Utrechts Nieuwsblad zaterdag 21 augustus 1954

Pagina M 0PIA6E 45000 ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1954 62ste JAAKG^ANG No 94 TencbGnt ' daselUIn UTRECHTSCH Telegram-adres Nieuwsblad fS'fS ' » „ r r v i ^ 7 » A M E H N Koemans G de Rhoter Telefoon 16 431 5 Ujnen Directie [^' ï^-f,'S -^•^•'^"'"'' Giro l'ii9m G.deRhoter NIEUWSBLAD Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de liefde N.V Ab.prijzen f 6.40 p kw 50 c p w DE ONTSNAPPINQ IN DEN HAAQ Een der mannen is weer aangehouden Nieuwe diefstal gepleegd Ministers in Brussel zoeken formule Men was op de rand van een échec BRUSSEL Zaterdagochtend De Brusselse conferentie over het Europese leger heeft gisteren een nieuwe wending genomen Nadat in de ochtend zitting was gebleken dat een accoord op basis van geven en nemen over de ganse linie der Franse voorstellen uitgesloten was heeft Voorzitter Spaak een voorstel gedaan dat nader hand door hem zelf en de Italiaan Piccioni gewijzigd werd en aangevuld Door dat plan hoopte de Belgische minister van nacht om half twee toen hij een geimproviseerde persconfe yentie hield het overleg van een impasse te kunnen redden „ We gaan naar Zuid-Viètnam om de 1 vrede te leven " is de spreuk die staat 1 geschreven op een spandoek in één der plaatsen dicht bij de scheidings lijn tussen Noord en Zuid Pres * Eisenhower over Europese defensie Anti-Britse betoging in Griekenland Onrust om Bus van de N.R.V in Duitsland verongelukt 2 Nederlandse passagiers ernstig gewond En daarbij iriijk voedzaam en jk aan vitaminen erngezond voedsel is Blue Band rachtig en rijk aan nneschijn-vitamine Blue Band is - owel ' s zomers als winters onmisbaar oor Uw kinderen laar ook voor Uw man en Uzelf ïnd natuurlijk m ^ Mi iw \ d -^ ii Franse Kamer moet beslissen De andere belangrijke gebeurte nis van gisteren is de verschijning geweest van Amerika op het toneel De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken John Foster Dul les heeft ïich met een telegram waarvan de inhoud niet bekend werd gericht tot Mendês-France die de Amerikaanse ambassadeur ' s-mlddags in audiëntie ontving Ook is de Amerikaanse vertegen woordiger bij de Europese gemeen schappen David Bruce plotsehng naar de Belgische hoofdstad over gekomen Over de aard van zijn be sprekingen is evenmin iets uitge lekt maar Spaak noemde zijn over komst vannacht „ een verblijdende gebeurtenis " Als een officiële be middelingspoging zou men zijn komst echter niet mogen omschrij ven Vanmorgen staken de experts de koppen opnieuw bij elkaar om het eind-coramuniqué voor te bereiden en tegen half drie zullen de minis ters weer bijeenkomen vermoede lijk voor hun laatste zitting Op het moment dat wij deze re gels telefoneren werd algemeen wel verwacht dat de conferentie in de loop van deze dag een einde zal kunnen vinden Gisterochtend kwamen de minis ters met hun negen naaste mede werkers dus weer in conclaaf bij een De bedoeling was toen met de moed der wanhoop alle circa 25 punten van de Franse voorstellen te bestuderen op zoek naar de on vindbare steen der wijzen Toen men gekomen was aan een der drie fundamentele kwesties het supra-nationale beginsel van het Europese leger merkte minister Beyen op dat hij er echt niets voor voelde van de B.D.G een soort ad ministratief bureau van de N.A.T.O te maken Die opmerking was vol doende om de ministers het laatste restje moed in da schoenen te doen De conferentie leek nu voor haar algemeen bankroet te staan Op dat beslissende moment wierp Spaak zijn genoemde voorstel ter tafel en gingen de ministers uiteen om dat llan xaei hun delegaties te bespre hen Minister J W Beyen scheen nog vol goede moed te zijn toen Kij gisteren ¦ te'Brussel in zijn - auto stapte Spaak stelde voor een keuze te maken tussen de Franse punten die niet en wel aanvaardbaar waren gebleken en die eerste aan een com missie toe te vertrouwen De ge bruikelijke procedure dus voor een internationale conferentie waarvan men de mislukking niet erkennen wil of kan Mendès-France bleek met die op lossing ' s middags echter niet ac eoord te kunnen gaan De conferentie van Brussel heeft nu eenmaal tot taak zo herinnerde hij de Franse regering te helpen de B.D.G door het Franse parlement te slepen en de Kamer zou door zo'n resultaat zeker weinig worden ge ïmponeerd Na een onderhoud tussen Mendès France en minister Beyen werd toen besloten een stap verder te gaan De Franse tekst werd nu in drie in plaats van in twee groepen verdeeld In de eerste categorie werden de punten opgenomen waarmede de conferentie accoord kan gaan Dit zijn uiteraard de minst ingrijpende kwes ties De tweede groep zou de proble men omvatten die van iets funda menteler karakter die als richtlijnen zullen worden geformuleerd van de ministerraad aan het toekomstige commissariaat van het Europese le ger En deze groep loopt dus al voor uit op de Franse ratificatie van het verdrag De derde afdeling tenslotte zou het voorwerp maken van een herzie ningsprocedure waartoe artikel 126 van het verdag de mogelijkheid opent en die procudure zou in wer king worden gezet direct na de rati - Vluchtelingenstroom naar West Duitsland Van 1 Januari 1953 tot 30 Juni 1954 zijn 424.000 Oostduitsers naar West-Duitsland gevlucht aldus een officiële mededeling te Bonn 220.000 van deze vluchtelingen waren jon ger dan 25 jaar Sedert de volkstelling van 1950 is de Westduitse bevolking met 1,3 millioen vluchtelingen uit het Oos ten toegenomen Veertig procent van de vluchtelingen na Januari 1953 is nog steeds ondergebracht in nood verblijven kampen en kazernes ficatie van de Franse en Italiaanse parlementen Het schijnt dat de klassificatie van de geschilpunten al een eind gevor derd is en zoals gezegd zullen de ministers vanmiddag de resultaten van de bemoeienissen van hun des kundigen hopelijk voor de laatste maal de revue kunnen laten passe ren Een algehele mislukking waardoor Frankrijk in een isolement zou zijn geplaatst dat ook voor de rest van „ klein-Europa " en de gehele Weste lijke wereld uiteraard de grootste ge varen zou hebben opgeleverd schijnt dus voor het moment vermeden te kunnen worden De grote vraag is slechts of dit ge vaar definitief wordt afgewend ver daagd of slechts wordt gecamou fleerd Het laatste woord heeft nog altijd het Franse parlement dat volgende week vermoedelijk dus van Mendès France toch het oorspronkelijke ver drag zal krijgen voorgelegd begeleid eventueel met een of meer nieuwe protocollen en een plechtige verkla ring waarin de vijf overige landen hun voornemens tot uitdrukking brengen Frankrijk verder tegemoet te treden Men zal op 2 September bü het einde van de Franse ratificatiedebat ten weten of hii zich daarbij al of niet verrekend heeft En dan zal men ook pas vast kunnen stellen of men achteraf de conferentie van Brussel geslaagd dan wel als mislukt zal kunnen beschuwen John Murphy terug naar Engeland De Engelse verstekeling John Murphy die eergisteren in de ha ven van IJmuiden van een Ameri kaans schip werd gehaald is van middag op transport gesteld naarzijn land John Murphy die in Huilwoont en 74 jaar oud is ging methet vrachtschip „ Trader " als.ver stekeling naar Amerika voorge vende dat hij zijn broer wilde be zoeken die hem had geschreven:„Als je me nog levend wil zien,moet je gauw zijn " Hij werd ech ter niet toegelaten en met hetzelfdeschip naar Europa teruggezonden.Zodoende kwam hij in IJmuidenaan ¦¦ ^ ¦ ¦- i '--~«->-".'^— ¦ Cyprus Naar schatting hebben te Athene gisteren 100.000 mensen gedemon streerd voor vereniging van Cyprus met Griekenland Er werd geroepen „ Weg met de Britten weg met de kannibalen " Bö de betogingen welke twee uur duurden gooiden de demonstranten ruiten in van trams en autobussen van de Britse vervoermaatschappij Er werd een aantal anti-Amerikaan se en pro-communistische pamfletten verspreid waarin o.m stond De Amerikanen moeten uit Griekenland worden gezet Later zijn groepen betogers slaags geraakt met de politie 67 personen zijn gewond onder wie 27 politiemannen Vijf politieagenten liepen zware verwondingen op Er werden 150 betogers aangehouden De politie trof krachtige maatregelen ter bescherming van de Britse am bassade De grote massa der betogers ging tenslotte rustig uiteen In alle Griekse steden is vandaaggevlagd en gedemonstreerd In Sa loniki demonstreerden ongeveer 100 000 personen Voor het Britse con sulaat deden zich schermutselingenmet de politie voor Met brandslan gen zlin de demonstranten verdre ven Hier werden 11 personen ge woed X Op Corfoe zijn de ruiten van het Britse consulaat en het Britse insti tuut ingegooid Te Volo werden pa pieren Amerikaanse vlaggen ver brand In de rest van Griekenland verliepen de demonstraties ordelijk De havenstad Famagusta op het omstreden eiland Cyprus kwam gis teravond in het donker te zitten toen een transformator naar ver luidt door sabotage werd vernield Het Griekse standpunt zoals dat aan de secretaris-generaal van de Ver Naties is uiteengezet is dat Cy prus een Grieks eiland is bewoond door Grieken die in overgrote meer derheid aansluiting bij Griekenland willen dat zij als het moederland be schouwen Griekenland wil een volksstemmmg onder toezicht van de V.N Het ver klaart dat het hier niet gaat om een anti-Britse zet maar juist om het be waren van de traditionele vriend schap met Engeland Griekenland zo wordt gezegd maakt geen aanspraak op de souvereiniteit over Cyprus maar eist de vrijheid voor de bevol king om zelf over haar toekomst te beslissen Aartsbisschop Makarios van Cyprus zond de aartsbisschop van Grieken land een telegram waarin hij ver klaarde met vertrouwen het optre den der Griekse regering te volgen Aartsbisschop Spiridon van Athene zei Wij hopen dat de roemrijke Churchill zijn politieke loopbaan zal besluiten met Cyprus de vrijheid te geven In kringen van de Ver Naties te New York wordt intussen de kwestie Deelneming van West-Duitsland is noodzakelijk „ Geen enkele maatregel voor dc ° verdediging van vrij Europa kan geheel doeltreffend zijn zonder Westduitse deelneming " aldus pre sident Esienhower in een gisteren gepubliceerd verslag aan het Ame rikaanse Congres over het Ameri kaanse program voor wederzijdse beveiliging voor het op 30 Jimi 1954 verlopen halfjaai ' Eisenhower zegt in het rapport dat de ED.G de beste oplossing voor het moeilijke probleem van de Westduitse deelneming is In het rapport wordt verder ge zegd dal het - genoemde halfjaar gekenmerkt W"rdt door „ belangrij tee winatpuntèji en tegenslagen " Cvprus als een van de moeilijkst op te ' lossen punten op de agenda van de Algemene Vergadering be schouwd In dit verband wordt gewe zen op het moeilijke parket waarin de landen welke met Griekenland en Engeland in de NATO zijn verbon den en die welke met Griekenland het Balkanverdrag hebben onderte kend zich straks zullen bevipden als hun oordeel over het geschil wordt gevraagd Terwijl Engeland naar verluidt stelt dat Cyprus met uitzondering van een korte periode 2000 jaar ge leden nooit deel van Griekenland heeft uitgemaakt gaat Griekenland er van uit dat tachtig procent van de bevolking van het eiland Grieks spreekt en zich als Grieken be schouwt Sir Piersoii Dixon de permanente Britse afgevaardigde bij de Ver Na ties heeft gisteren een verklaring uitgegeven waarin hij zich uitsprak tegen het Griekse plan om de toe komst van Cyprus door de V.N te laten bespreken Hij is van mening dat de V.N in deze niets te zeggen hebben Little Mo vraagt schadevergoeding Bü de rechtbank te San Diego is een eis tot schadevergoeding van 166,000 dollars ingediend door de Amerikaanse tenniskampioene Maureen Connolly Zo als bekend werd Mp-ureen op 20 Juli van haar paard geworpen toen een vracht wagen tegen haar op reed waarbij zij een hersenschudding inwendige ver wondingen en een beenbreuk opliep Vandaag viert Prinses Margaret van Engeland haar vier-en-twintigsti '> erjcmrdag en ter - ere daarvai kreeg de hojjoiograaj Cecil Bcattoji de opdracht een paar foto's uon deze charmante Engelse prinses te maken Een onconi'intionele foto van de ^ prinses Als tegenslagen worden genoemd het succes van de Viètminh in In do-China " ondanks de wapen - en materiaalzendingen door de Ver Staten " en het feit dat het EDG verdrag nog steeds niet in werking is Wat het laatstgenoemde punt betreft waren er aldus het rapport bemoedigende tekenen de bekrach tiging van het ¦ verdrag door Ne derland en West-Duitsland de po sitieve parlementaire maatregelen in België en Luxemburg en de op dracht van het bestuur van de Franse socialistische partij aan haar parlementsleden de E.D.G te steunen op straffe'van disciplinaire maatregelen De winstpunten zijn de gemeen schappelijke ondernemingen ter versterking van de militaire kracht en ter begunstiging van economi sche en sociale vooruitgang Volgens het rapport is van Octo ber 1949 tot 30 Juni 1954 militair materiaal ter waarde van 9,4 mil liard dollar geleverd Dit materiaal omvatte ondermeer 188,497 voertui - f en 34,733 gevechtswagens 34,802 aöonen 45.000.000 granaten 784 oorlogsschepen 5.911 vliegtuigen en ruim 2.000 000 individuele en automatische wapens In het aan Europa gewijde deel van het verslag verklaart president Eisenhower dat een bezetting van de grote technische en materiële hulpbronnen van Europa door de communisten de weegschaal van de hulpbronnen van de wereld ten gunste van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten zou doen omslaan De uitbreiding van de strijdkrachten van de NATO was in het eerste halfjaar van 1954 geleidelijk voort gezet Het zwakste deel van de NATO is de luchtmacht Nog is het plan om 5.000 moderne vliegtuigen ter beschikking te hebben niet verwe zenlijkt aldus president Eisenho wer Tegen het einde van 1954 zal 75 procent van de ontworpen vliegvel den klaar zijn Vijf tien'procent zal in noodgevallen te gebruiken zijn Een reisbus van de Ned Reis Ver eniging uit Roermond met 43 Neder landse inzittenden is Vrijdagavond op de grote autoweg Frankfort — ^ Keulen tussen de plaatsjes Idstein en Nie dernhausen van een 15 m hoge berm gereden aldus meldt United Press Hoewel de chauffeur erin slaagde de macht over het stuur te houden en de bus de vrü steile glooiing af stuurde werden toch twee vrouwe lijke passagiers ernstig gewond ter wül ' zes andere inzittenden lichte verwondingen opliepen Het ongeluk vond zijn oorzaak in het feit dat de chauffeur plotseling ¦ móest ' uitwijken voor een oplegger die van een truck was losgeraakt De zes lichtgewonden konden zich na een eerste hulp behandeling weer hij de overige leden van het gezelschap voegen maar een van de zwaarge wonde passagiers — volgens de be richten een zekere mevrouw Cohr uit Maastricht — moest naar het stede lijk ziekenhuis In Wiesbaden overge bracht worden Politiefunctionaris - Koningin en Prins naar Napels H.M de Koningin en ' Z.K.H de Prins der Nederlanden hebben zich heden vergezeld van de oudste twee Prinsessen per vliegtuig naar Na oels ' begeven Het ifoninklijk gezelschap zal zich te Napels inschepen aan boord van het Griekse vaartuig Agamemnon voor een vacantiereis van twaalf da gen door de Griekse wateren er ' angs de Griekse eilanden H.M df ¦ Koningin geeft hiermede zoals mer weet gevolg aan een uitnodiging welke het Griekse koningspaar haf " gericht tot de regerende vorsten van Europa en tot een aantal andere personen van koninklijke bloede Het Koninklijk gezelschap zal op 3 personen van koninklijken bloede De politie te Geleen heeft in de afgelopen nacht de 24-jarige J D aangehouden die j.l Dinsdag teza nen met C H S uit hef huis van bewaring te ' s-Gravenhage was ont snapt nadat zij zoals men wCiet een bewaker hadden neergeslagen C H S wist vannacht wederom te ontkomen In de afgelopen nacht omstreeks twee uur ontdekte een rijwielpa trouille van de politie op de Rijks weg Zuid te Geleen twee verdachte personen die beiden met een pak kleren onder de arm zich bij nade ring van de politie uit de voeten wil den maken Aangezien de poütie een en ander verdacht voorkwam achter volgden zij het tweetal dat zich on der het wegvluchten van zijn buit ontdeed De politie slaagde er in een der beide mannen aan te houden Het bleek dat het tweetal had ingebroken in een herenconfectiezaak aan de Rijksweg en daar vier complete he rencostuums had ontvreemd De ver dachten waren aan de achterzijde de woning binnengedrongen Zij hadden het buitengewoon gemakkelijk want de deur stond open De aangehouden verdachte bleek te zijn J D uit Den Haag Eerst gaf hij op Duitser te zijn maar na enige tijd viel hij door de mand en bekende enige dagen geleden in het huis van bewaring te Den Haag een bewaker te hebben neergeslagen waarna hij uit deze inrichting was ontvlucht De andere verdachte C H S uit Rotterdam die in zijn ge zelschap was vluchtte weg op een motorrijwiel dat het tweetal in Hoek van Holland gestolen had van een Luxemburgs echtpaar Het sig nalement van deze motor luidt merk BSA kenteken 9913 zwarte letters op een witte plaat benevens een nationaliteitsplaat L Luxem burg zwart frame groene tank en groene wielen Officieel Indonesië geen commentaar Van officiële Indonesische zijde heeft men Vrijdagavond verklaard geheel geen commentaar te hebben op de verklaring van Het Nederland se ministerie van Buitenlandse Za ken over Indonesië en de kwestie West-Irian „ Het zal wel niet de be doeling zijn dat wij hierover in de bat treden " zo zei men „ Wij wen sen goede en normale betrekkingen met Nederland te onderhouden Het lijkt ons niet nodig de Nederlandse verklaring uiteen te rafelen en er commentaar op te leveren " aldus werd van officiële zijde medege deeld Uitbreiding landbouwareaal in de Sovjet Unie Het centrale comité der Sovjet Russische communistische partij heeft een plan bekendgemaakt om het are aal in cultuur te brengen ' woeste gronden voor 1955 van dertien tot vijftien millioen h.a te verhogen Voor 1956 zal het areaal van 28 tot 30 millioen h.a worden verhoogd sen zeiden dat een van haar armen is geamputeerd Zij zou echter niet in levensgevaar verkeren De andere zwaargewonde ligt met een hersenschudding in het ziekenhuis in Idstein Zij maakt het naar omstandigheden redelijk wel De andere leden van het reisgezel schap konden later hun tocht voort zetten in een Duitse bus die ter be schikking werd gesteld De veronge lukte Nederlandse touringcar is weg gesleept De namen van de slachtoffers zijn door de medische autoriteiten niet vrijgegeven De Rijnlandbus die aan het Neder landse gezelschap ter beschikking is gesteld zal de passagiers naar Stutt gart brengen waar een Nederlandse touringcar op hen staat te wachten Met die bus zullen zij hun reis naar Oostenrijk kunnen voortzetten Koninklijke plezierboot ligt onder stoom Acht afstammelingen van de Bom'bons die eens over Napels « re geerden waren de eerste konink lijke gasten die gisteren te Napels aankwamen voor deelneming aan de tocht met de Agamemnon op uit nodiging van het Griekse konings paar De Spaanse koninklijke familie arriveerde met een particulier jacht dat was getooid met de vlaggen van Spanje en van het huis de Bourbon Een honderdtal gasten komt van daag in Napels aan onder wie Ko ningin Juliana en Prins Bernhard met de Prinsessen Beatrix en Irene en de Groothertogin van Luxem burg Koningin Juliana de Groot hertogin en de Koning van Grieken ' and zullen de enige regerende per ' oonlijkheden aan boord van de Èx-koning Ümberto van Italië ifie het verboden is in Italië voet aan land te zetten zal waarschijn lijk van het schip waarmede hij arriveert op de Agamemnon over stappen Het tweetal hield de laatste tijd verblijf in een hol te Sweijkhuysen Men vermoedt dat ze zich de laat ste dagen aan tal van inbraken in midden - en Zuid-Limburg hebben schuldig gemakt De politie zoekt ijverig naar de tv/eede verdachte Straaljager neergestort Vrijdagmiddag is bij het Friese dorp Tzum een Gloster Meteorstraal-jager van de Koninklijke Lucht macht neergestort De piloot de 22 jarige ongehuwde reserve sergeant-vlieger E Elshout uit Sliedreoht is om het leven gekomen Het toestel dat afkomstig was van de vliegbasis Soesterberg was met drie andere onderweg van de basis Leeuwarden naar Soesterberg Door een tot nu toe onbekende oorzaak viel het opeens uit de formatie weg Het stortte neer op een weiland brak in stukken en vloog in brand De plaats waar het toestel is neer gekomen ligt 4 kilometer ten Zuiden van Franeker De begrafenis van De Gasperi Het stoffelijk overschot van Al cide de Gasperi zal worden bijgezet in de basiliek van Sint Laurentius-buiten-de-muren De Paus heeft liiervoor als bisschop van Rome op verzoek van de ItaUaanse auto riteiten toestemming gegeven De kist van plexiglas in een om hulsel van kastanje-hout is gister avond — door duizenden bergbewo ners en toeristen gevolgd — naar het stadje Borg gebracht Zondag zal per trein de laatste reis naar Rome worden aanvaard Op alle grote stations zal de trein stoppen om de mensen gelegenheid te geven afscheid van de staats man te nemen Premier van Pakistan naar de V.S Het ' Witte Huis deelt mede dat de premier van Pakistan Mohammed AU in het begin van October op uit nodiging van president Eisenhower een bezoek aan de V.S zal brengen Tijdens zijn verbhjf van drie dagen te ' Washington zal hij met Amerikaanse autoriteiten spreken over „ algeme ne problemen van wederzijds belang " Oostelijke wind Het K.N.MX deelt mede Hoewel de algemene luehtdrukverdeling boven de Atlantische Oceaan en West Europa de laatste paar dagen een grote verandering onderging bleven toch enkele storingen het weer op vele plaatsen in ongunstige zin be - invloeden De laatste van een serie occaandepressics welke gevolgd werd door een machtig hogedrnkgebied kwam namelUk boven het Noordzeege bied tot stilstand TerwUl het hogedrukgebied op de oceaan zich verder naar Scandinavië uitbreid de begon deze depressie zich daarna langzaam naar het Zuiden te bewegen waarbü zich tegelUkertUd boven Zuid Frankrük een randstoring ontwikkel de Onder invloed van de oude depressie vielen gisteren ook in ons land nog enkele plaatselijke zware buien Zo meldde het vliegveld Leeuwarden Vrü dagavond 33 millimeter regen Het storingsgebied boven Zuid-FrankrUk dat zich naar ïiet Alpengebied uit breidde veroorzaakte vooral in de Khonevallei zeer zware regenval Op sommige plaatsen werd in 24 uur on geveer 70 millimeter afgetapt Wolkensehermen samenhangende met dit storingsgebied breidden zich t«de lUk ook tot over het Zuidoosten van ons land uit regen werd tot Zaterdag morgen 8 uur niet gemeld Wel viel in België en West Duitsland tot dicht bö onze grens enige regen Voor het eerst sinds geruime tUd is thans boven het Noordzeegebied in onze omgeving een toestand ontstaan waarbü enkele dagen achtereen win den uit Oostelijke richtingen verwacht kunnen worden De opbouw van de lucht welke over ons land stroomt is echter nog steeds zodanig dat na ver warming tot iets meer dan 20 graden vorming van verspreide buien moge lük is r "\ Oostelijke wind WEERSVERWACHTING van het SNMI geldig tot Zondagavond Veranderlijke bewolking met enkele verspreid optredende buien Zwakke tot matige wind tussen Oost en Noord-Oost Wei nig verandering in temperatuur ZOK EN MAAN Zondag Zon op 5.33 Zononder 19.S2 Maan op i3.33 Maan onder 16.14 ' Maandag Zon op 5.35 Zon onder 19.50 Maan op 00.00 Maan onder 17.07 Europees weerrapport 1 Zaterdag 7 uur v.m 1 Station Weer Wind temp gisteren 20 gr C Stookh haUbew NNO 1 Oslo half bew Stil 21gr C j Kopenh onbew ONO 16 gr C 1 A'dam mist Stil 18 gr C Londen mist Stil 17 gr C Luxmb geh bew Stil 17 gr C Parijs onbew ZZW 19 gr C Bordx zw bew Stil 15 gr C Grenob onweer ZW 27 gr C ~ Iice zw bew ZZW 24 gr C lenève regen NNO 80 gr C ïürich regenbu ZO 21gr.C ' jocarn regen stil 20gr.C terlijn regen ONO 20 gr C ' rankf regen NO 21 gr C lunch nevel Stil 21gr C Venen licht bew NO 27 gr C nnsbr half bew W 25 gr C Rome onbew - Stil 30>!r.C Ajacoio zw bew ONO Slgr.C Mallorc.zw bew Sta ^ /^ 
UTRBCHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang No 94 DE SCHATTEN VAN PERU Prins Bemhard opent expositie Bij de Catharijnesingel te Utrecht zijn de werkzaamheden begonnen voor de bouw van een tunnel ten be hoeve van de Pegus-verwarmin foto U N zonder gaslevering te stagneren De tunnel biedt plaats aan vier leidin gen zodat bij verdere uitbreiding van het PEGÜS net gezien de snelle groei van het PEGUS verwarmings-bedrijf t.z.t er nog twee leidingen een plaatsje in kunnen vinden Ook de PEGUS houdt dus rekening met de uitbreiding en groei van de stad Utrecht Het ligt in de bedoe ling dat ongeveer medio December de verbinding tot stand zal zijn ge komen Tevoren moet de aansluiting met het bestaande net reeds tot stand zijn gebracht omdat wanneer in het stookseizoen de leiding in bedrijf is deze moeilijk kan worden onderbro ken Hiertoe wordt in het Willemsplant soen een verdeelkelder gebouwd Illuster gezelschap hijeen in Utrechts Centraal Museum HULDIQINQ 80JARIQE Dr SCHOUTEN U werkt zolang het dag is " WATERHOOGTEN WEBBDSllTIg Bovenkant sluis 45 cm - f - NAP Benedenkant sluis 26 cm — NAP was 4 cm ZATBRDAS BUURTVBR ZWARTBWATER EN OMSTR 14 uur Opening Jub feest ¦ week 20,30 uur vertrek lampion optocht J V d DOBMSTR Buurtver Odika 19 uur feestavond J S DE RIJKSTR Buurtver Animo 20 uur feestavond.JASMIJNSTRAAT Buurtver Irene 20 uur feestavond NICOLAIKBRK 19,30 uur orgelveêpèr JANSKERK 21 uur Avondgebed SCHOUWBURG 20 u - Cees de Langé's Revue Door ' t aolle heen " TrVOLI 20 uur Oost Priesterhulp - actie propaganda-avond ZONDAÖ HOTEL NOORD BRABAND 11 uur Alg Verg Scheidsrechtersver CAFB PABKZICHT 8,30—10,30 uur vertrek jub.tocht Natura JOHANNAPOLDBR 14 uur Windhon - hondenrennen SCHOUWBURG 20 u Cees de tange's revue „ Door ' t dolle heen " MAANDAG HTGIBNISCH LAB Cathartinesingel 59 11 uur opening Intern conferentie leraren aardrijkskunde JASMIJNSTRAAT 20 uur Buurtver Irene concert en prijsuitreiking BUURTVBR ZWARTBWATER jubl - leumfeestweek verlichting en muziek van de Veermannen BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,80 18.45 en 21 uur Zondag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Sadko aJ CITY ' t Zit in de lucM met George Formby a.l OLYMPIA van Vrüdag t.m Zondag Calamity Jane a.l van Maandag t.m Donderdag Handlangers der Duister nis 14 jr PALACE Baracuda de Boekanier 14 jr Vrtld t.m Zond 18,45 en 21 uur Maand t.m Donderd 20 uur REMBRANDT De vrolijke Desperado's 14 jaar SCALA Getrouwd met de band a.l VREEBURG Puntje en Anton a.l FiLMAC Actualiteiten Vröd t.m Zond 10—18,30 uur en Maand t.m Donderd 10-19,45 uur a.l SPOÖEBIO 8—23 UUT Actualiteiten a.l Corps Diplomatique toonde zeer grote ' belangstelling Van een verslaggever Onder grote belangstelling is gisteravond in de „ Kapel " van het Centraal Museum te Utrecht de tentoonstelling — De schatten van Peru — door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bemhard geopend De Prins toonde bij de rondgang over de tentoonstelling grote belangstelling te hebben voor hetgeen Zuid - Amerika aan antieke kunstschatten bood Naflat om acht « ur de Prins door burgemeester De Eanitz was binnen geleid en op zeer hartelijke wijze de hoge gasten waaronder vele oude be kenden van de Prins had begroet sprak de directrice mej dr M Elisa beth Houtzager een rede uit die tege lijk welkomst en dankwoord was en tevens een inleiding inhield over het ontstaan van deze tentoonstelling Zij begroette Z.K.H de minister van buitenlandse zaken de Commis saris der Koningin de burgemeester van Utrecht en de Oud-commissaris De leden van het Corps Diplomatique waaronder in het bijzonder de ge zant van Peru Z Exc Humberto Fer nandez-Davila sprak zij toe in het Frans Zij zeide o.a gaarne te hebben wil ier medewerken al is het museum dan in hoofdzaak Europees aan de tot standkoming van een expositie van Peruaanse kunstvoorwerpen Te vens was dit voor haar de gelegen heid zich nog eens te verdiepen in de rijke geschiedenis van de Indianen waarvan wij in onze jeugd zo veel lazen al waren dat dan ver nageko men verwanten Ik dacht bij het woord Peru dadelijk aan het rijk der Inca's dat verwonderlijke land van onmetelijk rijke heersers aldus mej dr Houtzager Ze herinnerde er in dit verband nog eens aan dat het bij het Universiteits lustrum in 1932 in de bedoeling gelegen heeft een Inca maskerade te houden Woorden van dank sprak zij tot Z.H.K Prins Bemhard die het ere voorzitterschap van deze tentoonstel ling op zich wilde nemen en haar nu zou openen Ze was de Peruaanse ge zant dankbaar voor zijn medewer king evenals mevr van Giffen Duy-vis Prof van Dam Prof Konings berger naaste en allernaaste mede werkers „ Indien U allen die hier aanwezig zijt bij het bezichtigen van deze tentoonstelling slechts met een gedeelte van het enthousiasme ver vuld zult worden dat mijn medewer kers en mij ervoor bezielt dan zullen wij haar zeker als geslaagd kunnen beschouwen " zo besloot mej dr Houtzager haar rede Na de rede van mej dr Houtzager gaf mevrouw G E G van Gilfen Duyvis de aanwezigen met een hel der betoog een inzicht in de histori sche achtergrond van de voorwerpen die deel uitmaken van de expositie Zij memoreerde de rijkdom der cul turen die gegroeid waren tussen Equador en Z.-Chili en liet de aan wezigen kennismaken met de drijf veren die aanleiding geweest zijn tot het scheppen van voorwerpen zoals die te zien zijn Zij sprak de hoop uit dat men zich zal willen verplaatsen in deze oude wereld en zo de sym bolen ervan zal willen verstaan Hierna betrad Z.K.H Prins Bem hard het spreekgestoelte om de offi ciële opening te verrichten Bijzonder gaarne aldus de Prins heb ik de uitnodiging aanvaard om deze tentoonstelling te openen Hü verklaarde niet alleen open oog ge had te hebben voor het economisch aspect van Z.-Amerika Ook het cul turele aspect had immer zijn warme belangstelling en daarom verheugde hem het initiatief van het jonge Spaanse Instituut om tot een derge lijke expositie te geraken De Prins geloofde dat de tentoonstelling voor velen een openbaring zou zyn en sprak zijn waardering uit voor het inoeiiyke werk dat door mevrouw van Glffen Duj^is Is verzet Mej dr Houtzager complimenteerde hy met de voorbeeldige presentatie van de tentoonstelling en het waardige on derdak dat zq die geboden had Hü dankte allen die iets tot de tentoon stelling badden bijgedragen Hij roemde de grote zorg en toewijding aan alles besteed en hoopte dat de expositie grote belangstelling uit bin nen en buitenland zal mogen trek ken Tot de gezant van Peru richtte de Prins zich in het Spaans Hij dankte Z Exc voor zijn aanwezigheid en zeide dat het hem ongetwijfeld ver heugen zou een zo grote belangstel ling voor Z.-Amerika in Nederland aan te treffen „ Admirdbele " De heer Fernandez-Davila felici teerde mej dr Houtzager en mevr van Giffen Duyvis met deze „ admi rabele " expositie Na dit officiële gedeelte begaven alle aanwezigen zich naar de ten toonstelling waar de Prins zich op deskundige wUze door mevr van Giffen liet voorlichten Hij was voort durend in gezelschap van de Peru aanse gezant en burgemeester de Eanitz Hij mengde zich op onge dwongen wijze onder de andere aan wezigen onder wie wij o.a opmerk ten de ambassadeurs van India en Spanje de gezanten en zaakgelastig den van bijna alle Z.-Amerikaanse staten hoge vertegenwoordigers van Duitsland België Oostenrijk en Hon garije Voorts waren aanwezig Z Exc mr J M A H Luns de heer N E Rost Onnes Prof Dr van Dam de oud-leraar Spaans van de Prins Dr J de Lange Mr Derks Mr W F Barn Eoël Prof Dr Obbink namens de Academische Senaat Mr J des Tombes en Jkvr de Jonge oud direc trice van het Centraal Museum Voor het Museum stond een grote menigte geschaard om het af - en aan rijden van de wagens der hoge gasten en de aankomst en het vertrek van Z.K.H gade te slaan Het verkeer in de Korte Nieuwstraat werd tijdens deze verwarrende drukte op voor beeldige wijze door de verkeerspoli tie geregeld Buiten de waard gerekend De 18-jarige H H uit Woerden verkering heeft met de 22-jarige mej C de G vervoegde zich gisteren omstreeks het middaguur aan het politiebureau Tolsteeg voor bemid deling teneinde de kleren van zijn meisje te verkrijgen die door haar ouders niet aan hem wensten te wor den meegegeven De agent die H te woord stond kwam tijdens het gesprek tot de voor H onaangename ontdekking dat hij wegens diefstal te Alphen a.d Rijn gesignaleerd stond in het z.g Opsporingsregister Dit gesprek met de politie had voor hem dus minder prettige gevolgen want H werd in de kraag gegrepen en ter beschikking gesteld van de politie te Alphen a.d Rijn die nog wel een appeltje te schillen zal heb ben met deze jongeman die natuur lijk in de veronderstelling verkeer de dat de Utrechtse politie niet op de hoogte was van zijn antecedenten HOOFDAKTE-EXAMENS Geslaagd voor het hoofdakte-examen A en B de heren D Boer Kaberik K P van den Hoek Ameide H van der Horst Leersum W J de Valk Norder Z H en P de Jong Biltho ven HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE TE GRONINGEN ^ BENOEMD Bij K.B.^is met ingang van 1 Sep tember a.s benoemd tot hoofdcom missaris van gemeentepolitie te Gro ningen de heer J J Haije met ge lijktijdige toekenning van eervol ont slag als commissaris van gemeente politie te Amsterdam MEDISCHE DIENST UTRECHT-NOORD De medische dienst in Utrecht Noord wordt Zaterdagmiddag en Zondag waargenomen door Dr J Vinkenborg Prins Bernhardl&an 20 telefoon 17885 Apotheek Dr J D v d Graaff,Amsterdamsestraatweg 456 L tele foon 14194 — Een jonge Inheemse vrouw in een woonkamp nabij Pietersburg Trans vaal heeft het leven geschonken aan een vierüng — haar eerste kinderen De moeder die bij de bevalling door een andere inheemse vrouw werd bij gestaan was enige uren later al weer op de been Moeder en kinderen ma ken het goed Z.K.H Prins Bemhard midden in gezelschap van Mej Dr Houtzager directrice van het Centr Museum links en Mevr ra » Giüen-Duyvis rechts vol bewondering voor de prachtige „ Schatten van Peru " foto U N Middelpunt bij reünie van oud - Chr H.B.S/ers Van onze verslaggeefster Dr S L Schouten oud-dlrecteur der Chr H.B.S - die vandaag 80 jaar is geworden - heeft gisteravond en kele uren in een grote kring van oud leerlingen der Chr H.B.S vertoefd Er werden enkele hartelijke spee ches afgestoken in de gymnastieklo kaal van de Chr H.B.S waar deze bijeenkomst plaats had Dr J Sikkel sprak namens de oud leerlingen waarvoor dr Schouten zoals hij zeide steeds als een vader is geweest Maar een „ geesteskind " van dr Schouten de micromanipula tor kon niet meekomen Die staat in het laboratorium Want dit kind had geen jurk om aan te trekken Er bestaat n.l slechts een Nederlandse handleiding en een „ altmodische " Duitse Deze kleedjes zijn haar niet waardig Daarom'bood dr Sikkel na mens de oud-leerlingen aan dr Schou ten een enveloppe aan ter financie ring van de Engelse uitgave van dit werk waaraan dr Schouten op het ogenblik bezig is Hierbij overhandigde dr Sikkel een album met namen van de oud-leer lingen een bloemstuk en tevens een boekwerk over de schoonheid van ons land Namens het bestuur van de school sprak prof J Severijn voorzitter van het bestuur „ De vorige spreker heeft uw een voud al geroemd " zo zeide prof Se verijn „ Maar achter die eenvoudige man steekt een man van betekenis " Spr sloot zijn rede met de wens „ Dat de Heere God U nog tot in leng te van jaren bewaren mag voor U en Uw werk " De oud-leraar dr J G Imhof voer de het woord namens de leraren de amanuensis en de concierge In een korte bewogen toespraak herinner de hij er o.m aan dat dr Schouten directeur van de school werd die ge vestigd was in het huis waarin deze zijn kinderjaren had doorgebracht „ V heeft gewerkt zolang als het dag was en XS werkt zolang als het dag is Want nog altijd gaat U door " Dr Imhof wees erop dat dr Schou ten ondanks zijn hoge leeftijd be slist niet eenzaam is „ Wij zullen ü nooit vergeten " zo zeide deze oud scheikundeleraar „ Wij hebben altijd in U gezien een zeer vriendelijke directeur U zag tégen het eindexa - Intern transport op de Jaarbeurs Op de komende Jaarbeurs die van 7 tot en met 16 Septenibér a.s wordt gehouden zal zoals bekend bijzon dere aandacht worden besteed aan het interne transport alsmede de aansluiting tussen intern en extern transport alsmede de aansluiting tussen intern en extern transport De jaarlijkse interne transportde monstraties op de ruim 1200 m2 gro te bedrijfsvloer gelegen op het ter rein Croeselaan geven beelden van de aanvoer met vrachtauto's de ont vangst van de goederen in het ma gazijn de productie-afdeling de ex peditie en de afvoer in de wagons Meer dan ooit tevoren is de door stroming van de goederen door het bedrijf zichtbaar gemaakt Door de samenwerking tussen de fabrikanten en importeurs van interne transport middelen met de E.V.O de Ned Spoorwegen en Van Gend en Loos is bereikt dat een grote sortering transportmiddelen gedemonstreerd wordt in omstandigheden die ge heel aan de practijk zijn aangepast Door de E.V.O wordt voor een toelichting op de transportsystemen zorggedragen Dagelijks wordt er een lezing ge houden over bepaalde facetten van het interne transport Zowel ' s morgens als ' s middags worden intern transportfilms ge draaid EERSTE LUSTRUM REISCLULB „ ONDER ONS " In de afgelopen week werd de jaarvergadering gehouden van de Eeisclub „ Onder Ons " Na afhande ling van diverse punten werd een nieuw bestuur gekozen dat als volgt is samengesteld G A M Poot voor zitter J V d Brink secretaris-pen ningmeester A Floor reisleider Het eerste lustrum zal worden ge vierd op Zaterdagavond 4 September in Café Tramzicht aan de Amster damsestraatweg Daar zullen o.m optreden de Clown Doppie de Bili zo's enz die een cabaret program-ma zullen verzorgen Na afloop ge zellig samenzijn RECTIFICATIE Het feestje van het echtpaar C Berger—v d Brint zal niet van avond doch volgende week Zater dagavond gehouden worden I » de gymnastiekzaal der Chr H.B.S aan de Nieuwe Gracht te Utrecht werd gisteravond dr S L Schouten oud-directeur dezer school door schoolbestuur oudleraren oudieer ^ lingen en het personeel der school gehuldigd naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag Op de foto dr J Sikkel links overhandigt dr S h Schouten rechts een album met de namen der oudleerlingen In het mid den prof J Severijn voorzitter van het schoolbestuur ¦ foto U N men op Als er 25 eindexamen moes ten doen dan zag U er liever 26 sla gen dan 25 " aldus dr Imhof Namens de leraren de amanuensis en de concierge bood hij dr Schouten een Algemene Encyclopaedic van de Bijbel en de nieuwe Bijbelvertaling aan Tenslotte sprak dr Schouten zelf Hij was getroffen door de grote op komst „ Wanneer iemand vertrekt ligt het voor de hand dat men hem feestelijk uitgeleide doet Maar een mens is gauw vergeten En dat U in zo'n grote getale opgekomen bent maakt mij haast beschaamd " aldus dr Schouten Het geluk van de leerlingen en mijn lessen hadden de liefde van mijn hart zo verklaarde dr Schouten Hij bracht naar voren dat zo af en toe het werk op het laboratorium met het werk op de school in conflict dreigde te komen Als Christenmens vraagt men zich af heb ik mijn plicht gedaan Dan moet ik antwoor den ik ben in heel veel tekort ge schoten Maar de liefde tot het werk op de school was er En ik vind troost inhet woord van Petrus „ De liefde zal veel zonden bedekken " zo besloot hij Hierna verliet men niet het ge bouw Dr Schouten bleef nog lang het middelpunt van een genoeglijke reünie APOTHEKEN In de week van heden 18 uur tot 28 Augustus hebben de volgende weken Zondag avond - en nacht dienst Slis Nachtegaalstr 67 Wit teboon Voorstr 6 v d Bergh W V Noortstr 82 Koert Kanaalstraat 194 Dr v d Graaff Amst.str.weg 456 en Boswijk Twijnstraat 28 MEDISCHE DIENST Voor Zondagsdienst Utrechtse art sen'Dikterscentrale tel 28000 NIEUWE BEIEVENBUS Er is een nieuwe brievenbus ge plaatst in de Prof H Bavinckstraat ten behoeve van de bewoners van de nieuwe straten aan het eind van de Prins Bernhardlaan te Zuilen VOOR DE PEQUS-VERWARMINQ Een tunnel onder de Catharijnesingel Bouw in twee gedeelten Opmerkzame voorbijgangers zullen hebben gezien dat aan de „ overkant " van de Catharijnesingel weer een bouwwerk van enige importantie is aangevangen Het betreft hier echter niet een brug over de Singel als en kelen misschien gemeend zullen heb ben maar een tunnel onder de Sin gel door In verband met de uit breidingsmogelijkheden en de toe nemende vraag naar PEGUS verwar-ming is het noodzakelijk geworden dat een nieuwe aan - en afvoerleiding aan een reeds bestaande wordt toe gevoegd Deze leidingen zullen de Singel kruisen in een betonnen tun nel van inwendig ongeveer 2 meter hoogte en 2.20 m breed De ondergrondse doorgang loopt van de Catharijnesingel naar het Geertebolwerk De tunnel wordt in twee gedeelten gebouwd Eerst wordt de helft van de „ stadsbuitengracht " aan de kant van het Willemsplant soen droc%gelegd en in de droogge vallen bouwput het eerste gedeelte gebouwd De kopwand van de bouw put wordt dubbel uitgevoerd zodat wanneer de werkzaamheden in de andere helft van de gracht aanvan gen het middengedeelte droog blijft en de beide tunnelhelften gemakke lijk aan elkaar gevoegd kunnen wor den Kikvorsmannen Wanneer de tunnel gereed zal zijn wordt de damwand verwijderd en zullen kikvorsmannen de in de beton gestort^.stalen damwand onder water afsnij'déri De bodem bevindt zich dan 6 meter en de bovenkant 2.-7G m onder de waterspiegel De scheep vaart zal doordat meri in twee etap pes werkt geen hinder van de werk zaamheden ondervinden Naast de bouwput zal een voldoende brede en diepe vaargeul worden gebaggerd Ter wille van het stadsschoen zijn de tunneleinden geheel in de taluds weggewerkt De zware gasleiding aan de zijde van de Catharijnesingel wordt tijdelijk onderbroken Dit kan Twee eenvoudige houten deuren vormen thans de entree van onze zaak Er vóór wordt hard ge werkt aan de nieuwe éta lages Er achter wordt niet min der hard gewerkt om voor U het ongerief dat een verbouwing altijd met zich brengt tot het uiter ste te beperken Laat V door het min ot meer rommelige aanzien van buiten niet weerhou den bij ons binnen te stappen Binnen vindt U alles zo als U dat van ons gewend bent De zeer grote keuze in waardevolle huishouden lijke apparaten deskun dige voorlichting en de prettige bediening blijven gewaarborgd kortom de bekende Schuurman service is ook nu geheel tot uw dienst en bovendien — als een service apart — de „ Schuurman-Crediet-Service " voor al onze ar tikelen ^ Radio televisie gramo ^ foons gramotoonplaten rijwielen bromfietsen electrische wasmachines koelkasten gascomtoren en - fornuizen electr naai machines droogscheerap paraten strijkijzers electr klokken en niet te ver geten haarden en kachels SCHUURMAN de zaak met de grootste keuze houdt ü volledig op de hoogte Advertentie UTRECHT — Geboren Adri aan H z v H Rijk en J M Tuk ker Anthoniedijk 25 Alfred W P J z V J C Franken en P van Arnhem Bakh v d Brinkstraat 24bis Helena G d v J van Klave ren en A M Geijtenbeek De Bilt Antonius J M z v A R M Schoii ten en A M Neggers Griftkade 13bis Robert z v W A Hoep en H V d Kreeft Pretoria Z.-A Martina H M d v M Veerkamp en J P Schouten K ter Laanstraat 311 Elisabeth d v C v Sonsbeek en M de Nijs v Lennepstraat 4bis Ferdinand P z v R Kelly en P Bootsma Marconistraat 45 Johan nes W z V H Schreiber en H A Lankers v d Pekstraat 1 Arnold J P z v H J J M Verlegh en W H E Knijpers Stadhouderslaan 91 Getrouwd M van der Meijden Amersfoort Pr Frederiklaan 44 en H J Riddering Leidseweg 82 J R Achterberg Huygensstr 35bis en S P van Gend Fregatstr 3 E B H Beltman en G Oskam Het Bildt B Geijtenbeek Griftstr 78 en M H B van Stralen A H G Fokkerstr 51 Overleden August Jacobs geh met F M London 68 j Bilt straat 122bis Brandina W Geijten beek geh met L van Dijk 63 j Burg V Tuyllkade 13 Egbert de Herder geh met J Hurstjes 66 j Nijverlaan 27 Driebergen-Rijsenburg Johannes J H Nijs 10 j Zonstraat 18 Driebergen-Rijsenburg Geertrui H Dost geh met D J Kruijthof 27 j Coornhertstraat 4 GEVONDEN VOORWERPEN Zwarte Parkervulpen gev GEVU-geb bazarbroclie kerkboekje autokruk padvindei'sriem scheeretui enige sleu tels grijze regenjas alunox armband rood ¦ kindertasje muntbiljet è f 1 — beursje inh ƒ 0.65 3-wiélertje fckHHpmm OUDE CHACHT leo UTRECHT Gem Bussen t.m 17 Aug ' 54 Zak kam parapluie oorbel bazarbroohe özerzaagje zonnebril led tas shawl elntuur zakmesje herenring potlood alpino regenhoed flesje medicijnen 4 X handschoenen 7 x sleutels V Inlichtingen aan Bureau Paardenveldop werkdagen van 13 tot 18 uur Niet iper telefoon ' Pagina S TrrTTTTTPrpr m - OP oe 6eRsrKo«eNoeJAAR'5eüi itiuBM - DeMow jreATiÊs ouee „ NTC'BJV öoepeR-ÊNueRvoeR PLAATS Vl NCgN -- e * OP PE - VO0KJflflK.B6tli;S KO«5W „ Te)CTieL,MflN(FKTA'nes".HoPE(.oK«io • OOK © NDeuWEENS DSOANS PER 7 - 5lMgRS.