Utrechts Nieuwsblad vrijdag 29 oktober 1954

OPLAGE 46030 NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 1 6 4 31 5 lijnen Giro 154949 Directie A.M.E.H.N.KoemanB G de Rhoter VRIJDAG 29 OCTOBER 1954 62ste JAARGANG No 153 Verschijnt dagelükk Hoofdredacteur Drs L,F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V ~ Ab.prijzen f 6.40 p kw 50 o p w Amerikaanse volk trekt naar de stembus erwijs T^ederlaag verwacht voor Republikeinen Dinsdag 3 November a.s gaat het Amerikaanse volk naar de stembus om 37 nieuwe senatoren te kiezen het gehele Huis van Afgevaardigden 432 leden te vernieuwen en in 38 staten nieuwe gouverneurs aan te wijzen De voorspellingen luiden dat de Democratische partij dit maal de meerderheid in het CongTes zal veroveren zodat de regering Eisenhower zal moeten verder regeren met een parlement waarin haar eigen Republikeinse partij de minder heid heeft Eisenhower laat actief Een enthousiaste menigte inwoners i van Triest omringt een auto van de Italiaanse politie terwijl deze de grens van Zone „ A " passeert De in - I zittenden van de wagen werden uitermate hartelijk ontvangen van welke ontvangst deze ioto een beeld geeft Heldhaftige vlieger ten grave gedragen Laatste gang van 25000 gid vermist uit PTT waöen te A'dam De posterijen hebben een bedrag van 1000 gulden uitgeloofd voor hen die aanwijzingen kunnen geven welke tot oplossing van het raadsel leiden Bliksem-tournee van Eisenhower Voor verkiezingen van Dinsdag Het Congres is op het ogenblik als volgt samengesteld Senaat 49 Kepu blikeinen 46 Democraten 1 Onaf hankelijke Huis 218 Republikeinen % iZ Democraten 1 Onafhankelijke 4 vacatures Met zes zetels meer zullen de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verkrügen hetgeen tevens zal betekenen dat zij de belangrijke post van „ speaker " — voorzitter — van het Huis zullen aajiwijzen Deze functionaris is de machtigste figuur in het Congres en heeft het recht van opvolging in het presidentschap als zowel de presi dent als de vice-president zouden komen te overlijden De «' ijkomende Senaatszetel zijn op het ogenblik bezet door 15 Repu blikeinen en 22 Democraten Vijf Democraten in het Zuiden hebben geen Republikeinse tegencandidaten tegenover zich en zijn dus zeker van hun verkiezing Van de 32 overblij vende zetels moeten de Democraten er dus twintig verwerven om de kleinst mogelijke meerderheid van iS te behalen De onafhanlcelijke senator Wayne Morse uit de staat Oregon die niet aan de beurt van altreden is is hierbij biüten be schouwing gelaten Voor het Huis van Afgevaardigden zyn n Democratische eandidaten zonder oppositie dus zeker van hun verkiezing en 2 Republikeinen De staat Maine heeft reeds enige tijd geleden zijn verkiezingen gehou den Maine zond opnieuw een Repu blikein naar de Senaat en drie repu blikeinen naar het Huis van Afge vaardigden doch koos voor het eerst sinds 20 jaar een Democraat tot gouverneur Van de 33 gouverneurs die op 2 November gekozen zullen worden zijn drie Democraten in de staten Georgia Zuid Carolina en Tennes see al zeker van hun verkiezing In het verleden hebben vrijwel steeds de regerende partijen bij tus sentijdse verkiezingen — verkiezin gen halverwege de ambtsperiode van de president — verliezen geleden Uit de publieke opinie-onderzoeken van de laatste dagen blijkt dat deze neiging thams ook bestaat en dat de Republikeinen een vrijwel zekere nederlaag tegemoet gaan Zij hebben tijdens de campagne de kiezers vooral voor ogen gehouden dat president Eisenhower een Repu blikeinse meerderheid in het Con gres nodig heeft om zijn wetgevende programma verder uit te voeren en dat de Republikeinse regering reeds veel tot stand heelt gebracht De welvaart in Amerika is aldus de Re publikeinen tijdens de regering van Eisenhower hoger gestegen dan ooit Er heerste nergens in de wereld meer een actieve oorlogstoestand de belastingen zijn verlaagd de rege rings-uitgaven besnoeid de achter uitgang van de prijzen voor de boe ren is tot stilstand gebracht Tegenargumenten De Democraten hunnerzijds bewe ren dat Eisenhower juist democrati sche steun nodig heelt om het voor uitstrevende deel van zijn program ma ten uitvoer te leggen dat de belastingen verlaagd zijn dank zij de Democratische stemmen in het Regering kondigt aan twee soorten melk • Onderkruipster Bah -" \ I Congres dat Republikeinen alleen maar om het belang van de grote zakenlieden denken dat er drie mil lioen werklozen zijn in de V.S eu dat de regering niets aan dat pror bleem doet Een belangrijk element in de Re publikeinse verkiezingsprogramma is ook de verwijdering van vele communisten of sympathiserenden uit overheidsfuncties vele Republi keinse sprekers vermelden deze maatregelen met trots ook al zeg gen de Democraten dat dit niet meer dan „ gegoochel met getallen " is en geen werkelijke betekenis heeft De buitenlandse politiek is nau welijks van betekenis in deze ver kiezingen Van Democratische zijde wordt gezegd dat het internationale prestige van Amerika onder Repu blikeins bewind tot een laagtepunt is gedaald en dat de oplossing in Indo China verkeerd is geweest Van Republikeinse zijde wijst men daar tegenover op het bereiken van vre de in Korea en Indo China Maar de werkelijke belangstelling var de politici en van de kiezers ligt bij de binnenlandse vraagstuk ken de belastingen de werkloos heid de toelating van particuliere firma's bij de energieproductie de rassenkwestie op de scholen de landbouwproblemen Op oorlogspad President Eisenhower heeft ge tracht zich van het begin af aan verre te houden van de verkiezings campagne Sommige Republikeinen achtten dit een juiste politiek om dat het prestige en de populariteit Ook postzak verdwenen Speciale berichtgeving Gisteravond is uit een postauto die de gewone ronde deed voor het ophalen van aangetekende stukken een blikken liommel ontvreemd waarin voor ongeveer 25.000 gulden aan aangetekende stukken was op geborgen De hele gang van zaken is mysterieus De auto had aan het postkantoor Zaansiiaat de trommel ingeladen en was vervolgens gere den naar het hulppostkantoor aan de Van Hallstraat Daar aangekomen bemerkte de chauffeur F Post die vergezeld was van de „ bijrijder " C W Koestal dat de achterdeur van de wagen openstond en dat de geldtrom mel ontvreemd was De politie werd gewaarschuwd en deze stelde direct een uitvoerig on derzoek in dat onmiddellijk een paar vraagpunten open liet Waarom — zo vraagt de politie zich af — heeft men de deuren gesloten met een ge wone krukhandle in plaats van ge bruik te maken van de op iedere postauto aanwezige Lipssloten En waarom heeft de bijrijder niet ach terin gezeten wetende dat er voor een groot bedrag aan aangetekende waarde werd vervoerd De hele nacht heeft de politie zon der resultaat overigens de beide chauffeurs ondervraagd Huiszoekin gen hebben tot nu toe niets opgele verd Het parket van de officier van justitie heeft vandaag de leiding ge nomen van het onderzoek Uit later berichten inzake de PTT diefstal te Amsterdam blijkt dat niet alleen de geldtrommel waarvan de inhoud nog niet bekend was doch ook een postzak met geld en aan getekende stukken op mysterieuze wijze uit de geldauto zijn verdwe nen In de postzak bevonden de af rekeningsbedragen van acht bij kantoren plus de aangetekende stukken waarvan slechts het aan tal doch niet de waarde van de in houd bekend is Bij het bijkantoor aan de Bloem gracht het laatste kantoor op de route van de ongelukkige postaal stond zoals gebruikelijk een agent op post De geldtrommel en de post zak waren toen nog in de wagen aanwezig Geld en aangetekende stukken werden aan de gracht in de daarvoor bestemde postzak gedaan ¦ Merkwaardig is dat de dief die ven van de twee links en rechts staande postzakken — z.g stapel zakken — precies die met de waar devolle inhoud heelt hebben weg genomen Een der zakken was be stemd voor het postkantoor op het Centraal Station de ander voor ' t hoofdpostkantoor I van de president niet geschaad be horen te worden door de stembus strijd Maar voor de aandrang van een belangrijke groep in de partij heeft de president toch moeten zwichten In de laatste dagen van de campagne is hij toch nog op het oorlogspad getrokken In New York hield hij een verkiezingstoespraak en hij toerde door de stad met de Republikeinse candidaat voor het gouverneurschap Irving M Ives Aan de Democratische kant is de verslagen candidaat voor het presi dentschap Adlai Stevenson zeer ac tief Deze week is hij in de Ooste lijke staten waar hij redevoeringen hied in New York en Rochester en waar hij tot de verkiezingsdag wel actief zal blijven Het McCarthy-isme zo uitvoerig besproken en zo geruchtmakend vooral buiten de V.S is in deze ver kiezingen ternauwernood in het ge ding De befaamde senator zelf is in zijn staat Wisconsin ditmaal niet aan de beurt van aftreden en ook elders in het land wordt zijn naam vrij wel niet genoemd in de campagne Qeringe opkomst Men verwacht geen zeer grote op komst van het kiezerscorps dat in het verleden veel meer actieve be langstelling heeft getoond voor pre sidentsverkiezingen dan voor deze zogenaamde tussentijdse verkiezin gen Waarschijnlijk zullen van de on geveer 100 millioen stemgerechtigde Amerikanen niet meer dan een 40 millioen hun stem uitbrengen op deze „ eerste Dinsdag na de eerste Maandag van November " waarop de verkiezingsdag in 1872 werd vastgesteld Vóór die tijd bepaalde elke staat afzonderlijk de datum van zijn ver kiezingen doch dat bracht in de practijk moeilijkheden met zich mee Op advies van het nationaal aard rijkskundig genootschap werd de nog steeds geldende datum in No vemtter gekozen omdat omstreeks die tijd de oogstwerkzaamheden achter de rug waren en de winter de wegen nog niet onbegaanbaar had gemaakt Elke staat in de V.S vaardigt twee senatoren af die ieder een zit tingsperiode van zes jaar hebben zodat elke twee jaar ongeveer één derde van de Senaat wordt ver nieuwd Het Huis van afgevaardigden treedt iedere twee jaar in zijn ge heel af De staten wijzen een aantal algevaardigden aan al - naar gelang de bevoDcings omvang van iedere staat President Eisenhower begint van daag een „ bliksem verkiezingstour-nee " die hem door de staten Ohio Michingan Kentucky en Delaware zal voeren Het resultaat der stemming in deze staten voor de Dinsdag a.s te houden congresverkiezingen zal vol gens de republikeinse raadgevers van de president beslissend zijn voor de uitslag der verkiezingen De president heeft Donderdag in een door de Amerikaanse radio en televisie uitgezonden rede een be roep gedaan op de republikeinse kiezers in groten getale op te ko men bij de aanstaande verkiezingen De kiezers in het algemeen verzocht hij er voor te zorgen dat Dinsdag a.s het congres weer een republi keinse meerderheid zou hebben „ opdat onze regering zich niet zal ophouden met politiek gebeuzel ter wijl de wereld in brand staat " De verrichtingen van zijn repu blikeins bewind der afgelopen 21 maanden in ogenschouw nemend zeide Eisenhower dat zijn politiek de gevreesde economische ineen storting had voorkomen Het repu blikeinse bewind had bewezen dat de V.S van de oorlog naar de vrede konden overgaan zonder „ een ver schrikkelijke depressie " te moeten doorstaan Adlai Stevenson de leider van de Amerikaanse Democratische partij Liberalen tegen Saar-accoord De parlementaire fractie der Vrije Democraten Liberalen die verte genwoordigd is in de Westduitse coa litieregering heeft zich tegen de overeenkomst van Parijs waarbij het Saargebied tot het sluiten van een Duits vredesverdrag onder interna tionaal toezicht wordt geplaatst uit gesproken kapt Schippers Van een speciale verslaggever Treurmuziek weerklonk vanmid dag door de straten van Den Haag Treurmuziek die kapitein B W Schippers het geleide gaf naar zijn laatste rustplaats een graf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen Militaire eer was gelast voor de teraarde bestelling van de vlieger die Maandag bij Eindhoven de dood vond tijdens de noodlanding met zijn straaljager Eerbetoon voor een man die de gevaarlijkste ma noeuvre verkoos omdat lüj vreesde anders in de bewoonde stadswijken neer te storten Het loopt tegen half drie In de van Diemenstraat vóór de rouwka mers waar het stoffelijk iiverschot staat opgebaard is het reeds zwart van de mensen In scherp gerichte gelederen staan er het eredetache ment van 100 man ongewapende troepen de kapel van de Lucht macht en het vuurpeloton 24 man sterk Vooi het huis wacht de „ wea poncarrier " van de Luchtmacht waarop straks de lijkkist zal worden opgebaard Daarachter een tweede carrier dan rijtuigen Er klinkt een commando — de troepen nemen de houding aan en presenteren het geweer Uit het huis dragen vier soldaten de kist Zij la den haair op de wagen deze vier forse jonge kerels één hunner schikt en plooit met hartbrekende zorg zaamheid de Nederlandse driekleur er over heen heeft op zijn beurt de voorspelling van president Eisenhower van een politieke „ koude oorlog " indien de Democraten in het congres de meer derheid krijgen „ niet realistisch en ondankbaar " genoemd Dan komen anderen en zij be delven de kist onder bloemen steeds meer steeds meer en ook de tweede carrier is opeens hoog op - Dit is dan het moment waarop Le lystad in theorie met het vasteland is verbonden De Knardijk die de verbinding tussen het nieuwe land en Harderwijk vormt is gesloten Verkeer tussen heide steden is nu nog maar een kwestie van tijd we derom hebben de Nederlanders be wezen wat zij in de strijd tegen het water vermogen geladen met een berg van kransen en bouquetten Er zijn bloemen in ongelooflijke hoeveelheden Er zijn officiële en minder officiële bloemstukken en kransen met ernstige opschriften op de linten Er zijn ook simpele bos jes van vrienden van vreemden zelfs Er is die krans uit Eindhoven van een buurtvereniging die de dank om de gespaard gebleven mensenle vens en huizen uitspreekt Ter her innering aan Uw heldhaftige plichts betrachting Dan zet de stoet zich in bewe ging eredetachement lijkwagen bloemen en treurmu25iek die de mensen ernstig maakt En waar de stoet langs gaat salueren geünifor meerden ontbloten oude en jonge mannen het hoofd Om half drie komt men op Oud Eik en Duinen aan Er zijn o.a kolo nel Den Toom souschef van de Luchtmaehtstaf de aalmoezenier Ds Bartlema Lult Kol De Zwaan chef-staf CLM majoor Hansen commandant van de Jaohtgroep Eindhoven en majoor Fleuterman commandant van de Jachtgroep Vol kei Er zijn vele vrienden en be kenden om de moeder en de echt genote van kapitein Schippers heen Na toespraken in de aula is er de laatste gang de gang naar de groeve Commando's — een salvo boven het gral — en het Wilhelmus terwijl de kist omlaag daalt Versterking woningen tegen luclitaanvallen De Tweede Kamer heelt een wij ziging van de Woningwet aangeno men waardoor de regering aan de gemeenten voorschriften kan geven ter aanvulling van de gemeentelijke bouwverordeningen met bepalingen die de bouwers van woningen ver plichten zekere voorzieningen te treffen in verband met bescherming tegen luchtaanvallen Het is de bedoeling voor te schrij ven dat voor huizen met drie of meer woonlagen de draagvloeren van steenachtig materiaal moeten zijn vervaardigd Voorts zullen de bou wers worden verplicht tot het ma ken van een onderbouw bijvoor beeld kelder boxen zoals voor 80 pet bij de woningbouw reeds wordt gedaan Vluchtelingenhulp 555.000 gulden Het comité Vluchtelingen hulp 1954 heeft Donderdag 32.000 gulden ontvangen In totaal is nu tot en met van daag 555.000 gulden binnenge komen Ond M et zeer gemengde gevoelens zul len velen met verbazing zullen ande ren met een schouderophalen som migen de debatten tussen de minister van Onderwijs en de Eerste Kamer gevolgd hebben Dat was de afgelo pen week een niet zeer opwekkend steekspel Zoals gewoonlijk schermde men bij de aanval en bij de verdedi ging met getallen die de aandachtige toeschouwers weer eens bewezen dat cijfers zich lijdzaam laten groeperen en hanteren Wie zich door zulke schermutse lingen niet laat begoochelen zal tus sen de getallen en scherpe woorden de kern van de zaak toch wel hebben begrepen Deze komt hierop neer dat we thans in de impasse zijn geraakt waarvoor jaren lang door deskundi gen van alle fronten is gewaar schuwd Het is niet rechtvaardig alle schuld hiervan te werpen op de huidige mi nister zomin als het te rechtvaardi gen zou zijn dat het parlement zich geheel aan zijn verantwoordelijkheid in dit opzicht zou trachten te ont trekken Wij mogen voorop stellen dat de impasse die werd voorspeld thans realiteit is geworden Zn de naaste toekomst zullen dus de meest goed willende schoolhoofden in veel om standigheden zelfs niet in staat zijn uw kind het onderwijs te geven dat het zou moeten krijgen Men pro beert op allerlei manieren de gaten te stoppen Scherp komt dit o.a uit in een artikel van 16 Oct 1,1 in hei dagblad Trouw „ Het M.O zit met een tekort aan leerkrachten Geen nood Je haalt ze weg van het U.L.O Nu komt het U.L.O ech ter in de knel Geen nood je haalt onbevoegde krachten zonder U.L.O bevoegdheid voor de moderne talen wiskunde of handelskennis weg uit het L.O Nu komt echter het L.O in het gedrang Groot tekort aan be voegde krachten Geen nood Minister Cals weet er raad op je pompt in de kleuterschool het reservoir van kleuterleidsters met B-diploma maar leeg Nu komt echter het voorbe reidend lager onderwijs in nood Het L.O zal het indien minister Cals zijn zin krijgt van zijn beste krachten beroven Geen nood we weten wel een suggestie waarom meisjes die met vrucht de lagere school hebben doorlopen en die vriendelijk zijn voor kleuters niet met een beetje kunst en vliegwerk in drie maanden klaargestoomd voor het kleuteron derwijs Als je de onderwijzersacie ZO NODIG OPHEFFING UITVOERRECHT OP AARDAPPELEN Van onze parlementaire redacteur In verschillende streken van ons land kunnen thans verbouwers van fabrieksaardappelen die geen aan deelhouders zijri van een fabriek hun aardappelen niet aan de fabrieken verkopen Dat is een gevolg van het feit dat de productie van fabrieks aardappelen met 10 procent is uitge breid terwijl de aardappelmeeUa brieken hun productie integendeel met 5 pet hebben beperkt wegens moeilijkheden met de afzet Voor 15 pet van de productie is dus geen plaats bij de fabrieken en de niet aandeelhouders zullen hun aardappe len moeten verkopen als voeraard appelen of moeten exporteren Naar aanleiding van vragen van de heer Haken C.P.N zei minister Mansholt gisteren in de Tweede Ka mer het op zich zelf volkomen nor maal te vinden dat niet-leden van een fabriek het risico lopen hun aardappels niet te kunnen verkopen Iets anders is of zij worden belem merd in de exportmogelijkheid Zij worden inderdaad in de export be lemmerd door het bijzonder uitvoer recht van 50 cent per 100 kilo dat is opgelegd omdat Duitsland een in voerrecht heft van 25 pet en op die manier de Nederlandse grondstoffen voor de Duitse aardappelmeelindus trie goedkoop zou kunnen krijgen Indien in overleg dat te Zwolle is gevoerd tussen de Stichting voor de Landbouw en de aardappelmeelfa brieken geen oplossing wordt ge vonden voor de bestaande moeilijk heden zal de regering het uitvoer recht van 50 cent per 100 kilo tijde lijk opheffen od in no zo gemakkelijk kunt devalueren waarom dan de acte van kleuter leidster ook maar niet Zo zakken we allemaal een tree naar beneden Maar de toekomst zal de rekening presenteren " He et moge op een zeker ogenblik d » schijn wekken of het wel mogelijk is de eindjes aan elkaar Ie knopen het ene gat met hei andere te dich ten Maar de werkelijkheid is anders Men kan beweren dat alle vacatures van dit ogenblik ten naaste bij zijn vervuld doch dit is een drogreden want wie vervullen die vacatures Ieder schoolhoofd elke directeur of rector van een middelbare school zal bij gebrek aan voldoende keuze ten slotte de enige nemen die overblijft * al is hij eigenlijk ongeschikt om deze taak te vervullen Men kan de leer lingen toch niet naar huis sturen of een vak geheel verwaarlozen Het is bij het onderwijs zo gesteld dat van het aantal wettelijk Bevoegde docenten ruw geschat ten hoogste driekwart werkelijk tegen zijn of haar taak is opgewassen In normale omstandigheden kan men het reste rend kwart als assistenten of voor kleine klassen gedeeltelijk nog wel inschakelen De meesten hunner kie zen echter gelukkig na enige slecht * ervaringen bij het onderwijs wel een andere baan Nu de onderwijstaak door veel te grote klassen dubbel zwaar is geworden moet er ook een beroep worden gedaan op deze niet bekwame leerkrachten Pas wanneer er een zeer behoorlijk overschot zou zijn waardoor men de mogelijkheid tot een natuurlijke selectie herkrijgt en buitendien een reserve voor do vervanging van zieke docenten kan men van een normale toestand spre ken De vrees voor een toekomstig over schot dient daarom met krasse pen streken uit de verdediging van het beleid van de minister te worden ge schrapt Vooral bij het lager onder wijs maar ook bij het middelbaar onderwijs is de tegenwoordige be zetting met personeel eenvoudig als ongeoorloofd te kwalificeren onge oorloofd zowel t.o.v het onderwij zend personeel als t.o.v de leerlin gen en bovenal t.o.v de geestelijke hygiëne van het Nederlandse volk I ntussen is de positie van een mi nister van Onderwijs in ons land niet benijdenswaardig Voor elk dub beltje moet hij vechten De belang stelling voor het onderwijs is te ge ling De fout ligt bij het volk als ge heel dat niet voldoende doordron gen is van de enorme waarde van goed onderwijs voor de toekomst van de huidige jeugd In ieder geval heeft men er te weinig offers voor over In het U.N van 6 Jan 1947 en van 22 Nov ' 47 publiceerden wij hierover artikelen Reeds in die arti kelen lieten wij de klacht weerklin ken dat de „ enorme betekenis van goed onderwijs nog niet wordt be seft " en dat ons onderwijs in een „ duivelskring " gevangen zit Men meende toen dat een betere inder daad dringend noodzakelijke herzie ning der salarissen de oplossing voor het probleem van het tekort kon brengen In onze toenmalige be schouwingen werd er echter reeds op gewezen dat dit niet het geval zou zijn Van wie leiding aan de jeugd wil geven op welk plan ook worden be paalde eigenschappen gevraagd dis men niet zonder meer aankweekt Hoge salarissen en veel vacante plaatsen kunnen de toeloop tot het ambt van onderwijzer of leraar sti muleren Maar het zullen veelal niet de meest geschikte personen zijn die hierdoor worden aangetrokken Er behoort nu eenmaal ook een flinks dosis idealisme toe om deze zware en verantwoordelijke taak op zich te nemen Doch wanneer eventuele as piranten in hun omgeving zich in hun streven zo weinig gedragen voe len door hun medemensen die hei ambt van leraar of onderwijzer niet hoog aanslaan — dan wordt er van dit idealisme al te veel gevergd Dan moet men zich er niet over verba zen dat veel jongeren maar liever een meer gewaardeerd beroep kie zen Het gaai hier vooral om een men taliteit een volksmentaliteit Et is een stuk volksopvoeding toe nodig om de kortzichtigheid te bestrijden welke het onderwijs de nodige gel - den en de onmisbare leerkrachten doet ontberen Het ambt van onder wijzer en leraar zal men meer en meer moeten leren zien als een ere ambt waartoe de besten van ons ge roepen zullen worden zij in wier handen de toekomst van onze jeugd en daardoor van ons volk wordt ge legd Zodra dit inzicht zal hebben gezegevierd zullen de materiële en personele noden van het onderwijs zijn gelenigd -~\ Iets kouder WEEHSVÜHWACHTirJG van'hel KNMI geldig tot Zateröagavond Veranderlijke bewolking met aanvankelijk wat regen en mor gen enkele verspreide buien Ma tige tot krachtige wind tussen Zuid en West Iets lagere mid dagtemperaturen ZON EN IMA.'iN Zaterdag Zon < ip 7.31 ' Zon onder 17.17 Maan op tl.Sö Maan onder 18.57 Europees weerrapport uur v.m Wind ZZW NO ZZW Z ZZO Z Z ZZO Stil N Sttl Stil Stil StU Stil O NO Temp 7gr C Igr.C 10 gr J 14 gr C gr C gr C gr C 13 gr C 5gr > - 12 gr C - gr c 9gr C 4gr C 7gr C Sgr C 3gr C 10 gr C Vrtidag 7 Station Weer Stockh geh bew Oslo zw bew Kopenh regen Lo-iden regen A'dam geh bev Brussel half bew Parijs ZW - bew Bordx mist Grenob ' mist Nice onbew Berlijn mist Frankt mist Müneh mist Zurich mist Geneve mist Locarno mist Rome onbew 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 ilTRECHTSCHNiEUWSBL I Advertentie Vluchtelingenhulp in Utrechtse Raad Stemmen staakten 18-18 bij voorstel-Stekelenburg Gemeente trekt handen terug van de Volkswasserij Nieuwe stemming ¦ 5 » Zeker Mevrouw WIJ maken nog sieeds onze bekende PRIMA KAPOK MATRASSEN gevuld met echte Java kapok * U slaapi warm en kapok h anii-rheuma • Een mensenleefiijd gaan ze mee persoons q jj 80x190 3 delig met kussen VO.-tot llV persoons « f loo 120x190 3 delig met 2 kussens 147 tot IVö - De naam Steenovenweg zal voor taan gelden voor de weg lopende van de Vleutense Vaart in noord oostelijke richting tot nabij de Vleu tenseweg daarna ombuigende in zuidoostelijke en vervolgens in zuide lijke richting naar de Vleutense Vaart Advertentie VAN VEEN ' B eddenmagazijn > STEENWEG 40 - UTRECHT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiinii DE BESTE JAREN VAN ONS LEVEN Een hoge greep van Desto die behoorlijk slaagde Advertentie ^^ at ik zeggen wou op merfcend dat hij zich versproken had „ Zeg sta je me soms voor de gek te hou den " informeerde ik verontwaardigd naar de bekende weg „ Echt niet " verzeker de hij trouwhartig „ Dat doe je wel " zei ik „ Het is je alleen maar om snoep te doen " Hij kee me peinzend aan Wat is die man weer vermoeiend dacht hij waarschijnlijk Toen besloot hij zuch tend het maar op een accoordje te gooien „ Dan zal ik vanavond mijn schoen maar niet neerzetten " zei hij „ Nee dat zou ik maar niet doen " zei ik „ Dan morgenavond maar " zei hij JEm eer ifc iets Icon te genwerpen was hij de kamer uit Even later liep hij op de - gang kauwend op een wortel MOUOS Advertentie KYNBElVlSi'S ' NIEUW RÖOD NOOIT zo NIEUW aMnuI 2 kleuters gewond Met een schedelbasisfractüur en een ddepe vleeswond aan de wang werd gisteren het 4-jarig knaapje F M opgenomen in het Stads - en Ac Ziekenhuis Het knaapje stak zomaar de Julianaweg over recht voor een personenauto langs De wagen werd bestuurd door de 29-jaxige aanne mer H V d M die een ongeluk niet kon vooiikomeii in volgende vergadering Van onze raadsverslaggever Aan het einde van de avondver gadering van de Utrechtse gemeen teraad richtte de heer Stekelen burg arb 2ich met een interpel latie tot het college van B en W Het had spr nl verbaasd dat de be kende uurloonactie van de vluchte lingen nog niet door het gemeente en onderwijzend personeel vcas inge zet Zo dit alsnog zou gebeuren stel de hij voor dat het binnengekomen bedrag door de gemeentekas zal worden verdubbeld De heer Steke lenburg wees in dit verband op de circulaire van minister Beel waar in een dergelijke gang van zaken warm werd aanbevolen Hiertegen opponeerde de v o o r litter namens de meerderheid van het college later bleek dat de wethouders v d V1 i s t en v K o ningsbruggen een minderheid vormden Spr zegde toe met de grootste spoed de één-uur-actie bij het gemeente en onderwijzend per soneel aanhangig te zullen maken Tegen verdubbeling uit de gemeen tekas maakte hij een principieel be zwaar Stel er komt ƒ 10.000 binnen dan zou de kas ƒ 10.000 moeten der ven Gelden die bestemd zijn voor de behartiging van de gemeentebe langen Het is nu eenmaal ge meenschapsgeld dat B en W beheren Zo wij aldus spr als B en W ƒ 10.000 zouden geven dan is dat beslist geen persoonlijk offer meer Zelfs bij de watersnoodsramp in eigen land heeft Utrecht geen geld gegeven alleen maar man kracht en materiaal Nu voert men ons tegen aldus spr dat de mlnis ter-zèlf aandringt om het wèl te doen Maar men bedenke dat Utrecht al een aanzienlijk tekort heeft op z'n begroting het komt aierop neer dat wij de subjectieve eorrectie die wij uit Den Haag wil len hebben met ƒ 10.000 moeten ver hogen Niet overtuigd De heer Stekelenburg(arb zeide niet overtuigd te « ijn door deze woorden Het Rijk gaat voor en de gemeente kan z.i zonder enig bezwaar volgen Dit Is Immers een uitzonderingsgeval De principiële bedenking van de voorzitter kon de heer Bek kering namens de KVP aanvaar den Spr erkende dat het een moei lijk geval was en dat men zowel voor de ene als voor de andere kant kan kiezen Maar hoe men het ook wendt of keert als de gemeente ƒ 10.000 bij past zit in dat laatste bedrag ook weer geld van degenen die zo juist één uur loon uit eigen zak heb ben bijbetaald Een geheel ander naar geluid Bet de heer Kasbergen CPN horen Hij noemde zo ataat het ook avond-aan-avond in zijn partijblad - verslagg al die vluchtelingen fas cisten moordenaars spionnen en op z'n gunstigst misleide mensen Hij vergeleek ze met de oorlogsmis dadiger ^ die uit de Breda'se gevan genis zijn gevlucht Volgens hem behoefde er helemaal geen vluchte lingenprobleem te bestaan Spr riep uit laat die mensen terugkeren naar hun land daar horen ze Ze we ten toch dat er amnestie is afge kondigd De heer Hessing arb.)t hè,waarom amnestie De heer de Groot CHU zeg gende dat hij persoonlijk met het vluchtelingenprobleem te maken had verklaarde dat al die ongeluk kige mensen in permanente doods angst verkeerden Er moet dus kraciitig geholpen worden Dat is onze plicht Maar als de gemeente ƒ 10.000 „ zomaar " voteert is er —¦ dat moest spr de voorzitter nageven ¦— een precedent geschapen Waar la dèn het einde De heer de Groot zou tegen het voorstel-S t e kelenburg stemmen Op soort gelijke gronden ook de heer H a - goort AR Qoedkoop gebaar Nogmaals somde de voorzit ter de bezwaren tegen dit voorstel op Veteren van dit bedrag is in we zen een goedkoop gebaar Op de ver schrikkelijke woorden van de heer Kasbergen wenste spr niet in te gaan Nadat de wethouder » v d V 11 s t arb en v Koningbruggen KVP hun stem vóór hadden ge motiveerd kwam het voorstel m « temming Het resultaat was een 18—18 stemmen-stand Vóór stemden de P v d A twee wethouders en Ir Bardet V.V.D tegen de K.V.P plus twee wethou ders de C.H.U en de A.R plus één wethouder alsmede mr Schui temaker V.VJ en de heer Kas bergen C.P.N Omdat de stemmen staakten zal In de volgende vergadering dit voorstel - Stekelcnburg op nieuw in stemming worden gebracht De Voïkswasserij In de middagvergadering hield dr Jongh Arb een uitgebreid Advertentie