Utrechts Nieuwsblad donderdag 4 november 1954

OPLAGE 460 CO NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijaen Giro 154949 Directie - f ¦^' ^* ^- H.;N Koemans ¦ G de Rhoter DONDERDAG 4 NOVEMBER 1954 62ste JAARGANG No 158 Verschünt dagelUks Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 6.40'p kw 50 e p w E ise n h owe r den kt n iet aan „ koude oorlog '' Nfl de Amerikaanse KEIZER HAILE SELASSIE IN NEDERLAND Bezoek aan Rotterdam Delft verkiezingen Ongekend lang heeft de spanning over het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen voor het Congres geduurd Eerst in de loop van deze ochtend werd gemeld dat de Democraten volgens de nog niet-officiële einduitslag ook in de Senaat de sterkste fractie hehben De samenstelling is 47 Republikeinen 49 48 Democraten 46 en één onafhan kelijke ongewijzigd De onafhankelijke Waynë Morse heeft meegedeeld dat hij democratisch zal stemmen De einduitslag van het Huis is 203 Republikeinen 219 en 232 Democraten 215 De enige onafhankelijke die tot nu toe in het Huis zitting had werd niet herkozen Verklaring van Krilieke situatie in Algerijns berggebied Verzetslieden overal actief VERKLARING HOOFDBESTUUR MIX GENEESKUNST Van een bijzondere medewerker Namens liet dagelijks bestuur van de Kon Ned Mij tot bevordering van de Geneeskunst wordt medegedeeld dat het dagelijks bestuur — lang voordat er sprake was van een „ Me disch Comité van Actie " — kennis genomen heeft van een plan van het particulier verzekeringswezen samenhangend met een optrekken van de welstandsgrens voor de verplichte verzekering Het Hoofdbestuur zegt zich van een definitieve beoordeling te hebben onthouden en zich te zullen onthouden tot dat deze plannen geheel zijn uitgewerkt en dus op hun practische waarde kunnen worden beoordeeld Een verklaring door het Hoofdbestuur afgelegd in de be sloten algemene vergadering van Zaterdag j.L waarin het optreden van hét Comité van Actie werd g^ldakt werd met ajpplaus beantwoord aldus het dagelijks bestuur Deze verklaring van het D B komt als antwoord op het communiqué van het Actiecomité dat gisteren werd gepubli ceerd Het aantal artsen dat hun adhaesiebetuiging aan het Comité stuurt stijgt echter nog steeds Hierdoor komt het Comité van Actie in haar meningsverschil met het Hoofdbe stuur van de Maatschappij steeds sterker te staan Te betreu ren valt echter dat beide instanties niet uitvoerig van gedach ten wisselen om te vinden in welke richting de plannen en gedachten parallel lopen Wanneer dit geharrewar nog lang voort zou duren zou het aanzien van de medische stand in Nederland daardoor wel eens ernstig geschaad kunnen worden Vloot der V^S sterker dan andere vloten tezamen Overzicht van president President Eisenhower heeft ver klaard dat hij de democratische leiders in het Huis van Afgevaardig den zal nitnodigen tot samenwerking tn met hen zal confereren over zun wetgevend program voor het vol jende Congres De president gaf zijn verbazing te kennen over vele verkiezingsuitsla jen Hij zei dat hü voor zijn pro gram zal blijven werken en zal trachten de regeringszaken lopende te houden De president werd op zijn pers conferentie herhaaldelijk gevraagd naar zijn verklaringen tijdens de verkiezingscampagne volgens welke de verkiezing van ' een democratisch Congres zou leiden tot een „ koude oorlog " tussen het uitvoerend en het wetgevend regeringsorgaan Thans zei president Eisenhower dat de uitdrukking „ koude oorlog " te sterk was Hij had bedoeld dat een democratische overwinning niéuwe krachten en invloeden zou geven die eerder een verwijdering dan een toenadering zouden beteke ftcn Hij betreurt het dat hij een te Itrachtige term heeft gebruikt Eisenhower zei dat er de afgelo pen twee jaar voortdurend overleg met de democratische leiders is ge pleegd bij bet bepalen van de bui tenlandse politiek Hij ziet de verkiezingsuitslag niet als een verwerping van zijn pro gram door de kiezers Hij wilde niet zeggen of hij zich in 1956 herkies baar zou stellen als president Maar zo hij al een besluit genomen had in dit opzicht dan had de verkiezings uitslag van Dinsdag daar geen ver andering in gebracht Onregelmatigheden De procureur-generaal van New Tork Goldstein heeft Woensdag avond opdracht gegeven een diep gaand onderzoek in te stellen naar onregelmatigheden die volgens rap porten in verscheidene stembureaux in de staat New York zouden zön voorgevallen Een 31-jarige begrafeijisonderne mer te Detroit Charles Diggs is de eerste neger die de staat Michigan in het Amerikaanse Congres zal ver tegenwoordigen aldus is Woensdag bij het tellen van de stemmen ge bleken Diggs is democraat Er hebben nog twee negers zitting in het Congres namelijk de democra ten Adam Powell New York en Dawson Chicago De New Yorkse effectenbeurs heeft gunstig gereageerd op de uit slagen van de Amerikaanse verkie zingen Koersstijgingen van 1 a 4 dollar per aandeel kwamen veelvul dig voor Wall Street heeft steeds gunstig gestaan tegenover een repu blikeinse regering zoals gebleken is uit de gestadige stijging van de ef lectenkoersen in de afgelopen 2 ja ren Toen uit de resultaten van Dinsdag bleek dat de Republikeinen ™ t er beter hadden afgebracht dan wan Sti'eet had verwacht begonnen de noteringen te stijgen Alle afde lingen van de beurs waren bij deze Koersstijging betrokken Initiatief De democratische afgevaardigde irancis E Walter uit Pennsylvania die in het volgende Congres voorzit rer moet worden van de commissie voor en Amerikaanse activiteiten mt het Huis van Afgevaardigden heeft medegedeeld dat hij het Huis " ""^" uari zal verzoeken de veel omstreden commissie op te heffen „ V >"«| jeide dat hij het nieuwe moS,q hetwelk een democratische Sf5^erheid zal hebben zal verzoe Ken om de functies van de bedoel iurE '^^"' "^^"^ te dragen aan de var Af commissie uit het Huis mw ^?''''",'''='^^"' In deze laatste voSf f " « l^^t ° P één na meest vooi aanstaande democratische lid Eeiiiw /*^ ' ^^' wanneer een der vonden °^« i'.dracht heeft plaats ge Srüiv'f '" ^« toekomst minder Zode Wa »^"."^** == 3l = 5ijn " aldus ^ eide Walter tegenover United Press ^ menwerking bt^'S /?''''"™' ^« "^ « e voor hef S '^ president te worden van den wf ' ""'^ v=i " Afgevaardig vo";,S «^^«'' «» t de Democraten huitenS " ^^" ^^ een krachtige wmen S.?'*,P ''**'''«°* Eisenhower "•" en te werken „ om te nosren er «»,^ npartaajge poHtfek vaTtelnt - Er zijn de afgelopen 24 uur geen verdere incidenten uit Algerië gerapporteerd doch in het berggebied van Aures ten Zuiden van Batna ontwikkelt zich een ernstige situatie door de aanwezigheid van gewa pende benden De Franse staatssecretaris van oorlog Chevallier heeft na een in spectie van bet gebied verklaard dat de streek „ feitelijk in een staat van revolutie " verkeerde Enige honderden „ geüniformeerde bandie ten " uit Tunesië hadden zich aange sloten bij Algerijnse vogelvrij verklaarden die passen wegen en dorpen in het woeste gebied bezet ten Verzetslieden waren Zondagnacht de plaats Batna binnengemkt Een andere afdeling verzetslieden had Khenchela bezet de telefoonverbin dingen verbroken en de politie ter plaatse ontwapend In Arris de hoofdstad van Aures was de toe stand critiek De plaats was Zondag nacht in de macht van verzetslieden Hoewel 24 uur later Franse gewa pende colonnes de plaats bereikten en bezetten waren de verzetslieden nog overal aanwezig en actief Zij hadden twee bruggen in de weg naar Batna opgeblazen Naar Chevalier meende zouden sterke veiligheidstroepen en veeltijd nodig zijn om het gebied van Aures te zuiveren Arrestaties De Franse autoriteiten hebben Al gerijnse nationalisten communisti sche leiders en vakbondsleiders op gepakt in een grootscheepse razzia na de aanvallen van verzetslieden die Maandag in geheel Algerië plaats vonden aldus is Woensdag te Al giers medegedeeld Onder de arrestanten zouden zich Moelay Merbah secretaris-generaal van de nationalistische „ beweging r ¦^ Vluchtelingenhulp ƒ 775.000 - J Bij het comité Vluchtelingen hulp 1954 is een bedrag van rond f40.000 — binnengeko men Het totaal bedraagt nu f775.000 — Het gironummer van het comité is 5100 v Tijdens de ontvangst in het Amster damse stadhuis bood Z.K.M Haile Selassie de hurgemeester van de hoofdstad Mr A J d'Ailly een fraai schild met twee bijbehorende speren aan Tijdens de overhandi ging Unks Z.K.M de Hertog van Harrar rechts H.M de Koningin iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Nohelprijsivinnüars Hoogleraren Born Bothe en Pauling De Nobelprijs voor natuurkunde wordt gedeeld tussen een Duitse en een in Duitsland geboren doch tot Engelsman genaiuilaliseerde geleer de De beide geleerden zijn de bijna 72-)arige Max Bom en de 62-jarige Walther Bothe De prijs voor chemie is toegewe 2en aan de Amerikaanse geleerde Linus Pauling 53 jaar oud Voor een beschrijving van het werk dezer geleerden zie pag 3 in dit nummer voor de overwinning van democrati sche vrijheden " en ongeveer een tiental militanten van de partij be vinden De secretaris-generaal van de Al gerijnse communistische partij en enkele vakbondsleiders werden in hechtenis genomen doch later vrij gelaten Uit gezaghebbende bron is verno men dat 12 van de 38 verzetslieden die in de nacht van 1 November vier aanslagen pleegden in het ge bied van Oranië zijn aangehouden Verscheidene van hen waren in het bezit van vuurwapenen Het communistische weekblad „ Liberté " is Woensdag op last van de gouverneur generaal in beslag genomen wegens een artikel dat de rust zou kunnen verstoren Britse zakenlieden naar communistisch China De directie voor de buitenlandse han del van China heeft haar definitieve goedkeuring gehecht aan de voorberei dingen die getroffen zijn voor bet ver blijf te Peking in de loop van deze maand van een delegatie Engelse zaken lieden zo deelt de commissie voor de Engels-Chinese handel mede De dele gatieleden die een dertigtal onderne mingen vertegenwoordigen zullen 10 November uit Londen vertrekken en twee weken te Peking blijven Zij ver tegenwoordigen maatschappijen die pro ducten exporteren waarvan de verkoop in China is toegestaan alsmede banken en scheepvaartmaatschappijen >> Jane's ff In de editie 1954—1955 van „ Jane's Fighting Ships " welk werk als gezaghebbend wordt beschouwd op het gebied der marinestrijdkrachten ter we reld wordt onder meer ver klaard dat de sterkte van de huidige Amerikaanse vloot ge lijk is aan die van alle andere grote vloten tezamen De Amerikaanse vloot omvat thans 101 vliegdekschepen van verschil lende afmetingen vijftien slagsche pen 75 kruisers 737 torpedoboot jagers en begeleidingsvaartuigen Z.K.M Haile Selassie legt een krans aan de voet van het Nationale Mo nument in het Domplantsoen te Amsterdam De Keizer van Ethiopië Ridder Grootkruis M.W.O Koningin Juliana heeft de keizer van Ethiopië benoemd tot Ridder Grootkruis in de Militaire Willems orde Na de heldhaftige strijd om de vrijheid van zijn land zo wordt in de motivering opgemerkt waarbij Z.M persoonlijk op bezielende wijze zijn volk leidde moest hij uiteindelijk capituleren en zich in ballingschap begeven Ook toen bleef hij door strijden voor vrijheid en voor recht en persoonlijk organiseerde hij het verzet zodat hij in 1941 aan het Koofd van zijn troepen zijn rijk we der kon binnentrekken Na de be vrijding heeft hij bovendien de eco nomische hulpbronnen in Ethiopië ingeschakeld ten behoeve van de ge meenshappelijke vrijheidsstrijd Ook hierdoor heeft de keizer op krach tige U'ijze medegewerkt aan ' de uit eindelijke algehele overwinning der geallieerden TWEE KINDEREN STIERVEN DOOR KOLENDAMP Woensdagavond zijn in Amby Maastricht twee kinderen van resp 1 en 5 jaar tengevolge van kolen dampvergiftiging om het lev6n ge komen Toen de vader de heer Kik ken desavonds thuis kwam trof hij zijn vrouw en de twee kinderen in bewusteloze toestand aan De kin der enwaren niet meer te redden De echtgenote werd door de G G D naar ziekenhuis te Maastricht over ^ " vacht Haar loestaiiH is redelijk wel 200 onderzeeboten 347 mijnenleg gers en mijnenvegers 150 patrouille vaartuigen en 3.375 hulpvaartuigen zijnde in totaal vijfduizend oorlogs bodems In het begrotingsjaar 1954—1955 zullen 33 grotere oorlogsschepen en ruim duizend kleine vaartuigen wor den gebouwd Onder de eerstge noemde categorie vallen grote torpe dobootjagers acht kleinere jagers voor convooidiensten twee door atoomkracht voortgedreven onder zeeboten — buiten de twee reeds aangebouwde duikboten van dit type — en twee grote onderzeeërs van het bestaande type Volgens „ Jane's Fighting Ships"is het afschieten van raketten van oorlogsschepen wat de Amerikaansemarine betreft niets bijzondersmeer „ Jane's " meent dat voor het ge vecht ter zee op lange afstand mo gelijk een nieuw type slagschip zal worden gebouwd ^ speciaal uitgerukt voor hèt meevoeren ' van een groot aantal raketten m'et de bijbehorende ' afvuur - en rifchttoestéllen en vol doende zwaar gepantserd om zelf bestand te zijn tegen door de vij andelijke marinestrijdkrachten afge vuurde geleide projectielen Raketten met niet zo'n grote draagwrijdte zouden'van de bestaan de typen ' oorlogsbbdems te begin nen met dé duikboten kunnen wor den afgevuurd Volgens „ Jane's " worden thans bij de Amerikaanse vloot oorlogssche pen van het bestaande type gereed gemaakt voor het lanceren van ra ketten terwijl de Britse marine proeven neemt met de eerste oor logsbodem speciaal vervaardigd voor het afvuren van raketten Opgemerkt wordt dat ondanks deze nieuwe ontwikkeling veel aan dacht wordt geschonken aan het bouwen van oorlogsschepen van het bestaande type „ Men heeft thans de beschikking over scheepsgeschut dat driemaal zo ver reikt als de be staande kanons doelmatiger vuren de luchtdoelartillerie krachtiger wapenen voor de bestrijding van on derzeeërs nieuwe soorten torpedo's en verscheidene nieuwe mijnentypen met ' verwoestender uitwerking dan de thans in gebruik zijnde " aldus „ Jane's Fighting Ships " Wat de Britse vloot betreft wordt het volgende opgemerkt Deze vloot telt thans 17 vliegdek schepen waaronder twee die niet voor gevechtsoperaties doch voor vervoersdoeleinden zijn bestemd 5 slagschepen 24 kruisers 82 torpedo bootjagers 180 fregatten 57 onder zeeboten twee monitor luister schepen drie snel varende mijnen leggers 195 mijnenvegers en talrijke kleme en hulpvaartuigen Sinds 1945 zijn in Groot-Britannië geen vliegdekschepen slagschepen kruisers of andere grote oorlogs schepen gebouwd Voor 1951 is het grootste type voor de Britse vloot in aanbouw zijnde vaartuig de fre gat aldus Jane's Fighting Ships Omtrent de So vj et-Russische vloot meldt „ Jane's Fighting Ships " „ De Sovjet-Unie is bezig met de bouw van een aanzienlijk aantal kruisers torpedobootjagers en onder zeeboten Twaalf kruisers van de nieuwe „ Sverdlof'-klasse 12.800 ton zijn voltooid of worden afgebouwd Zes andere zijn Iri aanbouw ¦ Deze laat ste meegerekend beschikt de Sov - jet Unie thans over 26 kruisers welk getal in de nabije toekomst tot 32 zal stijgen ' De Russische vloot beschikt over 138 torpedobootjagers en 370 tot 400 onderzeeboten Kortgeleden is eengroot aantal duikboten bestemd voorlange afstandsoperaties in de oceanen,in dienst gesteld - - ¦ Er bestaan twee categorieën van deze onderzeeërs Het grotere type meet onder water 2.900 ton loopt twintig mijl en kan - over 13.000 fiiijl zee-oppervlakte opereren - Dit type komt overeen met de door de Duit sers in de tweede wereldoorlog ge bruikte duikboten Deze onderzee boten zijn in aanzienUjke getale in de Oostzee en in wateren van het Verre Oosten waargenomen - Ver moedelijk bouwt de Sóvjet-Unie er jaarlijks achttien tot twintig van Het tweede type onderzeeër meet onder water l.BOO ton loopt zeven tien mijl en heeft een operat.eoereik van li.iiJO mijl liLMiheuen van deze klasse zijn eveueens m wateren van het Verre Oosten waargenomen al dus „ Jane's Fighting Ships " Besloten wordt met de opmerking dat de Sovjet-vloot thans een aan zienlijk vermogen tot het leggen van mijnen bezit daar behalve mijnen leggers de meeste Russische kruisers en torpedobootjagers enkele duik boten en andere vaartuigen ook hier voor gebruikt kunnen worden en MetfPietHein * door de havens Nadat Keizer Haile Selassie van Ethiopië hedenmorgen met zijn ge volg te Kinderdijk was aangekomen woonde hij op de scheepswerf van L Smit en Co aldaar de tewater lating bfl van een voor Ethiopië be stemde sleepboot Omstreeks 12 uur arriveerden Koningin Juliana en Prins Bemhard hg de Rott Droogdok Maatschappij te Rotterdam waar na enige tijd ook de keizer zich by hen voegde Het gezelschap embarkeerde daar op op het Koninklijk jacht „ Piet Hein " die koers zette naar de ri vier De „ Piet Hein " passeerde het mo num.entale Prins Bei:nharddok waar in H.M.'s kruiser „ Zeven Provinciën " gereed wordt gemaakt voor de reis Hoewel er geen saluut werd gege ven werd er wel geparadeerd en bij het voorbijvaren ^ yerd er „ gejoeld " BELASTINGVERLAGING EN HUURVERHOGING „ IN LOOP VAN ' 55 " De minister van Financiën ver trouwt de voorstellen inzake belas tingverlaging en haurverhoging die een samenhangend geheel vormen in de aanvang van 1955 te kunnen indienen opdat deze maatregelen nog in de loop van hetzelfde jaar in werking kunnen treden Do regering is niet voornemens de verlaging van de directe belastingen later te doen ingaan dan die van de kostprijsverhogende belastingen De minister die een en ander me dedeelt in zijn antwoord op de al gemene financiële beschouwingen van de Tweede Kamer zegt verder dat in het belastingprogramma een voorstel voor een herziening van de weelde-tabel en van de tabel van vrijgestelde goederen zal worden op genomen en dat bij de herziening van de tarieven van de loon - en inkom stenbelasting de regering een mati ging van de progressie over de ge hele lijn alsmede een verhoging van de belastingvrije minima voor ogen staat Gaarne zegt de minister toe bij de komende belastingherziening ook de gerechtvaardigde belangen van de middenstand niet uit het oog te zul len verliezen De minister is ten vpUe doordron gen van de moeilijke omstandighe den waarin ook dat deel der z.g vergeten groepen verkeert dat voor zijn levensonderhoud is aangewezen op de in-komsten uit een bescheiden kapitaaltje of lijfrente Dit probleem heeft dan ook de volle aandacht van de regering Tot de maatregelen welke in de sociale sfeer zouden bij dragen tot een aanzienlijke verdere financiële verbetering behoort ook naar de mening yan de regering met name een spoedige invoering van een algemene ouderdomsvoorziening zo als door de S.E.R is bepleit r ^ Enkele buien ¦ sVEERSVERWACHTlWÜ van hd < NMI geldig t;ot Vfnfiajiavnnr * Iets minder koude iiacht Wisselend bewolkt met -- nkele huierMatige tijdelijk krachtige win" Keuze uil honderden dessins UTRECHTS Maatkledingbedrijf 144 £ Zie voor Stadsnieuws ook pagina 7 Vandaag en morgen maar geen geen fiets kopen want een vrolijk ge zelschap van Utrechtse rijwielhan delaren vertrok vanochtend in olie vroegte per bus Eerst naar Maas tricht en daarna naar België In Maastricht wordt een bekende ban denfabriek bezichtigd Bn in België brengt men een bezoek dan de grote stuwdammen in de bii/lirt « on Luifc ¦ UTRi;QIi|.!.'.'r*-G e ï o •.'« i i Jasper z v K,.,Boot en'H H.rde Vries Kranenburger weg 4 Hendrika J W d V A W V d Breul en J W Otten Asterstraat 14 Eduard ' F z V J V d Mark en F J Bartmaim Markstraat 2 Matthias A z v J A H Verder en L F ' Kater Maliesiri gel 68 Maria E L d v A W van Dillen en M A van Hussen W Barentzstraat 91 Ronaldus M z v C A J Gielingh en É J de Groot A H GerhardBtr 2 Geert J z v J Berghuis en G Oosterhuis Daalse weg 181 Lena G en Gerarda H „ dochters van G Montijn en G van Manen Troelstralaan 21II Francis cus G z V W Cornells en E L Spy kerboer Dillenburgstr 5 Marinus z V W Kreuger en J Frederiks Bollenh.str Ibis Elisabeth A d v H J van Weel en P W Pater Breed straat 9 Ondertrouwd C G A Bak ker en J M Wijnbergen J van Bek kum en V E van Haastgrt G van den Berg en H van Zaanen M J Bergman en C C Gras D Bevelan der en A C van de Wyngaard W Bosch en A J van den Brink L A Brouwer en C M van Zanten A E Coenen en A C van Woudenberg J van den Dikkenberg en A G van Zanten H A Q Elzendoorn en G C van Nimwegen T Endevéld en E Tukker G J van Esch en J A Maiurer J A P Greshigt en T " W G Verheul A H Haagsman en M Kuus B J Hendriks en A H Mor ton F M Key en F P Groos Th van Hoek en W van Arnhem M A M Hogervorst en P A Vermeulen P T de Jong en F G de Heus Ch J Jongerius en J M L Crombeen M de KUjn en S G H G Spoelstra T M Koeken en H Th Wolters J M van der Mars en M M Th Wei dam Th A C Migo en A C Ansem H Neymeyer en E J van den Berg K J Oiy en L J M van den Boven kamp J M Otto en A van Es A C Peek en T Plakman C W J de Pont en R Adenan T Pot en M BieUeld J A F van Roosendaal en G E A Leeman O F W Singe lenberg en G J Klomp J Th van Slooten en W Geurtsen L C M Speekenbrink en C Dominicus H H Stam en H Dekker T J Storm en J S H van Arnhem W J Ver duit en V E Petersen P A Verheul en J A Jonker C Voest en A L Sohroeder A P Wognum en G S W Koeken Getrouwd W Th J van Strasrten Waterstraat 85bis C M Th Bakema H Sohimmelstraat 13 A X Henderickx en E W P de Mari Lange Elisabethstr 21 A G J Kragten P Nieuwlandstraat 48 en W M B Mekenkarop A Matthaeus laan 21 A A van Lun Tesselscha delaan 1 en M van Emden Croese laan 222 C G M van Ingen en F A van Hattum Bem Weerd O.Z 64 F A Jansen en C Chr van Bers Zonstraat 90bis A J Blom en H W Nykamp Da Costakade 52 J J van Maanen Zwolle en M A van We gen Jacobynestraat 15 C Arts Lin naeusstraat 22 en M J van Zyi Houtstraat 9bis J Goedee en C W van Maurik Amsterdam D C Lin terman en G Methorst Zaagstraat 19 C J M Noz en C H de Bruyn Voorstraat 75 Th de Bruyn Middel laan 37 en H M Schoonhoven No tebomenlaan 118 R H H Drysén en H Th van den Brink Fregatstraat 66 J vaïi Ede en Th J Vringer Ze Daalsedyk 24bis P C Reyerse Prof Dr Magnuslaan 15 en E M v Andel J S Bachstraat 81 M J van Vuurde en A Lanuuerts Fregatstr 94 Overleden Georg F Koch 78 jaar weduwnaar van D 6 Pols maa Lange Nieuwstr 73bi5 Dirk je Blom 71 j geh met C F deWater Baarn » i Utrechtse veearts ass directeur bij dt slachtplaats Maastricht De Maastrichtse raad heeft na een kleine stemmenmeerderheid 3 assistent directeur aan het Openbs » Slachthuis te Maastricht benoem de heer W J Nieuwenhuis uit u De nieuwbenoemde assistent-direr teur zal de heer B J J Versele » de Witt Hamer die met ziekenvertM is te zyner tyd als directeur opvol gen De tegenwoordige functional ^ zal in ieder geval per 1 Januari I9jj 1 wegens het bereiken van de p(n sioengereehtigde leeftyd de dijJ verlaten De heer Nieuwenhuis is « i jaar oud Sedert 16 October 1939 is < J « h ^ Nieuwenhuis werkzaam als veeatu by die Gemeentelijke Slachtplaats te Utrecht aan welke functie verbon den ia het geven van onderwijs » de practlsche vleeskeuring aan ij veterinaire studenten te Utrecht KonlnklQke « nderscbeidln By Koninklijk Besluit is verlenj I de eremedalUe verbonden aan Jt Orde van Oranje-Nassau in imj aan de heer J Moolenbeek oud.or ganist van de Doopsgezinde Gemccii te te Utrecht ¦ PONDBRDAG DIACONESSENHDIS 10 — U H-:sl ¦ en 19—21 uur Ëazar.SCHOUWBURG 20 uur Snip en Sajj revue Made in Holland " GEB V K en W 20 uur Nederi H ^ ver filmavond over de Stille Ziii 71 » - ESPLANADE 20 uur Ned Ins ' Efficiency de heer J Sevensma Ir koop *' WIJKGEB MARIÏ3NDAAL Pr E > hardlaEUl 2 20 uur Oud Kath Kfrk Prof dr Maan en Past M A Zv.art HANDELSBEUUS 10.--11 en 15-23 i » Bazar Sanatorium Sonnevanck N,V HUIS 20 uur Vrienden vai h « USO concert ütr Vrouwenkoor 0.1,1 | Karin Kwant en Nos Jungit Mii.^ica EBSVA HUIS Herenstraat 17 20 uut Humanitas de heer H Ploeg „ De vw nieu-wing van het GevangenisfrCHen " VOLKSUNIVERSITEIT Nwe Grathl 41 20 uur Eerste cursusavond Ditii | Alma en Sas Bunge „ De fluitmuBiék ¦ in de loop der tijden " 1 WIJKGEB Fr V Bdenstr 16-17 a 19,30—22,30 uur Bazar Ned Herr Wtik Jaffa HOTEL SMITS • 20 mtr - Ned V»v t Natuurgeneeswijze dr Kaiser Maaj bezwaren als beschavingsziekte PAST SCHILTBHUIS Feestelijke b » eenkomsten leerl achool Chr Kat on » derwtis i.v.m 40-jarig bestaan d » Vereniging WIJKGEB ORANJEKERK 14-17 a 19—^32 uur Bazar t.b.T fröbelschool ta | jeugdwerk VKIIDAG BERNHARDHAL Croeselaao 9-23 l I Pluimveetentoonst Omithophilid ' SCHOOL GRAFISCHE VAKKEK ¦ 10 » uur Officiële ingebruikneming nm we schoolgebouw SPOORWEGMUSBUM voorm Mallt baan station 11 uur Opening doW | Mevr de Ranitz-de Brauw KLINIEK VOOR HEELKUNDE BUI j straat 172 11,48 uur Opening "¦ Dl > geneeskundige afd van-.Wet tJni\ttrf teitsmuseum WIJKGEB Fr V Edenstr 15 - •• 19,30—22,30 uur Bazar Ned ll'rt ^^ ük Jaffa REST ESPLANABE 16—17,30 uur receptie Schoolbestuur Grafisclit VakJceii SCHOUWBURG 20 uur Snip mSm revue Made in Holland " TIVOLI 19 en 20,15 uur USO'JenS ^- concerten o.l.v Paul Hupperts met Manus Willemsen declamatie GEB V K en W 20 uur Feeataral Diergeneesk Studentenver GEB V K en W 19,30 uur Verg Bi - acherming Bui'gerbevolking GEB V K en W 20 uur Prot Cht Werkgemeenschap P.v.d.A ds Lm - tigheid en Ir Posthumus Manöeraer reformatie en doorbraak " ST BLINKW BELANG Wattlaan i « uur Samenw Vrijz Groepen drs H J Jordan over „ Sexuele opvoeding " PHILIPSHAL JAARBEURS 20 nor Cabaretavond Contactcentrum Jaar ' personeel TRIANON Oudegracht 20 uur Toret - avond Pers,ver Rijkswaterstaat GEM ZAAL ST JACOBUS Bern WeKl 0,Z 65 20 uur Oud-Kath Kerk PP dr P J Maan en Past M A Zwart ORANJEHUIS 20 uur Cabarctawiil Ver „ Bloemenweelde " BIOSCOPEN Voorstellingsom 14,30 18,30 en 21 ""'' Zondag om 14,15 16,30 18,45 en 21 mr CAMERA Russisch Ballet a,l CITY George verovert de vloot a.l OLTMPIA Vrijdag tot en met ZoniaJ Ballantrae 14 jr Maandag tot enmft Donderdag Mexicaans goud 18 jr PALACE In de catacomben van BcrtDi 14 jr Vrijdag tot en met Zondag 11 * ¦ en 21 uur Maandag tot en met Don derdag 20 uur REMBRANDT Danny Kaye in Al kloppen a.l SCALA Middernachtzone met Gr Fe6 18 jaar VREEBURG Mallemolen met Frti PILMAC ' Actualiteiten Vrijdag t.m Zondag 10—18,30 uur en Maandas t » Donderdag 10—19,45 uur a.l SPOORBIO 8—23 uur Actualiteiten « X TENTOONSTELMNGBN KUNSTHANDEL WAGENAAR Acliti St Pieter 5 1—14 Nov dag v M * uur Maand 13—18 uur ceramiek vM Jan van Stolk en gouaches van IS ' Boon UNIVERSITEITSHÜIS Tot 13 *'- werk van Anni Apol dag v 9—13 '¦' 14—17 uur CENTR MUSEUM t.m 14 NoT » Schatten van Peru dag ' 10—17 ^'^' Zondag 13—17 uur Dinsd en Donder » ook 20—22 uur GEVONDEN VOORWERPEN Langwerpig nikkelen dameshoiWmet br band wit kindertasje met ü *" shawl rozenkrans pijp speelgoedschepl riem bazar oorbel Falcon regenl*mesje br lederen kinderschoen lii'"';baret bril kinderbril paar zw êl>''darneshandschoenen br jongenspE ' ¦ bril in blauw-zwart étui enige sleutels losse handschoenen plastic resenmar - tel met capuchon bril met donker moj'tuur paar miHt handschoenen «" autoped muntbiljet è ƒ 1 portem l »" f 7.40 Aangelopen zwarte hond ¦»" witte poten Afhalen Bureau Paardenveld GeopenJ op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet P " telefoon KENNISGEVING De Gedep Staten van ütrccM brengen ter kennis van belangW * benden dat bij hun besluit va » 26 October 1954 5e afdeling W 4505/2107 aan de gemeente Aroe« toort vergunning is verleend tot M ' oprichten van 6 electro-motoren t ^ behoeve van het beweglneswerk vf » de bascuIebruE over ae Eem bij "' Brabantestraat De aandacht van belaaehebbe "' ijen wordt er op gevestigd dat tege » dit besluit ingevolge de Hinderwe'i binnen 20 nS dagtekening dezes M ' roep open staat bij H.M ¦ dP I ^"' nihgin Overle O \ jok al was naar onze hiep-hieP->'<«"'''"''*r """" « inde van de Bondsverg Se KNVB welke Zater sterdam werd gehouden cSrd de collecte met i het Urgentie-fonds incl fuutzeEerisdatdeBc veïgadering gesterkt t Is gekomen In grote tr het gezonde verstand de onheld is bewaard Critiek is het Bondsl bespaard Op dmdehjke Ïb verstane wi]«e heeft iVae^e harfslaohtig lén van het Bondsbesti dat nadien volmondig e ten te hebben gemaak Beloven dat het vertroi londsbestuur nog wel dat behalve de heren V d Bosch de ovenge den lich wel herkiesbaai len en gekozen zullen w In die hoera-stemmi eesproken over „ totale Se NBVB " en „ Nu b < zeker geen behoefte m met de profs te gaan esan de stnjd met tai grachten voeren " enz nog een ander geluid Zaterdag in feiïe geh Dat woord sprak de he « Niimegen die erop aand NBVB te gaan prater Wijers gewaagde daart « en opdracht Maar de eer lid van het Bond van de Urgentiecomjn de dat een opdracht m vaardbaar zou zijn on positie van de KNVB zwaklcen dan versterkei ment dat het zover zo men * Niemand had na deze na de hoera-stemming wachten dat dit momi was Keeds j.l Dinsdai KNVB - en NBVB-leider gesproken Er is een stand gesloten en er alleszins goede basis i verdere besprekingen de Urgentie-commissie de hoera stemming mei op de grond blijven sfc Geen totale oorlog du § leg Een verstandig b < log " leidt zelden tot ie de Nederlandse voetbal Is meer met eenheid diend Beurzen voo opera zarij Bij het testen van voor operabeurzen aan damse Conservatorium twee jaren gebleken d weinig tenor-stemmen sopranen en helden-b melden Daarom heeft de diri Conservatorium opnieu zen beschikbaar geste ' der bovengenoemde één teneinde alsnog ta trekken Vereist is een geve niek zodat men in staf ra-aria voor te zingen vóór 15 November a.s nistratie van ' t Amste servatorium ABONNEME ^ üsöT Vooral met l Clarinet'CO Het was verrassend clarinettist van het U.l Ginkel gisteravond op mentsconcert onmidde dere sfeer van het do tolkte clarinet concert wist te scheppen Het i rassend als het concei Mozart nog in zijn laat schiep goedmoedig da < gen door de clarinettis Ier voor wie hij ree < even prachtige cl schreef Mozart is in < z'n grootst zowel in expressie als in debi zijn scheppingskracht speelstuk van te maki luistert men bij iede van het begin tot het loos naar deze muziel verheugend dat Joha dit concert van de doo de meester in deze st weten te rcaUsei*en 1 zonder week te woi van melodie waarbij muntend legato spel tenslotte met een embouchure die hem beid schonk deze mu2 alsof ze géén moeili Hlj muciseerde in hei bet tweede deel dat was en het speet ons ni3 daarin zijn geëx soonlijke visie in h prijsgaf meermalen door het orkest dat maar niet het bruise finale met de voortd keer van het brillante Zo ook wist Paul.Hui kest in het Allegro e aitijd op de juiste van de solo-partij te door Van Ginkel wel in de andere stemmei het de bedoeling van IS geweest Maar de s toonde een artisan in z;jn waarvoor hij doi staande werd gehu ] vereerders op gulle bloemen gezet Deze opening van h het muzikale sprookj < « e het muzikaal-ver wï ^ l ^^ Prokofiei lemsen had voor de zetel van muzikaal va?'2 - / erlaten om h vwi Peter en de Wolf zoai.V ^^".^'' een & Pr*o«ef het ii kou ten doop hield b een muzikaal lesje o t - geven van het gel S "'.'^^"^« e them geconstrueerd om Pel grootvl ^° ge"3e hei Voor 5'?f '" melon iso voor dit grota-m^np "«« t te kinterlijk bo - 
