Utrechts Nieuwsblad dinsdag 15 juni 1954

OPLAGE 45000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 431 5 lijnen Giro 154949 Directie A M E H N Koemans G de Rhoter DINSDAG 15 JUNI 1954 62ste JAARGANG No 36 VerflOhlint dOKelUbs Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 6.40 p kw 50 c p w Churchill ridder in Kousenbandorde Mendes-France raadpleegt militairen erf ministers „ Zware taak snel volbrengen '^ Van onze Parijse correspondent Pierre Mendes-France heeft de journalisten die van ochtend tot avond zijn huis belegerden verklaard dat ' hij zo snel maar ook zo doelmatig mogelijk zijn opdracht zal trach ten uit te voeren Donderdag hoopt de 47-jarige formateur zijn regeringsprogramnfa aan de Nationale Vergadering voor te leggen en gisteren heeft hij zijn tijd voornamelijk besteed aan het consulteren van militaire en andere autoriteiten onder wie stafchef Guillaurae en de ministers Dupont Bi dault en Laniel die bij de kwestie-Indo-China zijn betrokken NEDERLANDS BIJDRAQE IN EUROVISIE „ Feest ver van huis " niet ongeslaagd Ondanks pech tal van goede scenes Eden wil Indochinese debat opschorten Schriftelijke cursussen reserve-officieren Door wetswijziging verplicht te stellen „ Succes ervan gebleken ^' Ofschoon Mendes-France tot de Ra dicalen behoort en dus lid is van een der regeringspartijen heeft hij zich de laatste maanden steeds duidelijker doen gelden als de voornaamste lei der van de oppositie en vanwege die positie is de keuze van Coty dan ook in de eerste plaats op hem gevallen Mendes-France jurist en econoom heeft zijn reputatie voor een belang rijk deel te danken aan zijn persoon lijke moed zijn scherpe intelligentie maar vooral aan zijn onkreukbaar heid en aan zijn gezonde verstand Hij is de man van de grote visie die weet dat zachte heelmeesters meestal itinkende wonden veroorzaken „ Regeren is kiezen " is een van Mendes-France's geliefde stellingen Indo-China is in de ogen van Men - des France die president is van de Kamer voor financiële aangelegen heden nu zeker het meest urgente vraagstuk waarvoor Frankrijk is ge steld en daarom wil hij daar nu de meeste aandacht aan wijden Toen hij een jaar geleden in de tijd dat Frankrijk nog betrekkelijk sterk stond al aandrong op direct contact met Ho Chi Minh werd hü door de meeste regeringsaanhangers bijna als landverrader weggehoond Nu nu het te laat is zijn allen het metthem eens dat de vrede pas be reikt kan worden wanneer men eerst in « verleg met de vüai»d is getreden Mendes-France legt verklaringen af voor pers en radio Dat wU echter niet zeggen dat Mendes-France nu bereid zou zün tot een capitulatie voor de vijand Frank rijk zal z'n belofte nakomen heeft hfl gisteren nog gezegd maar we moe ten een loyaal en openhartig aanbod doen De tijd van het dubbele spel en de diplomatieke slimmigheidjes is nu definitief verstreken Eveneens wordt nu door de mees te Fransen zijn standpunt wel on derschreven dat Frankrijk niet meer m staat is geUjktijdig in Europa en m het Verre Oosten en in Noord Alrika een rol op het eerste plan te spelen Ook hier zal Frankrijk moe ten kiezen Mendes-France heeft wat hem betreft voor Europa gekozen dat voor Frankrijk niet van Afrika kan worden afgescheiden Dat bete kent nochtans niet dat Mendes-Fran - vL ^ w "-?"''^'^"^^'' '*°°=^ ^' k en dun van het Europese leger zou zijn Hij „ Avenger " kwam met neus in de sloot terecht Dinsdagmiddag is naar men van il^t ^ ''"" i / MarinevoorUAtinl"dienst wordt medegedeeld een „ Avenger " van de Mlrine Lucht"vaartdienst even buiten het dorpValkenburg Z.H met de neus iS T ^ i°°t te>^echt gekomen De be stuurder de luitenant ter-zee-vlieglreerste klasse J M A Muntenaarwerd licht gewond hij Itep enfgèbuilen en schrammeA op ^ Slachtoffer auto-ongeval overleden De heer E Schoonakkers uit Wad dinxveen die bij een auto-ongeval m de gemeente Reeuwijk ernstig werd gewond is thans in het zieken huis te Gouda overleden Hij was 29 jaar oud gehuwd en vader var een kind De toestand van zijn broer de heer A Schoonakkers uit Amsterdam die • veneens in het ziekenhuis is opge nomen is nog zorgwekkend is dat vermoedelijk niet ofschoon hij zich daar nooit heel duidelijk over heeft uitgesproken Hij vindt alleen dat een zo diep ingrijpend probleem niet met enkele stemmen meerder heid door het parlement verworpen of aangenomen mag worden Op een spoedige beslissing over de EDG zal hij daarom niet aandringen al zal hij om de voorstanders in de eigen Radicale gelederen te ontzien misschien zich wel moeten vastleg gen op een datum voor de ratifica - tie debatten Mendes-France heeft bijna een jaar geleden — op 5 Juni 1953 — in het Palais Bourbon al eens eenzelfde poging ondernomen maar toen werd hij met een tekort van 13 stemmen door de Kamer als premier afgewe zen De grote vraag is nu of het par lement zich na alle nieuwe tragische decepties thans in meerderheid zal kunnen opwerken tot het inzicht en de moed die nodig zijn tot het in slaan van algeheel nieuwe wegen en Toen gisteren het einde kwamvan het televisieprogramma „ Feestver van huis " had Nederland eenin opzet moeilijke bijdrage aan hetdeze weken functionnerende Euro pese televisienet geleverd Een op zet die ondanks allerlei pech in ' tprogramma en in de techniek toteen behoorlijk residtaat heeft ge leid * De „ reportage " het stond alle maal in een dik draaiboek geno teerd van het kinderfeest voor ont heemde kinderen in de speeltuin Oud-Naarden bij het IJsselmeer gaf tal van aantrekkelijke scènes te zien en behield ondanks de nauwgezette organisatie een beko rende graad van spontaneïteit Bezwaren hadden wrtj wel vooral tegen de technische kwaliteit der beelden die vaak te dun te loog achtig waren Bezwaren hadden wij ook tegen het geluid dat in deze vrije natuurruimte in een bulde rende wind te zwak werd en daar door te weinig „ dramatisch mee speelde " Maar verveeld hebben wij ons zeker niet en er waren momen ten van bepaalde ontroering Kj voorbeeld daar waar men die l«n deren uit de Duitse kampen met hun ernstige gezichtjes langzaam maar zeker tussen de schom mels en de Een féést met leuke attracties als vooral het jeugdcircus „ Elleboog " uit Amsterdam onder de jonge artisten hebben wij het ene na het andere talent ontdekt Medewerking van de Koningin Het bezoek van de Koningin was natuurlijk een hoogtepunt dat met vrijs beleid niet werd uitgebuit door de camera's Dé Koningin kon zich ongedwongen tussen de kinderen begeven en een rustig praatje ma ken met ontheemde oude van dagen die ook aanwezig waren Prinses Margriet was met haar Tweeling steeds in goede conditie Speciale berichtgeving De behandelende geneesheren héb ben vanmorgen aangaande de toe stand van de Zaterdag gescheiden Fïiese Siamese tweeling het volgen de communiqué uitgegeven De toestand na de operatie blijft zich ininstlg ontwikkelen Er heb ben zich tot nu toe geen bijzondere complicaties voorgedaan het adopteren van algeheel nieuwe methodes Bij de Gaullisten heeft de formateur zeker veld gewonnen en vermoedelijk zullen de Socialisten en de Radicalen hem in eerste instan tie althans ook wel steunen Verder mag hij rekenen op een klein aantal Conservatieven Bij elkaar zou dat een 250 stemmen kunnen zijn terwijl hij er minstens 313 nodig heeft In dien de Communisten hem willen bijspringen met hun 100 stemmen dan is hij rekenkundig gesproken gered Maar de vraag is of hij die steun zal aanvaarden en ook of de eventualiteit van die hulp hem niet het verlies van minstens een even groot aantal nationale stemmen zal kosten Over dit punt werd in politieke kringen te Parijs gisteren nog al druk gesproken Onder de omstandigheden hangt het van de Katholieken af die tot dusver heftig tegen d ^ formateur ageren of Mendes-France het halen zal Lijdt hij een nieuwe nederlaag dan zal Frankrijk automatisch ver vallen in een der gebruikelijke rege ringsformules waarvan de catastro fale risico's nu wel verblindend dui delijk zijn gedemonstreerd Frankrijk zal dan nog wat verder afzakken op de weg naar het algehele verval Hoof » De aanwijzing van Mendes-France als formateur heeft bij het Franse publiek en vooral bij de jongere ge neratie intussen weer even een vleug van hoop doen ontwaken Iedereen voelt intuïtief dat deze man uit an der hout is gesneden dan het grote gros der politieke arrivisten die Frankrijk tot dusver in meerderheid hebben bestuurd Frankrijk staat op een kruispunt en het Parlement zal nu besissen moe ten welke weg het land zal inslaan Wij mogen echter niet verhelen dat wij persoonlijk na alle ervaringen sceptisch zijn gestemd moeder meegekomen een zeer serieus meisje een beetje onder de indruk van alles Totdat zij een schommel ontdekte en daarmee het luchtruim opzocht Een van de aar dige tafreeltjes uit deze aaneenrij ging van variërende scènetjes waarover het oordeel in het bui tenland grotendeels zal afhangen van de wijze ^^ waarop de commen tatoren aldaar de uitgezonden pro - gramma elementen voorzover deze typisch Nederlands waren uitleg hebben gegeven Pech was dat ballonvaarder Eoesman het opstijgen met een te - levisie camera tot 50 meter hoogte voor het opnemen van panorama's uit de omgeving niet aandurfde De wind was te sterk Pech leverde ook een camera bij het ballet van Soni Gaskell Het ap paraat dreigde enige minuten met compleet uit vallen en gaf dus wil de onherkenbare beelden P BEISHUIZEN Overal goed ontvangen Deze Nederlandse uitzending is naar wordt gemeld in het buiten land goed ontvangen Spoedig na de uitzending had men in Oud-Naarden het Eurovisiecentrum Rijssel aan de telefoon dat mededeelde dat uit alle Europese landen een uitstekende ontvangst werd gemeld waaraan een speciale gelukwens van Italiaanse zij de werd toegevoegd Ito de speeltuin Oud-Naarden werd een opname gemaakt voor de televisie woarbij Koningin Juliana als gast vrouwe optrad De laatste scène waarbij de Koningin aan de kinderen versnaperingen uitdeelde Bij een plechtigheid i « het KusteÉlvan Windsor is Sir Winston Churchill Maandag door Koningin Elizabeth II van Engeland geinstalleerd tot Ridderim de Orde van de Kousenband.Churchiü in de processie op weg naarde Kapel Telefoto premier wil aftreden Volgens welingelichte Vietnamese kringen zal prins Bnu Loc de Viet namese premier het Vietnamese staatshoofd Bao Dai zqn ontslag aanbieden Het besluit van Buu Loc dat in volkomen overeenstemming met alle leden van zijn regering is genomen zou in de loop van de week bekend gemaakt worden BUS MET NEDERLANDERS BIJ INNSBRUCK VERONGELUKT Ze^'en lichtgewonden Op de weg van Woergl naar Kuf stein bij Innsbruck in Oostenrijk is Maandag een bus met 30 Nederlandse vacantiegangers over de kop gesla gen Zeven Nederlanders liepen lich te verwondingen op Volgens de po litie probeerde de bus een vracht wagen met oplegger in te halen Hierbij week de bus van de weg af viel van de twee meter hoge berm en kwam ondersteboven te liggen De zeven gewonden werden in een zie kenhuis behandeld en konden later vertrekken Een andere bus heeft de vacantiegangers die zouden behoren tot ' n spoorwegreisvereniging naar Innsbruck gebracht Communisten soepeler In een Maandagavond uitgegeven communiqué wordt gemeld dat op een besloten zitting Maandag de ne gen delegaties hun besprekingen over het herstel van de vrede in In - do China hebben voortgezet De vol gende besloten bijeenkomst zal Woensdag worden gehouden Men kwAm overeen vandaag te spreken over Laos en Cambodja Eden stelde voor de Indochinese conferentie op te schorten indien er op deze bijeenkomst geen voortgang werd gemaakt zo wordt uit confe rentiekringen vernomen Men zou geen besprekingen moe ten houden voordat de vertegen woordigers van het opperbevel van de twee strijdende partijen die nu onderhandelen hun werk hebben beëindigd en verslag hiervan heb ben uitgebracht zei Eden Op deze militaire besprekingen zijn Maandag geringe vorderingen gemaakt aldus is van westelijke zij de te Geneve vernomen De Vièt minh-vertegenwoordiging wilde niet voortgaan met het vaststellen van gebieden in Vietnam voor de her groepering van troepen die op een wapenstilstand zou volgen Uit conferentiekringen wordt ver nojhen dat de Franse delegatie er op aandrong de besprekingen voort té zetten in de hoop dat er spoedig eèn nieuwe ' regering in Parijs zal worden gevormd Molotof stelde voor — duidelqke toegevingen doende zoals één oon ferentlebron het noemde — dat een vertegenwoordiger van India als voorzitter zou fungeren in een inter nationale bestandscommissie en een beslissende stem zou hebben als er over bepaalde kwesties geen beslis sing kon warden verkregen Over kwesties in verband met schendingen van de wapenstilstands ovèreehkomst of bedreigingen hier mee die tot een hervatting van de vijandelijkheden zou kunnen leiden en aangaande voorgestelde amende menten óp de overeenkomst zou een stemmigheid bereikt moeten worden Een gewone meerderheid van stem men zou kunnen volstaan by kwes ties in verband met het verbod op versterkingen aan beide zijden bij de vraag of de commissie beschuldi gingen van bestandsschendingen moet behandelen en bij kwesties in verband rrtet de opdracht van de commissie De Russische minister drong ér ook op aan dat de gezamenlijke commis sies niet ondergeschikt zouden zUn aan de internationale commissie van toezicht en haar beslissingen zouden kunnen afwijzen Wanneer geschillen rezen tussen de commissies en de internationale bestandscömtnissie zouden deze ver - Schitterende ceremonie Sir Winston Churchill's illustere naam is gisteren in een plechtigheid vol kleur en statie zoals alleen de Engelsen die kunnen ensceneren toe gevoegd aan het register van de eer biedwaardige en meest nobele Orde van de Kousenband Het is de exclu sieve Engelse en oudste Europese ridderorde De orde is de hoogste niet-erfelijke onderscheiding welke Churchill ter gelegenheid van de kroning van Ko nigin Elizabeth kon aanvaarden om dat hij daardoor in het Lagerhuis kon blijven Dragers van erfelijke titels verhuizen zoals men Weet naar het Hogerhuis een plaats welke voor de strijdbare Churchill niet aantrek kelijk genoeg is zolang hij actief aan de politiek deelneemt In een besloten ceremonie in de prachtige troonzaal van het kasteel gespte Koningin Elizabeth de van juwelen voorziene blauw en gouden kousenband rond Sir Winston's lin ker knie Zij werd daarbij geassis teerd door Lord Salisbury en veld maarschalk Lord Alexander Vervol gens bevestigde de Koningin de ster van diamanten en robijnen met een figuur in goud van de heilige George die de draak verslaat op Sir Win ston's borst om hem tenslotte de lan ge donkerblauwe mantel van zijden fluweel om te hangen en de daarbij behorende losse kraag op zijn schou ders te plaatsen Daarna legde Sir Winston de broe derschapseed van de Orde af In de kapel kondigde Koningin Elizabeth vervolgens na het volks lied aan dat de nieuwe ridder zou worden geïnstalleerd Na de dienst zat Sir Winston met de koninklijke familie en de andere Kousenband ridders aan een maal tijd in het kasteel aan Romantische historie De Kousenband Orde is in de 14de eeuw door Koning Eduard IH ge sticht als romantische inspiratie voor dapperheid en ridderlijkheid om op deze wijze Engelands prestige te ver groten na de rampzalige regering van zün vader Eduard II Het verhaal dat Hendrik VII een kousenband opraapte die de bekoor lijke gravin van Salisbury op wie hij verliefd was had verlofen en toen zeide Honi söi qui mal y pense schande over hem die er kwaad van denkt waarna hij de Kousenband wezen moeten worden naar de negen landen die zich garant hadden ge steld en die dan bij eenstemmigheid een uitspraak zouden moeten doen Anglo'Amerikaanse critiék De Amerikaanse afgevaardigde Be dell Smith critiseerde het voorstel van Molotof in scherpe bewoordin gen Minister Eden zeide dat het Sov jet-voorstel in feite geen concessie is zoals men het trach'tte voor te stellen ledere kwestie in de com missie zo zeiden Westerse woord voerders zou door de communisti scha vertegenwoordigers gerang schikt kunnen worden onder de ti tel „ leidende tot hervatting der vij andelijkheden " en dan zouden de communistische vertegenwoordigers in feite het recht van veto hebben India zou slechts in bijkomstige za ken een beslissende stem hebben De Chinese minister Tsjoe En Lai zeide dat een grote mate van over eenstemming is bereikt doch dat be paalde personen het belang van de punten waarover onenigheid heerst overdrijven Mogelijk zouden de mi nisters er in kunnen slagen om de kwestie van de samenstelling der commissie buiten de vergaderzaal te regelen De minister van Oorlog en van Mari ne wil ook de schriftelijke wintercur sussen voor de vorming van reserve officieren een wettelgke basis geven Hij heeft de verplichting tot het volgen van deze cursussen bij Nota van wijziging doen opnemen in het thans aanhangige wetsontwerp re servepersoneel van de landmacht Tegen deze cursussen zijn uit de kringen der reserve-officieren Wer en daar bezwaren gerezen be minister zegt in zijn antwoord öp het verslag der Kamer over bo vengenoemd wetsontwerp dat het i.v.m de veelsoortige functies wel ke de reserve-officieren als burger vervullen en hun dikwijls bijzon dere particuliere omstandigheden inderdaad niet mogelijk is deze zou hebben opgericht is slechts een volkslagende toegeschreven aan de verbeeldingskracht welke het ge heimzinnig en suggestief symbool van de orde oproept De oorsprong van de leuze die op de kousenband is geborduurd is on bekend en over de werkelijke be tekenis er van tast men in het duis ter al bestaan er talrijke theorieën over Molotof en Eden confereren De Russische minister van buiten landse zaken Molotof heeft vanoch tend onverwachts een onderhoud aangevraagd met zijn Britse ambtge noot Eden De reden van Molotofs verzoek is niet bekend Naar in conferentiekrin gen verluidt zal waarschijnlijk ge sproken worden over de vastgelopen onderhandelingen inzake Indo-China en over Edens voorstel om het over leg op te schorten als vandaag op de besloten vergadering geen overeen stemming wordt bereikt Kleurlingkiezerswet in Zd.-Afrika verworpen De regering Malan is negen steni men te kort gekomen van de ver eiste twee derde meerderheid in beide huizen van het parlement voor het wetsvoorstel ter wijziging van de grondwet en voorziening van aparte vertegenwoordiging van Kaap se kleurlingkiezers in het Zuidafri kaanse parlement MUNITIE VOOR GUATEMALA ONDERSCHEPT De Westduitse autoriteiten hebben op verzoek van de V.S te Hamburg zes ton munitie uit Zwitserland met bestemming Guatemala onderschept zo heeft een woordvoerder van de Amerikaanse Hoge Commissaris te Bonn meegedeeld De zending bestaande uit kisten 20 ram luchtdoelgranaten was op 20 Mei in Hamburg aangekomen waar zij met de Coburg van de Hamburg Amerikalijn naar Guatemala zou worden verscheept In afwachting van verdere beslis singen wordt de munitie te Hamburg vastgehouden De Coburg is inmid dels vertrokken Volgens de Amerikaanse woord voerder betrof het een wettige zen ding Op de vrachtbrieven was ver meld dat de kisten munitie bevatten Volgens een in Washington ont vangen bericht heeft het leger in een ultimatum het aftreden geëist van president Arbenz De president zou zich bereid hebben verklaard op be paalde voorwaarden af te treden ¦ N Veel bewolking ^ WEERSVERWACHTING van heï KNMI geldig tot Woensdagavond Veel bewolking met voorname lijk in het Noorden van het land wat lichte regen of motregen Matige tot vrij krachtige Zuid westelijke wind Minder koude nacht morgen ongeveer dezelfde middagtemperaturen als vandaag ZON EN MAAN ¦ Zon op 4.17 Maan op 21.28 Woensdag Zon onder 21.05 Maan onder 3.49 Europees weerrapport Dinsdag 7 uur v.m Station Weer Wind OZO stil NW Z NO Stil Stil W O Stil StU Stil W NNO „ NW W Stil WZW Stil Stock halfbew Oslo zw bew Kopenb zw bew A'dam onbew Londen half bew Luxmb onbew Partjs ' licht bew Bord » mist Grenob zw bew Nice geh bew Geneve onbew Zurich nevel Locamozw bew Berlijn half bew Ftanlït nevel Münch regen Wenen geh bew Innsbr regen Aiaccio regen Mallorc half bèw temp gisteren 15 gr C 20 gr C 18 gr C 14 gr C 19 gr C 14gr C 15 SI C gt C gr C 20 gr C 24gr.C 22gr.C 20 gr C 17 gr C 25 gr C ngr.C 29gr C 23gr.C y cursussen zonder meer verplicht testellen be minister heeft daarom in het gewijzigd wetsontwerp de mogelijk heid geopend de reserve-officieren eventueel boven en behalve de ter mijn van zestig dagen welke zij in iedere periode van drie jaren voor herhalingsoefeningen ter beschik king zijn de keuze te laten tussen het volgen van cursussen en een eenmalige opkomst van zes dagen gedurende iedere periode van drie jaren Minister Staf zegt verder dat de schriftelijke wintercursussen eèn succes zijn gebleken Het houden van mondelinge wintereursussen is voorshands nog niet mogelijk omdat de instruc teurs thans door andere taken te veel in beslag worden genomen — Vijftien Britten die drie jaar op uitreis visa van de communistische autoriteiten hebben moeten wachten zijn in Shanghai aangekomen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 15 Junf 1954 - 62e Jaargang No - 36 Pagina 2 Spoedig nieuwe voordracht over Bejaarden tehuis Met de motivering waarom twee jaar is gewacht Tweede openbare avond-ULO De leider van de particuliere avond U.L.O gevestigd in de openbare school aan de Prinses Beatrixlaan in voormalig Zullen de heer J Th van Roo heeft aan B en W van Utrecht verzocht om deze particuliere school om te zet ten in een gemeentelijke Hij ver wacht dat het aantal leerlingen dat nu ± 33 bedraagt na de omzet ting aanmerkelijk zal stijgen B en W zijn van mening dat een ge meentelijke avond ULO daar ter plaatse wel reden van bestaan heeft dit in verband met de steeds gro tere uitbreiding van het Noordelijk stadsgedeelte De uitbreiding van de reeds bestaande en in het school gebouw aan de Hamburgerstraat ondergebrachte avond U.L.O stuit bovendien op moeilijkheden De omzetting van de particuliere school in Zuilen in een gemeente lijke is echter op grond van desbe treffende verordening niet moge lijk Hierin wordt n.l bepaald dat er één openbare één Rooms Katho lieke en één Prot Christel school mogen zijn B en W verzoeken de Raad het aantal scholen van genoemde drie richtingen op twee te stellen en de verordening in die zin te wijzigen Zij stellen ook voor een wijziging van de schoolgeldverordening op dat de niet in Nederland wonende schoolgeldplichtigen niet het'maxi mum aan schoolgeld behoeven te betalen Betreffende de financiële gevol gen van de uitbreiding van het aantal avond ULO-scholen merken B en W het volgende op De uit gaven voor de tweede gemeente lijke avondschool worden voor het eerste cursusjaar geschat op ƒ 7.450 de inkomsten aan schoolgelden op ƒ 1.750 - Het College stelt de Raad voor alsnog een crediet te verlenen I van ƒ 2.400 - Van onze raadsverslaggever Een hele avond heeft de Utrechtse Raad zich beziggehouden met de Begroting voor Sociale Zaken en nóg is men daarmede niet gereed Langdurig is gesproken over een nieuw huis voor de Bejaarden en over een ander gebouw voor de dienst van Sociale Zaken Weth v Koningsbruggen KVP deed vage toezeggingen daarbij verklarend zich thans door