Utrechts Nieuwsblad maandag 14 juni 1954

Pagino 16 OPLAGE 45000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 — Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen f 6.40 p kw 50 c p w MAANDAG 14 JUNI 1954 62ste JAARGANG No 35 VerschUnt dajïelüks l:«legTaiii-adreg Nieuwsblad Tdefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 A M E H N Koemans G de Rhoter Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Directie DE FRIESE TWEELINQ QESCHEIDEN Beide kinderen levens-vatbaar Zondagmorgen en ook Maandagmorgen werd medegedeeld dat de Friese tweeling die Zaterdag te Leeuwarden in het Diaconessenhuis operatief is gescheiden niet alleen nog in leven is maar dat beide meisjes het goed maken Zoals het zich thans laat aanzien zullen zij tot normale mensenkinderen kunnen opgroeien Het verloop van deze operatie is door medici in de gehele wereld met grote aandacht gevolgd Leider van de groep chirurgen was dr H L Straat Verdere operateurs waren de doktoren A Pasma J A Brons en H W Hageman als narcotiseur trad op dr D W Zwijgman De Engelse chirurg prof Aird die de operatie heeft ver richt op de Siamese tweeling uit Nigeria van wie er echter een is overleden woonde de operatie bij FRANSE REQERimSCRISlS Coty aanvaardt ontslag van kabinet Laniel Mendes^France tot formateur henoemd Van onze correspondent te Parus De voorspellingen van vrijwel alle politieke waameiiiers zijn dit keer eens uigekomen Laniel heeft zijn meerderheid zoals wij Zaterdag m een deel van onze editie reeds meldden niet gekregen en Frankrijk is dus nu weer eens in een kabinets crisis gestort Ï3en crisis die door de spanningen in zowel Frankrijk's binnen als buitenlandse politiek zich als ernstig aan laat zien en waarop Rene Coty nu zijn krachen als presi dent voor het eerst mag gaan meten Zaterdagmiddag nadat omstreeks 1 uur de uitslag van de stemming over Laniel's vertrouwensvotum bekend was gewor den — 306 tegen 293 stemmen voor de regering — heeft de president der Republiek direct de premier en zgn ministers ontvangen De Friese tweeling de Vries vóór de scheiding Rechts Tjitske en links Folkje oppositie de Socialisten dus huive rig voor regeringsverantwoordelijk heid wel wetende dat zo'n stap de breuk in hun partij zou betekenen omdat èf de voorstanders van de EDG óf de tegenstanders uit de ge lederen zouden treden Canadese Siamese tweeling overleden De Donderdag in St Boniface in de Canadese provincie iWanitoba ge boren Siamese tweeling is Zondag in eeen couveuse overleden De beide jongens die een gemeenschappelijk bekken hadden en verscheidene be langrijke organen moesten delen zijn tegelijkertijd verleden aldus deelde een arts mede De overleden Siamese tweeling maakte deel uit van een drieling Het derde kind ook een jongen maakt het heel goed aldus personeelsleden van het ziekenhuis te St Boniface NEDERLANDS AANDEEL IN EUROVISIE Spanning in speeltuin Oud-Naarden net waarover heden een Nederlands kinderfeest in kostelijk Nederlands natuurdecor een Europees gebied met 90 millioen zielen stof tot spre ken en schrijven geeft De moeder van de Friese tweeling ^ die Zaterdag in Leeuwarden geschei den is mevrouw de Vries met haar twee zoontjes Geert links en Douwe Vïetminh stelt verdelin van Vietnam voor Franklin D Roosevelt jr is defini tief candidaat geworden voor de de mocratische voordracht ter benoe ming tot gouverneur van New York De democratische conventie die de democratische candidaten zal aan wijzen komt in September bijeen Londen somber gestemd over Franse positie leze rubriek zal nog ver ihijnen op 9/6 - 26/6 - 3/7 0/7-1954 t vacantieoord bij uitne jmtortabel gezellig uitste tamers Voll pens ƒ 35 — ospectus A de Bes Schei - „ DREYEROORD ' 163 Wpudhuisjes Voor - en tijd en aantal met porto in mooie omg v d Geld r.w Middelp v Nat.schoon pdpp Bonds Pens ANWB 4 Tel K 8350-3350 iiuur K.iJUITJACHTEN 2 l 5 slaappl vergr B.M.-ers M2 30 M2 jachten Vóórsei md 73 Tel 05150—3184 / ELUWEZOOM Bos heide 3chitt vergezichten Logeert N VAN ATHLONE " DOEKSEN Pr voll pen 50 p.d Tel Midsland 21 ts er heerlijk toeven tijdens ion e natuur Prachtige ver en ondergrondse beziens lligheid Hotels en Pensions 1 billijk Het Verkeersbureau 1 gratis ¦ ÏS JANSSEN V SLIJFE de ïscostraat 16 Tel K 4406 — tost vrij Pens ƒ 6.50 pppd mrschoonrijke Wonderoord iO Alteveer Tel 2582 Mod a verz dis gezellige huise inzitjes ƒ 8 — p.d incl PERMOLEN " Landgoed tS ' erblijf v d Ie rang Gem K 6762-212 Ook weekends ELIKAAN " Tel K 4450-325 ' h mooiste deel v/h Geuldal ' ijdige reservering gewenst IGREREN lOr het verpakken ubelen bij ENT a Zn TELEF 13568 SNBANK PRECHT — TELEF 15864 EK INVENTUM N vraagt RKERS LAATWERKERS ERS bekers Vereeniging euiische Grooih " G.A 6i — utrecht iministratieve afdelingen kantoorbedienden 1 tot 23 jaar Machineschrijven strekt lan bovengenoemd adres President Cety heeft gisteren de fehele dag naar een opvolger ge zocht en daarbü werd hö — zoals gebruikelijk — door de beide kamer presidenten en de fractie-voorzitters voorgelicht Uit die besprekingen zijn verschillende feiten aan het licht gekomen feiten die de zekerheid verschaffen dat men hier met een uiterst moeilijke en vermoedelijk langdurige crisis heeft te maken Het eerste feit is dat de Kamer zo heeft weten te manouvreren dat de regering niet met volstrekte meer derheid verslagen werd waardoor de mogelijkheid van parlements ontbin-ding is vervallen Vooral de Katho lieken hadden op ontbinding van de Kamer aangestuurd in de hoop bij het kiezersvolk een royaler onthaal voor hun Europa-politiek te vinden dan het parlement hun thans daar voor verzekeren wil Het tweede feit is dat aan deze crisis voor het eerst in de geschie denis der vierde Republiek primair problemen van buitenlandse politiek ten grondslag liggen Indo-China mo ge dan al de directe aanleiding zijn maar het Europese leger zal zeker de werkelijke as vormen waarom deze crisis draaien gaat Waar echter beide problemen nu gelijktijdig aan de orde zijn gesteld zal de oplossing van de crisis nog weer zwaarder blij ken Het derde feit is dat de Katholie ken zich met grote kracht hebben uitgesproken vóór de voortzetting van de politiek-Bidault Ze zullen al leen een formateur steunen die van de diensten van de huidige minister van buitenlandse zaken gebruik zou willen maken In ieder ander geval zulen de Katholieken in de oppositie gaan zo hebben ze officieel doen weten Het vierde feit is dat een der sterk ste blokken in de Kamer — die der Conservatieven die over ruim 100 stemmen beschikken — zich bij voor baat voor de huidige meerderheid hebben uitgesproken Daarin mag men een voortijdige poging zien tot torpedering van ieders streven tot hervorming van het Franse politieke systeem Het vijfde feit is dat de Socialisten wier medewerking voor een andere meerderheid onontbeerlijk is zich op het verzoek van president Coty niet bereid hebben getoond aan enige re gering mede te werken Het zesde feit is tenslotte dat de stemming in de Kamer vooral is ge richt tegen de ministers Laniel en Pleven en in iets mindere mate Bidault Die eerste twee zullen in elk geval niet terug kunnen keren De conclusie die men voor het moment uit deze verschillende feiten trekken kan is dat de meerderheid die zojuist voor de tweede maal ver slagen werd en sedert jaren zo on dubbelzinnig van haar onvermogen heeft blijk gegeven haar nederlaag nog niet erkennen wil Anderzijds blijft de belangrijkste groep uit de Generaal Baretta bij geallieerde oefeninsien Van Nederlandse zijde zal door luitenant-generaal-waarnemer A Baretta de Ned chef luchtmacht staf commodore W J Reynierse en commodore G R Wartena wor den deelgenomen aan de van 15 tot 17 Juni a.s in West-Duitsland te houden oefening Hostage rouge Verder zullen er aan deelnemen lord Ismay de secretaris-generaal van de Nato generaal A Gruen ther de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Euro pa air chief marshal sir Basil Em bry de Amerikaanse generaal Fechteler marine bevelhebber voor Zuid-Europa en de Britse generaal Mansergh luchtmachtbevelhebber voor Noord Europa Rusland wil band met W « Duitsland Tass meldt dat de Oostduitse pre mier Ott Grotewohl aan de Russi sche staatschef Malenkow gevraagd heeft de vestiging van economische en culturele betrekkingen met West Duitsland te overwegen Malenkow beloofde dat zijn rege rmg gunstig zou reageren op enige opwekkmg van aard welke in over eenstemming zou zijn met de weder zijdse belangen van beide zijden en welke de regeling van het Duitse pro bleem zou vergemakkelijken Repetitie altijd een * repetitie Van onze télevisiemédewerker y andaag beoordelen mensen in acht West-Europese landen de Europese televisiebijdrage van Nederland aan de Eurovisieweken het kinderfeest te Oud Naarden met ontheemde kin deren als de schommelende wippen de ijslollies consumerende gasten Zaterdagmiddag stonden de techni ci en programma-mensen van de Ne derlandse Televisie Stichting nog voor de taak harmonie uit chaos te scheppen Er was repetitie van het programma Een repetitie die iets van een legkaart-spel had omdat honderden onderdelen aaneen ge voegd moesten worden Een bestel van nuchter technische en mense lijke factoren Wij waren even bij die repetitie in de speeltuin die vlak aan het IJssel meer ligt Met verbazing zagen wij dit omvangrijke bedrijf met camera's zendwagens der PTT de reportage wagen van de Nederlandse Televisie Stichting als regie-middelpunt een commentators-stellage kabellijnen een dertig meter hoge op Lopik ge richte zendtoren stroomgeneratoren met „ walkie talkies " rondwandelen de regie assistenten aan En daar tussendoor de kinderen van het kin dercircus EUeboog de muzikale clow Fantasie een dame en een heer met hondendressuur het ballet van So nia Gaskell de jeugdharmonie uit Klaaswaal Plaatsvervangers Daar tussendoor ook de kinderen van de Brandsmaschool te Bussum uitgenodigd om bij deze repetitie de ontheemde schepseltjes van vandaag te vervangen Het was een gekrioel van belang bezorgd gadegeslagen door bestuur ders van de Televisie Stichting en geamuseerd door de afgezanten van de Koningin mevrouw Smit-Avis en baron van Heekeren van Molecate die met de heer J B Broeksz van de omroep het bezoek onzer vorstin aan het feest kwamen regelen Dan zagen wij buitenlandse com mentatoren — radiomensen bestemdom bij de uitzending van vandaagcommentaar in hun eigen talen tespreken Zij bestudeerden het planvan actie de locale kleur de artis tenniunmers het spelen der jeugd inde speeltuin Regisseur D Simonskwam af en toe uit zijn regie-hoofd kwartier zichtbaar bewust van zijnverantwoordelijkheden Helpers sjouwden met requisieten Technici altü'd een graad of wat kalmer dan programma-mensen controleerden verbindingen en telefoneerden met Lopik Hoe dachten wö wordt dit een soepel lopende televisie-uitzending een Nederland goed en ook weer niet te strak georganiseerd presenterend Europees programma En dat dacht iedereen en jets dergelijks denkt iedereen aityd bij iedere repetitie En daar kon op dat moment nie mand een antwoord op geven zelfs niet de filosofische houder van de speeltuin die de kinderen glaasjes limonade inschonk en de televisie mannen glaasjes bier en die de enige was voor wie het probleem van het weer van vandaag — donker regen weer kan immers veel bederven aan de beelden — niet telde Want de uitzending gaat toch door al regent hét pijpestelen en de speeltuin doet zijn extra zaken wel Toen wii weggingen was iets van de spanning op ons overgeslagen Wij dachten aan het 4000 kilometer en 80 tussenzenders tellende Europese Dit zijn dus de stukken van de leg kaart die président Coty nu in el kaar moet zien te zetten Intussen is Mendes-France door de president aangezocht voor het premierschap Pierre Mendes-France heeft van ochtend de uitnodiging ' van presi dent Coty aangenomen Hij is links Radicaal en voorstander van nau were economische betrekkingen met Engeland Hij heeft dikwijls aange drongen op beëindiging van de oor log in Indo-China Ook heeft hü veel critiek geleverd op het beleid van minister Bidault op de Geneefse conferentie Zijn kansen worden echter gering geacht omdat hij dicht bij de Socia listen staat op wier actieve steun hij dus niet mag rekenen De hulp van de communisten heeft hij bij voor baat al van de hand gewezen De demissionaire minister van fi nanciën Edgar Faure maakt mis schien wat betere kansen vooral om dat deze jonge Radicaal zich tot dus verre behendig aan een publieke ' uit spraak over het Europese leger heeft onttrokken Bidault wordt ook genoemd maar hij heeft zich in Geneve de vijand schap der Gaullisten en der linkse partijen op de hals gehaald Eén ding lijkt intussen wèl zeker en dat is dat deze nieuwe Franse cri sis weinig hoop op resultaten voor de conferentie in Geneve laat bestaan Westelijken willen Korea in Ver Naties behandelen Franse militaire deskundigen te Geneve bestuderen op het ogenblik een plan van de Viètminh krachtens hetwelk de Vièt minh heel Noord - Vietnam zouden moeten krijgen met uitzon dering van de havensteden Haiphong en Moncay en eventueel Hanoi aldus is Zondagavond in gewoonlijk welingelichte krin gen te Geneve vernomen Het plan zou Vrijdag door vertegen woordigers van het Viètminh-opperbevel zijn overhandigd Men verwachtte dat de Fransen tegenvoorstellen zullen doen Naar verluidt heeft minister Eden zijn Russische ambtgenoot Molotof vanochtend meegedeeld dat de con ferentie van Geneve over Aziati sche vraagstukken met het oog op val van de Franse regering za moeten worden verdaagd Minister Eden en minister Molo tof zijn overeengekomen dat er vanmiddag een besloten vergade ring over het Indochinese vraag stuk wordt gehouden Volgens conferentiekringen be sloten de twee staatslieden voorts dat er morgen Dinsdag een open bare vergadering aan Korea zal worden gewijd Zoals gemeld verwacht men dat de conferentie deze week wordt beëin digd Het zou van de politieke crisis in Frankrijk afhangen aldus de cor respondent van Reuter te Geneve of dit formeel zal gebeuren of door de conferentie te verdagen tot de Fran se politieke crisis is opgelost De conferentie zou dan niet weer bij een worden geroepen tenzij een van beide partijen onverwacht van hou ding verandert zo menen afgevaar digden Tot nu toe werden geen for - mele bijeenkomsten over Korea of Indo-China uitgeschreven Laos en Cambodja in V.N De Australische minister van bui tenlandse zaken Casey zeide Zon dagavond in een vraaggesprek dat het „ verstandig en gerechtvaardigd " zou zijn de kwestie van de Viètminh „ invasie " in Laos en Cambodja naar de Verenigde Naties te verwijzen Volgens Casey zouden de niet com-munistische landen zich niet tegen een dergelijke stap verzetten „ Als Geneve mislukt wordt het tijd te spreken over hechte defensieregelin gen in Zuid-Oost-Azië " zeide Casey Vandaag zouden tre zestien niet communistische landen spreken over hel opstellen van een gezamenlijke verklaring waarin heS mislukken van de besprekingen over Korea wordt geconstateeïd Westelijke afgevaardigden voor spelden Zondagavond dat zij de kwestie naar de Verenigde Naties zullen verwijzen Korea is opgeno men op de agenda van de algemene vergadering die op het ogenblik op reces is 3 Doden 4 gewonden bij ongelyl(ken Zaterdagavond is de bromfietser G te Vlo op de Kaldenkerkerweg door een auto gegrepen en daarbij zodanig gewond dat hij na aankomst in het ziekenhuis te Venlo is overle den Het 5-jarige zoontje van de mole naar Klomp te Vilsteren reed Zater dagmiddag mee op de melkwagen van de melkrijder M aldaar Op on verklaarbare wijze viel de jongen van de beladen wagen waardoor hij de wielen over zich heen kreeg Hij was onmiddellijk dood » Zondagmorgen is te Kruiningen een verkeersongeval gebeurd waar bij de heer C P uit Veere om het le ven kwam en de heer A G uit Veere ernstig werd gewond ' Bij de botsing werd de duopassa gier 20 meter ver van de motor ge slingerd Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis Oostwal te Goes over gebracht Een plezierritje in een gehuurde volkswagen vond Zondag in Gouda een droevig einde toen de chauffeur op de weg langs de Gouwe in een bocht onder gemeente Reeuwijk de macht over het stuur kwijtraakte te gen een betonnen paaltje botste en onder aan de weg tegen een boom tot stilstand kwam De twee inzittenden de gebroeders A en E Schoonakker werden in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis te Gouda overgebracht De heer O S uit Abbekerk is Za terdagmorgen uit de trein gevallen die in de richting Den Haag reed en juist het station Voorschoten was ge passeerd De heer S werd zeer ernstig ge wond op de spoorbaan aangetroffen Nadat hem ter plaatse eerste hulp was verleend is hij naar het acade misch ziekenhuis te Leiden overge bracht De rijkspolitie stelt een on derzoek in naar de oorzaak van het ongeluk Van onze Londense correspondent In Londen heerst vanzelfsprekend bezorgdheid over de Franse crisis welke volgens sommigen wel eens fataal voor Frankrijk zou kunnen worden De algemene conclusie is dat de Franse regeringen niet opgewassen zijn tegen de opeenhoping van pro blemen in Europa Azië en Noord Afrika Men hoort hier de sombere verwachting uitspreken dat deze crisis het einde inluidt van Frank rijk als grote mogendheid die haar gejvicht in de schaal van de wereld politiek kan werpen Frankrijk zou vooral door Bi daults toedoen boven zijn kracht hebben getild Zoals de dingen thans staan verwacht men geen radicale verandering doch een voortgaan op dezelfde voet met een hergroepering van politieke figuren Volgens de Times hebben de Fran sen de consequenties van hun poli tiek zowel in Europa als in Azië niet aangedurfd Zij hadden daarom een bescheidener doel moeten na jagen Het Franse volk zal grote offers moeten brengen Het besef dat zowel in Europa als in Indo-China Operatie vlot verlopen De ouders van de beide meisjes De Vries waren Zaterdagmiddag uiteraard de eersten buiten de ope ratiezaal die van het blijde nieuws op de hoogte werden gesteld Zij hadden in het Diaconessenhuis in hevige spanning op de uitslag der operatie gewacht Twee nachten hebben wij geen oog kunnen sluiten en wekenlang hebben mijn vrouw en ik God ge smeekt ons de beide meisjes te la ten Na de blijde tijding hebben wij in de eerste plaats God gedankt maar daarnaast past ons oprechte dank aan de doktoren de zusters en allen die iets met onze meisjes te doen hebben gehad Deze woorden sprak Zondagmor gen vader De Vries uit Molenend tijdens een persconferentie die in het Diaconessenhuis te Leeuwarden werd gehouden en tijdens welk on derhoud de bij de operatie betrok ken medici verslag uitbrachten Dr H L Straat gaf een schets van de operatic zelf Hij zeide de belang stelling te willen zien als een bewijs van medeleven met de poging van de mens om de dood zo lang moge lijk tegen te houden Vóór de operatie nog zijn alle ge troffen maatregelen met de Britse chirurg prof Aird besproken Deze vond het bewonderenswaardig dat in Leeuwarden een provinciestad dus voldoende medische competen tie wordt gevonden zodat deze ge wichtige operatie niet behoefde plaats te vinden in een universiteits stad Alle doktoren en de zusters en allen die met de operatie te maken hebben gehad hebben de laatste da gen in grote spanning doorgebracht De operatie moest geschieden in een sfeer die dr Straat niet kon be schrijven De operatiezaal was als het ware een piste Zelfs zij die zich in de afgescheiden ruimte bevonden De heer de Vries uit Oenkerk de vader van de tweeling anderen beslissingen zullen nemen als Frankrijk die niet neemt zal misschien tot snelle overeenstem ming tussen de partijen leiden aldus de Times Men vraagt zich vooral af wat de invloed zal zijn van Frankrijks po litieke zwakte op de Aziatische mo gendheden op Welker medewerking inzake het bereiken van stabiliteit in Zuid OostAzië Engeland nog al tijd zijn hoop gesteld heeft over tuigd als het is dat een dramatische actie op korte termijn ongewenst en onmogelijk is Inschakeling van de Colombo-mogendheden India Pa kistan Ceylon Birma en Indonesië zal de grootste voorzichtigheid en takt Tjpreisen opdat zü zullen besef Een dat ook voor hen de communis tische expansie het grootste gevaar is en niet een terugkeer van het Westerse imperialisme Het grote dilemma waarvoor ook de Engelsen vooralsnog geen oplossing bezitten is dat een politieke economische en militaire beveiliging van de Aziati sche randgebieden veel tijd vereist terwijl een nieuwe militaire crisis in Indo-China het snel opwerpen van een dam zou nodig maken waren in het groen gekleed met het oog op de filmopnamen en in de inrichting heeft men dagenlang moeten arbeiden om de groene schorten kapjes enz voor de zus ters in gereedheid te brengen Tot de sfeer werkte ook mede de aan wezigheid van de Universitaire Film uit Utrecht een rijksinstantie die deze gebeurtenis zo gewichtig acht te dat er een film van gemaakt is natuurlijk uitsluitend voorvertoning in medische kringen Wat de operatie zelf betreft dr Straat zeide dat deze hem was mee gevallen Het ging alles betrekkelijk snel oponthoud voor de film inbe grepen duurde de eigenlijke ingreep slechts 45 minuten Moeilijkheden hebben zich daarbij niet voorgedaan De veronderstelde leververbinding was inderdaad aanwezig maar de plaats van die verbinding was min der groot en dik dan bij de Engelse tweeling De grote opluchting voor de dok toren was dat na de ingreep bleek dat beide meisjes ieder haar eigen organen bezaten en dat niet de een leefde op de ander Dat was een omstandigheid die eerst na de ope ratie kon worden vastgesteld Overigens was de grote spanning niet gelegen in de ingreep zelf maar in wat daarna zou plaatsvinden Im mers het was bij de Engelse twee ling gebleken dat het ene kind geen bijnieren bezat en daarom moest sterven Overigens vonden Folkje en Tsjis ke de Vries de scheiding kennelijk maar matig waarderen De beide meisjes werden eerst apart neerge legd maar dit stond de dames slecht aan Daarna zijn de bedjes naast elkaar geplaatst en liggende in een „ lits-jumeaux " werden ze onmiddel lijk weer rustig Ze kunnen nu wéér eikaar plukharen en met hun popjes spelen In totaal hebben 35 personen deze unieke operatie bijgewoond hetzij als daadwerkelijk erbij betrokkenen hetzij als waarnemer Van de tweeling zijn twee ver schillende foto's gemaakt Men hoopt op een of andere wijze hiermee een fonds voor de kinderen te kunnen vormen zodat zij voor hun latere leven een steuntje kunnen mee krijgen De meeste Britse bladen hebben Maandag de scheiding van de Ne derlandse Siamese tweeling zeer op de voorgrond geplaatst Een aantal bladen plaatste grote toto's van de operaties op de voorpagina PSV-DOS OP HET ÏÏEMARKÏÏERREIN Het Utrechtsch Nieuwsblad zal Woensdagavond 16 Juni in samen werking met ' t Nieuw Utrechts Dag blad op het Veemarktterrein via luid sprekers een ooggeluigeverslag uit zenden van de voetbalwedstrijd PSV - DOS De microfoonreportage wordt ver zorgd door de bekende radio-verslag gever Jan de Troye De wedstrijd vangt aan om zeven uur Om kwart voor zeven begint de uitzending Het ooggetuigeverslag wordt omlijst met muziek Door bemiddeling van het Utrechtsch Nieuwsblad zal ook de radio-distribu tie het verslag van deze wedstrijd uitzenden r ~¦^ Tijdelijk droog WEERSVERWACHTING van hü KNMI geldig tot Dinsdagavond Aanvankelijk opklaringen wei nig wind en hier en daar mist Morgen toenemende bewoikine met later van ' t Westen uit weer enige regen Tot matig of vrij krachtig toenemende Zuidelijke wind Vannacht kouder morgen middag iets hogere temperaturen J ZON EN MAAN Dinsdag Zon op 4.17 Zon onder 21,04 Maan op 20.38 Maar onder 3.02 Europees weerrapport Maantfag 7 uur v.m station Weer Wind temp gisteren stock geh bew ONO 20 » r.C Oslo onbew N 16 gr C Kopen h half bew N 17 gr C A'dam regenbui N 18 gr C Londen zw bew N 15 gr C Luxmb regenbui ZW 18 gr C Parijs geh bew w 18 gr C Bordx zw bew WNW 18 gr C Grenob geh bew NO 19 gr C Nice zw bew • Stil 22 r C jenève half bew Stil ngrC Zurich geh bew N 16 gr C Locarni geh bew 0 22 gr C Berlijn zw bew ZW 22 gr C Frankf zw bew zzw 20 gr C Münch regen WZW 21 gr C Wenen Ucht bew w 28 gr C Innsbr regen zzw 26 gr C Rome onbew NNO " 29 gr C AJaoclo zw bew stil 29gr.C _ tJL _ i 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 14 Juni 1954 - 62e Jaargang No 35 Pagina 2 AVO congressisten ten stadhuize Plannen voor B.B EN S.W.Q NAMEN AF SCHEID VAN DE HEER REINALDA „ BB in Utrecht hoort tot allerbeste '^ Hulde ^ demonstratie „ Namens de hele organisatie Bescherming Bevolking in de provincie Utrecht moet ik U zeggen hoezeer wij het op prijs gesteld hebben U deze middag nog eens in ons midden te zien en U het eerste grote resultaat te tonen van uw opbouw Wij hebben nu de resultaten gezien van vijf jaar werken onder u w leiding Al staat de BB in Nederland uit sociologisch oogpunt voor een ondankbare taak omdat iedereen hoopt dat zij nooit in werking zal treden zij is gegroeid tot een bezige bijenkorf met een sterk gevoel van gemeenschapszin " In deze geest sprak Zaterdagmiddag Utrechts burgemeester jhr mr C J A de Ranitz de heer M A Reinalda de scheidende Commis saris der Koningin toe op de grote bijeenkomst in de Bem hardhal te Utrecht waar BB en Steun Wettig Gezag na afloop van de oefeningen die ' s middags gehouden waren afscheid namen VERBONDSVERqADERINQ K.A B Positie arbeiders niet voldoende verbeterd Winstverdeling noodzakelijk IN K EN W EN TRIANON t wederdienst bereid ^^ zeggen Er stonden twee man - dan fcan het je wel een nen naast me in het café hand kosten " De man met de rode snor voelde tersluiks aan de hond Het stelde hem wel een weinig gerust dat die er nog stevig leek aan te zitten Hct zal wel over „ Kijk es wat een jaap " gaan " zei hij „ Het ziet ' t Gaat nogal " zei de er al een stuk beter uit dan vanmorgen Met tiuee drie dagen is het ouer da » zie je er niks meer van " „ Daar zou ik niet te vast op rekenen " zei zijn metgezel „ Als die dinger eenmaal gaan woekeren dan zit het zo door - je hele arm heen Ik heb een persoon ge kend die begon met een nog veel kleiner schrammetje De eerste dag zag het er onschul dig uit Maar don had je het de tweede dag moe ten zien Zo'n hand " Hij wees iets ter groot te van een halve meter gelijk een hengelaar De ander lachte hol „ Flauwekul " riep hijmet geknepen stem „ IJc2oI niet zeggen dat zul ke dingen niet voorko men maar het is eenuitzondering Het is mis - - schien één geval op de ztjn glas neer Mei eenhonderdduizend " machteloos gebaor ^ „ Het moet je maar "'«' S moor een ' zei treffen " zei de ander N - Zi3n gezicht was Wat is het welbe - zonnig „ Het begint met spienoit zo'n schrammetje en „ Voel je je niet lefe - uoor je d'r erg In hebt ker " vroeg de ander ben je je hele arm Jk « oei me fciplefc - kwljt " ker " zei de grote man Jk maak me geen Met doorzakkendezorgen " riep de grote knieën ging hij hét co