Utrechts Nieuwsblad donderdag 24 december 1953

OPLAGE 45000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 Directie A M E H N Koemans G de Rlioter DONDERDAG 24 DECEMBER 1953 61ste JAABGANG No 202 Verscmint dagel^ks Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau D r i f t 2 3 - Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen ƒ 6.00 p kw 47 c p w Coly is president van Frankrijk Dertiende ronde bracht beslissing Voorgangers van Coty De vijftien franse presidenten sedert 1810 waren THIERS gekozen 17-2-'71 74 jaar van beroep advocaat die afge vaardigde was en bij handopste ken werd gekozen MAC MAHON gekozen 24-5-'73 65 jaar maarschalk en oud sena-tor JULES GREVY gekozen 30-l-*79 toenmaals ^ 2 jaar oud en her kozen 28 12-'85 advocaat en voorheen voorzitter van de ka mer SADI CARNOT gekozen 3-12-'87 50 jaar ingenieur afgevaardigde en minister van financiën CASIMIR PERIER gekozen 27-6 ' 94 46 jaar bankier en kamer voorzitter FELIX FAURE gekozen 17-l-'95 54 jaar koopman afgevaardigde en minister van marine EMILE LOUBET gekozen 18-2-'99 61 jaar advocaat en voorzitter van de senaat ARMAND FALLIERES gekozen 18 2-1906 65 jaar advocaat en senaatsvoorzitter RAYMOND POINCARE gekozen 18 2-'13 53 jaar advocaat en pre mier PAUL DESCHANEL gekozen 18-2-'20 65 jaar prefect en ka mervoorzitter ALEX MILLERAND gekozen 23-9-'20 61 jaar advocaat en pre mier GASTON DOUMERGUE gekozen 13 6-'24 61 jaar advocaat se naatsvoorzitter PAUL DOUMER gekozen 13-6-'31 74 jaar professor in de wiskunde journalist en senaatsvoorzitter Hij werd door een krankzinnige doodgeschoten ALBERT LEBRUN gekozen 10-5-'32 op 61-jarige leeftijd en herkozen 12 5-'39 voorheen se naatsvoorzitter VINCENT AURIOL gekozen 16-l-'47 63 jaar advocaat en voorzitter van de Nationale Ver gadering De 71-jarige gematigde conservatief Eené Coty is gister avond bij de dertiende stemming van het Congres te Versailles tot president van de Franse republiek gekozen Bij de twaalfde stemming luid Jacquinot zich reeds ten behoeve van Coty teruggetrokken doch deze ronde bracht npg geen beslissing Coty verenigde bij de dertiende ronde 477 stemmen op zich Naegelen 329 De absolute meerderheid bij de dertiende stem ming bedroeg 436 stemmen Jacquinot verkreeg 21 stenmien verschillende candidaten 44 Het aantal geldig uitgebrachte stemmen — op een totaal van 884 — bedroeg 871 Dertien stemmen waren ongeldig of blanco Onmiddellijk na de bekendmaking van de uitslag verhieven de volksvertegenwoordigers zich van htm zetels en zongen de Marseillaise De voorzitter van het Congres wenste de nieuwe president vervolgens geluk de fotografen bij de met vlaggen gedrapeerde ingang Buiten speelde een orlcest de mars „ Au Champs " Icanonsciioten weerklonlten over de lieuvels rondom liet paleis Coty stapte hierna in de luxueuse presi dentsauto welke geflankeerd door motorrijders bij sirenegeloei lang zaam door de straten van Versail les naar de prefectuur reed waar de president de nacht doorbracht in het bed waarin Adolphe Thiers de eerste president van de Derde Re publiek in 1871 sliep nadat hij de overwinning had behaald Hedenochtend hield Coty een staatsie-intocht in Parijs Hij be gaf zich naar het Elysée waar de aftredende pres Vincent Auriol hem begroette Coty zal zijn ambt op 17 Jan aanvaarden en op diezèlMe dag zal de regering van Lanlet aftreden Zie voor levensteegchrgying van Hené Coty pag 5>.~S;'";j ' E ^ ' " Utrecht deelnam aan de Volkskerst zang foto U N bij zesduizend mensen die gister avond in de Beatrix - en Irenehal te Een gedeeltelijk overzicht van de enorme schare er waren om en na - Beria voor vuu terechtgesteld Beria en zes medeplichtigen zijn ter dood veroordeeld en 23 December voor een vuurpeloton terechtgesteld Dit is officieel meegedeeld Zij zijn veroordeeld op beschul digmg van hoogverraad Hun bezittmgen vervallen aan de staat Malik op bezoek bij Eden en Churchill Jakob Malik de Sowjetrussische ambassadeur te Londen heeft Woens dagmorgen een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Britse minister van buitenlandse zaken Anthony Eden op het Foreign Oöfce Het was voor het eerst dat Malik in zijn kwaliteit van ambassadem sedert zijn benoe ming in Mei j.l Eden bezocht Eden was toentertijd ziek en Malik is daar na tot een week geleden uit Enge land weg geweest als lid van de Sowjet-delegatie naar de algemene Vergadering van de V.N Malik ge bruikte later met Sir Winston Chur chill de maaltijd op Chequers het buitenverblijf van de premier Ma Ük die binnenkort voor een bezoek naar Moskou vertrekt sprak ver scheidene uren met ChurchilL Voor de diplomatan in de Britse hoofdstad betekende hel bezoek een verrassing Men vroeg zich onmid dellijk af of Churchill gesproken heeft over zijn denkbeeld van een persoonlijk onderhoud met Malenkof Uit gewoonlijk goed ingelichte bron is vernomen dat Malik met nadruk verklaarde dat zijn regering belang hecht aan het Brits-Russisohe verdrag dat gedurende de tweede wereldoorlog werd gesloten Men klaagt op het ogenblik vooral over de slechte dienst welke Frank rijk door zijn aarzeling op interna tionaal gebied aan de democraiische wereld bewijst Volkomen terecht Maar men vergete niel dat dit zieke land thans niets te bieden heeft Wil de onmisbare medewerking van Frankrijk aan de verdediging van de bedreigde hoogste menselijke waarden werkelijk effect hebben dan moet het Franse volk eerst zich zelf verheffen Dan moeten alle groe pen beginnen hun eigen belang on dergeschikt te maken aan het lands belang dat ook hel belang van de gehele democratische wereld is Hierbij moeten regering en parle ment in de eerste plaats hei goede oorbeeld geven Hel is zeker dat hei huidige kabinet daartoe de kracht mist Het parlement kan niel naar huis gezonden worden tenminste nog niet Het zou echter een slecht begin zijn indien de nieuwe president niet een harlstochlelijke poging zou doen alle goedwillenden achter een waar lijk nationale regering te verenigen Vervolg van 7e kolom Met Koninklijke familie kerstfeest in koetshuis Van één onzer verslaggeefsters over ons komt nooit eind " Nogmaals pianospel Si mon Admiraal speelde de Sarabande in E-groot uit de Franse suite van J S Bach Toen gingen de gordijnen open die het toneel af schermden dat voor deze gelegenheid langs een deel van de achterwand was in gericht Zilverachtig-teer stroom den uit de monden van de jeugdige leden van het Haags matrozenkoor de blijde klanken van Kerst liederen door de hoge ruim te Bewogen hoorden de aanwezigen deze liederen aan die de inleiding vorm den van het kerstspel „ Amos de Herder " dat door het stalpersoneel op gevoerd werd Het slot van deze bijeen komst was de triomfale vredeskreet „ Ere zij God in den Hooge Vrede op aarde In de mensen een welbehagen " dat door al len gezongen werd Voordat de koningin de prins en de drie prinsessen het gala koetshuis verlie ten onderhielden zij zich geruime tijd met de spe lers van het Kerstspel '¦ > In een ander deel van ' het gebouw stonden lange Simon Admiraal — werd gevolgd door het juichen de door allen meegezon gen lied „ O verblijdende o gij wijdende zegenbren gende Kerstmistijd Prins Bernhard wees er op hoe het Kerstevangelietoch steeds het beste enduidelijkst de blijde Bood schap weergeeft „ Ziet ikverkondig U grote blijd schap die al den volkewezen zal " „ Korter en beter kan het niet " aldus de prins „ In het Kerstfeest is ons een brug tot God gegeven Christus komt tot ons die altijd onwillig te trots of te bang zijn om tot Hem te komen Bovendien brengt het Kerstfeest ook de mensen tot elkaar " zo zei de prins „ De wereld heeft alleen toekomst als wij mensen elkaar in ware broeder schap vinden Hebt V naas te lief als ü zelve Zonder deze naa.stenliefde bestaat geen Christendom " De prins besloot met de oproep „ Kerstmis mag nooit uitzondering zijn De invloed ervan mag niet beperkt worden tot gods vrucht en naastenliefde met de Kerstdagen Aan het koningschap van Jezus Einde van een bewogen week Een luide zucht van verlichting ging op toen de uitslag bekend werd na een week van spanning Deze presidents verkiezing was langduriger feller en meer door politieke motieven be heerst dan enige vorige in de geschie denis van de Derde en Vierde Repu bliek Alle afgevaardigden en senato ren van de rechtse en middenpartijen in de met tapijten behangen zaal juioiiten enthousiast toen de voorzit ter van het Congres André Ie Troquer de overwinning van de nieuwe presi dent bekend maakte De rustige grijze senator bevond zich niet in de zaal om zijn succes te vernemen De vastbesloten strijd van de socia listische candidaat Naegelen werd ge ëerd door een applaus van het gehele congres Nadot Le Troquer met krachtige duidelijke stem door de microfoon had gezegd „ wij hebben een nieuwe presi dent gekozen voor zeven jaar stond men op en zong de Marseillaise Al leen de communisten zongen niet mee Nadat het een ogenblik stil was ge weest na het zingen van het volkslied weerklonken twee stemmen van de communistische banken die riepen „ Leve Pétain " De voorzitter wenste de nieuwe president een succesrijke ambtster mijn zowel voor hemzelf als voor het land Hij hoopte dat zijn verkiezing het land eenheid zou brengen De congresleden riepen „ Leve Frankrijk " „ Leve de Republiek " Le Troquer kwam vervolgens ach ter zijn rood gedrapeerde voorzitters tafel vandaan en begeleidde tezamen met premier Laniel vooraanstaande Congresleden en een Eepublikeinse erewacht de nieuwe president naar één der kamers van het voormalige koninklijke paleis Daar overhandigde hij het nieuwe staatshoofd een perkamenten docu ment waarin Coty tot tweede presi dent van de Vierde Republiek wordt geproclameerd Naar het Elysée De president met Laniel aan zijn zijde liep vervolgens langzaam te rug langs de rij beelden in de grote gang van het paleis dat dagen lang het toneel is geweest van de intriges en woordenwisselingen der partijleden Militairen van de republikeinse cavaleriegarde wier blanke sabels en gevederde romeinse helmen blonken in het heldere licht ston den stram langs de muren Coty poseerde glimlachend voor Amerika en de E.D.Q OBK EISEPnWFR zinspeelt op een heroriëntering Het Witte Huis heeft giste ï'en verklaard dat president Eisenhower van mening is dat Amerika spoedig voor de noodzaiielijkheid zou staan zijn basispolitiek ten aanzien van Europa te herwaarderen " als de Europese Defensie Gemeen schap niet tot stand zou kun Jien komen „ het De president heeft van zijn ad viseurs rapporten ontvangen over ue vooruitzichten voor de E.D.G en over de N.A.T.O Eisenhower be schouwt de E.D.G met haar plan voor een internationaal leger als enige practische voorstel om ^ en einde te maken aan de voort TOrende strijd tussen Frankrijk en " uitsland en om een vaste kern ™ or de NATO te scheppen " Tijdens de Woensdagavond gehoudendertiende stemming is de onafhanke lijke republikein Rene Coty 71 jaar tot president van Frankrijk gekozen.Coty is sedert 1948 ondervoorzitter uan de senaat Telefoto A.N.P De _ ' e gouden en de glazen koets hadden gistermiddag het veld moeten ruimen Want in het gala-koetshuis in Den Haag waar anders deze twee koninklijke ver voermiddelen zijn onder g'ebracht vierden koningin Juliana prins Bemhard de oudste drie prinsessen en het hofpersoneel met hun gezinsleden het Kerst feest Een prachtig opgetuigde kerstboom in een donker gehouden hoek deed zijn lichten in de duisternis stralen groene sUngers met rode linten versierden deze ruimte w:aar de prins met enkele eenvoudige woorden de honderden aanwezigen welkom heette „ Nu zijt wellekome " Dit bekende lied klonk uit honderden kelen De zang werd ondersteund door een kopersectie van de Kon Militaire Kapel Ontroerd luisterde men vervolgens naar de zaohte en toch zo duidelijke stem van koningin Juliana die het Kerstevangelie naar Lucas voorlas Parelend-doorzichtig pia nospel — het zuiver en eenvoudig melodieuze prae ludium in As-groot van Joh S Bach gespeeld door ff Veroordeeld op ffechte gegevens Het hof bleek aldus de bekend making dat Beria zijn moederland verraden en in het belang van buiten lands kapitaal verraderlijk gehandeld hebbend een verraderlijke groep sa menzweerders had gevormd vijandig aan de Sovjet-staat Blijkens de verklaring van het op pergerechtshof stond de speciale zit ting onder voorzitterschap van maar schalk Konief Leden waren Sjwer nik voorzitter van de raad van vak verenigingen Zejdin eerste onder voorzitter van het oppergerechtshof Moskalenko generaal van het leger Mikhailof secretaris van het bestuur der afdeling Moskou van de commu nistische partij Koesjawa voorzitter van de raad van vakverenigingen van Georgië Gromof voorzitter van het Moskouse stadsgerecht en Loenef eerste onderminister van binnenland se zaken De samenzweerders wilden de or organen van ' t ministerie van binnen landse zaken gebruiken tegen de com munistische partij en de regering Zü wilden het ministerie boven de partij en de regering verheffen om de macht te grijpen de arbeidende boe renstand te likwideren en het kapi talisme en de overhersing der boir geoisie te herstellen Beria begon zijn verraderlijke ac tiviteit in 1919 als geheim agent voor de inlichtingendienst van de contra - een tafels gedekt Onmiddel lijk nadat Hare Majesteit daar was binnengekomen ging zij achter een van deze tafels staan om mede de chocolademelk en het krentenbrood aan de hon derden aanwezigen uit te reiken In de roezemoezige drukte viel plotseling een stilte De jeugdige leden van het knapenkoor kre gen ook de chocolademelk door de koningin zelf in geschonken en even later klonk het bekende lied Schlafe mein Prinsohen schlaf ' ein De prinsessen waren naar het achterste deel van het gebouw gelopen waar zij zachtjes samen lachend en babbelend van de cho colade stonden te genieten Prins Bernhard liep mid den door het drukke ge woel heen hier en daar een praatje makend En de koningin schonk steeds maar in Want aan haar tafel was het natuur lijk extra dnüc Totdat allen voorzienwaren Toen gingen PrinsBernhard en de drie prin sessen naar weer anderetafels en terwijl de talrij ke aanwezigen langs dezetafels het gebouw verlie ten kregen zij uit handenvan de koninklijke familienog een kerstpakket revolutionnaire regering van Moes sawet in Azerbeidsjan welke handel de onder toezicht van de Britse ge heime dienst In 1920 in Georgië legde hij gehei me contacten met de regering van Mensjewieken gematigden van Ge orgië eveneens een afdeling van de Britse geheime dienst Ia Maart 1953 toen hij minister van binneïilandse zaken van de Sovjet unie werd bereidde Beria zijn greep naar de macht voor en begon hij bet naar voren brengen van deelnemers aan de groep samenzweerders voor belangrijke posten in het centrale apparaat van de MVD geheime po litie te intensiveren Sabotage van voedsel ' voorziening Om moeilijkheden bij de voedsel voorziening te scheppen saboteerde Beria de belangrijkste maatregelen van de partij en de regering ter ver hoging van de economie der collectie ve en staats-boerderijen en ter verbe tering van de welvaart van het Sov jet-volk of voorkwam hij tenuitvoer legging ervan Ook bevond ' t hof dat de beklaag den hun positie in de NKVD MGB en MVD poütie-diensten misbruik ten voor een aantal ernstige misda den met als doel het vernietigen van personen die eerlijk waren en op recht de zaak van de partij en het Sovjet-bewind toegedaan De schuld van alle beklaagden werd volledig bewezen door echte documentaire gegevens persoonlijke notities van de beklaagden en ver klaringen van talrijke getuigen De zes medeplichtigen die tegelijk met Beria zijn doodgeschoten zijn Merkoelof oud-minister van staatstoezicht Dekanovof ge wezen onderminister van buiten landse zaken en lid van de geheime politie M e s j i k een vroegere hoge functionaris van de geheime politie Na Stalins dood werd hij minister van binnenlandse zaken van de Oekraïne K o b o e 1 o f lid van de geheime politie en onderminister van staatsveiligheid Goglidze afdelingschef van het ministerie van binnenlandse zaken Vlodimirs k y hoofd van een speciale afdeling voor onderzoek op het ministerie van binnenlandse zaken De mededeling in de Russische bladen besloeg slechts drie regels onder de kop „ Het vonnis is uitge voerd " Beria was zeer bevriend met Sta lin Zij waren beiden uit Georgië af komstig Hij is in 1899 geboren In 1917 sloot hij zich bij de Bolsjewis tische partij aan In 1932 werd hij secretaris van de partijafdelingen Georgië en Trans-Kaukasie Hij ruim de de laatste oppositie in die gebie den op en velen werden terechtge steld In 1934 werd hij gekozen in het centrale comité van de communisti sche partij en in 1937 in het presi dium van de opperste Sowjet Sta lin benoemde hem in 1938 tot hoofd van de politie voor het gehele land Advocaat veraacht van verduisterlnk Te Zntphen is op last van de officier van justitie in verzekerde bewaring gesteld mr v H uit Epe die werd voor geleld door inspecteurs van de Rijks recherche Mr van H wordt verdacht van over treding van art 333 W v S het ver duisteren van geld uit een faillisse ment door een curator Hij is curator geweest in verscheidene faillissemen ten In twee gevallen is vast komen te staan dat hij geld ten eigen bate heeft verduisterd Het vermiste bedrag loopt in de tienduizenden guldens Mr V H zal een dezer dagen voor de rech ter-commissaris worden geleld Htj is op eigen verzoek geschrapt ab advocaat en procurenr Beslist Hindelijk is het caroussel-draaien In hel paleis van Versailles dan geëin digd Het cijfer 13 bracht ditmaal geluk Toen het eerste tienrilien kaartje op was is de koppige Laniel die reeds had aangekondigd dat hij desnoods twintig keer mee wilde doen althans officieel uitgestapt Het is echter tekenend voor de algemene verwarring dat hij niettemin bij de elfde ronde nog twaalf stemmen op zich wisl te verenigen Jacquinot de minisier voor de overzeese gebieden die na Laniels terugtreden hel kanspaard van de onafhankelijken was geworden kwam achter nog achter Naegelen die in de gehele race vrijwel slaiionnair bleef Gelukkig voelde Jacquinot er niets voor zich in eenzelfde onplezierige positie te laten dringen als die waarin premier Laniel was komen te verkeren Hij trok zich terug ten be hoeve van de onafhankelijke senator Coty die het reeds tol 71 stemmen had gebracht De situatie was daar door zo geworden dat wanneer alle of nagenoeg alle leden die op Jacquinot hadden gestemd zouden overgaan op Coly laatstgenoemde een zij hel krappe meerderheid zou behalen Deze opzei is nadat de twaalfde stemming nog nel geen beslissing bracht in tweede instantie geslaagd en dus zal de lol dusverre in de politiek minder op de voorgrond ge treden Coly de vacant geworden plaats op hel Elysée gaan vervullen De nieuwe president wordt ons ge schilderd als een beminnelijk mens Dat hij zijn vaderland goed zal kun nen representeren bij banketten of ficiële ontvangsten en andere festi viteiten mag men wel aannemen Belangrijker is echter de vraag of president Coty er in zal kunnen sla gen Frankrijk naar een gelukkiger toekomst le leiden De bevoegdheden van de Franse president zijn niet zo verreikend dat hij alleen bij machte zou kunnen zijn tegen de kwade stroom op le roeien Maar wel kan hij een matigende invloed uitoefenen en daardoor voorkomen dat hel land helemaal lot speelbal wordl gemaakt van de belangen groepen die het Franse politieke leven allengs bijna totaal zijn gaan beheersen Zal Coly de kracht hebben zich boven de partijen te verheffen Wij hopen het maar we vrezen dat het niet het geval zal zijn Hei ongeluk is dat deze president niet als nationale figuur doch als vertegenwoordiger van een bepaalde vleugel in de Franse volksvertegen woordiging is gekozen Opvallend was dat hij bij het recente E.D.G debat verstek liet gaan wegens ziekte Naar verluidt heeft hij zich len aanzien van dit belangrijke pro bleem nimmer gebonden Lauirenti Beria Deze presidentsverkiezing is overi gens niel alleen zo moeilijk ge weest omdat de E.D.G in het mid delpunt van de parlementaire strijd stond neen de verhoudingen ia hel hele Franse politieke leven zijn de laatste jaren op een afschuwe lijke wijze scheef gelrokken De ge organiseerde arbeiders de boeren de ondernemers zij allen vormen hun eigen besloten groep die vrij wel blind is voor de belangen en de rechten van de andere Een behoor lijk belastingstelsel ontbreekt waar door steeds weer de mensen met da vaste inkomens hel zwaarst worden getroffen De hoge indirecte belas tingen die hier mede een gevolg van zijn drukken ook onevenredig zwaai op de minst draagkrachligen Het is eigenlijk niel zo verwonderlijk dat onder dergelijke omstandigheden het gros van de arbeiders zich heeft lalen verleiden door de valse ver lokkingen van het communisme Misschien zijn de arbeiders niet zo volgzaam meer als enkele jaren ge leden toen zij zich gedwee voor het wagentje van de üllra-roden lieten spannen bij de voortdurende poli tieke slakingen Dal is echter juist des le bedenkelijker want de con clusie welke hieruit getrokken moet worden is dal de huidige onrust onder de Franse arbeiders een meer economische ondergrond heeft Zie verder 6e kolom - N e Deze editie brengt U o.m Pag 7 Een Belgisch Kamerlid bezocht Sovjet-Unie Hoe onze Kerstkransen worden gegoten Pag 9 De kunstenaars « on St Moortens Loetem Pag 11 Van Wright-tweedekker tot Douglas X-3 Sportprognosen. Rotterdam zag Faas Wilkes KERSTBIJVOEGSEL Pag 2 Oertragedie van de mistletoe Australië viert niet echt Kerstfeest Pag 3 Dwaallichtjes in het nieutoe landschap Novellisüsche kunst Veronachtzaamde prozavorm C J E Dinaux Pag 4 Herten en Hinden Van onze R-redacteur Lroerïd circus ook in winter J de Recht De witte Lama Peruaanse legende Pag 5 Het.noodiot van de Nehalennia Ballade door Hippo Kreen Bij de geboorte van de beiaard Stat Nees Pag 6 Quinten Metsijs en het lichtprobleem Prof dr Valentin Denis Het Nederlandse Kerstlied G van Ravenzwaay Pag 7 Goden en Demonen in het Boeddhisme Dr P H Pott Antiek glas fascineert ons Dr Beatrice Jansen Smeedkunst in het interieur Van een redactrice Pag S Poliep en zeeslang Kinderkant V N Pag 9 Vrouwenvaria Kerstgewaden in de zeventiende eeuw Se ringen Kerststerren en Kerstrozen met Kerst Pag 10 Paracelsus een dolende ridder der geneeskunst.Mormonen.Vrede op aordc Overdenking van dr Brandt Corstius Pag 11 Een dop Vrede Kerstvertelling door Jac v d Ster Kerstpuzzle Schaken Dommen Bridge 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pag 2 Vólkskerstzang te Utrecht Duizenden in de Jaarbeurs zongen verheugd van harte „ Nu sijt wellekome " Zoals de foto laat zien werd er met toewijding en met vreugde gezongen op de mas sale volkskerstzangbijeenkomst in de Jaarbeurshallen gisteravond foto V N Advertentie rilliiiniiitriillittlllllliillliiiiiiiiiillirilillililKii i I Iliiti ii I ill riiintiiini r ril Iiilillilii tilt iilllliii DE GELUIDSINSTALLATIE IN BEATRIX - EN IRENE HAL | werd verzorgd door ^ ADIOVANSCHAtK ftPniPL RADIO-TeCHNlCUS ] VANHÜMBOLOSTR.72 TEL 20336 • UTRECHT i[iiiiiitiiii)i[iiiiiiiiiiiiiliii(iiiiniiiiitiiiitiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiitiiutiiiiiiPiiiittiiiiiiiiiitiiiiiii I Ik ga mijn hoorns ' I steken j Ik snij mijn hoorn zelf ' t Moet zoals u weet uit het hout van de wilg of de els Ik snij er twee Ik laat me voor één put niet van gen Eén els Eén wilg En VIER tonen zoals •< weet voor de gewone middelmatige ordinaire midwinterblazer Een enkele haalt er vijf uit IK ZES V weet niet wat u hóórt Ik zeg maar altijd je moet het GOED doen en dat is één toon méér dan de kampioen of je moet ' t helemaal niet doen Hebt u wel eens « an Volthe gehoord Dat is het Twentse plaatsje waar dit ge - Ter inluiding van het Kerstfeest fVon een verslaggeefster T ^ omt allen tezamen komt ver - »>-**• heugd wan harte " Het was de muziek van dit Kerstlied die de grote schare mensen welke zoals ds A Dronkers zeide was samenge stroomd gisteravond in de Beatrix en Irenehal van het Jaarheursgebouw te Utrecht van alle kanten en uit alle lagen der bevolking ter begroe ting tegenklonk En het was ook de zang van dit lied die de huiswaarts kerenden de Kerstboodschap nog een nadrukkelijk meegaf Een zesduizendtal mensen jong en oud waren bijeen zo merkte ds Dronkers in het welkomstwoord op om te getuigen van één grote bilid schap over wat ons Kerstmis schenkt Zij waren er samen de gasten van dat ene Kind Jezus En onder de krachtige goed klin kende begeleiding van het muziek corps van het Leger des Heils ge dirigeerd door kapelmeester A Groenman en onder directie van de heer Mees van Huis zong deze grote menigte eendrachtig en en thousiast „ Hoe zal ik U ontvan gen hoe wilt Gij zijn ontmoet " „ Stille nacht heilige nacht " „ Heerlijk klonk het lied der enge len " Nu zijt wellekome " De kinderen zongen met muziek „ De herdertjes lagen bij nachte " en de koren brachten o.m het Wiegen lied en herders " en het „ Gloria " ten gehore Als leidende draad liep door dit programma van zang het Kerst verhaal uit het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Lucas dat in gedeelten door een omroeper van het IKOR werd voorgelezen Ds J J F Franck voorts riep de mensen op tot bezinning Wat moe ten wij van deze blijde m.assale ge beurtenis denken " zo vroeg de pre dikant zich af „ Is dit een rehabili tatie omdat Christus in zijn tijd niet goed werd ontvangen Als we dat denken dan zijn we hard be zig om de deuren voor het Chris tuskind dicht te gooien Het gaat niet om datgene wat wij organise ren niet om onze christelijkheid de naastenliefde die wij voor één maal eens willen betrachten het gaat om wat God gedaan heeft Hij heeft de minste plaats uitgekozen — een stal — omdat Hij er bij wil de zijn De blijde tijding van van avond is dat God is gedoken tussen de mensen om mens te worden Dat wil zeggen dat God aan eigen lijf heeft ondervonden wat hier aan nood te beleven is TJ moet niet den ken dat U er alleen mee zit dat TJ een vergeten mens bent Als Kerst mis U iets te zeggen heeft dan is het dit God heeft U herkend en begrepen En dit vraagt ons dat wij het blijde zoekende en redden de woord van God aan ons laten ge beuren Komt allen tezamen komt verheugd van harte " aldus be sloot d,s Franck met de zin van deze zangdienst En aan het slot verbond ds A J Brinkman hieraan de wens dat de aanwezigen de vreugde die rv „- - o - V|,,n gegeven had met zich zouden meedragen Feest^rogram in Tivoli ' n Keur van radio prominenten treedt a.s Zondagavond op in Tivoli waarbij een speciaal repertoire ten gehore zal worden gebracht De namen der medewerkenden zijn Cees de Lange de conferencier Mr Doodle Drie Jacksons accordeon virtuozen bekend van radio en gra mofoon Wama's,'Chico's enz Ver der Joop de Knegt de L.S.K kor poraal Mieke Telkamp Frans Vroo lijk de humorist en voor de muzi kale omlijsting zorgt Co v d Helde Wyma OLYMPT A - THE ATER De film „ The Greatest Show on Earth " is een circusfüm waarin men fraaie staaltjes van lichaams \" aardigheid kan bewonderen In financieel opzicht is de toestand echter slecht en daarom wordt be sloten een zeer bekende traneze werker te engageren Zijn optreden wekt grote oneniffheid in de gele deren van het personeel welke ont zettende gevolpfen heeft Een der optredenden krijgt een ernstig on geval en een der ontslagenen ver oorzaakt een snoorwegongeval met ontzettende ge ' olgen Velen wor den gedood en gewond Deze gewel dige tegenslagen hebben echter mede als gevolg dat met kracht wordt gewerkt aan de opbouw van het geheel waardoor het circus in bloei toeneemt en het grootste ter wereld wordt Een zeer spannend gelieel uitgevoerd in technicolor Heden Donderdag wordt met de voorstellingen aangevangen — De heer H v Huis te Utrecht is benoemd tot leraar U.L.O aan de Kuyperschool te DeUt Afscheidsreceptie wethouder Bekker In verband met het feit dat de heer H A Bekker zich na 1 Januari niet meer verkiesbaar heeft gesteld voor een Wethouderszetel zal Woensdag 30 December 1953 van 16—18 uur een receptie ten Stad huize plaats vinden waar aan be langstellenden de gelegenheid vrordt geboden de scheidende wethouder de hand te drukken Voor het gemeentepersoneel is er van 15 tot 15.45 uur gelegenheid om van de heer Bekker afscheid te nemen Advertentie ' ^' oi een „^^ ^' ra\\eb^-V Aanstaande Moeden Weet V wel dat wij bij éx geboorte van een tweeling GEHEEL GRATIS de tweede Baby-uitzet voor U verzorgen zodat U dus geen extra kosten hebt Vraagt een Baby-kaart eo ioL Baby afdeling BROEKMAH kabV \ OudegracM 125 Prijswinnaars kruiswoordraadsel De prijzen van ons kruiswoord raadsel van vorige week Zaterdag werden gewonnen door S v Scha renburg Springweg 129 Utrecht f 10 — A Verbooy I^ardenveld 21 Rhenen Utr f 5 — M Posthumus Herenstraat 34 Utrecht Ir E H Jager Joseph Haydnlaan 5 Utrecht D Sotthewes Bakhuizen v d Brink straat 43 Utrecht T Cruys Fregat straat 4 Utrecht en De la Fontaine Singel 50 Woerden allen f 2.50 De oplossing van de puzzle luidt als volgt HORIZONTAAL 1 Kap 4 papier 9 bron 11 riel 12 Mr 15 concept 17 kei 18 ah 20 bluf 21 nek 23 muf 25 zoon 26 slip 28 bon 30 K.M 32 pluk 34 nep 36 pro 38 de 39 pardoes 42 af 43 ork 45 Roaj 46 korf 48 ra 50 eng 52 kift 54 kolf 55 tip 56 Sir 57 slof 60 Aa 61 kot 62 contact 66 is 67 zone 68 stal 70 wenken 71 elk VERTICAAL 1 K.B 2 are 3 poon 5 are 6 pips 7 iet 8 el 10 N.N H meun 13 rif 14 gans 16 club 17 klomp 19 helper 20 bok 22 kil 24 fondant 27 pup 29 neo 31 lof 33 kar 35 pek 37 raffia 38 dol 40 roe 41 sok 44 kroot 47 ris 49 Aif 51 gist 53 trap 54 klos 57 ski 58 jonk 59 acte 62 con 63 nee 64 as 65 tal 67 ze 69 L.K WATERHOOGTEN WEERDSLUIS Utrecht 24 Dec ' 53 — Bovenkant sluis 35 cm + N.A.P val 7 cm Benédenkarit sluis 40 cm —' ^ A.P WW 1 cir IJs-terreinen van de „ Vooruit " verkocht aan de gemeente Naar wij vernemen zijn door tussenkomst van „ Waltmann en Co " te Utrecht de terreinen met opstallen van de Utrecht se ijsclub „ Vooruit " verkocht aan de gemeente Utrecht Zuilens gemeentebestuur gaat afscheid nemen Woensdag 30 December zal de laat ste byeenkomst van de Zullense Gemeenteraad worden gehouden die natuurlük een bijzonder karakter zal dragen Na de vergadering heeft een afscheidsreceptie plaats en zal na mens de Zuilense bevolking een hul deblijk worden aangeboden aan Bur gemeester O Norbruis Gemeente secretaris A J V d Weerd en de Wethouders K Kievit Th W Euijg rok en H C de Wit Des avonds heeft een défilé van verschillende verenigingen plaats Vertrek te half acht van het Bevrijdings-Monument iiiiiiiiiiiiriiiiitiniiiiiiiirKiiiiiiiiimiiiiiDiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii Tweemaal diefstal uit warenhuis Diefstal van verschillende goederen uit een groot warenhuis in Utrecht was ten laste gelegd aan de 55-jarige vrouw J T P te Jutphaas die zich hiervoor Woensdag te verantwoor den had voor de Utrechtse politie rechter Deze achtte het feit des te erhstiger omdat verdachte kort te voren voor een dergelijk feit veroor deeld was Verdachte gaf alles toe zij dacht dat de omstandigheden de schuld waren want ze had haar woning verloren en ze was veel van haar huisraad op onverklaarbare wijze kwijtgeraakt De Officier eiste een gevangenis straf van 4 maanden met aftrek Ad vocaat van verdachte was het hier niet mee eens volgens hem was be wezen dat een gevangenisstraf hier niet hielp De enige oplossing achtte hij onder toezicht stelling waartoe de Politierechter dan ook besloot 4 maanden gevangenisstraf waarvan 1 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar onder R.K reclasserings toezicht Auto in brand Gisteravond vloog een auto die in een box stond gestald achter het per ceel Volkerakstr 94 door tot nu toe onbekende oorzaak in brand Het voertuig dat eigendom was van de 55-jarige koopman J de B uit Utrecht werd totaal vernield alsme de de inhoud bestaande uit een hoeveelheid boter en kaas t.w.v f 375 De wagen was niet verzekerd Door het kordate optreden van de brandweer kon het vuur tot de auto beperkt worden De schade aan de auto bedraagt ƒ 1000 Vervolg van pagina 5 ZUILEN — Oranjekerk Amsterd str weg Ie Kerstdag 9 u gewone dienst 10 u bijzondere dienst voorganger ds C M van Endt Zondag diensten op de gewone uren Geref kerk Daalseweg Ie Kerstdag 10 u ds W J de Jager 17 u ds D Veenhuizen Zondag 10 u ds N War ner Geref kerk Daalseweg Ie Kerst dag 9 en 10.45 u ds N Warner 17 u ds Cremer Zondag 9 en 10.45 u ds H van Andel 17 u ds W Schouten Geref Noorderkerk Ie Kerstdag 10 u ds W J de Jager 17 u ds D Veenhuizen Zondag 10 u ds N Warner 17 u ds A Keyser Chr Geref kerk Thorbeckelaan 5 Zondag 10 en 17 u ds K G v Smeden Ethische Broedersch „ Nieuw Leven " Ie Kerstdag Verenigingsgebouw Watt laan 10.45 u Wijdingsdienst voorgan ger H van Brandwijk Zondag zelfde gebouw en tijd Wijdingsdienst Spr mevr F van Loon-Lauwerier Herst Apost Gem Werner Heïmich straat 1 Zondag Diensten te 9.30 en 16 uur Spiritueel Gen „ Dienende Liefde " EHBO zaal Ie Kerstdag 10.30 u Wij dingsdienst de hr K J ter Veen iiitAmsterdam Zondag zelfde tijd en zaal:de hr J Derlage Herv Kapel Geuzenkwartier Corn - oboldtstraat 70 Ie Kerstdag 10 u de Eerw hr J Veenstra Zondag 10 u de Eerw hr Baart Evang Luth Gem school Ondiep 63 Ie Kerstdag 10.30 u ds E Heintze me dewerking Zangkoor Zondag 10.30 uur Cand P Martijn uit Utrecht Doopsgez Remonstr en Leeuwen bergh Gem en Cultuur en Arbeid R V d Hamkade 18 Ie Kerstdag mej ds A C Dorhout Mees Leger des Heils gebouw Prinses Mar grietstraat Ie Kerstdag 6 u Kerstwij - dingsdienst 15 u Lekenspel door kin deren 19 u Openluchtmeting bij Kerst boom in Mariëndaal 20 u Kerstverlos singsbijeenkomst 2e Kerstdag 15.30 tot 19.30 u uitvoering Kerstlegende Zon dag 10 u Heiligingssamenkomst 19 u Openluchtmeeting Amsterd straatweg by de Mamixlaan 20 u samenkomst Vrije Evang Gem school Adr van Zwietenstraat Ie Kerstdag 10 u ds J ¦ v d Werfhorst medewerking zang koor 17.30 u ds G V Bruggen Zondag 10 u ds G V Bruggen 17.30 u ds J v d Werfhorst Domklokken luiden Vanavond zal er uan 8 tot 9 uur een bedeling van het Domcarillon zijn Daarnaast zullen de klokken van de Dom toren ujorden geluid tot 9.1S u De Domklokken zullen ook worden gelttid in de Oude jaarsnacht en wel van midder nacht tot 0.15 uur Voorts zal de Domtoren worden verlicht vanavond van 8 tot 9.30 en op Oudejaarsavond tot 0.30 uur Advertentie » Pluk de dag 1 en maak er een preHiga 1949 BEAUJOUIS BOUCHARD PèRE Voor slechts ƒ 2,95 p 1 Verrukkelijke kwaliteit avond von 1 Fits flos FINJE STADSKELDER I OUDEGRACHT 226 DAMSTRAAT 35 1 I Tel 103S9 Tel 15514 | Kerstoratorium in Westerkerk In de Westerkerk werd gister avond een Kerstwijdingsdienst ge houden tijdens welke een Kerstora torium van J J van der Put werd uitgevoerd door het Westerkerk koor en een kinderkoor onder lei ding van Pita van der Werff-Lous Voortreffelijk werd het oratorium door de koren gebracht en ook de solo-partijen waren bijzonder goed verzorgd De recitatieven werden echter niet tot aller bewondering vertolkt maar zij vormen dan ook een grote moeilijkheid voor de zangers Velen ligt het niet direct van zang op re citatief over te schakelen Ds N Warner leidde deze dienst waarin ds J Overduin een kort wij dingswoord sprak Leger des Heils Stichter William Booth Men schrijft ons Nu de Kerstactie van het Leger des Heils is beëindigd dankt deze organisatie hartelijk al degenen die door hun gaven groot o £ klein de feesten mogelijk maakten Door U aller spontane medewerking was het mogelijk 450 kinderen en 300 Ouden van Dagen een Kerstfeest te berei den en 630 kerstpakketten uit te reiken Daarnevens werden nog vele zieken bedacht PU ROL DOET MEER dan genezen maakt ook de huid door en door zuiver en gezond -"\ Koude nacht WEEKSVEEWACHTING door het KNMI geldig tot Vrijdag avond Vanavond in het Oosten van het land nog wat lichte regen of motregen maar overigens koude na«ht met opklaringen Morgen overdag toenemende bewolking met later van het Westen uit regen en iets lagere temperaturen dan vandaag Matige tot krachtige wind krimpend van West naar Zuid ZON EN MAAN Vrijdag Zon op 8.50 Zon onder 16.30 Maan op 22.33 Maan onder 11.18 Zaterdag Zon op 8.50 Zon onder 16.31 Maan op 23.43 Maan onder 11.31 Zondag % on op 8.50 Zon onder 16.32 Maan op 0.0 Maan onder 11.42 M a a n d a g Zon op 8.50 Zon onder 16.33 Maan op 0.52 Maan onder 11.55 V - Europees weerrapport Donderdag 7 uur v.m Stations Weer Wind temp Oslo geh bew WNW 2gr.C Stockh geh bew ZZW Igr C Kopenh geh bew zzw 3gr.C Londen regen ZW 9gr.C A'dam geh bew Z 7gr C Brussel zw bew WZW 9gr.C Parijs motregen ZZO Sgr.C Bordx zw bew stil Ogr C Grenb nevel Stil - 1 gr C Nice zw bew NW 8gr C Warsch nevel ONO - 5gr C Berlijn motregen ZO Igr.C Frankf motregen zzw 4gr.C Münch motregen WNW Igr.C Zurich nevel NNW 2gr.C Geneve nevel Stil Igr.C Locarno geh bew Stil - 1 gr C Wenen geh bew NW Igr.C Innsbr sneeuw Stil 3gr C Rome geh bew NO 3gr C Wel wij hebben de langste nacht alweer achter de rug en nu beginnen de dagen dus te lengen Proficiat Wij snellen de lente tege moet en vóór u het weet zit u weer voor uw liji café in de zon Niettemin heb ik per soonlijk toch óók nog iets om mij voor de naaste toekomst op te verheugen alle folklo ristische wintergehrui ken Ik ben een maniak midwinterblazer en vo gelschieter in Terborg en daar zit ifc mij nu maar op te verkneute ren Ik zeg maar altijd als je één maal midwinter geblazen hebt dan WIL je niet anders meer je hebt die oud-Saksische kriebel in je of je hebt ' m niet En IK heb ' m Ik blAd ' ' m Precies zo als dat behoort boven een put Van psychologie kon zijn vrouw niet leven „ U studeert psychologie maar daar kan uw vrouw niet van leven " zei de Utrechtse politierechter tegen de 55 jarige H J v B te Zuilen die terecht stond omdat hij zijn vrouw zonder verzorging had achtergelaten Verdachte die gescheiden van zijn vrouw leefde was enige tijd geleden veroordeeld tot het betalen van een alimentatie Hij had een betrekking bij de P.T.T maar zoals hij zei zijn werk werd hem onmogelijk ge maakt doordat hij verschillende keren door zijn vrouw voor de rechtbank gedaagd werd om de ali mentatie te laten verhogen Dit ge beurde steeds onverwachts zonder dat een persoonlijk contact tot stand kwam zoals v B herhaaldelijk aan zijn vrouw verzocht Tenslotte nam verdachte ontslag zodat hij dus helemaal geen ondersteuning kon sturen Hij ging nu een cursus vol gen in psychologie te Amsterdam V B verklaarde dat het geenszins zijn bedoeling was om zijn vrouw zonder ondersteuning te laten Steeds als hij wat geld had zou hii het sturen De Officier achtte bewezen dat V B ontslag genomen had om^van de alimentatie af te zijn en eiste een voorwaardelijke gevangenis straf van 2 maanden De verdediger van verdachte schetste de psychische toestand waarin v B zich destijds bevond Tevens legde hij de politierechter een aantal stukken voor waaruit moest blijken dat v B een zeer sociaal voelend mens was De politierechter besloot ze rustig door te kijken en op 30 December schriftelijk vonnis te wijzen Tussen 2 reizerr naar de rechter ƒ 2'il -- verduisterd had de 18 ja rige J E de K te Utrecht ten nade le van een coöperatiever toen hij in dienst van dat bedrijf was Hij nam de benen en ontsnapte naar België en vandaar naar Orleans Daar werd hij ingerekend en 10 dagen gevangen gezet Nu is hij op de grote vaart " maar tussen twee reizen door had hij net de gelegen heid om verantwoording af te leg gen voor de Utrechtse politierechter t.a.v de ƒ 241 die hij enige tijd ge leden verduisterd had De K is ondertussen al bezig om het geld af te betalen met wat hij verdient De officier nam in aanmerking I dat verdachte nu zijn draai gevon den schijnt te hebben om welke re den hij geen onvoorwaardelijke ge vangenisstraf wilde eisen Zijn eis luidde 2 maanden voorwaardelijk met proeftijd van 3 jaar De politie rechter vonniste conform de eis maar met de bepaling dat de schuld binnen 2 jaar afbetaald moet zijn Kerstnachtgebeden Men schrijft ons Het is een goede gewoonte dat men het vieren van het Kerstfeest begint met de Kerstnachtdiensten in Jacobikerk en Nicolaïkerk Aanvang 11 uur In de Nicolaïkerk berust de litur gie bij ds E v.d Schoot Kerstbood schap zal geschieden door ds H van Schothorst In de Jacobdkerk wordt de dienst geleid door ds G J Geurtsen en ds J Th van Veenen In beide diensten zullen de kerk koren hun medewerking verlenen GBVOmm VOORWERPEN Portem inh ƒ 14 — ƒ 10.12 ƒ 3,43 zijden shawitje ceintuur trainings broek crucifix Parkrevulpen groen mut.sje houten lat pr br handscnoe nen paarlsnoer broche alunox arm bandje 2 schorten jongenspetje Ka belslot gewicht van 200 gram 100 systeemkaarten Kerkboekje schroe vendraaier alpino Gem Bussen t en m 21 Dec ' S3 2 Portem knoop 2 capuchons 2 boe ken etui stropdas netje kalender actentas zakdoek liniaaltje alpino parapluie 2 oorbellen 3 broche's hoesje armbandje klem ballpoint rolletje papier spoorkaartje enige kaarten 21 x handschoenen 3 x sleu tels Inlichtingen aan Bureau Paardenveld op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon Het bureau is op Ie en 2e Kerstdag gesloten GROENTEN - EN VRUCHTENVEILING „ UTRECHT EN OMSTREKEN " 23 Dec Bospeen 16—22 p bos Knol seldery 1—16 Sla 12y2 — 26 % beide per stuk Andijvie 6—36 Bieten gek 5—25 Boerenkool 6—13 Dunsel 100 — 186 Groene kool 7—14 Rode kool 6—11 Prei 8—15 Stoofsla 10—90 Rapen 7—8 Spinazie 19—46 Spruiten 15—37 Toma ten 20—46 Uiet 1-8 Waspeen 10—24 Witerwortels 4—7 Witlof 6—51 Drui ven blauw 170—190 Muscaat 110—120 Cox Orange Pippin 3—93 Dijkmanzoet 3—21 Goudreinet 3 — 37 Gron Kroon 6—25 Jasappelen 4—19 Laxton Super be 4—67 Lombarts Calville 12—33 Present v Engelatd 4—25 Jonathan 10 — 40 Zoete Campagne 3—22 Zoete Campagne 3—22 Zoete Hooilaars 18 — 24 Brederode 14 — 25 Comtesse de Paris 29—36 Giezer Wildeman 10—30 Lauw tjes 4—21 Pondspeer 7—17 St Remy 6—23 IJsbouten 4—15 Winterjan 6—27 blaas als het ware zijn hoogtepunt bereikt Daar ga ifc morgen per arrestee vanzelf heen Hoort hoe de bellen der snelle horsen rin kelen langs Hollands wegen en ik blaas er mijn liedeke van holde rie-hé en halderie-ha De mensen zullen el kaar aanstoten en glim ' lachen en zeggen „ weet je wie die ouwe Saks is die stoere vent met hoorn en wederhoom Dat is DE midzomerbla zer bij uitnemendheid Dat is ieder jaar zo En ieder jaar een ver rukking Vrienden ik ga mijn hoorns steken Héél Twente zal er weet ua » hebben En dan daarna naar Terborg vogélschieten Maar dat is een ande re kindervoorstelling DOESJl ONÖiANtó AtLE STEMMIGE KEIK7 BoMew fo 06 DOMSTAD MBteN WE TOCH SMARTEL'JlOéÉN 0IN6 DeMiSTteroe •¦ ên onzêalt'jo inventieve raad HeeFT LAN ^€^ bestroken om DejajGDTe LftTEN OOR.T)fcl-EN Qü DE AANKOOP VAN KülOMWÉRKEN TEVe/MS StH'JKieNW'J VOLGENS T ALTüPpAEATC e«Hr JAMM6E OAT we pat aier HetjBEN OPftgWSRKT ' '- n.cAiibëti.i BURGeMS6ST6R N0R8KU1S KöMT eeCDAACS Bö BURGEMeeSTGR P6 RANltZTeN STAOHUlZe NWONem VOOR B.'&.TR.OSl-ÊMeW VOLtEMi PeoUDJAAÜSHeDE VAN DB BüEGBlVADeE HAC MEN De SCHeiPEÜ - 66 wETMOuDER Bekker wEteew VlS.V'JveR.AAN KUIMMEWBieCJeM - 4 ANOite OAT ' T OiST OCX>a IS GeGAAW eiiPilü U1>R0S STELT OP êHm RUSTIGE kaST.TRESBT CWIO GESfO WBBNSSOTlP BIIOMEW.'PAAR.KRiXST MENTCGeM WöOEWO V/AAKBAKCIETSENJ i-PV KfeR'SriCRAMS 0?T4TEL EN AL $ P6 keWTWNTetóSUPJTe 06 SCHÖU VAW Zt)A KSRirmME - L'jk LHVEWKRyGreaTZ/ev van ALDE2g BAARO/GeoJMilÜRReiVjne \/ ÊRTELT OHEh HETtEoeie MiaW OftNMAR DE KAWeaSTABlÊWe » & AAN 0(^HoOö <)^ De Biecht van een Dominee lien Hervormd predikant schreef onder het pseudoniem Nico Beek man De Biecht van een Dominee een boek dat bij W ten Have N.V te Amsterdam verscheen Een biecht heeft er recht op metbegrip en aandacht te worden aan gehoord en zeker zo'n ernstigebiecht als dit boek bevat Deschrijver behoort niet tot de her ders die hun kudden in grazigeweiden hebben weten te leiden Hijdoolt rond in het rotsachtige veldvan onze tijd want het Christen dom van deze schrijver wordt tenzeerste beheerst door het levensbe sef van de moderne mens Zijnboek is een klemmende vraag naarde bestaanbaarheid van het Chris tendom in deze na-oorlogse wereld.Crltisoh beschouwt hij zijn ambt,en wat hij er zelf van terechtbrengt Critisch ook zijn gemeente,die blijft haken naar het rustigeverzekerde Christendom van voor heen critisch ook zijn collega's diedikwijls maar al te gemakkehjkom de kl*ppen heenzeilen Het boekis geenszins een opwekkende lec tuur maar er komt een grote lief de voor Gtid en de naaste in totuiting die sterk aanspreekt Hetopenbaart de Paulinische paradoxa le geloofshouding van het „ Ik ge loof kom mijn ongeloof te hulp".Is juist in deze houding niet de le venskracht van het Christendomgelegen Velen die nog hangen aaneen welgefundeerd Christendom,welks bazuin geen onzekere klankgeeft zullen de schrijver niet kun nen volgen Maar diegenen onderons die beseffen dat wij tegen ' t25e uur aanleven zullen verrast op.kijken van zo'n door en door eer lijk boek ^ Volkskerstzang door de radio De volks-kerstzang van gister avond in de Jaarbeurshallen te Utr zal Zondag 27 December van 11.30 11.45 uur door het I.K.O.R over Hil versum II worden uitgezonden Usentda DONDERDAG TUINDORPKERK van Riellaan 20.45 uur Kerstzangdienst meditatie Prof dr S.U Zuidema t.üCAS BOLWERK 20 uur bü Kerst boom muziekkorps Leger des Heils LBBDWENBERGH 23 uur Kerstd OOSTERKERK Maliebaan 23.15 uur Kerstnachtdienst Prof dr S.U Zui dema VRIJDAG Muziek Leger des Heils bij kerstboom van Maasdijkstraat 19 uur SCHOUWBURG 20,16 uur Nedêrl Comedie Hart tegen Hart ZATERDAG VREEBURG 10.30 unr Gevaarlijk Pa radijs 14 jr VELOX 11,30 uur Opening nieuw clubhuis TIVOLI 14,30 uur U.S.O concert o.l.i Paul Hupperts met Ned KamerKoor o.l.v F de Nobel SCHOOL MARNÏXLAAN 14 uur Kerstfeest Buurtver P v Vianonstr GEBOUW VOOR K en W 14 uur Kerstfeest Oud Kath Kerk SCHOUWBURG 20 uur Nederl Co medie Het dagboek van een deug niet " GEBOUW VOOR K en W 19,45 uur Mondaccordeonver Victoria jubi leumuitvoering MARANATHAKERK Vaartserijnstr 19,30 uur Kerstzangdienst ZONDAG VREEBURG 10.30 uur Gevaarlijk Ps radijs 14 jr SCHOUWBURG 14.30 uur R'datw Kindertoneel Sneeuwwitje en de ze ven dwergen " SCHOUWBURG 20.15 uur Toneel groep Puc k,,Het Dievenbal " TIVOLI 14,30 uur Kindervoorst Do nald Duck TIVOLI 20 uur Showavond met de Chico's C de Lange Joop de Knegt Mieke Telkamp e.a ORANJEHUIS 16 uur Leerl uit Bal letschool Coby de Munck en plano klasse Lex de Vries GEBOUW VOOR K en W 20 uur Cabaretavond St Ger Majellaparocbie MAANDAG N.V HUIS 14 uur Kindervoorst Cult SCHOUWBURG 20 uur R'dams To neel Muizen en Mensen " GEBOUW VOOR K en W 20 uur Cabaretavond St Ger Majellaparoclue BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18,46 en 21 uur Zon - en Peestd 14,15 i6,30 18.45 en » CAMERA Scrooge en Marley a,I CITY De vrouw met het ijzeren rats - OLYMPIA:'The greatest show on earth met Betty Hutton 14 jr PALACE De laatste der Comanchei 14 jr Donderd Maand t.m WoensO 20 uur Kerstdagen 18.45 en 21 " f ' REMBRANDT Fernandel als Staats vijand no 1 a.l 14,30 18.45 en H '» Zon en Feestd 13.46 16.15 18,45 en 21.16 uur „„ SCALA Call me Madam a.l M 18.46 en 21.16 uur Zon - en Feesta 14 16.30 19 en 21.30 uur VREEBURG Salto des Doods 14 Jr - FILMAC Vrijdag t.m Zondag 10 -'"" uur en Maandag t.m Donderdag ^^ 19.45 uur Pilmnieuws alle leeftijden SPOORBIO Nieuws 8—22.30 uur aJ TENTOONSTELLINGEN CENTR MUSEUM Maliebaan 42 »- 17 uur Zondag 14—17 uur Dinsdag ook 20—22 u>ir „ KUNSTLIEFDE Nobelstraat WerB »¦ leden 10—16 uur Zondag 13-16 ™ f ' CENTR MUSEUM 10—17 uur Zonaas 14—17 uur Dinsdag ook 20-2 uur Europese meesters voor 1860 MALIEBAANSTATlüN SpoorwegnUK werkdagen beh Maandag 10 — i " " Zondag 13—16 uur „„ v UNIVERSITEITSHUIS Fotograf wei Utr Studenten Filmclub Dag »-"¦ en 14—17 uur b ^ UTR KRING Erlgittenstraat i "^ Llbrlskring W B Ver dag i*";,uur ook Dond 20-22 uur 2S en Dec en 1 Jan gesloten „ nnn „ ARTl " Nobelstraat 27 Kersttentoon stelling werk H C Mac-Lean om 9 18 uur Maandag 13-18 uur »¦> dag niet 26 Dec 13—16 uur APOTHEKEN Op 25 Dec en op 26 Dec tot " uur hebben dienst Koert Biltstraa 100 Bak Hamburgerstr 15 ^^' Ap Amsterd.str.weg 373 f""'maekers Rijnlaan 90 Dr v i^"";Prof R Boslaan 13 Beljaars W'straat 3 en v Meerten Pr Henau''laan 21 „ i,.h Van 26 Dec 18 uur tot 1 J » F " ben de volgende apothekeij Zohmb _• avond en nachtdienst SUs ly " tegaalstraat 67 Witteboon v"o straat 6 v d Bergh W v N ™" straat 82 Koert Kanaalstraat i » Dr v d Graaff Amsterd.straat ™ 456 I en Boswijk Twijnstraat io - MEDISCHE DIENST Voor Zondagsdieijst UWcMse artsen Doktersoentrale tel mw " UTREC Eigenlij naari Voor f am v een ti Valt niet mee o nieuw leven te beginnen Van onze Australische corr pondent De oud-TJtrechtse familie C H Berg had in Australië een tries „ in hij een motor-ongeval wen van de drie zoons gedood Dit feit gebeurde vlak vo mevr v d Berg haar man en „ aar Australië zou volgen hel derzien was niet zoals men zich jaar tevoren Itad gedacht De stad Perth in West-Aus heeft een goede naam in dit Het kan zijn vanwege het gems klimaat mogelijk ook doorda een „ hoekplaats " van Austral doch in elk geval heel wat Al liërs trekken voor hun vacantie dit punt van het land Het feit dat Frementle — he vengedeelte van Perth — de aanloopplaats in Australië vai meeste emigrantenschepen is oorzaakt dat in en rond deze i talrijke Nederlanders zich hi gevestigd Ook de familie v d Berg Het bevalt ons hier best wE zouden we verderop trekker zegt v d Berg en zowel vrou kinderen zijn het daarmee eens De getrouwde kinderen blev hun buurt Drie jaar geleden v d Berg met zijn drie zoon verkenning uit in Australië „ We wilden ons een beetje stellen voordat mijn vrouw anderen zouden over komen " telt V d Berg Als stoffeerder was het ni moeilijk aan het werk te kom ook de zoons kwamen behoorlijde slag j Eén van hen kon al spoedi motor kopen hetgeen bij een val hem het leven kostte Dat was een harde slag voc gezin en legde een schaduw o \ aankomst van mevr v d Berg Doch men moet nu eenmaa der en het gezin v d Berg hee tot nog toe niet slecht gedaan Toen mevrouw v d Berg ir mentle aan wal stapte kon man haar naar een — gehuui woning brengen hetgeen voo emigranten vrouw een héél di Maar men is reeds verder j derd want v d Berg heel „ bouwblok " gekocht waarop d dering voor het eigen huis aan is Zelf huis houwen De fibro - of weatherboard I kunnen v d Berg niet bekor hij wil zich een gewone Hol stenen woning bouwen Hetgeen men echter in H niet doet dat heeft men hiei elkaar te brengen althans men vooruit wil komen Dus familie v d Berg zelf aan he wen van het huis geslagen eerst een paar duizend stener haar waren vervaardigd Nu is dat niet zo'n heksenwt het misschien lijkt want me PERSONALIA De heer H v d Berg accommies ter belastinginspeciafd Utrecht is per 1 Mei a.s.ontslag verleend Mej M J de Bruin te I kom is benoemd als onderwder Aeneas Mackayschool te V De heer J H Bierling te I is benoemd tot leraar Nederlancde Chr H.B.S te Gouda Werk van in Atti De schilder H C Mac Lea dezer dagen in Arti " Nobe 27 Utrecht exposeert doet zijn werk kennen als een fijn lig kunstenaar bij wie men de weergave van de uitw zichtbaarheid soms verrast door een benadering van het lijk leven " zijner sujetten beelden daarvan vindt ge zo de portretten als in stillevi landschappen In het „ Meisjeskopje " no de schilder geboeid door een rie dat zich als ' t ware acl sluier van het aanschouwfelij raden in de grote donkere og zijn model Iets van dat mys ze spreekt eveneens uit het oi 1 " aangeduid portret Noem verder het teder „ Moeder en dat ondanks de enigszins ti nele opzet toch meer boeit c amecdotisch-pathetisch „ Cai of het nogaj vage „ De Schil zi]n model " Zijn sierlijk „ K Ier — enige tekening op de toonstelling — heeft dat p verfijnde dat even aan de Oostaziatische meesters herii Van dichterlijke visie getu gelijks het sprookjesachtig ma Lagerlöf's „ Christusleg geïnspireerd „ De Vuurbrenj I^an in het geheimzinnig „ stuk tegen zwarte achtei Weerspiegelt zich iets van • heimzinnige droomwereld < ook ontmoet in het „ Stillev Wit vaasje " Doch vooral Sfote „ Stilleven met vog waarin sublieme détails als iiuisterend hun verhaal ve net vogeltje een kostelijk p vol verwonderlijk leven hef zende beeldje en de lichtflc gen op het wit van ketel ei ^ et hier onderwijl ook op oate stofuitdrukking Een mooie gave factum voorts het stilleven met waarin de weergaaf van het oeramiek het fruitschaall 
Pag 2 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pagina Geld aan faillissement onttrokken UTRECHTERS DIE EMIQREERPEN Eigenlijk voor de kinderen naar Australië gegaan Voor fam v d Berg was hel een triest begin Valt niet mee om Dinsdagmiddag stond voor de rechtbank te Utrecht terecht de 53 jarige N E te Driebergen omdat hü aan zijn faillissement dat 3 jaar ge leden werd uitgesproken ƒ 1185 ont trokken zou hebben 3 Juli 1950 had verdachte van een vezekeringsmij bovengenoemde som ontvangen op een polis 5 Juli vroeg hij zijn faillissement aan wat kort daarna werd uitgesproken Aan zijn raadsman mr K te Amsterdam zou E niets gezegd hebben van het be drag wat hij twee dagen ervoor had ontvangen Uit het verhoor van ge tuige mr W die destijds als cura*or aan verdachte was toegevoegd bleek dat mr K pas enige dagen na het faillissement aan E gevraagd had naar zijn activa Verdediger van E wees er op dat verdachte het geld voor de helft ge bruikt had om zijn advocaat te beta len de andere voor het uitbetalen van loon aan zijn bediende en levens onderhoud E zelf wist helemaal niet dat hij het geld niet zonder medewe ten van de curator had mogen ge bruiken en toen de curator hem vroeg naar zijn activa had hij naar waar heid geantwoord dat deze niet aan wezig waren Immers het was al op Verder zou de curator in het geval dat hij het wel geweten zou hebben het geld voor dezelfde doeleinden gebruikt hebben De enige ongeoor loofde betaling was de rekening van de advocaat waarvoor de laatste in de eerste plaats aansprakelijk was Op grond van deze overwegingen kon verdediger het dan ook beslist niet eens zijn met de Officier die 6 maanden gevangenisstraf had geëist goedkope en handige persen kopen die het alles veel vergemakkelijkt en de kosten van zulk een pers ko men er altijd uit Bovendien is het hier alles „ ge lijkvloers " zodat de constructie min der hecht behoeft te zijn dan bij een etage-bouw Het zal nog wel een tijdje duren alvorens het eigen huis kan worden betrokken doch het vooruitzicht is er „ We moeten het allemaal doen in onze vrije uren en op Zaterdag " zegt V d Berg zodat het rustig aan zal gaan Nu heeft mevr v d Berg volgens haar verklaring helemaal geen haast om te verhuizen ze is met de hui dige woning best tevreden Het huis is behoorlijk en modern ingericht er is een flink stuk tuin bij geschikt voor verbouw van eigen groenten en aardappelen Kwaad vindt mevr v d Berg het in Australië niet al moet ze toege ven dat als men boven de vijftig komt het heel wat betekent om een nieuw leven te gaan beginnen Doch ook de drie getrouwde kin deren zijn in Australië twee zijn er nog thuis Moet de jeugd zelf kunstwerken kopen telijke gebouwen dient te sieren Dit is een verkeerde coquetterie met de z.g frisheid der jeugd typisch een uiting van een zwak tijdperk dat juist door een gezond en royaal stimuleren van wat er op cultureel gebied allang wordt gedaan moet trachten tot betere toestanden te geraken Het woord is in deze tijd nu de particulieren het niet of weinig meer kunnen aan de Overheid maar men trede dan op met verstand en oordeel des onderscheids voorgelicht door werkelijke deskun digen Een lezeres Met erkentelijkheid voor hetgeen deze „ Lezeres " naar voren brengt mogen wij haar erop attent maken dat burgemeester de Ranitz in antwoord op hetgeen mej v Lanschot had ge zegd al direct opmerkte dat het een gevaar in zich houdt de jeugd zeU kunstwerken te laten kopen o.m uit de overweging dat jonge mensen er veelal nog zulk een wisselvallig snel veranderend oordeel op na plegen te houden — Red U.N Het kerstlied schalt in ziekenzalen Celoven in het Licht óók bij de puinhopen in ons leven " Oude traditie zet zich voort Religieuze Kunst Expositie-opening Kunstliefde " in In de zalen van „ Kunstliefde " Nobelstraat 12a werd gisteravond een tentoonstelling van religieuze kunst geopend bij welke gelegen heid de heer J A A Engelman als voorzitter van het genootschap aller eerst een woord van dank uitsprak wegens de onlangs door de gemeente Utrecht aan „ Kunstliefde " toegeken de subsidie Sinds de zeventiger jaren had „ Kunstliefde " nooit meer enige steun van overheidswege ge noten De tentoonstelling die hier thans wordt gehouden getuigt ervan dat het genootschap zijn in 1938 bij de fusie met „ Voor De Kunst " gegeven woord gestand wil doen door niet alleen werk van de eigen leden te exposeren doch ook uit een wijder kring zoals hier het geval is bij deze expositie van religieuze kunst Zien wij hier thans werk van R.K kunstenaars het bestuur van „ Kunst liefde " stelt zich voor het volgend jaar ook de Protestantse religieuze kunst voor het voetlicht te brengen In dit verband geeft spr een ge detailleerd overzicht van de nieuwe voor kunst ontvankelijke en kunst bevorderende stromingen in het Pro testantisme hierbij o.a met veel waardering gewagend van het werk van dr R Miedema die van 1938 tot 1953 directeur is geweest van het Instituut voor Religieuze en Kerke lijke Kunst te Utrecht De thans hier gehouden expositie kan misschien worden beschouwd als een aanvulling van de expositie die ruim een half jaar geleden in het Catharijnenconvent werd gehouden bij de Kromstafherdenking Spreker dankt de inzenders en de vele par ticulieren die dit werk tijdelijk heb ben afgestaan alsook die leden van „ Kunstliefde " die zoveel arbeid heb ben besteed aan ' t inrichten dezer tentoonstelling in ' t bijzonder de heren Fedde Weidema Pieter d'Hont en Hekman Er bestaat zo vervolgde de inlei der een tragische spanning tussen wat de kunstenaars geven en willen en de hand over hand toenemende grauwheid en kleurloosheid van de menigte Alles gaat op in de massa en de massificatie blaast de Kitsch fabrikanten de wind in de zeilen Tegen de stroom in roeien lijkt vechten tegen de bierkaai en zo krijgen vnj in deze fatale periode ' t gevoel tussen twee stoelen te gera ken De mode verandert gedurig maar ' n goede eiken kast uit de 15de eeuw is nog altijd niet verouderd Voor de hedendaagse religieuze kunstenaar is er nog het bijzondere probleem van de strijd tegen onbe grip en gezapigheid in de eigen kring Spr citeert in dit verband prof Timmers ' woorden waarvan wij aanhalen „ Binnen het Domus Dei dat toch tevens Porta Coeli is kan zelfs Michelangelo slechts een sta melaar zijn Het geverfde gips is er een godslastering " Treffend is in dit verband ook wat E Marjorick heeft betoogd Spr hoopt dat deze tentoonstel ling wat haar uitwerking betreft aan de verwachtingen moge beant woorden en dat er in deze tijd van grauwheid een sterke bezieling van moge uitgaan n ' Kamerverhuurder komt niet aan zijn trek Huurwet houdt met zijn belangen geen rekening gevlochten mand en het kloeke ooft sterk de aandacht trekt Het stille ven met de lijsten doet een symbo lieke bedoelmg vermoeden dat met zonnebloemen en witte lelie treft door zijn vlammende kleinigheid contrasterend met de verstilde inge togenheid van zijn „ Apollo " Boeiend van sfeer is het winter landschap met woonarken een wintergezicht als no 9 frappeert door zijn expressionistisch decora-tieve manier Rijker is „ Pont du Diable " waarin het zuidelijk licht ruimte suggestie en atmosfeerver beelding bijzonder gelukkig samen werken Bovenal echter behoort zijn landschap bij Roussillon stralend van kleur en licht Aan de zonnige lucht met zwierige vaart geschil derd en aan het loofgroen is te zien hoe het waait zozeer dat het ruisen van de wind door de boom kruinen er haast hoorbaar is voor gesteld In totaal een boeiende en uiter mate aantrekkelijke tentoonstellingvan voornaam gehalte J J BROMFIETS TEGEN AUTO Gisteravond kwamen op de split sing Leidseweg Tunnelweg Sta tionsplein een auto en een brom fiets met elkaar in botsing doordat de automobilist geen voorrang ver leende De auto werd bestuurd door de 44-jarige C J v d S uit Tuindorp en de bromfiets door de 45-jarige H C H uit Westbroek Laatstge noemde kwam te vallen en kreeg verwondingen aan het rechterbeen en de rechter heup Hij is per zie kenauto overgebracht naar het Stads - en Academisch Ziekenhuis Bangeerder bekneld Gisteren geraakte de 26-jarige ran geerder A B uit Utrecht op het ran geerterrein van de N.S achter het Stads - en Academisch ziekenhuis be kneld tussen twee wagons Het on geluk liep nog vrij goed af B liep kneuzingen aan een zijner armen op en werd ter behandeling overgebracht naar het Stads - en Acad Ziekenhuis Ü ^ 7jmde Biecht van 1 Dominee jrvormd predikant schreef t pseudoniem Nico Beek i Biecht van een Dominee dat bij W ten Have N.V erdam verscheen echt heeft er recht op met a aandacht te worden aan en zeker zo'n ernstige als dit boek bevat De • behoort niet tot de her hun kudden in grazige lebben weten te leiden Hij ad in het rotsachtige veld e tijd want het Christen 1 deze schrijver wordt ten Deheerst door het levensbe 1 de moderne mens Zijn een klemmende vraag naar anbaarheid van het Chris In deze na-oorlogse wereld beschouwt hij zijn ambt hij er zelf van terecht Critisch ook zijn gemeente ft haken naar het rustige ¦ de Christendom van voor itisch ook zijn collega's die maar al te gemakkelijk i'ppen heenzeilen Het boek izins een opwekkende lec lar er komt een grote lief God en de naaste in tot die sterk aanspreekt Het rt de Paulinische paradoxa fshouding van het „ Ik ge m mijn ongeloof te hulp " in deze houding niet de le = ht van het Christendom Velen die nog hangen aan ilgefundeerd Christendom lazuin geen onzekere klank jllen de schrijver niet kun gen Maar diegenen onder beseffen dat wij tegen ' t aanleven zullen verrast op ran zo'n door en door eer ie kskerstzang door de radio ' olks-kerstzang van gister - de Jaarbeurshallen te Utr.,iag 27 December van 11.30 r door het I.K.O.R over Hll - worden uitgezonden ^^^^^^^ p^ïl ^^^^^^^ DONDBHDAS RPKERK van Riellaan 20.45 lerstzangdienst meditatie Prof ' Zuidema BOLWERK 20 uur bij Kerst muziekkorps Leger des Heil » 5NBERGH 23 uur Kerstd KERK Maliebaan 23.16 uur ichtdlenst Prof dr S.D Zui - VRIJDAG eger des Heils bij kerstboom lasdükstraat 19 uur BURG 20.15 uur Nedcrl e Hart tegen Hart " ZATERDAG fRG 10.30 uur Gevaarlük Pa 14 jr 11,30 uur Opening nieuw 14,30 uur U.S.O concert O.I.T lupperts met Ned Kamerkoor ' de Nobel MARNIXLAAN 14 uur ^ est Buurtver P v Vianenstr 7 VOOR K en W 14 uur lest Oud Kath Kerk 7BURG 20 uur Nederl Co „ Het dagboek van een deug - 7 VOOR K en W 19,46 uur ïcordeonver Victoria jubl - tvoering ITHAKBRK Vaartserónstr ur Kerstzangdienst ZONDAG tRG 10.30 uur Gevaarlijk Pa 14 jr ' BURG 14,30 uur R'damê toneel Sneeuwwitje en de ze • ergen " / BURG 20.15 uur Toneel Puc k,,Het Dievenbal " 14.30 uur Kindervoorst Do uck 20 uur Showavond met de C de Lange Joop de Knegt Telkamp e.a HUIS 16 uur Leerl uit Bal ol Coby de Munck en plano Lex de Vries 7 VOOR K en W 20 uur tavond St Ger Majellaparochle MAANDAG IS 14 uur Kindervoorst Cult hap / BURG 20 uur R'dams To pluizen en Mensen " 7 VOOR K en W 20 uur tavond St Ger Majellaparoclue BIOSCOPEN jngen om 14.30 - 18,46 en 21 uur Peestd 14,15 i6,30 18,45 en 28 l Scrooge en Marley a.l Ie vrouw met het ijzeren mM - A;'The greatest show on earth tty Hutton 14 jr De laatste der Comanches Donderd Maand t.m Woensd Kerstdagen 18,45 en 21 uur INDT Pemandel als Staats no 1 a.l 14.30 18,46 en 21,Ii 1 Feestd 13.45 16,15 18,45 en Call me Madam a.l W.JJ'n 21,15 uur Zon - en Feestd 0 19 en 21.30 uur RG Salto des Doods 14 jr Vrijdag t.m Zondag V>-^f ^ Maandag t.m Donderdag 10 4r Pilmnieuws alle leeftijden.rO Nieuws 8—22.30 uur al TENTOONSTELLINGEN MUSEUM Mallenaan 42 ^ 1^ Zondag 14—17 uur Dmsdag — 22 uur „ lEFDE Nobelstraat Werk v 10 16 uur Zondag 13-J,6„Xï MUSEUM 10—17 uur Z<">°ff uur Dinsdag ook 20-'2 uur se meesters voor I860 4ANSTATION Spoorwegmus gen beh Maandag 10-16 uur 13—16 uur „,,^ 1 3ITEITSHUIS Fotograf wc^tk udenten Filmclub Dag "-^ 17 uur ^ et » UNG Briglttenstraat 4 ^ ring W B Ver dag »- lJ k Dond 2a-22 uur 21 ' en ' lJo'blfstrlir2l"Kersttentoon werk H C Mac-Lean dag ur Maandag 13-18 uur / ion t 26 Dec 13—16 uur APOTHEKEN Dec en op 26 Dec ^ t ^^ jen dienst koert BiltstraM k Hamburgerstr 15 uei 1 Rijnlaan 90 Dr v Dum^Boslaan 13 Beljaars Dam en v Meerten Pr HendriK 3 Dec 18 