Jopp's Leesporte fe-Mille Biltstraat 155 a telef 2346C Net meisje 14 iaav voor HULP in de HUISHOUDING liefst in de middaguren Jan v d Doem straat 4 bis Te koop KINDERWAGEN in prima staat kleur grijs prijs f 50 Verl Hoogravenseweg 300 [ Te koop a«sa3«l3e«Séii3 Biedt zich aan HERENKAP PER in bezit van diploma's "' aar gelegenheid is nm later ie zaak over te nemen Br no 3495 bur UN L^uT - SCHOENEN die aan alle kfSnten " knellen verwhden dcor J V d Brul & Zn Gedipl « ebnen herstellers Kapelstraat 2t-23 zijstraat Biltstraat Tel 17fi80 3 PERSONENAUTO'S Willy's Overland Jeepster 1949 Inlich tingen Afd Verkeer Hoofdbur van Politie Utrecht | 3Syc«$j ^ Te koop crème KINDERWA S ™ zwarte damesregen-S gl maat 40 Bouwstraat 57 l<3 FINANCIEREN al Uw meubelen bedden tapijten « oraijnen enz Geheimliouding >_ erzelterd ^ Br no 3477 b ur UN Vwrï ^ augeb GLASPAREL ' tHERMEN voor kamerpro '.^ ue diverse Te koop goede SCHRIJFMA CHINE brede wagen i 120 Lin naeuslaan 69 telef 22856 VERSTELNAATSTER vr uit of thuiswerk ook voor heren costnums Br no 3514 bur UN NERGENS VOORDEiJt^ER voor « tomen een m.-^ntel of cos tuum ' 2.95 ' regenjaf ï 2 Sft la ponnen f l 95 rok fA blous f r29 Uppelschnt.*-.p Bi'Uw?tT 15 Telef 20fiD2 W;»Rsen « t < men verven 1 - HYPOTHEEK beschikbaar L.-pre rentp geen afshntprovi sie vlotte afwerking discretie vYr7*>Vprrl Rr no 3513 bur ACCORDEON te koop 32 bas,met koffer z.g.a.n ƒ 75 Croe selaan 77 ÖnTe HIJ - en MOTORLAAR ZEN zijn prima en zeer voorde lig in prijs Komt en overtuigt U Fa J V d Lee Kromme Nieuwe Gracht 92 t.o Paus huize HFRENKAPPER biedt zich aan • mr noodhuln voor hele of halve dagen A Lubbers Utrechtse wefi 272 Amersfoort V/eduwe 42 jaar vraagt met ooed i 100 TE LEEN Terug brtaliriff nader nvereen te ko men R " r^o 3504 bur UN HELDERZIENDE T~Gr " B"ür ^ gemeester Consult Maandag Vrijdag 2 5 30 uur Dinsdag Wnen^daef Donderdag 2-9 uur M P Lindostraat 31 zijstraat B'MprHhkstraat en volgens af spraak Dankbet ter inzage Indola PERMANENT-WAVE met crème i 7.50 zonder bijko mende kosten Stroomloos f lO Tiëde ' 12,50 Wij permanenten U ook thuis Nico Valkenburg Damstraat 51 telef 25397 Ji.'ffrouw 37 jr zag zich gaarne tjeplaatst als HUISHOUDSTER bij heer alleen of moederloos gezin Hoog salaris eeen ver eiste Br no 3494 bur UN rif ÏT ~ J^-grj K 3501 bur ÜN Smn """,,'" t"'™l eiken DRES gj ^ l uur V d Helst - HABLEY DAVIDSON te koo j-feSg J" Telef 12577 Si?°™EN De nieuwste Spoed Wegens omstandighe den billijk te koop 7 jonge KENNEN a.d leg TJslanders gekr zw - Minorca J Luyken straat 13 Nette WERKSTER biedt zioh aan ƒ 1 per uur Br no 3507 bur UN STENCILWERK Voor Uw cir culaires convocaties versla gen prijslijsten enz naar Stu dio Speedprinter Speciale pry zen voor periodieken M A de Ruyterstraat 3 bis Telef 24636 Westbroek Telef K 3409 - 389 Jonge vrouw 27 jr biedt zich aan voor ADM WERK in de a'-'onduren Br no 3485 bur UN ZE ZIJN ER WEER Enkeleiets beschadigde wasmachines(met volle garantie ƒ 140 enstofzuigers ƒ 98 Mulder Am sterd straatweg 224 op«=,.i ^^' takelprijs leverb makl V ' gegarandeerd Ge Mr WILLY KRUIS Astroloog Occultist Voorlichting over U^v lot en leven ieder gewenst ad vies — Spreekuren S — 9 - 48 Obreehtstraat 48 Utrecht Nette jongeman b.z.a als BE - STELWAGEN-CHAUFFEUR chauffeur-verkoper of i,d Kan direct beginiMB Br no 3486 bur UN t»evr Dornee PSYCHOME T KISTE Raad in diverse aan = e egenheden Spreekuren da * gelijks van 2 uur af 2e Speeht stTaat 6 bus 1 en 8 Te koop z.g an GASHAARD merk Arj\ai f 100 Utrechtse V'-eg ML t.o Steinenburg De Bilt oni ]^°??.„^^^ SOLËX prima in • s ' 1J40 Galvanistraat 5 bis ' Wonds na fi uur ^ ÏECHTSCH NiEUW SBu my Heemskerl Dn en verloor Ie voorlaatste ronde u=artentounniooi voor a ^ a zijn een aantal af gS ' a uitgespeeld Het v»'^^ot aan de laatste ronrio^lwamt de partijen ^\ uI ^ Bodo de Mosschwïv^f II a RuMsova en Keiler ï?"Surtinkel zullen paTrtJ?'e de wmniares van dit mT oi zal womten "'"* uitslagen van de afspK » a luiden Volpert.(^"|!»«ike '™- Bodo de MoschSi'/ de Moschnmi 1 — 0 -'- Igllaty«J mn 1—0 Heemakerk-i Eïeemskerk-Ivaraova O — « rff 1—0 Gurfintei.TviSi > va soin-ZvoTykinia 1 — o-jfLl " - %-% GresSlzv^N m tand zniet er als volst uit i Vz Volpert en RuKl ^^ Inland ieder 14 punfen » - Hermamn Oost Dld i^.',j nta Rus en Zvorykina b ' 12 % e,.Iv«n ieni te WO den gesignaleerd Jit alles was niet voldoen - ns een bevredigende voor - e bieden Niet de acteurs auteur is de schuldige n één stuk diverse pro "'?' Et geëntameerd zonder ae mst te verstaan drie P »^'' lijk te berijden ^ J J ' iPVOERING DOOR „ rr HEITELAN " ag 2 Nov zal de KrijtKrite „ It Heitelan " fen toneelstuk in 4 bein iren van B Douma OostraSUn Wraek " > ering zal plaats hebben i " Dudegracht 252 des avo »"» Ondanks het feit dat het j.l Zater „ jvond tamelijk koud was en de Rjurkerk geen verwarming bood jjjen verscheidene mensen aanwe - ¦ bij het concert dat door hetB»uitai*koor onder leiding van A.Ponk en het muziekkorps van het ' e des Heils werd gegeven Stof - 1 van Viegen zat ditmaal aan het n » concertgevers waren erm ge basd een vrij bevredigende oplos - ¦ » te vinden voor de programma fmeiistelling twee orgelwerken vanS koraalvoorspel „ Aus der TiefeS ' ich " en de Fuga in g opendenTavond Hierna volgden voor hetfnr vier Bachwerken waaronder L delen uit de cantate „ Wachet '*,- nl „ Sion hort die Wachter'ii»én " door de tenoren uitgevoerd „ het ' fraaie „ Gloria sei dir gesun „¦• Twee instrumentale nummersr „ ' Rivers en Jakeway werden ge mlad door het bekende „ Rejoice inikT Lord always " van Rathbonemama de 150ste psalm van Césarïranck een goede inleiding vormdetnt diens „ Piece Heroique " Na dienvnl«den weer twee stukken voor™i(e4 enige psatoi - en gezangbe „'«¦ kingen van Mees van Huis voor L ' Na een orgelbewerking van„4im 33 Van de Wolf eindigde hetmncert met een samenzang „ A Toila Gloire " door het koper-ensemble begeleid De Buurkerk leent zich zeer gqea voor dergelijke uitvoeringen Vooral hpt spel van het muziekkorps van het Leger des Heils kwam ' zeer ffooi tof zijn recht in het bijzonder bi'i de opstelling aan de Oostkant van de kerk dus juist zo ver moge lijk van de executanten Dan kon men constateren dat het korps de kerk tot in de uiterste hoeken met jjn " eluid vulde Er werd met grote toewijding gewerkt Dit laatste kan ook worden gezegd van het Buur kerkkoor dat zeer veel te doen had Over het algemeen stemde de samenwerking met het orgel al wa - De Russen zuilen vier Nederlanders vrijlaten Het Ministerie van Buitenlandse Zalïen heeft medegedeeld dat van Hr Ms Ambassadeur in Moskou bericht is ontvangen dat binnenkort wederom vier Nederlanders door de Sovjet-Unie uit gevangenschap zul Ix worden vrijgelaten Hun namen zijn A G P Beer nink geb te Kleef 13-7-1920 H Boose geb te Rotterdam 19 10-1917 Jhr W A G van Panhuys geb te Wiesbaden 22-10-1904 M 4 van den Wijngaardt geb te Breda 15 8-1905 Zij zullen op een nader te bepalen datum aan een vertegenwoordiger van het Consulaat-Generaal der Ne derlanden te Berlijn worden over gedragen die voor verder vervoer naar Nederland zal zorgdragen maten ƒ 25 £ g"straat 30 Telet 27938 Adrii Onbei Br no — Het motorschip Spes 450 ton uit Rotterd'am is gedurende dit weekend nabij Bonn op de Rij-n ge aonken De bemaTmanig van twee koppen kon aich redden Volgens de waiterpolitie was het schip lekgesto ten op de bodem Maandag 31 October 1955 • 63e Jaargang No T54 F«ÉeitSËei»eiriS<:ïï^r ^ Uit andere bladen Getrouwd Herman Bauer en Rita Weeraat Rotterdam L Tümons en Greetje Beyër Spriugvale Austr Overleden Mevr W S A Ker senboom-Bi-unoId Sydney Austr Vrouwe R L M v d Biesen-van Mier lo 79 jr Breda N Muller Nüniegen Mevr C Gleichman-van Roggen 66 jr Brussel S Bdershcim 68 jr A'dam H T Ament 69 jr Den Haag L J den Hollander Sr Middelharnis F J Tjab bes 78 jt Haarlem M den Itartogh 60 jr Amsterdam Mevr G Okker-Visser 40 jr Almelo Mej D J B Schuurman 71 jr Amsterdam Mevr M S van Griethuysen-v d Grient 72 jr Am sterdam Evang Luth Kerk Beroepen te Amsterdam vac Dr J P v Heest W F Jense legerpred te Apeldoorn Ned Herv Kerk Beroepen te Ridderkerk C J v d Broek te Meteren-Est Bedankt voor Witmarsum toez H D Hendriks cand te Retranche ment Geref Kerken Beroepen te Amstelveen C Morgen stem te Wetsinge-Sauwerd stern te Wetsinge-Sauwerd te Bar neveld H M DercJtsen te Oostka pelle Geref Gameenten Beroepen te Paterson U.S.A A Vergunst te Corsica U.S.A voor heen te Zeist