Utrechts Nieuwsblad zaterdag 16 april 1955

OPLAGE 47000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 4 31 5 lijnen Giro 154949 Directeur A M E H N Koemans Adj Dir Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 16 APRIL 1955 62ste JAARGANG No 294 VerschUnt dagelUks Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 6.40 p kw 50 c p w nti M:.J '' Britse volk naar de Eerste radiorede van premier Eden op 26 Mei stembus In Oostenrijk wordt vandaag gevlagd Hartelijk welkom Raab voor CS Van onze correspondent te Londen Gisteravond sprak Sir Anthony Eden voor de eerste maal als premier voor de radio Hij kondigde in een verklaring welke slechts enkele minuten duurde aan dat de nieuwe alge mene verkiezingen op Donderdag 26 Mei a.s zullen worden gehouden Op 6 Mei zal het Lagerhuis worden ontbonden Het nieuwe Lagerhuis komt dan op 7 Juni bijeen voor de verkiezing van de speaker voorzitter en de eedsaflegging van de nieuwe leden Een week later zal Koningin Elizabeth de nieuwe zitting van het parlement plechtig openen s invloed had kunnen zijn op de ra tificatieprocedure betreffende de Pa rijse accoorden Men wijst er in de Britse hoofdstad op dat Rusland nu niets gekregen heeft wat het ook niet vorig jaar op de conferentie van Berlijn had kunnen krijgen TSJieuive actie tot uitstel In Frankrijk leggen tegenstanders van de Westduitse bewapening de nadruk op de mogelijke weerslag van de Russisch-Oostenrijkse over eenkomst op de Duitse openbare mening Men kan dan ook waarschijn lijk een hernieuwde actie ten gun ste van een uitstel van de tenuit voerlegging der Parijse accoorden tegemoetzien De Franse regering schijnt echter vastbesloten langs de ingeslagen weg voort te gaan en in overeenstemming met de algemene politiek van de Atlantische bondge noten te handelen VoIgerLs welingeliclite kringen - te Moskou hebben de Russen biJ het overleg met de Oostenrijkers geen suggestie gedaan dat de Oosten rijkse kwestie aan het Duitse vraag stuk moet worden gekoppeld Het blad van de communistische party van de Sovjet-Unie de Prav da " heeft in haar editie van Za terdag Oostenrijk de neutrale hou ding van Zwitserland ten voorbeeld gesteld Kantonale verkiezingen in Frankrijk Kiezerscorps toont weinig interesse Van onze Parijse correspondent De komende twee Zondagen wordt de Paasvacantie die tot begin volgende maand het politieke leven in Frankrijk op non-actief heeft gesteld onderbroken door de verkiezingen voor de kantons ofwel de provincies zoals we in Nederland zouden zeggen Daarmede wordt tevens de cyclus van ver kiezingen ingezet die volgend jaar zomer met de stemming voor het parlement zal worden besloten De Westelijke drie hoge commis sarissen in Duitsland hebben de Rus sische hoge commissai'is Pesjkin een nota doen toekomen waarin zij protesteren tegen de door Oost Duitsland verhoogde wegentol voor het verkeer tussen West-Duitsland en Berlijn aldus is van gezagheb bende geallieerde zijde verklaard De drie hoge commissarissen heb ben hun Russische ambtgenoot voor gesteld een bijeenJiomst te beleggen ten einde de „ buitensporige " Oost Duitse tolreohten voor het verkeer tussen West Duitsland en West Ber-lijn te bespreken Straalvliegtuigen weerstonden explosie van A-bom Op het proefterrein van de Ameri kaanse commissie voor atoomener gie in Nevada 120 kilometer van Las Vegas is Vrijdag andermaal ' n at:omontploffing teweeggebracht Het atoomwapen bevond zich op een toren De proef had ten doel de Invloed van de ontploffing op wa pens en voorraden te beproeven Drie onbemande straalvliegtuigen dié in de buurt van de ontploffing De conservatieve regering is thans drie en een half jaar aan het be wind Churchill heeft destUds als premier verklaard dat pas na drie jaar een oordeel over de regering zou mogen worden geveld omdat zij al die tijd nodig zou hebben om na het wanbeheer van Labour — zoals hij het noemde — orde op de zaken te stellen Die periode is thans om De conservatieve regering kwam in October 1951 aan de macht toen Labour nog slechts een meerder heid van vijf zetels bezat na het wegsmelten van de overweldigende socialistische meerderheid bij de verkiezingen in 1950 Winston Churchill beschikte over een meerderheid van 17 zetels wel ke al die tüd min of meer constant is gebleven doordat de tussentijdse verkiezingen in een aantal distric ten weinig versohmvingen oplever den Op dit ogenblik hebben de con servatieven een meerderheid van 20 zetels terwijl er in het Lager huis nog drie zetels vacant ztjn Edens aankondiging dat koningin Skitocht opgegeven Prins en Prinsessen per auto en trein naar Zwitserland Prins Bernhard en de pnncessen Beatrix en Irene hebben Vrijdag morgen omstreeks negen uur de Wiesbadener-hut verlaten om zich naar het Silvretta-huis te begeven Door het slechte weer werd na an derhalf uur besloten terug te keren naar de Wiesbadener-hut het ge zelschap kwam daar omstreeks het middaguur aan Nadat het koninklijke gezelschap een uur had gerust vertrok het we derom en ditmaal door het Och sental " naar het Madlenerhuis Daar werd een korte tüd uitgerust en vervolgens begaf men zich op weg naar Parthennen Het gezelschap is zo blijkt uit een bericht van Reuteir bij het Mad lener-huis in auto's gestapt die het naar de in de III gebouwde water krachtcentrale hebben gebracht Daar is het overgestapt in wagen tjes van het kabelspoor van deze centrale Dit kabelspoor loopt met een steile hellingsbaan naar Par thennen in het Montafon-dal De kabelbaan dient uitsluitend voor het vervoeren van materialen naar en van de waterkrachtcentrale en het is het publiek verboden er ge bruik van te maken Het is zonder twijfel voor het eerst dat een Prins en twee prinsessen van dit goede renspoortje hebben gebruik ge maakt om zich naar Parthennen te begeven Volgens de tot dusverre door het Oostenrijkse persbureau in Inns bruck ontvangen berichten zou Prins Bernhard voornemens zijn met de prinsessen van Parthennen uit per auto naar Bludeur in de Oostenr-jkse provincie Vorarlberg te gaan Daar zou de nacht worden doorgebracht Het zou de bedoeling van de Prins zijn Zaterdag met de sneltrein van Bludenz uit naar Zwitserland te gaan De tocht over het Silvretta geberg-te is derhalve wegens het ongunsti ge weer niet mogelijk gebleken Wti oofe in Parijs de lente is ingetre den trekt de lichtstad vele bezoekers tót buiten - en binnenland Doch ook de Parijzenaars zelf weten hun kunstenaars te bewonderen Onze foto gunt een kijkje in een van de straten van de Franse hoofdstad waar een kunstenaar aller bewonde ring afdwingt door de vaardige wijze waarop hij met kleurkrijt de kathe draal van Limorif's weet uit t * heelden Elizabeth heeft toegestemd in zijn advies tot Kamerontbinding was na Churchills aftreden elk ogenblik te wachten Aanvankelijk heerste de mening dat er pas in het najaar verkiezingen zouden worden gehou den omdat de taktiek om gebruik te maken van Labours interne moeilijkheden al te doorzichtig leek en wel eens in het nadeel van de Tories zou kunnen uitvallen Boven dien is een verkiezing zo snel vol gend op de indiening van de begro ting hetgeen Dinsdag a.s geschiedt ook al minder elegant omdat een dergelijke begroting dan een echte verkiezingsbegroting wordt waarin noodzakelijkerwijze de kiezers naar de mond wordt gepraat En ook dat zou velen kunnen af stoten die van een partij strikte eerlijkheid verwachten Misschien weet Butler echter nog de verleiding te weerstaan Advies gevolgd Eden schijnt trouwens het advies van de kanselier te hebben opge volgd van wie bekend was dat hij zo spoedig mogelijk verkiezingen wilde wegens de onzekere econo mische toestand waardoor het ge vaar bestond dat de kansen der con servatieven geleidelijk zouden ver minderen De wettelijke regeringsduur in En geland bedraagt 5 jaar De regering mag op elk haar gunstig mkend tijdstip ' het Lagerhuis doen ontbin den In 1929 hieldew de conserva tieven zomerverkiezingen doch toen liep het falikant voor hen af Eind Mei is een beter tijdstip om dat dan de vacanties nog niet be gonnen zijn Engeland kent im mers geen verplichting om naar de stembus te gaan Bij de algemene verkezinigen stemt echter meestal ongeveer 80 procent van de bevol king Een nadeel van de 26ste Mei als verkiezingsdatum is dat de alge mene verkiezingen zo spoedig vol gen op de gemeentelijke die een week daarvoor hun beslag krijgen Welke overwegingen overigens al lemaal gegolden mogen hebben bij het vaststellen van de verkiezings datum voor Eden heeft blijkbaar de doorslag gegeven dat — zoals hij zeide — zo snel mogelijk een Aan deze eerste verkiezing zal door geheel Frankrijk worden deel genomen met uitzondering van het departement van,de Seine waarin Parijs is gelegen en waar de kanto nale zetels in 1951 voor zes jaar werden aangewezen Het is de ge woonte dat bij elke kantonale stem ming slechts de helft der zetels wordt vernieuwd maar dat blijven er nog altijd een kleine vijftien honderd Zeven leden van de rege ring onder wie premier Faure en Pinay de minister van buitenland se zaken hebben zich candidaat ge steld Voorts nemen nog een hon derdvijftig Kamerleden aan de wed strijd deel De officiële titel van een Md van een kanton college is algemeen raadgever " en heel veel macht be zit hij niet Of men aan de hand van de uitslagen de politieke ver houdingen in het land deugdelijk zal kunnen afmeten mag intussen ern stig worden betwijfeld Om verschil lende redenen De zetels die nu moeten worden vernieuwd werden in Maart 1949 bezet De Gaullisten beleefden toen hun hoogtijdagen en ze boekten btjna overal sensatione le overwinningen Daarna werd de partij van " de generaal zoals be kend uit elkaar geslagen en zoch - eind dient te komen aan de poli tieke onzekerlieid welke een ge volg is van de premier-wisseling die verkiezingen nu of later nood zakelyk maakte Korte begroting Eden verklaarde dat het zowel internationaal als voor het binnen land beter is het vertrouwenspro bleem onmiddellijk onder ogen te zien Attlee de leider der opposi tie bevindt zich op een rondreis door Canada en Morrison zün plaatsvervanger maakt een lange tournee door Duitsland Het is mo gelijk dat beiden — of één hunner althans — zo snel mogelijk naar Londen terugkeren Wegens de op han'dlan zijnde verkiezingen zal Butler Dinsdag slechts een korte begroting indienen welke de be lastinginkomsten van de staat moet verzekeren Het desbetreffende wetsontwerp kan in korte tijd vóór het Lagerhuis uiteengaat worden afgehandeld Het tweede deel van de begroting welke een aantal controversen zal bevatten volgt dan na de verkiezingen Al lyken de kiezers op het ogen blik lauw het zal er toch om span nen omdat de partijen nog altijd aan elkaar gewaagd zijn Eden heeft er blijkbaar op gerekend dat de krantenstaking zal ziJn opgehe ven als de eigenlijke verkiezings campagne welke drie weken zal duren begint want het ontbreken van nationale daigbladen heeft reeds een fnuikende invloed uitgeoefend op de belangstelling voor de dezer dagen gehouden graafschapsverkie zingen Bii die verkiezingen hebben de Tories weliswaar een flink aan tal zetels gewonnen maar bij verre niet bun zware verliezen van 1952 goedgemaakt De verwachting is echter wel dat de conservatieven bij de komende verkiezingen belangrijke winst zul len boeken Niets is overigens ver anderlijker dan het politieke fortuin Qrootste gevaar liet is intussen heiemaal niet ze ker dat de wegens de levensduur te opnieuw teleurgestelden auto matisch weer hun heil bij Labour zullen zoeken Eerder is er een kans dat de liberalen er zijde bij zullen spinnen maar de ineenge schrompelde liberale partü welke een regionale partij geworden is die vooral in het Westen van het land haar traditionele aanhang vindt lijkt weinig levenskracht meer-te bezitten sinds zowel Labour als de conservatieven liaar al zo lang de wind uit de zeilen hebben genomen Het ergste voor de Britse demo cratie zou zijn als door de algeme ne apathie de kiezers het wel zou den geloven en de impasse tussen de twee grote partijen zou voortdu ren want de ideale toestand is dat één hunner een uitgesproken meer dertheid verkrij'gt Dat kan echter pas als de problemen scherp ge steld worden iets dat in dit tijdsge wricht van het angstvallig bewan delen van de middenweg — welke partij ook het heft in handen heeft — onmogelijk schijnt Alle Bevands me en anti-Be vanisme ten spijt ten zijn vertegenwoordigers in de verschillende openbare lichamen ' n goed heenkomen bii de bestaande partijen hoofdzakelijk in de recht se hoek Vergelijkingen tussen de cijfers van nu en uit 1949 zullen daarom wel heel moeilijk te trek ken zijn Voorzover Gaullisten nog onder hun oude etiket uitkomen zul len ze in ieder geval een verplet terende nederlaag te lijden krijgen maar héél verrassend zal men dat niet mogen noemen De politieke problemen van de dag — Europa de tegenstellingen rond Mendès France de Poujade beweging — zullen evenmin een rol van gewicht spelen De strijd wordt eerder op locaal niveau gestreden naar aanleiding van kwesties van be stuursbeleid waaraan nauwelijks nationaal-politieke betekenis kan worden gehecht Ben laatste reden tenslotte waarom aan de uitslagen weinig absoluut belang kan worden verbonden houdt verband met de nog al zonderlinge wijze waarop de ze tels in verhouding met de uitge brachte stemmen worden verdeeld Vernuftig systeem De partijen die vroeger samen aan het bewind waren de midden - ¦ fTiÉ waren Er kon nog juist een hand tekeningetje af voor de „ publici teit " de filmster geheel in zijn macht kreeg Bij de aankomst van Gary Cooper stonden onder de vele belangstellen den ook deze fikse „ Cowboys " die ter begroeting op Schiphol aanwezig pee do laties over der Russen Hoe zal Duitse volk reageren Slechts weinige Westelijke diplo maten zün van oordeel dat de Rus sr ' voor de Oostenrijkse regeling niets terugverwachten In ruime kring oppert men dan ook de mo gelijkheid dat zij soortgelijke voor stellen voor eenmaking en neutra lisering van Duitsland zullen doen Een dergelijk plan zou een groot deel van de openbare mening in West-Europa aanspreken doch de regeringen zouden er over het al gemeen niet voor voelen Amerilcaanse functionarissen toon den een voorzichtig optimisme Pre sident Eisenhowers perschef Hager ty verklaarde te Augusta dat het er op grond van de ie Moskou ge houden Russisch Oostenrijkse ondel - handelingen „ hoopvol uit ziiet voor de uiteindelijke voltooiing van een Oostenrijks onalhankeiykheidsver drag " waarbij de V.S Engeland Frankrijk en de Sovjet-Unie partij kimnen zijn In diplomatieke kringen te Londen heeft men zowel met vreugde als met verbazing kennis genomen van het feit dat Rusland thans een ein de heeft gemaakt aan wat het Westen beschouwt als zijn welbe wust saboteren van een regeling van de Oostenrijkse kwestie ten ein de ziJn troepen in Oostenrijk te kun nen handhaven Men vraagt zich af waarom de Sovjet-Unie nu haar koers gewijz:|gd heeft en niet b.v drie maanden geleden toen een der gelijke zwenking mogelijk nog van Westelijk protest over verhoogde wegentol in O.-Duitsland groepen die toen tussen de com munisten en de Gaullisten verplet terd " dreigden te worden hebben indertijd een vernuftig systeem van Itistkoppelingen ontworpen Dat sy steem heeft toen inderdaad tot ge volg gehad dat de communistische zetels vrijwel werden gedecimeerd Met 23 procent der stemmen werd de communisten zes jaar gele den maar 2 procent der zetels toegewezen Van een heel betrouw bare afspiegeling van de werkelij ke krachtsverhoudingen kan men daarbij intussen uiteraard niet spre ken Wanneer er in politieke kringen niettemin nog wel enige belangstel ling voor deze verkiezingen bestaat dan richt zich die vooral op de vraag hoe de zogenaamde nationa le partijen zich na de eerste ronde zullen gedragen wanneer het er om gaat de verschillende lijsten te ver binden Een vraag die vooral aan dacht verdient ten aanzien van de Katholieken en de radicalen De Rooms-Katholieken zijn na de be vrijding in het raam van de M.R P de Republikeinse Volksbewe ging hun actie begonnen op de ba sis van een sociaal-vooruitstrevend programma Tengevolge van de dramatische tegenstellingen op het gebied der buitenlandse politiek — pro of contra klein-Europa — werd de leiding daarna echter geleidelijk sterker naar de rechtse hoek gedre ven Daarentegen vertonen de radi calen onder de invloed van Men - dès France de laatste maanden een zekere tendens om aansluiting biJ de socialisten te zoeken mede wegens hun gemeenschappelijke houding ten aanzien van de school kwestie en de steun aan het reli gieuze onderwijs Hoe ver die ont wikkeling zich nu ook in de lagere gelederen heeft doorgezet kan men vermoedelijk afleiden uit de keuze die na de eerste Zondag en vóór de tweede ronde door de candidaten en partijbesturen zal worden ge daan Maar voor de verkiezingen zélf schijnt het publiek zich niet erg te willen opwinden De voorbe reiding is zo slap geweest dat men nauwelijks van een campagne kon spreken „ De onderhandelingen die in Moskou tussen Oostenrijk en de Sovjet Unie werden ge voerd zijn niet slechts van zeer grote betekenis voor Oos tenrijk en de Sovjet-Unie doch vormen zeker ook een bijdrage tot de vrede in de wereld " aldus heeft de Oostenrijkse bondskanselier Julius Raab Vrijdag bij zijn terugkeer uit Moskou te Wenen verklaard „ Wil krijgen datgene waarop wiJ jaren gewacht hebben Wtj krijgen de olie industrie de Donau scheep-vaartmaatschappij en alle door de Russische bezetting beheerde on dernemingen terug Verder zullen de in de Sovjet Unie vastgehouden Oostenrijkers terugkeren " Vandaag hangt van alle openbare gebouwen in Oostenrijk de vlag uit Wij kunnen zeggen dat het staatsverdrag in zicht is zelfs al staat de dag van de totstandkoming er van nog niet vast " zo zeide vi ce-kanselier Schaerf een ander lid van de Oostenrijkse delegatie naar Moskou Vandaag opent zich voor Oos tenrijk een nieuw tijdperk waarop wii tien jaar gewacht hebben een tijdperk van vrede vrijheid en on afhankelijkheid " voegde Schaerf er aan toe Van zijn kant verklaarde Leopold Figl de minister van buitenlandse zaken die eveneens deel heeft uit gemaakt van de Oostenrijkse dele gatie dat de dageraad aanbreekt voor het moedige Oostenrijkse volk " Meer dan tweeduizend mensen waren aanwezig op het vliegveld Bad Voeslau toen de Oostenrijkse delegatie arriveerde Te Wenen viel aan de delegatie leden een enthousiaste ontvangst ten deel Langs de 30 km lange weg van het vliegveld naar de hoofdstad stonden talrijke mensen die de regeringsleiders toejuichten Bijzonderheden De bijzonderheden van ' dé over eenkomst die Vrijdag in ' het Krem lin werd geparafeerd werden be kend gemaakt toen de Oostenrijk se delegatie onder leiding van kan selier Raab naar Wenen terug - keerde Rusland stemt er mee in dat 1 De bezettingstroepen van de vier mogendheden zodra het staatsverdrag dat Oostenrijk zijn De Bristol Britannia enkele minuten voor de landing op Filton-Airport bij Bristol Het vliegtuig heeft als slot van een aantal proefvluchten een non stop vlucht gemaakt tussen Khartoum en Bristol in een tijd van 10 uur 55 minuten Het vliegtuig kreeg de bijnaam „ Fluisterende Reus " in verband met de geruisloze manier waarop hij zich door de lucht voortbeweegt Een tulp genaamd Gary Cooper Er zal een tulp genoemd worden naar Gary Cooper de Amerikaanse filmacteur die in ons land vertoeft Voor vandaag staat een bezoek aan de Keukenhol op het programma waarbij deze kleine en eenvoudige „ plechtigheid " zal plaats vinden vlogen weerstonden de onmiddelii ke gevolgen van de explosie Toch stortte één van de toestellen later neer en werd een ander bij de lan ding in een droog meer vernield Men wist het derde toestel te doen landen op het vliegveld vanwaar het was opgestegen D commissie voor atoomenergie had gerekend op het verlies van twee vliegtuigen onafhankelijkheid teruggeeft vankracht wordt en niet later dan 31 December van dit jaar zullen wor den teruggetrokken >¦ De scheepvaartlijn en descheepswerven te Korneburg diethans in Russische handen zijn,aan Oostenrijk worden overgedra gen en ook de olievelden en - raf finaderijen zullen worden terugge geven in ruil voor leveranties ru we olie Alle Oostenrijkse krijgsgevan genen en burgers die nog in deSovjet Unie worden vastgehouden,zullen worden teruggezonden Vol gens schatting van de Oostenrijkseregering betreft dit 353 krijgsge vangenen en 1.117 burgers Oostenrijk de 150 millioen dol lar welke Rusland volgens het in 1949 opgestelde ontwerp verdragkrijgt in de vorm van Oostenrijk se goederen in plaats van in baargeld kan betalen Defensie plaatst order van dertig muien bij Philips Einioven Het ministerie van Oorlog heeft Vrijdag bij de N.V Philips gloei lampen fabrieken te Eindhoven voor een bedrag van dertig millioen gul den besteld aan electronische appa ratuur Deze bestelling betreft de aan maak van onderdelen voor verschei dene typen zend - en ontvangtoestel len en de bouw van deze toestellen De leveringtijd strekt zich uit over enkele jaren Het betreft hier hoofdzakelijk ba sisonderdelen van radiozend - en ontvangapparatuur die zullen die nen voor vervanging van oude on derdelen en voor de bouw van nieu we toestellen Voorts zal het leger zelf gaan experimenteren met uit de onderdelen te vormen nieuw ma teriaal VLAGGEN UIT OP 5 MEI Het Nationaal Comité Viering Be vrijdingsdag 5 Mei 1955 geeft de be volking van Nederland gaarne in overweging op 5 Mei a.s om tien minuten voor acht de vlag uit te ste ken Het comité neemt aan dat om 5 minuten voor 8 uur dan ook geheel Nederland in vlaggentooi za zijn SLUITING KAPPERSZAKEN OP 30 APRIL EN 5 MEI De vakraad voor het kappersbe drijf heeft besloten de ondernemers in het kappersbedrijf dames - zowel als herenkappers te verzoeken op Zaterdag 30 April de salons om 14 uur te sluiten en op Donderdag 5 Mei de gehele dag NOOBDET TJKE WIND Het K.N.M.I te De Bilt deelt mede Een hogedrultffebied dat in het mid den van de week noff bij Ierland lag heeft zich sindsdien naa-r Schotland verplaatst Als gevolg hiervan ont stond er boven de Noordzee een noordelijke stroming die koude lucht naar West Europa voerde De kou is al tot in de Alpen en Midden FrankrÜk doorgedrongen Overal worden voor de tüd van het jaar be langrijk te lage temperaturen ge meten Aan de Nederlandse kust was het gis teren maar 6 tot 8 graden in het bin nenland steeg het kwik tot tussen 10 en 13 graden Nu de wind wat in kracht is afgenomen daalt de temperatuur des nachts sterk In De Bilt Deelen Kamspol en op het vliegveld Schiphol kwam zelfs op de normale waarnemingshoogte van Z nieter het kwik iets beneden nul Tüdens het weekeinde worden er geen belangrijke veranderingen in het heer sende weertype verwacht De ontwik keling van een nieuw krachtig gebied van hoge druk tussen Groenland en Noorwegen staat er borg voor dat de aanvoer van kou naar het zuiden bluft doorgaan Het is mogelük dat een koufront hetwelk nu nabü de zuid punt van Noorwegen is aangekomen morgen Nederland bereikt Een toe neming van de bewollang is dan waar schünlük maar een Zondag geheel zonder Zon wordt niet verwacht De2elf(ie temperaturen WEERSVERWACHTING van hel KNMI geldig tot Z ndagavond Tijdelijk veel bewolking maar ook flinke opklaringen Zwakke later matige tot vrij krachtige wind tussen Noord en Noord Oost Vannacht in het binnenland lichte nachtvorst Morgen over dag ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag ZON EN MAAN Zondag Zon op 5.43 Zon onder 19.41 Maan od 3.19 Maar onder 13.34 Maandag Zon op 5.41 Zon onder 19.43 Maan op 3.39 Maan onder 14.50 Europees weerrapport Zaterdag 7 uur v.m.Station Weer Wino Temp Oslo nevel Sta 3gr C Kopen h onbew N 3gr C Aberd licht bew stil - 2 gr C Dublin mist stil 5gr C Londen 2w bew stu 2gr C A ' dam licht bew N Igr C Brussel zw bew NNO 3 gr C Parös half bew N 4 gr C Bordx onbew NO 4 gr C Grenob onbew Stil Igr C Nice onbew WNW 7gr C BerlOn zw bew ^ ogr C Frankf zw bew NNO 3gr C Müneh zw bew N - 1 gr C Zurich poolsnw Stil Igr C Geneve onbew 0 3gr C Innsbr sneeuw Stu Ogr 0 Rome zw bew NO 6gr C 
Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang No 294 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Receptie Ina Boudier^Bakker Gehoorzaam aan tover Examen monteur Donderdag 21 April wordt in Ti voli te Utrecht het examen voor ver schillende monteursgroepen afgeno men van de stichting Vakopleiding automobiel - en motorrtjwielbedrüf Dit examen wordt op 15 plaatsen in Nederland gehouden met in to taal ongeveer 1100 candidaten van het woord Lam doodgebeten Een thans in het Stichtse asyl ondergebrachte Duitse herder — waar de nog onbekende eigenaar zijn bezit kan afhalen — beet Vrijdag een lam dood in een wei bij het fort Blauwkapel te Utrecht Ook andere schapen toebehorend aan de heer J Slob uit Groenekan werden achter na gezeten en liepen verwondingen op Huldiging door gemeente en literatoren Van een verslaggeefster „ We gehoorzamen allen aan de tover van het woord Ik houd er niet van te spreken van de ouderen en de jongeren We moeten deze afgezaagde praat in de overigens al propvolle papiermand gooien Wij allen zoeken de Mens " Deze kernachtige woorden werden gistermiddag gesproken door Ina Boudier-Bakker tijdens een receptie te harer ere n.l ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag VEREDELING VAN HET AMBACHT Zaterdag 23 April des namiddags om half drie wordt er in hotel Des Pays-Bas hier ter stede een leden vergadering gehouden van de Ver Ter Veredeling van het Ajnbaoht „ WIJ HEBBEN EEN BALLONNETJE " Afscheidsprogram Utr Stud Cabaret Advertentie f ^ Koopt dus Uw zonnebril bij \^ de opticien 9 ^::^ VraaglEEJHjoptisch geslepen Let op de letter A in het glas Dr Q H BERTRAND 67 jr OVERLEDEN „ Mijn hart is vol van U allen ** Allereerst had wethouder H v d.Vlist haar namens de burgemeester,die wegens ziekte verhinderd was,toegesproken „ U bent een grootiburgeres van onze gemeente die wijin hoge mate respecteren " zo zeideIhij nadat hij eerst had belicht hoede werken van Ina Boudier Bakker'hem in zijn jeugd tot de literatuurhadden gebracht ° Als stoffelijk blijk van waardering bood spr mevrouw Booidier namens de gemeente een zilveren schaaltje aan waarin het gemeentewapen is gegraveerd Frof Donkersloot Prof N A Donkersloot schetste in zijn toespraak het dualisme in de kunst van Ina Boudier-Bakker Zij brengt in haar werk tot uitdrukking hoe er in één mens verschillende drijfveren samengaan In haar treffen we een zeldzaam samengaan van een scherpe en een zachte visie Tenslotte bood spr haar een boek aan waai in een kleine twintig schrijvers zich geuit hebben naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Ina Boudier-Bakker Het boek • heeft een voorwoord van burgemees ter De Ranitz Er zijn o.m bijdragen in opgenomen van onze stadgenoten dr P H Ritter Jr Frouwien v d Vooren-Kuiper Annie Salomons de Zeistenaar Hans Edinga Margot Scharten-Antink Roel Houwink prof Donkersloot Mevrouw Boudier dankte hierna voor de hulde haar gebracht Zij zeide dat zij in Utrecht zeer veel had gevonden wat haar aan de stad bond „ Een stad is in zekere zin een tuin waarin velerlei gewassen uit de gfrond rijzen " Eén van deze is de literatuur-plant en het verheugde haar dat burgemeester en wethouders voor deze plant zoveel belangstel - Zuid kinde Tractatie voor 4000 ren m Het comité in Utrecht - Zuid dat de 5 Mei-Viering voortoereidt wil ruim 4000 kiinideren een prettige ochtend bezorgen met tractaties en ontspan ning OndeoTVijzenid personeel heeft medeiweriküig toegezegd Verenigin gen en bewoners dïe mee willen ¦ werken kunnen zich opgeven bij de coamnissieleden de henen Sterk Nieuwravenstraat 4 Liigbelijn Scihel destraat 55 Van Leusden Maasstraat 58 Schuurman Westravenstraat 10 en Vermeer Hoenidiepstraat 54 ' s Avonds om 20 uur organiseert men een optocht waarvoor prijzen wordem uitgeloofd voor groepen en wagens Om 21 uur begint op het Maaisplein een volksbal ook met kans op prijzen Heden is lin alle stilte op Wester veld gecremeerd het stoffelijk over schot vi>n de Utrechtse rustend arts dr G H Bertrand dis dcz we '' < de leeftijd van 67 jaar is overleden Dr Bertrand legde vorig jaar in Juni zijn fondspraktijk neer en hij werd op 29 Juni door zijn vele patiën ten — de overle dene had o.m een grote fondsprak tijfc van N.S personeel — har telijk gehultiigd Bij die gelegen heid is er op ge wezen dat dr Bertrand zijn pa tiënten steeds een warm hart toe droeg en hen tot mote steun was meten met controlerend genees heren Ongeveer 40 jaar heeft dr Ber - BloemeJi voor Ina Boudxer Bakker.Met een stralende lach neemt deSO jarige een bloemenhulde in omt vangst van Jkvr dr C H de Jonge,oud directrice van het Utrechts Cen traal Museum Foto U.N ling hebben Zij dankte zeer harte lijk voor het geschenk haar door de gemeente aangeboden Voorts richtte zij het woord tot „ haar broeders en zusters in de lite ratuur " Zij dankte hen behalve voor het boek zelf voor de moeite de tijd en het werk dat zij daaraan hadden besteed Na haar prachtige woorden overwat jongeren en ouderen in de lite ratuur samenbindt besloot zij haartoespraak met de woorden „ Als ikbreedsprakig ben geweest vergeefme dan " Er viel eigenlijk niets tevergeven want haar gevoeligespeech bevatte geen woord teveel enfeeën woord te weinig — „ Maarwaar het hart vol van is loopt demond van over En mijn hart is volvan U allen " Receptie Op de receptie merkten wij voorts tal van literatoren op zoals dr P H Ritter jr Henriëtte de Beaufort Hans Edinga Clare Lennart Garmt Stuiveling Frouwien v d Vooren Kuiper Ben van Eysselstein Annie Salomons mej de Josselin de Jong en anderen Voorts waren aanwezig mevr De Ranitz-de Brauw baron Van Heemstra chef van het kabinet van de burgemeester het oud raads-lid Vermooten mr G A E B Meyer en ds Van Veen Diamanten echtpaar Dinsdag 26 April a.s herdenkt het echtpaar B Berg en C Berg Schin-kel wonende Lelimanstraat 37 te Utrecht de dag waarop het 60 jaar geleden in de echt werd verbonden Het echtpaar heeft niet altijd in Utrecht gewoond het grootste deel van hun leven brachten zij door in Polsbroek De bruidegom was daar o.m lantearnopsteker doodgraver en concierge van een school Meer dan 30 jaar was hij koster van de Ned Herv kerk in Polsbroek Vijf kinde ren zes kleinkinderen en twee ach terkleinkinderen heeft dit krasse diamanten echtpaar waarvan de bruidegom 85 jaar oud is en de bruid 83 jaar Beiden genieten nog van een goede gezondheid I trand in Utrecht in de Stationsstraat no 15 zijn praktijk uitgeoefend Na - ¦ dat hij zijn fondspraktijk had neer - ' gelegd is hij op de Rembrandtkade gaan wonen Dr Bertrand heeft aan de Utrecht se Rijiksuniversiteit gestudeerd 5 Juni 1914 slaagde hij voor zijn arts examen en in 1921 promoveerde hij Het was de nadrukkelijke wens van de overledene dat aan zijn heen gaan geen ruohtbaarheid zou worden gegeven alvorens de crematie had plaatsgevonden Geen voorrang verleend Bij de splitsing Óudenoord — Wes ter dijk te Utrecht verleende de 51 jarige Utrechtse fabrieksarbeider A D met zijn bromfiets geen voor rang aan de 27-jarige radiomónteur W S uit Veldhuizen die per moter naderde De bromfietser werd ge grepen en tegen het wegdek ge smeten Met een hersenschudding en een snijwond in het gezicht werd hij naar het St Antoniusziekenhuis overgebracht ff Ina Boudier Bakker erelid Vereniging van Letterkundigen Het bestuur van de Vereniging van Letterkundigen heeft besloten de 80 jaar geworden schrijfster Ina Boudier Bakker op de volgende le denvergadering voor te dragen voor het erelidmaatschap Het bestuur besloot hiertoe wegens de verdiens ten van de schrijfster voor de ver eniging Ina Boudier Bakker behoor de In 1905 tot de 38 oprichters der vereniging van letterkundigen van 1905 tot 1914 maakte zij deel uit van het bestuur Enorm succes in HypO'Kriterion Van een onzer redacteuren De leden van het tJtr Studenten Cabaret hebben besloten — ten minste dat zeggen ze nu — met een afscheldsprogramma getiteld „ Wü hebben een ballonnetje " podium planken panelen en piano de rug foe te keren om na afloop hiervan wat z » noemen „ weereens gewoon mens te worden " Af te studeren zo gezegd Na bijna 4 jaar den volke van voortreffelijk cabaret te hebben la ten genieten ging gisteravond voor een stampvolle zaal in Hypo Krite-rion in Amsterdam de première van het laatste geesteskind van Johan Noordmans c.s En weder om hebben de muren van Hypo Kriterion bij tijden getrild van de onbedaarlijke lach om al het dwa ze wat zich voor en achter het voetlicht afspeelde De ontwape nende humor van de leden van het Utr Studenten Cabaret is iets dat zich moeilijk laat definiëren Is het omdat er vrijwel niets gemaakts " in het acteren zit komt het om dat men het gevoel heeft gecon fronteerd te worden met cabaret pur-sang of is het toch dat men in de quasi-beroepsvorm ten diep ste het zuivere amateurisme blijft proeven Dat het een kostelijke avond is geworden wie zal dat ontkennen Zelfs als het hier en daar even schortte als er een lelijk hiaatje in tekst of gebaar viel te consta teren dan nog blééf dat sympa thieke warmte gevoel dat men on beredeneerd voor het Utr Studen ten Cabaret heeft Er viel veel waardevols te ont dekken in Wij hebben een ballon netje " Al waren er beslist uit schieters Zonder het hele alphabet af te lopen — de programma-pun ten gaan nl van a tot en met z — behoren o.i tot de uitschieters de liedjes van Paul v Wely en dan met name de amusante persiflage Gereform jeugdorganisatie De Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie in Nederland houdt zoals is gemeld vandaag zijn bondsdag in Utrecht onder voorzitterschap van ds J C J Kui per uit Den Haag Deze bondsdag is gisteren inge leid met een huishoudelijke verga dering Nadat het jaarverslag en het financiële verslag de goedkeu ring van de leden hadden gekre gen werd besloten de jaarvergade ring in 1956 te Haarlem te houden Na zeer uitvoerige discussie is met meerderheid van stemmen be sloten de bondscontributie met ƒ 1 per jaar te verhogen met het oog op uitbreidiinig van het bondswerk Er zal waarschijnlijk een bondshuis worden ondergebracht in een pand dat behoudens goedkeuring van B en W zal worden aangekocht in de Maliestraat te Utrecht De leden gaven hun fiat aan het voorstel van het bestuur om toe te treden tot de stichting Ned Geref Jeugdraad Bü de bestuursverkiezingen wer den de heren P C Monster te Voor burg en A Muntingh te Groningen herkozen In de vacature van Mevr J J Mulder-Borgardijn te Arnhem werd gekozen Mevr F C Grif fioen — van Zoest te Voorthuizen Na deze huishoudelijke vergade ring werd een begroetingssamen komst gehouden GEREFORMEERDE ONTSPANNINGSWEEK Op de onlangs gehouden jaarver gadering van de Geref Wijk ont spannings Organisatie Utrecht-Zuid is het bestuur van deze organisatie als volgt samengesteld W B Men sink voorzitter Simon Kalksma 2de voorzitter Herman Drewes secretaris Teus Koops 2de secre taris Freda Kamperman penning meesteresse F J Varossieau 2de penningf-op.ster Antoon van Dijk commissaris WATERHOOGTEN WEEUDSLnS Bovenkajit sluis 53 om - j - NAP val 3 cm Benedenkant sluis 31 cm — NAP val 1 cm over Dat is op-en-top Zeist " hetLakboeklied best seller en Auclair de la Lune Om in de zang nummertje te blijven Puck ver rastte met een goede Baanzoek blues " en Teddy steeg boven hetgemiddelde uit in een uitstekende,,Ik zeg het je " — Johan Noordmans was in zijn conférence weer meesterlijk We denken aan Cowboy-blues en voor al de scène-met-de kaars Uit de spotternij „ Miens " noteerden wij van Rob o.a de geestige zand loper en kurketrekker Van Huug de Waard kwam weer een goede imitatie Timmerman " en tenslot te hebben we veel plezier gehad met het Hyporkest Het Amerikaanse nummertje U.S.A viel iets tegen evenals Jo han Noordmans in Yogi Resumerend durven we te profe teren dat het Utr Studenten Ca baret vele vele weken voor uitver kochte huizen zal optreden MAANDAG Hoort u 2 X bellen Bevrijdlngsmaal bestellen Burgemeester De Ranitz door ziekte verliinderd parade af te nemen Burgemeester De Eanite is zo deelt men ons mede tengevolge van ziekte verhinderd met name zijn representatieve plichten waar te nemen Zo zal de heer Ranitz heden avond niet de parade kunnen afne men waarmede de 22ste wereld kampioenschappen tafeltennis te Utrecht officieel worden geopend In zijn plaats zal de Commissaris van de Koningin in dit gewest Mr C Th E Graaf van Lynden van Sandenburg deze plicht van de burgemeester over nemen De overige representatieve plichten van de komende week wor den vervuld door de loco^burgemees ter wethouder H Ploeg jr JEUGDFILM Zaterdag 23 April wordt ' s middags om kwart voor twee en o kwart voor vier in het Scala-theater een jeugdfilm gedraaid getiteld „ Het ge heimzinnige huis " AANRIJDING BIJ LEIDSEVEER Bij het Leidseveer te Utrecht reed de 24 jarige vrachtwagenchauffeur A van R uit Utrecht Vrijdagmiddag de 18 jarige voetganger B M