Ivlalóon // Jfoekmanm BILTSTRAAT 2 yTREcarr Steeds nieuwe modellen Apart doch draagbaar MANTELS JAPONNEN betoog om de gemeentelijke volks wasserij va haar ondergang te red den Spr memoreerde hoe dzee wasserij met nioeite en pijn tot stand was gekomen en hoe na 1 jaar proefdraaien het resultaat niet al te bevredigend was Het 2e proef jaar heeft aangetoond dat er geen sprake van achteruitgang is Er was sen constant 100 vrouwen en 130 vrouwen vragen de raad de wasse rij niet los te laten Uit het over deze zaak uitgebrachte rapport lees spr ga ermee door dat is in het belang van de volksgezondheid Daarom verzocht spr de wethouder zijn voorstel tot los-lating van ge meentewege in te trekken Daarentegen verklaarde de heer v d Boogaard K.V.P zich met het voorstel van B en W te kunnen verenigingen Spr is ervan overtuigd dat de gemeente alles heeft beproefd om de wasserij in Iven te houden De overheid heeft ruim haar taak volbracht Ht is ge bleken dat de volkswasserij slechts een vermeende behoefte was geen reële De heer Kasbergen C.P.N ging met de gedachtengang van dr Jongh mee Spr verzocht ' t college naar middelen te zoeken om een gunstiger klimaat te scheppen Mej mr Hefting V.V.D achtte het noodzakelijk zo de was serij ooit nog eens succes zou ople veren dat er grote niieuwe inves teringen nodig zijn b.v een crèche Omdat men de dingen in hun tota liteit behoort te bezien ook al is het vervelend bepaalde mensen te du peren ging de VW accoord met het voorstel van B en W Proe / mislukt Zijn voorstel verdedigend zeide weth v Koningsbruggen KVP dat men de gemeente moei lijk een verwijt kon maken dat ze niet alles heeft geprobeerd om de volkswasserij in stand te houden Maar na 2 jaar experimenteren met een zo treurig eindresultaat geeft de gang van zaken te denken De proef is mislukt en daarom een streep er onder De gemeente zal van nu af aan geen deel meer-kunnen nemen aan de exploitatie van een wasserij die kennelijk maar door een heel kleine groep vrouwen wordt ge waardeerd In deze kwestie bleek Dr Jongh Arb niet overtuigd te zijn Htj noemde deze zaak een kwestie van visie " Zijn voorstel aan de raad om het nog een jaar te proberen en in de wasserij verbeteringen aan te brengen verwieiii de raad met 25 13 steinmen vóór de PvdA ^ Inns de twee soo wethouders en dé com munist Tevoren was de gewijzigde veror dening over de kindertoeslagregeling door de raad aanvaard nadat een voorstel van de heer v d Boo gaard KVP met 28-13 stemmen was verworpen Vóór de KVP ml nu de 2 r.k wethouders en de com munist Dit voorstel hield in — overigens tegen het advies van de rijksoverheid in — dat de verlaging van de aanspraken op kinderbijslag voor valide niet-studerende l^inde ren van 16 tot 18 jaar niet „ geno men " zou worden In een breed betoog legde weth V d Vlist Arb uit dat men te genover de voorgestelde grote ver beteringen de ene kleine verslech tering noodgedwongen moet nemen Het gaat niet aan om KI het goede te accepteren en dan die ene gerin ge tegenvaller ook nog niet te wil len aanvaarden Heel weinig mensen worden gedupeerd zo betoogde spr En er zit toch Iets van logica in dat wanneer kinderen van 16 tot 18 jaar die verdienen dan toch ook wel zon der kinderbijslag kunnen Voor ve len betekent het gewoon dubbel-op De heer R e m ij n CHU noemde deze kwestie een tere zaak Hij stel de voor de grens van 18 jaar te hand haven voor het thans in dienst zijnde personeel en bij nieuw te benoemen personeel de grens naar 16 jaar te verleggen Nadat de wethouder had be toogd dat de minister daartegen ze ker bezwaren zou maken kwam het voorstel-v d Boogaard in stem ming Het werd — gelijk gezegd — verworpen B.estauratie Ir Bardet VVD sprak in de avondvergadering over de restauratie van de panden aan de Hoogt Het is jammer dat de particuliere combi natie van restauratie heeft afgezien Betekent het nu wilde spr weten dat de gemeente die het pand terug krijgt ook van restauratie afziet o.m omdat het betrokken kan wor den bij de verbreding van de Lange Jansstraat Weet het college niet dat de panden destijds zijn gekocht met de uitdrukkelijke bedoeling ze te restaureren Laat Utrecht toch zuinig zijn met zijn cultuurbezit hield de heer Ha goort AR het college voor Moet het met deze panden gaan als ge lijk de heer Bardet ook al had ge zegd met de molen van Kranen burg En zoals het met de molen aan de Adelaarstraat gaat als er niet gauw hulp komt Hiertegen voerde weth D e r k s WNTERMANTELS Onze collectie wordt regelmatig met nouveauté's aangevuld GROTE KEUZE in alle maten APART GENRE in elke prijs Maison de Boniteterie 16—18 NACHTEGAALSTR UTRECHT aan dat het plan Hulst —^ Alexander te diep ingreep Overigens de restauratie van de voorgevel kan doorgevoerd worden Er is helaas een misrekening geweest maar B en W zulen zich beraden hoe de voorgevel alsnog gered kan worden " Met deze verklaring was Ir Bar det tevreden Tenslotte vroeg de heer v Z e e land Arb financiële steun voorde culturele en ontspanningsver Utr Woningbouwvereniging en Stichting jeugdgemeenschap Jong Utrecht Andere sprekers ook de heer Kieft namens de AR ondersteun den deze woorden en hierop zei weth V d Vlist Arb dat het iniatief bij de betreffende groepen ligt Zo er een tekort is kon men altijd de weg naar het stadhuis vin den De gedachte van mej mr Hef ting VVD zo vervolgde spr om al zulke voordrachten in haar on derlinge samenhang te bezien zal wel een vrome wens blijven Advertentie De bij ons gekochte overhemden worden GRATIS door ons gerepareerd KERKO - FABLO - COJO Shirts FASHION HOUSE i YMMomm I I Lange Jansstraat 3 Leidseweg 6 Utrecht Politieke plakkerij door C.P.N De Communistische Partij district Utrecht heeft vannacht een aantal biljetten opgeplakt waarop stond „ E.D,G II Weg Ermee " uitgave C.P.N Utrecht De meeste biljetten werden gevon den in de omgeving van het Ondiep op woningen fabrieken verkeers borden zelfs en op de betonbouw Werklieden hebben inmiddels de affiches verwijderd In alle vroegte reeds waren aüe straten „ gereinigd " COMMANDANT THTKJAER ZONDAG A.S IN HET STICHTERSKORPS Het Leger des Heils Stichterskorps aan de Mgr v d Weteringstraat 87 geniet Zondag a.s het grote voor recht aangevoerd te worden door de territoriale leider Kommandant Thykjaer In de tijd dat deze de heilssoldaten in Nederland leidt heeft hij een bijzondere plaats in de harten van zijn strijdmakkers en van vele met het Leger sympathi serenden weten te veroveren zodat de bovengenoemde zaal zeker geheel met belangstellenden gevuld zal zijn Ook mevrouw Thykjear zal aanwe zig zijn l/l literfles f 5.90 ' It literfles f 3.05 exolnsief statiegeld PROMOTIE Op het proefschrift „ Das buch ex tasis " van Jan van der Noot is he denmiddag gepromoveerd tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijles Universiteit te Utrecht op gezag ' van de Rector Magnificus dr H W Julius hoogleraar in de facul teit der geneeskunde Carlo Allard Zaalberg geboren te Arnhem Wijziging straatnamen in ontluikend Pijlsweerd spoorweg Utrecht—Amersfoort de Lagenoord de Noordse Parklaan de Kokkenhoflaan en de Oude Pyisweerdstraat ^ teexiovemweg B en W van Utrecht hebben In verband met een wijziging van het In het uitbreidingsplan „ Pyisweerd " opgenomen stratenplan besloten de benaming van verschillende straten welke dateert van 1941 te herzien De straten waaraan in 1941 de naam Noordse Parklaan onderschei denlijk Voorenshofflaan is gegeven zijn niet aangelegd Genoemde straat namen zijn nu verbonden aan een tweetal nieuw aangelegde straten die in het oorspronkelijke plan niet wa ren opgenomen De naamsaanduiding is thans als volgt Advertentie de naam Kokkenhoflaan zal voor taan gelden voor de eerste straatten oosten van de Oudenoord lo pende van de Oude Pijlsweerd straat in noordelijke richting totaan de onder 2 te noemen Noord se Parklaan de eerste straat ten zuiden van despoorweg Utrecht — ^ Amersfoort,lopende van de Lagenoord inwestelijke richting tot aan de Kok kenhoflaan zal de naam NoordseParklaan dragen de naam Enthofstraat zal voor taan gelden voor de tweede straatten oosten van de Oudenoord,lopende van de Oude Pijlsweerd straat in noordelijke richting totaan de Noordse Parklaan de tweede straat ten zuiden vande spoorweg Utrecht — Amersfoort,lopende van de Lagenoord in wes telijke richting tot aan de Ent hofstraat zal de naam Voorens hoffstraat dragen de naam Noordse Park zal geldenvoor het park dat thans begrensdwordt door de Oudenoord de NACHTEGAALSTR 82 - UTRECHT Vacantiespreiding Nat Congres te Utrecht in Decmber Gezien de impasse waarin de actie voor vacantiespreiding is komen te verkeren en de noodzakelijkheid om deze impasse ofwel ten spoedigste te boven te komen ofwel de actie te staken heeft het bestuur van het centraal werkcomité vacantie beslo ten op Vrijdag 17 ' December a.s te Utrecht een nationaal congres te be leggen Op dat congres zullen de noodza kelijljheid en de totnutoe behaalde resultaten worden behandeld alsme de de moeilijkheden ter openbare discussie worden gesteld Het comité heeft uit de totnutoe binnengekomen gegevens kunnen vaststellen dat het aantal vacantie gangers zonder schoolgaande kinde ren dat van de weken vóór half Juli heeft gebruik gemaakt ook in 1954 naar verhouding aanzienlijk is vooruitgegaan Het blok dat als ge volg van het tijdstip der lagere schoolvacanties genoodzaakt Is om in enkele topweken te gaan is onbe wegelijk gebleyen ofschoon de stem men om hierin verandering te bren gen voortdurend toenemen • • DS.ïW O LAMAIN BEDANKT Ds W C Lamain te Grand Rapids heeft voor het beroep naar de Geref Gemeente hier ter stede bedankt Vos zat in kelder aan de Vismarkt die dit In de kortste tijd klaarspeelt is natuurlijk de wmnaar De zenders die als vos fungeren worden meestal gevoed door een autoaccu Hierdoor kunnen ze zeer gemakkelijk op een willekeurige plaats opgesteld worden Om het opsporen te vergemakkelijken zen den ze een op ' n bepaalde wijze va riërende toon uit Ditmaal waren 16 jagers aan de start verschenen en aangezien zij meestal door een kennis worden vergezeld bedroeg het totaal aan tal deelnemers ongeveer dertig Om 9 uur vertrokken zij van het café Flora in de Nobelstraat waar ze zich om 11 uur weer verzamelden Toen bleek dat vooral de vos die zich in een kelder aan de Vismarkt had verscholen het de jagers nog al moeilijk had gemaakt In deze omgeving bevindt zich nl een bij de amateurs zeer beken de radiozaak De vos zat n.l juist aan de overzijde van de Oudegracht Een andere vos zag kans met ' n aantal jagers een gesprek aan te knopen zonder dat ze hem verdach ten Integendeel ze vertelden hem heel bereidwillig wat ze nu eigen lijk aan het zoeken waren en hoe zo'n vossejacht precies gehouden werd Toen de secretaris van de afde ling Centrum de heer H Hoogen berk de uitslag bekend maakte bleek dat de jacht gewonnen was door de heer van Heesch uit I>onderdagavond hield de afde ling Centnmi Utrecht van de Veron de Nederlandse vereniging van radioamateurs een vossejacht In de Utrechtse binnenstad Omdat hiermee het seizoen werd afgeslo ten wa « het ditmaal een bijzondere jacht waarbij niet mindeï dan vier vos zenders moesten worden opgespoord Bij zo'n vossejacht worden n.l één of meer radiozenders op een geheime plaats opgesteld die door de jagers met een peilontvanger moeten worden opgespoord Degene zegt „ Ik zal vanavond mijn schoen maar eens hij de schoorsteen zet ten " verklaarde Hen kie gedecideerd „ Waarom " vroeg ik „ i^'iu voor Sinter klaas natuurlijk " hij op geringschattende toon „ Ben je nou helemaal hetoeterd ",' wierp ik krachtig tegen „ Het duurt nog zes weken eer het Sinterklaas is " „ Ifc doe het toch maar " zei hij „ Bovendien " voer ik voort „ heb je een poos geleden nog gezegd dat je niet meer in Sinter klaas geloofde " Hij woog dat eens maar wierp het toen achteloos terzijde „ Dat was tóen " zei hij „ En dat zet i ^ zo maar " „ Nou dat zal Sinter klaas mooi vinden riep ik altijd bereid wat opvoedige munt uit zo'n wending te slaan „ Dat is hij al langweer vergeten " zei hij.ganselijk niet uit het veld geslagen „ Dat dacht je maar Opportunisme l Sinterklaas vergeet nooit iets " Hij begon nu toch wat benauwd te kijken maar trachtte er zich nog uit te kronkelen „ Ifc bedoelde het Kerstmannetje Daar geloof ik'niet meer in " verklaarde hij „ Het Kerstmannetje bestaat niet hè " „ Je hebt Sinterklaas gezegd " hield ifc « ol „ Ja moar ik bedoelde het Kerstmannetje Echt " „ Kou vooruit dan maar " zei ik Hij loog natuurlijk maar bewijs het maar eens „ Zal ik dam vanavond mijn schoen maar neer zetten " koerste hö te rug naar zijn uitgangs punt „ Nee daar is het nog te vroeg voor Sinter klaas zit nou nog in Spanje " „ Dat geeft toch niét " zei hij „ Waarom geeft dat niet Dan kan hij toch niks in je schoen leg gen " Ach malle maar dat rloe jij toch Of iiuimm " Hij Meld verschrikt Het is atijd verheugend wanneer | een amateurtoneelgezelschap in dit geval de toneelgroep van de Utrecht se Christelijke Sportver DESTO iets meer durft dan anderen Een stuk te spelen waarvan de rollen een grote mate aan beroepsroutine eisen in een schouwburg waar gro te toneelgezelschappen een zekere imponerende sfeer hebben gebracht daarvoor is zelfvertrouwen nodig De opvoering van het toneelspel „ De beste jaren van ons leven " naar De beste jaren uan ons leven door Desto V.l.n.r zittend Anny Prins Gerrit Nijhof Rita Hoogendoom staand Arie Visser Ab Visser Gé Verschraagen Roel van Zuijlen Joop Kroneman Utrecht De heer Klaare uit Soes terberg werd tweede Voor de best geplaatste jagers waren er enkele prijzen bestaande uit radio-onder delen Alle deelnemers kregen een herlnneringskaart waarop ' n lucht foto van de stad Utrecht met de Domtoren Tenslotte dankte de nes tor van de Utrechtse jagers de heer J A Berg de vossen " voor de zeer geslaagde jacht en ook voor het vele werk dat voor de organi satie verzet moest worden Advertentie Wel gemakkelijker niet dnnrder Woningtextiel Dames en herenkleding Manufacturen Elk artikel van groot tot klein op gemakkelijke betaUngscondities UTRECHT — Geboren Jan W z V J E Spanjaard en E Stein Alex Numankade 9 Wilhel mus F z V W Fr Neerings en K A W van Tessel Riemstraat 32 Johan nes A M z V A E W C Beeker en W van Kooten Verenigingstraat 7 Hendrik z v L Dessé en A G FUnk 2e Daalsedijk 15 Willem z v F v Acqnooy en H H Ortung de Bazel straat 6 Hendrik J z v J D H Vink en A Fluit J P Coenstraat 21 Teubechien C d v B Zöllner en F C Klein J Geelstraat 23bis Hen ricus J A „ z V H J A v der Wurff en M J FelUts Lindestraat 21 Pe ter C J z V A van Dort en M M V Geffen Julianaweg 446 Henricus C W z V J M C Noets en J W de Froe Heucheniusstraat 10 Getrouwd W Bijleveld en V Verhoeven Amsterd.str.weg 663 H J Moltmaker Ambachtstraat 10 en G I Karreman Zaagmolenkade 6bis G van den Hoeveh en J F Peskens Merelstraat 21 F van Ede Nobeldw.str ISbis en A Koster Kraanstraat 25 W F Kaldenberg en A M Kooistra Huijgensstr 2bis G H Veen en J W van Straten Schiedam J P E Emanuel en C H Appelman AmaJiastraat 78 J K Raadgever en S Ch Pronk Zuider zeestraat 22 Overleden Henricus G J Brekehnans 58 jr geli met W F Mombers Nijmegen Maria C van Nieuwenhoven 39 jr geh met J V d Beukei Mgr Dr Hoogveldstr 2 Martinus de Beer 66 jr geh met L M Fressen Hub Duyfhuysstraat 52 Hendrika A Versteeg 70 jr geh m Ch Weldam Amaliastraat 67 Johan nes J E'raiücen 70 jr geh met Th A Jansen Oranjestraat 16 Wil helmina P Slagmolen 78 jr geh met W F van Scharenburg Sterren hof 9 Maria Veninga 65 jr geh m L C Schoenmaker Paramaribostr 33bis Jacoba C Sabee 47 jr geh met A F Schoonheim Vissersteeg 9bis a de Amerikaanse roman van McEii ' ly Kantor bewees dat verscheiden spelers dat zelfvertrouwen bezatei Ary visser bijv in zijn reatie va Fred Derry weinig militair mis schien maar op en top een goed la meraad Peggy gespeeld door Si ^ Hoogendoorn spontaan tilde mcr.igj scène op een hoger niveau Ab Vis ser voelde de dramatiek van de g demobiliseerde verlamde soldaii goed aan doch had soms even moei te met de realisatie van deze iiitetsi subtiele én zware rol Hij sloeg jif met verve door de moeilijkluMei heen Een handicap voor hem moa de „ medewerking " van de „ zaal " gj weest zijn die in zijn wanhoolJsg ^ baar een revuescène meende te mt gen zien Gelach was hier niet op zijn plaats Gerrit Nijhof Anny Prins en C8 Verschraagen zochten hun kratH vooa de eerste teveel in gecha geerd spel Jo Kroneman maakts van de irritante bankdirecteur ee consequent volgehouden type k'i te opvalend maar goed gespeeld Nóg groter toewijding zal DeSi zeker nóg verder brengen op ii pad der amateuristische toneelpres taties Na de voorstelling werd de rigis seur een boek over Toneel aangeb den ter gelegenheid van zijn 5-jar jubileum als regisseur Het bot ' werd de heer Ory Visser ovoihar ddgd door de voorzitter de ho ' i E Steunenberg 7 i ' kloppen a.l SCALA Middemaohtzone met Gr Pi » 18 jaar VREEBURG Mallemolen met n ' FILMAC ' Actualiteiten Vrijdal I » Zondag 10—18,30 uur en Maandag W Donderdag 10—19,45 uur a.l SPOORBIO 8—23 uur Actualiteiten a.i TENTOONSTELLINGEN CBNTR MUSEUM De Schatten « Peru 10—17 uur Zondag 13 — H Ml Dinsdag en Donderdag 20—22 uur » 31 October KUNSTHANDEL WAGENAAK AcHK St Pieter 6 9—18 uur Maandag B " 15 uur werk van Geert Voskamp ^ KUNSTHANDEL ARTl Nobelstr ïj Werk van Wil van Dintlier tm *• Oct dag 9—18 en Maandag 13-18 «'' Zondag gesloten UNIVBRhSITEITSHUIS Tot 13 f ' werk van Anni Apol dag v 9—1 *^' 14—17 uur UTR KRING Briglttenstr 4 wertv » Jan Wiegers tot 31 October KUNSTLIEFDE Nobelstraat /»•• Oct werk van Dirk Oudes 10—16 " en Zondags 13—16 uur KENNTSGEVINGE7J De Gedeputeerde Staten van ütrwU brengen ter kennis van bela * hebbenden dat aan de gemeen " Baarn vergunning is verleend tot J ' oprichten van een rioolgemaal in ¦*' uitbreidingsplan Zuid-Oost De aandacht - van belanghebW * wordt er op gevestigd dat ingevo »' het bepaalde in de Hinderwet W ' nen 20 dagen na dagtekening dew beroep open staat by H.ltf de Ko »*' Utrecht 29 October * De Gedeputeerde Staten vas * provincie Utrecht maken bekend i * in hun openbare vergadering va » November 1954 te 10.15 uur » Provinciehuize Achter St Pieter te Utrecht zal worden voorgels hun beslissing op het beroep bs'"ï lende do stichting van een sclH ' voor bedlegerige kinderen lijdei *' aan tuberculose te Soest Assepoeste | eeds doen enkele geruchte £ „ t rle plannen van het H feival 1955 de ronde Gerucl wi T,^'ak eezegd want er se * hf afspraken ^ tt > zijn zoal f'/v?w York City Ballet enj l^rVtt^d M *"»»™' Theatre P^WM herinneren er aan dat ï • inar de opvoeringen van "¦^ ^ ïïïp'r Anthony and Cleoj ^ XHrö^^en dL Haag d ï „ onv een eroot succes zi S;^^t"lVZ^e Stratford Co ' ïing Lear " en „ Much ado Snthing " opvoeren en wel m Jfterfam Den Haag én m ï * HS derde stad in de ring vai ^ e steden is dus sterker SSd Festival 1955 betrokk tt'aarom nu niet ook de tad - Utrecht Wij gemeten „ inede reputatie wat betn f " Sfng voor toneelkuns Sen v?fzelfstandig de Str CompSiy inviteren Zoals n ^" Sr Philharmoniker m 1 " Uf ware ons nog liever dMl van Assepoester m het « festival 1955 te spelen | Spoed verei ^ Stilstaande auto's in donkei ^ een dodelijk gevaar Daa Sns een persconferentie 6 A N.W.B te Arnhem had £ èt klem gewezen Men heeft het Centraal I voir de Statistiek een spccia aerzoek doen instellen naar he tel ongevallen dat m hot laa fe veroorzaakt door auto's die duister op de rijweg stilstond Stet minder dan 306 gevallen « en in het donker stilstaande v auto van achteren aangereden van zulke aanrijdingen einc roet dodelijke afloop en een e « E met ten hoogste ernstig let "\ e op de rijbaan stilst vrachtauto's blijven Ijij duistei de weg een uitgesproken geva roent vormen ofschoon men s Ausustus van het vorige jaa plicht is bij stilstaan op de i fijdens duisternis bij met bi Nobelpi voor H _ Avontuurlijk Ie van beroeiTK auteur De Nobelprijs 1954 voor juBT die ditmaal hoger is Bers en ongeveer 1Ï5.000 guld iraagt is officieel toegekend Amerikaanse schrijver Eme ningway De toekenning is evenals bij alle vorige gelegenheden 1 val was namens de Nobelst - geschied door de Zweedse ac Sifoor literatuur en bekendgi « door de secretaris van deze mie dr Anders Oosterling De 18 leden van de academ ben in tweestrijd gestaan Hemingway en de IJslandse ver Hallrod Kilian Laxne communist is geweest Nadat dr Oesterling had n deeld dat de meerdei-heid zie Hemingway had uitgesproker hij een telegram aan Hem met het verzoek de prijs te vaarden Een groot aantal verslaggen fotografen had zich om hel hiris van de auteur in de on van Havanna verzameld in a ' ting van het officiële telegr Stockholm Hemingway verklaarde zie verheugd met de onderscl toen hij de persmensen zijn toonde die gelegen op een een prachtig uitzicht op H biedt Op de vraag wat hij i geld zou doen antwoordc „ Mijn schulden betalen en t de rest op verstandige wijze bruiken " Hij deelde mede dat bij ni Stockholm zal gaan om de ontvangst te nemen aaoigez nog behandeld wordt voor < wondingen welke hij in he van dit jaar bij een dubbel ongeluk in Afrika heeft opj In Januari was Hemingwi trdMten bij twee vliegtuigo ken in Kenia en Oeganda ] toen vergezeld door zijn echtgenote De eerste keer hun vliegtuig neer bij de son waterval De HemingwE er het leven van afbrachter ven zich aan boord van h dingsvliegtuig dat echter e verongelukte Ook ditmaal c ten zij de dood Hemingway er aan toe dat hij zich al ve voelt en dat hij werkt aan man over Afrika Naar zijd 
Pagina ^ ¦ iTi>Fr HTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 RIJKE EXPOSITIE TE AMERSFOORT Romantiek en Haagse School Collectie Pieter A Scheen Al 32 jaar constante kwaliteit Verschuur uitmuntend dierschilder zie de nos 71 en 72 maar ook fijngevoelig verbeelder van het land schap getuige zijn „ Voerman met bespannen kar bij een brug " — een ronduit meesterlijke paneel Dichterlijke romantiek toont deschilder E Woutermaertens in zijndoek „ Herder bij weidende schapen";let hier vooral op de „ zegenende"lichtval — als apotheose Met P J C Gabriel naderen wij tot de Haagse school Zijn drie hier aanwezige polderlandschappen ver raden ' n liefdevol-verstild meester schap Het kloek „ Koeien in stal " is een vroege Willem Maris Verder ' n knap aquarel van T Offermans „ De Houtbewerker " twee verruk kelijke zomerlandschappen van ' Wil lem Roelofs ' n paar appetijtelijke Tholen's CJezicht op een stadsgracht en Plukkers in een Boomgaard als - Nobelprijs literatuur voor Hemingway OVER POSTZEQELS Catalogus blijft onontbeerlijk voor verzamelaar De nieuwe Luxemburgse weldadigheidszegels liMHiiiiiiiiiiiiin ^ onze bekende lATRASSEN ava kapok > ofc h anii-rheuma aan ze mee isen 98 tot 119 sens 149 tot 198 - ddenmagazijn UTRECHT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiilHi ONS LEVEN van Desto slaagde erikaanse roman van McKin itor bewees dat verscheidene dat zelfvertrouwen bezaten isser bijv in zijn reatie van Derry weinig militair mis - maar op en top een goed ia i Peggy gespeeld door Rita idoorn spontaan tilde menige op een hoger niveau Ab Vis side de dramatiek van de ge iliseerde verlamde soldaat an doch had soms even moei de realisatie van deze uiterst e én zware rol Hij sloeg zich erve door de moeilijkheden Een handicap voor hem moet ïdewerking " van de „ zaal " ge zijn die in zijn wanhoopsge en revuescène meende te rac en Gelach was hier niet on aats it Nijhof Anny Prins en Gé iraagen zochten hun kracht de eerste teveel in gechar spel Jo Kroneman maakte e irritante bankdirecteur een uent volgehouden type Iets alend maar goed gespeeld groter toewijding zal Desto nóg verder brengen op het r amateuristische toneelpres 3e voorstelling werd de rigi ^ en boek over Toneel aangebo r gelegenheid van zijn 5-iarig im als regisseur Het boek de heer Ory Visser oveihan loor de voorzitter de hoc-r H nberg \-/\ GEND /\\ VRIJDAO RSITBITSHDIS 20 uur FcMt i t.g.T bezoek Spaanse fltuJ ^ uten jAB II Nieuwstraat 106 20 uui,en West Lode van Gent ' ' inj ichtbeelden over Indo Chiin HTDIS 20 UUT DoktM -.'"" baret t op voor Kleding en Dekking " rWBURG 20 uur Snip en Snap Made in Holland " L.ANDB.WINTi OOL Op Mmplein 6 19.30 uur eerste cur ¦^^¦'' '^- ¦ '-'^'¦ bestuurder ON Oude Gracht 20 uur Cab« ond Pers.ver Fako ZATERDAG iL MECKLENBURGLAAN S « uur Feestmarkt t.b.v Padvind ¦ clubhuis HUIS 10 uur Bon-dsd&g Nel Mannenver op G.G IA 14,15 en 15,45 uur Jeusl Krullebol " 7—^14 jaar I 15 uur Vergadering Fel eur Symphonie orkesten GYMNASIUM 15—17 uur K » i Natuur-wetensch Ver Ata " 50-jarig bestaan rWBURG 20 uur Snip en Snap I Made in Holland " r K en W 20 uur Concert „ Zang en Vriendschap " en de Orkestver ON Oudegracht 20 uur Feest ' l Wielerver De Volharding AIKERK 19,30 uur Orgelvesper rné lATH KERK St Marie 19 » Vesper met avondgebed erK 21 uur Avondgebed PELMOLENWBG 20 uur To vond Beatrix " - voor Buurtver e Mariastraat BIOSCOPEN illlng om 14,30 18,45 es 21 ugr om X4,15 16,30 18.46 en 21 uur IA Russisch Ballet a.I George verovert de vloot a.l = IA Vrijdag tot en met Zondag ntrae 14 jr Maandag tot en ni " erdag Mexicaans goud 18 jr _ ' B In de catacomben van Berlijn Vrijdag tot en met Zondag 18i « uur Maandag tot en met Don g 20 uur lANDT Dannye Kay « In M ' en a.l Middemachtzone met Gr Pecit "¦• iURG Mallemolen met Fr«d ire a.I C Actualiteiten Vrijdag fc »' ig 10—18,30 uur en Maandag tffl erdag 10—19,45 uur a.l BIO 8—23 uur Actualiteiten » TENTOONSTBLLDJGBN ' MUSEUM De Schatten n » 10—17 uur Zondag 13—17 uur ag en Donderdag 20—22 uur "» tober ' HANDEL WAGBNAAK AcUtel leter 5 9—18 uur Maandag w " r werk van Geert Voskamp „ ' HANDEL ARTl Nobelstr SJj van Wil van Dinther t.m " iag 9—18 en Maandag 13—18 «"' ' S S6SlOll6Q 1 RSITEITSHUIS Tot 13 N0 »| van Anni Apol » dag v 9—12 efl uur RING Brlglttenstr 4 Tverk «« Viegers tot 31 October LIBPDB Nobelstraat T./ffl SJ verk van Dirk Oudes 10 — M l "' ndaga 13 — 16 uur enntsgevingb'J lepnteerde Staten van ütrw ''' 1 ter kennis van belang den dat aan de gemeen » ^ feiguuning is verleend tot W en van een rioolgemaal in "^' iingsplan Zuid-Oost mdacht - van belanghebbend * r op gevestigd ^ dat ingevols ' laalde in de Hinderwet bin dagen na dagtekening dez » open staat bij H.M de KofflB ' Utrecht 29 October 195 * Gedeputeerde Staten van * ie Utrecht maken bekend o * openbare vergadering van'J ser 1954 te 10.15 uur K ° iehulze Achter St Pieter '« icht zal worden voorgelez ^" ilissing op het beroep betroj de stichting van een sclii » idlegorige kinderen lijdend ^ lerculose te Soest Assepoester R„fds doen enkele geruchten om vit de plannen van het Holland VS ival 1935 de ronde Geruchten is v,t zwak gezegd want er schijnen "„ 11 afspraken te zijn zoals met h»r\ew Vork City Ballet en met de ImtforA Memorial Theatre Com - '"« Vi herinneren er aan dat het vo riirjaar de opvoeringen van Slia - van Slia in -' ' omj „ cr,«ire'er een met de Yvert-catalogus Advertentie mede een verblijdend schone collec tie Weissenbruch's J H en Jan Van de eerste is speciaal te noemen zijn magnifiek aquarel „ Panorama " 74 Meer nog dan in zijn „ Utrechtse Catharijnepoort " toont Jan Weissen bruch zijn „ goochelen met licht " in een kantige St Bavo te Haarlem en in zijn „ Tuintje " — beide stralend van zonnig blijde warme gloed Curiositeitshalve zij verder gewe zen op een knap dierentafereel Jon ge honden van O Eerelmans Om dan te besluiten met een respectvol saluut aan de kapitale Mesdag een Scheveningse vissersvloot op zee die ons hier als ' t ware tegemoet vaart Uit dit verre van volledig over zicht moge wel blijken dat deze ten toonstelling er een is van rijke on alledaagse allure J J De speciale catalogi ook maar alleen te noemen zou te ver voeren Van talloze landen bestaan zij en zoals reeds gezegd zijn ze voor de specialist ideaal Een uit zondering willen wij slechts maken voor die van de postzegels van Nederland en voormalige overzeese gebiedsdelen de Speciale Catalogus uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren Uiteraard is iedere postzegelhandelaar bereid de ver zamelaar in te lichten of er van zijn verzamelgebied(en speciale catalogi bestaan De laatste tijd sinds het opkomen van het „ beeld verzamelen " verschijnen er ook catalogi waarin de uitgiften gerangschikt zijn naar de voorstellingen naar het zegelbeeld dus We kennen ze b.v al over sport christelijke motieven en over planten en dieren Een algemene catalogus op dit terrein dus de gehele wereld omvattend bestaat nog niet Nieuwe uitgiften Luxemburg geeft 3 December a,s zijn jaarlijkse „ Caritas"-zegels uit waarvan de toeslag ten goede komt aan weldadigheidsverenigingen Even als het vorige jaar omvat de serie zes waarden in drie verschillende teke ningen betrekking hebbend op folklo ristische gebruiken De 25 c plus 5 c en de ™ wmm!S!;«!5Ba ^ 2 fr plUS 25 C gOVOU '''¦-.'