niets en niemand te willen laten binden Kwestie van de woonschepen schijnt onoplosbaar Bank van Lening eigenlijk volmaakt uit de tijd ^ Nieuwe Gracht 45 zoveel ratten zit ten antwoordde de w e t ho u d e r dat men zeker niet kan zeggen dat er in Utrecht een rattenplaag is ONDERWIJZERS DOORGELICHT De begroting voor de G.G en G.D heeft enige tijd in beslag genomen Hierover spraken mevr B e g a a r t Drost K.V.P Dr J o n g h Arb en mej mr Hefting V.V.D o.a over de preventieve zorg in de behandeling op de scho len over de doorlichting van onder wijzers en hoe het zit met de tand sanering op de scholen Terreinverkoop aan de Staat Van onze raadsverslaggever Over het sneeuwruimen in Utrecht — en in het bijzonder over het niet-sneeuwruimen in de buitenwijken — is de af gelopen winter nogal wat te doen geweest In een van de vorige zittingen van de Utrechtse raad is dit onderwerp lang durig door allerlei raadsleden aan de orde gesteld Gister namiddag beantwoordde wethouder Ploeg de sprekers B en W stellen de Raad van Utrecht voor om aan de Staat der Nederlanden onderhands te verko gen een terrein bij de Nicolaas Beetsstraat ter oppervlakte van 4.060 m2 Tevens adviseert het Col lege aan de Staat voor 25 jaar en 8 maanden in erfpacht uit te geven een eveneens aan genoemde straat gelegen terrein groot 1.290 m2 foto ü N - V d Werf ^ lÖatife zeegen want de ervaring heeft me geleerd dat mijn verschijning hen afleidt van het goede Toen rook ik het Een 1 randlucht Jawel ze waren een fifcJcie oon ' t stoken Het vlamde wel aardig maar het was een beetje al te dicht bö de houten wand van de schuur Boven dien is het stoken » an vuren hun nu eenmaal streng verboden „ Wat doen jullie daar " vroeg ik wezen loos Ze keken schichtig op en Annemieke maakte een spreidende bewe ging met haar rokje alsof ze het vuur daar onder wou verstoppen Ze zwegen met over tuiging „ Je weet toch dat het niet mag " zei ik streng „ Daar kunnen ongeluk ken van komen " Ze knikten maar het ging niet van harte „ Zij kon hef niet " zei Henkie „ Ze tueet niet dat je de takken eerst op mekaar moet leggen Maar gekruist want on - Het was al geruime tijd geleden dat ik An nemieke en Henkie ach ter in de tuin bij het schuurtje had zien ver dwijnen Het had me verder niet beziggehou den want het tqas een goed ding dat ze zich van me af bewogen nu ik het zo druk had Het werd ' mooi stil en i/c schoot lekker op llïoor foen er een uurtje voorbij was begon het tot me door te dringen dat ze wel onheilspel lend stil uiaren Dat is meestal een veeg teken Geoorloofde spelen gaan gepaard met lawaai dat is juist wat ik er tegen heb Maar aan de ande re kant « jeet je nooit toat de niet-geoorloofde spelen voor verwikke lingen opleveren Ik besloot eens op on derzoek uit te gaan Misschien zaten ze zoet zandtaartjes te bakken of zo Dan was er nog niets verloren Maar het kon ook zijn dat ze vlij tig een van mijn koste lijke bezittingen aan ' t beproeven waren op hechtheid « on samen stelling en dat is meest al een dure grap In de tuin was niets * e zien maor achter het schuurtje hoorde ik nig vaag gedruis Ik sloop er heen want het was nog altijd mogelijk dat alles binnen de regels » iel In dof geiio zou ik me liever niet laten zien _ drie als fcorrepoarden en dcrs kan de lucht er niet sleepten wat we konden bij en dan brandt het Juist toen het schunr - niet " „ Het hout is not " zet Annemieke „ En ik weet best hoe hef moet Hij kan het zelf niet Kijk maar " Ik boog me geboeid « oorooer lVee dat is niet hele maal goed " zei ik Je „ Sociale Zaken " moet nieuw gebouw hebben Het ' eerst sprak de oud^wethouder Z ege r s KVP wiens woorden cul mineerden in twee vragen Ten eer ste is het maatschappelijk werk in Utrecht niet meer te coördineren En ten tweede Hoe staat het met de rijkssubsidie die in uitzicht is ge steld aan het particulier initiatief Over de coördinatie van de ver schillende diensten sprak ook de heer V Doorn Arb Spreker wilde gaarne verandering zien komen in de verhouding Gem Sociale Zaken en de burgerlijke instellingen Ze zijn gebaseerd aldus spr op de Armen wet van 1912 En spr vroeg zich min of meer bezorgd af of het college wel voldoende oog had voor de nieuwe vormen in de sociale sector van het leven Slechts aarz'elend schijnt men mee te willen doen Spr gaf in ern stige overweging het Maatschappelijk Hulpbetoon te doen opgaan in de Gem Dienst van Sociale Zaken De heer v.d Boogaard KVP Informeerde met kracht naar het nieuwe Tehuis voor bejaarden Waar blijft dat toch En waar blijft ook het nieuwe gebouw voor de Dienst van Sociale Zaken „ Den Haag " ziet be wonderend op naar Utrecht omdat we hier de Sociale Zaken 20 goed voor elkaar hebben Waarom moet het personeel zo lang in een onmogelijk pand zijn werk doen Over dat nieuwe Bejaardenhuis dat er maar steeds niet komt klaagde ook mevr Blo m — K r ij g s m a n Arb haar nood Al meer dan 2 jaar zijn we er nu over doende En er ge beurt maar niets Er gaan zelfs ge ruchten dat het plan helemaal van de baan is Is dat waar De heer Moll A.R wilde infor maties over de werkplaats voor min - der validen Sprekende over het verhaalrecht was hij van oordeel dat het sociaal moest worden toegepast Belangstellend was spreker naar de terugbetaling van voorschotten Spr zeide de dag te zullen loven waarop het nieuwe Bejaardentehuis gereed zal zijn Grote dank bracht de heer v G e e len CHU aan het ambtenarencorps Ook spr zag gaarne een nieuw ge bouw voor de Dienst van Sociale Za ken Als straks de oude gasfabriek wordit afgebroken gaat dit gebouw dan ook tegen de grond Ook de heer de V r i e s CPN oor deelde dat de burgerlijke instelling van Maatschappelijk Hulpbetoon moet worden ondergebracht onder Sociale Zaken Mevr D o n i a Arb zag gaarne een adviesbureau voor bejaarden ingesteld en informeerde of de overheid iets kon doen met be trekking tot de vrije tijdsbesteding van de bejaarden Het werk der UW prees zij Dr J o n g h Arb deed een goed woordje voor de minder-vali den Het is zo zei hij een grote groep mensen Men late hen in een werk plaats nuttig werk verrichten En tenslotte vroeg mej mr H è f t i n g WD naar de werkwijze van de maatschappelijke werksters voor de Huishoudelijke Voorlichting Het woord van de wethouder Wethoudeir v Koningsbrug gen KVP zag nog niet direct hoe Maatschappelijk Hulpbetoon geliqui deerd zou kunnen worden en zou kunnen opgaan in Sociale Zaken Is bet zo stelde hij het probleem niet beter te wachten op de nieuwe Ar menwet Er wordt bovendien een Sociale Raad opgericht Wat zal deze gaan doen Inderdaad gaat het in de toe komstige sociale sector om een in principe gans andere opzet Het rijk is daarmede bezig Is het nu geen monnikenwerk zo vroeg spr om als gemeente daarop vooruit te gaan lo pen De raad moet echter reeds nu weten dat we een open oog hebben voor veranderde omstandigheden Bij de maatschappelijke organisaties moet evenwel vóórop staan dat het particulier initiatief zelf de behoefte moet gaan voelen zich te coördine ren Spr zag voor de overheid slechts een aanvullende taak Zo wordt b.v de subsidiëring van het gezinszorg - Scheldpartij bracht echtpaar voor Utr politierechter „ De woorden uit de ten laste leg ging zijn een kuis résumé van het geen verdachte heeft ten beste ge geven " zei de Officier gistermiddag in zijn requisitoir tot de Utr politie rechter De dame die deze rijke woorden keus bleek te hebben was de 22 iarige A J C en naast haar stond haar echtgenoot de 24-jarige W J A B beiden uit Linschoten Op 9 April was er tussen dit echt paar en een buurvrouw een ruzie ontstaan De laatste die meende dat B „ haar wilde kapotslaan " duwdehem van haar deur weg waarop B.,die zich hierdoor aangevallen voel de zijn buurvrouw een duw gaf De politierechter meende dat B lich toch niet bedreigd hoefde te voelen door een oudere vrouw En de lelijke woorden „ Vuile viezerd " van B's echtgenote vond hij hele maal nergens op lijken De Officier eiste tegen B f 15 tubs 3 dagen en tegen diens vrouw f 12 subs 3 dagen welke laatste eis < ioor de politierechter werd vermin derd tot f 10 subs 2 dagen werk uitgebreid In welke mate wist spr nog niet Ook in het verhaals recht komt verandering al blijft het aanleunen op de natuurlijke moraal De weth hoopte gedaan te krijgen dat het Dienstgebouw van Sociale Zaken een plaatsje bovenaan krijgt op de binnenkort te verwachten lijst van urgente werken Over het nieuwe Tehuis voor de Bejaarden zal spr zeer binjienïcort een voordracht in de raad brengen waarbij ook een motivering zal wor den gevoegd waarom het zó lang heejt geduurd Wat de minder-validen betreft zei de wethouder dat er bij B en W de gedachte voor zit deze mensen een gevoel van eigenwaarde te hergeven Dat is primair n Over de vrijetijdsbesteding van de Nogmaals winter in de zomer Het Is en blijft uitgesloten zo be toogde spr alle straten onder allejmstandigheden bij sneeuwval envorst van nadelige gevolgen te vrij waren Al ons Reinigingspersoneelis ingezet met meer materiaal danin andere steden gebruikelijk is Desneeuwruimploegen gaan ' s nachtsom half drie uit bed zwoegenveelal tot 6 uur om een beetje ordete scheppen en moeten dan tot hunschrik zien dat het opnieuw gaatsneeuwen om 7 uur en dat al hunarbeid nutteloos is Dan komen demensen naar buiten en roepen ver ontwaardigd er wordt hier niet ge ruimd Inplaats van critiek vond dewethouder plaats voor waardering,al begreep hij dat het publiek nietaltijd precies weet hoe de vork aande steel zit Vóór de oorlog kondenwe b.v 1000 werklozen aan het werkzetten die ' t voor een tientje graagdeden _ ^ ^ Op vragen van mr Scnuite maker VVD antwoordde de heer Ploeg Arb dat er van de 3 rioolzulgers 2 naar Tuindorp zijn ge stuurd Het werken met vrijwillige ploegen loopt op een mislukking uit Wel wilde spr overwegen het pu bliek aan te manen mee te helpen en zo dit wordt nagelaten daaraan een of andere sanctie te verbinden De vuilnisemmer - is in Tuindorp niet duurder dan elders in de stad Waar om ook Dat er wellicht onbillijkheden zijn bij de groep schillenophalers erken de de wethouder die toezegde be paalde plooien glad te strijken DE WOONSCHEPEN Vervolgens klaagde mr Blom Arb zijn nood over de z i on houdbare toestand met de woon schepen in de Kromme Rijn De mensen zijn verstoken van water gas electra — kortom het is een treurige toestand De ligplaats zo dicht bij de zwemschool leek spr ook niet geschikt Daarmede was weth Ploeg het volkomen eens Maar zo zei hij dit probleem is eigenlijk onoplosbaar De scheepjes liggen in provinciaal wa ter die in de Vecht liggen in rijks water en zowel het rijk als de pro vincie laten deze toestand voort duren De provincie b.v wil de boten om twee redenen niet ergens anders hebben Ten eerste omdat ze dan zouden detoneren in het natuur schoon en ten tweede omdat ze dan bovenstrooms van ' het zwembad zou den komen te liggen met alle na delen van dien De enige hoop is dat de schepen nog eens vertrekken Als we een haventje voor de boten Collectanten nodig voor AVO-collecte 21 tot en met 26 Juni a.s is de collecte week avn de A.V.O Actio Vincit Om nia Zoals bekend stelt de vereniging zich ten doel sociale zorg te verlenen aan minder validen en zij houdt zich In hoofdzaak bezig met het plaatsen van minder valide arbeidskrachten in beroep en bedrijf De huis aan huis collecte is tot en met 25 Juni de straatcollecte op 26 Juni Er is nog een tekort aan collectanten Wie alsnog het A.V.O werk wil steunen kan zich voor de collecten opgeven aan het A.V.O.-bureau aan de Oude Gracht 369 a Utrecht TeleJ 26098 UrrVOEFlNG IN HUIS VAN BEWARING Vanavond zal het accordeon - en amusementsgezelschap „ Juliana " o.l.v Rita van Steenderen een uitvoering geven in het Huis van Bewaring aan de Gansstraat te Utrecht bejaarden was spr van oordeel dat dit meer op de weg van het particu lier initiatief dag dan op de weg van de overheid om,handelend op te tre den Als antwoord aan de heer d e Vries C.P.N die over allerlei „ wantoestanden " bij Sociale Zaken had geklaagd bracht de wethouder het woord van het vroegere commu n>>ische raadslid Ultzen in herinne ring die eens had gezegd dat Utrecht zulk een gunstige uitzondering maakt in den lande Dat heeft de heer Ult zen dan ook waarschijnUjk zijn zetel gekost Hierna werd de vergadering ge schorst tot hedenmiddag Ooggetuigeverslag PSV-DOS Geen rijwielen op het Veemarktplein f * De politie verzoekt ons te willen mededelen dat het morgen - Woens dagavond tüdens de uitzending van het ooggetuigeverslag van de kam pioenswedstrijd PSV—DOS verboden zal zijn zich met een rijwiel dus ook met een fiets aan de ha^.d op het Veemarktplein te begeven De politie zal hieraan streng de hand houden Er bestaat voldoende gelegenheid zQn rijwiel te stallen aldus oordeelt de verkeerspolitie Rijwielen zullen dus in geen geval op het terrein wor den toegelaten Men gelieve dus wel terdege rekening te houden met dit politievoorschrift moesten maken zou dat 2 è 3 ton kosten en dan zou die haven een aantrekkingskracht voor anderen worden en daai ' is ' het nu net niet om begonneft Hierna werden de begrotingen Ont smettingsdienst Marktwezen Slacht huis en Keuringsdienst van Waren z h st goedgekeurd Bij het laatste hoofdstuk had de heer Schinkel KVP gezegd dat de accommodatie zeer slecht was Dat gaf de wethou der toe maar zo zei hij dat is een rijkszaak En op opmerlungen dat er in sommige huizen b.v Kromme De wind is nog guur en door de wol ken kan de zon nauwelijks heen dringen Dat is de Hollandse lente Maar tegelijkertijd stijgen de vogels in de vroege ochtend zingend omhoog en ook vanuit de bomen klinkt ge tjilp en gefluit en de stadsparken krijgen al is de lucht donker en de straat veelal nat ' n fleuriger aanzien Dot is ook de Hollandse lente In de grachten zijn nu de witte - statige zwanen weer losgelaten Zij met hun dikke vederkleed hebben geen last van een kille dag Rustig drijven ze door het water sierlijke vogels tegen schilderachtige achtergrond Het is midden lente in de parken Alleen de wandelaarster die de zwanen wil voeren heeft met de twee lentes te maken Het is « iel heel idyllisch ge hurkt te zitten op het vlondertje aan het water bij de Herenbrug maar men moet de kraag van de regenjas opzetten Drie leningen van 500.000 gulden De gemeente heeft aanbiedingen ontvangen tot het verstrekken van drie geldleningen elk van ƒ 500.000 rentende 3 % % ' sjaars B en W van Utrecht adviseren de Raad de aanbiedingen te aanvaarden Wederom ongeluk op A'damse straatweg Gistermiddag fietste mevrouw D van V — van H oud 34 jaar op de Amsterd.str.weg nabij de Molenbrug te Utrecht tegen een grote 12-wielige truck aan die haar inhaalde Zij viel en kre«g een wonde aan haar achterhoofd terwijl zij boven dien vermoedelijk een hersenschud ding opliep Het slachtoffer is naar het Stads en Academisch Ziekenhuis vervoerd Dr H A MeöIinB te Den Dolder wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Rijksuni versiteit te Utrecht heeft zoals W0 meldden Maandag in de Utrechtse Uni versiteit zijn in augurele rede ge houden Prof Meijling is be noemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Vee artsenijkunde aan voornoemde uni versiteit Prof Meijling en de Rector Magnifi cus der universi teit Prof Mr H C Rümfce met keten b ^' het verlaten oan het gebouw K.A.B OVER OUDERDOMSVOORZIENINQ Wettelijke regeling dringend nodig Wethouder Bekker herdacht Tijdens de in het Jaarbeursrestau rant te Utrecht gehouden verbonds vergadering van de K.A.B is giste ren na de openingsrede van de voor zitter J A Middelhuls het overlij den herdacht van Utrechts oud wet-houder H A Bekker De heer Middelhuis zeide voorts sprekende over de bedrijfsorganisatie dat in tal van branches van het rijk geschakeerde bedrijfsleven ten aan zien van de verwezenlijking van de P.B.O veel meer activiteit valt waar te nemen dan in de grote bedrijfstak ken Hij achtte dit onbevredigend en hij wenste meer voortvarendheid van de bedrijfscommissies in de vorming van ondernemingsraden Vervolgens kwam de K.A.J ter sprake Een brandend probleem is de jeugd van 14 tot 17 jaar De K.A.J meent dat zij ook voor deze jeugd een eigen verantwoordelijkheid te dragen heeft Deze jeugd zou zij in haar gelederen moeten kunnen op vangen en haar organisatie zou zich daarop moeten kunnen afstemmen De middagvergadering was gewijd aan een bespreking van het advies van de S.E.R over wettelijke ouder domsvoorziening De heer Mertens Hd van het dagelijks bestuur van de K.A.B zei dat van bepaalde zijde de indruk wordt gewekt alsof het tot standkomen van het advies van de Sociaal Economische Raad te danken is aan de socialisten Met name de Partij van de Arbeid is er op uit zo wel in haar politieke propaganda als in haar pers en voor de radio om het Nederlandse volk te doen geloven dat het advies een zelfs uitsluitend socia listisch succes en het een werkstuk is van uit haar kring komende figu ren Voor deze onjuiste uitbuiting heeft de K.A.B weinig waardering Spreker wees er voorts op dat de helft van het aantaPbejaarden ca 425.000 — op het ogenblik onder de verzorging van de noodwet valt En een wonderlijk verschijnsel is daar bij dat ca 28 procent van dit aantal in de actieve periode van het leven kortere of langere tijd de status had van zelfstandige De hierdoor ont stane nood eist een oplossing met een beroep op het algemene morele be sef met betrekking tot de verhouding tot de naaste Dit laatste wordt ge steld in het advies Spreker voegde hieraan toe „ Het is een eis van so ciale en van verdelende rechtvaar digheid dat het bejaardenprobleem wordt opgelost Indien het ontbreken van een inkomen op de oude dag een algemeen maatschappelijk verschijn sel is geworden — en zo ligt het — heeft de ceiitrale overheid de plicht tot ingrijpen en niet alleen door het wegnemen van de nood via verzor ging maar veeleer door het treffen van een wettelijke regeling De S.E.R nu adviseert een wettelijke regeling in de vorm van een verplichte socia le verzekering " De heer Mertens deed tenslotte een dringend beroep op de regering en op de volksvertegenwoordiging om met de meeste sooed een wettelijke regeling van ouderdomsverzekering tot stand te brengen op basis van het S.E.R advies Advertentie a^Lo/nfur ^ ZWITSERLAND voor eaante TRICOT.JERSEY Kleding r?331 ' de l UTRECHT HILVERSUM J Zie voor Stadsnieuws ook pagina 6 WOU Vuurtje stoken l moet de takken niet al leen gekruist leggen maar ook zorgen dat er overal hout is Dus de ene schuin en de andere recht " „ Hoe dan " vroegen ze met innige belangstel ling „ Kijfc 20 " zei ife en Ik deed het voor „ En don moet je telkens wat tak ken laast het vuur leg gen die kunnen dan vast drogen " Nu ik deed ferm mijn best en het vuur looide hoog op tof grote blijd schap van de kinderen Ik zonde mij in hun on miskenbare bewonde ring want ze waren het er van harte over eens dat ze zo'n prachtig re sultaat nooit bereikt zouden hebben Ik gaf uitvoerige aan wijzingen die ze slo vend opvolgden We werkten trouwens alle UTRECHT — Geboren Ditje J d v S M van der Wal en D J Schat Homeruslaan 17III Hans W z V P Noordanus en I Stets No beldwarsstraat 22bis Martinus J P s V M H van den Brink en Th Berger Alb Thijmstraat Ubis Jo hannes J z V J de Ridder en J M van Ingen Noordzeestraat 22 Ca tharina T d v J den Oudsten en H Mol Houtstraat 8bis Gerardus J z V G J Uppelschoten en A P van Deventer Bouwstraat 15 Adriana H d V A A Nachtegaal en B H Zorn Anth Mattheusl 38bis Johan H z V G Bakker en H J de Rooij Ge raniumstraat 57 Anneke G d v Tb H V Straalen en G Dekker Hoog straat 88 Edith E d v G v Nijen daal en J P Wilschut Mgr v d Weteringstraat 61bis Maria G d v H v Doesburg en Th E CoUé Tiel Marcellus H A C z v H M Hou ders en C M Sciaroni Petristraat 10 Ingrid E C d v M J Vergeer en A E M Smulders Kanaalweg 10 Wilhelmus z v W v d PoU en C.'A J Coenraats Brouwerstr 14 Justina C H J d v J v Beek en G Outshoven Kersstraat 26 Irene d V A G V Basten en M Wollen berg Oudwijkerdw.str 36 Sophia J M d V J J Boer en J C de With Makassarstraat 41 Maria H d v A A M Stoop en E A v d Ender Rijnlaan 20 Sylvia G d v J J Veld huis en B M v d Brik J Röell itraat 3 Wilhelmus M z v G Brosi en J V Dijl Nw Keizersgracht 42 Eduard V z v E L Nunes en A M P Scheefhals Jos Haydnlaan 401 Johanna G d v G Broer en A Schrijvershof Bern Weerd O.Z 57 A Martin J z v J v Telltagen en M v d Flier Nobelstraat 4 Cor nells z V C van den Brink en M J van der Laan Zwarte Water 6 Theodorus W z v M Mesu en M Th Ballendux Bouwstraat 49 Peter z V K J Ph Rakké en W Rein dertsen Beverstraat 2A Petrus M H z V Ch H de Korte en J M Voets Rijnlaan 7bis Carolina A d V C E de Bruijn en A Zweers Croesestraat 44 Maria W d v L P V Lieshout en M Th Heldt Mgr v d Weteringstraat 65 Ronald F P z V J M Smit en M J Lam Grift straat 117 Martinus L z v J R Smeding en C C v d Brink Kers hoflaan 27 tje begon te branden kwam mijn vrouw terug Ze haalde een emmer water en mikte het uuur uit Toen « tuurde ze ons aVe drie naar binneti We fiinpen schuldig en met rode oren MOMOS Overleden Theodorus M Evertzen geh m A B Wenslnk 46 jr Bilderdijkstraat 25 Jacoba Chr Langenbach geh m E v Ree 74 jr Ahornstr 15 Carel Chr v Kasteel - geh m H Morre 72 jr M G de Bruinlaan 27 Jantien Nooijer wed V R Vogel 82 jr Alb Thaerlaan 8 Leonard C M v Rossum ongeh 22 jr Maartensdijk Gosse A J Wes sel geh m C E J W Vermeulen 65 Soest Johannes Naber wedr v E Clermont 82 jr L Smeestraat 40 Jan H Bredsehneljder wedr v J G Schoonhoven 80 jr Agnietenstraat 2 Jan Prince wedr V F » d Wissel 85 jr De Bilt Geld sestolen uit jasje van „ mijnheer " Achter het hekje voor verdachten verschenen gistermiddag voor de politierechter de 20-jarige werkster A J M d W en haar moeder de 42-jarige M J J beiden uit Utrecht In December van het vorige jaar had d W uit het jasje van meneer B bij wiens vrouw zij toen in dienst was totaal f 220 gestolen Onder voortdurend snikken beken de de jonge verdachte Van dit geld gaf zij een briefje van f 100 aan haar moeder onder het voorwendsel dat ze dat gevonden had J die het er wel mee eens was dat het dan naar de politie gebracht had moeten worden had het biljet toen toch maar aangenomen daar e het op dat moment best kon gebrui ken „ Hoeveel verdient Uw man " vroeg de politierechter haar „ Daar weet ik niks van " luidde het antwoord „ Hij geeft me telkens maar wat " De politierechter maakte hieruit op dat het tussen J en haar man dus niet helemaal koek en ei is Daarmee bleek hij de plank echter mis te slaan „ Het is een beste man " zei ver dachte van haar echtgenoot Hoewel d W nog niet eerder was veroordeeld meende de Officier toch te moeten betwijfelen of haar ver leden wel zo smetteloos is geweest als het schijnt Hij achtte een on voorwaardelijke straf dan ook ge rechtvaardigd Maar hij liet het bij een voorwaardelijke eis van 6 weken met een proeftijd van 3 jaar en toe zicht vin het Ned Genootschap met een geldboete van f 20 subs 4 dagen Tegen J die „ verstandiger had moeten zijn " luidde de eis 1 maand voorw met een proeftijd van 3 jaar en f 15 subs 3 dagen De politie rechter veroordeelde conform Schriftelijke vragen over restauratie De heer P W Emmelot heeft aan B en W van Utrecht de volgende