uur tot 1 Jan h ^" olgende apotheken Zonda |^ m nachtdienst Slis Nacn _ raat 67 Witteboon V°o'j V d Bergh W v No °" 2 Koert Kanaalstraat 1 »*' Graaff Arasterd.straatweg 1 Boswijk Twijnstraat J »- lEDISCHE DIENST Zondagsdienst Ut^*t =' okterscentrale tel 280U " nieuw leven te beginnen Van onze Australische corres pondent De oud-ütrechtse familie C H v d Berg had in Australië een triest be gin bij een motor-ongeval werd één van de drie zoons gedood Dit feit gebeurde vlak vóórdat mevr v d Berg haar man en zoons naar Australië zou volgen het we derzien was niet zoals men zich drie jaar tevoren had gedacht De stad Perth in West-Australië heeft een goede naam in dit land Het kan zijn vanwege het gematigde klimaat mogelijk ook doordat het een hoekplaats " van Australië is doch in elk geval heel wat Austra liërs trekken voor hun vacantie naar dit punt van het land Het feit dat Frementle — het ha vengedeelte van Perth — de eerste aanloopplaats in Australië van de meeste emigrantenschepen is ver oorzaakt dat in en rond deze plaats talrijke Nederlanders zich hebben gevestigd Ook de familie v d Berg Het bevalt ons hier best waarom zouden we verderop trekken " zo zegt V d Berg en zowel vrouw aid kinderen zijn het daarmee eens De getrouwde kinderen bleven in hun buurt Drie jaar geleden ging V d Berg met zijn drie zoons op verkenning uit in Australië „ We wilden ons een beetje veilig stellen voordat mijn vrouw en de anderen zouden over komen " ver telt V d Berg Als stoffeerder was het niet zo moeilijk aan het werk te komen en ook de zoons kwamen behoorlijk aan de slag Eén van hen kon al spoedig een motor kopen hetgeen bij een onge val hem het leven kostte Dat was een harde slag voor het gezin en legde een schaduw over de aankomst van mevr v d Berg Doch men moet nu eenmaal ver der en het gezin v d Berg heeft het tot nog toe niet slecht gedaan Toen mevrouw v d Berg in Fre mentle aan wal stapte kon haar man haar naar een — gehuurde — woning brengen hetgeen voor een emigranten vrouw een héél ding is Maar men is reeds verder gevor derd want V d Berg heeft een „ bouwblok " gekocht waarop de fun dering voor het eigen huis aanwezig is Zelf huis houwen De fibro - of weatherboard huizen kunnen v d Berg niet bekoren en hij wil zich een gewone Hollandse stenen woning bouwen Van een medewerker Kerstmis in een ziekenhuis waarmeer dan duizend patiënten in moei zame strijd de hoop blijven koesteren,dat de overwinning zal zijn aan hetleven Kerstmis is in al die ontelbare za len van het Utrechtse Stads - en Aca demisch Ziekenhuis een uiterst zwareopgaaj voor de velen die af en toeuit de verte iets tot zich horen over waaien van een carillon melodietje,als de Klaastoren zijn klokkespel uit zendt over de avondstad langs desingels Kerstmis neen onder deze om standigheden maar niet aan denken;je moest die dagen aan één stuk door slapende alles en alles kunnen ver geten wat in een lang verleden een maal was geen weet hebbende vanwat „ winst en verlies " zou zijn te pu - Hetgeen men echter in Holland niet doet dat heeft men hier voor elkaar te brengen althans indien men vooruit wil komen Dus is de familie v d Berg zelf aan het bou wen van het huis geslagen nadat eerst een paar duizend stenen door haar waren vervaardigd Nu is dat niet zo'n heksenwerk als het misschien lijkt want men kan PERSONALIA De heer H v d Berg adjunct commies ter belastinginspectie Ieafd Utrecht is per 1 Mei a.s eervolontslag verleend Mej M J de Bruin te Benne kom is benoemd als onderwijzeresder Aeneas Mackayschool te Utrecht De heer J H Bierling te Utrechtis benoemd tot leraar Nederlands aande Chr H.B.S te Gouda in Werk van H C MacLean Artf De schilder H C Mac Lean die dezer dagen in „ Arti " Nobelstraat 27 Utrecht exposeert doet zich in zijn werk kennen als een fijngevoe lig kunstenaar bij wie men achter de weergave van de uitwendige ziciitbaarheid soms verrast wordt tor een benadering van het „ inner ujk leven " zijner sujetten Voor beelden daarvan vindt ge zowel in oe portretten als in stillevens en landschappen In het „ Meisjeskopje " no 8 lijkt de schilder geboeid door een myste rie dat zich als ' t ware achter de sluier van het aanschouwelijke laat raden in de grote donkere ogen van 2ijn model Iets van dat mysterieu ze spreekt eveneens uit het onder no 17 aangeduid portret Noemen wij verder het teder „ Moeder en Kind " dat ondanks de enigszins traditio nele opzet toch meer boeit dan het amecdotisch-pathetisch „ Carnaval " of het nogal vage „ De Schilder en ajn model " Zijn sierlijk „ Fluitspe ler " _ enige tekening op deze ten toonstelling — heeft dat poëtisch verfijnde dat even aan de oude Oostaziatische meesters herinnert _ Van dichterlijke visie getuigt ins gelijks het sprookjesachtig op Sel ™ a Lagerlöfs „ Christuslegenden " geïnspireerd „ De Vuurbrenger " Dan in het geheimzinnig „ Bloem stuk tegen zwarte achtergrond " weerspiegelt zich iets van een ge heimzinnige droomwereld die ons ook ontmoet in het „ Stilleven met Wit vaasje " Doch vooral in het grote „ Stilleven met vogelkooi " Waarin sublieme détails als ' t ware ' luisterend hun verhaal vertellen Het vogeltje een kostelijk pluimpje vol verwonderlijk leven het glan zende beeldje en de lichtflonkerin gen op het wit van ketel en vaas > f hier onderwijl ook op de deli cate stofuitdrukking Een mooie gave factuur toont Voorts het stilleven met peren Waarin de weergaaf van het blanke eeramiek het fruitschaaltje dt Behoorlijke kansen „ Ook voor hun is het beter hier en zijn er behoorlijke kansen in de toekomst " constateert v d Berg „ Eigenlijk zijn we ook voor herr naar Australië gegaan " Met de taal valt het nog niet mee en vooral mevr v d Berg vindt dat een bezwaar „ In Utrecht viel het me gemakke lijker om te „ shoppen " merkte ze op Nu is het winkelen in Perth heel wat meer beperkt dan in de oude Domstad want al is Perth dan ook een Universi teitsstad het winkelcentrum beperkt zich tot enkele hoofdstraten die bo vendien nogal „ golven " zulks van wege het feit dat Perth op een berg terrein is gebouwd Er zijn echter prachtige buiten wijken en het park der Universiteit is zelfs wereldberoemd niet alleen van wege de uitgebreidheid doch vooral ook door de bijzondere bloemen - en plantengroei „ In dit opzicht hebben we geen slechte ruil met Utrecht gedaan " merkt een zoon van v d Berg op Langzaam groeit dit Utrechtse gezin zich in de nieuwe omgeving in „ Het is een heel ding emigreren maar er zijn niet enkel nadelen aan verbonden " is het oordeel van mevr v d Berg over de grote stap welke ook zij ondernam Advertentie ren bij vergeUjking tussen vroeger en heden Kerstmis schier ondragelijke uren die een lijdend mensenkindheeft te door-worstelen in die laatsteDecemberdagen als na de Kerstmor gen de avond van Oudejaar wederomin de ziel grijpt Kerstmis is het niet eens uit gesproken dat één van de wonderendaarvan is de persoonlijke ontmoe ting die de diepere eenheid raakt vanmens tot mens In het prachtige be sef van die eenheid wordt al sederteen halve eeuw aan de vóór avondvan Kerstmis een ontmoeting in diezin toegeroepen aan allen die in onsgrootste Utrechtse Ziekenhuizen hungenezing verbeiden gij ligt hierniet aUéén fii die U afgezonderdwaant van de grote stad die haarKerstvreugde beleeft ogenschiinlijkgeen seconde indachtig aan de een zame onbekende mens gebondenaan een ziekbed van mogelijkzóór lange duur buiten de in timiteit van de naasten Gij ligt indit ziekenhuis geenszins alléén in Uw smart ziet hier zijn wij met onze brandende kaarsen rondom de in Uw vertrek opgerichte boom van eeuwig groen en met onze Kerstga ven als werden ze U geboden in eigen kring en in eigen huis Hoort wijzingen U toe ' t alom bekende lied van de Stille Nacht die een Heilige Nacht was en spreken in een kort woord dat van ons hart uitgaat tot het Uwe met elkander onze beste wensen voor U uit Kerstmis 1953 beleeft in het Aca demisch Ziekenhuis te Utrecht weerde onverwoestbare voortzetting vaneen héél oude traditie die naar wijmenen te weten alléén hier ter stedewordt gekend Kerstfeest zal er zijnin al die gebouwen barakken en kli nieken aan en achter de Catharijne singel als onbekende mensen tot an dere onbekenden gaan opdat bij dezelaatsten de gedachte zou kunnenworden opgeroepen en gesterkt juistin deze voor U stellig zo moeilijk tedoor leven momenten staat een on bekende schare rondom U om U inhet Licht van de wondere Kerstnachtmet troost en bemoediging te verblij den Neen gij zijt in deze stonde niet alléén noch een vergeten ma ge het tot U doordringen dat een diep gevoel van eenheid tussen alle men sen ons tot U deed komen om U kracht te geven dit jaar-einde te doorstrijden gemakkelijker dan het U had toegeschenen „ De bloem van wond're luister Waarvan Jesaja sprak Bloeide op toen door het duis ter Met Licht der Wereld brak " Zo dwalende door al die zieken zalen Dinsdag en Woensdag j.l en ons in stilte de vraaff stellende hoe ' t toch kon worden verklaard dat al langer dan vijftig jaren achtereen dit Ziekenhuis Kerstfeest telkenmale terugkeert als het machtig resultaat ener organisatie van particulier ini tiatief dat nóóit verflauwt en iedere Dpoembermaand zich opnieuw open baart in een vorm die naar het wel schijnt een steeds grotere weelde aan hartelijkheid en medeleven in zich sluit Herinnerden wij ons Dr Jo - han Wagenaar eens te hebben horenzeggen „ In Utrecht is letterlijk allesmogeUjk als je wat goeds aanpakt,waag het dan maar gerust Utrechthelpt je wel het ideaal te verwezen lijken " Inderdaad Utrecht bezit in dat oude instituut „ Kerstfeest in het Stads en Academisch Zieken huis " een kostelijk bezit dat in een eindeloze reeks van jaren uit de mistige dagen vóór de Kerst als een juichend-stralend licht de duisternis doorbreekt en een weldadige bele ving schenkt aan duizenden dank zij iVoar wij reeds eerder meldden zal de heer W Stroink per 30 Dec a.s af treden als directeur van de kantoren Utrecht en Zeist van de Twentsche Bank N.V waarvan de directie van die datum af zal worden gevoerd door de heren J L A baron van Ittersum en Dr F W C B!om thans secretaris van de bank te Amsterdam De heer Stroink heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in de Commissie van Toezicht voor deze kantoren Sinds 1905 in dienst getreden bij de toen reeds met de Twentsche Bank ge lieerde De Stichtsche Bank werd hij bij de overname van de zaken van deze laatste per 1 Januari 1918 be noemd tot directeur van het kantoor Utrecht van de Twentsche Bank eerst tezamen met zijn vader wijlen de heer H Stroink en wijlen de heer J C van Tienhoven In het jaar 1932 werd de bank overgebracht van het pand aan het Vreeburg naar het be kende fraaie gebouw aan het Jans kerkhof hoek Drift lel vooral op het pasloe merk de onvolprezen steun van ontelbare stadgenoten de hoog gewaardeerde medewerking van predikanten en geestelijken van alle kerken de on beperkte bereidwilUgheid van vele zangeressen om met hare talenten op dit Kerstfeest het „ Gloria in Excelsis Déo " te jubelen en de zorgvoUe toe wijding van de artsen en gans het verplegend personeel om deze ge wijde dagen voor de zieken in vol komenheid dagen des Lichts te doen zijn De Amsterdamse predikant Ds Buskes hebben wij eens horen zeg gen „ Geloven aan het Licht van Kerstmis Ja daarin geloven wij on voorwaardelijk óók bij " de puinho pen van in de oorlog verwoeste ste den óók bij de puinhopen in het eigen leven van ieder onzer " In deze geest hebben in het Zieken huis dat haast elke avond in de ne velen verscholen ligt honderden het wondere Licht aanschouwd dat hun kamer binnen viel hen opwekkend om in de veiligheid van dit Licht moe dig en in vrede verder te gaan op de levensweg Ook bij verloren illusies Het is nu vrijwel zeker hoe de be rekening der nieuwe huurverhoging plaats moet hebben Ik wil het daar dan ook niet over hebben maar wil toch nog eens de aandacht vestigen on de categorie der kamerverhuur ders De kamerhuurder waaronder ik hier wil rekenen de werknemer on gehuwd die voor de oorlog ook reeds op kamers woonde dus niet het echt paar dat door de woningnood getrof fen is — valt ook onder de huurwet Hem mag dus in rekening gebracht worden een bedrag aan kamerhuur evenredig aan het gehele huis De kamerverhuurder mag voor ongerief bovendien 20 % in rekening brengen en een kleine tegemoetkoming in de waarde van de ter beschikking ge stelde meubilering c.q de stoffering Deze toelage is afhankelijk van de getaxeerde verkoopwaarde van het meubilair Nu heeft gebruikt meubi lair maar heel weinig waarde bo vendien is iets dat nieuw gekocht is zodra het uit de winkel is al niet nieuw meer de verkoopwaarde is dan ook al direct gedaald Van die geschatte waarde krijgt de kamer verhuurder 20 % per jaar Deze tege moetkoming staat absoluut niet in verhouding tot de aanschaffings waarde Moet er dus wat nieuws ko men dan is de verhuurder veelal voor verscheidene maanden de huur geheel kwijt De kamerverhuurder mag ook nog een bedrag in rekening brengen voor verrichte diensten voor de huurder zoals daar zijn schoonhouden der kamer(s boodschappen aannemen doen Die toelage is slechts zeer gering in vele gevallen zo ongeveer 20 cent per dag De eigenlijke ver diensten van de kamerverhuurder 1 bedragen dus ongeveer ƒ 6 - voor het werk dat hij moet doen en waarvoor een werkster slechts een dag hoeft te werken terwijl de kamerverhuur der er een maand voor klaar moet staan De kamerverhuurder heeft dan nog de „ verdienste " van 20 % wegens ongerief Dat wil zeggen 20 % van de naakte huur " die slechts zeer weinig kan zijn bij ver huur van een kamer Het is niet billijk de kamerver huurder ' t brood Ulij de mond te ne men Waarom mag " een kamerhuur der niet echtpaar maar zo weinig betalen zo veel minder zeUs dan voorheen Die ongehuwde werkne - Lezers-tribune R.K sollicitanten niet bekwaam genoeg achterstand van R.K ambtenaren bij gemeentelijke instellingen vast doch deze achterstand werd door de lijstaanvoerder der K.V.P gecon stateerd Deze laatste heeft even wel als lid van het College van B en W met de overige leden van dit College de wetenschap dat van een bewuste achterstelling geen sprake is Op gezag van de Wethouder aan nemende dat die achterstand er is ligt de conclusie dus voor de hand n.l dat in het verleden R.K solli citanten niet voldeden aan de met betrekking tot geschiktheid en be kwaamheid te stellen eisen Dat het zinloos was dit voor le den van de K.V.P weinig vleiende oordeel als argument te bezigen om op deze partij te stemmen zal een ieder duidelijk zijn De door inzender gesignaleerde methode die in het Zuiden des lands voorkomt om niet-R.K bij voorbaat van mededinging naar overheidsbetrekkingen uit te slui ten acht ik met „ Het Vrije Volk " in strijd met de geest van de grond wet en ook hoogst onverstandig temeer als juist is hetgeen nu door de heer Bekkér in Utrecht werd geconstateerd dat door R.K — die dus wel kunnen solliciteren — veel al niet aan noodzakelijk te stellen eisen kan worden voldaan P L HESSING Conclusie die voor de hand ligt Naar aanleiding van het in het U.N van Vrijdag 11 Dec gepubli ceerde „ Geen achterstelling van Rooms Katholieken " zou ik graag het volgende opmerken Met genoegen heb ik gelezen dat de heer Hessing op zijn vragen aan B en W betreffende vermeende achterstelling van R.K bij Protes tanten bij het solliciteren naar over heidsbetrekkingen ten antwoord kreeg dat er een achterstand doch geenszins een achterstelling gecon stateerd is en dat het geen betoog behoeft dat voor het college bij be noemingen alleen bekwaamheid en geschiktheid een rol spelen Het ver heugt mij dat ons college deze zaken objectief behandelt Wanneer er toch een functie open komt bij een over heidsinstelling dient ieder onder daan vrij te kunnen solliciteren en komt ongetwijfeld zonder aanzien des persoons degene de benoeming toe die de meeste bekwaamheden daartoe heeft Het geval waarover de heer Hessing sprak was dus ge lukkig aldus het antwoord van B en W een vermeende achterstelling die in wezen niat bestaat M de R Met grote ingenomenheid heb ik uit Uw raadsoverzicht vernomen en ik weet zeker dat deze ingenomenheid door vele stadgenoten wordt gedeeld dat het gemeentebestuur zich einde lijk ernstig gaat afvragen of het cul turele leven van Utrecht niet méér moet worden gestimuleerd en ge steund dan tot dusverre Voor het volksvermaak is in het verleden kl veel gedaan maar thans komen dan ook de hogere vormen van het beschavingsleven aan de beurt en ieder kan weten dat op dit gebied voor lage prijs veel te genieten is als men de gelegenheid maar zoeken wil Dit geldt zowel voor de arbeider als voor de meergegoeden Dat Vereni gingen als het oude Genootschap Kunstliefde waar men met veel op offering tot nu toe alle moeilijkheden het hoofd heeft weten te bieden dat ook de Utrechtse Kring wordt gesub sidieerd is niet meer dan billijk Wat mij echter met verwondering heeft vervuld is dat één van onze vrouwelijke raadsleden Mej Mr v Lanschot de gedachte heeft gelan ceerd om de schooljeugd te laten be palen wat het gemeentebestuur aan kunstwerken zou moeten aankopen Het is mij bekend dat sommige lera ren aan inrichtingen van Middelbaar Onderwijs vrij geregeld met een klas het Museum en de verdere tentoon stellingen van beeldende kunst be zoeken Langzaam wordt op deze wijze waarschijnlijk een echte ont vankelijkheid gekweekt voor de late re leeftijd zij het zeker niet bij allen Het wil er echter bij mij niet in dat het enige zin zou hebben deze kinde ren te laten uitmaken wat onze open bare verzamelingen in de gemeen - Het is jammer dat dit echter niet altijd zo is De feiten wijzen uit dat Protestanten ten achter gesteld wor den bij R.K Is dit in sommige lan den heel erg tot vervolgens toe jammer is dat dit zelfs in ons land plaats vindt Het is n.l voorgekomen dat enige overheidsinstellingen in het Zuiden des lands in adverten ties voor overheidspersoneel de voorwaarden stelden dat de te be noemen persoon van R.K godsdienst moest zijn Dit betrof een gasmees ter Zeer terecht is door Ir van Dis verzocht maatregelen te willen tref fen opdat voorkomen wordt dat dit ergerlijke feit zich zou herhalen Zelfs in een blad van een der Rege ringspartijen n.l Het Vrije Volk werd het stellen van de bewuste voorwaarde in de bedoelde adver tentie ten zeerste gelaakt Dit blad schreef dienaangaande dat het be halve met de geest van de Grond wet ook in strijd is met het gewone gezonde verstand omdat er geen re den is om de beste gasmeester die zou willen solliciteren van tevoren uit te sluiten door de functie alleen J voor R.K open te stellen Naar aan leiding van de vragen van de heer Hessing aan het college van B en W zou ik hen willen vragen hoe hij over bovenstaande feiten in het al gemeen denkt A NIEUWENHUIZE COMMENTAAR Ik ben U erkentelijk dat U mi ] in de gelegenheid stelt mijn me ning over het ingezonden artikel van Uw lezer te geven Het is mi ] dan tevens mogelijk een tweede misverstand dat dreigt te ontstaan weg te nemen Niet ik stelde een vermeende mer verdien doorgaans een behoor lijk loon hij krijgt de 5 % deelt meein de verlaging van de loonbelas ting en betaalt naar evenredigheidnu in deze dure tijd minder dan voorde in werkingtreding der huurwet,terwijl de kamerverhuurder zit vooralle lasten Het is onbillijk deze ca tegorie mensen die ten slotte ookmoeten kunnen leven niet tegemoette komen door een billijke bereke ning van de prijs die een ongehuwdekamerbewoner mag betalen H I " Het kost toch allemaal geld „ U moet niet bij mij zijn maar bij de deurwaarder " zei de 47-jarige M A R te Mijdrecht tegen de politie die bij hem kwam omdat R het executiebevel dat op zijn raam ge plakt was verwijderd had Ned Leger des Heils Men schrijft ons In de sfeervolle zaal van het Neder landse Leger des Heils aan de Be muurde Weerd vond Dinsdagavond de Kerstuitreiking plaats Velen vulden het gebouw en mochten na het samen zingen luisteren naar zang en orgel spel de kerstgave ontvangen Hiermede zette het Ned Leger des Heils zijn Kerstfeestviering in Gis teren ontvingen een aantal ouden van dagen en zieken een kerstpakketje thuis en de 2de Kerstdag is het feest voor de kinderen ' s avonds voor de volwassenen De slotviering is a.s Maandag met een aantal bezoeker » van Gezins en Moederbond R had nl belastingschuld die hij niet kon betalen De deurwaarder bevestigde toen een executiebevel aan een raam van het huis van R Maar dat nam R niet per slot van rekening had het vel ergens anders geplakt kunnen worden dan juist op het raam Ook met het oog op de Zondag Dus had de deurwaarder nog maar nauwelijks zijn hielen ge licht of het raam was al weer schoon Dit deed R tot 2 x toe en zodoende kwam hij Woensdagmiddag voor de politierechter R ontkende niet maar vond dat het zijn recht was geweest want het huis was van hem De deurwaarder was buiten zijn boekje gegaan want naast het huls van R stond een schuur en daar was ruimte genoeg om wat op te plakken Wondeling ouer de Kerstboommorfct op het Janskerkhof Gisteravond vooral was het op dot toch wel idyl lisch plekje Utrecht zeer driik foto U.N Desondanks vond de Officier dat het recht niet aan de kant van R was geweest hij eiste een geldboete van f 25 Verdachte vond dit bedrag voor „ zoiets " veel te hoog Het von nis luidde een boete van f 20 U kunt nog in Hoger Beroep gaan zei de politierechter Met „ Och ik laat het maar zo het kost toch alle maal geld " verliet R de zaal 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pag UTRECHTSCH Eenvoud het kenmerk van René Coty Deskundige op gebied van het staatsrecht Advertentie amer maa Eerste Kamer aanvaardt wet watersnoodschade De Eerste Kamer heeft Woensdag de wet op de watersnoodschade 1953 goedgekeurd De volgende week zal niet verga derd worden evenmin als de week daarop Schip in brand na botsing De in aanvaring gekomen schepen bleken later te zijn het Deense m.s „ I-emnos " 1768 brt en het Duitse m.s 3abitonga " 4609 brt Het Deense schip staat in brand onmogelijke ^ ONS FIJN HONDENVERHAAL ió S^ck 30 Kerstfeest in de vreemde ' t Kwam alles goed de vissersschuiten bewogen met de vlag In top zich over ' t watervlak daarbuiten de veilige haven nam hen op De kapitein van de „ Mathilde " liep bij de havenmeester aan die vroeg hem daad'lijk wat hij wilde want hij was met zijn lot begaan Èn kap'tein Peter zei Mijn mannen zijn droef gestemd van jong tot oud Hoewel met weer en wind vertrouwd voelen zij zich na als verbannen ' t Is morgen Kerstmis geeft U mij gelegenheid dat te gedenken " En de havenmeester zat met bêi zijn handen al „ ja ja " te wenken De mannen vonden onderkomen en echte gulle hart'lijkheid maar allen zonder onderscheid zaten zij toch van thuis te dromen Kerstavond kwam en in ' t lokaaltje stond zelfs een kerstboom opgesteld een stoere cactus op een paaltje ze is allerliefst Ze is een beeldje U hebt me dat nooit gezegd " Lag het op de weg van een rechts kundig adviseur om het uiterlijk vanzijn cliënten met zijn secretaresse tebespreken vroeg Dougal zich ver wonderd af Met een secretaresse alsjuffrouw Fox kwam je daar echterniet zo gemakkelijk onder uit „ Ze ziet er inderdaad aardig uit " zei hij rustig „ Ik persoonlijk " Hij hield echter op bang voor de reactie van juffrouw Fox wanneer hij zou zeggen dat Tony niet zijn type was Natuurlijk zou ze dan van hem willen weten wat wél zijn type was Het meisje met donker haar en rustige klare ogen In Tony's ogen was altijd een glans van opwin ding of plezier of boosheid Of angst „ Meneer Conroy gelooft u niet dat het verstandig zou zijn haar de waarheid te vertellen " Dougal voelde zich niet helemaal op zijn gemak Juffrouw Fox bracht hem soms in die toestand „ Wèt wilt u een rechtskundig ad viseur aanraden om de wensen van een cliënt in dit geval de erflater te veronachtzamen " „ De omstandigheden leiden ertoe " „ Ik begrijp niet goed wat u daar mee zeggen wilt " Juffrouw Fox keek hem doordrin gend aan terwijl ze antwoordde „ Ik weet dat ze bij meneer en mevrouw Müdmay logeert en ik vind dat — op z'n zachtst uitgedrukt — een raar stel mensen Ik vertrouw ze voor geen cent " „ Kom nou Simon is toch zeker " zend pond — ondanlts zijn mooie nieuwe wagen en zijn houding van man-met-geld — heel erg goed kon gebruiken Maar nee waarschijn lijk was het dit niet Misschien was hij werkelijk aUeen maar het slacht ofler van een plotselinge verliefd heid welke l>egonnen was die dag in het vliegtuig Als dat zo was moest ze eigenlijk medelijden met hem hebben Dougal's aandringen dat ze zouvertrekken en Ralph's huwelijks aanzoek ' nadden haar in de war ge maakt Ze verlangde naar haarkamer om alleen te zijn en rustig ophaar bed te liggen Maar toen ze bijhet huis op de heuvel aankwamen,bleek dat niet mogelijk aangezien ereen hevige consternatie lieerste Gus sie was niet van het vissen terugge keerd Zijn hengel en snoeren wa ren gevonden op een rotspunt waarde branding met grote kracht over heen spoelde maar Gussie zelf wasnergens te bekennen Het zag ernaaruit dat hij verdronken was Aangezien hij de hele namiddag op de rechtbank bezig was zag Dougal juffrouw Fox niet weer voordat hü op het punt stond om naar huis te gaan Ze kwam zijn kamer binnen met diverse brieven die nog getekend moesten worden Maar Dougal besefte heel goed dat ze brandde van verlangen om over Tony Webb te praten Enigszms mat vroeg hij „ En wat vond u van haar Kan ze uw goed keuring wegdragen " ¦ Tot zijn verbazing antwoordde juf frouw Fox vol enthousiasme „ O ja niet by voorbaat vertellen wat hü van plan is " Ik weet het omdat ik een Meester verslaggever ben,'t * antwoordde Joris „ doch dat doet op het ogenblik uiets ter zake Zorg dat ge er bij züt wan neer Blobneus ztin diefachtige poging onderneemt en schrijf er een boeiend artikel over " Vervolgens Uét btl Panda " óp'«étt'plat - tegrond van de stad zien waar zich bet huis van mijnheer Krosus bevond En wat ga jü zelf intussen doen ' vroeg Panda Ik bluf hier om een artikeltje te schrijven over een aanslag die Biooneus hedenavond om 8 uur precies op mij zal plegen omdat hti woedend zal zün over jouw ingrijpen " antwoordde Joris achteloo » kringetjes blazend Eené Coty de nieuwe president van ' Frankrijk is in 1882 te Le Havre ge boren waar hij zich in 1902 na rechten en filosofie gestudeerd te hebben als advocaat vestigde In 1923 werd hij afgevaardigde van het departement Seine Inferieure in het Franse parlement Eerder maakte hij " deel uit van een raad van een ar rondissement en de gemeenteraad van Le Havre In de kabinetten-Schuman van No vember 1947 en September 1948 en het kabinet-Marie van Juli 1948 was Coty minister van wederopbouw Hij werd in November 1948 senator en in Januari 1949 aangewezen als vice-voorzitter van de senaat een post die hij tot nu toe bekleedt Coty staat bekend als deskundige op het gebied van het staatsrecht Hjj is voorstander van een grondwetswijzi ging waarbij de uitvoerende maclit wordt versterkt ten einde de stabili teit van de Franse regering te bevor deren Eenvoud is een belangrijke eigen echap van de nieuwe president Hij is lang en loopt enigszins gebogen Coty wiens naam pas na vijf dagen van onbesliste stemmingen als moge lijke candidaat werd genoemd komt evenals premier Laniel uit Normandië Hoewel hij deel uitmaakt van de ge matigd conservatieve rechtse vleugel en op bijzonder goede voet staat met de Franse Katholieke hiërarchie wordt hij in het algemeen ook gewaar deerd door de centrumpartijen en de niet-communistische linkervleugel In de eerste wereldoorlog was hij vrijwilliger en hij verkreeg het „ Croix de Guerre " wegens zijn moedig gedrag Hij is 46 jaar getrouwd met de doch ter van een Normandische reder Hij heeft twee dochters en tien klein kin-deren Hij woont thans in een huis dat uitziet op de Seine en eens bewoond is geweest door Felix Faure president van 1895 tot 1899 Federalistische interesse De nieuwe president heeft grote be langstelling voor federalistische be wegingen maar hij heeft zich nooit gebonden ten aanzien van het Euro pese leger In de Senaat sprak hij wei nig Hij was één van de ongeveer zes honderd parlementariërs die na Neem BUk-groenten De zu^^T^^fT^c^^f^^^on in de Nijl Vervolg van pag 11 Aangemoedigd door zijn jonge vrouw die de 42 km lange kracht toer in een bootje volgde ging Moran in een geforceerde sprint door de finish Moran werd na een hartverster king te hebben gekregen op de schouders van een aantal enthousias te Egyptenaren gehesen en onder de tonen van de Marseillaise welke door een militaire band werd ge speeld rond gedragen Hij zal de prijs 500 Egyptische ponden uitge loofd door het blad Al Misri dat van de race een jaarlijks evenement wil maken in ontvangst mogen nemen Tweede werd de Egyptenaar Nazik Rjad met meer dan 3 uur achter stand De Griekse luit kolonel Zir ganos werd derde De officiële tijd welke door Moran werd genoteerd bedraagt 13 uur 55 minuten Margaret Feather de 20-jarige Britse Kanaalzwemster trotseerde het ijskoude water 12 uur lang maar daarna moest ook zij opgeven Toen zij de strijd staakte werd zij door het publiek dat zich langs de oevers en op de bruggen over de rivier be vond luide toegejuicht De een na de ander van de deel nemers werd als een physiek wrak uit het water gehaald De meesten van hen waren bewusteloos Sommi gen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht Kenneth Wray die wegens kramp moest opgeven zeide dat het een „ onmenselijke " race was „ Het En gelse Kanaal is kinderspel vergele ken bij dit " zo zeide hij Hij was van mening dat het de „ zwaarste lange af stands zwem wedstrijd ter wereld was " rAdvpTtot'T'.M WILT GIJ SLAGEN voor H.B.S of Staatsexamen Mulo o Onderwijzersakte Studeer dan met de Cursus met d « merkwaardige resultaten Ook U kunt dan in korte tijd zeggen GESLAAGD DANK ZIJ HILVERSUM — De heer J A Erisman te Utrecht is benoemd als onderwijzer der K V Amerongenechool te Bunschoten — Mej H Wiersma te Utrecht is benoemd als onderwijzeres der Chr School te Groenekan Frankrijks nederlaag in 1940 voor maarschalk Pétain stemde maar hij trok zich onmiddellijk daarna terug uit het politieke leven en een speciale jury besloot in 1945 dat er geei > smet kleefde aan zijn naam Hij was één der constitutionele des kundigen in de Senaat en was lid van de na-oorlogse Constituerende Vergadering Hij waarschuwde zijn collega's toen voor de gevaren welke de haast waarmee de constitutionele ontwerpen werden behandeld met zich meebracht Hij heeft geen persoonlijke eerzucht en dit kan één der factoren zijn welke de stemming te zijnen gunste heeft be ïnvloed Coty's twee liefhebberijen zijn lezen en luisteren naar klassieke muziek Hij heeft in het begin van het jaar het roken opgegeven nadat hij een kleine keeloperatie had ondergaan Na afloop der begrotingsdebatten in de Tweede Kamer heeft de voor zitter de heer mr L G Korten horst Woensdagmiddag zoals te doen gebruikelijk is een rede uitge sproken De Kamer zo zeide hij daarin o.a ziet zich telkenjare gesteld voor de zware taak de staatsbegroting van het komend jaar t ij d i g naar de Eerste Kamer ter verdere behande ling door te zenden Uitvoerig schetste spr de begro tingsprocedure daarbij opmerkend dat buitenstaanders zich onvoldoen de of niet bewust zijn welke voorbe reiding er nodig is voordat een be grotingshoofdstuk in het openbaar kan worden afgedaan In de praktijk duurt het eerder acht dan zeven we ken na de indiening der begroting op Prinsjesdag voor de openbare be handeling kan aanvangen „ Ik over drijf niet " zeide spr „ door uit te spreken dat al dit voorbereidend werk waarbij dikwijls nog contact met niet Kamerleden moet worden gezocht of toegestaan soms het on mogelijke van de leden der Kamer vraagt " De voorzitter betoogde dat het steeds een axioma is geweest dat de begrotingen voor Kerstmis moesten worden afgedaan Vertraging van het tempo zou tot resultaat hebben dat van artikel 15 der Comptabili teitswet dat de regering machtigt bij niet tijdige vaststelling der be grotingsposten over ten hoogste 4/12 gedeelte van de bedragen te beschik ken toegestaan in de begroting van het vorige jaar een overmatig ge bruik zou moeten worden gemaakt Deze bepaling biedt vanzelfsprekend geen uitkomst voor nieuwe of ver hoogde posten Zo zouden b.v voor uitvoering van nieuwe werken geen contracten kunnen worden afgeslo ten geen nieuwe leerstoelen voor de universiteiten en hogescholen zou den kunnen worden ingesteld geen verhoging van een aantal salarissen zou kunnen plaats vinden En wat nog bedenkelijker zou zijn de rege ring zou kunnen worden verleid meer dan tot nu toe is geschied uit gaven te doen die niet tevoren door de Staten Generaal waren goedge keurd Met de parlementaire controle zou daardoor de hand worden gelicht en ons parlementaire stelsel zou in dis crediet geraken Vandaar dan ook dat de Eerste Kamer zich steeds be ijvert de termijn gedurende welke van artikel 15 der Comptabiliteitswet gebruik moet worden gemaakt be - Feuilleton Erfenis in Nieuw-Zeeland door DOBOTHÏ EDEN Vertaald uit het Engels 38 Ze wendde zich naar hem toe On danks de felle wind was zijn haarniet verwaaid Het zat onberispelijk,geen haartje van zijn plaats Zijnprofiel was scherp en bleek maarhet meest opvallend was zijn iets telange neus Hij zag er zéér zelfver zekerd uit en scheen uit een heelandere wereld dan dit eenzame heu vellandschap te komen Dougal's haar peinsde Tony zon der samenhang zou één grote blonde warbos geweest zijn in deze wind Ze had het onaangename gevoel dat ze werkelijk op de rand van een vulkaan stond ook in de figuurlijke zin Ze hoorde eenzame schapen bla ten Haar haar woei voor haar ogen „ Wat wilt u me vragen " vroeg ze kalm „ Ik wilde je vragen of je met me zoudt willen trouwen " Ze deed een stap achteruit vol komen verrast Voor het eerst sprak ze hem thans bij zijn voornaam aan „ Ralph Hoe heb ik het nü wat be doel je " „ Je vindt me natuurlijk voorbarig en overijld Maar ik ben nu eenmaal een man van snelle besluiten en meestal zijn mijn besluiten juist Ik zou erg graag met je trouwen Je trekt me onweerstaanbaar aan " De aarzeling bij zijn laatste woor den kon onmogelijk iets met ver legenheid te maken hebben wantverlegenheid was stellig iets dat hijniet kende Zijn laatste woordenklonken daarom onoprecht alsof hijze gezegd had omdat zo iets nu een maal goed klonk Zijn hand die liaar arm vasthield duidde echter op een grote heftigheid Hij knelde haar zo vast dat het pijn deed „ O Ralph Het spijt me heel erg,maar ik voel helemaal niets in dièzin voor je Nee heus het zou dwaaszijn op dit gebied te huichelen Ikdank je niettemin voor dit aan zoek het is natuurlijk heel vererendvoor me maar ik moét afwijzendantwoorden " Er kwam een wonderlijk licht inzijn donkere ogen Waarschijnlijkwas hij — hoe beheerst ook ogen schijnlijk — een zeer hartstochtelijkman En misschien was haar ant woord tè abrupt geweest Maar het was beter om onmiddellijk open kaart te spelen in zo'n geval Met Uitspitten van boter voortaan verboden Het bedrijfschap voor znlvel heeft het uitspitten van boter nlt het vat bij verkoop aan de consu ment verboden met inganfr van 7 Januari 1954 Dit besluit is genomen naar aan leiding van de ministeriële beschik king dat koelhuisboter — waar onder wordt verstaan boter ouder dan 8 weken — ter onderscheiding voor het publiek op de verpakking de aanduiding „ koelhuisboter " in rode kleur moet dragen Bij uitspitten van boter is een dergelijk onderscheid niet te zien en ter vermijding van de mogelijk heid van oneerlijke concurrentie heeft het bedrijfschap het besluit genomen Het gevolg is dat het publiek voortaan nog uitsluitend boter zal kunnen betrekken welke is verpakt in pakjes voorzien van het rijksbotermerk en — voorzover het koelhuisboter betreft — boven dien van het rode opschrift „ koel huisboter " kt het mogelijk '' perkt te houden tot slechts enkele maanden Een aantal begrotings wetten bereikt zelfs in de maanden Januari en Februari het staatsblad Vandaar dat de Tweede Kamer in tens haar best moet doen dit loffelijk pogen te verwezenlijken Met de begrotingswerkzaamheden tijdig gereed te komen betekent der halve voor de Staten-Generaal geen belaehelijke hobby maar het vol brengen van een grondwettelijke plicht van de eerste orde aldus mr Kortenhorst De Kamer heeft vanaf de derde Dinsdag tot heden niet minder dan 43 dag - en 25 avondvergaderingen tezamen 68 vergaderingen gehouden tegen een gemiddelde van 51 in de periode tussen het najaar 1946 tot eind 1952 Om aan het bezwaar van nlet grondige afdoening van zaken tegemoet te komen zijn een aantal bij de begrotingen ter sprake gebrachte onderwerpen naar het vol gend jaar verschoven Ook is in de achter ons liggende periode tegemoetgekomen aan het verlangen meer spreektijd bij de be grotingsdebatten toe te staan Dit jaar waren daarvoor rond 200 uren beschikbaar tegenover resp 188 154 187 167 en 172 in de jaren resp 1948 t.m 1952 In het cijfer 200 waren ook begrepen de uren bestemd voor de behandeling der belastingontwer pen en de huurverhoging die aan de algemene beschouwingen gekoppeld was Spr deelde mede dat het in zijn bedoeling ligt de vergadering niet voor 2 Februari bijeen te roepen Aardbeving in Columbia In drie stadjes zijn 250 huizen vernield en 35 personen gewond bij een aardbeving in de Oolimibiaanse provincie Marino De aardbeving heeft zich des nachts voorgedaan Het stadje Tuquerres is in 1938 ook bij een aardbeving vernield en was nog steeds niet geheel herbouwd Volgens latere beriohten zijn in het departement Marino 250 huizen verwoest en 35 personen gewond van wie enkielen ernstig De weg - en telefoomverbindingen zijn verbroken De aardbeving deed zich voor in een landbouwgebied met een weinig diohte bevolking een man als Ralph Bealey kon J«beter geen spelletje beginnen „ Ben je helemaal zeker van je zelf " vroeg hij „ Ik vrees van wel Ik zelf neemook graag snel een besluit Heus Ralph ik ben je heel dankbaar voorwat je me gezegd hebt maar hetheeft geen zin " „ Ik ben te haastig geweest " zei hü Ze schudde haar hoofd „ O nee nü of over enige tijd zou géén enkel verschil maken " En opnieuw het abrupte van haar weigering Ijetreu rend voegde ze er zacht en hulpe loos aan toe „ Het spijt me heus Ralph " Tot haar verwondering zag ze een uitdrukking van medelijden op zijn gezicht Tenminste dat verbeeldde ze zich en het was geen zelfmedelijden maar medelijden met haar „ Het spijt mij ook " zei hij kortaf Ze had het gevoel dat hij zijn hand nog vaster om haar arm knelde en haar heel zacht verder in de richting van de rand van de rotsen duwde Je bent werkelijk over je zenuwen hield ze zichzelf voor hü zal je heus uit pure teleurstelling niet van de rotsen gaan gooien En terwijl ze enigszins angstig naar het mooie uit zicht stond te kijken hoorde ze hem opeens bijna streng bevelen „ Voor mt ga mee we gaan verder " Toen ze in de auto verder huis waarts reden overviel Tony een an dere gedachte zou het mogelijk zijn dat Ralph Bealey haar dat wonder lijk overijlde huwelijksaanzoek had gedaan vanwege het geld dat ze ge ërfd had aangezien hij haar vierdui - 31 De Nieuws Ram heeft de strijd tegen rover Blobneus aangebonden ' zei Joris wü zullen de misdadige acties van dat individu aan de kaak stellen Daarom moet ge U naar het huis van een zekere mönheer Kresus begeven alwaar de rover hedenavond om 7 uur zal trachten een leunstoel te stelen ' Hoe weet je dat zo precies " riep Panda verbaasd „ dte *^ rover zal jou toch Bertus Aafjes onderschei(ien De vertaling die de Italiaanse lin guïst prof Bonaventura Tecchi heeft gemaakt van een aantal gedichten uit de bundel „ De karavaan " van Bertus Aafjes heeft bijgedragen tot de eervolle vermelding die de Ne derlandse dichter voor zijn werk heeft ontvangen bü het dingen naar de jaariyisse Etna-Taormina poëzie prijs Van ruim 150 Europese Noord - en Zuid-Amerikaanse dichters beoor deelde de jury ingezonden werk De hoofdprijs werd gedeeld door wijlen Dylan Thomas Groot-Brittannië en de Italiaan Salvatore Quasimodo Aafjes bij het Italiaanse publiek onbekend voordat Tecchi tien van zijn gedichten in het Italiaans ver taalde heeft met zijn oeuvre grote indruk op de jury gemaakt Tot de juryleden behoorden prominente figuren als de Brit W H Auden en de Italianen Mario Praz en Frances co Flora Ook enige internationaal bekende critici hadden in de jury zitting Joegoslavische fresco's in Centr Museum Van 3 Januari tot en met 14 Februari 1954 zal in het Centraal Museum een tentoonstelling van „ Joegoslavische middeleeuwse fres co's " worden gehouden Toegangsprijs is f 0,75 Zaterdag middag Zondag en Dinsdagsavonds f 0,40 Tevens Dinsdagsavonds rond leiding kosten en entree en rondlei ding f 0,90 p p — Mej M A v Dillewijn te Utrecht is benoemd als onderwijze res der Herv School te Meteren '~\ kond eepó door FANNIE CREMER met twintig stekels welgeteld Verbeeld je op die stekels waren nadat men eind'loos had gewikt de kaarsjes stevig vastgepriktt ' t Effect was niet te evenaren De oude Nederlandse vlag was langs de achterwand gespannen en geen van de gestrande mannen die ' t niet met wat ontroering zag De kapitein las ' t Kerstverhaal en elk had zijn herinneringen Toen gingen allen aan het zingen een Kerstlied in hun eigen taal En er was óók muziek ' t scheepsmaatje was in zijn eentje net een plaatje zo hij daar begeleiden kon op zijn geredde accordeon Volgende week De grote verrassing „ Simon Mildmay heeft zich door die vrouw laten misleiden Ik vind ' m een onmogelijke figuur " viel juffrouw Fox hem in de rede Dougal trok zijn wenkbrauwen op.„Misleiden Hoe komt u er bij Hijis getrouwd met een vrouw van wiehij hield " „ Zij is niet eerlijk ze speelt een rol en hij doorziet haar niet " hield zijn secretaresse vol „ Ik ben intus sen nog allerlei over haar te weten gekomen Ze was niet voor niets ste wardess Ze wilde waarschijnlijk zo geruisloos mogeiyk uit Engeland verdwijnen " Dougal keek haar verschrikt aan Een feit was het dat hij juffrouw Fox ' beweringen niet zo maar zonder meer als absurd van de hand kon wijzen „ Kom juffrouw Fox " probeerde hij „ u zoekt er te veel achter U hebt toch geen enkel be wijs om zo iets te zeggen " „ Ik zal wel zorgen dat ik dat krijg " antwoordde ze scherp „ En iets anders is dat ik met enige grond mag aannemen dat er vóórdat deze erfenis geheel afgewikkeld is een bevel tot opgraving van het liJk zal worden uitgevaardigd " „ Allemensen Wat voor waanzinhaalt u zich nu in uw hoofd Deoude mevrouw Mildmay is aa « eenattaque gestorven De wettige medi sche verklaring hieromtrent is vol komen in orde Hebt u die gezien?Néé nataurlijk " Juffrouw Fox schudde halsstarrig haar hoofd „ Dokters zijn wel eens meer misleid " Wordt vervolgd Een beetje onzeker ging Panda naar de deur Ik snap niet hoe je dat alles zo precies van te voren weet " aei hij maar zou het niet goed ziJn als ik vast de politie waarschuwde " Dat kunt ge doen manneke " ant woordde Joris als ge maar zorgt pre cies op tijd op de plaats van de misdaad te zijn " Wonlt vervolgd Verstopping r.CT Vlug zacht en pijnloo » werken Mijnhardt'f LaxeertableHen 65 ot ¦ larkibeïlcltiilij BUNNIK EN QMS ' REKEN FEUITVEILING Goudreinet AA 24—31 A 23—29 BC 19—27 B 26 grof 116—25,118—22 II10—14 K 10—18 verpakt AA 33—36 A 28 Present van Engeland A 33 BC 26—29 K 9—20 verpakt AAA 45 AA 44 A 40 B 36 C 25 Jonathan AA 33 BC 28—30 A 35 I 23—27 II 10—151 / K 5—16 Dijkmanzoet A 30 B 24 C 12 23 II 10 K 7—12 Sterappel A 19 % BC 81 / Laxton Superbe I 15—19 n 7—10 K 7—13 Zoete Paradijs 116—18 7—9 Jasappel 111—18 II 4 —« IJs.bouten 5—14 Winterjan A 21—26 I19—23 II11—13 St Remy A 20,1 IS IS II141 / Giezer Wildeman 124—26,II 10—15 IJzendijkers A ISi / I 15 17lA II 10—13 Kamperveen 18—21).Legipont BC 32 K 17-31 Zuur KroetS,AUes in cents per kg VEEMARKT ' S-HERTOGENBOSCH ' s HERTOGENBOSCH 23 Dec - Op de markt van heden werden aan gevoerd 4.446 stuks vee zijnde 1.653 runderen 135 vette kalveren 558 nuchtere kalveren 30 fokzeugen 187 slachtzeugen 206 lopers 1.514 big gen 152 schapen en 11 geiten De prijzen waren als volgt note ringen in guldens en per stuk melk en kalfkoeien ƒ 760 — 1140 Guiste koeien 560—775 kalfvaarzen 700 1050 klamvaarzen 640—725 guist » vaarzen 585—710 pinken 385—535 graskalveren 250—340 fok kalveren 90—150 nuchtere slaclitkalveren 40 — 52.50 zware soorten 63—85 drachtige zeugen 260—325 lopers 70—90 big gen 37 58 schapen 65—80 vetta schapen 110 vette lammeren 66—87 Aanvoer van slacht vee 585 stuk » Prijzen extra kwaliteiten vaarzen 2.85—2.90 le kw 2.70—2.80 2e kw 2.45—2.55 vette stieren 2.55—2.60 worstkoeien 2.10—2.25 alles per k | geslacht gewicht Vette kalveren zware soorten 2.80—3.05 per kg lev gew extn soorten boven notering Vette kalveren middenklasse 2.40 — 2.70 p kg lev gew vette kalveren lichte soorten 2.10—2.35 p kg lev gew nuchtere slachtkalveren 1.25 1.35 per kg lev gew zware soorten 1.50—1.67 per kg lev gew slacht zeugen 1.54—1.60 p kg lev gew met 4 kg tarra prima boven notering Overzicht minder aanvoer van rundvee tengevolge van de a.s feest dagen en het houden van markten in andere gemeenten De handel in melk - en kalfkoeien flauw-duur Guiste koeien kalme handel Goede soorten jongvee werden flauw-duur verhandeld Graskalveren trage han del prijzen moeilijk te handhaven Korte aanvoer van vette kalveren in de kwaliteiten was goede handel met iets hogere prijzen De rest han del gewoon met staande prijzen Nuchtere slachtkalveren handel minder met iets lagere prijzen Kor te aanvoer van fokzeugen matige handel met staande prijzen Lopers vlotte handel Biggen goede handel met stijfduurdere prijzen Schapen en vette lammeren bi korte aanvoer vlotte handel met iet hogere prijzen Minder aanvoer van slachtvee over het geheel verliep de handel stug met staande prijzei Minder aanvoer van slachtzeugen prijzen minder VEILING SEPTER TIEL Appelen Bellefleur Brab 24-2 14—18 6—15 Bellefleur Eng 30-31 18—24 10—15 Bellefleur dubb 6-14 Goudreinetten 24—38 17—25 8—23 Jo nathan 32—37 18—31 8—23 Keule mans rode 22—27 8—10 Laxton Super be 30—35 20—25 Notarisappel 10-^23 Sterappel 40—42 21—26 8—14 Bender zoet 14—25 7—16 Campagnezoet 23 28 10—15 Dijkmanszoet 27—34 8-21 Hanemanzoet 24—28 8—12 Jasappel 16—21 10—14 Zuurkroet blank p 100 kg 300 idem zoet 200 Zuurkroet rood 200 Peren Comtesse de Paris 27-30 18—22 Brederode 20—23 10—16 Gie ser Wildeman 25—'2 10—18 Sint Eemy 19—23 13—16 Winter jan 20—22 10-13 Ijsbonten 9—13 Peerkroet p 100 kg 200 Alles in cents per kg VEEMARKT ZWOLLE ZWOLLE 23 Dec — In verband met Kerstmis is de Zwolse veemarkt van daag gehouden in plaats van Vrijdag De aanvoer was 313 runderen 36 gias kalveren 374 nuchtere kalveren 7 schapen 44 varkens 110 schrammen 185 biggen en 13 geiten Intotaal 1082 De prijzen zijn als volgt per stuk neurende en versgekalfde koeien 800 tot 1075 dito schotten en vaarzen 775 tot 975 guste koeien 590 tot 690 guste vaarzen 675'tot 1020 voorjaarkalvende koeien 625 tot 760 pinkstieren 600 tot 700 pinken 490 tot 590 fokkalverea 310 tot 375 nuchtere kalveren 37,50 tot 50 vette schapen 80 tot 100 lammeren 60 tot 80 6—10 weekse biggen 35 tot4S 14 weekse biggen 450 tot 70 drachtige varken 260—370 Per kg vette koeien en ossen aan bouten 2,20 tot 2,70 vette stieren aan bouten 2.05 tot 2,50 vette kalveren 1,70 tot 2,40 en vette varkens 1,60 tot 1,78 De aanvoer was heden belangrijk wegens het verzetten vande markt De handel in kaU - en melkkoeien was kalm Goede soorten met papieren zijn courant en hoog van prijs Schapen en lammeren met constante handel vaste prijzen Op de varkensmarkt was de aanvoer minder Handel kalm prijzen als Vrijdag j.l < Advertentie Perfect » KOUSENREP.-STOPPAGÊ Lichte Gaardl b/d Oow IN HUIS EN HOF We gaan steeds verder de w'?'".ij en n dient er rekening mee te nowj " dat niet winterharde planten WSe ",," vorst bescherming nodig liebDen ¦ J ' kele niet winterharde planten zal "" dus van een laagje molm moeten vo « tien dit geldt voor de herfstbloeien » Anemonesoorten en ook voor oe tm Pülen en de palmlelies en het f »]"}','' gras De vuurpijlen en de P """," Kniphofia's.en yucca's hebben w ™ groene bladeren en die moeten o winteren dus mag men die niet « maal onder de molm stoppen nn vcei beter die bladeren losjes b » «" aan een bos te binden Aan de ™ et de planten komt dan een laaKje m »' en daar bovenuit steekt dan "«^ » gebonden blad op die manier n ™" ïe van de vorst beslist geen lasi ^ stmikrozen kunnen strenge "'".„ niet zonder schade doorstaan e » " 5 om zoudt n het maar riskeren -- j al is het de laatste jaren zonder oe » king goed gegaan wU dit nog met y gen dat het nu weer zo zal « J "' j van onderen maar wat losse S'o » je gen de stammetjes juist onder oe ^^ zit de veredelings plaats en "'^ i te zwakke piek en die dient men u°,,e « beschermen Het hout of P " '™ « een die boven de grond groeien ' 1 '""'°.° „ er last van de vorst die worden iWj volgend jaar toch kort terug se™^j | Dit geldt echter niet voor de »"' rozen - Onze van Antwoord op bezwaren de S Op het uitvoerige slag der Eerste Kamer goedkeuring van het Ireffende de Europese meenscliap zomede op de verslag toegevoegde nota voorzitter mr 3 A de regering even uitvoerig woord In antwoord op eproerkingen zegt de dat zij steeds met iiiacht heeft naar een zo nauw aansluiting van het ninkrijk bij de E.D-G Zij deelt dan ooii de van de leden der Kamer goede vooruitzichten welke zake bestaan De ter zalie in Parijs onderhandelingen zijn tooid en hebbem geleid tot voor Nederland alleszins f end resultaat De r reurt het dat zij op dit nog geen vrijheid kan v mededelingen omtrent de van de ontworpen lang deze niet formeel daarbij betroldien r accepteerd Verschillende leden gegeven aan hun —„ de gccompliceerdiicid van dragsbepalingen die het der vigeur daarvan Men wel eens uiterst moeilijk nen maken om hun taak te De regering meent dat de zal uitwijzen dat bij een deling van taken en veran lijkheden een docltreffendi wijze kan worden verltreg danks de gevaren welke in altijd aan een gecompliceen lüur zijn verhouden Een gemeenschappelijke voering op grond van een ve het onderhavige impliceert de regelen van de inter goede trouw dat men geen Igke vrede zal sluiten De heeft dus geen aanleiding alle van de bondgenoten bevestiging te vragen van van zelf spreekt De regering stelt zich i op het standpunt dat de b en de bevordering van de dient te geschieden door nlngin na daartoe — zoals 31 van het verdrag is aange van de zijde van het cornr een voorstel te hebben ont QedJXieerdie troepem het continent Een terugtrekken van Ei Amerikaanse troepen van pese contingent lijkt voorii onwaarschijnlijk Hierdoor immers de NAVO-strijdkri Europa ernstig worden Het zal evenwel duidelijk de Nederlandse regering 1 garanderen dat de Engelse rikaai»e regeringen te a een strijdmacht gelijk aar De passagiers in de stads Milaan kunnen thans „ geni ttWMzielz op verzoek " — 2 muziek welke geproducee éoor middel van in de „ lus bouiode luidsprekers Om te fcunnen horen moet een ulus '* worden ingedrukt contact wordt verkregen mi mofoon geplaatst onder naar " van de conduc Grote electrische c voor de Cong De Union IMiniere heei In de vallei van LuUaba \ per-Katanga Belgische C nydro-electrische centrale die een capaciteit zal he 1400 millioen kw per jaa mee de grootste van geh zal zijn Deze centrale di zal worden naar luitenan nel die in 1891 een expi deze streek leidde zal i reed zijn De Union Minie thans reeds over 1100 m per jaar geleverd door d Francqui Bia en Delcon bouw van de nieuwe ci het mogelijk maken de tatie van de Opper-Kata tensifiëren Een jaar de cel verduisterir - De 33-jarige Enschedesi chef J de V die zich ged jaar hei haaldelijk had vei rollen Manchesterstof bij gever te Enschede werd g de Almelose rechtbank ¦ tot 1 jaar met aftrek maanden voorwaardelijk 1 jaar en 3 maanden vooi De helers de 46-jarige koopman B G J B en • P de V uit Amsterdam van de hoofddader w veroordeeld tot zeven m • ftrek en acht maandei drie maanden voorwaard WosöÜd van 3 jaar 
Pag UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 OfROOT-BRITTANNIE EN DE E.D.Q Kamer bereikt finish van begrotingsrace Onze regering spreekt van goede vooruitzichten Van onze parlementaire redacteur „ Van de wijze waarop wij de grote werken op waterstaat kundig terreiin tot stand kunnen brengen hangt de economi sche toestand van ons land voor een belangrijk deel af Wij leven met veel mensen op een klem territoir en het zal grote i krachtsinspanning eisen te doen wat wij ons hebben voorge nomen Maar in de historie kennen wy wel meer tijden van op - en neergang van strijd en overwinning Laat Nederland deze weg moedig en vastberaden betreden gevoed door onze beste vaderlandse tradities " worden gezien Tegenover de critiek van communistische zijde — ook bij deze begroting weer herhaald — stel de de minister dat de hoogst denk bare veiligheid geen pakje is dat men op bestelling thuis krijgt Er zal enig risico moeten worden aan vaard maar de verdedigingslinies zulFen niet worden verwaarloosd en Op Kerstreces tot 2 Fehr Advertentiel Mr Jonkman^s bezwaren tegen het E>D»G»-verclrag er op gewezen dat ook naar het oordeel der regering Duitslands uit eindelijke rechtspositie nog niet is bepaald Dit zou eerst kunnen ge schieden bij het tot stand komen van een vredesverdrag De regering ver schilt evenwel in zoverre van me ning met de vraagsteller dat zij deze onzekerheid omtrent Duitslands uiteindelijke positie niet als een on - „„ „„„ _ _ overkomenlijke hinderpaal voor de * 90f O te verstrekken tegen onder inschakeling van West-Duitsland bij de pogingen tot Europese integratie beschouwt Juist Mevrouw GEP/^bTCU * RISEEROE BEMIA i * M bofe tn ^ eioMdi^e product " Predikbeurten Indonesische arbeiders in Ned bedrijven gewenst Belastingontwerpen passeren Senaat Deze voorstellen verlagen niet de koopkracht ' Stopping r.CT ' zacht en pijnloo » werken hardt't Laxeeriabletien 65 ét JNNIK EN OMSTREKEN FEUITVEILING Ireinet AA 24—31 A 23—29 - 27 B 26 grof 116—25,118—22 4 K 10—18 verpakt AA 33—36 ' resent van Engeland A 33 BC K 9—20 verpakt AAA 45 AA D B 36 C 25 Jonathan AA 33 - 30 A 35 I 23—27 II 10—151 / i Dijkmanzoet A 30 B 24 C 12 10 K 7—12 Sterappel A 191 / Laxton Superbe I 15—19 II C 7—13 Zoete Paradijs 116—18 Jasappel I 11—18 II 4—8 IJs - 5—14 Winterjan A 21—26 1 II11—13 St Remy A 20,115 — 41/2 Giezer Wildeman 124—26 15 IJzendijkers A 18i /„ I 15 — I 10—13 Kamperveen 18—20 nt BC 32 K 17-31 Zuur Kroet 3 1 cents per kg ARKT ' S-HERTOGENBOSCH IRTOGENBOSCH 23 Dec — markt van heden werden aan d 4.446 stuks vee zijnde 1.653 en 135 vette kalveren 558 re kalveren 30 fokzeugen 187 eugen 206 lopers 1.514 big - 2 schapen en 11 geiten.)rijzen waren als volgt note in guldens en per stuk melk - ilfkoeien ƒ 760—1140 Gulste 560—775 kaUvaarzen 700 — klamvaarzen 640—725 guistj n 585—710 pinken 385—535 Iveren 250—340 fok kalveren nuchtere slachtkalveren 40 — ware soorten 63—85 drachtige 260—325 lopers 70—90 big 7 — 58 schapen 65—80 vette n 110 vette lammeren 86—87 ^ oer van slacht vee 585 stuks extra kwaliteiten vaarzen 90 Ie kW 2.70—2.80 2e kw 55 vette stieren 2.55—2,60 oeien 2.10—2.25 aUes per kg it gewicht 2 kalveren zware soorten 05 per kg lev gew extr » boven notering kalveren middenklasse 2.40 p kg lev gew vette kalveren soorten 2.10 — 2.35 p kg lev auchtere slachtkalveren 1.25 — r kg lev gew zware soorten 67 per kg lev gew slacht - 1.54—1.60 p kg lev gew met tarra prima boven notering zicht minder aanvoer van e tengevolge van de a.s feest en het houden van markten in gemeenten De handel in en kalfkoeien flauw-duur koeien kalme handel Goede jongvee werden flauw-duur deld Graskalveren trage han ijzen moeilijk te handhavea aanvoer van vette kalveren kwaliteiten was goede handel ts hogere prijzen De rest han ewoon met staande prijzen re slachtkalveren handel met iets lagere prijzen Kor nvoer van fokzeugen matige met staande prijzen Lopers handel Biggen goede handel ijfduurdere prijzen pen en vette lammeren bij aanvoer vlotte handel met iets prijzen iMinder aanvoer van ee over het geheel verliep de stug met staande pöjzen aanvoer van slachtzeugen,minder PEILING SEPTEE TIEL len Bellefleur Brab 24—26 6 — 15 Bellefleur Eng 30—36 10—15 Bellefleur dubb 6—14 inetten 24—38 17—25 8—23 Jo 32—37 18—31 8—23 Keule 3de 22—27 8—10 Laxton Super 35 20—25 Notarisappel 10—23 el 40—42 21—26 8—14 Bender 25 7—16 Campagnezoet 23 Dijkmanszoet 27—34 8—21 anzoet 24—28 8—12 Jasappel 10—14 Zuurkroet blank p 100 idem zoet 200 Zuurkroet rood n Comtesse de Paris 27—30 Erederode 20—23 10—16 Gie deraan 25 — ' 2 10—18 Sint Remy 13—16 Winterjan 20—22 10—13 ten 9—13 Peerkroet p 100 kg - n cents per kg VEEMARKT ZWOLLE iLLE 23 Dec — In verband met lis is de Zwolse veemarkt van houden in plaats van Vrijdag voer was 313 runderen 36 gras 374 nuchtere kalveren 7 44 varkens 110 schrammen n en 13 geiten Intotaal 1082 rijzen zijn als volgt per stuk de en versgekalfde koeien 800 i dito schotten en vaarzen 775 guste koeien 590 tot 690 guste 675-tot 1020 voorjaarkalvende 625 tot 760 pinkstieren 600 tot nken 490 tot 590 fokkalveren nuchtere kalveren 37,50 tot chapen 80 tot 100 lammeren 6 — 10 weekse biggen 35 tot 46 biggen 450 tot 70 drachtige 260—370 Per kg vette koeien aan bouten 2,20 tot 2,70 vette aan bouten 2.05 tot 2,50 vette n 1,70 tot 2,40 en vette varkens '¦' S - anvoer was heden belangriJK het verzetten vande markt De in kaU en melkkoeien was oede soorten met papieren zijn en hoog van prijs Schapen en met constante handel vaste Op de varkensmarkt was de minder Handel kahn prijzen dag 3.1 fect < Advertentie " KOUSENREP.-STOPPAGE UchteGaardlb/dDom HUIS EN HOF moliö lan steeds verder de «>"*«',] ont er rekening mee te ^""" j winterharde planten tegen o ^ esclierming nodig liebben ij ^' winterharde planten zal ¦""" een laagje molm moeten yoof geldt voor de herJstWoe.ende esoorten en ook voor de vuu > palmlelies en het P »!»