^'¦'"''/¦" g een symbolische voor stelling van het „ Ei maischen " een populai re verkoopsbeurs die jaarlijks op Paasmaan dag aan de Vismarkt in Luxemburg wordt ge houden en waar in het bijzonder binnenlands aardewerk en voor de kinderen „ Peckviller cher " schelle fluitjes in de vorm van een vo gel en wierookvaten uit pottenbakkersklei te koop aangeboden wor den Op de 80 c plus 20 c en de 4 fr plus 50 c de „ Hammelsmarsch " een optocht van bekroonde schapen gevolgd door een mu ziekkorps dat op Kermiszondag door de straten van de steden en dorpen trekt en zo de feestdag inleiden De keteltrom speelt hierbij een bijzondere rol De „ Schübermess " die jaarlijks op St Bartholomeüsdag 24 Augustus begint is een markt die 14 dagen duurt en gepaard gaat met een kermis in de hoofdstad waar bij de draaimolen één van de attracties is Dit brengen de 1,20 fr plus 30 c en de 7 fr plus 3.45 fr in beeld De zegels zijn uitgevoerd in rasterdiepdruk bij de Zwitserse drukkerij Courvoisier S A te La Chaux de-Ponds naar ontwerpen van de Luxemburgse kunste naar August Trémont Ver Staten Op 2 December a.s zal in de nieuwe serie frankeerzegels een 5 cents blauw verschijnen die het portret draagt van James Monroe 1758—1831 de 5e president van de V.S en verkondiger van de z.g Monroe-leer Turkije Voor de 47ste conferentie van de Federation Aéronautique Internationale F.A.I de Internationale Federatie voor Luchtvaart gehouden te Istanboel kwam op 20 September een serie van drie uit n.l 20 k vliegtuig kort na de start 35 k Baron de la Grange in een vliegtuig en 45 k Ataturk en de luchtvloot In verschillende dagbladen stond het bericht dat voor deze conferentie een postzegel van 100 koeroes zou zijn uitgegeven met o.a het portret van een Neder lander n.l van de heer Kolff uit Rotterdam de voor zitter van de Koninklijke Nederlandse ' Vereniging voor Luchtvaart die tijdens de conferentie tot ere-voorzitter van de F.A.I werd benoemd Het officiële persbericht van de Turkse posterijen dat we over deze uitgifte ontvingen vermeldde echter niets van dien aard Het komt ons voor dat het hier geen officiële post zegel betreft doch blijkbaar één of ander sluitzegel temeer daar de benaming „ Tm-kiye Cumhuriyeti Postalari " die alle Turkse uitgiften sinds 1950 dragen « r niet op te zien is Pagina 3 mde/i BEIBUPE Toekomst o p spontane ' wijze heeft de be volking van Triest deze week haar „ bevrijding " gevierd De versierde straten daverden van het enthou siasme en jong en oud ' waren te zamen gestroomd om de feestelijk uitgedoste bersaglieri en carabi nieri een hartelijk welkom toe te roepen Het werd verder een complete show van het Italiaanse leger met artillerie en al De vrou welijke jeugd ten dele gestoken in groen wit-rode bevrijdings rokken " zorgde er voor dat de vreugde ook in de militaire gele deren doordrong De manschap pen werden onthaald en geëerd alsof zij zo juist een beslissende slag hadden gewonnen In scherp contrast tot deze laaiende geestdrift stond het - vrij wel geruchtloze vertrek van de Britse en Amerikaanse eenheden welke bijna tien jaar in de be twiste havenstad de orde hebben helpen handhaven Dat wil ove rigens niet zeggen dat de bevol king van Triest deze „ bezetting " als buitengewone last heeft ge voeld Het feit dat in het begin van deze week inderhaast nog de laatste huwelijken van geallieerde militairen met Triester meisjes kerkelijk werden ingezegend be wijst wel dat de betrekkingen ook van hartelijke aard zijn geweest Van internationaal - politiek standpunt beschouwd betekent de liquidatie van het slepende con - flict tussen Italië en Joegoslavië over Triest natuurlijk een grote winstpost Al te lang heeft deze netelige kwestie de atmosfeer in Zuid-Oost-Europa vertroebeld Nu zelfs Moskou deze regeling heeft gekenschetst als een overeen komst welke de betrekkingen tus sen beide landen zal verbeteren twijfelt niemand meer aan de duurzaamheid Of de tijd echter reeds rijp is voor een nauwere po litieke aansluiting van Italië en de Balkan-entente bestaande uit Joe goslavië Griekenland en Turkije zal de tijd moeten leren Voor het moment lijken de Italianen hun handen vol te hebben aan de na dere uitwerking van de Parijse accoorden welke hun land tot deelgenoot van de Westeuropese Unie maakten Nu de internationale status van Triest is beslist valt voor deze ha venstad het volle accent op haar economische toekomst Hierover valt nog wel het een en ander te zeggen Triest of het nu behoort tot het Italiaanse territoir of niet blijft voor zijn bloei overwegend afhankelijk van zijn niet Italiaan-se achterland Vandaar dat de stad na de eerste wereldoorlog.toen het zelfbeschikkingsrecht der volken zijn hoogtijdagen vierde snel tot verval kwam Deze neergang stond in frappante tegenstelling tot de welvaart wel ke Triest in het staatsverband van de Oostenrijks Hongaarse dubbel monarchie had gekend Dit alles had voorkomen kunnen worden indien de landen in Centraal - en Z.O,-Europa na 1918 tot een ver standige samenwerking hadden kunnen geraken Daar was echter geen sprake van De Kleine En tente Tsjechoslowakije Joegosla vië en Roemenië bleef vijandig staan tegenover de nieuwe minia tuurstaten Oostenrijk en Honga rije de Italianen wrokten over het vermeende onrecht hun door de geallieerden aangedaan en vlucht ten weldra in het fascisme terwijl verder in het Noorden de Duitsers de nieuwe greep naar de wereld macht voorbereidden Voor Triest was in dit ruïneuze en gistende hart van Europa geen toekomst Het fascistische regiem heeft zijn rampspoed evenwel nog extra vergroot door andere haven steden te bevoordelen Men zou zo zeggen dat de bevolking van Triest na wereldoorlog nummer twee dus wel geen traan zou heb ben geplengd toen de stad van het Italiaanse moederland werd ge scheiden Merkwaardig genoeg bleek het nationale sentiment toch sterker dan de herinnering aan een armoedig bestaan Natuurlijk was er geen aantrekkingskracht tot Tito's nationaal-communisme maar men had toch mogen ver wachten dat de gedachte van een „ vrij gebied " — vastgelegd in het Italiaanse vredesverdrag — meer bijval zou hebben ontmoet Zal de regering in Rome thans in dezelfde fout vervallen als het fascistische regiem in de jaren vóór de tweede wereldoorlog Misschien niet Maar voor een wel varend Triest is veel nodig Voor Oostenrijk is Triest nog steeds de natuurlijke haven Vandaar dat Wenen liever had gezien dat het plan van de vrije gebied-vorming wel was uitgevoerd Duitsland heeft zich intussen als concurrent van de Italiaanse havenstad opge worpen door Oostenrijk facilitei ten voor het vervoer over de Elbe naar Hamburg aan te bieden De afgelopen jaren vonden rond der tigduizend inwoners van Triest een bestaan door de geallieerde bezetting Deze mensen dreigen zonder emplooi te komen De Ita liaanse regering heeft thans haar hoop gevestigd op de industriële ontwikkeling Een reeds toegezeg de lening van veertig milliard lire zal ' ten dele hiervoor worden be steed — Zeven bekende Britse auteurs hebben in The Times vrijheid van de pen geëist om de werkelijkheid van het leven vrijelijk en onbe vreesd voor volwassen geesten te be schrijven — Het aantal doden in Salerno enomgeving na de overstroming is tot 279 gestegen na de ontdekking vannieuwe lijken onder de overblijfselenvan ingestorte huizen In het dorpCanalone ziin op één plaats 38 lijkenontdekt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 _ Pa9lna j UTRECHTSCH NIEU \ Heden overleed racht en kalm geheel onverwacht onze lieve Moeder en Grootmoeder ADBIANA STBBANDA SCBELLINGEB Weduwe van Jacob Jonrepier in de ouderdom van bijna 73 Jaren Enschede S A van Nieuwkerk Jongepier W J van Nieuwkerk en Kinderen Nijmegen: H S Jongepier H C A Jongepier - Vlugt Nijmegen 28 Oct 1954 Ruijsdaelstraat 57 De crematie zal plaats hebben te Dieren Maan dag 1 November a.s te 13.45 uur Voor belangstellenden ver trekt een bus van G.T.M te 13.20 uur van het Sta tion G.T.M te Dieren via Station N.S naar het Cre matorium Da overledene is opge baard in de Aula van de Begraafplaats „ Rustoord " te Nijmegen Te koop boven - en BENEDEN HUIS Griftstraat Beneden of boven leeg te aanvaarden Koopprijs ƒ 9000 — Hypotheek beschikbaar Te bevr Eem brandtkade 22 Eiken 2-deurs LINNENKAST divan ligstoel m kussens mooi lauteuilstel eiken gothlsch schrijfbureau boekenkastje 1 en 2-pers opklapbedden en le dikanten diverse dressoirs clubjes stoelen spiegels vloer kleden kachels enz enz Han del In gebruikte goederen L Smeestraat 13 Utrecht Te koop gevr HUISKAMER AMEUBLEMENT met tafel Br met prijsopgaaf no 383 bur UN Te koop gevr een GASHAARD met of zonder tussenmeter Br met prijsopgave no 397 bur UN GRATIS UW OVERHEMDEN schorten enz geperst bij de was 50 et per kg met 3 dagen thuis De vuilste overall helder gewassen è 50 et Amsterdamse Wasserij Dep6t St Janshoven straat 22 PIANO Oude Duitse of Franse piano ter overname gevr Br no 3t.\8 bur UN Te koop of te huur gevraagd SLAGERIJ op goede stand met woning In Utrecht of omgev Woning op goede st beschik baar Br no 331 bur UN ROLFILMS vanaf 1 1 Bü aan koop van een film kimt U biJ ons gratis een foto-toestel le nen Persfoto Bureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht tel 21313 Te koop gevr KRUIDENIERS ZAAK kleine omzet geen be zwaar Liefst zonder uitbreng Ook een sigarenzaak komt in aanmerking Diploma's en con tanten aanwezig Br no 320 bur UN ' T VULPENHUIS Hlddema „ Je Speciaalzaak " Choorstraat 14 Utrecht Telef 16714 Bulme sortering vulpenhouders ball points en vulpotloden Repa * ratie aan alle merken onder volle garantie Dr M.C VERLOOP INTERMST Utrecht Maliesingel 15 WUziging Spreekaren voor ZIEKENF uitsluitend Maliebaan 15 Dinsd - Vrij dagmiddag 1.30 2.30 uur Voor PART PATIËNTENMaand Woensd en Donder dagmiddag 1.30 2.30 uur En volgens afspraak Te koop gevraagd In centum van Utrecht een GROOT PAND Br onder no 199 bur UN Zwitserse N'ÏLON ELASTIE KEN KOUSEN zijn volkomen onzichtbaar zelfs onder de dun ste nylonkousen en uiterst sterk Pryzen vanaf 1 13.50 Fa J Comelissen Hamburgerstr 8 Telef 13592 Te koop gevr enkele goed on derhouden MIDDENSTANDS WONINGEN voor geldbeleg ging Br ond no 794 bur UN Te koop gevr te Utrecht of naaste omgeving een vrijstaand of half LANDHUIS grote tuin Riant herenhuis ter ruiling be schikbaar Telef 22015 Br no 201 bur UN Dames voor ' n goede houdbare OLIEPERMANENT met en zon der toestel is Uw adres Huize Marjo Voorstraat 79 Utrecht Telef 17867 Te koop ' n JONGENSFIETSJE van 6 tot 10 Jaar ƒ 40 meisjes fles van 8-12 Jaar / 35 J P Coenstaat 88 Peek De Directeur der Gemeente werken van Utrecht zal op 15 November 1954 te 11 uur in het bureau Achtrr Claren burg 12 openbaar AANBESTEDEN Het bouwen van een vei linggebouw t.b.v de ver eniging bloemen en plan tenveiling „ Utrecht en Omstreken *' op een ter rein gelegen tussen de Steenovenweg en de Vleatense Vaart te Utr«obt. Bestek enz k f 6 — verkrijg baar aan genoemd bureau en ten Stadhuize afdeling Nieuw Archief OPENBABE VERKOPING wegens sterfgeval Notaris K W van Gorkom te Zeist zal op Dinsdagen 9 en 16 November 1954 inzet/af ilag n.m 2 uur in Hotel „ Victoria " Ie Dorpsstraat 7 te Zeist VEILEN het zeer goed onderhouden WOONHUIS m stenen schuur erf en grond te Zeist aan de Jan Meerdinklaan No 27 Bezichtiging Dinsdags en Donderdags n.m 2-4 uur en op de verkoopdagen v.m 10 12 uur met bewijs van toe gang af te geven door voor noemde notaris Breder bij biljetten WAARSCHUWING 2e Hands kleding z.g.a.n costuums col berts pantalons winterjassen regenjassen demi's kinderjas sen mantels hoeden hand schoenen enz enz Voor spot prijzen bij G V Niiendaal Mgr v d Weteringstraat 26 Wij hebben altijd Interessante aanbiedingen en een ruime sor tering STICHTS ONDERDE LENMAGAZIJN Biltstraat 43 telef 24785 Automaterialen accessoires olie etc Boule vardjes Te koop gevr BOUWGROND 5 è 600 ra - omgeving Utrecht Br no 142 bur UN RADIO Voor een goed toestel slaagt U het beste bij Techn Geluids Verzorging Nieuwe Daalstraat 29 Telef ' 9774 HET MAROKKAANSE HUIS Steenweg 58 hoek Mariastraat telef 22683 is de enige speciaal zaak In Marokkaanse iederwa ren o.a pouffes prachtige de cors tassen portefeuilles en portemonnaies Gevr BROOD - en BANKET BAKKER halfwas Klein wijk te rijden Van Heelsum Oude Gracht 2 CORSETTEN voor ieder figuur op gem betalingen Hajo Cor settenhuls Balüelaan 53 Telef 16285 Vraagt huisbezoek Garage v d Vaart vraagt Ie M ONTEUR en 2e ' monteur Goed loon en prettige werk kring Amsterd straatweg 512 PARKETVLOEREN voor iedere beurs Gegarandeerd prima Verhulsbaar Zwebrleparket slechts I 2.85 per m2 Houthan del Centrum M Brienesse Jr Herenweg 60-62 Telef 16830 Utrecht Dames Ruilt Uw oude BONT MANTEL in voor een nieuwe Bonthuis ' t Centrum Utrecht sestraat 134 bij het Frederiks plein Amsterdam Tel 39418 Gevr net MEISJE voor de mor genuren van 8.30 tot 12.30 uur Aanmelden tussen 6 en 7 uur Homeruslaan 15 POLSHORLOGES Ik kom gaarne bü U thuis om de col lectie te laten zien Betaling vanaf f 2.50 per week H Wou ters Bekkerstraat 136 Utrecht Ook voor Zeist Joh de Mees terstraat 28 Postagentschap Hoograven vr flinke JONGEDAME Sollicita ties aan Fa W Anton Abels Oude Gracht 1S3 Utrecht De nieuwste KAPTEIN MOBY LETTE met krachtiger motor vanaf ƒ 325 desgewenst Ie be taling ƒ 32.50 rest 18 maanden Jan Wiebes Kanaalstraat 87 Gevr net MEISJE v d of d en n Mevr Sinke Nobelstraat 22 bis Een NIEUWE HOBBY Naast grote sortering huisvlijt - kunst - schilders handenarbeidmate rialen hebben wij een keus uit honderden legpuzzles enz v.af 45 ets Rimo ook voor feest - goochelartikelen en schminken Lijnmarkt 39 Utrecht tel 20336 GRATIS CONTR6LË van Uw radio aan huis Vooruit prijs opgave Reparaties in 24 uur N T R.B Ned Televisie en Radio Bedrijf Catharünesln gel 16 telef 25001 Gevr een net MEISJE v d en n in klein gezin Mevr Broek man Frans Halsstraat 25 bus li jn 2 Telef 26437 Net MEISJE gevr v d of d enn Banketbakkerij de Groot Steenweg 27 REUZE RECLAME Per 10 kg puike grote ƒ 1.30 Friese Rood Star 11.40 IJsselster ƒ 1.40 Ziek vrij en puik best J Wou terse Jr Amsterd straatweg Kanaalstraat Balijelaan Gevr beschaafde HULP in de HUISHOUDING van 8-5 uur V.g.g.v Aanm ' s avonds tus.sen 7 on 9 uur Park Arenberg 33 De Bilt Telef 28490 De goedkoopste LEESPORTE FEUILLE vindt U bij de reeds jaren bekende Leespotefeuille centrale „ N.I.O " Verreweg t grootste Leesportefeuillebedrtjf van Utrecht Herm Elconius straat 38 tel 22483 en Obrecht Etraat 73 tel 12164 Flink zelfstandig MEISJE gevr als hulp in de huishouding van 8 tot 4 uur Mevr Pruyt Keu cheniusstraat 23 hoek R v d Hamkade Lekdijk Benedendams en IJsseldam Dijkgraaf en Hoogheemra den van de Lekdijk Beneden dams en van de IJsseldam brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de leggers van de in de alge mene omslag dragende per celen gedurende één maand In het Dijkhuis van het Hoogheemraadschap te Jaars veld ter inzage van belang hebbenden zullen voorliggen van de Ie November af Belanghebbenden worden er aan heriimerd dat de be zwaren tegen deze leggers schriftelijk moeten worden in gediend bü het College van Dijkgraaf en Hoogheemra den binnen veertien dagen na het verlopen van deze termijn Jaarsveld 27 October 1954 Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, E L J BESIER Dijkgraaf L M RUTGERS VAN ROZENBURG Secretaris Dames voor Uw PEKMANENT WAVE de Permanent Specia list Maison Jos van der Laan Bem Weerd 11 telef 18032 bil de Weerdsluls OPGELET Voor gemakkelijke betaling naar „ De Middenstan der " Meubelen Woningtextiel Bedden Dekens Stofzuigers Wasmachines Kinderwagens He ren confectie U slaagt bij „ De Middenstander " als bö geen ander Catharijnesingel 28 Utrecht Telef 24830 Mevr de Graaff Homeruslaan 31 vraagt in haar klein gezin nette HULP in de HUISHOU DING van 9-5 uur Werkster aanwezig De Stichtse Uurwerkenhan del Burg Relgerstraat 39 Utr gesloten huis - eeft weer nieuwe modellen DAMES - en HERENPOLSHORLOGES pen dules enz ontvangen Komt eens bij ons kijken bet ver plicht U tot niets De betahng regelen wfl gaarne met U Gevr een flink jong MEISJE of werkster voor Dinsdags en Vrijdags Mevr F Broekman Weerdsingel WZ 18 b WERKSTER gevr Vrijdags 9-5 uur Aanmelden Peiikaanstr 9 RIJWIELEN en bromfietsen ook op gemakkelijke condities en z.g.a,n rijwielen van / 75 m garantie Rijwielhandel „ De Kleine Winst " Oudcgracht 325 tel 24471 2 Nette MEISJES gevr onge veer 15 jaar voor licht eenvou dig werk geen fabriek Br no 325 bur UN KILLE AVONDEN Petroleum gaskachels tevens kooktoestel enome warmte absoluut reuk loos 49.50 petroleumstraalka chels verbruikskosten 2 et per uur 49.50 petroleumkaohels 24 Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabethstraat POLSHORLOGES Ga niet over één nacht ijs Ons devies is „ niet goed geld terug " 100 pet garantie service Betaling van af / 2.50 per week H Wou ters Bekkerstraat 136 Utrecht Ook voor Zeist Joh de Mees terstraat 28 Kleermakerij Louis Gerlach Biltstraat 113 Telef 20844 vr KLEERMAKERSNAAISTER en leermeisje Nette JONGENS gevr „ plm 16 jaar voor licht bank soldeer-werk Goed loon Aanm Rijks straatweg 16 bij de Munt LUXE SALONKACHELS 47.50 driegaats kookkacheis 51.75 haardkachels vanaf 140 wrin ges 34.50 „ Miele " wringers 49 geldkisten 4.75 luxe gascomfo ren 42.50 mica Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabeth straat POLSHORLOGES Laat U niet misleiden tot het kopen van een bazarhorloge Eis kwaliteit Betaling vanaf ƒ 2,50 per week H Wouters Bekkerstraat 136 Utrecht Ook voor Zeist Joh de Meestertsraat 28 R.K DAGMEISJE voor hele of halve dagen Aanmelden Mgr V d Weteringstraat 99 ' s av na 7 uur Tel 14044 Boekhandel N.V Dekker en v d Vegt Oude Gracht 206 Utr Vraagt een EXPEDITIEBE DIENDE voor bezorgen per fiets Aanmelden van 10-12 en van 3 6 uur HYPOTHEEK & 3V4 % beschik baar elk bedrag tot 70 % van de waarde voor percelen in en buiten Utrecht Inlichtingen verstrekt M J van ilijn Korte Jansstraat 25 Utrecht Telef 17256 Te koop aangeb een gebeeld houwd BUFFET en damesfiets voor elk aann bod Noordzee straat 15 Gevr zelfst HULP in de HUIS HOUDING Salaris ƒ 80 per m Br mevr Wiegerincic Juliana laan 161 Bilthoven Eiken SJOELBAK uitsehulfta fel rood koperen ketel en doof pot Kapelstraat 81 Knappe daagse TWEEDJAS zuiver wol maat 50-52 Prijs / 12 Meidoomstraat 14 Mevr Meijhoom Nassaustraat 28 vraagt wegens huwelijk een nette WERKSTER v.g.g.v voor 3 ochtenden per week Aanm ' s avonds tussen 7 en 8 uur Bekwame vrl KEUKENHULP gevr V.g.g.v Aanm GANZENMABKT 2 Een HERENFIETS f 0 Na 18 u Julianaweg 243 Prima SOLEX spotprijs Des avonds tussen 7 en 8 uur Mo relstraat 9 Utrecht LOOP - en MAGAZIJNEEDIEN DE gevr Boekhandel Brugsma Zadelstraat 25 Gevraagd voor de Provincie UTRECHT Vertegenwoordiger rijwiel - en motorhandelaren bezoekende bereid enige ge makkelijk te verkopen artike len op provisiebasis mee te nemen. Br ond no 437 bur Ü.N Gevr nette betrouwb WERK STER voor 2 morgens en 1 mid dag per week Aanmelden des avonds na 7 uur - nevr Kloek Graadt van Roggenweg 79 Gevr net DAGMEISJE niet be neden 17 jaar v.g.g.v van 8-5 uur Aanmelden * s avonds na 8 uur Hieronymusplantsoen 8 FeifSïöKseielfiirassèelïöeS^ïs KEsKllM^^f < le ^ BIJVERDIENSTE gevr Auto geen lasser vr aan fabrikant van klein massawerk las - of soldeerwerk Br no 386 bur UN STOELEN prima beukenhout per stuk ƒ 8 krukken Idem stoelhoogte per stuk f 4.90 kas ten gebruikt p stuk vanaf ƒ 19 Geerts Lijnmarkt 37 Telef B.z.a nette HUISHOUDSTER m Liefst bij heer alleen ook geschikt voor zaak Br no 382 bur UN Zonder vooruitbetaling v.a 1 f p week BONTMANTELS korte bontjasjes ƒ 163.50 1 190 ƒ 200 ƒ 250 en duurder Onder garan tie Strikte geheimhouding ver zekerd Br no 489 bur UN THUISWERK gevr voor de avonduren b.v « ichrijf - of vouwwerk bezorgen van re clame etc Br no 366 bur UN Te koop partij WERKTAFELS 2 m lang per stuk ' 15 partijklaptafels 2 m lang per stuk ƒ 15 Bez J Geerts Huize deLoog Vianen Telef K 3473 - 420 ___^_ Biedt zich aan bekwaam recla me en decoratie SCHILDER.Eventueel thuiswerk Br no 368bur UN Voor prima LEDEREN LAAR ZEN in alle soorten en hoogten tegen concurrerende prijzen naar J v d Lee Kr N Gracht 92 t.o Paushuize Persoon bekend met boekhou den zoekt voor enige avonden per week THUISWERK Br no 321 bur UN — NIJMAN BULLETIN — 1x1 = 2 Geef Uw eeid dubbele waarde profiteer van onze on begrijpelijk lage prijzen en prettige betallngscondities op elk artikel TEXTIELHUIS NIJMAN Croeselaan 163 telef 18847 AMSTRONG SIDDELEY jaar 1951 4 onder de kap Leidse ^ veer 17 Utrecht JONGEDAME met middelbare schoolopleiding die vlot kan typen tevens ervaring als ver koopster zag zich Kaarne voor enkele middagen desnoods avonden in de weert geplaatst Br no 378 bur UN FIRMA WITSON Levert al Uw dames - en herenklpding ook Jersey pakjes op gemakkelijke betalingsvoorwaarden alsmede lakens slopen dekens enz Ruime keuze De Zaak van ver trouwen Oude Gracht 309 bij de Smeebrug Telef 24036 Keihard spiegelglad HARD BOARD 198 48 / l.W 122-61 / D.95 122-45 ƒ 0.75 122-30 t 0,50 Houthandel Centrum M Brie nesse Jr Herenweg 60-62 Tel 16830 Utrecht ^^____^^ Student vraagt voor zo spoe dig mogelijk WERK Onversch wat Br no 343 bur UN GROENTENHAL te koop aan geboden Centrum stad Pracht Inventaris behoorlijke omzet Br no 484 bur UN * rweed rokken In 4 modetinten ƒ 14.75 Schotse ruitrokken ƒ 19.75 Jersey rokken vanaf ƒ 21 kamgaren rokken / 19.75 kungaren wikkelrokken met pBtentsluiting / 20.75 wollen pullovers met rolkraag ƒ 17.75 bolero's f 14.75 streepbloiuefi 714.75 „ ÏJL-Sïr Vooxë&aat ï Biedt zich aan TUINMAN om geving De Bilt of Utrecht Moet woning beschikbaar ziin Br no 37 bur UN Besch juffrouw ^- 5 jaar biedt zich door nmstsnciifjliccien aan als zelfstandige HULP in de HUISHOUDING Liefst bij heer alleen positief Chr beginselen hulp voor ruw - werlc gewenst Br no 428 bur UN H _ COLLEGIUM MUSICUM ULTBAJECTINUM ^_ afd A Utr Sted Orchest 5e ABONNSnEHTSCONCERT-serie B en C Woensdag S November — Tivoli — 20 uur Dirigent PAUL HUPPERTS Solisten JOHAN VAN GINKEL clarinet en MANUS WILLEMSEN declamatie Clarinetconc Mozart Peter en de Wolf Prokofief Symphonie II Bralmis Abonné's serie B en C toeg op vert diploma Losse krt ƒ 3.50 r.i vanaf Maan dag 1 Nov Parkstraat 8 in kantooruren tel vanaf 11 uur no 14988 en Woensdagav a.d zaal Coupons Stadsschb Utr geldig met bijbetaling tot ƒ 3.50 J)EKORENSCHOOF"N.V UTRECHT SCHRIJFMACHINES Reming ton's Underwoods enz vanaf ƒ 90 koffermachine z.g.a.n / 199 Pracht Gestetner sten cilmachine 1 Jaar garantie J Pleterse & Zn Nachtegaalstr 66 Telef 19770 BANDRECORDER in koffer te koop eventueel met banden en microfoon Van der Palmstraat 4-II Een witte kanten TROUWJA PON met lange sluier sleepje en onderjurk Extra lang mt 44 Telef 12533 bericht dat het dividend over het boekjaar 1953/1954 is vastgesteld op 6 % uitmaken de ƒ 60 — per aandeel van ƒ 1000 — en ƒ 30 — per aan deel van ƒ 500 — hetwelk be taalbaar wordt gesteld onder aftrek van 15 % dividendbe lasting ad ƒ 9 — per aandeel van ƒ löOO — en ƒ 4.50 per aandeel van ƒ 500 — Op di videndbewijs No 51 zal aldus worden betaald ƒ 51 — per aandeel van ƒ 1000 — en ƒ 25.50 per aandeel van ƒ 500 by de na te noemen kantoren R Mees & Zoonen Rotterdam R Mees & Zoonen Bijkantoor ' s-Gravenhage Pierson & Co Amsterdam Kas - Associatie N.V Amster dam Vlaer & Kol Utrecht Utrecht 29 October 1954 RADIO-GRAMOFOON-BAND - RECORDER-COMBINATIE prachtmeubel te koop bestaan de uit Philips radio en platen wisselaar en drie molorenband recorder met tweebandsnelhe den en versterker Eventueel met banden en microfoon Van der Palmstraat 4-II De Raad van Commissarissen VOOBLOOPIG KOSTELOOS Faillissement W F de Haan te Bilthoven Ondergeteekende deelt mede dat is bepaald Ie dat de schuldvorderingen bij den curator uiterlijk op 15 November 1954 moeten zijn ingediend 2e dat de verificatievergade ring zal worden gehouden op Maandag 29 November 1954 des voormiddags om 9 uur in het Paleis van Jus titie aan de Hamburgerstr No 28 te Utrecht De Curator Jhr Ivir F F Hooft Graafland Plompetorengracht 15 Utrecht Openbare bekendmaking GEMEENTE MAABSSEN Het Hoofd van het Gemeente bestuur maakt bekend dat het ontwerp tot herziening van het plan van uitbreiding in onderdelen in uitvoerige kaarten uitgewerkt geduren de de termijn van 29 October tot en met 25 November 1954 ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt Wij kunnen U aanb NIEUWE en GEBRUIKTE hand - en trap naaimachines waaronder be kende merken onder volledige garantie Betaling aesgewenst in overleg Handmachines van af ƒ 45 trapmachines vanaf ƒ 75 Machines in moderne sa lonkast vanaf ƒ 185 Tevens re - paratie inrichting Te bezichti gen G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg telef 23968 Utrecht Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belangheb benden bij de gemeenteraad van Maarssen bezwaren in - dienen Maarssen 29 October 1954 Het Hoofd van het ge meentebestuur voorn DE RUITER 10 B.H.'s Sportmodel wit broche CORSET met zijsluiting CORSET met buikband NYLONS volledig geminderd 2 kleurige naad Aanbiedingen 1.95 6.95 12.95 2.55 Charmeuse ONDERJURKEN met strook enkantgarnering 3 AC Waszijden ONDERJURKEN Half wollen DAMES-HEMD JES bijpassende DIRECTOIBES Zwanendons DAMES-PTAMA'S leuke garnering Zwanendons NACHTHEMDEN in frisse tinten 3.75 3.45 2.95 8.95 6.95 Van part SKODA 1950 Zeer goede staat Telef 26123 ^ flw ^ DAMESSPORTRIJWIEL z.g.a n tevens meisjessportrljwiel Zaagstraat 23 BILTSTEAAT 80 BAKKERSTRAAT S UTRECHT Te koop XNVALIDEWAGEN In zeer goede staat op luchtban den Wagendwarsstraat 29 na 5 uur tot 20 woorden ƒ 1,60 Ter overn aangeb HOOGTE ZON Helios tafeïmodel 125 V Straalkaohel 2 st 125 V Croeselaan 196 elk woord meer f 0.10 Aangeb 1 BANKSTEL Na 6 u Azaleastraat 2 bis Te koop prima BAKFIETS Te bevr Nicolaasweg 42 Gebruikte wollen overhemden 3.75 gebr wollen handschoe nen 1.25 milit dek»ins 8 gebr millt schoenen 5.90 milit broe ken wind jack wollen borst rokken gascape regenpakken nieuwe rund box ïederen jas sen / 1.25 lederen vesten zon der mouwen 17,50 enz LEGER GOEDERENHANDEL De Pan ter Croeselaan 63 Utrecht Alleen n het VAN LUIJN'SBEDDENHUIS Predikheren straat 4 bij de Neude te Utr2 Pers driedelige matras metkussens f 44 1-pers matras,prima gevuld f 19 2-pers ledi kant met spiraalmatras 1 27 Idem 1-pers f 17 2-Ders ge zondheidsmatras t 25 2 persopklapbed met fijn gewevengezondheidsmatras ' 40 2 perbmatrasstel verend binnen werk f 79 2-pers verendichte bed dentijk ^ 35 opmaken van ma trassen 1 5 Met medenemingvan deze advertentie - bij aan koop van f 50 een groot schil derstuk met lijst op doek ge schilderd cadeau Bil aankoopvan 1.100 een 2-pers gewat teerde of wollen deken vooréén gulden ___^^ Deze prijzen zü'n geen druk fouten Comb tangen 1 1 stormlantaarns ƒ 2.50 spijkers per 5 kg pak f 2.50 hamers t r hamerstelen / 0.25 gereed schaptrommels f 9 Insteekslo ten 35 et lepels 10 et vorken 10 et rlngsleutels f 1.B0 steek sleutela f 0.50 -/ 0.B0 kisten / 1.50 B«B J GEERTS * Oude Crftofat tUK Te koop BURGERWOONHUIS gelegen bij de Poortstraat bev kamer en suite keuken WC plaats schuur 2 slaapkamers en zolder Het geheel in zeer goede staat Per 1 Dec a.s leeg te aanv Koopprijs / 7500 Te bevr Woningbur v Scherpen zeel Sweelinckstraat 2 bis Utr Telef 20T3S Te koop aangeboden zo goed als nieuw FORNUIS wit kl luxe Salamander kacheltje D^ker Soerabajastraat 4 te Utrecht Wegens omstandigheden dres soir THEEMEUBEL schuif tafel 2 clubs eiken ledikant m spiraal ijzeren ledikant en 4 stoelen Alb Thijmstraat 12 Utrecht MEUBELEN rechtstreeks van fabriek op zeer gemakkelijke betallngscondities Lage con tantprijzen 100 Toonkamers Geheimhouding verzekerd Br onder no 196 bur UN AUTOBEKLEDÏNGSHOEZEN van fabriek naar verbruiker plastic textiel onflammo Gra tis montage aan huis Opel Re kord enz ƒ 90 Volkswagen enz ƒ 80 grote Ford enz ƒ 100 Ze ugman Langestraat 60 Hulzen Telef K 2952 - 835 of 773 „ STRADIVARI " de betere ac cordeon alleen bij J v d Wel Amsterd straatweg 38 telefoon 22980 Betaling kan geregeld worden Te koop aangeboden 1 nieuwe SALONKAST v radio-inbouw en piek up Lage prjs Te be vragen na 7 uur Berkelstr 139 laatste dag October reclame NYLONS - SOKKEN WOLLEN GARENS OVERGORDIJNSTOFFEN en HOLLANDIA RESEDA ONDERGOED Het 2e stuk voor DE HALVE PRIJS Mijomc Te koop huiskamer en slaap kamerameublement BANK STEL Spoorstraat 17 ' s avonds tussen 7 en 9 uur Te koop 1 dames - en HEREN RIJWIEL compleet nog in goe de staat per stuk / 30 Amsterd straatweg 50bis Prachtige zwarte PERZIANER bontmantel maat 40-42 lang ruim model nieuw ƒ 423 Am sterd straatweg 50bis Wegens vetrek OI > ' Gorqed^chajspeh Bouw en Meubel b e's jag Huisvlijt - Modelbouw Te koop KINDERWAGEN Eng model niet v nieuw te onder scheiden Prijs billijk v Lyn den V Sandenburglaan 23 Te koop aangeboden prima HAARDKACHEL z.g.a.n ge schikt voor alle brandstoffen Prijs / 65 Te bevr Kanaalstr 231bis RIJWIELEN als nieuw waar onder dames Gazelle en Loco motiefsport Verder alle soor ten dames heren - en jongens rijwielen Compleet vanaf f 67 met garantie v Swindenstr 9 SOLEX Ter overname wegens omstandigheden bijna nieuwe Solex V particulier compleet uitgerust 1 150 Rozenstraat la Zeist MOTOREN te koop aangeb NSU Ponny 1938 08 cc ƒ 200 Royal Enfield 1942 350 cc / 350 Norton 1944 500 cc z.k ƒ 375 Matchless 1938 900 cc k.k ƒ 250 Douglas 1936 350 cc k.k ƒ 125 Calthorpe 1935 500 cc k.k ƒ 200 J Vlaanderen Oudwijkerdw straat 151 Utrecht KAPTEIN MOBYLFTTE De Luxe eind ' 53 met telescoop autom koppeling en km-teller als nieuw nieuw herensport rijwiel maroon kleur f 95 No lensstraat 78-11 galerij-opgang FORD 1949 Sedan Coach 56000 km gelopen Onder garantie en financiering Garage De Rid der Gildstraat 24 Utrecht Tel 18880 2 JEKKERS zwart tn grijs mt 50 en een paar lederen been stukken ook afzonderl Moer beistraat 2 Ondiep Eiken SPIEGELKAST 2-pers fijne spiraal moderne haard zelfvuller huisorgel hand naaimachine meisjesfiets 7 tot 12 jaar eiken hangklok traplo per haard pracht buffet Spi nozaweg 74 Te koop Tiger KACHELTJE m plaat ƒ 20 zeer geschikt voor kamerbewoner Mr Sickeszlaan 15 Tuindorp ^^^____^ Philips RADIOTOESTEL Phi letta ƒ 55 versterker in kastje met riem ƒ 50 gramnfnon met kristal pick up in cassette ƒ 50 Tevens enkele luidsprekers v d Mondestraat 123 Wij kopen OUD GOUD tegen de hoogste waarde Juwelier N Brandwlik Chonrstraat 20 telef 14415 Klein model AUTO Fiat 500 Volkswagen Renault 4 Morris of iets dergelijks dooi particu lier met contante optaling Tel 17658 Wij kopen OUD GÜIID en ZIL VER tegen de hoogste prijs Es mann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utreiiht 1 HBHHiHHnanHmn DE MEESTE JAREN van Uw leven brengt U door in Uw woning daar moet sfeer en gezelligheid zijn zonder veel geld is dit te bereiken Wij hebben een enorme sortering HUISKAMERS SLAAPKAMERS SALONS 2 clnbs 4 stoelen zware balpooi rondom gestoffeerd / 2S0 — ƒ 280 — ƒ 355 — ƒ 495 — 2 fauteuils 4 stoelen zware balpoot ƒ 195 — ƒ 245 — ƒ 265 Salons ƒ 168 — ƒ 2J0 — ƒ 225 — ƒ 250 — ƒ 275 — ƒ 295 — tot ƒ 600 — Enorme sortering dressoirs met gestof feerde lade zware balpoot 150 cm vanaf ƒ 115 — Stoffering naar keuze Levering franco huis met eigen bestelwagen Onze Bank kan Uw aankoop financieren tegen geringe kosten Meubelmagazijn Je Havik " Catharijnesingel 2 UTRECHT — TELEFOON 14458 — recht tegenover Molenbruff 2 Mensen beschikken over werkplaats en veel vrije tijd zoeken THUISWERK o.a licht stampwerk montagewerk of iets derg Br no 364 bur UN ROOMBOTER Verse roombo ter Deze week aanbevolen „ allerhande " geheel opnieuw gesorteerd 100 % roomboter 80 et 250 gram Brouwer Predik herenstraat 36 Sedert 1774 tfi h^m ' « rövs'ssafii^sS ' Echtpaar middelbare leeftijd zonder kinderen beide b.b.h.h zoekt voor direct WOONRUIM TE te Utrecht min 2 è 3 ka mers met vrije keuken en w,c Br no 387 bur UN Heer zoekt ZIT SLAAPKA-MER klein gezin Br met prijs opgaaf no 365 bur UN Net KOSTHUIS gezocht door net persoon 40 jaar vast werk Br no 374 bur UN Alleenstaande juffrouw zoekt gezellige ZIT en SLAAPKA MER stookgelegenheid liefst centrum Zo spoedig mogelijk