die bedankte voor Moerlcapelle Bedankt voor Aagtekerke J B Bel te Krabbendijke gegraveerd in twee sierlijke boog jes de gevelspreuk van het oude huis: „De Spieghel ist die ons de Liefde schouwen doet Want Liefde spiegelt zich int menschelvjk Gemoedt " „ Ik vond dat halve medaljon " vertelde Daan Camphuysen in ' t schrijfbureau van mijn vader na zijn dood Ik was achttien jaar toen mijn ouders die al tamelijk oud wa ren om kwamen bü een spoorweg ongeluk Ik ruimde met hulp van een vriend van vader een notaris hun papieren op Toen vond ik in een la van vaders schrijftafel een verzegelde enveloppe waar op stond „ Voor Daan " in vaders eigen hand schrift Ik maakte het open en vond dit lialve medaljon niet mijn naam er in gegraveerd Het was een my sterie voor me Maar omdat ik be greep dat mijn vader dit medaljon toch zeker niet zonder een speciale bedoeling in die verzegelde envelop pe had bewaard stak ik het bü mtj en borg het in het binnenste vak je van mijn beurs Zo draag ik het nu al negen jaar in mijn zak Ik vermoed nu dat mijn vader mij op mijn een en-twintigste jaar als ik meerderjarig was geworden had willen zeggen dat ik niet hun eigen kind was Nu heeft hij dat niet kun nen doen en heb ik dus nooit anders geweten dan dat ik Daniël Camp huysen ben en dat mijn ouders be graven zijn in Pretoria " het Zuiden en moeder en ik zaten enige maanden tegenover elkaar in e^n pension in Brussel Wü zwegen En toen de töd dèéLr was ging ik naar een kliniek en daar werd jij geboren Daan Ik wist dat je mij afgenomen zou worden maar die éne nacht de nacht van je geboor te mocht je bij mij blijven Ik vroeg de zuster je in mijn arm te leg gen en ik bleef wakker om naar je te kijken Die éne nacht Ik mocht niet weten wie de pleegouders wa ren die mijn kind zouden aannemen ik geloof dat de directrice dat re gelde Maar ik wilde je toch iets meegeven iets dat mü het meest dierbaar was van alles wat ik be zat En ik nam de ene helft van een medaljon dat Daniël Meertens mij gegeven had en waarop hij de spreuk van onze gevelsteen had la ten graveren Rondom een spiegel tje en met zijn naam Daniël on deraan En dat halve medaljon stop te ik tussen je Weertjes de ande re helft heb ik zelf bewaard " 0 ' zei Daan Camphuysen met wijde ogen maar dat dat halve medaljon hèb ik Dat hèb ik " Hij haalde zijn grote leren porte monnaie tevoorschijn en opende het binnenste vakje Zorgvuldig in vloei papier gewikkeld kwa het klei nood voor de dag Inderdaad de linkerhelft van ' n ouderwets zwaar gouden medaljc.i met een heel klein spiegeltje aan de binnenzijde On deraan dal spiegeltje de naam Da niël en aan de boven ' nt kunstig Feuiïleton DeSpieghel I M C Bijleveld-Gelincli 41 Toen vrreekte zich mijn tè stren ge opvoeding en alles wat ik te kort gekomen was Ik maakte met een een afspraak Ik beloog en be droog mijn ouders op een wüze die mijzelf versteld deed staan en was onuitputtelijk in het bedenken van verzinsels Ik ontmoette hem*overal waar en wanneer ik kon Het was een wondermooie zomer dat jaar de enige echte zomer van mijn le ven en ik dronk van het geluk als iemand die van dorst versmacht is Ik bekommerde mij om geen enkele moraal om geen enkele conven tie Er was maar één ding dat ik wilde léven en '^ aniël Meertens liethebben Toen ging hij naar mijn ouders en vroeg mil t vrouw Ze weigerden en verboden hem ooit weer een voet binnen de deur te zetten En ik om pantserde inü weer zoals ik het al tijd gedaan had huichelde onver schilligheid en bleef hem ontmoe ten En toen hiJ begreep dat ik een kind verwachtte ging hij weer naar mijn ouders PANDA piiii en het GEHEIMZINNIGE GLAS WATER IS Maar Pat is dit nu heus nodig " vroeg Panda de buitenmodel neus be tastend die Pat hem had opge-et Knijp niet In dat neus bekorrah " zei Pat scherp dat vermomming is ' lo dig om de spionnens te misleiden Volg me en denk er aan trek voor al geen aandacht Wij zijn geheim " Weinig op zijn gemak liep Pa'nda ach ter de grote detective aan Het enormeneusvormige aanhangsel op zijn gezicntzakte steeds af en bemoeilijkte hem deadem - -¦^ s -'^ Loop niet zo te snuiven " siste Pat,,,]e doet bekorrah alsof je geen neus gewend bent " Zij wei,gerden voor de tweede maal Het was beter dat hun doch ter in het geheim een ongehuwde moeder zou worden dan in het openbaar de vrouw van een piano leraar een zwerver een artist die nooit een vrouw zou kunnen onder houden Dat was hun standpunt Ik zelf werd in deze beslissing niet ge kend en ziek en ellendig als ik me voelde was ik niet in staat om mij te vei-zetten Daniël Meertens moest op zijn erewoord geloven om meteen uit Amsterdam te vertrek ken en nooit een woord over het ge beurde te reppen Hij deed dat in de mening dat ook ik hem verloochen de En met mijn hoofd uit het raam op een triestige herfstdag zag ik hem vertrekken zoals ik hem in het voorjaar had zien komen Hü liep met gebogen hoofd over de brug en ik heb hem nooit meer gezien Mijn ouders deden mij geen ver wijten in het stellige idee dat ik het slachtoffer was van een schurk Mijn vader regelde de affaire Wij gingen een grote reis maken naar LEDEREN KLEDING Mooi soepel paard - of rundieder op zeer gemakkelijke betalings vcorwaarden desgewenst geen vooruitbetaling Br no 2150 WASMACHINES AUe bekende merken vanaf ƒ 159 Eventueel demonstratie aan huis Radio Jaarsveid t.o Zandbrug Tel 19836 Voor oudere dame met eigen meubels een ZIT SLAAPKA-MER met pension en verw ƒ 160 p.m bad en telef aanw Goede stand bij Wilhelmina park Br no 3536 bur UN Windsorstoelen 18.75 Windsor tafels rond 67.50 kloostertafels moderne salontafels boeken kastjes 26 39 4-6 huiskamer stoelen 1 en 2-pers matras sen vloerkleden uit monster collectie radiomeubels 39 rookfauteuils met kussens Veel inboedelgoederen Lage taxa tieprijzen - MEUBELOPSLAG Gebouw de Zon " Pieterskerk hof 21 9-12 2-6 Ongemeub grote ZITKAMER en 2 slaapkamers en keuken aangeb voor echtpaar z.k of 2 dames Br no 3502 bur UN Te huur aangeb een ruime ZIT - en SLAAPKAMER voor zien van gas licht str water en verwarming met volledig pension Prijs billijk Direct te aanvaarden Br no 3500 bur UN BONTMANTELS Van bekende bontzaak in Utrecht op ter mijnbetaling vanaf ƒ 3 per w B - no 6052 bur UN 5000 gestoomde DEKENS van af ƒ 4,50 Stoelen vanaf ƒ 8.30 Krukjes vanaf ƒ 2,75 Tafels vanaf ƒ 11.50 Geerts L|}nmarkt 37 Telefoon 10228 ACCORDEON 32 bas met les voor ƒ 2 — per week Uw eigen dom Grote sortering accor deons Miiziekhandel Stoové " Lünmavkt 42 Telef 21207 Nieuwe VLOERBEDEKKING Parket is goed en goedkoop Zwebrie 3.50 en 6.50 Regina mahonie 9.50 Limba 9,75 alles p m2 Kom eens kijken Hout handel Centrum Herenweg 60 6 telef 16830 Uti-echt Te huur aangeb gemeub ZlT en SLAAPKAMER per 1 Dec voor student{e of heer b,b,h.h z.p Br no 3493 bur UN Te huur aangeb op goede st centrum voor echtpaar mid delb leeftijd z.k grote zon nige ZITKAMER slaapkamer vrije keuken en w.c Huurprijs f 50 p mnd - incl gas en licht Br no 3479 bur UN AMARYLLISBOLLEN gepre parpcrdc 5:ehar!akenrood wit en oranje kunnen indien zij direct ¦ worden opg epot met Kerstmis bloeien Zware bollen onder garantie Manus van Beuse kom's Zaad teelt — Zaadhandel Oudegracht 126 Wrocht telef 14560 1 Gemeub ZIT SLAAPKA-MER met vaste wastafel met of zonder kost Koekoekstraat 50 bis hoek Havikstraat Voor Uw LEDEREN KLEDING naar Marbus — Zuilen Op ge makkelijke betalingsvoorwaar den Ook * s avonds na 6 uur Werner Helmichstraat 75 tel 10'^32 AASERVO ter voorkoming van spruitvorming bij aardap pelen Werkt onfeilbaar Per 100 kg aardappelen is 200 gram nodig Manus van Beusekom's Zaadteelt en Zaadhandel Oude Gracht 126 Utrecht Telf 14560 J^?lisii8 « ^ gE^vir w^O Wegens aanschaf grotere wa gen een AUTO-SCOOTER 1955 900O km gelopen van ƒ 3400 voor ƒ 2000 Ieder deskundig on derzoek toegestaan Te bevr Joh van Andelstraat 22 Utr Onderwijzer ongehuwd N.H zoekt per 1 Jan 1956 ZIT SL.