schriftelijke vragen gesteld Is het College van B en W bereid en in de gelegenheid mede te delen of in de thans in gang zijnde restau ratie van de Kloostergang óók is begrepen het verwijderen van de beglazing welke destijds in strijd met de bedoeling van de bouwmees ter van dit beroemde historische bouwwerk is aangebracht Indien deze vraag ontkennend eventueel niet met stelligheid beves tigend kan worden beantwoord wil len B en W dan trachten bij de bevoegde instanties informaties ten aanzien van de onderhavige aange legenheid in te winnen en zo nodig met kracht te bepleiten dat de be glazing in zijn geheel zal worden verwijderd en niet door een nieuwe zal worden vervangen DINSDAG JANSKERK 20 uur Instrumentale kerkmuziekavond o.l.v Prits Mehr - tens GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Vergadering Roode Kruis WIJKGEBOUW Croeselaan 19,45 uur Ohr Vr Bond Utrecht-Zuid WOENSDAG RBMONSTR KERK 10,15 our Land dag Rem Vrouwen JANSKERK 11 uur jeugdconcert PROP AD MAYERLAAN 20 uur con cert Ver Harmonie-orkest o.l.v Mas Bakker BUURKERK 20 uur Mees van Huis m.m.v eigen koor MARNIXZAAL Domplein 19,30 uur ds R Kok van Veenendaal UNIVBRSITEITSHUIS 17,30 uur Joh Broekhuisjes over Techn hulp aan minder ontwikkelde gebieden SCHOOL MARNIXLAAN ingang Adr V Zwietenstr 20 uur klaverjas kop-pelconcours georg in kader van wijk week Utr Noord-Volksbelang BIOSCUPEN Voorstellingen om 14,30 18.45 en 21 uur Zondag 14,15 16,30 18,4B en 21 uur CAMKRA Charlie Chaplin s Festival all A Igp^f CITY Quo ' Vadis 14 Ir dag ook Zont 14 17 en 20 uur OLYMPIA Vrtidag t.m Zondag De verzonken stad 14 jr Maandag t.m Donderdag De vluchteling van de Alamo 14 jr PALACE Jungle Jim In de Koppen snellersvallel 14 Jr Vrijd t.m Maan dag 18.46 en 21 uur Dinsdag t.m Donderdag 20 uur HEMBRAN T zB die van de zonde leven 18 Jr SCALA De Mantel alle leeft 14,30 en 21.30 uur Zondag 13.16 16.00 21,30 uur.VREEBURG Sterkere Banden 14 Jr FILMAC Actualiteiten en de reis van het Eng Koningspaar a.l Vrijdag t.m Maandag 10,00—18.30 uur Dinsd t,m Donderdag 10.00—19.45 uur SPOORBIO Actualiteiten a.l 8—23 uur TENTOONSTELLINGEN MALIEBAANSTATIüN Spoorwegmus werkdagen beh Maandag 10—16 uur Zondag 13—16 uur UNIVERSITEITSMUS Trans Maand en Donderdagmiddag eerste Zaterd » d maand 14—17 en 3e Dinsdag 20—22 uur 100 laar ft.N.M.l KUNSTLIEFDE Nobelstr 12 Werk V Piet V d Hem 10—16 uur Zondag IS — 16 uur BRIGITTENSTRAAT 4 Werk Riet Dagnelie Dag 13—17 uur behalve Woensdag Donderdag 20—22 uur CENTRAAL MUSEUM 6 — 2J Juni werk van Paul Collomb 10—17 Zond 14—17 uur en Dinsdag 20—22 uur TEMPEBATUUE VAN HET ¦ WATER De temperatuur vetn het water in het zwembad de Kromme Rijn is vandaag 18 » WATERHOOGTEN WEEHDSLUIS UTRECHT 15 Juni — Bovenkant sluis 48 cm + N.A.P was 2 cm Benedenkant sluis 27 cm — N.A.P val 6 cm GEVONDEN VOORWERPEN Geldsbedrag 4 ƒ 100 gev In winkel regenjas zw schoentje wit laarsje rubberdek zakmesje shawl ceintuur biljartstok leesboek bril in étui enige foto's groen kindertasje zw vulpen windjack doublé dameshorloge br vul pen defect horloge beige regenjas alu nox schakelarmband 3 autoneds enige sleutels muntbiljet a / 2.60 rijwieltas portem inh ƒ 12 ƒ 9.16 ƒ 4.92 ƒ 3.10 ƒ 3.06 ƒ 1 61 ƒ 1.36 Aangelopen jonge herdershond Inlichtingen bureau Paardenveld G« opend op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon Deze volgende voorwerpen zijn bij de schoolkorfbalwedstrijden achtergebleven en terug te bekomen bij M Paassen Herman Saftlevenstraat 2 Paar schoenen 2 pr gympjes 2 wollen jasjes 2 zw directoirs slipover rok broek 2 handdoeken enkelkous enige zakdoeken beker portemonnaie zak mes sleutels vulpotlood 2 broches 8 kammen 2 sleutels zwembroek 3 sok ken slot ceintuur 2 blouses interlock Tweka shirt ribfluweel jack zwachtel slot met sleutel 
Pagina 2 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 15 Juni 1954 - 62e Jaargang No - 36 Pagina 3 Karolingische kroonjuwelen de trots van Oostenrijk SS verborg gestolen insignia in ruïnes van Neurenberg Van onze correspondent te ^ enen Na jarenlange omzwervingen en ondanks de aanvankelijke sabotage van een paar Neurenbergse gemeenteraadsleden bevinden zich de kostbare en beroemde heilige Roomse rijks insignia weer in Wenen Reeds in 1933 hadden de nazi's met hun droom van het duizend-jarige rijk pogingen in het werk gesteld om deze unieke schatten uit een groots verleden in handen te krijgen en uit Wenen te ontvoeren Ondanks het mislukken van deze poging kregen de trouwe aanhangers van Hitler in 19Ü4 op de partijdag van Neurenberg toch de oude rijkssehat te zien Zij keken hun ogen uit maar slechts weinigen van hen wisten dat het prachtige imitaties waren van de eigenlijke schatten Vier jaar later had echter de over rompeUng van Oostenrijk plaats en gelukte de diefstal Deze steen is dan ook de rempla cant van de oorspronkelijke „ steen der wijzen " die hier was aange bracht en die in de middeleeuwen is zoek geraakt Alle edelstenen zijn van een bij zonder mooie en zuivere kleur maar men heeft ze ongesiepen gelaten ook de parels ziJn opvallend groot maar men vindt op deze kroon nog geen diamanten of brillanten Op vier van de acht gouden platen zijn afbeel dingen in email aangebracht name lijk van koning Salomon van David koning Ezechias en Christus als al beheerser Feestelijke openingsavond „ Holland Festival " EIektra '' van Sophokles Te menselijke bewogenheid in Qriekse tragedie De monumentale keizerskroon van het heilige Roomse rijk Bij de Bijbeldag van morgen DE BIJBEL een woord voor de Wereld • Van een onzer redacteuren O ngeveer 8000 belangstellenden zullen morgen de Houtrust hallen in Den Haag bevolken voor het houden van een grootse „ Bijbeldag " ter herdenkmg van het 150-jarig bestaan van het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap Bij deze gelegenheid zal ook het 140-jarig bestaan van het Neder lancJsch Bijbelgenootschap worden herdacht Uit alle delen van het land zal men naar Den Haag trekken Vele buitenlanders de Congo Indië — uit Japan Indonesië Noorwegen België en anderen — zullen aanwezig zijn Een luisterrijke viering met een korte feestrede samenzang koorzang en muziek gestolen uit van „ mijnheer " iet hekje voor verdachten 1 gistermiddag voor de ter de 20-iarige werkster 3 W en haar moeder de I J J beiden uit Utrecht mber van het vorige jaar uit het jasje van meneer ns vrouw zij toen in dienst l f 220 gestolen ortdurend snikken beken je verdaclite t geld gal zij een briefje lan haar moeder onder het el d at ze dat gevonden het er wel mee eens was n naar de politie gebracht n worden had het biljet maar aangenomen daar e moment best kon gebrul - 5l verdient Uw man " jolitierechter haar weet ik niks van " luidde ord „ Hij geeft me telkens tierechter maakte hieruit A tussen J en haar man helemaal koek en ei is bleek hij de plank echter an een beste man " zei ver 1 haar echtgenoot d W nog niet eerder was d meende de Officier toch 1 betwijfelen of haar ver 1 zo smetteloos is geweest hijnt Hij achtte een on elijke straf dan ook ge igd Maar hij liet het bij aardeljjke eis van 6 weken roeftijd van 3 jaar en toe het Ned Genootschap met ete van f 20 subs 4 dagen J die „ verstandiger had n " luidde de eis 1 maand ït een proeftijd van 3 jaar Hbs 3 dagen De politie roordeelde conform Iftelij'ke vragen er restauratie P W Emmelot heeft aan van Utrecht de volgende e vragen gesteld Dllege van B en W bereid gelegenheid mede te delen laris in gang zijnde restau de Kloostergang óók is het verwijderen van de welke destijds in strijd doeling van de bouwmees - dit beroernde historische is aangebracht deze vraag ontkennend niet met stelligheid beves L worden beantwoord wil 1 W dan trachten bij de instanties informaties ten m de onderhavige aange in te winnen en zo nodig t te bepleiten dat de be 1 zijn geheel zal worden l en niet door een nieuwe X vervangen DINSDAG C 20 uur Instrumentale ïkavond o.I.v Frits Mehr - VOOR K EN W 20 uur ng Roode Kruis UW Croeselaan 19,46 uur Bond Utrecht-Zuid WOENSDAG R KERK 10,16 uur Land - Vrouwen C 11 uur jeugdconcert MAYERLAAN 20 uur con - Harmonie orkest o.I.v Mas K 20 uur Mees van Huis gen koor lAL Domplein 19,30 uur dB m Veenendaal TEITSHUIS 17,30 uur Joh jjes over Techn hulp aan ntwikkelde gebieden lARNIXLAAN ingang Adr nstr 20 uur klaverjas kop-rs georg in kader van wiik Noord-Volksbelang BIOSüUrEN en om 14,30 18.46 en 21 uur 6 16,30 18,46 en 21 uur Charlie Chaplin s Festival Vadis 14 jr dag ooh Zond 1 20 uur Vrijdag t.m Zondag De i stad 14 jr Maandag t.m g De vluchteling van de l jr Jungle Jim In de Koppen illei 14 Jr Vrijd t.m Maan > en 21 uur Dinsdag t.m g 20 uur T iii die van de aonije Jr B Mantel alle leeft 14,30 n.30 uur Zondag 13,16 16,00 1,30 uur 3 Sterkere Banden 14 jr Actualiteiten en de reis van Koningspaar a.i Vrijdag ndag 10,00—18,30 uur Dinsd Jerdag 10.00—19,46 uur Actualiteiten a.i 8—23 uur « TOONSTBtUNGEN iNSTATION Spoorwegmus n beb Maandag 10—16 uur 3—16 uur TKITSMUS Trans Maand erdagmiddag eerste Zaterd rnd 14 — 17 en 3e Dinsdag r 100 laar 8..N.M.I IPDE Nobelstr 12 Werk v Hem 10 — 16 uur Zondag 13 NSTRAAT 4 Werk Riet Dag 13—17 uur behalve ï Donderdag 20 — 22 uur MUSEUM 6—27 Jtml Paul Collomb 10—17 Zond r en Dinsdag 20 — 22 uur EBATUtlB VAN HET WATEE > eratuur van het water In ibad de Kromme Rijn is 80 aOOGTEN WEEHDSLUIS r 15 Juni — Bovenkant sluis A.P was 2 cm Benedenkant i — N.A.P val 6 cm NDEN VOORWERPEN • ag è ƒ 100 gev In winkel ïw schoentje wit laarsje zakmesje shawl ceintuur leesboek bril in étui enige m kindertasje zw vulpen loublé dameshorloge br vul horloge beige regenjas alu larmband 3 autooeds enige untbiljet è ƒ 2.50 rijwieltas ih ƒ 12 ƒ 9.16 / 4.92 / 3.10 1 / 1.36 Aangelopen jonge en bureau Paardenveld Ga » werkdagen van 13 tot 16 uur lefoon ende voorwerpen zijn bij do alwedstrijden achtergebleven i bekomen bij M Paassen ftlevenstraat 2 enen 2 pr gympjes 2 wollen V directoirs slipover rok mddoeken enkelkous enige beker portemonnaie zak Is vulpotlood 2 broches 5 sleutels zwembroek 3 sofc eintuur 2 blouse » interlock t ribfluweel jack zwachtel uteL Er naast eneraal Dürst Britt oud com-raandant der voorvalige 7 December Divisie heeft in zijn tweede toe spraak voor het Veteranen Legioen Haarlem Oii geen nieuwe argu menten aangevoerd die de juistheid van zijn oorspronkelijk standpunt zouden kunnen staven Zoals men weet had de generaal in zijn rede te Amsterdam gezegd het te betreuren dat hij in 1947 bij de politionele actie van het Neder landse leger niet in Midden-Java had gestaan In dat geval zou hij het bevel tot stopzetting van de po litionele opmars niet hebben ge hoorzaamd Let wel Dürst Britt zegt niet indien ik destijds op perbevelhebber was geweest dan zou ik het besluit der regering naast mij hebben neergelegd Neen DUrst Britt stelt dat hij als o n derbevelhebber met beperkte opdracht opererend het bevel van zyn superieur de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië generaal Spoor zou hebben genegeerd Dürst Britt kan « ich echter niet beroepen op de in het Algemeen Keglement op de Krijgstuclit opge nomen klassieke verontschuldigrag voor ja verplichting tot afwijking van gegeven bevelen nl ingeval een commandant een situatie aan treft die anders is dan zijn chef bij het verstrekken van zijn instructies bekend kon zijn De bekwame Spoor en zijn staf waren van de toestan den in het gebied der operaties pre cies zo goed op de hoogte als Dürst Britt Blijft over de mogelijkheid dat een onderbevèlhebber meent dat be paalde bevelen inbreuken opleveren op internationaal aangegeven ver plichtingen rcsp zekere bevelen moreel voor hem onaanvaardbaar zijn Het eerste kan hier worden uitgesloten aangezien Den Haag zich juist conformeerde aan een uit spraak van de V.N En wat het tweede punt betreft de woorden van de generaal ver toonden een uitgesproken politiek oordeel waarin zuiver morele hu manitaire tweestrijd zeker niet overwegend was Getuige zijn uit spraak dat „ een Oosterse bevolking slechts voor de daad ontzag heeft " dat „ alle toegeven uit den boze is " en dat de „ te snelle wijze waarop het Indonesische volk de vrijheid heeft verkregen Indonesië heeft overgegeven aan het conamunisti sche gevaar " Dit zijn politieke overwegingen En dit terrein behoort uitsluitend aan de regering die in deze ook over veel meer gegevens inclusief die nopens de internationale situatie beschikt Voor een bekwaam en toegewijd officier als Dürst Britt moet het bevel der regering zeker bitter zijn geweest En men realisere zich dat ae commandanten te velde de te leurstelling der soldaten moesten opvangen Doch aan de principiële onjuist heid van de woorden des generaals doet dit niets af De directe en Indirecte repriman des van de minister van Oorlog en de stafchefs zijn DUrst Britt o.i aan ook terecht toegediend Vroeger niet te betalen Moeilijk valt te overzien wat in die anderhalve eeuw door I>eide genoot schappen wel is tot stand gebracht Talloos is het aantal vertalingen dat de wereld in is gezonden het aantal mensen dat door dit werk is bereikt loopt in de tientallen millioenen Geen wonder dan ook dat men met gepaste vreugde binnen de kringen van deze zo bij uitstek interkerkelijke organisaties de 3ijbeldag " beleeft Vóór 1804 moest men in Engeland een dikke beurs liebben om zich een Bübel te kunnen aanscliaffen Die waren toen niet te betalen In Neder land was de situatie ongeveer liier aan gelijk Er werd daarom geroepen om een organisatie die het mogelijk zou maken de Bijbel met elke beurs te verkrijgen Met dit doel voor ogen werd in 1804 in Engeland liet „ Brits en Buitenlands BijbelgenootsoJiap " gestiolit Tien jaar later volgde de oprichting van het Nederlandsch Bij belgenootsohap in Amsterdam Het oorspronkelijke doel van het N.B.G was „ de Bijbel gratis te versprei den onder de trëhoeftigen " Dit lieelt men later moeten herzien zü het dat men de Bijbels tegen sterk gereduceerde prijzen in de handel bracht Naasrt het Amerikaanse Bijbelge nootschap is het N.B.G het voorspoe digste kind geweest van het Brits - en Buitenlands Bijbelgenootschap Het N.B.G heeft met Engeland Engeland Amerika en Schotland steeds de arbeid op internationaal gebied verdeeld wat betreft Ijijbel voorziening en bijbelvertaling Er wordt trouwens meer en meer inter nationale samenwerking gezocht Er bestaat een wereldbond van Bijbel genootschappen Natuurlijk hebben onze eeuwen lange contacten met Indonesië desoort vertalingen zeer beïnvloed.Reeds in 1819 waagde het N.B.G zichaan een IVIaleise vertaling in Arabi sche letters gezet Dat door het werk van het N.B.G vooral het zen dingswerk gemakkelijker is gegaan behoeft geen twijfel Veel heeft de dochter-organisatie van de moeder — het Brits en Buiten lands Bijbelgenootschap — overgeno men En wat de activiteit op de zen dingsterreinen betreft is ze zelfs ver der gegaan Uit ons land werden taalgeleerden gezonden om de ver taalarbeid aan te vangen Deze cul turele arbeid werd eerst van over heidswege gesubsidieerd later be stred »» uit eigen middelen Er zijn in ons land dan ook ongeveer 150.000 le den en begunstigers onder alle ge zindten Nieuwe Vertaling Er zijn nog tientallen voorbeelden te noemen waaruit de activiteit van het N.B.G kan blijken Na de water snood werden in de getroffen gebie den meer dan 17.000 Bijbels uitge reikt Men is nu o.a bezig met een vertaling in het Sangirees En zo kan men doorgaan Al deze activiteiten zijn echter sa men te vatten in de voor Nederland zo uitermate belangrijke gebeurtenis van het gereedkomen van de nieuwe Bijbelvertaling een nationale uit gave Heeds in 1911 werd op initiatief van ds P Veen de eerste poging ge daan om dit belangrijke werk voor te tjereiden In 1939 kwam het Nieuwe Testament gereed en op 16 Januari 1952 werd de complete vertaling de Kerken aangeboden Inhoud en doel van de Bijbel heblaen hierdoor zeer aan betekenis gewonnen Aan deze dingen zullen de duizen den in Den Haag morgen denken En men zal het met vreugde en dank baarheid doen ZENDINGSALLERLEI Naar aanleiding van een drin gend verzoek van de kerk van Ti mor besloot de Raad voor de Zen ding der Ned Herv Kerk ds J Ch.Muller na zijn zendingsexamen uitte zenden als zendingspredikant naarhet eiland Timor De Geref Kerk van Hilversum heeft dezer dagen de zendingsarts M Timmer uitgezonden die als voorlopige bestemming het zieken huis Bethesda in Jogjakarta krijgt Dr E D Kraan Geref predi kant uit Vlaardingen is met de „ Wil lem Ruys " naar Indonesië vertrok ken De Geref kerken daar hebbendr Kraan uitgenodigd een bezoek tebrengen aan de kerken in Indonesiëom zich op de hoogte te stellen vaniet kerkelijk leven aldaar en omge keerd deze kerken ambtelijk te die nen Ds J F Kabel uit Rotterdam heeft Zondag afscheid genomen van zijn gemeente wegens zijn vertrek als zendingspreffikant naar Nieuw Guinea Hij wordt met ds J S Kijne docent aan de Theologische School voor de opleiding van Pa poease predikanten die in Septem ber op Seroei in Nieuw-Guinea ge o"end wo>dt Terwijl ée SS en SA de winkels van Wenen leeg kochteii gingen de ingewijde trawanten van Hitler rechtstreeks naar het oude keizerlij ke paleis van Wenen de Hofburg en haalden er de echte rijltsattributen alsmede de waardevolste gobelins weg De gobelins hingen een paar dagen later in de rijkskanselarij te Berlijn en de rijksinsignia werden naar Neurenberg gebracht Daar or ganiseerde Hitler een show voor zijn naaste vrienden en medewerkers Zonder enig gevoel voor geschiede nis en tratiitie pronkte hij als een o w,'6r met deze rijkdom en als een apache schermde hij met het oude Mauritiuszwaard onder de neus van Goring en brulde hem toe „ Dat zou je wel wiUen kijk niet zo met be gerige ogen " De rijksattributen en insignia vor men een schat van ongeveer dertig allerkostbaarste voorwerpen die werden gebruikt bij de kroning van de keizers van het heilige Roomse rijk Als collectie zijn ze het oudste en kostbaarste waarover Europa be schikt Er ontbreekt practisch geen enkel stuk aan men kan de beroem de rijkskroon het rijkskruis de rijksappel het rijkszwaard ook Mauritiuszwaard genoemd en het zogenaamde zwaard van Karel de Grote een aantal reliquien uit de lij densgeschiedenis van Christus de paramenten of liturgische gewaden die de keizer bij de kroning droeg en het prachtige rijksevangelie-boek waarop hij de eed van trouw afleg de bewonderen Niet alleen in de middeleeuwen maar ook nog in de nieuwere tijd beschouwde men het grootste gedeelte van deze schatten als afkomstig van Karel de Grote de eerste keizer van het heilige Roomse rijk die op Kerstmis 800 in Rome werd gekroond Het moderne wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgemaakt dat ze iets jon egr zijn met uitzondering van het evangelieboek op purper gekleurd perkament dat inderdaad uit de zo genaamde Karolingische tijd stamt De materiele waarde van deze kostbaarheden is niet te schatten daar ze uit de edelste metalen en stoffen zijn vervaardigd en boven dien rijk zijn bezet met prachtige stenen Het zijn dan ook unica waar van echter de materiele waarde ver re wordt overtroffen door de geeste lijke waarde Zij vertegenwoordigen namelijk een duizendjarige geschie denis van het avondland en herinne ren aan een tijd toen Europa een rijk vormde „ Riik"'eigendom Oorspronkelijk waren deze kost bare stukken niet het eigendom van een of ander koningshuis maar be hoorden zij toe aan „ het rijk " Ze werden alleen gebruikt bij de kro ning van de keizer die door de rijksgroten werd gekozen Om nu diefstal en strijd om deze kostbaar heden te voorkomen kreeg de vrije rijksstad Neurenberg op het einde van de middeleeuwen het privilege dat zij deze schatten mocht bewaren zodoende hebben zij van 1424 tot 1796 in Neurenberg berust Telkens wan neer een keizer in Aken Frankfort of Augsburg zou worden gekroond begaf zicih een speciale delegatie uit Neurenberg met de rijksinsignia naar de kroningsstad en na de plechtig heid bracht zij de schat weer terug Toen nu Napoleon zichzelf in 1804 tot keizer van de Fransen had uitge roepen kwam er een einde aan het ene keizerrijk Frans de Tweede van Oostenrijk verklaarde zich onder druk bereid Napoleon als keizer te erkennen op voorwaarde dat Napo léon het Oostenrijkse dus niet meer het heilige Roomse keizerrijk zou erkennen en erfelijk zou verklaren Dit gebeurde en daarmede had men ook juridisch het oude Roomse rijk van Karel de Grote definitief ten grave gedragen Daar echter het huis HabSimirg onafgebroken van 1438 tot 1 1804 de keizerskroon had gedragen kwam het in het bezit van de rijks insignia waarmee de Duitse rijks groten zich op het Weense congres van 1815 accoord verklaarden Van 1804 af zijn deze schatten dus nog slechts een herinnering aan het niet meer bestaande keizerrijk en zij werden tot 1938 in Wenen bewaard Bergplaats in gebombardeerde stad Toen nazi-Duitsland in 1945 was vernietigd gingen Amerikaanse sol daten in Neurenberg dadelijk op zoek naar de rijkskostbaarheden Twee gemeenteraadsleden die wis ten waar de schatten verborgen wa re — trachtten het terugvinden daar van te saboteren maar toen zij door een Amerikaanse krijgsraad tot een hoge geldboete waren veroordeeld verklaarde een van hen dr Fries zich bereid de schuilplaats bekend te malcen Het proces verbaal dat hierover werd opgemaakt lijkt op een detec tieve geschiedenis door de kelder van een lagere school kwam men langs een trap van 30 meter in een labyrinth van gangen die zich als een spinneweb onder de gebombar deerde straten van Neurenberg uit strekten In een klein vertrek aan gekomen bleef dr Fries staan en zeide met hese stem „ Hier is het " Op ladders staande hakten de ar beiders drie uur lang een gat in de muur vlak onder het plafond In de nu vrij gekomen holte die nauwe lijks een halve meter hoog was bevond zich de erfenis van het heilige Roomse rijk in koperen kis ten die hermetisch waren afgeslo ten De kisten werden naar de cryp te onder de burcht gebracht en daar onder toezicht van kunstkenners ge opend De insignia waren zorgvuldig in gesponnen glas verpakt en be vonden zich in een uitstekende toe stand Onder de schatten die daarna door de Amerikanen naar Wenen werden gebracht valt onmiddellijk de rtjks kroon op een schepping van het keizerlijke kunstatelier in Reiche nau De beugel die de voorkant met de achterkant verbindt draagt in parels de naam van keizer Konrad maar zowel deze beugel als het kruis voorop zijn niet oorspronke lijk doch uit de tijd van Konrad de Tweede 1024—1039 De ouderen onder onze lezers zul len zich nog de opvoeringen van Sophokles ' tragedie „ Elektra " in 1920 onder leiding van Willem Royaards herinneren jongeren stellig die in 1935 of in 1940 onder Def resne in welke laatste het spel van Charlotte Kohier ons zo fel-dicht tegen de noodlotsgedachte van de Griekse le vensleer bracht Anderen kennen wel licht alleen de muziek die Alphons Diepenbrock op verzoek van Roy aards bü deze tragedie heeft gecom poneerd Gisteravond op de openingsavond van het Holland ï'estival 1954 — dit keer vond deze plaats in de Stads schouwburg te Amsterdam — werd opnieuw deze adembenemende trage die ten tonele gevoerd nu door de Nederlandse Comedie met Ton Lutz als regisseur