Utrechts Nieuwsblad dinsdag 10 november 1953

0PLA6E 45000 ¦ f^f^!ri^é?ii- UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bureau Drift 23 - Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen ƒ 6.00 p kw 47 c p w ifelegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 DINSDAG 10 NOVEMBER 1953 61ste JAARGANG No 164 Terschiint dageltlks A M E H N Koemaus G de Rioter Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Directie Belgrado komt met nieuwe voorstellen Westelijke Grote Drie December bijeen op de Bermuda in Vandaag is officieel te Parijs medegedeeld dat president Eisenhower Sir Winston Churchill en de Franse premier laniel voornemens zijn van 4 tot 8 December a.s op de Ber - muda eilanden te beraadslagen Eisenhower Churchill en Laniel zuUen worden vergezeld joor hun ministers van buitenlandse zaken Foster Dulles Eden en Bidault Er zal worden gesproken over „ verschillende vraagstukken van gemeenschappelijk belang " Naar verder te Washington is bekend gemaakt zullen het Duitse probleem en zijn weerslag op de Westerse defensie de belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn Misschien 2al óbk de kwestie van een vier mogendheden-conferentie zoals door Churchill voorgesteld ter sprake komen In gezaghebbende kringen te Londen is bevestigd dat het ijifiatief voor deze bijeenkomst van Chiu-chill is uitgegaan Opstand in Bolivia snel onderdrukt Hossadeq slaagsüfiët zijn verdediger Nieuwe scene in rechtszaal Het Centraal Sociaal Werkgeversverbond in vergadering bijeen sche Raad over die vraag een oordeel i Koningin Juliana worden gecombi - SPORT poa i ^,^ NBVLO im i^etenschappen van Oon ^ an de Nederlandse Bond f '" erklaringr gevraagd ¦»= ¦' > d en de daarbij aang^S »" raniseren van Avondvicrfla zo is aan de voorzitter „ ding de heer J N Brpi kt te bepalen dat door ÏS edewerking meer zal wnw van de vrandelsport ™'' ichrijven gestelde in te ^ oorkoming van elk miS ' wijst minister Cals namf ering nogmaals op de cni ' » dat de regering b-?"f ken van de gevraagde r r genoodzaakt zal ziin t^T ' dat door rijksinstant ^" en en - instelling'en geerS « ng meer zal worden aan enig evenement op w van de wandelsport t2 geeft minister Cals d » Wb nog een week de tiid om £ gde verklaring in ti"zeSi«f deze verklaring op 12 wr niet is afgegeven zo Sm | de heeft hij opdracht hken besluit namens de roS it te voeren se - gezien de inlioud van dit aw van grote invloed is op de Isport in gelieel NederlVd het bestuur van de NBVr rl it elk van de zeven andere M leratie van Nederlandse wan rtbonden aangesloten oreani gewend met liet verzoekhun ijze hierover aan het bestunr > NBVLO kenbaar temS 3 de Zaterdag 14 November iden vergadering van de Po waarvoor alle wandelsport i behalve de N.W.B die zie e Federatie afzijdig houdt itgenodigd zal deze aansele d ter sprake komen TBECHTSE KEGELAARS SLOEGEN BILTHOVEN n uitstekende prestatie een achterstand van niet min n 194 hout begon Zaterdaj het Utrechtse tiental aan het gedeelte van de kegelwed Utrccht — Bilthoven De zege ïe Bilthovenaren leek zeker ivat welhaast onmogelijk leek echters werkten niet alleen dié it achterstand weg maar won 1 slotte met 135 hout waardoor selbeker dus voor een jaar in zenkast van de IIKB wordt op en 3dig te zeggen dat het in deze ijd welke Zaterdagavond op de van de Vereniging te Utrecht vond niet aan spanning heeft ken Na elke ronde van drie m overal aan het becijferen hoe latie van dat moment was en eek ' dat Utrecht niet alleen re ig maar ook snel inliep om ten Bilthoven ook nog de passeren ' erd Zaterdag zeer sterk geke 1 momenteel mag zonder over g vastgesteld worden dat de en bondstiental op de been kan n dat het tegen de sterkste ars in ons land kan opnemen alle respect overigens voor de itingen van de Utrechtse kege liet onvermeld mag blijven dat Ikomen falen van enkele Bilt iren aan deze verrassende zege t vreemd is Zo kwam Brouwer e banen niet hoger dan 56 en 58 p de derde baan 86 hout Mein ivam op een baan op 69 v Hui 66 Hofman b.v op 89 eerste ronde was Utrecht reeds t ingelopen na de tweede 168 en telling na de derde en laatste bleek Utrecht de winst van / en op het eerste gedeelte 194 net 135 hout te zijn gepasseerd trechtse totaal werd 6056 dat Ithoven 5921 Ste werper bij Utrecht werd vond D Sanders met 348 hout d door V Mourik met 345 en met 344 hout Ook nu was Wer er de hoogste werper voor Bilt met 352 hout gevolgd door i met 323 en v d Brink met 303 IS de Utrechtse kegelaars werd lop het woord gevoerd door de Kraay die de Bilthovenaren iracht voor het genomen mitia e heer J Nijssen die de beker ieze ontmoeting beschikbaar steld zeide dat hü deze gaarne recht uitreikte en dat het doel ze wedstrijd de verrichtingen oeren ten volle was bereikt md van zaken bi Je dames-sparen e tot nu toe gehouden wedst * idt de stand in de dames-paren » competitie imt—ite • dklasse 1 55 % 3 Lobstem-Lobstein 4 Alberts-BUjdenstein 49 en Brandt 48 % 6 - %' 3 ns 45 7 Cats — Sinasaopel « °^ - Blom43%;9enlO.Pasman en Maarsen-Kraemer 42 ¦ de Hoofdklasse wordt byw zitting de eerste zittmg bijge ias 1 Nagel-Schaay 76 M ^ - Bekker 72 % 3 - BaU « 70V »- 4 V Ooy—BohniM ' enVartner67%;aHenn>n |- a—Verhey 0.5-,2 "¦ lijn 61 12 Overwater--B"M 13 van Dijk-Teensma 59 ^^ I^S'haö'-sT.lflo'koolberien igt 40 v en 9 Niessingh-Schatten Laguna-Verhey e2Jé,^^'>^i lijn 61 12 Overwater-Jsu 13 vanDijk-Teensma59 ^^ as-C:'ï.'jonker-Pief'^%^1 Uegen-Willemse 89 3^J ^ _ v Dam 87.-*;Jf5^fn80y2 69 % 10 V Loo"-Ler9Si'2 4 D 1 Frank en cart^t "^ per - „ an-v Eftgelen 91%^„ters raaisma 38 % f Tfollen ï 38 % 5 de Haas-Koue _ I GrimbeI Dubo.s^3 ^^^^ s en partner ™' 4ik_-Achtef - > e 69 % 9 V Mïrcen «*'*¦ ¦ y „ 10 Kobboord-vcei s voorlopig j „ jt plaati Dlgende wedstnjd vmo f „„ sdag 1 D^f g^fersi ^ ^^"' ntbergen te Huvei SOuur - Duitse probleem het voornaamste onderwerp Volgens het Franse persbureau A.r.P wordt de conferentie gehou den in plaats van die welke in Juni j,i op de Bermuda-eilanden zou iiebben plaats gevonden als de ge londheidstoestand van de Britse premier zulks niet had verhinderd Ms bekend hebben de ministers van buitenlandse zaken der Weste lijke „ Grote Drie " in plaats van de voorgenomen conferentie in Juli teprekingen te Washington ge voerd Sindsdien zijn de drie minis tère onder wie minister ïïden die te Washington vertegenwoordigd nas door lord Salisbury te Londen opnieuw bijeengeweest waarbij be ifoten werd de Sovjet-Unie uit te nodigen voor een conferentie over Duitsland te Lugano Aangezien ht Eussisdie antwoord negatief is uitgevallen willen de westelijke mogendheden zo meent men te Parijs onder elkaar een regeling voor Duitsland vinden Met het oog op deze overweging en op verzoek van de Britse rege ring werd het denkbeeld van Ber mcla weer opgenomen Op de voorgenomen bijeenkomst der drie Westelijke regeringsleiders zal het viaagstuk van de integratie van Duitsland in een verenigd Europa het belangrijkste hoewel niet het enige onderwerp zijn Wat Frankrijk betreft zou pre mier Laniel bijgestaan door minis ter Bidault op deze conferentie het standpunt van de Nationale Verga dering ten aanzien van het Euro pese-legerverdrag kenbaar kunnen maken nu de vergadering biimen kort deze kwestie in behandeling neemt Naar men verwacht zal het evenwel niet vóór begin 1954 te Parijs tot een stemming over het verdrag komen De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken John Foster Dulles W gisteren op zijn wekelijkse pers conferentie reeds gezinspeeld op een bijeeniomst der drie Westelijke grote mogendheden waarop onafhankelijk van de Sovjet-Unie bepaalde beslui Itn ta,v de toekomst van Duitsland enomen kunnen worden Dulles zeide dat bepaalde besluiten en aanzien van het niet communis-tische deel van Duitsland in overleg met kanselier Adenauer moeten wor - Kamer over haar vergoeding In de vergadering der Tweede Mmer zijn hedenmiddag aan de ™ e gekomen de wetsontwerpen tot Were regeling van de schadeloos stelling van de leden van de Tweede MOier en tot herziening van de ' cgelmg der vergoeding voor ver mjlkosten van de leden der Eerste i^amer De heer Gortzak C.P.N ver ™ art bezwaar te hebben tegen de ' wrgestelde verhoging De Kamer f ™ verleden week een motie om » e lonen met 6 pet te verhogen ver mrpen zij meende dat 5 pet loons ' emogmg voldoende was Men is „™™ van oordeel dat een zodanige ïernogmg voor de Kamerleden zelf » iet genoeg is HiJ K van mening dat als men het ' lomaatschap der Kamer niet als ÏJ "^"'" oPva * het een beroep "™'' zodat men beroeps-politid ™ i krijgen hetgeen z.i reeds min « meer voorkomt jii„%™V Gortzak verklaart dat met k f ™ " seen enkel opzicht trnM y^tsontwerp kan meegaan ™' 21 ] het onverantwoordelijk acht,'"¦'*"S ^° "^ noodzakelijk « a?ei^^i*^"''2 «'' Arti - meent ' e berfri??ir?'P ^'' <^' gemakkelijk ' nflere w '^- ^ efgeliJMngen met maar « * 5^^"'heden zün moeilijk dat 21 ^ ^™% ^ oor een Kamerlid Vult I ™ ™ ictie consciëntieus ver - Eén w^'iü oi-i3eel uitvallen * bescS*'*,"'S ^ an ƒ 10.000 is aan 8«eilin7^^l^"5L">a3kt met de ver iroegil ™ 1938 welke ƒ 5000 be eeuw ir?J/™d van de achttiende diger ƒ 4000 ^'^^ volksvertegenwoor - ""'«' eteSbf'Pu - "° S ° P ' ^» t « en 5*»e funri ^ •' bovendien een on - *«' datv«:i!,'5 ' ^^ ministersambt ' vooral duidelijk zien ^^ vergadering duurt voort den genomen Hij wilde hierover niet uitweiden De jongste Sovjet-nota over Duits land bevatte louter eisen aldus Dulles Dulles zeide voorts dat de regering van Eisenhower nooit heeft gezegd dat zij voor altijd gekant is tegen de erkenning van een communistische regering als de regering van China De Amerikaanse regering had gezegd dat zolang de communistische rege ring van China aanvaller in Korea wordt genoemd en zich niet van deze blaam heeft gezuiverd zolang zij agressie in Indo-China bevordert en zolang zij zich in het algemeen ge draagt op een manier die niet past aan een land dat de beginselen van het handvest der V.N aanvaardt dat zolang deze omstandigheden bestaan het in overweging nemen van deze erkenning niet aan de orde schijnt te zijn Deens koningspaar naar Nederland Men verwacht dat het Deense koningspaar in het aanstaande voor jaar een officieel bezoek aan Ne derland zal brengen Koning Fre derik en Koningin Ingrid zouden dan de gasten zijn van Koningin Juliana en hun bezoek zou gelden als tegenbezoek voor het bezoek dat Koningin Juliana in Mei van dit jaar aan Denemarken heeft ge bracht Het zou het derde officiële bezoek in het buitenland van Ko ning Frederik en Koningin Ingrid zijn Kind in put verdronken Maandagmiddag is het tweejarige jongetje Fransje D te Heer bij Maas tricht in een rioolput geraakt Men van het jongetje rechtop staande in de put vermoedelijk gestikt Twee kinderen van vier en vijf jaar vertel den tegen een buurvrouw dat zij Francy in de put hadden geduwd Politieke wrijving in Noord'Rliodesië De tien gekozen leden van de wet gevende raad van Noord Ehodesië hebben verklaard dat zü hun por tefeuilles ter beschilddng wensen te stellen Zij hebben deze stap geno men als protest tegen de beslissing van de Britse minister van Koloniën Oliver Lyttelton Noord-Rhodesië niet te bezoeken voor de grondwetswijzi gingen waartegen zij gekant zijn zijn doorgevoerd Haring verkocht ^ voor ze gevangen is De Nederlandse haringexporteurs zien met zeer grote belangstelling de vangstresultaten van de maand No vember tegemoet Het lijkt niet overdreven te stellen dat het resul taat van het exportseizoen 1953 — 1954 valt of staat met de vangsten in November van haring die gezouten wordt Het is in voorgaande jaren nog niet voorgekomen dat de haring reeds verkocht was voordat ze was gevangen zoals thans bü wijze van spreken het geval is Uitgebroken inbreker gearresteerd Vanochtend om zes uur hebben twee rechercheurs in de bal van het station Naarden Bussum de 24-jarige Chr v d B gearresteerd als ver dacht van inbraken in verschillende gemeenten Bij zijn arrestatie bleek v d B in het bezit te zün van een automatische revolver van groot kaliber met dertien scherpe patro nen waarvan er één in de kamer van het gespannen pistool zat Te vens was V d B in het bezit van een aantal inbrekerswerktuigen Oorspronkelijk gaf hij een valse naam op doch later kwam hü daar op terug De politie heeft hier de hand ge legd op een berucht inbreker die verdacht wordt de laatste tijd in villawijken van Naarden en Bussum geld te hebben ontvreemd Daar te Bloemendaal op dezelfde wijze werd ingebroken ontstond er een nauwe samenwerking tussen de recherches van Naarden Bussum en Bloemendaal Men kreeg verdenking tegen v d B De man bleek on vindbaar tot vanochtend Bussumse rechercheurs hem ontdekten in de hal van het station HiJ was ver moedelijk weer op stap geweest en van plan terug te komen daar hü een retourtje naar Amsterdam in zijn zak had De aangehoudene die domicilie heeft te Delft maar een zwervend leven leidt heeft nog een straf uit te zitten Tijdens het ondergaan daarvan was hij evenwel uitgebro ken De politie van Breda en Delft zocht hem ook als verdacht van in braken in die gemeenten Wi'elrrjder verongelukt na aanrijding Op de provinciale weg te Zaan dam is Maandagmiddag de 61-jarige D K uit Zaandam toen hij per rij wiel de weg overstak aangereden door een militaire jeep In zorg wekkende toestand werd het slacht offer naar het gemeenteziekenhuis te Alkmaar overgebracht waar hij ' s avonds is overleden Op de derde dag van het proces te Sultanatabad heeft ex-premier Mossadeq zijn verdediger geslagen en getracht de zaal ie verlaten Na een rumoerige scène riep de huilende ex premier tegen zijn ver dediger de door het hof aangewezen kolonel Bozorgmehr „ Ga weg wees vervloekt " Hö stompte de kolonel tegen de schouder en schreeuwde naar zijn rechters „ Geef bevel om mU te onthoofden maar ik moet mij zelf verdedigen " Mossadeq sprong op duwde kolo nel Bozorgmehr op zij en strompelde langs een aantal officieren in de richting van de uitgang Spoedig echter sneden twee officieren hem de pas af en een derde leidde de huilende beklaagde terug naar zijn plaats Ook gisteren heeft Mossadeq ruzie met zijn verdediger gehad Toen hij Maandag de ministers van zijn voor malige regering begon te verdedigen en de president van het hof hem verzociit zich tot de zaak te bepalen beschuldigde Mossadeq zijn verde diger er van zijn kort te voren op schrift gestelde verdediging aan het hof te hebben verraden De verdediger ontkende dit en haalde een Koran uit zijn zak waar op hij zwoer de inhoud van Mossa deqs geschrift niet te hebben ver raden Daarop haalde ook Mossadeq In Pulchri Studio in Den Haag is de tentoonstelling „ De militair met pa let en camera " door de generaal ma-joor Peters geopend Foto v.l.n.r Serg I M Klunder eerste prijswin naar fotografie majoor Schram de Jong eerste prijs tekenen luit.