?'" vuurpijlen en de P»l'»''"f s en Yucca's hebben 1 "«° bladeren en die moeten oj \:' dus mag men die niet nf " de molm stoppen '"',',' die bladeren losjes bu "' K »" te binden Aan de y »"* T ^ komt dan een laagje bovenuit steekt dan het sa »" blad op die manier •'."" ïf " vorst beslist geen tost v " kunnen strenge wrst _<^ schade doorstaan en wa » het maar riskeren T " j laatste jaren zonder bed «» gegaan wil dit nog met « 8 ^ het na weer zo zal ^"-^ L eren maar wat losse «'°"°„ de tammetjes juist onder de ^^ eredelings plaats en **','" te en die dient >«" ï!,,ien Het hout ot de 8«h ™^„ grond groeien h »*»**.» Jers vorst die worden > ron;y toeh kort terug gesn » echter niet voor de botte Antwoord op vele bezwaren uit de Senaat Op het uitvoerige voorlopige ver slag der Eerste Kamer nopens de goedkeuring van het verdrag be treffende de Europese Defensiege meenschap zomede op de aan het verslag toegevoegde nota van de voorzitter mr J A Jonkman heeft de regering even uitvoerig geant woord In antwoord op desbetreffende © pmerkingen zegt de regering o.m dat zij steeds met kracht gestreefd heeft naar een zo nauw mogelijke aansluiting van het Verenigd Ko ninkrijk bij de E.D.G Zij deelt dan ook de voldoening van de leden der Kamer over de goede vooruitzichten welke te dezer lake bestaan De ter zake in Parijs gevoerde onderhandelingen zijn thans vol tooid en hebben - geleid tot een ook voor Nederland alleszins bevredi gend resultaat De regering be treurt het dat zij op dit moment nog geen vrijheid kan vinden tot mededelingen omtrent de inhoud van de ontworpen overeenkomst zo lang deze niet formeel door alle daarbij betrokken regeringen is g ' acrepteerd Verschillende leden hebben uiting gegeven aan hun ongerustheid over de gecompliceerdheid van de ver dragsbepalingen die het voor de on der vigeur daarvan werkende orga nen wel eens uiterst moeilijk zou kun nen maken om hun taak te vervullen Re regering meent dat de praotijk lal uitwijzen dat bij een juiste ver deling van taken en verantwoorde lijkheden een doeltreffende werk wijze kan worden verkregen on danks de gevaren welke in beginsel altijd aan een gecompliceerde struc tuur zijn verbonden Een gemeenschappelijke oorlog voering op grond van een verdrag als het onderhavige impliceert volgens de regelen van de internationale goede trouw dat men geen afzonder lijke vrede zal sluiten De regering heeft dus geen aanleiding van een of alle van de bondgenoten een officiële bevestiging te vragen van wat reeds van zelf spreekt De regering stelt zich inderdaad op het standpunt dat de benoeming en de bevordering van de officieren dient te geschieden door de Ko ningin na daartoe — zoals in artikel 31 van het verdrag is aangegeven — van de zijde van het commissariaat een voorstel te hebben ontvangen Qeallieerde troepen op het continent Een terugtrekken van Engelse en Amerikaanse troepen van het Euro pese contingent lukt voorlopig zeer onwaarschijnlijk Hierdoor zouden Immers de NAVO-strijdkrachten in Europa ernstig worden verzwakt Het zal evenwel duidelijk zijn dat de Nederlandse regering niet kan garanderen dat de Engelse en Ame rikaasse regeringen te allen tijde een strijdmacht gelijk aan de hul - De passagiers in de stadstram van Milaan kunnen thans „ gemeten " van ^ muziek op verzoek " — zeer zachte rauziek welke geproduceerd wordt door middel van in de „ lussen " inge bouwde luidsprekers Om de muziek te kunnen horen moet een veer in de Jus " « jorden ingedrukt waardoor contact toordt « erkregen met een gra fnojoon geplaatst onder de „ lesse naar " van de conducteur Grote electrische centrale voor de Congo De Union Miniere heeft besloten in de vallei van Lullaba van de Op per-Katanga Belgische Congo een nydro-electrische centrale te bouwen die een capaciteit zal hebben van 1400 millioen kw per jaar en daar mee de grootste van geheel Afrika zal zijn Deze centrale die genoemd zal worden naar luitenant Ie Mari nel die in 1891 een expeditie naar deze streek leidde zal in 1957 ge reed zijn De Union Miniere beschikt thans reeds over 1100 millioen kw per jaar geleverd door de centrales Francqui Bia en Delcommune De bouw van de nieuwe centrale zal het mogelijk maken de mijnexploi tatie van de Opper-Katanga te in tensifiëren Een jaar de cel in voor verduistering De 33-jarige Enschedese expeditie chef J de V die zich gedurende een 3aar herhaaldelijk had vergrepen aan rollen Manchesterstof bij zijn werk gever te Enschede werd gisteren door de Almelose rechtijank veroordeeld rot l jaar met aftrek waarvan 4 maanden voorwaardelijk De eis was 1 jaar en 3 maanden voorwaardelijk De helers de 46-jarige Enschedese koopman B G J B en de 30-jarige '¦ de V uit Amsterdam een broer ^ an de hoofddader werden resp veroordeeld tot zeven maanden met • ftrek en acht maandc>n ' aaivan drie maanden voorwaardelijk en een ï*o«öijd van 8 jaar dige op het continent van Europa zullen handhaven De regering kan de verzekering geven dat SHAPE de betekenis van Nederland voor het behoud van West-Europa voldoende inziet en dat dus al het mogeiyke zal worden ge daan om ook Nederland tot hot uiterste te verdedigen Voor de vrees dat toetreding tot de E.D.G opnieuw zou leiden tot ingrijpende wijzigingen in hek sy steem van legervorming bestaat geen grond Territoriale troepen De regering kan helaas geen gege vens verstrekken betreffende de om vang van en de onderlinge verhou ding tussen de voor de onderschei dene deelnemende staten in onder ling overleg vast te stellen territo riale strijdkrachten De omvang de - Regering weerlegt verschillende opmerkingen In haar memorie van antwoord over de E.D.G aan de Eerste Kamer maakt de regering lensiotte nog een aantal opmerkingen naar aanleiding van de bij het voorlopig verslag ge voegde nota van de voorzitter der Kamer Mt Jonkman De eerste vraag welke de voorzit ter der Kamer heeft gesteld betrof de verhouding van supranationale organisaties ais de Europese Defen sie Gemeenschap tot de organisatie der Verenigde Naties Het feit dat een groep landen bij verdrag supranationale organen in het leven roept aan welke bepaalde staatszaken der individuele leaen,oD Europees niveau worden overgedra gen heft noch hun souvereiniteit noch hun verantwoordelijkheid als lid der Verenigde Naties op Wel kan zulks consequenties met zich mede brengen voor de wijze waarop zij gevolg zullen geven aan de uit het handvest der Verenigde Naties voort vloeiende verplichtingen omdat deze supranationale organisatie zeggen schap zou kunnen hebben over be paalde verplichtingen die zouden moeten worden ten uitvoer gelegd In dat geval zullen de betrokken landen gehouden zijn er voor te zor gen dat de supranationale organisa tie haar medewerking tot het ver vullen van de verplichting harer leden verleent Het verdrag der Euro pese Defensie Gemeenschap opent daartoe de mogelijkheid in art 10 Duitslands positie De tweede vraag welke üe voor zitter der Kamer heeft opgeworpen t.w of men de ontwikkeling der in ternationale rechtsorde bevordert door in een supranationale organisa tie de Duitse Bondsrepubliek op te nemen ondanks het feit dat Duits land nog niet is herenigd en nog geen vredesverdrag met dit land is tot stand gekomen zou de regering als volgt willen beantwoorden Het gaat hierbij niet om de vraag hoe volledig of onvolledig de rechtsper soonlijkheid van de bondsrepubliek is maar of het scheppen van Euro pese supranationale organen er fei telijk toe zal bijdragen de interna tionale rechtsorde te versterken De regering heeft herhaaldelijk als haar overtuiging te kennen gegeven dat dit het geval zal zijn omdat het ge ordende verhoudingen in Europa zal bevorderen Naar aanleiding van de derde door de voorzitter gestelde vraag wordt Directeur Nederl Zuidamerikaans Ihstituut Het Nederlands Zuidamerikaans Instituut deelt mede dat mr S M S Reitsma per 1 Januari a.s zal af treden als directeur-secretaris van het instituut Hij zal worden opge volgd door de heer mr A Methöfer laatstelijk gezant der Nederlanden in Peru In de Eerste Kamer heeft minister Van deKieft Woensdag de sprekers beantwoord over de belas tingontwerpen welke verband hou den met de huurverhoging Ter bestrijding van de heren Mo lenaar en Pollema houdt de minister een technisch financieel betoog ten bewijze dat van een inflationistische financiering geen sprake is Er wordt integendeel voorzichtig gefinancierd en gelukkig heeft de heer Molenaar de minister geen ondoordachte stap verweten anders zou hij niet mede kunnen gaan met de belastingvoor stellen De minister zal verdere pro blemen van algemene strekking gaar Vier verloren gewaande Argentijnse vissers zijn in Rio de Janeiro te ruggekeerd na vijf jaar als Robin Crusoe op een "" bewoond eilr"'l te hebben geleefd Hun schip was in een storm terecht gekomen Van drie der vissers waren de „ wedu wen " hartrouwd zer strijdkrachten wordt voor elk land bepaald door de tactische en strategische eisen met het oog op df > mate van kwetsbaarheid van de ver schillende gebieden De vraag van vele andere leden of de dienstweigeringswet haar gel digheid zal blijven behouden ten aan zien van de Nederlandse militairen moet in verband met het bepaalde in artikel 12 van het militair pro tocol bevestigend worden beant woord Ten aanzien van een andere vraag te weten of handhaving en ont plooiing van Nederlands eigen na tionale persoonlijkheid in een supra nationale organisatie als E.D.G — en de ontworpen Europese Gemeen schap — voldoende gewaarborgd zijn bestaat naar het oordeel van de re gering geen twijfel Zolang geen gemeenschappelijke regeling met betrekking tot het mili taire straf en tuchtrecht in E.D.G verband bestaat — waartoe overi gens ook de medewerking van de Nederlandse wetgever noodzakelijk is — zal de Nederlandse wetgeving op dat gebied integraal op de Ne derlandse militairen worden toege - Dr Ong Eng Die op Schiphol Gistermiddag is de Indonesische minister van financiën dr Ong Eng Die per KLM-vliegtuig uit Djakarta in ons land gearriveerd Zijn bedoeling is een oriëntatiereis te maken door West-Europa zich verder te oriënte ren over de financieel economische betrekkingen tussen Indonesië en W Europa en verdere mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken aldus deel de de minister na aankomst op Schip hol mede Behalve Nederland zal hij ook West Duitsland Zwitserland en Italië be zoeken Voor zijn terugreis naar Dja karta waar hij op 15 Januari aan wezig moet zijn om de begroting voor 1954 te verdedigen hoopt dr Ong Eng Die besprekingen te voeren over en kele hangende financiële kwesties tussen Nederland en Indonesië Over de jongste wijzigingen in de transferregelingen op sociaal gebied verklaarde de minister dat gestreefd is naar gelijke behandeling van alle buitenlanders Hij legde er nogmaals de nadruk op dat Indonesië genood zaakt was deze maatregelen te nemen wegens de ongunstige deviezenpositie Ook op ander gebied is beperking noodzakelijk gebleken Met name noemde hij de import „ Alle kleine beetjes helpen " aldus de Indonesische bewindsman naar aanleiding van op merkingen dat Indonesië door deze transferbeperking slechts anderhalf procent op de totale deviezenuitgaven bespaart „ Het ligt bepaald niet in de be doeling der regering de Nederlandse bedrijven in Indonesië te treffen An derzijds verwachten wij dat in de toekomst de Nederlandse bedrijven ne bespreken bij de aanstaande be handeling van de begroting De heer Teulings heeft betoogd dat deze belastingverlagingen juist onder de maat gebleven zijn De heer Teulings In de bedrijfs sector De heer Van de Kieft Wie geeft nu precies die maat aan Weten schappelijk kan men die niet vast stellen Spr verheugt zich er intus sen over dat ook de heer Teulings met de voorstellen instemt Wat de „ vergeten groepen " aan gaat is het niet eenvoudig die te definiëren Uit de voorstellen blijkt dat de regering voor deze groepen oog heeft gehad vooral met de ver hoging van het minimum waarop de belasting aanvangt De heer Geugjes antwoordt de minister dat er geen sprake van is dat deze voorstellen de koopkracht zouden verlagen Staatssecretaris Van den Berge beantwoordt een aantal technische vragen Een conjuncturele belasting politiek op korte termijn is niet te verwezenlijken Het is zaak dat de regering zich erover bezint de pro cedure te verbeteren om te voorko men dat men steeds te laat komt Echter behoeft hier geen dogma te geMen en kan men zich vaak be palen tot het wegnemen van knel punten Verder moet men een en an der laten afhangen van de omstan digheden De ontwerpen worden hierna goed geksurd x h it Advertentie VANAF HEDEN WEER VOOROORLOGSE JONGE JENEVER „ J0N6E PIM " IETS GEWELDIGS Verder een keur van Binnen - en Buitenlands Gedistilleerd WIJNEN LIKEUREN enz W Polhout - Utrecht LEIDSEVEER 25 Telefoon 17874-33I3J Trekkers kunnen eindelijk in Groningen terecht Nog voor het komende trekkers seizoen zal de provincie Groningen een jeugdherberg rijk zijn In Scheemda komt begin April een nieuwe jeugdherberg annex dorps huis gereed Met de verbouw voor het tweeledige doel van het z.g Mel lemahuis is deze week reeds een be gin gemaakt SCHILDFRIJFN^WENDflAARS VEROORDEELD Het gerechtshof te Lc.juwarden heeft de gebroeders C en J de Z kunsthandelaren te ' s-Gravenhage en de Arnhemse kunsthandelaar Th S veroordeeld tot resp twee jaar met aftrek een jaar en negen maanden met aftrek en een jaar met aftrek De verdachten hadden een predikant uit Odoorn er toe gekregen hun bijna pand van schilderijen dié naar hem werd medegedeeld waardevolle mees terstukken waren maar die in wer kelijkheid slechts een paar duizend gulden waarde hadden De procureur-generaal had tegen de drie verdachten resp drie jaar twee jaar en een jaar allen met af trek geëist De rechtbank te Assen had de gebroeders De Z beiden tot drie jaar met aftrek en S tot een jaar met aftrek veroordeeld zoveel mogelijk krachten van de Indo nesische arbeidsmarkt zullen aantrek ken Mocht de deviezenpositie verbe teren dan zullen maatregelen tot transferverruiming zeker niet uit blöven " Over de aard der wijzigingen in da kapitaal - en winsttransfer wenste de minister zich niet uit te laten Wel be aamde hij dat daarover reeds met het Nederlandse Hoge Commissariaat in Djakarta contact is opgenomen Ten slotte deelde de minister nog mede dat voor 1954 een deficit wordt ver wacht op de Indonesische begroting van één milliard roepiah In 1955 hoopt men op een aanzienlijk kleiner tekort en in 1956 zou de begroting slui tend zijn Ter verwelkoming waren o.m aan wezig mr Soedibjo namens het hoge commissariaat jhr mr W va Tets chef protocol buitenlandse zaken en mr L de Block namens het Neder landse ministerie van Financiën I Artvp'-leritie Geen witte Kerstmis steeds meer moet het grote hoge drukgebied dat aan het begin van deze week een groot deel van Europa in de vorst gevangen hield het veld ruimen voor depressies In snel tempo volgen de aanvallen uit het Westen elkaar op De oceaanfronten zijn de laatste da gen al vrij ver West - en Noord Europa binnengedrongen en hebben de vorst uit Scandinavië en Duitsland groten deels verdreven Alleen in Rusland en Polen komt pog matige of strenge vorst voor Ook onze omgeving is overspoeld door zachte oceanische luchtmassa's die door hun hoge vochtgehalte tot vrij veel mist aanleiding hebben ge geven De mistkansen nemen nu echter af doordat ons land steeds meer in het bereik van storingen begint te raken zodat er in het algemeen meer wind komt Het hoofdcentrum van de oce aandepressies lag Donderdagmorgen boven de Poolzee in de buurt van het eilandje Jan Majen Een front dat de zachte lucht boven onze omgeving scheidt van koudere lucht die uit Noordelijke delen van de oceaan af komstig is beweegt zich in Oostelijke richting over de Britse eilanden ver gezeld van een regenzone Verder naar het Westen bevindt zich op de oceaan ten Noordwesten van de Azoren een nieuwe actieve depressie die vrij s nel in Oostelijke richting trekt Deze laatste depressie zal gedurende de Kerstdagen het weer in onze om geving beïnvloeden We moeten daar om rekenen op wisselend weer waar bij tijdelijk enige regen zal vallen en de wind periodiek kan toenemen Vorst is er niet te verwachten Begrotingswijzigingen De Tweede Kamer heeft Woensdag middag haar goedkeuring » ehecht aan het wetsontwerp tol wyziging van de begroting 19.'52 van het pro vinciefonds en aan dat tot wijziging van de begroting 1952 van het depar tement v«iD BuitsnUndee Zaken Met deze woorden besloot de mi nister van Verkeer en Waterstaat mr.J Algera zijn begrotings rede wa»rin hij antwoord heeft ge geven op de vele vragen welke hem in de loop van het debat zijn gesteld Drie hoofdonderwerpen had de minister na zijn ' s nachts onderbroken redevoering overge houden de lucht\'aart de scheep vaart en de waterstaat Met betrekking tot de weersche pendienst in de Atlantische Oceaan kan de minister de verheugende mededeling doen dat er een wen ding ten goede is gekomen in de houding van de Ver Staten Zij hielden zich afzijdig maar zullen nu toch deelnemen aan de in Febru ari te houden weerschepenconfe rentie Hoewel de weersehepen voor de luchtvaart hun essentiële bete kenis hebben verloren houden zij voor meteorologische waarnemin gen hun waarde Het is mee op die grond dat Nederland zijn beperkte aandeel wil handhaven Geduld ten einde Over de beheersvorm van Schiphol zeide de minister dat hij te dezen aan zien een krachtige houding aanneemt en dat hij op duidelijke wijze te ver staan heeft gegeven dat zijn geduld ten einde is De opleiding van leerling-vliegers zal van Ypenburg verdwijnen nu de Koninklijke Luchtmacht met een squadron straaljagers er wordt gesta tionneerd De veiligheid in de lucht mag niet in gevaar komen Er zal op Ypenburg een nieuwe startbaan wor den aangelegd De consequenties daarvan moeten worden aanvaard o.a door een omlaag brengen van de rijks weg Den Haag — Rotterdam De minister sprak over de nationale vliegtuigindustrie en deelde mede dat de Fokker S 14 een straaltrainer door deskundigen van de EDG en de NATO zal worden getest De Kon Ned Ver van Luchtvaart heeft een 10-jarenplan opgesteld voor de aanleg van vliegvelden voor de op leiding van zweefvliegers Het plan dat 1.4 millioen zal kosten is thans in studie De internationale vraagstukken Minister Algera heeft aandacht ge schonken aan integratievraagstukken en als zijn mening kenbaar gemaakt dat een gemeenschappelijke markt niet bestaanbaar is zonder een ge meenschappelijke vervoerspolitiek en dat het dus ook moet komen tot een gemeenschappelijke markt van ver voerondernemingen Bij het zoeken naar normen is er veel verscheiden heid van opvatting Weliswaar is er overeenstemming bereikt over de voorschriften voor de toelating van ondernemingen en materieel in het wegverkeer maar over de uitwer king van het beginsel der vrijheid van wegverkeer en over de ver lening van vergunningen heerst geen eenstemmigheid Ten aanzien van de z.g wagonpool is een stap gezet in de richtmg van een rationeel gebruik maar zijn eind oordeel wilde de minister opschorten Hij waarschuwde er echter voor een nationale coördinatie niet te laten voorgaan bij een internationale coördinatie Concentratie in de natio nale vervoerspolitiek werkt verstar rend aldus de minister Het Rijnvaartgeschil Het geschil over de toepassing van de Acte van Mannheim heeft reeds voor zijn ambtsaanvaarding de aandacht van mr Algera gehad Hij was het die destijds minister Wenuners aanviel over zijn beleid ter zake en nu heeft hij van achter de regeringstafel in duidelijke be woordingen gezegd dat het beginsel dat de Rijnvaart internationaal vrij is ook wat betreft het „ Innerdeut sche Verkehr " de 20e eeuwse vorm van een gemeenschappelijke markt is Ik acht het inopportuun deze Rijnvaart te gaan splitsen De kwes ties welke daarmede verband hou den niogen niet leiden tot een ver sterking van het nationale aspect Ik zal de dag prijzen aldus de minister waarop een oplossing van de moeilijkheden zal zijn bereikt Het uitgangspunt blijft het recht neergelegd in de Acte van Mann heim H Zo er geen overeenstemming wordt bereikt zou het ogenblik kunnen aanbreken om een beroep te doen op de rechtsmiddelen welke ons ten dienste staan et water Het water onze vijand onze vriend Wij moeten het dienstbaar maken aan de positieve beveiliging van on ze welvaartsbronnen Aldus minister Algera die mededeelde dat het in terimrapport van de Delta-commissie binnen afzienbare tijd tegemoet kan Wet ingetrokken Zonder beraadslaging of stemming heeft de Tweede Kamer Woensdag goedgekeurd het wetsontwerp tot In trekking van de wet van 22 Decem ber 1919 houdende maatregelen ter verkrijging van de beschikking over vervoermiddelen Aan de in deze wet neergelegde vórdenngsmogelijk heid bestaat seoj beboaU » aieer 24 DECEMBER Leeuwenbergh — 23 u ds W Knop pers en mej ds C P Thomsen Evang huth Gem — 11-12.05 u n.m Hamburgerstraat ds Heintze en ds Vis ser Oud Kath kerk — Zang van Kerst liederen St Marie 23.15 Nachtmis 23 30 St Jacobus 24.00 Holy Trinity Church — 11.30 p.m Holy Communion sung Jacobikerk — 23 u ds G J Geurtsen ds J Th V Veenen koorzang Nicolaikerk — 23 u dr E v d Schoot ds H V Schothorst koorzang Ned Leger des Beils — Bern Weerd WZ 9.30 u Kerstnachtbijeenkomst 25 DECEMBER le KERSTDAG Doopsgez Gem — 10.30 u ds J J G Wuite Remonstr Gem — 10.49 u ds N van Gelder R van de Hamkade 18 10.30 u mej ds A C Dorhout Mees Leeuwenbergh — 10 u ds C B Bur ger Evang Luth kerk — 10.30 u Ham burgerstraat prof dr W J Kooiman uit Amsterdam Wartburgkapel ds C C G Visser Ondiep ds E Heintze Baptistengem — 10 u ds H v d Werf Vrije Evang Gem — Gebouw Achter St Pieter 11 10 u ds G van Bruggen 17.30 u ds J van de Werfhorst Kersi zangdienst met medewerking Zangkoor School Adr van Zwietenstraat 10 u ds J van de Werfhorst medewerking zang koor 17.30 u ds G van Bruggen Centr Bur v Evang „ Stadszending der Herv Gem " — Herv Kapel „ Geu zenkwartier " Corn Roobolstraat 70 u Eerw hr J Veenstra Oranjekerk u bijzondere dienst ds C M vanEndt onderwerp Kerstfeest thuis Volle Evang Gem Pinkstergem — Jeremiestraat bij de Vaartsestraat 10 u Openb samenkomst 16 u samen komst en Kerstfeest Soeii-Beweging — Jansveld 51 de hr A E de Vries Feyens Oud Kath kerk — Nachtmis St Ger trudis 6 u Hoogmis St Gertrudis St Marie en St Jacobus 10 u Vespers St Gertrudis 16 u Gercf kerk — Tuindorpkerk 10 u ds A Keijser 17 u ds A Dercksen Oos terkerk 10 u ds D Veenhuizen 17 u ds J W de Jager - Westerkerk 10 u ds H W H van Andel 17 u ds N War -' ner Vredeskerk 8.45 u ds J Kremer Matthaeuskerk 17 u ds W Schouten Zuilen 9 en 10.45 u ds N Warner 17 u ds J Kremer Noorderkerk 10 u ds J W de Jager 17 u ds D Veenhuizen Zuiderkerk 10 u ds W Schouten 17 u ds H W H van Andel Maranathakerk 10 u ds A Dercksen 17 u ds A Keijser Chr Geref kerk — Wittevrouwen singel 33 Dr B J Oosterhoff 10 en 17 u Zondag 10 en 17 u ds P de Smit van Zeist Leger des Heils — Mgr v d Wete ringstraat 6 10.30 en 20 u dienst Lan ge Nieuwstraat 48 6 u dienst Ned Leger des Heils — Bem Weerd WZ 1 le Kerstdag 10 u Kerstwijdings dienst 15 u Groot Muziek - en zang feest 20 u Groot Kerst Heilsbij een - komst Holu Trinity Church — 8.30 a.m Holy Communion 11 a.m Morning Prayer and Communion Van andere genootschappen geen op gaven ontvangen 26 DECEMBER 2e KERSTDAG Vrfje Evang Gem — Geen dienst Geref kerk — Westerkerk 10 u ds A Keijser Chr Geref kerk — Wittevrouwen singel 33 Geen dienst Evang Luth kerk — 10.30 u Ham burgerstraat ds C C G Visser Oud Kath kerk — Hoogmis 10 u St Gertrudis St Marie St Jacobus Baptistengem — 16 u Kerstfeest voor jong en oud ds H v d Werf Eglise Wallone — 19 u Fête de Noël avec arbre Leger des Heils — Stichterskorps Mgr V d Weteringstraat 87 15.30 u grootse jeugddemonstratie met lek»?n spel o.l.v de kapiteins Gerstel-Verrijk Lange Nieuwstraat 48 20 u lekenspel Ned - Leger des Heils — Bem Weerd WZ 1 10.30 u KerstwJjdingsuur met koffietafel Trouwzaal Jacobikerk — 10.30 uurdienst voor doofstommen en slechtho renden i;,,',,.v ' i ' ZONDAG 27 " DECEMBER '" Doopsgez Gem — 10.30 u ds O L V d Veen van Amsterdam Remonstr kerk — 10.4 ^ u ds W Mackenzie ¦• ' "^>¦' i -^ Léèut^;c^ïberffh - ri..U>;.Ji iiJsH J Kater uit Amsterdam Vrye Evang Gem — Gebouw Achter St Pieter 11 10 u ds J van de Werf horst 17.30 u ds G van Bruggen £ 3hool Adr van Zwietenstraat 10 u ds G van Bruggen 17.30 u ds J van de Werfhorst Centr Bur v Evang „ Stadz der Herv Gem " — Herv Kapel Geuzen kwartier " Corn Roobolstraat 70 10 u Eerw hr J Baart VöUe Evang Gem Pinkstergem — Jeremiestraat bij de Vaartsestraat U u Zondagsschool 19 u Openb S;^menk Evang Luth kerk ~ 10.30 u Ham burgerstraat ds P H C G Kok uit Weesp Wartburgkapel prof dr W J de „ zwakke broeders " zullen worden versterkt De minister deelde mede dat in 1956 de stormsluis in de Hollandse IJsel gereed zal zijn Vervolgens gaf hij een overzicht van wat er'met be trekking tot de waterbeheersing wordt ondernomen Het is in het belang van de land bouw vooral in de waterarme ge bieden dat wij ter voorkoming van oogstdepressies komen tot een vol ledige waterbeheersing De kwaliteit van het Rijnwater vereist de groot ste zorg en er heeft internationaal overleg plaats om te geraken tot in grijpende maatregelen In dit verband besprak de minis ter de plannen voor de Rijn - Lek kanalisatie ook met het oog op de bestrijding van de verzilting De Rijnkanalisatie kan in 1961 voltooid zijn Met dit werk is een totaalbe drag van ƒ 70 millioen gulden ge moeid Dit voorjaar zal een onder zoek worden ingesteld naar het op zetten van het peil van het IJsel meer ter vorming van een groter reservoir Bij de afdamming van de zeegaten komt ook een voor de strijd tegen de verzilting belangrijk reservoir beschikbaar Gebeurt dit niet dan zuilen voor grote gebieden partiële voorzieningen moeten worden ge troffen Tenslotte deelde de minister mede dat een plan in studie is voor de af voer van afvalwater van de Twentse industrie naar Oost-Groningen en de DoUard waardoor ook een oplossing zal kunnen worden gevonden voor de vuilafvoerproblemen van de Oost Groningse industrie Met het oog op de industrialisatie kan uit voering van een zodanig plan van grote betekenis zijn ' Na korte re - en dupliek werd de begroting z.h.st aangenomen CPN tegen I Nadat voorzitter mr Kortenhorst zijn recesrede welke wij afzonderlijk vermeldden had uitgesproken ging de Kamer op reces om 2 Februari weer in openbare vergadering bijeen te komen "•^ Kooiman uit Amsterdam Ondiep cand P Martijn uit Utrecht Baptistengem •— „ Silo " Herenstraat 10 u ds H V d Werf 19.30 u jeugd kerstdienst ds H v d Werf Geref kerk — Tuindorpkerk 10 u ds W Schouten 17 u ds H W H van Andel Oosterkerk 10 u ds J F Colen brander 17 u ds J Kremer Wester kerk 10 u ds G Laarman 17 u ds H Sweeps Vredeskerk 8.45 u ds A Keij ser Matthaeuskerk 17 u ds G Laac man Zuilen 9 en 10.45 u ds H W H van Andel 17 u ds W Schouten Nooi^ derkerk 10 u ds N Warner 17 u ds A Keijser Zuiderkerk 10 u ds H.^weepej 17 u ds J F Colenbrander Maranatha kerk 10 u ds J Kremer 17 u ds N Warner Gercf Gem — Bógermanhuis v Asch v Wijckskade 35 10 en 17 u dienst - Chr Geref kerk — School Thor beckelaah 10 en 17 u ds K.G v Sme den Oud Geref Gem — Ambacbtstraat fl en 3 bis dienst 10 en 17 u de hr Kani ^ Dinsdag géén diénöt Oud Kath kerk — " St Gertrudis 10 en 18.30 u St Marie 8 10 en 16 u St Jacobus 10 en 18,30 u Soefi-Beweging — Jansveld 51 gèèndienst '.^ Vrije Kath kerk — Herenstraat • 2 ^- Dienst om 10.30 u ¦ « Vrije Evarig — Zaal Bethel ^ Twljp straat 59 lOên 19 u de hr J A MSsè^i | Herst Apost Zending — Herenweg 7 Diensten om 10 en 17 u Gem des Heeren — Jacobijnestraat 17 diensten om 10 en 18 u Woensdag om 19.30 u Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der laatste dagen — Wittevrou wensingel 92 diensten om 10,30 en 17 u Gereorg Kerk van Jezus Christus v d Heiligen der laatste dagen — Öam burgerstraat 21 17 u Magdalenastraat 14 bis 16-i8 u Kapel voor Interkerkelijke samen ' koinsten — Agnietenstraat 11 6-21 u dienst Leger des Heils — Stichterkorps Mgr V d Weteringstraat 10 u Heiligjngs dienst 18.45 u Openl samenkomst op het JansRerkhof 20 u Verlossingsmee ting o.l.v kapitein Van Dalen Ned Leger des Heils — Bem Wêérd WZ 1 10 u Heiligingsdienst 19.30 u óid stand 20 u Heilsbijeenkomst Eglise " Wallonne — Pas de culte Ned Ver v Spiritistev „ Harmonia '* — Ambachtstraat 12 10.30 de hr E d » Winter Nijmegen Holy Trinity Church — 8.30 a.m Holy Comunion 11 a.m Morning Prayer and Communion rev H Eurich New Year's Eve 11.451 p.m Watch-nicht Ser vice DE BILT — Ned Herv Kerk Don derdag 20 uur Kerstwijdingsdienst dr F A van StempvQort liturgie prof dr G Quispel van Bilthoven Meditatie le Kerstdag 10 uur ds J v d Vel den Oost Herv Centrum 10 uur dr P A van Stempvoort West Vrüz Chr Pred School Tuinstr^at 10.30 uur ds N van Gelder Geref Kerk 10 uur ds H A L v d Linden 17 uur Kerstzangsamenkomst ds H A L v d Linden 2e Kerstdag Geref Kerk 10 uur ds H A L V rt Linden Zondag Ned Herv Kerk 10 uur West dr M H Bolkestein v Zelèt Herv Centrum 10 uur Oost ds J v d Velden Geref Kerk 10 uur ds H A L v d Linden 17 uur ds J L van Apeldoorn BILTHOVEN — Donderdag Züidêr kapol 21 uur Kerstwijdingsdiénst ds G P Klün van Driebergen Woudkapél 22 uur In die Dagen " Kerstspel van Dorothy L Sayers le Kerstdag Zuiderkapel 10.30 nur ds J C Franck 17 uur ds J v d Vel den Noorderkapel 10.30 uur ds H H van Herwerden Woudkapél 10.30 uur ds Jhr J C Meyer Geref Kerk 9.30 uur ds J L vanApeldoorn 14.30 uut - Kerstdiènst prpf.dr J H Bav-inck en ds J L van Apel doorn ^ 2e Kerstdag Néd Herv Gem Géén diensten Woudkapel 14.30 uur In die dè-gen " Ker ^ tspcl van Dorothy L Sayers ¦ Geref K^rk Geen dienst Zondag Zuiderkapel 10.30 uur ds J V d Velden 19 uur ds G Lans van Amsterdam Jeugddienst Noorderka ppl 10.30 uur ds C Derksen van Utr Woudkapel 10,30 uur ds L B Burger van Utrecht Geref Kerk 9.30 uur dg J L van Apeldoorn 15 uur ds A Schouten jr van Den Dol der GROENEKAN — Ned Herv Kerk le Kerstdag 10 en 6 uur ds J Aren^se 2e Kerstdag geen dienst 3e Kerstdag 10 uur ds ëoèiofsèn vAa Zeist 6 uur ds Bieèbroek hulpprediker te De Bilt LAGE VUURSCHE — Ned Hèrv Kerk le Kerstdag 10 Uur Cand De Bruin van Bodegraven 18 uur Ds Roelofsen van Zeist 2e KèrStdag geon diensl Zondag 10 uur < D8 Areiidse van Blauwkapel 18 uur Ds Cirkel van Woudenberf - S 
UTREGHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 Pecamber 1953 - 61e Jaargang No 202 Pagina KERST-en NIEUWJAAR-BALS IN ONZB SCHOOL TWEEDE KEBSTDAG KERSTBAL.VAN 8.00 KOV 11.30 DUB ZONDAG 81 DECEMBER OLIEBOLLENBAL VAN 8 tat 11 DUB NtemwjMndac NIEDWJAABSBAL Tan 8 tot 11 mnr Entree ƒ I — ZATEBDAQ t Janoarl t » Nlenwjaarsbal van 8 tot 1 anr ZONDAG 8 Januari 3e NIenwjaarsbal van 8 tot 11 nnr DANSSCHOOL KROMME NIEUWE GRACHT 48 KINDEBMIDDAG ZONDAG 8e KEBSTDAG TIVOLI NEDERLANDS BESTE POPPENTHEATER MET DONALD DUCK en de koning der goochelaars PROFESSOR LANGINI als speciale attractie optreden van de Heer de Ruiter met ZINGENDE ZAAG BUIKSPBEKEN DE WONDERPAN ENTREE ƒ 0.70 ƒ 0.95 en ƒ 1.Ï5 Plaatsbespreken aan de kassa van Tivoli Donder dag 24 December an Ie 2e en 3e Kerstdag tussen 10 en 2 uur Aanvang half 3 Da deken van Holland » fabrikaat an grota aicport TEXTIELHANDEL ADR V OOY Jr OUDE GRACHT 150 Tel 11359 t.o Lampa UwNIEUWJAARS-ANNONCEgeplaatstInhet UTRECHtSCH NIEUWSBLAD verreweg de grootste krant in Midden-Nederland van Donderdag 31 December a.s wordt gelezen door 45.000 gezinnen SPECIAAL TARIEF 25 et per mm Minimum form 10 mm ó ƒ 2.50 SPOEDIGE OPGAVE gewenst aan onze loketten Drift 23 of telef aan onze afd Advertentie-Exploitatie Tel no 16431 toestel 004 Adverteert in dit blad Een Sprookje met de Kerstmis | want ten tonele komt Sneeuwwitje en de Zeven dwergen Het allermooiste sprookjesverhaol in een schitterende omlijsting Het Rotterdams Kindertoneel met ANNEKE ELRO STADSSCHOUWBURG ZONDAG 27 Dec 2.30 uur Pr ƒ 0.75 tot ƒ 1.50 Verk dagelijks 10-3 uur tel 20506 na 11 uur gratis RAAD VAN ARBEID TE UTRECHT Met ingang van 1954 zal bovengenoemde raad gedurende 2 dagen per maand zitting doen houden in enkele buitenwijken van de stad teneinde het publiek gelegenheid te geven al daar rentekaarten en/of loonlijsten in te leveren dan wal algemene inlichtingen over de sociale verzekeringswetten waarvan de mede-uitvoering aan de Raad is opgedragen io te winnen Deze zittingen zullen worden gehouden op elke eerste Maak dag en daaraan volgende Dinsdag van ledere maand der halve beginnende op Maandag 4 Januari 1954 en wel op de volgende adressen MAJELLAPARK-HOEK JAFFASTRAAT ingang Jaffastraat — zie aanwijsbord aldaar Zittingsuren van 9.30 uur v.m tot 3 uur n.m MARNIXLAAN Hoek Royaards van de Hamkade Zittingsurenvan 9 uur v.m tot 1.30 uur n.m ORANJE NASSAULAAN - HOOG RAVEN zUlokaal v.h R.K Ver gebouw tegenover NV 11 Zittingsuren van 9.30 uur v.m tot 3 uur n.m De Voorzitter van de Raad van Arbeid t « Utrecht MEYER DE VRIES J HUUR OPSLAGRUIMTE Door de Inspecteur der Domeinen te Utrecht zal worden verhuurd de 2e verdieping van het perceel Viaserspleln 1 t « Utrecht als gesloten bergplaats Gegadigden dienen xlch voor 30 December 1953 schriftelijk te melden ten kantore van voornoemde Inspecteur Maliesingel 11 alwaar nadara in lichtingen verkrijgbaar zijn GEVRAAGD VOOR AFDELING VLEESWAREN GOEDE VERKOPER v.g.9.v a " DE VAAL Gemeente Slaohtplaata BIRKHOFF's Apparatenfabriek kan plaatsen 2 aank lakspuiters jeugdige personen voor montage en pro-ductiawerkzaamheden Aaimielden GRUTTERSDIJK 31 UTRECHT DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE AANNEMERS - EN BOUWVAKPATROONSBOND vraagt tegen 1 Februari 1954 een vlotte ASSISTENTE oor archief postverzending type en stencüwerk Diploma Machlneschrijven gewenst Leeftijd 1 k IT Jaar Uitsluitend ichrlftelijke soliUcitatiei aan bat Bureau van da N.C.A.B Koningslaan 78 Utnebt • rloofd RIET OOSTENBIJK • n BOEL HIELKEMA ït Prlnceutreet 13 Llgar Plac * Anekland Nw Zeeland 2t December 1953 Tot onze die{>e droefheid is heden na een gedulddg gedragen lijden zacht en kalin van ons heengegaan onae geliefde man vader en behuwdvader de Heer KVERARDUS KABEL SCHBIJVEB Bohtgenoot van Mevrouw Ida Ooslna RQnden Inde leeftijd van 58 jaaar L G Schrijver — Rijnders 1 A Luttekes — Schrijver A J lyu/ttekes ütreohit 22 Dec 1953 IQein » Singel 31 De overledene is opge baard in een der aula's Nieuwegraohit 50 Bezoek uren van 3 tot 4.30 uur Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats viraden Maandag 28 December a.s op de Tweede Algem Begraaf plaats „ Kovelswade " aan de Koningsrareg te phn 12.30 uur Vertrek van het woonihiuis Kleine Singel 31 om 12 uur Enige en algemene kennisgeving Omringd door de meest liefderijke zorgen over leed ten huize van de Fa milie de Geer van Jut phaaa te Utrecht onze lie ve Zuster Behuwdzuster Tante en Oud-Tante Me vrouw ELISABETH JOHANNA STÜU Weduwe van Jean Matthlen Burgers in de leeftijd van 64 jaren Bilthoven P C M Fortuin-Stuij ' s Gravenhage G De Decker-Stuij J A M De Decker J T Stuij Neven en Nichten Utrecht 23 Dec 1953 Maliebaan 68 Geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag 26 Dec a.s Tweede Kerstdag des middags 12 uur op de begraafplaats „ Den en Rust " te Bilthoven Vertrek van het sterfhuis om 11.30 uur Kerstnachtgebed DONDERDAG 24 December 23 uur n.m JACOBIKEBK Ds G J Geurtsen Ds J Th V Veenen Koorzang NIGOLAIKERK Dr E V d Schoot Ds H V Schathorst Koorzang ft.V Ie KEBSTDAG 7 nnr Ds R KOK van VEENENDAAL MARNIXZAAL - Domplein Dr M C Verloop INTERNIST geen spreekuur en polikliniek van 28 Deo tot 3 Jan Dr KUITERT Vrouwenarts AFWEZIG van 24 Dec t.ni 1 Jan a.s Waarnemers dr Stolte en dr Stokhuyzen Dr W L van LUYN VROUWENARTS AFWEZIG van 21 t.m 31 December Voor waarn Tel 28000 Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar i IRRiRin t Bakkerstraat 10 UTRECHT-TEL.24204 Er groeit geld U kunt het plukken Bij de VéGé krui-denier Hij i « royaal met geldaegels Voor 200 geldze gels een gulden oontanit De N.V.V Jeugdorganisatle „ Jonge Strijd " afd Utrecht dankt hiermede alle Ouders en Vakbondsleden die aan de Sint Nicolaas Kinderspeel goedactie hun medewerking hebben verleend door speel goed en gelden af te staan Zij wenst tevens Ouders le den en oud-leden prettige Kerstdagen en een Voorspoe dig 1954 HET BESTUUR BU beschikking der Arr Rechtbank te Utrecht van de 23ste December 1953 is het faillissement van A de Bruyne van beroep banketbakker wonende te Zeist aan de Don kerelaan no 5 opgeheven wegens gebrek aan baten Seist 24 December 1958 De Curator Mr C Kousemaker Donkerclaan 32 A •«• Uloof ^ BEGRAFENISONDERNEMING FA F B TAP BEGBAFENISSEN CREMATIES BODWKAAIEBS 1 tel K 80 238521 teL K 30 28359 teL K3402 3103 tel K3t04 50 UTRECHT Nieuwe Gracht 80 DE BILT Westerlaan 15 BILTHOVEN Soestd.weg 266 ZEIST Ctreohtseweg 181 STADSSCHOUWBURG DE NEDERLANDSE COMEDIE geeft Morgenavond Ie Kerstdag — 8 nnr een opvoering van EUGENE SCRIBE "» blijspel HART TEGEN HART met Mary Dresselhuys Winny Bosboom Joan Renmielts Pons Rademakers Allard van der Scheer Gewone prijzen Zaterdagavond 2e Kerstdag — 8 « nr zal DE NEDERLANDSE COMEDIE een herhaling geven van A N OSTROVSKY's blijapel HET DAGBOEK VAN EEN DEUGNIET met Mien Duymaer van Twist Mimi Boesnach Guus Oster Hans Kaart e.a Prijzen ƒ 1 — tot ƒ 5 — Zondagavond — 8 uur speelt de TONEELGROEP PUCK JEAN ANOUTLHS HET DIEVENBAL ' n Comedii ballet vol blijheid en vrolijkheid ROTTERDAMS TONEEL Maandag 28 December — 8 nnr Muizen en Mensen naar de roman „ Mice and men " door John Steinbeck Medesp Ko van Dijk Frits van Dijk Plentje Berghegge Wlm Hoddes Ad Noyons e.a DE HAAGSCHE COMEDIE geeft Dinsdag 29 December — 8 nur wegens GROOT SUCCES een herhaling van HET UUR DER VERRUKKING Blijspel in 4 bedr door ANNA BONACCI met Paul Steenbergen Elisabeth Andersen Gijsbert Tersteeg Enny Meunier Piet Bron Annet Nieuwen huyzen e.v.a Woensdag 30 December — 8 nor zullen Johan Kaart en Johan Boskamp U nogmaals hartelijk laten lachen in hun vermaarde creatie POTASCH EN PERLEMOER m.m.v andere leden van het TONEELGEZEl,SCHAP JOHAN KAART W,x ^^^^ Prijzen en plaatsbespr als gewoonlijk KOSTELOOS Uit een exploit van ml ] deur waarder d.d 21 December ' 53 blijkt dat ten verzoeke van Petronella Johanna Miltenburg wonende te Breukelen te de zer zake woonplaats kiezen de aldaar aan het Kerkplein 16 ten kantore van Mej Mr L G Baud AAN Barend Willem Been destijds wonende te Breuka len doch thans zonder beken de Woon of verblijfplaats in het Koninkrijk en zonder be kende woonplaats elders is FAILLISSEMENTEN T H Slagboom ta Drieber gen H J L Baks ta Zeist en J Stevens eertijds te Zeist thans te Canada De door den E.A Heer Rech ter-Commissaris goedgekeur de eenige uitdeelingslijst in bovenvermelde faillissemen ten is heden gedeponeerd ter Griffie van de Arr.-Recht bank te Utrecht om aldaar gedurende tien dagen ter kos telooze inzage van crediteu ren te liggen De Curator Mr H L L van Hoogen - huyze Zeist 24 December 195 » Platolaan nr 24 BETEKEMD een vonnis op 25 November 1953 door de Arr.-Rechtbank te Utrecht tussen reguirante als eiseres en gerequireerda als gedaagde gewezen waar bij is uitgesproken de echt scheiding tussen partijen op 25 Juli 1945 te Breukelen ge huwd Met oproeping tevens van ge requireerde om op 14 Jan ' 54 te 10.00 uur te verschijnen ter Raadkamer van de Arr Rechtbank te Utrecht in het gebouw van de Kinderrech ter aan de Wittevrouwen singel 27 aldaar ten einde te worden gehoord ter voorzie ning in de voogdij en toezien de voogdij over de uit het hu welijk van partijen geboren nog minderjarige kinderen H A J Fleren deurwaarder VERLENGING SURSEANCE VAN BETALING De Griffier van de Arr Bechtbank te UTRECHT doet aankondiging dat by beschikking dier Rechtbank dd 9 December 1953 aan de Naamloze Vennootschap JAN JONGERIUS N.V gevestigd en kantoorhouden de te Jutpbaas voor zoveel nodig gemach tigd en bijgestaan door de in de Surséance van Beta hrag benoemde bewindvoer ders Mr F B Keulen te Utrecht en Ir H B Bulten te ' s-Gravenhage VERLENGING van de Sur séance van Betaling Is ver leend voor de tijd van ANDERHALF JAAR ingaan de 7 Juni 1953 met benoe ming voor zoveel nodig wan Mr F B Keulen advocaat t « ütreöht en Ir H B Bul ten te ' s-Gravenih«ge tot tawwindivoerders Da Griffier voomoentd Mr A VAN UAMSL ^ 4>5r4^#4V SLEM ' n licht gradige borrel zowel voor dames als voor heren 3.25 p ^,„^^ STAFFHORST verkoopt ze ^• f^.I.V.1.4 ^^^ BEGINNERS Zondag 3.15 uur U la * 10 Jan Zondag 4.4S uur la 1m 10 Jan Wonudag 7.80 uur la lai 13 Jan Maandag T.SO uur la les 18 Jan AANVANG NIEUWE LESSEN HALF-GEVORDERDEN 10 Jan 13 Jan Zondag 6.30 uur Ie las Woensdag 9.00 uur Ie les P WILDSCHUT INSCHRIJVING VOORAF DAGELIJKS VAN 18 TOT 1 « UUR P Wildschnt Kromme Nieuwe Gracht 48 Utrecht - Telef 16079 SPECIALE DEKEN-VERKOOP wegens vergevorderd seizoen MEDAILLON-DEKENS MOONLIGHT 1 pers 150 X 200 zuiver wol met loodje en etiket ƒ 32.70 of 3x ƒ 10.90 óxf 5.50 of ƒ 1.50 per week Grote maat 180 x 2J0 ƒ 22.75 of 3 X ƒ 10 6x / 5.10 of / 1.50 per week 2 pers 180 x 220 zuiver wol met loodje en etiket ƒ 44.70 of 3x / 14.90 6xf 7.50 of ƒ 2.50 per week noeuct « M < esKSiAt motox REVUE van TOPSTARS 1 TIVOLI a.s Zondagavond 8 nnr ¦ ¦ ¦«¦¦¦¦¦ CEES DE LANGE CHICO's WAMA's MR DOODLE MIEKE TELKAMP 3 JACKSONS JOOP DE KNEGT want en vele anderen I Triomf Programma Pr 1.25 tot 2.75 Plaatsbespr dagelijks van 10—2 uor Dit is nog ' s aan „ ouderwets " voordeeltje all U 3 kledingsstukken chemisch laat reinigen « an hoeft U ar tgdeiyk maar 2 van ta ba talen Het laagstgeprysde is gratie Profiteer van deze grote reductie Dat spaart V nü geld en wQ hebben werk In deze tille ttjd Zo helpen w4l alkaar U ontvangt dezel ^ « e perfecte afwerking en prima service dia U altgd gewend bent Profiteer van deze voor dehge aanbieding van onderstaande 3 zelf • tandiga chemische reinigingsbedrgven RESTANTEN VERKOOP HOEKSEMA ASCOT PETER LUHRS Slechts 4 dagen liCStCintCn welke wg niet meet op de balaiM « pw e w w n rtm kop ^ wg vfui 28 t/m 31 Dec teg«n prgzen nog lager aJs begtai Janoui HONDERDEN COUPONS IN Trap - en ganglopers tapQtgoed eococdegint Maandag 28 DeeembM - ' s morgens 9 mnr Jan Jengerini N.V te Juiphaas Dtrecht vraagt voor direct leerling t PLAATWERKERS BANKWERKERS CARROSSERIEBOUWERS SCHILDERS Toorts kunnen geplaatst worden geschoolde CARROSSERIEBOUWERS PLAATWERKERS Tavana gevraagd een JONGSTE BEDIENDE voor lichte kantoorwerkzaamhed » Aanmelden Kanaalweg 34 Afdeling Fersoned tussen 3 en 5 uur des namiddags ONINCINRICHTINC TWIJM5TR A AT 2 • TEL 10548 • UTRECHT In de Psychiatrische Inrichting de „ WILLEM ABNTSZ STICHTING " te Utrecht en Den Dolder kunnen nog enige LEERLING-VERPLEEGSTERS LEERLING-VERPLEGERS l geplaatst worden ter opleiding voor het diplo ma Ziekenverpleging B Bezoldiging volgens de algemene landelijke regeling Eerste dienst kleding wordt ter beschikking gesteld Schriftelijke aanmelding bij da Geneesheer-Directeur Agnietenstraat X ta Utrecht eif DoManeweg IM ie Den Dolder v 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pagina 7 Een Belgisch Kamerlid Golf van banditisme over Sardinië bezocht Sovjet Unie Hoe onze Kerstkaarsen worden gegoten Eén gieting van een machine levert honderden kaarsen Zweedse bisschop zond anonieme brieven Een hond met een Russen vrezen agressic'oorlog Van onze Brusselse correspondent Het Belgische Katholieke ifweede Kamerlid Raimond Scheyven een Brussels ban Ider die tijdens de bezetting het verzet financierde is te ruggekeerd van een zeven we iten lange reis door de Sovjet unie Voor leden van het ver bond der Belgische nijverheid gaf hij een uiteenzetting die ons voornamelijk trof door haar grote objectiviteit en de geheel nieuwe kijk ja de waarschuwende nieuwe kijk die wij op dit onmetelijke rijk souden dienen te hebben Raymond Scheyven is 20 jaar gele jen als student in de Sovjet-Unie ge weest Thans bezocht hij Moskou Sta lingrad maakte een bootreis op de Wolga en op het Don Wolgakanaal tot Rostov Vandaar ging de reis naar Tiflis per vliegtuig Ook in Centraal Azië kon Scheyven bezoeken name lijk de oude steden van Taschkent Samarkand en Boukhara „ Overal heb ik vrij kunnen rond lopen " aldus zeide Scheyven „ ik kon jelve mijn reisroute bepalen en nam mijn eigen vrienden mede o.a de Luxemburgse gezant te Moskou later de correspondenten van de New York Times en van de Daily Telegraph die mij als tolk behulpzaam waren Wan neer men mij aanbood om een bepaald lebouw te bezoeken vroeg ik opzet telijk om een ander gebouw te mogen ïien Vaak zocht men mij de meest aantrekkelijke zaken te tonen Maar zouden wij niet hetzelfde doen " Spreker was van oordeel dat sinds ie dood van Stalin de sfeer sterk ver anderd is De reis die ik deed — zo seide hij — kan ieder thans doen en het zou de moeite lonen In Rusland en dat is dan de eerste negatieve vaststelling is overigens alles geheim Men krijgt nooit een pre cies antwoord Het is onmogelijk om te weten te komen hoeveel inwoners een stad telt hoeveel arbeiders in een fabriek zijn te werk gesteld en of men in twee of drie ploegen werkt Men komt ook niet te weten wat de sala rissen zijn Wanneer men op de boot kennis maakt met een Rus dan kan men er haast zeker van zijn dat men de vol gende dag met dezelfde man niet meer al kunnen praten Men merkt echter zeer duidelQk dat de industrie zich op een fantastische manier ontwikkelt „ Ik geloof dat EusUnd de tweede industriële natie van de wereld is geworden " Scheyven werd getroffen door het enthousiasme van de communistische functionarissen „ Men vroeg mij bij mijn terugkomst „ Zijn zij gelukkig " Ik antwoord „ Waarom zouden zij on gelukkig zijn Zij hebben geen ander vergelijkingspunt dan het Tsaristisch regime Van onze levenswijze weten ij niets Russische kinderen vroegen mij zelfs naar ik meen zeer oprecht waarom er geen scholen zijn in Bel gië " Onder die arbeiders-leiders zijn werkelijk mooie mensentypes die rotsvast in het communisme schijnen te geloven Het Is niet moeilijk om te constate ren dat de arbeiders voor het meren deel ongeschoolden zijn behalve de Staktaanovisten Een electriciën die een electrische bel moet repareren ar riveert zonder werktuigen en ik heb het beleefd hoe hü de bel repareerde met een stuk draad dat hij van de telefoon had geknipt waardoor de telefoon natuurlijk weer defect raakte Naast enkele arbeiders die veel en hard werken ziet men er ook velen die bijkans niets doen Een ernstige inspanning wordt geleverd om het gewoon en het technisch onderwijs te verbeteren Bil gebrek aan school gebouwen worden de lessen in twee ploegen gegeven van 7 tot 13 uur en van 13 uur tot 19 uur lange Vier mnd geéist tegen jonge vrouw wegens meineed ¦^' ier maanden heeft de procureur Seneraal bij het Amsterdamse Ge rechtshof mr J F Hoeffelman ge eist tegen de 32-jarige mej D B uit jergen N.H die volgens zijn over tuiging in een strafprocedure tegen p automobilist wiens rijbevoegd heid hem voor enige tijd was ontno men een meineed zou hebben afge legd Op de avond van 25 October 1952 feed deze automobilist de heer H ^¦ uit Bergen met mej D B naar Ustricum Dichtbij Castricum volg Je een aanrijding met een hond De heer P stapte even uit zijn wagen en sprak met de eigenaresse De hond had geen letsel en nadat iiij * eer was ingestapt „ achter het ^"" r " zo zegt deze CastricumsB ' rouw reed de auto verder den Een uur later reed het tweetal te ' ug naar de plaats van de aanrijding en belde bij de woning van de hon - eigenaresse aan I)e wagen heeft schade opgelo pen ' zei de heer P „ dat komt door " w hond " Hierover ontstond onenigheid '¦ enslotte mengde de heer P er de politie in Daar werd vastgesteld °«' hem de rijbevoegdheid was ont " fea „ Ik heb niet gereden " zei hiJ "" ej B heeft achter het stuur ge zeten " " pat is niet waar " zei de « igena f^sss van de hond De levensstandaard van het Rus sische volk is veel lager dan de onze maar ongeveer dezelfde als die van andere Oost Europese volkeren Hotigersnood uitgebannen In Centraal-AL heb ik bij voor keur de oude steden bezocht meer dan de nieuwe industriecentra Men merkt duidelijk dat het regime zich niet om ouden van dagen bekommert maar zeer sterk om de jeugd Het re sultaat is dat de levensstandaard in Russisch Azië veel hoger is dan in de andere Aziatische landen In de han den van de Russische regering is dit — volgens spreker — een formidabele propagandastunt De toeristen uit het Westen worden niet geweerd maar de Russen inviteren bij voor keur mensen uit Azië en Afrika Zij wensen te tonen hoe in hun Aziati sche gebieden het probleem van de hongersnood definitief uit de wereld werd geholpen „ Dat moet ons doen nadenken " aldus beklemtoonde de Brusselse volksvertegenwoordiger De Russische regering legt momen teel de nadruk op het probleem van de voorziening van de bevolking met gebruiksgoederen De eerste reder hier voor is dat de opvolgers van Sta lin niet zo populair zijn als de Geor giër en dat dit het middel is om hun populariteit te verbeteren De tweede reden is dat men begrepen heeft dat de arbeider slecht werkt wanneer hij niet de kans heeft om zijn loon goed te besteden En de handelsrelaties tussen Oost en West „ Ik had " — aldus Scheyven — „ een onderhoud met de Russische minister van handel de heer Mikoyan die mij verzekerde dat een Belgische commerciële commissie in Rusland welkom zou zijn en dat de handels betrekkingen met het Westen verbe terd dienen te worden Een Belgische handelsdelegatie welke geleid wordt door een gevol machtigd minister bevindt zich op het ogenblik te Moskou om het Bel - gisch Russisch handels verdra " te vernieuwen Er is sprake van een zeer belangrijk wederzijds handels verkeer van vijf milliard franc of 384 millioen gulden te organiseren „ Maar Rusland is in de eerste plaats geïnteresseerd in kapitaal goederen voor de industrialisatie Textiel en glas komen pas in aanmer king wanneer men werkelijk tegen zeer goede condities kan leveren Wat de internationale situatie be treft kan worden gezegd ',' aldus be sloot Scheyven r^n uiteenzetting „ dat Rusland een tweede agressie üit ambf óiUzët wegens smaad De rcaii;_.aii;i te Uppsala heeft de Lutherse bisschop van Straengnaes Dick Heiander schuldig bevonden aan het zenden van anonieme brieven aan geestelijken uit zijn dioces De recht bank bepaalde dat hij wegens smaad uit zQn ambt van bisschop van Straengnaes wordt ontzet Aan Heiander was ten laste gelegd dat hij voordat hij in de herfst van 1952 tot bisschop van Straengnaes werd gekozen anonieme brieven had geschreven en verzonden aan de kie zers geestelijken in het betrokken bisdom In de brieven zou hij zich krenkend hebben uitgelaten over zijn medecandidaat prof Lindroth en over ds Segelberg eveneens uit Uppsala In December 1952 heeft ds Segel berg aangifte gedaan bij de politie en in het voorjaar van 1953 is een zeer uitgebreid onderzoek begonnen waarbij steeds meer voor de bisschop bezwarende feiten aan het licht kwa men Zo is komen vast te staan dat de brieven ziJn getypt op schrijfmachi nes die Heiander in gebruik had Heiander heeft getracht een schrijf machine waarvan de letters zwaar beschadigd waren te vervangen Staart Tegen de heer P werd een straf vervolging ingesteld omdat hij zou hebben gereden hoewel hij dat niet mocht Als getuige werd in dit pro ces mej B gehoord Onder ede ver klaarde zij dat zij zelf de auto had bestuurd Daarop werd tegen haar een proces wegens meineed begon nen De Alkmaarse rechtbank legde haar in Februari j.l 4 maanden op In hoger beroep stond zij voor het Amsterdamse hof Zich baserende op enkele getuigen verklaringen achtte de procureur generaal echter bewezen dat de heer P achter het stuur heeft gezeten Hij meende derhalve dat de meineed was gepleegd en eiste bevestiging van het rechtbankvonnis Als raadsman bestreed mr H W A Bondam deze opvatting Hij vroeg het hof verdachte vrij te spreken daar hij het bewijs zeker niet gele verd achtte De uitspraak volgt op 5 Januari a.s NVV heeft meer dan 430.000 leden In de hoofdbesturenvergadering van het NW is medegedeeld dat het ledenaantal van het verbond het aan tal van 450.000 heeft overschreden Voorts werd medegedeeld dat het aantal verzoeken om dispensatie voor de 5 pet loonsverhoging uitermate gering is In de walvisvaart waar de lonen internationaal zijn geregeld wordt geen loonsverhoging gegeven Werkgevers en werknemers hebben zich hiermede accoord verklaard vreest Rusland verrijst langzaam uit het puin en naar sprekers oordeel kan de Russische regering de oorlog niet wensen Wat de Sovjets in de eerste plaats willen is dat hun eco nomisch experiment succesvol zal zijn En het is heel goed mogelijk dat het zulks inderdaad wordt dat d » goede resultaten die in de zware ba ~ sisindustrieën werden verkregen ook in de andere takken van bedrijf worden behaald De methodes mogen afschuwelijk zijn het is een feit dat de Sovjets ons over twintig jaar waarschijnlijk zullen hebben inge haald " Wasserijtan'even 10 pCt omhoog De reeds geruime tijd in voorbe reiding zijnde nieuwe C.A.O voor de wasindustrie beogende o.a een be tere beloning voor de vakkundige werkzaamheden van het wasserijper soneel alsmede een aantal tot dus ver nog niet in de wasserijprijzen verdisconteerde prijsstijgingen van in het wasserijbedrijf noodzakelijke materialen en een stijging van de kosten voortvloeiend uit de verho ging van de werkloosheids - en wachtgelduitkering en andere in combinatie met de per 1 Januari a.s ingaande algemene loonsverhoging heeft de wasindustrie voor de nood zaak geplaatst haar prijzen met in gang Van 1 Januari a.s met 10 pet te verhogen Hoger prijs voor chocoladerepen De afdeling industrie van de Ne derlandse Cacao en Cacaoproducten vereniging heeft in een vergadering van chocoladefabrikanten die naar gemeld wordt het overgrote deel der Nederlandse producenten vertegen woordigen besloten liever dan over te moeten gaan tot het vervaardigen van aanmerkelijk dunnere repen bij een gewichtsverhoging de gangbare consumentenprijs van chocoladerepen van 20 cent na 1 Januari a.s te ver hogen tot een kwartje Tevens werd besloten de prijzen van andere chocolade-artikelen op een niveau te brengen dat minstens 10 cent per 100 gram chocolade hoger ligt dan het huidige Wet bezettingsmaatregelen De Tweede Kamer heeft Woensdag haar goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp tot verlenging van de termijn van verval van sommige bezettingsregelingen ÏStöW »!^^ andere die hjj onder een V^lse naam had aangeschaft deslsun digen menen vele punten van over eenkomst te hebben gevonden tussen de stijl en de taal van de brieven en die van geschriften van de bisschop en tenslotte werden toen de recht zaak al aan de gang was op drie van de brieven vingerafdrukken van He iander gevonden Tijdens de eigenlijke rechtzaak gingen deskundigen op het gebied van schrijfmachines taal en vinger afdrukken verder met hun onderzoe kingen Opdrachten daartoe zijn niet alleen uitgegaan van het openbaar ministerie maar ook van de verde diging en van de rechtbank zeU In zijn requisitoir heeft de officier er de bisschop een verwijt van ge maakt dat hij niets heeft gedaan om klaarheid in de zaak te brengen Nooit heeft hij iets toegegeven voor dat hij tegenover een onomstotelijk bewijs werd geplaatst De verdediger bleef van mening dat de bisschop de brieven niet heeft geschreven de inhoud zou hem eer der geschaad dan gebaat hebben De bisschop die gedurende het laatste deel van het proces ziek was — hij leed aan psychische uitputting — is 12 December de laatste dag van het proces in de rechtszaal terugge keerd om zijn laatste woord in deze zaak te spreken een herhaling van zijn naar eer en geweten afgelegd ^ verklaring dat hij met de anonieme brieven niets te maken heeft gehad Straatroof bestraft met iaar brommen Wegens diefstal onder verzwaren de omstandigheden bestaande in een poging tot aaiuranding is de 32 ja-rige houtbewerker J H uit Zaan dam door de Amsterdamse recht bank conform de eis veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest Verdachte had enige maanden ge leden in de Herenstraat bij de Prin sengracht te Amsterdam een 22-jarig meisje oneerbare voorstellen gedaan uit haar portemonnaie een gulden weggegrist en haar met een vuist slag aan de lip verwond Het geval had als nasleep een dramatisch straattoneeltje waarin verdachte nog was bijgestaan door een voorbijganger die hem niet al leen wilde laten vechten tegen twee achtervolgers De F riese taalkwestie ^ Friese Staten voldaan Het college van Gedeputeerde Staten in Friesland heeft aan de provinciale staten een resolutie over de Friese taal voorgelegd In deze resolutie wordt gezegd dat het ontwerp van wet tot regeling van het onderwijs in de Friese taal en het gebruik van die taal of van een streektaal als voertaal bij het lager onderwijs alsmede de toezegging van de minister van Onderwijs K en W bij de behandeling van de Kweekschoolwet in de Eerste Ka mer gedaan inzake het onderwijs in de Friese taal aan de Firiese kweek scholen en tenslotte de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie aan de voorzitters van de beide Kamers met betrekking tot de Friese kwestie feiten zijn die kunnen worden aangemerkt als een op bevredigende wijze tegemoet ko men aan de desiderata van Provin ciale Staten van Friesland t.a.v het gebruik van en het onderwijl in de Friese taal en het behoud en de ont wikkeling van de Friese cultuur Deze resolutie werd z.h.st aan vaard Werkelijkheid anders dan omgeving doet vermoeden Op de vraag welke stad is bekend om haar productie van kaarsen pij pen en stroopwafels zal nagenoeg elke Nederlander weten te antwoor den Gouda Kaarsen pijpen en stroopwafels Het zijn van die genoeglijk-gezellige producten Onwillekeurig ziet men ze in een aureool vom Oud-»aderlondse iimselijfciieid en men verwacht dat ze vervaardigd zullen worden — de kaarsen en pijpen althans — door nijvere ambachtslieden met leren voorschoten op de si;houders met een gespje vastgeknoopt En ook Gouda zelf brengt je in diestemming Breng maar eens een be zoek aan de Kaarsenfabriek en wan del van het station dwars door hetstadje naar deze industrie Ver geet eerst dat je pas ontdekt hebt,dat veel van het moderne stenen ser viesgoed vervaardigd wordt door defabriek die je louter de productie vanstenen pijpen hebt toegedacht Tientegen een dat het stadje zelf reminis centies oproept aan de glldentijd Hetlaatgothische stadhuis de Waag degrachtjes de bruggetjes en de vrien delijke oud Hollandse huizen Jegaat vermoeden dat die beroemdekaavsen in een kleine werkplaats ver vaardigd zullen worden waar een broaf ambachtsman elke keer dat hijeen partijtje kaarsen klaar ' heeft zemet liefdevolle ogen bekijkt en zezachtjes strelend door zijn - vingerslaat glijden De afwerking van de kaarsen ge beurt met de hand Hier zijn twee jongedames bezig met het zgn „ de coreren " van kaarsen Met een mesje snijdt een jongedame vaardig de om trekken van een kerstboompje in de kaars Vervolgens wordt deze deco ratie opgespoten met een groene verf waarna er nog een zilverachtig glin sterende stof overheen gaat ifotobur Gelderland Nederl militairen vieren Kerstfeest in Korea De Nederlandse militairen vaa het vrijwilligersbataljon in Korea hebben voor Kerstmis grote plan nen Zij zullen een bijzondere uitvoe ring bijwonen van het Kerststuk „ Sint Franciscus van Aasisi en de drie rovers " waarin Willem van der Linde uit Hengelo de rol van St Franciscus zal vervullen Tijdens de Kerstdagen zullen er zowel Rooms Katholieke als Pro testantse diensten worden gehouden Het muziekkorps van het batal jon en een koor van soldaten zullen tijdens de Kerstdagen voor iedere compagnie Kerstliederen,ten gehore brengen en öp Kerstavond zal er een gevarieerd programma worden opgevoerd Hieraan werkt ook ba taljonscommandant Knuist uit Den Haag mee die op die avcmd een viool-solo zal geven Het toneelstuk wordt geregis seerd door soldaat eerste klasse Jo seph Luffing uit Losser terwijl het gevarieerde programma onder lei ding staat van Jan Brunning uit Den Haag Zó ziet het onderstuk van een kaar sengietmachine eruit De pittenkast staat hier open en de dame aan dé machine is bezig met het vervangen van de lege spoelen door nieuwe Wanneer de machine in bedrijf is staan de draden boven de pittenkast gespannen Op de foto ziet men bo venaan oofc nog de pistons waardoor de draden lopen Daarboven bevindt zich dan nog op de foto niet zicht baar de gietbafc met de vormen Is het kaarsvet gestold dan drukken deze pistons de kaarsen uit hun vor men De pittenkast is van Ameri kaanse origine fotobur Gelderland Dan sta je voor de kaarsenfabriek eigenlijk geheten de N.V Koninklij ke Stearine Kaarsenfabrieken „ Gou da-ApoUo " Een uitgebreid complex grote gebouwen merendeels zeer modern De brave ambachtsman glipt bescheiden de achterdeur van je fan tasie uit verslagen door de werke lijkheid In zijn plaats komt de reële bedrijfsleider een man in witte stof jas die van efficiency weet Wat hem niet belet om in deze drukke tijd zijn bezoekster geduldig en vriende lijk allerlei van het bedrijf te ver tellen We lopen langs drie vier grote gebouwen Die slaan we over Want de kaarsenfabriek is slechts een on derdeel van de Kaarsenfabriek ook al worden er per seizoen millioenen kaarsen vervaardigd Het is een zgn vetv^rwerkend bedrijf en in deze gebouwen wordt stearine oleïne en glycerine gefabriceerd Op het ter rein ruikt het dan ook — hoe kan het anders — vettig Als we de kaarsenfabriek nade ren zegt de bedrijfsleider — als een huismoeder die bang is dat „ ze " achteraf over haar boeltje zullen roddelen — „ U moet maar niet naar de rommel kijken want w » zijn op het ogenblik op het hoogtepunt van het kaarsenseizoen en dan is het erg druk".,Bij degenen die dergelij ke bezorgde opmerkingen maken is meestal geen rommel te bekennen en zo was het ook in de kaarsen fabriek De bedrijfsleider bezingt de lof van de stearine-kaars Druipt niet en trekt niet krom Kan behoorlijk tegen de warmte behalve natuurlijk wanneer je hem vlak boven de kachel op de schoorsteen plaatst Toevoeging van het goedkopere pa rafine vermindert de kwaliteit Het kaarsengieten Direct bij de ingang van de eigen lijke kaarsenfabriek staan de kaar sengietmachines Aan een van deze machines grist een meisje met snelle bewegingen de kaarsen uit het klem raam en smijt ze vrij onzacht in een bak „ Ik wed dat U thuis met de kaarsen voorzichtiger omgaat dan wij hier " merkt mijn begeleider op „ Nu ze kunnen er vrij goed tegen en het hindert niet of er al eens een enkele kapot gaat Want het mate riaal kan altijd weer opgesmolten worden Bij ons gaat niets verlo ren " Naast de machines staan vaten met vloeibare stearine De machine is vrij eenvoudig Onderin is een ruim te — de pittenkast — waar de pit ten op klossen gewonden zich be - Vendetta eist haar tol Een ernstige golf van banditisme is over Sardinië geslagen zo meldt de „ Manchester Guardian " Een ingenieur die belast was met opbouwwerk is het slachtoffer ge worden De politie kamt thans het woeste gebied bij Nuoro uit wagr enkele maanden geleden de „ Pacifi catie van Orgosol " werd gezworen bij het kruis tussen leden van el kaar-vijandig-gezinde families die toen beloofden hun vendetta te ver geten Dit feit heeft echter geen vrede gebracht aan de streek di " bewoond wordt door een troep vogel vrijverklaarden onder het leider schap van een vervaarlijke bandiet Tanteddu geQaamd die Giuliano als populaire held schijnt opgevolgd te zijn Er is een prijs van 5 mülioeB lire op zijn hoofd gesteld Ongeveer 600 carabinieri en 200 vinden Elke pit loopt daarboven door een holle piston En daarboven is de eigenlijke gietbak met de kaar senvormen die alle corresponderen met de pistons De vorm wordt met warm water voorverwarmd Dan pakt het meisje dat de machine bedient het vat met stearine en giet de gietbak vol met dit vloeibare vet dat wegzakt in de kaarsenvormen Ze is niet zuinig mét de stearine die zeker een centimeter hoog in de bak blijft staan als de vormen al volgelopen zijn Dat is noodzakelijk omdat de stearine een sterke krimp vertoont bij het stollen Nu vervangt zij het warme water door koud water zodat de kaarsen afkoelen'en stollen Het meisje pakt nu een truffelvormig mes en schrapt met enkele forse streken de over tollige stearine weg De kaarsen lig gen nog steeds verzonken in de vor men Met behulp van een handle worden vervolgens de pistons - om hoog gedraaid De pistons komen met de kop tegen de kop van de kaarsen de vormen hebben het bo veneinde van de kaars naar beneden gericht en ze drukken de kaars uit de vorm naar boven Boven de ma chine bevindt zich een houten klem raam Daarin worden de kaarsen vastgeklemd Het meisje draait ver volgens de pistons weer omlaag De vormen zijn nu vrij ze pakt het vat met stearine wjeer en begint nogmaals te gieten De kaarsen van de vorige gieting laat ze zolang in het klemraam zit ten tot de kaarsen van de nieuwe gieting zijn gestold Dit gebeurt om dat op deze wijze de pit in het mid den van de vorm wordt gehouden Na het stollen van de volgende „ lichting " wordt dan de pit doorge sneden De kaarsen van de eerste gieting worden dan uit het klemraam verwijderd daar was het meisje juist mee bezig toen we haar werk kwamen bekijken Dit was een van de „ opdruk"-ma chines Bij de „ optrek"-machines zijn geen pistons onder de gietbak de pitten zitten boven de vormen ge vangen in klemmen Na het stollen worden de klemmen omhoog ge draaid De kaarsen worden dus aan de pit omhooggetrokken en glijden op deze wijze uit de vormen Terwijl we deze machines bekij ken die bij elke gieting enkele hon derden kaarsen opleveren praat de bedi^ijfsleider over kaarsen na tuurlijk Over Gothische kaarsen barokkaarsen moderne kaarsen di nerkaarsen cake candles kaarsen voor verjaarstaarten kerstkaarsen gedraaide kaarsen en gekleurde kaarsen De gedraaide kaarsen worden uit sluitend vervaardigd in de zgn „ op druk"-machines Hoe men die uit de vormen krijgt Wel heel eenvoudig Door de druk van de piston gaat de kaars een draaiende beweging maken en glijdt — zich als het ware omhoogschroevend — uit de vorm Veel variatie Achter de machinehal is de pak afdeling De verscheidenheid in kaar sen is groot de verscheidenheid in verpakkingen nog groter Pakken van zes stuks tien stuks vier ' en twintig stuks Pakken met witte pakken met rode pakken met aller lei kleuren kaarsen Dozen met Go thische kaarsen met barokkaarsen Met uitzondering van enkele soor ten wordt alles met de hand ver pakt Want uiteindelijk is een kaars toch een product dat met de nodige zachtheid en reverentie behandeld moet worden En dat kan alleen de menselijke hand daarvoor is de machine te onverschillig In de expeditie-afdeling staan grote stevige cartonnen dozen in onafzienbare rijen hoog opgesta peld verzendklaar voor alle delen van het land Ze gaan naar waren huizen drogisterijen kruideniers ja naar al die winkels die tegen Kersttijd deze lichtgevende waar aan de man brengen \ Zonder pit geen kaars Toch is hiermede niet alles over kaarsen verteld We zouden nog kunnen praten over de vervaardi ging van kaarsen in de vorm van Kerstboompjes kaboutertjes en an dere figuren Maar dan nog zouden we de eigenlijke essentie van de kaars vergeten hebben het dunne draadje zonder hetwelk de kaars geen kaars is de pit In weer een ander gebouw wor den deze pitten vervaardigd Het gonst suist en stampt er van hon derden spoelen die op grote tafels door elkaar krioelen met een waan zinnige snelheid Maar wat gebeurt er nu eigen lijk De grondstof voor de pit ie ka toenen garen dat op „ cops " betrok ken wordt van de katoenindustrie en Kruisspoelmachiues verwerken deze haardunne draden tot dra den bundels van 4 tot 45 draden Het vlechten van deze draden speciaal getrainde mannen kammen de streek nu uit waar onlangs de ingenieur David Capra door zijn ont voerders neergeschoten werd omdat zijn vrienden de politie gewaar schuwd hadden Capra werd ont voerd toen hij terugkeerde van het werk aan de weg die onder zijn leiding aangelegd werd Zijn familie en werkgevers te Cagliari die onbe kend waren met de toestanden in de provincie Nuoro hebben in plaat » van zwijgend het losgeld te overhan digen de zaak in handen gegeven van het „ Speciale Commando voor het onderdrukken van banditisme " Zij kregen opdracht geen contact te leggen met de kidnappers terwijl een grote overval in de streek geor ganiseerd werd Na twee weken van naarstig onderzoek werd de schuil plaats der bandieten door de carabi nieri ontdekt en een open veldslag vond plaats waarbij de bandieten die kleiner in aantal waren de ont voerde ingenieur doodschoten en ontkwamen Ze lieten één dode ach ter namelijk Emiliano Succu Qeeti bewijs Nadien zijn er 15 arrestaties ver richt maar geen getuige en geen be wijs is voorhanden Schaapherders die men in het bezit van veldkijkers vond zijn weer vrijgelaten Van de andere verdachten zullen er wellicht een paar naar de „ Confino " gezon den worden de ouderwetse en on grondwettige manier van gevangen zetten in voorarrest die ingevoerd is door de Piëmontese regering toen deze tot de ontdekking kwam dat het banditisme één van de voor naamste problemen was van een ver enigd Italië Vorige week is Emiliano Succu een 24 jaar oude bandiet zoon en kleinzoon van beruchte vo gelvrijen begaven in een ongewijde hoek van het kerkhof van Orgosolo waar zijn vader en grootvader lig gen ' naast vele andere bandieten die in gevechten met de ^ lolitie gedood werden In Orgosolo vonden J7 moorden in één jaar tijds plaats Thans is de vendetta opnieuw uit gebroken daar iemand de schuil plaats aan de politie verraden moet hebben Iedereen loopt weer met verzegelde lippen rond en niemand heeft ooit gehoord van Succu hoe wel zijn naamloos jraf overdekt is met verse bloemen Ongerustheid over bedreiging van natuurterreinen De Contact-commissie voor na tuur en landsohapsbesoherming het centrale orgaan der Ned natuurbe schermingsorganisaties heeft Zater dag in Utrecht onder voorzitter schap van jhr mr M v d Goes van Naters haar jaarvergadering gehou den Op deze vergadering waar vertegenwoordigers uit alle delen des lands aanwezig waren werd in een motie de ongerustheid van de commissie tot uitdrukkimg gebracht over de bedreiging van vSe natuur terreinen Hierin werd o.a gecon stateerd dat in de afweging van de belangen die van overheidswege dient te geschieden het behoud der natuur mede op grond van haar steeds grotere zeldzaamheidswaarde veelal ondergewaardeerd wordt De commissie is van mening dat de voortgaande aantasting van dé natuurgebieden door zand - en mer gedwinning vuilstorting bouw van aomerhuisges e.d mede veroorzaakt wordt door het opeisen van een hogere waardering voor andere be langen dan op grond van de toe komst van Nederlands bodem en zijn bewoners gereohitvaardigd is Ook moet volgens de commissie de afweging van belangen in het staats budget gezien de enorme bedragen voor cultuuirteohmek wegenbouw enz grondig ten behoeve van waar den die voor goed dreigen te ver dwijnen worden herzien Uitslag prijsvraag Christchurchrace De trekking van de ter gelegen heid van de Christchurchrace ge houden prijsvraag ten bate van het kinderhuis Prinses Beatrix te Groesbeek is Woensdag onder no tarieel toezicht te Nijmegen ge schied De gelukkige winnaars van de hoofdprijzen waren 1 een auto mevr M Alie Loos duinen 2 een scooter de heer C C Clement Amsterdam S.een elec trische naaimachine H K Frieze Amsterdam 4 een bromfiets mej.M T Bouvy Den Haag 5 eenradiotoestel L A Stomp DenHaag en 6 een stofzuiger mevr D van der Valk Wassenaar ISRAëL-REIS VOOR Mr Dr K.J FREDERIKS Van onze Haagse redacteur Naar wij vemeinen heeft een aan tal Joodse Nederlanders aan mr de K J Frederiks oud secretaris-gene-raal van Binnenlandse Zaken en diens echtgenote uit dankbaarheid voor belangrijke diensten tijdens de bezet ting bewezen een reis naar Israël aangeboden gebeurt op vlechtmachines dat waren de spoelen die op zo'n schijnbaar onontwarbare manier door elkaar vlogen maar die eigen lijk hetzelfde doen als de moeder die drie strengen haar van haar dochter tot een mooie vlecht maakt Daarmee is de pit echter nog niet klaar Ze wordt op de has pelmachmes m strengen gewonden en die strengen ondergaan enkele chemische bewerkingen die het ge heim van de smid zijn en die deze gevlochten draden juist die eigen schappen geven die hen gelijkelijk met de kaars doen opbranden Milde lichtbron Het stadje Gouda is op de wande ling van fabriek naar station hetzelf de gebleven De huizen staan stil en ingetogen langs de grachtjes Met Kerstmis zullen ook in deze huizen hoogstwaarschijnlijk kaarsen uit de Kaarsenfabriek branden Met zachte milde vlam En beter dan welke andere moderne lichtbron ook zullen zij de moderne opgejaagde mens hel pen on in het eigen duistere hart de lichtende plek van rust vertrovAoan én vrede te vinden 