<;eTS VOORCTADSOMTSPANNIWgH ~~" ëïSwHST EN ONS flOSR CJ/WRBaa(öTERSCHec.JVA «» DISSEL ujBte„i:eeiTeL'jK urrgeuuiQ " 8UTwll.M6LMtNA?AfW WOR06N„VeRHOOO0e sroEPEAN!ieN''AANseBE«cHT.vMeesr&6 - WAABSCHUWO tlEDEN-„reiMO HOKFMITI * leeHimoeiSNBe prof ¦ ZSA - TS2aM - ËENHeRNIÊUWOeiNTSRPRetRTievAN SMAKESPeAr^e's eAücoNSceue voRMoe HerenOeXAMBN V D-BOUWVAKAFD-VO A MBACHTSCHOOi DR.SCHOUTEN GROOT-OTRjeeHTS MSmCEZmUS mCR.OBSN-$FEUi:J>Eej UTRECHTSd Ker i Qodsq in „ Godsdi gordijn i De Secreta Verenigde K sjkoeld heeft aan de Asseij reldraad vai ston onder 1 dat ondanks aard en ver de Kerken Naties één ben De Ee enigde Natie aan schouder aan het strev sen van goed op aarde te b geloof of erei De Verenigde marskjoeld diei ben voor alle i ten welke in tegenwoordigd Naties staan buiten alle conj de organisatie J het vertrouweiv de organisatie ratle in hetgeer groepen der w « De sleutelwot semblée van < Kerken zijn „ g woorden zoude verandering als enigde Naties Ii De V.N dienc door het geloof en de waarde ^ als gelijken gel dienen dit geloc Zij moeten de versterken tem mogelijkheid te heid een vol Ie op te komen v < waarheidslieven zouden de Kerl rol kunnen spe ding van het nationale polit rechtstreeks ee spelen of politi invloeden aldus raal Zuid'Amerii De Methodist Argentinië Ur Santé Uberto B dagmorgen de Kerk ervan bes eeuwen lang ee ren gordijn " r Zuidamerikaans hebben neergeli De E.K Kerk dat in Peru Paraguay en C maatregelen zijl dere godsdienj voegde hieraan „ niet aarzelde h dat het doel de In Argentinië de beperkingen diensten verzac heid " heerste i Bolivië Brazil Amerika Hij zeide Italii De beko Bel De Stadssch * cantierust van • aanmerking ge lijk bezet met i Canto die wa Ihadden zich in van een Zuideli hemel te koeste keUjkheid dan ' wereld van hai pende klanken wel niet gevuld en klagende cel tan pruiken en laten grootschi vervangen dooi eenvoudige sa onze sehouwbur wat acoustiek t tóch ondanks si rata wist de ba na een weinig 1 De zware rei dagen in Enge op bepaalde i schade aangerie in de Midlands mer sinds vijfti de boeren het hoop tenminste kunnen redden de bonenoogst 1 In Derbyshir der water Tah tn hun wonir weg tussen Loi over een afsta byna een mete meta — De coraiK de regering i hebben een ui voor de bouw v ken en boerde twee jaar beto o.a van plan i wen I o.a van plan 4 Lu 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang Nó 94 ^ Pag 3 LOGBOEK DER WETENSCHAP WERELDRAAD VAN KERKEN Kerken en V*N * hebben streven naar vrede gemeen Qodsdienstvrijheid onderdrukt in Columbia en China in Kosmos Augustus 1954 treffen wij een beschrijving van Ferckel aan over zijn gewaarwordingen met hek senzalf Wij wanen ons bi ' het lezen hiervan zo waar in de duistere mid deleeuwen temidden van allerlei dan sende heksen In bijna alle overgele verde acten van heksenprocessen komt het woord heksenzalf voor evenvrel zonder vermelding van de scheikundige samenstelling Door een toeval is het Ferckel gelukt een soort gelijke zalf te bereiden waarmede hij volgens voorschrift zijn borst in smeerde Na nauwelijks vijf minuten zo schreef hij begon het hart razend snel te slaan en overviel hem een sterk gevoel van duizeling In de spiegel zag hij tot zijn onbeschrijflijke schrik hoe veranderd zijn gezicht was de pupillen waren bijna zo groot als het hele oog de lippen zagen er blauw en opgezwollen uit en het hele gelaat was krijtwit behalve de ko nen die vuurrood waren Elke bewe ging verhoogde het duizelige gevoel Bij het sluiten der ogen begon hij eerst langzaam dan steeds sneller en sneller te vallen Hij kon voorts niet gauw genoeg de ogen openen want hij voelde zich zo zei hij enigszins hulpeloos en machteloos Plotseling begonnen de muren en het plafond golfvormig te bewegen en tenslotte met een geweldige knal uit elkander te springen De meest onschuldige voorwerpen uit zijn omgeving namen een dreigende houding aan zo ver volgt hij zijn beschrijving en uit de ramen staarden afschuwelijke gezich ten hem aan De gehele kamer baad de daarna in een rood violet-blauw-achtig licht en hij lioorde daarbij een brommende fluittoon Langzaam aan werd het donker om hem heen en hij zweefde met grote snelheid naar om hoog Hij zweefde zelfs boven de stad in gezelschap van de voorwerpen uit ds kamer in het U.N dd 10/7 en 12/6-'54 heb ben wij gewag gemaakt van super novae supersterrenuitbarstingen in sterrennevels buiten de onze d.i bui ten de melkweg gelegen Thans meldt S.N.L Vol 66 No 3 1954 een nieu we sterren explosie en wel één bin nen de grenzen van onze eigen s':r rennevel In tegenstelling met de voorgaande hebben wij hier te maken met een nova d.w.z met een ster die schijnbaar spontaan en zonder enige waarschuwing te hebben gegeven uit elkander is geploft in een gloed van Artikel 184 185 en 186 uit het Marine-voorschrift van U.S.N de United States Navy bepaalt onder welke omstandigheden een onderge schikte een bevelvoerend officier van zijn commando kan ontheffen Dit voorschrift in welker naleving ruimte voor intelligentie is openge laten vormt de quintessens van het Amerikaanse toneelstuk van Her man Wouk Muiterij op de Caine " dat gisteravond in de Amsterdamse Stadsschouwburg met veel succes door de Nederlandse Comedie is op gevoerd Dit succes zal zich in het komende seizoen wel voortzetten want in dit stuk met alleen mannelijke acteurs is het boeiend om naar de felle kruisverhoren voor de Zeekrijgsraad te luisteren daarbij de tegenstrijdig heden op te merken en tenslotte te ervaren dat de aanklager de be klaagde wordt en de beklaagde vrij spraak krijgt De geschiedenis dateert uit de laatste wereldoorlog om precies te zijn op 19 December 1944 toen een reageren dan wel compenseren De spelers van de Nederlandse Co medie hebben in dit stuk alle speel mogelijkheden aangegrepen om een avond van het beste toneel te geven Han Bentz van den Berg speelt de handige jurist die zowel in de kruis verhoren als in het pleidooi boeiend en puntig spel geeft niet het minst met het nuchtere meer innerlijk ge laden tegenspel van Guus Oster als officier-fiscaal Van de commandant van de oor logsbodem gaf Joan Remmelts een voortreffelijke creatie waarin hij te recht bij herhaling open doekjes kreeg Maar evenzeer prijzen wij Fonds Rademakers als de beklaagde zij het dan dat zijn spel sterker in re actie dient te zijn Paul Huf acteerde met waardigheid de president van de Zeekrijgsraad en we genoten van het spel van Philippe la Chapelle als de psychiater die zich door de verdedi ger op spitsheden liet verslaan doch achteraf toch de meeste wijsheid in pacht bleek te hebben Kostelijk was Bert van der Linden de matroos seiner 3e klasse die schrok van het woord paranoia en het niet verstond en daarmede eerlijker was dan de anderen die het wel meenden te be grijpen De regie van Henk Rigters was so ber in het scherpe woordspel en le vendig van handeling tegen het een voudige decor van Pieter Bogaerts De Marineuniformen waren uni form en gaven bij het slot-applaus een keurig decor van een appèl De Nederlandse Comedie heeft een to neeltactisch gebaar met dit stuk ge maakt dat bij velen zeer gewaarderd zal worden G van R Op samengaat met het wantrouwen in de medemens En dat dit ook dikwijls niet anders is dan de afspiegeling van een groeiende onzekerheid ten opzichte van mij zelf Dan zal geen mens ontkennen dat toch diep in hem nog leeft een verlangen naar een houvast naar iets dat vertrouwen zou kunnen schenken maar hoe dat te vinden e mens die in deze Psalm aan het woord is heeft het gevonden Hij weet dat het geheim van het echte leven vertrouwen is En hij zegt tot God O Gij ver trouwen van de einden der aarde en van de verste zeeën Dit is maar één woord uit de vele woorden van vertrouwen die in de Schrift tot ons komen Maar ' t is een machtig woord Want de mens die het zegt ziet zich niet meer als eenling overgelaten aan zijn lot maar als onderdeel van een gemeenschap die de wereld omvat Hij weet wel dat ieder volk zijn eigen goden heeft en dat zij ze allen op hun wijze zoeken en aanbidden maar hij spreekt van dit éne vertrouwen Als hij het gaat funderen dan zal hij spreken over zijn geloof in de Schepper hij zal zeggen dat de historie van zijn volk en van zijn eigen leven dat vertrouwen wettigen Want natuurlijk de vertrouwende ziet overal tekenen waardoor zijn vertrouwen opnieuw gevoed wordt En daarom doet die fundering er ook niet zoveel toe Het leven van de mens die dit woord schreef was onzeker als het onze Maar de ware zekerheid ligt niet in de uiterlijke omstandigheden maar in een houding tegenover de werkelijkheid die ver trouwen is Zo geeft en brengt Jezus Christus vertrouwen ' o mag nog de Kerk dat vertrouwen voortdragen en s het haar voornaamste taak temidden van een mgstige onzekere mensheid dat te doen Wij moeten het leven en zijn Schepper ons ver trouwen geven Hij leert ons dat leven te aanvaarden en de ontdekkingsreis voort te zetten in het vertrou wen dat wij het geheim zullen leren kennen En naar de mate waarin wij ons vertrouwen geven aan de mens naast ons groeit ons vertrouwen in God en in onszelf als Zijn kind Zijn dienstknecht tot de grote levenstaak geroepen C F BRÖSEWITZ „ Godsdienstig ijzeren gordijn " van de R.K Kerk De Secretaris-Generaal der Verenigde Naties Hammar sjkoeld heeft in een boodschap aan de Assemblee van de We reldraad van Kerken te Evan ston onder meer verklaard dat ondanks verschillen naar aard en verantwoordelijkheid de Kerken en de Verenigde Naties één doel gemeen heb ben De Kerken en de Ver enigde Naties staan schouder aan schouder als deelhebbers aan het streven van alle men sen van goeden wille om vrede op aarde te brengen ongeacht geloof of eredienst De Verenigde Naties aldus Ham marskjoeld dienen eerbied te heb ben voor alle religies en standpun ten welke in de organisatie ver tegenwoordigd zijn De Verenigde Naties staan noodzakelijkerwyze buiten alle confessies Niettemin is de organisatie een werktuig voor het vertrouwen Als zodanig vindt de organisatie der V.N haar inspi ratie in hetgeen de grote religieuze groepen der wereld verbindt De sleutelwoorden voor de As semblee van de Wereldraad van Kerken zyn „ geloof en orde " Deze woorden zouden met een geringe verandering als motto voor de Ver enigde Naties kunnen dienen De V.N dienen bezield te worden door het geloof in de waardigheid en de waarde van de mensen die als gelijken geboren worden en zij dienen dit geloof te verdedigen Zij moeten de orde dienen en haar versterken teneinde voor ieder de mogelijkheid te scheppen om in vrij heid een vol leven te leiden Door op te komen voor rechtvaardigheid waarheidslievendheid en vertrouwen zouden de Kerken een beslissende rol kunnen spelen bij de beïnvloe ding van het nationale en inter nationale politieke leven zonder rechtstreeks een politieke rol te spelen of politieke besluiten te be ïnvloeden aldus de Secretaris-Gene raal Zuid'Amerika De Methodistische bisschop van Argentinië Uruguay en Bolivië Santé l'berto Barbieri heeft Vrij dagmorgen de Rooms - Katholieke Kerk ervan beschuldigd reeds drie eeuwen lang een „ godsdienstig ijze ren gordijn " rondom verscheidene Zuidamerikaanse republieken te hebben neergelaten De R.K Kerk had er voor gezorgd dat in Peru Ecuador Venezuela Paraguay en Columbia beperkende maatregelen zijn genomen tegen an dere godsdiensten De bisschop voegde hieraan toe dat deze Kerk „ niet aarzelde het principe te volgen dat het doel de middelen heiligt " In Argentinië en Mexico waren de beperkingen tegen andere gods diensten verzacht „ Volkomen vrij heid " heerste er in Chili Uruguay Bolivië Brazilië en in Midden Amerika Hij zeide voorts dat de gods - laans Itali het De bekoring van Bel Canto De Stadsschouwburg was de va cantierust van de Augustusmaand in aanmerking genomen zeer behoor lijk bezet met minnaars van het Bel Canto die waarschijnlijk behoefte hadden zich in de weldadige warmte van een Zuidelijke zon onder azuren hemel te koesteren zoal niet in wer kelijkheid dan toch wel in de irreële wereld van hartstochtelijke meesle pende klanken De orkestbak was wel niet gevuld met zangerige violen en klagende celli de solisten hadden hun pruiken en costumes in Italië ge laten grootscheepse decors waren vervangen door een creatie die een eenvoudige salon suggereerde en onze schouwburg is soms wat droog " wat acoustiek betreft Eppur en tódi ondanks stemtechnische deside rata wist de bariton Mai-io Bolaffio na een weinig belovende start in het In Engeland vallen zware regens De zware regens die sedert twee dagen in Engeland vallen hebben op bepaalde plaatsen aanzienlijk » schade aangericht In Leicestershire in de Midlands si het de natste zo mer sinds vijftig jaar Hier branden de boeren het hooiland plat in de hoop tenminste de tweede oogst te kunnen redden In Norfolk is o.m de bonenoogst bedorven In Derbyshire liep een dorp on der water Talrijke inwoners moes tn hun woningen ontruimen De weg tussen Londen en Oxford staat over een afstand van vijftien km byna een meter onder water — De communistische partij en de regering van de Sovjet-'Unie hebben een uitgebreid programma voor de bouw van woningen fabrie ken en boerderijen in de komende twee jaar bekendgemaakt Men is o.a van plan 402 fabrieken te bou wen dienstvrijheid in Columbia onder drukt wordt op een wijze die sedert het koloniale tijdperk onbekend is En elders Charles C West voormalig Pres byteriaans zendeling in China zei dat Communistisch China op alle mogelijke manieren van de rest van de wereld is afgesneden De gods dienstvrijheid in China hield niet stand De Oostduitser di - Gruenther Ja cob verklaarde dat de Oostduitse regering sinds 1953 haar anti-gods dienstig beleid aanmerkelijk gema tigd heeft Dr M Roderick Nolde lid van de commissie voor internationale zaken van de Wereldraad van Kerken zei dat de huidige groeperingen in de wereld schijnen te wijzen op een wereld verdeeld in Communisten en niet-Communisten Van het Chris telijk standpunt bezien kan er geen dergelijke verdeling zijn Reacties op Eisenhower Dr W A Visser ' t Hooft de Secretaris-Generaal van de Wereld raad van Kerken en vele anderen hebben de rede van president Eisen hower over een wereldomvattende gebedsactie gunstig ontvangen Eén van de weinigen die het niet De man die met Sir Edmund Hillary de Mount Everest heeft overwonnen Sherpa Tensing wordt in zijn ge boortestreek in India geëerd als een held Inwoners van Darjeeling zijn woonplaats schonken hem een prach tig huis waarin Tensing en zijn gezin comfortabel konden leven Thans heef * een zware slag hem getroffen Een overstroming veroorzaakt door de hevige regenval in de laatste tijd in Westhengalen ondermijnde zijn huis en deed het instorten Tensing was enige dagen voor het ongeluk dat hem en zijn gezin trof terugge keerd uit Zwitserland waar hij de instructiemethoden voor Alpenbe klimming had bestudeerd Met man en ynacht wordt — na de overstro ming gewerkt — om uit Tensings huis nog te redden wat er te redden valt era^oncert tweede deel van het programma een zeker ' vuur in zijn voordracht te leg gen De mezzo-sopraan Maria Teresa Mandalari kwam er ook hoe langer hoe meer in en zij gaf in het duet uit Romeo e Giulietta van Bellini dat zij met de coloratuur-sopraan Beatrice Preziosa uitvoarde een mooi staaltje van samenzang Een werkelijk hoog tepunt betekende het duet Amico Fritz van Mascagni door Preziosa en de tenor Luigi Rumbo waarvan vooral het begin een verrassende uit werking had Meer dan eens konden de solisten zioh niet inhouden en ga ven hun gebaren steun aan de uit drukkingskracht Het past bij hun temperament Zo kwam de Zuidelijke zon gaandeweg in de Noordelijke koele stadsschouwburg Er volgden enige toegiften waarvan speciaal de Tarantella van Rossini door Preziosa genoemd dient te worden Henk Bijvanck die de solisten met grote routine accompagneerde liet zich solistisch horen in de Gondoliera van Liszt een aardige keuze voor deze avond Na „ het " kwartet uit Rigoletto had den de solisten een dankbaar applaus in ontvangst te nemen waarin ook de accompagnateur werd betrokken De dames-soUsten ontvingen bovendien een schone ruiker anjers Ny Prof Noordenbos overleden Op 79-jarige leeftijd is te Amster dam overleden prof dr W Noorden bos oud hoogleraar in de chirurgie aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam Prof Noordenbos studeerde te Groningen waar hij in 1905 werd toegelaten als privaat docent In 1908 werd hij lector in de verband leer en de operatieve chirurgie aan de Universiteit te Utrecht en in 1913 chirurg van het Gemeentelijk Zie kenhuis aan de Coolsingel te Rotter dam In 1920 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de chirurgie aan de Universieit tte Amsterdam Van de hand van prof Noorden bos zijn tal van pubhcaties versche nen op het gebied der embryologie sn der operatieve en k'-nische chi - De crematie is Vrydag in alle stilte geschied Advertentie met Eisenhower eens waren was de AnglicaanseAartsbisschop van Can terbury dr Fisher Hij zei dat het streven naar gebedsacties voor de vredf moet voortkomen uit de ge lovigen zelf Eisenhower zei dat de Kerken en predikanten moesten voorgaan Dr Fisher zei te geloven dat er een stroming als die waarop hij doelde merkbaar is onder de gelovigen Dr Visser ' t Hooft noemde de rede van Eisenhower „ zeer weldoor dacht " Hij zei verder „ Ik ben van mening dat de raad zou kunnen dienen als het brandpunt van een dergelijke uitstorting van de geest " Mare Boegner Frankrijk één van de presidenten van de Wereld raad zei „ Wij zijn allen president Eisenhower zeer dankbaar voor zijn komst Wij hebben heel goed aan gevoeld wat hij zei over een recht vaardige en durende vrede Ik ben het met hem eens dat wij thans in een wereld leven waarin de geest is verdrongen door de technocratie " Nederlandse Cotnedie opent toneelsèizoén tr Muiterij op de Gaine ' Amerikaanse mijnenveger in een typhoon geraakte en de commandant Queeg in wanhoop zijn schip niet uit deze moeilijke situatie wist te red den Zijn oudste officier Stephen Maryk greep in en bepaalde de juis te koei'S De commandant die een goede staat van dienst had door zijn punctuele naleving der voorschrif ten zag zijn carrière vernietigd en trachtte zich te rehabiliteren door zijn opstandige officier van muiterij te beschuldigen In een geslepen woordenspel van de jurist Barney Greenwald die de zwakheden van genoemde artikelen der Marine voorschriften gebruikt worden com mandant beklaagde en diens mede officieren benevens medici psycho-logen psycho analytisch aan de kaak gesteld Daarbij worden vakman schap en dilettantisme der psycho analyse uiteengerafeld en ieders zwakheden blootgelegd Want zegt Dr Forrest Lundeen voorzitter van een commissie voor medisch onder zoek „ gezonde mensen zijn een uit zondering " Dit Amerikaanse toneelstuk is een stuk van deze tijd want de psycho analyse waaraan iedereen deelneemt beredeneert de menselijke zwakhe den en activeert meermalen met deze intellectuele bezigheid het kwaad dat anders wellicht latent zou zijn gebleven In genoemd toneelstuk is duidelijk gemaakt dat de Comman dant klein van lichaamsbouw opge groeid in een eenvoudig milieu zijn positie het Jbest weet te bewaren door disciplinair optreden Maar zijn oudste officier die tegen hem zal op staan is evenzeer uit een eenvoudig milieu voortgekomen behaalde op school middelmatige cijfers ' maar hij heeft een zeemans-intuïtie van zijn voorouders meegekregen waardoor hij het schip in nood wist te redden Op dit ogenblik ziet hij zijn ' coi'nman dant als een paranoïcus en daarom maakt hij gebruik van de mogelijk heid het commando over te nemen Het is spannend om dit aan te ho ren en het is zelfs instructief maar als tenslotte na twee bedrijven een epiloog volgt waarbij de verdediger aan een fuivend gezelschap verklaart dat hij de commandant in het kruis verhoor heeft gekraakt om zijn cliënt te redden maar dat ook deze be klaagde niet de schuldige is doch diens vriend een verhalen-schiijver die hem halve psychologische wijs heden heeft gesuggereerd dan gaat het ons als toehoorders analytisch tollen en kijken we eens in ons eigen innerlijk waar ook wel het een en ander zal haperen De eerlijke les van dit stuk is of wij onze minder waardigheidscomplexen moeten af - r VERTROUWEN Psalm 65 6b De Kjeeitelilhe overpeinzlna In een steeds kleiner en steeds bekender wordende wereld moet de figuur van de ontdekkingsreiziger langzamerhand wel verdwijnen Maar vooralsnog zijn ze er en talloos veel mensen verslinden de boeken waarin ze hun ervaringen meedelen En zelfs degene die meent niet zoveel belangstelling hiervoor te hebben wordt toch geboeid wanneer hij een boek leest als dat van Fawcett In de greep van onbekend Amerika waarin de schrijver hem meeneemt naar de ondoordringbare oerwouden van de Mato Grosso dat geheimzinnig gebied waar de grenzen van Bra zilië Bolivia en Peru doorheen lopen waarin hij hem in een zekere beklemming mee laat zoeken naar het Goudland El Dorado naar de Verlaten Stad waarvan de oude verhalen gewagen de stad die de geheimen van een oermenseiyke beschaving in zich zou sluiten En bij het lezen vraagt de lezer zich af wat is het essentiële van zo'n ontdekkingsreis wat doet de reizi ger al die ontberingen doorstaan en volhouden Kan de zucht naar avon tuur zoiets bewerken of is het een zeker cynisme dat deze mensen de wereld de rug doet toekeren Zelfs z.g beschaafde wanneer deze beide aanwezig zijn dan is dat toch niet voldoende Ergens wordt het duidelijk dat het het vertrouwen is dat doet volhouden zelfs al wordt het niet vervuld Liigt daar niet tevens de verklaring waarom men bij het lezen van zulke avonturen in een zekere spanning gebracht wordt ten aanzien van het eigen leven in deze moderne wereld Want waar wij het moderne leven ook bezien overal is een gebrek aan vertrou wen Ik heb geen vertrouwen in mijzelf in mijn ^¦ nedemens in God Is het zo wonderlijk te stellen Jat hier een samenhang is De diepe wijsheid van de Schrift weet al dat hier wel degelijk van een samen hang gesproken moet worden Want is het leven van ieder mens niet een reis naar onbekend gebied Er gens is de gouden stad El Dorado ergens is het Leven dat in zijn onbeperktheid al onze beperktheid opvangt En alleen vertrouwen doet het ons zoeken en geeft ons de energie om verder te gaan laar als dat vertrouwen ontbreekt Als het blijkt dat het gebrek aan vertrouwen in God zo vaak Ma vuur en licht en een helderheid heeft bereikt van het 10.000 voudige van de oorspronkelijke Dit geval nu heeft zich voorgedaan in het sterren beeld de Schorpioen laag aan de zuidelijke hemel Bij maximale hel derheid was ze van de zevende groot te De nova werd door Haro en Her rara van het Observatorio Astro fisic Nacional te Tonanzintla Mexi co ontdekt en doorgegegeven aan het Harvard College Observatory „ clearing house " voor sterrenkundi ge waarnemingen op het westelijke halfrond Hoewel in onze Melkweg per jaar 100 sterren tot novae op vlammen worden er doorgaans slechts een paar geregistreerd Waar om sterren exploderen weten wij niet Waarschijnlijk is dit het lot van elke ster dus ook van onze zon 11 adat een kip is geplukt worden doorgaans de veren weggegooid Kan men dan behalve plumeaux niets van kippenveren maken Toch wel ze kunnen zelfs van industrieel nut zijn In het begin dacht men een v/olsubstituut wolsurrogaat te ma ken van de fijne veertjes Maar dit lofwaardig streven werd niet met een resultaat bekroond Nu evenwel zoekt men het in de kerstine hoornstof van de veren Genoemde stof ver krijgt men door scheikundige extrac tie waarna zè wordt verspoten tot draden ter dikte van een borstelhaar IDe op deze wijze verkregen vezels worden dan gehard geverfd en ge schikt gemaakt om er borstels en krasten van te maken De afgewerk te producten kunnen naar het heet vrijwel niet worden onderscheiden van die uit prima Chinees varkens haar gemaakt Zo zien wij weer hoe ogenschijnlijk onnuttige afvalpro ducten tot nuttige gebruiksvoorwer pen kunnen worden verwerkt al ge schiedt dit doorgaans langs een om weg Chem en Eng News Vol 12 No 21 pag 2110 1954 1 oen ee.-Spaanse bevelhebber werd gemeld dat de geuzen voor zijn stadspoorten lagen werd hij zo zegt het verhaal van schrik en ellende in één nacht grijs Is dit wel mogelijk of hebben wij hier met phantasie te maken De wetenschap staat er inder daad sceptisch tegenover Men wil dit eenvoudig niet aannemen hoewel toch verscheidene gevallen van plot seling grijs worden door te sterke emoties zich hebben voorgedaan In het Dtsch med Wschr 79 284 1954 vinden wij van wetenschappe lijke zijde zo'n soort geval beschre ven Het handelt over een veertig jarige man die in de universiteits kliniek van Frankfurt a Main moet worden opgenomen De man die donkerblond was werd op een gegeven ogenblik plotseling spier wit Hierbij bleef het niet ook zijn huid die oorspronkelijk donker was althans niet overdreven blank werd spontaan hei-blank Behalve dit verlies aan pigment kwam het ook nog tot verlies van zijn libide en sexuele potentie De oorzaak van dit vreemde verschijnsel zoekt men in de beschadiging van het centrale zenuwstelsel en wel in de sector van de hypothalamus hersendeel gele gen aan de beneden-zijde van de middenhersenen Maar hoe het haar zo eensklaps wit kan worden zo zegt Hoff is niet bekend Er blijft niets anders over dan aan te nemen dat het pigment van het haar plotse ling „ actief " verstoord of in een kleurloze substantie omgezet is L/e zonnevlekken die door velenworden beschouwd als de oorzaakvan de weersveranderingen van deklimmaatschommelingen van insec tenplagen ja zelfs van vele licha melijke en geestesziekten zijn se dert hun ontdekking in het middenvan de achttiende eeuw systematischbestudeerd Al hun gedragingen zijnmet grote nauwgezetheid wiskundigverwerkt en in graphische voorstel lingen resp curven vastgelegd Uitdit onderzoek kan men al spoedigeen elf jarige periodiciteit aantonen;binnen elke periode van elf jarenzijn wij getuige van het optredenvan een maximum en een minimumaantal zonnevlekken Maar zo een voudig schijnt de zaak toch niet tezijn er is nog veel meer aan bod!Gleissberg heeft n.l nog niet zo heellang geleden gevonden dat bekekenover grotere tijdsafstanden danvoorheen de intervallen tussen deperioden en de hoogte der extremewaarden in een tachtigjarig rhyth me schommelen Daarenboven isvoorts nog een zeer langzame varia tie van de zonnevlekcurve op temerken die zich daarin uit dat detijd om op te klimmen naar het ma ximum altijd korter en die om naarhet minimum af te dalen altijd lan ger is geworden hetgeen dus eenverstoring meebrengt van de sym metrie der curve de rhythmischeopeenvolging van de maximum enminimum waarden blijkt dus nietconstant en „ maatvast " te zijn).Deze toenemende symmetrie diepas blijkt uit de bestudering van eenzeer groot aantal gevonden zonne - vlekken waarden staat ook al nietop zich zelf Het is niet onmogelijk(hoewel momenteel nog niet te zeg gen dat een saeculaire dus eenbestendig voortschrijdende of eenperiodische verandering van decurve het hele probleem nog ge compliceerder maakt Uitsluitselhierover kunnen wij eerst in deverre toekomst krijgen omdat deaard van het verschijnsel nu een maal een studie op lange termijnvereist Umschau Heft 15 Augus tus 1954 ^ rtls koude natie is Rusland aange wezen op de diverse soorten pels dieren Vandaar dat men in dat land zo veel doet aan het opfokken ook in het wild van deze waardevolle dieren Het edelste pelsdier het sa beldier dat in de geschiedenis van Rusland een grote rol heeft ge speeld was bij het begin van de eerste wereldoorlog nagenoeg ten dode opgeschreven Maar na 1924 wist men met vereende krachten dit dier als soort voor een uitsterven te behoeden men wist het zelfs zo ver te krijgen dat sinds enige jaren het sabeldier weer in zijn oude glorie is h '^ teld Volgens Skalen is de wilds ld van het - sabeldier in 1954 groter dan 100 jaar geleden Zijn pels bereikt in Oost-Siberië met zijn streng continentale klimaat qualiatief het hoogste niveau en in West-Siberië het laagste Naast het sabeldier werden in de jaren 1925 — 1950 in de Sovjet Unie 115.000 pels dieren toebehorend aan 32 verschil lende soorten in de bos - en toendra - mch/i nElOUPE Baguio o i'er ruim veertien dagen komen de afgevaardigden van de V.S Engeland de Philippijnen Austra lië Nieuw Zeeland Frankrijk Siam en Pakistan in Baguio bijeen om te beraadslagen over de op richting van een gemeenschappe lijk defensie systeem in Zuid Oost-Azië De voorbereidingen zijn in volle gang en vooral in ' Washington toont men zich tame lijk optimistisch Het wil ons ech ter voorkomen dat dit optimisme enigszins geforceerd is Een vluch tige blik over het lijstje van de deelnemers noopt dunkt ons reeds tot uiterste bescheidenheid In zekere zin stemt het feit dat Pakistan zich bereid verklaard heeft de besprekingen bij te wo nen tot voldoening omdat hier door althans één van de zoge naamde Colombo landen in Ba guio acte de presence zal geven Verwonderlijk is dit evenwel niet want Pakistan neemt reeds lang ' n min of meer aparte plaats in onder de Aziatische landen Sedert zijn verdragen met Turkije en de Ver Staten kan men het ook niet meer als een „ neutralistisch " land be schouwen gelijk India Birma Ceylon en Indonesië Maar on danks de uitgesproken ' Weste lijke oriëntering van de regering in Karatsji heeft deze er bij de aanvaarding van de uitnodiging voor de Z.O.-Azië-conferentie toch uitdrukkelijk op gewezen dat zij zich hierdoor op generlei wijze wenste te binden Men kan dan ook ' wel zeggen dat Pakistan meer als waarnemer dan als deelnemer in Baguio van de partij zal zijn De negatieve houding van het gros der nog vrije Aziatische lan den tegenover de gemeenschappe lijke defensie plannen voor Z.O Azië stempelt de conferentie in derdaad sterk tot een in hoofd zaak ' Westelijke aangelegenheid Dat moet een averechtse uitwer king hebben op het ontwakende Aziatische nationalisme Wel be schouwd is Siam het enige land — gelegen in de onmiddellijk be dreigde zone — dat bereid is zijn volledige medewerking te verle nen aan de uitvoering van de Wes telijke plannen Het is echter een zwak land welks goede wil voor alsnog evenredig is met zijn mo gelijkheden Wel wordt er thans gestreefd naar een krachtige uit breiding van het leger dat mo menteel ongeveer vijftigduizend man omvat maar er blijven ook daarna nog vele risico's bestaan De binnenlands politieke toestand bij voorbeeld kan men moeilijk stabiel noemen ook al is er ge gronde hoop dat de vrij goed ge organiseerde politiemacht een eventuele communistische révolte tijdig de kop kan indrukken Door de „ Vrije ' Thai-beweging " welke nu geheel onder controle van communistisch China staat kun nen zich echter gemakkelijk on verwachte complicaties voordoen Tenslotte moet men eveneens re kening houden met de omstandig heid dat het grensgebied tussen Siam en Indo-China moeilijk te verdedigen is Wanneer men het over de ge varen heeft welke Siam bedrei gen denkt men automatisch ook aan het buurland Birma Vormt Siam de toegangspoort naar Ma lakka en Indonesië Birma kan men zien als de natuurlijke bar rière tussen China en het Voor indische subcontinent De ge meenschappelijke Birmees Chine-se grens welke reeds 1600 km lang was is nu de Viètminh in Noord Viètnam voorgoed de scepter zwaait practisch gesproken nog 230 km langer geworden Voor de verdediging van een dergelijke grens zijn de veertig bataljons welke Birma thans op de been kan brengen totaal onvoldoende Vloot - en luchtmacht zijn even eens te zwak om een rol van be tekenis te kunnen spelen Desondanks weigert de rege ring in Rangoon zich bij het plan voor collectieve defensie voor Z.G.-Azië aan te sluiten ook nu de wapenstilstand in Indo-China een feit is geworden Zonder twijfel wordt deze houding van Birma voor een belangrijk deel ingegeven door vrees voor représailles van de zijde van Peking Het is echter zeer de vraag of deze vrees niet de wijsheid zal blijken te bedriegen Peking zal zich zo hoopt ' men wel onthouden van rechtstreekse agressie omdat het geen derde wereldoorlog wil uitlokken Dat het echter ook zal afzien van „' vreedzame " beter gezegd indi recte penetratie is niet erg waar schijnlijk ondanks de geruststel lende verklaringen welke Tsjoe En Lai bij zijn recente bezoeken aan India en Birma heeft afgelegd Dat de hierboven reeds genoem de „ Vrije Thaibeweging " welke streeft naar vereniging van de Thai's die thans verspreid zijn over China Siam is Thailand Laos en Birma haar hoofdkwar tier heeft verplaatst van China naar Birma is in ieder geval een allesbehalve geruststellende fac tor voor de regering in Rangoon al dient erkend dat zij in het grensgebied waar het hoofdkwar tier nu is gevestigd reeds weinig gezag had Met dit al blijft het moeilijk de bedreiging voor Siam en Birma weg te nemen Wij zijn benieuwd tot welke besluiten de acht landen van Baguio zullen ko men gebieden uitgezet in het bijzonder bisamratten bevers nertsen wasbe ren marters en skunks Op deze wijze hebben de Russen hun pels stand in weerwil van de enorme achterstand weten op te voeren en wel niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor de export Umsi^ath Heft 15 Augustus 1954 
UTJÏECHTSCH NIEU\Af^BUD Zaterdag 21 AoguÉfai 1954 • 62e Jaargang No 94 Pagina 4 142?85 0957 jStadsschouwburg | HEDEN ZATERDAG en morgen ZONDAGAVOND S UUR KOLDER van de bovenste plank met Cees de ' Ijange the Chico's Roland Wagter Lucie Steyn en vele anderen IN DE DAVERENDE REVUE Door ' t dolle heen DE VERBOUWING IS GEREED GEKOMEN Onze school is met een mooie nieuwe zaal verrijkt iliCPUDI lUliüP ^°°'' ^ nieuwe lessen vanaf lliubniiluilliu 1 September a.s VRAAGT GRATIS PROSPECTUS P 1IIIT nCmiIT KR - NIEUWE GRACHT 48 ¦ VWlLUllbnUl bij de Muntstraat GEVRAAGD pientere eerfijice Ondertronwds EDGAR ALTENA en BOELI STEGEMAN Amsterdamsestraatweg 63bisA Dorpsstraat 36 Lonneker Enschede Getrouwdi E B H BELTMAN Dierenarts en G OSKAM De Heer en Mevrouw Belt - man Oskam betuigen hierbij mede namens wederzijdse ouders hun hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling bij hun huweiyk ondervonden Utrecht 20 Augustus 1954 jjlllititiiniiiiiliiiiiiiiiimiiilittiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 1 Het Diamanten Bruids - | I paar | I BEKGEB-van den Brink | 1 Noordzeestraat 40 | I Utrecht 1 I recipieert op Zaterdag 28 ii Augustus a.s van 3.30 uur | I n.m tot 5 uur n.m in de | I zaal van het Parochiehuis | i „ St Catharina " Zuilen - i I straat 16 Utrecht | 1i[iiMiriiiiiiii[iiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirHiiiiiiiï Heden is tot onze diepe droefheid na een gedul dig lijden zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve zorgzame Man Va der Behuwd en Groot vader HENDKICCS HAZELHOBST in leven Adjudant-Onder officier der Genie in de ouderdom van 81 jaren J Hazelhorst-Coree J Hazelhorst H Hazelhorst - van Es Henk Jan Joke Utrecht 20 Augustus 1954 Bankstraat 72 Geen bloemen De teraardebestelling is bepaald op Woensdag 25 Augustus op de 3e Alg Begraafplaats te 11.15 uur Vertrek van het sterfhuis af te 11 uur GEREF GEMEENTE MASNIXZAAIi D.V ZONDAG 28 AUG des morgens 10 uur en des avonds half zes DS.AAHGEENBRVG D.V WMHSdae 25 Aug 19S4 '"^ telSOnrir Ds R KOK van VEENENDAAL Marnixzaal — Domplefn WAARSCHUWING Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan mijn vrouw S A OKHÜTZEN-HEMINK Adam v Harenstraat 18 daar door mij niets wordt betaald D Okhuyzen Adr v Bergenstr 119 J B BAKKER TANDAETS AFWEZIG TOT 13 SEPT Spoedgevallen tot 1 Sept tandarts Stomps na 1 Sept tandarts Kersber - gen UW KAMER 3.50 X 4.50 belegd met origineel JABO-TAPIJT waar U jaren plezier van hebt ƒ 115 - Vakkundig naaien en leg gen inbegrepen Keuze uit diverse kleuren LAKIaarenbeek&Zn Burgem Beigerstraat 14 T«I 13123 Heeft ü een kamer van andere afmetingen vraagt vrijblijvend prijsopgaaf AI 45 jaar bet vertrouwde adres Maison Jeannelie " Nobelstraat 30 vraagt HODISTE-VERKOOPSTER en APPRêTEUSE Aanmelden tussen 10 19 uur Na 19 uur Pri vé-adres Burg Reiger - straat 59bis Bij vonnis der Arr Eecht-bank te Utrecht d.d 18 Aug 1954 is,in staat van faillisse ment verklaard P G Kncgjens wonende te Utrecht aan de Leidseweg no 5 met benoe ming van de E.A Heer Mr C E E Fromberg tot Reeh ter-Commissaris en van on dergetekende tot curator Mr W J BINK Lange Nieuwstraat 11 Utrecht OPLEIDING tot CHIROPODIST(E Pedicure en algehele voet verzorging inschrijving voor nieuwe cursus heden open - gesteld Vraagt inlichtingen en pros pectus aan het NEDERLANDS OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR VOETVEBZORGING B Hubers Haydnlaan 10 Biltboven tel K 3102-3437 Begraafplaats DEN EN RUST te Bilthoven EEN DER MOOISTE EN RUSTIGSTE BEGRAAFPLAATSEN IN DEN LANDE Pl.m 8 KM VAN XTTRECHT Eigen gtaven 2e klasse vanaf f 100 - Kantoor Soestdijksestr.weg 285 Zuid • Tel K 3102-3103 CENTRO ESPANOL Dlr Dra M Hoogveld en G WenthoK SPAANS PORTUGEES Aanvang nieuwe privé - en clublessen begin Oef-ober Cursussen van 4 maanden kosten in klein clubver band ƒ 25 totaal Vertalingen op elk gebied Dra MARIA H E HOOGVELD Beeëdigd vertaalster bij de Arr Rechtbank.NOBELSTEAAT 10 TELEFOON 12779 ilMBACHTSSCHOOL - UTRECHT Intchrijving voor da avondcursussen NMVERMEIDS-AVONDSCHOOL voor theorie en praktijk Aanvang van de cursus 1 October a.s Beroepen goud ' en zilversmeden machlne hankwerken auto lechnlek o.a opleiding voor Au/pmonfeur Bovag rijwielherslellen instru menimaken electro - lechniek en montage koper - lood en zinkbewerken gas - en water fiUen opleiding Gawalo-gezel timmeren carrosserie - en wagenmaken meubelmaken modelmaken metselen stucadoren huis - en redameschllderen brood en banketbakken opleiding tot halfwas en gezel Lesgeld f 20 - Gawalo-gezel f 40 - resp f 50 waarvan f 5 - bij inschrijving Cursus Uitgelirsid La|ar NIJvsrhsidsonderwIJs U.L.N.O Aanvang van de cursus 16 September a.s Afdelingen voor auto-techniek opleiding voor tweede en eerste monteur Bovag bouwkunde opleiding voor hei examen bouwkundig op zichter electro techniek opleiding voor de V.E.V diploma's alsmede voor adspirani elec trotechnisch opzichter werktuigbouwkunde op leiding voor aankomend tekenaar-construdeur De cursus geeft bovendien een goede grond slag voor de studie voor diverse nijverheids akten Cursusduur 8 maanden cursusgeld f 30 - waarvan 10 - bij inschrijving Toelatingseisen diploma Ambachtsschool avond school of gelijkwaardige vooropleiding Cursus Voorbsraidend Middelbaar Technisch Onderwijs V.M.T.O Aanvang van de cursus 2 September a.s Toelatingseisen als voor de U.L.N.O ¦ cursus Cursusduur 10 maanden Cursusgeld i 30 - waarvan f 6 - bij inschrijving Cursus Autogean Lassen en Snijden Aanvang van de cursus vermoedelijk 17 Sept a.s Cursusgeld f 45 - waarvan f 20 - bij inschrij ving Inschrijvingslormulleren en Inlichtingen aan de dagschool alsmede op 2 en 3 September a.s ' s avonds van 19-21 uur Schoolplein 9 DE DIRECTEUR U VOELT ZICH OVERAL THUIS indien U volledig Uw talen beheerst En speciale opleiding voor conversatie handelscorrespondentie en emigrate kunt U natuurlijk volgen bij Instituut v Gelder in de Franse Duitse Engelse Spaanse en Nederlandse taal nUSTITUUT V GELDER GANZENMABKT 26 — TELEFOON 15461-14617 Christelijke Kweekschool „ Rehobolh " Utrecht Maliebaan 89 — Telefoon K 3400-21948 HOOFDACTECURSUS Opening van de lessen op Woensdag S September a.s des avonds te zes unr CURSUS VOOR DE ACTE VOOR HET CHRISTEUJK ONDERWIJS Begin van de cursus Vrijdag 1 October a.s des avonds te zes uur Het diploma kan worden verkregen na een examen voor de docenten van de cursus Bij voldoend aantal deelnemers worden de volgende cur sussen geieven Nederlands M.O en Nederlands Algemene ontwikkeling leider T van Veen Frans L.O en M.O leider Dr K Feringa Engels L.O tweejarige cursus en eenjarige repetitiecursus leider H J van d?]r Vogt Wiskunde L.O leider G Nijhoff Handenarbeid leider P van der Wal Tekenen L.O leider B J Schokkenkamp Inlichtingen en aanmelding bij de Directeur Dr H BOUT voorzitter J STOLK secretaris / 3 Cmtmnd Itutrieta DICHTING UTRECHISEMTEUR TONEELSCHOOL 4 October zs aanvang cursussen voor toneel CURSUS VOOR GEVORDERDEN docenten de beroeps acteurs JAN VELZEBOER KAREL POONS en JAAP HOOGSTRA REGIECURSUS docent de beroepsacteur AREMD HAUER BEGINNERS - EN VERVOLGCURSUS de docenten PE FABER HARRY KÖRNER en COR SCHILP Prospectus op aanvraag vanaf 13 September a.s bij A J LODDER SIHON STEVINSTRAAT 6 te Utrecht Praktijkdiploma Belastingrecht Examen onder Rijkstoexicht Inlichtingen achriftelüke cursus Kraalenlaan 13 ' s Gravenhage Tel 339460 GAAT U EMIGREREN Vraag eens prijs voor het verpakken van Uw meubelen bij C V d MEENT a Zn lANSVELD 31 ¦- TELEF 13568 TEXTIEZAAK TE UTRECHT VRAAGT VERKOPER(STER VOOR HET DEKEN - en GORDIJNENVAK Brieven onder no 4057 aan het Bureau U.N / " —^ GEMEENTE UTRECHT BOUW - EN WONINGDIENST Bij de Bomr - en Woningdienst ktmnen enige Woningopzichters haurincasseerdem worden geplaatst Leeftijd ten minste 25 jaar De te benoemen Woningopzichters zullen worden belast met de inning van de huren van gemeente woningen en het voeren van een eenvoudige huur administratie Vereiste opleiding diploma M.UX.O - A Het bezit van het praktijkdiploma boeldtouden strekt tot aanbeveling Salarisgrenzen ƒ 2.760 — — f 4.110 — per jaar < 9 jaarlijkse verhogingen Sollicitaties vóór 26 Augustus a.s te richten aan de Directeiu van de Bouw - en Woningdi^ist Dom straat nr 2 Utrecht Zü die reeds eerder solliciteerden voot deze functie behoeven zich thans niet opnieuw aan te melden Persoonlijk bezoek uitsluitend na oproep Molenaar's Nederlandse Automobielfabrieken Amersfoort vragen voor indiensttreding op korte termijn Magaziinbediende bekend met auto-onderdelen Facturiste kunnende typen Auto-monteur met degelijke vakkennis en veel ervaring Sollicitaties met volledige bijzonderheden uit slutend schriftelijk aan Stationsplein 5 te Amersfoort Voorts voor onze Assemblage-afdeling Plaatwerkers Puntlassers Loodvullers Monteurs voor assemblage Bekleders Sollictaties schriftelijk of persoonlijk bij de personeelschef tussen 8—12 uur v.m en 1—5 uur n.m Nijverheidsweg 59 Groot uitgeversbedrjjt vraagt voor haar periodieken geroutineerde COLPORTEURS tegen zeer gunstige voorwaarden Hoge pro visie en sociale voorzieningen Brieven onder no 4171 aan het Bureau U.N Gevr voor direct een leeftijd ca 16 jaar voor magazijn en be - stelwerk Prettige werkkring Bosscha Thee - en Kolfle Im-'port Biltstraat UZ FLINK PERSOON voor expeditie en magazijn werk Leeuwln's Meubelpaleis Mariastraat 8—10 VERTEGENWOORDIGER gevraagd door bekende fabriek van Levens middelen Rayon Overijsel/Gelderland Vast salaris gedurende 1 jaar daarna salaris plus provisie Onkostenvergoeding Goede vooruit zichten Alleen solliciteren indien men A De capaciteiten bezit de ' omzet van het be staande rayon omhoog te brengen doorijverig en intensief werken B Representatief is om Ie klas fabriek tevertegenwoordigen Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld en mo ten inzicht geven inzake verkoopcapaciteiten werk kring sedert 1946 mate van bekendheid bij Groot - en Kleinhandel in Levensmiddelen leeftijd en verlangd salaris. Brieven onder no 4043 aan het Bureau U.N r Bij het GEMEENTELIJK ENERGIE - EN VERVOER BEDRIJF TE UTRECHT kan worden geplaatst een FITTER-BUISLEGGER Loongrenzen ƒ 62.40 - ƒ 68.16 inclusief de gebruike lijke toelagen 4 jaarlijkse verhogingen Sollicitanten moeten genegen zijn graafwerkzaam heden te verrichten Zij die bekend zijn met het leggen en verbinden van gasbuizen in de grond genieten de voorkeur Aanstelling boven het minimum is mogelijk De Ge meentelijke verplaatsingskostenverordening is van toepassing Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen betreffende leeftijd opleiding diploma's practijkervaring binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad in te zenden bij de Directeur Bij het GEMEENTELIJK ENERGIE - EN VERVOER BEDRIJF TE UTREG-ST kunnen worden geplaatst ENIGE BEKWAME GASFITTERS Aanstelling zal afhankelijk van leeftijd en ervaring plaatsvinden in de rang van Gasfitter salarisgrenzen ƒ 58.08 - ƒ 63.84 4 jaarlijkse verhogingen oi Gasfitter A salarisgrenzen ƒ 62.40 - ƒ 68.16 4 jaarlijkse verhogingen Het bezit van het Gawalo-gezeldiploma is vereist Aanstelling boven het minimum is mogelijk De verplaatsingskostenverordening is van toepassing Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen betreffende leeftijd opleiding diploma's practijkervaring enz binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad in te zenden bij de Directeur DE KONINKLIJKE NEDEBLANDSCHE STAALFABRIEKEN v/h J.M DE MUINCK KEIZER N.V te UTRECHT vraagt enige H.B.S.ers of Gymnasiasten met diploma A of B resp a of p be haald in 1954 om te worden opgeleid voor diverse functies afhankelijk van de vooropleiding Sollicitaties in handschrift onder no 54.70 te richten aan de Afdeling Personeel oï persoonlijk aanmelden dagelijks van 8.30 — 9.00 uur bij het kantoor Personeelszaken Havenweg 7 buslijn 3 tot I " OP FABRIEKSKANTOOR TE DRIEBERGEN kunnen geplaatst worden Ie Assistent Boekhouder Zij die op de hoogte zijn met de door schrijfadministratie genieten de voor keur 2e Steno-Typiste Nederlands en Engels Brieven onder No Z-3053 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht NED INST VOOR OPL LEERKR v.h N.O cursus Utrecht GEVRAAGD LERAREN cursus Algemene Ontwikkeling Meetkunde en Natuurkunde Voor de cursus N.O lerarer bouwkunde en Metaalbewerkers Sollicitaties vóór 1 Sept a.s b/d Directeur S de Vries Jr van Effenlaan 6 Amersfoort J Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding gevraagd MAGAZUNBEDIENDE 16 a 17 jaar Persoonlijke aanmelding Burgman Helling 5 Utrecht AANVANG VAN DE LESSEN VAN DE MODEVAKSCHOOL Tolsteegsingel 3bis t.o het Politiebureau te Utrecht 23 AUGUSTUS Aanmelding van nieuwe leerlingen vanaf 23 Augustus t/m 1 September Voor opleiding Lingerie-costumière Coupeuse Lera - res Coupeuse Staatsakte K en U of Huishoudelijke lessen Patronen naar maat en pasklaar maken Hoofd der school Mej W G v Oosterom V J ANTIEK TE KOOP GEVRAAGD Bekende Holl firma vraagt te koop voor export antieke meubelen zoals glazenkasten vierdeurskasten bureaustoe len commodes ronde tafels theestoof staande klok etc etc Chinees - Frans en Saksisch porcelein Delfts aardewerk zilveren theeservies bladen koektrommels broodmand kandelaars ook klein zilverwerk Schilderstukken ook be « schadigde Tin en koperwerk Schildpaddozen Staande glazen en porceleinen petroleumlampen en verder alles wat antiek is tegen hoge prijzen Directe contante betaling Brieven onder no 4036 aan het Bureau U.N Bij N.V HARJA ¦ Utrecht een techn verkoopbureau Koningsweg Sa kan op de Publiciteitsafdeling worden geplaatst een I Leerling-Volontair voor opleiding in de TECHN FOTOGRAFIE Zij die kunnen tekenen genieten voorkeur Leeftijd niet beneden 18 jaar Sollicitaties alléén schriftelijk ^ Gevraagd op AANNEMERSKANTOOR TE UTRECHT EEN ERVAREN VRL KRACHT bekendheid met de loonadministratie strekt tot aanbeveling Brieven met volledige inlichtingen omtrent opleiding salaris enz onder no 4150 aan het Bureau U.N De N.V Levensverzekering - Maatschappij „ UTRECHT " vraagt voor haar afdeling SECRETARIAAT een VRL ADMINISTR KRACHT in het bezit van het diploma Gymnasium of 5 jarige H.B.S en het diploma Typen Ervaring op het gebied van loonadministratie en/of de uitvoering der sociale wetten strekt tot aanbeve ling Soil te richten aan de Directie van de N.V Levens - verzekering Maatschappij „ Utrecht " Leidseweg 2 te Utrecht DE VERENIGING NEDERL BACONCONTROLE Cath.singel 91 te Utrecht ^ vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding doch uiterlijk per 1 October a.s een TYPISTE Leeftijd max 20 jaar * Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met opgave van verlangd salaris aan bovenstaand adres V / By cle AMSTERDAMSCHE BANK N.V KANTOOR UTRECHT kunnen worden geplaatst enkele Mannelijke Jongste Beambten met diploma MULO Sollicitaties uitsluitend schriftelijk Nobelstraat 4 te Utrecht «^^ AMMMMMA^^^^S^^^V^^^^W^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V^^^^^MWWVW KROON SCHOENENMAGAZIJN vraagt VERKOOPSTER LEERLING VERKOOPSTER Schriftelijke sollicitatie of persoonlijke aanmelding tussen 9 en 7 uur Nachtegaalstraat 84 De Commissie van Toezicht op het Utrechtsche Zie kenfondswezen vraagt voor zo spoedig mogelijk een Beschaafd meisje ter opleiding in de administratie MULO-diploma vereist Kennis van typen strekt tot aanbeveling Leeftijd 16—19 jaar Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan genoemd Bureau Adres Wittevrouwensingel 55 Utrecht GRAFISCH ADVIES - Choorstraat EN CALCULATIEBUREAU 7bis Utrecht vraagt tegen 1 Oct a.s of zo mogelijk eerder een JUFFROUW voor de administratie MULO-diploma ver eist Type diploma gewenst ^ iu'iftelijke sollicitaties voor 24 Augustus 1854 aan Dovengenoemd adrc « 
