Utrechts Nieuwsblad zaterdag 19 december 1953

OPLAGE 45000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD A M *^=| G.de Directi Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 A M E H N Koemans Rhoter ZATERDAG 19 DECEMBER 1953 61ste JAARGANG No 198 Vetschiint dsgelUka ' Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Bureau D r i f t 2 3 - Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen ƒ 6.00 p kw 47 c p w Heden luidt de bel voor de vijfde ronde Congr lijkt es van Versailles op caroussel ublikeins in Witte Huis Van onze correspondent te Washington Wat er de laatste drie dagen in het Witte Huis te Washing ton gebeurt is nieuw in de Amerilsaanse geschiedenis De president had dertig republikeinse topfiguren uit het Congres verzocht op deze dagen naar zijn ambtswoning te Icomen En Eisenhower zelf heeft voor deze periode geen enkele afspraak gemaakt Al zijn tijd wijdt hij aan discussies met de parle mentsleden Ook vice-president Nixon — juist teruggekeerd van een lange tocht naar het Verre Oosten — neemt de gehele tijd aan de besprekingen deel Niet alle dei^tig Congresleden beraadslagen echter tegelijk met de prêsidebt Sommigen zyn steeds aanwezig maar anderen worden binnengenodigd wan neer er onderwerpen aan de orde zijn waarin zij zich — meestal als voorzitter van een bepaalde commissie — hebben gespecialiseerd VPRO wenst vijfde deel TV zendtijd Speciale berichtgeving De VPRO die diep teleurgesteld is over de voorstellen van minister Cals in zijn televisienota blijft strijden voor een nationale T.V Daar echter de mogelijkheid dat dero tot stand komt gering wordt geacht heeft het bestuur zowel aan de minister als aan de Nederlandse Televisie-Stichting de wens kenbaar gemaakt om bij de verdeling van de zendtijd als vol komen gelijkwaardig partner van de andere vier omroepen te worden beschouwd Momenteel wordt de VPRO slechts in staat gesteld éénmaal in de drie maanden een uitzending te ver zorgen Men acht bet zeer wel mogelijk 21 uitzendingen per jaar te verzor gen en reeds worden voorbereidin gen getroffen om eventuele verande ringen ten gunste van de vrijzinnig protestantse omroep behoorlijk en op korte termijn te kunnen opvan gen Direct na de oorlog werd gehoopt op de vervulling van een reeds oude wens eenheid in de aether Niet een staatsomroep doch een werkelijk nationale omroep waarin de diverse geestelijke richtingen in ons volk toch over zendtijd zouden kunnen beschikken Deze wens is niet bewaarheid maar het gevolg v/as dat de VPRO de laatste omroep was die heropgericht werd Dit maakte het des te moeilijker om het voor het nieuwe radiobestel be nodigde aantal abonné's op het pro grammablad 110.000 of wel 5 pet van het aantal „ radiogezinnen " te veroveren Niettemin heeft dit ledental een tevoren onvermoede groei onder gaan het steeg van 17.500 in 1948 tot bijna 100.000 thans Men zal dan ook zeker rechten kunnen doen gel den op meer zenduren Ook in de televisie-programma's wil men de nationale gedachte uit dragen onder meer door medewer king van andersdenkenden In geen geval zullen deze uitzendingen een uitgesproken vrijzinnig protestants „ gelaat " hebben al zün zij vanzelf sprekend op deze beginselen geba seerd De VPRO kan over een eigen TV-staf beschikken en verwacht ook de financiële consequenties van een vijfde deel van de zendtijd baas te kunnen Van onze correspondent te Parijs Ook gisteren de tweede dag van het Congres van Ver sailles het Congres waar men zich bepaald niet amuseert is het de 928 leiden van Frankrijks gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer nog altijd niet gelukt een nieuwe president aan te wijzMi Het Congres begint op een caroussel te gelijken want voor vanmiddag twee uur is nu de vijfde ronde aange kondigd Laniel kwam 48 stemmen tekort Sinds het begin van de geschiede nis der Franse Republiek die tot dusverre dertien presidenten heeft gehad is het nog nooit voorgeko men dat er meer dan tweemaal over de verkiezing van een staatshoofd gestemd hoefde te warden Het lei derschap van de staat heeft men terecht altijd nog als een functie be schoawd die te hoog boven het da gelijkse politieke gekonkel was ver heven om tot een object te mogen verworden van koehandel tussen de politieke partijen onderling Maar de onzalige mentaliteit die over de Vierde Republiek vaardig is gewor den heeft nu ook de hoogste top van het bewind bereikt Het is belachelijk en het is afzichte lijk zo hoorden wij gisteren de Gaul - listische afgevaardigde Philippe Bar rès de zoon van de grote schrijver zeggen Dit spektakel doet denken aan La Fontaine's fabel over de vette zelf voldane kikkers die er in hun zelfge noegzaamheid en onderlinge jalouzie er niet eens in slagen konden een nieuwe koning te verkiezen Het systeem dat van het begin af ge volgd werd bestond daaruit dat bij iedere volgende ronde een geringer aantal candidaten uitkwam nadat de lichtste aspiranten voor het Elysée zich vrijwillig of onder pressie hadden teruggetrokken Massa-ontslag bij de N.L.S Regering zegde „ gradings » contract " op Van onze Haagse redacteur Bij de Nationale Luchtvaart school zijn van de 13 instruc teurs er 11 ontslagen Het technisch en administratief personeel is eveneens tot een minimum teruggebracht De reden van deze drastische maatregel is de opzegging door het ministerie van Oorlog van het z.g „ gradingscontract " Door deze op zegging eindigt dit contract per 1 Januari 1954 Het contract hield in dat adspi rant - militaire vliegers door de N.L S werden vóór-geselecteerd Met deze belangrijke opdracht was een bedrag van circa vijf ton per jaar gemoeid Er bestaat nog een mogelijkheid dat de Luchtmacht een klein deel van de voorselectie door de N.ti.S zal laten geschieden Dit is de enige kans dat de school zal kunnen blij ven voortbestaan aangenomen dat de minister van Verkeer en Water staat de behulpzame hand wil bie den De school moet in elk geval sterk worden ingekrompen en dat is be reikt met het massa-ontslag Het enige wat de Nationale Lucht vaartschool thans nog overblijft is de opleiding van sportvliegers Deze opleiding zal echter nu de belang rijke inkomsten van het „ gradings contract " gaan vervallen noodzake hjkerwijs veel duurder worden om dat de thans gevraagde tarieven de kosten niet dekken Zo was men gisteravond tot een tweetal — Laniel en de socialist Nae gelen — afgedaald nadat in de twee vorige ronden respectievelijk de Ka tholiek Bidault en de radicaal Delbos waren afgevallen Tijdens de stem ming die al in een veel mattere atmos feer en onder aanzienlijk minder be langstelling gehouden werd scheen het aanvankelijk dat in deze eindstrijd tussen links en rechts Laniel nu toch wel de meerderheid zou behalen Dat resultaat zou afgezien van Laniels persoonlijke kwaliteiten niet zo onlo gisch zijn geweest omdat Frankrijk na de laatste volksstemmingen inder daad door de rechtse partijen wordt geregeerd Maar door een plotseling vrij groot aantal onthoudingen in het bijzonder van de radicalen en vooral omdat verscheidene radicale stemmen werden uitgebracht op mensen die niet eens meer candidaat waren kwam Laniel uiteindelijk toch niet aan zijn noodzakelijke portie Hij ki'eeg 408 stemmen wat sleöits 50 meer was dan in de vorige ronde toen hij trots de concurrentie van de radicaal Delbos 258 St had verworven Maar hij komt er nu nog 48 tekort om de over winning te kunnen boeken Wat ntt Er stonden even na middernacht toen deze deprimerende uitslag be kend werd gemaakt nog twee wegen open Men kon ofwel de sweepstake opnieuw beginnen met een ander span paarden ofwel een figuur van natio naal formaat verzoeken zich beschik baar te willen stellen De namen van Vincent Auriol en Edouard Herriot rolden toen weer van veler lippen Ook meer radio-tijd gevraagd „ Wij staan op het standpunt " zo vernamen wU van de voorzitster mejuffrouw dr N A Bruining en de directeur dr E D Spelberg „ dat voor een nieuw medium als de tele visie in geen geval een maatstaf mag worden opgelegd die ontleend is aan het aantal abonné's op de radiobladen " Kouder weer in zicht Het K.N.M.I deelt mede Aan een oud front dat gisteren over Schotland iiok ontstond van nacht boven de Noordzee een afzon derlijke storing die recht op ons land afkoerste en vandaag op de meeste plaatsen enige regen veroor zaakte Na het passeren van de sto ring is de luchtdruk boven Schot land en hei Noordelijk gedeelte van de Noordzee belangrijk gestegen zo dat de wind in ons land uit Noorde lijke richtingen gaat waaien Uit deze richting wordt koude lucht aangevoerd die echter aanvan kelijk nog over het betrekkelijk warme Noordzee water komt Bij een verdere draaiing van de wind naar richtingen tussen Noordoost en Oost is echter een daling van de tempe ratuur waarschijnlijk In Oost-Duits land kwam de afgelopen nacht meer dan S graden vont tooz "" N Plaatselijk opklaringen WEERSVEKWACHTl.NG Van het KNMI geiaig tot Zondagavond Zwaar bewolkt met aanvanke Ujk hier en daar nog enige re Een of motregen maar later plaatselijk opklaringen Overwe gend matige wind uit Noorde liJKe richtingen In de nacht en ochtend iets minder koud ZON EN MAAN Zondag Zon op 8.47 Zon onder 16.28 Maan op 16.15 Maan onder 9.04 Euri Maandag Zon op 8.48 Zon onder 16.28 Maan op 17.29 Maan onder 9.50 • opees weerrappori uur v.m Wind temp Stations Weer Helsinki sneeuw Stockh gen bew Kopenli sneeuw Londen onbew A'dam regen Brussel mist Parijs nevel Bordx gph bew Grenob regen JJlce geh bew Warscb geh bew Berlijn geh bew Prankt nevel MUnch nUst Zttrich nevel Geneve motregen Stil Locarno 7W bew ZW Wenen geh bew ZO innsbr onbew Stil Rome zv bew Stil stil ZZO zzo WNW zzo wzw WNW Stil zvv NW zo zo o stil zzw - 5 gr C Igr C Igr C 6gr C 2gr C 3gr C 3gr.C 11 gr C Igr C 11 gr C - 9 gr C - 3 gr C - 1 gr C - 3 er C O gr C 2 gr C 5gr C - 4 gr C - 5 gr C 8gr.C Zaterdag hoewel men wist dat geen van beiden om verschillende redenen zich als candidaat beschouwd wenste te zien Vanmorgen gaat een delegatie sa mengesteld uit radicalen opnieuw naar de ruim tachtig jarige kamerpre sident Herriot en het is niet onmoge lijk dat men dan ook een nieuw be zoek aan Auriol af zal leggen De chaos is intussen wel volkomen geworden De enige hoop die men in onze ogen nog koesteren mag is dat Vincent Auriol het persoonlijke offer van zijn herverkiezing brengt om te voorkomen dat de Vierde Republiek haar symbolische hoofd verliezen zou of een hoofd krijgt dat niet past Een laatste ronde zal nog wel nodig wezen want Laniel zal daarbij op nieuw van de partij zijn maar de uit slag zal dan niet meer aan twijfel on derhevig zijn Frankrijk gaat in elk geval een dramatisch weekeinde tegemoet De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Foster Dulles zal Dinsdag a.s een rede houden voor de Amerikaanse „ Na tionale Persvereniging " „ National Press Club " die naar men aan neemt zal gaan over de jongste ver gadering van de Noordatlantische Baad Ike wil meer leiding geven Eisenhower beschikt niet langer over een man die hem min of meer garanderen kan dat zeer noodzake lijke maatregelen genomen zullen worden en bovendien wordt de cri - Amsterdam steunt de start van de Tour de France De gemeenteraad van Amsterdam heeft Vrqdagmiddag eenstemmig be sloten financiële medewerking te verlenen aan de start van de Tour de France in Amsterdam op 8 Juli vol gend jaar Het desbetreffende voor stel om aan de door de N.V Mij tot exploitatie van het Ned Sportpark te Amsterdam en de N.V Nieuwe Rott Courant ten behoeve van de Tour de France In 1954 in het leven te roepen stichting een bijdrage van ƒ 25.000 a fond perdu voor de beno digde ƒ 80.000 beschikbaar te stellen benevens een derde deel van het res terende bedrag te garanderen zijnde ƒ 18.333 aanvaardde de raad met alge mene stemmen r Liefdestrouw Een jongeman te Potenza Rocco Cerrone weigerde met zijn verloofde te trouwen Het beledigde meisje ontvoerde ge holpen door haar moeder de onwillige jongeman Hij werd in de Itelder van haar huis op gesloten waar moeder en doch ter gewapend met een revolver hem tot andere ideeën poogden te brengen Gelukkig voor hem hadden zijn ongeruste ouders de politie gewaarschuwd die hem uit zijn benarde positie be vrijdde tische houding van een deel van het Amerikaanse volk tegenover dit re giem met de dag duidelijker „ Aan de vruchten kent men de boom " zo zegt men ook hier en — behalve de wapenstilstand in K,orea — heeft men nog weinig republikeinse vruch ten geplukt of geraapt Actie of ondergang Dit zo beseft de president moet anders worden Zowel omdat Taft overleden is als ook omdat hij is gaan inzien dat in het Amerikaanse regeringssysteem de uitvoerende macht wel degeUjk zo nu en dan lei ding moet geven aan de wetgevende — gaat Eisenhower een serieuze po ging ondernemen tot leiderschap Het heil van het land maar ook het iieil van de republikeinse partij staat op het spel Voor de republikeinen be tekent het actie of ondergang pom pen of verzuipen Of om het met de woorden te zeggen die Eisenhower op zijn laatste persconferentie be zigde „ de toekomstige politieke sa menstelling van het Congres en de toekomst van de regering zullen er van afhangen of het republikeinse bewind regeren kan met doeltref fendheid en visie en of het Congres een vooruitstrevend dynamisch pro gramma zal ten uitvoer brengen " Als de republikeinse party zulk een programma voor het Amerikaan se volk niet ten uitvoer vermag te brengen verdient zij niet aan de macht te blijven " In de minderheid Ook al zien m theorie de meeste vertegenwoordigers van de republi keinse partij misschien in dat alleen een constructieve politiek dit be wind aan de macht kan houden toch zal president Eisenhower het moei lijk genoeg hebben om zijn partij al » geheel te winnen voor de wetgeving die hem noodzakelijk lijlrt De voor uitstrevende groep in de republikein se partij — de groep waar Eisenho wer op rekenen kan — is in de min derheid En de meesten van de he ren waar de president thans op het Witte Huis besprekingen mee voert zijn bedaagde conservatieve Repu blikeinen Voorzitter van een Se naats - of huis-commissie wordt men namelijk meestal pas na heel wat parlementaire dienstjaren Perspectief Het zijn drukke dagen in het Wit te Huis Want er wordt ook fel ge debatteerd over de belasting-politiek over de verplichte bijdrage voor de ouderdomsverzekering over de ta - BOEKHOUDER VERDACHT VAN FRAUDE AANGEHOUDEN De 35-jarige boekhouder C N v d B werkzaam aan een fabriek in Den Haag is door de Haagse recherche aangehouden als verdacht van ver duistering van een bedrag van f 7000 ten nadele van zijn werkgever De boekhouder heeft de feiten erkend Hij werd in verzekering gesteld De onregelmatigheden lopen over een periode van 1 jaar Zy gebeurden o.a met looniysten beraad riefwetgeving over een eventuele beperking van de uitvoerende macht by het sluiten van internationale verdragen enz Behalve op de vooruitstrevende re publikeinse vleugel kan Eisenhower — in zoverre het de buitenlandse politiek betreft — ook meestal wel rekenen op de steun van een groot aantal Democraten De Democraten worden echter wat hun steun in bin nenlandse aangelegenheden betreft recalcitranter Daarom is het van veel belang dat de president zyn eigen party zal kunnen winnen vooi de grote lijnen van zyn binnen - en buitenlands beleid Slaagt hy daar in dan verricht lüj byna een won der Want in de Amerikaanse poli tiek is het nu eenmaal zo dat de Congresleden dikwyis meer luisteren naar wat de kiezers in het eigen district zeggen dan haar wat de tij delijke bewoner van het Witte Huis te berde brengt De president heeft evenwel de reputatie een meester te zyn in het vinden van compromis sen en indien de compromissen waar mede hy thans genoegen zal moeten nemen maar niet al te zeer in het midden liggen doch meer op zyn eigen vleugel dan kan zijn party als geheel toch nog wel hopen op een behoorlijk rapport na het twee de jaar Met het noemen van deze mogelijkheid waag ik my echter niet aan een voorspelling Het wordt een dubbeltje op zyn kant President Eisenhower heeft na zyn besprekingen met de republi keimse Congresleiders medegedeeld dat het mogeiyk aal zün om met ingang van Januari de algemene in komstenbelasting en de belasting op de overwinst van aiaatsoliappyen te verlagen Advent Psalm 33 jr\e dichter van deze psalm is een X / betoogen mens die getuigt van zijn geloof in Gods heerschappij over heel Zijn schepping In Zijn hand rust ons aller lot Hij kent het mensen kind Hij weet ivat er is in zijn hart Dan heft de dichter zijn ziel op tot de grote en almachtige God en hij betuigt „ Onze ziel verwacht de Heer " Dot is een echt een levend adoents woord — d.w.z het is allereerst een verruimend woord Em de men sen van deze tijd hebben dat zo nodig Hoevelen — misschien wel ieder van ons — zijn niet bevangen in de kleine cirkel van eigen dogelijlcse sleurgang De moeiten en zorgen de spanningen en de twijfel de innerlijke nood hou den de mens vast remmen hem af maken zijn levensgang vaak mat en traag En dan kan het zijn dat in een uur van inkeer en stilte of temidden van de wijdheid « an Gods schepping of tijdens een eerlijk gesprek die mens gegrepen wordt door het besef van Gods tegenwoordigheid Dan mag hij iets ervaren van de waar heid dat God in Zijn naderkomen de mens wil stellen „ in Zijn ruimte ".' De ruimte « an Zijn ontferming en hulp van Zijn vertroosting en uitzicht Maar niet minder is ons tekstwoord een sterk en krachtig woord Wie in oprechtheid God zoekt Hem aanroept ervaart het geloof bete kent kracht De bijbel is vol van deze gedachte God de sterke rots de vaste burcht Denkt U maar eens aan de beelden die Paulus gebruikt als hij spreekt over wat geloof is Dan spreekt hij » an een loorsteling op de kampplaats van een lopen in de renbaan van zwaard en schild ' God ' verwachten wil zeggen de radicale verschuiving van het „ ik " naar het „ Gij o God " Hij is begin en einde Hij is bron en oorsprong van alle sterkte van alle zekerheid Het is „ Zijn kracht die In onze zwakheid wordt volbracht ' Het is „ met Gods hulp " dat een mens staande toordt gehouden en ver nieuwd van dag tot dag Het is deze waarheid die de mens vrijmaakt van zichzelf Dat is Gods openbaring die in Christus vóór ons staat « n die in ' t bijzonder in de ad - Vrijdagmiddog werd de sleutel van de laatste herbouwde pachterswo ning in de Wieringermeer aan de be woners ter hand gesteld Deze over handiging werd verricht door de mi nister van Financiën de heer J J van de Kieft De herbouw van deze pachterswoning betekent het einde van de herbouw van de polder Mi nister J J van de Kieft opent de deur van de woning achter hem de bewoners de heer en mevrouw H C J de Bont De honorering van huisartsen In aansluiting op de mededeling dat op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is opgeschort het besluit van de Zieken fondsraad inzake een voorlopige overeenkomst met betrekking tot het basishonorarium voor huisartsen die aan algemene ziekenfondsen mede werking verlenen vernemen wy dat de minister dit verzoek gedaan heeft om in de gelegenheid te zyn zich hier over te beraden Zulk een besluit treedt namelijk direct in werking tenzü de minister er zyn veto over uitspreekt Tweede slachtoffer overleden Het tweede slachtoffer van het auto-ongeval bü Havelte de 21-jarige sergeant H W van E gelegerd te Assen en afkomstig uit Den Haag is In het Diaconessenhuis te Meppel aan de opgelopen verwondingen overelden ventstijd ons oproept tot de beuiuste radicale keuze Leven is in wezen staan in Zijn dienst in koninklijke dienst En alle echte bezieling waar achtige levensmoed » oeit alleen uit de bron van deze overmoedige en dankbare erkenning En tenslotte ons tekstwoord is een hoopvol woord „ Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopf ' zegt het Nieuwe Testament Dat is iets anders en beters dan wat onder menselijke hoop en verwach ting in al hun kwetsbaarheid en be perktheid wordt verstaan Het wil dit zeggen God heeft in mensenharten hoop en verwachting gelegd als een Zijner gaven opdat die mens met geheel zijn hart zijn verstand zijn ziel zich op Hem zou richten God — in Zijn volmaakte liefde — ziet naar de mens naar ieder mens uit Hij is met „ ontferming bewogen " Hij „ ziet de mens van verre komen " en Hij „ komt hem tegemoet " En het is Zijn heilige wil dat die mens in zijn levensgang door de kracht van dit verlangen de intensiteit van deze verwachting zich zal laten leiden en er zich door gesteund en gedragen zal weten Daarom zegt het lied hoop op God Daarom betuigt de psalmist Onze ziel verwacht de Heer Daarom roept Advent ons ook he den op tot die geloofshouding die klassiek is uitgedrukt in dit ver trouwde woord „ Tot God wilt V hegeven Zijn heilzaam Woord neemt aan " Eerst dan zal het voor U straksecht en gezegend Kerstmis kunnen zijn Ds J J G WUITE Vervolg van 7e kolom dat Den Haag een „ Congrescentrum " gaat stichten Zegt dit alles Utrecht niets Men blüve waakzaam Maar dit impliceert dat het stads bestuur zqn tyd moet verstaan Men talme niet te lang „ Tivoli " om te bou wen tot een moderne congreszaal en men blijve aandacht schenken aan K en W en de andere gemeentelijke zalen Eer het te laat is Utrecht krggt in het nieuwe Jaar zijn nieuwgebouwde Industriehallen Die goed bezet te krügen daarvoor is koopmanschap nodig Dat moet de stad van St Maarten opbrengen Het spoor van 1953 waarover wQ in het begin van dit artikel gewaagden is tors aangegeven De Utrechtse man nen van 1954 hebben de opdracht het spoor dikker aan te zetten Bet uit zicht is niet meer belemmerd er is aU«rwege ruim baan Het vergrote Utrecht ^ Het jaar dat thans ten einde spoedt laat voor Utrecht een diep spoor achter Het spoor van-de-grens-verlegging zou men kunnen zeggen Sinds 1911 toen er al een plan was opgesteld om Utrechts grenzen meer het land in te verwMden heeft de Stichtse hoofdstad onvermoeid gestre den om wat ze als haar goede recht beschouwde te realiseren Het heeft ruim 42 jaar moeten duren voor en al eer Utrechts stem in het Parlement weerklank vond En eigenHjk alleen nog maar omdat in 1953 de nood tot de lippen was gestegen en er in feite geen andere uitweg meer was dan aan gerechtvaardigde eisen te voldoen Er bestond eenvoudig geen andere moge lijkheid Staande op de drempel van een nieuw jaar ligt de vraag voor de hand Wat doet Utrecht nu met de thans ge boden kansen Tot aan vandaag verkeerde het stadsbestuur in de onmogeiykheid waar ook op zijn benauwde grondge bied maar iets systematisch op te zet ten Het moest noodgedwongen blij ven bij min of meer incidentele op lossingen de grote visie — zo zü al in potentie aanwezig was — was tot machteloosheid gedoemd Van nu af aan is er evenwel een grotere bestuurlyke eenheid en moet het mogeiyk zqn ' s lands vierde stad een meer doelmatige functie toe te wijzen in het nationaal bestel In deze eeuw van industrialisatie kan Utrecht de plaats veroveren waartoe zü krachtens haar ligging als het ware is geschapen Zien wü het goed dan kan deze stad mits zü met verstand èn fantasie wordt geleid een uitzonderiyk be langrijke rol gaan spelen Al was het alleen al wijl allerwege de tendenz merkbaar is om buiten de randstad Holland de industrialisatie te decen traliseren Want het is onjuist te me nen dat er alleen maar industrie kan ontstaan hetzij langs de Nieuwe Wa terweg dan wel langs of nabU het Noordzcekanaal Niet voor niets is bij herhaling erop gewezen dat Utrecht mede door de ingebruikneming van het Amster - dam Rijnkanaal nieuwe kansen als het ware in haar schoot geworpen kreeg Wanneer wö verder als feit hebben te aanvaarden dat zowel in het Zui den des lands de industrialisatie tot grote bloei is gekomen en er in Oost Nederland op dat gebied „ waarlijk iets groots " tot stand is gekomen denk aan het industrieterrein rond Drachten dan is het duidelgk welk een uitzonderlijke intermediaire func tie Utrecht daarbij kan gaan vervul len Tussenschakel tussen ^ Oost en West eii Noord en Zuid Waar toch ontstonden in vroeger tijden de handels-centra Bü een tol langs een goede dUk Welnu in groter verband gezien is Utrecht zo'n tol zulk een dük Daarenboven heeft deze stad van bijna een kwart millioen inwoners een verkeers-geografische functie die niet gering is Nog altüd is het vervoer te water het goedkoopst Utrecht verkeert in de gelukkige omstandigheid — en straks als de insteekhavens in het Amsterdam-Rünkanaal klaar zyn springt dit voordeel nog meer in het oog — dat kustvaarders tot hiertoe hun waren kunnen brengen De Stichtse koopstad is bü uitstek ge schikt voor de overgang van maritiem naar landvervoer Utrecht grüpe zyn kans om met name een vooraanstaan de overslagplaats te worden Bovendien is het „ Hart van Neder land " bereikbaar langs goede wegen en juist in het tijdperk dat het ver voer-langs-de-weg zozeer is wordt gespecialiseerd liggen er transport mogelykheden te over Aan de dienstverlening van het ver voerbedryf kan Utrecht in ruime mate deelnemen Men stichte daartoe op de Rondwegen buiten de stadskern res taurants en reparatiebedrüven Het is niet voor het eerst dat te dezer plaatse erop is aangedrongen dat Utrecht de stad van-het-goede-vakonderwys moet worden Het zij er kend in dat opzicht is men op de goe de weg Utrecht kan reeds bogen op voortreffelyk-geoutilleerde techni sche scholen met vakbekwame leer krachten Maar te dien aanzien kan nog zoveel meer ter hand worden ge nomen Er zün nog altyd metaalbe werkers te kort en goed bouwvak onderwijs zou van harte welkom zijn Hier liggen vele terreinen braak En het is voor de man die er oog voor heeft een gebied om zich a priori van succes verzekerd te weten In dit verband lykt het nuttig ook het Jaarbeursinstituut in het geding te brengen In het licht van de nieuwe tyd moet er meer uit dit specifiek Utrechtse gebouw te halen zijn Hier bü kan de overigens actuele vraag „ grote beurs " of „ vakbeurs " buiten be schouwing blyven Zo het bedrijfs leven vakbeurzen wil men geve het Doch men verlieze dé grote taak niet uit het oog De grote beurs moet blyven de spil waaromheen Neerlands economische leven zich tweemaal per jaar beweegt Daarop ook moet Utrechts politiek van open bare werken zijn gericht Want het gaat er voor Utrecht met haar Jaar beurs om die werken te financieren die zün geografische en economische functie verdienen Daarom moet het Vreeburg worden gesaneerd daarom ook dient het plan-Oud uit de yskast te worden gehaald en daarom blijve de gezondmaking van de Croeselaan terreinen in de voortdurende aan dacht By dit alles kan men zonder daar aan veel woorden te verspillen erop wijzen dat Utrecht als woonstad aan bepaalde eisen moet voldoen Utrecht congresstad Het lykt een cliché-uitdrukking doch men kan niet genoeg erop blyven hameren Men weet toch dat Amsterdam een nieuw E.A ' gebouw krijgt dat Rot terdam met a^le kracht zün Ahoy hallen meer productief wil maken en Zie verder 6e kolom 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 19 December 1953 - 61e Jaargang No 198 Pag 2 UTRECHTSCH NIEUWSBL>S Spoorwegen spreken ' zonder Dr Posthumus Meyes Zeer fraaie kronen met kaarsen voor kamerversiering in diverse populaire uitvoe ringen ƒ 10 ƒ 12.50 Celestinus en het Wonder K-CYStspel in de ^ emonstr » Kerk Toekomst is aan de helicopter ir Meyer Drees voorspelt het \ Er partij er zön ook rond uit slechte mensen die het plezierig vinden een medemens te krenken en die dat dan niet an ders durven te doen dan achter een masker Zo ttuee maal per jaar ontvang ifc zulk een brief Die is don sfeeuast hoostig en slordig ge schreven op een raar velletje papier en dddr oon reeds herkent ge ' Xe geestelijke stoot « on de hooggeachte ononymus Er zijn ontvangers van zulke brieven die er hun schouders voor op halen het ding niet eens uitlezen en in de prulle mand werpen Ik lees ze meestal óók niet uit ifc verscheur ze en gooi ze weg maar tk haal er mijn schouders niet voor op ze zijn mij niet onverschillig omdat ik altijd weer nieuwsgierig ben b i X onder nieuwsgie - Populaire N.S > man met pensioen Van een onzer redacteuren Toen in 1945 de bevrüding van ons land een realiteit was geworden bleek eerst recht wellt een enorme schade door de Nederlandse Spoor wegen was geleden Men toog direct aan het werk en zeker zynde van het medeleven van het Nederlandse volk besloten de N.S wekelyks in een kort radiopraatje mededeling te doen van de gemaakte vorderingen Dr P Th Posthumus Meijes Chef van de Reizigerstreindienst werd met die causerieën belast en op Zon dag 27 December zal men hem als zodanig voor het laatst horen want in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal hij de dienst per 31 December a.s ver laten zulks na 36 dienstjaren Na aan de Gem Universiteit te Amsterdam te hebben gestudeerd trad Dr Posthumus Meijes op 16 Mei 1918 in dienst van de NS op het station Zaandam der toenmalige HYSM Op 1 Januari d.a.v werd hij overgeplaatst naar de Inspectie Alk maar om in 1919 op het Administra tie gebouw der HYSM te Amsterdam en na de fusie in dat jaar tussen SS en HYSM op het Centraalgebouw te Utrecht geplaatst te worden Op 18 Mei 1920 volgde de benoeming tot adjunct-inspecteur te Apeldoorn op 16 Mei 1922 werd Dr Posthumus Meijes Inspecteur te Amsterdam Na 9 jaar in de hoofdstad gewerkt te hebben werd hij op Nieuwjaars dag 1933 tot Afd Chef Ie klasse be - < Advertentie > SCHILDERSTUKKEN „ St LUCAS " Prijzen zeer laag Nachtegaalstr.3 Utrecht Excursie langs historische afdeling Vele leden vajn de vereniging „ Oud TJtreoht " hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van het bestuur om een bezoek te brengen aan de Historische afdeling van het Cen traal Museum Onder de deskundige leiding van drs Philipse onder wiens beheer deze afdeling staat werden de deelniemers allereerst ingelicht over enkele bijzondere geibeurtenis sen die zich in de geschiedeniis der stad hebben afgespeeld De afdanr king van de Waardgeldérs in 1618 op de Neude is meermalen een on onderwerp voor Utrechtse schilders geweest o.a vain Paulus van Hille gaert en Corn Drooghsloot Van de Delftse meester Hendrik vam Vliet bewaart het museum een Interieur van de Domkerk in 1672 toen weer in gebruik bij de katho lieken Trijn van der Leemput met toaar houweel waarmede zij het kas teel Vredenburg wilde afbreken en een gezicht op het kasteel zelf gaf de inleider aamleiding tot enige in teressante opmerkingen inzake de bouw van de St Catharinakerk aan de liange Nieuwstraat Het is weer eens gebleken hoe ruk ons museum is aan afbeeldingen van verdwenen stadsgezichten ge bouwen en ook van portretten van beroemde burgers Bij dat alles weet drs Philipse de historische beteke nis en veelal ook de daaraan ver bonden anecdotes op geestige wijze te vertellen Bekende stadgenoten waren o.m Nicolaas Beets Frits Ooers de voorvechter van het Ne derlandse lied Prof Kouwer de be roemde hoogleraar David van Mol lum de eigenaar van Zijdebalen aan de Vecht de bouwmeester Kramm aan wie wij het gebouw van Kun sten en Wetenschappen te danken hebben Interessant zijn ook de vele pijpaarde-beelden die in de middel eeuwen door de pelgrims gekocht werden Veel belamgstelling werd ook betoond voor de zeldzame af beelding van een oud ziekenhuis waar nog zeer primitieve toestanden heersten Vanzelfsprekend werden de aanwezigea uitvoerig ingelicht over Maria van Pallaes en haar stichting in de Agnietenstraat VASTGOED VEH^ING TE UTRECHT Geveild Vrijdag j.l in het Nota rishuis t.o.v notaris C J van den Berkhof Oude Gracht 349 opge houden op 'ƒ 8.600 — Notaris A W F C van Woerden Parklaan 21 te Zeist voor ƒ 9.400 — aan C de Graaf q.q Blltsestr.weg 13 te Maartensdijk voor ƒ 10.100 — aan A Diekema Akker te de Bilt no 11 voor ƒ 4.850 — aan W Over heul Kerkweg 21 voor ƒ 3.100 — aan J J A v Santen q.q Adriaan straat 8 voor ƒ 4.950 aan C G van der Burgt Kerkdwarsstraat 18 voor ƒ 3.800 — aan B Koren Notaris J R den Hartog Stad houderslaan 31 niet in veilmg ge bracht Zaagmolenkade 32-32bis op gehouden op ƒ 4.500 — Zandhofse str 73 voor ƒ 4.750 — aan K Feen stra Oostbroekselaan 54 A opge houden voor ƒ 6.850 — Notaris Ch L Hecker Poortstraat 116 voor ƒ 7.100 — aan G M Peterschling man Obrechtstraat 55 voor ƒ 6.100 aan H L van Zelra ADVENTSA VONDEN Maandag 21 December ' s avonds om 8 uur wordt in de Oranjekerk aan de Amsterdamsestraatweg een Advents avond gehouden De leiding berust bij ds J H GroUe en Ouderling N Bomer Medewerking wordt verleend door het Chr Gem Zangkoor „ De Lofzang " o.l.v dirigent A v d Pijl Op dezelfde avond zal om 8 uur een Advents-bijeenkomst worden gehou den voor de Wijk Mariëndaal be stemd voor volwassenen Ditmaal zal deze nog plaats hebben in de Chr school aan het Bisschopsplein daar het nieuwe wijkgebouw aan de Prins Bernhardlaan daarvoor nog niet ge heel is ingericht WATEBHOOGTEN WEEBDSLUI8 Bovenkant sluis 45 cm - f - NAP - was 8 cm Benedenkant sluis 33 cm ' — NAP noemd Op 1 Januari 1939 verleende de directie hem de persoonlijke titel van Hoofdinspecteur der NS Met het uitbreken van de spoor wegstaking in 1944 verdween ook Dr Posthumus Meijes tijdelijk van het toneel om in Mei 1945 op ener gieke wijze aan het herstel van zijn levenswerk mede te werken Sedertdien heeft hij onvermoeid medegewerkt aan de tot standko ming van 37 dienstregelingen Koningin Wilhelmina erkende zijn verdiensten door hem op Haar ver jaardag in 1946 te benoemen tot Of - Kleuter bij aanrijding aan de dood ontsnapt Op de Rijksstraatweg te De Meern had gistermorgen een ernstig onge luk plaats wat gezien de omstandig heden wonderlijk goed is afgelopen Uit de richting Utrecht naderde met flinke snelheid een Volkswagen Ter hoogte van de woning van R wa ren enkele kleuters aan het spelen Plotseling liep het kind van de heer R de straatweg op juist voor de pas serende Volkswagen die het kind in volle vaart aanreed waarna het via bumper en motorkap op de straat werd gesmakt Enkele omstanders die het ongeluk zagen gebeuren lie pen snel toe en kwamen tot de stom me verbazing dat het kind vrijwel niet verwond was Een lichte her senschudding was het enige De Volkswagen werd beschadigd een deuk in het spatfbord en een kapotte koplamp In het Witte Paard — De perso neelsver „ Frans Smulders " voert hedenavond in het gebouw voor K en W te Utrecht de operette „ In het Witte Paard " een bewerking van lm weissen Rössl op Het muziek corps „ Frans Smiilders " verleent zijn medewerking ' Vandaag is de heer P van der Horst,Karperstraat 7 te zijnen huize har telijk gehuldigd in verband met hetfeit dat hij veertig jaren in dienstwas bij de Utrechtse P.T.T De heer V d Horst was aanvankelijk werk zaam als telegrambesteller daarnaheeft hij als P.T.T.