-KAMER met volledig pension Zo spoedig mog br no 3613 bur UN Wij kimnen Ü aanb NIEUWE en GEBRUIKTE hand - en trap naaimachines waaronder be kende merken onder volledige garantie Betaling desgewenst in overleg Handmachines van af f 45 trapmachines v.a f 75 nachines in moderne salonkast \- a f 185 Tevens reparatie-in richting Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 brt de MEUBELEN die tegen ' n stootje kunnen Bankstel met tafel ƒ 375 2 clubs 4 stoelen f 425 ƒ 398 ƒ 320 radiotafels i 49 / 52 ƒ 64 kloostertafels ƒ 34.79 ƒ 4ff f 51 f 69.50 ligstoelkussens f28.88 ƒ 31.75 ƒ 35.75 wollen dekens ƒ 17.26 ƒ 20.88 ƒ 29.20 f 39.20 f 49.50 ƒ 55 gordijn stoffen f2.98 ƒ 3.58 ƒ 3.73 f3.98 f 4.98 f5.98 p.riT Woninginrich ting Siegelaar Lange Smeestr 63 telef 18146 Gevr KOSTHUIS weekend af wezig Br no 3474 bur UN I>AMESI^:w,i -,..:— - i — — - — Te koop gevr voor GELDBE LEGGING woonhuis omgev Julianabrug Hoograven Br no 3138 bur UN Chique grote BONTKRAAG r vos / 50 2 swaggers rood mt 44 46 ƒ 15 en / 20 meisjes mantel leeft 15-16 jr / 10 col bert zw mt 44 ƒ 5 kookka chel ƒ 10 vulkachel f 5 Bee-k es Muïderstraat 41 bis Utr Te koop aangeb een electr zig zag NAAIMACHINE in kof fer met apparaten niet van nieuw te onderscheiden Br no 2804 bur UN LEDEREN JASSEN - MANTELS 6 weken in gebruik daarna be taalt U vanaf ƒ 2 p.w of tn 24 maanden Onze coupeur be zoekt U aan huis Br no 120 bur UN N.V Cemsto vraagt flinke SCHOONMAAKSTERS voor de Kromhoutkaz en div gebou wen Werkt in nader overleg Aanm dagelijks tussen 9-5 uur Veemarktpïein 5 Utrecht AUTO'S te koop gevr voor de sloop Erkende autosloperij H J Best Kerkweg 90 hoek Vio lenstraat Telef 12301 Gevr een geroutineerde MA CH INESTIKSTER plm 20 jaar en een leerling-machinestikster Hoog loon Aanm Kwartelstr 23 bis Wli kopen OUD GOUD tegen de hoogste waarde Juwelier N Brandwijk Choorstraat 20 tcicf 14415 Dames BONTJASJES kort en lang 6 weken in gebruik daar na betaalt U vanaf f 2 per week of in 24 maanden Onze cou peur komt U ook met onze col lectie aan huis bezoeken Strik te geheimhouding Br - no 6735 buT UN Iedereen ' n KOFPERSCHRLTF MACHINE stencilmachine etc v.a ƒ 245 6 weken in gebruik daarna bPtaalt U vanaf ƒ 3 — p w of in 24 maanden Gratis demonstratie bij Uw thuis ook ' s avonds Br onder no 8426 bur UN Let op ledereen verkoopt alles c;an Joop de Lor Le hoogste waarde geeft ALLEEN Joop de Lor Haverstraat 00 40 telei 22627 Gevr geschikt PERSOON voor bewaking van een bouwwerk buiten de werkuren Aanmel den Nieuwbouw Detam " aan de Omloop te Utr Fa Woud stra Arnhem MOTOR - en BROMFIETSEN KLEDING desgewenst ook op gKmakkelijke betalingscondi iio '^ Henk Temming Voorstr 88 Utrecht Telef 25771 Be taalzegels worden aangenomen PIANO te koop gevr Br met opgave van merk en prijs no 3484 bur UN Wegens vertrek van tegenw naar het buitenland gevr per 1 Dec of 1 Jan net MEISJE v d en n niet onder 20 jaar v,g,g.v Zelfstandig kunnende v/erken en goed bekend met koken Salaris ƒ 100 per maand Meerdere hulp en werkster aanwezig Br no 3646 bur UN Onze Eternit ZUIGKAPPEN doen Uw schoorsteen beter trekken Diverse modellen Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 AUTO-ONDERDELEN truck en luxe G.M.C.-assen en car dans Bedford Dutch Ford Chevrolet enz H J Best Auto sloperij Kerkweg 90 hoek Vio lenstraat Telef 12301 - ^^ 14 Cent per km met benzine nii ook VOLKSWAGENS te huur Lington's garagebedrijf Loeff Berchmakerstraat 26 tel 10855 Te koop aangeb een blokje WONINGEN omgeving Tuin dorp Bouwjaar omstreeks 1936 met een netto huuropbr van ƒ 729.88 Benodigd kapitaal ƒ 7000 waarin zijn begrepen de notariskosten Spoed gewenst Br no 3430 bur UN Schoorsteenvernieuwing HU BOLITE voor ' n nieuwe schoor steen die Uw kamer verfraait Gegarandeerd brandvrij Door niet-vakman gemakkelijk aan te brengen Houthandel Cen trum M Brienesse Jr Heren weg 60 62 telef 16830 Utrecht Gevr net MEISJE v.g.g.v en zelfstandig kunnende werken van 8.15 3 uur Vrijdags tot 5.30 uur of flinke werkster voor 3 of 4 ochtenden per week Jans-I dam 6 Te huur aangeb gemeub WO NING voor plm 5 maanden Br no 3508 bur UN OUD HOUT Zojuist ontvangen 350 000 beuken plankjes Uiterstgeschikt voor kolenkisten e.d.Tevens grote vooraad diversetimmerhout Bons ZandpadUi a telef ri ^ 
9999992 66922 993999 899999994 UTRECHTSCH NIEUWSj lM Maandag 31 October 1955 ¦ 63e Jaargang Ko 154 GARAGE STRAAT 120-124 UTRECHT OUDWIJKERVELD telefoon 030-14075 vernieuwde garage ruime stalling dag - en nacht service modernste installaties doorsmeerstation onderhoud en reparaties Diredie J HOGEVVEG ¦ Hl STADSSCHOUWBURG ROTTERDAMS TONEEL Vrijdag 4 November — 8 uur EEN BRUID IN DE MORGEN Toneelspel in 3 bedr door Hugo Claus Medesp Coba Kelling Henny Orri Ina van Faassen Ton Lutz Hans Croiset ^¦¦ iJPrijzen ƒ 1.10 tot ƒ 4.25 Coupons geldig «> »»**••" „-^*^ Gevraagd in courante textiel ' zaak Kies dan uit onze coilectiel Verkoopster t he vak b - k " nc ' Leerling-Verkoopster Br ond no 3612 bur U.N Vrijdag 11 November vangen nieuwe cursussen aan voor het practijicdiploma BOEKHOUDEN opleidende voor het associatie-examen JUN1 1956 Wij bieden U de beste herenkleding die er is Onze costüums zijn modern maar vooral degelijk In ons gesfaagdenboekle 1954 vindi U de namen en adressen van onze 900 candidaien die dai jaar slaagden n.L 561 Pr.Dipl.;111 M.B.A,;228 S.RD./M.O Van de geslaagden Pr.Dipl behaalde 77^0 ' is ' diploma in een opleidingsiijd van 5'10 maanden Vooral aan het binnenwerk wordt door ons de uiterste zorg besteed want daarop komt het aaal Omdat wij uitsluitend het beste kameelhaal gebruiken zal een costuum van ons • zelfs na langdurig intensief gebruik • nog zijn oorspronke lijke coupe vertonen Brixon herenkleding uiistuHend biji Inlichtingen prospectus en inschrijving Maandag t/m Vrijdag van 7 — 9 uur GEBOUW DER HERVORMDE BURGER SCHOLEN DOMPLEIN 4 TEL K 3402-2482 - rE'X-A:M E-'.N O P L E T D I N G ¦>¦ HUGAS ELGERSMA,POTGIESER P.Én'HAAG - HAAgLEM -- AMSTERDAM rOTTERDAM - UTRECHT - GRONINGEN 114.-134 - tot 174 - VREDENBURG Hèt costuum voor de winter uit twee - oi drie-draads kamgaren van zuivere merino wol — het beste dat er isl Zowel 1-rij als 2 rij modellen In vele mooie tinten en dessins — effen grijs en beige of een smal chic streepje Desgewenst met vest verkrijgbaar Juist nu Onze herenmode-adviseur geeft U graag goede raad DINSDAG 1 NOVEMBER GESLOTEN in het stookseizoen hebt U meer dan ooit een krachtig zuigende stofzuiger nodig Daarom is het NU de juiste tijd om een nieuw apparaat te kopen op een extra voordelige manier j Ruil thans uw oude machine bij I SCHUURMAN in voor een van de mo - I derne stofzuigers I Bij SCHUURMAN heeft U een grote keuze uit de beste merken zoals RUTON ERRES HOU - ELECTRO jHOOVER FRIDOR EXCELSIOR enz BRAND en Zn LEVENSMIDDELEN - DELICATESSEN vraagt NETTE ACTIEVE BEDIENDE voor wijk en winkel Aanm tot 7 uur NACHTEGAALSTRAAT 65 TEL 16656 IFattir ^ lorma voor moeilijke Oe ene voet de andere In Ruteck's Cafetaria te Utrecht kunnen worden geplaatst VERKOOPSTEES VOOR DE BUFFETTEN EEN WERKSTER VOOR DE DAGDIENST Inlichtingen omtrent arbeidsvoorwaarden zijn te verkrij gen op Dinsdag 1 November van 12 tot 15 uur in Ruteck's Lunchroom Potterstraat 2 en verder dagelijks bij de gérant van Ruteck's Cafetaria Leidseweg 8 Na 35 jaar specialiseren brengt Forma Natura thans een unieke collectie schoenen geschikt voor de meest uiteenlopen de voettypen Oe bijzondere kenmerken als individuele leest vormen speciale snitten hoge hiel en wreef sluiting verichillende hakhoogten maken het mogelijk iedere voet de juiste schoen te geven Speciaal geschikt voor het dragen van losse steunzolen Thans ook.in luxe uitvoeringen en moderne ^ kleuren en ledersoorten v.a ƒ 85 — Ir Oeze stofzuiger kost compleet f 119 - ' RUIL NU UW OUDE STOFZUIGER IN Verkrijgbaar bij de FORMA NATURA SPECIAALZAAK NOBELSTRAAT 1 • UTRECHT en bij de vooraanstaande schoenzaken Vraagt toiezending brochure en adressenlijst Speciale Verkoop STOFFE SLECHTS DRIE DA6EH fm BRIfFPÜPtEII VITNODIGINGEN STROOIBIUmtH PROGRMIMA't KAUNOm fWZ ENZ 4 ^ 2d»V ' iel - ~^ en ^ Ê RUKKERIjUM Owde GracJ * tél Oirecht Tel 1t9M DRIFT 23 • TELEFOON 16431 • UTRECHT Heden overleed nog betrekkelijk onverwacht tot onze diepe droefheid ruim 83 jaren oud onze lieve oudste Zuster Catharina Ena Ada Middelveld Viersen utrecht A H A Middelveld Viersen Mauritsstraat 15 Amsi'.erdam A C Middelveld Viersen van Tuyll van Serooskerkenweg 119III Utrecht 29 October 1955 Liever geen bezoek Geen bloemen De crematie zal plaats hebben Donderdag 3 November a.s na aankomst van de trein 11.29 uur halte „ Drie huis-Westerveld " Heden overleed-onze lieve Vrouw Moeder en Groot moeder YBELTJE HENGEVELD - Bakkers m de ouderdom van 77 jaar A Hengeveld N Sluyter - Hengeveld J F Hengeveld N W Sluyter Bibo Danlons mijn nylons DANLON * langer levensduur I Nicolette Amstelveen 29 Oct 1955 Huize Vredeveld De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 2 November om 11.30 uur op de begraafplaats te Loe nen aan de Vecht U pasten U 2iet er ^,// ÏViav\ö«v uit J P VAN OMME ZENUWARTS Dinsdag 1 en Woensdag 2 Nov geen spreekuur geen polikliniek UTRECHT Otel 12611 CHOORSTRAAT HOEK STEENWEG Jhr Dr W J Quarles van Ilfford Arts voor allergische ziekten Utrecht afwezig 1-17 Nov met he vak b-k " nd on Door Utr Amateur V.V.