I üondètêag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 ¦ i^i ^'''^ OOK NU WEER ' t MEUBELPALEIS UTRECHTSCH NIEUWSBLAD f^ecsm ^ Zaterdag Pagtna MBUBEL-SHOh / van M*0*D*E*UK*A*M*E*R*S die vèr beneden de prijs worden verkocht DUBBEL IHTERESSAHT omdai de „ loonronde " prijsverhoging in Januari onvermijdelijk maaki UTRECHTSCH NIEUWSBL / DE KIJ St ]^ Geen schoo maar eenl losse groe | HAARWERKEN reparaties en onderhoud J.G.BISSERT Matige prijzen - pratis advi s NOBELSTR No 7 ' tTBECHT lEt i24(i Dr.J.SCHWARZ OOGARTS - Ramstraat 8 van 25 Deo tot 3 Jan niet te consulteren Bell-Boy PRIJSVRAAG slaat enorm in Naar Boekei Brandschoon secretaris van de Bell-Boy Bond mede deelt wordt zijn secretariaat oTerstroomd door Inzendingen en ziet hij reikhalzend alt naar de slultingstermijn S Januari 1954 Wie alsnog wil meedoen dient zQn tijd dus goed te gebruiken ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S VISITE-KAARTEN S Sde vries & Co " SOudegracht 122 S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ RBaaa Het nieuwste „ ERRES " vijf sterren toestel direct lever baar Desgewenst demonstra tie aan huis G JONGERIUS radiohandel Kanaalstraat 88 Tel 11129 Utrecht Wat U moet doen rfchrijf op een briefkaart een slagzin van ten hoogste 8 woorden die volgens U de voortreffelijke eigenschappen van Bell-Boy — de in volle glorie terug gekeerde bovenste beate Virginia — het best weergeeft Aan prijzen is een bedrag van f 2000 - uitgeloofd Ie prijs f 1000 - 2e prijs f 500 - 3e prijs f.250 - en 10 prijzen van f 25 - elk Prijzen wel waard Uw beste beentje voor te zetten Voorwaarden Iedereen kan gratis aan dez « prijs vraag meedoen U adressere Uw in zending aan B«ll-Boy Bond p a N.V Ed Laurens Postbus 3031 Am sterdam Beoordeling geschiedt door een jury haar uitspraak Is bindend Inzendingen blijven eigendom der N.V Ed Laurena Over de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd Uit slag 27 Februari 1954 o.a in dit blad EEN EIGEN HUIS EEN HEERLIJK BEZIT N.V „ COQ " fabriek van Hoogspannings 8chakelln$tallatles Kanaalweg 41 - Utrecht EEN SLECHT RAPPORT Het eerste rapi>ort op de H.B.S de Ulo de Tech nische en de Industrie school kan U een aan wijzing zijn dat U niet de juiste Iceuze hebt ge maakt voor Uw kind E«n Jaar overbrugging op de V.G.L.O.-school met kleine klassen en nieuwe onder wijsmethoden brengt IJ waarschijnlijk op de goede weg InJlohtimgen bij het Hoofd der Hervormde V.G.L.O.-school A VAN WIJNEN Everard Foeckstraat 25 TTirecht Telefoon 244Z6 vraagt voor het bedrijfsbureau één Kantoorbediende Leeftijd 18—22 jaar Opleiding MULO en/of lagere Technische school Ervaring IWoet enkele jaren administratief en bij voorkeur op een bedrijfsbureau werkzaam zijn geweest Uitvoerige sollicitaties te richten aan de afdeling Per soneel Bezoeken alleen na oproep Deie woning ' e Heemskerk 15 een van de 250t woningen 11 gebouwd door deelnemers van 8.N.G de emi overheïds-instelling waar mee - dan 300 gemeenten uif hee ' Nederland achter staan Een huurhuis is een liuis-zonder-meer eèn eigen huis is een vriend voor Uw hele gezin Ook U kunt Uw gezin zo'o ' eigen huis bieden niemand is nu meer gedoemd zijn hele leven in huurhuizen door ce brengen Het door gemeenten uitgedachte B.N.G systeem financiële en bouwtechnische diensten voor iedereen maakt het eigen huis ook voor U mogelijk en niet duurder dan een huurhuis icrtnj op Mn nnefkoofi a.ieen „ Ü " en Ow aört * zi«c deze konri aan 6.N.G ovosiroel / Aften en U MH vongi frotis tfe brochure Over bei verJtrygen van « en ergen ' iuif en her üw ^ amantt O doorbjj w " be/öen " Bij het GEMEENTELIJK GAS - ELECTRICITEITS EN AUTOBUSBEDRUF TE UTRECHT kan bij de afdeling technische documentatie worden geplaatst epn JEUGDIG M.T.S.-er Electrotechniek en/of Werktuigkunde in de rang van adjunct technisch ambtenaar Salarisgrenzen ƒ 2.869,68 - ƒ 4.038.84 inclusief de ge bruikelijke toeslagen en 4 jaarlijkse verhogingen Aanstelling boven het minimum salaris i » mogelijk Eisen goede talenkennis technisch - administratieve en stylistische beirwaamheden Eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige in lichtingen in te zenden bij de Directeur binnen 14 da gen na verschijning van dit blad Persoonlijke kennismaking eerst na oproep TE KOOP EEN TOT Woning verbouwde tramwagen pim 15 m lang Bevatt zitkamer 2 slaapka mers keuken en bergruimte Gevr Prijs ƒ 3000 — ¦ Te bezichtigen DEN OS Aiiena MaarSbergen BOUWKAS N.NEDÈRLANDSE GEMEENTEN de moderne weg naar htt eigen hul * DIESEL-CENTRUM N.V Vleutensevaart 10 — Utrecht vraagt wegens uitbreiding Ie EERSTE MONTEURS 2e TWEEDE MONTEURS 3e LEERUN6 MONTEURS 4e ADMINISTRATIEVE KRACHT met technische aanleg Sollicitaties uitsluitend cshriftelijk Zonder diploma's óf indelingsbewijs onnodig te solliciteren f ^ C.A.V „ De Onderl Pharmaceutische Groot handel " afd SPRUYT HILLEN & Co Achter de Dom 14 — Utrecht VRAAGT Kantoorbediende(Vr Vereist diploma typen Leeftijd 16—20 jaar Hessing's Autohandel biedt i Dodge Corrinet 1952 ƒ 7750 — Dodge Kingsway met schuil ' dak 1951 ƒ 6750 — Dodge met flewdrive 1950 ƒ 6500 - Chevrolet de luxe 1951 f 5450 — Chevrolet Standard D » ƒ 4450 — Kaiser Rotterdam de Luxe 1951 ƒ 4450 — Bil Cabriolet 1949 ƒ 3950 — de Soto 1948 ƒ 2950 — Studebata Champignon 1948 2 deurs koepel speciaal model met ch # dak ƒ 2950 — Citroen 1951 normaal ƒ 2950 — Chevrolet * met schuifdak ƒ 2750 — Deze vragens zijn met radio e kachel Peugeot 1949 ƒ 1950 — Fiat Cabriolet 500 KopWei ' motor ƒ 1450 — Skoda Bestelwagen 1949 ƒ 1050 - Foil Prefect 1949 ƒ 950 — Renault 300 kg Bestelwagen ƒ 950 - Utrechtseweg 336 De Bilt Tel 28409 Jongen voor expeditiewèrkzaamheden Leeftijd 17-19 3aar AVAROS " De Veilige Bromfiets Hoofdagent voor Utrecht en Omstreken Fa C BOS AMSTERD.STK.WEG 9S9 TELEFOON Ï5965 « Grootste keuze • Ie Klas service Bromfiets-Bar DEDRIJFS - en OPSLAGRUIMÏÏ aan spoorlijn in centrum des lands TE KOOP AANGEBODEN Brieven onder no 1649 aan het Bureau U.N pAltMOl V.W Verhuur zonder chauffeur JANSVELD IS Telef 18500 en solist 14,20 Gram 14.46 ' H'i viool en cello 16,00 Voor de «'« S 16,00 Gram 17,00 Nws 17 » " S muz 18,00 Franse les 18.16 Gram:'J " Caus 18,30 Gram 19,00 Nws M « »• merorkest en soliste 20.16 Ke"E5 ren 20.16 Gemengd koor 2I,(H 0 »^ 21,40 Gram 22.00 Nwa 32,15 '''^ orgel 22,65—23,00 Nws ENBLAND BBC LIGHT PBOGB 1500 en 247 m 12.00 „ Have a go " 12.30 Kerkd 13.00 Verz progr 14.16 Lichte muz 14.46 Gevar progr - 15.16 Gram 16.00 Film progr 17.30 Gevar progr 18.00 Hoor spel 19.00 Hoorsp met muz 19.30 ïe var progr 20.00 Nws 20.30 Gevar pr 21.30 Samenzang 22.00 Lichte muz 23.00 Nws 23.15 Pianospel 23.30 Muzi kale caus 22.45 Gram 0.30 Orgelspel 0.66—1.00 Nws BB1ISSEL 324 m 11,00 Gram 11,15 Volksconcert 12,00 Gram 12,30 Weerbericht 12,34 Gevar muz 13,00 Nws 13,16 Gram 13,30 Voor de soldaten 14,00 Operaooncei * 16,30 Gram 16,46 Sport 16,30 Gram 17,00 Kamerork en soliste 17,40 Gram 17,46 Sport 17,50 Gram 18,00 Koorzang 18.20 Gram 18,30 Gods halfuur 19,00 Nws 19,40 Gram 20.00 Hoorspel 21.16 Gram 22,00 Nws 22,15 Vferz progr 23,00 Nws 23.06—24,00 Gram overdenking 23,00 Nws 23,16 Kamer orkest « n sol 23,45—24,00 Gram HILVERSUM II — AVRO 7.00 Nws 7,10 Gram 7,15 Ochtendgym 7,30 Gram 8,00 Nws 8,16 Gram 9,00 Morgenwij ding 9,15 Koorzang 9,30 Voor de vrouw 9,36 Gram 11,00 Voordracht 11,15 Kamerorkest 12,00 Lichte muz 12,30 Land - en tuinbouw 12,33 In ' t spionnetje 12,38 Orgel 13,00 Nws 13,15 IRIeded en gram 13,25 Promenade-ork én solist 14,00 Wat gaat er om in de wereld 14,20 Gram 14,30 Voordracht 14,45 Piano 15,16 Voor de vrouw 16,15 Gram 17,30 Voor de padvinders 17,45 Gram 17,60 Mil comm 18,00 Nws 18,15 Muz caus 18.30 Accordeon 19.00 Voor de jeugd 19,16 Rep of gram 19,25 Ca baret 19,45 Een gesprek over de rooi actie o.l.v Ir H J M van Stuivenberg Rijkstuinbouwconsulent 20,00 Nws 20,06 Operaconcert 20,56 Voordracht 21,10 Lichte muz 21,40 Jaaroverz 20.20 Metropole orkest 22.40 Gram 23,00 Nw » 23,16 Filmprogr 23.46—24,00 Gram Koorzang 18.46 Or 19.00 Nws 19.40 Kerstliederen 20.00 Gram 22.00 Nws 22.16 Verz.progr 23.00 Nws 23.05 en 23.40—24.00 Gram ZONDAG n DEC HILVERSUM I 402 m — NCRV 8.00 Nws en weerber 8,15 Orgelconcert IKOR 8.30 Terugblik op een jaar IKOR-uitz KRO 9.30 Nws 9.46 Gram 9.55 Hoogmis 11.30 Strijkork en sol 12.15 Promenade-ork en solist 12.55 ZonnewBzer 13.00 Nws 13.10 Kerstora torium Bach 14.46 V d jeugd 16.16 Fluit en clavecimbel 16.85 „ Bethlehem ' reisbericht 15.30 Pianoduo 16.10 Kath Thuisfront overal 16.15 Sport 16.30 Vespers NCRV Geref Kerkdienst 18.30 Gewijde muz 19.00 Nws uit de Kerken 190.5 Samenzang 19.30 Weg en werk der Kerkhervorracrs " caus KRO 19.46 Nws 20.00 Gram 20.25 De gewone man 20.30 Houdt de zonzü " 21.45 Gram 21.55 Eens op een Kerst - I avond " hoorsp 22.30 Kerstliederen I 22.45 Avondgebed 23.00 Nws 23.16 Gr 1 23.30—24.00 ld HILVERSUM II 298 m VARA 8.00 Nws en weerber 8.18 Gram 8.45 Sp med 8.50 V h platteland 9.00 Tem po Giusto " 9.45 Geestelijk leven caus VPRO 10.00 V d kind IKOR 10.30 Ned Herv Kerkdienst AVRO 12.00 Sportspiegel 12.05 Amus.muz 12.35 „ Even afrekenen Heren " 12.45 Gr 13.00 Nws 13.05 Meded of gram 13.10 De spoorwegen spreken 13.25 Lichte muz 14.00 Boekbespr 14.20 Operacon cert 16.10 Toneelbeschouwing 16.25 Vioolrecital 16.60 Dansmuz 16.30 Sp revue VPRO 17.00 Tussen Kerk en Wereld " caus 17.20 Van het Kerke lijk Erf ' caus VARA 17.30 Voor de jeugd 17.20 Sportjourn 18.15 Nws en sportuitsl 18.30 Hammondorgel 18.50 Radiolympus 19.20 Gram AVRO 20.00 Nws 20.05 Concertgebouwork 20.55 Joum 21.10 Chansons 21.25 Amijs muz 22.06 Cabaret 22.40 Pianorècital - « 00 Nws 23.16—24.00 Gram VBIJDAO HILVERSUM I — NCRV 7,30 Kerst zangdienst IKOR 8,30 Kerstvroegd KRO 9,30 Nws 9,45 Kamerorkest en solist 9,55 Kerstliederen 10,26 Hoog mis ' 12,00 Kerstrede van Paus Plus XII NCAV 12,15 Beiaard 12,30 Land - en tumbouw 12,33 Kerstconcert 13,00 Kerstboodschap door H.M Koningm Juliana 13,15 Nws 13,20 Gram 14,00 Kerstfeestvieringen door emigranten 14,46 Gram 16.00 Kerstfeest IS.OO Voc ens en sol 16,45 Gram 17,00 Vrü Bvang Kerkdienst - 18,30 Gram 18.36 Viool en Mozartvleugel 19,00 Nws 19,30 Kerst liederen 19,30 Koorzang 29.00 Radio krant 20,20 Kerstconcert 21.30 Het lied van de arbeid een Kerstlied 21,60 - Gram 22.00 Strijkork en sol 22.45 Avondoverdenking 23,00 Nws 23.16 — 24.00 Gram HILVERSUM II — VARA 8,00 Kerst klokken 8,06 Nws 8,20 Vocaal dubbel kwartet 8,35 Winterpoëzie 9.05 Gram VPRO 10,00 Kersttriptiek 10.30 Kerkd AVRO 12,00 Beiaard 12,16 Kerstgroe ten 12,40 Meded 12,45 Gram 13,00 Kerstboodschap door H.M de Koningin 13,15 Nws 13,20 Lichte muz 13,45 Kerst feestviering in het buitenland 14.16 Strükkwart 14,45 Kerstgroet 15,00 Or gel en klarinet 16,30 Strijkork VARA 1B,00 Kerstklokken 16,02 Voor de kin deren 16,46 Cello en piano 17,15 Kerst maal 17,30 Uitwissellngsprogr m Ne derlands Sanatorium te Davos 18,00 Nws 18,16 Kamerorkest en soliste 19,00 Kerstklokken 19,02 Actualiteiten 1»,10 Gitaar VPRO 19,30 Kerstdecla matorium 20,15 Kerstmis 1943—1953 Klankbceia 20,56 Nws VARA 21.00 Kerstklokken 21,02 Noche buena kerst spel 21,60 Keratmuz 22,20 Kerkorgel VPRO 32,40 Vandaag 82,4 * Avond - RADIONIEUWS OP DE KERSTDAGEN De Kerstdagen brengen enigeanderingen in de normale uitzöiden van het nieuws Op de E«sKerstdag is er ' s ochtends o™'"(geen nieuwsuitzending Oafa^f ^ uur maar wel van 8.05 uur tot S "»"' alleen via Hilversum 2 Van hall o»tot kwart voor tien Hilversum i.Om half één mededelingen voor la " ' en tuinbouw alleen Hilversuin J » middags van kwart over 1 tot tw ^ over een beide zenders Om zes•s avonds normaal over Hilversnro om 7 uur Hilversum 1 en om ^ " beide zenders Daartussen in niet de geTU'lt^i korte uitzendingen om 8 uur maar vijf voor negen Op Tweede Kerstdag om ze ''" 2 geen uitzending om 8 uur over ds » zenders om half tien Hilversum J "^ half een mededelingen voor lano tuinbouw alleen HUversum 2 o » ^ uur ' s middags vüf minuten m '" over beide zenders om 6 ""^ jj maal HUversum 2 om zeven uur d versum 1 en om eU uur ' s avonds m zenders Daartussen in niet ™ 7'^li bruikeUjk om 8 uur maar om t " óver 8 ENGELAND BBS LIGHT PROGR 1500 en 247 m 12,00 Mrs Dale's Dagboek 12.15 Voordracht 12,30 Dansmuz 13,15 muz 13,30 Orgel 13,45 Orkest 14,45 Voor de kinderen 15,00 Voor de vrouw 16.00 Lichte muz 16,45 Dansmuz 17,15 Mrs Dale's Dagboek 17,30 Hoorspel 18,20 Gram 18,25 Hoorspel 19,20 Orkest 19,46 Hoorspel 20,00 Nws 20,26 Sport 20.30 Gevar muz 21,30 Klankbeeld 22.00 Gram 22,16 ïevar progr 23,00 Nws 23,16 Klankbeeld 23,46 Gevar progr 0.05 Voordracht 0,20 Lichte muz 0,56—1,00 Nws MAANDAG HILVERSUM I — NCRV 7,00 Nws 7.13 Gewijde muz 7,45 ' n Woord voor de dag 8,00 Nws 8,16 Gram S,30 Tot Uw dienst 8,35 Gram 9,00 Voor do zie ' ken 9,30 Voor de vrouw 9,35 Water standen 9,40 Omroeporkest 10,30 Mor gendienst 11,00 Oram 11,15 Gavar muz 12,25 Voor boer en tuinder 12,33 Gram 12,59 Klokgelui 13,00 Nws 13,16 Gram 14,00 Schoolradio 14,30 Meisjes koor 14,46 Voor de vrouw 16,16 Gram 16,25 Strijkkwartet 16,00 Böbelleztag 16,30 Vocaal ens 17.00 Voor de kleu ters 17.15 Gram 17.30 Voor de jeugd 17,45 Japan en de Westerse wereld door E J Baron Lewe van Aduard 18,00 Dameskoor 18.10 Gram 18,20 Harp 18,35 Gram 19,00 Nws 19,10 Gram 19,30 Volk en Staat 19,45 Orgel 20,00 Radio krant 20,20 Militaire Kapel 20,60 Kln derkruistocht hoorspel 21.66 Gram 22,16 GeestelÜke liederen 22,45 Avond - BRUSSEL SM ra 11 <« Gram 12,30 Weerbericht 13,34 Voor de landbouw 12,42 Oud-Nederl liederen 13,00 Nws 13,TS Piano 13,30 ïram 18,45 Piano 14,00 Omroeporkest N I E U W E N D IJ K 16 4-170 De makelaar BEN DROST RASEBROEKSTBAAT 7 TE UTRECHT Tël 11787 biedt voor EIGEN BEWONING beh gkd Hvb TE KOOF aan de navolgen de in aanbouw zijnde of te bouwen WONINEEN IN „ OOG IN AL " te Utrecht 0 BOUWBEDRIJF VAN EGLEM In aanbouw zijnde hele huizen aan de Nolthe - niusstraat met garage Aanv begin 1954 Koopsom ƒ 19.750 — II BOUWBEDRIJF VAN OOSTRUM In aanbouw zijne ' lo-le huizen aan de Grimm straat Aanv voorjaar 1954 Koopsom ƒ 18.500 « BOUWBEDRUF v d SCHAAR in aanbouw zijnde hele huizen aan de ürlus straat Aanv begin 1954 Koops v.a ƒ 14.800 ^ BOUWBEDRIJF WILDSCHUT in aanbouw zijnde hele huizen aan de Jos Haydnlaan Aanv voorjaar 1954 Koopsom ƒ 19.500 — BOUWBEDRIJF WILDSCHUT te bouwen hele huizen aan de Avezaatlaan Aanv midden 1954 Koopsom v.a ƒ 13.900 — Nadere inlichtingen omt4"ent tekeningen etc worden gaarne op aanvraag verstrekt 1t Wq visgeii oor één tmtet febrieken een technisch bedrijfs-assistent die th verbindingsman tussen bedrijf en < le technische afdeling een aantal werk ïtamheden zil moeten verrichten zoals het leiden van een kleine afdeling en het otitwerpen eo uitvoeren van fabrieksinstal laties Opleiding M.T.S dag-of avondschool Leeftijd plm 25 jaar Eigenhandig geschreven brieven niet vermtlding van leeftijd opleiding en ervaring worden gaarne ingewacht onder UN 313 bij de afdeling Per soneelszaken Westzijde 105 KONINKLIJKE VERKADE FABRIEKEN N.V ZAANDAM """% 1 GEVRAAGD BEKWAME LOODGIETERS 1 voor vast werk 1 Aan te melden bij FA P ANDBIE8SEN 1 Oude Gracht 184 — Utrecht « M ^ GEVRAAGD BEKWAME SCHILDER voor Ie klasse werk Zowel bekend met klassieke als mo derne materialen GI/ABBEEK's SCHILDERSBEDRIJF Pres Eooseveltweg 92 Telefoon 15545 Burgerwoonhuis MET WERKPLAATS TE KOOP wegens sterfgeval nabij Ma liesingel Werkplaats met achteruitgang Ledig te aan - vaarden Br ond no 1665 bur U.N HiM Koningin Juliana herhaling 20,15 Verjaagde Christenheid klank beeld 20,45 Intern Kerstliederen 21.20 Van een os en een ezeltje hoorspel 22,20 Klassieke muz 22,45 Avondgebed 23,00 Nws 23,15 Nw » in Esperanto 23,30—24,00 Gram HILVERSUM II — VARA 8.00 Nws en Weerber 8.15 Gram 8.40 Vocaal dubbelkwart 9.00 V d kind 9.20 Or gel alt viool en declamatie — VPRO 10.00 Voordr 10.30 Kerkdienst 11.65 Op eigen kracht vooruit " caus VARA 12.00 Verz.progr 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Dansmuz 13.00 Nws 13.10 Radio Philh ork 14.16 „ Het wit te schaap v de familie " hoorsp 15.45 Voordr 16.15 Het Vlaamse Kerstlied " caus 16.46 V d Jeugd 17.15 Lichte muz 17.45 Spor;t 18.00 Nws en comm 18.20 Jeugduitwisselingsprogr m de Zw omr 19 Piano VPRO 19.30 Ver wachting " hoorsp Hierna Toespraak Hierna Kamerkoor en sol VARA 20.00 Kerstboodschap door H M Koningin Juliana herhaling 20.16 Nws 20.20 Gevar progr 22.00 Dansmuz 22.30 De Drie waarheden " hoorsp 23.00 Nws 23.16—24.00 Verz.progr wiJding VARA 23.00 Nw « 28,18 — 24,00 Gram ENGBLANB BBC LIGHT PBOSB leoo en 247 m 12,00 Kerstmuz 12,30 Kerstdienst 13,00 Gevar progr 13,30 Voetbalrep 14,16 Gram 16,00 Klankbeeld 16,00 Toespraak 16,16 Klankbeeld 17,00 Filmprogr 18,00 Gevar progr 19,00 Koorzang 19,46 Hoorspel 20,00 Nws 20,10 Voetbaluitsl 20,16 Vooraraoht 20,46 Pianospel 21,00 Discussie 21,55 Llefdadigh opr 22,00 Gevar progr 23,00 Nws - 23,15 Zang 23,30 Kerstmuz 24.00 Dansmuz 0,60 Voordracht 0,66 — 1,00 Nws BBVSSEL 324 m 11,00 Gram 11,45 Orgel 12,30 Weer bericht 12.34 Gram 13,00 Nws 13,16 Gram 14,30 Orkest 16,45 Gram 16,00 The Messiah oratorium 18,00 Gram 18,30 Godsd halfuur 19,00 Nws 19.40 Gram 20,00 Kerstgezangen 20,15 Symph orkest 22,00 Nws 22,16 Gram 23.00 Nws 23,06—24,00 Gram TELEVISIE ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 1600 en 247 m 12.45 Gevar progr 13,16 Gev muz 13.65 Sportparadc 14.15 Gevar progr 14.66 Twintig Vragen 15.25 Sport 15.40 Gevar muz 16.00 Voetbalrep 17.00 Hersengym 17,30 Filmmuz 18,30 Sport 19.15 Verz.progr 20.00 Nws 20.25 Sp nitalagen 20.30 Hoorsp 21.30 Sport overz 1953 22.15 Gram 23.00 Nws 23.16 Dansmuz 0.56—1.00 Nws BRUSSEL S24 m 11.46 Ork.conc 12.16 Gevar muz 12.30 Weerber en meded 12.34 Gevar.muz 12.45 Gram 13.00 Nws 13.16 Vlaamse Kerstliederen 13.30 V d sold 14.00 16.30 16.00 16.15 « n 17.00 Gram 17.10 Lichte muz 17.4 < eram 18.00 KRO 20.16—21,46 Amahl en de nachteiiiké bezoekers televisie-opera Images de Debuasy film Kersttoe spraak ZATERDAG HILVERSUM I — KRO 8,00 Nws 8,15 Gram 8,25 Hoogmis NCRV 9,30 Nws 9,46 Clavichord IKOR 10,00 Ned Herv Kerkdienst 11,00 Over en weer groeten aan en van emigranten NCRV 12,00 Gram KRO 12,16 Viool en orgel 12,35 Groeten van emigranten 13,00 Nws 13,10 Promenade-orkest en soliste 14,00 Voor de jeugd 15,00 Voordracht 15.15 Kamerorkest klein koor en sol 17.16 Kindje wiegen 18.06 Kerstliederen 18,25 Gram 18,65 Zoiidag aan de zonzïj 19.00 NwA 19,10 Toesprak 19,16 Amus ork«st en sei 20,00 KermModeohap door I wJien St Maertens Laet tot ' n stuk Belgische ku historie is uitgegroeid i daarom de betekenis van nederig Leie dorpje geens opgeschroefd te worden e daar ter plaatse zelf meer een halve eeuw geleden nieuwe kunstbeweging uit stuk zou zijn ontstaan een innig met het midden bonden naar geest en stijl sterk cohaesieve eenheid tonende formatie onverwa uit de Vlaamse bodem opg verd Misschien zijn er in dere landen en zelfs in Be in soortgelijke dorpen een ] van deze kunstenaarssch in het leven geroepen ge ^ den waarvan de leden op min of meer gelijkvormige ze de frisse landschappen het door hen bewoonde ge ' aan alle kunstliefhebbers trouwd hebben gemaakt de gemeenschappelijke ti welke ze voor de voorste dier uitzichten hebben u dacht Zulks is met de te Laethem lijk een onderdak gevonden hc de kunstenaars voorzeker nie ' geval geweest Wijzen wö er < beginnen op dat heel de sch achtige nog ongerepte land streek in de nabijheid van langsheen de bevallig kronke Leie sedert vele jaren voor al schilders een paradijs was wa Tan de kleurigheid en weelderi van een uitgelezen fraaie en scheiden natuur en het rustig koop bestaan in allerlei sten dorpen gretig genoten en wa op de koop toe naar hartelus het motief " konden arbeiden de aantrekkelijke hoekjes er het grijpen lagen Vele meesters van het impre nisme nog meer van het neo-in sionnisme hebben aldus in die ] darisch kalme jaren van vóó wereldoorlog I in de Leiestree voor hun landschappen en fj stuldsen gevonden Hun alleE troöü":""was.Eraiïe Claüsr die " i landhuis „ Zonneschijn " te A aan de oever zelf der Leie ni hield er monter op los te schil en heel minzaam in den dagel omgang met zijn oudere en jo confraters door ontelbare disc als een soort afgod werd ve zodat heel het gewest een schi gaard was geworden waar t heiderkleurige bloemen werde heel jamirièriijk zouden verw ' t Is geheel en al toevallig ¦ gaande op de tussen hen best vriendschapsbetrekkingen gee op een gemeenschappelijk £ kleefd kunstcredo dat de k naars die van 1898—'99 tot 19C te Laethem hun toevlucht zoch kweekt welke echter na korte het sedertdien beroemd gew dorp bijeen zijn gekomen Onder al de Leie-dorpen wa them een der aantrekkelijkste der stilste omdat geen spoc zelfs geen tram er naar toe 1 en een der kleinste en minst b ' te zodat het meer dan ande gelegen was afgezonderd in d sen en velden waar het zich hield leen ïeslot Nadat de schilder Valerius d ' deleer vóór al zijn latere ma er reeds in 1893 enkele maande doorgebracht keerde hij er ii terug vast besloten er zich voc gere tijd te vestigen en wist h vriend de beeldhouwer Georgt ne om te praten om er eveneei intrek te nemen wat in 1891 schiedde Beiden hadden gee dere wens dan de stad de n te keren en vreedzaam aan hur voort te bouwen op een og dat ze zich voorgenomen hadd grondig uit te diepen Bij hen men in 1900 de tekenaar en sier naar Julius de Praeter en 1900 de dichter Karel va Woestijne en in 1901 dezes bi de jonge schilder Gustaaf v Woestijne in 1901 eveneens de der Alfons Dessenis zich verv Herinneren wij er aan dat Alb den Abeele die achtereenv burgemeester en gemeentesec van het dorp was onder de k ten de enige te Laethem get er in alle bescheidenheid reei aanzienlijk deel van zijn inn werk van „ Zondagschilder " t toen heette tot stand hs bracht en gro Dat het met zulke un-eenlc kunstbeoefenaars niet mogely een vast aaneengesloten grc vormen zal van meet al aan lijk zijn In de eerste plaats zi daarbij rekening houden mi grote leeftijdsverschil tusser eerste bewoners Albijn vai Abeele was geboren in 1835 i Minne in 1866 Valerius de ieer in 1867 AJfons Dessenis i Julius de Praefere in 1879 ter gebroeders Van de Woestijne de twintig voorbij waren toe Laethem hun intrek namer door hun vorming hun aanlc Ideaal hadden deze mensen gemeen Alleen tussen een hunner aanvankelijk ivlinne ijaedeleer later Gustaaf v Woestijne toen deze zich v < levens - en kunstinzicht zijner vrienden gewonnen had gege \ stond er enige verwantscha begin van bewuste naar hi doel strevende samenwerkin J^ijl ook een zekere gelijk held in hun stijlconcept niet kennen valt Vele hunner in vinden we ook bij de dichte van de Woestijne terug in ¦ Wellicht de bezieler van deze kern in ongeveer dezelfde i voortschrijdende kunstenaars 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pag 9 DE KUNSTENAARS VAN St Maertens Laethem S Martens Latem — Torenhuis bewoond door Alb Servaes Gustaaf van de Woestijne Naar een door Aljons Desseris geschilderd portret — 1905 „ Eleonora Brown " een uitnemende creatie te zien Saturnin Fabre is er een vermakelijk gewichtige New Yorkse advocaat W W Stone Louis Seigner in de rol van gevangenis directeur David Opatosku als het weekhartige bendelid Slim Paolo Stoppa bekend uit „ Onderduiker op zolder " hier de rol spelend van de gangster Tony Falone — zij allen vertonen een sterk en zeer overtui gend spel De film is rijk aan magnifiquevondsten noemen wij een er van:de manier waarop Fernandel innood diverse letters van de licht reclame voor „ Somnolos " zodanigweet uit te schakelen dat alleen deletters S..O..S blijven flakkeren,is niet de enige trouvaille in dezefilm die voor de toeschouwer veelpleizier en bovendien gelijk reedsgezegd veel spanning in pettohoudt J J ft Staatsvijand Nr 1 aanraking met de auteur op eenogenblik dat deze juist een vrijhatelijk tijdschrift artikeltje had ge schreven over Fernandel Niettemin kwam het toch tot een ontmoeting tussen beide heren F en men behoeft Fernandel's aange zicht waarlijk niet zo vaak op ' t wit te doek te hebben gezien om zich voor te stellen dat tussen auteur en acteur ' t ijs spoedig gebroken was en zij al spoedig „ dikke vrinden " werden Toch heeft ' t door allerlei omstandigheden nog tot 1953 moeten duren eer deez ' historie eindelijk haar cineastische versie kreeg De film „ Staatsvijand Nr 1 " draait ingaande heden in het Kem brandt-theater te Utrecht voegenwij eraan toe dat dit ' n Nederlandsepremière is Welnu de hoofdrol die van Joe Galvet gangsterleider tegen wil en dank en beroemd — ook al tegen wil en dank — deze hoofdrol is Fer nandel „ op ' t lijf geschreven " gelijk men dat noemt Het is meer dan verleidelijk u deze allergeestigste en bovendien ook spannende geschiede nis in ' t kort te vertellen maar wij zuilen dat niet doen men moet ten slotte van een verrassing althans iets kunnen verzwijgen Wat wij niet verzwijgen willen is dat in deze Franse film het Ame rika van „ kolossaal-in-alles " wel zó fijntjes en spiritueel ertussen geno men wordt dat wie ook maar ' n greintje gevoel vobr humor heeft » van smullen zal Een zeer belangrijk aandeel in deze film heeft de bril zonder welke Joe Galvet alias Fernandel vrijwel blindelings en dit in bijna letter lijke zin aan de maalstroom van het noodlot is overgeleverd Verder geeft hier de vermaarde Zsa-Zsa Gabor als „ de blonde Lola " alias Salto Mortale „ SCROOGE AND MARLET ' Van heden af in „ Camera " in deze „ Christmas Carol " het spel De acteur Alastair Sim is hier als de hoofdpersoon van de geschiedenis een prachtige Ebenezec Scrooge zo door en door overtuigend dat zijn levensechtheid de ganse film door tintelt Ook de bijfiguren zijn volop „ Dickensiaans " - - n zo is het geheel geworden tot een werk dat het aan schouwen inderdaad tot een feest maakt Voegen wij hieraan toe dat de hall van het Camera-theater waar van Donderdag 24 dezer af de film Scroo ge and Marley wordt vertoond ge heel in Dickens-stijl is versierd met figuren ontleend aan de illustraties bij de eerste uitgave en oude druk ken van de „ Christmas Carol " terwijl ir een der hoeken een typisch negen tiende-eeuws winkeltje is ingericht schilderachtig en ongemeen sugges tief Prachtige vóórfilm In het voorprogramma verschijnt de rolprent „ Evangelie in Steen " van André Bureau een Frans meester werkje waarin de hoofdmomenten van het Evangelie worden getoond in de aanschouwelijke voorstellingen zoals die door de grote middeleeuw se Naamloze Meesters zijn gegeven ter opluistering van de gotische ka thedralen Kostelijke steensculpturen vormen hier tezamen „ der Leecken Bijbel " De parlandi worden er in Nederlandse bewerking gesproken door Wim Povel Een prachtige film die de luister der Middeleeuwse gotieke beeld houwkunst en de glorie der kathe draalbouwers op even boeiende als indrukwekkende wijze belicht J J Di ickens ' vertelling „ A ChristmasCarol " blijkt na een eeuw alle aan spraak te mogen maken op de betite ling „ onsterfelijk " Op duizendenmiddelbare scholen in tal van landengelezen en vertaald voor het toneelbewerkt — altoos bleek het dankbareen willige stof Is het nog nodig tezeggen dat dit evenzeer geldt voor decineastische bewerking van deze we reldberoemde novelle De film dieonder de titel „ Scrooge and Marley"van heden af in „ Camera " te zien is.bewijst wat onzentwege eigenlijkgeen bewijs meer behoeft namelijk,dat het verhaal het ook op ' t wittedoek uitstekend doet en van de eer ste tot de laatste centimeter cellu loid de toeschouwers weet te pakken!Zulks ondanks veler bekendheid metdeze historie Dit pleit wel in hoge mate voor de deugdelijke kwaliteiten van de film die de sfeer van genoemde vertelling zodanig weet te geven dat wij haar als een getrouwe zwart wit-weer-spiegeling van Dicken's „ Christmas Carol " mogen begroeten De fotografie die hier uitstekend verzorgd blijkt heeft zekere voorde len die haar „ wezens-eigen " zijn en dan ook dankbaar benut zijn als één daarvan is te noemen de mogelijk heid voor het netvlies der toeschou wers de geestesverschijningen op te roepen die in deze geschiedenis zulk een belangrijke rol spelen Doch meer dan alleen spookbeelden zien wij verrijzen geheel die pararchale wereld van 1840 waarin het verhaal gedacht is zien wij op verrassende wijze herleefd Een zeer belangrijk aandeel vormt Alastair Sim als mr Scrooge m de film „ Scrooge and Marley " die « am morgen af i » „ Camera " draait ihandel biedt aan 0 — Dodge Kingsway met schuil e met flewdrive 1950 ƒ 5500 - 5450 — Chevrolet Standard 19M m de Luxe 1951 ƒ 4450 — Fo ™ e Soto 1948 ƒ 2950 - Studebaket loepel speciaal model met schuif ' normaal ƒ 2950 — Chevrolet 19 « Deze wagens zijn met radio « iC — Fiat Cabriolet 500 Kopldep lestelwagen 1949 f 1050 — Ford lult 300 Itg Bestelwagen f 950 -- 5 De Bilt Tel 28409 n OPSLAGRUIMTE n centrum des land » T^^ANGEBODEN 649 aan het Bureau U.N olist 14.20 Gram 14,46 Vio " • «'' en cello 15,00 Voor de ''" STé Gram 17.00 Nws 17,10 " fS 18,00 Franse les 18,15 Grajn 1 ^*^ 18.80 Gram 19,00 Nws 19,W ftj irkest en soliste 20,15 KersUieo - 20.15 Gemengd koor »,«> ° f"i Gram 22.00 Nws 23,15 *'"'" 1 22,65—23,00 Nws EADIONIEUWS OP DE KERSTDAGEN > Kerstdagen brengen enige ver ïringen in de normale tutzenaw van het nieuws Op de Jiers stdag is er ' s ochtends <" ' " j 1 nieuwsuitzending Ook n^f „ " i maar wel van 8.05 uur tot 8-f «' " m via Hilversum 2 Van hall n " twart voor tien Hilversum i half één mededelingen voor lan - jinbouw aUeen Hilversum i lags van kwart over 1 tot twi "^^ een beide zenders Om zfs'onds normaal over Hilversuni ¦ r uur Hilversum 1 en om ^ 0 " e zenders ^ lartussen in niet de geTuikeW e uitzendingen om 8 uur maai voor negen Tweede Kerstdag om ze^^JJ^je uitzending om 8 uur ov « d " ers om haU tien Hilversum i "^ een mededelingen voor lana ^ DOUW alleen Hilversum 2 om «^ • s middags v;jf minuten m ^^^ beide zenders om o uur jj _ Hilversum 2 om zeven «"^ 3,1 jm 1 en om elf uur ' s avonds M » ers Daartussen in niet ««^ '' Jt selijk orn 8 uur maar om J 8 Geen school maar een losse groep I idien St Maertens Laethem tot ' n stuk Belgische kunst historie is uitgegroeid dient daarom de betekenis van dit nederig Leie dorpje geenszins opgeschroefd te worden alsof daar ter plaatse zelf meer dan een halve eeuw geleden een nieuwe kunstbeweging uit één stuk zou zijn ontstaan door een innig met het midden ver bonden naar geest en stijl een sterk cohaesieve eenheid ver tonende formatie onverwachts uit de Vlaamse bodem opgeto verd Misschien zijn er in an dere landen en zelfs in België in soortgelijke dorpen een paar van deze kunstenaarsscholen ' in het leven geroepen gewor den waarvan de leden op een min of meer gelijkvormige wij ze de frisse landschappen van het door hen bewoonde gewest aan alle kunstliefhebbers ver trouwd hebben gemaakt met de gemeenschappelijke trant welke ze voor de voorstelling dier uitzichten hebben uitge dacht Zulks is met de te Laethem tijde lijk een onderdak gevonden hebben de kunstenaars voorzeker niet het geval geweest Wijzen wö er om te beginnen op dat heel de schilder achtige nog ongerepte landelijke streek in de nabijheid van Gent langsheen de bevallig kronkelende Leie sedert vele Jaren voor allerlei schilders een paradijs was waar ae van de kleurigheid en weelderigneid van een uitgelezen fraaie en ver scheiden natuur en het rustig goed lioop bestaan in allerlei stemmige dorpen gretig genoten en waar ze op de koop toe naar hartelust „ op het motief " konden arbeiden daar de aantrekkelijke hoekjes er voor het grijpen lagen Vele meesters van het impression nisme nog meer van het neo impres-sionnisme hebben aldus in die legen darisch kalme jaren van vóór de wereldoorlog I in de Leiestreek stof voor hun landschappen en figuur stukken gevonden Hun ^ aller „ pa troon " " was',.EnHfe Clau&;"aie in zijn landhuis „ Zonneschijn " te Astene aan de oever zelf der Leie niet op hield ei monter op los te schilderen en heel minzaam in den dagelij ksen omgang met zijn oudere en jongere confraters door ontelbare discipelen als een soort afgod werd vereerd zodat heel het gewest een schilders gaard was geworden waar talloze helderkleurige bloemen werden ge heel jarhmérlljk zouden verwelken ' t Is geheel en al toevallig voort gaande op de tussen hen bestaande vriendschapsbetrekkingen geenszins op een gemeenschappelijk aange kleefd kunstcredo dat de kunste naars die van 1898—'99 tot 1908—'09 te Laethem him toevlucht zochten in kweekt welke echter na korte tijd het sedertdien beroemd geworden dorp bijeen zijn gekomen Onder al de Leie-dorpen was Lae them een der aantrekkelijkste eer der stilste omdat geen spoorweg zelfs geen tram er naar toe leidde en een der kleinste en minst bevolk te zodat het meer dan andere af gelegen was afgezonderd in de bos sen en velden waar het zich schuil hield Nadat de schilder Valerius de Sae deleer vóór al zijn latere makkers er reeds in 1893 enkele maanden had doorgebracht keerde hij er in 1898 teug vast besloten er zich voor lan gere tijd te vestigen en wist hij zijn vriend de beeldhouwer George JViin ne om te praten om er eveneens zijn intrek te nemen wat in 1899 ge schiedde Beiden hadden geen an dere wens dan de stad de rug toe te keren en vreedzaam aan hun werk voort te bouwen op een ogenblik dat ze zich voorgenomen hadden dit grondig uit te diepen Bij hem kwa men in 1900 de tekenaar en sierkunste naat Julius de Praeter en ook in 1900 de dichter Karel van de Woestijne en in 1901 dezes broeder de jonge schilder Gustaaf van de Woestijne in 1901 eveneens de schil der AlEons Dessenis zich vervoegen Herinneren wij er aan dat Albijn van den Abeele die achtereenvolgens burgemeester en gemeentesecretaris van het dorp was onder de kolonis ten de enige te Laethem geborene er in alle bescheidenheid reeds een aanzienlijk deel van zijn innig lijn werk van „ Zondagschilder " naar t toen heette tot stand had ge hracht Geen gesloten groep Dat het met zulke uiueenlopuude kunstbeoelenaars niet mogelijk was een vast aaneengesloten groep te vormen zal van meet af aan duide lijk zijn In de eerste plaats zal men daarbij rekening houden met het grote leeftijdsverschil tussen deze eerste bewoners Albijn van deq Abeele was geboren in 1835 George Minne in 1866 Valerius de Saede leer in 1867 AUons Dessenis in 1874 Mius de Praefere in 1879 terwijl de gebroeders Van de Woestijne amper de twintig voorbij waren toen ze te Laethem hun intrek namen Ook door hun vorming hun aanleg hun ' deaal hadden deze mensen weinig gemeen Alleen tussen een paar hunner aanvankelijk vlinne en de jaedeleer later Gustaaf van de Woestijne toen deze zich voor het levens - en kunstinzicht zijner oudere vrienden gewonnen had gegeven be stond er enige verwantschap een oegin van bewuste naar hetzelfde doel strevende samenwerking ter wijl ook een zekere gelijklopend heid in hun stijlconcept niet te ont kennen valt Vele hunner inzichten vinden we ook bij de dichter Karel van de Woestijne terug in wie we Wellicht de bezieler van deze kleine kern in ongeveer dezelfde richting Voortschrijdende kunstenaars mogen begroeten Maar tot een „ school " heeft deze bent welke men veel juister als de „ eerste Laethemse groep " heeft bestempeld zelfs de benaming „ generatie " lijkt mij een vlag welke de lading niet dekt zich nooit ontwikkeld Toch zullen we de aanbreng van deze grotendeels oor spronkelijke beslist anti impression-nistische op een zowel geestelijke als formele vernieuwing aansturende kunstenaars niet onderschatten Al leszins is George Minne tot een van de belangrijkste beeldhouwers van de 19e eeuw uitgegroeid een voor naam stijlvol fijngevoelig en geest rijk meester Reeds waren een paar van deze vroegste ingezetenen uit het dorp verdwenen en een paar anderen op het punt er zich van te verwijderen onder de ouderen heeft alleen de autochtoon Van den Abeele gans zijn bestaan te Laethem gesleten van zijn geboorte tot zijn dood in 1918 terwijl George Minne er even eens de meeste van zijn levensjaren tot zijn dood in 1941 heeft doorge bracht toen de eerste trekvogels van „ de tweede Laethemsche groep " er neerstreken in 1904 Fritz van den Berghe in 1905 Albert Servaes in 1906 Leon de Smet in 1908 Gustaaf de Smet in 1909 Constant Permeke om slechts de voornaamste onder de schilders van de tweede ploeg want Permelcc Con^itint nawr een tekening door Albert Servaes 1910 van deze maakten alleen schilders deel uit te noemen Nochtans mag de aanwezigheid van de jonge Gent se romanschrijver en essayist Paul Gustave van Hecke niet worden ver zwegen wiens rol in de geestelijke rijping van zijn kameraden der tweede ploeg aan belang niet hoeft onder te doen voor deze welke door Karel van de Woestijne bij zijn makkers van de eerste ploeg werd vervuld Dé tweede schaar Ongetwijfeld valt er in deze twee de schaar meer eenheid aan te stip pen wat betreft zowel hun leeftijd als hun aesthetische opvattingen of schoon het ook voor hen voorbarig mag heten ze te Laethem tot een „ school " te verenigen Toen ze zich in het dorp nederzet ten waren deze schilders allen nog min of meer het luministisch im pressionnisme toegedaan Lang zou ' t echter niet duren of in him werk zouden sommige strevingen zich baan breken waardoor de breuk met de louter lyrisch sensualistische nog grotendeels naturalistische open luchtschildering zou worden inge luid Zulks was vooral met Albert Servaes en Constant Permeke het geval die toen reeds blijk gaven van een vrij synthetische afbeelding van het landschap en van een fel menseUjke sterk dramatische inslag bij het schilderen en tekenen van sommige boerentypen Vele jaren brachten zij te Laethem niet door voor hen allen was hun verblijf in het aanminnige dorp niet veel meer dan een landelijk „ inter mezzo " een gelegenheid om een tijd lang gezellig met elkaar om te gaan bij het werk en het spel en er de vriendschapsbanden welke reeds te Gent aangeknoopt waren geworden dichter toe te halen Naar Gent teruggekeerd Permeke naar Oosten de zetten ze allen ieder voor zich hun evolutie door Permeke van den aanvang al veel beslister dan zijn - En toen brak onverhoeds de wereldoorlog uit welke heel de bon te bent uiteen joeg Minne de Sae deleer Gustaaf van de Woestijne Permeke Leon de Smet werden naar Engeland gedreven Gustaaf de Smet en Fritz van den Berghe naar Ne derland Ze maakten bittere jaren van angst en vertwijfeling armoede en smart door Onder deze beproe ving brokkelden het sierlijk aesneti sche in het van buiten uit aangedik te intionisme af dat nog aan him oeuvre kleefde met al het rustig tra ditionele dat er nog aan vast zat Enkelen onder hen werden boven dien in de gelegenheid gesteld in het buitenland kennis te maken met het baanbrekend werk van allerlei kun stenaars wier vernieuwingspogingen hen in België grotendeels vreemd waren gebleven deze voorlichting werkte op hen als een spoorslag om zich mede in het grote avontuur van de expressionnistische kunst te wer pen Toen ze na de wapenstilstand naar hun vaderland terugkeerden hadden de voortvarendsten onder hen de vuurdoop ontvangen en pak ten ze er dadelijk met een sterk ge evolueerde kunst uit een nieuw levensgevoel een nieuw stijlconcept Ze zochten tevens een iimiger aan sluiting met elkaar ten einde hun krachten te bundelen en hun stoute opvattingen te staven Van meet af aan treffen we Constant Permeke en Gustaaf de Smet aan de spits van de Belgische avant-garde aan waar kort nadien ook Fritz van den Ber ghe zijn eigen hoekje innam terwijl Albert Servaes en Gustaaf van de Woestijne op enige afstand volgden ietwat aarzelender Na wereWoorlog I Zo is ' t pas na de wereldoorlog I dat er van een vastberaden stout moedige krachtdadig aaneengeslo ten formatie sprake kan zijn de groep welke na aanvankelijk naar de kunstkring en het kunsttijdschrift „ Selection " als „ Siketion"-beweging gedoopt te zijn geworden waarvan de leiding berustte bij twee letter kundigen de oud-Laethemenaar Paul-Gustave van Hecke en de schrijver van dit artikel die of schoon nooit te Laethem verbleven hebbend nochtans aldaar reeds met hen allen hechte vriendschaprelaties had mogen aanknopen later onder de vaan van het „ Vlaamse expres sionnisme " zou zegevieren Met grote vreugde vinden we in deze stroming enkele van de „ Lae themse " vrienden van weleer terug naast andere kunstenaars die in al lerlei gewesten van het Vlaamse land naderhand zelfs van de Waalse provinciën voor de zaak van de „ le vende kunst " gewonnen een mach tige eenheidsbeweging in het leven hebben geroepen welke niet enkel in de geschiedenis van de Belgische kunst eveneens in deze van de Europese kunst van Ueverlede de eervolle plaats heeft veroverd bij dewelke het overbodig zal zijn hier thans stil te staan Voor de bewonderaars van de kunstenaars van beide ploegen is Laethem nog steeds een oord van „ pilgrimagie " waar zij tal van her inneringen aan deze meesters terug vinden naast heel wat ongerept ge bleven natuurschoon Nochtans is er sedert de vooroorlogse tijd veel ver anderd in het weleer zo bescheiden dorp Ontelbare landhuizen van uit eenlopende stijl en niet immer de sierlijkste zijn in de velden en de bossen opgetrokken de eigenaars be schikken meestal over een auto Een neo-gothiek gemeente huis werd in de kom van het dorp opgericht een prachtig golfplein trekt de sportlief hebbers aan tot in de dennenbossen toe ontdekt men gasthoven met Amerikaanse bar waar de radia dreunt soms tot laat in de avond Bovendien werd een autobusdienst ingericht Zodoende is de bevolking in ruime mate toegenomen terwijl de vloed zomerbezoekers voortdu rend aangroeit Van de stille wijding uit de reeds verre dagen toen Lae them enkel een kunstenaarskolonie was blijft er niet veel meer over En toch verdienen Latem en de Leie-streek nog steeds de aandacht van de toeristen uit binnen - en bui tenland Mijn hoop is dat ook onder mijn Noordnederlandse lezers er ve len zullen zijn die een tocht naar dit doorgaans weinig bekende ge west — door enkele onzer grootste Vlaamse dichters o.m Guido Gezelle en Karel van de Woestijne innig be zongen — ondernemen Ze laten bij deze gelegenheid niet na een blik te werpen in het Museum voor Schone Kunsten van de Stad Gent en in datgene van de Stad Deinze waar ze zich door allerlei werken van de Leie-kunstenaars aangetrok ken zuUen gevoelen in dewelke ze iets van de geestdrift de overtuiging en de ijver zullen ontdekken waar mede deze baanbrekers hebben ge poogd hun kunst te verlevendigen en te verdiepen naar vorm en inhoud te vernieuwen ANDRE DE RIDDER ft Een prachtige circusfilm Het Kerstprogramraa van de Bioscoop Vreeburg brengt een pre mière voor Nederland n.l de groot se Duitse circusfilm Salto Mortale ' Deze film kan gevoegelijk worden beschouwd als de beste film die op het gebied van het circus — na „ Variété " met Emil Jannings en Lya de Putti — is verschenen want in „ Salto Mortale " wordt de echte circussfeer zo zeer benaderd dat men bij het aanschouwen van de film de illusie heeft dat men niet alleen een echte circusvoorstelling bijwoont doch tevens een kijkje krijgt achter de klatergouden cou lissen van het circus waar mensen werken even gewoon als zij die avond aan avond de rangen van ' t circus bevolken Mensen met ide alen en mensen met desillusies pre cies zoals in het gewone leven Maar een leven van harde zeer harde arbeid vvant jarenlange vol harding is nodig om onder de felle tt j Brillante Fernandel-film komt in „ Rembrandt " Nederlandse première 1 ussen 1920 en 1930 beleefde Ame rika de „ gouden dagen " van zijn prosperity-boom " zijn drankverbod zijn clandestiene „ speak-easies " en zijn gangsterbenden namen als Al Capone en Dillinger herinneren de hedendaagse wereld nog slechts vaag aan de legendarische bloei van Amerika's vroeger gangsterdom al zouden wij niet graag beweren dat dit laatste euvel thans tot de voltooid verleden tijd behoort In elk geval is er nog genoeg op het gebied van criminele organisaties om van tijd tot tijd pers en scenarioschrijvers aan de nodige sensatiestof te helpen Genoeg ook om ' n zo kostelijke sa tyre als Max Tavelelli's roman „ Staatsvijand Nr 1 " het aureool der actualiteit te verzekeren ook al ver scheen dit boek reeds jaren voor de Tweede Wereldoorlog Hoe ' t tot een verfilming van dit werk is gekomen lijkt haast ' n ro man op zichzelf Fernandel rook er er al van stonde aan de cineasti sche mogelijkheden in Hij zocht ff Margot Hielcher en Karlheinz Böbn in „ Salto des doods " Vreeburg schijnwerpers van de helverlichte manege voor enkele minu ten succes te oogsten en daarvoor beloond te worden met het applaus van een veeleisend publiek En het is de grote verdienste van deze film dat de echte sfeer van ' t circus zo raak is getekend Victor Tourjansky de Russische regis seur die reeds lang vóór de tweede we reldoorlog vele ster ke films heeft ge maakt bewees in „ Salto Mortale " op nieuw zijn geniali teit Voor het decor van zijn film beschikte Tourjansky over het gehele materiaal en levende have van het beroemde Duit se circus Krone en het is geen wonder dat hij daardoor de sfeer en de realiteit van het circus zeer dicht wist te bena deren Dramatiek romantiek en senti ment zijn in de juis te verhoudingen in ' t verhaal verwerkt en het moge ge lukkig waar zijn dat er niet tijdens iedere circusvoor stelling branden uit breken de directeur door een ongeval om het leven komt en de dompteuse van de leeuwen door een moedig nlet-volbloed circusman wordt ge red voor verscheu ring door de woe dende leeuwen een feit is het dat der gelijke gebeurtenis sen in het circusleven niet alleen mogelijk zijn maar zelfs vrij vaak voorkomen Wij herinneren in dit verband aan twee circusbranden in ons kleine land Mullens en Vaja Bever Van voortreffelijk gehalte zijn de opnamen van de circusvoorstel ling zelf Buitengewoon goed is de vertolking van Margot Hielscher die de rol speelt van de dochter van de circusdirecteur die o.m een paarden vrijheidsdressuur en een leeuwennummer brengt die de be wondering zal wegdragen van een ieder die iets van het circusleven afweet Bijzonder gaaf is verder het spel van onze landgenoot Prits van Don gen als de leeuwendompteur Cade nos En met weemoed zal men voor het laatst de joviale Paul Kemp zien die in deze film als spreekstal meester fungeert doch die onlangs is overleden Een fascinerende prachtige film die niemand die van het circus houdt zal willen missen Cinematografisch relaas City houdt een traditiehoog door zijn — Kerstgasten eenavonturenverhaal „ De vrouw met ' tijzeren masker " van AlexanderDumas voor te zetten Wij makeneen nieuw avontuur mee van d'Ar tagnan en zijn drie musketiers Athos,Porthos en Aramis en de belevenis sen van dit viertal volgen elkaar inhoog tempo op Zij strijden om deeer van Frankrijk en om het levenvan de koningsdochter Anne die ineen somber kasteel gevangen wordtgehouden en wier gelaat om doorniemand herkend te worden in eenijzeren masker is gesnoerd Haartweelingzusje heeft haar plaats zo lang ingenomen en zal straks alsprinses Anne de troon bestijgen Naeen lange reeks adembenemendeavonturen hevige degengevechtenen wilde ritten door de bossen vanhet oude Frankrijk klaren d'Artag nan zeer goed gespeeld door LouisHayward en zijn vrienden de zaakop en maken een eind aan het levender intriganten Prinses Anne Pa tricia Medina zorgt in de laatste mi nuut nog voor een verrassing diezelfs de trouwste bioscoopbezoekerniet zou hebben vermoed De füm isopgenomen in natuurlijke kleurenen behalve van de kostelijke avon turen kan de toeschouwer bovendiengenieten van fraaie natuuropnamen a^l „^„ brengt een India - falace nenfUm De laat - -——^— ste der Comanches * met vele nieuwe gezichtspunten De makers zijn er in geslaagd de span ning tot een maximum op te voeren en de uitslag tot het laatste ogenblik onzeker te houden De film begint met het uitmoorden van een neder zetting door een wilde groep India nen Slechts tien man onder aanvoe ring van Broderick Crawford komen levend uit deze hel en gaan te voet door de woestijn in de hoop het hoofdkwartier van het leger te kun nen bereiken In de woestijn pikken ze de postkoets op waarin zich Bar bara Hale bevindt die het niet op de soldaten begrepen heeft Het groepje krijgt gebrek aan voedsel en aan drinken en als ze eindelijk een bron hebben gevonden blijkt deze vrijwel vedroogd te zijn En de In dianen hebben hen ook ontdekt In het afgrijselijke slotgevecht wordt het kleine groepje langzaam maar zeker afgebrokkeld Ook hier biedt het kleurenprocede de fraaiste natuurtaferelen Voor liefhebbers van veel en goede sensatie is deze film van honger en dorst eten en drinken Fernandel als de bebrilde „ gangster leider " Joe Calvet achter de tralies in de Franse film „ Staatsvijand Nr 1 " van morgen af in „ Rembrandt " te zien Filmac brengt in een speci aal Kerstprogramma naast de gebruike lijke uitgebreide reportages uit bin nen en buitenland een drietal te kenfilms van Fred Quimby en de liefhebbers weten dan wat zij krij gen voorgezet Tom en Jerry bele ven nieuwe avonturen in een be kroond tekenfilmpje en ook de beide andere „ cartoons " zijn geestig en boeiend Deze week geen documen taire maar een klucht met de Stoo ges een edel drietal dat doorgaans de zaal aan het bulderen weet te krijgen met hun gooi - en smijtwerk Echt een programma waaraan jong en oud plezier zullen beleven Scala Niemand zal kunnen ontkennen dat er niet genoeg ten kos te is gelegd aan de showfilm Call me Madam " Mevrouw de Ambas sadeur maar dat de resultaten evenredig zijn aan het bestede geld durven wij niet te beweren Bezien wij het verhaal — Washingtons eerste gastvrouw en vriendin van Harry ' Truman die als ambassadri ce naar het hertogdom Lichtenburg wordt gezonden en die daar zich weinig conventioneel gedraaf — dan staat dit al behoeven wij deze louter gefingeerde geschiedenis niet au sérieux te nemen toch wel erg ver van ons af Deze meest Ameri kaanse der Amerikaanse vrouwen Sally Adams is wel wat té Ameri kaans Bovendien kon ons de ver tolkster van deze rol Ethel Merman niet erg bekoren Van de aardige melodieën van Irving Berlin blijft wanneer zij door haar gezongen worden niet veel over Goed zijn de showscènes in de balzaal en in romantische omgeving van Lichtenburgs paleis en het stadje Daar schitteren ook de uit stekende én lieftallige danseres Ve ra Sllen die perfect gesecondeerd wordt door een dwaze Donald O'Connor als perschef van Madam Ambassador Zij beiden zingen ook aardige liedjes en wie „ Call me Me dam gaat zien " zal dan ook voorna melijk van dit tweetal genieten ler * 9/|aöfcer en ^ l TONEEL Stadsschouwburg VRIJDAG 25 Dec Nederl Comedie „ Hart tegen hart " ZATERDAG 26 Dec Nederl Comedie Het dagboek van een deugniet " ZONDAGMIDDAG 27 Dec R'dams Kindertoneel „ Sneeuwwitje en de 7 dwergen " ZONDAGAyOIOT 27 Dec Toneelgroep Puck „ Hft Dievenbal " MAANDAG 28 Dec R'dams Toneel „ Muizen en Mensen " DINSDAG 29 Dec Haagse Comedie „ Het uur der Verrukking " WOENSDAG 30 Dec Johan Kaart „ Potasch en Perlemoer " VRIJDAG I Jan Nederl Opera Un ballo in maschera " ZATERDAG 2 Jan Nederl Comedie „ Hart tegen Hart " MVZIEK TivoU ZATERDAGMIDDAG 26 Dec U.S.O - concert o.l.v Paul Hupperts met Ned Kamerkoor Felix de Nobel m 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pagina 10 UTRECHTSCH NIEUWSBL / Driehuls Speciaal FEBSTVER HUURBEDRIJF A tot Z Ser viesgoed stoelen tafels pick up gezellige feestzaal Ver koop feestartikelen Voordrach ten Amsterd straatweg 54 telef 22051 Ruilen nieuwbouw FLAT omgeving Demka bev 1 grote huiskamer 2 slaapkamers keuken badcel en bergplaats gelijkvloers hoekhuis Aanv half Febr 1954 voor groter heel huis of iets dergelijks Br no 1616 bur UN Zonn FLAT beneden Ahorn straat 2 kamers keuken w.c met douchecel tuin schuur Gevr grotere woning Br no 1521 bur UN MINOR ƒ 2 p.p vuurneon ƒ 1.75 Sumatranen ƒ 1 zw te tera ƒ 1 annathomus Maginata ƒ 6 p.p Zonstraat 2 POLSHORLOGES Wat zegt U daarvan 100 % garantie ser vice gedurende één jaar dus geen reparatiekosten voor Uw rcïrcning Schitterende collec tie Laat mij bij U thuis de collectie tonen H Wouters Bekkerstraat 136 Utrecht Te huur een ZITKAMER v.w en keukenkamer met gas voor 6 è 8 maanden Br no 1520 bur UN Waalwijks bakkerijen Bethle hemweg 14 16-18 bieden U een OLIEBOLLENPAKKET inh 1 kg verse patentbloem 500 gr Ie soort krenten en rozijnen en gist / 1.55 appelflappen 15 et - KERSTMIS OP LOMBOK - Nylons en Enkalons kristal en geminderd nieuwe tinten 3.25 Libelle en Vasana nylons in verschillende lengtes v.a 2.75 crêpe everlasting de ideale sterke en warme nylonkous 2.75 1001 Artikelen voor ge zellige Kerstdagen J Verwer Kanaalstraat 112 Geopend tot 9 uur De nieuwste Kalberg KOFFER SCHRIJFMACHINES met prachtige koffer ƒ 250 Revisa Kantoormachines F Hoffschlag Jansdam 6 telef 13268 LIGSCHIP „ PAULINA " Wit tevrouwenbrug Telef 16265 Droog aanmaakhout kachel blokken harde losse turf turfmolm baal of zak brand stoffen Alles thuisbezorgd Verdien honderden guldens meer per jaar Koop een TEL MACHINE v.a ƒ 390 Revisa Kantoormachines F Hoffschlag Jansdam 6 telef 13268 Het betrouwbaarste adres voor Uw zitmeubelen vakkundig op nieuw te BEKLEDEN is Stof feerder ij N J Kuijlenburg Teelingstraat 9 bij de Ganzen markt Betrouwbare KANTOOR SCHRIJFMACHINES vanaf ƒ 125 1 jaar garantie Revisa Kantoormachines F Hoffschlag Jansdam 6 telef 13268 Zeist Te koop perceel BOUW ' IROND ruim 2000 m2 gele gen aan Boulevard Inl Make laardij H G Sliedrecht Fran se v d Puttelaan 20 Zeist Telef 4049 UW SCHOENEN VRAGEN om Dupro zolen ' omdat ze zo goed en zo voordelig zijn Alléén bij J v d Brul & Zn Gedipl schoenherstellers Ka pelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 17880 Zeist Centrum Te koop goed onderh halve VILLA be vattende beneden kamers en suite serre keuken kelder w.c boven 3 slaapkamers en badkamer w.c en zolder met kamertje tuin met 2 schuren Direct leeg te aanv Koopsom ƒ 21000 Inl Makelaardij H G Sliedrecht Fr v d Puttelaan 20 Zeist Telef 4045 Jongeman 22 jaar zoekt langs deze onsympathieke weg KEN NISMAKING Aet net meisje geen danstype Br met foto op erewoord retour no 1492 VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds is Uw adres Fa Wed G van de Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utrecht Telef 12303 Lange AVONDJAPON bleu ƒ 20 mantels donkerblauw ƒ 5 grijs geruit ƒ 7.50 of elk aan nemelijk bod Oosterstraat 29 bij Zonstraat Utrecht Speciaal adres voor REPARA TIE aan koffers tassen voe ring sloten ritsen handvatten hoeken beugels stikwerk enz Galesloot Vinken burgstraat ¦ telef 24371 RIJWIELEN direct af fabriek 20 % voordeliger vanaf ƒ 89 Geïll prijsocur Z gratis Sim ba Rijwielfabriek Naaldw weg 24 26 ' s-Gravenzande Telef K 1748 - 673 ATTENTIE DAMES Stoom permanent krullenrand 1 5 permanenten oUe-crème 1 b en t 7.5D Indolawave / 9 Met en zonder bespreken Thuisper manenten / 10 Malson „ Bea trix " Amsterd straatweg 163 Utrecht Telef 29031 Te koop aangeboden staande KLOKWEEGSCHAAL met op stand merk „ Jaffa " z.g.a.n max gewicht 125 kg Deskun dig onderzoek toegestaan Br no 1465 bur UN DAMES laat gedragen man tels japonnen moderniseren Van nieuwe stof knippen of maken wij elk gewenst model Rie de Weerdt gedipl cou peuse J P Coenstraat 1 bis bi,1 de Leidseweg Utrecht 2 Amerik BONTJASSEN kort en lang trapnaaimachine in kast gevulde boekenkast stof zuiger kist timmergereedschap alles als nieuw Br no 1467 bur UN Dames PERMANENT-WAVE vanaf 1 6 nergens beter wel duurder Maison Jacques ge dipl kapper Koekoekstraat 59 Telef 24201 Tweede dames kapper vanaf Noorderhrug rechts „ Underwood " TYPEWRITER no 5 V.O uitsl aan particulier v.m.b Br no 1472 bur UN Complete INBOEDEL in goe de staat ameublement divan haard linnenkast dressoir enz Geen opkopers Br no 1480 bur UN Wij hebben altijd interessanteaanbiedingen en een ruimesortering STICHTS ONDER DELEN MAGAZIJN Biltstraat 43 tel 24785 Automaterialen,accessoires olie etc Boule vard jes Wegens vertrek KINDERWA GEN z.g.a.n klein kinderle dikantje en kastje 2 fietsbank jes voor voor - en achter en windscherm radio haardka chel huiskamerlamp diverse soorten ballonnen 7 stuks kl en grote wasteil keukentafel ameublement gasstel Com forta Frans Halsplantsoen 6 te Maarssen MEUBELREPARATIE Onder garantie repareren en bekleden van alle soorten zitmeubelen Vraagt vrijblijvend prijsopgave Stoffeerbedrijf H J Huijgen Kantoor en werkplaatsen Grut tersdijk 32 c telef 17884 Te koop wegens vertrek een mooie prima werkende 14 li ter Juncker BADGEYSER met handsproei een gasfornuis in prima staat een 2-pits gasstel gastafel en een prima werken de als nieuwe sleemodel stof zuiger 220 Volt ƒ 57.50 Wolter Heukelslaan 64 Mevr M C beroemd PLA NEETKUNDIGE Spreekuur Dinsdag Woensdag 2-8 en Donderdag tot 5 uur Succes verzekerd Leidsekade 101 bis Voor OUDE METALEN en af val producten betalen wü U extra hoge prijs Fa J v Buu ren en Zoon Groot - en Klein handel Kromme Rijnstraat 2 telef 15391 George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom aJles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 telef 21486 WONINGEN voor zelfbewoning te koop gevr In - of omgeving Utrecht Aanbiedingen aan bureau Actief Duifstraat 5 Utrecht Telef 16086 BEHANGEN en watten Vooï goed behang - en witwerk naai B v d Laan M - A - de Ruyter straat 3 bis Vraagt staalboeken ter Inzage Telef 24636 INKOOP - verkoop van alle soorten flessen potten krui ken weghalen van uw oude glasscherven Flessenhandel A J van Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 PERIVIANBNT WAVfcJ ƒ 6 Kap salon Gretha Bekkerstraat 88 zijstraat Biltstraat Tel 23956 OUD GOUD zilver en Juwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 expert der Ned Spoorwegen KENNISMAKING Dame 50 jr beschaafd vlot type zoekt beschaafde vriend hefst met auto Br no 1481 bur UN De GRAMOPHOON SPECIA LIST koopt en verkoopt nor male en langspeelplaten Lin guaphone cursussen koffergta mophoons pick ups onderde len enz Predikherenstraat 32 Voor muziekles naar MUZIEK STUDIO EDDY BEESKAMP Accordeon blokfluit en alle tokkelinstrumenten Thomas senstraat 17 bij de gasfabriek Buslijn 9 halte Kleine Sin gel Telf 11366 Utrecht HOOVER-WASMACHINE Wij geven veel geld voor Uw kleine Hoover bü aankoop van de nw grote Hoover-wasmachine Verkoop van alle Hoover-ma chine's ook motoren Vraagt demonstratie bij ons aan Electr Mij N.V Hoover-Dea ler Schoutenstraat 6 Tel 10167 Utrecht LANDMACHINIST Cursus v de diploma's A en B afd Stoom - of motoren Inlichtin gen Linnaeuslaan 48 Utrecht * Tuindorp WISKUNDE Les in algebra meetk gonio stère ometrie beschr meetk door onderwij zer wiskunde Per maand / 8 Br no 1910 bur UN Te koop gevr een ZIJSPAN ofalleen frame met wiel A Ros weide Hooft Graaflandstraat 1 37 Hoograven Te koop gevT een BABY LINTZAAG met of zonder mo tor Prijsopgaaf met wieldia meter aan H van Eeken Rad boudstraat 23 Amersfoort HEILGYMNASTIEK masseur leidt op tot sport - en hy giënisch masseur(se Cursus 6 maanden ƒ 15 per maand Inl no 1473 bur UN Dames I Ruilt Uw oude BONT MANTEL in voor een nieuwe Bonthuis ' t Centrum Utrecht sestraat 134 bij het Fredenks plein Amsterdam Tel 39418 OOSTERSE VOORWERPEN beeldjes wapens munten fos sielen bijzondere voorwerpen oude ansichtkaarten fototoe stellen toebehoren lenzen schuif maten fijn gereedschap koopt „ Curio " Voorstraat 95 Uitsluitend de allerbeste Zwit serse ELASTIEKEN KOUSEN in nylon dubbel - en enkel reks kwaliteiten Prijzen van ƒ 8.50 af Fa J Cornelissen Hamburgerstraat 8 tel 13592 Niet alleen boeken maar ook TIJDSCHRIFTEN zoals hob byclub Lach Cheerio Bolero Amerik Duitse en Franse ma gazins koopt „ Curio '* Voor straat 55 VERFSPUIT op stofzuigeraan sluiting slechts ƒ 5 Voor dlle doeleinden geschikt Grondverf / 1.70 Glansverf f2.25 kilobus Alle verfwaren en gereed schap Amstra Amsterd str weg 135 Nachtegaalstraat 43 Te koop gevr een van ouds goed bekend staand merk DAMESRIJWIEL geen sport model Br no 1498 bur UN PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Amsterd straatweg 45 Utrecht telef 14273 18532 Billijke ta rieven Nette bediening Ver voer van overledenen van en naar alle plaatsen In blnnen • n buitenXand FIAT 500 te koop gevr Liefst van particulier Telel 18719 Utrecht IMBAI BOEK HOU DEN MIDDENSTANDSDIPLOMA - Heden inschrijving voor de Januari-cursussen voor beginners en gevorderden Boekhouden praktijkex Juni en Dec a.s 4 lesuren p.w ƒ 8.50 p.m - Moderne Bedrijfsadministratie Juni en Dec ex ƒ 12.^0 p.m — Nederlands en Moderne talen praktijkex Juni en Dec ƒ 8.50 p.m — Machineschri>ven dag - en avcaidcursussen Aan vang dagelijks Stenografie Ned en Mod talen Dag en avondcursussen aanv dagelijks Van 25 Dec.