-ambtenaar op hetoude postkantoor Achter de Dom ge werkt terwijl hij gedurende vele ja ren als postambtenaar op de Jaar beurs zijn werkzaamheden heeft ver richt De laatste jaren is de heer v d.Horst verbonden aan de afdelingCeldbedrijf op het hoofdpostkantoorop de Neude De directeur van hetPostkantoor de heer A Dieperinkkwam zijn gelukwensen aanbieden enheeft in het kort de verdiensten vande jubilaris geschetst die ols werkereen goede naam geniet en bij zijncollega's bekend staat als een pretti ge en goede medewerker Namens deDir Gen bood de heer Dieperink dejubilaris een oorkonde in lijst bene vens de gebruikelijke gratificatieaan De heer A A M Stoop bureau chef bij de P.T.T verraste de heervan der Horst namens de afdelingenCeldbedrijf en Pakketpost een stof felijk huldeblijk aan Daar de jubila ris tevens veertig jaren lid was üO'n de afdeling Utrecht van de Ned Bondvan Ambtenaren kwamen de herenH J Reijnders voorzitter en H Jan sen secretaris de heer won der Horsteveneens hun gelukwensen aanbie den Op onze foto de heer A Diepe rink directeur van het Postkantoorte Utrecht rechts biedt de iubHarisde oorkonde aan Links de jubilarisen in het midden mevrouw van derHorst foto ü N - V d Werf KERSTWIJDïNG IN WESTERKEKK In de Westerkerk wordt Woensdag 23 December een kerstwijdingsdienst gehouden Ds N Warner heeft de leiding Als spreker treedt op ds J Overduin uit Veenendaal Uitge voerd zal worden het kerstoratorium van J J van der Put Medewerking verlenen Bea Mulder-Hakkenberg van Baasbeek sopraan Wilhelmina Matthès alt Cor Niessen bariton Hans Elzenga jongenssonraan het Westerkerkkoor en het Kinderkoor o.l.v Pita van der Werff-Lous Orga nisten zijn Cor de Graaf en Henk Seldenthuls Het programma bevat voorts samen zang van bekende kerstliederen ficier in de Orde van Oranje Nassau Zo is hij Lid der Redactie Com missie van het orgaan „ Nieuw Spoor " Ere voorzitter der " Vereni ging van Spoorwegambtenaren te Utrecht Voorzitter van het College van Regenten van het Nederl Gast huis voor Ooglijders te Utrecht lid van het Bestutu - der VW te Utrecht Bestuurslid der Stichting Nederl Sanatorium voor Ooglijders „ Beer schoten " te De Bilt en lid van de Raad van Bestuur der Stichting Be scherming Bevolking te ' s Graven-hage Ook na zijn pensionnering ligt er dus voor Dr Posthumus Meijes nog een groot arbeidsveld open waaraan hü zich dan intensiever zal kunnen wijden dan voorheen „ Celestinus en het Wonder " dit in de oorlog geschreven kerstspel van dr P H Schroder werd gisteravond in de Remonstrantse kerk te Utr door een spelersgroep uit de samen werkende Remonstrantse Doopsge zinde en Leeuwenherghgemeenten opgevoerd Het verhaal van de Ro meinse officier die bezeten is door Tvraak omdat bewoners van Juda zijn vrouw en kind hebben ver moord speelt zich af tegen de ach tergrond van het Kerstgebeuren De belangrijkste figurfo uit het spel zijn koning Herodes de altijd twijfelende Celestinus de officier die steeds weet welke weg hij moet gaan Maria en Jezus De schrijver heeft de zozeer uiteenlopende karakters heel duidelijk tegenover elkaar ge zet Vooral Herodes ' wankelmoedig heid en Celstinus ' hardheid „ Hij Celestinus heeft een hardheid die verbijstert " zegt Herodes „ Zal niets hem veranderen " Deze zin is ook de kern van het stuk Want het " Wonder voltrekt zich ook voor de harde Romeinse officier en dat Wonder doet zijn hardheid smel ten De rol van Herodes is het soepelst in het spel Celestinus hoe interes sant ook heeft te weinig actie om zich heen om zelf te kunnen over tuigen Wij misten bezieling in het spel en bij de opvoering van gister avond ook enigszins in de spelers De gedachte die dr Schroder heeft ont wikkelt is mooi de uitwerking is te schetsmatig De spelgroep zal vandaag en mor gen wederom een opvoering geven in de Remonstrantse kerk Ook zal zü optreden voor de verpleegden in de psychiatrische kliniek aan de Gansstraat Ds C B Burger leidde gisteravond het spel in Het geheel Werd orhlflst met samenzang van de gemeente Advertentie VANAF HEDEN WEER VOOROORLOGSE JONGE JENEVER „ JONGE PIM " IETS GEWELDIGS Verder een keur van Binnen - en Buitenlands Gedistilleerd WIJNEN LIKEUREN enz W Polhout - Utrecht LEIDSEVEER 25 Telefoon 17271-2313 % UTRECHT — Geboren Nico lette A L d v N A Snel en Ch J M Grasso v d Goesstraat 62 Marianne A C d y H A Weigra ven en E de Bruijn L Smeestraat 20bis Anette d v A J v d Heu vel en C Ph S Schilte Ahorn straat 9 Henri z v H Bosch en N L V Steenderen Krijtstraat 7 Jan Willem z v J W G H BoUeurs en H G Sollman Jutph Juliana weg 397 Johannes G H z v G Leenders en H Th Schröer v Die menstraat 38 Johanna H d v J Jansen en J H Bijkerk J v d Borchstraat 8bis Johan z v D Eimers en G J v d Berg Appel straat 1 Getrouwd F W van Dam en G Keijer Friessestr.weg 268 Groningen M W S V Alphen Emmalaan 25 en M Fijn van Draat Joh Vermeerstr 6 C M Barmentloo J Luykenstraat 15 en C J W Pijpe Da Costakade 104bis Overleden Elbert Philipoon geh m C M Nöthen 82 j Kapelstraat 81 Hermanus v Slooten geh m J Kikke 72 j Burg Reigerstr 80 Ba rend Johannes v der Landen 6 w Zeist Bergweg 20 Susanna Maria Bril geh m G Hol 60 j Montfoort VroM weohuisstr A119 Portemonnaie met negen gulden gestolen '' Een gevangenisstraf van één jaar eiste de officier van Justitie voor diefstal van een portemonnaie met ƒ 9 — Deze zeer hoge straf vond zijn oorzaak in het feit dat verdachte de 55-jarige M v d O a 19 veroordelingen achter de rug had In de nacht van 28 op 29 October had verdachte zich door verbreking toegang van een huis verschaft waar hij een portemonnaie zag lig gen „ Beter wat dan niets " dacht hij en nam de benen De officier vond het een hopeloos geval Advocaat van verdachte riep de clementie van de rechtbank in de man had al vele jaren van zijn leven In de gevangenis gezeten Uispraak 29 December ¦ fon een verslaggever Gisteravond hield het Natuurkun dig Gezelschap te Utrecht een verga dering in het PhysiSeh Laboratorium aan de Bijlhouwerstraat te Utrecht De voorzitter opende de vergade ring en gaf daarna het woord aan Dr P H Citterd Deze was tevens de ju bilaris van de avond gezien het feit dat hij gedurende 25 jaar secretaris penningmeester van het N.G is ge weest Hij memoreerde dat het Ge zelschap werd opgericht in 1777 25 jaar geleden op 12 December 1928 werd het gezelschap nieuw le ven ingeblazen De eerste vergade ring sinds 1892 werd toen belegd en werd bijgewoond door vier leden die benoemd werden door de vier enig overgebleven leden die het gezel schap toen telde Op het ogenblik telt het N.G ruim 400 leden Na zijn speech werd Dr Citterd gehuldigd door de voorzitter en werd hem daar hij aftrad als secretaris-penningmees ter het ere-lidmaatschap van het N G en een bloemstuk aangeboden Tot opvolger van Dr Citterd werd be noemd Ir van der Staat Toen was het ogenblik aangebro ken waarop Ir J Meyer Drees zijn voordracht begon over „ Helicopters in Nederland " Spreker memoreerde eerst het 50-jarig bestaan van de mo torvliegerti en wijdde het gezelschap daarna in in de technische bijzonder heden van de helicopter Uit zijn vaak geestig betoog bleek dat men reeds beschikt over helicopters met twee drie en vier bladen In Ameri ka heeft men zelfs reeds een toestel met vijf bladen geconstrueerd Ook zijn er reeds typen die worden aan gedreven door middel van een straal motor de z.g Tipjet helicopters De tegenwoordige helicopters worden ook wel uitgerust met een tweetal rotors die aan de voor - en achterzij de van het toestel zijn aangebracht Twee maanden geleden bouwde men in Amerika een helicopter die plaats biedt aan 40 personen Mochter onverhoopt de motoren tijdens een vlucht weigeren dan blijft toch de rotor die voorzien is van een vry - Lieden die het nau welijks - eerbare beroep van Stukjesschrijver uitoefenen krijgen zo nogal wat briefjes van hwn lieve lezeressen en stoere lezers en meestal is het een vreugde die te ontvangen zélfs als het briefjes zijn die bitter of boos zijn Het is dan prettig tn een briefje terug te trachten zulke gevoelens te verzachten En de grootste vreugde is hét wanneer dan uit wéér een briefje blijkt dat die verzachting een beetje gelukt is Maar een enkele keer komt het voor — geluk kig maar een héél en kele keer — dot er een scheldbrief komt en zó een is dan altijd ano niem De stukjesschrijver weet zo langzamerhand wel dat er wonderlijke pappenheimers over deze aarde rondwande len mensen met velerlei narigheid die deze op een oj ondere monier kwijt willen raken dat is dan de medelijden wekkende kant van zulk een naamloze scheld - Advertentie Dat „ hakt " er nu s niet 20 in Voortreffelijke Franse Londwijn RICHEBON rood RICHEBLANC w » Per fles ƒ 1,90 per 6 flessen ƒ 1,85 p fl per 12 fi,;«er ƒ 1,80 p fl FINJE STADSKELDER L UUDEGRACHT 226 - DAMSTRAAT 33 Tel 103S9 Tel 1SS14 HUURKOOP - V iüKiiOOP Gisteren deed de heer B v d B te Utrecht aangifte van het feit dat door zekere W P enige kle dingstukken t.w.v ƒ 250 - die hij van V d B in huurkoop had ver kocht waren De politie heeft P inmiddels reeds aangehouden en in verzekerde be waring gesteld De tuiee hoofdfiguren « it het Kerst spel „ Celestinus en het Wonder " dat gisteravond door de groep uon de so menwerkende Remonstrantse Doops gezinde en Leeuwenherghgemeenten werd opgevoerd Op de foto links koning Herodes rechts Celestinus foto U N - V d Werf loop draaien volgens het principe van de bekende windmolen Over de rol die Nederland in de ontwikkeling van de helicopter vervult zeide Ir Meyer Drees dat de ontwikkeling hier te lande lange tijd op de achter grond werd gedrongen door de grote bloei van de vleugelvliegtuigen Ge durende de oorlog kwam de bouw van helicopters in Amerika echter in het middelpunt der belangstelling te staan Na de oorlog werd in Neder land opgericht de „ Stichting voor Hefschroefvliegtuigen " welke een helicopter aanschafte om de moge lijkheden hiervan te onderzoeken Hierbij werd de hulp ingeroepen van het Nationaal Luchtvaart Laborato rium Het eerste hefschroefvliegtuig dat na de oorlog in ons land werd be studeerd was de Sikorsky S 51 Dit type biedt plaats aan 3 perso nen plus de bestuurder Genoemde stichting werd enkele jaren geleden opgeheven en het vliegtuig werd overgenomen door de Kon Marine die op het ogenblik nog andere hef schroefvliegtuigen in gebruik heeft In de toekomst achtte spreker het mo gelijk dat men in ongeveer 2 % uur van Utrecht naar Londen zal kunnen vliegen Hij voorspelde ook in Ne derland de helicopter een grote toe komst Advertentie 5 doktoren waarschuwen tegen het misbruik van laxeermiddelen Als u geregeld laxeermiddelen slikt Is er nu een manier om er van af te komen 83 van de 100 personen lukt » het u kunt het ook En wel zo Drink in de loop van elke dag enkels glazen water en hepaal een vast uur voor uw stoelgang Neem de eerste week elke avond twee Carter's Leverpilletjes Tweede week - elke avond één Derd * week - om de andere avond één Daarna niets meer want Carter's LeverpUletjes stellen uw Ingewanden in staat weer op eigen kracht te werken zonder laxeer middelen Wanneer zorgen vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen neem dan tiidelUk Carter's Leverpilletjes om u weer op gang te helpen Zo raakt u uw ver stopping Kwat en vervalt u niet tn de laxeermiddelen gewoonte Vraag Carter's LeverpUletjes rig naar wie dat nu toel zou zijn die zulk een brief schrijft en wat zulk een anonymus daar nu wel aan hééft want hij kan nooit het resul taat ' on zijn woede-uit barsting op de geadres seerde controleren Zij zal zijn gemoed mis schien verlichten — moor ols i k hem was schreef ik dan zo'n brief ter verlichting des ge prangden gemoeds doch ifc zou hem niet pos ten Zonde voor de postzegel Bovendien raken die brieven kant noch wal Zij zitten vol verwijt omtrent dingen die niet bestaan en vol misver stand omtrent de bedoe lingen Bon de geodres seerde Het zijn bekende ver schijnselen dit soort gemaskerde — en altijd hun doel missende — aanvallen Mij brengen zij altijd - ' erboztng Meestal géén meelij En altijd nieuwsgie righeid omtrent loie die nijdigaard ma wel zouzyn DOESJl - ODDnODDDDDDDDDD Utrecht in 7 dagen OrtSAUER BURöEEVAOER HËËFT 06 iUDO'6llS5E6R06T ^ ENHercwa2LE6FD KOUT een jon knoopschool ew 06 jMneaite zal niST vee - efLiNT^RowoRoew - ecM p /* v«M QMS HART Vfftl6M06AI EN « IS MENOPt - AUTDMARCT UW " me-N \ WlL-MlOBCRÊM WVS Et * « ew uLANO BL>JfT KOiP ^'- U)£S OW -''>*'*'^ DMNiET oieetr AAN oiEF^TAl - HËT MCRKWAAtOlOSTE RECORD VAN BEWE6R UBRP."BEHAALDOOOR FA'inlONHOUfE VA«»NO0W6N DAT 6ÊR.0AA6S ZON 1000 «» RWW6 VA » OÊ WSBC leBWACHT 6N Z.6S N « NOb sexi PAT UV EEN ONTOeTliCtt ' eNONZfc WESEN « RÜGEN EEN MÊSR AÉÏIHETISCHE vei»OR&lNS ^ SNOBUSK liHerPANTOtHZOveB JHar LUCAS BOLWERK menseil | 4 SOflLOERDENteCKrOOOR PAN ÏS BE61-t>Houi«)WERKEX LINKS EN eU K 391 S ^ NUZIEKteNr » f HOEK OM * GEVONDEN VOORWERPEN Portef Luxemburg inh ƒ 5 munt biljet van ƒ 2,50 2 slagersmessen ba zar broche 1 pr en div losse hand schoenen rood etui inh 2 vulpennen passer in etui gev 10-H-'53 ger wollen shawl alunox armbandje le dige actentas enige sleutels Gem Bussen t/m 15-12,53 beertje motorwanten en muts paarlsnoer capuchon kinderjasje boekje 2 school en 1 actetas etui stokdop portef riem 2 alpino's kop armband kalender 2 kindertasjes bril 2 klemmen vijltje vulpotloodje 5 hoesjes 3 portem met en 1 zonder inhoud 9x handschoenen 3x sleutels Afhalen Bureau Paardenveld Ge opend op werkdagen van IS tot 16 uur Niet per telefoon „ y^a ^ J^o roiman BLOEMIST Nachtegaalstraat 71 telef 11554 De winkelsluiting op 24 December De Haad van het grootwinkelbe drijf heeft in overleg met de sectie detailhandel van de Bedrijfsunie dei samenwerkende organisaties van handels - en kantoorbedienden aan de bij hem aangesloten ondernemingen geadviseerd geen gebruik te maken van de mogelijkheid de winkels op 24 December a.s tot 21 uur geopenj te houden en dus die avond op het normale uur te sluiten BAKFIEXS OP TAFEL Gisteren parkeerde de heer F S uit Utrecht zijn bakfiets aan de waterkant op de Billitonkade nabij de Oude Rijnbrug Hij vergat echter het vehikel op de rem te zetten waardoor dit in beweging kwam en door de ramen van de daar ge meerde woonark „ Ellen Marie " be woond door de 64-jarige H ' V naai binnen reed Deze wijze van thuis bezorgen leverde echter een schade post op van ƒ 150 die door de ver zekering wordt gedekt ' WIELRIJDER K'WAM XE VALLEN Gisteravond reed de 35 - jarige wielrijder J A G uit Utrecht op de Loevenhoutse dijk tegen een op straat liggende steen en verloor dt macht over het stuur Hij kwam te vallen en werd met een hoofdwond overgebracht naat het Bureau Roode Brug waar eerstt hulp werd verleend Hier aangeko men verloor hij echter het bewust zijn en moest per ziekenauto naar het Stads en Acad Ziekenhuis wor den vervoerd MEISJE STAK PLOTSELING OVER Gisteravond werd op de Witte vrouwenstraat het 9-jarige meisji M L U uit Utrecht toen zij plo | seling de rijweg over stak door eei auto bestuurd door de 49-jarig G de J uit Driebergen gegrepen en tegen de grond gesmakt Per auto werd zij naar haar woning vervoerd waar de huisarts een ver moedelijk gescheurde lever consta teerde ZATEHDAO ORANJEHUIS Nieuwe Kade 14 en » uur Stichting Alles voor het Kind middag - en avondfeest SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroej Theater „ Paard eet hoed " SCHOUWBURG kl zaal 20 uur Inst voor Arb ontw Culturele winierbij - eenkomst PIETERSKERK 20 uur Concert St i Viegen orgel Louise Julius viool a B de Vries-Stolp zang ALOYSIUSHUIS Abstederdijk 301 M uur Feestavond Alg Ned Invaliden bond Gezelschap „ De Spotvogels " REMONSTRANTSE KERK 20 m \ Kerstspel „ Celestinus en het ' Wonder ' ONTSP LOKAAL WERKSPOOR 20 m Kerstavond Cultuur en Arbeid S.E,B,-GEBOUW Wattlaan 20 uui Feestavond Vereniging Eendracht N.V,-HUIS 20 uur Toneeïver DrentlH De Gold'n Ket " NEUDE 20 uur Muziek Leger dB Heils bü Kerstboom GEBOUW VOOR K en ' W 20 ml Pers,ver Frans Smulders In k \ Witte Paard " ZONDAG N.V HUIS 10,16 uur Humanistial Verbond de heer E C H Schonk Uit de praktijk van een humanistisó geestelijk raadsman onder arbeiden " CITY 10,30 uur De Troubadour H % VREEBURG 10,30 uur Gevaarlijk Fl - radijs 14 jr SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroel Theater „ Paard eet hoed " N.V HUIS 19,30 uur PTT tcestaïoli m.m.v Postale Mannenzang NOORDERKERK 19.45 uur ds J Ktf mer ' n Wonder boven wonder " REMONSTRANTSE KERK Kr N«l Gracht 20 uur Kerstspel Cclestirai en het Wonder " MAANDAG JANSKERK 7,45 uur MorgengeW Stichting AUedagkerk GEMEENTERAAD 14 uur PIETERSKERK 20 uur Kerstlest ' viering Chr Sportver SCHOUWBURG 20 uur Rederilktrc kamer Molière En waar de St*r bleef stille staan " GEBOUW VOOR K en W 20 uur Leerlingenavond Conservatorium K EN W 20 uur Bijeenkomst Bi * sofisch Genootschap K EN W 19,30 uur Kerstfeest Prot Chr Bond van Vervoerspersoneel ORANJEHUIS Nieuwe Kade 20 * Cabaretavond voor bejaarden OüöieP door U.P.V De Fokker LUCAS BOL-WERK 19,30 uur Mn *» Jubal bö Kerstboom hü Kanaal '» Be 20 uur Chr Fanfarekorps Leidsevaan BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,30 18,45 en 21 uot Zondag 14,15 16.30 18,46 en 21 »«'• CAMERA Waar de wet aalt 18 1 CITY Het uur der wrake 18 3 OLYMPIA Vrijdag t,m Zondag arend van Madagascar en Maai »» t,m Zondag Vlammen over Kans »' 14 i PALACE Ben schot valt in VenetiÈ 18 j Vrijd t,m Zond 18,45 en 21 uni REMBRANDT Voor jou alleenBing Crosby J Wyman en E Barrjmore a,l „ SCALA Alles draait om Eva met Bet » MaandagJjn Donderdag 20 uur Davis A Baxter en G Sanders 14.30 18.45 en 21.15 Zond M "* 19 en 21,30 uur VREEBURG Gevecht op pier 14,1 »);„ FILMAC Vrijdag t.m Zondag 10 '» ruur en Maandag t,m Donderdag '»- 19,45 uur Filmnieuws alle leeftöoe".SPOORBIO Nieuws R—22.S0 uur a,l APOTHEKEN „ In de week van heden 18 uur to en met 26 Dec hebben de volgen » apotheken Zondag avond - en nacm dienst Koert Biltstr 100 Bak Haji burgerstr 15 Deli Apoth Ams'fJ straatweg 737 Pluymaekers RiJ"'-y Beljaars Damstr 3 dr v Duin W »' R Bosl 13 en v Meerten Pr - o ™ drikl 21 MEDISCHE DIENST Voor Zondagsdienst Utrechtse an sen Dokterscentrale tel 28.000 "" openbare kennisgeving dele - De voorzitter van het hoofcijtej " bureau voor de verkiezing van den van de Gemeenschapsraad doeld in artikel 50 van de wet " 8 October 1953 Staatsblad iir «"'' Gelet op de artikelen M 1 M ' M 4 der Kieswet brenst ter algei»«''^«nnis ¦ dat op Maandag 21 December a_te 10 uur v.m ten Stadhuize aP"de voor kiezers toegankelijke zin ' » van het hoofdstembureau zal w"™gehouden „ tji a ter vaststelling van het aan'stemmen op ieder der canawten uitgebracht „ j b ter vaststelling van de som vde aantallen stemmen beowonder a Nieuwe geldo ^ Van onze N og altijd Iaat de Rij afgifte van schatkia terwijl ook van een nieuvi vlottende schuld de laat Intussen zien de banken stijgen waartoe allerlei ook de buitenlandse aanl ze ' weten met dat geld g wereld zo ongeveer in ex lening wordt uitgegeven er om zo te zeggen niets nemer is vandaag koning mogelijk uit Gemeenten dienen i voor bankier te en spel Men heeft dat gezien aan de ei van Eindhoven waarbij men te V/p % Premielening heeft bes groot ƒ 12 millioen hoewel alge de overtuiging heerste dat met 1951 en 1952 uitgegeven woningt leningen die rubriek vooreerst iv gesloten ^ Men ging tot dusver door niet anders tot de uitgifte van mieleningen over dan wannei kans om met een gewone leninj te krijgen gering werd geacl ons land waar de publiekrecht lichamen steeds een grote mat credietwaardigheid hebben be zijn premieleningen dan ook i zeldzaam en uitzondering gew € Intussen is gebleken dat voó in 1951 en 1952 door Amsterdan Haag Rotterdam en Utrecht geven premieleningen een b sporig grote belangstelling aa dag werd gelegd welke de k < tot ver boven hun stand heeft stijgen De 2V2 % obligaties liep 125 a 135 % op zodat het theor rendement niet onbelangrijk den dat van gewone « bligaties ' te liggen De grote vraag hie houdt verband met de in vele gen toenemende neiging om gokje te wagen " vooral omd Staatsloterij die neiging lang ten voUe kan bevredigen Het populaire „ gokje Men vond in de premieier derhalve een welkom subs Speelclubs personeelclubs e.d 1 ten en brengen wat geld bijee kopen daarvoor premie-oblii welke ƒ 100 groot zijn en zitte met spanning op de trekking wachten ' Vooral wanneer d „ een ton " in het verschiet lig men tegen de trekkingsdatvu koersen stijgen Deze omstandigheid was oï beurt weer een reden voor de re belegger om die premie - ties te kopen Immers zo red ' de men doordat het uitgegevf drag betrekkelijk klein is en de jaarlijkse uitlotingen steedi mindert zal de vraag het a steeds blijven overtreffen en men hier dus met een belegg doen welke weliswaar een zee rendement maar grote kap zekerheid biedt Het is al weer anders gelope men dacht Eindhoven heeft de illusie ken door onverwacht met eei mielening te komen waardoor aard op de koersen van de oti ningen een druk werd uitgeo Men had zijn geldbehoeften ] lijk ruimschoots op andere kunnen dekken maar bankiers ten de attractie van een pra ning zo groot dat zij met eei dement van 3 % % genoegen i terwijl anders ca 3 % % moest den betaald De gemeentebestuurders van hoven zijn blijkbaar zuinige en hebben dit „ achie " dus gre gepikt Het resultaat van de inschrüi in één woord verbluffend Hoei precies Is Ingeschreven weten ' Advertentie '^ Ti ^^ en ondervind zi ^^ dadig en hoe wonderlijk snel ¦ fcen Nauwelijks begint een POT CATARRH PASTILLE in Uw n « meiten of U voelt een heerlijl * uimiag in Uw hoofd De pril * n de keel verdwijnt en het 1 gedaan Zij voorkomen besmeci Stop die nare hoest en I - ^^ Ic oQp nog heden een doe OM/^ScATARRH PH f 0.95 bij apothekers en ' MP Fa H TEN HERKEL HIIV Hoeveel weegt Het Islamietische comit Karatsji heeft aangekom dat de Agha Khan op Februari aanstaande gew zal worden op de ' spei hiervoor gemaakte iv weegschaal en zijn gewicl platma zal ontvangen De plechtigheid vindt p ter gelegenheid van de ' verjaardag van zijn in fui treden als geestelijk Ir van de Ismaëlieten Uit aUe delen van de reld zullen Ismaëlieten b ¦"^ ng tegenwoordig zijl De Agha Khan weegt 9 welk gewicht in platina waarde ' vertegenwoordigt ongeveer 1 millioen guld 
Pag 2 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdbg 19 December 1953 - 61e Jaargang No 198 Pagina 3 Advertentie Nieuwe symptomen van geldovervloed Van onze financiële medewerk,er Nog altijd laat de Rijksschatkist op zich wachten met de afgifte van schatkistpapier in de een of andere vorm terwijl ook van een nieuwe staatslening ter consolidering van vlottende schuld de laatste tijd niets meer wordt vernomen Intussen zien de banken hun credietgelden nog voortdurend stijgen waartoe allerlei factoren meewerken niet het minst ook de buitenlandse aankopen op de Amsterdamse beurs en ze weten met dat geld geen raad Vandaar dat de financiële wereld zo ongeveer in extase is als er een nieuwe obligatie lening wordt uitgegeven ook als het rendement zo laag dat er om zo te zeggen niets meer aan te verdienen is De geld nemer is vandaag koning en buit deze positie uiteraard zo goed mogelijk uit -~~ i«-SHiG-S?.i:J ^«^ de fijne geur de milde smaak en de goud gele kleur LOGBOEK DER WETENSCHAP weerd maar om kort te gaan vol staan wij met te zeggen dat hij na genoeg geen goed woord over heeft voor nicotine Z.i behoort dit alca loid van de tabaksplant tot de sterk ste plantenvergiften die wij kennen Eén druppel nicotine op de snavel van een duif is reeds voldoende om dit dier in korte tijd te doden De minimale hoeveelheden die de mens door het roken binnen krijgt kun nen catastrophaal zijn vrouwen kunnen kinderloos er door worden de hartspieren worden voor prikke lingsmoeilijkheden gesteld de klein ste bloedvaten worden krampachtig vernauwd het bloed stroomt trager de bloeddruk neemt toe klieraf scheidingen worden gestoord vrou wen krijgen er een lelijke huid van etc sigaretten zijn schadelijker dan sigaren en deze schadelijker dan pijptabak Bij een groot aantal long kankergevallen moet de primaire oorzaak z.i inderdaad in het zware sigaretten roken worden gezocht Veel beter is hij over het oudste en meest verbreide genotmiddel der mensen alcohol te spreken Mis bruik keiurt hij af geldt ook voor nicotine maar passend gebruik van bv bier keurt hij juist goed omdat bier behalve vitamine B en kali ook nog voor de stofwisseling zo belang rijke phosphorzuren bevat Opflikkeringen in kometen Zekere helderheidsopflikkeringen in kometen hebben astronomen steeds bezig gehouden Doch telkens kloppen bepaalde vermoedens niet met de feiten Zijn de waarnemin gen dan wel juist Men was over het algemeen er wel van overtuigd dat de oorzaak moest worden ge zocht buiten de komeet zelf Maar waar Het antwoord hierop meende Richter Sonneberg te hebben ge vonden Op het astronomische con gres te Bremen heeft hij o.m naar voren gebracht dat de van de zon uitgaande corpusculaire deeltjes stromen die aardmagnetische storin gen teweegbrengen ook verantwoor delijk moeten worden gesteld voor bovenbedoelde helderheidsopflikke ringen in kometen Die Umschau Heft 23 1953 Tranoplantatié van celhernon Een van de meest opwindende problemen voor de micro)bioloog is de transplantatie overenting van celkernen in ont-kemde van te vo ren bevruchte eicellen Want wat gaat er dan gebeuren Zal de eicel onder leiding van de vreemde kern zich toch verder delen resp ontwik kelen tot een blastula een ontwik kelingsstadium van de vrucht geken - Nieuwe antibiotica Wij hebben reeds in dit blad ge wezen op het belang om zoveel mo gelijk nieuwe antibiotica te ont dekken en deze pas-klaar te maken voor gebruik E.e.a in verband met de te verwerven resistentie van de verwekkers van allerlei infectie ziekten tegen antibiotica penicilli ne aiu'eomycine streptomycine etc Het zou immers een ramp zijn wan neer voortwoekerende bacteriën niet meer ingetoomd resp aan banden gelegd kunnen worden door genoem de middelen Welnu volgens een be schouwing in ScJf.Letter VoL 64 No 19 pag 29^4 vershenen zijn wij weer zeven antibiotica rijker gewor den Eén daarvan puromycine ge naamd bezit zelfs gezwel-bestrijden de eigenschappen Bij muizen heeft Troy CS dit effect kunnen aantonen Het antibiotica bleek aan de ene kant het gewicht van borstkanker bij muizen tot 70 % te kunnen reduceren terwijl aan de andere kant zijn werking tegen andere kan kers bij muizen en ratten relatief zwak is De overige zes praeparaten zijn tetracycline een derivaat — iw.z afgeleid — van aureomycine hygromycine streptogramine ruti cine streptocardine en methymyci ne Zeer belangrijk is volgens Pit tenger hygromycine dat niet alleen de bacteriën in hun groei remt maar deze ook doodt in proefdieren grijpt het op bevredigende wijze tubercu lose aan Nicotine en alcohol Het is wel begrijpelijk dat iemand die over zijn gezondheid nadenkt zich de vraag stelt wat schadelijker is nicotine of alcohoL Er is in de laatste tijd in de angelsaksische lan den veel te doen geweest over de in vloed van het roken op het ontstaan van longkanker Nu is dat rumoer ook naar Duitsland overgewaaid Met betrekking tot dit probleem heeft de medische medewerker van Kosmos Venzmer zijn gedachten hierover in het December-nummer laten gaan Hij heeft heel veel be - UTRECHT HOLLAND doxe zijde Dr Jan Schouten wordt als spreker ver wacht is medewerking toegezegd Geschrokken De leiders van de VPRO verklaarden ons dat zij bepaald geschrokken zijn van de televisie-nota die minister Cals op tafel heeft gelegd Deze nota be tekent namelijk een zoveelste bewijs dat de con ceptie van een nationale omroep die de vrijzinnig protestanten steeds hebben voorgestaan verder weg is dan ooit Juist voor de televisie had reen verwacht aanvankelijk op goede gronden dat met de radio omroep-tradities van verregaande gespletenheid ge broken zou worden Nu heeft zich de geschiedenis van gefrustreerde verwachtingen herhaald en dat vooral is voor Dr Spelberg en de zijnen een teken aan de wand de VPRO doet het beste door zich op eigen belangen te concentreren Toekomst Een glimp van nabije toekomst was deze week te zien in het televisie-programma der NCRV In het vertoonde filmjoiu'naal zag men een demon stratie van magnetofoonband waarop beelden zijn geregistreerd Daar wordt in Amerika onder andere door een maatschappij die Bing Crosby tot president heeft en elders hard aan gewerkt De commerciële toepassing van magnetische beeld banden gaat een technische revolutie betekenen en is vooral voor de televisie van enorm belang Men zendt uit met een beeldopname-magnetofoon en men kan desnoods onmiddellijk het opgenomena vertonen Men kan ook monteren veel eenvoudiger dan by de film men kan uitpoetsen en het bandmateriaal op nieuw gebruiken enz Zo wierp een waarlijk belangrijke gebeurtenis haar ^ haduw vooruit Xifh Deii fu ^^ * J Zeer fraaie kronen met kaarsen voor kamerversiering 1 diverse populaire uitvoe ügen ƒ 10 ƒ 12.50 BLOEMIST achtegaalstraat 71 telef 11554 e winkelsluiting p 24 December Raad van het grootwinkelbe heeft in overleg met de sectie ilhandel van de Bedrijfsunie der mwerkende organisaties van Iels - en kantoorbedienden aan de lem aangesloten ondernemingen Iviseerd geen gebruik te maken de mogeUjkheid de winkels op lecember a.s tot 21 uur geopend ouden en dus die avond op het aale uur te sluiten BAKFIETS OP TAFEl stèren parkeerde de heer P S Utrecht zijn bakfiets aan de Tkant op de BUlitonkade nabij ude Rijnbrug Hij vergat echter vehikel op de rem te zetten - door dit in beweging kwam en de ramen van de daar ge rde woonark „ Ellen Marie " be nd door de 64-jarige H V naap en reed Deze wijze van thuis rgen leverde echter een schade op van ƒ 150 die door de ver ring wordt gedekt LRIJDEB KWAM TE VALLEN steravond reed de 35 - jarige rijder J A G uit Utrecht op joevenhoutse dijk tegen een op it liggende steen en verloor de iit over het stuur j kwam te vallen en werd met hoofdwond overgebracht naar Bureau Roode Brug waar eerste ' werd verleend Hier aangeko verloor hij echter het bewust en moest per ziekenauto naar 3tads - en Acad Ziekenhuis wor-vervoerd lEISJE STAK PLOTSELmG OVER steravond werd op de Witte wenstraat het 9-jarige meisje li U uit Utrecht toen zij plot ig de rijweg over stak door een bestuurd door de 49-jarige [ e J uit Driebergen gegrepen egen de grond gesmakt Per werd zij naar haar woning ' oerd waar de huisarts een ver delijk gescheurde lever consta te Sgeaöa ZATERDAG NJKHUIS Nieuwe Kade 14 en » r Stichting Alles voor het Kind 3dag - en avondfeest 3UWBURG 20 uur Toneelgroep eater „ Paard eet hoed " DtrwBUHG kl zaal 20 uur Inst > r Arb ontw Culturele winterbij ikomst ' ERSKEHK 20 uur Concert St t gen orgel Louise Julius viool en de Vries Stolp zang YSIUSHlnS Abstederdijk SOI 19.45 r Feestavond Alg Ned Invaliden ld Gezelschap „ De Spotvogels " ONSTRANTSE KERK 20 uur rstspel „ Celestinus en het Wonder " SP LOKAAL WERKSPOOR 20 uur rstavond Cultuur en Arbeid l GEBOtrw Wattlaan 20 uur ïstavond Vereniging Eendracht ¦ HUIS 20 uur Toneelver Drenthe Gold'n Ket " DE 20 uur Muziek Leger des ilsbij Kerstboom OUW VOOR K en W 20 uur rs.ver Frans Smulders In het tte Paard " ZONDAG HtJIS 10.15 uur Humanistisch " bond de heer E C H Scbonlt it de praktijk van een humanistiscii ' stelök raadsman onder arbeiders " ' 10.30 uur De Troubadour 14 jr BBURG 10.30 uur Gevaarlijk P« 19s 14 ir DUWBtTRG 20 uur Toneelgroep e ater Paard eet hoed " HtriS 19.30 uur PTT feestavood n.v Postale Mannenzang RDERKBRK 19.46 uur ds J Kre r ' n Wonder boven wonder " ¦ ONSTRANTSE KERK Kr Nwe icht 20 uur Kerstspel Celestinus het Wonder " MAANDAG 3KERK 7.45 uur MorgengelMd chting Alledagkerk EBNTERAAD 14 uur - ERSKERK 20 uur KersMsest ringChr Sportver DUWBTTRG 20 uur RederSkers ner Molière En waar de Ster ei stille staan " DUW VOOR K en W 20 uur,arlingenavond Conservatorium.EN W 20 uur Bijeenkomst Theo isch Genootschap.!N W 19.30 uur Kerstfeest Prot Bond van Vervoerspersoneel NJEHUIS Nieuwe Kade 20 nof laretavond voor bejaarden Onöiepir U.P.V De Fokker _ \ S BOLWERK 19,30 uur Mude » Dal bij Kerstboom bij Kanaalsn uur Chr Fanfarekorps Leidsevaart BIOSCOPEN stellingen om 14.30 18.45 en 21 uur ag 14.15 16.30 18.45 en 21 l»" ERA Waar de wet faalt 18 J ' Het uur der wrake 18 j vrpiA Vrijdag t.m Zondag D = nd van Madagascar en Maanaas Zondag Vlammen over Kansas CCE Een schot valt in Venetië j Vrijd t.m Zond 18.45 en 21 ui "' andag t.m Donderdag 20 uur.BRANDT Voor jou alleeii W'ig Crosby J Wyman en E Banyre a.l ^^ h Alles draait om Eva met Betre ris A Baxter en G Sanders 18 • 0 18.45 en 21.15 Zond 14 1 °*' en 21.30 uur „ 5BURG Gevecht op pier 14 1 » Ji « aC Vrijdag t.m Zondag 10-1 »;* ¦ en Maandag tjn Donderdag l" 5 uur Filmnieuws alle leeft«aen RBI0 Nieuws 8—22.30 UOT al APOTHEKEN de week van heden 18 uur to » iet 26 Dec hebben de volgenoe iieken Zondag avond - en na ™' 5t Koert Biltstr 100 Bak Ham erstr 15 DeU Apoth Amstei ^ tweg 737 Pluymaekers lUJW s " lars Damstr 3 dr v Dum Pro » osl 13 en v Meerten Pr Hen 21 MEDISCHE DIENST or Zondagsdienst Utrechtse af Dokterscentrale tel 28.000 f ENBARE KENNISGEVING voorzitter van het hooJdstefflj m voor de verkiezing van ae « / an de Gemeenschapsraad o in artikel 50 van de wet w tober 1953 Staatsblad nfj'"'J let op de artikelen Ml M l ^ er Kieswet brenfff ter algemeu óp Maandag 21 December a * uur v.m ten Stadhuize alhif ' lOr kiezers toegankeUjke zinu s iet hoofdstembureau zal woro ^ r v'aststelling van het aantójtemmen op ilder der Candida en uitgebracht _ j er vaststelUng van de som " j e aantallen stemmen bedoej ader a Gemeenten dienen niet voor bankier te spelen Men heeft dat gezien aan de emissie van Eindhoven waarbij men tot een 2!,fr Premielening heeft besloten jröot ƒ 12 millioen boewei algemeen de overtuiging heerste dat met de in 1951 en 1952 uitgegeven woningbouw leningen die rubriek vooreerst was af esloten Men ging tot dusver doorgaans niet anders tot de uitgifte van pre mieleningen over dan wanneer de kans om met een gewone lening geld te krijgen gering werd geacht In ons land waar de publiekrechtelijke lichamen steeds een grote mate van credietwaardigheid hebben be:^ten ajn premieleningen dan ook steeds jeldzaam en uitzondering geweest intussen is gebleken dat voor de in 1951 en 1952 door Amsterdam Den Haag Rotterdam en Utrecht uitge geven premieleningen een buiten sporig grote belangstelling aan de dag werd gelegd welke de koersen tot ver boven hun stand heeft doen stijgen De 214 % obligaties liepen tot 125 a 135 % op zodat het theoretisch rendement niet onbelangrijk bene den dat van gewone « bligaties kwam te liggen De grote vraag hield en houdt verband met de in vele krin gen toenemende neiging om „ een gokje te wagen " vooral omdat de Staatsloterij die neiging lang niet ten volle kan bevredigea Het populaire „ gokje " Men vond in de premieieningen derhalve een welkom substituut Speelclubs personeelclubs e.d brach ten en brengen wat geld bijeen en kopen daarvoor premie-obligaties welke ƒ 100 groot zijn en zitten dan met spanning op de trekkingen te wachten Vooral wanneer daarbij „ een ton " in het verschiet ligt ziet men tegen de trekkingsdatiun de koersen stijgen Deze omstandigheid was op haar beurt weer een reden voor de secu re belegger om die premie-obliga ties te kopen Immers zo redeneer de men doordat het uitgegeven be drag betrekkeUjk klein is en door de jaarlijkse uitlotingen steeds ver mindert zal de vraag het aanbod steeds blijven overtreffen en heeft men hier dus met een belegging te doen welke weliswaar een zeer laag rendem.ent maar grote kapitaals zekerheid biedt Het is al weer anders gelopen dan men dacht Eindhoven heeft de illusie gebro ken door onverwacht met een pre mielening te komen waardoor uiter aard op de koersen van de oude le ningen een druk werd uitgeoefend Men had zijn geldbehoeften natuur lijk ruimschoots op andere wijze tomen delfken maar bankiers acht ten de attractie van een premiele oing zo groot dat zij met een ren dement van 314 % genoegen namen terwijl anders ca 3 % % moest wor den betaald De gemeentebestuurders van Eind hoven zijn blijkbaar zuinige lieden en hebben dit „ achie " dus gretig in gepikt Het resultaat van de inschrijving is in één woord verbluffend Hoeveel er precies is ingeschreven weten we op ' Advertentie en ondervind zélf hoe ^ dadig en hoe wonderlijk snel ze wer * ^ Q Nauwelijks begint een POTTER'S CATARRH PASTILLE in Uw mond re önelteo of U voelt een heerlijke vet föming in Uw hoofd De prikkeling w de keel verdwijnt en het hoesten ^> cdaaft Zij voorkomen besmetting i Slop die nare hoest t\r^''J '' Ji^i fc fc It oop nog heden een doosje VOU^/*ScATARRH PASTIILES f 0.95 bt opothetters en drogisten * MP 3 H TEN HERKEL HILVERSUM Hoeveel weegt U Het Islamietische comité te Karatsji heeft aangekondigd dat de Agha Khan op drie Februari aanstaande gewogen 2ai worden op de speciaal niervoor gemaakte ivoren Weegschaal en zijn gewicht in Platma zal ontvangen De plechtigheid vindt plaats ter gelegenheid van de 75ste Verjaardag van zijn in functie treden als geestelijk leider ' an de Ismaëlieten Uit alle delen van de we reld zullen Ismaëlieten bij de Weging tegenwoordig zijn De Agha Khan weegt 95 kg welk gewicht in platina een waarde vertegenwoordigt van ongeveer 1 millioen gulden \ dit moment niet maar men spreekt over bedragen van ƒ 800 tot ƒ 1000 mil lioen Het toewijzingssysteem is bij ons nog altoos zo dat zij die bet dichtst bij het vuur zitten zich het best warmen Emmittenten hadden trouwens al ƒ 3 millioen vooraf geplaatst en der den zullen er dus wel nauwelijks aan te pas komen Hoewel de pre - mie obligaties Eindhoven minder aantrekkelijk zijn dan de oude die op een 4 en 4 % % basis zijn uitge geven heeft de koers zich na de in schrijving aanstonds boven pari ge steld En dit ondanks de aankondi ging van Enschedé dat zij het voor beeld van Eindhoven zal volgen en van het te lenen bedrag een deel aan een paar andere gemeenten zal door geven K amer volle Wanneer komt wettelijke regeling la nd bou wonderwi js Van onze parlementaire redacteur De Tweede Kamer met nog twee begrotingen voor de boeg — zeker geen onbelangrijke Landbouw en Verkeer — verkeert al een beetje in vacantiestemming Dat is nog wai vroeg maar het is de dames en he ren niet kwalijk te nemen dal ze naar het einde van de race legen het horloge gaan verlangen Het kunst stuk zal wel worden volbracht maar dan moet er tot hei laatst toe poot aan worden gespeeld Zo is men dan nu begonnen met de Landbouwbegroting De meeste sprekers hebben de mi nister te verstaan gegeven dat het nu maar eens uit moest zijn met de afgeroomde melk en dat het tijd wordt dat de volle melk weer voor de consimiptie beschikbaar komt Het schijnt de begrotingskreet van het jaar te worden want vrij algemeen was men van oordeel zoals de ori ginele heer v d Weyden K.V.P het uitdnikte „ Van alle ijdelheden is ten leste een goede spijs nog maar het beste " VoUe melk Het denkbeeld ontlok te de voorzitter de gefluisterde be kentenis dat hij niet van volle melk houdt Maar dat weerhield niemand ervan een duidelijke voorkeur voor het „ zo van de koe " uit te spreken Een belangrijk deel van het debat was gewijd aan het landbouwonder wijs Twee jaar geleden heeft de mi nister een commissie in uitzicht ge steld die eenwettelijke regeling van het landbouwonderwijs moet voor bereiden Maar zo klaagde de heer Engelbertink K.V.P de com missie heeft nog steeds geen voor zitter en de minister die op het ge bied van de internationale landbouw problemen een zo verheugende acti viteit aan de dag legt handelt in deze zeer urgente kwestie met een vertraagde slakkengang Dat was ook het gevoelen van ' s ministers partijgenoot de heer E gas die daarbij nog het aspect naar voren bracht dat dit landbouw onderwijs mede dienstbaar moet worden gemaakt aan een zuiverder waardering van jonge boer en land arbeider De heer Engelbertink betoogde eveneens dat het huidige landbouw onderwijs al te sterk vaktechnisch en te weinig algemeen vormend is „ Oud zeer " Daarnaast werd aandacht geschon van het landbouwonderwijs en in verband daarmede werd een stuk je „ oud zeer " opgerakeld de stichting van een bijzondere lagere landbouwschool in de N.-Oost Pol der Bij de begrotingsbehandeling heb ben de heren De Ruiter C.H en Chr V d Heuvel A.R de gele genheid te baat genomen om de kwestie wat breder te stellen De eerste achtte een aantal van 8 chris telijke landbouwscholen op een to taal van 42 te weinig en bepleitte sterk de noodzaak van een christe lijke school voor de N.O.-polder Wanneer op deze wijze wordt voortgegaan betoogde de heer v d Heuvel dan werkt de minister mede aan het ontstaan van een nieuwe schoolstrijd op het gebied van he * landbouwonderwijs Zwolle Meppel en Sneek hebben openbare land bouwscholen Daartegenover zou een chr school in de N.O.-polder zeker niet misstaan De heer Egas Arb voerde aan dat een zodanige school er zou kun nen zijn wanneer zij maar niet te sterk een C.B.T.B.