een buffetbediende uit Utrecht aan welke een snijwond aan het achter hoofd een gekneusde knie en schaaf wonden opliep Juwelier vergat tas met juwelen Toen dezer dagen een juwelier aan zijn zaak in de Spuistraat in Den Haag kwam zette hij om de deur te openen een tas met juwe len en briljanten in de portiek neer Op dat ogenblik kwam een klant aan en bij het betreden van de win kel vergat de juwelier de tas mee te nemen Toen hij even later de tas wilde halen die voor enige tienduizenden guldens aan waarde bevatte was deze verdwenen Later bleek dat een paar kinderen de tas gevonden en meegenomen hadden om haar een eind verder te depo neren Daar werd de tas gevonden door een dame die haar weer aan de eigenaar deed toekomen Zij weigerde enige beloning Droevige oogst per jaar in Amsterdam 76 doden door het verkeer Donderdag was het precies 1 jaar geleden dat de chef van de Amster damse verkeerspolitie de eerste verkeersvlag in top hees waarmee een aanvang werd gemaakt met de veilig-verkeers-actie in de hoofd stad „ houdt de vlag in top " Sedert dit begin van de actie zijn de ver keersvlaggen op drukke punten in Amsterdam twee en zeventig maal halfstok gehangen hetgeen betekent dat er in die periode 72 doden wa ren te betreuren als slachtoffer van verkeersongevallen volgens het ge meentelijk bureau voor de statistiek bedraagt het juiste aantal over die tijd 76 De Staatscourant van 15 April be vat de algemeen vertiindendverkla ring van bepaUingen van de CAO voor de textiel-industrie voor het jaar 1955 en een regeling van lonen voor de textieUndustrie Advertentie l/l/eeó er i/iug olt _ I originele aquarellen | groot ZIE DE ETALAGES I O.DU groot I ' o / oLv ucai I I I niet voor allen alléén voor hen met smaak ¦ I Nachtegaalstr 3 Tel 17675 j TijdeTis de ontuawgst van buiten landse tafeltennis officials Vrijdag avond in hotel „ Noord Brabanf ' te Utrecht V.l.n.r de vertegenwoordi ger der Zuidafrikaanse Tafeltennis bortd de heer C Decider vice voor-zitter Wed T.T.B mr J M A Baron van Heemstra chef van het kabinet oom burgemeester Jhr mr C J A ' de Ranitz de heer Co Hagendoorn en twee vertegenwoordigers van de Egyptische Tafeltennisbond Transporlondernemers naar Engeland In 48 Utrechtse gezinnen loopt Maandagochtend de wekker extra vroeg af een groep transporton dernemers gaat een excursie ma ken naar een autofabriek in Enge land en wil daartoe om zes uur al van het Vreeburg vertrekken De excursie wordt georganiseerd door de afdeling Utrecht van de Na tionale organisatie voor het beroeps goederenvervoer Wegtransport Per bus gaat men naar Ostende maakt de zeereis naar Dover en rijdt van daar naar Londen Gedurende vijf dagen zal men de gast van een auto fabriek zijn Ook zal men een stu die maken van het gebruik van het zeer zwaire wegvervoermatenieel op de Nederlandse wegen en daar toe o.a een bezoek brengen aan steengroeven Advertentiel GeSegenheidscostuum IN HDÜE f7,50 ÜTEECHTS MAATKLEDING BEDRIJF Amsterdamsestraatweg 141 E UTRECHT — Geboren Clara A d.v J W Hoefakker en C A Keijser Blokstraat 26 Cornells Chr z.V C C V Loy en G A Albers Merwede kade 174 Gerridina M d.v H Cor sel en G M S Walsemann Wed 3 bis Dagobert - B M z.v T Her mans en M E Esseling Oudegracht 80 Anna M d.v M Lubko en M C A van Schalk Daendelstraat 6 Aldo z.v L Candido en G de Jong Bataviastraat 58 Anna M M d.v G v.d Dikkenberg en J A Bomhof Ahornstraat 37 Peter R C z.v J H de Wilde en T J Blok H Die merstraat 37 William G z.v W F Palstra en B Rosie Pr Margriet straat 28 bis Maarten P J z.v J W Jansen en B J van Gameren H de Grootstraat 28 Jacob z.v H v.ij Bosch en N Stekelenburg Luit Blomstraat 65 Cornells z.v C Bro nius en C Verburgh Korte Ham steeg 3 Christina G d.v G v Baa len en S Kamphorst Gr v Prin stererstraat 1 Janke A d.v G van Baaien en S Kamphorst Gr van Prinstererstr 1 Janine M d.v E C Schouwenburg en D Streefland,Kranenburgerweg 2 Cornells Chr.z.v D van Rijswijk en N J vanBladeren KI Tuinstraat 8 Frank R.z.v J L Hamel en H W E Visser,Joh de Wittstraat 1 bis Getrouwd Ch W Ravenhorst en W van Eijk Biltstraat 35 bis A Landaal Queridostraaat 1 en G.C Kramer Waalstraat 17 Overleden Harm Minnes 60 j wedr van H v den Belt Van Alphenstraat 1 Wilhelmina v Dijk 75 j wed van L v Dijk Linnaeus straat 15 Sina Groemhuijzen 63 j wed van W v de Veenbrink Ede Johannes C S den Haan 60 j wedr van A E Luderus Gorinchem Ja cobus G Achterberg 57 j wedr v B Bunschoten Westbroek Hendrik D C Dibbels 68 j geh met G deRuijter Balderikstr 5 Emilia J.Peper 78 j wed van A Kooij Oor sprongpark 12 Adriantis G v derMost 92 j wedr van T v den Boog,Blokstraat 24 Jan Steenbergen 64 j.,geh met G jonker Joh Wagenaar kade 11 Hendrika M van Dijk 75 j,,wed van J J H Ebling De Bilt Johannes M A A Verheijen 1 m..Ede GEVONDEN VOORWERPEN Gouden oorhanger met blauwe steen 2ilv medaillon met toto gev 27-3-55 school etui tas boekje groene ball point witte shawl paarlketting rood grijze das br herenhoed roodbruine actentas inh ballpoint mes petje motoronderdeel enige sleutels losse handschoenen witte halsketting bl ribfluwelen jasje pr witte gymschoe nen biezen m-t zakmes stuk vlees Pr zw glacé dameshandschoenen portem inh ƒ 3,70 Aan asyl bastaard bouvier reu Gem bussen van 6 tot en met 12 April X boodschappentas 3 x kindertasje;schoolrapport schrift 3 x shawl kerk boek 5 X parapluie capuchon mandje wieldop 4 x ai-mband ballpoint;broche 2 x oorhanger hoesje ta.s metboeken koffer lege portem 2 x porteminh ƒ 3.11 ƒ 0,99 25 x handfsohoenen X sleutels Inlichtingen aan Bureau Waterstraat op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon Bonte avond VVS De Vereniging van spoorwegamb tenaren V.V.S vermaakte zioh Vrij dagavond in het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen te Utrecht met een geslaagd bontprogramma Hieraan werkten mee het V.V.S koor onder leiding van mej M van Bheenen het cabaretgezelschap The Showmakers The Sweet Melodians onder leiding van mevrouw Görtz Berger en het aocordeonduo Brons Na de walsen van Strauss met geestdrift gezongen door het koor balletten schetsen en parterre acro-batiek volgde een gezellig bal Foto Ü.N.-V d Werf KUNSTENAARSDAG PARTIJ VAN DE ARBEID Evenals vorige jaren organiseert de culturele commissie van de Par tij van de Arbeid een kunstenaars dag ditmaal op Dinsdag 24 Mei a.s te Arnhem Het programma van deze con ferentie omvat ondermeer een dis cussie over de financiering van de beeldende kunst inleider de heer J Bruyn kunstschilder over de muziekscheppingen inleider de hr Lex van Delden componist en over de letterkundige scheppingen inlei der de heer G van Oorschot uit gever De conferentie zal worden geleid door dr Ph J Idenburg voorzitter van de culturele commissie De heer W Jos de Gruyter di recteur van het Museum van Oud heden te Groningen zal een lezing over De Kunst in het dagelijks le ven " houden - agenoa " ZATERDAG BERNHARDHAL 19 uur Parade deel nemers Tafeltenniskampioenschappen SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Theater Wachten op Godot " JAARBEURS standzaal 20 uur Con tactavond Riched Club ver van ge repatrieerden in de prov Utrecht GEB V K en W 20 uur Toneelver DIO Zonnebrand en Blaren " ALOYSIUSHUIS Abstederdük 19,45 u Feestavond Alg Ned Invalidenbond optreden gezelschap Doppie PAST SCHILTBHUIS 20 uur Mu ziekavond Accordeonver Ons genoe gen TIVOLI 19,30 uur PTT Fanfare „ On der Ons " conbert - en cabaretavond N.V HUIS 20 uur Pers.ver VLAG tv Gend & Loos Je bent maar eens jong " ONTSP GEB WERKSPOOR 20 uur Toneelavond Pers.ver Werkspoor NICOLAIKERK 19,30 Orgelvesper OUD-KATH KERK St Marie 19,30 u Vesper met avondgebed JANSKERK 21 uur Avondgebed TRIANON Oudegracht 20 uur Uit voering Amusementsorkest Juliana ZONDAG N.V HUIS 10 uur De Dageraad de heer P Spigt De wereld vraagt om volwassen Mensen " BUURKERK 10,30 uur Oecumenische Jeugddienst Ds H van Coeverden CITY 10,30 uur Melba " a.l VREEBURG 10,30 uur The great Ca ruso a.ï TIVOLI 14 en 20 uur Kindervoorst en feestavond van de R.K Bouwvakar beidersbond N.V HUIS 20 uur Voorst R.K Bond Handelsbedienden St Franciscus van SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Theater Wachten op Godot " MAANDAG GEB V K en W 10,15 uur Onder wüsdag voor leerkr Openbaar Kleu ter en Lager Onderwijs SCHOUWBURG 20 uur Gezelschap Joh Kaart Potasch en Perlemoer op vacantie " voor leden R.K Kunstkring TIVOLI 20 uur U.S.O Vakbondencon cert GEB V K en W 20 uur Feestconcert Mandoline-orkest Musica TUINDORPKERK v Riellaan 19,45 uur Chr Vrouwenbond aid Utrecht Tuindorp ds Graatstal „ Geestelijke Weerbaarheid " ESPLANADE 20 uur Marijke van Raephorst spreekt over Kathleen Fer rier N.V HUIS 20 uur Uitvoering Dames koop Euterpe SALVATORHUIS Adr v Bergenstr 20 uur Culturele avond van Volksbe lang optreden van Willem van Iepen daal VOORM GEMEENTEHUIS ZUILEN 19,30 uur Vergadering Gemeenschaps raad BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,30 18,45 en 21 uur Zondag om 14,15 16,30 18,45 en 21 uur CAMERA Romeo en Julia 14 jr CITY On the Waterfront De wrede haven 18 jr OLYMPIA Vrijdag t.m Zondag Bar barossa de Zeeschuimer 14 jr Maan dag t.m Donderdag De gele ballon 18 jr PALACE ' Het mysterie van de vlie gende Schotels 14 jr Vrijdag t.m Zondag 18,45 en 21 uur Maandag t.m Donderdag 20 uur REMBRANDT De woestijn leeft a.l SCALA Macoumba a.l VREEBURG Ben meisje om te stelen alle leeft FILMAC Actualiteiten a.l Vrijdag t.m Zondag 10—18,30 uur Maandag t.m Donderdag 10—19,45 uur SPOORBIO Actualiteiten a.l 8—23 uur APOTHEKEN In de week van heden 18 uur tot 23 April hebben de volgende apothe ken Zondag avond - en nachtdienst Slis Nachtegaalstr 67 Witteboon Voorstr 6 v d Bergh W v Noort straat 82 Koert Kanaalstraat 194 Dr V d Graaf A'dam.str.weg 456 en Boswijk Twijnstraat 28 MEDISCHE DIENST Voor Z.tndagsdienst Utrechtse artsen Dokterscentrale tel 28000 Medische dienst Utrecht-Noord De medische dienst in Utrecht Noord wordt Zaterdagmiddag en Zondag waargenomen door Dr A Rijpma Prinses Margrietstraat 38 telefoon 10397 Apotheek Dr J D v d Graaff Arasterdamsestraatweg 456 telefoon 14194 Zie voor Stadsnieuws ook pagina 15 Utrecht in 7 dagen HET ST;sKT5B0SBEH6BB VRAA6T2rCH/ff „ WAAR NESretevl INÜTE - DE OOIBWAARS ' INDE 5MEI0PI0C+n ZALT)^.MOOISTÊ AUTO VAN NEDEEIAND MEERODSN WÊT ^ HEPENPAAGSE VRÜUweW ERIN " l^i PE KiANr-rSgT7»AM BS'TTPILIBeRSPEU ZAL TÏRSOwÊ'Sl.V.Cic TADSSCHOüWBUBS IM DE STADION LlCHTMASTEW nMTS MSMCN HlERBOUSii oe SouFPLEüR JNACTIE HETJAPANSG T»Mesiie\M W6RB.tKaM 6A4TEN 1 zSht öe ob<,nharohau ew i'CjAM TëRÈCHT IN-EËKJ BOEeOeRU HET Ü.N.GAAT ^ BOveNtiUIZEN ZOiMBN r&eiOICHTV/SN l?TON 2AIMD - • 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang No 294 3 Advertentie JEAN J F J POORT SPRAK OVER Oosterse Muziek " LOGBOEK DER WETENSCHAP tegengesteld aan de heersende draai richting in ons zonnestelsel Jupiter is nu met uitzondering van onze maan het helderste hemel lichaam aan de nachtelijke hemel Het kan heel hoog aan het zuidelij ke firmament in de vroege ochtend worden gezien Het is niet alleen de grootste planeet van ons zonnestel sel maar ook de grootste „ steen klomp " die in onze ganse kosmos mogelijk is let alleen in de vrije wereld maar ook in Rusland gaat men hoe lan ger hoe meer er toe over atoomener gie toe te passen t.b.v vredesdoel einden Zo onthult het Russische Int Buil April 1955 dat Sovjet geleer-den naar wegen zoeken tot ruime toepassing van de atoomenergie in de landbouw Door atomen radio-actief te mer ken is het mogelijk geworden voor heen onbekende snelheden van de plantensappen die tussen de blade ren en de wortels circuleren vast te stellen Uit andere interessante proeven bleek wel heel verrassend dat de saccharose van suikerbieten niet in de bieten zelf maar in de bladeren ontstaat volgens de oude zienswijze zou de saccharose zich in de wortels synthetiseren terwijl in de tabaks plant de nicotine juist alleen in de wortels wordt gevormd om dan van daar uit naar de bladeren te worden getransporteerd Met behulp van radio-actief ge maakt phosphor is men achter de be mestingsefficientie gekomen De ex perimenten toonden aan dat de ge wassen in het begin der vegetatie periode uit een mengsel van phos phor en teelaarde - minder phosphor absorberen dan wanneer de teel aarde ontbreekt Daarentegen zo zegt de voorlichting geschiedt in een latere vegetatie-periode het om gekeerde dan wordt juist de phos phor uit een organisch-mineraal mengsel beter geabsorbeerd Voor het graan geldt dat zelfs een geringe hoeveelheid phosphaatmest de oogst sterk kan doen toenemen indien de mest met het zaad dóór een voor dat doel ontworpen zaai machine wordt uitgezaaid He et spreekt van zelf dat men het personeel van een atoomoven met alle beschikbare hulpmiddelen be schermt tegen de schadelijke stralin gen Dat beschermingsmaatregelen niet overbodig zijn blijkt wel uit de ongelukken die over het algemeen juist dan ontstaan wanneer bedoelde maatregelen niet voldoende in acht worden genomen Amputaties van ledematen ja zelfs de dood kunnen het gevolg zijn van de inwerking der harde stralingen op het organisme van de mens Maar wat gebeurt er nu zo vraagt men zich vaak af wanneer door een of ander ongeluk ' n atoomoven „ door - Advertentle « ee ^ \>-^"' ^ v Foto Nova - ' • " Biltstriat 20 Utrecht Tel ' 20828 D e juiste Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven Ev Joh 20 29 In DE KRING VAN Jezus ' discipelen is heel wat verscheidenheid Zoals dat trouwens typisch menselijk is Jezus heeft ook mensen uitgekozen om Zijn disci pelen te worden en geen poppen Een kenmerkend voorbeeld is de discipel Thomas We zouden hem kunnen noemen de realist onder de discipelen In die dagen dat Lazarus van Bethanië ernstig ziek is geworden en ook sterft dan is Jezus met zijn discipe len precies in de andere hoek van het land mastr Hij besluit naar Bethanië te gaan Bethanië ligt vlak bij Jeruzalem Daar loert de vijand schap Alle discipelen zijn bang maar Thomas zegt realist als hij Is laten wij ook gaan — om met Hem te sterven Een realist als Thomas durft ook de ergste dingen bij de naam te noemen En wat hij vreesde is gebeurd Jezus is gevonnist Gestorven en begraven Dit is voor Thomas het einde het definitieve M ' AAR — HIJ WORDT gestoord In zijn realisme Vrouwen vertellen van engelen en een geopend graf Het gerucht van de vrouwen dringt ook tot Thomas door natuurlijk hij gelooft het niet Op de eerste Paasavond zijn alle discipelen bij elkaar Alleen Thomas is er niet En als dan het on gedachte werkelijkheid wordt en Jezus zelf in hun midden staat — Thomas gelooft het niet De onge lovige Thomas Maar Thomas was dan ook realist Hij gaat niet over één nacht Ijs Ze kunnen hem zovéél vertellen Er is ook nog zo iets als verbeelding Thomas stelt daar tegenover zijn realistische eisen Ik wil de wonden van het kruis met eigen ogen zien en mijn vinger steken midden in die wonden — en eerder geloof ik niets van alles wat jullie ver tellen De eisen zün steekhoudend Er is geen speld tussen te krijgen Ze vormen het eind van het gesprek US*CAustrum 14 ontwerpen voor openluchtspel De Maskerade Commissie van het Utrechtsch Studenten Corps deelt mede dat naar aanleiding van de door haar uitgeschreven prijsvraag 14 ontwerpen voor een Openluchtspel en de daaraan verbonden Maskerade in Juli 1956 zijn ingezonden De « n zendingstermijn is gesloten Nadat de Maskerade Commissie de mogelijkheden en qualiteiten van de onderwerpen nauwkeurig bestudeerd heeft zal de definitieve keuze pas vallen in de corps-vergadering te houden begin October 1955 slaat " d.w.z wanneer zijn energie omze buiten controle geraakt en de radioactiviteit met grote sprongen toeneemt Nu heeft zich sinds het atoom wordt geëxploiteerd inderdaad zo iets voorgedaan Toen geraakte de NRX-reactor te Chalk River Ca nada volledig bulten controle De reactor en het ganse gebouwencom plex werden onbruikbaar toen een staaf uranium per ongeluk geheel verdampte en grote hoeveelheden radioactieve gassen en neerslag vele duizenden curie sterk alle ruimte verpestten resp levensge vaarlijk maakten Aan de andere kant is gebleken dat de genomen „ anti stralings"-maatregelen met succes werden be kroond De „ ontsmetting " bleek doorvoerbaar te zijn zodat de reac tor weer ingebruik genomen kon worden Kosmos April 1955 De e electronica is in opmars Steeds worden nieuwe vindingen op dit ge bied gedaan of verl eteringen tot stand gebracht Ook het leger profi teert in de Ver Staten van de elec tronische vorderingen uit de laatste tijd Het heeft nu een draagbaar te lephoonsysteem dat 12 gelijktijdige gesprekken kan overbrengen Zijn terminale eenheden hebben de grootte van een reiskoffer ze kunnen worden opgesteld tot op 350 km van elkander verwijderd Ver schillende van zulke systemen kun nen aaneengeschakeld een belang rijk deel van Amerika's territorium overspannen De gesprekken worden overge bracht via een kabel op verschillende frequenties De kabel zelf kan ge woon over de grond worden aange legd begraven worden of om een paal gewonden Een tweede „ set " is nu verkrijg baar die vier gesprekken over een afstand van 160 km kan overbren gen geconstrueerd door BeU Tel Lab t.b.v het U.S Army Corps of Engeneers Belde sets kunnen wor den gebruikt in vereniging met een radio relay systeem De uitrusting is ontworpen om woestijn-hitte te weerstaan zo ook poolkoude en 100 % vochtigheid Eveneens is ze bestand tegen trillin gen en schokken SNL Vol 67 No 10 1955 De e planeet Mars zo schrijft Die Umschau Heft 7 April 1955 geldt tegenwoordig algemeen als een geo logisch zeer oude wereld met ver weerde bergen resp gebergten met verdampte zeeën en met een povere plantengroei bestaande uit mossen en korstmossen Het is inderdaad zo dat op Mars hoge bergen niet voorkomen noch watervlakten Maar dit zou aan de andere kant ook een teken van een „ geologische " jeugd kunnen voor stellen Het laat zich aanzien dat op Mars de periode van vulcanische geberg tevorming eerst sedert kort tot staan Is gebracht Maar wat zien wij verder Dat de groene kleur van de donkere vlek ken volgens de nieuwste metingen helemaal niet wijst op de aanwezig heid van ohlorophyl groene plan tenkleurstof Onze spectroscopische en polarimetrische bevindingen zijn eerder in overeenstemming te bren gen met verwerings-i'esp slijtage vormen van ijzer - en magnesium houdende mineralen zoals ze In vulcanische vliegas voorkomen en zoals ze zich op aarde onder de grond bij aanwezigheid van kool dioxyde en water zonder medewer king van zuurstof op Mars nauwe lijks voorhanden vormen De seizoenveranderingen op de oppervlakte van Mars kunnen ge makkelijk door afzetting van zulke as in combinatie met temperatuurs en vochtigheidsveranderingen wor den verklaard Bedoelde afzettingen hebben zo waar plaats in de richting van de op Mars geconstateerde zeer sterke atmospherische circulatie moesson - en passaatwinden en gaan van actieve vulcanen uit die zich voornamelijk in de buurt van de aequator bevinden Het hele geologische aspect deed McLaughlin degene die de Mars oppervlakte kort geleden het best heeft bestudeerd de volgende woor den uitspreken Misschien is dat wat wij nu van Mars zien een minia tuurbeeld der aarde ten tijde van het vroegste praecambrium 1 milliard jaar geleden He _^ et is een bekende volkswijsheid dat alles met het voorvoegsel „ te " ervoor schadelijk d.w.z niet goed Is behalve tevreden Dus ook te veel vitamine reeds tot mode-gril gede gradeerd is schadelijk Uit de wetenschappelijke littera tuur is reeds bij herhaling het eenen ander hiervan bekend geworden.Wij mogen heus wel voorzichtig zijnmet het lukraak slikken van aller lei vitamine praeparaten zondervoorkennis van de behandelendegeneesheer _ Nu lezen wij in Die Umschau Heft 7 April 1955 dat te veel vitamine A de „ hersendruk " sterk doet toenemen met alle gevolgen van dien Bij uitgesproken gevallen kunnen bij kleine kinderen de grote fontanellen midden boven op het hoofd helemaal naar buiten toe uit puilen Bij grotere kinderen merken wij als symptomen op zware hoofd pijnen en braken Volgens Marinoni en Panizon uit Padua zie ook Acta Paed Latina 7 schijnt deze stijging van de her sendruk de hersenvloeistof brengt die spanning teweeg eerder regel dan uitzondering te zijn Ze kan zeker symptoomarm ver lopen zodat ze in de praktijk dik wijls niet waargenomen kan worden Dé stijging wordt niet alleen ver oorzaakt door vitamine A praepara ten in olie opgelost maar ook door die In water opgelost Daarenboven is het om het even of wij te waken hebben met synthe tische dan wel met natuurlijke pro ducten al dan niet gelijktijdig toege diend met vitamine D Opgepast luidt thans onze boodschap BEiaUPE Kenterin Db E ONTWIKKELING in Oost en Zuid Oost-Azië is niet gunstig voor de Amerikanen - Wat For mosa betreft wordt het hoe lan ger hoe duidelijker dat Washing ton wil het de steun van de bond genoten niet verliezen water in zijn wijn moet doen De betrek kingen met Japan zijn zo verkoeld dat de Japanse minister van bui tenlandse zaken Sjigemitsoe er niet voor teruggedeinsd is in een commissie-vergadering van het Hogerhuis te verklaren dat hij het met de Ver Staten gesloten veiligheidsverdrag als een „ onge lukkig historisch overblijfsel van de Japanse nederlaag " beschouvrt Weliswaar voegde hij er aan toe dat Japan de overeenkomst zo lang zij bestaat dient te eerbiedi gen maar daarmee wordt de pijn lijke indruk geenszins weggeno men Internationale verdragen hebben slechts zin indien zij niet alleen naar de letter maar ook naar de geest worden nageleefd Japan heeft duidelijk gedemon streerd dat het meer dan genoeg heeft van de Amerikaanse be scherming en voogdij Voor de zo veelste maal ervaart Washington dat dankbaarheid een schaars ar tikel is in het internationale ver keer Ook in Indo-China gaat het de Amerikanen niet voor de wind Ondanks de gunstige rapporten welke Dulles na de conferentie te Bangkok aan zijn regering uit bracht lopen de zaken heel an ders dan de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken had voorgespiegeld In Cambodja kre gen de neutralisten de overhand in Laos sloot de regering een ac coord met de communisten in de Noordelijke grensgebieden en in Zuid-Vietnam is de chaos oom pleet Het ziet er hier zelfs naar uit dat premier Diem de grote protégé der Amerikanen wil hij niet van zijn voetstuk vallen een geheel andere koers zal moeten gaan volgen " Intussen schijnt zich nu ook in de Amerikaanse openbare mening een zekere kentering te gaan af tekenen Enige weken geleden was het nog zo dat een voorstel waarbij Eisenhower practisch ge sproken de vrije hand kreeg om in de wateren rond Formosa te doen wat hem goeddunkte in het Congres nauwelijks enige tegen stand ontmoette Zo sterk was de vrees voor de Tsjang Kai Sjek lobby Maar waarschijnlijk is juist deze beslissing van het Con gres waarbij de mogelijkheid dat de V.S een communistische aan val op de kusteilanden Quemoy en IVEatsoe als een casus belli zou den opvatten namelijk wanneer deze aanval gezien moest worden als de voorbereiding van een in - vasie poging tegen Formosa de oorzaak geworden van een her waardering der mogelijkheden van Amerikaanse zijde Wat was namelijk het geval De rechtse republikeinen en de admiraals-sectie in het comité van stafchefs waren met de „ indirecte garantie " van de kusteilanden al lerminst tevreden Admiraal Car ney verklaarde in een interview dat hij een complete oorlog tus sen de V.S en communistisch Chi na om Quemoy en Matsoe onver mijdelijk achtte Hiervan schrokken niet alleen de bondge noten maar ook het overgrote deel van de Amerikanen Een in vloedrijk blad als de „ New York Times " heeft niet geaarzeld scherp te doen uitkomen dat een oorlog om de Chinese kusteilan den hoogst ongewenst zou zijn Ook president Eisenhower desa voueerde de admiraal Inmiddels waren er tussen de Westelijke mogendheden al be sprekingen gaande over de moge lijkheid om tot een gemeenschap pelijke politiek ten opzichte van Formosa te komen Daartoe zullen de V S zeker het offer van een definitief afzien van de verdedi ging der Chinese kusteilanden moeten brengen In dit stadium der Formosaanse crisis heeft de democratische lei -^ der Stevenson het eindelijk aan gedurfd ook zijnerzijds stelling te hemen tegen een verdediging van Quemoy en Matsoe Stevenson stelde verder voor dat de Ameri kaanse regering niet alleen de bondgenoten maar ook de neu trale staten zou verzoeken een verklaring te onderschrijven waarin het gebruik van geweld in de Straat van Formosa wordt veroordeeld en deze landen geza menlijk met de Ver Staten het besluit kenbaar rhaken in geval van ' n agressie Formosa te zullen verdedigen Daar zou dan tegen over staan dat de kwestie van de status van het eiland nader beke ken moet worden waarbij zowel aan onafhankelijkheid als aan neutralisatie beheerschap of een volksstemming wordt gedacht Bijzonder oorspronkelijk waren de voorstellen van Stevenson niet en het is dan ook begrijpelijk dat Dulles hem daar duidelijk op ge wezen heeft Tenslotte heeft men zich in de V.S reeds ingesteld op de presidentsverkiezingen van volgend jaar Met dit al blijft het de vraag of Amerika het met zijn bondgeno ten eens zal kunnen worden over een gemeenschappelijke koers De kloof is wel versmald maar over brugging lijkt nog niet mogelijk De tijd begint te dringen Hoe En geland over de kwestie-Formosa oordeelt is bekend Churchills vertrek brengt daarin zeker geen wijziging ten gunste van de Ame riljanen En opvallend is dat pre mier Faure van Frankrijk zich nu al tweemaal voor erkenning van Peking heeft uitgesproken 
4 Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang No 294 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD I I I I I I I I 1 I I GROTE VEERTIENDAAGSE MEUDELVERKOOP DIJ HOUTZAGER A11£S AIO£T mG WANT ONZE PAKHUIZEN ZIJN OVERVOL DE VERKOOP BEGINT ZATERDAGMORGEN OM 9 UUR Verende divans ƒ 49 — Boekenkasten ƒ 29 — Theemeubels ƒ 49 — Bankstellen ƒ 290 — Tafelkleden ƒ 5.90 Divankleden ƒ 7.90 Dressoirs f 89 — Karpertten vanaf f 29.50 En zo nog duizenden andere koopjes — Zorg dat U er bij bent dan bespaart U veel geld ledere koper boven ƒ 250 — krijgt 2 dagretours vergoed Tevens pendule CADEAU LET WEL OP ONZE 4 ADRESSEN Schalkwijksiraat I—4 Hamburgersiraai 18 Van Koelsveldsiraai 14 Amslerdamsestraalweg 691 UTRECHT ' N TAXI vanaf station Utrecht ¦^ UITGEBREID TECHNISCHE SCHOOL Ver „ Hendrick de Keyserschool " Ie Jan Steenstraat 19 Amsterdatn-Z teL728605 DAGSCHOOL AfdeUngen voor BOUWKUNDE 11 WERKTUIGBOUWKUNDE M FIJN-MECHANISCHE TECHNIEK ^^ Vereiste vooropleiding en studieduur T L DipL A.B,S of L.T.S 3 jaar na 1 jaar kan het toela tingsexamen M.T.S worden afgelegd U 2 kl H.B.S of 3 ki U.L.O met wiskunde 2 jaar III 1 kl H.B.S of 2 kl U.L.O met wiskunde 3 jaar ^^ IV Alleen voor de afd Werktuigbouwkunde 6 kl L.S ^^ min leeft 12 jaar 8 mnd 4 jaar ^^ Toelatingsexamen 23 en 24 funi a.s ^^ Prospectus letter 4 ^" i 30 et op aanvraag AVONDSCHOOL Afdelingen voor BOUWKUNDE SCHEEPSBOUWKUNDE WERKTUIGBOUWKUNDE Tekenaar en Lager Technisch Kader FIJN MECHANISCHE TECHNIEK Lager Technisch Kader - Kunstafdelingen MEUBEL - EN INTERIEUR-ONT WERPEN HAND - EN MODELTEKENEN KUNSTSCHILDEREN Vereiste vooropleiding voor alle afdelingen uitgezonderd de afd Handtekenen diploma A.B.S of L.T.S Studieduur voor alle atdelingen 5 jaar Toelatingsexamens eind Juni a.f Prospectus letter A " è 25 et op aanvraag TentoonatcUiiig van het werk van de leerlingen afd Hand - en model tekenen op Zaterdag 4 Juni a.s van 14-17 uur Inichriiving t/m 15 funi Dinsdags van 14-16 uur ca op 3 Mei « n 7 Juni van 19-21 uur J W KOPPER Directeur iir -— - cjgi ' - fiirnwiaMSBaHMWMBa — ¦— i ^ UTRECHTSE BIJZONDERE H.B.S H c - B F be Munnik Plompetorengracht 9 — 13 Utrecht Aangifte van leerlingen — voor de eerste en hogere klassen — elke Dinsdagmorgen van iT — 12.30 uur en Vrijdagmiddag van 14.30—16 uur aan het schoolgebouw of schriftelijk dan wel telefonisch K 3400-19897 Er bestaat gelegenheid voor leerlingen uit de Ie 2e en 3e klassen hun huiswerk op school en zo nodig met hulp te maken De directeur A C GATHIER ¦^ I'm BANDOL - Zuid Frankrijk Unieke 13 d hotelreis met verblijf in het prachtig ge legen Splendid hotel Marcello en een volle dag 2 nach ten in Parijs Reissom ƒ 308.50 Kustig programma Goede hotels onderweg Hollandse keuken te Bandol Eersite reis Z Mei a.s Daarna ledere Maandag Op Zondag wordt niet gereden VEAAGT SPECIALE BANDOL-FOLDER J8ATÓ ^- HAGEHOUVV MOBEELSELAAN 37 _ IEL 165U UTRECHT BOLLENVELDEN IN FEESTTOOl ' Vanaf heden organiseren wij iedere werkdag DAG - EN MIDDAGRITTEN naar de bloeiende bollenvelden Dagtocht ƒ 5.50 ] Entree Mlddagtocht ƒ 3.50 l Keukenhof Uitgebreide mlddagtocht ƒ 4.50 j extra ƒ 1.25 Hebt V reeds kennis gemaakt met oo^e allernieuwste zeer luxueus ingerichte reiswagens £ 3ATO ^^ HAGEMOÜW i MOBEELSELAAN 37 — TEL 165U — UTRECHT j z ' ^ DE SPIEGEL BERGSTBAAT 21 — TEL lllSl-16346 Levering van MARKIEZEN ZONNESCHERMEN en ALUMINIUM ZONNEFILTERS Vraagt vrijblijvend prijsopgave Voor spoedige indiensttreding gevraagd ARBEIDERS voor opleiding tot BEWERKEN VAN GIETWERK Aanmelden N.V Machinefabriek „ Rolande " Keulsekade 120 — Utrecht Vervolg van pag KLEINTJES " 6 Dame Fransaise geelt FRANSE LESSEM Privé en clublessen Beginners gevorderden con versatie Vlugge methode Af spraak des avonds 6.50-7.30 uur Adelaarstraat 90 bis icsscn BULESSEN WIS - en NATUUR KUNDE aan leerlingen van middelbare scholen en anderen door student met enige jaren leservaring Br no 7660 bur UN TOEZICHT op - en hulp bfl huiswerk Blaauwcndraad Be gtjnekade 4 Telef 19048 Getrouwd mr K L v HERWAARDEN en Henriette A WILDEBOER De Heer en Mevrouw van Herwaarden-Wildeboer zeg gen mede namens weder zijdse ouders hartelijk dank voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Aerdenhout 16 4-'55 Enige en Algemene kennisgeving Op 13 April overleed tot onze grote droefheid onze innig geliefde Man Vader Grootvader Broe der en Zwager Dr GERARD HENRI BERTRAND arts op de leeftijd van 67 jaar Utrecht C G Bertrand — Asbacher Delft R van der Laan — Bertrand Dr P J van der Laan Pam Carientje Steven Amsterdam H Bertrand Eastbourne Sussex B Stacey-Bertrand Rev W D Stacey M.A Christl Amsterdam A A L Pothast — Bertrand J H A Pothast Utrecht 16 April 1955 Rembrandtkade 561 De crematie heeft heden in alle stilte plaats ge vonden Hiermede geven wij tot onze grote droefheid ken nis dat na een langdurig geduldig gedragen ziekte zacht en kalm is ontsla pen onze geliefde Broer Zwager en Patroon JACOBUS GIJSBERTÜS ACHTERBERG in de leeftijd van 57 jaar Uit aller naam Familie Achterberg Familie Verhoef en To Westbroek 14 April ' 55 Gageldijk 256 De begrafenis zal plaats vinden op Dinsdag 19 April a.s op de Algeme ne Begraafplaats Ver trek van huis des n.m 1 uur Geref Gemeente Zandhofsestraat 82 A D.V Donderdag 21 April ' s avonds balf acht Ds C STEENBLOK DrJ.SCHWARZ Oogarts PRAKTIJK HERVAT A G M Staatsen Arts BILTSTBAAT Ui afwezig f.m 24 April Voor waarneming zie raam biljet of telef 28000 J G HERSCHEL Internist afwezig tot 25 April J H J v.d Vuurst de Vries Uroloog VAN 18 TOT 24 AFRII nief te consuJferen Praktijkwaarneming Dokterscentrale telef 28000 A VRIJLANDT Arts afwezig tot 25 April Voor waarneming tel 28000 Hotel Mimzert — Zeist vraagt uiterlijk 1 Mei nette Café-Rest Kellner DrM.A.v.MELLE AFWEZIG van 18—23 April en van 1—10 Mei VOORLOPIG BERICHT Woensdag 27 April a.s zal In de opslagplaats achter Twijnstraat 59 Utrecht vm 10 uur veiling worden ge houden van faillissements goederen i.v.w nog nette goederen kunnen worden mgebraoht tot 25 April a.s ter plaatse Reeds te zien een staalpantser brandkast compleet met sleutels merk „ J H Straszer " ten kantore v d Curator Plom petorengraoht 15 Utrecht migang Molenstr van 9—12 en 14—17 uur Gerechtsdeurwaarders H A FIE3REN Achter St Pieter 14 R MULLER Hamburgerstraat 25 Kort haar de grote Mode Gewenst is DE JUISTE COUPS een prima PERMANENT of COID WAVE Met onze NIEUWE HAAR KLEUR SPOELING bren gen wij Uw Grijs en ver schoten haar weer in de natuurlijke kleur terug HAABWERKEN - HAARVERVEN Maison QAEMERS J T R E C H T Zadelstraat 18 Tel 11S87 Filiaal Vijzelstraat 51 Amsterdam ¦ HB STADSSCHOUWBURG mmm ¦ TONEELGROEP THEATER I Heden - en Morgenavond — 8 nur I Wegens groot succes herhaling van Samuel Beckett's I WACHTEN OP GODOT I met Richard Flink Gerard Hartkamp Johan Walhain I ' Bernhard Droog Ineke Brinkman HHH Prijzen ƒ 1.10 tot ƒ 4.25 Coupons geldig §¦¦ i ^ STADSSCHOUWBURG ^^ 2 pers wollen dekens v.a ƒ 17.50 Bedstellen ƒ 29 — Fauteuils ƒ 19.50 Huiskamerameublementen ƒ 79 — Zondag 24 April — 2.30 uur komt O.D.I met de ontroelrende kinder operette Victor en de gouden hloem Wegens herdenking van het 50 jarig bestaan zullen al onze zaken op I Maandag 18 April gesloten zqn Kreymbbff Kunt U ons adres niet mabkeiijk vinden NEEM DAN en wü vergoeden de kosten ARCHIEF-VERNIETIGING onder streng toezicht GEEF ons tevens Uw oud papier COURANTEN en TIJDSCHRIFTEN.TEHUIS VOOR MAITOEN.Stichter Nw Gracht 201 — Utrecht W Booth Tel 11248 en 27162 N.V NU VOOR WASVERWERKING ERDAL - FABRIEK AMERSFOORT BEGRAFENISONDERNEMING FA F B TAP BEGRAFENISSEN ¦ CREMATIES ¦ ROUWKAMERS UTRECHT Nieuwe Gracht 50 tel K 30 23352 DE BILT Westerlaan 15 tel K 30 28359 BILTHOVEN Soestd.weg 265 teL K3402 3103 ZEIST Utrechtseweg 137 teL K3404 5089 Op een van onze BBDRIJFSLABORATORIA kan geplaatst worden CHEMISCH ANALYSTE liefst met enige practische ervaring en in het be zit van het diploma Ie deel van de Kon Ned Chem Ver DIADEEM TE KOOP GEVRAAGD DOOR PARTICULIER Eigenhandig geschreven brieven met op gave van leeftijd opleiding en vorige be treOckingen onder motto „ Analyste " aan de Chem Leiding van de Erdal Fabriek te Amersfoort Aanbiedingen met omschrijving en vraagprijs onder no 7974 aan het Bureau U.N „ WERKGEMEENSCHAP INDIVIDUEEL ONDERWIJS " EMMALAAN 33 SCHOOL-INTERNAAT - UTRECHT „ WOODT WONDER " Vacantie - en weekend huisjes voor eigen ge bruik en bedrijven ledere dag te bezichtigen „ De Zonneheuvel " te Voorthuizen „ De Maarnse Berg " te Maarn Nog vóór Pinksteren leverbaar Prijs 4x5 mtr met 3 kamer indeling f 1920 — Nadere inlichtingen ver strekt P KLAREN Avenue Concordia 59 R'dam Tel K 1800-27777 Gebr Buitenweg N.V utrechtseweg 420 De BUt Tel 28021 AUTOREPARATIE Uitdenken spniteoi stof feren autoverhuur zon der chauffeur Shell benzine en smeer station Individuele opleiding Lager Onderwijs H.B.S en Gym nasiiun Ook voor EXTERNE leerlingen kleine klassen met individueel toezicht op het huiswerk gedurende de middag en avonduren De afdelingen Internaat en Huiswerkcontróle zijn eveneensopengesteld voor leerlingen die het onderwijs aan andereonderwijsinstellingen te Utrecht volgen.Aanmeldingen dagelijks van 19—20.30 uur uitsluitend natelefonische afspraak Emmalaan 33 tel 21524 school 21909 privé INBOEDELVEILING De niakelaar G J Beuken zal t»en overstaan van de not A Romer te Baam in de viUa OPNAME GEVRAAGD in rusthuis voor hulp behoevende oude dame In Utreciht of omgeving Brieiven met volledige gege vens onider no 8128 bur UN PRINS BERNHARDLAAN 7 TE BAARN Voor eenvoudige debiteuren administratie hebben wg plaats voor accurate m of vr Kantoorbediende niet ouder dan 30 jaar Duidelijk handschrift vereist Schriftelijke sollicitaties met opgave van leeftijd geno ten onderwijs verrichte werkzaamheden en verlangd salaris aan Laméris Instrumenten NV Biltstraat 149 - Utrecht Vi wegens opheffing van het kindertehuis op Woensdag en Donderdag 20 en 21 April a.s des morgens om 10 uur VEILEN de zeer goed onderhouden inventaris w.o 23 dl vanbedden met matrassen en dekens linnengoed linoleum en rubber vloerbedekking electr wasmachine Hoover electr aardappelschrab - en groentensnljmachine Vlnis gecomb gas kolenfornuis Senking hete luchtkachel Vroling personenweegschaal Seca schrijfmachine Mercedes vaste wastafels enz enz Bezichtiging Maandag 18 April van 10 tot 4 uur en Dinsdag 19 April van 10 tot 1 uur AAntlEMERS ' MATERIAAt ' SCRCeOSCHAPPEN J.A.NOHSTERNX Nadere inlichtingen bij de makelaar O J Beuken Laan straat 14 Baam Telefoon 2405 BLOKSMA I VBEESWUK TEL 544 radiateurenfabriek NM OCCASION Citroen Deux Chevaux 1954 liUxe uitvoering Verbruik 1 Itr op 20 km In prima staat GARAGE JOH DE ROOY HESSENWEG 2 A De Bilt Tel K 30-28161 Nobeldw.straat 16 — Utrecht raagt Uw kamer 3,50 X 4,50 kant en klaar gelegd met origineel Verto-bouclé tapijt ƒ 92.50 of met Jabo tapijt ƒ 115 - Vakicundig naaien en leggen inbegrepen Fa.l.A.KlAARENBEEK&Zn Burg Reigerstraat 14 Telefoon 1.3.1.2.3 Al bijna 50 jaar het vertrouwde adres EEN FLINKE JONGEN ter opleiding als radiateurmonteur Aanmelden Donderdag 21 April 1955 van 17.00 tot 19.00 uur GELDLENINGEN aan ambtenaren en vast part personeel v.af ƒ 100 tot mnd.