mau moor hij deed het fé « H kennelijk wet MOMOS Samenkomst m Bemhardhal In een mef palmen afgeschoten deel van de Bemhardhal stonden ruim twaalfhonderd noodwachters en en kele honderden reserve-politieman nen en leden van de Nationale Re serve opgesteld toen mr H G Eiige herts kabinetschef van de Commis saris der Koningin de heer en me vrouw Reinalda verwelkomde Jhr mr de Ranitz sprak in zijn afscheidsrede die hij hield namens de hele B.B in de provincie over de sterke binding waarvoor de Commis saris steeds geijverd heeft en op het sterke persoonlijke stempel dat de heer Reinalda gedrukt heeft op de resultaten die de B.B tot dusver be haald heeft Als herinnering bood de heer De Ranitz een zilveren presenteerblad aan met daarin het - vapen van de provincie Utrecht en het embleem van de B.B gegraveerd met de woor den Verantwoordelijkheid en Bur gerzin Het geschenk was vergezeld van een oorkonde vervaardigd door de noodwachter Haalboom Namens het Instituut Steun Wettig Gezag sprak de heer J Keuchenius Hij dankte de heer Reinalda voor wat deze voor het instituut gedaan heeft en bood hem een forse zilveren bu reau-sigarenaansteker en een asbak aan — „ voor na de verhuizing naar Den Haag " Mr Tielenius Kruythoff directeur van de Stichting Bevordering Be scherming Bevolking haalde uit het werk dat de heer Reinalda voor de B.B gedaan heeft speciaal zijn ver diensten naar voren voor de opbouw van de organisatie en de consolidatie voor de propaganda en voor de bin ding „ Ü hebt onmiddellijk gezien dat de E.B deel moet worden van het so ciale leven van het Hij bood de heer ReinoMa een leg penning aan die doel en wezen van de B.B uitbeeldt De scheidende Commissaris is de eerste aan wie deze pennini wordt uitgereikt Zij is be stemd voor mensen die zich in bij zondere mate verdienstelijk gemaakt hebben voor de B.B Mr H H Schuller burgemeester van Maartensdijk bood tenslotte als voorzitter uan de redoctieeommissie van de B.B Band een bijzonder ver zorgde uitgave van dit bindingsor gaan aan Onder het motto een ieder draagt zijn verantwoordelijkheid voor zijn Eerste hulpverlening aan de gewon den — padvinders voorzien van een label — die als slachtoffers gevallen zijn « an het veronderstelde bombar dement op de Utrechtse wij "'" Oog in Al dat Zaterdagmiddag rv.rrr twaalf honderd noodwachters en enkele Bv zbn afscheid van de B.B in de BeTn hardhal te Utrecht ontving de heer M A Reinalda Commissaris der Koninsm Zaterdagmiddag als eerste de legpen ning die door de Stichting Bevordering Bescherming beschikbaar « jordf gesteld wegens bijzondere verdiensten voor de B.B Mr L Tielenius Kruythoff di recteur van de stichting overhandigt de heer Reinalda de penning foto U N medemens hield de Commissaris der Koningin een korte rede waarin hij zich keerde tegen de mening dat be scherming in een toekomstige oorlog onmogelijk zou zijn Hij verklaarde dankbaar te zijn voor de betiteling van de oefening van deze middag met „ Hulde " en voor de vele woorden en blijken van be langstelling Nadat een driewerf hoera op H.M de Koningin was uitgebracht eindig de de bijeenkomst met het zingen van het B.B lied Machtig apparaat in Oog in AI Uit tweehonderd straalpij pen spoten Zaterdagmiddag om vier uur krachtige water stralen soms hoog de lucht in soms laag over het Merwede kanaal al naar de „ dirigent " van de Utrechtse beroeps brandweer hoog op zijn lad der op de Spinozabrug dat met een rode vlag aangaf Het was de indrukwekkende apotheose van de BB-oefening Hulde die deze Zaterdagmiddag de rustige Utrechtse wijk Oog in Al veran derd heeft in een gebied waar hulp colonnes uit alle delen van de pro vincie samenstroomden waar brand weerwagens rondraasden mobiele geneeskundige groepen gewonden nesten en gewondenverzamelplaat sen inrichtten en waar mannen van de Opruim en Reddingsdienst de „ bouwvallen " van in aanbouw zijnde huizen uitkamden naar slachtoffers Doordat het voor deze oefen)ge legenheid zoveel eerder begon ston den toen het eenmaal zo ver was in verschillende delen van Utrecht de hulpcolonnes gereed Uit de stad zelf maar ook uit de A-kring Amersfoort en uit de vier B-krlngen Breukelen IJsselstein Doorn en Zeist Immers deze oefening zou een demonstratie zijn van de hele BB uit de provin cie Utrecht bij het afscheid van de heer Reinalda „ Bommen omgeving Lessinglaan Branden " luidde een van de eerste honderden reserve-politiemannen in actie bracht Terwijl rookkaarsen met hwn oranjeachtige wolken de bominslagen markeren trekken Op ruim en Reddingsdienst en EHBO ' t terrein in om te helpen waar nood gelenigd moet worden foto V N berichten die binnenkwamen op wijkpost G in Oog in Al Van dat moment af begon een in gewikkelde machinerie te draaien Blokploegen met licht materiaal kwamen onmiddellijk in actie Be richten flitsten heen en weer tussen wijkpost en blokposten tussen wijk post en centrale commandopost en zoveel mogeiyk in de tijdvolgorde waarin dat bü een werkelijke ramp het geval zou zijn bracht het HBB het ter beschikking staande mate riaal in actie In ieder geval de Utrechtse BB heeft de krachtproef doorstaan en minister Beel en de scheidende Com missaris der Koningin getoond dat zij in de afgelopen jaren gegroeid is tot een apparaat waarmee ge werkt kan worden Striidgewoél in Utrecht-O In dezelfde tijd dat in Utrecht West de BB de strijd aanbond tegen de gevolgen van een bombardement bestreed in het Oosten van Utrecht de Nationale Reserve vijandelijke parachutisten die geland waren in de omgeving van Mereveld mogelijk met de bedoeling een aanval te doen op het landelijk BB-centrum in fort Lunetten In het bos Nieuw Amelis weerd ontplooide zich een compag nie reservisten die dwars door slo ten en boomgaarden tenslotte onder veel geschiet van mitrailleurs en ge weren een aanval ondernam op de bij de spoorlijn verschanste vijand Onnodig te zeggen dat de 60 „ pa rachutisten " geen kans kregen hun actie te voltooien Tijdens de Verbondsvergadering van de KAB in ' t Jaarbeursrestau rant te Utrecht gaf de voorzitter de heer J Middelhuia een be schouwing van de sociaal economi sche toestand Hij noemde de eco nomische situatie van ons land uit gesproken gunstig Hij stelde anderzijds de vraag of onze arbeiders per 1 Januari j.l wel een « zodanige positieverbetering hebben verkregen als met de huidi ge economische situatie in overeen stemming is te achten In hermnering moge worden ge bracht aldus spreker dat als ge volg van de afschaffing van het eind 1953 nog resterende gedeelte van de consumptiebeperking de verminderingen van het gemeente klasseverschil en de verhoging van de lonen der geschoolden onze ar beiders in 19'54 een ongeveer zes procent hoger reëel inkomen had den kunnen hebben Het prijsindexcijfer van het ge zinsverbruik had dan niet verder mogen stijgen dan tot 122,4 In de practijk zien we evenwel een stijging tot 124 in Februari en Maart en tot 125 in April Dit bete kent dat in April de prijzen onge veer twee procent vooruit waren op de lonen en dat de gemiddelde in komstenstijging op dat moment geen zes maar vier procent be droeg De heer Middelhuis kon zich met aan de indruk onttrekken dat de consumotiebeperking die eind vorig jaar ongeveer drie en een half pro cent bedroeg thans niet geheel is verdwenen Men kan er over theoretiseren of deze consumptiebe perking op dit ogenblik een of an derhalf procent bedraagt feit noemde hij het in elk geval dat de tegenwoordige omstandigheden hen in het gelijk hebben gesteld die in het laatste stadium van de discus sies over de vijf of zes procent om practische redenen de zes procent ceht verlangden Men dient te beseffen vervolgde spreker dat indien thans uit de reserves van de ondernemingen het aandelenkapitaal belangrijk kan worden vergroot deze reserves me de te danken zijn aan de politiek van zelfbeperking die de vakbe weging na de oorlog heeft gevoerd En indien men deze reserves een zijdig aan de huidige kapitaalbe zitters ten goede wil laten komen en men niet wil weten van winst - Hogere rijksambtenaren wensen verhoging De Centrale van Hogere Rijks ambtenaren heeft op een vergade ring in Utrecht aangedrongen op salarisverhoging De vereniging nam een motie aan waarin wordt gezegd dat de salarissen van de hogere rijksambtenaren door de nivelle ringsmaatregelen van de regering weliswaar de laatste tijd iets zijn verbeterd Maar aldus de motie niettemin staat vast dat de inkomens van de hogere ambtenaren aanzien lijk lager liggen dan die van andere bevolkingsgroepen die wat oplei ding ontwikkeling en maatschappe lijke positie betreft met de hogere ambtenaren op een lijn kunnen wor den gesteld In de motie wordt aan het wstuur opgedragen bij de rege ring stappen te doen om een zodani ge verbetering van de salarissen te krijgen dat de Inkomens van de hogere ambtenaren in een juiste ver houding komen tot die van verge lijkbare groepen van de bevolking Kerkconcerl in de Buurkerk Woensdag a.s — 16 Juni — des avonds te 8 uur geeft de organi-st der Buurkerk Mees van Huis een con cert in samenwerking met het jon gens en kerkkoor der Ev Broeder gemeent te Zeist waar onder meer uitgevoerd worden werken van Sta den Walther Handel en Bach Het meisjeskoor o.l.v Mees van Huis zal een motet zingen van Joh Vier danck Het concert zal besloten wor den mst een orgelimprovisatie over een kotaal Stoffel van Viegen ver zorgt de begeleidineen Paspoortleges ook gemeentelijk verlaagd Zoals bekend is bij K B bepaald dat de rijksleges voor buitenlandse paspoorten zijn verlaagd van f 10 — tot f 2,50 terwül tevens de geldig heidsduur van twee op vül jaar is gebracht De door de gemeente Utrecht ge heven paspoortleges zijn in verge lijking met die In vele andere ge meenten hoog Nu het Rijk er toe is overgegaan de leges te verlagen achten B en W het gewenst om in aansluiting op de regeling ten aan rien van de rijksleges ook de ge meentelijke leges voor de afgifte van een paspoort te verlagen en wel van f 5 tot f 2,50 eveneens met in gang van 1 Juli a.s Bü deze belangrijke verlaging komt het B en W onnodig voor ten aanzien van de legesheffing nog rekening te houden met de omstan digheid of een paspoort al dan niet bestemd is voor één persoon of meer personen Voorts is het aldus het College in verband met bovenomschreven verlaging redelijk het tarief voor het bewijs van Nederlanderschap te ge bruiken als reispapier terug te bren gen tot f 2,50 B en W vragen de Baad overeen komstig dit voorstel te besluiten Hoogleraar benoemd Tot gewoon hoosleraar in de faculteit der Wis en Natuurkunde aan de Büks nniversiteit te rtrecht is benoemd om onderwUs te geven in de theoretische natuurkunde dr L C P van Hove LEEUWENBEEGH-FORUM Op Woensdag 16 Jimi 1954 zal in de Leeuwenberghkerk een Forum bijeenkomst worden gehouden ter afsluiting van het winterseizoen Aanvang om 20.00 uur verdeling dan zal men zich er niet over moeten verwonderen dat de vakbeweging naar andere middelen zal zoeken om een rechtvaardige verdeling van hel nationale inko men te bewerkstelligen Spr achtte het tevens te betreu ren dat het concretiseren van de gedachte van de vrijere loonvor ming zo lang op zich laat wachten if ' „ Voor wie zij zingt ' De marine is van oudsher dépót houdster van zeeslangen spookwrak ken Vliegende Hollanders maalstromen zeemeerminnen en andere watermyste riën Uit dit rijke rariteitenkabinet heb ben dichters en verhalers al heel wat „ stof " gehaald Maurits Dekker met zun „ Voor wie zü zingt " is maar een van de velen uit een lange reeks Genoemd to neelspel ging Zaterdagavond j.l als première In Utrecht's Stadsschouwburg waar het gebracht werd door éen cen traal gezelschap van NATU en WKA — zulks in ' t kader van De Maand van het Nederlandse stuk " De zij " die hier zingt is een zee meermin doch wie verwachten zou dat wij er ook maar ' n stukje staart of vin van zouden - te zien krijgen is bedrogen uitgekomen Wat ge-oehoe in de verte that ' s all Wel verschijnen er allerlei marine-mannen op de planken die haar wel aanschouwd hebben — tenminste dat moeten wij geloven De opgewonden matroos Hans die rauwe haringen zon der uitjes bij ' t half dozijn uit de can tine sleept om de in ' n vuurtoren ver borgen onderduikster of liever opduik ster " niet te laten verhongeren ris keert om harentwil met liefde arrest als-ie na taptoe op verboden terrein wordt aangetroffen En de commandant die mee-ingewijd wordt in het geheim raakt er zó van onder de indruk dat-ie tegen matroos Hans zegt Wanneer we als vrinden onder mekaar zijn noem me dan niet commandant maar Huib " Zelfs de dokter en de marine-inspecteur blijken na onderzoek volkomen bekeerd en van hun twijfel genezen Alleen de kapitein Basman van de MP een doorgehaalde landrot die er evenals het publiek vis noch vlees van ontwaren mag blijft hardnekkig ongelovig Als er toch wat is wil hij beslaglegging en opzending naar ' t departement in Den Haag met begeleiden-d rapport.Maar zover komt ' t niet want voordien draagt de brave Hans het zingende vis-vrouwtje " terug naar de zee En daarmee is het conflict tussen discipline en „ menselijk gevoel " tussen geloof en ongeloof meteen uit de voeten als men dit van ' n zeemeermin mag zeggen Regisseur Ad Hooykaas zorgde voor een grote met een rode snor en een kleine met een zwart streepje op de bovenlip „' k Heb me in m'n poot gesneden " zei de man met de rode snor ^ Watik rider zuinig „ Het t « maar een klein sneetje " „ Ik zal niet zeggen dat het een grote snee is dat zozeer niet " zei de rode snor „ Maar een flinke jaap is het wel En diep oofc " De zwarte fceefc nog eens goed „ Een schrommetje " zei hij toen minachtend „ Een schrammetje " zet de ander ver ontwaardigd „ Ik noem dat meer dan een schrammetje En darfmoet je niet ver geten dat uit zo'n klein wondje soms de ergste dingen kennen ont staan " „ Do's waar " zei de man met het zwarte streepje „ Je Icon er in fectie in krijgen En dat ken je een vinger kosten " De ander verbleekte schouiüd helemaal voor een sneetje " „ Je kan met die din gen niet te uoorzichfig wezen " zei de kleine man ernstig „ Ik sprak van een vinger maar ols die dingen doorzetten „ Wou ja " riep hij ge maakt luchtig „ Zo'n vaart zal het niet lopen Mythylschool in Utrecht Er bestaan plannen voor de op richting van twee nieuwe werk plaatsen van de A.V.O en wel te Utrecht en te Veenendaal Aldus blijkt uit het jaarverslag over 1953 van de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Minder Validen „ Actio Vincit Omnia " By het Centraal A.V.O bureau zijn in 1953 in totaal 3059 minder validen in zorg geweest van wie 126 mili taire oorlogsinvaliden 285 burger oorlogslachtoffers en 2648 andere minder-validen dat is ruim 400 meer dan in het voorafgaande jaar Hier aan zijn f 1.300.000 ten koste gelegd Aan dit jaarverslag haakte Zaterdag dag Utrechts burgemeester jhr mr C J A de Ranitz aan in zijn welkomstwoord tot de A.V.O con-gressisten ten stadhuize Spr toonde zich verheugd over de grote activi teit van de vereniging die nu 85 af delingen telt „ Voor het eerst is nu op de begroting van Utrecht een subsidie uitgetrokken ad f2400 — voor de arbeid voor onvolwaardi gen " aldus de burgemeester „ De gemeente doet ook nog iets op dit terrein en wel door middel van haar Dienst voor Sociale Zaken " Burgemeester de Ranitz repliceer de op de klacht die prof R Horn stra gisteren tijdens het openings woord op het congres had geuit n.l dat Utrecht geen werkplaats heeft die er zijn mag „ Gelukkig is de ge meente daar geen schuld aan maar ik hoop dat deze klacht in de vol gende jaren haar grond zal gaan missen " Sprekende over de behandeling der prae adviezen over het spasti sche kind die voor dit congres op het programma staat zei de burge meester dat veel van deze kinderen nog in het duister leven Hij vroeg de congressisten ook voor hen een kaarsje te branden Nog deelde spre ker mede dat er plannen bestaan voor de oprichting van een mythyl school in Utrecht Prof dr L v d Horst de lande lijke A.V.O voorzitter sprak een dankwoord waarin hij er de nadruk op legde dat de uit particulier ini tiatief ontstane A.V.O.-vereniging behoefte heeft aan medewerking van de overheid In afgeslotenheid Tijdens de huishoude'lijke vergade ring die volgde bezag prof v d Horst de minder valide die heeft te worstelen met de reactie van het publiek Het gevaar bestaat dat hij Gehaktballen-bacchanaal Vannacht is er ingebroken in een hou ten consumptietent bij de Tulianabrug te Utrecht Ontvreemd werden gehakt ballen worstjes en snoepgoed met een totale waarde van ƒ 8.25 De schade aan de tent zelf is waarschijnlijk groter dan die teweeggebracht door de diefstal Om binnen te komen hebben de inbrekers n.l het hangslot van de deur vernield Bovendien hebben zij blijkbaar de deur nog al ruw opengetrokken Want twee ruiten in die deur zijn kapot en boven dien werd een dunne metalen deurstijl verbogen TREK IN HOLLANDSE NIEUWE De él jarige bouwvakarbeider H H van L te Utrecht had Zondagnacht op drastische wijze zijn dorst gelest Om 1 Uur in de vroege ochtendstond wilde hij enige nevenverschijnselen onderdruk ken door het consumeren van een Hol landse nieuwe Maar de vishandelaar J V d M uit de Balijelaan weigerde hem op dit onconventionele uur een haring te verkopen Van L werd boos en trapte de ruit van de viszaak in Scv-ade ƒ 100 ' n vlot verloop van het aoht scènes tel lende spel Van de optredenden willen wij speciaal vermelden de Hans " van de speler Lisman de Ella " van Bessie Woudenberg een schilderachtige Bert van Bngelbrecht Freek v Zijl als ma troos Barend en niet te vergeten de ka pitein Basman waar de heer Putman een zeer overtuigende barse buldog van mEiakte Fleurige decors van Bram Tile Een zee " van bloemen en hulde woorden van de heren Hooykaas v Ö Vlist NATU voorzitter afd Uti'echt en van de aanwezige auteur Maurits Dek ker besloten de opvoering van dit stuk omtrent welks inhoud een Engelsman zeggen zou „ Teil it to the Marines " J J wou L Een schrammetje „ Die persoon looor tte het net over had " zei de fcleine mon „ Die met die hond " hij wees weer de halve meter „ die is er aan dood gegaan Het vergif sloeg over zijn hart en dan ben ie gepieplf ' „ Ha ha " zei de gro te man flauwtjes „ Geef mij nog maar een bor rel " sprak hij tot de kastelein En hij ver volgde „ Ik geloof niet oon zulke dingen en dan gebeurt je niks " „ Laten we ' t hopen " zei de onder gelaten zuchtend Hij boog zich nog eensover de hand van deman met de rode snorheen „ Als Ik goed zie " sprak hij „ dan loopt er al een rooie streep van uit Dof fcon nog geen kwaad maar let eens op als hij bij de slagader is " De grote man zette zal komen te leven in een zekere afgeslotenhedd En door een toe nemende onttroning van de mens wanneer hij in afhankelijkheid toe neemt wordt de waardigheid van de mens aangetast „ Dit doet ons besef fen " zeide spreker „ dat met het werk der vereniging moet worden voortgegaan " In de middagvergadering werden de prae adviezen behandeld uitge bracht door dr E D Hoelen over het medische begrip spasticity door dr C Schaap over de geneeskundige verzorging en de opleiding van patiënten met z.g spastische verlam mingen en door de heer D J W Meijers over het probleem van het spastisch kind en de spastische mens bezien van de zijde der physiothe rapie Motorrijder zwaar gewond Zaterdagavond gebeurde op het kruis punt van wegen Burg van Tuyilkade Prins Bernhardlaan en De Lessepsstraat te Utrecht een ernstig ongeluk De 23-jarige motorrijder A de Graaf uit Nieuwersluis die met grote snelheid uit de Burg van Tuyilkade in de rich ting van de Prins Bernhardlaan reed verleende geen voorrang aan een GEVU bus bestuurd door de 26-jarige Chr v T die uit de De Lessepsstraat kwam en in de richting Amsterdamsestraatweg ging De motorrijder liep een zware hersen schudding en vermoedelijk inwendige kneuzingen op Hij is per auto van de G.G en G.D naar het Stads - en Academ Ziekenhuis gebracht WOUTER PAAP PRESIDENT CURATOR In de Zaterdag gehouden algemene vergadering van de stichting Gau deamus te Bilthoven is tot president curator benoemd Wouter Paap te Utrecht en tot curator secretaris mr Ph H van Noord te Bilthoven iy T Een blijspel en een dolle klucht „ Tot Wederdienst bereid " heette het toneelstuk dat Zaterdagavond door de toneel - eii muziekvereniging „ Open Doek " in K en W te Utrecht opgevoerd werd En Tot Wederdienst bereid " heette het toneelstuk dat door de toneelgroep D.V.O op dezelfde tijd in „ Trianon " gebracht werd Het was precies hetzelfde door Piet Mossinkoff geschreven stuk Maar in K en w werd het dank zij de opvoering een blijspel in Trianon werd het een „ dolle klucht " In beide zalen ' kon men genieten van vlot spel waarbij in K en W de al te grote onwaarschijnlijkheden geraffineerd werden weggespeeld terwijl in Trianon ze juist werden uitgebuit waardoor de zotheid er met duimen dik op kwam te liggen In K en W een onhandige aan hankelijke wat ruwe Charley Green een hooghartige wat kwijnende tan te mevrouw Standish een geraffi neerde mevrouw Prestley met dito dochter In Trianon een Charley Green om van te schrikken eenkijverige feeks van een tante eentotebel van een mevrouw Prestleyen een opwindend uitziende dochter Zo althans de eerste twee be drijven Want in het laatste bedrijfwerd Charley Green zowel in Tria non als K en W een verrassendcharmant meiske en tante werd inbeide gevallen een lieve vrouw Zowel in K en W als in Trianon stond er een aardige vlot spelende Tonny Hamilton op de planken en een sarcastische vriend Bob Telford De onmogelijk-vervelende Stewart Daktoun'sten Gistermiddag omstreeks 2 uur zag een bewoner van de Bakkerstraat te Utrecht twee jongens op het dak van de Hema lopen Hij waarschuwde de politie en twee agenten trokken er op uit om een rnderzoek in te stellen Zij gingen naar binnen door een ruitje en verricht ten hal sbrekende toeren op het dak Eindelijk na drie kwartier zoeken wer den de jongens ontdekt ze zaten in een kledingkastje op de derde verdieping Het ene knaapje bleek 12 het andere 14 jaar Zij hadden het plan gehad te gaan stelen doch doordat zij „ gestoord " werden is dit plan niet ten uitvoer ge bracht Brandje Zaterdag ontstond er een brandje In de schuur van de ijzervleehter D M in de Laan van Soestfaergen te Utrecht Wat wasgoed een colbertjas en twee binnen - en buitenbanden werden door het vuur vernield en een deel van de liouten wand van de schuur werd zwart geblakerd De brandweer bluste de brand die waarschijnlijk ontstaan is doordat het wasgoed te dicht bij een brandend pe troleumstel was opgehangen POLITIONELE ACTIE EOND HET VOETBALVELD Gistermiddag zag een agent ' n knaapje over de afrastering van het Stadion te Utrecht klimmen waar DOS zijn kam pioenskansen trachtte te behouden Het knaapje werd door de dienaar van de H Hermandad gegrepen Zulks was niet naar de zin van een twintigtal bezoekers van de wedstrijd Er ontstond een vecht partij waarbij de agent de wapenstok moest trekken Tegen een van de bezoe kers werd proces-verbaal opgemaakt i||tgi||p^||i XrrRECHT — Geboren Ingrid d.v G van Oort en H M van Wave ren Zandhofsestraat 39 Christel M d.v G Chr te Kolsté en M G Goe dejohan Koekoekstraat 6 bis Egbert z.v J den Daas en A Jansen v Mus schenbr.str 49 Ingrid d.v L Wester hoff en H Davelaar Driebergen Ger ritje M d.v J B Daals en G v Eek Hilversum Jan J z.v J Driesten en H de Vries Pr Hendriklaan 29 Her bert H z.v H E H Nieuwenhuijs en A van der Laan Pr Beatrixlaan 4 Aart A d.v D van de Bunt en H H Seholtus Poortstraat 82 Overleden Petrus A H J van Heeswük geh met C G Leben G Borgiuslaan 1 II Cornelia van Stui venberg wed van J Kingma Hobbe mastraat 5 Petrus Verberne wednr van T Ekkers Biltstraat 10 bis INAUQURELE REDE Prof Meyling over vegetatieve zenuwstelsel Prof Dr H A Meyling heeft van middag zijn ambt van gewoon hoog leraar in de facult it der geneeswun » de aan de rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de ontleed kunde en embryologie der huisdie ren aanvaard i ' een rede waarin hij beschouwingen gaf » over bouw en functie van het vegetatieve zenuw stelsel Prof Meijling begon met een kort overzicht van de ontwikkeling van het morphologische en het functione le onderzoek van het vegetatieve ze nuwstelsel om aan de hand hiervan de disharmonie die tussen beide rich tingen van onderzoek zijn ontstaan te verklaren Vervolgens schetste hij de nieuwe morphologische bevindingen op dit gebied Hij wees op hot bestaan van betrekkelijke autonome periphere zenuwsystemen in alle inwendige or ganen en in de huid en gaf beschou wingen over de consequenties van deze opvattingen voor de interpreta tie van physiologische pharmacolo gische en klinische waarnemingen In verband met het feit dat de ze nuwcellen waaruit deze periphere ze nuwsystemen zijn opgebouwd ver moedelijk haar werking op de weef sels uitoefenen door middel van vor ming van specifieke stoffen vestigde spreker de aandacht op de zich in de laatste jaren ontwikkelde histoche mie Hij verwachtte dat met behulp van dit histochemisch onderzoek een inzicht zal kunnen worden verkregen in de aard en de werkzaamheid van deze stoffen Voorts behandelde prof Meijling het pijnprobleem waarbij de opvat ting poneerde dat dit periphere ze nuweersysteem als pijnreceptor kan fungeren Tenslotte besprak prof Meijling het verband tussen hormo nale en nerveuze regulaties van de functie van weefsels en organen werd terecht in beide gevallen als een onmogelijk vervelend kereltje gespeeld en Oliver Smith veroverde de sympathie van Trianon — en K en W bezoekers door zijn rondbor stig karakter van ruwe-bolster-en - blanke-pit Gé Marchal had in K en W da regie C W Drost in Trianon Bei den hadden in het spel de rol van Tonny Hamilton Advertentie hoofdpijn p RHEÜMIN ' 20 lablellen ól.cl Zie voor Stadstiieuws ook pagina 9 ¦ AGENDA ^ MAANDAG JANSKERK 20 uur Kerkmuzlekweek gemeentezang o.l.v Frits Mehrtens M Bopkel orgel en J Marinus trom pet ¦ Mr SICKBSLAAN 19 uur Start Motor Vierdaagse WIELERRONDE Tuindorp 19 uur DINSDAG JANSKERK 20 uur Instrumentale kerkmuziekavond o.].v Frits Mehr tens GEBOUW VOOE K EN W 20 uur Vergadering Roode Kruis WILHBLMINAPARK 19.30 uur wind hondenrennen WIJKGEBOUW Croeselaan 19.45 uur Chr Vr Bond Utrecht-Zuid BIOSCOPEig Voorstellingen om 14 3U 18.46 en 21 uur Zondag 14,16 16,30 18,46 en 21 uui ' CAMKRA Charlie Chaplin's Festival alle leeft CITT Qua Vadis 14 ir dag ook Zond 14 17 en 20 uur OLTMPIA Vrijdag t.m Zondag De verzonken stad 14 jr Maandag t.m Donderdag De vluchteling van de Alamo 14 jr PALACE Jungle Jim In de Koppen - snellersvallei 14 jr Vriid t.m Maan dag 18.46 en 21 uur Dinsdag t.m Donderdag 20 uur REMBRAN T tj die van de zonde leven 18 jr SCALA De Mantel alle leett 14,80 18.45 en 21.30 uur Zondag 13,15 16.00 18,45 21.30 uur VREEBURG Sterkere Banden 14 jr FILM AC Actualiteiten en de reis van het Eng Koningspaar a.l Vrijdag t.m Maandag 10,00—18.30 uur Dinsd t.m Donderdag 10,00—19,46 uur SPOORBIO Actualiteiten a.l 8—23 uur TENTOONSTBLUNGEN MALIBBAAN8TATI0N Spoorwegmua werkdagen beh Maandag 10—^16 uur Zondag 18—16 uur UNIVERSITBITSMDB Trans Maand en Donderdagmiddag eerste Zaterd V d maand 14—17 en 3e Dinsdag 20-22 uur 100 laar K.N M.l KUNSTLIEFDE Nobelstr 13 Werk T Piet V d Hem 10—16 uur Zondag 13 — 16 uur BRIGITTBNSTRAAT 4 Werk Riet Dagnelie Dag 13—17 uur behalve Woensdag Donderdag 20—22 uur CENTRAAL MUSEUM 5—27 Juni werk van Paul Collomb 10—17 Zond 14—17 uur en Dinsdag 20—22 uur GEVONDEN VOnR^''<'RPEN Br schoudertas inh o.a ƒ 22 — ca puchon groene ceintuur zakmesje wit gympje pr sokjes rood schoentje spons in zakje rozenkrans rood school etui kinderjasje 12 veile papier alu nox armband enige sleutels gekl shawltje pr regenpijpen kinderbril met licht montuur pakje inh kinder jurkje kinderzitje broche met bl steentjes knijptang donker bl jopper muntbiljet è ƒ 2,60 portem inh ƒ 2,61 ƒ 10,84 Inlichtingen aan Bureau Paardenveld op werkdagen van IS tot 16 uur Niet per telefoon 