Pagtna 4 « TRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang No 94 Pag S Vrouwen strijden om Jordanïe^s troon Koning werd opgeborgen in een zenuwinrichting Niemand kan zeggen of koningin Zain een schone vrouw is of niet Er bestaan practisch geen foto's van haar en zij laat zich weinig in het openbaar zien De mensen die haar kennen weten alleen dat men zich in haar omgeving als in een ge laden atmosfeer voelt zwaar van spanning en emoties Koningin Zain van Jordanië is de absolute heerseres over het land het parlement de regeringsadministratie de ministers de hofhouding en haar zoon de koning Het enige element in het land waarover zij niets te zeggen heeft is het leger het befaamde Arabisch Legioen dat onder bevel staat van de Ier Glubb Pasja die 2ach door niemand laat commanderen Atoomcentrale in Engeland tussen groene weiden Luchtverdediging gaat oefenen Van onze Londense correspondent WINDSCALE Cumberland medio Mei mr — ¦" Tussen de grillige kust van de Ierse Zee met de kwistig uit gestrooide smaragdgroene en bruinrode steenblokken op brede stranden en het zich scherp tegen de hemel aftekenende bergland van Engelands lieflijke merendistrict staan de lage bomen krom van de wind Gevat tussen beschutte lage muur tjes ligt het bouwland en graast het vee Stoere boerderijen van donkergrijze rotssteen liggen er verspreid Eens was dit een verlaten uithoek Maar de bergen domineren dit ruige landschap niet langer Want sinds enkele jaren is er iets anders dat de blik vasthoudt Twee enorme betonnen zuilen met een merkwaardige verdikking aan de top als surrealis tische minaretten vormen het nieuwe merkteken van deze eens stille streek Want hier bevindt zich het hart van Enge lands nieuwe atoomindustrie Vliegtuigen en artillerie Binnenkort zullen de Koninklijke Luchtmacht en de luchtdoel-artillerie gedurende drie dagen gezamenlijk oefenen boven het Nederlandse grondgebied De oefening genaamd „ lucifer " te houden op 31 Augustus en 1 en 2 September heeft ten doel de verde diging van de nationale sector met de thans ter beschikking staande middelen In het bijzonder beoogt de oefening de samenwerking van luchtmacht en luchtdoelartillerie de verdediging tegen laagaanvallende vliegtuigen van zee uit het gebruik van vliegbases in oorlogsomstandig heden en de scholing van het korps Luchtwachtdienst De deelnemende Nederlandse lucht strijdkrachten zijn verdeeld over eigen troepen — squadrons Meteors — en over vijandelijke troepen — squadrons Thunderjets — Canadese Sabres versterken de eigen troepen Engelse Venoms en Sabres behoren tot de vijandelijke De deelnemende onderdelen van de luchtdoelartillerie omvatten een aantal afdelingen zwa - ] ziekenhuis Ie Zwolle waar hel enige re en lichte luchtdoelartillerie in de i uren later aan de opgelopen verwon ' luchtverdedigingskringen ' s Graven - I dingen is overleden A VONTUREN RON D HUIS VAN BEWA RINQ De Haagse „ nor '' lekke mand Klim rustig over de muur niemand doet iets N ikt laf UWE GRACHT 48 de Munfstraat ESSEN VAN DE SCHOOL > Iitiebure^u te Utrecbt TUS leerlingen vanai I September • nière Coupeuse Lera - II U of Huishoudelijke en pasklaar maken Mej W G V Oosterom [ EK 5VRAAGD oop voor export antleka irdeurskasten bureaustoe » oot staande klok etc etc celein Delfts aardewerk oektrommels broodmand Schilderstukken ook be Schildpaddozen Staande mpen en verder alles wat cte contante betaling reau U.N 1 techn verkoopbureau eden geplaatst een Volontair TECHN FOTOGRAFIE nen genieten voorkeur 18 jaar irilteiyk NTpOB TE UTRECHT lACHT oonadministratie strekt igen omtrent opleiding n het Bureau U.N ng - Maatschappij IT " ISTR CBETABIAAT eeu 33 t diploma Gymnasium n het diploma Typen oonadministratie en/of en strekt tot aanbeve - e van de N.V Levens echt " Leidseweg 2 te BACONCONTEOLE irech *^ vraagt voor zo indiensttreding doch ISTE baties met opgave van d adres he bank N.V gste Beambten 3lijk Nobelstraat 4 te WWWV>^^^>Mrf«^MAA'>A^A ^^ N vraagt [ KOOPSTER rsoonlijke aanmelding aat 84 het ntrechtsche Zle - spoedig mogelijk een Ed meisje Iminlstratie st Kennis van typen Leeftijd 16—19 jaar ideling aan genoemd ngel 55 Utrecht LLCÜLATIEBUEEAU recht vraagt tegen ïlijk eerder een w MULO-diploma ver wenst A Augustus 1934 aan Koningin Zain van Jordanië is eenmerkwaardige vrouw vooral omdatmen weinig van haar bestaan weeten niets van haar invloed Zelfs deJordaniërs vermoeden nauwelijks,dat zij door een vrouw geregeerdworden Koningin Zain regeert nietalleen het land zij regeert ook dehele koninklijke familie In feitestaan zelfs alle vooraanstaande fami lies van het land onder haar invloed.Zij organiseert huwelijken die onderhaar zachte bijna onmerkbare druk,tot stand komen Zij bepaalt de grotelijnen van de buitenlandse politiekvan het land Met alle middelen vanvrouwelijke list en vernuft weet zijde dingen naar haar slanke goed verzorgde hand ie zetten ^ Zij be ïnvloedt de parlementsleden En zijvermijdt het daarbij zorgvuldig hetlicht van de openbaarheid op zich tevestigen In het bijzonder domineertzij haar zoon de jonge koning Hoes sein Koningin Zain is de perfectediplomate „ Zain heeft altijd gelijk " Het was een harde weg die Zain ging — een weg die begon in een adellijke doch verarmde Egyptische familie Dank zij de financiële hulp van familieleden kon Zain de dure school van de Mères de Sion in Alexandrië bezoeken een school waarop alleen de dochters uit de voornaamste Egyptische families worden toegelaten Op school al was Zain een buiten beentje die opviel omdat zij het al tijd beter wist en altijd gelijk kreeg Toen zij veertien jaar oud was noemde men haar daarom al het duivelskind Toen zij zestien jaar was verhuisde haar familie naar Jordanië Het leven in de kleine vijftienduizend inwoners tellende hoofdstad Am man was heel wat goedkoper dan het leven in Cairo of Alexandrië Bovendien wierp de nauwe bloed verwantschap met het Jordaanse hof hier belangrijke baten af Zains vader werd door Emir Abdullah tot kabinetschef van de hofhouding ge maakt Aan dat hof zag Zain haar grote kans Zij begon als zeventienjarig meisje al haar loopbaan uit te stip pelen En langzamerhand groeide in haar de droom om koningm te wor den van de kleine woestijnstaat Jor danië Hinderpalen bestonden voor haar nimmer Haar ouders waren er al spoedig aan gewend zich te laten tyranniseren door de aangebeden dochter Toen Zains moeder over leed en haar vader kort na elkaar tweemaal hertrouwde lieten deze vrouwen zich al spoedig weer schei den omdat zij het temperament van de dochter des huizes niet konden verdragen Het was onmogelijk om met Zain samen te leven Haar wen sen waren bevelen voor iedereen ook voor de stiefmoeders Binnen het jaar was Zain ver loofd met kroonprins Talal van Jor danië Voor haar grenzenloze eer zucht was dat slechts een stap op de weg naar de macht Talal of Naif Na haar huwelijk lag voor kroon prinses Zain een wijd arbeidsterrein open Zij kon zich naar hartelust bezighouden met de ver vertakte Arabische politiek met de olie het Suezkanaal en de strijd om de eerste plaats in de Arabische wereld Het eerste wat zij deed was haar eigen positie verzekeren en daarmee die van haar man de kroonprins Deze Talal was weliswaar AbduUahs oud ste zoon maar niet de zoon naar wie de voorkeur van de vreemde Ara bische heerser uitging Het was Zain die met behulp van minister Aboel Hoeda koning Abdul lah ervan overtuigde dat diens lie velingszoon Naif niet in staat was om Jordanië te regeren Het is een feit dat Naif een verwende jongen was terwijl Talal onder de invloed van zijn energieke vrouw een krach tige man werd Na de dood van Abdullah spitste d « situatie zich op dramatische wijze Koningin-moeder Zain echtgenote van de in een zenuwinrichting ver blijvende Jordanische koning Talal en moeder van de jeugdige koning Hoessein wil niet gefotofeerd wor den Deze unieke foto werd gemaakt door een fotograaf die plotseling te voorschijn schoot op het moment dat Zain een ministerie verliet De afwe rende gebaren van haar begeleidster kwamen te laat toe Abdullah had Naif tot comman dant van de lijfwacht benoemd endaarmee was deze de sterkste manin hel land geworden Abdullah overwoog kort voor zijn dood om zijnland over te doen aan de koning vanIrak Zowel Talal als Naif blekenuit de gunst te zijn Het was Zain,die dit plan torpedeerde Het waskroonprins Talal die koning werd nahet dodelijk schol in de Omar-mos kee maar hij zat in Zwitserland En Naif was in Jordanië Talal's kansenleken gering maar Naif was mindergeliefd bij het volk dan hij Zainhaalde Talal haastig uit Luzern terugnaar Amman j 1 Talal maakte zich spoedig tot al leenheerser van Jordanië en over woog zelfs Glubb Pasja te ontslaan Zain handelde daarop snel Zij liet de inkomsten van haar man blok keren en liet Naif als commandant van de lijfwacht afzetten Naif wachtte geen verdere maatregelen af en vluchtte Maar Talal was los gebroken Hij weigerde zich door zijn vrouw te laten raden Zain zag zich op het laatste mo ment de vruchten van haar strijd om de macht ontgaan Maar zij was er de vrouw niet naar om daarin te berusten Heimelijk propageerde zij de idee van een nieuwe kroon wisseling Als Talal dan niet luiste ren wilde dan wilde haar zoon Hoes sein dat wel Op een vacantie-reis door Europa liep zij bij Talal weg De wereld had een sensatie en Zain maaltte bekend dat Talal haar mis handelde dat de vorst ongeschikt was voor de troon en dringend rust nodig had In twee weken vol dramatische spanning werd de arme Talal zo in het nauw " gedreven door zijn vrouw zijn ministers en zijn parlementsle den dat hij niets anders kou dan zijn intrek nemen in een Zwitserse zenuwkliniek Hoessein en zijn Dina Hoessein die nog m Engeland school ging werd tot zijn opvolger benoemd Zain die leefde tussen ne derlaag en zege voelde de overwin ning nabij Maar zij had er geen re kening mee gehouden dat Hoessein een vrouw mee zou kunnen brengen Hoessein werd verliefd op de jonge prinses Dina Abdoel Hamid een Egyptische die in Oxford studeerde Dina werd de grote tegenspeelster van koningin Zain die ervoer dat men altijd een enkele factor buiten berekening laat en daardoor vaak faalt Maar Zain was niet gauw geslagen Zij ging naar El Rayd de hoofdstad van Arable om met Ibn Saoed te spreken Dina had namelijk geen geld en Jordanië had dringend geld nodig Ibn Saoed was rijk en be schikte over een eindeloos aantal kleindochters kinderen van zijn een en vijftig officiële zonen Hoessein moest een dochter van Ibn Saoed trouwen — zo vond zijn moeder — en zou daarmee Jordanië niet alleen een koningin maar ook kapitaal ver schaffen Ibn Saoed wilde over dit voorstel denken Maar Hoessein die alleen met Dina wilde trouwen weigerde om het plan van zijn moeder zelfs maar in overweging te nemen Zain schreef aan Ibn Saoed om diens tus senkomst maar voor haar brief in El Rayd aankwam was Ibn Saoed overleden En daarmee staat koningin Zain een van de merkwaardigste vrouwen van het nabije Oosten alleen tegen over Hoessein en zijn Dina Zij heeft Dina een visum voor Jordanië ge - r De Jordaan is een grens tussenvrede en oorlog Grensinciden ten zijn aan de orde van de dagtussen de jonge staat Israël ende woestijnstaat Jordanië Hetkleine koninkrijk is het mid delpunt van vele tegenstrijdi ge belangen geworden sindskoning Abdullah werd ver moord Zowel diens zoons Ta lal en Naif als Talais ' vrouwZain de moeder van de huidigekoning Hoessein voeren eenverbeten strijd achter deschermen waarbij nit Hoes seins verloofde Dina is geko men weigerd maar zij besefte maar al tegoed dat zij Dina niet de toegangtot het land kan blijven ontzeggen.Tegen de liefde is het slecht vechten.En daarmee staat koningin Zaineigenlijk op een verloren post Drie man met ladder in actie Van e.n onzer verslaggevers Dinsdag j.l ontsnapten — zools ge meld — op kloarlic/ite dag t«)ee ge detineerden uit het Haagse huis van bewaring aan de Casuaristraat De enige bewaker die toen in hun on middellijke nabijheid was sloegen zij neer en zij beroofden hem van zijn sleutels Het openen van enkele deu ren was toen voor de uitbrekers een klein kunstje evenals het nemen van een enkele meters hoog muurtje aan het einde van de gang welke naast het huis van bewaring loopt Het heeft bewondering gewekt dat niemand iets van deze vlucht heeft bemerkt Bewezen werd hier dat het mogelijk is voor een gedeti neerde wanneer hij eenmaal in het bezit is van sleutels onopgemerkt uit het Haagse huis van bewaring te ver dwijnen Wij hebben onszelf nu de vraag ge steld of er ook een kans van slagen zou zijn het Haagse huis van bewa ring aan de achterzijde binnen te dringen Natuurlijk beschikken wij niet over sleutels van de poorten die het straf gesticht aan de achterzijde afsluiten De enige mogelijkheid zou dus zijn om over een der hoge muren te klim men Deskundigen op bewakingsge bied gaven ons weinig kans van sla gen Wij zouden de beschikking moe ten hebben over een uitschuifbarp ladder gezien de hoogte van de muur Het gemanipuleer met een ladder in de omgeving van het huis van bewa ring zou —- zo oordeelde men — direct de aandacht trekken Gistermiddag hebben wij de proef op de som genomen Gedrieën togen wij naar de Casuaristraat Het was vijf minuten over drie Voor de in gang van het gesticht stonden twee auto's geparkeerd opvallend stil was het zeker niet in de vrij smalle straat Poort binnengewandeld Een bevriende relatie was zo wel willend ons een uitschuitbare ladder met man voor de bediening af te staan De gang van twee journalis ten een fotograaf met camera in de hand en „ de relatie " had het karak ter van een optocht in zakformaat Midden op de rijweg lopend pas seerden wij de toegangsdeur tot het Huis van Bewaring hage Rotterdam en Utrecht en een aantal afdelingen lichte lucht doelartillerie buiten het verband van de ' luchtverdedigingskringen ver spreid over het gehele land Op de posten voor gevechtsleiding en radarmelding zullen detachemen ten van de luchtdoelartillerie en van de Koninklijke Luchtmacht onafge broken samen in actie zijn Alle vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht en de vliegbasis van de Koninklijke Marine te Valkenburg zijn bij deze oefening ingeschakeld De oefening wordt geleid door de commandant luchtverdediging die zelf het bevel voert over de eigen luchtstrijdkrachten terwijl het be vel over de eenheden der luchtdoel artillerie wordt gevoerd door de commandant luchtdoelartillerie Spelend kind door auto doodgereden Vrijdagmiddag is op de rijksver keersweg te Oldebroek de 5-jarige B Spaan door een auto gegrepen loen het kind een bal achterna liep en daarbij op de rijweg kwam Het jongetje werd tegen de weg gewor pen en bleef met ernstige verwon dingen liggen Het werd onmiddel lijk overgebracht naar het Sophia - Te Noordwijk aan Zee is gisteren een snelheidswedstrijd voor kellners en serveersters gehouden De deelne mers moesten een afstand ¦ van 500 meter heen en 500 meter terug afleg gen Na afloop van de eerste 500 me ter moest onder het taxerende oog van de jury een glas ingeschonken worden Een groep deelnemers op weg naar de finish Dijidelijk ontwaarden wij achter het getraliede venster van de kamer welke naast de toegangsdeur is ge legen de gezichten van enkele be wakers De geïnteresseerde blik van een hunner deed bij ons de vrees opkoinen dat ons avontuur een einde zou vinden aleer wij de poort zou den hebben bereikt wy zijn de poort welke toegang geeft tot de gang naast het Huis van Bewaring niet binnengeslopen maar op de meest opvallende wijze bin nengewandeld Onze aanvankelijke angst voor een vroegtijdige ontdek king bleek ongegrond Wij werden alleen nagestaard door de chauffeur van een der wachtende auto's en twee dames De laatsten oogden ons na tot wij op de plaats waar wij de ladder strategisch zouden opstellen waren aangeland Dit opstellen en het daarmee on vermijdelijke gepaard gaande onder ling overleg geschiedde allerminst geruisloos Dit bleek o.m door de vrouw die werkzaam was in de keu ken van de achter het Huis van Be waring gelegen Bethlehem-kliniek en die even poolshoogte kwam nemen Niemand keek Om kwart uver urie stond de lad der die met het nodige geraas was uitgeschoven in het midden van de muur die het Huls van Bewaring van de buitenwereld afsluit De lad der zelf stak nog ongeveer een meter boven de muur uit Het kwam ons niet denkbeeldig voor dat de verschijning van een ladder boven de omheining van een gesticht waarin mensen verblijven die van het plegen van strafbare feiten worden beticht de nodige con sternatie zou wekken Wij zijn er van overtuigd dat zodra wij een ladder zouden zetten tegen een muur van welk gebouw ook er mensen zijn die in dat gebouw verbleven al of niet vertoornd ons zouden heb ben geïnterpelleerd De voor de hand liggende vraag zou ons gesteld zijn ' „ Wat doe je daar " Maar ge kunt blijkbaar rustig op welk uur van de dag ook een lad der tegen de muur van hel Haagse Huis van Bewaring zetten er op klauteren en over de daken wande len van de gebouwen die binnen de muren zijn gelegen Want wij heb ben dat gistermiddag gedaan zonder dat er een haan naai heeft gekraaid Vrijmoedig hebben wij van die daken af de binnenplaatsen in ogen schouw kunnen nemen Niemand zag ons en niemand in die gebouwen heeft de voetstappen op het knarsen de grint gehoord Heel gemakkelijk Nog geen twee Jaar geloden werd het in snel tempo verrezen reus achtige complex van de Windscale works voltooid Hier staat Enge land aan de aanvang van een nieuwe industriële revolutie Want het is niet slechts de plek waar de grondstof voor de Britse atoom wapens wordt bereid Binnen twee of drie Jaar zal tevens de via atoomkracht opgewekte electrische en energie van hier op het gewone net uitstromen Zodra men genoeg ervaring hiermede heeft opgedaan zullen — naar verwacht wordt — steeds meer atoomcentrales ver rijzen niet meer op afgelegen plek ken zoals hier maar midden in de industriële centra | Kë|^-'4^v 1^1 ^ La hadden we ons van het dak naar beneden kunnen laten zakken Zou een gedetineerde zich in een van de hoeken van de binnenplaats hebben verstopt hetgeen van te voren afgesproken had kunnen worden dan zouden we hem een touw hebben kunnen toewerpen hem kunnen ophijsen en via de ladder naar buiten hebben kunnen brengen Het huis van uw buur man is moeilijker te bespieden dan het Haagse gesticht met gedeti neerden Nadat we van het platte dak af de zaak grondig ' hadden bestudeerd hebben we ons schrijlings op de muur gezet Onze collega is ons na enkele minuten op die hoge zitplaats ge zelschap komen houden Personeel deed niets Aan de ene kant haaaen we uit zicht op de getraliede vensters en binnenplfiatsen aan de andere kant op het Korte Voorhout Wij zagen iedereen en iedereen kon ons zien Geen mens had evenwei interesse voor ons zelfs niet de agenten die in een jeep over het Voorhout re den Onze luide conversatie die niet alleen „ in de hoge " werd gevoerd maar zich ook uitstrekte lot de drie man op de begane grond in de poort vermocht niet de aandacht te trek ken van de mannen in hel gebouw f Toen wij weer vaste voet haddengekregen kwam een vrouw met kindonze richting uit De ladder stondnog tegen de muur Of het dezevrouw IS geweest die omdat zij hettoch allemaal wel vreemd vond eenwaarschuwing naar de ingang heeft laten uitgaan weten we niet Maarwel verschenen er kort na haarkomst twee mannen Zij kwamen onze richting uit zagen de laddertegen de muui ' staan maar zei den niets En toch behoorden zij tothet personeel van het Huis van Be waring In optocht zijn we met de ladder de poort weer uitgewandeld Ook het overschrijden van het gazon aan de zijde van het Korte Voorhout naar het muurtje dat langs de rijweg loopt bleek een bezigheid te zijn welke niemands gemoedsrust ver stoort We zouden jokken wanneer we zouden zeggen dat we in dal gazon van niemand belangstelling hadden gehad De dames werkzaam op de Provinciale griffie hebben hel wel iels bijzonders gevonden Maar tot haar laak behoort het niet om gede lineerden te bewaken of er voor te zorgen dat van buitenaf geen onge wenste bezoekers de terreinen van het Huis van Bewaring betreden Drie kwartier ruim hebben we ons op verdachte wijze rond hel gesticht aan de Casuaristraat opgehouden Geen mens die het ons heeft lastig gemaakt Nu begrijpen we dat hel voor de twee gedetineerden een koud kunst je is geweest om onopgemerkt Ie ver dwijnen Onopvallend hebben zij zich bij hun vlucht zeker niet behoeven te gedragen CommandoAvisseling Korps Mariniers Generaal-majoor der mariniers P J van Gijn commandant van het Korps Mariniers heeft de wens te kennen gegeven binnen niet al te lange tijd de zeedienst te verlaten Als zijn opvolger komt in aanmer king kolonel der mariniers H O Romswinckel thans commandant I van de afdeling Mariniers kamp Woestduin te Doorn die ter voor bereiding voor de hem wachtende taak binnenkort bij de staf van het korps zal worden geplaatst — Het Zweedse schip „ Pahlsson " heeft toen het anker voor Sheerness was uitgeworpen ' n 23-jarige Zweed aan de autoriteiten overgedragen Eerder had het schip de autoriteiten in een S.O.S.-mclding er van op de hoogte gebracht dat de jonge Zweed gevaarlijk krankzinnig was Dit zal de reddingsboei worden als binnen afzienbare tijd de steen kool schaarser wordt De beste la gen zijn reeds als gevolg van twee wereldoorlogen uitgeput Een enke le ton uranium zal evenveel energie opleveren als vijf ton steenkool van de beste kwaliteit Als men op het 70 meter hoge dak van een der chemische fabrie ken staat en het terrein van IVt vierkante kilometer overziet ont waart men bij het riviertje Calder het in aanbouw zijnde energiesta tion Calder Hall geheten Daar zal in plaats van steenkool de bij de atoomsplitsing vrijko mende hitte worden gebruikt voor het stoken van de waterketels welke stoom op de normale wijze de generatoren in beweging zal brengen Daarom zal het kracht station geen hoge schoorstenen vertonen zoals het geval is met de plutoniumfabriek waar de hitte thans verloren gaat De energiecentrale zal een ge lijke hoeveelheid plutonium ople veren echter met dit verschil dat dit daar een bijproduct zal worden omdat hoofdzaak zal zijn de toe passing van de geweldige hitte Er zal nog verschillende jaren moeten worden geëxperimenteerd alvorens de industrie op grote schaal van electriciteit zal worden voorzien In de top van de schoorstenen van de plutoniumfabriek — elke schoorsteen voert de hete lucht van de kernreactor af — bevinden zich electrische treintjes voor het ver voer van materiaal en van hen die de controle uitoefenen terwijl snel le liften de 150 meter hoge zuilen met de begane grond verbinden In de verdikking van de schoorstenen is een filtersysteem aangebracht dat de radio-actieve deeltjes moet opvangen voordat ze de buiten lucht bereiken De zuilen zijn zo hoog om de warme '- chtstroom uit de atoomovens af te koelen en haar radioactiviteit te verzwakken Veiligheidsmaatregelen verscherpt Zo snel beeft de techniek van de atoomproductie zich ontwikkeld dat de oorspronkelijk nodig geach te veiligheidsmaatregelen thans aanzienlijk verslapt kunnen wor den Terwijl nog kortgeleden aan genomen werd dat zeker in geen honderd Jaar een levend wezen zich op gevaarlijke plaatsen in de beschermende cellen waar zich de hevigste chemische reacties afspe len zou mogen wagen kunnen thans werklieden voor uitvoering van herstellingen in sommige daarvan afdalen gehuld in rubber cellophaan of plastic Met een soort kaasstolp op het hoofd zien ze er inderdaad uit als wezens van Mars zoals ze in toe komstverhalen worden afgebeeld Een team dokters waakt over de gezondheid van de drieduizend man personeel maar er heeft zich nog nooit een geval van organische aantasting door radio-activiteit voorgedaan Bovendien blijkt uit de tatistiek dat het arbeidsrisico in een atoomfabriek geringer is dan in welke andere Industrie ook Hoewel de witte Jassen-parade eigenlijk overbodig is houdt men er zich aan omdat het „ netter " staat en ook omdat het aandoen van speciale kleding een zekere disclipine oplegt die in een gevaar lijk bedrijf als dit niet kan worden gemist Of is het een magische be zwering Het is ecliter niet meer nodig om geheel van kleren te wis selen zoals vroeger Voor de jour nalisten die voor het eerst de Windscale works mochten betreden betekenden de voorschriften een reeks van vaak koddige verkleed partijen Wij moesten ons steken in een wit te linnen jas met bijbehorende wit linn enskipet kregen dikke rubber chirurgenlaarzen aan en werden van grote rubber handschoenen voorzien Elders gaf men ons ge wone leren zwarte schoenen alle met een wit teken gemerkt en in plaats van handschoenen aan te doen smeerden we onze handen ter bescherming van de huid in met rose zalf Zodra een gevaarlijk gedeelte be zocht is moet men de handen was sen in wasbakken zonder kraan Aanraking daarvan zou bcs—^U '"" taJB©en-o|iIeveren De wateitoevoei ler vo Hf igt // een extra bericht " Smokey een verlaten hondje is gisteravond voor de televisie geweest „ Smokey is ten dode opgeschreven als we geen tehuis voor hem vinden " zei de omroeper Onmiddellijk daarna barstte een enorme te lefonade over de BBC los van mensen die Smokey wilden opnemen Het was de grootste reactie zo verklaarde de tele visiestaf die in Engeland ooit op een uitzending was gevolgd Een van de mensen die opbel den smeekte om het hondje te mogen kopen „ Mijn dochtertje huilt zichzelf in slaap over Smokey " zei hij „ Ze zal on troostbaar zijn als ik dat hond je niet meebrengt " J ordt namelijketaoin 2828 HTHT T wordt geregeld door een handle on der de wasbak welke men met de knie kan bewegen Na het handen wassen volgde een controle op een soort weegschaal waar men de handen door afgeschermde gaten steekt en met de vingers een meta len plaatje aanraakt op het wijzer bord welke de radio-activiteit waarmee men geladen is aangeeft kruipen de wijzers langzaam om hoog maar meer dan de radio-ac tiviteit die elkeen met zich draagt blijken wij tot onze teleurstelling niet te bevatten Een geringe be smetting is namelijk helemaal niet erg en kan door nieuw handgeboen worden verwijderd De alarmschel boven op het apparaat welke klinkt als er inderdaad iets mis is met de opgemeten persoon bleef stil tenminste zolang we onze handen gedurende de voorgeschre ven twee minuten in het apparaat stopten Als men ze er namelijk korter dan dit minimum uithaalt gaat de bel ter waarschuwing rate len Verder draagt ieder een meta len plaatje op de revers een soort film dat door radio-activiteit ver kleurt Elke arbeider wordt tewerkge steld op plaatsen waar zijn indivi duele gezondsheldstoestand het minste risico loopt Mevrouw Jenny Bass zet wanneer zij daar zin in heeft haar veren op en zelf " haar man protesteert daar niet tegen Integendeel hij vindt haar die véren charmant staan al loopt zijn vrouwtje er wel wat mee in het oog Met die bril op is Jenny beslist het opvallendste vrouwtje in heel San Diego Californië waar zij en haar man hun vacantie doorbrengen En zelfs de inwoners van deze stad die toclt wel het een en ander op het ge bied van excentriciteit gewend zijn bekijken beveerde Jenny met opmer kelijke aandacht Nieuwe Britse ambassadeur aangekomen De nieuwe ambassadeur van Gr Brittannië de heer Paul Mason is Vrijdagavond met zijn gezin in Ne derland aangekomen De Britse ambassadeur die Sir Neville Butler opvolgt heeft voor de oorlog ons land reeds enkele ma len bezocht en heeft zoals hij zei niets dan lof voor wat hij destijds gezien heeft Het is mijn doel zo zei de nieuwe ambassadeur aan de oplossing van eventuele gezamenlijke problemen mee te werken Ook mevrouw Mason was er ver heugd over in Nederland te kunnen verblijven Het echtpaar Mason heeft twee kinderen een dochter Sandra die 15 jaar oud is en een zoon Wil liam die morgen zes jaar wordt „ Nederlands spreken en schrijven " i.j zei de heer Mason „ kan ik üelaas nog niet Maar ik kan het wel vrij goed lezen Ik wil het land graag goed leren kennen en hoop spoedig die steden ervan te zien welke ik bij mijn vorige bezoeken niet be zocht heb " Britse leger krijgt atoom projectielen Veldmaarschalk sir John Harding hoofd van de Britse imperiale gene rale staf heeft verklaard dat het Britse leger de beschikking hoopt te krijgen over Amerikaanse geleide projectielen voor experimentele doe len die van een atoomlading kunnen worden voorzien Sir John deelde verder mede dat op het ogenblik plannen worden overwogen voor beperking van de omvang der divisie van het gemene best in Korea — De eerste vrouwelijke politieagent ter wereld Kate Cooks is Vrijdag op 79-jarige leeftijd te Adelaide Aus tralië overleticn Zij was bijna twin t''5 jsiar In --» licl hnofd v!'i dt vrou welijke politie van Zuid-Australië 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang No 94 Pag 6 SCHEPENBEURS 1954 vanaf 28 Augustus t/m 6 September onder ausp van de CV v Verenigde Watersportbedryven „ LOOS DRECHT en Omstreken W A " aan de JACHT HAVEN „ DE OTTER " te Oud Loosdrecht DE SCHEPEN WORDEN VERKOCHT MET EXPERTISE-RAPPORT Inlichtingen aan het Secretariaat Tel K 2958-21 404 en bij de aangesloten werven Grote keuze ZEIL - en MOTORJACHTEN WOONSCHEPEN enz enz Opleiding tot Belastingconsulent Tan de Ned Fed van Belastingconsulenten Prospectus Bachmanstraat 39 Den Haag Telefoon 116914 BILTHOVEN Gevraagd LERAAR voor plm 9 uur wiskunde aan de Christelijke MULO „ Zonneheuvel " Bilderdijk laan 15 Telefoon 2509 Het Hoofd der School T G DE GROOT DE POLITIEKE HERQEBOORTE VAN ITALIË Gevolgen van fouten zij nooit geheel uitgewist Totalitaire plant had tijd wortel te schieten allieerde autoriteiten in Italië gepor teerd vor de opneming van pro com-munisten in de nieuwe administratie ve organisaties Was dus toen de hoop op een de mocratische evolutie van het commu nisme in Italië overdreven Onge twijfeld maar was dat verrassend waar dit immers ook het internatio nale klimaat was Ik weet niet of het juist is alleenover het standpunt vat Roosevelt tespreken Zelfs de conservatieve Churchill schreef in een brief aan Stalin op 11 October 1944 dat hij deontbinding van de Komintern uitleg de als „ een besluit van de Sovjet regering zich niet te mengen in debinnenlands politieke zaken van an dere landen " En hij vervolgde „ Wijzijn van mening dat op afstand engrote schaal gezien de verschillentussen onze systemen het Sovjet - enhet democratische systeem de nei ging zullen hebben kleiner te wor den waarschijnlijk als er vijf tig jaar lang vrele z zijn zoudende verschillen een zaak kunnen wor den voor een academisch gesprek " TIMMERLIEDEN GEVRAAGD Wed M van Santen en Zn Tuinstraat 1 De Bilt Garage JAN WESSEL VRAAGT Ie monteur en hulpmonteur Aanb Utrechtseweg 87 Zeist Op ACCOUNTANTSKANTOOR kan opgeleid worden jonge vr of m BEDIENDE bekend met boekhou - den Br ond no 4041 bur U.N ^ Beli's Kantoor voor Technische Zaleen te De Bilt vraagt voor spoedige indiensttreding Administratieve kracht enige kennis van boekhouding en machineschrijven strekt tot aanbeveling MEUBELINDUSTRIE „ D E K R O O N " Prins Hendrikweg 3 Vleuten bij station Telefoon K 3407-278 VRAAGT STOELE^MAKERS JONGENS opgeleid om in het vak te worden Bij de N.V Draadindustrie „ Neerlandia " Verlengde Hoogravenseweg 71 UTRECHT wordt gevraagd een VrI administratieve itraciit MXJLO-DIPLOMA IS VEREIST Sollicitaties dienen te vi^orden gericht aan de Afd Personeel LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ vraagt voor spoedige indiensttreding 3 TYPISTEN met kantoorervaring en met inzicht in het bijhouden van een eenvoudige administratie MULO-dipIoma vereist leeftijd tot 24 jaar b TYPISTEN met enige ervaring MULO-diploma ge wenst leeftijd tot 21 jaar Brieven onder No A 3054 Adv Bur ALTA Pausdam Ten behoeve van een AMERIKAANS ONDERDEEL OP DE VLIEGBASIS SOESTERBERG kunnen m.i.v 1 October a.s tijdelijk IVa jaar worden tewerkge steld Admin krachten bekend met Engels en typen Steno-typistes Engels Bibliotheekbeambte Goede kennis van Engels Technici timmerlieden schilder electrieiën metaalbewer ker Messbedienden bekend met Engels Slager | Bakker < in bezit van vakdiploma's Kok Bi i koks Event reis - en/of pensionkosten kunnen worden ver goed Gegadigden dienen zich persoonlijk te vervoe gen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Soest da gelijks van 9—12 uur Belangrijk huis te Amsterdam zoekt verbinding met enkele vooraanstaande NAAISTERS met ruime klantenkring die het lonend maakt een volledige stalencoUectie EXCLUSIEVE KATOENEN ZIJDEN EN WOLLEN DAMESKLEDINGSTOFFEN in bruikleen te geven Brieven onder no 2540 aan Adv Bur Bauduin Amstel 224 Amsterdam OPLEIDING TOT 1 oc)rukkerii iHOONTEl i WiUemstr 15-21 • Utrecht | CHIROPODIST(E NACHTHÓESm nak PACTOLAN Pedicure en algehele Voet - verzorging Voor de nieuwe cursus te Utrecht is de inschrijving vanaf heden opengesteld Lessen in de avonduren Het beroep is geschikt zowel voor Dames als Heren Wilt U zich deze winter een zelfstandige - positie verwer ven vraagt dan inlichtingen en prospectus aan het Be stuur Eerste Ncderl Acade mie voor Chiropody Dir L H Kuipers te Den Dolder Gevestigd sedert 1928 ENAVO OLYM P StADIOM A'DAM IEDERS MAAMDAG2 5en7-ip ^ CROTE KEUIE.GEKEURDEAUTOSi DAME ZOEKT in centrum Utrecht per 1 September een GESTOFFEERDE ZIT-SLAAPKAMER graag met balcon gebruik van badkamer en op het Zuiden Brieven onder No V-3049 Adv Bur ALTA Pausdam JONGEDAME 31 j wil gaar ne Biedt zich aan Tando-assistente za jaar PRAKTIJK Br ond no 4034 bur U.N LEIDING GEVEN in besch kl gez waar huis vrouw ontbreekt en hulp aanwezig is Uitvoerige gegevens onder no 4038 aan het bur U.N Het „ STADS - EN ACADEMISCH ZIEKENHUIS " te Utrecht vraagt voor de Röntgenafdeling gebouw I een BEGINNEND RöNTGENLABORANTE Salaris volgens Rijksregeling MULO-diploma vereist en niet jonger dan 18 jaar Brieven aan de Directie PAPIER GROOTHANDEL PROOST en BRANDT N.V Rusland 26 Amsterdam zoekt voor haar bijkantoor te Utrecht VRL ADMINISTR KRACHT leLvLijd - 20 jaar Miiilm > l diploma Sollicitaties uitsluitend schriftelijk Domplein 2bisA VERHUISD CG.vanAELST Heilgyranast.