en met Ank van der Moer in de titelrol Het was een hooggestemde culturele daad zoals Burgemeester d'AiUy in zijn welkomstwoord tot de schare van genodigden op deze openingsavond opmerkte Terecht wareri de verwach tingen dan ook hoog gespamlen want in de met bloemen fraai-versierde schouwburg met ettelijke prcfninente figuren uit de Politieke en culturele wereld feestehjk in avondkledij ge stoken was de entourage aanwezig om een groots toneel - en muziek festijn te vieren Tijdens een bespreking van de vo rige week die de regisseur Ton Lutz over deze opvoering leidde merkte hi ] op dat hij zijn visie op Sophokles ' tragedie richtte naar het levensge voel van de hedendaagse mens Dit bleek gisteravond te zijn gerealiseerd „ Al wat in woorden overtollig is laat weg " Orestes Guus Hermus tot Elektra Ank van der Moer in Sophokles tragedie „ Elektra " Advertentie 499999999999999999?9999999999999 • KÖINISCH - EAU DE COLOGNE Ho * hserliik is het en hoe gimahk * lijk zich te verfrissen met 4711 - Eoo de Cologne Doe een poor druppels op Uw zok doek en bet er Uw voorhoof ^ en slopen mee of adem eens diep die opwekkende geur in enU züll ziehier stond versterkt en verkwikt gevoelen MET "< 711 " - ALTIJD lEMTE-f RISI BUUW-COUD ETIKET 8268 12099998 De eigenlijke diadeem bestaande uit acht gouden platen die door scharnieren met elkaar zijn verbon den is ouder en werd reeds bij de kroning van Otto de Grote in 962 ge bruikt De voorplaat boven het voorhoofd is verreweg het kostbaarst versierd en wel met twaalf grote edelstenen waarschijnlijk in navolging van het borstschild van de hogepriester uit het oude testament waarop eveneens twaalf edelstenen waren gemonteerd als symbool van de twaalf stammen van Israël Men kan nu nog zien dat de grote smaragd vlak onder het kruis later is ingezet en dat zij eigen lijk niet past in de zetting in een subjectief-menselijke interpre tatie waarbij wij ons afvroegen waarom de regie zozeer de binding had prijsgegeven aan ' t Griekse be ginsel waarbij zij zich machteloos aan Dood en Noodlot hadden overge leverd Dit was de keerijde van hun liefde tot het zonnige leven een te genstelling van de tragedie tegen de Olympische achtergrond de greep van Apollo en Dionysius ofwel de synthese die zij zagen in de goddelijke machten en het menselijke leven Zo is het ook in het treurspel van Sophokles waarin Elektra weeklaagt over haar ontaarde moeder Klytaim nestra die met haar minnaar Aigis thos haar echtgenoot Agamemnoon had vermoord Elektra heeft toen nog haar jonger broertje Orestes kunnen redden en hem toevertrouwd aan de opvoerder en wachtte sindsdien het ogenblik af dat Orestes volwassen geworden wraak zal nemen op de daad van zijn moeder en haar min naar In dit verschrikkelijke verhaal staat de menselijke drift tegenover de voor de Grieken onaantastbare goddelijke plicht om ook na de dood de familiebanden als heilig te be schouwen In Sophokles ' „ Elektra " moest de schim van de vermoorde Agamemnoon rusteloos ronddolen totdat de schuldige met zijn eigen leven deze misdaad geboet had Deze scherpgetekende lijn in de Griekse tragedie hebben wij slechts zo nu en dan kunnen waarnemen in de regie opvatting van Ton Lutz Hij raakte het conflict maar bracht het niet tot een tragedie Dit heeft vrij wel op alle spelers het stempel ge drukt van menselijk-subjectief spel en liet geen ruimte voor goddeüjk rechtsbestel gelijk de Grieken dit I aanvaarden Alphons Diepenbrock heeft dit in zijn partituur juist zeer sterk begre pen want zijn thematiek is van een markante karakterisering zoals dit reeds in het voorspel optreedt met het sombere thema Er is ook een scherp-rhythmisch noodlots-thema en voor de figuur van Elektra heeft de componist zelfs twee uitgesproken thema's gekozen waarin het ene de smart over de vermoorde vader weergeeft en het andere het verlan gen naar de wrekende Orestes André Rieu die het Nederlandse Opera-orkest dirigeerde streefde in alle ernst naar deze realisering maar Diepenbrock's partituur stond tegen over een ander principe van spel in-terpretatie op het toneel Door dit dualisme is ons In de op voering van gisteravond veel onthou den Wij hebben bewondering voor de decors en costumes naar ontwerp van Nicolaas Wijnberg maar vonden de vrouwen die de reien zegden in hun kleurige kleedij tegen ' n zwarte achtergrond te veel geëtaleerd In feite was Ellen Vogel de enige die zich had losgemaakt van deze stati sche positie en gaf door haar wijze van reien reciteren een tragedische bewogenheid aan de opvoering Ank van de Moer gaf als Elektra meermalen ontroerend spel maar haar bewogenheid was geen fanatis me en vooral in het tegenspel met haar meer rationeel van aanleg zijn de zuster Chrysothemis door Lous Hensen zéér verdienstelijk gespeeld kregen we niet de verwachte cont roverse doch twee van driften ver vulde wezens die met deze gelijk geaarde karaktereigenschappen te genover elkander stonden Guus Her mus maakte van de figuur van Ores tes slechts een heldhaftig man en Ko van Dijk liet Aigisthos wel wat al te brallend zijn levenseinde tegemoet gaan Vera Bondam gaf aan het op treden van Klytaimnestra enig pers pectief zij het te weinig volgehou den Het merkwaardige was dat de regisseur Ton Lutz als de Opvoeder in het spel yan deze rol consequen ter naar de beginselen der Griekse tragedie was dan in zijn regie Wij merkten reeds over de muzi kale begeleiding op dat André Rieu weinig contact met het spel op het toneel kon vinden later ging dit be ter naarmate het „ verhaal " tot de ontknoping leidde ' I'oen kreeg het orkest meer klankschakering en toonde het een grotere eenheid van ensemble Het was een moeilijke opgave voor deze openingsavond we verwachten dat de volgende opvoeringen zich sterker zulen neigen naar het oudere beginsel van het Griekse tragedie spel dat iets super-menselijks heeft en minder mensêlijk-subjectief is dan waarin gisteravond op zij het ook artistiek niveau het treurspel van Sophokles is opgevoerd De aanwezige gasten Ruim zevenhonderd gasten van dégemeente Amsterdam hebben de galauitvoering bijgewoond Onder henbevonden zich de Nederlandse minis ters mr J M L Th Cals mr J M A.H Lims J G Suurhoff prof dr J,Zijlstra de Kamenheer van de Ko ningin jhr mr E W Roëll de staats secr mejuffr dr A de Waal de se - cretarissen generaal prof dr G Brou wers mr G L W Fock mr H J Rei nink Voorzitter van het HollandFestival de gezant van Chiü deheer L Renard de ambassadeur derSovjet Unie de hêèr J P Kirsanov diplomatieke en consulaire vertegen»woordigers van België Engelapd Frankrijk Italië Oostenrijk Wést Duitsland Zwitserland en vele ande re vooraanstaande persoonlijkheden.De burgemeester van Amsterdam,mr A J d'Ailly opende de avond meteen kort woord waarna het Wilhel mus werd geapeeld G vao R BEIOUPE Duitsland H ét verzoek van de Oostduits » premier Grotewohl aan de Russi sche staatschef Malenkov om de vestiging van economische en cul turele betrekkingen van Rusland met West Duitsland te overwegen zal vermoedelijk wel van Russi sche zijde geïnspireerd zyn Hoe dit ook zij Malenkov verklaarde dat de reactie van de Russische regering gunstig zou zijn Her haaldelijk reeds zijn van achter het ijzeren gordijn suggesties ge daan om tot een oplossing te ko men van de verdeling van Duits land die echter tot nu toe alle door West Duitsland werden ver worpen Op deze laatste verkla ring van Malenkov is echter van liberale Westduitse zijde positief gereageerd Er leeft ook hier een sterk verlangen naar hereniging van het Oostelijk en Westelijk ge deelte Nog onlangs b.v heeft Adenauer verklaard dat het Duit se streven gericht is op eenwor ding „ Wij hebben geen haast niaar veertig of vijftig jaar kun nen we niet wachten " verklaarde hij Fellere uitlatingen gedachten opwekkend aan herstel van Groot Duitsland kwamen van de kant van de minister voor Verkeer See bohm Ondanks waarschuwingen van Adenauer die buitenlandse reacties vreesde gaf deze West duitse minister de „ aanbeveling " de hereniging van het Sudeten land met Duitsland te overwegen Hij noemde in dit verband ook Bohemen Moravië en Silezië Deze stem staat niet op zichzelf Ook de voormalige kapitein van de di visie Grossdeutschland en thans hoogleraar in het staatsrecht van de Universiteit van Tubingen nam het woord Groot-Duitsland in de mond Belangrijker nog is de me ning van dr Brüning één van de meest vooraanstaande kanseliers vóór Hitler en dr Luther die Duitsland's premier was toen het Pact van Locarno werd gesloten Brüning doceert thans politieke wetenschappen aan de Universi teit van Keulen Zowel hij als Luther genieten groot gezag zoals de New York Times schrijft Zij menen dat Adenauers politiek om via Westelijke kracht tot Duitse vereniging te komen niet kan ge lukken Zij verzetten zich ook te gen ' n te nauwe binding van Duits land aan de Verenigde Staten en dringen aan op handel met het Sovjetblok Hun wens is dat Duits land naar de politiek van Rapallo en Locarno terugkeert de poUtiek die de Weimar Republiek neutraal hield Nu is Adenauer terecht van me ning dat gezien het militaire overwicht van de Sovjet-Unie en de zwakte van West-Europa een herhaling van de Rapallo - en Lo carno-politiek Duitsland tot een Sovjet-satelliet zou maken Dit is tot nu toe ook de mening vmï de grote meerderheid van het Duitse volk Blijven echter Frankrijk en Italië Duitsland als partner af wijzen dan zal dit land ongetwij feld zijn eigen weg gaan met cata strophale gevolgen aldus de N Y Times Brüning meent dat de hui dige Duitse politiek Duitsland eenzijdig economisch afhankelijk maakt van het Westen Dank zij de drukke handel met het Oosten in de jaren twintig is men vrjj goed door de crisisjaren gekomen Adenauer denkt echter juist aan de economische fundering wan neer hij poogt via de Europese integratie één evenwichtige Euro pese afzetmarkt te vormen die tegen crises zal beschermen Wel heeft Brüning zich gehaast toen hij merkte welke reacties zijn rede opwekte te verklaren dat deze niet voor wijdverbreide openbaar heid bestemd was een feit blijft dat in Duitsland stemmen opgaan tot verandering van de tot dusver gevolgde koers In dit verband is het commu nistische voorstel tot vestiging van bepaalde betrekkingen met West-Duitsland van belang Rus land zal trachten de nauwe econo mische band van de Westduitse Bondsrepubliek met het Westen en de goede verhouding met Amerika losser te maken Het zal trachten het Duitse verlangen naar eenheid te bevorderen En wellicht zelfs te bevredigen Maar dan natuurlijk tegen concessies van Duitse kant Op de inhoud van deze concessies zal het echter aankomen Er is im mers weinig dat Rusland zo zeer vreest als een Duitsland dat weer in de positie zou komen van vóór de Duitse aanval op Rusland in 1941 Htsewel de verklaring van Ma lenkov bezien kan worden in het licht van de Russische politiek van de laatste tijd naar nauwere economische verbindingen met de niet communistische wereld maakt de verzwakking van Frank rijk — zo duidelijk tot uiting ko mend in deze dagen — het nood zakelijk des te meer aandacht te besteden aan de Russische pogin gen om Duitsland naar zich toe te trekken Onbekende stam ea in Papoi lAichtverkeftne's hebben in bet Zuid oosten van Australisch Nieiaw Guinea in een gebied dat nog nooit door blan ken betreden is volksstammen ontdekt Naar schatting gaat het om 100,000 men sen Er worden thans patrouilles uitge rust om het gebied te verkennen De dor pen der inlanders zijn omgeven door tuinen en akkers r I 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 15 Juni 1954 - 62e Jaargang No - 36 Pagina 4 RECTIFICATIE T IS WEER HOUTZAGER l I WOLLEN DEKENS 150/200 170/220 ƒ 15.75 ƒ 19 — LEIDSEWEG 20b 3 min van het station onder de ttmnel door ¦ KLEINTJES ff I Getrouwd Ger J Christisanse en Jeanne J van den Boogurt 12 Juni 1954 Main Road North Upper Hutt New Zealand Heden heeft de Here tot Zich genomen voor ons geheel onverwacht mijn lieve en zorgzame Man en onze lieve Broeder Be huwdbroeder en Oom de Heer JAN ANTONIE DE NIJS in de ouderdom van 68 jaren Uit aller naam G L de Nijs - van der Grift Utrecht 14 Juni 1954 Weth Diemontlaan 17 Liever geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hébben D.V Don derdag 17 Juni a.s te on geveer 15 uur op de Derde Algemene Begraafplaats „ Tolsteeg " aan het Hou tensepad te Utrecht Ver trek vanaf het sterfliuis te 14.15 uur Algemene dankbetuiging Voor Uw deelneming ons be toond bij de zieltte en bij het overlijden van onze zorgzame Vader Zoon Behuwdzoon Broer Zwager en Oom HENDRIK PRIJS zeggen wij U hartelijk dank Uit aller naam Wed Prijs-Schoonhoven Utrecht 31 Mei 1954 Varkensmarkt 23 B J.P.J.SIMONIS ARTS Bem Weerd O.Z Ibis PRAKTIJK HERVAT Voorlopig alleen de spreek uren C NUMANS CHIRURG praktijk hervat B.J PETERS ZENUWARTS afwezig tot 1 Juli Waarnemer Dr Roone Hierbij betuig ik mijn harte lijke oprechte dank voor de hulp welke ik heb ondervon den in het Rusthuis „ De Mal vahoeve " gedurende de ziek te en bij het overlijden van mijn lieve Man in het bij zonder aan de Directrice en het verplegend personeel Ook mijn oprechte dank aan dr Schutte en voor de vele belangstelling die ik steeds ondervonden heb Wed A v d Lichte-Kompstra Rusthuis „ De Malvahoeve " Bosstraat 2 Soest-Zuid Officiële Puiilicatie Opkomst herhalingsoefeningen Ten behoeve van de dienst plichtigen die op 16 Juni a.s voor herhalingsoefeningen te Doorn onder de wapenen ko men wordt een extra trein Ingelegd De dienstplichtigen moeten van deze trein ge bruik maken en daartoe op een dusdanig tijdstip van hun woonplaats vertrekken dat zij op het desbetreffende station aansluiting hebben op deze trein De dienstplichti gen die geen gebruik kunnen maken van deze trein moeten ingevolge hun lastgeving rei zen met de eerste reisgele genheid na 06.59 uur Genoemde trein is Den Haag SS V 09.31 Voorburg v 09.36 Gouda a 09.55 Rotterdam CS V 09.36 Rotterdam-N v 09.44 Gouda a 09.58 combi neert Gouda V 10.01 Utrecht CS V 10.32 Driebergen-Zeist a 10.42 Douche - en Keukengeysers d149 - Indien wen selijk kun nen wil be taUng met U regelen Zie etalage SCHUMACHER'S UZERHANDEL OUDE GRACHT 192 Telefoon 14762 PANDRI£SS£N C€NTRAL € VCRWARMING WARMWAT€R - EN SANITAIC € INSTALLATieS GEZOCHT 2 X 1 kamer met pension VAN 26 JULI * AUG Omgeving Croeselaan Br ond no O 923 adv bur Piet Rahms Delft Muziekschool van Toonkunst - Zeist Dir Kees van Baaren EINDUITVOERING door de leerlingen op Vr^'dag 18 juni b.s Concertzaal Figi Aanvang 7.30 uur Aan het prog werken o.a mede HET JEUGDORKEST o.l.v Nico Hermans DE OPEBETXEKLAS met „ De Konings keuze " van G V Vladeracken Kaarten ad ƒ 0.75 plus ƒ 0.25 verpl plaatsbespr en vestiaire verkrijgb aan de zaal op 16 17 en 18 Juni van 10 12 en 3-5 uur en indien nog voorradig des avonds voor de uitvoering ƒ ff ^ f « Alphen a/d Rija Opent zijn nieuwe MODERNE SPEELTUIN midden in het heerlijke park Een spcclciUnd ils ccn bonte tuin m « de allernicuwsrc en leukste attraaics gelegen ia ccn grote kanovijver waarin met kleine bootjes heerlijk kan worden gevaren EEN DORADO VOOR UW KINDEREN onder vakkundig toezicht • h ha Rataurant gtdurmdi dt maand Juni Orkest MALANDO met de beroemde Spaanse zangeres fRANCISCA DESCHAMPS En weer geen verhoogde ttscgangsprijzcn Als steeds Volw f 1 - kinderen f 0,50 Niet écht jarig hoor maar toch krijgen ze op die dag een cadeautje want Zondag 20 Juni is het VADERDAG en dan wordt Vader eens extra verwend In de Galeries is een grote keuze van Vader verrassingen en altijd zijn de prijzen net iets voordeliger Ga naar de Galeries én om de ruime sortering én om de prijs en kiest wat Vader leuk vindt Hier zijn 5 van de vele verrassingen Een goede aanstskar daar zoekt Vader al lang naar Deze waait niet uit door het zgn tochtscherm en is Tolautomatisch 1,90 Mooie portsmonnsit van bruin box leder Bink van formaat 0.97 Een gezellige pijp origineel „ Bruyère " er is keus uit 6 verschillende modellen Geen slordige shag-zakjes meer Geef Vader liever deze leuke metalen shag-dOOS die bovendien voorzien is van een speciaal klemmetjc voor vloeitjes ^^ Q^75 C^a\ertes En dan natuurlijk dtS Die is altijd welkom vootal zo'n mooie Rhodil ZBlfbinder die wij voor ladighebbenin 14 nieuwe zomeitinten met moderne hotizomale strepen UTRECHT U kunt kiezen uit deze en vele andere verrassingen die U vindt in de speciale Vaderdag afdeling die wij in onze lichthal parterre hebben ingericht NEDERLANDSCHE STICHTING VOOR PSYCHOTECHNIEK Ie Uirechi ZOEKT EKN Assistent(e secretariaat voor zelfstandige werkzaamheden waartoe o.m correspondentie en telefonisch contact behoren. Vereisten middelbare schoolopleiding Leeftijd ten minste 21 jaar EIGENHANDIG niet met baUpoint GESCHREVEN brieven met VOLLEDIGE inlichtingen over leeftijd opleiding en practijk en vergezeld van recente pas foto vóór 22 Juni a.s aan de Nederlandsehe Stichting voor Psychotechniek Wittevrouwenkade 6 Utrecht onder nummer 860808 TE BUUR OF TE KOOP GEVRAAGD IN UTRECHT OF OMGEVING EEN PAND van 2000 a 2500 M2 bedrijfsruimte begane grond Brieven onder no 9886 aan het Bureau U.N VAN DUREN'S CORSETTENMAGAZIJNEN VRAGEN NAAISTERS Aanmelden OUDE GRACHT 141 Pracht SLAAPKAMERAMEU BLEMENT best uit groot iits jumeaux met toog en houten spiralen 3 deurs hang-legkast grote toilettafel met klapspie gels 2 nachtkastjes tafel en 2 stoelen groot 3-2its bankstel 4 Engelse stoelen 2 clubjes met riet 2 pers modern ledikant m toog 2 pers Auping spiraal 2 pers divanbed vloerkleed 2x3 m diverse clubs 3-zits coach Engels dressoir 2 meter eiken dressoir 2 antieke stoeien en fauteuil Eng bankstel klein model Alles in prima staat Billijke prijzen Jonker Vene-ma Springweg 65 telef 24790 Amerikaanse spijkerschoenen / 2.75 Qua Vadisschoenen ƒ 1.95 kindergymschoenen v,a f 1.10 spijkershorts ƒ 4i.50 -/ 4.95 werk overhemden ƒ 2.75 WERK BROEKEN ƒ 5.50 -/ 6.25 Mq drechtstraat 24 Van fabriek naar afnemers MARKIEZEN tenten ook re pareren prepareren water dicht maken kampeerbeno digdheden Dekzeilen verhuur en verkoop Fietstassen alle maten kampeerbedden Gebr Waterborg Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg Utrecht Telef 26695 DUBBELE FIETSTASSEN r 8 boodschappentassen / 4 werk schorten 1 4 gasjassen water dicht tot over de knieën f 8.50 dekkleden tenten enz Direct van fabriek aan gebruiker Gebrs Watecborg Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg Telef 26695 Fa WITSON levert ü op ter mijnbetaling al Uw dames - enherenkleding Confectie an naar maat Alsmede lakens,slopen theedoeken handdoe ken en dekens De zaak vanvertrouwen Oude Gracht 309 telef 24036 Wij bezoeken U ookaan huls _^_^ COSTUUMS regenjassen col berts pantalons overhemden rokken blouses schorten pya ma's lakens slopen enz op ge makkelijke betalingen Hajo Balijelaan 53 Tel 16285 Vraagt huisbezoek RIJWIELEN Tob niet langermet Uw oude rijwielen stof zuiger keukenuitzet wringeren washok banden ol repara tie Alles op gem betaUngs voorw bij Freek Trapman 1V d Borchstraat 47 eindpuntlijn 11 en Willemstraat 36 Tel 15226 Utrecht DE VOLHARDING Westerkade IS telef 26875 Levert uit grote voorraad op gemakkelijke be taling complete salon - huiska mer en slaapkamerameuble menten bedstellen wollen en gestikte dekens compl baby uitzetten kinderwagens boxen kinderstoelen compl keuken uitzetten grote keus in vloer kleden gordijnen lopers vi trage enz Te veel om op te noemen Komt ook eens bij ons praten U slaagt altijd De prij zen zijn buitengewoon laag SLOOPHOUT Te koop grote sortering balkhout plankhout ramen deuren stenen enz af komstig van het sloopwerk aan het Vredenburg te Utrecht Alle karweitjes doet ü zelf Wijraden U welk hout board oftriplex geschikt is Keihard,spiegelglad HARDBOARD 198x 46 ƒ 1.25 per plaat Tegelboard.triplex eikenhout beukenhout,vurenhout ook op maat ge schaafd Houthandelcentrum M.Brienesse Jr Herenweg 60-62 telef 16830 ____^___ TENTEN te koop en te huur Repareren en prepareren Mar kiezen rolschermen fietstas sen alle kampeermaterialen Gebr Waterborg Vredenburg 64 telef 26695 VERKOOP - INKOOP Alle soorten flessen potten en krui ken mandflessen wordt franco bezorgd Flessenhandel A J V Breemen Utrecht Vredcti burg 64 telef 14784 Bouwplaten en tekeningen voorVLIEGTUIGMODELBOUW enzDoesburg Steenweg 43 Telef 10687 STOFZUIGERS de betere mer ken Buton Fridor enz vanaf / 135 Te betalen met ƒ 2 per week zonder vooruitbetaling Radio Bosman Cath singel 18 Grote keuze in Philips Erres Fridor Saba en Blaupunkt ra dio's Ruil Uw oude radio in De betaling regelen wij met U RADIO BOSMAN Cath sln gel 18 Ruim alleenstaand goed on derhouden ledig te aanvaarden BURGERWOONHUIS met ga rage en tuin Bev 6 kamers keuken enz Tel 28592 N Bre mer Looydijk 149 De Bilt Wegens vertrek te koop of te huur compl ZOMERHUISJES staande kamp Bilthoven en een te huur te Camperduin Sohoorl Vrij tot 24 Juli Te bevr Julla nalaan 95 Bilthoven Wegens aanschaffing v brom fiets luxe DAMESSPORTFIETSmerk Magneet als nieuw ƒ 175 Appels Oude Gracht 300 telef 18489 Wegens omstandigheden DKW aangeb 98 cc tegen elk aanne melijk bod Snipstraat 7 Utr Te koop een kleinq partij nieuwHOUT voor kippen - of konij nenhokken te maken Verleng de Hoogravenseweg 14 ^ Te koop aangeb pracht VO LlêRE met parkieten Oude Gracht 4 Na 6 uur * s avonds bellen aan ' de zaak Aangeb Berini BROMFIETS opSimplex rijwiel Motor event ook los te koop Nolensstraat 78 11 galerij opgang Te koop mooi degelijk HUIS KAMERAMEUBI.EMENT best uit dressoir uitschuiftafel 6 stoelen in prima st Voor spot prijs Spoed Coomhertstraat 76 bis SKODA Roadster 1949 van par ticulier in prima staat Koop prijs ƒ 1700 Geen handelaren Telef 26372 Te koop AQUARIUM met toe behoren 60x30 waaronder thee meubel ƒ 30 Laan v Chartroise 87 Te koop TERROT 250 cc z.k Tegen elk aann bod Groene weg 39 Utrecht Te koop keuken GASGEYSER ook geschikt voor douchecel wit emaille / 40 en electr drukboiler merk Inventum Inh 10 liter Prijs ƒ 50 Te bevr Adr van Ostadelaan 69btsa Na 6 uur Te koop prachtig blank eiken HUISKAMERAMBUBLEMENT bij J C van EIjk Kofckenhof lun ISblia Utrecht tot 20 wootden ƒ 1,50 elb woord meer f 040 Gebruikte milit werkschoenen f 5 Zuidwester 0.99 gascape ƒ 6 broeken windjack broodtas sen fietstassen enz DE PAN TER Croeselaan 63 Utrecht KISTEN met deksels met gr partij reducties tevens partij schotten voor kippenhokken enz Sierflessen inkoop ve» - koop van alle flessen A J v Breemen telef 14784 Vreden burg hoek Achter Clarenburg HET MEUBELHUIS Moderne meubelen voor eet hoek compleet / 295 old-finish dressoirs vanaf ƒ 90 Eng club stel f 265 gothieke huiskamer compleet vanaf ƒ 575 klooster tafels 1 37.50 Vraagt naar ons Ideaal Aankoop Systeem „ Het Meubelhuis " Rozenstraat 3 bo ven bij het Vredenburg Telef 24464 Reeds meer dan 25 jaar „ Wie coda " RIJWIELEN leveren wij onder voll garantie è contant en op termijn voor slechts / 115.50 Oudegracht 8 Geld besparen en senleten Uw RUWIEL als nieuw voor slechts ƒ 15.75 Vraagt inlichtingen Oudegracht 8 „ NIMCO " de ideale box ca mera voor de kleine beurs ' n geheel metalen uitvoering slechts ƒ 9.75 Fotobureau ' t Sticht " Steenweg 15 Utrecht Te koop aangeb Ford Prefect AUTO met Philips radio en nat bewijs Prijs ƒ 975 Na-oorlogse Austin Bestelwagen 250 kg Prijs ƒ 675 Ook genegen te rui len tegen grotere w.