-kol H Mulder hoofd dienst welzijnszorg Leger en generaal-majoor Peters bij het tekenwerk ron mojoor Schram de Jong Koning Paul van Griekenland die een bezoek brengt aan de Verenigde Staten heeft een kijkje genomen in de Fordfabrieken te Dearborn Mi chigan De Jconing probeerde er het eerste „ jordje " dat door Henry Ford werd gebouwd Links Koning Paul „ bestijgt " de „ ford " Rechts een van de directeuren van de „ Ford Motor Company " Williom Clay Ford een kleinzoon van Henry ziet toe Brug over de Brielse Maas Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft het voornemen —> naar wordt gehoopt met steun van het Rijk — een brug te bouwen over de Brielse Maas die een verbinding zal vormen tussen Rozenburg en Voorne Met het oog op die plannen stelt het college de Staten voor de brug met de daarop aansluitende wegen op het provinciale wegenplan te plaatsen Het tracé heeft een lengte van ongeveer twee kilometer een Koran te voorschijn en zwoer het tegendeel De president ver maande „ U bent een gelovig man U moet niet liegen en zweren op de Koran en ons er van beschuldigen deze geschriften te hebben ingezien „ Ik zal in de gevangenis blijven tot ik sterf Als U me vrijlaat zal ik zelfmoord plegen zodra ik daartoe de kans krijg " aldus Mossadeq Hij zou niet tegen de uitspraak van de recht bank in beroep gaan Een gratiever lening door de Sjah zou hij niet ac cepteren „ Vergeving is voor verra ders " aldus de oud-premier Jaarrede van Mr De Graaff Op de algemene ledenvergadering van het Centraal Sociaal Werkgevers verbond welke vandaag te Arnhem wordt gehouden heeft voorzitter mr F H A de Graaff de jaarrede uitge sproken De goede samenwerking met de re gering werd zijns inziens wel tot uiting gebracht door de aanwezig heid van minister J G Suurhoff die hedenmiddag het congres ook toe sprak en staatssecretaris dr Van RMjn Over de gang van zaken bij het over leg over de loonsverhoging per 1 Jan a.s merkte mr De Graaff o.m op dat ook volgens de schattingen van de mi nister van Sociale Zaken en het jaar verslag van de Nederlandsche Bank de werkgevers zich met de gedachte aan een totale loonsverhoging van 3 a 4 pet in goed gezelschap waanden De Raad van Vakcentralen kwam in Juli aanvankelijk op 5 pet twee we ken later op 7 pet en ondanks overleg bleven de berekeningen tenslotte stagneren bij de eindcijfers 4 en 6 pet De achtergrond ervan is een onge lijke visie op de economische vooruit zichten van het bedrijfsleven en de mogelijkheden voor dit bedrijfsleven om die loonsverhogingen zonder schadelijke gevolgen te kunnen ver werken xou uitspreken Spreker achtte het nog steeds onjuist dat de S.E.B niet is ingeschakeld. Spr achtte het voorts teleurstellend Daarom verlangden de werkgevers organisaties dat de Sociaal Economi - In La Paz is alles weer rustig Naar Maandag ' officieel te La Paz Is verklaard is in het binnenland van Bolivia een opstand uitgebroken De officiële mededeling voegde er aan toe dat de regering echter de situa tie meester is De opstandelingen zonden de vlieg basis Cochabamba bezet hebben vanwaar zü echter later weer ver dreven zijn Ook uit Villa Obrajes nabij La Paz werden onlusten gemeld Volgens ' de officiële mededeling waren dé opstandelingen tof in het paleis van de president Victor Paz Estensoro die afwezig was doorge drongen De opstand is onderdrukt nadat de regering de mijnwerkers en landarbeiders had gemobiliseerd Strijdkrachten van de nationalis tisch revolutionnaire partij de re geringspartij wisten de opstand in La Paz te onderdruklien Ook de pogingen van de rebellen om het vliegveld bij de hoofdstad te ver overen mislukten De politie deelde mede dat poli tieke figuren die in het complot be trokken waren gearresteerd zijn Maandagmiddag was de hoofdstad geheel rustig Volgens radioberichten uit Cocha bamba die aan de Chileense grens zijn opgevangen zijn talrijke perso nen gedood en gewond bij de mis lukte opstand in Bolivia aldus werd r te Santiago de Chili vernomen In | dat de regering niet bij de thans voor gestelde maatregelen ten aanzien van de huurverhoging zelf een voortva render beleid wenst te volgen Zeer onbevredigend noemde spr het dat ' t regeringsvoorstel — waarmede de Tweede Kamer zich inmiddels heeft verenigd — niet onbelangrijk geble ven is beneden het niveau voor gestaan in het op dit punt vrijwel una nieme advies van de S.E.R Spr blijft deze huurpolitiek beschouwen als een onrechtvaardige aantasting van de eigendom Bovendien zullen op die wijze nog jarenlang de particuliere woningbouw en het onderhoud van de bestaande woningen op ontoereikende wijze worden bevorderd Beneden peil Voor hen wier lonen of salarissen niet in een CAO of bindende regeling van het college van rijksbemiddelaars zijn vastgesteld hebben de centrale werkgeversorganisaties geadviseerd eveneens de 5 pet verhoging toe te passen Gaarne wilde spr dit advies liier nog eens herhalen en onderstre pen waarbij hij in het bijzonder dacht aan de positie van de vele groepen employe's lagere en hogere in de on dernemingen Van hen is de levens standaard nog steeds in het merendeel der gevallen beneden het vooroorlog se peil gebleven zulks in tegenstelling tot de gemiddelde levensstandaard der handarbeiders neerd Daarna wijdde spr enkele woor den aan het onderwerp vrijere Icon vorming De twee hoofdbezwa-in Mr De Graaff kondigde voorts aan dat het verbond zal voorstellen om daar waar de bedrijfsomstandigheden dit toelaten voortaan op 30 April een hele dag extra vrijaf toe te kennen Daarmee zouden de feestelijke vie ring van de nationale bevrijdingsdag en de viering van de verjaardag van Volksstemming alleen in Triest Volgens in Amerikaanse kringen te Rome ontvangen berichten zou de Joegoslavi sche regering bij de drie Wes telijke grote mogendheden nieuwe voorstellen inzake Triest hebben ingediend Joe goslavië zou niet langer staan op internationalisatie van het omstreden gebied en instem men met het houden van een volksstemming in alleen de stad Triest Anderzijds zou Belgrado echter een herziening van de grens tussen de zones A en B eisen Arica Noord Chili is Maandag een militair vliegtuig geland met aan boord een aantal Bolivianen die al len door de Chileense autoriteiten zijn gearresteerd De aanstokers Naar officiële kringen te La Paz Maandag hebben verklaard is de op stand het werk van de socialistische Phalanx waarvan een der voornaam ste leiders Oscar Unzaga de la Vega afkomstig van Cochabamba is die na de revolutie in April 1952 naar het buitenland gevlucht is Behalve een vijftal personen dat in de Colombiaanse en Uruguese ambassades zijn toevlucht heeft ge zocht hebben verscheidene personen kunnen ontvluchten Later meldde het radiostation van Cochabamba dat de laatste opstan delingen zich hadden overgegeven en dat in de stad een grote demon stratie voor de regering werd gehou den Een groep opstandelingen werd tot overgave gedwongen door een batal jon militairen onder leiding van de onderminister voor de pers Fellman Velarde Ook in Santa Cruz werd een poging tot opstand snel onder drukt Volgens de correspondent van het blad „ El Diario " te Cochabamba zijn er bij de opstand in deze stad 13 perso nen om het leven gekomen en 22 ge wond Crieks-Bulgaarse besprekingen Op 16 November zullen te Parijs besprekingen beginnen tussen Bul garije en Griekenland over herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen aldus heeft de Bulgaarse radio bekend gemaakt van de werkgevers tegen het be staande systeem zijn gelegen in het centraal vaststellen van algemene loonmaatregelen en in het niet steeds op voldoende wijze rekening kunnen houder met de differentia tie in de economische omstandighe den van onderneming en bedrijfs tak Anderzijds hebben zij een volle dig open oog voor de gunstige gevol gen die het loonbeleid in de afgelo pen jaren heeft gehad Zie verder pag 5 Westelijke Drie contra Israël De V.S Engeland en Frankrijk hebben Maandag in de Veiligheids raad Israël veroordeeld voor de actie tegen het Jordaanse dorp Klbya op 14 October waarbij 42 Jordaniërs werden gedood De Britse afgevaardigde sir Gladwyn Jebb verklaarde dat de Israëlische regering zich moeilijk aan de verantwoordelijkheid voor het incident kon onttrekken De ge gevens welke door de stafchef van de organisatie der V.N voor toe zicht op het bestand in Palestina generaal-majoor Bennike waren verstrekt hadden Engeland in deze opvatting gesterkt De Amerikaanse en Franse ver tegenwoordiger resp Cabot Lodgs en Hoppenot sloten zich bij de woorden van Sir Gladwyn Jebb aan De Israëlische afgevaardigde Eban zeide „ met belangstelling en zorg " naar de verklaringen der drie afgevaardigden te hebben geluis terd Hij zou op een volgende bij eenkomst van de raad van repliek dienen — Volgens de Noordwest Duitse Radio Omroep liebben de Oostduitse autoriteiten in de afgelopen twee we '" en 1200 boerderijen van naar het Wes ttm gevluchte boeren aan collectieve en reic-ringslandbouwbedrijvcn overgedra gen In Belgrado wordt in welingelichte kringen vernomen dat Joegoslavië heeft voorgesteld met spoed een vijf mogendhedenconterentie te beleggen ongeacht op welk niveau op voor waarde echter dat het besluit van de V.S en Engeland om de zone A aan Italië over te dragen niet wordt uit gevoerd zolang deze besprekingen nog aan de gang zijn De Britse en Amerikaanse diploma tieke vertegenwoordigers te Belgrado zouden Zondagavond de Joegoslavi sche onderminister van buitenlandse zaken Bebler hebben medegedeeld dat dit voorstel door hun regering in overweging is genomen en dat zij geen besluiten zullen nemen alvorens Joe goslavië hiervan op de hoogte te stel len Neo'fascisten De Britse minister van buitenlandse zaken Eden heeft gisteren in het La gerhuis verklaard dat de jongste on lusten in Triest met opzet veroorzaakt en tenminste voor een deel zijn geor ganiseerd door personen buiten zone A Hij zei o.m dat de betrokken stu denten en scholieren waren georgani seerd door ouderen onder wie ' leden van de neo-fascistische partij Op 3 en 4 November aldus Eden heeft het Brits-Amerikaanse militaire bestuur ongeveer 3.000 personen aan de grens teruggezonden die in geor ganiseerde groepen van Italië uit zone A van Triest wilden binnenko men Ondanks de genomen maatregelen was toch een groot aantal van deze mensen er in geslaagd de zone binnen te komen om deel te nemen aan de relletjes De verantwoordelijkheid voor de tragische gebeurtenissen lag geheel bij deze extremistische elementen De commandant van de zone generaal Winterton had de volle steun van de Britse regering bij het nemen van die maatregelen die nodig waren om de orde te herstellen en te handhaven Rome's verweer In een verklaring die Maandag aan de buitenlandse pers te Rome is ver strekt heeft een woordvoerder van de Italiaanse regering medegedeeld dat de Italiaanse regering het ten enen male oneens is met de verklaringen vervat in de rede die Maandag door de Britse minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de inciden ten in Triest is afgelegd Wij veronderstellen zeide hü dat de rede van Eden is gebaseerd op ge tuigenissen van slechts één enkele partij in deze zaak hetgeen onvol doende is Een diepergaand onderzoek is onmisbaar Naar aanleiding van een rapport van een inspecteur van de grenspolitie zeide de woordvoerder dat de prefecturen van het gebied orders hadden gekregen elementen bekend om hun „ onordelijkheid " te beletten naar Redipuglia te reizen Hij voegde er aan toe dat de grens nog steeds zeer streng bewaakt wordt door de Italiaanse autoriteiten en dat geen enkel verzoek om medewerking de Italiaanse autoriteiten door gealli eerde autoriteiten was gedaan na 4 November Wat betreft de drieduizend perso nen die volgens Eden getracht zouden hebben in zone A door te dringen en die als georganiseerde