Pagina 2 QURELE REDE Meyling vegetatieve nuwstelsel 59999999999999904 Sterker D.O.S verliest met 5 0 van P.S.V » DE OLYMPISCHE DAQ Geslaagd sportfestijn zonder hoogtepunten Chataway weerstond felle Slijkhuis Van een speciale verslaggever Het jaarlijkse sportfestijn van het Nederlandsch Olympisch Comité werd ditmaal onder minder gunstige omstandigheden gehouden dan in voorgaande jaren Ook nu werkte het weer niet bijzonder mee maar bovendien waren er gisteren op ver scheidene plaatsen in ons land nog andere sportmanifestaties die de aandacht van de Olympische D?ig hebben afgeleid Bovendien zal het povere voetbal dat men in twee voorgaande jaren het publiek heeft voorgezet velen hebben weerhouden dit jaar de tocht naar het Olympisch stadion te maken Er waren hooguit 40.000 toeschouwers en dit is te weinig voor een dergelijke sportmanifestatie Van een onzer sportredacteuren Na met cle rust met O — 1 te hebben achtergestaan verloor DOS de thuiswe(3strijd voor de kampioenseompetitie met O — 3 waardoor de Utrechters m deze competitie voorlopig dus nog maar en ondergeschikte rol spelen Zijn wij te optimistisch geweest toen we in onze voorbe schouwing D.O.S winstkansen toekenden Zeker niet Zo de geeltjes ooit een wedstrijd hadden kunnen winnen dan was het deze ontmoeting geweest Want een grote indruk vermocht P.S.V niet te maken zeker driekwart van de strijd heeft zich op de Eindhovense helft afgespeeld maar in al Me elkaar regelmatig opvolgende aanvallen zat letterüjk niets verras sends Het leek op een van buiten geleerd lesje Men kreeg de indruk dat in ' t veld de gedachte opgeld deed dat doelpunten wel zouden komen Zij kwamen evenwel niet omdat de speer punt in die voorhoede Lammers ook nu practiseh geen kans kreeg Toch bleef men maar volharden in het door het midden spelen van de bal tegen de grond werd gewerkt om van die „ handsbal " na de rust nog maar niet te spreken die ook o.i toch wel min of meer aangeschoten was Eindhoven liet vele kansen onbenut Laatste opleving • bracht succes H A Meyling heelt van n ambt van gewoon hoog e facult it der geneeswun • ijksuniversiteit te Utrecht vijs te geven in de ontleed embryologie der huisdie rd ' een rede waarin hij ngen gaf » over bouw en n het vegetatieve zenuw - ijling begon met een kort van de ontwikkeling van ologische en het iunctione ek van het vegetatieve ze om aan de hand hiervan lonie die tussen beide rich 1 onderzoek zijn ontstaan en ms schetste hij de nieuwe isehe bevindingen op dit ij wees op het bestaan van ike autonome periphere emen in alle inwendige or n de huid en gaf beschou wer de consequenties van itingen voor de interpreta lysiologische pharmacolo - klinisehe waarnemingen d met het feit dat de ze waaruit deze periphere ze len zijn opgebouwd ver haar werking op de weef enen door middel van vor specifieke stoffen vestigde aandacht op de zich in de en ontwikkelde histoche ¦ erwachtte dat met behulp stochemisch onderzoek een kunnen worden verkregen en de werkzaamheid van n behandelde prof Meijling obleem waarbij de opvat rde dat dit periphere ze teem als pijnreceptor kan Tenslotte besprak prof iet verband tussen hormo erveuze regulaties van de n weefsels en organen ANON dienst echt in beide gevallen als Dgelijk-vervelend kereltje n Oliver Smith veroverde thie van Trianon — en K zoekers door zijn rondbor ster van ruwe-bolster-en - rchal had in K en W die W Drost in Trianon Bei 3n in het spel de rol van imilton Advertentie ©*•/ EUMIN oor Stadsniauws ok pagina 9 - ACjENIWi MAANDAG K 20 uur Kerkmuziekweefe zang o.l.v Frits Mehrtens ^ 1 orgel en J Marinus trom - SSLAAN 19 uur Start Motor ONDE Tuindorp 19 uur DINSDAG K 20 uur Instrumentale iekavond o.J.v Frits Mehr - VOOH K EN W 20 uur ' ing Roode Kruis tINAPARK 19,30 uur wlnd innen OtlW Croeselaan 19,45 uur Bond Utrecht-Zuia BIUSCUPiSM gen om 14 3U 18.45 en 21 uur 15 16,30 18,46 en 21 uur Charlie Chaplin's Festival 1 Vadis 14 ir dag ook Zond n 20 uur Vrijdag t.m Zondag De n stad 14 jr Maandag t.m ag De vluchteling van de 4 jr Jungle Jim In de Koppen allei 14 Jr VrSd t.m Maan 6 en 21 uur Dinsdag t.m ag 20 uur IT Zü die van de zonde 3r e Mantel alle leeft 14,30 21,30 uur Zondag 13.15 16.00 21.30 uur G Sterkere Banden 14 Jr Actualiteiten en de reis van Koningspaar a.l Vrödag mdag 10.00—18.30 uur Dlnsd iderdag 10,00—19,46 uur > Actualiteiten a.l 8—23 uur NTOONSTKl HNGEN ANSTATION Spoor-wegmua ïn beh Maandag 10—16 uur ü — 16 uur TBITSMUS Trans Maand lerdagmiddag eerste Zaterd and 14—17 en 3e Dinsdag ir IOC taar K.N M.i 3PDB Nobelstr 12 Werk v Hem 10—16 uur Zondag 13 INSTRAAT 4 Werk Riet Dag 13—17 uur behalve g Donderdag 20—22 uur L MUSEUM 6—27 Juni 1 Paul Collomb 10—17 Zond ir en Dinsdag 20—22 uur fOEN VOOR^'f-'RPEN udertas inh o.a ƒ 22 — ca ' oene ceintuur zakmesje wit ir soicjes rood scjioentje ikje rozenkrans rood schooi er jasje 12 veile papier alu and enige sleutels gekl pr regenpijpen kindertoril montuur pakje inh klnder inderzitje broche met bl knüptang donker bl jopper 4/2,50 portem inh ƒ 2,61 ren aan Bureau Paardenveld gen van IS tot 16 uur Niet Weinig scholvast en onfortuinlijk „ Onverdiend " hoorden we na af loop uit de monden van D.O.S.-sup porters We zijn het daarmede niet eens Ja als men alleen afgaat op die veldverhouding dan had D.O.S ongetwijfeld wel meer verdiend Maar in een wedstrijd gaat het nu eenmaal om de knikkers om de doelpunten en daar D.O.S ondanks die sprekende veldmeerderheid in dit opzicht bleef falen en P.S.V kans zag om van de numeriek mindere kansen een goed gebruik te maken kwam P.S.V die overwinning toe al zijn de cijfers uiteraard wat geflat teerd Het was een wedstrijd van twee systemen Door een technisch over wicht was D.O.S meer aanvallend maar die aanvallen waren en bleven te systematisch van opzet soms te veel in de breedte bij vlagen te veel door het midden Dat kon door de onbetwistbare supprematie op het middenveld IVlaar P.S.V pareerde die aanvallen met een solide verde digingstechniek waarop feitelijk van het begin af het accent werd gelegd of liever gezegd moest worden ge legd Te hoog Die veldmeerderheid had tot oor zaak dat er momenten waren waar in het voorzetten regende in het Eindhovense doelgebied De fout werd evenwel gemaakt dat teveel door de lucht werd gespeeld Dat was fnuikend ten eerste omdat het kopwerk van de P.S.V.-defensie ver reweg superieur was aan dat van de D.O.S - aanvallers die over het alge meen ook klein van stuk waren ten tweede door het feit dat tal van die hoge ballen in de veilige handen van doelman Steiger belandden Een fout waarin men tot het laatst toe bleef volharden Dat alles neemt niet weg dat D.O.S ook geen gelukldge wedstrijd heeft gespeeld Het zat nu eenmaal niet mee Want had Steiger voor de rust geen hulp van de bovenlat ge kregen de gelijkmaker zou zijn ge boren en misschien zou het resultaat dan anders zijn geworden Ook met de leiding van de heer Schipper was D.O.S niet bepaald fortuinlijk Eén strafschop heeft hij de thuisclub zeker onthouden dat was voor de rust toen Lammers KAMPIOENSCOMPETITIE P.S.V 3 2 0 14 9-4 Emdhoven 3 12 0 4 5 4 D.W.S 3 0 2 12 7-10 D.O.S 3 0 2 12 4—7 „ PROMOTIE TWEEDE KLASSEH.V.C 4 3 10 7 13-8 Fluks 4 112 3 5-9 W Fnsia 4 10 3 2 8—11 Groep B H.VC promoveert Helmondia 3 2 10 5 7—3 D.F.C 2 10 12 3-2 Baronie 3 0 12 1 2—7 Groep C Veendam 2 2 0 0 4 7—4 Velocitas 2 10 12 7—4 Zw.meer 2 0 0 2 0 5—11 Groep D Wmbria 2 110 8 5—3 Kerkrade 2 1 D i 2 5—2 W.V.C 2 0 111 3—8 Onverwacht Dat eerste P.S.V.-doelpunt viel als een donderslag bij heldere hemel Want fel was het offensief dat D.O.S direct na het begin had ingezet De bezoekers werden geheel op eigen helft terugedrongen verdedigden met de moed der wanhoop Voordat P.S.V dat eerste doelpunt 9 minuten na het begin maakte had D.O.S reeds vier hoekschoppen op het P.S.V.-doel genomen niet best zodat er practiseh geen gevaar uit ont stond waaraan ook het feit dat de Utrechtse speerpunt Lammers door de strenge bewaking van Wouters van vrijwel alle scherpte werd ont daan Flierman kopte eenmaal het leer uit de doelmond v d Bogert kopte over Een vrije schop van Temming verwerkte Steiger tot hoekschop en terwijl er als het ware een Utrechts doelpunt in de lucht hing kwam dit aan de andere zijde Vanuit de P.S.V.-verdediging werd de bal naar voren getrapt Franssen bemachtigde het leer op het midden veld liep er even mee door pas seerde enkele D.O.S.-ers en loste toen — zeker van 20 m afstand een uitstekend schot dat vlak langs de paal in de touwen verdween Houdbaar was het zeker niet maar wel kregen we de indruk dat Coster er min M meer door verrast werd Gezien het daaropvolgende beeld een maar steeds aanvallend D.O.S was die achterstand nog geen reden voor bezorgdheid Zo dacht blijkbaar ook de D.O.S.-voorhoede erover Steeds liepen die aanvallen in de trechter vast en kwam het al eens tot een schot dan liet de zuiverheid daarvan veel te wensen over of was Steiger goed in vorm een onover komelijk struikelblok Luiten bood v d Linden een fraaie kans hoog schoot de laatste over Qevaarlijker Zo kon het gebeuren dat de uit vallen waartoe P.S.V zich moest be perken veel gevaarlijker waren dan die steeds maar terugkerende D.O.S aanvallen volgens hetzelfde chablo ne Het opdringen van de Utrechtse defensie was daar uiteraard niet vreemd aan Bijna zou het 0—2 ge worden zijn doch na een fout van Kraay schoot Dillen tegen de paal Het corner aantal van D.O.S steeg regehnatig bü de rust was de ver houding 8—1 maar de geUjkmaker bleef achterwege ook toen Krom mert bijna alleen voor Steiger kwam te staan doch net niet bij de bal kon komen de P.S.V.-doelverdediger weL Lammers werd wel wat al te hard handig ten val gebracht maar de heer Schipper zwaaide het appèl weg Coster liet nog een hard schot van Franssen vallen doch kon het leer nog net bereiken en zodoende gevaar voorkomen Met een nog sterk aan vallend D.O.S kwam de rust met 0-1 Niet in vorm Ongetwijfeld was het zo dat bij D.O.S voor de rust de vleugelspe lers te Wéinig in het spel wei:den betrokken Ware dit wel het geval geweest wellicht had men de P.S.V defensie meer uit elkaar kunnen ^ pe - Xv >^ t,^:.-^'i/(ffHed 6,16.32 « E»t eindklassement luidt 1 cnerlci ' BW 129.13,07 2 Koblet ZW 129.37.23 3 Assirelli It 129.39.36 4 Coppi It 129,44,24 6 Astrua It 129,46.16 6 Magni It Womrumpi 7 Voorting Ned 129.48,12 8 Fornara It 129.49.28 9 Schaer ZW 129.53,58 10 Conterno It 129.54.14 11 Coletto It 129,66,54 12 Albani 10 129,67,53 13 Bartali It 130.03.18 14 Wagtmans Ncd 130,03.52 19 Van Est Ned 130,09,48 69 Van Breenen Ned 131.46,26 In de 21ste etappe blükt er een soort combine tussen de Italianen te zijn ge weest Alle deelnemers zjin tot 20 km voor de finish bij eikaar gebleven zon der strijd te leveren In de afdeling en de daarop volgende sprint won Koblet De uitslag van de voorlaatste etappe van Bolzano naar St Moritz over 220 km luidt 1 Hugo Koblet Zwitserland 9 uur 24 min 57 sec gemiddelde 24.294 km per uur 2 Bartali It 9,26.43 3 Ponzini It 9.26,45 4 Couvreur Belg 5 Schaer Zwits in dezelfde tijd als Ponzini 15 Voorting Ned 18 Wagt mans Ned 25 Van Est Ned Voorts nog een grote groep allen in dezelfde tüd van 9 uur 26 min en 55 sec 67 Van Breenen Ned 9.36.11 Op het wel zeer prettig gelegen terrein van de vereniging BVC te Bilthoven heeft de afdeling Utrecht op verzoek van de KNVB het eind tournooi om de Moorman-beker Zon dag gehouden Met Utrecht hadden zich na voortoumooien geplaatst de vertegenwoordigende ploegen van Twente Rotterdam en Noord-Hol land en ook hier werd in een halve competitie met wedstrijden van twee maal ZO minuten gestreden om het bezit voor een jaar van de wissel beker Over het geheel genomen is het een tonrnooi geweest met behoor lijk spel en bovendien sportief al was het dan in enkele wedstrijden toch wel iets aan de harde kant wa ^' door kleine ongevallen ontstonden die gelukkig alle goed afliepen De eerste wedstrijden gingen tus sen Utrecht en Rotterdam en Twente tegen Noord Holland In eerstge noemde ontmoeting vertoonde Utr een technische meerderheid die even wel niet kon worden uitgedrukt In doelpimten Aan beide kanten kon den de achterhoeden stand houden en zowel doelman Moerkoert bij Utrecht als Rodenburg bij Rotterdam lieten goed werk zien Er werd niet gedoelpunt zodat met 0—0 het einde kwam In de wedstrijd Twente tegen Nrd > Holland woo Twente met 2—0 De tweede wedstrijd van Twente was tegen Rotterdam en ook hier kon de voorhoede het maar niet tot doel punten brengen Dit lukte evenmin aan die van Rotterdam en met 0—0 kwam het einde zodat Twente het eerste puntje binnen haalde Utrecht speelde tegelijkertijd tegen Nrd-Holatad Dat was een vrij ste vige wedstrijd waarin Utrecht tech nisch de meerdere bleek Stug ver dedigen deed het eerste Utrechtse doelpunt lang uitblijven het was rchtsbinnen Kraan die vlak voor de rust scoorde 1-0 voor Utrecht Ook in de tweede helft was Utrecht sterker geheel volgens de spelver houding werd het doOr linksbuiten de Leeuw 2-0 waarbij het bleef In de twee laatste wedstrijden moest nu de beslissing vaUen tegen de verwachtingen in kwam er een verlengstukje Immers Twente dat met een geheel gewijzigde opstelling tegen Utrecht in het veld kwam hield zich buitengewoon goed Dadelijk vielen de Twentenaren fanatiek aan maar ze vonden een sterke Utrechtse verdediging op hun weg Een tweetal corners leverde niets op en toen kwam Utrecht opzetten Middenvoor den Dijker kopte tegen de deklat en uit een vrije schop kogelde Kraan de bal onder de lat in de scheidsrech ter gaf evenwel geen goal Ook aan de overkant ontging Twente een ver diend doelpunt en met een snel op en neergaand spel zonder doelpunten kwam de rust In de tweede helft eenzelfde spel Utrecht wel technisch wat beter maar tegen de uitstekende achterhoede van Twente mede door eigen schuld kansloos Een penalty schoot den Dijker naast En met 0-0 kwam het einde Daar intussen Rotterdam met 2—0 van Noord-Holland had gewonnen stonden Utrecht en Rotterdam elk met 4 punten en eenzelfde doelge middelde gelijk Strafschoppen moes ten dus de beslissing brengen voor Schoplzwemwedsfrijden op Zaterdag 19 Juni De schoolzwemcommissie van de kring Midden Nederland organiseert de jaarlijkse schoolzwemwedstrijden voor de leerlingen van de middel bare en Nijverheidsscholen enz op Zaterdag 19 Juni a.s in de Krom me Rijn Er wordt weer op een gro te deelname gerekend vorig jaar waren er ongeveer 250 deelnemers sters en alles wijst er op dat dit aantal thans wordt overtroffen De inschrijving sluit op Woensdag 16 Juni a.s en dient te geschieden bij de secBetaris de hr D J Moes W de Zwijgerstraat 3 Utrecht Dames-schermsters in actie In de Schermzaal Ad4m Béla " vond een ontmoeting plaats tussen de dames leden van de Schermvereniging Ara mis " en de leden van de dames Scherm vereniging Madame Dubarry " Dit vriendschappelijK treffen op de floret was een voorbeeld van een sportief evenement dat In onze stad helaas maar zelden plaatsvindt Want opnieuw is bewezen hoe belangrijk en leerzaam het voor iedere schermer is om elkander in onderlinge wedstrijden te ontmoeten niet alleen om routine ap te doen doch om de sportieve geest van een goede wedstrijd te beleven De deelneemsters waren bijna allen nog jonge leerlingen van de Hongaar se Maitre Addm Béla Voor Aramis " kwamen uit de dames Prins WlUemsen en Tarnoczy ' terwijl de dames Klein Elömer van Luyn Coleman Beynes en Kruimel Madame Dubarry " vertegenwoordigden Bijzonder jammer was dat Mevrouw Kruimel zich reeds in haar eerste partij wegens een enkel-blessure moest terug trekken Zoals te veru iten waö wbn Mevrouw Klein door haa ^- rotere wedstrijdroutine al haar partijen De dames Prins en Tarnoczy eindigden als 2e resp 3e De leiding bij de wedstrijd berustte in de ervaren handen van de heer Desta Hooldsecondant van de Koninklijke Ne derlandsche Schermbond Wü zouden kunnen zeggen dat het een geslaagde avond was dat wks het ook doch het was meer het was een demon stratie hoe een sport tot spel en een spel tot sport kan worden verheven DAVERENDE ZEGE VOOR WATEKVEIENDEN Vrijdagavond speelde het heren " zevental van de Utr Watervrienden tegen Wilskracht 3 Uit de uitslag 9 — O blijkt wel de meerderheid van de Watervrienden Stilting Eorive en Bosch maakten de doelpunten het verkrijgen van de Moorman-be ker voor een jaar De eerste drie wer den door beide partijen benut maar de tweede maal was Rotterdam beter Het won op deze onbevredigende wijze de beker Twente en Noord Holland stonden elk met 2 punten eveneens gelijk Na afloop verzamelden spelers en officials van alle ploegen zich in Noord Brabant te Utrecht aan een ge meenschappelijke maaltyd waar de wisselbeker en overige prijzen zijn uitgereikt De eindstand 1 Rotterdam 4 punten na strafschoppen tegen Utrecht 2 Utrecht 4 punten 3 Twente 2 pnt 4 Noord Holland 2 punten Sportdemonstratses in Utrecht Zaterdag zijn de demonstraties van diverse veldsporten begonnen die onder leiding van het Sportcontact in het ka der van de Stadsontspanning in de ko mende maanden zullen worden geboden In het Julianapark bestond een flinke belangstelling voor de Softbalwedstrijd en de VoUeybalwedströd Het Softbal geniet onder de sportliefhebbers nog geen grote belangstelling een gevolg van het feit dat deze soort van sport nog maar weinig wordt beoefend Men kan het spel vergelijken met honkbal De afmetingen tussen de honks zijn echter kleiner en de bal is zwaarder Daardoor wint het geheel in snelheid De strijd ging tussen de Softbalclub „ Bussum " en een combinatie van de trtr Softbalverenigingen S.O.S Mid land en Isthmla De Bussumse gasten wonnen met 8—4 In het Julianapark had ook een Vol ley balwed strtjd plaats tussen de heren ploegen van Athlon en Phyllon De uit slagen waren hier eerste deel 15—6 voor Phyllon tweede deel 15—10 voor Athlon deerde deel 16—14 voor Phyllon Op het terrein van Kampong op Maar schalkerweerd had een cricket-wedstrijd plaats tussen een Utr Cricketelftal en een ploeg van Still Going Strong Dit laatste team bestaat uit spelers uit het gehele land en men zou het kunnen ver gelijken met het Zwaluwen-team zoals Terweer in tweede ronde Te Luxemburg werden de Wereld kampioenschappen Schermen voort gezet met de personele floretwed strijden voor heren Er werd ge trokken in 6 poules van 6 scher mers 19 florettisten kregen » een bye Voor de tweede ronde plaat sten zich 18 schermers onder wie onze 1 andgenoot Henny Terweer die als enige Nederlander op dit on derdeel uitkomt Hij werd derde 3 gew partyen in zijn poule achter de Duitser Geyer 4 gew partijen en de Zuid Slaviër Vasen 3 gew partijen GIJS PAUW NAAK BELGIË Gijs Pauw start van 26 Juni tot 4 Juli in de Belgische 9 Provlnciën rit Pauw behoort met de Groot Cuy ten Keepers v d Lijke tot de Ne derlandse ploeg Cricket in Utrecht op de goede weg Op deze Zondag waarop aanvanke lijk de regen cricket tot een onmoge lijkheid trachtte te maken wisten de Utrechtse tweede - klassers Hercules Kampong 2 en S.C.H.C het aUe tot een overwinning te brengen die ech ter op totaal andere wijze tot stand gebracht werd De eerste Was een walk over de tweede wedstrijd had een zeer spannend slot terwijl S.C H.C ondanks vele runs tegen ook twee punten veroverde VOC 2 maakte het de bowlers van Hercules niet erg lastig want voor een totaal van slechts 38 runs werd het aan de kant gezet Dix benaderde zijn geweldige prestatie van de vori ge week door nu 7 wickets te nemen ten koste van een zestal runs terwijl Derks aan de andere kant 3 voor 26 bowlde Het battingteam van Hercu les had geen enkele moeite om dit totaal te overschrijden en scoorde er lustig op los tot er 161 runs op het bord waren voor slechts 5 wickets down Openingsbat Cremer liet 40 runs voor zich noteren terwijl Vroon met 38 Derks met 23 en Dix met 34 not out nog een duit In het zakje deden Vermeld dient nog te worden dat Derks op eigeii bowlen twee vangen deed Voor Dix was liet ge zien zijn alround-prestatie weer een glorieuze dag Kampong 2 speelde tegen het even eens ongeslagen Quick 2 - uit Den Haag een ongemeen spannehde wed strijd die tot het einde toe de toe schouwers in het onzekere hield Op de goede Quick-aanval van Hendrik - In het kader van de door Stadsont spanning georganiseerde sport vondZaterdagavond op het gazon in het Julianapark een softbaldemonstratieplaats waarvan onze fotograaf ditplaatje maakte Foto U.N men dit in de voetbalwereld kent Mede door het minder gunstige weer was hier vrijwel geen publiek Mary Kok 13 jaar eerste bij dames De traditionele twee Icilometer zwemwedstrijd die de Robben Zater dagmiddag op de Loosdrechtse Plas sen organiseerde trok niet alleen een record aantal maar bracht tussen de topzwemmers en zwemsters ook een prachtige en verbeten strijd In de vrije slag zowel bij de dames als he ren werd zulk een spannende strijd geleverd dat het tot aan de laatste meters volkomen onzeker was wie de zege zou behalen Bij de dames vrije slag werd het een fraaie overwinning voor de 13 jarige Mary Kok die overigens zo gelijk aantikte met de winnares van verleden jaar Tine van Brenk dat de jury moest stemmen wie de eerste was Het stemmenvoordeel besliste voor de jongste Ook bij de heren vrije slag viel een uiterst felle strijd te bewonderen Een viertal nam vrij spoedig de kop van het „ peloton " van 130 zwemmers die op dit nummer startten Enkele honderden meters vóór de finish ont brandde reeds de eindsprint die door Henny Willemsen van de Robben werd gewonnen Tweede met 0.6 sec verschil was de winnaar van verleden jaar Piet ten Thije die met handslag zegevierde over De Bruyn van Nep tunus Amersfoort Bij de schoolslag dames won Tony Hom voor de vijfde achtereenvolgende maal Bij de he - ren behaalde T Jaspers van NZC een duidelijke zege se en Pink was het lastig scoren Zo toefde L Clarenburg een uur op de mat voor een 11-tal runs terwijl Of ferman zich eveneens zeer rustig moest houden Toen hij eindelijk een bal hard naar de boundery wilde ja 1 gen werd hij meer dan fraai door de bowler gevangen voor 16 runs Hier na was het een komen en gaan en had het hele Kampongteam voor 71 runs een beurt gehad Lange tijd leek het er op dat Kampong 2 haar eerste nederlaag tegemoet ging De eerste zes batsmen brachten 53 runs op het bord waarna het 63 voor 7 werd door een domme run-out Ofterman bowl de toen de Engelsman Jones die lan ge weerstand had geboden waarna Sakkers op het totaal van 68 een fraaie vang in de guUy deed En het zou Offerman niet zijn als hij no 10 niet met zijn eerste bal in de volgende over had gecleand Voorwaar een spannend slot De bowlingcijfers wa ren Rietveld 3 voor 42 en Offerman 5 voor 25 De S.C.H.C deed in Haarlem goed werk door in een wedstrijd met ho ge totalen Rood en Wit 2 te kloppen De Haarlemmers begonnen goed door 172 runs te scoren nadat echter 3 wickets down waren gegaan voor een schamele 2 runs Gravendaal had het meeste succes getuige 4 wickets voor 42 runs Het lukte hierna de Stichtse dit hoge totaal te passeren dank zij een century van de Engelse vliegenier Ryder die met 100 not out bleet daarbij voortreffelijk geassis teerd door Dubru met 46 en W He raad met 26 runs Jammer genoeg werd de century ontsierd door een viertal kansen maar deze batsman zal wel een aanwinst blijken voor de battingside van S.C.H.C De wedstrijd CCA tegen Kampong 3 nam een ontijdig eind door een noodlottig ongeval toen de captain van CCA een harde bal trachtte te vangen waarbij hü emsti gewond raakte Wanneer we de resultaten van de Utrechtse elftallen over dit seizoen bijeen nemen dan vallen reeds vele successen te constateren al kan Kampong 1 nog best een paar punten gebruiken maar over het algemeen is cricket in Utrecht op de goede weg Cricketer moet oog missen Zondagmiddag is op het Union veld te Nijmegen tijdens de cricket wedstrijd van de Arnhemse Cricket club tegen Kampong 3 Utrecht de CCA-speler Karel Corporaal zodanig door de bal in het oog getroffen dat hij het zal moeten missen De speler van CCA stond terzijde van de mat ongeveer tussen bowler en batsman als fielder toen hij een hard door de batsman weggeslagen bal in het gezicht kreeg Het oog bleek zo ernstig geblesseerd dat men hem onmiddellijk naar het Canisius zie-kenhuis bracht Een oogspecialist greep onmiddellijk chirurgisch in doch het stond reeds bij voorbaat vast dat het oog niet meer te redden was De onfortuinlijke cricketspeler die leraar in de Lichamelijke Op voeding te Oosterbeek is zal veer tien dagen in het ziekenhuis moe ten verblijven Weekuitslagen KNZB Hes Ie klasse HDZ 2 — Robben 3 3—2 Hes 2e klasse D ADZ 2 — Neptunus Amf Heren Res Ie klasse C Neptunus Am 2 — Neptunus A'foort 2 4—2 Robben 3 — UZSC 2 3—0 Res 2e kl A DKR 2 — AZPC 2 2—2 Brandenburg 2 — HZC 2 1—4 Res 2e kl C HPC 3 — Pinquins 2 3-4 LZC 2 — HZPC 3 2—1 Res 3e kl B Pinquins 3 — De Gouwe 2 3—4 Res 3é kl G PSV 2 — UZSC 3 n.d UZSC niet opg Kring Midden Nederland Dames Ie klasse B Flevo 1 — Woestduin 1 5—0 Ze Zeist 1 AZPC 2 4—3 2e kl A De Wtter kip 1 — AZï'C 3 1—9 KZVA 1 — Neptunus 4 — 04 2e kl B Wilskracht 1 — De Fuut 6—2 De Meent 1 — Pinquins 1 3—1 2e kl C De Vest 2 — ' t Gooi 2 0—5 2c klasse D VZC 2 — ZC Zeist 2 0—9 Mooi Zeist 1 — VZC 2 n.d VZC n opg 2e 1:1 E Vecht streek 2 — Wilskracht 2 3-0 Vahalis 1 DKR 2 3—3 Heren Ie klasse A De Waterklp 1 AZPC 3 2—6 Ie kl B De Meent 1 — Pin quins 4 5—3 Ie kl C De Vest 3 — Bran denburg 3 7—0 ' t Gooi 1 — HZC 3 6—0 Ie kl D Wilskracht 1 — DKR 3 9—1 SSVU 1 — Steenvliet 1 n.d 2e kl C Laga 1 — ZC Zeist 2 0—8 Woestduin 1 — Mooi Zeist 2 7—0 2e kl D Wilskrscht 2 — Ex celsior 1 2—0 Adspiranten Meisjes B WZC—Wils kracht 1—7 Neptunus B—Wilskracht 1—4 Vechtstreek—WZC 4—0 Jongens A UZSC A—WZC A 0—2 longens B Zwemlust B — Brandenburg A 0—7 '+ Gooi—De Meent 6—0 Jongens C Flevo — KZVA 1—0 DKW—AZPC O—l Neptu nus—VZC 4—1 Jongens D UZSC B Brandenburg B 3—3 WZC B—Zwem lust C 0—8 Jongens