Prijs n.o.t.k Br no 348 bur UN l ^^ l ^ ] ^ T -' huPP aan$r44>o'^An ZIT-SLAAPKAMER aangebo den met vaste wastaiel en bal con met of zonder pension Cartesiusweg 43 Voor net persoon heer b.b h.h gemeub SLAAPKAMER str water kookgelegenheid geen echtpaar Oude Gracht 41 bis Aangeb degelijk KOSTHUIS in klein arbeidersgezin met hui selijk verkeer Wngendwars straat 29 In klein gezin is een SLAAP KAMERTJE vrij met of zon der pension Br no 338 bur UN Huize „ Thabor " PENSION v dames en heren van Chr be ginselen ook echtpaar Korte Nieuwstraat 10 HUIZE „ IRENE " Pension voor dames en heren Maiiesingel 29 en 39 Telef 17033 Mooie grote ZIT-SLAAPKA MER en kleine kamer vaste wastafel flinke kast stookge legenheid 2 vriendinnen of 2 vrienden Ook apart Met of zonder pension Geen eehtpa ren Nieuwe Daalstraat 37 Te huur GARAGE 4 bij 7 m Te zien Zaterdag van 9-13 uur A C Schep Lauwerecht 67 w^mÉ^ÜIp ^ Aangeb modem goed onder houden HEEL HUIS Majtlla park bev kamers en suite 3 slaapkamers keuken douche cel zolder en tuin met schuur Huurprijs ƒ 40.25 per mnd incl water Gevraagd groter modem huis met 4 è 5 slaapkamers in Utrecht of omgev Ook event bereid tot kopen Br no 381 bur UN — MORGEN — laatste dag October reclame Bij Hercules-bed WOLLEN DEKEN GRATIS 1 Bij wollen deken MOLTON DEKEN GRATIS Afamico W V Noortstr 67 Aangeb 3e ETAGE in centrum drukke winkelstraat eetkamer 2 slaapkamers grote keuken huur ƒ 33 per maand Gevr 3 kamerflat of bovenhuis in bui tenwijk bijv Oog n Al oi Zui len Huur tot ƒ 65 T>er maand Br no 342 bur UN Door gezin in VLISSINGEN wordt woning aangeb bevatt huiskamer 3 slaapkamers keu ken douchecel en schuurtje Huur ƒ 8.50 pw Voor woning in Utrecht Iets hogere huur geen bezwaar Br no 334 bur UN Aangeb NIEUWE FLAT in Oogin Al kamer en 2 slaapkamers,douchecel en keuken Huur f 11 Gevr dito woning maar groter,liefst Oog in Al Spoed Br no E 3289 Adv Bur Alta Paus dam Uw GRAMOFOON DEFECT?Wij helpen u direct Ook radio reparaties Bijdeviei Da Costa kade 82 Utrecht RECLAME onbreekbare pop pen met kambaar baar en slaapogen 4.99 idem met stem 5.95 onbreekbare baby-poppen 70 cm 8.99 Poppsnreparatie Poppenziekenhuis Jacobijne straat MACHINESCHRIJVEN Steno talen boekhouden midden standsdiploma Spoedcursus ty pen / 3 per week aanvang di rect Instituut Alb Wind Zui derzeestraat 27 Utrecht Telef 20606 Voor schoolcursussen speciale tarieven VERKLEURDE SCHOENEN weer als nieuw laat ze ver ven door J V d Brul & Zn Gedipl schoenherstailers Ka pelstraat 21 23 zijstraat Bilt - straat Telef 17880 Dame 40 jaar met woning zoekt serieuze KENNISMA KING met net persoon Wedn geen bezwaar Br no 359 bur UN Spoed TER LEEN gevr ƒ MO Tegen hoge rente aflossing in 2x voor eind April Rr no 353 bur UN HUISWERKCURSUS Toezicht en hulp leerl Gymn Lyc HBS e.a M.S door acad gev leraar Cremerstraat 162 Spr uur 13 20 uur Twee dames leeftijd 46 en 54 jr zoeken CONVERSATIE met 2 nette heren Br no 350 bur UN NEDERLANDS Frans Duits Engels door ervaren leraar Op leiding examens handelscor respondentie convei satle enz Beginners en gevorderden Br no 327 bur UN ENGELS W J Muller Malie singel 53 Leraar Engels M.O Beginners conversatie gevor derden grondige opleiding praktijkexamen handelscorres pondentie speciale emigranten cursus spreekvaardigheid HANDIG BEKEKEM Radio Bulletin Populair Mechanix National Geographic Potobla den en Magazins en soortge lijke tijdschriften koopt „ Cu rio " Voorstraat 55 Telef 23895 Opleiding voor BLAZERS te vens lessen in muziektheorie harmonieleer enz door dirigent voor harm en fanfare Vin kertlaan 12 Utrecht N Bijlessen DUITS '/ oor lagere klassen tegen zeer billijke prijs Ook conversatie les voor be ginnelingen Br no 344 bur UN SMYRNA KNOPEN kunt U veel vlugger en voordeliger op het Columbus weef knooptoe-stel Desgewenst ook op stra mien Demonstratie dagelijks van 2 tot 5 Utrecht Alex Nu mankade 41 Telef i4357 De Bilt Kunsthandel „ Oe Luifel " Burg de Witstraat 21 TOEZICHT op en huip bij huis werk van leerlingen Gymnasia Lycea en H.B.S E H Blaau wendraad Jr Begijnekade 4 Utrecht Telef 19048 STOFZUIGERS-REPARATIE Wikkelen ombouwen onder delen Levering alie merken reeds vanaf ƒ 7.80 per maand Het speciaal adres Stofzuiger Service Springweg 60 Telef 15653 U zult U i.ircn jonger voelen als U een Unicum RUBBER CORSET draagt Thans vanaf f 17.90 met volledige garantie Alleenverkoop Umko De Kou senkabouter " Lijnmarkt 44 Ook voor nylons en betere ny lonreparatle POPPENREPARAllE-INBICH-TING Vakkundig en zeer voor delig Reparatie van alle soor ten poppen alle ¦ nderdelen voorradig zoals koppen benen amen pruiken enz Poppen kleertjes jurkjes manteltjes pyama's cape's en djv andere kledij naar maat Grootste sor tering voordelige orljzen Fa Serre Utrechts grooiste speel goedmagazijn Alléén gevestigd Leidseveer 47 49 vlak bU Sta - Ition en Catharijnebrug Telef 10429 Houdt deze advertentie steeds I N H ET OOG In onze Herenmode-afd Een zeer aantrekkelijke col lectie zuiver wollen VESTENen FCLLOVERSV 1 ^ mg ^ vanaf l«f«OU WOLLEN TRUIEN met hoge col en rits v.a ¦ ^ O A Rijk gevarieerde series zuiver WOLLEN SHAWLS 8.90-5.90-3.90-2.95 VROOM & DREESMANIV Houdt deze advertentie steeds IN H ET OOG HERENCONFECTIE HERENBEGENJASSEN Prima katoenen gabardine,met wattine 0*7 ' S A gevoerd < 3 é miÈ " HEREN JACKETS waterafstotend teddy gevoerd 39.75-29.75 HEREN JACKETS Pracht katoenen gabardine,Kleurecht waterafstotend.Uitritsbare teddy voering AU knoopbare A > 7 teddy-kraag « f Jf § 3 VROOM & DREESMANN Houdt deze advertentie steeds IN H ET OOG REBEN Streepflanel PYAMA'S 7.50 HEREN PÏAMA'S fraai keperflanel tgk A|l Uni met contrast 1 V*Sf U MIDNIGHT PYAMA'S Prima zwanendons Met brede elastische band 14.90 Ook in lengtematen en voor harte figuren in voorrmd VROOM & DREESMANIV Houdt deze advertentie steeds IN HET OOG VOOR DE JONGENS ZUIVER WOLLEN TRUIEN met hoge col Grol gebreid || BTA Voor 6 jaar m».»f W SKIBBOEKEN 85 % wol met 15 % enkalon 9.90 versterkt Marine en bruin Voor 6 jr Tricot JONGENSBBOEKEN 85 % wol met 15 % enkalonversterkt In diverse kleuren.Voor 6 jaar o " 7 S VROOM & DREESMAIVN LANGE VIESTRAAT Binne weer i Hendès-Fi wil zijn l^al verbredi Van onze Parljse con Na de onderteke talrijke ministers vi landse zaken te Par verschillende overe « met betrekking to ' komst van West - concentreert de bela ' van het Franse pul pu weer in het bijzoi binnenlandse politieli de regering zich hee gen zou behoeven over de houding van se politici die 3 weer de Kamer zul ken ten aanzien van ten waardoor in Duitsland weer vrij opnieuw bewapend z worden Geen Fransman die zi vooruitzicht in zijn hai peld zal verheugen IN teeft zijn spel zo meester dat de kans dat hij doe nale Vergadering gedesa kunnen worden nauw iemand ernstig onder og zien De voornemens in ¦ Duitsland vi^aren bovenc Parijse conferentie al aa ment voorgelegd en aar nen die de regering t heeft de premier zich in tieke onderhandelingen si houden Hij heeft daardoi ficatie practisch al in di het dan wel medio Decer aleer beide Franse Kami cieel hebben uitgesprol Het zijn andere overv llch nu naar voren dri de premier ertoe zullen « er dagen zijn regering op de helling te plaatse netswijziging is in de Fr zelden een symptoom vi kracht omdat een prem meenlijk pas bij wijze redding toe overgaat in meerderheid wat te kuni teren Strikt genomen derheid van P.M.F breei genoeg om de naaste ti gerustheid tegemoet te de communisten nu dan klaarde tegenstanders i al wordt er van zekere den dan ook vlijtig m schillen gestrooid Tege taire manoeuvres van b ministers die deze reger pulariteit nooit zullen ki ven is Mendès-France wassen Zijn ambities gaan ecl der dan de hoop zijn leven een paar weken pen Zijn plannen voor misch gebied zijn zo ii hij niet alleen de politiel ook de actieve medewer aantal nieuwe competen ' verwerven En daarbij < speciaal aan ' n aantal si het vraagstuk van de sanering van het land ogen bekijkt als de pre hoopt nu eindelijk eens kunnen halen door de Fi stal met al zijn machtigs privileges van groepen vele staatjes vormen in daarbij zal hij de helpe de socialisten bijzonder gebruiken Reorganisatie Ofschoon het huidige zienlijk minder leden te regeringen zullen er zot tuurlijk toch maar niet zes stoelen kunnen w schoven Er zal dus ee pende reorganisatie ni Sommige departemente ten worden gesplitst e combineerd De kabina de breedte zal zo geps een hervorming in de c De socialisten zullen spraak maken op één tement en vermoedeli daarvoor de „ nationale aangeboden Daarnaast aantal economische en feuilles ontvangen Er ruchten over een gro lend departement voc sociale en economische op de huidige schat Edgar Faure zijn oog i laten vallen Anderzij d Faure een jonge radj noot van Mendès-Fran brillantste debaters u ment het departemen landse zaken toegedacl tefeuille anderen in g < hebben teruggespeeld van de katholiek Rot Maar het is waarschij ' premier die zich de la een onderhandelaar 1 zoals Frankrijk na Bi delijk niet meer heeft post wel zelf zal wil Het ligt bovendien voc hy zijn beleid bij de k catiedebatten persoonl digen Moeilijkheden i Intussen blijven eP paar moeilijkheden in i staan die vooral de par ta-elfen In de eerste de socialisten in een « res nog zelf beoorde — theoretische — o verlaten J 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 Pagina 5 Eindelijk bezem door Franse Augiasstal HOFNAR RIGOLETT Binnenlands beleid weer op voorgrond Hendês-France wil zijn kabinet verbreden Super Bolknak ZELDZAME BEROEPEN 3 WILGEN JE KLOMPHOUT BETER IS ER NIET " / Rondom de Ljeitoten Jjteen 4 In de Winkel van Sinkel - Vliegend Kraaiennest Regeren is vooruit den Luclen Jeune burgemeester van de beroemdste plaats in het Franse wijn gebied Chateauneuf-du-Pape heeft een belangrijke verordening uitgevaardigd De prefect « an Jiet département Vaucluse heeft de verordening goedgekeurd en daarmee heeft zij kracht van wet Zij luidt Artikel 1 Het vliegen landen of starten van luchtschepen die bekend staan als vliegende schotels of vliegende sigaren van welke nationaliteit ook is verboden binnen het territoir uan de gemeente Artikel 2 Enig luchtschip hekend als een vliegende schotel of vliegende sigaar dat landt op het gebied won de gemeente zal on middellijk in beslag worden genomen Artikel 3 De darpsveldwachter en de particuliere veldwachter zijn ieder belast binnen hun jurisdictie met de tenuitvoerlegging van deze verordening zijn op de wijze voorgeschreven uoor bezoekers der gemeentelijike zwembaden Art 3 Met het toezicht op de naleving is belast het hoofd van de plaatselijke reclasseringsver eniging IJMUIDEN Vliegende Hollanders en verde re schepen met een andere dan sterfelijke bemanning hebhen ligplaats te kiezen aan kade 11 voor de loods Senta Het is hun verboden met ge doofde lichten te varen behou dens voor ' zover zij voldoende van St Elmsvuur voorzien zijn LISSABON „ Geen ankerplaats voor zee slangen tussen 1 Juli en 30 Sep tember " UITKIJK CVan onze Parijse correspondent Na de ondertekening door talrijke ministers van buiten landse zaken te Parijs van de verschillende overeenkomsten met betrekking tot de toe komst van West-Duitsland ooncentreert de belangstelling van het Franse publiek zich nu weer in het bijzonder op de binnenlandse politiek Niet dat de regering zich heel veel zor gen zou behoeven te maken over de houding van de Fran se politici die 3 November weer de Kamer zullen bevol ken ten aanzien van de beslui ten waardoor in principe Duitsland weer vrij wordt en opnieuw bewapend zal kunnen worden Geen Fransman die zich over dat vooruitzicht in zijn hart onbewim peld zal verheugen Maar P.M.F heeft zijn spel zo meesterlijk gespeeld dat de kans dat hij door de Natio nale Vergadering gedesavoueerd zou kunnen worden nauwelijks door iemand ernstig onder ogen wordt ge zien De voornemens in verband met Duitsland waren bovendien vóór de Parijse conferentie al aan het parle ment voorgelegd en aan de richtlij nen die de regering toen onving heeft de premier zich in zijn diploma tieke onderhandelingen scrupuleus ge houden Hij heeft daardoor nu de rati ficatie practisch al in de zak al zal het dan wel medio December worden aleer beide Franse Kamers zich offi cieel hebben uitgesproken Het zijn andere overwegingen die ïich nu naar voren dringen en die de premier ertoe zullen brengen de ler dagen zijn regering vrij radicaal op de helling te plaatsen Een kabi netswijziging is in de Franse politiek zelden een symptoom van innerlijke kracht omdat een premier daar ge meenlijk pas bij wijze van laatste redding toe overgaat in de hoop zijn meerderheid wat te kunnen bij pleis teren Strikt genomen is de meer derheid van P.M.F breed en degelijk genoeg om de naaste toekomst met gerustheid tegemoet te zien al zijn de communisten nu dan ook zijn ver klaarde tegenstanders geworden en al wordt er van zekere rechtse zy den dan ook vlijtig met bananen schillen gestrooid Tegen parlemen taire manoeuvres van bepaalde oud ministers die deze regering haar po pulariteit nooit zullen kunnen verge ven is Mendès-France wel opge wassen Zijn ambities gaan echter veel ver der dan de hoop zijn ministeriële leven een paar weken voort te sle pen Zijn plannen vooral op econo misch gebied zijn zo ingrijpend dat hy niet alleen de politieke steun maar ook de actieve medewerking van een aantal nieuwe competente figuren wil verwerven En daarbij denkt hij dan speciaal aan ' n aantal socialisten dat het vraagstuk van de economische sanering van het land met dezelfde ogen bekijkt als de premier P.M.F hoopt nu eindelijk eens de bezem te kunnen halen door de Franse Augias stal met al zijn machtige belangen en privileges van groepen die even zo vele staatjes vormen in de staat en daarbij zal hij de helpende hand van de socialisten bijzonder goed kunnen gebruiken Reorganisatie Ofschoon het huidige kabinet aan zienlijk minder leden telt dan vorige regeringen zullen er zonder meer na tuurlijk toch maar niet zo een vijf en zes stoelen kunnen worden bijge schoven Er zal dus een vry ingrij pende reorganisatie nodig blijken Sommige departementen zullen moe ten worden gesplitst en andere ge combineerd De kabinetswijziging in de breedte zal zo gepaard gaan met een hervorming in de diepte De socialisten zullen minstens aan spraak maken op één sleutel-depar tement en vermoedelijk krijgen ze daarvoor de „ nationale verdediging " aangeboden Daarnaast zullen ze een aantal economische en sociale porte feuilles ontvangen Er zijn ook ge ruchten over een groot overkoepe lend departement voor financiële sociale en economische zaken waar op de huidige schatkistbewaarder Edgar Faure zijn oog al zou hebben laten vallen Anderzijds heeft men Faure een jonge radicale partijge noot van Mendès-France en één der brillantste debaters uit het parle ment het departement van buiten landse zaken toegedacht welke por tefeuille anderen in gedachten weer hebben teruggespeeld in de handen van de katholiek Robert Schuman Maar het is waarschijnlijker dat de premier die zich de laatste maanden een onderhandelaar heeft betoond zoals Frankrijk na Briand vermoe delijk niet meer heeft bezeten deze post wel zelf zal willen behouden net ligt bovendien voor de hand dat WJ zijn beleid bij de komende ratifi catiedebatten persoonlijk zal verde digen MoeüijMieden Intussen blijven er nog wel een paar moeilijkheden in dit verband be staan die vooral de partijstrategie be toeffon In de eerste plaats moeten de socialisten in een speciaal con « res nog zelf beoordelen of ze hun ¦ wrlate "'^"^** — oppositi » wiUen En verder is het partijbestuur ge wend zelf de leden aan te wijzen die het naar een regering wil afvaardi gen En dat is nu juist één van die funeste gebruiken waarmee Mendès France al lang heeft willen breken Hij wenst zijn naaste medewerkers zelf te kiezen want een minister is voor hem geen partijfunctionaris in speciale dienst al vertegenwoordigt hij natuurlijk wél een bepaalde poli tieke familie Maar het is niet aan te nemen dat dit verschil van opvattingen in de grond een prestigekwestie een be lemmering zal vormen waarvoor de premier terug zal deinzen Hij heeft voor hogere obstakels en hetere vu ren gestaan En daarom wordt alge meen in Parijs nu wel verwacht dat P.M.F spoedig met een vernieuwd kabinet uit de bus zal komen zodat mogelijk bij de parlementaire ren tree op Woensdag ' a.s de regerings bank reeds met een aantal nieuwe figuren zal kunnen worden gegar neerd P.M.F ongeduldig Naar Reuter nog meldt heeft Men - dès France intussen geprotesteerd tegen de traagheid waarmee de so cialisten zijn uitnodiging tot toetre ding tot de regering beantwoorden Het uitstel onderbeekt de continuïteit van zijn politieke actie aldus een bekendmaking van het bureau van de eerste minister De eerste-minister wenst een spoe dige goedkeuring van de partij om hem in staat te stellen zijn kabinet te reorganiseren voordat hij naar de Verenigde Staten en Canada vertrekt Binnenkort F M.-zenders in Hoo,7>^7eii(l en Hengelo in werking De bouw van frequentie-modula tiezenders te Hengelo en Hoogezand vordert snel Deze zenders zullen het programma van Hilversum I gaan relayeren welke zender met ampli - tude modulatie werkt en in het Noorden en Oosten slecht te ontvan gen is Naar PTT verwacht zal met de FM-ultzendlngen in genoemde plaatsen binnen twee maanden kun nen worden begonnen De FM-zender te Hulsbergen zal op een later tijdstip ten behoeve van het zuidoosten des lands in dienst komen De genoemde FM-zenders zullen van een zodanige capaciteit zijn dat naar de technici verwachten de thans „ misdeelde gebieden " met het Hilversum I programma volledig bestreken zullen kunnen worden r~jt e straten van Utrecht omstreeks /^ 1840 viraren smal en geplaveid <=*—' met scherpe pimtige kelen De winkels hadden nog luifels en gezelli ge in lood gevatte ruitjes Daar waren nog de pothuizen waarvoor ' s zomers avonds de bewoners de keurig aan gedane rotting zwaaiende gegoede bungeia zaten te bewonderen In de straten werden tijdens het sichemer uur de réver-béres olielampen met een holle spiegel ontstoken In deze rustieke sfeer werd op de terreinen van het voormalige Banbara - of Lau rentiusgasthuis op de Oude Gracht „ bij de kraan " in Mei 1838 door de heer A SinJcel de primeur op het ge bied van grote warenhuizen ge bouwd Het rijmpje „ In de winkel van Sinkel " was kortelings nog de titel van een cabaret-programma van Wim Kan Dit bewijst wel hoe bekend dit paleisaohtige warenhuis in welk gebouw tegenwoordig de bank van Vlaer en Kol is getouisvest was Wij citeren wat Mevr A B Schil peroort omstreeks 1840 in een in het Algemeen Weekblad van de Midden stand in 1940 afgedrukte brief schrijft over het interieur van de winkel „ Het vorstelijke magazijn van de heer Sinkel is der bezigtiging alles zins waardig Treedt men nu in het magazijn dan ziet men vijf rijen toon of vrinkelbanken evenals de deuren van aoajou Jhout en keurig Ingelegd rustende op kolommen en consoles De vloer is ingelegd Aan het einde van het magazijn zijn twee zeer gro te deuren van spiegelglas die het lo kaal op ene bedriegelijke wijs ver dubbelen In het midden geven twee glazen deuren die het gezigt op de tuin verlenen genoegzaam licht in dit gedeelte van de winkel vier en twiMg iampea v«inUclhtien denzeLven „ Kruisberg " wordt opgeheven De minister van Justitie heeft be slist dat het rijksopvoedingsgesticht „ De Kruisberg " te Doetinchem als rijksopvoedingsgesticht te zijner tijd zal ophouden te bestaan Het minder worden van het aan tal verpleegden in de inrichtingen noopte tot een besluit tot concen tratie teneinde vrijkomende ruimte voor een andere categorie van ver pleging behoevenden te kunnen be nutten Van het rijksopvoedingswezen blijven na de opheffing van „ De Kruisberg " over het opvangcen trum „ Overberg " te Amerongen het rijksobservatiehuis te Zeist en het rijksopvoedingsgesticht te Amers foort Van onze R-redacteur Dl werkplaats van de Maartens ' dijkse klompenmaker T Bijvank staat achter zijn woning Het ruikt er pittig en zoet naar vers wilgen hout De klompen staan binnen op rekken en buiten staan ze zeljs in de lage dakgoot terwijl naast de deur een flinke stapel „ bollen " ligt moten van een wilgenstam die op verwerking liggen te wachten Sporen van werkzaamheid genoeg dus met binnen in het licht van de herfstdag een klompenmaker die bedrijvig in zijn handen spuugt en fors hakbijl boor en bodemmes han teert Maar op een bord aan de voorge vel van het huis aan de Dorpsweg staat T Bijvank begrafenisonder nemer En al luidt Bijvank niet de begrafenisklok over zijn eigen be drijf zo'n bijbaan wijst er op dat het in de klompenmakerij niet altijd even rooskleurig is Toen Bijvank in het begin van dit jaar zijn veertigjarig jubileum vier de als zelfstandig klompemnaker heeft hij bedacht dat hij zo rond de veertigduizend paar klompen heeft gemaakt Maar eigenlijk kunnen er nog wel zo'n kleine tienduizend paar bijgeteld worden want sinds hij in April 1900 van school kwam en in de werkplaats van zijn vader in Nij kerk het vak begon te leren heeft hij veertien jaar thuis gewerkt voor hij voor zichzelf begon Meer dan een halve eeuw dus in de klompen Geen wonder dat hij een boom op stam al op zijn klompen waarde weet te schatten en haarfijn elke bol met de kloofhamer zo in parten weet te delen dat er zo min mogelijk hout verloren gaat bij avond Jamimer dat dit niet door glas gescthiedt Men moet de smaakvolle schikking der goederen bewonderen in de win keLkassen op de toonbanken in en aan en op de verschillende supports van maihoniehout of koper welke de duizenderled voorwerpen ten ver koop bevatten Een dubbele trap van mahoniehout met gladde ijzeren leu ning voert naar de bovenapparte menten welke nog niet voltooid wa ren — najaar 1840 ¦— doch die met eene bijna vorstelijke pracht schenen behangen en gemeubileerd te wor den vierentwintig verschillende commiezen bedienden of winkel doohters bedienen de klanten " Het interieur deed sterk aan een stijl — Louis XV — denken Allerlei goederen waren er tegen een vaste prijs verkrijgbaar wat klaarblijkelijk in die dagen niet gebruikelijk was De eerste stichter schijnt rnerk waardiger wijze niet de heer Sinkel zelf geweest te zijn maar een meneer Gijsbert Bakker naar die de Bakker brug en - straat genoemd zijn In het warenhuis waren modearti kelen verkrijgbaar terwijl in het pand naast de winkel waar nu de Camerabioscoop gevestigd is de ta pijtzaak van Sinkel was gevestigd Bij de opbouw werd „ de kraan " een groot houten gevaarte by de stad huisbrug tijdens het optakelen vau een'der beelden ontzet De Winikel van Sinkel was alom inden lande bekend Maar wat mis schien intoder bekend was perso neelsleden met te lange vingers wer den altijd zonder inmenging van depolitie door de achterdeur de straat(liever de Neude opgezet Daanitje Vijf klompen zullen er groeien uit de stamnoot die hij op deze herfst middag naar binnen haalt Amper vier en twintig uur tevoren stond de wilg nog bij een boerderij in Westbroek nu vult zijn kruidige lucht de werkplaats waarvan het spanenbok — als een droog en bij zonder zindelijke varkenskot — het belangrijkste deel vormt met zijn klassieke solide gereedschap dat te gen de houten wand staat Bijna liefkozend hanteert Bijvank hout en kloofhamer Best hout " zegt hij „ Wilgenhout jé klomp hout Beter is er niet licht en sterk Kastanje linden iepen populie ren niets waard vindt Bijvank die ondertussen de bol in vijven ge kloofd heeft De lijnen die hij daar - bij van de omtrek naar het hart ge trokken heeft zijn de enige potlood strepen die bij zijn werk te pas ko men de rest is helemaal gezichts werk Even staat Bijvank met het blok in zijn handen " Een klomp van 28,5 cm schoenmaat 44 Ik zie hem al helemaal voor me " zegt hij Driftig spuugt hij in zijn handen grijpt de hakbijl en begint op het hakböid te werken „ De schors moet je eerst kwijt " zegt hij nog Twee drie slagen met het zware ijzer aan de korte steel en de schors is weg Het blok ruw driehoekig van door snee glijdt door zijn handen van linkg naar rechts Elke korte felle slag van de zware hakbijl is precies raak De spaanders vliegen in het rond elke rondspringende spaander laat het blok iets méér gefatsoeneerd achter De kap krijgt vorm met de indeu king van de neus Een serie snelle slagen dwars op het blok in de leng te richting het lage achterdeel van de klomp is geschapen de plaats waar straks de ingang komt Een snelle draai aan het blbk vier vijf slagen van de hakbijl er is ineens een hak ontstaan Links en rechts werkt Bijvank even gemakkelijk Dat moet ook wel want hoe zou anders in twee uur een volledig afgewerkt paar mansklompen klaar kunnen ko men 1 n het licht van de herfstdag dat binnen valt door een raam in de muur en door een raam in het schui ne dak werkt de klompenmaker snel en zeker verder Precies zo moet hij veertig vijftig jaar gele den gewerkt hebben Precies zo moet toen met de bijl ' n heldere tik in het hout geslagen zijn Precies zo moet toen het hout gegeurd heb ben fris en sterk een geur die hoort bij welig polderland waar eeuwig ' n vochtige wind waait door de takken van de bomen langs de slootkanten en op de erven Maar anders dan toen hangen er nu rijen geel gelakte en beschilder de klompen in de werkplaats Fa brieksklompen glad en allemaal eender die Bijvank er bij heeft om dat de handel van de tegenwoordige tijd dat nu eenmaal vraagt maar waar hij in zijn hart eigenlijk een afkeer van heeft Niet eens zozeer uit concurrentie oogpunt maar vooral omdat ze geen eigen karak ter hebben Niet aangepast zijn aan de voet van ieder mens afzonderlijk De klompenmaker van 1954 is te vergelijken met een maat-schoenma ker Zeker hü heeft zelfgemaakte standaardklompen in voorraad maar voor een groot deel werkt hij op bestelling De klomp die hij nu onderhanden heeft is voor een boer met een platte wreef de ingang moet gewoon 9 cm breed zijn maar de kap moet bij de ingang aan de binnenkant van de voet extra uitge hold en een beetje weggehakt zijn En in zij bestellingenlijstje heeft Bijvank opdrachten voor knik - plat - en spreidvoeten Door op de bodem van de klomp op bepaalde plaatsen verhogingen te laten staan kan de klompenmaker aan die eisen voldoen Or ndertussen is Bijvank het paar dat hij onderhanden heeft met het blokmes te Ujf gegaan een mes van bijna een meter lang — met een hol geslepen snijgedeelte van een halve meter — dat met een haak wordt vastgezet in een oog op de rand van het spanenhok Uit de ruwe vorm komt de klomp steeds duide lijker en gaver naar voren de ron ding van de neus met de bolle wangen de zool die gladder wordt de hiel die het hoekige verliest „ En nu de ingang " zegt Bijvank terwijl hij de klompen naast elkaar met stukken hout vastklemt in een uitgediept stuk van de rand van het spanenhok Een paar ogenschijnlijk wilde draaibewegingen met een soort Ie - pelboor die « en T-vormig handvat heeft en in het hakgedeelte zitten twee ondiepe gaten Met een kleine re boor gaat hij op de neus aan Ei vormige houtspaanders komen in snelle opeenvolging naar buiten Nu het bodemmes een lange staaf in een gebogen mes uitlopend voor het glad maken van de bodem on der de kap Het hielmes een zelfde soort mes van een andere vorm voor het gladmaken van het hielstuk Het gladsnijmes voor het bijwerken van de grove sneden het uitrandmesje om de scherpe randen van de ingang weg te snijden Snel en zeker vlie gen ze stuk voor stuk door Bijvanks handen „ Twee uur heb je nodig per paar wil je je werk goed doen " zegt*de klompenmaker Naast elkaar staan de klompen dan op het pasplankje zuiver behakt maar ongeschuurd want waarom zou een boer die er zo mee door de mest loopt geld uitge ven voor schuurwerk Als de zool 3 cm dik maar sterk is Dan loopt een boer er vier maan den op en dat is waarom het gaat Want wel maakt Bijvank ook kin der klompen vrouwsklompen en trippen met platte kap en bandje hoofdzaak zijn de werkklompen die circa vier gulden per paar kosten „ Te weinig eigenlijk " zegt Bij vank want voor het hout betaal je op stam al een gulden per paar " En daar raakt zijn bedrijf dan wel nauw de moderne industrie Want welke fabrikant is eigenlijk niet van mening dat zyn prijs omhoog moet Propaangas is zwaarder In Dokktmi waar dB gasfabriek onlangs in een sector van stadsgas op propaanlucht is overgeschakeld zulks in afwachting van de toevoer van aardgas heeft zich in een wc # ning aan de Stationsweg een hevige ontploffing voorgedaan De vrouw des huizes rook gas in de keuken dat ontsnapt was doordat een gas slang was losgeraakt Na enkele minuten het raam te hebben open gezet meende zij dat het gevaar ge weken was Daar propaanlucht even wel zwaarder is dan lucht bleef veel gas achter Toen ziJ een lucifer aan streek volgde een geweldige steek vlam en een ontploffing die een grote ravage aanrichtte De keuken deur werd in de tuin geslingerd de muren en het dak scheurden De vrouw en haar achtjarig dochtertje werden zwaargewond door de steek vlam en rondvliegende voorwerpen zodat overbrenging naar het zieken huis te Leeuwarden noodzakelijk bleek — Grote gebieden in West-Finland zijn overstroomd na twee dagen van zware regens Op enkele plaatsen staat het water twee-en-een-halve meter hoog Verscheiden » bruggen zijn weggespoeld De fclompen geklemd in een ver diept gedeelte van de rand van het spanenhok zo maakt klompenma ker Bijvank in zijn loerfcploots in Maartensdijk met zijn boren van het in de vorm gehakte blok een echte klomp waarin onder de kap — als het moet — plaats i » « oor zes tenen foto U N V d Werf Dit is een ernstige zaak Door de eeuwen heen zijn regeerders achter de feiten aangelopen Zij hebben om theorieën gelachen of ze voor onzin gehouden of ketterijen die later de gewoon ste zaak uan de wereld werden Niet aldus Jeune En hij moge een voorbeeld zijn Ik geloof dat het tijd wordt andere hoogwaardigheidsbekle ders eens wakker te schudden Daarom laat ifc hier enige sug gesties volgen voor andere even belangrijke gemeenten LOCH NESS Art 1 Monsters die het meer Don Loch Ness « jillen verlaten mogen dit slechts doen tussen paal 15 en paal 17 Art 2 Het is oan monsters ver boden op de oevers van het meer te zonnebaden tenzij zij befcleed r V LUCHTBRUG OVER NOORDZEE Donderdagavond is wederom een extra Dakota van de KLM met vracht naar Londen vertrolcken he den zullen waarschijnlijk twee extra DC-4 machines van die Nederlandse luchtvaartmaatsohappii vracht naar de Engelse hoofdstad brengen De lijndiensten van de KLM op Londen en de vrachtdienst die ' s nachts wordt uitgevoerd hebben alle voor het vervoer van vracht bestemde ruimte volgeladen Naar landen gaan velerlei soort goederen o.a peper vlees boter eieren balen rubber enz Uit Londen worden o.a machinerieën en textiel naar ons land vervoerd Honderdjarige overleden Te Garijp gem Tietjerksteradeel Fr is Donderdagmorgen overleden mevrouw de weduwe Tr Adema Jonker die de leeftijd van 100 jaar en vier maanden bereikte Sinds enkele weken was zij voor het eerst lm baar leven ziekelijk Eenheidspot ook voor studenten te Wageningen Van onze parlementaire redacteur In antwoord op vragen van de heer Droesen K.V.P heeft minister Mansholt gisteren in de Tweede Ka mer meegedeeld dat het zijn bedoe ling is een verzoek te richten tot de Landbouwhogeschool te Wagenin gen om voor de subsidies van de stu dentenmaaltijden waarvoor f25.000 ter beschikking is gesteld eenzelfde regeling te treffen als aan de univer siteiten te Groningen Leiden Utrecht en Delft waar het subsidie in één pot gaat voor allemaal In de loop van de komende veertien dagen hoopt de minister dat de re geling in werking treedt Er is verschil van mening tussen de senaat die verscliil wil maken tussen de bijdragen voor de maaltij den op grond van financiële draag kracht en de studentenraad die een verschil in bijdrage afwijst Op zich zelf kan de minister het standpunt van de senaat waarderen om het be schikbaar gestelde bedrag zo goed mogelijk aan zijn bestemming te doen beantwoorden Maar anderzijds verklaarde minister Mansholt er zeer veel aan te hechten dat in Wagenin gen eenzelfde regeling wordt getrof fen als aan de andere universiteiten en dus aUe studenten een gelijke bijdrage ontvangen in een verlaag de prijs van de maaltijdea Jonge Spaanse filmster kwam om het leven Een jonge Spaanse lümactrlce Mercedes de la Aldea is Donderdag avond om het leven gekomen op het vliegveld van Sabadel bij Bar celona toen een van de laatste scènes van de film „ Lo que nunca muere " dat wat nooit sterft werd opgeno men In deze scène moest de actrice in een vliegtuig stappen doch zij werd door de propeller getroffen waar door zij op slag werd gedood Zo werd op tragische wijze het filmver haal tot werkelijkheid Immers de filmster speelde de rol van een jonge verpleegster die aan het eind van de film moest sterven ¦"^ „ Vreemd verschijnsel " vliegende schotel boven Texel Nadat vorige week Donderdag voor de eerste maal op het eiland Texel vreemde verschijnselen in het heelal waren gesignaleerd door ver scheidene personen op totaal ver schillende plaatsen is gistci-^vond even over zeven uur opnieuw door een aantal personen een vuiir.