-inkomen zonder borg Wett tarief Vlug zakelijk discr lichte aflossing NATIONALE VOLKSBANK Sarphatistraat 36 Amsterdam O Telefoon 50669 Gevraagd ^ OPSLAGRUIMTE 100 O 150 tn ' VOOR 6 TOT 8 MAANDEN EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN VOOR OVERGORDIJNEN Aanbiedingen Fa H J C Pieters en Zonen te Utrecht Janskerkhof 24 Telefoon 14906 Gevraagd voor apotheek in Amsterdam-W ' M Jbsdi jLüij hakn ' filialen ¦ Mariaslraal 45 ¦ Tol 21221 ' Amst straatweg 245 - Tel 23810 GiUstraaf75 - Tel 18182 2 APOTHEKERS-ASSISTENTEN liefst gerout Assistentenwoning bij apotheek met CV oliestook en keuken beschikbaar Gunstige voorwaarden Brieven onder no 8040 aan het Bureau U.N DESGEWENST IM48UUR KLAAR RECTIFICATIE NACHTVOORSTELUNG Woensdag 20 ApHl te 23.15 uur SPECIALE NACHTVOORSTÈLLING ter gelegenheid van de Wereldkampioenschappen Tafeltennis \ =*~^ rukkerij jHOONTE < Willemstr 15-21 • Dtreolit EEN BOEIEND PROGRAMMA OVER NEDERLAND Bntrée-pryzen 75 en 100 et Plaatsbespreken van Maandag 18 April af dagelijks aan de kassa van 10 uur af of per telefoon 12461—20106 Leert nu AUTORIJDEN In de handige Opel Record 1955 J Eierma Catharijneslngel 128 tel 20762 Gedipl door ANWB FNOP KNTVrV Voor soiled houdbaar PERMA üiENT met de nieuwste Zwit serse machines ƒ 7.50 compleet naar Maison Reinert Ooster straat 3 tel 23777 De wereldbekende WIENER HAARVBRFKAM kleur gega ramdeerd houdbaar geeft niet af Prijs ƒ 7.9B Het Parfume riehuis Amsterd Straatweg 144f b.h viaduct Tel 25230 Leert AUTORIJDEN bij auto rijschool „ De Dom " De rij school met de meeste successen Vraagt inl Herenweg 66 Telef 22432 BEHANGEN en witten Voorgoed behang en witwerk naarB V d Laan U A de Ruyter straat SbisVraagt staalboeken ter Inzage Telef 24636 SNEL-PRIVé-DANSLES 8 les sen doel bereikt — MaaK afspraak met Dansschool Wild schut Kromme Nieuwe Gracht 48 telef 16079 Voor goede lessen naar LERA ÉÉNCENTRALE Zestig leer vakken ca handelscorrespon dentie 9 talen Assomatie-exa mens boekhouden steno ty pen bijwerken alle schoolvak ken vertalingen 20 talen eco nomie meteorologie Secreta riaat Nassaustraat 36 Utrecht Telef 16037 Voor een nieuwe RADIO naar Radio Centrum Pridor Wal dorp Philips Betaling 6 9 12 maanden Telef 19636 Vinken burgstraat 4-6 WISKUNDE BIJLEbSEN HBS Gymn Lyceum opleid Staats examen afd Wisk ook Mulo Griftkade 9 telef 21077 Mevr M C beroemd PLA NEETKUNDIGE Spr uur Dins dag Woensdag 2-8 en Donder dag tot 5 uur Succes verzekerd Alléén voor dames Leldsekada 101 bis Zebregs AUTO MÜTORRIJ-SCHOOL staat altijd iilaar Het adres voor Uw rijlessen Zadel straat 8 telef 10183 Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 Tel 17605 Utrecht Kamerverhuizingen afhaal - en besteldienst verhuizingen en transporten door het gehel » land Auto - en motorrijbewijs Reeds duizenden geslaagden door RIJSCHOOL „ Accuraat " o.a moderne Chevrolet Mulder & Co Sinds 1920 BEN-instruc teur Nachtegaalstraat 52 t.o Parkstraat Utrecht Tel 16126 Expert in - en verkoop GELDLENINGEN - Fhiancieel Instituut heeft zowel particu lier als bankkapitaal beschikb voor Ie en 2e hypotheken Bouwcredieten financieringen geldleningen adviezen enz Den Haag tel 320776 Postbox 6044 Leert nu vlot AUTORIJDEN in de nieuwste Peugeot 1955 Alle versnellingen gesynchro niseerd dus gemakkelijk scha kelen Thuis afhalen en bren gen „ Correct " Jacob Jonker straat 1 telef 25464 De meeste kans om m één keer Uw rijbewijs te halen heeft U bij GERARD DOESBURG Ge diplom door KNAC en ANWB Anth Matthaeuslaan 37 a Utr Telef 13158 Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-mstancteuT voor alle rijbewijzen A B C en D Leidseveer 100 Telel 21310 bti het station JUDO VANDERHORST 3e dan6x I ' Mechanisch oog In het Instituut voor liadio Technici te New York is voor de eerste maal een „ mechanisch oog " gedemonstreerd dat een millioen zandkorrels in een seconde kan tellen Dit „ oog " de „ iconumerator " geheten dat via electronische weg werkt kan bacteriën bloed lichaampjes sterren van foto's of wat anders ook dat het „ oog " ziet met dezelfde fabelachtige snelheid tellen Technici van de „ Allen B du Mont"-laboratoria welke deze tel apparatuur heeft ontwikkeld ver klaarden dat de te tellen voor werpen geplaatst worden in het apparaat waarna een kathode straalbuis ze met een liohtbunde aftast Het licht komt daarna via een lenzensysteem op een foto electri-sche cel die dan het werk ver richt dat liet netvlies in een men selijk oog doet Deze cel brengt voor elk voorwerp een electrische impuls voort en geeft de telling door aan „ de hersens " van het apparaat die dit weer in cijfeirs omzet U.P J Regeringscontrole op prijskartellering Vergroot inzicht werkt preventief In het algemeen rekent de regering het zich tot taak een gezonde mede dinging te bevorderen welke econo mische expansie dient dan wel eco nomische stagnatie bestrijdt en daar mede tevens leidt tot aanvaardbare kosten - en prijzenverhoudingen Sa menwerking in het bedrijfsleven zal gericht kunnen zqn op doeleinden die met dit regeringsbeleid als regel niet in strijd zijn zoals rationalisatie van productie inkoop en afzet tech nisch onderzoek export kwaliteits verbetering enz Dit wordt o.m opgemerkt in het door acht ministers ondertekende antwoord op het verslag der Tweede Kamer over het ontwerp wet Eco nomische mededinging De einde 1950 bij alle prijzenkar tels omtrent de hoogte en de vor ming van de vastgestelde minimum prijzen gehouden enquête heeft uit gewezen aldus wordt in het ant woord der regering verder opge merkt dat in de aanmelding onder de naam „ prijsregeling " een grote verscheidenheid van regelingen schuilging zoals bijv uniforme mi nimumprijsregelingen open calcula tieschema's gesloten calculatiesche ma's prijscorrectieregelingen en re gelingen tot prijsbinding in de twee de hand Voorts gaf de enquête ten dele een inzicht in de concrete hoog te van de minimumprijzen van ver schillende goederen terwijl daar waar aan de prijsregeling calculaties ten grondslag lagen kennis kon wor den genomen van de samenstellende delen van de prijsberekening De aldus verkregen gegevens heb ben het mogelijk gemaakt te komen tet algemene beleidslijnen die ge volgd konden worden bij het onder zoeken naar prüzen kartels Hiervan is gebruik gemaakt niet alleen daar waar een kartelproce dure met inbegrip van een advies van de commissie-bedrijfsregelingen aanhangig was of werd gemaakt doch ook in vele besprekingen met het georganiseerde bedrijfsleven Veelal is hierbij gebleken dat het vergrote inzicht in de prijskartelle ring niet naliet preventief te werken en in verscheidene gevallen heeft dit geleid tot prijswijziging Kruiswoordraadse De omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt als volgt HORIZONTAAL 1 Beraadslaging 5 tempo 8 commando 10 gods dienst 11 scheiding der continenten 12 onwrikbaar 14 geleidelijke ont wikkeling naar iets hogers 15 streek 16 gezinslid 17 visotter 18 aldus 20 nauw 22 bez voornaam woord 24 reeds 25 gereed 28 scheik verbinding 29 ingewijde 31 gezinslid 33 grondtoon 34 ge sloten 35 sneeuwschoen 38 laatst leden 39 meubel 42 zangnoot 44 opgeld 45 bevordering in rang 46 het leggen der vogels 47 biljartstok 48 herkauwer 49 naam voor de Ja panse keizer 51 slopje 52 met detanden gevormd VERTICAAL 1 Nasporing 2 kle dingstuk 3 getijde 4 in aanzien 5 kuddedieren 6 reeds 7 zonnig aangenaam 9 kuddedieren 10 speel goed 12 fotografisch beeld 13 on derricht 15 pers voornaamwoord 19 gewicht 20 maat 21 bevel 23 onder het stof 24 behoeftig 26 mo degek 27 richtsnoer 30 handje 32 spil 33 lookplant 36 edelge steente 37 geestelijke 39 hoeveel heid 40 vertegenwoordiger 41 ambtshalve 43 naaldtekening 45 schrijfgereedschap 47 spie 49 voor zetsel 50 tweeklank De oplossingen dienen als gewoon lijk op een open briefkaart te ge schieden en moeten uiterlijk Don derdag eerste post in ons bezit zijn China voelt zich belasterd Het persagentschap „ Nieuw Chi na " heeft een artikel geciteerd van het centrale orgaan der Chinese communistische partij dat officiële Amerikaanse K.ingen ervan be schuldigde China te „ belasteren " Deze kringen doen alsof „ China zich het leiderschap van het Aziatisch Afrikaanse blok wil verzekeren en alsof zich achter de schermen een strijd daarover tussen China en India zal ontwikkelen " aldus het partij blad Nieuws in het kort — De Nederlandse houthandel en industrie heeft om de woningnood in ons land te verlichten aan het Bouwcentrum te Rotterdam verzocht een ontwerp uit te werken voor de bouw van „ houtrijke " huizen die kwalitatief kunnen concurreren met uit andere materialen vervaardigde woningen — Dr J Dufour is benoemd tothoogleraar in de afdeling der mijn.bouwkunde aan de Technische Hoge school te Delft om onderwijs te ge ven in de historische geologie enpalaeontologie Dr J Dufour isthans werkzaam bij de BataafsePetroleum Maatschappij — Het stoffelijk overschot van de bronsgieter A N Binder die op 60-jarige leeftijd in Haarlem is overleden is Vrijdag op Wester veld ter aarde besteld Vele kun stenaars volgden de baar met het stoffelijk overschot Ir A R H Brouwer is benoemdtot buitengewoon hoogleraar in deafdeling der weg - en waterbouw kunde aan de Technische Hogeschoolte Delft om onderwijs te geven in detoepassing van waterkracht De vijfhonderdste emigranten vlucht van de KLM zal Maandaga.s worden uitgevoerd De jubi leuravlucht zal naar Rhodesia wor den uitgevoerd WATERSTANDEN Mannheim 359—008 Kaub 292 — Trier 180—008 Koblenz 292 — Keulen 298 — 001 Ruhrort 526—003 Lobith 1151—004 Nijmegen 929—0 Arnhem 919—003 Eefde 439—001 Deventer 331-002 Namen laPlante 165—003 Maastricht hoofd sluis 4390+010 Borgharen 3990 1-008 Belfeld 1094—050 Grave 475—039 ¦ i'-L IJ 15 geadresseerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad In zendingen welke niet aan deze voor waarden voldoen worden onlierroe pelijk terzijde gelegd Hieronder volgt de oplossing van onze Paaspuzzle VAN LINKS NAAR RECHTS A Correct respect B Kiel biel C A.P S.L ooi en Zr D nap tumb ler lef E trog leem G atlas cello H gij TL I A.N.P sta K Eh eng L ets fra M ar Ne N serum ra vijn O teer rede P iep plezier nar R 1.1 do sijs om S.A S wuft leut T even es oe doel V ijl stempel re Z eg kist adat N.N VAN BOVEN NAAR BENEDEN 1 Chantage pastille 2 partij reëel vijg 3 R.K pol ale rep wel 4 ris garnituur dun 5 eelt pof si 6 cL ui al tets 7 om es set 8 robe azijn 9 i.l is opa 10 eb ei de leed 11 sier roe la 12 pen leute raar mud 13 el lel ana ven tor 14 zeelt nijdas een 15 turfmolm generaal. „PRETTIGE PAASDAGEN VOOE AL ONZE LEZERS " De prijzen werden deze week ge wonnen door C Kok Adelaarstraat 40 Utrecht ƒ 10 — C van Dillen Dommelstraat 11 « Utrecht ƒ 5 — mej Th M Lans Oudenoord 75 bis Utrecht J C M de Jong Valkstraat 64 Utrecht W v d Molen Herder laan 1211 A de Geus-Schuurman Hopakker 44 Utrecht mevr E Ewee Eikstraat 47 Utrecht allen ƒ 2.50 
6 Zfrterdog 16 April 1955 - 62e Joargang No 294 UTRECHTSCH NKUWSBLAD Te koop aangeboden compleet FRAME van dames - en van herenrijwiel Petri'^traat 3 Utr KUIMTJES tot 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 KUISLIFT Spoed Tet overna me Starlift voor handkracht afmetingen 55x55x80 „ De Sche ve Toren " Vredenburg 20 In de prachtige bossen van de omgeving Maarn te koop aan geboden moderne VILLA'S zo wel dubbele als enkele Zijn ca Juli-Aug op te leveren Ge makkelijk te bereiken met bus en trein Br no B-3790 Adv ' Bur Alta Pausdam Utrecht Heer b.b.h.h zoekt gemeub ZIT - en SLAAPKAMER met pension Br no 7710 bur UN f Ife jfc>op < ciR5»fii«ISö^Ü ' V/AAESCHUWING 2e Hands Weding Zo goed ais nieuwe costuums colberts pantalons regenjassen iioeden schoenen mantels japonnen handschoe nen enz voor spotprijzen bij G V Nüendaal Mgr v d Wete rjngstraat 26 DIVANBEDDEN 11.50 ledikan ten 9.50 oplilapbedden 11.50 matrassen 12.50 kindermatras Een 5.75 wagenbedies 2.75 tui melledikanten 31.30 Rechtstr matrassenfabriek Lange Lau v/erstraat 46 MODERNISEER die oaderwetse deuren Al die stofnesten en verfvretende planktm zyn in 1 maal weg met orue speciale deurmaat hardboprooiaten af meting 213x92 ƒ 4.é0 per plaat Natuurlijk weer „' t Timmer huys " Rozenstraat 14 bij de Jacobikerk UW KEUKEN douchecel o £ badkamer is dèn pas a £ als het bekleed is met „ Uecorit tegel-board Thans ook in langwerpige tegels Kom eens kijken bij „' t Timmerhuys " Rozenstraat 14 bij de Jacobikerk CSEPEL 125 cc bouivjaar 1D51 in prima staat met wegenbe lasting Joh Uitetibogaertstr 11 Utrecht Iedereen ' n SCHRIJFMACHINE zonder vooruitbetaling plm f 3 per week DiEcre ie verze kerd Br Postbus 5040 Rotter dam PHILISHAVE nu t 39.75 vanaf ƒ 1 p.w Vraagt demonstratie of kom kijken en overtuig U Ned Televisie en Radio Bedrijf N.T R.B Catharijnesingcl 16 Tel 25001 Sponszadeldekken 1.35 buiten b?nden 2.75 binnenbanden 0.98 c'ubbele fietstas 5.75 enkele fietstas 3.75 Schotje ruittasje 199 jasbeschermers 1.19 ket tingkasten 2.98 spatborden 1.95 kinderduo's vooro^D 4.95 kin derduo's achter 8.95 TORPEDO Naehtegaalstraat 33 Utrecht Wollen Jersey pakjes met los hangend of getailleerd jasje reeds vanaf / 49 losse Jersey Jasjes ƒ 26.75 PoTiIin rokken / 14.75 overgooiêrs ƒ 16.75 tweed rokken ƒ 14.75 bolero's / 14.75 nylon blouses f8.75 „ ELISE " Voorstraa * NIJMAN BULLETIN Voor f 4 een vloerkleed Ja zeker bvj textielhuis Nijman kunt U di rect een vloerkleed kopen van een werkelijk fantast;sch mooie kwaliteit tegen f 4 p.w Hoge prijzen denkt U Let eens op ' Waar koopt U een echt Wilton karpet zeer zv/tar vana * ƒ 112.50 of een werkeiijk ijzer sterk haarvelours k-'jrpet vanaf ƒ 123.75 en dan ce reclame van de week Een velveto karpet waar wij ge ast 15 jaa ' voor durven in staan vanat ' 106 Gem betalingscondities op elk artikel Textielhuis Nij man Croeselaan 163 Utrecht Telef 18647 Kamp 61 Amers foort telef 7070 NIJMAN BULLETIN De len^e begint bij textielhuis Ni.1man Nieuws van de afdeling dames er herenconfectie - Speciale lentekoopjes leuke voorjaars j?ponnen vanaf i 19.75 zuiver wollen Jersey costui.-ms vanaf 36.95 en elk artikel verkrijg baar tegen de mees gem be talingscondities — Textielhuis Nijman Croeselaan 163 Utr Telef 18647 Kamp 61 Amers foort telef 7070 GE ~ - nEDSCHAP v halve prij zen Comb tang 1 steeksleulels 50 80 pijpsleutels 0.75 Engelse sleutels 3.50 ringsleutels 1.50 bankhamers 1 timrnershamers 1 hamerstelen 0.25 ' panschop pen met steel 2.2 ' eeldkisten 4 95 conustangen 2.50 blitztan gen 2.50 blikscharen 2.75 spij kers per pak 5 kg 2.25 Bez Oude Gracht 210 Beuken STOELEN t 8.30 ronde tafels V eethoek 45 keuken tafels met 3 laden 29.75 en ƒ 39.75 Geerts Hlnmarkt 37 Telef 10228 WEES ZUINIG spaar duur geld Verdien door zelf timme ren met ons goedkope hout board en triplex Laagste prij zen Op maat gezaagd Hout handelcentrum Herenweg 60 62 telef 16830 Utrecht Vacantie in eigen BUITEN HUISJE Verplaatsbare dub belwandige zomerhuisjes ja renlange levensduur gezond en hygiënisch Compleet t 875 Aan materialen op maat U timmert zelf ƒ 650 Houthandelcentrum Herenweg 60 62 te 16830 Utr Waarom een 2e hands naaima chine Een nieuwe Engelseelectr portable naaimachinekost geheel compleet met kof Ier en hulpstukken slechts / 160 Betaling event in overleg Geh.vrijblijvend geven wtl U na dere inl prosp enz van deelectr ESSEX NAAIMACHINEStuur ons even een bericht - ofbel ons op N.V Handel Mij„Tracoport " Herengracht 26 Den Haag Telef 1B4175 GEEN HUIS Met ƒ 2000 een mooi soiled woonschip Arken bouw Boven Fortlaan 4 Utr Telef 16929 Ook Zondags HUIS te koop Bev kamers en suite keuken 2 grote en 2 kl kamers garage grote voor - achter - en zijtuin Groenekan gem Martensdijk Br no 7668 bur UN Te koop " n NATIONAAL KAS EEGISTER enigszins defect tegen elk aannemelijk bod G J V Berkel Voorstraat 25 tel 18812 AANRECHTEN met kastjes be vragen bij H Wijnmalenstr IP Te koop aangeboden KINDER WAGEN tevens als wandclwa gen te gebruiken met matras je Th a Kempisplantsoen 321 Na 7 uur MOTORRIJWIEL laSO Puch 125 cc als nieuw met zwcefduo we gens aanschaffing zwaardere Prijs billijk Jodenkorkhof 9 Bilthoven TROPISCHE VIS Barbus Su matraan ƒ 1.20 Hazemania ƒ 1.40 Barbus Titea ƒ 1.50 Schaarvis je ƒ 1.20 Black MoUy ƒ 1 Rode Rio ƒ 0.75 Zonstraat 2 Te koop KINDERWAGEN half Engels model Prti billiik N ^ 6 uur Dr Schaepmanstraal 17 Utrecht bij Julianapark Een MAATCORSET '' In ieders bereik want de betaling rege len wij gemakkelijk en Uw oude corset heeft ook nog waarde Moderne medisch ver antwoorde pasvorm Eerst pas sen dan kopen Inlichtingen huize Venus ' postbus 154 Utr Aangeb 1 KAPTEIN MOBY LETTE en 1 Zündapp beide 1 jaar oud met telescoopvering en koppeling in staat van nieuw de Kaptein haast niet bereden moet nog inlopen Ook Zondag ïlaterdag na 6 uur Ook in 6 12-18 maanden Goedestr 79 Utr Uw aangewezen adres voor ver se BLOEMEN enjDlanten voor tuin en kamer direct van de bloemenkweker Ook tuinaan leg Het adres H v Dam Bilt - « traat 210 telef 1 7045 Te koop een ATTS'rT %' - cl<»iii-s Zonder gebrrken f^n -^- t garan tie ƒ 2750 met radio Amsterd Straatweg S09 2 MOTORCARHIERS m J.L.O niotoren in prima staat met trommelnaven in zijwielen A de Hoog Hoogstraat 1 Utrecht Vuren eiken BEUKENHOUT trplex board finoer meubel plaat lijsten latten ronde stokken Alles tegen scherp concurrerende prijzen en op maat gezaagd Houthandel A Putten Amsterdamsestraat weg 367 tel 1705 » Utrecht DAMESRIJWIEL f 15 heren rijwiel ƒ 15 Oude Pijlsweert straat 67 na 4 uur Ook Zon dags Frima DAMESSPORTRIJWIEL compleet merk Wereld Tor pedonaaf ƒ 75 jongensrijwiel compleet ƒ 45 ongeveer 10 jr Runstraat 44 LANDHUIS voor zelfbew met 6 kam badk zolder kelder garage enz in prima slaat vrij staand op goede stand in Bilt hoven Vraagprijs f 25000 Des gewenst ƒ 16500 hypotheek è S'i Br ond no 8093 bur UN Vacantie STAPELLEDIKANT voor 2 pers boven elkaar met stromatrassen Dames meisjes-fiets billijke prijs Telef 27417 v.m half 10 Flinke BRANDKAST kant kloskussen Na 7 uur Witte vrouwensingel 82 Te koop een eikenhouten bu reau ƒ 50 en Protos STOFZUI GER ƒ 10 Engels ledikant ƒ 20 Kapliein Mobylette f 200 haard kacheltje ƒ 55 v d Molen Croeselaan 55 Te koop STOFZUIGER zon der gebreken Electrolux 220 Volt ƒ 25 Schimmelpenninck laan 33 telef 13789 Te koop prima HERENRIJ WIEL met trommelremmen Te bevr Racinelaan 20 Oog in Al Zaterdag na 2 uur Weg emigratie Pracht AMEU BLEMENT old finish ƒ 130 pracht dressoir / 70 schuifta fel balpoten ƒ 35 nieuw kin oerfietsje 7 12 jr I » i2.50 mooi kinderledikantje i 15 v d Poll laan 18 Zeist Telef 4738 VLAG 230x335 met stok en wimpel tegen halve prijs Als nieuw Beukstraat 26 Utrecht Alleen Zaterdagmiddag Te koop ZOMERHUISJE in prima staat gerieflijk en mo dern ingericht Gelegen te Bilt-h cven Br no 7823 bur UN KAPTEIN MOBYLETTE 1952 in prima staat f 125 pracht bouvier reu 1 jaar deskundig gecoupeerd prijs billijk Ook Zondag Lange Nieuwstraat 53 U geniet meer van het leven met een onovertroffen Puch BROMFIETS van Toon van Zupthen Croeselaan 7-9 Utr Telef K 3400 - 21665 Betaling in overleg Wenst U een betrouw bare voorlichting over NEON RECLAME maakt dan eens een tele fonische afspraak Des gewenst komen wij U per auto afhalen voor een bezoek aan onze fabriek Chique BANKSTELLEN te koop direct van fabrikant aan particulier die als model ge diend hebben waarbij chique bankstel bestaande uit 3 zits-bank en 2 clubfauteuils ƒ 450 en ƒ 495 tevens fraai bankstel i 595 ƒ 695 en ƒ 750 2 dames fauteuils f 135 per stuk Te zien Zaterdag Zondag tot en met Woensdag Nieuwe Park laan 115 Den Haag Telefoon 55.16.80 Union TANDEM met hulpmo tor Victoria en Kaptein Mo bylette in zeer goede staat Ka naalstraat 229 SUPER NEON TELEFOON 13727 SINGELSTRAAT 11 Utrecht HOUT - HOUT - HOUT Uw aangewezen adres voor allerlei timmerhout is en blijft Hout werf „ De Liesbosoh " Oudwü kerdwarsstraat 48 a telef 19501 Wij hebben in voorraad ra men deuren hardboard golf platen enz enz Heeft U iets te timmeren Kom dan eens bij ons kijken Onze fabriek ligt 5 min ' van het station in het centrum van de stad Te koop 2e hands KINDER FIETSEN in alle maten er grote sortering dames - en he renrijwielen Nobektalling No belstraat 41 telef 10216 AUTORADIO Blaupunkt Mo torola Philips enz vanaf / 160 Betaling in drie maanden als contant Radio Jaarsveld hoek Weerdsingel OZ 1 en 3 telef 19836 Te koop aangeb 10 WOON HUIZEN met een huuropbr van f 2359f.80 per jaar Koop som ƒ 10.000 Br no 7988 bur UN Aangeb 1 HEREN - en JON GENSRIJWIEL Billijke prijs ' ac v d Borchstraat 24 Na 5 uur Te koop een DAMFSRIJWIEL met lamp in prima staat Te zien ' s avonds na 8 uur Hr Gijsbrechtstraat 2 IJsselstein Te koop in Maarssen een WINKELHUIS waarin is geves tigd een bakkerij met winkel Koopsom ƒ 13.000 Te bevragen bij P P Kraayeveld beëdigd makelaar-taxateur Bloemstr 13 Utrecht Remington KOFFERSCHRIJP MACHINE met koffer Laatstemodel met tabulator z.g.a.n.Kleur grijs Te bevr Rijnlaan 157 ^ Te koop TANDEM met Berini hulpmotor prima in orde Prijs ƒ 225 Zaterdag na 4 uur P v Gurp V d Boschstraat 17 Te koop voor GELDBELEG GING prima woonhuizen in Tuindorp Koopprijs ƒ 30.000 Er no 7992 bur UN Te koop een object WOON HUIZEN Huuropbrengst van f 1200 Koopsom / 12.000 Hypo theek beschikbaar Br no 799 bur UN VERF - VERF Grondverf ƒ 1.70 kilobus glansverf 1 2.25 kilo bus plastic muurverf f 0.95 plastic muurverf afwasbaar f 1.50 kilo Alle verfwaren en gereedschappen — „ Amstra " Amsterd straatweg 155 Nach tegaalstraat 43 Te koop 4 WOONHUIZEN Om geving Tuinwijk Koopsom ' 18.000 Br no 7994 bur UN Te koop rianteWONING in om geving Wilhelminapark Koop som ƒ 24.000 Br no 7995 bur UN Voor een BROMFIETS of rij wiel naar Trapman J v d Borchstraat 47 eindpunt lijn 11 en Willemstraat 36 telef 15226 Alles op gemakkelijke betalingsvoorwaarden Wegens plaatsgebrek aangeb RADTO-GRAMOFOONCOMBI-NATIE met Gelo=o 6 banden radio en Garrard platenwisse laar geheel in blank eiken kast met zeer veel moderne gramo foonplaten tegen ieder aanne melijk bod Alleen na 7 u J G V Dijk Breedstraat 16 a bis ETERNITPLATEN in rood en gTijs leveren wij in de stan - daard maat 250x120 cm doch ook in kleinere - naten naar keuze machinaal op maat ge zaagd Scherpe prijzen N.V Uboka bouwstoffenhandel Fieuwe Kade 22 hoek St Ja cobsstraat Telef 7517 - 22983 Utrecht LOKHORST AUTOS De beste en goedkoopste wagen staat ir Eussum Jaguar Mark 5 4.500 Chevrolets 48 50 en 53 2.000 6.750 Fords 47 48 en 53 1.250 1.750 6.750 Ford Mercury 51-52 5 000 Dodge 3.000 De Soto 51 en GUITAREN ƒ 27 tot ' 750 Keu7e uit meer dan 100 instrumenten Vanaf ƒ 1 per wek Muziek handel Stoové Hjnmarkt 42 Telef 21207 De onovertroffen PUCH brom fiets wordt ook geleverd door fa E Boekee Jac van Ruys daelstraat 19 telef 22919 Beta ling in overleg Te koop de originele 20 liter JERRYCANS a ƒ 5.50 en water cans a ƒ 5.75 per stuk Dekkle denhuis Veemarktplein 1-2 tel 13833 toestel 5 FIGUURZAAGARTIKELEN als zaagbeugels zaagjes zaag klemmen tafeltjes drilboren schuurpapier schuurkurken enz Doesburg Steenweg 43 Telef 10687 4.500 5.500 Nash Ambassa dor 5.000 Austin Somerset S3 4 000 Simca Aronde 52 3.500 Morris Minor 53 3.500 FordConsul 52 3.500 Hillman 51 vieronder de kap 3.000 Vanguard 512.750 Opels Olympia 51 52 en 532.750 3..900 Oldsmotile 48 2.000 Ford Taunus 50 en 51 2.000 Chrysler Cabriolet 1.750 FordVedette 50 1.600 DKW Ha 521500 Skoda Roadster 2.250 Ford Prefect 51 1.500 Ford An glia 52 1.500 6 Stuks Opel Blitz en Borgward open en geslotenvrachtwagens 2.500 ö.OOO Com mer bestelwagen 2.Ö50 Fordson bestelwagen 600 kg 2.500 In ruilen Financieren Garantie.Verlofgangers levering met te rugkoopverklaring Vele wa gens voorzien van verwarmingen radio Zondags geopend Fa.Lokhorst Herenstraat 37-39 Bussum Telef..K 2959 - 6316 Magneet en Gruno RIJWIE LEN Solex en Magneet brom fietsen Betaling desgewenst in overleg Rijwielhandel J v Capelleveen Jan v Scorelstr 64 Utrecht Als een flonkerende licht straal op de weg is de nieuwste Iedereen ' n SCHRLTFMACHINE zonder vooruitbetalmg ca ƒ 3 per week Ie betaling na 6 we ken Discretie verzekerd B '' no 4430 bur UN Rabeneick Bromfiets WOONARKEN Betonnen cas co's voor zelfbouwers Woonar ken weekendarken drijvende bungalows gebouwen terras sen etc Gebruikte woonarken van ƒ 6000 tot ƒ 30.000 Meerdere met ligplaats in het Gooi H/B „ Merafto " Arkenbouw bij de J P Coenbrug Utrecht Telef 24173 met J.L.O motor Voor zien van de nieuwste technische snufjes PRIJS ƒ 665 — compleet Reeds ontvangen de H,M.W BROMFIETS Super de Luxe Het tech nische wonder met 2 ver snellingen GAZELLE SKODA CABRIOLET in prima staat loopt 1 op 12 gebruikt geen olie Prijs ƒ 975 Ted Visserweg 10 Maarn Tel K 3432 - 2917 FONGERS RUDGE Rijwielen Voor FEESTVERLICHTING grote partij lüeuwe gloeilam pen tegen speciale prijzen Franco thuis Vraagt inl telef 26821 Na 18 uur De wereldmerken met het devies „ UW LEVEN LANG " Schit'o'end » collectie Alle NIEUWBOUW in Utrecht en omgeving is te bevr bij Bureau Actief Duifstraat 5 tel 16086 Voor Oog In Al " ook aan het bijkantoor Beethoven laan 41 ACO RIJWIELHUIS P NIEUWLANDSTR 26 Telefoon 17028 De zaak met 100 % KAMPEERTERREIN Nog en kele familie kampeeiterreinen tL koop of in huuikoop in orachtig bos omgeving Huis ter Heide in 1500-2000 of 5000 m2 Te bevr bij N.V v.h H D Wijbregt & Co Stationsweg 44a Den Haag Telef 112924 LANDHUIZEN met garage tekoop Vrije vestiging Groene steijn's Bouwbedr/jf Molenstr 75 Soest Te koop FOTOTOESTEL Leicamet Elmar prijs ' iOO Tevens 1.6x9 m compur V.a Maandag's avonds na 8 uur Weerdsin gel WZ 51 bis ^ Te koop aang antiek mahonie houten SECRETAIRE in goede staat Petristraat 3 Utrecht Te koop aangeb electr Phaff KOFFERNAAIMAiJHlNE 220 V met toebehoren Br no 8027 bur UN Grote PRIJSVERLAGING Ja wa motoren Jawa junior 150 - jc 1195 Jawa sen 250 cc / 1643 Jawa Twin 350 ce i 1945 Geheel compleet met buddy seat duo voetsteunen en st«')plicht Ook op gem bet.voor-vv % vooruit bet resterende oedrag in 12 18-24 mnd Hoofd.igeni Jawa motoren motorhandel ^ iet v der Mispel Loolaan 70 telef 3 009 Driebergen In aanbouw en bestaande WO NINGEN in en om Utrecht in prijzen van ƒ 16000 tot / 37500 Tekeningen en inlicntingea Riet Franken makelaar Linneausl 61 Utrecht telef 23202 LEDEREN KLEDING Bekende ffibriek van lederen kleding biedt aan particulieren lederen jrssen mantels vesten korte damesjasjes enz op zeer gem betalingscondities C-icn voor uitbetaling Ie betal.ng na 4 w Br no 7858 bur UN AANRECHTBLADEN Prompt uit voorraad leverbaar in leng ten van 140 t.m 200 cm Andere lengten met een week levertijd Bouwstoffenhandel ÜBOKA Nieuwe Kade 22 hoek St Ja cobsstraat Telef 17517 en 22983 Utrecht BASEBALL SCHOENEN ƒ 3.95 ƒ 2.95 ƒ 2.25 lederen bromfiets petten ƒ 3.95 motorcaps ƒ 6.75 mil werkschoenen ƒ 5.50 ƒ 6.50 werkbroeken grondzeil rub berlaarzen lieslaarzen My drechtstraat 24 Te koop Balda KLEINBEELD CAMERA F 2.9 met paraattas statief vergrotingstoestel en geh do ku uitrusting totaal 33 stuks prijs ƒ 329 Na 6 uur tel 23814 COSTUUMS regenjassen col berts pantalons overhemden rokken blouses schorten pya ma's lakens slopen enz op ge makkelijke betalingen Hajo Balijelaan 53 Tel 16285 Vraagt huisbezoek Grote partij BRANDHOUT ƒ 3 per carrier afgehaald Kisten handel alle maten en schotten A J v Breemen Achter Cla renburg 27 telef 14784 - 26695 » AS»OTO ' WITTEVROÜWEHStR 14 UTRECHT TEL-.11440 SCHOTTEN kisten div ma ten flessenhandel klstenhan del verpakkingsmaterialen A J V Breemen Achter Claren burg 27 hoek Vreeburg Telef 14784 Te koop van fabriek direct aa ' afnemer TENTEN dekzeilen fietstassen luchtbedden mar kiezen nieuw en reparaties V Breemen-Waterborg Vre denburg 64 telef 26695 14784 Voor Diana en PUCH SCOO TERS Puch Triumph en Har ley motoren en Gazelle Motor carriers naar Toon v Zutphen Croeselaan 7—9 Utrecht Tel 21665 Betaling in overleg JAWA JUNIOR 150 cc geheel compleet ƒ 1195 Ook op gem betalingsvoorw ƒ 300 vooruit betaling resterende oedrag in 12 18 24 mnd Piet v d Mis pel Loolaan 70-72 telef 8009 Driebergen DE VOLHARDING Wcster kade 13 Utrecht levert op ge makkelijke betaling huis - sa lon en slaapkamerameuble menten vloerkleden gordij nen lopers bedstellen dekens Vraagt inlichtingen U slaagt altijd Te koop wegens sterfgeval z.g an AUSTIN BESTELWAGEN A 40 lO.OOO km ger Alleen aan particulier Vincent van Gogh laan 7 Doorn Goed tehuis gezocht voor mooie ZWAKTE HOND reu 10 mnd Alleen voor dierenvrienden Griftstraat 64 Utrecht Te koop prima K.ACHEL merk Pelgrim ƒ 40 eiken bureau 4 la den ƒ 30 Vossegatselaan 27 AUTOHANDEL CENTRUM Blauwkapelseweg 11 Utrecht Telef 21944 b.g.g 14075 BIEDT U AAN OCCASIONS J.V.A 1954 nieuw Kaiser Henri J 1953 Kaiser Rotterdam de Lux 1951 zwart in staat van nieuw Chrysler Cabriolet 1952 als nieuw Opel 1952 als nieuw Opel 1950 Fiat 500 Lux met schuif - dak 1950 2 Fiats 500 bestel station 1950 Renault 4 1949 Standard Vanquard 1949 Skoda 1949 Volkswagen 1950 AUe wagens in Iste klas staat Aantrekkelijke prijzen Financiering mogelijk E.v.t inruil Van de in aanbouw zijnde 8 HERENHUIZEN aan de Ko ningsweg zijn nog enkele per celen te koop Royale kamers gunstige ligging Geschikt voor zowel grote als kleine gezin nen Benodigd eigen kapitaal ƒ 10.000 Inl bij Bureau Ac tief Duifstraat 5 telef 16086 Utrecht FIAT 500 cc behoorlijke staat motor gereviseerd Tevens Bootmotor mei k Adler " Te bez terrein Nieuwlichtstraat 16bis Na 6 uur Ter overname aangeb WIN KEL met bedrijfsruimte aaji verkeersweg Volkrijke buurt geschikt voor diverse branches Br onder no 7794 bur UN Beschaafd heer beschikkende over WINKEL met opslag ruimte wenst dit over te doen aan firma waar hü eventueel in dienst genomen kan worden Br onder no 7793 bur UN Zo goed als nieuwe RADIO op batterU en aquarium 60x30x30 Adr v Bergenstraat 129 Singer HANDNAAIMACHINE f 37,50 zwaar eiken ombouw 2-pers ƒ 29 3 laut en 4 stoelen uitschuiftafel alles Old-finisch eiken uitschuiftafel ƒ 29 Eng huiskamer Oud-Hollandscfae stoelen Nw Koekoekstraat 22 Tel 27085 CITROEN sport 1948 en motor C.Z 1950 beide in prima staat Te bevr Korte Lorobokstr 7B Tel 22093 HERENRIJWIEL hoog model Locomotief ƒ 65 damessport rijwiel ƒ 75 en laag model of meisjesrijwiel merk Fongers ƒ i5 Riouwstr 78 Utrecht Wegens sterfgeval motor C.Z 150 cc als nieuw gelopen 8700 km Pijnboomstr 3 bez Za terdag 5—7 uur Prima Telefunken RADIO toestol 3 golfbanden en scha duw afstemming speelt prach tig prima toestel koopje ge bruikte damesfiets ƒ 12.50 ook Zondags Knop.straat 55 bis PIANO Duits kruissnarig merk instrument Bill prils volle garantie Bet desgtnv in overleg Ook inruil Molenbeek's Pianohandel Asterstraat 7 Utrecht tfle-t 23525 Wegens vertrek gehele INBOE DEL te koop Te bezichtigen heden - Maandag en Dinsdag avond van 7 tot uur Mr Tripkade 42 Utrecht Goed onderhouden > IMCA van particulier te koop met radio verwarming en diverse acces soires geen handelaren Hoge noord 21 Utrecht Te koop een nieuwe BANDEN WAGEN prijs ƒ i25 Amers foortsestraat 6 a Soesterberg GRAF te koop zeer mooie lig ging op de begraafplaats Soest bergen te Utrecht Zeer billijke prijs Br no 7815 bur UN Groot slaapkamer AMEUBLE MENT licht lits jumeaux met 4 deurskast voor elk aanneme lijk bod W v Noortstraat 47 na 5 uur Z.g.a.n half Eng KINDBR WAGE2 ^ kleur blauwgrijs Te vens aquarium 60x30x30 Zaag straat 5 Wegens omstandigheden eenRADIOGRAMMOFOON in pri ma staat tegen el-k aanneme lijk bod Te zien na 6 uur Waalstraat 11 Utrecht KAMPEERRADIO Braun Por table voor batterij alsmede voetstuk waarin voeding uit lichtnet Fabrieks nieuw ge kost f 160 nu voor ƒ 100 Is als nieuw Zeer weinig gespeeld C Smeenkstraat 26 Prima DAMESRIJWIEL ge heel compleet ƒ 27 BO Oudwij kerveldstraat 3bis Prima HERENRIJWIEL met nieuwe banden Billijke prijs Abr Kuiperstraat 20 bij Mar nixlaan Wegens aanschaffing auto eenmotor DKW 250 cc bouwjaar 1955 Nog ' 9000 km garantie.Kan desgewenst gefinancierdworden Motorhuis Vianen Vos segatselaaai 10 Ben prima HERENPIETS w.s Jaiitine |^' Billitonkade t.o 61 2 Old Finish HAARDPAU TBUILS z.g.a.n prüs 30 gld p stuk A van Ostadelaan Slbis RBFLEXCAMERA Reflekta II no 46569 Prontor s-sluiter met tas Weinig gebruikt als nieuw voor ƒ 125 Br onder no 7711 bur UN ZUNDAPP Bella Scooter Als nieuw 150 cc kleur donker groen Prijs ƒ 1350 met garan tie Ook ruilen Wijnand Schouten Oude Gracht 330 telef 19919 Pracht grote Philips RADIO z.g.a.n Race fiets merk Jocs z.g.a.n Eng platenwisselaar Balijelaan 29 Liet zindelijk SIAMEES POES JE 3 maajiden oud te koop ras echt Keizerstraat 57 Een HERENRIJWIEL ƒ 25 en een damesrijwiel niet geheel compleet Bolksbeekstraat 68 DAMESRIJWIBL in prima staat compleet geen opkopers Na 7 uur Zijpestraat 5 Berini BROMFIETS in prima staat wandelwagentje en huis kamertafel Te bevragen Plei neslaan 28 Den Dolder Voor R.K mensen weet ik een WONING in centrum Utrecht tehuur Als contactprestatie vraag ik ƒ 4 a 500 voor 1 jaar teleen Br onder nr 7695 bur UN Eiken gebeeldh THEEMBU BEL kistmodel 80x45x68 f 90 eiken brab tafeltje midd 87 cm Chopinstr 42 Utrecht telef 21047 Berini BROMFIETS ter over name aangeboden met nieuwe motor en beenschermen we gens aanschaf auto H Edens V Koetsveld'Str 8 Te koop omg Utrecht HOTEL CAPé-RBSTAURANT m thee tuin en speeltuin Zeer gunstig gelegen Bekende zaak Koop som inventaris en goodwill ƒ 32.000 Br no 7685 bur UN Leeg te aanvaarden WOO N-ÏIUIS in Tuindorp bevattende 4 kamers keuken eenvoudige badkamer en zolder mits ino deme huurwoning met garage of plaats daarvoor in Utrecht of directe omgeving ter ruiling besehik'baar Br onder no 7682 bur UN ARK te koop tegen elk aan nemelijk bod Adres R Jaspers Woonark Stella Maris Da Costakade t.o 104 Zeer weinig gebr Philips PLATENSPELER op voet met extra hi fi saffier ƒ 50 Steen stra Willem Barentzstraat 7 Z.g.a.n WANDBLWA-GEN Uiterste prijs ƒ 35 Befcker straat 32 Een goed onderhouden KIN DERWAGEN een blauw col bert costuum maat 48 een zwart colbert en fantasiebroek maat 48 een grijs mantelpak maat 44 een zinken zitbad Rich Wagnerlaan 5 Utrecht WOONSCHIP Salon 3 sl.k keuken WC Electra waterl bergruimte met garantie ƒ 37.50 Ben kapt ƒ 2000 bezichtigen ook Zondags Portiaan 4 Utr Telef 16929 Arkenb Bovenr ijJE^:,|fe!