E Dutnklkker »— Laga 2—3 ZC Zcist-Dulnklkkers 7-0 Laga—Woestduin 1-4 Jongens F Zwem lust D—Vechtstreek 5—0 Wllskracht WZC C 4—0 Het Nederlands Bondselftal dat op de Olympische Dag tegen de Spaanse eerste klasser Atletico de Madrid speelde is niet aan een nederlaag kunnen ontkomen Zonder dat de be zoekers die versterkt waren met Faas Wilkes zich bijzonder behoef den in te gpannen kónden zij na bü de rust met 2-1 achter te hebben ge staan in de tweede helft deze achter stand gemakkelijk inlopen en omzet ten in een voorsprong van 5—2 Daarna lieten zy de teugels weer vie ren zodat het Bondselftal gelegen heid kreeg het verschil tot 4—5 te re duceren Toch vrord er bij tijd en wijlen aar dig voetbal gedemonstreerd Vooral aan het spel van de Spanjaarden was te bemerken dat zij over een veel betere balcontrole en liohaamsbe heersing beschikten dan onze land genoten Wanneer het nodig was gle den zij door de Nederlandse linies zonder dat er van die zijde iets tegen kon worden gedaan Met korte combinaties waarbij de bal van schoen tot schoen ging en waarin met zo'n handigheid van liohaamswendingen en schijnbewe gingen werd gespeeld dat de Neder landse verdediging van het kastje naar de muur werd gestuurd waren de Spanjaarden hun aanvallen be gonnen Het terrein was spiegelglad het regende intussen flink en de spe lers gleden soms vele meters op het gras door Opvallend was het dat de Span jaarden toch zeker niet gewoon aan dergelijke velden zich na enige tijd het best aan deze gladheid aanpasten Van een groot veldoverwicht was in de eerste helft echter nog geen sprake al waren de Nederlandse aanvallen minder veelvuldig en van alle raffinement ontbloot Toch moest het technisch overwicht tot resulta ten leiden en na 20 minuten moest De Rijk die daarvoor een paar goede dingen had gedaan zwichten voor een hard diagonaal schot van linksbuiten Callejo Het was Louer die na een halt uur gelijk maakte toen hij van een mis verstand in de Spaanse gelederen ge bruik maakte door twee man te pas seren en tenslotte ook de " uitgelopen doelman Menendez Er kwam nu al wat me?r sfeer rond het veld en on der aanmoedigingen van het publiek bleef de aanval actief Klaassens en Brooymans bleven goed achter de aanval aan zitten en zo kon het ge beuren dat het Bondsteam voor rust de leiding nam toen Cor van der Gijp een op maat gesneden voorzet van Sijbers na goed werk van Van der Kuil hard inkopte Demonstratie Nauwelijks was het spel hervat of Atletico toonde waartoe goed Spaans clubvoetbal in staat is wanneer de noodzaak blijkt Na 8 min hadden de Spaanse hoofdstedelingen de lei ding nadat eerst Wilkes zich in het centrum vrij had gemaakt en De Rijk nogal onvast op de gladde bal had gepasseerd en vervolgens midvoor Escudero met een vleugelschot de Eenmaal ASB legen SGS per jaar Enige tijd geleden hebben wij me degedeeld dat Amersfoort in de KNSB-competitie was ingedeeld bij „ Het Oosten " uit Amsterdam en Heemstede Het Oosten trok zich ech ter terug zodat Amersfoort en Heem stede automatisch promoveerden HSG 2 heroverde zijn plaats in de Ie klasse door ' Ttrecht 3 de verwach te nederlaag 7—3 toe te brengen Een desillusie voor de Utrechters die zo'n uitstekend seizoen achter de rug hebben BSG 2 heeft succes gehad met de aangevraagde her arbitrage van een partij uit de wedstrijd tegen De Dom 2 De Dom 2 kwam daardoor de rij te sluiten en degradeert nu naar de 2e klasse De Stichtse Toren had niet veel moeite met Oud-Zuylen 2 en stapte door een gedecideerde 7%—214 over winning de 2e klas binnen De strijd om de andere plaats in deze klas is nog niet beslist TRIO Verkocht zijn huid duur tegen UCS 2 en wist in de eerste wedstrijd een gelijlc spel te bereiken waardoor een tweede ontmoeting noodzakelijk werd Deze leverde in eerste instantie een 3—3 uitslag op die na arbitrage 5—5 werd Een derde wedstrijd werd vastgesteld die evenwel niet door ging omdat UCS succes had met eert aanvraag voor her-arbitrage waar door de uitslag werd gewijzigd in 5%—4 % Vandaag Maandag 14 Juni wordt de wedstrijd Naarden—-UCS gespeeld Soesterkwartier slaagde er via een overwinning op Bameveld 5%—4 % het 3e klassesehap te veroveren Door een reglementaire fout van Vianen in de promotiewedstrijd tegen Gorinchem 3 werd niet alleen de uit slag gewijzigd maar werd bovendien de matchpunten verhouding gelijk 0—0 De wedstrijd moest derhalve worden overgespeeld en met drie in vallers slaagde Vianen-er toch in te winnen zodat Vianen tenslotte toch naar de 3e klas promoveert De wedstrijd NSF 2 — Woerden eindigde na arbitrage in een gelijk spel De tweede wedstrijd in Woerden was voor de thuisclub succesvoller De Woerdenaren wisten met 6%—3 % in de meerderheid te blijven en aldus na een éénjarig verblijf in de 4e klas hun rentree in de 3e te maken De laatste partij van de wedstrijd Gorinchem—Oud-Zuylen is na arbi trage in remise geëindigd waardoor de eindstand 6—4 werd dit in groep B van de 2e klas De Amsterdamse Schaak Bond heeft de SGS medegedeeld dat zij jaarlijks voortaan slechts één wedstrijd tegen de SGS wil laten verspelen waarbij dan de navolgende spelersregeling zal moeten worden getroffen 15 spe lers uit de KNSB-competitie Hoofd en Ie klasse voor de SGS dus Utrecht HSG en BSG 15 spelers uit de KNSB competitie 2e klasse De Dom en Amersfoort 20 spelers uit de overige SGS clubs en 20 jeugdspelers voor de SGS 10 uit de A - en 10 ur de B categorie Het SGS-bestuur heeft zich node met deze regeling verenigd Om in de ontstane leemte te voor zien zijn onderhandelingen met de OSBO gaande over een wedstrijd aan 25 borden OSBO plus spelers uit KNSB-competitie SGS zonder zulke spelers die waarschijnlijk met suc ces zullen worden bekroond birmenkant van het zijnet had getrof - fen Het was nu een tijdlang een spel van kat en muis waarin de Span jaarden physiek de boventoon voerden en dé Nederlanders de grootste moeite hadden het toch niet hoge tempo op het midden veld te blijven volgen Een kopbal van Wilkes bracht de 4 op het scoringbord en toen linkshalf Mujica na een half uur met de taal naar voren trok en elke Nederlander die hem in de weg kwam na Van der Gijp Klaassens en na Klaassens Wiersma passeerde om met een strak schot ook De Rijk vergeefs te laten duiken leek een grote neder laag onvermijdelijk Maar terwijl het Spaanse tempo iets verzwakte kwam de Nederlandse aanval Een hoge voorzet van Seijbers werd door de kleine Vari'der Kuil hoog opsprin gend ingekopt Het was het resultaat van een aantal steeds gevaarlijker wordende aanvallen Cor van der Gijp probeerde even later hetzelfde maar Menendez plukte de bal uit de bovehhoek Enkele minuten voor het einde zette de weer hard werkende Klaassens de kroon op het goede werk van de Bondsploeg in deze laatste faze Een weggewerkte hoekschop van Seijbers werd door de rechtshalf opgevangen en van dertig meter afstand langs veel benen en langs Menendez inge schoten 4 5 Zaterdagvoethal KNVB Nrd Brabant won de heker op het terrein van BVC te Bilthoven is Zaterdagmiddag het eindtoumooi tus sen de vertegenwoordigende elftallen Zaterdagvoetbal gespeeld waarvoor zich hadden geplaatst Amsterdam Noord Brabant Twente en Gouda Utrecht was ditmaal niet van de partij Het Is een sportief tournooi geweest waarin aardig spel te zien is gegeven en tot het einde bleef de spanning om de eerste plaats er in Amsterdam boekte tegen Gouda een 0—1 overwinning en Twente bracht aan Noord-Brabant een 2—1 nederlaag toe Vervolgens speelde Amsterdam tegen Twente met als resultaat een 2—2 gelijk spel en Gouda verloor van Noord Bra bant In de laatste wedstrijden moest dus Je beslissing vallen Nrd Brabant slaagde er in met 1—2 van Amsterdam te winnen en doordat Twente met 1 — O van Gouda verloor verkreeg Noord Brabant de eer ste plaats met 4 punten en kwam zo doende voor een jaar in het hezit van de wisselbeker De eindstand werd daardoor 1 Noord Brabant 4 punten 2 Twente en Amster dam elk 3 punten 4 Gouda 2 punten Zaterdagvoetbal K.N.V.B Kampioenschap van Nederland IJsselmeervogels-Spcl Genemuiden 1-3 NSW-Monster 4-2 District West I Promotie vierde klasse BcBUssingswedstrUd Dinduna-OSO 1-1 na verlenging IJsselmeervogels deed misstap In de strijd om het landskampioen schap heeft IJsselmeervogels geen kans gezien om in de thuiswedstrijd tegen de Spel Genemuiden beslag te leggen op de punten nodig om de landstitel te be halen Tegen de verwachtingen in had den de Spakenburgers bij de rust een 0—2 achterstand en ook in de tweede heïft vlotte het niet het werd een 1—3 nederlaag Hierdoor zullen de IJsselmeervogels de uitwedstrijd tegen Monster a.s Zater dag moeten wirmen om kampioen te I zijn OSO de club van de Omroep te Hilver sum speelde een beslissingswedstrijd te gen Dindua om een plaats in de derdi » klasse Het werd een 1—1 gelijk spel on danks dat er tweemaal een kwartier werd verlengd en dus volgt een tweede strijd tussen beide clubs om de promotie Jeugtournooi van Velox Op de velden aan de Koningsweg organiseerde Velox gisteren een juniorentournooi waaraan door twaalf elftallen werd deelgenomen In poule A waren ingedeeld DOS Alphia TEC HVC Neptunus en Velox B in poule B CVV Velox A ' t Gooi Hercules Schinkelhaven en EDO In poule A bezette DOS de eerste plaats HVC de tweede in poule B ' t Gooi de eerste Velox A de tweede De uitslagen der finales waren DOS-'t Gooi 3—0 HVC-Velox A 1—0 Eindstand 1 DOS 2 ' t Goolj S HVC 4 Velox A De stijlprijs kwam in het bezit van Schinkelhaven Kampioenschap van Nederland DOS — PSV 0—3 Eindhoven—DWS 2—2 Promotie tvireede klasse Groep A HVC—West Frisia e — 3 Groep B De Ba ronia—Helmondia 1—1 Groep C Veen dam—Velocitas 2—1 Groep D Kerk raöe—WVC 5—0 Noord 2e klasse B HSC—Munten » dam 2—0 Korfbaluitslngen iitdeCKB In de eerste klasse had het Utr DVS Zaterdag een bijzondere productieve bui want met niet minder dan 14—5 werd Mia verslagen Desto bewees DVS een goede dienst door SMS een punt te ont futselen Het Hilversumse Climax had veel moeite met DW want nadat de rust met 6—2 voor de thuisclub was inge gaan kwam DW als een herboren ploej in het veld Zü liep tot 6—5 in In de tweede klasse kon OWO het niet verder brengen dan een 2—2 gelijk spel tegen Vitesse Uitslagen Ie klasse Mia—DVS 5—14 Climax—DW 8—6 Desto—SMS 2—2 2e klasse Vitesse — OWO 2—2 DOS—Viod afg SMS 2 — Thor 3—2 3 A Mia 2 — Spakenburg 2—0 HKC — DVS 4 7—5 3 B Esdo—Kwiek 3—1 4 B Utrecht 2 — Animo 2 2—5 DTS—SGV 2 0—7 Dalto 2 — HKC 2 2—1 Jun A Mia — DVS 2—2 Jun B SMS—Thor 4—0 Jun C Kwiek—SGV C 3—2 SGV B—Desto 4—0 Vriendschappelijk HKC—Desto 0 1 Competitiestand Eerste klasse DVS 7 7 O O 14 55—16 SMS 8 4 3 X 11 36—21 Climax 6 4 119 37—24 DVS 2 8 2 2 4 6 22—34 Desto 7 2 14 5 19—33 Mia 8 0 2 6 2 22—54 DW 4 0 13 1 18—27 Kampioenschap van Nederland Blauw Wit—ZKC 11—2 Zuid-Holland Ie klasse Het Zuiden Zwervers 11—3 Kampioenschtp van NederlandBlauw Wit 6 5 O O 10 42 — M Het Zuiden 5 4 O 1 S 60—21 PSV 8 3 14 7 45 —« VKC 4 112 3 IS—aa ZKC 6 0 0 6 0 X-tl 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 14 Juni 1954 > 62e Jaargang No 35 Pag Quite Henry won in Alkmaar DE 24 UUR VAN LE MAN S Gonzales-Trintignant onbedreïgd winnaar Fantastische strijd met hoge snelheden Nadat prins Bemhard Zaterdagmiddag om drie uur het vertreksein had gegeven voor de 24-uurswedstrijd van Le Mans hebben enige honderdduizenden dag en nacht een fan tastische strijd gevolgd tussen de beste coureurs ter wereld Een strijd welke werd gehouden onder abnormaal slechte weersomstandigheden en die desondanks leidde tot schrik wekkende snelheden op de rechte stukken voor de tribunes De race werd tenslotte gewonnen door de Argentijns-Franse ploeg Gonzales — Trinügnant met Ferrari die een gemiddelde snelheid van 169,215 km per uur reden ' en bleven de race gadeslaan terwijl ' de deelnemers hun vaart vrijviel niet Nereus won tweekamp van Zwemlust Tom Neumeier won weer ^ de Holland beker Laga roeide met HONKBALOVERZICHT D*0*S * veiliger voor de laatste plaats ISlederlaagvan WATERPOLO^OVERZICHT Weinig succes voor Utrechtse ploegen Alleen UZSC kon winnen Het eerste uur bracht een ver woede strijd tussen de Ferrari's en de Jaguars Gpnzales reed een ronde 13.493 kilometer in 4 min 22.4 seC gem snelheid 185.103 km/u een nieunr ronderecord Hij werd inge haald door Maglioli die 4 min 21,5 noteerde gem snelheid 185.740 km/u lodat het record van Gonzales niet lang heelt geleefd Na het eerste uur had Maglioli die op het rechte stuk een snelheid van 260 km/u haalde de leiding met enkele seconden voorsprong op Gon zales en Stirling Moss Na het tweede uur waarin hetronderecord eerst door Stirling Mossmet Jaguar op 4 min 20.8 186.239 km/u en daarna door Marzotto metFerrari op 4 min 19 Ï89.139 km/u)werd gebracht hetgeen betekendedat de Ferrari's en de Jaguars op hetrechte stuk tegen de 270 km/u haal den — was de stand aan de kop alsvolgt „ 1 Gonzales-Trintignant met Fer rari 2 Maglioli-Marzotto met Fer rari 3 Stirling Moss-Walker met Jaguar Het klassement volgens de presta - tie index waarbij rekening wordt gehouden met de cylinderinhoud der motoren luidde toen 1 Stirling Moss-Walker met Jaguar 2 Rolt Hamilton met Jaguar 3 Whitehead Dewis met Jaguar Alhoev/el zich de hele Zaterdag middag met tussenpozen stortbuien boven het circuit bleven ontlasten werd het duel tussen de Ferrari's en de Jaguars met de grootste verwoed heid voortgezet Op het rechte stuk voor de tribunes werden fantastische snelheden bereikt van meer dan 280 km/u • roen de nacht viel en de regen had opgehouden bevonden zich naar schatting nog 200,000 kijkers langs het circuit Maurice Trintignant die Gonzales aan het stuur van de Fer rari had afgelost draaide zijn rond jes met een gemiddelde van bijna 173 km/u Om 11 uur ' s avonds had hij twee ronden voorsprong op Mag lioli-Marzotti Ferrari Whifehead Dewis Jaguar en Rosier-Manzon Ferrari Om 4 uur Zondagmorgen waren er nog slechts 28 wagens in de race van de 57 die gestart waren Tot dege nen die moesten opgeven behoor den een van de favorieten de En gelsman Stirling Moss Jaguar die na schitterende prestaties in de eer ste uren wegens materiaalpech ver was afgezakt en de Fransman Behra Gordüii ook Whitehead-Dewis Jaguar hadden de strijd gestaakt Twaalf uur na de start was de po sitie 1 Gonzales — Tritingnant Fer rari 151 ronden 2 Rolt — Hamilton Jaguar 149 ronden 3 Rosier-Man zon Ferrari 149 ronden Maus Gat sonides die met Becquart in een Frazer Nash reed bezette de IBe plaats met 133 ronden Onbeschut Zondag in de middaguren ontlastte zich een geweldige stortbui boven het circuit maar de 250.000 toe schouwers zochten geen beschutting De tweede week va/n de water polocompetitie heeft wederom een zeer gunstig verloop gehad de wa tertemperatuur was steeds juist vol doende om de wedstrijden doorgang te kunnen doen vinden De dames van Zwemlust zijn toch wel te zwak Voor de tweede klasse ze verloren tenminste weer met groot verschil nu tegen Rotterdam en GZC Gouda dat met 4—2 van RZPC won neemt de eerste plaats in In de derde klasse E leden de DKR-dames een nederlaag tegen de Vest in Naarden Beter deed de ploeg van Brandenburg het na de overwinning tegen de Vest wonnen de Biltse dames nu in Veenendaal van de VZC Bij de heren doet in de eerste klasse B Neptunus Amersfoort het prima de ploeg won nu weer de uitwedstrijd tegen Neptunus in Arnhem met 3—1 en staat met 3 gespeelde en gewonnen wedstrijden aan de kop gevolgd door de UZSC dat volgens de verwachtingen wei nig moeite heeft gehad om aan Brandenburg een nederlaag toe te brengen Voor Brandenburg zit er nog wel een kansje in zich in deze klasse te handhaven want ook-,de AZC82 heeft schijnbaar een te zwak zevental voor deze afdeling AZPC Amersfoort heeft de uit wedstryd tegen de ploeg van ZIAN in Den Haag met 2—5 gewonnen en met 3 gespeelde en gewonnen wed rtnjden staat AZPC fraai aan de kop Gezien het spel dat wordt ge - verminderden Maar wat later volgde een andere bui ditmaal van een tropisch karak ter Hegsn wind en hier en daar nevel maakten hel rijden hoogst ge vaarlijk De deelnemers ontstaken hun koplampen en Trintignant moest voor de pits stoppen om zijn bougies die „ verdronken " waren ie verwis selen Gonzales nam toen het stuur van hem over en ging onbedreïgd als eerste door de finish Het klassement volgens de afgeleg de afstanden luidt als volgt 1 Gon - zales Trintignant met Ferrari 4061,15 km gemiddelde snelheid 169.215 km/u 2 Rolt — Hamilton Ja guar 4057,06 km gemiddelde snel - uitersten Van onze roeimedewerker De wedstrijden georganiseerd door de Kon Ned Koei - en Zeilver eniging en de Hollandbeker wed strijdvereniging welke Zaterdag en Zondag op de Bosbaan zijn verroeid hebben goed en fel roeien te zien gegeven De weersomstandigheden waren beide dagen zeer verschil lend Zaterdag vrij Iiarde wind te gen Zondag een wisselende wind mee Het hoof dnummer de Jonge Acht B was onbedreïgd voor de goede Acht van Aegir in de snelle tijd VEin 6.11.3 Ruim 2 uur later slaagde de zelfde ploeg erin om in het num mer Oude Acht de zegepalm weg te dragen zo een grote steen bijdra gend aan de successen die de Gro ningse studenten deze wedstrijden behaalden Ook de A vier en de jon ge sciff B werden nl door Gro ningen gewonnen terwijl de B vier door iets te zelfverzekerd roeien onnodig verloren ging aan een taaie Njordploeg In het nummer Oude Skiff ging Neumeier na een gevecht tegen Van Mesdag dat zich in de eerste kilometer afspeelde onbedreïgd daarna door de finish Hiermee heeft hij voor de negende maal de Holland-beker die voor de Oude Skiff wordt uitgereikt in ontvangst mogen nemen Een bijzondere prestatie In de oude nummers was het Amsterdamse Willem III wel favo riet want met overwinningen in de Oude Vier Stuurmanloze Vier Skiff en double Scull v d Meer kon deze vereniging de begeerde geven menen we dat de Amersfoor ters dit seizoen ernstige gegadigden zullen zijn voor het kampioenschap Met Zwemlust gaat het niet zo best de Utrechters verloren de strijd te gen de RZC in Rotterdam kansloos met 4—1 en hebben nu 2 punten uit de 3 gespeelde wedstrijden Toch lijkt het ons voor de ploeg van Zwemlust mogelijk om eerste klas ser te blijven Ook met DKR gaat het niet best in de tweede klasse D de jeugd welke de ouderen moet vervangen is nog onvoldoende en tegen PSV werd dan ook ondanks een vrij goed spel in de eerste helft verloren zo dat onze verwachtingen ten aanzien van een eventuele kans op de lei dende plaats ten aanzien van DKR niet hoog kunnen zijn In de derde klasse B gaat het met de ZC Zeist ook niet best na de openingswedstrijd tegen VZC met 6—1 te hebben verloren leden de Zeistenaren nu op eigen veld tegen de Fuut uit Maarssen een duidelijke nederlaag en is het zo dat de strijd om het kampioenschap allicht zal gaan tussen VZC Vechtstreek en mogelijk de Fuut Voor de competitie van de kring Midden-Nederland is eveneens vol op gespeeld De uitslagen zijn over het algemeen normaal Opvallend is het herstel van de heren van WUskracht die na een nederlaag tegen de Steenvliet ditmaal een mooie overwinning behaalden en dus in de eerste klasse nog wel zul len meedoen om het kampioen schap Bij de dames eerste klasse boekten de ZC Zeist de tweede ach tereenvolgende overwinning De Meent heren herstelde zich even eens door een zege te behalen tegen de Pinguins ploeg en overigens me nen we te kunnen volstaan met te verwijzen naar het uitslagenlystje heid 169.06 km/u 3 Spear John ston Cunningham 3809,93 km 4 Laurent — Swaters Jaguar 3725,12km 5 Cunningham-Bennett Cun ningham 3 83,70 km 11 Maus Gat sonldes—Becquart Frazer—^Nash,3072,290 km Het klassement opgemaakt volgens de prestatie index waarbij rekening wordt gehouden met de cylinderin houd van de motoren luidt als volgt 1 Bennett — Bayol met D.B 1.334 2 Hemard—Flahault Panhard 1.310 3 Rolt — Hamilton Jaguar 1.297 4 Gonzales Trintignant Ferrari 1.284 5 Spear — Johnston Cunningham,1.205 16 Gatsonides—Becquart Fra zer-Nash 1.041 Zwemlustdames niet sterk genoeg Vorig jaar heeft Zwemlust een bezoek Kebnicht aan Nereus te Zaandük voor het spelen van een tweekamp Zaterdag en Zondag was Nereus te gast in L'trecht met een 42-t»l leden die allen werden ondergebracht bU de leden van Zwem lust Zaterdagavond is de tweekamp reeds aangevangen met verschillende zwemnummers en waterpolowedstrüden voor de" * jeugd en het tweede zevental De stand na deze avond was Nereus 32 punten en Zwemlust 26 punten In een gezellige sfeer was er ' s avonds een bijeenkomst in een zaal van het Wit te Huis waar men tot laat bijeen bleef Meurerbeker voor de vereniging met de meeste punten in de oude nummers mee naar huis nemen Dat Willem III in het stuurman loze nummer zou zegevieren was overigens een verrassing daar Laga in de vorm van de vöorwedstrijden ongetwijfeld een hardere noot was geweest dan nu het geval was In de Oude Vier verloor een te nerveuze Nereusploeg na aanvanke lijk een lengte te hebben voorgele gen kansloos In het nummer Stuurmanloze Twee won de mooie ploeg van Het Spaarne gemakkelijk van Njord Felle gevechten met soms niet meer dan een paar cn \ verschil op de finishlijn waren te zien in de Lichte Vier Overnaadse Vier en Jonge Twee B terwijl het felle roeien van de A Acht van Njord ze ker vermelding verdient In de da mesnummers leverde mej Reuter van Nautilus een zeer goede presta tie door het baanrecord dat reeds op haar naam stond te verbeteren en op 3.53.6 te brengen Verder moet de Oude Dubbel Twee van Viking genoemd worden die nog niet lang samen roeiend op voortreffelijke wijze haar nummer won In het nummer Ovemeiadse Vier jongens 17—17 jaar maakte de ploeg van Viking een goede indruk maar met een neuslengte moest zij de meerderheid van DDS erkennen De successen van Triton beperk ten zich helaas tot de nummers Lichte Vier en Overnaadse Twee welke na harde strijd uit het vuur werden gesleept De Overnaadse Vier werd op de eindstreep na een weergaloos gevecht met Argo net geslagen De Jonge Twee A van Viking moest in de veel zwaardere ploeg van De Hoop zijn meerdere erken nen hoewel ze technisch zeker zo'n goede indruk maakten Samenvattend kunnen we zeggen dat de wedstrijden hoewel niet vlekkeloos georganiseerd zeker ge slaagd mogen heten Er werd goed geroeid 6n er waren felle races Advertentie Help Uw maag In het kader van de sport uo » de Stadsontspann'ng speelde Zaterdag een Utrechtse B-ploeg een wedstrijd tegen een vrij sterke SGS-combinatie met spelers als Konert Groeneveld V Tets Eikelboom e.a Jammer dat de regen een spaak itt het wiel stak waardoor het een draw werd SGS scoorde 138 runs voor het verlies van van 4 wickets waarop de innings Utrechters in de Ronde van Limburg De drie Utrechtse renners Pauw Stolker en v d Broek die meereden aan de Ronde vaft Limburg hebben het er redelijk afgebracht Deze cour se was voor de Utrechters bijzonder zwaar mede door de sterke hellin gen van het Limburgse heuvelland Henk van de Broek kreeg na 120 km een lekke band waarmede hij zijn minuut voorsprong verspeelde Maart v d Borgh werd glansrijke overwinnaar Hij finishte alleen De Utrechters finishten in het peloton Gijs Pauw was de beste geklasseerde Hij werd 10e Mi Stolker eindigde als 14e en Henk van de Broek als I7e Van de Utrechtse renners die aan de Ronde van Den Dungen deelna men klasseerde George de Korte zich het beste ïn deze wedstrijd over 106 km finishte de Korte als 17e Hij won tevens 5 premies Klaas Soel laart werd 15e Jos van de Hurk moest de strijd staken Hij won nog drie premies Roerhorst en Smits stapten af evenals Vonk By de nieuwelingen bevestigde Rademakers uit Utrecht zijn goede vorm Hij eindigde als 7e en won vele premies Tengevolge van het slechte weer wer den de wedstrijden Zondagmiddag wat later hervat met de verschillende zwem nummers en tot besluit speelden zowel de dames — als de herenzeventallen een polowedstrijd waarin de winst voor de Nereus-ploeg was Het eindresultaat was dat Nereus deze tweekamp won met 312 punten tegen Zwemlust 233 Het verschill zit hoofd zakelijk in de damesuitslagen die bij Zwemlust ditmaal nu eenmaal lager lig gen dan bij Nereus Het waren zeer geslaagde dagen De uitslagen voor wat betreft de best geplaatsten zijn 5 X 50 m vrije slag meisjes 1 Nereus 3.15.6 2 Zwemlust 3.36.6 Idem Jongens 1 Zwemlust 2,42.6 2 Nereus 3.5.9 3x 100 m wisselslag estafette dames 1 Ne reus I 4.21.1 2 Nereus 2 Idem heren 1 Zwemlust 3.50.4 2 Nereus 4.58.0 Waterpolo Zwemlust meisjes — ^ Nereus meisjes 4—5 Zwemlust j — Nereus j 7 —^ Zwemlust 2 — Nerus 2 heren 2—0 100 m rugslag dames 1 Ë Huisman N 127,9 2 PI Teuthof N 1.30,2 Mem heren 1 A Demuth Zw 1.18.6 2 Th Pauw N 122.5 3x50 m wisselslag m 1 Nereus 2.7.0 2 Nereus 2 Idem jon gens 1 Zwemlust 1.54.0 2 Zwemlust 2 en Nereus 1 2.2.9 100 m vrije slag dames 1 J Gruüs N 1.20.8 2 E Huisman N 1.21.2 Idem heren 1 A Demuth Zw 1.6.8 2 T Pauw N 1,8,6 50 m rugslag meisjes 1 E Huisman N 40.7.2 I Eijleveld N 41,3 Idem jongens 1 H Potken Zw 39.6 2 J Woerdeman N 39.9 200 schoolslag dames 1 I Bö leveld N 3.23.0 2 D Burgers N 3.33.7 Idem heren 1 H Mulder Zw 3.6.2 2 C Koeman N 3.7.4 50 m vrije slag meisjes 1 J Gruijs N 36.S 2 A Zand N 38,8 Idem jongens 1 F Koe dam Zw 31,4 2 F Gouka Zw 32.6 5 X 50 m vriie slag dames 1 Nereus 3.8.0 2 Zwemlust 3.47.5 4x100 m vrUe slag heren 1 Zwemlust 4.47.3 2 Ne reus 4.50.2 Waterpolo dames Zwemlust — Nereus 1—3 heren Zwemlust—Nereus 1 — 1 ^ Eindstand Nereus 312 punten en Zwemlust 233 ïunten JeugdwedstnjcJen Elinkwijk De herdenking van het zevende lustrum van de Voetbalvereniging Elinkwijk is Zaterdagmiddag inge zet met een Sportmiddag voor de jeugd op het terrein aan de Amster damsestraatweg Ongeveer 75 jongelui namen er aan deel De wedstrijden bestonden uit doel schieten hlndemisrace dressingra oe kleding uit - en aantrekken doelsohieten balplaatsen dribbelen met de bal enz waarbij de deelne mers waren ingedeeld in twee groe pen aspiranten van 8 tot 16 jaar en junioren van 16 tot 18 jaar Er werd enthousiast % n soms ook ver makelijk gestreden en de punten werden als volgt toegekend aspi ranten 8—16 jaar 1 B Duiverman 46 p 2 H Rowaan 43 p 3 H v Egdom 43 p 4 G Timmermans 42 p en 5 R J Bron 42 p Junioren 16—18 jaar 1 G Brouwer 45 p 2 J V Rossum 41 p 3 L Kragten 40 p 4 J V d Pal 40 p en C van Bart 38 p In beide groepen wa ren nog 13 prijswinnaars De prij zen bestonden uit voetbalschoenen shirts kousen broeken gymnas tiekschoenen enz terwijl ook enige bewijzen van toegajig voor de wed strijd van DOS waren beschikbaar gesteld De prijzen werden uitge reikt door de voorzitter der Jeugd commissie de heer Jac van Wijk Zaterdag 19 Juni wordt op net Elinkwijk-terrein een Aspiranten tournool gehouden waaraan zuilen deelnemen DOS UVV Holland Ve lox HMS Maarssen en Elinkwijk Zaterdag 26 Juni zal in het NV Huis aan de Oudegracht een grote feestavond worden gehouden Het ligt in het voornemen ook een ere wedstrijd te doen spelen werd gesloten Konert bleef mét 73 not out Groeneveld sloeg 33 runs bij een Eikelboom 11 J G de Bruin bowlde 2—15 D G Hardebol 1—39 Velen werde nog aangezet doch zonder succes üampong stond op 65 runs voor het verlies van 2 t«icfcets toen de regen verder spelen onmoge ^ lijk maakte waarvan Zwier 26 not out Clarenburg 26 en J G de Bruin Eindstanden om titels Voor de persoonlijke kampioenschap pen van de Centrale Bond van BUjart verenigingen wordt er nog steeds druk gespeeld Thans zijn de wedstrijden om de titels in de 4e en 5e klasse evenwel achter de rug met het gevolg dat A de Kruif in de 4e W Wallenburg in de 5e klasse beslag legde op het kampioen schap Na afloop van beide wedstrijden werden door de heer R v d Wal voor zitter van de CBB mét een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt De eindstanden waren 4e Klasse * A de Kruif 670 SJR 26 2.93 11 C Ëriks 650 245 18 2.B5 9 H Kerstholt 673 239 27 2.81 fl Lentinck Jr S50 Z.59 30 2,50 R H Rempe 611 260 11 2.35 6 H de WTilde 598 263 17 2.27 S C v Tilburg 586 261 13 2,24 « J Mazeree ïe Klasse 579 265 16 2.18 2 W Wallenburg 620 271 18 2.28 12 P V Straten 616 3;f » 15 1.H1 10 H Veenendaal 60S 344 12 1.76 » A VJTalters 588 349 13 1.68 C v Leef 516 327 14 1.57 r V Kessel 557 3(18 12 1.80 G Brouwer 538 324 14 1.66 J Huussen 551 331 16 1.63 Prijsuitreiking KNBB Zaterdagavond werd in de grote zaal van Hotel Noord-Brabant tot sluiting van het seizoen 1953/54 in een feestelijke bijeenkomst de prijs uitreiking gehouden van de daarvoor in aanmerking komende teams Na een kort openingswoord van de voorzitter van het district de heer H J A Meuwsen die o.a memoreer de dat in het afgelopen seizoen voor ' t eerst met 100 teams aan de compe titie was deelgenomen Daarna was het cabaretsgroep „ De Strijkplank " die onder leiding van de conferencier Gert Kommer aan de beurt kwam Gert Kommer had spoedig de ge wenste stemming er in en ook de overige medewerkers van het gezel schap de familie Hartman met hun dansen en schetsen Letty Bakker en de jeugdige accordeonist v d Kieft hebben zich uitstekend van hun taak gekweten Na dit nonstop-programma werd tot de eigenlijke prijsuitreiking over gegaan waarbij voorzitter Meuwsen en ook de 2e voorzitter Zebregs Sr met een voor elk team toepasselijk woord een fraaie beker overhandigde Een gezellig bal onder leiding van het dansorkest „ Old Favorites " l>e sloot deze zeer geslaagde avond Krachtsport ' uitslagen In het Ontspanningsgebouw van Werk spoor vond Zaterdagavond een wedstrijd plaats tussen de krachtsportverenigingen SDZ Utrecht en SDV Culemborg De nauwelijks l jarlge Utrechtse vereniging kwam weer uitstekend voor de dag zti won met 6—4 W de Graaf verloor op punten van de landskampioen H Rich ter terwijl R de Vos zich als nieuwe -' llng uitstekend weerde tegen P Richter De uitslagen waren A Jansen — P Richter 0—1 H Mackaay—P v Tessel 1—0 G V d Weerd—C Bleflenberg 1—0 B V Luin—J Vmk 1—0 W de Greef — H Richter 0—1 L de Jong—C Bruck man 0—1 H Mackaay — C Bleijenberg 1—0 Uyy tegen Van onze honkbalmedewerker De pessimistische verwachtingen in het UVV kamp zijn inderdaad bewaarheid geworden Onder voor honkbal bepaald zeer ongunstige weersomstandigheden werd de eer ste helft van het seizoen voor de geblokten afgesloten met een 13—5 nederlaag tegen het Amsterdamse DEO in wellte ploeg Gijs Dainker excelleerde Deze werper was trou wens de dominerende figuur in deze wedstrijd Hij had kennelijk weinig moeite met de bal die door de re gen doorweekt en als een spons was in tegenstelling met zijn Utrechtse collega de Jong die wei nig risico's nam en een rustige bal bleef pitchen De grondslag voor deze overwin ning legden de hoofdstedelingen in 10 Op de fo.to dl - Utrechtse B-ploeg Staande v.ln.r p Stel mr H C A V Benthem C Buyze J W Vellinga W Hemelraad E Zwier en D G Hor debol Zittend v.l.n.r P Rietveld J O de Bruin H Wijdeveld en L A Clarenburg iotoU.lll.