-masseur Leraar M.O Lich Opv van BOOTHSTRAAT 19 naar J.W.Frisostraat3 Telefoon 10803 Uitsluitend aan solide personen leveren wij onze bekende KLEDING op gemakkelijke betaling ZONDER ENIGE RENTE Vraag geheel vrijblij vend inlichtingen bij VORST Kledingbedrijven te Utrecht In ons pand STEENWEG 9 hebben wij speciaal op de Ie verdieping onze afdeling hiervoor Enorme keuze in He ren costumes Tweed en Winterjassen Man telcostumes Sportcol berts Pantalons Jon genskleding Heren-en Dames regenkleding enz enz Ook zwarte Kellner-costnmes discretie verzekerd > AAR BUITEM MAANDAG Holterberg 9 — Hondrit Veluwe 6 — Berg en Dal 7.50 Texel 8 — Extra voor boottocht en rondrit 3.75 Scheveningen middagt 4 — Hoge Veluwe middagt 4 — DINSDAG Namen — Dinant 13 — Schouwen-Duiveland 11 — Zuid Limburg 12 — Brussel Antwerpen 11 — Dordrecht Biesbos midd 4.75 Gouda Avifauna midd 3.50 WOENSDAG • Giethoorn Staphorst 8.50 Oisterw Venn en Efteling 6.25 BrieUe-Rockanje 6.50 Elten-Achterhoek 8 — Rotterdam havens midd 4 — Schiphol A'dam midd 4 — DONDERDAG Zeeland 11 — Afsluitdijk Fr meren 9.50 Veluwse bossen 6 — Marken IJmuiden 6 — Zuiderzeewerken midd 4.25 Hoge Veluwe midd 4 — VRIJDAG Alkmaar Schoorl 6.75 Brugge Gent 13.50 KBnigswinter 15 — Ardennen Spa 13.25 Vecht en Gooi midd.tocht 3.50 Gouda Avifauna midd 3.50 4 SEPT AALSMEER'S BLOEMENCORSO te Amsterdam ƒ 3.50 HAQ£^IOUW MOREELSELAAN 37 TEL 16511 - UTRECHT V ' ^ MOIENSTRA - MOLENSTRAAT 61 DEN HAAG ¦ IN EEN WEEK moeten alle zomer ja ponnen toppers en mantelcostuums de deur uit Lage prijzen en makkelijke b etalingsvoor waar den U weet het toch uw ZORGEN ZOEK DOOR KORPERSHOEK OUDE GRACHT 281 Utrecht Tel 14741 Gevraagd leerling naaisters Zij die pas de huishoud school verlaten hebben ge nieten de voorkeur Aanmelden vanaf Maandag 1 uur OUDE GRACHT 211 Utrecht Telefoon 17S27 TE HUUR GEVRAAGD door dame op leeftijd op pri ma stand in Utrecht Etage OF 2 KAMERS EN KLEIN KAMERTJE met of zonder pension In bezit van eigen meubels Brieven onder No T-3047 Adv Bur ALTA Pausdam SERVEERSTER GEVRAAGD Janskerkhof 6 Dr R L DAART DE LA FAILLE LONGARTS afwezig lol 31 Augustus Dr C J van Kerkwijk neemtspreekuur WMï < GEMEENTE UTRECHT HERHAALDE OPROEP Bij het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen kan worden geplaatst een VERPLEEGSTER voorlopig op arbeidsovereenkomst Salarisgrenzen voor 21 jarigen en ouder ƒ 2760 ƒ 4110 — per jaar 9 jaarlijkse verhogingen Indien inwonend aftiek voor vrij wonen vuur licht en voeding ƒ 1076,40 per jaar Indien uitwonend aftrek voor voeding ƒ 690 — per jaar Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van leef tijd diploma's enz te richten tot Burgemeester en Wethouders van Utrecht binnen 8 dagen na het ver schijnen van dit blad In RUTECK'S CAFETARIA TE UTRECHT kan wor den geplaatst EEN KOK Inlichtingen omtrent arbeidsvoorwaarden zijn te ver krijgen bij de gérant van Ruteck's Cafetaria Leidse weg 8 van 15 tot 21 jaar een LEIDSTER VOOR DE KEUKENAFDELING Intern Goed salaris Prettige omgeving 1 Br ond K.A 3543 Adv Bur De la Mar Amsterdam VERKOOPSTERS gevraagd Gevraagd voor onze textiel - en woningtextielafdelin gen a VERKOOPSTERS b AANK VERKOOPSTERS l Sciiriftelijke sollicitaties te richten aan DOEK N.V Maasstraat 46 Utrecht VERKOPI^I © CAFÉ-INVENTARIS TE UTRECHT op VRIJDAG 27 AUGUSTUS nam 4 uur aan de AMSTERDAMSESTRAATWEG 508 t.w buffet toonbank met koelkast en bierzuil tafeltjes stoeen terrasstoelen enz KIJKDAG 27 AUGUSTUS van 1—4 uur WOLTER & DROS N.V Ingenieurs Bureau vraagt voor spoedige indiensttreding bekwame verwarmingsmonteurs hulpmonteurs i i || Sollicitaties aan WDlter & Dros N.V v Persijnstraat 25 Amersfoort RAWI FABRIEKEN Groeneslraat 31 Utrecht vragen voor haar bedrijf flinke MAGAZIJNBEDIENDE Middelgrote Industrie in omgeving van Utrecht VRAAGT mnl Administrot krocht in het bezit diploma M.B.A en ervaring in fabrieksadministratie Sollicitaties te richten onder No L-3041 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Wij vragen voor de Afdelingen LOODGIETERIJ GASFITTERIJ HAARDENSMEDERIJ CENTRALE VERWARMING BEKWAME MONTEURS Aanmelden Oude Grjicht 175 tussen 17.00-18.00 uur Oude Gracht 175 - Utrecht Nachtegaalstraat 24 Middenstands textielzaak te Utrecht VRAAGT ERVAREN Boekhouder ster Brieven onder no 4056 aan het Bureau U.N Wij vragen voor ons Restaurant een prima SERVEERSTER Aanmelden vanaf Dinsdag tussen 8 uur en 12 uur by het Persöneelbureau van VROOM & DREHSMANN UTRECHT NV MMES wij garanderen U een prima Permanent Wave voor f 7.50 met olie en biologische cream Wij hebben de nieuwste machines van In dola en Wella en de duurste vloeistoffen in Nederland verkrijgbaar Deze Permanent Wave is geheel compleet zonder bijkomende kosten en absoluut grove krul ook al hebt U natuurhaar Thuis Permanent-Wave ƒ 11 — SPECIALE DAMESKAPSALON NICO VALKENBURG DAMSTRAAT 51 Telefoon 25397 J Drukkerij HOONTE N.V Utrecht vraagt NETTE MEISJES voor de afd Bindery BILTHOVEN TE KOOP PRACHT MODERN HUIS TIMMERLIEDEN gevraagd voor tariefwerk Brieven onder No D-3057 Adv Bur ALTA Pausdam met garage en cv vrij te aanvaarden Ie stand enikele minuten van station prijs ƒ 29500 — E Timmer Julanalaan 76 tel 2306 K 3402 Gemeenschappelijke en misschien onvermijdelijke fouten zijn begaan bij de oorlogvoering in Italië Ik heb niet de pre tentie om de bedoelingen en de persoonUjke verantwoordelijk heid van elk der oorlogsleiders te beoordelen maar ik wil slechts de aandacht vestigen op een aantal feiten De eerste fout was boven alles zo komt het mU voor dat de Italiaanse campagne werd onderschat en de politieke consequenties ervan wer den verwaarloosd Reeds op 4 Mei 1944 vroeg de Britse premier Churchill verontrust door de „ com munistische intrigues in Italië Joe goslavië en Griekenland " zich af of de geallieerden „ zich gingen neer leggen bij de communisering van de Balkan en misschien ook Italië " Churchill's memoires Op 12 Augustus deelde hij aan maarschalk Tito mede dat ingeval van een zegevierende doorbraak in de Po vallei de geallieerden naar Wenen zouden oprukken en alle ge bieden onder Italiaanse souvereini teit onder militair bestuur zouden brengen in afwachting van een de finitief besluit over het lot van deze gebieden op de vredesconferentie Churchill heeft verschillende malen op zulk een offensief aangedrongen in het bijzonder met het oog op het Oost-Italiaanse schiereiland Istrië Acht maanden vertraging Valse hoop Aldus had de kwade totalitaire plant tyd wortel te schieten en te ge dijen op illusies en valse hoop zoals een ieder kon zien na de vorming van de Kominform de staatsgreep te Praag en de gruwelen ondervonden Congres in de V.S naar huis Vrijdagavond is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor on bepaalde tijd uiteengegaan Enige uren later werd dit voor beeld door de Senaat gevolgd Tevoren was een resolutie aange nomen volgens welke de Senaat vóór 25 December in speciale verga dering kan worden bijeengeroepen Zulks zou nodig kunnen zijn om het rapport van de speciale commissie die het optreden van senator Mc Carthy onderzoekt te behandelen Zodra de 83ste zitting van het Congres was gesloten haastten de afgevaardigden en senatoren zich naar huis om zich voor te bereiden op de in de herfst te houden ver kiezingen In tegenstelling tot het vorige jaar hebben de volksvertegenwoor digers in deze zitting zeer veel werk verzet Dat dit vorig jaar niet het geval was werd geweten aan het feit dat president Eisenhower bij het aan de macht komen de opvat ting huldigde dat hij als hoofd van uitvoerende macht zich zo weinig mogelijk moest mengen in geschillen in het I^ngres Maar wijlen president Roo sevelt en zijn raadgevers had den niet dezelfde visie op het politiek belang van zulk een strategie De terugtrekking van verschillende divisies uit Italië voor de landing aan de Franse Rivièra een terug trekking die gewild werd door Roosevelt en waartegen Churchill zich verzette ver zwakte het leger zodanig dat Noord Italië niet bevrijd kon worden voor het acht maan den verder was Op deze wijze zo schreef Churchill „ werd de opmars van de rechtervleugel naar Wenen onmogelijk en was onze miütaire capaciteit om te helpen bij de bevrijding van Zuid Oost-Europa met uitzon dering van Griekenland uit geput " Toen tenslotte in het voorjaar de Duitse tegenstand voorgoed ineen stortte was het te laat de Russische legers hadden Wenen Hongarije en de Balkan bezet Tito was geïnstal leerd in Istrië tot en met Triest en in Italië zelf had het communisme tijd en gelegenheid gehad zich op te werpen als een bondgenoot van de democratie en als een factor in de nationale onafhankeijkheid Bloedende ivonde Middel ontdekt tegen atomische straling Naar te New York is bekend ge maakt heelt een uit Zuid-Afrika afkomstige geleerde dr Louis Pille mer met twaalf assistenten een stof in het lichaam ontdekt die wellicht als bescherming tegen atomische straling kan worden gebrAiikt Een groep geleerden uit Ohio hoopt dat deze stol properdine ge naamr ook kan worden gebruikt bij het streven om de mens immuun voor ziekten te maken Dr Pillemer deelde mee dat bij proeven was gebleken dat een groot aantal knaagdieren dank zij proper dine bestand was tegen straling Na een atoomontplofting of een ander soort uitstraling sterft 50 procent of meer van de getroffen rhensen in de eerste één of twee weken aan infectie Blijkbaar is dan de proper dine de stol in het bloed die nodig is om de iniectie te bestrijden ver nietigd aldus de conclusie van dr Pillemer Deze fouten hadden invloed op de gehele politieke strategie Tito werd later met grote moeite gedwongen Triest te ontruimen weliswaar maar in de tussentijd was hij in het ge heim naar Moskou gereisd waar hij de steun van het Kremlin had ver worven Dientengevolge hadden op de vredesconferentie langdurige on derhandelingen plaats over de Ooste lijke grenzen van Italië die eindigden met de vier mogendhcden-overeen-komst inzake de vorming van ' t vrije gebied van Triest — het laatste com promis van de bondgenoten uit oor logstijd ten koste van Italië — en thans nog is de kwestie onbeslist een wond in het lichaam van ons volk die vaak bloedt en de internationale betrekkingen verstoort In Italië moesten wij in de eerste periode na de oorlog samenwerken met de ommunisten evenals de Westelijke geallieerden met Rusland samenwerkten Wij werkten samen in de bevrijdings-comlté's en later in de regering en bij de voorbereiding van de grondwet noodmaatregelen ïolang de kwestie van de monarchie onopgelost was en totdat een parle mentair regiem kon worden ingesteld door middel van nieuwe verkiezingen In die eerste periode waren de ge - Gevraagd AUTOMONTEURS en LEERLINGEN Garage Arijjansen & Co Nachtegaalstraat 29c Utrecht Tel 19852 " N Bij het overlijden van de Ita liaanse oud premier Al ei de de G as p e ripubliceren uiö posthuum een nog eerst kort geleden door de Italiaanse staatsman geschreven artikel Het bevat een van de laatste politieke beschouwingen die De Gasperi openbaor heeft ge maakt V door de slachtoffers van de Bolsje wistische dictatuur In een later na-oorlogs stadium heelt ongetwijfeld de bijdrage van de Verenigde Staten aan de economische wederopbouw van Europa en in het bijzonder Italië een beslissende waar de gehad voor de handhaving van het vrije regiem Het is slechts rechtvaar dig dat te erkennen Dat staat vast Maar niemand kan beweren dat dit de gevolgen van de oorspronkelijke fouten geheel loon uitwissen Ramp en herstel Het Polytechnisch tijdschrift het officiële orgaan van het Nederlands Instituut van Middelbare en Hogere Technici is verschenen met een bij zonder nummer gewijd aan de her stelwerkzaamheden van de waters nood In zijn woord ten geleide zegt ir A G Maris directeur-generaal van de Rijkswaterstaat o.m „ Het waters noodnummer van het Polytechnisch tijdschrift brengt ons de gebeurtenis sen van de ramp en van het dijkher stel weer scherp in het geheugen Het is nuttig en nodig dat vele dergenen die aan het front gestaan hebben vertellen wat er is gedaan en hoe het gedaan is en onder wat voor omstan digheden er gewerkt moest worden Zij die na hen komen moeten in deze artikelen de voorbereiding vinden die hun in staat zal stellen op evenzo voortvarende en manmoedige wijze het werk te doen dat in hun leven aan hen zal worden voorgelegd als hier door de mannen van het dijkherstel is geschied " Het nummer bevat behalve gede tailleerde beschouwingen over vroe gere stormvloeden over de ontwikke ling van de storm van 31 Januari 1953 en over getij berekeningen In het algemeen een nauwkeurig overzicht van de werkzaamheden in elk van de getroffen gebieden Vele tientallen foto's tekeningen en grafieken ver duidelijken de tekst Kanaalzwemmers in de aanval Negentien zwemmers hebben zich om half één vannacht bij het schijnsel van een groene vimrpijl bij Cap Gris Nez te water begeven voor de internationale race over Het Kanaal Zeventien zwemmers van 12 landen hadden officieel voor deze race ingeschreven doch de he banees Nicolas Gabril kreeg no toestemming om deel te nemen en als negentiende zwemmer ging de Amerikaan Glen Burlingame die voor de vijlde maal een poging doet om Het Kanaal over te zwemmen te water Van de 17 officieel gestarten zijn er vier dames drie Engelsen en een Deense zwemster Jenny Kam mersgaard die reeds twee maal de overtocht heeft volbracht De zwaargebouwde Engelse Margaret Feather begon de race zonder zich met vet te hebben Ingesmeerd Zij zei „ ik heb geen vet nodig want ik ben dik genoeg " De 22 jarige Lenaees Nicolas Ga bril startte als eerste en zou pro beren de 33 km op zijn rug zwem mend af te leggen Burlingame ver trok apart met drie getuigen in zijn volgboot De Engelsman Kenneth Wray staakte de strijd toen hij vier uur in het water had gelegen Na ne gen uur zwemmen had de Portugees Batista Pereira de leiding Hij had toen reeds driekwart van de afstand afgelegd Het weer was gunstig het v?as warm voor de tijd van het jaar en de zee was rustig — Twee supermarkten in Mil waukee hebben ' t afgelopen week einde goede zaken gedaan De Kro ger Co zond de bevolking in de buurt bonnen ter waarde van 25 cent De rivaal Kramboo Food Stores Inc deed een tegenzet Op een groot bord werd bekend ge maakt „ Wij kopen alle Kroger bonnen op voor 30 cent " Beide winkels meldden veel business 
Pag 6 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 ¦ 62e Jaargang No 94 Pagina 7 geheim van de asse Ronsin Het I Cinematografisch relaas \ Imjp President der Republiek stierf in armen van mooie vrouw Een drieregelig berichtje in de Engelse pers heeft aan deze zijde van het Kanaal de herinnering aan een der meest om streden vrouwen en het misschien sensationeelste criminele proces van het begin van deze eeuw opnieuw doen opleven In het ziekenhuis van Sussex is namelijk in de leeftijd van 86 jaar Lady Robert Brooke Campbell Scarlett Abinger over leden echtgenote van een pair van het Verenigd Koninkrijk Maar niet onder deze titel is ze beroemd geweest maar als Marguerite Steinheil City Deborah Kerr op „ slechte pad " De televisie vergt weinig woorden Technische iEURS 1954 September onder ausp van ' atersportbedrüven „ LOOS - W A " aan de JACHT - Oud Loosdrecht JEN VERKOCHT MET lE-RAPPORT etariaat Tel K 2958-295 en ngesloten werven MOTORJACHTEN HEPEN enz enz belastingconsulent in Belastingconsulenten istraat 39 Den Haag on 116914 Gevraagd AUTOMONTEURS en LEERLINGEN Garage Arjjjansen & Co Nachtegaalstraat 29c Utrecht Tel 19852 AN ITALIË en zijn ïwist "\ i het overlijden van de Ita lanse oud premier Alcide G as p e ri publiceren wij sthuum een nog eerst kort ieden door de Italiaanse ' atsman geschreven artikel it bevat een van de laatste litieke beschouwingen die Gasperi openbaar heeft ge lakt de slachtoffers van de Bolsje che dictatuur en later na-oorlogs stadium ongetwijfeld de bijdrage van de ligde Staten aan de economische • opbouw van Europa en in het ider Italië een beslissende waar had voor de handhaving van het regiem Het is slechts rechtvaar at te erkennen Dat staat vast niemand kan beweren dat dit jvolgen van de oorspronkelijke a geheel kon uitwissen „„^ „ i amp en herstel b Polytechnisch tijdschrift het ële orgaan van het Nederlands uut van Middelbare en Hogere nici is verschenen met een bij sr nummer gewijd aan de her ¦ erkzaamheden van de waters zijn woord ten geleide zegt ir A [ aris directeur generaal van de iwaterstaat o.m „ Het waters nummer van het Polytechnisch hrif t brengt ons de f ebeurtenis ' an de ramp en van het dijkher veer scherp in het geheugen Het ittig en nodig dat vele dergenen aan het front gestaan hebben ^ llen wat er is gedaan en hoe het an is en onder wat voor omstan den er gewerkt moest worden ie na hen komen moeten in deze elen de voorbereiding vinden die in staat zal stell«!n op evenzo tvarende en manmoedige wijze rerk te doen dat in hun leven aan zal worden voorgelegd als hier de mannen vsn het dijkherstel schied " t nummer bevat behalve gede ierde beschouwingen over vroe stormvloeden over de ontwikke - van de storm van 31 Januari en over getijberekeningen in het neen een nauwkeurig overzicht 3e werkzaamheden in elk van de iffen gebieden Vele tientallen 5 tekeningen en grafieken ver ïlijken de tekst anaalzwemmers in de aanva jgentien zwemmers hebben zich half één vannacht bij het insel van een groene vuurpijl bij Gris Nez te water begeven voor internationale race over Het lal Zeventien zwemmers van anden hadden officieel voor race ingeschreven doch de he les Nicolas Gabril kreeg nog bemming om deel te nemen en negentiende zwemmer ging de irikaan Glen Burlingame die de vijfde maal een poging doet Iet Kanaal over te zwenunen te m de 17 officieel gestarten zijn ' ier dames drie Engelsen en Deense zwemster Jenny Kam igaard die reeds twee maal de tocht heeft volbracht De irgebouwde Engelse Margaret her begon de race zonder zich vet te hebben ingesmeerd Zij „ ik heb geen vet nodig want n dik genoeg " i 22 jarige Lenaees Nicolas Ga startte als eerste en zou pro 1 de 33 km op zijn rug zwem 3 af te leggen Burlingame ver apart met drie getuigen in zijn 300t Engelsman Kenneth Wray ite de strijd toen hij vier uur 2t water had gelegen Na ne jur zwemmen had de Portugees sta Pereira de leiding Hij had reeds driekwart van de afstand legd ' t weer was gunstig het was n voor de tijd van het Jaar en ee was rustig Twee supermarkten in Mil - cee hebben ' t afgelopen week goede zaken gedaan De Kro 3o zond de bevolking in de t bonnen ter waarde van 25 De rivaal Krumboo Food S Inc deefl een tegenzet Op jroot bord werd bekend ge ct „ Wij kopen alle Kroger en op voor 30 cent " Beide els meldden veel business Een raadselachtige dubbele moord In haar armen is een president van de Franse Republiek gestorven — en zij de bewonderde en benijde Egeria van de eerste ambtenaar van de staat moest daarna onder de be schuldiging haSr eigen moeder en haar man te hebben vermoord voor de jury treden die evenwel alle schuldvragen ontkende Een dergelijke avontuurlijke car rière scheen voor Magy Japy de dochter van een rijke industrieel niet voorbestemd te zijn Ze was in de buurt van Belfort opgegroeid en had eerder een teruggetrokken pro vinciaal leven geleid Haar eerste grote liefde was een jonge luitenant van Mömpelgard — maar vader Japy weigerde zijn toestemming tot een huwelijk en stuurde zijn dochter naar Biarritz om hem te vergeten Daar leerde ze de schilder Adolphe Steinheil kennen — voor beiden was het liefde op het eerste gezicht Hoewel Steinheil de vier kruisjes al achter de rug had gaven Magy's ouders deze keer hun toestemming Het jonge meisje werd vooral aan gelokt door het vooruitzicht in Pa rijs te wonen en aan de ouderlijke gestrengheid te ontkomen In Juli 1890 trouwden ze Het jonge huishouden werd inge richt in de Impasse Ronsin in het Vaugirard-kwartier Het werd een leven zoals de jonge vrouw het zich had gedroomd Steinheil was wel niet zo rijk als ze had ^ aangenomen maar hij had relaties'en vrienden prominente mannen als Zola Mas senet Pierre Loti Frangois Coppé verkeerden in zijn huis In 1897 — een dochtertje Martha was toen zes jaar — vergezelde Magy Steinheil haar man op een reis in de Alpen Daar leerde ze toevallig tijdens de manoeuvres de president van de re publiek kennen de elegante en goed uitziende Felix Faure die al da delijk een buitengewone belangstel ling voor de jonge vrouw toonde Van deze tijd af was Madame Stein heil de onafscheidelijke begeleidster van het staatshoofd bij alle officiële gelegenheden De echtgenoot werd met attenties en — lucratieve op drachten bedacht Presidend Faure verloor echter in zijn late hartstocht de voorzichtig heid uit het oog op zekere dag schonk hij zijn vriendin een vier voudig parelsnoer dat een vermo gen waard was Maar enkele dagen later bekende hij haar dat hij door het kopen van dit collier in een ver schrikkelijke geschiedenis verwik keld was geraakt als de feiten be kend werden zou hij Frankrijk ter stond moeten verlaten Hij smeekte Mag daarom zich nooit met dit sieraad te vertonen Korte tijd daarna werd Madame Steinheil gezien toen ze het Elysée verliet door een poortje in een zij straat dat ze altijd gebruikte als ze haar vriend bezocht om naar ze later verklaarde met hem de me moires van de grote staatsman te redigeren Enkele ogenblikken voor dien was Faure plotseling gestorven Het schandaal was verschrikkelijk Madame Steinheil werd door de volksmening beschuldigd de dood van het staatshoofd op haar geweten te hebben Het doktersonderzoek sciiakelde echter iedere verdenking uit daar vastgesteld werd dat pre sident Faure aan een beroerte was gestorven Het sterfgeval had voor de Steinheils kwade gevolgen het was nu uit met de lucratieve staats opdrachtenl Stille boodschapper Daar waren aUeen de geheim zinnige parels en de geheime papie ren van Faure die haar waren over gebleven Kort na de dood van de president beweerde ze dat een ge heime Duitse boodschapper haar had bezocht en onder bedreigingen het parelsnoer en de papieren had op geëist Dat Madame Steinheil een levendige fantasie had zou ze later in de rechtzaal nog herhaaldelijk bewijzen In ieder geval moest ze nu tegenover haar niets-vermoedende man het bezit van het parelsnoer bekennen De schilder dwong haar hem het sieraad te overhandigen dat hy verkocht — alleen de tien mooi ste parels liet hij haar behouden De geheimzinnige Duitser zou la ter nog vaker in het huis van de Steinheils gekomen zijn maar zon der succes want de parels waren er niet meer en de niet minder be geerde memoires van Felix Faure had Mag Steinheil verstopt — als ze er ooit geweest waren Het huwelijk had een onherstelbare breuk gekre gen heftige ruzies en twisten waren aan de orde van de dag Ze bleven alleen bij elkaar omdat hun doch ter op het punt stond in het huwe Ujk te treden iiiiliiiiniiiiilitiiiiiiiiliillliiiill iiiillitliiiiiiliimiiliiiinimliitn In't U.N Stond | 40 jaar geleden | Spionnen in ' t Gooi | Hilversum 21 Aug — Drie | Duitschers die zich naby de ves s ting Naarden ophielden zün in = voorloopige hechtenis genomen = en verdaclit van spionnage daar i zü zich niet voldoende konden = legitimeien ï Zo stonden de dingen toen een nieuw verschrikkelijk schandaal de naam Steinheil weer actueel maakte Op de ochtend van de 31e Mei 190S ontdekte de kamerdienaar van hei echtpaar Couillard zijn meesteres vastgebonden aan de stijlen van haar bed geboeid en met een prop in haar mond In de andere kamers lagen de schilder en mevrouw Japy de moe ~ der van mevrouw Steinheil ge wurgd De dokter die onmiddellijk werd geroepen constateerde dat de boeien van de vrouw des huizes wel erg losjes waren aangelegd Maar de wreedheid waarmee de beide slacht offers van het drama gewurgd waren maakte het ondenkbaar dat Madame Steinheil de daad kon heb ben gepleegd Ze gaf een fantasie volle schildering van de onheils nacht drie mannen met wijde zwar te capes en een roodharige vrouw waren haar slaapkamer binnenge drongen en hadden haar juwelen op geëist Ze had gezegd waar ze ver stopt waren in ruil voor de belofte dat ze de overige bewoners geen leed zouden aandoen Bovdevardsensatie De Parijse pers had een sensatie die geruime tijd aanhield Men rukte elkaar op de boulevards de nieuwste uitgaven met het doktersbulletin over Madame Steinheil's toestand uit de handen Maar toen het onder zoek niet tastbaars opleverde ver minderde de belangstelling alras Ongetwijfeld zou de hele geschiede nis in ' t vergeetboek zijn geraakt als de heldin van het drama niet een Jaar later aan de pers had me degedeeld dat ze nu zelf de schul digen zou zoeken en haar familiele den zou wreken Omomwonden wees ze voor de reporters haar bediende Couillard als de moordenaar aan Uit voorzorg had ze hem een van haar parels toegestopt Dat bekwam haar slecht want toen meldde zich de juwelier die getuigde dat hij deze parels en andere in de moord nacht zogenaamd gestolen juwelen van Madame Steinheil ter beoorde ling had ontvangen Nadat deze po ging jammerlijk mislukt was gaf ze de zoon van haar oude gediensti ge aan en verborg om hem te belas ten wederom „ gestolen " diamanten in de bezittingen van de jonge man Weer kwam het bedrog uit de pu blieke opinie keerde zich tegen haar en de officier van justitie liet haar arresteren Het onderzoek duurde 18 maanden De rechtszitting in No vember 1909 was een sensationele gebeurtenis voor Parijs dat de Bo vary van Montparnasse de moderne Circe eerst met onverbloemde vij andigheid opnam Maar de stemming sloeg al gauw om de beklaagde speelde de rol van een zwaar ge troffen stille vrouw zo meesterlijk dat zowel de jury als de toehoorders medelijden en tenslotte sympathie begonnen te koesteren Urenlang beraadslaagden de leden van de jury om tenslotte alle gestelde vra gen met neen te beantwoorden — in hun ijver om een mooie vrouw te dienen zelfs de vraag of de vermoor - Vingerafdrukken zichtbaar maken Twee jonge chemici uit Uppsala in Zweden hebben enige tijd geleden een methode ontwikkeld waardoor een enkele maanden oude vinger afdruk duidelijk zichtbaar gemaakt kon worden Het was de zogenaam de ninhydrinemethode De afdruk wordt met ninhydrine behandeld en daarna in een oven „ gebakken " Nu is de politie in Zweden erin geslaagd met behulp van deze methode een twee jaar oude onzichtbMe vinger afdruk op een registerkaart zicht baar te maken en zodoende het overtuigende bewijs te leveren te gen een autodief Tot dusver was het niet mogelijk geweest vingeraf drukken te ontwikkelen die ouder waren dan enkele weken De ouder dom is nu naar boven toe „ onbe grensd " De verloofden Jk had me je anders voorge steld " Met een smak gooide het befcoorlijice blondje « it New Jersey het grote boeket voor de voeten van haar Sicili aanse „ correspondentieverlool de " die haar liefdevol im Paler mo met bloemen van de boot kwam halen De grote menigte die getuige was van de ontscheping van de oceaanstomer zette grote ogen op De ogen werden nog groter toen de jongeman die de vrija ge tot dusver tot de post had moeten bepalen het meisje dat hem onder een stroom uan tranen zojuist had afgewezen beetpakte Maar de politie be lette dat hij haar in zijn auto duwde Het werd een wild toneeltje Opgewonden Sicilianen hiel pen de politie een handje om het meisje te ontzetten Toen een agent de afgewezen „ ver loofde " in zijn kraag greep beet hij de politieman in zijn arm en ging er toen in de auto " an door In de verwarring verdween ook het in haar verwachtingen zo deerlijk bedrogen blondje Van medereizigers vernam de politie later dat zij met de jonge Siciliaan „ over de post verloofd was geraakt Aan boord had zij ioto's gptno'ul van haar rijzige knappe „ ver loofde " ê de mevrouw Japy de moeder van de beklaagde was geweest Toen de uitspraak werd voorgele zen brak er een storm van bijval los Madame Steinheil werd in triomf de zaal uitgedragen waar ze in een weldoende flauwte neerzeeg Slofvrouive Bij alle zittingen had een nog jon ge man stil in een hoekje gezeten en met grote aandacht de afloop van het proces gevolgd zonder de be klaagde ook maar een ogenbUk uit het oog te verliezen Hij volgde de vrijgesproken vrouw naar Engeland maakte kennis met haar deed haar een huwelijksaanzoek en maakte de zwaar gecompromitteerde vrouw tot een van de eerste ladies van Enge land Hiermede daalde het gordijn over een veelbewogen leven De nieuwe Lady Abinger leefde voort aan op haar slot in Sussex in een stijl van austerity die niemand van haar verwacht zou hebben Ontelba re keren heeft men sindsdien de ge schiedenis van de moordnacht in de Impasse Ronsin te Parijs verteld en getracht het geheim van deze nacht te ontdekken Maar nu zal het wel voor altijd onontdekt blijven nu ook de laatste getuige is heengegaan Groningen 3 dagen goochelstad Gedurende drie dagen nl 20 21 en 22 Augustus zijn de Groningersovergeleverd aan de goochelaars die — men weet het — alles naar hunhand kunnen zetten Zij zijn er bij een gekomen om deel te nemen aanhet Nationale Goochelaarscongreswaaraan ook veel buitenlanders deel nemen Allaton de heer Schütz'goochelnaam maakte van de „ Har monie " tijdens zijn voorstelling een soort „ Luilekkerland " waar de „ ge braden kippetjes zo in je hand vlo gen " De kip is zojuist — in re - cordtempo gebakken — uit de oven gekomen Uit Engeland zijn twee internatio naal bekende goochelaars gekomen Ken Brooke uit Londen en Harold Hall uit Birmingham Verder zijn er Duitsers Zweden Belgen Fransen en de 83-jarige nestor onder de goo chelaars de heer J G Burgersdijk uit Den Haag Ook zullen er enige dames zijn In het gebouw is ook een dealer show ingericht waar binnen - en bui tenlandse firma's de nieuwste goo cheltrucs aan de man brengen toeren üien nieuw beroep is in de maak dat van commentaren spreken bij televisiebeelden Dat het een nieuw beroep is kan men bemerken aan de wijze waarop nog ongeoefenden het beoefenen deze week nog in een zwemreportage door de televisie afdeling der VARA Het beeldenspel viel zeer goed uit maar de toelichting bij de beelden door Diek van Rijn ergerde menige kijker Het leek wel of de commen tator opdringerig als hij was in het etaleren van zijn deskundigheid vast besloten had het werk der ca mera's in de schaduw van het effect van zijn stem te zetten Een paar aanbevelingen OverigCiiS ieccre beoefenaar van het nieuwe beroep wordt bedreigd door het grote gevaar dat hij te weinig vertrouwt op de duidelijk heid der beelden die worden uitge zonden Hij dient wel bijzonder bij de pinken te wezen als het er om gaat bliksemsnel te beoordelen bü welke beelden inderdaad nog een enkel aanvullend woord nodig is en bij welke beelden een rake anecdo tische opmerking tot verrijking der uitzending zou kunnen leiden Dit beoordelingsvermogen dient dan ge paard te gaan aan gevatheid in het onmiddellijk en puntig formuleren van dat onvermijdelijk geoordeelde woord-accent Voorts geloof ik dat de televisie commentator die al veel ervaring heeft opgedaan in de geluidsradio hierin eerder een handicap dan een voordeel voor het televisiewerk moet zien Is het niet zo dat in de reportage voor de geluidsradio de reporter de uitzending „ draagt " ter wijl in de televisie-reportage slechts van de hoog nodige „ steun " sprake kan zijn Wereldraad De uitzenuiiigen over de vierde Assemblee van de ' Wereldraad der Kerken zijn terecht een gezamen - Afgevaardigden in actie De overvloed aan wetgevend werk maakt het blijkbaar nagenoeg on mogelijk de aandacht der parlements leden voortdurend gespannen te hou den Zo bericht Lord Jowitt in het Engelse Hogerhuis dat hij tijdens zijn loopbaan als Lordkanselier in ver band met een aanvulling voor een wetsontwerp een geheel verkeerd do cument had voorgelezen zonder dat een van de lords het merkte Hij zeU ontdekte het pas toen hü enkele mi nuten later de andere aanvulling moest behandelen waar het docu ment eigenlijk bij behoorde Na een korte aarzeling las hij het ten tweede male voor — en ook deze aanvulling werd zonder bezwaar aangenomen Nog pas enkele weken geleden had de tegenwoordige procureur-gene raal lid van de regering Churchill Sir R Mannigham-BuUer een bijna gelijke beleving toegegeven ook hij fiad en wel voor het Lagerhuis een re de gehouden over een aanvullingsbe paling die betrekking had op een ge heel ander wetsontwerp Ook in dit geval had geen mens het gemerkt En direct hegon het goed te gaan Aangezien de deugd reeds een be loning op zichzelf is reizen brave meisjes met de tram en hebben de slechte Limousines met chauffeurs Deborah Kerr een goed meisje dat toneeltechnisch gezien het slechte pad opgegaan is woont in ' n prachtig huis nabij Hyde Park in Londens chique centrum heeft een aardige maa twea aardige kinderen en een aardig sommetje op de bank Zij heeft het nog nooit zo goed ge had sedert ze om zo te zeggen „ slecht " werd Haar val heeft ze aan Hollywood te danken En ze is de filmstad ook erkentelijk voor de rol in From here to Eternity waardoor zij het pad naar beneden betreden heeft dat leidde naar de status van ster en het fortuin De groenogige roodharige Miss Kerr werd jarenlang beschouwd als Hollywoods ideaal van een koele gracieuze bloedeloze Engelse schoon heid „ Het was helemaal niet nodig datik scenario's las " zei ze onlangs „ Ikwist dat op een goed moment iemandzou proberen me te kussen en dat ikzou moeten raegeren met een „ Nee Geoffrey-alsjeblieft-dat-niet " Soms kwam haar naam wel ter sprake voor een rol met meer vuur maar op de voorbereidende confe rentie was er altijd iemand die ge schokt zei „ Grote hemel zoiets kun je Miss Kerr toch niet aandoen " Aha " zei Miss Kerr „ kan dat niet " Ze ging met een badpak onder de arm naar de fotograaf en liet een se rie foto's maken die tot zoveel be wonderend gefluit aanleiding gaven dat kilometers in de omtrek fabrieks personeel aanstalten maakte het werk neer te leggen Over Vussen en Vussen Het resultaat was de „ sexy " rol van Karen in From here to Eternity en een scène van een dermate vurige omhelzing tussen Burt Lancaster en Deborah dat hij opgenomen moest worden in de branding aan de kust van Honoloeloe De productieleiders gingen van het standpunt uit dat het oceaanwater de filmbezoekers ver koeling zou moeten schenken l^aJi „ Ik denk dat ik ze overtuigd heb " zei Miss Kerr die juist de verfilming had beëindigd van twee versies hoe lorama lijke affaire van AVRO VPRO,VARA NCRV en Wereldomroep.Wereldnieuws is wereldnieuws uitwelke richting de wind ook waaiten de radio heeft wereldnieuws,ongeacht richting en omroepgroep,een prominente plaats te geven.Daarom deed het indertijd ook juistaan dat de Eurovisie-uitzending uithet Vaticaan met de Paus als spre ker voor de verantwoordelijklieidvan de gehele Nederlandse TelevisieStichting ging Ook dat was wereld nieuws rooms katholiek of nietrooms katholiek Waarbij dan is aante tekenen dat in de omroepsamen werking ten aanzien van de Wereld raad van Kerken de K.R.O ontbreekt De bevrijding van Parits Voor hen die Frans goed ver staan en die van Parijs als Euro pese bakermat houden is er komen de week over de Franse zenders iets te beleven Op 23 25 en 26 Au gustus wordt in verschillende docu mentaires de bevrijding van Parijs Augustus 1944 herdacht Zo gaat er Dinsdag om 20.32 uur over Frank - rijk Nationaal 348 meter een pro gramma dat „ Il était une ville " heet en dat geschreven is door Alain Trutat Het is een reconstructie van de eerste Parijs bevrijdingsdagen gedeeltelijk gebaseerd op in die koortsachtige dagen in de Parijse cstraten opgenomen geluidsmate riaaL En morgen Zondag zendt het ex perimentele Centrum van de Fran se omroep Ie Club d'Essai andere impressies van de eerste Parijse be vrijdingsdagen uit onder de titel „ Les Temps Héroïques " Pierre Schaefter de Franse radioman die als experimentator in de muziek met electronische instrumenten en trucs naam verwierf is hiervan de regisseur Paris Inter 18.40 uur Koninklijke piloten Het voorbeeld van Prins Bemhard die sinds jaren met zijn eigen vlieg tuig de lucht doorklieft — vaak als piloot van vrouw en kinderen en soms voor boodschappen of bezoekjes onverwachts op een Londens vlieg veld landend — heeft navolging ge vonden Eerst was het de hertog van Edinburgh Prins Philip die sinds het vorige jaar steeds meer en lange re vluchten onderneemt met allerlei machines onlangs met een helicop ter En nu is voor de eerste keer een regerende koning de pas 19-Jsirige Hoessein van Jordanië aan het stuur van zijn eigen machine in Londen aangekomen Hü heeft een zevenper soons tweemotorige De Haviliand „ Pigeon " waarmee hij de vlucht van 4000 km van Amman naar Londen met tussenlandingen te Rome en Pa rijs heeft afgelegd — ondanks de grotendeels miserabele weersom standigheden en met slecht zicht NOTABIEEl EXAMEN Geslaagd voor het notarieel examen eerste gedeelte te ' s Gravenhage J P H Pröpper te Venlo Deboroh Kerr vurig geworden Van Johson te kussen De eerste ver sie in de grote verleidingsscène van The End of the Affair eindigde met een kussen op de vloer Iemand vroeg zich af of daar geen moeilijkheden met de censuur uit zouden kunnen voortspruiten zodat de scène werd overgedraaid nu met het kussen preuts terug op de divan Men kan het rustig aaii Broadway overlaten om een goed meisje dat lelijk gevallen is nog een trap ach terna te geven Na From here to Eternity kwam het toneelstuk Tea and Sympathy waarin de vroegere belichaming van onaanraakbare deugdzaamheid een schooljongen verleidt Na het beëindigen van haar rol in The End of the Affair gaat ze met het stuk op tournee Het is mogelijk dat de Engelse Old Vic i)eborah weer op het rechte en smalle pad zal terugvoeren Men heeft haar namelijk voorstellen ge daan voor het vervullen van een rol in een stuk van Shakespeare En daaruit zal verder blijken de juist heid van de voorspelling van Louis B Mayer toen hij haar voor het eerst zag „ Zij heet Kerr — rijmt met „ far " " zei iemand uit zijn omgeving „ Nee " zei de machtige filmman „ het rijmt op „ star " " Kabel-hoogtoeren Radio-technici in Beieren zijn bezig met wat men waarlijk techni sche hoogtoeren zou kunnen noe men Zes hoogfrequentie-kabels bestemd voor ultrakortegolf-radio en voor televisie ieder enkele hon derden meters lang en gezamenlijk 9 ton wegende moeten uit het dal station Brannenburg 1730 meter om hoog op de Wendelstein worden gebracht Dit werk gebeurt ' s nachts met behulp van houten sleden die over de rails van het bergspoor om hoog worden getrokken Op 1730 meter hoogte vlak bij het berghotel bevinden zich nieuwe radio - en te - levisie zendergebouwen Zijn de kabels hier aangekomen dan dienen zij voor verbindingen met de op 1838 meter hoogte staande zend-antennes Hiervoor zijn betonnen kabelschachten geconstru eerd Door deze schachten zullen de kabels stuk voor stuk naar de Wen delsteintop worden getrokken Ziehier een staaltje technische radio-romantiek weggelegd voor landen die bergen moeten overwin nen om tele-communicatie de no dige ruimte te verschaffen Hoe voelen zij zich De K.R.O biedt Vrijdag a.s een kans om eens uit de eerste mond te vernemen hoe het aanvoelt dat vliegen in een straaljager een soort toerisme dat mij persoonlijk nogal aan mijn fiets doet hechten Tussen 19.30 en 20.45 uur wordt in een platenverzoekprogramma voor de luchtmacht geprobeerd radioverbin ding met vliegende straaljagers te verkrijgen Het geluid zal dus pro beren de snelheidsbarrière te door breken goede moed ledere Ann iaan die door Euro pa reist keert terug naar de Ver enigde Staten met de overtuiging dat Amerika zeer eenzijdig namelijk hoofdzakelijk van de sensationele en circus-achtige kant aan millioenen Europeanen bekend wordt gemaakt „ Sexy " pocketbooks althans wat de omslagen betreft gangsterfilms en gaat U maar door zijn voor deze slechte informering der Europeanen over het Amerikaanse leven verant woordelijk Wat te zeggen van de televisie aap Mr Muggsy die op kosten van de National Broadcasting Corpora tion en de Pan-American Airways als een grootvorst door de wereld reist logerende in prachtige hotels de fijnste kostjes etende en de mooi ste kleren dragende De arme aap omgeven door reporters en fotogra - Camera De spectaculaire Russische kleuren - — ¦^— —— film Sadko de jongeman op zoek naar het geluk bespraken wij in ons nummer van Dinsdag Rembrandt hét^ten""en"°andS ~ in „ De vrolijke desperado's " de fUm die deze week in Rembrandt draait Het is eigen lijk zoveel dat het onmogelijk m kort bestek geheel verteld kan wor den Men zal dan ook enige moeite hebben de geschiedenis nauwkeurig te volgen hoeWel de vele zotte si tuaties en de springerige grappen het geheel tot een gezellige rolprent maken Avonturen en misverstanden vormen de hoofdelementen in deze nieuwste film van John Huston de vervaardiger van o.a „ Moulin Rou ge " Een film waarin „ de vrouw " met haar verleidelijke onschuld ver scheidene mannen plannen in de war schopt en waarin tenslotte een boze „ bende " wordt opgerold Om een enkele aanduiding te ge ven Een stel mensen op weg naar Afrika zit in een Middellandse Zee haven te wachten op de reparatie van hun schip Het zijn het echtpaar Harry en Gwendolen Chelm de laatste gespeeld door de blonde Jen nifer Jones het echtpaar Billy en Maria Dannreuther Gina LoUobri gida en Humphrey Bogarl en Bil ly's „ zakenrelaties " vier gezellig acterende kerels waarvan de een eigenlijk nog komischer is dan de andere Deze Petersen-bende wil in Brits-Oost-Afrika een stuk land ver werven waar uranium gevonden wordt De beide echtparen wisselen van vrouw althans er zijn — vooral van de kant van de vrouwen — po gingen in die richting Dit geeft de meest dwaze en lachwekkende si tuaties Bij een flirtation van Gwen dolen en Billy fantaseert de eerste enorm over haar man Een van de Petersen-bende luistert het gesprek af meent dat alles waar is en neemt maatregelen om de pogingen van Harry die hun eigen plannen in de war sturen te verijdelen De laatste — een stijve vent — is zich van geen kwaad bewust Ook Billy wordt niet meer vertrouwd Hij wordt door Petersen weggevoerd Als hun auto verongelukt denken de achter blijvenden dat beiden dood zijn Juist als het schip gereed is voor het vervolg van de reis komen Billy en Petersen weer opdagen Aan boord wordt Harry belaagd de goeierd Zo wandelt de film naar z'n eind.Het hele stel lydt schipbreuk wordtdoor een stel Arabieren opgepakt en Gwendolen de kletsvrouw zorgt ertenslotte voor dat de bende wordtontmaskerd En de beide vrouwenkomen dan ook weer voor hun eigenmannen op Vóór het echter zover is moet ernog heel wat gebeuren en dat allesmoet U zelf gaan zien en dan on middellijk weer vergeten Er komen in de film echter zeer aar dige camera opnamen voor Filmac Reeds eerder we zen wij op deze —.————— plaats op de uitste kende Russische en Tsjechische te kenfilms die Filmac zo nu en dan vertoont Ook in het programma van deze week is weer een Russische tekenfilm opgenomen Met zijn zachte rijke kleuren is „ De vuur rode bloem " een verhaal naar een oud sprookje weer een juweeltje van tekenfilmkunst Men kan werkelijk genieten van dé rhythmische bewegingen en van de lieflijke figuurtjes Trouwens ook „ The golden fish " een Marten Toonder product mag er zijn Het verhaal is niet sterk maar de kleu rencompositie kennelijk de hele op zet is zeer mooi Het is tenminste eens weer wat anders dan die on sterfelijke Tom en Jerry die ook ditmaal niet in het programma ont breken De eeuwige ren van de kat achter de muis begint op den duur toch te vervelen In „ The golden fish " vraagt Lipaj „ Hoe moet ik le ven " en de vis geeft hem'steeds als antwoord „ Je ogen zien het ant woord ' En dan ziet Lipaj de natuur in de verschillende jaargetijden Dit wordt gebracht in opnamen met een zeer artistieke vlakverdeling Het nieuwsjournaal besteedt o.m aandacht aan het bezoek van Lady Baden Powell aan ons land voor de internaljjonale conferentie op Woud schoten aan de Heideweek die Ede houdt in combinatie met haar 900 jarig bestaan aan ' t wereldmuziek concours in Kerkrade — we zien vele corpsen voorbijtrekken — en aan de kinderautorace in Noordwtjk aan Zee Interessant zijn de opna men van de nieuwe graafmachine die gebruikt wordt bij de aanleg van Rijksweg 12 in Arnhem's om geving Op de woeste golven van de stro me - in de Oostenrijkse Alpen wer den kano wedstrijden gehouden De camera-man maakte er aardige op namen van Verder zien we o.m hoe in Hamburg een internationaal springconcours gehouden werd Dat ook dit in een stromende regen op een drassige bodem plaats vond kan vele vacantie gangers tot troost zijn f en deed ook Parijs aan en terecht trokken Franse kranten de goede smaak van deze Amerikaanse tele visie-propaganda-stunt in twijfel Er is nog te veel armoede onder de mensen dat men het leuk vindt een aap in menselijke weelde te zien baden "^ e ^ m EeU Het géèelschup dat voer met het schip „ Nyanga " hee/t sefiipbreulc geleden Hier komen ze koud en doorweekt aan wal ' t Is uit de film „ De vrolijke desperado's " deze week in Rembrandt Met de kolder vliegerfüm Het zit in de lucht is Georg Formby indertijd pas goed tiekend geworden Nog steeds hoort met het wijsje met de gelijknamige titel fluiten Formby de halfzachte piloot met zijn onafscheidelijke ban jo is in deze film de oorzaak van grote vrolijkheid Al is ' t een oude film hij zal ' t stellig nog wel goed doen Het zit bij City in de lucht tot en met Donderdag aanstaande Vreeburg Anton r — Klinger Hertha Feller en Heidema rie Hatheyer prolongeert de aar dige film V Erich Kastner Puntje en Medespelenden zijn Paul Palace Met van bloed druipende degens __^ _ overmeesteren de rauwe klanten van de Barracuda een berucht piratenschip dat danig huishoudt onder de Spaanse galjoe nen het schip dat de dochter Fran eisca Maureen O'Hara van de on derkoning van Mexico naar haar toekomstige bruidegom de verrader lijke dikke onderkoning van Nieuw Granada Don Juan Alvarado Wal ter Slezak brengt Jaren tevoren was de flinke Hollandse kapitein Laurent van Horn Paul Henreid met zijn schip met emigranten in een stormnacht gestrand op de kus ten van Nieuw Granada en door de zelfde Don Juan tot slavenarbeid ge doemd Een Hollander is echter niet voor een klein geruchtje vervaard hij ontsnapt en als wraak op de Spaanse trouweloosheid maakt hij zijn naam Barracuda gevreesd onder de Spanjaarden Francisca wordt verliefd op de doortastende Hollander het zou de spanning ver minderen U te vertellen hoe dit ge schiedt en ze trouwen in volle zee Alles lijkt rozengeur en maneschijn in de piratengemeenschap en droef heid bij de Spanjaarden totdat onder aanvoering van Anne Bonny Bin nie Barnee een vroeger liefje van Van Horn Francisca naar de Span jaarden teruggebracht wordt Van Hom waagt zich in het hol'van de leeuw om zijn vrouw terug te krij gen en met list en kracht wordt het paar weer verenigd Een film waar in deugd al is het dan piraten deugd en manlijke kracht in woes te gevechten gesteund door door tastende slimheid zegevieren over geslepenheid en mooie vrouwen hun liefde schenken aan rondborstige kerels Scala Glenn Miller dete jong gestorven r ————^ Amerik „ band-lea der " aan wiens leven een film werdgewijd „ The Glenn Miller story",kan men deze week in Scala in zijnlaatste film zien Miller speelt hier in de rol van de bekende orkest leider Gene Morrison die met zijnband talrijke tournée's onderneemt.Vele orkestleden zijn getrouwd en him vrouwen reizen steeds mee Bill Abbot de trompetsolist en af god van duizenden jazz-fans inAmerika maakt kennis met Connie een onbedorven meisje Ann Ru therford met wie hij op stel ensprong in het huwelijk treedt Ditlaatste zeer tot ongenoegen van Jay nie de ladycrooner van de band dieook verliefd is op Bill Deze jonge dame tracht het huwelijksgeluk van Connie te verstoren een pogen dataanvankelijk schijnt te slagen maarop haar beurt gaat Connie onrustzaaien onder de vrouwen der musici,die flink over haar roddelen De ge gevolgen zijn catastrophaal ruziestussen orkestleden en huisvrouwenen het slot is dat de band ontbon den moet worden Maar Connie die nog altijd van Bill houdt weet door een handige list de zaak weer in orde te maken en dan is alles weer goed de band is weer intact en ook het huwelijk var Connie met Bill Een alleraardigste film waarin men volop gelegenheid krijgt het be roemde orkest van Glenn Miller te beluisteren Ook MiUer speelt zijn rol uitstekend en nu wordt men te vens in de gelegenheid gesteld zich er van te overtuigen hoe voortreffe lijk James Stewart de figuur van Glenn Miller heeft uitgebeeld in de „ Glenn Miller story " Men wordt tevens vergast op en kele bekende Songs terwijl de film geïntroduceerd wordt door Millers beroemde „ Moonlight Serenade " Olympia De naam van de film Calamity Jane duidt tevens aan de naam van Doris Day die hier in eer geheel nieuwe creatie optreedt Ze is nu niet het aardige meisje doch een jongeman zwaar bewa pend en met een zeer opschepperig karakter In een hotel in Deadwood City vertelt zij de meest opwinden de verhalen over gevechten met In dianen waarvan zij er verschillende zou hebben gedood terwijl zij er geen heeft ontmoet Als in het hotel een soort opstand dreigt omdat in plaats van een aangekondigde be roemde actrice een lompe acteur verschijnt weet zij deze met een re volver in de hand te onderdrukken Als zij zelf een beroemde actrice zal laten optreden vergist zij zich en arriveert met een meisje dat er he lemaal niets van terecht brengt Weer dreigt opstand doch weer hanteert zij de revolver en weer weet zij erger te voorkomen Na heel veel wederwaardigheden begint haar vrouwenhart toch weer te kloppen zij wordt verliefd en we zien haar dan weer spoedig als een lieftallig meisje dat zich voor het leven verbindt met Wild Bill De film is uitgevoerd in technicolor en heeft een aantrekkelijk karakter Van Maandag af Handlangers dtr duisternis ¦ ij 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang No 94 Pagina 8 KLEINTJES RIJWIELEN DIRECT AF FA BRIEK ƒ 50 besparing bij aan koop van een Simba rijwiel Vanaf f 87.50 Ook gemakk be talingscond Geïll prijscourant 2 gratis Simba Rijwielfabriek Naaldwij kseweg 24-26 * s Gra-venzande Telef K 1748 - 673 COSTUÜMS regenjassen col berts pantalons overhemden rokken blouses schorten pya * ma's lakens slopen enz