iiTP gCHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 November 1954 - 62e Jaargang No 158 Pagina 3 Advertentie Dr ALBERT SCHWEITZER MEENT Europa kan gekoloniseerde volkeren nog veel schenken tyWi ] werken als hoeders en opvoeders van mensen en brengen hun cultuur hif ^ e Europese cultuur kan nog steeds van grote waarde zijn voor de vroeger gekoloniseerde volkeren " Dit zei Albert Schweitzer op een zeer drukbezochte persconferentie in Oslo waar hij dezer dagen door het Noorse Nobel-Instituut ontvangen wordt De 79-jarige grijze theoloog musicus arts en philosoof gaf er de voorkeur aan gedurende de drie kwar tier durende conferentie te blijven staan De persconferentie was de meest drukbezochte welke Oslo de afgelo pen jaren heeft gekend Behalve ver tegenwoordigers van het Nobel comi-té waren ook leden van de Franse Ambassade aanwezig Niemand durf de in aanwezigheid van de ascetische Schweitzer te roken Elke vraag werd zeer uitgebreid beantwoord en dr Schweitzer was bijna voortdurend aan het woord Schweitzer zeide te geloven dat het lot van elk individu van te voren bepaald is Hij zei zelf geroepen te zijn geweest voor theologie muziek geneeskunde en philosophie maar voegde hier nog aan toe dat het twijfelachtig was geweest of hij zijn medische studie ooit voltooid zou hebben wanneer hij niet 40 jaar ge leden een artikel in een Frans Luthers tijdschrift had gelezen over de versclirikkelijke toestanden die er toendertijd in Afrika heersten Hij schreef toen naar de hoofdredacteur van het blad en bood zijn diensten aan Toen men zijn aanbod geaccep teerd had voltooide hij zijn studie en vertrok naar Afrika Dr Schweitzer legde er echter tevens de nadruk op dat hij weer precies hetzelfde zou doen wanneer hij opnieuw zou moe ten kiezen 20 stuks 80 cent Ook in luxe tiozen van 50 en 100 stukl KING'S CROSS 15 AL JARENLAN'o ÜE 5IGAREI MET HET GROOTSTE AANTAL VASTE ROKERS de scheikunde aan het technologisch instituut van Californië ontving de NobeIprijs-1954 voor chemie voor zijn ontdekkingen op het gebied van de krachten en sytemen die de ato men bijeen houden In 1923 reeds begon hij zijn studie van de wetten die de atomen van de zwaarste moleculen de proteïnen bijeen houden Ondanks verschillen de tegenslagen heeft hij dat werk tot op heden voortgezet Zijn medewer kers kennen hem als een zeer on conventionele onderzoeker Dat ver klaart wellicht het feit dat hij meer malen met over-optim;stische theo rieën voor de dag is gekomen De Zweedse academie van weten schappen is tot de conclusie geko men dat Pauling's ontdekkingen van enorme betekenis zijn geweest voor de algemene kennis van de structuur der zware moleculen Zijn werk heeft de wetenschap princi piële feiten verschaft waarop de studie der atomen verder kon wor den opgebouwd Agenda Eerste Kamer Aan het slot der vergadering v;in de Eerste Kamer heeft de voorzitter medegedeeld dat hij voornemens is de leden weder bijeen te roepen te gen a.s Dinsdag Aam de orde zijn dan het wets ontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst inzake de legering van Amerikaanse troepen in Neder land en de interpellatie van de heer Molenaar met betrekking tot vorde ring van in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtstpersonen op „ custodian of enemy property " van de regering van India te Bombay welke krachtens K.B van 24 Mei 1940 in eigendom op de staat der Nederlanden zijn overgegaan Deze interpellatie is toegestaan bij be sluit der Kamer van 3 Augustus 1.1 Exotische geschenken voor gemeente Amsterdam Gistermiddag is Keizer Haile Se lassie van Ethiopië door het ge meentebestuur van Amsterdam ten stadhuize ontvangen Burgemeester D'Ailly bood de Keizer een ver kleind model in zilver aan van een oud-HoUandse koopvaarder Op zijn beurt bood de Keizer tegengeschenken aan twee op eb benhout in zilver gevatte olifants tanden als kwartcirkels naar elkaar toelopend waarboven een gouden rijksappel Voorts twee zilveren schilden en een schild van bekleed buffelleer voorzien van rijk bewerkt koperbeslag waartussen de initialen van Haile Selassie ¦ Keizer Haile Selassie bezocht ver volgens nog het Instituut voor de Tropen waar hij o.a werd ontvan gen door prof Koningsbergen De tentoonstelling „ De Madonna in de kunst " zal niet zoals aanvankelijk werd bericht worden gehouden van 30 December 1954 tot 30 Januari 1955 doch van 10 December 1954 tot 2 Fe bruari 1955 ' j Rasminderheden in de Spaanse middeleeuwen Dinsdagavond sprak in ' t Spaanse Instituut te Utrecht voor de Spaanse Vereniging El Molino de Viènto de Valenciaanse hoogleraar prof dr Doa Leopoldo Piles Ros tevens medewer ker aan verscheidene instellingen-en tijdschriften die betrekking hebben op de Hebreeuwse studiën in Spanje Het onderwerp van de lezing was „ Las Minorias raciales en la Edad Media espanola " ofwel „ De rasmin derheden in de Spaansef middeleeu » wen " Spreker behandelde in dit bestek de invloed van Joden en Moren Wat betreft de Joden valt een onderschefd te maken tussen de houding van do koningen die van de kerk en die van het volk De Spaanse vorsten hebben de Jo den altijd hun volle vertrouwen ge schonken hun belangrijke posten gegeven en hen door tal van privile giën beschermd De kerk hield zich uitsluitend be zig met de bekering tot het Christen dom en nam een verzoenende hou ding aan Het volk zag de Joden als vijanden op godsdienstig gebied maar haatte hen niet als ras Daar de Joden echter ten slotte alle belang rijke plaatsen in het land hadden be zet ging men er op het eind van de 15de eeuw toe over hen te verbannen Wat betreft de Moren de Spaanse aartsvijanden gedurende vele eeu wen deze leefden met meer restric ties daar zij door hun aantal ' n gro ter gevaar vormden dan de Joden Maar aangezien in Spanje een wet het tegenovergestelde pleegt te be werken van wat zij beoogt waren er veel contacten tussen Spanjaarden en Moren Zo was het de laatsten bv verboden Granada te betreden maar uit tal van documenten blijkt dat duizenden de verboden reis hebben gemaakt De invloed van de Moren strekt zich meer uit op het gebied van het da gelijks leven Nog heden herkent men duidelijk deze invloed in allerlei Spaanse zegswijzen Wanneer U een Spanjaard zegt dat U iets mooi vindi biedt hij het onmiddellijk aan maar dat aanbod is een pure beleefdheids phrase Ook dient men een opper vlakkig gedane uitnodiging om met Spanjaarden mee te eten niet te ac cepteren Men antwoordt met een andere hoffelijke zin „ Neen dank U smakelijk eten " Dat de Morengroepen ten slotte niet in Spanje konden blijven was een zuivere geloofskwestie Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen De voorzitter de heer J G van der Tas dankte de spreker uit aller naam voor de bijzonder boeiende lezing ABONNEMENTSCONCERT MET 2 SOLISTEN USO in sprookjesland De Zweedse academie heeft Bom de prijs gegeven „ wegens zijn fun damenteel onderzoek in quantum mechanica speciaal wegens zijn sta tistische interpretatie van de golf functie " Bothe werd gekozen we gens „ de coïncidentie methode en zijn ontdekkingen gedaan met deze methode " Born was een van de eerste ge leerden die door de Nazi's ontheven weröen van hun wetenschappelijke functies Born werd afgezet als hoogleraar te Goettingen en vertrok naar Engeland In 1936 werd hij be noemd tot hoogleraar in Edinburgh In 1939 werd hü genaturaliseerd Onlangs keerde hij naar zijn ge boorteland naar Bad Fyrmont terug Bothe is sinds 1934 hoogleraar te Heidelberg en sinds 1946 directeur van het natuurkundig instituut van die Duitse universiteit Born en Bothe zullen de prijs van 181.646,58 Zweedse kronen delen Bom heeft zijn werk geconcen treerd op de theoretische kant van de vraagstukken en heeft zich ge - André en Gerald Maurois bezoeken ons land Emoties in Staten van Suriname De Staten van Suriname hebben Maandag te middernacht met der tien stemmen voor en twee stemmen tegen een motie van afkeuring aan genomen tegen het lid der staten de heer D Findlay Deze had vroeger in de avond tijdens zeer bewogen debatten gezegd dat de verenigde Hindostaanse partij tracht Suri name politiek te beheersen even als de verenigde volksparti ] zulks in Brits Guiyana doet en dat tussen deze beide partijen relaties bestaan De heer Findlay las daarbij een brief voor die door het lid Jainarain sing van de Verenigde Volkspartij in Brits Guyana zou zijn gericht aan de heer Radak'shun van de verenig de Hindostaanse partü lid van de Surinaamse Staten De heer Rada kishun ontkende daarop iets van deze brief af te weten doch zeide een aanklacht te zullen indienen tegen de heer Findlay wegens het in zijn bezit hebben van een aan hem Radakishun geadresseerde brief De heer Radakishun zeide eveneens de heer Findlay gaarne een flink pak slaag te zullen geven Overleg Ook al was naar onze mening de hlpo-hiep-hoera-stemming aan het inae van de Bondsvergadering van S « KNVB welke Zaterdag te Am Bterdam werd gehouden wat gefor pMid de collecte met de hoed voor hS üreentle-fonds incluis abso rmt zeker is dat de Bond uit deze ïergadering gesterkt te voorschim I » Mkomen In grote trekken lieeft het eeionde verstand gezegevierd de eenheid is bewaard Critiek is het Bondsbestuur hief jesnaard Op duidelijke en niet mis fB verstane wijze heeft de heer Nijs oD de vele halfslachtige maatrege - im van het Bondsbestuur gewezen Jlat nadien volmondig erkende lon ten te hebben gemaakt Maar we iTeloven dat het vertrouwen in het Bondsbestuur nog wel zo groot is dat behalve de heren Bulder en V h Bosch de overige bestuursle den rich wel herkiesbaar zullen stel len en gekozen zullen worden In die hoera-stemming werd er ffcsoroken over „ totale oorlog met Se ÏJBVB " en „ Nu hebben we er » eker geen behoefte meer aan om met de prof s te gaan praten We « aan de strijd met inzet van alle krachten voeren " enz Er was ook noe een ander geluid al ging dat Zalerdae in feite geheel verloren Dat woord sprak de heer Wijers uit Nümegen die erop aandrong met de NBVB te gaan praten De heer Wilers gewaagde daarbij zelfs van een opdracht Maar de heer Reyse » er ud van het Bondsbestuur en van de ürgentiecommissie meen de dat een opdracht in deze onaan vaardbaar zou zijn omdat dat de positie van de KNVB eer zou ver zwakken dan versterken op het mo ment dat het zover zou zijn geko men * Niemand had na deze woorden en na de hoera-stemming kunnen ver waeiiten dat dit moment zo nabij was Reeds j.l Dinsdag hebben de KNVB - en NBVB-leiders met elkaar « sproken Er is een wapenstil stand gesloten en er schijnt « en alleszins goede basis te zijn voor verdere bespreldngen Gelukkig is de Urgentie commissie dus ook na de hoera stemming met beide benen op de grond blijven staan Geen totale oorlog dus maar over leg Een verstandig besluit „ Oor log " leidt zelden tot iets goeds En de Nederlandse voetbalgemeenschap Is meer met eenheid en rust ge diend Beurzen voor a.s opera-zangers Bij het testen van zangtalenten voor operabeurzen aan het Amster damse Conservatorium is de laatste twee jaren gebleken dat zich heel weinig tenor stemmen coloratuur aopranen en helden-baritons aan melden Daarom heeft de directie van het Conservatorium opnieuw drie beur zen beschikbaar gesteld voor elk der bovengenoemde stemsoorten één teneinde alsnog talenten aan te trekken Vereist is een gevorderde tech niek zodat men in staat is een ope - ra aria voor te zingen Aanmelding vóór 15 November a.s aan de admi nistratie van ' t Amsterdamse Con servatorium Vooral met Mozarts Clarinet concert Het was verrassend zoals de solo clarinettist van het U.S.O Johan v Ginkel gisteravond op het abonne mentsconcert onmiddellijk de won dere sfeer van het door hem ver tolkte clarinet concert van Mozart wist te scheppen Het was even ver rassend als het concert zelf is dat Mozart nog in zijn laatste levensjaar schiep goedmoedig daartoe gedwon gen door de clarinettist Anton Stad Ier voor wie hij reeds eerder het even prachtige clarinet-quintet schreef Mozart is in dit concert op z'n grootst zowel in de gemoeds expressie als in debeheersing van zijn scheppingskracht om er een speelstuk van te maken Nog altijd luistert men bij iedere uitvoering van het begin tot het einde adem loos naar deze muziek en het was verheugend dat Johan van Ginkel dit concert van de door hem vereer de meester in deze stemming heeft weten te realiseren Teer ' van toon zonder week te worden vloeiend van melodie waarbij hij een uit muntend legato spel liet horen en tenslotte met een voortreffelijke embouchure die hem de mogelijk heid schonk deze muziek te spelen gsof ze géén moeilijkheden kent Hij muciseerde in het eerste en in het tweede deel dat het een lust was en het speet ons geducht dat hij daarin zijn geëxposeerde per soonlijke visie in het rondo-déel prijsgaf meermalen weggespeeld door het orkest dat wel tutti gaf maar niet het bruisende van deze nnale met de voortdurende terug keer van het brillante rondo-thema ^ 0 ook wist Paul Hupperts zijn or kest m het Allegro en Adagio niet aitiJd op de juiste klank-afstand van de solo-partij te houden ' waar noor Van Ginkel wel eens verdween in de andere stemmen zonder dat net de bedoeling van de componist IS geweest Maar de solo-clarinettist toonde een artisan in de muziek te zijn waarvoor hij door het publiek lüï ^" ^^'¦' ï gehuldigd en door vereerders op gulle wijze in de bloemen gezet Deze opening van het concert was net muzikale sprookje nadien volg -" ^:„ I ' muzikaal-vertelde sprookje 7 ™„ ^« rse Prokofief Manus Wil iemsen had voor deze avond zijn zetel van muzikaal leider van de van'n ^^ rtaten om hier het verhaal van Peter en de Wolf te declameren zoah P?Ü ®".^^ ^'^ kindermuziekje kou fo ^ ^'' l ' het in 1936 te Mos een Z 4 °° hield bovendien is het t ™<.»^»^*^^' ^^^ j « °™ enig begrip mal ^ yan het gebruik an the ma s muzikale thema's wel te ver kcmJ '^ dooi - de componist zijn geconstrueerd om Peter de wolf de SaS^eseltje het eendje en de Voor riu '¦ ™ elorli<=ch - te typeren voor dit Emancipatie der volkeren Toen een der aanwezigen hem een vraag stelde over de politieke ont wikkeling in Europa zeide dr Schweitzer „ Vraag de oude dokter niet speciaal over Europa maar laten we liever de gehele wereld bekijken " „ Na de tweede wereldoorlog heeft zich iets nieuws in de wereld voor gedaan namelijk de emancipatie van de volkeren die vroeger gekoloni seerd werden " aMus dr Schweitzer Deze emancipatie is pas sinds kort begonnen en niemand kan zeggen waar deze zal ophouden Een ding is echter zeker de Europeanen kunnen die volkeren nog steeds veel schen ken namelijk cnltuur — Wij dokto ren ambtenaren zendelingen en mis sionarissen — die in Afrika leven voelen dat dit zo is Het is belangrijk om de inheemse Manus Willemsen ditmaal wat ont hutst om op vrije toon de tekst te declameren hij weifelde zelfs om attaquerend op de orkest-illustratie aan te sluiten waardoor de gehele uitvoering te weinig spanning kreeg en onvoldoende suggestieve verbeel ding om het sprookje te accepteren Richard Hals heeft zich op de gra mofoonplaat waarop deze muziek is gecondenseerd als verteller beter afgestemd zijn interpretatie is dan ook meer vertéllend terwijl Manus Willemsen — misschien zonder het te willen — zijn best deed om de tekst te declameren Overigens de muziek is alleraardigst en menig maal grappig van thematische vond sten In de toon van het lichte van toetsvoortgaande had Paul Hupperts nade pauze Brahms ' Tweede Sympho nic op het programma geplaatst Wijzijn hem daarvoor bijzonder dank baar want dit repertoire-stuk vanhet U.S.O heeft een grote bekoringomdat we Brahms leren kennen inde pastorale vreugde van z'n zomer verblijf in 1877 aan het Wörther meer toen hij deze muziek schreef.De symphonie heeft een melancho lieke ondertoon doch weinig domi nerend omdat Brahms deze uit hethai t wil bannen Brahms haakteimmers naar de blijdschap van hetmusiceren zoals o.a in zijn Haydn variaties en kennelijk heeft hij zichverheugd ook in zijn 2e Symphoniedeze vreugde te schenken Bit er varen we vooral in het 3e deel hetAllegretto grazioso welk scherzoPaul Hupperts in zijn vertolking hetbeste aanvoelde in tegenstellingmet de andere delen die te veel vannadrukkelijke forsheid in toon wa ren en geenszins de blijmoedigheiduitstraalden waarop we zo haddongehoopt Het orkest speelde dit werkmet bijzondere overgave overtuigdvan de muzikale waarde van ditwerk G v B Wijziging begroting ' 53 Provinciefonds Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van het provinciefonds voor het dienstjaar 1953 Evenals over het jaar 1952 kan aan de provinciën over het jaar 1953 een aanvullend voorschot uit het provin ciefonds worden uitgekeerd Het to taal der voorlopige uitkeringen over dit dienstjaar stijgt hierdoor tot ƒ 34.436.550 In verband hiermede dient de ra ming van de desbetreffende post met ƒ 2.986.750 te worden verhoogd Op artikel 2 is de slotuitkering over het jaar 1951 geraamd De in komsten bedroegen in dat jaar f33.850.122,41 terwijl aan voorschot ten werd uitgekeerd ƒ 30.697.473 zo dat als slotuitkering nog beschikbaar kon worden gesteld ƒ 3.152.649.41 Dr Albert Schweitzer bevolking te leren werken Die men sen mogen niet slechts als half geci viliseerde nomaden leven Men moet hun leren huizen te bouwen om zich op een plaats te vestigen Willen zij dit echter kunnen doen dan moet men hun eerst leren de grond te cul tiveren Want nu plegen zij veelal roofbouw waardoor zij na drie of vier jaar weg moeten trekken op zoek naar een ander land " Dr Schweitzer waarschuwde tegen de opvatting en de berichtgeving uit koloniale gebieden waarin ge zegd werd dat het enige wat de Spellingbesluit wacht op commissie De minister van Onderwijs K en W heeft in antwoord op desbetreffende vragen van het Tweede Kamerlid Mevr Portanier De Wit V.V.D medegedeeld dat enige tijd geleden aan de vaste commissie ingevolge de wet van 14 F^ebr 1947 houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfvrijze van de Nederlandse taal o.m de vraag is voorgelegd of en zo ja welke lichtlijnen wen selijk zijn voor de toepassing van de woordenlijst van de Nederlandse taal bij het ondervrijs Na ontvangst van het advies der commissie zul len zo spoedig mogelijk ter zake aanwijzingen worden gegeven De minister acht een zo groot mogelijk eenheid van spelling voor de scholen dringend geboden Voor een beslissing kan worden genomen over de vraag welke spelling voor het ondenvijs de voorkeur verdient dient het advies van bovengenoem de commissie te worden afgewacht De minister acht het gewenst dat in het op een na hoogste leerjaar van alle onderwijsinstellingen zo spoeding mogelijk de gewijzigde spelling wordt onderwezen opdat de leerlingen niet in het jaar waar in zij examen moeten doen zich de spellingswijziging nog moeten eigen maken Er komt * n fotoboek over ons land Als gasten van de Nederlandse regering vertoeven op het ogenblik in ons land de franse schrijver ANDRE MAUROIS en zijn zoon GERALD Deze laatste werkt op het ogenblik aan een fotoboek over Nederland dat in vele talen zal ver schijnen en waarvoor zijn vader een uitvoerige inleiding schrijft André Maurois kent ons land reeds van voor de oorlog doch hij achtte het gewenst zijh indrukken met het oog op het bewnste boek op te frissen Behalve openbare wer ken die tot de verbeelding van de vreemdeling spreken zoals « e Af sluitdijk en de Zuiderzeepolders bezocht hij Marken en Volendam maar ook Aalsmeer en Schoonhoven De maaltijden gebruikte hij in fa milieverband Zo dineerde hi ] Maan dag bü de secretaris van het Rijks museum Ton Koot en Dinsdag zat hij aan de koffietafel bij de arts - fotograaf Nico Jesse te Ameide met wie hij het zojuist in het Nederlands verschenen werk „ Vrouwen van Pa rijs " maakte Bijna zeventig André Maurois klein van gestalte is met zijn scherp gesneden leven dige gezicht het type van de intel lectuele Fransman jong voor zijn bijna zeventig jaren en onvermoei baar wanneer het zoals thans op zijn Nederlandse reis het vergaren van indrukken geldt Hij rookt niet en gebruikt geen blanken daar nog deden het onder drukken en uitbuiten van de in heemse bevolking was „ Ik heb veertig jaar lang de voor waarden en omstandigheden in een koloniaal gebied bestudeerd en ik heb niet de indruk gekregen dat der gelijke berichten juist zijn Wij pro beren te werken als hoeders en op voeders van de mensen en wij trach ten hun cultuur bü te brengen En vrede en cultuur is wat de huidige wereld het meest van node heeft " aldus Albert Schweitzer Nog veel te doen Na in het kort beschreven te heb ben hoe hij altijd tijd tekort komt onthulde dr Schweitzer dat hij bin nenkort het derde deel van zijn cul tuur-philosophisch boek zal vol tooien welk werk met dit deel wordt afgesloten. „Wanneer ik in Afrika ben dan is mijn leven vrijwel geheel aan Afri ka gewijd en dan resten mij slechts de avonden voor het niet-practische werk dat ik doe En ik geloof dat mij nog veel te doen staat " aldus de grijze en onvermoeibare wel doener Hij vertelde dat in Lambarene de werkdag voor hem duurt van ' s och tends zes tot ' s avonds zes De dan snel invallende tropische duisternis maakt een einde aan de harde arbeid op het land en in het ziekenhuis Om zes uur gaat men eten en worden de petroleumlampen aangestoken Pas daarna gaat hij het werkplan voor de komende dag opstellen om vervol gens te gaan schrijven Omstreeks middernacht gaat hij slapen om dan voor zessen weer op te staan Vaak slaapt dr Schweitzer die in Januari van het volgende jaar 80 wordt niet meer dan vijf uur Zaterdag zal Albert Schweitzer uit Oslo naar de Elzas vertrekken waar hij drie weken zal bhjven Omstreeks begin December zal hij weer terug zijn in Lambarene waar zijn assisten ten en talloze patiënten reeds weer mét verlangen naar hem uitzien Nobelprijs voor drie eminente geleerden Levenswerk op het gebied van atoomonderzoek - 4 ^^^ Een Duitse en een in Duitsland geboren doch tot Engels st^tsbiibger genaturaliseerde geleerde hebben zoals gemeld tezamen de Nobelpr^s 1954 voor natuurkunde gewonnen voor hun arbeid op het gebied van de verhouding tussen stof en straling een arbeid die zich over een periode van vijftig jaren uitstrekte en die deel uitmaakt van het wetenschappelijk onderzoek naar de atomen De belde geleerden zijn de bijna 72-jarige Max Bom en dé 62-jarige Walther Bothe specialiseerd in het combineren van gedeeltelijk onverklaarde ontdekkin gen van anderen met de wetten van het atoom Zijn kennis legde hij op heldere wijze vast in zijn geschrif ten Op deze manier bewerkte hij de ontdekkingen van beroemde onder zoekers zoals de Nobelprijswinnaars van 1922 en 1933 de Duitsers Werner Heisenberg en Erwin Scliroedingen Zijn mede-prijswinnaar Bothe wijdde zich in tegenstelling tot Born voornamelijk aan de experimentele zijde van de onderzoekingen Hij is een volgeling van de beroemde na tuurkundige Max Planck en paste de „ meetbuis " toe teneinde de ge dragingen van electronen te re gistreren Zijn proeven bewezen de theorieën opgesteld door Arthur H Compton uit Chicago Nobe3prijswinnaar-1927 betreffende het effect van electronen op x stralen Bothe's werk is van eminent belang geweest voor de studie van de kosmische stralen De methode van Bothe de methode der coïncidentie genoemd vormt thans een principieel deel van de studie der kosmische stralen Winnaar " Nobelprijs chemie André Maurois een van de meest be kende Franse schrijvers van deze tijd is in Nederland vrijwel onbe kend omdat hij ons land nimmer be zocht ol wordt dan zijn werk ook hier tuel gelezen Door de onbekend heid met de persoon van de schrij ver — lid van de Academie Fran foise — ontging het de meesten dat Maurois Woensdag onverwacht een bezoek bracht aan Den Haag waar hij met zijn zoon Gerald enige tijd in het Hotel des Indes verbleef Foto Zó trof de fotograaf de beide Franse gasten aan in hun Haagse hotel waar zij in rod Frans hun indrukken van Nederland aitioisselden Rccïits André Maurois links zijn zoon De Amerikaanse geleerde Linus Pauling 53 jaar oud hoogleraar in sterke drank - al wilde hij wel even aan de Hollandse jenever nippen om in ieder geval te weten hoe deze „ volksdrank " smaakt - want hij acht dit ongewenst voor iemand zo als hij die van vroeg tot laat werkt Koken Gerald Maurois lijkt in niets op zijn vader hij is groot en fors Ove rigens schreef hij vooral met het oog op Amerika waar hij lange tijd woonde een boek over de Franse keuken In Frankrijk is dit niet ver schenen in Nederland wel met een voorwoord van Werumeus Buning en het was dan ook in de eerste plaats zijn bedoeling om de Ame rikanen te leren hoe ze koken moe ten zonder blikjes open te maken Het spreekt vanzelf dat bij het af scheid in Ameide de beide fotogra fen Nico Jessse en Gerald Maurois elkaar op een plaatje zetten Maar ook het prachtige stadhuisje van Ameide werd genomen voor het boek dat in het aanstaande voor jaar bij Hachette zal verschijnen Van Ameide ging het terug naar Den Haag waar een ontvangst door de ministers Beyen en Luns wachtte Nog één voorstelling van Escudero Zaterdagmiddag 6 November zal Vicente Escudero met zijn Spaans zigeunerdans - en - zangensemble in Carré te Amsterdam nog een voor stelling geven voor zijn tournee door de Verenigde Staten van Amerika 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 November 1954 - 62e Jaargang No 158 Paging j de sfeei lao \ l tiodt O ff<}B M Par $« tad van oomitkenbar *'' éléganea gratie •• luxe Haal da efcarma « an daza waraldilad vindt U Inrug In de vorttelijke colleetlat modestoilen dJa bQ AGB bet oog itreleo en het hart verrukken voor exclusieve stollen Li mtlson d«s M grands caulttrr«rs^,jf ROBaSTRm HOEK DRIFT S UTRECHT VOOR DIRECir GEVRAAGD nette loopjongen Leeftijd 15—17 jaar Aanmelden GEBR SVISTER Waterstraat 85 Voor JONGELUI die fijn werk gewend zijn als meu belmaker e.d is plaats vrij om opgeleid te worden als LIJSTENMAKER Hoog loon prettig werk en goede vooruitzichten Aanmelden Fa Rembraadt Annastrast 12 DIETSCHE TAVEERNE OUDKERKHOF-UTRECHT Wegens enorme drukte des Zaterdagsavonds „ MUZIEK IN HET GEHELE HUIS " IN DE BAR TONY WELLS IN TAVEERNE-CAFË TOM GEDOR & GO Vr of Mnl Kantoorbediende gevraagd speciaal voor ar chiefwerkzaamh op groot handelskantoor Brieven met opgave van leeftijd verlangd salaris en genoten onderwijs onder nr 1916 bur U.N PROGRAMMA'S WEEK WAH 5 t/n 11 WOVEMBER 1954 VU5SINCB4 V OUDEGRACHT 156 ¦ TEL 1770S V«ont dagel 2.30 « 45 M ».— inir Zondogen 2.15,4.30 « 45 en ».— mr CAMERA presenteert de grote Fronse karakterspeler MICHEL SIMON in een waarlijk formidabele vertolking MONSIEUR BARD HEEFT VREEMDE VERLANGENS TEtrange dêsir de A ^ Bard D * üm die velen net een schok tot nadenken bracht ^ Regie Geza von Radiani Bli de ERDALFABRIEK te Amersfoort kunnen geplaatst worden FLINKE MEISJES voor haar inpakafdelingen Tevens vragen wij ENKELE JONGENS voor de verschillende fobricotie-afd Alle inlichtingen betreffende LONEN de UIT STEKENDE PREMIEREGELING vervoer ete kunnen worden verkregen op Vrijdag 4 Nov a.s des avonds van zeven uur tot half negen in Hotel „ Thalia " Stationsplein Utrecht VOORSTRAAT 89 - TEL 14384 Voorst doael 2.30 « 45 sn 9 mr Zon & Feestd 2.1 5-4.30.