-karakter draagt De laaste spreker en de heer Van Koeverden K.V.P brachten de MELVILLE CLARK Dezer dagen is op 71-jarige leeftijd te Syracuse New York overleden MelvUle Clark de uitvinder van de Ierse harp die zijn naam draagt Deze harp wordt beschouwd als de ideale draagbare harp Schoenmaker hotidt ü Terloops zij opgemerkt dat wij dit een onjuiste methode achten Een gemeente moet van haar gemeente huishouding geen bankierszaak ma ken Zij moet in haar eigen gelde lijke behoeften voorzien maar zich niet met de financiën van andere ge meenten bemoeien Zijn er gemeen ten die om de een of andere reden beter zelf niet kunnen lenen dan Is daar de Bank voor Nederlandse Ge meenten die het kan doen ea die dan ook thans ƒ 10 3 14 % 40-jarige obligaties aanbiedt a 98 % % wat wil zeggen dat het rendement 3.38 % bedraagt en nagenoeg gelijk is aan het huidig rendement op de 3 % % Beleggingscertificaten en de 314 % Nederland 1948 Veel aan trekkelijkheid schuilt er dus ook in deze lening niet maar in verband met de grote geldriumte en de top zware kassen van de banken zal ook deze lening er wel in gaan Vermoe delijk zullen de banken hierbij weer van de z.g voorinschrijf-methode gebruik maken welke de laatste tijd meer is toegepast De banken schrij ven dan voor de grote beleggers op de leningen in onder beding dat de stukken eerst zullen worden ge leverd als het de beleggers conve nieert waarbij dan de lopende rente tot de datum van levering door de banken wordt getoucheerd welke dan op die wijze een deel van hun grote kassen rendabel kunnen ma ken Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat de particuliere be legger op de obligatiemarkt aan het kortste eind trekt en ook om die reden kan het niet verwonderen dat men zich in sterkere mate op de aandelenmarkt gaat oriënteren wel ke daarvan zoals bekend de laatste maanden reeds de vruchten heeft geplukt verlangt melk landarbeidersionen ter sprake De katholieke woordvoerder beval de bewindsman een bevordering van de werkgelegenheid aan met arbeidsin tensieve gewassen Bij een loonbe leid dat de landarbeider op het ra veau brengt van de industrie-arbei der En de heer Egas signaleerde een methode van stuivertje wisselen tussen boerderij en D.U.W Prijsbeleid Met betrekking tot liet prijsbeleid gewaagde de heer v d Weyden van een zekere beduchtheid bij de boeren en hij vroeg van de minister een uiteenzetting omtrent de maatrege len om de nadelige gevolgen van een prijzenval te voorkomen De heer Engelbertink constateerde te veel wijzigingen in het prijzenbe leid van de minister en hij vroeg welke waarborgen dit biedt voor de toekomst wanneer buitenlandse in vloeden dit beleid gaan doorkruisen De heer Biewenga A.R zag in het beleid ter zake geen ombuiging maar wel zag hij in het prijsbeleid van de minister waar deze zich laat leiden door de inkomsten van be paalde bedrijfstakken onmiskenbare socialistische tendenzen Zo had hij bezwaar tegen een vaststelling van de melkprijs op grond van de kale kostprijs op de zandgrond Advertentie - JEKEHSTR 84 Tel 14635 GLEOMENE ARIDJIS VOOR DE FEESTDAGEN llios originele Griekse rode - en witte tafelwijn ƒ 1.80 per fles uit het zonnige Griekenland VRAAG UW LEVERANCIER Gewijzigde VPRO-koers De " e VPRO heeft zich dan tot de openbaarheid ge wend om zijn in de laatste jaren enigszins gewijzigde koers nader toe te lichten Op de gisteren gehoudeh persconferentie gaven drie van zijn woordvoerders te kennen dat hij aanspraak maakt op meer zendtijd dan hij op het ogenblik bezit en wel voor uitzendin gen waarmee hij op basis van zijn vrijzinnige wereld beschouwing meer algemeen-culturele doeleinden kan gaan dienen De VPRO die altijd een „ bijzondere omroep " is geweest een omroep die zich dus beperkte tot strikt religieus getinte programma's wil dat blijven en hij wil daarnaast in zekere mate een „ bijzonder-alge mene " omroep worden Algemene programma's van uit een bijzondere gezichtshoek dus en die bijzondere gezichtshoek bestrijkt een terrein waarop de „ chris telijke humanist " ter onderscheiding van de ijuitan kerkelijke himianist de in Nederland levende cultu rele krachten en invloeden synthetisch beziet Dat wil zeggen uit een geest van verdraagzaamheid geestelijke vrijheid oog voor wat nationaal bindt bij aUe verdeeldheid enz Het is een wat moeUijke want subtiele materie die men het beste met voorbeelden kan verduide lijken Schoolradio De deelneming van de VPRO aan de schoolradio is één van deze voorbeelden en wel een reeds ver wezenlijkt Lange tijd hebben andere omroepen met name AVRO en VARA tegen deze deelneming ge opponeerd maar tenslotte is het er van gekomen en de VPRO school-onderwijsprogramma's dienen door hun stof te ontlenen aan voor ons nationale leven kenmerkende elementen het synthetisch-algemene waarnaar de vrijzinnige omroep streeft als omlijsting van zijn vrijzinnig refigieuze uitzendingen Voorts heeft de VPRO reeds verschUlende uitzen dingen gehad en zal hij nog verschillende krijgen waarin vertegenwoordigers van diverse richtingen — rooms katholiek orthodox protestant vrijzinnig pro testant buitenkerkelijk humanistisch — hun licht over een bepaald onderwerp laten schijnen Zo'n uit zending komt in het begin van het volgende jaar tot stand en zowel van rooms katholieke als van ortho - v ^ n * C 139 merkt door een bolvormige opeenho ping van cellen een holte insluitend of tot een gastrula een verder ge vorderd ontwikkelingsstadium of zeUs tot een volgroeid individu En hoe zal dan de betekenis van de kern als eigenaar van de chromosomen de stoffelijke dragers der erfelijke eigen schappen wel niet worden Heeft het celplasma buiten de kern wel fundamentele waarde De experi menten van Waddington en Pantelou ris van het Institute of Animal Ge netics Edinburgh met Triturus pal matus watersalamander toonden in elk geval de mogeUjkheid van een verdere ontwikkeling wel aan Zij brachten celkernen afkomstig van een blastula of gastrula in ont-kem de van tevoren bevruchte eieren met behulp van zeer minutieuze en pre cieze instrumenten Hieruit bleek dat de eicellen over het algemeen geno men inderdaad zich verder ontwik kelden en in vele gevallen zelfs tot t laat-gastrula stadium zij niet geheel normaal Met celkernen afkomstig van een later dan het gastrula sta-dium ging het niet de eicel deelde zich wel doch kon geen blastula laat staan een gastrula vormen De on derzoekers veronderstellen wel dat bij een verbeterde methode en vol maaktere techniek de ontwikkeling van eicellen onder leiding van vreem de celkernen verder zou gaan mis schien wel tot het gewenste einde Dan zullen de consequenties niet te overzien zijn vooral op het gebied der erfelijkheid Nature Vol 172 No 4388 Suiker en tandwolf Werkt suikerrijfc voedsel caries tandwolf in de hand Hierover wordt verschillend geoordeeld Ge leerden van de Harvard School of Dental Medicine te Boston hebben onlangs uitgebreide proeven verricht met albino en katoenratten die ze op verschUlende suikerhoudende diëten hebben gezet Na tachtig da gen werden de dieren gedood en de kiezen langs microscopische weg on derzocht Een andere groep dieren werd zeUs na 100 dagen gedood en onderzocht Wat is het resultaat hier van Dat er inderdaad tandwoU is geconstateerd maar tevens dat de ca riogeniteit tandwoU verwekkend vermogen van ' n dieet niet alleen van ' t suiker saccharose gehalte af hangt ook de andere bestanddelen van het voedsel spelen een rol De zaak is niet zo eenvoudig als velen het wel vermoeden of denken De vaak gehoorde bewering dat meer tai-dwolf zou optreden naarmate meer suiker wordt verbruikt is op grond van deze proeven niet geheel verantwoord Voeding Jg 14 No 11 1953 Nieuwe komeet Een nieuwe komeet is niet ver van de poolster aan het firmament ver schenen Dit werd onlangs door ster renkundigen van het wereldberoem de Palomar Observatory in Califor nië gemeld Het nieuwe hemel lichaam zal voortaan in de annalen der sterrenkunde voortleven onder de naam van de komeet van AbeU zo genoemd naar de ontdekker Het object is van de 15e grootte dus heel zwak en niet zichtbaar voor het ongewapende ocp In tegenstelling met vele andere kometen bezit deze een zeer korte staart Verdere me dedelingen zoals b.v over de om loopstijd en de baan kunnen mo menteel nog niet worden verstreKt omdat de waarnemingen nog niet zijn beëindigd Sc.N.L Vol 64 No 20 Langer wordende mensheid Metingen uit de laatste 50 a 60 jaar hebben uitgewezen dat de mensen groter / orden Moet dat zo door blijven gaan Velen ontkennen dit Binnen 50.000 jaar zullen wij heus nog geen reuzen onder de mensen vin^'en Wij behoeven vooreerst niet te vrezen voor een nageslacht groter dan gemiddeld 1.85 m Dit is wel ge ruststellend omdat lichaamsvergro ting steeds het uitsterven van de sport inleidt In de loop der geschie denis hebben de mensen waarschijn lijk meerdere schommelingen met betrekking tot hun lichaamslengte moeten ervaren Waarschijnlijk zo zegt Farmer New York spelen hierbij kosmische factoren een rol ze maken de cyclische terugkeer na enorm grote tijden aannemelijk On ze kennis betreffende deze cchische terugkeer van het groter e kleiner worden van de menselijke gestalte Iaat de conclusie toe dat de tegen woordige toeneming van de lengte geen mutatie van het betreffende gen onderdeel van een chromo soom waarin de erfelijkheid van be wuste eigenschan is vastgelegd is v.-aarschijnlijk zal ze eerst in de ver re toekomst plaats vinden Nat wiss Edsch Heft 12 1953 N.-Amsterdam had vertraging door slecht weer De „ Nieuw Amsterdam " is te New York met vijf uur vertraging aange komen tengevolge van het slechte weer op het Noordelijk deel van de Atlantische Oceaan Gedurende het grootste deel van de overtocht beuk ten de stormen los op het schip dat 869 passagiers aan boord bad ande/i BEIOUPE Tactiek wteeds duidelijker wordt het he laas dat de Westelijke Grote Drie bij hun conferentie op de Bermuda geen kans hebben gezien om tot een voUedige overeenstem ming te komen over hun gemeen schappelijke politiek Men moge het in principe met elkaar eens zijn de weg welke de drie part ners willen bewandelen is niet de zelfde De aandachtige lezer had reeds bij de tekst van het officiële commimiqué enige vraagtekens moeten plaatsen omdat er veel on opgehelderd bleef Er kwamen bo vendien enkele dubbelzinnigheden in voor Na de waarschuwing van Foster Dulles aan het adres van de Fran sen de scherpe reactie daarop van de zijde der Fransen en het verslag van Winston Churchill in het La gerhuis over de besprekingen op de Bermuda zijn zeker alle sluiers nog niet weggetrokken maar we weten nu wel dat in het Westelij ke kamp geen eensgezindheid be staat Niet over de wijze waarop men de eigen krachten moet coör dineren maar ook niet over de manier waarop men de Russen straks aan de conferentietafel in Berlijn tegemoet dient te treden Nu moge het in zeker opzicht een troost zijn dat de kloof tussen Oost en West over het Duitse pro bleem zo groot is dat Moskou ver moedelijk toch niet de kans krijgt de bondgenoten daadwerkelijk te gen elkaar op te zetten maar ten slotte is dit een zuiver negatieve overweging Ook al is de kans op succes van het overleg met de Russen miniem men hoopt toch dat uit het herstel de contact iets goeds kan groeien misschien wel de door Churchill aanvankelijk zo vurig gepropa geerde ontmoeting op het hoogste niveau waarbij het gehele com plex van vraagstukken dat Oost en West sedert het einde van de tweede wereldoorlog verdeeld houdt aan de orde kan komen Daarom is het ook noodzakelijk dat de Westelijke mogendheden hun politiek en htm beleid vol komen coördineren Moskou zal dan niet in de verleiding komen de één tegen de ander uit te spelen doch gedwongen worden zijn eigen kaarten eindelijk eens op tafel te leggen Men zal evenwel steeds voor ogen moeten houden dat een even tueel accoord met de Russen alleen op een compromis kan berusten dus op een wederzijds geven en nemen Wil men zelf niets geven dan is het onnodig te gaan spre ken Aangezien de Russen na de oorlog alleen nog maar hebben ge nomen en niets hebben gegeven zullen zij de zwaarste offers moe ten brengen Churchill heeft ech ter — beter dan de Amerikanen — begrepen dat een vergelijk toch altijd onder de gegeven omstan digheden op een afbakening van de wederzijdse invloedssferen moet berusten Vandaar het nieu we Locamo " waarop Churchill reeds in Mei van dit jaar zinspeel de De Britse premier heeft nu in zijn Lagerhuisrede onthuld dat hij op de Bermuda het recht van de Sovjet Unie op waarborgen tegen agressie na alles wat zij met de nazi's meemaakte naar voren heeft gebracht Churchill ging zelfs nog een stap verder door de hoop uit te spreken dat de confe rentie te Berlijn de Russen een ge voel van veiligheid „ anders dan door macht alleen " zal geven Een merkwaardige uitspraak van de man die destijds in zijn Isekende rede te Fulton voor het eerst ver zamelen blies tegen de dreigende Russische agressie Het is duidelijk dat de Ameri kanen althans op het ogenblik niet van zins zijn de tactiek van Churchill te volgen Zij weten zich daarbij gesteund door de West duitse regering die haar geloof in een compromis met Moskou reeds lang heeft verloren Wel geeft Bonn het advies om het vraagstuk van de Oder-Neisse-grens bij het aanstaande overleg maar te laten rusten De vrije algemene ver kiezingen in geheel Duitsland blij ven voor Adenauer c.s het hoofd motief voor de Berlijnse conferen tie Niettemin gaan er in West Duitsland steeds meer stemmen op voor een „ vrede zonder annexa tie " Dit geldt niet alleen voor de grens in het Oosten maar even zeer voor die in het Westen Mer katz de fractie-voorzitter van de Duitse partij de meest rechtse partner in de regeringscoalitie van Adenauer heeft eergisteren ver klaard dat z.i alleen een „ econo mische Europeanisering " van het Saargebied in aanmerking komt in geen geval echter een politieke welke op de afscheiding van Duits land zou neerkomen Er zijn aan wijzingen geno'eg dat Merkatz ' ge dachte ook bij de andere partijen leeft Twefi ton liits op één gramofoonolaat In de Amerikaanse gramofoonpla tenwereld is sedert kort een nieuwe maatschappij op de m^rkt gekomen die platen uitbrengt voor 35 dollar cent Dit heeft in Amerika nogal opzien gebaard vooral ook omdat op beide kanten van de platen z ^ „ top hits " zijn opgenomen in afwij king van de traditie van één top hit " aan een tweede nagenoeg onlje kend mmimer te koppelen Een handelscombinatie Rova-Ronnex heeft dezer dagen een contract met de Amerikaanse maatschappij Bell Records afgesloten voor de distri butie in Benelux 
d DANSEN Hedenavond SOIREE in onze school P.Wildschnt Kromme Nieuwe Gracht Gevraagd in klein gezin te Antwerpen Nette Dienstbode v.d en tt goed kunnende ko ken en v.g.g.v Mevrouw Pays Marie Joselaan 90 Berchem Antwerpen België Gevraagd voor spoedige in diensttreding CHEF-MONTEUR Toor het AUTOBUSBEDRUF Dienstwoning aanwezig Volledige sollicitaties met op gave van referenties gods dienst en gezinssamenstelling te richten aan AUTOBU SBEDRIJF Firma T VAN MAANEN HARDERWIJK Voor het kantoor van een Industriële Onderneming aan het IMerwedekanaal te Utrecht wordt gevraagd VrI Adminisratieve KRACHT Moet beslist kantoorervaring bezitten en liefst vlot kunnen typen Leeftijd tot pl.m 20 jaar Brieven worden gaarne spoedig ingewacht ond No P-2224 Adv Bur ALTA Pausdam / -^ KONINKLIJKE NEDERLANDSE MIJ VOOB HAVENWERKEN Jekerstraat 81 te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een MONTEUR-BANKWERKER Geëist wordt volledige zelfstandigheid be treffende revisies van Diesel en benzinemo toren Gedegen kennis van betonmolens lie ren pompen etc alsmede electr en aut lassen strekt tot aanbeveling Illr B Ch Ledeboer Specialist voor epdieptiscbe ziekten van 24 Dec tot 4 Jan NIET TE CONSULTEREN VeBHUISD J DRIESSEN Dierenarts Naar W.BARENTZSTR.93 Tel 13129 Siichiing J)e Opbouw " vraagt voor Huize „ De Dui ventil » te Utrecht debiele schoolg kinderen en Huize „ Noordhoom ' ¦ te Apeldoorn normale kinderen Ie LEIDSTER Huize „ Persün " te Maartens dijk debiele meisjes ERV NAAISTER Allen boven 23 j Br a.d Centr Adm Mau ritsstraat 90 Utrecht GEVESTIGD RINKE de ROOS utrecht Noorderstraat S Telefoon 16009 ACCOUNTANT - BELASTING CONSULENT Bijhouden en verzorgen van Bdm Behandelen van belas tingzaken vragen voor enkele filialen bekwame Verkoopster aank Verkoopster Leerling Verkoopster Door hel verbindend worden na verzet der eenige uitdee lingslijst is het faillissement van de N.V Utrecbtsolie Bouw MU „ Aurora " gevestigd te Utrecht geëin digd De Curator Mr J A Star Busmann GEVRAAGD Filiaalhouder VOOR SIGABENZAAK Vereisten gehuwd leeftijd 30 i 40 jaar Reeds in het winkelbedrijf werkzaam geweest zijnde Uitvoerige sollicitaties ond no 753 aan het bur U.N LEKDIJK BENEDENDAMS EN IJSSELDAM Dijkgraaf en Hoogheemra den van den Lekdijk Bene dendams en van den IJssel dam brengen ter kennis vande Ingelanden dat een af schrift der REKENING vanInkomsten en Uitgaven vanhet Hoogheemraadsohap over het dienstjaar 1952 — 1953 vanaf den 24en Decem ber 1953 gedurende veertien dagen ter inzage zal voorlig gen in het Dijkhuis te Jaars veld Bezwaren tegen < leze Reke ning kunnen door de Inge landen gedurende de tijd van terinzagelegging schrif telijk bij het College van Dijkgraaf en Hoogheemra den worden ingediend JAARSVELD 16 Dec 1953 Dtjkgiraaf en Hoogheemraden voornoemd B VAN DEN MERSCH Wnd Dijkgraaf L M RUTGERS VAN ROZENBURG Secretaris ACCOUNTANTSKANTOOR te Utrecht vraagt liefst voor direct VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE kuunnende typen kennis van boekh gewenst Brieven met uitv inl onder no 12-5318 Reclame Bur Bema Domplein 16 bis Utrecht UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Getroawd J 8 BOUWER arts en TANNY STYNIS tandarts De Heer en Mevrouw BOUWER-STYNIS zeggen mede namens de we derzijdse ouders dank voor de veel blijken van belang stelling by hun huwelijk on dervonden Utrecht F C Dondersstr 11 19-12-1953 Begraafplaats DEN EN RUST te Bilthoven EEN DER MOOISTE EN RUSTIGSTE BEGRAAFPLAATSEN IN DEN LANDE Pl.m 8 KM VAN UTRECHT Eigen giaoen 2e klasse vanaf f 100 - Kantoor Soestdijksestr.weg 265 Zuid Tel K 3402-3103 STADSSCHOUWBURG TONEELGROEP THEATER Heden - en Morgenavond — 8 uur Nog twee avonden het SUCCES-BLIJSPEL Heden overleed in het Zie kenhuis te Heerenveen na een geduldig gedragen lüden onze geliefde Man Vader Behuwd en Groot - vader AALDEBT van ESSEN in leven em predikant van Bonaire Ned Ant in de ouderdom van ruim 76 jaar Utrecht A van Essen - Vuurmans Masrtensdük H van Essen W van Essen Schurink Leeuwarden A M van Essen H van Essen-Ekhart Emmastad Curasao J C van Essen Utrecht B M van EssenLima Peru N A Hopkins van Essen William G Hopkins En Kleinkinderen Steenwijkerwold 17 Deo 1953 Huize „ De Bult " PAARD EET HOED met liedjes van Annie G Schmidt en muziek van Cor Lemaire Gewone prijzen Maandag 31 December — 8 uur zal onder auspiciën van de Utr Rederijkerskamer „ Molière " een opvoering gegeven worden van de Kerstlegende door Felix Timmermans en Eduard Veterman EN WAAR DE STER BLEEF STILLE STAAN Prijzen ƒ 3 — ƒ 2 — ƒ 1.50 ƒ 0.75 DE TONEELVERENIGING geeft Dinsdag 22 December — 8 uur nog een herhaling van CARL ZUCKMAYER's CIRCUS KNIE mét ilohan Elsensohn Annie de Lange Aaf Bouber e.v.a Woensdag 23 December — 8 uur jrOHAN KAABT en JOHAN BOSKAMP in hun vermaarde creatie POTASCH EN PERLEMOER IN TEXTIEL T andere leden van het TONEELGEZELSCHAP JOHAN KAART Prijzen en plaatsbespreken als gewoonlük Heden overleed tot onze diepe droefheid ons » beste baas JACOBUS VAN BEEST in de ouderdom van ruim 53 jaar Bij zijn heengaan verlo ren wij een beste patroon Het personeel van wasserij Gebr van Beesrt Utrecht 19 Dec 1953 Dacostakade 60 Reeds jaren gevestigde Znadhandel vraagt voor de verkoop van TUIN - en BLOEMZADEN aan particulieren en volkstuinders actieve AGENTEN en DEPOT-HOUDERS in alle plaateen van Nederland Hoge provisie Ook combinaties van volkstuinders Heden overleed plotseling na een kortstondige ziek te onze medewerkster en collega MARIA ANTHONIA BANSDOBP in de jeugdige leeftijd van 18 jaar Haar nagedachtenis xal ons steeds bij blijven De directie en pea:soneel N.V A SCHAPER Oudegracht 322 Utrecht genieten belangrijke reductie H V Kampen Jr Pynacker Erkend Selectie-bedrijf Telefoon 101 GRAND DINERS DE NOÉL 1953 geserveerd in het stijlvol en feeëriek verlichte restaurant DE DIETSCHE TAVEERNE bezorgen TT een onvergetelijk Kerstfeest MENU'S vanaf ƒ 5 _ Paté Maison - Canard cl l'orange Coupe Noël Tafelreservering onder no 15486 2e KEBSTDAG van 21.00 uur af in „ Bibliothèque des Vins " speciale KERSTWIJNAVOND met JELLE DE VBIES internationaal entertainer en de Balletgroep van de Balletschool „ Anneke Goud " EXCEPTIONELE VEILING lil GERECHTSDEURWAARDER HABBT WATEBMAN zal in HOTEL „ KRASNAPOLSKY " Dam te Am sterdam in het openbaar VEILEN A een zeer grote party NIEUWE HEBEN COSTU-MES WINTERJASSEN REGENJASSEN ook voor dames PANTALONS SPOBTJASJES DAMES EN MEISJES JOFFERS enz enz alles van uitstekend fabrikaat en vervaardigd van eerste klasse materiaal zoals kamgaren tropical gabardine velours camels mohairs cheviotte enz B een voorraad stoffen voerings foumituren enz C diverse confectie machines w.o Union snelnaaiers 61300 Singers en Dürkopp snelnaaiers Reece knoops gatenmachine Ffaff Arens machines en 2 naaldsma chines zig zag machine een flinke partij zijden pas koord in zwart en gekleurd een partij naalden Bont machine electro motoren enz enz D confectie-rekken partij kleerhangers kantoor meubilair schrijfmachines en wat verder ter tafel zalworden gebracht KIJKDAGEN ZONDAG 20 December 1953 van 15 tot 22 uur MAANDAG 21 en DINSDAG 22 December 19S3 van 10 tot 22 uur en WOENSDAG 23 December 19S3 van 9 tot 11 nnr VEILING WOENSDAG 23 December 1953 des namid dags ie 2 uur en des avonds te 7.30 nnr EEN UNIEKE GELEGENHEIDS-VEILING voor H.H HANDELAREN WINKELIERS en PARTICULIEREN ZEfR OUDE GSNEVER lAN STEEN DE BORREL WAAR U MET PLEZIER klEE Gevraagd per 1 Maart KLINKT TANDARTS - 7 25 ¦ ASSISTENTE 3 70 ¦ of meisje ter opleiding MULO of HBS 3-jarige cur sus Type diploma strekt tot aanbeveling Brieven aan J N van de Klashorst Tandarts Prof L Fuchslaan 11 2 25 ¦ 1 50 PER KLEINE RACON | s GBOOT BEDRIJF te Utrecht vraagt enkele AANKOMENDE VBL KANTOORBEDIENDEN leeftijd 16/18 jaar Eigenhandig geschreven brie ven met volledige inlichtin gen in te zenden onder No 7774 aan het Bureau U.N STAFFHORST verkoopt ze Verkrijgbaor Oudegracht 47 Jacobibrug Wittevrouwenstr 32 Amsterd.straatweg 320 F t.o abattoir Riinloan 13 W V Noortplein 5 Burg Reigerstr 41 Steenweg 52 Zaterdag 19 December 1953 - 61e Jaargang No 198 r Drukkerij Utrechtsch Nieuwsblad N.V DRIFT 23 UTRECHT f kunnen geplaatst worden J Machinezetters Reserve Machinezetters Handzetters die als zodanig willen worden opgeleid PRETTIGE WERKKRING - Goede Arbeidsvoorwaarden BEDRIJFSVERENIGING VOOR DETAILHANDEL EN AMBACHTEN vraagt te huur in de Gemeente Utrecht Aangeb door particulier CITROëN 1949 IN PRIMA CONDITIE Weinig bereden TELEFOON 22429 KANTOORRUIMTE opp 120 M2 of meer Aanbiedingen aan het Hoofdkantoor MaUebaan 34 Utrecht DAMESHOEDENZAAK TE ZEIST vraagt ' n Tip voor de Huisvrouw Ie verkoopster-garneerster Volledig met het vak bekend Sollicitaties met opgaaf van leetf^d verlangd salarii etc onder no 769 aan het Bureau U.N KERSTBROOD EN KERSTGEBAK VERHOGEN UW FEESTVREUGDE 1 Ie kwaliteii Kerstbrood ƒ 1.50 en hoger Kerstbrood ƒ 1 — Goed gevuld groot Kerstbrood ƒ 2 — Kerststollen met spijs ƒ I.ÏO en hoger Kersttaarten ƒ 2.50 en ƒ 4 — Roomboter Amandel Krans ƒ 3.10 Roomboter Amandel Staaf ƒ 1.50 U bestelt toch voor de Feestdagen Hk|-MELKBROOD Onderstoonde magazijnen N.V GALERIES MODERNSS 6EBB GEBZON N.V HEMA K.V C BOYNG ROOM A DREESMANN « TRBCHT N.V zijn alléén Woensdag 23 December tot 21 wur geopend De volgende zaken z^n Moondag 21 Dec Dinsdag 22 Dec en Woensdog 23 Dec lot 21 uw geopend en Maandag 21 December de gehele dag ihmlütó e * A BBENNIKMEIJER M.V KI.EDINGMAGAZIJN DE DOM II.V DUCKHOFF A Zn N.V Ivo v HAREN 8IL1STIÏ,2 * ^..,_,..^ iwuhjsnijft OUDEG5ACHI 1 « « NUALSIBAAI 53 raacOEKSIRAAI S « KaKttSKWEG ra ¦ ONKEMÖLLEB LEXIS M.V I8EBTEF ft eo K.V KREUMBOBG & Co SOLL HOOFDKANTOOR BILTSTRAAT 22a 6EBR LAMPS N.V LINDOE mST LINGEBIEHVIS N.V J S MEUWSEN K.T MAG NEDERLAND v/b Fa Kattenburg A Ce M.V tJi PEEK A CLOPPENBUBG MODEMAGAZUNEN VINKE M.V T « WERFF « Co K.V WITTEVEBN MODEMAGAZUNEN N.V V WOENSEL WONINGINRICHTING F M BROEKAAAN CATBARIJNESINGEL 1 vraagt • PRIMA VERKOOPSTER volledig bekend met het vitrage en overgor-dijnstoffenvak en een 167267 • HALFWAS-WONINGSTOFFEERDER Pag < — VAN NOORDEN's -• Rijmpje van de week De seruice bij Fashion House Fa Van Noorden Zijn niet alleen maar schone woorden Koopt V hier een overhemd of hoed Een gratis reparatie houdt V tegoed De service en bediening cowlont Zijn ook al bekend in het buitenland Toen ifc dezer dagen weer utrecht bezocht Heb ifc vanzelf bij Van Noorden gekocht Ingezonden door Mevr C BAHN TEN GATE Kro - nenstr 38 Troisdorf/Rhld Ook D kunt deze week gratis een KERKO-bemd komen uitzoeken In FASHION HOUSE J VAN NOORDEN LANGE JANSSTRAAT 3 Wij maken onze Iiusenders er op attent dat de rijmpjes betrekking moeten hebben op onze speciale service GRATIS REPAREREN van hemden en hoeden over de gehele Wereld Beluister deze Kerstklanken met een goede radio en grammofoon Gaarne demonstreren wij U een toestel uit de nieuwste serie van PHILIPS • ERRES - TELEFUNKEN Oude Gracht 175 - utrecht - Nachtegaalstr»_at it UTRECHT Wij bouwen in de prachtige woonwijk OOG IN AL 35 MODERNE HERENHUIZEN 9 ruime kamers # moderqe keuken 9 aantrekkelijke architectuur 9 Eigen grond 9 Grote zolder met vaste trap Prijzen na aftrek van rijkspremie slechts ƒ 14800 — en ƒ 15100 — BOUWBUREAU v d SCHAAR ¦ ALB PERKSTRAAT 41 HILVERSUM Verkoop door makelaar T ROODVOET te Utrecht Donkere Gaard 2 Telefoon 10440 en de andere erken de makelaars ^ gjtyJUedit^l KentUMACrs wnmnim MACY's Magazijnen in vele grote steden van Amerika begonnen in 1920 met het z.g „ rekening systeem " Dat is een vast bedrag per week of per maand bij Macy's storten en men kon kopen wat nodig was dB sensatie van de grolt rodio expasibJE te düsseldorf Dat was sensationeel nieuws in Amerika maar wij deden dat toen al vanaf 1888 Spa ren om te kopen en zo no dig sparen né de koop Wy doen het nóg Op pret tige gemoedelijke wijze Als U iets nodig hebt éér der dan U het volledig be talen kunt spreek dan met de Swart en U slaagt Verkoop voor Utrecht a Omgeving Radio Technisch Bireao „ DE ZEEUW " BILTSTRAAT 79 Utrecht Telefoon 1S791 Huisraad Kleding Klein textiel Schoeisel Huish Artikelen enz PRIJSGARANTIE ^??* V*44f SLM ' n preUig n/el « r k a p é riliej 3 ^^ per lies STAFFHORST verkoopt ze Wij betalen iedere koper het verschil in prijs terug wanneer hij ons aantoont dat een bij ons gekocht ar tikel bij anderen goedko per is mits nor maal in de ver koop gebracht en volledig in fciooliteit enz overeenkomend ' WAPTS Ej'miWti^sirsiHnv AFBETALING OP ' •^"''" GtZONOE BAStS ^???^^??^ Te koop gevraasi antiek en oud pwf '* aardewerk kristal S »' meubelen koper i » ivoor lampen spiee » * klokken wapens sen " derijen curiosa i "'^ en loxe voorwerpen INKOOP VERKOOF EN TAXATIE CASA d ' ARTI NACHTEGAALSTBAAÏ " Telefoon 16282 VOORSTRAAT 34 Telefoon 22181 VERZEKERINGEN Gevraagd per 1 J ^"' *'' BESTAAND AGENTSCHAP plus Pf "'' omstreken Utr«ht to ^»' of dergelijke bekend met n « vak „ Br ond na 788 bu » »¦»¦ UTRECHTSCH NIEUWS Modd voert bl tegen v In Oeganda rj tse-tse vli'eg won teruggedreven Van een bijzondere medew D e dag is nog jon John Milford zijn legertje laat aantreden inspectie Stuk voor sti deze jagers stoere d kerels die hun sporen de jacht op groot wild woud en savanne drie hetoben verdiend De m hunner behoren tot 1 Noord Oeganda wonend der A Tsjoli In geheel Afrika 2ajn de A-Tsjol maard omdat nj zulke kende scherpschutters Milford en zijn mannen 1 hun basis in Bihanga e < loren buitenpost aan d € der wildernis De inspectie is geëindigd het de wildernis in Buffeljai de mannen trekt ook mevroi ford mee Zü is Poolse van f en week in de oorlogsjaren het Russische rijk en Perzië 1 zg in Oost-Afrika waar zU n Milford trouwde Zy mag da ren tot de zwakke sexe in de nis is zg thuis en voor geen vervaard Zij houdt van de groot wild en enige olifanten fels wees zlj eigenhandig de v de eeuwige jachtvelden Een maal gaat ook pater Konec mee op jacht Hü is gestationi een ongeveer 30 kilometer hanga gelegen missie der ¥ P ters Daar hij van Poolse bert Is hq een graag geziene gas Milfords Een praatje met zx genote een partij schaak me falo Bill ' daar is die missionar voor te vinden Een uur na het vertrek va sers melden verkenners de aa held van een kudde buffels in de lucht en lawaai drijven d niet op de vlucht Dan wordt geschoten Enige buffels val kudde zet het op een lopen D « dieren blijven achter de gedo ook de gewonde En nu bei gevaarlijke deel der jacht eer want een aangeschoten buffe zich te gedragen als een ni ziende sluwe en tevens razei vel Menigeen verloor reeds h sis zo'n gewonde oerboskolos val overging Behoedzaam half sluipend nauwkeurig oplettend trekke gers door het gras Hier en d den zij sporen van een gewoi fel Dan zijn alle zenuwen tot ste gespannen Menigmaal ree Oeganda's Buffalo Bill een van zo'n razende buffel moi slaan Tot dusver niet succ hem Het dier sneuvelde Die ring " van het terrein is inderc levensgevaarlijk werkje wan schoten buffels zijn als franc-f men ziet ze vaak te laat I slechts een welgemikt schot d sing brengen Zodra de „ echte " schoten w ken spitsen de mannen en vro de streek bun oren en begei dan naar het jachtveld Ki ] leggen zij af om een deel van te bemachtigen want het is g geworden dat de jagers en de poten en de huid der gedod mogen behouden en dat de b < de rompen en de koppen krijj van wilde buffels is een l spüs Niet slechts omdat h smakelijk is maar omdat de > dus gelooft men in Mitoma de moed en de kracht van d naar binnen werkt w Na een welbestede dag ti jachtgezelschap huistoe He1 van enige duizenden gedode is weer met een dozijntje v derd Jachtpartijen als die v daag zijn er vele iedere maan aatom '^ John Milford de modernj | Bill jaagt niet op buffels vodi noegen of ter wille van de Hij is evenmin een dier „ dure die met hun personeel de v intrekken om groot wild te John Milford en zijn manne op buffels in de wildernisi West-Oeganda omdat deze duivels „ gastdieren " zijn var fee-vliegen van de verwekl dodelijke slaapziekte onder Oeganda met zijn weelderi tengroei en zijn overvloedig val twee keer per jaar zou ei land zijn voor veeteelt op grot | s er geen tse-tse-vliegen be Deze insecten zijn de oorz meer dan de helft van Oegan onbruikbaar is voor veeteel Weer dreigen nieuwe invasi dodelijke vliegen Buffalo Bill en andere ami van de tse-tse-bestrijding hard vechten om de thans v teelt in gebruik zijnde dist behoeden tegen verdere of vliegen-invasies Ja het is plan om de tse-tse-vlieg teru Ven naar de wildernissen in Kere Westen en tegen 1956 ee tei grootte van 20.000 km vrij " en dus geschikt voor de te hebben gemaakt Jonh Milford's buffeljach POTO RECHTS " eze langhoomige Ankole-k gebruikt als „ lokaas " voor '" liegen Terwijl zij door het ' Oliegen geteisterde gebied l men de Tsetse vliegen op ha acli aan haar bloed te goed Oe waakzame „ vUegenjongt ter vangen de gevaarlijke wet een specioal geconstruet merdoor zijn de geleerden onderzoekingen te doen « oorten « liegen in de vers tectoren De dieren die alt lokaas " gebruikt worden tegen de slaapzieMg ing 
Pag 4 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 19 December 1953 - 61e Jaargang No 198 Pagina 5 De rombengvrouw koopt gescheurde jurken *^ Moderne Buffalo Bill voert bliksemoorlog tegen wilde buffels In Oeganda moet tse-tse vlieg worden De buffeljacht In het gebied van Mitoma is moeilijk en levensgevaarlijk John Milford en zijn Afrikaanse jagers al dus een officieel rapport on derscheidden zich herhaalde lijk door grote moed en va^ beradenheid in hun optreden tegen gewonde razende buf fels En toch neemt deze mo derne Buffalo Bill die risico's niet om de buffels doch w«I om vliegen te verdelgen Amerikaans gezelschapsspel voor de feestdagen 30RDEN's -* an de week ion House Fo Van Noorden ar schone woorden iverhemd of hoed e houdt V tegoed ming coulant in het buitenland n weer utrecht bezocht Van Noorden gekocht r C BAHN TEN CATE Kro hl ^°^^ H ^ n ^^^ ^ m ^ H M^Êf ^ == mH ¦ W ^£%^^ êÉffl fl ^^ fe | II ^ P^y^^s^ïöf ^^ ^ Sk ^^ s > i ^ fc^^^^Spil Advertentie \ eepói was onbegrijpelijk voor hemi Verbijsterd ging hij naar beneden en daar op een van de eerste treden der trap vond hij een zwarte kat en ' n hondje mager als een lat „ Ha " dacht de slimme vuurtorenwachter „ ik heb - het door ik ben erachter dat drietal maakte een schipbreuk mee op die verwenste wilde zee Ach kon ik nu meteen maar weten waar de bemanning is gezeten " Hij greep met zijn vereelte hand een verrekijker van de wand en tuurde over zee en land Kruiswoordraadsel De omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt als volgt HORIZONTAAL 1 Muts 4 schrijf gerei 9 plaats van herkomst 11 ijl 12 advocaat 15 ontwerp 17 steen 18 uitroep 20 grootspraak 21 deel van het lichaam 23 vunzig 25 stam houder 26 verlies van kracht bij een draaiend werktuig 28 waardeljrief je 30 afstandsmaat 32 oogst 34 be drog 36 voor 38 lidwoord 39 hals over kop 42 gereed 43 zwaardvis 45 plaats in Spanje 46 mand 48 rondhout 50 nauw 52 jalouzie 54 deel van een geweer 55 inlichting 56 titel 57 pantoffel 60 rivier 61 varkenshok 62 aanraking 66 be staat 67 strek 68 dierenverblijf 70 tekens geven 71 ieder VERTICAAL 1 Koninklijk Besluit 2 boog 3 vis 5 vlaktemaat 6 wit jes 7 hoeveelheid 8 maat 10 de naam onbekend 12 vis 13 klip 14 waadivogel 16 vereniging 17 houten schoen 19 assistent 20 dier 22 waterdiepte 24 zoete zelf standigheid 27 jonge hond 29 nieuw 31 groente 33 wagen 35 teerproduct 37 palmsoort 38 razend 40 staf 41 kledingstuk 44 biet 47 rij 49 boze geest 51 mengsel 53 klimwerktuig S4 haspel 57 sneeuw schoen 58 vaartuig 59 bewijsschrift 62 It met 63 ontkenning 64 mid dellijn 63 hoeveelheid 67 pers voornaamwoord 69 maanstand Als gewoonlijk dienen ds oplos • ingen op een open briefkaart te ge schieden De inzendingen moeten ditmaal uiterlijk Woensdag a.s eer ste post in ons bezit zijn Oplossin gen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden onherroepelijk ter zijde gelegd Hieronder volgt de oplossing van onze vorige puzzle HORIZONTAAL 1 Octavo 4 contra 10 la 12 meter 13 drab 14 bik 16 eboniet 19 rob 22 lonen 23 ets 26 fijn 28 nel 29 te 31 laf 33 ceder 35 eu 37 tap 38 dor 39 si 40 staat 43 lef 45 al 46 tor 48 nul 50 lak 52 salet 54 tijk 56 fic - OTolgfende we«h KeorstfeeAt fai 4 « vr««mde Op zoek naar een fijn boek De feesten van Josien Dit boek van Jeanne van Schaik Willing is een „ roman voor jonge èn oude kinderen " En inderdaad al wie ouder geworden nog iets van het kind in zich heeft weten te be waren zal deze bladzijden ten einde lezen En onze jongens en meisjes van 10 tot 15 jaar kunnen volop genieten van dit verhaal op de grens van droom en werkelijkheid Zoek Jo sientje maar eens op in het oude hele hoge grachtenhuis Vier met haar mee het „ feest op zolder " waar van de vrolijke juffrouw Truus de wasvrouw zegt „ het is pas feest als alles anders is dan gewoon " Ge niet maar van de „ bewogen school dag " waarin het aapje Jojo de klas op stelten zet Telkens springt uit dit boek eenfragment naar voren dat als eenplaatje in je geheugen blijft of hetnu „ het groene veertje " is of hetverhaal van Oom Rinus en zijn blin de vrouw Lucella Er staan blad - zijden in die je stil maken èn die je doen schaterlachen De in kinder lijke trant getekende plaatjes van Jenny Dalenoord doen het uitstekend tussen de tekst Een fleurig plastic bandje omsluit het geheel dat werd uitgegeven door de N.V De Arbei derspers te Amsterdam Een apart boek dat meer dan gewone aan dacht verdient BECBZEN VOOR STtlMB IN irXEMBlJEG De regering van Luxemburg wil voor 1954 wederom een achttal beursmaanden ter beschikking - iteUen van Nederlandse studenten en afgestudeerden De beurzen zijn speciaal bestemd voor studie In de geologie metallurgie bio logie en de letteren en wijsbegeerte Het bedrag der beurzen bedraagt 4000 francs per maand Gegadigden dienen tenminste het oan didaatsexamen te hebben afgelegd Sollicitaties moeten vóór 30 Januari 1954 worden gericht aan d ^ afdeling hoger onderwijs en wetenschappen van het ministerie van Onderwijs K en W Nieuwe Uitleg 1 ' s Gravenhage die ook verdere inlichtingen kan verstrekken wakker overeind Ze had een gil gehoord daarvan was ze heel zeker en deze gil had niets te maken met de nachtmerrie waaruit ze zo juist ontwaakt was Ze voelde hoe haar hart bonsde en het klamme zweet brak haar uit Het was thans weer doodstil behalve de normale gelui den van buiten zoals ' t geritsel van de bladeren aan de bomen en ' t rui sen van de zeewind Ze verzamelde al haar moed en stond op Voorzich tig liep ze naar ' t open raam Er was helder maanlicht dat het landschap in een blank koud licht hulde Er bewoog zich niets in de tuin behalve de schaduwen van de bomen die heen en weer bewogen in de milde wind Er was nergens in huls een licht te zien Niemand anders scheen door de gil die ze stellig gehoord meende te hebben in zijn slaap te zijn gestoord Vergiste ze zich dan toch Opnieuw was ze vol twij fel over haar eigen waarnemingsver mogen Maar dan opeens hoorde ze zachte sluipende voetstappen op de trap en even later op het portaal Er was een schijnsel van licht zichtbaar onder haar deur dat een ogenblik later was verdwenen Haar eerste impuls was om zo snel mogelijk in bed te kruipen de dekens over haar hoofd te trekken en te doen alsof ze niets gezien en gehoord had Maar op die manier zou ze nooit achter het mysterie komen dat haar nog steeds bezig hield Nogmaals al haar moed verzamelend liep ze op de deur van haar kamer toe en ogoi de deze met een ruk open Op het portaal een eindje voorbij haar * vaag Waar wilde Iri » heen vroeg ze zich verwonderd af „ Om je de waarheid te zeggen " voegde ze er langzaam aan toe „ hij lijkt mü niet helemaal betrouwbaar " Iris keek haar met grote ogen aan „ Niet betrouwbaar Hoe bedoel je dat " „ Ik zou het niet precies kunnen verklaren waarom ik die indruk heb Ik vind hem echter niet recht - door zee " „ Lieve kind je moet niet altijd trachten iedereen zo te analyseren Accepteer de mensen zoals ze zijn Net zoals ik dat doe Ik vind Ralph zéér charmant eu ik heb zo'n idee dat je een vooroordeel tegen hem hebt omdat hij dokter is Je houdt nu eenmaal niet van dokters Laten we