^gens Am sterd straatweg 237 telef 19498 Pleyel PIANO zeer goed on derhouden wit ivoor klavier bruine kast Ie klas toon Burg v Tuyllkade 24 bis Tussen 7 en 9 uur n.m Te koop old-fin UITSCHUIF TAFEL pottenrek met potten A M van Schurmanstraat 10 SKODA 1947 Keurig onderhou den wagen Moet weg wegensomstandigheden Lage wegen belasting Zien is kopen Vraag prijs f 950 Griftstraat 28 bij degasfabriek Te koop te Zeist centrum goed onderhouden DUBBEL WOONHUIS met voor - en ach tertuin op prettige stand waar van bovenhuis bev 5 kamers keuken badkamer en grote zol der leeg is te aanvaarden Koopprijs ƒ 20.000 Br no 2189 Boekh Kraal Zeist Te koop een Adler AUTO 4 persoons met linnen kap kleine zuinige motor loopt prima Prijs ƒ 400 C Verheul Hooge Bijndijk 53 Woerden Telef K 3480 - 2451 Bureau-ministre 45 boeken kastje 20 jaloeziekastje di vans 20 2-pers ledikant metspiraal uitschuiftafels 27.50 theemeubel 35 kapokmatras sen 4 6 prima gestofl huiska merstoelen Veel kasten tafels,stoelen ledikanten Lage taxa tieprijzen MEUBELOPSLAG..Gebouw de Zon " Pieterskerk hof 21 9-5 NHTMAN-BULLETIN Tegen de laagste prijzen en de meest prettige betalingscondities slaagt u bij „ Textialhuis Nij man " Croeselaan 163 Vloer kleden vanaf ƒ 3 p.w Heren en damesmantelcostuums v a f 3.60 p.w Baddoeken lakens witgoed vanaf f 1 p.w Te koop wegens omstandighe den GORDON SETTER reu 8 mnd oud met stamboom Bil lijke prijs Adelboldstraat 1 Utrecht Te koop zeer solide AMEUBLE -' MENT voor oorlogs Eikenhout met coromandel dressoir 1.60 m theemeubel 6 stoelen en uit schuiftafel Na 6 uur Croese laan 87 Aangeb groen vast VLOER KLEED 3x4 compleet croquet spel pianokruk 2-pers ledi kant Gevr grasmaaimacbine.Weth Diemontlaan 19 SPAHTA 98 cc voetsch nieuwe banden Jundes duivenklok 15 const Ook ruilen voor brom fiets Pres Rooseveltweg 86 Keurige KINDERWAGEN grijs wit gevoerd ƒ 22,50 tweeling wandelwagen tegenover elkaar zittend f20 poppenwagen f 5 Amsterd straatweg 63 bis a Te koop massief eiken LIN NENKAST tweedeurs en bo venlade en mahoniehouten re gulateurklok groot formaat,beide antiek Br no 9678 bur.UN Rood pluche TRAPLOPER met platte verchroomde roeden enstofzuiger Excelsior en cocoskamermat Kievitdwarsstraat 1 bis a Te koop witte BRUIDSJAPON met tasje en schoentjes mt 40 Billijke prijs Te zien Egelan tierstraat 56 1 Burgers JONGENSRIJWIEL compl ƒ 65 1 Riv town dames rijwiel compl i 45 1 damesrij wiel compl ƒ 39 1 damesrijwiel nieuw compl ƒ 85 Ook inruilen Oude Gracht 266 telef 21564 Te koop blauw HERENCOS - TUUM maat 54 als nieuw zw mantelpak in prima staat mt 42 2 Fongers herenrijwielen waarvan 1 met 3 versn naaf in prima staat Ambonstraat 2bis a Utrecht FLATBEWONERS Komt Uruimte te Kortl Wij leveren Ueen kast voor alle doeleindengeschikt te gebruiken als hang of legkast maat 165x85x44 voor ƒ 59 Beddenhuis J W Schaat senberg Damstraat 13-15 Utr.Telef 16317 Wegens omstandigheden goed onderhouden old finish AMEU BLEMENT best uit tafel dres soir met noten middendeur 4 stoelen en 2 armstoelen Prijs / 375 Grevelingenstraat 5 tus sen 6,30 en 8 uur ' s avonds Een complete Engelse SLAAP KAMERAMEUBLEMENT zil vervos en blank eiken boeken kast en bureau bureaustoe ' enz en baby uitzet Jekerstraat 3 bis telef 22063 Te koop grote BM compleet,spotkoopje f 290 verbr BM.compleet 1 180 Verder nog eni ge ZEILBOTEN motor - woon en weekendboten SimmerWille " Breukelerveen TelefK 2958 - 554 Pracht Jersey DEUX-PIèCES 6 mode-tinten < 57.50 ook grotematen Jerseyjasjes ƒ 34.75 Jerseyrokken / 27.50 kamgarenwikkelrokken / 19.75 wollenbolero's 1 14.75 poplin tuinrok ken 1 17.75 nylonblouses f 9.75 broderieblouses I 9.75 waszijrteblouses / 5,90 „ Elise " Voorstr 7 bij de Neude ^^ Groot ZOMERHUISJE plm 32 m3 oppervlakte veel ramen van binnen board Geschikt v verschillende doeleinden Pro » nader overeen te komen Br no 9537 bur UN KEUKENTAFELS beukenhout per stuk ƒ 12.50 stoelen idem per stuk ƒ 7.75 krukjes stoel hoogte per stuk / 4.75 drie soorten melkkrukjes per stuk f 2.76 Geerts Lijnmarkt 37 Tel MAATKLEDING Eerste klasse jaren bekende maatzaak In da mes en herenkleding biedt costuums mantelcostuums enz op gemakkelijke condities aan tegen contante prijzen Br no 9187 bur U.N Zojuist ontvangen grote partij BOARD 3 mm 1.83x1.22 ƒ 3.20 per plaat Zorg dat ook U hier van kunt profiteren Bons Zandpad 131a telet 24303 OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G J Huis man JuweUer Vredenburg 33 expert der Ned Spoorwegen en VOORDELIGER ' ^ 2 « INKOOP — verkoop van alle soorten flesssen poften krui ken weghalen van uw oude glasscherven Flessenhandel A J van Breemen Utrecht Vre denburg 64 Telef 14784 PRISMAKIJKER en vergro tingsapparaat Br no 9727 bur UN Te koop gevr tweedehandse LINGUAPHONEPLATENCUR-SUS Frans of Duits Br met prijsopg no 9759 bur UN HYPOTHEEK è 3Vz % beschik baar elke bedrag tot 70 % van de waarde Inlichtingert ver strekt M J van Rijn Korte Jansstraat 25 bis Utrecht Tel 17256 Te koop gevr goede SCHRIJF MACHINE merk Remington of Underwood Croeselaan 75 bis Heeft iemand een of meerdere PANDEN uit zijn R'dams bezit te koop Br no 9872 bur UN HUISORGEL gevr Moet ook geschikt zijn voor begeleiding Aanb opg merk namen der registers prijs no 9829 bur UN In rusthuis wordt gevr een VERPLEEGHULP en een keu kenmeisje Zij die spoedig in dienst kunnen komen genieten de voorkeur S.v.p aanmelden Zr van Dük Maliestraat 8 Utr Gevraagd wegens huwelijk net DAGMEISJE bovcp 18 jaar Alleen benedenhuis v Schalk Van Alphenplein 2 Utrecht Albert Heyn vraagt actieveJONGEMAN om bij geblekengeschiktheid tot filiaalhouderin het levensmiddelenbedrijf teworden opgeleid Hoog loon engoede vooruitzichten Vacantieover dit jaar kan worden gere geld Pers aanmelden in onzefilialen te Utrecht Poortstraat 46 en Zuilen Amsterd straat weg 579 Gevr in gezin van 2 pers geen kinderen ervaren HUISHOUD STER goed kunnende koken m.l Van goede getuigen voorz Inwonend 2de meisje aanwezig Br no 9773 bur UN Gevr net WERKMEISJE Hoog loon Kost en inwoning Hotel Bilthoven Julianalaan 280 te Bilthoven Gevr een net MEISJE voor hele dagen niet jonger dan 17 jaar in kl gezin met 2 schoolg kin deren Modem benedenhuis Aanm na 7 uur Oudenoord 71 Gevr net MEISJE voor halvedagen in kl gezin z.k 2 pers.)Hoog loon Mevr v d MeijdenBurg Reïgerstraat 3 Gevr in klein gezin flink en zelfst MEISJE voor de morgen uren Aanm tussen 7 en 8 Bri gittenstraat 20 a Utrecht Gevr eerlijk MEISJE v lichte kantoorwerkzaamheden Leef tijd 14 15 jaar Br no 9720 bur UN Wegens huwelijk der tegenw in banketbakkerij gevr bekw CHEPFIN niet beneden 25 jr Er met opgaaf van 2 laatste be trekkingen no 9719 bur UN METAALSTAMPERS gevr Ca 20 è 22 jaar en enige jongens 15 è 16 jaar voor montage „ Lu meta " Anthoniestraat 10 Gevr LEERLING-VERKOOP STER Aanm Woensdagavond tussen 8 en 9 Dameskapsalon Sinke Nobelstraat 22 STENO-TYPISTE gevr bekend met moderne talen en boek houding voor halve dagen Leeftijd tot 50 jaar Uitv solli citaties no 9704 bur ' UN DRAAIER Gevraagd bekwame draaier voor moderne draai bank Vast werk en goede voor uitzichten Br no 9703 bur UN Welke hoerenvrouw wil de HUISHOUDING waarnemen v een bejaard man op een kleine boerderij N.H voor kost en in woning en kleine vergoeding Br no 9697 bur UN NOODHULP huishouding gevr In - of extern in moederloos ge zin 2 schoolg kinderen Br no 9688 bur UN Huwelijk Wedn vaste gem betrekking 3 kinderen 13 15 17 jaar zoekt nette HUISHOUD STER m.l P.G Br no 9686 bur UN 2 Flinke JONGENS gevr 14-17 jaar v Do gterom Goedestr S7 NV Cemsto vr nette SCHOON - MAAKSTERS Leeftijd boven 23 jaar Aanmelden ' s morgens van 10 12 uür Veemarktplein 5 Utrecht Banketbakkerij Sommer vraagt nette JONGEN 16-17 jaar Aan melden Adolf Mayerlaan 17 Tuindorp Utr Zakenman m.l wedn z.k vr nette HUISHOUDSTER Br no 9767 bur UN Flink MEISJE gevr van 8 tot 5 uur P.G met middagkost.Mevr den Hertog L Nieuw straat 52 a j Loosdrechtse plassen Gevr v lichte werkzaamheden in ons vacantie centrum en zeilboten verhuur voor direct een JON GEMAN als vacantiehulp Sim mer Wille ' Breukelerveen Tel K 2958 - 554 Mevr Jos v d Linden Ooster kade 15 Utrecht vraagt wegens huwelijk tegenwoordige een nette DIENSTBODE v d en n Goed loon v.g.g.v Aanmelden * s avonds na 19 uur Gevr fl BAKKERSKNECHT in - of extern Jacobs luxe brood en banketbakkerij Dr Herma nusstraat 15 Driebergen Telef 8594 Ie en 2e aankomend KAPSTER gevr met behoud van 14 dagen vacantie André Plu Bergstr 33 Amersfoort Telef 4704 WERKMEISJE gevr Aanmel den hotel Heidepark Bilthoven Vacantiecentrum op de Veluwe vraagt nette MEISJES boven 18 jaar voor het seizoen Br no 9867 bur UN Gevr bekwame HUISHOUD STER goed kunn koken in gezin van 2 personen werkster aanwezig Goede getuigen ver eist Br no 9864 bur UN Flink aankomend WINKEL MEISJE liefst met ervaring confectie Aanb Malson Ma rianne Kampweg 10 Doom Telef 03430 - 2231 Net MEISJE geVr voor halve dagen Zondags vrij V.g.g.v ƒ 19 per week Fa B Bril Leid seweg 13 Direct gevraagd PERSTERS en STRIJKSTERS Fa van Vliet Lijsterstraat 3 Aanmelden des avonds na 6 uur Mevr Donath Baarnseweg 35 Den Dolder vraagt HUU * in de HUISHOUDING in klein gezin van 8 5 uur Zaterdagmiddag en Zondag vrij Eventuele reis kosten worden vergoed ^ MÜièl am«d˻ﻫti$i ^ BOEKHOUDER biedt zich aan als avondboekhouder Br no 9702 bur UN Net persoon zoekt BIJVER DIENSTE voor avonduren Ge negen alles te verrichten ook administratief in het bezit van rijbewijs Br no 9690 bur UN B.z.a nette WERKSTER voor de Dinsdag en Donderdag de gehele dag Ook voor elke mid dag Br no 9687 bur UN Nette WERKSTER heeft nog enige dagen vrij van 9 tot 2 u Br no 9675 bur UN Biedt zich aan een dame 52 jr als HUISHOUDSTER liefst btj heer alleen Br no 9669 bur UN JONGEMAN 25 jr zoekt werk kring in wegenbouw Br no 9668 bur UN JONGEMAN 29 jaar zoekt werkkring in expeditiebedrijf geen bezwaar tegen buitenland se dienst Br no 9667 bur UN H.H KAPPERS Bekwaam he renkapper wil van betrekkingveranderen Ook als noodhulp.Liefst bij patroon alleen Gevr.loon plm / 70 Br no 9666 bur.UN Jonge Zwitser 27 jaar oud wil gedurende zomermaanden en herfst in klein hotel boerderij of leerzaak WERKEN tegen matige vergoeding om Ned te leren Ervaring op deze 3 ge bieden Achter St Pieter 19 tel 24974 Utrecht Heer academicus zoekt per 1 Juli gemeub ZIT - en SLAAP KAMER met voll pension in beslist beschaafd milieu Br met prijsopg no 9860 bur UN Oudere dame vraagt voor per manent in klein of groot pen sion 3 KAMERS waarvan een in te richten voor orivé badka-mer te Utrecht of omgeving Br no 9824 bur UN Dame b.b.h.h zoekt gestoffeer de KAMER(S met kookgele genheid Br no 9833 bur UN Verpleegster G.G vraagt ZIT en SLAAPKAMER en vrije keuken per 1 Aug a.s Br no 9892 bur UN AUTO'S ZONDER CHAÜFPEÜH nieuwe wagens all-risk verze kerd 18 et per km met ben zine De Bruyn Verhuurbedrijt Gildstraat 91 a bis telef 16900 Te huur aangeb grote ZIT SLAAPKAMER met balcon voorzijde Croeselaan Met of z pension Br no - 8293 bur UN 150 m3 BEDRIJFSRUIMTE ^ etage's elk 10x5 m gelijkvloers geschikt voor autostalling om geving stadhuis Gevr grotert ruimte ongeveer 200 * 300 m9 Br no 6534 bur UN Te huur aangeb grote gemeub ZITKAMER en slaapkamer v 1 of 2 personen Telefoon Geen kookgelegenheid Br no 9695 bur UN Te huur aangeb in centrum ETAGE met keuken voor echt paar middelbare leeftijd Br no 9671 bur UN Te huur kleine goed gemeub KAMER met centr verwar ming voor heer Maliebaan 129 PUTTEN Terra Nova Pension aangeb ƒ 5 p.p p.d Bezet 24 7-7-8 Te huur ZIT-SL AAPKAMER m V.W ruime kasten en stook gelegenheid voor student of heer b.b.h.h Buys Ballotstr 5 Te huur te KATWIJK AAN ZEE van 21 Juni t.m 24 Juli huisjestent vier 1-pers bedden en butagas ƒ 25 p.w v Norem borghstraat 76 Den Bosch In jong keurig gezin 2 gem zonnige KAMERS zonder pen sion elk / 25 p.m Ook zeer ge schikt voor 2 vrienden of vrien dinnen Geen echtparen Cen trum stad Br no 9700 bur UN Aangeb voor heer b.b.h.h net SLAAPKAMERTJE met was tafel omtrek Vogelenbuurt f 7 per week Br no 9699 bur UN Welk gezin met 1 è 2 kinderen dat in aanmerking komt voor vergunning wil van emigrant ruime SOUSTERRAINWONING op goede stand met inboedel overnemen Br no 9698 bur UN Te huur voor 2 personen grote gemeub eventueel gestoffeer de ZIT SLAAPKAMER incl warme maaltijd gas telefoon centrale verwarming vaste wastafel aanwezig W de Zwij gerstraat 29 Gem ZOMERHUISJE voor 2 personen m k«iken zeer gun stig in bos gelegen f 25 p.w Wolters Reelaan 12 Bos en Duin Den Dolder Telef Bilt hoven 3226 TENTHUIS compleet voor 4 è 6 personen in bos Driebergen Vrij 26 Juni tot 17 Juli en Aug Prijs ook per week ƒ 25 Br no 9760 bur UN ZAAL te huur voor bruiloften partijen recepties vergaderin gen enz D van Ake Achter St Pieter 4 Utrecht Telef 20154 Aangeb woning te AMSTER DAM Ie etage op goede stand huur ƒ 52.50 p.m Gevr woon ruimte Zeist of omgeving Br no 9694 bur UN Aangeb te AMSTERDAM bel etage bev 2 kamers en suite keuken serre en grote waran da met tuin huur f 38.20 p.m Gevr ongeveer zelfde woning te Utrecht of omgeving Br no 9683 bur UN Aang HEEL HUIS Rivieren wijk 5 kamers keuken zolder enz Gevr heel huis liefst vrij uitzicht en achteruitgang Utr De Meem Bilthoven Zeist Br no 9674 bur UN Aangeb een HEEL HUIS bev voorkamer huiskamer keuken huur ƒ 4.05 Gevr goedkopere woning Br no 9666 bur UN Op drukste winkelstraat DEN HAAG over te nemen wegens hoge leeftijd winkel met 2 mo derne kamers kantoor werk plaats kelder achteruitgang modem betimmerd bestaat 22 jaar in textiel Ook voor an der bedrijf geschikt met groot apart bovenhuis Maandhuur ƒ 134.50 waarvan / 750 terug komt Nog vrij etage 7 kamers keuken zolder bedrijfspand goodwill 5 miUe Betimme ring toon en werkbanken al les belegd met zeil en lopers neon-verlichting 1 % mille In ruil voor beneden - of winkel huis te Utrecht zo mogelijk cen trum Br no 9664 bur UN ROTTERDAM-ZEIST Aangeb wordt vrije Ie etage 5 kamers badkamer ƒ 45.20 p.m Gevraagd kleine woning vrij voor ge pensionneerd echtpaar Adres H van Kuipers Schieweg 196 c Rotterdam ^ M^^i^:f^MmMiiM?!M^^:?SS ^^ AUTORUSCHOOL „ De Dom " Volledige cursus f 55 Gratis halen en brengen Gratis ver keerstheorie en gratis één rij les Aanmelden Amsterd str weg 4 telef 22432 MACHINESCHRIJVEN Steno Talen Boekh Middenst dipl Instituut Alb Wind Zuider zeestraat 27 Utrecht Telef 20606 Spoedcursus typen t 3 p week Speciale tarieven voor schoolcursussen AUTO - en MOTOBRUSCHÜOL Chris v Zutphen erkend en ge diplomeerd Nieuw materia a J en service Is ons succes Lange Koestraat 51 bis telef 21326 Burg V Tuyllkade ö bis telef 21812 STRAKS OP REIS Eerst dans les Volg slechts enkele van onze privé lessen en U kunt straks méér genieten van Uw vacantie Maak een afspraak met Dansinstituut Wildschut Kromme Nieuwe Gracht 48 tel 16079 Misschien moet XJ er een eind voor fietsen maar dan hebt U ook pure ROOMBOTERKOEK JES voor f 0.39 100 gram Ban ketbakkerij R Klijn Amsterd straatweg 150 bij het viaduct Gegch vrouw 34 Jaar elseres met kinderen en eigen zaak zoekt KENNISMAKING met heer Br no 9682 bur UN Bel op 25912 Voor Prima BE HANG en WITWERK Pla fonds vanaf / 5 alles in één dag f ereed Vraagt stalenboeken a J Mulder Vanaf ƒ 1 per week Ad Ver meulen gedipl horloger Wes terkade 16 Telef 25374 Alle be kende MERKHORLOGES op termijnbetaling 1 jaar schr ga rantie Geen rente Geen kos ten Gest R.K dame wed z.k zes tiger wenst KENNISMAKING met degelijk R.K heer gegoe de stand niet ouder dan 68 jr Ook financieel onafhankelijk Br no 9891 bur UN UW HANDTAS of schoenen verven wij in een nieuwe fris se kleur ook van donker naar licht en onder volle garantie Galesloot Vinkenburgstraat 7 Telef 24.3.71 Uw adres voor re paraties aan koffers en tassen Wij hebben ook deze week pracht doorregen varkenslap pen Bijna allemaal vlees 1.35 rundvet 70 cent fijne metworst 65 cent per 250 gr SLAGERIJ BOON Geertestraat 30 Communiekantjes Verzilverde rozenkransen 1.99 witte kerk boekjes 0.90 porceleinen be kers 0.75 dejeuners 2.75 beeld jes 0.50 eierdoppen 0.35 kin dermissaals 1.25 enz POPPEN ZIEKENHUIS Jacobijnestraat Zakenman vraagt 2 è 3000 TE LEEN tegen borg v villa met ruime overwaarde Opname liefst van particulier tegen na der overeen te komen rente en aflossing Br no 9826 bur UN KENNISMAKING Welke dame wenst kennismaking met dege lijk R.K heer wedn serieus heel veel levenservaring be schikt over volledig ingerichte woning op nette stand om na voldoende kennismaking samen nog gelukkige huwelijksjaren te hebben Br liefst met foto op erew retour no 9679 bur UN HET JUISTE ADRES voor alle soorten sleutels en klaar terwijl U wacht M E Nebbeling Jr „ Vinkenburgstraat 14 tel 19504 Mr WILLY KRUIS Astroloog Occultist Voorlichting over Uw lot en leven teder gewenst advies — Spreekuren 2-9 -*¦ 48 Obrechtstraat 48 Utrecht KATWIJK AAN ZEE Vracht gevraagd op 19 Juni naar of van Katwijk aan Zee Telef 11794 Transportbedrijf „ Brou wer " Jan v d Doemstraat 30 Vier speelse katjes gewend aan Felix ' Kattenbrood zoeken GOED TEHUIS Ark Oeverzwa luw t.o Wagnerlaan 18 Af te halen Celebesstraat 30 twee speelse KATJES dol op Felix ' Kattenbrood RECLAMEWEEK in de „ Kaas beurs " Beker Zwits kaas ge malen van 35 voor 30 cent Eys sen of Karperton volv smeer kaas van 25 voor 20 cent Ex port kwaliteit roomboter ƒ 1.08 jonge boerengraskaas ^ i kg ƒ 1.20 belegen ƒ 1.35 ƒ 1.45 oude of Septemberkaas heerlijk pi kant ƒ 1.50 Slagersrundvet S8 cent De KaasspeciaÜst Predik herenstraat 8 DAMES vooT Uw permanent wave met of zonder bespre king dameskapsalon C B van Kesteren Burg Reigerstraat 62 Telef 24170 VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds is Uw adres Pa Wed G van de Brink en Zonen Goedestraat 114—116 Dames laat gedragen mantels japonnen moderniseren Van nieuwe stof knippen of maken wij elk gewenst model Rie de Weerdt gedipl COUPEUSE J P Coenstraat 1 bis bij de Leid seweg Utrecht MOEILIJKE incasso's huur kwesties rechtszaken belas tingzaken enz Komt U geheel vrijblijvend eens praten Alge meen Advies en Informatie bureau Mr P J H C Koot Deken Roesstraat 1 Utrecht Telef 13676 Wij hebben altijd Interessante aanbiedingen en een mime sortering STICHTS ONDER DELEN MAGAZIJN Biltstraat 43 tel 24785 Automaterlalen accessoires olie etc Boule vard jes KUNSTGEBITREPARATIB Spoedgeval enige uren Telet 17633 De Bouter Eerste in Oudwijk Gevestigd uitslui tend Oud wij kerd warsstraat 134 Geopend 8-20 buslijn 2 halte Bur gem Reigerstraat STORINGVRIJE~RADIO-ONT-VANGST Op midden - en lange golf zonder dakantenne met BlauïJunkt Radio Laat U vak kundig adviseren door de Ra dio Specialist met de grootste sortering hier ter stede Radio Jaarsveld hoek Weerdsingel OZ 1 telef 19836 Dames voor Uw PERMANENT WAVE met of zonder bespre king Gediplomeerd dameskap per Maison Jacques Koekoek * straat 59 telef 24201 2e da meskapper van de Noorder brug VOETKLACHTEN WU helpen UI Luxe maatconfeotle / 37.50 p.p Steunzolen vanaf f 5.50 p.p Örthop schoeisel Pedicure m richting Schoenreparaties A Noz Gedipl Voetspeclallst Maat en Orthop schoenmaker J V Scorelstraat 29 a telef 17677 KUNSTGEBIT-REP ARATIE INRICHTING Oudwyk " thans Kerkstraat 4 bij Nachtegaal straat Spoedrep ara ties binnen enkele uren gereed ook goud * werk W C Bunschoten te lefoon 12330 Costuum mantel laa of regen jas STOMEN f 2.50 japonnen f 1.95 Chr v.d Berg St Jan« hovenstraat 27 Tel^f 23376 HELDERZIENDE geeft adviei in Uw moeilijkheden Spreek uren werkd 9-12 2-6 Woens dagavond Donderdagavond'7-Ö Th Scheffer Psychometrlst Nieuwe Gracht 33 bis Utrecht U VERLANGT naar prettig zit tende schoenen Wij verwijden knellende schoenen geheel vol * gens uw wens J v d Brul & Zn Gedipl schoenherstelleri Kapelstr 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 17880 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 15 Juni 1954 - 62e Jaargang No - 36 Pag 5 Per vrachl-Skymaster over de Oceaan Bevordering en ontslag beroepsofficieren Aankomst New York bij nacht onbeschrijfelijk wonder Van onze luchtvaartmedewerker Eerlijk gezegd hadden ze me een beetje bang gemaakt voor die vrachtvlucht over de Oceaan „ Het stinkt in die vracht kisten verschrikkelijk " „ Als je een kist vol apen treft mag je wel een oud pak aantrekken " Bovendien werden vele wilde verhalen verteld over gevaarUjke olifantslurven en losge broken honden en zo Het is echter allemaal erg meegevallen We hadden dan ook maar één aapje aan boord en drie honden die rustig in hun kennels lagen en gedurende de hele vlucht geen bek hebben opengedaan Inderdaad als er een paar honderd apen in zo'n vliegtuig zitten of als men hondjes treft die de hele reis niet anders doen dan keffen dan is zo'n vracht vlucht geen pleziertje Maar wij troffen het dus Afschaffing en verlaging schoolgelden Onderwijs blijve zaak van het volk leden die in dit verslag hei eerst aan het woord waren schijnt de vrees niet ongegrond dat de voorgestelde afschaffing en verlaging de eerste stap zal zijn op de weg naar alge hele afschaffing van school - en colle gegelden Wat de gevolgen daarvan kunnen zön blijkt uit het feit dat vele voorstaiiders van een dergelijke maatregel de afschaffing van de schoolgelden gepaard willen laten gaan met een - selectiesysteem van overheidswege Tegen het gaan in de richting van zulk een staatsbevoog ding wensten deze leden ernstig te waoopsgez Seminarium te Amsterdam is geslaagd voor het eerste deel van het prop examen de heer J C Beekhuis en voor het tweede deel de dames A G v Daalen en N Klaasen en de heren H Annema en Xi Koopmafls Aan de gem universiteit te Amsterdam slaagde voor het eerste deel van het candidaats examen theologie mej K Hage te Rotterdam studente aan het Ev Luth Seminarium te Amsterdam Hedenmiddag is aan de Rijksunivei* siteit te Utrecht gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde D P Huisken geboren te Singapore op het proef schrift „ Het mycobacterium tubercu losis in het menstruatie-bloed " LAATSTE NIEUWS Churchill naar Washington E«n woordvoerder van het Witte Huis heeft verklaard dat de Britse premier Sir Winston Churchill en minister van Buitenlandse Zaken Eden een uitnodiging van president Eisenhower voor een bezoek aan Washington op ZS Juni hebben aan genomen 