Ó.45 •« 9 uw CITY FRED Z!Nh4EMANN'S FROM HERE TO ETERNITY Von nu lot in de eeuwigheid Noor de roman „' s Levens taptoe " van James Jones BURT LANCASTER — MONTGOMERY aiFT — DEBORAH KERR — DONNA REED — FRANK SINATRA De « ee * bekroonde film — Pkiotsbespreken een dag tevoren en op de dag zelf — bi verlxind met de lengte der hoofdfilm gelieve men precies op tijd aanwezig te zijn ZONDAGMORGEN 10.30 ttors Het zwarte werelddeel in l'/j uori 16.000 KILOMETER DWARS DOOR AFRIKA De reportage van de rallye ALGIERS—KAAPSTAD VREDENBURG 29 TEL 13178 Vrijdag Zatefd Zond 10—18.30 mir Maand Km Dond«rd.t 10—19.45 om F I L M A C Btatiebezoek Keizer Haile Selassie aan Nederland Audrey Hepburn in ons land Binnen - en buitenlands nieuws w.o Prinses Beatrix bruidsmeisje bl huwelijli van Thijs Booy en jkvr Baronesse van Randwüb » w«ar - bU ook tegenwoordig H M de Koningin en Prinses WUhelmina Natuurramp in Zuid Italië Britse bavenstaking geëindigd Interessant en leerzaam DENIJL DE SPELEN VAN BAYREUTH alsmede 2 nieuwe tekenfilms WU vragen In ons snelgroeiend bedrijf op de afdeling FLASTIC FERSERIJ MNL ARBEIDSKRACHTEN Voor de MATRIJZENMAKERIJi MATRIJZENMAKERS Interessante werkkring uitstekend loon Aanmelden N.V NEGUM BRILLANV PLASTICS Nieuwstraat 9 » De Bilt I P A1 A C E VREDENBURG 29 - TEL 13178 Vrijdag Zaterdag en Zondag 6.45 en 9 ttur Maandag t.m Donderdag 1 voorstelling 8 — o«r Oog om oog tand om tandl DE TYRAN VAN CALIFORNIE met CORNEL WILDE en TERESA WRIGHT De steriste f ibn von het jaari In Tedmïcoter ® l:Jdai:lryJw^l>i OUDEGRACHT 73 - TEU t25M Dogel 2.30 6.4S 9.00 xm Zondag »» 2.15 4.30 6.4S 9M wt SIMON DE WIT N.V heeft in een van haar filialen te Utrecht plaats voor een VERKOPER 18-25 jaar Gevraagd wordt Enige ervaring In het kruide - niersvak Geboden wordt Goede loonregeling Weinig of geen wljkwerk Verdere oplei ding in de winkel en via bedrijfs cursussen Bij gebleken geschiktheid plaat sing als filiaalchef met prima arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Simon de Wit N.V Personeelsafdeling Postbus 2 te Zaan dam 3e SUCCESWEEK DANNY KAYE IN KNOCK ON WOOD P V DEMKAI Afkloppen Paramoimt bi ons journaal AUDREY HEPBURN IN NEDERLAND POHERSTRAAT 1 « - TEL 12461 Werkdagen 2J0 i.45 en 9.00 uut Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9.00 « ur SCALA ^ WEGENS ENORM SUCCES GEPROLONGEERD » CinemaScopE GREGORY PECK in MIDDERNACHTZONE Night People)Even spannend als het succesvolle hoorspelfl Stereophonisch geluid Technicolor Bespreek tijdig Uv / plaatsen CONCORDIA Bilthoven Van VRIJDAG 5 Nov f/m WOENSDAG 10 Nov Een Zweedse film vol fel realisme „ Eén Zomer slechts heeft zij gedanst '' HON DANSADE IN SOMMAR Nederland-film Toegang 18 Jaar VREEBURG AANVANGSTIJDEN Werkdagen 2.30 6.45 en 9 oor Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9 uu ' Op ons Panoramascherm een meesterwerk van filmkunst en amusement JEAN SIMMONS - STEWART GRANGER - DEBORAH KERR - CHARLES LAUGHTON IN DE SCHADUW VAN EEN TROON OLYMPIA Vanaf Vrtjdag DB SIRENE VAN BAGDAD met PAUL HENREID Young Bess M.G.M.'s meesterlijke verfilming von de hartstochtelijke romance van een prinses 14 jr Vanaf Maandag DE WRAAK VAN DE WOUDLOPER met GEORGE MONTGOMMERY 14 jr Technicolor Groot Beeld Ons bereikte de droeve tij ding van het plotselinge na een kortstondige ziekte overlijden te Tjipanas W.-Java van JOHANNES DANICL KOK Jr In de leeftijd van 41 ] aar ült aller naam S M H Kok Tellekamp Utredit 4 Nov 1954 A M STOMPS TAITOARTS AFWEZIG tot M November wegens militaire dienst Spoedgevallen zie raambiljet Door het verbindend worden der enige ultdelingslijst is het faillissement van L Begeman te Utrecht Eijnlaan Ï08 ge ëindigd De curator Mr J M GRESNIGT Stationsplein 16 Utrecht Openb Aanbesteding Namens de opdrachtgever de Weled Heer G C J Ver nooy te Zeist zal overeen komstig het aanbestedings reglement W.B in het open baar worden aanbesteed Bet bouwen van een WOONHUIS met alle daarbij behorende wer ken op een terrein gele gen aan de Weteringweg te Zeist Bestek en voorwaarden met tekening zijn verkrijgbaar bij onderstaand architecten bureau tegen betaling van ƒ 10 — of worden toegezon den nu ontvangst van een postwissel groot ƒ 10,50 Restitutie bij ongesc^^onden inlevering op de dag der aanbesteding ƒ 7.50 De aanbesteding vindt plaats op Donderdag 18 Nov a.s op een in de nota van inlichtin gen aangegeven plaats en utjr Het Architectenbureau NIEÜWENHUTS BEOUWER Kerkewflk 21 Veenendaal Telef 2967 BIJ DE LOTEBIJ Is het Hiog maar de vraag of ü wat wint Bij de VéGé kruidenier weet U zeker dat U voor 200 geldzegels die hebt U zó direct een gulden krijgt Officiële publicatie Spoedcursussen voor oplei dingen tot de oude onder wijzersakte De minister - Van Onderwijs iCunsten en > Wetenschappen overweegtbti voldoende deel neming voor bezitters sters van het einddiploma van een Gjmmasium Hogere Burger school Middelbare Meisjes school of daarmede gelijk te stellen opleiding die thans geen kweekschool bezoeken spoedcursussen voor het be halen van de oude lagere akte als onderwijzer In het leven te roepen Deze spoed cursussen zullen in dagonder wijs worden gegeven en in het voorjaar 1955 aanvangen Medio 1956 zal het eind examen van de cursus plaats hebben Zy die In principe bereid zijn aan deze spoedcursussen deel te nemen en een functie bij het lager onderwijs te gaan vervullen gelieven zich voor 1 December 1954 bij de afd L O van het departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen te melden Aan degenen die aan deze spoedcursussen deelnemen kunnen studietoelagen wor den verstrekt In de aanmelding moeten worden vermeld B naam en voornamen van de aanvrager aanvraagster b woonplaats en adres o geboortedatum d verworven diploma's e richting openbaar prot.Chr of R.K van het ge wenste onderwijs 1 huidige studie of werk kring en salaris Officiële Publicatie Spoedcursussen ter opleiding van kleuteronderwijzeressen voor de oude lagere akte als onderwijzeres De minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen overweegt bij voldoende deel neming voor bezitsters van het diploma b als kleuteron derwijzeres die tevens in het bezit zijn van een MULO of een daaraan gelijkwaardig di ploma eenjarige spoedcur sussen ter opleiding voor de oude lagere akte als on derwijzeres in het leven te roepen Deze spoedcursussen zullen in dagonderwijs worden ge geven en op 1 September 1955 aanvangen Zij die in principe bereid zijn aan deze spoedcursussen deel te riemen en een functie bij het lager onderwijs te gaan vervullen gelieven zich voor 1 December 1954 bij de afd L.O van het departement van Onderwijs Kunsten en We tenschappen te melden Aan degenen die aan deze spoed cursussen deelnemen kunnen studietoelagen worden ver Strekt In de aanmelding moet wor den vermeld a naam en voornamen vande aanvraagster b woonplaats en adres c geboortedatum d verwol^ven diploma's metvermelding van het jaar,waarin deze zijn uitgereikt t richting openbaar prot Chr of R.K van het door haar gewenste onderwijs f huidige werkkring en salaris 60 executie Ten verzoeke van d « Heer Ontvanger der Dir Belastin ' gen te Utrecht Ie kantoor welke zal worden gehouden op Maandag 8 November ' 54 des voormiddags te 10 ure ten laste van S Muzüka in zijn werkplaats te Vleuten De Meem Utrechtseweg 85 Halfweg van enige roeren de goederen bestaande uit METAALBEWERKINGS MACHINES en wat verder te voorschtjn zal worden gebracht De verkoop geschiedt om contant geld zonder opgeld De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen De Deurwaarder belast met de executie A MUIS Plan van uitbreiding en bebouwingsvoorschriffen Het Hoofd van het gemeen tebestuur van Bunnik maakt bekend dat het ontwerp van het plan tot herziening van het plan van uitbreiding in uitvoerige kaarten uitge werkt met bebouwingsvoor sehriften ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt van 5 November 1954 tot en met 2 December 1954 en dat belanghebbenden vóór 3 December 1954 hun bezwaren tegen het ontwerp en de bebouwingsvoorschrif ten kunnen inbrengen bij de gemeenteraad. Bunnik 3 November 1954 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd E v d WEIJER Moolenbeek's Bakkerij AHOENSTEAAT 32 vraagt een BAKKER-BEZORGER bekend met de banketbakkerij En een NETTE BROODBEZORGER Slagersbediende GEVBAAGD Br ond no 1888 bur U.N Mevrouw J G Brevet van Oosthuyselaan 12 A Drie bergen vraagt 1 December een volkomen zelfstandig MEISJE intern — Quaker ^^ AMERIKAANSE OLIESTOOKKACHELS lEN HAARDEN Ue ifeuaa/imUtg met Behaaglijke warmt * Irt enkele minuten Zeer gemokkelijli am te stekert Absoluut reukloos m • veilig en ichooa stoken 1 0 jaar gersnfla op brandftrpot i Genn roet • Goen rooft Geen stof - TECHNO-IMPORT WEENA 713 ROTTERDAM - KEIZERS - weekreclame Overheerlijke SACKS 1 % ons voor 50 ot METWOEST 1 % ons voor 50 et Rolpens 100 gram 45 et 3 Adrio's 1.25 3 Slavinken 1 — 3 D biefstukken 1.25 Zeer malse magere RÜNDERLAPPEN 500 gram 1.98 Vraag onze specialiteiten Zoutloos rookvlees Hausmacher Berliner Pekelvlees KEIZER Vismarkt 9 - tel 20878 Uillluilend de aljeibesle kwalMeil Speciale aanbieding VAN Rubber Corsetten met veter in de taille maten 68 t/m 80 voor de prijs van #• VU A Schaper OUDE GRACHT 322 b/d Smeebrug Tel 17378 Voor zelfbewoning te koop aangeboden aan verkeersweg De Bilt — Bilthoven RIANTE MIDDENSTANDS WO^il^SGm garage Vooroorlogse bouw Prüs ƒ 20.000 vrlj op naam Te bevr Makelaarskantoor „ SIJMONS-DOLATA " Dollardstraat 38 bis Utrecht Telefoon 25706 ^ 2 ^ it bijzonder geslaagde bankstel uitgevoerd in de edelhoutsoorten mahonie berken of noten bestaat uit een royale 3-zit8 bank en 2 ruime fauteuils met losse verende kussens Voor de bekleding kunt D keuze maken uit diverse moderne wollen stoffen f 40 l[i[]]QBB b*AdW Voorstraat 36-40 UTRECHT Een modern en exclusief bankstel voor • bijzonder lage prijs OEN HAAG UTRECHT ^ ROTTERDAM — SPOEDVEILING — ^ van VLOERKLEDEN Op ZATERDAG 6 NOV a.s des nam halt drie zullen t.o.v deurw F Kruythof in Huize „ St Jan " Jans kerkhof 15 B te Utrecht enige partijen VLOERKLEDEN by opbod Worden verkocht o.a 44 mach SMYRNA TAPIJTEN In diverse dessins en afmetingen 21 EFFEN TAPIJTEN In pastelkleuren Voorts kleine kleedjes tafelkleden enige WILTONS alsmede een aantal PERZISCHE KLEEDJES pl.m 40 stuks Er zön UITSLUITEND WOLLEN TAPIJTEN Deze worden.PER STÜRiVERKOCHT Bezichtiging Vrijdag 5 Nov van 12—9 uur Zaterdag 6 Nov van 9—2 uur Aanvang veiling Zaterdag 6 Nov om half drie 0.^\.«Z aanbieding JOPPERSTOF 148 br In 10 kleuren waterproof ll>SlO per metep MELTON voor dames en kinderpantalons 140 br in blauw bruin zwart 0.98 per meter 0.^\.eZ stoffenhuis LANGE ELISABETHSTRAAT 28 bti het Vredenburg [ f WINTER - en REGENKLEDING ¦ HEREN - MEISJES - JONGENS fisS'l « Ê - yOOR DAMES HEREN - TRAME COUPE APARTE MODELLENEN ALTI/D VOORDEUCEK BIJ r de Jong Klumpers Kleding r ^ 27 AMSTERD.STRAATWEG 429 TELEFOON 12878 dImiOi DE KONINELIJEE DEMEA STAALFABRIEKEN N.V TB ÜTEECHT vraagt voor haar Mechanische Boekhouding een PONSTYPISTE Leeftijd 17—20 jaar Salaris ƒ 100 tot ƒ 150 per maand Sollicitaties in handschrift met volledige in lichtingen omtrent persoon opleiding en eventueel ervaring onder No 54.89 te rich ten aan de Afdeling Personeel of persoonlijk aanmelden dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur bli kantoor Personeelszaken Havenweg 7 Utrecht jrersüneeiszajKen navenweg v r 
Paging 4 „ TPFTH TSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 November 1954 - 62e Jaargang No 158 Pagina 5 Parij se accoorden in Franse Kamer Behandeling medio-Decemher Advertentie ZELDZAME BEROEPEN 5 VAN DE WIEG AF HEB IK MOLENS GEMAAKT " | iiim|iaiaiin ^ I Geef Uw haar een brillante schittering Geef Uw haar de GEL-behandeling Doe een kleine hoe veelheid Iter groottevan een parel in depalm van Uwr hond Wrijf Uw handpal men goed tegen el kaar zodat de GELzich over beide hon den verdeelt Breng GEL luchtig over op Uw gehelekapsel Borstel zorgvuldig ¦ GEL geef taan het haar van domes en heren een schitterende glans GEL houdt het kapsei correct en luchtig OEL bevordert de na tuvrlijke golving en ondulatie Gala-diner voor Keizer van Ethiopië Herfstsfeér in Burgerzcial Hortensialinnen dat na het galadiner ter ere van president Coty een spe ciale behandeling in een wasserij had ondergaan is weer vlekkeloos en „ als nieuw " op de tafels versche nen Gerrit ten Have de molenmaker van Vorden gezond stel hersenen onder zijn petje Achter het jijne brilmontuur glanzen zijn ogen als hij iets onder handen heeft dat met zijn oude ambacht verband houdt ZES NIEUWE INSTITUTEN 1 Centryin van landbouwtechniek ^ icht de boer goed voor Het lijkt er op dat men op een kleine jaarbeurs is terecht gekomen wanneer men de ruime hallen van het nieuwe Instituut voor Landbouw techniek en Rationalisatie te Wageningen binnen treedt Daar zijn de Audrey heeft ook Rotterdam veroverd Speciale berichtgeving Audrey Hepburn is even verrukt van Rotterdam als Rotter dam van haar „ Het is een erg mooie stad en ik ben diep onder de indruk gekomen van liet werk dat hier gedaan is " zei ze tijdens een lunch in het Groothandelsgebouw van oAiiiitlienbat *' luxe Heal da iaza waraldttad I vorttelqlca collectiaa B Itat oog itrelaa rrukkea ids MularUrs *^ AVEERNE - UTRECHT des Zaterdagsavonds GEHELE HUIS " / EltS M GEDOR 8i Go HT 156 • TEU 17708 gel 2.30 i.45 en 9 — ow 2.15,4.30,6.45 en 9 — wr ICHEL SIMON ¦ EFT ENS @ ieza von Rad|anL AT 89 TEL 14384 gel 2.30 6.45 9n 9 uur td 2.15-4.30-6.45 M 9 uw tNin s Jones BORAH KERR — dag tevoren « i ^^ loorafilm gelieve ^ m | Iddeel m V /^ uori ^ IR AFRIKA ' STADI RG 29 TEL 13178 ilerd Zoad.3 10—18.30 nvr u Dondard 10—19.45 Dvr [ Keizer Haile n Nederland urn in ons land leerzoaim ANBAYREUTH ^ uwe tekenfilms Q9 G 29 • TEL 13178 terdag en Zondag 6.45 en baandag t.m Donderdag ng 8 — wir ORNIE 3HT In Tedinicoter ^ HT 73 - TEL 12556 3 6.45 9.00 uflT 2.15 4.30 6.45 9.00 Mr Paramount HAND UT 16 - TEL 12461 2.30 6.45 en 9.00 mir 5 4.30 6.45 en 9.00 » or GEERDH r phonisch geluid dig Uw plaatsen ANGSTUDEN 2.30 6.45 en 9 wir 15 4.30 6.45 en 9 oor t en amusement ORAM KERR - ® TROON Groot Beeld Van onze R-redacteur ^ TfW HAVE molen - en dryf - y • ZZvordens Stationstraat Op '<"" ifrfrat het model i;on een "• Sfn " « óórde loods op een ruim ^"^"• JZJn erf ligt een metalen «» ""' ïrnb een zwarte slang van - ».?"" rf^rtfffSer lengte die zijn ^""' Jak gespannen heejt Naast de '""/ IS kleine Gelderse boerenwo ^^ Taan ie andere leant daarvan "{" Lf cel » modelmolen die tussen f MT&o ^ driftig staat te dokke *" r»n houten verkeersagent '* ¦ A,lr)eloos zijn armen heen en ' f/rl S ïo * ian de te en i « f rfr/ftoefc list een oude hou ^ "¦ lurtkox een geweldig blofc itXTSre ijzerïn krammen er ^ HH past eigenlijk niet bg het flimmeiide multiplex dat de om Lw vormt van die üamermolen Znn rond nog maar nauwelijks ge rimpeld gezicht met de ogen twin lielend achter een fijn gouden bnl montuur past meer bg het eiken van een molenstelling die ver lieuwd moet worden bij het harde essen van een oud bovenwiel dat nieuwe kammen vraagt bij het fijne handwerk dat nodig is om een automatische remklep zuiver stellen Maar hier zoals bg zoveel oude ambachten is het de tgd veran dert de ambachtsman verandert mee ' En hoewel Ten Have graag een mek maakt zal het nog wel maanden duren voor hij toekomt aan de wiek van de Warnsvelder molen die voor zijn werkplaats ligt „ Je kunt je maalderijen niet laten wachten " zegt hij nuchter Ik kan me voor windmolens zo druk niet meer maken " W ANNEER heeft Gerrit ten Have zijn eerste molen ge touwd Het heugt hem nauwelijks meer „ Van de wieg af heb ik molens gemaakt " zegt hij „ Eerst kleintjes om mee te spelen toen ben ik m'n vader gaan helpen en veertig jaar den ben ik voor mezelf begon ïen Ik ben nu 68 " Uit een oud Aaltens molenaars geslacht stamt hij Zijn vader was molenaar èn molenbouwer zodat hij van jongs at aan wel heel nauw met alle facetten van het molen bedrijf verbonden is geweest Is dat misschien de verklaring hoe hij zich zonder veel theoretische op leiding in zijn jeugdjaren op latere leeftijd heeft kunnen ontwikkelen tot een molenbouwer die met een heel nieuw automatisch werkend remsysteem tientallen molens heeft kunnen behouden Of zou toch de voornaamste oorzaak zijn dat on der zijn petje een ongelooflijk ge zond werkend stel hersens schuil gaat en dat hij de theorie in de toppen van zijn vingers heeft voe len tintelen in de volle levende praktijk KEN jaar of twintig is hij bezig Mnet zijn systeem In die tijd zijn ruim detrig molens uitgevoerd met Ten Haves remklepwieken Bijna allemaal in de Gelderse Achterhoek een enkele in Groningen en bij Alkmaar Na de gewone traditionele wie ken met houten en later stalen roeden betekenden de stroomlijn - De Vordense molenmaker heeft m de jaren tussen 1930 en 1940 een wiek ontwikkeld met automa tische remkleppen die geen zeilen vraagt en die zich onder het draaien aanpast aan de wind Daarvoor moet in de len<;te van de gietf zeren moleuas — een staaf van zes mtr lang en 45 cm dik — een gat geboord worden van 45 mm Door dat gat komt een stang die aan de voorkant via tuimelaars verbonden is met de remkleppen ^ n een van de wieken Aan de achterkant van de as steekt de stang naar buiten Met een hef boom en een staaldraad dat naar beneden hangt heeft de molenaar « et m de hand de beweging van stang tuimelaars en remkleppen te regelen Hangt hij zware gewich ten aan de staaldraad dan openen ach de remkleppen en zal de wiek S ''/"'^^'^''- ¦^'"•< ït de wind te Sterk dan haalt de molenaar ge wichten weg de kleppen glan v^rt '° ^'^ rtragen daardoor de n OOR alle wind en buien kan ^ je heendraaien " zegt Ten IS^'r^^^f '= """ J'S ^ 1 het be < if?t rendabel wezen " trSS **"*^' windkracht is ffik nf *°* '"^¦^ betrekke Acht7.LT '''^ windmolens in de it*ot * 2'in al zo'n honderd « Het « etzelLar'"'""H ^«"^™^- jonge geslacht houdt daar niet van " zegt Ten Have Maar als ze er alles uithalen wat er in zit komen ze een heel eind Dat zie je in Lichtenvoorde en ook in Ruur lo De Agneta daar draait alle dagen houtzagerij én korenmolen En als het ' s avonds goede wind is draaien ze door " Waar is de tijd gebleven dat er in Nederland drieduizend wiekeu draaiden afkomstig van de beste wiekenmaker van Europa in Kin derdijk „ Die beste stalen wieken worden niet meer gemaakt " vertelt de molenmaker Alleen in de Scher merpolder met zijn 52 molens had den ze er al zo'n dikke honderd nodig Zeventig tachtig jaar draaien ze met gemak De laatste tijd maken ze ze van ijzer in 25 jaar zijn ze versleten " De molenwiek op het erf is nog van staal Hij is van de Warns velder molen en moet remkleppen krijgen maar de molenmaker heef t er „ dit jaar " geen tijd voor In zijn kantoortje heeft hij nog een aanvrage liggen voor een der gelijke wiek van een molenbouwer uit Almkerk Het is de vraag of er iets van komt want-met zo'n remklepwiek is een bedrag gemoeid van drieduizend gulden En als er in Almkerk wat van komt is het de vraag wanneer er bij Ten Have iets van komt want tijd heeft hij voor dit soort werk am per meer De mechanische molens vragen teveel van zijn aandacht Dat komt ook wel een beetje doordat hij met zijn 68 jaar er niet meer op uit trekt om op de bouw plaats zelf een groot deel van het werk te doen en hoog in de lucht aan molen en wieken de laatste hand te leggen Of hij daarom niet zoveel meer voelt voor molens „ Als je een stuk speelgoed hebt " zegt hij „ en je mag er niet mee spelen heb je er niet veel aan Zo moet je dat bekijken Als ik er niet op uit kan maakt ' t me niet veel uit of ik windmolens maak of koekenbrekers en jacobsladders " Er klinkt spijt in zgn stem als hij dat zegt De spijt van de am bachtsman die een mensenleeftijd molens gemaakt heeft en die voelt dat zijn beste jaren voorbij zijn Ook al staan dan zijn ogen nog zo helder achter het gouden brilletje Uitlating van Eden „ Israël kan op Groot Brittannië rekenen " Minister Eden heeft in het La gerhuis verklaard dat Groot Brittannië Israël zal helpen als dat land wordt aangevallen door een Arabische staat Op een vraag of de verklaring van 1950 waarbij Groot-Brlttannië Frankrijk en de Ver Staten de hui dige grenzen in het midden-Oosten garanderen Groot Brittannië ver plicht hulp aan Israël te verlenen in geval van een aanval door een Arabische staat antwoordde hij „ zeker " De met Egypte gesloten over eenkomst over de zone van het Suezkanaal verplicht Groot Brit-tannië slechts tot hulp aan Egypte als dat land wordt aangevallen door een raomendheid van buiten het Midden Oosten zo voegde Eden hieraan toe Naar aanleiding van opmerkin gen over wapenleveranties zei hij dat Groot Brittaimië zal blijven streven naar evenwicht tussen Is raël en de Arabische Staten Het laatste wat wij wensen Is een be v/apeningswedloop in dit deel van de wereld aldus Eden Hij betreur de de recente anti-Israëlische uit latingen van Egyptische leiders nieuwste landbouwwerktuigen te zien alleen maar kan verwonderen Het gaat er echter om deze per fectie nog steeds op te voeren de mo gelijkheden die er zijn te onderzoe ken en de resultaten aan de belang hebbenden bekend te maken Daartoe werkt men op het instituut dat 68 medewerkers heeft nauw samen met de bedrijven die deze machines fa briceren Het tekort aan arbeiders en de be langrijk verhoogde lonen hebben in de landbouw na de oorlog een enor me behoefte aan mechanisatie ver oorzaakt Dank zij de inventieve geest van werkers in fabrieken van ambachtslieden van boeren en tuin ders zijn vele nieuwe machines en werktuigen aan de markt gekomen en oude verbeterd Het belang van fabrikant handelaar en gebruiker en dat van onze gehele samenleving is er op de lange duur mee gebaat wanneer alleen goede machines worden gekocht en deze zo goed mogelijk worden gebruikt Het ILR onderzoekt nieuwe en verbeterde machines op hun bruikbaarheid kwaliteit en rentabiliteit Ook de niet te dure en zo doelma tig mogelijke inrichting van de be-t drijfsgebouwen vormt een object van onderzoek En tenslotte is het de taak van het ILR o.a met behulp van tijdstudies na te gaan welke van de vele in de landbouw in ge bruik zijnde arbeidsmethoden de beste zijn en wat voor verschillende werkzaamheden op het bedrijf de meest doelmatige organisatie is Teneinde een zo efficiënt mogelij ke wijze van werken te verkrijgen zijn er zeven verschillende afdelin gen ingesteld Prof ir G Riemer hoogleraar m de landbouwwerktuigkunde aan de Landbouwhogeschool is bestuurslid van het ILR Op deze wijze is er dus een nauw contact tussen de Land bouwhogeschool en het Instituut In het gebouw is echter ook een college zaal modern ingericht voorzien van een electrisch bewogen draaischijf waarop de land - en tuinbouwwerk tuigen kunnen worden gedemon streerd De collegezaal staat in di recte verbinding met de expositie ruimten in het achtergebouw zodat de werktuigen gemakkelijk in de collegezaal kunnen worden gebracht Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime tekenkamer Voorlichting Vanzelfsprekend maakt men van uit Wageningen — directeur van het Een typische herfstsfeér hing Woensdagavond in de Burgerzaal van het paleis op de Dam waar het galadiner werd gegeven ter gelegen heid van het bezoek aan ons land van Keizer Haile Selassie I van Ethiopië De bijzondere sfeer weid veroorzaakt door de grote veelkleu rige boeketten chrysanthen die ge combineerd met roodbruine herfst bladeren in grote vergulde vazen waren geschiict Voor de derde keer dit jaar waren uit de kelders van het paleis op de Dam en het voormalige paleis aan het Noordeinde Den Èfaag het por selein en het tafelzilver voor dit galadiner te voorschijn gebracht ^^;¦^ w ^ ^ y.,^.^^^^^y¦^,y ^ Het Hortensialinnen daterende uit 1837 was ook thans weer over de in U vorm opgestelde tafels uitge spreid en het tafelzilver met rijks wapen en het fruitbestek met Engels wapen hadden weer een plaats ge kregen naast het servies van Sevres porselein Daarvoor flonkerde in het licht der kaarsen en kroonluchters het „ Amsterdams " glaswerk Het zijn waarbij men zich over de perfectie '> V In Wageningen heeft Prins Bernhard vorige week zes nieu we instituten geopend die daar in samenwerliing met het he drijfsleven en de l,andbouw hoge school ten dienste staan aan de landbouw - en tninbouwweten sehap Een onzer redacteuren heeft deelgenomen aan een excur sie langs deze nieuwe instltnten In een serie Iiorte artilielen zal nader liet doel en de betekenis van de verschillende instituten worden uiteengezet Instituut is ir H H Postuma — de resultaten van het onderzoek bekend Deze worden nl gepubliceerd in een serie publicaties een serie gesten cilde mededelingen of in de vorm van bulletins Via de pers worden de nieuwste onderzoekingen bericht terwijl voorts nog cursussen worden gegeven en lezingen gehouden Dui zenden bezoeken jaarlijks het ILR voor het bijwonen van demonstra ties en het deelnemen aan rondlei dingen Uit alles blijkt welke enorme mo gelijkheden aangegrepen worden om een zo uitermate nationaal be ^ lang de Nederlandse landbouw meer en meer te perfectionnereri Sloterdijk nieuw station bij Amsterdam Amsterdam begint met de maat regelen nodig voor de bouw van een station officieel spoorweghalte in Sloterdijk Hiertoe zullen onder meer de spoorlijn en de verkeersweg naar Haarlem in Noordelijke richting wor den verlegd Aan deze verlegde weg zal dan definitief een station worden gevestigd door de Nederlandse Spoor wegen Dit station wordt een fraai geheel met goede aspecten voor het mo derne reizigersverkeer zo deelt de wethouder voor pubUefce werken mr G van ' t Huil aan de raad van Am sterdam mee De spoorwegen houden er rekening mee het station gereed te hebben en te kunnen betrekken omstreeks Mei 1956 wanneer de zo mei'dienstregeling van dat jaar in gaat In dit verband hebben B en W van Amsterdam de raad voorgesteld de onteigening van het Zuid-Ooste lijk deel van Sloterdijk Het voor stel is z.h.st aangenomen Tafelschikking De tafelschikking van de vorste lijke gasten was als volgt de her tog van Harar koningin Juliana keizer Haile Selassie Prins Bernhard en Prinses Sarah Naast Prinses Sa rah was baron G C D van Harden broek gezeten en de hertog van Harar had aan zijn linkerhand de ambassadrice van Pakistan Begum Liaquat AU Khan tot tafeldame Als consequentie van het feit dat de keizerin van Ethiopië niet de kei zer bij zijn bezoek vergezelde waren ook de genodigden behoudens een enkele speciale uitzondering zonder hun dames verschenen Aan de dis zaten slechts negen dames aan Tot de 109 genodigden behoorden het corps diplomatique de voorzit ters van Eerste en Tweede Kamer de ministers de staatssecretarissen twee ministers van staat chefs van staven de burgemeester van Amster dam en andere hoge autoriteiten De Kon Militaire kapel onder lei ding van kapitein R van Yperen voerde o.a werken uit van Schubert Verrassend hezoek aan Henri Staal De duizenden die het filmechtpaar op zijn tocLt door Rotterdam achter volgden zijn dan ook niet teleurge steld geworden Zij hebben gezien wat ze wilden een charmante jon ge vrouw die een zekere distinctie paart aan een meisjesachtige vlot heid een beroemdheid zonder de hinderlijke maniertjes waarmee een vermaarde filmster zo dikwijls haar optreden omgeeft Geheel buiten het officiële pro gramma om verschenen Audrey Hepburn en Mel Ferrer opeens ten huize van de Rotterdamse hoofd commissaris van politie aan de Prin ses Julianalaan te Rotterdam Dit bezoek gold de zoon van de hoofd commissaris Henri Staal oud 25 jaar die tijdens herhalingsoefenin gen enige jaren terug getroffen werd door kinderverlamming Het was omstreeks twaalf uur toen hij verrast werd door een stoet auto's die voor de huisdeur stopte Weldra waren de filmster en Henri Staal in een gesprek gewikkeld Hot was „ reuze gezellig " zo vertelde hij ons Audrey Hepburn vereerde hem nog met twee pracht boeketten bloe men Er was een lunch in het Groot Handelsgebouw en ' s middags de verkoop van foto's bij Gerzon in Nu ordelijk Nog nooii ial de verkoop van welk artikel dan ook zo ordelijk verlopen zijn als daar de verkoop door Audrey Ja ordelijk want het modehuis wilde voorkomen wat zich in Amsterdam had afgespeeld toen Audrey daar artikelen verkocht Geen grote kluwen mensen dit maal die zich op de filmster stortte Langs hekken werd het publiek van beneden naar de eerste verdieping geleid waar Audrey achter de toon bank stond De Franse Nationale Vergadering heeft met 402 tegen 218 stemmen op aanbeveling van de agenda-commis sie besloten van 14 tot 17 December het wetsontwerp tot bekrachtiging van de verdragen betreffende de ¦ Westduitse bewapening te behande len De beslissing betekent een succes voor premier Mendès-France Zijn tegenstanders hadden aangedrongen op een spoeddebat over Algerië waar Maandag plotseling krachtige verzetsactiviteit is opgelaaid Politieke waarnemers geloven dat de premier geen grote moeilijkheden zal ontmoeten bij ' het ratificatie - Haydn Von Weber Coates en Verdi Twintig lakeien geassisteerd door tien hofmeesters van de Kon Ma rine dienden de spijzen op Toespraak van H.M H.M de Koningin hield na het eerste gerecht een toespraak waarin zij o.m zeide „ Mijn man heeft een onvergetelij ke herinnering behouden aan de zo hartelijke ontvangst hem door Uwe Keizerlijke Majesteit en de keizerin bereid bij zijn bezoek aan Ethiopië Wü hebben dit gezien als een bete kenisvolle uiting van de vriendschap die onze landen kan verbinden Wij gevoelen dat deze vriendschap op al onze stoffelijke en geestelijke aan rakingspunten zal blijken Ethiopië is de eerste geallieerde staat geworden die bevrijd is en — als steeds geïnspireerd door het voor beeld en het leiderschap van Uwe Keizerlijke Majesteit — ook de eer ste die begonnen is aan zijn herstel De saamhorigheid betoond met ons in onze nood na de oorlog en de sym pathie door Uwe Keizerlijke Majes teit bewezen ten tijde van de over stroming waaronder ons land het vorig jaar geleden heeft hebben hun levendige indruk in onze harten na gelaten In onze beide landen trachten wij ons te inspireren op het evangelie Moge het ons gegeven zijn te leven volgens deze geest " Antwoord van de Keizer Nadat H.M haar toespraak had be ëindigd speelde de Kon Militaire kapel het Ethiopische volkslied On middellijk daarna antwoordde de keizer o.m als volgt Gedurende de laatste 20 jaren on dergingen onze beide volkeren een zelfde soort beproevingen en werden zij geroepen hun geloof te bevestigen in de heiligheid van de individuele en nationale vrijheid Het is daarom alleszins