((8p s«^rEin intern Br no 8007 bur UN Wasserij Staatsen Rotsoord 24 Utrecht vraagt voor diverse afdelingen enkele nette MEIS JES Loon volgens C.A.O Aan te melden aan het bedrijf Nette JONGENS en MEISJES gevr Wij bieden een goed ba sisloon mogelijkheid tot ruime premieverdienste en wekelijks gratis sigaren Aanmelden da gelijks N.V Sigarenfabriek De nova G Witteveen Kanaalweg 95 Utrecht Gevraagd enige LEERLING NAAISTERS en loprling bont stikster Prettige werkkring Bonthuis Beringen Lijnmarkt 1 NV Cemsto vraagt flinke GLA ZENWASSERS Aanm Vee marktplein 5 tussen 9-5 uur Wij vragen voor een onzer fi lialen een nette WTNKELJÜF FROUW en een kousenrepara trice Hoog loon Aanm model schoenmakerij De Brabander Amsterd straatweg 695 t.o Demka ' s avonds na 8 uur Gevr ervaren VERKOOPSTER en leerling verküoDE^er voor hen die interesse tonen voor ons mooie vak gelieven schrif telijk te solliciteren met uitv ref aan Gez HerniMns Schoe nenmagazijn Lange Jansstraat 8 10 Utrecht Telef 12732 Nette JONGENS gevraagd voor licht fabriekswerk leeftijd t.m 16 jaar prettig werk Aanmel den 8 5 uur Croeselaan 26 N.V Chem Fabriek „ Het Holland sche Bijenpark " Op een klein handelskantoor ambitieuze VROUWEL KAN TOORKRACHT om opgeleid te worden in alle voorkomende kantoorwerkzaamhecen Leef tijd 15 tot 18 jaar Liefst enigs zins kunnende tyoen Br no 7984 bur UN Top's Banketbakkerij Juliana laan 6 b Bilthoven vraagt een LEERLING BANKETBAKKER gelegenheid te werk-m voigens leerlingstelsel V.B.O..B Gevr voor direct tijdelijk of vast MORGENMEISJE Aanm na 6 uur Malleeingel 4 Wilt U BIJVERDIENEN Gra tis inl Postbus 60 Dordrecht Gevr een eerste klas KAPSTERgoed loon en prettige werk kring Servaas Traay 77 Drie bergen Gevr in klein gezin een netMEISJE voor hele of halve da gen Meerdere hulp aanwezig.Koningslaan 67 Gevr een net MEISJE voor hulp in de huishouding in ge zin van 2 personen van 8-4 uur Aanb no 7790 bur UN Wordt gevr beschaafde HUIS HOUDSTER bij heer alleen Niet ouder dan 45 jaar Opgave van ref verlangd salaris no 7723 bur UN Nette eerlijke WERKSTER ge vraagd voor Maandag Donder dag van 8.30 tot 12.30 uur en Za terdag van 8.30 tot 12.45 uur Br no 7655 bur UN Nette WERKSTER gevr voorde schoonmaak Aanm Zater dagavond tussen 6-7 uur Ade laarstraat 90 bis Gevr net WERKMEISJE voor 3 halve dagen Donderdag Vrtj Qsg en Zaterdagmiddag Th v Diepen Biltstraat 60 Utrecht Nette heer vitaal en gezond eigen woning trekkend van Drees zoekt nette HUISHOUD STER in gelijke omstandighe den verkerend om gezamenlijk huishouden te doen Br no 7658 bur UN Gevr voor garagebedrijf flinke JONGEMAN voor magazijn en lichte administratie Enige er varing gewenst Br met volle dige inl en verl salaris no 7713 bur UN Overheidsinstelling te Utrecht vraagt mannelijke en vrouwe lijke KANTOORBEDIENDEN van 18 tot 28 jaar Mulo of HBS diploma vereist Vlot kuimende typen Br no 7761 bur UN LEERLING-NAAISTERS gevr Dienstbode voor de hele dagen Aanmelden Hilmo's Confectie en Verhuurbedrijf Catharijne singel 18 a Gevr een nette JONGEN plm.lü jaar voor fietswerk en lichtewerkzaamheden F de Ruijter,Krugerstraat 4 bis ^ Gevr beschaafd jong MEISJE voor baby van IVz jaar van 9-5 uur Inl mevr Huisman Mau ritsstraat 58 Utrecht Na 6 uur Gevr net MEISJE voor de mor genuren Aanb mevr Moller Poortstraat 6 Per 1 Mei of 15 Mei gevr een net MEISJE of jongen als hulp in de keuken niet boven 17 jr Soestdijksestraatweg 291-Zuid Bilthoven Gevr net MEISJE van 8 tot 2 u Aanm Jac v Ruysdaelstraat 71 tussen 8 en 9 uur Nette zelfst HULP in de HUIS HOUDING in klein gezin vg.g.v Aanm van 5-7 uur Prof.Dieperinklaan 19 Nette WERKSTER gevr voor 1 m.orgen p.w van 9 tot 12 uur Mevr Kuiler Oude Gracht 233 Utrecht Gevr een ervaren BOUWK " TEKENAAR voor avondwerk aan huis Br met volledig inl no 7818 bur UN Mevr Keiser Mr Sickeszlaan 23 zoekt HULP voor 1 of meerochtenden per week Gevr een BROOD - en BAN KETBAKKER Bij C P Boers ma Julianaweg 218 telef 19473 Wilt ü een BROMFIETS kopen Kom dan eens bij ons kijken A GEERTMAN ZONSTRAAT 12 Telefoon 18558 Wij hebben Sparta Solex R.A.P Boenson H.M.W Gemakkelijke betaling in 3 6 9 12 of 18 maanden Voor BROMFIETS - MOTOR - en AUTOFINANCIERING BEL 21161 Assurantiekantoor E F D HOFMAN Tolsteegsingel 5bis Een nette WERKSTER gevr v Maandag en Dinsdagochtend en Maandagavond v 6-8 winkel werk v.g.g.v Staffhorst Drie haringstraat 5 bij Vredenburg Aanm na 7 uur Gevr HULP in de HUISHOU DING voor d en n Mevr den Hartog van Oldenbarneveld laan 5 Maliebaanstation Op onze ateliers waar uitslui tend het beste genre damesja ponnen wordt vervaardigd kunnen vrij nog enige eerste kl NAAISTERS plaatsen Uitslui tend volslagen en vakbekwame werkkrachten die door opge dane ervaring een hoog salaris mogen verdienen gelieven te solliciteren Dagelijks gelegen heid tot aanm bij Joïo Couture Nieuwe Gracht 64 Utrecht E%tsï£Ètóéïfö«i4Seï>09tó«i CAPé-KELLNER zoekt werk V Zaterdags en ' Zondags Ook buiten Utrecht Br uo 7320 bur UN Ervaren NAAISTER vraagt werk dames en kinderkleding Ook verander en verstelwerk Mooie coupe en prima afwer king Zeer billijke prijzen Me vrouw M M EUing Kok Weerdsingel OZ 78 bis Meisje uit prov Groningen N.H 21 jaar als HULP in de HUISHOUDING voor d en n Br no 7776 bur UN B.z.a R.K WINKELJUFFR 43 jaar in het bezit van midden Etandsdiploma reeds jaren als zodanig werkzaam levensmid delenbedrijf Br no 7738 bur UN B.z.a nette jonge WERKSTER voor Zaterdagmiddag en/of des avonds voor kantoor Br no 7724 bur UN Aang HEEL HUIS J P Coen straat bev kamers en suite keuken 3 slaapkamers tuin en schuur Gevr groter huis Tel 24455 of br no 7672 bur UN Aangeb groot BOVENHU'S be vattende 6 grote kamers grote overloop 2 balcons en keuken Nutswoning omgevmg Kanaal straat Gevr iets kleiner of gro ter huis Telef 24455 of br no 7671 bur UN Aangeb een BENEDENHUIfe bev 4 kamers keuken kelder en schuur Gevr groter Br no 7677 bur UN Aangeb BOVENHUIS bev 5 kamers keuken wc veel berg kasten Geschikt voor dubbele bewoning Gevr heel huis met tuin minstens 4 è 5 kamers Br BO 7773 bur UN Aangeb AMSTERDAM Nieuw West belétage 3 kamers keu - ken badkamer box waranda ¦ f 41.50 p.m Gevr woning in prov Utrecht Br no 14326 Adv Bur Recla Teclinica Kei zersgracht 267 A'dam UTRECHT—NIJMEGEN Aan geboden hele suite jrote keu ken bijkeuken kelder voor en achtertuin 1ste t-tage 3 gr 1 kl slaapkamer grote zolder achteruitgang ƒ 32 p.m Gevr Utrecht heel huis 5 kamers badkamer Oog in Al of Tuin dorp tot / 60 p.m Br no 7830 bur UN GRONINGEN—UTRECHT of omgeving Aangeb Groningen benedenwoning woonkamer keuken 3 slaapkamers badcel kelder schuur tuin ƒ 9.50 per week Gevr Utrecht of omgev heel huis Br no 7828 bur UN Aangeb HEEL HUIS bevat tende kamers en suite keuken 2 slaapkamers overloop en vliering schuur en tuin Gevr groter huis met 3 è 4 slaapka mers en achterom en schuur Br no 7814 bur UN Aangeb te ZAANDIJK heel huis kamers en s-uite 4 slaap kamers badkamer 2 wc's zol der tuin voor en achter telef Modern huis lage huur Gevr in Utrecht of omgeving heel huis 4 slaapkamers event met garage Br no 7789 bur UN Aangeb te DEN - IAAG mooi groot benedenhuis bev 5 ka mers met tuin tussen H Spoor en S Spoor Te ruilen voor groot herenhuis te Utrecht Br no 7788 bur UN Aangeb MIDDENSTANDSWO NING Oog in Al 6 kamers balcon zolder douche voor en achtertuin vrij uitzicht Huur ƒ 50.15 per mnd Gevr Tuindorp Groenekan De Bilt HoU Rading huis met 3 slaap kamers vrij uitzicht Genegen te kopen Br no 7785 bur UN Vrije woning LEERDAM met 5 kamers douchecel Te ruilen tegen een gelijke v/oning in Utr Br no 7783 bur UN Grote BO'VENWONING suite zijkamer baleon keuken bo ven 3 slaapkamers keuken zol der met gas waterleiding ge schikt voor samenwoning om geving Rivierenwijk Voor heel of bovenwoning Br no 7781 bur UN Voor woningruil alle soorten huizen en flats in alle delen van de stad te A'dam R'dam Den Haag Hillegom Leiden Arnhem Groningen Apeldoorn Tilburg Dordrecht Woerden Montfoort IJsselstein Jutfaas Bunnik Zeist Bilthoven De Bilt Groenekan Maartensdijk Leren Westbroek Driebergen Vlissingen Leiden WONING BUREAU „ ALTIJD KANS " Weerdsingel WZ 97 P.uim zonnig BOVENHUIS in Dichterswijk Zeer geschikt v dubbele bewoning Gevr huis aan verkeersweg liefst Amster damsestraatweg of Vleutense v/eg Spoed Br no 7734 bur UN Aangeb groot HEEL HUIS om geving Noorderbrug Gevr 4 cf 5-kamerflat Br no 7731 bur UN Aangeb heel huis te HILVER SUM of Middelburg Gevraagd idem te Utrecht of naaste om geving Br no 7730 bur UN Mooie zonnige FLAT t.o Dem ka 2e etage woonkamer 2 sl kamers keuken douchecel voor benedenhuisje met tuin Br no 7717 bur UN Kuilen aangeb HEEL HUIS omtrek Wittevrouwcn bev voor - en achterkamer keuken plaats was en kolenruimte een grote slaapkamer en een kleine kamer zolderruimte In ruil voor heel huis omtrek Amsterd straatweg St Joseph laan Br no 7714 bur UN Utrecht HUIS Tuinwijk suite keuken w.c kelder boven 2 slaapkamers voor - en achter tuin stenen scuhur huur ƒ 37.30 pm Gevr huis in Zeist zelfde ir.-houd liefst Griffenstein Br no 770 » bur UN Aangeb BENEDENWONING 5 kamers tuin enz J van Scorel straat Gevr benedenwoning ofklein heel huis zelfde omgev.of Koningsweg Br no 7700 bur UN HEEL HUIS kamers en suite 2 slaapkamers keuken huur ƒ 6.85 p.w Voor bovenhuis flat of etage Br no 7693 bur UN Een ETAGE kamers en suite gang keuken voor - en achter balcon en 2 slaapkamers huur ƒ 7.05 p.w Te ruilen met vrij huisje en tuin ergens buiten v bejaard echtpaar Br no 7692 bur UN Aangeb aan Graadt van Rog genweg 3 3-KAMERFLAT met Bruinzeelkeuken badcel bal con fietsenbox en zolder Ge vraagd heel huis met tuin ge schikt voor dubbele woning l-uur ƒ 60 a ƒ 65 per maand Om geving centrum Bi no 7686 bur UN A,angeb zonnig BENEDEN HUIS Ondiep 4 kamers keu ken tuin schuur achterom ƒ 7.25 huur Gevr heel huis Utr.of omgeving Br no 7684 bur UN Aangeb mooi BENEDENHUIS 2 kamers 2 slaapkamertjes Pruinzeelkeuken tuin loods alles keurig ƒ 6.45 p.w Voor bo venhuis Br no 7680 bur UN HEEL HUIS ruime suite tuintje 2 slaapkamers zolder enz Wittevrouwen Ruilen voor heel huis met 3 slaapkamers grote tuin event met zij - of achteruitgang Ook de Btlt of Bilthoven Br no 7769 bur UN Zeist Aang FLAT bev 4 ka m.ers keuken douchecel bal con schuur huur f 7.90 Gevr gelijkwaardige woonruimte te Utrecht hogere huur geen be zwaar Br no 7767 bur UN HooMbewoner van aardig ge legelv huis aan een der singels vlakbij station en centrum wil P.UILEN met huis bev ten minste 4 slaapkamers onver schillig waar in Utrecht of naaste omgeving ïlat of ged van huis komt ook n aanmer king Br no 7760 bur UN Aangeb HEEL HUIS voor - en achterkamer keuken voor - en achtertuin schuur 2 slaapka mers grote overloop Gevr heel huis tuin kamers en suite 3 of 4 slaapkamers zol der Br no 7755 bur UN Aangeb BENEDFNHUIS aan verkeersweg 2 kamers en suite keuken en 1 slaapkamer grote plaats en schuur net aciiter rm huur ƒ 6 Gevr grotei ook bovenhuis Br no 7750 bur UN Diverse woningen in geheel Nederland Vraagt gratis pro spectus Inschrijfgeld ƒ 1 per kwartaal Uitsluitend schrifte lijk WONINGRÜILBUREAU „ Stad en Land " Oude Kerkstr 15 Utrecht GRATIS WONINORUILCATA LOGUS Interlocaal locaa Ver koop onroerende goederen Ef ficiënt systeem 13 Jaar erva ring Woningruilcentrale „ Ne derland " Spoorstraat 11 Utr.T elef 21758 FLAT Calderonlaan met uitz Lessinglaan voor vrij huis Br no 7656 bur UN Vervolq „ Kleintjes ' zie pag 4 
56 Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang Mc 294 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie VOETBALVOORBESCHOUWINQ El ink wijk kan nu van Brabantia winnen HANPBALVOORBESCHOUWINg Sport Vereent kan kampioen worden BRIDQE-RUBRIEK Listen in bieden en spelen met melk meer mans h n?euwsbud AJVISTERDAM Nieuw étage 3 kamers keu - tamer box waranda m Gevr woning in recht Br no 14326 Recla Teciinica Kei t 267 A'dam r—NIJMEGEN Aan hele suite örote keu euken kelder voor ' tuin 1ste e.tage 3 gr pkamer grote zoider jang ƒ 32 p.m Gevr heel huis 5 kamers Oog in Ai of Tuin ƒ 60 p.m Br no 7830 GEN—UTRECHT of Aangeb Groningen voning woonkamer ï slaapkamers badcel 3huur tuin ƒ 9.50 per vr Utrecht of omgev Br no 7828 bur UN HEEL HUIS bevat Yiers en suite keuken amers overloop en schuur en tuin Gevr lis met 3 è 4 slaapka - achterom en schuur 14 bur UN te ZAANDIJK heel lers en suite 4 slaap adkamer 2 wc's zol voor en achter telef mis lage huur Gevr it of omgeving heel aapkamers event met r no 7789 bur UN te DEN lAAG mooiledenhuis bev 5 ka tuin tussen H Spooroor Te ruilen voorenhuis te Utrecht Br > ur UN MIDDENSTANDSWO-og in Al 6 kamers older douche voor rtuin vrij uitzicht 0.15 per mnd Gevr Groenekan De Bilt ing huis met 3 slaap iTij uitzicht Genegen Br no 7785 bur UN ling LEERDAM met 5aouchecel Te ruilengelijke v/oning in Utr r83 bur UN 5VENWONING suite balcon keuken bo ipkamers keuken zol gas waterleiding ge or samenwoning om vierenwijk Voor heel iwoning Br no 7781 ningruil alle soorten 1 flats in alle delen tad te A'dam R'dam g Hillegom Leiden Groningen Apeldoorn Dordrecht Woerden t IJsselstein Jutfaas Zeist Bilthoveti Deenekan Maartensdijk,estbroek Driebergen 1 Leiden WONING „ ALTLTD KANS '* gel WZ 97 mig BOVENHUIS in djk Zeer geschikt v bewoning Gevr huis iersweg liefst Amster latweg of Vleutense d Br no 7734 bur UN [ root HEEL HUIS om oorderbrtig Gevr 4 rflat Br no 7731 bur leel huis te HILVER Middelburg Gevraagd [ Jtrecht of naaste om r no 7730 bur UN nnige FLAT t.o Dem ige woonkamer 2 sl teuken douchecel vooruisje met tuin Br no UN aangeb HEEL HUIS Wittevrouwcn bev achterkamer keuken ' as en kolenruimte ¦ slaapkamer en een imer zolderruimte In heel huis omtrek straatweg St Joseph no 7714 bur UN 3UIS Tuinwijk suite w.c kelder boven 2 5rs voor en achter en scuhur huur ƒ 37.30 ' huis in Zeist zelfde iefst Griffenstein Br mr UN BENEDENWONÏNG 5 uin enz J van Scorel vr benedenwoning of 1 huis zelfde omgev ïsweg Br no 7700 bur JIS kamers en suite amers keuken huur Voor bovenhuis flat Br no 7693 bur UN GE kamers en suite iken voor en achter i 2 slaapkamers huur 7 Te ruilen met vrij tuin ergens buiten v echtpaar Br no 7692 aan Graadt van Rog 3-KAMERFLAT met keuken badcel bal lenbox en zoidei Ge sel huis met tuin ge oor dubbele woning a / 65 per maand Om entrum Bi no 7686 zonnig BENEDEN idiep 4 kamers keu n schuur achterom r Gevr hcei huis Utr ¦ ing Br no 7684 bur nooi BENEDENHUIS s 2 slaapkamertjes keuken tuin loods - ig ƒ 6.45 p.w Voor bo Br no 7680 bur UN lUIS ruime suite 1 slaapkamers zolder evrouwen Ruilen voor met 3 slaapkamers n event inet zij - of fang Ook de Bilt of Br no 7769 bur UN ng FLAT bev 4 ka lken douc^ecel bal ur huur ƒ ' i.90 Gevr rdige woonruimte te logere huur geen be - - no 7767 bur T^N ' oner van aardig ge s aan een der singels ation en centrum wil met huis bev ten slaapkamers onver fa&Y in Utrecht of igeving Blat of ged komt OOK fn aanmer no 7760 bur UN HEEL HUIS voor - en ler keuken voor - en i schuur 2 slaapka ote overloop Gevr 5 tuin kamers en f 4 slaapkamers zol 10 7755 bur UN BENEDENHUIS aan ' eg 2 kamers en suite 1 1 slaapUnmer grote schuur net acnter ƒ 6 Gevr grotei ook Br no 7750 bur UN woningen In geheel Vraagt gratis pro Inschrijfgeld ƒ 1 perUitsluitend schrifte 5NINGRUILBUREAULand " Oude Kerkstr il WONINGRUn.CATA-nterlocaal '.- ïcaai Ver lerende goederen Ef steem 13 Jaar erva lingruilcentrale Ne Spoorstraat 11 Utr ilderonlaan met uitz n voor vrij huis Br ur UN q „ Kleintjes " ï pag 4 DOS voor een zware taak D.O.S komt morgen alweer voor een zeer moeilijke taak te staan De Utrechters spelen n.l de revanche wedstryd tegen M.V.V uit Maas tricht In de uitwedstrijd tegen de Limburgers moesten de Utrechters de vlag strijken en ook nu slaan we de kansen van de geeltjes niet bijzon der hoog aan Toch mag nieit worden onitkend dat onze eerste klasser technisch goed speelt maar de productiviteit laat nog al eens wat te wensen over Wij willen natuurlijk niet be weren dat D.O.S morgen kansloos is voetbal is inimers een kansspel en wie van de geboden kansen weet te profiteren wordit winnaar De Utrech ters zullen hard zeer hard moeten werken en de voorhoede zal danig agressief moeten opereren om een succes te kunnen behalen Elinkwijk heeft het op papier heel wat gemakkelijker De blauwwitten zün vanmiddag in Eindhoven de gast van Brabantia de club die in de eer ste klasse B als hekkensluiter fun geert Maar juist daarom zullen v d Bogert CS er goed aan doen hun tegenpartij niet te onderschatten want dan zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen Bij een normaal ver loop zien we echter Elinkwijk win nen waardoor zij hun positie in de bovengroep weer wat kunnen verste vigen Voor de verdere eerste klasse wed strijden luiden onze verwachtingen Ie klasse A Holland Sport-Longa 1 Stormvogels Veendam 3 Zwolse Boys Amsterdam 2 Leeuwarden Emma 3 NAC-Go Ahead 1 Roda Sport Excelsior 2 Ie klasse B Kig - tersbleek Fortujia ' 54 2 Heracles DWS 3 Wageningen-Heerenveen 3 Willem II-EDO 1 SVV-ADO 2i Sittardia-Sparta 3 Ie klasse C Vitesse Rapid 2 Haarlem-Hermes E VS 1 Feyenoord-PSV 2 GVAV Ensch Boys 1 Blauw Wit NOAD 2 EBOH-NEC 1 Lim - burgia Alkmaar 1 Ie klasse D DFC RBC 3 AGOVV-VW ' 03 2 Xerxes De Volewijckers 2 BVV Be Quick 1 Ajax-VSV 1 En - sohede De Graafschap 1 Eindho - ven HVC 3 De tweede klassers De twee Utrechtse tweede klassers in de tweede klasse A van West I gaan beidie een reisje naar Amsterdam maken Holland speelt tegen VVA en kan daar met inspanning van alle krachten wellicht een klein succesje boeken UW dat de gast is van DWV krijgt hot o.i veel zwaarder en het zou ons niet verwonderen als de club van de geblokten die klaarblijkelijk geheel van slag is opnieuw een ne derlaag te slikken zou krijgen Ook Velox speelt in de tweede klasse A van West II een uitwedstrijd De geelzwarlen gaan n.l op bezoek bij RFC Beide ploegen ontlopen el kaar niet veel in kracht zodat er mogeüj'k voor de Utrechters een ge Uj'k spel in zit Voor de overige twee de klasse wedstrijden laten we hier onder onze verwachtingen volgen West I 2e klasse A De Kenne - mers ' t Gooi 2 KFC-Ede 1 Ra - piditas H.F.C 1 West II 2e klasse A ONA-HOV 1 Fluks-HVV 2 DCV Vriendenschaar 2 3e en 4e klassers Voor de 3e klas D speelt DWSV op Welgelegen tegen Zeist een ont moeting waarin wel winst zit voor de Utrechters Aan de Thorbeckelaan zien we HMS van Maarssen winnen terwijl St Boys in staat moet zijn APWC met lege handen naar Amers foort te doen terugkeren Een elftal dat van Veenendaal kan winnen moet dat ook van BVC kun nen doen zodat we van CDN winst verwachten Patria is in het Hilver sumse Sportpark kansloos tegen Hilversum Vo^tb^Iprogramma's Afd Utrecht Ie klasse A PVO—Kampong Celeri turlo—Sacistum BDC—Victoria Amf Bm-,s—Actif te klasse B Bilthoven—RUC VSK — Minerva Vreeswijk—DVSU EMS — IJFC 2e klasse A De Kieviten—Veense Boys Oranje Wit — Barneveld Wou denberK—DVSA terr SVMM 2e klasse B KVVA—'s-Graveland WZA—LW DOSV—Olympia ' 25 Meervogels ' 32 — Gooise Boys Soester berff—Hilv Boys 2e klasse C De Meeuwen — St Maar ten Utr Boys—Ortin Hertha—Midlan dla DSO U)—HK Stormvogels Sper wer — Mijdrecht 2e klasse D Rivierwiikers—DOV MSV ' 19 — Voorwaart ^ PVCV—En Avant Sterrenwijk—Wijk bij Duurstede ADH — Bunnik 3e klasse A Limvio—SVMM RK VUV — Austerlltz 3e klasse B Dorestad—UVVO Sehalkwijk—Houten Bensch Boys El st 3e klasse C VBO—DWSM Sparta D—Ankev Boys De Meern—SCH Z.M.C Ie klasse A Eemnes-NOAC WVM—Hoogerhelde Ie klasse B Jonathan—DOSC Maarssen—DBV PTT Boys—EDO U Montfoort — Levu WJ—Matjan 2e klasse A BEO—P & S terr Sper wer Oranje Leeuwen — VVOO DOB — Avance CSW—Chefana 2e klasse B TOV—SOVA Spel Rhe nen—Vel Boys Musketiers—GVVV Cobu Boys—Wit Rood 2e klasse C PVD—Triangel Boys De Merino's — Entre Nous PVHU—SVM Boys PUBM—UHSV 3e klasse A Valleivogels — ^ Velaudi Stroe—VVOP SDVB—Hulshorst 3e klasse B Beverw Boys—Bunnik Lekvogels—Geinoord AWEP—Hercu les Lopik — Sargu 3e klasse C MHU—Müdreeht Waver — Terre Neuve Res Ie klasse A Spakenburg 2 — SSVU 2 CJW 2 — Huizen 2 Celerltudo speelt morgenmiddag de belangrijke competitiewedstrijd te gen Saestum op liet terrein van Her cules Aanvang half drie De wedstrijd Hercules-Veenendaal die vanmiddag zou worden gespeeld is afgelast FAK moet voor de 4e klas G op eigen veld van VOO kunnen winnen en dat verwachten we ook van Ultra jectum nu De Zebra's op bezoek komt Bij KDS Zwaluwen Vooruit houden we het op de thuisclub DEV zal zich in de 4e klas H door De Stiohtse de punten wel niet laten onitneimen Utrecht en Ares konden de punten wel eens delen Onze verwachtingen t.a.v de overi ge wedstrijden zijn 4e klas G The Viotory-SDO 2 Allen Weerbaar Quick A 1 EMM'15-Naarden 3 H WOG-Amsvorde 2 SVF-SEC 1 Laren-JSV 2 VVY Nijen-rodes 2 Opstelling der Elftallen De gang van zaken op 2e Paas dag te Leeuwarden een nederlaag ondanks beter voetbal door onpro ductiviteit is voor de TC van DOS aanleiding geweest in de voorhoede enkele omzettingen aan te brengen Lammers staat nu rechtsbuiten met Flad naast zich Van der Linden speelt middenvoor Luiten linksbin nen en V d Heide is van rechts naar linksbuiten verhuisd Elinkwijk liet het elftal dat met Pasen 4 punten rijker werd op een plaats na ongewijzigd Westers wordt op de rechter-vleugel vervan gen door Peperzak D.O.S Coster V Basten Kraay Temming Westbroek Visser Flad V d Linden Luiten Lammers v d Heide ELINKWIJK Kraak Van Kilsdonk Sluyk V d Bogert v Dijk v Capelle V Rheenen De Jongh Kreyermaat Peperzak Vonk Ü.V.V Slob Rikze W Haars Eykelenborg v Dijk G Haars Bakker Overeem Rademaker V Laatum Bouman VELOX V Kooten Vonk Soesbergen Hol Hendriks Morelisse Klinkenberg Sambeek G.Uitenbosch V d Horst V Weelderen HOLLAND Vooistra Franken v Kouwen Smeding J Smit Morren de Rijk Wittebol A Smit V d Kamp B v Dongen — De Eindhovense Heliport wordt Dinsdagochtend op het voormalige terrein van de voetbalclub Veloc aan de Genneperweg met officieel vertoon geopend Ptfblicatie Ngdefiontl » Zuivelburoou » Gravennago Onder redactie van drs J MuilwQk Van Maerlantlaao 142 > Den Haag OPLOSSINGEN LADDERPEOBLEMEN 181A Dr M Niemeijer en J Har tong Good Ck)mpanion Chess Pro blem Club 1922 1 Da8 dr Df3 1 Ld5 „ interfereert " Td7 dus 2 e4 ± 1 Td5 hindert op zijn beurt La2 2 De8 ± Dit heet een Grim shaw het is echter een dubbele Ld41 - e3 en Td4 Dh8 182B K Hannemann Skakbladet 1919 1 Th5 dreigt Lc5 1 Tc3 2 Pb3t Txb3 3 Lc5 1 Dc3 2 De3t DxeS idem Men ziet dus dat Ta3 en Df3 zich naar elkaar toe kunnen bewegen op het critieke veld c3 interfereren zü elkaar echter Ditzelfde gebeurt nog tweemaal 1 Tt5 2 Dg7t enz 1 Df5 2 Df4t 1 Ld5 2 Pc6t 1 Dd5 2 Te4t Tenslotte 1 gxhS 2 Dd6t Goede oplossingen verwierven 5 punten 183A H M Huse Tidskr f Schaek 1918 1 Da8 dr Dd5 1 Lc6 interfereert c7 Da7 1 e6 idem Ld7 Da4 Dit is hetzelfde ideeals in nr 181 voor loper en pionheet het speciaal Pickabish " Ookhier treedt het thema dubbel op 1 Le6 2 DhS 1 e6 2 e5 Goede oplossingen ontvangen van probleem 181 183 en 183 J M Metzger B Grootenboer Dr G W V Vloten E H Barendregt C J Janssen P Kosten P Pels L Dieperink E Geitz Dr Ir D v d Want W F de Vries G C Visser J A V Schevikhoven L W Berg veld A V d Heijden Th J van Soest en B Uitdenbogaart welkom allen 2 + 5 - f - ' 2 punten » Advertentie Een Keurkorps van ons Koninkrijk Waar in het landsbelang apeurzin en energie doortastendheid en mensenkennis in één persoon ver enigd moeten z^n a&Sx vindt U de leden van bet Keurkorps van de Marecbaussee Dit is iets voor U Vraag inlichtingen over beroeps dienst bt een Brigade-comman dant van de KonlnklQke Mare chaussee of schrlfteliik aan de Sectie Persooneelsvoorziening van bet Ministerie van Oorlog Grote Marktstr 40 DenHaag,Tel 182290 Kom vooruH bij de Marechaussee Weer eenheid in hel zomeravondvoetbal In de laatste jaren waren er in Utrecht twee competities voor het zomeravondvoetbal een van de Af deling Utrecht van de K.N.V.B en een voor bedrijfselftallen aange duid als wilde competitie Voor de laatste bestond grote be langstelling Algemeen was men er van overtuigd dat het gewenst was één zomeravondcompetitie te hebben Er zijn besprekingen ge voerd tussen de commissie van het zomeravond voetbal van de K.N V.B en het bestuur van de O.B.C en men is erin geslaagd tot over eenstemming te komen De elftal len van de z.g wilde competitie ko men bij de K.N.V.B en enige afge vaardigden van de O.B.C zullen in het bestuur zitting nemen 26 elftallen hebben zich voor de nieuwe competitie laten inschrijven Zü zullen worden ingedeeld in 4 af delingen Er zal een automatische promotie en ¦ degredatie voor de hoogst en laagst geplaatste elftal len in de diverse afdelingen zijn Een bedraig van ƒ 70 — zal moeten worden gestort als inleggeld waar voor men dan de beschikking krijgt over een speelveld Sportcom missie KNZB Het bestuur van de ' KNZB heeft de nieuwe sportcommissie benoemd Deze ziet er als volgt uit J Arm brust Amsterdam voorzitter W J den Boer Cïouda vice-voorzitter mevr P Escabache-van Noordwijk Utrecht secretaresse B Planjer Utrecht 2e secretaris J E Buis kool Groningen J M van Duyne Den Haag D J Gerritsen Boeke lo H P Velthuis Apeldoorn en C de Vos Breda leden ' Advertentiej 182 en 183 Mevrouw Nienhuis 5 - f - ï punten 181 en 183 C Pemmelaar P v d Zouwen Th v Gorkom H v Rlheenen allen 2 1-2 punten 181 H B F Boumeester J Th Croon en J Korver allen 2 punten 183 J Th Nieuwenhuys 2 punten Stand van de B-Iadder 1 E H Barendregt II134 p 2 Th J van Soest III 128 p 3 en 4 J A V Schevikhoven II en P Pels III 113 p J A M Polders II 108 p 6 A v d Heijden III 99 p 7 Dr Ir v d Want III 91 p 8 W F de Vries II 77 p 9 en 10 A L H Nelissen I en J G A Korver III 73 p 11 H van Rheenen 11 68 p 12 J Korver I 63 p 13 W V Rheenen 159 p 14 en 15 J M Metzger II en P Kosten III 54 p 16 A Coljee III 48 p 17 L W Berg veld III 44 p 18 D Steensma I 43 p 19 Th V Gorkom I 33 p 20 J F Peeters I 32 p 21 A Demmink II 29 p 22 J Lauf I 26 p 23 t/m 25 Dr G W V Vloten IV C J Jans sen en B Grootenboer 25 p 26 P V d Zouwen I 21 p 27 en 28 H B F Boumeester III en E Geitz 20 p 29 t/m 31 G C Visser L Dieperink en mevr Nienhuis 15 p 32 W Stam 12 p 33 G v d Steen 10 p 34 en 35 A de Bruijn en F J van Rhee nen 9 p 36 t/m 40 J G H Jansen III H W Gaasbeek J Th Nieuwen huys J Th Croon en B Uitdenboo gaart 5 p 41 mej B Crans 4 p Stand van de C-Iadder 1 A V d Heijden III 23 p 2 t/m 4 Th J van Soest III J M Metzger II en B Grootenboer 20 p 5 en 6 L W Bergveld III Dr G W v Vloten IV 18 p 7 en 8 E Geitz en C J Janssen 17 p 9 en 10 W F de Vries II en P V d Zouwen I 16 p 11 t/m 14 J A V Schevikhoven II P Pels III Dr Ir V d Want III en J Kor ver I 15 p 15 P Kosten III 14 p 16 H B F Boumeester III 12 p 17 J Lauf I 11 p 18 t/m 20 H van Rheenen II W van Rheenen I en mevr W Nienhuis 9 p 21 t/m 23 H W Gaasbeek J Th Croon en L DieperiQk 8 p 24 en 25 G C Visser Nederlandse turners in Denemarken Tot slot van het tournee door Denemarken nam de Nederlandse turnploeg heren deel aan wedstrij den te Nykoebirag waar ook enkele van de beste Deense turners aan wezig waren Winnaar van de wed strijd vrerd de Deense kampioen El kana Groenne m«t 47,20 punten Onze landgenoten Van der Sande en Klaas Boot bezetten resp de tweede en de derde plaats met 45,90 en 45,85 pun ten Het aloude en eertijds xo roem ruchte Sport Vereent zal komende Zondag een belangrijke stap voor de weg terug naar de districtsklas se zetten door op eigen veld AAV te kloppen waarmede de ex Zuilen-se herenploeg op bijzonder fraaie wi.jze het afdelingskarapioenschap behaalt Nu de competitie teneinde loopt zijn er meer interessante ontmoe tingen te wachten en wanneer we eerst aandacht aan de dames schen ken noemen we Concordia — Attila Een moreel wel bijzonder sterk At tila geven we in Haarlem een goede kans op de punten ook al zal er hevig om gestreden worden daar Concordia bij een nederlaag zelf in moeilijkheden komt In de districts tweede klasse een wedstrijd vermoedelijk beslissend voor de titel Op het U.D.-veld ont vangt Athleta Blauw Wit Athleta heeft slechts één verliespunt Blauw Wit als naaste concurrent vier Wint Athleta dan komt het elftal er bijzonder fraai voor te staan en rekenen we op een prolongatie van het kampioenschap Op Welgelegen geven we Achilles kans zich verder van de laatste plaats te distanciëren door DWS een of twee punten af handig te maken Ook in de afdelings eerste klasse komen twee kampioenscandidaten tegenover elkaar te staan U.D dat momenteel de leiding heeft met 14 punten uit 9 wedstrijden speelt te gen SSVU dat met 12 punten uit 7 wedstrijden op de tweede plaats staat Gegadigden zijn verder HHC 2 met 11 uit 9 en Sport Vereent met 10 uit 6 Hoe zal de strijd tussen dit kwartet beëindigen Er valt niets van te zeggen Sport Vereent wint ongetwijfeld van UHV maar HHC 2 kon bij Aohilles 2 wel eens een veer laten Ook de beide laagstgeplaats ten komen tegen elkaar in het veld Athleta 2 — ^ BHC 2 maken uit wie gaat degraderen We zien de Bus sumse ploeg het slachtoffer worden Om de achterstand te kunnen in halen laat de competitieleider in de districts eerste klasse enkele elftal len twee wedstrijden spelen en daaronder is UD dat op eigen veld om 11 uur tegen nummer laatst HHC en om 15.15 uur tegen num mer Blauw Wit speelt Indien UD zo verstandig is de Hilversummers Biet te onderschatten blijven de punten in Utrecht Ondanks de zeer verdienstelijke kleine neder laag in Amsterdam kunnen we dit zelfde toch niet verwachten tegen Blauw Wit dat uit negen wedstrij den de volle buit haalde Of Attila met een invaller-doelman bij jon cordia in Haarlem met de winst thuis komt is de vraag In de tweede klasse A winnen de vier kampioens candidaten van de vier laagst geplaatsten en dat is bij Achilles — Amstel SSVU in Amster dam bij de Niloc reserves Amers foort op eigen veld van ' Turno en NEEM PER MAN DRIEKWART KAN en G V d Steen 7 p 26 t/m 28 A C Jactfbsen J G H Jansen III en Th van Gorkom I 6 p 29 en 30 mej B Crans en J Th Nieuwenhuys 5 p 31 en 32 A de Bruyn en F J van Rheenen 4 p 33 t/m 35 E H Ba rendregt J Korver en C Pemmelaar 3 p De punten voor de lie ziet van de correspondentiepartij zijn hierbij nog niet inbegrepen Probleem nr 184 DE CORRESPONDENTIE-PARTIJ Als elfde zet van zwart kwam uit de bus f7-f5 voorgestaan door dr v Vloten C Peimmelaar G C Vis ser J Th Nieuwenhuys Th J van Soest A V d Heyden en J M Metz ger 7 maal 3 punten op de C lad-der Alle 6 andere zetten zijn naar mijn mening beslist minder sterk zodat ze met 2 punten ge honoreerd worden niet omdat het minderheidszetten zijn Ik zal mijn visie kort toelichten maar ik kan daarop voorlopig niet terug komen Wit heeft een overwicht in bewegingsvrijheid waarvan hij vroeg of laat gebruik zou kunnen maken om op de koningsvleugel aan te vallen Bovendien beschikt hij over meer invloed io het centrum zwart zou op de damevleugel tegen spel kunnen inleiden maar dat duurt lang en zal weinig effectief zün Met f5 accepteert zwart een WVGV in Amsterdam bij Blauw Wit 2 Clare Benedict tournooi De uitslagen van de partijen ge speeld in de derde ronde van het Clare Benedicttournooi te Mont Pe lerin luiden Nederland—België 3 %—% De partijen hadden het volgende resultaat Euwe Dunkelblum 1—0 Prins Willaert 1—0 Kramer-Lemaire 1—0 Bouwmeester-Limbos %—% Zwitserland Italië 1—1 voorlopig 2 afgebroken partijen Oostenrijk Engeland 2—2 De stand na de derde ronde luidt 1 Nederland 8 punten 2 Oostenrijk 7 % punt 3 Zwitserland 6 punten + 2 afgebr partijen 4 Italië 5 punten + 2 afgebr partijen 5 België 3 % punt 6 Engeland 2 punten Trekking kaarten van het Rode Kruis De trekking voor de loting van toegangskaarten voor de voetbal wedstrijd Nederland Zwitserland die op 19 Mei a.s Hemelvaartsdag in het Feyenoord stadion te Rotterdam Wil men sterk bridge spelen dan vereist dat een voortdurende grote oplettendheid Elke keer dat men aan de beurt van bieden of spelen komt dient men de ogen open " te houden en te overwegen of techni sche dan wel tactische vereisten aan de orde zijn Verslapt de aan dacht — iets waaraan vele spelers vooral tegen het einde van een in spannende speelmiddag of - avond lijden — dan dreigt de tegenpartij punten te winnen die niet verloren hadden behoeven te gaan Een voorbeeld van aardige tacti sche wendingen welke in één spel voorkwamen is het volgende ge speeld in de meesterklassewedstrijd Bridgekring Rotterdam — De Oude Bond Amsterdam 10,2 11,9,3 ^ E,8,6,2 ^ 2 ^ H,10.7,e.5 A,B,4 ^ A,10,7,3 ^ A,H,B,10,7 * V 4|l V,9,8,7,6 ^ H,V,5 ^ 9.4 4i A,8,4 Zuid was de gever niemand kwetsbaar Aan de eerste tafel pasten Zuid West en Noord waarna Oost open de met 1 Ruiten Zuid volgde met 1 klein duidelijk positioneel nadeel een achtergebleven pion op de e-lijn maar hij krijgt lucht en kao een verdedigingsstelling opbouwen Alle andere zetten vertragen dit of maken dit onmogelijk g6 B Grootenboer C J Janssen 12 Pe5 a6 L Dieperink P v d Zouwen idem b6 P Kosten 12 Pe5 Pxe5 13 dxe5 g6 en het ontbreken van de mogelijkheid Db6 vormt een handi cap Db6 W F de Vries is te vroeg weliswaar is Pe5 Dxb2 niet geheel duidelijk maar 12 b4 eventueel ge volgd door b5 is een afdoende reme die Pf6 mevr Nienhuis is een tempo verlies terwijl f5 voorlopig niet gaat Ld6 E H Barendregt J A v.Schevikhoven L W Bergveld wasop een vroeger moment wel goed na 12 Pe5 is er niet beter dan Lxe5,dxe5 g6 — Dg5 f4 Dh4 Pf3 - enhet ontbreken van de loper maaktde zwarte velden ernstig zwak Detien laatstgenoemden krijgen zoalsgezegd 2 punten mijn antwoordluidt Pe5 één week mag U over Uwzet nadenken 1 d4 d5 2 Pf3 Pf6 3 Lf4 c5 4 c3 e6 5 e3 Pc6 6 Pbd2,cxd4 7 exd4 Le7 8 h3 0—0 9 Ld3,h6 10 0—0 Ph5 11 Lh2 n-fS 12 Pf3 e5 BRIEVENBUS P.K — U vermeldde voor nr 180 1 DfS wat — gezien de varianten — blijkbaar een schrijffout was U krijgt alsnog 2 punten W N.-M — Uw punten zijn niet over twee rekeningen verdeeld Bij tweezetten is het geoorloofd met de sleutelzet te volstaan In nr 181 faalt Da4 op Lc4 J Th N - Idem Dd2 op Txd2 In nr 182 faalt Dg5 op Tf5 Txf5 Dxf5 Th H V G — Idem Dh2 op Tf4 L D — Zal het nagaan ¦ Wit Kal 0b3 Tdl en hl Pa3 pi a2 b2 d4 e5 f2 g2 h2 12 Zwart Kg8 Dd5 Tc8 en f8 Leö pi a7 b7 f7 f4 g7 en h7 11 Hoe krijgt zwart voordeel Wit gaf na 4 zetten op zijn antwoord op zwarts eerste zet was fout Termijn drie weken HOOFDKLASSE LIBRE Scholte behoudt de leiding Gisteren is de strijd om het kam - pioenschap van Nederland loofd - klasse groot biljart libre met de derde ronde voortgezet Jacobs 500 12 96 41.66 Wijnen 352 12 284 29.33 Teegelaar 500 15 232 33.33 Van Oosterhout 500 15 191 33.33 Scholte 500 12 132 41.66 Beekman 234 12 130 19.50 De Ruytèr 500 6 354 83.33 De Kleine 360 « 243 60.00 De Kleine 500 14 273 35.71 Jacobs 422 14 192 30.14 Van Oostertiout 500 7 174 71.42 Beekman 5 7 2 0.71 De Ruyter 500 2 409 250.00 Teegelaar 155 2 80 77.50 Scholte 500 9 226 55.55 Wijnen 329 9 122 36.55 De stand na twee dagen luidt matohpnt h.s alg g 1 Scholte 8 226 54.05 2 De Ruyter 7 409 90.90 3 Van Oosterhout 5 359 50.60 4 Jacobs 4 445 36.26 5 Wijnen 2 392 39.43 6 Teegelaar 2 232 34.04 7 De Kleine 2 273 39.25 8 Beekman 2 130 19.53 wordt gespeeld zal geschieden op Dinsdag 26 April a.s des morgens om 9 uur in het gebouw van het hoofdbestuur van het Rode Kruis Prinsessegracht 27 in Den Haag Aanvragen voor kaarten moeten voor 25 April a.s per briefkaart met 57 cent porto worden gezonden aan het Rode Kruis Prinsessegracht 27 te ' s-Gravenhage Schoppen West en Noord pasten Oost bood 2 Harten West 4 Harten Zuid speelde schoppen 7 voor welke door Oost met schoppenboer gewonnen werd in de tweede slag speelde Oost klaverenvrouw en Zuid nam het aas om weer schoppen na te spelen welke Oost met schoppen aas nam Hierna werden ruitenaas en heer gespeeld waarna ruitenboer volg de waarop Zuid een klavertje af gooide en welke in West met har ten 2 werd ingetroefd op klaveren heer ruimde Oost nu de ruiten 7 op en bracht vervolgens zijn hand aan slag met hartenaas om zyn laatste ruiten te spelen Deze laatste ruiten troefde Zuid in met hartenheer in West werd de 3e schoppen afgegooid Het initroe ven met hartenheer geschiedde na tuurlijk om Oost te misleiden over de plaats van hartenvrouw toen Zuid nu schoppen naspeelde moest Oost beslissen of hij met hartenheer dan wel met harten 8 zou introe ven Hvi dacht er lang over na maar deed het tenslotte verkeerd — har ten 8 Noord troefde over en het spel ging één down Aan de tweede tafel opende Zuid met 1 Schoppen Over het alge meen is een openingsbod op min der dan de traditionele 2,5 honneur trekken slechts goed als een sterke troefkaart of fraaie distributie aan wezig is en dit openingsbod was dan ook beneden de maat — terwfll het zoals later bleek slechts de te genpartij hielp West en Noord pasten waarna Oost in beraad ging Hij kwam tot de conclusie dat als er nog een manche voor OW in zou zitten de ze vermoedelijk slechts in Harten aanwezig zou kunnen zijn weshal ve hij 2 Harten bood Dit bleek een uiterst gelukkige beslissing Zuid paste West verhoogde tot 3 Harten en Oost maakte er 4 Harten van Men lette erop dat Zuid hier veel minder van het Oostspel afwist dan de Zuidspeler aan de andere tafel Min of meer uit onzekerheid start te Zuid met klaverenaas waaronder Cost's vrouw viel en waarna Zuid dacht dat Oost nog wel de klaveren boer kon hebben — zodat West's kla vers alle vrij waren In slag 2 speel de Zuid schoppen en Oost maakte de boer Uit Zuid's openingsbod concludeerde Oost terecht dat Zuid hartenheer en - vrouw moest heb ben waarom Oost en in 3 een kleine harten naspeelde Zuid nam met de vrouw en daar hü nog steeds in de mening verkeerde dat West's klaveren vrtj waren en Oost daarop later ruiten zou weggooien speel de Zuid ruiten na hopende dat zUn partner het aas had Dit maakte het ^ ost al heel ge makkelijk en de 10 slagen waren nu zekerheid geworden Zuid was in de kuil gevallen die hij zelf met zijn lichte openingsbod voor de tegenpar tti gegraven had Internationale Judo-competitie Hedenavond zal er te Gent in België een internationale Judo wedstrijd plaats vinden tussen Judo club Van der Horst " uit Utrecht en een Nat Belgische Selectieploeg Een eervolle maar zware opgave voor de Utrechters - Als clubteam krijgen zij een Nationale ploeg tegen over zich De opstelling van het team zal ge heel uit kampioenen bestaan o.a 1 Anton Geesink 3 Dan 2 Gerrit van Ryn 2 Dan 3 Wim Kurver 2 Dan 4 Cor de Waal 1 Dan 5 Geurt v d Dolewaard 1 Dan 8 Co Bos 1 Kyu Als leider van het team zal op treden de heer J v d Horst 3e Dan Scheidsrechter tijdens deze wed strijd zal zijn de Japanner lehiro Abee 6e Dan ' 7 wmmEN Onder redactie van Max Douwes Hoge Naarderweg 13 Hilversum Oplossing no 211 Viergever Zw 1 2 8 10 13/15 18 19 22 23 25 28 35 36 W 11 16 17 24 26 30 33 34 37/39 41/43 45 50 Wit wint op miraculeuze wijze door 33 29 38 33 50-44 11-7 26x17 16x7 33x22 29x20 40x46 gedw 24x2 2x49 45 40 49x5 Een geniale constructie waarin tijdens de cli max de stand na elke zet waard is om te worden bepeinsd Het U.N.-oplosserscorps is het antwoord op onze uitdaging niet schuldig gebleven Er kwamen veel meer goede oplossingen binnen dan ¦ wij hadden durven dromen De meeste vergezeld van enthousiaste reacties De heer P Pels citeerde een gedichtje dat enige tijd terug door G C F ' t Hooft te Capelle aan de auteur werd gewijd Hij tovert op het ruitenbord Dat men er groen en geel van wordt Doch heeft men ' t vraagstuk '¦ opgelost i Wat somtijds heel veel uren kost I Dan is men blij en verge noegd En heeft men niet voor niets gezwoegd De inzending van de heer Pels alsmede die van de heren J Dekker en B Jansen zette echter ook een « domper op de algemene vreugde Het vraagstuk blijkt helaas he laas een bijoplossing te bevatten in de vorm van 33-29 38-33 11-7 26x17 16x7 33x22 29x20 24x2x3 en wit wint door overmacht want 49 44 of 40 is verboden door 3 14x5 De auteursontleding werd gevon den door E Brouwer R v ' t Land L J Dekker G Kampert A v Egdom K J Dost Th G v Mau rlk B Jansen H J Bakker E Verkerk J C Vink J M Zieren A A Dost J Verhoef J N A Vergeer J v d Linden J Dekker C R Uhihorn J v Mill G v Os E V Waveren G J v d Akker L Koster J Th Nieuwenhuys en L W Bergveld Onze welgemeende hulde aan deze keien De rijksdaalder ging naar de heer J Dekker Kranenburgerweg 3 te Utrecht Correspondentiepartij V Onze bespreking van de corres pondentiepartij L Bergveld Jr wit - J H Ansems zwart bra ken wij af na zwarts 31e zet 13-19 in de stand O p O o o B o o o o o H ¦ o o o m g Q ¦ O a De voortzetting 28-23 schijnt uit positionele overwegingen voor wit niet te versmaden de lange vleugel wordt dan ontdaan van enig over tollig materiaal Toch blijkt 28-23 geen succes Men zie 28-23(x 32x23A 15 20 30x19 12-18 23x 12 17x8 26x28 14x41 en wit verliest een schijf omdat hij zwart met 42 37 moet teruggooien A 30x19 14x23 en nu moet wit met 33 29 23-34 39x30 zijn stuk terug winnen waarna zwart door b.v 28 33 minstens gelijk spel krijgt Er werd gespeeld 32 30-25 12 18 In de voorgaande zetten heeft het spel zich om het met een term van Roozenburg te zeggen gaan deweg vernauwd d.w.z dat voor beide partijen de keuze in zetten buitengewoon beperkt is In deze ' critieke situatie is voor wit waar schijnlijk 39 34 het beste Men zie 39 34 27-31A 36x27 22x31 44-39 18-23 of 34-29 23x34 39x30 en wit staat beter A 18-23 36-31 27x36 33 29 enz vnt wint Er werd gespeeld 33 37-31 De tekstzet is natuurlijk om de uit wijkmogelijkheid met 27-31 tebeletten 34 18.23 We laten deze stelnng weer ter onderzoek over aan de belangstel lende lezer en geven als intermezzo een probleem waarvan de witspeler in bovenstaande partij de auteur is L Bergveld Jr ^ ® ©^ ^^ • 9 ^ ' o 9 O ^'* ^ H '^ ^' o ' m 1 ^ o '^ o B ® '^ o '% 1 o B B o ^ B ^ o ^ o %^ m P B B o ¦ Wit wint door 28-22 13-8 22-18 42-37 23 19 24-19 34-29 15-10x8 43-39 49x18 met het bekende „ Da vidje " als slot Jammer dat de zet ten verwisselbaar zijn — het eind spel zou zich overigens in diverse ontwikkelingsstadia uitstekend le nen voor een serie-bewerking Mogen we U als wedstrijdpro bleem weer eens iets van redactio nele zijde voorschotelen We dagen niemand meer uit No 213 Max Douwes Hilversum - Zw 14 sch 7 12 14 16 19 23/26 29/31 35 36 W 14 sch 22 27 28 32 34 37/42 44 47 50 Wit speelt en wint inzendtermijn 14 dagen 