op ge makkelijke betalingen Hajo Balljelaan 53 Tel 16285 Vraagt huisbezoek PUCH SCOOTER sierlijk en betrouwbaar thans in luxe uit voering / 1395 geheel compl met km teller accu claxon stuurslot duo reservewiel met band tassenhanger sierstuk op voorspatbord stoplicht ken tekenplaten N.L plaat koffer rek windscherm in 4 kleuren Totaal / 1572.75 Ook gemakke lijke betalingswijze Toon van Zutphen Croeselaan 7—9 tel 21665 Te koop in zeer goede staat Zijnde Chevrolet VRACHTWA GEN open laadbak Te bevra gen Houtensepad 40 Utrecht PLASTICBROEKJES S.G.A blijven 20 zacht als zijde KUNSTBLOEMEN als echt o.a herfsttakken veldboquet ten herfstbladeren katten staarten rozen klaproos Ook In feestartikelen als liedjes versiering fopartikeïen goo chelmaterialen schminken en voordrachten zijn wij ruim ge sorteerd Rimo thans Lijnmarkt 35 Utrecht Van fabriek naar afnemers MARKIEZEN tenten ook re pareren prepareren water dicht maken kampeerbeno digdheden Dekzeilen verhuur en verkoop Fietstassen alle maten kampeerbedden Van Breemen-Waterborg Vreden burg 64 hoek Achter Claren burg Utrecht Telef 26695 RADIO'S vanaf / 98 Alle be kende merken Wij ruilen Ow oude toestellen in Demonstre ren gratis Betaling in overleg Technische Geluids Verzorging Nieuwe Daalstraat 29 Tel 19774 VERKOOP — INKOOP AUe ¦ oorten flessen potten krui ken mandflessen wordt fran co bezorgd Flessenhandel A J V Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 AUTORADIO Blaupunkt Mo torola Philips enz vanaf / 160 Betaling in 3 maanden als con tant Radio Jaarsveld hoek Weerdsingel OZ 1 en 3 telef 19836 6 DAGEN PART.IS vertrek elke Maandag P'lster Zeist Telef K 3404—3227 Prima MUZIEKINSTRUMEN TEN Guitaar / 1 accordeon ƒ 2.50 per week Tevens 1 uur les per week Muziekhandel „ Stoové " Lijnmarkt 42 telef 21207 HOUT - HOUT - HOUT Wan neer U iets te timmeren heeft kom dan eerst eens even bij ons kijken en informeren Wij heb ben in voorraad tegen zeer bil lijke prijzen geschaafd en on geschaafd hout zoals latten re gels planken en paaltjes hard en zachtboard sierlijstjes deu ren asbest-cementgolfplaten « nz enz Houtwerf „ De Lies bosch " Oudwijkerdwarsstraat 48 a telef 19501 DUBBELE FIETSTASSEN r 8 boodschappentassen i 4 werk schorten M gas jassen water dicht tot over de knieën / 8 50 dekkleden tenten enz Direct van fabriek aan gebruiker Van Bfeemen Waterborg Vre denburg 64 hoek Achter Cla renburg Telef 26695 „ NIMCO " de Ideale box ca mera voor de kleine beurs " n geheel metalen uitvoering slechts ƒ 9.75 Fotobureau ' t Sticht " Steenweg 15 Utrecht De boot is aan en bracht nieuwe voorraad keihard Ie soort HARDBOARD 122xdO O.50 122x45 0.75 122x61 0-95 198x46 1.25 Verder alle hout en triplex op maat gezaagd Hout handel Centrum M Brlenesse Jr Herenweg 60-62 telef 16830 Fa wnsON levert U op ter mijnbetaling al Uw dames - en herenkleding Confectie naar maat — Alsmede lakens slo pen theedoeken handdoeken en dekens De zaak van ver trouwen Oude Gracht 309 telef 24036 Wij bezoeken Ü ook aan - huls TENTEN te koop en te huur Repareren en prepareren Mar kiezen rolschermen fietstas sen alle kampeermaterialen Van Breemen Waterborg Vre - denburg 64 telef Ii6695 MEUBELKOOPJES Bureaux kasten tafels stoelen ledikan ten huis salon - en slaapka mermeubelen eetkamer kloos ter en uitschuif taf els Uit pri ma inboedels Grote sortering Lage prijzen Meubelopslag „ Gebouw de Zon " Pieterskerk - hof 21 9-5 _ ' extra AANBIEDING van grote partij poplin wikkel en cirkelrokken tegen fabieksprij zen ƒ 12.90 Maison de Vries Nobelstraat 8 SOLEX te koop gevr Jaco bijnestraat 2 Utrecht BLAUPUNKT 3 D SERIE een streling voor oog en oor Een Bosch-Blaupunkt product met een 52 jarige wereldreputatie Te beluisteren Radio Jaarsveld Weerdsingel OZ 1 en 3 telef 19836 b.d Zandbrug BRANDSTOFFEN Alleen dezemaand nog zomerprijzen An thraclet Subliem 20/30 ƒ 8.70 p.hl Winterzorg Drietjes 20/30 ƒ 7.70 per hl Winterzorg",Kantoren Predikherenstraat 30 telef 26277 Burg Reiger straat 29 telef 14316 Draaiweg 46 telef 11731 Amsterd straat weg 386 telef 25948 Eiken FAUTEUILSTEL ƒ 85 pak schrijf - en huiskamerta fels 2 clubs 4 stoelen / 160 boekenkasten ƒ 20-/45 gemak stoel ƒ 20 salon - radio - en rooktafels 1 en 2-pers ledi kanten en opklapbedden losse stoelen clubs nachtkastjes enz enz Goederenhandel Lan ge Smeestraat 13 Utrecht BROMFIETSEN Cyrus Zün dapp ƒ 565 compleet met 15 Watt verlichting jasbeScher mer drager met bok Rijwiel magazijn De Gems L Smee straat 39 Utrecht Wegens vertrek Fongers he renrijwiel met 3 versnellingen ƒ 55 DAMES en HERENRIJ WIEL als nieuw per stuk ƒ 65 damesrijwiel handrem / 22.50 groot eiken schrijf bureau met stoel ƒ 65 v d Poll-laan 18 Zeist Telef 4738 ^ Te koop een HAARD met voor en achter plaat draalhaard idem eiken tafel 70x100 schil derstuk 60x80 2-pers 3-delig veren celmatras ' s Avonds na 6.30 uur Griftstraat 29 bis Te koop aangeb in goede staat verkerend AMEUBLEMENT bestaande uit 6 stoelen 6 kan-tige tafel theekast buffet Pnjs nader overeen te komen Bevr Populierstraat 10 Solide geldbelegging goed be loonde HUIZEN In te steken tigen geld ƒ 10.000 Opbrengst na aftrek van alle lasten plm YtOOO luUchtingeu tel ^ 1366S < 2e Hands KINDERRIJWIELEN in alle maten worden met ga rantie verkocht Tevens dames en heren rij wielen Nobelstal ling Nobelstraat 41 telef 10216 STUDEBAKER Wegens om standigheden keurig onderhou den 4 5 pers betrouwbare wa gen kleur donkerblauw nat bewijs stuurschakeling ver warming enz voor ƒ 650 Wil zo nodig bromfiets of motor inrui len Egelinglaan 18 Zeist Zagen schaven vermoor hak - steekbeitels gudsen timmerha mers klauwhamers bankha mers belijmhamers schoen makershamers enz DOESBURG Steenweg 43 telef 10687 Voor BREI - en NAAIMACHI NES motoren onderdelen en reparatie ' De Utrechtse Naai machinehandel G - Ockeloen Pijkstraat 2 viaduct Amsterd straatweg Telef 26675 Gemak kelijke betaling Gratis lessen Zeer mooie Singer handnaai machine 95 TRAPNAAIMA CHINE 95 accordeon pianokla vier 12 bassen 35 naaimachine trapstel 25 Inkoop van naai machines Nieuwe Koekoek straat 22 Inruil BROMFIETSEN o.a Vic toria Cyclemaster Mobylotte v.a ƒ 75 tot ƒ 275 Rijwiel - en bromfietspaleis De Gems Lan ge Smeestraat 39 Billijk te koop BOEKEN MTS „ Amsterdam " werktuigbouw passerdoos rekenliniaal teken haak driehoeken verhuistrans formator Mendelssohnstraat 32 telef 13724 Zeiss-Ikon PHOTO-TOESTEL 6x9 met tas lens Novar an 45 zelfontspanner en geelfilter Albr Thaerlaan 83 Te koop aangeb goed onder houden WOONARK pracht lig plaats Prijs ƒ & 000 Telef 19651 na 6 uur Te koop stalen MOTORSLOEP nieuw opgebouwd geschikt v bewoning Tevens B pk Petter diesel gereviseerd met radia teurkoeling P Schutte Woon schip 1751 Reviuskade Wegens omstandigheden KAP TEIN MOBYLETTE in prima staat pas gereviseerd goede banden Deskundig onderzoek toegestaan ƒ 165 Bazelstraat 4 voorm Zuilen Te koop ZÜNDAPP 200 cc ' 50 G V d Bilt Schoolstraat 21 Vleuten Te koop aangeb nieuwe witte BRUIDSJAPON maat 42 Spot prijs / 45 Br no 3805 bur UN Splinternieuwe MOTORBUI TENBAND 400x18 / 40 Voor straat 31 telef 10104 Zündapp MOTORRIJWIEL 600 cc k.k prima staat Telescoop vo'orvork en nieuwe banden Te bevr van Alphenplein 7 Utrecht Te koop Imperia MOTOR in goeed staat 350 cc met nat be wijs Tegen elk aannemelijk bod Framboosstraat 56 Aangeb grote en kleine ROEI BOOT f 100 per stuk Gevraagd herenfiets hoog model Br no 3784 bur UN Wegens vertr zeldzaam mooie opvouwbare KINDERWAGEN ook als wandelwagen kinder ledikantje box met vloer wan delwagentje fietskinderzitje Vermeulen Voorstraat 3 on derste bel Te koop Rasbora Hetermorpha neon tetra ƒ 3 p.p VUURNEON zilvertetera zwarte tetera Su matranen Barbus titay Suber ti schaarvisjes dwerg goeramy Rode Rio Zonstraat 2 Ter overname aangeb LEER BOEKEN voor de Ie klasse der Bijzondere HBS De Munnik en voor de 3e klasse der Ge meentelijke HBS Catharijne singel Te bevr Stadhouders laan 110 telef 15770 Te koop een 750 cc HARLEY DAVIDSON 1944 met papierenen een één Tons vrachtwagen,open laadbak J Vlaanderen,Oudwijkerdwarsstraat 151 ZWEBRIEPARKET ^ F 2.8 0 PER M2 enw.g 59 bfi - Ulr.chl - T.l 16830 Te koop nog nieuwe Blaupunkt Tokio drukknop RADIO pracht toestel 2 mnd oud kostprijs ƒ 460 nu voor ƒ 350 Ook Zon-d ags Meridiaanstraat 20 Utr Wegens omstandigheden pracht bruin rundlederen HERENJAS nooit gedragen nieuw maat 50 52 tussenmaat Ook Zondags Meridiaanstraat 20 Utrecht KINDERSTOELEN Kinderledi kanten boxen en kinderma trassen kinderdekens en zitjes.Koot voor Uw woning Amster damsestraatweg 321 323 t.o dewatertoren Te koop aangeb BROMFIETS DMF Nestor luxe uitvoering met km teller Avros in zeer goede staat Betaling desgew in overleg Ook bromfietsen te huur Nolensstraat 78-11 galerij opgang Te koop z.g.a.n losse BERINI HULPMOTOR luxe ovale vul kachel merk Etna kinderledi kant lage prijs Te zien ook Zondags tot 2 uur Hooft Graaf landstaat 205 Hoograven Prima HERENRIJWIEL metverlichting nieuwe banden,kettingkast enz 1 jaar schr.garantie ƒ 55 Compleet dames rijwiel in goede st ƒ 45 Zaag molenkade 10 Te koop wegens aanschaffing motor BROMFIETS Avaros " 2 versnellingen met nog 4 mnd garantie pas 500 km gelopen Genegen te ruilen voor motor 150 250 cc Tevens in goede st zijnde grijze kinderwagen Burgjeslaan 29 bis SCHILDERIJEN direct van deschilder Halve prijzen Bezoektvrijblijvend Kunstatelier Zand hofsestraat 46 bij gasfabiek)of schrijf briefkaart Desgew.demonstratie aan huis in heleprovincie _^__ BROMFIETSEN De nieuwe Vicky III ƒ 625 compleet met 15 Watt verlichting km-teller stuurslot zweefzadel pomp jasbeschermer zijsteun 2 ver snellingen Rijwielmagazijn De Gems Lange Smee^raat 39 Utrecht Te koop 2 z.g.a.n Berini BROM FIETSEN Te zien Kapelstr 95 Z.g.a.n BERINI op verzwaard herenrijwiel Prijs billijk Na 5 uur Vleutenseweg 64 hoek Damstraat BROMFIETSEN Vicky M.F.B ƒ 545 compleet met 15 Watt ver lichting 2 versnellingen Rij wielmagazijn De Gems Lange Smeestraat 39 Utrecht Een klein WOONSCHUITJE.tegen elk aannemelijk bod Tebevr Kerkweg 6 ___^__ HUTKOFFER en fiets Wegens omstandigheden flinke hutkof fer en compleet Fongers heren rijwiel Gevr gasradiator of gashaardje Br no 3883 bur UN Te koop van particulier KOF FERSCHRIJFMACHINES „ Co rona Silent " in zeer goede st ƒ 229 Br no 3880 bur UN Te koop prima DIVAN 2-pers opklapbed met ombouw Bever straat 2 Utrecht Aangeb BROMFIETS merk Fuchs in goede staat zijnde Tegen elk aannemelijk bod RegUen Nieuwe Gra^lit 3d * BROMFIETSEN Cyrus Sachs / 595 compleet met 15 Wattverlichting jasbeschermer,drager met bok Rijwielmaga zijn de Gems Lange Smeestr 39 Utrecht BROMFIETSEN Wij regelen debetaling van alle bromfietsenzeer gemakkelijk met U 10 % vooruit de rest in 12 15 of 18 maanden Rijwielmagazijn DeGems Lange Smeestraat 39 Utrecht '^ Te koop aangeb prima 1 jaar oude RADIO Waldorp ƒ 75 Po pulierstraat 26 Ondiep Koopje SOLEX Wegens om standigheden als nieuwe prima Solex geheel compleet uitge rust voor / 135 Egelinglaan 18 Zeist Te koop aangeb een DKW AUTO 1938 Te bevr F C Don dersstraat 26 2x bellen Grijze Till-Up KINDERWA GEN in goede staat ƒ 50 Nas saustraat 6 Wegens omstandigh te koop aangeb STRANDHUISJE 3V2 bij 4 m Te zien Katwijk aan Zee Te bevr W Jongsma Schoudermantel 21 Bunnik Te koop electr WASMACHINE met wringer Aartsman Geul straat 2 OPEL OLYMPIA 1937 in zeer goede st Harm Lenten K 3470 - Franse KINDERWAGEN ƒ 39 kin derledikant je met matras ƒ 15 in prima staat Soestdijkse weg 214 Z Bilthoven Telefoon 3951 Te koop z.g.a.n HERENSPORT FIETS keus uit twee en jon gensfiets Balijelaan 61 Aangeb IFA MOTORRIJWIEL 125 cc 1951 telescoop vork en achterwielvering ƒ 475 Piet v d Mispel Loolaan 70 tel 8009 Driebergen Wegens vertrek te koop eenprima TRAPNAAIMACHINE.naait voor en achteruit ƒ 110 Zaagmolenkade 32 Te koop goed onderhouden MOTORRIJWIEL Puch 125 cc tevens een jongens - en dames rijwiel en 2 krielkippen Okker nootstraat 3 Z.g.a.n KAPTEIN MOBY LETTE te koop aangeb Br no 3895 bur UN fASFOTO ' JAC DEES WITTEVROUWENSTR 14 UTRECHT TEL.11140 PENSIONBEDRIJF HORECA herenhuis Singel Utrecht 13 kamers enz Koopprijs ƒ 12.000 Ruim bestaan Inlichtingen Jansen's Zakenbureau Lijn markt 9 bis Utrecht Telefoon 17662 Te koop KAPTEIN MOBY LETTE 1951 in prima staat motorisch en lak en chroom werk Prijs ƒ 175 Loperstraat 5-II Schaakwijk ^^^„^ Te koop prima HERENFIETS merk Stokvis m trommelrem men en 6 hennen met haan prima leggers Oud " pyisweert straat 190 hoek Schatstraat Te koop wegens omstandighe den mooie DUITSE HERDER 2 jaar zwart-bruin bijna ge heel afgericht voor dressuur.Goed scherp en vertrouwd Be vragen bij G Beverdam Nij verdalseweg 40 Rijssen Spiintern Garrard GRAMO-FOON-PLATENWISSELAAR met 5 jaar garantie Nieuwprijs ƒ 209 Nu ƒ 179 Br no 4190 bur UN Donker leken STUDIE PIANO,merk „ Adam " ƒ 645 uitsluitendaan particulieren Expertisebewijs aanwezig Kievitdwars straat 7 ^^__ Te koop zo goed als nieuw so lide eiken DRESSOIR bene vens vier stoelen ' s Avonds na 8 uur Oude Kerkstraat 12 Uitsluitend voor GELDBELEG GING 2 gunstig gelegen goedonderhouden maandwoningen,met voor en achter tuin Prijs ƒ 13.000 Te bevragen onder no.3420 bur UN Sponszadeldekken 1.65 buiten banden 2.75 binnenbanden 0.75 spatborden 1.95 pedalen 1.95 kettingen 1.25 Kinderduo's voorop 4.50 achterduo's 7.75 lampkoppen 1.99 complete rij wiellamp 8.75 snelbinders 0.45 dubbele fietstas 9.75 ringsloten 1.25 TORPEDO Nachtegaal straat 33 Utrecht Van Breemen-Waterborg Vre denburg 64 Te koop of te huur uit voorraad leverbaar KAM PEERTENTEN strandtenten huisjestenten kampeermateria len markiezen zonneschermen dekkleden Telef 26699 NIJMAN-BULLETIN - Prijzen omhoog Ja Maar Textiel huis Nijman doet niet mee aan de prijsverhoging Op de afd woningtextiel dames en he renkleding en witgoed koopt U goedkoop en tegen de meest prettige betalingscondities Croeselaan 163 ALLES VOOR DE SCHOOL bii ' t^CUjn.'UTEl ' 8320 kantoorboekhande iwijoe Dggijngscr.27 utrecnij Stoelen beukenhout vanaf ƒ 7.75 TAFELS idem per stuk ƒ 12.50 gastafels 70x40 per stuk ƒ 9.50 Krukken ' in zeven ver schillende maten leverbaar Geerts Lijnmarkt 37 tel 10228 WOLLEN VESTEN m kimono mouw hoog of laag gesloten reeds vanaf ƒ 14.75 wollen bo lero's ƒ 14.75 wollen rokken ƒ 9.90 tweedrokl?en ƒ 18.75 wikkelrokken ƒ 18.79 „ Elise " Voorstraat 7 bij de Neude Spijkers zeer grote partij per kg 0.60 stoelveren p stuk 0.10 traphekjes voor de baby per st 3.50 eiken STOELEN gebruikt per stuk 4.50 Tijdelijk Oude Gracht 210 PERZ TAPIJTEN tegen aller laagste prijzen Volle garantie op echtheid en kwaliteit Plij naar Biltstraat 198 bis telef 10710 RIJWIELEN en WASMACHI NES Betaling in 6 12 en 18 maanden Fr Trapman Jac van de Borchstraat 47 eindpunt lijn 11 telef 15226 en Willem straat 36 DE KLEINE BEURS levert U desgewenst op gerhakkelij ke betaling club en fauteuilstel len slaapkamers dressoirs haarden kachels nieuw en z.g a.n blank am 2 lauteuils 4 stoelen tafel dressoir ƒ 225 ka chels van ƒ 94 voor ƒ 65 zwaar eiken cylinder schrijfbureau enz Nergens goedlC!)per Meu bel en kachelhandel De Kleine Beurs WiUemstraat & WOONARK 15.47x4.4 betonnen casco zeer ruime indeling met pracht ligplaats in Utrecht we gens vertrek te koop Enkele weekendarkjes met ligpl a.d plassen Meijer w.a jilerafto " J P Coenbrug Utrecht Telef 24173 Te koop prima VERWAR MINGSKETEL merk „ Strebel " 5 leden C de Kruyf Moers bergselaan 6 Doorn BROMFIETSEN Betaling in 6 12 en 18 maanden Fr Trapman J V d Borchstraat 47 eind punt lijn 11 telef 15226 en Wil lemstraat 36 Zoekt U een mooie " KINDER WAGEN of heeft U reparatie Dan naar Stadion in - en ver koop Vinkenburgstraat 11 Wij geven ƒ 5 voor Uw versle ten doch gave AUTOBANDEN Johannes Oranjelaan 13 Drie bergen Telef 8062 Voor OUDE METALEN en af val producten betalen wü ü extra hoge prijs Fa j v Buu - ren en Zoon Groot - en Klem handel Kromme Rijnstraat 2 telef 15391 George Oversteegen Boeken * toko koopt BOEKEN foto tqestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 telef 21486 JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijon en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied oa antiek en inboedels ook van emigranten Zolder kelder en winkelopruimingen machi nes gereedschappen en slopin gen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 telef 25627 De GRAMOPHOON SPECIA LIS'l koopt en verkoopt nor male en langspeelplaten Lin guaphone cursussen koffergra ¦ nophoons pick ups onderde len enz Herenweg 1 voorheen Predikherenstraat 32 INKOOP — Verkoop van alle soorten flessen potten krui ken weghalen van uw oude glasscherven Flessenhandel A J van Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 BELEGGINGSHUIZEN gevr Fa V d Schaar & Visser N.Z Voorburgwal 346 A'dam C OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 expert der Ned Spoorwegen Van particulier te koop gevr goede TRAPNAAIMACHINE in salonkast Br met orijsopg no 3919 bur UN Te koop gevr BURGERWOON HUIS vrij te aanvaarden 3 tot 5 kamers Br no 3871 bur UN Gevr een kruissnarige Duitse PIANO Ook ruilen of te koop een studiepiano Br no 3851 bur UN Gevr kelim vaste wastafel wringer SCHRIJFMACHINE Br no 3850 of telef 21767 Volledige Winkler Prins ENCY CLOPAEDIE Beslist laatste druk Br met prijsopg no 3813 bur UN Gaarne spoed PIANO of ORGEL door mu ziekleraar te koop gevr Con tante betaling Br met opgave van merk en prijs no 3801 bur UN PRISMAKIJKER en vergro tingsapparaat Br no 3796 bur UN Ouders Na de vacantie een passende werkkring voor Uw dochter In ons modern inge richt bedrijf kan ztj een vak le ren waar zij ook later plezier van heeft Er is plaats voor KNIPSTER naaister borduur ster hand werkster strijkster in de opmaak afdeling enz Komt nu reeds praten Lingerie-Ate lier May & Co Slotlaan 59 Zeist Zuidsingel 33 Amers foort Metaal warenfabriek vraagt STAMPERS Slijpers en po lijsters Leeftijd tot 20 jaar Prins Mataal Utr.weg 247 De Bilt Gevr een FLINKE JONGEN in groenten en fruithandel v.g.g.v niet beneden 16 jaar H W Jongerius Oudwijker dwarsstraat 178 STRIJKSTERS voor het opma ken van nieuw goed May & Co Slotlaan 59 Zeist Zuidsin gel 33 Amersfoort Maison Holl Moreelselaan 21 Utrecht vraagt voor direct een hand LEERLING-NAAISTER leeftijd 15 17 jaar Aanm tus sen 7 8 uur ' s avonds Gevr een net handig MEISJE voor direct Voor ' s Maandags Woensdags en Vrijdagsmorgens van 8 tot 2 v.g.g.v Sigaren magazijn Schrameyer Bem Weerd OZ 8 Gevr een beschaafd meisje als HULP in de HUISHOUDING en in tandartspraktijk Br no 3937 bur UN Net MEISJE gevr voor hele of halve dagen Aanm tussen 8 en 9 uur Ev Meysterlaan 81 Oog in Al Gevr een nette JONGEMAN als wijkwinkelbediende Door J Jac Koch en Co Twijnstr 58 Locksters STIKSTERS brei sters en leerl gevr Ook vrou wen voor hele of halve dagen Aanmelden Breigoederenfabr Cyane Tematestraat 11 Utr Met spoed gevr Ie MONTEUR Autoverhuurbedr Voorn Oude Gracht 69 Op kantoor te Utrecht is een pi vacant voor een JUFFROUW met practyk ervaring en liefst niet jonger dan 20 jaar In be zit van boekddiploma of in de studie daarvoor gevorderd Sol licitaties met opgaaf van ver langd aanvangsalaris leeftijd en zo mogelijk referenties Br no 3491 bur UN Accountantskantoor centrum stad Utrecht vraagt MANNE LIJK ASSISTENT in bezit van diploma boekhouden en met enige jaren practijk-ervaring Eigenhandig geschreven br met opgaaf van leeftijd en verl salaris no 3490 bur UN Mevr de Jongh Emmalaan 39 vraagt tegen 30 Sept net DAG MEISJE van 9 tot 5 uur plm 17 jaar Zelfst kunnende wer ken Aanm ' s avonds tussen 7 en 8 uur Gevr jongeman in bezit van of studerende voor het staatsprak tijkdiploma als BOEKHOUDER Praktijkervaring strekt tot aan beveling Br met opgaaf van verlangd salaris no 3925 bur UN Kraal's Boekhandel Slotlaan 11 Zeist vraagt per 1 Sept of later ter opleiding in het vak een flinke ASSISTENT E HBS of ULO diploma gewenst Met spoed gevr een HUIS HOUDSTER in gezin van 4 personen Prof SjoUemalaan 6 telef 12391 Gevr geroutineerde MACHI NESTIKSTERS voor halve da gen Ook gehuwden Br onder no 2707 bur UN Wij kunnen plaatsen NAAI STERS en leerling-naaisters Confectiebedrijf A A v Eyk en Co Oude Gracht 364 ingang lE^igenstraat » Flinke jongen kan geplaatst worden als LEERLING-DRUK KER Drukkerij S Budde Dam straat 41 43 Utrecht Gevr wegens huwelijk HULP in de HUISHOUDING P.G v d en n * s avonds en weekend vrij J Doornekamp Soestdijk seweg 43 Zuid De Bilt H.H KAPPERS Gevr Ie klas kappersbediende Geheel zelf standig kunnende werken Aan melden Amsterd straatweg 693 Utrecht A v d Zeijden Beschaafde LEERLING WIN-KELJUFFROUW gevr in hor logerie 17 a 18 jaar liefst Mulo kunnende typen Bij gebleken geschiktheid goede vooruit zichten Br no 3889 bur UN Gevr een eenv JUFFROUW of wed voor lichte huiselijke be zigheden tegen inwoning en kl vergoeding Br no 3865 bur UN Gevr nette WERKSTER voor 4 morgens per week Br no 3852 bur UN Gevr SCHOENMAKERSGE ZEL met alle werkzaamheden bekend Adres Jaffastraat 23 Schoenmakerij G de Kleuver Gevr een net eerlijk MEISJE plm 15 jaar Aanm Biltstraat 134 Utrecht „ De Cost gaet voordeBaetuyf ' dit geldt zéér zeker bij het aanschaHen van een NEON RECLAME Vraagt eens geheel vrij blijvend advies aan SUPER NEON Singelstraat 11 Utrecht Telefoon 13727 Gevr voor Woensdag - Donder dag en Vrijdagmorgen HUISH HULP bij alleenw dame Telef 12597 of br no C-3056 Adv Bur Alta Pausdam Schildersbedrijf Jonker Haar lem vr vakbekwame SCHIL DERS en enige halfwassen voor Utrecht en omgeving Aanmel dmg Hoendiepstraat 27 Rivie renwijk BANKETBAKKERSBEDIENDE en leerling gevr Edelbakkerij Grootendorst Noorderbrug DAGMEISJE boven 20 jr voor direct gevr Zelfstandig kun nende werken Amsterd straat weg 176 LEERLING DEMONSTRATRI CES breimachine gevr Aanm Amsterd straatweg 176 Gevr prima WINKELJUFFR Lorjé's Kantoorboekh Neude 10 Utrecht WERKMEISJE gevr van 8 tot 12 en van half 2 tot half 6 Za tsrdags van 8 tot 1 Apotheek Koert Kanaalstraat 194 Aanm tussen 2 en 6 uur Gevr flink MEISJE zelfstandig kunnende werken voor dag en nacht of hele dagen in gezin met kind van 1 jaar Burg Nor bruislaan 156 III telef 15772 Gevr een MEISJE tot 2 uur Liefst diploma Huish school M H Trompstraat 5 Aanm voor 6 uur Gevr voor magazijn en lichte huish Werkzaamhedtni een net MEISJE van plm 20 jaar Pers aanm a.s Maandag tussen 11.30 en 12.30 bij Centr Bur van de A.N.V „ Het Groene Kruis " Nieuwe Gracht 69 a Gevr een BANKWERKER of aank constructie bank werker bij Jaeger rep en constr be drijf Haverstraat 26 Utrecht Overheidsinstelling te Utrecht vraagt enige ervaren TYPIS TES Vereisten Mulo of gelijk waardig diploma Leeftijd 20 tot 27 jaar Salarisgrenzen van ƒ 140 tot ƒ 250 per maand Br no 4706 bur UN Flink PERSOON gevr voor ma gazijn en fietswerk door Manus van Beusekom's Zaadhandel Oude Gracht 126 Utrecht N.V Drukkerij en Uitgevers Mij Neerlandia Utrecht vr flinke jongen als hulparbeider voor rotatiepers leeftijd plm 16 jaar Tevens kunnen nog en kele LEERLING HANDZET-TERS geplaatst worden Aanm Kromme Nieuwe Gracht 66 Utrecht i*»rjsè«ö ^ öctó»séÉödE ^ Biedt zich aan DAME voor het verzorgen van Uw dinertjes en lunches koken etc Telef be reikbaar 24636 Br no 3975 bur UN B.z.a vlot en zelfstandig wer kend BANKETBAKKER Wil v betrekking veranderen 32 jaar Gaarne br no 3795 bur UN B.z.a voor direct tweede KAP STER tevens manicure in eer ste klas zaak gewerkt hebbend Br no 3786 bur UN Flinke ZAKENVROUW zoekt 1 of 2 dagen per week werk Liefst in zaak Prima getuigen en diploma Br no 3777 bur UN Wie weet wat te verdienen voor een betrouwbaar PERSOON middelbare leeftijd met klein kapitaalje Br no 3914 bur UN BOEKHOUDER heeft nog tijd beschikbaar voor verzorging v Uw boekhouding en admini stratie Billijke condities Br no 3904 bur UN B.z.a buitenmeisje 15 jaar HULP in de HUISHOUDING omgeving Tuindorp Hollandse Rading Br no 3899 bur UN Net PERSOON zag zijn vrije tijd gaarne met enig werk be zet Onverschillig wat Br no 3896 bur UN DAME m.l stelt zich beschik baar voor huiselijke of zake lijke werkzaamheden Br no 3878 bur UN Biedt zich aan flinke WERK STER v.g.g.v voor halve da gen Br no 3875 bur UN Beschaafde juffr P.G zoekt zelfst werkkring in de HUIS HOUDING 40 jaar Eventueel in inrichting ervaring in Utr Br no 3868 bur UN Wie heeft v jongeman THUIS WERK of voor halve dagen wer k,vroeg beginnen geen be zwaar Om in de vrije uren te kunnen studeren Ook genegen bijles te geven Br no 3866 bur UN Gedipl COSTUMIèRE kan nog werk aannemen Goede coupe Billijke prijzen Br no 3861 bur UN Jong gehuwde vrouw zoekt als THUISWERK eenv typewerk met bijl v typemachine ^ of eenv schrijfwerk Br no 3808 bur UN NAAISTER Wie heeft er iedere week groot kwantum japonnen machinaal af te werken Ook Jersey Br no 3803 bur UN Biedt zich aan nette WERK STER voor Woensdag en Vrij dagmorgen Br no 3800 bur UN JONGEMAN 17 jaar dipl 3-j HBS stud radio avondschool zoekt werkkring Br no 4200 bur Ul ¦ f © |» llï»r srcs^iemaEd Apothekers-assistente zoekt P 1 September ZIT SLAAPKA-MER liefst ongemeub waar bij kookgelegenheid of gebruik van keuken Omgeving Biltstr of Tuindorp Br no 3913 bur UN Echtpaar verlofg zoekt ZIT SLAAPKAMER of zit - en slaap kamer met vrije keuken kook-gelegenheid Per 1 Oct Min stens 1 maand mogelijk 3 mnd in Utrecht of omgeving Br no 3910 bur UN Gestoff WOONRUIMTE gevr voor man vrouw en 4 schoolg meisjes tot ƒ 100 p.m in Utr of omgeving Br no 3898 bur UN Gevr ZIT-SLAAPKAMER zon - kant v.w kast en stookgele genheid rustig gezin tegen bil Ijjke prijs Br no 3890 bur UN Dame zoekt een vriie ongem of gestoff kleine KAMER te gen 1 October Br no 3882 bur UN Wie helpt ons aan WOON RUIMTE met kookgelegenheid Br no 3879 bur UN WOONRUIMTE gezocht te Utr 3 Kamers met keuken par terre Br met prijsopg no 3864 bur UN Ongemeub of gestoffeerde KAMERS met gebruik van keu ken door kinderloos echtpaar Referenties aanw Br H Wa genborg ing Weerdsingel WZ 11 bis Echtpaar z.k vraagt gestoff of gemeub KAMERS Aparte kookgelegenheid Br no 3834 bur UN Juffrouw op leeftijd zoekt een vrije ongemeub KAMER bij wed of werkmensen op leef tijd Br no 3833 bur UN MTS-er zoekt degelijk KOST HUIS Ruime zit-slaapkamer met huiselijk verkeer Br no 3832 bur UN Nette jongeman acad 38 jaar zoekt gezellig KOSTHUIS met huiselijk verkeer Br no 3810 bur UN Te huur gevr 2 ongemeub KAMERS voor Engelse dame waarvan echtgenoot vaart zon der kinderen Br no 3798 bur UN Student R.K zoekt per begin Sept ZIT-SLAAPKAMER in Utrecht met volledig pension Br no 3794 bur UN Jongeman 29 jaar zoekt net KOSTHUIS liefst met huiselijk verkeer Br no 3792 bur UN Alleenstaande weduwe zoekt 1 of 2 ongemeub KAMERS met keuken Br no 3779 bur UN KAMERS EN SUITE of vrije parterre c.q sousterrain ge zocht door vrijgezel Br no 3566 bur UN Rö laborante zoekt gemeub ZIT-SLAAPKAMER omgeving Anth Ziekenhuis Prijs ƒ 30 -/ 40 Br no 4104 bur UN Muziekstudente piano zoekt KAMER Br no 4105 bur UN Jongeman werkende stand zoekt liefst ongemeub SLAAP KAMER liefst str water Ber ging rijwiel Br no 4192 bur UN Tekenaar zoekt per 1 Sept ZIT SLAAPKAMER met volledig pension in Hoograven of naaste omgeving Br no 4191 bur UN RUSTHUIS Bejaard heer P.G zoekt plaatsing in rusthuis in Utrecht of omgeving Br met volledige inlichtingen no 4202 bur UN ts..W2sr «« sa^efeö-öett LUXE AUTOVERHUUR zon der chauffeur Opel en Citroen All-Risk verzekerd ƒ 0.10 per km Homerusiaan 37 tel 19353 Gevraagd Kousenreparairice Aank Kousenreparairice Hoog loon „ REX " Nachtegaalstraat 23 BRUIDSHUIS „ HILMO " het meest en best gesorteerde adres voor het huren van bruids - en gelegenheidskleding naar maat sluiers bontcapes zilvervossen jonker colbert jacquet - smoking - rokcos tuums compl enz Catharijne singel 18 A t.o Paardenveld Utr Telefoon 15402 Te huur aangeb een gemeub ZOMERHUIS groot 10x5 m met gas electr licht en water leiding twee stookplaatsen Geheel vrij in mooie bosrijke omgeving te Bilthoven vanaf 1 Sept a.s Tevens kinderwagen te koop Julianalaan 251 Bilt hoven Telef 3302 Te huur speciaal voor verte genwoordiger of zakenman een goede KLEINE WAGEN Zeer gereduceerd tarief Br no 3267 Te huur voor net meisje ZIT SLAAPKAMER met gebruik v keuken Br no 4189 bur UN Zeer goedkoop Gemeub ZO MERHUISJE „ Boslust " no 102 gem kampeerterrein Biltho ven Nog vrij vanaf 21 Aug Te huur CITROEN in zeer goede staat Vlierboomstr 42 PENSION aangeb met grote gemeub zit slaapkamer straat zijde Rijnlaan 152 bis Te huur gem ZOMERHUISJE in bos bij Zeist tot 15 Sept Te bevr Kruisweg 24 bis Utrecht Te huur 3 kleine ZIT SLAAP-KAMERTJES met of zonder pension Op goede stand geen echtpaar Br no 3828 bur UN Gemeub ZIT-SLAAPKAMER v.w grote hang - en legkast stookgel gas zonzijde ƒ 35 p.m Br no 3822 bur UN Lington's garagebedrijf Loeff Berchmakerstraat 36 telefoon 10855 Verhuur van LUXEAUTO'S zonder chauffeur 10 cent per km Speciale tarieven voor vertegenwoordigers Driehuis Speciaal FEESTVER HUURBEDRIJF A tot Z Ser viesgoed stoelen tafels pick up gezellige feestzaal Ver koop feestartikelen Voordrach ten Amsterd straatweg 54 telel 22051 PENSION „ Mon Repos " Hoofd straat 47 telef 8510 Driebergen heeft nog enkele Kamers be schikbaar voor tijdelijke of vaste inwoning Te huur per 1 September grote KAMER aan straatzijde met v wastafel kast stookgel Ge stoffeerd Omgeving Croese laan-Leidseweg Br no 3936 bur UN Te huur Biltse " Duinen keurig gemeub 8 en 6-pers ZOMER HUISJE Butagas licht ver warming Billijke prijs Laan v Nieuw Guinea 47 Telef 22303 STALLING voor lïileine auto aangeb Centrum stad Br no 3945 bur UN Huize De Luwte Boerhaave weg 21 Noordwijk aan Zee Als RUSTHUIS tegen Sept kamers besch voor dames en heren op gev leeftijd Voll pension Centr verw Prosp op aanvraag Te huur VACANTIEHUIS te Bilthoven Suite kamers keu ken 4 slaapplaatsen ƒ 50 p.w geen kleine kinderen Br no 3883 bur ^£ 1 Oestrum's AUTO'S met en zon der chauffeur Tel 23737 Olds mobile Ford en Vauxhall van af / 0.16 AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR nieuwe wagens all-risk verze kerd 18 et per km met ben zine De Bruyn Verhuurbedrijf Gildstraat 91 a bis telef 16900 Autoverhuurbedr Atlas ' OudeGracht 322 a heeft een nieuwekleine AUTOBUS voor 8 pers.beschikbaar Verhuur met enzonder chauffeur Maak tijdigUw afspraak MAISON BEUMER Amsterd straatweg 265 telef 23223 Utr Verhuur van bruids - en gele genheidskleding voor dames en heren Grote sortering tn effen en geborduurde sluiers bruids - kapjes en kroontjes Spoed Aangeb meuwe FLAT op prima stand 4 k keuken en douchecel veel bergruimte ƒ 45 per mnd Gevr beneden of heel huis min 1 kamer meer Hogere huur geen bezw Br nr 4031 bur U.N Aangeb te Veenendaal zonnig HEEL HUIS op nette stand Gevr met spoed iets dergelijks te Utrecht Br Kl Katerstraat 133 Veenendaal Woningruil Vleuten—Utrecht Aangeb te Vleuten vrij HEEL HUIS met 3 slaapk nieuwb tuin voor en achter huurprijs ƒ 5.90 per week Voor heel huis te Utrecht liefst omg Rivie renwijk Br nr 3915 bur U.N Ter ruil huizen s ' Jacoblaan Sprengerlaan Broekemalaan Ritz Boslaan Hugo de Vries laan Mendelssohnstraat Bach straat Petrarcalaan Omg Ma jellapark Flats Oog in Al Ma jellapark Schaakwijk K ter Laanstraat de Biltstraat Pot terstraat Tolsteegsingel Ver der alle soorten huizen in de stad en door het hele land Een pracht bovenwoning nieuw te Tilburg met 5 gr kamers en badk ƒ 46 voor huis te Utrecht Te koop tientallen huizen w.o grote met centr verw en ga rage te Bilthoven Den Dolder Oog in Al omgev Wilhelmina park Zandhofsestraat Woning bureau ALTIJD KANS Weerd singel W.Z 57 tel 24839 Kan toor 2—6 uur Modern BENEDENHUIS omtr Majellapark met 2 slaapk Gevr benedenhuis met 3 slaapk Br nr 3903 bur U.N Gevraagd WONING te Utrecht of dir omg huur 45—60 gld per mnd Geboden wordt huis met grote tuin te Tilburg huur ƒ 40,35 per mnd Br onder nr 3863 bur U.N HEEL HUIS aan de Kanaalstr 3 kamers zolder keuken plaats gang Voor benedenhuis of kl heel huis onversch waar Br nr 3860 bur U.N Aangeb BENEDENHUIS voor tussen en achterkamer keuken veel begruimte Huur ƒ 6.65 p.w Gevraagd grotere woning Br nr 3849 bur U.N HEERLEN—UTRECHT Mooi huis omg Heerlen best uit 7 kamers keuken kelder grote tuin enz ƒ 40 p mnd Gezocht huis in Utrecht of omgev mag kleiner zijn Br no 3847 bur U.N Aangeb Vrij wonen GROOT HUIS geschikt voor kamerver huur of pension Gedeeltelijk verhuurd Gevraagd huis met minstens 5 kamers Br onder nr 3841 bur U.N WONINGRUIL Kamer keuken 3 slaapk en tuin omg Marnix laan Gevraagd dergelijk huis andere omgeving Br onder nv 3835 bur U.N Naar HAARLEM Keurige vrüe woning ƒ 44 p mnd Gevr vrije woning te Utrecht of omgeving tot H'sum en Maarn Br onder nr 3824 bin U.N Woningruil Utrecht—Amsterd Aangeb te Amsterdam-C 2de BOVENHUIS 4 kamers zolder kamer keuken en waranda Huur ƒ 42.80 p mnd Br onder nr 3823 bur U.N Woningruil Den Bosch-Utrecht gr woonkamer 3 slp.k keuk w.c douchecel kelder schuur v en a tuin Huur ƒ 7.60 p w Gevr DITO WONING Utrecht of De Bilt Huur tot ƒ 12 p w Br aan M Werner Haverdonk laan 13 Den Bosch Ruilen BOVENHUIS A'str.weg 2 kamers zijkamer keuken gang closet boven 2 slaapk en zolder Gevr heel huis of bo venhuis geen onderb nette omgeving Br nr 3809 bur U.N Aangeb HEEL HUIS 6 kamers gr zolder enz Huur ƒ 39 p m Gevr huis 4 kamers 2 pers tot ƒ 45 per mnd Voorkeur centr stad Br nr 3804 bur U.N Bunnik Vechten De Bilt Gevr woning * met enige grond Aan geboden klein BENEDENHUIS of groot bovenhuis onmiddel lijk bij de Amsterd straatweg Br no 4187 bur UN Aangeb DEN HAAG een vrije 2e portieketage kamers en suite 2 fl slaapkamers keuken en balcon mooi uitzicht ƒ 8.35 p.w Gevr zelfde n'oonruimte te Utrecht liefst beneden en omgeving Rivierenwijk Inl Amstelstraat 40 Utrecht Aangeb HEEL HUIS keurig onderhouden Dichterswijk Gevr idem huis nieuwbouw Br no 3806 bur UN Aangeboden Tuindorp grote WONING 8 kamers badkamer Gevr kleinere woning m bad kamer Tuindorp of Oog in Al Br no 3799 bur UN ïïössert Opleiding BOEKHOUDEN en middenstandsdiploma L Ver hoef V d Mondestraat 78 Tel Leert AUTORIJDEN Erkende B.O.V.A.G Autorijschool H C Aalbertsen Oude Kamp 19 Tel 15002 Halen brengen en theorie gratis Voor goede lessen naar LERA RENCENTRALE Zeventig le raren en onderwli zers zestig leervakken Privé en clubles sen Inlichtingen kantoor Nas saustraat 36 Utrecht Tel 16037 Rijlessen door gedipl instruc teur ƒ 2 per uur in clubver band / 2.50 per half uur privé ƒ 4.75 per uur privé incl afha len en brengen Theorielessen zijn gratis AUTORIJSCHOOL „ Tempo " Prof L Fuchslaan ld Utrecht Telef 21646 JUDO leert U beter bij de spe cialist Vanderhorst Sensei 3e dan 4x kampioen van Neder land Speciaal jeugd en junior klasse Oudkerkhof 23 a telef 23272 - 25390 AUTORIJLES ƒ 1.75 per les in clubverband volledige cursus ƒ 40 waarby inbegrepen gratis verkeerstheorie en halen en brengen Autorijschool „ De Dom " Amsterd straatweg 4 telef 22432 ROTT SNIJSCHOOL Oplei ding coupeuse Dames - en he rencoupeur Maat en confectie Sept aanvang van de cursussen v club en privélessen Vraagt onze prospectus Burmanstraat 14 b telef 26144 Utrecht Inschrijving nieuwe cursus Ne derlands opleidingsinstituut v VOETVERZORGING Aanvang cursus 15 September a.s Direc trice B Hubers Haydnlaan 10 Opleiding MIDDENSTANDS DIPLOMA 1955 door deskundi ge Uitsluitend privé onder-richt Succes verzekerd Aan vang Sept a.s Spoed gewenst Br no 3656 bur UN AUTO RIJLES ƒ 2 — per les in clubverband ƒ 4 — privé in de nieuwste Opel Record of in de handige kleine Morris J Bier ma Cath.singel 128 telef 20762 Gedipl door de ANWB FNOP KNMV Engelse dame geeft CONVER SATIELESSEN Snelle en een voudige methode Veel dank betuigingen Emigranten leertEngels zoals het in Uw toekom stige land gesproken wordt Potgieterstraat 24 bis FRANSE LESSEN gegeven door dame Frangaise Privé - en club lessen Beginners gevorderden conversatie Vlugge methode Billijke prijzen Afspraak des avonds 6.30 7.30 Adelaarstraat 90 bis Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge diplomeerd ANWB-instructeur voor alle rijbewijzen A B C en D Leidseveer 100 Telef 21316 bij het station I^êrsem KUNSTGEBITREPARATIE.Spoedgeval enige uren Telef 17633 De Bouter Eerste inOudwijk Gevestigd uitslui tend Oudwijkerdwarsstraat 134 Geopend 8-20 buslijn 2 halteBurgem Reigerstraat Academie voor Wetenschappe Uike Huidverz Kromme Nwe Gracht 90 Utrecht Tel 18265 GEZICHTSVERZORGING ma nicure electr ontharen etc Tevens elke Woensdag pedlcu ren door bekwaam Chiropo diste Behandeling volgens af spraak PSYCHOMETRIE Astrologie Mevr Ewald gecontrol door Psychical Research Engeland Raad en bijstand in alle aan gelegenheden Zendt geboorte datum jaar geslacht plus ƒ 2.50 en antw.porto en U ont vangt interessante beschr wat ' 54—'55 U brengt Br mevr J Ewald postb 218 Den Haag PAMESKAPSALON ^ Qfè:cé \ omT£BO.STRfifltWC0.303 BEHANGEN en witten Vooi goed behang * en witwerk naai B V d Laan M A de Ruyter straat 3 bis Vraagt staalboeken ter Inzage l'elet ^ 4636 Mevrouw Lemeur HELDER ZIENDE weer te consulteren Dinsdag Woensdag Donder dag Vrijdag Zaterdag van 2-9 uur Consult ƒ 2 Predikheren straat 32 sigarenwinkel Dames TARIEFVERLAGINO Permanent Wave / 5 ƒ 6 t 7.50 / 9 Met en zonder bespreken Thuis permanenten waar j ook woont * 10 Gemodernlseer de salon Nieuwste machines Maison Beatrix tel S5031 Am sterd straatweg 163 Utrecht TRIMMEN en WASSEN van alle soorten honden Ook ver zorgen tijdens uw afwezigheid Tel 24636 Br no 1785 bur UN HUWELIJKSBEMIDDELING een zaak van vertrouwen Vr gratis inl of kom eens praten Bureau „ Lely " R'dam Bijkan toor Utrecht Homeruslaan 37 telef 19353 Spreekuur Dinsdag en Donderdag 7-9 of volgens afspraak Mr WILLY KRUIS Astroloog Occultist Voorlichting over Uw lot en leven ieder gewenst advies — Spreekuren 2-9 — 48 Obrechtstraat 48 Utrecht BEHANG Plaktafel te huur bij aankoop behang Grootste sor tering Laagste prijzen Amstra Nachtegaalstraat 43 Amsterd straatweg 135 TE DIK Per behandeling ƒ 4.50 Geen succes geen betaling Spreekuur 3 6 en volgens af spraak Vermageringsdeskun dige Bonita " Schoolstraat 30 Telef 19235 HELDERZIENDE J G Bur gemeester Consult Maandag Vrijdag 2 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag 2-9 uui Lange Lauwerstraat 68 en vol gens afspraak Dankbet ter in zage ONDERZOEK op elk gebied Vertrouwensopdrachten opspo ren controleren nagaan van personen Handels-particuliere informaties Gratis inlichtin gen Horst Postbus 148 Utrecht iqtdairc bo5ch bauknecht 5ivi VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds is Uw adres Fa Wed G van de Brink er Zonen Goedestraat 114—116 Utrecht Telef 12303 PRIJZEN 398 ' OUDE CMCHTVS - NACHTESAAL$Tli,24 TELEFOON 21341 MEVR BOENDER is te con sulteren Woensdag 6-8 Zater ' dag 3 4 Maliebaan 22 Tel 20461 JMevr M C beroemd PLA NEETK0NDIÜE Spreekuur Dinsdag Woensdag 2-8 en Donderdag tot 5 uur Succes verzekerd Leldsekade 101 bis Voor een nieuwe RADIO naar Radio Centrum Frldor Wal dorp Philips Betaling 6 9 12 maanden Telef 19636 Vinken burgstraat 4 6 LEESPORTEFEUILLE m Spie gel Panorama Revue Vizier Wereldkroniek Margriet Li belle Lach Okido Haard vriend Rob's vrienden Confi denties en een roman alleen bij Utrechts grootste leespor tefeuillebedrijf Reading Servi ce Wlttevrouwenstraat 20 tel 13629 NERGENS VOORDELIGER voor stomen een mantel oi costuum / 2.95 regenjas r 2.50 japonnen ƒ 1.95 rok of blouse ƒ 1.25 Uppelschoten Bouw straat 15 telef 20C92 Wassen stomen verven 3RIJZE HAREN Kleleo her geeft na enkele eenvoudige behandelingen Uw haar zün oorspronkelijke kleur GèéD verf absoluut onschadelijK „ Het Parfumeriehuls " Amster damse str.weg 144 F bil het iarl,u t T ' I r ^.' 5230 Vereniging HULPVBRLENING KRAAMVROUWEN biedt oil bevalling en tweemaal daasy hulp door gedipl kraamver pleegster Spreekuui Maand-igE 2 3 uur Ie en 3e Maandag dei maand Geb G.GD Radium straat 12 2e en Ie Maandas Geb G.G.D Oosterkade 12 en van 2.30 3.30 uur Wilkgehoum N.H Gem Willem van Mooit pleiQ POPPENREPARATIE-INRICH-TING Vakkundig en zeer voor delig Reparatie van alle soor ten poppen alle onderdelen voorradig zoals koppen benen armen pruiken enz Poppen kleertjes jurkjes manteltjes pyama's cape's en div andere kledij naar maat Grootste sor tering voordelige prijzen Fa Serre Utrechts grootste speel goedm^gazijn Alléén gevestigd Leidseveer 47 49 vlak bij Sta tion en Catharijnebrug Telef 10429 R.K wed 51 jaar zoekt KEN NISMAKING met degelijk heer Br onder nr 3906 bur U.N Dames voor Uw PERMANENT WAVE de Permanent Specia list Maison Jos v d Laan,Bemuurde Weerd 11 Tel 18032 bij de Weerdsluis ^ HAARUITVAL RoosI Binnen enkele dagen geen baaruitval en roos door „ Emsi " Uit klit wortel getrokken op Franse brandewijn en kinlne,''bereid volgens oud recept ƒ 1.25 per flacon Volledige kuur ƒ 2.25 In Utrecht alleen verkrijgbaar bij Drogisterij T P van de Bergh en Zn Steenweg 63 tel 22319 Anno 1812 PASFOTO'S desnoods tn 2 uur Martin Muller Loeff Berchma kerstraat 22 bij de Potterstraat GRATIS CONTROLE van Uw radio aan huis Vooruit prijsop gave Reparaties in 24 uur N.T R.B Ned Televisie - en Radio Bedrijf Catharijnesingel 16 Telef 25001 Net eenv meisje 24 jaar zoekt KENNISMAKING met nette jongeman leeftijd 25-30 jaar P.G Br no 4174 bur UN R.K Wedn 56 jr zoekt KEN NISMAKING met wed geen kinderen Br no 3859 bur UN Op SPORTSCHOENEN horen pararubberzolen Komt kijken bü J v d Brul & Zn Gedipl schoenherstellers Kapelstraat 21—23 zijstraat Biltstraat Telef 17880 Gaat gij VERHUIZEN Vraagt ons prijsopgave voor het instal leren van Uw woning Comple te woninginrichting A Chr Grootvelt Amsterd.str.weg 197 * hoek Anjelierstraat Dame m.l zoekt besch CON VERSATIE of correspondentie Br nr 3842 bur U.N KENNISMAKING Beschaafde vrouw 38 jaar zacht karakter zoekt trouwe vriend Br liefst met foto nr 3844 bur U.N Eenvoudige wed z.k zoekt KENNISMAKING met eenvou dig persoon vaste betrekking Br onder nr 3845 bur U.N Ambtenaar wed 59 jaar wil KENNISMAKEN met dito heer of gep Br nr 3858 bur U.N Uw OVERHEMDEN oud boor den niet passend Wij maken tot Uw tevredenheid Vlug net billijk „ Bovado " V Leeuwen hoekstraat 8 bis bij Humboldt straat DEKENS REINIGEN tot I Sep tember ƒ 1 — per stuk ƒ 2.50 per 3 stuks Wasserij De Ster Zon straat 102 Tel 15639 PUnke BIJVERDIENSTEN le venslang door kanaries te kweken Wordt U schriftelijk geleerd Vraag vrijblijvend gra tis inlichtingen „ Canaria " Box BV 22 Leiden Oosterse kunst beeldjes wa pens oude Hollandse munten koekplanken fossielen siera den CURIOSITEITEN oude ansichten van Nederlandse ste den koopt „ Curio " Voorstr 55 UW GELEZEN Pocketbooks kunt U bij ons inruilen tegen andere Bijbetaling een kwartje Keuze uit enige honderden „ Curio " Voorstraat 55 Algehele VOETVERZORGING Louise F C van Nieuwenhuij sen Chiropodiste Nassaustraat 4 A Tel 15480 Per behandeling ƒ 1.50 DE ECONOOM Stoffeerderii matrassenfabriek Telef 22211 Duifstraat 2 Het aangewezen adres voor overtrekken van stoelen divans matrassen enz Karpetten gordijnen enz enz EEN HUIS TOEGEWEZEN Onze gelukwensen Voor meu bilering en stoffering adviseren wij U gratis Bezoek onze uit gebreide toonzalen Geopend van 9—17 uur ook Zaterdags Meubelstoffeerbedryf H H v Basten Achter Clarenburg 11 Ook voor reparatie Jonge man 39 jaar zeer goede positie eigen home zoekt KEN NISMAKING met eenv hartel slank meisje of jonge vr 24-38 jaar Br ' nr 3789 bur U.N Jongeman 30 jaar zoekt KEN NISMAKING met alleenstaande oudere vrouw Br onder nr 3791 bur U.N Alleenstaand heer eigen wo ning huiselijk N.H zoekt KENNISMAKING met nette juffr of wed 40—50 jaar Br onder nr 3814 bur U.N Wij OMLIJSTEN üw platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop Groot ste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 Voor KOELKASTEN wasma chines en stofzuigers is Uw adres Hoover Dealer Schou tenstraat 6 telef 10167 KOEL - en ' VRIESINSTALLA TIES leveren wij voor elk be drijf Uw koelkast defect '^ M/.e monteurs komen direct Koel Techn Bureau W J Woert man Amsterd.str.weg 456 A Telef 15132 Utrecht DAMES voor uw permanent wave met of zonder bespreking dameskapsalon C B v Keste ren Burg Beigerstraat 62 Tel 24170 Vanaf ƒ 1 per week AD VER MEULEN gediplom horJoger Westerkade 16 Telefoon 25374 Alle bekende merkhorloges op termijnbetaling 1 Jaar schrif telijke garantie Geen rente Geen kosten JOWIN DOET HETIII Type - stencil - en adresseerwerk Be stekken Convocaties en club bladen Zuiderzeestr 27 Utr Telef 20606 GELD BESCHIKBAAR Voor Ie hypotheek op solide onder panden met en zonder aflos sing N.V Beleggings - en As surantie Mij B Sc A Slot laan 104 Zeist Telef 3741 Wenst U een gelukkig HU WELIJK Serieus geheim Honderden dankbetuigingen Gratis inlichtingen in blanco couvert Bem kantoor „ Metro pa " Mathenesserlaan 458B Tel 50613 Rotterdam PERMANENT WAVE Kapsa Ion Gretha Bekkerstraat 88 zijstraat Biltstraat Telef 23958 Pedicure volgens afspraak Mej J L BOERMA Med Ge dipl Chiropodiste Biltstr 118 Tel 14592 Pedicuren ook elec trisch voet en beenmassages Desgewenst by U aan huis Aanmeten van steunzolen ook op med advies Met garantie PROT 8EGRAFEN1SÜNUER NEMING Fa G H de Jager Amsterd straatweg 45 Utrecht telef 14273 18632 Bllllike tarie ven Nette bediening Vervoer van overledenen van en naar alle plaatsen In binnen - en buitenland EXPEDITIEBEDRIJF „ De Lui fel " Neude 35-36 telef 17605 Stbdsbesteldiensten ' ierhuizin gen en transporten Afhaal - en besteldiensten - Autodiensten dooi geheel Nederland 