groepen uit Italië zouden zijn gekomen merkte de woordvoerder op dat het liier slechts personen betrof die hadden deelge nomen aan de plechtigheden te Redipuglia en die een bezoek aan Triest wilden brengen Zij waren zon der enig incident weer vertrokken toen men hen verbood zone A binnen te gaan Enkele cijfers Het geallieerde militaire bestuur van Triest heeft Maandagavond be kend gemaakt dat gedurende de rel letjes van de afgelopen week 39 per sonen zijn gearresteerd Zij zeiden dat behalve de zes demon stranten die Donderdag en Vrijdag zijn gedood 83 personen zijn gewond van wie vier ernstig 79 politiemannen waren gewond van wie zeven nog in het ziekenhuis verbleven ARRESTATIES IN BEIEREN Volgens mededeling van de poli tie zijn in verbsmd met een spion nagezaak in het Beierse grensge bied negen personen aangehouden Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend gemaakt Opkl anngen WEERSVERWACHTING van bet KNMI geldig tot Woensdag avond Opklaringen en bijna overal droog weer Zwakke tot matige langs de Waddenkust later tot krachtig toenemende wir.d tussen West en Zuid-West - Vannacht in hoofdzaak in de Zuid-Ooste lijke helft van het land plaatse lijk nachtvorst en hier en daar mist Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als van daag ZON EN MAAN Woensdag Zon op 7.53 Zon onder 16.55 Maan op 12.41 Maan onder 20.21 Europees weerrapport Dinsdag 7 uur v.m Stations Wen Wind temp Helslnht zn bew WNW 4gr C Stockh geta ben WZW 5gr C Kopenh iw bew iW 7gr C Londpr mist Stil Igr l ^' dam licht bew w 4gr C Brusse ' half bew w 7gr C Parijs nevel stu Sur c Bordx 2w bew stu 9gr C Nice onbew VNW 9gr C Warscn nevel Stil - 2 gr C Berlijn geh bew « W 4gr C Frank mist e Igr c nevel stil - 5 gr C ZUrich mist Stil - 2 gr C Wenen geh bew zzo 5gr C Rome onbew VNO 8gl C 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 10 November 1953 - 61e Jaargang No 164 Pag 2 Op terrein Kromhout stort betonnen gebouw in Gebru'bus rijdt trottoir op 100 kinderen uit Oostzone arriveren in Utrecht Zij maakten vrij behoorlijke indruk VOOR < UTRECHT EN OMGEVING K AD I O ACT I E F VREDENBURG 19 • UTRECHT • TELEFOON K 3400-13191 foto U N - exclusief Betaald met niet meer geldige bankbiljetten Uiterste clementie gevraagd Qenezing van alle hivaad heid ter wereld die aan de grondslag dezer Britse schandalen — otid als Sodom en Gomorha — een einde kan maken zelfs niet na nog zo goe de redevoeringen van nóg zo indrukwekkende Lords En er is geen overheid ter wereld die al doet zij dat te vuur en te - waard de strijd kan winnen tegen het boek in hoe schandalige vorm het zich ook vertoont Laten wij aannemen dat Vestdijks boek in derdaad zo schandalig zou zijn als de heer van Dis vindt dat het is dan rtög zau ik geen enkel heil zien in welke rege ringsmaatregel ook ' oant er zijn duizenden exemplaren van gekocht en verspreid en nu de heer van Dis gesproken heeft zullen er nog tien - Ir A C de Haas om het leven en gekom Van een onzer verslaggevers Op het terrein van de Genie kazerne gelegen aan de Sta dionweg te Utrecht aan de achterzijde van het Stadion is vanmorgen een vreselijlc onge lult gebeurd waarbij de 35 ja-rige ingenieur A C d e H a a s van de Gemeentehjke Bouw - en Woningdienst te Utrecht het leven heeft verloren terwijl vier anderen min of meer ern stig werden gekwetst Ir de Haas die belast was met de gemeente controle op het in aan bouw zijnde betonnen gebouw be vond zich op het betonnen gevaarte bestaande uit een achttal portalen toen plotseling een luid gekraaic weerklonk De betonnen palen be gonnen te scheuren en daarop stortte het complex met donderend geraas ineen Verschillende arbeiders die zich op het werk bevonden konden het vege lijf redden en werden slechts licht gewond doch ir de Haas die zich niet tijdig uit de voeten kon maken stort te naar beneden en werd verpletterd door een circa % ton wegende be tonnen balk Hij werd op slag ge dood Een zware gemotoriseerde hijskraan werd door het vallende be ton omvergeworpen als ware het een lucifersdoosje Omtrent de oorzaak van het onge luk tast men nog in het duister zo vernamen wij Daar het ongeluk op een militair terrein plaats vond wer den van officiële zijde geen bijzon derheden verstrekt Qirote ver^agerAieii Wij vernemen echter dat het bouw werk werd uitgevoerd door de N.V „ Schokbeton " te Kampen welke on derneming reeds verschillende beton constructies op het terrein van de Kromhoutkazerne heeft geplaatst Op het terrein heerste uiteraard een grote verslagenheid Men was diep onder de indruk van dit nood lottige ongeluk Vijf arbeiders be vonden zich op het moment van de instorting boven op het bouwwerk en het behoeft wel geen betoog da"t deze mensen hevig zijn geschrokken toen eensklaps dit schijnbaar zo hechte bouwwerk als een kaarten huisje ineenstortte Zi;n staat van dienst Ir A C de Haas werd geboren 20 December 1917 te Noordeloos In Gorinchem doorliep hij de H.B.S waar hü in 1936 eindexamen deed Van dat jaar tot 1942 was hij teke - naar constructeur op de tekenkamer van de N.V De Vries Robbé en Co te Gorinchem Door de bezettings overheid moest hij de vlucht nemen naar het ouderlijk huis in Borculo In de oorlog was hij daar secretèris van het Rode Kruis en na de oorlog van de HARK en van Ned Volks - Wat kleuters vertellen op school Maandag werd een geanimeerde ouderavond gehouden in het gebouw van de schoolver „' t Kleuterhuis " Zuilenstraat 7 Nadat de voorzitter mr Keulen de bijeenkomst geopend had las mevr Nijboer de notulen voor en gaf een verslag over het ' af gelopen schooljaar In het nieuwe bestuur werden be noemd de dames Smit en Velder man en de heer Brand Mevr de Ruiter die de afgelopen jaren als penningmeesteresse zo veel werk verzet heeft werd als admi nistratrice benoemd De vele ouders genoten hierna van de gesprekken die hun kinderen met de juffrouw hadden De heer Caarels woonachtig Choor straat 30 maakte ' s middags een band-recorder opname van één uur lengte welke ' s avonds voor de ouders werd afgedraaid Er is veel en hartelijk gelachen om de spontane verhalen die de kinde ren vertelden en meni ^ kind ver klapte iets over zijn thuis De opnamen waren zeer duidelijk Het experiment „ Uw kind in ge sprek met de juffrouw " is schitte rend geslaagd en het bestuur van „' t Kleuterhuis " kan op een succes volle avond terugzien 1 jaar onvoorwaardelijke gevange nisstraf werd hedenmorgen door de officier van de Utrechtse Rechtbank geëist tegen de 24-jarige koopman uit Vinkenveen P v d H Hij werd ervan beschuldigd in verschillende cafe's te hebben betaald met niet meer geldige bankbiljetten V d H had in Amsterdam I 600 — aan bankbiljetten gekocht voor f 50 Hieruit bleek dus wel duidelijk dat ze niet meer geldig waren en had ver dachte er dus niets aan zich erop te beroepen dat hij met de geldigheid niet on de hoogte was Bij voorkeur trachtte v d H oude caféhouders te bedriegen die niet zo goed meer konden zien Hij gaf b.v een ongeldig biljet van f 25 en kreeg als wisselgeld geldige papieren terug Verdachte stond voor andere fei ten terecht „ De da.gvaariing is slechts een ' bloemlezing VSn n "»" "'= t U on Uw k« rf'*'ik hebt " pH "-- ''- - - vpsi-dent Zn v.w v d H n.a -' " «' ' i koe gekocht hebben zonder die te beta - herstel Eind 1945 liet hij zich in schrijven als student aan de Techni sche Hogeschool te Delft waar hij zijn ingenieurstitel haalde in Octo ber 1951 1 Februari 1952 kwam hij bü de Bouw - en Woningdienst te Utrecht als arbeidscontractant welke verbin tenis 1 Februari 1953 werd omgezet in een tijdelijke dienst De heer De Haas was ongehuwd Zijn enige broer is in de oorlog omgekomen in Borculo De heer De Haas was in Utrecht secretaris van de zwemver UZSC Nader vernemen wij Het inge storte gebouw was een zogenaamd prefabricated betonnen gebouw dat bestemd was voor de School Tech nische Dienst Eén der slachtoffers is vrij ernstig gewond Fiets van overtreder in beslaggenomen Gisteravond om half zes was op het Ledig Erf te Utr ' n agent van politie het verkeer aan het regelen Hij gaf een stopteken aan een file fietsers Een van hen remde doch reed toch door De agent sprong bij een motoi' rijder achterop en achtervolgde de jongeman Op de Da Costakade werd de overtreder ingehaald Het bleek de lE-jarige ambachtsscholier A J L te zijn De politie nam de fiets van de jon gen in beslag Vanmorgen zijn met de D-trein uit Duitsland via Óldenzaal 102 kinde ren van vluchtelingen uit de Oost zone in ons land aangekomen Deze kinderen worden door bemiddeling van de commissie internationaal hulpwerk van het NW en de P v.d A bij pleegouders in Rotterdam Den Haag A'dam en Utrecht voor de tijd van drie maanden onderge bracht In elke stad ongeveer 25 In de trein die precies op tijd binnen reed bevonden zich twee voor de kinderen en hun geleiders en ge leidsters gereserveerde rijtuigen De Verkoopdag van Tesselschade Arbeid Adelt Een keur van degeUjke aardig handwerk was vandaag uitgestald in de benedenverdieping van „ Esplana de " te Utrecht Het waren handwer ken vervaardigd door de dames van de verenigingen Tesselschade en Ar beid Adelt Deze instelUngen hebben ten doel bijverdiensten te verschaf fen aan dames die deze verdiensten in de regel goed kunnen gebruiken Het materiaal wordt door de ver strekt De goederen worden door de verenigingen dan ingekocht en ten verkoop aangeboden in winkels in Utrecht is een dergelijke winkel in do Keistraat gevestigd Of zoals thans het geval was brengt men de goederen door middel van een ver koopdag aan de man of liever ge zegd aan de vrouw Tesselschade — Arbeid Adelt steunt ook studerende jonge vrouwen met subsidies De uitgestalde goederen getuigden van goede smaak en degelijkheid Er waren b.v aardige schortjes leuke babykleertjes en craquelé-artikelen PLOTSELING OVERLEDEN Op de Philips Lasstavenf abriek aan de ^ roeselaan te Utrecht is de 63 ja-rige W K plotseling overleden Oor zaak hartverlamming DEMONSTRATIE PAPIERKNIPPEN De heer Lever geeft Donderdagavond a.s om 8 uur in de „ Poort van Cleef " een demonstratie in papierknippen len De advocaat achtte dit echter niet bewezen omdat er een mening.s verschil bestond tussen getuige R de verkoper van de koe en verdach te over plaats en wijze van afreke nen Dat V d H de verkoper R niet had willen oplichten bleek wel uit het feit dat hij R zijn volledige én juiste adres had gegeven De geld kwestie achtte de advocaat echter wel bewezen maar hij vroeg de uiter ste clementie bij de straf ook in ver band met de gezondheidstoestand van verdachte die enige tijd in een sa natorium heeft doorgebracht Bovendien is v d H nu verloofd met een nogal vermogend meisje en dan zal in de toekomst het bedriegen met geld wel niet meer nodig zijn De uitspraak werd bepaald over 14 dagen INSTKÜMENTAAL EN VOCAAL CONCERT Vrijdag 20 November des avonds om 8 uur wordt in de Oosterkerk aan de Maliebaan te Utrecht een instrumentaal en vocaal concert ge geven door het Oosterkerkkoor o.l.v Loeky Vos Wim van Beek orgel en m.m.v Aly Hardy-v Vliet sopraan 11 In memoriam Ir A C de Haas De heer B Planjer van de K.N.Z.B sclirüft ons naar aanleiding van het « verlüden van Ir A C de Haas het vol gende De Utrechtse zwemwerold heelt een grroot verlies geleden door het overlU den van Ir A C de Haas in leveu se cretaris van de U.Z.S.C Hü belileedde deze secretaraatspost nog maar gedu rende één jaarj maar in die tüd had hü zich een vcrtrouwensplaats weten te scheppen binnen die kleine zwemge meenschap Hü was niet een man van büzondere zwemtechnische hennis toch zou ik willen zeggen dat hü méér was dan dit Hü was een man die kon zien achter de gordÜntjes waarachter velen hun innerlijk willen verstoppen Door deze uitzonderlüke eigenschap kon hg zich snel een centrale plaats veroveren in zün club en helpen en steunen waar dit nodig bleek Ab de Haas kwam uit Borculo waar hü een trouw vriend is geweest van de daar gevestigde zwemclub maar het georganiseerde zwemmen heeft hem eerst in Utrecht gegrepen In deze stad bezocht hü al cïiocdig de internationale waterpolodagen En hü was er toen on middelIUk wat men noemt „ in " Sinds dien heeft de Haas die warB was van timmeren aan de weg steeds meer in aanzien gewonnen En dit niet alleen in de UZSC maar ook daarbuiten Zün naam werd in de laatste bestuursver gadering van de Kring Midden-Neder land van de KNZB genoemd als een mogelükheid voor het lidmaatschap van de Commissie Zwemsport van die Kring Helaas zün nu alle mogelükheden afge sneden De Utrechtse Zwemwereld heeft een groot verlies geleden jeugdige reizigers droegen op de borst een kaart met de verschillen de gegevens De kinderen waarvan de vader werkloos is maakten een vrij behoorlijke indruk en waren goed gekleed Wij vernamen dat de gezondheids toestand blijkens de certificaten goed is de woningtoestanden van de gezinnen waaruit zij komen is echter in het algemeen slecht Ir D Pronk officieel benoemd in Enschede Gisteravond heeft de gemeente raad van Enschede met algemene stemmen benoemd de Utrechtse hoofdingenieur van het Pegus Ir D Pronk Een benoeming waarvan wij vorige week bereids het offi cieuze bericht publiceerden Advertentie Mr W H Fockema Andreae voor zitter van de Utrechtse Jaarbeurs heeft een bezoek gebracht aan Cana da en van deze gelegenheid gebruik gemaakt de goede betrekkingen