v»!*r.5 >' 8 Zaterdag Té AprrllgSS - 62e Jaargang No 294 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEI ' n Utrechtse moeder aan het woord Moeder Laat ik U zeggen dat ik niet alleen voor mij zelf maar vooral voor mijn kinderen blij ben dat Lampe de gelegenheid krijgt zijn kinder afdeling enorm uit te breiden Want goede zaken met een ruime sortering kinderkleding zowel in model maat " en prijs zijn er niet zoveel Vera Dus U kent Lampe van de Oude Gracht Moeder Dat ZOU ik denken Als kind ging ik al aan de hand van mijn moeder naar Lampe voor een manteltje of jurkje En tegenwoordig gaan mijn kinderen aan de hand van mij naar Lampe Deze manteltjes zijn bij Lampe gekocht Vera Dit seizoen Moeder Neen 2 jaar geleden dat zou U niet denken wel Dat is het juist wat zo prettig is van de kinderkleding van Lampe Kijk ze zijn niet alleen ruim geknipt maar het belegsel aan de zoom is minstens 7 cm breed en de mouwen hebben wel 5 cm inslag Ook bij de voering is op de groei gerekend Daarom passen ze nu na 2 jaar nog uitstekend Bij Lampe kijken ze niet op een stukje stof Vera En hoe was de prijs van die manteltjes Moeder Daar kon ik het zelf niet voor maken De meisjes hebben elk een jurkje nodig Ik wacht er mee tot het nieuwe Lampe huis ge » opend is Vera U zult er geen spijt van hebben als U de opc ningscollectie kinderkleding en de kinderachtige prijzen hebt gezien Lel op het volgende vraaggesprek van Vera onze mode-redaclriee i)e laatste hand wordt gelegd aan de nieuwbouw Lampe Vanzelfsprekend ging het gesprek tussen onze mode-redactrice VERA en die Utrechtse moeder al spoedig over kinderkleding Straks op het VREDENBURG Wegens voorbereidingen voor de opening van ons nieuwe Modehuis op hei Vredenburg IS ' DE ZAAK OP DE OUDE GRACHT GESLOTEN NYLONS CADEAU Als voorjaar.sverrassing geven wij vanaf Maandag 18 April zolang de voorraad strekt aan ieder die voor tenminste ƒ 10 — in een onzer zaken besteedt EEN PAAR MOOIE IVYLON KOCSEI ^ CADEAU CORSETTEN - BEHA'S ONDERJURKEN NACHTEGAALSTRAAT 78 AMSTERD.STRAATWEG 248 Q ^ Voor direct flinke MEISJES gevraagd Hoog loon Wasserij SCHOONHOVEN Vleutenseweg 40 GALERIES MODERNES N.V i VRAAGT j VERKOOPSTERS i voor diverse afdelingen leeftijd 18-25 jaar j LEERLING VERKOOPSTERS i leeftijd 16-18 jaar MEISJES voor de prijskamer leeftijd 15-18 jaar VRL KANTOORPERSONEEL leeftijd 15-21 jaar JONGEMAN voor adm afd ink en woninginrichting 17 20 jaar MEISJES voor eenv adm exp.afdeling 16-18 jaar ENIGE MNL EXPEDITIEBEDIENDEN leeftijd 18-25 jaar Aanb dagelijks van 9—12 en 2—5 uur buitendien Dinsdagavond van 6—8 uur Pers.bureau 3e étage '^ Gmesj^^aclim MAROCCO MADEIRA CANARISCHE EIL JOEGO.SLAVIÊ SPANJE ^ wam ITALIË Ws au CEE Reizen van 13 lot 90 dagen ^ = Prijzen v.a f 219 - Nieuwe autocars Airconditioning Koud buffet Regelmatig vertrek v.a 1 4 Februari Prospectus op aanvraag verkrijgbaar ikrAWÈjA^r II TEL-197e7 AMsrE leven en dood Wij zijn getuige van een sdhrikke lijk gevecht op leven en dood tussentwee van deze grote reptielen deovei wonnene verdwijnt tot de laatstesitaartpunt in het lichaam van deoverwinnaar Gaudho's Zuidamerikaanse cow boys zien wij de runderkudden voortdrijven bij ' t oversteken van een rivier moet tol betaald worden aan de dodelijke piranhas — een vis soort van onvoorstelbaar felle moordlust Niettemin van alle ge vaarlijke levende wezens in de wil dernis is er geen méér te duchten dan de fatale malaria-muskiet ge - ' lijk ons het tragisch verhaal leert van de seringeiro of ruibbertapper in het oerwoud Dat oerwoud her bergt ook de nakomelingschap van zwart Afrika negers en mulatten wier voorouders in de slaventijd de plantages waren ontvlucht en die hier op het rhythme van de tam tams ' t woeste ritueel van een hei dense dans volvoeren om eindelijk in trance te geraken Dat is de Macoumba de magie van de „ Groene Her Hoe verademend is hierna de stiltevan de moerassen waar de yrupe ofVictoria Regia bloeit En dan na de Chaco gaat ^ s bodem stijgen al meer tot men het gebied bereikt van de meer dan vierduizend meter hoge kale puna van „ El Alto Peru " Indianen in Camera Ook deze weekin Caanera een pro longatie van Ro meo en Julia de bekroonde film vangrote schoonheid met Laurence Har vey Susan Shentall Flora Bobson Norman Wooland en Marvyn Johns Uiteraard geeft City ook in het '^^~— — ^— programma van deze week weer de film met Marlon Brando en Eva Marde Saint „ On the waterfront " Niemand verzuime deze met acht Oscars bekroonde film te Ejien City bonte poncho's nazaten van het oude Inca volk tonen er hun mas kerdansen of bespelen de quena fluit Wij maken een kleurige platte landsbruiloft mee en zien een vloot van uit biezen gevlonhten schepen met rieten zeilen forellen vissen op het Titicaca meer diepblauw ijs koud water aan welks zomen alleen maar riet en wat schraal gras wil gediien — dit laatste als spaarzaam voedsel voor de kameelsohapen " of tewel lama's Aan de horizon verhef fen zich de met eeuwige sneeuw bekroonde toppen van de Andes Een fascinerende film die van het begin tot het einde de aandacht ge spannen houdt de week Walt Dis - — ney's „ De Woestijn leeft " Wij hebben over deze film reeds uitvoeaiig gesohreven Vreeburg Esther Williams een der vele Ame rikaanse glamour bekend door haar zwemster speelt de girls " mede prestaties als hoofdrol in „ Een meisje om te stelen " welke film deze week in de Bios coop Vreeburg draait Ook dit is weer een showfihn dooh een met een apart karakter want in plaats van op de planken speelt een groot gedeelte van het filmgebeuren zich af in het bassin van de water revues in de mondaine badplaats Cypress Gardens in Florida En Esther Williams is natuurlijk de ster van de revue die ditmaal een oogje heeft op haar baas Maar Ray Lloyd de energieke ex ploitant heeft geen oog voor de lonk jes van Julie Hallerton Hij stelt al leen maar belang in dollars Groot is echter haar verbazing als haar baas haar uitnodigt een paar dagen vacantie door te brengen in New York Dit blijkt echter geen vacantie te zijn maar een handige reclame campagne van Ray Julie is echter zo teleurgesteld dat zij alleen uit gaat en kennis maakt met Barry Gordon een bekende radiozanger Uit teleurstelling gaat zij in op diens avances en zij deelt Ray mede dat zij de revue gaat verlaten om met Barry te trouwen en dan gaan Ray's ogen eerst goed open en hij komt tot de slotsom dat hij Ju'ie niet alleen in het waterbaUet m^ar ook in zijn leven niet kan missen En het spreekt wel vanzelf dat Barry de troubadour naast het net vist Deze film is een romantisch en muzikaal zwemfeest dat zich af speelt in een tropisch paradijs Tech nicolor zorgde voor een kleuren söhouwspel en Joe Pasternak de regisseur laat de toeschouwer genie ten van een buitengewoon spannend en sensationeel waterskifestijn ach ter acht racefboten Een film die lief hebbers van de watersport en de prachtige natuur van Florida veel te zeggen zaï heWben ESTHER WILLIAMS In de iilm Een meisjes om te stelen — Vreeburg Palace Vliegende schotels vormen nog steeds een mysterie Geen wonder dat de filmproducen ten deze zaak aangrepen om er een spannend verhaal van te maken In Het mysterie van de vliegende schotels de film die deze week in Palace vertoond wordt komt een duivels genie Mota van Mars op de aarde om daar de geleerden te overbluffen Dr Bryant de vlieg tuighouwer wil met deze Mota samenwerken om atoomvliegtuigen te vervaardigen om zo de Aarde te onderwerpen aan de dictator van Mars Daartoe moet er uranium gestolen worden en natuurlijk zijn er dan ook mensen die de duivelse plannen proberen te verhinderen Het wordt een spannend hoogte punt waneer in het gevecht dat hierdoor ontstaat een atoombom in een vulkaankrater explodeert de geleerden van de vernietigende ele menten omkomen sti de mensen van goeden wille gespaard blijven Ben fant.istisOh niemendalletje dat de liefhebbers de nodige spanning brengt Dit was die eerste keer zuHc een succes voor de A.V.R.O dat de V.A.R.A en K.R.O tegen de A.V.R.O.-exclusiviteit protesteerden Zodra het om bewezen succes gaat wil men in Hilversum indien voor de eigen omroepvereniging geen al leenrecht is weggelegd gaarne de handen ineen slaan Natuurlijk betekent deze samen werking een voordeel de amuse mentsmuziek van Nederland kan zich in deze tweede internationale week der lichte muziek over een breder front doen vertegenwoordi gen Een orkest als dat van Klaas van Beeck heeft - weer een andere stijl dan Dolf van der Linden's Me tropole Orkest en Jos Cleber's Cos mopolitain ensemble Zo komen van de di-ie omroepen verschillende ensemibles en vocale krachten aan bod hetgeen de varia tie in de Nederlandse uitzendingen ten zeerste bevordert Ook de schep pende krachten die ons land in de lichte muziek bezit krijgen kansen daar verschillende Nederlandse werkjes zullen worden uitgevoerd STERKTE Ik heb zo'n idee dat in internatio naal verband hier nog altijd niet de grootste sterkte van Nederland ligt de Nederlandse Gershwin moet nog geboren worden de Nederlandse liedjesteksten-schrijvers leven nog vaak het gehele jaar door met hun gedachten in de maand der Sint nicolaas-rymen Vilmfif Ter gelegenheid VUmaC ran de Wereld - ~ ^—^— —— kampioenscJiajp pen Tafeltennis te Utrecht is in Pilmac een speciaal programma te zien van drie filmpjes over tennis die een aardige indruk geven van deze sport Behalve de twee ge bruikelijke tekienfilms zijn er de flitsen uit het binnen - en buiten landse nieuws Opnamen van ons koninklijk gezin dat met vacantie in Oostenrijk en Zwitserland ver toeft de Paasboodschap van de Paius en de jaarlijkse lange af-stamdroeiwedstrijd in de Amstêl f\liatm4mM In de film „ Barba - KJiym^na ^.^^^^^ ^ g Zeeschul - ———— ^-~- mer " wordt een der legenden weergegeven over deze man zoals die onder de bewoners van de Caraïbische eilanden op he den nog voortleven Barbarossa John Payne ont vlucht het paleis van de Sultan weet een Spaans schip te bereiken en weet de bemanning tot muiterij te brengen Dan neemt hij zelf het bevel over en zet koers naar West Indië Verschillende hachelijke avonturen weet hij te overwinnen neemt met zijn mannen zelfs voor enige dagen bezit van Trinidad dat hij echter weer spoedig moet verlaten Op zijn vlucht slaagt hij er in de schone gravin Alida te ontvoeren en haar aan boord van zijn schip te brengen De sultan heeft inmiddels een ster ke vloot samengesteld en opdracht gegeven Barbarossa en zijn vaartuig te vernietigen Het gelukt Inderdaad zijn schip tot zinken te brengen terwijl hij zich met zijn mannen aan land bevindt Maar ook de achtervolgers zijn aan land gegaan en op geheel bijzondere wijze weet Barbarossa de vijande lijke vloot te bemachtigen en daar mede het avontuur tot een goed einde te brengen De ontvoerde gravin Alida gevoelt geen behoefte meer hem te verlaten Een spannend en in technicolor uit gevoerd geheel Vanaf Maandag avond „ De Gele Ballon " Extra voorstellingen Zondagochtend in Vreeburg nog maals The great Caruso met Mario Lanza in de rol van de beroemde zanger Zondagochtend in City het ro mantische leven van een vermaar de zangeres Melba met Patrice Munsel en Robert Morley onder regie van Lewis Milestone Woensdag 20 April te 23.15 uur in Scala een speciale naohtvoor stelling ter gelegenheid van de Wereldkampioenschappen Tafel tennis met een boeiend programma over Nederland die nu van hem op de markt gaan komen blijft hij in hart en nieren de eenvoudige bohémien van weleer Het klinkt misschien gek maar ik zing nog steeds liever voor een dubbeltje dan voor veel geld " BAS Sjoerd de Jong heeft een prach tige basstem — eigenlijk beheerst hti drie octaven — en hü is naar boven gekomen door zijn wonder lijke onverschilligheid ten aanzien van eer en geld De ƒ 72.000 — die en die uit felle ogen bijzonder men senverachtend rondkijkt Doch hoor nu zijn liedjes uit de zilveren keel van Pataöhou zij zijn verrukkelijk van ondeugend optimisme en guitige ge voeligheid BAD Een befaamd musicus die ik deze week weer eens ontmoette is Efrem Kurtz Amerikaans dirigent van Rus sische geboorte en mij bij iedere ont moeting naar gestalte zeer aan Dr E D Spelberg van de V.P.K.O her innerend I Kurtz die alle grote orkesten van Amerika voor langere en kortere perioden heeft geleid en diie het sym * pihonie-orkest van Euston Texas op bouwde zei mij dat voor hem die nooit zijn heimwee naar Europa ver loor een Europese reis altijd weer een onderdompeling in een verkwik kend bad betekent De Europese or kesten zowel de eerste als de tweede rangs musiceren vindt hij met een je ne sais quol " dat zeer opbeurend is en dat hij „ het Europese muziek hart " zou wiUien noemen Overigens is hij er trots op dat hij die in de komende jaiien overal als gastdirigent zal optreden in Euston is opgevolgd door Leopold Sto - kowaki die op zijn 72-ste jaar een nieuw vast dirigentsohap heeft aan vaard BROCHURE „ De vei-zuiling m de aether " is een brochure die ik deze week ontving Zij bevat de rede die het Kamerlid rJLlchte ^ Er hing een stemmige sfeer en de stoelen nood den om zich neer te vlijen en te toeven bij een koele drank Toen zagen wij de lees tafel en die was gelijk al le leestafels van Zwolle tot Maastricht Een ernstig heer tastte met spichtige vingers in het opgewekte blad de Zakenvriend Zoek de zon op dachten wij en ontdekten langs ons beschadigd lichaamsdeel dat in korte spanne tijds was gezwollen tot een bont rondig berglandschap een dikke man naast hem die op ingewikkelde wijze worstelde met de reus El sevier Telkens trachtte hij om een duistere reden het blad binnenste buiten te keren maar als zijn han den op het Hoogste en cri tieke punt voor de reuzen zwaai waren gekomen nam een klein mannetje naast hem dat schalks grinnikend Cheerio bena derde een kopje koffie op Tergend langzaam bracht hij het naar de mond en blies met aandachtige spuuggeluidjes de lippen i^ood getuit Dan nipte t4j htj in luttele maanden in Parijs ver diende heeft hiJ gedeeltelijk ge leend aan behoeftige vrienden en gedeeltelijk tijdens een rustperiode van 5 maanden Ik had na al dat juichend geschreeuw ineens geen zin meer " maar opgemaakt En de Sjoerd de Jong die wij ont moeten was weer platzak maar even vrolijk als altijd Alle managers en theateragenten die zijn schip belaagden merkten dat Sjoerd wel uit volle borst voor zichzelf en voor vrienden zong maar het daarbij wenste te laten F J Goedhart op 10 Maart 1955 in de Tweede Kamer tijdens het Televi siedebat heeft uitgesproken Ik ci teer één zin Een goede televisie zal in hoofdzaak kunst Vertier ver maak beschaving en cultuur moeten verschaffen Op dat terrein hebben wij in Nederland — ondanks alle bestaande godsdienstige en politieke verschillen — nog altijd zeer veel ge meen.schappelijks Is het dan niet voor de hand lig.?rend dit gemeen schappelijke op de basis van ge meenschappelijkheid te organise ren " EN De Dardanellen-aetie in de eerste wereldoorlog doorn in het vlees van Sir Winston Churchill wordt in een grote documentaire op 24 April door de B.B.C Home Service tot nieuw leven gebracht Een reportage der finale van de A.V.R.O Jazz Competitie wordt Donderdag om 18.30 u uitgezonden Toon Hermans treedt Dinsdag avond in het A.V.R.O programma „ Surprises " met praatjes en liedjes op streep aan de balk Toon heeft radiovrees Radio Nederland Wereldomroep bereidt de viering van zijn tienjarig juibileum voor dit valt over enkele maanden ker-iblauwe pak en de ge leerde hoornen bril eigen lijk een beetje naakt zo zonder stroohoed In een soort kinderlijk bijgeloof hadden wij steeds ver moed dat hij pas in bed zijn hoed zou afzetten Slechts zijn linkerarm her innerde nog aan de „ Bühne " Met een enkel gebaar tekende hij begrip pen in de lucht die meer konden uiten dan een stroom van woorden Een goed gastheer was hij ons adviserend in spijs en drank zodat wij lang en aandachtig gegeten heb ben Wij hebben nog met hem gepraat en toen ontrolde voor ons dat leven dat altijd verbonden zal blij ven met de lucht van de cors en schmink Een leven waar hij nooit af scheid van zal kunnen ne men Juichend is het ge weest maar ook hard en tragisch Bij het artisten bestaan liggen de uitersten verder uit elkaar en er tussen is niets leegte Succes of debacle Liefde of haat De middenweg is afsterven Ook als hoteUer kan hij de planken niet geheel vergeten want toen wij juist in rustig gesprek ge wikkeld waren kwam een zwaarwichtig wat luid ruchtig man binnen en vroeg zeer nadrukkelijk of men hier behoorlijk kon eten Toen antwoordde Bandy Dat ligt aan de opvoeding Wij kennen au twee Bandy's Welke is grootser de goede gast heer of hij die minuten lang de mens kan doen vergeten dat kinderbijslag P.B.O Kieft en persconfe renties van Dulles bestaan Wij weten het niet mis schien de eerste maar dat kan ook zijn omdat zijn dikke hondje ons zo char mant ontving Het zat ont zagwekkend pedant op een empire bankje en stak ons met hautaine gratie een poot toe Wil voelden ons gevleid Het is niet makkelijk om een psy chologisch portret van deze man te tekenen Zijn levenshouding ligt ge baseerd in de boeken die hiJ eens toen hij er nog op sandalen aan blo te voeten op uittrok in zijn rugzak meedroeg Jung Klages Socrates Plato FILOSOOF HU heeft geleerd om het leven filosofisch te bekijken en weet ook dat de mens niets moet bezitten teneinde de juiste onverschilligheid die hij als basis van heit geluk be schouwt te verkrijgen Zo werd hij voor velen een volko men nieuw en onbegrijpelijk ver schijnsel want een ster die diep in ' t hart geen ster wil zijn dat had men nog nooit meegemaakt Het liefst praat Sjoerd over vroe ger hoe hti zijn carrière als zanger in een vacantiehuis op de Veluwe tegen kost en inwoning begon hoe hij voor het eerst aan kunstschilde ren gmg doen Ik schilder nog maar niet al te best " en hoe hij na de oorlogsdagen uit plakjes berken hout en Canadese conservenblikjes voor de bloemisten die zonder va zen zaten artistieke scheppingen " vervaardigde Op een avond ontmoette hij een mijnheer die een nachtclub in Am sterdam exploiteerde en die zijn zin gen lang niet gek vond " Deze man had zijn dochter bij zich die van een vondst voor de zaak " sprak maar haar vader vond dat hy daar geen vagebond kon heb ben " Waarom niet " vroeg de doch ter htj kan toch een schoon over hemd aandoen " Zo kwam Sjoerd de Jong in de Amsterdamse nachtclub en toen de eerste avond een champagnekoeler vanaf de ballustrade als merkwaar dig protest naar beneden kwam sui zen deed hij rustig met ztjn guitaar een stap terzijde hij zag het -- pro jectiel " namelijk aankomen en zong gewoon verder KANS Sjoerd de Jong trad daarna met wisselend succes in verschillende gelegenheden op Af en toe ging hij ook eens naar België maar het is daar — zo zei hij ons — verbo den om te „ pieren " Toen hij 10 maal over de grens gezet was en weer in Antwerpen op een soort artistenzol der optrad werd hü ontdekt Nee niet door de politie maar door een invloedrijk manager die hem vroeg Zou jij geen mooi contract willen hebben " Het is altijd gevaarlijk om met mi contracten te sluiten " aldus Sjoerd de Jong want het blijft de vraag of ik kom " Bredewoud De ander zei „ Ik wou het eerst eens een week met je in Brussel en dan in Antwerpen proberen Ik betaal je ƒ 1000 - per week wan neer ' t aanslaat kunnen we later omhoog gaan tot ƒ 1800 - of ƒ 2000 -" Sjoerd knikte hij wilde er eerst nog eens een nachtje over slapen Maar hij kon niet helemaal uitsla pen want om 6 uur ' s morgens bonkte de recherche op zijn deur en verzuchtte hij gelaten Het is weer zover " CEL Een half uurtje later zat hij in de gevangenis — men had hem met een viertal andere vagebonden in een zgn leef cel " ondergebracht Sjoerd stelde later op de dag de ci pier een grote fooi in het vooruit zicht wanneer hU de directeur ging halen want hü wilde toch het con tract niet mislopen De bewaker zei dat de grote baas " niet zou gelo ven in het contract van een vage bond waarop Sjoerd adviseerde dan maar te zeggen dat de nieuweling als een verschrikkelijke woesteling zijn celgenoten te lijf ging Aldus gebeurde en binnen enkele tellen verscheen er een opgewonden direc teur die niets kon ontdekken van ' n vechtpartij en wrevelig luisterde ¦ naar een uiteenzetting die als volgt begon Ik heb vanmiddag de kans van mijn leven mijnheer Moet het dan altijd met mij zo doorgaan Dit is nu al de elfde keer neen u is ook een mens en dat kunt u niet willen " CONTRACT Sjoerd had succes de directeur telefoneerde en al spoedig verscheen zijn manager in een grote wagen — hij had zelfs al een arbeidsver gunning bij zich En zo stond Sjoerd al spoedig in een zaak van naam op de planken en zong zes Vlaamse liedjes Toen ' t publiek om meer " meer " brulde zei hij „ Ik ken er niet meer " De directeur van de Moulin Rou ge engageerde Sjoerd want zijn fraaie stem en natuurlijke houding gespeend van iedere poging om ztjn liedjes te „ verkopen " waren een vondst 
10 Zaterdag 16 April 1955 62e Jaargang No 294 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ONS AVONTUURLIJK HONDENVERHAAL - dóoeHe bil de ^ ndl 18 Het Indianeri'jongetje tanen door FANNIE CREMER Hamilton'Castle Een verhaal uit de tijd van Koning Karel van Engeland Het ventje was een rare snuiter dat zag je hem aan alles aan Een knappe schutter en goed ruiter het was een kleine Indiaan Zijn huid was roodbruin en zijn haren waren gitzwart en in een vlecht Hij bleef lang naar de paarden staren maar Tom vertrouwde dat niet recht „' k Heet Pimmy Pimmy met het veertje '" zei hij „ en ' k kwam naar jullie toe want ik woon in die hut aan ' t meertje Mijn vader heet vorst Winnepoe " „ Ja " krijste Ferdinand „ dat heertje draagt nu mijn staartje in zijn haar Hij IS heel trots nu op dat veertje daar noemt hij zich nu voortaan naar " „ Jij bent dus dat beroemde hondje dat Boefje heet " zei de jongen weer „ Hoe kom je hier op voder's grondjef " En ga je nu niet verder meerf " „ Ik wil met Tom en Huppel mede " zei Boefje „ naar de prairie gaan " „ O " zei toen Pimmy zeer tevreden dat is hier niet ver meer vandaan Dan moet je hier maar blijven steken bij mij en vader op dit land " „ En wil j ' elkaar dan weer eens spreken dan gaan we saam " zei Ferdinand Boef keek naar Tom Die knikte even „ Blijf hier voorlopig " zei hij gauw van prairiegras kan jij niet leven en Winnepoe is goed voor jou Tot ziens dus Boefje ' t Wordt al donker wij gaan nu verder Kom je gauw " Toen holden ze bij ' t stergeflonker saam verder door de avondkou ' t Werd stil — De maan glom in het meertje en Boefje staarde droef terzij Toen zeide Pimmy met het veertje „ Kom Boefje ga maar mee met mij " Het Boekenplankje VI Mr Dropstone opende de rechts zitting met een korte herinnering aan wat er gebeurd was Hvj legde uit hoe hü krachtens het besluit van het Parlement tot strenge maatre gelen was overgegaan Hij eiste van de gravin dat ztj op de vragen die haar zouden gedaan worden zou antwoorden Zij keek de vtjf mannen een ogen blik aan en zich toen tot Dropstone wendend zeide zü Naar de houding die u hier aan neemt en naar de manier te oor delen waarop uw mannen zonder en zelfs tegen mijn wil het kasteel zijn binnengekomen moet ik u als voor zitter van deze vergadering beschou wen Daarom spreek ik tot u Maar ik zal uw vragen niet beantwoorden Dropstone werd rood van woede En waarom niet " riep hö uit Dat is de enige vraag die ik niet had voorzien " antwoordde de gravin Welnu ik ken noch u r^ch een der hier aanwezige alder - ' n het recht toe mij vragen te • tellen Men heeft mij wederrechte lijk van mijn vrijheid beroofd maar mjen kan mij niet tot sprelken dwin gen waar ik zwijgen wil " Ge vergeet " hernam Dropstone dat wij voor het ogenblik uw mees ters zijn Wij hebben uw lot in han den Er zijn og akeliger gevange nissen dan die van Sunbridge gra vin Op Hamilton-castle zijn er waar het kil en vochtig is waar zelfs nooit één zonnestraal doordringt Bedenk dit en geef antwoord " Bloombane die vrefesde dat Drop stone zün bedreiging ten uitvoer zou brengen nam nu het woord „ We moeten niet vergeten Mr Drop stone " zei hiJ dat we hier niet de graaf maar de gravin voor ons hebben De graaf wordt verdacht zelfs beschuldigd De gravin is on schuldig en kan niet gerekend wor den tot de personen tegen wie het Parlement straf uitdeelt Om zeker heid te hebben moeten we de gra vin dus enige vragen doen maar het staat aan haar die vragen on beantwoord te laten " In dat geval zullen wij haar zwij gen als een bekentenis beschouwen " Nee " riep Bloombane " dat mo gen en dat kunnen we niet Zolang wij niet de bevestiging van ons ver moeden uit haar mond te horen krijgen zo lang zal ik weigeren uw vonnis te bekrachtigen " Dropstone beet zich op de lip pen Wü zullen er niet over redetwis ten " zei hü toen Voor de laatste maal herhaal ik met welke plan nen heeft Graaf Hamilton ztin kas teel verlaten " Een doodse stilte bleef in de zaal heersen De Gravin bleef voor zich uit zien zonder een woord te spreken Zo gingen een paar minuten onder pijnlijke spanning voorbij Wanneer ge dan zelf niet spre ken wilt " begon Dropstone met een grijns zullen we u dat ant woord uit een andere mond laten horen Hopman van de wacht bin nen " De hopman trad naar voren en wachtte nader bevel Breng de andere gevangene met de twee kinderen hier " Bti die woorden sloeg de Gravin de handen voor de ogen Men beval Raadsels I Kruiswoordraadsel Mijn geheel bestaat uit 11 letters en is de naam van een specerij X XXX X X X X X X X X X X X X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X X X X X X X X X X X X XXX X Ie regel medeklinker 2e „ inhoudsmaat 3e „ stad in Drente 4e „ gerookte haring 5e „ geringe voorraad ge - brek 6e „ het gevraagde woord 7e „ heerlijk gebak ' 8e „ klein schaaldiertje 9e „ levert de bakker 10e „ klein vlindertje 11e „ medeklinker n Blokraadsel Zet onder elkaar vijf woorden van ¦ vijf letters zo dat de beginletters het woord vor men dat bovenaan staa;t Ie regel een rode edelsteen 2e regel een melkwitte edelsteen 3e regel vrucht v d braamstruik 4e regel rivier in Nederland 5e regel vrouwelijk familie-lid III Passen en meten Neem de helft van een boek de helft van een mast en de helft van een peer Voeg de drie verkregen delen sa men tot een vogel OPLOSSINGEN van de raadsels in ons blad van verleden week 1 ZIE HOE HET VRIEND'LIJKE ZONLICHT Hollen tol k;»r heet ¦ vink zicht de zij n 1 Anti-lope Lodewljk XV Linie - evenaar Inkoinend en uitgaand land verhuizer haar achteruit te gaan en btj de deur plaats te nemen Buiten hoorde men het getier van de menigte doch daarna werd de aandacht getrokken door de na derende voetstappen van de hopman en het geschrei van de kleine Mary In de zaal gekomen werden de kinderen van hun tante gescheiden en zü werden zo neergezet dat zU hun moeder niet konden zien Elise Hamilton die met één oogopslag alles had begrepen viel haar schoon zuster om de hals Mary die voor al die soldaten en streng uitziende heren bang was hield haar hand je voor haar ogen en durfde niet om zich heen kiiken maar haar broertje George was flinker Hü stond met rechtopgeheven hoofd en fluisterde zijn zusje toe Wees maar niet bang Mary Ik zal wel voor je vechten " De dreumes kon nog niet eens over de grote tafel heen zien en moest op een voetenbankje gezet worden Mr Dropstone zette een vrien delijk gezicht om de jongen niet van zijn stuk te brengen waardoor een antwoord misschien onmogelijk zou zijn geworden en begon op innemen de wijze te spreken Wel vent " zo zeide hij vertel mij eens waar bevalt het je nu betea - Mer of op HamiWcin-oastle " „ Op ons kasteel Daar kan ik rij - Er is © en mooi boek versohenen Heidi en Peter bewerkt door me vrouw Winkler Vonk vrij naar Jo hanna Spyri en de gelijknamige kleurenfilm ^ met acht filmfoto's Het is deel 6 van de Wielewaal reeks Uitgeverij Ploegsma te Am sterdam Natuurlijk verlangt ieder kind er naar te ¦ horen hoe het verder ging met Heidi die hoog boven in de bergen in een alpenhut woont sa men met Opa-boven Opa's leven is erg veranderd sinds hij weer in de dorpsgemeenschap is opgenomen Iedereen in Dörfü kent hem hij wordt vaak geraadpleegd in moei lijke gevallen en alle mensen mo gen hem graag Peter is nog altijd Heidi's grote vriend Samen trekken zij dikwijls naar boven in de bergen waar de alpenweiden en de gletschers zijn - Als Klara uit Frankfort in de hut komt logeren heeft Peter eerst veel te overwinnen hij is jaloers op Klara die zoveel beslag op zijn vriendinnetje legt Na een voorval waardoor Peter angstige uren door maakt komt alles goed ook door toedoen van Opa-boven Klara wordt door de goede zor gen van Opa en Heidi niet alleen helemaal beter er gebeurt nog iets anders met haar Voor het eerst in haar leven krijgt zij gelegenheid ook eens iets voor andere mensen te doen tot dit ogenblik stond iedereen altijd voor haar klaar Als ztJ geheel genezen naar Frankfort teruggaat is er een hechte vriendschap ontstaan tus sen de drie kinderen Peter ziet door Klara's vader een toekomst voor zich De andere figuren uit het eerste deel Heidi " Oma Sese mann de heer Sesemann Juffrouw Rottenmeier Sebastiaan en Brigit te komen ook weer in Heidi en Peter " voor Evenals zij dit btj Heidi " deed heeft ook thans me vrouw Winkler weer op frisse en gevoelige wijze Heidi en Peter " naar het oude boek bewerkt hier bij maakte zij gebruik van de ge gevens van de film Deze film wordt in kleuren uitgebracht In de Goudenboekjes-serie van de Bezige Bij verscheen weer een aar dig viertal voor de kleuters 1 De kleine dierentuin bewerkt door Han G Hoekstra bevat veel kleurige plaatjes van alle mogelij ke dieren Nu eens niet alleen een koete-boe of een schaapje-bèh Bij de tekst is rekening gehouden met het kinderlijk bevattingsvermogen Een boekje waarop de kleintjes ze ker dol zullen ztjn Ezelsoren Een ezel die dag aan dag voor zijn baas de kar moest trekken een kar die met alle mogelijke din gen beladen was stond op stal dicht bti een paard dat nooit iets anders te doen had dan een licht rijtuigje te trekken waarin een da me zat De ezel die maar niet begrijpen kon waarom het ene dier boven het andere voorgetrokken werd sprak nooit een woord tot het paard Hij was daartoe veel te koppig Op zekere dag kreeg zijn baas die vrachtrijder van beroep was een boodschap of hjj wat groen voor een bruiloft wilde gaan halen Omdat het karretje juist bij de wagenmaker was kreeg de ezel het groen niet te trekken maar te dragen Ons grauwtje dat bijna geheel onder al dat groen en die bloemen verborgen was meende dat hij bij deze gelegenheid wel eens kon uit pakken Een paard was mooi maar zó mooi toch niet Juist kwam hiJ het rijtuigje tegen waarvoor het paard gespannen was en nu wilde hij uit louter trotsheid niet uitwij ken Hij dacht de koetsier zal mij aanzien voor een berg levende bloe men " Opeens evenwel voelde hij een tikje tegen ziJn oren die juist bo ven het groen uitstaken De koet sier haalde er de zweep overheen niet al te hard maar toch zo dat het een seintje was De ezel week uit en — wat helpt al dat moois " mopperde hij als mijn oren er toch boven uitsteken " De baas kon dat natuurlijk niet verstaan maar hü dacht Zie je wel die ezelsoren komen er altijd uit Bij de mensen gaat het vaak ook zo " Ons praatje Beste kinderen De reken-puzzle is zeker wat moeilijk geweest Het aantal oplos singen bleef tenminste beneden de verwachting Vier van jullie won nen na loting een mapje schrijfpa pier De overige zes mapjes hebben we maar ter beschiJcfcing gesteld als troosprijsjes voor het restant van de mooist uitgevoerde rattenvangers ' n Boffertje dus voor wie al dacht dat hij of zij niets gewonnen had Hieronder kunnen jullie de namen vinden Binnenkort komt er weer eens een prijsraadsel Let dus goed op Ik hoop dat jullie een prettige Paas-vacantie hebben gehad en goed gehumeurd het laatste traject vóór de zomervacantie zullen gaan afleg gen Mèt het vaste voornemen die paar onvoldoendes weg te werken nietwaar Stel me niet teleur Hartelijk gegroet van a ^^' Red ütT Wieuu7SbIad Drift 23 — Utrecnt den met mijn hit en in de tuin spe len en daar is tante ook niet zo bedroefd " Heel goed En zou je nu wel graag naar het kasteel gaan " 0 ja meneer " Nu dat zal dan misschien wel gauw gebeuren Maar dan moet ik je eerst een paar vragen doen en die moet je naar waarheid beant woorden " Slot volgt 2 Het verlegen Poesje werd door Annie M G Schmidt naar voren gebracht De plaatjes sluiten aan bij het grappige verhaaltje Tjonge wat kan zo'n klein verlegen dier tje veel meemaken in de grote we reld 3 en i Het kindje Jezus uit Beth lehem en Vijf kinderen uit het oudetestament Deze boekjes werden inhet Nederlands bewerkt door JookSteenhoff Het verhaal over hetkindje Jezus is niet als kerstver haal bedoeld Het geeft alleen inhet kort de geschiedenis van zijngeboorte en kleutertijd weer ver teld voor de allerkleinsten en metaantrekkelijke plaatjes verduide lijkt • De vijf kinderen uit het oude tes tament zijn Rebekka Jozef Mi riam het zusje van Mozes Samuel en David Ten voeten uit staan die Joodse kindertjes getekend zo mooi dat we hun geschiedenis vast nooit meer zullen vergeten Voor al wat grotere jongens ver scheen als deel van de Jeugdboeke rtj De bonte wereld " een boek van Wilhelm Rothhaupt De roep der wilde lionden Een geschiedenis uit de tij'd der slavenaaohiten Uitg Lanno-Tieit Den Haag De ondertitel zegt al waarover het gaat in dit boek Al behoren toestanden als hier beschreven — gelukkig — tot het verleden ze ver dienen toch gekend te worden voor al waar ze zo goed beschreven ztJn Men waant zich soms op de einde loze steppen en vlucht met de on gelukkige slaven in de Afrikaanse nacht De natuurbesctoijving is goed en ook aan het leven der die ren wordt de nodige aandacht ge wijd Feuilleton De Zwarte S{)in door MARK CROSS Vertaald uit het Engels 53 Zö was voor hem de partner die hij zocht Zii kende iedereen in de omgeving en was in de rijkste mi lieus kind aan huis En hij had enig kapitaal achter zich om de zaak op weg te helpen Zo héél veel was er niet nodig Alles wat ze te doen hadden was een afgelegen land huis te huren de huur vooruit te betalen een auto aan te schaffen en drie of vier medewerkers van hetzelfde allooi te vinden die ze grof betaalden om zeker te ztJn van htm loyaliteit " Mag ik je even onderbreken Daph Werd Strawson gepakt toen je die inval in het bewuste huis deed " „ Inderdaad Hij was de man met de baard waarover we zoveel ge hoord hebben Terwijl wij met Deirdre sprafcen en naar Jaenne zochten deden hij en twee andere mannen een poging om te ontsnap pen Maar ze werden gegrepen door onze mensen Strawson weigerde iets los te laten maar die amdere twee die — tussen haakjes — beiden al eens in de gevangenis hebben ge zeten en dus geen onbekenden voor de politie zijn verklaarden dat ze aangesteld waren op een vast sala ris van 