-ver eevraaed TRAINER VOOR DE JEUGD Di - en Woe.-middag van 2—4.30 uur Condities nader overeen te komen Br ond no 3634 bur U.N Ziekenfondsspreekuur onge wijzigd Spreekuur Emmalaan 17 Woensdagmiddag Reclame aanbieding I CITY VERWACHT dsKt BEKROOND OP HET Flanel Peignoirs in diverse kleuren alle maten i p " tc Corduroy in blauw rood groen en zwart nA " TC MaisondeBonneterie I Naclitegaalstraat ' lS/18 Utreclit FILMFESTIVAL TE VENETIË I95S - BIJBEL of LEERGEZAG WIE ZIJN DE HEILIGEN GODS WAT IS GODS TEKEN Lezing op Dinsdag 1 November in de Advent-Kerk Hambur gerstraat 23 door Ds B Gabriel TCffiGANG VHLT Aanvang 8 uur LEEUWARDEN - ENSCHEDE - UTRECHT-NIJMEGEN-ZWOLLE CHOORSTRAAT 25-29 - UTRECHT Dinsdag 1 November Allerheiligen is onze zaak gesloten Bij de N.V NederlanJsche Alnminium Naaischappij GROENE WO UDSEDIJK 1 UTRECHT bestaat gelegenheid tot plaatsing van enige ONGESCHOOLDE KRACHTEN om opgeleid te worden tot CÖNSTRUCTIEWERKER FRAISER GIETER WALSER STAMPER ZAGER en andere functies Aanmelden Dagelijks van 10—16 uur ' s Zaterdagi van 10—12 uur Dinsdag - en Donderdagavond van 7—8 uur K QNINKLIJ goengo va ^ ose erts draa ^ s lands < Van onze re v\i uur lang volgt het lange » P slingers van de Cottica-rivier f^ven tegelijk bijna de groene r voordat in de verte tegen de bh ILr wordt Moengo nadert 1 lofdstad in Oost-Suriname Ze es groen is zo heeft het fijne ' pleisterd met de vermoeide ristbare aluminiumerts de h ' [ ifs de mensen die er werken ' onriaae heeft de Prospector het ^ nkfiik Paar van Paramaribo brMocngo gebracht door de lange 1 L van de jungle,..slechts onder - '' nt door het gekrijs van een en - nanegaai Een lange luie tocht „-™ r de rivier waar slechts een paar ' Mlws op weg naar hun hutje ' ^^ S ^ o naffaai lieten rusten om de f * f na te ogen in de warme rust " o ^ het oerwoud Maar dan ineens '?" o'e wolk stof geratel van ma - fitnc ^' scheepsfluiten hijskranen een »™ rne fabriek een dorpje met scho - fr „ kerken en kantoren de ruste - Mheid van een menselijke mieren - Kp in de eeuwige stilte van de mtwrassige jungle UTRECHT te twintigste eeuw heeft alumi niiin nodig Moengo leven het erts ne i'rospector " een van de zes spe riaaï voor het riviertransport go S'vde schepen die het erts van Mêengo naar Trinidad brengen nam ïSidaag tussen aankomst en vertrek S zijn koninklijke passagiers nog Sn een lading bauxiet in Het te kSit de geest waarin de Surinaam iBauxietmaatschappij dochtercom naïnie van de machtige Amerikaan ALCOA werkt Haar royale gast vmiheid vandaag aan het Koninklijk ^ r gevolg en pers bewezen ma Ss'teert zich ook in de uitstekende liale verzorging van haar duizend ¦ knemers en hun gezinnen van rassen en kleuren Maar zaken zaken en lege schepen ondingen jeze geest heeft SurittMTie tot Rvereids grootste bauxietleveraTi r gemaakt het buurland Brits lyana is de tweede De twee mij 1 van de SBM im Moengo en Pa miam en het badrijf van de Nedeir öidse BilMibOn Maatschaippij in „ On wdiacht " dait mongen door het ininklijk Paar zal worden bezocht iben thans een jaarlijkse topcapa lit van drie en een half miilioen Van deze drie is Moengo de lOtste Zijn Rikamoumijin houdt wereM-productierecord In de iggte oorlog leverde Suriname zes procent vam het bauxiet voor de lerikaanse'vriêgtuigBoüw " En nog ^ és drijf de Surinaamse economie het rose erts Het hoog gemecha « teerde berijf mag weinig arbeids iSlcnsief zijn het neemt niettemin 83 procent van de export van het land 50 procent van de overheids iAom.";ten concessierechten en am fea heffiingen en 30 procent van TERUGKEER AMSING's BAKKEEHEN hebben plaats voor BAKKER-BEZORGER BAKKER-BEZORGER die in de banketbakkerij werkzaam kan zijn BEZORGER voor halve dagen Aanm Edisonstr 34 en Hel ' ling 124 "^ ÉU^DEFECVji G'A'WITJENSI lHERENWEG 33 • UTRECHT 16 GiJ ztit dus gereedgekomen rne lf« «¦ rk " zegt Giaar Cuii:afi vrliini:4 „ Dal is dan óns geluk want onze plan neu dreigen ontdekt te worden De hee van Barranca heeft ons vanmiddag eei oezoek gebracht om te informeren wa Me vreemde bliksemslagen bij helden lemel te betekenen hebben Ik heb hen natuurlijk niets wijzer gemaakt Toen h c ALMKERK 31 van Penang naar Aden AU-DRA SI te Aden M^tDIJK a te Portland B.4>.TAM 30 van Karachi n BSSO Sidoi FRIES Gibr FRIES R'da GROO ' skiers Il ecu ISIS 2 Antv ITTEI tar 1 IVOOI naar JAGBl Z M KALY Lon KRTP Eumbay °| KOOP 31 te R-dam ESSo DEN HAAG 31 van T i '" "^ a >' Antw i'^^.GKERK 30 te Aleppey If^L.VBKERK 10 van Port ' 4?2,' loml Mad MA.\S M.AAS naar MACC MET MÜID PorI ALWi naaj ANNE naai BOSC St NIBU nm Nev NOOI TriÈ Tor 00T3 naa sRttF ^' ^' '<¦ Tanga SU,?.'^P •' '"= Bin-routh Pon &^-^° van Genua naar | EKER'pa5s 30 Fin i sten-e iï ' Port Said if ^ P ''^ SI van Colombo naar \ den p.r^LTON JONES pass 29 WTTi?.i ^'>' "• Philadelphia « VILLEM BAR,ENDSZ SI te ^ urai^ao WONORATO 31 te Suez | a«ste melding *" fENTA pass 30 vm St iLtTA ' "*^'' I'S -" Palmas V?*">,3q,van R'dam naar ALtItr^'^s Hamburg " ™" ^^="" "*" F^LTEX PBRNIS 29 van EaiS ^' naar Sidon ¦ f ffih ^^ UTRECHT pass 30 i)0*Fn =;';."='*'¦ ï "''<'^™ amm ''"^ 30 vm South " npton naar Antinf 
Handv A dam Jav Cult Mti N - Ind S 0 V V C MH 153 S4 971/2 36 1661 / 85 991/2 6SI/2 Tabaltsonderneiningen ueb « ay Senembah Mp 150 % 1091/s 1543 116 ' rjjrser iVlüUei es C 360 254 MaanJag 31 October 1955 • 63e ïöörgong Ho 154 ffpgc HTSCH NimJWSBLAP KONINKLIJK PAAR ZAQ VANDAAg - lioengo bauxiet - hoofdstad van Suriname tAdvertentlej V ^ - c = f » ts o'vJ ^ PAARDEN MARKT I rKKCHT Op de paardeimiarkt te Utrecht zün vandaag i54 stuks aangevoerd De priizen varieerden voor luxe paai' den van 800—1100 werkpaarden 800 — 1000 oude paarden 500—700 paaiden drie jaar 600—700 paarden twee jaar 500 — 700 veulens 275 — 4-25 hitten 300 — 6.T0 3lachtpaarden 1.60—2.00 per kg slailit gewicht slachtveulens 2.00—.2.25 per kg slachtg«wi(dit Handel redelijk mUITVEIUNG BUNSIK EX OMST Velllngnotering van Vrijdag 38 Oct Zwündr Wijnpeer BC 35 AB 30 A i2 B 29 C 23 II 13V2 kl 18 % kil 8 Goud l-einet AA 39 A 38—41 - BC 36 II 30 Beilefleur I 30—32 II 18 Legipont grof I 47—52 I 36—49 II 2;^—30 Jasappel 29—37 Groninger Kroon grof I 2 — 39 I 2;ï — 35 II 16 Diikmanzoet 13—37 Sterappel grof I 51—57 I 41—44 U 16 — 19 grof k 30—32 kl 18—31 kil 15 Groenpeer 18—22 Zoete Hooilaar I 36 — 46 II 9—18 Giezer Wildeman I 30 — fi II 20—33 Zure Bloem > grot I 26 I 33—24 II 16 St Remy 1^3—25 II 19 Oran.1e Reinet 15—38 Zoete Paradijs 25 - M Conference grof I 41 I 3.5-43 II 17—35 Brederode grof I 31 I 38—30 tl 15 Doüenne de Cornice grof I 95 I 86—89 Notarlsappel grof I 38-42 I 37 j — 41 II 31-35 Winterjan 6—23 IJzen dijkei-s 17 20 IJsbouten 14—21 Cox 1 Orange Pippin AA 66 A 63—66 B 63 64 C 52—56 II 21—29 grot k 41—44 kl 31—41 Zoete Pippellng 39—55 Zoete Campagne 30—35 Glorie van Holland grof I 4,3—47 I 42-^44 II 29 K 19—39 Zuur kroet 13,3 Alle « in cent * per ke Werkt snel en zeker RaTERDaN Rose erts draagt grotendeels ^ s lands economie Tegen hoofdijn kiespijn griep en rheumalische pijnen M.oeizaam recherchewerk nog zonder resultaat Op mysterieuze wijze brandkasten geopend • Van onze Haagse redacteur Men zal zich herinneren dat in het voorjaar in Den Haag tot drie maal toe met succes brandkasten welke in pastorieën van een R.K kerk en een Ned Herv kerk ston den geplaatst werden geopend De eerste maal gebeurde het in de R.K kerk in de Grovestinstraat de tweede keer werd opnieuw deze safe op vakkundige manier opengemaakt en in de nacht van 6 op 7 Maart j.l ledigden onbekenden de brandkast van de Hervormde adventskerk in » „ Morgenstond " Het meest opvallende was dat bij het openbreken der safes geen ge bruik werd gemaakt van snljbran ders of ander breekmateriaal Onge^i veer ƒ 3.000 — verdween in de zak ^ ken van de onbekende daders die — zo leek het althans — een nog nim mer beproefde methode voor het kraken van een brandkast hadden uitgevonden Maar zo ingewikkeld was het echter nu ook weer niet want toen politiedeskundigen de safe eens goed gingen bestuderen kwam aan het licht dat de z.g klavieren van het letterslot tot op enkele Tnillimeters waren doorgezaagd Deze speciale