^loed aan de avondhem.el waargenomen Deze mensen die op verschillen de plaatsen waren gaven allen on afhankelijk van elkaar een zelfdebeeld van bet verschijnsel namelijkeen „ heldere vuurgloed " die zichmet de snelheid van een straaljagervoortbewoog Men kon het lichtenkele seconden volgen daarna ver dween het in Noord-Oostelijke rich ting De hoogte die men opgaf ijlongeveer 400 meter Het verscliijnselis op Texel overal op dezelfde tijdgezien _- ¦ ¦ -,>;.;• j;.,.A,;:i;,,;i!:i 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vfiidag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 Pagina 6 K ^\ AlAS merilca ¦ ¦ Aanbieding N ^ 2 Voor de werkende vrouw oersterke toch soepele 50 denier „ dubbeldraads " nylons normale prqs4.50 COATS Moderne sportieve jassen die ondanics hun aangenaam liclit gewicht O doeltreffend beschermen tegen de Icoude CROWLENE Royale wijdvallende raglan jas Zuiver wollen vederlichte teddy mohair Originele Engelse import 129 - Uitgevoerd in moderne kleuren w.o de nieuwe Cbatcoal kleut CHINCHILLA Oe geklede en toch sportieve jas Met de moderne ingezette mouw Vervaardigd van zuiver wollen welliné 149 - Engelse import Eveneens in de moderne kleuren w.o de nieuwe charcoal kleur GESNEDEN VELOURS de originele Engelse importstof die ook in ons land grote bekendheid heeft ver > werven Verkrijgbaar zowel in vlot wijdvallend taglan model als in 169 - het nieuwe Italiaanse alstermodel Vaoaf het land van statistieken en enquêtes stelde men vast dat ledere vrouw minstens 6 paar NYLONS bezit ' Te verbazen behoeft dit U niet het is typisch Amerikaans typisch prac - tisch veilig en gemakkelijk Maar hoe staat ' t met het koiiser»bezi _ „„„ toot-t « n r-M THANS OOK VERKRIJGBAAR IN 10 ST VERPAKKING 38 et 3.5 VARKEN VERHANDELD „ Zwijnerijen " op het abattoir voor de rechtbank Advertentie Geef hemeen MECCANO EenMeccano doos ontwikkelt zijn technisch gevoel Talloze ingenieurs monteurs,electro tech-nici zijn met eenMeccano-doos begonnen MECCANO is constructief speelgoecL Jongens vinden het heerlijk model brug > gen model kranen en honderden andero modellen zélf te kunnen bovwen ^ fast mooste ea ie^zoamsfie spee/goed Oept « OS • DgraM tfAt;SeMAN14 & HOTTE M.V AMSTERDAM dro „ Ik ga thans naar dat kelder en i die hö pop Oswald - met Pamda liet hou - mmmmÊkU^mmêm ^ Plam«i &"' tA ' SSP i-1b!É ^ baA.sHi.s)!9MW-iS^^-«e$l^|!^ati'J«(«il*d>.4eW ^«^^ sailuk zi«l > Vilffen W thans mede dat deze iVpleéenhcid nog in ee SflStadium verkeert en een l«ende bespr_eking nog n.e " n°,M kt BTnnenk »'» echter hoopt S fSoe wel in staat te z«n " miSag 2 November des avonds fc haMacbt zal de Gemeenschaps « ad voor Zuilen bijeenkomen m het "„ rJaliee gemeentehuis Bij de m Soml ^ ' tukken is een mededeling * n B en W dat aan het Zuilense rmfar'ecorps vergunning is verleend m volgend jaar Hemelvaartsdag en Tmlde Pinksterdag in het Juliana irk een nationaal muziekconcours L organiseren ter gelegenheid van Êt si jarig bestaan Verder dat in rffdaaen der verkiezingen tien re cllmeborden mogen worden geplaatst OD verschillende punten en dat ook de houten schutting van de Demka voor propaganda mag worden ge - " DoOT het gemeentebestuur wordt advies gevraagd betreffende de over name van het houten schoolgebouw vS de Ver voor Chr Nat School „ nderwijs waarin thans XJLO onder-w"js wordt gegeven Men wn deze school benutten voor het frobel on-derwijs De genoemde veremgmg zal in dat ' geval uitvoering kunnen ge ven aan haar plan tot de bouw van een nieuwe school voor ULO in de omgeving van de Burg Norbruis laan Voorgesteld wordt ten deze mnstig te adviseren Ook wordt ad vies gevraagd omtrent een aanvrage van de Ver voor Chr Nat School onderwijs betreffende medewerking aan de stichting van een vierde school voor gewoon lager onder wijs welke naar verluidt zou kun - Raadsbenoemingen De Utrechtse raad benoemde tot gedelegeerde der gemeente in be stuur Ver School voor de Grafische Vakken de heer B Leijn tot tijde lijke leraren gem school v scheeps werktuigkundigen de heren Th Eichhom en Ir J D Hoepelman tot tijdelijke leraren hogere burgerscho len Dr D J E Schrik wis - en na tuurkunde mej Dr C G Overhoff idem F A v Beckum natuur kunde J A H L Willemse wis kunde en Prof M A Zwart bijbel kennis Tot tijdelijke leraren gem handelsavondschool de heren P Be zemer handelswetenschappen W v Drimmelen Ned taal A G M Haas idem B J Weyers Engelse taal en J R Zoutman Duitse taal Tot tijdelijk leraar geb handelsdagschool de heer W L Pouw en tot onder wijze openbare school voor u.l.a Laan v Chartroise de heer K Kot ter Tcït onderwijzer lich oef o.l werd benoemd de heer A B de Kleuver en tot hoofd opénb school voor kinderen met leer - en opvoe dingsmoeilijkheden mej J W Broe der Lid van de Maatschappelijke Com missie in de raad werd de heer Koo vers van de Bedrij vencommissie de heer Zegers en van de Rechtskun dige Commissie Mr Geukens Nogtnaalst Sissen stampen en fluiten Kaar aanleiding van een ingezon den stuk ontvingen wij van de chef van de afd Voorlichting der N.S het volgende schrijven In Uw blad van 7 October j.l trof fen wij een ingezonden stuk aan van een bewoner van de Hugo de Vries laan in Tuindorp over het door de Spoorwegen veroorzaakte nachtelijke gerucht in de omgeving van de gas fabriek Wy tekenen hierbij aan dat de machinisten en de rangeerders die bij het vervoer van de treinen naar en van deze gasfabriek betrokken zijn opdracht hebben de motor van de Diessellocomotief af te zetten wanneer gewacht moet worden voor dat het raccordement naar de fabriek vrij is Deze instructie is nogmaals bij dit personeel in herinnering ge bracht Het geven van fluitsignalen door de machinist van de Dieselloco motief is echter niet te vermijden daar het hier een voorgeschreven veiligheidsmaatregel betreft In Aug 1953 is een proef genomen met be diening van de gasfabriek overdag Deze proefneming kon echter slechts van korte duur zijn in verband met het gevaai ' dat voor de jeugd ont stond Een groot aantal kinderen beschouwde de treinen namelijk als een soort speelgoed en het begelei dende personeel was niet bij machte om de kinderen op een veilige af stand te houden De politie bleek geen personeel beschikbaar te heb ben om voor voldoende bewaking 2org te dragen GEVONDEN VOORWERPEN Reiswekker in etui wit ballet schoentje groen boodschappennet riem bruin kinderschoentje das speld paar lage zwarte schoenen wit gympje zwarte rijwietas paar gekleude dameswanten schooltas oamesparapluie rozenkrans in etui capuchon meetkundeschrift bril m zw etui schakelkettinkje alunox halsketting rozenkrans in plastic portem doublé broche zak met cokes ood bruine actentas inhoud hoeken gele actetas met inhoud gr vulpen en potlood in groen etui gr autoped portem inh ƒ 0.03 - Aangelopen grijze spaniel 1 Oct - Mlialen Bureau Paardenveld Ge opend op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon •"¦"" iiiniiiiniiniiiiiminniiiiiiiiiniiinniiiiimiiiniiimiiimmiiiiiiiira Een poging J utrecht 88 Oct — Naar wH vernemen vnl men pogingen aan wenden bij het bcstunr van Tlvoli om een rubriek abonnements vonnvaarden te krUsen die ult ' luitend tpften verminderde con yiDiitic l„o.;i,„5 ou geven tot de f „ ii „ " l'"l!™S « met succes rf I In't U.N Stond | I 50 jaar geleden | nen worden gebouwd aan het einde van - de De Muinck Keizerlaan Voor gesteld wordt ook hierop gunstig te adviseren waarbij er echter op zal worden gewezen dat men de plaats van vestiging minder geschikt acht Mededeling wordt gedaan van het advies van het bestuur van de Ge meenschapsraad betreffende verschil lende begrotingsposten voor 1955 voor zover dit Zuilense aangelegen heden betreft Aan de Hüksuniversiteit te Utrecht slaagden voor het Cand examen Geneeskunde A C Lansen Rotterdam Cand examen Sociologie N Schel vis Utrecht Doet examen Rechten J B A Esslnk Utecht Doet examen Geneeskunde C J C M v.d Brekel Tilburg G Th M Bossers A'dam P J Bijlsma Utr A C van Dam Bodegraven mej D J Mok Utrecht Th van Schalk Bilthoven C B Sillevis Smitt Den Haag G van Steenis Capelle a.d IJssel G W Treffers Hilversum Chr Emigratie Centrale geeft voorlichting 13 November oon halt 3 geeft de aid Utrecht van de Chr Emigratie Centrale een voorlichtingsbijeen komst dn het gebouw voor K en W te Utrecht Er zullen twee sprekers optreden en er zullen enige films vertoond wordan DRIE WEKEN HECHTENIS Een tuchthuisstraf van S weken eiste de OfiJeier bij de Utrechtse Rechtbank tegen de 44-jarige J W d L bij verstek die terechtstond tengevolge van een ongeluk dat hij als chauffeur veroorzaakt zou heb ben 9 Januari ' s-avonds 11 uur reed verdachte als bestuurder van een auto op de - Amsterdamsestraatweg Bij het inslaan van een zijweg naar rechts lette hij niet op een berijder van een bromfiets en „ meed " deze zo dat een aanrijding niet voorkomen kon worden Het achterwiel van de auto giing over een been van het slachtoffer at hierdoor vrij ernstig gewond werd De uitspraak werd bepaald over 14 dagen Feuilleton OPDRACHT \ 1Ü WENEN door ANNE DUFFIELD 14 Juffrouw Pilson die een ogenblik later het vertrek binnenkwam schee ook met de regeling in te stemmen hoewel haar stem enigs zins schril klonk en er een blos op haar wangen kwam „ Natuurlijk moeten we lady Tr£ maine niet voor de voeten lopen " zei ze „ Ik zal de eerste zijn om daaraan mee te werken Toen Sir Charles hier alleen was hielden Je remy en ik hem gezelschap maar nu zijn vrouw er is Ik hoop al leen dat ze niet al te veel feesten zal organiseren Sir Charles moet ' s avonds rust hebben en het is goed voor hem vroeg naar bed te gaan Je kunt een kaars nu een maal niet aan twee einden tegelijk branden zeggen ze wel eens En hij is werkelijk niet naar Oostenrijk ge komen om hier feestjes bij te wonen Ik bedoel hij heeftt een groots werk op zich genomen en hij vat zijn taak zeer serieus op " „ Enig vertier zal hem stellig geen kwaad doen " merkte juffrouw O'Shea op „ Ieder mens heeft ont spanning nodig Wel juffrouw Pil son Anna en ik zijn klaar om uit te gaan u ook " Jeremy Wilde die Sara persoonlijk op de hoogte bracht van de getroffen regeling kon zijn geluk bijna niet geloven Sara had hem heel tactvol uitgelegd dat kapitein Forrest nu eenmaal tot de familie behoorde en in overeenstemming daarmee behan deld moest worden terwijl het om allerlei gevoeligheden te vermijden beter was dat hij zich bij de drie vrouwen voegde „ Natuurlijk lady Tremaine ik be grijp het volkomen " had hij geant woord „ En ' t is ontzettend aardig van u dat ik zo nu en dan eens wat jongeljui hier mag inviteren " Ze had hem gezegd dat ze op hem re kende om Anna met wat jonge men sen in kennis te brengen Sara was heel tevreden met het geen ze bereikt had Ze was er thans in geslaagd dat vervelende pedante jonge kind uit hèór kring te verban nen Er zouden geen „ gezellige " avon den meer zijn zoals gisteravond Het meisje zou geen gelegenheid meer krijgen in haar kring het cen trum van de belangstelling te vor men Ze besefte dat ze Anna zo nu en dan wel eens zou moeten uitnodi l gen ze mssst ^ 99s ^_ oaeasssB « e Intocht St Nicolaas op 27 November Op Zaterdag 27 November zal Sint Nicolaas officieel zijn intocht in Utrecht houden Het is de Stichting Stadsontspan ninig Utrecht gelukt voor deze in tocht een bijzonder aardige vorm t « vinden waardoor nu reeds vast staat dat op die dag geen enkel Utrechts kind deze intocht zal willen missen Hoewel uiteraard het programma voorlopig nog een verrassing moet blijven kunnen wij al wel verklap pen dat de bekende radio-reporter Johan Bodegraven hierin een zeer belangrijke rol zal spelen Ouderavond van kleuterschool Zoals altijd hebben de ouders weer grote belaogsteiling getoond voor de ouderavond van de Meuterschool De Nachtegaal aan de Vondellaan te Utrecht De avond werd geopemd door het schooUiooM mej A E Mook waar na de voorzitter van de oudercoan missie de heer Veenema enige me dedelingen deed De heer A Swaan voorzitter van de afd Utrecht van Volksonderwijs gaf een uiteenzetting over de doel stellingen van ddt instituut Spr be treurde het dat de wet op het kleu teronderwijs nog steeds op zich laat wachten Advertentie ~ n 1 in onze -• t ^ beginf de verkoop | OpRuiMlNG ^ ^ ' van een nieuwe party « dames - en kerenhandschoenen | — Aan dr G J Hoogewerff oud buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is op dracht verleend om in de faculteit en wijsbegeerte aan deze universi teit onderwijs te geven in de icono graphie en de vroeg-Christelijke kunst „ TECHNISCHE KNOBBEL '' zaak niét te overdrijven Maar ze zou er voor zorgen dat wanneer - Anna wéér eens een avond in haar vertrekken doorbracht er een groot gezelschap aanwezig zou zijn met vele belangrijke mensen waarbij b«t meisje in ' t niet zou verzinken Intussen bekeken juffrouw O'SheB en - Anna Wenen d.w.z ze kregen een eerste indruk van dat deel van Wenen ^ dat juffrouw Pilson haar kon laten zien Deze had naar ze ver klaarde nog weinig tijd gehad om de bezienswaardigheden te bezichtigen de kerken en paleizen en parken en de vele oude straatjes waren ook voor juffrouw Pilson nog een geslo ten boek Maar ze kende de voor naamste straten en ze kon haar ter wijl ze langzaam in de taxi voortre den allerlei belangrijke punten wij zen de Ring en de Kartncrstrasse waar zich prachtige winkels bevon den en het Operagebouw dat be schadigd was en de Stefans-dom Op verschillende plaatsen stapten ze uit en deden boodschappen Het was de bedoeling om juffrouw O'Shea tege lijkertijd wegwijs in de verschillende winkels te maken Ook wees juf frouw Pilson haar de winkels waar men het best terecht kon voor kleren schoenen en kousen „ Ofschoon voor wollen stoffen kun je naar ik geboord heb ' t best naar een zaak in de Sovjet zone gaan " voegde ze er aan toe „ De Sovjet-zone " herhaalde An na „ Kan men " „ O ja in Wenen zelf wél Een mas sa mensen gaan daar winkelen en ook kennissen opzoeken Het is hier heel anders dan wat je over Berlijn hoort Natuurlijk — juffrouw Pilson lachte even — kun je « r beter weg 20 Ik zal het vallulk opentrekken en die buikspreker met zijn poppen latenverdwijnen " fluisterde de portier Gajij vlug naar beneden Slangennicns dan Ivun je Ie p - oprapen zodra het liule stelletje in de kelder valt " Bis negen resp drie maanden „ We hebben al veel mensen van het abattoir hier gehad Het is wel treurig dat deze onregelmatigheden zo veel jaren kunnen doorgaan " Dit was de mening van de president van de Utrechtse Rechtbank toen hij hedenmorgen weer twee zaken te berechten kreeg - Als eerste stond terecht de 30 jari-ge slager C S uit Utrecht In - dienst bij het abattoir had S vlees wegge nomen nadat het was gewogen en dit ten gunste van zich zdl ver kocht De Officier was er van overtuigd dat er veel meer knoeierijen voor vallen dan aan de rechtbank wor den voorgelegd Hij eiste voor deze ver-duistering 9 maanden gevangenisstraf met ai trek van het voorarrest waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en toezicht van de R.K Reclasserings Vereniging De advocaat braSit naar voren dat dezelfde onregelmatigheden al geschiedden vóór dat S op 16 Maart in dienst trad Het was volgens de verdediger niet zo heel erg te ver wonderen dat S mee ging doen Hij had trouwplannen Daar herhaling niet zou zijn te vrezen en S reeds 4 % maand heeft gezeten vroeg de advocaat het onvoorwaardelijk deel van de op te leggen stral zo kort mogelijk ite laten zijn De uitspraak werd bepaald over 14 dagen I "•..' Hierna ' verscheen In de verdach tenbanJc de 48 jaar oude slager A S uit Utrecht geen familie van de eerste verdachte Hij had van de eerste verdachte drie en een half varken gekocht maar er „ practisch niets " aan verdiend nl „ maar " t 150 S had nogal veel geld nodig voor een groot gezin èn een dorstig keel gat Het is een lelijk woord " zei de president „ maar U dTonk niet U zoop " Het rapport meende een voorwaar delijke straf te moeten voorstellen maar de Officier vond deze conclu sie tè optimistisch Hij eiste 3 maan den gevamgenisstral onvoorwaarde lijk De advocaat vroeg daar dit het eerste vermogensdelict ia van ver dachte die tevoren voor andere mis - blijven als je iemand bent die ze zoeken Buiten de stadsgrenzen wordt het een andere zaak daar is ' t aan niemand van ons toegestaan de Rus sische zone te betreden Niet dat je tegengehouden zou worden je zou heel gemakkelijk de zone-grens kun nen overschrijden maar ' t zou niet waarsdhijnlijk zijn dat je terug kwam „ Juffrouw Pilson legde uit dat het centrum van Wenen de eigenlijke binnenstad gezamenlijk bestuurd werd door de vier bezettende mo gendheden De rest was in de gebrui kelijke zones verdeeld „ En nu moet ik er vandoor " ver volgde ze „ Het wordt tijd dat ik weer aan mijn werk ga U weet nu een en ander juffrouw O'Shea en u kunt me altijd nog verder om inlich tingen vragen " Ze hielden stil voor een groot ge bouw waarin sir Charles ' kantoor gevestigd vras Toen juffrouw Pilson uit de taxi stapte kwam uit het ge bouw een lange man te voorsrfüjn die belangstellend in de richting van de taxi keek „ O kapitein Foirrest " riep juf frouw Pilson uit „ Wat toevallig Ik heb juist juffrouw O'Shea en juf frouw Glenderming een beetje weg wijs in de stad gemaakt Een paar winkels gewezen en zo Veel tijd had ik niet Ik voelde me een beetje söhuldig dat ik niet op kantoor zat maar sir Charles had ' t goedgevon den " Ze lachte even haar ietwat schrille lacshje Kim begroette thans ook de twee vrouwen in de taxi Ze hadden el kaar die morgen nog niet gezien wacht er op de popetis Onbewust van enig gevaar zat Eric Echo op het toneel met Panda en Oswald op zijn knieën Hij was erg tevreden over het verloop van de voorstelling want alles ging op rolletjes Het pu - „ CSaat u terug naar huis kapitein Forrest " vroeg juffrouw O'Shea drijven reeds zes maal is veroor deeld een voorwaardelijke straf die S als het zwaard van Damocles dan tijdens de proeftijd boven hei hoofd zal hangen De uitspraak werd bepaald op 12 November Hamerstuk werd „ Klap".stuk „ Wij zijn geen bond voor feestvie ring " aldus de voorzitter de heer J de Jong gistermiddag op de alge mene ledenvergadering van de Al gemene Bond van Ouden van Dagen in het NV-htiis „ Wij zijn een bond van Actie " Toch werden op deze vergadering pogingen in het werk gesteld om tot feestvieren te komen en wel op 18 December in de grote Schouwburg zaal van het NV-Huis Als dit feest slaagt wil men er een traditie van maken De animo was groot voor dit voor nemen De aanwezigen vervingen ' s voorztters hamerklap door handge klap Een dansorkest een accordeon speler een Napolitaanse liederen zanger een imitator en enkele to neelspelers zullen 18 December drie uur lang de bejaarden wat ver strooiing bengen De heren Zijtveld Florijn en van der Zeijden zuUen voortaan deel uitmaken van de kas commissie FAILMSSEMENT De rechtbank heeft heden het fail lissement uitgesproken van Joh de Groot schilder wonende te Utrecht Voorstraat 11 Rechter-comm Jhr mr D Rut gers V Rozenburg rechter Utrecht Cut mr P Oosting adv te Utrecht Fred Hendrikstr 15 Advertentie KALODERMA GELEE IBBBI maakt handen zacht alt ptwul „ Zo ja dan kunnen wjj li misschien een lift geven " Dank u zeer maar ik heb behoef te aan een wandeling Hebt u geen zin om mee te lopen De zon begint door te komen " Juffrouw O'Sihea antwoordde datze zo spoedig mogelijk naar huis te rug wilde aangezien veel werk haarwachtte maar misschien wilde An na „ Ik zou erg graag een eindje mee wandelen " antwoordde het meisje Kim hielp haar uitstappen Hij voelde haar stevige kleine hand in de zijne Zich tot de taxi-chauffeur wendend zei ze dat hij juffrouw O'Shea terug moest rijden Je spreekt Duits naar ik merk " zei Kim toen ze verder liepen „ Ik spreek ' t een heel klein beetje maar mijn accent is afschuwelijk en ik kan niet echt een gesprek voeren Ik heb geen Duits-sprekende vrien den en ben ook nog nooit in een Duits-sprekend land geweest zodat ik weinig oefening heb gehad " „ Heeft juffrouw O'Shea ' t je ge leerd " „ Ja Lavy's specialiteit is talen Ze vindt talen zéér belangrijk voor de opvoeding van een meisje Ze heeft een geweldig flair voor talen precies zoals sir Charles naar ik gehoord heb ' t Schijnt in de familie te zitten " „ En heb jij er ook flair voor " viroeg hij Hij vond ' t niet moeilijk om een gesprek met haar te voeren Ze beantwoordde zün vragen zonder enige verlegenheid en was soms zeer uitvoerig den Maar helaas kwam aan deze pret tige gang van zaken een abrupt einde Oswald was juist bezig uit Ie leggen dat ^ iiii broer snel promotie bij een Mi nisterie maakte omdat hij een houten „ Ik geloof ' t wel Misschien komt ' t ook doordat ik als kind al Frans met mijn ouders sprak en Engels met juffrouw O'Shea terwijl er om ons heen veel Italiaans gesproken werd Eet oliebollen Volgende week — en wel op Dins dag 2 en Woensdag 3 November — zal Utrecht weer oliebollen eten Zoals men weet is dit een jaarlijkse traditie - Al zes jaar snoepen dui zenden Utrechters gedurende twee dagen oliebollen ten behoeve van het jeugd en vrijkwerk van de Nieuwe Kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente De laatste jaren zijn er bijna 30.000 oliebollen verkocht en de op brengst komt geheel ten goede aan dit sympathieke doel Het Jeugd honk is een waar dorado voor de jeugd in deze wijk Wekelijks ko men er bijna 600 kinderen zich daar bezighouden met spel en knutsel virerfc En dit Jeudhonk is eigenlijk te klein Men wU het uitbreiden met een verdieping er bovenop en enkele zaaltjes aan de achterkant Het voorstel moet echter eerst nog door de Utrechtse Raad worden goedgekeurd Maar afgezien van deze op han den zijnde uitbreiding dit jeugd werk kost geld De oliebollenverkoop is een ge legenheid voor velen om het lief dadig mes aan twee kanten telaten snijden Vele particulieren ver rassen de tehuizen stichtingen e.d.met oliebollen die dan door hen be taald worden En ook tal van werk gevers tracteren hun personeel desmorgens op oliebollen bij de kof fie - De Biltstraat en omgeving zullen Dinsdag en Woensdag het verkoop centrum van de oliebollen vormen Er komen zes kraampjes bij de F C Dondersstraat Ozebi Biltstraat de gasfabriek aan de Blauwkapelse weg op de hoek Goedestraat Gild-straat bij de Poortstraat en op de Biltstraat voor huisnummer 136 Verkoopuren van ' s morgens 8 uur tot zes uur ' s avonds Advertentie ELKE DAME weet het IWITSAUNE verfraait Uw teint Cross Clocknergebied Dinsdag 2 November a.s zal in het zaaltje van het A.N.M.B.-gebouw Hagelstraat 32 door de heer Dr A C J de Vrankrijker uit Bussum een lezing met lichtbeelden over de Gross Glockner gehouden worden Aanvang 8 uur Advertentie Veltman Liesting Oudkerkho 3 - Utrecht Overjassen - Tweedjassen Colberts en Pantalons We woonden aan de Rivièra en had den zowel Franse als Italiaanse vrienden Toen Lavy me onderwijs begon te geven had ik heel weinig moeilijkheden met de talen zelfs met de allermoeilijkste " „ En dat was zeker Duits " „ Inderdaad hoewel Italiaans me ook niet helemaal lag " En op een ander onderwerp overgaand zei ze „ Waar gaan we heen kapitein For rest We zijn nu in de Ring niet waar " Ze liepen naast elkaar en haar ho ge hakken tripten op het plaveisel Ze droeg weer het korte zwarte bondmanteltje en het zwarte kapje met de rouwsluier Ze kwam juist iets boven zijn schouder uit Ja dit is de Ring " antwoordde hij terwijl hij een kaart uit zijn zak te voorschijn haalde „ Laat me eens kij ken we zijn hier op de Kartner Ring " Ze wandelden door en iets verder op zagen ze aan de overkant een im posant gebouw dat op een hotel geleek Een rode vlag wapperde op het dak en bij de ingang stonden stramme soldaten in de houding „ Dat moet hotel Imperial zijn waar het Russische hoofdkwartier is gevestigd " merkte Kim op Laten we oversteken en er eer biedig langs lopen " stelde Anna voor Er was spot in haar stem maar tegelijkertijd iets van emotie Wat voelde ze bewondering of angst of haat Of was ' t alleen maar een jeug dige opgewondenheid over het feit dat ze thans tegenover het hoofd kwartier van die macht stond die het Westen als dé grote tegenstander beschouwde Wordt vervolgd onder hen opende en zij in de diepte verdwenpn Verbaasd staarde het publiek naar het lege toneel Wat een raar einde " zei men clat is zeker een nieuwe stunt " Advertentie JUfSTce^fif^iy ^^"'' Eefl nieuwe serre Tilt|eil van Krom menie in moderne Icleuren iets zeer bqzonders, zeer gescliikt voor uw moderne flat 3.20 P ®' meter Til cooos cocob boude cocoB sioo jabo en jaspé vloerbedekkin gen een ruime keuze Zf « in onïe etalage < I « modcrTie foepossinge » Jaarsma t1ariaplaatsi,feUll69 ' 150JARRINUTREtHT Huizer Kamerkoor en „ De Cantorij " in Pieterskerk Het Huizer Kamerkoor onder lei - ding van Maarten Kooy maakte bij zijn optreden in de Pieterskerk een gunstige indruk Het koor had zich opgesteld aan de Westkant van het gebouw en deze positie was acous tisch goed Bovendien had het koor een klein orgeltje ter beschikking zodat de plaatsing van het instru ment zodanig was geregeld dat de begeleidende organist op goede wijze contact met het koor had Het koor deed zich horen in een„O crux ave " van Palestrina een„Missa brevis " van Buxtehude tweekortere meerstemmige bewerkingenvan Bartholomeus Gesius en JohannStaden die behalve het koor ook eeninstrumentale medewerking vereis ten althans boden en tenslotte een„Crucifixus " van Lotti dat van ka rakter veel dramatischer was dan deoverige nummers Vooral in dezachtere klanken is dit koor op zijnbest bij het uitzetten naar een krachtiger expressie is het gevaarniet denkbeeldig dat het geluid ietsongecontroleerd wordt in „ Die Ge rechten werden weggerafft " vanStaden maar over het algemeenzingt dit koor zeer beschaafd zui ver en duidelijk van uitspraak.Vooral het begin van Buxtehude'skorte mis viel ons op door zijnklankschoonheid Ook het Gloria wasgeslaagd en zeer vloeiend De ' keu ze van deze vocale nummers dieniet erg bekend zijn was een zeergelukkige ' Het kamerkoor weriJ afgewisselddoor de Cantorij die wij ook reedsin de Michaelskapel beluisterden.Onze indruk van een gecultiveerdtoegewijd musiceren werd opnieuwbevestigd An P^i Wim Meybaum Harm Muller en Maarten Kooyvormden weer een sympathiekblokfluitensemble terwijl Hans Bolde gehele avond als continuopart ner van Chris Bos in actie was Devocale solist Rom Kahna zong decantate „ Jubilate " van Buxtehudemet een nobel geluid en frisse voor dracht Een zeer speels nummer was een triosonate voor twee blokflui ten van Telemann welke in B grootwas aangekondigd maar die in onzeoren beslist in C groot klonk ChrisBos die afwisselend het kleine koor orgel en het clavecimbel bespeeldezorgde voor omlijsting door twee soli op het grote orgel van Buxte hude en Bach Vooral de begeleidingvan ' Buxtehude's Bas-cantate trofons door muzikaliteit Helaas was hetaantal luisteraars deze avond nietzo erg groot Ny Een bedrijfschap uitvaartwezen De Prot Chr Bond van Begrafe nisondernemers heeft gisteren in Utrecht zijn jaarvergadering gehou den onder ' voorzitterschap van de heer J K Rietdijk uit Rotterdam De voorzitter gaf een uiteenzetting van de pogingen welke gedaan zijn om te komen tot een bedrijfschap uitvaartwezen Dit ter vervanging van de vakgroep die per 31 Decem ber aanstaande moet verjiwijnen Gevoerde besprekingen hebben geen resultaat opgeleverd omdat de me dewerking uitgebleven is van de werknemers uit het coöperatieve be grafeniswezen Gestreefd zal worden naar een vestigingsbesluit het ope nen van een cursus vakbekwaam heid en het afnemen van examens Herbestratjng van Tolakkerweg Bij regenachtig weer aldus ' be richt de Toeristenbond A.N.W-B is de Tolakkersweg te Maartensdijk welke een onderdeel is van de.zeer drukke route Utrecht - Hilversum slipgevaarlijk Op deze