100 Pond per maand en dat ze verder nergens over mochten spreken Het salaris " werd regel matig op dezelfde dag van elke maand betaald onafhankelijk van het feit of ze gewerkt hadden of niet " Of je wilt of niet je moét be wondering hebben voor de intelli gentie waarmee dit alles is opge zet " merkte Williamson op Ze behandelden niet alleen hun slacht offers met de grootst mogelijke voorkomendheid maar ook betaal den ze hun medewerkers een vast salaris van een c nvang groter dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden Wat zullen de kranten genieten als deze zaak voor de rechtbank komt " De volgende vraag kwam van Hugh WiUiamson Zou onze dier bare Daphne ons misschien ook nog willen vertellen hoe ze op het idee van dat luik in de vloer in The Old CJottage " fcwam " „ Als je alles wat niét mogelijk is hebt geëlimineerd blijft het ant - Regeri'liedje Er staat een emmer bij ' t muurtje net onder de pijp jjam de goot Regen spoelt over het schuurtje de pannen zijn helder rood Na de druppeltjes zie je een straaltje dat komt in het emmertje neer Het praat in een aardig taaltje Het gaat over regenweer Dan komt er de wind langs strijken en maakt kleine golfjes in ' t nat Het begint op een zee te lijken in dat emmertje Zie je dat Maar plots loopt het emmertje over Die regen heeft ook zo'n haast en wat er te veel was schoof er precies in het putje er naast Magda van Gulick De Dief Opstel van Irene Schüshler Boer Jansen ging haver maaien met de zeis Hij ging op zijn fiets naar het land want het was wel een uur lopen Voor de gezelligheid nam hij zijn hond mee Toen hij bij zijn land kwam zette hij zijn fiets tegen een paaltje Herta ging achter een schoof liggen zodat hij de fiets van zijn baas kon zien Een uurtje later kwam er een man voorbij Hij ziet dat de fiets niet op slot staat maar heeft geen erg in de hond Herta ziet hem des te beter en zodra hij pro beert op de fiets te springen bijt hij hem in zijn broekspijp De man schopt en trapt en intus sen begint Herta hard te blaffen Dat hoort de baas hij kijkt om en ziet nog net dat de dief hard weg loopt De boer loopt naar zijn fiets en klopt zijn hond op de rug Braaf beest zegt hij Het gaat al scheme ren dus moeten zij naar huis terug Thuis gekomen kreeg de boerin het hele verhaal te horen Zij sloeg haar handen in elkaar en ging toen naar de keuken om voor Herta een lekke re kluif te halen Die had hij wel verdiend Ons nieuwe feuilleton Dorothy Quentin van wier hand wij reeds verscheidene feuilletons hebben gepubli ceerd is de schrijfster van ons nieuwe vervolgverhaal „ De Blauwe Gomboom " Sally Hu ghes assistente ran Sir James Craven een bekend specialist vergezelt de arts naar Nieuw Zeeland waar hij een belang rijk medisch congres bijwoont Kort na aankomst overlijdt Sir James Hij laat Sally Hughes twintig duizend pond twee honderd duizend gul den na Om te ontsnappen aan de publiciteit gaat het 23-jarige meisje logeren bij Fiona een zuster van fan Itfocdougal een jonge arts die zij in Aucfc land heeft ontmoet In de lan delijke omgeving ua » Thames waar Fiona's echtgenoot Don Barr een fruitkwekerij heeft ontwikkelt zich een liefdes geschiedenis-met-vele-hinder nissen ' Ten slotte vindt het jonge meisje het grote geluk waaraan zij nauwelijks meer durfde te geloven De schoonheid der Nieuw zeelandse natuur vormt een ideale achtergrond voor deze romantische verwikkelingen woord vanzelf over hoe onwaar schijnlijk het ook moge lijken heeft Sherlock Holmes eens gezegd " zei ze met een glimlach 0 vertel ' t alsjeblieft in gewo ne woorden " Wel ik had Frensham van tevoren gezegd dat zodra ze onze auto zouden zien voorrijden ze al les in het werk zouden stellen om ons om de tuin te leiden En toen het zeker een minuut of tien duur de voordat ze op ons bellen rea geerden was ik er van overtuigd dat we op moeilijkheden zouden stuiten Dat kon een kind begrij pen We hadden echter één voor deel waarvan zij niets wisten On ze mensen hadden het meisje dat huis zien binnengaan en ze was niet weer naar buiten gekomen Dus moest ze nog in dat huis aan wezig ztjn De gegevens over het huis zelf had ik gekregen van de makelaar die het had verhuurd Hij vertelde me dat het huis ca 50 jaar oud was en geen geheime bergplaatsen had Er was een kel der onder het huis maar de laat ste huurder had de toegang tot de ze kelder vlak bij de keuken la ten dichtmaken Je begrijpt dat Frensham en mü bij ons onderzoek niets ontging en hoewel we het meisje zelf nergens konden ont dekken vonden we wél een klein kanten zakdoekje dat onder het kussen van het bed lag We voel den ons toen dubbel-zeker Maar toen we het hele huis doorzocht hadden waren we nog geen stap verder gekomen We zagen dat de 40 Opgewekt nam Panda de plaats achter het stuurrad in Ik ben bli ] dat zij vergaten om dat schip te beroven " dacht hij Want al heeft Enrico een kapervergunning het is en bitjtt toch niet netjes om schepen aan te vallen en leeg te plunderen De opera-piraten waren echter minder r ^- Vogelreuzen De nesten die de struisvogels maken zijn al heel eenvoudig daar ze tussen het struikgewas een kuil in het losse zand krabben Die kuil is aanvankelijk niet groot maar krügt op het laatst toch een mid dellijn van ruim twee meter In dat nest legt de struis-hen soms dertig eieren tenminste dit aantal werd wel eens aangetroffen maar omdat het er zoveel zijn vermoedt men dat ze door twee of drie hen nen worden gelegd Dit gebeurt bü kippen ook en is dus niet zo vreemd Een kip legt wel meer dan der tig eieren zeggen jullie Ja maar als men die eieren nu eens niet re gelmatig uit het nest haalde wees er dan van verzekerd dat de kip allang aan het broeden zou zijn vóór ze er dertig gelegd had Dat uithalen van de eieren moet men bfl de struisvogels niet probe ren want als men maar één ei uit het nest haalt en al de andere zelfs niet eens aanraakt vindt men de niét meegenomen eieren de vol gende dag aan stukken getrapt Natuurlijk is het ei van een struis heel groot Vier mensen die gewoon eten kunnen hebben aan één struis ei vast en zeker een be hoorlijk maal Tegen de tijd dat de jongen uit de doppen zullen komen brengt het mannetje een ei buiten het nest en maakt hierin een opening Zodra dit gebeurd is komen er zekere vliegen op af om in dat ei haar eitjes te leggen en uit die vliegeneitjes komen larven of ma den waarmee de struishen haar jongen voedt als ze pas uit de dop komen Om de eieren maakt men even wel geen jacht op deze vogelreu zen Het ztJn de prachtige veren die de hebzucht van de mensen op wekken Deze vertegenwoordigen toegang tot de kelder was dicht gemetseld en er was daar geen enkel spoor te vinden Evenmin als in de keuken en de eetkamer Er lag nieuw linoleum in de keuken en in de eetkamer een mooi nieuw vloerkleed " Je deed zeker een poging er on der te kijken " vroeg Sylvester ge amuseerd Dat deed ik niet Alan " ant woordde ze „' t Was niet nodig Er stonden in beide vertrekken zware meubels en — begrijp je als ze het meisje verborgen hadden op het moment dat wij ons meldden had den ze dat héél snel moeten doen Ze konden geen tijd hebben ge had om zware meubels van hun plaats te slepen en vervolgens al les weer in orde te brengen Het moest héél snel gebeurd zijn ' t Moest een geheime plaats zijn waarvan als ' t ware met één hand beweging ieder spoor kon worden uitgewist Toen Frensham en ik na niets gevonden te hebben in de zitkamer terugkwamen was hij kennelijk volkomen wanhopig maar ik was dat nog allerminst Als geen van de andere vertrekken de oploissiing tot dit myaterie had kunnen opleveren dan moest de op lossing in die zitkamer te vinden zijn " Ik kan me voorstellen dat de misdadigers jou haten Daph " grin nikte Williamson Maar Hugh ' t lag toch voor de hand Ik begreep niet dat Frens ham dat ook niet inzag " verheugd met deze afloop van hun eer ste aanval Het Is de schuld van de kapitein " zei een kleine piraat met een nijdige Wik naar Enrico „ Misschien deugt htJ niet voor zijn werk " „ We zijn allemaal nog nieuw in het zeeroversvak " zei Enrico „ maar ik be loof jullie dat we In het vervolg als goe - een grote waarde vooral als de een of andere modegril het dragen van veren gebiedt Gewoonlijk worden de vederen afgesneden Vroeger was het de gewoonte de veren met de hand of met een nijptang uit te trekken wat de vogel natuurlijk veel ptjn deed Om de wond te verzachten bestreek men die met olie of zalf Maar hieruit kwamen zonderlinge gevolgen voort wanneer nc korte tijd de nieuwe veren begonnen te groeien bleken ze geheel in elkaar gedraaid te zijn en veel op kurke trekkers te gelijken Die misvorm de veren hadden geen enkele waar de Men moet bij de jacht op struis vogels behendig te werk gaan Wee de jager die een slag met de wiek of een trap met de poot krijgt HiJ mag dan danV-baar zijn als hü er afkomt met een gebro ken arm of been Uitslag Reken-Puzzle Ben mapje schrijfpapier werd ge wonnen door A4ri Booy Jenny en Dina Huisman Bep van Boeke'l en Bertie Schoennialjer Als troostprijs voor de leg-puzzie De rattenvanger van Hameien gaan de overgebleven mapjes naar Jeannette Caarls Trinelce Deelstra Lyanneke van Leeuwen Leo van Kheenen Francien van Schaik en Willem Stomphorst Vervolg van 7e kolom een jarige en een jubilaris Nog wel gefeliciteerd Aardig dat je het ver volgverhaal telkens uitknipt Inge plakt krlj § je dan een boek op de duur Om je in later jaren nog ee ¦• s te herinneren aan je kindertijd O ja vooral bedankt voor je raaxisels Daar zullen ze van smullen zeg Je opstel is een bevrijs van je liefde voor de historie Voor vandaag een dikke punt Aan alle andere inzendertjjes mijn dank voor de oplossingen ' t Lag voor je neus " zei Everest lachend Inderdaad Martin Toen we die zitkamer voor ' t eerst binnen kwamen zat meneer Portescue in een grote diepe stoel waarvoor een grote schaapsvacht lag Htj stond op om ons te begroeten en bood ons een stoel aan waarna hij opnieuw in die stoel plaats nam Toen wij na onze vergeefse tocht door het huis opnieuw in de zitka mer kwamen zat htJ nog steeds in diezelfde stoel En opeens kreeg ik een inval lic verzon die angst voor torren en deed alsof ik er één achterna wilde zetten En ziet daar was de oplossing onder die schaapsvacht „ Wat die moord op Wentworth betreft Daph ben je daarover nog iets naders te weten gekomen " vroeg Everest Om nog niet eens te spreken over die aanslag op jou " Die aanslag op mij is niet be langrijk " antwoordde ze maar wat Wentworth betreft heb ik van middag juist van Frensham ge hoord dat de kogel die in Went worths hoofd is gevonden afkom stig is uit een revolver die in Strawsons bezit was toen hij tracht te te ontsnappen Hij probeerde er ook nog twee politiemannen mee aan te vallen maar gelukkig kon den ze hem grijpen Zijn er nog meer vragen " Er is nog één ding dat ik zou willen weten " zei Trevitter terwijl hij Daphne een whisky-soda over - de piraten te werk zullen gaan Ik heb hier het logboek van mijn grote voorva der Mulder de Bulder dat zal ik voor taan als leidraad nemen want als er één zeerover was die zijn vak verstond dan was HIJ het wel " Met deze woorden sloeg bl ] het log boek open en las vluchtig enkele blad zijden y Volgende week Bü Winnepoe Rond de Brievenbus Daar zou ik liaast met stoel en al van omvallen Adri Booy Kind wat ' n pracht van een verjaarsgeschenk een trap naaimachine En kan je er al op terecht ook Er is een oud on deugend mopje dat zegt „ nu kan je stikken " Maar in dit verband be grijp je het wel hè Ik hoop dat je in je leven nog heel veel plezier zult hebben van dit waardevollen cadeau van je ouders En IS het rapport nogal meege vallen Jeannette Caarls Heeft Tri neke nog bij je gelogeerd Wat zul len jullie veel afgebabbeld hebben Jij had ' t maar best op school Agnes Caarls toen de juffrouw ja rig was Zie maar veel „ stempeltjes " te krijgen zeg dan gaat alles goed Het mapje schrijfpapier hebben jul lie eerlijk gewonnen Jenny en Dina Huisman Ik hoop de velletjes in de loop van het jaar weer beschreven van je terug te krijgen Ja het is nu goed te zien dat het lente gaat worden De merel jubelt in het hoog ste topje van de kastanjeboom zo tegen de avond Jullie mogen mij wel eens bezoeken hoor maar dan van te voren even opbellen graag Allen gegroet Wat een mooi bevrijdingvers schreef jij Rietje Dekker Ik vslst niet wat ik zag Er zullen wel aller lei dingen gebeuren op de be-wuste dag denk ik Sluit je maar bij een of andere groep aan want het is mij onmogelijk in m'n eentje iets op touw te gaan zetten Misschien wil het U.N iets doen dan hoor je dat nog wel m'n kind Nou jij hebt stellig de lente in je hoofd gehad Fleur Clermont Je ge kleurde tekening en je versje spre ken ervan En wat een gezellige lange brief schreef je mij Jullie Paasrapporten geven goede cijfers Jij klimt zelfs tot een 9 in taal en geschiedenis Wat ' n feestehjkheden bij je thuis Zie verder Be kolom handigde En dat is of er niets ge daan kan worden om al die va ders die zo prompt dat losgeld heb ben betaald iets van dat geld terugte bezorgen Te beginnen btJ Herri son tot en met de generaal zougeen enkel slachtoffer een kans heb ben om iets terug te krijgen als ikhet goed heb begrepen " Het moet een leek inderdaad unfair toeschijnen Jim " antwoord de de advocaat en we zullen zien wat er in deze nog te bereiken valt Maar strikt volgens de wet hebben ze geen verhaal Ze hebben dat geld tenslotte overgedragen in plaats van onmiddellök naar de politie te gaan " „ Maar neem nu het geval van de generaal " wierp de ander tegen Een half uur nadat hij het geld had betaald werd de hele bende ontmaskerd Heb je het geld dat hij betaalde niet gevonden Daph " Ze lachte vrolijk eft de vier man nen keken haar vragend aan M'n beste vrienden " zei ze lang zaam en met nadruk jullie weet heel goed dat ik mijn cliënten al tijd tracht te beschermen als dat maar enigszins mogelijk is Dachten jullie nu heus dat ik een Engels officier aan die schur ken échte ponden liet overhandigen Terwijl wij een half uur later een inval in dat huis zouden doen en de dader ontmaskeren O nee een bundel mooie valse bankbiljet ten " Ze kon haar zin niet afmaken wanl een uitbundig gelach over stemde haar woorden EINDE Hm " bromde hij wat schreven ze vroeger toch in een raar taaltje Hier staat bijvoorbeeld Verspiedde Span jool ende ataqueerde sonder compassie " Enrico dacht even over deze zin na en toen keerde hij zich om en sloeg het kompas tot gruzelementen „ Hela " riep Panda verbaasd „ waaiw om doet U dat " 
w NIEUWSBLAD Het programma is boeiend omdat het ons eenvoudige mensen toont die in het gezelschap van de gemoe delijke Wilfred hun verlegenheid Bchljnen te vergeten en dikwijls een emotie tonen die in tegenspraak is met het beeld van de nuchtere be heerste Engelsman Daar zijn ten eerste de dolle dwa ze wensen die in het gewone leven nooit vervuld worden maar bij Wil fred kan alles Een oude heer van 80 jaar zou graag eens een reisje in een helicop ter maken Wij zien hem op het vliegveld in het vehikel stappen en later komt hij stralend in de studio en zegt „ Het was geweldig " Dan zijn er altijd de wensen van kinderen zoals meisjes die lamme tjes willen knuffelen een bepaalde aap uit de dierentuin een hand ge ven of het paard van de kampioene Pat Smythe berijden Het paard lievende meisje kreeg een mooie ponny op de koop toe Behalve paarden en honden zijn er twee leeuwen een olifant muizen een wit konijn en een koe in dit pro gi-a-'ima geweest School afbranden Een jongeman van 7 jaar schreef „ Wilt U als ' t U-blieft onze school afbranden " een wens waaraan Wil fred nu eens niet kon voldoen Dan zijn er de meer ernstige soms hartroerende wensen Een zestig-jarige verschijnt op het scherm Veertig jaar geleden lag hij in een ziekenhuis waar zijn been gewond in de oorlog geamputeerd zou worden Op een morgen bracht de verpleegster hem een ei waarop stond geschreven „ Moge dit U geluk brengen " Deze Wens van een onbe kende had hem geroerd en nu na al die jaren vroeg hij Pickles de gever op te sporen Nu beschikt Wilfred Pickles over een eigen afdeling om dit soort detective^weric te doen en zo ver scheen op een Vrijdagavond een man van 50 die in de tijd van het ei een boererKoonitje van 10 jaar was Een andere hereniging volgde toen een jong meisje aan Pickles schreef dat ze de volgende Zaterdag ging trouwen Haar vader was in Irak in dienst van de R.A.F en was door de hoge reiskosten verhinderd de plech - " N REMER V " meertje Winnepoe Brievenbus met stoel en al Booy Kind wat " erjaarsgeschenk En kan je er Er is een oud on zegt „ nu kan je dit verband be Ik lioop dat je veel plezier zult waardevollen cadeau nogal meege irls Heeft Tri gelogeerd Wat zul afgebabbeld hebben best op school de juffrouw ja-„stempeltjes " gaat alles goed ier hebben jul Jenny en Dina velletjes in de weer beschreven gen Ja het is het lente gaat juoelt in het hoog kastanjeboom zo Jullie mogen mij hoor maar daa opbellen graag bevrijdingvers Dekker Ik wist zullen wel aller - op de bewuste maar bij een WEint het is mij eentje iets op Misschien wil dan hoor je dat de lente in je Clermont Je ge je versje spre - ige lange brief Paasrapporten Jij klimt zelfs geschiedenis n bij je thuis kolom ot er niets ge om al die va dait losgeld heb dat geld terug mnen bij Herri generaal zou een kans heb krijgen als ik leek inderdaad Jim " antwoord we zullen zien bereiken valt de wet hebben hebben dat geld in plaats van politie te gaan " geval van de ander tegen hü het geld de hele bende het geld dat gevonden Daph " de vier man nd aan " zei ze lang jullie weet an cliënten ai rmen als dat mogelijk is heus dat ik aan die schur - overhandigen uur later een uden doen en O nee se bankbiljet niet afmaken gelach over - wat schreven ze taaltje Hier Verspiedde Span - onder compassie " deze zin na en n en sloeg het j verbaasd „ waar - | VRpUWEN\MP Presenteert de bezems ENGELSEN WORDEN EMOTIONEEL / Wensdromen vervuld voor en door televisie de trouwdag op het toneel De film werd getoond aan de verloofden de televisie-toeschouwers en de moeder die tussen het publiek in de zaal zat De officier sprak veel wat te veel vonden wij over een goede huis vrouw worden Na afloop verscheen de man plotseling in eigen persoon Dat de camera's ons de tranen van blijdschap bij de dochter en het krampachtig vertrokken gezicht van de onvoorbereide echtgenote toon den werd door sommige critici „ gênant " gevonden Stromen goedgeefsheid Wilfred Pickles ' vriendelijkheid heeft stromen goedgeefsheid in be weging gebracht Een millionnair heeft aangeboden twee invalide oud strijders mee te nemen voor een ple ziervaart in de Middellandse Zee een landeigenaar in Schotland ver sdhaft huurvrije huisjes voor onbe middelde weduwen en een edelmoe dige onbekende betaalde de reis naar Londen voor de R.A.F officier Natuurlijk wordt de uitnodiging Ask Pickles " gretig aangenomen door vocale artisten en musici Wij hebben zingende kellners en taxi chauffeurs gehad en een oude heer die een deuntje op afgekloven run derbeenderen speelde Soms ook wordt er in dit programma een talent ontdekt zoals de kreupele jongeman Tony Sparrow die thans dank zij Wilfred een bekend zanger is En wij herinneren ons nog met plezier de trotse gezichten van twee oude m,ensen die op de avond van hun gouden bruiloft in Wilfred Pickles ' programma verschenen he lemaal niet verlegen in hun nopjes omdat ze nu „ op de televisie " wa ren Ze kwamen uit een klein dorp je op het platteland en verkneuter den ziclh dat hun buren hen nu in al hun glorie konden zien „ Ze zei den we zouen het niet durven maar hier zijn we hoor dag Piet dag Mientje het is fijn hoor ha ha ha " CHRISTINA Populaire Pickles de man die alles kan Het populairste televisie-programma in Engeland is het tweewekelijkse „ Ask Pickles " „ Vraag Pickles " is een uitnodi ging je liefste wens bekend te maken aan Wilfred Pickles die een keuze maakt uit de verzoeken die elke dag bij de B.B.C binnenstromen Wilfred was beroemd als acteur en radio interviewer reeds voor hij deze loopbaan als levende wonder lamp voor duizenden Aladdins begon Voordat het kleurig jaarlijkse Holland Tulp Festival in Holland Michigan begint is er een „ schoonmaakweek " De schoon maaksters zijn in Nederlandse boe rencostuums gestoken aardige hlom pendanseresjes die voordat ze hun dansjes ten beste geven aangetre den staan voor inspectie Op de foto „ Presenteert de bezems " PRACTISCHE BIBLIOTHEEK Handboek voor naaien en knippen nemen knippen en passen rokken mouwen blouses kragen ceintuurs opbouw van een garderobe onder goed baby en kleuterkleding kle ding voor schoolkinderen kleding voor volwassenen en verstellen Annie M G Schmidt schreef een voorwoord Het handboek voor naaien en knippen kwam uit in de serie „ prac tische bibliotheek voor de vrouw " die onder redactie staat van Dra M G Schenk Germaine Dijckhoff Ceunen en Anny van ' t Veer Uitge vers van deze practische bibliotheek zij De Bezige Bij Amsterdam A W Bruna en Zoon Utrecht en W de Haan Utrecht Het is een boek waaruit zowel voor de beginnelinge als de meer gevorderde in het naaien veel valt te leren Wilfred Pickles met m,r en m,rs Tony Sparrow in de studio tigheid bij te wonen Zij had Wilfred gevraagd een film van haar vader te laten maken waarin hij haar zijn zegen gaf Het meisje en haar ver loofde versdhenen op de avond voor Moderne en kundige handleiding Mrs Pickles Mabel en Wilfred met een domino-spelende hond en zijn baas Tot nu toe hadden wij mensen die verstand van kleding hadden altijd in twee categorieën verdeeld t.w de vrouwen en mannen die het kunstzinnige in de mode zien en die praten over lijnen „ vloeiende be wegingen " „ souplesse " e.d en de vrouwen die over dubbel over ge stikte naden flanelsteken omslinge ren paspoileren e.d praten Ergens was ' n hiaat In boeken en tijdschrif ten waren of dichterlijke theoreticae over mode aan het woord die je je af deden vragen of ze zelf wel wis ten wat een flanelsteek was of enigszins saaie technicae wier lec tuur de vraag deed rijzen of ze ooit wel eens een modeshow gezien had den Stof zuigen De Nederlandse stofzuiger industrie heeft in 1954 meer dan 300.000 stofzuigers gefa briceerd Deze zijn niet alle maal terechtgekomen bij de Nederlandse huivrouwen want liefst 127.147 stuks werden ge ëxporteerd Parys — Mannequin Eddy toont hier het semi-klassieke tailleur dat dit voorjaar een echt vrouwelijk accent heeft gekregen langer jasje en een zwierige plooirok Het is gemaakt van „ lichtgewicht " don kergrijze flanel De shawl is van honigkleurige taffetas vastgemaakt met een enorm sieraad een kever bezet met topazen en diamanten Het pakje is ontworpen door Made leine de Rauch en het kokette groenstrooien hoedje in cloche model komt uit de ateliers van Paillette Het handboek voor naaien en knippen geschreven door mej J M E Rutten is in dit opzicht een ver rassing We weten eigenlijk niet wat meer bewondering moet afdwingen de vlotte en tegelijkertijd exacte schrijftrant haar tedinisch en wis kundig juiste patroontekeningen en buitengewoon duidelijke getekende afbeeldingen van diverse soorten naden en allerlei details van het naai-ambacht ofwel de rake geestige sehetstekeningen aan het begin van elk hoofdstuk Het boek is verder verlucht met foto's van modekonin ginnen van mannequins en van prenten waarop kleding uit vroeger dagen te zien is Het boek behandelt achtereenvol gens termen om op de hoogte te komen met de vaktaal benodigd heden voor het naaien het naaien zelf afwerkingen strijken persen de keuze van stof en model het maat - Méélachen „ Je mag het geld niet over de balk gooien " plachten mijn opvoeders me vroeger uitdrukkelijk voor te hou den Dat was ongetwijfeld goed be doeld maar het maakte niet de min ste Indruk want het leek me juist zo'n jolige bezigheid dat geld over-de-balk-gooien Zo ging het met al die vermanin gen standjes en bedreigingen Ze overleven de generaties maar sor teren niet het minste effect Vroeger is me heel wat som bers voorspeld „ Je groeit op voor galg en rad " liet me volkomen koud want zo leep was ik nog wel dat ik wist dat deze strafwerk tuigen in Ne derland niet meer bestonden „ Je eindigt nog eens in het tucht huis " kom nou zelfs Pietje die van school gestuurd is zonden ze nog niet naar het tuchthuis „ Als je zo loeinig eet word je nooit een grote meid " en wat dan nog „ Je be driegt jezelf met spieken op ' t eind examen moet je het zélf in je hoofd hebben " '¦« jie don leeft dan zorgt misschien is de school wel afge brand tegen die tijd „ Snoepen is slecht voor je tandere " O ia En daw waren er ook de gewone opmerkingen De nimmer stervende authentieke frikkenhumor als „ Zeg als er wat te lachen valt dan lach ik graag mee " Deze opmerking hebben alle thans levende generaties in hun jeugd van hun opvoeders te slikken gekregen En uit goede bron heb ik vernomen dat ze nog niet aan populariteit heeft ingeboet Eén van mijn kennissen die op een Middelbare school les geeft im de moderne talen heeft me opge biecht dat ze laatst zélf deze uit drukking gebruikte Hij was haar zo maar uit de mond geglipt en tot haar eigen verbazing had ze zichzelf ho ren zeggen dat ze graag méélachte Wel had ze gedacht „ Weet je nu écht niets originelers " Helaas ze wist niets originelers En daar veranderen Montessori Dalton of Decroly niets aan XANTIB Moederlijke overdenkingen Kleine kinderen worden groot en nemen dan - ook meer ruimte in Ten min ste dat zou logisch zijn Het is alleen niet waar Babies klein als ze zijn nemen enorm veel plaats in beslag Zodra een baby zijn intrede doet is het huis te klein De wieg of het ledikantje nou ja dat gaat nog maar daar blijft het niet bij Er komt een commode spoedig moet er ruimte worden ge gemaakt voor de kinder stoel het looprek de kin derwagen speelgoed en nog eens speelgoed Al die dingen staan in de weg en moeten toch een plaatsje hebben waar het rustig en zonnig is Menige moeder slaakt ' n zucht van verlichting als de babies kleuters zijn ge worden en box en kinder stoel en kinderwagen naar de zolder kunnen verhui zen tot grote vreugde van de zich altijd uitbreidende muizenfamilie Dat wil echter niet zeggen dat nu alle moeilijkheden zijn op gelost en het huis zijn normale aanzien kan her krijgen Want als er méér kleuters en opgroeiende kinderen in dat ene huis zijn Ze moeten allemaal slapen ' s nachts en liefst ieder in zijn eigen bed en ieder in zijn eigen kamer tje Aangezien de Minister van Wederopbouw ons ech ter voorspelde dat het wel 1962 zal worden eer de woningnood achter de grenzen is teruggedrongen is er van een eigen ka mertje voor ieder kind in de regel geen sprake Daa'-om ook slapen Adriaan en Henkie in hetzelfde ver - trek met alle lawaaiige gevolgen van dien Het is verbluffend zoveel als kinderen elkaar te vertel len hebben zodra hun hoofd het kussen raakt Ze komen er eenvoudig niet mee klaar Alle gebeurte nissen van de dag passeren de revue vermengd met de nodige avonturen die slechts in hun fantasie hebben plaats gevonden Er worden ook plannen gesmeed o prachtige plan nen die hen uren wakker houden De „ rustige avon den " van moeder bestaan dan uit honderd maal op staan om tweehonderd standjes en vermaningen uit te delen Natuurlijk gaan ze nietzómaar naar bed Een der gelijke ingrijpende maat regel die indruist tegen allies wat kleuters beta melijk lijkt moet wel ge paard gaan met vele cere moniën Eerst nog evenspelen na het avondeten:een niet onredelijke eis,die prompt wordt ingewil ligd o ja en dan nog eenkopje thee „ want ik krijgaltijd zo'n dorst in bed " endan nog „ Hè toe evenvoorlezen " en een hevigprotest als je na driehoofdstukken met een dro ge keel wilt ophouden dannog een tijdje stoeien in-pyama met Pa en nog eensnoepje en tanden poetsenen duizend andere dingenen eindelijk ja einde lijk weten ze niets meer teverzinnen om het dramati sche ogenblik uit te stel len en verdwijnen ze on herroepelijk onder de de kens Zoals gezegd kleine kin deren worden groter en op zeker * dag ontdekte ik dat Adriaan 6 uit zijn ledikantje was gegroeid Kleuters groeien nooit ge leidelijk maar altijd met schokjes schijnt het En fin het bed was te klein en hij kon zijn steeds lan ger wordende benen niet meer behoorlijk uitstrek ken Daarop was maar één antwoord mogelijk Op een morgen toen hij uit school kwam en in zijn kamertje verdween om een doos blokken uit de speelgoed kast te halen schreeuwde hij „ Mammie Mammie kom eens kijken " Ik wist wat er aan de hand was en ging toch kij ken „ Waar is mijn bed " vroeg hij angstig „ Weg " zei ik rustig „ Waar dan " „ Aan de lorrenboer ge geven Je paste er toch niet meer in " „ Maar waar moet ik dan slapen " „ Je kunt nu niet meer slapen Fijn hè " Adriaan raakte in paniek „ Maar ik moet toch sla pen " hield hij angstig vol „ Welnee je wilt toch nooit naar bed ledere avond duurt het uren eer je je hebt uitgekleed en dan lig je nog tot tien uur te kletsen en herrie te maken Toen dacht ik Adriaan wil liever geen bed hebben en daarom heb ik het aan de lorrenboer meegegeven Ik kreeg er twee kwartjes voor en daarmee heb ik twee repen chocolade gekocht Strafc krijg jij er één van " „ Maar ik wil MB bed hebben " „ Ik dacht dat je een hekel had aan je bed " Adriaan was oprecht wanhopig Zelfs de choco lade die ik inderdaad in huis had vermocht hem njet te troosten Als een poes ' die haar huis kwijt is dwaalde hij door de ka mers die hem blijkbaar leeg en vijandig voorkwa men Henkie had met hem te doen en trachtte hem te troosten door mede te de len dat Adriaan dan wel bij hem mocht slapen maar ik wees er op dat Henkie's ledikantje daar niet op was berekend en onmiddellijk zou doorzak ken indien zij daar samen inkropen „ en dan hebben jullie helemaal niets meer " Henkie altijd vindingrijk opperde het plan dan om beurten te slapen maar opnieuw moest ik hem op de onmogelijkheid daarvan wijzen „ Jouw bed is nóg klei ner dan dat van Adriaanwas " zei ik „ Hij past erniet in " Diep onder de indruk gingen ze die middag hand in hand naar school en een half uur later bracht een grote grijze bestelauto Adriaans nieuwe ledikant compleet met matras en ' cussen Nooit heb ik Adriaan zo gelukkig gezien dan toen hij zich die avond behaag lijk liet toedekken En voor het eerst in mijn le ven drong het tot mij door welk een belangrijke en geruststellende plaats „ het bed " in een kinderleV«n inneemt ADRIAANS BEDPERIKELEN ZWAKKE SEKSE NIET ZO ZWAK Het is met onze wetenschap toch wel een merkwaardig iets nauwelijks heeft men goed en wel de atoombom achter de rug of daar komen zij reeds met gewichtige verklaringen aandragen dat de vrouw sterker is dan de man Fluks rukt men daarme de de man de eeuwenoude kroon van het hoofd hem slechts de herinne ring latende aan vergane glorie Deze grotere kracht van de vrouwkomt tot uitdrukking in het feit datover de gehele wereld de gemiddelde vrouw langer leeft dan de man Boze tongen beweren dat <'' juist komt omdat de man zich zo veel zorgen om de vrouw maakt In huisjes en retorten hebben de geleerden de ontdekking gedaan dat een heleboel ziekten onder de man nen veel meer slachtoffers vragen dan onder de vrouwen Ook is het sterftecijfer onder de vrouwen de laatste jaren sterk verminderd Alle maal oorzaken dat de vrouwen langer leven dan de mannen De vrouwen zijn biologisch sterker dan de man die dan ook vlugger „ versleten " genoemd wordt Buiten dit alles om hebben de mannen door hun werkzaamheden ook nog grotere risico's te lopen dan de vrouwen Ondanks het feit dat de spierkracht van de vrouw slechts ca 67 % van die van de man omvat is de vrouw dus veel sterker De maat is echter nog niet vol want i^en zegt " dat vergeleken met de trrouw de man een veel groter per centage telt aan doofstommen en idioten Kortom „ Man ken U zelve " Dit maken we zelf Een rok Ditmaal een rok voor de jonge dochter Echt een rok om elke dag weer met evenveel plezier te dragen Er is niet veel stof voor nodig en toch is hij wijd We kunnen er een ochtend - middag of avondrok van maken al naar gelang van het ma teriaal dat we er voor gebruiken B.v effen met tirolerband een ruitje met effen gekleurd band een streep in de lengte waarbij we de banden van de zelfkanten afknippen zodat daar de streep in de breedte loopt en tot slot kunnen we hem van taf zijde maken en met fluweelband garneren Kies maar uit We kopen 2 meter stof van 90 cm breed en eventueel 3.20 band Hier van knippen we de rok volgens de tekening Als we streepstof gebrui ken knippen we eerst de twee re pen voor de garnering langs de zelf kant elk 4 om breed De bovenste strook wordt 1 % stof breedte en 17 om lang de halve stofbreedte die we over houden gebruiken we voor de tailleband De middelste strook wordt 2 stofbreedtes en 27 om lang en de laatste 3 stofbreedtes en 30 cm lang We stikken de stroken met de zij kanten aan elkaar in de bovenste laten we een naad open voor de rits sluiting De bovenkant rimpelen en de stroken aan elkaar stikken ' De taileband op wijdte maken aanstik ken en overstikken naai er iets ste vigs tussen sluiting eraan maken en de ritssluiting innaaien Het sier band er op stikken of met de hand opnaaien de zoom erin maken en de naden afwerken L C B 4r U r lbo m lU ' 71 9o 