er echter niet verder over pie keren We moeten beiden gaan sla pen Ik ga er vandoor Slaap lekker liefje " Ze boog zich voorover en kuste even Tony's voorhoofd met koele lippen „ Je moet langer blijven slapen ' s morgens Rust zal je goed doen " Toen Tony goed en wel in bed lag,duurde het niet lang of de slaapovermande haar Ze had een afschu welijke droom waarin Ralph Bealeymet handen die tweemaal zo grootwaren als normaal op faaar afkwam;terwijl M angstig aan zijn greeptrachtte te ontkomen ging de tele foon en hoorde ze de slome onaan gename stela die haar steeds weerkippenvel bSorgde zeggen „ Jij bentnu aan de beurt jij bent nu aan debeurt " Met een schok zaït ze opeeni klaar - kamer draaide zich iemand om Het was Iris Ze had een zaklantaarn bij zich die ze onmiddellijk doofde „ O ben jij het Tony " Iris scheen buiten adem te zijn en hijgde „ Heb ik ie wakker gemaakt Dat spijt me ontzettend Ik moest naar beneden voor Ptolemeus Hij was aan het vechten met een enorme wilde kat Ik'hoorde het arme dier schreeu wen " In het donker kon Tony vaag de witte vacht van de Angorakater te gen Iris ' kimono onderscheiden Ze zuchtte opgelucht „ Ik heb ' m ook horen schreeuwen " zei ze „ ik dacht dat het een mens was " „ Geen wonder " Iris scheen ook opgelucht te zijn en haalde thans kalmer adem „ Ptolemeus kan een enorm geluid voortbrengen Hè lief je " Ze streelde de kater vol liefde „ Het spijt me Tony dat je er wak ker door geworden bent Kruip maar gauw weer in bed en tracht nog wat slaap te krijgen " Gussie scheen zich de klappen die hij de vorige avond had gehad aan getrokken te hebben en zijn leven te willen beteren want de volgende morgen was hij klaarblijkelijk vroeg opgestaan en had alle schoenen keu rig gepoetst Maar van lange duiur bleek dit goede gedrag niet te zijn want reeds aan het ontbijt moest Iris bekennen dat ' t weerbarstige ventje alweer verdwenen was Zijn vistuig had hij meegenomen dus waarschijn lijk zat hij ergens tussen de rotsen te vissen wordt vervolgd keerden zij zich om toen achter hen de gillende stem van een krantenjongen weerklonk Nieuws Ram Extra editie Mislukte roofoverval bfl verjaarspartU van Mej Nellie Pardus " Ook Panda stond paf oen hfl deze roep hoorde M...niaar Joris " stamel de htl elndelVk „ dot moet Je gesobravsn I kregen dat er iets bözonderg gaande was op het verjaarsfeestje van Mej I Nellie en zij maakten nu haastig enkele I notities „ Mislukte roofoverval bü ver jaarspartü van Mej Nellie Pardus " riep de een opgetogen dat is nieuwB voor de voorpagina Als we vlug zUn maken we een extra editie daa zijn we i tm » ander * Uadan tomtI " ilaar T«rbluft hebben VOORDAT we naar dit par tijtje gingen Hoe kan dat " „ Omdat ik een Meester-verslaggever ben " antwoordde Joris eenvoudig daarom blijft de Nieuws Ram het nieuws ver vooruit " WonH itevol«d Ons hoekje Beste kinderen ^ Heh je wel eens gemerkt hoe mooi de sterren je tegenhlinken als je een eindje uit de buurt van de stadslich ten wandelt De lucht is dan net een lap donkerblauw fluweel bezaaid met diamanten Tussen de straatlan taarns kan je van dat moois maar weinig zien Juist in het donker moet je gaan staan Het is geen toeval dat we juist inde donkerste tijd van het jaar onzekerstboomlichtjes aansteken En degrote lamp uitdraaien omdat die onsalleen maar hinderen zou Onthoudtdit maar donker en stil moet het zijnom de boodschap van de kleine kerst'vlammetjes te kunnen verstaan Hetoude liedje spreekt ervan „ De her dertjes lagen bij nachte " In de duisternis en de stilte hebben zij het Licht gezien en de Engelenstem ge hoord Dat moet je nooit vergeten in je latere leven De volgende week moet ik mijn wekelijks babbeltje of>erslaan Dan krijgen jullie een échte Kerst-kin derkrant En daarom kom ik jullie nu al een gelukkig Kerstfeest toewen ^ sen met veel lichtjes in het donker Tot ons allereerste „ hoekje " van het nieuwe jaar Tante MARIANNE Red Utr Nieuwsblad Drift 23 — Utrecht Raadsels I Krnisraadsel Mijn geheel bestaat uit 9 letters en te de naam van een voorwerp dat dezer dagen weer in bijna iedere woning te vinden zal zijn X XXX X X X X X X X X X X X X xxxxxxxxx X X X X X X X X X X X X XXX Ie regel medeklinker 2e „ kleine vruclit 3e meisjesnaam 4e « schuier 3e het gevraagde woord 6e « jongensnaam 7e » geur 8e « speelgoed 9e „ medeklinker II DrieUngraadsel ingez door Aaldert Voorthulzen Noem eens achter elkander een zwaar metaal een licht metaal een doorzichtig metaal III Visite kaartjes:(verzonnen door Mariëtte Walraven)Zoek de beroepen van onderstaandepersonen A H Kort — Epe H A de Kloe — Baarn Dot Bins — Ede N Cucu — Rotterdam OPLOSSINGEN van de raadsels in ons blad van verleden week I Edel — Rede — Ezel — Bede n Kerstkandelaar — Kever - etser - reder - speer - teder - kamer aster - neger - dader - eiber - lever adder - amber - romer III IJsbloemen op de ruit GRAPJE VAN DE WEEK Kleine Trees lag op haar knietjes voor het raam naar buiten te kijken Het was al dicht bij Kerstmis dus vroeg donker en Trees je zag de sterretjes één voor één te voorschijn komen in de donkerblauwe lucht Toen Mama haar kwam halen om naar bed te brengen wist zij dade lijk dat haar meisje ergens over piekerde En zij begreep dat er een vraag zou volgen En ja hoor Treesje wees ^ et haar handje naar boven en vroeg „ Zijn dat allemaal gaatjes in de lucht Mammie « n valt daar nu de regen door " Rond de Brievenbus Dus bij jullie gaat alles op rolle tjes Jeanlietje Caarls dat is fijn Heb je een goede gelegenheid om te oefenen Nu jij behoeft niet te wachten tot het gaat vriezen om schaatsen te rijden dat staat vast Wat een lieve gedachte van je om aan Hansje van Gulik een Kerst kaart te willen sturen Haar adres is Pleineslaan 24 Den Dolder Mis schien nemen de anderen je goede voorbeeld wel over dan begrijpt Hansje dat we allemaal met haar meeleven Hallo Hansje van Gulik Ik heb je babbeltjes gemist Hoe gaat het ermee Ik hoop gauw goede berich ten van je te mogen ontvangen en wens je een gezegend Kerstfeest toe waar je ook mag zijn Dat huiswerk wéét wat Nely van Os Ik merk het wel aan de andere briefjes en aan de ongeschreven briefjes Krijgen jullie ook een Kerstboom Wat een geweldige verrassing zal dat geweest zijn Jeannette de Man Een mandoline Nu ben je zeker wel Kerstliedjes aan het instuderen Jam mer dat ik het niet horen kan Zeg je mag evengoed wel een briefje schrijven al stuur je geen oplossin gen in Onze club is óók een corres pondentie-club Klinkt dat even ge wichtig — Mijn vingers wisten al eerder dan mijn ogen dat er iets bijzonders in je brief zat Nelly Wieringa Kind wat een mooi Kerst klokje heb je mij gestuurd Zelf ge maakt nog wel van rode zijde met een groen takje erop geborduurd En van binnen twee flanellen lapjes om spelden en naalden te bewaren Nu zo'n klokje kan ook buiten de Kerstdagen dienst doen Dank je hartelijk — En wat heb jij iets leuks bedacht Adri Booy Een ka lendertje van eigen fabrikaat dat ik het volgend jaar met plezier hoop te gebruiken en dat mij telkens zal waarschuwen als het weer tijd voor „ ons hoekje " is Heel veel dank meisje — Welkom Gerard let Borg Ik vind jou een knappe neef met je 9 jaren Je vraagt hoe je een boek kunt winnen Nu door regelmatig mee te doen in de eerste plaats Iede re twee maanden wordt er tussen de kinderen die de meeste „ punten " hebben een aantal boeken verloot Maar de volgende week maak i « al ^ ONS FIJN HONDENVERHAAL aió J^ckeepókond 29 De vuurtorenwachter Pas toen de mist wat ging verwazen bemerkte ' t drietal met verbazen dat zij zich in een grote boog bewogen hadden Heel omhoog zagen zij duidelijk een toren zich loodrecht in de hemel boren Een toren met een glazen kroon en daaruit straalde licht Gewoon een baken was het in de nachten dat schepen waren te verwachten Want in het donker loopt een schip gemakk'lijk op een vreemde klip Maar nu de zon begon te rijzen werd ' t licht gedoofd en uit een grijze verweerde muurspleet keek een man Hij wreef zijn ogen uit en dan — dan vloog een rare groene vogel aan hem voorbij Hij schrok ervan en trad terug als voor een kogel Maar Ferdinand had hem gezien en dacht „ die weet wel raad misschien " Hij streek neer op de torentrans en — zong een aria in ' t Frans om er de man mee te bekoren Die peuterde in bêi zijn oren want ' n vogel met een mensenstem V vergeefs uit naar jouw briefje Riade Jong Ik liet je het bewusteschrijfmapje vóór Sinterklaas toe sturen en had al eens een paar „ vol le " velletjes terug verwacht snapje Je bent toch niet ziek — ' Totbesluit aan Karin Hoomans Mariët te Walraven en Letty van den Wijn gaard mijn Kerstgroeten als ook aanBaldy Dekker Joop Pieterson en Coren Rob Visser T M Advertentie i JOHN KEHHISI WRECH » « aORSTRMtr - 68 TPt « 005 3 kans met het oplossen van de Kerst puzzle Let op — Net nog even tijd voor een Kerstgroet Jet Roscam Ab bing Ik kan me voorstellen dat je wel eens uitblazen wilt ' in de va cafitie Heb het goed kind — Ja de dagen hebben vleugels Jenny en Dina Hulsman Zo zelfs dat deze Woensdag mij ontglipt is en ik de jarige Dina geen kaart kon sturen Daarom dus hierbij nog mijn beste wensen hoor Veel succes met het Kerstspel en allen mijn groeten O ja voor Mej W liggen een aantal boekjes klaar Willen jullie die ko men halen in de vacantie Je kunt mij dan tevoren even bellen Dag — Je schreef een gezellig briefje Joke de Groot In gedachten zie ik de mooie kerstboom prijken in het gym nastieklokaal En zeg juist zo'n klok je als jullie op handwerkles maak ten kreeg ik cadeau deze week Vertel je eens iets over het toneel stukje dat jullie gaan opvoeren — Als er rapport-cijfertjes gegeven zou den worden voor het oplossen van raadsels maakte jij vast een goede beurt Corrie van Es Probeer zelf ook eens een paar raadsels te maken in de vacantie Het lukt je vast wel en ' t is zo'n gezellig werkje — Wat ga J4j in de Kerstvacantie doen Aal dert VoorJhuizen Weer proberen ' n boek te winnen soms Ik geef je geen ongelijk — Al twee weken keek ik „ Vanzelfsprekend Ik ben ook nog klaarwakker Gussie wordt wel een beetje tè lastig is het niet " „ Hij is onmogelijk Het is alleen omdat ik medelijden met zijn moeder heb dat ik hem hier nog tolereer Hij heeft nu een nieuwe ondeugd er bij hij fantaseert de meest bespotte lijke verhalen Heeft hij jou soms ook al zo'n onwaarschijnlijk verhaal op gedist " „ Hij heeft me gezegd dat hij me iets wilde vertellen over een zeker voorwerp dat iemand hem gegeven had Dat is alles Ik hdb er niet veel aandacht aan geschonken " Tony stak een sigaret op een sloeg Iris gade die zenuwachtig naar het raam liep en het gordijn met een ab rupt gebaar dichttrok f ^ vraag me af wat hij daarmee bedoelde Maar kinderen van die leeftijd fantaseren dikwijls met groot genoegen de meest idiote verhalen Bovendien hechten ze betekenis aan dingen die in werkelijkheid niet de minste bete kenis hebben Ze ging op het bed zitten en zuchtte even diep „ O wat ben ik moe Vond je het geen gezellig feestje tot het moment dat Gussie alles 1 bedierf Vertel me eens wat vind je van Ralph Bealey " Hij danst uitstekend ^' antwoordde Tony ontwijkend „ Dat weet ik En hij heeft uitste kende manieren Ik persoonlijk vind hem erg aardig Ik neem hem stellig als dokter Hij heeft voorlopig ka mers in de stad gehuurd zolang hij nog geen geschikt huls gevonden heeft Natuurlijk zal hU op de duur ook trouwen " „ Dat denk ik ook wel " zei Tony Feuilleton Erfenis in Alieuw-Zeeland door DOROTHY EaaBN Vertaald uit het Engels 34 Ze voelde zich niet slaperig Ze ging in het open raam zitten en keek naar de lichten in de verte langs de baai en luisterde naar het ruisen van de branding die in de diepte tegen de rotsen sloeg Er was haast geen wind vanavond De brulboei liet zich niet horen Het was een prachtige nacht voer Iris ' gasten om hier voor het eerst te slapen Ze zouden niet al te veel last hebben van vreemde gelui den Als het zeemeeuwen waren ge weest die eerste nacht waarom had ze die daarné dan niet wèèr gehoord Tony blééf piekeren en vragen stel len Na een poosje zag ze het licht aangaan in het huis halverwege de heuvel waar de Conroy's woonden Met enige vertedering dacht ze aan Henrietta's grote goedhartige gezicht en aan haar sterke verhalen Zijn moeder's zucht naar sensatie en haar eeuwigdurend geroddel hadden waarschijnlijk in Dougal de neiging tot gereserveerde zwijgzaamheid ' versterkt Wat ging er eigenlijk in hem om Wat dacht hy Waarom keek hij haar altijd zo ernstig aan alsof hij zich bezorgd over haar maakte Waarom tenslotte moest ze na al de mannen die ze tot dusverre ontmoet had aldoor weer denken aan deze stille ernstige jonge Nieuw-Zeelandse jurist Tony hoorde Simon met zware stappen over het portaal lopen en naar Iris ' slaapkamer gaan Ze hoor de hem luidkeels gapen en meubels verschuiven Dan opeens was er een ander geluid en hoorde ze Iris ' stem die geëxalteerd en woedend klonk „ Wil je wel eens maken dat je weg komt ellendige jongen Vooruit naar beneden en vlug een beetje " 27 Dé rover was dus ontsnapt maar dank zij het moedige gedrag van Joris Goedbloed had hö geen kans gezien de geroofde sieraden mee te nemen Ter wijl de dankbare gasten Joris de hand drukten en zeiden dat zti hem zo flink vonden loerden twee verslaggevers door het raam naar binnen Deze ijverige psrsmaiuien baddMi « r luoM nn M - Tony deed de deur van haar slaap kamer open en zag hoe Iris Gussie bij een arm voortsleepte in de rich ting van de trap „ Wat voerde hij hier boven uit " riep ze Iris draaide zich om en haar gezicht zag rood van woede en inspanning „ Dat mag de hemel weten Ik heb schoon genoeg van dit ellendige schooiertje " En terwijl ze Gussie een laatste duw gaf voegde ze hem toe „ Vooruit onmid dellijk naar je bed " Ze liep langzaam terug naar Tony „ Wat een afschuwlijk kind hè IWag ik even bij je binnenkomen en een sigaretje roken " Ze hijgde en haar ogen clanad«n oonatuuxüjlc IN HUIS EN HOF Met Kerstanis tracht men het zicb thuis zo gezellig mogelijk te maken es dat kan men vooral bereiken door het gebruik van bloemen en planten Eea aardig tafelstukj e zal uitstekend vol doen en het behoeft heus niet zo vpti geld te kosten een gewoon klein spa nen mandje kan men vullen met voch * tige turfmolm en dan haalt men bij dt bloemist wat bloeiende tulpjes di « vooral niet te hoog mogen zyn Met bol en al worden ze dan in die vochtige molm gepoot en als men er dan wat groene bestakjes tussen steekt ban nen al een aaridige versiering hebben en t ^ ker als men dan nog een grote wlttt kaars daarin weet te verwerken Ge bruik vooral geen gele en blauwe of lila kaarsen het zijn wel de moderne kleuren doch ze behoren hlJ het Kerst feest tn geen geval Wandlampjes kan m.en van een passende en vooral niet t « zware versiering voorzien enkel sparrentakj es die men met een T004 lint tezamen kan binden geven al eeo aardig effect en gebruik er dan ooï maar wat rode bestakjes voor doch laat die nare nagemaakte bloemen toch maar liever waar ze opgeborgen liggen Gebruik ook geen namaakpepers ei zün nu voldoende echte kerstpepers liji de bloemwinkeliers in voorraad en dai Is een rode peper gestoken op een takje Ugustrum toch helemaal niet op zijn plaats VER BESCHERMING VOETGANGERS Br bestaan plannen tot oprichting van een vereniging ' Beschermiiif Voetgangers In het voorlopig comité hebben zitting de heren J Geurinlr luit.-kol tit K.N.I.L b.d G G Stem pels en V Karte allen uit Den Haag tief 58 ton 59 Luna 60 deern f ^ ma 64 stronk 65 citaat VERTICAAL 1 Order 2 albe 8 va 5 om 6 nest 7 t.t 8 recht 9 ar 11 linnen 14 boon 15 kiel 17 B.L 18 en 20 of 21 bijl 23 eed 25 strip 27 Natal 20 teren 30 gesel 32 fat 33 col 34 es 36 ut 41 aak 42 molton 44 fut 46 tact 47 rein 49 lij 51 afzet 52 si 53 te 55 kwart 56 faro 57 flat 60 Ds 61 er 62 N.N 63 mi De prijzen werden gewonnen door A J van Basten Steenstraat 3 Utr „ ƒ 10 J Lodder Emmaweg 28 Maars sen ƒ 5 H van Tellingen Calh.sin gel 87bis Utrecht G van Hooff Am pèrestraat 40bis Zuilen H J J H Rademaekers Burg Heemstrakwar tier 249 De Bilt J Penning van Lennepstraat 41 Utrecht en mej B Voet Beets Prof van Bemmelenlaan 10 Tuindorp allen ƒ 2,50 Welfc fcind zou niet graag gestolesnl » deze „ ruimte"-regenpakken in *'* flinke regenbui op straat topen B ' pakhen toerden vervaardigd Mdr "^ f model van de overall uit zitoe '"'* plosfic De dubbele ntg in aistekenii kleur voorzien van de meest ffl "' tasfiscfte ruimtevaart-voorstellinm * die ook op de borstzakjes en ie mi* dlge muts zijn aangebracht vil » zeker de interesse van de kimisfW op Twee „ Amerikaanties " gemap "' tegen de regen Advertentie Perfecr < KOUSENREP.-STOPPASE lichteGaar(l1b/i(Doffl _^ Wageningen heeft de 20.000 ste inwoner Het bevolkingscijfer van «« gmeente Wageningen heeft de^""bereikt door de geboorte va » » fj pond wegende Theodorus Jfnf""»van Lent Hij is het achtste kind « het gezin _ f ^ m Het gemeentebestuur heen grondslag gelegd voor toekomsui Saarzin en een spaarbankboeKJ » voor deze belangrijke zuigeuns sfibikbaar gesteld Kers flu Stralend maakte ook dil het feest van het licht en dl met Kerstmis in het vooruil weefsels brillant van kleui te leven Ook in Londen iiani echt met de dag toe naarmat Hev / York en de steeds mq se mode steden.In al die « de aandacht in de eerste pi i Voor feèstdagi ' n passende to » In de donkere dagen voor Kei breekt het ogenblik aan dat si < heid en verfijnde vrouwelij weer zegevieren over zakelij khi utiliteits-principes De tijd dat d ding weer vóór alles een tooi i tooi voor de vrouw die zich fee opmaakt ook voor de kerstvier de huiselijke kring De meeste couturiers komen ijecember is aangebroken mei ciale kerst collecties uit waar ' gelegenheidskleding niet allee voorname plaats inneemt zoals ingang van het winter-seizoen gaans het geval is maar zelfs i en al de toon aangeeft Sierlijke robes van ruisend lacht glanzende satin fluwe velours-chiffon in brillante kl ragfijne mousselines delicate < la's en leant of kant-stof steken In verfijning naar de kroon e vrouwelijke allure is vóór alle kenmerk van die feestelijke toi Geklede tailleurs van zijdenw < of stoffen van zijde vermengd m vervaardigd nemen ditmaal collecties echter eveneens een plaats in Het imprim * doet daarmee wintermode haar intrede en d ' sins die daarbij op het toneel ve nen lenen zich uitstekend voc feestelijke dracht Nieuwe dessins en kleur Gemarmerde pratonen on aan de typische tekening van edelstenen zoals malachie b horen daartoe naast dessins spireerd op edele bontsoortt impressionistische motieven bij de kleuren subtiel in < overvloeien Dior maakte t „ Christma en het „ Rose de Noël " waa hij reeds de winter inluidde d tot de uitverkoren kleuren vi kerstcollectie naast zwart dat al in combinatie met wit doo Pai-ijse mode ontwerpers als aangevend voor de keratkled no 1953 werd gekozen Ai keuze kunnen ook wij ons ov algemeen het best spiegelen Diep rode en zacht blauwe koos Jacques Heim als mee schikte kleuren voor de kers van de „ Jeunes Filles " mi donkerder kleuren die ook \ « jonge meisje geschikt zijn in de tint van hulst een < beige bruin en in contrast da puur wit als ongerepte snee Wit In een meer ivoora « chakering werd echter ooh Givenchy met succes toegepi bevallige robes met een wijc of fraai gedrappeerde toiletjt verfijnde détails door een i In een scherp contrasterende of In diep zwart gecompleteei Het is ook erg belangrij « ieraden niet overdadig te w gaan Een enkel werkelijl zorg gekozen bijou doet wo bij een geklede robe maar i vpel bederft totaal het effec Van het mooiste bijou De op zich zeer vrouwelijki cesse-lijn die voor de mode | seizoen typerend is krijgtJ Ben weefsel uon wol met zi een modern gemormerd dess 5 « r u e n als materiaal v J^USJ '»» geklede pakje waa " nirtlc ceintuur met een ve *«« glinsterende metalen mentje » is bewerkt 
PC)UWE Alleenstaande vrouwen Engelands probleem Londen December 1958 Bijzondere correspondentie H et probleem van'het vrouwenoverschot dat in bijna ieder land bestaat komt tegenwoordig vooral in Engeland bijzonder pijnlek tot mtcirukking Er zijn bijna drie millioen vrouwen boven de 65 jaar méér dan mannen van dezelfde leeftijdsklasse en bovendien is de categorie van de mannen tussen 15 en 34 jaar in verhouding tot de andere leeftijds groepen in aantal bijzonder zwak vertegenwoordigd Ongestrafte misdaden Kerstsprookjes in fluweel en zijde PARIJSE SILHOUETTEN Madame Arbeau ging jeugd voor in muziek PARIJS December 1953 Van onze Parflse medewerkster In FraakrQk wordt op de lagere en de middelbare scholen sedert lang misschien wel Iets meer aan mnzlek „ gedaan " — zoals de term luidt — dan In Nederland maar heel véél verder dan het zingen van een paar volksliedjes het leren van de noten en het bijbrengen van wat elementaire kennis van de mnziekgeschledenis komt men toch ook hier weer niet De verdere „ uitbouw " van het muziekonderwijs wordt dan ook overgelaten aan particuliere onderwijzers en muziekscholen en verder aan verenigingen Zoals de Jeunes ses mnsicales de France een massaorganisatie die tegenwoordig tientallen duizenden leden omvat die samen mnziek maken en reductie krijgen voor bijna alle concerten en voor kleinere kinderen zo van tien tot veertien jaar „ les Mosigrains " waartoe nn ook mQn beide zoontjes zQn toegetreden ^^ es Musigrains '' orkest van jongeren Les Musigrains — een woord dat door de oprichtster en directrice Ger maine Arbeau Bonnefoy waarschijn lijk zelf is bedacht en dat moeilijk valt te vertalen grains k zaadjes of kor rels — organiseren ieder jaar een aantal Jeugdconcerten in het Parijse Theatre des Champs-Elysées en het eerste van dit seizoen heb ik deze week nu ook eens bij willen wonen Madame Arbeau had zo vertelde ze de muziek zouden ontdekken een avontuur waarbü zij hen is voorge gaan ive Haas en konijn voor de Kerstdagen Pag 4 ^ HUIS EN HOF ït Kerstmis tracht men het zl <^ * zo gezeUig mogelijk te maken enkan m«n vooral bereiken door hetnik van bloemen en planten Eenig tafelstukje zal uitstekend Voui en het behoeft heus niet zo ve«i te kosten een gewoon kleïA spa ^ mandje kam men vullen met voch turfmolm en dan haalt men bij de mist wat bloeiende tulpjes di » al niet te hoog mogen zijn Met bol a worden ze dan in die vochtige a gepoot en als men er dan wat ne bestakjes tussen steekt kan men n aardige versiering hebben en ze als men dan nog een grote witte s daarin weet te verwerken Ge it vooral geen gele en blauwe of kaarsen het zijn wel de moderne ren doch ze behoren bij het Kerst in geen geval Wandlampjes kan van een passende en vooral niet ware versiering voorzien enkele rentakjes die men met een rood tezamen kan binden geven al een ig effect en gebruik er dan ook wat rode bestakjes voor doch die nare nagemaakte bloemen toch • Uever waar ze opgeborgen liggen,•uik ook geen namaakpepers ernu voldoende echte kerstpepers bijloemwinkeliers in voorraad en dan!n rode peper gestoken op eent Ilgustrum toch helemaal niet onplaats VEE BESCHERMING VOETGANGERS bestaan plannen tot oprichting een vereniging ' Bescherming gangers In het voorlopig comité len zitting de heren J Geurink - kol tit K.N.I.L b.d G G Stem - en V Karte allen uit Dea 58 ton 59 Luna 60 deern 63 64 stronk 65 citaat IRTICAAL 1 Order 2 albe 3 > om 6 nest 7 t.t 8 recht 9 1 linnen 14 boon 15 kiel 17 18 en 20 of 21 bijl 23 eed 25 27 Natal 29 teren 30 gesel at 33 col 34 es 36 ut 41 aak lolton 44 fut 46 tact 47 rein j 51 afzet 52 si 53 te 5S kwart aro 57 flat 60 Ds 61 er 62 63 mi prijzen werden gewonnen door van Basten Steenstraat 3 XJtr J Lodder Emmaweg 28 Maars ƒ 5 H van Tellingen Cath.sin i7bis Utrecht G van Hooff Am straat 40bis Zuilen H J J H imaekers Burg Heemstrakwar 249 De Bilt J Penning van lepstraat 41 Utrecht en mej B Beets Prof van Bemmelenlaan ' uindorp allen ƒ 2,50 7 s - J ¦ Hl'-t 13 UW 1 / r ¦ 1 ^ H30 W ' 33 i A3 - UAb ¦ JJ33 ^ S3 wrm SO — 6H ö5 ¦ ¦ 68 65 y ^^^ 1 ^ jj ^ H fcind zou niet graag gestoken i « „ ruimte" regenpakken in "* regenbui op straat lopen Ds ' n werden vervaardigd naar het ' van de overall uit zilverwii - De dubbele rug in afstekend * voorzien » ob de meest ƒ«">' ¦ he ruimtevaart-voorstellingen ¦ k op de borstzakjes en de W" muts zijn aangebracht wet ' de interesse van de kinderen > ee „ Amerikaantjes " gempeni tegen de regen rfé Advertentie « KOUSENREP.-STOPPAflE ^" lichte Gaard 1 b/d Oom _^ Lgeningeti heeft Ie 20.000 ste inwoner bevolkingscijfer "^^./ tn ^ Wageningen heeft de 20.uuu door de geboorte van de ze ^^'' fsteSe ^»'* 5-if^f-rtogl n en een spaarbankboeH _ ieze belangrijke zuigeling " lar gesteld Stralend maakte ook dit jaar de liehtstad Parijs zich op voor het feest van het licht en de mode-ontwerpers bleven niet achter met Kerstmis in het vooruitzicht om hun fantasie in extra fraaie weefsels brillant van kleur en dessin en edel van aanzien uit te leven Ook in Londen irani echter de bedrijvigheid in de mode-salons met de dag toe naarmate het Kerstfeest naderde evenals in New York en de steeds meer op de voorgrond tredende Italiaan se mode steden.In al die centra van vrouwelijke kleedkunst werd de aandacht in de eerste plaats gericht op de geklede garderobe Voor feestdagen ' n passende tooi In de donkere dagen voor Kerstmig breekt het ogenblik aan dat sierlijk heid en verfijnde vrouwelijkheid weer zegevieren over zakelijkheid en utiliteits-principes De tijd dat de kle ding weer vóór alles een tooi is Een tooi voor de vrouw die zich feestelijk opmaalct ook voor de kerstviering in de liuiselijke kring De meeste couturiers komen zodra iDecember is aangebroken met spe ciale kerst collecties uit waarbij de geiegenheidskleding niet alleen een voorname plaats inneemt zoals bij de Ingang van het winter-seizoen door gaans het geval is maar zelfs geheel en al de toon aangeeft Sierlijke robes van ruisende taft lacht glanzende satin fluweel en velom-E-chiffon in brillante kleuren ragfijne mousselines delicate organ ra's en kant of kant-stof steken elkaar in verfijning naar de kroon en een vrouwelijke allure is vóór alles het kenmerk van die feestelijke toUetjes Geklede tailleurs van zijdenweefsels of stoffen van zyde vermengd met wol vervaardigd nemen ditmaal in de eoUectics echter eveneens een grote plaats in Het imprimé doet daarmee ta de wintermode haar intrede en de des sins die daarbij op het toneel verschij nen lenen zich uitstekend voor een feestelijke dracht In zacht glanzende zwarte zijde is dit door Manguin ontworpen geklede jurkje uitgevoerd dat als enige gar nering een op een aparte manier en geheel met de hand geplisseerde rok heeft Een verfijnd collier werd ter opl«istertng van het eenvoudige corsage gekozen bij deze geklede robes voor de fees telijke December dagen de gelegen heid haar charmante eigenschap pen te accentueren Daarnaast is de ballerina-lijn met wijde rok en aansluiende cor sage erg in trek vooral bij robes in kant of tuUe mousseline over taftzijde of organza uitgevoerd Fluweel en velours chiffon in zwart en warme winterkleuren wordt voor toiletjes in die stijl maar ook voor gedistingeerde pakjes met een ge klede allure als materiaal gebruikt Pastelkleuren in Londen Bij de Londense kerstmode doen pastel-kleuren en onbestemde tus sentinten in het groene en rode gamma als toonaangevend hun in trede Een romantische allure is aan de creaties niet vreemd en dat effect wordt nog verhoogd door de fijne borduursels en bewerkingen met parelmoerkleurige pailletten glinsterende glazen siersels en ap plicaties van fluweel op doorzichti ge stoffen Norman Hartnell die ook nu te zamen met Hardy Amies de reis garderobe van Koningin Elisabeth samenstelde geeft in dat opzicht de toon aan gevolgd door een • groot deel van de overige vooraan staande Londense mode-ontwerpers Digby Morton specialiseerde zich in geklede tailleurs waarbij ook gedessineerde stoffen van zijde of zijde met wol veelvuldig werden toegepast Hoe een pakje ook als gelegenheidskleding bijzonder ge ëigend is wist deze ontwerper dui delijk te bewijzen Uit de veelheid van nieuwe idee ën die ter gelegenheid van het ko mende kerstfeest in fraaie stoffen met een gekleed cachet gestalte kregen gaan wij tenslotte voor on ze feestkledl ] eveneens een keuze maken Afstanden en grenzen be staan er in de mode-wereld nauwe lijks meer en wat in de Europese mode-centra wordt gecreëerd is in mnider dan geen tijd ook in onze eigen omgeving te vinden Juist Nieuwe dessins en Meuren Gemarmerde pratonen ontleend aan de typische tekening van half edelstenen zoals malachie b.v be horen daartoe naast dessins geïn spireerd op edele bontsoorten en impressionistische motieven waar bij de kleuren subtiel in elkaar overvloeien Dior maakte t „ Chrlstmas-red " « 1 het „ Rose de Noël " waarmede bl ] reeds de winter inluidde ditmaal tot de uitverkoren kleuren van z'n kerstcollectie naast zwart dat voor al In combinatie met wit door vele Parijse mode ontwerpers als toon aangevend voor de kerstkledij an no 1953 werd gekozen Aan die keuze kunnen ook wij ons over het algemeen het best spiegelen Diep rode en zacht blauwe tinten koos Jacques Heim als meest ge schikte kleuren voor de kerstkledij van de „ Jeunes Filles " met als donkerder kleuren die ook voor ' t Jonge meisje geschikt zijn groen in de tint van hulst een donker betge-bruin en in contrast daarmee puur wit als ongerepte sneeuw Wit in een meer ivooraehtige schakering werd echter ook door Givenchy met succes toegepast bi ] bevallige robes met een wijde rok of fraai gedrappeerde toiletjes met verfijnde détails door een mantel In een scherp contrasterende kleur of in diep zwart gecompleteerd Het is ook erg belangrijk met sieraden niet overdadig te werk te gaan Ben enkel werkelijk met zorg gekozen bijou doet wonderen blJ een geklede robe maar iets te veel bederft totaal het effect ook » an het mooiste bijou De np zich zeer vrouwelijke prin oesse-lijn die voor de mode van dit seizoen typerend Is krijgt vooral Dit maken we zelf Een skipak Di it skipak is gemaakt van een wollen lap van 130 cm breed en 1.35 m lang De boorden zijn ge breid we kunnen dit doen van een constrasterende kleur of van de zelfde kleur Omdat we de boorden 1 recht 1 averecht breien sluiten ze goed af aan hals polsen en be nen dus Uw kleuter zal geen last van de kou hebben met dit pak aan De patronen zijn gemaakt voor de leeftijd van 6 jaar en dit pak kan zowel door een jongen als een meisje gedragen worden Bovenw 70 broeklengte 60 ïen weefsel van wol met zijde met « en modern gemarmerd dessin koos J S'Ben ols moferioal DOor dit Jeugdige geklede pakje waarvan de •« olie ceintuur met een versiering " a » glinsterende metalen oraa nentjea i « hewerM Het voorpand wordt zoals we op de tekening zien aan elkaar ge knipt in het achterpand komt in de taille een naad Nadat we de tekening in het groot gemaakt hebben controleren we even de maten en als deze klop pen gaan we knippen Alle delen door de grote verscheidenheid zal de keuze niet altijd makkelijk zijn Eén ding kunnen wij echter van de grootste experts in mo - de land leren Eenvoud siert de draagster in alle omstandigheden en de mode biedt ons thans de ge legenheid ook binnen het kader van de toonaangevende nieuwtjes onze kleding een persoonlijke noot te geven FLORENCE <^_ >• moeten met naad uitgeknipt wor den Het naaien We beginnen met t stikken van de midden achternaad van de broek persen hem open en naaien dan de taillenaad dicht Nu volgen de schouders en zijnaden Voor in de broek stikken we een lange ritssluiting dan stikken we de mouwen in en zakken op daar na stikken we de pijpen dicht Als we de boorden gebreid hebben zet ten we het halsboordje aan De pij pen van de broek en de onderkant van de mouwen leggen we in plooi en zodat ze aan de boorden passen en Uw pak is gereed me na afloop sinds alle Jaren dat ze deze concerten belegde nu wel de definitieve formule gevonden en dat die formule uitstekend opging dat heb Ik die middag wel duidelijk kunnen constateren Het concert duurde ongeveer twee turen en ofschoon de zaal stampvol kleine kinderen zat die voor de aan vang nog al een heidens spektakel maakten bleef de aandacht strak zij t niet helemaal geruisloos gespannen vanaf het moment dat de uitvoering begon Het podium was bezet met mu sici van het beste orkest van Parijs de Société des Concerts du Conservatoire en naast de dirigent had aan een tafel tje achter een microfoon Madame Ar - beau Bonnefoy zelf plaats genomen Het was zoals ik zei het eerste con cert van het nieuwe seizoen en daar om wilde de inleidster beginnen iets over al die musici en hun instrumen ten te vertellen Ze deed dat op een bijzonder onderhoudende begrijpelij ke maar toch nooit gewild kinderach-tige wijze terwijl om beiu-ten de ver schillende leden van alle families ' uit ' t orkest voor ' t voetlicht traden om te tonen tot welke prestaties ze door hun instrumenten zo al in staat werden ge steld Nadat door die instrumenten parade het jeugdige publiek wat weg wijs was geworden in de klanken wereld van het orkest werd pas het eerste programmanummer gespeeld Berlioz Hongaarse mars waaruit eerst ook de voornaamste thema's of melo dieën nog even apart werden gespeeld Het hele programma bestond uit niet te moeilijke werken waaronder niet temin ook een modern stuk de Fluit speler van Ameller dat speciaal voor de Musigrains was geschreven Het verhaaltje dat er aan ten grondslag lag werd tevoren door een toneelspeler verteld en daarbij hingen er om zo te zeggen zeker tweeduizend musigrains aan zijn lippen Het concert was zo voorbij vóórdat al die kinderen er verdacht op waren en ik ben er zéker van dat ze hun scholen na de les heel wat sneller plegen te verlaten dan hier door hen deze concertzaal werd ontruimd Een van mijn eigen twee knaapjes was zó onder de indruk van dit eerste concert geraakt dat hij thuis zijn indrukken in een paar tekeninge tjes vast wilde leggen die u hier nevens vindt afgedrukt Maandblad De band tussen de musigrains wordt behalve door de gemeenschappelijke jeugdconcerten ook nog onderhouden door een eigen maandblad waarin korte wat romantisch opgediste bio grafietjes over grote componisten staan en nog een massa andere w» tenswaardigheden Een speciale at tractie vormen nog de concoursen met prijzen en enquêtes om te onderzoe ken welke stukken de kinderen het meeste hebben geapprecieerd Elk concert wordt trouwens ook besloten met een beknopte recapitulatie van de stof die werd behandeld en ook die proef op de som werd op een even frisse als originele wijze genomen Zo liet de inleidster van achter de scher men en nu in andere volgorde de ver schillende instrumenten'nogmaals ho ren waarop de kinderen dan naar de juiste namen moesten raden Dat was natuurlijk wel niet altijd helemaal raak maar in ieder geval wist toen iedereen toch wel een trompet van een viool te onderscheiden en vergiste niemand zich meer tussen een trom bone en een contrabas Voor een eerste begin al een waardeerbaar resultaat Jeugdconcerten worden tegenwoordig gelukkig ook in ons land tot in de kleinste plaatsjes en verste uithoeken gegeven maar toch leek ' t me ook wel eens aardig te vertellen hoe men die concerten hier in Parijs aanpakt Hoe veel oudere en heus niet altijd „ on musicale " mensen zijn er niet die met een moeilijk te onderdrukken afgrij zen terugdenken aan de verplichte pianolesjes die ze in hun jeugd heb ben moeten volgen en waarbij het „ eerste contact met de muziek " werd gelegd Die hebben blijkbaar niet het geluk gehad tegen een onderwijzer op te lopen die hen werkelijk te boeien wist Wat dat betreft kan men nü Ma dame Arbeau al wel feliciteren want ik ben er wel van overtuigd dat il deze kinderen die zij nu nog met „ mes chers musigrains " aanspreekt op ou dere leeftijd alleen maar met de groot ste dankbaarheid terug zullen denken aan deze eerste concerten waarop ze Al » tegen de Kerstdagen Uw met zorg opgefokte konijn wat weemoe dig begint te kijken omdat de dag van het slachten nadert dan bete kent dit voor de eigenaar het kar weitje van het schoonmaken Wie zelf geen konijnen heeft moor toch met Kerstmis haas of konijn wil eten gaat naar de poelier en bestelt er daar ' n „ panklaar " Maar voor de genen die er zelf een grootgebracht hebben willen we Met graag eens uit de doekjes doen hoe zo'n beest nu eigenlyfc het handigst „ panklaar " ge naakt kan worden Het panklaar maken van haas en konijn kunnen we verdelen in 1 het stropen 2 het schoonmaken 3 het op zetten J Het stropen Leg de haas op de rug Snijd de huid aan de buikzijde te beginnen bij het kruis langs de binnenzijde van de achterpoot tot het eind van ' t scheen been in Snijd daar de huid rondom door waarna dus de z.g „ sok " om het onderste gedeelte van de poot blijft zitten Sjor de poot wat op en maak er de huid van los Doe evenzo bij de tweede poot Torn nu de huid naar de staart toe los stroop deze van het staartvlees af en stroop voorts de huid naar het kop einde toe af waarvoor hü langs de buikwand waar hü vastzit moet wor den losgemaakt Haal er de voorpoten uit tot het ondereind van het scheen been snijd daar de poten door zodat dus de tenen met het vel meegaan Torn nu de huid tot de kop los en stroop dan de huid tot de oren toe los snijd daar de oren af zodat deze in de huid blijven Snijd nu of later na het schoonmaken de stukjes poot met de sok er om af i Het schoonmaken Haal de ogen met een mesje uit het gestroopte dier Leg de haas op de rug snijd het bek ken op het kruis tot de staart toe mid dendoor Snijd daarna de buikwand tot de ribben open Maak maag en darmen los en verwij der deze Bewaar van deze organen slechts de lever waarvan men de gal blaas verwijdert Snijd de borstkas tot de hals middendoor Snijd de vliezen om het hart geheel los en verwijder ze Snijd de luchtpijp de slokdarm en de grote slagader aan de keel door Trek hart longen en luchtpijp uit het lichaam en bewaar slechts het hart Til de liggende haas op en vang het bloed in een potje op Leg nu de haas op de buikzijde Snijd precies op de ruggegraat van boven tot onder het eerste vlies op het rugvlees door maak het links en rechts van de wervelkolom los en snijd het weg Snijd daarna het tweede vlies dat