tus sen de Utrechtse Jaarbeurs en de Canadese Jaarbeurs de bekende To ronto International Trade Fair te verstevigen Namens de Utrechtse Jaarbeurs overhandigde hij aan de directeur de heer Glen Bannerman een fraaie kristallen bokaal met in scriptie Op bovenstaande foto zegt de heer Bannerman dank voor het ca deau en spreekt hij een heilwens uit voor de Utrechtse Jaarbeurs Links de heer Fockema Andreae naast hem Z.Ex A H J Lovink de Nederlandse Ambassadeur in Canada ik vraag mij werkelijk af Ik vraag mij wérkelijk af hoe er in Nederland nog iemand té vinden is die openlijk de wens durft te uiten „ geef mij dan maar wat com munisme " Weet deze inzender dan niet dat hij met deze halfslachtige wens bij zijn Sovjet vrienden een zeer slechte beurt zou maken Hij wense 100 % communisme want anders telt hij niet mee Hij mag ook niet achter zijn in de Sov jet-politiek Dat is inzender blijk baar wél Hij haalt vadertje Stalin erbij terwijl de nieuwe Sovjet heer-ser andere ideeën heeft De laatste moet hij kennen en geloven Inzen der is kennelijk te weinig op de hoogte van de Sovjet-leerstellingen dan dat hij zich de weelde kan ver oorloven ook maar één lepeltje van dit gevaarlijke gif in de vorm van „ wat communisme " in te nemen Een waar communist experimenteert niet hij aanvaardt het communisme als een geloof Zijn grote baas be schermt zijn zieltje zodat hij maar weinig te horen krijgt uit de „ kapi talische landen " Zodoende kan hij makkelijk 40 jaar berusten in het voor hem alleen zaligmakende-sy-steem waar nu eenmaal geen tegen spraak geduld wordt QEORGE OVEBSTEEGEN Wielrijdster zwaar gewond bij ongeluk in Biltstraat Vanmorgen om 9 uur gebeurde op de Biltstraat te Utrecht een ern stig ongeluli waarbij de 22-jarige mej G B wonende op de Oude gracht zeer ernstig gewond werd Zij fietste over de Biltstraat in de richting van de stad en werd aangereden door een andere wiel rijdster die uit de Obreclitstraat kwam Mej G B viel Br kwam juist een NBM bus aan die haar aan reed Haar linkerbeen werd zeer zwaar verminkt In bewusteloze toestand is zij naar het ziekenhuis vervoerd De wielrijdster die het slachtof fer door haar aanrijding ten val bracht is doorgefietst - De hoofdcommissaris van politie verzoekt haar zich te melden aan het Hoofdbureau van politie Paar denveld te Utrecht bij de afd Ver keerspolitie ' n Valpartij door zenuwachtigheid Hedenochtend is op de Witte vrouwensingel tengevolge van ze nuwachtigheid een valpartij de oor zaak geweest van een lichte hersen schudding Enkele dames maakten zich zenuwachtig toen een kolen wagen van de fa T uit Utrecht hen wilde passeren Eén der dames raakte hierdoor met haar fiets aan het slingeren Zij kwam hierdoor in aanraking met de auto en viel Bij deze val liep zij een lichte hersen schudding op Het slachtoffer is per auto van de G.G en G.D naar de Rijksklinieken overgebracht De kleine winkelier M de R Ik ben het met het ingezonden stuk van A inzake de huurverhoging volkomen eens Waar moet het met de kleine zakenman nu naar toe De voorbeelden die A aanhaalde zijn volkomen juist Neem b.v de rijwiel branche Eén van de slechtst betaal de branches en waarin een moorden de concurrentie bestaat Wij kimnen nu onze tarieven niet gaan verho gen want dan lopen de klanten naar de concurrent die zijn prijzen niet verhoogt Een gevolg van de huur verhoging is dat een gedeelte der klanten nu naar de z.g vliegende winkels gaan die inmiddels weer welig tieren en thuis hun rijwiel zelf repareren Moeten wij nu nog zwaarder be last worden dan we nu al zijn door de hoge belastingen w.o niet te ver geten de o.i zéér onrechtvaardige omzetbelasting Komt medezakenmensen wordt eindelijk eens wakker en protesteert hiertegen met klem Advertentie B J BOS leukt Uw huid 2106 f ^= Bestrijd die afschuwelijke j / r kwelling grondig met het j = ^^ p ^ huidgeneesmiddel dat alle ^^ g =• schadelijke kiemen doodt •= DEBRALINE De heer van Dis S.G.P — leve de heer van Dis S.G.P — vindt de Schandalen van de heer Vestdijk schandalig en daarotn vraagt hij den heer mi nister of daar niets aan kan worden gedaan Engeland — ge moet de Engelse kranten maar eens lezen — is wéér opgeschrikt door schandalen die men in krantenhoekjes als deze niet nader aanduidt — en waarbij belangrijke heren betrokken zijn Zij staan met naam en toenaam in de gehele Britse pers Sir John Gielgud de grote to neelspeler Montagn de Lord En de brave 83-jarlge Lord Herbert Samuel lib — leve de heer Lord Herbert Samuel lib — heeft een grootse redevoering in het Buis der Lords ge houden roepende Ovi paal en perk aan DIE schandalen Maar één ding is ze ker er is geen over - 4 slachtoffers naar ziekenhuis Van een onzer verslaggevers Hedeirmorgen om even over tienen gebeurde op het Stationsplein te Utrecht een ongeluk waarbij t\yee mannen een vrouw en een kind min of meer ernstig gewand werden en naar een ziekenhuis moesten worden overgebracht Een bus van het GEBRU stond aan de zuidzijde van het Stationsplein tussen een stationsgebouw en een cantine ge parkeerd met de neus in de richting van het plein Deze wagen moest dienst gaan doen voor lijn twee De chauffeur reed daartoe de wagen rechtsom de afrit voor de bussen in de rielvting van de Westerstraat op I om daarna achteruit de halteplaats i van lijn 2 te bereiken Bij dit vooruitrijden bleken de remmen van de bus te weigeren waardoor de wagen het trottoir op reed en passant het haltepaaltje van lijn 9 vernielde Hierna reed de bus op een groep passerende reizi gers in waarvan enkelen onder de bus terecht kwamen Om deze mensen te bevrijden heeft men de bus circa anderhalve meter achteruit moeten rijden Door de grote toeloop van mensen was dit eerst niet mogelijk daar de mensen zowel voor als achter de bus singen duwen Opvyzelen van de bus scheen niet mogelijk Drie wagens van de G.G en G.D waren zeer spoedig ter plaatse om de gewonden weg te brengen Eén der beide manlijke gewonden een heer van middelbare leeftijd waar schijnlijk afkomstig uit Rotterdam liep een gecompliceerde beenbreuk op Politie — in de vorm van de door een chauffeur gewaarscliuwde stationswadht — was direct aanwe zig Later werd de politie versterkt met twee motoren van de verkeers brigade een radiowagen en de poli tie-fotodienst Nader vernemen wij nog dat van de vier slachtoffers die per auto van de GG en GD naar de Rijksklinieken zijn overgebracht drie na verbonden en onderzocht te zijn weer naar huis konden terug keren Dit zijn de heer H W uit Hoograven mevr A B omstreeks 60 iaar van de Leidseweg uit Utr en haar drie-jarig kleindochtertje uit de J P Koenstraat De 62-iarige heer 3 M uit Rot terdam die klaagde over inwendige pijnen en bovendien een - gecompli ceerde beenfractuiir heeft nngelonen is ter verpleging in de Rijksklinie ken opgenomen P.T.T.-BESTELI.ER VEROOR DEELD Tot 12 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 5 voorw met een proeftijd van 3 jaar en toeziicht van het Ned Genootschap werd hedenmorgen door de Utrechtse Rechtbank veroordeeld de 55-jarige L V besteller der ' PTT V ' was ten laste gelegd dat hij brieven die hem als PTT-ambtenaar waren toe vertrouwd zich opzettelijk had toe geëigend Hij opende deze brieven en als de inhoud uit geld bestond nam hij dit eruit en vernietigde de brieve " Opening „ Jongensstad " De jeugdgemeenschap „ Jong Utrecht " opent morgen Woensdag - middag om 15 uur een „ Jongensstad " aan de Cremerstraat Burgemeester ae Kanitz verricht de opening duizenden méér ver kocht en verspreid wor den Dat is alleen nog maar de praktijk der onmogelijkheid Maar waar hoogedel gestrenge van Dis en Your Lordship b e g int het schandaal Waar IS het En waar wordt het gekoesterd Is dat niet in den mens zélf En waar schuilt de bron uai \ alle onzede lijkheid En kunt ge die bron en de stroom die uit haar is doen opdrogen of zelfs maar afdammen door reglementen op-papier en agenten te-paard Ik pleit niet voor de schandalen Ik pleit zelfs niet voor wetteloosheid op dit gebied Maar ik pleit vurig voor den mens óók in zijn schandaligheid Ik pleit voor zijn ge nezing van alle kwaa die niet bij de o v e t h ei d is DOESJl FOTO BOVEN De bus die hedenochtend op het Sta tionsplein te Utrecht op het trottoirbij het eindpunt van lijn 9 door hetweigeren van de remmen een viertai personen aanreed De slachtofferswerden naar het ziekenhuis ver voerd foto V N Mandoline-uitvoering — Zaterdaig 14 Novem.ber geeft het Utr Mando - line orkest „ Musica " een uitvoering in de grote zaal van het Oranjehuis aan de Nieuwe Kade Medewerking verlenen Riet v d Berg-Beekes so praan Joop Moonen tenor de bal letschool SteUa Aurea o.l.v Joke de Vogel en het Musta orkest o.l.v Henk Agterberg Het is feest in de JVobeldwarsstraat 22bis A te Utrecht Het echtpaar van Ee is nl op 21 November 50 jaar ge trouujd Het is duidelijk te merken dat er een vreugdevolle stemm.ing in de woning hangt een plaat tegen de spiegel maakt melding van dit gouden jubileum en kleurige slingers en mooie bloemen zorgen voor een vrolijk aspect Het echtpaar heeft eerst 3I/2 Ö^^r in Duitsland gewoond doch toen de heer van Ee werk in Utrecht werd beloofd trokken zij naar de Domstad Maar toen zij in de hen onbekende stad aankwamen werd de belofte niet gestand gedaan Hij vond gelukkig ergens anders werk Als schilder-stucadoor was er altijd wel wat te doen Hij heejt o.m de Geertekerk gewit Tot zijn 68ste jaar heeft de heer van Ee gewerkt Hij is nu 73 jaar en de bruid is 71 jaar Het echtpaar heeft 13 kinderen gehad waarvan er nog 10 in leven zijn Zij hebben 26 kleinkinderen Op de foto het gouden bruidspaar foto U N Advertentie WEK DE GAL IN UW LEVER OP ü zult ' s morgens „ kiplekker " uit be4 springen Elke dag moet uw lever een liter gal m uw ingewanden doen stromen anders verteert uw voedsel niet het bederft U raakt verstopt wordt humeurig en loom Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gai op te wekken en uw spüsvertering en stoelgang op natuurlijke wüze te regelen Een plantaardig zacht middel onover troften om de gal te doen stromen ïist Carter's Leverpilletjea UTRECHT — Geboren Sylvia H d V H J W Jaarsma en D M J Kanis Amsterd straatweg 253 Jacoba H d v J van Andel en H v Kasteel Zaagmolenkade 21bis Anto nius W z V A W Geerling en W J M V Keulen v Limb Brouwer straat 19bis Anna d v P Beekink en A Huizing Gruttostraat 4 Chris tian K z V K Peter en E Métraux Bosboomstraat 1 José A Th d v C Ippel en H Emmink W Hedastr 8 Martinus C „ z.v M A de Kroon en C Versteeg Abrikoosstraat 34 Laurens M z v L M Stroosnijder en J B Hirth Hagelstraat 34bis Hendrica C d v A J v Arnhem en A C Hansen Sumatrastraat 24 Cornells z v J Blankenstein en H A C W Mackaaij Keizersgracht 1 Gerard F z v J Bogaards en A de Wit Seringstraat 52 Dominicus J z v H J Hijman en Th M A ' Le Due Den Brielstraat 16 Hans J N z V J N Klok en G W Schuurman M P Lindostraat ISbis Elisabeth C d V D J de Jong en W Bikker Lopik Franciscus B E z v L J P Krijnen en F H v Gulick Oud kerkhof 46 Maria H d v C J J M Verhart en M J Lubbe Nolens straat 561 Carla M en Florence M drs V C H Verweij en A H M Els hof Breukelen Overleden Hendrica A van Ee 81 j wed van A v d Lin den Beukstraat 71 Jacoba F Smit 68 j ongehuwd Zonstraat 102 A Engelina E Frankamp 76 j wed v H J H Boyer Bern Weerd W.Z nr 1 Marinur v r'cr Linden 82 j wedr van W f 3 -.- c-p Vlijlstr 5 lii.' opl-U '- A Mol 7 1 " iigehuwd Ob ¦ ¦'¦¦ •¦ V •* "> is Ajilii EiUM 67 ' BURGEMEESTER ONTVANGj ALFRED STIRLING Vandaag heeft de Australhn ambassadeur de heer Altreij S °' ling een officieel bezoek « Utrecht gebracht Hij werd om h,J elf door de burgemeester ontï » gen die met hem in zijn kamer » particulier gesprek had On \\ programma stonden vervolgens "' bezoek aan de Universiteit en S Centraal Museum en vanmiflj naar Utrechts woningbouw al3 de naar een of meer Utrechts»T ' drijven Daarna hebben de j beurs en de K v K de heer Stir ling in het Bartholomeï Gasth,een ontvangst aangeboden v.avond om 8 uur spreekt de h Stirling voor het Genootschao S Engeland in Esplanade "¦¦ Advertentie HALF ANJ CMEli N.V TABAKSFABRIEK J GRUNQ GRONINGEN - NUURIt ÉeziSa DINSDAG SCHOtJWBURG 20 uur Haagse Come die „ Luistert U niet dames " iub voorst Cees Laseur GEBOUW VOOR K EN W 20 uu Vrouwengroep P.v.d.A Mevr v d Sluis-Fintelman spreekt TIVOLI 20.15 uur Kerkgezang „ Missi Soïemnis " met solisten en USO o.].v Jan Wagenaar R.K MUZIEKSCHOOL Plompetoren gracht 20 uur Utr Kring Carel van Leeuwen Boomkamp cello en Geor ges Enderlé piano KUNSTHIST INST Drift 25 20.15 nm Ned — Frankrijk Jean Martin Deme zei La Renaissance francaise au Val de-Loire SCHOUWBURG kl zaal 20 uur Ned Engeland mr Alfred Stirling „ Austra lia's growth from colonies to com monwealth ZAAL ANMB Hagelstr 20 uur Inst v Arb Ontw J H E Reeskamp Poor ten wallen en forten van oud - en nieuw Utrecht NIEUWE GRACHT 41 Volksun eerste cursusavond 20 uur Prof dr C A v Peursen inl tot de wijsbegeerte 20 uur Prof dr H Freudenttial Mo derne opvattingen omtrent ruimte en tijd GEBOUW VOOR K EN W 20 uui Tiroler-avond PAST SCHILTEHUIS 20 uur Gezellige avond voor bejaarden door de UW HAMBURGBRSTR 23 20 uur ds S Heykoop Do profetie spreekt WOENSDAG JANSKERK 7,45 uur Oclitendgebïl Stichting Alledagkerk MARNIXZAAL Domplein 14 uur Bono van Ned Herv Vrouwenver op G.G LE VERENIGING Mariaplaats M-H eff 20—22 uur Bazar t.b.v slecht horende jeugd SCHOUWBURG 20 uur R aanis To neel Muizen en Mensen " voor ledenvan De Stem " „ GEBOUW VOOR K en W 20 uur To neelavond Pers ver Demka TIVOLI 20 uur USO concert o.l.v « V Otterloo m.m.v Leon Fleisher TRIANON Oudegracht 20 uur Boeen komst Jongeren K.A.B N.V HUIS 20 uur Uitvoering geM ' menlüke Friese ver HOTEL NOORD BRABANT 20,30 inj,Utr Handelsver de heer H v « Leeuw Spanje " ^„ RAADSKELDER 20 uur OecumenisfM Jcugdraad ds Steenbeek Utr» een wat afgelegen Europees aorP ORANJEKERK 16.15 uur Kindera menkomst Evangeli.'jatieweek REHOBOTH Maliebaan 89 20 m ""'"' Cult Kring J A Erandse „ Vergeten KASTEEL NYBNRODE 20 uur K«' kring Vechtstreek Ir Bonman „ Ko™de Zuiderzee " 5 - EVANG LUTH GBM L N'™/j '' 20 uur Prof Edelkoort Wat « e J gravingen in Palestina aan liet u » brachten " BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.46 en 21 * Zondag otn 14,16 16,S0 W * en 2 lm ' CAMERA La Poison Gacha W ")' 0^1:^*1310^0 met Rita Haywortli St Granger en Ch La"S*'t'"ii " rli l " OLTMPIA Vrudag t.in ZonMg ¦ avonturen van kapt Fabian 1 Maandag t.m Donderdag „"« boemeisje " 14 jr wolven - PALACE Nachtruiters van de wm kreek 14 jr Vradag tm Z »« 18,46 en 21 uur Maandag tm "* derdag 20 uur -„ a 1 REMBRANDT ' t Is feest in P ™ Jaar.SCALA Niagara 18 jr VREEBURG Cuba Cabana HJrjuj 35 F ILMAC Vrijdag t.m Z»"J^|i"g 10 - uur en Maandag t.m D»°'^S|den 18,45 uur rumnieuws all | '«™ 1 SPOORBIO Nieuws s—i^.s " TENTOONSTEI.I.INGE » UNIVERSITEITSMUSEUM nany TentoonsteUing antieke a*"S „ ar instr Maand en Don^^^^Len traat ' ENTR MUSEUM A?n'%;,_S Utrechtse Archieven f 7 „ nr Nov 10-n UU ' „ 2 uur S ron« Dinsdagavond 20 — 2.J i ""^ cIntR ¦ MUSEUM Maliebaan i^-J ^^ 17 uur Zondag 14—1 ' ""'• ook 20—22 uur „.