-9.^LWjHt Nottelman driemaal eerste Van onze paardensport medewerker De amateurscourse gisteren in Alkmaar bracht de klasse van Quite Menri aan het licht Na drie valse starts die niet door hem ver oorzaakt werden vertrok lilj ook de vierde maal goed en liep in 1.26 naar een onbedreïgd * zege Zijn volle zuster Our Volann eveneens fokproduct van de heer M France uit Zeist had het tegen Pretty Boy te zwaar maar verbeterde op de tweede plaats haar record tot 1.24 De uitslagen luiden toto per tien eenheden Aardbeienprös 2040 m 1 Seig neur Bascom 1.32.7 2 Speedy Lady 3 Spencer Gay's Zoon W 20 PI 12 16 12 Cov 38 K 47 Dutch Evemprös 2040 m 1 Rita Bond 1.33.9 2 Rosa Signal 3 Queen Et tel S W stal met Queen BonJ 22 PI 15 17 25 Cov 42 K 35 ' Mizzi SchindlerprQs 2040 m amateurs 1 Quite Heny 1.26 2 Marum's Gre - Wilskracht won SSVU-tournooi In de zweminrichting de Liesbos is Zondagmiddag ' t jaarlijkse water polo-toumooi van de vereniging S S.V.U gehouden voor kringzeven tallen Het is een geanimeerde mid dag geweest waarin door de ver schillende ploegen vaak aardig spel te zien werd gegeven Vechtstreek I heren welke vorig jaar in het bezit kwam van de wls selbeker moest deze laten verdedi gen door het tweede zevental omdat het eerste in de Bondscompetitie uitkomt Zodoende raakte Vecht streek de beker kwijt Hij kwam voor een jaar in eigendom van de heren van Wilskracht die in de fi nale aan de ploeg van De Meent een nederlaag hebben toegebracht De verliezerswedstrijd ging tussen de Utr Watervrienden en De Vecht streek II en leverde aan de Water vrienden een overwinning op De uitslagen zijn De Meent — S.S V.U 3—1 Utr Watervrienden — Wilskracht II 7—0 S.S.V.U.—De Vechtstreek II 0—2 Wilskracht II — Wilskracht I 1—4 Vechtstreek II — De Meent 1—3 Wilskracht—Utr Watervrienden 6—1 Verliezerswedstrijd Utr Water vrienden — Vechtstreek II 3—0 Finale winnaars Wilskracht I — De Meent 2—0 Eindstand 1 Wils krachtl 2 De Meent 3 Utr Water vrienden 4 Vechtstreek II WATERHOOGTEN WEEBDSLDIS Bovenkant sluis 46 cm - f NAP val 4 cm Benedenkant sluis il cm — NAP was IB om de eerste drie innings waarin zij in een stromende regen het Utrecht se veld dat evenals de UVV pitcher moeite had met de balbehandeling onder druk zetten Aanvankelijk ging het in de le Innings goed voor UVV J Kars na een twee honkslag op de honken ge komen werd door Leo Mijers met een slag in het rechtse veld keurig binnen geslagen Dit bleek voorlo pig de enige punt te blijven want tot de 8e innings kwamen de ge blokten niet meer tot scoren door dat de honkslagen te verspreid kwamen te liggen om enig nut af te werpen DEC scoorde in de eerste drie innings 8 punten waardoor de UW-ers zich tegenover een enorme achterstand zagen geplaatst Door het feit dat de Amsterdammers een prima partijtje honkbal speelden en de Utrechtenaren in het binnenveld nog al eens een steek lieten vallen werd het een alleszins verdiende overwinning voor DEC De slagploeg ofschoon niet zo goed in vorm hield zich taai J Kars C Hiele en L Mijers wisten elk twee honkslagen te plaatsen In de laatste inings leefde UW nog even op slechts om de achterstand te verkleinen 3 Kars en C Hiele liepen echter te gewaagd op de hon ken Misschien dat dan het ver schil nog minder Was geweest inninsverloop UW 100000013 = 5 DEC 42200211x = 13 Werpersresultaten TTW R de Jong en W Bakker 8x3 slag 8 x 4 wijd 16 honkslagen tegen DEC G Duinker 11 x 3 slag 5x4 wijd 10 honkslagen tegen DOS-HFC Haarlem II10-8 Het duel tussen de twee laagstge plaatsten in de Overgangsklasse B DOS en HFC Haarlem II is voorlo pig in het voordeel van de kanaries beslist Met 10—8 moesten de reser ves van Haarlem in DOS hun meer dere erkennen Het zag er voor de gasten na de eerste 4 innings vrij somber uit maar wie gedacht mocht hebben dat DOS een gemakkelijke zege zou gaan behalen kwam be drogen uit De slagploeg van de geeltjes liet in de eerste 4 innings 8 honkslagen waaronder een home run van Westbroek op de scorekaart noteren De gasten stelden hier niets tegenover Werper Booi was echter zo vriendelijk de Haarlemmers een punt cadeau te doen door een onge controleerde aangooi naar het 1ste honk Stand na deze inings 7—1 In het voordeel van DOS En daar deze stand in de 5de Ode en 7de innings gehandhaafd bleef doordat de wer per van de geeltjes in voorbeeldige samenwerking met zijn velders slechts 9 Haarlemmers ' n gang naar het slagperk toestond leken ze op fluweel te zitten Maar de 8ste en de 9e innings veranderde plotseling het gehele spelbeeld Een fel aanvallend Haarlem bracht DOS aan de rand van een nederlaag 7 honkslagen waaronder twee prachtige stootsla gen moest de werper van DOS aan zijn tegenstanders toestaan De slag ploeg van de geeltjes maakte echter aan alle « mzekerbeid een einde Jon - ger 3 Lord van Fresena W 20 PI 14 21 46 Cov 64 K 44 Amazonen pHjs 2040 m 1 Quick Bongershof 1.30.4 2 Peter Bond 3 Racket W 70 PI 15 19 14 Cov 83 K 198 ElephantprUs 2340 m 1 Nikosa 1.28.1 2 Qulta Norma 3 R Petrosia W 1S5 PI 19 16 17 Cov 39 K 502 Moulin Rougeprüs 2040 m le afd 1 Pretty Boy 1.23.8 2 Our Volann 3 Nmemetor B W 12 PI 12 18 Cov 42 K 34 2e afd 1 Nellie Gre gor 1.24.2 2 Quichotte 3 Norbert M W 72 PI 29 19 Cov 52 K 98 Roem van Kennomerlandprijs 2340 m 1 Opveger 1.25.5 2 Oehoe S 3 Pepsi Cola W 27 PI 21 25 Cov 40 K 59 Zoete Fransjesprijs 2740 m 1 Queen Mary 1.28.2 2 Querie 3 Paul A W 23 PI 13 20 19 Cov 72 K 59 Ceersen won beide Sweepstakes in Groningen Van onze paardensport-medewerker De Sweepstakes in Groningen heb ben Geersen een volledig succes ge bracht De uitslagen luiden toto per tien eenheden Tweede Jessieprijs 1900 m le afd 1 Sus van Vredenhof 1.32.1 2 Roulette Hanover 3 Rocena W 30 PI 13 13 23 Cov 30 K 48 2e afd 1 Ray Robinson 1.38.5 2 Re naldo 3 Saskia W 22 PI 13 13 40 Cov 29 K 36 GouddraadprUs 1940 m 1 Q Deter van Zora 2 Phenome non K 3 Ramona S W 38 PI 16 34 27 Cov 198 K 144 HeliograafprUs 2200 m 1 Ria Kitty 1.29 2 Otto H 3 Rhea HoUandia W 25 PI 12 21 12 Gov 81 K 217 Sweepstakes S hengsten 2000 m 1 Spencer HoUan dia G 1.29.8 2 Sir Spencer 3 Sir Messidor W 15 PI 11 12 Cov 36 K 151 Sweepstakes S merriën 2000 m 1 Sagne d'Or 1.32.9 2 Sonja Zora 3 Sunshine W 116 PI 29 14 Cov 18 K 171 Ira C-prijs 2240 m 1 Queeny Dillon 1.31 2 Quirinus 3 Ortolaan S W 69 PI 43 30 36 Cov 116 K 168 Kwihstaartprijs 2400 m 1 Olga Plu to 1.28.S 2 Legalitie 3 Oscar Major W 40 PI 18 44 15 Cov 200 K 91 Worstelen om nationale jeugdkampioenschap Onder zeer grote belangstelling werd gisteren in het clublokaal van de Utr Krachtsportvereniging „ De Halter " een begin gemaakt tnet de wedstrijden om de nationale Jeugdkampioenschappen wostelen wedstrijden waarin het aan spanning niet heeft ontbroken en waai - in het gebodene van die aard was dat de Kon Ned Krachtsport Bond de toe komst met vertrouwen tegemoet kan zien Van de 83 partijen werden er 80 op schouderlegging gewonnen slechts 3 werden er ot * punten beslist De wedstrijden waren ongetwijfeld een groot succes voor Olympia Utrecht drie titels een tweede en een dorde plaats Voor De Halter sleepte Sakkers « en titel in de wacht Stijlaart van Olympia U won de stiilprüs De uitslagen zijn 14—16 jaar extra-vedergewioht 1 en kampioen H Stijlaart Olympia Utr O strafp 14—16 jaar licht-vedergewicht 1 en kampioen A Rosbag Olympia Utr O strafp 2 A Alflen De Halter Utr 3 strafp 3 A J v Kampen Hercu les Deventer 4 strafp 16—18 jaar 1 en kampioen G Stülaart Olympia Utr O strafp 2 H Simonis Simson Den Haag 5 Strafp 14—16 jaar vedergewicht 1 en kam pioen G V d Veen Hercules A'dam O strafp 2 P Fit Hercules A'dam 3 strafp 3 J Klompenberg Hercules Adam 6 strafp 16-18 jaar 1 en kampioen M Persle Sandow R'dam O strafp 2 J v Doom Olympia Utr 3 strafp 3 p de Back Hercules A'dam 6 strafp ' 14—16 Jaar lichtgewicht 1 en kam pioen W.Westrlk Hercules Deventer O strafp 2 J F Haak Achilles Arn hem 3 strafp S A Emo Olympia Utrecht 6 strafp 16—18 Jaar 1 en kampioen C M Sakkers De Halter Utrecht O strafp 2 J W Smit Her Jï'^lRS '*"'''''' 3 strafp 3 J Pamboer KDO Deventei 6 strafp 14—16 jaar lichtmidflcngewicht 1 en kampioen R Vader Olympia R'dam O strafp 2 B D Peek De Halter Utr 4 strafp 15—18 Jaar 1 en kampioen:P Wftpperom Hercules Dordrecht Ostrafp 2 w Kardinaal HerculesP°''''''f5&J '' 3 strafp 3 H Branden burg SSS A'dam 6 strafp 14—16 Jaar middengewicht 1 en kampioen H Schaap Sandow R'dam o straf 2 A v d ïraaf KDO Den Haaf 3 strafp 3 J Alflen De Hal ter Utrecht O strafp geriuii en Imhof door honkslagen opde kussens gekomen werden met sen daverende home-run van Hanspaai over de thuisplaat gebracht.In de derde kllas speelden U.V.V re serves zeer verdienstelijk tegen P en & uoor enthousiast spel en bijzonderegoedslagwerk werd een 26—16 over winning behaald Ook werper Migowas deze keer in goede vorm Hijhoefde slechts één maal een mandoor 4 wljd op de honken toe te staan.Velox verloor van koploper Hilver sum lï 17-21 terwijl Gooi na goedspel Nijenrodes aan de zegekar wistte bmden met grote cijfers werd ge wonnen 16—3 ^ In de 4e klasse A verraste H.M.S door de Gooi reserves te verslaan waardoor de Thorbeckelaan bewo-ners nu de leiding hebben en nog niet éen wedstrijd hebben verloren Hol land had grote moeite met D.S.O dat Zich keurig verweerde 9—11 De stand_m de 4e klasse A is nu HMS Gooi II Holland DSO Elinkwijk II Donac II In de 4e klasse B was Elinkwijk vrij "• Pa « oncurrent Donac won echter met 18—3 van AW II Holland II bleef "^ j '^^ meerdere van Pen S II waardoor hun stand in de competitie ranglijst met eens ongunstig is voor een reserve team De standluidt nu in de 4e klasse B 1 Elinkwijk 5 4 0 1 Donac 5 4 0 1 Lemet Cheomium 5 4 0 14 Holland II 5 3 0 2 HMS II 4 2 0 2 PenSn 5 10 3 Velox II 3 0 0 38 AWII 4 0 0 4 Eerste klasse A TYEB—EHS 1—4 Eerste klasse B EDO—Blauw Wit 3—11 Overgangsklasse A The Catchers—RFC 1 5 o.p van RFC HFC „ Haarlem "— Spartaan 3—0 o.p van Spartaan Schoten 2 — SC Haarlem 2 19-3 Sparta — HHC 2 ' 9—1 Overgangsklasse B DEC—UVV 13—9 DOS-HFC Haarlem " 2 10 -^ DWS—SC Haarlem 7—20 WGA 2 — Vo - lewijekers 4—4 Tweede klasse D Hil vemum—Baseball Pais 17—13 PSV — I OVVO 2 7—11 TÏW 2 — Pacifico 10—14 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 14 Juni 1954 - 62e Jaargang No 35 Pagina S B^e ^ GA OVER OF ZELFBEDIENING ' t scheelt stukken!DINSDAG KOOPJES 2 ONTBIJT KOEKEN 44 Grootste potAUGURKEN 19 ONTBIJTSPEK 150 gram 55 MARGARINE met vitamine 3 p 1.15 GEBRADEN GEHAKT 500 grams blik 1.18 HAVERMOUT per kilo 41 COCOSKOEKJES 200 gram 39 NIC NAC GLACÉ 250 gram 39 KOFFIE 250 gr 1.79 ZELFWERKEND WASMIDDEL 2 pak 55 HUISHOUDZEEP 2 diltke staven 39 ANANASWAFELS heerlijk 200 gram 49 Pas ontvangen Groot ovaal blik HARING IN TOM SAUS 69 ¦ _ Let op de rode kaarten n I met de extra koopjes H GEVRAAGD Dierenverzorger 16-20 jaar voor het Physiol lab der V.U Pers aanm des avonds tus sen 8 en 9 uur Makassarstr 10 Utrecht NIEUW Is zenuwen Uw rust steien dan zal een GRASONYL tsbht U kalmeren er of rusi brengett GRASONYL tabi per buisje I 1 - bij apothehe ' en drogist A Vraag inliehiingen en geïllustreerde prospectus aan de Reisbureau's of aan het Belgisch Verkeersbureau Rokin 106 Amsterdam Telefoon 45959 H de Kok Nieumtraal 19 Appingedam Gr Gedeeltelijk kaal WEER EEN ZESTAL uit de duizenden Nederlanders die met volledig resultaat een kuur volgden met iVetfi nieuwsto wotensohappelijke haargroeimiddel ALCOCHIN'SPECIAAL Talm niet langer maar volg de ' AlooohlnSpeclaal-kuur ] Jansen 0 Greven Hogeweg 19 Schoolstraat 23 Venio L Appingedam Gr Ernstige 16 jaar Ernstige haaruilval haaruilval en roos Q IEDERE DAG masseren met het haargroeimiddel ALCOCHIN-SPECIAAL 0 IEDERE WEEK de hoofdhuid wassen met ALCOCHIN-SHAMPOO de enige haarversterkende shampoo Q By droge huid of droog haar iedere dag de hoofdhuid nawrtjven met ALCOCHIN KllTWORTELOLIE vervangt de natuurltjke huidtalg Vraagt Inliehiingen aan Uw Kapper Drogist Apotheker el PariumeriehiindelaBr Het Alcochin-lab Surinamestr 3 Delft stuutt U gaarne broch no E 50 COR KEE DE BEKENDE ORGANIST spreekt Dinsdag 8 uur n.m over Hetgeen hij zag en hoorde van Jezus liefde en macht in geb Bethel Twijnstraat 59 TOEGANG VKIJ A.V Woensdag 16 Jnni 1954 te 7.30 uur Ds R KOK VAN ' VEENENDAAL ^^ NIXZAAL Domplein DrW.Lv.LUYN VROUWENARTS HERVAT DE FRAKTIJK OF ZIJN NIEUWE ADRES BILTSTRAAT 101 B A.J.REIJNDERS ARTS Majellapark 34 AFWEZIG Tan 15 Juni t/m 9 Juli MAATSCHAPPELIJK WERK VOOR ZIEKEN Algemene Ledenvergadering op Maandag 31 Jnni 1954 des avonds te 8.30 uur Krom me Nieuwe Gracht 39 Utrecht De agenda ligt ter Inzage ten kantore der vereniging HET BE STUUR I Jaarlijkse Algemene Verga dering van Aandeelhouders in de N.V Houthandel v/h P M & J Jongeneel te houden op Dinsdag 29 Ju ni 1954 om 14.00 uur ten kan tore der Vennootschap te Utrecht Agenda de punten aangege ven in art 32 der Statuten Afschriften van de voor aan deelhouders in verband met deze vergadering ter visie liggende stukken zijn ver krijgbaar bij De Twentsche Bank N.V te Amsterdam Aandelen aan toonder 6 werkdagen te voren depone ren bij de Twentsche Bank N.V te Utrecht of te Am sterdam N.V NATIONALE CREDIET BANK N.V CENTRALE CREDIET - BANK N.V UTKECHTSCHE CREDIETMAATSCHAPPIJ in liq N.V VOORSCHOTBANK DE NEDERLANDEN gevestigd te Amsterdam N.V Administratie en Trust kantoor „" s Gravenhage " te ' s-Gravenhage trustkantoor voor de N.V Centrale Cre dietbank en N.V Voorschot bank de Nederlanden en de Commissie tot behartiging der belangen van houders van schuldbrieven t.l.v de N.V Nationale Credietbank en houders van pandbrieven van de N.V Utrechtsche Crediet Maatschappij in liquidatie nodigen de houders van de schuld - resp pandbrieven van bovenvermelde vier vennoot schappen uit tot het bijwonen van een gezamenlijke verga dering van schuld - resp pandbriefhouders dezer ven nootschappen Deze vergadering zal worden gehouden Vrijdag 25 Juni ' 54 te 3 uur n.m in Hotel Kras napolsky Warmoesstraat 173 185 te Amsterdam Schuldbrief - resp pandbrief houders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun stukken uiterlijk tot en met 23 Juni a.s te deponeren te Amsterdam Sarphatistraat 35 en bij de Heren Heldring & van Marken Herengracht 206 214 te ' s-Gravenhage bij de Heren Heldring & Pierson Korte Vijverberg 2 te Rotterdam bij de Heren Heldring Milders & Co Westewa génstraat 27 De punten van behandeling liggen voor stukkenhouders ter inzage ten kantore der vennootschap alwaar de agenda van heden af gratis verkrijgbaar is HET TRUSTKANTOOR EN DE COMMISSIE VOORNOEMD Het bericht betreffende de reorganisatie is verkrijgbaar bij de „ Vereniging tot Behar tiging der Belangen van Hou ders van Obligatiën t.l.v de N.V Bank voor Onroerende Zaken " Beursplein 5 te Am sterdam en ten kantore der bovengenoemde vennoot schappen Sarphatistraat 35 te Amsterdam M.V Machinefabriek v/b Jansen & Sutorins gevestigd te Utrecht Oproep voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op Maandag 28 Juni 1954 om 14 uur ten kantore der Vennoot schap Koningsweg 2a te Utrecht Punten van behandeling w.o goedkeuring der jaarstukken liggen vanaf 21 Juni ter inza ge ten kantore der Vennoot schap en bij de kantoren van de Rotterdamsche Bank N.V te Amsterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht alwaar deze stukken In afschrift ver krijgbaar zijn H.H Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen worden ingevolge ar tikel 19 der Statuten verzocht hun aandelen vóór 22 Juni a.s te deponeren bij een der kantoren van de Rotterdam sche Bank N.V te Amster dam Rotterdam Den Haag of Utrecht Het regu geldt als bewijs van toegang Aannemersbedrijf zoekt opdrachten o.a Verbouw Nieuwbouw Onderhoudswerk 8 » end no sess bisr « H Wie nadenkt koopf ITTRECBT Fa Arljjansen & Co Obrechtstraat 43 tel 1715Ï - AMERSFOORT AutomoblelbedrUf Bovee Vlasakkerweg 50 tel 4568 - BHENEN Fa J v d Horst Heerenstraat 82 t«l 484 ' n unieke aanbieding Woensdag 16 Juni vangen nieuwe cursussen aan voor het practijkdiploma BOEKHOUDEN opleidende voor het associatie-examen DEC 1954 Blouses * Ons ges/aagdenboek/e f953 verme/dl de nam^n en adressen van 760 geslaagd » cursisten Inlichtingen prospectus en inschrijving Maandag t/m ' Vrijdag van 7-9 uur GEBOUW DER HERVORMDE BURGER SCHOLEN DOMPLEIN 4 TEL K 3402-2482 e x am e " n o pl é id tn g hügas.:elger:sma,potgieser DEN HAAG - HAARLEM - AMSTERDAM ROTTERDAM UTRECHT - GRONINGEN Automobiel-Onderhouds-Monteur gevraagd Salaris f 65 — per week Uitvoerige schriftelijke sollicitaties onder no 9662 aan het Bureau U.N heerlijk luchtig flatteus en gekleed in wit maten 40-46 ^ Uw Modehuii * Maar denkt U eraan de voorraad is heiaas beperkt VAN DER HEEM N.V FABRIEK UTRECHT vraagt voor haar wikkel - en fijnwikkelafdeling Nette meisjes leeftijd boven 16 jaar Op de afdeling montage kunnen enige mannen geplaatst worden Prettige werkomstandigheden Aanmelden dagelijks bij de afdeling Personeelszaken ABSTEDERDIJK 145a UTRECHT De aankoop van Uw auto is een helangrifke investering QÏJLF helpt V dese belegging te hesehermenl ^ GULF Research Laboratorium te HARMARVILLE Pa U.S.A GULF BENZINE en GULFPRIDE HD zijn in deze laboratoria gedurende vele jaren in honderden motoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden beproefd GULF weet en garandeert U nadrukkelijk Er bestaat geen betere combinatie dan GULF BE]>ïZINE e « GULFPRIDE HD om het maximum uit Uw motor te halen GULF OIL NEDERLAND N.V ¦ BLAAK 32 - ROTTERDAM I Octerno Maatcorsetten Stelt U prijs op vakicundige bediening En op het juiste model voor Uw figuur Onze corsettière is tot Uw dienst en bezoekt U indien nodig ook bii U aan huis Octerno Corsetten en Bustehouders worden naar maat vervaardigd en zijn oojc in confec tie-maten voorradig Octemo-afdeling MaisondeBonneterie / V BOOMGAARD KERSEN TE KOOP enige in de buurt van Hilversum Te bevragen bij G DE KLERK Berensteinseweg 194 Hilversum ot tel 8089 B Slob Herenstr 43B Instituut *»> üv ^ G Smil D Ketelaar C Albentr 18 Kok Appingaiian Gr Hotel Gr Speyli 1 0 jaar « nrtlge Oislerwijk N.B haaruilval en roos Haaruilval Me»r Boivin Uosd.weg 307 Den Haag Ernstige haar uitval en roos Schoevers Wilhelminapark 20 - Telefoon 12964 AANGIFTE van nieuwe leerlingen voor A SECRETARESSE één-jarige opleiding aansl op 5 j middelbaar onderwijs P STENO-CORRESPONDENT E één-jarige opl aansl op 3 j middelbaar onderwijs of M.U.L.O In Ruteck's Lunchroom en Cafetaria te Utrecht kunnen worden geplaatst nette serveersters voor bet seizoen of jaarbetrekking een nette buffetbediende een telefonist Inlichtingen omtrent arbeidsvoorwaarden zijn te ver krijgen op Woensdag 16 Jimi van 11 tot 14 uur in Ruteck's Lunchroom Potterstraat 2 I STENO-TYPIST(E r DAG en AVONDCURSUS in Stenografie Typen Boekhouden M.B.A Nederlands Frans Duits Engels Spaans Italiaans Indonesisch Handels correspondentie Conversatie h ^ MIBDENSTANDSOPLEIDING examen ' 54 F ZOMER SPOEDCURSUS TTFEN Aanvang direct 16/M Nacbtegaalstraat Utreeht Spreekuren dageiyks 10-12 2-5 7-9 ' s Zaterdags 10-12 PROSPECTUS GRATIS OP AANVRAAG 
UTRECHTSCH NIEUWBLAD Maandag 14 Juni 1954 - 62e Jaargang No 35 Pagina 7 Advertentie Shot wat dichter bij promotie Cornells bad een smet gekregen op zijn gewaad Schoon ' t een vetviek was verschafte CETREX Jeugdcompetitie te Blaricum W Okrogelnik dam kam pioen van Nederland De eindspurt van de Limburgse kampioen W Okrogelnik in het jeugdkampioenschap dammen van Nederland is wel groot geweest want na zijn nederlaag in de 5e ronde tegen Th Buijs heeft hij geen enkele partij meer verloren Uit de vier laatste ronden scoorde hij 7 punten Daardoor is hij dan ook landskampioen geworden O Hoekstra die het vorig jaar op de vierde plaats aan kwam is nu op de tweede plaats aangekomen Brisk kon hel niet bolwerken Van onze tennismedewerker Gtisteren kwamen de kampioenen vooa * de tenniscompetitie tegen el kaar in het strijdperk en de win naars zullen volgende week de be zetters van de laatste plaats ont moeten om te trachten een trapje hoger op de competitieladder te komen De resultaten overziende mag gezegd worden dat de kampioe nen uit Utrecht en omgeving het er niet zo kwaad hebben afgebracht Voor de Hoofdklasse werden nogenkele restanten afgewerkt De op 23 Mei j.l bij de stand 4—4 afgebro ken wedstrijd tussen Thor R W enNMC werd uitgespeeld en eindigdein 6—6 Ook werd de uitgestelde wedstrijd NMC-Thor R W gespeeld en door NMC zonder v Meegeren met 7—5 gewonnen waarbij Thor R W met een 3—1 voorsprong uit de heren enkelspelen kwam Krijt verloor in drie sets 6—2 1 —« 5—7 van Kara moy De NMC-dameg zorgden ervoor dat die 1—3 achterstand na de enkel spelen in een 4—3 voorsprong was veranderd waarna door de regen over en weer partijen gewonnen werden gegeven met het bovenver melde resultaat Voor promotie naar de Hoofdklas se A speelde de Enschedese LTC op eigen banen tegen Leimonias 2 en won met 7—5 Staat dus met een been In die A-afdeling doch zal Ook deze Friese kampioen heeft zeer goed gespeeld De derde plaats was voor B Wiggers uit Enschede ook al een deelnemer van het vorig jaar De 14-jarige J v Hooff uit Til burg deelde de vierde plaats met H Langbroek Zy beiden en vooral V Hooff hebben een goed tour nooi gespeeld Deze jeugdploeg schiet in haar geheel te kort in het spelen van het eindspel De Utrechtse speler Uc Ploeg heeft getracht om een zo goed mo gelijk resultaat te bereiken doch ook hU faalde op bepaalde momen tea De uitslagen van de 10e ronde zijn C van Rijswijk—W Okrogelnik 0—2 C Krèyo—J v Hooff 0—2 O Hoekstra—Uc Ploeg 2—0 P Vries—F B v Vloten 0—2 J Hof man—H Langbroek 2—0 B Wig gers — ^ Th Buys 1—1 Laatste ronden Th Buys-C v Rijs wijk 0 2 H Langbroek-B Wiggers 1—1 F B ca Vloten — J Hofman 1—1 H C Ploeg—P Vries 1—1 J T Hooff—O Hoekstra O — 2j W Okrogelnik — C Krayo 2—0 WIJ geven hier de eindstand W Okrogelnik 11 8 1 2 17 O Hoekstra 11 6 4 1 16 B Wiggers 11 4 6 1 14 H Langbroek 11 4 5 2 13 J V Hooff 11 5 3 3 13 F B V Vloten 11 4 4 3 12 Th Buijs 11 2 6 3 10 C V Rijswijk 11 3 3 5 9 P Vries 11 3 3 5 9 C Krayo 11 3 3 5 9 H C Ploeg 11 2 3 6 7 J Hofman 11 1 3 7 5 Motorcross om grote prijs van Nederland Nederlander Hennie Rietman staakten de strijd wegens pech van allerlei aard Zone-tournni te München Eerste nederlaag van Donner Engelsman eerste Nadat het gisteren in de nacht en in de morgen te Markelo zwaar ge regend had klaarde het weer tegen het middaguur op En toen gestart werd voor de eerste serie van de Grote Prijs van Nederland Motor cross de derde wedstrijd welke meetelt voor het Europees Kam pioenschap scheen de zon tot vreugde van de 20 k 25.000 toe schouwers De voornaamste uitslagen luiden Ie serie 10 ronden van 3300 me ter 1 Mingels B met Sarolea 46 min 36.9 sec 2 Nio Jansen B Sarolea 46.51.1 3 Baudoin N Matchless 46.57.5 4 Stonebridge G.B BSA 48.28.8 5 Andre van Heuverzwyn B Sarolea 50.05.5 6 Van der Mei N BSA 50.08.5 2e serie 10 ronden van 3300 me ter 1 Rietman N BSA 45.27.9 2 Leloup B FN 47.26.8 3 Eeckhout B BSA 49.21.3 4 Baeten B Sarolea 50.10.8 5 Piet van den Oever N BSA 45.45.2 9 ronden 6 J Smith G.B BSA 45.46.3 9 ronden De uitslag van de herkansingsrit over 4 ronden van 3300 meter luidt 1 Rombouts België met Sarolea 13.2 km in 19 min 7.5 sec 2 Wit berg Nederland BSA 19 min 8.6 sec 3 Andersson Zweden AJS 19 min 34.3 sec 4 Sterkx België Matchless 5 J C van Heukelom Nederland Matchless 6 De Rycke België Matchless In de finale gereden over 12 ronden in stromende regen plaat sten zich de eerste zes van elke se rie en de eerste twee van de herkan sing De uitslag luidt 1 J Smith G.B met BèA 1 uur 4 min 59.9 sec 2 Victor Leloup België FN 1 uur 7 min 34.9 sec 3 Van Heuverzwijn België Sarolea op 1 ronde 4 Piet van den Oever Neder BSA op 1 ronde 5 Rom bouts België Sarolea op 2 ronden 6 Eeckhout België BSA op 2 ron den 7 Van der Mei,'Nederland BSA op 4 ronden 8 Baeten België Sa rolea op 5 ronden Alle andere deelnemers bij wie de Belgische Craek Mingels en de in finale Te München is het zöne schaaktour-nooi voortgezet met het spelen van de partijen uit de achtste ronde De resultaten luiden Toran Spanje — Donner Ned 1—0 Wade Gr Br — Kramer Ned O — 1 Dr Lehman Did — Bouwmeester Ned afgebr Pirc Z Slavië — Mulcahy Ierland t — 0 Kabar Zuidsl.)