begrijpe lijk dat sedert de oorlog de betui gingen van vriendschap tussen onze landen werden vermenigvuldigd De Nedei'landse goodwill missie die kort na de beëindiging van de oorlogstoe stand naar Ethiopië werd gezonden is gelukkigerwijze dan ook gevolgd door de komst van deskundigen ka pitaal en ondernemingsgeest en dit alles tot groot en wederzijds voor deel van beide landen Het recente bezoek van Z.K.H de Prins der Ne derlanden heeft zeer veel bijgedi a-gen om de banden van vriendschap met Uwer Majesteits volk te ver diepen Mijn bezoek van thans dat mede een antwoord vormt op het zo wel kome bezoek aan Ethiopië van Z.K.H biedt mij de lang gezochte gelegenheid te getuigen van de die pe vriendschap van mij en mijn volk voor Uw prachtige land Na deze rede speelde de Kon Mi litaire Kapel het Willielmus OrdeUjk twee aan twee moest men zijn beurt afwachten om de foto uit handen van de filmster-verkoopster in ontvangst te nemen of alleen maar naar haar te kijken Een enkele waagde het ook haar een vraag te stellen „ Bent U niet moe " hoorden wij En als om het tegendeel te be wijzen hielp Audrey weer glim lachend de onafgebroken rij verder Assepoester'droom „ V bent de verwerkelijking van de Assepoesterdroom " Deze woorden sprak de Nederlandse cabaretier Alex de Haas ' s avonds in het dak paviljoen van het groothandelsge bouw toen Audrey Hepburn en Mel Ferrer het middelpunt waren van een feestavond waarvan de baten natuurlijk ook ten goede kwamen aan de bond van Nederlandse mili taire oorlogsslachtoffers Audrey droeg een witte avondja pon waarover een witte bontstola Alex de Haas toonde haar het zesde deel van de memoires van Maurice Chevalier veertien dagen geleden verschenen naar hij zeide het enige exemplaar in Nederland Hij las hier uit voor dat Maurice Chevalier twee keer de film „ Roman Holiday " had gezien en ontroerd was door het op treden van Audrey Hij gaf haar dit exemplaar van de memoires ten ge schenke en bovendien bood hij haar het binnenkort te verschijnen „ Pren tenboek van Rotterdam " aan „ Ik ben er van ondersteboven " zei Audrey daarna tot de aanwezigen Thee wederom duurder Naar uit vakkringen wordt mede gedeeld zijn ingaande 3 November de prijzen van alle theesoorten met 8 cents per pakje van 100 gram ver hoogd Deze verhoging is een gevolg van de aanhoudende hausse op de we reldtheemarkt In de koffieprijzen is geen verandering gekomen proces Slechts door werkelijk be langrijke Sovjet concessies ten aan zien van Duitsland zouden de plan nen van de premier om vóór het einde van het jaar ratificatie van de overeenkomsten te verkrijgen nog kunnen mislukken zo menen zij Mendès-France heeft Woensdag avond in de commissie voor buiten landse zaken van de Nationale Ver gadering verklaard dat de bekrach tiging van de Parijse verdragen niet in strijd is met nieuwe onderhande lingen tussen Oost en West Volgens welingelichte kringen it de uiteenzetting van de Franse pre mier bij de commissie in goede aarde gevallen De commissie zal waarschijnlijk goedkeuring van de verdragen aanbevelen De mogelijkheid van een conferen tie van de Westelijke Grote Drie met de So vj et-Unie zal één van de on derwerpen zijn waarover Mendès France binnenkort bij zijn bezoek aan Washington zal spreken Dit be tekent echter niet dat hii een vier mogendheden-conferentie ral voor stellen aldus de premier Advertentie Dodelijk ongeval op onbewaakte Hedenmorgen om zes uur is de 30-jarige Hagenaar B F Gijsbers op de onbewaakte overweg Bree veld-Haanwijk gemeente Woerden door een electrische trein gegrepen en op slag gedood De man passeorde de overweg per bromfiets Hij was gisteren voor ' n sollioatie naar Soesterberg geweest en moest vanmorgen om acht uur weer in Voorburg op zijn werk zijn In volle vaart werd hij door de trein uit de richting Utrecht gegre pen Koperen kranen gestolen Op een der grote Veenendaalse bedrij ven vermiste men een aantal koperen kranen De verdenking viel op een der arbeiders S Na zün arrestatie bekende hij de koperen kranen te hebben ¦ weg genomen en toegeëigend Als verdacht van heling is daarna aangehouden de opkoper N uit Veenendaai Beiden zün in arrest gesteld en zullen ter beschik king van de Officier van Justitie,te Arnhem worden gesteld Bejaarde dame vermist De 70-jarige mevr W van Ham Verwey uit Beekbergen die reeds tien dagen wordt vermist is nog steeds niet gevonden Men heeft de omgeving van Beekbergen intensief afgezocht doch tot nu toe zonder re sultaat Men vreest dat haar in de uitge strekte bossen een ongeluk is over komen Nieuws in het kort De vermakelijkheidsbelasting opbioscoopvoorstellingen willen B enW van Amsterdam blijkens eenvoorstel aan de gemeenteraad met 10 procent verlagen en brengen van 35 op 25 procent Op voorstellingenmet een Nederlandse speelfilm alshoofdfilm zal 10 procent van de op brengst worden geheven In de toe lichting op de voordracht zeggen B.en W dat het rendement van hetbioscoopbedrijf de laatste tijd eendalende lijn vertoont De staatssecretaris van SocialeZaken mr dr A A van Rhijn zalzich op Woensdag 10 November a:s.naar Rome begeven ter bijwoningvan de herfstvergadering van deraad van beheer van de internatio nale arbeidsorganisatie De agenda van de raad bevat o.m de bespreking van een aantal rap porten betreffende de werkgelegen heid de technische hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden en de schending van vakverenigings rechten Het natuurhistorisch museumte Maastricht heeft enkele belang rijke aanwinsten ontvangen o.a devijfde Iralswervel van het reuzen hert Dit hert kwam voor zover be kend alleen gedurende de laatsteijstijd in ons land voor Verder wer den van de mammoet de volgendebeenderen gevonden opperarmbeen,fragment schouderblad een grootgedeelte van het linkerarrhbeen epeen groot gedeelte van de rechterellepijp Bijna 7.000 Londense havenar beiders zijn gisteren een bliksem staking begonnen de derde opeen volgende staking die echter voor demeerderheid van hen slechts enigeuren duurde De Tsjechoslowaakse veilig heidsdienst heeft een einde gemaaktaan het bestaan van een grote sabo tage en spionnagebende Drie man nen werden veroordeeld tot levens lange gevangenisstraf en twee tot 25 jaar President Eisenhower heeft ver klaard dat Amerika een nieuweboodschap aan de Sovjet-Unie zalzenden betreffende het plan van depresident voor een internationalepool van atoommaterianl voor vreed' zame doeleinden 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 November 1954 - 62e Jaargang No 158 Pagina Gevr in kindertehuis te Zeist flink KEUKENMEISJE Goede condities Br no 3162 Boek handel Kraal Zeist fGROTEHÊËRTirNDAAGSÊ mÊÜbËlVERKÖoP i\I \ I HOUTZAGER I I I AUTORIJLES 1 1.75 per les In clubverband volledige cursus 1 40 waarbij inbegrepen gratis veikeerstheorie en halen en brengen Autorijschool De Dom " Amsterd straatweg 4 telef 22432 ACCOUNTANTSASSISTENTE met prima referenties wil zich gaanie belasten met een boek houding typewerk of andere administratieve werkzaamhe den Zij vraagt als vergoeding een vrije gemeub zit-slaapka - mer Liefst centrum Br no 1752 bur UN I I i I I En zo nog duizenden andere koopjes — Zorg dat U er bij bent dan bespaart U Veel geld ¦ ledere koper boven f 250 — krijfft 2 da^etours vergoed | ¦ HOUTZAGER - SCHALKWeJKSTRAAT 4-1 - UTRECHT | ^ f/es moet weg ivanf onze pakhuizen zfi'n overvol DE VERKOOP BEGINT ZATERDAGMORGEN OM 9 UUR SCHILDEREN en TEKENEN Kunstschilder geeft Ips in teke nen olieverf en iquareltech niek aan beginnenden è / 3 per les van 2 uur Br no 1704 bur UN 2 pers wollen dekens v.a ƒ 17.50 Bedstellen ƒ 29 — Fauteuils ƒ 19.50 Huiskamerameublementen ƒ 79 — Verende divans ƒ 49 — Boekenkasten ƒ 59 — Theemeubels ƒ 39 — Bankstellen ƒ 290 — Tafelkleden ƒ 5.90 Divankleden ƒ 7.90 Dressoirst ƒ 79 — Karpetten vanaf ƒ 19.50 JONGEMAN 24 jaar zoekt werk onverschillig wat Br no 1745 bur UN HUISWERKCURSUS Toezicht en hulp leerl Gymn Lyc HBS e.a M.S door acad gev leraar Cremerstraat 152 Spr uur 19 20 uur HUISWERK gevr door gepens Liefst bank of laswerk of an der werk Br no 1742 bur UN Bekw SCHOENMAKER b.z.a als thuiswerker Bezit uitpoets en stikmachine Loon Vs van de prijs Br no 1739 hur UN AUTORIJSCHOOL „ TEMPO " Compl cursus t.m rijbewijs in clusief afhalen en brengen i 45 Geen extra kosten Gedipl in structeur Moderne wagen met stuurschakeling Vraagt vrtj blijvend inlichtingen Havik straat 79 MEISJE 20 jaar met kantoor eï^aring en dipl typen zoekt werk voor halve dagen Br no 1G9G bur UN B.z.a BANKETBAKKER 29 jr ook bekend met de broodbak kerij eventueel ook als nood hulp tijdens de wintermaanden Br no 1691 bur UN ADMINISTRATIEVE HULP disponibel voor 4 halve dagen per week Gedipl boekhouder en Nederlands correspondent tevöns typist Bekend met de moderne talen en oonadmini stratie Is als bijverdienste be doeld Br no 1687 our UN POLSHORLOGES Schitterende modellen zonder uitzondering Anker 17 steens Laat mij ze V eens tonen Even een brief kaart aan H Wouters Bek kerstraat 136 Utrecht Ook voor Zeist Joh de Meesterstraat 28 Juwelier SCHAAP ^ Vanaf / 1 per week AD VER MEULEN gediplom horloger Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 Jaar schrifte lijke garantie Geen lente Geen kosten B.z.a CHAUFFEUR 22 jr be zit getuigschriften en alle rij bewijzen Wegervaring vracht wagen met aanhanger en luxe wagen Br no 1681 bur UN UW VULPEN een knauw I Wijhelpen U gauw Vakkundig enbillijk Mostert's Kantoorboek handel Voorstraat 44 HEEL HUISJE f 3 huur bij het ziekenhuis Gevr klein bene denhuis omtrek Zuilen Br no 1757 bur UN Regenbroeken 5.25 sponszadel dekken 1.65 rijwiellamp eompl 8.75 dynamo's 6.75 lamkoppen choom 1.95 achterlichten 0.69 sportsturen 1.95 pedalen 1.95 kettingkasten 2.98 buitenban den 2.75 binnenbanden 0.75 TORPEDO Nachtegaalstr 33 Utrecht STEUNZOLEN vervaardigd vol gens gipsmodel of blauwafdruk V Duraluminium Nikkeistaai of plastic Prijzen vanaf f 8.75 Fa J Comelissen Hamburger straat 8 telef 13592 Aangeb BENEDENÏÖUIS ka mers en suite 3 slaapkamers keuken kelder tuin en schuur omgeving Wilhelminapark Ge vraagd groter heel - boven - of benedenhuis Br no 1735 bur UN FINANCIERING van automo bielen enz tegen « ïlechts 6 % rente Stichts Assurantiekan toor Oude Gracht 309 bis Utr Telef 11276 Te koop PERSONENAUTO merk Buick 8 cylinder zonder gebreken Tegen elk aanneme lijk bod Biilitonstraat 6 bis Telef 16121 Goed onderhouden BENEDEN WONING 3 kamers keuken grote kelder wc plaats en tuin Huur ƒ 33.35 Gevr ruimere woning liefst beneden hogere huur geen bezwaar Br no 1725 bur UN Het beste adres voor het STOF FEREN repareren en overtrek ' ken van Uw meubelen en ma trassen is stoffeerderij J Gouw Herenstraat 13 Vraagt geheel vrijblijvend inl Telef 14505 Wollen truien f 17.50 lange le deren jassen / 125 regenpak ken luchtvaartbroeken gebr werkschoenen / 5.50 Amerik rubberzolen ƒ 0.98 o p Dekens windjack milit overiassen enz LEGERGOEDERENHANDEL DE PANTER Croeselaan 63 Utrecht Aang pracht BENEDENHUIS geheel gemoderniseerd Voge lenbuurt 3 kamers serre keu ken w.c plaats tuin grote schuur / 6.75 Gevr groter huis met werkplaats of garage loods o.i.d Br no 1700 bur UN De Stichtse Uurwerkenhan del Burg Relgerstraat 39 Utr gesloten huis *- eeft weer nieuwe modellen DAMES - en HERENPOLSHORLOGES pen dules enz ontvangen Komt eens bij ons kijken hei ver plicht U tot niets De betaUng regelen wij gaarne met ü Door geldgebrek nieuwe 2 zw wollen DEKENS 180x220 è ƒ 22.50 salonkarpet pluche 165x 240 ƒ 52.50 Br no 1847 bur UN BOVENHUIS geschikt voor 2 gezinnen 5 kamers 2 keukens badkamer balcon en groot plat Koningsweg Of heel huisje 5 kamers voor - en achtertuin Ferd Bolstraat huur / 38 Ge vraagd heel huis met tuin ka mer of zolder groter Br no 1869 bur UN Te koop VICTORIA MOTOR 250 cc met valbeugel koffer rek en duo als nieuw 8000 km gelopen Te zien na 6 uur Joh V Andelstraat 22 Utrecht VERHUIZINGEN meubelbewa rlng Van ouds ts Uw adres Fa Wed G van de Brink er Zonen Goedestraat 114—116 Utrecht Telef 12303 SIMCA-8 ' 48 in goede staat m wegenbel gereedsch nw nr benz 1:13 ƒ 750 Oude Gracht 230 2xbellen FLESSENTREKKERIJ OM ONDERDAK Wegens plaatsgebrek driedcurs eiken LINNENKAST twee fau teuils vier stoelen Oud-Holl leeslamp Vulcana haard t e a b Rïouwstraat no 70 TUINGEREEDSCH AP tuin sproei-artikelen Tuinslang per meter ƒ 0.72 Gieters gazon sproeiers Doesburg Steenweg MEUBELEN rechtstreeks van fabriek op zeer gemakkelijke betalingscondities Lage con tantprijzen 100 Toonkamers Geheimhouding verzekerd Br no 1854 bur UN Voor alle in vlamgezette harten f GOUDEN VERLOVINGSRINGEN van l De Oliffiiit Wollen truien 17.90 Monty-coats 42.75 Zeiljoppers 13.75-34.75 Mancllester broeken 18.65 Marinepantalons Kindermaten v.a 8.95 D raaten 12.95-13.50 H maten 16.45 Overalls 8.95 Nappa herenhandschoenen 9.50 Motorwanten 5.95 Bromfietslaarzen 22.50 Werkschoenen 12.50 Kaplaarsjes maat 26/42 4.75-6.35 Rubberlaarzen 10.50-12.35 Overhemden 4.95 Cana dians teddy gevoerd 47.50 dames teddyjaeks 29.50 fieldjacks 17.50 wollen mi litaire broeken 6.50 shawls 3.75 regenjassen v.a 19.85 regenbroeken 6.25 olie jas sen 13.95 wollen hand schoenen v.a 2.50 enz TwijnstraaS 55 Wegens plaatsgebrek Engelse KINDERWAGEN wit z.g.a.n ƒ 60 wandelwagen met chroom opvouwbaar ƒ 20 Te bevragen Versluis Priokstraat 21 eind Vleutenseweg eECRfEËRD BLOUSES in moderne streepdessins U past 4-6 Prima gestoffeerde HUIS KAMERSTOELEN Goth dres soir 10 mooie halffauteuils bureau-ministre mooie kap tafel geëmailleerde badkuip mooi dressoir / 65 theemeubel rotan fauteuils Veel tafels kas ten stoelen ledikanten inboe delgoederen Grote sortering Lage prijzen Meubelopslag „ Gebouw de Zon " Pieterskerk hof 21 9—5 SPORTFIETS / 110 djmamo ƒ 6.65 complete lamp ƒ 8.70 regenbroek ƒ 4.50 f 5.50 ƒ 7.50 buitenband fout / 2.50 bin nenband fout f 0.75 Broer Lijnmarkt 24 CHOORSTRAAI HOEK STEENWEG LAMPEN compleet 3.75 pracht lamp compleet 12.50 chroom sportkap 2.75 dynamo's 6.85 8.29 8.55 lampkop 2.45 2.75 3.95 voorwiel compl 5.25 ket tingkast 2.49 ketting 1.20 1.95 2.75 buitenband 2.69 3.70 4.35 binnenband 0.75 0.98 1.35 sponsdek 1.6S 2.75 handvatten p p 0.08 spatlappen 0.15 0.35 0.55 para dubb snelbinder 0.89 Super " P Bakker Damstr 29 Ook op zegels I GASCOMFOOR'S 3 vl 32.50 _ WRINGERS v.a 39.50 ¦ grote maat zware ¦ rollen Petr KACHELS 38.50 Keukenuitzet merk BK _ in alle kleuren voor - ¦ radig STORINGVRUE RADIO-ONT VANGST Op midden - en lange golf zonder dakantenne met Blaupunkt radio Laat U vak kundig adviseren door de Radio Specialist met de grootste sor tering hier ter stede Radio Jaarsveld hoek Weerdsingel OZ 1 telef 19836 I Wasketels Teilen gegalv in alle maten Verder grote sortering fm in Haarden Kachels " haardfcachels in de I meest bekende merken te leveren ens g GRATIS ACCORDEON guitaar ^ mandoline banjo Lesgeld ac èordeon / 2.50 per week An dere instrumenten f 1 Muziek handel „ Stoové " Lijnmarkt 42 Utrecht Telef 21207 I 95.00 ¦ I riemvering kogelwie - Hlen etc Jj RADIO'S luidsprekers gramo foons pick ups wisselaar en alle onderdelen tegen zeer lage prijzen J Bos Leidseveer 93 telef 19062 HAAEDENHUIS Catharijnesingel 18 F al deze goederen zijn ook verkrijgbaar Burg Reigerstr 33 COSTUUMS regenjassen col berts pantalons nverhemden rokken blouses schorten pya ma*s lakens slopen enz op ge makkelijke betalingen Hajo Balijelaan 53 Tel 16285 Vraagt huisbezoek BONTMANTELS naar maat Bij Ie klas bontzaak kunt Ü thans voor a.s winter alle soorten bontmantels bestellen speciaal in het betere genre De betaling kunt J regelen Schrijft U eens onder no 1775 bur UN en de coun-ïur bezoekt U door het gehele ï^nd • HEISEN's • I ¦¦ ¦ HBB ¦ na ^ 1 KLEIMTJES ^^^ Jjill^^i^ii^^^s|ii || j POLSHORLOGES Koop geen rommel Eis 17 steens anker shockproof waterproef anti magnetisch Overtuig U telf Ik kom gaarne met de collec tie bti U thuis Betaling vanaf f 2.50 per week H Wouters Bekkerstraat 136 Utrecht Ook voor Zeist Joh de Meester straat 28 Een z.g.a.n Cherron Frères ACCORDEON 132 has 7 regis ters show instrument nog met garantie Heeft gekost ƒ 950 nu ƒ 625 Ev Zoudenfaalchstr 33 Utrecht GASHAARDEN 8 10 en 12 sta ven dubbele circulatie in pri ma staat J C M De Goey,loodgieter Voetiusstraat 6 bis.telef 11508 of 12904 Pracht BANKSTEL Weg verh.ter ovem kostbaar mah bank stel compleet met ovale salon tafel Spotprijs ƒ 385 — tevenspracht vloerkleed en moderneligistoel met Pullmankussens Poortstraat 94bis Haast U voor het te laat is A FORD voor motorboot met dy namo en startmotor loopt goed Vismarkt 18 b Utrscht SCHRIJFMACHINES - Under wood's Remingtons enz vanaf / 90 Gestetner stencilmachine 1 jaar garantie op alle machi nes J Pieterse & Zn Nachte gaalstraat 66 telef 19770 Wegens omstandigh ter ovem aangeboden comp ' ete zwaar eiken old finish HUISKAMER met balpoten dressoir tafel 2 fauteuils 4 stoelen z.g.a.n Bremstraat 44 HET MEUBELHUIS Bijzonder voordelige aanbie ding Moderne blank mahonie eet - of woonkamer bekleed met Ie klasse motechtt velours geheel compleet voor slechts ƒ 575 Bekleding - laar keuze Rozenstraat 3 boven bij het Vredenburg 3 AQUARIA afm 105 x 35 X 40.60 X 40 X 30 65 X 40 X 35 cm metïlchtkap tevens aq pomp ther mostaat en buis^'erwarmingTussen 5 en 7 uur v d Linden Bellamystraat 14bis Zonder vooruitbetaling v.a I 2 p week BONTMANTELS korte bontjasjes / 163.50 i 190 f 200 ƒ 250 en duurder Onder gaia tie Strikte geheimhouding ver zekerd Br no 1853 bur VN STEENWEG 63 TEL 10806 UTRECHT Exclusieve MODEBLADEN zo als Ringier Atelier Beyer Ba zaar Burda Constanze Film und Frau Van der Woude Lijn markt 26 SPECIALE AANBIEDING Da - mes heren en kinderregen jassen geheel dubbel water proof damesmantels reeds v / 24.50 herenjassen v.a ƒ 29.90 Lijnmarkt 28 Utrecht Grote VULKACHEL ƒ 30 en Franse STUDIE PIANO beide in zeer goede staat Zaagmolen kade 29 bis Te koop zeer goed zwart seal % BONTJASJE maat 44-46 Prijs ƒ 75 Kon Wilhelminaweg 431 Groenekan Telef 479 POLSHORLOGES Een prach tige service biedt onze fabriek U 1 Jaar volledige garantie Niel goed geld terug Laai mij eens de collectie tonen Betaling vanaf ƒ 2.50 per week H Wouters Bekkerstraat 136 Utrecht Ook voor Zeist Joh de Meesterstraat 28 Te koop witte BRUIDSJAPON Poortstraat 35 a bis E.N.S.L ENCYCLOPAEDIE Compleet in zeer goede st f 95 Br no 1684 bur UN Te koop een z.g.a.n HAARD ' KACHEL en een koffergramo ' foon S Lohmanstraat 2 Te koop SALONW/^GEN lang 6 m met 3 vertrekken Te bevr bij P Muller Leidseveer Te koop een stevig driewielig KINDERFIETSJE 2de Daalse dijk 51 bis AUTO Singer Sport Prima st ƒ 1200 Oude Gracht 147 bis Wij geven dubbele HO-BO-CA REISBONNEN ter stimulering vervroegde St NicoJaas inko pen tot 21 Nov Lalt-iman's Wa renhuis Balijelaan 8-10 bij buS ' halte 5 11 IN PRAKTISCH ALLE BRANCHES krijgt n Riisliciüii^ii Bij-eengespaard geven ze recht op GRATIS REIZEN per Ned Spoor wegen v Delft's WANDELWAGEN m veel chroom eventueel ruilen voor z.g.a.n Engelse kinderwa gen met bijbetaling Br no 1702 bur UN Te koop DRUMSTEL Spar straat 41 HUISORGEL in prima staat te gen elk aannemelijk bod Spoed A M Schurmanstr^at 2 Tweed MEISJESSPORTMAN TEL mt 40 ƒ 22.50 Astrakan % jasje mt 42 ƒ 25 F C Donders straat 35 bis telef 19601 JANSEN'S ZAKENBUREAU Lijnmarkt 9 bis Utrecht Telef 17662 Van ouds bekend ver koopkantoor Zaken Bedrij ven Inlichtingen kosteloos Aangeb enige pensionbedrij ven Wilhel minapark Catharijnesingel enz 6 KIPPEN tegen de leg met haan 6 hennen aan de leg 5 golfplaten asbest kippenloop R v d Hamkade 61 Een in zeer goede staat wit emaille STOOKFORNUIS merk Etna Bandoengstraat 1 Utr Spaanse GUITAAR met water dichte hoes z.g.a.n Te bevr Griftkade 13 bis a Utrecht Na 7 uur Te koop zo goed nis nieuwe WRINGER met bok Adam van Harenstraat 19 SOLEX te koop klein defect Loopt prima Spotprijs ƒ 65 J S de Rijkstraat no 19 by Noor derbad Keihard spiegelglad HARD BOARD 198x46 150 122x61 0.95 122x45 0.75 i22x30 0.50 Houthandel Centrum Heren weg 60 Telef 16830 Utrecht PARKETVLOEREN voor iedere beurs Gegarandeerd verhuis baar Zwebrie parket ƒ 2.85 per mï Houthandel Centrum He renweg 60 toonkamer 59 bis telef 16830 Utrecht — NTJMAN BULLETIN — 1x1 = 2 Geef Uw eeid dubbele waarde Profiteer van onze on begrijpelijk lage prtl^en en prettige betalingscondities op elk artikel TEXTJELHUIS NIJMAN Croeselaan 163 telef 18647 FIRMA WITSON Levert aJ Uw dames - en herenkleding ook Jersey pakjes op gemakkelijke betalingsvoorwaarden alsmede lakens slopen dekens enz Ruime keuze De Za:ib van ver trouwen Oude Gracht 309 bil de Smeebrug Telef 24036 STOELEN prima beukenhout per stuk / 8 krukken idem stoelhoogte per stuk / 4.90 kasten gebruikt per stuk van af / 15 Geerts Hlnmarkt 37 telef 10228 STRADIVARI " de betere ac cordeon alleen bij T v d Wel Amsterd straatweg 38 telefoon 22980 Betaling kan geregeld « orden * OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 expert der Ned Spoorwegen WINKELHUIS ter overnamegevr zonder woningruii Voorklein gezin Spoed gewenst Br no 1799 bur UN MOTOR niet zwaarder dan 200 cc moet in prima staat zijn klein defect geen bezw Geen oud type Na 6 u thuis H Ver woerd Huydecoperweg 152 Westbroek Te koop of te huur gevraagd WOONSCHIP ligplaats Utrecht Br no 1789 bur UN Te koop gevr z.g.a.n KINDER WAGEN Br met prijsopgave en omschrijving no 1744 bur UN Te koop of te huur gevr HUIS op nette stand voor klein ge zin Koopprijs tot plm ƒ 11000 Klein heel huis omgeving Am sterd straatweg kan worden opgeleverd Br no 1734 bur UN Te koop gevr Steinway VLEU GEL of piano Br no 1728 bur UN Wie kan onze school aan een ST NICOLAASPAK helpen Br met prijsopgave aan het Hoofd der school H v d Werff Burg Patijnlaan 218 Zeist Gevr SPOORTREIN met toe behoren en schaatsen leeftijd 14 jaar Br no 1707 bur UN AQUARIUM plm 100x50x50 cmmet of zonder toebehoren Br.met prijs enz L C van Geest,S urinamestraat 62 stad SOLEX nieuw model 49 cc Br no 1697 bur UN Spoed TROPENPIANO moet sterk ' t Liefst klein model è contant Opg merk en prijs De Boor Witte vrouwensingel 94 telef 14410 Gevr AUTO-RADIO met an tenne en luidspreker Br met uitvoerige inlichtingen merk en prijs C 3308 Adv Bur Alta Pausdam Dame zoekt gem ZIT SLAAP-KAMER eventueel met kook gelegenheid geen buitenwijk Br met huuropgaaf per week no 1932 bur UN Heer zoekt ruime gemeyb ZIT SLAAPKAMER met gas " en verwarming centr stad voor direct Br no 1794 bur UN Net echtpaar met dochter 11 jr vraagt nette gemeub KAMERS te huur met gebruik keuken eventueel pension Br no 1790 bur UN Dame vraagt KAMER m kook gelegenheid of samenwoning m onafh dame Br Kennemerstr weg 333 Heüoo 2 Stud zoeken 2 aparte ZIT SLAAPKAMERS z.p in het zelfde huis Br no 1747 bur VN Gestoff of gemeub ETAGE te huur gevr Br no 1741 bur UN Echtpaar met 1 kind vraagt ge meub of gestoffeerde ZIT - en SLAAPKAMER met kook - en stookgel Br no 1740 bur UN Heer zoekt ZIT SLAAPKA-MER met v.w kasten stook gelegenheid zonkant in rustig gezin Tegen billijke prijs Br no 1736 bur UN Ongemeub ZIT SLAAPKA-MERTJE zonder oension met water gevr Br no 1730 bur UN Verpleegster zoekt gemeub of gestoff ZIT SLAAPKAMER m bergruimte kook en stookgel Br no 1706 bur UN Jong echtpaar z.k zoekt gem ZIT SLAAPKAMER met kook gelegenheid of gebruik v keu ken Br no 1693 bur UN Heer wetensch werkzaam zoekt KAMER m vrije opgang kook - en stookgelegenh cen trum Per 1 of 15 Dec Br no 1688 bur UN HUIS 4 è 5 kamers grote tuin met overname in " entrum van het land of randgemeente bij grote stad Begin 1955 Br no 1806 bur UN Gevr door dame gestoff of on gemeub KAMER met stookge legenheid gas tegen 1 Dec om geving Ledig Erf Balijelaan Br no 1683 bur UN Oudere heer zoekt tegen 15 No vember ruime gestoff ZIT SLAAPKAMER met pension centr verwarming en v.w Br met prijsopg no 1676 bur UN Gevr STALLING voor nieuwe kleine luxe wagen voorkeur binnenstad of Oost Br D 3309 Adv Bur Alta Pausdam Amerikaans echtpaar zoekt gemeub vrije ETAGE of klein huis te huur te Utrecht of om geving Badkamer en cv ver eist Br Prof Reinwardtlaan 23 Utrecht of telef van 2-4 u no 24784 || è'.&5^S''«i^»tilf ^^ Kleine TAUKTUS-BUS ook ge schikt voor bestelwagen vanat f 30 per dag Zonder benzine „ Atlas " Oude Gracht 322 A Tel 17378—23054 AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR nieuwe wagens all-risk verze kerd 18 et pei km met ben zine De Bruyn Verhuurbedrijf Gildstraat 91 a bis telef 16900 Goed ingericht cafébedrijf met vergunning biedt aan CLUBS en VERENIGINGEN gelegen heid voor kaartspel biljarten vergaderen enz Br no T-3299 Adv Bur Alta Pausdam Utr ZIT-SLAAPKAMER str wa ter stookgele genheid warme maaltijd voor direct of later tevens zit slaapkamer met war me maaltijd voor echtpaar Sta tionsdwarsstraat 2 Aangeb op goede stand ruime gemeub ZIT en SLAAPKA MER liefst voor echtpaar mid delbare leeftijd met warme maaltijd of volledig pension Telef 24189 Br no 1908 bur UN Gevr flinke WERKSTER bo ven 30 jaar voor Dinsdag - en Vrij dagmorgen Nobeldwars straat 41 Gevr HUISHOUDSTER in ge zin met 6 kinderen P.G Gedu rende plm 2 maanden Spoedig.Br no 1733 bur UN Gevr per 1 Dec net MEISJE voor de morgenuren zelfstan dig kunnende werken en v.g g.v Afspraken graag ' s avonds na 7 uur telef 11767 mevr Ha geman Plompetoren gracht 20 a Enige nette JONGENS gevr.voor lichte fabriekswerkzaam heden Aanmelden dagelijks v 9 9 bij „ Mebafa " 6em Weerd OZ 60 bjj de Noodbrug Gevr zelfstandig MEISJE leef tijd boven de 20 jr Goed kun nende werken en koken Hulpvoor ruw werk aanwezig Wasbuitenshuis Mevr van Dijk,Arnhemse Bovenweg 19 Drie bergen ^^ Banketbakkerij vraagt WIN KELJUFFROUW en meisje v d huishouding A Hessing Soestdijksestraatweg 49 N Bilt hoven - Telef K 402 - 2074 Gevr net flink DAGMEISJE in gezin van 2 pers Mevr Mon foort Fred Hendrikstraat 29 N.V Cemsto vraagt een MA GAZIJNBEDIENDÉ leeft plm 18 jr Aanmelden Vrijdagmor gen tussen 9-10 uur Veemarkt plein 5 Utrecht BAKKERSBEDIENDE gevraagd Leeftijd 15 18 jaar Bakkerij Merkens Albatrosstraat 16 Gevr een BAKKER-BEZOR GER of halfwas Aanmelden bakkerij Voskuil v d Marck straat 2 Zuilen LEERLING gevr bij Woning inrichting H de Lang Poort straat 77 Gevr eerlijk MEISJE voor lichte kantoor en magaz^n werkzaamheden leef tij d plm 1 5 jaar Hoog loon Br no 1711 WERKSTER of dienstmeisje gevr voor halve dagen drie tot vijf maal per week in gezin v 2 personen Aanm liefst ' s mid dags of ' s avonds Nachtegaal straat 28 bis Gevr nette eerlijke HULP voor 3 ochtenden per weok Geen werkster Aanmelden ' s avonds tussen 6 en 7 uur S Lohman straat 2 Gevr zelfstandig MEISJE voor halve dagen of werkster 3 och tenden per week van goede ge tuigen voorzien Aanmelden Adr van Ostadelaan 147 WERKSTER gevr Mevr Kort huis Witte vrouwen singel 41 na Gevr een flinke HULP voor de morgenuren Aanmelden na 7 u Burg Reigerstraat ' 2 bis Direct gevr nette HUISHOUD STER P.G 40 tot 50 jaar bij heer met zoontje Br no 1786 bur UN Jongeman voel je iets voor ETALEREN kom dan eens even praten Leeftijd tcJt 17 jr Anjo Willem van Noortstraat 67 Utrecht Wegens huwelijk der tegenw zelfst MEISJE gevr voor dag en nacht hulp van werkster aanwezig Aanbieding van 19.30 tot 20.30 uur bij mevr Swieren ga Emmalaan 16 Telef 17090 DAMESKAPPER of kapster en aankomende krachten voor ver dere opleiding gevr Aanmel dingen Salon Albert Lucas Bol werk 13 Utrecht Gevr in gezin van 2 personen een MEISJE boven de 16 jaar v.g.g.v van half 9 tot 3 uur Mevr Kok Sweelinckstraat 20 Gevr voor direct flinke zelfst HULP in de HUTSHOUDING van * s morgens 8.30-5 uur Za terdags na 2 uur vrij Condities nader overeen te komen Aanm mevr Gladz Voor<ïtraat 50 bis Voor direct gevraagd een nette WINKELJUFFROUW of be diende v.g.g.v Aanm vóór 6 uur of WoensdaEf voor 2 uur J W Roozen & Co Herenstr N.V Confectie-Industrie „ Ro cobé " Kanaaïweg 56 Utrecht(t.o Balijelaan vraagt MEIS'JES voor alle afdelingen Aan^melden van 9-5 uur en na 5.30 uur bij de heren F Meijer,Cremerstraat 107 Utrecht FVeldhuizen Julianaweg 371 Hoograven Gevraagd WERKMEJSJES voor halve dagen Donderdag Vrij dag en Zaterdag Tb van Die pen Biltstraat 60 Utrecht Gevr OVERLOCKSTERS stik sters controleuses en leerlin gen Ternatestraat 11 Breigoe derenfabriek Cyane Utrecht Telef 18590 Prima RADIOMONTEUR enaankomende electro of radio monteur gevr Zelfstandig kun nende werken Radio Jaarsveld,Weerdsingel OZ 1 bij de Zand brug STRIJKSTERS gevr Goede krachten betalen wij tot ƒ 37.44 per week en premie Aanmel den Confectiefabriek A A van Eyk & Co Oude Gracht 364 ingang Eligenstraat Utrecht Banketbakkerij Brinkers vraagt voor bakkerij een LEERLING of gevorderd leerling Telef 17452 V d Mondestraat 107 Utrecht Nette WINKELJUFFROUW ge vraagd Aanm hedenavond tus sen 7 8 uur Chocolaterie Li do " Rijnlaan 1 Heer alleen vraagt een bekw DAME-HUISHOUDSTER plm 40 jaar Hulp ruw werk Salaris f 80 per maand Inlichtingen telef 12494 Gevr net R.K DAGMEISJE Geen ruw werk goed loon Werktijden nader overeen te ' komen Aanmelden tussen 18 en 20 uur Maliebaan 10 a Utr Radio enz MEISJE gevr plm 15 jaar voor winkel en winkel werk geen huish werk ƒ 15 per week 9-12.30 en 2-17.30 u Zaterdagsmiddags vrij niet v buiten Utrecht Br no 1934 bur UN WERKSTER gevr voor Vrijdag of Donderdagochtend van 8.30 12.30 Mevr Ypma-Vos Van de Mondestraat 57 bis Beschaafd MEISJE gevr met goede schoolopleiding ter assis tentie in de winkel op Zater dag en eventueel andere dagen Koot's Banketbakkerij Goede straat 48 Welk MEISJE wil Etaarne voor dag en nacht in betrekking bij rustig,gezin in mooie omgeving van Zeist Ook voor hele of halve dagen of gecombineerd met winkel en huishouding Br no 1927 bur UN Wij zoeken een flink MEISJE of jongen niet beneden de 18 jaar om als verkoper-verkoopster opgeleid te worden zowel voor binnen - als buitendienst Gebo den wordt een zeer prettige werkkring afwisselend terwijl de kans bestaat dat latere aan stelling als chef of cheffin plaats vindt of vertegenwoordiger in de buitendienst Kennis v ad ministratie handenarbeid te kenen en etaleren strekt tot aanbeveling Br zo volledig mogelijk no 1933 bur UN Hij gaf zich zelf aan Op 10 Augustus j.l werd een 53 jarige accountant zonder vaste woon - of verblijfplaats ontslagen uit de gevangenis te Scheveningen waar hij een straf had uitgezeten wegens oplichting Diezelfde dag arriveerde hij in Amsterdam waar hij in een aantal cafe's en restau rants borreltjes en koffie dronk zonder dat hij in staat was te beta len Hij leende geld en verteerde opnieuw sterke drank in andere cafe's Ook de volgende dagen ging hij hiermee door Totdat hij geen uit komst meer zag een taxi bestelde en zich naar het politiebureau liet rijden waar hij zich aangaf De man was verscheidene caféhouders en eigenaars van restaurants geld schul dig met een totaal bedrag van onge veer ƒ 90 Dinsdag stond hij hierdoor voor de Amsterdamse rechtbank De Of ficier eiste zes maanden wegens flessentrekkerij voorwaardelijke ter beschikking stelling en toezicht van het medisch consultatie bureau voor alcoholisme Hopeloos „ Zo uit de gevangenis en het is alweer mis " zei de president die voorlas dat de verdachte na 1948 reeds viermaal was veroordeeld Stormvloedkering in Rotterdamse Waterweg De door ons gemelde instelling van een oommissie van advies welke de minister van Verkeer en Waterstaat zal adviseren m.b.t mogelijkheid van het aanbrengen van een beweeg bare stormvloedkering in de Rotter damse Waterweg dat zijn Nieuwe Waterweg het Schuer en de Nieuwe Maas brengt een nieuwe ontwikke ling in het oorspronkelijke Delftplan Bij dit plan n.l was voorzien in de afsluiting van Zeeuwse en Zuidhol landse zeegaten met uitzondering van de Westerschelde en de Rotter damse Waterweg De taak van de nieuwe commissie staat op zichzelf Een eventuele stormvloedkering in de Rott Waterweg zou extra beveili ging moeten brengen aan de dicht bevolkte gebieden langs deze Water weg Maassluis Vlaardingen Sehie iam Rotterdam De commissie zal de moeilijke taak hebben in haar eventueel pro ject enerzijds een zo uitgebreid moge lijk gebied te beschermen en ander 7.ijds de scheepvaartbelangen zoveel TLOgelijk te ontzien In normale omstandigheden zal de beweegbare stormvloedke " ing de scheepvaart uiteraard niet " linderen In noodgevallen wordt de stormvloedkering aangebracht Maar ' n die omstandigheden zijn de loods liensten stellig reeds gestaakt en is / an uitgaan en binnenkomen van chepen toch al reeds geen sprake Wordt de beweegbare vloedkerin i'óórbij Maassluis geprojecteerd in ie richting van de mond van ie Waterweg en dit schijnt niet on aannemelijk dan zouden de Water wegdijken zonder abnormaal hoge kosten kunnen worden verhoogd De overige dijkdelen van Maassluis tot in Rotterdam zijn bezet met tal loze bebouwingen die men practisch niet kan afbreken Aan verhoging van deze dijken kan dus nauwelijks worden gedacht Speciaal adres voor REPARA TIE aan koffers tassen voe ring sloten ritsen handvatten,hoeken beugels stikwerk enzGalesloot Vinkenburgstraat 7 Telef 24371 Heeft U RADIOPROBLEMEN Laat ze voor U oplossen Techn Geluids Verzorging Nieuwe Daalstraat 29 Telef 19774 Dria Siamese KATJES gewend aan Felix ' Kattenbrood Te be vragen Leersum 48 WEGGELOPEN witte gecastr,kater met grijze vegen op kopGaarne bericht Urlusstraat 7 Oog in Al Dames wij hebben een grote keuze elegante avond - en cock tailtoiletten Die wij verhuren voor prijzen ver beneden elke concurrentie Gelegenheidskle ding verhuurinrichting HUIZE MARA Amsterd straatweg 4l4c Utrecht Pappie mag ik als St Nicf ' geschenk voor marnmu ''* leuke FOTO bij v ^ J ^ Kromme Nieuwe Grachtu '^"' ten maken Ik hoef dsal '^' stil te zitten Telef ^ isg ^^ Nette jongeman 22""ïi^r>N KENNISMAKING met J "*^ van 19 21 jaar Er op ^ j ^% retour no 1709 burT uM^'^'i ST NICOLAAS itP^^Tr ^ Onbreekbare poppen met k " baar haar en slaapogen i idem met stem 5.05 onhr '^ bare baby poppen 70 oï d ' Poppenreparatie PopwjH kenhuis Jacobijnest raat -' Serieuze nette vronvTTf ^ wenst KENNISMAKING ^^ dito heer liefst met uv '"¦' Br no 1692 bur UN ^ l Jongedame 26 jaar.