„ nat - Werk '¦ ^ v^;^^a^jis?'io-«u-tn ^^^'^ GEVONDEN VOORWERPEN - t f 12 — ' o Br damesportein ¦"'}.¦'¦ „ Ipe » 6 ll-'53 Koevoet Waterman t.n Bles rozenkrans » S 4 ƒ * enige muntstukken m™'™f„tuur P';pr lichte herenglacés « in J gev handschoenen enige J^^(„i,siid portem met ger ">"•',,ƒ „„„ Hes P «° schoen laarsje pr ™ f Se brieve » vindersriem cahier ro « eniB jj,g br linnen tas inh f^p.^f paarlsnoM 10 br knopen bl jasje P » „ s rood schoentje 1 '¦,=" jS I " handschoenen Aangelopen ' g„„j„ds « Setter < reu Aan het asyi Herder reu „ paavdellveW "' Afhalen aan Bureau Paa » verkdagen van 1.3 '" 1 " elefion ' rmichtingen met Per te '"™ 
fCH TSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 1 0 November 1953 - 61e Jaargang No 164 Pag 3 Advertentie Qaten in het ijzeren gordijn En tóen al - 30 December 1933 - rookte wie verstand had van zuivere 100 '/• Virginia CHIEF WHIP Duizenden merken komen en gaan - maar CHIEF ' WHIP is al 32 jaar de beste sigaret voor Uw gezondheid Smokkelende gendarmes vluchtelingen en vrije Europese jeugd Van onze correspondent te Wenen 0 de kant van Tsjechoslowakije en Hongarije is de Oos tenrijkse grens door een prikkeldraadversperring van tien ¦ f diepte afgesloten Dat kan iedereen gaan zien als Wj ^[ ver genoeg uit de buurt blijft van de uitkijktorens waar EjUsclie en Hongaarse gendarmes op de loer liggen en er ideüijk op los schieten wanneer ze onraad menen te CHIEF WHIP al 32 Jaar op ledors lip I Wie zal Ben Goer ion als premier opvolgen Israël zoeVt naar de juiste figuur Bedelaars ontvingen f 60 tot f 80 per dag Advertentie Brylcreem Engeltje onder de mensen Het kind in County Perfumery Co ltd Stanmore England ¦ Imp Jacq Mot Jr Amsterdam Meester-inbreker pleegt 93 kraken Hongarije bleek niet aanlokkelijk litis hei echte „ IJzeren Gordijn",Islulting die zich kilometers iilstrekt en bovendien nog5,,kt wordt door landmijnen.LTiirnist zU een spoorlijn die dan„ffi vlak voor het ijzeren gordijnSiJI of zij iooP ' dwars door een;L ' zoals bü het OostenrijkseSsctettenaort _ ttim o »" wemig Oostenrukers iSngstelIins hebben voor deze « bieden want wat zullen ze J^Jen daar ze zelf uit de vrije i„|d komen 5 loeren afsluiting is dan ook jlïoor hen bedoeld maar wel « ral die Tsjechen en Hongaren ii ie zegeningen van het commu ijjkthe paradijs beu zijn geworden mts de grootste gevaren wor ker immers aan gindse zijde tel Ujweer pogingen ondernomen om Hilsnappen Dikwijls lukt dat — alaiiraen wel zien aan het aan jlïlnchtelingen dat in Oostenrijk feelijlis toeneemt — maar somtijds H men tegenslag Itee maanden geleden was het een ijaarse dokter gelukt om met zijn m » en twee kinderen door het ijleldraad op Oostenrijks grondge [ dleliomen De man had echter het jjiliiS om op een mijn te trappen Hijoor de Russische grensposten laJoi gealarmeerd en de weg naar d voor altijd voor hen werd iSslolen,En andere Hongaar Lazslo lijl ^ gelieten had meer geluk iBüj bij het kruipen over de grens BKiB een landmijn aamraakte en iwgevaarlijk werd gewond kon ïjinliet ziekenhuis van Güssing wor iiaopgenomen Diftneeslieer van dit plaatsje was ilil In slaat een amputatie uit te voe lij vroeg aan de Russische com udant verlof om de vluchteling urGrazin de Engelse zone te mo pbiengen en hij kreeg inderdaad iM daartoe Geheel Oostenrijk itittnuorer die enkele Russische ÉiiT en zijn daad van menselijk ïl die in de geschiedenis van de tsiidie bezetting werkelijk uniek k Door een stuk van Eongarije Bijna niemand in Oostenrijk weet It « en op één punt zonder overlast Mmiarije kan komen ook al duurt S,pretie " maar heel kort Ten Zui - 4i namelijk van het meer van iiiisiedl maakt de Hongaarse grens « Vlijsterke bocht op Oostenrijks Wgebied en vormt zodoende een yitHongaarse enclave ' et boven wonder loopt zelfs de « rijkse spoor er doorheen Twee il per dag arriveert er een Oos - Jjks boemeltreintje in het grens - "' igenbach waar Hongaar - n en spoorwegpersoneel shiatje overnemen De Oosten - leizigers mogen de trein na - 1 niet verlaten en het is hun "« verboden om op Hongaars grond - omet de inwoners in contact te « iHet treintje stopt in het mooie • arse stadje Sopron-Odenburg jl Weger bekend stond om zijn ¦ ™ mooie plantsoenen De » n ebalteis bij Kophaza en dan -• lal weer heel spoedig de Oosten - "^ Stens bij Deutsch-Kreutz Het MKisje van drie kwartier maar liogen de kost geeft ziet toch ¦ Vooreerst de angst van vol - len om zich in de buurt van de » » P te houden De twee stations '« genverwaarloosd maar ach - s vmden dit blijkbaar > ze hebben andere zorgen toj,.?i "?^''* op Oostenrijks 75;'9 ™ ^ e allerlei soorten « l S '^^''™ ' n vlees worst « h kIÏÏ ' '" ¦""«'¦ En wanneer ze Cïet "^ Sopron zijn aange « 11 " ^^ *»"> « W hard nodig iiw ''.™*" ^™ fle^e artikelen '¦ [ 1 ""'"*' ^ an de hand wor itaS ',™"' ™ HongarUe zijn Mlötelen veel duurder en T»lf « Te ^»- rgestelde jonge ' communisten » tdir"ï.f.^.",gSti"hetijze - sotdijn « e spoordijk kruipen kinderen « ttem en bedelen er om brood Z^^iohale namelijk bij gelegenheid congressen en bij - ™ eRar«/ï ^^ afgelopen zomer aniS''"g ™'=* bijeenkomst E 5 /°°'' ^« internationale « ipe el ^ 1 ™"^'"" ^^" de af itla „„^""« unisten hadden - te reiri.'^'ï ™™ geen kans « en 2 beschouwde men als In êr^r.'.''"j '^- Op ' ï'e "> a ¦* s inLÏÏ'J veel Oostenrijkse 1 olwfest gekomen Wij • l*bes?f ^^ ' oeg'^ven dat van d » vertegenwoordigers - Mar eeSff'^-^de Europese Witeurs " dl ™ ^ 7 ""^^ ^^"¦ L « Uden hiKi ^ * el eens een k J " ijzeren ^ n'ï -'?' «^ snoods ach V*«van „'''^'^" en vooral r'«'eta£l"ze jongens heeft ^ 4e ogen S f Pfofiteerd maar '^^^^^ i « £'" ' an Sr'v "- ^™ klein ge ^ S in dfh^'O'^'^ers was vir ' eoi!in,„."L " lauwe hemden van ' 8 jeugdorganisa - nu wel gebleken dat '" rijkse ieugd een on - ties De rest flaneerde in de Oosten rijkse klederdracht in de bekende korte leren broek of vertoonde zich opzichtig in Amerikaanse polohem den met bonte en gewaagde Ameri kaanse dassen Ze werden door de Roemeense jeugd als stars ' bewonderd en men bedelde om handtekeningen Vooral de Roemeense meisjes moe ten onder de indruk zijn gekomen van zoveel echte of opgelegde vrij heid Kortom ze vonden elkaar wel aardig en de vrijheid lokte zodat er zelfs heilige eden voor het leven werden gezworen De jongens uit het Westen voel den zich als cavaliers en wilden daarom maar meteen hun meisjes naar de vrijheid meenemen Maar dat ging natuurlijk niet De meisjes moesten thuis blijven Wanneer ze zoveel van haar hielden konden de jongens toch ook in Roemenië blij ven Voor dat royale aanbod hebben de helden evenwel feestelijk be dankt Gevolg gebroken harten vooral aan de Roemeense kant en verder een trein vol overmoedige jongens uit het Westen die heel wat ervaringen hadden opgedaan Ze hadden n.l door allerlei vragen ook kunnen vaststellen dat een ge wone arbeider in Roemenië 400 tot 500 lei per maand verdient en dat een paar schoenen daar tussen 200 en 350 lei kost Ze hadden ook ge zien dat een slecht confectiepak 800 tot 900 lei kost met andere woorden dat een doorsnee-arbeider daarvoor minstens twee maandlonen voor moet neertellen Het meest waren ze echter onderde indruk gekomen van een bezoekaan een ijzer - en - staalfabriek „ 23 Augustus " geheten Daar stonden dearbeiders op blote voeten naast hunmachines met uitzondering van delassers Die hadden wel schoeisel,maar dit bestond uit repen autoban den welke zij met ijzerdraad aanhun voeten hadden vastgemaakt Hetgevolg was dan ook dat jonge maarovertuigde communisten teleurge steld naar het Westen terugkeerdenen voor het lidmaatschap van decommunistische jeugdorganisatie be dankten Het is ons nu nog meer dan vroe ger duidelijk geworden waaroni men de haarcrème die het „ glansrijk " wint OMDAT Brylcreem smetteloze haarverzorging waarborgt OMDAT Brylcreem waarde volle haarvoedende stoffen en zuivere natuurlgke oliën bevat OMDAT Brylcreem droog haar weer vitaal maakt en de hoofdhuid verkwikt BRYLCREiM Is g«BmulB«*rd * • ¦ gaan evardsdlg * vallfghald dull Kinderen stonden belangstellend toe te kijken Voor de rechtbank te Maastriclit heeft de 27-jarige leerling terrazzo-werker W Fr M uit Heerleii te recht gestaan wegens zes diefstal len met inbraak In de tijd van slechts twee jaar nl in de periode van 1951 en 1952 heeft hl ] zoals hij voor de politie bekende niet minder dan 93 dief stallen gepleegd Zijn werkterrein besloeg vrijwel geheel Nederland Hij ging hierbij op een verwonder lijk koelbloedige vrtjze te werk en liet zich zelfs b.v bij een inbraak in het huis van een Shinese zaken man niet verontrusten door een paar kinderen des huizes die be langstellend kwamen toekijken naar zijn brandkast-kraak Een van zijn andere avonturen was zijn binnendringen in een pen sion gedurende de nacht van 21 op 22 Juni 1950 te Amsterdam waar hij op een der slaapkamers - ter wijl de bewiiner " daar sliepen — brutii;iiv;e een draagbaar radio toestel een armband met 38 dia ma'iten t.w.v f 10.000 verschillen de valuta 30 dollar 10.000 Franse communistische congressen voor de vrede voor kinderbescherming en vakverenigingen liever in het Wes ten wenst te organiseren dan achter het ijzeren gordijn Het experiment van het internationale jeugdcongres in Boekarest moet ook voor de com munistische organisatoren een open baring zijn geworden en daarom zijn we er zeker van dat zich een dergelijke bijeenkomst niet zo spoe dig zal hethalen Vormingscursus voor cabaret In aansluiting aan de opleidingen die thans van Regeringswege ten be hoeve van de opera en het ballet be vorderd worden heeft Toon Hermans in zijn hoedanigheid van artistiek lei der van „ Ballot " besloten een vor mingscursus te geven om aan de mo derne ontwikkeling van het cabaret een deugdelijke grondslag te geven Te dien einde is een commissie van voorbereiding ingesteld waaraan naast Toon Hermans zitting hebben mevrouw Corry Hartong dans Wil lem Andriessen muziek Guus Oster toneel en Jhr mr P J W de Brauw als voorzitter van het Internationaal Theater Instituut waaraan het caba ret als onderdeel is toegevoegd vol gens de bepalingen der Unesco Onder leiding van deze commissie zal op Za terdag 14 November a.s des namid dags om 2 uur in het Minerva Pavil joen te Amsterdam een auditie plaats vinden waaraan allen kurmen deel nemen die zich tot deze nieuwe rich ting van het cabaret aangetrokken voelen en zich in deze kunstvorm wil len bekwamen Vereist zijn muzikale scholing alsmede aanleg voor actie en bewegingskunst Deelnemers aan deze cursus zullen bij gebleken geschiktheid in de gele genheid worden gesteld mede te wer ken aan de nieuwe show die voor het volgende seizoen wordt voorbereid Veroordeelde hakt met krukken op getuigen in De politierechter te ' s Gravenha-ge heeft vijf Hagenaars die terecht stonden wegens bedelarij veroor deeld tot hechtenisstraffen en te werkstelling in een rijkswerkinrich ting 5545 Nauwelijks had de politierechter francs en ƒ 200 enz ontvreemdde ten nadele van de heer Ch E B Verdachte bekende alles De officier van justitie zei o.ra dat het onderzoek van psychiaters en criminoloog heeft uitgemaakt dat deze verdachte een uitgespro ken technische aanleg heeft welke echter verkeerd werd gericht in zijn mislukte leven Alles tegen el kaar afwegend eiste hij vier jaar gevangenisstraf ConfoiTn een der conclusies van de deskundigen drong de verdedi ger aan op het opleggen van een vrijheidsstraf en daarna plaatsing in een instituut met speciale ar beids-therapie te Utrecht dat een dergelijk zeer bijzonder geval wel licht met goed resultaat