behandeling moest reeds in de werk plaats der fabriek waar de brand kasten worden gemaakt zijn uitge voerd Het hier ingestelde onderzoek le verde geen enkel resultaat op Wel kreeg men de beschikking over adressen waar nieuwe brandkasten waren geplaatst Een van de afne mers was De Eerste Nederlandse " een verzekeringsmaatschappij Besloten werd — toen bleek dat ook van deze safe de klavieren een bijzondere bewerking hadden onder gaan — een post uit te zetten in het gebouw van de maatschappij Vier weken lang namen recher cheurs des nachts plaats in een lift Maar hun wachten ^ werd niet be loond De post werd mgetrokken en het had er alle schijn van dat de genen die het op de inhoud van de safe hadden voorzien hierop hadden gewacht Want enkele dagen na het vertrek van de rechercheurs ont dekte de nachtwaker op zijn ronde door het gebouw twee mannen Zij gingen onmiddellijk aan de haal doch een van hen zag toch nog katns op de beduusde nachtwaker te schieten Gelukkig miste het schot juist Nok steeds is men er niet in kun nen slagen enig licht te brengen in deze mysterieuze brandkastaffaire Men blijft op zijn qui vive * Prof R Guarnieri overleden Prof R Guarnieri voorzitter van het Italiaanse Instituut voor Neder landse cultuur en directeur van leer gangen voor buitenlandse studenten aan de universiteit van Perugia Italië is Zondag te Perugia over leden Hij was verleden week door een wielrijder aangereden en ernstig gewond Hij werd 72 jaar Zwaar gewond op onbewaakte ' Maandagochtend om kwart over zeven is op een onbewaakte overweg tussen Uithoorn en Mijdrecht een goederentrein in aanraking gekomen met een auto De bestuurder van de auto de 48-jarige H de J uit Half weg werd slechts lioht gewond Zijn medepassagier de 38-jarige J van S uit Bloemiendaal liep zeer ernstige verwondingen op In zorgwekkende toestand is hij naar een ziekenhuis te Haarlem vervoerd Voor zijn leven wordt gevreesd VEEMARKT ROTTERDAM Aanvoer in totaal 1987 Vette koeien en ossen 1285 Varkens 649 Schapen of lammeren 53 Prijzen Vette koeien 2,60—2.80 2,46 — 2,60 2,20—2,40 per kg Varkens lev gew 1,80 1,78 1.76 per kg Lammeren 120 100 90 per '^ tuk VEEMARKT AMSTERDAM Aangevoerd 467 runderen 1ste soort 2.70—2.80 2de soort 2.50—2.60 3de soort 2.30—2.40 per kg slachtge wicht Handel vlot van 1ste kwali teit 197 varkens 1ste soort 2.10—2.15 2de soort 2.—2,06 per kg slachtge wicht Handel lui prijs lager 34 nuchteren kalveren 1.15—1.35 per kg levend gewicht Advertentie Bestrijd VW PIJNEN met Zwitsalettëïi AMSTERDAMSE WISSELMARKT Amsterdam 31 Oct — Contante prij zen Londen IO.6IV2—10.62'/2 New York3.80's — 3 81='s Montral 3.81''4—3.82r,i,Parijs ' 95 1.0815 Brussel 7.61 Vj - 7.62 ' - kfurt 90.52—9062 Zurich 86.89 ' ürich vrije fr,i - S'A 101 3V2 lODVa 3Vi98 SVi 9814 981/4 Ned ' 53 Gr Obl Ned ' 51 ld 1953 ld ' 48 ld 1954 ld 1955 TERUGKEER VAN MORCHAN DE MAGIER 101 100 % 98»/t 98 % Alg Norit AUan & Co Alweco Amst Bali My 367 Amst Dr dk Mi — Bergh Papierf — Beynes Fabr 159 Blijd.st CvA 160 Breda Macn Cab 191 Bronswerk 130 Biibrmann's P 22oii C en P f SchoH Centrale Suiker OemkB Staali Oikkers & Co Electr Mecb i Emball en Bh Gero tabr Gouda-ApbUo Gruyter & Zn Hazemetter Heem van der Heemat Heineken's Hero Conserven 159 HoU Stoonun t 114 HoU Kattenburg Holl Beton 206 ld ' 47 3V2 3 99i,i ld 1937 3 98 D.-lcn ' 47 SBB'A Investeert S — Ned 62-64 399 '/» NWS eert 2y2 76V2 N-I ' 37 A S98 Grootb ' 46 398 107 % Gron ' 52 I-n 4 % — dito ' 38 3 '/* — dito ' 38 3 — Haarlem ' 38 3 — Haarlem ' 47 3 — Den Bosch ' 38 S — L'warden ' 38 3 — Leiden ' 47 3 — N.H ' 47 1 3i4 3 100 dito Ie Ien ' 38 3 — dito 2e Ien ' 47 3 100 % Nijm 2e 1 ' 37 3 % lOOAR'd ' 37 I en m 3',i — dito ' 38 1 3 % — dito ' 38 IJ 3 3\'s — Ut.30i.L'521 n 4H — ld.l552 500 1000 4 1031/2 Z.H ' 37 m 3 — dito 1938 n 3 lOOAdito ' 46 3 98 % 96 991/2 99 '/ a 76ri 96 % lOOA 101 % 101 % 105 100 99,4 Actieve Aandelen Sank - en Credietinstell C H en 1 B 84 % 8814Nat Hand 159 % 156 % N.H.mtJ CVA 218 217 Initustr Alg K Onderneming * Unie 317 % Bergh's Jurg 290 v Berkels ' P 171 Cal - Dlft CvA 207 Fokker 260 Gelder Zonen 290 Kon l ^^ H S30ii Ned Ford 450Ned tiabeU 28iPG G.B 3251,4 dito C.P Wd 200 Unilever CvA 4431,4 W Feijenoord 285 326 % 299 176 300 272 296 341 4421/z 294 332 % 198 % 447 % 2S0 Bank - eB Credielinstellingen Bk N Gem 41-4107 % 107 Idem 1952 O/4/10 — — Idem ' 38 3 — — ld ' 52 R Sprbt — 124 G Cred 40-j 3 98ft 96A G 1 Cr B ' 52 5 108 V2 108 Ned Bk S « — 94 naar zijn kasteel Barranca zal dan het eerste slot zijn dat ons in handen valt " En even later aan de voet van de kliptoren geeft Graaf Conrad aan ztin knechten het bevel zich in hinder laag te leggen om Aram van Barranca zodra deze de toren nadert gevangen te nemen Wordt vervolgd weer vertrok heb ilc hem laten schadu wen Het blijkt nu dat de boer die ons de vorige nacht bespionneerde niet be zweken is aan de pijlwond die Barco hem toebracht De kerel heeft alles wat hij van onze proefnemingen gezien heeft aan de ridder vertelt en nu komt deze vannacht terug naar de kliptoren " De andere man is uit zijn zetel opge - ipandbneveni - 95 % 93 — Hypoth.banken A Hypb 3>,4 3 Amst Hypb 3V,ii F.-G s OE-VS 3%ii dit 8 OA 3 % 3 • s Gr H 31,4 3 Gr Hp B s F 3M HoU H 31,4 3V4 Hb V N 3^4 3 MvH Cr 3^4 3 N.H Bk 8 E 3V4 dito Gec 3 % " N.Rs K 3V4)3 dito serie B 3 NW Hypbk 3H Cv Hpb 31,4 3 Rtt Hpb 3V4 31 Utr Hpb KL 3 % dito Gec 3i,4 3 Wsl H 3 NO 31.-4 ditos XAVA3^4 dito s ABAC 3 Zwse Hpbk 3^4 Z.H s KL(3^4i 3 Z H Hypb 3 % HoU Bank 4 % E.N.S 3',4 3 N Sch Hpb 4 B S Hbk 3^4 Mijnbouwonilememingei BiUiton ie R — 400 dito 2e B 324 330 % 3Vi pet Ned 55 98 % 98 % I f \ Scheenstiidingen i » 1 971,4 931,4 92 % 97 % 93 100 96 % 92 Herstel over de gehele linie Amsterdam 31-10 — Op de laatste beursdag van de maand heeft demarkt een behoorlijk herstel ver toond De activiteit liet weliswaarnog te wensen over maar het pu bliek had blijkbaar wat meer fiduciein de marktontwikkeling en de koer sen bewogen zich vanmiddag in stij gende lijn i u 1 Bij de internationale soorten boek te AKU de grootste koerswinst Het rayonbedrijf steeg van 3171/2 tot 327 Philips was goede tweede met een stijging van circa acht punten zowel voor de oude als de nieuwe aandelen Kon Olie en Unilever deden het iets kalmer aan maar noteerden toch resp zes en vier punten hoger De cultuurafdeling trok zich wei nig aan van de lichte achteruitgang die de Masjoeraipartij vertoont bi ] de jongste verkiezingsuitslagen Hier was Amsterdam Rubber favoriet HVA en Verenigde Deli circa vier hoger alles bij kalme handel De on dertoon op de scheepvaartsector was eveneens gunstig De leiding hierbij had HoUand Amerika Lijn die van 203 op 208 kwam Guldensbeleggin gen tenslotte stil en in feite onver anderd De markt sloot rustig op on geveer het hoogste punt van de dag WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mamiheim 183 — 003 Kaub 125 — 001 Trier 108 onveranderd Koblenz 130 — 002 Keulen 79 — 002 Ruhrort 265 — 001 Lo bith 868 — 002 Nijmegen 651 — 002 Am hem 689 — 001 Eefde 212 onveranderd Deventer 132 — 001 Namen la Plante geen opgave Maastricht hooldsluis 4380 — 010 Borgharen 3860 - f-016 BeUeld 1086 — 002 Grave 461 - i-002 Petroleumondernemingen ORANJE pass 30 kp St Vin cent naar Port Said ORANJBFONTEIN 30 te East London ORION 39 van R'dam naar Tanger PAPENDRECHT 30 te New York RIJNDAM 29 van Cobb naar Southampton SALATIGA - 28 nm V Hono loeloe naar Los An.geles SALAWATI 31 te Belawan SCIIIB 29 van R'dam naar Bremen SLIEDRBCHT 39 te Ham burg SOMMELSDIJK 29 v R'dam naar Hamburg STAD AMSTERDAM 30 te Micidlesboro STAD ARNHEM 30 te Glas gow STAD MAASTRICHT 30 te Savona TERNATB 31 te Chalna WILLEM BARENDSZ pass 39 Gouadeloupe naar Cura gao WILLEM RUYS pass 30 Sabang naar Colombo ZUIDERKRÜIS pass 29 Da kar naar Kaapstad ' Nagekomen AARDIJK 39 van Havannah naar Houston ABBBDIJK 30 van Bermuda naar New Orleans ADONIS 30 van Kingston Jam naar Houston AMOR 30 van Katakolo n Catania AMSTELKROON 30 van Va - lentia naar St Laurens ANNA H ENNIB 28 Kln - nairdhead n Inverness ARENDSDIJK 30 van kp Race naar New Yorik D Pert lUlj 606 dito Pr aana 606 KPM » 50 o n — Idem f 100 677 Idem f 1000 M.E.p wy ld 1 wlnstb id 4 winstb 611 % 612 6811/2 683 % 979 14511/2 5800 93 % 93 % 93 96 94 97 % 94 100 578 975 1459 95 9314 91 10114 94 Rubberonderncmingen Adam RuDb ISl'i ISOVa Bandar R M — —> Kendeng u 90 90 Maj L My 54 56 N N PI Wil 52 52 0-Jav3 B l « — 66 Oostk C M — — B Mi Vico 3b ' 2 39 Serbad Rub 65 69 Sum Rub 561 57 Zd-P Rubmli76 77 Seneepvaart-Miiar Hoi fl.m br,ir 203 -% 2071,4 Java Ch Pkv 177 180 K N S IW 1901 194 Kon PaRetv 176 176 % Kon Rott L 170Ï1 173 % Ned S Ome 1801a i83 Onnm Phs v 3.301 235 Stv Mii Ned 188H I88I/2 95 1011,4 96 101 % 99 Industriële Obligaties Alk K Ü 44 3',4 — Bergh's en 3 3 % 101Berk's PMS 120 Coöp Meikc 4 103 D'fea Staalt 3Va — Philips d.l ' 51 4 1031 PhUips d.l 49 3'rf 100 " Werkspoor ni — Angt Am Oev 92 % Cockerill 4 102 Cere H E 5 4',t — • Wagons Uts 4 — Deb Spoorw 3hi 8214 Ned I S ' 37 3 % 33J Sam Joans 4 16 Premieleningen A'dam ' S3 o — idem M U 8 % ISS ^.