—Dunkelblum Belg 1—0 Fu derer Zuidsl.)—Dr Castaldi It 1—0 Bendt Zwitserland — Rlbeiro Port '/ i — % Unzicker Did — Golombek Gr Br i,i—Vz Dr Aitken Schotl.)—Lok venc Oostenrijk afgebr Jacob Saar land — Burstein Fr afgebr Donner leed in deze ronde zijn eerste nederlaag zyn tegenstander Toran koos met wit dezelfde viarant van de Spaanse partij waartegen Donner enkele dagen geleden succes had geboekt De Spanjaard vond echter een botere voort zetting kwam met zijn koningin en de beide torens tot een vernietigende aan val Donner begon het eindspel in een ongunstige positie en verloor Feuilleton Chaos inBerlijn door JEAN BOMMART Vertaald uit het Frans 2 ¦ Swift naar eerste klasse De laatste competitiewedstrijd van de afdeling Utrecht van het N.H.V leverde ook de laatste kampioen op De overgespeelde wedstrijd B.H.C 2 Swift voor de 2e klasse bracht een 5—5 uitslag waarmede Swift kam pioen werd en promoveerde naar de afd Ie klasse Het jeugdtoumooi van U.D viel in het water Men speelde wel enkele wedstrijden doch tot afwerking kwam het door de slechte weersom standigheden niet Men besloot het tournooi op 15 Augustus a.s opnieuw te houden In St Pancras kwamen de jeugd kampioenen van de 4 afdelingen van het district West A tegen elkaar uit Bij de meisjes sloeg H.H.C een ma tig figuur Van Concordia werd met 2—3 verloren Blauw Wit won van de Hilversumse meisjes met 5 — O en tegen Alkmaar leed H.H.C een 4—1 nederlaag U.D jongens deed het uitstekend Een eerste plaats viel niet te be machtigen daarvoor was het elftal van Olympia Aalsmeer te sterk U.D leed de kleinst mogelijke nederlaag tegen deze club doch nog altüd met 5—0 Van Alkmaar werd met 8—0 gewonnen en van Rapiditas Haar lem met 6—2 waarmede U.D be slag legde op de 2e plaats Bij de vaardigheidsproeven werd U.D eerste in het onderdeel 13 M worpen Duizendmaal erger dan een Tij ger of zelfs dan een begrafenis Op tien meter afstand stond aan de rand van het pad een klein meisje Half verborgen achter een boom staarde het met verschrikte blau we ogen naar de tanks De vrees moest haar verlamd hebben of misschien meende zij onzichbaar te zijn misschien ook had zij al Duit se tanks gezien waarvan de solda ten haar chocolade hadden gege ven In ieder geval bewoog zij zich niet.Roodkapje onder de invloed van de grote boze wolf Zij had blonde haren die in vlechten op haar rug afhingen met strikjes aan het einde een jurk met rose en witte ruiten en een mandje aan de arm In de plotselinge stilte — de an dere twee tanks achter hem ston den nu ook stil — hoorde Wain wright een gesmoord geluid De stem van Eilkins vroeg „ Moet ik schieten " Een seconde voelde Wainwright een stekende pijn in zijn binnen ste de angst Toen richtte hij zich plotseling op stootte zijn hoofd te gen de voeten van de mitrailleur boven hem „ Allemaal er uit Vang haar om ' s hemels wil " Als twee duveltjes uit een doosje sprongen Bilkins en Wainwright uit de tank De kleine slaakte een luide kreet liet het mandje vallen en ging er vandoor Verstijfd door vüf uur lang in één houding in de tank te zitten rende Wainwright waggelend onhandig als in een nachtmerrie Hij botste tegen een elastische muur de takken sloe gen midden in zijn gezicht De klei ne was verdwenen rennend als een konijn Wainwright uitte een ge smoorde kreet toen hU door eeii kleine tak in zijn oog werd gestoken Hij wilde doorlopen maar zijn benen weigerden dienst Hij had het gevoel een ton te wegen en dacht bij zichzelf „ Allemaal naar de maan door mijn schuld Rest me niets I meer dan me een kogel door het ¦ hoofd te jagen " Buiten adem bleef hij staan en beet krachtig op zijn duim „ Het is een nachtmerrie Ik wil dat het een nachtmerrie is " An deren waren hem voorbijgerend Hij hoorde kreten van pün gesmoorde vloeken het lawaai van brekende daarvoor volgende week in Amster dam van DDV moeten winnen wat nog niet zo heel gemakkelijk zal gaan Voor promotie naar de Ov.ergangs klasse A won Shot met 7—1 van Toeg-Hillegersberg 3 zodat a.s Zon dag de strijd zal moeten worden op genomen tegen Alta 2 En Shot 2 staat met een been in de Overgangsklasse B want de uitwed strijd tegen het toch sterke De Meent I werd met 5—3 gewonnen Nu Zon dag van Het Spieghel 4 winnen en de promotie is een feit De tegenstander van Brisk bleek te sterk voor de Utrechtse ploeg BaUenmeppers stond met 5—1 voor toen het begon te regenen De ne derlaag voor Brisk was toen reeds een feit de resterende twee partijen gaf de Utrechtse ploeg gewonnen Brisk zal het dus volgend jaar weer in de 2e klasse moeten doen Mej Prins won haar enkelspel Voor de promotie naar de 2e klas verloor Brisk 3 in Rotterdam van Racketeers 3 Voor de promotie-competitie 4e/3e klas was Iduna niet gelukkig Het einde kwam met 4—4 maar Haar lem 5 had net 1 set meer zodat Idu na 4e klasser blijft evenals ULTC 4 dat met 5—3 van Paraat verloor Oudenrijn 3 en 4 behielden de kans ap promotie Het derde team won met 6—2 van Delftse TB 2 het vier de speelde 4—4 tegen Tevo 2 doch had twee sets meer Shot 5 moest met 5—3 de meerderheid van TOZ 3 ondervinden blijft dus 4e klasser evenals ULTC 3 dat met 5—3 van Return 4 verloor Zuilen en Brisk 4 wonnen Zuilen met 5—3 van Phoenix en moet het Zondag opnemen tegen Haarlem 4 Brisk 4 met 5—3 van Tennessee Henny van Hoeven won recordrit In het kader van de Zomercom petitie werd gisteren de 2e rit een record-rit verreden Er werd gestart met een % minuut tussenruimte op elke renner Er werd deelgenomen door 14 renners daar verschillende renners deelnamen aan open ronden Ton Compier startte als Ie en be hield deze plaats tot het einde Wim Sanders liep 4 renners in en Henny van Hoeven passeerde 6 renners Er moesten 10 ronden worden ver reden waarby Ton Compier de snel ste ronde maakte 7 min 58 sec Henny van Hoeven werd Ie in de tijd van 1.22.18 Ton Compier 1.25 ^ Sanders 1-25-8 Boerlage 1-30-23 Bij de nieuwelingen was Plasschaert de snelste Hij maakte een tijd van 50 m 26 sec over 6 ronden Goes werd hier goede tweede met een tijd van 50.46 Van Esch 51.12 Galesloot 51,31 van ' t Schaip 52.20 Molenaar 52.27 en Hekman 53.30 De snelste ronde werd hier gemaakt door Kees Galesloot De Franse competitie De tweede beslissingswedstrijd tus sen de Racing Club de Paris en Stade Francais is in een gelijk spel 2-2 ge ëindigd De Racing die de eerste ontmoe ting had gewonnen komt het vol gend seizoen in de Eredivisie uit Stade Francais zal in de tweede di visie spelen takken En plotseling een schreeuw „ Ik heb haar " Ineens volkomen stilte Iedereen bleef staan op de plaats waar hij was en hoorde nog slechts het klop pen van zijn hart terwijl men scherp luisterde De stem herhaalde kaP mer nu „ Ik heb haar Terug naar onze rammelkasten Ik breng haar mee " „ God zij dank " kreunde Wain wright zachtjes „ Het is de Frans man " Met zijn mouw veegde hij zijn mond af en hijgend zocht htj steun tegen een boom Hij bemerkte dat hij zijn pistool in de hand had Hij stopte het weer weg slaakte een zucht van opluchting en beval met ferme stem zijn mannen „ Op uw posten " Als laatste keerde hij terug inniet te snel tempo Hij nam de tijdom zijn gezicht weer tot rust te latenkomen „ Nooit in mijn leven zo banggeweest niemand mag er iets vanmerken " Met verbazing hoorde hij Duits mompelen maar meteen begreep hij het zo ongeveer Het was de zeer zachte stem van de Fransman „ Waarom moet je zo bang zijn als je zo'n aardig klein meisje bent ' Heb je no | nooit soldaten gezien Soldaten zijn lief weet je Kom droog je tranen en snuit je neus maar eens Ik zal je bonbons geven en je in mijn auto naar huis bren gen " Toen Wainwright het pad bereik te was Brémond daar al met op zijn arm het meisje dat weer half ge - 4 „ Het lek is in de achterkamer " zei de klant „ ik zal het U even wijzen dan " Een ogenblikje vriend " viel Jollie pop iiem in de rede wijst U ons aller eerst even een kleedkamer " Een kl...kleedkamer " herliaalde de klant verbluft „ Ja een kleedkamer " zei Jolliepop In hotel „ Noord Brabant " te Utrecht t werden Zaterdagavond de prijzen uitgereikt behaald in de competitie van het District Utrecht van de KN I Jeugdkampioenschap Hoekstra verliest van V Vloten Groot was de belangstelling bö het jeugd kampioenschap van Nederland in het Oude Raedthuys te Blaricum bij de avondronde 8e ronde De jeugdige spelers hebben in deze ronde fraaie partijen laten zien Vooral de partü tussen de koplopers O Hoek stra — W Okrogelnik De 14-jarige J v Hooff had Donder dag veel succes en scoorde vier punten ¦ waardoor hij een gedeelde tweede plaats veroverde en dus nog volop kans heeft Deze jeugdige knaap wist vooral van de Groningse kampioen P Vries op ver bluffende wijze te winnen E Wiggers de kampioen van Over Üsel wist drie punten aan zün aantal toe te doen en ook hij is nog favoriet voor de eerste plaats De UPDM vertegenwoordiger H C Ploeg wist in de achtste ronde te win nen en heeft zijn blanke score met een gewonnen partij ingevuld De uitslagen van de 8e ronde waren C Krayo — C v Rijswijk 2—0 O Hoek stra—W Okrogelnik 1—1 P Vries—J V Hooff 0—2 J Hofman—H C Ploeg 0—2 B Wiggers—F B v Vloten 2—0 Th Buys — H Langbroek 1-*1 De uitslag van de uitgestelde partij Th Buys — W Okrogelnik was 2—0 De 9e ronde bracht sensatie door het verliezen van Hoekstra van de Zuid Hollandse kampioen v Vloten Na een geraffineerde opening liep hij in de val en verloor en daar juist Wiggers zijn partü won waren er op dat moment twee spelers met 12 punten Van Hooff gaf Okrogelnik flink partü Jammer is dat v Hooff een damzef niet za'g Waardoor de Limburger door het oog van de naald kroop De uitslagen van de 9e ronde zün B Wiggers—C v Rijswijk 2—0 Th Buys — J Hofman 2—0 H Langbroek—P Vries 1—1 P B v Vloten—O Hoekstra 2 0 H C Ploeg—C Krayo 1—1 J v Hooff—W Okrogelnik 0—2 De stand is momenteel:W Okrogelnik 9 6 1 O Hoekstra 9 4 4 H Langbroek 9 4 4 3 11 2 9 B Wiggers 9 4 4 J v Hooff 9 Th Buys 9 F B V Vloten 9 P Vries 9 C Krayo 9 C V Rijswök 9 H C Ploeg 9 J Hofman 9 rustgesteld was Drie of vier mannen stonden glimlachend om hen heen „ Bravo en dank u mijnheer Bré mond " zei Wainwright De Fransen zijn absoluut onverslaanbaar als het er om gaat aardige meisjes te van ' gen Neem haar maar bij u en nu weer voorwaarts Wat zoekt u " „ Haar mandje " zei Brémond „ Ah daar is het al Aan de voet van de boom " Men raapte het mandje op Het meisje greep het stevig beet en er verscheen een glimlach op haar ge zichtje „ Kom " zei Brémond in het Duits „ Mijn auto maakt veel herrie Maar je zult niet bang zijn hè kleintje Hoe heet je " Hij luisterde scherp om het ge mompel te verstaan „ Louisa Dat is de aardigste naam die ik ken Kom maar in mijn wagen Louisa " Wainwright verdween als laatste in zijn tank Terwijl hij het stuur nam barstte hij plotseling in een schril onbedwingbaar lachen uit Zijn mannen volgden zijn voorbeeld De motoren knalden de tank zette zich in beweging Maar de hele be manning de commanderende offi cier de mitrailleurs de bestuurders en de richters bleven nerveus en onbedaarlijk lachen „ Wat een pracht van een kinder meisje is die Fransman God zege ne hem " HOOFDSTUK n Boven op een kleine helling hield het bos plotseling op De tanks draaiden het dikke struikgewas in ongeduldig het zal U toch zeker wel duidelijk zün dat mijnheer Panda zich voor deze gelegenheid in een passend costuum dient te kleden " 0h hm " zei de klant een beetje be nauwd „ de loodgieter eh meneer Panda kan zich wel even verkleden in die eh slaapkamer " Zodra Panda en Jolliepop in de aan - BB Voor Tiel neemt de heer Veen debeker in ontvangst uit handen van deheer Zebregs Sr Foto U.N Advertentie schaafwonden schrammen -^ ' t f veilingen Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten Schaaksuccessen voor Utrechters Zondag namen vier bekende le den van schaakclub „ Utrecht " t.w prof mr A W Hamming W Ed Spanjaard G W v Vloten en J Visser deel aan de wedstrijd om ' t snelschaakkampioenschap van Bel gië verspeeld te Sint Nicolaas In dit tournooi waarin voor iedere zet slechts 5 seconden beschikbaar was beten de Utrechters flink van zich af Na 2 ronden stonden ze alle 4 aan de kop samen met 2 Belgen met 2 uit 2 in een veld van 23 spe lers Na 4 ronden had mr Spanjaard na een zege op de sterke Belg van Seters alléén de leiding en dat be tekende dat hij één van de twee finalisten zou zijn Een ronde later leidde v Vloten met 4i ^ uit 5 mr Spanjaard was voorlopig uit de strijd genomen De Utrechters ver wachten dus een finale tussen beide ' stadgenoten doch toen nam de wed strijdleiding een vreemde beslissing de andere finaleplaats moest voor een Belg zijn Dit werd van Seters In de beslissingswedstrijd tussen Spanjaard en van Seters wist de Belg beide malen te zegevieren en aldus de kampioenstitel annex een grote trophee in de wacht te slepen De Utrechtse advocaat kreeg de prijs voor de beste prestatie van de buitenlanders Echter ook de andere stadgenoten kregen prijzen omdat zij zich ' op topplaatsen hadden ge nesteld van " Vloten met iYz uit 6 Visser met 3 '^ uit 6 en prof Ham ming met ZVz uit 5 Nederland was sterk vertegenwoordigd geweest in Belgenland Advertentie aan de rechterzijde van het pad op tweehonderd meter voor de bos rand Zo snel mogelijk bedekte men de voertuigen met takken om hen voor vliegtuigen te camoufle ren Aan de mannen werd streng verboden zich te laten zien en het kleine meisje werd toevertrouwd aan twee man uit de tweede Sher man die zich met haar in de tank opsloten De Fransman Brémond voegde zich bij de drie tankchefs WainviTight Lister en Brougham die het landschap voor hen bestu deerden en het met de kaart verge leken De velden daalden steil af naar een keurig dorpje rond een kerk bij een rivier vol riet Een brug verbond de beide oevers „ Gelukkig " zei ' Wainwright op gelucht „ We zijn niet verdwaald Daar ligt dat vervloekte dorp " „ En die vervloekte brug!"zei Brougham „ Ja " zei Brémond „ Maar wat is dat voor een houten toren die ik daarginds achter de populieren zie " Hij keek er naar door zijn verre kijker „ Flak " zei hij na een seconde.„Er staan drie stukken luchtaf weergeschut van 77 of van 105 Je hebt er drommels goed aan ge daan Wright de tanks bijtijds te laten stilhouden " Lister mompelde een verwensing „ Ja " zei Brougham „ Wie voor de duive / zou verwacht hebben gewezen kamer waren verdwenen veeg de de klant zich met een bonte zakdoek het hoofd af Bah " zei htJ geërgerd die stijve ioodgietersknecht doet net alaof ik ze op mijn blote knieën moet danken dat ze gekomen zijn Ik zal hem straks toch even op zijn nummer zetten " Maar toen beiden even later in pas - Vier rijwieltochten van „ Natura " De afdeling Utrecht van hei Ned Tourisienverbond ^ Natura " organi seeit dit seizoen ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan vier jubileum rijwieltochten die de deelnemers zullen voeren door de ' Utrechtse Luslwaranda en een gedeelte van hel Gelderse landschap De eerste tocht is een oriënterings rit over 80 Ion die wordt verreden op Zondag 20 Juni a.s De deelne mers die de tocht volbrengen ont vangen een fraaie herinneringsme daiUe terwyl bovendien worden uit geloofd een zilveren lauwertak een beker en een plaquette die in iedere bezit kunnen komen indien wordt voldaan aan eisen die nader zullen worden vastgesteld Inschrijven voor deze rit voor 19 Juni bij C van Stra ten Ondiep 11 te Utrecht telefoon 22137 De start is tussen 8.30 en 10.30 uur bij Café „ Parkzicht " Konings laan bij het Wilhelminapark Voor hen die deze oriënteringsrit wensen te rijden tijdens de vacantie bestaat daarvoor de gelegenheid op werkdagen gedurende het tijdvak 20 Juni tot en met 1 September 1954 De aanmelding hiervoor dient te ge schieden bij de V.V.V aan de Ca tharijnekade op alle werkdagen van af des morgens 9 uur De tweede tocht de meer bekende paddestoelentocht met een afstand van 80 en 125 km naar keuze zal worden gehouden op Zondag 18 Juli 1954 tocht no 3 wederom een oriën teringsrit over een afstand van 80 en 120 km naar keuze op Zondag 22 Augustus 1954 terwijl tocht no 4 tot besluit van het seizoen een hei de tocht over 80 en 120 km naar keuze is te verrijden op Zondag 19 September 1954 Ook aan het vol brengen van de tochten 2 3 en/of 4 zijn fraaie herinneringsmedailles verbonden Ook voor deze tochten is de start bij „ Parkzicht " Voor de tocht van a.s Zondag zijn uit verscheidene delen van het land reeds inschrijvingen binnengekomen Het parcours mag in vrij tempo wor den afgelegd maar mag niet het ka rakter van een race-tempo krijgen Daar op een goede organisatie ge rekend kan worden kunnen we een ieder aanraden aan een of meer tochten deel te nemen Sportaf^enda Maandag 14 Juni MOTORSPORT Avond-vierdaagse MC „ De Slipper " start Mr Sic keszlaan 7.01 uur SCHAKEN Tournooi Het Sticht Zuilen Oud Zuylen en PVW Ont spanningsgebouw Werkspoor 7.30 uur WIELRENNEN Ronde van Tuin dorp Linnaeuslaan 7 - uur TENNIS Sphaerinda A - B - en C tournooi tennisp Rhijnauwen Dinsdag IS Juni MOTORSPORT Avond-vierdaagse MC „ De Slipper " start Mr Sickesz laan 7.01 uur KYNOLOGIE Windhondenrennen Wilhelminapark 7.30 uur Diversen Sportweek Tuindorp vol leybal en judo schoolplein Prof v Bemmelenlaan 7 uur BILJARTEN Persoonlijk kampioen schap Ie 2e en 3e klas libre C.B.B clublokalen AWM OBK en Tram zicht 7.30 uur TENNIS Sphaerinda A - B - en C tornooi tennisp Rhijnauwen VLEKKENWATER VAN ETA-BEVER raad cef ^ hier een vliegveld te vinden Dat stond niet op het programma van ops uitstapje Pracht inlichtingen dienst Als wij zonder meer op de brug waren afgegaan waren onze rammelkasten in een oogwenk ver anderd in een vergiet " „ Het is maar een hulpvliegveld " zei Wainwright „ Het schijnt ver laten te zijn Eén hangar maar waarvan de deur dicht is Neen ik zie mannen op de flak-toren " „ De wachtpost is links van de hangar " zei Brémond „ Er staan ook twee schildwachten op de brug " Wainwright dacht na de ande ren gingen door met het landschap op te nemen Er was op dat ogen blik weinig verkeer op de weg die over de brug liep welke opgeblazen moest worden en dat verkeer be stond alleen uit burgervoertuigen Van het verheven punt waar zij zich bevonden konden zij in de straten van het dorp kijken Voor de kerk op het plein leverde een bestelauto van de slager vlees af Kinderen speelden met een hond In de tuinen spreidden vrouwen wasgoed uit of waren oudjes aan het spitten Tien koeien liepen traag over de brug terwijl de schildwachten zich interesseerden voor een Jongen die aan het henge len was Verder weg zag Brémond met zijn verrekijker een herberg met Ijzeren ronde tafeltjes voor de deur en een uitgedroogde brem struik die als uithangbord dienst deed sende uitrusting naar buiten kwamen verloor hü onder Jolliepops hooghartige blik weer alle zelfvertrouwen Welnu goede man " zei Jolliepop thans i mijnheer Panda gereed om zich met Uw waterleiding te occuperen " Panda keek een beetje ongerust Ik geloof niet dat de klanten deze deftig heid prettig vinden " dacht hü België in halve finale tegen Zweden De ontmoeting Groot Brittannië-België voor de kwartfinales van het Daviscuptornooi Europese zone is met 3—2 door België gewonnen zo dat dit land zich voor de halve fina les heeft geplaatst en daarin tegen Zweden zal uitkomen De uitslagen van de laatste enkelspelen luiden Geoff Paish Gr.-Br si Jackie Bri chant Belg 6—1 7—5 6—3 Tony Mottram Gr.-Br verl van Philippe Washer Belg 5—7 4—6 4—6 De ontmoeting Zweden-Italië Is met 5 — O door Zweden gewonnen De uitslagen van de laatste enkel spelen luiden Sven Davidsson Zwe den si Nicola Pietrangeli It 6—4 2—6 6 — i 6—1 Lennart Bergelin Zw si Sirola 6—2 6—3 2—6 6—1 Het dubbelspel van de ontmoeting Denemarken-Hongarije is door Dene marken gewonnen Kurt Nielsen en Torben Ulrich Denem versloegen Antal Jancson en 1st van Sikorski Hong met 5—7 6—2 6—1 6—4 Denemarken leidt nu met 2—1 De laatste twee enkelspelen zijn in verband met de regen uitgesteld en zullen Maandag 14 Juni worden ge speeld Het dubbelspel van de ontmoeting Frankrijk-India leverde een Franse overwinning op doordat Paul Remy en Jean Ducos de la Haille in vier sets van Narendra Nath en Naresh Kumar India wonnen 6—2 6—2 3—6 7—5 Frankrijk leidt nu met 3 — O en heeft zich daardoor voor de halve finales geplaatst en zal tegen de winnaar uit komen van de ontmoeting Denemar - ken Hongarije Jeugd zevental wcin van kring M.-Mederiand Te Veenendaal is een waterpolo wedstrijd gespeeld tussen het Ned Jeugdzevental en de Kring Midden Nederland De uitslag werd 4-1 voor het Ned Jeugdzevental dat bij rust reeds met 2—0 leidde Twee minuten na aanvang van de wedstrijd scoorde Wolters het eerste doelpunt na vijf minuten maakte Muller er 2 — O van Na de rust maakte Lamme reeds in de eerste minuut een doelpunt 3—0 Na zes minuten had W Mos terd er 4 — O van gemaakt Een minuut later redde zijn broer G Mosterd de eer voor het zevental van de Kring Midden-Nederland door het eerste en engie tegenpunt te scoren 4—1 Nieuwe wet op omzetbelasting Zoals wij Zaterdag reeds gedeelte lijk hebben gemeld zal de wet op de omzetbelasting met ingang van 1 Ja nuari a.s worden gewijzigd We ont lenen aan de voorstellen nog het volgende Voor een door de commissie van voorbereiding bepleitte vrijstelling der dag en weekbladen en der pe riodieken — waarmee een bedrag van bijna 3 millioen gulden gemoeid zou zijn — achtte de regering geen steeklioudende redenen aanwezig Da motieven die in 1952 bestonden om een tijdelijke vrijstelling in het leven te roepen acht men thans niet meer geldend gezien de huidige prijzen van rotatiepapier Er werd nog aan gevoerd dat het niet logisch is de uitgevers van bladen in hun adver tenties als éne bron van inkomsten niet vrij te stellen de advertentie bureaux hoeven alleen O.B te be talen over de van hun diensten ont vangen bedragen minus hetgeen zij aan de dagbladuitgevers moeten be talen terwijl zij in de andere de abonnementsprijzen die vrijstelling wél genieten Maar dat was een op vatting die de regering niet kon delen Volksgezondheid De diensten die door consuliaiie bureau's voor t.b.c zuigelingenzorg e.d worden verricht zullen waar schijnlijk wel worden vrijgesteld Dat staat in ieder geval reeds vast met betrekking lot instellingen voor gezins - of kraamzorg Tot f 8.50 per dag zijn die diensten belastingvrij Zelfs zal aan deze instellingen sinds I Januari j.l ie veel betaalde O.B teruggegeven worden Van verschil lende zijden werd voorts de aan dacht der regering gevraagd voor het feil dat werkinrichtingen vooi blinden sanatoria waar arbeidsthe raiiie wordt toegepast e.d voor de door minder validen vervaardigde en door de betreffende instellingen ver kochte producten O.B verschuldigd zal zijn Voor een vrijstelling van deze producten werd gepleit De re gering zegde toe deze kwestie na der te zullen bezien Ook van een verlaging der om zetbelasting op alcoholica wilde de regering niets weten evenmin als van ' n verlaging voor alc.