^^^schaafde VRIENDIN T ' 1679 bur UN ' ^¦ Koopt Uw kaas bij HANSJE DE KAASVROUW Koelhuis boter per 2.5fl gram ƒ 0.97 margarine per 250 gram ƒ 0.34 jonge vol vette kaas per ï ^ kg ƒ 1.35 be legen volvett » / 1.55 oude vol vette ƒ 1.75 jonge volvette ko mijn ƒ 1.40 oude boeren Leidse f 1.75 v.h Fa H v d Graaf Korte Smeestraat 2-4 Utrecht Telef 12001 Gepens heer 70 jaat ^ KENNISMAKING met S ^ dame met eigen dome p eens financieel onafhaiik.u Br no 1678 bur UN ^^^ PASFOTO'S bij vSnSUs Ier desnoods bmnen 2 uu *" reed Loeff Berchmakers ^ l ^ bij de Potterstraat Telef 1^5 Dames voor Uw PERManpv * WAVE de Permanent s3list Maison Jos van deri,Bern Weerd 11 telet m ^'^ de Weerdsluis ^^-^ Jonge vrouw 26 jaar met twee kinderen zoekt KENNISMA KING met heer kinderen geen bezwaar Liefst br met photo no ' 1763 bur UN ROOMBOTER ROOMBOTER Deze week aanbevolen aller hande " geheel opnieuw gesor teerd 100 % roomboter 80 et 250 gram Brouwer Predikhe renstraat 36 Sedert 1774 KOLENBESPARlNOTTp^leumgaskachels tevens ko^toestel enorme warmte si!luut reukloos f 33.75 petioiZ,straalkachels verbruiksko t ' 2 cent per uur ƒ 49.50 Jc ' leumkachels ƒ 31.75 SlicSSIJzerhandel Lange 0isaW:straat 24 "'' j Juffrouw gegoede tand 40 jr wil graag CORRESPONDEREN met heer middelb leeftijd eveneens gegoede stand Beslist Chr beginselen Br no 1759 bur UN Luxe SALONKACHELS f ^ driegaats kookkachels f^iwringers ƒ 34.50 „ Mieh " i ^;\ gers ƒ 49 geldkisten ƒ 4.Ï5 £ gascomforen ƒ 42.50 PrimusKiderdelen Mica - Smw IJzerhandel Lange Elisabeth straat 24 ^' ALS U meent dat Uw uit gaven voor schoenreparatie tehoog zijn probeer het dan eensmet onze oersterke Dupro zo-len J V d Brul & Zn Gedipl.schoenherstellers Kapelstraat 21 9.3 zijstraat Biltstraat Tel 17880 KLEINBEHUISDEN LaatS spiraal vermaken tot opkk % bed of divanbed Uw houten L dikant tot ombouw Autog I ¦^ bedrijf Lauwerecht " Lauwl recht 3 telef 15310 Heer " 47 jaar zoekt KENNIS MAKING met eenv slanke dame met lief karakter Br no 1754 bur UN Af te halen Wilhelminaparï « telef 20943 2 speelse KATJR dol op Felix ' Kattentrood Invalide heer zoekt KENNIS MAKING met nette vrouw 60 65 jaar Br no 1750 bur UN Welk net persoon wenst KEN NIS te maken met nette R.K wed 60 jaar ook bulten Utr Br no 1743 bur UN KOELHUISROOMROTER S » Koopt bij de zelfstandige v '-' keiier Zegels betaalt U zel:< dubbel Verse roomooter fjC jonge boerenkaas p i ^ kg/i ^' belegen ƒ 1.40 -ƒ 1.45 Septerabfi ƒ 1.50 oude ƒ 1.40-/1.60 Di Kaasspecialïst Duizenden ' i vreden klanten „ De Ks;t beurs " Predikherenstraat 8 KENNISMAKING Sezocht door gepens heer met eigen meube len met weduwe ook met pen sioen en eigen home Br no 1732 bur UN Voor KOELKASTEN war chines en stofzuigers is Un adres Hoover dealer Schi' tenstraat 6 telef 10167 Koninkl goedgekeurde VOOR SCHOTBANK verleent credie ten tot / 500 met 1 of 2 borgen ambtenaren behoeven geen Br no 1729 bur UN Frans protest bij Egypte De Franse regering heeft bij Ea te geprotesteerd tegen uitzendiogt van Radio Caïro waarin de jongstf verzetsdaden in Algerië worden toe gejuicht Voorts is protest aangefr kend tegen de arrestatie van dri Fransen in Egypte Nadere bijion derheden over deze aanhouding ^ zijn nog niet bekendgemaakt Dreigbrieven in Gaarne geven wij V vrljïL ' vend prijsopgave voor h \ BEKLEDEN van Uw banltstel,i clubs of eetkamer MeuM 1 stof f eerbe drijf H J Huyges ' kantoor en werkplaatsen Gm \' tersdijk 32 c telef 17884 onder meer wegens oplichting en knevelarij „ Ja ' t is hopeloos " zuchtte de verdachte die meedeelde dat het medisch consultatie bureau niets meer met hem te maken wil hebben Egypte De Officier zei nog in zijn requi sitoir dat de man een goede positie in Indonesië heeft gehad doch na zijn terugkeer in Nederland was af gedwaald mede door zijn eigen te kortkomingen In een psychiatrisch rapport wordt de man een „ a-sociale psychopaat " genoemd AUe gehechtelijke ambtenaren dii deelnemen aan het onderzo-^k naar di moordaanslag op premier Nassar heb ben anonieme brieven ontvangen waar in zij met de dood worden bedreigd ali zij het onderzoek voortzetten altl'.ï heeft een officiële woordvoerder Dmi dagavond te Cairo bekendgemaakt Men gelooft dat de brieven die aa elkaar gelijk zijn afkomstig zijn va een geheime terreurorganisatie van c fanatieke Mohammedaanse Broedfl schap De raadsman mr E Emmering uit Amsterdam was van mening dat het psychiatrisch rapport in dit geval heeft gefaald De man is geen psy chopaat volgens de verdediger Hij heeft de feiten gepleegd om in de gevangenis te komen omdat hij ner gens aan de slag kon komen en onderdak kon krijgen „ Hij ver schafte zich logies op rijliskosten " Hij vroeg een lichtere gevangenis straf om de man nog een goede kans te geven waarvoor hy aUe capaciteiten bezit Britse soldaten in ons land aangehouden m Venijnige vragen ' terecht staan maar de ministers » toe dat hij zijn woorden behoorde o i te trekken en zich er voor te veroii ' schuldigen dat hij positief had vt " klaard dat de mannen de gi *' naam van het land hadden bete ' deld omdat er een zeer goede tea is dat zij worden vrijgesproken Van onze Londense correspondent In het Lagerhuis werden gisteren venünige vragen gesteld over twee in Nederland aangehouden Britse militairen en de minister van Oor log Anthony Head heeft er even vinnig op geantwoord Kaliiiiet oet ^ Het betreft hier twee Engelse sol daten behorende tot de grenadiers garde die zich in Hoek van Holland al enige weken in arrest bevinden wegens een door hen veroorzaakt ongeval met een auto ' die zü eerst zouden hebben ontvreemd De heerser van de Noordelljl ' Pakistaanse staat Bahawalpoer ÜJ aan India grenst heeft liet k »*' net van de staat ontslagen en V parlement ontbonden De maatregel volgt op de onttó ' ding van de Pakistaanse wetgc * de vergadering nu elf dagen g * den Het vorstendom Bahawalp »' met een bevolking van ongcvee ' 1.820.000 zielen staat onder het gi 1 zag van de Nabob de 50-ja * luitenant generaal Sir Sadiq *' hammad Khan Abbasl Bahadoet Het is in 1947 bij Pakistan geK« men De regering van Pakistan he '' de maatregel van de Nabob go "' gekeurd Generaal Iskander Mirza dePj ' kistaanse minister van binnenla »'' se zaken heeft de pers niedeg '' deeW dat het kabinet van BahaW poer wegens „ wanbestuur " is * slagen Het bestuur van Bahawalposr " ¦ opgedragen aan een door de ÏJ ' kistaanse regering benoemde J ' viseur " aldus meldt Reuter Naar verluidt zal ook in tff » andere vorstendommen bet bestni » binnenkort aan door dé r^S ™ benoemde personen worden o '* gedragen Het zijn KhaipjJ ' 320.000 zielen en Kalat 382-9 »'' Sinds zij in 1947 bij Pakistan ai ' gekomen zijn de drie staten voo »' geschreden op de weg naar f ' constitutioneel bewind De huidiS heer ïers zouden toegestemd heW'J in sajnensmelting van hun g*ie » met de aangrenzende provincies De conservatief Osborne zeide dat geen justitieele aanldacht tegen de militairen was ingediend en hij vroeg of de minister een van hen wilde toestaan wegens dringende persoonlijke redenen enkele dagen naar huis te gaan De minister zeide dat met de bur gerlijke autoriteiten in Nederland was overeengekomen dat de beide militairen voor de krijgsraad zullen terecht staan Met het persoonlijke probleem van één hunner werd rekening gehouden zeide hij De heer Osborne vroeg of het geen „ monsterachtig onrecht " was dat twee Britse soldaten in een vreemd land wekenlang onder arrest worden gehouden zonder dat er een klacht tegen hen is ingediend „ Neen mynheer " antwoordde minis ter Head „ ik geloot niet dat het een monsterachtig onrecht is Deze man nen namen deel aan de plechtigheden in Arnhem Zij stalen een auto en vernielden deze en een van hen lag twee weken in een ziekenhuis Zij werden vervolgens aangehou den terwijl de Nederlandse autori teiten en die van het Britse leger bewijsmateriaal verzamelden dat vertaald moest worden terwijl ook verklaringen moesten worden ver kregen van een militair die naar Engeland was teruggekeerd Over het geheel genomen aldus de minis ter hebben de mannen in Nederland de eer van hun land niet bepaald hoog gehouden Oud-minister Shinwell Labour vroeg of het wel aanging dat de minister deze taal bezigde over het gedrag vam de mannen in verband met hun mogelijke verschijning voor de kriigsvaad De minister antwoord de dat hij alleen sprak over het ver grijp waarvoor deze mannen zullen 
3 Dorpsweg 162 Maartensdijk nnnnnniiiiiiiriiiim iiiiniiniiimniiimmiiii iiiiiiiiii ' In't U.N Stond SOjaargefMen Ornitophilia wS '^ »*" ><«* Bestuur tot oraitophiha alhier vergunnm ïCTu - *°* ^'* houden eener St «™.« '"',""""¦ «•"• t " houden tatenuöonale tentoonstelling Daarna werd de première gedraaid van die film „ Flitsen uit ons School leven " waatrin verschillende mo menten van het onderwijs op de di verse scholen in beeld worden ge bracht Na deze vertoning werden nog waarderende woorden gespro ken door de heer O Norbruis en door het eerste schoolhoofd Tot slot werd een revue opgevoerd door het personeel der scholen geschreven en geregistreerd door de heer P Hen stra De leerlingen der scholen kwamen heden feestelijk bijeen in het P.S huis de Ideuters in hun eigen klas sen Dame brak beide benen Op de Amersfoortsestraatweg te Zeist t h V de Prins Alexanderweg stak gisteravond de 78 jarige mevr W H C van W uit Zeist plotseling de rijweg over De bestuurder van een passerende auto trachtte nog op het laatste nippertje een aanrij ding te voorkomen maar kon toch niet verhinderen dat de oude dame met de auto in aanraking kwam Zij-j viel waarbij zij beide benen brak Dr V d Helm verleende eerste hulp waarna het slachtoffer naar het Zeister ziekenhuis werd overge bracht Geslaagd aan de rtjksuniversiteit Gro ningen voor het candidaatsexamen eco nomische wetenschappen de heren L B M Deenen Eijgelshoven en TJ van der Ztjpp Workum Voor het candidaatsexamen genees kunde i.i.a mei C de Jong Laren N.H en de heer E J de Boer Zalk Betuwe Advertentie Feuilleton ÖPDRArHT WN door ANNE DUFFIELD 16 Als je er maar voor zorgt dat je een volgende keer je Amerikaanse vriendjes beter odder de duim houdt " „ Het was alléén mijn fout lady Tremaine " zei het meisje met een vaag glimlachje „ U kunt er van op aan dat er niet wéér zoveel lawaai zal worden gemaakt " Met een koninklijk air wendde het meisje zich af en ging op haar plaats ter Urakerzijde van Sir Char les zitten Kim sloeg haar geamu seerd gade en zijn laohende ogen ont moetten die van juffrouw O'Shea die even tegen hem knipoogde Sir - Charles keek het meisje vol welwillendheid aan Hij vond dat Anna op zéér correcte wijze haar ex cuses had aangeboden Haar goede manieren waren een genot voor hem Hoe graag had hij een dochter gehad als Anna Jammer dat Sara haar en Jeremy op wie hij ook zeer gesteld was zo afgezonderd had Hoe graag had hij hen ook ' s avondsaan het diner gezien om na afloophun jonge vrienden in de grote zit kamer te ontvangen Kim sloeg zijn chef tersluiks gade Hij voelde wat er in sir Charles om ging en hij verwenste Sara voor dezoveelste keer Misschien stond Sarain haar recht geen enkele vrouw zou't prettig vinden haar privé levengeheel en al met deze vreemde men sen te delen Maar wat had ze hier te maken Ze paste hier niet zewas een dissonant in een perfecte me lodie O als ze maar niet naar Wenen gekomen was „' t Spijt me ik hoorde niet precies wat u zei " antwoordde hjj ver schrikt merkend dat sir Charles zich tot hem gewend had „ Zó in gedachten verdiept Kim Ik merkte op dat thans het moment gekomen is om eens een kijkje in het kinderoord te gaan nemen Wat zou je zeggen van b.v overmorgen Ga jij ook mee Sara Of ben je de eerst volgende dagen bezet " „ Er is niets dat ik niet gemakke Ujfc kan afzeggen " antwoordde zijn vrouw Ze was niet bijzonder geïnte resseerd ia het kindertehuis maar het idee om met haar man en Kim op reis te gaan lokte haar aan Charles zou natuurlijk geheel en al in beslag worden genomen door de kinderen en hun verzorgers zodat Kim en zij ongestoord lange bergwandelingen zouden kunnen maken Ik snak naar wat £ cifise luciit " voeécle ze er Een beeld uit de receptie bij de ope ning van een nieuwe school aan dePrinses Margrietstraat te Utrecht.De heer A van Wilgenburg over handigd namens de oudercommissieeen jraaie klok aan de heer Van deWilt die 40 jaar bestuurslid is Vanlinks naar rechts De heren Lamfers,Koster A v Wilgenburg Kooy Peutz Van de Wilt Ds Voorsteeghen Ds Schouten foto ü N Advertentie Maagkrampen bestrijdt U afdoende '"^'—-^¦^ s De vluchtelingen en de heer Kasbergen In de Utrechtse Gemeenteraad is vorige week de steun aan de vluchte lingen in Europa aan de orde gesteld Het communistische raadslid de heer Kasbergen heeft in het debat een eigen geluid laten horen Daarover heeft men in het U.N kunnen lezen Kort samengevat kwam hetgeen hij zei op het volgende neer Hij onder scheidde de vluchtelingen in drie groepen Ten eerste een groep bestaande uit „ moordenaars fascisten en spionnen " ten tweede een groep „ misleide lie den " en ten derde een groep mensen die „ voor de legers zijn uitgevlucht " In een op Maandag j.l gepubliceerd Kort Commentaar hebben we het ge sprokene van de heer Kasbergen scherp gelaakt met name wat hij op merkte over de eerste groep De heer Kasbergen heeft telefonisch be zwaar gemaakt tegen het feit dat wij hem toen hebben laten zeggen dat hij alle vluchtelingen moordenaars fascisten en spionnen noemde en daarin erkennen wij ons ongelijk Maar naast deze erkenning blijven wü het verwerpelijk vinden dat wanneer in een besturend college het vraagstuk der vluchtelingenhulp aan de orde wordt gesteld hierover ge sproken wordt op een toon als de communisten deden en doen Alleen al op psychologische gron den blijven wij het onoirbaar vinden dat de heer Kasbergen zich geuit heeft als boven omschreven Hier poogde hij naar onze mening al te doorzichtig kwalijke munt te slaan uit een zaak die te droevig is om haar in de politiek te betrekken En dat hebben wij willen signaleren Examen wiskunde Voor het akte-examen wiskimde 1.0 is te Den Haag geslaagd mej A Vroom te Utrecht aan toe „ Ja ilk ga steUig met je mee Charles " „ En jij Lavinia " vervolgde sir Charles „ Pilly behoef ik ' t nu een maal niet te vragen Ze verschuilt zich altijd achter haar werk hoewel de bergluoht ook haar goed zou doen " „ O sir Sharles u weet dat ik hierniet gemist kan worden " antwoorddezijn secretarese „ Ik houd de zaakhier in het oog en u kunt rustig weg gaan " „ Anna en ik zullen dolgraag mee gaan " zei jtiffrouw O'Shea Jeremy had tot dusver niets ge zegd maar zat zijn chef aan te kij ken met ogen die Kim telkens weer deden denken aan trouwe honden ogen Sir Charles knikte hem vriende lijk toe „ Jij bent vanzelfsprekend ook van de partij " zei hij glim lachend Sara's gezicht was een studie waard Ze zuchtte vol ergernis Verdwenen was haar enthousias me In plaats van een aardig uitstapje met haar man en Kim zou ' t thans heel vervelend worden met Jeremy en Lavinia en dat hinderlijke meisje Glendenning voortdurend in hun ge zelschap Met een glimlach om haar mond doch met nauvsrverholen scherpte in haar stem merkte ze op „ M'n beste Charles is ' t heus nodig dat we „ en masse " gaan alsof ' t een schoolreisje is Ik weet dat Lavinia het kinderoord graag wil zien maar er is daarvoor nog tijd genoeg Wat Anna betreft lijkt ' t me verkeerd dat ze nu al haar muzieklessen onder breekt Ze is pas begonnen Daar komt bij dat je één van de beste mu - 25 In het theater werd ijverig naar de poppen van de buikspreker gezucht De goochelaar schudde zijn loed leeg de sterke man beurde kasten op opdat men ei onder kon kijken naar al dit gezoek bleef vruchteloos De diiecteui wilde juist voorstellen om het maar op te geven en naar huis te gaan toen Pan da bet theater kwam binnenrennen Vanmiddag is het onderwijs ge start voor een aantal kinderen met leer - en opvoedingsmoeilijkheden m.a.w er is In Utrecht een nieuwe school geopend Deze school gaat uit van de Ver eniging voor Christelijk buitenge woon Lager Onderwijs te Utrecht en de leerlingen hebben een voorlo pig onderdak gevonden in het Bo germanhuis aan de v Asch v Wijcks kade hier ter stede Vanmorgen was er een bijeen komst van allerlei personen die bij de oprichting van deze school be trokken zijn Dr C Brouwer voorzitter van de Ver voor Chr B.L.O opende deze bijeenkomst Hij vergeleek de leer lingen die leer - en opvoedingsmoei lijkheden ondervinden met perso nen die over kapitalen beschikken die echter door bepaalde remmin gen niet bereikbaar zijn voor hen zelf De naam die de school zal dragen de Ds Jhr J L A Martens van Sevenihovensöhool zal zo zeide ds Brouwer de herinnering leven dig houden aan een eenvoudig vroom en verstandig man Spr richt te zich tenslotte tot hfet personeel van de school Namens het college van B en W voerde de heer M Franso het woord en als inspecteur van het Lager On derwijs sprak de heer A Lens die uiteenzette dat een school voor kin deren met leer - en opvoedingsmoei - Dr C Brouwer voorzitter van deVer voor Chr Buitengewoon LagerOnderwijs te Utrecht tijdens de ope ning van de Chr School voor kin deren met leer - en opvoedingsm.oei lijkheden in het Bogermanhuis Zit tend aan tafel de heer Joh P J.Fros secretaris van de vereniging(links het bestuurslid de heer R « am Kooy foto U N ACADEanSCHE EXAMENS TE UTRECHT Geslaagd aan de Utrechtse Universiteit voor het Doet Ex Rechtsgeleerdheid J Schou ten cum laude Bergen Mej L J I-antmk Utrecht Mej W M E Wels Zeist Doet Ex Indisch Becht Mevr E A S P R S Soenarso Notosoedirdjo Delft M de Jager Meezenfaroek Driebergen Vee-arts examen M J Dobbelaar Hulst W Wiersma Achlum ziekleraren voor haar hebt uitgeko zen die je stellig niet „ en bagatelle " kunt behandelen " „ Markham heeft die voor haar uit gekozen " verbeterde haar echtge noot Dit was inderdaad waar De kolonel was één en al ijver ge weest om een eersteklas muziek leraar voor Anna te vinden Hij kende Wenen beter dan sir Charles „ Ik ben hem daarvoor bijzonder dankbaar " kwam Anna tussenbeide „ Maar zoals ik u al gezegd heb vat ik mijn studie niet zó serieus op dat ik deze kans voorbij zou laten gaan Mijn lessen kunnen best even wach ten Hoé gaan we Sir Charles Per auto " „ Nee helaas per trein Dat bete kent een hele omweg Maar per auto zouden we de Sovjet-zone door moe ten wat taboe is " „ Kunnen we niet vliegen " „ Dan lopen we de kans neergescho ten te worden " „ Wel ik persoonlijk vindt treinrei zen heerlijk " stelde Anna sir C2iarles gerust „' t Kan mij niet schelen hoe lang ' t duurt Komen we door een mooie streek " Kim proestte inwendig en keek even naar Sara's gezicht Er was een verontwaardigde blik in Sara's blau we ogen „ We komen door een prachtige streek " antwoordde sir Charles en zette uiteen welke route ze zoudea volgen Sara's woede bereikte het kook punt Wie dacht dat kleine nest dat ze was Ze had niet eens geantwoord op héèr redenering be treffende de muzieklessen doch zich zonder meer gewend tot sir „ Kijk kijk " riep de directeur ver baasd „ daar komt het Panda-poppetje tevoorschijn Het is op eigen houtje aan de wandel gegaan " „ Iemand heeft het zeker opgewonden ' zei Eric Echo haastig Dit herinnerde Panda er aan dat hij voor pop moest spelen Dus liep hij ver der met styve schokkende beweangen lijkheden zich op het nog onontgon nen grensgebied bevindt tussen ge woon Lager Onderwijs en buitenge woon Lager Onderwijs Mei J C Breukelaar hoofd van de Chr B.L.O.-school aan de Am - Nadat dr A A Koopal directeur van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst de nauwe be trekkingen tussen medicus en onder wijzer bij deze scholen belicht had sprak mevrouw Martens van Seven hoven Zij zeide zeer verheugd te zijn dat de school naar haar overleden echtgenoot vernoemd is Zij wees erop dat ds Martens van Sevenho ven een warm voorstander van het Christelijk onderwijs is geweest Hij ging er van uit dat het woord „ CThristelijk " nooit een etiket mag worden dat los op dit onderwijs ge plakt wordt maar dat het het fun dament moet zijn waarop het ge bouw opgetrokken wordt Voorts sprak ds B van Ginkel na mens de Bond van Besturen van Prot Chr Scholen Het hoofd der school de heer A Hofman sloot de rij van sprekers Zoals reeds gezegd is vanmiddag het onderwijs begonnen Aan de school zijn behalve het hoofd de heer Hofman mej N van der Linde en de heer F Muntingh als onder wijskrachten verbonden A9B Advertentie DRAISMA'S LEVERTRAAN Charles aan wie ze nota bene meteen koninklijk air te kennen gaf,dat ze geen bezwaar had tegentreinreizen Ondragelijk was dit meisje Sa ra's instinctieve antipathie welkeze onmiddellijk in de trein tegenAnna had opgevat was er nietminder op geworden Anna's zelf verzekerde houding — Sara zaghierin brutaliteit — haar ongevoe ligheid voor een afvrijzende opmer king haar manier van spreken enzelfs de kuiltjes in haar wangenen het streperige blonde haar wa ren een bron van voortdurende ir ritatie voor de oudere vrouw Zewas niet jaloers op Anna Sara wasnog nooit in haar leven op vrié ookjaloers geweest enkel en alleenomdat ze in haar eigen kring altijdde eerste viool had gespeeld ennooit over de mogelijkheid gedachthad dat ze ergens op de tweedeplaats zou kunnen komen Knap van uiterlijk volkomen zelfvoldaan en zonder veel ver beeldingskracht vond ze zichzelf boven ieder ander uitkomen Ze had een onbegrensd vertrou wen in haar charmes Het kwam niet in haar op dat Kim Forrest niet meer dezelfde gevoelens voor haar zou kunnen koesteren als twee jaar geleden Het feit dat hij niét met iemand anders was getrouwd was voldoende bewijs voor haar Nee als rivale vreesde ze Anna Glendenning niet Het meisje hS.d aantrekkingskracht maar Sara bewonderde haar uiterlijk niet Het pikante enigszins onregel matige gezichtje was zeker niet alsof hij een wandelend mechaniekje was „ De Panda-pop is nu tenminste te recht " zei Frik Foppes maar waar is nu nog de pop Oswald " Had hij naar builen gekeken dan hao hij daar de vermiste pop gezien in handen van Piedro De argUstige slan genmens had nog juist gezien dat Panda Advertentie GROOT NIEUWS voor rheumatiek iijders Nu kunt U zien waarom Sloan's Lini ment zo'n opmerkelijke verlichting geeft bö rheumatiek spit jicht en spierpijn Op de tekeningen hierboven gemaakt naar infra-rooci foto's ziet U hoe Sloan's Liniment zuiverend bloed stuwt naar de pijnlijke plekken •> m de zieke weefsels te helpen ge nezen Sloan'9 helpt U door de natuur te helpen Geen wonder dat Sloan's het oudste en meest gevraagde Lini ment is Haal daarom vandaag nog LINIMENT GïNEZÉNDE WARMtf - Sovjet-comnientaar op de Amerikaanse verkiezingen „ De nederlaag van de Republikei nen betekent veeleer een eensgezind protest van het Amerikaanse volk tegen hun politiek dan steun aan de Democraten die geen enkel concreet program hebben gepresenteerd dat hen tegenover de republikeinen plaatste " aldus verklaart Ossipof in de „ Izwestia " „ Deze verkiezingen tonen aan dat de agressieve politiek der leidende kringen in de V.S vijandig aan de belangen van de vredelievende vol keren en de vrede in het algemeen geen enkele steun in de massa van het Amerikaanse volk vindt " aldus de commentator D.V.O voor de militairen Voor een volle zaal militairen in het gebouw van het Protestants Militair Centrum aan het Wed verzorgde de vereniging DVO een gezellige avond Deze jonge opko mende vereniging „ Door Vrienden Opgericht " bewees ondanks het feit dat zij pas in haar eerste le vensjaar staat tot uitstekende pres taties in staat te zijn Van het afwisselende programma oogstten The Gré Henfield and Brothers een cowboy-trio veel suc ces met hun cowboy-songs Voorts trad op het Cromonica trio een uitstekend mondaccordeon trio en er werden enkele sketches opge voerd waaronder het alleraardigste tafereel in een Amsterdams café waarbij één der steunpilaren van DVO K van Kreuningen veel suc ces had met zijn imitatie op de Inkspots De sketches stonden o.l.v J Kok en Lenie Voss had de leiding van het Show sextet Jaarvergadering van Evangelisatie In het Evangelisatiegebouw aan de Tolakkerweg te Maartensdijk is de jaarvergadering van de Ned Hervv Evamgelisatiiever gehouden Nadat de voorzitter ds K de Bel de vergadering die uitstekend bezocht was had geopend werden door de secretaris de heer J Grimm en de penningmeester de heer A D van VKet de jaarverslagen uitgebracht Het ledental is dit jaar gestegen tot 107 De aftredende bestuursleden de heren A D van Vliet en J Gort werden herkozen te vergelijken met de hautaineschoonheid van Sara geheel en alovereenstemmend met het klas sieke Engelse ideaal Kim scheendan ook geen enkele poging tedoen om zijn kennismaking met ' tjonge meisje verder voort te zet ten Nee de arme Kim hij moest het net zo jammer als zijvinden dat dit reisje naar de ber gen in gezelschap van al die ande ren ondernomen zou worden Kim die geen enkel gevoelen van spijt onderging dronk met veel smaak zijn glas bier leeg Hij merkte terloops op dat Anna dit maal wijn aan de luch dronk Tot dusverre had ze alleen maar een zeer onschuldige cider gedronken Kim en sir Charles namen altijd bier De rest van het gezelschap wijn óf cider Het meisje scheen zich er niet van bewust te zijn en bleek dorst te hebben Ze dronk haar glas in één teug leeg Kim schonk er verder geen aemdacht aan Pas toen hij na de lunch uit Jeremy's kamer waar hij een rap port had gehaald terugkeerde en via een zijdeur over een klein binnenplaatsje de kortste weg naar de uitgang wilde nemen werd zijn aandacht er opnieuw op gevestigd Bij het oversteken van de binnenplaats hoorde hij stem men Er stond op de bovenverdie ping een raam open — ' t was een warme herfstdag — en hij hoorde Anna Glendenning zeggen ' t Spijt me Lavinia maar ik had niet in de gaten dat ' t niet de gewone cider was Tenslotte is ' t toch niet zo héél erg één klein glaasje hier in eigen huis " het theater binnen vluchtte en hfl hield nu krijgsraad met zijn spitsbroeder de portier „ We zullen die Panda-pop ook nog wei krijgen " zei de portier Kom mep we ' aan dcor ccn r:ijdeui naai oumuu iU heb de sleutels " CVordt vwvolgd Over de keuze respect plaatsing wordt geen correspondentie gevoerd Waarom zo moeilijk Bij al het respect dat ik heb voor de kennis van zaken van de heer Wester hout zij het mij vergund op te merken dat ik in zijn stuk in het U.N van 2 Nov geen antwoord op c.q oppositie tegen de hoofdstrekking van mijn ingezonden stuk heb kunnen vinden Wat ik vooral met nadruk heb willen betogen is de laakbaarheid en de be lachelijkheid van het feit dat men aller lei regelingen in het leven roept terwijl men de meest voor de hand liggende oplossing negeert De heer W heeft geen antwoord ge geven op de vraag waarom men nor maal afgestudeerden met eerst aan een betrekking helpt alvorens anderen vrij te stellen van militaire dienst alvorens anderen uit hun tegenwoordige werk kring te lokken waar het onderwijs al vorens anderen door een éénjarige cur sus dezelfde rechten te geven als men sen die er twee drie vier jaar hard voor hebben moeten ploeteren De heer W betoogde dat men voor het geven van onderwijs behalve de benodigde exa itfnens ook een grote dosis geestehjke ^ evenwichtigheid nodig heeft Ik zou de waarheid van deze woorden met graag in twijfel trekken Wel valt het mtj moeilijk aan te nemen dat dit oorzaak kan zijn van het feit dat velen nu nog geen betrekking hebben Immers hoe zou men kunnen tonen voor het onder wijs geschikt te zijn door een grote geestelijke evenwichtigheid wanneer men zelfs niet in de gelegenheid wordt gesteld proefles te geven jfin boven dien deze geestelijke evenwichtigheid wordt gaandeweg groter en men moet toch ééns beginnen Vriendelijk dank ik de heer Wester hout voor zün welgemeende raad niet te snel te oordelen Misschien is het in derdaad wel snel als men tn het onder wijs reeds " na drie maanden een oor deel velt over een bepaalde mistoestand M H KUYPER SPEEEKBEUET Op uitnodiging van de N Herv long Ver „ Mijn zoon geef Mij uw hart " te Groenekan hoopt op Don derdag II November in de N.H Kerk te Groenekan des avonds 7 u voor te gaan ds H Harkema van Zeist BENOEMING P.T.T In de plaats van de heer G Steen beek die thans met pensioen gaat is tot vaste besteller bij de P.T.T te Maartensdijk benoemd W Hoender daal uit Groenekan FOTOFLITSAVOND De Bond van Nedderlandse Foto detailhandelaren Bonefo houdt Don derdag 18 November 20 uur in de Utrechtse Stadsschouwburg een „ Fotoflitsavond " o.l.v Wim Jansen Er is een demonstratie een film en een wedstrijd Hoofdprijs ' n camera BUEG STAND MAAETENSDIJK Geboren Anton P J z v P R 3 Terpstra en S M van Voskuijlen Groenekanseweg 244 Ondertrouwd E de Vries 27 j en D de Boer 19 j Getrouwd J Leeflang 29 j en C Hazeleger 28 j Overleden E Verschuijl 83 j echtg van E J G van Dommelen Hoar üm l^dss»r©^er VRIJDAG HILVERSUM I — NCRV 7.