UTRECHTSCH NIEUWBLAD Dinsdag 13 Juni 1954 - 62e Jtaargang No - 36 Pagina 7 Honkbal Utrecht-negental tegen Haarlem Ter gelegenheid van de Haarlemse sportweek is het Utrechts negental uit genodigd Woensdagavond 7 uur een wedstrijd te spelen tegen een vertegen woordigend team van Haarlem Onze stadgenoten zullen in dit honkbal bol werk van ons land een zeer sterk team waarin verscheidene internationals zul len worden opgesteld tegenover zich gesteld zien Bij de Utrechters zullen dit keer alleen spelers van DOS en UW woYden opgesteld Zo zien we van UW zes man te weten W Bakker J de Bie W Hiele R de Jong J Kars en L Mijers terwUl DOS o.a zal worden ver tegenwoordigd door B Booi Ch v d Rijst T V Zijl en B Imhof Onze stad genoten hebben in enkele interstedelijke ontmoetmgen reeds verdienstelijke re sultaten geboekt Zo werd gewonnen van een sterk Amsterdams team De tra ditie van de Utrecht — Amsterdam ont moetingen zal ook dit jaar worden voortgezet De twee negentallen zullen elkaar o.a bestrijden in het kader van de Utrechtse sportweek op Dinsdag avond 29 Juni 7 uur op het üW-terrein Het Zonetournooi te München In de tiende ronde van het Zone schaahtournooi te München heeft de Duitser dr Lehmann wit door tUds oveischrüding van onze landgenoot Don ne " verloren De partij tussen de Zwitser Bend wit en de Nederlander Bouwmeester ein digde in remise tcrwül de partij Jacob Saarland — Kramer Ned werd afge broken in een gunstige stelling voor onze landgenoot De verdere uitslagen van de 9e ronde luiden Bouwmeester — Jacob 1—0 Mul cahy—Rabar 0—1 Golombek—dr Aitken 1—0 De partijen Lokvenc—Toran Burstein—Bhend Ribeiro—Pirc en Dun kelblum—Fuderer zijn afgebroken De afgebroken partijen uit de 8e ronde dr Lehmann — Bouwmeester Jacob — Burstein en dr Aitken — Lovenc zijn zon der verder spelen remise gegeven Crrstian d ' On'ola wereldkampioen floret De Fransman Christian d'Oriola heeft te Luxemburg zijn wereldtitel floret schermen behouden In het eindklasse ment neemt dOriola de eerste plaats ia met 7 overwinningen Mangiarotti werd tweede met 5 overwinningen en 24 ont vangen treffers en de Italiaan Di Rosa derde met 9 overwinningen en 25 ont vangen treffers Stel dertig spelers vrij van de amateurbepalingen De KNVB moet die spelers in staat stellen zich enige jaren uit hun beroep los te maken zich geheel aan voetba te wijden en daartoe da gelijks beschikbaar te zijn voor hun opleiding tot topvoetballer Natuur lijk moeten zij dan schadeloos wor den gesteld wegens het derven van hun gewone beroepsinkomsten Zij moeten zo gaat de heer Moorman in zijn artikel verder voor een aantal jaren „ Bondsspeler " worden en de KNVB moet voorzien in hun huis vesting en legesonderhoud Ook thans spreekt men wel eens van een Nederlandse Elftal Club In wezen bestaat die evenwel niet doch zal nu opgericht moeten worden met 30 door de KNVB uit te kiezen spelers met gebleken aanleg Die spelers zullen in een centrum bijeengebrarcht moeten worden en daar vier dagen per week stelsel matig moeten worden getraind Dinsdag Woensdag Donderdag en Vrijdag Zij zullen niet uit hun club gehaald moeten worden maar daar voor blijven spelen in competitiever band waarmede bereikt wordt dat ook het clubvoetbal op hoger peil wordt gebracht Zij spelen dan dus RONDE VAN TUINDORP De Korte zegeviert voor Gijs Pauw Van onze wielermedewerker Met de glimlach van de overwinning op zijn gelaat stak enkele meters voor de finish juichend de blonde krullebol George de Korte zijn hai^len omhoog als overwinnaar van de jaarlijkse Ronde van Tuindorp Met enkele energieke pedaalslagen maakte de Korte zich in de laatste bocht voor de finish los en hoewel de topsprinter Gijs Pauw alles en alles gaf werd George de Korte fraai en verdiend overwinnaar Een speciale aanbieding bij van Duren dat betekent een prima kwaliteits-artikel tegen een extra lage prijs MOTOR-A VOND VIERDAAQSE _ j ¦ ' ii^^:,-wJ -;^ ¦ >¦;¦ ~ "^ """ • l->r4"'y5g i ^'?^' berste dag n regen van strafpunten De stemming was De grootste enig werkelijke corset speciaolzoak - TELEF 11314 OUDE GRACHT 141 Op Uw verzoek zal een onzer corsetières als steeds gaarne bij U aan huis komen passen TE HUUS GEVRAAGD 2 ongem kamers met kookgelegenheid en eni ge bergruimte door dame al leen b.b.h.h Centrum stad of aangrenzend. Spoedig te aanvaarden Br ond no 9781 bur U.N KRülDENiERSBEDIENDE I Leeft pl.m 17 jaar voor wijk - en winkelwerk door J Jac Koch en Co Twijn straat 58 DE TT-RACES OP MAN Haas haalt op NSU hoog gemiddelde Nieuwe records INSCHRIJVING LEERLINGEN Burgemeester en Wethouders van Usselstein maken be kend dat de inschrijving van leerlingen voor de openbare lagere school te Usselstein openstaat by het hoofd der school de heer P van den Berg Poortdijk 31 te Ussel stein tot 1 Augustus 1954 Tevens bestaat gelegenheid hiertoe op 1 September 1954 vóór de aanvang der school Om als leerling te worden toegelaten moet het kind op 1 October 1954 de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt PBOT OBSEBVATIEHUIS lUaliebaan 99 vraagt voorl voor Juli Augustus een assistent-leidster voor naaikamer en/of keuken van 8.30 5 uur extern soms avond - en Zondagsdienst Min leeftijd 25 jaar Br met uitv inl aan de Di rectrice Gerenommeerd Orgel - en Pianobedrüf vraagt actieve Assistent-Filiaalhouder Candidaten met goede om gangsvormen en verkooper varing dienen zowel orgel - als pianospel te beheersen terwijl technische kennis de zer instrumenten noodzake lijk is Bij gebleken geschikt heid levenspositie Uitvoerige eigenhandig geschreven brie ven geen ballpoint met fo to onder No 6-5412 Reclame Bureau Berna Oomplein 16bis Utrecht OPLEIDING Vertegenwoordigers Groothandel vraagt Jongelie den voor verkoop van Che misch product Hoge provisie Uitsl schr soil met uitgebr personalia Burg Reigerstr 3 Rademakers wint bij nieuwelingen Van onze wielermedewerker De jaarlijkse Ronde van Tuindorp v>aa ditmaal een Utrechtse aangele genheid daar er alleen renners van de organiserende vereniging de V.W.C „ De Volharding " aan deelna men samen met de renners van de U.W.V „ Het Stadion " Voor deze gelegenheid mochten de amateurs en nieuwelingen dan ook samen starten en het pleit voor de nieuwelingen dat zij het er uitstekend hebben afgebracht tegen hun oudere en bovendien meer geroutineerde en getrainde tegenstanders Bovendien was de strijd ditmaal zeer fel en van het begin tot het einde boeiend Niet minder dan 70 Utrechters werden gestart en al dadelijk stre den de renners er fel op los Ben van Leur en Jos van de Hurk twee forse rennerstigureri trokken al na zes ronden op avontuur uit Hun verdienstelijke poging werd echter ill de kiem gesmoord nadat Radema kers Smits en De Groot zich bij hen voegden waarna spoedig ook het pe loton zich weer aansloot Voor Schreuder en v d Berg was toen het tempo reeds te hoog Zij zou den met zeer vele anderen een ronde achterstand oplopen Kort hierna ontsnapte echter de prachtig op dreef zijnde nieuweling Rademakers die vele ronden lang op zijn eentje vocht tegen de grote overmacht Wel rea geerde het peloton met de kansheb bers v d Broek Soellaart Pauw en De Korte fel doch Rademakers pres teerde het toch de leiding te behou den Zijn moedige poging werd echter teniet gedaan vooral door Van de Broek en Pauw die het peloton tot zeer grote snelheid dwongen Doch juist toen Rademakers tot de orde werd geroepen zag George de Korte zijn kans schoon Met een felle demarrage ontsnapte hü samen met • Saaleman die De Korte echter al vlug liet gaan Opmars Onverzettelijk het hoofd dien over het stuur gebogen snelde De Korte luide toegejuicht in zijn opmars voort Zienderogen groeide de voorsprong van deze sterke amateur en ondanks dat Verwey en Van Zanten nog even op de vlucht sloegen bedroeg de voorsprong van De Korte na een solo rit van 12 km reeds 33 sec Het zou den er liefst 41 sec worden en dat met nog 18 ronden of 27 km voor de boeg Wreed werden echter alle illussies van De Korte verstoord want hij kreeg een lekke band Snel werd « an rijwiel verwisseld en mede dank zij de hulp van Nop Koch reed De Korte na een halve ronde weer op zijn eigen vertrouwde karretje Jammer genoeg voor hem was de voorsprong geslon ken tot 16 sec Het peloton kreeg De Korte weer in het zicht en toen was Jiet snel mef zijn voorsprong gedaan Er waren nog 11 ronden te rijden Weer ontsnapten er renners zoals V d Broek Pauw De Korte Soel laart Saleman en Rademakers doch het ontbrak bij hen aan samenwer king gevestigd Op het beroemde en beruch te circuit van het eiland Man is een begin gemaakt met de internationale motorraces de Tourist Trophy De eerste wedstrijd was die van de 350 cc-klasse de z.g Junior Tourist Trophy De Nienwzeelander Coleman werd met AJS eerste Hij legde de afstand van 303,5 bm af in 2 uur 3 min 41,5 sec hetgeen een gemiddelde unrsnelheid bete kent van 147,2 tan Het klassement luidde verder 2 Farrant Gr Br met AJS 2.05.34 145.08 km/uur 3 Keeler Gr Met het einde in zicht namen toen de uitstekend rijdende Piet Gieling met de jeugdige De Korver een klei ne voorsprong doch Henk van de Broek bracht het peloton weer bü de uitlopers Het zou du Pen massale eindsprint worden De spanning steeg ten top Wiel aan wiel nek aan nek reden de 18 overgebleven renners de laatste ronde in waarna in de allerlaatste bocht George de Korte zijn kans kreeg en zijn lang gehoopte wens om eens een ronde voor eigen publiek te winnen in vervulling zag gaan Gijs Pauw één der meest actieve renners werd prachtige tweede doch snelle Gijs ging ditmaal eervol ten onder tegen de strijdlust van George de Korte Henk Klein werd zeer verrassende derde voor Klaas Soellaart Bij de nieuwelingen kwamen de bloemen eveneens bij de strijdlustig ste renner n.l Rademakers die 2e Pinksterdag ook al de Ronde van Midden-Nederland won De uitslagen waren Amateurs 1 G de Korte 75 km in 1 uur 45 min 30 sec 2 G Pauw 3 opperbest Ronkende motoren en zoemende automobielen stonden Maandagavond in Tuindorp gereed voor de start van de vierde Nationale Motor Avond vierdaagse van de motorclub iDe Slipper " Er bestond een grote be langstelling voor dit jaarlijks weder kerend evenement zowel van de zijde der deelnemers als die van de toeschouwers Vele honderden kij kers hadden zich bü de start verza meld om de rijders te zien vertrek ken De organisatie was weer in uitste kende handen De bestuurderen van „ De Slipper " hebben al zovele malen met dit bijltje gehakt dat een wei slagen bij voorbaat reeds verzekerd was De deelnemers troffen het uit stekend met de weersomstandighe den Het was een heldere maar koude avond zonder regen maar het heeft niettemin tooh geregend maar dit waren strafpunten welke verschil lende rijders in ruime mate hebben opgelopen Het parcours voor deze eerste kaartleesrit waarbij het op het oriënteringsvermogen van de kaart lezer aankwam bleek lang niet zo eenvoudig te vinden als het ogen schijnlijk wel leek Er hadden zich voor deze Avond vierdaagse 69 deelnemers opgegeven nl 48 motorrijders en 21 autobestuur ders Deze deelnemers waren uit ver schillende delen van het land afkom stig maar tooh hoofdzakelijk uit Utrecht en de peripherie Zoals gezegd waren de strafpunten op deze eerste avond niet van de lucht en sommige rijders liejKn reeds meer dan honderd strafpunten op Br met Norton 2.05.43.6 144.88 km/uur 4 Simpson Nieuw Zee land met AJS 2.06.56.8 5 Davey Gr Er met Norton 2.08.26.4 6 Clark Gr Br met AJS 2.10.28.0 Het was een wisselende strijd waarin de renners die aanvankelijk het veld hadden aangevoerd een voor een het circuit om verschillen de redenen moesten verlaten Onder deze pechvogels bevond zich Ray A mm van Zuid-Rhodesia de win naar van het nummer in 1952 en 1953 die met zijn Norton een tijd lang op kop had gelegen Hij had de snelste ronde op zijn naam ge bracht met een gemiddelde van 152,25 km/uur toen hij in de laatste ronde In leidende positie moest uit vallen Tevoren hadden ook o.a Fergus Anderson en Ken Kavanagh beiden op Moto-Guzzi de strijd ge staakt De race in de 260 cc-klasse de Een aantal renners in de bocht tij dens de gisteravond verreden Ronde van Tuindorp foto V N - V d Werf H Klein 4 K Soellaart 5 H v d Broek Breukelen 6 J v d Hurk 7 P Saaleman 8 C Brink 9 F de Groot 10 P Gieling Nieuwelingen 1 Rademakers 75 km in 1 uur 45 min 30 sec 2 B Teu nisse 3 B Pothuizen 4 T de Korver 5 G van Zanten 6 Scheenhardt 7 Smits 8 B de Korver Rommelig slot Het is voor de tweede maal binnen enkele weken dat wij moeten schrij ven over een rom.m,elig slot na afloop van een wielerronde Wederom bui ten de schuld Vu de organisatoren Het ging er tijdens de laatste ron den van de Ronde van Tuindorp op zijn Italiaans toe Het publiek was zeer ongedisciplineerd Men rende over de straat door de grasperken naar de finish waar honderden een trechter vormden zodat de renners bijna geen gelegenheid hadden om fel te sprinten en de course uit te rijden Komt het Utrechtse publiek tegen - woordig naar wielerwedstrijden kij ken om sensatie te kweken Het had er gisteravond veel van weg Spijtig is dat men zich allesbehalve sportief heeft gedragen Voor de Utrechtse wielersport is * t te hopen dat dergelijke gebeurte nissen niet meer zullen voorkomen De wielersport zal er mee gehaut zijn Gerrit Schulte zal deelnemen aan het kampioenschap van Nederland op de baan over 50 kilometer voor profs en onafhankelüken dat Donderdaga,vond a.s in het Olympisch Stadion te Am sterdam - wordt gehouden In totaal zijn 35 renners voor dit kam pioenschap ingeschreven bU ^ le ook Wim van Est beide Voortings Faanhof Van Vliet en Derksen DE KORTE 7e IN DEN DUNGEN Gisteren werd abusievelijk vermeld dat de Utrechtse amateur-renner George de Korte in de Ronde van Den Dïingen als 17e finishte ' Dit moet echter 7e ztln Oudere en meer geroutineerde rij ders kwamen er beter af en liepen slechts een paar strafpunten op Eén deelnemer de heer D Bot van de organiserende vereniging „ De Slip per " presteerde het zelfs zonder startpunten te eindigen Zijn collega de heer R Flantua daarentegen kreeg al 381 strafpunten waarmede hij al een beste kans maakt op de tra ditionele taart die voor die rijder is welke de meeste strafpunten oploopt Het parcours liep de eerste avond voornamelijk in de buurt van Mont foort de iMeern en Jutphaas Er heer ste bij de vele deelnemers een opper beste stemming er kwamen geen pro testen binnen en bovendien waren er geen ongelukjes De lengte van het parcours was 60 km en er waren drie valse controles in opgenomen waarbij vele deelne mers struikelden Tot laat in de avond rekenden de organisatoren de uitslagen na waar na men tot de volgende stand kwam D Bot O str.p m.c „ De Slipper " J Wittenberg Jr 1 str.p UPMC J C Stomp 2 str.p UPMC 4 A.Bronk 2 str.p Meteoor 5 W J.Maarsohalkerweerd 4 str.p UPMC De outsider Gardon van Louis Bau - dron hpfïft de prijs van de President van de Rf'iu ' i'k te Vincennes gewonnen onder de man draverij over 2800 meter in 3 min 58.5 sec kilometertijd 1 min 25.2 sec Light-weight Tourist Trophy is een triomph gewoi-den voor de Duitse NSU-machines De eerste vier plaatsen werden door NSU beüet Winnaar op de afstand van 182,1 km werd de Duitser Werner Haas Het klassement luidt 1 Haas Duitsland met NSU 1 uur 14 min 44,4 sec gem 146,25 km/uur 2 HoUaus Duitsland met NSU 1.15.28.6 144.82 km/uur 3 Reg Armstrong Ierland met N.S.U 1.15.31.8 144.71 km/uur 4 Muller Duitsland met NSU 1.16.25.6 5 Fergus Anderson leHand met Moto Guzzi 1.18.32.2 6 Baltisber ger Duitsland met NSU 1.18.33.6 Haas leidde vaaaS de start In de eerste ronde brak hij het ronde record met staande start met vele seconden In de tweede ronde draai de Haas een gemiddelde van onge veer 145 km per uur welke snel heid hij in de laatste ronde nog opvoerde tot het voor een kwart - liter motor fantastische gemiddelde van 146,80 km/uur evenals het al gemeen gemiddelde van Haas een baanrecord Fergus Andersen zag zijn hoop op een derde achtereenvolgende overwinning in deze klasse van de TT op Man in rook vervliegen toen de stroomlijnbekledlng van zijn achterwiel losraakte en begon te klapperen Op dat moment lag hij met zijn Italiaanse machine in tweede positie Hij stopte aan zijn pit waar zijn meoano's het losse deel van het achterwiel rukten zo dat Anderson nauwelijks behoefde te stoppen Het afremmen en weer optrekken kostte hem echter zo veel tijd dat hij van de tweede naar de vijfde plaats terugviel EEN OPZIENBAREND PLAN Volledige profs in onze Amateurclubs Laat de KNVB 30 spelers aanwijzen — de beste die we op het ogenblik in Nederland hebben — en tot officieel betaalde voetballers maken Maak van die 30 spelers een Nederlandse Elftal Club en stel deze spelers vrij van het keurslijf der amateurbepalingen Dit is de enige mogelijkheid om weer tot een winnend Nederlands elftal te komen Dat is de kern van een ongetwijfeld opzienbarend artikel dat de heer J Moorman hoofdredacteur van „ De Sportkroniek " gisteren in het officiële orgaan van de KNVB pu bliceerde Grote inschrijving voor Vierdaagse Het aantal insohrüvin^en voor de Nü meeffso Vierdaaffse welke van 27 t.m 30 Juli wordt ï^ehouden is thans de 4000 gepasseerd Dit is mim 700 meer dan op hetzelfde tüdstip la 1953 op Zondag gewoon voor hun club trainen op de bovengenoemde dx § ren gaan Vrijdagavond met ver lof naar buis en hebben dan dus des Zaterdags rust Dertig spelers zijn volgens de heerMoorman nodig opdat twee elftallenmet reserves kunnen worden ge vormd waardoor de spelers nietslechts individueel maar ook inploegverband geoefend kunnen wor den Op deze wijze kunnen twee elf tallen worden gevormd die binnenenkele jaren in staat zijn de strijd ininterlandwedstrijden aan te bindenals ge'"''' "" iardige partij nodig terwil '" ie eer van ons land Tv > er kundige trainers met grote ervaring in het buitenland ''•- liet slechts de theorie maar vooral de praktijk de«tijne voc i i kunst volledig kunnen onderwijzen zullen met deze opleiding belast moeten Worden Zij zullen een rui me zelfstandigheid moeten hebben en niet worden beschoolmeesterd door commissieleden die minder deskundig zijn dan zij tONGA BESTAAT DEZE MAAND 15 JAAB © p 28 Juni a.s zal liet 15 jaar geleden zijn dat de Gymnastiek - Spel - en Sport vereniging „ Longa " werd opgericht Het bestuur heeft gemeend dit jubileum niet onopgemerkt voorbij te moeten la ten gaan en stelt zich voor een receptie te houden op Zaterdag 26 Juni a.s des n.m van half 4 tot 5 uur in het Vereni gingsgebouw aan de Oranje Nassauiaan Hoograven By de deelnemers die zich reeds heb ben gemeld bevinden zich burgers en militairen uit Engeland Frankrijk België en Luxemburg De inschrtjving voor fif marsen slui ' op 1 Juli a.s HSV De Coudkarper Door de Hengelsportver „ De Goudkarper " werd deelgenomen aan een nationaal concours dat werd georganiseerd door de HSV Maars sen ter gelegenheid van het eerste lustrum Er werd door „ De Goud karper " een fraai succes behaald want zij werden winnaar van de eerste Corpsprijs een fraaie beker Verder behaalde W Oosterbeek een eerste prijs N van Dee een tweede ' Boon een zesde en J Rambach e.' i negende prijs Verder kan worden medegedeeld dat „ De Goudkarper " op 17 Juli een groot liengelconcours zal organise ren waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor de Wilgenplas com-missie voor een door haar te hou den kinderfeest Inschrijving kan tot 16 JuU ge schieden bij de heer K C Boon Da Costakade 106 bis en aan de adres sen Bessermerlaan 83 en Patrimo niumstraat 37 CHBISTA WINT OP CUNGENDAEI Tijdens nationale windhondenrennen op Clingendael in Den Haag won Christa van de heer Chr Kropman Utrecht in 22.8 sec met flinke voorsprong op 2 Yellow King van C v Ej'sden A'dam en 3 Itam van Chr Kropman HET ERDAL CONCERN AMERSFOORT vraagt voor haar afdeling Juridische en Sociale Zaken BIJZONDER STEVIG CORSET met ztjsluiting ea veter Extra versterkt voorpand houdt Uw figuur prachtig in In mooie zware zalmkleurige stof ERVAREN STENO-TYPISTE leeftijd 20-25 jaar met belioorlijke Icennis van de moderne talen en beschilcl?end over een goede algemene ontwiklceling Voor een serieuze kracht bestaat een interessante werkkring met verantwoordelijke werkzaamhe den en een dienovereenkomstig aantrekkelijk aanvangssalaris al naar gelang bekwaamheden PRIMA BUSTEHOUDER met maagband in zware zalmkleurige oi witte satijn f 5 '* WQ garanderen elti stuk O is niet duurder uit maar wèl beter geslaagd b ^ Eigenhandig niet met ballpoint geschre ven sollicitaties onder opgave van genoten opleiding vorige en huidige werkkring en te richten aan afd Personeelszaken Erdalfabriek te Amersfoort DEMKA ^ TM'A ^ DE KONI ikmDWim STAALFABRIEKEN v/b J.M UE MUINCK ¦ KEIZER N.V te UTRECHT vraagt voor W haar Afdeling VERKOOP een ^ A jonge y commerciële kracht A met middelbare schoolopleiding ^ r UTRECHT vlot kunnende corresponderen in ^ a vreemde talen ^ fl Sollicitanten met ervaring op het ^ p gebied van exportzaken genieten ^^ de voorkeur ' A Leeftijd 20—25 jaar ^ Sollicitaties in handschrift met volledige ^ W ^_ inlichtingen omtrent persoon opleiding en W ^ ervaring onder No 54.49 te richten aan ^ k GEVRAAGD A de Afdeling Personeel ^| VANWIjrs llockliandrl en Levsliibliolhecli ODDEGRACUl 124 UTRECHT TEL 17625 ^^ ^^^(^^^ F Aw JBf ^ F J^^d @> Uw Kunstgebit d * gtiislt dag anvnlkban ap zijn plaalsl Al < V wilt dat Vw kunstgebit de gehele dag door gemakke Ulk stevig en zeker zit neem dan DENTOFIX — een nieuw beproefd antiseptisch poeder — en strooi een weinig op de lebltsplaat V zult meer dan tevreden zDn en alle ongemak ken van Uw kunstgebit ver geten want V kont lachen spreken en eten zoals u wiltl DENTOFIX Is daarbii verfris send voorkomt onaangename reuk nit de mond en is een weldaad voor Uw gehemelte WU garanderen dat U tevre den zult zUn Koopt nog heden In Uw apotheek of drogistetti • en stroolbus DENTOFIX ortls slechts ƒ 2.35 Koninklijk * Fabriek van Cacao an Cheeelad * C J VAN HOUTEN & ZOON N.V te Waesp vraagt NETTE FLINKE MEISJES Aanmelden en inlichtingen Woensdagavond a.s van 7 9 uur bij Restaurant Poort van Kleet Marlaplaals 7 ta Utrecht GunMga vaeaniiengaling Batterijenfabriek Herberiiold N.V Utrecht Voor direct of spoedige in diensttreding gevraagd EEN BEKWAAM VHAAGT Br ond no 9846 bur II.N Nette meisjes 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 15 Juni 1954 - 62e Jaargang No - 36 UTRECHTSCH NIEUWSBI 11 Ja zó snel werkt Abrol Verrassend vlug is de vaat weer blinkend schoon Vet en vuil ver dwijnen als bij toverslag Alles snel en schoon aan kant Zonder afdrogen Of dat ook gemakkelijk ben / e nlj al klaar mef bfwassen n Uw hèlè huis en daar buiten wordt alles vlugger schoon met Abrol Zorg daf U altijd ' n fles * bij d ^ hand hebt 35 cent en de handige sprenkel capsule maakt dat U Abro zo zuinig gebruilctl * Profiteer van de nuttige tips op ' t etiket van elke Abro-flesl klcelii »' eitio ' zo g ^ o '"» ' 9 / geeft U meer tijd voor Uzelf TE KOOP GEVRAAGD ruime LUXE AUTO met open kap Brieven met uitv inl en prijs onder No L-2834 Adv Bur ALTA Pausdam WOENSDAG en DONDERDAG STRIJKTAFELS * Zeer solide Flinke maat met molton bekleed Speciaal ver vaardigd voor V & D A pe DAMES PULLOVER met kantgarnering Inde Itleu ren wit zwart rood OORgeel of bleu J »'"' / JONGENS VISHENGEL 3delig 69 et STERKE ' Wandeinylons voor de vacantie 4 95 Moderne tinten Ét »~^ ESPOLITE KNOPEN Wasecht en kookvast Per kaart van 12 st 18 ct KINDERSOKJES katoen met nylon versterkt,in drie verschillende kleurenmet lastex boord f A - j,Maten 1 t/m 8 3 " *"' Voor strand sport en spel linnen molière Maten I Maten 35—39 I 40-46 THEESALON Stadtanisbrag BESTAUEANT-TEAROOM LANGE VIESTBAAT TM 10-13 nnr KOP KOFFIE met Moorkop 50 cent Tsn 2,30t4.30 nor ottgebreide mE COlKtPLET ƒ Ij — I 2.95 3.50 VROOM & DREESMAIVIV Deze tirQïen alléén WOENSDAG ea DONDERDAG STADHUISBRUG - LANGE VÏESTRAAT - UTRECHT Het met -^ 1 ^ gemerkte artikel is ook verkrijgbaar Sta dh wisbrug Afleen op Woensdag 20y.kortind op stomen en vei-ven ^^ \ uitgez bedden tapijten lederwaren ^- en onderstaande tijdelijke aanbieding Tijdelijk stomen chemisch reinigen Colbert - en manielcosiuum$.4;^1 Mantels en jassen A ^ I g /' I Regenjassen -^^ J Incl watcrdtchl