-4 Januari ' 54 gesloten INSTITUUT VAN GELDER gahzenmarkt 26 ^ tel 15451 - i46i7 Direct te aanvaarden kleine HALVE VILLA wegens sterfgeval te koop of ged ge meub voor een jaar of langer te huur aan de hoofdweg Utr Zeist Br no 1628 bur UN mió POLSHORLOGES Kwaliteits horloges voor weinig geld Gemakkelij ke betaling vanaf ƒ 2.50 per week Geen risico 100 % garantie service Ik * kom graag met de collectie bij U thuis H Wouters Bekkerstr 136 Utrecht yseriti VAN BERKEL en ZONEN leveranciers van voordelige warmte wensen aan hun afnemers prettige Kerstdagen een gezellige jaarwisse ling en een goed begin van 1954 voor welk jaar ruim voldoende Gloedkern bi Toorraad is en niet te vergeten de Zilvererts U kent ze — de prima anthraciet met SCHRIFTELIJKE garantie ERKEL & Zonen RIJNLAAN 60 - TELEF 15680 AMST.STR:WEG218 - TEL t2624 tot 20 woorden ƒ 1,50 elli wuord meer f O.lii SLAOLIE ƒ 1.58 grote fles slaolie ƒ 1.58 rozijnen 100 gram / 0.18 krenten 100 gr f 0.17 bloem 500 gr ƒ 0.26 vanille sLüker ƒ 0.05 E Verwer Loeff Berchmakerstraat 36 telefoon 23234 KLEINTJE *^ mmmm^^m t Da praMpak i ¦ Natuurlijk van heij Utrechis iaatkleding ^ Bedrijf l/A'DAMSESTR.W.mH '^ Sierlijk betrouwbaar en oer sterk dat is de PUCHSCOO TER Slechts / 1395 Toon van Zutphen Leidseweg 31 telef 21665 Dealer Puch Triumph Harley WOONRUIMTE Stoere Friese woontjalk staal 18x4 m A kamers kombuis w.c veel bergruimte ƒ 4500 Inl Ark „ Halve Maan " Noordersluis Liesbosch Utrecht A'DAMSE STR WEG 455 Te koop een lange BONTJAS bruin kalf Tussen 7 en 8 uur G Zijlstra W de Zwyger straat 13 Wij kunnen U aanbieden nieuwe en gebruikte HAND - en TRAP NAAIMACHINES waaronder bekende merken onder volle dige garantie Betaling desge wenst in overleg Handmachi nis vanaf ƒ 45 trapmachmes vanaf ƒ 75 Machines in moderne salonkast vanaf ƒ 185 Tevens reparatie-inrichting Te bezich tigen G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg telef 23968 Utrecht MATRASSEN ƒ 12 ledikanten ƒ 9.50 divanbedden ƒ 11.50 op klapbedden ƒ 16-50 tuimelledi kanten ƒ 23.50 wiegenbedjes ƒ 2.75 kindermatrassen ƒ 4.00 wolmatrassen ƒ 17.00 stapel bedden Matrassenfabriek Lan ge Lauwerstraat 46 MACHINES Wij kopen alle soorten machines voor elke branche H J Adams ma chinehandel Kerm Elconius straat 3 Utrecht Telef 21672 - 11776 DE MIDDENSTANDER Catha rijnesingel 28 levert U op ge makkelijke betalingsvoorwaar den meubelen wasmachines dames - en herenkleding kin derwagens rijwielen lingerie enz enz Vraagt vrijblijvend inlichtingen U slaagt bij de Middenstander als bü geen an der Exclusieve crème PIANO merk Feurstein nieuw en stijl vol - Pracht toonkarakter Genegen inruil Slechts / 1175 Pianohandel Den Boer Witte vrouwensingel 94 telef 14410 GEKOCHT KLM Partij he renhoeden parapluies hand schoenen alpino's shawls hoofddoeken horloges brillen portemonnaies tabakszakken tabakspijpen aanstekers ta baksdozen actetassen vloer kleden enz Oudwijkerdwars straat 100 Utrecht Te koop electr FORNUIS 220 V gelijk en wisselstroom met pannen ƒ 150 1 lederen dames jas mt 40 donkerblauw ƒ 75 spotprijs z.g.a.n Raiffeisen laan 12 RIJWIELEN groot of klein moet U van Swindenstraat 9 zijn Alle soorten nieuw en als nieuw Compleet vanaf / 65 met garantie VERKOOP - INKOOP Alle soorten flessen potten en krui ken mandflessen wordt fran co bezorgd Flessenhandel A J v Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 Te koop VAUXHALL automo biel 1948 prijs ƒ 1100 in zeer goede staat Br no 1901 bur UN Marokkaanse POEFS prach tige decors Steenweg 58 hoek Mariastraat telef 22683 Aangeb een VOLKSWAGEN bouwjaar 1952 in uitstekende conditie Prüs ƒ 3750 Garage Visser en Zn M H Tromp straat 44 Utrecht Telef 17537 financiert al Uw aan kopen in contantza ken Bill cond Str discr Vrijbl inl DUBBELE FIETSTASSEN f 8 boodschappentassen / 4 werk schorten f 4 gasjassen water dicht tot over de knieën / 3.50 dekkleden tenten enz Direct van fabriek aan gebruiker Gebrs Waterborg Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg Telef 26695 POEDEL zwart prima hond 8 mnd oud reu van zeer goe de afstamming Oude Gracht 243 bis Utrecht Uw Te koop gesloten BESTEL AUTO Ford ' 48 500 kg ben zine 1 op 10 Oranjelaan 13 Driebergen Telef 8062 Fa WITSON levert U op ter mijnbetaling al Uw dames - en herenkleding Confectie en naar maat Alsmede lakens slopen theedoeken handdoe ken en dekens De zaak van vertrouwen Oude Gracht 309 telef 24036 Wij bezoeken U ook aan huis Te koop Renault BESTEL AUTO in prima conditie Te bez Gildstraat 91 a dranken 3 DRAAIBANKEN aangeb Ie 1.75 t.d.c 23 c.h In de zak 40 cm vlakbed wisselwielen 2e 1.50 t.d.c 30 c.h holle spil 68 mm half prisma haK nor ton 3e 200 t.d.c 25 ch holle spil 42 mm dubbel prisma half norton met motor en voorschakelstoel Van Vliet Fortlaan 6 Zuilen Utr Tel 25542 * s avonds T15407 worden pas goed verzorgd door Alleen m het VAN LUTJN'S BEDDENHUIS Predikheren straat 4 bij de Neude te Utr 2-Pers driedelige matras met kussens ƒ 44 1-pers matras prima gevuld ƒ 19 2-Ders ledi kant met spiraalmatras ' 27 idem 1-pers f 17 2-pers ge zondheidsmatras 25 2-pers opklapbed met fijn geweven gezondheidsmatras ƒ 40 2-pers matrasstel verend binnenwerk ƒ 79 2-pers verendichte bed dentijk ƒ 35 opmaken van ma trassen / 5 Met medeneming van deze advertentie bij aan koop van / 50 een groot schil derstuk met lijst op doek ge schilderd cade.qu By aankoop van / 100 een 2-pers gewat teerde of wollen deken voor één gulden GEEN HUURVERHOGING Schot - en Timmer's Won bur Julianalaan 76 tel 2306 heeft te koop in Bilthoven Drieber gen en omgev riante huizen geen nieuwbouw 4 tot 15 ka mers vanaf ƒ 15000 Pension 9 kamers ƒ 20.000 15 kamers ƒ 40.000 Verwoolde's Slijterijen p Itr % Itr Jonge „ Schiedam " jenever 6.50 3.35 KISTEN Voor alle doelein den emigreren boeken ver zehdkisten kolenkisten enz ƒ 1.40 ƒ 1.79 ƒ 2 per stuk A J van Breemen Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg Tel 14784 Oude „ Schiedam " genever 7.15 3.70 BRANDEWIJN LICHTNET-MOTOREN Hoo ver B.T.H en Welco tot 1 PK uit voorraad leverbaar vraagt prijs bü Elec I\Bj NV Hoover Dealer Schoutenstr 6 tel 10167 Utrecht volgens eeuwenoud recept 6.60 3.40 Juist aangekregen prima DE KENS geheel gaaf en ge stoomd per stuk ƒ 4.50 ün / 7.50 Geerts Lijnmarkt 37 telef 10228 Citroen-jenever origineel gestookt 5.95 3.10 Prima ACCORDEONS 120 bassen 80 bassen 32 bassen 12 bassen vanaf ƒ 112.50 Desge wenst termijnbetaling Muziek handel „ Stoové " Lijnmarkt 42 telef 21207 SPOORWEGMODELBOUW „ Erga " „ Rokal " „ Fleisch mann " enz alsmede onderde len ook bouwtekeningen Doesburg Steenweg 43 Telef 10687 GROTE SORTERrNG KWALITEITS WIJNEN BRANDHOUT ƒ 3 voor één carrier Afgehaald Tevens kis ten voor kolen boeken of Ko nijnenhokken A J V Bree men Vredenburg 64 hoek Ach ter Clarenburg Telef 14784 ^ Constructie-bouwdozen Neco lo en alle losse onderdelen passend op Meccano Losse nummers „ Handig Bekeken " „ Modelbouwer " enz DOES BURG Steenweg 43 tel 10687 Gevestigd GKOENEWEG 84 TELEFOON 19352 VLEUTENSEWEG 71 TELEFOON 12659 Alle NIEUWBOUW in „ Oog in Al " in prijzen v.a ƒ 13.900 Is te bevr bij Bur Actief bij kantoor Beethovenlaan 41 Oog in Al Utrecht Telef 16086 BILTSTRAAT 59 TELEFOON 16390 Te koop Philips en Waldorp RADIO spelen prima Riouw straat 78 Utrecht AMSTERDAMSESTRAATWEG 296 TEL 16027 AMSTERDAMSESTRAATWEG 595 TEL 21070 Te koop MOTOR 125 cc jaar tal 1939 merk Ardie in goede staat Te bevr Burg v Tuyll kade 27 bis SMEESTRAAT 87 TELEFOON 25180 De nieuwste ELECTR WAS MACHINES v.a ƒ 198 of / 3 per week in 18 maanden Uw eigendom Radio Jaarsveld hoek Weerdsingel OZ 1 b.d Zandbrug Telef 19836 Een LEREN VEST te koop Bekkerstraat 77 JULIANAWEG 453 TELEFOON 25998 Te koop Electrolux STOFZUI GER geheel compleet Br ' no 1519 bur UN HOUT - HOUT - HOUT Hout en IJzer werf „ De Liesbosch " thans midden in de stad Oud wijkerdwarsstr ingang Aurora straat Telef 19501 Te koop gevr SPORTFIETS bö voorkeur Engels merk Van Swindenstraat 59 Utrecht Te lefoon 16883 HANDNAAIMACHINE ult schuiftafel dressoir orgel ƒ 125 kinderfiets haard kachel commode hangklokken pen dules winterjassen 2 stoelen theekastje jonge hondjes Spl nozaweg 74 COSTUUMS moderne tinten op gem betaling Hajo Balijelaan 53 telef 16285 Vraagt colpor teun bezoek THUISBEZORGING DOOR DE GEHELE STAD Gevr te huur of te koop PEN SION met of zonder overname meubilair Br no 1484 bur UN Te koop gevr MOTOR 200 tot 250 cc Br met opgaaf merk en bouwjaar no 1483 bur UN Te koop gevr van particulier zuinige 4 pers AUTO niet ouder dan 1948 Telef 17975 Gevr in goede staat zijnde KINDERWAGEN Uefst op vouwbaar kinderstoel en box tegen billijke prijs Br no 1466 bur UN Van particulier te koop gevr goede HAND of TRAPNAAI MACHINE liefst „ Singer " Br met prijsopg no 1417 bur UN WIST U dat Ü bij ons de hoogste prijs ontvangt voor Uw goud en juwelen Ook voor Uw oud zilver tafelzilver cassettes trommels serviezen manden Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht ^ Eöï'»ösitöel ^ öWftti^iKi HUISHOUDSTER gevraagd bij man alleen op kleine boerde rij Liefst spoedig Middelb leeftijd Br no 1619 bur UN Gevr een HUISHOUDSTER bij echtpaar op leeftijd liefst bo ven de 30 jaar Petrarcalaan 10 Oog in Al Gevr een STRIJKSTER en meisje voor de pers Wasserij Aurora B Spierenburg Ko ningsweg 56 Gevr HUISHOUDSTER in kl gezin te Gouda Middelb leef tijd Br met uitv gegevens no 1488 bur UN Mevr May Ev Meysterlaan 87 Utrecht vraagt een HULP in de HUISHOUDING voor de morgenuren Eventueel hele dag Voor direct Welke jonge vrouw of meisje wil de HUIS HOUDING doen daar de vrouw ziek is Heus je hebt het echt niet moeilijk niet voor tijde lijk was buitenshuis Oranje laan 13 Driebergen Tel 8062 Gevr door Conf Bedrijf A A V Eyck en Co LEERLING NAAISTERS Oude Gracht 364 ingang Eligenstraat [ FersoaeeeS öassgEö'fe^dett - JONGEMAN 25 jaar zoekt per 1 Febr andere werkkring Heeft adm ervaring o.a belangstel ling voor techniek Wil alles aanpakken Is bereid indien nodig cursus sen te volgen Br worden gaarne ingewacht onder no 1493 bur UN Nette JUFFROUW m.l zoekt bezigheden bekend met ver pleging Tijden nader overeen te komen Br no 1512 bur UN Onderwijzeres b.z.a voor BIJ WERKEN leerlingen tegen bil lijke prijs Br no 1508 bur UN SUCCES met een PERMANENT van Kapsalon „^ W * Amsterd.str.weg 699 D t.0 Demka Tel 26488—33372 Beschaafde betrouwbare vlij tige WERKSTER voor hele dag in humanistische omgev Kan huish bezigh V.z.g.g.v Br no 1489 bur UN DAME 33 jaar b.z.a voor tij delijk voor licht huishoudelijk werk of gezelschap Liefst bij dame alleen of klein gezin Salaris bijzaak Br no 1487 bur UN B.z.a per 1 Febr DAME HUISHOUDSTER alg ontw - leeftijd 30 jaar in klein gezin waar huisvrouw ontbreekt Huwelijk uitgesloten Br no 1479 bur UN B.z.a nette WERKSTER voor Maandag de hele dag Dins dagmiddag en Woensdagmor gen Br no 1474 bur UN ¦^©- ' hm&t ff«^vrffiaig |^ " Echtpaar z.k b.b.h.h zoekt WONINGRUIMTE in Utrecht of onmiddellijke omgeving Gestoffeerd of ledig met gebr van keuken Br no 1518 bur UN M.i.v 4 Januari ZIT SLAAP-KAMER met verwarming en pension Zuilen of Utrecht N Weekend afwezig Br met prijsopg no 1516 bur UN Heer m.l zoekt tegen 1 Febr gemeub ZIT-SLAAPKAMER z.p met V.W stookgelegenh in centrum è ƒ 30 p.m Br no 1505 bur UN Heer m.l zoekt 1 of 2 KA MERS of etage met kookgele genheid geschikt voor 2 pers Br no 1494 bur UN R.K heer vraagt net KOST HUIS met huiselijk verkeer in Utrecht of Zeist Br no 1490 bur UN Te huur gevr voor dame b.b h.h ongemeub ZIT-SLAAP KAMER en keuken Br no 1482 bur UN Wordt gezocht door heer in centrum stad per 1 Jan of la ter gestoff of gemeub ZIT SLAAPKAMER of zit - en slaapkamer veel zon met ge bruik van keuken Br no 1477 bur UN Net bejaarde werkman zoekt beslist net rustig KOSTHUIS Weekend afwezig Omgeving Weerdsingel Utrecht Br no 1613 bur UN BRUIDSHUIS „ HILMO " het meest en best gesorteerde adres voor het huren van bruids - en gelegenheidskleding naar maat sluiers bontcapes zilvervossen jonker colbert - jacquet - smoking rokcos tuums compl enz enz Cath Singel 18a t.o Paardenveld tel 15402 Utrecht AUTO'S ZONDER CHAUF FEUR nieuwe wagens all-risk verzekerd 18 et per km met benzine De Bruyn Verhuur bedrijf Gildstraat 91 a bis Te lefoon 16900 AUTO'S zonder chauffeur Opel Vauxhalï en Chevrolet vanaf f 20 per dag z b of 16 et per km met benzine AU Risk verzekerd Taxibedriji Vitesse Vossegatselaan 32 tel 12959 MAISON BEUMER Amsterd straatweg 265 Utrecht Telef 23223 Verhuur van compJete bruidscostuums vooi dames en heren Grote sortering \ ran bruidsdameskleding en jon kers schitterende collectie Franse importslulers Speciali teit in het verzorgen van uw gehele bruidsstoet Eerste klas verzorging Verzoeke vroegtij dige bespreking JACQUET - colbert - smo king en rokcostuums voor trouwen e.a gelegenheden \ n huur met volledig toebehoren Alles tot in de puntjes ver zorgd F Smid Trans 9 bU Domplein Telef 22013 ÏHyefSett - VESTIGINGSVERGUNNIN GEN alsmede vrijstelling v.h vakdiploma en Middenst dipl vrijstelling militaire dienst phcht worden voor U behan deld door C J J Wolters die zelf bij Ministeries en Kamer van Koophandel werkzaam was Tientallen dankbetuigin gen Adres C J J Wolters Marijkelaan 17 Bennekom G Telef K 8379 - 329 GEVONDEN Hèt adres voor prima Franse en Italiaanse merk accordeons Dirk Witte De zaak met de beste service Keuze uit 500 stuks Vraagt onze geïllustreerde prijscou rant Vijzelstraat 53 bij de Munt Amsterdam Tel 64655 ACCORDEON Scala een 3 korige 80 bas met 5 registers ƒ 297.50 inclusief koffer Des gewenst termijn 2 jaar garan tie Muziek Staffhorst Drie haringstraat Lington's Garagebedrijf Wij hebben ons wagenpark uitge breid met enige na-oorlogse CITROëNS welke we ook ver huren voor 10 et per km H.H vertegenwoordigers vraag ons speciale tarief Loeff Berch makerstraat 26 Telef 10855 NEEM NU NEON NEEM NU z 2 o g § Al onze clientèle § p wensen wi ] prettige % ^ KERSTDAGEN % % * 1 % SUPER-NEON Singelstraat 11 Utrecht Telef 13727 z e NoaN aN naaN a NoaM Gevr woning te Utrecht Aan geboden 3e bovenhuis te AM STERDAM Z huur ƒ 6.75 p week bev 3 kamers keuken en zolderkamer Br no 1511 bur UN Aangeb groot BOVENHUIS aan Croeselaan bev 7 kamers badcel keuken enz Gevr klei ner benedenhuis of flat zelfde omgeving of centrum stad Br no 1507 bur UN tesscn In Canada spreekt men naast Engels ook Frans Pracht gra mofooncursus Frans aangebo den LINGUAPHONE 17 pla ten met lesboekjes Uiterste prijs / 70 Stuur briefkaart aan Hoencamp Kon Wilh weg 427 Groenekan Nederlands Frans Duits En gels Opleiding examens Han delscorrespondentie conversa tie EMIGRANTENLESSEN door leraar met jarenlange ervaring Privélessen tegen zeer billijke condities Aanmel ding dagelijks van 7-8 uur Voort van Zijplaan 84 Tuin dorp Telef 12132 t.n Mulder Auto - of motorrijles Dan naar Pouw's RIJSCHOOL Gediplo meerd A.N.W.B.-instructeur Tevens verhuur van de nieuw ste wagens all-risk verzekerd Leidseveer 100 naast Buurt station Telef 21316 1 ^ * en voordeliger / STUDEER TECHNIEK THUIS Stel U voor U beslist eerst op de hoogte van de talrijke mo gelij klieden die U worden ge boden door het Koninklijk Technicum P.B.N.A Vraag vóór alles kosteloze toezending van de brochure „ Kijk Voor uit *' aan het Koninklijk Tech nicum P.B.N.A Arnhem Vel perbuitensingel 851 GRATIS PLAKTAFEL beschik baar bij aankoop van behan Knoop dit in Uw oor Amstra Nachtegaalstraat 43 Amsterd straatweg 135 TOEZICHT op en hulp DM huiswerk E H Blaauwen draad Jr Begijnekade 4 Utr Telef 19048 Wacht U niet tot de nieuwe cijferlijsten weer geopend zijn PARFUMERïEëN C B van Kesteren Burg Relgerstraat 62 Utrecht Telef 24170 Dames voor Uw PERMANENT WAVE de Permanent Specia list Maison Jos v d Laan Bemuurde Weerd 11 Tel 18032 bi1 de Weerdsluis MACHINESCHRiJ VEN Steno Talen Boekh Middenst dipl Instituut Alb Wind Zuider zeestraat 27 Utrecht Telef 20606 Spoedcursus typen f 3 p week Speciale tarieven voor schoolcursussen ZWEBRIEPARKÉX F 2.80 PER M2 Voor goede lessen naar LERA RENCENTRALE Handelscor respondentie boekhouden,steno typen middenstands diploma conversatie Engelsvoor emigranten bijwerkenalle schoolvakken InlichtingenNassaustraat 36 Utrecht Tel 16037 H.r«.w.g 60-62 EMIGREREN EERST DAN - SEN LEREN Volg slechts en kele van onze winter privé-lessen Maak afspraak met Dansschool P Wildschut Krom me Nieuwe Gracht 48 telef 16079 LEERT AUTORIJDEN bij auto rijschool „ De Dom " o.l.v Bert V Zanden gratis halen en bren gen en gratis ver keerstheorie Tarief / 3,50 per les Aanm Amsterd Straatweg 4 Telef Eerste AUTO - en MOTORRIJ SCHOOL „ Accuraat " Mulder & Co Utrecht Telef 16126 Nachtegaalstraat 52 Modernste auto 1953 HUURINCASSO 21/2 % en 4 % Thijink Schoolstraat 20 a tel 20626 Huizen voor belegging te koop gevr HOROSCOOPBESPREKINGEN en adviezen in moeilijkheden Henri Alma Parkstraat 31 tel 11337 Spreekuur Dinsdas Donderdag Zaterdag van 14-22 uur en na afspraak MOEILIJKE INCASSO'S Pro cedures rechtszaken belastmg zaken enz Komt U geheel vrijblijvend eens praten Alge meen Advies en Informatie bureau Mr P J H C Koot Deken Roesstraat 1 Utrecht Telef 13676 DAMES Voor Uw Permanent Wave De Permanent Cen trale " Amsterd.straatweg 303 Telef 19767 Buslijn 3 halte Ondiep AUTORIJLES volledige cursus / 55 per les i 3.50 tevens ver huur zonder chauffeur Auto rijschool Schumacher Wijde Beg^jnestraat 21 Telef 17556 Voor beter JUDO de Judo spe cialist J Vanderhorst 2e Dan 3 X kampioen van Nederland.Dojo Oudkerkhof 23 Telefoon 2 5390—23272 BOEKHOUDEN Opleiding v Practijkdiploma en Midden standsdiploma Meer dan 30 jarige ervaring G P - F Ver steegh leraar M.O v d Duijn straat 19 telef 25779 EVEN DANSEN LEREN Snel prlvéles Maak afspraak met Dansinstituut Wildschut Krom me Nwe Gracht 48 tel 16079 Wilt U goed en correct DAN SEN Ieren neem dan enige privé-lessen btf Miep Vonk Mgr V d Weteringstraat 90 Telef 1371 « H van der Horst MAGNETI SEUR Lindestraat 13 Utrecht Telef 23915 Vraagt gratis in lichtingen dit verplicht U tot niets FINANCIERING van automo hielen enz tegen slechts 6 % rente Stichts Assurantiekan toor Oude Gracht 309bis Utr Telef 11276 Voor een nieuwe RADIO naarRadio Centrum Fridor Wal.dorp PhUips Betaling 6-9-12 mnd Telef 19636 Vinkenburg.straat 4 6 ^_^_ Schoenmakeril EIERBOLD GUdstraat 132 Telefoon 16305 Uw adres voor de best « schoen reparatie tegen de laag ste nriizen Halen en bezorgen „' T BRUIDJE " dames - en be renkleding servlce Verhuur v bi-uidstoiletten bruidsmeisjes jurken capes sluiers colbertj jacquets enz Ook compleet Lijnmarkt 35 bü de Dom tel 17031 Utrecht Geopend van 10 18 uur ' s Maandags 13 uur Wij OMLIJSTEN Uw platen,foto's en schilderwerk spoedig,smaakvol en goedkoop Groot ste speciaalzaak Bayer alleenSteenweg 47 GRIJZE HAREN Kleico her geeft na enkele eenvoudige behanöelinfien Uw haar zijn oorspron kelij ke kleur üééï verf absoluut onschadelijk Het Parfumeriehuis " Amster damse str.weg 144 F by htt viaduct Telefoon 25230 SPECIALE AANBIEDING ï«i stomen een mantel of costuua / 2.95 regenjas ƒ 2.50 iapoa nen / 1.95 rok of blouse / 1.25 Uppelschoten Bouwstraat 15 telef 20692 Wassen stomeo verven Algehele VOETVERZORGINIJ Louise F C van Ni2uwenhui | sen Chiropodiste Nassaustraat 4 a telef 15480 Per behande ling / 1.50 JOWIN DOET HET UI Type stencil - en adresseerwerk Be stekken Convocaties en club bladen Zuiderzeestr 27 Vh T elef 20606 Voor SPORTPRIJZEN beksn medailles takken kransen enz Uit voorraad te leveren Juwelier N Brandwijk Choor straat 20 telef 14415 PSYCHOMETRIE AstrologU Mevr Ewald gecontrol door Psychical Research Engeland Raad en bijstand in alle aan gelegenheden Zendt geboo^t ^ datum jaar geslacht plu ƒ 2,50 en antw porto en U ont vangt interessante beschr wal ' 54 en ' 55 U brengt Br mevr Ewald Postb 218 Den HaaH ONDERZOEK op elk gebied Vertrouwensopdrachten op sporen controleren nagaan ï personen Handels-particuliere informaties Gratis inlichtin gen Horst Postbus 148 Utr HELDERZIENDE J G Burge meester occult Maandag en Vrijdag 2—5.30 uur Dinsd Woensd Donderd 2—9 uur L Lauwerstraat 68 en volgens al spraak Dankbet ter inzage Prima INDUSTRIE - & AUTO OLIëN Agenten gevr LaaBsl!nrijzen Postbox 6070 DenHaag MAATSTEUNZOLEN volgen gipsmodel vervaardigd van Düraluminium Nikkelstaai ol plastic Ziekenfondsleden re ductie op vertoon van Zieke » fondskaart Fa J Cornelissen Hamburgerstraat telef 13582 GRATIS Uw overhemden schorten enz geperst bl ] dl was 45 et per kilo met 3 dagea thuis De vuilste overall bei der gewassen a 45 et Amster damse Wasserij Depot SI Janshovenstraat 22 GRATIS ACCORDEON gtll ' taar mandoline banjo les geld accordeon ƒ 2.50 per weet Andere instrumenten ƒ 1 Mu ziekhandel „ Stoové " Lij » markt 42 Utrecht Telef KÜNSTGEBITREPARATIE Spoedgeval enige uren Telel 17633 De Bouter Eerste '« Oudwijk Gevestigd uitslj tend oudwljkerdwarsstraat » Geopend 8-20 Buslijn 2 hal » Burgem Reigerstraat Mevr BOENDER is te consul teren voor advies en rnagni tisme Woensdags van 3-5 e 7 8 uur en Zaterdags van M uur Bijlhouwerstraat 1 ui Telef 21464 PERMANENT-WAVE I 6 POÏ krul geen kroes stroom » ƒ 10 bij U thuis U-.N » Valkenburg Damstraat 51 « lefoon 25397 EXPEDITIEBEDRIJF „ De Llü fel " Neude 35-36 telef lij Stadsbesteldiensten verbuEB gen en transporten Afhaal » besteldienst - Autodiensten door geheel Nederland _ PLASTICBROEKJES S.G.A blijven zo zacht als zijd e ^ GELD BESCHIKBAAR V»r Ie hypotheek op solide onoe panden met en zonder aliM sing N.V Beleegings - en « surantie Mij B & A » laan 104 Zeist DAMES voor Uw perrnawj ' wave met of ^ nder bespre king dameskapsalon C B JJ Kesteren Burg Relgerstraat « Telef 24170 Laat voor stempels groot jj klein MOSTERT Uw lewa " cier weer zijn scherpe afar "' ken gemonteerd op sp™S ber Mosterfs Kantoorboeï handel Voorstraat 44 DAMES Een houdbare pen »»' nent ƒ 6 / 8 en HO mg zonder toestel bi ] Huize Mar « Voorstraat 79 Utrecht Teiei 17867 — ZIJDEN LAMPEKAPPEN A * LIER LampekappennaaisK maakt alle modellen g Uitsluitend voor particulier " Laan van Soestbergen n - " lefoon 26573 EENZAAM Even een brl»"^.naar Dijkers Huwelnks A vies Bureau ingeschreven mKamer van Koophandel "^ box 145 en U is tevreden,cretie ve rzekerd Eleotrische en "« J'^Sj TREINEN Marklin Tnx H »" by enz Grootste sortcrmS oj^in bijbehorend materieelSpeciaalzaak Het Kinderpa»dijs " Nachtegaalstraat »• 15676 — WEGGELOPEN i "« Jfv Pekingeesje teef beloniM inl of terugbez Telef 1 »«" Gr van Prinstej erstraali ^ Wij bezorgen ook d | F=|J ' j ' gen Sierkan W=T'i '^„ onJ » / 1.50 en / 2.90 LoS.^ïan Daalstraat 4 telef 21J0 = Schie Zonstraa MJgJf ^ Wij GARNEREN Uw f ^„ wieg vanaf ' 3.50 Ke'j - „ te huur ƒ 1 per dag GfJ^eUs Havikstraat 7 hoek KoeKo plein Telef 14517 HEEFT U STOFTwij mf g een prima costuum _ „ es Keren en veranderen u ^^ en herenkleermaker =¦ Tijn Zonstraat 22 _ ^ Academie voor~Wrt^scM ^ lijke Huidverz Kromme jjjs Gracht 90 Utrecht W „ GEZICHTSVERZORGINtf ^(^ nicure electr o"'™'oédlc" Tevens elke Woensdag P ren door bekwaam cn ^ diste Behandeling volgen » spraak POLSHORLOGES ^ f ^„ u seintje en ik kom MJ ^^,)„ j de collectie tonen " ^„ g vanaf ƒ 2.50 per weet a ^^ ters Bekkerstraat i » 1 et was zoals wij enige wekei beschreven op 17 December van er voor het eerst in de geschiede vliegtuig Hun jarenlange proe experimenten met zelfgebouwde morgen in de duinen van Kiti werden er die dag gemaakt De waarbij een afstand van 36 mete duurde al 59 seconden en de afge Xoen na die vierde vlucht werd d wind opgepakt en over en weer g < Wèl werd het later weer opgebou Museum vanwaar het enkele jari Institution te Washington waar hangt temidden van vele vliegtui 50 motorkracht In de gehele luchtvaartwereld wc het gouden jubileum van de ee motorvlucht thans gevierd Orvillf Wilbur Wright worden vrijwel o i de gehele wereld als de eerste mot vliegers erkend maar niet in Braz en Rusland Volgens de Brazilia was Santos Dumont de eerste volg de Russen Moschajski die op 20 1882 in Sint Petersburg gevlogen hebben De grootste verdienste var Wrights is niet zo zeer geweest dai voor ' t eerst gevlogen heben ¦ Bcheelde bijvoorbeeld weinig,professor Langley was hen vóórweest Ook mogen we nooit verge dat het de Duitser Otto LUlenthal weest is die met zijn zweefvluchter Wrights heeft geïnspireerd Nee I grootste verdienste van de Wright f geweest dat zij het vliegtuig bestv baar wisten te maken Zij waren die de zogenaamde „ dwarsbesturi uitvonden en als gevolg daarvan h - den zij succes waar anderen faalc I Het heelt nog lang geduurd na eerste succesvolle vluchten op 17 " cember 1903 vóórdat de wereld uitvinding van de Wrights accepte de Heel veel teleurstellingen heb de Wrights daarbij moeten onderi den Het was eerst omstreeks 1908 men zowel in Europa als in Amei ' aandacht aan het vliegtuig van Wrights begon te schenken Er wa toen inmiddels in Europa met nj in Frankrijk alweer vele anderen i zich met succes op vlieggebied ¦ kwaamd hadden De Wrights hebin de geschiedenis van het vliegi een unieke en bijzondere rol gespe ¦ Zij waren de eerste motorvlieg I Toch is het merkwaardig dat t Wrights later weinig meer op lu i vaartgebied gepresteerd hebben < i is het merkwaardig dat zij practi I nooit een grote overlandvlucht h I ben gemaakt Zij bleven altijd clr I len in de omgeving van hun vliegv f Wilbur heeft de geweldige vlucht i de luchtvaart niet meer mogen i leven Hij stierf in 1912 dus nog v l de grote vlucht van het vliegtuii de eerste wereldoorlog Orville ecl I heeft de enorme ontwikeling van vliegtuig wèl kunnen gadeslaan i vloog op 26 April 1944 nog in een gi \ viermotorige Constellation en zat t [ glunderend op de plaats van de tv de piloot in de cockpit Het is [ laatste vlucht geweest Orville Wri stierf op 30 Januari 1948 in Dayton ' Driemaal sneller dar het geluid Hoe adembenemend snel de lu < vaart zich sedert de gebroec Wright ontwikkeld heeft weten allemaal Wat zouden de Wrights dacht hebben als hun die 17e I 1903 verteld zou zijn dat 50 jaar h vrouwen in straalvliegtuigen sne dan het geluid zouden vliegen Jaarlijks 50 millioen mensen door ^ keersvliegtuigen vervoerd zou Worden dat tienmotorige reu bommenwerpers atoombommen r ^ Ik plekje van de wereld zouden k hen vervoeren Zojuist vijftig jaar na de ee motorvlucht van de Wrights heef Am-rikaanse luchtmacht de ee gegevens en foto's vrijgegeven vai Douglas X-3 één van de meest-1 tastische vliegtuigen die ooit geboi ' on Deïe X-3 is in staat om dried sneller dan het geluid te vliegen dus betekent een snelheid van c ^ 600 km per uur op zeehoogtc Boi o'en is de X-3 ontworpen om hooi Je behalen van ca 70 km Sedert O tooer 1952 maakt Bill Bridgeman " ekende tcstpiloot van Douglas feeds eerder met de Skyrocket zi opzienbarende vluchten maa Proefvluchten met de X-3 ^ Deze X-3 kenmerkt zich door geweldig lange spitse rompneuE aoor een heel klein recht vleugt " Jnter aan de romp Twee vrij zwa Westinghouse-straalmotoren met Wanders stuwen het toestel v terwijl later waarschijnlijk nog ra •= 0 zullen worden ingebouwd Proefvluchten met de X-3 worden ¦ naakt vanaf Edwards Air Force 1 ™ " alifornië De enige vliegb waarvan de X-3 kon opstijgen v " supersnelle vliegtuig zou een s1 i " aan nodig hebben van maar lieJ 
Pagina 10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pagina 11 Van Wright-tweedekker tot Douglas X-5 ROTT ERDAM ZAQ FAAS WILKES WEER Spaanse voetballers deden het kalm aan CVan onze luchtvaartmedewerker [ let was zoals wQ enige weken geleden In een speciaal artikel uitvoerig beschreven op 17 December van het jaar 1903 dat Orville en Wilbur Wright er voor het eerst in de geschiedenis in slaagden te vliegen met een motor vliegtuig Hun jarenlange proefnemingen met zweefvliegtuigen en hun experimmten met zelfgebouwde motoren vonden hun succes op die koude morgen in de duinen van Kitty Hawk Noord-Carolina " Vier vluchten irerden er die dag gemaakt De eerste van Orville duurde 12 seconden vaarbi een afstand van 36 meter werd afgelegd De laatste van Wilbur duurde al 59 seconden en de afgelegde afstand bedroeg toen bijna 260 meter Toen na die vierde vlucht werd de tweedekker van de Wrights door de sterke wind opgepakt en over en weer gerold Nooit heeft het toestel meer gevlogen Wél werd het later weer opgebouwd en gebracht naar het Londense Science Museum vanwaar het enkele jaren geleden verhuisde naar het Smithsonian Institution te Washington waar de beroemde Wright-tweedekker thans hangt temidden van vele vliegtuigen die luchtvaarthlstorie maakten Advertentie KERSTPROGRAMMA x-DRAVERSBAAN HILVE::rji'¥3 KORFBAL VOORBESCHOUWINQ DitKerstweek-einde geen competitie MICRO-TOURNOOI TE AMERSFOORT VOETBAL VOORBESCHOUWINQ Is Elinkwijk kansloos tegen Leeuwarden DOS moet van Rigtershleek Opstelling der elftallen Elinkwijk is weer gewijzigd Handbaltornooien tijdens Kerstweekeinde H van der Horst MAGNETI SEUR Lindestraat 13 Utrecht Telel 23915 Vraagt gratis in lichtingen dit verplicht U tot niets FINANCIERING van automo hielen enz tegen slechts 6 % rente Stichts Assurantiekan toor Oude Gracht 309bis Utp Telef 11276 Voor een nieuwe RADIO naar Radio Centrum Fridor Wal dorp Philips Betaling 6-9-12 mnd Telef 19636 Vinkenburg straat 4-6 Sehoenmakeri HERBOLD GUdstraat 132 Telefoon 16305 Uw adres voor de be.st « jchoenreparatie tegen de laag ste prlizen Halen en bezorgen „' T BRUIDJE " dames en he renkleding servtce Verhuur v bioiidstolletten bruidsmeisjes jurken capes sluiers colberts Jacquets enz Ook compleet ' Lijnmarkt 35 bij de Dom tel 17031 Utrecht Geopend vaj 10.18 uur ' s Maandags 13 uur Wij OMLIJSTEN Uw platra foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop Groot ^ ste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 GRIJZE HAREN Kleico höT geeft na enkele eenvoudig * behandehngen Uw haar z^q oorspronkelijke kleur Géén verf absoluut onschadelyk „ Het Parfumeriehuis " Amster damse str.weg 144 F bü het viaduct Telefoon 25230 SPECIALE AANBIEDING vo « stomen een mantel of costuuni / 2.95 regenjas ƒ 2.50 japon nen ƒ 1.95 rok of blouse ƒ 1.25 Uppelschoten Bouwstraat 15 ' telef 20692 Wassen stomen ' vurxfoTi '' verven Algehele VOETVERZORGINO Louise F C van N'^uwenhuy sen Chiropodiste Nassaustraat 4 a telef 15480 Per behande ling f 1.50 JOWIN DOET HETlll Type - stencil en adresseerwerk Be stekken Convocaties en club bladen Zuiderzeestr 27 Utr T elef 20606 Voor SPOKTPRIJZEN beker » medailles takken kransen enz Uit voorraad te leveren Juwelier N Brandwijk Chooi straat 20 telef 14416 PSYCHOMETRIE Astrologie Mevr Ewald gecontrol door Psychical Research Engeland Raad en bijstand In aUe aan gelegenheden Zendt geboorte datum jaar geslacht plug ƒ 2.50 en antw porto en U ont vangt interessante beschr wat ' 54 en ' 55 U brengt Br mevr Ewald Postb 218 Den Haag.p ONDERZOEK op elk gebied Vertrouwensopdrachten op sporen controleren nagaan v personen Handels-particuliere informaties Gratis inlichtin gen Horst Postbus 148 Utr HELDERZIENDE J G Burge meester occult Maandag en Vrijdag 2—5.30 uur Dinsd Woensd Donderd 2—9 uur L Lauwerstraat 68 en volgens af spraak Dankbet ter inzage Prima INDUSTRIE - & AUTO OLIëN Agenten gevr Laagste nrijzen Postbox 6070 Den Haag MAATSTEUNZOLEN volgens gipsmodel vervaardigd van Düraluminium Nikkelstaai of plastic Ziekenfondsleden re ductie op vertoon van Zieken fondskaart Pa J Cornelissen Hamburgerstraat telef 13592 GRATIS Uw overhemden schorten enz geperst bij de was 45 et per kilo met 3 dagen thuis De vuilste overal hel der gewassen a 45 et Amster damse Wasserij Depot St Janshovenstraat 22 GRATIS ACCORDEON gul taar mandoline banjo Les geld accordeon ƒ 2.50 per week Andere instrumenten ƒ 1 Mu ziekhandel Stoové " Lijn markt 42 Utrecht Telef 212W KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgeval enige uren Telel 17633 De Bouter Eerste - n Oudwijk Gevestigd uitslui tend Oudwljkerdwarsstraat 134 Geopend 8-20 Buslijn 2 halte Burgem Reigerstraat Mevr BOENDER is te consul teren voor advies en magne tisme Woensdags van 3.5 en 7.8 uur en Zaterdags van 3 suur Bijlhouwerstraat 1 «"¦ Telef 21464 PERMANENT-WAVE t 6 grove krul geen kroes stroomloos ƒ 10 bij U thuis ' H — N>f Valkenburg Damstraat 51 vs lefoon 25397 EXPEDITIEBEDRIJF De Lui fel " Neude 35.36 telef 17605 Stadsbesteldiensten verhuizin gen en transporten Afhaal en besteldienst - Autodiensten door peheel Nederland PLASTICBROEKJES S.G.A blijven zo zacht als zijde GELD BESCHIKBAAR Vof Ie hypotheek op solide onöer panden met en zonder afiM sing N.V Belesgings - en AS surantie Mij B & A Sloi laan 104 Zeist DAMES voor Uw permanent wave met of zonder bespre king dameskapsalon C B - "„ Resteren Burg Reigerstraat 6-1 Telef 24170 Laat voor stempels gr ""' ° klein MOSTERT Uw leY|"J cier weer zijn scherpe afdruj _ ken gemonteerd op sponsruo ber Mostert's KantoorBoe » handel Voorstraat 44 DAMES Een houdbare pej "?' nent ƒ 6 ƒ 8 en ƒ 10 met " zonder toestel bij Huize Man° Voorstraat 79 Utrecht Teiei 17867 ZIJDEN LAMPEKAPPBN aTB LIER Lampekappennaalsic'maakt alle modellen KfPP!?;Uitsluitend voor partlculiere>'_Laan van Soestbergen 11 lefoon 26573 -- r - EENZAAM Even ee '' jh naar Dijkers Huwelijks » vies Bureau ingeschreven in Kamer van Koophandel fo » box 145 en U is tevreden 1 "= c retie verzekerd ¦ Electrische en mechaniscW TREINEN Markim Trix Horn by enz Grootste sortering o "» in bijbehorend materieer Speciaalzaak „ Het Kindcrpa " dijs " Nachtegaalstraat 3 "* 15676 i iwart WEGGELOPEN jong - ^ Pekingeesje teef ^ ff^^et inl of terugbez Telef 1 »'° Gr van Prinstererstraat_f ^ Wij bezorgen o °>= ^ I/tEN ^'* gen Sierkan USTAAKi '^ jj ƒ 1.50 en ƒ 2.90 Lo°«^5 van Daalstraat 4 telef 213l'»,.j5Schie ZonstraaJ J^teLjO ™ ~ oüoe Wij GARNEREN ^ w wieg vanaf / 3-50 Re'/wfg ^ te huur / 1 per dag G "" ens Havikstraat 7 hoek KoeKoe plein Telef 14517 HEEFT U STÖfTWU mf g een prima costuum \ S"J„es Keren en veranderen ^ ^^ en herenkleermaker -=¦ Tijn Zonstraat 22 —-- Academie voor WetenscMPP lijke Hujdverz Kromme ^ j ^ Gracht 90 Utrecht Tel GEZICHTSVERZORGINlj ^ j nicure electr o "' „ iidicu Tevens elke Woensdag P=o ren door bekwaam cnu r j _ diste Behandeling volgens spraak ^ jjj POLSHORLOGES Even ^^^^^ seintje en ik kom W ^ alin * de collectie tonen S'^oa vanaf ƒ 2.50 per week "^ ters Bekkerstraat IS " 50 jaren vliegt de mens met motorkracht In de gehele luchtvaartwereld wordt het gouden jubileum van de eerste motorvlucht thans gevierd Orville en Wilbur Wright worden vrijwel over de gehele wereld als de eerste motor vliegers erkend maar niet in Brazilië en Rusland Volgens de Brazilianen was Santos Dumont de eerste volgens de Russen Moschajski die op 20 Juli 1882 in Sint Petersburg gevlogen zou hebben De grootste verdienste van de Wrights is niet zo zeer geweest dat zij voor ' t eerst gevlogen heben Het scheelde bijvoorbeeld weinig of professor Langley was hen vóór ge weest Ook mogen we nooit vergeten dat het de Duitser Otto Lilienthal ge weest is die met zijn zweefvluchten de Wrights heeft geïnspireerd Nee de ' grootste verdienste van de Wrights is geweest dat zij het vliegtuig bestuur baar wisten te maken Zij waren het die de zogenaamde „ dwarsbesturing " uitvonden en als gevolg daarvan had den zij succes waar anderen faalden Het heeft nog lang geduurd na die eerste succesvolle vluchten op 17 De cember 1903 vóórdat de wereld de uitvinding van de Wrights accepteer de Heel veel teleurstellingen hebben de Wrights daarbij moeten ondervin den Het was eerst omstreeks 1908 dat men zowel in Europa als in Amerika aandacht aan het vliegtuig van de Wrights begon te schenken Er waren toen inmiddels in Europa met name in Frankrijk alweer vele anderen die zich met succes op vlieggebied be kwaamd hadden De Wrights hebben in de geschiedenis van het vliegtuig een unieke en bijzondere rol gespeeld Zij waren de eerste motorvliegers Toch is het merkwaardig dat de Wrights later weinig meer op lucht vaartgebied gepresteerd hebben Ook is het merkwaardig dat zij practisch nooit een grote overlandvlucht heb ben gemaakt Zij bleven altijd cirke len in de omgeving van hun vliegveld Wilbur heeft de geweldige vlucht van de luchtvaart niet meer mogen be leven Hij stierf in 1912 dus nog vóór de grote vlucht van het vliegtuig in de eerste wereldoorlog Orville echter heeft de enorme ontwikeling van het vliegtuig wèl kunnen gadeslaan Hij vloog op 26 April 1944 nog in een grote viermotorige Constellation en zat toen glunderend op de plaats van de twee de piloot in de cockpit Het is zijn laatste vlucht geweest Orville Wright stierf op 30 Januari 1948 in Dayton Driemaal sneller dan het geluid Hoe adembenemend snel de lucht ' sart zich sedert de gebroeders Wright ontwikkeld heeft weten we ' lleraaal Wat zouden de Wrights ge jacht hebben als hun die 17e Deo 1903 verteld zou zijn dat 50 jaar later Wouwen in straalvliegtuigen sneller dan het geluid zouden vliegen dat jaarlijks 50 millioen mensen door ver keersvliegtuigen vervoerd zouden Worden dat tienmotorige reuzen bommenwerpers atoombommen naar ' Ik plekje van de wereld zouden kun hen vervoeren Zojuist vijftig jaar na de eerste no'orvlucht van de Wrights heeft de AW'-rikaanse luchtmacht de eerste Kegevens en foto's vrijgegeven van de Douglas X-3 één van de meest fan-wstische vliegtuigen die ooit gebouwd ' Un Deze X-3 is in staat om driei&aal sneller dan het geluid te vliegen wat ous betekent een snelheid van circa « M km per uur op zechoogte Boven f'en is de X-3 ontworpen om hoogten [ e behalen van ca 70 km Sedert Octo ber 1952 maakt Bill Bridgeman de " eltcnde testpiloot van Douglas die « eds eerder met de Skyrocket zulke « Pïienbarende vluchten maakte proefvluchten met de X-3 Deze X-3 kenmerkt zich door een geweldig lange spitse rompneus en " oor een heel klein recht vleugeltje " Iter aan de romp Twee vrij zwakke westmghouse-straalmotoren met na wanders stuwen het toestel voort jerwijl later waarschijnlijk nog raket j ™ zullen worden ingebouwd De proefvluchten met de X.3 worden ge - n p yanaf Edwards Air Force Base " Californië De enige vliegbasis jaarvan de X-3 kon opstijgen want "« supersnelle vliegtuig zou een start - " aan nodig hebben van maar Uefst 5 De Douglos X-3 waarvan deze ƒ oto zo juist werd vrijgegeven is het meest fantastische vliegtuig dat ooit werd gebouwd het op de enorm.e neus en op de kleine uleugeï De X-5 moet drie maal sneller dan het geluid kunnen vliegen km lengte De landingssnelheid zou meer dan 320 km per uur bedragen en bij de landing wordt dan ook gebruik gemaakt van een zogenaamde staart parachute om deze enorme snelheid af te remmen Het kleine vleugeltje dat uiterst dun is moet vrijwel geheel „ massief " zijn en uitsluitend enkele openingen bezitten voor het doorlaten van de stuurkabels De brandstof voor de straalmotoren wordt natuurlijk ge heel in de romp vervoerd Bij het vlie - ' A rivori <» r»r,ip 1 Proberen biijH begeren i ANWB-Kerstwandeling op 26 27 en 28 Dec door Utrechtse bossen De A.N.W.B.-Kerstwandeling van dit jaar die naar keuze op 26 27 of 28 December kan worden gelopen zal de deelnemers ditmaal voeren door de bossen van het Utrecl ' s heuvelland Gezien de grote belangstelling die er voor de Bondswandelingen bestaat — de A.N.W.B.-Herfstwandeling in Oc tober trok bijna 2000 deelnemers — is er naar gestreefd de wandelaars zo veel mogelijk over het parcours te verspreiden Daartoe heeft de A N W B thans drie verschillende routes uitgezet Twee daarvan zijn zgn korte rou tes een vanuit Doom de andere van Maam uit ze hebben een lengte van pl.m 10 km en zijn voornamelijk bedoeld voor deelnemers op meer ge vorderde leeft"d en voor wandelaar met jongere kinderen De lange route beslaat een traject van pl.m 19 km Alle wandelingen voeren groten deels over landgoederen die de A N W B gedurende deze dagen met me de werking van de eigenaren voor de deelnemers heeft kunnen ontsluiten De trajecten worden gewandeld aan de hand van een uitvoerige routebe schrijving Men doorkruist daarbij de winterse bossen beklimt de heuvels die o.m uitzicht bieden op Rijn en Betuwe en dwaalt over oude wegen en paden door een landschap dat ook in dit jaargetijde een ans eigen be koring heeft Vertrekpost tevens eindpunt zijn naar keuze Hotel Pabst in Doorn en Hotel de Plattenberg in Maarn Aan de ANWB Kerstwandeling kan ook door niet leden worden deelgenomen Honden kunnen beslist niét worden meegenomen In R.AJ«-gebouw te Amsterdam Tweede Kerstdag wordt in de RAI een heren stedentournooi ge houden Er komen acht vertegen woordigende stenden die in twee poules zijn ondergebracht In poule 1 zitten Hengelo R'dam Haarlem en Amsterdam en in poule 2 Eindhoven Den Haag Utrecht en Amersfoort Elke poule speelt een halve com petitie Gespeeld wordt op twee velden In het Utrechtse tiental zitten spelers van Attila Achilles U.D S.S.V.U Om twee uur vindt een wedstrijd plaats tussen het vertegenwoordigen de dames tiental van Amsterdam en van Midden Rijn waarin de beste speelsters van Keulen en Lverkusen zitten Zondag 27 December is er in de RAI een open tournooi Deelname voor dames en heren De interesse uit het gehele land was zo enorm dat tientaUsn ploegen gescbrapt gen met snelheden van om en nabü Mach-3 loopt de temperatuur van de vliegtuighuid als gevolg van de wrij ving van de lucht langs het toestel enorm op welicht tot 1500 ° F op zee ' hoogte en tot 500 ° F op 200.000 voet De X-3 is dan ook niet gebouwd van alu minium maar van speciale metalen die tegen hitte bestand zijn zoals titanium en staal De X-3 is ontworpen voor snelheden en hoogten die nog nooit in de luchtvaartwereld zijn be haald Zij zal deze geweldige snel heden en hoogten echter waarschijn lijk pas behalen als de raketmotoren zijn ingebouwd De Douglas X-3 is het meest-fantastische vliegtuig van van daag Beter dan wat ook toont zij de geweldige vlucht die de luchtvaart sedert de 17e December 1903 genomen heeft We kunnen ons alleen maar af vragen zowel met enige nieuwsgierig heid als met enige angst „ Waarheen zal dit alles ons brengen " Hoe de luchtvaart er over nóg eens 50 jaar zal uitzien laat zich slechts gissen Zullen we dan als we onze atoom vliegtuigen onze reuzenhelicopters en onze interplanetaire raketten heb ben óók weer glimlachen als we de foto van die „ ouderwetse " Douglas X 3 bekijken Courses te Hilversum < Van onze paardensportmedewerker Tweede Kerstdag geeft Hilversum negen draverijen waarvan vooral de drie nummers van de Grote Kerst prijs zeer fraai zullen worden Ver der is er een amateurscourse Wij verwachten Misiletoeprijs 1960 m 1 Ralph Erebus 2 Hoi de Cinq Mille 3 Ri chard G Keistboomprijs 2340 m 1 Quite well S 2 Rosa Gregor 3 Rose Marie Grote Kerstprijs I 1880 m 1 Ne metor B 2 P Louis II 3 ike van Hollo Grote Kerstprijs II 1880 ra 1 Ma dame B 2 Mac Kinley 3 Nellie Gregor Hulstprijs 1980 m 1 Quirimus 2 Pirette 3 Oehoe S Kerstkransprijs 2340 m 1 Quita Hanover 2 Qui Gagne A 3 Réthy HoUandia Kerstklokkenprijs 1960 m ama teurs 1 Meintje V 2 Ooststar 3 Our Volann Kezstroosprijs 2340 m 1 Rijder J van Leeuwen Jr 2 Nonnie M 3 Otella Finale Grote Kerstprijs 1960 m 1 Madame B 2 Mac Kinley 3 Neme tor B Zondag a.s 28 December geeft Hil versum een programma van zeven draverijen waaronder de gebruike lijke seriedraverij en het Kampioen schap der Leerling-Pikeurs Wij verwachten Oudejaarsavondprijs 1960 m 1 Rijder Geersen Quick Fire 2 Rita du Maire OlieboUenprijs 1960 m 1 Quick Bongershof 2 Quita Norma 3 Rosa Gregor Punchprijs 1880 m 1 Regina Spencer 2 Querie 3 Odysseus K Kampioenschap der leerling.pi keurs 2340 m 1 Peterhof 2 Mada me B 3 Nerva Grogprijs 2340 ra 1 Otella 2 Pepsi Cola 3 Octavianus K Twaalf.Uurprijs 2820 m 1 Nie kie BH 2 Oscar Major 3 Nerva Beste-Wensenprijs ruiterdraverij 2340 m 1 Olga Axworthy 2 Lex V 3 Meeske S Advertentie SnuiFen>vrijf Uw verkoudheid van neus keel of borst weg met steeds meer sport-organisaties gaan er toe over met of omstreeks Kerst mis geen wedstrijden althans geen competitie-wedstrijden vast te stel len Dat is van die organisaties goed gezien Men stelt de beoefenaren van die takken van sport daardoor in de gelegenheid die feestdagen in huise lijke of familie-kring door te bren gen hetzij in eigen of andere stad Er is één uitzondering en dat is natuurUjk de K.N.V.B de grote Bond dan want ook de Afdeling Utrecht van de K.N.V.B heeft reeds enkele weken geleden medegedeeld dat er voor de komende dagen geen wedstrijden zouden worden vastge steld D K.N V.B echter laat voetballen O.i had men beter op de in October j.l zo oimodig ongebruikte Zonda gen kunnen laten spelen Een aantal wedstrijden wordt op 2e Kerstdag gespeeld waarbij ook de ontmoeting Velox—D.F.C De samenstelling der elftallen is moesten worden en uit de selectie bleven van Utrecht over de dames van Attila U.D SSVU en Sport Ver eent en de heren van U.D Attila 1 en 2 en Sport Vereent In poule B zit U.D met Phoenix Den Haag Esca Arnhem en AHC Amsterdam in poule C ontmoet Attila Tonido uit Goes Blauw Wit Amsterdam en U.D.I Arnhem In poule E vinden we Sport Vereent met A.V.A Alkmaar Tonegido Wieringen en Stratum 2 Eindho ven De Attila reserves spelen in poule F tegen de reserves van AVA Concordia en O.S.S De dames van Attila komen uit in poule C met Phoenix Zeeburg en Blauw Wit U.D.-dames in poule D ontmoeten D.E.S 2 Eindhoven O.S.S Velsen en Foresters Heilo De dames van SSVU en Sport Ver eent zijn in poule E ondergebracht met H.O.C Haarlem en Tonegido In de poule A komt de dames ploeg van Midden Rijn onder de clubnaam Bayer 04 uit tegen D.E.S Eindhoven ESCA Arnhem en Sagitta Amsterdam Men verwacht voor beide tour nooien een enorme belangstelling Financiële problemen in Handbalverbond In de over enkele weken te houden jaarvergadering van de afdeling Utrecht van het Nederlands Handbal Verbond zullen de bestuursleden niet zonder schroom hun functie voor het nieuwe bondsjaar aanvaarden De af tredende functionarissen W Kar senbarg Scheidsrechterswezen en G van Riet competitieleider heb l>en zich reeds afgevraagd of zij zich herkiesbaar zullen laten stellen om dat de financiële problemen tot een vrijwel onoplosbare hoogte zijn ge stegen Het is voot de afdeling Utrecht te wensen dat beiden him taak voor de eerstkomende twee ja ren weer willen vervullen want doen zij dit niet dan is het niet denkbeel dig dat andere bestuursleden de he ren Karsenbarg en Van Riet zullen volgen De oorzaak ligt als gezegd in de schier onoplosbare financiële proble men Het afdelingsbestuur ontvangt een retributie van het bondsbestuur van de ontvangen contributies en dit percentage blijkt te laag te zijn zeker althans voor de afdeling Utrecht die met de provincie Utrecht ook het Gooi omvat Het bondsbestuur bUjkt deze mata rie ernstig onder de ogen te zien want een financiële comrajssie moet op korte termijn de gehele opzet van de bondsfinanciën onder de loupe neraen waarbij is te hopen dat de verhoudingen gunstiger komen te liggen omdat met het competitiewe zen ook het technische en jeugdwerk in de knel dreigt te geraken Het afdelingsbestuur krijgt een nieuw figuur in zijn midden omdat de heer C van der Linden uit Hilver sum zich niet meer herkiesbaar stelt De Afdelings Technische Comraissie ziet mej van Stralen van Athleta verdwijnen Het is een goede gewoonte in korfbalkringen met Kerstmis geen competitiekorfbal te spelen Wel wil men doch uitsluitend op Ze Kerstdag wel eens een vriendschappelijke ontmoeting vaststellen Nu de Zon dag zo mooi aan de beide Kerstda gen aansluit is ook voor deze Zon dag geen competitiekorfbal vastge steld temeer waar de competities zo'n geweldig vlot verloop hebben In tal van afdelingen zijn er ploe gen die nog slechts 4 wedstrijden te spelen hebben De K.N.K.B be sloot daarom de moeilijkheden voor de clubs op te vangen door aankon diging van de Bondsseries nl de „ Zilveren Korf " en „ Zilveren Bal " wedstrijden waarvoor op ruime schaal kan worden ingeschreven Ons district is echter bij de ko mende Feestdagen daar de Amers foortse Korfbalvereniging Soester kwartier voor 2e en 3e Kerstdag een ipicro korfbaltournooi organiseert in de bekende Markthallen Op 2e Kerstdag komen in de eer ste plaats de Zaterdagmiddagelubs aan de beurt zoals Altius Kameo DSV en RDZ en daarnaast reserve ploegen der overige verenigingen Tweede Kerstdag wordt er ge speeld van 11.30 tot 8 uur in vier afdelingen Afd A Altius Soesterkwartier 2 Excelsior 2 en Vogel 2 de laatste maanden veelal afhanke lijk van het verlof van de dienst plichtige spelers Dat schijnt nogal mee te vallen want de opstelling wijkt vrijwel niet af van die van j.l Zondag D.O.S brengt in ieder geval hetzelfde elftal binnen de lij nen als Zondag tegen Blauw Wit Bij Elinkwijk probeert men weer wat anders Het achtertrio bleef on gewijzigd Bloemendaal staat rechts half Van Capelle linkshalf met Roos als stopper Blom staat weer rechts buiten Kreyermaat en v Beek vor men de linkerwing U.V.V heeft een invaller voor G Haars die deze week is getrouwd en op de huwelijksreis is Van de Bor staat nu rechtshalf v Dijk spil ter wijl Bakker de voorhoede comple teert Bij Holland is A v Dongen weer van de partij D.O.S Coster V Basten Kraay Temming Westbroek v d Bogert V d Linden Lammers W Visser Flad Luiten ELINKWUK V d Schilden V Kilsdonk Labes Bloemendaal Roos v Capelle de Jongh II Vonk Kreyermaat Blom V Beek VELOX Bals Vonk Soesbergen Hendriks Gademans v Beek Klinkenberg v Alflen D Uittenbosch Okhuizen v d Horst UVV Slob Overeem Eykelenborg v d Bor V Dijk de Bie Bakker Jansen v ' t Land Hordijk V Ede V Laatum HOLLAND V Driel V Oosterom v Kouwen V Rhee Roelofse Th Smit Franken J Smit A v Dongen Smeding B v Dongen 2e KERSTDAG H.M.S.—D.W.S.V Op het veld van H.M.S aan de Thorbeckelaan wordt op 2e Kerst dag 26 December de wedstrijd H.M.S.—D.W.S.V gespeeld aanvang 2.30 uur Zeer belangrijk is het resultaat van deze wedstrijd met het oog op de be zetting van de eerste plaats D.W.S.V speelt deze wedstrijd in de volgende opstelling V d Meulen Rijmers Maree Wever Klein Oerlemans V d Burg Wever Flantua V Doorn v Olderen i Advertentlel pa-va-Seul SCHOENCRÈW - WRUFWAS KOPERPOETS Morandwonderaceop is Nijl Nadat de Portugees Pereira die samen met Morand de leiding had kort voor het einde van de zwem wedstrijd in de Nijl geheel uitgeput uit de rivier was gehaald zwom Ra phael Morand alleen verder Op een kilometer afstand volgde de Egyp tenaar Heiff en nog verder terug lagen de nog overgebleven deelne mers Abertondo Arg Zirganos Griekenland en Fioravanti Italië Onbedreigd bereikte Morand als eerste de linish Afd B Samos 6 Files DSV Afd C Kameo SKV 2 Zwaluwen 2 Tovers-Filos comb Afd D DSV 2 Biko RDZ Duur der wedstrijden 3x8 minuten Zondag 27 December is er een middagtournooi waaraan deelnemen een Vogel comb Samos 3 Tovers Soesterkwartier en Olympia van 12 tot 18 uur Het avondtournooi brengt de twee bekende Amsterdamse eerste klas sers Rohda en Allen Weerbaar en ' t G.U.K.B twaalftal Laatstgenoemde ploeg is als volgt samengesteld A E Lots V Walsum Rie Smit tenaar en Jelske Zwart allen Olym pia B John V Vierssen P v Doorn,J Kooy Noordanus en M Deene kamp allen Samos C K Roelofs Veldwijk LucieScholten en S Jacobs allen Excel sior winnen Er is voor Zondag 27 December a.s weer een volledig voelbalprogram ma samengesteld Sommige clubs spelen echter hun wedstrijd reeds op 2e Kerstdag en hebben dan Zon dag vrijaf In 1 A gaat Elinkwijk Zondag te gast bij Leeuwarden in het Cam buurstadion van de Friese hoofd stad Het behoeft niet te worden ont kend dat wordt voor de Zuilense ploeg weer een zeer zware taak en Biljartprobleem 1 ^' 1 ''\ / ^ / \ ' * 1 '' ^ / \ • \ ' \ / \ s \ X \ r i \ B ' 1 N io ^ S JT \ X A \ ^ A /\ • *- • ö \ ^ y ^ \ X ƒ 1 ^ ff ^•// M //¦- ' \ co \ A • PLAATS VAN AFSTOOT Bal B 99/100 vol rechts Bal A 1 cm beneden het midden Rechts — zü-effect Techniek Drijvend Hoe voller bal B wordt aange speeld des te dichter komt hij bij C Bal A altijd bij deze stoot 1 cm midden onder het midden daar ca ramboleren anders onmogelijk is Maasstedelingen verloren eervol Van één onze sportredacteuren Toegejuicht door 40.000 Rotterdam tners en andere landgenoten deed Faas Wilkes gistermiddag met de Spaanse ploeg Valencia z^n intrede in het Feyenoord-stadion te Rotter dam het veld waarop hij nu ruim vier jaar geleden zoveel triomphen heeft gevierd Na een wedstrijd die niet tot grote hoogte kwam — omdat de Spanjaarden het vooral voor de rust al heel erg kalm aandeden — Faas incluis — won Valencia met 3—2 nadat Rotterdam bü de rust met 1 — O de leiding had gehad met 1 — O Zaterdag 2e Kerstdag 1.30 « ur en Zondag 27 Dec 1.30 uur AANTREKKELIJKE COURSES In totaal ruim / 17.000 aan prijzen 215 ingeschreven paar den ' Entree Heren ƒ 3 — Da mes ƒ 1.50 incl bel Totali sator en Restaurant in glas dichte tribune Honden worden niet op de baan toegelaten JL GARMISCH WACHT nóg op sneeuw De internationale bobwedstrijden welke van 3 tot 10 Januari gehouden zouden worden zijn afgelast omdat de Olympische baan bij gebrek aan voldoende sneeuw niet in bruikbare staat kon worden gebracht Om de zelfde reden zien de organisatoren van andere wintersport-evenementen zich voor grote moeilijkheden ge plaatst Zo is het nog niet zeker dat de voor Nieuwjaarsdag beraamde wedstrijden in het ski-springen op de Olympische schans kunnen door gaan Woensdag reden voortdurend vrachtwagens afen aan volgepakt met sneeuw die van de nabij gelegen bergen naar een tweede kleinere schahs werd vervoerd waar op Tweede Kerstdag sprmgwedstrij den zouden worden gehouden Volgens de weerberichten is voorlopig geen sneeuwval te verwachten zodat de aanvoer van sneeuw per vrachtwa gen waarschijnlijk zal worden voort gezet De brandweerbrigade van ' t Ame rikaanse leger heeft de harten van de skiërs gestolen door een ski-baan waar de sneeuw 15 centimeter dik lag met water te bespuiten teneinde het oppervlak harder te maken Dit gebeurde tijdens een legeroefening en de Amerikanen legden 800 meter slang uit van de Kreuzeck hut ver scheidene honderden nieters boven Garmisch gelegen naar de ski-baan het zou ons dan ook heus niet ver bazen als de Jongh c.s in de Leeu warder ploeg hun meerdere zouden moeten erkennen Maar aan de an dere kant is er bij voetbal nog steeds — en gelukkig — het element der verrassing zodat met zekerheid niets valt te voorspellen Zondag wordt in het Utrechtse Stadion de wedstrijd D.O.S — Rigters hleek gespeeld de ploeg van Bleyen berg De Twentse club is het jongste zusje in de eerste klasse En het debuut van de Oostelijken is zeker niet slecht te noemen Integendeel Daarom zullen de Utrechters zich terdege moeten inspannen om tot volledig succes te komen Bij een overwinning van de geeltjes kan hun positie nog weer verbeterd wor den temeer daar E.D.O en V.S.V elkaar moeten bestrijden Een gelijlc spel zou hier voor de Utrechters de meest gunstige oplossing zijn daar hierdoor de achterstand op de beide koplopers tot twee punten zou wor den gereduceerd Wat de overige eerste klasse wed strijden betreft laten wij hieronder onze prognose volgen Ie klasse A N.E.C — Heracles 1 Ajax—R.C.H 1 Stormvogels—Zw Boys 1 Ensoh Boys—D.W.S 3 Oosterparkers — Haarlem 2 Be Quick — Wageningen 2 Ie klasse B De Volewijckers—'t Gooi 1 E.D.O V.S.V 3 Go-Ahead—Blauw Wit 1 Sneek — Vitesse 3 A.G.O.V.V — G.V.A.V 1 Ie klasse C H.B.S — Xerxes 2 S.V.V — V.V.V 3 Bra bantia—Bleyerheide 2 V.V.H ' 16 Longa 1 N.A.C.—Emma 2 Spar ta — P.S.V 3 Sittardia—B.V.V 3 Ie klasse D Willem II — Feyenoord 1 E.B.O.H.—Eindhoven 1 R.B.C Limburgia 3 Juliana — D.H.C 1 N.O.A.D.—Hermes D.V.S 2 Excel sior—A.D.O 1 M.V.V.—Maurits 1 De tweede klassers Van onze tweede Klassers speelt Holland in 2 A van West I weer een uitwedstrijd en wel tegen Z.V.V in Zaandam Het behoeft wel niet te worden gezegd dat deze ontmoeting tegen de hekkensluiter van groot be lang is want door een zege zou Hol land zich voorlopig veilig kunnen stellen Gezien de zege tegen Zee burgia mogen de Utrechters ook wei in staat worden geacht de Zaanse ploeg te kloppen Ook U.V.V speelt in 2 B weer uit en wel tegen Watergraafsmeer Bel de ploegen ontlopen elkaar niet zo heel veel zodat mag worden aange nomen dat de geblokten minstens goed zijn voOr een gelijk spel Op 2e Kerstdag speelt Velox aan de Koningsweg thuis tegen zijn gro te rivaal D.F.C De geelzwarten zul len alle krachten moeten inspannen om de Dordtse plo"g te weerstaan Of het hun zal gelukken staat nog te bezien maar door een zege zou Velox zijn kans niet alleen behou den doch zelfs aanzienlijk verbete ren Vriendenschaar ontvangt bezoek van het Rotterdamse Coal Zouden door een doelpunt van v Pelt een speler die in deze ontmoeting onge twijfeld de aandacht van de T.C zal hebben gehad De duizenden die naar het Feijen oord-stadion zij ngegaan om weer een ste genieten van het spel van Wllkes zullen ongetwijfeld wel enigs zins teleurgesteld huiswaarts zy'n gekeerd Hij deed het vooral voor de rust erg kalm aan terwijl hij niet tegen Terlouw behoefde op te tornen maar tegen de Excelsior-stopper Ver boom met V Schijndel SVV en Steenbergen Fijenoord als kant halves De gehele Valencia-ploeg maakte zich trouwens niet zo erg druk Natuurlijk was er van deze voetballers af en toe van knappe staaltjes samenspel te genieten ze lieten nu en dan verdienstelijk drie hoeksspel zien maar het tempo was bij dit alles bepaald niet hoog zodat de Rotterdamse defensie er niet eens zo heel veel moeite mee had om die aanvallen op niets te laten uitlopen Bepaald amuseren deed het pu bliek zich met de Spaanse doelman die — nodig of niet nodig — altijd bijzonder spectatulair te werk ging En daar Rotterdam behoorlijk partij gaf en ook niet kwaad voetbalde bleef hij geenszins werkeloos Faas * spel veranderd Neen die adembenemende rushes zoals Faas die in zijn goede tijd in ons land kon voortoveren en waar mede hij duizenden in vervoering bracht hebben we gistermiddag bij na niet gezien Blijkbaar past dat niet in het beroepsspel Wanneer hij nu het leer kreeg toegespeeld gaf hij het zo snel mogelijk door Dat deed hij goed maar zijn mede-spelers wisten daar niet — althans te weinig — van te profiteren liepen boven dien herhaaldelijk in de nogal eens door de Rotterdamse defensie opge zette buitenspelval Kennelijk zijn de heren niet gewend tegen een ver dediging op te tornen die deze ' tac tiek toepast Na de rust verscheen Valencia met een 3 tal andere spelers zonder rug nummers en waarvan de namen ons onbekend bleven De gasten speelden toen een hoger tempo met Wilkes als rechtsbuiten op welke plaats hij beter werk deed dan voor de rust als midvoor Later kwam hij toch weer op die plaats terecht en demon streerde toen een paar van die ouderwetse rushes waaruit hij het derde doelpunt voor Valencia maak te De Sparta-speler Benningshof viel in de Rotterdamse ploeg op door zijn oobouwend spel v Pelt speelde niet alleen goed voetbal doch liet zien dat hij ook een aanval af kan wer ken getuige zijn twee doelpunten Hij was het die Rotterdam voor de rust uit een voorzet van Jacques Heyster Rotterdam met een kopbal de leiding gaf 1 — 0 ook de rust stand Direct na de rust kopte de nu mid voor spelende Spaanse invaller de gelijkmaker in het net 1—1 een stand die gehandhaafd bleef tot een minuut of twaalf voor tijd Toen gaf een andere invaller Valencia de lei ding 1—2 een doelpunt waarbij Diifournée niet geheel vrijuit ging Wilkes was intussen weer als mid denvoor teruggekeerd ondernam toen zo'n ouderwetse rush passeerde enkele verdedigers doelman Dufour né incluis en schoot uit uiterst moei lijke positie in het lege doel 1 — 3 Kort voor tijd bracht v Pelt met een fraai doelpunt de eindstand op 2 — 3 een eervolle nederlaag voor de voetballers uit de Maasstad Sportagenda Zaterdag 26 December 2e Kerstdag VOETBAL Opening nieuw club lokaal Velox Koningsweg 11.30 u Velox — DFC Koningsweg 2 u Hercules — Baarn Stadion 2 u HMS-DWSV Thorbeckelaan 2.30 u Zondag 27 December VOETBAL DOS—Rigtersbleek Sta dion 2 u Zwaluwen Vooruit — SDO Welgelegen 2.30 u St Boys—JSV Anthoniedijk 2.30 u De Stichtsche — Nijenrodes Stadionweg 2 u WIELRENNEN Kampioenschap van Midden-Nederland home-trainers over 500 en 100 m clubgebouw „ De Volharding " Lauwerecht de Culemborgers voor een verrassing kunnen zorgen Uitgesloten is dit in genen dele 3e en 4e klassers ürie wedstrijden voor de 3e klasse D worden op 2e Kerstdag 26 Decem ber gespeeld Het zijn Hercules — Baarn H.M.S.—D.W.S.V en Patria — B.V.C Spelende als de laatste weken het geval is achten we de blauw witten tegen Baarn niet kansloos en moet B.V.C in staat zijn achter het Slot te Zeist van Patria te winnen Belangrijk is de wedstrijd H.M.S — D.W.S.V die zal moeten bewijzen of de nederlaag tegen B.V.C inciden teel was of het gevolg van een klei ne inzinking Wil D.W.S.V een woordje mee blijven spreken in de strijd om de titel dan moeten Wever c.s winnen We zijn evenwel ge neigd de kansen van Edelbroek c > hoger aan te slaan Voor Utrecht kunnen we geen winst zien in de uitwedstrijd tegen Naarden voor de 4e klas G Wel voor Zwaluwen Vooruit dat op Welgele gen tegen S.D.O speelt Mits het veld bespeelbaar is neemt St Boys het op eigen grond op tegen J.S.V een wedstrijd die Caverlé c.s o.i gaan winnen Met De Stichtsche wil het de laatste tijd niet best meer terwijl Nijenrodes er na een wat zwak begin steeds beter in komt We houden het op een kleine zege voor de mannen uit Breukelen Dat K.D.S in staat zal zijn Ams vorde op eigen veld te verslaan ge loven we niet Misschien zit er een gelijk spel in De Toekomst zal uit wel de meerderheid van Uithoorn hebben te ondervinden Onze verwachtingen t.a.v de ove rige wedstrijden zijn 3e klas D A.W.—Donar 2 Zeist — C.DN 1 A.P.W.C—Maarssen 1 4e klas G De Zebra's—E.M.M ' 15 1 Quick A - aV.F 1 V.V.O.G — B.F.C ¦ Ani Boys—Laren 2 H V.V.Y.-D.V.S.U 1 D.E,V.-S.E,C 2 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61e Jaargang No 202 Pagina IJ Vijf lapjes van 10 gulden Juist afgehaald bij De Gruyter voor mijn cassabons van het hele 928913 De beste wegwijzer in Omroepland Doe ¦ wat duizenden in deze weken gedaan hebben abonneert U nog heden op Vrije Geluiden Nederlands meest overzichtelijke radio-pro grammablad en U ontvangt het Oudejaarsnummer nog gratis Vrije Geluiden - het enige omroep » blad dat een nationale radio-omroep voorstaat Overzichtelijk • voor elk tijdstip van de dag de pro gramma's van Hilversum I en n naast elkaar Objectief - de program ma's van elke omroepver eniging krijgen zonder on derscheid het volle pond Volledig - meer program Dia-pagina's dan elk ander omroepblad Uitvoerige ra dio centrale - programma's buitenlandse - en televisie programma's Dagelijks in een speciale kolom uur na uur het beste uit binnen - en buitenland Oriënterend • elke week waardevolle artikelen voor jong en oud over de belang rijkste uitzendingen BOM _ S3172 « 14 BOEKT UW PASSAGE BIJ PASSAGE-BUREAU VAN NIMWEGEN VOORSTRAAT 90 t.o Boothstraat Utrecht Telet Afd Passage 23121 Telef Afd Verpakking en Transporten 12497 Na 8 uur 12935 Wij reserveren Uw PASSAGE en verzekeren Uw BAGAGE en helpen U bij het verzorgen van alle beno - ligde formaliteiten voor Uw reis en bezoeken U geheel vrijblijvend Kantoor geopend Dagelijks 8.30—17.30 uur Donderdags 8,30—21 — uur Zaterdags 8.30—1 — uur VRAAGT GRATIS INLICHTINGEN - 3 PASKLAAII f 1 volgens modd Meubelsiersleutels ƒ 0.60 StraatWoonplaats K de C8EBI lEIDSEVEEU II UTRECHT Gevraagd ERVAREN Ie MONTEURS en HULPMONTEURS Alleen prima krachten komen in aanmerking GEBR NEFKENS AUTOMOBIEL MH N.V BUtstraat 106 Utrecht OUDKERKHOF 12 Telefoon 15539 vraagt voor spoedig een SCHRIJFMACHINE-MONTEUR niet l>eneden 24 jaar valunan en zelfstandig kunnende werken alsmede een AANKOMEND-MONTEUR halfwas in staat Ideine reparaties te doen en voor onderhouds werk GOED LOON en PRETTIGE WERKKHINO Toor een DAMESHOED ba LORJé Speciale aanbieding Angora Kapjes vanaf ƒ 5,95 ODDEOBACHT lZ8-lSt Vergelijkt U deze prijien m en belaal niet meer m nodig isl Door onze rechtstreek » h port uit Italië kunt U ^ winst van importeur greiiiv en winkelier zelf verdiend Tegen FABRIEKSPRIJS wordt zo'n wereldberotn^l accordeon Uw ei ATTENTIE Onze nieuwe prijscourant Tuin en Bloemzaden is gereed Op aanvraag volgt gratis en franco toezending CORNS V BEUSEKOH Zaadteelt en Zaadhandel ' WESTEBKADE 2 bij het Ledig Erf Tel 13131 UTRECHT ' i U SLAAGT BESLIST BIJ WAASDORP DE VULPENSPECIALIST Parker 91 Gold 89.75 51 Lustr 69.50 21 S5 — Duofold 37.50 en 33.50 Victory V 25 — Slimfold 21 — Mogen wij U ' s werelds be roemdste Vulpenhouder Sheaffer met snorkel eena laten zien Vanaf ƒ 55 — WAASDORP De Vulpenspecialist Oudegracht 294 b.d Smee brug Tel 14.2.37 KERSTPREMIERE VOOR NEDERLAND CROSIO B BURINI MORESCHi GIUST EN ANDERE ITAUAANiE KLASSE ACCORDEON 50 PER WEEÜ ZONDER VOORUITBETAlll ^ REMBRANDT l OUDE GRACHT 71 3 HUWELIJK KANTOOR „ M E T R O P A " Middellandplein No 21 A Postbus 70 R'dam tel S0613 Het vertrouwde adres voor Serieuze huwelijks bemiddeling Discreet Coulant en infor matief verantwoord Talloze relaties in alle be schaafde kringen en Geloofs overtuiging Vraagt gratis Inl in blanco couvert PIANOKLAVIEREN ^ met 80 bassen ' L met 6 regisiers ' met 120 bassen „ met 6 registers - '' KNOPKLA VIEREN 4-Korige 5 riiers m »' 120 bassen 4 « g f »"^ j OP AL ONZE ACCO^S 3 JAAB SCHRIFT GAW »' Ineem even een I TREINTJE NAAR W Ihaag - UW RBi ' I KOSTEN WORDEN I VOILEDIG TERUO j B'TA ALD Neerlands Grootste SpeciaaE »" ACCORDEONPALEli JOHN KADEi boekhorststrM lelophelivil » f ]'] PANDRIESSEN C€NTRAL € VERWARMING CX>K PECUS AAMSLUITiNCEN OUDE CBACMT 18 | UTRECHT JUFFROUW in het bezit van dipl U.L.O en typen kennis van boekh - belastingen en soc verz ZOEKT per 1 Pebr a.s ge heel zelfstandige WERK KRING Ruime kantoor ervaring Prima ref Br ond no 1636 bur U.N ¦ MBOBBI kUn Hl U Dal geld kan iederéén verdienen hak de knoop door en begin 1954 óók als klant van De Gruyter.y Die cassabons komen vanzelf * De Gruyter geeft korting op a Hel artikelen behalve suiker zout soda j Wissel de cassabons in wanneer ü v/ilt Bewaar ze zolang U wilt Hoe groter het bedrag wordt des ^ te meer plezier hebt U ervan EN BETERE WAAR EN TIEN PROCENT ALLEEN de Gruyter De F9 fieett een aantrek»kelijke en eomforfabe /» 5 - persoons carrosseri » met een royale bagage^ruimte PRIJS ƒ 4575 - ondernemers | t^9 t^ffll ËS3 op het Concours voor Koetswerken te Scheveningen dd 18 Juli 1953 bekroond met de 1 e prijs 3 cyl 2 takt 6 cyl prestaties volume 900 cc 30 pk bij 3600 omw voorwielaandrijving ys 4-ver$nellingsbak / \ free wheel I D.K.W.-GARAGE „ UTRECHT " Nachtegaalstraal 29c — Telefoon 19852 b.g.g 18425 <' Jisf.^yisC'Uai.^f^'^.''y^'jSfi'y^'ja^^1i ^ • WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN f FILMAC Naast het belangrijkste nieuws u'rt binnen - en buitenland uitgebreide reportages SPECIAAL KERST PROGRAMMA Drie fantastische tekenfilms en de daverende klucht DE ZONDEBOK met de drie STOOGES Toegang alle leeftijden CITY DE LAATSTE DER COMANCHES Hard als de graniet rotsen van het ruige Westen Met BRODERICK CRAWFORD en BARBARA HALE Tien kerels en één vrouw strijden tegen honger dorst uitputting en tegen 10.000 in het nauw gedreven Indianen III IN TECHNICOLOR Toegang 14 jaar Het ideale Kerstprogramma CHARLES DICKENS ' SCROOGE EN MARLEY A CHRISTMAS CAROL Met ALASTAIR SIM ols Scrooge Regie Brian Desmond Hurst • In ons voorprogramma Het evangelie in steen Warm aanbevolen door pers en radio o.a KRO en NCRV Toegang alle leeftijden D-ARTAGNAN voert zijn getrouwen aan De onsterfelijke musketiers frekken de degen voor de eer van Frankrijk en een gemas kerde koningsdochter ALEXANDRE DUMAS ' kfo » DE VROUW MET HET IJZEREN MASKER i n ' 4 In kleuren Met LOUIS HAYWARD en PATRICIA MEDINA „ Een voor allen Allen voor één " Toegang 14 jaar Ji ' BESPREEKT TIJDIG UW PLAATSEN > Poetl de vrouw van Pa Poea schrijft ons „ Mijn man mij prachtig mooie rookworst door neus geboord Mijn grootste genot alle vrouwen van stam mij jaloers aankijken Ik Uw naam op loodje zag en U danken voor prachtig sieraad " Wij weten wel beter natuurlijk is zo'n Gel derse Rookworst van Anton Hunink een sieraad,maar dan op tafel en....ons grootste genot istoch ervan te eten bij een stevige pot boerenkool.De lekkerste Gelderse rookworst is die met hetloodje van ANTON HUNINK HOFLEVERANCIER • DEVENTER Rijke Het is in deze Bethlehem Een bij Mannen en zijn blanken en lei talen spreken kunnen verstaan verlangen hun leeft meer of mi verlangen naar die ware blijdschap en het geluk dat missen Ieder spreekt die hen verbindt eeuwen geleden Jezus De van ven Redder Wij vragen or keren Zal het zijn als bij de Kerstboom rukking aan and volbrachte tocht zaam als van oud van een leeg hart Dit alles hangt Wie meeloopt schap moeten ge ^ Bethlehem gekom in de kribbe en niet meer dan wat ' t doek hebben g pende schoonheid hunkering van Wij moeten en te h o r e n heeft gemaakt Wij'worden g en wij God en Zijn Wat wij zien boodschap die heden geboren de Heer " Dit Kind spreekt in de nood waarin waaruit hij zich Dit Kind is d < mensen bevrijd gebonden zijn Dit Kind is het Gods liefde voor toegekeerd en i overlaten Het is alles s bedenken wat terug te brengen Jezus is juist behoeften nodig geven wat wij vergeefs zoeken en kan Wat ons ontb wat wij missen want wat Hij ons Daarom is rijk het is besl Wie in Jezus dende hand naar ben vastgegrepen ders naar hun de over alles wat Komt ¦— laat moedig neerkniel Wat zal ' t dan Kerstfeest zijn 