12 Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang l^o 294 UTPECHTSCH NIEUWSBLAD Ook Uw haar wordt véél mooler«t « wanneer wdl hel bthindeten mti êadmtm de nieuwste methode om Uw haof « en opvallend mooie naluurlijtte kleur eft c*A warme zonnige glani te geven De behandeling duurt tiechti tO * 14 minufenl DAMESKAPSALON H A DEUN PERMANENT CENTRALE Amsterdamsestraatweg 303 Utrecht - Telet 1976T De nieuwe HET KWALITEITSMERK met B/son-sférke mofor DIEPTEZUIGING i Centraal gerichte zuigkracht • k Front Air-borstel if Grotere stofzak In harmonicavorm • k Dubbel rooster ¦ k Practische ophanghaak GRATIS grote prijsvraog Vraag de Bison-jeugdkra 551 prijzen o.a 20 jongens - of meis jesfietsen 20 steps op iuchtbandenl 10 poppen wagens enz Vraag de krant I Voor de moeder van de tioofdprijswinnaai een waardebon van f150 - geheel compleet f 135 - DE N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN biedi plaaisingsmogelijkheid voor LEERLINGEN CONDUCTEUR Solliciteren kan ieder die goed gezond is volledig lager onderwijs heeft genoten 20 jaar of ouder doch nog geen 31 jaar is Arbeidsvoorwaarden bezoldiging van f3180 — per jaar m het bereiken van de 23-jarige leeftijd tot ƒ 4164 — per jaar als hoofdconducteur deze bedragen gelden voor de Ie loonklasse extra beloning voor nacht - en Zondagsdienst voordelige reismogelijkheden kosteloze dienstkleding tegemoetkoming in pensionkosten spoedige aanstelling in pensioengerechtigde diensL f ISi Here Spreek met een Standard eigenaar over zijn wagen en U zult spoedig begrljpeti wat " IT " Is Hij zal het in één woord samenvatten — Vertrouwen Vertrouwen in de Standard producten vertrouwen gegrondvest op de weten scliap dat in iedere Standard automobiel de beste materialen ongeëvenaard vakmanscliap en vele jaren van wetenschappelijk onderzoek verwerkt worden om de wensen van de moderne autompbilist te vervullen Dat is de reden waarom een Standard vertrouwen wekt vanaf het ogenblik dat de eigenaar achter het stuurwiel plaats neemt—een vertrouwen dat blijft en met de jaren nog toeneemt C Sollicitaties te riclilen aan de 2e Afdeling van de Dienst^N van Exploitatie der N.S te Utrecht Desgewenst worden ] door deze Afdeling nadere Inlichtingen verstrekt J 4-eyimder 803 ec motor Max snelheid 100 km/uur Ruime vier-persoons vter-deurs Sedan Grote tegen stof en regen beschermde bagageruimte Verticaal openende rulten Vynide bekleding portieren openen met druk koopsysteem chroom grille etc Prijs f 4995 De nieuwe STANDARD EIGHT de luxe DEN H A A Q TEL 772070 ^ ^ i ent persoon opleiding en ^| lo 55.23 te richten aan d«i ^ H ' ostbus 2013 Utrecht ^ iatuurltjk gebruikt U ABRO bij de grote schoon maak een betere hulp is er toch niet Houtwerk lakwerk tegels sanitair plinten ruiten vuil en vet vliegen er af met ABRO Ook bij het reinigeo van overgordijnen vloerbe dekking geverfde plafonds schoorsteenlopers meubelbe kleding enz geeft ABRO fantastische resultaten Want alléén ABRO zoekt ' t vuil veel en veel diepet ABRO dringt door tot in de kleinste hoekjes en gaatjes en dat is wat U in de • cboonmaak juist zo nodig hebt ABRO vetnieuwtl DEM KA W K0NINKL1IK K0NINKL1IKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V vraagt voor haar TECHNISCH BUREAU A een BEKWAAM CONSTRUCTEUR met ruime ervaring op het gebied van fabrieksinstallaties Leeftijd ca 30 jaar B TEKENAARS met enige tekenkamerervaring Opl minstens Ambachtsschool C een OPZICHTER voor de BOUWKUNDIGE AFDELING Ervaring in het uitvoeren en toezichthouden op onderhouds werken in industriële bouw is gewenst Enige tekenervarlng Is vereist Leeftijd ca 35 jaar Sollicitaties in handschrift met voUedigd inlichtingen omtrent ervaring onder No 5E Afd Personeel Postbus I VERTEGENWOORDIGER BIJ VOORAANSTAANDE CHOCOLADE EN SUQCEBWERKENFABRIEK in het Westen des lands vaceert voor zeer spoedige indiensttreding de functie van VERTEGENWOORDIGER Gegadigden voor deze betrekking die geba seerd is op vast salaris en onkostenvergoeding dienen aan de volgende eisen te voldoen Min schoolopleiding MULO leeftijd 22—25 jaar goed kunnende autorijden en in het be zit van rijbewijs bezield door üver en enthou siasme om zich door energiek aanpakken een goede positie te veroveren Bekendheid met de branche is niet vereist Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent oplei ding vorige werkkring en laatst genoten salaris te richten aan No 5645 Reel - Advies en Advertentie bureau „ Die HagheV N.V Plein 11 Den Haag Utrechtse Banden Ondierneming „ U.B.O " H.V KANAALWEG 69 — UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding FLINKE ARBEIDSKRACHTEN voor fabriekswerk WERKSTER voor het schoonmaken van de kantoren Aanmelden dagelijks tussen 8 uur vjn en 5 uur n.m daarna bij de portier WASSERIJ DE STER < UTRECHT vraagt voor lichte werkzaamheden enige beslist NETTE MEISJES tegen hoog vast loon Evt ook gehuwde vrouwen Aanmelden ' s avonds tussen 5 en 6.30 uiu ZONSTRAAT 102 RECKITT's N.V CTRECHTSEWËG 333 — DE BILT ' VROUWELIJK PERSONEEL voor diverse werkzaamheden in de fabriek Leeftijd tot 35 jaar gehuwd geen bezwaar Gratis vervoer Aanmelden dagelijks van 8,30—12 uur en van 13.30 — 18 uur Zaterdags van 8.30 tot 13 uur of schriftelijl » bü bovengenoemde N.V BESCHAAFDE JONGEDAME gevraagd als assistente in wetenschappelijk anti quariaat bij voorkeur Gymnasiale opl Persoonlijke na afspraak of schriftelij ke sollicitaties bij J L Beijers Wed 5-7 Utrecht '-\ RECKITTS N.V UTRECHTSEWEG 333 — DE BILT vraagt voor spoedige indiensttreding een Aank Typiste voor facturen en ander typewerk Sollicitaties met event copy getuigschriften en opg van verlangd salaris te richten aan bovengen N.V VIU ZOEKEN EEN ACTIEVE JONGEDAME 20—26 jaar MULO - of middelb opl steno typen Ned Duits en z.m Engels Goed kunn rek eenv adm k voeren zelfst en ace k werken WIJ BIEDEN een prett afwiss beh gehon werk kring op een kl modern imp.-kant Sehr soil met uitv gegev ond no 8055 bureau U.N ONDERWIJSINSTELLING zoekt voor haar kantoor VRL ADM KRACHT kennis van kaartsystemen strekt tot aanbe veling Typen vereist Geboden wordt salariëring naar capaciteit preiitige werkkring met vrije Zaterdag Brieven onder no 8053 aan het Bureau U.N AUTOMATISCH BEVEILIGDE OVERWEG Op Dinsdag 19 April des morgens 10.00 uur zullen de afsluitbomen van de overweg in de Mereveldseweg in de spoorweg Utrecht Driebergen in de Gemeente Utrecht worden weggenomen. De waarschuwing van het wegverkeer zal geschieden door seinen die de komst van een trein automatisch aankondigen Deze seinen worden getoond onder de bij de overweg rechts van de weg geplaatste waar schuwingsborden en wel hetzij een groen knipperlicht met 45 knippe ringen per minuut hetgeen betekent er it geen trein in aantocht hetzij een rood knipperlicht mei 90 knippe ringen per minuut gelijktijdig met het luiden van een bel hetgeen betekent stop er is een trein in aantocht Thans in Nederland geassembleerd tOUWMAN » PARQUI LEKSTRAAT 1-7 hetzij een oranje niet knipperend licht het geen betekent de seininrichting is buiten werking N * De grote schoonmaak met Abro Abro schoonmaaktips tampekappen van zijd 2 cretoo of katoen worden als nieuw doorze in een rein ABRO sop te dompelen of ze met een ABRO iopjeaf te borstelen Goed spoelen en vlug drogen bijvoorbeeld doorde kap in de wind te hangen Probeer eerst even of de kleurenwasechï zijn Vitrages en dekens wast U vlugger beter en voordeliger in ABRO!ABRO is alkalivrij / odat Uw 6jnste vitrages en mooiste dekensvolkomen veilig zijn in een ABRO-sop Ze ondergaan een wareschoonheidsbehandeling ABRO ^¦^ v>a >^ ««^ tf^i^y ^^ ^ e/èiSftf'^pi^ifg^^SkS /^/ ' lMMiÉiiÉk 
w<|i|wwwB!jyfff B lgl t i i"HlW ^ ^ ¦ VflVflMlIinP ^^ i;:|iy:^::W:::-:y:^:ii:iSx ^:> ^ vfi'iïivi-i^i^-i^-;f--^#i rröNEEL > J MUZIEK * LETTEREN ^ BEELDENDE KUNSJ j - HLM Vlaanderen bi^engt hulde aan zijn schrijvers Verzctmelde poëzie V LAANDEREN eert zijn klassieke schrijvers en dichters Dat zijn Guido Gezelle Karel van de Woestijne August Vermeylen en Paul van Ostaijen Gezelle's werken zijn van herdruk op herdruk in welke samenstelling ook steeds ver krijgbaar En sinds enige tijd is een kloek deel Verzamelde Gedichten van Van de Woestijne verschenen verzorgd door Prof Dr P Minderaa Deze grote kenner van het werk van de Vlaamse dichter heeft een ruime keuze gedaan uit alle ge dichten van Van de Woestijne zodat thans voor wie het Ver zameld Werk te kostbaar is om aan te schaffen de gelegenheid bestaat enkele honderden gedichten van de grote Vlaming in bezit te krijgen Over Van de Woestifne wordt leer verschillend geoordeeld ZUn werk vindt grote bewonderaars anderen veroordelen het als rhe torisch barok en te woordkunstig Doet zulk een uiteenlopend oordeel zich voor dan is het zaak een veel züdige kijk op het dichtwerk te krijgen De uitgave van de Ver zamelde Gedichten stelt daartoe Jn staat De Noordnederlandse le zer zal allereerst ontdekken dat veel van wat hü aanvankelijk voor gekunsteld hield blijkt te wortelen in Vlaamse taaitradities waarin andere en oudere vormen voortle ven Maar meer nog hij zal ont dekken dat de dichter niet alleen een nazaat is van Rubens maar ook verwant blUkt aan Gezelle Zware rhetoriek gewrongen vers - en zins bouw wentelend als de lijven en lünen op de schilderijen en teke ningen van de zeventiende eeuwse Vlaamse meester wisselen af met gedichten simpel als volksliedjes eenvoudig van taal als verzen van Guido Gezelle De lezer hoort de geboren dichter in wie de tegen stellingen van taal en vers al even groot waren als dae van zijn ineer lüke krachten ziJn intellect en zijn zinnen Alle vreugden en smar ten van de overgevoelige overbe wuste moderne mens klinken in de poëzie van Van de Woestijne En evenals velen vóór en na hem de den geeft hij deze vreugden en smarten vorm in grote klassieke beelden in de mythe die ook in deze dichter haar onsterfelükheld bewyst Van van Eyck tot Permeke Rijke Vlaamse Schilderkunst Imposante studie MARINO MARINI Schepper van moderne beeldhouwkunst Igor Strawinsky — bronzen portret kop van Marino Marini Karel van de Woestijne Daardoor is Van de Woestijne het grote fascinerende voorbeeld geworden van zovele Vlaamse dich ters Zijn invloed is de kracht en de zwakheid van veel moderne Vlaamse poëzie Kracht in zoverre hy een schitterende leerschool kan zün in taairijkdom en vormbeheer sing zwakheid in zoverre zUn rhe toriek onherhaalbaar is en bij ieder ander onuitstaanbaar wordt August Vermeylen Van de Woestijne's tijdgenoot die hem zo lang overleefde August Vermeylen werd o.a geëerd door het werk van R Roemans die een boek uitgaf waarin alle publicaties van Vermeylen precies vermeld staan en hun inhoud kort wordt weergegeven Dit uiterst tij'droven de en zorgvuldige werk heeft Roe mans voortreffelijk verricht en daarmee Vermeylen een klein mo nument gesticht dat tot zijn roem en bekendheid direct zal blijven bijdragen Deze uitgave toont nog eens opnieuw welk een veelzijdige geest groot leider en stuwer van de moderne Vlaamse cultuur August Vermeylen is geweest de man die tot drie maal toe Vlaan deren een toonaangevend tüdschrift verschafte de man die de Vlaamse beweging tilde uit haar kleinbur gerlijke machteloosheid en verbond met de grote Europese stromingen van de moderne tijd de eerste Rector-magnificus van de Gentse Universiteit de Belgische senator bovendien de literatuur-historicus en grote kenner van de Europese beeldende kunst schri.jver van het beroemde boek Van de catacom ben tot Greco Paul van Ostaijen En een monument wordt thans tevens opgetrokken voor de Vlaam se dichter Paul van Ostaijen Reeds besprak ik in dit blad de twee eerste delen van zijn Verzameld werk geheel gewijd aan zijn ge dichten Daarmee kwam nauwge zet verzorgd en uitgegeven door Gerrit Borgers Van Ostaijen's vol ledige dichtwerk tot publicatie op een wijze door de dichter zelf ge wenst Thans is het derde deel van het Verzameld Werk verschenen eveneens door Borgers uitstekend verzorgd Het bevat proza van Van Ostaüen zowel reeds eerder ver schenen maar niet meer te krijgen werk als nu voor het eerst gepu bliceerde stukken We hebben hier te maken met expressionistisch proza Dat is een betrekkelijk zeldzaam voorkomend « teralaiursooit In Noord-Neder - Paul uam Ostaijen land werd het destUds geschreven door de onlangs overleden auteur Constant van Wessem en door Kelk Dat waren voornamelijk zgn gro tesken stukken proza waarin zo als Van Wessem het uitdrukte de logica had uitgediend en de spron gen van het Ik aan de orde kwa men De wereld stond er op z'n kop niets bleef op z'n plaats en de sa menleving bestond louter uit dan sers trapéze werkers variétéartis ten clowns acrobaten jongleurs en gooicihjelaars Ook Van Ostaijen schreef grotesken Wat een genoe gen hier de verhalen terug te vin den uit het reeds lang onvindbare Vogelvrij en uit Diergaarde voor Kinderen van Nu Maar luchtig en jonglerend is Van Ostaijen niet Zijn grotesken zUn bij uitstek cerebraal en vol van de soms zelfs zwaar op-de-handse logica van het onlogi gische De schrijver is er nogal eens aan het werk als een gewichtshef fer met zware redenaties waarin de pointe verstikt Vele van die stukken dateren uit de jaren van omstreeks 1920 waarin Van Ostaij en de eenvoud en helderheid nog niet bezat die ztjn laatste gedich ten kenmerken Intussen is deze u'übgave een welkome aanwinst juist omdat het expressionistische proza zo schaars is Van Elsschot tot Claus Een overzicht van de Vlaamsedichtkunst van Elsschot tot Claus,biedt de nieuwe gewijzigde drukvan de uitvoerige bloemlezing ver zorgd door Dr Paul de Ryck Deverzamelaar maakte eèn zeer rui me keus waaraan helaas een ver tegenwoordiging van de poëzie vande belangrijke Vlaamse dichter entoneelschrijver Herwig Hensen moest ontbreken De bloemlezing bevat omtrent elke dichter de ge gevens zodat ziJ ook ter oriëntatie in de moderne Vlaamse dichtkunst SLAUERHOFF Van de Verzamelde Werken " van Jan Slauerhoff is thans het vierde deel verschenen Uitgave Nijgh & van Ditmar — Den Haag Het bevat het verhaal De opstand van Guadalajara " met een aan hangsel van gedichten en boven dien enkele pagina's proza Na klanken " Het is de dichter-schrijver ten voeten uit rijk in zijn verbeeldings kracht groot in het stellen van diagnose waar hier ook de medi pus spreekt die de menselijke el lende begrijpt indien een genees heer té diep in het zieleleven van ztin patiënt grijpt Slauerhoff is de grote romanti cus naar men zegt de laatste van onze literatuur Hü is de mens die in de eenzaamheid op zee leef de die hij als scheepsarts heeft le ren liefhebben én haten htj heeft de verlatenheid gekend in de na tuur overal waar hü verkeerde In de wijdste wereldsche weelden heb ifc gezworven Gerust oon de schoonste ongenaak baarste borst JEn ben kort daarna gevallen ge zonken bijna gestorven Van kommer en heimwee uan hon ger en dorst Zo is de inhoud van deze uitga ve men grijpt ernaar en leest ze verzonken in de romantiek die we meenden kwijt te zijn Wij vestigen tevens de aandacht op de verschenen herdrukken van kleine gedichtenbundels Yoeng Poe Tsjoeng " Een eerlijk zee memsgraf " Serenade " en Solea res " Uitgave Stols — ^ Den Haag De grote vereerders van Slauer hoffs werken zullen de complete uitgave wensen voor anderen die op geleidelijke wijze de poëzie van de dichter willen leren kennen zijn de kleine bundels een welkome uit gave Tenslotte nog een woord over de Brieven van Slauerhoff " die door Arthur Lehning ziJn verzameld en thans door A A M Stols te ' s Gra venhage zijn uitgegeven Deze jongste Slauerhoff-uitgave is van zeer persoonlijk-intieme aard van de dichter-schrijver het ver - goed dienst kan doen De Ryck leidt beide deeltjes kort in over de aUerjongste dichJters is hij niet steeds goed te spreken Hij vindt er onder die vol eigendunk ziJn en arrogant Nu dat zal wel zo eens het geval ziJn omtrent hun werk en verdere ontwikkeling zegt het vermoedelijk — de historie wijst het vanouds uit — niet veel De twee deeltjes zijn goed verzorgd uitgegeven en overzichtelijk in het gebruik DK J C BRANDT COBSTIUS Naar aanleiding van Karel van de Woestijne Verzamelde Ge dichten Uitg Manteau Brussel Dr Rob Roemans Het werk van Prof Dr A Vermeylen Wereldbibl A'dajn Paul van Ostaijen Verzameld Werk Proza I De Slkkel/Daamen/Van Oorschot Dr Paul de Ryck Vlaamse Dichtkunst van deze Tijd I en H Lannoo Tielt Den Haag Het morele realisme in de na-oorlogse Deense litteratuur D E Deense litteratuur van voor de oorlog was een over wegend sociaal realistische litteratuur d.w.z dat de schrijvers voornamelijk de toneel - en romanschrijvers zich interesseerden voor de mens in zijn samenhang met het milieu waarin hij verkeerde Haperde er iets aan dit milieu dan ging de mens te gronde „ Ditte een mensenkind " van Martin An dersen-Nexö dat het Nederlandse publiek wel vooral kent door de verfilming is een uitstekend voorbeeld van deze sociaal realistische htteratuur De geestelijke achtergrond van deze litteratuur is het opti misme ten opzichte van de positieve krachten in de samen leving het vertrouwen in de mensehjke rede H C Branner De mens die het waagt om op nieuw te geloven zonder dat dit geloof duidelijk omschreven behoeft te ztJn gevoelt de behoefte om naar andere mensen te gaan Ik ga op weg naar de huizen der mensen. En ogen zien in ogen Handen wor den uitgestrekt Mijn geloof gaat hen ontmoeten en geloven met hen Zo spreekt een andere jonge dich ter Halfdan Rasmussen van mens en medemens Een groot verant woordelijkheidsgevoel is karakteris tiek voor deze jonge litteratuur ver antwoordelijkheid ten opzichte van het leven de naaste het heelal Gepaard aan dit verantwoorde lijkheidsgevoel gaat een zeer rea listische " kiJk op de mens men koestert geen illusies ten opzichte van de menselijke rede Daarvoor ztJn de wreedheden in concentratie kamipen en elders een te duidelij ke les geweest Men houdt er reke ning mee dat er in de mensen goe de zowel als kwade eigenschappen zijn neergelegd dat zelfs de goede ' mens moet falen Oude bijbelwoor den als schuld zonde en genade krijgen nieuw leven voor deze auteure zonder dait men daaruit mag concluderen dat hun geloof op de bijbel is gebaseerd Branner en Hansen Op grond van deze positieve levens liouding van de jongste generatie is het verantwoord om een liJn te trek ken vian Kaj Munk en dien reli gieuse toneelstukken van voor de oorlog naar de bovengenoemde jong ste litteratuur Op deze lijn vinden wij dan ook de twee meest vooraanstaande auteurs in de tegenwoordige Deense littera tuur H C Branner en Martin A Hansen Er is van beiden een na oorlogse roman in het Nederlands vertaald respectievelijk De Rui ter " uitgave Leopold Den Haag en Het vreemde leven " uitgave Het Wereldvenster " Baarn Gemeenschappelijk voor de litte ratuur op deze lijn is het besef van de exiatenBiële getoondlenheid van de mens en het aanvaarden van de ver antwoordelijkheid ten opzichte van het eigen leven en dat van de me demens Daarom heeft een Deense essayist en litterair recensent ook de na oorlogse Deense litteratuur met Kaj Munk als voorloper het praedicaat moreel-realistisch " ge geven in tegenstelling tot de voor oorlogse overwegend sociaal-realis tische tendens Hiermede is het begrip moreel realisme nog niet volledig geanaly seerd Daartoe moet men een der belangwekkendste romans van de jongste Deense letterkunde lezen t.w die van Brik RostböU Og ha nen galede anden gang " En de haan kraaide een tweede keer I EIBCHHSINIIB-GALAIIUS Reeds de eerste wereldoorlog on dermijnde dit vertrouwen — in De nemarken dat buiten het oorlogs toneel lag allicht minder dan in an dere landien economische crisissen miensonterende werikloosheiid,de drei ging van nazisme en communisme en tenslotte oorlog en bezetting legden echter ook Denemarken in een nacht van staal en lood " om ' n uitdrukking van de jongste Deen se poëzie te gebruiken De Deense litteratuur leerde ook de angstpsy chose kennen als reactie op het tijdsgebeuren Twijfel leegte wal ging doodsverlangen beheersten het vocabulaire Er zijn nu echter duidelijke aanwijzingen dat men door de periode van vernietigende angst heen is gekomen Het motto van de meest besproken debuutro man van het afgelopen jaar luidde door het dal van de dood naar de bronnen van het leven " Dit mot to is typerend voor de nieuwe le vensmoed van de jongere en jong ste Deense schrijvers en dichters Zij hebben de angst niet vergeten maar beginnen te ontdekken dat het leven — ondanks alle gevaren van het bestaan — toch ook waar den heeft Een jonge dichteres Vibe ke Willumsen tracht haar positieve levenshouding uit te drukken in de volgende strophe welke wü helaas niet in rhythmische vertaling kun nen weergeven Ook ik ken de angst en toch kan ik vreugde voelen door de kleur van het gras door een mus die speelt in het zand door het rhythme der dunne boomtakken Tegen de door angst bezetenen richt zij zich met de volgende woor den Gij zijt bang als ik om Uw kinderen om een uan wie gij houdt maar gij zijt zo bang dat gij vergeet dat het leven is te kunnen zien blij te kunnen zijn Gij hebt zwarte dichte zware gordijnen dichtgetrokken voor de stoffige ramen van Uw zielen Martin A Hansen langt geen analyse men léést het slechts en leert de auteur vooral als mens kennen meermalen zonder de dichterlijkheid die hem als auteur omsluit Een wonderlijk boekje van de reizende kunstenaar die als scheepsarts in het Verre Oosten zijn ontboezemingen schreef aan vrien den in het vaderland dat hij kon verfoeien en waarnaar hü zo in tens verlangde Aan Dr A Stubbe schrijver van het door Elsevier uitgegeven boekwerk Van van Eyck tot Per meke " hebben wij de beste en dank baarste herinneringen Men kan colleges over kunstgeschiedenis vol - f en dikke handboeken over schil ers en hun werken bestuderen maar Dr Stubbe heeft in de jaren 1941 en 1942 een boek geschreven over Het zien en genieten van schilderkunst " Teulings ' Uitg Mij — Den Bosch en Standaard-Boek handel — Antwerpen waarvan het ons een raadsel is dat het na 2 el kaar opvolgende drukken na de oorlog niet met een reeks van her drukken is verschenen Zo duidelijk als Dr Stubbe aan wijzingen gaf over het zien en over de bouw van een schilderij over het object en de schoonheid heb ben wij nog niet in enig ander boek daarna kunnen ontdekken Dr Stub be verstaat de kunst om beginne lingen te boeien en gevorderden te doen begrijpen wat zij vpordien nauwelijks konden bevatten Het nieuwe boek over de Vlaam se schilderkunst is meer bestemd voor de lezer die reeds enige al gemene ontwikkeling over schilder kunst bezit maar wederom treft deze studie door een betoogtrant van Dr Stubbe die op een uitne mende docerende wijze werkt De eerste gedeelten van het boek zijn van historische aard van de 15e eeuw de Göthiek de 16e eeuw van het maniiërisme de 17e eeuiv en van de ibairoik Vervolgens gaat het via Rubens Van Dijck en Jordaens c.s naar d « nieuwere tijd met zijn klassi oisme tot toet expressioniame dus m'et het realisme imipressdonisme en symbolisme iwtiegreipen Het is betrekkelijk eenvoudig om zich naar Dr Stubbe's aanwijzigin gen historisch te oriënteren alhoe wel hij controversen uitspeelt die een rijpere kennis der oude schil derkunst veronderstellen Zo is het ons onduidelijk waarom de auteur zozeer de kunst van Jan van Eyck accentueert alsof deze een te ge ringe waardering geniet Daaren tegen is de behandeling van schil - j ders als Rogier van der Weyden c.s In beknoptere zin geschied maar met de winst van duidelijke exegese De beschouwing over Ru bens diene men aan te vullen met de actuele inleiding die de Neder landse kunsthistoricus E Haver kamp Begemann ter gelegenheid Advertentie MAISON BROEKMAN TAILLEURS confectie en maat ¦ 1 BILTSTRAAT 2 ¦ Oude schildering in Leiden ontdekt Speciale berichtgeving Tijdens de restauratie werkzaam-heden van het Oud-Hollandse gra felijke slot „ Gravensteen " te Lei den dat als juridisch studiecentrum wordt ingericht zijn in een der on deraardse kerkers van achter een dikke kaUclaag muurschilderingen te voorschijn gekomen die een re ligieuze strekking dragen Een er van stelt de kruisiging van Christus voor en oen geselpaal Onder het jaartal 1563 staat in Sothische let ters „ Komt allen tot mij die met zonden zijn beladen Ik ben een 3od van alle genade " De Rijksdienst voor monumenten zorg heeft opdracht gegeven de schilderingen zo gaaf mogelijk aan het licht te brengen Ruiter te paard — bronzen beeld van Marino itfarini FOTO BOVEN Leon Frederic De echtgenoten Eén der luiken van het veelluik „ De levensseizoenen " Brussel Konink lijke Musea voor Schone Kunsten van de expositie van Rubens Olie verfsohetsen in het Boymans Mu seum te Rotterdam gaf waarover wij destijds in ons blad uitvoerog hebben geschreven Moeilijker is het de nieuwere Vlaamse kunst te leren verstaan zoals die van Permeke De Smet en Van den Berghe van wie de in leider Emile Langui onlangs op de jongste tentoonstelling in het Ab bemuseum te Eindhoven opmerk te dat Permeke het lichaam De Smet het hart en Van den Berglie de geest van Vlaanderen hebben vertolkt " In hoeverre deze dich terlijke uitspraak te onderschrijven is laten we thans in het midden maar Stubbe's exegese over de Vlaamse kunst is even beeldend als het penseel van deze moderne kunstenaars Het schip van de Vlaamse schilderkunst voer na de eerste wereldoorlog met wind in de zeilen Een luidruchtig galjoen De kiunstenaarsbent aan boond was tal rijk en scheppingskrachtig ener zijds de symbolische generatie daarnaast de jongeren " Deze de den neo romantisch figuratief en niet-figuratief traditioneel of pseu dometafysisch Dit hoofdstuk is een vreugde om te lezen Men dwaalt van de Latemse school naar die van Permeke voor zover laatstgenoem de dan een school heeft gevormd Het is overigens een ongelooflij ke prestatie om de huidige schil derkunst in een kunsthistorisch In Museum Boymans te Rotter dam wordt thans een tentoonstel ling gehouden van beeldhouwwer ken van de 54-jarige Italiaanse kun stenaar Marino Marini Het is een expositie die twee re acties bij de toeschouwers opwekt n.l die van verbazing en die van bewondering Marini heeft mensen en dieren uitgebeeld htJ heeft ze geen welgevormde ledematen ge schonken althans niet in die mate dat wij in visuele waardering wor den geboeid Men kan de door hem geschapen vrou - wenfiguren naakten en dan seressen anato misch bespieden en men zal noch tans geen enkele overtreding der welvertrouwde normen kunnen opmerken In gelijke zin zal men de ge beeldhouwde paarden aan schouwen en zich wellicht in ver bazing afvragen waarom Martini niet het fiere trotse paard heelt gebeeldhouwd zodat het met een ruiter op de rug gezeten zou kunnen dienen als standbeeld voor een paleis of op een plein Marini heeft zichv van dit gangbare niets aangetrokken hij heeft slechts willen blikken in de psychische gesteldheid van mens en dier en daarmede heeft hij houdingen van danseressen én van paarden ge maakt tot een schoonheid van expressie " Niet de vrouw zelf of het paard als creatie geeft de aes thetische ontroering doch de bewe ging het rhythmische gebeuren dat ineens tot een gestolde toestand is overgegaan Koos de vroegere beeldhouwer veelal de statische houding de moderne zoekt het in het dynamische neemt daarvan als het ware een moment-opname en schept als zodanig zijn beeld De anatomie krijgt iets extatisch paard en ruiter zijn een eenheid waarin men de zin van deze sport ontdekt en voor dit ogenblik daar van het helaas veelvuldig voorko mende snobisme vergeet Spel van mens en paard mis schien wel van paard en mens plaatst zich op een hoog niveau dat der voorgaande bewegiiig door Marino Marini als een gestremd object geëxposeerd waarin een re - Wice Versa Jan H de Groot schreef een aantal gedichten dat in een bundel „ Vice Versa " bij Uitg Mij Holland-Am sterdam is uitgekomen De dichter is minder uitbundig in zijn verzen geworden hoewel dit nog sterk levend is in een rhythmiek als van het gedicht in De Spiegel De spiegel die ' de wand doorbreekt maakt deze kamer dubbelgroot Ifc word mijn eigen bondgenoot die tot zichzelf mijn woorden spreekt Jan de Groot houdt van deze ma nier van dichtend spreken zoals eveneens in „ Tussen mijn vrouw en mij " Nu wij vier kinderen hebben worden de gesprekken minder Ifc vecht te veel tegen hinder van om mij gesponnen webben Rijker en dieper van geestelijk » peiling zijn de gedichten als die van de Noordoostpolder Toen d'aarde bloot kwam druipend van het water was het een scheppingsdag waarop Gods hand de stromen scheidde uan iiet slijm'rig land dat rilide « are verwachtingen Ver - latener Dom ooit lag Schofcland lualuis op het strand Dit is de eigenlijke Jan H de Groot wiens verzen het best zijn indien ze de sfeer van ' t Oude Testa ment kunnen ademen óf indien hij met zijn onderwerpen op spottende wijze kan spelen zoals we dit in deze burïdel b.v opmerkten in „ On weer " ' t Geschut van donder waggelt op een dronken varensgast die vloekend naar de koperen knop der voordeur tast En bij des blifcsems scJiuiftrompet sleutel vindt noch slot tot hij zijn schoft in aanval zet en binnenstort En op de vloermat aanbeland zich samen schurkt en gaapt en in dit hemels ledikant zijn roes uitslaapt Zo is Jan de Groot in beide gen res van gedichten naar de titel van deze bundel „ Vice Versa " boekwerk te analyseren Dat Dr Stubbe dit waagt getuigt van zUn Vlaamse zin die wel eens meer iets doorzet zonder dat het zoals wij Noord - Nederlanders het noemen documentair vaststaat Boeiend is wederom deze studie van Dr Stubbe van Van Eyck tot Permeke en we wensten wel dat de tentoonstellingen van moderne Vlaamse kunst die beneden de Moerdijk te Tilburg en Eindhoven hun plaats hebben weten te vinden ook eens naar Utrecht zullen ko men naissance der oude cultuur van Btrurië vóór Christelijk Grieks en Oosters schemert Strawinsky In het uitbeelden van portretkop pen zoals die Curt Valentin Lucy Lambert en Igor Strawinsky laat Marini een ander aspect van zijn kunst zien Het meest imponerend Naast de exposities van kunsthis torische aard zullen tentoonstellin gen van moderne kunst onzer nabu ren ongetwijfeld de aandacht en de waardering genieten is de portretkop van de componist Strawinsky die hü in 1951 in brons heeft gemaakt De componist is reeds over het zenith van ziJn scheppen heen ziJn Rake's Pro gress " heeft nadien geen openba ring gebracht wellicht zal zijn nieu we compositie de Marcus-passie " het deze zomer te Venetië brengen Het blijft een vraagteken dat men ook opmerkt by het bezien van de bronzen kop die Marini heeft ge schapen waarin hy nog de gespan nen kracht in de lijnen van Stra winsky's gelaat doet uitkomen waarin hij de vooruitstekende on derlip doet spreken Maar domine rend is de blik der ogen die voort gaat in het rhythme van zijn le ven van ziJn Sacre " en Petrouch ka " tot aan zijn Missa " toe Wü kijken lange ttjd naar dit por tret dat de Italiaanse meester met een moderne hand heeft geschapen suggestief in zfln expres-ionisme Deze belangrijke tentoonstelling in Boymans is een bezoek waard 
T4 Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang No 294 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD N.V De Landtsuwbonk OUDE GRACHT 113 opgericht 1897 - UTRECHT OOK VOOE NIET-LANDBOUWERS TWEEDE HYPOTHEKEN HANDELSCREDIETEN BOUWCREDIETEN DEPOSITO'S EFFECTEN VERMOGENSBEHEER ALLE ASSURANTIËN Directie Mr E H BERGSMA - H A A DE KRUIJFF Het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten Paleisstraat 5 te ' s-Gravenliage vraagt Beginnend Assistent-accountant in de rang van assistent-verificateur A voor de standplaats Utreclit Salarisgrenzen ƒ 178 — ƒ 250 — per maand plus toeslag van 6 % Vereisten Goede algemene ontwikkeling bij voor keur einddiploma 5-jarige H.B.S en praktijk-diplo ma boekhouden Bekendheid met gemeente finan-ciën strekt tot aanbeveling Eigenhandig niet met ballpoint geschreven brieven te richten aan de Directeur van voornoemd Bureau | Gevraagd VERKOOPSTER Herenmode of Damesregenkleding zonder ervaring onnodig te solliciteren • JONGSTE BEDIENDE voor magazijn - en loopwerk Brieven met opgave ervaring referenties verlangd salaris welke onder geheimhouding zullen worden behandeld aan GERARD BISCHOT Exclusieve herenkleding POTTERSTRAAT 14 — UTRECHT lEÊUWARDEN ENSCHEDE - NIJMEGEN - ZWOUE UTRECHT CHOORSTRAAT 25>29 UTRECHT I MET CEBUTO naar de Bloembollen ELKE DAG bij voldoende deelname DAGTOCHT van 9 tot 18 uur ƒ 5.50 LANGE MIDDAGTOCHT van 14 tot 21 uur met bezoek aan Keukenhof ƒ 4.75 Boekt tijdig voor het BLOEMENCORSO op 30 April U kunt boeken bij Reisbureau CEBUTO N.V STATIONSPLEIN 22 — TELEF 20323 Reisbureau Lissone Lindeman OUOKERKHOF 38 TELEF 14416 V.V.V Rijnkade Tel 19896 ¦ ' l *^'^^'^.^''"'' CEBUTO AUTOREIZEN Per week 50 complete reizen Prima hotels des kundige leiders moderne autocars geen enkel risico i f Een greep vH de enorme mogelijkheden ' F 72 F 66 F 79 F 103 F 126 F 115 - 3 dagen Limburg en Ardennen F 59 — 3 dagen Luxemburg dagen Eiiót-HOT£L\^€R70E6IMö VAhlAF f'\^0 ' VOOTlT ROSPfCTUS £ W iNLIC+tTlUöfH » f»swBt"?;nrsr:;Uti " HEILOO Prima pension ƒ 6 — p.d.p.p bij bos en zee Th Groot Zevenhuizerlaan 97 Telefoon 5501 HIERDEN Veluwe ZOMERHUISJES te huur dicht bij bos zee en speeltuin Alles aanw Electra butagas Nog vrij Mei en Sept ƒ 20 — p.w v 4 pers eerste helfit Juni ƒ 25 — tweede helft ƒ 30 — p.w en nog vrij van 2—9 Juli ƒ 35 — alles voor 4 pers Ieder ners meer ƒ 2.50 Pinksterweekend ƒ 15 — B V Panhuis Ruimelsdwarsweg 1 Hierden Telef K 3413—209 MONTFERLAND Uit en thuis in ons vacantieplan „ Klein Grensverkeer " Gratis heen - en terugreis R'dam A'dam - Den Haag VoU Pension Dagtochten naar Duitsland Keu len - Bonn - Köningswinter Düsseldorf f 85 — alles inbe grepen Uitv inl WV „ BERGH " ' s-Heerenberg en alle grote VVV kantoren in ' t land Noordwijk a Zee v.a f 32.50 p week met voUedige uitmuntende voeding en verzorging „ DE BRANDING " 30 kam 150 bedd 23/7—20/8 bezet Vr prosp Telef 2425 nillMVEM " OISTERWIJK Het ideale vac verblijf f/UUIn VEiM Pr keuken Voll pens Mei ƒ 32.50 Juni ƒ 35 — Juli en Augustus ƒ 37.50 p.p.p.w Kinderen tot 6 jaar 50 % Vraagt prospectus A DE BES Scheibaan 9 Telefoon K 4242—2555 CMCElf Kajuitjachten nieuw modern - snel 344 JnEEIV slaapplaatsen - diepgang 85 cm inv verz Vergr BM'ers 22 M2 — 30 M2 Zomerweeldes Regenbogen Voor naseizoen 30 % korting Vraagt prospectus R MOEDT Kleinzand 73 Telefoon 3184 K 5150 VARSSEVELD Gld Hotel Zwijnshoofd Tel 274 VoH prima verz Pens ƒ 7 — ƒ 8 — p.d Ideale omgeving VnAPTlJIII7i:iJ '• *• WOUDE'S VAC BEDRIJF VVVninUIXiEn Tel 470 Bungalows Gem Slaap zalen m pens Tenten Recr.zaal Zwembad Speelt Bosr omg Vr prosp Huisjes m keukentje nog vrij voor 2 Juli en na 27 Augustus Onze prospectus omtrent HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES in deze rubriek wordt U gaarne op aan vraag gratis toegezonden UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Afdeling Advertentie-Exploitatie DRIFT 23 -- UTRECHT — TEL 16431 IViff U meewerfren aan VACANm-SPRmiNG Neemt dan Uw vacantie VOOk HALF JULI of NA HALF AUGUSTUS WARMTE - EN ELECTROTECHNISCH ADVIESBUREAU J A VERHOEVEN zoekt voor zijn bureaux te Amersfoort en Rotterdam TECHNICI MTS-diploma Werktuigbouw en/of prac tische ervaring als verwarmingstechnicus strekken tot aanbeveling TEKENAARS met enige jaren tekenkamerervaring Schriftelijke sollicitaties aan Warmte - en Eleotro technisch Adviesbureau J A Verhoeven Utrechtse weg 154 Amersfoort ZUINIG SNEL BETROUWBAAR Auiomobielbedriii KOVA UTRECHT N.V Amsterdamsesiraatweg 227 Telefoon 17538 UTRECHT OKidét ieakn / mporfr/ce HART NIBBRIG & GREEVEN.V PARKSTRAAT 91 - DEN HAAG - TEL.184840 / 4'3 " Bij de N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDRIJF elec trisclie centrale kunnen geplaatst worden Enkele leerling-stokers in de rang van werkman in algemene dienst Voor deze functie komen in aanmerking zij die over ervaring als bank - en/of metaalbewerker beschikken en zij die als stoker bij de binnenvaart of op een fabriek werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest Uitvoerige sollicitaties te richten aan de Directie van de N.V P.E.G.U.S Keulsekade 189 te Utrecht mondelinge aanmeldingen tijdens de kantooruren bdj de portier van centrale Merwedekanaal jtiiiiJiiitiiiititiiMiiiiiniiiiiiiiiiriiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiririiiiitiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiij I RUN en MOEZEL I BELG ARDENNEN I ACHTDAAGSE BOOTTOCHTEN v.a ƒ 95 — ï Moderne inrichting Prima keuken en uitst I verz Aanbev door de ANWB 1 Vraagt prosp no 8 1 WATERTRANSPOBT — ROTTERDAM I Eendrachtsweg 54 — Tel 11.86.60 TiiittiritiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiinnitiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiriiiitiriiiitiiiiiiiiiiiiiitiitiiiitiiiiiiiii TENNISPARK TUINDORP TENNISLESSÉN privé en in clubverband ook voor begin ners kinderen en schoolclubs CLUBS zoeken min - en meer gevord leden BANEN te huur Albr Thaerlaan 48 Tel 24035 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang No 294 15 Bonus-aandelen belastbaar Behalve uit agioreserve Van onze financiële medewerker M EER dan een Nederlandse onderneming heeft de laatste tijd aandeelhouders verrast met de uitkering van een extra-di\ddend uit de agioreserve nadat door een ministeriële beschikkng is komen vast te staan dat zulk een uitkering voor de betrokken aandeelhouder niet onder de Inkomsten belasting valt Dit is ook volkomen logisch omdat een agio reserve niet uit de winst van het bedrijf is opgebouwd maar is ontstaan doordat nieuwe aandelen boven lOÖ pet dus boven hun nominale waarde werden uitgegeven Vergroot een onder neming welke ƒ 1 millioen kapitaal heeft dit met ƒ i millioen en tegen bijv 150 pet dan stijgt haar kapitaal tot ƒ 1 ^ mil lioen maar ze ontvangt nog ƒ K millioen bovendien dat naar een agioreserve wordt gebracht Wordt uit deze reserve aan de aandeelhouders een uitkering gedaan in de vorm van aan delen dan wil dat alleen zeggen dat de bestaande reserve geheel of gedeeltehjk naar de kapitaalrekening wordt gebracht Advertentie ^ SLAVENBURG'SBANK UTRECHT — TELEFOON 15864—15865 L JL _ Scheeostiidingen _ j _ J MAASDAM verm 21-6 van R'dam naar New York NIEUW AMSTERDAM Crui se 17 Palma 18 Malaga 21 te Casablanca verw NOORDAM vertr 16 1400 V R'dam naar New York ORANJE Tj Priok/A'dam 20 Southampton 21 te A'dam verwacht ORANJBFONTBIN verm 16 van Durban naar A'damORANJESTAD Cristobal / A'dam 18 te trinidad verw RIJNDAM vertr 20 1400 van R'dam naar New York SIBAJAK 16 te R'dam verw 13-5 van R'dam n Sydney WATERMAN New York / R'dam 21 Southampton en Le Havre 22 te R'dam verw WESTERDAM vertr 16 1200 van New York n R'dam WILLEM RUYS R'dam'Tj Priok 22 te Colombo verw WILLEMSTAD A'dam/Criso - bal 19 te Madeira verw ZUIDERKRUIS verm 20 van A'dam naar Wellington PR WILLEM IV 14 180 mül O Fatherpoint n Montreal RIJNDAM 15 V Southampton naar Le Havre SINGKBP pass 15 Gibraltar naar Genua SLAMAT 16 te Singapore SOBSTDIJK 15 van Le Havre naar Antwerpen STRAAT BANKA 16 van Tj Priok naar Singapore STRAAT MOZAMBIQUE 16 van Kaapstad naar Forta - leza Braz TOMORI 16 te Singapore WILLEMSTAD 15 van Dover naar Trinidad WONOSARI 16 te Madras ZAAN 15 van R'dam naar Stugsund ZIJPENBEBG 16 te Melilla Naqekomen ALNATI verm 25 van B Aires naar R'dam BLOEMFONTEIN 17 van Durban te A'dam verw BONAIRE Cristobal/A'dam 28 te Plymouth verw BOSOHFONTEIN van Antw 27 te Kaapstad verw BOSKOOP verm 29 van Cu rasao naar Trinidad COTTICA A'dam/Georgetown 24 te Barbados verw GROOTS BEER 20 v R'dam ie Quebec verw INDBAPOERA 17 te Soera - baja 22 te Makassar ver JAGERSFONTBIN verm 5-5 van A'dam naar Durban JOH V OLDENBARNEVBLT Sydney/A'dam 26 te Soera - baja verwacht kaatste meldingen ALPHERAT pass 15 Recife naar Rio de Janeiro AMPENAN 16 te Marseille BOISSEVAIN 16 te Lor Mar ques BOSKOOP 16 te Willemstad CALTEX NEDERLAND 15 v Schiedam te R'dam CLAVELLA pass 16 St Eustatius naar CJuracao GORILLA 16 te Dakar DELFLAND 15 nra van Mon tevideo naar Santos Dit is trouwens oolc het geval met de uitkering van een gewone bonus welke zoals bekend veelvuldig is geschied toen de flscus een paar jaar geleden een bijzonder tar5<>f voor de inkomstenbelasting vat stelde in geval een onderneming tot z.g herkapitalisatie overging Dit werd toen gemotiveerd door de noodzaak om familievennootschap pen open te breken " of bü andere de verhoudingen tussen het nomi nale kapitaal en de reserves te ver beteren Door de waardeverminde ring van het geld kon de waardestij ging van het actief alleen in een hogere koers van de aandelen tot uitdrukking komen waaruit niet zel den onjuiste