eronder ligt voorzichtig weg zonder daarbij het rugvlees te verwonden Maak aan de lieskant het vlies van de dijbenen los daar zit er slechts één en snijd ook dat weg 3 Het opzetten Leg de haas op de rug Steek de voorpooten tussen de 2e en 3e rib en wel zó dat ze elkaar kruisen Steek een paknaald of lardeernaald met touwtje van borstzij naar rugzij door de voorpoot en een tikje hoger weer naar de borstzij terug Steek de naald te zelfder hoogte door de andere poot naar de rugzijde en een eindje lager weer naar de borstzijde terug Trek nu de einden van de touwtjes aan bind ze aanéén en de poten zitten stevig onder het lichaam gekruist bevestigd Snijd de uiteinden van de touwtjes af Steek nu de naald met touw door het schouderblad van de binnenzijde van de haas naar de buitenkant steek dan door de beide ogen dus dwars • door de kop dan weer door de andere schouder en bind nu de touweindjes onder de hals van de haas vast en snijd Dit nog verscherpt door het feit dat er geen uniforme regeling is voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand komt misdadigers van het soort van de onlangs terecht gestelde Christie of zijn voorganger de Engelse Blauwbaard Haigh te hulp Zi konden rustig en jarenlang onge moeid talrijke vrouwen laten verdwij nen zonder dat ér ook maar een haan naar kraaide Engeland heeft altijd meer vrouwen dan mannen gehad — maar terwijl het overschot in 1851 350.000 bedroeg is dit honderd jaar later aangegroeid tot 1,7 millioen Deze absolute cijfers ko men echter pas in het juiste licht te staan als men weet dat het aantal mannen van huwbare leeftijd nog voortdurend afneemt In 1981 had dit nog 34 pet van de totale mannelijke bevolking bedragen in 1951 was het nog maar 28 procent Daarentegen be '- de overtollige einden af Op deze wijze wordt de kop opgehouden hetgeen ook wel met behulp van een vleespin met punt die men dan in kop en rug steekt wordt gedaan Steek voorts een naald met touw door het onderbeen van de achterpoot van buiten naar binnen toe daarna van binnen naar buiten door het dij been,daarna over het kruis van het dier heen van buiten naar binnen toe door het andere dijbeen en tenslotte weer door het onderbeen Trek dan de einden van de touwtjes aan en maak ze met een slag om het eindje touw dat het kruis van het dier passeert vast waarna dus de poten gelcruist onder het lichaam komen Hierna kan de haas of het konijn ge braden worden De Engelse ontwerper Hartnell ver vaardigde een zwart fluwelen hoed die omkranst wordt door wit wezel bont Ook de poroplu is met dit bont versierd Drups of drops Moeten niet verward worden met drop Dit is heel Iets anders De „»" aan het eind doet het ' em Het zün onze oudste snikerwerken in de vorm van balletjes steken kussentjes ivaarvan sommige zelfs vermaardheid gekregen hebben b.v de Zeeuwse boterbabbe laars Door er / uur en kleurstof In te verwerken en er een bepaalde vorm aan te geven kregen zü de naam van zuur tjes Daarna kwamen de gevulde drups in zwang Wii zullen ons eerst met de ongevulde bezig houden die onverpakt verkocht worden d.w.z niet gewikkeld In papier Er zUn drups voor de zomer die een frisse zure smaak bezitten soms aangevuld met een vruchtenaroma Kleur en smaak komen dan met de vorm overeen bv frambozen - en ananasdrups boterdrups of boterwafeltjps De laatste moeten inderdaad een bofersmaak heb ben en daarin moet boter zUn verwerkt " Er bestaat hierin een grote verseheiden heid De winterdrups zijn minder be langrijk ZU bevatten menthol anathol honing etc omdat zü gemaakt zün om bü ontsteking van de siümvliezen enige verzachting te geven Zii oonourreren dus met drop en andere hoestartikelen Ulevellen behoren tot de drups maar bevatten geen zuur Verder nog de mint glacê die slechts door enkele fabrikan ten goed gefabriceerd kunnen worden Zii moeten glashelder zijn niet geelach tig van kleur en niet verward worden met de üspepermunt die in rolvorm in de handel wordt gebracht onder de naam van Icemint Dit zijn ongevnlde drups niet pepermuntsmaak Een drups aan een stokje is de welbekende lolly Ook komt voor de züdedrups met een zUdeachtige glans die verkregen wordt door trekken van de suikermassa Trekt men te veel dan verdwiint de zUdegïans De drups worden gemaakt van een suï ker-stroopoplossing die tot 145 * C wordt verhit tengevolge waarvan het watergehfllte van het eindproduct slechts 3 ^ 3 % bedraagt Daarna wordt draagt het percentage der vrouwen op huwbare leeftijd op de totale vrou welijke bevolking vrijwel constant 33 procent Zo is het te verklaren dat er verleden jaar 20.000 huwelijken min der gesloten zijn dan in 1951 een om standigheid die afgezien van het uit zonderingsjaar 1945 de laatste vijftien jaar voortdurend waargenomen kon worden De laatste volkstelling in 1951 heelt dientengevolge een buitengewoon groot aantal alleenstaande mensen uitgewezen in de eerste plaats na tuurlijk alleenstaande vrouwen Daar komt nog bij dat het vrouwelijke ge slacht gewoonlijk langer leeft — er zijn tegenwoordig bijna vijl millioen Engelse vrouwen boven de 65 jaar doch slechts 2 millioen mannen van dezelfde leeftijdscategorie Van dit overschot van 3 millioen oude dame » wonen er 1.565.000 alléén en hebben geen familieleden meer Hier zoeken de vrouwenraoordenaars met vermin derd risico hun slachtoffers Want deze alleenstaande of gescheiden vrouwen of zij nu van rijpere leeftijd of nog jonger zijn zoeken het huwe lijk De behoefte aan een levensgezel is vooral sterk bij de ouder-wordende vrouwen die geen kinderen en geen familieleden hebben en wier natuur lijk moederlijk gevoel naar uiting streeft Ze worden het slachtoffer van de eerste de beste verleider die ze op de juiste wijze weet aan te pakken Zo kon een misdadiger als Smith die in de tijd tussen de beide oorlogen acht ' vrouwen in de badkuip verdronk of Haigh die er zeven in zwavelzuiur liet verdwijnen of Christie die eveneens een indrukwekkend aantal slachtof fers op zijn geweten heeft jarenlang ongemoeid blijven Conservatisme Alleen de taaie volharding waar mee de Engelsman aan oude tradities blijft vasthouden ook als zijn gezonde mensenverstand op een verstandige vernieuwing moest aandringen maakt het verklaarbaar dat de wetgever de moordenaars het werk nog gemakke lijker maakt De Engelse staatskerk heeft zich er steeds hardnekkig tegen geweerd aan het burgerlijk bestuur hetzij van de staat of van de gemeente de controle op de burgerlijke stand toe te vertrouwen In Engeland kan iedereen die dit wil een geboorte ol een huwelijk bij de burgemeester la ten inschrijven hij kan — maar hij moet het niet Voor het huwelijk en de doop is de godsdienstige ceremonie voldoende en ze behoeft niet eens door een geestelijke van de Anglicaanse kerk verricht te worden Katholieke priesters en geestelijken van de vele nonconformistische secten hebben hetzelfde recht als hun ambtsbroeder » van de staatskerk De registers van de burgerlijke stand zijn daordoor over ontelbare instanties verdeeld en ze worden zelfs bij de beste wil niet al tijd met de nodige kennis van zaken bijgehouden Een tweede ongunstige omstandig heid die in dezelfde richting werkt is het gemak waarmee men in Enge land zijn naam kan veranderen Een verzoek hiertoe behoeft niet gericht te worden aan bepaalde officiële instan ties er behoeft zelfs niet eens een reden voor opgegeven te worden Men schrijft gewoon een brief aan het mi nisterie van Binnenlandse Zaken en deelt daarin mede dat men voortaan niet meer Brown doch Smith wenst te heten — het Home Office antwoordt door middel van een gedrukt formu lier en de zaak is voor elkaar Dat ii vooral gunstig voor bigamisten dia op de Britse eilanden een waar para dijs vinden Een groot Londens blad kon dan ook onlangs schrijven dat het gemakkelijker is bigamist te worden dan op een druk uur het Piccadilly Circus over te steken Lieden die het kunnen weten schat ten dat er iedere week gemiddeld 17 nieuwe gevallen van bigamie voor komen Er moeten in Engeland 20.000 paren wonen waarvan één partner bigamist is Als een vrouwenmoordenaar slacht offers zoekt behoeft hij dus slechts all huwelijkscandidaat op te treden — de val is gemakkelijk te stellen en na de volbrachte daad zijn de sporen ook weer gemakkelijk uit te wissen ledere week verschijnt er in een weekblad ruim een dozijn verschillende namen van mensen die plotseling verdwenen en schijnbaar in het niets opgelost zijn en waarnaar de familie zoekt Maar als het een alleenstaande vrouw be treft kan het lang duren eer de politie argwaan krijgt en met naspeuringen begint de massa uitgegoten op een koeltatel kleur smaak en zonodig zuur toege voegd Het kooksel wordt daarna anel dichtgeslagen om verdamping van de essence te voorkomen Alles wordt goed gekneed en door elkaar gemengd Het sniker-stroopdeeg gaat dan naar de di verse machines die er de heldere een kleurige drups in allerlei vormen uit persen De ananasrocks worden door een machine van een vierkant gehouden kooksel in stangvorm afgehakt en niet afgeknepen De stroop dient om hot „ greinen " uitkristalliseren van de suiker tegen te gaan en daar zit ' em nu juist de kneep Het greinen moet slechts in beperkte mate optreden daardoor zal de drups uit de lucht vocht aantreltken en aan de buitenkant een zeer dun laag je suiker ontstaan dat het product ver der tegen vocht beschermt Wordt te veel stroop gebruikt dan ontsfaa dit laagje niet en door vochtaantrekktng wordt de drups dan een kleverige mas sa hetgeen niet prettig is voor üw handtasje dames Over de gevulde drups vertel Ik U later iele SFEUBDSB 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 19 December 1953 - 61e Jaargang No 198 Pag 8 Te koop VIOOL met kist an tiek jaar 1795 Merk Josef Kröts 2e Achterkerksedwars straat 4 Veenendaal •^ r Kerstfeest wordt een duhhel feest met DE BLAUPUNKT-RADIO V r werkt geheel zonder dakantenne U moet deze luxueuze edelhouten kast zien en de prachtige geluidsweergave beluisteren en U waant zich in de concertzaal De ingebouwde z.g W.W multitone diaparabolische P.M luidsprekers en de peilantenne met voorversterking die U eenvoudig met een knop in de richting van de zender draait geven U een vrijwel storingvrije ontvangst Op de Leipziger Radiotentoonstelling werd dit toestel als het meest technisch volmaakte beschouwd Het geheel is een sieraad voor Uw huifcsamer.Prijzen vanal ƒ 338 Vraagt vrijblijvend demonstratie aan huis 34 RADIO JAARSVELD Meer dan 27 jaar de zcuth van vertrouwen WEERDSINGEL O.Z BIJ DE ZANDBRUG Tel 19B3B / v r ****** Kerstboomversierin0 GROOTSTE SORTERING - LAAGSTE PRIJZEN Kerstboomartikelen vanaf ƒ 0.12 Het mooiste nieuwste zeer g;root assortiment Pak grekleurde Kerstboomkaarsjes ƒ 0.25 Fa * Serre - Leidseveer 47-49 UTRECHT Vlak bij Cathar ij nebrug en Station Telefoon 10429 BES6EWENSTIN48UUR KlAM ' s Avonds geopend vanaf Maandag tot 9 uur * * * • • * RIJWIELEN direct af fabriek 20 % voordeliger vanaf ƒ 89 Geüla prijscour Z gratis Sim ba Rijwielfabriek Naaldw weg 24 26 ' s-Gravenzande Telef K 1748 - 673 Te koop aangeb 2 KAPTEINS MOBYLETTES 1952 en 1950 beide in staat van nieuw prijs f 225 en ƒ 185 Kerkweg 16 Zeist Gramofoonplaten v d Kerst dagen „ KERSTKLANKEN '% potpourri van bekende Kerst liederen gez door Anneke v d Graaf en Kees Deenik met koor en orkest Decca ƒ 6.90 en vele andere mooie Kerst - en geestelijke liederen bij het oude adres Wegman-Heringa Nobelstraat 9 Utrecht Telef 11637 Ter overname aangeboden een ruim 30-jarig bestaand EXPEDITIEBEDRIJF Mooie KINDERWAGEN te koop z^.a.n Mevr Wilbrink Ger Noodtstraat 49 bis Utr Lange zwarte BONTMANTEL onbeschadigd maat 42 ƒ 125 Br no 569 bur UN Gesloten bode-auto met tonnage Vanaf buitenplaats op Utrecht v.v Goed bestaan Te koop zwart emaiUe KO LENFORNUIS met circulatie prima in orde Prijs ƒ 25 Bevr Lange Nieuwstraat 58 Te koop 3 GORDON SETTER PUPS ZYz maand met stam boom Billijke prijs J Atte velt J P Coenstraat 23 bis Utrecht Brieven onder no 831 aan het Bureau U.N Te koop het PAND Achter St Pieter 21 Per 1 Febr a.s vrij te betrekken Te bevragen bij de penningmeester der Utr Ver tot Bescherming van Zui gelingen p.a Nederl Handel Mij Janskerkhof 12 tot 20 wooTden ƒ 1.B0 elk woord meer f 0.10 Wegens vertrek SLAAPKA MERAMEUBLEMENT lits ju-meaux 4 deurs linnenkast nachtkastjes toUetkast 2 stoe len elk aannemelijk Isod Br no 578 bur UN KLEINTJES ACCORDEONS 80 bas Ludwig of Weltmeister ƒ 210 in koffer vanaf ƒ 15 p.m 2 jaar garantie Muziek Staffhorst Drieharing straat Een HERENJEKKER met schapenwol gevoerd middel maat Billijke prijs Br > no 595 bur UN Te koop modem zwart COL BERT gestr broek sm hemd hoge hoed schoenen alles als nieuw / 85 Wittevrouwenstraat 28 telef 22703 tussen 9-12.30 en 2-5 uur Te koop wegens omstandighe den een pracht RADIO gekost ƒ 375 nu voor ƒ 150 Te zien na 7 uur Corn Roobolstraat 45 Te koop aangeb 1 HEREN SPORTRIJWIEL kruisframe niaroonkleur org Torpedo nieuw Nolensstraat 78-11 zij straat Draaiweg Simplex FIETS tevens motor onderdelen w.o krukas 125 cc Villiers nieuwe Renols ketting V2"'X ^ i " enz Seringstraat 20 Utrecht HOUT - HOUT - HOUT Hout en IJzerwerf „ De Liesbosch " thans midden In de stad Oud wijkerdwarsstr ingang Aurora straat Telef 19501 Te koop 37.50 een pr AUTO BUITENBAND 750x20 Draai weg 81 Utrecht JUDO Beter bij de SPECIALIST VANDERHORST 3 X kampioen van Nederland Dojo Oodkerkhot 23a Tel 25390 23272-36488 Te koop een zo goed als nieuwe ELECTR LASTRANSFORMA TOR en een verfspuitcompres sor 220 Volt Br no 621 bur UN Een donkerblauwe ratinee WINTERJAS prima maat werk ƒ 35 en een lichtgrijze jas voor ƒ 10 maat 50-52 Zil vergeldstraat 6 PIGUURZAAGARTIKELEN als zaagbeugels zaagjes zaag klemmen tafeltjes drilboren schuurpapier schuurkurken enz Doesburg Steenweg 43 telef 10687 Duitse PIANO ƒ 550 kruissna rig zwarte moderne kast prachtige toon BoUenhofse straat 77 Marine truien 18.50 bromfiets laarzen gordels canvasjassen overalls lederen j assen olie pakken motortassen regen jassen schoenen lederen wan ten enz DE PANTER Croese laan 63 Utrecht Mooie partij KISTEN te Icoop aangeb J de Leeuw Zadel straat 32 Utrecht Te koop aangeb z.g.a.n Btna ' KOOKKACHEL ook genegen te ruilen voor dekens zitbank of ciub Aanb telef 25947 BLAUPUNKT BADIO voor muzikale oren met werkelijk heidsweergave Bekroond met een 33 jarige wereldreputatie Vanaf ƒ 338 Radio Jaareveld hoek Weerdsingel O.Z 1 bij de Zandbrug Telef 19836 Te koop SKODA ' 47 wegens omstandigh onderzoek toege staan In en uitwendig in pri ma staat ƒ 850 Moet weg Lin naeusstraat 35 Te koop een WOONARK zeergeschikt voor klein gezin ofzomerverblijf op de plassen.Voorzien van electr licht Teaanvaarden half Jan beginFebr Alle werkdagen te be zichAigen bij G v Luinen,Wilhelminaweg Maarssen Te koop SIAMESE KATTEN zuiver ras Wiesman Brigit tenstraat 18 telef 10152 Te koop z.g.a.n terra velour OVERGORDIJNEN geschikt v erker Tumstraat 15 na 5 uur Te koop Mosquito BROMFIETSprijs ƒ 90 J V d Berg Pip pelingstraat 17 HERENHUIS met erf gr en tuin gr 1.26 a te Utrecht op goede stand Vrij te aanvaar den benedenhuis bev 5 ka mers keuken serre tuin De rest is verhuurd vanaf 1 Jan voor ƒ 35.60 p.m Vraagprijs / 15.000 Spoed Br no 625 bur UN WILD en GEVOGELTE Kal koen per ï4 kg ƒ 3.50 gans per Vi kg ƒ 2.50 tamme konijnen ^^ kg ƒ 2.25 soepkippen per ^ a kg ƒ 2.25 braadkippen ƒ 4 tot ƒ 6 per stuk poulardes ƒ 6 tot ƒ 10 per stuk hazen van ƒ 8 tot ƒ 10 per stuk Wilde konij nen ƒ 3.50 per stuk Alles pan klaar J Hoogeveen v Dijk huizenstraat 26 Nijkerkerveen Telef 308 Bestellingen worden ook aangenomen bij bakker v Driel Blauwkapelseweg 141 telef 19342 Te koop aangeb een z.g.a.n INVALIDBWAGBN met JLO motor Te bevr Groenekanse weg 168 telef K 3401 - 336 liefst tussen 6-7 uur Ideaal KERSTCADEAU Een lief hondje uit de Elta kennels te Rijssen Cocker Spaniels 2 ^^ mnd ƒ 35 gitzwarte dwerg keesjes 3 mnd ƒ 35 dito van 6 weken ƒ 25 ruwh fox 8 mnd ƒ 25 gekr taxje 7 mnd ƒ 20 Mechelse herder reu 1 jaar prima voor dressuur ƒ 40 her dertje 7 w ƒ 15 fox prima rattenvanger ƒ 20 ' Alles franco thuis ook ruilen Pracht Kerstgeschenk Te koop aangeb prachtig fraai handbe werkt SCHAAKSPEL met paarlemoer ingelegd bord Te bevr Bollenhofsestaat 182 bis Utrecht Te koop RADIO prijs / 85 A dres Petrarcalaan 43 Ter overname KINDERLEDI KANT met matras moderne wandelwagen opvouwbaar Ev Meysterlaan 101 Te koop Duitse kruissnarige PIANO modem old-finish pr instrument ƒ 800 Telef 24109 W de Zwijgerplantsoen 1 Tuindorp iWATRASSEN ƒ 12 ledilcanten f 9.S0 divanbedden ƒ 11.50 op klapbedden 1 16.50 tuimelledl kanten ƒ 23.50 wiegebedjes ƒ 2.75 Icindermatrassen ƒ 4.00 wolmatrassen ƒ 17.00 stapel bedden Matrassenfabriek Lan ge Lauwerstraat 46 2 HERENWINTERJASSEN 50 52 prima wringer kinder fietsje 4 7 jaar als nieuw he ren en damesrijwiel in primastaat Compleet Te bevr na 6 uur Kerkweg 141 bis OCCASION Prachtige zilver vos aangeb Tegen ieder aan nemehjk bod R v d P Bilt straat 120 Utrecht Solide GELDBELEGGING Blokje goed bewoonde huizen In te steken eigen geld 1 10.000 Opbrengst na aftrek alle las ten ruim ƒ 1000 Inl Holweg v Rossem Vredenburg 66 PLATENWISSELAARS en pla tenspelers Joboton wisselaar ƒ 118 Garrard wisselaar de beste ƒ 199 Phüips platen spelers ƒ 74 en ƒ 82 Garrard platenspelers ƒ 129 ƒ 115 in ruime sortering voorradig Ook uitgebreide collectie klassieke langsp eel - platen Het oude adres Wegman Heringa No belstraat 9 Utrecht Tel 11637 Juist aangekregen prima DE - KENS geheel gaal en ge - stoomd per stuk ƒ 4.50 en ƒ 7.50 Geerts Lijnmarkt 37 tel 10228 Zeer klein HUISORGEL afm plm 80x80x30 eiken kast pracht geluid Prijs ƒ 80 Bevr na 3 uur Zandweg 178 De Meern NEEM NU NEON NEEM NU » In » Z ¦" SS VERKOOP — INKOOP Alle soorten flessen potten en krui ken mandflessen wordt fran co bezorgd Flessenhandel A J V Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 Te koop colbertcostuum en WINTERJAS voor flink per soon Kanaalstraat 61 bis In 1954 Te koop een prima wit ge ëmailleerd KOLENFORNUIS Prijs ƒ 30 Schimmelpenninck laan 30 Te koop aangeb PIANO merk „ Steinbach " piano-accordeon merk „ CantuUia " 120 bassen Na 7 uur ' s avonds Kanaalweg 102 Utrecht LÏCHTNET-MOTOREN Hoo ver B.T.H en Welco tot 1 PK uit voorraad leverbaar vraagt prijs bij Elec Mij NV Hoover Dealer Schoutenstr 6 tel 10167 Utrecht g wilt U toch óók S H bestaan S Schaft dan een 2 Te koop aangeb mooie swag ger WANDELWAGENTJE jongensjekker 3 jaar en 2 pr zw damesschoenen maat 38 Alles als nieuw Biurg van Tuyllkade 132 bis KINDJE blij zegt tatata Heeft een Plasticbroekje S.G.A Spoed Te koop uit boedel HUIS in Wittevrouwen voor ƒ 3500 huur ƒ 346 per 1 Jan Br no 802 bur UN NEON-Reclame Voor de Kerstdagen te koop pracht KONIJNEN van ƒ 5 tot ƒ 9 p stuk M J Zingel Oost broekselaan 37 De Bilt Telef 28684 Voor hout board tegelboard triplex sierlijsten bezemstelen enz het juiste adres „ DE HOUTHAL " Twijnstraat 59 Utrecht Géén filialen SierïSk betrouwbaar en oer sterk dat is de PUCHSCOO TER Slechts ƒ 1395 Toon van Zutpben Leldseweg 31 telef 21665 Dealer Puch Triumph Harley J SUPER-NEON I Q Utrecht Singelstraat 11 U Telefoon 13727 ^ IS e N03M UN Itt3HN NOSN BOARD BOARD zojuist ont vangen * n enorme partü hard board afm 61x122 ƒ 0.78 183x 122 ƒ 3.05 Zorg dat ook ü hiervan kunt profiteren te vens het juiste adres voor lat ten op maat gezaagd en ge schaafd gratis thuisbezorgd Bons Zandpad 131 a tel 24308 Bekend meubelmagazijn hier ter stede levert compl MEU BILERING op gem betalings voorwaarden Br no 671 bur UN Alle NIEUWBOUW in „ Oog in Al " in prijzen v.a f 13.900 Is te bevr bij Bur Actief bij kantoor Beethovenlaan 41 Oog in Al Utrecht Telef 16086 Splinternieuw 1ste soort Fon gers damesrijwiel roestvrij geheel uitgerust kostprijs ƒ 239 thans ƒ 125 nieuwe 20 Wgtt Philips VERSTERKER met 2 lijn luidsprekers niet gebruikt nieuwste type ook Zondags Knopstraat 55 bis WAARSCHUWING 2e Hands kleding Zo goed als nieuwe costuums colberts pantalons winter j assen j ongensj assen leren jekkers mantels japon nen schoenen hoeden para pluie's handschoenen enz Voor spotprijzen bij G van Nijendaal Mgr v d Wetering straat 26 Nóg beter nóg mooier is de nieuwste Halberg KOFFER SCHRIJFMACHINE Slechts ƒ 250 Revisa Kantoormachines F Hoffschlag Jansdam 6 tel 13268 DUBBELE FIETSTASSEN r 8 boodschappentassen f 4 werk schorten / 4 gasjassen water dicht tot over de knieën ƒ 3.50 dekkleden tenten enz Directvan fabriek aan gebruiker.Gebrs Waterborg Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg Telef 26695 Prima HANDNAAIMACHINE ƒ 70 autoped als nieuw ƒ 19 dames en herenrijwiel als nieuw per stuk ƒ 62.50 kinder fietsje 7 12 jr als nieuw ƒ 50 herenrijwiel ƒ 25 prima bak fiets open bak ƒ 90 v d Poll laan 18 Zeist Telef 4738 Bel ons vandaag nog Gratis inlichtingen en voorlichting omtrent TELMACHINES v.a ƒ 390 Revisa Kantoormaclunes F Hoffschlag Jansdam 6 tel 13268 Wollen ROKKEN f 9.90 kam garen rokken ƒ 16.75 jersey rokken ƒ 27.50 wollen vesten ƒ 14.75 pracht jersey costuum ƒ 55 jersey blouses ƒ 14.75 Elise Voorstraat 7 Fa WITSON levert U op ter mijnbetaling al Uw dames - enherenkleding Confectie ennaar maat Alsmede lakens,slopen theedoeken handdoe ken en dekens De zaak vanvertrouwen Oude Gracht 309 telef 24036 Wü bezoeken Oook aan huis HET MEUBELHUIS Tempo BESTELWAGEN metopen laadbak m goede staat.IFA gesIoten bestelwagen inzeer goede staat DKW garage„Utrecht " Nachtegaalstraat 29c telef 19852 b.g.g 18425 Onze voorraad stelt nooit te leur Alle soorten triplex en hout op maat gezaagd en ge schaafd Keihard spiegelglad watervast Board 47x47 47 cent per plaat HOUTHANDEL Cen trum M Brienesse Jr Heren weg 60 62 telef 16830 DIVANBEDDEN f 15 dekens ƒ 12 2 pers ledikant ƒ 15 2 pers opklapbedden ƒ 40 di vans ƒ 30 divankleed ƒ 20 kussens ƒ 5 verende rook stoelkussens ƒ 35 l-pers ma tras / 10 Oude Gracht 56 Ja cobibrug Te koop KINDERWAGEN z.g a.n z.g.a.n heren combinatie maat 48 Kuik Simiatrastraat 24 bis 11 STOELEN eiken schuifta fel Mechels buffet theekastje met dienblad vloerkleed 3x4 m 2-pers toilettafel kachel Te bevr Nassaustraat 16 Utr Zaterdag tot 19 uur Maandag tot 22 uur Dinsdag tot 18 uur Pracht DAMESFIETS geheel compleet Nieuwe banden ge heel gereviseerd Rijdt dus als nieuw 6 maanden schr ga rantie Prijs / SS Zaagmolen kade 10 Te koop gevr LOODSEN of keten Br no 629 bur UN heeft voor U een bijzonder voordelige aanbieding Maho nie huiskamer zeer mooi pri ma bekleding bestaande uit groot dressoir schuiftafel 2 flinke clubs en 4 stoelen eigen stoffeerwerk nu voor slechts ƒ 435 Dat vindt U nergens an ders Verder nog 2 grote clul>s met 4 stoelen prima werk voor ƒ 275 2 eiken clubs ge heel verend met 4 stoelen ƒ 250 4 old-finish clubjes met gobelin f 175 enz enz Gaat U maar eerst eens kijken bij „ het Meubelhuis " Rozenstraat 3 bo ven b.h Vredenburg PICKNICK-KOFFER gevraagd voor minstens 6 personen Br met inhoudsopg en gevr prijs Nagel Gezichtslaan 47 Biltho ven Te koop gevr schriftelijke CURSUS techn tekenen of andere techn cursus Br met prijs en omschr no 659 bur UN Ter overname gevr van par ticulier Duitse PIANO 2 fau teuils oude speeldoos 4 stel velours overgordijnen lengte 2.40 m Br met omschrijving en prijzen no 645 bur XÏfN PIANO gevr Duits merk liefst bruine kast Aanbiedin gen Hoofdstraat 92 Drieber gen Telef 8495 Te koop gevraagd een prima PIANO van particulier Br no 617 bur UN Gevraagd 1 paar HERENSKI SCHOENEN maat 43 Adres Nieuwe Gracht 40 Niet alleen boeken rtfaar ook TIJDSCHRIFTEN zoals hob byclub Lach Cheerio Bolero Amerik Duitse en Franse ma gazins koopt „ Curio " Voor straat 55 OOSTERSE VOORWERPEN beeldjes wapens munten fos sielen bijzondere voorwerpen oude ansiclitkaarten fototoe stellen toebehoren lenzen schuif maten fijn gereedschap koopt „ Curio " Voorstraat 55 HALLO Weet U dat het juiste adres voor Uw oude meubelen kleding kelder zolder - en wmkelopruimingen alléén is Joop van Veltum Haverstraat 33 Telef 20713 Te koop gevr TAFELBILJART Br no 9912 bur UN MACHINES Wij kopen alle soorten machines voor elke branche H J Adam es ma chinehandel Herm Elconius straat 3 Utrechte Telef 21672 - 11776 WONINGEN voor zelfbewoning te koop gevr In - of omgeving Utrecht Aanbiedingen aan bureau Actief Duifstraat 5 Utrecht Telef 16086 OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 expert der Ned Spoorwegen George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 telef 21486 INKOOP ¦ verkoop » van alle soorten flessen potten krui ken weghalen van uw oude glasscherven Flessenhandel A J van Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 HOOVER-WASMACHINE Wij geven veel geld voor Uw kleine Hoover bij aankoop van de nw grote Hoover-wasmachine Verkoop van alle Hoover-ma chine's ook motoren Vraagt demonstratie bij ons aan Electr Mij N.V Hoover-Dea ler Schoutenstraat 6 Tel 10167 Utrecht De GRAMOPHOON SPECIA LIST koopt en verkoopt nor male en langspeelplaten Lin guaphone cursussen koffergra mophoons piek ups onderde len enz Predikherenstraat 32 Voor OUDE METALEN en af val producten betalen wij U extra hoge prijs Fa J v Buu ren en Zoon Groot - en Klein handel Kromme Rijnstraat 2 telef 15391 HYPOTHEEK k 3^2 % be schikbaar tot 70 % van de waarde Inlichtingen verstrekt M J van Rijn Korte Jans straat 25 bis Utrecht Telef 17256 Tg aa » ^ cvraogd Juffrouw b.b.h.h zoekt per 4 Januari SLAAPKAMER of zit slaapkamer met pension Br no 653 bur UN Ongemeub KAMERS gezocht door jong echtpaar met l kind Drmgend Br no 639 bur.-UN Gevr in of nabij de stad Utr ETAGE of gedeelte van wo ning geen zolder met vrtie keuken door 2 rustige dames moeder en dochter b.b.h.h Br no 60S bur UN Gezocht één of me erdere gem of gestoff KAMERS door dame b.b.h.h kook en stookgel gewenst en liefst veel berg ruimte V d Veen Oude Gracht 203 bis Utrecht AUTOSTALLING gevr Liefst centrum Br no 590 biu * UN Nette man m.l zoe kt l Jan of 15 Jan KOSTHUIS eigen ledikant en bed Alleen inw Omgeving Kanaalstraat Laan van Nieuw Guinea Vleutense weg enz Br no 588 bur UN Jonge lerares zoekt per i Febr ' 54 een gestoff of gemeub KAMER met stook - en kook gelegenheid Omgeving route NBM-bus Br no 574 bur UN Jongeman vraa gt kleine ZIT SLAAPKAMER Huur p mnd ƒ 16 Br no 571 bur UN Te huur gevr gestoff ETAGE of parterre huur tot ƒ 75 per maand Br no 570 bur X ^ Te huur gevr klein WINICEL HUIS met woning Event ruil met hele woning De Bilt Br no 563 bur UN Jongeman zoekt flinke ZIT SLAAPKAMER zonder pension met waarborg van persoonlijke vrijheid Br no 630 ubr UN Echtpaar met 1 kind zoekt on gemeub KAMERS met kook gelegenheid of gebruik van keuken Br no 736 bur UN Firma vraagt te huur PAK HUIS of magazijnruimte plm 150 200 m2 Er no L-2221 Adv Bur Alta Pausdam ^^^ H Aangeb zonnige gezellig gem ZIT-SLAAPKAMER met gebr.van keuken è ƒ 35 p.m of war me maaltijd met vlees ƒ 75 permnd Amsterd straatweg 387bis in portiek Te hum voor 1 of 2 nette per sonen heer b.b.h.h grote of kleine gem SLAAPKAMER met str water Oude Gracht 41 bis Aangeb gemeub ZIT-SLAAP KAMER met vrij keukentje te Bilthoven-Z voor dame b.b h.h ƒ 45 p.m Br no 739 bur UN AUTO'S ZONDER CHAUF FEUR nieuwe wagens all-risk verzekerd 18 et per km met benzine De Bruyn Verhuur bedrijf Gildstraat 91 a bis Te lefoon 16900 JACQUET - colbert - smo king en rokcostuums voor trouwen e.a gelegenheden in huur met volledig toebehoren Alles tot in de puntjes ver zorgd F Smid Trans 9 bij Domplein Telef 22013 Voor direct of per 1 Jan een zormig klein ZIT SLAAPKA-MERTJE met radio en electr verwarming voor jongeman volledig pension met was enz inbegrepen Pensionprys / 80 p.m of i 19 per week Br no 900 bur UN KERSTWEEKEND Goedkoptr dan thuis Lage Vuursche va cantie-oord „ De Grift " Vanaf 24 Dec 6 uur t.m Zondag 27 Dec na dmer ƒ 14 p.p alle maaltijden inbegrepen Kerst sfeer gehele winter geopend Centr verw Vraagt prospec tus Voor al Uw familiefeestjes aantr cond 15 km v.a Utrecht Fam Smit v Dalen Biltseweg 33 post Soest Telef 259 - K 2956 Grote gemeub KAMER te hutu str water en grote kast Adr Mulderstraat 53 Zuilen Öp eerste stand centrum Utr voor bésch dame als alleen inwonend grote goed gemeub KAMER met vrije keuken Br no 565 bur UN Lmgton's Garagebedrijf Wij hebben ons wagenpark uitge breid met enige na-oorlogse CITROëNS welke we ook ver huren voor 10 et per km H.H vertegenwoordigers vraag ons speciale tarief Loeff Berch makerstraat 26 Telef 10855 Driebuis Speciaal FEESTVER HUURBEDRUF A tot Z Ser viesgoed stoelen tafels pick up gezellige feestzaal Ver koop feestartikelen Voordrach ten Amsterd straatweg 54 telef 22051 AUTO'S zonder chauffeur Opel Vauxhall en Chevrolet vanaf ƒ 20 per dag z b of 16 et per km met benzme All Risk verzekerd Taxibedrijf Vitesse Vossegatselaan 32 tel 12959 SUCCES met een PERMANENT van Kapsalon „ RIA " t.o Demka Tel 36488 en 23272 MAISON BEUMEH Amsterd straatweg 265 Utrecht Telef 23223 Verhuur van complete bruidscostuums vopr dames en heren Grote sortering van bruidsdameskleding en jon kers schitterende collectie Franse importsluiers Speciali teit in het verzorgen van uw gehele bruidsstoet Eerste klas verzorging Verzoeke vroegtij dige bespreking ' fpMiirwlJi ^^-^ Biedt zich aan nette HULP In de HUISHOUDING voor 2 a 3 dagen per week Br no 638 bur UN B.z.a nette WERKSTER voor kantoor schoonhouden in de avonduren Julianaweg 77 JONGEDAME met Gymn B en candidaats biologie zoekt werk liefst voor halve dagen A A J Hoüwing Laan van Meerdervoort 823 Den Haag Heer in het bezit van schrijf machine zoekt AVONDWERK,boekhouding correspondentieof administratie Br no 583b ur UN Biedt zich aan net MEISJE tegen half Januari leeftijd 21 jaar geheel zelfst V d en n Br no 580 biu - UN Dame met zoontje biedt zich aan als ETUISHOUDSTER in klein moederloos gezin Br no 564 bur UN ACCOUNTANT verzorgt Uw gehele boekhouding loonadmi nistrsftie enz Tarief vanaf ƒ 10 per maand Br no 559 bur UN Gevr wegens huwelijk der te genwoordige een net DAG MEISJB in gezin met 3 scnool gaande kinderen Mevr van Heteren Julianalaan 11 Typebureau vraagt STENO - TYPISTES voor uitzending te Utrecht Ook gehuwde dames Br no 658 bur UN Gevr voor 15 Jan in particu liere kraam en verpleeginr een besch VERPLEEGHULP met ervaring en een hulp in de huishouding beneden 30 jaar Huize „ Daran " Homeruslaan 23 Zeist Gevr net zelfet MEISJE v d en n met huiselijk verkeer J de Jong Kortelaan 8 Bilt hoven Net MEISJE gevr voor hulp in de huishouding v d of d en n Aanm Schoutenstr 10 Een AVONDWERKSTER gevr Aanm Café Rest „ Vreden biurg '* Rust - en verpleeghuis Br van Gucht vraagt zo spoedig mo gelijk prima KOOKSTER liefst met inrichting ervaring Loon nader overeen te ko men Event tegemoetkoming reiskosten Sollicitatie of aan meldmg bovenstaand adres Schiedamsesingel 177 Rotter - dam C Weduwn begin 70 met wo ning niet onbemiddeld N.H zoekt een Christelijke vrouw of een HUISHOUDSTER voor kost en inwoning Br no 604 bur UN HUISHOUDSTER gevr mJ in moederloos burgerlijk ge zin N.H met 2 zoons 14-18 jr voor d en n Br no 560 bur UN Gevr in klein gezin flink MEISJE voor halve dagen Leeftijd plm 18 jaar Mevr Hendrikse Stadhouderslaan 65 Direct gevr bekwanie ELEC TRICIëN voor installatie Bur Terberg Benschopperstraat 6 IJsselstein Goede BIJVERDIENSTE voor colporteurs en/of couranten bezorgers Zeer interessant ob ject Br no 748 biu * UN Bejaard echtpaar met zoon vr een nette zelfstandige HUIS HOUDSTER te De Bilt Br no 591 bur UN HERENKAPPER gevr 2e be diende per 4 Jan bij R de Haan Gildstraat 74 Maison de Wit J van Scorel straat 9 telef 2443 0 H eeft plaats voor een goede HEREN KAPPE31 Pers aanmelden Flinke JONGEN gevr voor magazijnwerk Michon's Bouw stoffenhandel Breedstraat 16a 20 TYPISTE voor licht schrijf werk voor halve dagen voor lopig enkele maanden elke leeftijd tot 50 jaar Br no 535 bur UN Gevr door Conf Bedrijf A A.v Eyck en Co LEERLING NAAISTERS Oude Gracht 364 ingang Eligenstraat Gevr voor direct een flinke KOUSENREPARATRICE met Vak bekend De „ Franse Lelie " Zonstraat 89 hoek Homerus laan Gevr SLAGERSLBERLING bij H den Hertog Beethovenlaan 11 A Gevr tegen Januari in gezin met schoolg kinderen flink MEISJE V d en n Mevr Koemans Beetslaan 8 Biltho ven Telef K 3402 - 2017 STENO-TYPISTE bekend met Frans Engels Duits Event voor halve dagen Br no 686 bur UN " 1 " ' Gevr een « envoudlge HUIS HOUDSTER op leeftijd bij man alleen ook op leeftijd Rustig leven kleine vergoe ding Br no 908 bur UN Fabriek van consumptie arti-kelen vraagt in iedere plaats een AGENT(ES voor de ver koop aan particulieren tegen hoge provisie Ook invaliden komen in aanmerking Br no 891 bur UN Aangeb in ZWOLLE mooie woning badkamer garage 3 slaapkamers enz Gevr in Utr of randgemeenten degelijke woning Br Herenweg 115 Zwolle WoningTuil middenstands be nedenwoning te LOCHEM voor woning elders ƒ 6 a ƒ 7 per week Br o.l H aan Lovink's Boekhandel Markt 18 Lochem Aangeb HEEL HUIS in Sin gelstraat Utrecht voor 3 pers Huur ƒ 4.65 per week Gevr grotere woning in Utrecht of omgeving Br no 837 bur UN Woningruil ROTTERDAM UTRECHT Aangeb te Rotter dam Blijdorp hele woning grote eet woonkamer 2 slaap kamers 1 badkamer keuken flinke hall tuin met schuur Huur ƒ 41.20 per mnd Gezocht ongeveer zelfde woning in Utr Br no 847 bur UN Ruime 5-KAMERFLAT en zol der huurprijs ƒ 40 Tegen heel huis met tuin tot f70 Br no 616 bur UN Aangeb HEEL HUIS op Laan van Chartroise bev suite 3 slaapkamers zolder keuken tuin voor en achter ^ schuur Gevr groter heel huis Br no 567 bur UN Te ruil aangeb hulzen te A'dam De Bilt Bilthoven Breda Dordrecht Doorn Den Dolder Amerongen Abcoude Alkmaar Franeker Goirle Groningen Groenekan D en Haag Hilversum Jutphaas Kampen Maarssen Maam 01 denzaal Oosterfaeek R'dam Schiedam Sassenheim Til burg Tricht Veendam Val kenswaard Vleuten Vreeswijk Venray Voorburg Woerden Wij k bij Duurstede Werkho ven IJsselstein Zeist en Zaan dam Alle soorten flats en gr huizen in de stad Keus uit meer dan 1000 adressen Di recte ruil Herm Elconiusstraat - Dichterswijk WONINGRUIL BUREAU Altijd Kans Weerd singel WZ 57 Tijdig BIJWERKEN voor Paas rapport Ervaren leraar geeft hulp en bijlessen alle vakken HBS Lyc Gymn Ook oude talen Br no 643 bur UN Dame vraagt FRANSE LES 1 uur per week ' s avonds Br met inlichtingen no 611 bur UN VOOR DOMANIALE ANTHRACIET mei goud bekroond fa.L.Sparenburg NACHTEGAALSTR 25 ' Telef 10972 WEERDSINGEL O Z 68 Telef 14174 Voor goede lessen naar LEHA HENCBNTRALE Handelscor respondentie boekhouden steno typen middenstands diploma conversatie Engels voor emigranten bijwerken alle schoolvakken Inlichtingen Nassaustraat 36 Utrecht Tel 16037 AUTORIJLES volledige cursus ƒ 55 per les ƒ 3.50 tevens ver huur zonder chauffeur Auto rijschool Schiunacher Wüde Begijnestraat 21 Telef 17556 LEERT AUTORIJDEN btj auto rijschool „ De Dom " O.I.V Bert V Zanden gratis halen en bren gen en gratis verkeerstheorie Tarief ƒ 3,50 per les Aanm Amsterd Straatweg 4 Telef 22432 Wilt O goed en correct DAN SEN leren neem dan enige privé-lessen btJ Miep Vonk Mgr V d Weteringstraat 90 Telef 12716 Voor beter JUDO de Judo spe cialist J Vanderhorst 2e Dan 3 X kampioen van Nederland Dojo Oudkerkhof 23 Telefoon 2B390 — 23272 BOEKHOUDEN Opleiding v Practükdiploma en Midden standsdiploma Meer dan 30 jarige ervaring G P P Ver steegh leraar M.O v d Duün straat 19 telet 26779 EVEN DANSEN LEREN Snel prlvéles Maak afspraak met Dansmstituut WUdschut Krom me Nwe Gracht 48 tel 18079 lSSSS „^^^°- « n MOTORRIJ SCHOOL „ Accuraat " Mulder & Co Telef 16126 Nachtegaal straat 52 Modernste auto 1953 Auto - of motorrijles Dan naar Pouw's BIJSCHOOL Gediplo meelrd AJI.W.B.-instructeur Tevens verhuur van de nieuw ste wagens aU-risk verzekerd Leidseveer lOO naast Buurt station Telef 21316 ONDERZOEK op elk gebied Vertrouwensopdrachten op sporen controleren nagaan v personen Handels-particuliere informaties Gratis inlichtin gen Horst Postbus 148 Utr HOROSCOOPBESPHEKINGEN en adviezen in moeilijkheden Henri Alma Parkstraat 31 tel 11337 Spreekuur Dinsdag Donderdag Zaterdag van 14-22 uur en na afspraak HEEFT U STOP Wfl malren een prima costuum voor U Keren en veranderen Dames en herenldeermaker s van Tijn Zonstraat 22 Compl KERSTGROEPEN 3.95 5.85 8.25 8.95 9.25 9.95 11.50 13.95 14.95 16.95 17.95 18.95 22.50 24.50 34.50 3950 45 Al les Iste klas uitgevoerd Pop penziekenhuis Jacobijnestraat Mevr Domee PSYCHOME TRISTE Spreekuren dagelijks van 2 5 en 7-9 uur behalve Zaterdags 2e Spechtstraat 6 bus 1 Mr WILLY KRUIS Astroloog Occultist Voorlichting over Uw lot en leven ieder gewenst advies — Spreekuren 2-9 — 48 Obreehtstraat 48 Utrecht HELDERZIENDE J G Bur gemeester Maandag Vrijdag 2 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag 2 9 uur en volgens afspraak Lange Lauwerstraat 68 Dankbetuigingen ter in zage SNEEUW IS ER I nog niet Toch stookt U probeer nu « ens „ WINTERZORG-DHIETJES " 20/30 ƒ 7.65 30/50 ƒ 7.05 „ Win terzorg " Kantoren Predikhe renstraat 30 ^ telef 26277 Burg Reigerstraat 29 telef 14316 Draaiweg 46 telef 11731 KUNSTGEBIT-REP ARATIE INRICHTING „ Oudwijk " thans Kerkstraat 4 bij Nachtegaal straat Spoedreparaties binnen enkele uren gereed ook goud werk W C Bunschoten te lefoon 12330 DAMES voor Uw permanent wave met of zonder bespre icing dameskapsalon C B van Kesteren Burg Relgerstraat 62 Telef 24170 H van der Horst MAGNETI SEUR Lindestraat 13 Utrecht Telef 23915 Vraagt gratis in lichtingen dit verplicht U tot niets Academie voor Wetenschappe lijke Huidverz Kromme NweGracht 90 Utrecht Tel 18265 GEZICHTSVEKZORGING manicure electr ontharen - te.Tevens elke Woensdag pedicu ren door bekwaam Chlropo diste Behandeling volgensafspraak PERMANENT WAVE ƒ 6 Kap salon Gretha Bekkerstraat 88 zijstraat Biltstraat Tel 23966 VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds is Uw adres Fa Wed G van de Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utrecht Telef 12303 HUWELIJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en he ren Bureau „ Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht telefoon 13066 K 3400 — Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 uur ' s Zondags en ' s M?