ERSTOIS 1953 Pagina IJ den 3 Gruyter m het hele verdienen begin 1954 Gruyter ' vanzelf ng op alle ' zout soda wanneer ü U wilt I wordt des _ J ervan / AAR CENT - 3 PASKLAAR f 1 volgens model Meubelsiersleutels ƒ 0.60 H de GOEDE lElDSBVEER 21 UTRECHT ACCORDEONS Vftrgelïikt U deze priizen esnt en betaal niet me«r dor nodig isl Door onza rechtsfreeks * lin < port uit Italië kunt U di winst van importeur grosiiar en winkelier zelf verdienen Tegen FABRIEKSPRIJS wordt zo'n wereldberoemdi accordeon Uw eigendom CROSIO B B U R I N I MORESCHI GIUSTINI EN ANDERE ITALIAANS E KUSSE ACCORDEONS 3 5 50 PER WEEK PIANOKLAVIEREN ZONDER VOORUITBETALINGI " / 325 f3«5 ' me \ 80 bassen met 6 registers met ] 20 bassen met 6 register » KNOPKLAVIEREN 4-Korige S rijers ¦"•',,,_ 120 bassen 6 reg f »"'^ OP Al ONZE ACCOIiBEON 3 JAAR SCHRIFT GARANT IB InEEM EVEIM EEN I TREINTJE NAAR DN IhAAG - UW REIS I KOSTEN WORDEN I VOUEDIG TERUG I BETAALD I Neerlands Grootste Spec.aabaaK ^ „ ACCORDEONPAI-B5 JOHN KADEE BOEKHORSTSTRAAT Inn letopheiiuisi » nc 22 TErrru » U Rijke boodschap Het is in deze dagen weer vol op de weg naar Bethlehem Een lange stoet van pelgrims trekt voor bij Mannen en vrouwen uit alle werelddelen er zijn blanken en zwarten onder Wij horen h^^|^r lei talen spreken en hoewel zij elkaar!#aak Btet kunnen verstaan worden ze geleid dpiöi - eenzelfde • verlangen hun tocht heeft één doekfiiep in ' t hart leeft meer of minder bewust dezelfde behoefte zijverlangen naar geluk en vrede Zij hopen te vinden die ware blijdschap die van de aarde is verdwenen en het geluk dat zoek is € n de vrede die zij innerlijk missen ^ ' Ieder spreekt op zijö wijze een naam uit de naam die hen verbindt de naam van een Kind negentien eeuwen geleden geboren Jezus De van God aan,een wereld-in-nood gege ven Redder Wij vragen on af hoe ze stralsiïssullen terug keren '^¦ Zal het zijn als blijde kinderen die een geschenk bij de Kerstboom hebben ontvangen en het vol ver rukking aan anderen laten zien — of zal na de volbrachte tocht hun leven voortgaan even moei zaam als van ouds met de'onrust en onzekerheid van een leeg hart Dit alles hangt af van de gezindheid van het hart Wie meeloopt in die lange stoet zal zich ïëfeeji schap moeten geven van wat hij zoekt want wie int Bethlehem gekomen niet anders ziet dan het Jeihd in de kribbe en Jozef en Maria en de hei -^^^ ziet niet meer dan wat dichters bezongen en s0hilders op ' t doek hebben gebracht een tafereel van aangrij pende schoonheid maar dat niet in staat is de hunkering van een zoekend hart weg te nemen Wij moeten naar Bethlehem gaan om te,zije % en te horen wat God omtrent het Kiia bekend heeft gemaakt Dit is een waagstuk Wij "' worden geplaatst voor God God de Heilige en wij God en Zijn geschenk voor een ieder van ons Wat wij zien en horen is samengevat in de rijkste boodschap die ooit aan mensen is gebracht U is heden geboren de Zaligmaker Welke is Christus de Heer " Dit Kind spreekt van het wonder dat God indaalt in de nood waarin de mens al dieper wegzinkt en waaruit hij zich in eigen kracht niet kan oprichten Dit Kind is de van God gegeven Redder Die de mensen bevrijden kan van de banden waarmede zij gebonden zijn opdat zij weer vrij zouden worden Dit Kind is het tastbaar en zichtbaar worden van Gods liefde voor mensen die Hem de rug hebben toegekeerd en die Hij toch niet aan hun lot wil overlaten Het is alles zo verbijsterend vooral wanneer wij bedenken wat Jezus gedaan heeft om ons tot God terag te brengen door ons met God te verzoenen Jezus is juist Degene Die wij voor onze diepste ^ behoeften nodig hebben en Die in staat is ons te geven wat wij nodig hebben en dat wij overal te % vergeefs zoeken en wat Hij alleen ons schenken wil en kan Wat ons ontbreekt Hij bezit het wat wij missen Hij kan het ons schenken want wat Hij bezit en is bezit Hij en is Hij voor ons Daarom is ' t gaan naar Bethlehem zo belang rijk het is beslissend voor ons leven Wie in Jezus Christus gezien hebben Gods red dende hand naar hen uitgestrekt en die hand heb ben vastgegrepen zullen evenals eenmaal de her ders naar hun huis en werk terugkeren God loven de over alles wat zij gezien en gehoord hebben Komt — laat ons naar Bethlehem gaan daar oot moedig neerknielen om die Koning te aanbidden Wat zal ' t dan voor ons een heerlijk gezegend Kerstfeest zijn ^ ^ n n ^ t "" * * j Ds P Veen -¦ jsë^i "»-* fe >- A!*a ^ f t ir ir ir ir ir ir ir ir ^ Mi # "'''¦'¦¦ Mi^:Z '- SS '--' ' SS51 Al op de hoogste trans van Utrecht's Dom Wie van de hoogste omgang van Utreciit's Dom neerblikt ontwaart rondom de stad een brede stenen krans om ' t voet stuk van de toren Een krans die zich als ' t ware uitwaaiert in huizenblokken straten plei nen en grachten hier en daar van groen doorschoten Krans die gestadig verder groeit Doch de spits van ' t kruis wijst opwaarts naar ' n Hoger Stad en een Licht hoger dan de hoogste sterren Tussen deze en die stad prijkt op de Domspits de schutspatroon van Utrecht en ' t Sticht Sint Maarten de Wel doener Zijn trouw wijz ons te zijn als hij standvast hoe ook door storm bewogen / In wiper boog spant om hf inu onlangs tot „ Groot UtrechlMit ^ gedijde stadsgebied zich nÖf ^ al tijd hft wijde groene land hel Stichti Ruimèr^^ezieri het ganse Nederland ' Eii daarbuiten de gehele wereld die verdeeld en in onvrede opnieuw ' t feest van Vrede en Blijdschap voor Alle Volken verbeidt Kerstmis ' IITRECHTSCH NIEUWSBLAD é 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KERSTNUMMER 1953 Pagina 2 „ Stil " zei ze „ Niet zeggen Ik moet het allemaal nog verwerken En de onbewuste brengster van de boodschap zat weer in haar slecht verwarmde hotelkamer Ze zag er nu de kaalheid niet van noch voelde ze de kilte Ze zag al leen nog maar steeds dat kleine oude vrouwtje met die angstige niets-ziende ogen dat als een kind bescherming bij haar gezocht had en dat tot rust was gekomen door haar stem En ze voelde weer die magere verkromde handen die ze in de hare genomen had en die eerst zo koortsig hadden aangevoeld maar toen tot haar ontzetting steeds kouder waren geworden „ U moet niet bang zijn " had de dokter tegen haar gezegd toen hij die handen uit de hare losmaakte „ Zie eens naar de vrede die TJ haar hebt mogen geven " En ze had de vrede gezien op het wasbleke ver rimpelde gezichtje Zij zij had vre de gegeven aan een ziel in nood Zij die zelf zo in onvrede was Ze zag het alles terug en vouwde haar handen Op de trap dachten ze dat ze een Kerstlied gezongen had had de dominee gezegd Als ze haar van middag verteld zouden hebben dat zij een Kerstlied zou zingen zou ze spottend gelachen hebben Dat deed Madame Andropulos nu niet Ze deed niets en ze zei ook niets want ze was maar alleen Alle an deren van haar troep waren nu in de stad aan het feestvieren Maar door haar gedachten ging net zo iets als wat de domineesvrouw uit gesproken had ik moet dit eerst allemaal verwerken En toen ze heel lang zo gezeten had boog ze haar hoofd over haar gevouwen handen heen en zei heel zacht „ God ik dank U " Australië viert niet echt Kerstfeest ^^^ m-(^'i ^'' met z'n drieën weer op het portaal stonden en de deur achter hen ge sloten werd maar toen hun ogen gewend waren ontdekten zij de zelfde gestalten nog op de steile trap bijeengeklit „ Is ze dood " vroeg een vrouw die bovenaan zat Er kwam bewegmg onder de luisterenden Voorzichtig drong men naar boven „ Ze slaapt " zei de do minee „ Ze slaapt " herhaalde een stem uit de donkere diepte „ Wordt ze nou weer beter " vroeg een andere stem „ Mijn man denkt dat het niet lang meer zal duren " het was de doktersvrouw die antwoordde „ maar ze is nu rustig " „ Dat komt van dat Kerstlied " zei de laatste stem weer De vrouw bovenaan de trap sloeg een kruis „ Ze heeft de vrede gevonden " weer een andere stem „ Vrede ach God " Er viel een stilte Toen zei iemand „ Laten we gaan Dan kun nen die lui d'i ook uit " Voorzichtig tastend daalde men de krakende trap af en verdween de een na de ander achter het gor dijn Alleen de kasteleinse was on der aan blijven staan „ Als U mis schien wilt wachten " ze trok de pluche lap op zij „ je kunt nooit weten " In de hel verlichte ruimte die kwistig versierd was met dennen groen en rode slingers zaten de gasten nu onwennig bij elkaar Ga jij maar " zei de dokters vrouw „ je kunt inderdaad nooit weten Neen Tante Sijtje ik breng de vrouw van de dominee naar huis Haar kinderen liggen alleen " Sydney op Kerstdag de verslagen van „ Christmas-parties " en „ Christmas-dancings " ten huize van de Australische society Soms dienen deze „ parties " Ueldadige doel einden In de stad heerst tot en met de 24e December een bijzondere drukte die min of meer te vergelijken zou zijn met de St Nicolaas-activiteit in de grote steden van Holland In plaats van de plechtige en indrukwekkende Sint Nicolazen van het vaderland vindt U hier in alle grote magazijnen een oUjke Christmas-man zoals Ü die wel zult kennen van de Engelse plaatjes Hij buigt zich even over naar het kind dat hem haastig in het oor fluistert wat ' t voor Kerstge schenken begeert Aan Mummy en Daddy dan de twijfelachtige eer om het geloof in deze goede man niet voor altijd de kop in te drukken Grote warenhuizen in Sydney als Da vid Jones Mark Foys Anthony Hor dens ' Grace Brothers geven in deze weken een voorstellin » voor de kin deren zo groots opgezet zo artistiek gecreëerd dat ' t de stoutste verwach ting overtreft Bijvoorbeeld het oude HOE DE FRANSMAN Kerstfeest viert ^^ ritus Noël van tt D Van onze correspondent te Parijs J e hoort wel eens beweren dat de Fransen tot een ras behoren dat voor mystiek en wonderen niet zo erg open staat vanwege hun neiging tot ironie en hun hypercritische ge steldheid eigenschappen die dan ook inderdaad moeilijk te ontkennen zijn Maar als het dan al waar is dat de Fransm,an minder dan de Duitser of Brit een hang vertoont naar een be paald soort romantiek dat vooral in zijn huiselijk leven tot uiting zou ko men dan vormt de wijze waarop hij het Kerstfeest pleegt te vieren toch wel iets als een corrigerende uitzon dering op zijn levensgewoonten Men moet in een Frans ezin al wel eens een Kerstfeest hebben bij gewoond om te weten hoe die gebeur tenis hier toch met een heel speciale Het was werkelijk niet eens zo heel erg laat die avond toen de dokter zijn vrouw kwam ophalen Hier is je man ook weer terug " zei hij tegen de doraineesvrouw Het is vanavond wel een beetje anders gelopen dan we gedacht hadden hè Wat een geluk dat ik die Andropulos dadelijk meekreeg en dat die man van jou nog kwam " „ En dat jij met me mee kwam " zei de donimee toen de deur dicht viel Z'n vrouw schudde haar hoofd sprookje — the beauty and the beast — wordt uitgebeeld Men doorloopt dan een aantal lange donkere grot ten zo mysterieus zo suggestief men wandelt door toverbossen langs ma gische vijvers en men ziet de scènes telkens als een schilderij m de grot ten uitgehouwen met levensgrote poppen in de meest kostbare kle ding die druk gesticuleren en daar mee het verhaal dat telkens opzij in gothische letters te lezen staat ac centueren ' t Maakt grote indruk op volwasse nen dus U begrijpt dat kinderen gewoon van een toverwereld terugko men We waren al weer een kwartier buiten toen mijn dochtertje bü die gelegenheid ook van de partij nog met wijdopen ogen liep te dromen en voorlopig nog niet tot haar eindeloze vragenreeks in staat bleek De bezoekers van zo'n voorstelling kunnen in ' t zeUde warenhuis ergens feestelijk een kopje thee drinken om „ bij " te komen vóór ze verder gaan met ' t inkopen van de kerstcadeaux Christus komt niet aan bod Allerlei clubs personeelsverenigin gen muziekensembles en sportver enigingen liefdadigheidscomité's en wat dies meer zij geven in deze we ken hun Christmas parties zodat er dan ook voor veel mensen geen avond voorbij gaat of ze moeten ergens zo'n feest bijwonen Een kamer of een zaal is dan feestelijk versierd met slingers en luchtbalonnen er is al tijd dansmuziek Heel dit feest dat zo bitter weinig te maken heeft met de religieuze be tekenis van het feest van het Kind culmineert op de avond van de 24e December Christmas ' Eve Dan is er geen man nuchter soms doen de vrouwen niet onder tenzij hij een volstrekte non alcoholist is Wie zich op die avond in ' t verkeer waagt pleegt nagenoeg zelfmoord Maar iedereen is „ happy " grenzenloos /^ jy,^L _ Het is inderdaad een groot man die maakt dat anderen zich klein voelen maar de werkelijk grote man is toch degene die in staat is te zorgen dat iedereen zich groot voelt G K CHESTERTON OER^TRAGEDIE VAN DE MISTLETOE oorsprong in Germaanse plechtigheden Het versie ren van berken en huizen met groen daarentegen gaat terug op Bomeinse tradities Het is een restant van de Saturnalia het feest dat aan Satumus was gewüd en tegen het einde van Decem ber gevierd werd De Sa turnalia bestonden uit een reeks feesten ter herinne ring aan „ de goede oude tüd " der stand en gelükheid die eens ten tüde van het bestuur van Saturnus be staan zou hebben De maat ' schappelgke verhoudingen werden dan voor die dagen omgekeerd De meesters waren de dienaren van hun eigen slaven Men gaf el kander geschenken en voor al de kinderen werden niet vergeten Voor de versiering van de kerken werd allerhande groen gebruikt Maar niet de mistletoe en de klimop De laatste niet omdat cU e«n belangrüke plaats Innam bü de plechtigheden ter ere van Bacchns dè Bacchana lia en de eerste niet omdat ZÜ al te zeer deed denken aan de Druïden Zo blüken achter dat oude kind er kerstlied je waarvan in de aanvang sprake was verscheidene heidense ge bruiken Hchnll te gaan ontstaan dat het in de Kerstnacht spookte In de niiddeleeawen bestond de gewoonte om tegen kerst tüd een boomstam uit het bos naar hnis te slepen Het transport g^ing vergezeld van eerbewüzen Want iedereen bracht de stam een eerbiedige groet daar deze beschouwd werd ajs het zinnebeeld van de verzoe ning met ztin tegenstanders en van de veref|ening van zün slechte daden Gasten werden uitgenodigd om het schouwspel van de spatten de vonken bü te wonen Het blok hout was zo geweldig van omvang dat het onmo gelijk op Kerstavond kon opbranden Het werd ge doofd en in de kelder opge borgen tot de volgende Kerstmis dan werd hef weer te voorschijn gehaald en ' t nieuwe blok werd er mee aangestoken Het bewa ren van het oude blok.oor deelde de mens in deze til den tevens het beste middel om in het komende jaar te gen brandgevaar beschermd te zün naar de blinde broeder van Balder Hodnr genaamd Hü slaagt er inderdaad in Ho dur te bewegen dit wapen tegen zün eigen broeder te gebruiken De sluwe list van Loki gelukte dodelük werd Balder getroffen Zün droom was uitgekomen De traditie van „ de kus onder de mistletoe " houdt verband met het ritueel der Druïden Deze priesters die ook de functie van rechter staatsman en medicünmees ter in zich verenigden be handelden deze plant waar van men eertüds aannam dat zÜ niet kunstmatig ge kweekt kon worden op bui tengemeen eerbiedige wüze Voorts kan nog opgemerkt worden dat de gewoonte een kerstboom te „ branden " In Engeland eerst Is ingebur gerd omstreeks de tüd dat Koningin Victoria in het huwelijk trad Toen bestond deze gewoonte reeds in Amerika In beide landen werd deze traditie overge nomen van de Duitsers De tot dusver vermelde gebruiken vinden alle bun KERSTGEBRUIKEN UIT VOOR^CHRISTELIJKE TIJDEN In de wereld van de Ger maanse sagen speelt de mistletoe een belangrijke rol Odin en Frigga hadden een even beminnelijke als schone zoon Balder ge naamd Hü werd vereerd als de god van de lente en het licht van het recht en de welsprekendheid Eens droomde Balder een vrese lijke droom spoedig zou hü moeten sterven Om dit vre selijke onheil af te wenden liet zün moeder al het ge schapene plechtig zweren haar zoon Balder niet tedoden Eén nietig plantjehad evenwel deze belofteniet afgelegd de „ misel teim " of mistletoe < Veelminder bekend is het Ne derlandse misteltak of ma retak aan dit laatste ir'zeer waarschünlUk ontleendde betekenis van „ mare " inde zin van kwelgeest ofnachtspook zoals de ver bastering „ nachtmerrie"kan illustreren De doods vnand van Balder nu Loki,had tüdens een bezoek dat hü — vermomd als een oud vronwtje — aan Balders moeder gebracht had om haar geluk te wensen met haar dappere zoon gehoord welk een vreselUke droom Balder gehad had En toen h | ook veimomen had dat de mistletoe niet gezworen had om Balder te sparen ging hü er onmiddellijk op uit om deze te zoeken Ein delijk vindt hü de mistletoe op de bast van een eik Van een der twügen slüpt liü een scherpe pül en gaat daarmee M ladame Andropulos was uit haar humeur Men had haar de avondbla den gebracht in haar hotelkamer en ze had de jonge Alexiou die behalve Grieks en Frans ook nog een beetje Hollands kende de recensies over hun optreden in de hoofdstad laten vertalen Het was pijnlijk geweest Ze had hem de krant wel uit de han den willen rukken De dansen van de groep werden geroemd zeer ge roemd zelfs en de volksliederen die zij gebracht had eveneens Maar dat ene zinnetje dat had haar een spel deprik gegeven zó venijnig diep Ze had zich aan een critisch onderzoek onderworpen voor de verweerde spiegel zodra Alexiou de kamer ver laten had Wat zouden ze onder el kaar giechelen de wichten als hij het hun vertelde „ Madame Andro pulos viel uit de toon door haar moe derlijk uiterlijk " Met andere woor den ze werd te dik ze werd te oud het was afgelopen met haar jeugd Neen Madame was allerminst te spreken over deze beoordeling en als het aan haar had gelegen had ze de boel er bij neergegooid maar na tuurlijk ging dat niet Men moest nu eenmaal de tournee afmaken uit pro paganda voor de Griekse zaak en uit dankbaarheid voor de reeds geschon ken hulp aan de getroffen gebieden De Ambassadeur zou vanavond ko men heel eervol maar dat nam niet weg dat Madame Andropulos uit haar humeur bleef ook omdat het in dit vreselijke land alleen maar re gende sneeuwde en mistte en ze maar niet warm kon worden hoewel de verwarming op hard stond Madame Andropulos was de enige niet die haar goede luim kwijt was De vrouw van dominee Casparius had juist in haar geprikkeldheid de tuit van het blauwe theepotje waar ze zo aan gehecht was tegen de goot steenrand kapot gestoten en nu was ze nog bozer op haar man Waarom wilde hij ook persé dat ze vanavf i met hem mee zou gaan naar de schouwburg en nog wel naar een dansgroep De vooravond voor Kerst mis Wat moest er van zijn preek te recht komen om van al haar eigen werk nog maar te zwijgen En dat alleen omdat hij de actie voor hulp verlening aan Griekenland geleid had samen met dr Weeda Maar mevrouw Casparius zou nog bozer worden Want toen haar man na het eten nog even naar de post ging kwam hij niet terug maar kwam er — toen zij al enige tüd met haar mantel aan zich had zitten op winden — een telefoontje van me vrouw Weeda dat ze haar kwam ha len met een taxi Ze moesten maar niet wachten op de belde mannen die kwamen op eigen gelegenheid Waarom dat wist ze niet En zo kwam het dat voor het voet licht op de ere-rij er twee lege plaatsen waren toen het doek opging en er naast één van die plaat sen een mevrouw zat met een niet al te vriendelijke trek op haar gezicht want Mevrouw Casparius was het niet zo gewend als de doktersvrouw dat de regelmaat van haar leven in de war werd gestuurd En achter het voetlicht nog in haar kleedkamer zat Madame Andropu los die pas in het derde nummer hoefde op te treden eveneens met een verbeten gezicht de laatste hand te leggen aan een opmaak waarvan zij wel wist dat die de strijd tegen het moederlijke in haar uiterlijk toef » zou moeten afleggen In de pauze werd alles ogenschijn lijk weer goed Madame Andropulos had zich door het zingen al als be vrijd gevoeld en toen het applaus enthousiast opgeklaterd was en het Bruidslied zelfs gebisseerd werd wa ren haar wreveUge gedachten — ten minste voorlopig — verdwenen En in de foyer had de dokter in de kring van de gasten verteld waarom do minee Casparius en hij te laat waren binnen gekomen om nog naar de voorste rij door te dringen Het oude mevrouwtje Psomas was plotseling erger geworden „ een landgenote van Uwe Excellentie " Toevallig had hij de dominee bij de brievenbus zien staan toen hij daar langs reed en omdat hij wist dat het gezin Psomas geen onbekende voor de dominee was had hij hem meegenomen Mevrouw Casparius had haar wenkbrauwen opgetrokken Wat wist zij van al de gezinnen die tot die wonderlijke gemeente van haar man behoorden zeelieden in de haven en gewezen zeelieden aan de wal hun vrouwen en kinderen lieden van al lerhande nationaliteiten Ze had im mers de handen vol aan haar eigen drukke gezin Dat was een redelijk excuus maar toch voelde ze een vreemde jaloersheid dat de vrouw van de dokter het mevrouwtje Pso mas wél bleek te kennen en zich on middellijk in het gesprek kon men gen Ze hoorde dat de oude Psomas vorig jaar gestorven was Hij had een cafeetje gedreven na het ongeluk met de winch dat hem ongeschikt had gemaakt om nog te varen Na zijn dood was de zaak in andere han den overgegaan maar één kamer had het oude mevrouwtje Psomas zelf ge houden De kinderen waren allemaal weggezwermd en over de hele we reld verspreid en zij was te oud om terug te keren naar haar zonnige geboorteland En zo had ze maar zitten wachten in de grauwe haven buurt op de dag dat ze weer naar haar Psomas zou mogen gaan „ Ze was wel heel erg eenzaam ge worden " zei de dokter „ Vriendenvan haar generatie had ze niet meeren de mensen van het kroegje zatente springen om die ene kamer Da*voelde ze " Toen de volgende dag de Kerst drukte voorbij was van ' s morgens hier preken en ' s middags daar en ' s avonds het feest vieren in de huise lijke kring trok dominee Casparius zUn jas aan en zei dat hij nog even ging kijken naar dat oude Mevrouw tje Psomas „ Als je een ogenblik wacht ga ik met je mee " zei zijn vrouw die de kinderen in bed had gelegd De dominee verborg zijn verwon dering en samen gingen zij even later de klamme kou in van een mis tige Kerstavond Ze spraken niet Dat hoefde ook niet Het was goed zo samen door de kille nachtlucht te lopen met het zelfde doel Het gaf een vreemd warm gevoel en ze moesten hun best doen ook werkelijk aan dat doel te denken In de smalle straat gekomen troffen ze de bekende doktersauto aan met de rechterwielen op de verzakte stoep De deur van het woonhuis naast de matglazen café-ingang stond aan Ds Casparius stak z'n hand uit naar de knop maar plotseling greep zijn vrouw hem bij de arm „ Neen neen " zei ze „ ik durf niet Als ze eens " Maar haar man had de deur al open geduwd en wat ze toen zag deed haar de rest van de woorden inslik ken Het gordijn dat het kroegje van het kleine voorportaal scheidde was weggeschoven zodat het schelle licht uit het rokerige zaaltje het onderste gedeelte van de steile trap bescheen en op die trap zaten en stonden man nen en vrouwen kennelijk gasten uit het café want dat was leeg Ze hingen tegen de leuning of zaten in een gedoken op een tree de armen om de knieën En in hun onbewege lijkheid hadden ze iets zo onwezen lijks dat de beide nieuwgekomenen onwillekeurig een stap terug deden Maar één van de vrouwen wenkte hen naar binnen terwijl ze de vinger op de lippen legde en op dat zelfde ogenblik klonk daar plotseling van boven ejn stem zo lieflijk zo warm gevoelig zo melodieus dat de beide bezoekers roerloos onder aan de trap bleven luisteren Vreemde klanken een wonderlijke haast Oosterse me lodie maar zoet-vloeiend en in een volkomen contrast met de verveloze kale omgeving Een lied dat deze zonderlinge opeenhoping van men sen geheel in zijn ban hield Toen de stem zweeg schoven de mensen wat op zij en voorzichtig baanden dominee Casparius en zijn vrouw zich een we naar boven Een deur op het portaal stond open De kamer daarachter werd voor een deel ingenomen door een tweeper soonsbed waarin een kleine grijze vrouw onrustig met het hoofd over het kussen schoof Ze was niet alleen Dr Weeda stond naast het bed met een verpleegster terwijl zijn vrouw aan de tafel zat met het hoofd ge steund op de handen Maar by het voeteneind stond nog iemand „ Ik had haar stem direct herkend " zei mevrouw Casparius later „ Ik wist dat het Madame Andropulos moest zijn " De oude vrouw begon nu voor zich heen te mompelen Ze vroeg iets in een vreemde taal Steeds weer vroeg ze ' t met de zelfde woorden en haar handen zochten in de ruimte met tastende gebaren naar iets dat ze niet konden vinden Dan probeerde ze te zingen met haar versleten gebarsten stem Toen greep Madame Andropulos die arme ^ afgewerkte handen in de hare en terwijl ze ze vast bleef hou den begon ze zelf weer te zingen zacht maar doordringend „' t Bruids lied " herkenden ze alle vier het lied dat ze de avond te voren nog gebis seerd hadden Het oude mevrouwtje Psomas werd kalmer Er kwam een vage glimlach op haar vervallen en gerimpelde ge zichtje en tevreden sloot ze de ogen terwijl de klanken haar naar een jonge Psomas terugvoerden een jon ge Psomas die op haar wachtte nu in zijn ouderdom in een land dat niet zo ver meer weg was Toen de laatste tonen verklonken waren bleef mevrouw Psomas stil liggen de ogen gesloten haar handen nog steeds in die van Madame An dropulos Haar ademhaUng was ge lijkmatig geworden en diep „ Ze slaapt " zei de zuster en be duidde Madame Andropulos dat ze haar los kon laten maar die schud de het hoofd „ Als U het goed vindt blijf ik " fluisterde ze tot de dokter „ Laten de anderen weg gaan " Dr Weeda knikte „ Ik kom mis schien al heel gauw " zei hij tot zijn vrouw Het leek aarde-donker toen ze Hoe heet het ook alweer in dat oude kinderkerstlied je * t Hele huis ver sieren ' t moet vanavond klaar en als dan de kaars jes branden zitten w'allen bij elkaar " Hier en daar wat g:roen een bosje hulst misschien een enkel takje mistletoe een brandende open haard waarin de von ken spatten en een kerst boom met kaarsen Dit alles met die heel eigen g:enr welke het hele huis door dringt dat behoort nu een maal als het even kan bii Kerstmis Het ziin gebruiken die veelal ouder zijn dan het Kerstfeest zelve Heidense en christelijke elementen sa men hebben vorm gegeven aan deze gewoonten In heel oude tijden — lang vóór de kerstening van Europa — werd het Mid winterfeest in onze maand December gevierd Een der hoogtepunten van dit feest en tevens van het hele Jaar was het ontsteken - van een vreugdevuur ter ere van god Thor Dan werd het Joel bloh verbrand waarom dit feest ook wel het Joelfeest werd genoemd De oeroude verhalen geweven rondom deïe feestelijke plechtighe den hebben misschien het bilgeioof of volksgeloof doen Religieuze element ontbreekt Van een medewerkster im Australië ^ Lre kerstleestvreugde begint hier al in de tweede of derde week van November Uiteraard nog niet of zelden voor de emigrant In de kran ten evenwel leest men dan dageUjks atmosfeer omhangen is Nu is het waar dat óók die Kerstfeesten voor een tamelijk voornaam deel buitens huis worden doorgebracht Ten aan zien van een Franse Noël bestaat er een vrij strenge ritus waaraan men zich zo stipt mogelijk tracht te hou den Er worden drie dagen voor uit getrokken en gedurende die tijd is de Fransman er voortdurend in Men moet vooral niet denken dat men dan iets van hem gedaan zou kunnen krijgen dat niet in onmiddellijk ver band met de — of beter z ij n Kerst viering staat Op de vooravond van het Kerst feest worden de festiviteiten ingezet met het zogenaamde réveiUon Da traditie wil dat een Franse familie zo monsieur Ie père dit even üjden kan dan eerst naar het theater gaat en de zo ongeveer veertig Parijse schouwburgen en cabarets zijn dan ook vaak al maanden tevoren uit verkocht Hoe knap de Fransman de kunst van het improviseren ook ver staat het Kerstfeest wordt toch al tijd met de fijnste nauwkeurigheid tot in de puntjes te voren geregeld Op dèt stuk wenst hij nu eenmaal geen enkel risico te lopen Na die toneelvoorstelling zo omstreeks mid dernacht gaat men dan voor zover al weer Bruintje het trekken kan naar een der talrijke restaurants waar nergens een Kerstboom ont breekt voor het eerste réveiUon souper De lijn De verbindende Ujn dat moeten we wèl erkennen wordt bij het Franse kerstfeest ontegenzeggelijk gevormd door een aantal al weer streng gecodificeerde gastronomi sche attracties En minstens één van die hoogtepunten dient men toch wel buitenshuis te beleven Zo goed men zich een Engels Kerstmaal moeilijk zonder plumpudding kan denken zo hoort bij de Franse Kersttafel de büche de Noël een bijzonder zoete moccataart die door de heer des hui zes in een evenredig aantal parten wordt gesneden Daarnaast voegt zich dan natuurlijk het wildgebraad en niet te vergeten de ganzelever waarvan de productie die met af grijselijke wreedheden gepaard gaat hele Franse provincies op de been houdt Ik wil me In de beschrijving van deze culinaire bijzonderheden nu niet al te uitvoerig vermeien en ' t is wel overbodig bovendien nog te ver melden dat ook aan de wijnen waarmee al die spijzen worden be sproeid en aan de aperitieven en de digestieven die eraan voorafgaan en erop volgen een zeer uitvoerige en exquise aandacht wordt besteed Toch zou het verkeerd zijn te me nen dat het hele kerstgebeuren in Frankrijk nu alleen maar door mid del van epicuristische eetgelagen en gigantische braspartüen wordt her dacht De Kerstmis in de naèht van het eigenlijke feest is een ge beurtenis die geen Fransman wil ontlopen zelfs indien hij de rest van het jaar zijn kerkelijke plichten met enige nonchalance zou vervullen Heel Parijs bevindt zich nu op straat op weg naar een der kerken en in de Notre Dame waar dan de prachtig ste muziek wordt uitgevoerd is dan zo te zeggen geen vierkante centi meter meer onbezet En ook naar de andere kerken is de toeloop nimmer zo groot en overweldigend als op deze avond Waar sterven de duiven van New York Een schoonmaakbedrijf te New York dat ' s nachts zijn hulptroepen uitstuurt om de kantoren en winkels in de wolkenkrabbers schoon te ma ken heeft een van de grootste raad sels in de stad opgelost waar blijven de duiven van New York als ze voelen dat hun einde nadert Een van de hulptroepen van de firma moest een schouwburg schoon maken in de 63e straat die al sinds tien jaar gesloten was en daar vond men ontelbare dode duiven De vo gellijken lagen tot op kniehoogte op het toneel op de balcons en in het parterre „ happy " Men lacht men praat men dolt men gilt De bel gaat en er wor den nog bloemen of pakjes bezorgd de postbode brengt een nieuwe la ding Christmas kaarten waarvan sommige heel roreen en met de meest bewonderenswaardige lyriek U een gelukkig Kerstfeest toewensen Maar er zijn er ook heel ondeugende bij met gedurfde en „ grappige " plaatjes en dubbelzinnigheden die echter al lemaal een plaatsje krijgen op da schoorsteenmanteL Versiering in huis Veel mensen vooral die met kin deren hebben een kerstboom opge maakt waarvan de versiering vrij wel overeenkomt met die in Hol land Alleen de boom zeU is niet zo mooi tamelijk kaal en vormloos In deze weken is er overal de zgn Christmas-bush te koop een soort struikgewas met mooie donkerrose bloempjes in de vorm van heel kleine klokjes Christmas-bush heeft iedere huisvrouw dan ook in haar kamers dat is een traditie waaraan geen mens tornt Hulst kent men hier alleen in imitatie Ik heb die nooit in werkelijkheid gezien Dit zal wel met het klimaat in verband staan Dat men verder geen kaarsen gebruikt ter verhoging van de sfeer komt natuurlijk ook door de warmte van dit sub-tropische klimaat die werkelijk geen extra hitte toelaat in December De kerstdagen worden dan ook behalve de tijd voor ' t Kerstdiner niet thuis doorgebracht maar aan de beach ' t strand van de Pacific of in de auto Men maakt een trip van een paar uur en zoekt ergens een mooi plekje voor een pic - In de hal van deze kerk vergaderen op Eerste Kerstdag de Nederlandx9 Christen-emigranteny leden « ati d « Reformed Church of Australia nic Familieleden proberen zoveel mogelijk bij elkaar te komen op deze dagen Dat is ieders ideaal met Kerstfeest thuis te zijn De kerk en het kerkelijk leven vor men ' n wereld op zichzelf die heel weinig te maken heeft met ' t openba re leven De weinige Australiërs die trouw ter kerk gaan zullen zeker op 25 December niet ontbreken De Zondagscholen gaven ook hun par ties voor de kinderen waar speel goedjes en veel lekkers werden uit gedeeld De enige Kerstpreek op de morgen van 25 December staat in het teken van het licht het voor jaar de goede daad ' t vriendelijke woord ' t geven aan anderen zoals het kind in de stal zich aan de we reld gaf Goddank er zijn nog Christo-centrische Australiërs byv in de Baptist en Methodist-Church maar er zijn zeer weinig stemmen die de kracht kunnen opbrengen om te protesteren tegen de wijze van kerstfeestvieren van dit volk De Methodist-Church heeft dit jaar een „ Mission to the Nation"-actie geor ganiseerd en in dit verband heb ik veel goede geluiden gehoord bewijs dat er dus nog ergens mensen zijn die zich over al deze dingen ook be droeven Wij hebben soms wel eens gemop perd over de stemmingkwekerij ten aanzien van de Christelijke feestda gen in het vaderland Weken van te voren werden er immers al kerst avondjes gehouden ook door alle mogelijke verenigingen en door de radio hoorden we al sinds November kerstmuziek kerstdeclamatie kerst meditaties en kerstzang ' t Was soms wel eens wat te veel Maar wie een maal kerstfeest in deze landen heeft gevierd ontdekt toch de grote waar de van al dit wijzen naar Christus De emigrant en met name de Hol landse emigrant viert intussen rustigzijn eig^ n Kerstfeest op zijn eigenwijze In de gezinnen vindt men ook de Kerstboom zo mogelijk met eengrote ster in de top De huisvrouwsjouwt winkel in winkel uit om ro de en geen groene rose of blauweKerstklokken Ze maakt een kerst tafel zoals ze dat vroeger gewendwas met kaarsen en zilverslingers.De Bijbel ligt op tafel en de kinderenzingen Silent Night en O come allye faithful Ja wel in ' t Engels,want ze mogen niet denken dat a & christendom iets van Holland ^ vaneen andere wereld is En voor ' t sla pen gaan zingen we toch ook noghet Ere zij God In de Reformed Church de kerKdie Hollandse Christenen hier neD ben gesticht over heel Australië WW.Zeeland en Tasmanië worden grotekerstbijeenkomsten gehouden j ^^ gemeenteleden uit de „ Country ' n ^^ platteland die op gewone Zondagenniet in staat zijn om de diensten Dyte wonen zijn de gasten van aestadsmensen Het Heilig Avondmaa^wordt gevierd en Christus is alles mallen Er is heel veel goeds van dit lano te vertellen Maar als het gaat om het Australische Kerstfeest kan is niet anders schrijven dan zoals ik deed eenvoudig omdat dit de waar heid is Misschien zijn er mensen die gemakkelijk acclimatiseren m deze kerstsfeer Voor een Christen is het een volstrekte onmogelijkheia Uit dit werelddeel wensen aue Hollandse emigranten de mense " Nederland ' n gezegend Kerstfeest toe Christus kwam om de wereld te reu den dus ook Australië Mogen « Australiërs als natie dat spoedig lere » aanvaardenl 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KERSTNUAAMER 1953 Pagina 3 NOVELLISTISCHE KUNST Veronachtzaamde prozavorm door " C J E DINAUX het Wtuwe LandschcLP ^ En ze voelde Het was alsof het huisje dodelijk « ermoeid geleund stond tegen de eenzaamheid van het veen haar wil uit het raam Aardedonker lag aan die kant van het huis het veld Overdag een grauwe verlatenheid van tientallen vierkante kilometers veen aan de rand stond hier en daar nog een enkele berk verdwaald maar verderop niets dan grauwe hei of soms wat bruin stug gras waar tussen verraderlijk groenig water glansde En over dat alles heen de grijze nevel die in de December maand scheen te ademen soms wat dikker werd soms wat dunner maar die nooit verdween en de ongeziene einder klam omsponnen hield Op een stormachtige winteravond was het veen van buiten af gezien het volkomen zwarte absolute niets Maar innerlijk scheen het veld dan tot een eigen demonisch leven te komen Door de wind die gierde over de vlakte door het water dat klotste op de moerassige plaatsen en in een wiek die verloren en schijnbaar doel loos de wUde verlatenheid in liep Op zo'u avond had de oude Geer ten kort tevoren verteld op zo'n avond was ook jaren en jaren gele den Hieks de marskramer in het veld in het water geraakt Het was toen de weg naar Klazina veen ' s winters nog een onbegaan bare modderpoel was en heel het veen in de winter veranderde in een verraderlijk moeras Eieks was er trots op ieder plekje in het veen te kennen en zeUs in de winter ging hij geregeld naar de dorpen in de buiurt Desnoods springend van pol op poL Maar op die gure Decemberdag kort voor Kerstmis was hij lang op gehouden en door het donker ver rast „ Misgesprongen en tot z'n nek in ' t water " zei opa Geerten laconiek En trots alsof hij ' t zeU gedaan had „ En verdronken " had Tiene plichtsgetrouw gevraagd hoewel ze ' t verhaal kende „ Toen niet " zei Opa „ Wel een paar maanden later bij rustig voorjaars weer In een wiek gevallen op weg naar huis na ruzie in een café Hij had niet tegen de kant op kunnen komen want die was te stijl " „ Verdronken in een wiek " over peinsde Tiene vaag terwijl ze ver - der glazen spoelde een vreemde onrust Wel hij was benieuwd of de ril lingen hém ook over de rug zouden lopen Hij kwam niet zo vaak diep in ' t veld maar als toekomstig boor meester bij de NAM zou je waar schijnlijk niet gauw spoken zien Maar de rillingen liepen Marten al driehonderd meter vóór de beruchte plaats over de rug want er lag een keiharde kluit turf op het weg getje en ondanks zijn sterke lamp zag hij hem te laat Hij kreeg zo'n schok tegen zijn voorwiel dat hij op de steile berm kwam en hals over kop de wiek in vloog „ Een koppig krengetje " dacht Marten Zijn bromfiets zwoegde moeizaam tegen de felle wind in en hij had zijn handen vol om op het „ Ik ga nog even bij opa kijken " zei ' line tegen haar moeder „ Hij was zo vreemd vanmid dag Hij had weer een van zijn wazige buien „ Goed wicht " zei moeder „ Maar pas op want het is bar slecht weer " Het huisje van de oude Geerten stond ongeveer twee kilometer van de nieuwe woonkern Het huisje was een van de eerste die veertig jaar gele den in dit deel van het veen ge bouwd werden en veel was er nooit aan gedaan Mistroostig stonden er wat magere berkenbomen omheen tijn snor stak hars * n borsfelig vooruit glibberige zandpaadje overeind te blijven Zijn lichtbundel zwaaide on zeker heen en weer Leuk koppig maar veel t « vrien delijk tegen al die kerels die in de zaak kwamen Net een dwaallichtje had een oude veenarbeider wel eens gezegd Zo eentje van ' t soort dat nergens rust kan vinden De wind striemde fel over de vlakte waar hij met een boog om heen rijden moest Grondeloos zwart was het veld in de richting waar hjj heen ging Maar zeUs in die zwart heid schenen nog nuances te zijn die varieerden met de wolken die de wind er over heen blies Een land dat by de schepping vergeten is werd het veen soms genoemd Op een winteravond leek het zelfs be zeten door demonische machten Door krachten overgebleven uit de oertijd nu samengedrongen in de laatste onherbergzame streken van een tot het uiterste gecultiveerd land Een avond voor weerwolven of voor vreemde lichten overdacht Marten Als hü een halve eeuw eerder ge boren was zou hij nu zeker „ dweel lochtien " zien Of misschien ' n vurige verschijning zodat hü later zou kun nen vertellen van een „ gluëge kerel vonken vlogen hom van pokkei " Trouwens als je de mensen wilde geloven zaten er nóg vreemde din gen in ' t veen De machinist van het turftreintje bijvoorbeeld stapte op ' n bepaalde plaats beslist van zijn lo comotief af Anders sloeg hem zijn Dieselmotor af zei hij pertinent Die plaats was dicht in de buurt bedacht Marten Ongeveer bij de plek waar het smalle zandpaadje afweek van de vaart waar hij langs reed Andere mensen hadden daar ook wel eens vreemde gewaarwordingen De griezels leup'n hum aover de grau wels had de oude Geerten kort ge leden gezegd toen hy daar langs gekomen wai het turfvuuT brandde in de ijze - rcn Icorf met h«ldam di bied heeft kunnen handhaven meent daarom wel dat deze typisch eigen'is aan Tibet en d is ontstaan door een vermengint een oorspronkelijk Boeddltism andere in Tibet autochthone dienstige elementen « it de 1 Boeddhistische tijd " de z.g Bok Maar deze opvattingen zullen toch moeten verwerpen als wij i gen van ditzelfde Tantrische I dhisme tegenkomen buiten Tibi niet alleen in China en Japan ook in Voor-Indië Achter-lndii zelfs op Java en Sumatra Hieruit blijkt dat dit Tantr Boeddhisme ook daar eenmaal rol van betekenis heeft gespeel het dan ook dat zij thans gehe verdwenen en slechts de — v kapotgeslagen — resten van bef en tempels zijn overgebleven Laten wij ons echter op het ment niet vergapen aan de woi lijke en ogenschijnlijk griez voorstellingen welke wij ku aantreffen in oudheden en in d nog levende Boeddhistische cu in Tibet Daarentegen is het ji om te trachten iets dieper doi dringen in de oorzaken die kunst tot ontwikkeling hebber bracht leer Nil De kern van de leer gepr door Cakyamuni de Boeddha de Verlichte die leefde omsti 560—480 v Chr werd gevormd de z.g vier edele waarden nml van het leed die van de oor van het leed die van het oph van het leed en tenslotte die vs weg de tot opheffing van ' t leed i te worden bewandeld het z.g voudig pad Hij die na afloop vele existenties in staat is on pad tot het einde toe te volgen mag in vertrouwen op de lee handelend volgens de regelen de Boeddhistische mystiek na meditatie het stadium der verlo te bereiken dat nirvana — lette uitgeblust zijn — wordt geno Hij heet dan zelf een arhat een waarde euwe In de eerste eeuwen na Chr ti echter een nieuwe verlossing op die uitgaande van de oorst fcelijke leerstellingen van de E dha hieraan een andere verkh geeft Zij verklaart dat degene d staat is om in het arhat-schaj hoogste heil voor zichzelf te ver ven hiervan vrijwillig afstand doen door de z.g bodhisattva-ge af te leggen zich daardoor bes mend tot een wezen dat niet a de eigen verlossing nastreeft dat als een Boeddha aller verlo op de voorgrond stelt zich daan doen kennend als een toekom Boeddha een z.g bodhisattva terlijk hij wiens wezen de Vei ting is De aanhangers van deze leer men haar „ het grote voert MahSyana terwijl zij de andere lossingsleer min of meer den rend „ het kleine voertuig " Hii na noemen Deze leer van het MahSySna een grote bloei gekend van de tot achtste eeuw in Bengalen i Voor-Indië waar het een groot trum had van studie in de klooster universiteit van Nali De betekenis van een dergelijk Vi-irapini een der schrifcmefcïi figuren uit het Tantrische Boed ^ e z.g „ beschermer der Lee Tibet trum kan moeilijk worden oi schat Van heinde en ver — tot van na Java en Sumatra — kwi monniken naar Nalandê om da studeren Verschillende vorstel y ^'" ffgelegen gebieden deden ir « nda logies gebouwen oprii ™ or hun onderdanen die in N " V^^nsten te studeren Bij de terugkeer naar him namen deze monniken behalve verworven kennis ook afschi Van heilige teksten en kunstv orengselen mede Op deze wijze spreidde zich de leer wijd en over Z.O Azië daarbij zich s weer aanpassend bij de nieu raeeen die in de klooster-unii reit van NÉlanda opgeld deden Hoewel het verschil tussen de ae hoofdrichtingen van het 1 i"sme dogmatiek is geformu ' S het waarschijnlijk dat zij t eaat op ee mystieke onderschei « e ^ reeds lang in het Boeddl oestond Steeds meer-heeft de A \ zyde in het Boeddhisme " verband gekregen in in het J 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KERSTNUMMER 1953 Pagina 7 GODEN EN DEMONEN IN HET BOEDDHISME Beschouwingen over de z*g * Tantrische kunst E r schijnt wel geen groter tegenstelling mogelijk dan tussen de serene leer van de Boeddha en de verschijning van allerlei ster £ demonische figuren die een plaats hebben gevonden in het zeer uitgebreide godenstelsel van het latere Boeddhisme Toch bestaat deze tegenstelling enerzijds vinden wij in dit pantheon serene godengestalten anderzijds woeste demonische gedaanten met vele armen en hoofden toegerust en met een bloeddorstig voorkonien dat onverenigbaar schijnt met Boeddha's leer Zij heten de bescher mers der heilige leer te zijn en op grond van deze „ verklaring " heeft men hun schepping wel toegeschreven aan gewetenloze priesters die op deze wijze het goed-gelovige volk in hun macht wisten te houden In werkelijkheid echter is hun betekenis slechts te doorzien als men iets begrijpt van de mystieke grondslagen van deze zo merkwaardige vorm van het Boeddhisme ANTIEK GLAS FASCINEERT ONS SMEEDKUNST IN HET INTÉRIEUR Slechts een enkel stuk decoratie in de woning Thans bestaat deze vorm nog in een land als Thibet waar ' t zich dank zij de afgesloten ligging van dit ge bied heeft kunnen handhaven Men meent daarom wel dat deze vorm typisch eigen is aan Tibet en dat zij is ontstaan door een vermenging van een oorspronkelijk Boeddhisme en andere in Tibet aiitochtlioiie gods dienstige elemente ^ uit de Voor Boeddhistische tijd de z.g Bönpö Maar deze opvattingen zullen wij toch moeten verwerpen als wij uitin gen van ditzelfde Tantrische Boed dhisme tegenkomen buiten Tibet en niet alleen in China en Japan maar oofc in Voor-lndië Achter-Indië en zelfs op Java en Sumatra Hieruit blijkt dat dit Tantrische Boeddhisme ook daar eenmaal een rol van betekenis heeft gespeeld zij het dan ook dat zij thans geheel is verdwenen en slechts de — veelal kapotgeslagen — resten van beelden en tempels zijn overgebleven Laten wij ons echter op het mo meii ' niet vergapen aan de wonder lijke en ogenschijnlijk griezelige voorsiellingen welke wij kunnen aantreffen in oudheden en in de nu nog levende Boeddhistische cultuur in Tiljet Daarentegen is het juister om te trachten iets dieper door te dringen in de oorzaken die deze kunst tot ontwikkeling hebben - ge bracht De kern van de leer gepredikt door Cakyamuni de Boeddha d 1 de Verlichte die leefde omstreeks 560—480 v Chr werd gevormd door de z.g vier edele waarden nml die van het leed die van de oorzaak van het leed die van het opheffen van het leed en tenslotte die van de weg de tot opheffing van ' t leed dient te worden bewandeld het z.g acht voudig pad Hij die na afloop van vele existenties in staat is om dit pad tot het einde toe te volgen ver mag in vertrouwen op de leer en handelend volgens de regelen van de Boeddhistische mystiek na diepe meditatie het stadium der verlossing te bereiken dat nirvana — letterlijk uitgeblust zijn — wordt genoemd Hij heet dan zelf een arhat een eer waarde Ni euwe leer In de eerste eeuwen na Chr treedt echter een nieuwe verlossingsleer op die uitgaande van de oorspron kelijke leerstellingen van de Boed dha hieraan een andere verklaring geeft Zij verklaart dat degene die in staat is om in het arhat-schap het hoogste heil voor zichzelf te verwer ven hiervan vrijwillig afstand kan doen door de z.g bodhisattva-gelofte af te leggen zich daardoor bestem mend tot een wezen dat niet alleen de eigen verlossing nastreeft doch dat als een Boeddha aller verlossing op de voorgrond stelt zich daarmede doen kennend als een toekomstige Boeddha een z.g bodhisattva let terlijk hij wiens wezen de Verlich ting is De aanhangers van deze leer noe men haar „ het grote voertuig " Malilyana terwijl zü de andere ver lossingsleer min of meer denigre rent ' „ het kleine voertuig " Hinayè na noemen Deze leer van het MahaySna heeft een grote bloei gekend van de zesde tot achtste eeuw in Bengalen in W Voor-lndië waar het een groot cen trum had van studie in de grote Hooster-universiteit van NUanda De betekenis van een dergelijk cen - J^ttjrapdtii een der schrikwekkende nguren uit het Tantrische Boeddhis - ^ G z.g „ beschermer der Leer *' Tibet trum kan moeilijk worden onder schat Van heinde en ver — tot van Chi ^ 3 Java en Sumatra — kwamen monnilten naar NalandS om daar te Studeren Verschillende vorsten uit Ver afgelegen gebieden deden in Nll « nda logies gebouwen oprichten ¦ oer hun onderdanen die in Nalan da wensten te studeren o » de terugkeer naar hun land namen deze monniken behalve him verworven kennis ook afschriften » an heilige teksten en kunstvoort " rengselen mede Op deze wijze ver spreidde zich de leer wijd en zijd ")'«'' Z.O Azië daarbij zich steeds weer aanpassend bij de nieuwere jaeeen die in de klooster universi-leit van Nalanda opgeld deden Hoewel het verschil tussen de bei ^ P hoofdrichtingen van het Boed raisme dogmatiek is geformuleerd ' S het waarschijnlijk dat zij terug saat op eet mystieke onderscheiding If reeds lang in het Boeddhisme oestond Steeds meer heeft de mys ^ "•''^^ '" het Boeddhisme de werhand gekregen - n in het Ma - Ayalokitesvara de boahisattya ' van het grote mededogen met elf hoofden Dergelijke gedaanten ontstaan door samenvoeging tot een figuur van een reeks afzonderlijke gedaanten Tibet hSySna ziet men zich een mystiek occulte variatie ontwikkelen waar bij men door een ingewikkeld ritueel en door handelingen die verontrus tend dicht naderen tot toverpractij ken meende het Boeddha-schap ta kurmen bereiken in één leven Deze „ korte " mystieke weg is be schreven in de z.g Tantra's de mys tieke teksten die de grondslag vor men van het z.g Tantrische Boed dhisme Willen wij de Tantrisch Boeddhistische kunst waarlijk begrij pen dan zullen wij ons dus eerst in deze bronnen moeten verdiepen en dat is wel verre van eenvoudig Zij zijn nml geschreven in een duistere taal wa&rbij een zeer uit voerig gebruik wordt gemaakt van symbolische beelden Feitelijk hebben wij doorlopend een leidsman nodig die ons ver klaart wat letterlijk en wat figuur lijk dient te worden opgevat Dit geldt heus niet alleen voor ons maar evenzeer voor de niet inge-wijde monnik die eenmaal de studie van deze teksten begon eerste eis was dat ' elk onderricht slechts kon geschieden door een ingewijd leer meester Wij kunnen zelfs nog ver der gaan en zeggen dat het Boed dhisme zijn ondergang in India Java en Sumatra juist gevonden heeft doordat aan deze eis niet is vastge houden waardoor men op de duur niet meer wist wat letterlijk en wat figuurlijk bedoeld was in de om schrijvingen van bepaalde riten hetgeen geleid heeft tot practijken die op zijn zachtst gesproken gru welijk en onverklaarbaar moesten zijn voor niet-ingewijden Om dit te begrijpen zullen wü voor een ogen blik moeten doordringen in de voor - Opkomst vooral na de oorlog Van een redactrice De onevenwichtigheid van de te genwoordige maatschappij en de on rust in het hedendaagse leven wor denden wel het duidehjkst weer spiegeld in kunst en kunstnijverheid Uit reactie tegen gezapige burger lijkheid enerzijds en tegen stijlloos heid anderzijds hebben kunstenaars en kunstnijverheidsbeoefenaars alle banden met de vooroorlogse jaren verbroken Zij zyn teruggegaan en begonnen in net niets — en het valt niet te ontkennen dat sommige schil ders en letterkundigen nog steeds in dat niets ronddwalen De anderen evenwel hebben van dit primitieve begin uit getracht nieuwe uitdruk kingswijzen te vinden En vooral de beoefenaars van dé toegepaste kun sten zijn er reeds in geslaagd de geest van deze tijd harmonisch uit te beelden Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat pottenbakkers mo zaïekwerkers gobelin en tapijtwe vers en smeden heel gemakkelijk konden aansluiten bij de klassieke oudheid of bij de middeleeuwen Over één groep die van de smeden zouden wij het willen hebben Want het is het materiaal ijzer dat na de oorlog meer en meer bij de inrich ting van het interieur naar voren is gekomen Wie aan ijzer binnens huis denkt ziet natuurlijk voor zich de open haard en het hekje daar om heen de kandelaars en de kaarsen kronen en hy heeft zich dan ver plaatst naar het interieur van het middeleeuws kasteel Weinigen beseffen echter dat in stellingswereld van dit mystieke Boeddhisme Hierin onderkent men nml twee mystieke wegen het z.g rechter en het z.g linker pad Terwijl de vol geling van het „ rechter pad " zich innerlijk steeds meer zuivert door de menselijke neigingen en harts tochten te onderdrukken heeft de volgeling van het „ linker pad " dit stadium al achter zich en is daarby tot de slotsom gekomen dat men de menselijke hartstochten en neigingen niet onderdrukken maar volkomen vernietigen moet Deze worden nu gelokaliseerd ge dacht in het menselijke hart dat de gedaante aanneemt van een achtbla dige lotusbloem waarbij deze eigen schappen in acht categorieën wor den samengevat nml in twee groe pen van vier die eikaars tegenge stelde zijn als liefde en haat etc en op de respectievelijke acht bloem bladen van de lotus worden gedacht Door deze eigenschappen nu te ver nietigen wordt het „ eigen-ik " van de adept vernietigd waardoor de hoogste eenwording en daarmede de verlossing kan worden bereikt Nu heeft men dit beeld van ver nietiging symbolisch weergegeven met het lijkenveld waar het mense lijk lichaam te gronde gaat en dit beeld wordt nu op dat van de hart lotus overgedragen die wordt tot eèn groep van acht heilige lijken velden waar het proces van de ver nietiging van het „ eigen-ik " met de hulp van de demonen zich moet vol trekken Deraillement Is het symbolische mystieke beeld nog aanvaardbaar bedenkelijker wordt het wanneer men volgens de z.g sympatische gedachtengang meent dit innerlijk proces te kun nen bevorderen door een rituele deze voorwerpen en in het mate riaal ijzer meer mogelijkheden ver borgen zijn dan die van solide ge bruiksvoorwerpen IJzer leent zich bij uitstek voor uitbeelding van ab stracte begrippen Wanneer men een ruiter van ijzer ziet zal men niet schouderophalend opmerken dat des mans lichaam niet meer is dan een geraamte Daarvoor is de suggestivi teit van het materiaal te groot Voor opgesteld natuurlijk dat de smid kunstenaar zijn onderwerp met de nodige fantasie heeft uitgewerkt Fantasie en inspiratie Harry de Groot de smid die stamt van een Utrechts geslacht van wa genmakers bezit die fantasie èn de heilige vonk der inspiratie die hem tot een kunstenaar maken En wie in zijn toonzaal — „ Bij St Eloy " aan de Catharijnekade te Utrecht — gaat kijken zal zien dat smeedwerk meer is dan een ijzeren hek — dat boven dien altijd gegoten is en daardoor levenloos — Hij zal tevens ontdek ken dat de sprong van dat oude middeleeuwse kasteelinterieur naar de modern ingerichte woning niet zó groot is dat hij hem niet zal kun nen halen Tenminste wat de toe passing van ijzer betreft Dat mo derne interieur moet dan echter wel aan twee eisen voldoen het moet ruim zijn en de geometrische vormen en dessins moeten niet zover zijn doorgevoerd dat de inrichting alle v/armte heeft verloren IJzer is mas sief materiaal en al is het gesmeed — wat tot gevolg heeft dat de glad heid is vervangen door lichtende heel kleine vlakken — toch doet het wat koel aan Plaatst men dus een kaarsenstandaard een lampenstan daard of een decoratief figuurtje in een kamer dan moet dit ijzeren voorwerp opgenomen zijn in een warmte - uitstralende omgeving Ten zij men het Oudhollandse interieur Samvara een der mystieke gedaanten in demonisch aspect en in vereniging met zijn Cakti symbool der hoogste mystieke eenwording China handeling die zich in dezelfde sfeer afspeelt nml het uitvoeren van ri ten op lijkenvelden met objecten aan de sfeer daarvan eigen Hier ligt de wortel voor een deraillement dat ook in de laatste phase van dit Tantrische Boeddhisme is opgetre den en dat het zijn slechte naam heeft berokkend Nog een andere reden bestaat daarvoor nml de alleen in mystieke zin aanvaardbare voorstelling van twee figuren in geslachtelijke ver eniging waarmede de hoogste een wording is gesymboliseerd maar die voor niet ingewijden maar al te zeer aanleiding zijn geweest voor een vernietigend oordeel Toch was dat in de grond van de zaak ten onrechte De diepste ideeën van het Tantrische Boeddhisme mo gen voor ons persoonlijk onaan vaardbaar zijn zij getuigen niette min van een bijzondere hoge vlucht der Boeddhistische mystiek In deze hogere phasen der Boed dhistische mystiek schept de adept zijn eigen beelden schilderingen en beelden zijn geen voortbrengselen van een scheppingsdrang maar hulp middelen bij meditatie Sterk visio nair als deze laatste weg is getuigen deze kunstvoortbrengselen van een felle bewogenheid Zij hebben een eigen mysterieus leven dat enerzijds afstoot maar anderzijds onweer staanbare aantrekkingskracht bezit Vreemd als al deze gedaanten ook voor ons verstand mogen zijn toch schijnen zij levendiger en reëeler dan voorstellingen van normale vredelievende wezens uit deze zelfde kunst waaraan elk dieper gevoel en realiteit schijnt te ontbreken Juist de merkwaardige expressie van deze uitbeeldingen van onwaar schijnlijke figuren waardoor zij springlevend zijn niet alleen V09r de onbekende kunstenaar maar ook voor ons verleent aan deze voor ri tueel gebruik gemaakte voorwerpen hun grote waarde die ze maakt tot kunstwerken van de eerste orde Dr P H POTT voor Een allegorische voorstelling van „ Het Meisje en de Dood " Dit werk stuk werd in ijzer gesmeed door de Utrechtse smid kunstenaar Harry de Groot FOTO BOVEN IJzer-smeedwerk in het interieur De lamp is hier heel goed op hoor ploots en de ruimte is groot genoeg om ook de schoorsteenmantel met een smeed ' ijzeren voorwerp een miniatuur kog-geschip effectvol te doen uitkomen Foto's V N.