conclusies werden ge trokken En ook psychologisch was het daarom gewenst een deel van de reserves of de in geld gestegen waarde van het actief in aande len om te zetten Op 1 Juli 1954 is het bijzonder ta rief t.a.v de herkapitalisatie ver vallen en het is de heer Vixeboxse onlangs in de Eerste Kamer niet gelukt de regering tot een verlen ging van de fiscale faciliteiten te bewegen De heer " Vixeboxse en velen met hem zijn van mening dat de uitke ring van bonusaandelen bü de aan deelhouder niet moet worden be last Door deze uitkering komt er immers in de vermogenspositie van de vennootschap geen verandering Om een voorbeeld te noemen als een maatschappij een actief heeft van ƒ 2 millioen en daartegenover ƒ 1 millioen kapitaal en ƒ 1 millioen reserve heeft een aandeelhouder met een aandeel van ƒ 1000 recht op 1000 van het actief i.e dus op een waarde van ƒ 2000 zodat het aan deel theoretisch 200 pet waard is Keert nu de maatschappij haar reser ve in aandelen uit dan stijgt het ka pitaal tot ƒ 2 millioen en de aandeel houder krijgt 2 aandelen van ƒ 1000 welke elk recht geven op 1/2000 van het actief dus op een waarde van ƒ 1000 zodat het aandeel theoretisch 100 pet waard is De beide aande len welke hij nu heeft vertegen woordigen samen 2/2000 gelijkstaan de met 1/1000 van het actief zodat ze samen weer ƒ 2000 of 200 pet waard zijn Noch in de vei^mogenspo sitie van de vennootschap noch in die van de aandeelhouder is dus fei telijk verandering gekomen Waarom zo heeft de heer Vix seboxse gevraagd beschouwt de fiscus het ontvangen aandeel al thans voor de nominale waarde dan als inkomen en heft hij daar van inkomstenbelasting Het antwoord van de Staatssecretaris De Staatssecretaris Van den Ber ge bleef echter het antwoord niet schuldig Hij beschouwt ook het bo nusaandeel als een vrucht van het oorspronkelijk aandeel ook al wordt ze in de vorm van kapitaal uitgekeerd Want zo zegt hij de reserve waaruit de bonusuitkering geschiedt is uit vroeger door de vennootschap behaalde winst ont staan het is niet-uitgekeerde maar gereserveerde winst Nu is in het kader van onze fiscale wetgeving wat ais vrucht van het aandeel af valt bt de aandeelhouder belast baar Niet de waardestfging van het aandeel bt verkoop van het aandeel De z.g speculatiewinstbe lasting welke die waardestijging belastte is opgeheven De reserves zo zegt de heer Van den Berge mogen dan in het ka pitaal zijn opgenomen ze zijn oor spronkelijk vrucht van het kapitaal en dit moet ik bü de aandeelhouder belasten Om de billükheid hiervan aan te tonen stelde hij twee on dernemingen naast elkaar De ene AMSTBLBEUG 16 te A'dam ANTONTA 15 van Pladju te Tjilatjap ARBNDSKERK pass 15 Fi - nisterre naar Antwerpen ARKELDIJK 15 van R'dam 15 dw IJmuiden n Ham - burg BEEKBERGEN 14 v Bayon - ne naar Rpquejade BEXINKUST pass 15 Finis - torre naar A'dam BINTANG pass 16 kp St Vincent naar Miri BLOEMFONTEIN 15 van Southampton naar Antw CERONIA 15 van Vizagapa - tam naar Calcutta CH.4MA 16 te R'dam verw DELFT 15 nm te Trinidad FLEVO 15 van A'dam te R ' dam GOOILAND 15 van A'dam n Bremen/Hamburg HATHOR 15 van Mersein n Ceuta H.iULERWIJK 15 te Ham burg HERMES 15 van A'dam naar Bremen HYDRA 14 180 möl N Fayal naar Guanta JOH V OLDENBARNBVELT 15 van Sydney naar Soera - baja KOTA AGOENG 16 te Bela - wan LAWAK 15 van Napels naar Casablanca LINGESTROOM 13 v A'dam te Londen LOOSDRBCHT 16 te Mar seille MAXTREBN 15 te Antw MUIDBRKERK 15 te pt Swettenham ORANTE 15 van Napels n Southampton POELAU LATIT 14 Soootra gepass naar Suez die de winst in de vorm van divi dend uitkeert dat dan door de fis cus als inkomen wordt belast De andere die geen dividend uitkeert maar de winst naar de reserve brengt en later ten laste van die re serve een bonusaandeel uitgeeft Hij kan dat aandeel verjcopen en heeft dan de vrucht van zijn oorspronke lijk aandeel geïncasseerd zonder dat de fiscus daarvan zijn deel ont vangt Nu zegt de heer Vixseboxse te recht dat als een bonusaandeel wordt uitgekeerd de koers van de aandelen dienovereenkomstig daalt maar hier staat dan tegenover dat de koers voordien ook geleidelijk is gestegen doordat het vermogen van de betrokken vennootschap toe nam als gevolg van het stijgen der reserves Sterk standpunt Naarmate de winst in een lie drijf stijgt stijgt de waarde en doorgaans ook de koers van de aan delen Wordt dan een deel van de winst uitgekeerd hetzij in de vorm van een dividend hetzij in de vorm van een aandelenbonus dan daalt de koers dienovereenkomstig en tussen het karakter van zulk een koersdaling is er dan ook geen ver schil of nu de winstuitkering in de vorm van dividend dan wel van aandelen geschiedt Het komt ons dan ook voor dat de Staatssecreta ris althans in het kader van de Ne derlandse belastingwetgeving een sterk standpunt inneemt De heer Vixseboxse raakte hem echter in ztjn zwakke plek toen hij er op wees dat bij een herkapitali satie naar beneden dus als verlie zen uit kapitaal worden bestreden de fiscus zich van zijn theorie niets aamtrekt De - waardeverminidering is dan fiscaal niet aftrekbaar ter wijl als vervolgens weer winsten worden behaald en deze in de vorm van bonusaandelen ter compensa tie van het vroegere verlies wor den uitgekeerd de fiscus onmiddel lijk zijn hand weer ophoudt Overigens blijft de onbillijkheid bestaan dat eenzelfde winst eerst bti de vennootschap en daarna nog eens bij de aandeelhouder wordt be last en het is vooral tegen deze dubbele belasting dat de laatste ttjd van verschillende kanten be zwaren worden ingebracht N.V NIPA opgericht Blijkens de Ned Staatscourant is opgericht door de N.V Levensver zekering maatschappij „ Nederland Nillmij van 1859 en de N.V Levens verzekering maatschappij Arnhem ' de N.V Participatiemaatschappö NIPA in ' s-Gravenhage Deze heeft ten doel het verkrijgen bezitten beheren administreren en ver vreemden van effecten en andere waarden Het maatschappelijk kapitaal be draagt ƒ 20 millioen verdeeld in 20.000 aandelen van ƒ 1.000 Hiervan zijn bij de oprichting 4.000 aamdelen geplaatst alle volgestort a pari De aandelen zijn op naam De Nillmij neemt deel voor 2667 aandelen en de Arnhem voor 1333 aandelen Als directeuren treden op de heren H W Meijer de heer D Bijl en prof dr J Engelfriet Commissaris is o.m mr H L Woltersom —• De vakgroep „ goederenvervoer over de weg " van de prot chr bond van vervoerspersoneel zal op 19 April in Utrecht in het Gebouw van Chr Sociale Belangen in jaarverga dering bijeenkomen V KANTOOR tt Het Stenen Licht '' In het kader van de thans te Utrecht gehouden Landdag van de Bond voor Geref Jeugdorganisatie werd gisteravond in de grote zaal van de Stadssohouwtiiurg een be groetingssamenkomst gehouden die ingeleid werd door ds W Schouten Deze verwelkomde hier o.m Mevr De Ranitz de Brauw voorts prof dr ir H van Riessen afgevaardig den van het Bondsbestuur Geref Jeugd Centrale Meisjesbond Jonge lingsbond en vertegenwoordigers van de Gergf Kerk hier ter plaatse ene enz Door het meisjeskoor van „ Die Jionghe Jieught " was tevoren o.l.v de heer J van de Werff het Meisjes clublied gezongen na het welkomst woord van ds Schouten gaven de gezarmenlijke koren van „ Die Jionghe Jieught " een uitvoering van Mozarfs Laudate Dominum " met Cora Goed hart als fraaie sopraansoliste en aap de vleugel Henik Zeldenthuis Het ensemble deed zidh daarna op nieuw horen in Cath v Rennes ' Utrechts Stedelied het zou later nog de avond uitluiden met het Jongens cluiblied • Hoofdschotel vormde hier de vertolking van het Declamatorium „ Het Stenen Lied " van Frouwien van den Vooren-Kuyper dat tot on dertitel heeft „ Gij hebt mij geroe pen " In poëzie — met afwisseling vanepische en dramatisdie fragmenten — wordt hier het verhaal van Janvan Doornik alias Jan van den Doemgegeven de bouwer van Utrecht's Domtoren Zijn vocatie waarop dehier Ixwen geciteerde ondertiteldoelt wil herinneren aan de roepingvan Samuel tot „ de taak die Gijvoor mij bestemde o God " De rijike vloeiende taal in Frou wien V d Vooren's verzen leent zich bij uitstek voor een weergave zoals wij die gisteravond - mochten bij wonen Die *¦ ' weeYgavë " gesshièade ' " floor leerlingen en oud-leerlingen van mevr Hester Janssen-Klenke die de leiding van deze uitvoering had Onder degenen die hieraan deel namen onderscheidde zioh met name de spreekster van proloog en epiloog De taak van de verteller was ver deeld tussen twee zegsters van wie een als invalster genoodzaakt was van het blad te lezen en vermoede lijk zelfs onvoorbereid — wat na tuurlijk te betreuren vsras De ' andere groeide gaandeweg in haar rol Een zeer suggestieve „ meester Jan " de innemende uitbeelding van „ de Vriend " en een voorname ingetogen Zoeteke " mogen niet zijn vergeten De zegger van „ de Abt " die wij later terugzagen als bisschop Frede riik van Zierik voldeed eveneens Advertentie Niet ongezien ermee de keukenkast in Met simpelweg vragen « m M AI ZEN A DU BY E A bent V er niet Soms niet Want het kan gebeuren dat V dan met iets anders thuis komt dwar » tegen Vv > wensen in En dan liggen teleurstellingen op de loer Want ' t welslagen van Uw maaU^d vatt of staat met t bindmiddti dat V voor Vw groenten soepen e » sausen gebruikt Neem daarom nooit wiet minder genoegen — MAIZENA D URTEA moet het zijn ü moet echter niet alleen DURYEA vragen maar ook toezien dat 77 ' t krygt En waarom zoudt V met minder tevreden zynt DONGEDIJK 12 t * Los An geles GROOTE BEER 15 640 mtjl NtO Fayal naar Quebec HATHOR 16 van Mersin n Ceuta HESTIA 15 nm te Antw HILVERSUM pass 16 Bruns buttel naar Stockholm HYDRA pass 15 Flores Azoren naar Guanta KIKLDRECHT 16 van Ma dras naar Rangoon KORATIA 16 te B Aires LBMSTERKERK 16 te Antw LUNA 16 V Malta n Algiers NIGERSTROOM 16 te Lagos PERNA 16 te Malta PIETER-S 16 van Swansea naar R'dam PR ALEXANDER 16 van Montreal naar Threerlvers PR FRED HENDRIK 16 te R'dam PR MAURITS 16 te Mon treal PR WILLEM rV 16 nm te Montreal P(R WILLEM v ORANJE 15 te R'dam RUYS 15 van Durban naar Mauritius RIJNDAM 16 te Le Havre RIJNKERK 16 te Lorenzo Marques SIBAJAK 16 te R'dam TBIRBSIAS 16 nm te Dji bouti WATERLAND 16 nm van Recife naar St Vincent WATERMAN 16 410 mijl ZtW kp Race naar South ampton WESTLAND verw pass 15 fcp St Vincent naar Rio de Janeiro WILLEM BARENDSZ pass 15 nm Dakar naar A'dam WILLEM RUYS 15 mm van Suez naar Colombo goed hetzelfde geldt voor degeen die ons een waardige bisschop Jan van Arkel en later de bisschop Flo ris van Wevelinkhoven wist voor te zetten De schilderachtige middeleeuwse costumes requiisieten als de „ goti sahe " stoelen waarop de vertellers figuren waren gezeten en een fasci nerende belichting gevoegd bij mu zikale en geluidsillustratie op de achtergrond droegen bij tot het suc ces van deze weergave succes waar van uiteraard het leeuwendeel voor rekening komt van de schrijfster mevr Frouwien v d Vooren die na afloop op het toneel werd geroepen om hier een welverdiende bloemen hulde in ontvangst te nemen Co '* < e declamatrice mevr Hester Janssen Klenlke zag zich terecht met een floralisch huldeblijk beloond Er was veel en hartelijk applauswaarvoor de spelers " in costuumbuigend dankten J J Aramis won schermduei vaiD „ Geld^land " Gisteravond werd in de scherm zaal Adam Eela een wedstrijd ge houden tussen de Gelderse scherm vereniging en de Utrechtse scherm vereniging „ Aramis " De dames begonnen met de wed strijd op Hout Het Utrechtse equipe bestond uit de dames Van Luyn Klein Prins en WUIemsen De uit slag was 11—5 in het voordeel van „ Aramis " Hierna werd door de heren de sabelwedstrijd getrokken Het equipe van „ Aramis " bestaande uit Wouda Sauer Van Zoelen en Farnoczy ver sloeg de gasten in een zeer geani meerde partij 14—^2 Hogere omzet bij Stokvis De omzet in 1954 bij K S Stokvis en Zonen N.V te Rotterdam heeft die van 1953 niet onaanzienlijk over troffen De verhoging van de on kosten veroorzaakt door de loon ronden werd gecompenseerd door een vergroting van de brutowinst voortvloeiende uit de gestegen om zet zodat de eiKpIoitatiewinst in 1954 ad ƒ 8.234.704 v.j ƒ 5.995.369 niet onbelangrijk hoger was dan in 1953 Over 1954 moest echter een aan zienlijk hoger bedrag dan over 1953 aan belastingen worden gereser veerd Mede ten gevolge hiervan was het netto bedrag der winst over 1954 ad ƒ 3.914.808 slechts ruim ƒ 200.000 — groter dan over 1953 De gang van zaken in de reeds verstreken maanden van 1955 was alleszins bevredigend De directie acht de vooruitzichten niet ongun stig De winst - en verliesrekening toont na afschrijvingen en reserve ringen waaronder die voor belas tingen een netto winst van ƒ 3.914.808 Voorgesteld wordt naast de extra afschrijving op gebouwen enz ad ƒ 779.171 en afschrijving deelnemingen ad ƒ 210.418 een be drag van ƒ 1.012.211 te bestemmen tot verhoging van de algemene be drijfsreserve Daarna wordt voorge steld een dividend uit te keren van 9 % Het resterende bedrag van ƒ 45.488,09 kan aan het ter beschik king van aandeelhouders zijnde saldo worden toegevoegd en naar nieuwe rekening worden overge bracht Dit laatste saldo bedraagt ƒ 737.857 Slotnoteringen New Yorkse Beurs 14-4 15-4 14-4 15-4 Atch T 148 N.Y Ce >' 441/2 Baltim 29'','s Can Par 62 % m Cent 40 Penns R 27'/e Sth Pac 59 1471/2 ' S - Year 61 62 45 % Am.M.Ooll % 11 % 29';'8 fat Harv 3314 38 % 62 % int Nick 5434 651/3 401/2 Int T&1 281/8 27 % 28 Ken.Cop 11014 110 Mont W 79 % ün Pac 168 % ITf/a Sadlo C 44 % All Ch IClVi 101 % Rep St 85 % 4n Can39 % ¦ i9 % Royal D 79^4 Am J&K54'/8 54'/8 " ~ "- Am Sm 48 % 49 Am r&1180 % 181 Am Tob 69 % 70 Anac C 62 631/2 Bethl St 1341/4 136 B Alrol 70y2 72 80 647/8 49'/8 771/4 Sears B Sl'/a SheU O 61 % Soc Vac 54 % Stnd Bi 39 % St.OilNJ 11514 115 % Studeb f 13 % 13 % Texas IOD14 991/2 Un Aire 73y2 7414 Jn Corp 6'!'8 6 % Un Fruit 53 % 54 aSRubb 453/4 46 % 175 % ÜS St 81 % 83 % 78 West El 77 % 78 % 52'/8 Woolw 49 49%97 % Chryslei 78 % N City H 64'!'b Cons E '' 49 % D Alrcr 75T83en El 1753i Dp d N.76 % E Kodak92%Jen Mt97 Omzet 2.890.000—3.180.000 797/8 44 % 85 % BOVa 81Ta 61 % 54% 39 % Int Financierings Maatschappij Statuten opgestdd De Internationale Bank voor Her stel en Wederopbouw Wereldbank heeft bekend gemaakt dat zij ge reed is gekomen met de opstelling van de statuten van de Interna tionale financierings Maatschap pij " een internationale organisatie in oprichting waarvan het doel is door middel van particulier kapi taal de in economisch opzicht min der ontwikkelde landen tot ontwik keling te brengen Deze statuten ztjn ter goedkeuring toegezonden aan de regering van de bij de bank aangesloten landen Alle landen die bü de Wereld bank zijn aangesloten en geen an dere kunnen tot de financierings maatschappij toetreden welke een kapitaal zal krijgen van 100 mil lioen dollar In dit kapitaal kunnen de bfl de bank aangesloten landen deelnemen in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de bank Vóór de financierings maat-schappij kan worden opgericht zul len de ontwerp-statuten door 30 re geringen moeten zijn goedgekeurd welke minstens 75 millioen dollar van het kapitaal zullen moeten ver schaffen Carp's Carenfabrieken daclareert 12 pet Gedurende 1954 is de bedrijvig heid in de textielsector groot ge weest en ook naar de artikelen van J A Carp's Garenfabrieken N.V te Helmond bestond goede vraag aldus het jaarverslag De export is groter geweest dan verwacht werd doch in vele gevallen waren de prtjzen slecht Na afschrijving ad ƒ 93.616 ƒ 106.145 resteert een saldo winst van ƒ 566.454 ƒ 518.252 voorgesteld wordt na reserveringen een onveranderd dividend uit te ke ren van 12 pet TELEFONISCH AVONDVERKEER AMSTERDAMSE BEURS Ter vergelijldng Is de officiële slot koers van Vrijdagmiddag ter beurze tus sen haakjes er achter geplaatst Kon Olie - 608—609 slot 608 — 608>/2 603 AKU 301 29914 Philips 372i — 37314 slot 3731/2 37i Nieuwe Philips 363i'2 — 3641/2 slot 364 % 362 Unilever 398—3981/2 slot 3981/2 396 % HVA 160 I591/8 HMrkl:&®irlÉis ^ Groenten - en Vnichtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van Vrijdag 15 April 1955 Radijs 5-18 p bos Bloemkool 3-103 p st Komkommers groen 36-70 p St Sla 5-21 p st Andijvie 12-45 p kg Gekookte bieten 39-44 prei 21-46 Raapstelen 29-37 Rabarber 26-73 Stoafsla 16-44 Spinazie winter 14-44 Spinazie zomer 12-55 Uien 1-21 waspeen 30-45 vritlof 10-71 aard beien 1 15 p gt Van Maandag 18 April a.s wordt iedere dag ' s morgens om 11 uur exportveiling gehouden van aange voerde sla De aanvoer kan plaats vinden tot uiterlijk 10.30 u/ur De monsterveilingen van sla ko men hierdoor te vervallen VEEM4BKT LEEUWARDEN Leeuwarden 15 April — Aanvoer en prijzen 60 stieren 2.47—^2,54 per kg si gew 350 vette koeien le kwal 2.50 — 2,73 2e kwal 2,30—2,49 3e kwal 1,95 — 2,12 3581 melk - en kalfkoeien 500—925 325 pinken graskalveren pinken 225 — 375 graskalveren geen notering 1995 nuchtere kalveren 33—45 296 vette en weideschapen 85—120 122 lammeren 48 — 51 413 vette varkens oude varkens 1,65—1,66 vette biggen 1,72—1,75 zou ters 1,70—1.73 260 biggen en lopers biggen 25—45 lopers 46—95 35 bokken en geiten geen notering 67 paarden 500—990 totale aanvoer 7505 Overzicht stieren aanvoer kort stem ming willig prijzen hoger melk - en kalfkoeien aanvoer ruim stemming ma tig prijzen als vorige week pinken aanvoer matig stemming rustig prij zen als vorige week graskalveren geen notering nuchtere kalveren aanvoer ruim stemming lui prijzen lager var kens aanvoer kort stemming rustig prijzen als vorige week biggen en lo pers aanvoer matig stemming kalm prijzen als vorige week schapen aan voer kort stemming matig kwaliteits dieren duur lammeren aanvoer kort stemming vlot prijzen hoog paarden aanvoer minder stemming willig prij zen hoog VEILING SEPTEE TIEL Veilingbericht der Veiling Septer te Tiel van Vrijdag 15 April Appelen Belief leur brab 10—^14 6—^9 idem Engelse 12—23 7—11 ïoudreinette b/a 22—40 le 18—27 2e 6—20 Jonathan 20—29 6—14 Rode Keulemans 12—18 5 — 10 Sterappel 9—18 4 — S Koningsrood 12—20 6—8 Laxton Superbe b/a 40—44 le 24—26 2e 6—^9 Pomme Rosa 16—^20 8 — 12 Pater v.d Eisen 12—24 3—8 Eis dener Klumpkes 14—22 6—8 Zoete Rei nette 22—26 8—12 Jasappel 18—32 10 — 22 Zuur kroet blank per 100 kilo 250 Zuur kroet rood idem 150 Peren Brederode 12—18 6—^11 Sint Eemy 12—18 6—11 Wmterjan 12—17 6-11 Gieser Wildeman 18—26 4—8 Alles in cents per kilo tenzij anders vermeld KAASMARKT BREUKELEN Ter kaasmarkt te Breuikelen wer den aangevoerd 3 partijen bestaan de uit 90 kazen wegende 630 kg Handel matig MARKT EDERVEEN Op de Ederveense markt werden Vrijdag 540.000 eieren aangevoerd handel traag Prijs per 100 stuks grote f 11 tot f 12.50 en kleine i 8 tot f 10 VEEMARKT ZWOLLE 15 April — De aanvoer op de Zwolse veemarkt was vandaag 2668 runderen 487 graskalveren 1887 nuchtere kalveren 42 schapen 18 lainmeren 178 vette varkens 963 big gen 9 geiten 281 schrammen Prijzen per stuk neurende en vers gekalfde koeien ƒ 650—ƒ950 dito schotten en vaarzen ƒ 550 —ƒ 800 guste koeien ƒ 500 —ƒ 725 guste vaar zen ƒ 500—ƒ700 pinkstieren ƒ 425 — ƒ 650 pinken ƒ 350—ƒ525 fokkalve ren jf200 — ƒ 340 nuchtere kalveren ƒ 28 7¦ƒ48 vette schapen ƒ 80—ƒ115 ïammeren ƒ 6 — ƒ 90 zesweekse a tienweekse biggen ƒ 44—ƒ55 veer tienweekse biggen f 65 — f 80 drach tige varkens f 300 — f 440 prijzen per kilo vette koeien en ossen aan bou ten f2,30 — f2,75 vette stieren aan bouten f2,10 — 2,60 vette kalveren f 1,80 — f2,50 vette varkens f 1,56 — f 1,74 De aanvoer was hoog te noemen de handel in kalf - en melkkoeien was iets beter met ook wat aantrekkende prijzen De vraag naar guste koeien vaarzen en pinken is wat groter De handel was redelijk met aantrekken de prijzen Schapen en lammeren met weinig aanvoer handel redelijk prij zen hoog Op de varkensmarkt was er voldoende aanvoer H^mdel kalm met staande prijzen Predikbeurten Utrecht Doopsgez Gem — 10.30 u ds Bruse-witz Bemonstr Kerk — 10.46 u ds J Nien huis uit Arnhem reeuwenberghkerk — N.P.B en VrtJz Herv Servaasbolwerk 10 u ds C B Burger Samenw Bemonstr Doopsgez en Leeu wenberghgem — Oog in Al Wartburgka pel 19 u ds C P Thomsen £ vang Luth Gem — Hamburgerstr 10.30 u Prof dr P Boendermaker Baptisten Gem — Kerkgeb SUo 10 uur de heer F Oosterwijk uit Haarlem Wartburgkapel 10,30 uur prof ds H Nierop uit Den Haag Wijkgeb Lange Nieuwstr 10.30 u Kln derkerk Eglise Wallone — 10.30 u Pr J Bau draz de Haarlem Holy Trinity Church — 8.30 a.m HolyCommunion 11 a.m Morning Prayerand Communion No Evensong * Vrye Evang Gem — Achter St Pieter 11 10 u ds J Enter Sr van Rotter dam 17.30 u ds G van Bruggen Voile Evang Gem Pinkstergem — Jeremiestraat Bij de Vaartsestr 10 en 19.30 u Diensten Viüe Evang — K Nieuwstr 10 Zondag 10 en 19 u en Woensdag 19.30 u de heer J A Masee Gerel Kerk — Tuindorpkerk 10 u ds J W de Jager 17 u ds G Laarman Oosterkerk 10 u ds H W H van An del 17 u ds A Keyser Westerkerk 10 u ds D Veenhuizen 17 u ds W Schouten Vredeskerk 8.45 u ds W Schouten Matthaeuskerk 17 u ds H W H van Andel Zuiderkerk 10 uur ds J Booy 17 uur ds J de Jager Maranathakerk 10 u ds J Plomp 17 u ds D Veenhuizen Chr Geref Kerk — Wittevrouwensingel 33 10 en 17 u ds D Biesma Jr Geref Gem — Boothstr 7 10 en 17 u Leesdienst Dinsdagavond 19.30 u ds J B Bel van Krabbendljke Geref Gem in Nederland — Zandhof sestraat 82A 10 en 17 u leesdienst Oud Geref Gem — Kerkgebouw Am bachtstraat Zondag 10 en 17 u de heer V d Kamp Gem des Heeren — Jacobijnestr 17 10 en 18 uur Diensten Woensdag 19,30 uur dienst Oud Kath Parochies — St Gertrudls Willemplantsoen 2 8 u Vroegmis 10 u Hoogmis 18.30 u Vespers St Marie Achter Clarenburg 6 Zater dag 16 April 19-30 u Vespers en avond gebed 8 u Vroegmis 10 u Hoogmis St Jacobus Bern Weerd O.Z 54 10 uur Hoogmis 18.30 uur Vespers Vrüe Kath Kerk — Herenstr 27 10.30 u Dienst Christian Science — Maliebaan 15 Ge tuigenisdienst op de le Woensdag v d maand om 19.30 u Zondag 10 u Ned en 11.15 u Eng dienst Readlng-room Woensdag 14r — 16.30 u Donderdag 19.30 — 20.30 u Soefi Beweging — Universele eredienst Jansveld 51 11 u Spreekster mevr Z van Ingen-Jelgersma Genootschap der Vrienden Quakers — G V Walenborchstr 32 le en 3e Zon dag van de maand 10,45 uur Ned Ver van Spiritisten „ Harmonia " Ambachtstr 10,30 uur mevr J F Croes van Delden uit Den Haag Herst Apost Zendingsherk — Heren weg 7 10 en 17 uur diensten Kerk v Jezus Christus v d Heiligen der laatste dagen — Wittevrouwensingel 92 10.30 en 17 u Diensten Gereorganiseerde Kerk v J C v d Heiligen der laatste dagen — Hambur gerstr 31 Zondagavond 17 uur dienst Magdalenastr 14bis 16 en 18 u Dien sten Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstr 23 Zaterdag 10-11 u Bij belstudie van 11 — 12 u Dienst Kapel voor Interk Samenkomsten ^ Agnietenstr 11 Dagelijkse diensten om 6 u 10 u 17 u 18 u en 20 u volgens 1 Cor 14 26—40 Evang Samenkomsten — School Koe koeksplein Zondag 19,30 uur Woens dag 20 uur ïiCger des Heils WiUi&m Booiai ' — Lange Nieuwstr 48 10 u Heiligingssa menkomst 16.30 u Jeugdsamenkomst 20 u Verlossingssamenkomst Alle samenkomsten o.l.v kapiteins van Nee-Vaartjes Stichterskorps — Mgr v d Wetering - str 87 10 u Heiligingsdienst 18.45 u Openluchtsamenkomst op het Janskerk hof beide samenkomsten o.l.v kapiteins C ïerstel Verrijk 20 uur Verlossings meeting o.l.v Majoor Smits Ned Leger des Heils — Bem Weerd W.Z 1 10 u HeUigingsdienst 12.30 u jeugddienst 19.30 u bidstond 20 u hells bij eenkomst Leidster mevr Brig H W van Rijn — Laret Ned Herv Kerk te Oud-Znilen — 10 U ds J Voorsteegh bediening H Doop Verenigingsgebouw Daalseweg 10 u Kinderkerk spreker de heer Ph Bijl 19 u Jeugddienst dr F A Nolle teUtrecht Oranjekerk Amsterdamsestraatweg 10 u de heer J v Santem Cand van de H Dienst 19 u ds van Veenen Jeugddienst Kinderkerk de Sav Lohmanstr 10 u de heer K G v d Giesen Stadszending der Herv Gem — Kapel Com Rooboldstr 70 10 u Mej J A Mulder Jeugdkapel Mariëndaal Pr Bemhard laan 2 10 u de heer A Yntema Samenwerkende Bem » Doopsgez Ge meenten afd Utrecht v.d N.P.B en Cnltunr en Arbeid — R v d Hamka de 18 Geen dienst Evang Luth Gem — School Ondiep 63 10,30 u dhr A Steinhart Theolog Candidaat Vrüe Evang Gem — School Adriaan van Zwietenstr 10 u ds G van Brug gen 15.30 u ds J Enter Sr van Rotter dam Creref Kerk — Bethelkerk de Muinck Keizerlaan 10 u ds A Keyser 17 u ds J Booy Noorderkerk Royaards v d Hamka de 10 u ds G Laarman 17 u ds J Plomp Chr Geref Kerk — Thorbeckelaan 10 en 17 u ds K G van Smeden Baptisten Gem — Chr Fröbelschool achter de Prins Bernhardlaan 17 u de heer F Oosterwijk van Haarlem Hersteld Apostolische Gem — Ge bouw Werner Helmichstr 1 9.30 en 16 u Diensten Ned Spirit Genootschap MDienende Liefde " — EHBO-zaal 10.30 u Wijdings dienst Ethische Broederschap „ Nieuw Le ven " — Verenigingsgeb Wattlaan 10.45 u Wtjdingsdienst Voorganger P J Maes Leger des Heils — Geb Prinses Margrietstr 10 u Heiligings-samenkomst 20 u Verlossings-samenkomst Te 19 u.Openluchtmeting Amsterdamsestraatwegbij de Marnixlaan GROENEKAN — Ned Herv Kerk 10 u en 18 u ds J Arendsen HOLL RADING — Evangelisatiege bouw 10 u Prof A H Edelkoort van Utrecht MAARTENSDIJK — Ned Herv Kerk 10 en 18.30 u ds A J Wijnmaalen Geref Kerk 9.45 en 18.30 u ds P H van EUk VEEMARKT UTRECHT Utrecht 16 April — Op de veemarkt te Utrecht zijn heden 6356 dieren aan gevoerd 2556 runderen waaronder 2490 tbc vrij 81 vette kalveren 147 graskal veren waaronder 141 tbc-vrij 1985 nuchtere kalveren 263 schapen 163 lammeren 486 varkens boven 100 kg 239 varkens beneden 100 kg 388 biggen 48 bokken en geiten De prijzen waren melk-.en kalfkoeien 1050—750 kalfvaarzen 720—525 vare koeien 720—350 graskalveren 340—180 nuchtere kalveren 39—28 schapen 120 — 90 varkens boven 100 kg 400—275 var kens beneden 100 kg 100--60 biggen 55 — 35 bokken of geiten 40—^10 Overzicht melk - en kalfkoeien handel matig prijzen ruim pr^^shoudend vette koeien handel redelijk prijzen ruim prijshoudend vare koeien handel rede lijk prijzen ruim prijshoudend gras en vette kalveren handel matig prijzen als vorige week nuchtere kalveren han del redelijk prijzen iets lager schapen handel matig prijzen iets lager lam meren handel matig prijzen iets lager varkens handel flauw prijzen iets la ger biggen handel redelijk prijzen ftl * vorige week fttSm/tcig Een lied in een vreemd land I \ ie van Rossum vertelt in haar boek Een lied in een vreemd land " het verhaal van Niesje een stakkerdje van wie de baker hij de geboorte zegt Je vraagt je af waarvoor je zo iets op de wereld brengt Maar de dokter weet het beter als hü antwoordt Dat is on ze za ^ niet baker het brengen is voor onze rekening en het halen voor onze Lieve Heer Zeventien jaar wacht onze Lieve Heer met het halen van Niesje en dit broze poppetje met één hoge schouder laat bij velen een herin nering na die hun een steun geeft in het verdere leven Daar ztjn haar grootouders BoerMatthijs een harde wrede man enzijn vrouw de zachtmoedige Nies je Eén dochter h«bl>en ze Dina.Vader Matthijs beult zijn vrouw endochter af met werk op het land,tot Moeder Dina naar de boerin van,,Bouwlust " brengt Dina trouwtmet een nietsnut van een neef eneen klein zielig Niesje doet haarintrede in de harde wereld Haareigen familie bekommert zich wei nig om haar liefde ontvangt ze al leen bij de boerin op Bouwlust".En het is ten slotte de dochter vandeze boerin die zich over Niesjeontfermt een flinke gesloten jon gevrouw die de omgang met men sen moet leren van het onnozeleNiesje — Van dit fijn geschreven boek ver scheen reeds de derde druk bü La Rivière en Voorhoeve in Zwolle ZONDAG HILVERSUM I — NCRV 8,00 Nws - 8.16 Orgel IKOR 8,30 Ned Herv kerk dienst KRO 9,30 Nws 9,45 Gram 9,55 Hoogmis 11,30 Gram 11,45 Viool en piano 12,15 Gram 12,20 Caus 12,60 Gram 13,00 Nws 13,10 Lunchconcert 13,40 Boekbespr 13.55 Gram 14,00 Voor de jeugd 14,30 Orgel 14,65 Zang en piano 15.20 Caus 16,30 Andrea Chenier opera acte I gr 16,00 Gram 16,10 Kath Thuisfront 16,15 Sport 16,30 Vespers NCRV Jeref Kerkdienst 18.30 Godsd volksliederen 18,46 Gram 18,60 Kerkelijk nws 18 ^ Boekbespr 19,10 Sopr viool viola da gamba en clavecimbel 19,30 Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament KRO 19.45 Nws 20.00 Ca baret 20,40 Act 20,55 De gewone man 21,00 Intern lichte muziekweek 21,45 De kans hoorspel 22,35 Gram 22,40 Caus 23,00 Nws 23,15 Vocaal Dubbel kwart 23,40—24,00 Braliants orkest en soliste HILVERSUM II — VARA 8.00 Nws 8,18 Semi-klassieke muz 8,60 Voor het platteland 9,00 Postduivenberichten 9,15 Muz caus 9,65 Caus VPRO 10.00 Caus 10,05 Voor de kinderen IKOR 10,30 Doopsgez kerkd 11,30 Rep 11,46 Caus AVRO 12,00 Sport 12,05 Lichte muz 12.36 Even afrekenen He ren 12,45 Orgel 13,00 Nws 13,05 Meded 13,15 Int Lichte muziekweek 13.45 Gram 14,00 Boekbespr 14,20 Eadiophilh orkest en solist 15,25 Caus 15,45 Voor de mil 16,30 Sport;VPRO 17.00 ïesprekken met luiste raars 17,20 Caus VARA 17,30 Voorde jeugd 17,60 Sport 18,15 Nws 18,30 Lichte muz 19,()0 Muz discussie 19,30 Cabaret AVRO 20,00 Nws 20,05 Act 20,15 3evar muz 21,00 De bruid vanLammermoor hoorspel 21,30 Dansrauz 22.15 Literaire caus 22,25 Gram 22,50 Wereldkampioenschappen tafeltennis 23,00 Nws 23,15—24,00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12.00 Verz progr 13.15 Lichte muz 13.46 Twintig vragen 14,16 ïevar.progr 16,00 Gram 16,30 Interv engram 17,30 Hoorspel met muz 18,00 Gevar muz 18,30 Gevar progr 19,00 Nws 19,30 Gevar progr 20,30 Samen zang 21,00 Gevar muz 22.00 Nws 22,15 Caus 22,30 Lichte muz 23,16 Gram 23,60—24,00 Nws KRTJSSEL 12.06 Gram 12.30 Weerbericht 12,34 Lichte muz 13,00 Nws 13.16 Voor de soldaten 14.00 Opera en Bel Cantocon cert 15,30 Gram 16,00 Sport 16,45 Gram 17.00 Klassieke muz 17,35 Gram 17,45 Nws 18.06 Kamerorkest 18,30 Godsd halfuur 19,00 Nws 19.30 Ac cordeon 19,46 Chansons 20.00 Accor deon 20,15 Lichte muz 21.00 Gram 21,30 Lichte muz 22,15 Nws 22,30 Gram 23,00 Nws 23,06—24,00 Gram MAANDAG HILVERSUM I — NCRV 7.00 Nws 7,10 Een vaste burcht 7,13 Gewijde muz 7,30 Gram 7,45 Ben woord voor de dag 8,00 Nws 8,15 Sport 8.25 Gram 9,00 Voor de zieken 9,30 Voor de vrouw 9,35 Waterstanden 9,40 Mastklimmen 10,15 Gram 10.30 Morgendienst 11,00 Gram 11,20 Gevar muz 12.25 Voor boer en tuinder 12,33 Gram 12,53 Gram 13,00 Nws 13,15 Lichte muz 13,40 Gram 14,00 Feestelijke bijeen komst Ver Friesland 1940—1945 " 16,00 BtJlMlIezing 16,30 Strijkkwart 17.00 Voor de kleuters 17,16 Voor de jeugd 17,30 Gram 17,40 Beursbericht 17,45 Regeringsuitz 18,00 Koorzang 18,20 Sport 18,30 Gram 18,40 Engelse les 19.00 Nws 19,10 Vocaal ens 19,30 Caus 19.45 Elaasmuz 20,00 Radio krant 20.20 Meisjeskoor 20,45 Louise hoorspel 22,00 Orgel 22,46 Avondoverd 23,00 Nws 23,15 Gram 23,45—24,00 Evang uitz in de Tsjechische taal HILVERSUM II — AVRO 7.00 Nws 7,10 Gram 7,16 Gym 7,30 Gram 8.00 Nws 8,15 Gram 9,30 Voor de huis vrouw 9,35 Gram 9,40 Morgenwijding lO.OO Gram 11.00 Voor de vrouw 11,15 amerorkest 11,45 Voordracht 12,00 Lichte muz 12,30 Land - en tuinbouw 12.33 In ' t spionnetje 12,38 Gram 13,00 Nws 13,15 Meded 13,20 Lichte muz 13.65 Koersen 14.00 Caus 14.20 Piano 14,50 Hersengym 15.10 Gram 15.60 Caus 16,10 Gram 17,30 Uit de Jeugd beweging 17,45 Gram 17.50 Mil comm 18.00 Nws 18,15 Gevar progr 18,45 In en om de Universiteit 19,00 Orgel 19.10 Oude muz 19.46 Rege ringsuitz 20.00 Nws 20.05 De Radio scoop 22,50 Wereldkampioenschappen tafeltennis 23.00 Nws 23.16—24,00 Gram TELEVISIE NTS 17,38—18,15 Eurovisie Rep uit Zurich ENGELAND BBC LIGHT PKOGR 12,00 Orgel 12.30 Dansmuz 13,00 Or kest 13,45 Voor de kinderen 14,00 Voor de vrouw 16,00 Pabrielcs Fanfare 15,45 Lichte muz 16,15 Mrs Dale's Dag boek 16,30 Hoorspel 18.00 Orkest 18,45 Hoorspel 19,00 Nws 19,25 Sport 19.30 Verz progr 20.00 Hoorspel 50,30 Caus 21,00 ïevar progr 22.00 Nws 22.15 Act 22.20 Caus 22.35 Jazz 23,05 Voordracht 23.20 Orgel 23,50—24,00 Nws BRUSSEL 11,45 Gram 12,15 Lichte muz 12,30 Weerbericht 12.34 Voor de landbouw 12,42 Lichte muz 13,00 Nws 13.16 Gram 16,00 Symph orkest 15,40 Koorzang 16.00 Koersen 16.02 Voor de zieken 17,00 Nws 17.10 Lichte muz 18,00 Franse les 18,15 Gram 18.26 Caus 18.30 Voo de soldaten 19,00 Nws 19,40 Chansons 20,00 Omroeporkest 21.00 Kunstkaleidoscoop 21,15 Vlaamse amus muz 21.60 Gram 22.00 Nws 22.16 Lichte muz 22,65—23,00 Nws Onveranderd dividend Dikkers Aan de algemene aandeelhouders vergadering der N.V G Dikkers en Co te Hengelo te houden op een nader te bepalen datum in Mei zal een dividend worden voorgesteld 4 evenals het vorig jaar van 121 ^ % 
Zaterdag 16 April 1955 - 62e Jaargang No 294 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD SIEMENS RAPID Geenstofzak maarstoHilter Het vuil wordt in de ketel verzameld v\/aardoor grote zuigkracht behouden blijlt f J JU ^ normale uitvoering f l 35 — ' iJ'^e uitvoering Vraag Uw leverancier naar deze lichte en ^ handige stofzuiger met de lange levensduuij ' ivag^n in Borland L De verkoopcijfers van vorig jaar bewijzen het Opel is de meest gevraagdewagen in Nederland Dit grote succes danken de Opel constructeurs aan hetfeit dat zij er op meesterlijke wijze in geslaagd zijn aan de eisen van demoderne automobilist te voldoen Voor deze laatste is de automobiel een on misbaar hulpmiddel en daarom hecht hij vooral belang aan lage bedrijfskosten.Opel schenkt hem in alle opzichten voldoening zuinig verbruik hoog rende»ment lage onderhouds - en verzekeringskosten lange levensduur volstrektebetrouwbaarheid hoge inruilwaarde en vooral representatieve waarde \ Wegens het steeds toenemende succes hebben de Opel constructeurs de productiecapaciteit der Opel fabrieken naar verhouding opgevoerd om iede » Opel model onmiddellijk te kunnen leveren OLYMPIA I 5.450 -* ^''¦ kelijke uitvoering 4-cyl motor REKORD t 5.990 -* Luxe-model 4-cyl motor REKORD CABRIOLET t 6.300 | » Een ruime convertible voor een buitengewoon ge prijs CAR-A-VAN f 6.550 -* Combinatie-wagen 4-cyl motor f 8.450 "* Een 6-cyl met Amerikaanse prestatie * NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V RUNSTRAAT 24 VGRAVENHAGE ¦ TEL 722810 AllEENV.ERIEGENWOOROIGING VAN SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENCESELLSCHAFT • BERLIN-SIEMENSSTADT ERLANGENj af Rotterdat % r Bij BOSMAN EN RIETVELD N.V Springweg 184 kan worden geplaatst Bekwaam magazijnpersoneel met het vak bekend en net persoon voor het sorteren " van ledige emballage Waar het hier lichte werkzaamheden betreft komt voor dit laatste ook gepensionneerde in aanmerking. Aanmelding zo spoedig mogelijk J N.V DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN vréagt voor haar bedrijf in Utrecht enige Aankomende Arbeidsanaiysten Leeftijd 22—28 jaar Vereist M.T.S.-opleidlng of gelijkwaardi ge opleiding Uitvoerige met de hand geschreven sollicitaties ver gezeld van foto te zenden aan Atd Pers Zaken Verblifa Kanaalweg 92 Utrecht UTRECHT N.V AUTOCENTRALE UTRECHT Voorstraat 69 - Tel K 30-11944 [ BREUKELEN GARAGEBEDRIJF G VAN EKRIS Rijksstraatv^eg 56 - Tel K 3462-615 doorn GARAGE F VAN OS & ZOON Plein 1923 • Tel K 3430 - 2377 Stel U eens voor dat U een ZWEMBAD Breng vers koud water aan de kook en spoel de theepot met ko kend waier goed om Doe voldoende thee in de pot en giet het kokende water op M Laat de thee 5 a 7 mi nutcn trekken en roer voor het inschenken nog even in de thee * pot Dan kwam de hoeveelheid water er niet zo precies op aan Maar met thee hebt U er gauw te veel van Verdronken thee verdringt de gezelligheid ü kent ze toch wel die kopjes-thee-bij-de'buren waaraan kraak noch smaak zit Thuis is dat ènders U wéét het ^ ^ % f minde r Wakr geeft tekkerj gr f fiee PUBLICATII BUREAU IHtE PROPAGANDA AMSTERDAM NATIONALE BETOGING Ambon komt vrij U hebt de laatste maanden al zoveel over Ambon gelezen over de strijd die daar nog steeds gevoerd wordt over onze plicht over het recht dat daar met voeten wordt getreden Nu is de vraag wat hebt U gedaan om het recht van Ambon te herstellen Van U wordt niet de heldenmoed gevraagd die de omstandigheden vergen van zovele bewoners van de eilanden der Zuid-Molukken Maar van U wordt wèl gevraagd daadwerkelijke belangsteUing door Uw komst op 23 April naar de Nationale Betoging in de Houtrusthallen in Den Haag TOEGANG VEIJ Ook Uw aanwezigheid is nodig zelfs dringend zelfs zéér dringend om aan onze Regering de Staten - Generaal en geheel ons volk te tonen WAT RECHT EN VRIJHEID ONS WAARD ZIJN KOMT DAAROM ALLEN Deze strqd om Recht en Vrijheid voor Ambon kost heel veel Stort Uw gift op POSTGIRO 426 tM.K STICHTING „ DOOR DE EEUWEN TROUW " EINDHOVEN PROGRAMMA 23 April 1955 Houtrusthallen Den Haag Aanvang half vier Einde omstreeks half zeven Begroeting Herdenking Gevallenen(signaal „ Last Post " Opening door Dr J J R.Schmal Lid van de TweedeKamer der Staten Gene raal Muziek Ambonse fluitor kesten Toespraak door Dr J PaulBoncour Parijs Zang door Ambons koor HOU ENDE GETROU.Spel door Go Verburg.Regie Henk Zoutendijken Th O Kuhuwael opte voeren door Amboneesgezelschap Muziek Ambonse fluitor kesten 8 BELOFTE VAN TROUW 9 Muziek door drumbands Veteranen Legioen Nederland 10 Toespraak door Dr J P Nikijuluw Sluiting 

Kranten

Ga naar