m.k.n Japonnen «« ci pi.i>i*n > 2 ^ 2 Ro kken en pantalons jM *' 1 ** Zwitsersche t \^^ WASSEN rilialen Utrecht Amstérdamseslraatw 210 Tel 26196 - Nachiegaalsiraat 7 Telefoon 11545 Filiaal Zeist Voorheuvel 69 - Tel K 4304-5732 Depot Amerongen Fa J v d Brink Achterweg B 212a Telefoon 285 DepSt Doom Fa Joh Hesseling Kampweg 64 — Telefoon 2154 Depèt Leersum Fa H ZIermans Rijksstraatweg 194 — Telefoon 207 - O ' Elke wasdag schijnt de zon in het hart van iedere huisvrouw die zo'n practische electrische wasmachine de was laat doen Ongelooflijk wat die wasmachine kan verzetten Bergen wasgoed zonder enige vermoeidheid en in een wip Het gaat zo gemakkelijk Schuurman plaatst v.a f 3 «~ per week een electrische wasmuchine in uu keu ken Vraagt vrijblijvend demonstratie De zaak met de grootste keuze im Hootiër Bico Erres Miele AEG Thor Edy e.a eoMMBm ' ik wil ao V Vaereilwn het echte Red Band Kauwgom Vfaereikje „+ I « ijl»,Mn Iwfdïtrijol'a I Loot AMU j IKunt OUDE ePACHT 260 UTRECHT Katja Bojmic is het Moravische tennisspeel stertje dat zich met haar keiharde smashes haaigenadeloze backhand en haai geiaffineerde vol leys in één seizoen de weg baande naar deglorie van het „ centie court " Katja ver overt de tenniswereld niet alleen dooi haaispel maar ook door haai bijzondere elegance Die dankt zij naar zij zelf zegt vooi eengroot deel aan „ Maidenform " Geen wonder Aan ieden viouw geeft het „ Maidenform " b h-tjede veiiassende lijn en elegance die vereist wol den dooi de nieuwste mode Maidenform " bustehoudeis zijn verkiijgbaar bij I êomrrtetje Keae ReslBond wint V>|f(f RIETSCHOTEN UTRECHT ^^/^ § VAN RIETS CHOORSTRAAT 24 nimrtiniimmiimiMiiintiiimtiiimiiiiiiitiiiiiitiriintrtiiii> borstzak met klep lO *' « net korte mouvü 9 » ' Zakdoeken prima door geweven kwaliteit _ per stuk 50e Speciale collect » Dassen voor Vader » dag in Rhodia en zuiver zijde legen aantrekkelijke prijzen Sportdassen vanaf •• Moonlight Zomer * pyama's uni met contros terende kraag en manchetten,elastiek in bond royale _ —• pasvorm ^ 9 ' Herenondergoed zuiver katoenen garens singlets en slips Sport per stuk v.o 1 ''' Champion per stuk v.a 2 Tropex per stuk v.a 2 Wollen Anklets met extro kaartje wol nylonversterkt merk Derby uni,ip rijk kleurossortiment _ q per paar 1 pèr 2 poor 3 merk Torino nieuwe Italiaanse dessins l.W Mohair Kamerjassen kreukherstellend __ — royale pasvorm 27 PEEK & CLDPPENBIIRB Beteren ^ cedkofteri UTRECHT Oude Gracht 136 ¦^ ENQELSE INi Ir F Q d over d Nederland \ een ' industri mogendhei De Engelse ingenieursorgai het Institute of Mechanical neers heeft dit jaar Nederla ^ kozen voor het houden van hl merbüeenkomst die deze vfordt gehouden In het Kurhans te Schevei Is een algemene technische ] fcomst gehouden tydens welki Q den Hollander president ' teur van de Ned Spoorwege redevoering uitsprak over q derlandse industrie i Dit bezoek zo zei ir den f der zal er toe bijdragen dat 1 land In het buitenland niet j uitsluitend als het land der 1 bollen molens en klompen t zal zijn maar dat het ook e dustriële reputatie zal vestige Nederland behoort tegenwnamelijk tot de industriële meheden Ongeveer 4>1 procent Tiberoepsbevolking werkt in de trie en in 1952 wrerd 40 pet vi nationale inkomen uit de ind verkregen vergeleken met 30 1938 ' Thans werken er in de it l.e.'iO.OOO personen vergelekej 650.000 een halve eeuw gelede Nederland is niet rijk aan i stoften maar zijn geografisct sitie zijn betrekkingen met zeese gebieden en zijn buiten handel zijn bevorderlijk voor d wikkeling van zijn industrie Doordat de grondstoffen n deels moeten worden ingevoer staat een groot gedeelte van i derlandse industrie uit verwj de fabrieken Een probleem De voorziening met gesel arbeidskrachten vormt nog een probleem Het peil van i leiding voor de technische ' bei ligt in Nederland niet lager < andere landen maar er l grote behoefte aan uitbreidin het aantal instellingen voor nisch onderwijs In 1938 genoot slechts 16 pi leerlingen die de lagere schoc lieten voortgezet onderwijs as inrichting die voor een teo ' beroep opleidt In 1951 was hé centage gestegen tot 31 O ^ leerlingenstelsel heeft een aa lijke uitbreiding ondergaan M grond van de aandacht die s onderwijsmethoden wordt ht is er alle hoop dat de Neder beroepsbevolking in de beh der industrie zal kunnen vo Sprekende over de ^ electri der spoorwegen deelde hij m < er energiek wordt gewerkt;aaj vangjng van de ptoomtractie j lijnen die een té ' geringe v ^ Televisieprime Bij de opening van de in Ne ^ gevestigde Europese ndeerzettingi Werktuigenfabriek Cincinnati Ohl daag Vlaardingen waarbij Prins hard en enkele ministers aanwez ren hebben ook televisie-apparat rol gespeeld De omstreeks zevenhonderd ge den die in een bijgebouw naast dei lijke fabriek verzameld waren J op het ogenblik dat Prins Bernhi officiële opening aan de hand v aldaar opgestelde maquette verï op de beeldschermen van een vi tal tejevisie-ontvangtoestellen de \ van de meer dan honderd meter j gelegen fabriek zien openzwaaierj de prins zich hierna met zijn ge\i in gezelschap van de leden der i kaanse en Nederlandse directie va cinnati naar de fabriek begaf va rondgang ter plaatse volgde de opgestelde camera hem op de vo < dat de televisie-apparaten ook di den weergegeven begaven de a ^ gen zich volgens op de beeldbuizi projecteerde instructies naar ' t fal gebouw Het was de eerste maal in de g denis van dergelijke evenemente van de mogelijkheden der televisie profiteerd Er werd daarbij gebrt maakt van z.g industriële televÖ paratuur waarbij het signaal niet i loos doch via een kabel wordt a bracht ADINDA 14 van Soerabaja n Pladju ADONIS 14 te Kopenhagen AGATHA 14 van Bangkok n Pladju ALDERAMÏN passeert 13 Gi braltar naar Genua ALETTA 15 te Saigon AMERSKBRK 14 te Melbour ne AMSTELPARK 14 van Sinpa pore naar Belawan AMSTELSTROOM 1 * te Am sterdam van Bristol ARUNDO passeert 14 Land send naar Wabana BAASN 14 nm te R'dam BALI 15 te Makassar BANKA passeert 14 Azoren naar New York BATAVIER I passeert 13 Estacapoint naar Bordeaux BATAVIER III passeert 14 kp Roca naar pt Lyautey BAWEAN 15 te Belawan BERKELSTROOM 12 van A'dam naar Leitli BLITAR 14 nm rede pt Eli zabeth BORNEO 14 nm rede Seïna rang BREDA 13 van Trinidad 14 te Semarang BREDA 13 van Trinidad 14 te CALTEX PERNIS passeert 14 Algiers naar R'dam CALTEX UTRECHT pass 1 kp Vincent naar R'dam ' ENGGANO 15 te Colombo EOS passeert 14 Ouessant n Tanger PLEVO 12 van A'dam naar Hamburg GREBBESTRÖOM 13 te Am sterdam van Londen HOOGKERK 15 te Kaoshiung HYDRA 13 90 mijl 2 San Salvador naar Baltimore IVOORKUST passeert 14 Fl nisterre naar Dakar JAN 13 van London te A'dam JAPARA KRL 14 van Singa pore naar Labuan KOTA GEDE 15 te Bombay KOTA INTEN 13 23,30 uur te Bremen LEKKERKBRK 15 te Chitta gong LISSEKERK 14 te Hamburg LUCITA 14 nm te R'dam MACUBA passeert 14 » Singa - pore naar Ealikpapan JTALEA 16 vra te Miri Manto 14 van Kopenhagen te A dam MARKELO 15 van Rundvik te Londen verwacht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 15 Juni 1954 62e Jaargang No-36 Pagina 9 Bernstein contra HAL De vromere Duitse reder Arnold Bernstein heeft te New York ver klaard niet te geloven dat de Hol land-Amerika-Lijn iets te maken heeft gehad met het verlies van zijn scheepvaartbelangen in de tijd dat hij door de nazi's gevangen werd ge houden Bernstein heeft zoals gemeld in rechte elf millioen dollar van de HoUand-Amerika-lijn geëist Deze elf millioen vertegenwoordigen vol gens Bernstein de waarde van een gemaakte winst met twee schepen die eens aan zijn rederij hebben be hoord De Holland-Amerika-Lijn be toogt dat zi ^ de schepen te goeder trouw van de „ Chemical Bank and Trust Company " heeft gekocht De scheepvaartmaatschappij riep de bank in vrijwaring ENQELSE INQENIEURS IN ONS LAND Ir F Q den Hollander over de industrie Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van 14 Juni 1954 Bieten 12—28 p bos Radns 3 %— 7 Bospeen 16—54 Bloemkool 8—66 p st Kom kommers geel 19—44 Komkommers groen 12—31 Sla 2 %— 7 Andijvie 8—28 p kg Asperges 70—220 Capucijners 43 — 61 Doperwten 68—72 Spitskool 12 — 21 Peulen 78—119 Postelein 7—24 Raapstelen 4—8 Rabarber 4—13 Stam sper-ciebonen 210 Snijbonen 130—230 Spinazie 10—41 ' Tomaten 40—160 Tuin bonen 39—51 Wespeen 41—51 Aard beien 60—260 Kersen 61—160 Rode Bessen 170—240 Perziken 3—44 p st VEEMARKT ROTTERDAM Aanvoer in totaal 4032 vette koeien en ossen 500 gebruiksvee 941 vette kal veren 120 graskalveren 260 nuchtere kalveren 1053 varkens 150 biggen 232 paarden 157 veulens 37 schapen en lam meren 78 weide-zuiglammeren 457 bok ken en geiten 47 Vette koeien in cents per kg le 285 — 305 2e 270—285 3e 220—259 vette kal veren 255—265 235—245 200—215 gras kalveren in gid per stuk 440 340 230 nuchtere kalveren 55 50 44 biggen 70 60 48 slachtpaarden in ets per kg 200 195 189 veulens In gld per stuk 350 250 150 schapen 135 115 95 weide-zuiglam meren 70 60 50 Kalfkoelen 1150 975 825 melkkoeien 1150 976 825 vare koeien 800 700 589 vaarzen 850 700 570 pinken 580 480 370 PRUITVEILING BUNNIK EN OMSTREKEN. Veilingnotering van 14 Juni Deutsche Evern 1 119—149 2 78—93 3 51—64 Ma dame Matot 1 117 2 87 Madame Lefebre 1 108 Vroegste van de markt rijp 75 — 107 rood 13—19 KAASMARKT BODEGRAVEN Aangevoerd 205 partijen Prijzen eerste soort 2,05—2,13 tweede soort 1.96—2,04 extra 2,28 De handel was kalm Vette varkensmarkt Leiden Aanvoer 332 vette varkens Note ring zware 192—190 lichte 182—188 slagersvarkens 193—190 zeugen 155 — 165 Handel stug afloop slepend Bo vendien 13 nuchtere kalveren van 30 — 55 levenid van 100—130 VEILING SEPTER TIEL TIEL 14 Juni — Veilingbericht der Veiling Septer te Tiel van Maandag 14 Juni Aardbeien Dutch Even le 140 — 215 2e 68—160 Kersen vroegste van de markt A 90—145 B 50—114 Aardappelen nieuwe drieling 27—29 kriel 16—23 oude grote 9—30 Alles in cents per kg VEI.»WSB EIERVEIXING Aanvoer 300.000 stuks Handel yljig Prijs per lOÖ stuks kippeneiërén grote 11,76 — 12.'75 kleine 6,00 — U.SOr eendén eieren ' 7,50—8,75 kalkoeneieren ƒ 20 — en krielkipeieren ƒ 5,50 Aan het congres van de commu nistische partij te Praag heeft Vilian Siroky de Tsjechische premier twee economische projecten voorgelegd üdus radio Praag Allereerst een tweede vijfjarenplan dat in 1956 te gelijkertijd met het vijfjarenplan van de Sovjet-Unie en de andere communistische landen in werking zal treden Daarnaast een urgentie plan voor vermeerdering van de Tsjechische landbouwproductie in de volgende twee of drie jaren De regering zal zorgen dat 320.000 mannen vrouwen en jonge mensen dit jaar en het volgend jaar op het land gaan werken zei Siroky Nog 1.235.000 acre land zou in cul tuur worden gebracht De premier sprak ook over het gebrek aan grondstoffen en brandstof Het zou noodzakelijk zijn volgende winter zuinig'te zijn met kolen en electri citeit Siroky klaagde over de slechte kwaliteit van machines voor de in dustrie en de „ volkomen ontoerei kende " voorziening van landbouw gereedschap en kleine metaalwaren aan de dorpen Ook dienden de maaltijden in cantines van fabrie ken spoedig en belangrijk verbe terd te worden De bouwnijverheid heeft te kam pen met gebrek aan bakstenen en lout en er zijn talrijke klachten binnengekomen over de hoedanig heid van nieuwe flats aldus Siroky Reorganisatievoorstel B.O-Z ingediend Nederlands overschot ^ EBU in Mei De Weatdultse Bondsrepubliek had in Mei j.l wederom het grootste betalings oversehot'in de EBU Het saldo bedroeg 36.8 millioen dollar Engeland had even eens een aanzienlijk overschot n.l 30.5 millioen dollar Nederland een overschot van 12.9 millioen dollar ver geleken met een vrij groot tekort in April Zwitserland had een overschot van 4.6 millioen dollar De Mei-rekening geeft voor België het zeer grote tekort van 27 millioen dollar te zien Het Italiaanse betalingstekort was kleiner dan in April en bedroeg 19 milioen dollar Frankrijk kon zijn tekort in Mei verminderen tot 1.8 millioen dol lar hoewel in deze maand de nieuwe liberalisatiemaatregelen van kracht zijn geworden Zweden had een tekort van 3.5 millioen dollar en ook Denemarken en Noorwegen hadden tekorten Zeepost Met de volgende schepen kan zeepoet worden verzonden Pe data waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet ziin bezorgd staan tussen haakjes achter de naam van het schip vermeld Indonesië en Ned Guinea MS Kari mata " 24 Juni Ned Antellen SS „ Baam " 29 Juni Suriname SS Cot tiea " 30 Juni Unie van Z Afrika en Z W Afrika MS Winchester Castle " 19 Juni Canada SS „ Grote Beer " 20 Juni SS Maasdam " 24 Juni Zuid Amerlka SS Eva Peron " 28 Juni Brazilië MS Bemland " 21 Juni Australië via Engeland 19 Juni Nw Zeeland via Engeland 19 Juni Inlichtingen betreffende de verzen dingsdata van postpakketten geven de postkantoren ld ' 37 D.-len ' 47 Invest.cert Ned ' 62-64 3 101 % NWS art — N.-I ' 37 A 3 ^¦' h 99 « Grootb 46 Actieve Aandelen Bank ' en Credietinstell C.H en 1 8 66 % 66 % Nat Hand 150 191'J ' N HjnljCv.A 179 % 179 % Endustr ondernemmgen Alg K Unie 220 % 220 % Bergh's Jurg 294 » Berkels ' P 147 Cal - DW CvA 1821,4 Fokker 168 — Geldet Zonen 213 % 214 % Kon N.H 175 174 % Ned Ford 326 % 327 Ned KabeU 206 204 % P.G G.B 242 249 % dito CJ > WO 163 % 165 Unil CmA 326 % 329 % W Ftlenoorfl 189 190 L-LScheepstiiilingen iJ METULA 16 nm te Pladju MIRACH-N 13 van Casa blanca naar Marseiile MIRZA 14 V Miri n Geelong MUPHRID-N 16 nm te Cork verwacht NOTOS passeert 14 Finisterre naar A'dam ORANJE 14 120 mijl W Sa bang naar Colombo PHIDIAS passeert 12 Dun geness naar Lissabon PIETERS 14 nm Swansea POBLAU LAUT passeert 14 Gibraltar naar Le Havre POSBIDON 13 van Port au Prince naar Jeremie PR FREDERIK WILLEM passeert 14 Lizard n Mon treal RAKI 13 te Southampton EBLIABLB passeert 12 nm ^ Zuidkust Ierland naar Li merick ROGGEVEEN 14 v Rangoon naar Tj Priok ROTTI 14 te Savannah RIJNSTROOM 12 van A'dam naar Londen SLB BLANKENBURGH pass 13 Wight naar Port Said SLB NOORDZEE passeert 12 Finisterre naar Nederland SLB OCEAAN 13 160 mül NO Ouessant met Schelde " SLB SCHELDE 13 160 mijl NO Ouessant met slb SPAARNESTROOM 13 vm van A'dam naar Dagenham STENTOR 14 nm van Antw naar R'dam UTRECHT i4 te Philadelphia VECHTSTROOM 12 v A'dam naar Huil VINDICAT ATQÜE POLIT passeert 12 nm Lister naar Harstad WAAL 13 te Bremen WESTERSINGEL 14 van Barry te Rochefort verw WESTLAND 13 te Santos WILLEM RUTS passeert 14 kp Bon naar Port Said IJSSEL 14 tè Palermo IJSTROOM 11 van Ports mouth te Plymouth ZAANSTROOM 13 te A'dam van Huil ZEELAND KRL 15 te Singa pore Nagekomen AALSUM 14 rede Damman AKKRUMDUK 14 v Lissa bon nr Havanna Al^BLASSERDIJK 14 v R'dam 15 te London ALDABI 14 200 mijl Z Las Palmas nr Las Palmas ALHENA 11 te B Aires ALMDIJK 14 van Galveston nr New Orleans ALPHERAT 15 van Santos te Rio Grande Dosul ALTAIR 15 te R'dam ALWAKl 12 te Baltimore AMPENAN 15 te R'dam ANDIJK II te Houston APPINGEDIJK 15 te R'dam ARKELDIJK 11 van Houston nr New Orleans ATT 14 nm van Pt Talbot te R'dam verw AVERDIJK 13 van R'dam nr Hamburg BATAVIER 2 Londen 13 te R'dam van Londen BILLITON 15 te Vancouver BLOEMFONTEIN 14 180 mijl ZW Monrovia nr Kaapstad BOISSEVAIN 14 v Lor Mar ques nr Durban BONAIRE 14 480 mijl WZW Madeira nr Barbados BOSCHFONTEIN 15 te Aden BRITSUM 15 V Ceuta te Si benik CALTEX DELFT 14 140 mul NNO Finisterre nr Sidon CALTEX THE HAQUE 14 80 mijl O Malta nr Sidon CELEBES 11-6 te Singapore van Priok CUMULUS weerschip 14-8 V R'dam n Atl Oceaan DIEMERDIJK 14-6 v Londen n Curacao DIDO 13-6 te Triest v Vene tië n Rijeka EDAM 10-6 te Kuwait EOS 12-6 V Odense n A'dam ESSO DEN HAAG p 15-6 2 u Vlissingen n Sidon FLEVO 13-6 te Hamburg FRIESLAND KRL 14-6 v Pt Said n Belawan HATHOR 14-6 V R'dam nr Bremen JOHAN V OLDENBARNE VELT 15 6 te A'dam JUPITER 14-6 V Malta n Pi raeus KIELDRECHT 11-6 v Yoko hama n Hongkong Uünboawondememingen Blllltoo le R 338 — dito 3e R 283 28514 Petruleumiindernemingen D Petr Mtl 443 448 % dito Pi A 443 % 449 Kon Petr M 490 491 % dito Onder-A 489 % 490 M.E.P Mtl 681 682 Rubbertmderaemtnsen A'(Jam Rubb 86 % 87 % Bandar R M 122 121 Kendeng L 61 60 Ma L Mfl 50 % 501/2 N N PI Mfl 48 % 50 O.-JavB R M 52 61 Ooiltk C M 120 121 % R MO Vico 22 % 22 % S " 8 R 50 % 50 S S Rubber 52 62 S Rubber C 42 % 38 % [ d P Rub rntl 62 62 Stemming blijft vriendelijk Fhilips vast De stemming ter beurze is van middag meegevallen Ging men op de ochtendbeurs zeer voorzichtig en aarzelend te werk de officiële markt werd ingezet met een vaste stemming onder leiding van Philips In dit fonds ging het vrij druk toe ivaarbü de koers een flink herstel te zien gaf na de zwakke houding der laatste dagen Geopend werd op 248 daarna volgde een lichte reactie tot 246 % doch als spoedig ging het weer de opwaartse richting in tot 250 slotnotering 249'/4 dus ruim 7 punten hoger dan gisteren Ook Uni lever was gevraagd en trok circa 3 punten aan Kon Olie aanvankelijk prijshoudend op 490 doch tegen slot werd 492 betaald AKU onveranderd Scheepvaartpapieren boekten over wegend fractionele winsten Amster dam Rubber en HVA vertoonden ' n iets grotere stijging Deli bleef ech ter achter Aandelen BOZ werden op circa 5 geadviseerd bij een vorige afdoe ling op 10 Veel fiducie heeft men er dus niet in dat deze papieren t.z.t nog van waarde zullen zijn Scbeepvaart-Miien Hou A U)D 146 147 Java Ch P — — K N St Mtl 184 134 Kon Paketv 134 ^ 136 Kon Rott L 123 % 126 Ned S Onle I37''/8 138 % Omm Pha v i7i'/j 17014 Stv Mt Ned 136 137 % Suikerondernemingen a » A'dani 123V 25H J Cult MQ 51 50 % Ned.-I S O 70 % 69 % V W C Mh 20 20 % ' rabaksunfli-rnpminffenDell Mt 117 % 117 % Sen«.mha|i M 99 99H Utversen Müll Co N.B 191 % 1S2 % Nederland nu eert industriële mogendheid De Engelse ingenieursorganisatie het Institute of Mechanical Engi neers heeft dit jaar Nederland ge kozen voor het houden van haar zo merbijeenkomst die deze week wordt gehouden In het Kurhaus te Scheveningen is een algemene technische bqeen komst gehouden tijdens welke ir F Q den Hollander president-direc teur van de Ned Spoorwegen een redevoering uitsprak over de Ne derlandse industrie Dit bezoek zo zei Ir den Hollan der zal er toe bijdragen dat Neder land in het buitenland niet langer uitsluitend als het land der bloem bollen molens en klompen bekend zal zijn maar dat het ook een in dustriële reputatie zal vestigen Nederland behoort tegenwoordignamelijk tot de industriële mogend heden Ongeveer > 41 procent van deberoepsbevolking werkt in de indus trie en in 1952 werd 40 pet van hetnationale inkorhen liit de industrieverkregen vergeleken met 30 pet in 1938 ^ ^ Thans werken er m de idustrle 1.650.000 personen vergeleken met 650.000 een halve eeuw geleden Nederland is niet rijk aan grond stoffen maar zijn geografische po sitie 1 zijn betrekkingen met over zeese gebieden en zijn buitenlandse handel zijn bevorderlijk voor de ont wikkeling van zijn industrie Doordat de grondstoffen meren deels moeten worden ingevoerd be staat een groot gedeelte van de Ne derlandse industrie uit verwerken de fabrieken Een probleem De voorziening met geschoolde arbeidskrachten vormt nog steeds j een probleem Het peil van de op leiding voor de technische ' beroepen ligt in Nederland niet lager dan in andere landen maar er bestaat grote behoefte aan uitbreiding van het aantal instellingen voor tech nisch onderwfls In 1938 genoot slechts 16 pet van leerlingen die de lagere school ver lieten voortgezet onderwijs aan een inrichting die voor een technisch beroep opleidt In 1951 was het per centage gestegen tot 31 Ook het leerlingenstelsel heeft een aanzien lijke uitbreiding ondergaan Mede op grond van de aandacht die aan de onderwijsmethoden wordt besteed is er alle hoop dat de Nederlandse beroepsbevolking in de behoeften der industrie zal kunnen voorzien Sprekende over de electrificatie der spoorwegen deelde mj mee dat er energiek wordt geWerkt-aan vér -" vanging van de gtoomtractie op de lijnen die een té ' geringe Vefkèers - Televisfeprimeur Bij de opening van de in Nederland gevestigde Europese ndeerzetting van de Werktuigenfabriek Cincinnati Ohio van daag Vlaardingen waarbij Prins Bern hard en enjcele ministers aanwezig wa ren hebben ook televisie-apparaten een rol gespeeld De omstreeks zevenhonderd genodig den die in een bijgebouw naast de eigen lijke fabriek verzameld waren hebben op het ogenblik dat Prins Bernhard de officiële opening aan de hand van een aldaar opgestelde maquette verrichtte op de beeldschermen van een vijftien tal televisie ontvangtoe stellen de deuren van de meer dan honderd meter verder gelegen fabriek zien openzwaaien Toen de prins zich hierna met zijn gevolg en in gezelschap van de leden der Ameri kaanse en Nederlandse directie van Cin cinnati naar de fabriek begaf voor een rondgang ter plaatse volgde de buiten opgestelde camera hem op de voet Na dat de televisie-apparaten ook dit had den weergegeven begaven de aanwezi gen zich volgens op de beeldbuizen ge projecteerde instructies naar ' t fabrieks gebouw Het was de eerste maal in tie geschie denis van dergelijke evenementen dat van de mogelijkheden der televisie is ge profiteerd Er werd daarbij gebruik ge maakt van z.g industriële televisie ap-paratuur waarbij het signaal niet draad loos doch via een kabel wordt overge bracht ADINDA 14 van Soerabaja n Pl d.iu ADONIS 14 te Kopenhagen AGATHA 14 van Bangkok n Pladju ALDERAMIN passeert 13 Gi braltar naar Genua ALBTTA 15 te Saigon AMERSKERK 14 te Melbour ne AMSTELPARK 14 van Sinpa pore naar Belawan AMSTELSTROOM 1 » te Am sterdam van Bristol ARUNDO passeert 14 Land send naar Wabana BAAKN 14 nm te R'dam BALI 15 te Makassar BANKA passeert 14 Azoren naar New Tork BATAVIER I passeert 13 Estacapoint naar Bordeaux BATAVIER III passeert 14 kp Roca naar pt Lvautey BAWEAN 15 te Belawan BERKBLSTROOM 12 van A'dam naar Leith BLITAR 14 nm rede pt Eli zabeth BORNEO 14 nm rede Sema rang BREDA 13 van Trinidad 14 te Semarang BREDA 13 van Trinidad 14 te Curagao CALTEX PERNIS passeert 14 Algiers naar R'dam CALTEX UTRECHT pass 1 kp Vincent naar R'dam ' ENGGANO 16 te Colombo BOS passeert 14 Ouessant n Tanger FLEVO 12 van A'dam naar Hamburg GREBEESTRCiOM 13 te Am sterdam van Londen HOOGKERK 15 te Kaoshlung HYDRA 13 90 mijl Z San Salvador naar Baltimore IVOORKUST passeert 14 Fi nisterre naar Dakar JAN 13 van London te A'dam JAPARA KRL 14 van Singa pore naar Labuan KOTA GEDE 16 te Bombay KOTA INTEN 13 23,30 uur te Bremen LEKKERKBRK 16 te Chitta gong LISSEKERK 14 te Hamburg LUCITA 14 nra te R'dam MACÜBA passeert 14 > Singa pore naar Balikpapan MALBA 16 vm te Miri MANTO 14 vaji Kopenhagen te A'dam MARKELO IB van Rundvik te Londen verwacht frequentie hebben om electrificatielonend te maken door Diesel elec-trische tractie Voor zover het pas sagiersvervoer betreft verwachtende spoorwegen hiermee einde 1954 gereed te zijn Voor het goederen vervoer zal dit in 1958 het geval zijn.Een en an " ¦ betekent een jaarlijksebesparing ongeveer 400.000 ton steenkool Met de electrificatie van de belangrijkere lijnen werd een be sparing van 650.000 ton steenkool per jaar bereikt Excursies De leden van het instituut zullen deze week in rlp gelegenheid worden gesteld kenn ^ nemen van de in dustriële ontw keling van ons land