-v d Werf aanhoudt — donker meubilair rood wit geblokte stoffering en tegel vloer — In dit geval doen de kleu - Syrië land van oorsprong I s er wel een materie die ons meer fascineert dan het an tieke glas in wonderlijke vormen geblazen of gegoten en zo vaak versierd met orna menten die ons verstomd doen staan over de technische mo gelijkheden in lang vervlogen tijden Kijken wij altijd weer niet vreemd op wanneer wij voorwerpen vóór ons zien ver vaardigd van deze uiterst fra giele materie die de eeuwen hebben getrotseerd en die in hun eenvoudige - of meer ge compliceerde vorm ons zoveel te zeggen hebben over gebrui ken gewoonten en levenswijze in lang vervlogen eeuwen Ditmaal wiUen wü ons afvragen waar en wanneer ongeveer in het Romeinse Rijk met het glasblazen werd begonnen en waar de eerste glazen flessen en schalen ontstaan die in de eerste eeuwen in de gro te Romeinse we reld worden aan getroffen Kort vóór het be gin onzer jaartel ling zal begonnen zijn met deze pro ductie en Syrië kan hier waar schijnlijk als het land van origine worden genoemd Syrië dat tot onge veer 1400 toe aan de spits zal staan van de glasin dustrie terwijl ook Alexandrië lange tijd een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld Al spreekt men vaak over „ Ro meins " glas wanneer men over de glazen uit het begin onzer jaar telling spreekt slechts zelden is dit een product van-Romeinse oor sprong d.w.z te Rpme zelf vervaar digd Bbgrijpeüjk -¦ ié - dat-ï)ét héél moeilijk valt deze tah'ijke kannen en schalen zalf en traanflesjes te locali seren De „ glasmaker " wanneer hij zün vak goed verstond reisde en trok door het zo uitgestrekte Romeinse Rijk Wanneer hij weer van woon plaats veranderde zetten zijn leer - ren hun werking en dit geeft toch nooit die behaaglijke indruk van de moderne kamer die niét van „ plas tic " is Ruimte Bij toepassing van ijzer is er nog een verschil tussen het middeleeuw se interieur en het moderne Kon men in het kasteel in verschillende vertrekken meer dan één ijzeren voorwerp plaatsen — omdat de grote ruimte er voor waakte dat de blik verward werd door een veelheid van ijzeren decoratie in de moderne kamer en zelfs ook in het moderne kantoorgebouw hoede men zich voor plaatsing van meer dan enkele stuks Het ijzeren voorwerp moet zoals ge zegd in de ruimte staan of hangen en omdat het massiever is dan de andere voorwerpen in de heden daagse kamer moet men er niet dicht bij nog iets dergelijks opstel len Een enkel stuk aan de wand — zoals wij ergens zagen b.v een kruis met een symbolische voorstelling er omheen als enige smeedijzeren de coratie gaf juist het effect van rus tige schoonheid Dit interieur was trouwens half modern en licht en half oud Nederlands Een uitsteken de combinatie — En op bijgaande foto ziet U ook een geslaagd stukje interieur Neemt men evenwel het vrije werk van Harry de Groot dat vnl bestaat uit allegorische voorstellingen o.m „ Het iVleisje en de Dood " „ De Rui ter de Dood en de Duivel " dan moet men wel concluderen dat deze hoe indrukwekkend zij ook zijn slechts in een grote ruimte die géén moderne huiskamer kan zijn tot hun recht komen Als vanzelf grijpt men dan in gedachten terug naar het kas teel en het oude herenhuis en mis schien naar het rustige plekje in het museum waar men ze steeds op nieuw kan bewonderen Heiligenbeelden Trouwens het feit blijft bestaan dat ijzer hoewel het mooi kan zijn in een kamer van een woning toch het geschiktste decoratiemateriaal is in een groot gebouw bank kantoor en in kerken De beelden van Heili gen worden nu al in ijzer gesmeed De koorbanken worden van smeed ijzeren hekken voorzien Harry de Groot beeldde de Ster van Bethlehem en de Drie Koningen in ijzer uit even eenvoudig als fan tasierijk Hij maakte ook een stan daard van Jeanne d'Are op de brandstapel en ook hier valt op de fijngevoeligheid van zijn kunste naarshand Wij zeiden het reeds het smeed werk komt steeds meer naar voren sinds het einde van de oorlog Het heeft zijn plaats hervonden in het interieur — zij het dan in de wo ning in bescheiden mate en met recht Ook het aantal smeden dat behalve vakman tegelijk kunstenaar is is toegenomen Kwamen in vroe ger jaren de „ kunsf'-smeden vnl in Duitsland voor waar ook veel aan hun opleiding werd gedaan op de z.g handwerkscholen na de laatste oorlog doet men in ons land ook meer aan de opleiding De weder opbouw voorts biedt aan de smeden meer mogelijkheden dan vroegeir lingen de traditie voort en gaven die ter plaatse of elders weer verder door Het Romeinse glas was helder zelden of nooit helemaal kleurloos Het is geel - of groenachtig vertoont dik wijls kleine luchtbelletjes en is vaak versierd met gekleurde glasnoppen en gekleurde glasdraden of zoals bü de hier afgebeelde drinkschaal afb 1 ' t geval is men blaast het glas in een vorm waarbij de regelmatige fijne ribben de simpele contour ac centueren De illusie van de tijdgenoot was het glas zo helder zo doorschijnend mo geüjk te zien De zgn frisatie het ontstaan van regenboogkleuren op het glas dat het gevolg is van de in werking van de grond als stukken lang begraven zijn geweest geldt in onze dagen als iets bijzonder schoons ten onrechte want degenen die deze objecten gebruikten verlangden vóór alles hun doorschünendheid Maar niet alleen het Nabije Oosten en Egypte hebben in de eerste eeuwen glorieuze stalen van glasblazerskunst vervaardigd Keulen eens een zo be langrijk Romeins centrum behoort tot de plaatsen waar van de tweede eeuw van onze jaartelling af de glas industrie een heel voorname plaats inneemt en waar men stellig geleerd Afb II — Vervaardigd te Keulen ¦ omstreeks 150 na Chr Rhein-Germ Museum Keulen door voorbeelden uit het Oosten kwam tot vormen en versieringswij - zen afb 2 die fantastisch te noe men zijn Hier worden vormen en afmetin gen aangetroffen die wij in die tijd in deze materie niet voor mogelijk zouden houden Men blaast men slijpt men graveert men ziet hier zelfs kans het glas geheel kleurloos te krijgen zodat men meent soms te moeten twijfelen of men werkelijk met een antiek stuk te doen heeft Het ligt voor de hand dat wat in Keulen werd gemaakt niet slechts voor plaatselijk gebruik was be stemd Keulen als een van de rijkste handelssteden van het Romeins Im perium exporteerde naar Engeland naar Scandinavië Silezië en Thürin - gen naar de Donaulanden en naar Home waar Keuls las in de ha ven van Ostia werd binnenge bracht Nu wij weten dat Syrië en Egyp te in het Oosten tot de belangrijk ste reeds eeuwen oude centra beho ren op dit gebied als de generaals van Mohammed er bezit van nemen zal het ons niet verwonderen dat deze landen onder het nieuwe regiem hier een nieuwe bloeiperiode tege moet gaan De in ventarissen uit de paleizen van de Khaliefs zelve sommen hier grot » aantallen glazen voorwerpen op en al moeten wij de getallen met een korreltje zout nemen wij kunnen overtuigd zijn van het nut van tal loze glazen handwasbekkens afb 3 die aan de rijke dis de aanzitten den werden gefourneerd Want bij alle pracht praal en raffinement aan deze hoven moeten - wij niet vergeten hoe de tafelgewoonten plachten te Afb I — Romeins Ie en 2e eeuw no Chr • 10000 briefkaarten in de Atlantische Oceaan O - m nauwkeurige gegevens te ver zamelen voor de strijd tegen de ver vuiling van de kustfen door oliehou dende afvalstoffen afkomstig van schepen in volle zee zal het Britse Nationale Instituut voor Oceano graphie volgend jaar 10.000 briefkaar ten in plastic enveloppen in de At lantische Oceaan gooien Door middel van deze briefkaarten wil men de bovenstromingen in de Atlantische Oceaan nagaan Om reke ning te houden met eventuele veran deringen van de stromingen in de verschillende se oenen wordt het ex periment vier keer herhaald Op de Afb IV — Zgn „ reticella " glo * Venetië omstreefcs 1520 zijn en hoe welkom het water irós voor de handen Het glas zelf van dit bekken isbruinachtig getint en hierop glanst inemail een kleurig decor in rood engoud in blauw en groen een decor,dat bestaat uit ranken vogels en eenopschrift dat ons vertelt dat „ dit be hoort tot wat vervaardigd is ter aan bieding ' aan Zijne Hoogheid " en wij kunnen hier dus veronderstellen te doen te hebben met een enkel stuk van een grote „ order " van een van de sprookjesachtig rijke prinsen uit deze tijd Van de twaalfde eeuw af ziet men deze industrie een nieuwe bloei tege moet gaan die voortduurt tot in de veertiende eeuw de tijd waaruit ons bekken afkomstig is Maar ook aan Syrië's glorie komt een einde In 1400 vallen de Tartaren horden Syrië binnen en valt het ra ke Damascus in hun macht Hoewel brand en verwoesting het land niet gespaard bleef één ding was er waar aanvoerder Tamerlan respect voor toont de luxe-industrieën van Da mascus die hij beveelt onverwijld over te brengen naar zijn Turke staanse residentie Samarkand Dit hoog bevel betekent de ondergang van de Syrische glasproductie Wie zou hier anders van profiteren dan Venetië de stad die al in de der tiende eeuw met Syrië in relatie stond die gebroken glas opkocht in het Oosten om de technieken te leren kennen en vooral te leren hoe het be » roemde Syrische email te evenaren Zo zien wij hoe het aspect van im port en export langzaam verandert Wij lezen nu dat de grote Oosterse Heren thans in Venetië op royale wij ze hun bestellingen doen zo worden o.a moskeelampen in groten getale voor hen in Venetië gemaakt ver sierd met het zogenaamde netwerk decor dat „ a redeselli " heette Dit is een techniek die ook utt d » Oudheid stamt en die men in Vene tië gezien deze bestelling uit de 16e eeuw al zo vroeg onder de knie had Hij bestaat uit het leggen van ge kleurde draden in kleurloos glas Mén legde twöe platen glas met dra* -- den erop zó op elkaar dat zi,j kruisr lings over elkaar komen te liggen cd evenwijdig lopen al naar men wenst De platen saamgesmolten laten het netwerk zien Het glas afb 4 it hiervan één van de vroegste Veneti aanse voorbeelden Opgegraven in Syrië levert het ons het bewijs van de export van de productie van het op komende Murano naar het Oosten Het zal vervaardigd zijn omstreek 1520 toen Syrië's „ gloria mundi " reeds geheel was getaand en men ui * het buitenland betrok wat de eigen omgeving niet meer verschaffen kon Venetië's glorietijdperk is ophan den en van daaruit zal de glasin dustrie zich hoofdzakelijk over Euro pa verbreiden Dr BEATRICE JANSEM Afb Ill — Syrië omstreeks IJ2S Gemeentemuseum Den Hoog briefkaarten die aan het tastituuit geadresseerd zijn is een vragenlijst gedrukt die de vinder moet beant woorden Een aanwijzing in acht ta len moet hem daarbij helpen Bo vendien krijgt hij een beloning van twee en halve shilling of dezelfde waarde in een andere valuta ledere kaart is genummerd en heeft een kenteken waar en waimeer de kaart in zee is gegooid Daaruit kan men de snelheid en de richting van de stromingen opmaken Als er dus een groote aantal kaarten die op een bepaald punt in zee geworpen zijn op de kust aangespoeld worden dan kan men daaruit concluderen dat ook de olie die een schip op dit punt laat uitstromen dezelfde richting volgt De briefkaarten zuUen dooï vliegtuigen worden uitgestrooid in een halve cirkel van 800 km die van de Golf van Biskaje loopt tot aan eem punt halverwege tussen de Hebriden en IJsland Vacantiegangers in de Europese Noordzee-badplaatsen zullen dlM volgende zomer drijvende briefka ^ ten kunnen opvissen die gemakkelijk te herkennen zijn aan een brede ro de streep en het gele papier van de aanwijzing Witte Kerstmis Geen enkele schrijver ter wereld heeft zo algemeen de mening doen postvatten dat een Kerstfeest pas „ echt " is als er buiten een dik pai sneeuw ligt als Charles Dickens Een bekende Engelse meteoroloog heeft eens ontdekt dat Dickens in zija jeugd niet minder dan zes zeer stren ge winters heeft meegemaakt en dal dit zeker van invloed is geweest op de kerstsfeer zoals deze in zijn boe ken tot uitdrukking fccant i:i w 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KERSTNUMMER 1953 Het Kerstkaartje longens himtselen BESCHILDEREN VAN BLOEMPOT JBg Het kan best gebeuren dat som migen van jullie een Moeder of Omaof Tante hebben die van cactus plantjes houdt /* Deze kunnen met hun grillige vor men vaak een sierlijk effect ge ven Maar ieder een weet dat zij maar kort bloeien en daarom is het zo leuk er een beschilderd bloempotje om heen te zetten Wat zeg ik Een zélf-beschilderd bloempotje kan het worden want zoiets is nu eens ' een echt werkje voor jullie jongens Als je spaarpot nog rammelt zal je wel in staat zijn een stuk of wat van die hele kleine busjes verf te kopen tegelijk met een paar smalle penseel tjes Ook nog een beetje terpentijn moet erbij maar voorzichtig er mee omspringen want die vloeistof is brandbaar Zet een en ander l^laar op een paai ' oude kranten en n^em das een ge - Poll iep en an g ' zeesl B estaan er nu wel zeemon monsters Wie dit woord uitspreekt verwekt bij de één associaties van naderend on heil bij de ander vizioenen van uit de oceanen oprijzende reu zenmonsters die als giganti sche draaikolken schepen ge ' heel onverwachts naar de onpeilbare donkere diepten kunnen doen verhuizen Zijn wij met dergelijke reacties feitelijk niet midden in de sa gen en mythen beland Of zou er toch nog iets van waar zijn Er doen zich in het beloop der ge schiedenis vaak ogenblikken voor waarin de mens tot de erkenning moet komen dat het onmogelijke mogelijk en het onwerkelijke werkelijk is en dat dit alles zich onweerstaanbaar aan hem opdringt in weerwil van vooroor delen of betweterij Reeds in de dagen van Plinius 23—79 n Chr drongen berichten over het opduiken van allerlei zee monsters tot de beschaafde wereld door Of bewuste berichten aanlei ding hadden gegeven tot het ont staan van mythische verhalen over ig kraken reuzeninktvissen dan wel deze hadden doen herleven uit een eeuwenlange slaap weten wij niet In elk geval spraken de fabels de mens geweldig aan G«en wonder overigens want ge noemde monsters zouden destijds de zeeën meer dan eens onveilig hebben gemaakt Niet alleen walvisvaarders maar ook koopvaardij-schepen wer den door hen aangevallen en naar de bodem van de zee meegetrokken Men hun machtige vangarmen ten takels moesten ze volgens de hard nekkig terugkerende verhalen de kunst hebben verstaan boomdikke masten boegsprieten e.d als stro halmen om te bulgen en de in doods angst in de ra's vluchtende mensen beet te grijpen en te verslinden Ziehier het mythische monster uit Plinius ' dagen waarmede niet te spotten valt Moeten deze regelmatig terugko mende verhalen zo maar met een hautain handgebaar naar het rijk der fabelen worden weggewimpeld Men verzint iets toch niet voor niets en dan nog wel eeuw in eeuw uit op precies dezelfde wijze Natuurlijk zullen ze wel sterk overdreven zijn omdat een gewoon mens nu eenmaal geen begrip heeft van proporties Maar een grond van waarheid kan « an die berichten niet worden ontzegd en wel op grond van overwegingen die hier niet in extenso kunnen worden behandeld Tastbaar bewijs Wij volstaan kortheidshalve slechts met het releveren van hetgeen in werkelijkheid zich heeft voorgedaan op de kust van New Foundland nabij Catalina In September van het jaar 1877 woedde in die omgeving een enorme najaarsstorm die een op drift geraakte reuzeninktvis op de rotsachtige kust heeft jieer gewor pen De lengte van de kop tot aan de staart gemeten bedroeg ruim 3 m terwijl de omvang meer dan 2 m bedroeg Om de grote bek stonden op regelmatige afstanden 10 vang armen geschaard elk met ongeveer 2000 zuignappen van 2,5 cm middel lijn Van 8 der 10 armen schommel de de lengte tussen 3 en 3,50 m ter wijl de twee andere niet minder dan ruim 20 m lang waren De ogen wa ren zo groot als dessertborden het klinkt sprookjesachtig maar desal niettemin liggen de feiten zo proza ïsch mogelijk in het aquarium te New York geëtaleerd Zimmer mann Volgens bovenstaande beschrijving behoeven wij ons niet te verwon deren dat dit lugubere beest voor de robbenvangers uit de vorige eeuw geen welkome gast geweest kon zijn Hetzelfde mag worden gezegd voor de vissers in de Molukken Zeeslangen Behalve kraken schijnen reusach tige zeeslangen of zeedraken de mensen parten te hebben gespeeld Voorzover ons uit de analen der his torie bekend is werd de eerste mon sterzeeslang door Olaus Magnus in 1555 in zijn klassiek geworden werk „ Historia de gentibus septentrionali bus carum que diversis statibus etc " beschreven als een enorm groot beest van circa 300 voet lengte hui zende in de Noorse wateren dat steeds er op uit was om mensen en dieren te veroberen Het tweede be richt waarin de bekende Zwitser Conrad Gesner de term serpens ma rina zeeslang doelbewust gebruik te dateerde uit het jaar 1560 Het derde bericht staat op naam van Ed ward Topsell 1608 het vierde op die van Aldrovandus 1640 het vüfde wordt aan Nicolaus Sramius 1653 " " tdegèlchreven eit de eerste Nederlandse gegevens stammen uit het jaar 1660 - Jonston Het moge vanzelf spreken dat het niet doenlijk is om allé berichten uitvoerig te vermelden weshalve wij met het volgende volstaaA Op zijn reis van Denemarken naar Groenland verrees voor het ver sciirikte oog van de Deense zendeling Egede een zeemonster dat zo groot was dat het toen het zich gedeelte lijk boven het zilte water verhief met zijn kop ter hoogte van de „ Main top " 2/3 van de hoogte van het zeilschip kwam te liggen Dit geschiedde in 1734 Voorzover het monster boven de zeespiegel was te zien vertoonde zijn lichaam dat naar achtertoe in een enorme rolronde staart uiliep een lahgwerpige vorm Aan het beneden einde van de hals bevond zich'een kraag van neerhangende slappe vin nen terwijl het boven-einde haast ongemerkt in de kop overging die bijna geheel in beslag werd genomen door de » kolossale met grote tanden gewapende bek Behalve Egede za gen ook de schepelingen hoe uit de neusgaten een grote hoeveelheid warme adem in de koele ijszeeluch ten tot een dichte massa waterdamp condenseerde dit getuigt van warm bloedigheid en hoe het dier tenslot te door middel van golvende bewe gingen uitgaande van de staart even plotseling als het te voorschijn was gekomen in de kille diepte verdween om - nooit meer te worden gezien Op de 6e Augustus 1848 zagen ka pitein en bemanning van H.M Dae dalus een zeeslapg die het schip van dicht bij passeerde - Het dier was cir ca 100 vqet lang en in het bezit van buitengewoon grote tanden Gevecht tussen slang en walvis Een niet-alledaags gevecht tussen een zeeslang en een volwassen wal vis vinden wij in het logboek van Kapitein Drevar vermeld Déze tita nische strijd had in Juli 1875 plaats Onder het slaken van afschuwe lijke kreten had het monster zich een paar maal om het reusachtige lichaam van de walvis gewonden Vijf dagen na het gebeurde werd hetzelfde of een ander creatuur door dezelfde bemanning gezien Toen zag men alleen kop en nek van het dier die vele meters boven de oppervlak te van de oceaan uitstaken Drei gend kwam het - op het schip af Men bereidde zich op een gevecht voor maar op het allerlaatste moment veranderde het monster van koers en dook onder En zo gaan deze beschrijvingen voort tot op deze dag waar wij ons zij het niet meer zo intensief nog bezig houden met het beroemde monster van Loch Ness dat volgens een mededeling van Dr Béntinck in een Schotse zeeëngte is gevangen gezet Wat hiervan waar is Denkt U nu heus dat deskundigen als Dr Oude mans en Gould zich aan bafcerpraat jeS schuldig zouden maken met hun bewering dat zeemonsters inderdaad bestaan Denkt U dat zeekapiteins toeris ten officieren ja zelfs zoölogen spo ken hebben gezien wanneer ze het hebben over het opduiken vaa be doelde monsters op klaarlichte dag uit de baren der zee En wat dan te denken van al die vreemde dierlijke resten die zo nu en dan op de kus ten aanspoelen Wij denken dan in het bijzonder aan het 60 m lange zonderlinge mon ster dat in Juni 1818 bij de ingang van de Cheasapeake baai strandde aan het kadaver van een 8 m lang onbekend zeedier nabij Santé Cruz dat in 1925 op het strand geworpen werd aan de brokstukken van een kameel(?)achtig beest dat in 1928 op de kust van Marokko aanspoelde en aan het kadaver van een fabel achtig dier nabij Alexandrië Wat moeten wij hiervan dan wel niet zeggen Moeteh wij dit alles voor onzin slijten Neen mijne Lezers niet alles De oceanen hebben heus al hun geheimen nog niet prijs ge geven In 1938 en 1952 heeft men tot grote verbazing der geleerden twee prae-historische lang doodgewaande vissen uit het water gehaald Waarom zouden er dan geen ple sïosaurusachtige dieren ergens in ver verwijderde en ontoegankelijke gebieden der oceanen meer kimnen bestaan die wü nu voor zeemonsters óf zeeslangen houden De geleerde Gould gelooft dit positief En wij leken Is dit voor ons ook mogelijk Lezers er doen zich in de geschie denis vaak ogenblikken voor waar in de eigengereide mens tot de er kenning moet komen dat het on mogelijke mogelijk en het onwerke lijke werkeiyK is V W Wat men bij anderen gierigheid of verkwisting noemt betitelt men bij zichzelf als spaarzaamheid en gul heid Onder de voorwerpen die dikwijls per ongeluk worden geopend bevindt zich ongetwijfeld de mond In drift zegt men vaak ' menig on vertogen woord nUtar ook menige waarheid Oorspronkelijk verhaal van Fannie Cremer E igenlijk heette zij Sarina Henriëtte naar haar vroeg ge storven Javaans moedertje en naar de Hollandse groot moeder in wier armen zij als klein kindje werd neergelegd Haar vader had weinig tijd voor haar zijn schip voer over de wereldzeeën en het gebeurde maar zelden dat hij kans kreeg de stille provincie-stad op te zoe ken waar hij geboren en opge voed was Maar hij wist zijn eigen kleine meisje veilig in het huis van zijn moeder en volgde van verre haar vorderingen op de zelfde oude school waar hij lang geleden zijn ongedurige benen in de bank had moeten steken Het kind was tenger gebouwd maar gezond en kon goed meeko men Haar klasgenootjes eerst wat vreemd staand tegenover het hoekige lichtbruine gezichtje met de grote zwarte ogen na men haar al gauw als een hunner op Zij noemden haar Puck om dat de juffrouw daarmee was voorgegaan En al schreef het meisje in de rechter bovenhoek van elk nieuw schrift met aan doenlijke ernst „ Sarina Henriëtte Valentijn " het blééf Puck Arme Puck De nuffige dochter tjes uit de grote herenhuizen in de omgeving van het stadje namen haar hoogliartig op en betoonden weinig of geen toenadering Wie anders is dan iedereen komt vaak alleen te staan „ Ze heeft net een apensnoetje " giebelde Liesje van Dijk „ Misschien stamt ze wel van een pinda-chinees af " zei de blonde Ans Bergsma tamelijk luid en lachte om haar eigen grap " „ Zeg ze heet Sarina Henriëtte Véél te mooi Ik wéét wat laten we er „ Sajetje " van maken " vond Tilly Sandenberg „ Bovendien — ze moet in een wolwinkel wonen dus is ' t nog toepasselijk ook " Een luid geschater steeg op en het groepje meisjes de hoofden dicht bijeen gestoken sloot Puck volko men buiten Maar — zij had alles gehoord „ SAJETJE " dacht ze „ een goede vondst van Tilly Eigenlijk om te lachen De volgende brief aan Vader zal ik eens zó ondertekenen Hij vindt ' t altijd zo leuk iets over de school te horen " Nooit schreef zij over haar een zaamheid in de klas waar de leraren die het schrandere kind graag moch ten tevergeefs probeerden haar in Een stil gesloten kind met een hartje hunkerend naar liefde en vriendschap Er waren twee hoogte - punten in haar kinderleven ' Vader's brieven met de vreemde postzegels erop en Grootmoeder's haarstrikken De zwarte vlechtjes van de klein dochter vroegen eenvoudig om kleu rige linten die zorgvuldig gestrikt als bonte vlinders over haar rug dwarrelden Grootmoeder had smaak Zij dreefeen klein wolwinkeltje en zij breidevoor de mensen Baby-kleertjes enwagen dekjes niet alleen maar ooksjaals en schoorsteenlopers en hand schoenen en jumpers Puck kende geen grotere vreugde dan knotten en kluwens door haar vingertjes te laten glijden en telkens de kleuren uit te leggen tot een fleu rig mozaïek Ook zij had smaak een zeer bijzondere waaraan haar Oos terse afkomst zeker niet vreemd was „ Ach Oma " kon zij soms zuchten „ waarom kiezen de mensen hier vaak zulke rare kleuren Een groen vest met bruine strepen Bah Ik zou tomaatrood nemen met duifgrijs Waarom breit U toch niet eens naar onze eigen smaak " „ Zo rijk zijn we niet Puck We moeten maken wat de mensen be stellen Maar kom er is ook wel eens iets moois bij hoe heb ik ' t nu met je Weet je wat als jij later groot bent zetten we samen een zaakje op en gaan naar hartelust aan ' t ontwerpen " „ Als ik groot ben wil ik weefster worden Oma " verklaarde Puck op eens heftig „ Zou vader dat goed vinden ' Wat moet het heerlijk zijn stoffen te kunnen weven in de kleur van zij dacht na „ van hele jonge beukenblaadjes of van — eh — van rozenknoppen " fantaseerde zij adem loos „ Eerst een rooskleurig rapport Sarina Henriëtte " zei grootmoeder guitig " dan komt de rest vanzelf wel " Wat de cijfers betreft dat kwèm in orde En in een brief vol uitroep tekens vertelde Puck aan vader dat zij geslaagd was voor het toelatings examen van het lyceum Zij hing aan grootmoeders hals en juichte „ ik ben zo blij zó blij Oma Nu zal ik er wel vriendinnen bij krijgen " wone aarden bloempot niet te groot natuurlijk Op die pot maak je met potlood de tekening van het figuur tje dat je schilderen wilt een bloem een vlinder een ster of een blokjes rand dat moet je zelf weten Nu ga je die achtergrond het gedeelte bui ten de tekeningen dus in een effen kleur verven Laten we aannemen dat je eenvlinder en een paar bloemen als ver siering hebt gekozen dan neem jevoor de achtergrond hardgeel O ja,en dan eerst laten drogen voor jeaan de volgende kleur begint andersvloeien de tinten ineen De volgendedag kun je dan de bloempjes witmet oranje maken b.v de blaadjesgroen en de vlin _^ der oranje met C een paar zwarte B stippen Kijk maar naar het voorbeeld: Wie het een voudiger wil doen tekent een rechtlijnig motief op de bloempot en kiest als kleu ren b.v rood zwart Ook een voudig cirkels in afwisselende kleu rendoen het goed denk maar aan oranje-zwart-groen En zelfs effen kleuren kunnen een mooi effect ge ven wanneer de verschillend getinte potjes op een rijtje naast elkaar staan De verf vooral niet dik op smeren dan droogt alles des te vlugger Na het schilderen de penselen schoon spoelen in terpentijn en droog weg leggen Als je verf dik wordt ver dun je die ook met wat terpentijn Toon je kunsten jongensl te schakelen bij de onder-onsjes van de andere meisjes Tot op eens — het liep tegen de Kerstvacantie — er toenadering scheen te komen Op een keer toen zij na vieren de stoep van de school afkwam voelde Puck zich onver wacht een kaartje in " de hand ge drukt Verbaasd staarde zij er naar In een kring van groene hulstblaad jes stond geschreven Uitnodiging voor het Kerstfeest „ Ja " zei Tilly poeslief op Puck's vragende blik „ mijn Vader zei dat ik een paar meisjes uit de klas mocht vragen Als je wilt komen laat je dit kaartje aan de deur maar zien En wèg was ze Gelukkige Puck Zij wist nauwe lijks hoe zij het had en liep als ineen droom naar huis waar ze nogdiezelfde avond met Oma aan hetbedisselen ging over de kleur vaneen paar nieuwe haarstrikken De bewuste avond brak aan Er viel wat sneeuw en alles zag er ui * als op een Kerstlcaart vond Puck Achter de ramen van de huizen za ten de mensen bij hun versierde bomen en de winkel-etalages straal den rood licht uit Een beetje bibberig stond ze op de stoep van de familie Sandenberg De bel ging zwaar galmend over Het duurde even eer de deur werd opengedaan Eén keurig dienstmeis je met een kanten schortje keek verbaasd naar het kaartje dat Puck haar toereikte „ Wat wil je kind " vroeg ze kortaf want ze had het lieel erg druk die avond „ Eh — ja dit is mijn uitnodiging " stamelde Puck verlegen „ Uitnodiging Ik weet nergens van " zei het meisje „ wacht maar even dan zal ik Mevrouw gaan roe pen " Zij kwam alleen terug „ Het moet een vergissing zijn kind " riep ze een beetje uit haar humeur over het onnodig oponthoud „ Hier zijn geen uitnodigingen verzonden " De deur ging dicht Puck draaide zich om en viel méér dan ze liep de stoep af Opeens begreep zij alles zij was voor de gèk gehouden Ren nend door de verlaten straten van het stadje liet zij haar tranen de vrije loop en nog geen kwartier na dat zij vertrokken was hamerde zij met beide handen op ïrootmoeder's winkeldeur Met horten en stoten kwam Groot moeder aan de weet wat er gebeurd was Het maakte haar boos en be droefd tegelijk Zü kalmeerde het snikkende meisje dekte haar toe met een plaid sloeg zelfs een zwar te wollen sjaal om — en verliet het huis **• In de kamer van de familie San denberg was de stemming intussen niet meer zo zuiver als tevoren Met een kleur als vuur had Tilly ten slotte haar „ grapje " moeten beken nen en haar moeder was er alles behalve over te spreken < ^« A*.£jdLiA * „ En dat jullie als schoolvriendin nen er aUes van wisten " zei ze diep verontwaardigd „ Ik begrijp zoiets niet Is het niet in je opgekomen dat je dat meisje beledigde " Toen werd er wéér gebeld Een korte woordenwisseling drong tot in de kamer door en opeens zonder aangediend te zijn stond daar Grootmoeder Valentijn op de drem pel de sneeuwvlokken als een gar nering van kant op haar zwarte sjaal „ Wie van jullie heeft mijn arm kind zo laf beetgenomen " vroeg ze schor Zij had veel méér willen zeg gen maar de aandoening werd haar te machtig Mevrouw Sandenberg sprong op en trachtte de oude vrouw te kalmeren maar toen Tilly's vader erbij Itwam en zich het geval liet uitleggen zei hij uit de grond van zijn hart „ U hebt gróót gelijk boos te zijn Foei wat een minderwaardige streek is dat Ik schaam mij voor mijn doch ter en haar vriendinnen " Hij dacht even na „ Het heilig Kerstlied zou hier vals klinken " zei hij toen „ We zullen de kaarsen doven Het fees * is uit En niet vóór deze zaak in orde is ge bracht wil ik jullie weerzien " Het muisje had nog een staartje want vermoedelijk door alle emo ties werd Puck ernstig ziek Dagen lang zweefde zij tussen leven en dood Haar klasgenootjes slopen ' s morgens en ' s avonds voorbij Groot moeders huis om te kijken of de gor dijnen nog niet gesloten waren Dat duurde tot eind Januari Toen wist Wiesje van de dokt«r Vacantre-werkje voor meisjes Misschien is er in huis nog wel het restant van een rol behangsel papier te vinden wat gekleurd kaft papier of de omslag van een ver jaard mode blad vol fleurige tinten Allemaal heel geschikt voor het va cantie-werkje dat ik jullie ga op geven Wanneer je zo gelukkig bent over het nodige papier te beschikken wit kan ook hoor neem je een schaar en begint een flinke voorraad vlag getjes te knippen Laten we zeggen twee cm breed en twintig cm lang pur.Jg uitlopend Op deze manier Die vlaggetjes ga je een voor een oprollen om ee breinaald een stuk je koperdraad of een touwtje dat doet er niet toe ' t Is maar om de opening van je „ kraal " te maken Je begint bij de brede kant van het vlaggetje het smalle eind de punt dus moet je even vasthechten met een likje lijm Let op de tekeninge tjes S De kraal is nu klaar maar als je een érg mooi geheel wilt krijgen vraag dan of je een klein flesje blanke vernis of waterglas mag halen en ee - dun kwaètje Je prikt je breinaald of stukje ko perdraad vol met de pas-gedraaide kralen en lakt die mooi glad en glan zend Geduld hebben tot ze droog zijn Lang duurt het niet Je verzai..elt alle gelakte kralen in een schaaltje en begint te rijgen Liefst met een groen of rood koord je waarbij je dan tussen elke kraal een knoop moet leggen Iemand met verbazend veel ge duld heeft eens tijdens een gedwon gen bedrust op deze manier een„Icralen gordijn " voor mij gemaakt.Ik heb er lang plezier van gehad,totdat — een jong poesje het voorspeelgoed aanzag Bepalen jullie je voorlopig maar tot een lange halsketting of een paar armbanden Veel succes op school te vertellen dat Puck be ter zou worden En toen — heeft Tilly Sandenberg op een dag nederig en oprecht er kend dat zij verkeerd deed In de donkere kamer achter ' t wolwinkel tje sloten twee meisjes vriendschap en lachten elkaar verlegen toe „ Help je mij de kleuren te kiezen voor m'n nieuwe jumper " vroeg Tilly En dat deed Puck en wel zó goed dat weldra menigeen in het stadje haar om raad kwam vragen Oma had handen te kort en moest breisters aannemen om het werk op tij klaar te krijgen En Tilly's vader gaf ter ere van de verzoening een feest dat klonk als ' n klok een feest waarbij Puck op de ere-plaats zat zónder uitnodi gingskaartje „ En toch " zei ze lachend „ zal ik dai Ke stkaartje in een lijstje laten zetten want het heeft mij tenslotte jullie vriendschap bezorgd „ En luis te eens " besloot ze guitig „ ik zal „ Sajetje " voortaan als een ere-naam beschouwen " No 30 « on Boefje is geplaotet bö het jeuillton Wij zingen weer Wij zingen weer als ieder jaar het oude liedje met elkaar van d'herdertjes bij nachte En Moede spreekt met stille steo van ' t stalletje in Bethlehem zo vol van blij verwachten Wij reizen in gedachten mee De os en ezel alle twee staan in de stal te domm'len De wanden zijn vol gore kalk eh een lantaarntje aan een balk hangt in de tocht te schomm'Iti Een ster seint als een zilv'ren stip daar ligt een Kindeke in een kiiï een kindeke in doeken " Marie zit er peinzend naast en Jozefs ogen gaan verbaasd naar hen die komen zoeken De herders in hun sobre tooi de koningen zo hoog en mooi in ' t zadel van hun kerneis En boven alles ' t Eng'lenlied dat heel de wereld overgiet met hel geluk des hemels Wij zingen weer als ieder jaar bij kerstboom of bij kandelaar van d'herdertjes bij nachte De kaarsvlam pinkelt als een ster En — Bethlehem is niet zo vei als wij nog gist'ren dachten FANNIE CRÈMES Puzzle voor Kerstmis In de hierna volgende brief » melt het van getallen Probeer ê eruit te halen Wie het juiste aa»w vindt kan dit opsturen en daardoo ' meedoen aan de verloting * lien prachtige boeken als KersW ' rassing ter beschikking gesteld W het Utrechtsch Nieuwsblad Veenendaal 20 DecembS Beste Stien en Leendert Reusachtig gezellig dat jullie <> twee of liever de drie feestdagbij ons komen doorbrengen " 1 hebben vanzelfsprekend een Kef'boom Adrie en Jan zijn al WJ aan ' t versieren geweest Acn'^de schilderijen hebben zij deWJtakken gestoken en in de hal nanfeen adventskrans „ Wij vieren het Kerstfeest » graag met de hele familie EeWi ¦ is meen ik zeven jaar geleden «•' ren ij me ' -' n dertigen Het ja » daarvoor vlak na de oorlog »« je nog geen kaarsen kopen * je wel Wij gebruilrten teen P ")^^ die in een soort olie dreven i « 8 ven een zacht licht als de 8 '» lamp uit was En de KerstliedS » Idonken er evengoed P™™''lnf Zeg weet je dat Nel op.SOJj",cémber haar achttiende verjaar»hoopt te vieren Er staat een oop haar verlanglijstje De vera '' van Duizend en één na*t '»" schien is het wel te koop m ae ' derhalve boekwinkel die Drac » rijk is Plaaggeest hoor iK s"„zeggen Ik ben van plan JU""e,van de trein te komen halen zal precies twee uur zeven aa»station staan „ „ J O ja Mevrouw van '''""' VOO '' Vierhouten zal er ook zijn houdt eerste Kerstdag een w dracht voor ons En ""«"^'- jn hè sen brengt zijn viool mee t'J "' Nu kinderen een voorspoe«8 reis gewenst en in gedacme " stevige handdruk van ^ ^^^^^ Het is voldoende het gevo ^ aantal getallenrop de adresajo ^ een briefkaart aan te geven ro naam en adres en je leeftijo - Kersti zeve Yoorname gracu D e gezeten burgeresst Gou(3eri Eeuw voor ' den in haar klecling de ka uit die tijd Immers al ko periode van de Spaanse s nog lang bleven de Neder er zich ook in het dor sterkere invloed deed gel reeds rond de eeuwwiss < zwaaien aan het weelderi ' uit over geheel Europa I Mode en is dat tot op de Van Spaanse n Franse invloec In de eerste jaren van d eeuw hielden de patriciërsvro in onze streken zich echter aan de markante dracht van „ galijn " plooikraag en „ bragoc bekroond door de sierlijke k boogj es muts Weken tevoren moet in di de vrouw des huizes met dienstpersoneel reeds in de zijn geweest om de mooiste banden bestikte onderrokkei eveneens fraai bewerkte overri en de nauwaansluitende lijfje de hoge schoudtowielen of bi nen voor zichzelf en haar do tegen de feestelijke December gereed te maken ¦ Voor ons complete kerst hebben wij tegenwoordig nie tiende van de tijd meer nodi deze dames met hun dienste leen al reeds besteedden aa stijven en in fatsoen brenger de witte plooikragen en de ge de bovenstukken Die prijkt de als een tafeltje horizontaal heupen uitspringende rokken onder de cylindervormige „ galijn " een soort hoepelrok Spaanse oorsprong werd ged Om over de zorg ' en moeite c ¦ kanten mutsjes met zich mee ' ten nog maar niet te spreker Bij dit statige costuum m merkwaardige hoekige con ' werd de strak ingesnoerde tail een gouden of zilveren kete markeerd Deze vroeg-zevent eeuwse feestkledij was plech imponerend van allure en pas vendien uitstekend bij de s lijnen ' van het Hollandse b huis waar Kerstmis na de gang voornamelijk werd gi want ook toen reeds was 25 E ber in onze gewesten voora huiselijk feest Reeds in de eerste decenni onze Gouden Eeuw begon Fra tot welvaart gekomen steeds invloed vooral op het hofle \ Europa te krijgen Ook in onze contreien we kleding luxer en bewogener verticale lijn ging langzam het " horizontale karakter da de statiegewaden op Spaanse geschoeid typerend was verv Na de dood van Prins Mat 1625 gingen vooral in de hofkringen de deuren wijd voor de Franse mode Gehee de wens van de nieuwe stadl Prins Fredèrik Hendrik ' ' Franse stijl was opgevoed e wijls aan het weelderige Frai verbleef Het was zoals ook nu d het geval is een verplaatsir de taillelijn die voornameli geheel nieuw silhouet in de 1 tot gevolg had Franse hofmod De rok werd niet langer ov fardegalijn gedragen maar diepe losse plooien om de 1 De taille werd tot bijna schouderbladen opgetrokken door de rok een veel grote ging vormen Zo kwamen de dikwijls rük bewerkte stof o.a uit Italië en Frankrijk modebeeld verschenen in pracht en praal tot hun reel De patriciërsvrouwen in c delssteden buiten Den Haag den het echter tegen de steei ker wordende Franse invl tot zelfs na het midden va aan mode wisselingen reeds zeventiende eeuw aan een eigen kledingstijl trouw te Laat ons op kerst-ochter streeks 1645 eens een kijkje van de statige Amsterdamse huizen nemen waar groot moeder en dochter zich v kerstviering gereed maken Grootmoeder draagt het 1 Hele „ vliegercostuum " het niantelgewaad dat in ons la tientallen jaren als dracht elegante burgeressen geha bleef Haar schouders zijn nog di goenen verbreed en haar jak onder de aansluitende taille punt uit op de vooral van V uitstaande rok Kanten mai en een statige plooikraag \ met een stijlvol vleugelmuts gelaat opzij geheel omslu teestgewaad Veel rijziger van lijn is de waarin haar dochter zich vi gelegenheid hult Over een ' diepe plooien vallende satij draagt zij een donkere ove van voren openvalt De in ¦ punt uitlopende taillelijn vi iraai gegarneerd lijfje maf gewaad in vergelijking met c zeventiende eeuwse tooi o slahk afkledend Wanneer zij de sierlijke met kanten'afgewerkte Med om ue Sals vlijt ¦¥&« düid < J 
PoSmei 8 | VRpUWEN\MP Kerstgewaden in de zeventiende eeuw Wildbraad-Begeerte I s het te vroeg of ontwaakt thans reeds het overgeërfd ver langen naar iets anders dan anders naar een culinaire on derbreking van het dagelijkse het door-de-weekse het gewone De donkere dagen vóór Kerstmis zijn reeds ingezet de nabijheid van een snorrende kachel stemt behaaglijk en wanneer uw zo gaarne kokkerellende dienaar zich op de komende feestdagen bezint dan overpeinst hij hoe In onze christelijke samenleving telkens weer blijkt dat sommige heidense gewoonten sterker zijn dan de nieuwe leen geen Kerstmis zonder een feestmaaltijd geen Kerstmis zonder een dierenoffer Feestmaal voor Voorname deftigheid en gracieuse pronk D e gezeten burgeressen die zich in het begin van onze Gouden Eeuw voor het Kerstfeest tooiden weerspiegel den in haar kleding de karakteristiek van de Spaanse hofmode uit die tijd Immers al kon men in die dagen na de roerige periode van de Spaanse strijd weer vredig Kerstmis vieren nog lang bleven de Nederlanden zich naar Spanje richten Tot er zich ook in het domein van de kleding een andere veel sterkere invloed deed gelden afkomstig uit Frankrijk waar reeds rond de eeuwwisseling de mode haar scepter ging zwaaien aan het weelderige hof van Hendrik IV en van daar uit over geheel Europa Frankrijk werd de zetel van Koningin Mode en is dat tot op de huidige dag gebleven Seringen kerststerren en kerstrozen met Kerst Feestelijke koffietafel TIT ' ie niet van plan is beide Kerst - ^ w Hf zingen weer lingen weer als ieder jaaj 3Ude liedje met elkaar 1 d'herderljes bij nachte ¦ loédei spieekt mei stille steo ' t stalletje in Bethlehem vol van blij verwachten reizen in gedachten moe s en ezel alle twee an in de stal te domm'len vanden zijn vol gore kalk en lantaainije aan een balk ngt in de tocht te schomm'leiL ster seint als een zilv'ren slipi ligt een Kindeke in een krib i kindeke in doeken " s zit er peinzend naast ozef's ogen gaan verbaasd ir hen die komen zoeken lerders in hun sobre tooi oningen zo hoog en mooi ' t zadel van hun kerneis lOven alles ' t Eng'lenlied heel de wereld overgiet ft het geluk des hemels zingen weer als ieder jaar cerstboom of bij kandelaar n d'herderijes bij nachte laarsvlam pinkelt als een stel — Bethlehem is niet zo ver wij nog gist'ren dachten FANNIE CREMEH Puzzle voor Kerstmis de hierna volgende brief we het van getallen Probeer die te halen Wie het juiste aantal t kan dit opsturen en daardoor loen aan de verloting van prachtige boeken als Kerstver ng ter beschikking gesteld door Utrechtsch Nieuwsblad Veenendaal 20 December Beste Stien en Leendert Reusa4htig gezelUg dat JuUje de ee of liever de drie feestdagen ons komen doorbrengen w » bben vanzelfsprekend een ü «>' om Adrie en Jan zijn al drf ^ n ' t versieren geweest Acn » schilderijen hebben zij dennedten gestoken en in de hal hai»n adventskrans - Wij vieren het Kerstfeest s ° aag met de hele famiUe Eens meen ik zeven jaar geleden ™ n ij me * -' t dertigen Het ja ^' arvoor vlak na de oorlog KO " nog geen kaarsen kopen we « wel Wij gebruikten toen pitJ | 5 in een soort olie dreven ^ e b n een zacht licht als de | rt « np uit was En de Kerstliederen Dnken er evengoed PracM'g ^ ' Zeg weet je dat Nel op 30 ^ mber haar achttiende verjaardag opt te vieren Er staat een d " haar verlanglijstje De verbïdeP n Duizend en éen nacht ƒ' lien is het wel te koop in ae g rhalve boekwinkel die prac »^ k is Plaaggeest hoor.'fije " eU ggen Ik ben van plan l ^^ 'ƒ % n n de trein te komen halen j [ precies twee uur zeven aanition staan „ „ uit O ja Mevrouw van fcje ^ erhouten zal er ook ajn ^ j udt eerste Kerstdag een ^^.^ acht voor ons En men^^S^ün bè a brengt zijn viool mee-^'J '^ ge > Ju kinderen een vporspoe '^|„ is gewenst en in gedachten vige handdruk v^n ^ g^j^en ¦ t is voldoende het gev »"^ al getalleir op de ^^^^% i i » briefkaart aan te geven n > a en adres en ie leeftijd Van Spaanse naar Franse invloed In de eerste jaren van de 17e eeuw hielden de patriciërsvrouwen in onze streken zich echter nog aan de markante dracht van „ farde galijn " plooikraag en „ bragoenen " bekroond door de sierlijke kanten boog ] es-muts Weken tevoren moet in die tijd de vrouw des huizes met haar dienstpersoneel reeds in de weer zijn geweest om de mooiste met banden beslikte onderrokken de eveneens fraai bewerkte overrokken en de nauwaansluitende lijfjes met de hoge schoudérwielen of bragoe nen voor zichzelf en haar dochters tegen de feestelijke Decemberdagen gereed te maken Voor ons complete kerst-toilet hebben wij tegenwoordig niet een tiende van de tijd meer nodig die deze dames met hun diensters al leen al reeds besteedden aan het stijven en in fatsoen brengen van de witte plooikragen en de geplooi de bovenstukken Die prijkten op de als een tafeltje horizontaal bij de lieupen uitspringende rokken waar onder de cylindervormige „ farde galijn " een soort hoepelrolc van Spaanse oorsprong werd gedragen Om over de zorg en moeite die de kanten mutsjes met zich meebrach ten nog maar niet te spreken Bij dit statige costuum met de merkwaardige hoekige contouren werd de strak ingesnoerde taille met een gouden of zilveren keten ge markeerd Deze vroeg-zeventiende eeuwse feestkledij was plechtig en imponerend van allure en paste bo vendien uitstekend bij de strakke lijnen van het Hollandse binnen huis waar Kerstmis na de kerk gang voornamelijk werd gevierd want ook toen reeds was 25 Decem ber in onze gewesten vooral een huiselijk feest Reeds in de eerste decennia van onze Gouden Eeuw begon Frankrijk tot welvaart gekomen steeds meer invloed vooral op het hofleven in Europa te krijgen Ook in onze contreien werd de kleding luxer en bewogener en de verticale lijn ging langzamerhand hef horizontale karakter dat voor de statiegewaden op Spaanse leest geschoeid typerend was vervangen Na de dood van Prins Maurits in 1625 gingen vooral in de Haagse hofkringen de deuren wijd open voor de Franse mode Geheel naar de wens van de nieuwe stadhouder ¦ Prins Fredèrik Hendrik ' die in Franse stijl was opgevoed en dik wijls aan het weelderige Franse hof verbleef Het was zoals ook nu dikwijls het geval is een verplaatsing van de taülelijn die voornamelijk een geheel nieuw silhouet in de kleding tot gevolg had Franse hofmode De rok werd niet langer over een fardegalijn gedragen maar viel in diepe losse plooien om de heupen De taille werd tot bijna aan de schouderbladen opgetrokken waar door de rok een veel groter vlak ging vormen Zo kwamen de fraaie dikwijls rijk bewerkte stoffen die o.a uit Italië en Frankrijk in het modebeeld verschenen in al hun pracht en praal tot hun recht De patriciërsvrouwen in de han delssteden buiten Den Haag beston den het echter tegen de steeds ster ker wordende Franse invloed in tot zelfs na het midden van deze aan mode wisselingen reeds zo rijke zeventiende eeuw aan een typisch eigen kledingstijl trouw te blijven Laat ons op kerst-ochtend om streeks 1645 eens een kijkje in een van de statige Amsterdamse heren huizen nemen waar grootmoeder moeder en dochter zich voor de kerstviering gereed maken Grootmoeder draagt het traditio nele „ vliegercostuum " het wijde mantelgewaad dat in ons land vele tientallen jaren als dracht van de elegante burgeressen gehandhaafd bleef Haar schouders zijn nog door bra goenen verbreed en haar jakje loopt onder de aansluitende taille in een punt uit op de vooral van voren ver uitstaande rok Kanten manchetten en een statige plooikraag voltooien met een stijlvol vleugelmutsje dat ' t gelaat opzü geheel omsluit haar feestgewaad Veel rijziger van lijn is de kleding Waarin haar dochter zich voor deze gelegenheid hult Over een wijde in diepe plooien vallende satijnen rok draagt zij een donkere overrok die van voren openvalt De in een lage punt uitlopende taillelijn van haar fraai gegarneerd Ujfje maakt haar gewaad in vergelijking met de vroeg zeventiende eeuwse tooi opvallend ' slank afkledend Wanneer zij de sierlijke ragfijne met kanten afgewerkte Medici-kraag om ue » als vlijt valt duidelijk - op dat haar schouders een aflopende lijn vertonen wat de gratie van haar kledij nog verhoogt Onder de kant van die kraag die tot ver over de mouw-inzet valt komen de grote cy lindervormige mouwen met de kan ten manchetten te voorschija Een met parelen omvlechten kapje houdt haar kapsel bijeen De kleindochter koos ter viering van het kerstfeest eveneens een stemmig donker gewaad waarvan zij de wijde overrok die onder het puntig toelopend Ujfje in plooien uit springt echter heeft opgenomen zo dat de wit-zijden met gouden galon gegarneerde onderrok voor meer dan tweederde zichtbaar blijft Een tip muts die puntig op het voorhoofd uitloopt voltooit haar feestelijk ge waad Sierlijkheid In diezelfde tijd maakten de dames aan het stadhouderlijk hof zich ech ter reeds geheel volgens de laatste eisen der Franse mode op Zwierige satijnen gewaden in wit of zachte pasteltinten droegen zij met halflan ge bouffante mouwen De deftige ge steven schouderkraag waaraan de patriciërsvrouwen trouw bleven heeft plaats gemaakt voor een laag décolleté en het haar wordt opzij dikwijls in coquette kurketrekkers krullen gelegd Die Frans georiënteerde hoftooi zou na de eerste helft van de zeven tiende eeuw ook steeds ineer haar stempel drukken op de kleding der aanzienlijke burgeressen die zich naar dat voorbeeld luchtiger en sier lijker gingen kleden De overrok laat men uitlopen in een sleep en zij valt van voren steeds verder open Wijde gespleten mouwen completeren dik wijls het strakke lijfje en fantasie mutsjes bekronen de gegolfde kap sels Voorgoed wist echter ook in onze streken de Franse mode haar invloed te vestigen ten tijde van Lodewijk XIV toen het Franse hofleven een tot dan toe ongekende schittering be reikte Naar het voorbeeld van de met hoge pruiken getooide heren gingen ook de dames hun silhouet nog meer verlengen Dat gebeurde door middel van ho ge gesteven mutsen die op eveneens hoog opgewerkte kruUenkapsels ba lanceerden Om de gestalte een rij ziger aanzien te geven werd de over rok geheel over de heupen naar ach teren gedrapeerd zodat de onderrok voortaan een zeer voornaam deel van het toilet vormde Toen een nieuwe eeuw in het ver - Dit tafreeltje is typerend voor de laatste decennia van de 17e eeuw Door een „ fomtange " een hoog opge werkte muts » on Franse oorsprong met lange tot over de schouders af hangende „ barbes " wordt het fees telijke gewaad voltooid De overrok is geheel naar achteren gedrapeerd ouer een rijk bewerkte onderrok Onder de mouwen van het Ujfie ko men de waaiervormige manchetten van kant die „ engageantes " werden genoemd te uoorschö »- iji-:aaa,a».»,a « aasai.,.,.,,.^-a»w^«;aM^iiWi schiet daagde was er van de statige tooi met de strakken contouren die rond 1600 typerend was voor de kle dij der aanzienlijke vrouwen niet veel meer over Voor de'laatste Kerstmis van de Gouden Eeuw kleedde Madame zich in een rok die in een brede z.g fal baia-strook was opgenomen en rijk met galons was bewerkt De gracieuse overrok waarbij on der de korte mouwen van het lijfje brede kanten manchetten die „ enga geantes " werden genoemd te voor schijn kwamen liet van voren die fraai gegarneerde rok geheel vrij en Uep achter uit in een wijdse sleep Op het hoge kapsel prijkte de „ fontange " en van die elegante muts hingen de lange linten of „ barbes " tot over de schouders af De gesteven kragen waren vervangen door luch tigjes om de hals geknoopte 4assen „ a la Steinkerke " Die laat zeventiende eeuwse feest kledij was rijk en afwisselend van kleur naar de smaak van de draag ster en reeds een voorbode van de luxueuse panier dracht die zodra het in een nieuwe eeuw weer Kerstmis werd de mode ging beheersen FLORENCE FOTO RECHTS Een Spaanse bruid im Madrid Zij heeft een zware sleep mee te torsen Het is te zacht voor de tulpen Een vrij belangrijk onderdeel van de tegenwoordige Kerstviering is de versiering van de Kersttafel een prettig werkje dat geen enkele huis vrouw zich laat ontnemen Het kan met dure bloemen doch men kan het ook eenvoudig doe » en toch alle huis genoten en gasten voldoening schen ken - Om te beginnen Laat het gekleur de tafelgoed nu eens rustig in de kast liggen en gebruik een laken van glan zend wit damast doch met een helder wit beddelaken is ongeveer het zelfde effect te bereiken Dan gaan we de tafel verdelen in gelijke stukken met rood Unt Bijvoorbeeld één lint over het midden van de tafel in de lengte en twee linten over de breedte bijna aan de einden De tafel is dan ver deeld in zes delen Dit kunnen vakken zijn van gelijke grootte doch ze mo - Bloemstukje met kaarsen schept sfeer op de f eesttaf el gen ook onderling verschillen Hoe rustiger de verdeling is des te beter zal het voldoen Om de gevouwen servetten doet men een rode strik Aldus heeft men al een keurige tafel waarbij zelfs geen bloemen te pas komen doch het feestelijk aanzien kan men aanmer kelijk verhogen door op de kruis punten enkele takjes rode beshulst neer te leggen Met enkele kleine takjes sparrengroen kan men ook al wonderen verrichten Kransjes van groen Leuk is het om een paar kransjes te maken van sparrengroen met een rode strik er op en eventueel een paar sparrenappels als men die kan be machtigen De kransjes worden aan ijzerdraadjes langs de wand opge hangen terwijl het ijzerdraad ook met rood lint wordt omwoeld Een of meer kransjes kunnen de feestehike aanblik dan nog aanmerkelijk ver hogen Het moet mij van het hart dat de Kerstversieringen wel eens in een boerenbruiloft ontaarden alles vol groen en slingers doch dat zal nie mand in de juiste stemming brengen een stemming die bij het eigenlijke Kerstfeest toch niet mag ontbreken Neem een gewone kleerhanger uit de kast omwind het ding met groen en plaats aan de uiteinden verticaal een paar rode of witte kaarsen en U heeft weer iets moois dat niet veel geld behoeft te kosten Gebruik er echter geen moderne gele of lila kaarsen voor zü passen niet bü het Kerstfeest de rode en vooral ook witte kleuren moeten dan domineren Eenvoudig tafelstukje Onze feesttafel is eigenlijk nog niet helemaal klaar want een midden stukje willen we toch wel op tafel hebben Op een eenvoudige wijze kan men dat zelf vervaardigen U neemt een klein plankje van ongeveer tien centimeter in het vierkant daarop bindt U een vochtig balletje mos In dat mos maakt U de kaars vast met een puntig houtje maakt U immers eerst een gaatje Daarna prikt U en kele takjes sparrengroen in het mos en wat hulsttakjes met rode bessen De bloemist kan U rode tulpen of hy acinthen met Iwl en al leveren en die worden er ook in gezet en zo krijgt U een aardig geheel dat helemaal niet veel behoeft te kosten U kunt zo'n stukje ook maken van enkele bestakjes eventueel aangevuld met wat bonte takjes van de sierhulst uit eigen tuin Misschien zit U met het probleem wat Uw kaarsenstandaards betreft doch dat is op eenvoudige wijze op te lossen Neem een aardappel en snij er een platte kant aan zodat het ge val niet meer kan omvallen en hol hem van boven iets uit zodat Uw kaars er precies in past Wikkel die aardappel irt rood papier en U hebt een passende en goedkope versiering U kunt ér ook takjes korte beshulst insteken en U zult eens zien wat een wonderen er te maken zijn van zo'n doodgewone rauwe aardappèl In Aalstneer heeft men de laatste Een plant die zich leent voor Kerstversiering weken bij wijze van spreken de kachel rood gloeiend gestookt tem peraturen van honderd en honderd twintig graden F waren nodig om de nog zo stijf gesloten knoppen van de seringen tot ontwikkeling te brengen doch het is gelukt en de bloemist kan ü die tere bloemtakken nu weer vol op leveren Behandel ze echter met verstand des te langer zult U er plei zier van hebben Direct na ontvangst moeten ze op water geplaatst worden doch maak met een scherp mesje eerst van onderen de bloemstengels een eindje open die houtige stengels kunnen het water dan veel beter op zuigen Zet ze eerst een nacht in ruim water de volgende morgen dan in de voor hen bestemde vazen Laat ze ' s nachts niet in een met rook be zwangerde kamer staan dan verlie zen ze spoedig hun frisheid doch plaats ze in de keuken of kelder De rode Kerststerren met hun prach tige fel rode schutbladeren zijn vrij kostbare bloemen en wellicht zoudt U in de verleiding komen elke dag een eindje van de bloemstengels af te ne men Voor deze uitzonderlijke bloe men is dat echter beslist verkeerd De houtige bloemstengels bevatten een soort melksap en bij de minste ver wonding treedt dat naar buiten en als ze daarvan grote hoeveelheden kwijt raken is het met hun schoon heid spoedig gedaan Tegenwoordig worden er ook pot planten van gekweekt en de bloemist kan U ongetwijfeld wel een exemplaar leveren doch houdt U er dan vooral rekening mee dat ze alleen in een normaal verwarmde kamer succes op leveren Overhouden is mogelijk doch niet gemakelijk doch wellicht komen we daar later nog wel eens op terug nu is dat niet actueel Tere witte bloemen De witte tere Kerstrozen hebben niets gemeen met gewone rozen ze be horen zelfs niet eens tot dezelfde fa milie het zijn namelijk boterbloem achtigen Die tere witte bloemen doen het heel goed met Kerstmis doch men dient ze vooraf eerst een paar uur in het water te leggen anders zal men er niet lang plezier van hebben Later komen ze dan op de voor hen bestem de vaasjes en als ze dan maar niet te kort bij de kachel j staan kan men er lang plezier van hebben De bloe - ¦ mist kweekt er ook bloeiende planten van en als U zo'n exem plaar ontvangt is het nuttig te we ten dat ze na de bloei niet als waardeloos in de vuilnisbak behoe ven te verdwii nen doch dat men er nog jarenlang pleizier van kan hebben in de tuin U dient dan ech ter de plant na de bloei in een koe le kamer te plaat sen en na de vorst kan men haar dan op een be schut en licht schaduwplekje in de volle gronr van de tuin uit planten G KEOMDIJK Kerstmis Aan de wildbraadbegeerte zullen ook dit jaar de hazen en konijnen de ganzen en kalkoenen de reeën en nog tal van lieve dieren ten offer val len Ook uw A.A luistert naar deze merkwaardige stem der vaderen met Kerstmis moet er iets bijzonders op tafel komen al was het alleen maar terwille van het bijgeloof dat wie met Kerstmis goed eet minstens een jaar lang goed zal eten Tóch zal uw stovende dienaar trachten ditmaal een traditie te door breken die van het gebraden ko nijn met de appelmoes en het toetje van chocoladepudding Zijn wild braadbegeerte krijgt een andere ge stalte en dat feestelijke menu wil hij thans reeds voorbereiden Doe als hij spreek eens met uw slager en ga dan rekenen Bedenk daarbij hoe een haas en een konijn m deze tijd aan uw beurs knagen en hoe moeilijk het is een reebok te strikken wat overigens on weidelij k en bovendien verboden is Mijn slager is een tovenaar uit een koe snijdt hij een ossenhaas en die haas wil ik op mijn beurt toverend met Kerstmis als reerug ter tafel dragen Vraag uw slager een naar de regels zijner kunst ' osneden ossenhaas of zoveel daarvan als het koord van uw beurs gedoogt en vraag hem dit vlees naarstig te larderen En geef het thuis gekomen een behoorlijke ma rinade dat is een bad van rode wijn met een toegift van kruiden een laurierblad wat jeneverbessen een ring of wat ui al naar het kerstboom engeltje u inblaast en laat het vlees uren een dag of zelfs enige dagen in deze marinade doch zorg er voor dat een en ander op een koele plaats wordt weggezet Ossenhaas alè^e ^ Is het uur van braden gekomen dan is zulk een gemarineerde ossenhaas rijp om „ en chevreuil " — als ree — te worden toebereid Doe zulks met boter of met vet maar vóór alles met liefde En reken op minstens twin tig minuten braden per kilo vlees Van de jus en de marinade laat dagen een uitgebreide warme maaltijd o ƒ klein dineetje te geven kan dan misschien een van de dagen een wat uitgebreidere koffietafel klaarmaken Het is bv heel goed mogelijk de eerste dag een klein dineetje te ge ven en de tweede dag „ restjesdag " te houden en die dag wat extra's aan de lunch te geven In de eerste plaats kunt V dan zor gen « oor een heerlijk kerstbrood of Weihnachtsstolle E » V vergeet na - Een stukje dat men gemakkelijk zelf kan maken zich een voortreffelijke jagerssaus brouwen Daar komen dan nog wat champignons een paar eierdooiers een of twee lepels room een garde en een paar kokshandgrepen aan te pas maar dat is dan ook alles Begin met jus en marinade over een zeef te gieten en houdt het aldus gezuiverde kostelijke nat op tempe ratuur Smelt een kluitje boter in de koekepan en roer daar een lepel of wat bloem doorheen Geef dit meng sel dat door de Franse kok een „ roux " wordt geheten nog wat warmte zonder het al te bruin te bakken en voeg er vervolgens een deciliter jus en marinade aan toe Breng deze massa aan de kook roer haar glad en verdun haar al roerende met nog meer jus en marinade Laat de saus aan de kook komen laat niet af met naarstig roeren en maak er de ware jagerssaus van door er wat ge hakte champignons twee lepels room en een paar eierdooiers aan toe te voegen Wees bedachtzaam en meng die eierdooiers eerst zorgvul dig aan met een paar lepels hete saus opdat u een nare ervaring bespaard bUJve Vis uit wat daar in de zeef achter bleef de jeneverbessen en wat u ver der nog goeddunkt om aan de „ souce chausseur " toe te voegen en houd deze saus warm in het bad van Ma rie zijnde zulks een pan in een pan en heet water daartussen Omring uw in tranches oftewel plakken gesneden kerstbraad met gestoofde spruitjes doperwten en met alles wat uwe voorzienige vrou we nog aan toepasseUjks in haar weckglazen mocht hebben en prijs u gelukkig wanneer daar óók een Ter schellinger veenbessencompóte bij is Bij deze „ filet de boeuf en che vreuil " de „ sauce chasseur ^' en de „ legumes a Ia jardiniere " serveert Aert gaarne de „ pommes de terres d la parisienne " waartoe hij de ge schilde aardappelen in een hand - en een mesomdraai bewerkt met zo'n aardig metalen bolletje op een stokje dat in elk warenhuis voor tien of twaalf stuivers te koop is De aldus verkregen aardappehnu nitie passeert tweemaal een hete frittuur en zij wordt voor het opdie nen versierd met wat fijngehakte peterselie Dat het feestmaal u wél moge be komen AERT ANGEBRANT '\ luurlijk ook niet dat een gezellig ge dekte tafel een heel belangrijk punt is De meest gebruikte kleuren zijn met deze feestdagen rood groen en uiit En met een beetje nodenken en uitzoeken kunnen we de gerechten van onze koffietafel „ in de tint " hou den Wat denkt U van een kopje heer lijke tomatensoep vooraf Daarna moet U eens een aardappelposteitje op tafel brengen U kunt ze als „ extraatje " geven maar ook als broodbeleg kunnen ze uitstekend dienst doen Hierna een pittig kopje koffie met Kerstbrood en fruit na waartoe sinaasappelen en mandarijntjes uitermate geschikt zijn Daar de aardappelpasteitjes niet zo algemeen bekend zijn geven we ü daarom het volledige recept Per pasteitje 2 middelmatige grote aardappeleri 5 & 10 gr boter zout noot 50 gr rauw kalfsvlees Kook de aardappelen en maak hiervan puree door er de gesmolten boter en per 3 a 4 pasteitjes een el dooier door te doen Maak het meng sel op smaak met peper zout en noot muscaat en rol het goed samenhan gende deeg uit tot een pl.m 5 cm dik ke rol Snijd deze in stukken van 7 cm en rol elk stuk nog even met een vlakke hand tot het mooi stevig en zonder barstjes is Rol het door pa neermeel daarna door een met iets water losgeklopt eiwit en nogmaals door paneermeel Geef aan de bovenzijde die goed vlak moet zijn een inkeping met een dekseltje b.v van 2 a 3 cm door snede Na het bakken kan dit afgeteken de randje er als een dekseltje afge licht worden Bak ze in dampend fri tuurvet mooi goudbruin en laat ze even uitlekken Hol ze met een thee lepeltje voorzichtig uit en vul ze met kalfsragout of een andere ragout n 