kan behan delen Uitspraak 23 November BORGSTELLING MOGELIJK VOOR DE BAAT Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uit Duitsland bericht ontvangen dat de Nederlandse chauffeur De Baat die betrokken was bij de kettingbotsing op de Wiedbachbrug nabij V ' en en die sindsdien in voorlopig ' echtenis is gehouden in vrijheid zal worden gesteld indien bij het Landesgericht te Linz een borgstelling van zeven duizend mark wordt gestort PELIKAAN " T^A ^ COKD KERSTVI ^ j vinden ¦ bebtau aan b«n »^' „ eegelmster^l bericht dal ^°'" ^ eWe « a e J Israël kijkt uit naar een man die capabel is de plaats in te nemen van de bejaarde en zieke premier David Ben Goerion op een ogen blik dat zijn leger de klacht uit spreekt dat „ Jordaanse agressie aan stuwkracht wint " Ben Goerion heeft op een kabi netszitting zijn ontslag ingediend Zijn partij orgaan maakte dit reeds lang verwachte nieuws bekend ter wijl nieuwe klachten over Arabi - het vonnis uitgesproken over de 41 jarige J E die een been mist of deze greep zijn krukken draaide zich om en sloeg uit alle macht en in het wilde weg op de drie achter hem zittende getuigen in Schielijk toegesnelde parketwachters konden de man echter weldra overmeesteren en uit de rechtszaal voeren De vijf verdachten werden ver oordeeld tot de volgende straffen de 50-jarige P J F tot 12 dagen hech tenis en opzending naar een rijks werkinrichting voor de duur van een jaar en zes maanden de 41-jarige E 12 dagen hechtenis een jaar en zes maanden rijkswerkinrichting de 68-jarige N M J van B die beide benen mist 12 dagen hechtenis en een jaar rijkswerkinrichting de 46 jarige K 12 dagen hechtenis en een jaar en zes maanden rijkswerkinrich ting en de 80-jarige J H die hulp behoevend en slechtziende is en niet verschenen was 12 dagen hechtenis Voorts beval de politierechter onmid dellijke gevangenneming van de vijf veroordeelden De officier van Justitie zei in zijn requisitoir o.a dat de berechting van de verdachten een onderdeel is van een vast plan Enige gevallen waren nauwkeurig onderzocht Het was ge bleken dat alle verdachten in staat gesteld kunnen worden behoorlijk te leven De sociale verzorging in Ne derland maakt het overbodig dat er wordt gebedeld Het publiek werkt de bedelarij in de hand want de aal moezen blijken tezamen een veel voud op te leveren van een normaal arbeidsloon Bovendien aldus zei de officier is deze bedelarij een uit laat om in het openbaar barmhartig heid te tonen Tegen alle verdachten vorderde de officier van justitie 12 dagen hech tenis en twee jaar rijkswerkinrich ting met onmiddellijke gevangenne ming behalve tegen H tegen wie door zijn hoge leeftijd en zijn toe stand — hij kan niet meer werken — alleen de ihechtenisstraf werd geëist Uit de getuigenverklaringen was gebleken dat de meesten van de ver dachten aan alcohol waren verslaafd Een rapportrice van het Leger des Heils had in haar rapport vermeld dat de verdachten p e r w e e k 60 tot 80 gulden bijeen bedelden Het onderzoek van sociale ambte naren had echter uitgewezen dat de verdachten per dag 60 tot 80 gul den als aalmoes ontvingen De amb tenaren waren zelfs eens lot 110 gul den per dag gekomen Angela Maggio als „ Engeltje " sche grensschendingen geuit worden en terwijl een strijd om de macht binnen de Israëlische coalitierege ring dreigt de leiding van Ben Goerions Mapai partij de steun van de Algemeen Zionisten te laten ont vallen Het leger van Israël sprak de beschuldiging uit dat Arabische strijdkrachten sedert 16 October een dozijn aanvallen op Israël heb ben ondernomen Het leger vertelde de gemengde bestandscommissie dat alle twaalf aanvallen kennelijk ondernomen zijn door regulaire Arabische militaire eenheden in sa menwerking met infiltrators „ Deze aanvallen welke alle teke nen vertonen van militaire sabota ge hebben de grensveiligheid on dermijnd " beschuldigde Israël Het Mapai-orgaan Hador zeide dat Ben Goerion zich de komende maand geleidelijk uit zijn functie zal terugtrekken Tussen de leiders van de Mapai en de Algemeen Zionisten is een gevecht begonnen binnen de coali tieregering om het gat op te vul len dat door het heengaan van de Sremier ontstaat Een woordvoer er van de rechts georiënteerde Algemeen Zionisten maakte bekend dat het partijbestuur eisen stelt wat betreft het plaatsvervangend pre mierschap en andere hoge kabinets pasten Een woordvoerder van de Mapai verklaarde dat aan de Algemeen Zionisten die al eerder gedreigd hebben de coalitie te verlaten in dien Ben Goerion zich terugtrekt geen nieuwe concessies gedaan zul len worden Ben Qoerion in retraite Volgens Hador is Ben Goerion van plan zich te vestigen in de nederzet ting Boker in Zuid-Bersjeeba Hij gaat een Zweedse montagewoning bewonen en is van plan een boek te schrijven Hador voegde hier aan toe dat een tweezijdige draadloze verbinding met het huis geïnstal leerd is hetgeen er op wijst dat Ben Goerion zich niet ten volle uit het openbare leven zal terugtrekken Het centraal comité van de Mapai vergadert Woensdag om het ant woord van Ben Goerion te horen op het verzoek van het comité in func tie te blijven Politieke kringen be twijfelen geen ogenblik dat Ben Goerion dit verzoek van de hand zal wijzen De Algemeen Zionisten eisen het plaatsvervangend premierschap op de film Angelo Maggio is inderdaad een „ engeltje " van een jongen en vooral zijn donkere gelaatskleur van een mulat en de goudblonde krullen stelen reeds het hart der gevoelige mensen voor hij op het witte doek een stap heeft gezet Maar de Ita liaanse filmregisseur Leonardo de Mitri laat hem meer dan één stap zetten want als „ Engeltje " als wees kind van Italiaanse kolonisten te Eome uit het vliegtuig stapt begint het lieve leven voor dit kind Het heeft de bevalligheid van kleine jon gen van wie men zelfs de ergste brutaliteit accepteert omdat hij in zijn onwetendheid zo ontwapenend lief kan zijn Engeltje geraakt door dit alles in allerlei onverwachte situaties of wel hij schept ze En daartoe heeft het verhaal het reeds eerder met succes toegepaste recept gebruikt de toeschouwers te plaatsen in het leven van verschillende personen die zo „ seeing in the street " niets met el - voor partijleider Peretz Bernstein die thans minister van handel en in dustrie is Voorts eist deze partij de plaatsvervangende ministerschappen van Financiën en Onderwijs Ben Goerions persoonlijk candi daat om hem op te volgen is minis ter van Financiën Levi Esjkol van de Mapai Esjkol zeide te Haifai dat hij het gevoel had dat Ben Goerions heengaan tot iets groots zal leiden en dat volk en land er wel bij zullen varen Berichten over nieuwe migraties uit Israël voegen een verontrustende noot toe aan het onzekere politieke beeld Ongeveer 200 Israelis hebben het Roemeense gezantschap verzocht naar hun oorspronkelijk land te mo gen terugkeren nadat voor dat doel een speciale lijst was aangelegd Advertentie kaar hebben uit te staan doch die door hun zorgen en hun conflicten toch met elkaar in contact geraken En dit laatste is nu juist het werk van Engeltje " Het is niet vast te houden het weet steeds te verdwij nen en als de politie het vermiste kind op het spoor is heeft de film ons bijna 2400 Meter lang bezigge houden Dit geschiedt niet op een onaangename wijze want wij zeiden het reeds het kind is meermalen onweerstaanbaar al laat de regiseur het soms te wijs doen maar gelukkig niet aaneengeschakeld sentimenteel De verhalen van de mensen die we medemaken ze wekken de emo ties die menigeen gaarne ondergaat enkele moordzaakjes en een politie inval in een luxueus ingericht huis met gelegenheid voor betaalde on zedelijkheid en tevens met een gran dioos speelhoL Voortdiurend ziet men de politie in actie soms dom maar tenslotte toch doeltreffend Tussen dit alles door geraakt het Engeltje in een kerk waar een over gevoelig lied wordt gezongen Maar Engeltje's aanwezigheid leidt er ten slotte toe dat de deugd wordt be loond en het kwaad gestraft Maar de Italiaanse regisseur weet te regisseren Zoals hij het jongetje door Home's straten doet dwalen is met een uitstekend film oog gedirigeerd de regisseur weet ook de mooie plaatsen van Rome in zijn filmbeeld op te nemen kortom hij is een uitnemend vakman Helaas is het onderwerp te gevoelig laten we zeggen enigszins sentimenteel verwerkt Maar door het spel van ' t kind vergeven we veel en we gelo ven dat deze film in deze gevoelige dagen voor Kerstmis velen voldoe ning zal geven Dit waren de indrukken van de film die gisteren voor de pers werd gedraaid om het publiek tfians reeds te verwittigen wat het te wachten staat G van R Sem Dfesiien Sera Dresden is uitgenodigd deel uit te maken van de jury van het „ Con cours Musical International Reine Elisabeth de Belgique " dat van 8—12 December a.s te Brussel wordt ge houden en dat dit jaar gewijd is aan compositie Hij heeft deze uitnodiging aangenomen EXPERIMENTELE DICHTKUNST C Buddingh zal Dinsdagavond 17 November a.s voor „ De Utrechtse Kring " Brigittenstraat 4 spreken over „ Experimentele dichtkunst " 1 Dante Alighieri '' vergaderde Voor de leden van „ Dante Alghie ri " hield in het Kunsthist Instituut te Utrecht dr Morpurgo lector aan de Amsterdamse Gem Universiteit een voordracht over de belangstel ling die de Divina Commedia de eeuwen door heeft genoten Dante schreef zijn werk vóór men hier de boekdrukkunst kende in die eerste tijden bestonden er dus slechts co pieën in handschrift Te Florence kwam men bijeen om zijn werken te lezen niet om hun poëtische waarde maar om te zien wat de dichter van overleden of soms nog levende stad genoten te zeggen had Men zag het als een soort schotschrift waarin Dante's wraak op de stad die hem verbannen had doorschemerde Dan - te's zonen waren de eersten die een commentaar op ' t werk schreven Boccacio was de eerste die een Leven van Dante schreef De huma nisten der XVde eeuw die hun blik slechts op de Oudheid richtten toon den niet veel ernstige belangstelling voor Dante Cristoforo Landino com menteerde plm 1400 de Commedia vers voor vers later was er een Gel 11 nog ' later een Gallilei en in de 18dé eeuw de filosoof Vico die zich voor Dante interesseerden Daar tegenover noemde Bettenelli slechts enkele passage's in Dante's werk van blijvende waarde en achtte ' n Gozzi ' t nog nodig een Verdediging van Dante te schrijven In de 19de eeuw ontwaakt ook buiten Italië vooral in Engeland en Duitsland de belang stelling Lord Vernon publiceerde al wat over Dante geschreven was Moore vergeleek alle 200 handschrif ten met elkaar de koning van Sak sen af onder de schuilnaam Phila letes een vertaling van de Comme dia In 1862 werd ' t eerste „ Dante Gesellschaft " opgericht Ook de bronnenstudie trok vele geleerden aan men ontdekte hoeveel van de stof op reeds bestaande verhalen be rustte en dat er zelfs veel was ont leend aan Arabische verhalen over een reis van Mohammed naar de onderwereld Aan de lezing was een korte huis - houdelijke vergadering voorafgegaan waarin de voorzitter o.m zijn be zorgdheid uitsprak over het nog steeds ontbreken van de praktische mogelijkheid Italiaans te studeren aan de Utrechtse Universiteit Voorts trad als secretaresse af de ruim 80 jarige schilderes mevrouw E Adriani—Hovy die tientallen ja ren deze functie heeft vervuld Tot haar opvolgster werd mevrouw E P A Eykelboom Oudwykerlaan 30 gekozen Noëmie Perugia geeft cursus De bekende Franse zangeres Pe rugia zal op 16 17 en 18 November des avonds in het „ Van Brienen huis " te Amsterdam onder auspiciën van het Muzieklyceum een interpre tatie geven voor deelnemers en voor toehoorders toegankelijk Vakleer lingen van Conservatoria kunnen gratis hospiteren In aansluiting op deze cursus zal een concertmatinée op Zaterdag 21 November in de kleine zaal van het Concertgebouw worden gegeven waarop Noëmie Perugia begeleid door de pianist Hans Henkemans liederen van Du parc Fauré Henriette Bosmans en Debussy ten gehore zal brengen rijs Nancy van der Eist naar Pariis Onze stadgenote Nancy van der Eist is door de Nederl Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk On derzoek Z.W.O en het Centre Na tionaal de la Recherche Scientifique te Parijs een stipendium van drie maanden toegekend om te Parijs onder leiding van de Franse zange res Noëmie Perugia en de musico loog Prof Jacques Chailley aan de Sorbonne haar studie betreffende „ la melodie francaise " voort te zet ten Nancy van der Eist die bij onze lezers bekend is door haar bijdra gen met de signering „ Ny " studeer de reeds eerder te Parijs Wij ver heugen ons in de onderscheiding die haar is toegekend Naast de publicaties in ons blad schreef Nancy van der Eist - twee boeken voor de jeugdserie Sonatine reeks „ Gelukskind " over Felix Mendelssohn Bartholdy en „ Orga nist van de Sinte Clothilde " César Franck die deze week zullen ver schijnen Zij schi-ijft voorts in „ Mens en Me lodie " Zij studeerde o.a bij Prof dr A Smijers die voor het verlenen voor bovengenoemd stipendium zijn aanbeveling gaf Film Mira voor de LO.O.R Men verzoekt ons opname van het onderstaande Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de afdeling Utrecht der Indepent Order of Odd Fellows wordt Dinsdagavond a.s om 8 uur in het City Theater te Utrecht een Ju - bileum voorstelling gegeven van de Indiase film MIRA " In deze film