weg zijn reeds enige ongevallen gebeurd mét ' slippen als oorzaak Bij een van déze ongevallen waren drie doden te be treuren Het afgelopen weekeinde zijn hier nog twee ongevallen voor gekomen De A.N.W.B heeft zich dan ook tot de gemeente Maartensdijk ge wend met het dringende verzoek hier maatregelen te nemen De ge meente heeft toegezegd waarschu wingsborden „ SLIPGEV AAR "' te plaatsen De Bond kan tevens be richten ^ dat binnenkort met de her bestratmg van de TjDlakkerweg zal worden begonnen DE LAATSTE POSTRONDE Zaterdag 30 Oct ' 54 zal de heer G - Steenbeek na ruim 40 jaar lang als besteller bij de P.T.T te Maartens dijk werkzaam te zijn geweest voor het laatst zijn ronde doen Per 1 November gaat de heer Steenbeek met pensioen om van een welver diende rust te genieten DS J BOSMA BEROEPEN Bij de Baptistengcmeënte hier ter stede is beroepen ds J Bosnia td 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 Pagina U kunt zelf bewijzen dat IQH witter wast dan enig ander wasmiddel HET KOMT DOOR RAMON'S „ ZONNE - WEEKING " Al die jaren dat Radion er al is waste Radion witter En nu meer dan ooit Want Radion is nog verbeterd Radion ontwikkelt ozon precies zoals de zon dit doet in drogend wasgoed Intens zuiverende ozon dat elk vlekje radicaal uit trekt Even veilig als de zon maakt Radion Uw was hagelwit ' s Zomers ' s winters al tijd geeft Radion met „ zonnewerking " U een smetteloze was want er git son in dat sop raagt Uw Najaars-garderóbé om een paar nieuwe Nylons koopt dan een V S D-Merkkous Moet het een solide wandel kous 2ijn een fijn geweven kous voor elk tijdstip van de dag of een ragfijne Kristal Nylon voor Uw avondtoilet U < indt ze te kust en te keur in onze rijke collectie in de nieuwste modetinten En — wat belangrijk is voor deze prachtige nylons worden de fijnste en sterkste garens gebruikt „ ElÜe " Deze kous is vervaardigd van de superieure Enkalon garens Volledig geminderd aan beide zijden te dragen donkere of gelijkgekleurde naad.elastisch en daarom fraaie pasvorm 45 gauge 30 denier Q50 per paar ^ ffParade '' Een bijzonder moote en scerke Wandelnyton naad In dezelfde kleuren geheel geminderd uitstekende pasvorm en tuiste maatverhouding.In de nieuwste modetinten 45 gauge SO denier f^90 per paar O „ Cannes ^' Een super Krlsul Enkalon van het Bjnste weefsel Een geheel gemin derde kous met donkerbruine naad heerliik soepel en Q90 elasttsch ftsUy fashioned 51 gauge tS - denier pti paar v „ Capri " De kous van standing voor elk tjfdstlp van de dag voor elk been Vervaardigd van zeer fijne Enka lon garens met uni naad en vol ledig geminderd In mooie herfst tinten voorradig € 0 gauge 15 denier / É^O per paar tt Laat U vooral eens onze kousen coneïi met fantaste hiel welke wij zeer apart en gedistingeerd n grote verscheidenheid in voor raad hebben Per paar ff90 reeds vanaf O UTRECHT Neem twee stukken wit wasgoed mevrouw beide even vuM Het mogen handdoeken lakens of slopen zijn Was het ene stuk in nieuwe Radion het andere in welk wasmiddel U maar wenst Het ene stuk wordt beslist witter dan het ander - véél witter U zult zien dat het witste stuk uit het Radionsop komt In teil ketel of wasmachines.Radion wast uitge sproken witter UW GOED RUIKT HEERLIJK FRIS Fris geurt het sop fris geurt Uw wasgoed Zo fris of het heerlijk in zon en buitenlucht geweest is Nog vóór U het ophangt RADION IS ZACHT VOOR UW HANDEN Gebruik geen wasmiddelen die Uw huid ont vetten Het stevige schuimende zeepsop van Radion is zo zacht dat Uw handen nooit schraal worden Zo zacht voor Uw handen betekent mild en veilig voor de teerste weefsels en voor het kostbare nmteriaal van wringer en wasmachine mh DRUKKERUm Tweed GLADDE RINGEN Alléén de betere Enorme keuze De prijzen vallen U mee E C M A il M STEENWEG 8 E m A ra 11 / NAAST DE BUXJEKERK UTRECHT LEVENS - en VOLKSVEBZEKERINGSIUAAXSCHAFFIJ vraagt voor de premle-inning en uitbreiding van een bestaande afdeling te UTRECHT een INCASSEERDER Leeftijd tot 40 jaar Borgstorting vereist Brieven onder no 89 aan het Bureau U.N voor 2o*n verkwikkende Rwco wmmmm 5 minuten klaar - Als et Royco Kippensoep op tafel komt ja - dan ziin ze emhousmst Wie niet trouwens - ge ^ ige bouil on W - Vr » ~ ''^^ " '^'^"«" ^ e ' voor te vinden Werkelijk Royco Kippensoep is het lekkerste h ^ aantrekkelijkste begi/Jan U ^ maïuijf Z^g LS en opwekkend - en daarom ook zo geschikt om er V^?T:°'''r ^' het werk eve'n voor arde kant te schuiven In 5 mmuten is ze gemaakt Altijd een paar zakjes b de hand - daar hebt U plezier van " favoriet i vlot gezellig en heerlijk sportief zijn deze 2 elegante tweedjaponnen van GERZON Beide modellen in nnoderne herfsttinten A in de maten 36-44 B in 38-46 ROYCO KIPPENSOEP daar 48 et per zakje knap je van op 
iiTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 Pagina 9 ONS VORSTELIJK GESCHENK U MISSCHIEN IN TWIJFEL MOCHT BRENGEN Robnste sportschoen met een comfortabele pasvorm Dubbele kernlederen tst Dufour rubberzooi met sportieve stormrand Ook verkrtjgbaar met vetersluiting 22;90 89999 Voor degenen < 1 * kwaliteitsacboenen nraarderen DEMI'»-ULSTERS in t»ie^Ê % GEVRAAGD een LEDERWARENSTIKSTER bekend met armnaaimachine Hoog loon Eveneens gevraagd MEISJES van 16-20 jaar Zich te melden kantoor Albrecht N.V „ Bolstraat 27 Utrecht aneenverkoop nylons ^ " 7^/^f^£t 9999999999999 Van Woensel - Utrecht Oude Gracht 127A 2 paar ALLEENVERKOOP VAN „ ELVO"EN^^ELMOK " KLEDÏViG • miT // DE ZAAKilET DE ' rOO.%5^lRViCE ^ OUDE & RACHT 220 UTRECHT ï««AF,STATiOIITE.B|Rfj(E « HS ¦ H«ITE HAMBÏIlfEt'BSI » mummm mmmmBBSÊ GRATIS EEN KOFFER bij aankoop van een flCCOEBEON De beste Franse en Italiaanse ' merken De zaak met de grootste service DIRK WITTE Vijzelstraat 53 bij de Munt Amsterdam telefcon 64655 ' Betaling regelen wij op ' aanr gename wijze Beiskosten worden vergoed Zie i-t bïizondet moH ^ p£T{;r pun onontbeerlyk voor tnillioenen moderne vrouwen Is Uw buste te klein voor een A-cup Te klein voor een B-cup Hidden Treasure vult do kleine tekortkomingen van de natuur volledig aan Geen pads geen puffs De gepatenteerde „ Magicup " verliest zelfs na honderden malen dragen en wassen het model niet Met Peter Pan Hidden Treasure behoudt Uw figuur een jeugdige lijn Hidden Treasure van f 1 4 " af Tipl-TiTBasuTie Voor MINDEB ontwikkelde figuren Vult de tekortkomingen van de natuur ONZICHTBAAR aan 1 19.75 if gedeponeerd handelsmerk Alléén PETER PAN maakt PETER PAN Peter Pan bustehouders zijn in UTEECHT verkrijgbaar bij Corsette n - en Modeartikelen A Bastiaanse Corsetterie Bots Van Duren '» Corsettenmagazünen Gebr Gerzon's Modemagazijnen N.V HunkemöUer Lexis Corsettenmag In ZEIST verkrygb bij Fa G SchefJer Model PLUVIUS DoQr een extra HAZEWIND snufje is deze coat geschikt voor alle jaargetijden Van de dubbele kraag is de alpaca kraag af knoopbaar en de extra alpaca plaid tevens uitknoopbaar Let wel alpaca is geweven dieren haar dus onverslijtbaar kleur echt en heerlijk warm Het model is ook verkrijgbaar zonder alpaca kraag en plaid In jongens - en herenmaten Verkri'igbaar bi alle befere confecfiezaken • Vraag Uw winfcelier ons originele modellenboek/e f er jnzage Bijna 3000 jaren geleden de verbintenis tussen Kon mon van Jerusalem en de van Sheba een zoon gebort lik genaamd Deze Menelil éérste van de nu nog i Hailc Selassie I voortlevi nastie De Koningin van Sheba geheten stamde uit een van machtige vorsten die over uitgestrekte gebieden de oevers van de Rode Zi zoon Menelik I besteeg — opvoeding voltooid te hel het Hof van K6ning Salom troon van Ethiopië en ziji melingen hebben sindsdien zondering van de periode jaren 937 en 1260 onai Ethiopië geregeerd Keizer Haile Selassie I is vorst in de dynastie en sinds het herstel van de d de ISde eeuw Reeds op jeugdige leefti de Keizer die toen nog B Makonnen geheten was z op die als Gouverneur de Harar bestuurde Lang heei verneurschap evenwel niet Zo opvallend waren de kaj staatsmanseigenschappen jonge Ras Tafari Makonne op 25 jarige leeftijd wei'd aa als Prins Regent en Troo van Keizerin Zauditu do ^ de inmiddels overleden K nelik II In 1928 werd hij tot Negus Koning en in 1930 — na de dood van Zauditu — volgde zijn kn Negus Negusti — Koning d gen — Keizer van Ethiopii zer nam bij Zijn kroning aan van Haile Selassie hf tekent Instrument en Mac Drievuldigheid Uit Zijn huwelijk met d Menen kleindochter van K chael van WoUo op 30 Juli den zes kinderen geboren nog vier in leven zijn Contact me buitenland Reeds gedurende de jare Regentschap zocht de Ke delijk meer toenadering t tenwereld waarvan Ethii zovele eeuwen — ook al natuurlijke ligging temic woestijnen en ontoeganke land — afzijdig gehouden Ethiopië werd in 1923 1 Volkenbond — het sloot i vriendschapsverdrag met I de Keizer toen nog Pr ondernam een lange reis i pa om daar kennis te n moderne bestuurs en on thoden Steeds meer aanc onder zijn leiding in Etl steed aan verbetering va derwij s en van toestandei gienisch gebied en intern hervormingen kwamen to Grondwet Eén van de belangrijkst verreikende daden na Zi was hei geven van een aan Zijn volk on IE Juli IS deze constitutie in vele de keizerlijke macht weii en van een democratisch als WIJ dit kennen nog worden gesproken is hie ae mogelijkheid geopend staatsbestel in de toekom meer aan ie passen aan keling van het land « BS ^^\ opstellen van d werd gebruik gemaakt i 
IITRECH TSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 Pag?na 11 Keizer Haile Selassie ^ telg uit oudste vorstenhuis In 1953 niet veel kinderverlamming in Nederland Vooruitstrevend en verlicht heerser Haile Selassie I Keizer van Ethiopië werd op 23 Juli 1892 geboren in Harar hoofdstad van de gelijknamige provincie in Ethiopië als zoon van Ras Makonnen een neef van Keizer Menelik H en kleinzoon van Koning Sahle Selassie die Ethiopië reseerde vóór Menelik II De Keizer is een telg uit het oudste vorstelijke geslacht in de ¦ beschreven geschiedenis van deze wereld en regeert over het'oudste Christelijke volk in de historie en districtsgerechtshoven werkzaam Een belangrijke rol speelt de Kroon raad die gevormd wordt door oudere hoogwaardigheidsbekleders en nota belen Oorloc In October 1935 werd dit streven naar ontwikkeling abrupt onder broken door de inval van Musso lini's legers en tevergeefs bracht Keizer Haile Selassie de zaak voor liet forum van de Volkenbond Op de 5e Mei 1941 precies vijf jaren nadat de Italiaanse bezet tingstroepen Addis Abeba waren binnengerukt trok de Keizer de hoofdstad weer binnen aan het hoofd van zijn verzetstroepen en van de Britse troepen welke van liet Noorden uit de Anglo Egypti-sche Soedan naar Ethiopië waren opgetrokken Herstel De Keizer nam het bestuur weer in handen en begon met de hulp van Engeland een algemeen her stelprogramma ten uitvoer te leg gen Ethiopië nam deel eian de eco nomische oorlog door haar land bouwproductie in die mate — en voor zover mogelijk — te wijzigen dat deze aan de geallieerden ten nutte kwam Intern werden grondige verande ringen in de bestuursvorm aange bracht Het aantal provincies werd teruggebracht tot 12 De grondwet van 1931 werd weer van kracht en het parlement heropend Advertentie Zo Engels als deze Bobby Horse Guards zo Engels als U in lange tijd niet gerookt hebt „ HG " is weliswaar iets _ duurder maar dan ook veruit de beste Virginia van de laatste 10 jaar 20 stuks/85 cent Van onze medische medewerker In 1953 was het aantal ge vallen van kinderverlamming In Nederland niet groot In totaal werden er 170 gevallen aangegeven waarbij er 14 waren zonder verlammingen 8 pet De leeftijdsverdeling van deze 170 gevallen was als volgt 93 55 % 29 17 % 14 8 % 34 20 % O — 4 jarigen 5—9 jarigen 10—14 jarigen 15 jaar en ouder Er is dus een kleine verschuiving geweest naar de oudere leeftijds groepen vooral naar de volwasse nen Veel minder naar de kinderen van 5 tot 14 jaar Dit is wel merkwaardig daar juist de groep van 5 tot 9 jarigen er één is waarbij in de loop der jaren nog maar zeer weinig polio kinderver lamming is opgetreden Het verloop van de epidemie van kinderverlamming was in 1953 niet als in andere jaren De meeste ge vallen werden waargenomen in Oc tober ter\vijl ook in November nog vele gevallen gemeld werden Mees tal worden de gevallen van kinder verlamming wat vroeger gemeld Welliclit bestaat er verband tussen het uitzonderlijk warme najaar van 1953 in ons land en de top van de kinderverlamming in October en November delijke epidemie optreed De optre dende epidemieën lijken niet anders dan verzamelingen van sporadische zeldzame gevallen Wat verandert is het voorkomen der verlammingen niet de wijze van verbreiding Verwekkers Kinderverlamming wordt door verwekkers van verschillend type veroorzaakt Prof dr J D Ver linde van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden isoleerde uit epidemische ge vallen altijd type 1 en uit sporadi sche gevallen altijd type 1 of 2 van het virus de zeer kleine verwekker van de kinderverlamming Waar schijnUjk veroorzaakt het virustype 1 meer verlammingen dan het type 2 De verwekker werd altijd ge kweekt op dieren zoals apen of op weefsels van mens of dier Vermoe delijk zullen in de komende tijd geen dieren meer nodig zijn voor liet kweken van het virus of voor het bepalen van het type 1 of 2 van de verwekker der kinderverlamming maar zal kunnen volstaan met het kweken van het virus op daarvoor geschikte voedingsbodems bestaan de uit dierlijke weefsels TELEVISIE-PLANNEN VIER UITZENDINGEN Voor een vreedzame hereniging van Duitse Rijk Eisenhower en Adenauer zijn het eens Na afloop van door presi dent Eisenhower en bonds kanselier Adenauer gevoerde besprekingen Is een gezamen lijke bekendmaking uitgege ven waaraan het volger«de ontleend Is „ Wij hebben de te Londen en Parijs genomen besluiten besproken en wij zijn er van overtuigd dat bekrachtiging der overeenkomsten de weg zal banen voor de totstand koming van een krachtig en verenigd Europa Naar onze mening is de tus sen de Franse en Westduitse regeringen bereikte overeen stemming een bijzonder be moedigende stap op de weg naar een blijvende vredestoe stand op het Europese vaste land " Londen tussen hoop en vrees over staking^en O den telt en dat er daar gestaakt wordt uit sympathie met de Londen se stakers Toch dient de hoop niet te wor opgegeven dat de staking tenslotte Maandag zal eindigen want het enige punt wat thans moet worden opgelost is om een nationale in plaats van een plaatselijke formule voor de opheffing van de staking te vinden V.N en N.'Quinea „ GEMATIGDE " INDONESISCHE RESOLUTIE Reuter verneemt te New York dat Indonesië gesteund door de Afri - kaans Aziatische groep voornemens zou zijn een wat men noemde „ ge matigde " resolutie in te dienen wanneer het geschil inzake de sou vereiniteit over Nederlands Nieuw-Guinea in de politieke.commissie der algemene vergadering van de V.N ter sprake komt Volgens kringen die in nauw contact staan met deze kwestie zou de resolutie de algemene vergade ring verzoeken „ kennis te nemen " van het geschil en aan te bevelea dat beide partijen samenkomen voor hervatting der onderhandelingen Bijna 3000 jaren geleden werd uU de verbintenis tussen Koning Salo mon van Jerusalem en de Koningin van Sheba een zoon geboren Mene lik genaamd Deze Menelik was de éérste van de nu nog In Keizer Haile Selassie I voortlevende dy nastie De Koningin van Sheba Mekeda geheten stamde uit een geslacht van machtige vorsten die heersten over uitgestrekte gebieden aan bei de oevers van de Rode Zee Haar zoon Menelik I besteeg — na zijn opvoeding voltooid te hebben aan liet Hof van Koning Salomon — de troon van Ethiopië en zijn afstam melingen hebben sindsdien met uit zondering van de periode tussen de jaren 9Z1 en 1260 onafgebroken Etiiiopië geregeerd Keizer Haile Selassie I is de 2e5ste vorst in de dynastie en de 66 ' te sinds het herstel van de dynastie in de 13de eeuw Reeds op jeugdige leeftijd vol-de de Keizer die toen nog Ras Taiari Mattonnen geheten was zijn vader op die als Gouverneur de provincie Harar bestuurde Lang heeft dit gou verneurscliap evenwel niet geduurd Zo opvallend waren de karakter - en staatsmanseigenschappen van de jonge Ras Tafari Makonnen dat hij op 25 jarige leeftijd werd aangewezen als Prins Regent en Troonopvolger van Keizerin Zauditu dochter van de inmiddels overleden Keizer Me nelik II In 1928 werd hij gekroond tot Negus Koning en in het jaar 1930 — na de dood van Keizerin Zauditu — volgde zijn kroning tot Negus Negusti — Koning der Konin gen — Keizer van Ethiopië De Kei zer nam bij Zijn kroning de naam aan van Haile Selassie lietgeen be tekent Instrument en Macht van de Drievuldigheid Uit Zijn huwelijk met de Waizero Menen kleindochter van Koning Mi chael van Wollo op 30 Juli 1911 wer den zes kinderen geboren waarvan nog vier in leven zijn Contact met buitenland Reeds gedurende de jaren van zijn Regentschap zocht de Keizer gelei delijk meer toenadering tot de bui tenwereld waarvan Ethiopië zich zovele eeuwen — ook al door zijn natuurlijke ligging temidden van woestijnen en ontoegankelijk berg land — afzijdig gehouden had Ethiopië werd in 1923 lid van de Volkenbond — het sloot in 1928 een vnendschapsverdrag met ItaUë — en de Keizer toen nog Prins-Regent ondernam een lange reis door Euro pa om daar kennis te nemen van moderne bestuurs en onderwijsme thoden Steeds meer aandacht werd onder zijn leiding in Ethiopië be steed aan verbetering van het on derwijs en van toestanden op hy giënisch gebied en interne bestuurs hervormingen kwamen tot stand Grondwet Een van de belangrijkste en meest vetieikende daden na Zijn kroning was het geven van een constitutie aan Zijn volk op 16 Juli 1931 Hoewel deze constitutie in vele opzichten de keizerlijke macht weinig beperkt « n van een democratisch bestel zo a's wi ] dit kennen nog niet kan worden gesproken is hiermede toch de mogelijkheid geopend om het staatsbestel in de toekomst meer en meer aan ie passen aan de ontwik « eling van het land ^ 3}i ^^\ opstellen van de grondwet werd gebruik gemaakt van de on - Keizer Haile Selassie I van Ethiopië ¦^ -¦_^ „ geschreven wetten welke gebaseerd waren op de leefregels en gewoonten zoals deze sinds onheugelijke tijden zijn vastgelegd in de Fetha Negast het Boek der Koningen Bij de Grondwet werd een Parle ment ingesteld bestaande uit een Senaat en een Huis van Afgevaardig den De leden van de Senaat worden door de Keizer aangewezen terwijl de leden van het Huis van Afgevaar digden door middel van getrapte verkiezingen door de bevolking kun nen worden gekozen De uitvoerende macht is in handen gelegd van een Raad van Ministers waarvan de leden door de Keizer worden benoemd De Keizer presideert de Raad van Ministers die gevormd wordt door 13 Ministers waarvan één zonder portefeuille en de Eerste Minister De Keizer vertegenwoordigt de hoogste rechterlijke beroepsinstantie waarbij aan Hem het recht is voor behouden om doodvonnissen uit te spreken Daarnaast is er een Hoog gerechtshof dat voor een deel uit buitenlandse rechtsgeleerden bestaat Door het land heen zijn provinciale Advertentie Omtrent het vraagstuk ener Duitse hereniging verklaren Eisenhower en Adenauer dat de eis van het Duitse volk inzake de totstandkoming van een vrij en verenigd Duitsland een wettige is waaraan wordt toege voegd „ Wij waren het er over ééns dat verwezenlijking van dit doel slechts met vreedzame middelen moet worden nagestreefd " Beide staatslieden hebben ook van gedachten gewisseld over de jongste Sovjet-Russische nota over Duitse hereniging hieromtrent wordt ge zegd „ De nota schijnt geen nieuw Russisch voorstel in te houden Zij wekt de indruk in hoofdzaak een herhaling te zijn van hetgeen inder tijd door de Sovjet-Russische minis ter van buitenlandse zaken Molotof op de Berlijnse vier mogendheden-besprekingen is aangevoerd " „ Ongetwijfeld zal de verstrekking der vrije Europese landen welke uit de overeenkomsten van Londen en Parijs zal voortvloeien ons streven om het gehele Duitse volk vrijheid en eenheid te brengen bevorderen " De krijgsgevangenen In het communiqué wordt voorts gezegd dat bondskanselier Adenauer de Amerikaanse regering heeft ver zocht haar hulp te blijven verlenen aan de Westduitse pogingen om vrijlating te verkrijgen van het grote aantal Duitse krijgsgevangenen en weggevoerde Duitse burgers die zich nog achter het „ ijzeren gor dijn " bevinden „ Aan de bondskanselier is de ver zekering gegeven dat de Ver Staten evenals in het verleden te allen tijde bereid zijn steun en nuttig ge oordeelde hulp te verlenen om vrij lating der betrokkenen te bewerk stelligen " aldus het communiqué Amerikaanse en Westduitse rege ringsvertegenwoordigers zullen bin nenkort ondei handelingen aanvangen over het vraagstuk der vrijmaking van bezittingen van Duitse burgers in de Ver Staten die in de afgelo pen oorlog tot „ vijandelijk bezit " werden verklaard waardoor hun Van onze Londense correspondent De hoop op een spoedig einde va « de staking welke was opgeleefd tö dens het overleg met de regerings bemiddelaars schijnt weer te zün vervlogen Want vannacht werd be kend dat de stakingsleiders die bij na S uur hadden vergaderd tenslotte bleken te weigeren een hervïitting van de arbeid aa.n te bevelen e Een regeringsvoorstel om Maan dag weer aan het werk te gaan waarbij gelijktijdig onderhandelin gen zouden beginnen over het vraagstuk van de overuren was door de werkgevers goedgekeurd Er was alle reden tot optimisme omdat het voorstel ook was aan vaard door Dick Barrett de alge meen secretaris van de natioale bond van stuwadoors en haven arbeiders De daarna bijeengeroepen confe rentie van de besturen der stuwa doorsbond en de bond van licliter personeel tezamen met de onoffi ciële stakingsleiders van de trans portarbeiders bond was er tegen Het hoofdbezwaar was dat de voor gestelde regeling uitsluitend voor Londen en niet voor de andere ha vens zou gelden De houding van de werkgevers buiten Londen wordt echter beïn vloed door het feit dat de stuwa doorsbond ia de provmcie weinig Ie - Vermoeidheid eigenaars er niet over konden be schikken In de bekendmaking wordt hier omtrent gezegd „ De president ver klaarde dit vraagstuk dat de bonds kanselier in zijn brief van 17 Juli j.l heeft aangesneden in welwillen de overweging te zullen nemen zulks gekoppeld aan problemen als dat der Amerikaanse aanspraken op oorlogs schadevergoeding " Qesprek met Dulles Voor zijn onderhoud met president Eisenhower beraadslaagde bondskan selier Adenauer negentig minuten met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Foster DuUes De besprekingen werden onder meer bijgewoond door de Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken Robert Murphy en de Amerikaanse ambassadeur te Bonn James Conant Dr Adenauer zat gisteren aan een noenmaal aan dat president Eisen hower te zijner ere in het Witte Huis aanbood Vele kinderen waren minder dan 14 dagen voor liet uitbreken van de verlammingen in een kamp geweest en daar zodanig „ Over hun toeren " uitgekomen dat aangenomen mag worden dat er in en na de kamptijd een periode van oververmoeidheid bij vele kinderen is aanwezig ge weest Andere kinderen hadden op andere vrijze een periode van grote vermoeidheid achter de rug eu 9 hadden kort voor liet uitbreken der verlammingen een injectie gehad in hetzelfde lichaamsdeel waarin la ter de verlamming optrad been of arm met diphtherie of kinkhoest vaccin of hun amandelen waren kort tevoren verwijderd Getracht werd na te gaan of er misschien enige overeenkomst zou bestaan tussen de verbreiding in de steden en die in de omgevende rand gemeenten Het aantal ziektege vallen in 72 steden en omringende gemeenten werd daartoe nauwkeu rig berekend Vaak bleken grote verschillen te bestaan tussen Het voorkomen van kinderverlamming in de steden en in de omgevende randgemeenten Ge concludeerd moet worden dat de kinderverlamming niet als een dui - VAN DE LUTHERSE KERKEN Zendingswerk geheel gecoördineerd Tijdens de conferentie van Zendingscommissies van de Lutherse Wereldbond die deze week op het Luthers Buiten centrum kasteel Heukelum bij Ede wordt gehouden is een be sluit genomen dat voor de Lutherse kerken in de gehele wereld maar In het bijzonder voor de jonge kerken van deze confessie in Afrika en Azië ver strekkende gevolgen kan hebben De leden van de Zendingscommissies besloten een centraal lichaam in het leven te roepen dat als vertegenwoor digend orgaan van de Lutherse kerken in de gehele wereld optreedt met het doel steun te verlenen aan Luherse kerken waar ook ter wereld die op enigerlei wijze hulp behoeven Tot nu toe was het zo dat in elk land waar een Lutherse Kerk wordt gevonden één commissie of zelfs verscheidene commissies werkzaam waren om — indien nodig — op de onderscheidene terreinen van het kerkelijk leven de helpende hand aan de Lutherse Kerk in een be - paald land te bieden Door de thans genomen beslissing wordt het zen dingswerk van de Lutherse Kerk maar ook de arbeid tot steun van Kerken die door bepaalde omstan digheden tijdelgk hulp behoeven gecoördineerd Naar van de zijde van het bestuur der wereldconferentie is medege deeld is het besluit genomen met het oog op de snelle groei van de Lutherse Kerken in verscheidene landen vooral in Afrika en Azië waardoor op velerlei terrein voor zieningen nodig zijn geworden In de toekomst zal één centrale commissie besluiten nemen of — indien nodig — adviezen opstellen voor de Wereldraad van Lutherse Kerken inzake de stichting van Christelijke universiteiten voor be paalde streken de bouw van nieuwe Kerken scholen en ziekenhuizen de verzorging van de predikantenoplei ding voor jonge Kerken en het uit zenden van artsen onderwijzers en verpleeghulpen naar streken waar deze krachten nodig zijn Door deze wijze van samenwer king op internationaal niveau hoopt men op de meest doeltreffende en snelle wijze hulp te bieden daar waar de practische behoeften het grootst zijn De practijk heeft geleerd aldus werd medegedeeld dat de overheid in verscheidene landen de zendings arbeid van de Lutherse Kerken wel willend tegemoet treedt en verschil lende takken van deze arbeid voor al die op het terrein van gezond heidszorg en het onderwijs liggen subsidieert Er moet dan ook voor worden ge zorgd dat in streken waar de over heid het salaris van zendingskrach tén voor haar rekening wil nemen voldoende werkers ter beschikking staan Het bestuur van de wereldconfe i-entie verheelde echter niet dat inbepaalde streken moeilijkhedendreigen door de bestrijding van dekant van het Communisme of natio nalisme Ook ten aanzien hiervanachtte men het noodzakelijk dat eréén centrale commissie werkzaamzal zijn om de meest doeltreffendehulp en steun te bieden i PER WEEK Speciale berichtgeving Het ligt in de bedoeling van de Televisie Stichting nu haar 12 uur zendtijd per week is toegestaan om per week vier uitzendingen te ver zorgen eventueel aangevuld met relayeringprogramma's Déze laat ste uitzendingen zijn echter dingen van de dag men kan tevoren niet zeggen hoeveel uren hieraan be steed zullen worden Maar in elk ge val zal er volgens mededelingen van de zijde van de T.V.-stichting vol gend jaar niet elke dag een televisie uitzending worden gegeven gelijk door één dagblad werd gemeld Ook niet in het tweede halfjaar van 1955 al ligt het in de bedoeling om dan vijf uitzendingen per week te ver zorgen Men blijft voorlopig gebonden aan de 12 uren zendtijd per week Er zijn wel plannen bij de omroepvereni gingen om tevens een kinderum-tje te verzorgen maar men weet nog niet precies op welke wijze Inmiddels is dezer ' dagen een brief aan de minister • van O K en W.i mr Cals verzonden welke voorstel len tot zendtijdverdeling in deze geest bevat De voorbereiding voor de uitvoering van deze plannen i * intussen al aan de gang „ Geestelijke wreedheid " Marilyn Monroe gescheiden Woensdag is te Santa Mo nica in Californië het huwe lijk van de bekende filmster Marilyn Monroe en haar niet minder bekende echtgenoot Joe Dimaggio voormalig ba seballspeler die thans voor een aantal New Yorkse tele visiestations over baseball spreekt ontbonden Marilyn had haar eis op „ onverschilligheid van en ver waarlozing door haar echtge noot " gebaseerd Zij verklaar de dat Joe bij tijd en wijle voor een week of tien dagen niet tegen haar sprak en dat hij wanneer zij dan toch toe nadering zocht zeidè „ Laat mij alleen " „ Ik mocht vrijwel geen be zoek ontvangen Ik heb Joe aangeboden mijn werk op te geven in de hoop dat hier door onze problemen zouden worden opgelost Doch hij wij zigde zijn houding niet Ik had gehoopt dat ons huwelijk liefde warme toegenegenheid en wederzijds begrip zou brengen doch ik kreeg wan Joe koelheid en onverschillig heid " aldus Marilyn Monroe Haar echtscheidingseis werd toegewezen op de door haar aangevoerde grond namelijk „ geestelijke wreedheid " Joe Dimaggio had het door zijn vrouw ingediende echt scheidingsverzoek niet aange vochten Ruil alles om " behalve echtgenoten Met zijn onlangs opgerichte „ Ruil centi-ale voor Huwelijksgeschenken " heeft mr John Ludewig in Minnea polis V.S een schot in de roos ge daan Alle jonggehuwde paartjes zijn in de wolken over de nieuwe in stelling en de mogelijlsheden die deze biedt Ludewig had er geen ge noegen mee genomen op te merken dat bruidsparen dikwijls drie vier of zelfs tien keer dezelfde cadeaux krij gen en er dan ook nog dolblij mee moeten zijn Hij ging meteen tot da den over en richtte in de kelder van zijn huis een ruilcentrale in Daar le veren nu de jonggehuwden de ge schenken af die ze niet kunnen of willen gebruiken en vinden in de aanwezige voorraad meestal iets anders dat hun nuttig voorkomt Als er toevallig iets geschikts te vinden is nemen ze genoegen met een bon die ze later kunen inwisse len Tot dusver heeft Ludewig 500 paartjes tevreden gesteld en daar hij bij de omruil een provisie krügt van 10 procent van de waarde maakt hij reeds een winst van 300 gulden per week wat hem in staat stelt zijn voorraad aan te vullen en de keus groter te maken Zijn devies luidt „ Bij Ludewig kan men alles ruilen behalve de echtgenoot " 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Pagina 1 ^^^^^^^^-^^^ In Nylon konsen wilt U keuze hebben JOVANDA KOUSEN \ TJOKIAT heeft weer iefs bedochf '•^ voor fijnproevers Chocolade gevuld met zóchte nougat die smelt op de tong - Iets NIEUWS iets BIJZONDERS I CHOCOLADE MET NOOT ' t in alle variaties maten en kleuren 13.95 ¦ 4.50 - 4.95 5.50 - 5.95 Cies moor wóï U W(/f hel is olies even heerlijk 20ct VRUCHTEN Maison de Bonneterie Nachtegaalstraat 16/18 Utrecht MET SPOED GEVRAAGD Enige flinke machinestiksters Reisgeld wordt vergoed Prettige werkkring Aanmelden dagelijks MOTORKLEDINGBEDRIJF A C van NES Const Huygenslaan 11 » Zeist Uw winkelier heeft die NIEUWE extra troctatie voor U klaar liggen I DE NIEUWSTE MODELLEN NU TEGEN y^T € e Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 ANTIEK TE KOOP GEVRAAGD Bekende Holl firma vraagt te koop voor export antieke menbelen zoals glazenkasten vierdeurskasten bureaustoe len commodes ronde talels theestool staande klok etc etc Chinees - Frans en Saksisch porcelein Delfts aardewerk zilveren theeservies bladen koektrommels broodmand kandelaars ook klein zilverwerk Schilderstukken ook be schadigde Tin en koperwerk Schildpaddozen Staande glazen en porceleinen petroleumlampen en verder alles wat antiek is tegen hoge prijzen Directe contante betaling Brieven onder no 449 aan het Bureau U.N GEROI GEROB o I O BGEROI O jyi Bij de N.V GEROFABRIEK TE ZEIST be J"J staat de mogelijkheid tot plaatsing van u Mannelijke werkkrachten Loon volgens C.A.O Metaalindustrie Schriftel sollicitaties aan de Afd Personeel Mondelinge soil dag van 9-12 en 2-5 uur aan de A£d Personeelszaken Bergweg 109-111 te Zeist o I ¦ GEROraCEROHGEROH Une Little - Lady japon vlot model met tncot game ring zeer apart. Maten 0/t75 O 2e WEEK UTRECHT UTRECHI ' Et 12SS OUDE GRACKT 73 KNOCK Heesheid Verkoudheid Griep Bronchitis Eéii en^et ^ ftieelepeUje BUCKLEY'S MIXTURA _^^ Het brengt onmiddetlijk verlichting Probeer het zelf dan bent U overtuigd ' Zelfs In gevallen van hardnekkige hoest heesheid bronchitis enz bracht BUCKLEY'S MIXTURA baati jWartil bllicsamsnel • iVl enkele proel bewQst hall fVerkrUgbaar bH HM Apotheken MO Dragistca ® B ockieyS MIXTURA IJ WHTSOOi ^^ FRIES < Ontwerp aar Van onze pa « et slechts de stemmen van v „ het wetsontwerp aange f ' « " se aai en het gebruik v «^ lager onderwas Tevoren * waal ter geraststelling van " ^ dat bij invoering van het « fNedertnds zal worden onder Te^^e voertaal zal z„n «' lg'="t3l •' derde leerjaar Fries ^^ Ifllal^^den gebruikt onvoertaal zal w ^^^^ beschoi jjet derde leerjadi ^.