(X Nws 7,10 Gram 7,45 Morgengebed 8,00 Nws 8.20 Gram 9,00 Voor de huisvrouw 9,35 Waterstanden 9,40 Gram 9,45 School radio 10.00 Amus orkest en solist 10,30 Schoolradio 11.00 Voor de zieken 11,40 Mannenkoor 12,00 Angelus 12,03 Gram 12,30 Land - en tuinbouw 12,33 Wij vrouwen van het land 12.40 Instr octet 12.65 Staatsiebezoek Keizer Haile Se lassie 13.00 Nws 13,20 Piano en Ham mondorgel 13.45 Voor de vrouw 14,00 amerork en sol 15.00 Schoolradio 15,30 Piano 16.00 Voor de zieken 17.00 Voor de jeugd 17.15 Kinderkoor 17,40 Piano 18,00 Staatsiebezoek Keizer Haile Selassie 18,10 Blokfluitens en gitaar 18,20 Gram 18.30 En nu mijn geval 18,45 ram 18.66 Prot Romme spreekt 19.00 Nws 19.10 Regeringsuitz 19,30 Avondgebed 19.45 Verz progr voor de militairen 20,30 Amus muz 21,00 Act 21.15 De gewone man 21.20 Politiekforum 21.50 Gram 22,15 Caus 22,30 Gram 23,00 Nws 23,16—24,00 Gram HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7,10 Gram 7.15 Gym 7.S0 Gram 8,00 Nws 8.1S Gram 8.45 Voor de huisvrouw 9,00 Gym voor de vrouw 9,10 Gram 9,40 Schoolradio VPRO 10,00 Caus 10,05 Morgenwüding VARA 10.20 Voor de kleuters 10.40 Viool en piano 11.00 Voordracht 11,20 Gram 11.30 Orgel AVRO 12.00 Musette-orkest 12.30 Lajid en tuinbouw 12.33 Sport 12.48 Gram 13.00 Nws 13,15 Gevar muz 13,55 Beur.5berioht 14.00 Caus 14.20 Vocale kamermuz 14.50 Gevar progr VARA 16.00 Gram 16.30 Voor de jeugd 17.00 Gitaar 17.20 Muz caus 18.00 Nws 18.16 Actualiteiten 18.20 Dansmuz 18.45 Caus 19.00 Voor de jeugd 19,10 Kinderkoor VPRO 19.30 Caus 19,50 Berichten 20,00 Nws 20,05 Boekbespr 20.15 Gevar muz 20.30 Een uur voor eentoekomst klankbeeld 21,00 Gram 21.20 Wordende Wereld klankbeeld 21,35 Buitenl weekoverz 21.60 Spaanse volks liederen en - dansen 22.15 Lichte muz;VPRO 22.40 Caus 22.46 Avond wtiring;VARA 23,00 Nws 23.15 Romantischemuz 23.35—24,00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PEOGE 1.500 en 247 m 12.00 Mrs Dale's Dagboek 12,15 Voor dracht 12.30 Lichte muz 13,00 Pari overz 13.16 Leger des Heils 13,45 Orkest 14,45 Voor de kinderen 15.00 Voor df vrouw 16.00 Dansmuz 16,48 Lichte muz 17.15 Mrs Dale's Dagboek 17,30 Orgel 18,00 Mil orkest 18,30 Gevar progr 19.15 Gevar muz 19,45 Hoorspel 20.00 Nws 20,24 Sport 20.30 Gevar progr 21,00 Gram 21.18 Dis cussie 22.00 Gevar muz 23,00 Nws 23.15 Actualiteiten 23.20 Caus 23,30 Gevar muz 0,05 Voordracht 0,20 Lich te muz 0,50—1,00 Nws BRUSSEL 324 m 12.00 Gram 12,30 Weerbericht 12,34 Gram 13.00 Nws 13,15 Gram 13,30 Muz V muloenen 14,00 Schoolradio 15,40 Gram 16.00 2e acte Tosca " opera 17,00 Nws 17,10 Lichte muz 18,00 Gram 18,10 Caus 18,20 Gram 18,30 Voor de soldaten 19,00 Nws 19,40 Gram 19.50 Kinderweelde 20.05 Inleiding volg uitz 20,15 Symph 21,30 Gram 22.00 Nws 22,15 Intern Radio-Universiteit 22,30 Gram 22,55—23,00 Nieuws TELEVISIE KRO 20,16 „ Ben monnik graaft in het H Land " documentaire 20,46 Weeroverz 20,50 Actualiteiten 21,00 Pauze 21,05 Barnabas von Géozy en zijn sol & s«w Ned Herv kerk Beroepen te Bussum wtjkgem C A J den Tonkelaar te Buurmalsen te Wijnjeterp-Duurswoude D Plantinga vicaris te Emmeloord Geref kerken Beroepen te Coevorden H J Bouw huis te Noordbergum te Middelstum Kantens M G Ton te Geesteren Gelse-laar Tweetal te Apeldoorn vao S Erlnga A Brouwer te Harncveid en G Y Vel - ng Ie Geref kerken Art 31 K.O Bedankt voor Gouda D Deddens te Wetsiage-Sauwerd 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 November 1954 - 62e Jaargang Nó 158 ' Pagina UTRKHTSCH NIEUW Vraag Uw leverancier voor jonge jenever óók om S & B f 6.5O1 per literkruik Cnarmant als geschenk Charmant voor Uzelf Zo^n ele mef • veiligheidssluiting garantie sierlyk doosje ISiiiBS ^ Vi nieuwe verrassing van Radlon MPU.290.I6I>.;4 Het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt per 8 November a.s JONGSTE BEDIENDE VOOR DE BEDACTIE-AFDELING Leeftijd tot 17 jaar Aanmelden ' s morgens tussen 9 en 10 uur aan onze loketten DRIFT 23 FA MARIJN WATEBSTEAAT 89 — UTBECSI vraagt voor direct een —' 2f ' ¦ AANK KANTOORBEDIENDE MNL of VBL Goed kunnende schrijven en rekenen Schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres Bij de Beinigings - Mark - en Havendienst te Utrecht zijn te vervullen twee vacatures van BRUGWAGHTER Salarisgrenzen ƒ 54.24 - ƒ 58.56 per week nog te verhogen met &% 4 jaarlijkse verhogingen Gegadigden moeten bekend zijn met de binnenseheep vaart Eigenhandig geschreven sollicitaties met opgave van leeftijd opleiding en ervaring vóór 13 November 1954 in te zenden bij de Directeur van de Reinigings - Markt en Havendienst Veemarktplein 40 Utrecht Adminisiratieve Kracht Het Bestuur van het Notarishuis te Utrecht roep sollicitanten op voor de betrekking van commissaris boekhouder Vereiste in staat zijn algemene leiding te geven voeren van de geldelijke administratie er correspondentie Leeft omstx 50 jr werkt 4 a 5 dagen p.w Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met volledige in lichtingen bij Notaris A E J Hellingman Munt straat 4 Utrecht KAMIL22ct Gevraagd STENO-TYPISTE NED Leeftijd 24—30 jaar represent voorkomen Vereist MULO opleiding en zelfst k werken Bij geschikt heid aanstelling als SECBETAKESSE Prettige werkkring Aanvangsal / 200 tot ƒ 250 per maand Br ond no 1890 bur U.N JONG JURISTE v.g.h zoekt een haar passen de werkkring Voorkeur han delsconcern en assurantie Br ond no 1810 bur U.N ' WM ^ xoo ^ ^ Va ^*»"*" Werkelijk lage prijzen Snurt ^^^ moderne wasmiddel * 7 ^ *^ 2 pakken van 94 voor / w HuishOUdzeep 2 staven voor 29 Co-op Huisiioudzeep 2 dubbele stukken van 50 voor o9 Lucifers 2 pakken voor 43 SpliterWten zó gaar 500 gram 49 Witte Pepeif^hsliig strpoibusje 50 Macaroni elleboog 250 gram 1 9 SiamrijSt gebroken l'bkglOO SiamrijSt grol droogkokend 500 gr 49 Tomatensap fiesje 40 SpeCUlaaS Ojn gekruid 250 gr vanaf 39 Borstplaat de Luxe 200 gram 45 Fijne Borstplaat 200 gram 35 DrOptOffeeS 100 gram 19 Taaipoppen 6 stuks oor 25 Verrukkelijke suikerwerkbonbons AriStO U proeft de roomboterl 100 gr 35 Melita hazelnool-clioc vulling 100 gr 35 HetJbeste slaagt U in'het leven met een BEROEP DAT U LIGT Weet U uit ervaring dat U in het contact met mensen overtuigingskracht weet te ontwikkelen en beschikt U over doorzettingsvermogen Bij een vooraanstaande maatschappij op verzekeringsgebied bestaat dan de mogelijkheid door Uw persoonlijke eigenschappen en werkkracht U een hoog inkomen te verwerven EEN POBTEFEUILLE MET BEGELMATIG TEBUG KEBENDE VEBDIENSTE IS BESCHIKBAAB Hij die meent voor deze taak geschikt te zijn ƒ 500 — borg kan storten en niet ouder is dan 40 jr zendt zijn sollicitatiebrief onder no 1878 aan het bureau U.N ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Grooi Vakverenigingskanioor ie Ulrechi biedt plaatsing aan een TYPISTE M.U.L.O of daaraan gelijkwaardig diploma vereist Arbeidsvoorwaarden volgens een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met de Alge mene Bond „ Mercurius " Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan het Bureau U.N onder no 1941 Bij GBOOT BOUWBEDBIJF in het centrum van het land bestaat gelegenheid tot plaatsing van een BOUWKUNDIG en/of WATERBOUWKUNDIG TEKENAAR Br met inlichtingen onder No X 3303 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht \ i „ Veel is mij duidelijk " zo sprak De Waarzegster „ maar ER IS ÉÉN GROOT RAADSEL IN UW LEVEN geeft aan kostelijke inhoud wat het mooie etiket U belooft Een uitmuntende kwaliteitsdrank tegen de laagst mogelijke prijs f7.25 - namelijk waarom U niet éérder kennis gemaakt hebt met die fijne oude genever van S & B U hoeft maat één keer te proeven en U weet het voorgoed DE WAARZEGSTER SCHADE & BUYSING SCHIEDAM Wees ef^/a ^ ê^i De eerste oplafie van De Kilometer-Kampioen het spannende boek van A D Hildebrand vindt met sneltreinvaart zijn weg naar tienduizenden enthousiaste lezers van 8 tot 80 Wees er vlug bij om voor uw gezin een exemplaar bij de winkelier te bemachtigen Ook verkrijgbaar bij de fabrikanten De 120 prachtige g,ekleurde plaatjes brengen het gehele interessante bedrijf der Nederlandse Spoorwegen m beeld en hebben een wedstrijdletter waarmee u kunl deelnemen aan de speciale wedstrijd met honderden prijzen door de N.S ter beschikking gesteld De plaatjes heeft u vlug bij elkaar want ze zijn gratis bij DRIE bekende kwaliteitsproducten de heerlijke A.J.P.-pudding de brosse en voedzame Hooimeijer-beschuil en de fijne pittige VS-pepermunt il ^ Goed I Van De ruim 10.000 bezoek * t)ev«lkt«n tijdens de sele elftallen Iieölten hoewel techniek en Ilchaamscoodi goed voetbal knimen ge » ra met de rust met 1-fl De A-ploeg met 2-0 Gesmeerd liep de machii ¦ A-Dloeg In " ie voorhoede ' k&e " Vonhoff de „ gr < •• In met zijn geraffmeer < bracht htj nog wel eeiis v in de B-defensie waarin v terholt door uitstekend p Vloeiend waren die combii ' de A-voorhoede in tegensti die van de B-aanvalslini I het voor de rust wat met stoten ging In Jopfdzaak ' het gevolg van het feit d do Harder op dit zware v ' moeilijk weg kon komen < waarmede ook Henk Ten ' eerste instantie te kampen wijl V d Bogert opnieut zich als rechtsbuiten niet ¦ op z'n plaats te voelen I ~ ven remde middenvoor E het tempo van de B-voorh Van dit alles was eel '¦ sprake meer in het laatste I Toen was de B-ploeg volk ' zelfs meer dan dat aan di en had in die periode zekc genpunt verdiend Dat dil moet op rekening van Kr ¦ den geschreven die zijn do digde als in zijn beste daj j deze vorm nog altijd de I I derlandse keeper is Een vloeiende combinat Tolmeyer en Vonhoff stel I genoemde in staat A met schot de leiding te geven Krist CS werden daarna delijk voor problemen ge ze slechts met moeite ve I op te lossen waarbij ook goed werk deed We zeiden het reeds an I het beeld in de tweede h « het voor de rust meer op monstratle in die tweede het een strijd van uitsteken die fel oplaaide nadat Tol d Sluis in staat had gt stand op 2 — O te brengen Bertus de Harder werd te beter speelde niet alleen i Clavan maar betrok ook c voorhoede-spelers in het sp was alleen aan het uitsteke van Kraak te danken dat sief geen doelpunt oplever West A met 2—0 won UIT DE Q.Ü.K Kameo favo voor titel Wanneer in de eerste k terdag Kameo er in slaagt > ¦ uitwedstrijd tegen DSW tot einde te brengen dan begi gunstig voor de club uit 1 dijk uit te zien Wij achte sterker dan DSV en gelen om ook beslist in een ave DOSC Is stellig sterker c en wij geven de Doldenï goede kans op winst In de tweede klasse telt strijd Huizen — Sparta dutol als Sparta — Doom en Doorn ¦ zulks ter voorkoming va ' grote reizen op Zaterdag De winnaar en dat kon in de club uit Nijkerk wel krijgt er dan meteen vier p SSVU zal wel van RDZ2 Voor Samos 8 en Terre N ten we de kansen resp te luwen 3 en Altius 3 niet < In de eerste klasse ZtMic I ons de resultaten niet twi I Excelsior 2 zal wel van Soe tier 2 winnen terwijl Sa [ File's wel zijn meerdere zi erkennen In de tweede klasse zal ei nig of geen verandering in I hjst komen Samos 7 kan < \ overwiiming behalen op i kwartier 3 Zwaluwen 2 • sterker dan SKV3 terwijl i wel weinig m-oeite zal he Excelsior 3 Korfbalprogran K.N.K.B Noord Holland Ie Masse I J Weerbaar Rohda—Koog Zaï wit—Eoda Archipel—Weste j 2e klasse A DED—Vog [ Ready — OBZB Olympia—DV ¦ lust—DTV 3e klasse A Altlus — Soestt Hespa — SKVi KVD—Holvei N'ham I Res Ie klasse Luto 2 — SVI ' Wit a—Allen Weerbaar 2 \ Res 2e klasse B Samos S — I 3 I>ED 2 — ZKV 2 Oosterto Rohda 3 Ees 3e klasse B DVDArchipel 3 — Samos 4 DTV 8 ¦ G.U.K.B 16 Masse Zat DSV—Kar - DSV 2 26 klasse Huizen—Spart I EDZ 2 Terre Neuve—Altlu ö — Zwaluwen 3 3e Wasse Kameo 2 — DOSC 7^^y - ï^O 2 — Filos 3 SVMM Ie klasse Zondag Soestei "- excelsior 2 Samos fr—I-ilo ' - ie klasse Zwaluwen Ters 2 — BKcelsior 3 •- Samos 7 36 Masse KVS—Samos 9 — iUoa 2 Tovers 3 — Olympi Hockey voor dames ' De hoekey &?'^"'^ voor Zondag ' het r.ïJ^l '?^^*^!''' ^ ön in 21 nJ ° wedstrijden zul Iwfcmber op hot terre - 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 November 1954 - 62e Jaargang No 158 Pagina 9 D9B 99 6780 49999999999 Zaalsportavond in de Beatrixhal Advertentie SPOl{[eiiSPE Goed prof-voetbal ^"" ^ ^° s ^'' '" T T • 1 NBVB-A-ploeg in Jtlilversum Van een onzer sportredacteuren De ruim 10.000 bezoekers die gbtermlddag het Hilversumse Sportpark bevolkten tijdens de selectiewedströden tnssen twee Westelijke NBVB elftallen hebben hoewel het spekgladde en zware veld hoge eisen aan teciinleï en lichaamsconditle van de spelers stelden menigmaal van zeer goed voetbal kunnen genieten De A-ploeg won de wedstrijd met ü—O na met de rust met 1 — O te hebben voorgestaan VLUCHT OM DE WERELD 6 Over vliegen en veiligheid en de hele wijde wereld zien Heel erg graag had ik mijn vlucht om de wereld gemaakt via Indonesië Als militair ben ik daar twee jaar geweest en wat zou ik er nu na vier jaren graag weer eens hebben rond gekeken om te zien wat er sindsdien allemaal is veranderd en om oude bekende plekjes op te zoeken Helaas is het heel erg moeilijk om Indonesië binnen te komen als je er in het Neder landse leger geweest bent Je moet door de Indonesiërs wat men noemt eerst „ ge screened " worden Daar gaan weken of zelfs maanden mee heen Je moet formulieren invullen met allerlei gekke vragen over je militaire opleiding Ik kreeg op het Indonesische con sulaat in Den Haag een invulformulier toegeschoven met de mededeling dat ik eerst dit formulier zélf veertien maal moest overtikken en het dan veertien maal kon gaan invullen Dus heb ik helaas Indonesië van m'n reisplan geschrapt en ben van Bangkok naar Tokio gevlogen waarbij ik Indonesië links of liever „ rechts " heb laten liggen Begin November gaat de KLM op de luchtltjn Amsterdam-Tokio de Super Constellatlon gebruiken Dan zal men ó6k met de KLM toe ristenklasse naar Tokio kunnen vliegen want de Super Connie krijgt op deze dienst aocomodatie voor 30 eerste klas passagiers 15 toeristenklas passagiers en 7 sleep airs Tot heden vliegt de KIjM nog maar toeristenklasse tot Bangkok Om tien voor acht ' s morgens stijgt de „ Clipper White Falcon " vanaf het Don Muang vliegveld bt | Bangkok op Ik zit nu „ luxueus " helemaal achter in de staart ver van de motoren met een pracht uitzicht op het natte sawah Iand-schap van Thailand onder me In een heerlijke sleep-air Onze machine Is een Douglas „ Super-Six " zoals de PAA die noemt een weinig veranderde uit voering van de DC-6B Een pracht machine comfortabel en luxueus heerlijk om in te vliegen De PAA gebruikt een verplaatsbaar tus aenschot tussen de eerste klasse achterin en de toeristenklasse vóórin Op deze wijze kan de eerste klasse naar behoeven uitgebreid of ingekrompen worden Onze „ Clipper White Falcon " heeft op deze vlucht 28 eerste klas en 23 toeristenklas zitplaatsen passagiers wordt dringend ver zocht vóór de start de gedrukte noodinstructies te lezen die zich bg elke zitplaats bevinden Deze veiligheidsvoorschriften worden door de Amerikaanse Civil Aero nautics Administration CAA streng verplicht gesteld Een zegsman van de PAA ver telde mfl dat alle bemanningsleden inclusief stewardessen elke 6 maanden een zogenaamde „ emer gencydrill " moeten maken Er wordt dan verondersteld dat een machine op zee moet landen Alle noodmaatregelen worden dan uit gevoerd rubberboten naar buiten nooduitgangen open passagiers helpen met zwemvesten aandoen etc Toen ik eens met de Comet van de Engelse BOAC vloog zag ik de steward eenzelfde zwemvest-de monstratie geven Ik vraag mij nog alttjd af waarom de KLM dit niet doet Ik kan begrijpen dat de KLM haar passagiers niet node loos ongerust vril maken Maar dit Is een belangrijke zaak en het Is een feit dunkt me dat de meeste KLM-passagiers in geval van nood niet weten w&éi de nooduitgangen zgn hoe de zwemvesten werken etc In ieder geval heb Ik van die noodinstructies heel wat geleerd Wist U bijvoorbeeld dat U een zwemvest nooit in een vliegtuig mag opblazen omdat U anders niet door de nooduitgang komt Zo ztjn er veel héél veel dingen die belangrijk zgn om te weten En interessant bovendien Ik zag hoe boven in het plafond van onze Super Six vier grote rubberboten met volledige uitrusting waren aangebracht Ook heeft elk vlieg - De A-pIoeg won met 2-0 Gesmeerd liep de machine van de A oloeg In de voorhoede was de kleine " Vonhoff de „ grote " man ' én met zijn geraffineerde passes braclit liü nog wel eens verwarring in de B-defensie waarm vooral Os terliolt door uitstekend ^ pel opviel Vloeiend waren die combinaties van de A voorhoede in tegenstelling met die van de B-aanvalslinie waarin he * voor de rust wat met horten en stoten ging In hoofdzaak was dat het gevolg van het feit dat Bertus do Harder op dit zware veld maar rooeilijlc weg kon komen een factor waarmede ook Henk Temming in eerste instantie te kampen had ter wijl v d Bogert opnieuw bewees zich als rechtsbuiten niet bepaald op z'n plaats te voelen Daarenbo ven remde middenvoor Rijshouwer het tempo van de B-voorhoede Van dit alles was echter geen spralte meer in het laatste kwartier Toen was de B-ploeg volkomen ja zelfs meer dan dat aan de A-ploeg en had in die periode zeker een te genpunt verdiend Dat dit uitbleef moet op rekening van Kraak wor den geschreven die zijn doel verde digde als in zijn beste dagen en in deze vorm nog altijd de beste Ne derlandse keeper is Een vloeiende combinatie tussen Tolmeyer en Vonhoff stelde eerst genoemde in staat A met een fraai schot de leiding te geven 1—0 En Krist CS werden daarna herhaal delijk voor problemen gesteld die ze slechts met moeite vermochten op te lossen waarbij ook Landman goed werk deed We zeiden het reeds anders was het beeld in de tweede helft Leek het voor de rust meer op een de monstratie in die tweede helft was het een strijd van uitstekend gehalte die fel oplaaide nadat Tolmeyer v d Sluis in staat had gesteld de stand op 2 — O te brengen Bertus de Harder werd toen steeds beter speelde niet alleen meer met Clavan maar betrok ook de andere voorhoede-spelers in het spel en het was alleen aan het uitstekende werk van Kraak te danken dat dit offen sief geen doelpunt opleverde zodat West A met 2—0 won UIT DE Q.Ü.K.B Kameo favoriet titel voor Wanneer in de eerste klasse Za terdag Kameo er in slaagt de lastige uitwedstrijd tegen DSW tot een goed einde te brengen dan begint bet er gunstig voor de club uit Maartens dijk uit te zien Wij achten Kameo sterker dan DSV en geloven daar om ook beslist in een overwinning DOSC is stellig sterker dan DSV2 en wij geven de Doldenaren een goede kans op winst In de tweede klasse telt de wed strijd Huizen — Sparta dubbel even als Sparta — Doom en Doorn—Huizen zulks ter voorkoming van enkele grote reizen op Zaterdag De winnaar en dat kon in dit geval de club uit Nijkerk wel eenS zijn krijgt er dan meteen vier punten bij SSVU zal wel van RDZ2 verliezen Voor Samos 8 en Terre Neuve ach ten we de kansen resp tegen Zwa luwen 3 en Altius 3 niet ongunstig In de eerste klasse Zondag lijken ons de resultaten niet twijfelachtig Excelsior 2 zal wel van Soesterkwar tier 2 winnen terwijl Samos 6 in File's wel zijn meerdere zal moeten erkennen In de tweede klasse zal er wel wei nig of geen verandering in de rang lijst komen Samos 7 kan een flinke overwinning behalen op Soester kwartier 3 Zwaluwen 2 lijkt ons sterker dan SKV3 terwijl Tovers 2 wel weinig moeite zal hebben met Excelsior 3 Korfbalprogramma K.N.K.B Noord Holland Ie klasse Luto—Allen weerbaar Rohda—Koog Zaandijk BI Wit—Eoda Archipel—Westerkwartier 28 jilasse A DBD—Vogel Animo Eeady—OBZB Olympia—DVD Lamd mst—DTV 3e klasse A Altlus—Soesterkwartieri Hespa—SKV KVD—Holver Meo — Nham Res Ie klasse Luto 2 — SVK 2 Blauw wit 2-Allen Weerbaar 2 Rcs 2e klasse B Samos 3 — Blauw Wit 3 DED 2 — ZKV 2 Oosterkwartier 2 — Eohda 3 Hes 3e klasse B DVD 2 — SVK 8 Archipel 3 — Samos 4 DTV 8 — Olympia 2 G.TJ.K.B Je Klasse Zat DSV—Kameo DOSC •- ESV 2 26 klasse Huizen — Sparta SSVU — KDZ 2 Terre Neuve—Altlua 2 Samos ö—Zwaluwen 3 36 klasse Kameo 2 — DOSC 3 Vogel 5 ^ hrt KVO 2 — Filoa 3 Doorn 2 — Ie klasse Zondag Soesterkwartier 2 - tecelsior 2 Samos 6 — Filo's ' e klasse Zwaluwen 2 — SKV 3 To vers 2 — Excelsior 3 Soesterkwartier S *- fcamo8 7 | e klasse KVS—Samos 9 Zwaluwen 5 - iiloa 2 Tovers 3 — Olympia 4 Hockey-oefenwedsirijden voor domes uitgesteld « Bf 5''?}=sy-oefenwedstrijden voor da TOari » '' ™<"^ Zondag 14 November het nïJ '%?^'^'^' ^ ön in verband met geslsM '' n*"'^P'^°ï^2™™a een week uit 21 N ™ ^ wedstrijden zullen Zondag Zwttn ' i " ° P het terrein van Klein ^ w,te|rland in Den Haag worden ge - Ongeveer 12.000 toeschouwers heb ben in de avonduren in het stadion te Hengelo genoten van een buiten gewoon goede wedstrijd tussen de Beroeps-elftallen van de districten Oost en Zuid een ontmoeting welke tegen ieders verwachting in door de Oostdijken met 4—0 werd ge wonnen Voor de rust maakte Charly v d Weerd het eerste doelpunt waarna in de tweede helft Meyers ééiraiaal en Epie Jansen tweemaal het net vonden West tegen Zuid in het Stadion Volgende week V^Toensdag 10 Nov wordt in het Staddon te Utrecht een lichtwedstrijd gespeld tussen een Westelijk KNVB elftal en de Zuide lijke ploeg aanvang 7.30 uur Deze wedstrijd is bedoeld als voor bereiding voor het Zuidelijk elftal voor de wedstrijd Luxemburg Zuid-Nederland Straf „ Maurits " opgeheven Door het secretariaat van de sport vereniging „ Maurits " is Woensdagmid dag het volgende telegram van de KNVB ontvangen „ Voor zeven November in gelast competitie wedstrij d Maurits — Roermond " De tegen Maurits genomen strafmaat regel — uitstoting van de elftallen van Maurits uit het competitieverband — Is door de commissie van beroep in over leg met de urgentiecommissie ingetrok ken Profclub ^^ Hertogstad '' opgericht Te " 3-Hertogenibosoh is bij nota riële akte en met een aandelenkapi taal van f 100.000 opgericht de Be roepsvoetbalclub N.V J>e Hertog stad " Directeur is de heer J de Swart Hangende de bemiddelings pogingen tussen de KNVB en de NBVB zullen geen pogingen in het werk worden gesteld spelers voor de nieuwe profclub aan te trekken Simultaanseance van Lasker '' In de Studentensociëteit PHRM aan het Janskerkhof alhier gaf gister avond prof mr A W Hamming een simultaanseance in het bijzonder voor de eerstejaarsleden van de Utrechtse Studentenschaakvereniging Lasker Prof Hamming speelde aan 23 borden en had ca vier uur nodig om alle partijen te beëindigen Hij won 18 partijen verloor er een tegen de eerstejaars C A Schucking Kool terwijl hij vier partijen remise maakte tegen de heren F W Arthel Eector Sen Vet Houtsmuller Kap pelle en de eerstejaars Hornsveld De Zesdaagse te Dortmund Donderdagmorgen vroeg luidde de stand in de Zesdaagse te Dortmund 1 Gillen—Terruzzl Lux.