Pagina 8 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang No 94 Pagina 9 Europese Roeïkampioenschappen rie Nederlandse ploegen in finale Sterk roeien van de Russische dames Van onze roeimedewerker Nadat om half elf de heats in het seiff-nummer de eerste Europese damesroeikampioenschappen hadden ingeluid werd om precies 2 uur begonnen met de voorwedstrijden in de andere nummers De publieke belangstelling mocht gezien deze on gewone door de weekse dag redelijk genoemd worden De kleurige trainingspakken van de verschillende landenvertegen woordigers verhoogden de specifieke internationale sfeer aanzienlijk Tijdens de finish van de Vier met stuurvrouw 1 rechts Nederland 2 Engeland 3 Denemarken 4 Zuid - slavië gedeeltelijk zichtbaar WERELDKAMPIOENSCHAP WIELRENNEN Nederlandse renners in goede conditie — Dr Max Euwe heeft te Pretoria si multaan gespeeld tegen 40 tegenstan ders Hij won 35 pertijen speelde twee remise en verloor van G v Dijk en J Kempff Nationale Tenniskampioenschappen Kampioen Karamoy verliest van Windt Tito strijdt tegen veelwijverij Vreugde in Russische kamp bij vergaten zij echter goed sportmeisje be dat deze tijden gemaaki taamt Haar op één nawaren op de gunstig snelste tijd in de skiffgelegen Bosbaan en de geeft moed voor de ko toptijden veelal geroeid mende twee dagen enwerden met een stevige aangezien zij in dewind mee demi-finale zeker niet Groot was dan ook ongunstig is geplaatst reeds hun opluchting rekent men bij de oran toen zij in de training jemutsjes voor hsar goede tijden maakten zeker op een fniale en de wedstrijden van nlaats Hetzelfde geld Vrijdag hebben bewo zen dat de Russische dames zich met enig > forse slagen op het eerste plan hebben ge - schoven Wie zich ook geluk - kig voelde was de king was min of meerPoolse skiffeuse Iwona verwacht maar vandaapJezierska die haai ' rijeon zij nog een kan,«coach met enige steviae m de herkansing,klapzoenen beloonde na Er staat Nederlandhaar overwinning in de een interessant roel '^^?}.- weekeinde te wachtenUiteraard - was men en als de publieke be ook m het Nederlandse langstelling naar ver kamp zeer tevreden al houding even groot isvas men evenals ieder q]s bü <>" beats ver - ee -.- eimponeerfi dooi w:"-b*or > vii vnndaande Russische prestaties en zeker Zondag veleAgnes Reuter toonde duizenden toeschou zich gereserveerd over wers op de Bosbaan,haar kansen zoals een POPPENREPARATIE-INRICH-riNG Vakkundig en zeer voor 3elig Reparatie van alle soor en poppen alle onderdelen voorradig zoals koppen benen armen pruiken enz Poppen kleertjes jurkjes manteltjes pyama's cape's en div andere kledij naar maat Grootste sor tering voordelige prijzen Fa Serre Utrechts grootste speei goedmpgazijn Alléén gevestigd Leidseveer 47 49 vlak bij Sta tion en Catharünebrug Telef 10429 _^ R.K wed 51 jaar zoekt KEN NISMAKING met degelijk heer Br onder nr 3906 bur U.N Dames voor U'v PERMANENT WAVE de Permanent Specia list Maison Jos v d Laan,Bemuurde Weerd 11 Tel 18032 bij de Weerdsluis HAARUITVAL Roos Binnen enkele dagen geen baaruitval en roos door „ Emsi " Uit klit wortel getrokken op Franse brandewijn en kinine,''bereid volgens oud recept f 1.25 per flacon Volledige kuur / 2.25 In Utrecht alleen verkrijgbaar bij Drogisterij T P van de Bergh en Zn Steenweg 63 tel 22319 Anno 1812 PASFOTO'S desnoods In 2 uur Martin Muller Loeff Berchma kerstraat 22 bij de Potterstraat GRATIS CONTROLE van Uwradio aan huis Vooruit prijsop gave Reparaties in 24 uur N.T.R.B Ned Televisie - en Radio Bedrijf Catharijnesingel 16 Telef 25001 Net eenv meisje 24 jaar zoekt KENNISMAKING met nette jongeman leeftijd 25-30 jaar P.G Br no 4174 bur UN R.K Wedn 56 jr zoekt KEN NISMAKING met wed geen kinderen Br no 3859 bur UN Op SPORTSCHOENEN horenpararubberzolen Komt kijkenbij J V d Brul & Zn Gedipl.schoenherstellers Kapelstraat 21—23 zijstraat Biltstraat Telef 17880 Gaat gij VERHUIZEN Vraagt ons prijsopgave voor het instal leren van Uw woning Comple te woninginrichting A Chr Grootvelt Amsterd.str.weg 197.' i5 ^ ^ af strp^'r.iinten 3 "" T^tussiere T.emasson CFr '» met < 5nirnRon 4 Oatsoni'^ps Anpplvin Np '^ - Fr.l rnet Aston Mp^ tin 5 Houet-Plaise ' Fr met Alfa Borneo 6 — i mej F Tekelenburg en mej M Tettelaar si mevr F Lubbers en mej C Grosveld 6—4 6—3 mevr G Blais se en mevr J Roos si mevr B Thung en mej T van Dalsum 6—2 6—3 me vrouw A Koopmans en mej L Fi kenscher si mevr A Roolker en mej J Vèrsteege 9—7 6—2 voor de quadruple vier de vier met stuurvi ou-we en de acht alle drie ploegen die goed zijn voor een der eerste plaatsen in de finale De nederlaag van Vi - Gemengd dubbelspel halve finales Mej J Roos en Dehnert si mej M Rollin Couquerque en Bouwer 6—4 7—5 mej L Fikenscher en Tönjes si mej J Muilemeister en Karamoy 6—2 4^-6 6—4 gen en afdalingen maar zo moelijk als men het mij voorgespiegeld had is het tooh niet " Maar zijn kameraden zijn het niet volledig met hem eens De meesten vinden het parcours erg zwaar en zijn vooral bang dat het zal gaan re genen want dan wordt het circuit werkelijk gevaarlijk Ook over de enkele bruggetjes is men niet erg te spreken „ Als daar een man valt gaan alle anderen over hem heen " zo zei Jacques Kersten die voorts vertelde dat hij nu eens niet van plan is om als tweede te ein digen zoals in de afgelopen maanden herhaaldelijk is geschied maar dat hij ap een hogere plaats gokt Woensdag en Donderdag zijn de overige profs Adri en Gerrit Voor ting Wim van Est Thijs Roks Faan hof Nolten en de onbetaalbare Hein van Breenen in Solingen aangeko men Hein was nauwelijks binnen of de kwinkslagen vlogen in het rond wat de stemming nog meer ten goede kwam Van Breenen en Faanhof die onafscheidelijk zijn hebben Donder dag reeds op het circuit gereden De anderen hebben het per auto bezich tigd om voor Vrijdag het juiste verzet te laten monteren Zij hebben het Vrijdag ook alle maal gedaan Overigens is het op merkelij k hoe weinig belangstelling er bij het Duitse publiek voor de wer reldkampioenschappen bestaat Bij de loting van de fietsen waren er Vrijdag slechts enkele tientallen nieuwsgierigen aanwezig In Joegoslavië wordt er in de pu blieke opinie heftig gediscusseerd over een probleern aat sinds net begin van het communistische Tito regiem reeds verscheidene keren werd aangepakt maar dat nooit opgelost kon worden het sociale probleem van de vrouw bij de Mo hammedaanse bevolking van de Joegoslavische landsdelen Bosnië Herzegowina en Macedonië De pers van de Titoïsten maakt er geen geheim van dat dit probleem nog steeds tot de belangrijkste zorgen van de staat behoort Men ergert er zich over dat in een land als Joego slavië waar de gelijkgerechtigdheid van de vrouw reeds lang geprocla meerd is de Mohammedaanse vol gens de mening van haar mannelijke geloofsgenoten in het openbare leven niets te maken heeft Maar vooral ergeren zich de niet Mohammedaan-se CP fimctionarissen dat er in de Mohammedaanse delen van het land nog talrijke gevallen van veelwij verij voorkomen De Joegoslavisch-commUnistlsche pers heeft nu tegen de nog steeds zeer veel voorkomende polygamie opnieuw de strijd aangebonden en tevens verklaard het oude gebruik van de bruidskoop ten strengste te zullen bestrijden Dit gebruik heerst nog net als - vroeger in talrijke klei nere plaatsen vooral in de bergdor pen zo volkomen ongewijzigd alsof het nooit verboden was*Het te Bel grado verschijnende blad „ Eorba " heeft hieromtrent verontwaardigd opgemerkt dat er ondanks alle so cialistische hervormingen van het Titoïsme nog verbazend veel Mo hammedaanse ouders zijn die hun huwbare dochters — en ook de nog niet huwbare — aan de meestbieden de candidaat plegen te verkopen In één enkele hoewel vrij grote dorps gemeente in Bosnië heeft dit blad niet minder dan 200 gevaDen van veelwijverij geconstateerd en daarbij ontdekt dat onder andere een jon geling nog vóór zijn militaire dienst tijd dus voor zijn 20ste jaar in het geheel tien keer getrouwd was - Arbeidskrachten De sociaal-politieke achtergrond van deze sinds eeuwen bestaande en blijkbaar slechts heel moeilijk uit te roeien toestanden was en is zowel vroeger als nu duidelijk de mannen nemen verscheidene vrouwen om geen betaalde arbeidskrachten in dienst te moeten nemen Hun vrou wen zijn voor hen geenszins in de eerste plaats objecten van een te omvangrijk liefdesleven maar ze zijn allereerst aanwezig om bij de ver zorging van huis en hof of in het handwerksbedrijf van haar heer en meester mee te werken Zo was het toen de Turken het tegenwoordige Joegoslavische gebied beheersten en zo bleef het in vele streken tot op heden Geen wonder dat het offi ciële Joegoslavië met alle middelen een einde tracht te maken aan deze overblijf'^plen uit een absqluut en helemaal niet communistisch tijd perk Uit de in de pers van Belgrado iembiiceexde conclusies bliilct ech - Wie gedacht had dat het ' s middags bij de profs wel drukker zou zijn is bedrogen uitgekomen Want zelfs sterren als Coppi Bobet Brik Schot te Wim van Est konden de Duitser niet trekken Het gaat er dan ook naar uit zien dat de verwachtingen van de organisatoren dat er Zondag bij de wedstrijd voor de profs 200.000 toeschouwers zuUen komen niet ver werkelijkt zullen worden Fausto Coppi Van de buitenlanders is natuurlijk Fausto Coppi op het circuit de meest opvallende renner niet alleen omdat de Campionissimo voor de meeste in gewijden favoriet is inaar ook om dat de Italiaan drie dagen achter el kaar steeds maar het parcours heeft gereden aan de staart van zijn equipe Aldoor zag men de tengere maar zo krachtige figuur met de hand aan het versnelfingsapparaat Coppi laat niets aan het toeval over en probeerde da gen lang welk verzet hem Zondag het best zal liggen De baan van Wuppertal die be kend staat om de hoge snelheden die er gereden kunnen worden is in pri ma staat Zij is geheel opnieuw ge pleisteo^d Zelfs Cor Blekemolen de ploegleider van de Nederlandse stayers keek zijn o^en uit toen hij het stadion binnen kwam En hij kan erover meepraten want Blekemolen heeft 25 jaar geleden in de openings wedstrijd gereden De baan is evenals die van het Olympisch Stadion 500 meter lang maar bijna twee maal zo breed Bo vendien zijn de bochten veel steiler en zijn de rechte einden ook iets af lopend Het stadion is prachtig gele gen in een dal waardoor de wind aan alle kanten opgevangen wordt De Duitse ploeg voor Wuppertal heeft een geduchte verzwakking on dergaan door het uitvallen van Her mann Hij heeft buikgriep en kan niet starten Zijn plaats - wcrrdt.iflgenomen door de veteraan SChorn ter dat dit nog niet zo gemakkelijk is Het verandert niets aan dit feit dat de pers naar aanleiding van deze nieuwe veldtocht tegen de onwaar dige positie van de Mohammedaanse vrouw de aandacht vestigt op de vorderingen die in de overwegend Mohammedaanse steden met betrek king tot de Mohammedaanse vrou welijke jeugd reeds zijn bereikt Hiertoe behoort o.a dat bijvoor beeld in de Macedonische hoofdstad Skoplje en in het Bosnische cen trum Sarajewo honderden Moham medaanse meisjes vakscholen gym nasia en hogescholen bezoeken en er op grond van haar moderne opvoe ding en levenswijze beslist niet aan denken ooit een van de vele vrou wen van een en dezelfde man te worden Sluier in ere Doch afgezien van deze moderne meisjes zijn in de afgelegen streken vele Mohammedaansen — ondanks het officiële optreden te haren gun ste — volkomen bereid zich te schik ken in het oude gebruik dat ont stond toen de oorspronkelijk Chris telijke Slaven in het Bosnisch Herze-gowinisch-Macedonische gebied tij dens de heerschappij der Turken tot de leer van de profeet overgingen om zodoende politieke en financiële voordelen te behalen Vooral in de Kosmet een ver schrikkelijk arme streek aan de Joe goslavisch-Albanese grens zijn poly gamie en vrouwenkoop nog iets van zelfsprekends Hoezeer daar ook de uiterlijkheden van de Mohamme - daans religieuze gebruiken nog in ere worden gehouden blijkt wel hieruit dat in deze streek ondanks het wettelijk verbod vele Muzel maansen nog de zwarte gezichts sluier dragen Ze doen het evenwel alleen als ze het oog der wet vér verwijderd weten Haar motief is om tenminste nu en dan demonstratief aan het traditionele voorschrift te herinneren volgens hetwelk — naar de Koran letterlijk zegt — het oog van een onbevoegde man zich niet mag verlustigen in de bekoorlijkhe den van een rechtzinnige Muzèl maanse vrouw " In het geheel wonen er tn Joego slavië ongeveer anderhalf millioen Mohammedanen Juist wegens hun geloofsbelijdenis staan velen van nen zeer onverschillig ja zelfs afwijzend tegenover het communtïme Ze doen dus niets om de officiële actie op bepaalde gebieden van hun particu liere leven te ondersteunen en als hun particuliere zaak beschouwen ze niet in de laatste plaats het hu welijk met mrer vrouwen vooi zo ver het hun economisch voordelig schijnt De Tito-staat zal er dus een harde dobber aan hebben om een algeheel einde te maken aan de polygamie zonder al te vele staatsburgers van het Mohammedaanse geloof ook po litiek tegen zich in het harnas te jagen Op het ogenblik ziet het ei in ieder geval naar uit dat er voortaan zonder pardon tegen de veelwijverij in Joegoslavië zal worden opgetre den 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang No 94 Pagina lO HET SPROOKJE VAN DE GOUDEN SCHOENTJES ONS FANTASTISCH HONDENVERHAAL r Boefje krijgt medelijden Daar zaten nu die galgehrokken in één der donk're beestenhokken ' t Was akelig schemerig rondom maar katten geven daar niet om Ze hadden uren lang gezeten en heel de kooi al afgemeten Ze zouden o zo graag ontsnappen hoe zouden ze hem dat nu lappen ' t Werd avond nacht en ook [ weer morgen Geen Sander kwam daar voor hen zorgen Zo hadden zij daar zonder eten al zes en dertig uur gezeten Boef hoorde hen de deur beklauwen en klagelijk nu en dan miauwen Dat vond hij naar en hij verzon hoe hij zijn vrindjes helpen kon En toen de nacht weer zonk benêe kwam hij opeens op een idee Hij ging aan ' t graven aan de kant vlak bij de harde houten wand Als hij een gangetje kon maken kon hij de dunne vloer wel kraken dat op stap wou gaan Een spinnetje wou uit wand'len gaan en trok zijn bruine laarsjes aan en ging toen o zo rap op stap Hij zag een lief klein spinnetje gaan het had haar rode schoentjes aan en zij was ook op stap heel rap '^ Op zoek naar een Fijn Boek Ons Drindje sprafc hoar vriend'lijk aan en zei „ Willen wij samen gaan " „ Nee " zei dat spinnetje rap „ geen stap " De andere keek haar even aan en dacht „ zij heeft me niet verstaan ' k Weet niet of ik het snap die grap " En ' t spinnetje dat wand'len wou dat troostte zich toen maar weer gauw het ging naar huis heel rap op stap Marian van Egdom 10 jaar Jim Woodstone bekeek met quasie aandacht het interieur van de wa gen Hij voelde iets van triomf in zich Hij was er dus toch niet naast geweest Ja ja " zei hij geanimeerd de naam „ Amerikaan " dekt een hele serie oorspronkelijke nationaliteiten Wat zegt U meneer Argent Argent knikte ijverig „ Wilt U de wagen naar buiten rijden opdat ik ' m eens kan probe ren " vroeg Woodstone op de eigen lijke zaak terugkomend Ik rijd even rond en voordat ik terug ben moet U een beslissing genomen heb ben inzake de prijs die U vragen wilt Denkt U er aan ik houd niet van pingelen ik ga er op in of ik wijs Uw prijs af " „ Goed meneer " antwoordde Argent met een niet geheel overtuigde klank in zijn stem „ dat is mijn principe ook Rijdt U ' m zelf maar naar bui ten Er hoeft niemand met U mee te gaan Die wagen verkoopt zichzelf Met enige voldoening dacht meneer Argent daarbij aan zijn verzekerings polis welke de risico's die hij bij de ze manier van verkopen liep dekte „ Dank U zeer " antwoordde Wood stone maar Argent hoorde hem al niet meer Hij riep een garage-knecht om enige wagens terzijde te duwen opdat de Roman kon passeren Ook Jim's eigen Fowler werd van zijn plaats geduwd Matt Tarrant begon intussen onge duldig te worden Hij wandelde ver veeld door het stadje hij had alle antiekzaken en andere boeiende eta lages al bekeken en stond thans stil voorop Panda die nogal huiverig was gewor den van Mario's wilde plannetjes voel de zich bü deze laatste woorden weer wat gerustgesteld ln elk geval gaat HIJ deze keer vooraan " dacht hij Klaar '* riep Mario daar gaan we dan ' En daar gingen ze De sneeuw stoof op en de wiud floot hen oin de Ons Hoekje Beste kinderen Laat ik nu een logeetje hebben dat de afgelopen week met alle geweld de Dom wilde beklimmen En ik moest mee natuurlijk Nu ik wilde haar de pret niet ontnemen en we gingen op pad Gelijkvloers kon ik haar gemakkelijk bijhouden maar tijdens de klimmerij legde ik het le lijk af eerlijk gezegd Ik ben halver wege blijven steken Jammer dat er bij die Domtoren geen lift hoort want het moet heerlijk zijn op het topje te staan en je bijna aan de wolken te hunnen vasthouden ' Mijn ' lichtje kwam opgetogen trap afwaarts Zij had door een verrekij ker mogen turen en heel in de verte Amsterdam gezien Wanneer jullie Utrecht in minia tuur wilt bewonderen haal dan maar ééns diep adem voor je de lange iclimtocht begint Je komt ook langs de klokken Geweldig wat een dikke hronzen wanden die hebben En wat moeten de balken waaraan zij han gen ongelofelijk sterk zijn Je kunt alles omtrent maten en ge wicht en ouderdom te weten komen Neem het dus waar in de vacantie Met deze kleine „ tip " neem ik weer afscheid uoor een weekje Red Utr Nieuwsblad Drift 23 — Utrecht Advertentie Raadsels I Kruiswoorflraadsel bedacht door Jet Roscam Ab bing X XXX X X X X X X X X X X X X GOV •;:¦•?;¦¦ X XcXïlX X X X X X X X X X X X X X X X X X XXX X Ie regel medeklinker 2e regel hoofddeksel 3e regel onderdeel van een werpspel 4e regel i;ussen licht en donker 6e regel het gevraagde woord 6e regel elastisch 7e regel af geknotte boom 8e regel zintuig 9e regel medeklinker Mijn geheel is een natuurverschijn sel n Visite-kaartjes verzonnen door Joop Pieterson C H Stamini • G H Dooftane O Lorgit — Ede N O Kampo H N Geerba Welke beroepen hebben deze per sonen III Strikvragen ingezonden door Letty van den Wijngaard 1 Ik begin in de nacht en eindig inde morgen naar nacht en dag kun je mij in de tuin vinden Wie ben ik Wat staat in het midden van Pa rijs Twee armen twee hoofden vieroren zes benen en één staart ma ken te zamen een Vul maar in OPLOSSINGEN van de raadsels in ons blad van de vorige week I EINDEXAMENS E pil einde raadsel leugenaar eindexamens sparappel brom tol stern Ans s n TANTE MARIANNE Tafel aalbes neus trein egel mantel Annie roos inkt anker Naarden negen eik III 1 Beunhazen 2 2 X 2 is uitgemaakt zuurkool is ingemaakt Hl 3 Houtskool Advertentie Een goede salarisverhoging Is ook voor U weggelegd ' U hoeft slechts te tonen dat U meer pres teert dan anderen Dit bereikt ü door meer kenniSf door het behalen van waardevolle diploma's En de beste opleiding om deze diploma's nel en zonder moeite te behalen geeft Besa Hilversum Bekende Schriftelyke Cursus Resa leidt V tbuis op voor alle Bandelsdiploma's ' Vroao vandaag nog ons prospectus K ^ ^ Natuurlijk weten de meesten van jullie wel wat er met een „ hobby " wordt bedoeld Of niet soms Nu dan wil ik het vreemde woord wel even voor je vertalen Het betekent „ een liefhebberijtje " dus iets wat je vreselijk graag doet buiten je schoolwerk om De een zoekt ' t bij houtsnijwerk de ander bij fotogra feren of postzegelsverzamelen een derde is meer technisch aangelegd en knutselt graag met constructie bouwdozen of electrische treinen Zo zou ik nog lang door kunnen gaan „ Zo'n hobby is vaak méér dan zo maar een liefhebberij meer dan al leen maar een prettig tijdverdrijf of een bron van amusement of vol doening Het fijne van een hobby is dat niemand je die heeft opge drongen maar dat je er helemaal jezelf in kunt zijn Zélf iets te ont werpen zélf iets te maken te schéppen — geloof me dat is iets heerlijks " Dit schrijft meneer Leonard de Vries in zijn boek „ De Hobby-club breekt baan " Uitg de Bezige Bij A'dam Wat je allemaal in dat boek kunt vinden is fantastisch Jongens - en meisjesleden telt die club Ja had je kunnen denken dat er juist on - Een Feuilleton Terraderlijk complot vertaald uit het Engels door RICHARD KEVERNE • IIIIIIIIIIIIIIIKlIlllllllMllllttllllJlllilllllllllllllUlllllltlllltlllltlllllllllllllllllintll 19 Deze bleek een energieke jongeman te zijn zeer zelfverzekerd en vol plannen voor de toekomst ' Woodsto ne vroeg inlichtingen betreffende een tweedehands Roman Hij zou er graag een kopen zei hij ' t Moest een goede wagen zijn waarmee op be hoorlijke wijze gereden was maar hij mocht niet te duur zijn Gebruik makend van de inlichtingen welke hij van Hill in Martle had gekregen besohreef^ij de gezochte wagen zo accuraat dat Bert Argent hem met een enthousiast gezicht onderbrak „ Die heb ik voor U Ik heb precies wat U zoekt Hij heeft niet meer dan 8000 km gereden Een model van ver leden jaar Ik verhuur ' m zonder chauffeur begrijpt U " „ Mag ik ' m eens zien " vroeg Jim en hij voegde er aan toe dat een huurwagen altijd veel te verduren kreeg van z'n diverse chauffeurs „ Deze wagen is prima " verzekerde Argent hem vol ijver „ Probeert U ' m zelf dan zult U ' t zien " Woodstone keek enigszins onthutst Hij had niet verwacht dat de wagen al weer teruggekeerd was Even kwam er een gevoel van teleurstel ling over hem Die man in Martle moest zich vergist hebben of was zijn gevolgtrekking dat Cass de be wuste Italiaan van Matt moest zijn niet juist geweest Hij wist niet wat hij er van denken moest Bert Argent glom van enthousias me Hij had zeer gedecideerde ideeën over de kunst van verkopen „ Met eerlijkheid kom je ' t verst " placht hij te zeggen „ Meneer ik laat die wagen zichzelf verkopen " zei hij Jim met een verrukt gezicht aankijkend „ U mag mijn boeken inzien en U er zelf van vergewissen hoeveel deze wagen gereden heeft sinds ik hem kocht U mag ' m zelf proberen als U wilt Hij is eigenlijk pas weer binnen na vier dagen achter elkaar verhuurd te zijn geweest Een Amerikaan die hier in de stad logeert huurde ' m voor een tocht door de streek Kijk daar staat je meneer " Argent was Jim voorgegaan langs een hele serie wagens die in de ga rage gestald waren en waaronder zich ook zijn eigen Fowler bevond helemaal achterin stond de Roman Hij zag er vuil uit als was er de laat ste dagen veel mee gereden Argent aló ió cifcuónond Zo groef hij door totdat zijn oren zich spitsten Zou hij onraad horenf Jawel Hij hoorde Sander stappen Vlug kroop hij weer naar boven toe want Boefje zouden ze niet snappen Hij hield zich slaperig en moe „ Zo Boefje Lig jij daar op wacht IDat's braaf " zei Sander en liep door Maar Boefje's hartje bonsde hoor Hij had óók al aan straf gedacht Toen Sander's stap weer was verdwenen sprong Boefje snel weer op z'n henen En groef en groef en beet en beet dat er de vloer kapot van spleet Zo zijn de katten door het hol sluipend en klaut'rend vrij gekomen Maar ze aten eerst hun buikje vol en de rest der vis werd meegenomen Vols:encte week Se beer is los > \ h~J^l j der de meisjes geboren model-vlieg - tuig bouwers worden gevonden En weet je dat de jongens het presteerden een astro-electronische klok samen te stellen Het is niet 50 maar een verhaal Het raakt de pure werkelijkheid Volgens meneer De Vries telt de Experimentele Jeugdgemeenschap Werkplaats Hob by Club Amsterdam honderden leden En zo zouden er ook zijn in Rotterdam Dordrecht Goes Utrecht Wageningen ja waar niet al Een prachtig toekomstplan Ik neem het slot van het boek hier over „ Wat vindt U de hobby niet be langrijk Ik durf te beweren dat er weinig dingen voor de ontwikke ling van de mensheid zo belangrijk waren als juist de hobbies De schilder Morse ging proeven nemen met electro magnetisme Resultaat de telegraaf De doofstommenle raar Bell experimenteerde met het electrisch overbrengen van de men selijke stem Resultaat de tele foon Een knutselende jongen Gug lielmo Marconi ontwikkelde de eerste bruikbare radio De fietsen makers ¦ Wright knutselden het eerste bruikbare motorvliegtuig Honderden voorbeelden zouden er te noemen zijn Mensen als Leonar do da Vincl en Edison wat waren zij eigenlijk anders dan Hobby anen van groot formaat Bij de meeste grote figuren in de geschie denis van het mensdom gingen beroep roeping èn hobby samen en ' t is geenszins een overdrijving te beweren dat het vooral de hob bies waren die de grote vooruit gang hebben gebracht en die het aanzien van onze wereld hebben veranderd Besef hoe waardevol je hobby voor jou en je medemensen • kan zijn en streef er naar van je hobby iets goeds iets héél moois te maken — samen met anderen — in de jeugdgemeenschap-werkplaats Hobby Club " Spelletjes 1 Hindernis-race Over een flinke breedte spreidt men twee oude aan elkaar genaaide lakens of ook wel ' n groot zeil uit Zo goed mogelijk worden de uit einden aan de grond bevestigd door pennen of bezwaard met stenen De deelnemers moeten onder deze lakens doorkruipen plat op de bulk maar liefst niet meer dan drie tegelijk Twintig meter verder komt de volgend „ hindernis " Hiervoor heb je alle schoenen nodig die door de legde uit „ Hij is feitelijk nét binnen meneer Hij moet alleen even een schoonmaakbeurt hebben Sinds Maandag j.l heeft hij eventjes 700 km greden Maar rijdt U er zelf in Die Amerikaanse meneer een zekere mr Cass zei dat hij de hele weg als een engel was geweest U kunt ' t hem zelf vragen U hoeft niet alleen op mijn woorden of té gaan " Woodstone bekeek de wagen cri tisch en vroeg nonchalant „ Woont die Amerikaan hier " Nee meneer hij trekt rond in het land zoals Amerikanen dat doen Begrijpt U hij wil ' t oude moeder land zien Hij logeert in het Old George Hotel een eerste klas ge legenheid Alles in oude stijl Dic kens-achtig en zo begrijpt U Hij kreeg opeens zin om in een auto wat in de streek rond te toeren en hij was verrukt over deze wagen " Jim dacht snel na Het leek haastte mooi Zo'n gemakkelijke prooikon die Italiaan toch niet zijn In derdaad was dat grote aantal kilo meters dat in de afgelopen dagengereden was een zéér positieve fac tor Jim opende een portier en keeknaar binnen Op dezelfde onopval lende wijze vroeg hij „ Meneer Casswilde zeker een bezoek brengen aande huizen van zijn Engelse voor vaderen " Argent barstte in lachen uit Engelse voorvaderen U laat me lachen Er zijn geen Engelsen aan zijn afkomst te pas gekomen meneer Eerder Spanjaarden of Ita lianen zou ik zeggen Maar ' t is een erg aardige man " 19 Het kostte neef Mario weinig moeite om zijn oom over te halen aan de wintersport moe te doen De oude heer was altijd voor oen opwindend ver zetje te vinden Deze helling moet U per slede af gaan oompjc " zei Mario dat zult TJ eens zien wat een vaart U krijgt Volgt V miju spoor maart ik ga op de ski's n Het was nu helemaal donker ge worden De nachtvogels lieten een akelig geschreeuw horen Tussen het kreupelhout hoorden zij telkens iets bewegen en de drie prinsesjes durf den op het laatst bijna geen voet meer verzetten Zij hielden elkaar stijf vast en als het heel stil was — en dat duurde maar enkele ogenblik ken — liepen zij haastig een eindje verder „ Het is jouw schuld Myra " zei IWora fluisterend want zij durfde niet hardop spreken „ het is jouw schuld jij bent het eerst de poort uitgelopen " „ Neen " fluisterde Myra nog zach ter „ het is de schuld van Mara die heeft ons van de weg afgebracht om dat beekje te gaan zoeken Anders waren we al lang in de stad ge weest " „ Stil stil " begon Mara opeens „ zie ik daar geen lichtje schijnen tussen de bomen Laten we er op af gaan en vragen of we daar vannacht kunnen blijven " Die gedachte verdreef hun angst een beetje en zo ver de duisternis en de vermoeidheid het toelieten ren den zij naar het verlichte venster Zij kwamen aan een groot huis dat voor zover zij het konden zien veel op een kasteel geleek Zij lie pen langs de hoge muren voort en vonden eindelijk een grote zware Het spinnetje spelers uitgetrokken en door elkaar op een stapel zijn gegooid Ieder zoekt z'n eigen paaruit aantrekken en dichtmaken Weer twintig meter later nog een hindernis Voor iedere speler ligt ' n appel of een peer die zittend opge geten moet worden Daarna de laat ste hindernis er ligt voor iedereen een schepje klaar en daarmee moet een bergje gemaakt worden waar door een keurig tunneltje gegraven wordt Het mag niet instorten 2 £ ierlaop Probeer twaalf of meer kalk stenen eieren en drie of vier lepels op de brug zich afvragend wat voor prachtige vissen in het water bene den hem te vangen zouden zijn Al twee keer was hij teruggewandeld naar de grote kerk waar Jim en hij afgesproken hadden elkaar weer te ontmoeten Jim kwam echter nog steeds niet opdagen Opnieuw begon Matt langs dezelf de winkels te slenteren niet wetend of Jim's wegblijven goed of kwaad nieuws betekende Opeens iüeld een vuil-uitziende auto naast hem zijn vaart in en van achter het stuur riep Jim Woodstone hem toe „ Ik ben in vijf minuten bij je Matt " waarna de wagen snel doorreed Voor de derde keer begaf Matt zich thans naar de grote kerk Hij begreep er niets van maar Jim Woodstone's doen en laten was vaak enigszins raadselachtig Toen Jim zich ongeveer een kwar tier later bij hem voegde deed deze niet veel moeite hem een uitleg te ge ven „ Zou die Siciliaan jou herkennen " was de vraag waarmee hij Matt be groette „ Nee ik zou niet weten hoe hij dat zou kunnen " antwoordde Matt even kortaf als de vraag gesteld was „ Toch mogen we geen risico's ne men " zei Jim „ We logeren van nacht in het Old CJeorge Hotel eenheel oud historisch etablissement.We zullen ons daar als volkomenvreemden tegenover elkaar gedra gen Het is beter want " Jim vertelde thans uitvoerig wat oren toen zij in duizelingswekkende vaart de helling afstoven Maar NO(ï ging het kapitein Paverits niet vlug ge noeg ^ jnelter Mai-io sncllerl " riep de be jaarde waaghals „ anders zijn we eer der beneden dan jü " U zult ongetwijfeld eerder beneden zün oompje " antwoordde Mario met deur Mara tikte met haar gouden schoentjes aan en alle drie hoorden zij het geklop op een akelige manier in dat grote huis weergalmen Het duurde niet lang toen er hoog boven hen een raam werd geopend en een schelle vrouwenstem vroeg „ Wie klopt daar " „ Wij zijn de drie prinsesjes Myra Mora en Mara We zijn verdwaald op weg naar de stad " Het raam werd gesloten en de meisjes kregen geen antwoord Toen hoorden zij in de gang een sloffende tred en dezelfde krijsende stem vroeg „ Klop nog eens aan de deur Heb ik niet de klank van goud gehoord " „ Ja " zei Mara „ ik heb met mijn schoentje tegen de deur getikt " „ Zijn jullie schoentjes dan van goud " vroeg de stem „ Ja " antwoordde Mara „ en ons haar is ook van goud en wij eten van gouden bordjes met gouden vorken en lepels " „ En heb je die bij je " te krijgen De spelers komen met z'n drieën of vieren op een rij staan leder krijgt een lepel Aan de overkant ongeveer 50 m verder liggen hoopjes Op het start signaal rent elk naar z'n eigen hoopje eieren neemt er een op de lepel — zonder er met de hand aan te raken — en loopt zo vlug moge lijk naar het beginpunt Hier wordt het eerste ei neergelegd Vervolgens weer naar de eieren en terug net zolang tot alle eieren zijn overge bracht Wanneer er onder het lopen een ei van de lepel rolt mag het op nieuw worden opgeschept De win naars spelen tenslotte tegen elkaar hij te weten was gekomen Toen Matt die avond tegen zeven uur in de Fowler bij het hotel voorreed scheen Jim Woodstone zich daar inmiddels al volkomen thuis te voelen Hij zat op zijn gemak in de met eikenhout betimmerde hal een glas sherry te drinken en babbelde genoeglijk met de eigenares Er zaten nog enkele an dere gasten te wachten tot het mo ment dat men aan tafel zou gaan en onder hen was een jonge man met een opvallend donker enigszins dik gladgeschoren gezicht Hij riep een kellner juist op het moment dat Matt langs hem heen liep op weg naar zijn kamer zijn stem was zacht en een typisch Ame rikaans accent was onmiskenbaar Matt nam hem tersluiks op Hij was er zeker van dat hij hier de eigenaar van de zachte muzikale stem welke hij in de duisternis in de haven van Martle gehoord had in levende lijve voor zich zag In zelcere zin stelde de man hem teleur Hij zag er eerder dom dan gemeen uit Zijn ogen met zware oogleden hadden iets slooms en in zijn slordige kleren leek de man op een doodgewone handelsreiziger Toen Matt enige tijd later beneden kwam om zich aan tafel te begeven zag hij bij het betreden van de eet zaal tot zijn verbazing dat Jim Woodstone en de Italiaan aan een zelfde tafeltje zaten en in een geani meerd gesprek gewikkeld waren Wordt vervolgd een ' sinistere grSns En de duistere bij bedoeling van deze woorden werd dui delijk toen hij met een koene sprong over een diepe kloof zweefde die plot seling voor hen gaapte Daar men met een slee niet zulke sprongen kan maken za ^- het er voor onze beide sledevaar ders lelijk uit De schurkachtige neef had zijn oom we.er in de yal gelokt „ O neen mevrouw " „ Ga ze dan halen " Dat bevel was wel erg ontmoedi gend voor de meisjes en zij smeek ten en klaagden zo hartroerend dat de stem die haar eerst zo bits had toegesproken nu op veel zachtere toon toestond om binnen te komen De deur ging open en de prinses jes moesten de handen voor de ogen houden want de schitterende licht kronen die zij in een prachtige zaal zagen hangen verblindden haar bij na Een vriendelijke dame wees op een tafeltje waarop drie gouden borden met heerlijk gebak stonden Er lagen gouden mesjes en vorkjes bij die er precies zo uitzagen als die waaraan zij in het paleis gewend waren „ Lieve kinderen " zei de vriende lijke dame „ ik ben blij dat jullie mijn huis gevonden hebt Na zo'n moeilijke en verre wandeling zullen julUe wel wat willen uitrusten Maar eet eerst een hapje en laat het je goed smaken " Zij waren te veel verbaasd om antwoord te geven en keken elkaar verwonderd aan toen de lieve gast vrouw zei „ Ik had jullie al lang door het bos zien dwalen en stak daarom maar een lichtje aan voor het venster Maar kom proef eens van mijn lek kere taart " De drie prinsesjes namen plaats en een kwartiertje later was er niets meer op de bordjes overgebleven „ Nu zal ik je naar bed brengen liefjes " zei de dame en ging de meisjes voor een lange gang door en toen een trap op Op een bovenpor taal deed zij een deur open en toen — meenden de prinsesjes op haareigen slaagkamer te zijn gekomen,want alles was daar hetzelfde als bijhaar thuis Hetzelfde behangsel de zelfde wastafel dezelfde schilderij tjes hetzelfde ledikant voor Mara en Myra en een smaller voor Mora „ Ik heb er voor gezorgd " zei de dame die plezier scheen te hebben in de verbazing van de meisjes „ dat jullie alles vindt zo je dat gewend zijt Kleed je maar gauw uit en pro beer wat te slapen Morgen kunnen jullie weer verder gaan " wordt vervolgd Uit de Oudheid II Onder de vele vorsten en leger aanvoerders — de al meer ge noemde „ helden " die Troje beleger den — was ook NESTOR Hij was een oud man en men zou dus al licht zeggen die zal in de strijd wel niet veel meer kunnen uitrichten Nu hij had wat vecliten betreft zijn beste jaren gehad maar toch zouden de Grieken hem niet graag gemist hebben Hij was voor de verenigde vorsten veel waard als de wijze raadgever die op welspre kende manier zijn mening voor an deren duidelijk en ook aannemelijk kon maken Hij sprak woorden zoeter dan honing " zegt de dich ter en die woorden waren tegelijk zo verstandig dat menig anders denkende overtuigd werd en tot toegeven kwam Of dat twistenden — en die waren er nog al eens — zich met elkaar verzoenden Wanneer Nestor opstond om te spreken waren allen stil en aan dachtig De opperbevelhebber van het leger zei dat hij wenste tien zulke grijsaards te hebben dan zouden zijn „ in het koper ge harnaste Grieken " wel heel gauw Troje hebben ingenomen Wanneer in een vergadering nu een oud eerbiedwaardig en tevens verstandig man aanwezig is een man die veel invloed heeft dan noemen we zo iemand nog heden ten dage een „ NESTOR " En al is het niet in een vergadering dan wordt die naam evengoed wel ge br-uikt B.v als het gaat over de oudste onder toneelspelers schrij vers dichters of sportmensen Wanneer je deze naam dus tegen komt weet je de betekenis Een persoon van minder Invloed maar wiens naam toch ook is blij ven voortleven was de held — het wareii toen allemaal helden zo je ziet — de held STENTOR Kon Nestor mooi en overtuigend spreken hij Stentor kon buiten gewoon hard spreken dat is ook merkwaardig Dit wordt het ten minste als men bij Homerus van hem leest dat hij zo hard kon schreeuwen als vijftig anderen met elkander Wanneer ik bedenk dat men zeven minuten nodig heeft om de Maliebaan een langwerpig vierkante grasvlakte vóór in het Haagse bos waar de soldaten exer ceren rond te lopen en dat mijn grootvader een officier kende die midden op dat veld stond en dan zó commandeerde dat het over het hele veld duidelijk te horen was en ik verbeeld me dan een stem die nog zoveelmaal sterker was dan moet ik zeggen die Stentor was een heel gemak in het leger Van geluidsinstallaties wist men toen nog niets af In latere tijden kwamen er hoorns en trompetten die de signa len overbrachten maar Stentor kon in zijn dagen alléén met zijn stem boven het gewoel van da strijd uitkomen Men heeft dat al tijd zo opmerkelijk gevonden dat zijn naam in vele landen nog dient om iemand met een buitengewoon sterk stemgeluid aan te duiden Van de officier die ik zoeven noemde zou men bv kunnen zeg gen lii ] had « en Stentor-stem ^ volgende yre^i ssiint 