ïet programma bevat bezoeken aan een aantal grote industriële onder nemingen o.a de raffinaderij der BPM te Pernis de werkplaatsen der KLM op Schiphol de Centrale Werkplaatsen der Ned Spoorwegen te Tilburg Philips te Eindhoven de hoogovens te IJmuiden en de Staats mijnen in Limburg Renteverlaging bij spaarbanken in overweging In elk geval behoort iedere gedach te aan verhoging der inlegrente bij spaarbanken terzijde gesteld te wor den heeft de voorzitter van de Ned Spaarbankbond mr Jacq Dutilh ver klaard Bij een aantal spaarbanken zal men goed doen verlaging dier rente in ernstige overweging te nemen In het algemeen is een inleggers rente van 3 procent te hoog Dit is van te meer belang omdat de Bond tracht in besprekingen met de Boe renleenbanken en het hoofdbestuur van de PTT voor de RPS enige lijn te brengen in de rentevergoeding Tegenover de neiging tot daling van het rendement staat n.l een tendens tot stijging der onkosten althans in geld uitgedrukt Aan de belanghebbenden bg het concern van de Bank voor Onroeren de Zaken is thans een reorganisatie plan voorgelegd dat ook betrekking heeft op dat tot het concern beho rende z.g.n Ned banken nl de NV Nationale Credietbank NCB de NV Centrale Credietbank CC de NV Utrechtse Crediet M^atschappU in Liquidatie UC en de NV Voor schotbank „ De Nederlanden " VDN De obligatieschulden van de CC UC en VDN worden overgenomen door de NCB De hoofdsommen wor den volledig erkend terugbetaling op de hoofdsom 20 pet Voor de achter stallige rente worden uitgereikt winstbewijzen NCB Opgemerkt wordt nog dat het ac tief van de BOZ per 31 Dec 1953 ver minderd met het passief een saldo oplevert van ongeveer 40 procent van de uitstaande obligatieschulden Hoe wel in de toekomst exploitatie-over schotten dit percentage zullen verho gen is het duidelijk dat stukkenhou ders niet op volledige betaling van de hoofdsom mogen rekenen Dit houdt tevens in dat het niet mogelijk is de rentedienst van de obligatie leningen BOZ te hervatten terwijl evenmin sprake kan zijn van enige terugbetaling der achterstallige ren te Aangezien na de conversies de vroegere obligatiehouders aandeel houders zijn geworden zullen zij in de BOZ ook de positie van juridisch eigenaar innemen Tenslotte wordt opgemerkt dat al het vorenstaande slechts tot stand kan worden gebracht door een sur seance van betaling met een gelijk tijdig te deponeren accoord waar door het gevaar van een faillisse mentsaanvraag wordt voorkomen Advertentia Gasten die meetellen rekenen lA Sixteen itauds for QutUity Tsjechische premier onthult economische gebreken Niederlands kapitaal voor GKS Vooraanstaande bankiers uit de landen van de Europese Kolen - en Staalgemeen schap hebben dezer dagen te Luxemburg vergaderd ter bespreking van algemene financiële vraagstukken Naar verluidt waren de besprekingen m hoofdzaak gewijd aan een plan voor de uitgifte van een investeringslening voor de staalindustrie Hierbij zouden de bankiers de mogelijkheid hebben over wogen in West-Duitsland een lening van 100 millioen D.M voor de staalindustrie aan te gaan en voorts inNederl and kapitaal te vinden voor de kolen - en staalindustrie van de zes landen der ge meenschap Het rijwielvervoer door de Spoorwegen Naar aanleiding van de tariefver hoging voor het rijwielvervoer door de Ned Spoorwegen heeft de Mi nister van Verkeer en Waterstaat a.l op vragen van het Tweede Ka merlid Gortzak geantwoord dat deze goedkeuring is verleend om dat het rijwielvervoer voor de N.S steeds sterk verlieslatend is ge weest Zelfs na de invoering der verhoging zal het vervoer nog ver lies opleveren In verband mef deze omstandigheden kon geen aanlei ding worden gevonden het tijdstip van invoering der tariefverhoging te verschuiven tot nè het vacantie seizoen aangezien dan het beoogde effect in belangrijke mate zou zijn aangetast Hoewel het rijwielvervoer in aan zienlijke mate plaats vindt ten be hoeve van reizigers met kleine in komens wordt gemeend dat de ho gere uitgaven van ƒ 0,30 of ƒ 0,50 voor dit vervoer niet als een storen de factor voor hun budget kan wor den aangemerkt Zuiveringsoperatie in Tunesië Marokkaanse soldaten in Franse dienst hebben in het gebied van Ebba Ksoer in Tunesië waar Zondag een boerderij door Tunesische opstande lingen werd aangevallen in een ge vecht dertien bendeleden gedood Twee soldaten die door de opstande lingen gevangen werden gehouden zijn bevrijd Een Zwitserse kolonist die Zondag uit de aangevallen boer derij te Ebbo Ksoer werd ontvoerd bleek te zyn vermoord De nieuwe resident-generaal in Marokko heeft in een radiotoespraak verklaard dat Frankrijk zal strijden tegen het verzet Hij zou echter stre ven naar politieke vooruitgang in Marokko Frankrijk had op zich ge nomen Marokko vernieuwde en mo derne instellingen te geven Hierbij zou men de autoriteit van de sultan en de hoofden eerbiedigen — Minister J v d Kieft mininster van Financiën en gewezen directeur van „ Het Vrije Volï " is te Stockholm op het zevende congres van de inter gevers en directeuren tot erevoorzit nationale Federatie van dagbladuit ter van deze organisatie gekozen SlOTNOTERINGEN NEW-YORKSE BEURS 14-6 G Year 63 % Hudson 12 % I Harv SO/a I Nickel 41 % ITenT 17Vz Ken Cop 80 % Monta W62 % Pack M 4 Radio O 27 % Rep St 57 '^ ReynT 38 % Sears R 63 % Shell ü 46 % S Vac 42 % St Br 32 % St.OHN 88 % Studeb 17 % Texas C 71 % ü Aire 62 % U Corp 5 % ü Fruit 48 % US Rub 34 US Steel 47 % Westh 67 % Woolm 41 % 12-6 62ra 12 % 30 % 41 % 17 % 79 % 62 % 4 27 57 % 377,4 63 % 47% 42% 33 % 88 17 % 71 % 62 % 5 % 48 34 % 47 % 67 41 % 14-6 12-6 Atch 1 106 % 106V Baltim ï\i « ' is Can Pal26'/2 26 % 111 C 44 % 45'/5 NV Cent 23 231/2 Penss K 16 % 16 % S Pac 41 % 41 % ünPac 127 % 130 AU Cb 88 871 ^ Am.Can 41 % 41 Am C&B 39>4 A Smell 36 % Am T&'l 1651/8 Am Tob 60 % A Copp 37 '/ B Steel 68 B Alrpl 42 % Chrysler SD'K D Airci 53 % 431/8 67 ^ MAASDAM 14-6 v New York n Southampton MADOERA 14-6 v Baltimore n New York MANTO 14 6 te A'dam MITBA 15 6 V Tripoli n Mal - ta MUPHRTD N 14-6 dw 39 % 361/2 165 % 60 % 36'Ki 68 % 43% 88 % 531/2 IJmuiden n Cork NESTOR 15 6 te Georgetown NIEUW AMSTERDAM 14-6 470 m OZO Kp Race nr Southampton NIEUW HOLLAND 11-6 v Singapore n Belawan OOTIWARSUM 14 6 V New Orleans n MobUe ORANJESTAD 14 6 270 m NNW Flores Azoren nr DpdN EKodai B Eleel Gen M Cons Et City B - 67 % 1221/4 122 % 59»4 58 % n.a 39 % 70Vi 70 % Aden POBLAU LAUT p 15-6 Fi nisterre n Havre PRINS ALEXANDER 14-6 T Quebec nr Montreal PRINS MAURITS 14-8 V Omzet 1.42O.O0O R'dam n Brenien RADJA 16 6 V Singapore nr Belawan RAKI 14 6 V Southampton n Genua RELIABLE 11-8 V Garston » Limerick ROTULA 15 van New Orleans te Curacao RIJNKEBK 14 v Antwerpen naar A'dam SALATIGA 11 te San Fran - SARPBDON 14 van Curasao naar Searsport SCHIE 15 te A'dam SIBAJAK 14 van Aden Baar Clolombo aOBSTDIJK pass 14 Fayal naar Alexandrië STAD AMSTERDAM 14 van Wabana naar Engeland STAD MAASSLUIS 16 te Narvik STAD SCHIEDAM 17 vm te R'dam verwacht STENTOR 14 te R'dam TABIAN 14 van Bahrein naar Bombay TBLAMON 14 van A'dam n Hamburg TERO passeert 14 Pem No - ronlia naar R'dam TIBERIUS 11 van Houston naar New Orleans TITUS 14 van A'dam naar Hull WATERMAN 14 340 mül NO kp Race naar Halifax WONOGIRI passeert 16 Sa bang naar Belawan ZUIDBRKRUIS U van Jue - bec te R'dam PRS^^^I i^ooir d « InUlsprdkill WOENSDAG Groenteteelt Groenteteelt voor Kleine Tuinen door Stienstra Duursraa uitgevers Kosmos te Amsterdam serie Weten en Kunnen elfde druk Dat dit boekje goede diensten bewijst mag men veilig aannemen een elfde druk was anders zeker niet nodig geweest Het is vooral voor mensen die kleine tuintjes hebben en daar in wat bloemen en groenten kwe ken aan te bevelen Over bloemen zal men echter niets vinden doch dat was ook niet de opzet Het boekje is met grote kennis van za ken geschreven we zouden alleen by de aardbeien in een nieuwe druk wel eens enkele nieuwere soorten genoemd willen hebben en mis schien kan men dan ook eens wijzen op de Climax de aardbei die men zo veel kweekt in het zuiden van ons land en waarvan men in de herfst nog een behoorlijke tweede opbrengst kan verwachten Dan dient er ook iets gezegd te worden over de wisselteelt hetgeen vooral met het oog op het kweken van kool toch wel belangrijk geacht kan worden Dat een lijst wordt gegeven van de hoeveelheden zaden die men nodig denkt te hebben per honderd vierkante meter is wel nuttig mis schien is het beter dit in de toe komst per vlerkante ' meter uit te rekenen HILVERSUM I — NCRV 7,00 Nws 7,10 Gram 7,45 Een woord voor de dag 8,00 Nws 8,15 Gram 8,30 Tot Uw dienst 8,36 Oram 9,00 Voor de zieken 9,30 Voor de huisvrouw 9,35 Waterstanden 9,40 Gram 10,30 Btibeldag Den Haag 12,16 Gram 12,30 Land - en tuinbouw 12,33 Instr trio 12.69 Klokgelui 13,00 Nws 13,15 Prot Interk Thuisfront 13,20 Meisjeskoor 13,40 Gram 14,00 Bö beldag Den Haag 16.00 Voor de jeugd 17,20 Gram 17,30 Orgel 18,00 Mil caus 18,10 Gram 18,30 Chr Verenigingsleven 18.45 Geestelijke liederen 19,00 Nws 19,10 Boekbespr 19,26 Gram 19.30 Bui tenl overz 19,50 Kamermuz 20,00 Radiokrant 20,20 Negro-spirituals 20,40 Eigen haard is moeite waard klankb 21,00 Gram 21,20 Int Bvang Comm 21,30 Holland Festival 1964 Residentie orkest en kamerkoor 22,30 Gram 22,45 Avondoverd 23,00 Nws 23,16—24,00 Gram Advertentie HILVERSUM II — VARA 7.00 Nws 7,10 Gram 7,15 Gym 7,33 Gram 8,00 Nws 8,18 Gram 8,50 Voor de huisvrouw 9.00 Gym voor de vrouw 9,10 Gram VPRO 10,00 Schoolradio VARA 10.20 Voor de vrouw 11,00 Gram 12,00 Accor - deon orkest en solist 12,33 Land - en tuinbouw 12.38 Amus muz 13,00 Nws 13,16 Tentoonst agenda 13,18 Prome nade orkest 14,00 Gram 14,10 Voor de kinderen 16.00 Voor de zieken 16,30 Jeugdconcert 17,15 Orgel 17,35 Gitaar ens en solist 17,60 J de Palm Feest dagen in de Nederlandse Antillen 18,00 Nws 18.20 Actualiteiten 18.30 « Gram 19,10 Het Web documentaire VPRO 19,30 Voor de jeugd VARA 20,00 Nws 20,05 Pol comm 20,15 De man die wilde leren griezelen hoorspel 21,05 Sport 21,15 Gevar muz 21.45 Het gebeurde op een Juni dag " klankbeeld 22,10 Con certgebouw orkest 22,50 Gram 23,00 Nws 23,15 Soc nws in Esperanto 23,20 — 24,00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PROGB Leeuw Complete Meubilering it 1500 en 247 m 12,00 Pari overz 12.15 Dansmuz AUe woning-textiel WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mannheim 313 — 0.01 Kaub 218 + 0.04 Trier 120 - t-0.10 Koblenz 206 - t-O.OS Keulen 175 + 0,01 Ruhrort 367 + 0,01 Lobith 964 + 0,04 Nijmegen 743 - 1-0.02 Arnhem 760 — 0,02 Befde 262 — 0,03 Deventer 176 — 0,02 Namen la Plante 170 + 0,14 Borgharen 3941 + 0,05 Bel feld 1076 — 0,08 Grave 464 — 0,01 — De Aziatische anti-communisti sche conferentie waaraan vertegen woordigers van vijf Zuidoostaziati sche landen en Hongkong en de Rioe-Kioe-eilanden deelnemen is te Tsjinahe bij Poesan begonnen 12.46 Orkest 13,25 Sport 13,45 Voor dekleuters 14,00 Voor de vrouw 14.45 Sport 16.10 Gram 16,45 Strijkorkest 16,15 Mrs Dale's Dagboek 16.30 Ork 17,30 Dansmuz 18,00 Orkest v h Legerdes Heils 18,45 Hoorspel 19,00 Nws 19,26 Sport 19.30 Gevar progr 20,16 Verz progr 20,45 Hoorspel 22.00 Nws 22,15 Actualiteiteh 22,20 Caus 22,30 Sport 22,35 Revue-orkest 23.06 Voor dracht 23,20 Amus muz 23,50—24,00 Nieuws BRUSSEL 324 m 11,45 Gram 12,30 Weerbericht 12,34 Praterorkest 13,00 Nws 13.15 Prater orkest 13,30 Symph ork 14.00 School radio 15,45 Kinderliedjes 16,00 Omroep orkest en sol 16.40 Gram 17,00 Nws 17,10 Gram 17.50 Boekbespr 18.00 voordracht 18,30 Voor de soldaten 19.00 Nws 19,40 Gram 20,00 Hoorspel 21,10 Operetteconcert 22.00 Nws 22,16 Jaaz 22,45 Grams 22,55-23.00 Nws TELEVISIE N.T.S — 17,50—19,46 Wereldkampioen schap voetbal Frankrijk Yougoslavië AMSTERDAMSE WISSELMARKT 73.26—73.36 Kopenhagen contant 94.62 — 54.72 Oslo contant 53.07—53.17 Braz dollar contant 3.77%—3.78 % Argentijn se verrekeningsdollar contqnt 3.8P,è — 3.82 % Japanse verrekeningsdollar con tant 3.79 %— 3.80','2 INDICATIE TERMIJNPRIJZEN Lon den Vi % 1 '% 2 2 % 2 % 3 % - 4 % Brus - Frank Stock - Sopen - eel furt SUrlcb hobn hagen Oslo New York PartlB 20 AMSTERDAM 14 Juni — Londen con tant 10.62%—10.63 % New York contant 3.78i'4 — 3.78 % Parijs contant 1.0790 — 1.0810 Brussel contant 7.95%-7.56 % Frankfurt contant 90.50—90.60 Zurich contant 86.90—87.00 Stockholm contant 4 - 3 pari pari pari paxi + 1 •+ 3 + 3 + 4 + 6 pari — 2—2 _ 2 _ 4 — 7 3 — 6 — 9 _ 4 — 8 — 12 _ 5 — 10—13 7 _ 12 — 16 8 — 14 — 18 8 — 16—22 8 — 18 — 2S % maana — A — 35 -% _ 5 A — 55 — 1 % -.- 70 — 1 % 90 — 1!4 105 7 10 13 18 19 22 24 1 1 % — 140 1 % — 175 ¦ 2 % 3 — 1 % — 205 — 3 % Prenuelenlngen A'dam O L 100 > A'dam p 1 ' 61 VA ' S Grav ' 58 2 % Idem 1982 D 2 % R'dam ' 62 I 2 % R'dam ' 92 D 2 % Utr ld ' S2 2M Breda ' 92 2 ^ Elndh ' S4 Vh Ensoh ' 54 « V Ph r Zw 140 % 140 % VUssingen & Co i 189 192 Werksp serie A — — W tnd & H 175 % 174 Zwanenb Orgao 210 211 % Elect - en GasmaatscbappUen 128 % 124 % 129 1243,4 124 '% 120 % lllfi 111 % 108 % 127 % 128 % 124 % 129 124 % 124 % 120 % lllM 111 % 108 % maand 1 % maand maanden V/2 maand maanden maanden maanden maanden Be4 101 % A'dam ' 48 3 % 101 % Apeldoorn ' 47 3 — — ld ' 47 Stij a 10014 MDnbunw oar i^oedereo Petroleum Alg Exploratie 94 % 93iiBéng Sxpl Uil - WM Oost Borneo 41 % 42 Gem Eigendom 169 ''/» 170 Perlak 32 30 Peud P MD — 4 Suiker en tabaksondem.Houtvaart — — Moormann & Co — — ld Serie A — — TJeppet C a 12 % Ar Tabak M 67 % Besoek Tab mtl 156 Thee imdememlngenSedep 60 Telaga Patengaa 39 % Arnhem ' 38 3 — — 3 98 8 96 % 3 10014 Bandoeng ' 36 < 50 % 51 K Batavia ' 7 A 4 — — 100)4 lOlA G'land 38 » — — dito 20 - 1 47 3 — — ' s-Hage " 38 3 % 102A 102 % 235 107 " 66 % 1 Wk dito ' 36 „% — — Rott Bel Cons 233 relev EI Fund 8 % N I>lea Am Hb — N W & P a ISl ld Bew V D « ei 60 dito le len 37 3 — — ld ' S»ld ' 38 Haarlem ' 38 Haarlem ' 47 Den Bosch ' SiL'warden 38 Lelden ' 47 N H ' 47 3 % 3 dito le len ' 38 3 dito 2e len ' 47 3 Nflm 2e 1 ' 37 3!4R'd le 3e 1 ' 37 354 dito ' 38 VA dito ' 38 3 3 % 102 % Z B 3e I ' 37 ddito 2e L ' 38 3 dito ' 46 9 3 % - 3 — 3 — 3 — I S — 3 100 Gron ' 52 I-D 4 % — — Industrie undemenmigen 68 195 131 % 322 118 47 % 207 % 293 Albatros Superi Alg Norlt Allan & Co Alweco Amst B Mtl Amat Dl Mij Bergh Paplert Beynes Breda Macb labi Bührmann's P Centr Suiker Dikkers & Co D & B DRO EmbaU en B.b Gruyter & Zn Hazemeyer A Heemaf Heüieken's Hero conserven HoU StoominJ HoU Kattenburg Boll BetoD HoU Ot en & HoU K Ind HoU MelksulKei Intern Gew Be Intern Kunstst Intern Viscose Klinkei bollet Kondor KN Gist en jp K Med Gr sm K N MO Hvw Kon Nea Zout Kon Pharm Bi Kon Ver TapOi Kon Zw Ketjen Korenschoof De Lettreg A ' dan L^rempt Lxlm - en Gel Ma Fi Smuiaers M Ned Bakkerti Milnb W CvA Naarden Uh F Nea A A Vt ^ ea Am Fitting Ned App Nedae Ned Ook Ned 1 NleaT Ned Scbeepsb N - St U Relzei Noordl Ind V V Nyms Padang P C Relnev Macb Idem pref Rótt Dl MU Rouppe w d V Rubb tabt VI S K M d * 9 SchokbetoD Scholt Aard mO Smit en Co Tt Stokvla B.S ifl Stork & Co rteleman & Oi Unie V Ustabi Unilevei 7 % UnUevei fl % Unilevei 4 % Utr AspbaM Ver BUklabt 131 % 320 117 100 % 101 100 % 102 1021 102 % 101 % 100 % 16 % 294 205 % 144 158 % 186 201 % 118 143 % 434 266 227 Diverse cultunrondernemlngen Bandar OUep 95 99 Ng Cult Mfl 188J4 188 % 146 184 iÖ2A 102A 103 144 169 187 % 206 119 143 % 430 262 230 100 108 % 196 420 95 % 221 100 % 100 Diversen AJbert aetio 194 % 194^4 Maxw L Gr Cy 275 277 Ned Mil Walv.v 78 77 % Schev Kxp Mtl Tbomsens 8 oedr 111 — 128 128 Zeeb Kolst S — 52 Greyhound 12 % 12 % Montg Ward 63 % 64 Peruv C CvPA -,- ö % Wilson Corp 7A •% Spnor en tramwegen OeU Spoorw Mtt 30 30 Ned - Ind Sp w 4 % 4 % Haagse B sp w — 105 Semar Joana _ — Semar ' herlboD — 1 % Amena spotirwegen AtchlBon Top 105 % 105 Balt StOmoi.-vA 21 % — Chesap Ohio 36 34 % Miss e I CVA 7 % — New V C CvA 24 % 23 % Pennsylï OvA 16 % ' ü * Cand PcU CvA 27 % 27 % 100 % Bank - en Credletlnstelllngea Bk N Gem ViW 109 109 Idem 19S2 0/5/10 125 % 125 % Idem ' 38 3 — - ld ' S2 R Spbt 119 % Bk V om ' 37 4 37 % — G Crea 40-1 3 — G I Cr B ' 52 106 106 Ned Bkl < S > 4 90 — 423 95 % 220H 74 37 % Hypacb banken pandbneven A.Hypb ï % 3 — — Am Hypb 3 % — 98 % Am Hpb lit 8 93 % — B Hp Bk G » 93 % 93 % D Hbp s.n - o 3 % 98 % — Fr Gr 3 % 99 % 99 % dito 3ii > 3 96V 96 2;ii % 141 s-Gt a < S!4 3 96 ' 9514 140 % 93 % 398 166 204 Gr Hyp B H % — 100 % HoU H 3 % 114 - 98 % 164 % H N G 3S4 S 94 % — MvH Cl 3 % 3 — — 208 % 209 % 99 251 262 160 150 147 % ~ 136 135 % 240 238 97 % 97 % 195 198 199 % 19S 33 33 % 140 % 140 166 167 % 144 % 137 162 ' S'i ' 2 144 141 73 74 167 % l,i9i,l 65 % vAv - es 123 ¦ UI 421 420 88?8 S814 228 329 138 138 121 % 120 % 1.96 197 192V 192 % 148 147 NB Bk 8 E 3H 98 % 98 % dito Gec »% 8 95 % 95 % N.H e K 3 % t 96 % 95 % Duitse rondsen Dawes £ ' 24 young ü ' 30 dito serie B 8 95 % 95 % N w B b JH — — 141 % 141 % O a b SiiJ 8 — — R B b 3^41 3 % — — Amerikaanse timdseaAmer 8 — Amer R CvA 17 Amel Sm CvA 3S % Am Sum lob — Anaconda CvA 36 | Otl B b KL 1 % 98 % ¦)%% 17 % 35ft 15 % 371/8 67 % 61 % 9A 90 70% 8% 41 % 80H 12'',i 52 S6 % 33 % 47 % W314 dito Gec 3 % 3 96 96 W B • N O VU 98 % 98 % dito < S%1 3 - — dito ¦ — - CvA CvA 61 % CvA 9^1 Bethl St IChryslei lOurt Wt Z B Hypb S % — 98 % ZB b k 8 % 3 - — Z.H bk JW 99 % 99 % HoU Bank 4 % 167 — Ford Can CvA 90 iGen Mot CVA 70 % Hudson M CvA 8 % Intern N CvA 41 % Kennecott CvA 79 % Nash Kelv CvA 12H Nat Steel al % Rep Stee CvA 57 Stand Br CvA i3 % U.S Stee CvA 47 % Vorth Alil CvA 22 % Cities Serv CvA 102 Cont OU CvA — Midc Peti CvA 87 % PhllUps CvA 62 % SheU O CvA 93 % Stand O CvA 88 ' Tide Watel CvA 21 % Diverse notennsenProlongatie 2 % Texas iBstt 13 % iNat Can Corp 10 % ENS 3 %> 3 93 % 93 % N Scheepa B.t lOSVs 103 % R S Hbk SU — — Industriële ObUEaClet Alg K O <% 140 140 ld 44 3i4 - — B&J i > va I ' m ' 104 Coöp Melk 9 103 103 Philips d - W 4 104 » 104 % Philips di « Vï - — StokvlB Wa — — 62 92 % il % lOA Unilevei 1949 3 % 112=8 113 Werkspoor S % - ^ 63 % 166 163 % 143 % 103 % 162 % 163 52 166 163 % 143 103 % W «% CockertU 4 105 105 % Bat Ptr Mtl l % 102A WSA C.l.W Uta * - W2 % DeU Spoom iV 78 77 % Ned L S ' 37 3 % 30 % — Sam Jou » * — 13 ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 15 Juni 1954 - 62e Jaargang No - 36 Paoino 10 _ verstopte wastafels en gootstenen gaan vanzelf open met FIFAX » ERKRI10B««R BIJ H.H DROGISTEN Zandstralen Qb ZandsiraalHedriif Leidseweg 30 - Telet t2S7t ' tEetgri&g en ' t is bovendien versterkend Ook Ü bent bij de eerste lepel voor Koyco Kalfssoep gewonnen Mevrouw Want U proeft het direct dit is een pure gebonden Italfs bouillon waarin de kracht van het vlees zuiver bewaard is Behalve versterkend is dit » kostelijke soepje ook licht verteer baar En ieder maal krijgt er iets genoeglijks door Steel nog vandaag aller harten bij U thuis - zet Royco Kalfssoep op tafel 4 geurig dampende bor den in 5 minuten Royco BaUsbouillon soep éct/iA ^ ACS i4 m^K Heer EEN UNOX-PSODUCT 58 Cf per zdkia GETROKKEN VAN HET BESTE KALFSVLEES I Er is na het trekken fijnverdeeld kalfsvlees bij de bouillon gelaten Dan nog verkwikkende kruiden er by - en U be gr^pt waarom Royco Kalfssoep zo extra fijn is JE MERKT DAT ER KRACHT iN ZITl Koyco Kalfssoep is gemaakt van het beste van het kalf * t Is niet alleen iets lekkers je krijgt er méér energie van Vier borden vol kosten U maar 58 et PTT TELEFOONDISTRICT UTRECHT vraagt mannelijke krachten voor de huishoudeitjke en magazïïndienst Plaatsing ge schiedt In de rang van geoefend werkman op arbeids overeenkomst in de Standplaats Utrecht Minimum leefttld 18 jaar Vereiste opleiding Lager Onderwijs Salaris volgens Rijksregeling Max f 66.66 per week Schriftelijke sollicitaties v6ér 27 Juni a.s aan de Directeur van het Telefoondistrict Neude Utrecht ^ vacantie koopjes C & A KINDERKLEDING MEISJESJOPPERS 5-13 jaar In zware ^ # TCBiko zeeduHel Amerikaans model met ^ k Ê'\t 9 • w » ¦¦ 9 jaa r j W g75 495 Biko-zeeaune heupsluiting Vele kleuren gummi 60 cm MEISJESJACKETS 2-13 jr In ijzersterke Jeans kwaliteit Royaal model met lange rits en embleem op de mouw In rood groen geel en koren 8 jr REGENCAPES 50-75 cm Met capuchon Sterke kwaliteit katoen Geheel —— mi Prima fabrikaat Diverse kleuren - «« iiDjfiES In I r-h nd - spotJSSi^5^5?eMi^r--ÏRn S deband ^ — TZT ^^ cotton ^ RQ % kl^LilLiS^l^-TTTT^ÏrisllOiÓÉS ^^ EEN KUNT zei „ IK WI5T NIET DAT BROOD ZO LEKKER KON 2JN " Reynolds BALLPEN Vorige week heb Ik weet een loeslel vol emigraMen naar Canada helpen Uilen Het is „ a big UU " ¦ maar een bijzonder gezellig soort reizen Wan er heerst zo'n ongecompliceerde familiesfeer aan boord O aan hef begin doei iedereen naiuurlijk nog erg onwennig wani pracfisch al deze passagiers vliegen voor hef eersf van hun leven Gefcomen ulf de stilfe van dorpen en gehuchfen vinden ze het verkeer in Amsterdam at een betevenis • en nu gaan ze de lucht nog In ookl Maar langer dan een half uurtje duurt hun on wennigheid niet Ah ze hun eerste kopje koffie gehad hebben zijn M al net zo thuis in de machine als op de boerderij Dan worden » r al buurpraatjes gemaakt dan krijg ik visite in m'n keukentje of haalt er éên een harmonica te voorschijn om hoog boven de wolken een Vaderlands liedje te spelen waarmee we dan allemaal instemmen Zingend naar Canada We kwamen er als vrienden aan en ons afscheid heefie „ tof ziens " Van alle kanten kreeg ik te horen „ Zodra we geld genoeg ver diend hebben voor een grote vacantia vliegen we weer even Holland -.- NABIJE OOSTEN Retour Toeristenklasse van Amsterdam naar CaVro f 1225.80 Beirut f 1225.80 Dammcuc f 1225.80 Tal Aviv f 1265.40 Basdad f 1571.40 Teharan f 1819.80 en aes:>iii en rucne-garnering MEISJESBLOUSES 3-13 jaar Met schiller - of bobbed kraagje Sterke kwaliteit wit katoen 9 jr n de moderne seersucker met aangeknipt iC9\l nouwtje 9 jaar % y ' U MEISJESBROEKEN 6-13 jaar In de origi - «^ QC nele Amerikaanse „ Blue denim " Royaal model i4 # 5P met geruite omslag Sanlor Exceptioneel 10 jr Mm ZOMERROKJES 3-13 jaar In frisse bedrukte #^ Qe vistreila Leuk model niet galgjes In diverse Mw ^ tintel ^ Naar grootte 3.90 3.50 Mm MEISJESSHORTS 2-13 jr In ijzersterke Jeans ^ q| Royaal model met grote zakken en elastiek in ^ 79 de band Spet - en spotgoedkoop 8 jaar 1 ^.."^^^ ËM ^ iiillf #' »— cotton " ^ qi ^ Automobielbedrijf Arijjansen & Co vraagt BENZINEPOMPBEDIENDE LEERLING MONTEUR HULP MONTEUR Ie MONTEUR Aanmelden Obrechtstraat 42 Utrecht Telef 17157 DE N.V METAALWABENFABRIEK v/h P G F REITH & Zn te VIANEN VRAAGT ONGESCHOOLDE Fahrieksarbeiders zeer goede loonvoorwaarden Reiskostenver goeding boven ƒ 1 — Na proeiEtijd contract premie Aanm dagelijks aan de fabriek Högelandseweg 80 Woendagavond tussen 7 en 8 uur Merwedekade 137 Utrecht AcM modellen van 75 cent « o » » 4.50 Verkrijgbaar in iedere kantoorboekhandel en vulpenzaals BEKENDE TECHNISCHE KANTOORBOEKHANDEL vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding TELEFONISTE-TYPISTE Vereisten accuratesse vlotheid van begrip beschaafd optreden goede kennis van de Nederland se taal Soil ond No G-2831 Adv Bur ALTA Pausdam GEVKAAGD AANKOMEND TYPISTE 16 tot 18 jaar MULO-diploma gewenst Brieven met voUedige inlichtingen on^et ^ 9847 a ^ fmwr - het Bureau U.N 

Kranten

Ga naar