^ Breda ' 54 2U 107 ' Eindh ' 84 3 ^ 110 Enschede ' 54 2 % lOSA ' 8-Grav 52 1 2 % 136 % idem 52 II iVt 134 ^ R'dam 52 1 2H 138i,t idem p ' 51 2 % — Itcaebt 11152 3U 125 103 1.00 % 103 100 % 91 % 103 102 % Suïlterontiernemingen IISH 133 % 107 110 % 108 % 136 % 134 13S 138 % 12S % Van onze reisredacteur Elf uur lang volgt het lange m.s Prospector " voorzichtig ¦ giingers van de Cottica-rivier af en toe met voor - en achter teven tegelijk bijna de groene muren van het oerwoud rakend mordat in de verte tegen de blauwe lucht een rose wolk zicht r wordt Moengo nadert het rose Moengo de bauxiet hoofdstad in Oost-Suriname Zoals in het omringende oerwoud Hes groen is zo heeft het fijne bauxietstof dit kleine plaatsje ' etjleisterd met de vermoeide lichte terracotta kleur van het [ ostbare aluminiumerts de huizen de steigers de fabriek jlfg de mensen die er werken het nartiionale Vandaag heeft de Prospector het heit nationale inkomen voor zijn Cayenne sterft De b!-etle iUai o ^^ ijnerivier vloeit hier traag tussen twee landen Wat het hoge bezoek niet ziet is het tries te schouwspel aan de overkant Cayenne land van de „ Bagno's " Dui velseiland en St Laurent lijkt lang zaam af te sterven St Laurent ligt recht teffenover \ ïbina een dode ste nen stad Het Bagno is opgedoekt de meeste van de duizenden bannelingen zijn weg Nu vallen de grote huizen achter hun gesloten blinden langzaam in puin er woekert onkruid tussen de stenen en zwarte gieren wippen op hun kale poten door hete lege stra ten De zon heeft de woorden „ vrijheid gelijkheid broederschap " op het stad huis haast weggeschroeid twee ongo schioren mannen in vuile hemden lig gen in het portiek er onder zwetend te slapen Uit ' t nonnienschooltje klin ken de hoge stemmetjes van vier don kere Creoolse meisjes „ Onze voor ouders waren de Galliërs Zij hadden blond haar en blauwe ogen " Dan komen door de gestorven hoofdstraat waar de rode tropenbloe men op het bederf tieren de bron zen figuren van twee zelfbewuste djoeka's kleurige lendendoeken harde spieren onder een glanzende huid Voorboden van een terugke rend oerwoud In Cayenne " zei een ingenieur in Moengo mij en hij veegde het rose zweet van zijn voorhoofd „ in Ca yenne wordt geen bauxiet meer ge wonnen " Transport het kritieke punt Er is voor de eerste honderd jaar nog bauxiet genoeg in Suriname hetgeen niet noodzakelijk wil zeggen det het ook gemijnd zal worden De grote deposito's m het binnenland zyn nog onbereikbaar andere voor raden in de kuststrook liggen bij te ondiepe ' rivieren ^ De sclioen wringt op het transport technisch moeilijk en beslissend voor de kostprüs De ontginning zelf is vrij eenvou dig De bauxiet geborgen in heuvels tussen de zwampen wordt „ open " gemijnd Men ontbost klaart het ter rein Iaat de bauxietlagen springen en ziedaar het erts ligt klaar voor • nWiik Paai ' van Paramaribo "¦ ïvioengo gebracht door de lange ïe van de jungle slechts onder reept door het gekrijs van een en Tp napegaai Een lange luie tocht ' rte rivier waar slechts een paar as op weg naar hun hutje ' « m de ' pagaai lieten rusten om de mt na te ogen in de warme rust m het oerwoud Maar dan ineens rose wglk stof geratel van ma lines scheepsfluiten hijskranen een lorro'e fabriek een dorpje met scho " i;erken en kantoren de ruste osheid van een menselijke mieren „ p in de eeuwige stilte van de loerassige jungle De twintigste eeuw heeft alumi ium nodig Moengo levert het erts Ie Prospector " een van de zes spe aaï voor het riviertranspo'rt ge luwde schepen die het erts van ocngo naar Trinidad brengen nam anda°ag tussen aankomst en vertrek m zijn koninklijke passagiers nog ien een lading bauxiet in Het te ent de geest waarin de Surinaam - Bauxietmaatschappij dochtercom agnie van de machtige Amerikaan - ALCOA werkt Haar royale gast ijheid vandaag aan het Koninklijk lar gevolg en pei-s bewezen ma - ifesteei t zich ook in de uitstekende idale verzorging van haar duizend eiknemers en hun gezinnen van 11e rassen en kleuren Maar zaken | n zaken en lege schepen ondingen Deze geest heeft Suriname tot werelds grootste bauxieüeveran a gemaakt het buurland Brits ¦ nvana is de twecdie De twee mij eii van de SBM m Moengo en Pa ir.am en het bedrijf van de Nedec ïidse Billiiton Maatschaippij in „ Oi miaclit " dat morsen door het [ oninklijk Paar zal worden bezocht ibbcn thainis een jaarlijkse topcapa cit van drie en een half miUioen a Van deze drie is Moemgo de rootste Zijn Eikanaumijn hO'Udt et wereld productierecord In de 1 * Gt | zijt dus gereedgekomen met '»¦*.'¦ z,'ï - ^' lal Cniivad VPriiou.üd « t IS dan ons geluk want onze plan ™ « reigen ontdekt te worden De heer ¦ n Barranca heeft ons vanmiddag een •«» gebraolit om te intormeren wat « vreemde bliksemslagen bij heldere mei te betekenen hebben Ik heb hem « murlijk niets wijzer gemaakt Toen hij * W!CERK at van Penang „ naar Aden itCDRA 31 tr Aden if^tpiJK 31 t < Portland " MAM to van Karachi n ' jmbay ® 0 DEN HAAG 31 van mm naar Antw LBOTEKERK o van Port said naar Genua WOSDRECHT 31 te R'dam « iASDAlI 30 van Ilheos n ¦ iilam OSKJEFOXTEIN 31 te pt ElKabelli OSWJESTAD pas 30 kp PO vmJï " "^•'' r Madeira ' m^.ï'=^"''S « te Cochin « aiPA^G 30 van LLssabon „ SS Marspiik » r1 * ^¦'>" Xewponnowp ' J'Zi'tbrusge S m?4ï ' ¦¦«' «¦ Le Havre ÏÏ''?.*"K M te Mena al SI nu •" '" Beyrouth S*J 3 ° ™" Genua naar n 5 '""'"¦ " O Pinisterre naar Port Sai.l " i;'5CHT 31 van Colombo « aar Aden '„ ALTON lONlSS v&^s 39 WiR'fr ' 1 PWiadelpliia C«S ^^•' EXDSZ SI te «¦« ORATO 31 te Suez '«« sle melding y ';'< A pa.^s 30 vm St K ™ 3(1 van R'dam naar R'J5 PERNIS 29 van OiS ¦,'"* pass 30 fflh u UTRECHT pass 30 « moto ^ ¦•" ''"" South ™ Moii naar Antuf ' gste oorlog leverde Surioiarae zes ig procent van het bauxiet voor de merikaanser vifegtutgböiiw " En nog leeds drijf de Surinaamse economie rose erts Het hoog gemeclua seerde berijf nmg weinig aarl>eads ttensief zijn het neemt niettemin 1 procent van de export van het p.d 50 procent van de overheids Bkorasten iconcejsiereehten en am fere heffingen en 30 procent van BSSO DEN HAAG 30 nm te Si'lon FRIESLAND KRL pasa 30 Gibraltar naar R'dam FRIESLAXD SSM 39 nm v R'dam 30 te Duinkenken GROOTB BEER pass 30 Al - ^ iers naar Port Said IIECUBA 29 te R'dam ISIS 29 nm van Dordrecht te Antwerpen ITTERSUM pass 39 Gibral tar naar Antwerpen IVOORKUST 30 van Dakar naar Antw.-ipen JAGBRSPONTEIN " 30 150 m Z Monrovia naar Kaapstad KALYDON pass 30 Malta n London KRYPTOS 30 vm van < 3ura - qao naar Durban LARENBERG pass 39 Ka - naj-iHciie ei naar A'dam LAWAK 29 nm te Lo-s Ange - los LEUVKKERK 29 nm te Suez LOKNERKBRK 29 van Co lombo pass 30 Ceylon naar Madras MA.AS 30 te Ceuta MAASDAM 29 van New York naar Southampton MACOMA 31 te Beira METULA 31 te Mirl MUIDERKERK 29 nm te Port Said ALWAKI 29 nm van Genua naar Port Said AHNBNKBRK 29 van R'dam naar A'dam BOSCHFONTBIN pass 30 kp St Vincent naar Marseille NIEUW AMSTERDAM 29 nm van Southampton naar New York NOORDZEE 39 nm van Triest naar Albany New York OOTMARSUM 29 van AntW naar New Orleans het opscheppen Men sorteert het te rode erts eruit de kleur verraadt een te hoog ijzergehalte en voert het per trein of lichter naar de fa briek Daar wordt het erts gebroken en het water wordt eruit gegloeid Onder leiding van een kleine staf van Surinamers Nederlanders en Amerikanen verdienen duizend Cre oolse en Javaanse ai-beiders aan dit werk een behoorlijk loon en een uit stekende sociale verzorging En zelfs de djoeka's de Bosnegers uit het district profiteren mee want zij kappen de bossen en doen ander taakwerk voor de S.B.M Hoezeer deze rose plek in het groene oerwoud een welvaartsoase is heeft het Koninklijk Paar vandaag Icunnen zien bij zijn verdere tocht naar Albina het administratieve hoofdplaatsje van het district atin de Marowijnerivier