«ndags ge sloten Inlichtingen kosteloos Condities billijk Discretie ver zekerd PERMANENT-WAVE ƒ B grove krul geen kroes stroomloos ƒ 10 bti ü thuis ƒ 11 — Nico Vaikenb-urg Damstraat 51 te lefoon 25397 PROT BEGRAFENISONDBR NEMING Fa G H de Jager Amsterd straatweg 45 Utrecht telef 14273 18532 BilUjke ta rieven Nette bedlening Ver voer van overledenen van en naar alle plaatsen in biimen en buitenland EXPEDITIEBEDRUP „ De Lui fel " Neude 35-36 telef 17605 Stadsbesteldiensten verhuizm gen en transporten Afhaal en besteldienst Autodiensten door geheel Nederland Voor een nieuwe RADIO naar Radio Centrum Pridor Wal dorp PhUips Betaling 6-9-12 mnd Telef 19636 Vinkenburg straat 4 6 Schoenmakerü HERBOLD GUdstraat 132 Telefoon 16305 Uw adres voor de beste ichoenreparatie tegen de laag ste pnjzen Halen en bezorgen VOOR KERSTMIS KLAAR Chemische Wasserij Kropman Amsterd straatweg 314 naast het Postkantoor TeM 20164 ü belt - - wü komen I EENZAAM Even een briefje naar Dijkers Huwelijks Ad vies Bureau ingesciireven in de Kamer van Koophandel Post box 145 en U is tevreden Dis cretie verzekerd HUWELIJK Net zakenman 40 jr N.H bemiddeld met mooi eigen bedrijf en vrije woning in gemeente in Z.-H zou langs deze onsympathieke weg se rieus in kennis willen komen met nette flinke jongedame met prettig karakter van plm 30 35 jaar uit de gegoede mid den of landbouwstand Schrijf ¦ vrijmoedig het wordt op prijs gesteld met s.v.p recente foto welke weldra worden gere tourneerd Discretie verzekerd Br no 730 bur UN DAMBS laat gedragen man tels japonnen moderniseren Van nieuwe stof knippen of maken wij elk gewenst model Kie de Weerdt gedipl cou peuse J P Coenstraat 1 bis bji de Leidseweg Utrecht BEHANGEN en witten Voor goed behang en witwerk naar B V d Laan M A de Ruyter straat 3 bis Vraagt staalboeken ter inzage Telef 24636 VERFSPUIT op stofzuigeraan sluiting slechts ƒ 5 Voor alle doeleinden geschikt Grondverf ƒ 1.70 Glansverf ƒ 2.25 kUobus Alle verfwaren en gereed schap Amstra Amsterd str weg 135 Nachtegaalstraat 43 GRATIS ACCORDEON gui taar mandoline banjo Les geld accordeon ƒ 2,50 per week Andere instrumenten ƒ 1 Mu ziekhandel „ Stoové " Lijn markt 42 Utrecht Telef 21207 Umko „ De Kousenkabouter ' Utrechts oudste speciaalzaak voor Uw kousenreparatie stof knopen ceintuurs stoppage Let op het juiste adres Lijn markt 44 „' T BRUIDJE " dames - en he renkleding-service Verhuur v bruidstoüetten bruidsmeisjes jurken capes sluiers colberts jacquets enz Ook compleet Lijnmarirt 35 bü de Dom tel 17031 Utrecht Geopend van 10 18 uur ' s Maandags 13 uur nieuws iHier is dan hel grote ' i - i ' I I Zo juist ontvangen de lang • verwachte | N.S.U.-Quickly'j ULTRA BROMFIETS "' » % versnellingen i I 1 ketting II • super moderne | Jj aitvoering | I « 15 watt verlichting i Prys geheel compl ƒ 595 J 1 Kees van Wegen ' KERKSTRAAT 60 Hk Kruisdwarsstraat Telefoon 13940 Wü OMLIJSTEN Uw platen foto's en schilderwerk spoedig smaaJcvol en goedkoop Groot ste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 GRIJZE HAKEN Kleico her geeft na enkele eenvoudige behandelingen Ow haat zijn oorspronkelijke Ideur Géén verf absoluut onschadelijk „ Het Parfumerlehuis " Amster damse str.weg 144 F bij het viaduct Telefoon 25230 VERLOOFD dank zfl < 3orres pondentieclub „ Contact " Box 140 Leiden Duizenden Neder landse en buitenlandse leden van alle leeftijden Vraagt in lichtingen Geen kosten I KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgeval enige uren Telef 17633 De Bonter Eerste In Oudwijk Gevestigd uitslui tend Oudwijkerdwarsstraat 134 Geopend 8-20 Buslijn 2 halte Burgem Reigerstraat GRATIS PLAKTAPEL beschik baar bü aankoop van behang Knoop dit in Uw oor Amstra Nachtegaalstraat 43 Amsterd straatweg 135 Mevr BOENDER is te consul teren voor advies en magne tisme Woensdags van 3-5 en 7 8 uur en Zaterdags van 3-5 uur Bijlhouwerstraal 1 Utr Telef 21464 ZIJDEN LAMPEKAPPEN ATE LIER Lampekappennaaister maakt alle modellen kappen Uitsluitend voor particulieren Laan van Soestbergen U te lefoon 26573 HALLO HALLO Heeft V stol daar maken wij een eersU klas costuum van voor / sj compleet Winterjas keren ƒ 20 Minrebroederstraat - 25 bis Dames voor Uw PERMANENT WAVE de Permanent Specia list Maison Jos v d Laan Bemuurde Weerd 11 Tel 1803J bij de Weerdsluis PARFUMERIEëN C B vat Kesteren Burg Relgerstraat 62 Utrecht Telef 24170 SLAOLIE ƒ 1.58 grote fle slaolie ƒ 1.58 rozijnen 100 gram ƒ 0.18 krenten 100 gr ƒ 0,11 bloem 500 gr ƒ 0.26 vanlllel suiker ƒ 0.05 E Verwer Loejj Berchmakerstraat 36 telefoou 23234 KERSTAANBIEDING — stoomgoed voor a.s Dinsdag gehaald of gebracht voor Kerstmis klaar Costuum o [ mantel ƒ 2.95 regenjas ƒ 2.5t ¦ japon ƒ 1.95 rok of blouai ƒ 1.25 Uppelschoten Bouw straat 15 Telef 20692 Wai sen stomen en verven Dames Ruilt Uw oude BONT MANTEL in voor een nieuwe Bonthuis ' t Centrum Utrecht sestraat 134 bij het Frederikj plein Amsterdam Tel 39418 Prettige feestdagen wenst „ DS NATUURVRIEND " Donken Gaard U toe maar ver geet de dieren niet Vogelvoe derhuisjes vetbollen honden brood 50 % vlees Blikvlees kattenbrood Donatin VERLOREN Vrijdag n.m om streeks 5 uur door bezorger portefeuille Gaande v Blauw kapelseweg nhar Tuindorp Maartensdijk Burg Thijsse laan en omgeving Is daardoor zeer gedupeerd Tegen hogj beloning terug te bezorgen bij H Schaass J S de Rijkstraal 2 bis Beschaafde dame 50 jaarvlotte jeugdige verschijniij,hartelijk karakter huiselijk v,aard wenst CONTACT met ditidame of heer Uitv br wor.den gaarne ingewacht onder no 890 bur UN Mevr M C beroemd PLA NEETKUNDIGE Spreekum Dinsdag Woensdag 2-8 ei Donderdag tot 5 uur Succa verzekerd Leidsekade 101 bis Uw STOOMGOED op Maan dag en Dinsdag aan ons mee gegeven voor de Kerstdagen terug Costuum mantel of jai ƒ 2.50 regenjassen indusiel waterdicht maken ƒ 2.50 Chr V d Berg St Janshovenstraal 27 telef 23376 PSYCHOMETRIE Astrologie Mevr Ewald geconti-ol door Psychical Research Engelanül Raad en bijstand in alle aan gelegenheden Zendt geboorte datum jaar geslacht plui ƒ 2,50 en antw porto en U ont vangt interessante beschr wst ' 54 en ' 55 U brengt Br mevr Ewald Postb 218 Den Haag.t Een man 65 jaar zoekt KEN NISMAKING met een vrouw leeftijd 60 70 jaar met eigen huis Br no 596 bur UN SAMENWONING Heer alleei met huis omgeving Utreclil zoekt gezonde beschaafde fi nancieel onaftiankeliike dami 40 60 jaar event met kiil die niet om financiële redei maar voor meer gezelligtieii en beter wonen voelt voor sa menwonen met huiselijk ver keer voor gezamenlijke relte ning op basis wederkerig hul,D betoon Br no 576 bur VN KENNISMAKING Nette rark man met goede inkomsten zoekt een nette weduwe c ge scheiden - vrouw 40 è 45 jaar 1 a 2 kinderen geen bezwaar Br no 575 bur LIN Heer 51 jaar gepensionneerd en niet onbem zoekt iCEN NISMAKING met - tt'eduwc d gescheiden - vrouw Met kinde ren is geen bezwaar Br Cft S72 bur UN KLEINBEHUISDEN Laat U « spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Van de Berg Lauwerecht 3 TeH 15310 Ook reparatie GELD BESCHIKBAAE Voor Ie hypotheek op solide onder panden met en zonder aüM * slng N.V Beleggings - en As surantie Mij B & A Slot laan 104 Zeist Wed 50 jaar eigen woning zoekt KENNISMAKING met nette heer vast werk Spoor wegen of iets derg Br no 633 bur UN - KERSTMIS OP LOMBOK Maakt Uw Kerstdagen gezeUlïvoor Uw huisgenoten Er is | ngoede sortering in - keurigverpakte - tafel - en ontbütla kens Swan ontbtitlaken 13»160 8.50 reclame wit ontbijt laken blokdamast 3,85 sterkwit tafellaken bloeradamast 4,95 ontbijtlakens met 6 vin gerdoekjes wit en gekleurd 12,75 1001 Artikelen voor gfzellige Kerstdagen Vemer,Kanaalstraat 112 Nette jongeman 32 jaar aij stand zoekt KENNISMAMNf met dito net eenvoudig meisjï of jonge wed 1 kind geen b« zwaar Br no 628 bur UN Wedn 59 jaar zoekt seriei » KENNISMAKING met nettl vrouw met Clir beginselen tussen 50 en 60 jaar om na wederzijds goedvinden een liu weiijk aan te gaan Br «»¦ 618 bur UN SCHOENEN VERVEN U W*kiezen uit 58 verschillende tin"ten bij J v d Brul & f ' Gedipl schoenherstcllers ^' pelstraat 21-23 zijstraat Bdfstraat Telef 17880 ^ - KERSTIMIS OP LOMBOK ¦ Koude dagen en koude naa ten Rheumanella de an " rheumatieklakens 12.65 Sww 2-pers flanellen lakens S JJ-flanellen lakens 6,25-4.93 - l »»' Artikelen voor tïezeUige fff dagen J Verwer Kanaalstiaa ' 112 Geopend tot 9 uur ^ GRAMOFOONPLATEN voo de Kerstdagen „ Daar Is »' ' s werelds duisfre wolken «" „ Gloria m Excelsis De - S door Ned Chr Kadiokwart " met Marinus Voorberg ore "' opgen in de Nicolaikerk ""• Col ƒ 3.75 en vele andere »= kende Kerst - en gees^^^SjÏÏ deren bij het oude adres w « man-Heringa Nobelstraat »• Utrecht Telef 11637 ^^— KERSTKRANSEN 3,20 K^J ^ staven 1.60 Kerstkransira 8 " 250 gram Waalwijks Baii rijen Bethlehemwe gjj:"^ HUWELIJK Welke dame « in kennis komen "" deel eigen zaak en auto fnanc onafh middelbare leefW "- " n o 642 bur UN — j 1000-2500-5000 betaal * '* SCHILDERIJ winterge ^."-- Nuyen Leickeit SchelfhW Koekoek enz Br aan i -- • weij Spoorzichtlaan 2 Be » stede — -' kÏN ' Jongeman 29 jaar « f ' fTe ' NISMAKING met wed or 6 scheiden vrouw 1 '™,' i '"•' bezwaar Br no^637_bur _ KONIJNEN SLACHTTOI W slachten Uw ^ I^^^J & ƒ 0.50 per stuk Woensdae „ Donderdag 23-24 DM - OJ j lO nijnen te k^opJöl^ÏÏ^ij Prima INDUSTRIE - &' gj OLIëN Agenten i^^rla prijzen Postbox eoïft Haag I TÖNEi MJ Een dici Hofmakerij lichte muz Michel van den Plas is eer ^ Nederlandse dichter die c wachts in het nieuws kwam het amusementsliedje waarvoi de tekst had geschreven inter naai werd bekroond „ Hoe gir allemaal precies " hebben we Och " 2;egt hij „ Op een m belt Jetty Pearl me op en vrai ik de tekst wil schrijven voo amusementsliedje op een al bei de compositie van Guus Janse Knokke zou een Internationaa tival worden gegeven en nu h m daarvoor dus wel muziek een liedje maar nog geen Doe me een plezier en schri even " had Jetty gezegd Ik had van mijn leven nog ni iets gedaan en ik zei haar da dat ik er niets voor voelde M bleef aanhouden belde de vol dag nog een paar keer op en u tend om haar een plezier te heb ik toen tenslotte maar een geschaeven Het werd „ Voor Min of meer tot mijn schrik in geval tot mijn verbazing hc enige tijd later dat het lie Knokke bekroond was Metee gon van alle kanten een wert me toe te komen waarvan i bestaan niet vermoed had 1 greep toen pas dat ik me i wespennest had gestoken De pen In de eerste plaats uiti van bladmuziek mensen van en gramofoonplaten Zij zwi met grtte onbegrijpelijke co ten Vervolgens journalisten d ten wilden waarom een serieus ter Veel gepraat over ge alle kennissen die je toefluis Er is geld te verdienen En dï idee dat je voor ' t eerst van je geen uitgevers hoeft af te maar dat zij jou opbellen Ik u zeggen dat ik volkomen gek en dat mijn eerste reactie was uit deze amusementswereld en meer een stap er in „ Is ' t bij dat ene liedje gebh Als één lied over è hrug is „ Toch niet Ik was en ik be steeds bang dat mijn poëzie n beïnvloed zal kunnen worder populaire dingen te gaan rijmi ' t schrijven van goede gedichte mij bevrediging schenken ga boven alles Toevallig had il deze dingen onlangs een gi met de componist Jurriaan Ai sen Het liedje uit „ Moulin ï was toen net erg populair gew Hij vertejde me dat de muziek was geschreven door een G Auric een tot voor kort bij ' t publiek onbekende Franse c nist van serieuze muziek „ Wa Kunstka De Boymans-kalender 1954 zelfde week-agenda die do < Museum Boymans is uitgegev bevat 55 afbeeldingen van s rijen tekeningen prenten en | kunstwerken alle aanwezig ^ Museum Boymans te Rotterda Deze vorm van uitgave viKunstkalender blijkt dus zeslaagd te zijn en ongetwijfedaardoor het kunstwerk uit hseum meer en meer de wovan de kalender-bezitters be M.a.w een betere propaganauwelijks denkbaar 1 rs Dit jaar is de keuze der ' « irgen gebaseerd op het„aeizoenen en gebeurtenissenspiegel van de kunst " de eersze daartoe viel op de voortr("prenten van Jan van de'wiens in 1618 geëtste „ twaat den op de reputatie van uitntkunst mogen bogen De overproducties zijn o.a naar werkHembrandt P Lastman i Gheyn Goltzius e.a J Wat enigszins te betreuren ue beschrijving van de voor gen achter in de kalender z piaatst dit is omslachtig een inconvenient is dat de kalen a«n aan weerszijden met rej ties zijn bedrukt Voor verzai ~- en die zijn er vele — is nezwaar Overigens een z Slaagde uitvoering die bij m « n gaarne geziene gast vo zal zijn fli?¥?i"*-^^5 * '' S de muziek-k £ aie Barenreiter Kassel ook < ™ M grote zorg heeft uitg jJeze muziek kalender is ge < iretten-galerij van beroem minder beroemde of nimi roemd-wordende toonkuns ' ™ ch geeft reproducties van • cheppmgen met de toonku onderwerp zoals beeldhouw ' Chrijriwerken schilderijen foewei de keuze wel eens gel sioriK^f ^*-."?""* niettemin « oa-1954 mt in verzorging e 
Pag 8 TONEEL »^ MUZIEK ^ LETTEREN i - BEELDENDEJCUNST ^ FILMa MICHEL VAN DEN PLAS Een dichter schreef een liedje Hofmakerij met lichte muze „ Kleine mensen in de grote wereld ^ Een boek met veel slechts en veel voortreffeirjks Trilogie-roman van A den Doolaard loor F BORDEWIJK Kunstkalenders 1954 HALI ^ HALLO Heeft U stot daar maken wü een eerste klas costuum van voor ƒ 55 compleet Winterjas keren ƒ 20 Minrebroederstraat ' 25 bis Dames voor Uw PERMANENT WAVE de Permanent Spet ^ list Maison Jos v d Ijaan Bemuurde Weerd 11 TeL 18032 bij de Weerdsluis PAHFUMERIEëN C B vS Kesteren Burg Relgerstraat 62 Utrecht Telef 24170 SLAOLIE ƒ 1.58 grote flej slaolie ƒ 1.58 rozijnen 100 gram ƒ 0.18 lorenten 100 gr ƒ 0.17 * bloem 500 gr ƒ 0.26 vanlllel suiker ƒ 0.05 E Verwer Loeff Berchmakerstraat 36 telefoon 23234 KEESTAANBIEDING — uj stoomgoed voor a.s Dinsdag gehaald of gebracht voor Kerstmis Idaar Costuum of mantel ƒ 2.95 regenjas ƒ 250 japon ƒ 1.95 rok of blouse ƒ 1.25 Uppelschoten Bouw straat 15 Telef 20692 Wai sen stomen en verven Dam es R uilt Uw oude BONT MANTEL in voor een nieuwe Bonthuis ' t Centrum ütreiait sestraat 134 bij het Frederiks plein Amsterdam Tel 39413 Prettige feestdagen wenst JJENATUtraVRIEND " DonkereGaard U toe maar ver geet de dieren niet Vogelvoe derhuisjes vetbollen honden brood 50 % vlees Blikvlees fcattenbrood Donatin VERLOREN Vrijdag n.m om streeks 5 uur door bezorger portefeuille Gaande v Blauw kapelseweg nkar Tuindorp Maartensdijk Burg Thljsse laan en omgeving Is daardoor zeer gedupeerd Tegen hoge beloning terug te bezorgen bj H Schaass J S de Rijkatraat 2 bis Beschaafde dame 50 jaar vlotte jeugdige verschijning hartelijk karakter huiselijk v aard wenst CONTACT met dito dame of heer Uitv br " wor den gaarne ingewacht onder no 890 bur UN Mevr M C beroemd PLA NEETKUNDIGE Spreekuur Dinsdag Woensdag 2-8 en Donderdag tot 5 uur Succes verzekerd Leidsekade 101 bis Uw STOOMGOED op Maan dag en Dinsdag aan ons mee gegeven voor de Kerstdagen terug Costuum mantel of jas ƒ 2.50 regenjassen inclusief waterdicht maken ƒ 2.50 Chr V d Berg St Janshovenstraat 27 telef 23376 PSYCHOMETRIE Astrologie Mevr Ewald gecontrol door Psychical Research Engeland Raad en bijstand in alle aan gelegenheden Zendt geboorte datum jaar geslacht pluj ƒ 2.50 en antw porto en U ont vangt interessante beschr wat ' 54 en ' 55 U brengt Br mevr Ewald Postb 218 Den Haag-D Een man 65 jaar zoekt KEN NISMAKING met een vrouw leeftijd 60-70 jaar met eigen huls Br no 596 bur UN SAMENWONING Heer alleen met huis omgeving Utrecht zoekt gezonde beschaafde fi nancieel onafhankelijke dame 40 60 jaar event met kind die niet om financiële reden maar voor meer gezelligheid en beter wonen voelt voor sa menwonen met huiselijk ver keer voor gezamenlijke reke ning op basis wederkerig hulp betoon Br no 576 bur UN KENNISMAKING Nette werk man met goede inkomsten zoekt een nette weduwe of ge scheiden vrouw 40 è 45 jaar 1 a 2 kinderen geen bezwaar Br no 575 bur UN Heer 51 jaar gepensionneerd - en niet onbem zoekt KEN NISMAKING met weduwe of gescheiden vrouw Met kinde ren is geen bezwaar Br no 572 bur UN KLEINBEHUISDEN Laat Dw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Van deBerg Lauwerecht 3 Telef 15310 Ook reparatie GELD BESCHIKBAAK Voor Ie hypotheek op solide onder panden met en zonder aflos sing N.V Beleggings - en As surantie Mij B & A Slot laan 104 Zeist Wed 50 jaar eigen woning zoekt KENNISMAKING met nette heer vast werk Spoor wegen of iets derg Br no 633 bur UN - KERSTMIS OP LOMBOK - Maakt Uw Kerstdagen gezelligvoor Uw huisgenoten Er is ' p goede sortering in - keurigverpakte - tafel - en ontbijtla kens Swan ontbijtlalien 130X 160 8.50 reclame wit ontbijt laken blokdamast 3.85 sterkwit tafellaken bloemdamast 4.95 ontbijtlakens met 6 vin gerdoekjes wit en gekleurd 12.75 1001 Artikelen voor ge zellige Kerstdagen J Verwer,Kanaalstraat 112 ^^^ Nette jongeman 32 jaar arb stand zoekt KENNISMAKING met dito net eenvoudig metójc of jonge wed 1 kind geen be zwaar Br no 628 bur UN Wedn 59 jaar zoekt serieige KENNISMAKING met nette vrouw met Chr beginselen tussen 50 en 60 jaar om na wederzijds goedvinden een hu welijk aan te gaan Br no 618 bur UN SCHOENEN VERVEN U W * kiezen uit 58 verschillende fin ten bij J V d Brul & ™ Gedipl schoenherstellers Kj|"polstraat 21 23 zijstraat BUt straat Telef 17880 - KERSTMIS OP LOMBOK Koude dagen en koud_e nacn ten Rheumanella de ann rheumatieklakens 12.65 Swan 2 pers flaneUen lakens 9 " flanellen lakens 6.25-4.9 = l ™ Artikelen voor Gezellige Kersi dagen J Verwer Kanaalstraat 112 Geopend tot 9 uur GRAMOFOONPLATEN voor de Kerstdagen „ Daar Is u » ' s werelds duisfre wolken J " „ Gloria in Exeelsis Deo JS door Ned Chr Radiokwart « met Marinus Voorberg ore" opgen tn de Nicolaikerk "" Col ƒ 3.75 en vele andere u kende Kerst - en geestelijke u deren bij het oude a *'^ 9 man Heringa Nobelstraat »¦ Utrecht Telef 11637 Tulband kerstbrood f]^-i % groter ƒ 2.25 fijn ^^^ Jfj brood ƒ 1.10 een sro »'^ ^ rét KERSTKBANSEN 3.25 KfF = staven 1.60 Kerstkrans ^ 6U 250 gram Waahvijks BaB rijen Bethlehemweg l ^ lf —- HUWELIJK Welke "^^ f \« r in kennis komen met ^ eigen zaak en auto f ]" Br onafh middelbare leeftaa " n o 642 binr ÜN ƒ 1000-2500-5000 betaal * VOO SCHILDERIJ wintergezicmNuyen Leickert SchclflW",Koekoek enz Br aan ^ óeein weü Spoorzichtlaan A *» stede —¦ Jongeman 29 jaar zo^W J ^ NISMAKING met w=d - o '^ scheiden vrouw 1/1 "° jN bezwaar Br no 637 bur ^ KONIJNEN SLACHT ^- ^ slachten Uw homoen ƒ 0.50 per stuk Woensdag Donderdag 23 24 Dec O^Kj 10 Prima INDUSTRIE - & AU OLIëN Agenten g «"™^ De » prijzen Postbox 6070 Haag Michel van den Plas is een jonge Nederlandse dichter die onver wachts in het nieuws kwam toen het amusementsliedje waarvoor hy ie tekst had geschreven internatio naal werd bekroond „ Hoe ging dat allemaal precies " hebben we hem gevraagd Och " zegt hl ] „ Op een morgen teit Jetty Pearl me op en vraagt of ilt de tekst wil schrijven voor een auiusementsliedje op een al bestaan de compositie van Guus Jansen In Knokke zou een Internationaal Fes tival worden gegeven en nu hadden jij daarvoor dus wel muziek voor een liedje maar nog geen tekst Doe me een plezier en schrijf die even " had Jetty gezegd Ik had van mijn leven nog niet zo iets gedaan en ik zei haar dan ookdat ik er niets voor voelde Maar zijbleef aanhouden belde de volgendedag nog een paar keer op en uitslui tend om haar een plezier te doen,heb ik toen tenslotte maar een tekstMschneven Het werd „ Voortaan".Min of meer tot mijn schrik in iedergeval tot mijn verbazing hoor ikenige tijd later dat het liedje inKnokke bekroond was Meteen be gon van alle kanten een wereld opme toe te komen waarvan ik hetbestaan niet vermoed had Ik be greep toen pas dat ik me in eenwespennest had gestoken De wes pen In de eerste plaats uitgeversvan bladmuziek mensen van radioen gramofoonplaten Zij zwaaidenmet grtte onbegrijpelijke contrac ten Vervolgens journalisten die we.ten wilden waarom een serieus dich ter Veel gepraat over geld En alle kennissen die je toefluisteren Er is geld te verdienen En dan het Idee dat je voor ' t eerst van je leven geen uitgevers hoeft af te lopen maar dat zij jou opbellen Ik moet u zeggen dat ik volkomen gek werd en dat mijn eerste reactie was weg uit deze amusementswereld en nooit meer een stap er in „ Is ' t bij dat ene liedje gebleven " Als één lied over debrug is „ Toch niet Ik was en ik ben nog steeds bang dat mijn poëzie nadelig beïnvloed zal kunnen worden door populaire dingen te gaan rijmen En \ schrijven van goede gedichten die mij bevrediging schenken gaat me boven alles Toevallig had ik over deze dingen onlangs een gesprek met de componist Jurriaan Andries en Het liedje uit „ Moulin Rouge " was toen net erg populair geworden Hij vertelde me dat de muziek ervan was geschreven door een Georges Auric een tot voor kort bij ' t grote publiek onbekende Franse compo nist van serieuze muziek „ Wat moet De Boymans-kalender 1954 is de zelfde week agenda die door het Museum Boymans is uitgegeven Ze bevat 55 afbeeldingen van schilde rijen tekeningen prenten en andere kunstwerken aUe aanwezig in het Museum Boymans te Rotterdam Deze vorm van uitgave van een kunstkalender blijkt dus zeer ge slaagd te zijn en ongetwijfeld zal daardoor het kunstwerk uit het Mu seum meer en meer de woningen ' an de kalender-bezitters betreden M.a.w een betere propaganda is nauwelijks denkbaar Dit jaar is de keuze der afbeel oirgen gebaseerd op het thema nSeizoenen en gebeurtenissen in de spiesel van de kunst " de eerste keu ze daartoe viel op de voortreffelijke prenten van Jan van de Velde Wiens in 1618 geëtste „ twaalf maan den " op de reputatie van uitnemende kunst mogen bogen De overige re Producties zijn o.a naar werken van Rembrandt P Lastman J da ^ neyn Goltzius e.a Wat enigszins te betreuren is dat Ie beschrijving van de voorstellin Sen achter in de kalender zijn ge Plaatst dit is omslachtig een tweede inconvenient is dat de kalenderbla den aan weerszijden met reproduc - ties zijn bedrukt Voor verzamelaars ~ en die zijn er vele — is dit een Bezwaar Overigens een zeer ge daagde uitvoering die bij menigeen fn gaarne geziene gast voor 1954 zal zijn Musica-1954 is de muziek-kalender J^e Barenreiter Kassel ook dit jaar " et grote zorg heeft uitgegeven " eze muziek kalender is geen por TOtten-galerij van beroemde en minder beroemde of nimmer be-ïl™"-wordende toonkunstenaars ooch geeft reproducties van kunst « neppingen met de toonkunst als TOderwerp zoals beeldhouwwerken « nrijnwerken schilderijen etc Al aoewel de keuze wel eens gelukkiger If^weest munt niettemin de Mu « ca-1954 uit in verzorging en smaak ' t voor ¦ die man niet vreemd zijn om nu plotseling overal zijn liedje te horen fluiten en zingen " zei Andriessen „ En ik weet bijna ze ker dat hem dat toch veel voldoe ning moet geven het besef dat hij iets gemaakt heeft dat zoveel men sen kunnen waar deren " Ik was dat wel met An driessen eens Even later zeiWj „ Weet je dat ik ook al een hele tijd een thema in mijn hoofd heb dat ' me zo goed lijkt " Hij speelde ' t op de piano en ik vond het een verrukkelijk wijsje Hier en daar kwamen een paar noten vojor die me deden denken aan „ Für Elise van Beetho ven en ik heb toen een tekst geschreven over een meisje dat aan de piano zit en dat stukje van Beethoven sprr ' We zijn er een hele avond mee bezig geweest en we kregen er steeds meer ple zier in Het werd tegen middernacht zelfs een soort roes Die roes is na tuurlijk wel weer even getemperd „ Für Elise " ligt nu bij Ger de Roos in de kast en binnenkort zal hij het voor de radio brengen " „ En die cabaret-teksten " Angst in het hart „ Ja dat ging eigenlijk heel ge woon Wim Sonneveld liet me een tijdje terug een Amerikaanse opna me van een liedje horen en vroeg of ik er een Nederlandse tekst van wou maken Toen ik die kwam brengen had hij weer wat anders voor me Voordat ik er erg in had stonden er vijf teksten van mij op zijn nieuwe programma Maar ook dat werk doe ik met schroom en angst in het hart alweer omdat ik bang ben dat mijn serieuze werk er onder zal lijden Dat neemt niet weg dat ik met bij zonder veel animo voor het cabaret heb gewerkt Als ik tussen de cou lissen loop en de acteurs bezig zie als ik de reacties hoor van de men sen in de zaal op mijn tekst die ik in een stille kamer heb geschreven dan raak ik werkelijk-ontroerd Het toneel fascineert me Ik geloof trou wens dat het helemaal niet vreemd of raar is als een dichter plotseling ontdekt dat hij ook dingen kan De Mariaplaats te Utrecht van Pieter Saenredam Rechts de in de vorige eeuw afgebroken Romaanse Maria kerk op de voorgrond de Maria plaats op de achtergrond de toren van de Dom links de toren van de Buurkerk Afbeelding uit Boymans-kalender 1954 „ Doedekaicspelcr " uit een Veneti aans schetsboek aanvankelijk aan Raphael toegeschreven doch nader hand geregistreerd op Bernardo Bet tl ook wel genoemd „ il PintóriccMo " — dtücrg-schiïder — f Afbeelding uit Muiica-19Sé Jetty Paerl zingt het bekroonde lied tion Michel van den Plas De compo nist Guus Jansen aan de vleugel schrijven die door een groot publiekworden gewaardeerd Zo wordt mis schien de weg naar een toneelstukduidelijk In Frankrijk werkt eenuitmuntend dichter als Jacques Pré vert ook voor de film schrijft ookcabaret teksten Er zijn meer voor beelden te noemen in andere landen Wat ik heb gedaan is niets bijzonders Alleen valt zoiets in Ne derland extra op omdat de Litera tuur daar een beschermd heiligdom is waar iemand niet zomaar uit kan stappen om een straatliedje te gaan schrijven " Michel van den Plas is nu 25 jaar Het heeft er aUe schijn van dat wü nog veel van hem zullen horen GERTH VAN ZANTEN Oudste model van een wagen gevonden Bij het Hongaarse dorp Budaka lasz is bü opgravingen een kleimo del van een wagen gevonden dat ongeveer 4.000 jaar oud moet zijn en dat dateert uit de Badense periode van de vroege kopertijd Uit deze verrassende vondst ge daan door Sandor Soproni van het Szentendremuseum blijkt dat wa gens volgens het model voorzien van vier wielen zonder spaken veel eerder in Europa bekend waren dan men voorheen meende In het oosten en Voor Azië was de wagen veel vroeger bekend Het oudste tot dusver bekende wagenmodel dat indertijd in Zuid Slavië werd gevonden dateert uit de bronstijd en is naar schatting van Soproni minstens duizend jaar jon ger dan het Hongaarse model Voorts blijkt uit het vinden van meer dan 200 graven nabij Budaka lasz dat hier een permanente neder zetting was gevestigd zulks in tegen spraak met vroegere theorieën volgens welke ' de bevolking in de Badense periode nog nomadisch was Uit andere vondsten ter plaatse blijkt verder dat de bevolking landbouw kende en dieren hield FRANS-ITALIAANSE FILMPRODUCTIES 1953 is een record-jaar geweest voor de Frans-Italiaanse filmproduc ties want er werden zo maakten Franse autoriteiten bekend niet minder dan 30 films geboren uit de ze nauwe samenwerking Van dit aantal werden er 18 in Italië vervaardigd en 12 in Frankrijk met een gemengde bezetting en on der de regie van zowel Franse als Italiaanse regisseurs A / De kamer waarin wij leven " Boeiende vertolking door het Rotterdams Toneel Ln oordeelt niet Dit slotwoord dat Ernst von Wildenbruch in zijn Heksenlied " de prior van het kloos ter*waar broeder Medardus leeft en sterft laat uitspreken zou ook ge zegd kunnen zijn door de priester James Browne in Graham Greene's toneelstuk „ De Kamer waarin wij leven " Welk drama gisteravond in een goed bezette Utrechtse Stads schouwburg gebracht werd door het Rotterdams Toneel Het stuk heeft iets weg van ' nappel met verschillende klokhuizen,zo'n eigenaardige speling der natuur,die in de botanie zeldzamer voor komt dan in de litteratuur Wij be doelen ermee ' dat de auteurs hierverschillende motieven tegelijk be handelt Daar is allereerst de „ over spelige omgang " tussen een jongmeisje en ' n getrouwde man Dat hetmeisje uit een streng-katholieke fa milie stamt en de man in kwestie ' ngepatenteerde niet katholiek ' n vrij denker is maakt ' t geval nog be denkelijker in de ogen der devotetantes bij wie Rose komt inwonen.Maar die tantes blijken óók huneigenaardigheden te hebben tante Teresa loopt soms bij klaarlichte dagte slaapwandelen en tante Helenblijkt een despote die zonder ' t mis schien te wiüen véél leed veroor zaakt In dit wereldje in deze kamer waarin zij leven " leeft ook heer oom een sinds jaren door zjjn in - Kunstschilder Gerrits zestig jaar De kimstschilder Ger Gerrits zal bij de viering van zijn 60ste verjaar dag op 24 December a.s worden ge huldigd In de expositiezaal van „ Le Canard " te Amsterdam wordt een tentoonstelling van zijn werken ge houden Ger Gerrits begon zijn kunste naarsloopbaan als lithograaf Langs de wegen der figuratieve schilder kunst heeft hy zijn stijl in die van abstracte vormen ontwikkeld De werken van de kunstschilder werden o.a te Parijs Chicago Ve netië en Wenen geëxposeerd Limerick-prijsvraag De Hoofdprijs van ƒ 100 — van de door A W Bruna & Zoon's Uitge vers Maatschappij N.V te Utrecht uitgeschreven prijsvraag voor een limerick werd gewonnen door de auteur van de volgende inzending onder het motto Aere perennius Ben zekere Achmad in Bagdad Lag plat met z'n gat op z'n badmat Zo las hij z'n dagblad En iedereen zag dat ' t Is raar maar in Bagdad daar [ mag dat Deze limerick is reeds jaren „ ge vleugeld " en het is vrij algemeen be kend dat de auteur is de heer Alex van der Heyden te Amsterdam Prij zen in boekvorm gewonnen door 17 auteurs ONBEKENDE HAYDN SYMPHONIE Volgens het te Boedapest verschij nende blad „ Mayar Nemzet " is in een Hongaars Museum ' n tot dusver onbekende symphonic van Haydn ontdekt Palace „ Een schot valt In Ve netlë is een sterk emotionerende film waarin het verhaal wordt verteld van een particulier detective Edward Mer cer van Parijs die naar Venetië komt om een zekere Rengo Ucells op te sporen Hij moet hem een beloning overhandi gen van een Amerikaan die hij tijdens de oorlog geholpen heeft te ontsnappen Bü zijn pogingen om Ucells te vinden geraakt hij temidden van een groep misdadigers waarin Ucells een beden kelijke rol speelt Richard Todd speelt de figuur van de detective en Eva Bar tok die van Adriana de echtgenote van Ucells Zij zegt dat hij tijdens een luchtaanval om het leven is gekomen De werkelijkheid leert anders maar ee »" wij deze leren kennen vallen er heel wat schoten m Venetië HpmhvnnAt W ^ genieten wU van Rer rtoranat fgng kleuren zoete songs heel veel Bing Crosby en nóg meer „ show " kan terecht in het Rembrandt-theater waar de film „ Just for you " draait De rolprent is meer oogverblindend dan geestver kwikkend want de humor is schaars Jane Wyman Bing's tegenspeelster geeft ook al menig shownummertje weg en haar koket mopsneusje en welge vormde benen kan men dan ook op menig moment bewonderen Ter afwis seling in het technicolor-gewemel van exotisch-doende dansende zingende heupwiegende en heupschokkende figu ren heeft de musical-show-producer Blake alias de ^ ote Bmg moeilijk heden met zijn kinderen De rolletjes van deze kinderen worden aardig ge speeld validiteit tot schijnbare nutteloos heid gedoemde priester Schijnbaar want in werkelijkheid toont de schrijver hem als een edele wijze verstild door zijn lijden dat hem niet het geloof in de alvermogende Goddelijke barmhartigheid heeft kunnen ontnemen Een uitermate sympathieke Guido Gezelle-achtige figuur de miskende priester wien Greene de bekeerling ettelijke ex tremistische uitspraken in de mond geeft Heer oom veroordeelt de door haar hopeloze liefde tot zelfmoord gedreven Rose niet En dat wil wat zeggen Het spel dat de Rotterdammers te zien gaven kenmerkte zich door een sterke overtuigingskracht Andrea Domburg was een aller liefste Rose Pemberton Ko Arnoldi een o.i uitermate geloofwaardige priester Magda Janssens zette een voluit prachtig gespeelde tirannieke tante Helen op de planken en Lize Servaes gaf van de verdroomde tan te Teresa een treffend portret In de kleine rol van de bedrogen echt genote wist Ellen de Thouars toch nog het volle pond van haar kunnen te geven De ondankbaarste want zwakste rol in dit stuk is die van Rose's getrouwde minnaar Mi chael Dennis Dat Ko van Dijk in deze gestalte niet meer leven kon brengen dan de schrijver toelaat is dan ook naar onze mening aan Greer.e en niet aan deze voortreffe lijke acteur te wijten zoals het ook aan Greene en niet aan de spelers ligt dat het slottafereel ons het minste van alle leek Een slot waar in door een teveel aan theologische bespiegelingen de menselijkheid en de ontroering volkomen verdampten Een hartelijke en welverdiende bijval beloonde de Rotterdammers na hun boeiende prestatie I 1 Al eens meer heb ik er op gewe zen dat men verkeerd doet neer buigend te spreken over het drietal Den Doolaard Fabricius De Har tog Ik zie dit standpunt als een erfenis van de beweging van ' 80 toen het minder de kwestie was wat men zag en vertolkte dan hoe men dat deed Dit verklaart de grote po pulariteit — althans onder de schrijvers — van de schets Nu is weliswaar dat genre sterk terugge lopen maar er bleef in onze ro mans " veel van hangen het element van het persoonlijk vertellen wordt nog steeds ietwat minderwaardig geacht vergeleken bij het element van het persoonlijk zien Wie deze boeken analyseert naar wat er ge beurt komt gewoonlijk tot een ma gere oogst De drie genoemde schrijvers wil len in hun werk in de eerste plaats actie en verrassing Zij zijn dus ech te vertellers en dan soms bepaald groot Maar hun ontbreekt weer veelal de fijnheid zij zijn bij tijden rechte klodderaars en lieden zonder smaak wat intussen voor Fabricius minder geldt dan voor de andere twee Die twee zijn ook grote aan stellers en zij kunnen dat zekere over zich hebben van de man die u Richard Todd en Eva Bartök in de film „ Een schot valt in Venetië " Palace Theater Onmarrt ° f ' t nu een boek be y^umer a t^eft een toneelstukof een film altijdweer zoekt de lezer respectievelijk detheaterbezoeker zich „ in te leven " inde hoofdpersoon in de motieven vanzijn handelingen of in de situatie waar m „ het verhaal " zich afspeelt Er zijnauteurs die hierin meesterlijk zijn ge slaagd de manier bijvoorbeeld waaropeen Dostojewsky in zijn Schuld enBoete " ons de moordenaar Raskolnikowvoor ogen stelt is zo ' suggestief datmen al lezende ' t gevoel krijgt zélf deschuldige te zijn In Stanley Kramer's film „ The Sniper " die hier deze weekdraait onder de titel „ Waar de Wetfaalt " is zulks niet het geval De mede delmg dat aUeen al in de V.S dit jaar 31.175 vrouwen het slachtoffer werdenvan „ dit type misdadiger " moge al nógzoveel te denken geven het is ons al thans niet mogen gelukken „ ons in televen " in de psychopaath die de hoofd persoon is van deze historie De gees tesgestoorde sluipschutter die een vroe gere liefdestegenslag wreekt door di verse vrouwen om ' n bagatel uit zijnschuilhoek neer te knallen — die gees tesgestoorde door een politieman nietten onrechte betiteld als „ een dollehond " blijft ons vreemd In Raskolni kow geloven wij onmiddellijk in dezeirriterende krankzmnige moeten wijgeloven op gezag van de 31.175 Dat is't verschil Knap spel van de hoofd personen Arthur Frantz vermag onsnochtans niet nader te brengen ' tot „ dittype misdadiger " en zijn onvoldoendeverklaarde daden In somma — een in telligente Amerikaanse film maar bijal zijn knapheid glashard en koud Scala Scala brengt deze week een reprise van de prachtige speetfilm „ All About Eve " AUes draait om Eva Reeds vroeger werd deze film met groot succes vertoond en de belang stelling was toen zo groot dat ze moest worden geprolongeerd Wie deze film nog niet heeft gezien kan aldus zijn verzuim nog goed maken Voortreffelijk spel van Bette Davis ongetwijfeld een der meest op de voorgrond tredende actrices de mnemende Anne Baxter Marilyn Monroe toen nog een aanko mende ster en George Sanders stempe len deze film tot een buitengewoon goede City Het onderwerp van de Britse film „ Het ~"^~^~^^~" Uur der Wrake " nJ de wraak van een man die twaalf ] aar onschuldig voor moord gevangen heeft gezeten is op zichzelf niet zo origineel Maar de atmosfeer waarin het geheel is gezet is dat wel Hier is geen naar bloed dorstende ex-veroordeelde hier zijn geen wilde achtervolgingspartijen Wij zien een man die in eenzaamheid tracht zijn wraakgevoelens te overwin nen De recherche laat hem echter niet met rust en als vanzelf wordt hij weer met de medeplichtigen aan zijn on schuldige veroordelingen geconfron teerd Dit leidt tot een verrassende climax John Mills is de onschuldig ver oordeelde en hij beheerst het beeld sa men met de bijfiguur van de oude strandvonder die de verpersoonlijking is van landelijk Engeland Enkele scè nes zijn teveel opgeschroefd en de fi guur van het meisje dat om der wille van haar vader de leugen verkoos bo ven de waarheid kon ons niet erg be vredigen Resumerende evenwel kun nen wij zeggen dat deze film die zich in kalme sfeer en in een zeer kleine groep mensen beweegt goede kwalitei ten heeft bij een jaspand vasthoudt en vraagt M'as-tu lu Of was ik niet enorm Zulks geldt weer in sterke mate voor de roman van Den Doolaard Kleine mensen in de grote wereld ^ uerido Dit dikke boek is een tri logie in één deel spelend achtereen volgens in Parijs Duitsland en ' de Verenigde Staten en met in ieder onderdeel andere hoofd - en bijper sonen De enige samenhang ligt in de bedoeling om de verwordenheid van de huidige blanke wereld en haar gevaar van zelvernietiging aan te to nen Er werd hier een hele massa aan fanfaronnade opgehoopt Al dade lijk in de proloog stuit men op de kennisgeving dat dit boek „ anders moest worden dan gewoon " Elk deel eindigt met een uitvoerige „ brief aan God " waarvan vooral de laatste bijzonder smakeloos is De schrijver oordeelt het gepast te ver melden dat hij vijf jaar aem dit boek heeft gewerkt en dat het tot stand kwam in achtereenvolgens tien plaatsen in twee werelddelen Hij begaat met zijn eerste „ brief aan God " o.m de grote fout zich over zijn boekfiguren met zijn pu bliek te onderhouden Zijn roman Is veel en veel te uitvoerig waarbij dan nog komt dat alles bij hem op een vermoeiende wijze wordt verhe vigd Zijn grote liefde is het toeval en het is een liefde voor het leven van heel dit dikke boek Zijn ge sprekken lijken eindeloos en daar door bederft hij zelfs op de duur de uitstekende aanzet van een hoofdfi guur in deel n het Duitse