l /^ ¦ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KERSTNUMMER 1953 Pagina 10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Paracelsus een dolende ridder der Geneeskunst Aankomst der drie wijzen MORMONEN Welke is toch die eigenaardi ge groep mensen die zich zelf noemt „ Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen " en die bekend is onder de naam Mormonen Die in Amerika in Salt Lake City in de staat Utah een machtig centrum heeft en van welks totaalaantal ruim één millioén Nederland ook een tweeduizend leden telt Hun geschiedenis leer en leven op zichzelf alleszins de moeite van het bestuderen waard laten zich moeilijk in kort bestek vertellen Zij hier volstaan met enkele notities van de voornaamste aspecten De visioenen van Joseph Smith e o Onsterfelijk hlinkt zijn glorie Aan de sterrenhemel der wetenschap zag het zestiende eeuwse Europa plotseling een heldere nova opvlammen Paracelsus Alleen terwijl het bekende siderische verschijnsel na enige tijd pleegt te verdwijnen doorgaans zonder een spoor achter te laten blijkt het aureool om de naam van Paracelsus ook na meer dan vierhonderd jaar niet uitgedoofd en ver spreidt de toverglans die veel van zijn vindingen omstraalt nog heden een licht dat tot ontzag stemt Wie was deze met een ster te vergelijken ongemeen begaafde geheimzinnige mens De woelige wereld waarin hij leefde Theophrastus Bombosfus Von Hohen heim Paracelsus 1493—1541 nend blijft Paracelsus het „ Boek der Natuur " bestuderen neemt hij proe ven schrijft hij verhandelingen en vestigt middelerwijl zijn roem door tal van fortuinlijke genezingen Te Straatsburg neemt hij zich voor wat langer te vertoeven doch nauwelijks is hier zijn adres bekend of er be reikt hem een smeekbede van de ver maarde Bazeler uitgever Frobenius die aan een chronische kwaal lydt en nu de hulp van Paracelsus inroept Bazeler intermezzo 15264528 Naar Bazel dus Dit Bazel anno 1526 is een oase van humanisme en klassie ken-cultus in het destij dse Avond land Hier ontmoet Paracelsus ook de grote Desiderius Erasmus van Rotter dam Hij laat zich door de magistraat tot stadsgeneesheer benoemen en wel dra vraagt men hem zelfs lessen te geven aan de Bazeler hogeschool waar hij alras vooral onder de jonge studenten een steeds groeiende kring van toegewijde aanhangers om zich heen verzamelt Waarom zo mag men zich afvragen is het dan nog nodig dat hij door betaalde omroepers met bekkenslag zijn naam en bekwaamhe den laat uitbazuinen Dat lijken wel marktventers-manieren menen som migen En zo zijn er meer ergernissen Wat bijvoorbeeld wil dat door over moedige studentenvrienden gestookte Sint-Jansvuurtje waarbij tal van zware in perkament gebonden folian ten inhoudend de wijsheid der zgn dwaalleren Galenus en Avicenna een prooi der vlammen worden Is het deze nieuwlichter nog niet genoeg dat men hem met Cesar vergelijkt die kwam zag en overwon Wil hij nu ook het voorbeeld volgen van de Apostel Paulus te Efeze van wie zoals het in de handelingen der Apostelen heet gordeldoeken op de lichamen der kranken gedragen wer den zodat de ziekte van hen uitvoer en voor wiens aangezicht de boeken der „ ijdele toverkunsten " verbrand werden tot een berekende waarde van vijftigduizend zilveren pennin gen Het onvermijdelijke geschiedt De grote doctor krijgt onenigheid zeer ernstige onenigheid zelfs met de Bazeler ' overheid Wel niet over dat Sint-Jansvuurtje al zal dit niet zon der uitwerking zijn gebleven Vrien den waarschuwen hem dat zijn vrij heid bedreigt wordt en zo vlucht na nauwelijks twee jaar Paracelsus uit deze oase waar hem de grond te heet onder de voeten is geworden Opnieuw begint zijn zwerversbe staan als „ dolend ridder der genees kunst " zullen wij hem zeUs aantref fen meetrekkend met de legers van landsknechten en gehuurde solde niers die strijden voor de „ ware re ligie " — die hunner betaalheren Al meer verbreidt zioh zijn medische faam Galenus onttroont Tien jaren lang doorkruist hij de „ Lander " van Zuid-Duitsland om dan in 1538 zich nogmaals neer te laten in Villach Doch ook deze stad zijner jeugdjaren hoe ver liggen die achter de vroegtijdige vergrijsde kan hem niet duurzaam binden Koortsachtig als voorvoelt hij het naderend einde schrijft hij over ge neeskunst en artsenijen over magie en de werken des Geloofs en zovele andere zaken die hem belang inboe zemen Er zijn in zijn geschriften pas - Tot buiten de grenzen van het „ Hei lige Römische Reich Deutscher Na tion " kenden de lieden hem als een veelwetend arts en alchimist als een natuurvorser en kruidenkenner bij uitstek bovendien als een diepzinnig sommigen ietwat duister toeschijnen de wijsgeer èn — wat toenmaals in de lucht zat — als een theoloog wiens bespiegelingen hier en daar duidelijk van een reformatorische gezindheid blijk gaven gezindheid die hem ove rigens niet belette de wederdopers als razenden en uitzinnigen hartgrondig te verfoeien In de Munsterse heil staat dezer fanatici zag Paracelsus een gruwelijke karikatuur Voor hem gold ten aanzien van het geloof dat dit zich uiteraard het reinst openbaart in de werken der barmhartigheid waartoe de mens door de goddelijke genade in Christus in staat gesteld wordt Aan de werking van het geloof hecht hü op het stuk der genezing grote waarde en hierover voortpeinzend komt hij tot een christelijk-wijsgerige beschou wing van kwalen in het algemeen De ziekte is voor hem een soort parasi tisch wezen dat hij als bijbelvast ge lovige met de zondeval in verband brengt Op therapeutisch gebied ligt intus sen voor onze tijd zijn belangrijkste verdienste Hier heeft zijn gezegende intuïtie gepaard aan een diepgaande kennis hem een verrassend-nieuw inzicht en ook menige geniale inge ving geschonken Verschillende van zijn gissingen zijn eerst véél later als juist erkend Zijn dwalingen waren de dwalingen van zijn tijd die merk waardige vroeg reformatorische aera Het was een periode vol van innerlij ke tegenstrijdigheden waarin licht en donker zich wonderlijk dooreen mengden Vrees voor de duivel wiens lijfelijke zwartgevlekte gestalte door velen naar zij beweerden met eigen ogen gezien was leidde tot de zonder lingste en gruwelijkste uitwassen van heksenvervolking angst voor de basi lisk en het boze oog ketterjachten en wat al niet meer De groten der aar de voerden gedurig oorlogen en de meer dan driehonderd vorsten en vorstjes binnen het Duitse Rijk twist ten onderling onafgebroken midde lerwij 1 werd het arme landvolk tot wanhoop gebracht door plunderende roofridders en landsknechten Doch tegelijkertijd vierde het leven zijn uit bundigste feesten met welk een diep genoten vreugde hervond men de schoonheid der Antieken en welk een machtige nooit gekende zucht naar bevrijding voer er door de ganse kos mos van kunsten en wetenschappen welk een verlangen naar lentelijk ontluiken Geen grenzen kende de aarde meer sinds wereldomzeilende ontdekkers haar bolvorm hadden be wezen en nieuwe nooit gedroomde wonderrijken zich aan gene zijde van de Oceaan hadden geopend Al ruimer werd het gezichtsveld en zo is het te verstaan hoe spijts alle maatschappe lijke plagen een Ulrich von Hutten juichen kon dat het nu „ een lust was te leven " „ Natura docet " Keren wij tot Paracelsus terug Zijn eigenlijke naam luidde volledig Phi lippus Aureolus Theophrastus Bom bastus Von Hohenheim Hij werd de 1de December 1493 geboren te Maria Einsiedeln in het kanton Schwyz als zoon van een destijds reeds zeer be faamd arts en alchimist Philipp telde nog maar enkele jaren toen hij zijn moeder verloor Al zijn kindergene genheid trok zich samen op de door hem bewonderde vader die in de zoon de kiemen legde van Philipp's latere liefde tot de artsenijkunde Hij moet de knaap al vroeg voorlezen uit de werken zijner rijkvoorziene biblio theek Naderhand te Villach in Ka rinthlë waarheen men verhuisde toen Phillipp negen jaar oud was ging de jongen ook zelf in die boeken lezen en zo is het geen wonder dat zijn be geren uitging naar de medische stu die Zijn vader zond hem naar de be roemde hogeschool van Ferrara waar hij de colleges volgt van de grote hu manist-medicus Leoniceno De tempel der Mormonen in Salt Lake City Dan volgen jaren van reizen door vele landen van Europa De jonge doctor niet bevredigd door de uit boeken opgedane kennis neemt zich voor nu ook de natuur te doorvorsen en van haar te leren waarbij hij het niet beneden zich acht eveneens ken nis te nemen van de overoude midde len tegen verschillende kwalen zoals die gebruikelijk zijn bij het eenvoudi ge landvolk dat immers dichter bij de natuur leeft dan de geleerden Alle verstarde medische tradities en over geleverde theorieën schudt hü ten slotte van zich af om zich te gaan toe leggen op een nieuwe uit het arsenaal der natuur geputte geneeswijze Een korte tijd vinden wij hem dan weer te Villach terug doch de echt Zwabi-sche zwerflust wordt alras opnieuw over hem vaardig Vergeten wij niet dat dit de tijd was van studerende vaak ook musicerende en bedelende „ Wandergesellen " Paracelsus zoals de jonge Hohenheim zich is gaan noe men bezit zelf te veel van die ruste loze vagebonderende aard om het er gens lang uit te houden Bovendien is het zijn mening dat men van weinig zaken zoveel leren kan als van reizen Zo strijkt hij dan — wij schrijven het jaar 1524 — neer te Salzburg Doch reeds dreigt de „ Bauernkrieg " die eerlang gans Zuid-Duitsland in rep en roer zal brengen en de zwaluw hervat zijn vlucht Trekkend van oord tot oord zich nergens veel nut gun - sages die ons troebel en verward toe schijnen andere waar naar ons oor deel de volkstoon of een zekere ge zwollenheid aan de stijl niet ten goe de komt terwijl hij met zijn geloof aan geesten en spoken nog geheel in de waan van zijn eeuw wandelt Evenwel deze woHcen vermogen niet de sohittering van zijn genie te ver duisteren schittering die zich in Pa recelcus ' voortreffelijkste bladzijden onbeneveld openbaart Zijn levenseinde vond hij niet te Villach In 1540 verliet hij deze stad en trok ingevolge een eervolle uitno diging naar Salzburg waar wü hem ook zestien jaar vroeger al vonden Zijn naam is nu gemaakt en men zou verwachten dat hem eindelijk een tijd van rust bier gegund mocht zyn Doch ditmaal is het de Dood die na nauwelijks een jaar een einde maakt zowel aan het reizen als aan het blij ven Op 24 September 1541 sluit zich dit merkwaardige leven af en enkele dagen later wordt het stoffelijk hulsel van de rusteloze voor immer ter ruste gelegd in een der Salaburger kerken waar nu nog op zijn graf een gedenk teken staat Uit historie van de ^^ Heiligen der laatste // dag en Paracelsus ' grote glorie is het dat hy de chemische geneeskracht van kruiden en delfstoffen onomstotelijk heeft aangetoond In hoge mate zelf « tandig verwierp hij de vermuf te leer der vijftiende eeuwse artsen die in navolging van Galenxis het menselijk samenstel tot de vier elementen slijm bloed gele en zwarte gal terugbrach ten De autoriteit van Galenus heeft sinds Paracelsus inderdaad afgedaan Zijn nieuwe geheel van eigen waar neming en oordeel uitgaande thera pie maakte hem tot de stichter der z.g ialtro-ohemische school waaruit na E en veertienjarige knaap Joseph Smith die uit een Presbyteriaans gezin kwam was omstreeks 1820 in Man chester in de staat Ontario in Amerika in hevige verwarring over de vraag wat nu de ware godsdienst was In een jarenlange worsteling over deze kwestie die hem zeer aangreep zag hij visioenen Een van die gezich ten toonde hem naar zijn eigen ver haal in 1823 de engel Moroni die hem de plaats bekend maakte van een aan tal gouden platen Deze bevatten de historie van de vroegste bewoners van Amerika de Indianen die van Israels tien stammen zouden afstammen De volheid van het Evangelie zou door de Heiland ZeU aan hen zijn meegedeeld Ontrouw geworden aan ' t Christelijk geloof voltrok zich aan hen een ge richt waardoor ze gestraft zouden zijn met hun rode huid De profeet Mormon uit het begin van de 5e eeuw zou o.a aan deze straf ontkomen zijn Hij stelde deze historie die loopt van de torenbouw van Babel tot 424 na Christus te boek het Boek van Mormon op de gouden platen die Smith waren aangewezen Het duurde tot 22 Sept 1827 voor Smith in een visioen de toestemming verkreeg de gouden platen op te gra ven Hij vond deze op een heuvel dicht bij het dorp Manchester Staat Onta rio Toen dit bekend werd werd hij door de godsdienstleraars van zijn dagen ernstig vervolgd maar men slaagde er niet in hem de platen afhandig te ma ken Samen met Oliver Cowdery ver taalde Smith de platen waarvoor een vertalingssleutel aanwezig was Steeds kregen ze visioenen die de ver taling bevestigden Intussen waren ze verhuisd vanwege de velerlei vervol gingen Op 6 April werd in Fayette Staat hèm veel voortreffelijke artsen zijn voortgekomen Hij is ook de eerste ge weest die de kwikzilver-kuur tegen syphillis toepaste In zijn visie op de natuur vatte hij deze op als één groot levend geheel waarin hij een gedurig voortstrijdende door een innerlijk beginsel gestuwde organische ontwik keling werkzaam zag Krachtig heeft hij bijgedragen tot de herleving der natuurwetensohappen en tot het in voeren van de chemie In de apotheek Tal van extracten en tincturen uit planten tal van minerale middelen voor inwendig gebruik zijn te danken aan het inzicht van Paracelsus die door zijn leven de - Homerische uit spraak tot waarheid gemaakt heeft „ latros gar anêr pollön antaxios an drön " — één geneesheer immers weegt op tegen ettelijke marmen " Joseph Smith noar een olieverfschilderij won Mojors Drs J A F JANZEN New York de „ kerk " georganiseerd volgens de ontvangen geboden en openbaringen Smith zelf werd de lei der in het ambt van Profeet Ziener en Openbaarder De kerk ondervond wel veel tegenstand In 1844 werd de „ leider " met zijn broer gevangen ge zet en later vermoord door „ heidenen " in Carthage Staat Illinois Toen wa ren er reeds 12.000 volgelingen Men was voor die tijd van New York naar Kirtland verhuisd waar een schone tempel werd gebouwd Van hieruit werd het centrum verplaatst naar Missouri In een tijd van godsdienstige onverdraagzaamheid is de groep uit geweken naar Illinois waar ze een korte voorspoedige periode beleefden in de nieuw gestichte stad Nauvoo Na de dood van Smith werd Brig ham Young de „ president " en onder zijn energieke leiding trok men in 1847 naar het Zoutmeerdal toen nog Mexi caans gebied nu de Staat Utah Het was een wildernis waar men kwam maar door moedig aanpakken werd deze chaos herschapen in een zeer vruchtbaar gebied met als hoofdstad Salt Lake City Deze stad is dan nu nog het centrum van de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen Daar staat o.a de imposante tempel van Moroni gebouwd volgens een van de hemel geopenbaard plan En vanuit dit centrum is men over de hele we reld getrokken zo wordt er sinds 1861 in Nederland gewerkt Leer met vier beginselen De leer der Mormonen is wel uiterst moeilijk te schematiseren Naast het Boek van Mormon kent men de Bijbel in een bewerking van Joseph Smith In liun godsdienst vindt men Joodse Christelijke en Mohammedaanse ele menten in een wonderlijke mengel moes verenigd Soms komt zelfs het veelgodendom om de hoek kijken Toen Brigham Young de leider was werd de veelwijverij geproclameerd als een noodzakelijk middel voor de zaligheid Nadat de staat Utah bij de Verenigde Staten van Amerika was gevoegd werd in 1890 een manifest uitgevaardigd waarin „ de heiligen " werden ontslagen van de „ verplich ting der veelwijverij " Het eerste beginsel van de leer is het geloof in Vader Zoon en Heilige Geest als drie afzonderlijke persoon lijkheden die één in voornenien macht en heerlijkheid zijn Alle men sen zijn zonen en dochters van God en Jezus is hun oudste broeder Dit geloof leidt tot een tweede be ginsel bekering Dat is overtuiging van zonde berouw over het begaan ervan en hervorming door er zich vanaf te wenden Dit alles leidt tot vergiffenis van zonden welke bereikt wordt door de doop door onderdompe ling Deze vindt plaats op achtjarige leeftijd omdat nè die leeftijd Christus ' bloed zijn verlossend * kracht verliest „ De aankomst der drie wijzen " Ethiopisch miniatuiu 18e eeuw thans in het bezit van de Bibiothèque Nationale te Parijs De Etiiiopiërs bekeerden zich in de 4e en 5e eeuw tot het Christendom maar maakten zich nadien los van de Christelijke kerk in Europa Aan het eind van de middeleeuwen deden in Europa geruchten de ronde over een Christen koning omringd door barbaarse volksstammen die zijn ge loof nog getrouw was gebleven In 1490 deed een Portugese vloot — op zoek naar een kortere weg naar In dië — Ethiopië aan De Negus gaf aan de bevelhebber van de vloot het verzoek mede hulp te zenden ten einde het land te helpen bevrijden van de Mohammedanen Het heeft slechts korte tijd geduurd dat Ethio pië contact met de Kerk in Europa kon onderhouden tot in de 18e eeuw moesten geestelijken hun ijver om het Christendom te prediken met de marteldood bekopen Toch heeft de bewogen geschiede nis van dit land merkwaardige Christelijke kunst voortgebracht Kunsthistorisch zijn zelfs in de tüd Van een rechtvaardiging door het ge loof alleen wil men niet weten even min van de leer der erfzonde Het vierde beginsel is het verlenen van de gave van de Heilige Geest dat geschiedt door oplegging der handen door mannen die van God geroepen zijn en geboden zijn ambtelijk in Zijn naam te handelen Doop voor de doden Een zeer bijzonder aspect in liet geloof van de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen is de doop voor de doden n.a.v 1 Korinthe 15 29 Mensen die gestorven zijn en geen gelegenheid gehad hebben om het evangelie te ontvangen kunnen verlossing krijgen doordat de leven den voor de doden gedoopt kunnen worden Men kan als plaatsvervanger staan voor zijn gestorven voorouders Daartoe zijn de leden van de kerk steeds druk in het uitzoeken en vast stellen van hun geslachtsregisters Heel veel geld wordt hieraan besteed om daardoor voor zoveel mogelijk voorouders verlosser te zijn De doop voor de doden geschiedt in de tempel van Salt Lake City maar men is ijve rig doende om dergelijke centra overal in de wereld ook in Europa o.a in Zwitserland te bouwen Men leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus welke spoe dig zal plaatsvinden Op grond van het bijbelwoord „ Wat op de aarde ge bonden is zal in de hemel gebonden zijn " leert de kerk een eeuwig huwe lijk Hun bestuur en leven Het bestuur van het genootschap rust op hen die van Godswege zijn aangesteld en door de kerk als een ge heel zijn aangenomen met algemene instemming Het z.g eerste president schap gevormd door de president sinds 1951 David O McKey met twee raadgevers heeft het bestuur over de kerk in de hele wereld in handen Verder kent men priesters van de orde van Melchizedek voor de geestelijke dingen en die van de orde van Aaron voor de wereldlijke Deze laatsten worden onderscheiden in bis schoppen priesters leraars en diake nen In ons land zijn vrij aanzienlijke ge meenten in Amsterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht De aanhangers zijn vooral onder de arbeidersstand te vinden De gemeenten worden door reizende zendelingen bediend die zich in eigen onderhoud voorzien Deze zendelingen ontvangen hun opleiding in Salt Lake City en worden vandaar uitgezonden om „ het Evangelie te brengen aan alle creaturen " Naar Oudtestamentische instelling betaalt men een tiende deel van zijn inkomen aan de kerk Dit is echter geen verplichting men blijft in zijn bijdrage volkomen vrij Het gebruik van alcohol tabak thee en koffie is de „ heiligen " verboden Bij het Heilig Avondmaal bedient men zich dan ook van brood en water In de tijd van hun bestaan zijn „ de heiligen der laatste dagen " vele malen becritiseerd en beoordeeld Felle reac ties komen er op dit voor velen on aanvaardbare geloof op de figuur Jo seph Smith en op zijn volgelingen Ongetwijfeld is de staat Utah een Amerikaans gebied met voorname handelslieden De president van de Mormonen is ook president van vele grote handelsmaatschappijen en trusts Ze zijn dus machtig invloedrijk en schatrijk De Amerikaanse regering heeft rekening met deze staat te hou den De regering-Eisenhower telt twee Mormonen Het is ons hier niet te doen om het oefenen van critiek of om een poging te komen tot een waarderingsoordeel over deze religieuze groepering Vast te stellen valt slechts dat de Kerk van Jezus Christus van de hei ligen der laatste dagen onvermoeibaar de nadruk blijft leggen op het feit dat het door hen'verkondigde evangelie het zuivere ware Evangelie van Christus is Steeds weer voert men schriftbewijzen aan ter fundering van hun doctrine Joseph Smith wordt als een heilige martelaar vereerd Utah blijft de wensdroom van elkgemeentelid Men spoort aan daarnaar toe te trekken en men brengt bijhet sparen voor de reis naar Utahsoms ontzagUjke offers van de 12e en 13e eeuw Byzantijnse invloeden op te merken en ook in het hierbij gereproduceerde minia tuur is een Byzantijnse wijze van rangschikken der figuren op te mer ken de symmetrie van de koningen en de paarden de merkwaardige ge lijkheid van gebaren en het schik ken in lijnen van de daarachter op gestelde soldaten De veelkleurigheid van de konings mantels het paardentuig met de klingelende belletjes de wapens geven een weerspiegeling van de eigen natuur het pompeuse van een intocht van de Negus in zijn hoofd stad Muziek als tuchtmiddel Onlangs is overleden Prof Dr Willem van de WalL Een Nederlan der van geboorte die in Amerika zijn tweede vaderland vond en daar door zijn arbeid grote bekendheid verwierf Hij studeerde muziek in ons land en bekleedde nadien in ver schillende orkesten in Amerika de functie van harpist ' Toch ging zijn belangstelling uit naar andere as pecten der muziek n.L naar de me thodische toepassing der muziek bij ongewone personen Hij gebruikte dit muzikale middel vooral in het zingen in koor en na vele proefne mingen te hebben gedaan publiceer de hij over zijn werk een boek dat weldra — in 1929 — ook in ons land verscheen Het gaf bij ons aanleiding tot het schrijven van publicaties en het houden van voordrachten Daarna is dit onderwerp als het ware in we tenschappelijk onderzoek gedompeld en min of meer aan de publieke be langstelling onttrokken Tóch vragen regelmatig verschijnende publica ties over muziek-psychologie en wat daarmede verband houdt steeds de aandacht en menigeen heeft hierin gelezen dat muziek een sterk psy chische werking op uitvoerenden en toehoorders kan hebben ConcertJ>ezoekers spreken over de weldadige rust die van Mozart's mu ziek kan uitgaan zij kennen ook de wijding bij het luisteren naar passie muziek Wij hebben eens ervaren hoe men met deze middelen gunstige invloed Vred R > men zijn bedrog Ontelbare malen is ueze zin herhaald - Maar nooit heeft iemand gezegd Dromers zijn bedrie gers Zeiden we dit dan zouden we immers ons zelf weggooien Want te kunnen dromen is een van de dingen waardoor we mens zijn We staan na tuurlijk onmiddellijk klaar om de droom te ontmaskeren Maar achter het masker schuilt de dromer achter het masker staan wij zelf Het kind met het badwater weggooien is erg Maar wie zit in het bad en slaagt er in zich zelf mèt het water weg te gooien Deze krachttoer is nog niet vertoond Hardnekkig zijn de dromen van vrede even hardnekkig de dromen van wel behagen in de mensen Het kost wei nig moeite ook deze dromen als be drog te ontmaskeren Elk kind van twaalf jaar dat op school z'n geschie denisles behoorlijk heeft geleerd speelt die ontmaskering in een band omdraai klaar Maar de mensen wij zelf die hardnekkig zulke dromen blijven dromen Pas op hier raken we aan ons zelf Een kind heeft deze waarschuwing het minst nodig En de volwassene Hü is menigmaal bereid zich zelf te verloochenen Hij bespot zich zelf omdat hij nog deel heeft aan de oude werelddroom van vrede Zelf spot uit spijt Of uit een beter inzicht een helderder beschouwing van zich zelf We weten met ons zelf als de dro mer van vrede niet goed raad op Kerstmis wordt het zo duidelijk merk baar We kunnen er niet kinderlijk onbewust in geloven noch als een vrede op aarde noch als een vrede door een goddelijke verlossing Toch is die droom een vogel die ons hart tot nest heeft Kroop hij wellicht uit een koekoeksei Maar waarom zou juist déze onver woestbare droom onecht zijn in men selijk opzicht Omdat hij de werke lijkheid weinig inspireert Die benau wenis is er zeker voor wie onder vrede iets reëels verstaat een wereld zonder oorlog en oorlogsdreiging zonder rassenhaat en verdelging van al wie geestelijk of politiek anders denken Vrede is een woord dat veel méér inhoudt dan een wereld toestand zonder oorlog Maar die toestand valt er óók onder Dat is altijd zo geweest De droom van vrede mocht welk heil ook bevatten en be doelen een kreet om een samenleving zonder verwoesting en dood en ver volging klonk er ook en niet het zwakst in dóór En het was een droom die de mens eerst nauwelijks van zich zelf begreep en die hü niet durfde toepassen op zijn eigen aardse leven waarin de oorlog van tijd tot tijd kwam als een natuurramp waaronder hij zich deemoedig boog Maar des ondanks verklonk de roep van zijn hart niet De droom keerde terug de droom bleef trouw demensbleef zloh » elf getrnuw Ishij daar door sün eigen toestand helderder Hoevelen hebben een schitte rende naam nagelaten alleen doordat ze op het juiste ogen blik werden geboren en vooral doordat ze op het juiste ogenblik stierven M DE CHARNAGE J op de muzikale smaak kan uitoefe nen We werden eens in een hospi taal ontboden waar een aantal pa tiënten elkaar dagenlang in onrust bracht door steeds vuriger gevierde discussie over jazz-muziek Wij acht ten onszelf allerminst competent om als muzikaal geneesheer op te tre den maar wij verklaarden ons be reid om het gesprek in rustiger mu zikale banen te leiden Tijdens dit ge sprek hebben we eerst het accent van pro of contra jazz verlegd naar pro of contra goede muziek — waar toe ook goede jazz behoort Met 11 lustratie van gramofoon-muziek kon den de aanvankelijk ongeordende opmerkingen in logische ordening worden geplaatst en nadien is als therapie voor deze zieken nog menige bijeenkomst gehouden om over mu ziek te praten en ervan te genietea Saul en David Hieraan moesten we denken toen we het overlijden van Dr Willem van de Wall lazen Immers in menig op zicht heeft zijn voorlichting verhel derend gewerkt en hij is een ware harp-speler David geweest om om standige geesten in toon te brengen Hij heeft de kunst verstaan om bÜ vele Saulussen het verstoorde even wicht te herstellen Tegenwoordig schijnt men er met de muziek wel eens op uit te zijn om juist onrust en opstand te kweken En al hebben avonden als van Lionel Hampton met muziek niets uit te staan deze kunst wordt toch maar gebruikt om onge wenste drift elementen in een meni wakker te roepen Dr Van de Wall moet zich hieraan wel eens hebben geërgerd hij kende deze gevaren Hij bezat gelukkig de gave van een levendige verteltrant en daardoor hebben zijn praktijk verhalen populaire belangstellinj gekregen Wij citeren een van deze geschie denissen „ Ik bezocht meermalen een somber en ellendig gevangenis-hol voor vrouwen waar de naakte wan den als de psalm van de dag een on afgebroken stroom van profanantii terugkaatsten Eens op een dag kwam ik binnen in deze vesting van slecht heid en ellende juist toen er een op roer dat veroorzaakt was door het plotselinge wegnemen van verboden voorwerpen was onderdrukt Men zei mij dat het veiliger zijn zou de gevangenen niet bijeen te brengen vooral niet zekere belhamels lit kende deze typen die doen denken aan brutale blaffende honden Ik dacht niet dat ze zouden bijten Eer der moet men op zijn hoede zijn te gen de gluiperige schijnbaar zich goed gedragende maar berekende stokende karakters die onder elkaar fluisteren Op mijn verzoek echter werd ons allen een kans gegeven De cellen werden geopend en de gevan genen stroomden in drom mijn klas se binnen Beginnende met „ Thi Star-Spangled Banner " dat ze uit brulden reisden we langs de weg van de „ Battle Hymn " en kwamen binnen een half uur langzaam tot „ Stilli Nacht " en „ Sterren van de zome ^ nacht " met die mooie suggestieve re gel „ Zij slaapt mijn liefste slaapt " Waren we met dat nummer begonnen — het zou op mislukking en oproer zijn uitgelopen Nu ik begon met M soort van muziek die paste bij hun gevoelstoestand van het ogenblik bereikte ik door een langzaam aan kalmerend programma van emotione le zelfuitdrukking wat gewapend macht niet gedaan kon krijgen " G vanR P Aardi gaan zien Won daardoor het inzicbt in eigen situatie veld Was dt droom van vrede de innerlijke motor die de uiterlijke middelen schiep om de oorlog uit te bannen Het zal niti deze droom alleen zijn geweest Waarom zouden we de mens alleen maar als dromer zien Hij heeft ook handen en een maag en het is niet elke dag Kerstmis De droom bestunrt mede zijn daden en bepaalt mede di sfeer van zijn dagen Maar zijn daden en zijn dagelijks leven schenken d droom ook voedsel Niemand kan liuö wederzijdse bijdrage precies afwegen Waartoe zou dat ook nodig zijn üui ' delijk is dat onze droom van vrede en de realiteit zo hard botsen omdat M onze toestand ons beter bewust zijD We dromen niet alleen maar we weten ook meer van ons zelf af en van de samenleving en van de mogelijliheden om vrede te maken De vrede is niet meer een zaak die als een bijzondere genade over ons komt van buiten afi evenmin als de oorlog een natuur geweld betekent Niet de natuur f niet iets machtigs van buitenaf is i ' het geding maar ons geweten ouM menselijkheid ons ethisch bewustzi]» Wie op Kerstmis 1953 van vrede op aarde zingt of over vrede op aarde spreekt zingt en spreekt van een inej ' selijke taak een opdracht die «• mensheid zich over de hele werew steeds duidelijker bewust wordt Nog is het een droom Maar een droom die vat heeft op de samenle ving een droom die bij het wakM ' worden een innerlijke verplioh '"'» achterlaat Geen wonder dat we er oP Kerstmis een beetje mee inzitten Al wereld en vrede absoluut onverenis bare dingen waren konden ^ ye ' thans met een gerust hart over zmpj ^ Het is immers wel eens prettig me ' ' I ' kaar vrome wensen wensen dus o nooit in vervulling kunnen S ^*"' overdenken en te bespreken Ze ve • plichten tot niets en stemmen "» ogenblik zo aan het eind van •>" '" j bovendien bizonder aangenaam M » wereld en vrede zijn tegenwoorois verontrustende zaken die een DW " op ons doen en waarvoor wil m ^* „ j goed geweten niet doof kunnen m'J ven En juist dat gevoel dat we »= mee inzitten " geeft aan de k "'"' ring een echte klank Het gaat » niet om een genoegelük "" deronsj ¦ hoe genoegelijk het er ook ' 9 ^ "" w gaan Verontrusting èn «•»»'," je toekomst ontmoeten elkaar »""''[ kerstboom En juist daarom ocBa het Kerstfeest in deze tijd Sf «" " ij zachte voortzetting van een m we overleefde traditie te zijn ^<"^^% j spanning aanwezig is tussen onze * ^ entrusting over de gang van ^\^'^„ de wereld èn ons geloof in een anu bétere loop der dingen zo '»"» ' rf we Kerstmis met ons hele S»;'™,er onze hele ziel en met ons Sck '''"^- J.C.BEANDTCOBSI »» EEN DA JAC VAr l/e twee jongetjes stonden tegen 1 bek geleund met de handen diep Je zakken Ze stonden er als ou mannetjes die gepensionneerd z en dus veel tijd hebben maar thuis een beetje te veel zijn en da om de wind en de kou maar tr seren „ We hebben de kerstboom al buis " zei het donkere jongetje < Bertje heette „ Hij is wel twee n ter schat ik " „ Dat is nog niet veel " zei Fault de ' blonde „ Hoe groot is die van jullie dai vroeg Bertje „ Wij nemen geen kerstboom " Paultje „ Hebben jullie geen geld „ Geld zat maar mijn vader en '> zijn humoristen " 0 " zei de ander Het klonk - v aarzelend want het vreemde wo vrat hem diep in de ziel Toen klc er een belletje in hem en wist bet weer ^ „ ^ „ Dat IS om te lachen zei hij „ Niks om te lachen " zei Paultje „ Humoristen bedoel ik " zei Ber Het is niet om te lachen " Paultje „ Soms hebben we thuis < vergadering Ze zijn dikwijls kwa Ik weet niet precies ^ waarom " „ Is je moeder het ook " ' Alleen ik en mijn vader ma iel Paultje „ Mijn rnoeder is niks „ Mijn moeder is ook niet vei zei Bertje royaal „ maar mijn vai is diaken " „ Dat is nog niks " zei Paultje mijne is penningmeester " „ We hebben wel vier dozen i versiersels " zei Bertje „ Zeven dertig ballen rood blauw zilver goud Echt goud En slingers en ¦ bazuinengel " • „ Allemaal rotzooi " zei Paultje I „ Dat is de kif omdat jullie niet hebben " Ze gingen wat rechter staan v ' het geval dat woorden niet toe i kend mochten wezen Maar t ' werden ze allebei geroepen om i komen eten „ Bij Bertje thuis hebben ze kerstboom " zei Paultje \ „ Zo zo " zei zijn vader 1 „ Zeven en dertig ballen en l bazuinengel " somde Paultje op * „ Waarom nemen we ook niet ' boompje Het is gezellig en het ri *• lekker " zei Paultjes moeder ] Paultje keek ademloos naar vader Die legde de krant neer I i komt het dacht Paultje nou shij neen i „ Waarom niet " zei zijn vader 1 „ Wij " vroeg Paultje j „ Maar geen bazuinengel " zei i vader i „ Wel ballen " i „ Wel ballen maar alleen zil I dat is fijner " i „ Zou hij het echt doen " vr I Paultje aan zijn moeder toen i hem instopte I „ Vast wel Vader heeft het t I beloofd " „ Misschien nemen we wel vü 3 ballen " zei Paultje hoopvol 5 „ We zullen wel eens zien " zei J moeder lachend I Het jongetje ging slapen en dro s de van een kamer vol kerstboi i met lichtjes En in zijn oor zat ¦ engel met een fluwelen jasje aar speelde liedjes op een Idein 2ilv < ' trompetje „ Je mag met Kerstmis bij ons i men en naar onze kerstboom lüjk I zei Bertje de volgende dag „ Ik I het aan mijn vader gevraagd » zegt goed kwaad kan het hem n '" doen Laten we er het beste n van hopen " Misschien kom ik " zei Pau „ Als ik tijd heb " „ Wat ga je dan doen " „ Nou de kerstboom versieren „ En jullie hebben geen eens 1 kerstboom " „ We nemen er een van drie ter " zei Paultje „ Met vijftig ba van echt zilver " „ Kn een liazuinengel " i „ Misschien als we er een kur ' krijgen met blauw fluweel An l maar niet " I „ Ik moet het eerst nog zien " ' Bertje „ Ik zal vragen of je bij ons komen " zei de ander gul „ Kom jij dan eerst bij ons " i Bertje J „ Opgooien " zei Paultje „ Ik n I kruis " I „ Ik munt " zei Bertje ernstig Ze keken gespannen hoe de i rolde Het was munt „ Dan kom jij dus eerst bij zei Bertje „ Gezworen op mijn hart " Paultje I „ Gezworen op je hart " zei Be „ Ouwe jongens " De vader van Paultje en de v ï van Bertje groetten elkaar wat ' ] es Dat deden ze altijd want BRID Onze K Op de laatste competitieavond de familie Bridgegraag een bijzo moeilijk spel gehad Mijnheer 1 gegraag had als Zuid een con l van 6 schoppen moeten spelen i noe of hij ook gezwoegd had was er niet uit gekomen éi down ' Na afloop van de wedstrijd hs crack van de club mijnheer Al pzegd dat het spel wel te m zou zijn geweest Mijnheer Br graag voelde zich in zijn eer g ™ had Alziend uitgedaagd o vertellen hóe het wel gemaakt worden Het slot was een wee M;nap geworden waarbij Alziem weerde dat Bridgegraag niet "« t emde van het jaar 1953 d jossing zou vinden De inzet Kist goede sigaren zou begin aoor mijnheer Bridgegraag be moeten worden als hij de oplo "> M gevonden had In " i '^ mijnlieer Bridgegraag joviale prettige speler en wij ze nem graag een handje helpen ' eggen daarom het probleem onze lezers voor en hopen da il „ Sqede oplossingen binnen « n krijgen ¦ Op onze beurt stellen wij e pryzen ter beschikking en wel ^ en eerste prijs van ƒ 20 ten tweede prijs van ƒ 10 Oplossingen kunnen ingezc Wttden aan onze bridgereda 
Pagina 10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD KERSTNUMMER 1953 Pagina 11 c D 1 ^ H ii H 5 j m N ] 17 ^ S 5 Ëlöl pi RI5 | [ ir*5 X 3 r V 2 rrr oTe ] S-5 D 7 6 3 T 15 U II V 1 Ü8 TTS " êm EEN DAG VREDE door JAC VAN DER STER KERSTPUZZLE FGH I JK LMNOPS De geschiedenis van het schaakschort lichaam jonge muilezel I afhangend deel van een gewaad sneeuwstorm in Rusland J maanstand gebergte in Rusland gemeente in Zuid Hol land onderwijs K teleurstellend leep L vaas eer M godsdienst en andere N gemeente in Gelderland sneeuwschoen O bladader hemel lichaam P telwoord gezelschapsspel regerend man Chinese maat R kat ontvangkamer S vlinder opening dier T zeepwater verworpeling godin U boordsel doel sprakeloos V voegwoord aardigheidje vissoort kindergroet W bedehuis rijtuig Y naar zich toe trekken bergruim vochtmaat X gebaar waarzeggende vrouw altoos Z mil rang zonder enig doel de oudere VERTICAAL » A geducht hieltje van een ham reus kurk B huiverig haardos wapen mand duivelsoord C droge sloot regenboogvlies van het oog aalgeer kledingstuk berg plaats D edelgesteente glanspunt peer verfstof E vleugel drank bak inrichting het een op het ander F gebladerte achting aanzien onbe lemmerd G Rijksmunt voorzetsel gezinslid geheel de uwe rivier in Italië heilige H speelgoed snavel Der gewoonte getrouw brengen wij U ook dit jaar weer een speciale Kerstpuzzle waarvoor wij wederom speciale prijzen beschikbaar hebben gesteld Wij hopen dat U met dit raadsel enkele uren op aangename wijze zult worden beziggehouden U hebt daar trouwens met drie Zon dagen achter elkaar in het vooruit zicht alle gelegenheid toe Evenals vorige jaren hebben wij acht prijzen beschikbaar gesteld n.l één hoofdprijs van ƒ 20 een prijs van ƒ 15 een van ƒ 10 een van ƒ 5 en vier van ƒ 2.50 Hieronder volgt de omschrijving van dit raadsel In de grote tekening moet U de gevraagde woorden of af kortingen invullen en dan leest U — wanneer U dit met succes verricht heeft — wel wat U verder te doen staat HORIZONTAAL A gewicht latent junior B deel van Oostenrijk kolf hamer lansruiter C eetgerei lange pop plaat D man van lagere adel hoeveelheid E pers voornaamwoord courantenjongen aanslibbing ambts halve F put zoete zelfstandigheid tak G vreemde titel zangvogel go din H speelpenning kogelvormig ^ Tïe Y 3 X I Z 9 ft 13 n?i p loic 101 c A 9 | eT F I MIS R-5 C3|H16I pT C8 117 » BRIDgERUBRIEK Onze Kerstouzzle Een Kerstprijsvraag voor dammers Opgave no 1 Pas op voor de voetangels en klemmenl Getrouw aan de traditie zal het U.N ook dit jaar onze dammers een kerstsurprise bezorgen in de vorm van onderstaande Kerstprijsvraag U krijgt 3 opgaven te verwerken waarin naar we hopen nog al wat voetangels en klemmen zitten ver borgen En hoewel het U natuurlijk niet om de prijzen te doen is willen we toch niet niet nalaten deze te vermelden Ie Prijs ƒ 20 2e prijs f 10 Troost prijs een boekwerk En na dit zoet der mogelijke over winning in het vooruitzicht te heb ben gesteld komt nu het meer pit tige element der op te lossen vraag stukken i ¦ B H O ® • o o g o B o o o o 1 • o H o B ^ o B o g '^^ ^^^ ^^ '^^ ^^ stand in cijiers Zwart 12 sch 2 8 10 12 13 16/18 20 24 25 36 Wit 12 sch 23 26 27 29 31/34 37 39 42 44 Wit speelt en wint een goede op lossing telt voor 2 punten Opgave no 2 Van een probleem luidt de oplos sing als volgt 33—29 24x22 16—11 reien hebben een schttte le naam nagelaten alleen dat ze op het juiste ogen werden geboren en ¦ al doordat ze op het e ogenblik stierven M DE CHARNAGE J nuzikale smaak kan uitoefe - e werden eens in een hospi - tboden waar een aantal pa - elkaar dagenlang in onrust door steeds vuriger gevierde ie over jazz-muziek Wij acht izell allerminst competent om zikaal geneesheer op te tre aar wij verklaarden ons be 1 het gesprek in rustiger mu janen te leiden Tijdens dit ge hebben we eerst het accent of contra jazz verlegd naarcontra goede muziek — waar E goede jazz behoort Met il e van gramofoon-muziek kon aanvankelijk ongeordendedngen in logische ordening geplaatst en nadien is alse voor deze zieken nog menige:omst gehouden om over mu - praten en ervan te genieten Saul en David lan moesten we denken toen overlijden van Dr Willem van 1 lazen Immers in menig op eeft zijn voorlichting verhei gewerkt en hij is een ware jeler David geweest om om ie geesten in toon te brengen sft de kunst verstaan om by lulussen het verstoorde even te herstellen Tegenwoordig men er met de muziek wel 1 uit te zijn om juist onrust en 3 te kweken En al hebben ¦ n als van Lionel Hampton met niets uit te staan deze kunst toch maar gebruikt om onge drift-elementen in een mens r te roepen '' an de Wall moet zich hieraan ns hebben geërgerd hij kende evaren Hij bezat gelukkig de ^ an een levendige verteltrant irdoor hebben zijn praktijk en populaire belangstelling en citeren een van deze geschie m „ Ik bezocht meermalen een en ellendig gevangenis-hol rouwen waar de naakte wan s de psalm van de dag een on oken stroom van profanantie aatsten Eens op een dag kwam len in deze vesting van slecht 1 ellende juist toen er een op ' at veroorzaakt was door het inge wegnemen van verboden srpen was onderdrukt Men j dat het veiliger zijn zou de enen niet bijeen te brengen niet zeke ^ belhamels Ik deze typen die doen denken jrutale blaffende honden Ik niet dat ze zouden bijten Eer 3et men op zijn hoede zijn te gluiperige schijnbaar zich edragende maar berekende de karakters die onder elkaar ren Op mijn verzoek echter ns allen een kans gegeven De werden geopend en de gevan stroomden in drom mijn klas anen Beginnende met „ Th » pangled Banner " dat ze uit n reisden we langs de weg van ttle Hymn " en kwamen binnen lalf uur langzaam tot „ Stille ' en „ Sterren van de zomer met die mooie suggestieve re ij slaapt mijn liefste slaapt " we met dat nummer begonnen zou op mislukking en oproer tgelopen Nu ik begon met de ran muziek die paste bij hun stoestand van het ogenblik te ik door een langzaam aan rend programma van emotione fuitdrukking wat gewapende niet gedaan kon krijgen " G van H Aard ien Won daardoor het inzicht ten situatie veld Was de van vrede de innerlijke motor uiterlijke middelen schiep om log uit te bannen Het zal niet droom alleen zyn geweest m zouden we de mens alleed als dromer zien Hij heeft ook 1 en een maag en het is niet elke Lerstmis De droom bestuurt eijn daden en bepaalt mede de ¦ an zijn dagen Maar zijn daden 1 dagelijks leven schenken de ook voedsel Niemand kan hun cijdse bijdrage precies afwegen De zou dat ook nodig zijn Dn' is dat onze droom van ¦ vrede ed [ iteit zo hard botsen omdat wa oestand ons beter bewust zB "' imen niet alleen maar we weten eer van ons zelf af en van oe leving en van de mogelijkheden 3de te maken De vrede is niet en zaak die als een bijzondere over ons komt van buiten ali in als de oorlog een natuur 1 betekent Niet de natuur pi ts machtigs van buitenaf is > n ding maar ons geweten onze lijkheid ons ethisch bewustzU "' p Kerstmis 1953 van vrede op zingt of over vrede op aarde t zingt en spreekt van een men taak een opdracht die de eid zich over de hele werew duidelüker bewust wordt is het een droom Maar een die vat heeft op de samenie een droom die bij het wakker n een innerlijke verplichting laat Geen wonder dat we er op lis een beetje mee inzitten Ais I en vrede absoluut onverenig lingen waren konden we er net een gerust hart over zingeo immers wel eens prett'S """ IL rome wensen wensen dus o in vervulling kunnen gaan «^ nken en te bespreken Ze ver n tot niets en st<"n"?f " S ik zo aan het eind van he *}*" lien bizonder aangenaam J »»» en vrede zün tegenwoortus rustende zaken die een beroep doen en waarvoor wU n "" eweten niet doof kunnen m » n juist dat gevoel dat we »^ izitten " geeft aan de kerstw n echte klank Het gaat tow n een genoegelUk onderoMJ > noegelök het er ook tf"5 | STerontrusting èn geloof m ist ontmoeten elkaar »«"?,„.« om En juist daarom beboe rstfeest in deze tüd g?e"i*en voortzetting van een m w « ^^ ifde traditie te zijn Z »»™ ng aanwezig is tussen «""^ jn ing over de gang van ^ a^f " ^ eld èn ons geloof ta ee » a "^,\'„ loop der dingen zolang v^e^^j • stmis met ons hele •»« ™ yer ele ziel en met ons heie J.C.BEANDïCOESTI»S l/e twee jongetjes stonden tegen het liek geleund met de handen diep in lie zakken Ze stonden er als oude mannetjes die gepensionneerd zijn en dus veel tijd hebben maar die thuis een beetje te veel zijn en daar om de wind en de kou maar trot seren We hebben de kerstboom al m tuis " zei het donkere jongetje dat Bertje heette „ Hij is wel twee me ter schat ik " „ Dat is nog niet veel " zei Paultje ie blonde „ Hoe groot is die van jullie dan " vroeg Bertje „ Wij nemen geen kerstboom " zei Paultje Hebben jullie geen geld „ Geld zat maar mijn vader en ik jijn humoristen " „ O " zei de ander Het klonk wat aarzelend want het vreemde woord vrat hem diep in de ziel Toen klonk er een belletje in hem en wist lüj liet weer „ Dat is om te lachen " zei hij „ Niks om te lachen " zei Paultje „ Humoristen bedoel ik " zei Bertje „ Het is niet om te lachen " zei Paultje „ Soms hebben we thuis een vergadering Ze zijn dikwijls kwaad Ik weet niet precies •• waarom " „ Is je moeder het ook " „ Alleen ik en mijn vader maar " lei Paultje „ Mijn moeder is niks " „ Mijn moeder is ook niet veel " zei Bertje royaal „ maar mijn vader is diaken " „ Dat is nog niks " zei Paultje „ de mijne is penningmeester " „ We hebben wel vier dozen met versiersels " zei Bertje „ Zeven en dertig ballen rood blauw zilver en goud Echt goud En slingers en een t)azuinengel " „ Allemaal rotzooi " zei Paultje „ Dat is de kif omdat jullie het niet hebben " Ze gmgen wat rechter staan voor bet geval dat woorden niet toerei kend mochten wezen Maar toen werden ze allebei geroepen om te komen eten „ Bij Bertje thuis hebben ze een kerstboom " zei Paultje „ Zo zo " zei zijn vader „ Zeven en dertig ballen en een liazuinengel " somde Paultje op „ Waarom nemen we ook niet een boompje Het is gezellig en het ruikt lekker " zei Paultjes moeder Paultje keek ademloos naar zijn vader Die legde de krant neer Nou komi het dacht Paultje nou zegt bij neen „ Waarom niet " zei zijn vader „ Wij " vroeg Paultje „ Waar geen bazuinengel " zei zijn vader „ Wol ballen " „ Wel ballen maar alleen zilver dat is fijner " „ Zou hij het echt doen " vroeg Paultje aan zijn moeder toen die bem instopte „ Vast wel Vader heeft het toch beloofd " „ t/lisschien nemen we wel vijftig ballen " zei Paultje hoopvol „ We zullen wel eens zien " zei zijn moeder lachend Het jongetje ging slapen en droom de van een kamer vol kerstbomen met lichtjes En in zijn oor zat een engel met een fluwelen jasje aan en speelde liedjes op een klein zilveren trompetje „ Je mag met Kerstmis bij ons ko men en naar onze kerstboom kijken " zei Bertje de volgende dag „ Ik heb bet aan mijn vader gevraagd Hij zegt goed kwaad kan het hem nooit doen Laten we er het beste maar van hopen " „ Misschien kom ik " zei Paultje „ Als ik tijd heb " „ Wat ga je dan doen " „ Nou de kerstboom versieren " „ En jullie hebben geen eens een kerstboom " „ We nemen er een van drie me ter " zei Paultje „ Met vijftig ballen van echt zilver " „ Kn een bazuinengel " „ Misschien als we er een kunnen krijgen met blauw fluweel Anders maar niet " „ Ik moet het eerst nog zien " zei Bertje „ Ik zal vragen of je bij ons mag komen " zei de ander gul „ Kom jij dan eerst bij ons " zei Bertje „ Upgooien " zei Paultje „ Ik neem ki-uis " „ Ik munt " zei Bertje ernstig Ze keken gespannen hoe de cent rolde Het was munt „ Dan kom jij dus eerst bij ons " zei Bertje „ Gezworen op mijn hart " zei Paultje „ Gezworen op je hart " zei Bertj *' Ouwe jongens " De vader van Paultje en de vader van Bertje groetten elkaar wat stijf jes Dat deden ze altijd want ze Op de laatste competitieavond had Ie familie Bridgegraag een bijzonder moeilijk spel gehad Mijnheer Brid Ssgraag had als Zuid een contract van 6 schoppen moeten spelen maar "" e of hij ook gezwoegd had hij Was er niet uit gekomen ééntje aown Na afloop van de wedstrijd had de Wack van de club mijnheer Alziend Sezegd dat het spel wel te maken zou zijn geweest Mijnheer Bridge Sraag voelde zich in zijn eer getast ^ had Alziend uitgedaagd om te Vertellen hóe het wel gemaakt kon Worden Het slot was een wedden schap geworden waarbij Alziend be weerde dat Bridgegraag niet vóór f « einde van het jaar 1953 de op lossing zou vinden - De inzet een « st goede sigaren zou begin 1954 " oor mijnheer Bridgegraag betaald « oeten worden als hij de oplossing « et gevonden had Nu is mijnheer Bridgegraag een joviale prettige speler en wij zouden nem graag een handje helpen Wij Joegen daarom het probleem aan onze lezers voor en hopen dat wij veie goede oplossingen binnen zul len krijgen ¦ Op onze beurt stellen wij enkele Muzen ter beschikking en wel wn eerste prijs van ƒ 20 aen tweede prijs van ƒ 10 Oplossingen kunnan ingezonden " Mden aan onze bridgeredacteur waren zich terdege bewust dat er een diepe kloof gaapt tussen het cliristendom en het humanisme Bertje is van harte welkom met de kerstdagen " zei de vader van Paultje " „ Ik had begrepen dat Paultje bij ons zou komen " zei de vader van Bertje „ Neen neen " zei de ander „ Hij komt bij ons naar de kerstboom kij ken " „ Aha hebt u een kerstboom " „ Beschouw dat niet als een con cessie " zei Paultjes vader „ Ik be schouw het kerstfeest als een oud heidens gebruik Maar ik respecteer de gevoelens van anderen " „ Het is heel vriendelijk van u maar ik kan toch Bertje niet Het is een kwestie van sfeer voelt u wel Ik kan mijn kind niet bloot stellen aan het heidendom " „ En ik mijn kind niet aan het bij geloof " „ Daar zal ik niet op ingaan " zei Hertjes vader koel „ Neen voor de rede schrikken jul lie terug " zei de ander verhit „ U zou u niet zo opwinden als niet ergens het geloof in u sprak " „ Goe denavond " zeiden ze vrijwel tege lijk en gingen ontstemd naar bin nen „ Was u er tegen dat Paultje bij ons Kwam " vroeg de moeder van Bertje over de heg van de achtertuin „ Natuurlijk niet " zei de moeder van Paultje „ Was u er tegen dat Bertje bij ons kwam " „ Natuurlijk niet " zei haar buur vrouw Ze zuchtten belden „ Die van mij zit nu binnen gelijk 1 A.oor ^ tevzn Tw\]g Naar het Amerikaans A short story on chess — Copyright De Gla zenwasser — U.N loen Ted en Nina in Mei de huwe lij kscadeaux uitpakten bleek Oom Wil een ietwat zonderlinge vrijge zel zijn keus bepaald te hebben op een plastic schort dat met allerlei schaak-motieven versierd was Nina was direct vertederd wat Ted deed opmerken „ Weet je wel wat die fi guurtjes allemaal voorstellen " „ Nee " zei Nina — en een haast onmerkbaar ironisch lachje - ontging Ted — „ vertel eens " „ Och " antwoordde Ted die als schooljongen eens een zeer tijdelijke bevlieging voor het koningsspel aan de dag had gelegd „ het is een spel voor een man maar ik kan je het wel even vertellen " Er volgde een uiteenzetting die ik U zal besparen als U kunt schaken weet U het al en als U het niet kunt zeggen een paar regels U toch niets Psychologisch was het overigens zeer belangwekkend Ted was het zich niet bewust dat hij er al zóveel van vergeten was dat zijn uitleg voor een oningewijde volstrekt onbegrij pelijk was Maar Nina was wèl in gewijd Oom Wil had haar de eerste beginselen van het schaakspel bijge bracht en zoals spoedig zal bUjken niet zonder succes Met Kerstmis kreeg Ted van Nina een bord met schaakstukken cadeau Natuurlijk wilde hij zich haasten om zijn mannelijke superioriteit te bewijzen Nina lootte wit en opende met een pion in de koningslijn zo noemde Ted dat 1 e2—e4 e7—e5 2 Pgl—f3 d7—d6 3 d2—d4 Pb8—d7 4 Lfl—c4 Lf8—e7 5 d4xe5 „ Al spoedig werd het mij duide lijk " vertelde Ted enkele dagen la ter „ dat zij meteen een flinke aan val ging wagen 5 d6xe5 Ddl—d5 Pg8—h6 LclxhB g7xh6 Dd5xf7 en na enige tijd merkte ik tot mijn verbazing dat mijn koning mat was gezet " In de tweede partij trad Ted die wit had zeer agressief op hij kreeg echter de kous op de kop want in vijf zetten was zijn dame genomen de heer H W Filarski Wetering schans 43 te Amsterdam Inzenden per brief op de enveloppe te ver jjielden Kerstpuzzle Onder de op lossing duidelijk de naam en het adres van de inzender dames ge lieven Mevrouw of Mejuffrouw bij hun naam te vermelden Na 5 Januari 1954 worden géén oplossingen meer aangenomen Zaterdag 9 Januari 1954 zullen wij de oplossing en de prijswinnaars pu bliceren in onze bridgerubriek Hier volgt onze puzzle ^ V,4 ^ A.4,2 & 9,7,6,5,3 j A,6,3 ^ 10.5 B,6,2 r N ^ 9.6 ^ V,B,10.8,1 ^ H,10,8 4"B,9 w o t z I V,B,4,2 X V,10,8,5,2 # A,H,9,8,7.3 ^ H,5,S <$• A 4 > H,7,4 Zuid speelt 6 schoppen West komt uit met Hartenvrouw Hoe moet Zuid spelen aannemen de dat Oost-West zo sterk mogelijk tegenspelen te krijgen - van Multatuli " zei de moeder van Paultje „ En de Ver enigde Naties deugen ook niet zegt hij „ Die van mij zit in de kachel te blazen of hij er heidenen op wil roosteren „ En de narigheid in de politiek komt van het ongeloof " zegt hij Ze knikten en gingen hun keu kens in Op de feerstavond zaten ze bij de boom met de brandende kaarsjes Bertje met zijn ouders en Paultje met zijn ouders ieder in de eigen huiskamer De radio speelde Bach „ Jammer dat er geen woorden bij zijn " zei de vader van Bertje „ Het is een christelijk lied " „ De muziek " zei de vader van Paultje is verheven boven de ver deeldheid van de mensen " „ Het is mooi " zeiden de vrouwen „ Die daar is opgebrand " zeiden de jongetjes Ze keken dromerig naar hun ballen blauw en rood en goud en zilver „ Ik heb er nog eens over nage dacht " zei de vader van Paultje en je mag morgen wel een poosje naar Bertje „ In de mensen een welbehagen " zei de vader van Bertje „ Ga mor gen maar eens bij je vriendje hier ' naast kijken mijn jongen " Later staken de vrouwen nog even de neus uit de achterdeur „ Het is in orde " riepen ze zacht „ het mag toch " „ Vrede op aarde " al zal het niet lang duren " „ Je moet maar denken elke dag is meegenomen " Ze lachten wijs „ Welterusten " zeiden ze Klagen is minachting voor zich zelf het is een slecht teken zowel van iemands hoofd als van zijn hart Wie klaagt werpt zichzelf neder en als iemand zichzelf nederwerpt heeft niemand lust om hem op te rapen LORD HALIFAX en op de twaalfde zet was hij mat Ziehier het verloop van het drama e2—e4 e7—e5 f2—f4 Lf8—e7 Ddl—g4 d7—d5 Dg4—g3 Le7—h4 „ Ik had geluk " zei Nina na af loop met goed gehuichelde beschei denheid „ ik kon toevallig je dame pennen " „ Wat is dat " vroeg Ted „ Nou vastzetten snap je " Lh4xg3t Dd8—g5 Pg8—h6 Ph6—g4t Dg5—f5t DfSxeSt Lc8—f5 De5—e4 f4xe5 h2xg3 Kei—f2 e4xd5 Kf2—fS Kf3—e2 Ke2—f3 e2—c4 Twee dagen later vond een nieuw treffen plaats „ Ze bracht haar ko ningin in het veld " vertelde Ted des avonds aan Oom Wil „ en ik dacht Veel te vlug schone jonkvrouw veel te vlug Ik had intussen aan de hand van een schaakboekje verschillend *» zetten bestudeerd en ik voelde me sterk gewapend met tactieken en strategisch zetten Als ik haar koningin nam ineens zag ik het de verborgen opzet het schaakzet ten van mijn koning plus het ver lies van mijn dame en een raads heer Maar als ik niet nam dan zou ze mij in twee zetten volkomen schaakmat hebben " Oom Wil glimlachte eens om zijn onbeholpen beschrijving „ En toen ben je dus het huis uit gelopen Nou Iaat maar eens zien " Ted belde een kwartier later Nina op „ Ik breng mijn paard naar H vijf " en legde de telefoon op de haak Hij wandelde in alle gemoedsrust naar huis en dacht eraan dat wit vol gens Oom Wil in tien of twaaU zet ten mat zou zijn Wat zou Nina den ken als ze ontdekte dat ze schaakmat was gezet „ Ik ben bang dat het remise is geworden " zei ze toen hij de ka mer in kwam En toen zocht Ted in de telefoon gids naar de schaakclub „ De hout - jes schuiver " Tèantasie gevraagd Het genie van de grote Steven Twijg staat er borg voor dat deze geschiedenis zoal niet waar ge beurd dan toch had kunnen gebeu ren Aan U lezers de eervolle taak om dit aan te tonen Strikt in ver trouwen zij U meegedeeld dat de beide partyen door de vertaler ver zonnen zijn Eerste vraag Lever critiek op de tweede partij 1 e4 e5 2 f4 enz Uw critiek moet beknopt zijn en boven dien opbouwend verzin zelf een be tere partij Tweede vraag Bedenk een stel ling een partij is niet nodig die als illustratie van de derde partij kan dienen U hebt het volste recht om de juistheid van de uitspraken en gedachten in twijfel te trekken U mag het er echter niet te dik op leggen U moet ook de afloop van de partij vermelden Derde vraag Los het volgende probleem op Wit Ke8 Tal hl Pb4 pi a4 5 Zwart Kei Ddl Lel en c4 Pfl pi a7 c2 d2 e2 f2 f7 h7 en h6 13 Wit geeft mat in negen en vijftig zetten Er zijn prijzen van ƒ 12.50 ƒ 10 er ƒ 7.50 beschiftbaar de oplossingen moeten voor 13 Jan 1954 verzonden zijn aan drs.JJ Muilwijk Van Maer lantlaan 142 Den Haag / De handschoen door de eeuwen heen Het is verwonderlijk te constateren dat de handschoen tegenwoordig uit het mode arsenaal van de vrouw niet meer weg te denken pas langs een om weg via een gebruiksvoorwerp van de man tot een bekoorlijk dingsigheidje van het schone geslacht is geworden In de bijbelse geschiedenis leest men reeds dat Jacob handschoenen van gei tenvel aantrekt om zijn vader IzaS-k te doen geloven dat hij Ezau is Hand schoenen van stevig stierenleer ge bruikten de arbeiders en herders van Griekenland en op een bas-reliëf van Tel el Amara is het gezin van de hae retische pharao Amenophis IV de schoonvader van Toetanchamon te zien die onder de tot de nieuwe leer be keerde gouverneurs ter beloning leren handschoenen verdeelt In de ov iheid droeg men doorgaans vingerlingtjïi en deze waren nog in het oude Rome ge bruikelijk waar men ze bij gastmalen aantrok om zijn handen niet vuil te maken In het kronings-omaat van de koningen en keizers van de Middel eeuwen had de rijkversierde met paar len bestikte handschoen een bijzondere plaats en ook thans nog behoort hij bö het liturgische gewaad van de bispchop in de katholieke kerk Een stalen J' and-schoen tooide de ridder op het slagveld en in het tournooi grote kaphandschoe nen de raadsheer Met juwelen bezette handschoenen werden aan vorstelijke personen meegegeven in het graf en op menige universiteit kreeg de jonge doctor als verloofde van de weten schap " witte handschoenen die in de Middeleeuwen in het algemeen de ho gere stand aanduidden Mode-artikel van de vrouw is de handschoen pas in de 17e eeuw en in Frankrijk geworden — in die tijd kwam de vervaardiging van glacéhandschoe nen als nationale industrie op Deze fa brikaten maken een verbazingwekkend moderne indruk want ze hadden reeds de grote kappen die tegenwoordig weer het veld beheersen Deze „ gant k la Crispin " was een verfijning van de reeds in de 15e eeuw in Duitsland ver vaardigde kaphandschoenen der ridders edellieden De vrouwen versierden met fijn borduursel Handschoenen waren plotseling begeerd geworden Rubens bedong als honorarium voor zijn „ Kruisafneming " behalve een som gelds bovendien uitdrukkelijk een paar handschoenen en kardinaal de Riche lieu liet uit Rome handschoenen komen voor Maria de Medici om haar bij de een of andere staatsactie voor zich t « winnen Moordwapen **» Deze koningin heeft overigens de handschoen ook tot ' n wapen voor poli tieke moord gemaakt Wie zijn vijand op onopvallende wijze uit de weg wilde ruimen stuurde hem vergiftigde hand schoenen als geschenk zodra hü ze aantrok betekende dit de zekere dood Ook een geliefde waarvan men genoeg had gekregen werd op deze wijze on schadelijk gemaakt Uit die tüd is ook het gebruik van geparfumeerde hand schoenen afkomstig die vreemd genoeg door de mannen werden ingevoerd bezoldiging paard I uitheemse vrucht hoestmiddel heet kleding stuk 1 reeks Chinese munt groei waterdiepte K pers voornaamwoord Nederland dierenroep herkauwer slede onderwijs L veerboot poede rig knaagdier zuivelproduct M Eng kinderjuffrouw moed futloos be kende dierentuin N koppelriem broekklep bommel lijzig O meis jesnaam mening schoenvorm klink nageltje van tijd tot tijd P knaag dier voedsel wonder kleur door middel van S vreemde titel gezellig tehuis lisbloem val Vervolgens worden bepaalde let ters uit het diagram naar het aan hangsel overgebracht dat wil zeggen de letters die overeenstemmen met aangegeven kenletter en getal In het aanhangsel ontstaat dan een fragment uit een gedicht van Willem Hessels Zoals te doen gebruikelijk dienen de oplossingen op een open brief kaart te geschieden Deze worden tot uiterlijk Woensdag 30 December let wel Woensdag 30 December eerste post ingewacht Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden onher roepelijk terzijde gelegd Niet alleen voor politieke moord maar ook voor omkoping diende de handschoen Wie aan een invloedrijke persoon een verzoekschrift moest over handigen stuurde meteen een paar handschoenen mee die met geld gevuld waren Deze gewoonte was niet alleen in Frankrijk in zwang uit het Wenen van de grote keizerin Maria Theresia wordt gemeld dat de beroemde volks prediker Abraham a Santa Clara met de hem eigen duidelijkheid herhaalde lijk invloedrijke dames aan de kaak stelde wier gunst op deze wijze te ver krijgen was In die tijd had het woord handschoenmaker " in Duitsland de betekenis van rove en dief waarschijn lijk omdat de misdadigers op hun nach telijke rooftochten graag een vinger handschoen de zogenaamde „ dieven hand " droegen Niet omdat ze het ge vaar van identificatie door middel van vingerafdrukken wilden vermijden want dat bestond toen nog niet doch uit bijgeloof en voorzichtigheid Want de toenmalige leden van de onderwereld dachten voor ontdekking veilig te zijn als ze op hun nachtelijke ondernemin gen gebruik maakten van een kaars die gemaakt was uit het vet van een opge hangen misdadiger Om te voorkomen dat ze hun vingers zouden branden aan het omlaagdruipende vet trokken ze een in het midden gescheiden over trek over hun hand Wederom roepen wij de medewer king van onze puzzelaars in voor het steunen van een goed doel Wij ver zoeken n.l de oplossingen te franke ren met één cl meer kinderzegels Werpt Uw oplossing dus niet bij ons bureau in de bus doch plak er een kinderzegel op de post bezorgt hem voor U en U behoeft er verder niets aan te doen Wanneer U aan ons verzoek gevolg hebt gegeven zult U ongetwijfeld een gevoel van vol daanheid hebben Wij maken U er echter op attent dat het plakken van kinderzegels c P 7 G 7 I 6 3 p ^ R - WIB rrs t7 T-7 3 F I B 7 I 5 U'l't FT5 - m ^ ws STïö o ^ %_ T 9 Z 13 X 16 J I A 15 C 5 P l <« V 10 17x6 26x28 6x33 38x40 25x45 37x26 27x38 42x33 39x28 48x39 44x33 47x22 28x17 26x40 45x34 50—44 49x40 35x44 en wit staat met zijn enig overgebleven stuk ge wonnen De zetten van zwart zijn tussen haakjes geplaatst Vraag Hoe luidde de beginsland van dil probleem Een goede oplos sing telt voor 1 punt Opgave no 3 door ons niet verplicht wordt ge steld Bij de beoordeling van de inzen dingen zal het dus geen rol spelen of een kaart al dan niet gefrankeerd is met een kinderzegel Er zal uit sluitend op correcte oplossingen wor den gelet Wanneer U kinderzegels plakt dan danken wy U reeds bij voorbaat uit naam van het misdeel de kind En nu puzzelaressen en puzzelaars aan de slag Wij wensen U allen prettige Kerstdagen en goed succes Sommige mensen willen alles voor geld doen — behalve werken ® O • H 1 o B o o o o o o i B H o o o ¦ o o Je moet tegenwoordig hard vooruit zien te komen als je wilt bleven waar je bent Niets gaat ooit door beleefdheid ver loren uitgezonderd Uw plaats in de bus stand in cijfers Zwart 13 sch 10/13 17 19/21 23 24 27 29 36 Wit 13 sch 28 32 34 35 37/40 44 45 47 49 50 Wit speelt en wint één goede op lossing telt voor 3 punten Dit zijn ze dan de opgaven Mocht een gedeelte U te ' zwaar zijn wat we de U.N.-oplossers kennende niet vermoeden zendt U Uw oplossingen van de rest tóch in want dan zult U wel niet de enige zijn Inzendingen dienen uiterlijk 31 Ja nuari 1954 binnen te zijn bij onze damredacteur Max Douwes Hoge Naarderweg 13 Hilversum Auteurs namen worden bij de uitslag ver meld We wensen onze lezers een goede Kerst en nu reeds een gezellig 1954 toe En niet te vergeten veel suc ces bij het puzzelen ' m 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 24 December 1953 - 61 e Jaargang No 202 Pagina 12 VAUXHALL PRESTIGE EN COMFORT PRODUCT VAN GENEKAL MOTORS ULTRA MODERNE STERKE EN SOEPELE MOTOR ONBERISPELIJKE WEGLIGGING ROYALE ZIT-ACCOMODATIE GROTE BAGAGERUIMTE LAGE EXPLOITATIEKOSTEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR van MEEUWEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF N.V TEL 16561-16562 WEERDSIHGEL O.Z 42-43 UTRECHT I UTl Telegram-adres Niem Telefoon 16431 5 Giro 154949 é Een van ONZE PRIJZEN kjykm bij Bekijk NU onze etalages Maak dat U er als de eerste bij bent UTRECHT OUDE GRACHT 151 Met de feestdagen „ als het binnen goed en gezellig is en de fijiie geur van het met extra-zorg gezette kopje koffie of thee bijdraagt tot die prettige feestelijke sfeer dan wordt er in alle rust dubbel genoten van al wat de vertrouwde naam Douwe Egberts draagt Het heerlijk-pittige aroma van D-E koffie de fijne opwekkende geui en smaak van D-E thee worden in deze dagen extra geproefd gekeurd en gewaardeerd Ze verhogen niet weinig de goede huiselijke feeststemming DOUWE EGBERTS Koffie ' Thee g^HNOI?5 ^ 59100 GOEDNIEUWS het DANESWEEKBUD dat het best uit de bus komt GOED NIEUWS is kleurig fleurige actueel en afwisselend H et is geheel afgestemd op de moderne vrouw met een veelzijdige belangstelling De inhoud iü zó rijk gevarieerd en tevens zó typisch vrouwelijk dat het door iedere vrouw met enthousiasme zal worden ontvangend GN 25-9 Men wordt vriendelijk ver zocht deze coupon duideUJk leesbaar in te vullen De ingevulde coupon in ' n open enveloppe g^rankeerd met 2 et postzegel verzen den aan de Administratie van „ GOED NIEUWS " Nassaulaan 51 Haarlem In „ GOED NIEUWS " zuit U alles vinden wat U van een damesblad m ^ verlangen Boeiende reportages over belangrijke gebeur tenissen filmbeschouwingen en foto's van Uw geliefde sterren Een keur van interessante rubrieken over mode schoonheids verzorging kinderopvoeding e.d Werkelijk goede knippa tronen voor dames - en kinderkledmg en ook die echt vlotte gezellige jongemeisjes-modellen t ^ Wanneer IJ neüensfoandc bon invult en naar ons adres stuurt krijgt U kosteloos een exem plaar van „ GOED NIEUWS " toegezonden hierin zult V nog een verrassende medede ling vinden waarvan U met plezier zult kennisnemen Let U maar eens op hoe vaak U „ GOED NIEUWS " ziet lezen In trams treinen lunch rooms op al deze plaatsen zult U „ GOED NIEUWS " ontdekken Z6 sterk is de band tussen lezeres en blad dat men er niet alleen thuis van wil genieten maar dat men het ook met zich meeneemt wanneer men de deur uit gaat AbonnementaprQs 30 et per week of f 3;90 per kwartaal Geen beter nieuws dan „ GOED NIEUWS " naar de V WINTERSPORT PER BERGLAND EXPRESS-TREIN de sensatie van de grote rodio expositie te düsseldorl ^ Oostenrijk 10 17 i van i 146 - I 228 al Zwitserland 10 17 < j van I 224 - I 336 al radio Duitsland Per Touro}>a-Fern.Express naar diverse plaatsen 10(17 d vail 112 » I 163 al Verkoop voor Utrecht en Omgeving. Radio Technisch Bnrean „ DE ZEEUW " BILTSTBAAT 79 Utrecht Telefoon 15797 ¦•* BWuWtMi^iiiw sn ^ Aan Lis lone'Lindetnan GrOBfimarkl 22 Den Haag N»am _ Adrei Plaats P2 STAFFHORST verkoopt ze iiiiiinininiiniiiirniiiiiinoniiiiiimiiu 1 « tJrukkerij IhoonteI i WiUemstr 15-21 • Utrecht 1 iiiiimniiiiiii|iiiiii Hiiiiiniiii|iiiiimiint|||||niiii iiHiiiimiiiD VERKRIJGBAAR AMST STRAATWEG 320 F to b.itoi USSONELINDEMAN Neerlands oudste reisbureau met 25 kantoren in Nederland OUDEGRACHT 47 jacobibW WITTEVROUWENS^R ^^ W.V.NOORTPL.5 BURG REIGERSTR 41 STEENWE Viêtminh-strijdkrac door een büksem-offe Indo-China van de Cl tweeën gesneden De van Franse en Ameril Laos is afgezien van door de verovering va Fransen vor een luchtb De plaats Thakhek gel " " rivier de Mekong die de tussen Laos en Tiiailand door de Franse troepen ontri Volgens een hedenochten ven bekendmaking van h opperbevel zijn er Zondag lichte Franse strijdkrachte daten van Laos in de Th weest De Indochinese staat I Zaterdag de Verenigde Nati nis gesteld van het feit dat opstandelingen zijn gebied nengedrongen Thailand heelt aan de Indo-China de noodtoestand digd en troepen naar strateg ten gezonden De radio-omroep van de heeft uitgezonden wat genot een oproep aan de Franse Indo-China van de zijd krijgsgevangen die op eer dag door de opstandelingen gelaten De Franse troepen worden zich te verenigen en onmid patriëring te eisen alsmede ling van het Vietnamese door vreedzame onderhand Volgens te Parijs ontvang ten is de sterkte van de legermacht 20.000 man afg van de duizenden dragers ger vergezellen '* De I'ransen brengen via brug versterkingen naar Sai 80 km ten zuiden van Th hadden zo'n krachtig offens Vietminh niet verwacht Nieuw „ Korea " In diplomatieke kringen acht xnen het niet uitgeslot Vietminh poogt een nieuw bido-China te scheppen doo in tweeën te snijden Men ter aan dat Frankrijk gee reid zal zijn op een „ Koreaa met de Vietminh vredesbes te voeren De scheidslijn door de opmars der Vietm langs de 16e breedtegraad Radio-Vietminh heeft Z communiqué van de „ verze van Pathet Lao " uitgezond wordt gezegd dat bij het o Laos bijna drie bataljons va se Uniestrijdkrachten in Mi vernietigd zijn In totaal wa dagen 2.200 man vernietigd gen genomen Er was ook een grote h < wapens waaronder vier van 105 mm kaliber en mu gemaakt Wachtmee met dolki aangevall Speciale berichtgev Zaterdagavond omstree over tien werd de 37-jari meester der rijkspolitie C Almelo in de Wierdensesfct hoeds aangevallen door eer de wieiryder die hem met en zwaar voorwerp waai een dolkmes of een bajone verwondingen aan het hoi bracht Het steekwapen miste op kele centimeters de halssl Wachtmeester van B re fiets van Woerden naar Al hij een eenzame wielrijder Ter hoogte van de Bell kwam deze hem achterop hem een drietal steken ir schouder toe De wachtm stelde zich spoedig en trok ver waarmee hij yijf schot de dader die ijling vluch schijnUjk hebben de schote gemist De heer van B slaagde politiebureau te bereiker hij naar het ziekenhuis voerd Later kon hij naa ning worden gebracht Hij was sedert enige maa lijk in Wierden gedetachee De gemeentepolitie van de recherche van de rijks onmiddellijk met een ond gonnen dat evenwel tot du geen resultaat heeft gehai aanleiding tot de aanslaj ook nog in het duister Londen en Cairo h 2099 Woensdag a.s zullen de besprekingen " tussen Eni Egypte over de toekoi Suez-kanaalbages worden wordt van bevoegde zijd vernomen De besprekingen ware October afgelast 

Kranten

Ga naar