-It 202 pnt ï Roth—Buoher Zwlts 199 pnt 3 Car rara — Forlinl Fr 193 pnt 4 Bruneel — Accu België 130 pnt Op 1 ronde 5 ZoU—Welnrlch Did 93 pnt 6 Schulte—Peters Ned 87 pnt Op 2 ronden 7 Gieseler—Donike D 208 pnt 8 Van Vliet—Sohuerman Ned Dld 145 pnt Het Nederlandse-Duitse koppel Plan taz — ^ Bintner bezette met 9 ronden ach terstand de 12e plaats Feestavond van de M.C,,De Slipper '' Op Zaterdag 6 November a.s or ganiseert de Motorclub „ De Slipper " ter gelegenheid van het eerste lus tnun een feestavond in hotel „ Noord Brabant " alhier aanvang 7.30 uur Van 7.30 tot 8.30 uur zal er gele genheid zijn het bestuur te felicite ren waarna het Cabaretgezelschap Gert Kommer de aanwezigen onge twijfeld aangenaam zal bezig hou den Weer visuitzetting in „ Strijkviertel " Donderdag a.s om 11 uur v.m zal een gedeelte van de door de Alg Utr Hengelaars Ver bestelde pootvis door de Heide Mij worden afgele verd 650 kg meerzomerlge kar pers zullen worden uitgezet in de 15 ha Plas STRIJKVIERTEL te Ou denrijn terwijl binnenkort nog 4000 kg voorn en brasem voor deze plaa zal volgen De visuitzetting in de Plas Vech ten t.w 1000 kg twee zomerige karpers en 3000 kg voorn en brasem zal nog nader worden bekend ge maakt alsmede de uitzetting In de Plas Nedereind te Jutphaas — De Noordkoreaanse regering heeft de voorzitter van de Zuid koreaanse nationale vergadering schriftelijk uitgenodigd tot het voe ren van onderhandelingen over de VT66(Jzame hereniging van Korea — BQ de overstromlngsramp bQ Salerno zijn volgens officiële gege vens 211 personen om het leven ge komen 92 personen worden nog ver mist De Bondsploegen van de NBVB — die onder de naam „ West " en „ Zuid Oost " in het veld zullen komen — voor de wedstrijd ten bate van het Comité Vluchtelingenhulp ' 54 welke naar men weet Zaterdag 6 Novem ber a.s in het stadion de Vliert te ' s-Hertogenbosch wordt gespeeld zijn als volgt samengesteld West Doel Kraak Den Haag achter Mesman Boskamp belden Amsterdam midden Van de Bo gert Utrecht Krist Den Haag Bak Rotterdam voor Tolmeyer Vonhoff Gallis allen Amsterdam Clavan De Harder beiden Den Haag Zuid-Oost Doel Kosters Twen te achter Dormans Fortuna W Hendriks Graafschap midden Strolenberg Rapid Van der Hart Fortuna Gubbels Venlo voor Sijbers Venlo Van der Weerd Graafschap Van Melis Rapid Meyer Graafschap Dingena For tuna Merkel terug naar HBS Zoals men weet heeft de Oostenrijker Merkel krachtens een overeenkomst tus sen HBS de club waaraan hij contrac tueel verbonden is en de KNVB de trai ning van de Nederlandse elftalclub ge leid voor de wedstrijd tegen België op 24 October J.I De overeenkomst gold slecht » tot en met deze ontmoeting en sindsdien wijdt Merkel zijn krachten weer uitsluitend aan HBS In de kwestie van de opvolging van Jaap van der lUeck als bondstrainer is nog geen beslissing genomen VEILIGHEID Wat b|j elke vlucht met de Pan American World Airways steeds weer opvalt Is de grote aandacht die besteed wordt aan de veiligheid Voor elke start geven stewards en stewardessen een demonstratie van de werking van het zwemvest De "^ door HUGO HOOFTMAN onze luchtvaartmedewerker die om de wereld uliegt J tufg een nood-radlo aan boord die er uitziet als een koffiemolen Men moet draaien om stroom op te wek ken ONTMOETING Eén van de aardige dingen van vliegen is dat je In een vliegtuig welhaast altijd interessante mensen ontmoet Meestal zijn luchtreizigers heel interessante persoonlijkheden die heel wat kunnen vertellen Een buitengewoon aardige ontmoe ting had ik in die „ Clipper White Falcon " daar ergens hoog in de lucht tussen Bangkok en Hong kong Een ontmoeting met een andere rond de-wereld-vlieger Zijn naam is Walter Plaut hfl is nü Amerikaan maar Duitser van ge boorte Walter Plaut vliegt niet zoals ik om de wereld in een maand maar in anderhalf jaar Hij is op 4 Juli 1953 uit New York vertrok ken Als hij straks met Kerstmis thuis komt zal hij 130 landen heb ben bezocht 250.000 km hebbeu gevlogen met meer dan 50 verschil lende luchtvaartmaatschappijen een afstand van meer dan zesmaal om de aarde Tot m'n niet gerin ge verbazing sprak Walter Plaut uitstekend Nederlands Niet al leen heeft hij Nederlands bloed in zich maar vóór de oorlog woonde hg jarenlang in Djokja waar hij o.a meewerkte aan de restauratie van de Boroboedoer Archeologie is zijn grote hobby Hij heeft in New York een groot reisbureau Het zal U niet verwoiideren dat Walter Plaut me urenlang verteld heeft over zijn ervaringen hoe hij heel Zuid Amerika doortrok en er de oude Inca-cultuur bestudeerde hoe hij films maakte van vrilde diereu in de oerwouden van Afrika hoe hij een week doorbracht bfl Dr Schweitzer in Lambarene die hïj tot z'n vrienden mag rekenen Zo -' als hg ook wfllen Dr Plesman tot z'n vrienden rekende die hg al in 1919 op de ELTA leerde kennen en die hij nog kort voor z^n dood in Den Haag bezocht Walter Plaut is een fantastische kerel en vele artikelen alleen al over hem zou ik kunnen volschrij ven Hij heeft op deze reis al 8 paar schoenen versleten Hij heeft gebruik gemaakt van ezels en paarden kamelen en olifanten Hoog tempo en veel spanning De gisteravond in de Beatrix-hal door Sport Contact Utrecht ouder auspiciën van „ Stadsontspanning " georganiseerde zaalsportavond is een succes geworden Ruim 1000 be zoekers zijn getuige geweest van uitstekend micro korfbal en zaal handbal en hebben zich ongetvrtj feld geen moment verveeld Van iets minder gehalte was het volley bal een gevolg van het feit dat hier niet zulke sterke ploegen in actie kwamen en de sterkte nogal uiteenliep Tweemaal tien minuten duurde de dames volleybalwedstrijd tussen SOS Utrecht en VVV Veenen daal En hoewel SOS niet op z'n sterkst op de tegels verscheen had de ploeg weinig moeite om in die 20 minuten een 26—8 score te berei ken Ook bij de heren een wedstrijd tussen de twee Utrechtse ploegen UPS en Animo weinig spanning Na de eerste tien minuten noteer den de Utrechtse politie-mannen ' n 15—6 voorsprong het einde kwam met 26—14 Van uitstekend gehalte was de daarna gespeelde miero korfbal-wedstrijd tussen AW uit Amster dam en HKV Den Haag boven dien een strijd tussen twee volko men gelijkwaardige ploegen Het verschil bleef dan ook steeds maar tot één doelpunt beperkt In eerste instantie was de Amsterdamse ploeg AW meer aanvallend nam een kleine voorsprong maar toen de Haagse ploeg zich aan de omstan digheden had aangepast behield zij het beste spel Tot driemaal toe kwam HKV voor maar steeds wist AW weer gelijk te maken Tot in het derde speelkwartier HKV op nieuw de leiding nam 6—5 en die voorsprong toen niet meer afstond Opvallend was ' t hoge tempo waar in dit spel gespeeld werd met mej Baas en Bos beiden HKV en Ver steeg AW als uitblinkers Zcudhandhal De zaalhandbalwedstrijd tussen Amsterdam en Arnhem heeft de vele belangstellenden door zijn hoge tempo de sensationele wijze waar - De Douglas „ Super-Six " Constella tion een variant op de DC-6 B fietsen en bedjah's riksjah's en andongs uitgeholde boomstammen en stoomboten Hij vloog in alle mogelijke vliegtuigen o.a In de Comet Hij houdt van vliegen maakte zijn eerste vlucht al bi 1913 in Duitsland Na deze reis zal hfl totaal in zijn leven 2 % mil lioen km hebben gevlogen „ U komt uit Boskoop Is dat niet die plaats waar die appels vandaan komen „ Mooie van Bos koop " " Ik was wèl even per plex dit hoog in de lucht tussen Bangkok en Hongkong uit de mond van deze Amerikaan te horen Als „ rond-de-wereld-vlieger " voel de ik mij bij hem vergeleken wel heel héél erg kleintjes Allemach tig deze man ziet wat van de wereld Nederlandse deelnemers Rallye Monte Carlo De KNAC heeft niet minder dan achttien inschrijvingen ontvangen voor deelneming aan de Rallye van Monte Carlo Het zijn de volgende Startplaats München H G Amdt overveen Panhard dr E N v d Bergh Amersfoort Opel Kaptan A Blansjaar ' s-Gravenhage DK W J L Flinterman ' s-Gravenhage DKW J A J Heidendahl Utrecht Peugeot 203 R M E F Sevenstern Maastricht Jaguar mark 7 R Slotemaker ' s-Graven hage DKW D W van Voorden Zaltbommel Porsche W van Zij II Arnhem Opel Rekord V Dassen Maastricht merk onbekend Startplaats Monte Carlo C Har laar Amsterdam Panhard T Dik Haarlem Fiat 1100 tv Startplaats Lissabon M Gatsoni des Bentveld Aston Martin Startplaats nog onbekend J Huls ker Jr Rotterdam Fiat I A Langestraat ' s Gravenhage merk onbekend C Richterich Heerlen merk onbekend J Verkamman van Keulen Arnhem Vauxhall of Mer cedes dr J M Beekman ' s-Gra venhage Simca Aronde startplaats Monte Carlo of Lissabon De Robben verbeteren Nederlands record In de overdekte zweminric.itlng aan de Kapelstraat te Hilversum heeft een nloeg van de zwemverenigins De Rob ben het Nederlands record vier maa 200 meter vrtje slag estafette belanp-llli verbeterd Dit record stond op naam van LZO te Leeuwarden met een tfld van 9 min 17.2 sec De Robbenploeg maakte een tijd van 9 min 10.6 sec en verbeterde derhalve het record met 6.6 sec De tussentijden van de vier zwemmers waren Kees de Wit 2 min 21.8 sec Arnöl Kayser 2 min 21.8 sec Harry Lamme 2.min 16.8 sec Herman Willemse Z min 10.2 sec op de doelverdedlgers hun heilig * dom verdedigden en ook door d « wijze waarop goals tot stand kwa men van het begin tot het einde ge boeid Overeenkomstig de verwachtin gen was Amsterdam iets sterker doch Arnhem — en inzonderheid da doelverdediger — heeft zich uit muntend geweerd Eerst na zes mi nuten viel het eerste doelpunt door Amsterdam gescoord spoedig werd het 2—0 Arnhem bracht de stand Of 2—2 de enige maal dat Am hem gelijk kwam Amsterdam liep naar 5—2 en leidde bij de rust met 6—3 In de 2e helft werden de doelpun ten meer gelijk verdeeld waarbij bleek dat de Amsterdamse doelman van na de rust niet die capaciteiten bezat van Martini Aalsmeer die voor de rust onder de lat stond BIJ een 10—7 stand voor Amsterdam miste Amsterdam een strafworp welke luxe ook de Arnhemmers zich permitteerden doch die desott " danks tot 10-9 inliepen Amsterdam scoorde juist voor tijd 11—^9 waar mede het einde van deze wedstrijd kwam Het talrijke publiek kreeg een voorproefje van de zaalhand balcompetitie welke in December en Januari a.s in de Margriethal verspeeld zal worden waarbij dan de competitiestand de teams Inspi ratie zal geven Oriênteringsrit van De Slotridders Op Zaterdag 13 November 1954 or ganiseert de Zeister Autosportctab „ De Slotridders " een oriênteringsrit Het is ditmaal een oriênteringsrit over een lengte van 140 km verdeeld in een middag - en avondtraject resp 50 en 90 km Het parcours leidt over verharde wegen De rust van een 1 ^ uur tussen de twee delen wordt beniut voor een ge zamenlijke boerenkoohnaaltijd met worst in ' t Jagershuls De start vindt platas om half 3 bij ' t Jagersbuis te Zeist waar tevens rust en finish gevestigd zijn De ge middelde snelheid bedraagt 36 km per uur Insolirijven voor 10 Novem ber a.s bij de heer J Femer Oud Arnihemseweg 252 te Zeist telefoon 3195 Er wordt gereden in een sport - en tourklasse Voor de winnende equi pes zijn buiten de normale prijzen voor elke klasse een tweetal fraaie wisselbekers besohikbaar Tamadoura geklopt op Duindigt Van onze paardensportmedewerker Slechts vier dagen na de grootse demonstratie van haar klasse heeft Tamadoura gisteren op Duindigt een onverdiende nederlaag moeten lij den die haar niet blameert maar wel de jockey en/of trainer Truus onder H J v d Kraets won met twee lengten van het veld dat door afwezigheid van Boekenier en Gret tello geen kanspaarden van formaat meer bevatte Tamadoura ongeveer 8 kg beter dan Korldon had ook deze keer tweede ren in Nederland gemakke lijk kunnen winnen Maar jockey Ossendrijver begon haar van start af te houden en te hinderen in haar galop zodat zij haar kracht en adem verspeelde en tot de zesde plaats terugzakte Een slechte indruk maakte het dat Truus ook bij trai ner G J Riem nu won Montané boekte een dubbel suc ces Zelf bracht hij met Silver Slip per eerst Colubus tot capituleren en weetstond daarna gemakkelijk de aanval van Douce France In de laatste ren won zün discipel Benja min zeer verrassend onder jockey Groos Leo Axkit eertijds op Merevelds winterbaan zo roemrucht stond in de handicapdraverij niet ongunstig en hij gebruikte zijn kansje uitstekend Van start af pakte hij stevig aan en wist zich tenslotte van Persinunor los te maken Sita maakte In de tweede draverlj kort na de start een fout maar des ondanks wist zij mooi te winnen van Quirina Fanfare die steeds geleld had Zo goed herstelde Rotecta zich in de eerste draverij niet van de fout die haar kort na de start veel terreinverlies bezorgde Toch werd zij nog tweede achter Riolette De uitslagen luiden toto per tien eenheden Caballeroprijs ren 1350 m 1 Sneeuwvlokje 2 AUuvio 3 Rodde laar W 57 PI 33 35 Cov 36 K 95 Toomel D-priJs 2040 m 1 Riolet te 1.33.2 2 Rotecta 3 Quick Mai re W 34 PI 12 12 17 Cov 44 K 61 Commando Patrolprijs ren 2100 m 1 Truus 2 Pepito 3 Aquavit W 47 PI 19 32 Cov 43 K 106 Theo Bascomprijs 2000 m 1 Sita 1.29.7 2 Quirina Fanfare 3 Rita Rosa W 33 PI 17 19 60 Cov 89 K 60 Corridaprüs ren 1800 m 1 Silver Slipper 2 Douce France 3 Columbus W 26 PI 12 11 Cov 31 K 36 Terraiseprijs handicap 2000 m 1 Leo Axkit 1.26.7 2 Persim mon 3 P Louis II W 38 PI 18 17 21 Cov 39 K 54 Comtesse Lu cienneprijs ren 2100 m 1 Benja min 2 Karioka 3 Phikita W 118 PI 36 26 13 Cov 104 K 191 Nederlandse ploeg voor Brit Shield Aan de jaarlijkse wedstrijden om het Britannia Shield welke van 5 tot en met 12 November te Londen worden gehouden zal een Neder landse ploeg deelnemen welke als volgt is geformeerd Boksen Bantamgewicht sold Ong A Kwien vedergewicht hofm Te ters lichtgewicht sold Kanters licht weltergewicht matroos Verha gen zwaar weltergewicht marinier 2e kl Lenders middengewicht sold Sjouwerman haUzwaar gewicht Ge rards en zwaar gewicht serg De Vries Schieten Maj wnr Cramer kapt Von Brücken Fock kapt Van der Linden Ie It Polman en Ie It Vao Buren Schermen floret Mej Reep sa bel kapt H Los degen kapt It ter zee F O van Kregten Zwemmen 200 yards vrije slag mar Zijls»a 200 yards schoolslag sold Jaspe:s 500 yards vrije slag serg De Wit 100 yards vrije slag sold smits 100 yards rugslag soli Ie klasse Halvorsen 100 yards schoolslag sold Wiltenburg 4 x 66 2/3 yards wisselslag estafette mar Peters serg De Winter serg Keetelaar de vierde man wordt nog - rngewezen 3 x 66 2/3 yards wissel ¦ Vi estafette sold Smits sold Ie l£l Halvorsen en sold WilteiAuM 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Pagina ' TEXTIELGROOTHANDEL vr voor het MAGAZiJx flink accuraat MEISJE leeftijd pl.m 20 jaar voor het gereedmaken van bestellingen Gewenst MULO-opIeiijij en goed handschrift Br m voU inl en opg verl sal ond no 1891 u.R = 5y Fritz Imboff Wiednerbauptstr 17/4 Wenen IV OOSTENRIJK Gut rasiert auf der Bühne " goed geschoren op de planken „ Soms draag ik een baard op het toneel maar die i's dan vals want in mijn kleedkamer is m'n Philips „ PhiliShave " Snelscheerapparaai altijd bij de hand Dat zorgt er wel voor dat ik onder die baard steeds pieklijn geschoren ben " Aldus deze bekende Weense to neelspeler Niet alleen in Wenen maar over de gehele wereld vindt U en thousiaste gebruikers Het grote scheervlak heeft twee ronde scheerhoofden met sleuven in alle richtingen Daardoor scheert de nieuwe Philips „ PhiliShave " zo razend snel en spiegelglad Over tuig U daar zélf van Vraag uw handelaar eens om U dit sublieme snelscheerapparaat te demon streren Ook betaalbaar per week of per maand Kleine Jan smu/f van allebei even gretig » Donderdag 4 November 1954 - 62e Jaargang No 158 NETTE LEERLINGEN GEVRAAGD DRUKKERIJ KEMINK Domplein 2 Haar 3 dagelijkse druppelsl even rijk aan natuurlijke Vitaminen als een lepel vol levertraai Halitran bevat 38.000 i.e Vitamine A S.500 i.e Vitamine D per gram Halitran geeft meer weerstand te gen griep bronchitis en andere ziekten Voorkomt en be strijd.t racliitis Kweekt sterke been deren en een gaaf gebit Zijn er in Uw gezin lastige levertraan-lieverdjes Beknor ze niet Stap rustig oVer op Halitran Van dit lichtverteertaare cnn'cntraat hoeft U maar 3 drup peltjes te geven op een schepje suiker of in de pap Want Halitran bevat ca 60 maal méér Vitaminen dan gewone levertraan Louter natüürlgke en natuur reine Vitaminen uit verse levers van de edelste arc tische vissoorten Het constante hoge Vitaminen-ge halte wordt U gegarandeerd door het officiële „ Norske Institut for Ernaeringsforsking " te Oslo Noorwegen Kleine kinderen krijgen Halitran - druppels Voor oudere en volwassenen zijn er de Halitran-capsules - ^ Halitran ca 60 maal meer Vitaminen dan gewone levertraan Moeders Vaders Opa's Oma's üaai nu een KLOK-PAKKET Uw winkelier krijgt elke week méér \ GARANTIE De bekende Zeepfabriek „ De ^ Klok " geeft hier in het openbaar deze schrif telijke garantie Als de wasmiddelen uit een Klok Verrassingspakket niet beter bevallen dan de producten die U nu ge bruikt dan kunt V het lege of half-lege pak of het half gebruikte stuk Klokseep eenvoudig naar Zeepfabriek „ De Klok " te Heerde terugsturen U ontvangt dan Uw geld terug èn de postzegels f 49.75 Nieuwe Klok-Pakketten | met andere verrassingen | PHILIPS „ PHILISHAVE " SNELSCHEERAPPARAAT U verdient Uw cadeau zelf met internationale garaniie Mei recht het meest gevraagde droogscheerapparaat ter wereldl Het is helemaal GRATIS Het kost U geen cent extra Die wasmidde len hebt ü precies nodig U koopt niet te veel Maar omdat U ze bij elkaar koopt in één pak daarom krijgt U een cadeau er bij 1 U bent dan een echte Klok-artikelen ver bruikster en daarom krijgt U een verrassing Hoe kan dat Altijd iets moois I Ook Uw schat is het leuke speelgoedje uit het Klok Ver-rassingspakket dubbel en dwars waard En U krijgt ' t notabene helemaal GRATIS Zeepfabriek „ De Klok " koopt al die cadeautjes bij tienduizend tege lijk Veel goedkoper dan U ' t ooit kunt Daardoor geen rommel geen prullen maar altijd iets aardigs iets nieuws Zonder één cent extra Probeer ' t ook eensl Honderdduizenden gingen f 1.42 U al voori Dat haalt U allemaal uit één Klok-PakketI v «-^ iö Doe de was met Snel werkend Sneeuwwit Beter dan wat ook Uw was witter dan sneeuw en even zacht Per groot pak 37 cent • Het Klok-Pakket be vat maar liefst twee van die pakken Snel werkend Sneeuwwit Zó'n pak kost los ge kocht ook 37 cent Wilt U een cadeautje voor niets Koop Uw wasmiddelen bij elkaar Koop het Klok-Verrassingspakket Gegarandeerde prima artikelen van een bekende fabriek Lagere prij zen En een verrassing U doet Uzelf tekort als V deze kansniet grijpt ^ Dit zijn enkele van de leuke ver rassingen,die U in het Klok-Pakkei vindt Echte pure Klok - zeep ' n dubbel stuk Rijker schuimend En toch maar 27 cent Zacht voor gezicht en handen Mijn zoontje is gewoon verzot op groentesoep die ik zelf maak Maar laatst gaf ik hem Royco Die had ik in 10 minuten klaar En hij smulde even gretig Trouwens mijn hele gezin vindt ze even lekker als mijn zelfgemaakte Waarom zou ik voortaan niet altijd Royco groente soep nemen ' Ze geurt even pittig naar de malse frisse groenten als mijn eigen soep Voor wol zij fluweel en andere tere stoffen dit synthetische wol wasmiddel Een groot pak kost maar 41 et ZWAARSPAHKEKD STRIPBOEKJE VERZILVERD GEBAKVOBKIE uM Reken nu eens meel 2 pak Snelwerkend Sneeuwwit f " 741 dubbel stuk rijkschuimendeKlokzecp f - 27 l pak alkalivrij Klikwolwasraiddel f - 41 Ga nü halen ' Wie weet wat er voor ver rassing uit komt Misschien voor Uw kind voor Uzelf voor Uw man of voor Opa Iedereen heeft een kans U ^^- „ IVassen moet ik toch Wasmiddelen moet ik toch hebben Dan koop ik ze net zo lief in zo'n Klok-Pakket ' t Kost niks meer En er zit steeds een andere ver rassing inl " f 1.42 smm Dat kost een Klok-Verrassingspakket ook Maar - daar krijgt U dan nog een verras siiig bij Ziet ü wel U betaalt belzelfde KIJK ' M SPÜiMgV SCHAIIIG KOGELÏAAS " En ngg veie vele andere Zeepfabriek „ De Klok "- Heerde l ''«- ""^^ ÏÏ.eurenaaoorae ^ Vp 18S4 TfiECH TSCH NIEUWSB Problemen katoei f Japa ^ onze Ic „ P problemen van de kat « 1'5 bedrUven omvat well ';• iMnsdag ta een perscon » Ö"".'veel aandacht is besti " Sf Nederlandse industrieë ï t 1949 verenigd In de K "^ i.dustrieT welker leden in fo l vfn di totale export va • IZstrie hebben geexporte S'etënindustrie de tweede ex „<./ e industrie aldus zei „ ilter van de K.R.L dn r rkens te Enschede is ui tlrf^ieresseerd in het be ïandelspolittek terrem van Kndse maar ook van de i | en van andere landen Men heeft daarom de Nede rJcnng met klem gewezen gfi èujle herleving van het £ " cvaar Er kan op zichze bezwaar tegen bestaan dat Ja de General Agreement on Tri Sl.,ifs CATT wordt toe ifiis dit land de regels van ci i ' iVlo en internationale beh eid in acht neemt Praktij noaii vóór de tweede oorlog " kunnen niet worden aa ian zou onze textielmdustri ' an stellig de dupe worden IVii seloven aldus de heei kens dat ons huidige loer « iet verder kan worden op iondcr dat dit ernstige gevolg ' fcizc exportpositie en daarmi t werkgelegenheid in onze ic mét zich mee zou kunne J itsn gen loon-niveau Oi-.aetwijfeld zal de laatsR rni'do een krachtige stimula tot ' > erdere verbeteringen m « anisatie en efficiency alsm leii zo mogelijk m sneller verder gaan op de weg van i dering der arbeidsintensivite autumatisering Dat het niet sloten is dat een en ander t zal moeten gaan met het i van arbeidskrachten is duide Spr wees tenslotte op het van een mild fiscaal klimaat textielindustrie in staat te Algemene havensta in Australië De 26.000 havenarbeiders voornaamste Australische havi gisteren in staldng gegaan i test tegen een voorgesteld v werp dat aan de werkneme recht wil geven de quota var ders in elke haven aan te een recht dat tot dusver d vakverbond werd uitgeoefer itaking begon Dinsdag met uur'-actie van - de - havenarbei Sydney Het standpunt van de stal inmiddels versterkt doordat bourlractie het wetsvoorstel afgewezen De minister van Holt verklaarde dat de stake communisten tot hun actie zi gezet Hij kondigde aan dat gering overweegt extra-bevi den te vragen als er een pof worden gedaan om het parlei trotseren CONTANTE PKIJZEN AMSTERDAM 3 November — 10.6214—10.6354 New York 3.80 / Montreal 3.92%—3.92 % Parijs 1.0845 Brussel LSBVs—l-eOVe P 90 27—90.37 Zurich 86.72—86.82 vriie Irancs 88.71-.-88.81 St 72.92—73.02 Kopenhagen 54.e O.^lo 93.04—53.14 Braz dollar ao^E Argentijnse verrekenh - 3.83 % Japanse verrefcei lar 3.80 %— 3.8IV2 Turkse verre dollar 3.80—3.81 Telefonische avondnoterl Amsterdamse Beurs 3 November Ter vergelijking is deciële slotkoers van hedeirdag ter beurze tussen has er achter geplaatst.Kon Olie 507—512 5CPhilips 332—337 3 Unilever 430—43214 4 AKU 288—292 % 2 AD1NDA S van Pladju naar s;S Tj Priok gfiKKRITMDIJK 3 270 mijl W p;|s Landsend naar Miami «.^ LDERAMIN passeert 3 Fl ï*A>v nisterre naar Duinkerken lMBRSKBRK 3 van port Swettenhajn naar Singapore lii^IOR passeert 3 Lissabon naar Algiers AMSTBLBURG 2 vaji Monte - video naar St Vincent AMNENKBRK 3 y Yokohama naar Okinawa ARKELDIJK 3 nm te Boston | ARBNDRECHT 3 nm te Fao BAUD 3 van Amboa naar Makassar BEEKBERGEN 8 V Marans tft Swansea BENNEKOM 3 te Antwerpen BLOMMBRSDIJK 2 265 mül i '- Aden naar Karaclii 50NAIRE 3 640 mijl ZZW \ KS.Sl "^ i " Plymouth lORNEO 3 van Belawaa n — Pt Swettenham ¦ BOSKOOP 3 vm van Tampa 11 aar Brunsbuttel CALLISTO passeert Lizard naar R'dam CALTBX UTRECHT passeert ' nm Malta naar Sidon DORDRECHT passeert 3 " iglit 5;:iVENDRBCHT 3 te Antw Efc > DRACHT passeert 3 ouessant naar R'dam t ERlNNA 3 van Saigon naar '¦ Plad]u ECUBA 4 te Paramaribo B^RMES 4 te Port au Prince 50OGKERK 2 te Tanga ¦'^^ I^Msseert 3 Oporto naar ApaIa SS "» "• KaapstadPMa * '^ Philadel - ^ ah'n ^ „ passeert 8 Djed aan naar Belawan lS '^°^° = t ^ Mombasa ' t?''|?™OOM 3 v London Loosn^A "'^ verwacht rb?alS ^'''^'^- PasBeert 3 Gi KAAsn.n ^^"' Marseille i fr^am'lt^n ™" ^ o »"^ -- i Null - ""' Miri naar ^ S!J te A'dam * K < i ta Yokoliama 
MTRE CHTSCH NIEUWSBLAD Denderddg 4 November 1954 - 62e Jaargang No 158 Pagina 1 ^ A'dam Bubb llOii Bandar B M — Kendeng L '' 51/4 Maj u Mt 49 % N N PI Mfl 43 D.-Java B M 401/2 Dostk C M 14434 B Mil Vlco 221 / S " S B 621 ' 3 S « ubbei — S Bubbet C 47 Zd P Bubjnfl 60 Scheepvaart-Mljen HoU A mn 170 Java Ch P 1,10 K N St MM 168 ^ Kon Paketv 1451 / Kon « ott L 1461 ' Problemen katoen ' rayon - en linnenindustrle Japan bedreigt onze textiel-export _ groblemen van de katoen - rayon - en linnenlndustrie In ons land u \ 4 bedrUven omvat welke In 1953 een omzet hadden van 1.070.470.000 Kn ï)insdag in een persconferentie te Enschede besproken waarbij bij - '"" yeel aandacht is besteed aan de positie van Japan nf Nederlandse industrieën van de katoen - rayon - en Unnensector zjjn y ¦ 1949 verenigd in de K.R.L de Vereniging Katoen - Rayon - en Lin - nindustrie welker leden in 1953 voor een waarde van ƒ 337.000.000 z()nde ifncl ran de totale export van de „ gehele Nederlandse textiel - en confectie - 1 iimtrie hebben geëxporteerd en die na de landbouw - en voedingsmid - delenindastrie de tweede exportrice van ons land is de voldoende te reserveren voor inves teringen Want zo besloot de heer Geerkens ofschoon de Nederlandse textielin dustrie zowel wat de technische outillage als wat de organisatie van haar productie betreft een van de modernste van de wereld en zeker ran West-Europa is blijft de nood zaak tot verdere modernisering in alle opzichten bestaan Advertentie PflS^fl^PEiSj denk/tUi^AM *' '\ i / De dood vloog mee * Je titel en het omslag verraden reeds dat het lioek van Ernest K Gann „ De dood vloog mee " niet tot ie opwekkende lectuur behoort Maar wel is het uitermate boeiend en doordringend geschreven Het ver haal van een vliegtocht een gewone lijntocht van Honoloeloe naar San Francisco met de jonge energieke gezagvoerder Sullivan de oude tweede piloot Dan Roman de derde Wheeler en Wüby navigator met Spalding het kwieke stewardesje en ten slotte met 16 passagiers De start en het tiegin van de tocht verlopen normasd Maar dan komen de eerste kleine aanwijzingen dat er iets mis is Spalding kijkt in de spie gel en ziet een vertroebeld beeld Dan Roman voelt een vreemde stoot Beiden echter verwerpen de gedach te dat er alarm geslagen moet wor den Voordat de gezagvoerder zich rea liseert dat één der motoren niet goed loopt betrapt htf zich er op dat hij zich angstig voelt Hij is in slech te conditie om de schok op te van gen als één van de vier motoren in brand raakt De brand wordt ge blust maar er wordt een lek in de benzineleiding ontdekt Zo moet Sul livan het slecht bestuurbare vlieg tuig met te weinig benzine naar San Francisco vliegen " ' of een landing maken op de woeste zee De intense spanning die de vol gende uren op bemanning en passa giers drukt is prachtig beschreven „ The high and the mighty " ver K scheen ni Nederlandse vertaling van F V Oldenburg Ermke bij • het Thijinfonds in Den Haag Warner Bros heeft een film van dit boek gemaakt j»wjhïïnmÊ / / de cee/onfsmeftencJe tabfetfen \ BESCHERM U TEGEN VERKOUDHEID ' l > GRIEP KEELPIJN In büsj&S è 20 en flacons ó 50 tabletten Critiek op situatie in Holland Marsh Dijken te laag en te zwak ne,e industrie aldus zeide iTttfp van de K.R.L drs H ingrijpen van de overheid op het ge bied van planologische verbeterin gen Het rapport is openbaar gemaalct door Louis St Laurent de premier van Canada De commissieleden oefenden kri tiek op wat zij noemden „ zorgeloze nederzetting " Blijkens hun rapport achten zy het onverantwoord dat woningen straten waterleidingen enz zich in de laaggelegen overstro mingsgebieden slechts enkele voeten boven het normale peil van rivieren bevonden en dat in Holland Marsh honderden huizen gebouwd waren op rivierbeddingen en slechts be schermd waren door lage en weinig hechte dijken De verhoging en versterking van de dijken van Holland Marsh be hoeft volgens hen maar zestig dagen te vergen indien men modern ma terieel gebruilrt en energiek aan pakt en behoeft maar 500.000 dollar te kosten „ De Nederlanders " aldus de com missie „ hebben eeuwenlang gewoond op vlak achter dijken gelegen land Het zal wellicht moeilijk zijn hun vooroordelen weg te nemen maar zulks dient te geschieden in het al gemeen belang " Personeelbeleid ook bij Rijk op moderne basis De min v Binnenl Zaken prof dr L J M Beel heeft in ' t kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest de eerste driedaagse studieconferentie voor personeelschefs in ' s rijks dienst ge opend Deze conferentie waaraan door een dertigtal personeelschefs wordt deelgenomen is gewijd aan de psychologische kanten van de personeelsselectie Inleiders ïijn prof dr A M J Chorus hoofd van de rijkspsychologische dienst en dr C Sanders chef van de diagnosti sche afdeling van deze dienst Regering geka nt tegen revaluatie Een uit twee personen bestaande commissie van onderzoek heeft aan de Canadese regering en aan de re gering van de provincie Ontario ge rapporteerd dat zij de totale schade die de orkaan „ Hazel " in Ontario heeft aangericht schatten op 24.643.580 dollar Geadviseerd wordt de 17 mijl lange dijk rond Holland Marsh te versterken en te verhogen De twee leden van de commissie zijn J B Carswell en dr Bruce Shaw In hun rapport delen zij ver der mede dat de woningen in Hol land Marsh op de te versterken en verhogen dijken gebouwd moeten worden om nodeloos verlies van mensenlevens in de toekomst te voor komen Zij dringen aan op krachtig 2,45 vette kalveren lichte soorten 2,00 — 2,20 nuchtere slachtkalveren 1,16—1,27 zware soorten 1,35—^1,70 slachtzeugen 1,69—1,67 fijne jonge slachtvarkens 1,82 — 1.90 per kg lev gew VEILING SEPTER TIEL Veilingbericht der Veiling Septer te Tiel van Woensdag 3 Nov Resp grof 1 fijn 1 en keuken Appelen AUington Pippin 20—26 13—21 6—10 Bloemee 16—24 11—17 3—8 Cox Orange Pippin 38—54 21—42 8—23 Brab Belle fleur 10—14 4—6 Ellisons Orange 25—34 19—23 9—18 Engelse Bellefleur 8—12 Goudreinette 21—28 11—20 7—12 Dijk manszoet 12—17 7—10 Dubbele Bender zoet 10—12 4—6 Glorie van Holland 21 10—16 6—10 Jonathan 14—23 8—9 Jas appel 13 3—8 ¦ Kaneelzuur 8—13 4—6 Koningsrood 9—10 3—6 Laxton Superbe 20 ^ 25 8—14 Lemoen 11—15 7—8 No tarisappel 20—23 10—18 ^ 8—16 Sterap pel 24—31 15—19 4—10 Zuur kroet blank per 100 kg 260 Zuur kroet rood per 100 kg 150 zoet kroét per lOO kg 100 Peren Brederode 12—15 6—8 Bèurre Alexander Lucas 21—24 6—12 Beurre Clairgeau 23—28 18—^22 6—10 Emile d'Heyst 17—21 8—9 Gieser Wildeman 12—17 5—8 IJsbout 8—11 4—8 Winter jan 10—14 4—7 Nouveau Poiteau 9—10 4—8 Sint Remy 10—12 4—9 Pondspeer 10—12 7—8 Legipont 20—32 5 — IS Zwijndr wijnpeer 21 7—16 4—8 Peren kroet per 100 kg 100 Bramen 63—75 Alles in cents-per kg tenzij anders ver meld EIEEMAEKT VOORTHUIZEN Op de markt te Voorthuizen wer den aangevoerd 100,000 eieren Eier prijs f 18,50-f 19 per 100 st Algemene markt i 18.-75 per 100 st Kiloprijs f 3 op basis van 62 gram Henneneieren i 14,50-f 17 per 100 st Algemene markt f 16 per 100 st Redelijke handel Henri Matisse overleden Bekend is ook zijn werk als illu strator Henri Matisse zou 31 Decem ber 85 jaar zijn geworden Hij leed de laatste jaren aan een slechte ge zondheid Egyptenaar overleden in Veiligheidsraad De Egyptische afgevaardigde bij de V.N Mahmoed Azmi is gisteren in de Veiligheidsraad in elkaar gezakt en later overleden Het gebeurde tij dens de behandeling van de Israëli sche klacht over Egyptische be moeienis met naar Israël varende schepen in het Suezkanaal Nadat Azmi in elkaar was gezakt werd de zitting verdaagd Azmi sprak voor de tweede maal ter beantwoording van de Israëli sche eis tot teruggave van het Is raëlische schip Bat Galim en vrij lating van de bemanning toen hij ophield met spreken een slok water nam en voorover op de conferentie tafel viel Een van de eersten die hulp ver leenden was de Israëlische afge vaardigde Mosje Tov een arts Hij hielp Azmi in zijn stoel naar een be grenzende kamer brengen Later werd de Egyptenaar op een draagbaar gelegd en naar het zieken huis op de vijfde etage van het ge bouw van de V.N gebracht waar hij overleed WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mannheim 309 — 0,07 Kaub 228 4 0,01 Trier 238 — 0,21 Koblenz 269 — 0,04 Keu len 265 + 0,01 Ruhrort 481 J 0.01 Lobith 1100 0 Nijmegen 883 + 0.01 Arnhem 877 O Eefde 409 0 Deventer 309 0 Namen la Plante 171 — 0.09 Borgheren 4070 — 0.15 BeUeld 1210 + 0,07 Grave 500 — 0,14 Siotnoteringen New-Yorkse Beurs 28-U 3-1 28-10 — Eadlo-ontvangtoestellen zijn er in Nederland per 1 Nov j,l aan gegeven 1,942.105 tegen 1.931.683 op 1 Oct 1954 Siotnoteringen van Actieve Obligaties 3-11 staatsleningen Ned ' 63 3 % 104i'2 104 % 1021,4 10254 100 i/s lOOA lOOA Üi/j lOOH lOlA SOA 99i ^ 3li 101 % 3 % — 31,4 102 % 3 % lOOA 3 % lOOA ' 47 SVa 3 100 % • 37 3 """ Gr.