die de grens met Cayenne Frans Guyana vormt Daar treft men slechts een Neder landse vlag twee oude kanonnen wat houten huizen en verder veel gloeiende stilte In die stilte — zo fluistert men — wordt voornamelijk gesmokkeld Goud onder andere Su riname's tweede delfstof stroornop waarts gewonnen Handelsverkeer Sept ' 55 Onze uitvoer dekte voor 94 pet de invoer Volgens de door het Centraal Bu reau voor de Statistiek samengestel de voorlopige gegevens bedroeg de waarde van de invoer in September 1955 f 1.061 millioen v maand i 936 millioen terwijl voor een waarde van f 1.000 millioen v maand f 810 millioen werd uitgevoerd Voor Sep tember 1954 waren deze bedragen resp f 905 en f 773 millioen Het dekkingspercentage bedroeg 94 v maand 87 in September 1954 81 De huilenlandse handel bereikte in September 1955 met een omzet van ruim 2 milliard gulden een om vang - ujelfce tot dusverre in een maand nog niet is voorgekom,en Het dekkingspercentage verbeterde ten opzichte van de vorige maand met 7 punten doordat de uitvoer met ƒ 65 milUoeri meer is toegeno men dan de invoer Ook ten opzichte van September 1954 valt een opmerkelijke verbete ring van het dekkingspercentage n.l met 13 punten waar te nemen Het invoersaldo vermeerderde in September 1955 met f 61 millioen en bedraagt sedert het begin van het jaar ƒ 1.588 millioen Januari — Sep tember 1954 ƒ 1.216 millioen Mislukte overval te Leimuiden Zaterdagavond is de 52-jarige vee houder A Visser onder de gemeente Leimuiden door een tot nog toe on bekend gebleven persoon in zijn wo ning aangevallen met een boksbeu gel waarbij V niet ernstig aan het hoofd werd verwond De dader een ongeveer 25 jarige man nam na de worsteling de vlucht in de duisternis staan Zijn rechterbeen sleept als half verlamd zodat hij zich moeizaam be weegt met behulp van een kruk Mijn deel van ons plan heb ik vol bracht " zegt hij op de vaten met bus kruit wijzend Nu is het Uw beurt Laat die ridder door Uw knechten in de kerker werpen en vertrek nog deze nacht BALI 30 van Alexan-drië n Barcelona BATAVIER I 27 van Safi te Eavonne BATAVIER III 29 van Lon den te R'dam BAWBAN 30 van Singapore naar Manille BLOMMBRSDIJK 30 van kp Race naar Antwerpen CBLBBBS 30 van Barfleur n Lf * Havre DELF9HAVEN 30 van Ham burg naar R'dam DRENTE 39 van pt Soedan naar Colombo EEMDIJK 30 te New Orleans EOS 30 van Bremen naar A'dam BTREMA 30 naar Havanna FAIRSEA 31 van Adelaide n Aden GRAVBLAND 30 V Casquets naar Recife GROTE KERK 31 te Cadir HELICON 31 te Maracaibo KORATIA 30 van Fayal naar Curacao MERWBHAVEN 30 van Cork to Duinkerken MITRA 30 van Billiton naar Singapore NASSAyHAVBN 1 Nov te R'riaill PERNA 30 te Lulea SALLAND 39 van A'dam n St Vincent SOESTDIJK 27 van Houston naar New Orleans STRAAT BALI 39 van Yoko hama naar Nagoga STRAAT SOBNDA 30 te B Aires TANKHAVEN II 31 te pt Swettenham TAWALI 30 van Penang n Belawan TROMPBNBBKG 30 van Miami naar Havannah VIOLETTE ERICA 31 van Ouessant naar Blsfleth WOENSDRECIIT 30 van Ga lapagos naar Sydney WIM 29 van Middlesboro te A'dam Advertentie Huidgenezing Huidzuiverheid - Huid gezondheid Houdl de winter uil handen en voeten DINSDAG HILVBP.SUM I — KRO 7.00 Nwj 7,10 Gram 8,00 Nws en weerber 8.15 Hoogmis 9.:W Gram 9,35 Watcrst 9.40 Voordr m nluz 10,40 Koorconc 11.05 Órgelconc 11 » V d zieken 12.00 An gelus 12.03 Gram 12.:)0 Land - en tuinb meded 12,33 Gram 12,55 Zonnewijzer 13,00 Nws en Kath nws 13.20 Dans muz 13.45 Gram 14.00 V - d kind 14,30 Kameroi-k en solist 15.30 Heili genverering " caus 15.50 Gram 16,16 Spovt 16.30 Vespers 17,15 V d jeugd 17,3.5 Gram 17.45 Het Nederlands on derwijs en de emigratie " door Drs J van Campen 18.00 Gram 19.00 Nws 19.10 Gram 19,15 Uit het Boek der Boe ken 19 » Gram 20.20 Act 20.36 De gewone man 20.40 UtrecMs Sted ork koor en solist 31.40—22.10 Voordr 22.45 Gram 23.00 Nw.i 224 % 228 Slavenb Bank — 161 Twentsehe BanK 221 221 Depötfraciiebewijsen etc Bei Dep HB.B 1470 1455 150 Tels & Co Ad Kant Umtas — — Mijnbouw Onr Goederen Petroleum Alg ExploratieBéng Expl Mi,iOost Borneo Union Minièi-e Gem Eigendom — Perlak 70'/i Peudawa r^en 8 % Scheepvaart Suiker Thee diverse cultures Rott Bel Gons 308 300 Telev El Fund 10 % 11 % Nw Ned Am Hb — 11 192 381/1 186 38 46 4750 N W & P H 220 4l5 ld Bew V Dlger — — Industrie ondernemingen 75 % 9 Albatros Superi 155 % 435 93 4 ' 430 Tabak 92 46 % 27 % 162 % 205 4441,4 ¦ 201 196 26 ' 32 "% 83 % 55 130 147 160 14ff % 196 135 225 270 205 1531,4 Alg Big Java C 26%Hon Stoomb My 160 Houtvaart — NiBv Goud 440 Stb Mij Hlllegb — Stv My wykiyn — 206 159 244 185 134 288 Stv My Zeeland — Moorman & Co 24 ' Idem Serie A — T,iepper C My — Besoefci Tab M \\ — Sedep 84 Teiaga Patengan — Bandar Olieplm 129 " 2 Ngomb Cult My 146 Diversen 185 286 287 176 % 2851,4 290 158 117 131 373 % 10 » Al bert Heyn 271 Blaauwhoed 105 % Byenkori ' Cv A — 370 297 Idem C V 6 % — Maxw L Gr C 375 Ked My Walv 83 % RIVA 294 345 283 Schev Expi Mt — Hou Ur an Kb HoU Kunstz i HoU Melksuiker Hoogenb Sch Indola Intern Gew Bet Intern Kunstst Intern Viscose Klinker Isoliet Kondor Kon OKU K N Gist en Sp K Ned Grotsm K N My V Hvvi Kon Ned Paptei Kon Ned Zout Kon Pharm Br Stoomw Nljverr Kon Vel Tapiii Zwan Org Kon Zxv Ketjen Korenschnot De Kromhout Letterg A dam Lyempt Lijm en Gel Macn.t m am Mach.t J en S Meelt Neo übh Mijnb W CvA Naarden Cb Fb N A Autob Vt Ned Am Fitting Ned App Mcdai Ned Ook Ned Cb b en u Nd l en A Nieat N Mach Altcm Ncd öcheepsb Nrd Ind Vezeiv Nyma Padang f I Reinev Mach Idem prei Rott Drgdü Mn Rouppe V d V Rubb I vreoest Schelde K M de Schok beton Schoit Aard Mn Smit en Co tt Spanjaard Stokvis a.S MU Tieieman & Ot Trio Pr Beerer Unie V ijstabr Unilevei / % Unilever 6 % Unilever 4 % Utr Aspnalt Ver Bliktabr Ver Mach FaOi Vet Zwitsal Vlissingen & Ce 155 147 Thoms H - bedt 152 263 196 134 % 74 % 210 205 168 % 241 182 92 264 % 35 195 225 290 290 2351,4 121 130 282 80 204 146 100 % 256 172 % 230 240 44 % 1381.2 180 142 2331,4 200 114 190 139 Ver A Zwoism 142 Zeeh Kocenst S — 14A Greyhound 14 % Montg Ward 90 151 71 20 % 40 207 170 341 % 9 % 266 l%i.i 222 280 % 22 i 125 175 280 % 90 % Peruv Corp cvA 11 Vtriison & Co 11 % Spoor - en Tramwregen 270 % 2 % 130 54 % I614 3lft HöU 101 2ÖC 172 335 241 44 % 138 197 234 195 ' 110 183 99 % 156 % i00 % 168 Den öpo'Tw Mb 33 % Nea Ind Spw 7 % Haassche 8 w 270 Semar Joana — Semar Cbertbon — Amerik Spoorwegen Atchison I CvA — Balt & O CvA 44 Cllesap Ohio CvA 54 % Miss KI OVA 16 % Nw York t OvA 43'ïi Pennsylv P CvA 25 % South R c CvA — Union Pac Cv A 155 % Canad Pac CvA 31 9uifse fondsen Uawes i lü'ii 100 YounR tl 1930 157 • Uortmuno a H 101 Mannesmann A i8 Amerikaapse fondsen Am cai f üvA 60 Am EnKa Cv /* — 8 % 22-/r 461,4 65-i 32 -'!» 149 % 93 % 34 % 130 134 % 74 % 48 % 106 % 11 % 63 % 48 37 tO^i 54 % 18 % 55A 80 % TS " 55 % 132 % 30A 3 % Am iVlntorh CvA Srfl Am R^a CvA ' 32 % Am Smelt CvA 4 «% Am Sm 1 CvA 6i Anacimda CvA 65^1 ^ Beaunit ivi CvA — Betlii SI CvA UB ' Chryslei CvA 93 Curtiss W CVA 24 % 139 Fora Can Cv f * — Gen Mol Cvr " ¦ jS '!» Intern N CvA 74 % 102 % 104 % Jones en u CvA 46 % Kennecott Cva l04i,i 307 148 151 240 184 140 % I691.J 144 % 100 '„ 175 200 145 180 Nat Can C CvA l % \ at Stee CvA 64 % Rep Steel Cva 47=4 Stano 8r CvA 37 Texas Insti OvA lOA 180 % U.S Stee Cv A 54 % North Am CvA — South C 0;A 18 % Cities Serv CvA 56 % 170 144 100 % Cont Oi üvA Mtdc Peti PhUips SbeU UU Stand OU Tide Water CvA 30 % Prolongatie 2 % Twentse 160 CvA — CvA 76 CvA 65 % 193 % 146 181 % CvA 130 % m if.';i ¦:!:¦ i 