-vrije dran ken Mmm school - en collegegeld laat op zich wachten Van onze parlementaire redacteur Op 12 Dee ' 83 is by ' de Kamer in gediend een ontwerp tot wijziging van de heffing der sohoolgelden voor de leerplichtige jeugd en een verla ging van schoolgelden voor leerlin gen van hogere leerjaren van U.L.O en voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en voor het kweekschoolonderwijs Over dit ontwerp is nog geer - oor-lopig verslag uitgebracht en er schijnt dus niet de gerings ' k - - s te zijn dat het wetsvoorstel nog voor het zomerreces de Kamer zal passe ren 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 14 Juni 1954 - 62e Jaargang No 35 Pagina 8 UTRECHTSCH NIEUWSE Gevr een ongehuwde WERK STER voor Vrijdags de hele dag Beethovenlaan 7 ' s avonds na 6 uur Wegens ziekte gevr fl HULP in de HUISHOUDING v d dag Aanm ' s avonds tussen 8-9 uur Fa Verbree Kanaalstraat 128 Utrecht Telef 20595 S3$t'«x'Sett Gevr een net WERKMEISJE Apotheek Dr J D v d Graaff Amsterd straatweg 496 Utr Net meisje 18 jaar P.G zoekt KENNISMAKING m vriendin om met vacantie te gaan van 3 tot 10 Juli Br no 9663 bur UN Wij vragen nette JONGENS v 14 tot 21 jaar Melden Techn Verenfabriek Utrecht Vleuten seweg 110 Telef 21720 Van 8 tot 17 uur HULP in de HUISHOUDING gevr V d of d en n Zelfst kunnende werken en koken Werkster aanwezig Mevr Her schel Steenweg 15 bis Utrecht KXPEDITIEBEDRIJE „ De 1-ui tel " Neude 35-36 telef I760 & Stadsbesteldiensten verhuizin gen en transporten Af haai en besteldiensten Autodien sten door geheel Nederland In gezin van 2 oers flinke HULP in de HUISHOUDING niet beneden de 30 jaar die ook kan verstellen 3 dagen per week van 10-4 uur Loon ƒ 5 per dag Br no 9501 bur UN Flink MEISJE gevr van 8 tot 5 uur P.G met middagkost Mevr den Hertog L Nieuw straat 52 - a Prettige werkkring aangeb aan net MEISJE in klein gezin ' s middags event opleiding in drogisterij Omgeving Utrecht Br no 9544 bur UN Laat voor stempels groot of klein MOSTERT Uw leveran cier weer zijn scherpe afdruk ken gemonteerd op sponsrub ber Mostert's Kantoorboek handel Voorstraat 44 Ëémt ' icum&e^émi »^ Op bloemisterij wordt JONGEN gevr en halfwas bloemist Pot plantkwekerij in Utrecht Br nö 9543 bur UN B.z.a net MEISJE 26 jaar v,g g.v V d en n Geheel zelfstan dig liefst in Utrecht Br no 9523 bur UN DAMES Voor Uw Permanent Wave „ De Permanent Cen trale " Amsterd straatweg 303 Telef 19767 BusUin 3 hal*.e Ondiep HUISH HULP gevr P.G ge negen alle voorkomende werk zaamheden te verrichten Liefst intern in liet rusthuis der Ned Herv Gemeente Huize Oudaen Oude Gracht 99 Welke stoel - of meubelfabriek heeft voor een thuiswerker BEELDHOUWWERKEN ter be schikking Br p.a rloograven seweg 112 te Utrecht CORSETTEN voor ieder figuui op gem betalingen Hajo Oor settenhuls Balijelaan 53 telei 16285 Vraagt huisbezoek Gevr MEISJE of werkster voor halve dagen Mevr Kwint Steenweg 24 Aanmelden na 6 u UW FILM vandaag gebracht morgen klaar Bij aankoop van een film een flesje „ Bello " wonderbellen cadeau Prijzen vanaf fl ~ Fotobureau „' t Sticht " Steenweg 15 Utrecht Mijn DOCHTER oud 19 jaar dipl huishoudschool b.z,a om met familie de maand Aug mee naar zee te gaan tegen kl vergoeding H R Ree Nolens straat 10 Een flinke JONGEN gevr voor de glazenwasserij bij C G Mul der Vlierboomstraat 72 Utr Gevr nette WERKSTER 2 och tenden per week Duifstraat 4 bis a VLIEGENSVLUG KEU K lU TERUG 1 Chemische Wasserij Kropman Amsterd straatwf'g 314 naast het Postkantoor Telefoon 20164 ü belt - wil komen 1 B.z.a HUISHOUDSTER 52 jr eenvoudig en netjes bij heer alleen Br no 9492 bur UN Nette WERKSTER gevr voor de Woensdag en Vrijdagmor gen Aanmelden na 7 uur Hooft Graaflandstraat 74 Hoograven Cormi speciaaladres voor emi granten Hutkoffers handkof fers en reistassen in alle maten Emigranten onthoudt CORMI Ljjnmarkt 3 Utrecht Tel 15125 '^" Wmës^thÜ ' Gevr net jong meisje als HULP in de HUISHOUDING veel vrij per 1 Juli Kanters Wilhel minapark 50 Utrecht Aangeb P Nieuwlandstraat BOVENHUIS bev kamers en suite zijkamer keuken balcon boven 3 slaapkamers bergka mer voor heel huis met tuin met 4 slaapkamers Tuindorp De Bilt Bilthoven of Zeist Br no 9515 bur XJN LIFT Wie is genegen om tegen vergoeding van enige reiskos ten 2 jongens van 16 jaar in auto mede te nemen naar Ba zel in de maand Augustus Eventueel ook gaarne terug na 14 dagen Aanb no 9616 bur UN Spoed Gevr een vlugge nette SCHOENMAKER die met alle voorkomende reparaties op de hoogte is Loon ƒ 60 per week Zij die bekend zijn met een Fro bana aflapmachine genieten voorkeur Aanmelden Vosse gatschelaan 60 Telef 17677 Aangeb ruim BOVENHUIS omgeving Noorderbrug Gevr heel huis Utrecht of omgeving Br no 9609 bur UN VERLOREN zwarte damestas gaande over de Oude Gracht Het geld dat zich in de tas be vindt kan als beloning gehou den worden Gelieve deze tas zo spoedig mogelijk terug te bezorgen bij mej L Slikker Azaleastraat 1 bis Utrecht Gevr eerste en 2e KAPSTER bij R de Haan Gildstraat 74 Gevr in drogisterij te Utrecht een net en vriendelijk MEISJE Met het vak bekend liefst cur siste Zelfstandig werk Br m uitv 4nl aan W H Ramaker Polderstraat 5 Utrecht '[% iss0ji Beschaafd heer deelgenoot in goed florerende machinefabr vermogend wenst in KENNIS te komen met financ onafh dame Ned Herv leeftijd ca 55 jaar Geheimhouding verz Br no 9531 bur UN EMIGRANTEN Tobt niet met een schriftelijke cursus doch leert uw talen privé of in oen klein clubje bij de Lerarencen trale Inlichtingen gratis kan topr Nassaustraat J6 Utrecht Telef 16037 NV Cemsto vr nette SCHOON MAAKSTERS Leeftijd boven 23 jaar Aanmelden ' s morgens van 10 12 uur Veemarktplein 5 Utrecht VS willen wapenembargo voor Guatemala Ierse overval op een Britse kazerne WMA - beha nr 32U biTzonder iaescliifet voor zwoardere figuren Boleinttes in maagbqnd en hoogopgeknipt in de rog met brede scliouderbanden « 1,0 11.50 JUWELEN VERKOOP 7 Wanneer U op een pret tige en discrete wijze ' n goede prijs wilt maken voor Uw goud zilver en juwelen stelt Ü zich dan in verbinding met JUWELIER SCHAAP Steenweg 63 Utrecht Onze relaties bieden U grote mogelijlcheden De PhÜips PLATENWISSE LAAR in pracht vitrine kast compleet / 295 De betaling «" e gelen wü desgewenst met U Radio Bosman Catharijnesln gel 18 KOFFERRADIO'S op batterij en lichtnet vanaf / 98 Ook in huur Radio Jaarsveld hoek Weérdsingel OZ 1 têlef 19836 DROOGSCHEERAPPARATEHPhilips dubbele kop ƒ 49.75 Brpun ƒ 39.75 te betalen k f 1.50 per weeï Radio Bosman Cgth singel 18 HOERA Wij hebben een huls Laat door ons Uw woning in richten Desgewenst oetallng in overleg Woninginrichting UVC Vismarkt 13 Utrecht Te koop z.g.a.n Frigidaire US CONVERSATOR inhoud 90 1 ƒ 750 Tevens koelkast weeg schaal en vleèssnüinachine.Reggestraat 34 Utrecht KEUKENTAFELS beukenhout per stuk ƒ 12.5Ö stoelen idem per stuk ƒ 7.75 krukjes stoel hoogte per stuk ƒ 4.75 drie soorten melkkrukjes per stuk ƒ 2.75 Geerts Lijninarkt 37 Tel 10228 Wegens aanschaf auto 1 ZU SPAN ƒ 125 1 zijspan 125D béide in prima conditie en 1 Goldenflasch BSA motor 65Ö Twin 27.000 km gelopen / 1790 Na 6 uur ' s avonds J H J 4e Ruiter Catharijnesingel 70 Utr Telef 18909 MIJN VROUW ZEGT „ dit zijn de redenen om mijn stofzuiger bij Schuurman te kopen " <' Enorme keuze & Uitsluitend Ie klas merken Ruton - Hoover - Erres - Holland Electro - Excelsior 99999999999999989999909999999999999999999999999999999999909999999999999999999999999999999999992003 van 15 t/m 19 Juni zijn Jj fantastische „ BABYDAGEN bij Naast vele interessahtó aanbiedingen in jlle afdelin^in brengen wij een collectie BA6Y - én KLEU I ER GOEDEREN TEGEN EXCEPTIONEEL LAGE PRIJZEN Opa's en oma's ooms en tantes PAPPA en MAMMA kindetynenden en - vriendinnen vinden er tal van verrassingen voor BABY 1225 leeftijden / 240 2 onuitgesproken verlangens " van baby ' n ideale TRAPPELZAK van kèperftanel.bedrukt mei leuke motieven eenénig cadeau 1 ' n snoezig ZOMERJURKJE voor leeftijdenvan 1 '/ 2 en 2 jaar in talrijke fleurigedessins I ook Uw keuze Een spel voor zonderlingen o & eerst kies dan f De draisine een soort autoped voor volwassenen was niel veel meer dan een speeltuig voor zonderlingen Maar daaruit ontwikkelde zich via de velo cipede met het metershoge voorwiel de iets Aanvankelijk was het rijwiel een luxe voor enkelen NACHTEGAALSTB 7S A'DAMSESTB WEG 248 maar nieuwe fabricagemethoden stan darisatie en voortdurende reclame maak ten de fiets tot HET vervoermiddel voor de massa De prijs ligt thans binnen het bereik van velen Dagbladreclame dat staat vast heeft tot deze ontwikkeling een bijzon der gewichtige bijdrage geleverd En nog steeds geldt ook op dit gebied p64taM^éaHC^fi*é & ' PUBLICATIE VAN HET „ CEBUCO " iCENTR B*UR ' V-OÖR - COURANTENPUBLICITEIT tot 20 woorden ƒ 1»50 elk woord meer ƒ 0|10 KXi^lIM A J£S Te koop aangeboden ALLES MOET WEG Wollen dekens ƒ 9.95 kampeerdekens ƒ 3.59 kinderdekens / 3.45 ta felkleden ƒ 4.95 divankleden ƒ 7.95 schoorsteen lopers / 3.95 molton dekens f 3.59 Oude Gracht 10 bij Bern Weerd Wij kunnen U aanbieden nleu > we en gebruikte HAND - en TRAPNAAIMACHINES waar onder bekende merken ond^r volledige garantie Betaling desgewenst in overleg Handma chines vanaf / 45 trapmachineü vanaf ƒ 75 Machines ïn naoderne salonkast vanaf / 1Ö5 Tevens reparatie-inrichting Te beztcn tigen G A Witjens Herenweg 33 by de Amsterd.straatweg Telef 23968 Utr HAAST U HoUap karpetten ƒ 18.90 im Smymatapijten ƒ 60 ' slaapkamerkleedjes " 2.49 co coslopers ƒ 1.99 traplopers ƒ 1.59 glasgordijnen ƒ 1.75 overgordijnen / 2 25 Oude Gracht 10 by Bem Weerd OMBOUWEN ƒ 10.75 opklap bedden / 16.50 ledikanten ƒ 11.50 matrassen f 13.95 2 pers ƒ 24 wolmatrassen / 17.50 2 pers ƒ 34 kussens ƒ 5 Oude Gracht 10 bij Bem Weerd DE MIDDENSTANDER Catha rijnesingel 28 levert U op ge makkelijke betalingsvoorwaar den meubelen wasmachines dames - en herenkleding kin derwagens rij wielen lingerie enz enz Vraagt vrijblijvend inlichtingen U slaagt bij de Middenstander als bij géén an der Op uniek plekje aan de Krom me Rijn zeer landelijk gelegen vlak bij bosrijke omgeving en bebouwde kom plm 7 km van af Utrecht BUNGALOW met garage en 1500 m2 tuin Bev zit-eetkamer keuken 3 slaap kamers badkamer terrassen bergruimte enz Koops ƒ 24.500 Geheel vrije vestiging Br no 6832 bur UN Alvorens ü een BLOUSE oi ROK koopt beziet dan éérst onze etalage Ontwerpen van speciale Franse en Zwitserse modellen Maison de Vri?s Nobelstraat 8 PARKETVLOEREN voor ledere beurs Gegarandeerd prima Verhuisbaar Zwebrieparkel slechts f2.85 per m2 Houthan del Centrum M Brienesse Jr Herenweg 60 62 Telef 1683Q Utrecht Van particulier mooi VRACHT WAGENTJE merk Chevrolet jaar 1938 verl chassis open laadbak lengte 2.12 m Goed onderh staat Niet op Zon dag H Imminkhuizen Gn Lmienburg A 76 Neerlang broek Te koop SOLÈX goed onder houden motor mechanisch 100 pet Prijs ƒ 150 Biltstraat 115 Utrecht Te koop alle soorten KOOL PLANTEN tomatenplanten preiplanten Utrechtseweg 57 Vleuten Te koop B.M.W MOTORFIETS type R 12 met óf zonder zij span In prima staa * Bij C Ver bree Dorp 256 Benschop GEVONDEN VOORWERPEN KI ^* enz Regenjassen hoeden ' parapluics handschoenen shawls hoofddoeken alpino's horloges brillen vulpennen vulpotloden tabakszakken ta baksdozen tabakspüpen porte monnaies aanstekers actetas sen vloerkleden enz Oudwij kerdwarsstraat 100 Utrecht MAATKLEDING Eerste klasse jaren bekende maatzaak in da mes en herenkleding bied * costuums mantelcostuums enz op gemakkelijke condities aan tegen contante prijzen Br no 9187 bur U.N INBOEDELMEUBELËN halv waarde schitterende prima on derhouden meubelen Ga eens kijken ledere week wat anders Onbegrijpelijke prijsjes Bilt straat 5 RADIO'S luidsprekers gramo foons piek ups wisselaars enalle onderdelen tegen zeer lagepryzen J Bos Leidseveer 53 tel 19062 Te koop agngeb „ Till-Up " KIN DERWAGEN als nieuw ProfWentlaan 38 Te koop z.g.a.n witte BABY CAPE en slobbroekje en enigebabykleertjes G Bakker Roe lof Droststraat 21-IIL ZOMERHUISJE te koop 5.25x 3.45 met butagas en overgordij nen V Osterom Koekoekspi 2 Zojuist ontvangen grot partij BOARD 3 mm 1.83x1.22 ƒ 3.20 per plaat Zorg dat ook U hier van kunt profiteren Bons Zandpad 131 a telef '* Te koop DAMESSPORTRIJ WIEL rood z.g.a.n ƒ 125 he renrijwiel z.g.a.n ƒ 125 jon gensrijwiel Burgers z.g.a.n / 85 boekenkast ƒ 50 rooktafel ƒ 17.50 staande schemerlamp ƒ 15 kinderschooltas ƒ 3 uur lyerktrein compleet Hornby ƒ 5 Br no 9956 bur UN Te ko <^ FORD 1940 Sportmo del prijs ƒ 500 Geheel in prima staat Te bez Garage M L F Telef 20876 VosSegatselaan 4 Utrecht Pracht Jersey DEUX-PIèCES 6 modekleuren ƒ 57.50 ookgrote maten Jerseyiasjes ƒ 34.75 Jerseyrokken ƒ 27.50 kamgarenwikkelrokken ƒ 19.75 wollenbolero's ƒ 14.75 poplin tuinrok ken ƒ 17.75 nylonblouses ƒ 9.75 broderieblouses ƒ 9.75 waszijoeblouses ƒ 5.90 „ Elise " Voorstr 7 bij de Neude ^__ Waterdichte KAMPEERTEN TEN met 20 % korting Iets smoezelig Showmateriaal Volle gar GeïU cat op aanvr The Indiana Hoofdkant v Nederl Haarlem Zijlweg 111 R'dam Mathenesserlaan 30 Groot ZOMERHUISJE plm 32 m2 oppervlakte veel ramen van binnen board Geschikt v verschillende doeleinden Prijs nader overeen te komen - Br no 9537 bur UN Te koop wit georgette BRUIDS JAPON mt 40 met sleep Platte mandoline met hoes Br no 9534 bur UN ^^_^_^___ Wegens omstandigh te koop goed onderhouden Victoria BROMFIETS Speciaal frame motor middenin Verende voor vork ƒ 279 Kershof laan 14 Orginele Chevrolet AUTO RADIO Webley Mark 1 lucht pistool bromfietskoplamp met stadslicht Humboldtstraat 55 OUDE BOEKEN muziek tijd schriften koopt iedereen van zelfsprekend bij Pianit's boe kenstalletje " Ruime keuze 2de hands muziek Weekbladen 5 v één kwartje Rozenstraat 10 Utrecht KAPTEIN MOBVLETTE te koop In prima staat zijnde 1952 Geheel compleet BaÜstraat 6 zijstraat Kanaalstraat SOLEX ' 52 te koop met belas tingkaart f 180 Te bevr Mer wedekade 223 bis Te koop CZ 1946 125 cc in goe de staat met nat bewijs Park laan 32 Bilthoven Na 7 uur Te koop aangeb een AAN HANGWAGEN achter de fiets geheel verend geschikt voor 1 liggend of 2 zittende kinderen A V d Berg Roggestraat 24 Te koop Winkler Prins ENCY CLOPAEDIE 6e druk Br no 9514 bur UN Te koop een paar z.g.a.n HE RENSPORTSCHOENEN maat 40 41 te klein gekocht van ƒ 39,50 voor ƒ 17.50 Franz Schu bertstraat 37 ' Z.g.a.n HERENSPORTFlETS Te bezichtigen na 7 uur Kei zerstraat 53 Te koop grote BM compleet spotkoopje ƒ 290 verbr BM compleet ƒ 180 Verder nog eni ge ZEILBOTEN motor - woon en weekendboten „ Simmer Wille " Breukelerveen Telef K 2958 - 554 Bureau-ministre 49 boeken kastje 20 jaloeziekastje divans 20 2-pers ledikant met spiraal uitschuiftafels 27.50 theemeu bel 35 kapokmatrassen 4-6 pri ma gestoffeerde huiskamer stoelen Veel kasten tafels stoelen ledikanten Lage taxa tieprijzen MEUBELOPSLAG „ Gebouw de Zon " Pieterskerk hof 21 9-5 Te koop lichtblauwe BRUIDS JAPON mt 40 met sluiertje Burgjeslaan 15 Wegens plaatsgebrek billijk te koop 1 prima HAARD m voor plaat 1 pluche fauteuil 1 le deren fauteuil Na 6 uur Adr van Ostadelaan 104 Te koop in goede ^ itaat electrWASMACHINE met wringer,kujpmodel en Excelsior stofzui ger 220 Volt Te bevr Albr.Thaerlaan 58 Tuindorp Te koop grijze opvouwbare KINDERWAGEN - Daendels straat 23 b ROMANS wetenschappelijke boeken Christelijke lectuur boeken over kunst muziek to neel ballet pocketbooks woor denboeken koopt „ Curio " Voorstraat S5 Telef 23895 Let op ledereen verkoopt alles aan JOOP DE LOR De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstraat no 40 telef 25627 Te koop gevr alle soorten MACHINES electr motoren brandkasten moderne radio's rijwielen bakfietsen en bank van leningbriefjes Van allf^s behalve kleding H v d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 Wij Kopen OUD GOUD en ZILVER tegen de hoogste prijs Esmann Steenweg 8 naast d * Buurkerk Utrecht WANDELWAGENTJE voor 2 kinderen vaji 2 en 3 jaar terovern gevraagd Zitplaatsenachter elkaar In prima staatverkerend Tevens in goede st,verkerende TAFELSTOEL voorS jarig kind Br mevr Frijlink Bijlhouwerstraat 9 Gevr KINDERWAGEN Engels model Moet in prima staat zijn Br met prijsopg no 9519 bur UN Ledige AQUARIUMBAK bo ^ demopp er vlakte plm 65x40 cm zonder toebehoren Br met afm en prijs no 9518 bur UN üaii Te koop gevr SOLEX De Luxe laatst model Br no 9488 bur UN ^ uwüt ' Aangeb ZIT-SLAAPKAMER aan straatzijde vaste wastafel Alb Thaerlaan 50 Goedkope vacantie Neme men een zuinige AUTO voor ƒ 15 per dag Amsterd straatweg 4 Tel 22432 Utrecht Te huur grote gemeub SLAAP KAMER voor 1 of 2 personen Br no 9525 bur UN of telef 24269 Gemeub ZIT-SLAAPKAMER met str water stook - en kook gelegenheid omgeving station centrum Br no 9511 bur UN 2 Grote gestoff KAMERS en suite met serre vrije keuken tuintje voor rustige personen zonder kinderen Br no 9502 bur UN TENTEN 2 - 4 - en 6-persoons voor billijke prijs te huur Te vens verhuur van luchtbedden Indien U dat wenst brengen en halen wij de door U gehuurde artikelen Tot Uw dienst van ' s avonds 6 uur af ' s Zaterdags van 2 tot 6 uur De Tenten tent " Koppestokstraat 83 tel Te huur op VLIELAND tent 4x3 hoogte zijkant t.90 m tent 3x2 Beide met houten vloer en inventaris Te bevr B Berend sen Stationsdwarsstraat 5 Utr AUTO'S zonder chauffeur Nieuwe wagens modellen 1954 Vanaf 16 et per km Incl ben zine Voom's autoverhuurbe drijf Oude Gracht 65-65 bis telef 19907 Lingtons Garagebedrijf Wtl hebben ons wagenpark uitge breid met enige na-oorlogse CITRÜëNS welke we ooh ver huren voor 10 et per km B.H vertegenwoordigers vraagt ons speciale tarief Loeff Berch ' makerstraat 26 Telef 10855 AUTOVERHUURBEDRIJF At las " Oude Gracht 322 a telef 17378 heeft een nieuwe kleine AUTOBUS voor 8 personen be schikbaar Verhutir met enzonder chauffeur Maak tijdigUw afspraak __^^ KATWIJK AAN ZEE Gemeub te huur v 6 personen 1 woon kamer 1 kamerkeuken 2 slaap kamers Prijs voor Juli ƒ 230 of gedeeltelijk Ouwehandstraat 36 Katwijk aan Zee Muziekstudente vraagt tegen Sept KAMER zonder pension waar pianostudie mogelijk is Br met prijsopg Nooitgedagt 1 Zeist Jonge mensen ruim 2 jaar ge huwd geen kinderen man in gemeentedienst zoeken WOON RUIMTE met keuken of gebr van keuken ongemeub Br no 9530 bur UN 2 KAMERS event gestoft en kookgelegenh gevr door jong echtpaar acad Br no 9528 bur UN Te huur gevr enige ongemeub KAMERS of etage met gebruik van keuken door echtpaar met 1 kind Br no 9524 bur UN Arts orthod wenst te trouwen zoekt tijdens mil diensttijd 2 jaar per eind Juli WOONGE LEGENHEID Br met inl Gou driaan 69 Z.H Te huur gevr voor 2 mensen middelbare leeftijd z.k ongem KAMERS Br no 9497 bur UN Gehuwd jurist zoekt ongemeub ETAGE met vrije keuken op goede stand Br no 9489 bur Jongelui zonder kinderen zoe ken vrije ETAGE op goede st tot ƒ 125 per mnd Ook genegen huis te kopen mits vrije bene denetage Br no 9124 bur UN Te huur gevr twee ongemeub KAMERS met kookgelegenheid en enige bergruimte door dame alleen b.b.h.h Centrum stad of aangrenzend Spoedig te aan vaarden Br no 9658 bur UN Loosdrechtse plassen Gevr v lichte werkzaamheden in ons vacantiecentrum en zeilboten - verhuur voor direct een JON GEMAN als vacantielmlp Sim mer Wille * Breukelerveen Tel K 2958 - 554 Gevr leerling of aank VER KOOPSTER Geboden wordt ' n aantrekkelijke afwisselende werkkring Vakkundige opl en vakstudiekosten in overleg Goed loon naar bekwaamheid Gelegenheid tot aanmelden van 7 9 uur Textielhandel J Ver wer Kanaalstraat 112 tel 21775 Terstond gevr wegens emigra tie BAKKERSBEDTENDE half was Mulder Leliestraat 25 Toestand normaal in Columbia Welingelichte functionarissen in Washington hebben verl^laard dat de Ver Staten bepaalde voorstellen zullen indienen bij een speciale con ferentie van Noord - en Zuid Ameri Icaanse ministers van buitenlandse zaleen die waarschijnlijlc binnen en Icele weleen in Montevideo gehouden zou worden om van gedachten te wisselen over beweerde communisti sche infiltraties in Midden - en Zuid Amerika in het bijzonder in Guate mala Chili Mexico en Cuba hebben reeds laten weten dat zij het initia tief hiertoe dat van de V.S uitgaat steunen De strekking van de Amerikaanse voorstellen zou zijn Schepen met communistischewapenen voor Guatemala zullenvoortaan aangehouden en hun ladingin beslag genomen worden Er zal een blokkade commissievan vyf landen ingesteld wordenvoor het toezicht op communistischeactiviteit in Guatemala De Ver St zouden deel uitmaken van de com missie De president van Columbia Rojas Pinilla heeft in een radio-uitzending medegedeeld dat de noodmaatrege len die na de jongste ongeregeldhe den waren afgekondigd zijn opgehe ven Alle gearresteerde studenten zijn vrijgelaten De Columbiaanse univer - K.A.B ACHTER 29897 De voorzitter van de K.A.B de heer J A Middelhuis wijdde hedenmorgen in het Jaarbeursrestaurant tijdens de verbondsvergadering grote aandacht aan het mandement van de gezamenlijke bis schoppen over De Katholiek in het openbare leven van deze lijd " Spr noemde het duidelijk dat de K.A.B ge volg geeft aan wat de bisschoppen de Katholieken in dit mandement voorhou den „ Nimmer is ' t gelukt om een schei ding te brengen tussen de bisschoppen en de K.A.B en dit zal ook niet geluk ken " aldus de heer Middelhuis Spreker sloot zich volledig aan bij de uitspraak van de bisschoppen dat de christelijke levensbeschouwing heel ons leven omvat en doordringt on dat ieder die dit beseft elke scheiding tussen godsdienst en leven als fundamentele dwaling zal verwerpen " „ Ook op maat schappelijk gebied moet alle scheiding worden verworpen want het ^ even blijft een " zeide spreker In het mandement komt tot uiting de waardering en de voldoening over het rijke Katholieke sociale organisatieleven in Nederland „ Het is alsof de bisschop pen het op willen nemen tegen zovele aanvallen van de laatste jaren ook op de K.A.B " meende de heer Middelhuis Sprekende over de beginselen van het collectief en georganiseerd apostolaat " vervolgde hij „ Ons zelf zijn en een met elkaar doch tevens openstaan voor sa menwerking met allen die werken voor het welzijn van de menselijke gemeen schap dat wil ook de K.A.B In elk geval is nog nimmer waar dan ook gebleken dat ook onze eigen zelfstandige katho lieke organisaties een beletsel waren voor doeltreffende samenwerking " Het antwoord van de K.A.B is zo be sloot de heer Middelhuis dat het drin gende appèl op de mannen en vrouwen van de K.A-B niet tevergeefs is — De Nederlandse verkenners - en padvinders organisaties hebben in April met hun karweitjes meer dan twee-en-een-halve ton aan heitjes verdiend " Het juiste bedrag is iets meer dan ƒ 267.000 '¦ Tiiiiiiiiitttixi t,„i,>,i iingrr DeU Mn 118 % 117^4 Senf'mhai vi 99A 99 Uïversen MUll Cl N B 190 I9i » Advertentle Communist de Vries in duel met dr de Nooij Felle woordenstrfjd in de Raad van hedenmiddag Van onze reedsverslaggever Toen de begrotingsdebatten in de utrechtse Raad hedenmiddag werden heropend vroeg de heer De Vries C.P.N het woord voor een per soonlijk heit Dit woord werd hem verleend De heer De Vries zeide dat dr De Nooij in een van de vorige zittingen van hem had gezegd dat hij De Vries in staat zou zijn landver raad te plegen en dat hij als hij daar toe de macht zou hebben de andere raadsleden en zijn naaste omgeving ernstig zou bedreigen Dat ik aldus spr in beginsel dus een moordenaar ben kan ik niet over mijn kant la ten gaan U voelt wel als er van mij wordt gezgd dat ik een potentiële Slansky ben dan is dat een uitlating van uiterst krenkende aard Dr de Nooij weet drommels goed,wat een landverrader is Hij denkemaar aan de deserteur De Geer uit deoorlog die voor deze desertie is ver oordeeld U mijnheer de voorzitter,zo vervolgde de iheer De Vries hebtnamens het college van biu gemeesteren wethouders uw verontschuldigingaangeboden Maar als nu dr De Nooijzegt Je bent een dodelijk gevaarvoor je omgeving dan kan men moei lijk ontkennen dat dit een belediginginlioudt * Verder heeft dr de Nooü aldus spr de netto postbeambte Himmler ten tonele gevderd evenals Alva en Nero en deze lieden met ons verge leken hoewel ze bepaald geen com munisten waren Laat dr Nooij er uit de C.P.N enkele noemen des - noods één die in staat moet worden geacht te doen wat b.v Himmler heeft gedaan Ik zeg u zo riep spr uit dr De Nooij loopt geen enkel gevaar in de Volksdemoeratische landen als hij zich houdt aan de wet ten des lands Ik nodig de heer De Nooü voorts uit mijn misdaden op te sommen Doet hij dat niet dan trekken wij communisten daaruit bepaalde conolusies In zijn antwoord ernkende dr De Nooij dat hij het scherp had ge zegd en dat zeer bepaald niet vrien delijk voor de heren was Het gaat er nu maar om alle franje ter zijde dat de communisten in een conflict tussen Oost en West eenvoudig ver plicht worden tot landverraad Als nu de heer De Vries zegt „ Daaraan zal ik mij niet schuldig maken " dan neem ik daarvan acte Ik heb ook niet gezegd aldus de heer De Nooij en dit is nog al eventjes een verschil dat ik hem beschuldig van materieel landver raad maar wel van potentieel land verraad Het antwoord is dus eigen lijk aan de heer De Vries Het gaat er niet om of ik het scherp heb gezegd maar of ik onjuist ben ge weest Totalitaire regiems houden altijd grote gevaren in zich Zij vinden altijd groepen mensen in het volk die zich in hun dienst stellen Misschien onbewust Maar dan hebben zij in ieder geval geen eigen levensinhoud En wij moe ten hen helpen aan deze levensin houd Wij moeten hen van het besef doordringen dat zij wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid in dit leven hebben en moeten hebben De heer De Vries behoeft daarin geen persoonlijke belediging te zien Wie in de dictatoriaal bestuurde lan den handelt in strijd met de wet Goed en goedkoop PAABDENMABKT UTEECHT Op de Utr paardenmarkt zijn vandaag 623 stuks aangevoerd De prijzen varieer den voor luxe paarden 800—1100 werk paarden 760—1000 oude paarden 600 — 750 paarden drie jaar 700—900 paarden twee jaar 600—725 veulens 225—385 hitten 450—750 slachtpaarden 1.70—2.00 per kg geslacht De handel was redelök Rotterdam veemarkt 14 Juni Aanvoer in totaal 1832 vette koeien en ossen 1065 varkens 767 Prijs in cents per kg le kw 2e kw 3e kw Vette koeien 285—305 275 — 285 220—255 varkens lev gew 195 193 190 Aanvier handel prijzen vette koeien flink redelijk vast in prys prima boven notering varkens lev Jew ruimer tamelijk teruglopen de prijzen Productie-index Hoessein Fatemi de voormalige Perzische minister van buitenland se zaken die sinds zijn arrestatie op 13 Maart in een ziekenhuis ver bleef is naar een kazerne overge bracht waar ook zijn voormalige chef oud premier Mossadeq wordt gevangen gehouden Aan Fatemi die tegen het einde van het bewind van Mossadeq een beweging tegen de Sjah organi seerde wordt majesteitsschermis ten laste gelegd Tengevolge van de verwondingen die hem op de dag van arrestatie bij een aanslag wa ren toegebracht had men hem tot dusverre nog niet kunnen onder vragen Men neemt aan dat nu een begin zal worden gemaakt met het vooronderzoek Belangrijke bijeenkomst Harmonie orkest Utrecht in April De algemene productie-index ba sis 1938 is 100 heeft in April 23 werkdagen bedragen 171 tegen 178 in Maart 25 werkdagen De gemid delde dagproductie bedroeg 175 167 — De Zuidkoreaanse president Syngman Rhee heeft verklaard dat Korea slechts met geweld verenigd kan worden Wanneer de tijd geko men is zouden Zuidkoreaanse troe pen naar het Noorden oprukken Baron van Heemstra beschermheer het genoegen dat men er van be leeft ook ten dienste moet stellen van anderen Dit is steeds geschied en in de jaren van het bestaan is door velen grote ijver en toewijding betoond Gaarne zal spr het Orkest steeds met raad en daad blijven bij staan om zo gezamenlijk te trachten het Orkest tot het eerste van Utrecht te maken Als spreker zou optreden lult.