-Obl Ned ' 51 td 1953 Cd ' 48 ld 1954 ld W Prov en Gem Leningen A'dam - 47 3 % 1 ¦' 102 % 102 % A'dam 48 3tó i 102 % 102 % Apeldoorn ' 47 3 — — Arnhem ' 38 3 — — Bandoeng ' 36 4 52i,i 53 Batavia ' 37 A » 82 % 8214 G'land ' SS n 3 — — dito 20 - l.'47I lOOA — ' 5 Hage ' 38 l/a — 102 dito ' 38 n 3Vj — — dito le en ' 37 3 — — Gron ' sa l-n 414 109i,'3d ' 38 3i,i ld ' 38 i Haarlem ' 38 3 Haarlem ' 47 3 Den Bosch ' 38 L'warden ' 38 iLeiden ' 47 3 N.H ' 471 Sii 3 dito le len ' 38 3 dito ie len ' 47 i — — Nijm ie L ' 37 3X — — R'd le 3e 1.'37 V5 — 102 % dito 38 1 3^4 1031/8 — dito ' 38 n 3 V.i 103 — Z H Se 1 ' 37 3 — — dito 2e l ' 38 ' t 10054 — dito 46 3 — — D,-len ' 47 3 981,8 Investeert 3 100 % Ned ' 62-64 3 lOlVg NWS eert iü 80ft N.-L ' 37 A S 99H Grootb ' 46 3 — 3-1 Ateh T 116 Baltim 27 % 111 C 261,4 Can Paf 50 % NV Cent 1914 Penss R 17 S.Pac 45 % 45 Un Pao 142 14Hi Aa Ch 93 Am.Can 41 Am,C&F 421/2 A Smell 3914 Am.T&T 172 Am Tob 60Va A Copp 41 % B Steel 82 B.Airpl 60 % Chrysler 66 D Aircr 53 % City B 44 % 873J lOVs 331/8 49 211/4 87 % 72 33',i 62 % 65 % 7OV2 54 46 % 363,i 98 % 12 801,4 62 % 5 % 50 361/2 57^8 G Year 95 Hudson 10 I Harv 34y8 I Nickel 52 % ITenT 21 % Ken Cop 901/2 Monta W 72 % Radio O 34 % Rep St 641/8 R Dutch 66 % Sears R 72 % Shell U 54 % 170 % S.Vae 461/2 58 St Br 37 % St.OHN 98 % Studeb la'/s Texas C 80 U.Corp 63 % O Aire 5 % U Fruit 50 % tJSRub 38 as steel 98-ü Westh Woolw 115=i 28 26 % 49ys W 17 % Actieve Aandelen Bank - en Gredietlnstell C H en 1 B 64 64 Nat Hand 155 % 157 % NBjntl CvA 200 201 Va govz 40=,i 42 % 38 % Industr OndememingeD 401 / 79 60 % 69 53 % 43 % 87y « 1421 57V2 42 % 90 % Alg K Onle 2811/3 Bergh's Jurg 307 V Berkels ' P 170 2al.-DHt CvA 241 Fokker 224 Gelder Zonen 259 % Kon N.H 253 % Ned Ford 341 Ned Kabell 256 P.G GJB.dito C.P WdUnil CvA 171 % üeii 260 263 % 345 26S 336ft 184 % 4291/2 230 Dp.a.N E Kodak 145 Gen M mVs Cons Sf 43=4 B Electr,92i/2 71 % 70y2 45 % 45 % Nagekomen ORANJEFONTEIN 3 van Pt Elizabeth nr Kaapstad PEPERKUST 1 100 m NW Lissabon nr Dakar ROGGEVEEN 4 te Zanzibar RIJNDAM 2 van New York nr Cartagena Columbia SALLAND 6 04.00 uur voor IJmuiden verw nr A'dam SAMARINDA 3 n.m rede Pt Elizabeth SCHIEDIJK 2 V New Orleans naar Houston SIBAJAK 3 140 m NO Oues - sant naar Sydney Sip HUMBER 2 190 m O ten Z Malta nr Southampton Sip LOIRE 2 65 m W ten Z Kreta nr Haifa Slh GELE ZEE 2 65 m W ten Z Kreta nr Haifa met dok Slb MAAS 2 dw Startpoint naar Las Palmas met sleep Slb TYNE pass 2 Ouessant nr Al'uba met 2 bakken SOESTDIJK 3 van New Or leans nr Charleston SOMMELSDIJK 4 te Sema rang STAD MAASSLUIS 3 te Middlesboro STAD MAASTRICHT pass 3 Ouessant nr R'dam STAD SCHIEDAM pass 3 Gi braltar nr Napels STRAAT BANKA 4 te Bela wan STRAAT SOENDA 3 van Ma nilla nr Balikpapan SUMATRA 4 te Surabaja SUNETTA 5 R'dm verw TERNATE pass 3 eil Enga no nr R'dam TERO pass 3 Finisterre 6 v,m Antwerpen verw TIBIA oass 3 Ceylon naar Suez TRAJ nUS V Maracaibo nr Oranjestad VINDICAT Atque Polit 3 V Bremen te CardUf WESTERTOREN 3 van R'dam naar Rio de Janeiro WIEBOLD BOHMER 3 n,m V Almeria te Cardiff verw WIELDRECHT 3 Suez verw WILLEM RUYS 3 van Be lawan naar Singapore ZUIDERKRUIS 3 740 m WNW anderhaH gr Kanaal naar Etensentle Bank - en CredietlnstelUngenBk N ' Sem > Vs 109 % 1091/2 Idem 1992 0/5/10131 131 Idem ' 38 3 — 101 % ld ' 52 R SpBi 121 % 121 % Bk V Onr ' 37 4 G Cred 40-1 i G 1 Cr B ' 62 6 Ned Bkl 5 4 330 183 427 W Feijenoord 225 AARDIJK 3 te New York ABBEKBRK 4 te Dumkerken ALBIREO pass Oliessant nrAntwerpen _ ALCHIBA 4 te Montevideo ALDABI 3 V Rio de Janeiro nr Santos ALMDIJK 4 te Antwerpen ALNATI 3 dw Kp St Martha Grande nr Santos AMPENAN 31 te Belewan ARENDSDIJK 4.V Havre nrA'dam _ ARENDSKERK 3 V Genua n Marseille _ BAARN 4 V Balboa nr Bue naventura _ BLOEMFONTEIN 4 Perim gepass nr Suez BREDA 4 te Antofagasta BRITSUM 3 V B Aires 4 te Montevideo CALLISTO 4 te R'dam ver wacht „ ^ CALTEX THE HAGUE S V R'dam nr Sidon DIEMERDÏJK 2 te Vancou ver „ DONGEDIJK 4 te R'dam DUrVENDIJK 31 te Vancou ver _ EEMDIJK 31 v New Orleans nr Bremen EOS 4 te Lattakia ESSO DEN HAAG pass 4 Gi braltar nr Bahias FRIESLAND KRL 3 v R'dam nr Antwerpen pass 3 19,30 uur Vlissingen HECTOR 4 V A'dam te R'dam HEELSUM 4 te A'dam HILVERSUM 4 dw Aden nrMenaalahmadi __ INDRAPOERA 3 nm V Genua nr Port Said KEDOE 4 te Fr.?etown KORATIA 3 V Fremantl * « te Geraldtoo verw KOTA BAHOS >^ rm 6 « n v Suez nr Port Said LAAGKERK 3 V Calcutta nr Chittagong LEUVEKERK 4 te Suez LOMBOK 31 te Snn Francisco LUNA 4 te Lissabon MAAS 4 v Kalamata nr Gi braltar MAASDAM pass 3 Sclllys nr Southampton MANOEBAN 3 te GaaA Omzet 2,700,000 — 2.19»,000 Mijnbouwondememlngen 386 315 Vaste stemming bij behoorlijke activiteit New York heeft met een vaste stemming gereageerd op de verkie zingsuitslag en het Damrak dat gis teren tegen slot min of meer aarzel de heelt deze stemming onverkort overgenomen Aanvankelijk bleven de koersen iets achter bij het niveau van heden morgen doch later op de dag ging het weer de opwaartse richting in AKU varieerde van 284 ^ tot 290^4 slot circa 289 % dus 8 punten boven gisteren Ook Kon Olie boekte een winst van 8 punten Philips avan ceerde 6 punten en Unilever deed het iets kalmer aan met een winst van 4 punten Daarnaast viel Hoog ovens op met een stijging van 10 tiunten tot 264 De activiteit was vanmiddag vrij behoorlijk te noe men Gisteren is een totaalomzet be haald van ƒ 4,7 millioen AKU nam daarvan meer dan 10 procent t.w ruim 5 ton voor haar rekening Ook de cultuurafdeling liet zich vanmiddag van haar goede zijde kennen Dit geldt vooral voor Am sterdam Rubber en HVA die ruim 2 punten hoger noteerden Verenig de Deli prijshoudend Senembah zelf vast op 119 115 Aandelen Besoeki zakten verder in en wer den geadviseerd op 140 150 Op de scheepvaartafdeling ging het welis waar nog niet van harte doch ook hier waren kleine koersverbeterin gen veruit in de meerderheid Nu de emissie van Mueller een feit is trok de koers verder aan van 240 tot 245 Ook claims Nederlanden van 1845 werden boven de theoretische waar de verhandeld Guldensbeleggingei ' stE en onveranderd BiUiton le E 3841 / dito 2e R 3141/z Petrolenmondememlngen D Petr MtJ 5441/4 661 % 651 % 256 508 % 50914 897 dito Pr A 5441 ' KPM A 1 50 On — Kon Petr M 501 dito Ohder-A 501 % M.E.P Ma — Rubbetondememlngen 111 % 147 77 48 45 % 42 146 22 171?i 153 170?i 146 % 149 % 161 % 209','2 168 % Ned S ünlp 191 Jmm fhs V 2091 « v Mil Ned 157 9154 264 152% 142 % SutkerunderncmingeD a V Adam 139 % — I Cult Ml ] 60 24 % Ned.-l S O 82 142 % V V C Mfl — — Tabaksundernemlngen Jell Mi ] 137',4 i;J8 % Vnpni ah M 115 % 118 Diversen Muller « a Co 240 248 % V ILOS en g Srkens te Enschede is uiteraard „ fr geïnteresseerd m het beleid op tandêlspolitiek terrein van de Ne Salandse maar ook van de regerin gen van andere landen Men heeft daarom de Nederlandse « Bering met klem gewezen op de S.elijke herleving van het Japan roevaar Er kan op zichzelf geen Lnaar tegen bestaan dat Japan tot 5 General Agreement on Trade and Tanifs CATT wordt toegelaten iits dit land de regels van commer fiSIe en internationale behoorlijk heid in acht neemt Praktijken als Jauan vóór de tweede oorlog toepas te kunnen niet worden aanvaard Ban zou onze textielindustrie daar van stellig de dupe worde » ffij geloven aldus de heer Geer lens dat ons huidige loonniveau niet verder kan worden opgevoerd londer dat dit ernstige gevolgen voor onze exportpositie en daarmee voor de werkgelegenheid in onze indus trie met zich mee zou kimnen bren gen loon-niveau Ongetwijfeld zal de laatste loon ronde ° een krachtige stimulans zijn tot verdere verbeteringen in de or janisatie en efficiency alsmede tot een zo mogelijk in sneller tempo ¦ der gaan op de weg van vermin dering der arbeidsintensiviteit door automatisering Dat het niet uitge sloten is dat een en ander gepaard zal moeten gaan met het afstoten van arbeidskrachten is duidelijk al dus spr Spr wees tenslotte op het belang van een mild fiscaal klimaat om de textielindustrie in staat te stellen Algemene havenstaklng in Australië De 26.000 havenarbeiders in de voornaamste Australische havens zijn gisteren in staking gegaan uit pro test tegen een voorgesteld wetsont werp dat aan de werknemers het recht wil geven de quota van arbei ders in elke haven aan te vullen een recht dat tot dusver door het vakverbond werd uitgeoefend De Itaking begon Dinsdag met een 24 uursactie van de-havenarbeiders te Sydney Het standpunt van de stakers is inmiddels versterkt doordat de La bourfractie het wetsvoorstel heeft afgewezen De minister van arbeid Holt verklaarde dat de stakers door communisten tot hun actie zijn aan gezet Hij kondigde aan dat de re gering overweegt extra bevoegdhe-den te vragen als er een poging zal worden gedaan om het parlement te trotseren CONTANTE PBIJZEN AMSTERDAM 3 November — Londen 10,62"i — 10,631/4 New York S.BOA—3.80H Montreal 3.9214—3,92 % Parijs 1.0825 — 1.0845 Brussel V.SSVè 7,60 % FrankJurt 9)27—90,37 Zurich 86.72—86.82 Zurich vrije francs 88.71—88.81 Stockholm 52.92 73,02 Kopenhagen 54.60—54,70 Oslo 93.04—53.14 Braz dollar 3.79 rnn Malta naar Sidon SSS?,?'=CHT 3 te Antw EaDEACHT passeert 3 " uessMt naar R'dam EP.I>!ÏIA 3 van Saigon naar HECÜBA 4 te Paramaribo mn?l * '« P°rt au Prince HOOSKERK 2 te Tanga passeert 3 Oporto naar A'dara '' Sa'Sf ^'»^'*^-"- HSf^SFONTEIN 3 370 m JAP »» Helena n Kaapstad Phfa ^'^^ * '" Philadel - ^ rti ™ Jl '^""' 3 Djed « rt naar Belawan KERTOSONO 3 te Mombasa loo=!nlS;''S verwacht braS i '™ passeert 3 Gi - - an Cobh naar XaÏsdam '^"^"'"^ SmSk ^ van Cohh Kale A J '™ Kiiïi ' ™' Miri naar laar Japan i te Yokoliama Yoor ons land onhruïkhaar Minister Van de Kieft komt in zijn antwoord op de financiële be grotingsbeschouwingen der Tweede Kamer m b t het inflatie - en reva Inatie-vraagstuk tot de conclusie dat tot een autonome wijziging van de wisselkoers slechts in extreme omstandigheden kan worden over gegaan welke omstandigheden thans bepaald niet aanwezig kunnen wor den geacht Een zodanige wijziging van de waarde van de geldeenheid grijpt immers diep in in vele economische betrekkingen Zeker voor een land als het onze dat een zo groot deel van zijn wel vaart ontleent aan het verkeer met het buitenland is het handhaven van onveranderde wisselkoersen van eminente betekenis In het binnenland noodzakelijke aanpassingen dienen in beginsel niet te worden tot stand gebracht met behulp van wijziging in de wissel koers Het verzachten van b.v be paalde gevolgen van een huurver hoging door een verhoging van de koers van de gulden moet een vol strekt onjuist beleid worden geacht Indien hiertoe eenmaal zou wor den overgegaan zou de wisselkoers voortdurend een element gaan vor men in de discussies over loon - en huurronden en prijsbewegingen waardoor grote onzekerheid zou worden geschapen Afgezien van het genoemde be langrijke principiële bezwaar tegen niet strikt onvermijdelijke aanpas singen van de wisselkoers doet men goed de doeltreffendheid van reva luatie als middel tot het verhogen van de reële inkomens niet te over schatten Er bestaat allerminst zekerheid dat de door revaluatie mogelijke verlaging in guldens vari de importprijzen onder de huidige conjuncturele omstandigheden ge heel of overwegend ten goede zou Mevr Janet Jagan weer veroordeeld Mevr Janet Jagan secretaresse van de progressieve volkspartij van Brits Guyana is Dinsdag te Georgetown ver oordeeld tot drie maanden gevangenis straf wegens het houden van een ille gale optocht in April j,l Zeven medebeklaagden leden van de volkspartij kregen geldboeten doch ga ven er de voorkeur aan twee maanden in gevangenschap te gaan Mevr Jagan dient reeds een straf van drie maanden uit wegens het organise ren van een illegale bijeenkomst In het gerechtsgebouw sprak zij Dinsdag enige tijd met haar echtgenoot de afgezette premier van Brits Guyana die op 12 September werd vrijgelaten na onge veer vijf maanden van een gevangenis straf van zes maanden wegens overtre ding van beperkende bepalingen te heb ben uitgezeten Amerikanen op Soesterberg Op 18 November ral het Ameri kaanse squadron dot bestaat uit d « nieuwste typen Sabre F-86 G « traaljasjers officieel op de vlieg basis Soesterberg worden verwel komd en geïnstalleerd in het kamp dat de naam „ Nieuw Amsterdam " zal krijgen Reeds thans is een zeer beperkt deel van de te verwachten 500 man op Soesterberg aangekomen terwijl er tevens reeds enige Sabres arri veerden In de loop van de volgende week zal het squadron compleet zijn Bij de officiële plechtigheid op 16 November zullen o,m minister Staf de Amerikaanse ambassadeur de chef staf van de Kon Luchtmacht en burgemeester d'AiUy van Amster dam aanwezig zijn komen aan de uiteindelijke afne mers Aan de andere kant merkt de mi nister op dat nu tengevolge van een toenemende bedrijvigheid een verdere stijging van het nationale inkomen optreedt een verdere stij ging van de geldhoeveelheid geens zins een verontrustend karakter be hoeft te hebben Door aardTerschuivingen zijntussen de steden Ibague en Villarealin Columbia ongeveer twaalf perso nen om het leven gekomen en ver scheidene huizen verwoest Generaal Collins voormaligstafchef van het Amerikaanse leger,is benoemd tot buitengewoon gezantin Indo C!hina Woensdag namiddag is de beroem de Franse schilder Henri Matisse te Nice aan een hartaanval overleden De kunstenaar was enkele dagen geleden van het platte land terug gekeerd en had juist een ontwerp voor een schepping in gebrandschil derd glas voltooid De overleden schilder beeldhou wer en graficus werd op 31 Decem ber 1869 in Le Cateau geboren Zijn werk stond in zijn leertijd onder in vloed van Cézanne Zijn kunst heeft evenals die van zijn tijdgenoot Pablo Picasso aan leiding gegeven tot verhitte discus sies Men kan van Matisse zeggen dat hy wezenlijk een Individualist is die zich nooit aan een „ isme " heeft onderworpen Weliswaar voelde hij zich herhaaldelijk aangetrokken tot revolutionnaire kunststromingen doch hij maakte zich steeds weer van deze stromingen los en ging voort op eigen wijze te experimen teren Matisse was de „ schilder van het licht " waarbij hij er in slaagde met een uiterst sober materiaalgebruik een maxftnum aan uitdrukking te bereiken Hij gebruikte klare lich tende kleuren Vele van zijn schil derijen worden beschouwd als mees terwerken door de simpele wijze waarop zij vorm en rhythme sugge reren door een eenvoudig lijnenspel In tegenstelling tot het werk van Picasso dat wel als „ sardonisch " en weerspiegelend voor het „ geweld matige " van de 20-ste eeuw wordt beschreven heeft het werk van Ma tisse steeds een sereen karakter waarbij een beschouwende afstand tot het onderwerp is genomen Matisse is beeldhouwer doch zijn grootste scheppingskracht ligt in zijn schilderkunst In 1949 werd ter gelegenheid van zijn 80ste verjaar dag in Luzern een tentoonstelling van 300 zijner werken gehouden r CB.S.-GEMIDDELDEN 1/11 2/11 3/11 Petroleum 273.08 276.76 275.66 Industrie 307.54 310.62 313.59 Scheepv 206.41 208.05 208.59 Banken 172.22 172.92 173.65 Ind fondsen 70.16 70.99 71.51 Algemeen 215.55 217.67 219.32 ^^ -^ MARISA 3 V Douala nr Cu racao MELISKERK 3 te R'dam MENTOR 4 te A'dam NOORDAM 3 te Norfolk NOORDWIJK pass 3 ten N Aruba nr Porto la Cruz ORANJESTAD 3 V Barbados nr Madeira ORION 3 V Gibraltar nr Tu nis „ „ OUWERKERK pass 3 Gi braltar nr Marseille PHRONTIS 4 V A'dam naar Swansea POELAU LAUT 4 Aden ge pass nr Port Sudan PRINS ALEXANDER 3 teRouen PRINS FREDEBIK WILLEM 1 V Montreal nr Grote Me ren PR JOHAN WILLEM FBISO 3 V R'dam nr Montreal PRINS WILLEM III 1 v To ronto nr Hamilton Ont RAKI 4 te Oran RONDO 5 Genua verw RUYS 3 V Tristandacunha n Kaapstad HIJNKERK 3 V Marseille nr Genua SALATIGA 30 V Honolulu n Philippönen SARANGAN 1 te San Fran cisco STAD HAARLEM 6 9 uur Glasgow verw STAD MAASTRICHT 5 3 u a,d Hoek van Holland naar R'dam TABINTA 30 te Belawan TARA pass 4 Madeira naar Rio de Jan TEIRESIAS pass 4 Socotra nr Djibouti TOMINI 2 te Colombo verm 5 Colombo nr Singapore TROMPENBERG pass 4 3 u Vlissingen nr Antwerpen UTRECHT pass 4 2 u Kp Bon nr R'dam WAAL 3 V Messina nr Patras WATERMAN 3 v Las Palmas nr Kaapstad WILLEM BARENOSZ pass '< Azoren nr Curacao WILLEM RUYS 4 te Singa pore WILLEMSTAD 3 V Funchal n Port of Spain WONOSAHI 31 V San Fran cisco nr Portland fOreg ZEELAND KRL 2 v Pt Swet tenham nr Priok ZUIDERKRUIS 4 370 mijl W ten Z II2 graadskanaal nr Fremantlc znPEKBSSBG » t « BUam Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Vedlingbericht van 3 Nov 1954 Bospeen 10-27 p bos Bloeïnkool 9 58 p St Knolselderie 1-13 Kom kommers geel 8-24 groen 26-30 Sla 2%-23 % Andijvie 10-34 p kg Bieten 11 22 Bieten gekookt 34-41 Boeren kool 13 20 Groene kool 12-24 Rode kool 10 25 Postelein 16-24 Prei 9-19 Pronkers 21-58 Rapen 4-13 Stam sperciebonen 63 163 Stoksperdel» nen 61-122 Stoksnijbonen 84-170 Spinazie 8-44 Spruiten 15-66 Toma ten 20 104 Uien 1-22 Waspeen 6-35 Winterwortels 5-15 Witlof 9-71 Druiven blauw 70-112 Paprika 10-22 per stuk BABNEVELDSE MAEKTBSf ' Pluimveemarkt Aanvoer 57000 stuks Prijzen Oude kippen 2,00—5,00 per kilo 1,60—1,85 Oude hanen 2,26—4,00 Jonge hanen witte 1,30—1,60 p kg Oude eenden 0,80—1,40 Noord Holl Blauwe Kuikens 1,25—1,55 p kg Tamme Ko nijnen 2,60—7,00 Tamme duiven 0,60 — 0,80 Ganzen 7.50—11,60 Kalkoenen 2,40 — 2,85'p kg Wilde konijnen 1,40—1.90 Wilde duiven 0,38—0,50 hazen 3,00—7,00 fazanten 3,50—4,25 oude patrijzen 0,85 — 1,25 jonge patrijzen 2,20—2,80 Han del ia kippen redelijk in kuikens zeer traag met lagere prijzen Eiermarkt Aanvoer 2.250,000 stuks Prijzen kippeneieren 19,00 — 19,'ra Alge mene prüs 19,40 Kiloprijs 3,10 op basis van 62,5 gram gewicht Hennen eieren 14.00—17,76 p kg 3,07 op basis van 64 gr gew Handel vlug Eierveiling Aanvoer 1,200.000 stuks Eieren van 47—65 gram 14,31—17,01 v 65—60 gr 17,32—18.40 v 60—68 18,59 — 20,21 Handel redelük FRÜITVEILING BUNNIK EN OMSTREKEN Velllngnotering van Woensdag 3 November 1954 Goudreinet grof 1:18 l:16y < 11 IVz K:5 — 11 Val 8—11 Rrincesse Noble 1:12 Zwijndreohtsche Wijn peer A:22 30:141/2 11:4 B:20 C 6 % K:3 — 7 Gravensteiner grof 1 25—27 1:17 11:61/2 K:8i,4—15y2 Ver pakt 19%—33 Glorie van Holland grof 1:21—24 BC 13—19 Dubb Bel lefleur 1:9—13 Zoete Campagne 14—17 % Zoete Bloeme 5V2—10y2 Sterappel grof 1:21—29 1:15—17 B 19—21 C:12y2 11:61/2 K:6 — 13 Cox Orange Pippin AA:52 A:4(^-47 BC 32—35 11:12 St Remy grof 1:11 % 1:9—11 11:6—9 Nouveau Poiteau 1 7—11 11:3 % K:3 — 5 Lemoenappel grof 1:15—17 1:8%—12 % Notarisap pel 1:16—20 11:13—19 K:7 — 13 % Laxton's Superbe 8—26 Elisons Orange A—23 BC:25 11:20 Beurré Clairgeau grof 1:15—19 1:9—13 K 12—18 % Giezer Wildeman 6—15 Pondspeer 7—10 Brederode 7—10 Winterjan 3—17 Jasappel 3—15 Zuur Kroet 3 Alles in cents per kg VEEMARKT DEN BOSCH Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6756 stuks vee n.l 3016 runderen 303 vette kalveren 776 nuch tere kalveren 68 fokzeugen 214 slacht zeugen 100 lopers 1876 biggen 364 schapen en 39 geiten De prijzen waren als volgt melk - en kalJkoeien 670—980 Gulste koeien 620 — 775 kalfvaarzen 685—915 klamvaarzen 62O-«20 Gulste vaarzen 480—670 Pin ken 320—435 graskalveren 200—276 nuchtere fokkalveren 80—135 nuchtere slachtkalveren 33—45 zware soorten 47,60—75 drachtige zeugen 256—320 lopers 70—90 biggen 36—58 scliapen 62 — 98 zuiglanuneren 70—^100 per stuk Aanvoer van slachtvee 91„6 stuks Prijzen extra kw -^ 7 $ ïe kw 2 62 — 2,72 2é kW 2,40—2.66 Se kW 2,15 — 2,25 vette stieren 2,40 ' worstkoeièn 1,95 —^ 2,15 alles per kg gesl gew Vette kalveren zware soorten 2,50 — 2,76 vette kalveren middenklasse 2,30 — Prenüelenlngen I A'dam pX ' 61 256 127 % 127 % Breda ' 51 2 % — 108 % Emdh ' 54 2 % — 112 % Ensch ' 34 2 % — 109 % s-Grav ' 52 1 2 % — _ Donderdag 4 November 1954 Niet-actieve Obligaties staatsleningen Oenem ' 38 4 — — Eng F Loan 4 102i4 — idem 1952 n 2>A — 127 R'dam ' 52 I 2 % — 130 % R'dam ' 52 n 254 — 1273,i ütr ld ' 52 2 % — 123 Niet-actieve Aandelen Bank - en CredletlnsteUlngenA'damsche Bank 236 % 240 Escomptobank 47 47 Gr Ind Cr Bk 203 203 HoU Bank Unie 261 % 263 % M F N A 92 % 93 % 136 % 212 157 % 109 Nd Overz B NV — Ned Credletb 135 % R'damsche Ban » 205 % Slavenb Bank 157 % Twentsche Bans 207 OepStfractlebewijzen et » 275 IQH 15 — 100 % Rott Bel Cons 267 % Telev El Fund 10 % N Ned Am Ht — N W & P H — ld Bew v D get — < Indostiie ondernemingen 148 365 85 49 % 266 360 236 138 % 174 % 198 193 276 119 143 % 161 % 304 187 % 284 260 % 118 133 229 320 146 167 % 85 125 36 % 262 254 % 159 % 110 179 25454 125 Albatros Supert Alg Norlt Allan & Co Alweco Amst B Mt Amst Dr Mt Bergb Paplert Beynes Breda Mach tabi Bübrmann's P Centr Suiker Dikkers & Co D & R DRtJ EmbaU en H.h Gruyter & Zn Hazemeyer A Heem van der Heemaf Heineken'9 Hero conserven Holl StoommJ HoU Kattenburg 133 14e 36654 86 49 % — 10014 263 360 23554 1395i 170 198 193 276 117 142 % 301 185 % 279 263 % 121 % 97 % 10854 90 HoU Beton HoU Dl en K Hoa K Ind HoU Melksulkei Intern Gew Be Intern Kunstst Intern Viscose Klinket Isollet Kondol 227 315 140 % 245 160 82 122 36 % 260 108 % ÏÏ754 Hypoth banken pandbrleven A.Hypb 3 % a — — Am Hypb tW — gs'/s Am - iob SVi 3 — 94 ''/» B Hp Bk G 3 93 93 KN Gist en Sp.K Ned Gr smK.N MO V BvwKon iMed ZoutKon l'harm fir Kon Ver Tapijt 253 Kon Zw Ket]en 295 Korenscboof De 120 Lettreg A'dam 275 Lyempt 1377 ' Lijm - en Gel 159 Ma Pr Smulders 154 M Ned BakkerU 275 Mijnb W CvA 131 Naarden Cfb P 1041/Ned A A Vr 232Ned Am Pitting 3214Ned App Nedap Z Ned Dok 192 N fabt B en o looii Ned L NleaT ' Igog Ned Scheepsb igiit N St M Kelzei 174 Noordl tad » V 9054 Nyma Padang P c Reinev Mach Idem pref Rott Or MO Rouppe V d V Rubb ' abr Vr S K M de N Schükbeton SchoJt * aro m Smit en Co ft Stokvis R.s Mil rieleman & Or Onle V Usfabt Unilever 7 % Unllevei 8 % Unilever 4 % Utr Asphalt J^er Bllklabr ¦ ^« Ma,au fabi 290 158 108 178 D Hbp s.n.-o 35'4 — — 100 % 96 9554 100 % Fr.G s DE-Vii « 10054 dito s ÜA 3ii 1 3 96 % ' s-Gr a 354 ' S 95 % Gr Hyp B iVi 10054 Holl 3 3 % 354 99 94 % 9494 « 4 9954 9954 i 95 % — 3 96 3 96 i'.i 100 ¦ 94 % H.N.U 354 MvH ' Jr 3541 N.H Bk sE 13654 159 165 278 134 % 196 230 % 33 149 % 1971/4 182 161 193 % 17554 90 % 91 200 % - 210 64 55 143 143 dito Gec 35'a 94 % 94 % 99 % 95 99 % N.H sK 3 % dito serie B N w a b O H O 354 R H b 354 ütr a b KI iK 99 % dito ' jec 3 % I i — W H s N O 1V4 99 % ditos ICava 3',i t — dito s ABAC 3 95 Wi — 3V4 1003,4 454 — 95 Z H ' iypb ZH b K 354 ZH tik HoU danK E,N.S 354 N Scbeeps B b Industriële Obligaties Alg K O i % 206 % ld 44 m — B&J e V a.B I fv 10314 Coöp Melk 4 103 % Philips a.l SI 4 104 PhiUps « 4 49 314 XOlStokvis 3Vi — Ünilevet 1949 ÏH 146 Werkspoor 3 % — Cockerll 4 103 % Bat Ptr Mil iV 1025 Cl W Llts I — Dell Spoorw iV > 73 Ned I S ' 37 H54 30/5 Sam Joana 4 12 % 486 90 266 162 142 198 104 10354 104 % 101 ^ 46 % 103 % 102 % 73 % 12 % 176 42 % W7 % 166 1473,4 1021J 167 192 197 43 163 167 192 200 R S Hbk 356 99 % V Ph P Zw 144 145 Vlissingen & Co 216 % 218 W Ind & H 219 217 Zwanenb Organ 241 % — Electr - en Rasmaatsf Anlem Nat B üOi '» 81 li Overz Gas ' MIJ 137 13754 Handelsondernemingen 98 246 % 14154 96 '% 242 123 % 139 % Ï5 152 % 198 1T2 198 % Borneo Sum Curac H.mtl Dorp en Co H Mi 6 Soh Houth AWierts Houth ° ont Internaöo Lindeteves Mol Hand vet Tels & Co Mijnbouw cnr goeaeren Petroleum 124 38 % 3654 197 Alg E:cpIoratle 12SBéng ExpL Mil 39 Oost Borneo 36 4 % 160 Gem Eigendom 198 % Perlafc 46 % Peud P Mtl ' ' 4 % Suiker - en tababsondem 160 Go — 10 % 11 % Houtvaart Moormann & Id Serie ATjepper C M,Ar Tabak M — Besoeki Tab mil 160rhee ondememlngenSedep 71 relaga Patengan 39 % iMsen 104 15054 Diverse Cultuurondem Bandar OUep 103 Ng Cult Ma — Diversen Albert HeBn 243 32154 89 / 8 10354 144 12}i 73 % Maxw L Gr Cy 324Ned Ml ] Walv.v 90Sohev Exp Ml ] 103Thomsons B.bedi 139Z& ih Kolst S — Gr&y hound 12H Montg Ward 72 % Peruv C CvPA — WUson Corp 9A Spuor - en tramwegen 9ft 4 % DeU Spoorw lit 28%Ned lnd Sp.w 4 % Haagse Bspn 126Semar ioana *- Semar Cberlbon — Amenk spoorwegen Atchison Top 115Bait & ' Jhlo Cvfl 27%Chesap Ohio 35ïij 19 % 17M 27A Miss K T CvA — New Ï 0 CvA 19 % Pennsylv C»A 17 % Cand Poll CvA 37A Duitse fondsen 100 % 144iè Dawes fi ' 24 100 % Young a ' 30 143 % 42 10 % 2154 3818 mi Amerikaanse tondsenAmer B CvA — Amer Car S 41 ^ Amer Motors lOti Amer R CvA 2074 Amer Sm CvA 3S54 Amer Sum Tob 14 % Anaconda CvA 40 CvA 80 CvA 65 % CvA 12hS CvA 94 CvA 90 % CvA 60 % CvA 87 % 13 96 % 9ia SlTs 9054 sT 63 % 37 13 % 58^4 24 % 108 7054 93 61 54 2654 2 % 191 % 33a Bethl St Chrysler Curt Wr Ford Can Gen Mot Intern N Kennecott Nat Can Co CvA 1354Nat Steel CvA — Rep Steel Cv * 63Stand Br '> A 36%Texas nstrum 13H U S Steel Cv * 67 North Am CvA 24 % Cities Serv Ova 106 % Cont OU CvA 69 Mldc Pett CvA 9254 Philips CvA — SheU OU CvA 63 % Stand 0 CvA — Tide Water CvA 26 % uiTcrse noteringen Prolongatie 2 % [ ndola N.V 191=1 vhW,A.Scholt€n — 
ÜTRKHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 4 NiDvembei 1954 - 62e Jerorgang No 158 Pegtno MOTOR-EM 0 BROMFIETS Jé * KLEDING mMk hMK 1 m VOORSTRAAT SB UTRECHT Ttl,25r7l j Extra koopjes uit onze NOVEMBER ¦ aanbieding Neem bij deze leuke vlotte efge beelde lodelleiies een passende rok of een moderne '- pantalon _ U kuni kiezen uit een overvloed Elke prijs is een verrassing ^ lill/iiè Geruwd katoenen yersey pullover met ' Bu'^^Mnc knoopgarnering « V3 Diverse kleuren *' Wollen afghalaine jumper met rijke kant-en ib ^^ knoopgarnering ƒ tV 7 versciiill kleuren ' Zuiver wollen pullover ' 1^ kimonomouw koperen h^^a knoopgarn op staand RtO kraagje diverse kleuren * if Sportieve wollen pullover mef ' U kimonomouw staand «^ kraagje met lipje enUVQ kopergarn 5 kleuren W Kreukherstellende witte'Wollen hoog vistrella blouse m •¦ ^ Jgesloten Zwitserse kant RVO ' vest garnering 38/52 * t 975 pullover Elastieken Kousen ~ dubbel rekbaar ¦ met Nylon-voetverster - king per stuk ƒ 10,80 Geheel v elastiek Nylon ' per stuk S 12.50 Medische Instrum liand ADE VAN DER KUIP Ondegraclit 258 Telef 19500 tussen Smeestr en Hamburgerstraat UTRECHT TUSSENBROEK'S ROLLUIKENFABRIEK N.V PIETERSTRAAT 8-12 - UTRECHT ZOEKT \%^ JUFFROUW nietjongej dan 20 jaar als secretaresse-van de directie Diploma-MÖLO en steno typen strekken tot aanbeveling Sollicitaties van 9—13 uur daarna volgens afspraak Op KLEIN KANTOOR XE UTRECHT wordt aj spoed gevraagd een AANK ADMIN KRACHT MNL ot VRL ter assistentie van de boekhouding Leeftijd pl.m 17 jaar Enige kantOQtervj ring alsmede het-bezit van MULO " ¦ en Typen vereist Brieven onder no 1M5 aan het Bureau U.M De belastingconsuient bevestigt Daar 2Eit ik graag mooi voor De moeite waard om eens echt voor te gaan zitten so'n stevige pot boerenkool met Gelderse rookworst van ANTON HUNINK Voor fijnproevers zijn geur en smaak een genot Maar let bij het kopen op bet loodje met de naam ANTON HUNINK HOFLEVERANCIER ¦ DEVENTER in de Psychiatrische Inrichting de / WILLEM ARNTSZ STICHTING " te DEN DOLDER kunnen nog enige LEERLINGVERPLEEGSTERS en LEERLINGVERPLEGERS geplaatst worden ter opleiding voor het di ploma Ziekenverpleging B Bezoldiging volgens de algemene landelijlce regeling Eerste dienstldeding wordt ter beschikking gesteld Sóhriftelijke aanmelding bij de Geneesheer-Directeur Dolderseweg 164 te Den Dolder ^^^^ VS^»^i^^^^^^S^S/^/S/V \ Adverteer in dit blad xl^efi eeótelykedrc^fik Gala Thee verhoogt de gezelligheid thuis Wie Gala Thee schenkt oogst menig compliment En toch is Gala Thee niet duurder alleen maar lekkerder en voordeliger Dank zij de royale afschenk en krachtige smaak geniet U van meer kopjes heerlijke geurige thee s Morgens ' s Middags ' s Avonds CfAlA TffEE om van te genieten m / r/ese he schuit // beschuit apartl In het oudste deel van het aloude t.fseuwarden windt U de „ Tvweebaks rr,arkt " Al in de vroege middel eeuwen was Friesland beroemd om zijn beschuit TURKSTRA baht die nu nog Prdef hoe bijzonder lekker knappend en bros En 14 in de zak Vraag ze Uw bakker Turkstra/fS\BeschüitfabHBk LeeuwardBn ZWARTE PIET SLAAT STEIL ACHTEROVER Molk ohooaladB letters keurig verpakt ± 50 gr 28 et ± 100 gr SS ei Pure chooolaae letters eveneens goedkoop ± 50 gr 30 et ± 100 gr BO e * HIUSKETLETTERS met fijne crème gevuld per stuk 2Sd OREME FIGUREN mufeen kikkers hondjes eendjes poppetjes e.a vanaf 7 et BRUINE BORSTPLAA T heerlijk van smaak 100gr / ffct PINDA BORSTPLAAT een heel aparte tractatle 1 25 gr ZSek UTI ïelegram-a^es De w < m Sancties Eg Franse taix zijn gisteren om het ber van nationa lieden te zui-v ligt in het Zuiden van dag werd onmogelijk van de be \«» ren Ken colonne eerder in de was naar het ris door te genstand te teruggekeerd verzetslieden nesische vo sinds Maandag veilig Franse nationalistische rotspunten van beheerst worden beheersen de Arris en hebben gelopen drie drijven het hoofd Twee Franse hebben zich toegangen tot zetslieden in de In de plaats centrum van is ten dele de kracht Verzet omringende Troepen legioen worden gezonden, ver-sterkingen troepen van giers Militaire deel dat tenminste biele bergdivisies verzetslieden gen te verdrij " In het dorp derdag Franse gekomen Er binnengebracht Woensdag tuigen gebruikt naar Arris Gisteren van de lij Tunis met serteerd. naar de waren overgelope i-bdji o Hadji Agoes middag op de overleden in huis te Djakarti geleden met was opgenomen Enige weken grand old Republic" ling uit alle en van talr zeventigste legenheid zich terug openbare wilde - wijden Islam waaroi lingen heeft Hadji Agoe oprichters Hij was raad en sische t van de nesië was Nasional", nister van de kabinetten nister van het kabinet van de de besprekingen van de Ve nesië De meer op d voor kort rie van Profiteer van de verlaagde prljieii vmi onze chocolade Inlichtingen worden verstrekt door de Levensverzekeringmaatschappijen en haar tussenpersonen 

Kranten

Ga naar