^^ ^ Sis o^-^f^^fvoreni het Fri « I^^'^^W als voertaal wordt ii <^" f 7ullen de ouders daarin a vo^' ^' vml en deskundige voori g^gSn over de voor - en " t5-ntrd^^ïetrofSr^oS '"'•?*'' f.A?n het Fries als voei jaivoering van 111=1 j »^ de 1et3K ^« het Nederl «°^ =,= Aor«en maar voor het ^ T ondSwijs kan de rege 9»'^«'^*5"„t ~ en voorschriften ^ flfe^bepfans ta de wet ZT leen bsSekenis hebben Er OTiderwijsmspecties u kunnen ook moeilijkheden J^v™r kinderen die alleen l *?^,,^» snreken Verwacht S'Tn dat din voorzieningen ¦ ^" Arrffen Gedacht wordt 9 " ^„^ Hkhêid van individueel ^ nröf maar « ok aan dl mage ^ dit niet alle scholen van Sent het Fries als voertaal f ^ Svoeren Indien geen b iSende oplossingen worden ge ^ zou tot wetswözigmg mo " 4 „„ fiverffcïaan maar in S^aktfk zal wlfbUJken dat de » Sleden eenvoudig kunnen wo ^ gelost In ieder geval zal een aanschri „ it.aan nam de gemeente S&sturen om op deze zaa KSen Ook de onderwijsinspe tobben op dit gebied een taak De Lager-Ondei-wijswet kenl derlaad geen Nederlands als - teal mair het les geven m Smde taal is aan yoorwaa ^ rSen en daaruit bUJ^t du ^ rièns de staatssecrtaris dat N < & wel de voertaal is bg he dèrwijs Warouw als „ held " ^ de coprasmokke Warme ontvangst te Menado Kolonel Warouw die naar aj ding van de door hem gesauctio de coprasmokkel zich m Dja ial moeten verantwoorden i een bezoek aan Menado met geestdrift ontvangen Hond vrachtauto's en autobussen ruet sen uit alle delen van de Mma waren naar het vliegveld gek < De massa betuigde door plakkat mandoeken instetnmmg met h < leid van Warouw in de kwestK de copra smokkel In Menado sprak kolonel W een masabijeenkomst toe w hij zeide dat de „ copra-aöaire smokkel was maar een maatreg ¦ handiiaving van de veiligheid Naar aanleiding van de wanm ^ vangst voor Warouw sohre „ Keng Po "' dat smokkelari ] buitengebieden populair bij hel is omdat het alleen daardooj voorkomen dat alle wmsten na « Èrütrum vloeien terwijl het bi iên gebied niets krijgt Het voegt hier aan toe dat mdien di de regering verkregen winstei den worden gebruikt om het lingsapparaat te vervolmake voor de opbouw het volk dit w nog zou kunnen aanvaarden Sr gert echter de producenten het geld op onverantwoordelj ]» ze wordt verspild en verdeeld de partij bazen en partijkassen wegen in de provincie worde waarloosd In Celebes zien wij beuren dat de autonomie < regering weigert te verlenen Celebes zelf de facto in han genomen aldus „ Keng Po " Vliegtuig met Pri van Perzië verm Overal waar men Coca-Cola kent • en dat is in meer dan 80 landen - is men van deze kostelijke verfrissende drank gaan houden Dat komt om dat overal ter wereld Coca-Cola van dezelfde onovertroffen kwaliteit is De smaak de zuiver heid en de kwaliteit worden héél de dag door aan strenge keuringseisen onderworpen Daarom kunt U altijd vertrouwen op de kwaliteit van de Coca Cola die U drinkt Waar U ook bent Miei te evenaren - U proeft het direct Erkend bollelaar N.V BoHelmaahchappij „ Het G Werkoopdepöt Ulrechl Ooilerkade 23 Sinds ¦ Woensdagmiddag is vernomen van eên vliegtuij boord waarvan zich Prins Al een broer van de Sjah van bevindt Be Prins was te « Gavoes bü de Kaspische Zee stegen met bestemming 1 voor de viering van de ver van de Sjah Behalve de Prins en eer Was er niemand aan boord Het Perzische hof heeft rol genomen en de feestelijkhe viering van de verjaardag Sjah afgelast Prins AU Rez als verloren beschouwd Een der is ter kennis gebracht Een bericht volgens hetw vliegtuig van de Prins bij d Pahlavi aan de Kaspische 7 noodlanding had gemaakt bi een verwarring zo verklaart Teheran De Sjah was Dinsdag jari in verband met een Mo daans feest op die dag werd ring tot vandaag uitgesteld Tandarts veroord De Groninger rechtbank 45-]arige tandarts uit ü wians woonachtig te Hol « atJing veroordeeld tot eei gemsstraf van 8 maanden zeven maanden voorwaarde een proeftijr van drie jaar Wem werd ten laste gelei rende enkele jaren valShei schnfte te hebben gepleegd ' het algemeen stads - en pr ziekenfonds „ Ziekenhulp " n^ngen diensten te vermeld * « nj m het geheel niet aan xienten hadi bewezen H geerde voorts vullingen dde » en aangebracht Op die m « IJ kans ïich een bedrag geveer ƒ 10.000 - toe te el 
Pagli na 1 ] j ^ ff»:rHT SCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 Pagina 13 FRIES OP SCHOLEN Advertentie Advertentie jOntwerp door Kamer aanvaard CREDIET - EN EFFECTENBANK N.V KROMME ^ 4IEUWE GRACHT 4-6 - TEL 15851 - UTRECHT Hebt u vandaag uw Davitamon 10 al gehad Eén enkele dragee Davitamon 10 met de hoge vitamine waarde heft vitaminetekorten radicaal op Verhoog uw weerstand en die van uw gezin met dagelijks één dragee Davitamon 10 per persoon Een tien voor gezondheid DaviTAMON-10 Flacons a 50 en 100 dragees Van onze parlementaire redacteur slechts de stemmen van vüf KVP'ers tegen heeft de Tweede Kamer liet wetsontwerp aangenomen tot regeling van het onderwijs in Met I listeren Vriese taal en het gebruik van het Fries of een streektaal als voertaal * lager onderwijs Tevoren had de staatssecretaris van Onderwijs mej al ter geruststelling van sommige Kamerleden de verzekering ge - ["* dat bU invoering van het Fries als voertaal reeds van de eerste klas I '' N derianfls zal worden onderwezen en in de loop van het derde leerjaar iQRGANON-OSS Weygand beschuldigt generaal De Caulle Feiten verdraaid Advertentie zit ' m de kneep Dodental na wolkbreuk in Italië blijft stijgen Baby dreef BEVA werkkleding verkrijgbaar bij Fa GEBB BBOEKIUAN L Elisabethstraat 13 en BEOEKMAN-NOORDMAN Elisabethstraat 31-33 - Amstcrd.straatweg 236 JOH EMMELOX'S SPECIAALZAAK Steenweg 49-51 Utrecht „ DE ROMANSCHRIJVER EN ZIJN PERSONEN " lieu we regeling bevordering officieren T MSi A ^..^^* moGK mop 9 » rièp Bronchitis Ooia >' > fereerd oor ^ enen dat is in ostelijke, t om-dezelfde e zuiver iag door Daarom iteit van bent | de enise voertaal zal zijn » » hchoeft seen angst te hebben I £ s mei De Waal dat gedurende ir'^tïhde derde leerjaar Fries als l *"* & ïl zal wOTden gebruikt omdat lïrlSe leerjaar wordt beschouwd F Sangs aar van Fries naar If jSS Alvorens het Fries op l^fchOTlak voertaal wordt inge leenJiwSi ^ ^^^ s daarin wor Irnlkend en deskundige voorlich ^ ë'/êfee » over de voor - en na - * tederdaad mllen maatregelen „ SeTworden getroffen om bij Sins van het Fries als voertaal ^ IS einde van het derde leerjaar ^ StelelStaten met het Nederlands frwaarborgen maar voor het bij foaS oSIrwijs kan _ de regering daaromtrent geen voorsdiriften ge Jen en een bepaling m de wet zou \ f geen betekenis hebben Er zal sMÊwerking nodig zijn met de onderOTJainspecües ly kunnen ook moeilijkheden ont ^ voor kinderen die alleen Ne SnJs spreken Verwacht mag ftirden dat dan voorziemngen wor S setroffen Gedacht wordt aan Fe mogelijkheid van individueel on ïcrwüs maar ook aan dé mogelijk heid dat niet alle scholen van een jemeente het Fries als voertaal zul L invoeren Indien geen bevre dicende oplossingen worden gevon den zou tot % vetswyziging moeten worden overgegaan maar in de „ raktijk zal wel blijken dat de moei lijkheden eenvoudig kunnen worden opgelost In ieder geval zal een aanschrijving uitgaan naar de gemeente - en schoolbesturen om op deze zaak te letten Ook de onderwijsinspecties hebben op dit gebied een taak De Lager-Ondermjswet kent in derdaad geen Nederlands als voer taal maai het les geven m een vreemde taal is aan voorwaarden verbonden en daaruit blijkt dus yol * ns de staatssecrtaris dat Neder lands wel de voertaal is bij het on derwijs Warouw als „ held " van de coprasmokkel Warme ontvangst te Menado Kolonel Warouw die naar aanlei ding van de door hem gesanctioneer de coprasmokkel zich in Djakarta ial moeten verantwoorden is hij een bezoek aan Menado met grote geestdrift ontvangen Honderden vrachtauto's en autobussen met men sen uit alle delen van de Minahassa waren naar het vliegveld gekomen De massa betuigde door plakkaten en spandoeken instemming met het be leid van Warouw in de kwestie van de copra smokkel In Menado sprak kolonel Warouw een masabijeenkomst toe waarin hij zeide dat de „ copra-affaire " geen smokkel was maar een maatregel ter handhaving van de veiligheid Naar aanleiding van de warme ont vangst voor Warouw schreef de „ Keng Po " dat smofckelarij in de buitengebieden populair bij het volk is omdat het aUeen daardoor kan voorkomen dat alle winsten naar het ceatnim vloeien terwijl het betrok ken gebied niets krijgt Het blad voegt hier aan toe dat indien de door de regering verlcregen winsten zou den worden gebruikt om het rege ringsapparaat te vervolmaken en voor de opbouw het volk dit wellicht nog zou kunnen aanvaarden Het er gert echter de producenten indien het geld op onverantwoordelijke wij ze wordt verspild en verdeeld onder de partijbazen en partijkassen en de wegen in de provincie worden ver waarloosd In Celebes zien wij nu ge beuren dat de autonomie die de regering weigert te verlenen door Celebes zelf de facto in handen is genomen aldus „ Keng Po " iegtyjs met Prins van Perzië vermist Sinds Woensdagmiddag is niets vernomen van een vliegtuig aan boord waarvan zich Prins Ali Reza een broer van de Sjah van Perzië bevindt De Prins was te Gombat Gavoes bij de Kaspische Zee opge stegen met bestemming Teheran voor de viering van de verjaardag van de Sjah Behalve de Prins en een piloot was er niemand aan boord Het Perzische hof heeft rouw aan genomen en de feestelijkheden ter viering van de verjaardag van de isjah afgelast Prins Ali Reza wordt ais verloren beschouwd Een en an Oei - IS ter kennis gebracht van de Buitenlandse diplomatieke missies ten bericht volgens hetwelk het Vliegtuig van de Prins bij de plaats Pahlavi aan de Kaspische Zee een noodlanding had gemaakt berust op | Pg^JJ5™arring zo verklaart men te in°iPi ^'' 1 "^^ Dinsdag jarig doch d»=J ™*'^ ™''* «^ n Mohamme rfn » t„r ^* ° ^^^ '^^ S werd de vie nng tot vandaag uitgesteld Tandarts veroordeeld 45^1irf » ™ f^*J ' y'^htbank heeft de than ^ *=" i5?rts uit Uithuizen mans woonachtig te " Hadr„„""'"""'",'''S ^ e HoUandsche IS n %^''^" voorwaarde een proeftijr van drie jaar Hem werd ten last ^ ioi schrift » l^\i ^''™ val^eid in ge het a LÏSi^'^f^/^Pl^^g ^ door aan zfienfe ^" l^'"^^ «" provinciaal taee?S t"^'^'^™''"lP " te Gro tó ta w"*'t '' *^ vermelden welke Sdtv ^^ bewezap Hij decla - zlS S » "^ ^ niaanden wiarvan le ^ n."J??den voprwaardeUjk met Nederlandse expediteur verongelukt in Duitsland De Nederlandse expediteur J A Eaats uit Scheveningen is Woensdag in het ziekenhuis te Loeninger over leden aan zijn verwondingen die hij in de nacht van Dinsdag op Woens dag had opgelopen toen hij met zijn vrachtwagen bij Steinrieden in de krois Cloppenburg tegen een boom was gereden De heer Eaats had een lading verse vis in Hamburg en omgeving gelost en was nadat hij in Bremer haven verse vis voor Amsterdam en IJmuiden had geladen,-op de te rugweg naar Nederland Bij Steinrieden is de vrachtwagen door tot nu toe onbekende oorzaak tegen een langs de kant van de weg staande boom gereden De bestuur der raakte daarbij tussen het stuur en de leuning van zijn zitplaats be klemd Ernstig gewond werd hij naar het ziekenhuis in Loeninger vervoerd waar hij gistermorgen is overleden De vrachtauto werd ernstig be schadigd De heer Raats die 52 jaar was laat een vrouw en vier kinderen achter Advertentie « BROEKENHUtS STOPPACE-INFÏICHTINC STEENWEG 56 TEi 2064Ï UTRECHT MANCHESTER Heren en jongens plusfours Lange heren - en jongens pantalons in alle kleuren Damespantalons v.af ƒ 16.75 m wieg Gisteren zijn in Salerno de eerste slachtoffers van de overstromings ramp ter aarde besteld Brandweerlieden hebben een jongetje van 15 maanden gevonden dat als door een wonder aan de dood is ontsnapt Het kind heeft 60 uur geen voedsel gehad Het dreef in zön wieg in een poel rond Zijn ouders zijn omgekomen Nog steeds worden lijken gevon den Het totale aantal slachtoffers zal zeer waarschijnlijk de 500 berei ken Tot dusver zijn 218 omgeko menen geborgen Voorgevoel redde véle levens De bewoners van de kustplaats Minori hebben hun leven te danken aan hun burgemeester Luigi de Lieto die toen de regen Maandag avond begon huis aan huis de men sen de raad gaf hoger gelegen ter rein»op te zoeken „ Ik had een voor gevoel ik wist dat er iets ging ge beuren " verklaarde hij gisteren Hoewel er ogenschijnlijk geen ge vaar was volgden alle dorpsbewo ners zijn raad op met uitzondering van een weduwe en haar twee dochters Deze drie personen waren de enige slachtoffers in het dorp dat voor de helft werd weggevaagd Volgens meteorologen was de noodlottige wolkbreuk waarschijn lijk de hevigste welke zich ooit in Italië heeft voorgedaan Een func tionaris van de sterrenwacht te Rome zeide dat de wolken die in Liesbeth Poolman-Meissner overleden Van onze Haagse redacteur In het ziekenhuis Bronovo Den Haag is na een kortstondige ziekte hedennacht op 65-jarige leeftijd overleden de vermaarde opera - en concertzangeres Liesbeth Poolman Meissner geboren te Rotterdam woonachtig te Rijswijk Z.H Zij trad vele malen op met de Coöperatie en het Nederlandse Ope ra Esemble in binnen - en buiten land Lagere ondernemingswinsten in België De Belgische Credietbank beeft bere kend dat de 564 grootste ondernemin gen in België in de periode van 1 Sept 1953 tot 31 Augustus 1354 een nettowinst hebben geboekt van fr 14.322 miilioen tegenover fr 16.310 miilioen i,i de voor gaande periode Over de periode van 1 Sept 1953 tot 31 Aug werd evenwel een groter gedeelte van de winst uitgekeerd 65,1 pet dan in het voorgaande tijdvak 60,1 pet Onder de 564 ondernemingen bevinden zich 92 koloniale Hun aandeel in de totale nettowinst bedraagt 43 pot m memoires Generaal Weygand eertijds chef van de Franse generale staf heeft een brief geschreven aan het Parijse blad Paris Match dat gedeelten uit de memoires van generaal De Gaulle publiceert De felle woorden van Weygand waren in de eerste plaats gericht tegen het gebruik van het woord capitulatie door De Gaulle waar hü de overgave van Frankrijk in Juni 1940 beschrijft Weygand noemde De GauUe's uit eenzetting een aparte verdraaiing van de feiten Verder attaqueerde Weygand zijn collega De Gaulle over diens be schrijving van twee ontmoetingen op 1 en 8 Juni op het kasteel van Montry welk relaas hij geromanti seerde producten van verbeelding noemt In alle documenten die de histo rie betreffen moeten wij de uiteen zetting van de feiten losmaken van eer oordeel over deze gebeurtenis - een doqr de bergen ten Noorden van de Golf van Salerno gevormde hoek waren gedreven gedurende dertien uur zich ontlastten boven een steil aflopend gebied van ongeveer 40 vierkante kilometer Uit vele landen is via het Rode Kruis hulp toegezegd Zo zijn bood schappen ontvangen uit Engeland Denemarken Zwitserland Neder land Canada en de V.S 25 pet bonus Unilever Van onze financiële redacteur De Unilever N.V heeft besloten aan aandeelhouders een bonus uit te keren van 25 pet van het gewone aandelenkapitaal in gewone aan delen ten laste van de agioreserve Per 10 December a.s zal over 1954 een onveranderd interim-dividend van SM pet beschikbaar worden gesteld Dit interimdividend wordt ook over de bonus-aandelen uitbe taald Zoals bekend is de beurs reeds gerui me tijd op de uitkering van een bonus op de gewone aandelen Unilever N.V vooruitgelopen Volgens de geconsoli deerde balans per 31 Dec 1953 was er bij de Unilever N.V vooruitgelopen Vol gens de geconsolideerde balans per 31 Dee 1953 was er bij de Unilever een agioreserve van ruim 40 pet en al werd niet de uitkering van deze gehele re serve verwacht de uitkering van 25 pet gelijk nu is aangekondigd valt de beurs toch tegen Dat het interimdividend evenals over 1953 5 % pet bedraagt is ook een teleur stelling maar wordt goedgemaakt door de mededeling dat dit interimdividend ook over de nieuwe aandelen wordt be taald zodat aandeelhoudes in feite ca 6 % pet ontvangen Een teleurstelling is echter weer dat niet tegelijk met de aan kondiging van een interim-dividend ook het slotdividend over 1954 wordt bekend gemaakt hetgeen een vorig jaar wel is geschied Op een totaaluitkering van 14 pet mag intussen wel weer worden ge rekend wat dus incl het dividend op de bonusaandeien op totaal llYs pct neerkomt Na uitreiking van de bovenbedoelde bonus en betaling van het interimdivi dend komt de koers der aandelen uit op 345 pet hetgeen bij 14 pet totaal dividend een rendement van juist 4 pet betekent De gewone aandelen Unilever zijn in de loop van dit jaar zeer belangrijk ge stegen Uit 1953 was de koers nog ca 225 pct Gisteren noteerden ze 438-444 maar bij de nabeurs is hij tot 438 terug gelopen waaruit wel blijkt dat men in zijn verwachtingen enigszins is teleurge steld Met alleen de communisten als tegenstemmers heeft de Tweede Kamer na een uitvoerige techni sche discussie het wetsontwerp aan genomen met een nieuwe regeling van de bevordering en het ontslag van officieren en reserve-officieren Er werd uit de Kamer nogal ge klaagd dat de nieuwe wet te veel wil regelen en dat bevorderingen ongeacht iemands kwaliteiten eigenlijk automatisch zullen ge schieden omdat bevordering bij keuze hoge uitzondering zal zijn Staatssecretaris Moorman vond het echter juist van belang dat het of ficierskorps uit de wet volledig zijn rechten kent door een zo nauwkeu rig mogelijke omschrijving sen aldus Weygand in zijn brief aan de Paris Match Het is bijvoorbeeld niet waar dat ik generaal De Gaulle op 1 Juni 1940 bij me heb geroepen of zelfs maar heb ontvan gen op die dag De Gaulle heeft over deze ontmoeting geschreven dat Weygand tijdens deze ontmoe ting de kennelijke tekenen ver toonde niet tegen de zware laatste dagen van de strijd tegen de inval lerde Duitsers te zijn opgewassen Weygand een brillante tweede rangs generaal hééft nooit de werkelijke mogelijkheden van een oorlog met gemechaniseerde eenheden onder ogen gezien terwijl Frankrijk in die tijd nog wel over een 1200 moderne tanks en gemotoriseerde eenheden beschikte Weygand was met stom heid geslagen over de verrassende Duitse opmars en te enen male niet meer bij machte op te treden het zou zijn plicht geweest zijn onder dergelijke omstandigheden óf af te treden öf om ontslag te hebben ver zocht Aldus De Gaulle in zijn me moires Tweede gesprek Het tweede onderhoud tussen Weygand en De Gaulle zou volgens de memoires in de Paris Match heb ben plaats gehad eveneens op het kasteel van Montry en wel op 8 Juni De Gaulle was toen zojuist be noemd tot onderminister van oorlog Volgens Weygand zou de dialoog welke hier volgt het product zijn van de verbeelding van De Gaulle die de held wil uithangen Weygand U ziet ik had geen on gelijk toen ik U enige dagen gele den mededeelde dat de Duitsers op 6 Juni de Somne zouden aanvallen Deze aanval heeft op dit moment plaats zij overschrijden zelfs de ri vier en ik kan niets meer doen om hen tegen te houden De Gaulle Het zij zo Zij trekken dus over de Somne En wat nu Weygand Wat nu Wel de Seine en daarna de Marne De Gaulle En daarna wat daar na Weygand Wel dat zal dan het einde van alles zijn De Gaulle Wat bedoelt U welk einde Vergeet U dan de wereld en onze overzeese gebiedsdelen hele maal Afwijkende postzegels De heer W Tuis op Heeswijk kocht dezer dagen op het Postkantoor te Mont foort een blok frankeerzegels van 10 et per stuk Bij thuiskomst ontdekte hij dat door 8 zegels een dubbele streep lien waardoor deze zegels een geheel ander aanzien kregen Waarschijnlijk is het betreffende blok aan het speurend oog van de P.T.T controle ontsnapt zodat philatelisten hun hart weer eens op kunnen halen Verruiming van Westduilse invoer uit doÜargebied Het Westduitse ministerie van econo mische zaken heeft bekendgemaakt dat de lijst van goederen die zonder kwan titatieve beperkingen uit het dollarge bied mogen worden ingevoerd op 1 Nov met l.SOÖ artikelen zal worden uitge breid Er kwamen reeds 1.800 artikelen voor op deze lijst die gelijk bekend is op 1 Febr j.l in werking is getreden ' Advertentiel ALTIJD ACTUEEL Sir Winston Churchill is ongetwijfeld een van de meest gefotografeerde mensen van deze wereld Wij vragen ons echter af of de leden van ons Vorstengezin in dit opzicht ver zullen achterblijven gezien de grote popu lariteit waarin zij zich allerwegen mogen verheugen Een exclusieve re portage omtrent ons Koninklijk Huis met vele nieuwe en nog niet gepubli ccerde toto's waarbij in prachtige kleurendruk brengt het geïllustreer de weekblad DE POST heden ver krijgbaar bij boekhandel en kiosken a 55 cents per los exemplaar De legerorganisatie is gebaat met een korps dat opgewekt en met vreugde zijn dienst doet doordat het weet niet onderhevig te zijn aan willekeur bij bevordering Dat is de kern waar het wetsontwerp om draait want wat prettig is voor de één kan onaangenaam zijn voor de ander In de nauwkeurige omschrij ving van de rechten meenden de Kamerleden dat de regering min of meer was geslaagd en dat vond de staatssecretaris de hoogst mo gelijke lof Volgende week vergadert do Tweede Kamer niet Op 9 Novem ber begint het financieel debat over de rijksbegroting Weygand — die in een vertwij feld gelach uitbarstte — onze over zeese rijksdelen Wat een kinder lijke opvattingen U begrijpt toch wel hoe de wereld zal reageren wan neer wü hier zullen zijn verslagen Engeland zal onmiddellijk met de Duitsers gaan onderhandelen In een tweede brief aan de Paris Match heeft Weygand zijn aanval op de generaal De Gaulle gewijzigd en gedeeltelijk zelfs Ingetrokken Nu zegt Weygand Volgens de aan tekeningen die hij indertijd van een ontmoeting met generaal De Gaulle genomen heeft bericht mij een van mijn voormalige adjudanten dat zonder hem daarom te hebben ver zocht de generaal De Gaulle mij in derdaad op 1 Juni om zeven uur heeft bezocht op het kasteel van Montry Dit bezoek was mij geheel en ai ontschoten Overigens schijnt de 87-jarige ge neraal Weygand niet de enige Fran se autoriteit te zijn die De Gaulle aanvalt over zijn beschrijving van de rol welke zij indertijd voor de val van Frankrijk tegen de Duitsers zou den hebben gespeeld Natuurlijk een soldeervlam gaat zelfs ioor Beva-werkkleding heen Maar voor de rest is Beva werkkleding practisch niet kapot te krijgen Ijzersterk is de stof driedubbel gestikt zijn alle naden extra versterkingen vrijwaren de „ critieke " plaatsen van Beva-werkkleding tegen inscheuren Draag in Uw werk nooit minder dan het beste Beva Lezing Paul Vialar voor Alliance Fiangaise W anneer men volgens de klassie ke definitie onder een roman ver staat „ een prozaverhaal van denk beeldige avonturen verzonnen dooreen schrijver en bedoeld om de le zers te verstrooien " dan is deze ver klaring wel juist maar onvolledig,inzoverre het onontbeerlijk mense lijk element dat een goede romanbehoort te bevatten hierin nietwordt belicht Wie de roman als„louter ' n verzinsel " kleineert als ' n„tromperie " heeft het mis Aldus de schrijver Paul Vialar die gisteravond in „ Pays-Bas " voor de ADiance Frangaise een lezing hield over het onderwerp „ Le romancier et ses personnages " Homanpersonen willen zij voor de lezer „ leven " dienen nauw met ' t leven verbonden te zijn En zijn niet soms de geesteslünderen van ' n schrijver haast nog „ echter " dan de werkelijkheid zeil De roman moet in de eerste plaats een verhaal zijn Maar een waarin men iets van het werkelijke leven wil herkennen Daarom vindt het goede detective genre zoveel lezers ZeUs grote auteurs als Giraudoux spr vertelt van zijn amusante kennismaking met deze beminnelijke mens en André Gide zochten graag CONTANTE PRIJZEN AMSTERDAM 28 October — Londen 10.6234—10.63 % New York 3.80?8 — 3.80 % Montreal 3.92 — S.saii Pariis 1.0840 — 1.0860 Brussel 7.59?i—T.eO-U Frankfurt 90.27—90.37 Zurich 86.77—86 87 Zurich vrije francs 88.68—88.78 Stockholm 73.06—73.16 Kopenhagen M.eï — 54.75 Oslo 53.06—53.16 Braz dollar 3.79V3 — 3.8OI/3 Argentijnse verrekeningsdollar 3.821/2—3.83 j5 Japanse verrekeningsdol lar 3.8OV2 — 3.8IV2 Turkse verrekenings dollar 3.80%—3.81 % Telefonische avondnotering Amsterdamse Beurs 28 October Ter vergelijking is de officiële slotkoers van hedenmiddag ter bem-ze tussen haakjes er ach ter geplaatst Kon Olie 509 — 500 509Vs)Philips 331 - 328 331 % Unilever 445U — 433 440 % AKU 263 — 261 264 % V y Beursberichten per radio Speciale berichtgeving Naar Donderdag op de Amsterdam se effectenbeurs bekend werd zal ingaande volgende week de A.V.R.O elke Dinsdag Donderdag en Vrijdag middag van 2 uur tot vijf minuten over 2 het verloop van de effecten beurs en de noteringen uitzenden Ook zullen deze beursberichten des Maandags om de veertien dagen op dezelfde wijze worden uitgezonden Deze uitzending van radiobeursbe richten over het verloop van de ef fectenkoersen te Amtserdam is tot stand gekomen met medewerking van de Vereniging voor de Effectenhan del ¦^ C.B.S.-GEMIDDELDEN 26/10 27/10 28/10 Petroleum 276.48 274.67 279.72 Industrie 305.35 306.58 307.85 Scheepv 203.04 203.28 206.77 Banken 170.73 170.22 170.63 Ind fondsen 68.66 68.80 69.60 Algemeen 213.59 214.10 215.55 utrecht V _>' verstrooiing in dit soort lectuur Het schrijversambacht vereist overigens evenveel toewijding als het scheppen van een meesterlij ^ meubelstuk het resultaat komt niet zonder inspanning tot stand Wat de personages betreft eengoed romancier vermijdt bij voor keur een volmaakte gelijkenis tus sen een levend model en diens „ ro maneske " transformatie Wat nietbelet heeft dat soms mensen bele digd zichzelf in bepaalde romanfi guren meenden te herkennen zoDaudet's neef Reynaud in „ Chapa tin de leeuwendoder " Een zekereDelphine Couturier diende Flaubert als „ model " voor zijn Madame Bo vary maar met volle recht ant woordde de schrijver degenen diezijn heldin meenden te herkennen:„Madame Bovary — dat ben ik!"Want inderdaad gaf hij veel vanzijn eigen wezen aan deze roman persoon « Duhamel's Père Pasquier meende „ men " als de eigen vader van de schrijver te herkennen wat slechts gedeeltelijk juist bleek En dan ver telt Vialar van zijn eigen ervaringen op dit gebied Er zijn ook mensen die zichzelf met alle geweld willen herkennen in een bepaalde romanfi guur en dat terwijl zij de schrijver zelf totaal onbekend waren Tenslotte is ' t het recht ja de plicht van ' n romancier „ de prendre son bien ou il le trouve " en naar wil lekeur gegevens uit de werkelijkheid te combineren of aan te vullen met die van andere personen Meestal zal de schrijver als hem o PRS^^ö ^ Zuid'Zuid'West In de Salamanderreeks van de N.V Querido's Uitgeversmij te Am sterdam verscheen een negende herdruk van Zuid-Zuid-West ge schreven door Albert Helman Het was in 1926 dat de eerste druk verscheen de auteur was toen 23 jaar en had in schone weemoe moedige taal zijn herinneringen aan de West opgeschreven Maar af en toe wordt de weemoed doorsneden met een fel verwijt De jeugdige schrijver van toen besefte op dat moment reeds wat velen nu pas zijn gaan begrijpen dat Nederland tekort is geschoten in aandacht voor de West zodra daar geen winsten meer vandaan kwamen Het is goed dat dit boekske dat zo nu en dan wel een ode aan de eenzaamheid lijkt wordt herdrukt Advertentie ' Financiering ran de internationale handel NXSIAVENBIIG'SBANK Rotterdam - Amsterdam Den Haag - Dordrecht - Haarlem Schiedam ¦ Amersfoort - Maassluis Vtaardingen - IJaselmonde Utrecht AGENTSCBAPPEN Zevenbergen - Vianen Middelharnis ' Sommeledijfc Vrijhoeve-Capelle • Zwijndrecht Slolnoteringen NJew-Yorkse Beurs 28-10 27-1 28-10 27-3 AtchT 115 % 116U G Year 87^1 87H Baltim 23 2SVi Hudson 101/8 101,4 m C 26 J 26Vt I Harv 331,4 32 ',' Can Paf.49i8 49V2 1 Nickel 49 43=y NV Cent 19 19 ITenT 2114 21 Penss R 17 % 18 Ken Cop 8714 88>4 S Pac 45 43 % Monta W 72 W Vn Pac 1411/2 142.-Ü Radio 0 33=i 3414 AU Ch 90>,!j 90li Rep St 62 ';» 623,i Am.Can 40 » 40 ' R Dutoh65?4 65Ti Am.C&F 423i5 41 -' Sears R 701 7014 A Smell 383 39 Shell 0 54 5454 Am.T&T 1703 170=i S Vac 46=4 46i,i Am.