AN DE sITJES ¦- i ' ï A MERIDIONAALSE SILHOUETTEN HET VERSCHIJNSEL DER MODE Uitleving van eigen vrijheid in de gebondenheid Op avontuur naar de Cote d ' Azur Eerst Napels zien en dan pas sterven Maar wanneer ' t eerste een voorwaarde voor ' t tweede is dan kan ik mijn ongeduld om die Italiaanse stad te zien toch nog wel even bedwingen Voor mij persoonlijk luidt de slogan eerder eerst naar de Cóte d'Azur en dan pas een nieuw jaar beginnen Als je eens ' s zomers In de Midi bent geweest dan kan je Je eigenlijk geen echte vacantie meer voorstellen zonder een tocht naar het „ zonnige Zuiden " En zo zitten we daar nu dan ook weer In Parijs hadden degelijke mensen ons gewaarschuwd om toch vooral maar niet zo op de bonnefooi naar het Zuiden te trekken Alle hotels en pensions zonden al sedert maanden tot het laatste bed besproken zijn We hebben hen maar laten praten Een georganiseerde vacantie mist voor mü nu juist dat vleugje avontuur waardoor zo'n tijd zich nu in het bijzonder van de rest van het jaar moet onderscheiden Getolereerd plagiaat H et is de grote verdienste van een der jongste takken der geesteswetenschappen de sociologie dat zij aandacht heeft willen schenken aan de dynamiek van ons eigen dagelijks leven En wanneer wij spreken over afwisseMng en dynamiek binnen de kolommen van de pagina voor de vrouw dan gaan onze gedacl\ten welhaast onmiddellijk uit naar — de Mode Er zijn weinig dingen in ons dagelijks bestaan die een zo onmerkbar * maar toch onmiskenbare ' invloed daarop uit oefenen Juist die zonder bepaalde grenzen in elkaar ver vloeiende afwisseMng van kledingstijlen en van meningen die rond het toch eigenlijk vrij starre onderwerp kleding hebben postgevat zijn voor de maatschappij-wetenschap aanleiding geweest daar eens dieper op door te gaan Ze is net 4 jaar geworden ^ dit lieve meiske met haar blonde krullebol Heel Engeland is gek op haar Geen wonder dit prinsesje wat men zo vaak op de foto's kan zien te zamen met haar moeder koningin Elisabeth van Engeland ziet er werkelijk uit om te stelen al zal niemand dat Meisjes Ieren vliegen op college '' Zij zijn gehoorzamer " De vlieg school van Stephens College heeft aclit Cessna vliegtuigjes ter be schikking Vier zijn van het type 120 en twee van het type 140 ter wijl er nog één 170 en één 190 in gebruik zijn Wie in Amerika komt is ver baasd over het grote aantal sport vliegtuigen dat hij er in de lucht ziet Er zijn er in Amerika tienduizen den Honderden van hen worden door dames bestuurd Velen van hen leerden het vliegen op hun 19e jaar op Stepliens College Vrouwenwijsheid In het gewone leven is de eerste vraag die rhen doet ' over één vrouw die men niet kent „ Is ze mooi " De tweede luidt „ Is ze aardig " Zelden doet men een derde vraag Men moest een belasting > heffen op vrouwelijke schoonheid en iedere vrouw haar eigen aanslag laten bepalen De belasting zou met blijdschap worden betaald en veel opbren gen neen mevrouw " la ze dan halen " at bevel was wel erg ontmoedi 1 voor de meisjes en zij smeek en klaagden zo hartroerend dat stem die haar eerst zo bits had esproken nu op veel zachtere i toestond om binnen te komen e deur ging open en de prinses moesten de handen voor de ogen den want de schitterende licht len die zij in een prachtige zaal n hangen verblindden haar bij - Bn vriendelijke dame wees op tafeltje waarop drie gouden len met heerlijk gebak stonden lagen gouden mesjes en vorkjes die er precies zo uitzagen als die raan zij in het paleis gewend en jieve kinderen " zei de vriende s dame „ ik ben blij dat jullie 1 huis gevonden hebt Na zo'n ïilijke en verre wandeling zullen ie wel wat willen uitrusten Maar eerst een hapje en laat het je d smaken " ij waren te veel verbaasd ora woord te geven en keken elkaar wonderd aan toen de lieve gast uw zei [ k had jullie al lang door het bos 1 dwalen en stak daarom maar liciitje aan voor het venster jr kom proel eens van mijn lek e taart " e drie prinsesjes namen plaats en kwartiertje later was er niets ir op de bordjes overgebleven Su zal ik je naar bed brengen jes " zei de dame en ging de sjes voor een lange gang door en 1 een trap op Op een bovenpor l deed zij een deur open en toen meenden de prinsesjes op haar n slaagkamer te zijn gekomen it alles was daar hetzelfde als bij r thuis Hetzelfde behangsel de de wastafel dezelfde schildery hetzelfde ledikant voor Mara Myra en een smaller voor Mora [ k heb er voor gezorgd " zei de ie die plezier scheen te hebben Ie verbazing van de meisjes „ dat ie alles vindt zo je dat gewend Kleed je maar gauw uit en pro r wat te slapen Morgen kunnen ie weer verder gaan " Cwordt vervolgd Uit de Oudheid II Jnder de vele vorsten en leger avoerders — de al meer ge mde „ helden " die Troje beleger 1 — was ook NESTOR Hij was 1 oud man en men zou dus al it zeggen die zal in de strijd wel t veel meer kunnen uitrichten hij had wat vechten betreft a beste jaren gehad maar toch iden de Grieken hem niet graag Ttiist hebben Hij was voor de • enigde vorsten veel waard als wijze raadgever die op welspre ide manier zijn mening voor an ¦ en duidelijk en ook aannemelijk a maken Hij sprak woorden jeter dan lioning " zegt de dioh ¦ en die woorden waren tegelijk verstandig dat menig anders ikende overtuigd werd en tot igeven kwam Of dat twistenden en die waren er nog al eens — h met elkaar verzoenden Wanneer Nestor opstond om spreken waren allen stil en aan htig De opperbevelhebber van leger zei dat hij wenste tien ke grijsaards te hebben dan aden zijn „ in het koper ge maste Grieken " wel heel gauw Dje liebben ingenomen / Vanneer in een vergadering nu 1 oud eerbiedwaardig en tevens rstandig man aanwezig is een m die veel invloed heeft dan emen we zo iemand nog heden 1 dage een „ NESTOR " En al is niet in een vergadering dan rdt die naam evengoed wel ge jikt B.v als het gaat over de Iste onder toneelspelers sohrij i-s dichters of sportmensen jnneer je deze naam dus tegen mt weet je de betekenis Sen persoon van minder Invloed lar wiens naam toch ook is blij 1 voortleven was de held — het reü toen allemaal helden zo je t — de held STENTOR Con Nestor mooi en overtuigend ¦ eken hij Stentor kon buiten woon hard spreken dat is ooit rkwaardig Dit wordt het ten nste als men bij Homerus van m leest dat hij zo hard kon ireeuwen als vijftig anderen met ander Wanneer ik bedenk dat n zeven minuten nodig heeft 1 de Maliebaan een langwerpig rkante grasvlakte vóór in het lagse bos waar de soldaten exer ren rond te lopen en dat mijn Dotvader een officier kende die dden op dat veld stond en dan zó nmandeerde dat het over het e veld duidelijk te horen was en verbeeld me dan een stem die g zoveelmaal sterker was dan et ik zeggen die Stentor was 1 heel gemak in het leger Van luidsinstallaties wist men toen g niets af [ n latere tijden kwamen er orns en trompetten die de signa i overbracliten maar Stentor a in zijn dagen alléén met zijn m boven het gewoel van da ' ijd uitkomen Men heeft dat al J zo opmerkelijk gevonden dat n naam in vele landen nog dient i iemand met een buitengewooa rk stemgeluid aan te duiden Van de officier die ik zoeven emde zou men bv kunnen zeg i hij had « en Stentor-stem Cvolgende w.eeS sgtdsfï n 1 komt mode op velerlei terrein voor nergens is zij zo gepronon ceerd als op het gebied van de dameskleding waarvan de snelle opeenvolging van nieuwe stijlen haast spreekwoordelijk geworden is Binnen het maatschappelijk leven heersen meningen wat mag en wat niet mag wat men in een bepaalde djtuatie doen moet of niet doen moet Vf.e kennen deze regels als z.g normen Ze schrijven min of meer dwingend voor wat wü moeten doen hoe wij ons moeten kleden hoe wij ons moeten gedragen al naar gelang een gebeurtenis dat op een bepaald ogenbUk vereist De socioloog nu ontdekte dat de mens op alle terreinen waar hij eigenlijk gebonden is aan de sociale norm de vaste regels van wellevend heid kortom het toelaatbare op ieder gebied dat is dus ook het technisch practisch mogelijke een achterdeur tje heeft trachten te vinden en ook gevonden heeft om zijn behoefte aan vrijheid eigen smaak en initiatief te uiten Hij is daarin geslaagd door op het vaste thema de gewoonte — bijv men kleedt zich daar is niet aan te ontkomen — variaties de mode aan te brengen De sleutel tot die va riaties werd het woordje Hoe Het détail Het heilig moeten gaat men als het ware persoonlijk veraangenamen door zijn eigen vrijheid binnen de gebondenheid uit te leven Hierbij komen uiteraard ook de eigenschap pen van de persoon in kwestie in het geding Ingetogenheid conservatisme preutsheid of sprankelende levens moed het graag willen opvallen enz enz gaan bij de beoordeling van het „ hoe " een woordje meespreken De mode nu geeft de eenling de kans zichzelf te doen opvallen waar hij anders in de schaduw van zijn mede broeders of - zusters moet blijven staan Hij kan het detail zelf bepalen De consequentie van deze ontdekking bleek niet gering te zijn Hij of zij die begint met een be paald detail van zijn kledingstuk te veranderen ziet zich dra geplaatst voor het feit dat een ander dat wel aardig vindt en het ideetje over neemt Zelfs grote aantallen mensen maken zich aan deze vorm van geto lereerd plagiaat schuldig U zult zich uit uw ervaring nog wel zoiets her inneren bijv dat plotseling alle meisjes uit uw klas hun ouders smeekten en baden om heur vlechten te mogen afknippen omdat Rietje of Fietje dat óók had mogen doen Een rage in het klein Op muziekge bied kennen we het verschijnsel van do topsongs — vandaag actueel mor gen vergeten Men moest dus snel voor de nodige afwisseling zorgen wil het bereikte Het is niet alles even duur wat men aan kleding in Amerika draagt Dit jurkje kost nog geen negen dol lar Het Js gemaakt van katoen dat zo bewerkt is dat het op soepele Ho nawzijde lijkt Het modehuis Nali Bee brengt het in md-rose marine blauw brons en anthracietklew effect — iets bijzonders te hebben — niet verloren gaan Men heeft hier regelmatig te maken met een z.g.n imitatie van sociaal bewonderde voorbeelden Een imitatie die gepaard gaat met een in alle opzichten sociaal toegestane concurrentie Het blijkt n.l dat het zoeken naar iets dat distinctie geven kan zover gaat dat men niet alleen zomaar iets van eigen vinding daartoe bezigt maar ook hou ding manieren en kleding van men sen die op een maatschappelijk ho ger gewaardeerde sport van de ladder leven imiteert om toch vooral maar voor „ bij de tijd " te worden aange zien Soms op een dergelijke wijze dat de combinatie van twee of meer kledingstijlen een dolkomische in druk waakt Dergelijke gevallen tref fen we dikwijls aan op het platteland waar de nieuwe mode veel langzamer doordringt dan in de stad men zuini ger is de kleding dus veel langer meegaat en de kans dat men diverse stijlen door elkaar koopt aanzienlijk toeneemt Techniek He et hoge veranderingstempo van de mode is te danken of te wijten aan de grote vooruitgang van de techniek die het mogelijk maakt goedkope stoffen te produceren en de daaruit vervaardigde kleding volgens de laatste snufjes en met de nieuwste variaties in ongekende „ oplaag " op de markt te brengen Het „ aller nieuwste " wordt zo spoedig algemeen 800 Amerïkaansen m.et vlieghrevet Van een medewerker In Columbia Missouri bevindt ïich het grote Stephens College een meisjesuniversiteit waar meis jes uit alle delen van de wereld worden opgeleid voor tal van be drijfstakken o.a voor de mode radio en televisie de zakenwereld fotografie en de luchtvaart Stephens College heeft in totaal 40 gebouwen tot zijn beschiltldng en de meisjes studeren liier in een omgeving die wel uiterst aantrek kelijk is Er zijn studenten uit meer dan 20 verschillende landen Hoewel er op het ogenblik geen meisjes uit Nederland zijn op Ste phens College zijn die er in het verleden wèl geweest Een van de professoren heeft vorig jaar in Holland college gegeven en een an der zal dit spoedig doen We willen in dit artikel speciaal de luchtvaartafdeling van SteJ)hens College eens nader bekijken Het was in 1941 dat met medewerking van twaalf Amerikaanse lucht vaartmaatschappijen Stephens Col lege begon met meisjes op te lei den voor gebruik in de luchtvaart In 1943 werd de vliegschool ge opend Deze voldoet aan alle eisen die aan een moderne vliegschool gesteld moeten worden Br zijn zo genaamde Link trainers waarop de meisjes „ droogvliegend " het blind vliegen beoefenen In de hangars leren de meisjes hoe de motor in elkaar zit zodat ze kleine repara ties zelf kunnen uitvoeren De meis jes op Stephens College kunnen worden opgeleid tot het sportvlieg brevet het verkeersvliegerbrevet en het instructeursbrevet Wegens de hoge kosten die aan het vliegen verbonden zijn moeten de meisjes voor deze vlieglessen extra betalen Die zijn dus niet begrepen in de normale college kosten Zo kosten de eerste 50 vlieguren 450 dollar en de volgende 50 wanneer op grotere vliegtuigen gevlogen wordt 600 dollar De chef-piloot van Ste phens College is Henry Burge Hij staat aan het hoofd van de vlieg school en leert de meisjes vliegen Dat die meisjes het behoorlijk le i-en blijkt wel uit de prijzen die ze winnen als er wedstrijden ge houden worden Stephens College heeft ook een vrouwelijke vlieg instructrice Dat is Barbara Erickson die zélf oor spronkelijk studente van Stephens College geweest is 300 maal rond de wereld Wat de meisjesstudenten van Stephens College sedert 1943 af gevlogen hebben is verbazingwek kend Zij hebben al 8.650.000 mijl afgelegd Dat i s meer dan 365 dat men na korte tijd alweer rijkhal zend uitziet naar iets anders Da at „ iets anders " lanceren de mo - Dat „ iets anders " lanceren de mo dehuizen die hun invloed alleen maar danken aan het vertrouwen dat U in de smaak van de couturiers stelt Want ze schrijven beslist niet dwin gend voor wat U dragen moet Ze volgen de nuances die tJ aangeeft door een bepaalde creatie niet te ko pen of door op een show uw afgrij zen bijv over de H-lijn te laten bly ken Maar hun door de jaren heen verworven sociaal prestige op het ge bied van kleding geeft hun de zeker heid dat U een nieuwe creatie zeker zult kopen omdat zij de smaak van het ogenblik kennen en dat bepaalt in hoofdzaak de - roem van een mode huis weten wat op een bepaald mo ment door de maatschappij als aan trekkelijk en netjes zal worden be schouwd Zó zijn er tal van kanten aan de mode Een enkel aspect hebben we even aangeroerd We hebben o.a nog niet eens opgemerkt dat de natuur volken ook mode kennen gesproken over de irrationele inhoud van de mode lange rokken bij stoften schaarste over invloeden op de mo de een modeverandering kan duiden op diepgaande sociale veranderin gen En hebt U wel eens stil gestaan bij het feit dat aan U zoveel meer is toegestaan op modegebied dan aan uw man Dat de oorspronkelijk zwakke sociale positie van de vrouw aanleiding geweest kan zijn zich een terrein van vrijheid te verschaffen binnen de mode Afgezien nog van de nuttige func ties van de mode die het mogelijk maakt door uiterlijke gelijkheid het innerlijk te verbergen Denken we slechts aan de gelegenheid die ze U geeft U jeugdiger te maken dan enfin U begrijpt het al Als U nog eens de gelegenheid kunt vinden iets te lezen van mensen die het terrein der mode uitgebreid heb ben verkend als de Franse socioloog Tarde de Amerikanen Sapir en Hur lock e.a dan gaat een wereld open waarvan U het bestaan bij het kopen van uw nieuwe complet of gtrand jurk misschien nooit heeft vérmoed MARYSE Meisjes van het Stephens College tijdens een luchtvaartles waarin de werking van een vliegtuigmotor wordt behandeld Op de achtergrond een link trainer vluchten rond de aardbol Er zijnal meer dan 800 vliegbrevetten uit gereikt en bijna 50 meisjes haal den het diploma voor vlieginstruc trice Ongeveer 18 % van alle 1790 studenten van Stephens Collegevolgt de luchtvaartafdeling Als demeisjes hun brevet hebben mogenze „ cross country " vluchten maken.Soms vliegen ze duizenden kilome ters ver in de kleine sportkistjesom tliuis hun vacanties te kunnendoorbrengen Dat de veiligheid allezorg heeft spreekt vanzelf Demeisjesstudenten van Stephens Col lege hebben totaal 70.000 uur ge vlogen zonder dat een ernstig on geval plaats vond Behalve de 800 meisjes die het vliegbrevet haaldenwaren er nog meer dan 1000 diede cursus beëindigden voor ver keersleidster De meeste van diemeisjes komen in dienst bij Ameri kaanse luchtvaartmaatschappijen.De meisjes moeten toestemmingvan de ouders hebben om gebruikte mogen maken van de vliegtui gen van Stepliens College Tienjaar geleden kreeg 10 % die toe stemming thans heeft 90 % ze Heel wat moeten de meisjes die z6 van de H.B.S komen op Ste phens College Ieren Over naviga tie en meteorologie radio en aëro dynamica En dan zijn er de vlieg lessen Of een meisje wel aanleg voor dit alles heeft Chef insruc-teur Harry Burge zegt dat de meisjes de vlieglessen beter en sneller onder de knie hebben dan jongens doen Ook in Nederland geniet het Engelse koningshuis een grote be langstelling Daarom — en ook omdat ze nu vier jaar geworden is en bo vendien omdat ze zo'n allerliefst ge zichtje heeft nu eens een foto waar prinses Anne Elisabeth Alice Louise helemaal alleen opstaat UITVERKOOP HET HELE JAAR Reuze pittoresk ***^ op ^ n afstandje Van onze Brusselse medewerkster De e uitverkopen hebben we hier zoals in Nederland wel achter de riig Ener moest dit jaar hier bijzonder veel opgeruimd worden Gewoon zielig washet al die zomerse dingen voor een prikje te zien liggen en dan nog tie aarzelen 2>ou het nog wel de moeite waard zijn Het sausde immers weerzoals we dat al maanden gewend zijn In plaats van luchtige zomerdingetjesheb ik tenslotte maar besloten tot een parapluie Zelfs daarvan was uitver koop hoewel je toch mocht denken dat die dingen nu juist zo vlot wegzouden gaan Maar het oude zorgelijke madammeke dat haar winkelvoor raad opruimde hielp me uit de droom „ Och nee madame Nee wij verkopenook niks Ze komen hier schuilen in mijn portiekje by elke „ drache " Maarnaar binnen gaan en iets kopen niks hoor Dat moest toch niet mogen " Enverontwaardigd schudde ze het hoofd „ Daar moest de politie toch iets aandoen dat ze bij een parapluiewinkel komen schuilen zonder iets te kopen!".En dat is ook wel een beetje ora het bloed onder de nagels uit te halen!Vooral als er zoals dit jaar zoveel beloftevolle draches naar beneden ko men Een drache is tussen haakjes een flinke regenbui-op-z'nBrussels Het is een van die Brussels-Franse woorden die je in geen enkele officiële Franse dictionnaire tegen zult komen maar die tot het sappige Brusselse dialect behoren De Vieux Marché Maar draches of geen draches in een stukje Brussel is het altijd uitver koop zon of regen sneeuw of storm in het hartje van de Marollen de Brusselse Jordaan op de Vieux Mar-ché Zoals men in de Jordaan het sappigst Amsterdam proeft zo doet men dat in Brussel in de Marollen en nog meer op de Vieux Marché die er het centrum van is Of nog meer in letterlijke zin het hart Want in alle straten die er op uit komen en in de zijstraatjes daarvan klopt al het handelsbloed van de ' Vieux Marché Het zijn de aders waarlangs alles uiteindelijk terecht komt op de a met zoals de MarroUiaan kort maar krachtig de Vieux Marché of Oude Markt uitspreekt Want wat daar in die straatjes tweede of der de hands of zelfs eerstehands uit failliete boedels of andere vage soms verdachte bronnen wordt verkocht dat belandt uiteindelijk tiendehands op de a met Heel die buurt leeft van wat een tikkeltje beduimeld en een tikkeltje bestoft en een tikkeltje ver roest is Maar op de ouwe Markt daar ligt een heel plein vol met wat voor een normaal mens waardeloze rommelzolderspullen zouden zijn En erger heel wat erger Korte tijd heeft een van de onoog lijke straatjes die uitkomen op de ouwe markt een werkelijk internatio nale faam of als ' men wil berucht heid gehad Dat was de rue des Ra dis die van 1944 tot 1946 het West Europese zwarte marktcentrum was het Wallstreet van de zwarte handel waar hele vrachtwagens zwart wer den verhandeld Nu is het weer het zelfde straatje als de rest met hol achtige zaakjes van verzakt meubi lair kapotte gramofoons verroeste kachels tweedehandskleding en Nat Pinkertonlectuur beduimeld door minstens twee generaties Men loopt in die straatjes en vooral in die wel ke de oude markt met de Hoogstraat de hoofdstraat van de Marollen ver binden op het randje van het trot toir omdat het verder volgestapeld is met een wilde verscheidenheid van waren Bovendien hangen buiten voor de winkeltjes langs de gevels hele guirlandes van schoenen klom pen pantoffels hamers zagen en vooral kledingstukken De grootste helft van de winkelvoorraad hangt op straat te wapperen En wee je ge beente als je het waagt een ogen blik stil te blijven staan Dan word je onverhoeds aangeschoten door een enorm praatvaardig madammeke of haar ng raddere man beiden half verdekt opgesteld tussen de coulis sen van kledingstukken Dezer dagen heb ik een ochtend zoekgebracht in die buurti en dan Het eethuisje van Mme Claire We zijn dus gewoon maar in Zui delijke richting gekoerst en in Salon een veertig kilometer voor Aix en-Provence staken we door naar de kust Of beter naar een inham of baai van de Middellandse Zee waar verschillende kleine leuke vissers haventjes genesteld liggen die de toeristenindustrie blijkbaar nog met heeft ontdekt In een kroegje spra ken we een paar van die stoere ge bruinde kerels aan en van het ene adres rolden we toen in het andere om tenslotte bij madame Claire te belanden Madame Claire bezit hoe zal ik ' t noemen een cafétje tevens eethuisje en annex uitspanning waar de mensen uit de buurt Zater dags en Zondags komen dansen Op voorwaarde dat we elke dag ook een maaltijd — met een overvloedige dosis knoflook bereid — van haar zouden gebruiken konden we best een kamer van haar huren en daarin hebben we ons nu met z'n allen de zuigeling incluis geïnstalleerd Ik speciaal op de Vieux Marché die he lemaal eigenlijk niet zo heet maar de schone naam draagt van Place du Jeu de balie Kaatsplein Kaatsen is immers behalve in Friesland ook in Brussel nog een nationale sport en dan ook weer speciaal in de Marol len Daar is het zelfs dé sport waar voor straten en pleinen worden af gezet in het zomerseizoen en waar zelfs de Koning naar komt kijken Maar waar ' s avonds de kaatsers op en neer springen daar zitten ' s mor gens elke dag van de week zelfs ' s Zondags de dikke madammekes en de grauwe mannekes ieder achter hun „ voorraad " Kraampjes komen er ter nauwernood bij te pas Een en kele handelaar in oude boeken doet daaraan maar de rest heeft ofwel een tafeltje ofwel de bonkige kas seien van het plein zelf De meeste waren liggen gewoon op de grond Als het mooi is liggen ze nog op een gescheurd gordijn of wat oude zakken En zoals in het grootste warenhuis zo kun je hier ook letterlijlc alles vinden Verroeste stukken ijzer zon der enige herkenbare vorm fotoal bums uit 1910 van een langvergeten familie bronzen medailles ooit ge slagen voor wie weet welke gelegen heid kapotte lampetkannen po's stukken spiegel gebroken kandelaars bundels verroeste sleutels in elkaar getrapte pantoffels lege brillendozen wrakke fototoestellen tiendehands hemden en broeken horloges met ge sprongen - eren schelpen koffiepot ten fopspenen een radio uit het jaar nul en verzin maar verder Specialisten En naast de handelaars in alles in oude sleutels de specialist in ka heb je de specialisten De specialist potte fiototoestelonderdelen de spe cialist in dertigjarige gramofoonpla ten de specialist in horlogetandraad jes en in oude koffiepotten en Engel se sleutels en verroeste zagen Maar de beroemdste specialiste is Meie Bril Die zoals haar naam het genoeg zegt specialiseert in brillen Het is een klein pyramideachtig menske dat in haar onbestemde schorten - en rokkenpantser schijnt vastgegroeid en dat met onverstoorbare gelijkmoe digheid voor haar uitgestalde oude brillenvoorraad zit Die gewoon op straat ligt Ze is wat deskundig Heel haar leven heeft ze in brillen gedaan van ijzerdraadjes met een glaasje er in tot machtige Amerikaanse montu ren En je komt er goedkoop terecht Voor 75 cent een hele bril Je moet je niet afvragen op hoeveel neuzen hij al gezeten heeft Trouwens op een barstje meer of minder moet je ook niet kijken en evenmin op de draad jes waarmee een of ander brille on-derdeel bij elkaar wordt gehouden Een bril is het Soms zijn het zelfs goeie brillen Wat wil je bij de spe cialist nietwaar Je hebt er zelfs ook echte weten schapsmensen zoals het manneke dat er iedere dag zit met een tafeltje vol oude munten allemaal keurig gerang schikt en met een net etiketjje waar op in rode en zwarte inkt zorgvuldig verteld wordt dat dit een munt is van Diocletianus Anno zoveel tot Anno zoveel en dat van Heliogabalus Anno zus tot Anno zo En het enige wat je je afvraagt is:maar wie koopt nu die dingen hoekunnen die mensen nu in ' s hemels naam leven van het zielige hoopjerommel dat ze daar voor zich heb ben liggen ' Maar blijkbaar kunnen zehet anders zouden ze het niet doen,en zouden ze er niet zitten Dat isde enige conclusie die ik heb kunnentrekken Van mij kunnen ze niet rykworden want eerlijk dat Brusselsepatina die Brusselse beduimeldheid,die nog wat erger is dan de Neder landse daar durf ik ternauwernoodnaar te wijzen Het is reuze pit toresk maar liever op een afstandje HENEBTTE zal niet zeggen dat ' t met alle com fort scrupuleus in orde is Maar stromend water geef ik graag ca deau voor zo'n bergstroompje dat vlak naast ons huis naar beneden sijpelt en voor de rest ligt de Mid dellandse Zee op nog geen twintig meters afstand Mme Claire Madame Claire moet ik u eerst wel even voorstellen Ze is een bij londer omvangrijke vrouw die van haar hart geen moordkuil maakt en ons zo evenmin verzwegen heeft dat ze nu ruim honderd veertien kilo weegt Haar gezicht deed me direct denken aan Laurel een der beide Amerikaanse komieken uit de tijd der smijt en valfilms met wie ze een onbegrensde goedheid de mees te corpulente mensen eigen boven dien ook nog gemeen bleek te heb ben Madame Claire zou vermoede lijk de gelukkigste vrouw op aarde zijn — want ze wóónt hier al in het paradijs — indien ze niet zoveel grieven bezat tegen haar gemaal een dikke vijftiger met donkere hangsnorren zoals ook Stalin die droeg Monsieur Sylvain — men spreekt die naam hier uit als Sil vèng — werkt bij de spoorwegen waar hij belast is met het repareren van de rails een zwaar karwei dat hij echter iedere dag met voor zui delijke gewoonten opvallende toe wijding gaat verrichten Hoewel uit een andere veel Noordelijker streek afkomstig is Monsieur Sylvain al totaal vermeridionaliseerd en zijn accent doet in sappigheid niets voor de tongval van zijn echtgenote onder Persoonlijk hebben we helemaal niets tgen monsieur Sylvain die even breedsprakig als behulpzaam is en ons steeds met de hartelijkste voorkomendheid bejegent Maar dat gedrag « noet je doorzien vindt Ma dame Claire die niet één goed woord voor hem over heeft Je moest ' m kennen zegt ze ' t is een bruut een dronkaard en een wilde man en al twee maal heeft hij ge probeerd me van het leven te be roven Dat verhaal van die mislukte moordaanslag vertelt ze ons elke morgen in kleuren en geuren als ze ons koffie op bed komt brengen Silveng had na een ruzie die nóg wat hoger was gelopen dan gebrui kelijk getracht Madame Claire met een houten bank te verpletteren Maar ze had daar natuurlijk niet — of beter wèl — van terug gehad en met een bierfles heeft ze die aan val toen gepareerd Sylvain draagt daar nog altijd de littekens van op zijn linker wang en Madame Claire had van die worstelpartij een stijve schouder overgehouden We vroegen wel eens of Madame nooit over een echtscheiding had ge dacht Dat wel antwoordde ze maar toch had ze er weer van afgezien Miet uit overwegingen van echtelijke trouw maar omdat een proces zo veel geld kostte La Justice mange tout de Justitie eet alles op zo luidde de bondige verklaring en ons gastpaar had nu eenmaal het plan zich over een paar jaar als de schaapjes op het droge waren er ïens in een rustig huisje terug te trekken Hoe gespannen de echte lijke verhoudingen ook mochten wezen dat project wilden ze blijk baar toch niet in de waagschaal leg gen voor een proces dat hun al hun spaarduitjes wel ' s zou kunnen kos ten Tussen de klippen door ' t Vereist Ons intussen wel wat di plomatiek overleg tussen alle klippen der echtelijke onenigheid van Claire en Sylvain door te varen ofschoon onze positie van „ paying guest's " er wel weer toe bijdraagt een soort gewapend bestand tussen alle par tijen te handhaven We hebben zo zélfs wel ' s het verheffende gevoel hier in dit explosieve gezin iets als een rustbrengende zending te ver vullen In onze aanwezigheid ver dragen ze elkander nu tenminste meer of minder En tóch ben ik er wel zeker van dat ' t beide bijzonder goede mensen zijn Het nadeel is alleen dat deze primitieve lieden die niet wijzer zijn dan kleine kin deren op elkaar zijn uitgekeken en nu wederzijds helemaal niets meer verdragen kunnen Madame Claire heeft ons al gevraagd en bijna ge smeekt of we niet nog een maandje langer konden blijven Dat kon he laas niet zei ik spijtig En toen draaide ze zich om met een ruk om haar dikke goeiige gezicht in een grote zakdoek te verbergen We kunnen ' t toch zo goed met elkander vinden snotterde ze nog Het be looft dus wel een zware dag te wor den als we haar verlaten moeten En zelfs de belofte het volgend jaar zeker terug te zullen komen zal ' t leed van het afscheid vrees ik maar onvoldoende verzachten Partir c'est mourir un peu en hier jn het Zui den is men nu eenmaal gauw ge neigd zijn verdriet nog een beetje extra te dramatiseren Die goeie Ma dame Claire met haar opvliegend hart van goud Ontmoetingen met zulke mensen zijn voor my het zout van een vacantie We zullen nog veel aan haar denken wanneer we terug zijn in Parijs 
UTRECHTSCH NIE TONEEL ^ MUZIEK >- LETTEREN i - BEELDENDE KUNST *- FILM KLEINE FESTIVALS Zij spelen een belangrijke rol in het democratisch toerisme De schatten van Peru Terwijl in de grote festivalcentra van Europa zoals in Salzburg Bayreuth München Aix en Provence etc de wereldberoemde kunstenaars worden bewierookt door honderden festival-toeristen trekken de semi-artistieke centra duizenden financieel kleine vacantietoeristen Zij zouden ook wel naar de gróte festivals wiUen maar wie het beschoren is slechts enkele weken zomer rust te genieten wil liever niet verloren gaan in het drukke festival-gedoe met dikwijls veel snobisme en geruchtmaking rondom de grote sterren Deze vacantietoeristen gevoelen zich ook meermalen te klein om mee te discussiëren over de nieuwe decor-problemen bij de Wagner drama's en ze willen niet worden lastig gevallen met aesthetische betogen over de waarde van een vergeten werk dat onder het stof vandaan gehaald weer eens ten tonele is gebracht Honderd jaar Kerkbouw in Nederland Mummie van een vrouw i » hurken de houding houten voorwerpen troffen ons de rijkversierde bekers dozen en spie gels Merkwaardig zijn de twee oor sieraden overdekt met blauw groe-ne veertjes en zo ook een drietal lepeltjes waarvan de stelen respec tievelijk waren gemaakt in de vorm van een aap van een hagedis en een gestyleerd gezicht Lange tijd zal men vertoeven bij de vitrines van metalen voorwerpen zoals een paar gouden sandalen bekers voorhoofd banden mantelspelden en een gou den lama Bij dit laatste blijft het oog lange tijd geboeid door de ranke bouw van dit kunstvoorderp en de oprechtheid van compositie Dat bij zeer vele voorwerpen mo tieven van dieren en planten zijn aangebracht is vanzelfsprekend De mensheid van vroeger stond dichter bij de natuur van dit van onze tijd en onze cultuur Het is ook de religie die grote in vloed heeft doen gelden op de vor ming der cultuur zoals in sterke mate blijkt uit de geëxposeerde mummies Het lichaam der gestorve nen werd aan een bewerking onder worpen die aan balsemen doet den ken Men gaf de overledene de hou ding van rust die men bij oude vol ken meermalen opmerkt n.l de ge hurkte houding met opgetrokken knieën Men tooide hem in de mooi ste kleedij en naaide deze dicht on der de armen terwijl een gat voor het hoofd werd opengelaten Om het hoofd werden dikwijls banden ge - Oude Cultuur in Centraal Museum Hel is geen geringe opgave een tentoonstelling van Peruviaanse kunst te organiseren en dat het in onze stad tot een zelfs opmerkelijke expositie is kunnen komen danken wij aan de nauwe samenwerking tussen het Centraal Museum der Gemeente Utrecht de Stichting „ Het Spaanse Insti tuut " aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en de steun van het Prins Bernhard-Fonds Maar de selectiviteit der geëxposeerde kunstvoorwerpen was de bijzondere zorg van het Uitvoerend Comité gevormd door Prof Dr C F A van Dam Directeur van de Stichting „ Het Spaans Instituut " Mevr G E G van Giffen—Duyvis archeologe te Groningen en Dr M Elisabeth Houtzager Directrice van het Centraal Museum Naast de organisatorische en de deskundige opgave wordt thans een nieuwe opgave gesteld n.l aan de bezoekers die men gaarne in honderd tallen van 21 Augustus tot en met 31 October a.s op deze tentoonstelling zal ontvangen Aan deze bezoekers wordt geen geringe taak opgelegd want het beschouwen van 375 voorwerpen eist een groot uithoudings vermogen Een beroepstentoonstellingbezoeker heeft ons een een goede raad gegeven n.l éérst een catalogus te kopen en deze thuis rustig te bestuderen en dan bij het eerste bezoek aan de expositie de tentoonstel lingszalen rond te wandelen met slechts een oppervlakkige blik op al het gebodene Na deze fixering neemt men de meest gefrappeerde voorwerpen nauwkeuriger onder de loupe en aldus zal men na enige rondgangen de materie beheersen en er van kunnen genieten Wij zijn er onze raadgever nog altijd dankbaar voor dat hij ons op deze wijze heeft leren „ tentoon - stellingen zien " en we ervaren zelfs dat indien de gegeven expositie ons ten dele ligt de interesse groter wordt naarmate we gehoorzaam de gedoceerde methodiek volgen Dit woord vooraf schrijven wij als een aanbeveling om een bezoek te brengen aan deze expositie van een cultuur die reeds van ongeveer 1000 jaar vóór Christus moet dateren ^ Levende taal voor onze tijd Geciviliseerd Europa ontwaarde deze cultuur in de tijd van haar ko lonisering toen nieuwe werelden werden ontdekt Columbus in 1492 met Amerika waarop Mexico volg de en in 1532 Peru toen Nieuw Castilië genoemd veroverd door de grote conquistador Francisco Pizar ro Het was de Spanjaarden toen al lerminst om cultuur te doen deze tendenz paste toen niet bij de vol ken die mercantiele levensruimte zochten Eerst nu de koloniserings periode van de Europese volken ten einde gaat lopen groeit de belang stelling voor de schatten van deze volken uit de eeuwen der oude cul tuur We zijn er nu ontvankelijker voor en wij verwachten zelfs dat de be langstelling voor de schatten van Peru bij de jongere bezoekers van deze tentoonstelling het levendigst zal zijn Mutsvormig wollen masker Zij immers laten het gemakke lijkst de traditionele beoordelings maatstaven der oudere generatie los en zoals zij met muziek de vroegste vormen van jazz en die van de oriëntale muziek minder moeizaam benaderen en bij schilderkunst wel licht een Picasso beter verstaan dan zij die bij de onverstoorbare har monie der 19de eeuw zijn opgevoed zo zullen zij ontvankelijker zijn voor de kleurenrijkdom der schatten van Peru Het is vanzelfsprekend dat de techniek dezer kunstvoorwerpen niet het raffinement kent van onze he dendaagse kunst maar toch toont het weefwerk een grote verscheidenheid in regelmatig en onregelmatigheid in vlechten netwerk tricotsteek e.d Van de 81 geëxposeerde weefsels noemen wij thans slechts één voor beeld een mutsvormig masker van een grof makelij Aan de voorzijde is een menselijk gezicht aangebracht terwijl de achterzijde is gestoffeerd met zwarte wollen haren Het is frappant — zie de hierbij afgedruk te foto — dat de expressiviteit van het gezicht zeer groot is Een andere sterksprekende uit drukkingsvorm is het mozaïekwerk dat vooral door de kleurencombina tie opvalt zoals ons een daarvan trof met een mooi bovengedeelte geel onderstuk met zwart trapmotief ter wijl om het geheel een oranje rand was aangebracht Het is vanzelfsprekend dat het oude volk van Peru zijn cultuurbe sef heeft gerealiseerd in het schep pen van aardewerk houten voorwer pen die van steen en been en in het gebruikmaken van schelpen Bij de Gouden lama bonden een soort tulband van grove stof in sprekende kleuren Men gaf de gemummificeerde voorwerpen mee die tot zijn beroep hadden be hoord bij de mummie op deze ten toonstelling is het een spinstaafje waaruit de dagelijkse bezigheden van de vrouw blijkt Het geheel werd opnieuw omgeven door touw nettten en katoen en naarmate de overledene van rang ens tand was ge tooid met een masker van bladgoud hout of beschilderde stof zoals wij hebben gezien bij de afbeelding van het wollen mutsmasker Meestal plaatste men de mummies in een grote platte mand waaraan mondvoorraad werd toegevoegd Het is met deze voorlopige oriën tering dat wij onze lezers inleiden tot de schatten van Peru die thans in het Centraal Museum geëxposeerd zijn en reeds bij de opening zulk een bijzondere belangstelling mochten ondervinden Wij twijfelen er niet aan of dit illustre voorbeeld zal veler navolging vinden MATISSE WERKT AAN GROOT PLATEEL-TABLEAÜ De bijna 85-jarige kunstenaar Matisse legt op het ogenblik de laatste hand aan een plateel ta-bleau dat uit zestien tegels be staat die tezamen een oppervlakte van vier bij drie meter vormen en 2500 kilo wegen aldus meldt Le Monde " Matisse werkt op een ge heim gehouden adres in Zuid Frankrijk Einde deze maand moet het werkstuk worden afgeleverd aan een Zweedse opdrachtgever die aan de Koninklijke familie ver want zou zijn Matisse had de maquette voor het werkstuk reeds einde vorig jaar gereed maar door zijn zwakke gezondheidstoestand kon hij er niet zo snel aan werken als hij wel ge wild had Het stuk bestaat uit een centrale figuur omgeven door mo tieven van gestyleerde bloemen en Is in levendige kleuren gehouden op witte grond overheersend is een hard geel met blauw en groen Het Weekblad de Katholieke Il lustratie plaatste een opstellenreeks van B Reith over „ Honderd jaar kerkbouw in Nederland " waarmede R.K kerkbouw wordt bedoeld Deze artikelenreeks is thans in een bun del verschenen bij de Spaarnestad Haarlem In het woord vooraf wijst de schrijver er op „ dat er in de laatste honderd jaar zeer veel ten goede veranderd is in de rechtspositie van Nederlands katholieken na een tijd vak van achterstelling en verdruk king dat eeuwen duurde is de emancipatie een feit geworden " Al vorens de honderd jaar kerkbouw te behandelen geeft schrijver „ een summier overzicht van de lotgeval len van Nederlands katholieken in ie eeuwen van beproeving liggend tussen de beeldenstorm van 1566 en de eerste stappen naar de vrijheids herwinning in het begin van de negentiende eeuw " Het is te betreuren dat de schrij ver deze bundel zo geaccentueerd bij liet Nederlandse publiek inleidt het maakt de niet-katholieke geïnteres seerden kopschuw om van deze uit gave kennis te nemen Immers de R.K Kerkbouw heeft toch ook haar problemen en de geslaagde R.K kerkelijke bouwwerken verdienen evenzeer de waardering als de nieuwe Protestantse kerken Hoe moeizaam het bij de Rooms-Katho lieken is gegaan blijkt uit deze bun del waarin we op menige illustratie zoals die van de Mozes en Aaron en de Willibrordus te Amsterdam en de Sint Bavo te Haarlem zouden wil len wijzen om de karakteristieke ontwikkelingstendenzen Dat de moderne kerkbouw niet geheel beantwoordt aan de gestelde verwachtingen wie zal het de kerk bouwers en de kerkgangers kwalijk nemen Menigeen zal zich verzetten tegen een ontwerp als die van de Sint Dominicus te Utrecht en an deren zullen in het uitwendige van de Jozefkerk in Amsterdam-West affiniteiten met de moderne sta tionsbouw zien Terecht houdt de schrijver een pleidooi voor de moderne kerk bouw door op te merken dat de kerkbouw zich niét buiten het ex perimentel moet houden „ Ook de gotische kathedraal was eenmaal Humanisme en 16e eeuwse Nederl schilderkunst De heer J Bruyn adjunct weten schappelijk ambtenaar aan het Rijksmuseum te Amsterdam die in 1953 met een stipendium van de Ne derlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek een studiereis naar Engeland en Italië heeft gemaakt deelde aan een A.N P.-redacteur mede dat zijn opdracht luidde een studie te maken van „ de Nederlandse schilderkunst uit de eerste helft van de 16de eeuw ge zien in verband met de voorstellings wereld van het humanisme " Het hu manisme aldus de heer Bruyn bracht in de Nederlandse schilder kunst een grote verandering te weeg zowel in onderwerpen als vormen zodat het van het grootste belang is om eens na te gaan op welke tra dities en vernieuwingen deze veran deringen berusten Merkwaardig ge noeg zo vervolgde hy heeft men zich hier te lande vrijwel niet op dit gebied bewogen omdat onze protes tants-georiënteerde geschiedeniswe tenschap — enkele uitzonderingen daargelaten zoals Prof J Linde booms publicaties over het Bijbels humanisme — geen grote belangstel ling voor deze geestesrichting koes terde In België daarentegen is men op dit gebied veel verder de interesse voor het vroeg 16de eeuwse huma nisme leeft sterk bij onze Zuiderbu ren en bij de bestudering ervan is men veel systematischer te werk gegaan In dit verband wees de heer Bruyn op de publicaties van de Leu vense hoogleraar Henri de Vocht en zijn leerlingen die het oeuvre van de in Leuven gewerkt hebbende hu manisten nauwkeurig hebben bestu deerd Komen de Belgische publica ties op dit terrein de heer Bruyn — die zowel de Zuidelijke - als de Noor delijke Nederlanden in zijn onder zoek betrekt — dus zeer wel van pas voor het eigen land is nog de nodige bronnenstudie vereist daar de litteraire voorstudies hier ontbre ken Het spreekt vanzelf zo ging de heer Bruyn voort dat het on mogelijk is om een volledig beeld te krijgen van het contact dat de Ne derlandse humanisten met de kunst en de kunstenaars hebben gehad en dat ook hun gedachten over — en hun invloed op de kunst nooit voor de volle honderd procent aangetoond zullen kunnen worden Speciaal de middeleeuwen stelden weinig over de kunst op schrift en pas de renaissance creëerde een be wuste kunstopvatting gelijk uit de vele kunsthistorische geschriften van Italiaanse oorsprong blijkt Men zal dus slechts conclusies kunnen trekken uit hetgeen de be waard gebleven kunstwerken en lit teratuur dienaangaande opleveren Advertentie iviaiion l/~>roeKmanmmm BILTSTRAAT 2 i UTRECHT 1 1 ETALEERT ENIGE 1 NOUWAOirs PARIJS-LONDEN 1 epn experiment — en zelfs een uiter mate gewaagd " Helaas verzuimt de schrijver te wijzen op een eigen schap van die andere tijd toen de Icerk een centraal-culturele positie in het leven bekleedde Dat het nu anders is we weten het en we die nen te begrijpen dat dit een van de oorzaken is van de moeilijkheden bij kerkbouw ook bij de Rooms Katholieken „ Honderd jaar kerkbouw in Ne derland " is een goedverzorgde uit gave met veel belangrijk materiaal maar voor objectieve documentatie te subjectief gekleurd „ Als ' t kindje binnenkomt '» Elstree dat zo lang een bastion geweest is van de Engelse filmin dustrie maar vorig jaar als televi - sie studio werd verhuurd is weer tot zijn oude bestemming terugge keerd Men is er-begonnen met de ver filming van het succesvolle toneel stuk van Roger Macdougall „ To Dorothy a son " in Nederland ver toond onder de titel „ Als ' t kindje binnenkomt " De titelrol is toevertrouwd aan de Hollywoodse actrice Shelley Winters terwijl andere belangrijke rollen worden vertolkt door Peggy Cummins en John Gregson de re gie voert Muriel Box De Hungerburg die een prachtig uitzicht op de stad Innsbruck biedt e ' er en lei * '^ aak WEEKOVERZICHT TONEEI STADSSCHOrWSrEG Zaterdag en Zondag 21 en 22 Aug Cees de Lange's Eevue Door ' t dolle heen " Zaterdag 28 Aug Toneelgroep Theater Paard eet hoed " MUZIEK NICOLAASKBKK Woensdag 25 Aug WOENSDAG 25 Aug Orgelconcert Jan V d Berg met Auke Attema sopraan DOMTOREN Donderdag 26 Aug Beiaard'bespeling Willem Créman De grote festivals zijn aantrekkelijk ondanks de gebruikelijke chronique scandaleuse die het pikante aan het meevieren kan geven Maar de kleine festivals hebben een aparte bekoring omdat ze zijn ingesteld op de door trekkende toerist die zijn natuurge nietingen graag eens wil onderbre ken met een concert opera of toneel voorstelling De bureaux voor het toe risme beseffen dit en zij organiseren festivals die nau welijks of niet in aanmerking komen te worden opgeno men in de Associa tion Européenne des Festivals de Musique Wij zoch ten in het pro - gramma boek van deze organisatie te vergeefs naar het Bregenzer Festival en toch toen wij aan de Oostenrijk se zijde deze mooie stad aan ' t Boden meer — of aan de Zwitserse zijde het Meer van Constanze geheten — binnenreden werden wij op gro te spandoeken over de straat als „ festival-vierders " begroet We heb ben deze hartelijkheid zonder voor behoud aanvaard en trokken die zelfde avond naar de romantisch ge legen Martinsplatz waar het Radio orkest van Vorarlberg op zeer muzi kale wijze uitvoering gaf van aan trekkelijke muziek van Bach Haydn en Rossini Het was een goede uit voering en vooral de muzikaliteit van de interpretatie verhoogde de roman tiek op deze mooie zomeravond aan het fraai ingebouwde pleintje Er wa ren vele bezoekers maar een veelvoud daarvan woonde enige avonden daar na een opvoering van Strauss operet te „ Die Fledermaus " bij Voor de op voering had men op het meer vlon ders gebouwd waarop de gebouwde decors feeëriek verlicht waren Het luchtige spel met medewerking van Weense kunstenaars kreeg hierdoor Op de Martinplatz te Bregenz waar Serenade-muziek werd gespeeld een sprookjesachtig perspectief niet het minst met de achtergrond van het Bodenmeer „ Het zal U moeite kosten om plaatsen te krijgen waarschuwde men ons en inderdaad de belangstel ling bleek zó groot te zijn dat men een plaats moest veroveren De toe gangsprijzen waren zeer gevarieerd n:l van f 2.25 tot f 12 De prijzen voor het Serenade concert lagen aanmer kelijk lager n.l van f 0.90 tot f 3.75 De Directie van de Bregenzer Fest spiele had deze nrijzen verstandig ge kozen ze waren te betalen want van heinde en ver kwamen de bezoekers Niet slechts uit het Oostenrijkse ge bied maar ook uit de aangrenzende Zwitserse en Duitse vacantie-oorden Over de propaganda spraken we reeds maar het is goed nog te ver melden dat toen we enige dagen la ter reeds enkele honderden kilome ters van Bregenz waren doorgereisd we van de radio van Voralberg hoor den dat deze in de nieuwsberichten het prograinma van de feesten van Bregenz bij herhaling werden aange kondigd Doet de Nederlandse radio dit ook voor de feesten in ons land Innsbruck zonder festival De middeleeuwse stad Innsbruck doet het zónder festival maar wie zelf een festival wil vieren het zal daar niet moeilijk vallen zelf een programma samen te stellen Zoek het dan ook eens buiten de „ erkende " toeristengelegenheden waar per nummer wordt gejodeld en geschuh ' platterld Het is onderhoudend maar ge moet ook eens aanschikken in die kleine gelegenheden waar op Zater dagavond de kleine man tesamen komt en na nauwelijks één Viertel Rot de onweerstaanbare drang kent om te gaan zingen Ge kunt het tref fen ' dat ze oude volksliedjes zingen soms heel oud maar ook wel eens van recente datum die nu nog Schla gers heten en misschien over twee eeuwen het brevet van volkslied krij gen Men bespeelt er nog de Tiroler handharp en hoewel dergelijke ver maaksgelegeraheden reeds te veel door het toerisme zijn ontdekt me nigmaal hebben ze nog iets van dat goede behouden Wees niet ontstemd als gij eens niet de door U gewenste sfeer treft men krijgt die niet op be stelling al zingt de waardin Frau Hummel op nog zo stimulerende wijze de Eederen mee Innsbruck doet het zónder festival maar het laat het programma van het Tiroler Landestheater doordraaien ge kunt er operettes zien en soorte ment volksmuziekspelen maar dit maal was het Mozarts komische opera „ Cosi fan tutte " die veelvuldig op ' het programma was geplaatst en zelfs op avonden van hoog-zomers weer zeer velen naar de schouwburg trok Het is met deze opera van Mo zart een wonderlijk geval men acht het werk niet zo bijzonder geslaagd Drie jaar geleden poogde men in Saizburg nog eens een artistieke lans te breken voor dit werk Het succes was betrekkelijk en dit terwijl toch vóór de tweede wereldoorlog het werk met grote waardering was ge gaan in een priana bezetting o.a met Viori'ca Ursuleac We mogen daarover niet in geringschattende zin denken Maar het is typisch Oostenrijks — „ tüpisch " zegt men in de goede lands spraak — om door te zetten De Oos tenrijker mag in andere zaken ge makkelijk zijn te plooien met de mu ziek van eigen bodem is men vast ' beraden Zo ook hier in het Innsbruckse land konden we genieten van een zeer muzikale opvoering die wat slap werd geleid doch door de zangers — vooral de mannelijke — uiterst vermakelijk werd geïnterpreteerd Men zag er menige Nederlandse be zoeker een gelukkig bewijs dat men zich moeite geeft om een werk dat in ons land nagenoeg nimmer is gegaan aldaar te leren kennen De opera heeft een kleine bezetting en wordt ook meermalen door een reis opera op het repertoire genomen maar het is allerminst een opera om en passant op te voeren want ze verlangt een intelligent-muzikaal besef Mozart geeft in zijn composi tie veel ensemble-werk en hierin toont hij zich een meester van con structie die U dagen daarna daar over laat nadenken Ge verlaat niet in expansief enthousiasme de schouwburg maar ge blijft doorge nieten van de muziek die werd gezongen en gespeeld Ge moet dit koesteren en het bij Uzelf met zorg blijven serveren want het is wederom dat Mozart U boven de tekst van „ Cosi fan tutte " die betrekkelijk weinig te zeggen heeft uitvoert Maar de toondichter weet iets van de dwaasheid tot le venswijsheid om te zetten Ge proeft dit in de muzikale détails ge moogt dit in de ormentiek van de viering der kleine festivals niet verwaar lozen Ga na afloop van de „ Cosi fan tutte " eens de Hungerburg op het is slechts enkele honderden me ters boven de stad Neem plaats bij „ Mariabrunn " met mooi uitzicht op de verlichte stad en viert het Cosi fan tutte festival met een klein avondgerecht Mogen wij U eens iets raden Be studeer met aandacht het menu en lees over goulash en Schnitzel-ge rechten heen Zeg er geen kwaad van want ze kunnen verrukkelijk zijn Vraag eens een volgende keer op Uw Schnitzel een bladerdeeg gebak