wordt de legende verteld van Mira de dochter van de Prins van Merta die door haar ouders werd uitgehuwelijkt aan de machtige Vorst van Marwar rege rende in Chital Het verhaal vertelt dan verder hoe Mira ondanks alle pogingen van haar machtige echtgenoot hem niet kan dienen doch alleen Krishna toebenoort De hele geschiedenis is de verbeelding van het onuitblus bare verlangen naar de uiteindelijke verlossing van de ziel uit de kring loop der wedergeboorten Er komt daarenboven nog een spe ciale voorstelling op Zondagmorgen 22 November aanvang 10.30 uur UTRECHTSE KRING EXPOSEERT Willy Boers zal schilderijen en gouaches en Greet van Amstel zal plastiek exposeren onder auspiciën van De Utrechtse Kring ' Bert Schier beek zal op 14 November a.s openen de tentoonstelling — in de Brigitten straat — duurt t.m 6 December WATERSNOODZEGELS BRACH TEN RUIM 11/2 MILLIOEN OP De opbrengst van de toeslag der watersnoodpostzegels vermeerderd met het bedrag van de verkoop der eerstedag-omslagen bedroeg in to taal ƒ 1.615.930,14u 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 10 November 1953 - 61e Jaargang No 164 V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D KOOPT NU IN NOVEriBER l VOOR 5 DECEMBER RUSTICaR KOPEN GROTER KEUZE MEER SERVICE Onze speelgoedafd 4e etage Lange Viestraat is gereed EEN WAAR „ SPEELGOEDPARADIJS " V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D V&D KLEINTJES tot 20 woorden f l.SO elk woord meer ƒ 0.10 Te koop AUTO merk Chrys ler van 1950 type New York in - en uitwendig in prima st Kleur lichtblauw Event te ruilen voor kleine 4-pers wa gen Lansing J v d Doem straat 25 Tuinwijk Utrecht HUIS te koop Heel huis met kamers en suite 2 slaapka mers met stookgelegenheid Prijs nader overeen te komen Direct te betrekken Omgev Amsterd straatweg Sleutel verkrijgbaar Anemoonstraat 2 ' s Morgens van 10-12 uur des avonds van 8-10 uur 4 Beste BUITEN - en BINNEN BANDEN maat 5x25x550 18 en 4 banden 5x25x550 17 en primaChevrolet onderdelen assen enwielen 16 18-17 H de Jager Lijnweg no 19 Diepe KINDERWAGEN ƒ 30 spotprijs crème wagen ƒ 10 kleine Pfaff trapnaaimachine ƒ 55 zwarte damesmantel ƒ 8 regenmantel ƒ 6 Ieren meis jeslaarzen als nieuw ƒ 12.50 Na 5 uur Rich Wagnerlaan 2 2 CLUBS 4 stoelen nieuw terra gestoffeerd 92.50 divan ~~ 50 dressoir 32,50 rookstoel 50 2 fauteuils 4 stoelen 30 Vinkenburgstraat 9 Langeb tweepersoons LEDI KANT kaptafel bank uit schuiftafel servies kinderwa gen diversen A Winckel arts Catharijnesingel 80 2x cellen lUTO Hansa Borgward pr Lotor nieuwe banden Desk ' derzoek toegestaan Telef 25526 Te koop aangeb wegens be ëindiging der sport 16 DUIVEN met klok 32 constateringen en bijbeh broedschotel drin kensbakken Herm Élconius straat 69 Aangeb SABOLEA 350 cc z.k bouwjaar 1950 Hertestr 13 na 7 uur Wegens vertrek prima merk HANDNAAIMACHINE als nieuw wit emaille kookfor nuis merk Etna Adler koffer schrijfmachine electr Piiüips scheerapparaat Noordzeestr 14 Hoover STOFZUIGERS en wasmachines Laat ons bij U thuis een vakkundige demon stratie geven Radio Jaarsveld hoek Weerdsingel O.Z 1 bij de Zandbrug Telef 19836 Een groot HERENHUIS gele gen Driebergen Direct te aan vaarden Te bevr b:j A Wes terhuis Utreehtsestraatweg 81 Woerden TENOR-SAXOFOON en clari net lage stemming compleet in etui ' s Avonds na 6 uur W A Vultostraat 5 Utrecht KAMPEERBED 2-pers divan 6 Mechelse stoelen Perzisch kleedje lange lederen dames en herenjas kantelbed met kapokmatras Jac Geelstr 7 BIJBELLEZING op Woensdag 11 November B.S ' s avonds om 8 uur in het Gebouw Breedstraat 22 te Utrecht SPREKEH de Heer S C de Kuiter > a > O eS > O eS > O 08 > O o3 > O cS > Q > O eS > O • 8 > V&D Halfweg ONDERWERP „ Met Jezus aan tafel " Rectificatie GEVESTIGD J HELDERS Arts W van Abcondeplein 12 ^ Telefoon 21272 By afw Dokterstelef 28000 Spreekuur 5—6 uur Zaterdag 1—2 uur voor Fondsleden en Particu lieren In het faillissement van M J Verberne v^inkëlier Amsterdamsestr weg 219 te Utrecht is de verificatievergadering be paald op 3 December 1953 te B uur v.m in het Gerechtsge bouw Hamburgerstraat 28 te Utrecht De schuldvorderin gen moeten uiterlijk 21 Nov 1953 bij ondergetekende wor den ingediend De Curatrice Mr J C E Engelvaart Janskerkhof 1 Utrecht THANS IS DE TIJD AANGEBROKEN VOOR HET VERSTUREN VAN UW ST NICOLAAS PAKKETTEN naar het buitenland Welke wij dan ook voor U door de jarenlange ervaring met de meeste zorg kunnen verzenden DELIOATESSENHANDEL KLOKKE HOFLEVERANCIER Korte Jansstraat 4 Telefoon 10169 DELAHAYE 1948 TE KOOP Grand Sport cabriolet geel Rccessoires nieuwe banden Nat bewijs Wegens omstan digheden voor ƒ 1200 — Br ond no 2509 bur U.N V d Heide VOOR FOTO'S Voorstr 54 Tel 18236 GEVRAAGD net Restaurant de EETHOEK Janskerkhof 6 EEN TE KOOP 584 leer mooie ligplaats Rich Wagnerlaan t.o no 9 Woonark Pax Prijs ƒ 4500 — HEROPENING van Café „ Oe Kleine Commerce " CATHARIJNESINGEL ISk op Woensdag 11 Nov 15.00 uur — PRIMA CONSUMPTIE Aanbevelend W v KOOI V ¦ niiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ ^^ MisJozau Onberispelijk van pasvorm daarom zo behagelijk in ' t dra gen solide en fraai afgewerkt Een cor set dat Uw figuur slanker maakt 33 Mialen ''!"')« I »"' Utrecht Lange Viestraat 8 Telefoon 10269 Amersfoort Langestraat 55 Telefoon 093 VROÖMcDREESMA^IM HUIZE POLL " De Bilt Telefoon 28004 ZALEN BESCHIKBAAR voor vergaderingen Recepties Diners Feesten en Partijen van 30 tot 500 personen uitgezonderd Don - derdag Zaterdag en Zondagavond PRIJZEN BILLIJK HUUR ' n krachtig zuigende stofzuiger met RECHT VA1I KOOP f 1.50 ver week Kijlc dot \ s een uit komst Huur voor een luttel bedrag een moderne stofzuiger ' t Verlicht Uw arbeid en geeft U meer tfrije tijd ^ OUDB aiiaCHT 260 UTRECHT Horloges VANAF F.l.oa PER WEEK i # fS MET 1 JAAR GARANTIE ^ SmHTSEUURWËRKENHANDEL BU/IC.REICE/iSTRAATi9 ' T£l.2262Z Chr Coöp Broodbakkerij en Verbruiksver „ MANNA " G A Utrecht GEVRAAGD A BROODBEZORGER P.G B HALFWAS P.G Aanmelden dagelijks GEERTESTEAAT 18 STIGTER & MESSEMAECKERS CENTRALE VERWARMING vraagt LEERLING HULPMONTEURS Aanmelden aan het kantoor Nieuwe Gracht 30 Utrecht O < O < 8 » < O < o < O < O < 9 » O ' < O < O V&D Regenbroeken 5.75 rijwiellam pen 8.98 dynamo's 6.75 bui tenbanden 2.95 binnenbanden 0.79 lampkoppen 1.95 achter lichten 0.69 sponszadeldekken 1.95 TORPEDO Nachtegaal straat 33 JANSEN'S ZAKENBUREAU,Lijnmarkt 9 bis telef 17662 Verkoopkantoor zaken lunch room-üssalon provincieplaatsƒ4500 levensmiddelenzaakƒ4000 vishandel ƒ 8500 pen sionbedrijf ƒ 6000 groentezaak ƒ 3500 ^ Schroeven bouten moeren v hout en metaal muurduimen schroefduimen puntduimen schroefhaken schroefogen rawlplugs enz DOESBURG Steenweg 43 telef 10687 Te koop Germain HAARD ƒ 45 M B Nebbellng Jr Vinken burgstraat 14 Utrecht Telef 19504 Te koop Davo HAARDKA CHEL Prinses 1 / 70 M E Nebbeling Jr Vinkenburgstr 14 telef 19504 Utrecht T e k oop Davo HAARDKA CHEL Prinses n ƒ 60 M E Nebbeling Jr Vinkenburgstr 14 Telef 19504 Utrecht Te koop grote Davo HAARD met nieuwe circulatie ƒ 80 M E NebbeUng Jr Vinkenburg straat 14 Telef 19504 Utrecht Te koop Inventa HAARD zeer goed ƒ 80 M E Nebbeling Jr telef 19504 Utrecht T e k oop Faber HAAHDKA CHEL als nieuw ƒ 85 M E Nebbeling Jr telef 19504 ütr Te koop een grote HAARD KACHBL ƒ 45 M E Nebbe ling Jr Vinkenburgstraat 14 Telef 19504 Utrecht Te koop Jaarsma VULICACHEL ƒ 26 M E NebbeUng Jr Vin kenburgstraat 14 Tel 19504 Utrecht Te koop VULKACHEL ƒ 20 nieuw binnenwerk M E Neb beling Jr Vinkenburgstraat 14 telef 19804 Utrecht Te koop Tromp VULKACHEL ƒ 20 M E Nebbeling Jr Vin kenburgstraat 14 telef 19504 Utrecht Te koop Becht en Dyserinck HAARD ƒ 75 M E NebbeUng Jr Vinkenburgstraat 14 Utr Kinderjack gevoerd met rits sluiting 6.50 Bromfietspakken regenpakken weekendtassen motorkleding motortassen gordels oliejassen bromfiets laarzen DE PANTER Croese laan 63 Utrecht BONTMANTELS NAAR MAAT Ie kaas bontzaak levert alle soorten bontmantels ook vos sen stola's enz De betaling kunt U regelen Schrijft U eens onder no 9761 bur UN en de coupeur bezoekt U met collectie VERKOOP — INKOOP Alle soorten flessen potten en krui ken mandflessen wordt fran co bezorgd Flessenhandel A J V Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 DUBBELE FIETSTASSEN f 8 boodschappentassen ƒ 4 werk schorten f 4 gasjassen water dicht tot over de knieën ƒ 3.50 dekkleden tenten enz Direct van fabriek aan gebruiker Gebrs Waterborg Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg Telef 26695 BLAUPUNKT RADIO voor muzikale oren met werkelijk heidsweergave Bekroond met een 33 jarige wereldreputatie Vanaf ƒ 338 Radio Jaarsveld hoek Weerdsingel O.2 1 b d Zandbrug Tel 19836 Een BLAUPUNKT RADIO verslijt U nooit Het is een blijvend genot voor oor en oog met F.M en drukknopafstem ming v.a ƒ 338 Radio Jaars veld hoek Weerdsingel O.Z 1 bij de Zandbrug Telef 19836 BADDOEKEN lakens en slo pen op gemakkelijke betaling „ Hajo " Baltjelaan 53 telef 16285 Vraagt colporteursbe zoek De GOEDKOOPSTE HOUT HANDEL Zweeds hardboard keihard spiegelglad 122x61 ƒ 0.75 122x92 n.65 122x122 ƒ 1.85 Alle soorten hout op maat gezaagd en geschaafd Houthandel Centrum M Brie nesse Jr Herenweg 60-62 Tel 16830 MAAKT ZELF UW SPEEL GOED het is stukken goedko per en beter Wij leveren ü alles wat U nodig heeft Plank jes 1 cm dik latjes 1x1 1x2 2x2 cm gedraaide wielen ronde stokken etc etc als mede voorbeelden met be schrijving Natuurliik bit rte Speciaalzaak „' t Tinp i^r-huys " Rozenstraat U bij de Jaoobikerk Te koop E M Jaarsma HAARD ƒ 75 M E Nebbeling Jr Vin kenburgstraat 14 telef 19504 Utrecht Te koop ZEILVLET geheel compleet met zeilen ƒ 60 Te bevr Poortinga Nieuw Loos drecht telef K 2058 - 554 DKW AUTOMOBIEL met Horch cabriolet carrosserie in goede staat Te bevr bij DKW Garage „ Utrecht " Nachtegaal straat 29 c telef 10852 b.g.g 18425 HILLMAN MINX SEDAN in goede staat Prijs ƒ 2375 Offi cial Hulman Dealer Aryjan sen & Co Obrechtstraat 42 telef 17157 Te koop WINKEL met woon huis momenteel bakkerij te gen elk aannemelijk bod Te Wijk bij Duurstede Huurop brengst ƒ 7.65 per week Te bevragen Regentesselaan 17 Zeist Te koop TRAPNAAIMACHINE in goede staat en een nieuw 3-delig matras Taveemelaan 24 Den Dolder Massief BUREAU-MINISTBE 120x70 met 6 laden als onge bruikt prijs ƒ 80 Prof Leo nard Fuchslaan 19 Tuindorp Utrecht Nieuwe RADIO 4 banden ma gisch oog bandspreiding enz van ƒ 360 voor ƒ 250 Met ga rantie Br no 2478 bur UN 1-Pers Eng ledikant met bin nenvering matras 30 divan 20 rookstoel met kussens dres soir 45 groot kinderledikant met matras 25 linnenltast 37.50 boekenkast met veel ruimte bureauministre 45 4-6 prima gestoffeerde huiska merstoelen pracht 2-persoons eikenhouten ledikant uit schuiftafel keukenstoelen Veel tafels kasten stoelen ledikan ten inboedelgoederen Lage prijzen MEUBELOPSLAG Ge bouw „ de Zon " Pieterskerk hof 21 9-5 Wij kopen NAAIMACHINES radio's gramofoons en platen rijwielen enz Tevens repare ren wil Uw naaimachine R Kooistra Twünstraat 19 Utr Telef 20810 Voor geldbelegging 1 of 2 goe de BUEGERWOONHUIZEN te koop gevr Onder - en boven huis mag ook Br no 2331 bur UN In - en verkoop van gebruikte en nieuwe AUTO - en MOTOR BANDEN Coveren en repare ren M en H Wittevrouwen straat 28 tel 22703 b.g.g 24109 INKOOP - verkoop van alle soorten flessen potten krui ken weghalen van uw oude glasscherven Flessenhandel A J van Breemen Utrecht Vre denburg 64 telef 14784 OUD GOUD zilver en Juwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 expert der Ned Spoorwegen RADIO'S luidsprekers meet instrumenten gram motoren pick-up onderdelen enz de fect geen bezwaar J Boa Ie Daalsedijk 7 9-11 Leidseveer 53 telef 19062 STUDIEPIANO Geen Franse Het liefst kruissnarig en klein model voor zangklasse Spoed I Telef 14410 Br no 2443 bur UN SCHRIJFBUREAU boekenkast typetafel loketkast 4-6 stoe len tafel vloerbedekking voor kantoor Br met prijs no 2488 bur UN Te koop gevr antieke KUS SENKAST koperen lichtkroon 6 oud-Holl stoelen Br liefst met prijs no 2508 bur UN OPSLAGRUIMTE plm 4x12 meter vloeroppervlakte of iets groter Liefst omgeving Tuin dorp of Tuinwijk Br no 2480 bur UN Aangeb een gemeub ZIT KAMER m opkamertje voor zien van gas v.w en stook gelegenheid voor dame of heer aUeen Prijs ƒ 35 p mnd Omtrek Nieuwe Gracht Br no 2363 bur UN Grote gemeub KAMER v.w kook - en stookgelegenheid Ook voor echtpaar Na 7 uur Cath singel 72 2 Kleine KAMERS event 3 gedeeltelijk gemeub 1 ka mertje als zitkamer m stook gelegenheid en gasje str wa ter en - vrije w.c op geheel vrije zolderverdieping Omge ving Biltstraat Nachtegaalstr aan 1 of 2 dames b.b.h.h Prijs bUUjk Br no 2333 bur UN AUTO'S zonder chauffeur Opel Vauxhall en Chevrolet vanaf ƒ 20 per dag z b of 16 et per km met benzine All Risk verzekerd Taxibedrijf Vitesse Vossegatselaan 32 tel 12959 Voor elke voorkomende gele genheid kunt U VLAGGEN huren bij Het Dekkledenhuis Veemarktplein 1 telef 13833 AUTO'S ZONDER CHAUF FEUR nieuwe wagens all risk verzekerd 18 et per km met benzine De Bruyn Ver huurbedrijf Gildstraat 91 a bis Telef 16900 Actieve beschaafde VER KOOPSTER z.z.g.g in confec tiezaak liefst mantelafdeling Event tijdelijk Utrecht ofomgeving Br no 2442 bur.UN Alleenstaand werkend meisje 26 jaar met baby zoekt plaat sing als HULP Huwelijk met uitgesloten Br no 2345 bur UN THUISWERK gevr door heer onverschillig wat