-Tob 58',ii 59 St Br 3e % 36-U A Copp 4018 40i!j St OHM S8=s 99 B Steel 79 30 Studeb 12 12V B.Airpl 60ls 601 i Texas C 801,4 80 % Chrysler 65 esva U.Corp 62=J 63 D Aircr 53 % 53.i U Aire i % • w City B 43Ti 4314 U Frun 50 hU % Dp.d.N 871 » 88»s US Rub 361 i 36i'2 E KodakMZJj 1431,4 US Steel 57 % 57 ^ Gen M 571/3 5714 Westh 70Vi 71 Cons Sf 42 % 42ii Woolw 45=i 461,4 B EIectr.90 % 9iys Omzet 2.100.000-2.030.000 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS Utrecht 29 October — Bovenkant sluis 67 cm + N.A.P was 2 cm Benedenkant sluis 20 cm — N.A.P was 8 cm levende modellen voor ogen staan de namen wijzigen Behalve wanneer het belangrijke historische personen zijn Spr heeft in een zijner boeken ' t echtpaar Curie met name genoemd en hen beschreven zoals ze omstr 1905 eruit zagen beide met „ fiets pofbroeken " en petten pratend over alles behalve over radium En zo zag spr in Juni 1914 te Parijs een bur german met snor in z'n bretels op ' n rotanstoel naast z'n concierge zitten Zes weken later kende iedereen die man het was de maarschalk Joffre Maar Vialar heeft hem vereeu wigd zó als Joffre er in Juni Veer tien uitzag Spr verhaalt dan hoe hij zelf vaak gehouden is voor de hoofdper soon in zijn romanreeks De Dood is maar een Begin " en herinnert voorts aan smeekbeden van lezers om ' n bepaalde figuur niet te laten sterven Bewijst dat niet hoezeer roman personen kunnen leven De simplificatie-methode van ' n schilder als Matisse herinnert spr aan de knip en plakmanier van Anatole France zijn grijze jeugd vriend Vereenvoudiging tot het strikt noodzakelijke is een belang rijke roman eis Wat de personages betreft hun handelen dient logisch te zijn het mogen geen marionet ten of spreekbuizen van de auteur zijn maar ook geen daemonen die sterker worden dan hun schepper De inspiratie is vaak een kwestie van taai geduld de verwezenlijking eist volharding het werk zelf een intense concentratie ook op de ma gie van het woord Een frappant voorbeeld van de magische uitwer king ener puur-toevallige woord speling werd de kern waaruit spr ' s roman La Grande Meute " ont stond Dit puur-fictieve verhaal is later bijna nèt zo tot werkelijkheid geworden Ten besluite citeert spr ' n merk waardige recente bekentenis van Steinbeek volgens wie de ware ro man die is van „ de grote Franse traditie " Laat daarom aldus Via lar de grote meesters ook in de toekomst hun licht werpen en laat ons nederig dienend nimmer on trouw worden aan een waardevolle traditie STERK DOOR VRIENDSCHAP CONTRA DE HALTEE De Culemborgse krachtsportver komt a.s Zaterdagavond tegen De Halter uit Utrecht op de matras De Domstadbewoners beschikken over een homogene ploeg zodat de gast heren er goed aan zullen doen hun ploeg zo sterk mogelijk op te stel len en met élan de strijd aan te bin den 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 iSSilÏÏJi ' * UTRECHTSCH_N!!!i kljkjm bij Vu onie collectie mei eddy gevoerde mantels Wintermantel van zware double lace mohairmet moderne grote kraag geheel met wilwollen teddy gevoerd Maten 38(/r>>44 Extra aanbieding FLOV Zeer modieuze swagger van Ie kwaliteit winter>mohair met afneembare cravate Kraag met naturel persianer gegarneerd Maten 38 i/m 46 a.129 UTRECHT-OUDE GftACHTlSI - AMSTERDAM - ROTTERDAM EINDHOVEN ¦ HILVERSUM LEIDEN - HAARLEM - ARNHEM £ fo & Er is een MET RITSSLUITING Wat zoekt U | E@it cosfuum Demi @ f Regenjas I I I I I I I I I I I I I » i I I i I I i I i I I I I I f I I -^/ M Bij ons slaagt U vast en zeker KAMGAREN COSTÜÜMS voor elk figuur 69 160 DEMI'S en WINTERJASSEN WALA gaine nummer 1167 mét het beroemde Franse „ Charnel " kant-elastiek Hoogopgeknipt geeft ze een ranke mode,-ne taille lijn 49.3Ó Strapless beha nr 3518 bijzonder elegant Satin Royal met door tulle ver sterkte kanten cups Zi en rugpand ' van soe|3él Amerikaans pe « oiiiêrigji v.a 12.95 Onztt WAIA moaNspeciafJsJe ad viseer U gaarne in ds paskamer 62 - 152 - Pracht collectie REGENJASSEN 29.75 - 89 - Natuurlijk hij geheel gevoerd diverse tinten „ De Kroon " ' i BILTSTRAAT 22 Speciale aanbieding in gevoerde lederen handschoenen ook extra grote mat^i TELEFOON 11075 Steeds voorradig • en echte Berclonw-servicfe Pas eerst kies dan I Rellnef coslniims 105 — iijilliitiiiitrrijiiMililiiiifiÉiiiifiiKMiiiirri U bent hartelijk welkom bij Gevraagd in ons MODERN GARAGEBEDRIJF een Ie MONTEUR VOOR BENZINE MOTOREN en LEDERWAREN UTRECHT Voorstraat S Choorstfaat 21—23 WittévroUweJlstraat 38a tel 16095 Mariastraat 43 AMSTERDAM Léidsestraol 39 Kinkerstraat 253 H'SVM Kefkstr 104 A'FOORT Langestr 71 Ie JI/iONTEUR NACHTEGAALSTBAAT 78 A'DAMSESTBAATWEG 24S DIESEL MOTOREN Aanmelden schriftelijk of mondeling GARAGE DE HAAS Veenendaal Telefoon 2845 MCeó UiU ^ kUtdêk^e^t ^ ttaa ^ D4S.r wordt U het bewijs geleverd dat goede kiödérschoenen niet dliur be hoeven te zijn Speciaal voor het jonge volkje brengt PRESBURG een collectie om van te watertanden Mooie özerstefkë kindérscBoenen tegen prijzen die GULDENS LAGER liggen dan overal elders Hier ziet U ér enige voorbeelden « afi teuk KINDER QESPSCHOENTJE met dikke crêpè Möl in bordeaux fundieder 21 3.95 I 24-27 5.50 2223 4,95 I 28-31 5.95 Iets heel bözonders MEISJESFLAT wet sierrand en orêpé ZOOI In bordeaux óf rood leder 29 9.95 133-34 11.90 W.32 10.90 35-36 12.50 Pracii '- JOMGENSMOLIÈRE met zware rubberzooi en leder tussenzool In bruin rundieder Maten - ^ 8 6.95 132-35 RIS 29-31 7.95 1 36-40 ' J ' Flatteus MEISJES - GESPSCHOENTJË met Sierrand en dikke crëpezool Iets aparts In bordeaux of bruin rundieder Maten t 30-32 11.50 29 10.50 33-36 12.50 ^* nten Maten Oudegracht 139 Utrecht » T(MSTERDAMrMKM«^HAAi!lÉMl"lEieÉN"reÉNH ¦ BUSSUM • HIlVERSUM ¦ AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN ¦ BREDA - GRONINGEN dames polshorloge anker 17 steens stiock proof en anti-magnetiscli Prima doublé keuze uit 6 sierlijke modellen met zwart suède kordel band 1 jaar schriftelijke garantie ¦ Sfr dé luxe 39.50 17 steens anker heren horlOgO / prima doublé met stalen achterkant Anti-magnetisch Extra plat model met mooie lederen band 1 jaar schriftelgke garantie Junior de luxe 18.50 Prima 15 steens Zwitsers uurwerk met centrale secondewijzer èn vergul de relief cijfers mooie lederen band 1 jaar schriftelijke garantie Pendule 14-daags uurwerk met bim-bam slag Mooie no tenhouten uitvoering 1 jaar schriftelijke garantie 39.50 Moderne notenhouten pendule 8-daags uurwerk i jaar schriftelijke garantie 19.50 2.90 Hs^ngklok mei modern gekleurd snijv/erk en prima kope ren uurwerk 6 maanden schriftelijke garantie XXXXXXXX Onbepetktt bewegingsvrijhjil geniet U in d ^ Imagination rtirt van geheel elutixj satijn en net-nyla Uitgebalancettli verhouding tuim heup en taiUebted te waardoor opkni pen uitgcsloleii Ü pluche gevottli haak en oog ilaliiii afneembare janelilt xxxxxxxx M GRATIE VOOR ELK Waar niel verkrijgbaar rrage men de DéWé impoileuii W G Oremus Boul Heuvelink 177 Arnhen MAQEARS houdt Qw ianJen gaaf en kerngezond Macleans verschilt van gewone tandpasta's vooral doot dë tfpisch zuivere verkwikkende smaak Dat is aift „ zomaar een smaakje " Wat U proeft is het exdusien bedètfwerende bestanddeel dat de vettige aanslag Jl bron van tandbedetf van Uw tanden verwijdert Zo brengt Macleans de stralende natuurlijke blankheid van het tandglazuur weer te voorschijn Daarom ntt Macleans witter-dan-witte kerngezonde tanden Begin mëtgén mét deze wereldberoemde Engelse tandpati ' ds eerst * nibe doet tl wondeten HaiUanslM ^ BrtillfefJ,(Bns Jacf Mtè Jf:V Amittraam El l « Hk NUaEAHS KMI CWO«0PMm a i 1.M p.r lll>iiil° hm niJ D..bM OUWEL EN VESTA ZEGELS WORDEN AANGENOMEN KAASMARKT UTRECHÏ I „„ de Utrechtse kaasmarkt ¦ g»^|/^^er \| bedroeg f2,2 tondel was vlug VABKENSMARKT BARNEVEl im stuks Kalme hande nSen Z ^"» ^^ l "*""^- °" SeA 3W^0 per stuk VEEMARKT LETOEN Aanvoer tier ^ itreSo'tl ^'^ t^Z^alverkn 70 vette so — d|^.^n^O v^^.a ^¦ iloSni Sö ^^'^ ^°^ f?P ^ iïkkoeto ƒ 700 -^ 925 vette i melkkoeien j j ^ 270 varel rfsS 275 veïte kalveren te C JoO^fMO nuchtere kalveren ITJ ^ ' nuchtere kalveren L ii%Lfi35 vette schapen f if ^ & apen ƒ 100-/135 L^mCTen ƒ 90 -/ 120 zeugen c J ^» f250 / 360 schrammen fl00.tógy/35-/5O.geiten ^ Handel voor stieren melk e rf1rntIm^l*-'v'o«vettl"k * ÊoeT voo ^»- kalv^rer Teren matig _ voo ^ ^ ^ Z^en'umen stug TbC-vri deling ƒ 89 VEILING SEPTER TIEL VeilingbericM der Veiling Sepl •¦ ipl van Donderdag 28 = eP ' foSlr'^e'^T^i ^' Dflkm 1ÏÏ16 Brab Bellefleur^ie.^J sons Orange | 2-|1 6-18 « gr ïf^ll^VTfii llSton Sub 19-27 Jilli Leinoén 10-16 4-8 Jasapp 1B ÜIb Lombarts Calville 15—24 Reii^té Descadro 18-22 13-16 9 leeTzmr 7-10 4 -« Notarisappel o_i7 6—10 Sterappel 21—27 ^ Tio Zuur kreet blank per 100 66/12 • de mooiste nylons ooit gemaakt 5.95 Beauty • prachtig matglanzend ragfijn in sterk 5.50 Caprice • naad en hiel in de modetinten zwart bruin bordeaux en groen 4.95 Perfecta - charmante boord van nylon ¦ ikant " Ttea m toerd laddervrii I f^ieav l 4.95 q ^' WlMU ^ nylons naar maat Andere Jovanda's vanaf 3.95 ¦'.' WiÈ^Sii Verknigboar bit de erkende Konfoorboekiiandei en Vulpenzaken lADINDA 28 TRn Makassar n aEdEGONDA 27 te Pladju Terwaclit iLDBRAJIIN 28 van Genua 7i.iaT Duinkerken iLUDRA 28 te Antwerpen AÏISTBLDIBP 28 TOn Djea - dah naar Suez AJISTELVAABT 37 te New Orleans liKTONIA 27 van Pladdu n Tülatjap AE lULlji 29 te Pladju verw AVRRDIJK New Torfc St Hal Wilhehninakade B iCEERGBN 27 van Baxry tp St Nazaire BX.r.IDENDIJK 27 400 mijl OZO kp Race n New York BLOEMFONTEIN 28 van AnU-prpen naar A'dam " CALTEX LEIDEN passeert ' OAI 2S NO-punt Kreta n R'dam • ClALTEX UTRECHT pass 28 jnm Ouessant naar Sidon 5R0NIA 27 van Balikpapan öaar Geelong STITLA 28 nm te Lissabon vORILLA 28 te Banlas WsA vertr 28 van R'dam,;JJ Hamburg - ¦ -¦•.-¦-¦ w~i ^'-.- EEINNA 27 van Singapore n Saigon v.D Oxitirè Ulster dwingt respect af Het IS dan ook een Oxford - een prachtige een door-en-door ^ solide winterjas ¦ toonaangevend in stijl en l iste • •• 79 tot 108 sar - 52.50 tot 99 uw - 18.90 mogelijk voor deze ie vericoper was wel rijfskosten en enorme J vooral niet ONZE IM 30 JAAR DUS U 5UWEN > K EENS KIJKEN O VEEL GELD NDON " 5 Hotel Nrd Brabant KAASMAKKT UTRECHT / In dp Utrechtse kaasmarkt wer „%« ien 3 partijen aangevoerd be fii^iSt 101 karen wegende 928 Tftls per kg bedroeg f2,28 De iwdel was vlug VAEKENSMAHKT BAHNEVELD ^ n»r 183 stuks Kalme handel Prij - * SSi / «- 60 P «^ st ""^- Drachtige feiffSÜoO per stuk VEEMARKT LEmEN Aanvoer stieren 14 melkkoeien « Se koelen 400 varekoeien 337 «"• Seren 69 vette kalveren 28 ^£« kalver4n 70 vette schapen jï « fdSp^n 50 vette lainme 5 1425 varkens zeugen 22 ^ teaiei 234 biggen 583 paarden » » Sten 18 totaal 3603 ^' ifolStog «"«^«- i fok ƒ SCO -/ 425 Sw ™ ƒ 700-/925 vette koeien "*?„„ f200—ƒ270 varekoeien '¦ Z f WO—ƒ480 graskalveren ï!f275 v^i kalveren levend ImZtm mchtere kalveren slacht IK 50 nuchtere kalveren levend itV-naS vette schapen nOO — I 25 witoapen ƒ 100 -ƒ 135 vette rimmn ƒ 90 ƒ l20 zeugen drach KrS-/360 schrammen ƒ 60 J?Jo,Sen/35-/50.geiten/15 - ' Wandel - voor stieren melk en V9 „ koeien vaarzen pinken en gras vSvSen tamelijk voor vette koeien mX voor nuchtere kalveren lm f ^ geiten matig voor vette kal ™ rw matig voor schapen en lam S kalm voor zeugen schram S en biggen stug TbC-vrije af deling ƒ 89 VEILIN<Ï SEPTER TIEL Vellingbericht der Veiling Septer te Till van Donderdag 28 Sept Rem grof 1 fijn 1 en keuken ^^ „ Selen AlUngton Pippm 26-35 11 — s»TlO Bloemel 9-13 4-6 Cox Oran - ' i^li'n - fa — 51 10—24 8—21 Dubbele fendSet'^^12.%-7 pukmanszoet Sfi - Brab BeUefleur 8-16 5-7 EUl Itr bSnm 22-31 6-18 Glorie van rnandT&3 12 18 5-15 Goudrei ïïe 2' itlf-20 5-14 Jonath 21-24 11-21 7—11 Laxton Sub 19—27 11 — z ^ s_i9 Lemoen 10—16 4—8 Jasappel 10 — ^'^ 6 Lombarts cklvUle 15-24 4-8 Kéinrtté Descadro 18-22 lï-16 S-8 Ka ™ elzuur 7 10 4-6 Notarisappel 19—22 " S""illO Sterappel 21-27 13-19 jMO ' Zuiii - kreet blank per 100 kg 260 ADINDA 28 van Makassar n ALDEGONDA 27 ta Pladju verwacht ALDERAMIN 28 van Genua naar Duinkeiken ALUDRA 28 te Antwerpen A3ISTBLDIEP 28 Tam DjM - jah naar Suez „ ^ „ JiirSTELVAART 27 te New Orleans AN TONIA 27 van Pladju n Tjilatjap AEJIILLA 29 te Pladju verw AVERDIJK New York St Hal Wilhelminakade Br.EKBERGEN 27 van Barry te St Nazaire BLIJDBXDIJK 27 400 mfll OZO kp Race n New York BLOEIIFOKTEIN 28 van ^ twerpen naar A'dam " CILTBX LEIDEN passeert 2S NO-punt Kreta n R'dam C.U.TEX UTRECHT pass 28 nm Ouessant naar Sidon CBRONIA 27 van Balikpapan naar Geelong CISTOLA 28 nm te Lissabon COEILLA 28 te Baniaa E.VA vcrtr 38 van R'dam n namhurg - ¦ -.;...:¦ ^ ¦ IRINNA 27 van Singapore n Saigon Zuur kroet rood per 100 kg 140 Zoet kroet per 100 kg 100 Peren Beurre Alexander Lucas 16—28 7—12 Brederode 13—15 6—8 Beurre Clairgeau 12—20 4—8 Comtesse de Pa ris 9—13 4—6 Doyenne du Commice 43—52 18—42 Emile d'Heyst 20—22 3—6 Gieser Wildeman 12—16 7—10 Legipont 24—28 6—16 St Remy 10—14 4—8 Us bout 9—10 3—5 Winterjan 12—14 3—5 Nouveau Poiteau 5—12 Soldat Labou reur 20—22 8—10 Zwijndr wijnpeer 8 — 21 3—6 Perenkroet per 100 kg 100 Bramen 42 druiven 60—65 Alles In cents per kg tenzij anders vermeld KAASMARKT WOERDEN Aangevoerd werden 76 partijen prijzen 1ste soort 2.29—2.34 2e soort 2.24^2.28 Extra kwaliteit tot 2.64 de handel was matig INsoi'..4e:.lii(d ZATEBDAO HILVERSUM I — KRO 7,(X N-ws 7,10 Gram 7,15 Gewijde muz 7,45 Mor gengebed 8,00 Nws 8,20 Gram 9,00 Voor de vrouw 9,35 Waterstanden 9,40 Gram 10,00 Voor de kleuters 10.15 Gram 11,00 Voor de zieken 11,45 Gram 12,00 Angelus 12,03 Gram 12,30 Land en tuinbouw 12,33 Gram 12,55 Zonne wijzer 13,00 Nws 13,20 Gram 14.00 Boekbespr 14.10 Gram 14,20 Engelse les 14 4X Amateursuitz 15,15 Kron v Letteren en Kunsten 15,55 Gram 16,00 Het Gregoriaans 16,30 Voor de jeugd 17,00 Sport 17,10 Gram 17,20 Voor de jeugd 18,00 Gram 18,15 Jouim week overz 18.25 Gram 18.30 Pari overz 18,40 Gram 18,45 Eegeringsuitz 19,00 Nws 19,10 Lichtbaken 19,30 Avondge bed 19,45 Gram 20,15 Gevar progr 21,00 Actualiteiten 21,15 De gewone man 21,20 Residentie orkest 22,00 Muz luistearwedstr 22,30 Franse chan sons 22,45 Ziedaar Uw Moeder klank beeld 23,00 Nws 23,16 Nws in Espe ranto 23,25—24,00 Gram HILVERSUM II — VARA 7,00 Nws 7,10 Gram 7.15 Gyni 7,30 Gram 7,45 Even opkrikken 7,50 Gram 8,00 Nws 8,18 Gram 8.35 Orgel 8,55 Voor de vrouw 9,()0 Gym voor de vrouw 9,10 Gram VPRO 10,00 Caus 10,05 Morgen wijding VARA 10,20 Voor de arbeiders 11,46 Piano 12.00 Gram 12,30 Land - en tuinbouw 12,33 Gram 13,00 Nws 13,15 VARA Varia 13,20 Topsongs v Oct 13,45 Voor de jeugd 14,20 Sport 14.36 Amus muz 15,00 Brabajits progr 15,25 Caus 16,40 Orgel 16,00 Boekbespr 16,15 Kamerork en sol 17,00 Radio weekjoum 17,35 Zang en saxephoon 18,00 Nws 18,20 Gram 19,00 Artistieke Staalkaart VPRO 19,30 Passepartout 19,40 Caus 19,56 Caus VARA 20,00 Nws 20,05 Gevar progr 22,00 Soc oomm 22,16 Rhythm muz 22,40 We reldkampioenachap Dammen 1954 22,46 De molen aaji de rivier hoorspel 28,15 Nws 23,30—24,00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 1600 en 247 m 12.00 Voor de jeugd 12,30 Licihte mua | 13,00 Amus muz 13,15 Pari overz 13,30 Dansmuz 13,55 Sport 14,16 Orgel 14,46 Voor de kinderen 15,00 Lichte muz 15,45 Mil orkest 16,30 Voetbalrep 17,30 Piano 17,45 Orgel 18,00 Jazz 18,30 Sport 19,00 Orkest 19,45 Caus 20,00 Nws 20,24 Voetbalpraatje 20,30 Hoorspel 21,30 Hersengym 22,00 Gram 23,00 Nws 23,15 Dansmuz 0,50—1,00 Nieuws BBÜSSEIi 324 11.45 Gram 12.30 Weerber 12.34 Gram 13.00 Nws 13.15 Gram 14.30 Beiaard conc 14.45 Gram 15.45 Accordeonmuz 16.00 Gram 16.15 Aocord.muz 16.30 Gram 16.45 Engelse les 17.00 Nws 17.10 Gram 17.20 Liturgische gezangen 17.30 Omr koor en snarenensemble 18.30 V d sold 19.00 Nws 19.40 Gram 20.00 Cabaret 21.00 Gram 22.00 Nws 22.15 Dansmuz 23.00 Nws 23.05-24.00 Gram IpfolE ®» iiéi^pj Ned Herv kerk Beroepen te Lopik J T Doornen bal te Oene — Aangenomen iiaar Boxmeer A Pop te Zoelen — Be dankt voor Papendrecht vac L Vroegindeweij J van Wier te Put ten — Benoemd tot vicaris te Schoo nebeek C Amesz cand te A'dam Geref Kerken Beroepen te G-aastmeer F Schra vendaal cand te Rotterdam Beroepen te Dinteloord G Heyer man te Wolfaartsdijk te Zeist 49 pred pi W v Boeyen te Eind hoven Examens Aan de Theologische Hogeschool te Kampen zijn geslaagd voor het cand examen de heren W B van Halsema te Zwolle en H J van Oostrum te Utrecht Geref Kerken onder art 31 K.O Tweetal te Drachten vac S Onons en E Brands te Bergentheim en J F Heij te Hasselt Bedankt voor Houston Can Ref Church A B Roukema te Spaken burg Chr Geref Kerken Beroepen te Driebergen M Baan te Dordrecht ROEBIAH 27 van Pt Sudan naar Suez RIJNDAM 28 780 m ONO Kp MOLENKERK pass 28 Finls MUPHRID N pass 27 Texel NIGERSTROOM 28 van Abid - naar Wismar Jan nr Grandbassa Libe ria Race naar New York RIJNLAND 27 te B Aire » SCHIE 28 van Curacao naar Cristobal SLB GELE ZEE en LOIRK met dok pass 27 Pantella - ria nr Haifa Slb HUMBER met bagger - molen en bak 27 120 m ZO Kreta nr Southampton SLB RODE ZEE met stoom schip 27 van Colombo naar Bombay STAD MAASTRICHT 28 nm te Gibraltar naar R'dam TABINTA 29 te Penang TROMPENBERG 28 van Am - sterdam nr Bremen VINDICAT Atque Polit 27 nm te Bremen WAAL 28 van Oran naar U - vomo ZUIDERKBUIS 28 In Golf ¦* Suez naar Aden ZIJPENBBRG pass 23 Flnls - terre naar IJmuiden ^ fe ' • Heerlijk waim laatsje met vachtvoerüig '%.' i ^" °"^ bekende Prisma rubber vorm - ¦•'¦'•• zool in diverse kleuren in de maten 20-23 9.50 24-27 20.90 28-31 12.90 32-35 14.90 ' M ^ Moderi dameslaarsje in zwart suède '"'¦ V.i geheel vacht gevoerd met crêpe zool en ritssluiting « e yc In laag model nn - re UTRECHT Radio > 3 EN 4 LUIDSPREKERS SIEMENS RADIO ^ STEREOFONISCHE WEERGAVE INVENTA HAARDEN en HAARDKACHELS AGA PETROLEUM-RADIATOREN BOY-BROMFIETSEN en anclere merken Soepele betalingsregeling Oude Gracht 336 Utrecht - Vaartweg 30 Hilversum CAMERA Miilioenen worden verkwist aan ongezonde snoeperfl Geef het liever uit aan gezonde ruwe honing Neem alleen biologisch vol waardige ruwe honing van Bijensland de Koershof een film in kleuren een natuurlijk tonicim » ge zond voor het hele lichaam Voorjaarshoning ƒ 1,15 geu rige bloesemhoning ƒ 1.35 boekweithoning uitstekend bij zoutloos dieet ƒ 1.50 e.a soorten Per 2 % kg nog ca 20 % goedkoper Uitsluitend Zaterdagmarkt Cath.kade tot 18 uur O CA « n liet Bölsiöi-Thescer M Moskon ea bet Kuow-thuta 9 letSogtsê tam THANS IS DE TIJD AANGEBROKEN VOOK HET VERSTUREN VAN VW ST NICOLAAS PAKKETTEN naar het buitenland TVelke wü dan ook voor U door de jarenlange ervaring met de meeste zorg kunnen verzenden DELICATESSENHANDEL KLOKKE HOFLEVERANCIER Korte Jansstraat 4 Telefoon 10169 GALINA OELANOWA Fig«sk <;> Doedlosic ^» Serge)ew Tijtboekiitfl M Gotlicb BakiDOw Bet programma omval schies uit DE FONTEIN VAN BACHTSJlSARAI Choiftognflt Ztdiüow - *' "^ vr-J ^**^?:^ ' DE VLAM VAN PARIJS in ' " i Chofeogsafics Wsioonea HET ZWANENMEER CboreograÜAt ^ wjov ta Fedpt HiriSflti vmtn Strgéjtw iet de was in de altijd met Soda " itraks véél minder de was moet eerst goed al bijna klaar Soda uit het goed uit te wassen Daar - en bespaart U geld et Soda V DIjK's Groothandel is van 1 November af gevestigd ODIJKERWEG 26 ZEIST Telefoon voor alle afdelingen 5941 4 lijnen ANNE J OLTHOFF AUCTIONARIS - EXPERT - TAXATEUR GEVESTIGD 1916 ' s GRAVELANDSEWEG 102 - TELEFOON 7170-8033 HILVERSUM VEILT 0.0 ten verzoeke van de Erven Wijlen de WelEd.Geb Heer J VAN HULST gewoond hebbendeKoninginneweg 53 te Hilversum en uit diversKUNSTBEZIT 3 4 en 5 NOVEMBER 1954 op het buiten„WISSELOORD " aan de ' s-Gravelandseweg 102 te HILVERSUM o.a ten verzoeke van de Erven van Wijlen de WelEd,voor salon huis - eet - slaap - en herenkamer veleinteress klein meubelen ant kasten oude en rom.en mod SCHILDERIJEN Oosterse - Deventer - e.a tapijten en kleedjes ant en mod porselein ant en mod pendules klokken staand horloge ser viezen kristal koper bronzen tin schrijibureaux,schrijfmachine VLEUGELS HAMMER klavier,PIANO antieke en moderne kronen goud - en zil verwerken juwelen KODAK FILM - en PROJEC - TIE APPARAAT met bijbehoren arreslee tafelbiUjart et BEZICHTIGING ZATERDAG 30 OCTOBER a.s van 10 tot 17 uur ZONDAG 31 OCTOBER a.s van 10 tot 17 nar MAANDAG 1 NOVEMBER a.s van 10 tot 17 uur ^ DINSDAG Z NOV a.s GEEN KIJKDAG ^ GRATIS drie dagen 99999999?53 30 Oct.-2 Nov.-3 Nov SPORTKOUSEN ALLE SOORTEN ALLE MATEN SOKKEN ALLE SOORTEN ALLE MATEN 1 PAAR KOPEN 2e PAAR DE HELFT BETALEN uunficen A'damsestr.weg 16-18-20-22 t/o Herenweg — Utreclit W ROMP OPTIEK FOTO Noorderstr 13 ITeL 14126 bij de Noorderbrug Dtreeht STEEDS l^lHIEaWSI « IllK da ni ^ « M COWÜ W « leihllK Niet alléén deze modellen maar ook vele andere FLIRTATION-modellen verkrijgbaar bij Fa A SCHAPER Oude Gracht 322 Verkrijgbaar bij Fa A BASTIAANSE Onde Gracht 159 30 OCTOBER 19531954 30 OCTOBER 1953 1954 VORST JUBILEERT ONS JONGSTE FILIAAL AMSTERDAMSESTRAATWEG 215 UTRECHT Viert zijn eerste verjaardag In dit jaar kregen wij een groot aantal tevreden cliënten èr hij OM DEZE CLIENTENKRING NOG GROTER TE MAKEN STARTEN WIJ ZATERDAGMORGEN mei een ENORME JUBILEUMVERKOOP IN ONZE DRIE ZAKEN BiEJ £« 111,1 Enorme sortering ta WINTERJASSEN DEMI's NU reeds vanaf 35 - TWEEDJASSEN 29.50 enz Dames - en Herenregenjassen 29.50 39.50 49.50 Uitgebreide collectie HERENCOSTUUMS in de nieuwste dessins en kleuren 39.50 tot 129.50 Keuze uit DUIZENDEN PANTALONS in alle modekleuren CORDUROY PANTALONS en PLUSFOURS voor Heren en Jongens van n.i m.i.-l - »» 12.50 tot 24.50 LOPEN JASSEN en MANTELS i c,i.i,:.[.i«,i««.t.M 67.50 WOLLEN GABARDINE JASSEN « - 49.50 tot 87.50 enz enz LET OP DE JUISTE ADRESSEN KLEDINGMA6AZIJNEN VORST STEENWEG 9 - STEENWEG 28 - AMSTERDAMSESTRAATWEG 215 AANGESI.OTEN BU VOOKZORG l'.N VESTA 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 29 October 1954 - 62e Jaargang No 153 Pagina 18 Modieuze momentopnamen van de moderne vrouw en haar kinderen Ieder jaargetij heeft zijn eigen charme en de mode is daarvan het gracieuze bewijs De Galeries heeft de lens van haar mode * camera gericht op de wereld-centra der haute couture en nieuwe creaties geïntroduceerd Voor U de moderne vrouw En voor Uw kinderen heeft de Galeries die lang-gewenste werkelijk mooie en sterke kinderkleding weten „ vast te leggen ** waar U ze zo graag io ziet en waar zij zo veel plezier van hebben Schattig esklmopakle voor l-jarïge dames en heren zuiver wol met angora effect 4-delig m wie bleu 19 75 Ook zij haar swagger Déze is van prachtige double face met capuchon in vele tinten maten 55 t/m 100 maat 55 00 75 stiiging 1.50 per maat ****¦ Jongens-Sweater van Zwitsers geschoten pluche prachtig van kwaliteit en pasvorm Speciaal voor de knapen • de ritssluiting op de schouder voorkomt uit rekken van de halsboord leeftijd ± 5 tot 15 iaat in vele kleuren ± 3 laar C 95 stijging per 2 i aar 1 — **• Bij z'n sweater deze flanellen geruite ongensblouse in verschillende leuke dessins leeftijd 3—14 laar stijging 0.20 per | aar _^ 3 laar O 75 Dat staat hem leuk De „ Tweka"-broek met de vurig-gewenste smalle pijpen wollen tricot waarin een klein percentage katoen verwerkt is Daardoor extra sterk In marine en bruin leeftijd 2-7 laar R 75 10 75 Oi stiiging per maar tot 7 jaar lUi 2 laar Katoenen gabardine longensjatket moderne raglan mouwen 2 flinke steekzakken geheel met wit teddy gevoerd de kraag is van bruin teddy leeftijd 3-12 aar in taupe petrol en.RAF-blauw 3 jaar 17 50 stijging 1 — per maar ' • • Skibroek van sterke kwaliteit melton met 2 opge stikte zakken en tricotboord aan de pijp heerlijk warm ' brede elastieken band in de taille leeftijd 3-8 jaar in marine en bruin 3 jaar Rj 95 0,35 stijging per jaar **• Dit IS het!(U Z'tt al het stralende gezicht van Uw dochtertje Alleraardigst jurkje van zuiver wol met leuke Zv/itserse bandgarnering en 2 pompoenen in verschillende frisse kleuren maten 55 t/m 95 maat 55 1 A 25 stijging 0.7 5 per maat Origineel Sturka lacket van watetafsto tend Sturkaflex poplin met teddyvoering dank zij de modieuze V-lijn is dit jacket tegelijk zo sportief en elegant let U op de slanke heup door de speciale Sturka band in vele kleuren maten 38 t/m 46 Tegen kou en vocht is een Pantalon fuseay de vlotte sportieve pantalonmei nauwe pijpen vanwaterafstotend Engelse meitonde ideale bescherming Indiverse kleuren maten 34 t/m 46 Deze pantalon is ookverkrijgbaar in de normale pijpwijdte 1 R 75 Deze hyper moderne swagger van welliné-velours mag m ^ recht een creatie genoemd worden in ieiJer opzicht In de prachtige kleur - combinatie anthraciet-grijs met marengo maten 38 t/m 44 gy 59 Om 3 redenen is deze wevenit japon dubbele jersey zo bijzonder aantrek kelijk 1 de prachtige kwa liteit 2 de vlotte ottoman garnering 3 de perfecte coupe;in diverse modetinten maten 38 t/m 46 cy 59 p^p^p ^ SlÜSÜi ^^^ p p.p WRICH1 Hulstkamp WEET WAT DE WEVER WEEFT als vakbekwame winkelier geef ik U de volgende tip Een laken mag in de was niets verliezen Mevrouw 1 * * * * * * *** * * * * * * * CredletVercemg^S^^j^gO - 2e PB'JS * J « f fe'Nationale CredletVereen^mg^^^^OO contant oJ a '^ SP uituermg °» ' ^ *** * * * * * * „ Of U nu thuis wast of laat wassen een nieuw lakenmag in de was niets van zijn gewicht en volheid ver liezen Anders hebt U een kat in de zak gekocht Ik behoef U niet te vertellen Mevrouw dat alléén lakens zonder pap hun volle gewicht behouden p Daar zij geen pap bevatten kunt U zich bovendien bij de aanschaf zelf van de kwaliteit overtuigen if zij foutloos zijn en dicht geweven " Alweer een reden waarom de vakman CINDERELLA aanbeveelt CINDERELLA'S zijn foutloos en hebben geen papmasker nodig CINDERELLA'S behouden hun volle gewicht ¦ óók na de was Zij laten zich gcmakkdiik wassen en strijken en blijven steeds gaaf en gianzcnd Voorkom teleurstelling Koop CINDER l'^U.A her stof i^^^j ^ en vochtvrij verpakte kwaliteitslaken '¦^'' Neem de kleine moeite en verdien een grote som geld Vraag Uw Hulstkamp-leverancier om het gratis wedstrijdformulier HULSTKAMP ^ BLAUWMERK / 7 f ' De zuivere oude genever met de klinkende VÖ naam orr ZIJN uw opgaven " k Verzin een aardig onderschrift bij bovenstaande tekening * Speur de fouten op in het etiket dat op het wedstrijdformulier is afgebeeld Zend Uw oplossing vergezeld van de capsule van een literfles Hulstkamp Blauwmerk meteen in Haal dus vandaag nog Uw wedstrijdformulier Dit is nog eens een unieke kans om Uw spaarpot te spekken Uw antwoord wordt inge - wacht bij Hulstkamp te Rotterdam waar sinds ruim 175 jaar een traditie wordt looggehouden van vakbekwaamheid toe vrjding en verwerking van uitsluitend de illerbeste grondstoffen Proef de feest dranken bij uitnemendheid de Z O Genevers „ Zwarte Piet " en „ Roodmerk " of de Zuivere Oude Genever „ Blauwmerk " die aangepast aan de tijdsomstandigheden slechts f 7.25 per liter kost ZONDER PAP EN ZONDER FOUTEN ¦^¦ lê Verkrijgbaar bij de vakbekwame Winkelier ï;«ÏÏi&^Jiiii;iii^^S«« aren plezier < e duurwarV G HULST Optlelta Amsterd Straatweg 190 / Speelal » / aanbieding Ui V >' ZUIVER WOLLEN y WILTON KARPETTEN ' ' f»1 « albeelding In grote ver - « VBldenlieldvatiwafn'oP«"l'ch9 f daiilnt 11 Q 50 8B0»200 • ' l ' 100«A WOl MOQUETTE ' TAFELKLEDEN » n V9firi>(llenda traaio Perzisch » ^ dOTJInt Dn « ntastlsch rtiool » tafelkleed grol » m»jt t7Q « 140 « jz ^ 50 NU « oor «*"• ZWARE WOtiEN DEKENS lir mooi medallloh^pgtroon t perioont 8 |)» rioon « 21.90 26.90 li i U|l | iil l | lii H ii | iii | j i i H ii H li H i | lii | | H WAARDEBON 2ÖIVER WOtlOT SIAAPKAWERKIHEDJES h MaroVknm «« imditm ^ tah » 100 ¦ 50 14,23 Tegen overgav » vso ^ sn bos r20 X 60 t9J ^ Tegeit evargava yan deze bon Op mnoek Tan fabri kanten Js een enkel merk-artikel van deze reelame uitgesloten ^ DUIZENDEN DEDEN HET ¦ EN WAREN NIET MAL WANT ZIJ KOCHTEN HUN SPORTKLEDING bij USA American iall GKOOTSTE SORTERING In SPORTJACKS en REGENKLEDING Alléén bij ' t Oog val > op.Ti ¦'^;' s^^v ''^ Yj^f^i.-^-^t^'^r ROTTERDAM DSM UAkti UtRECMT VUSSmSEN ^ UTRECHT VOORSTRAAT 36-38 Voor Dames - Heren Kinder MONTT-COATS JACKETS gevoerd met teddy JOPPEKS gevoerd en ongevoerd LANGE PANTALONS TRAININGSPAKKEN Truien 1 Vesten WOLLEN Mutsen Wanten Sjaals Sportmag „ RECORD " Lange Eiisabethstraat 5 utrecht Telef K 3400—14951 Potterstraat 26 Utrecht Tel 25735 „ WONINGINRICHTING SERREE " Wij vragen op ons atelier enige keurige MUSJES em opgeleid te worden In bet grordynvak Aanmelden Oude Gracht 34 Utrecht Op DITCGEVERSKANTOOR zo spoedig mogelijk gevr fongste magazifnbedlende ^ lï — 17 Jaar Melden Maandag 1 November 1954 Eèmbrandtkade 35 Uw kinderen heeft Van Haren ZONDER FOUTEN prima icwaliteit baar bij me Winkelier de zuiver wollen vesten en pullovers zijn als ontworpen voor ons grillige kliowat Elegant van model flatteus in kleur ' n mode waar U zich aan hecht Leuk medeliaHa Ullant soe - peL In diverse kleuren 24-26 27-30 7.75 75 Een echt leuk laarsje Wol - « oerlng Extra warm • h bruin en rood 24-26 27-30 11.75 Afgebeeld „ Mantex " Iwin-set bestaande uH vest met bijpassende pullover belde met kimonomouw treft ü in tal van tinten • Pullover f2975 maten 40 46 Vest f3475 - * Uiterst solide tnollère Nieuwe rubber zool mei de langste levensduur In bruin leder 27 - 30 31-35 12.75 36-39 14.75 Filialen te Utrecht Steenweg 59 Vre - denburg 24 Amersfoort Langestr 1 6a Zeist Slotlaan ld Uw Modehuls 
aanbieding ^;^^^ U zie » ' t direct deze vlottesportieve sv/agger is speciaalontworpen voor de Junior Miss Een gezellig model inarraché met teddy gevoerdecapuchon en leuk vervwerkleknoopsgaten mei modernstiksel gegarneerd In leiblauw,grijs groen entichtmarine ¦ # CA Slechts K||DU 34 t/m 42 ^ U Wti 54^5 Royale modieuze swagger in een prachtige kwaliteit double lace Slechts in twee kleuren lichtgrijs afgezet met donker grijs of donkergrijs afgebiesd mei lichtgrijs ' n November voordeeltje 36 t/m 46 Mooie swagger van prima velours faconné Royaal model met ronde kraag en extra laag geplaatste steekzakken In de herfsttinten petrol wijn groen en grijs 4975 Een prestatie zonder weerga 36 t/m 48 Wat C&A met zijn nieuwe Wintercollectie presteert is door géén andere modezaak te evenaren Aldus een der grootste nationale dagbladen over onze Najaars-collcctie gnjs % 59 75 Aangesloten mantel met royale in banen verwerkte klokrok zeer aparte grote kraag fraai gemodeleerde ceintuur Dit model is van velours figure in de modekleuren petrol groen rood Bijzoader voordelig 36 l/m 44 que swagger m enkele bijzonde ' e kwaliteiten o.a velours » Oe volle royale bontkraag |' Indisch lam Dit model W ' zeer aparte mouwinzet 9 '' accentueerd door moderne stikse » en een wijde ballonmouw naii«sluitend om de pols O.a ' in m»'dern grijs oceaangroen en petrol lets héél bijzonders g ^ fk voor slechts UM ¦ 40 t/m 50 # Vl 

Kranten

Ga naar