met Preiselberen en laat er enige gesneden champignons aan toevoegen zonder dat Ü de kapper tjes en olijven vergeet Maar boven op de Hungerburg moet ge deze keuze eens met een kenners noncha-lance negeren en vragen naar iets dat niét op de kaart staat Houdt aan en laat U niet afleiden Proefde U wel eens in de muzikaal-intelligente Mozart-stijl „ saltim bocca " Het is eigenlijk Italiaans maar ook Mo zart's opera muziek is daar immers niet vrij van Saltim bocca is eigen lijk een eenvoudig gerecht het is een kalfsbiefstuk met salie-achtig kruid ingewreven met dit vlees wordt een schijfje ham meegebra den Men wilde ons hierbg Sehin - kenerbsen " geven we hebben dit geweigerd evenals de Butterreis Ge moogt Uw smaak niet laten dimi nueren Neem liever een droge Sem merl die beste diensten bewijst om U de wijn en saltim bocca steeds opnieuw zuiver te doen smaken „ Cosi fan tutte " zeide Mozart en hij bedoelde zijn niet allen zo in casu de vrouwen Mozart heeft dit zo goed begrepen en wij op die Hun gerburg met hem We daalden naar de oude stad om nog eenmaal in het maanlicht het „ Goldenes Dachl " te aanschouwen Men maakte het ons daar wel bij zonder gevoelig want terwijl we kwamen aanwandelen zong een in ternationaal koor van het Rode Kruis het oude lied „ Innsbruck ich muss dich lassen " Toen de Vlaamse componist Heinrich Isaac hofcom ponist in Innsbruck in ca 1500 bevel kreeg zijn werk in Wenen voort te zetten viel het scheiden van het door hem zo geliefde Innsbruck zwaar hij schreef toen zijn beroem de lied Innsbruck ich muss dich lassen ich fahr dahin mein Strassen in fremde Land dahin " Nu na bijna vijf eeuwen stemde de componist de Tijdeits de opvoering van Joh Strauss ' „ Die Fledermaus " „ Innsbruck ich muss dich lassen " gezongen in de oude stad onder het „ Coldenes Dachl " toehoorders sentimenteel als men tenminste deze bijzondere gevoelig heid zo profaan wil exegeren Het was een klein-festival zonder voorverkoop van kaarten het werd ineens in deze oude stad geboren en zij die het bijwoonden zullen het nimmer vergeten Toen Goethe van zijn Italiaanse reis terugkeerde en zo van harte in Innsbruck vertoefde zal hij onge twijfeld aan dit lied hebben gedacht Daarom zochten we troost in Goethe-stube waar hij heeft verblijf gehouden en die men naar hem heeft genoemd Het was in Goethe's weemoed dat we nadachten over Mozart's Cosi fan tutte " en we nipten aan de Slivovitz waarvan men zegt dat ze in Joegoslavië beter is We weten het niet we willen dit wel eens ervaren In de schoot geworpen De kleine festivals ze zijn overal We speurden nog even in Züricli het grote festival was reeds voorbij Maar op het plein achter de Peters kerk speelde men Holfmannsthal „ Jedermann " met het bijna beklem mende klank decor van het orgel uit de kerk Daarboven uit beierde de klok in de Peters-toren en we hoor den hierop het antwoord uit de toren van de Munster aan de Limmatquai We zochten dit niet het werd ons als het ware in de schoot geworpen Zo was het ook in Colmar nadat we Strassbourg waren voorbijgegaan omdat daar de feesten reeds ton einde waren Colmar het oude stadje heeft altijd feest al zijn de monu menten van historische schoonheid wrak en bar slecht onderhouden Maar men vierde feest voor zichzelf en voor de vreemdeling-bezoeker zonder orkesten en toneelgezelschap pen men deed het zelf Oude liede ren werden gezongen die pasten bij het druivenfeest De Fransman weet dat hij hiermede de toerist kan boeien en al heeft hij slechts een klein festival van lied en een foire du vin aan te bieden de herinne ringen daaraan zullen lang bewaard blijven Het zijn festivals die niet in eenboekje staan en niettemin zoveelbijdragen tot de cultuur van volken toerist G van R Asp doll 1 H et heeft nog regering onla de in 1947 door de van $ 195 minioen tijd aanmerkelijk v Deze aflossing sts van het reeds besl heid en de f inanci dit jaar werd van inillioen £ 13 ^ mi £ 30 mUlioen uitsi men lening van B aflossing van de 1 drag van rond ƒ 5 bvdtenlandse schu ] milliard groot was Exportl nog dl labie Deze teruggang Is vi lokenis omdat ze niet gaan met een stijging i landse schnld welke i laatste Jaren ook in I rijke mate is yermind beliep ze nog ƒ 25,3 1953 nog slechts ƒ 19.2 dienst van de Nati vraagt op de jaarlijks ting thans dan ook eei minder dan enige jaré als straks uit de in te fing voor 1955 wel zal 1 De hier genoemde a niet alleen een bewijs terde financiële positie maar ook van een sterf positie welke trouwei weekstaten van de Bank uitkomt Op 9 was er aan goud en bt Vlezen ca ƒ 4.7 millia opgaaf per 30 Juni j.l algemeen convertibel gedurende de drie maanden met ƒ 264 mi millioen waren gest vroegde aflossing op de Wereldbank beteke dering van de conve met rond ƒ 200 milli 1 bovenstaande cijfers ii dat de Nederlandse ook daarna allerminst te baren Ruime toefloed De ruime toevloed - gelden bij de schatkist de Rijksmiddelenstaat toond stelt het Rijk Nederlandsche Bank tegoed aan te houde Augustus j.l na atlossi reldbank nog ƒ 438 mi zodat ook de kaspositi bedoelde aflossing vo vaardigt Men kan gerust zegg loop van de staatsfina keiijk gunstiger is da jaar geleden werd V een goed deel te dan ontwikkeling van hanc gedurende 1954 welk stelling met wat tegen 1953 werd vermoed schijnt te zullen wordi in ons vorig artikel vi van de industriële proi ken Ook het daar gi dat de Nederlandse ex ] meer dan 8 % naar gaat tegen 4.3 % in uiteraard een versterl derlandse dollarpositii regering in staat is hai te verminderen Toch is het hier nietj er blinkt Juist dezer ' het Departement vani V.S een opgaaf gepi liet buitenlands bezit se fondsen waaruit het Nederlands bezit niet minder dan $ verminderd Dat als waardestijging der fo uit 1953 niettemin si lioen minder bedraaj nl $ 374 millioen tegel doet niets af aan het rende genoemde perio drag van ƒ 600 a ƒ 8 buitenlandse meest A fecten naar het bui < kocht een liquidati thans nog voortduren gezet en die mede de onze vooruitgaande Neemt men hierbij in sinds de laatste tijd \ se zijde grote vraag landse internationale bestaan waardoor du voorraad in ons land AAEDIJK 20 te Antvi AGATHA 21 te Pladjt ALDERAMIN 20 vai goon naar Calcutta AMSTBLLAND 20 te video ANTONIA 21 te Pladjl ARIADNE 19 van Ba naar Tarragona ARKELDIJK 20 te rong BORNEO passeert 20 C fui naar Palembang BOSKOOP 20 te Amst CALTEX UTRECHT ï 20 Ouessant naar R * CHAMA passeert 20 ï re liaar Gelong FRIESLAND KRL 20 gapore GOUWE passeert 20 L mas naar R'dam HERMES 20 van Bi naar Grenada HILVERSUM passeerl St Vincent naar Grain JAVA 21 te Semarang LEMSTBRKERK 20 rah MALVINA 21 te Sinj MUIDERKERK 20 Palmas NOORDAM 20 850 Landsend naar R'd ORANJESTAD 20 tiuaira TERNA 21 te Ereniai EAKI 20 van Tj Pri Padang R-JDDBRKJIEK 20 
Minnaar schoot op vader van zijn meisje Aspecten van onze dollarpositie Van onze financiële medewerker H et heeft nog al enige indruk gemaald dat de Nederlandse regering onlangs 5J millioen vervroegd heeft afgelost op de in 1947 door de Wereldbank aan ons land verstrekte lening van $ 195 millioen omdat daardoor immers de sinds de laatste tijd aanmerkelijk verbeterde deviezeiipositie wordt geïllustreerd Deze aflossing staat niet op zichzefi maar is een uitvloeisel van het reeds bestaande streven om de financiële afhankelijk lieid en de financiële lasten te verminderen Half Januari van dit jaar werd van de in 1948 aangegane Pondenlening ad £ 45 inillioen £ 13 » millioen vervroegd afgelost waarna nog circa £ 30 millioen uitstaat terwijl ook de in 1949 tot stand geko men lening van B fr 1.9 milliard reeds is verdwenen Met de aflossing van de hier genoemde schulden is in totaal een be drag van rond ƒ 500 millioen gemoeid geweest en de totale buitenlandse schuld van Nederland die uit 1951 nog ƒ 3.5 milliard groot was is thans tot ruim ƒ 2 milliard verminderd groot dan wordt het temeer ver klaarbaar dat de regering in staat is haar dollarschulden te verminderen EXPLOSIEVEN IN HET „ KANAAL " Drie landmijnen boven water gebracht ¦ I Scheenstiidingen _ i _ MALEA 20 van Soerabaja nr Balikpapan METULA 21 te Geelong NOORDAM 22 23.00 uur Hoek V Holland verw PEPERKUST 19 van A'dam nr W Afrika RADJA 20 van Port Said nr Alexandrie RITA 20 te Singapore STAD VLAARDINGEN 23 10.00 u Hoek V HoU verw nr R'dam of Vlaard SUMATRA 20 van Port Said nr Genua TAMO 23 22.00 u Antw verw WONOGIRI 21 te Genua ZURENBERG 19 Dover gep nr Ceuta Nagekomen ALKAID 20 te Rio Grande ALNATI 20 210 mlil ONO St Vincent naar Las Palmas ALTAIR 20 Santos naar Rio de Janeiro „ AMSTELDIJK 20 te R dam AMSTBLSTAD 20 van Port Said naar A'dam BANK 4 passeert 20 Gibraltar naar Beyrouth [ TAII passeert 20 göt ROGGEVEEN 20 te Tanga RONDO passeert 20 Perim n Belawan RUYS 21 te Hongkong SALLAND passeert 20 Cana - rische eil naar B Aires SAROENA 20 te Singapore SLIEDRBCHT 20 van San Lorenzo naar Montevideo STAD MAASTRICHT pass 20 Pinisterre naar Gibraltar TBIRBSIAS 20 van Aden n Beiawan ZUIDBRKRUIS passeert 30 Ouessant naar Soutliampton Laatste meldingen ARENDSKERK 19 van Singa AALSDIJK 18 te New Orleans AARDIJK pass 20 7.15 uur Vliss nr Antw AGAMEMNON 20 te A'dam AMSTELLAND 19 van Buen Aires nr Montevideo ANDIJK 18 te Tampioo pore nr Hongkong CLEODORA 19 van Port Pi - ries nr Pladju BOSKOOP pass 19 23.20 uur Vliss nr A'dam DIEMERDIJK 19 van Cristo bal nr Antw ELMINA 20 te A'dam HAARLEM 20 te Antw KOTA AGOENG 20 te Bjpd - AMSTERDAMSE WISSELMARKT INDICATIE TERMIJNPRIJZEN Lon New Mon - Brus - Frank Stock-Kopen - den York treal Partls sel urt Zurich holm hagen Oslo pari — H — % — 40 pari — 1 part _ 1 _ 5 - 3 V4 - ft - % - 80 - % - 2 pari - 2 - 12 - S _ % _ % _ % — 110 _ % — 2 pari — 3 — 13 — 6 % - ti - % — 140 - % — 4 pari — 4 — 16 - 7 % — % — % — 180 — % — 6 — 1 — 5 — 20 — 7 maanden — 1 — % — fS — 220 — 1 _ 7 — 2 — 6 — 22 — 8 maanden — 1 % _ % — 1 — 270 — 1 % — 9 — 3 — 8 — 27 ^ 9 maanden 1 - 1 % — 4 — 1 % — 330 — 2 % — U — 4 — 10 — 31 ^ U n^and » — SSr * - Ö-Ki « 3M-ai & ™ 13 « 3 «» * as - 8 VALS rol in ime Tbsen " geven we hebben dit sigerd evenals de Butterreis Ge ¦ gt Uw smaak niet laten dimi • en Neem Uever een droge Sem l die beste diensten bewijst om Ie wijn en saltim bocca steeds euw zuiver te doen smaken ii fan tutte " zeide Mozart en hij elde zijn niet allen zo in casu vrouwen Mozart heeft dit zo l begrepen en wij op die Hun mrg met hem e daalden naar de oude stad om eenmaal in het maanlicht het Idenes Dachl " te aanschouwen i maakte het ons daar wel bij ier gevoelig want terwijl we mien aanwandelen zong een in lationaal koor van het Rode is het oude lied „ Innsbruck ich s dich lassen " Toen de Vlaamse • ponist Heinrich Isaac hofcom ist in Innsbruck in ca 1500 bevel 2g zijn werk in Wenen voort te en viel het scheiden van het f hem zo geliefde Innsbruck ar hij schreef toen zijn beroem lied „ Innsbruck ich muss dich en ich fahr dahin mein Strassen remde Land dahin " Nu na bijna eeuwen stemde de componist de Tijdens de opvoering van Joh Strauss ' „ Die Fledermaus " nnsiruck ich muss dich tassen " zongen in de oude stad onder het „ Goldenes Dachl " ïhoorders sentimenteel als men iminste deze bijzondere gevoelig id zo profaan wil exegeren Het was een klein-festival zonder orverkoop van kaarten het werd eens in deze oude stad geboren en die het bijwoonden zullen het ïimer vergeten Toen Goethe van zijn Italiaanse is terugkeerde en zo van harte in nsbruck vertoefde zal hij onge ' ijfeld aan dit lied hebben gedacht larom zochten we troost in 3ethe-stube waar hij heeft verblijf houden en die men naar hem eft genoemd Het was in Goethe's semoed dat we nadachten over ozart's Cosi fan tutte " en we pten aan de Slivovitz waarvan 2n zegt dat ze in Joegoslavië beter We weten het niet we willen dit 3l eens ervaren i de schoot geworpen De kleine festivals ze zijn overal e speurden nog even in Zurich it grote festival was reeds voorbij aar op het plein achter de Peters irk speelde men Hoffmannsthal edermann " met het bijna beklem ende klank decor van het orgel uit kerk Daarboven uit beierde de ok in de Peters-toren en we hoor n hierop het antwoord uit de toren n de Munster aan de LimmatquaJ e zochten dit niet het werd ons als t ware in de schoot geworpen Zo was het ook in Colmar nadat 3 Strassbourg waren voorbijgegaan [ idat daar de feesten reeds ten ode waren Colmar het oude stadje eft altijd feest al zijn de monu enten van historische schoonheid rak en bar slecht onderhouden aar men vierde feest voor zichzelf voor de vreemdeling-bezoeker nder orkesten en toneelgezelschap in men deed het zelf Oude liede n werden gezongen die pasten bij it druivenfeest De Fransman weet it hij hiermede de toerist kan leien en al beeft hij slechts een ein festival van lied en een foire i vin aan te bieden de herinne igen daaraan zullen lang bewaard ijven Het zijn festivals die niet in eenlekje staan en niettemin zoveel(dragen tot de cultuur van voUï toerist G van E Exportbasis nog altijd labiel Deze teruggang Is van temeer be tekenis omdat ze niet gepaard is ge gaan met een stijging van de binnen landse schuld welke Integendeel de laatste jaren ook in niet onbelang riike mate is verminderd TJlt 1949 beliep ze nog ƒ 25,2 milliard Bit 1933 nog slechts ƒ 19.2 milliard en de dienst van de Nationale Schuld vraagt op de jaarlijkse staatsbegro ting thans dan ook een groot bedrag minder dan enige Jaren geleden zo als straks uit de in te dienen begro ting voor 1955 wel zal blijken De hier genoemde aflossingen zijn niet alleen een bewijs van de verbe terde financiële positie van het Rijk maar ook van een sterkere monetaire positie welke trouwens ook in de weekstaten van de Nederlandsche Bank uitkomt Op 9 Augustus j.l was er aan goud en buitenlandse de viezen ca ƒ 4.7 milliard en uit een opgaaf per 30 Juni j.l blijkt dat de algemeen convertibele geldsoorten gedurende de drie voorafgaande maanden met ƒ 264 millioen tot ƒ 778 millioen waren gestegen De ver vroegde aflossing op de lening van de Wereldbank betekent een vermin dering van de convertibele valuta met rond ƒ 200 millioen maar uit bovenstaande cijfers is wel duidelijk dat de Nederlandse deviezenpositie ook daarna allerminst zorgen behoeft te baren Ruime toevloed De ruime toevloed van belasting gelden bij de schatkist zoals die doorde Rijksmiddelenstaat wordt aange toond stelt het Rijk in staat bij deNederlandsche Bank een belangrijktegoed aan te houden dat per 12 Augustus j.l na aflossing aan de We reldbank nog ƒ 438 millioen bedroeg,zodat ook de kaspositie van het Rijkbedoelde aflossing volkomen recht vaardigt Men kan gerust zeggen dat dit ver loop van de staatsfinancien aanmer kelijk gunstiger is dan een en twee jaar geleden werd verwacht Voor een goed deel te danken is aan de ontwikkeling van handel en Industrie gedurende 1954 welk jaar in tegen stelling met wat tegen het einde van 1953 werd vermoed een topjaar schijnt te zullen worden zoals uit de in ons vorig artikel vermelde cijfers van de industriële productie kan blij ken Ook het daar gereleveerde feit dat de Nederlandse export thans voor meer dan 8 % naar de dollarlanden gaat tegen 4.3 % in 1950 betekent uiteraard een versterking van de Ne derlandse dollarpositie waardoor de regering in staat is haar dollarschuld te verminderen Toch is het hier niet alles goud wat er blinkt Juist dezer dagen is door het Departement van Handel in de V.S een opgaaf gepubliceerd van liet buitenlands bezit aan Amerikaan se fondsen waaruit o.m blijkt dat het Nederlands bezit in 1945/53 met niet minder dan $ - 220 millioen is verminderd Dat als gevolg van de waardestijging der fondsen dit bezit uil 1953 niettemin slechts $ 36 mil lioen minder bedraagt dan in 1946 nl $ 374 millioen tegen $ 430 millioen doet niets af aan het feit dat gedu rende genoemde periode voor een be drag van ƒ 600 a ƒ 800 millioen aan buitenlandse meest Amerikaanse ef fecten naar het buitenland is ver kocht een liquidatie welke ook thans nog voortdurend wordt voort gezet en die mede de oorzaak is van onze vooruitgaande dollarpositie ¦ Neemt men hierbij in aanmerking dat ¦¦ iinds de laatste tijd van Amerikaan se zijde grote vraag naar de Neder landse internationale fondsen heeft bestaan waardoor dus ook de dollar voorraad in ons land is en wordt ver - AARDIJK 20 te Antwerpen ASATHA 21 te Pladju ALDBRAMIN 20 van Ran goon naar Calcutta AlISTBLLAND 20 te Monte video ANTONIA 21 te Pladju ARIADNE 19 van Barcelona naar Tarragona ARKELDIJK 20 te Sg Ge rong BORXEO passeert 20 Guarda fui naar Palembang BOSKOOP 20 te Amsterdam CALTBX UTRECHT passeert 20 Ouessant naar R'dam CHAMA passeert 20 Finister re naar Gelong FRIESLAND KBX 20 te Sin gapore _ GOUV^E passeert 20 Las Pal mas naar R'dam IIERMES 20 van Barbados naar Grenada HILVERSUM passeert 20 kp St Vincent naar Isle of Grain JAVA 21 te Semarang LEMSTERKBRK 20 te Bas rah MALVINA 21 te Singapore imiDERKERK ' 20 te Las Palmas NOORDAM 20 550 mijl W Landsend naar R'dam ORANJESTAD 20 te La Guaira PERNA 21 te Fremantle RAKI 20 van Tj Priok naar Padang Ooïc nadden Ken schuldenvrije positie wordt in het algemeen aantrekkelijk geacht maar dit wil niet zeggen dat de aan wezigheid van schulden altijd als een nadeel moet worden beschouwd Het is maar de vraag wat er tegen over die schuld staat en hoe de ver houding is tussen het rendement van dat actief en de rentelast van de daartegenover staande schulden Hoe wel het rendement | ran Amerikaanse shares de laatste tijd is gedaald mag toch wel worden aangenomen dat het dooreengenomen altijd nog hoger is dan de rente welke op de dollar schulden moet worden betaald en in zoverre is de vermindering van die dollarschulden dus voor ons land geen voordeel Te minder is dat het geval nu de waarde van de verkochte Ameri kaanse effecten na de verkoop niet onbelangrijk is gestegen en deze verkopen tot een toenemende kapi taalovervloed in ons land leiden welke ook weer haar nadelen kan hebben Om deze nadelen te ontgaan is er de laatste tijd van vele kanten op een liberalisatie van het interna - Goed werk van Marine en H.V.D Gisteren is aan het Hcht gekomen dat het „ Utrechtse zwembad " — het Amsterdam-Rijnkanaal nog meer ge vaarlijk oorlogstuig verborgen hield dan jongens onlangs hebben gevon den Zoals wij reeds schreven hadden jongens 245 blokjes trotyl onderde len van vuurwapens en een geweer gevonden De zgn Mijnopruimingsdienst of ficiële naam Hulpverleningsdienst stelde gisteren een onderzoek in Zij brachten met een hark eerst één land mijn boven water De Marine — die zich steeds belast met het naar de op pervlakte brengen van oorlogstuig indien zich dat in de zee of in de bin nenwateren bevindt heeft later op de dag nog twee landmijnen opgedo ken De Hulpverleningsdienst heeft ten slotte de drie explosieven onschade lijk gemaakt Tot de buit behoorden voorts een FN-pistool en twee patroonhouders van een revolver Al dit oorlogstuig is gevonden nabij de pijlers van de brug in de weg naar tionaal kapitaal - en effectenverkeer aangedrongen en zoals bekend is blijft de Nederlandse regering op dat punt niet in gebreke Het gebrek aan internationale samenwerking dat zelfs tussen de Beneluxpartners moet worden geconstateerd staat nog altüd aan de liberalisatie in de weg en is bijvoorbeeld oorzaak dat van een vry effectenverkeer tussen de Brusselse en de Amsterdamse beurs nog weinig sprate is Alleen voor Belgische in B frs luidende obligaties wordt hier met het oog op het zoveel hogere rendement be langstelling aan de dag gelegd Protectionisme Een nieuwe bedreiging van de Ne derlandse dollarpositie vormt de eer der gesignaleerde protectionistische tendenties in de V.S die deze week opnieuw de aandacht heeft getrok ken doordat 20 Amerikaanse indus trieën bij de Amerikaanse tariefcom missie bescherming tegen buiten landse concurrentie hebben ge vraagd Niet ten onrechte werd de verhoging van de Invoertarieven voor Zwitserse horloges een gevaar lijk precedent genoemd Eisenho wer poogt tegen de in November a.s te houden Senaatsverkiezing zijn po sitie zo veel mogelijk te versterken door op alle manieren de positie van de binnenlandse industrie te bevoordelen en de consumptie te sti muleren Ook de belastingverlaging met 1.4 müliard en het subsidie aan Amerikaanse scheepswerven zijn daarvan symptomen de laatste wel van een bedenkelijk karakter En hoezeer de Nederlandse econo mie welke voor een groot deel van de export afhankelijk is thans een verblijdende progressie toont zo blijkt toch uit het bovenstaande dat haar basis nog altijd labiel is en men zich voor een oppervlakkig opthnis me moet wachten Advertentie Jutphaas Het onderzoek gaat voort net zolang tot men zeker weet dat er zich niets van dit soort gevaarlijk goedje in het water meer bevindt Dit opduiken van mijnen is geen sinecure Het blijft gevaarlijk werk ook al weten de duikers precies hoe ze met explosieven om moeten gaan Vijf man marinepersoneel o 1 v Lt ter Zee 2de klasse V J A Wilkens waarvan vier duikers van de Marine duikschool in Den Oever namen er aan deel Bij de eerste duik die een half uur duurde werden één pa troonhouder de twee Tellermijnen en het legerpistool gevonden De tweede duik leverde slechts een pa troonhouder op Wel niemand zal gedacht hebben dat zolang nadat het krijgsrumoer verstomde nog wapentuig in zo'n druk bevaren — en druk bezwommen — kanaal gevonden zou worden Gisteren heeft de Marine in het Am sterdam-Rijnkanaal gedoken naar explosieven En zoals men im bijgaand verslag kan lezen is er nog heel toot oorlogstuig gevonden Op de foto Een van de duikers komt met een mijn in de hand hoven hij het rubber bootje waarin zijn kameraden be langstellend toekijken foto U N BARENDRECHT passeert 20 Perim naar Fao BINTANG 20 nm van Santos te Rio Grande BRITSUM 20 te Montevideo CBRONIA passeert 21 Pinis terre naar Yokohama GADILA 21 van Brisbane n Sydney JOH V OLDENBARNEVELT 20 710 mül W Landsend n Quebec LAAGKERK 20 van R'dam naar Bombay LAERTES 21 te Port Said LAVTAK passeert 20 Fernando Noronha naar Kaapstad LUCITA 21 te Heysham MARISA 21 van Liverpool n Southampton MUIDERKERK 20 van Las Palmas naar Antwerpen ORANJE 21 te Napels ORION 20 te Gibraltar PRINS WILLEM GEORGE FRBDBBIK 20 te Chicago ROTULA 20 van Cochin naar Bombay STENTOR 20 van Madeira naar Barbados TAMO passeert 21 Fmlsterre naar - Antwerpen TRAJANUS 21 te San Juaa W ALTON JONES 21 te Port Said WAAL 20 van Panamakanaal naar pta Arenas WESTLAND 20 van Recife 21 te Bahia ZEELAND KRL passeert 20 Fini.strrre naar PJdam ZUIDERTiEUIS 21 t « SSSift ' Advertentie nliwfmum jproducl Predikbeurten Utrecht Doopsgez Gem 10.30 u Ds Wuite Remonser Kerk Ds Dorhout-Mees 10.45 u Leeuwenbergkerk Mej Dr C Boer te Arnhem 10 u v.m Baptisten Gem Utr „ Silo " Heren straat 36 10 u Prediking Ds H v d Werf Utrecht Noord Chr fröbel school achter Pr Bernhardlaan 17 u Prediking Ds H v d Werf Evangelisch Luih Gem Kerk Hamburgerstr 10.30 u Ds A VJt meulen A'dam Wartburgkapel ÏK30 u Cand L J Klaufusz Gebouw On diep 63 10.30 u Ds Heintze Stadszending der Herv Gem Herv Kapel Geuzenkwartier Corn Roo bolstr 70 10 u Mej Wika W Zul linga Janskerkhof 8—8.45 u n.m openluchtprediking de heer J Veen stra en mej Wika J ter Borg Vrije Evang Gem Gebouw Ach ter St Pieter 10 u Ds D Visser v R'dam 17.30 u J Kits Sc Adr v Swietenstr 10 u Eerw Heer J Kits van Doorn 17.30 u D Visser Geref Kerk Tuindorpkerk 10 u Ds J L V Apeldoorn 5 u Ds J Gillebaard Zeist Oosterkerk 10 u Ds D Roest R'dam 5 u Ds Veenhuizen.Westerkerk 10 uur ds J G W Ter haak 5 uur ds Th Struys Drieber.gen Vredeskerk 8.45 u ds J GiUebard Mattheuskerk 5 u ds D RoestZullen 9 en 10.45 u ds D Veenhui zen 5 u ds W Schouten Noorder kerk 10 u ds Th Struys 5 » ds J.Kremer Zuiderkerk 10 u 10 u ds J.Kremer 5 u ds J G W Terhaak,Puttershoek Maranathakerk 10 u dsW Schouten 5 u ds J L v Apel doorn Bilthoven Chr - Geref Gem Wittevrouwen singel 33 Maj ds R J Pagée leger predikant Chr Geref Kerk Sch Thorbecke laan 10 en 17 uur ds K G van Smeden Ger Gemeente Bogermanhuis v Asch V Wijckskade 25 geen dient Oud Gerei Gem Zond 10 en 17 en Dinsdag 19.30 uur de heer Kamp Vrij Kath Kerk Herenstraat 27 dienst om 10.30 uur Hetst Apost Zendingskerk He renweg 7 diensten om 10 en 17 uur Gem des Heren Jacobijnestr 17 diensten om 10 en 18 uur Vismarkt straatprediking Vrije Evangelisatie Zond 10 en 19 uur Woensdag 19.30 uur Korte Nieuwstraat 10 de heer J A Masée Genootschap der Vrienden Quakers G V Walenborchstr 32 2e en 4e Zondag v d maand 10.30 uur Ned Ver van Spiiilisten „ Hatmo monia " 10.30 u mevr A v Loon Lauwerier uit Zuilen Volle Evang Gem Pinkstergem Zondagsschool 11 uur dienst 19.30 u Kerk van Jezus Christus v d Heili gen der Laatste dagen Wittevrou wensingel 92 diensten om 10.30 en 19 uur Gereoig Kerk van Jezus Christus Hamburgerstraat 21 Zondag 17 u Magdalenastraat 14bis diensten 16 en 18 uur Oud Kath parochies Zaterdag avond vesp en avondgebed 21 Aug 19.30 u 22 Aug Zondag 8 10 en 18.30 uur Kerk der Zevende Dag Adventis ten Hamburgerstraat 23 Zaterdag morgen 10—11 uur bijbelstudie 11 — 12 u dienst Ver Jol de Wet en de Get Marnix zaal Domplein 1 Sept ds J R Cu perus V Doornspijk Kapel voor Interk Samenkomsten Agnietenstr 11 diensten van 18—21 uur Eglise Wallonne Pr J F Hayet Arnhem Holy Trinity Church 8.30 vm Holy Communioin 11 u Morning prayer and communion 19.30 u Evensong with hymnsinging and violinrecital Christian Science Maliebaan 15 Diensten 10 u in Ned taal en 11.15 u in Eng taal Getuigenisdienst op de le Woensdag v d maand 19.30 u Ned Leger des Heils Bern Weerd W.Z no 1 vm 10 uur Heiligings dienst nm 7.30 uur bidstond nm 8 uur Heilsbijeenkomst Leidster mevr brig H W van Rijn-Lacet Geref Gem Marnixzaal 10 en 17.30 uur ds Aangeenbrug Leger des Heils Stichter William Booth Stichterskorps Mgr v d We teringstraat 87 10.00 u v.m Heiligingsdienst 18.45 u n.m Openluchtsamenkomst op het Janskerkhof 20:00 uur n.m Verlos singsmeeting alle onder leiding van de Majoors waarin uitzending van Cand Harinck—Eggink en Groen man naar de Kweekschool Luitenant Fr Harinck Predikbeurten Utrecht-Noord Ned Herv Kerk oud-Zuilen 10 u ds D J Peterse emer pred te Utr Geen dienst ' in Verenigingsgebouw Oranjekerk Amsterd straatweg 10 uur ds Blok 17 uur dr H Schro ter Kinderkerk Sav Lohmanstraat 10 uur de heer C Willemsen Geref Kerk Daalseweg 9 en 10.45 uur ds D Veenhuizen 17 uur ds W Schouten Geref Noorderkerk 10 uur ds Struis 17 uur ds Cremer Chr Geref Kerk 10 en 5 uur ds K G van Smeden Ethische Bi'oederschap „ Nieuw Leven " Verenigingsgeb Wattlaan 10.45 uur Wijdingsdienst voorg H E Muis-Molenaar Evang Luth Gemeente school Ondiep 10 uur de heer J Straub Hersteld Apost Gemeente Wem Helmichstraat 1 diensten te 9.30 en te 16 uur Vrij Evang Gemeente schoorA3r V Zwietenstraat 10 uur Eerw heer J Kits 17.30 uur ds D Visser uit Rotterdam Ned Spirit Genootschap „ Dienen de Liefde " E.H.B.O.-zaal 10.30 uur Wijdingsdienst Baptisten Gem fröbelschool Pr Bernhardlaan 1 17 uur ds H van de Werf Herv Kapel C Rooboldstraat 10 uur Mej Wika W Zeilinga Jeugdkapel Mariendaal geen dienst Nat Reddingsleger E.H.B.O.-geb 19.30 samenkomst Leger des Heils gebouw Prinses r Achttien maanden geëist De rechtbank te Dordrecht heeft zichVrijdag bezig gehouden met de berechting van de 24-jarige J de G Deze Strijense los-werkman zou op 5 Mei een moordaanslag hebben gepleegd op de 43-jari^e aannemer A van der W met wiens dochter hij „ verkering " had waartegen de aannemer echter bezwaren had Op de bewiiste avond had het meisje de G medegedeeld dat zij niet met hem mee kon gaan omdat haar vader wilde dat zij thuis zou blijven De G was toen kwaad weg gereden had een geweer gehaald en door het raampje in de voerdeur twee schoten op van der W gelost Het eerste schot had Van der W gemist volgens De G.'s verklaring voor de politie doordat hij staande op een hekje had geschoten en toen hij aanlegde had gewankeld Het [''¦' MgtgfeifeealcliS^m VEEMARKT UTRECHT Op de veemarkt te Utrecht wer den heden 3931 stuks aangevoerd 732 runderen w.o 527 tbc vrij 119 vette kalveren 97 graskalveren w.o 49 tbc vrij 176 nuchtere kalveren 1320 schapen 309 varkens boven 100 kg 505 varkens beneden 100 kg 606 biggen 67 bokken en geiten Prijzen Melk - en kalfkoeien f 975 tot f 900 kalfvaarzen f 900 tot f 600 vette koeien f 2.90 tot f 2.30 per kg slachtgewicht vare koeien f 780 tot f 625 stieren f 600 tot f 400 vette kalveren f 380 tot f 200 graskalveren f 400 tot f 225 nuchtere kalveren f 63 tot f 50 schapen f 115 tot f 85 Ikmmeren f 70 tot f 60 varkens boven 100 kg f 460 tot f 330 varkens beneden 100 kg f 135 tot f 90 biggen f 70 tot f 45 bokken of geiten 1 45 tot f 10 JAARLIJKSE PAABDENMABKT GBI-DERMALSEN Op de gisteren gehouden grote jaar IDkge paardenmarkt te Geldermalsen bedroeg de aanvoer 724 stuks De handel • was matig Voor zover verliandeld wa ren de prijzen hengstveulens 150 — ^ 275 merrieveulens 250—500 éénjarige paar den 400—650 tweejarige 575—800 werk paarden 500—1000 slachtpaarden 1,50 — 2 — per kg en poneys 450—775 MABKT EDBBVBEN Op de Ederveense markt Tverden Vrij dag 630.000 eieren aangevoerd handel vlug Prüs per 100 stuks grote 15,50 — 16,00 en kleine 10,00—14,00 VEILING HOUTEN EN OMSTREKEN Marktbericht van 20 Augustus 1954 Bxportvelling Early Victorie Hl 25—30 Manks Codlin Hl 32 — 33 Perzik Rode Zomerappel Hl 37—17 HÏI 26—30 Zi geunerinnen Hl 44—50 HII 23—30 Pre cose de Trévoux Hl 32 HII 23 Noord Hoil Suikerpeer 6—8 Clap's Favourite HI 32,10—34,20 HII 23,60 Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " 20 Aug — Bospeen 18—39 Bloemkool 9 — 81 Komkommers geel 8—19 groen 8—15 Sla 2 %— 11 Andijvie 6—16 per kg Augur ken 3 — 127 Bieten 6—28 Groene kool 5 %— 17 Rodekool 15—26 Pos telein 6—17 Prei 12—28 Pronkers 12 — 47 Stamsperciebonen 20 — 73 Stokaperciebonen 30 — 109 Snijbo nen 20 — 83 Spinazie 8—41 Toma ten 20—47 Uien 3 — ^ 20 Waspeen 10 — 52 Bramen 40—130 Cantha rellen 50 — 180 Druiven blauw 60 — 170 wit 90—1770 Pruimen 5—68 Meloenen 32 — 102 p st Paprika 6—19 Perziken 4—45 FRUITVEILING BUNNIK EN OMSTREKEN Veilingnotering van Vrijdag 20 Augustus 1954 Clapps Favourite grof I 39 I 32 H 23 grof K 20—22 K 116—18 K 1113 % — 15 Précose de Trévoux grof I 24 I 28 K 9—17 N.H Suikerpeer I 7—10 II 5—7 Herenpeer I 19—23 II 10—15 Perzikrode Zomerappel I 34 II 23 K 12—18 K II 7—11 Yellow Transpa rant I 48 II 27—29 K 3—17 Early Victoria grof 128,125 II12 K 19—11 K II 9 Zigeunerinnen grof I 46 I 47 28 dito groen grof I 131/2 I 11 II111/2 dito extra grof I 57 I 54 II 33 K I 13—22 K n 10—17 Lord Suffield 5—14 Zoete Bloeme grof I 26—28 I22—25 II 14—16 Bramen 50 Dubb.Boerenwitte grof I 51—58,1 43—48 II23—26 Enk dito I 40—49 II 26—37 Czarpruim I 21—27 II 9—16 Reine Claude d'Ouillins I 43—46 II 26—37 Reine Victoria I 39—42 II 10—23 Wijnpruim I 38—48 II 24-29 Belle deLouvain I 32—44 II 15—29 Ontario24—43 Alles in cnts per kg VEILING SEPTER TIEL Veiling Septer te Tiel van Vrijdag 20 Augustus Appelen Bloemee le 18—25 2e 4 — 12 Charlemosky le 22—24 2e 9—20 Early Victoria le 17—23 2e 8—15 Ja mesgrieves eb 42—52 le 30—40 2e 18—25 Lord Suffield le 8—12 2e 5 — 7 Perzikrode Zomerappel a 48—53 eb 47—52 le 38—52 2e 18—29 YeUowTransparant le 46—55 2e 22—33 Zi geunerin a 40—52 eb 40—45 le 28—35 2e 16—20 Dr Jules Guout le 18—25 2e 11—17 Keswick le 21-23 2e 10—12 Zuur Kroet per 100 kilo 300 Peren Beurre de Merode le 11—15 2e 4—9 Clapps Favourite eb 31—40 le 27—31 2e 16—22 N.H Suikerpeer le 10—13 2e 4—8 Précose de Trévoux le 27—32 2e 11—25 Sijsjes le 11—15 2e 4^9 Kees Gijsbert le 9—14 2e S — 8 Dirkjespeer le 9—15 2e 5—8 Kei zerinnen le 12—17 2e 6—11 Pruimen Abrikoospruim le 22—26 2e 14—20 Czarpruimen le 26—35 2e 14—24 Belle de Louvain le 31—45 2e 16—23 Krozen le 19—25 2e 12—17 Reine Claude d'Ouillins le 36—51 2e 18—30 Reine Victoria le 33—60 2e 15—31 Reine Claude Verte le 37—47 2e 19—24 Witte Pruimen le 23—46 2e 14—23 Wijnpruimen le 39—55 2e 16—24 samenkomst 20 uur Verlossings samenkomst Te 19 uur Openlucht samenkomst Amsterd straatw hoek Marnixlaan MAARTENSDIJK — Ned Hèrv Kerk 10 en 18.30 uur de eerw heer Vos uit Driebergen Geref Kerk 9,45 en 18,30 uur ds P H van Eijk DB MBBRN — Ned Herv Kerk 10 ' uur dhr Smit uit Heemstede 18,30 uur ds van ' t Einde GROBNEKAN — Ned Herv Kerk 10 en 18 uur ds Govers uit Werkhoven HOLL RADING — Evang gebouw 10 uur dhr J F Grim - vicaris ie Ben tweede schot was evenmin raak ge weest daar Van der W tijdig was weggedoken - Voor de rechtbank legde De G een andere verklaring - af Hij zou van der W slechts schrik hebben willen aanjagen Ter zitting kwam echter vast te staan dat De G bil herhaling had aan gekondigd dat hij Van der W „ kapot zou schieten " Hieruit concludeerde de officier van justitie mr J P van der Meu len dat de G met voorbedachte rade had gehandeld zodat er van poging tot moord sprake was Mede op grond van een psyclüa tisch rapport dat sprak van eigen aardige en gevaarlijke neigingen bij De G onder meer had hij de ge woonte met een geladen geweer naast zijn bed te slapen vroeg de officier behalve 18 maanden ge vangenisstraf terbeschikkingstel ling van de regering De G moest hierna nogmaals terecht staan nu wegens overtre ding van de vuurwapenwet Tijdens de huiszoeking na zijn arrestatie had men namelijk een sten-gun ge vonden De officier eiste hiervoor drie maanden gevangenisstraf mr van Tricht vroeg een geringe geld boete Over 14 dagen zal de recht bank vonnis wijzen ZONDAG HILVERSUM I — VARA 8,00 Nws 8,20 Gram 8,S5 Voor het platteland 8,45 Dubbelkwartet 9.05 Sport 9,10 Gram 9,45 Geestelijk leven VPRO 10,00 Voor de kinderen IKOR 10.30 Oud Kath Mis AVRO 12,00 Sportspie gel 12,05 Lichte muz 12,35 Even afre kenen Heren 13,00 Nws 13,05 Meded of gram 13,10 Wereldkampioenschappen wielrennen 13.20 Verz progr voor de mil 14,00 Boekbespr 14,20 Omroep orkest en solist 16.20 Caus 15,35 Koor 15,60 Dajlsmuz 16,30 Sport VPRO 17,00 Caus 17,20 Caus VARA 17,30 Voor de kinderen 17,60 Sport 18,16 Nws 18.30 Gram 19,30 Muz discussie AVRO 20,00 Nws 20,05 Der Zigeuner baron operette 21,35 Actualiteiten 21,50 Plano 22,15 Gevar progr 23,00 Nws 23.15 Wereldraad van Kerken te Evanston 23,26—24,00 Gram HILVERSUM II — NCRV 8,00 Nws 8.15 Orgel 8,30 Morgenwijding 9,15 Vocaal kwartet KRO 9,30 Nws 9,45 Gram 11,30 Wie is mijn Patroon 11.45 Kamerorkest en solist 12,20 Apologie 12,40 Musette-orkest 12.65 Kath Thuis front 13,00 Nws 13.10 Gram 13,40 Boekbespr 13,55 Gram 14,00 Spel „ Herwonnen ParadBs " 16,16 Gram 15,40 Hoogmis IKOR 17,00 Hervormde Kerkdienst 18,00 Zangdienst 18,45 Pastorale rubr NCRV 19.00 Nws uit de kerken 19,05 Gram 19,15 Bas en piano 19,30 Caus IKOR 19,46 Nws 20,00 Gram 20,25 De gewone man 20,30 Gram 20,50 Wij waren Wimpo hoor spel 21,35 Symphonette-orkest en sol 22,05 Actualiteiten 22,20 Gram 22,45 Avondgebed 23,00 Nws 23,16—24,00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 1500 en 247 m 12.00 Verz progr 13,15 Gevar progr 14,30 Hoorspel 15.30 Gevar progr 16,30 Klankbeeld 17,00 Gevar muz 18,00 Hoorspel 18,30 Twintig Vragen 19,00 NwS ' 19iS0 Lichte muz 20.30 Sa menzang 21.00 Gevar progr 22,00 Nws 22,15 Piano 22,30 Gewijde muz 22,45 Orgel 23,15 Gram 23,50—24,00 Nws BBUSSEL 324 m 12.00 Lichte muz 12,30 Weerbericht 12,34 Piano 13,00 Nws 13,16 Gram 13,30 Voor de soldaten 14.00 Gram 17,00 Rep 17.30 Gram 17.45 Sport 17,50 Gram 18,00 Strijkkwartet 18.25 Gram 18.,?0 Godsd halfuur 19.00 Nws 19,30 Orkest 21,30 Gram 22,00 Nws 22,15 Operette muz 23,00 Nws 23,05-24,00 Liclite muz TELEVISIE Gez progr AVRO KRO VARA en VPRO 9,48—11,30 en 14.58—16,45 We reldkamp wielrennen Duitsland MAANDAG HILVERSUM I — AVRO 7,00 Nws 7,10 Gram 8,00 Nws 8,15 Gram 9,00 Morgenwijding 9,15 Orgel 9,30 Voor de huisvrouw 9,35 Waterstanden 9,40 Gram 11,00 Voordracht 11,16 Kamer orkest 12,00 Wereldmuziekconcours te Kei-krade 12,30 Land en tuinbouw 12,33 In ' t spionnetje 12,38 Orgel 13,00 Nws 13,16 Meded of gram 13,20 Me tropole orkest 14,00 Wat gaat er om in de wereld 14,20 Gram 14,30 Voordracht 14,45 Sopr en piano 15,15 De Schaap herder hoorspel 16.15 Gram 17,30 Voor de padvinders 17,45 Rep of gram 18,00 Nws 18,16 Wereldkamp accordeon in Stuutgart 18,45 Klankbeeld over de duivensport 19,00 Gram 19,45 Caus 20,00 Nws 20,05 Gevar progr 20,50 Er loopt een weg van Sorong naar Klamono hoorspel 22,00 Omroeporkest en piano 22,40 Gram 32,50 Wereldkamp wielren nen 23,00 Nw » 23,15 Lichte muz 23,45 — 24,00 Gram HILVERSUM II — NCRV 7,00 Nws 7,10 Gram 7,15 Gym 7,33 Gewijde muz 7,45 ' n Woord voor de dag 8,00 Nws 8,15 Gram 8,30 Tot Uw dienst 8,35 Gram 9,00 Voor de zieken 9,30 Voor de vrouw 9,35 Gram 10,30 Morgendienst 11,00 Gram 11,45 Gevar muz 12,25 Voor boer en tuinder 12,33 Gram 12,59 Klok gelui 13,00 Nws 13,15 Amus muz 13,45 Gram 14,05 Voor de jeugd 14,30 Gram 14.45 Voor de vrouw 15,15 Amus muz 16,40 Gram 16,00 Bijbellezing ' 16,30 Piano 17,00 Voor de kleuters 17,15 Amus muz 17,45 Regeringsuitz 18,00 Koor 18,20 Gram 18,30 Orgel 19,00 Nws 19,19 Vocaal dubbelkwartet 19,40 Gram 20,00 Radiokrant 20,20 Prome - nade orkest en solist 21,00 Nederlandvan de waterkant klankbeeld 21,30 Viool en piano 21,50 Gram 22.45 Avondoverd 23.00 Nws 23.15 Wereld raad van Kerken te Evanston 23,25—24,00 Gram ENGEÏ,AND BBC LIGHT PBOGB 1500 en 247 m 12,00 Orgel 12,30 Dansmuz 13,00 Ork 13.46 Voor de kinderen 14,00 Gram 14,30 Voordracht 16.00 Lichte muz 15,45 Gevar muz 16.15 Mrs Dale's Dag boek 16,30 Mil orkest 17,15 Lichtemuz 18,00 Gevar muz 18,45 Hoorspel 19,00 Nws 19,26 Sport 19,30 Klank beeld 20,00 Gevar muz 21,00 Quinz 21,30 Gevar progr 22.00 Nws 22,15 Lichte muz 22,45 Jazz 23,06 Voordracht 23,20 Lichte muz 23,50—24,00 Nws BRUSSEL 324 m 12,00 Gram 12,30 Weerbericht 12„34 Voor de landbouwers 12,42 Gram 13,00 Nws 13,15 Piano is.SO Gram 13,45 Piano 14,00 Gram 16,00 Orkest 15,50 Gram 16,00 Voor de zieken 17,00 Nws 17,10 Lichte muz 18,00 Gram 18,25 Dui vensport 18,30 Voor de soldaten 19.00 Nws 19,40 Gram 20,00 Verz progr voor de vrouw 21,00 Gram 21,16 Orkest 23,00 Nws 22,12 Rep 23,30 Gram 22,66—23,00 Nws % maand maand 1 % maand maanden 2 ^ maand CONTANTE PRIJZEN AMSTERDAM 20 Aug — Londen 10.61%—10.621,4 New York 3.78H—3.79A Montreal 3.90%—3.91 % Parijs 1.0795 — 1.0815 Brussel 7.58%—7.59 % Frankfurt 90.54—90.64 Zurich 86.98—87.08 Zurich II Op verkenning naar mens en maatschappij •• vip verkenning naar mens en maatschappij " een boekje over het samenstel van de wereld waarin wij leven én geschreven door de he ren E Wolthuis en S H Woudsma is een gids wel bij uitnemendheid geschikt voor leerlingen van de ULO-scholen Maar ook het onder wijs van de middelbare scholen kan ervan profiteren Het is er n.L op gericht om de leerlingen in groepen objecten te laten onderzoeken en daarvan verslag uit te brengen Het land en de bevolking worden onder de loupe genomen de industrieën worden behandeld de rijks - en pro vincie en gMneentediensten de mid delen van verkeer en vervoer en al le andere middelen van bestaan Sport wetgeving en aUes wat hét regeren omvat het geestelijk leven en de kunst worden besproken en tenslotte wordt aan de sociale sa menhang aandacht besteed Juist het verband der dingen en diensten en de binding tussen de groepen mensen zijn verschijnselen die hier naar voren worden ge bracht De structuur van de maat schappij gaat meer leven voor de jeugd Dit wordt temeer bevorderd omdat achter ieder hoofdstuk vragen en opdrachten ' staan Deze opdrach ten houden o.m in bezoeken aan fabrieken Voorts worden meningen gevraagd over bepaalde toestanden Kortom de jeugd wordt aan hét denken gezet Het kan niet anders of dit werkje over maatschappijleer zal vruchten afwerpen Het werd uitgegeven bij J B Wolters in Groningen HUIS EN HOF Het stekken van kamerplanten is een prettig werkje vele soorten kan men immers op die manier voortkweken De bloemist doet dat ook en ha stekt ook vele heesters en andere tuinplanten De huisvrouw is hierop echter niet zo goed ingesteld en het is voor haar prettig to vernemen dat er thans een eenvoudig middel In de handel is dat alles vereen voudigt en dat daardoor de kans van slagen veel groter is geworden Er is nu een speciaal soort pïastic-papicr in de handel en dat knnt u voor het stekken gebruiken Gewone kamerpiantenstekjes zet men in een potje met aarde u zet er een paar ijzerdraadjes overheen in gebogen vorm en daat komt dan het plastic-papier als een soort hoesje over heen Wanneer voor het aanbrengen van dit plastic wordt gegoten lian men de stekken wel veertien dagen tot drie weken zonder water laten staan en dan hebben ze na die t«d over het algemeen al wel wortels gevormd en kan men zo dus normaal iu een grote pot plaatsen of hen voorlopig nog in dat kleine potje verder kweken In plastic worden tegenwoordig ook allerlei vaste planten en kleine heesters verpakt het voordeel is dat ze tüdenfi de verzending niet verdrogen en dat ze dus zonder bezwaar wel een week on derweg kunnen zijn zonder dat ze zullen verdrogen Uit andere bladen Geboren Renimert C B z y mevr HutterveltrTilanus Wierdeuj Jan-Paul W z v mevr Nijhoff As ser-Bouman A'dam Elisabeth E d V mevr De Vries-Tels Den Haag Peter G z v mevr Paber-van Hara A'dam Joukje A C en Elisabeth C d's V mevr Tromp Meesters Vi-ruly Arnhem Prancisca d v mevr van Schaardenburg van ' ïlesterenj Wassenaar Getrouwd W Rane en M J de Lange Rotterdam M Leewis en Hannie Hartman Vlaardingen Overleden Johannes G Damen 64 j A'dam Mr A M Ledeboer Den Haag J H Klijn A'dam Prof dr Willem Noordenbos 79 j A'dam Egbert de Herder 66 j Driebergen-Rljsenburg Berthe t Schatz Cohen 79 j A'dam Prede rik Piekema wedn v L J de Wildt 80 j Den Haag Gladys G Goemans-Shott 55 j Amersfoort De wervelstorm In Japan De wervelstorm die Japan in de afgelopen dagen teisterde heeft aan 29 mensen het leven gekost aldus de jongste berichten van de Japanse politie Het aantal gewonden be draagt 65 32 mensen worden nog vermist Br werden 326 huizen verwoest en ruim 30.000 overstroomd Boven dien kwamen door de storm een areaal van 27.000 hectare landbouw grond blank te staan — Een historisch gjebouw in Japa-n het Kogosjo-paleis te Kioto is door brand verwoest Men neemt aan dat de brand veroorzaakt is door vuur werk dat in de omgeving werd af geschoten Bij de brand zijn ver scheidene kunstschatten verloren gegaan Slotnoteringen New-Yorkse Beur 19-8 20-8 19-8 115>4 G Yeai 7334 71 % 27 % Hudson 10 % llVs 27 % I Harv 32 % 32 % 60 % INlcke 45 % 44 % 21 % ITenT 22 % 22 % 16 % Ken Cop 86 85 % 46 % IMonta W74 % If 1371/2 Pack M 2 % 96 % Radio 0 33 si ' 45 % Rep St 62 61 4 43 R Dutch58 % 58 % 37 % Sears R 69 % 69 % 174 % Shell U 50 % 49 % 58 % S Vao 45 % 45 % 39 % St Br 35y8 39 % 76 > 4 St OHN 95 % 95 % IBfa 63 % Studeb 18 % 61 % Texas C 74 74 % 56 % U.Alro 63 % 63 % 43 % 0 Corp 5 % 5 % 84 % ü Fruit 51 50 % 6094 US Rub 37 % 37 % 44 % OS Stee 54 % 54 % 141 Westh 68 % 68 % 82 Woolw 45 % 45 % 000—2.320.000 20-8 vr francs 88.35—88.45 Stockholm 73.14 — 73.24 Kopenhagen 54.65—54.75 Oslo 53.02—53.12 Braz dollar 3.79 %— 3.805i Argentijnse verrekeningsdollar 3.82 %— 3.83 % Japanse verrekeningsdoUar 3.79 *'« 3.80 % Atch T 116 Baltim 27 % Hl C 27 % Can.Pat5134 NV Cent 21 % Penss R16 % S Pao 46 % UnPac 137 All Ch 96 Am.Can 45 ^ Am C&E 42 % A Smell 37 Am T&T 174 % Am Tob 59 A Copp 39 % B Steel 771/2 B Alrpl 63 % Chrysler 60 % DAircr 55 % City B 45ra DpdN 84ii E KodaK 14114 B Elect 60 Gen M 44 % Cons Et 8254 Omzet 2.110 J 
UTRICHTSCH NlEUWSBLAt Zaterdag 21 Augustus 1954 - 62e Jaargang No 94 Pagina 14 Dit is een publicatie van de gezamenlijl^e Nederlandse bierbrouwerijen Wat U l//atM 2elf breir \ s Htmste veirdïendl WIE BIJ ONS LAAT LICHTDRUKKEN iaat niet licht bij f eer ander drukken • AUTO ^ FINANCIERING H GADELLA N.V fan iScf kenö Drift 3 Oude Gracht 3J2 - Utrecht - Tefef 22743 Telef 17577 - 23134 z 6 4 5 3 De nieuwe ftinctionaris zal gelegenheid krijgen zich volledig in te werken in alle zaken die met de verkoop verband houden waaronder ook de export Et varing in het gebruik van de moderne talen is van speciaal belang Voor een energieke jongeman biedt deze functie een interessante werkkring en goede toekomstmogelijkheden. Leeftijd tot 30 jaar Candidaten zullen dventueel worden uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek Etgmhandfg ni«t met ballpoint)5« i TALEN 1 THUIS Snellen en gemakkellfkep doop speolale inethode l Cuntreal Bureau A.V.O.S.Weritïpoor De Cultuur,bank - Kamer van Koop handel voor ^ uid Hc'land ^^ en Bataafaa Petroleum Mij ^" kozen deze lessen voor personeelscurêussen omdat de =" voornaamste Nederlandse deskundigen ze schreven Z ENGELS f^-m " ¦ OOK SPECIAAL VOOR EMI6RANTENI „^ ^,,,„ FRANS-SPAANS'BOEKHOUDEN ¦ B Nederlandse taal foutloos schrüven),opl,tot joumaIIstKranten

Ga naar