10 Motmdog 31 Ocfober 1955 • 63e Jaargang No 154 UTRECHTSCH Niaw/siu,l N [ y HET BESTE NEDERLANDSE DANS EN AMUSEMENTSORKEST / EDERE DONDERDAGAVOND / EDERE WOENSDAGMIDDAG iK^0^*e ^ tea " avond met Oom Gijs en zijn Ez «| Een kostelijk amusante middag voor de kinderen Ba//on blazen ezeltje prikken koekhappen zingen grabbelton MEINDERSMA N.V Utrecht Groothandel in Pharm Artikelen vraagt voor spoedige indiensttreding Rijd veilig Kijk altijd verder dan Uw remweg lang is En die remweg is gauw een heel stuk langer dan het zicht bij mist Wees in de mist driedubbel voorzichtig en matig Uw snelheid Laat Uw licht controleren en houdt Uw auto in veilige conditie Pas dan bent U verantwoord Rijd zuinig Havoline lOW-JO - dat is de olie die Uw motor jong houdt Voor elke auto bij elk weer i " in ieder jaargetijde de motorolie bij uitstek Vraag Uw Caltex-dealer naar de ideale combinatie voor veilig comfortabel en zuinig rijden Rijd comfortabel Bij elk weer en in elk jaargetijde vrijwa Caltex Super IC-Plus benzine U van hei hinderlijke pingelen " Uw Caltex-clealer verkoopt U graagde,,besrebenzinedieeris > Een hand - vaardige man is zijn plaats waard 367 Het zijn vaardige handen die hier spuit-perswerk doen Die vaardigheid kunt ook U zich in de practijk verwerven Voor goede krachten is er aantrekkelijk werk voor nu en later Van 1 November af SHOW*ORKEST Voor onze montage - en metaatwarenafdeling vragen wij mannelijk ongeschoold personeel tot ^ h/iyÓ^^Ta ^ 45 jaar Wij bieden een goed loon gunstige ziekengeldregeling na een jaar de volle 100 % goede pensioenregeling de mogelijkheid tot aankoop van Philips artikelen tegen een specialeprijs reisgeldvergoeding voor hen die verder dan 10 km van Hilversum Mimiek wedstrijd Melodie wedstrijd Hoedje op hoedje af 4 Show-programma Doei U mee Voor inlichtingen en aSimelding kunt U terecht a.s Woensdagavond 2 November van 7.30-9 uur in Gebouw Trianon Oude Gracht 252 Utrecht N.V PHILIPS ' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM AFDELING PERSONEELSZAKEN'SGRAVELANDSEWEG 43 I2MS11 * * * * 1 AMERIKAANSE OLIESTOOK - HAARDEN en KACHELS bieden U de voordelen van CENTRALE VERWARMING voor de prijs van een Icacbel I wromus TECHNO IMPORT n.v ROT TER DAM Goede muziek en gezelligheid bij HEDEN AFSCHEIDSAVOND ORKEST THE EBONY'S i \ Op een middelgroot fabriekskantoor te Utrecht kan worden geplaatst 0 Administratieve kracht goed reicenen typen en enige kantooi ervaring b Accurate jongeman voor magazijnwerltzaamheden c FKnke expeditieknecht voor de mandfiets Soil schriftelijk of persoonlijk Grattersdijk 51 EEN ASSISTENTE voor de rekening courant afdeling in liet bezit van het MULO-diploma en het diploma machineschrijven Bekendheid met boekhoudmachines strekt tot aanbeveling is echter niet noodzakelijk Leeftijd 17 tot 20 jaar Brieven met opgave van referenties Godsdienst etc onder No L-4367 Adv Bur ALTA Pausdam WONINGRUIL ' s-HERTOGENBOSCH-UTRECHT e.o AANGEBODEN prachtige mdddenstandswoning met garage nabij stadion te ' s Hertogen-bosch Huur ƒ 570 — per jaar GEVRAAGD Brieven onder no 3615 aan het Bureau U.N Woonhuis in Utrecht of omgeving Huur toit ƒ 700 — per jaar Oude Gracht 161 Utrecht Tel 11961 van UIlJnED •"•" e " ™ - stoelen nieuwe IVINUEn 8.75 per jaar HETTEMA's Verhuurbedrijf Schuitendiep Groningen Verzending door geheel Nederland Telefoon 29206 VERHUUR GROOT HANDELSKANTOOR ingericht naar de eisen des tijds vraagt voor direct of voor latere datum enige bekwame en zelfstandige vrouwelijke ongeh ADMINISTRATIEVE KRACHTEN voor werkzaamheden op boekhoudkundig ierrein Brieven onder no 3567 aan het Bureau U.N JUWELEN VEEKOOP Wanneer U op een pret tige en discrete wijze ' n goede prijs wilt maken voor Uw goud zilver en iuwelen stelt U zich dan in verbinding met JUWELIER SCHAAP Steenweg 63 Utrecht Onze relaties bieden U grote mogelijkheden In samenwerking mei hel Verbond voor Veilig Verkee * Deze regel geldt altijd „ DE OUDE ZWOLSCHE VAN 1895 " vraagt voor de Provincie Utrecht een INSPECTEUR te Utrecht woonachtig Ervaring op het ge bied van varia - en levensverz is noodzake lijk Leeftijd 25—35 jaar Soil te richten aan de Directie Laan van Meerder - voort 7a ' s-Gravenhage TARZAN's AVONTUREN NIEUW verkoudheid en griep niet meer nodig I iRIEPASM 95 cent per doosje Uw eigen apotheker ea dro gist hebben her voor U # ' f 01 331 >• Caltex-service is veilige serviee In Ruteck's Lunchroom te Utrecht kunnen worden ge plaatst NETTE SERVEERSTERS ook in opleiding Inlichtingen omtrent arbeidsvoorwaarden zijn te verkrij gen op Dinsdag 1 November van 12 tot 15 uur en vefder dagelijks bij de gérant van Ruteck's Lunchroom Potter straat 2 4 boeken met Tarzan span-ning alle gebonden In keurige banden en voorzien van om slagen in kleurendruk SEEIE A DB TEKtJGKEER VAN TABZAN f 3.76 TARZAN EN DE GOUDEN LEEUW f 8.75 TARZAN DE ONGETEMDB f 8.75 TARZAN DE VERSCHRIKKELIJKE t 3.75 Wö bieden hierbij als attractie aan de roman A A Hoekstra „ Avontuur in Parija " m bVs druk » gebonden van f i.90 voor t l-M V&ikoüh / uapoqaS jsji/os si pietf • öitifoizJOOA eJix ^ pg^lfudy £ i pp ¦ y i-f isejjy usuefjaA öugjjooa y uep faOLu g ÖuiifjauidQ u3fo;sa6 pocfjaAfuuf " pJO(j t&tf JOOp fiu/fiyoiJ apia}S36jdAOuaB9 uhz uba '/ u si - 6dM JOifUfl Bp do At / / 3M30t / ' p&OQ pJOO/A}Uy Twee prominente Caliex-producten die U geld besparen I \» Caltex SUPBF IC-PLUS benzine bij elk weer bij ieder jaargetijde • Caliex Havoline 10W-30 de motorolie die de techniek vele jarert vooruit isl Deze serie van 4 boeken met de roman kost Jn totaal f 16.25 betaalbaar in maandelijkse ter mijnen van f 2 — of meer Toezending direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet door GEBR GRAAUW'S UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL KOEK te Amsterdam Singel 80 BESTELBILJET — Ondergetekende verzoekt Gebr Graauw's Uitgeverij Singel 80 te Amster dam te zenden de 4 TABZAN-delen serie A met de roman totaal vyf gebonden boeken voor f 16^95 CALTEX PETROLEUM MAATSCHAPPIJ NEDERLAND N.V - ' S-GRAVENHAGE te betalen in maand.-termtinen van t ¦¦¦¦¦-- Naam en volledig adres '~^ UTF Telegram-adres Nieuwsbla Telefoon 16 431 5 lijnen Giro 154949 EEN Prins < Town Zij liet de t de stem Te Londen is Maanda Margaret niet met kolone De mededeling werd g « verklaring uitgegeven 9p van de Prinses Deze zegt onder meer ik besloten heb niet met treden „ Ik ben mij er van be \ hebben kunnen sluiten vc mijn erfopvolgingsrechte Indachtig de leringer Christelijk huweüjk onoi plichten tegenover het C alle andere overweginger „ Ik ben geheel alleen 1 de nimmer aflatende steu „ Ik ben innig dankbai steeds voor mijn geluk g De verklaring onderte 31 October Kerk kon huwe niet goedkeur Vernomen wordt dat Ko Elizabeth en de Koning-in-ni de inhoud van de verltlarinf d « publicatte toegezonden < Des namiddags bracht 1 Townsend twee en half nur Prinses op Clarence House d < Prinses Margaret was thuii haar verklaring uitgegeven Uit de verklaring blijkt Eeuter dat de Prinses haar Itjke strijd geheel zelf hee voerd zonder daarbij de lelde de natie te betrekken - vtm In hofkringen heeft meift " i staan gegeven dat de Prinse officiële taken in de komende normaal zal vervullen Ma avond echter sloeg zij de js se Royal Command Film ] mance " die door Koningin heth en de Hertog van Edit zou worden bijgewoond over Volgens de huidige planni kolonel Townsend Maandap werk als luchtvaartattaché in sel hervatten Toen het besluit van de I bekend werd kon men in d ten van I/onden snikkende vi zien Sinds 1944 Townsend en de Prinses elkaar sinds 1944 toen Tot een functie aan het Hof kre kend Er valt niet aan te twijfele de Prinses mede door een houd met Dr Geophrey Fish < maat van de Church of En en de Aartsbisschop van Cai ry tot haar besluit gekomen heeft haar moeten zeggen Kerk een huwelijk met een g den man ook al draagt dez schuld niet kan goedkeuren In vele landen onderbral radio-stations hun uitzending het besluit van de Prinses i delen Over de gehele werel men met de Prinses mee Reuter Over het algemeen men achtSng voor haar plicht ITet gaan voor de ste het hart " Kolonel Townsend is naai field in Zuid-Engeland gega Townsend logeert bij Lord Nevill Het huis werd belegei journalisten doch Townsend li gen dat hij niets mee te deh i.ijn woordvoerder zei dat < lonel niet in staat was iem ontvangen Hij liet overiger ken voor hot getoonde med Een woordvoerder van het van Dr Fisher de Aartsb van Canterbury heeft M verklaard dat de Aar(;sb geen commentaar op de ver van de Prinses heeft Hoge kerkelijke autoriteit verschillende gezindten hebb zeer lovend uitgelaten over sluit van de Prinses Kieswetwijziging Frankrijl De Franse Nationale Verg heeft zich Dinsdag met 265 te stemmen uitgesproken vooj wmg per departament bij al verkiezingen waarbü daa he oer evenredige vertegenwo » ^ 1 worden toegepast Maandag had de Nationale oeriinig acht vacnsiteililen toit ¦« van het geMeoide loiesstelsel ¦ pen Premier Faure verklaarde regering thans tenminste eer ^ Jke aanwijzing had verkreg gaande het beginsel waa volksvertegenwoordiging een Kieswet gebaseerd wil zien I " ng stemde in met de forn » v,°l Nationale VergaderJr ^ had bezwaren tegen bepa < Sf^^^^len er van en zij we « ja om bepaalde amendeme " M voorgestelde te kunne De Nationale Vergadering oaarop haar vergadering te i ^= 0 s middags weer bijeen te 

Kranten

Ga naar