meisje Annemarie Aldus trommelend op de vaten van Den Doolaards wijnkelder bevindt de criticus er vele hol Het ligt voor hem intussen ook aldus een boek als dit dat meer nog dan enkele waarschu wing de allure wil aannemen van een profetie kan niet gauw te streng wor den beoordeeld Deze strengheid mag ons evenwel geenszins weerhouden er op te wijzen dat het veel goeds en zelfs uitmun tends bevat Den Doolaard heeft onge twijfeld iets groots willen scheppen en is daarin niet geslaagd maar zijn eerlijke bedoeling is,om te beginnen in de grote lijn onmiskenbaar En waar hij wezenlijk op dreef komt be schikt hij over een machtige pen Een lezer met ervaring schift snel genoeg het belangrijke van het waardeloze en zal zonder schade hele reeksen bladzijden overslaan en tot andere reeksen komen die buitengewoon pakken Er is zelfs een opmerkelijke stijging in het boek indien men de laatste brief terzijde laat met de be valling van mevrouw Den Doolaard zo heb ik het tenminste begrepen maar ook als het een andere mevrouw mocht zijn blijft het even onnodig als stuitend Fantasie ontbreekt Het overtuigendst is Den Doolaard waar hij het terrein van de roman dus van de eigenlijke fantasie ver laat en landschappen toestanden en gebeiu'tenissen beschrijft stellig met eigen ogen waargenomen of opgete kend uit de mond van ooggetuigen Als romancier is hij goedkoop want de fantasie ontbreekt hem Als ver slaggever is hij kunstenaar van grote betekenis In de techniek is hij thuis als weinigen en bovendien veelzijdig Dat een en ander ervaren wij waar hij handelt over het Duitse stedenpuin de woontoestanden en de gevluchte Oost duitsers in deel II over Bikini Ten nessee Oak Ridge de Navajo india-nen in hun reservaat van deel III De reis per auto dwars door de Verenigde Staten naar het Westen het Rotsge bergte laat ons niet los De weder gave van de Vallei der Montunenten maakt hij tot een monument in proza Doch bijna steeds zelfs in zijn beste gedeelten zou de schrijver door be perking hebben gewonnen Er straalt daar gloed uit een enorme gloed som - \/ rPé>hijr(T Sensatie en romantiek y iccL^mg strijden om de voor " rang in Vreeburg's hoofdfilm „ Gevecht op Pier 14 " Nobo dy lives forever waarin John Garfield en Geraldine Fitzgerald de hoofdfigu ren verbeelden John Garfield speelt hier de rol van een beroepsopiichter meer speciaal die van huwelijkszwen delaar die voor een stelletje bandieten op zich genomen heeft een jonge rijke en bovendien knappe weduwe voor en kele miliioenen lichter te maken Maar hij komt allengs onder de bekoring van deze vrouw zodat hij zijn voornemens niet ten uitvoer brengt zeer tegen de zin overigens van de oplichtersbende die tenslotte de strijd met de „ lady killer " aanbinden die culmineert in een heroïsch gevecht op Pier 14 die ten slotte leidt tot liquidatie van de bende en tot hereniging van ' t verliefde paar Een boeiende en aardige film Dl-vm flirt ^" ^ e fUm „ De Arend v^i-^i/i-j/m ygjj Madagascar " zien "^~~~~~^^~~ we hoe Brian Hawke Errol Flyn opdracht ontvangt zich met twee collega's naar de Piraten republiek Libertatia te begeven om daar spionnagewerk te verrichten daai deze piraten de Engelse handelsvloot reeds zware schade hebben toegebracht Het wordt een gevaarlijke onderneming waarin zeer spannende avonturen door het drietal worden beleefd en waarbij zij kennis maken met een tweetal zeer excentrieke meisjes Een ervan trekt grote belangstelling bij Hawke die mede daardoor menis gevaarlijk avon tuur beleeft doch tenslotte toch zijn opdracht weet uit te voeren en natuur lijk zijn beloning niet ontgaat Vanaf Maandag Vlammen over Kansas " Filmac Het journaal biedt deze week nieuws uit Amerika waar Eisen - hower een belangrijke rede heeft uit gesproken Rotterdam is 2 weken licht stad in Gilze-Rijen verlaat de 250ste verkeersvlieger de Rijks Luchtvaart school Het grote nieuws is de uitrei king van de Nobelprijzen De documen taires geven o.a de film „ Blinden kun nen weer zien " ZONDAGOCHTENDVOORSTELLINGEN Vreeburg zou onlangs onherroepelijk de laatste voorstelling van de film „ Ge vaarlijk Paradijs " geven doch daar is ze nu alweer overheen want de ver toningen worden voortgezet en Zondag ochtend wordt het reeds de 12e „ City " houdt zich nog steeds aan Ver di's Opera „ De Troubadour " hetgeen de opera minnaars in Utrecht welgeval lig zal iQa --^---^^^^^^^^^^^^^ Hubert Cuypers tachtig jaar Hubert Cuypers wordt 26 Decem ber a.s tachtig jaar en te dezer ge legenheid zal hij als componist wor den gehuldigd met een tweetal con certen De Kon Chr Oratorium Ver eniging te Amsterdam zal 24 Decem ber a.s zijn Kerstoratorium uitvoe ren terwijl op 29 December d.a.v eveneens te Amsterdam zijn decla matorium „ Ferwe " ten gehore zal worden gebracht met medewerking van Jan Musch onder leiding van de jubilerende dirigent Hubert Cuypers heeft een grote reputatie als koordirigent verwor ven inzonderheid met zijn koren „ Schola Cantorum '* de Haghesan gers en genoemde oratoriumvereni ging Als componist heeft hij behalve genoemde werken vele koorwerken o.a de Trinitetis-Mis geschreven tijds echter kijken wij er te lang in en onze ogen gaan pijn doen De grondgedachte van het boek de eigenlijke strekking is dat alle men sen broeders moeten zijn — een prij zenswaardige stelling want al is zij niet nieuw zij behoudt — helaas — voortdurend haar frisheid En dat weer brengt ons vanzelf de woorden op de lippen Den Doolaard moge soms bruUen tot zijn stem overslaat hij heeft een hart van goud Rubens-expositie * Museum Boymans Heden is in Museum Boymans te Rotterdam een tentoonstelling ge opend geheel gewijd aan de geschil derde schetsen van Rubens Deze tentoonstelling die tot 14 Februari zal duren is de belangrijkste Ru - bens expositie na de laatste oorlog ingericht In ruim 100 werken zal de gehele ontwikkeling van Rubens van circa 1606 tot circa 1638 te vol ger zijn De tentoonstelling wordt gehouden als onderdeel van het Nederlands Belgisch cultureel accoord met offi ciële steun van de Belgische rege ring Vrijwel van alle musea en par ticuliere verzamelingen in het bui tenland die werken van Rubens be zitten werd grote medewerking ver kregen Ook de musea en het parti culier bezit in Nederland zullen een belangrijke bijdrage leveren Uit België komen ruim 23 werken waaronder de bekendste olieverf schetsen van de musea te Brussel Antwerpen en Gent uit musea en particuliere verzamelingen in Enge land zijn 27 schetsen in bruikleen afgestaan o.a uit het Ashmolean Museum te Oxford en uit de prach tige verzameling van het Dulwich College de musea te München en Wenen zonden een aantal van hun mooiste Rubensschetsen Verdere bijdragen leverden Frankrijk Dene marken Zwitserland en een aantal musea en particuliere verzamelingen in de Verenigde Staten met name de Albright Art Gallery te Buffalo het Art Institute te Chicago en het Institute of Arts te Minneapolis Naast de snel neergeworpen com - positie studies en eerste ideeën " zullen ook uitgewerkte veel gede tailleerder geschilderde werken aan wezig zijn Deze werken dienden niet alleen als uitgangspunt voor grote schilderijen en altaarstukken in het atelier uit te voeren maar ook als ontwerpen voor tapijten voor grote decoraties of als voorbeelden voor prenten titelpagina's en illus traties Schetsen voor al deze ver schillende doeleinden geschilderd zullen vertegenwoordigd zijn Daar naast zijn ook enkele z.g modello's " te zien die zich o.a door hun groter formaat en vaster vormgeving van de olieverfschetsen onderscheiden De tentoonstelling omvat niet al leen een reeks van de bekendste en mooiste schetsen uit de musea in vele landen van Europa en de Ver enigde Staten maar ook zeer weinig in het openbaar getoonde werken uit particulier bezit Een aantal zal hier zelfs voor het eerst tentoongesteld zijn waaronder enkele die eerst kort geleden zijn ontdekt Ook door de verscheidenheid van onderwer pen — portretstudies religieuze en mythologische voorstellingen alle goriën en landschappen — zal de tentoonstelling een zeer gevarieerd beeld bieden ler ^ ÏÏUiöker en £ WEEKOVERZICHT TONEEL Stadsschouwburg ZATERDAG 19 en ZONDAG 20 Dec Toneelgroep Theater „ Paard eet Hoed " MAANDAG 21 Dec Utr Rederijkerdta - mer Molière „ En waar de ster bleef stille staan " DINSDAG 22 Dec De Toneelver „ Car - cus Knie " WOENSDAG 23 Dec Toneelgezelschap Joh Kaart „ Potasch en Perlemoer " VRIJDAG 25 Dec Nederl Comedie „ Hart tegen hart " ZATERDAG 26 Dec Nederl Comedie Het dagboek van een deugniet " ZONDAG 27 Dec Toneelgroep Puck „ Dievenbal " MUZIEK Gebouw voor K en W MAANDAG 21 Dec Leerl uitv Conser vatorium Tlvoli ZATERDAGMIDDAG 26 Dec U.S.O concert met Ned Kamerkoor o.l.v F« lix de Nobel 
iT 4 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 19 December 1953 - 61e Jaargang No 198 Pagina 10 UTRECHTSCH NIEUWSBÜ Londen New Xork Partls Brussel Frankfurt M maand __ Vt _ 1 ^ 15 _ % — 5 1 maand _ 1 ^ % 40 '/ 2 — 10 1 % maand _ 11 __ A _ 50 _ % — 15 2 maanden „ 1 % _ _ 75 «_ Wi — 18 2 % maand _ _ — 90 _ 1\<1 — 22 3 maanden 2V „ V > 105 _ 2 — 27 4 maanden 3V _ 135 — 2'/S — 34 5 maanden __ 4 _ 175 _ < — 38 6 maanden — S — % — 205 — 3 % — 44 ZQrieh Stbckh Kopenb Oslo Ric de Janeiro \^ maand + 1 pari — 4 — 5 19.50 - 60 1 maand + 2 — 2 — 8 — 10 19.45 - 55 1 % maand + Z — 4 — 12 — 15 19.40 - 50 2 maanden + 3 — 7 — 16 — 20 19.26 - 35 2','s maand - 1 - 4 — 8 — 19 — 25 19.10 - 20 3 maanden + s — 10 — 23 — 29 19.05 - 15 4 maanden + B — 13 — 27 — 39 18.85 - 95 5 maanden - 1 - R — 15 — 30 — 49 18.70 - 80 6 maanden - 1 - 11 — 20 — 33 — 60 18.45 - 55 Advertentie Bulgarije wil relaties met VS herstellen Advertentie Feestelijke Kerstdiners in de Restaurants van Grand Hotel Gooiland te Hilversum Kasteel „ De Hooge Vuursche " te Baarn Hotel Hamdorff te Laren Wij engageerden voor U een uitgebreid artistenprogramma o.a LUTYS DE LtJTZ ' Spaans Flamenco Trio De Franse Chanseuse ROZEN DUVAt De Mexicaanse zanger MIGUEL AMADOR Les H Re-Vanda Volledig programma in alle Restaurants en in het Café vatt Grahd Hotel Gooiland AMSTERDAMSE WISSELMARKT Indicatie termijnprijzen I »- i ^„ Scheenstiidingen ^ j ^ J NIOBE 18-12 te Rotterdam v Amsterdam n Amsterdam NOTOS 17-12 v Candia n Ca lamata NOORDLAND 15-12 v Lime rick n Porttalbot ODILE 14-12 van Jersey te Newiyn OLWE 14-12 te Whitehaven PEPERKUST 18-12 nm te Antwerpen PRINS WILLEM III 18-12 te Le Havre PRINS WILLEM V ORANJE 18 12 180 m WZW Landsend n Hamburg RIJNDAM 18-12 360 m W Kp Clear n Cobh KIJNKERK 18-12 ten anker bij Weser VS mist RUBY 17-12 nm v Frederiks haven n Antwerpen SABA 17-12 V Granville te Rouaan SARPEDON 17-12 v Plymouth V.S n Baltimore SHEBATAN 18-12 Algiers ge pass n Mena al Ahmadi SIBAJAK 18-12 650 m ZO Diego Garcia n Aden SINGKEP p 18-12 Gibraltar n GAASTERLAND 18 v R'dam te Harlingen HECTOR passeert 18 Finls terre naar R'dam HEBLSUM 17 van New Or leans Mobile HEEMSKERK 17 1680 mijl NW Kaapstad naar Kaap stad HELENA 17 170 mijl ZO Flo res naar San Juan HBRSILIA 18 van Curagao n San Nicolaas HYDRA 18 te Punta Arenas INDRAPOERA passeert 18 Guardafui naar Aden JAVA 18 van Soerabaja raar Balikpapan KOTA GEDE 19 te Soerabaja LEKHAVEN passeert 18 kp Verd eil naar Antwerpen LOOSDRECHT passeert 18 kp St Vincent naar Port Said MANTO 18 Gibraltar gepass naar Antwerpen MATARAM 18 van New York te Baltimore MENTOR passeert 18 Gibral tar naar Tunis Verkiezingen voor parlement Volgens het Bulgaarse persbureau heeft premier Tsjervenkof Vrijdag op een " bijeenkomst ter afsluiting van de campagne voor de Zondag a.s te hou den verkiezingen verklaard dat Bul garije bereid is vigeer betrekkingen met de V.S aan te knopen De V.S verbraken de diplomatieke betrekkingen op 20 Februari 1950 na dat Bulgarije de terugroeping van de Amerikaanse gezant in Sofia Donald Heath had geëist omdat deze zich schuldig zou hebben gemaakt aan ac tiviteit tegen de Bulgaarse regering Tsjervenkof deelde voorts mee dat zijn regering bereid is in het belang van de vrede goede betrekkingen met Joegoslavië Griekenland en Turkije te onderhouden en de econo mische banden met deze landen nau wer aan te halen Zondag zullen ongeveer vijf mil lioen Bulgaren naar de stembus gaan om een nieuw parlement te kiezen Er is slechts één partijlijst namelijk die van het communistische „ Vader landse Front " Stemgerechtigd zijn alle personen boven de achttien jaar die niet lid zijn van verenigingen of groepen „ die openlijk of in het ge heim fascistische of anti-democrati sche denkbeelden hebben of die im - Advertentie DAT ONRUSTIGE OPGEJAAGDE GEVOEL Het vindt vaak zijn oorzaak in het drukke inspannende leven Voedt U daarom goed en gebruikt dagelijks een flinke eetlepel VITAMINE GIST VLOKKEN Zij bevatten het gehele in gist aanwezige vitamine B com plex alsmede een hoog percentage eiwit VITAMINE GISTVLOKKEN zijn een product van de Koninklijke Nederlandsche Gist en Spiritusfa briek N.V Verkrijgb in apotheek en drogistery Twaalf maanden geëist wegens verduistering van 2000 gulden De Utrechtse rechtbank behan delde Vrijdagmiddag de zaak tegen de 25 jarige Th J van der P te Zeist schrijver van beroep aan wie verduistering van een geldbedrag van ƒ 1372.66 en een geldbedrag van ƒ 529,32 ten laste was gelegd Eerstgenoemd bedrag zou de ver dachte hebben verduisterd ten na dele van het herstellingsoord waar hij werkzaam was en wel door her haalde malen het geld weg te ne men Voorts had hi.1 ca 530 gulden achtergehouden welke bestemd wa ren voor een invalide persoon Dit werd hem door de officier van Ju stitie nog ernstiger aangerekend dan de verduistering van eerstge noemd bedrag Waar het geld was gebleven wist de verdachte niet meer gedeeltelijk aan het afbeta len van schulden de rest waar schijnlijk aan een te grootse leef wijze van zijn vrouw waarvoor ' t gewone salaris niet voldoende was 12 maanden gevangenisstraf met aftrek waarvan 3 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en toezicht van de reclassering eiste de officier De verdediger wees er op dat de verdachte van plan was geweest de ontvreemde bedragen te restitu eren Volgens hem zou het gebeur de te wijten zijn aan de ongunstige schoonfamilie van zijn cliënt bij wie hij sinds zijn huwelijk inwoon de Op 29 December zal de recht bank uitspraak doen Advertentie Kerstweek tot ' s avonds 9 uur geopend legt Prof Verri jn Stuart functie neer In de gisteren gehouden vergade ring van de raad van commissaris sen van de Amsterdainsche bank en van de Incasso-bank heeft de hr prof dr G M Verrijn Stuart de wens te kennen gegeven binnenkort zi,jn mandaat als directeur neer te leggen Het ligt in de bedoeling aan de eerstvolgende algemene vergade ring van aandeelhouders voor te stellen de heer Verrijn Stuart in de raad van commissarissen op te nemen Tevens zal in die vergadering worden voorgesteld de heer prof J R M van den Brink — thans lid van de raad van commissarissen en algemeen adviseur der vennoot schappen — tot directeur der ven nootschappen te benoemen p^rialistische agressie steunen " In dien men niet aan zijn stemplicht voldoet kan men gestraft worden met een boete van 500 leva ongeveer 250 gulden Fotograaf probeerde onder duiven te scliieten van collega De 58-jarige fotograaf T A d B uit Utrecht stond gistermiddag voor de politierechter in Utrecht terecht omdat hij door bedriegelijke hande lingen een concurrent zou hébben benadeeld Op 16 April j.l zou in Wijk bij Duurstede een verloofd paar in het huwelijk treden T d B die zijn diensten als fotograaf kwam aanbie den kreeg te horen dat M al als fotograaf was aangenomen Het bruidspaar nu man en vrouw en te vens getuigen beweerden dat d B op 15 April gezegd had dat hij sa menwerkte met M en dat hij in plaats van deze laatste zou verschij nen omdat M niet kon d B ont kende dit Hij had allang een af spraak gemaakt met M dat als deze twee bruiloften tegelijk had hij bij d B een briefje in de bus zou doen opdat hij er dan één van zou kunnen nemen d B had nu tegen het bruids paar gezegd dat „ het best kon zijn dat hij in plaats van M kwam " Het bruidspaar had dit echter niet zo begrepen en belde direct M op om te vragen hoe dat zat met het gevolg dat d B nu als verdacht van bedriegelijke handelingen voor de politierechter stond De Officier achtte het feit bewezen en eiste f40 — subs 20 dagen 2 we ken voorw en een proeftijd van 3 jaar Het vonnis luidde f25 — subs 10 dagen 2 weken voorw en een proeftijd van 2 jaar Aardgas in de veenkoloniën Het algemeen bestuur van bet veenkoloniaal gasvoorzieningsbedryf Vekogas heeft in zijn gisteren ge houden vergadering in principe besloten tot de distributie van aard gas in het Vekogas-gebied waar onder ressorteren de gemeenten Veendam Nuntendam Zuiflbroek en Nieuwe-Pekela over te gaan ^_ De kappers en de Kerstdagen De personeelsorganisaties samen werkend in de kappersbedrijfsunie vestigen er de aandacht op dat de verlenging van het sluitingsuur voor winkels gedurende de kerst periode niet betekent dat ook het kappersper.soneel later mag wer ken Een bepaling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het kap persbedrijf luidt dat het personeel ' savnds om 7 uur de salon moet hebben verlaten Vanzelsprekend wordt verzocht dat het publiek zijn medewerking zal verlenen en zich voor 7 uur des avonds zal laten bedienen Vrijheid voor twintigduizend Italiaanse gevangenen De Italiaanse Senaat heeft het wetsontwerp betreffende door de president te verlenen gratie dat Zaterdag j.l door de Kamer is aan vaard en dat amnestie inhoudt voor zowel gewone misdrijven als voor misdrijven met betrekking tot oor logshandelingen goedgekeurd Circa 20.000 gevangenen zullen vrijgelaten kunnen worden dit is ongeveer de helft van alle gevange nen in Italiaanse gevangenissen Sportas^enda Zaterdag 19 December VOLLEYBAL Schoolvolleybaltour nooi de gehele dag in diverse lo kalen SOS — Polonia h Mgr v d We teringstraat 5 uur TAFELTENNIS Barna—Nedlloyd 2 Oude Kerkstraat 4.30 uur UTTC — Hilversum Parkstraat 7 uur BILJARTEN Pers kamp.schap 2e kl libre KNBE Café „ HoUan dais " Voorstraat 3 en 4 uur Zondag 20 December VOETBAL Elinkwijk-Ajax Amst straatweg 2.30 u Velox-HOV Koningsweg 2 uur Hercules Pa-tria Stadion 2 uur HMS-BVC Thorbackelaan 2.30 uur Zwalu wen Vooruit SVF Welgelegen 2.30 uur Utrecht-EMM ' 15 Wel gelegen 2.30 uur St Boys-De Toekomst Anthoniedijk 2.30 uur De Stichtse KDS Stadionweg 2.30 uur TAFELTENNIS Utr teams tegen DJK Duisburg 2 uur HOC3CEY Kampong-HHYC h Maarschalkerweerd 2 uur Voor daan-Pinoké 3 d Groenekan 12 uur MOTORSPORT Huldiging KNMV kampioenen Tivoli 2 uur - RAPID — TUINDORP UITGESTELD De ontmoeting Rapid — Tuindorp belangrijk voor de Overgangsklasse tafeltennis gaat heden niet door doch is verschoven naar 9 Januari a.s De wedstrijden Barna — Nedlloyd 2 en U.T.T.C—Hilversum gaan normaal door De radio-actieve proefkonijnen De Helderse konijnenaffaire is als ¦ gemeld geheel opgehelderd De da der B K is in het huis van bewa ring opgesloten Volgens medische gegevens zullen de geconsumeerde konijnen wel geen schadelijke invloed meer op de ge zondheid van de mensen kunnen uit oefenen Verondersteld wordt dat ze goed gekookt of gebraden waren Een van de eters heeft zich tot zijn huis arts gewend die een laxeermiddel voorschreef De personen die de ko nijnen hebben gegeten staan niet on der medisch toezicht Zij hebben tot nu toe geeh nadelige gevolgen onder vonden Of de eigenaar van deze radioactie ve proefkonijnen aansprakelijk ge steld had kunnen worden indien wel ernstige gevolgen zouden zijn opge treden is naar men hier aanneemt een kwestie van uitsluitend civiel rechtelijke aard Preinielening Enschede Thans is het prospectus verschenen van de premie-obligatielenirig der gemeente Enschede Op Dinsdag 5 Januari a.s staat de inschrijving open op f 12 millioén waarvan reeds f 3 millioen op inschrijvingsvoorwaar den geplaatst in stukken van f 100 en f 1000 Eerste uitloting geschiedt op 1 Juni 1954 Er zijn 7 prijzen van f 100.000 6 van f 50.000 40 van f 25.000 enz Van het nominale bedrag zal door de gemeenten Hilversum Leeuwar den en Nijmegen elk f 3 millioen worden overgenomen De opbrengst is bestemd voor in uitvoering en voorbereiding zijnde kapitaalswer ken woning en scholenbouw straat aanleg electriciteitswerken enz Beursnotering zal worden aange vraagd VEEIVIARKT UTRECHT Utrecht 19/12 — Op de veemarkt te Utrecht werden heden 3.622 stuks aangevoerd 716 runderen waarvan 450 tbc vrij 148 graskalveren 319 nuchtere kal veren 844 schapen en lammeren 257 zeugen 550 varkens 752 biggen 36 geiten De prijzen varieerden voor stieren f 280 540 kalfvaarzen 700-950 pinken 350 480 melkkoeien 800-1040 kalf koeien 800 1070 vare koeien 400-700 graskalveiren 200-330 nuchtere kal veren 43 58 schapen 75-115 lamme ren 70 105 zeugen 230-325 varkens 70 92 biggen 35-48 bokken en geiten 10 40 De handel was voor rundvee scha pen varkens en biggen redelijk voor nuchtere kalveren vlug J N d Herr kerk Bedankt voor Liénden J Vink te Zuid-Beijerland Geref kerken Aangenomen naar Hijlaard H Hie zebos cand te Wagennigen die be dankte voor Koudum Oppenhuizen Valkenswaard en voor Wierum G^t gemeenten Bedankt voor Zeist W C Lamain te Grand Rapids U.S.A Geref gemeienten in Nederland AMSTERDAM 18 Dec — Londen contant 10,62%—10,63 % New Tork con tant 3,78 5/16—3,78 13/16 Parijs contant 1,0835 — 1,08BB Brussel contant 7,58>4 — 7,59 % Frankfurt contant 90,82—90,92 Tweetal te Hijssen D L Aangeen brug te Terneuzen en M v d Kette rij te Alblasserwaard waarvan eerst genoemde is beroepen AALSDIJK 18 van Newport news naar R'dam via Antw ALMKEKK 19 vm te Sydney AMERSKBRK 18 van Pre mantle naar Adelaide ALPHACCA 18 van Boston n Norfolk ARBNDSKBRK 19 te Singa pore BALT 18 van Makassar naiar BATAVIER I passeert 17 St Vincent naar Casablanca BETTY ANNE 17 v Leixoes naar Guernsey BINTANG 19 te Soerabaja BOSKOOP 18 van R'dam te Antwerpen CALTEX PBRNIS passeert 18 Malta naar R'dam CORILA 18 van pt Pirie te Singapore DELFT 17 van Le Havre n Londen DOURO 17 van Aarhus naar Odénsé DRACO 17 te Oporto van Bilbao naar Bordeaux EEMDIJK 18 te Antwerpen ESSO AMSTERDAM 17 230 mül NO ï'lores naar R'dam FIDUCIA 17 vSn London n ' Terneuzen FINLANDIA passeert 18 1,30 Vlissirigen naar Antwerpen FOLLONICA 17 nog tén an ker baai Waterford Groenten en Vruclïtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van 18 Dec 1953 Bospeen 12-25 p bos Bloemkool 21 62 p St Knolselderie 2-12 Sla 10 20 Andijvie 6-24 p kg Bleten ge kookt 19 32 Boerenkool 6-13 Groe ne kool 7-12 Rode kool 5-12 Prei 8 13 Rapen 4-8 Spinazie 9-46 Sprui ten 15 32 Tomaten 30-68 Uien 1-6 Waspeen 8-27 Winterwortels 4-7 Witlof 6-42 Druiven 161-180 KAASMARKT BREUKELEN Ter kaasmarkt te Breukeien wer den aangevoerd 12 partijen bestaan de uit 343 kazen wegende 2744 kg Prijzen Ie soort f 2.08 tot f 2.12 Handel goed FRUITVEILING BUNNIK EN OMSTREKEN Goudreinet A 26-29 BC 18-24 grof 1 20 1 18>/2 2 I3V2 K 10-22 Belle fleur 1 8-17 2 6-9 Sterappel BC 25 1 10 2 6 Jonathan A 27 BC 22 1 20 K 10-16 Winterjan A 25 1 21 24 2 16-19 St Remy 1 19-22 2 17 % Zoete Paradijs 1 17-19 2 8 Grauwe Hooilaars 1 20-22 2 8-10 IJsbouten 17-20 Brederode 18-23 Legipont 2 17 K 17-36 Zoete Cam pagne 1 liy2-16'/2 IJzendijkers 18 20 Giezer WiTdeman A 28 BC 22 Cox Orange Pippin A 82 BC 72 2 19 K 20-55 Dijkmanzoet A 22 BC 19 2 10 Jasappel 17-20 Pro visiepeer grof 1 20 1 19 2 12-15 Kamperveen 17-20 Zuur Króét 3,40 Alles in cents per kg - * -• VEILING SEPTER TIEL Appelen Bellefleur Brah 21—30 14—18 7—12 Bellefleur dubb 16—18 7—10 Bellefleur Eng 18—30 8—15 Bramley Seedling 12—16 5—8 Cox Orange Pippin 45—65 14—43 Golden Deliciouse 30—34 10—18 Goudreinet te 24^37 16—29 9—23 Jonathan 28 — 43 22—28 9—25 Kaneelzuur 13—20 5 — 11 Koningsrood 18—20 8—15 Keule mans Rode 20—24 9—12 Laxton Su perbe 44—50 30—34 Lombards Cal ville 15—27 16—21 Notaris 16—25 7 — 14 Present v Engeland 34—40 20 — 8—17 Princesse Noble 22—30 8—20 Sterappel 27—45 15—22 7—20 Benderzoet 14—18 11—16 Campagnezoet 15—22 7—13 Dijkmanszoet 24 — 8—22 Hooilaars 15—2110—12 Jas appel 16—18 10—15 Rijnzoet 16—226—12 Zuurkroet blank per 100 kilo 310 idem rood 200 zoet 210 Zurich contant 86,87—86,97 Stockholm contant 73,30—73.40 Kopenhagen con tant 54.82—54,92 Oslo contant 63,06 — 53,16 Braz dollar contant 3,78'A — 3,79 % Peren Bonne Louise d'Avranchcs 35—48 19—22 Conference 28—35 20 — 26 Comtesse de Paris 38—53 18—30 Josephine de Maline 31—37 18—25 Legiponts 30—36 25—28 Brederode 19—23 15—19 Gieser Wildeman 26 — 35 12—20 Sint Remy 17—19 7—15 Winterlouwtje 13—14 8—12 Winter jan 16—22 5—12 ijsbonten 17—2112 — 16 Peerkroet per 100 kilo 200 AUes in cents per kilo VEEMARKT LEEUWARDEN Leeuwarden 18 Dec — Aangevoerd 95 stieren f 2.30-f 2.58 per kg slacht gewicht 230 vette koeien eerste kwaliteit f 2.50-f 2.73 tweede kwali teit f 2 40-f 2.49 derde kw f 2-f 2.39 per kg slachtgewicht 1012 melk - en kalfkoeien f 700-f 1005 150 pinken f 340 f 565 305 graskalveren f 150 f 375 594 nuchtere kalveren f 40-f 55 1000 vette weideschapen en lamme ren vette en weideschapen f 60-f 105 lammeren f 30-f 78 397 vette var kens oude varkens f 1.60-f 1.70 vette biggen f 1.80-f 1.88 zouters f 1.77 f 1.79 247 biggen en lopers biggen f 30 f 50 lopers f 51-f 100 37 bokken en geiten geen notering 169 paar den f 450-f 805 totale aanvoer 4236 VEEMARKT LEIDEN LEIDEN 18 Dec — Op de vee markt te Leiden werden heden aan gevoerd Aantal stieren 10 melk koeien 55 vette koeien 300 vare - e.a koeien 318 graskalveren 29 vette kal veren 22 nuchtere kalveren 68 gei ten 8 vette schapen 500 vette lamme ren 1223 varkens en zeugen 33 schrammen 363 biggen 537 paarden 2 Totaal 3457 Notering stieren fok 700—1200 schoon 220—25 melkkoeien 775—1120 vette koeien 800—110 vette koeien schoon 210—275 varekoeien 525—760 vette kalveren levend 278—300 nuch tere kalveren slacht 40—52 nuchtere kalveren levend 120—140 vette scha pen 75—120 vette lammeren 85 — 102 drachtige zeugen 220—340 schrammen 60—90 biggen 35—45 geiten 15—45 Overzicht voor ebruiksvee goede handel slachtvee lui bij grote aan voer ruime aanvoer t.b.c vrij vee Nuchtere kalveren matig schapen en lammeren redelijk goed varkens ta melijk FRUITVEILING WIJK BIJ DUURSTEDE Appelen nrijzen Goudreinette 3 42 ' Eng Bellefleurs 6-34 Brab Bel lefleur 6 28 Laxton Superbe 6-65 Cox Orange Pippin 6-80 Dijkmans zoet 8 30 Jasappel 4-20 Present van Engeland 4 42 Notarisappel 4-26 Sterappel 4-46 Campagne zoet 4-26 Glorie van Holland 6-44 Peren Brederode 8-24 Conference 3 48 ' Comtesse de Paris 8-44 Gieser Wildeman 6 34 St Remy 8-20 Win terjannen 5 24 Legipont 12-38 lïiïlwersiliKir ll^eittiiir Gepromoveerd aan de Vrije Uni versiteit tot doctor in de rechtsge leerdheid op het proefschrift „ Mid denstandsproblematiek in een nieuw gewaad " de heer Joh P J van der Wilde seb te Hoek van Holland — Gepromoveerd aan de Vrije Universiteit tot doctor in de god geleerdheid op het proefschrift „ Die grondstruktuur van die moda listiese trinitêitsbeskouing " de hr Johan A Heyns geb te ' Tweeling Oranje Vrijstaat Z.-Afrika Z^SHHffióatefeeiieiiiett Uit andere bladen Geboren Michael R z.v Mevr Velleman-Block Londen Blbiane d.v Mevr Etty-Kijzer Amsterdam Getrouwd Mr N J v d San de Bakhuyzen en Alice L van Alphen de Veer R'dam/Eindhoven Mr C W A baron van Haersolte en Augusta F L v d Spek Rotterdam Jan Schoon hoven en Nelly-Marie Voute Am sterdam Jeannette Ph v Batenburg en Roar B J Andreassen Rio de Ja neiro Overleden H van Slooten 72 ] Utrecht Mevr J Bontekoe-Ko ning 79 j Oosterwolde P St van ' t Haaff 59 j Bilthoven Mevr V van Dam-de Winter 73 j Rotterdam WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mannheim 120 — 002 Kaub 78 + 002,Trier 91 + 004 Koblentz 73 onveran derd Keulen 11 — 001 Ruhrort 189—005 Lobith 781 onveranderd Nij megen S64 — 001 Arnhem 611 onver anderd Eefde 127 onveranderd De venter 48 — 001 Namen la Plante 130 onveranderd Borgharen 3885 onver anderd Belfeld 1078 — 001 Gmve 497 — 006 ^ Alexandrië STAD AMSTERDAM 18-12 dw Hoek van Holland naar Narvik STAD LEIDEN nacht 18-19-12 Londen verw STAD SCHIEDAM 19-12 te La Goulette STRAAT MAKASAR 19-12 te Durban STRAAT SOENDA 19-12 te Mauritius TAORMINA p 18-12 0.10 uur VUssingen ir Antwerpen THEODORA 19-12 v Goole te Drammen verw TIBA p 18-12 10.20 uur VUs singen n Buenos Aires TIDE p 17-12 22.35 u VUs singen n Ballina TIMOR 18-12 v Swansea nr Rotterdam TOMOBI 18-12 nm rede Amu rang URMAJO p 17-12 22.05 u VUs singen n Yarmouth VALBELLA 15-12 v Port Tal bot n Swansea WATERMAN 18-12 mn te Kaapstad WILLEM RUYS 18-12 190 m N ten O Flnisterre n Port Caid WINSUM p 18-12 Flnisterre n Rotterdam ZUIDERKRUIS 18-12 100 m Z Kreta n Fort Said Predikbeurten Utrecht Boopsgei Gei * — 10.30 uur ds J J.G Wuite Bemonstr Kerk — 10,46 uur mej dsA C Dorhout Mees j r r Leeuwenbergh — 10 uur ds E F Westra uit Culemborg Baptistengcm - Silo '' Herenstraat 10 u ds H V d Werf 19.30 uur jeugdd Geref Kerk — Tuindorpkerk 10 uur ds N Warner 5 uur ds J Kremer Oosterkerk 10 uur ds G Laarman 6 uur ds H W H van Andel Westerkerk 10 uur ds D Veenhuizen 6 uur ds 3 W de Jager Vredeskerk 8.45 uur ds J W de Jager Matthaeuskcrk 5 uur ds A Keüser Zuilen 9 en 10,45 uur « a Job Booy 5 uur ds D Veenhuizen Nooj derkerk 10 uur ds A Ke »!^" ^ "" ^ f Joh Booy Zuiderkerk 10 uur ds J Kremer 6 uur ds N Warner Marana ttatek 10 uur ds H W H van Andel 6 uur ds G Laarman Gerc » Gem — Bogermanhuis v Asch V Wückskade 25 10 en 17 uur Chl Geref Kerk — Wittevvouwensin gel 33 10 en 6 uur Prof L H v o School Thorbeckelaan 10 en 17 uur ds K 3 V Smeden Oud-Geref Gem — Ambachtstr 3 en 3bis 10 en 17 uur dhr Kamp Stadslending der Herï Gem -- Hery kapel „ Geuzenkwartier " Corn Boobol straat 70 10 uur mej H A Knne Vrüe Evaag Gem - Gebouw Achter St PiPter 11 10 uur ds G v Bruggen 6,30 uur ds J v d Werfhorst School Adr van Zwietenstraat 10 uur ds J V d Werfhorst 5,30 uur ds G v '^ Oad-Kkth Kerk - St Gertrudis 8 10 en 18,30 uur St Marie 8 10 en 16 uur St Jacobus 10 en 18,30 uur Vriie Kath Kétk — Herenstraat 27:10,30 uur dienst „ ^ Vriie Evang — Zaal Bethel Twljnstr 69 10 en 19 uur dhr J A Massée Hcrst Apost Zending — Heerenweg 7 diensten om 10 en 17 uur Bvang Lnth Kerk - 10 30 uur Ham burgerstraat ds C C 3 Visser Wart burgkapel ds J P v Heest van Am sterdam Ondiep ds E Heintze Gem des Heeren — Jacobanestr 17 diensten om 10 en 18 uur Woensdagom 19,80 uur j e n „ Soefi-Beweging — Jansvcld 61 11 u mevr A J L de Smeth-van Pallandt Kerk v 3 C v d Heiligen der laatste dagen — Wittevrouwensmgel 92 diens ten om 10,30 en 17 uur Geieorg Kerk v 3 C v d Heiligen der laatste dagen — Hamburgerstr 21 dienst om 17 uur Magdalenastr 14bis dienst 16—18 u Ned Ver t Spiritisten „ Harmonia — Ambcahtstraat 12 10.30 uur mevr M Jupün uit Alkmaar Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 Zaterdag 10—11 u en 11—12 uur dienst Kapel voor Interk samenKomsten — Agnietenstr 11 diensten van 6—21 uur Volle Evang Gem Pinkstergem — Jeremicstraat bü Vaartsestr dienstenóm 10 en 19 uur Donderdag 19,30 uurbidstond _ Eglise wallonne — Seen dienst Holy Trinity Chnrcli — 8.S0 a.m Holy Communion 11 a.m Morning Prayer and Communion 7,30 p.m Carol Ser - Leger des Hells — Lange Nieuwstr 48 10 en 20 uur dienst Ned Leger des Heils — Bern Weerd W.Z no 1 10 uur Advents bueenkomst 12.30 uur Jeugddienst 7,30 uur Bidstond 8 uur Heilsböeenkomst Leger des HeilB — Stichterskorps Mgr V d Weteringstraat 87 10 uur Heiligingsdienst 18,45 uur Openlucht samenkomst op het Janskerkhof 20 u Verlossingsmeeting onder leiding van de Kapiteins C Gerstel-Verrok DE BILT — Ned Herv kerk Oost 10 u ds J W van de Velden 19 u prof.dr W C van Unnik jeugdienst Herv.Centrum 10 u West prof dr A A.van Ruler j » r Geref kerk 10 en 17 u ds H A L van der Linden BILTHOVEN — Zuiderkapel 10.30 u ds H H van Herwerden HA 19 u ds J W van de Velden Noorderkapel 10.30 u ds J G Franck Woudkapel 10.30 u mej L A van der Voort van Heemstede Doopsgez Kring Geen dienst Gerei kerk 9.30 en 15 u ds J L van Apeldoorn H.A GROENBKAN — 10 en G uur wegens ziekte van plaats prcd nog niet bekend HOLL RADING — Evang gebouw 10 uur ds Rijnders van Amsterdam LAGE VUURSCHE — Ned Herv Kerk 10 uur ds Cirkel van Woudenberg 18 uur ds Wijnmalen van Woudenberg MAARTENSDIJK — Ned Herv Kerk 10 uur ds A J Wljnmaalen 6 uur cand R Cuperus van Doomspük ïeret Kerk 9.46 en 6.30 uur ds P H T Bök ZUILEN — Ned Herv Kerk Oud Zuilen 10 uur ds F Nicolai uit Vleu ten 19 uur gebouw Daaiseweg ds H Schothorst van Utrecht Jeugddienst Oranjekerk Amsterdamsestraatweg 10 uur dr M H Bolkestein uit Zeist 19 u ds Geurtsen Jeugddienst Kinder kerk de Savomin Lohmanstr 10 uurde heer J Buit Geref Kerk Daaiseweg 9 en 10,46 u ds Booy 17 uur ds Veenhuizen Geref Noorderkerk 10 uur ds Keyzer 17 uur ds Booy Chr Geref Kerk Thorbeckelaan S 10 en 17 uur ds K G v Smeden Evang Lutherse Gem school On diep 63 10,30 uur ds E Heintze bed H Avondmaal Ethische Broederschap Nieuw Le ven " Verenigingsgeb Wattlaan 10,45 uur Wijdingsdienst Voorg ds W J F Meiners Hersteld Apost Gem Werner Hcl miohstraat 1 diensten 9.30 en 16 uur Herv Kapel Geuzenkwartier Corn Roobolstraat 70 10 uur mej H A Kije Spirit Genootschap Dienende Lief de " EHBO zaal 10,30 uur WSjdingsd Mej 4 van Doom Baptisten Gem EHBO-zaal 17 uur mej ds A C Dorhout Mees Leger des Heils geb Prinses Mar grietstraat 10 uur Heiligingsaamenk 20 uur Verlossingssamenkomst MEDISCHE DIENST TE ZUILEN Zaterdagmiddag en Zondag wordt de medische dienst in Zuilen waar genomen door dr M J v d Velden Wattlaan 6 telefoon 14669 Apotheek Deli-Apotheek Amsterdamsestraat weg 73 telefoon 16698 Geslaagd aan de Gemeente Universi teit van Amsterdam voor doctoraal examen rechten de heer A J J v d Scheer Amsterdam Candidaats examen klassieke letteren mej M Th Spiering s(Haarlem Candidaats examen economie de heren G Weil Hilversum en A J Slothouwer Amsterdam Hoor dh » lai^N#^r^m ZOtfDAG 20 DBCBMBEB HILVERSUM I 402 m — KRO 8.00 Nws 8.15 Gram 8.26 Hoogmis NCRV 9.30 Nws 9.46 Orgelconcert IKOR 10.00 „ In de open deur " 10.30 Ned Herv kerkdienst NCRV 12.00 Gram KRO 12.15 Gram 12.20 Apologie 12.40 Gram 12.55 Zonnewijzer 13.00 Nws 13.10 Promenade-orkest 13.40 Boekbe spreking 13.65 Gram 14.00 Voor de jeugd 14.30 Radio Philharm orkest 15.45 Bariton en piano 16.10 Kath Thuisfront 16.16 Sport 16.30 Vespers NCRV 17.00 Gerèf Kerkdienst 18.30 Gewijde muziek 18.55 Nws uit de Kerken 19.00 Vocaal ens 19.30 „ Lu ther over het Kerstfeest " KRO 19.45 Nws 20.00 Gram 20.25 De gewone man 20.30 Theaterkoor 21.10 Heilige Moeders " 22.00 Gram 22.10 Amus muziek 22.35 Act - 22.46 Avondgebed 23.00 Nws 23.16—24.00 Promenadeork HILVERSUM II 298 m — VAKA 8.00 Nws 8.18 Gram 8.55 Siiort 9.00 Langs ongebaande wegen " 9.10 Volks dansen 9.30 Geestelijk leven " 9.45 Gram 9.55 Met en zonder omslag 10.26 „ Bereitet die Wege " cantate 10.50 Een Zwanenzang " 11.16 Promenade orkest AVRO 12.00 Sportspiegel 12.06 PHSm^ö ^ Dekenjongen ten van de drie Britse protecto raten in Zuid-Afrika is Basoeto land Dit land wordt geregeerd door een opperhoofd bijgestaan door de stamhoofden De traditionele dracht van de mannen is de kleurige de ken Vandaar de naam van het boek dat het leven beschrijft van een Basoetofamilie Dekenjongen BlaD ket Boy's Moon Het is geschreven door een blan ke Peter Lanham tezamen met een stamhoofd van Basoetoland A S Mopeli-Paules Het verscheen in Nederlandse vertaling van J F Kliphuis bij de Nieuwe Wieken te Amsterdam Monare trekt als zovelen van zijn volk van zijn geboortegrond weg naar Johannesburg de staj waar de zwarten worden gedwon gen te werken voor de blanken maar waar slechts weinig blanken zich afvragen hoe hun zwarte me demensen leven of sterven Het gaat Monare eerst goej maar dan wordt hij gevangen je nomen verdacht van verkoop van gestolen goederen Na zijn gevan genisstraf te hebben uitgezeten keert hij terug naar Basoetolani Ofschoon hij Christen is voelt hi ] nog veel voor de oude godsdienstige gebruiken van zijn stam Eét daarvan is het plegen van cei moord op een lid van een andeii stam opdat diens bloed gebniikt kan worden bij het samenstellei van de medicijnhoorn die de bo ^ machten afwendt Monare worjt gedvyongen aan die ' moord deel t nemen hoewel het slachtoffer een van zijn beste vrienden is Deze moord nu zal zijn leven verwoesten Hij weet de blanke politie die hem zoekt te ontlopen door zijn vlucM naar Portugees Zuid-Afrika maat tenslotte wordt hij toch gegrepen Hoewel hij in zijn latere levensja ren een door ieder geacht man ij geworden wordt er toch het dood vonnis over hem uitgesproken Dit boek werpt tal van proble men op zowel over de verhouding blank — zwart als die der negere onderling Uiteraard worden de vraagstukken bekeken vanuit de gezichtshoek der gekleurde bevol king ook de Indiërs in Z.-Afrika spelen een belangrijke rol doch de problemen worden op zeer rustige en overtuigende wijze behandeld Speciaal het optreden en de ge sprekken der neger-geesteli.1kej maken Dekenjongen tot een zee bijzonder boek Metropole orkest 12.35 Bven afrekt nen Heren " 12.45 Indonesische mm 13.00 Nws 13.05 Meded 13.10 Orgels piano 13.30 Pianospel 14.00 Boekbi spreking 14.20 Disco-caus 15.05 Vier handig pianospel 15.40 Filmpraatji 15.55 Den hellga Natten " Kerstorali rium 16.30 Sportrevue VARA M Instr sextet 17.30 Voor de jeugd M Sportjournaal 18.15 Nws en sportmtsl VPRO 18.30 Korte Ned Herv KerM IKOR 19.00 Voor de jeugd 1935 BiiM lezing AVRO 20.00 Nws 20.05 Liela muziek - 20.30 Klankbeeld over Frail rüfc 21'.00 Uitwisselingsprogr Fraik rük 22.00 Meded 22.05 Cabaret 2 » Gram 22.45 Act 23.00 Nws 2J.I Dansmuziek 23.45—24.00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PEOGB 1600 en 247 m 12.00 Have a go " 12.30 Kprkdics * 13.00 Verz programma 14.15 Li * muziek 14.46 Gevar programma 15.