-kol de Jonge doch deze kon tot zijn spijt niet aanwezig zijn Na een korte in leiding door de dirigent traden on geveer twintig leerlingen elk afzon derlijk op elk bespelend een ander instrument Een geslaagde avond die werd besloten met een gezellig samenzijn Door het Harmonie Orkest Utrecht werd Zaterdag een Leerlingen uit-voering gegeven in het Parochiehuis aan de Pofcgieterstraat welke o.m werd bijgewoond door de Burge meester van Utrecht Jhr Mr de Ranitz Tijdens deze bijeenkomst werd Mr J M A Baron van Heem stra als Beschermheer van het Har monieorkest geïnstalleerd Door de dirigent van het Orkest de heer H J v d Laan worden jongelui die liefhebberij voor de muziek bezitten geheel belan|eloos opgeleid en op de avond die nu werd geboden toonden talrijke jon gelui hoever z'ij het met het bespe len van een instrument reeds ge bracht hebben De tweede voorzitter de heer J Brienesse sprak een welkomst woord speciaal ook tot de Burge meester en Baron van Heemstra Nadat Baron van Heemstra op het podium had plaats genomen schetste de voorzitter de verdiensten van hem voor het Orkest Spr betuigde dank voor de richtlijnen en advie zen die het orkest steeds van l3aron van Heemstra had mogen ontvangen Hij hoopte dat in de toekomst een zelfde samenwerking zal blijven be staan waardoor nog veel kan wor den bereikt Vervolgens werd Baron van Heemstra omhangen met een fraai lint met insigne In zijn dankwoord wees Baron van Heemstra er op dat deze avond voor hem wel een zeer bijzondere is Wie zich aan de muziek wijdt ondervindt daarvan voor zichzelf veel voldoe ning maar het gezamenlijke gaat ten deze toch boven alles terwijl men AMSTERDAMSE WISSELMARKT AMSTERDAM 12 Juni — Londen con tant 10.621,4—10.6314 New York contant 3.781/4—3.78 % Parijs contant 1.0800 — 1.0820 Brussel contant 7.56V4—7.57yi Frankfurt contant 90.50—90.60 Zurich contant 86.90—87.00 Stockholm contant INDICATIE TERMIJNPRIJZEN Brus - Frank Stock - < open furt 5ürlch helm hagen — 3 pari pari pari pari + 1 + 2 + S + 4 + fi Lon den New York Parijs seJ maand maand maanden maand maanden maanden maanden maanden 5 7 10 13 16 - - ^ — 19 — 3i,i — lyg « ü.t75 ' — 3 — 22 — 41 — 1 % _ 205 — 3Vi >- 24 mmwB wmm mmsti Slotnotering van Maandag 14 Juni 11-6 14-6 Actieve Obligaties Niet-adieve Obligaties staatsleningen Denem 38 * iOV/s — Bng F Loan 4 1021/3 — Prov en Gem Leningen 101 % 101 % lOl'J'a 101 % staatsleningen 104 103 % 102H 100 % 10014 10014 98 96 % 1001/2 101 % 99 % Ned ' 53 Gr - OW Ned ' 51 ld 1963 ld ' 48 ld 1954 103{J 100 % 103 % 102H lOOA lOOVs ld ' 47 3(4 ' s lOOA ' 97H 3tó 31 / j 3H I 3V4 31-4 Adam ' 47 S!4)A'dam ' 48 3 % Apeldoorn ' 47 3 Arnhem ' 38 S Bandoeng ' 36 4 Batavia ' 7 A 4 G'land 38 3 dito 80 - 1 47 3 - ' s Hage ' 38 3 % — dito ' 38 „% — ld ' 37 D len ' 47 Invest.cert Ned ' 62-64 N W.S art N l ' 37 A Grootb 4 © ADINDA 13 te Soerabaja ALEERIO 12 van Rio de Ja neiro naar Vitoria ALCHIBA 13 van Santos naar pto Alegre ALMDIJK 12 van Tampico 14 te Galvesto verwacht AMPENAN passeert 13 Fi nisterre naar R'dam ANNENKBRK 14 te Mel bourne APPINGEDIJK 12 te Antw ARENDSDÏJK 12 te New Orleans ARIADNE 11 te Genua ARMILLA 13 te Singapore ARUNDO 13 van R'dam naar Wabana BALI 13 te Balikpapan BLITAR 13 van Kaapstad n port Elisabeth BONAIRE 12 van Punchall 13 180 mijl WZW iMadeira naar Barbados BOSKOOP 13 te R'dam CALTEX DELFT 12 v R'dam 13 Casquets gepasseerd n Sidon CALTEX LEIDEN 12 van Sidon te R'dam CHAMA passeert 12 Fayal n Stanlow CONGOSTROOM passeei 13 Dakar naar A'dam DONGEDIJK passeert 13 te Antwerpen ELMINA passeert 13 Pints terre naar Dakar EOS 12 van R'dam passeert 18 Hoyal Sovereing VS naar Tanger BSSO DEM HAAS passeert 13 9.50 uur Vlissingen naar Antwerpen BTREMA 13 van Spezia naar Istanboel FELIPBS 13 vaji Padang n Pladju GAASTERLAND 13 te Bihla GOOILAND 14 te Bahia GROOTE BEER 12 van Que bec naar Southampton HATHOR 12 te R'dam HESTIA 12 van Bolivar naar Isabella des Aqua HILVERSUM 12 van Mena al Ahmadi naar Suez JOH V OLDBNBARNEVBLT passeert 13 Guessant naar Amsterdam JUPITER 13 te Malta KARIMÜM 13 te Port Said KOT A INTEN 12 van R'dam naar Hamburg LAAGKBRK 11 van Colombo passeert 13 MInikol n Aden LANGKOBAS 13 te Maltassar LAURBNSKERK 12 v R'dam naar Hamburg LEKKERKERK 13 van Cal cutta naar Chittagong LEMSTERKBRK 13 v A'dam te R'dam LBUVEKBHK 13 te R'dam LIEVE VROUWBKERK pass 12 str Messina naar Port Said LISBTBA 13 te Teloltanson LISSEKERK 12 van R'dam naar Hamburg LOOSDRECHT 13 van Ka rachi naar Bombay MARIEKERK l.'i van Djibou ti naar Suez MOLBNKERK passeert 18 Soootran penang 100 ^ 101 Lü—SclieeDstiiJingen iJ I 100 I SBTe dito le len MUIDERKBRK 13 te Mom - MURENA 13 rede Singapore NI6ERSTR00M passeert 13 Finisterre naar Le Havre NOTOS passeert 12 kp St Vincent naar A'dam OMALA 13 te Recife ORANJE 13 van Belawan n Colombo ORANJEPONTEIN 12 220 mül NO Finisterre naar Madeira OVBRIJSBL 12 van Colombo naar Djibouti PEPBRKUST 13 te Abidjan POBLAU LAUT passeert 13 Gibraltar naar Le Havre POLYDORUS 14 te Tjllatjap verwacht PR ALEXANDER 13 te Que bec PR FREDERIK WILLEM 13 van R'dam naar Chicago PR PHILIPS WILLEM 12 v Le Havre passeert 13 land send naar Montreal PR WILLEM v ORANJE 13 te Montreal RIDDERKERK 12 te Kaap - stad RIOUW passeert 12 Guessant naar Amsterdam RITA 13 van Bangkok naar PI ad ju ROKBIAH 14 te Charleston ' verwacht RONDO 13 te Abadan RIJNDAM 13 700 mijl O kp Race nait Quebec SALI/AND 13 te Montevideo SMARINDA 14 te Durban verwacht SAROBNA 13 te TJ Priok SCHIE 13 te R'dam SCHIEDIJK 13 te R'dam SLOTBRDIJK passeert 13 2,35 Vlissingen 13 Beachy - head naar New York SOMMELSDIJK 14 te port Swett'ïnhan verwacht STAD DORDRECHT 13 te R'dam STAD ROTTERDAM 18 te STAD aOHIBDAM 13 Finis - * crrf gepasseert naar Rot - tardam TABINTA 12 te Soerabaja TAMO passeert 18 Finisterre naar Recife TAWALI 12 van R'dam naar Bremen TEIRESIAS 12 te New York TIBIA 14 te Sydney TITUS 12 van R'dam naar Amsterdam TROMPBNBBRG 13 van Ant werpen n Houston pass 13 11,30 uur Vlissingen VAN SPILBERGEN 13 te Daka " WATERMAN 13 700 mijl ONO kp Race naar Hallfax WILLEM RUYS passeert 12 Gibraltar naar Port Said WOENSDEBCHT 18 te Mar seille Nagekomen ABBEKERK 13-6 V Bremen te Antwerpen AGAMEMNON 14-6 te Phi ladelphia AKKRUMDIJK 13-6 V Ant werpen te Lissabon ALAMAK 13-6 v Aden n Bombay ALCYONE 13-6 V R'dam te Antwerpen ALNATI 14-6 V Hamburg te Antwerpen ALTAIR 13-6 V Bahla te Ant werpen ALUDRA 15-6 te R'dam verw AMSTELDIEP 13-6 v Norfolk te A'dam AMSTELDIJK 13-6 v New Orleans te Havre AVERDIJK 13-6 v R'dam te Hamburg AXELDIJK 12-6 v Santos nr Vitoria BAARN 14-6 v Antwerpen nr R'dam BLOMMERSDIJK p 13-6 Si cilië n Pt Said BLIJDENDIJK 12-6 v Balti more te Norfolk BOSCHFONTEIN p 14-6 Guardafui n Aden CALTEX NEDERLAND 13-6 V Sidon te R'dam.CALTEX UTRECHT p 13 u 95 m ONO Gibraltar nr Rotterdam CLAVBLLA 13-6 te Curacao CORYDA p 13-6 Aden nr Bombay CHONENBUBGH p 13-6 Ouessant n Onton Spanje ESSO AMSTERDAM lZ-6 nm te Schiedam GAROET p 13-6 Malta nr Beiroet HEELSUM 13-6 v Hamburg te A'dam HERA 14 6 te Paramaribo JAGERSFONTEIN 13 6 van Bastiondon 14-6 te Pt Elisa beth KATBLYSIA 13-6 Pt Acar - don n New York LIMBURG 1 4-6 te New York V Casablanca LUNA p 13-6 Ouessant n Ge nua MANOERAN 13 van Antwer pen te A'dam MITRA 18 van Curaqao te Tripoli NESTOR 13 te Paramaribo NOORDAM 14 van R'dam te New York OBBRON 12 320 möl WtN Bermuda naar CuraQao OMALA 14 van pta Cardon te Recife ORANJESTAD 13 80 mijl ZW Finisterre naar Madetra ORESTES 13 480 mijl WNW Azoren naar A'dam OUWE KERK passeert 13 Messina naar Port Said PAPENDRECHT 14 van Le Havre te London PR FREDBRIK HENDRIK 14 van Hamburg te Antw Gron ' 52 l-n 4y4 — — ld ' 38 3 % — — ld ' 38 3 — — Haarlem ' 38 3 — — Haarlem ' 47 3 — — Den Bosch ' 38 3 — — L'warden 38 3 — 100 Leiden ' 41 » — — N - H ' 47 Mi 3 — 101 dito le len " 38 3 — — dito 2e len ' 47 3 — 100 % Nijm 2e l ' 37 3Ü — 102 R'd le 3e 1 ' 37 SU lOZj / 102 % dito ' 38 SH — 102 % dito ' 38 8 3 % — 102 % Z.-H 3e t ' 37 3 — - dito ae l ' 38 8 lOO'J's O0i/j dito ' 46 8 — 100 Banu - en Credietlnstelllngen Bh N Gem * Vt 109 109 Idem 1952 0/6/tO — 126 % idem ' 38 S — — ld ' 52 R Spbt Bk v Onr ' 37 4 G Cred 40-1 3 G 1 Cr B ' 52 ' Ned Bkl < 5 > ' Actieve Aandelen Bank - en Oredietinstell Hlfnbonwondernemtngen BIlUtOD le H — 338 dito % e R 275 283 PetroleumundernemingeD D Peti MM 4381/2 448 dito Pr A 439 % 443 % Kon Petr M 485 % 490 dito Onder A 486 % 189 % MIE.P Mil 681 % 681 Hypiitb banken < A.Hypb 3 % 3 Am Bypb 3 % Am Hpb 3 ^ 8 B Hp Bk 6 > D Obp s.n - o 3 % Pr Gi Ui dito 3%i Ss Gi a 3H > 3 Gr Hyp B <% HoU B 3 % "« 4 B N G an SMvB Cl 13 % 3 NB Bh s E 3 % dito Gec < 3 % 8 NH « K 3 % b dito serie « 8 N w B D Ui O H b 3^il 8 R H b 3S4 ' 3 % Otr H b KL iMdito Gec 3 % 3 W H « N O «' 4 dito 3 % 3 dito Z H Bypb SttZR b R I3%l 3 ZB bk 1M Holl Bank «% B N S S%l 3 N Scheeps a.r R S HbV 1U industriële Ubllgatlet Alg K D 4 % 137%id ' 44 Sii — B&J 18 v.d I %^ WK Cofip lUelk < 104 % Philips d ' 81 4 1051 Philips JJ 49 j * 104 ^ Stokvtt 3H — Unilever 184S 3U 113 Werkspoor 3Ü — CockerU 4 — Bat Ptt Mtl SH 102 ' CI.W Ut » 4 — Dell Spoora H % 79 Ned l S ' 37 3 % 30 % Sam loan * 4 — wordit eenvoudig geliquideerd Dat gelooft de heer De Vries niet maar daarom is het toch niet onjuist De heer De Vries spreekt voorts gemakkelijk over socialistische en communistische staten Ik ben zo vrij tussen beide een principiële breuk te zien De heer De Vries moet dus gehoorzamen aan zijn lei ding anders staat de galg voor hem klaar Ik heb het wel scherp ge zegd maar ik neem niets terug zo besloot dr De Nooij Laat de heer De Vries zich dat goed realiseren " De zitting duurt voort Twee en een half jaar voor,President Robert ' De Maastrichtse rechtbank heeft de 31 iarige kleermakerszoon R L uit Den Haag „ President Robert " veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met daarna ter be schikkingstelling van de regering L was de hoofdfiguur uit de ge schiedenis van het luxejacht aan boord waarvan een Maastrichtse no taris een Heerlense leraar en een Haagse manufacturier naar een huns inziens veilige uitwijkplaats hadden gezocht tegen ' n dreigende commu nistische invasie die hun door L was voorgespiegeld De rechtbank verwierp de verschil lende verweren van verd zoals die door de verdediger waren uiteenge zet Zy was van oordeel dat de ver halen waarmee L geld heeft los ge kregen o.m van de getuigen R en L bedriegelijke voorstellingen van za ken waren opleverend het bewijs voor oplichting De rechtbank ver wierp het verweer van de verdediger dat deze verhalen normaal niet ge loofwaardig konden worden geacht Qereformeerde hield landdag Pluvius versloeg de Judoka's De Utrechtse Gereformeerde Jeugdcentrale hield Zaterdagmid dag in het Zeister bos nabij de Bos wachterswoning een landdag waar aan de regen een ontijdig einde maakte Om half vier hadden enige hon derden jongeren zich op de denne naalden verzameld toen Ds J Kre mer de bijeenkomst met een kort De chef ua » het kabinet van de bur gemeester mr J M A baron vanHeemstra is Zaterdag door het Har - monie orkest ^^ trecht tot bescherm heer geïnstalleerd Op de foto device voorzitter de heer J Brinesse(achter de microfoon spreekt baronvan Heemstra rechts op de voor grond foto U N POSEIDON ia van Gonaiv85 naar Port au Prince RADJA 12 vaa Djakarta naar Singipore RAKI 12 van A'dam naar Southampton RIOUW 13 van Marseille te A'dam RIJNLAND 12 80 mn'l ZZW Madeira naar St Vincent SIBAJAK 14 van Port Said t « Aden SLB BLANKENBUBGH 12 van New Castle te R'dam met lichter SLB GOERBE 12 360 m WtZ kp St Vincent naar port Fuad met kraan SLB Hudson 12 koersgezet nr s.s Joachim Hendrik Fisher met machine schade drijvend op 200 mijl WtN Finisterre SLB HUMBER 12 van Grave send te R'dam met bagger molen SLB LOIRE 11 van Aden te R'dam met baggermolen SLB OCEAAN 13 26 mijl ZO startpnt naar R'dam met Panamees dioni SLB POOLZEE 11 320 miji NO Fayal nr R'dam met zuiger SLB RODE ZEE 11 500 mijl NO Barbados nr Maracaibo met oiieboorinstallafie SLB SCHELDE 12 v Hoek V Holland nr Transport SLB Oceaan SLB OOSTZEE THAMES en ZWARTE ZEE 13 130 möl Nw Finisterre nr Glasgow met dok SLB TYNE 13 950 mijl ZW Fayal nr Talcahuano met baggermolen en 2 bakken SLB WITTE ZEE 13 140 mijl N ten W Madeira nr Fort de France met baggermolen TJIBODAS 12 260 mijl ZW Formosa nr Nilhama TRITON 14 te Antwerpen STAD ALKMAAR vertr 15 v New Port Mon nr Narvik STAD ARNHEM 13 V Dam man nr Kuweit STAD MAASTRICHT vertr 15 V Barcelona nr Casa blanca ' STENTOR 14 v A'dam naar Bahrein TARA 13 v B Aires te Mon tevideo TARAKAN 14 v Hamburg teA'dam I TIBA 12 v B Aires nr Eva Peron TIBERIUS 12 140 mijl OZO Galveston nr New Orleans TITUS 13 V R'dam te A'dam UTRECHT 13 V New York nr Philadelphia VAN SPILBERGEN 13 v Da kar nr Havre WELTEVREDEN 14 Browns ville WILLEMSTAD 13 nm v Tri nidad nr Grenada WONOGIRl 16 v Colombo te Belawan verw WONOSARI 16 v Honolulu te San Francisco verw IJSSEL 13 v Tunis nr Paler mo ZUIDERKRUIS 14 14.00 uur Hoek van Holland verw Meer deviezen voor emigranten Voor emigranten die op of na 15 Juni 1954 vertrekken zijn de maat staven welke gelden bij het ver strekken van emigratiedeviezen we derom belangrgk verruimd Voor gezinshoofden en alleen staande personen is het thans mo gelijk vergunning ' te verkrijgen tot het meenemen van deviezen tot maximaal de tegenwaarde van ƒ 4,000 en voor gezinsleden tot maxi maal de tegenwaarde van ƒ 2,000 Meerderjarige emigranten kunnen gedurende 4 jaren gerekend van de datum van hun definitieve vesti ging af voor huisvesting en/of zelfstandige uitoefening van een be roep of bedrijf vergunning krijgen tot overmaking naar het land hun ner keuze van maximaal de tegen waarde van ƒ 25,000 - Indien zij dit verkiezen kunnen zij in plaats van de vergunning tot transfer van ƒ 25,000 vergunning krijgen tot het aankopen en uitvoeren van een be drij f sinventaris van Europese oor sprong voor zover in Nederland normaal verkrijgbaar tot een waar de van maximaal ƒ 40,000 Boven dien kunnen zij zodra zij een jaar definitief gevestigd zijn in het emi gratieland gedurende 4 jaar aan spraak maken op vergunning tot transfer van ƒ 2,000 per jaar GEWONDE JONGEMAN OVERLEDEN De 22-jarige L C M van Rossum uit Maartensdijk die zoals wij Za terdag berichtten Vrijdagavond in volle vaart tegen een bus is gebotst en zwaar gewond naar het S en A Ziekenhuis te Utrecht werd overge bracht is daar in de loop van Zater - Jeugdcentrale in Zeisterbos woord van welkom opende Een speciaal woord van dank bracht spr aan de organisator van deze ' landdag de heer Mensink Onder de aanwezigen bevond zich ook de praeses van de kerkeraad Ds van Andel vergezeld van zijn echtge note Na de samenzang en het gebed was de beurt aan het koor dat o.l.v Pita C V d Werff-Lous een twee tal liederen ten gehore bracht Ds D J Roos hield hierna een toe spraak waarin hij stelling nam tegen de velen die koste wat kost aan de oude begrippen vast hou den en geen rekening houden met de behoeften van de moderne jeugd Ouderen zowel als jongeren,moeten het met elkaar aandurven om de band met de traditie te verbreken en de levensstijl alleen bepalen door de band met God Men moet zich niet laten leiden door de tra ditie maar door het geloof aldus ds Roos Ds Roo ' besloot met te zeggen „ Laat alles na waar je van weet dat het niet hoort bij de voorbe reiding tot de hemel " Hierna vertelde de heer Jan B Oostwelder die reeds jaren kamp leider is van zijn ervaringen uit de vacantiekampen Het muziekgezel schap Maranatha speelde vervol gens de Lustspielouverture waarna in de pauze een gemeenschappelijlce maaltijd werd genuttigd Voor een viertal afgevaardigden van verschillende groepen was hierna een spraakwaterval georga niseerd Tijdens de Judo en Jiu Jitsu de monstratie door leden van de sport school van Jan Snijders ontlastten eich de dreigende wolken die reeds de gehele middag boven het feest terrein hadden gehangen en deden met een ware zondvloed de Judo ka's letterlijk van de mat spoelen Iedereen zocht een goed heenkomen onder bomen en regenjassen zodat het laatste gedeelte van het pro gramma min of meer in ' t water viel en Ds Schouten de bijeenkomst op deze overigens toen het nog droog was zeer geslaagde landdag overhaast moest besluiten Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht aijn geslaagd voor het semi-artsex J J Kool te Utrecht J B H M Lo mans te Velp T M J Ottenholf te Heerlen W G van Loenen te Nijmegen E M G Schermer te Heerlen L van Meenen te Utrecht J J W Roovers te Utrecht F L M Zwanikken te Utrecht Artsexamen J ten Hoeve te Apeldoorn mej G G M Burgers te Eygelshoven J.H Baay te Utrecht G J P te Heer len G van Boheemen te Hilversum Doet ex rechten mej J H Kamps te Utrecht J V van Spellen te Amers foort G van Noort te Oudloosdrecht kapt H B van Renesse te Vught Cand ex rechten mej A M Streef te Utr Cand ex phys geografie mej A E Utrecht Kerkelijk examen H B Oost hoek te Utrecht T SchelUngerhout te ZwSndrecht W W Verhoef te Utr B W Vermaat te Utrecht P A REGNAÜLT OVERLEDEN Na een kortstondige ziekte is in het ziekenhuis te Laren op 86-jarige leeftijd overleden de heer P A Reg nault De overledene was een bekend kunstverzamelaar die een groot deel van zijn collectie aan de gemeente Amsterdam heeft geschonken die er een paar zalen heeft ingericht in het Stedelijk Museum JmÈrsxfvmasift ^ Iets vriendeli.jker stemming Amsterdam 14/6 — Over het ge heel genomen is de stemming ter beurze vanmiddag vrij vast geweest alleen Philips en Unilever stelden bij opening enigszins teleur Het Blndhovense bedrijf werd ingezet op 2371/4 dus bijna 8 punten lager dan Vrijdag Hiermede was echter het vrij omvangrijke aanbod ge heel geruimd en al spoedig volgde er een herstel tot 242 Unilever stelt vandaag het slotdividend van S % procent beschikbaar Ook hier was de opening enigszins aan de flauwe kant op 323 334 Va Het marga rineconcern veerde echter eveneens op en sloot op circa 327 Kon Olie en Aku hadden een vast verloop het hoofdfonds steeg van 485 % tot 490 % De koersontwikkeling van Aku die van 216 % tot 220 steeg achtte men zeer tevredenstellend Elders vertoonde de markt even eens een gunstige ondertoon De leidende cultures verbeterden alle 1 a 2 punten Het dividend ad 9 pet van Amsterdam Rubber is vandaag eveneens betaalbaar De notering gold 86 % 94 % De scheepvaartaf deling gaf voor het merendeel frac tionele winsten te zien Hetzelfde geldt voor de incourante indu^Jrie markt Geen afbreuk aan de Jaarbeurs Duitse reserve tegenover a*s yfimportbeurs ^* Aan de functie die de er jende Utrechtse jaarbeurs van oudsher voor de Duits-Neder landse handel vervult mag naar de mening van de West duitse Austellungs-und Messe Ausschuss geen afbreuk wor den gedaan Deze commissie deelt dit als haar gezichtspunt mede naar aanleiding van een bekendmaking van de on langs opgerichte „ Stichting ter Be vordering van Tentoonstellingen en Buitenlandse Vakbeurzen in Neder land " dat er onder haar auspiciën en mede op instigatie van de West duitse Ausstellungs und Messe-Aus - schuss van 14 tot ZZ October te Rot terdam een Duitse technische im portbeurs zal worden gehouden De Westduitse Ausstellungs-und Messe-Ausschuss zegt verder dat zij na zorgvuldig onderzoek van het plan en nadat een enquête bij alle daarvoor in aanmerking komende organisaties op economisch gebied in Duitsland is gehouden heeft be sloten dit op een jaarbeurs gelij kend evenement niet te steunen Als toporganisatie van het Duitse bedrijfsleven voor het tentoonstel lings - en jaarbeurswezen in binnen en buitenland heeft zij alle daarvoor in aanmerking komende kringen van het bedrijfsleven der Bondsre publiek aangeraden eerst tot deel neming aan de Duitse technische importbeurs te besluiten nadat de mogelijkheden om in economisch opzicht tot resultaten te komen zorgvuldig zijn onderzocht Prawda Spionnen der V.S veroordeeld Het Sovjetrussische partijblad Praw da meldt dat het hooggerechtshof van de Sovjet-Unie twee Amerikaan se spionnen tot 25 jaar verbeterings kamp heeft veroordeeld MINISTER VAN MOSSADEQ NAAR GEVANGENIS De namen van de veroordeelden worden gegeven als Wladimir Kon stantinowitsj Galai en Joeri Alexan drowitsj Chramtzof Zij waren in West-Duitsland opgeleid door agen ten van de Amerikaanse geheime dienst De nationaliteit van de mannen wordt niet genoemd maar de namen wijzen op Russische of Oekrainse afkomst Het blad zegt dat de mannen in een Noors vliegtuig naar de Noors Russische grens zijn gebracht en de Sovjet-Unie zijn binnengesmokkeld met de hulp van de Noorse grens autoriteiten Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft de beschul diging dat Galai en Chramtzof door Amerika opgeleide spionnen zijn absurd genoemd Ook van officiële Noorse zijde is verklaard dat van de door de Praw da genoemde spionnen niets bekend is Zuitf'^oreaanse premier dient ontslag in 73.27—73.37 Kopenhagen contant 54.62 — 54.72 Oslo contant 53.08—53.18 Braz dollar contant 3.77?»-3.78 % Argentfln se verrekeningsdollar contant 3.81 li — 3.821,4 Japanse verrekeningsdollar con tant 3.791/2—3.80^4 Paik Toe Tsjin premier van Zuid Korea heeft zijn ontslag bij president Syngman Rhee ingediend aldus wordt in gewoonlijk betrouwbare kringen vernomen 2-2 4 — 1 8—9 8 — 12 10 — 13 12 - 16 14 88 — 16 - 18 18 - 22 pari 2 3 4 5 — 7 8 Dit is geschied kort voordat hü door de nieuw gekozen Nationale Vergadering in zijn ambt bevestigd zou moeten worden Rhee heeft de ontslagaanvrage aanvaard Paik is sedert April van het vorige jaar pre mier Politieke waarnemers te Seoel zijn van mening dat hij zijn ontslag heeft ingediend wegens groeiende ontevre df^nheid over zijn beleid onder de le den van de regeringspartij Paik is onafhankelijk Premielenlngen A'dam O l 100 A'dam p 1 ' 51 ' s Grav ' 52 Idem 1992 U R'dam ' 52 1 R'dam ' 52 D Utr ld ' 52 Breda ' 92 Eindh ' 54 Ensch ' 54 V Ph F Zw 141 140 % 127 % 128 % 124 % 129 1231/5 123 120 % 112 % 111 % 108 % 127 % 128 % 124 % 129 124 % 124 % 120 % lUH 111 % 108 % Vlissingen & Co t 186 % 189 Ui 2 % m 2 % 2>5 Wprk, 170 % 204 208 % 251 150 147 % 136 240 97 % 195 199 % 33 140 % 166 144 % 162 144 73 167 % 65 % 1241/s 421 Kon Ver TapBi 206 Kon Zw Ketjer 211 % 94 % 94 % Korenschoof De — Lettreg A'dam 255 Lyempf 1511/2 Lnm - en Oei 147 '/ Ma Pr Smuldert 136 % 18 % 96 98 % M Neo Bskkertl 240 Mlmb W CvA 97 % 17 35 % Naarden Ch F 195 98y4 102 Ned A A Vt 198 Med Am Fitting 33 % Ned App Ned»c 141 67 % 61 % 9A 90 70 % 8 % 41 % 79 % 12M 51 % 5V 33 % 47 % 22 % 102 87 % 62% 93% 88 21 % - 66 » 60 % Bethl St Chrysler Curt Wr Ford Can Gen Mot CvA CvA Ned Dok 1671/4 100 » 99 % 167 93 % 93 % 103 % Ned I „ Nleaf ' 144 % CVA 9A CvA CVA Ned Scbeepsb 162 % N SI M Kel7.«i — H.idsi'O M OvA Intern N CvA 41ft 169 65 131 116 420 Nyma Padang e C Relnev Maeb Idem pret Rott D Utj Rouppe V d Rubb sbr Vr S K U de N SchnkbetoB Scholt Aaro mil 194 79 % 12 >| 52 65 % 83 % 46A 22fe 100 % 68 % 80 % 60 % UVe _ 86 % 211,2 Kenoecott CvA Nash Kelv CvANat Steel Rep Steel CVA Stand Br C»A OS steel CvA ^ nrtn Am CvA Cities Serv CvA Cont Oil GvA MIdt Pett CvAPhlUtpsSheU O Stand O V 88 % S8'!'s 1371 U9 138 121 % 186 192 % 146 52 166 163 % 143 103 % 154 % 04 % 192 % 148 % 56 1621,4 162 143 103 % 156 162 % Smit en Co Tl Stokvis H.S '« Stork & Co rielemar & L » ' Unie • iJUabi Unilevel 7 % Unilever 8 % Unilever 4 % Utr Aspnalt Ver BllMabr 12 % lOS 102A CvA CvA CvA Tide Water CvA uiverse noteringen Prolongatie 2 % 2 % Texas Instr i3 % 13 % Nat Can Corp SH 10 % Noordl Ind < r V 73 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 14 Juni 1954 - 62e Jaargang No 35 PoO'Drt 10 Geen enkele automobilist behoeft het nu nog zonder autoradio te stellen Week - reclame GOUDSTAAFJES 55 ot 250 gram van 60 voor BOLUSSEN 3 voor ï5 et f HARDE ' per rol van 6 stuks 50 ot ZOMERFRUIT per 100 gram ZS ot ¦¥• Dagreeiame Alleen Woensflag CAKE GLACé 12 et PHILIPS Autoradio NU ook reeds voor f 160 Fraai uiterlijk De uitvoering vaa dit nieuwe Philips toestel is geheel aangepast aan de stijl van het mo derne dashboard Voorzijde zilver grijze plasticplaat Ov,erzichtelijke afstemschaal met venster van zwart polystyreen Fraai gemodelleerde zwarte afstemknoppen Een sieraad voor elk dashboard Vraagt bij onze bezor gers en in de Lubro vrinkels naar de speciale WEEKEND-RECLAME van a.s Zaterdag 0e ymdca ^ ~ t il DOOflSLflG bij NET MEISJE gevraagd in klein gezin 3 pers V Praag Lessinglaan 97 telefoon 23252 Jacquet - colbert smoking en rokcostuums voor trouwen e.a gelegenheden in buur met volledig toebehoren Alles tot in de puntjes verzorgd door KLEERMAKERIJ SMIDSON Trans 9 b.h Domplein Telefoon 22013 Zie en luister naar dit fraaie nieuwe apparaat waarmee Philips zijn serie autoradio toestellen completeert Een schit terend nieuw apparaat voor deze opzienbarend lage prijs Een volwaardig Philips toestel Dus met alle technische verfijningen en de zuivere toongevoeligheid die Philips Autoradio kenmerkt Nu is het genot van „ radio-aan-boord " binnen het bereik van iedere auto mobilist Nog nét voor de vacantie kunt U Uzelf en uw gezin met dit prachtige toestel verblijden Een bron van genoegen voor jaren en nog eens jaren Ben toestel dat U in voortdurend coqitact houdt met de buitenwereld Een altijd opgewekte reisgenoot op verre eenzame tochten Een raadsman en berichtgever die elke minuut elk uur over uw veiligheid waakt Elk toestel bovendien voorzien van een internationaal Philips garantie bewgs In welk land U ook reist Philips Service reikt U overal de helpende hand exclusief luidsprelcer fiemalcIcelIJkB inbouw Voedings - en Gratis interessante vacantie-brochure ontvangstgedeelte ondergebracht in één metalen huis van opmerkelijk kleine afmetingen Evenals van de reeds bekende Philips autoradiotoe stellen is ook van dit populaire toestel het frontpaneel niet hoger dan een lucifersdoosje Daardoor zeer gemak kelijke inbouw in elk type wagen Ik verzoek Umg GRATIS toe te zenden uw uitgave „ Philips opent nieuwe mogelijkheden " waarin - behalve vele nuttige wenken voor vaeantiereizen - een volledige beschrijving van de Philips tiutoradiotoestellen voorkomt BON Automobilisten vraagt onze uitgave „ Philips opent nieuwe mogelijk heden " Alle bijzonderheden van de 3 Philips toestellen vindt U hierin van A tot Z beschreven Vult de bon in en wij zenden U gratis de brochure Type NX 344 V f l60 - excl luidspr • 4 buizen met S functies • middengolf 180-572 meter • afmetingen 17.8 x 18 x S.4 cm achterzijde 8 cm • zeer gevoelig en selectief • klankkleutschake laar • mogelijkheid voor aansluiting van kortegolf eenheid AUTONVMMER Deze bon zenden aan N.V Philips * Vetkoop Maatschappij voor Nederland EINDHOVEN PHILIPS AUTORADIOTOESTELLEN NU IN PRIJZEN VAN f 180 - f 278 - en f 346 - exclusief luidspreker INDUSTRIËLE ONDERNEMING vraagt voor direct of spoedig a Een vrh administratieve kracht leeftijd vanaf 17 jaar Diploma machineschrij ven strekt tot aanbeveling b Een mnl jongste bediende leeftijd 16—18 jaar Brieven met opgave van genoten opleiding Gods dienst referenties en verlangd salaris te richten aan het Bureau van dit blad onder no 9586 GOED L NIEUWS tlHt VxmM \ dUAac * G-A-WITJENS HERENWEG 33 • UTRECHT as€ot ^ OHH DEMU Metaalwarenfabriek „ De Merwede " kan in iiaar diverse afdelingen Enkele Jeu^i^e kmchten plaatsen Aanmelden dagelijks van 5 tot 6 uur n.m behalve ' s Zaterdags 12-1 uur aan het kantoor Ev Meysterlaan 57 OOG IN AL Een METAALWARENFABRIEK vraagt als voorman een Bankeninsteller voor haar afdeling revolverdraaierij Hij moet in staat zijn de nodige gereedschap pen te vervaardigen en moet een behoorlijke ervaring op het gebied van revolverdraaien hebben. Brieven onder no 9625 aan het Bureau Ü.N r "¦^ De N.V GEROF.\BRIEK TE ZEIST vraagt een JONGEMAN VOOR HAAR AFDELING INKOOP MULO-opleiding gewenst Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van bij zonderheden omtrent persoon opleiding practijk huidig salaris etc te richten aan de N.V Gerofabriek Afdeling Personeel Bergweg 109-111 te Zeist V voor hen die waarde hechten aan hun kleding Steeds meer mensen gaan inzien hoe belangrijk het is om hun garderobe regelmatig te laten reinigen * Om hen en U daarin tegemoet te komen geeft ASCOT voortaan Fl 4 VOORDEEL Vk^H ^ abonnementen uit die een belangrijke besparing betekenen en rW « OEDE GOED KOMT BETER TERIJC Een abonnement is Fl 24 - waard maar kost slechts Fl 20 - zodat U op dit bedrag Fl 4 spaart N ETTE AACICIEC ^^^ " ^^^ P'^^t^'Se werk-E I I E IS1EI3JE9 / kring en onder gunstige sociale voorwaarden een behoorlijk loon willenver dienen ZIJN BI.I ONS OP HUN PLAATS Gelegenheid om zich te melden a.s Dinsdag 15 Juni ' s avonds tussen 7 en 9 uur in Hotel Thalia tegenover Station Utrecht N.V Papier' idustrie van Stra««n en Boon Den Doldér Laul V nader inlichlen door Winkels Lucas Bolwerk 2 — Croeselaan 389 — Marnixlaan 29 — De Bilt Biltsestraatweg Telefoon 15600 Telefoon 16307 Telefoon 13337 2-4 - Tel 28121 Fabriek 

Kranten

Ga naar