Ü Gram 16.00 Gevar programma M Gram 17.00 Gevar programma 1 » Hoorspel 19.00 Gevar prograim * 20.00 Nws 20.30 Lichte muziek 21.3 Samenzang 22.00 Gevar program » 23.00 Nws 23.15 Lichte muziek ï3l Muzikale caus 23.45 Gram 0.30 Orgel 0.66—1.00 Nws BRUSSEL 324 m 11.00 Orkest 12.16 Accordeon HSt Weerber 12.34 Gram 12.45 Aaordeoi muziek 13.00 Nws 13.16 Vlaamse «• ziek 13.30 Voor de soldaten 14.00 Opj racoiicert 15.30 Koperensemble Ifi.w Sport 16.45 Gram 17.00 Orkest com 17.40 Gram 17.46 Sportuitslagen I "* Gram 18.00 Orkest concert M Godsd halfuur 19.00 Nws 19.30 Geva ' muziek 21.30 Gram - 21.40 Volksmuziek 22.00 Nws 22.16 Verz programma 2SW Nws 23.05 en 23.30—24.00 Gram MAANDAG 21 DECEDIBEB HILVERSUM I 402 m — NOBV n Nws 7.13 Gewijde muziek 7.45 » Woord voor de dag 8.00 Nws 8;1 ' Sportuitslagen 8.20 Gram 8.30 Tot O » dienst 8.35 Gram 9.00 Voor de zieWl 9.30 Voor de vrouw 9.36 Waterstande » 9.40 Gram 10.07 Kamerorkest W * Morgendienst 11.00 Gram 11.15 Gc™r muziek 12.25 Voor boer en tuinacr 12.33 Gram ' 12.69 Klokgelui «¦» Nws 13.15 Blindenmuziekver ¦» Kinderkoor 14.00 Voor de jeugd i " Nederl kamermuziek 14.45 Voor ^ vrouw 15.15 Gram 15.23 Strlikkwarl 16.00 Adventssamenkomst 17.00 » de kleuters 17.15 Gram 17.30 Voor J jeugd 17.46 dr H H Brons „ Aardolie in West Nieuw Guinea " 18.00 Koo ' concert 18.26 Gram 18.30 Orgel 1 >' Engelse les 19.00 Nws 19.10 Gra »' 19.30 „ Volk en Staat " 19.45 Kerstprl vraag voor het kind 20.00 Radiokraj 20.20 Klassieke muziek 21.00 „ Het Jp wijs " 21.50 Promenade-orkest ** Vocaal ensemble - 22.46 Avondovcroef king 23.00 Nws 23.16 Het Evangelie » Esperanto 23.30—24.00 Concertgeoo »" orkest HILVERSUM II 298 m VAKA '- W Nws 7.10 Gram 7.15 Gym 7.30 Gr « 7.60 Muziek voor de kinderen 8.00 WJ » 8.18 Gram 8.35 Lichte muziek »•»" Gymn voor de vrouw 9.10 Onder »« pannen 9.30 Gram VPRO 10-00 y " de oude dag " 10.05 Morgenwijd ™ VARA 10.20 Kerstmuziek 10.45 y »" de zieken 11.40 Voordracht ƒ¦" Dansmuziek 12.30 Land - en tuinW "» meded 12.38 Gram 13.00 Voor de middenstand 13.20 Omr 13.1J ork.l 14.00 Voor de vrouw 14.15 Viool cia « cimbel en cello 14.45 „ Flierenmters « J onthoud " 16.06 „ De Winter " orai » um 16.45 Voor de jeugd 17-15 "% spel 17.30 Roemeens orkest IW " ' S comm 18.00 Nws 18 20 mstr W'nK 18.46 Parlementair ovorz 19.00 Voor « jeugd 19.10 Muzikale « i »"^- v,.,ïn Volkszangkoor 19.46 Ir W I-.J '°„» „ Strooiselroof bedreigt onze " Sind 20.00 Nws - 20.05 Act 20.10 I " i " l » staat een huis " 20.40 Sportforum -¦ Dansmuziek 21.66 Lezing ffj " „,« 1 certgebouwork 23.00 Nws 23.16 "" 28.35—24.00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PBOOB 1500 en 247 m jj 12.00 „ Mrs Dale's Dagboek jj Voordracht 12.30 Dansmuziek ^^ 5 Orkest 13.30 Orgel 13.46 « f'^rou'i Voor de kinderen - 15.00 Voor de v ' ^^ 16.00 Lichte muziek 16 « Gew - j - ziek 17.16 „ Mrs Dale's Dag " jj 17.30 Hoorspel 19.00 Gram ^^ j Klankb 19.45 Hoorspel ^ O-W p„p „ 20.25 Sport 20.30 Hoorspel 15.W laire muziek 21.46 Hoorspel ">« jjjs 22.15 Gevar Progr 23-,00 W^t 0 » Act 23.20 Orkest 0.05 Voordracm Dansmuziek 0.66 — l.OO Nws BBUSSEL 324 lil jjji 11.45 Gram 12-30 ^ Weerber jjj Voor de landbouw 12 -« <»""•' r Wie bij ons laat laat niet ticltt bU ee H GADEI Oude Gracht 312 • Uti f VoM * de uitbi^iding van o Automobielen zoeken wij VERTEGENWO Vereisten van onbesproken goede algemene o representatieve vt harde werkers d kunnen omgaan Bewijzen van v automobielbranch' als voor vrachtwï leggen Zij die met de Ford-org genieten de voorkeur Met de hand niet met sollicitatiebrieven onder t foto te richten aan onder Discretie verzekei Mondelinge sollicitatie all * JAN JONGERIUS OSficial For Verkoopkantoor Na De Tegelfabriek / vraagt een VRL KANI v,^or type - en adi Leeftijd pl.m 20 enige kennis van Schriftelijke sollicitatie met laris aan de fabriek HELLIl VOETBALV Elinkwijl ffthe b DOS op bezo hij Blauw;-Wi Voor Elinkwijk staat Zond bijzondere thuiswedstrijd op programma want als wij he nebben zal het voor de eerste in de Mstorie van de Zuilense 2i.in dat de blauwwitten tegt roemruchte Ajax in het veld komen Natuurli.)k zal er vooi ontmoeting wel zeer grote bi stelling bestaan vooral omd Amsterdamse ploeg weer ee van betelienis speelt Het zal ons benieuwen tlmkwijk het er af zal br Wanneer de Jongh n weer v partij zal zijn geven wij de b witten — mits op volle 1 draaiend — wel een kansje jeide punten Aan vechtlust z bij Elinkwljk wel niet ontfc en een gelijk spel zou reec iraaie prestatie kunnen wordt noemd „ I^.p.S gaat in het Olvn stadion bij Blauw Wit op b ' zodat het Zondag in de eerste se een krachtmeting tussen U en Amsterdam wordt Het z nu werkelijk benieuwen of Di ook weer eens in een uitwee success kan boeken Tegen ' Wit hjkt ons dit niet uitgeslo net zou ons al heel sterk teg „- ' f ' ^,' 5 ® Keeltjes met lege h uit de hoofdstad zouden tei oen Voor de verdere ontmoetini « e eerste klasse laten wij hiei onze verwachtingen volgen „ 1 ^ klasse A Heracles — Wa pn 2 R.C.H.—N.E.C 2 se Boys — Leeuwarden 12 E S™™vogeis 3 Haarlem-1 Boys 1 Be-Quick—Oosterpi V V T '^'' i^s « S Heerenves X-A-V 1 ' t Gooi—Ensched * C \~° e Volewijckers 3 tersbleek—EDO 2 Wt m \ -^ head 2 A.G.O.V.V — il ¦^^ T.t'^^e C Xerxes — 1 V.V.V.—H.B.S 1 E tfa ' T^^^J 2 Longa-B S V ^ U ' Emma—V.V.H.'16 tr - rN-A.C 1 Sittardia ij__(2 - le klasse D Feyem Maurits i Eindhoven -\ n M '' L'mburgia—E.B.O.H r:?;R—ï^B C - 3 Hermes 7;r'S",?„(l A.D.O.—N.i l 9,4,3,2 ^ 10,9.8,7,6,3 ^ B.6,2 * A.H,B.10 9.8,3 4 > H.V,B.8,6,2 N W 0 z ^ AHVIO.7,6 4.A,10,9,3 4 < » V.7,5 P AHVB4 4 1 » 7,6.4 2 GRAMOFOON behoort Een unieke aanbieding Schuurman geeft U deze prachtige moderne FRIDOR gramofoon met de Kerstdagen gratis op proef Op elk gewenst moment kunt U dan Uw eigen programma's kiezen De FRIDOR draait normaal - en lang speelplaten 3 snelheden heeft 2 saf fieren en geeft een natuurgetrouwe weergave Uw radio is niet compleet zonder de FRIDOR gramofoon Teneinde U direct van Uw FRIDOR gramofoon te laten genieten stellen wij U in de gelegenheid 10 gramofoonplaten 20 nummers naar keuze op dezelfde prettige condities aan te schaffen Wie bii ons laat LICHTDRUKKEN laat niet licbt bU een ander drukken H GADELLA N.V Oude Gracht 312 - Utrecht Telet 22743 ƒ 98 - Prijs Vraagt eens inlichtingen over onze zeer aantrek kelijk platen abonnement of ƒ 10 — contant en ƒ 7.50 per maand ¦-¦- iM Voor de uitbreiding van onze Afdeling Verkoop Automobielen zoeken wij enige terza'te kundige VERTEGENWOORDIGERS Vereisten van onbesproken gedrag goede algemene ontwikkeling representatieve verschijning harde werkers die goed met cliënte ' kimnen omgaan Bewijzen van vericoopkracht in de automobielbranche zowel voor luxe als voor vrachtwagens kunnende over leggen Zij die met de Ford-organisatie bekend zijn genieten de voorkeur Met de hand niet met ballpoint geschreven sollicitatiebrieven onder bijvoeging van recente foto te richten aan onderstaand adres Discretie verzekerd Mondelinge soHicitatie alleen na oproep JAN JONGERIUS N.V UTRECHT Ofjicial Ford Dealer Verkoopkantoor Nachtegaalstraat 55 OUDB GKACHT 260 UTRECHT VAN MAANDAG 21 t/m DONDERDAG 24 December tot 9 unr ' s avonds geopend VAN DER HEEM N.V vraagt voor spoedige indiensttreding MEISJES voor de montage-afdeling Leeftijd boven 16 jaar Prettig werk — Goed loon I BEKIJKT ¦ DG FEESTDAGEN | BETER door een moderne ien exclusieve ¦ uit UTRECHTS GROOTSTE [ Speciaal Opiiekzaak jH V d BERGH j I Biltstraat 80 | Aanmelden dagelijks VAN DER HEEM N.V ABSTEDERDIJK 145 - UTRECHT ' Utrecht De Tegelfabriek „ Westraven " vraagt een VRL KANTOORBEDIENDE v^or type en administratief werk Leeftijd pl.m 20 jaar Diploma IVIULO en enige kennis van boekhouden Schriftelijke sollicitatie met opgave van verlangd sa laris aan de fabriek HELLING H2 UTEECHT r Op kantoor in Utrecht gevraagd een flinke AANKOMENDE BEDIENDE voor administratief werk MULO-diploma gewenst Geschreven soUicitaiies onder no 828 bur U.N TE HUUR KERSTBOOM VERLICHTING Ondwykerdw.straat 130 bis Telefoon 1543,3 behaalt U of Uw tegenstander „ ma terieel voordeel " — denkt U maar aan de tabel een loper winnen voor een pion is voordelig — en dit mate riële voordeel beslist in misschien 70 pet van de gevallen De overige 30 pet worden beslist door matzetten min of meer plotseling dit behoort ook tot de „ tactiek " of het combina tiespel Hoe beslist dit voordeel Meestal doordat een pion promoveert tot dame en is gewoonlijk pas in het laatste stadium van de partij het eindspel het geval Wordt vervolgd spelen practisch doet iedereen dit laatste natuurlijk al lang Voor Uw practijk hebt U trouwens aan andere kennis dan die van de openingstheorie momei.teel nog veel meer die van het „ couibineren " en van het „ eindspel " Door combinaties Probleem nr 148 A VOETBAL VOORBESCHOUWINQt Elinkwijk tegen Ajax the big match '' DOS op bezoek hij Blauw'Wit De Spaanse ploeg Valencia welke op Woensdag 23 December in het Feyenoordstadion te Rotterdam te gen het Rotterdams elftal zal uitko men is als volgt samengesteld Doel Quiqüe achter Suner en Diaz midden Pasieguito Monzo en Puchades voor Socrates Buque Wilkes Pla en Sequi Reserves Lopez Mir Sendra en Badenes Puchades Buque en Sequi zijn in ternationals Ver Staten winnen mei 4 1 van België De Ruyter Jr leidt in driebanden tournool De Verenigde Staten hebben de interzone finale van het tomooi om de Daviscup tegen België met 4—^1 gewonnen In de laatste twee enkel spelen sloeg Tony Trabert met 6—4 6—3 6—1 Jacques Briehant en Vic Seixas bleef Philippe Washer met 6—2 7—5 8—6 de baas De Ver Staten zullen nu Australië de hou ders van de Cup ontmoeten in de z.g Challengeround welke van Maandag 28 tot en met Woensdag 30 December a.s te Melbourne wordt gespeeld Het zal de achttien de maal zijn dat beide landen tegen elkaar in de eindstrijd uitkomen Voor de ladderwedstrijd volgt hier nr 148A oplossingen vóór 4 Jan naar bovenstaand adres Wit Ke5 Del Thl Ld3 Pg4 pion e6 f2 g5 g6 9 Zwart Kh5 Lh4 pi g7 en f5 4 Wit geeft mat in twee 2 zetten V N van 23 Nov en 5 Dec j.l De uitslagen van de partijen welkeVrtjdag werden gespeeld in het tour nool om het biljartkampioenschapvan Nederland hoofdklasse drieban den luiden Sweering 50 56 4 0.892 De Ruyter jr 31 56 4 0.553 Baay 50 78 S 0.641 Stikkelman 47 78 6 0.602 Metz 29 81 S 0.475 Broekhuyzen 50 61 4 0.819 Teegelaar 50 59 4 0.847 Popeijus 40 59 6 0.677 Stokkelman 50 50 6 1.000 Sweering 30 50 4 0.600 Metz 50 76 4 0.657 Teegelaar 50 76 4 0.657 Baay 32 67 8 0.477 Popeiju » 50 67 4 0.746 Broekhuyzen 48 69 7 0.695 De Ruyter jr 50 69 5 0.724 Na de tweede dag luidt de stand De Ruyter Jr 6 181 249 7 0.726 Baay 6 182 470 10 0.674 Metz 5 179 262 8 0.683 Popeyus 4 169 233 6 0.725 Broekhuyzen 4 171 248 7 0.689 Teegelaar 3 170 276 5 0.615 Stikkehnan 2 162 244 6 0.663 Sweering 2 148 234 4 0.632 BRIDQERUBRIEK Een Utrechtse match Zeer onlangs vond de belangrijke competitiewedstrijd plaats tussen de twee eerste viertallen van de UBC en BCO De UBC wist dit treffen in 28 spelen met een ruim verschil van 24 matchpunten te winnen Een zeer in teressant spel uit deze match was het navolgende harten West 2 klaver Noord 4 har ten Oost 4 SA Zuid pas West 5 rui ten één aas Noord 5 harten Oost 6 klaver waarop Zuid en West pas ten doch Noord nog eens met 6 har ten redde een kwetsbaar gedoubleerd 3 down ging Daar OW 6 klaver ge boden hadden 940 punten was dit verlies van 800 punten nog niet eens zo slecht te noemen daar de team genoten aan de andere tafel echter met slechts 440 uit de bus kwamen verloor de BCO 5 matchpunten op dit spel Het is zeer moeilijk om tot een 7 bod te komen in de OW-lijn West kan er wel op gokken dat zijn re nonce in harten voldoende zal ztjn om groot slam te maken maar het is niet denkbeeldig dat Oost in plaats van ruiten en klaveraas b.v harten en ruitenaas heeft In dat geval zou het 7 klaverbod nu juist geen succes genoemd kunnen worden Zoals steeds kan een slamconven tie waarbij slechts naar aantallen azen gevraagd wordt niet een bied probieem overwinnen waarbij één der partners een renonce heeft in een vitale kleur OW konden ook hier slechts 3 azen tezamen tellen en dan biedt men niet graag groot-slam Aan tafel II bood Oost zijn partner nog de kans 7 klaver te bieden toen Noord 6 harten redde paste Oost terecht en deze duidelijke „ strafpas " moest gelezen worden als „ Indien jij de eerste hartenslag aan kan voel ik wat voor groot-slam " West koos ech ter kennelijk liever één vogel in de hand dan tien in de lucht en negeer de zijn partnei-s wens door te dou bleren Een zeer moeiUjk biedspel H W FILARSKl DE RONDE VAN FRANKRIJK De gemeenteraad van Luchon is tot overeenstemming gekomen met de organisatoren van de Ronde van Frankrijk De etappe van 20 Juli zal dien tengevolge te Luchon eindigen Zuid was de gever NZ waren kwetsbaar Zoals men kan zien kunnen OW een contract van i klaver gemakke lijk maken Hoe dit echter te bieden als NZ nog de kans krijgen roet in het eten te gooien Aan tafel I opende Zuid met 3 har ten West bood 4 klaver Noord 4 harten Oost 5 klaver waarop ieder een paste Oost's 5 klaverbod is wel bijzonder voorzichtig en een direct bod naar 6 klaver dan wel 4 SA azen vragen was zeker eerder in aanmerking gekomen Terecht ont hielden NZ zich van verder bieden hadden ze dat wel gedaan dan had Oost de kans gekregen de gemaakte fout te herstellen Aan tafel II opende Zuid met 1 ÜPV „ DE NOORDERPOST » De Utr Postduiven Vereniging „ De Noorderpost " houdt een ten toonstelling van duiven in het lo kaal van ' framzicht aan de Amster damsestraatweg op 19 en 20 De cember De officiële opening zal ge schieden Zaterdagavond om zeven uur Zondag is de tentoonstelling de gehele dag te bezichtigen SKENA BEHOUDT ZIJN TITEL De Fransman Skena wist zijn Hhiro pese titel in het vlieggewicht te be houden door in het gevecht over 15 ronden tegen Gianlll de Italiaan op punten te verslaan ekenjongen i'an de drie Britse protecto - in Zuid-Afrika is Basoeto Dit land wordt geregeerd door jperhoofd bijgestaan door de oofden De traditionele dracht ie mannen is de kleurige de /^ andaar de naam van het boek iet leven b6schri.1ft van een tofamilie Dekenjongen Blan oy's Moon is geschreven door een blan iter Lanham tezamen met een loofd van Basoetoland A s i-Paules Het verscheen in • landse vertaling van J F ais bij de Nieuwe Wieken te erdam nare trekt als zovelen van jolk van zijn geboortegrond naar Johannesburg de stad de zwarten worden gedwon te werken voor de blanken waar slechts weinig blanken ifvragen hoe hun zwarte me nsen leven of sterven gaat Monare eerst goed dan wordt hij gevangen ge n verdacht van verkoop van len goederen Na zijn gevan 3traf te hebben uitgezeten hij terug naar Basoetoland lOon hij Christen is voelt hij ¦ eel voor de oude godsdienstisje liken van zijn stam Eén ' an is het plegen van een d op een lid van een andere opdat diens bloed gebruikt worden bij het samenstellen Je medici.1nhoorn die de boze ten afwendt Monare wordt ongen aan die ' moord deel te n hoewel het slachtoffer een zijn beste vrienden is Deze d nu zal zijn leven verwoesten eet de blanke politie die hem te ontlopen door zijn vlucht Portugees Zuid-Afrika maar Dtte wordt hij toch gegrepen rel hij in zijn latere levensja en door ieder geacht man is rden wordt er toch het dood is over hem uitgesproken boek werpt tal van proble op zowel over de verhouding — zwart als die der negers • ling Uiteraard worden de ' Stukken bekeken vanuit de htshoek der gekleurde bevol ook de Indiërs in Z.-Afrika n een belangrijke rol doch de emen worden op zeer rustige ivertuigende wijze behandeld iaal het optreden en de ge ken der neger-geestelijken m Dekenjongen tot een zeer Oder boek pole orkest 12.35 Even afreke Heren " 12.46 Indonesische muz Nws 13.06 Meded 13.10 Orgel e » • 13.30 Pianospel 14.00 Boekbe ing 14.20 Disco-caus 16.08 Vier g pianospel 15.40 Filmpraatje „ Den hellga Natten " Kerstorato 16.30 Sportrevue VARA 17.00 sextet 17.30 Voor de jeugd 17.50 journaal 18.16 Nws en sportuitsl 18.30 Korte Ncd Herv Kerkd 19.00 Voor de jeugd 1935 Bübel • AVRO 20.00 Nws 20.05 Licht » ¦ k - 20.30 Klankbeeld over Prank 2i.OO Uitwisselingsprogr Frank 22.00 Meded 22.06 Cabaret 22.30 22.45 Act 23.00 Nws 23.15 nuziek 23.46—24.00 Gram BEI/AND BBC UGHT PBOGE 1500 en 241 m O „ Have a go " 12.30 Kerkdienst Verz programma 14.15 Lichte k 14.45 Gevar programma 15.15 16.00 Gevar programma 16.45 17.00 Gevar programma 18.00 ipel 19.00 Gevar programma Nws 20.30 Lichte muziek 21.30 nzang 22.00 Gevar programma Nws 23.15 Lichte muziek 23.30 tale caus 23.45 Gram 0.30 Orgel 1.00 Nws BRVSSEI 324 m O Orkest 12.15 Accordeon 12 * ber 12.34 Gram 12.45 Accordeon ik 13.00 Nws 13.15 Vlaamse mu - 13.30 Voor de soldaten 14.00 Ope cert 16.30 Koperensemble 16.00 16.46 Gram 17.00 Orkest conc.l Gram 17.45 Sportuitslagen 17.50 18.00 Orkest concert 18.30 i halfuur 19.00 Nws 19.30 Gevar k 21.30 Gram 21.40 Volksmuziek Nws 22.15 Verz programma 23.0U 23.05 en 23.30—24.00 Gram MAANDAG 21 DBCBMBEB JVERSUM I 402 m — NCRV 7.00 7.13 Gewijde muziek '-^^ n d voor de dag 8.00 Nws 8.15 uitslagen 8.20 Gram 8.30 Tot tlw t 8.36 Gram 9,00 Voor de zieken Toar de vrouw 9.35 Waterstanden 3ram 10.07 Kamerorkest lU ™ endienst 11,00 Gram 11.16 Gevar ik 12.26 Voor boer en tuinder Gram ' 12.59 Klokgelui W -" 13.15 Blindenmuziekver If * arkoor 14.00 Voor de jeugd W-j " [•] kamermuziek 14.46 Voor oe 7 - 16.16 Gram 15.23 Striikkwar ' Adventssamenkomst 17.00 voor euters 17.15 Gram 17.30 Voorde I 17.45 dr H H Brons „ Aardolie ' est Nieuw Guinea " 18.00 Ko " rt 18.26 Gram 18.30 Orgel 18 -« Ise les 19.00 Nws 19.10 Gram „ Volk en Staat " 19.46 Kerstpros voor het kind 20.00 Radiokrrot Klassieke muziek 21.00 Het o 21.50 Promenade-orkest »» Il ensemble 22.45 Avondoverden 23.00 Nws 23.15 Het Evangelie m • anto 23.30—24.00 ConcertgeOouw t izangkoor 19.45 ir w ¦"•^,"„„ 0 " oiselroot bedreigt onze ^ CTolIand 2l.2f LVERStTM ÏI 298 m VARA 7.W 7.10 Gram 7.15 Gym 7.30 Gram iluziek voor de kinderen 8.00 i » J " 3ram 8.35 Lichte muziek a-V " 1 voor de vrouw 9.10 Onder oe m 9.30 Gram VPRO 10.00 V »" ude dag " 10.05 Morgenwndms % 10.20 Kerstmuziek 10.46 v " leken 11.40 Voordracht ¦'¦'" muziek 12.30 Land - en tuinbouw d 12.38 Gram 13.00 Nws "¦'» de middenstand 13.20 Omr wj " Voor de vrouw 14.15 Viool clave il en cello 14.46 Flierefluiters oP ud " 16.05 De Winter ' orator ^^ 16.45 Voor de jeugd "- If jV'Sil 17,30 Roemeens orkest l '-» '^ t I 18.00 Nws 18.20 instr kwi "'"^ Parlementair overz 19.00 ^ o 25 I 19.10 Muzikale oa«=-v,„sen izangkoor 19.45 Ir W ^-^^ Z " Nws - 20,05 Act 20.10 yl " ".° 2t20 een huis " 20.40 Sportforum '±^^_ muziek 21.56 Lezing 22.1U ^„ muziek il.5ö ijczing *'^-" nrgel ebouwork 23.00 Nws 23.16 o ™ - 24.00 Gram GELAND BBC UGHT PBOGB 1500 en 247 m j5 O „ Mrs Dale's Dagboek ^^- jj iracht 12.30 DanjmuzieK ^ 5 t 13.30 Orgel 13.45 Orkest ^ de kinderen - 15.00 Voor de v ^^ Lichte muziek 16.45 " evar ¦¦ 17.15 „ Mrs Dale's V^f 19.15 Hoorspel 19.00 < i ^^^ Nws eb 19.46 Hoorspel " Tk m poP« Sport 20.30 Hoorspel lö-i ^ j,;muziek 21.46 Hoorspel met 5 Gevar progr 23.00 Nws ^ 23,20 Orkest 0.05 VoordracM muziek 0.66—1.00 Nws BBUSSEI 324 m - jo.gl 5 Gram 12-30 Weerber ^^^ ^ l\lflS^3|fv&'Ï6''S 13.46 Piano 14.00 Gram „ q ^ de zieken 16.00 Gram J » Q^geW orkest 17.00 Nws IVjg.oo NW8 Franse les 18-15 Gram-.1»-V " 21.00 Gram 20.00 Kamerorkesi ^ j ^ 21.30 Omroeporkest ^' ¦ gelspel 22.36 23.00 Nws Voor Elinkwijk staat Zondag een Wjzondere thuiswedstrijd op het programma want als wij het wel neliben zal het voor de eerste maal in lie historie van de Zuilense ploeg ajn dat de blauwwitten tegen het roemruchte Ajax in het veld zullen Komen Natuurlijk zal er voor deze ontmoeting wel zeer grote belang stelling i)estaan vooral omdat de ' Vmsterrtamse ploeg weer een rol van betekenis speelt Het zal ons benieuwen hoe Emkwijk het er af zal brengen Wanneer de Jongh II weer van de partij zal zijn geven wij de blauw witten — mits op volle toeren Jraaiend — wel een kansje op de oeide punten Aan vechtlust zal het P'J Elinkwijk wel niet ontbreken en een gelijk spel zou reeds een iraaie prestatie kunnen worden ge noemd ^ PS gaat in het Olvmpisch stamon bij Blauw Wit op bezoek Maat het Zondag in de eerste klas se een krachtmeting tussen Utrecht « 1 Amsterdam wordt Het zal ons nu werkelijk benieuwen of DOS nu oolc weer eens in een uitwedstrijd « uccess kan boeken Tegen Blauw Wit lijkt ons dit niet uitgesloten en n « Zou ons al heel sterk tegenval len als de geeltjes met lege handen w de hoofdstad zouden terugke - Voor de verdere ontmoetingen in ne eerste klasse laten wij hieronder onze verwachtingen volgen Ie klasse A Heracles — Wagenin fM2 R.C.H.—N.E.C 2 Zwol se Boys - Leeuwarden 2 DWS — Moi-mvogels 3 Haarlem-Ensch ™ yMl Be Quick—Oosterparkers ¦ Ie klasse B Heerenveen~G vt;Y - < 1 ' t Gooi—Enschede 1 •¦» V.—De Volewljckers 3 Rig ' ersbleek-EDO 2 Vitesse ^ w > Ahead 2 A.G.O.V.V.—Sneek 1 • Ie klasse C Xerxes — B.V.V ui V.V.V.—H.B.S 1 Bleyer if'^'lrSW 2 Longa Braban -™ 3 Emma—V.V.H.'ie 1 P „^- N.A.C 1 Sittardia—Spar ^ 21 Ie klasse D Feyenoord — « aunts 1 Eindhoven—Willem i < 3 Limburgia—E.B.O.H 21 ^ MC R.B.C 3 Hermes DVS „ r''™a 1 A.D.O.—N.O.A.D " il M.V.V.—Excelsior 2 De tweede Idassers Onze tweede klassers komen Zon " a alle drie weer eens in het veld ' O iA van West I gaat Holland op „™ ek bij Zeeburgia Dat wordt iiiti ® Oranjehemden weer een ï»n x™°^'"11 ^ karweitje Wij ho len ï ^^ Utrechters succes zul - J hebben maar heel erg gerust » wi ] er niet op In 2B is Ü.V.V „ sast van De Kennemers Wan " eer d geblokten alle krachten in CP"J ™' ^' i *^ ^' J '' eker niet kans los te achten Dezt woninsM m Uithoorn bahoren cot dt 250C - wonmgan al gsbouwd door deelnemers van B.N.G de temi-overlieida - instelling waar meer dan 300 temeenten uit heel Nederlandachter suan leder heeft zo zijn eigen woonwensen Goed te verwezenlijken zijn die alleen in een eigen huls Ook U kunt nu zo'n eigen huls hebben naar Uw wensen gebouwd zelfs al heeft U niet zo veel contant geld Het door genneenten uitgedachte B.N.G systeem financiële en bouwtechnische diensten voor iedereeni maakt het eigen huis ook voor U mogelijk en niet duurder dan een huurhuis ^ cnruj of een irrerftdon aliew „ V " en Uw ddrw zanö ïeze kaar lar ö.N,G ' Ovaitraa 7 Asttrt •' O onN van ^' grot " at oroctture Over lei / erkn/een / on uen siger hun en hot Uw gemeente U daarbi ' wi ' helfyen " ERLANDSEGE^EENTEH de moderne weg naar het e/gen huls WERKSPOOR WAGON - EN BRÜGGENFA8RIEK TE UTRECHT vraagt voor een harer afdelingen een SECRETARESSE Vereisten Middelbare schsolopleiding Talenkennis spéciaal Engels Ruime kantoorervaring Vlot steno en typen Leeftijd ± 25 jaar Spoedige indiensttreding gewenst J Uitvoerige sollicitatie met bijvoeging van recente pasfoto onder letter S te richten aan bet Secretariaat van WERKSPOOE N.V te Utrecht GEVRAAGD AANKOMEND BANKWERKER genegen ook andere werkzaamheden te ver - richten en een EXPEDITIEKNECHT Leeftijd 16—18 jaar Aanmelden tussen 9 en 12 uur met getulgschriftea bfl fa Spanjaard & Co Bern Weerd O.Z 42 A D.W.S.V in Amersfoort van het tifzakkende A.P.W.C moet kunnen winnen Maarssen zal op de Koeburg naar alle waarschijnlijkheid de meerder heid van Zeist moeten ondervinden C.D.N is in Bussum tegen Allen Weerbaar zeker niet kansloos al blijkt er bij de gastheren van een herstel sprake Baarn en Donar konden de punten wel eens delen In West n 2A komt H.O.V als tegenstander van Velox naar de Koningsweg Beide ploegen ontlo pen elkaar niet zo heel veel in kracht wellicht dat het terrein voordeel de balans ten gunste van de geelzwarten doet overslaan Voor de overige ontmoetingen luiden onze verwachtingen West I 2e klasse A HoUandia — V.V.A 1 Westfrisia—Z.F.C 1 Z.V.V.—Rapiditas 2 D.W.V — H.R.C 1 2e klasse B Helder Schoten 1 Volendam — ^ De Spar taan 1 Watergraafsmeer — H.V C 2 West n 2e klasse A Üni tas — D.F.C 2 O.N.A — Leerdam 1 Derde en vierde hlassers Hercules krijgt in het stadion Patria op bezoek en wanneer de schotvaardigheid nu eens evenre dig is aan het niet onverdienste lijke veldspel hebben de blauw wit-ten ongetwijfeld goede winstkan sen Aan de Thorbeckelaan zal H M.S B.V.C zich ongetwijfeld wel van het lijf weten te houden terwijl Voor de 4e klasse G speelt Zwa luwen Vooruit op Welgelegen te gen SVF en Matthijsen c.s zullen goed voor de dag moeten komen om de club uit Cothen een of meer punten afhEindig te maken Daar entegen moet Utrecht op eigen grond in staat zijn zich de meer dere te tonen van EMM'15 De wedstrijd van de dag in de 4e klasse H is die tussen St Boys en Uithoorn beide koplopers met 16 punten uit 10 wedstrijden Het kon wel eens zijn dat het voordeel van eigen terrein de balans naar de zijde van de Utrechters doet over slaan maar daar zal dan van het begin tot het einde hard voor ge werkt moeten worden ¦ geinig minder belangrijk is trou wens de wedstrijd Amsvorde — SEC waarin SEC er wel eens niet geheel zonder kleerscheuren kon afkomen Onze verwachtingen ten aanzien van de overige wedstrijden zijn 4e klasse G Naarden—V.V.O.G 3 Am Boys—B.F.C 2 Quick A — Laren 1 De Zebra's—S.D O 1 H D.E.V — De Toekomst 2 De Stichtsche—K.D.S 3 V V.T—Nljenrodes 2 J.S.V.—D.V 1 S.U 1 ' Opstelling der elftallen de Sneek-speler De scheidsrechter heeft van die waarschuwing mei ding gemaakt met bovenstaand ge volg Toevallig heeft DOS evenwel de beschikking over zijn drie in dienst zijnde spelers zodat nu Flad rechtsbuiten en v d Linden rechts binnen speelt De 2e klassers brengen hetzelfde elftal binnen de lijnen als waarme de de laatste weken werd gespeeld ELINKWIJK V d Schilden V Kilsdonk Labes V CMielle Roos Bloemendaal de Jongh n Vonk v Beek V Roon Blom DOS Coster V Basten Kraay Temming Westbroek v d Bogert V d Linden Dammers W Visser Flad Luiten VELOX Bals Vonk Soesbergen Hendriks Gademans Sambeek Klinkenberg v Alflen Uittenbosch Okhuizen v d Horst UW Slob Overeem Eykelenborg G Haars v d Bor de Bie V Ede Jeinsen v ' t Land Hordijk V Dijk V Laatum HOLLAND V Driel V Oosterom v Kouwen V Rhee Roelofse Th Smit Franken Hol A Smit Smeding B v Dongen Krommert is voor twee wedstrijden geschorst Zowel de beide Ie klassers als de drie 2e klassers uit Utrecht komen morgen binnen de lijnen Elinkwijk thuis tegen Ajax een wedstrijd waarvoor nu Ajax weer „ in the running " is ook in Amsterdam een grote belangstelling bestaat Elinkwijk heeft enkele wijzigin gen in de opstelling aangebracht Het achtertrio bleef ongewijzigd maar in de middenllnie staat niet Verhoef stopper maar Roos terwijl we Bloemendaal weer als linkshalf zien terugkeren De blessure van de Jongh II is weer hersteld en hij neemt dus weer zijn gewone plaats in de voorhoede in Blom verhuisde van de links naar de rechtsbuitenplaats De laatste wordt nu ingenomen door v Roon Van Beek speelt linksbinnen Zonder Krommert moet DOS naar Amsterdam om het daar tegen Blauw Wit op te nemen De DOS-er is voor vier wedstrijden geschorst waarvan twee voorwaardelijk met een roeftijd van een Jaar Men heeft daar in het DOS-kamp wat vreemd van opgezien De schor sing is n.l het gevolg van een arbi trale waarschuwnng tijdens de wedstrijd DOS Sneek toen een Frie se speler inderdaad wat te onbe suisd optrad en Krommert daarop met een natrappende beweging zin ver een reactie op het optreden van Molenaar's Nederlandse Automobieltabrieken Amersfoort vragen voor onmiddellijke of spoedige indiensttreding CARROSSERIEBOUWERS PLAATWERKERS LOOOVÜLLERS AUTOSPÜITERS Loon C.A.O plus premie Aanmelden Nijverheidsweg 59 da gelijks van 9 — uur v.m tot 4 — uur n.rh LEVENSVERZ MIJ vraagt Vertegenwoordiger/Incasseerder iBRIL voor bestaande rayons in de plaatsen Utrecht Montfoort en Harmeien Borgstelling vereist Max leeftijd 40 jaar Voor geschikte figuur levenspositie Brieven onder no 792 aan het Bureau U.N Op ADVOCATENKANTOOR TE UTRECHT wordt ge vraagd een SECRETARESSE Brieven onder no 776 aan het Bureau U.N TECHNISCH HANDELSKANTOOR vraagt GEROUTINEERDE Steno-Typiste kennis van talen gev^enst Brieven onder No 884 aan het Bureau U.N Het elftal van Valencia legen Rotterdam Onder redactie van drs J Muilwijk Van Maerlanttaan 142 Den Haag Eenvoudige schaak practijk IV Hoe begin ik de partij slot In de vorige artikelen * gaf ik de alpemene richtlijnen aan en voor wit enkele speciale zeer korte ope nmgsvarianten Ditmaal wil ik voor zwart adviezen geven Men begrijpe goed dat later na één of meer jaren intensief spelen het openingsmenu herzien moet worden in dot stadium geeft „ Repertoire van schaakopenin gen " van J G '^ Donk uitgave Van Goor het juiste dieet Weer verder in Uw schaakcarrière zult U zich daar van moeten emanciperen maar zover zijn we nu nog niet Stel dat wit speelt Ie 1 e2 — e4 dan adviseer ik ü niet te bang te zijn en 1 e7 — e5 te antwoorden ook 1 d5 komt In aanmerking en dan a 2 Pgl—f3 Pb8—c6 3 Lfl—o4,Lf8 — c5 Let dan op het veld f7 en opde mogelijkheid om snel te rocheren.Als wit d2 — d4 speelt antwoordt Ue5xd4 b.v 4 c3 Pf6 5 d4 exd4 8 cxd4 Lb4 + Speel in zo'n stelling nooitLd6 dit belemmert pion d7 en pro beer of U het zonder de zet h7 — h6afkunt b.v 4 d3 Pf6 5 Pg5 0—0 ennu zou 6 Pxf7 Txf7 7 Lxt7t Kxf7i'erder voor zwart voordelig zijn Na 6 O — O is ' t verstandig om lang zamerhand Pg " te gaan „ interpelle ren " wat moet dat daar door h6,want na al te nassief optreden b.v 6 d6 7 Khl Ld7 nog was h6 beter zou wit met f2 — f4 de boel in brand kunnen steken met onbereken bare gevolgen Na 3 Lb5 kan Pt6 volgen op 3 d4 exd4 2 Pbl—c3 Pg8—f6 3 Pgl—f3(op f2—f4 dient d7—d5 te geschie den b.v 4 fxe5 Pxe4 of 4 exdS » xf4 op 3 f4 is exf4 direct minder goed.omdat er 4 e5 geschiedt en het paardmoet naar g8 terug Pb8—c8 4 Lfl—c4 Lf8—c5 of 4 Lb5 Lb4 2 d2—d4 e5xd4 2 f2—f4 e5xf4 3 Pgl—f3 d7—d5 2 Lfl—c4 Pg8—16 3 Pbl—e3,Lf8—c5 Wit kan ook andere eerste zetten spelen: 2e 1 d2—d4 d7—d5 en nu 2 Pgl—f3 Pg8—f6 3 Lel—f4,Lc8—f5 4 c2—c4 d5xc4 o ' 3 e3 Lg4of ook Lf5 2 c2—c4 e7—e6 3 Pbl—c3 Pg8—f6 4 Lel—g5 Lf8—e7 5 e2—e3 O—O 6 Pgl—f3 Pf6—e4 Zo'n soort op stelling heb ik reeds eerder vermeld(rubriek van 10 Oct j.l Ik kom ernog op terug 3e 1 c2—c4 e7 - e5 2 Pgl—f3 Pb8 — c6 3 d2—d4 e5xd4 speelt wit S Pc3 dan Pf6 4 e3 d5 Vergelijk dit eens met variant f voor wit in het vorige artikel 4e 1 Pgl—f3 d7—d5 2 c2—c4 e7—e6 5e 1 f2—f4 d7—d5 6e 1 Pbl—c3 d7—d5 Bij deze si rïiiere aanduidingen laat ik het en moet ik het laten want het aantal vertakkingen is zo groot en het voor en tegen van iedere keu ze voor U nü nog zó moeilijk dat het ' n onbegonnen werk is om alles toe te lichten Theoretisch zoudt U eerst een jaar moeten studeren en dan pas 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 19 December 1953 - 61e Jaargang No 198 Pagina 19 == s » Fsbnsken tm Amcrifoort VALMA Polish anti Cleaner No 1 Hei „ drie-inéén " ptoduci Tc gebruiken voor goed ondcrhoutJen auto ' tteinigt polijst en geeft een prachtige diepglans in één handeling Per bus 3 - VALMA Pre-Wax Cleaner Valite No 41 Hel vloeibare reinigir.Rs middel voor auto's waar van de lak licht verweerd is Verwijdert vet en vuil en maakt de lak gereed voor een behandeling ract Valma Car Wax No 15 of Liquid Auto-Wax No 8 Per bus f 2.75 VALMA Liquid Auto-Wax No B Deze vloeibare was vet leent de lak een ongeëve naarde glans'tn een mir.f mum tan tijj zonder enigi inspanning Bovendien be schermi deze was de auto maandenlang tegen alle weersinvloeden Per bus f 4 - VALMA Car-Wax No 5 De vaste was welke de lak van de auto zijn oocspronkelijke glans hergeeft en deze langdurig beschermt Voordelig in het ccbruik Per bus f2.75 Niet iedere auto i(an op dezelfde manier worden onderhouden De conditie van het lakwerk bepaali welk V^LMA product U dient te ge bruiken Ook voor Uw auto heeft Valma het juiste onderhoudsmiddel Verkrijgbaar bij elke garagehouder Vraag het hem hij is specialist POLISHES CLEANERS WAXES q^ama RHEINPERLE „ GOED NIEUWS " VALMA Kleenet No 40 V>e remigingspasta voor auto's waarvan'de lak nerktr verweerd is wanneer U de ontvangst van dit toestel hoort Per bus 12.20 GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding Vrouwelijke Kracht die in staat is secretaresse werkzaamheden te verrich ten voor de Directie alsmede zelfstandige administra tieve arbeid Leeftijd tot 25 jaar ervaring strekt tot aanbeveling helder verstand en ambitie hoofdzaak MULO oplei-ding diploma steno en typen Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en vermelding van gedacht salaris te richten aan de Directie van de N.V „ De Utrechtsche Handel Mij " Weerdsingel O.Z 7-10 te Utrecht GEVRAAGD 2 FLINKE JONGELUI circa 18 jaar ter plaatsing biJ onze afd kostprijs en voorraad adm Vereisten adm opl enig begrip voor techn zaken en grote accuratesse Sollicitaties te richten aan Veren Autovervoeronder nemingen VAVO „ Van Iperen en Verhoef ' Schoon hoven GEVRAAGD voor tijdelijk een aankomende Kantoorbediende mnL of vri voor eenvoudige administra tieve werkzaamheden Br ond no 71 bur U.N ^ Kerstboom - en kersttafel-Ter sier ing i VROOMtDREES]»IAI\[lVI P LANGE VIESTRAAT - UTRECHT f Denkt U er om UW SCHOTELS etc vroegtijdig te bestellen bij CARL DE VAAL SLAGERIJ Muntstraat 8 Tel 14132 CAFETARIA Nobelstraat 23 Tel 15719 AUTOMATIEK Nobelstraat 21 Fil Amsterd.str.v / 328 2e KERSTDAG vanaf 16.00 uur geopend HANDELSKANTOOR TE UTRECHT vraagt een STENO-TYPISTE leefijd 20/24 jaar met minstens MULO-opleidlng grondige er varing in opnemen en uitwerken van corres - pondentie Eigenhandig geschreven brieven met volledige inlich tingen in te zenden onder No 788 bureau U.N Exclusief tafeltje Gecombineerde radio met tafel geeft de oplossing voor alle plaatsings > moeiiykhedcD. „Cildemeister-tafcl Super " voorzien van 2 luidsprekers in de hoeken Patrizler Studio lJ;mdopname combinatie niet automatische om schakeling waardoor ononderbroken weergave Eenvoudige verwisseling van cassettes met banden Zo zuiver zo natuurlijk van weergave is alleen de LOEWE OPTA Het toestel dat U laat genieten van elke nuancering in de muziek en het zuiverste kunst genot in Uw huiskamer brengt Dat kan alleen de LOEWE OPTA het toestel met de driekrings-tuner voor de F.M.band Een unieke prestatie ontsproten uit dertig jaar ervaring en specialisatie in radio Laat Uw radiohandelaar ü een LOEWE OPTA demonstreren en Uw keuze is bepaald Nadere toelichting omtrent de diverse mogelykheden welke U met de LOEWE OPTA kunt bereiken zenden wy U graag toe liOEWH O OPTA Dealerslijst en prospecti aan te vragen bij de importeur W HELMS - AMERSFOORT Wij demonstreren vrijblijvend RADIO DIELS Amst.str.w 237 Tel 19498 r CAPACITEIT VRIJ Metaalwareniabriek met montageafdeling kan nog orders aannemen voor het maken van DRAAI - FRAIS - LAS - en SCHAAFWERK enz Br ond no 779 bur UN VROLING Hetelucht Kache De enige echte Het succes van het seizoen — Honderden tevreden gebruikers PRIJSOPGAVE GEVRAAGD voor electriciteit-werken o.a het maken van lichtpunten enz en het stucadoorswerk voor 40 te bouwen woningen te Utrecht Br No H-2219 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Zuinig en veel warmte Betalingsregeling mogelijk H G HENDRIKSEN VOORSTRAAT 102 - TELEF 11021 C.B van Kesteren DAMESKAPPER I PERMANEN Speciaal j haARKLEÜ Surg Reigerstraat 62 Tel T WAVE REN 24170 het DANES WEEKBLAD dat het best uit de hm komtl „ GOED NIEUWS " biedt U alles wall van ' n modern dameS ' weekblad mag verlm gen want het i » ge heel afgestemd op ii vrouw van deze tijd En wat het bovenal zo aantrekkelijk maakt is de frisse optimii ' tische geest die vaa elke bladzijde tot U spreekt Wüt ü kennismaken * Wanneer U onto ' staande bon invult e » naar ons adres stuurt ontvangt U kostelooi een exemplaar van " Goed Nieuws " to '' in zult U nog eej verrassende medeiie ' ling vinden waarvan U met plezier elü kennisnemen Abonnementsprijs 30 et per week of f 3.90 per kwartaal ¦- COÜP0II - PAUL GODWIN • RAPIO PHILHARMONISCH ORKEST • MAX VAN PRAAG • RADIOLYMPUS 112 pagina's Radiogids GRATIS VOOR DE FEESTDAGEN f Oat zgn de feesteltike num mers voor de Kerstweek 64 pag en voor de week van Oud - en Nieuw 48 pag Vo met foto's van bekende radio artisten die U ' t liefste hoor ' o.a van de iiele familie Door snee Boeiende KerstverhaleL Kokjes achter de schermen van het interessante omroep leven Pakkende lectuur van begin tot eind die U beslist niet mag missen GRATIS voor U Knip nü 42 cent uii Vul de bon hiernaast in Stuur ' m op Dan krijgt U gratis die 2 extra mooie December nummers vein de Radiogids thuis bezorgd U raadpleegt ze ieder uur van de dag V wilt niets missen van het vele moois dat U te wachten staat juist nu AETHERFORUM LICHTEsMÜZlÉk Rijke feestelijke programma's wachien Ui De hele wgde omroepwereld brengt met Kerst en met Oud-en-Nieuw de mooiste programma's Nu weet U daar niets van Wanneer komt ' t Hoe laat Op welke dag Blijf toch niet zoeken Stel U toch van te voren op de hoogte Neem nü de Radiogids De Radiogids biedi radio-nieuvrs 48 Pagina's In 2 kleuren RQk geOIastreenl AOe Neder - £ landse vele Europese en de radiodistributie-programma's Vele foto's Interessant radio - en televlsie-nieuws Elke lÜ week voor slechts 21 cent Het nummer van 3 Januari pas te betalen Deze maand GRATIS Deze bon is nu 42 cent waard Knip u/ff UTA ARniSltflIff Geeft zonder betaling recht op de Radio «¦ Ban VUB vu g,^g ^^^ ^^^ Noteer my met ingang van 1 Januari 1954 als lid/abonné van de VARA NAAM C6 ADRES PLAATS • Ik wil per week 21 cent per 3 maanden f 2.65 betalen schrijr op de adreszijde VARA Postbus 175 Hilversum • Doorhalen wat ü niet wenst Doe deze bon In een enveloppe Plak er een postzegel op en mimiinmnnnmiiminiuiniiiiiimiiinmimmnmnnmitttr 1 esLJ rukken ] | IhoonteI I WUlemstr 15-21 - Utrecht 1 miiiiiiDiiimiirttiiittniitiiiiriMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirHJ AANK SLIJPERS GEVRAAGD GALV iND „ MELCHIOR " Lauwerecht 88—90 Utrecht I Telefunken RADIO PhiKps f Erres Gramofoonplaten I H.AI.V Columbia Parlophon Decoa Folydor - D.G.G Radiorep.-inrichiing I WJ.v.d.Voorenfl.v 1 Voorstr 41 Tel 17507 „ Kijkl Op dló man kun / e bouwon Oat moet een lid zijn van de Club Claerynl Een tweede manier om zo'n lid te herkennen is het Club Claeryn Ereteken een plastic dwerg Claerynflesje Dat krijgt ü óók gratis als Ü de houten dop van een liter-fles Clae ryn Jenever instuurt aan Club Claeryn Rozengracht 103 Amsterdam C Eliirfi Vraag ala * i „ Jonge " moet xl/nl earns Voor kosteloze W | zending vaneen pro - nummer van « et mesweekblad „GOED NIEUWS IJ AAM No f-M 25-4 jt MfenwordtvriendJverzocht deze couPduidelijk leesbaarte vullen „ j i „ „ open enveloPPj gefrankeerd met fafdlla -^^-^^ van „ „ GOEDNlEUff ^' Nassaulaan 51 Haarlem 

Kranten

Ga naar