In bezit v nieuwe schrijfmachine Br no 2356 bur UN Meisje uit zakengezin 18 Jaar biedt zich aan als WINKEL JUFFROUW Br no 2346 bur UN B.z.a net BUITENMEISJE v hiüp in de huishouding v.g g.v Br no 2342 bur UN JUFFROUW 47 jr N.H zoekt werk voor de middaguren in nette omgeving Br no 2341 bur UN Gevr heldere WERKSTER Uefst 2 morgens Aanbieden na 7 uur Oudenoord 85 bis a Gevr BEDIENDE voor heren salon Beslist goed kunnende knippen en scheren anders onnodig te melden v Eist dames - en herenkapper Ro zenstraat 15 Zeist Telef 3736 Gevr zelfstandig MEISJE v d en Q Utrechtsewes 29 Z«lst Terstond gevr een BOEK HOUDER om in de avond Uren eenvoudige fabrieksadm by te houden en bti te wer ken Br no 2390 bur UN Gevr voor direct HULP in de HUISHOUDING zelfstandig kunnende werken en koken Voor de dag van 8.30-7 uur v.g.g.v Hulp werkster aanwe zig Lange Nieuwstraat 63 Mevr Westenbrink Tolsteeg singel 34 bia vraagt een DAG MEISJE Gevr een flinke jonge WERK STER voor Maandag en Zater dagmorgen Zich aanmelden v.g.g.v Burg Reigerstraat 87 tussen 1-2 en 7-8 uur Gevr MEISJE voor dag of d en n 17 jaar of ouder ZeUst kunnende werken Aanmelden Hugo de Viieslaan 70 Telef 14930 Gevr in drogisterij beschaafde LEERLING-VERKOOPSTER Prof van Bemmelenlaan 13 Tuindorp FUnke nette WERKSTER v.g g.v voor 3 ochtenden per w Lessinglaan 90 tussen 7 en 8 u De Ned BETREKKIN GGIDS,prijs 1 0.75 dagelijks verkrijg baar Utrecht boekh City,Voorstraat 1 Hoofdkant Rot terdam Bree 166 telef 79434 P ostgiro 586212 Me-vr HelUngman Nieuwe Gracht 42 vraagt HULP in de HUISHOUDING voor dag of dag en nacht Zit-slaapkamer beschikbaar Telef 22298 HULP in de HUISHOUDING gevr V d of d en n Aanm Woensdag en Donderdag tus sen half 8 en 9 u Ramstr 29 WEEK-RECLAME MARSEPAIH THEESTÜKJEg per 100 gram 40 et Een echte November delicatesse JAVAANTJES 200 gram van 52 voor 49 et TAAI-TAAI-POPPEN 2 voor 25 et • DAG-RECLAME ALLËËN WOENSDAG SLAGROOMSOEZEN MKT ANANAS van 24 voor 20 et Een luchtig baksel gevuld met heerlijke slagroom • WEEKEND-RECLAME ALLÉÉN VRIJDAG EN ZATERDAG BOTERLETTERSTAAF van 1.50 voor L35 Maar de hele 14 BROSSE week LUBRO BESCHUITEN voor 25 et 1 Ifrft He OOORSIRG bij LUBRO Voor direct gevr JONGSTE BEDIENDE ULO opleiding en dipl machinesclirijven strekt tot aanbeveling H J Harting Bank Pausdam 1-2 Utrecht Gevr in klein gezin een netMEISJE van 8-5 uur Zater dagmiddag en Zondags vrij.Aanmelden ' s avonds na 6.30 uur Briglttenstraat 19 Nette JONGEN gevr op ge mengd bedrijf met huiselijk verkeer Genegen het melken te leren Br aan wed J van Sijda Oudewaard 17 Keste ren Wegens huwelijk der tegenw voor direct keurig MEISJE gevr Dantelaan 1 tel 20153 Garagebedrijf vr BEDIENDE voor tankstation Tevens be kend met auto's wassen en smeren en garagewerk Als zodanig werkzaam geweest in het bezit van rijbewijs Br no 2472 bur UN MACHINESCHRIJVEN Steno Talen Boekh Middenst dipl Instituut Alb Wind Zuider zeestraat 27 Utrecht Telef 20606 Spoedcursus typen / 3 p week Speciale tarieven voor schoolcursussen LEERT AÜTORUDEN bij auto rijschool „ De Dom " o.l.v Bert v Zanden gratis halen en bren gen en gratis verkeerstheorie Tarief ƒ 3,50 per les Aanm Amsterd Straatweg 4 Telef 22432 FRANSE CONVERSATIELES en handelscorrespondentie door jonge Fransman ook aan huis Br P 24 Adv Bur Havekotte Bilthoven HUIS omgeving Wilhelmina park 2 kamers 3 slaapkamers keuken en tuin Gevr huis minstens 6 kamers zelfde om geving Br no 2327 bur UN Aangeb mooi BENEDENHUIS 2e Atjehstraat suite slaapka mer keuken grote tuin Gevr groter liefst zelfde omtrek Br no 2332 bur UN Aangeb HEEL HUIS met voor - en achtertuin huur ƒ 41.40 p m Tuindorp voor heel huis met minstens 8 ka mers en gr keuken in Utrecht stad huur tot / 65 na ver hoging Met garage tot / 75 Br no 2326 bur UN ROTTERDAM—UTRECHT Aangeb in Rotterdam flat 4 flinke kamers keuken berg ruimte Goede stand prachtig uitzicht Desgewenst ook be schikbaar heel vrij huis bev 6 kamers bergruimte grote kelder tuin met schuur even tueel ook kleinere woning Ge vraagd in Utrecht huis 4 ^^- mers of meer Br no 1091 Adv But „ Zuidland " Dordt aelaan 180 o Botterdam-Zuld Beschikbaar HEEnin kamers zo!dSrS?>JS achteruitgang Huni ^» ƒ 50 p.m Zoek kï?"l ^' if flat iingel T^^A derbrug of w van»''S Huurprijs ƒ 30 è i "'* 2347 bur DN ^ "=¦ Bt Aangeb vrij BOVBji mer en suite * ^ keuken 2 wc ' s a r ^' zolderruimte ' jiL " Br no 24 03 bi V Gevr wonini~5Ptii5r omgeving Aangeb ' S ning te AMilspnS » grote tuin HÏÏ°?ffi week Br no 2482 ij;»jj ¦ ïseu mm \ WEEKRECLAME v belt wij halen ai f " | t.^^Janshove,«tea,'j [ êJÉR°mG"^V^m Witjens HerenweBLi ' Telef 13471 Aüe i "' « gen hypotheC ""* Mr WILLY ISmT-r - Occultist VoSSti ^" Uw lot ea levërfc advies — Snreékn ' 48_ObrechtS^„^l Nette jongemSTS ^ vaste positie p.q „ S ' " NISMAKING m'st ' meisje Chr beöM " 3|ar.Br.„etfor*y ' Tot nu toe hrtuT kunnen stoken Ga dL door Bestel „ WmmSÏ ^ DRlgTJES '' 20 » raat ^ Tiz i ^-' Reigerstraat 29 mI ' Draaiweg 46 telef Sa sterd straatweg 388 el m VAN TOOBÜTsui Laan van Nieuw S \ m - IS ' '-'^^ ™« 1 * Waar kooptITiftTSMial 85 et onze oriim • 15 % lager dan elSXkoppen 50 et pruik Poppenreparatie POPPET KENHDIS Groene Si cobijnestraat '' Koekjes die veel geliociii den krijgen geen fijd „ te worden daarom ai " pure EOOMBOTEEKOvan ƒ 0.35 100 gram altSd Banketbakkerij E ffisterd straatweg 150 A viaduct ' Kapotte RUBEERLA niet vervangen nitt nieuw onderwerk bent IJ ' voordeliger uit Ga naaj d Brul & Zn Gedipl.s' herstellers Kapelstraal f(Eijstraat Biltstraat l 17880 Mevrouw Lemeur HUD ZIENDE Voorlichting eli - wenst advies Consult Spreekuren 2-22 uur Bun Tuyllkade lOlbis Zullen UW POP STUK Wi nai hem vlug benen armej « enz Firma B v Dijkli Rijnlaan 6 telef 11211 Wij maken de teilen tm ketels weer nieuw door G VANISEHEN Fa B v ¦ huizen Rijnlaan 6 Tel HEEFT U STOF Wij i een prima costuum vMr Keren en veranderen D en herenkleermaker S Tijn Zonstraat 22 MOEILIJKE INCASSO'S cedures rechtszalien bsl ^ zaken enz Komt I g vrijblijvend eens pialoi meen Advies - en Inform ] bureau Mr P J H C ï " Deken Roesstraat 1 Uti Telel 13676 Speciaal adres voor i TIE aan koffeis tassen ring sloten ritsen 1 hoeken beugels stikwerk Galesloot Vinkenburgstiait telef 24371 ATTENTIE DAMESI permanent krullenrand permanenten olle-erème jt / 7.50 Indolawave / S Md zonder bespreken ThuF manenten ƒ 10 Malson trix " Amsterd straatweg 1 MATRASSEN reparatie lig maken biivullen en o trekken ' s Morgens halen avonds terug Oud adres W Ultjee Gansslt telef 23986 Dames PEEMANBM-W » vanaf / 6 nergens beteiduurder Maison Jacques dipl kapper KoekoeWna Telef 24201 Tweede « kapper vanaf Noordal rechts Wij hebtien altijd Inte aanbiedingen en een sortering STICHTS O » DELEN MAGAZIJN Bil 43 telef 24785 Automat accessoires olie eta vardjes DAMES laat gedragen tels japonnen modemls Van nieuwe stol knippo maken wij elk gewenst n Rie de Wecrdt gedipl peuse J P Coenslraat 1 hli de Leidseiveg UtrecB künstgebit-eepab » INRICHTING „ Oudwijl Kerkstraat 4 bS NacW straat Spoedreparaties enkele uren gereed o«I werk W C "•""" lefoon 12330 DAMES voor Uw peiM ' wave met of zonder 1 « king dameskapsalon C » Resteren Burg KeigetsW » Telef 24170 VERHUIZINGEN meubel ring Van ouds K "« i Fa Wed G van de BrW Zonen Goedestrajt l »' Utrecht Telef KUNSTGEBn'msr "»"* Spoedgeval enige urenj ^ 17633 De Bouter K^..Oudwijk Gevestigd » tend OudwiJkerdwarssW!t.o school buslun '• Burg Reigerstraatj VOETKLACHWN « * j,UI Luxe maatconfectie '' p.p Steunzolen vanaf S» Orthop sclioeisel W » " richting Schoenreparat^,Noz Gedipl VMg.Maat en Orthop f '^"^ J V Scorelstraat z »"' 17677 - r-r LËÊspöSïËFimig * genoeg Een 1«=K ' il aar watin^itv " Jlir bij De Reading Ser'tf vr ouwen5traa t3JS — j INPORMATIE BUEEAO ' j g?v'f;wr«3r?S omtrent perew '" " ver « Gezinsmoeilijktieden - ^^^ wensopdrachten j,it GER bü Bakkerij ten » leF Bilderdijklaw '<¦ 3258 Biltboven --- w5Si5XGiiaAi « regen ™ n''t'Sn 1 * '" rf gere runderlappe » ' ^ j rt iet 64 hondenvIMS enj extra ^ da|red|my,|K.B «* Geertestraat * 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 10 November 1953 - 61e Jaargang No 164 Pa wM ^ Bïj het verscheiden van Koning Ibn Saoed A^Jsoliitit heerser van 7 millioen Bedoéinen Beschikbaar HEBlnvTt » kamers zoldeT S??DlS achteruitgang HuSïS tifil p.m Zoek klM ' J ^ '-'** Advertentie / OU p.m Zioek kl(>iï"'J ^ M flat Singel of mS^'M derbrug of w van l5 ''' 5 Huui^rijs ƒ 30 è /«°°« Pl 2347 bur XJN ' *• Br z^o?fe4tl-|3/|S^1 Br no 24 03_bjg'{iij''^el Gevr woning^r-sjjTr -..^ omgeving Aangeb „ "'« l nlng te AMi3g'j.(a>e t ' grote tuin HuSr ï » week Br no Zi Q '^ ¦[ Wmixnü ^ lei 01 jas ƒ 2.50 £;"''.« belt vrij halen cS\'i ^\ | t.^^JanshovensSt'i,^.f v.-A£/Xixx\Vx ASS ka Witiens HerenwcH a »^-..' Telef 13471 Anl ^ *^'' 6l gen hypofc ^° « rzekc *!" Net op dat ogenblik « last van de maag Juist wanneer U het beslist niet leunt hebben — tijdens een belangrijke vergadering b.v — kimt U weet last van Uw maag krijgen Agré-Antacide maag tabletten helpen afdoende Zij hebben een directe en lang aanhoudende werking en hebben een ver frissende pepermuntsmaak Zorg ervoor dat U altijd enkele Agté Antacide maagtabletten in de zo han dige hygiënische stripvetpatking bij U hebt — een uitkomst als U onverwacht last van Uw maag krijgt * Witiens H,5S,-„.i '"' C'i ^¦ M Mr WIliYjèmö ~ — 2J | Occultist VMrlf!.hV'*^S*Sl Uw lot en leven i?rti"8 « 31 advies _ Spreéknr S '"»^ llObrechtstS^g Nette Jongem^^TiTïJr ^ ' vaste positie p ó JS ' NISMAKING met *' '^' meisje ^ Chr begi™eI.„^P°>iK la^.Br.met(orn?fli,?tJ Tot nu toe hebt~ÏÏ e;;;;S ^ kunnen stoken r ^ S'™BI « fw'Ser;^rg?-?ra ^ Heigerstraat^li fg S Draaiweg 46 teiel mi '^ sterd straatweg 388 tel ' nlaciili MAAGTABLETTEN HELPEN PROMPT Emir Saoed de oudste zoon van de zojuist overleden koning van Saoedie - Arabië Ibn Saoed die zijn vader automatisch als koning opvolgt iegen maagbranden - maa oprispingen - gevoel van opgeblazenheid 60 tabletten f 1.65 Verkrifgbair bi Uw apotbeiïei eo drogist Moiyel'eUl^tS^Si gehakt 1.55 AU esjg^g Feisal is de leidende Saoedi Ara-bische afgevaardigde naar de V.N.geweest sinds hü deelnam aan debijeenkomst te San Francisco waarop het handvest werd opge steld Toen hij 17 jaar was voordehij de Bedoeïnen aan bij een veld tocht in de woestijn Dat was in 1922 N.V.Philips-Koxaae Pbatmaceutisch-Chemiache ladustrie „ Dupbar " Amsterdam.Olst-Weesp — -— — - wiwmn Waar koopt IJÏAT^^rT -^ tuurmk bij de vakmÏÏ'vÏÏ l^flafer3"^^el^,*-„g koppen 50 et pruik.T?S cobijnestraat ' " Von Balluseck in politieke com^missie „ Naar een sfeer van groter vertrouwen ^^ DE ONTWAPENING ZOU GELEIDELIJK moeten geschieden Koekjes die veel gekocSTSi den krijgen geen Hjd era'ste worden daarom zijn i » pure ROOMBOTEHKOEIM van ƒ 0.35 100 gram altijd a Banketbakkerij H S '" sterd straatweg 150 m viaduct ' CAdvertentie Kapotte RÜBBËRLAAÊS met vervangen met e nieuw onderwerk bent U i voordeliger uit Ga naar J d Brul & Zn Gedipl sch « herstellers Kapelstraat » zijstraat Biltstraat M 17880 ^^" de oplossing van het probleem dat aldus betoogde de heer von BaDu seck indien het niet wordt opgelost vroeger of later het bestaan van ons allen in gevar zal brengen Mevrouw Lemeur HELus ZIENDE Voorlichting elk i wenst advies Consult Spreekuren 2-22 uur Buri Tuyllkade lOlbis ZuUen ffl l Moraal van geval Morales Een Mexicaanse ijscoventer Manuel Morales was Vrijdag in het bezit van een lot van de Mexicaanse nationale lote rij toen hij in een café ging dobbelen Morales verloor zijn geld én zette tenslotte zijn lot in dat hy ook verloor Even later bij de trekking bleek dat er een prijs van 1.000.000 pesos bijna 440.000 gulden op gevallen was Tüdens het debat van Maandag van de politieke commissie van de Ver enigde Naties over de ontwapening heeft de Nederlandse afgevaardigde D von Balluseck verklaard dat de economische ontwikkeling van de ten achtergebleven gebieden een belang rijke bijdrage tot de vrede en de vei ligheid van de wereld zouden zijn Om deze reden stelde hij voor in de ontwapenings resolutie waarop het debat betrekking heeft een clausule van die strekking in te voegen en de hulp aan arme landen niet alleen te laten afhangen van het slagen of mislukken van de thans ondernomen pogingen tot ontwapening De Nederlandse vertegenwoordiger verklaarde zich overigens „ van gan ser harte " voorstander van de geest van de 14-landen-resolutie In tegen stelling tot Wysjinsky's opvatting dat ontwapening moet beginnen met het afschaffen en verbieden van atoom - en waterstofwapens was de heer von Balluseck van mening dat men allereerst moet pogen te komen tot een sfeer van groter vertrouwen tussen de volkeren De heer von Balluseck drong er op aan tegelijkertijd te streven naar ver betering in de vriendschappelijke betrekkingen tussen de landen en naar ontwapening UW POP STUK Wij mak ' hem vlug benen armen ogc enz Firma B v Dijkhuta Rjjnlaan 6 telef 11277 Wij maken de teilen emmï ketels weer nieuw door Gi VANISEHEN Fa B v H huizen Rijnlaan 6 Tel 111 Van harie hoor Een zilveren bruiloft is een mijl paal die wü veerkrachtig bereiken Dat werd hier vorige keer óók al beweerd weet U nog Toen be loofden wij vervolgens alle zilveren bruidsparen te Leiden en Delft die hun dag op 4 November zouden Tieren 100 Sketch sigaretten bij wijze van feestgeschenk Maar Inmiddels hebben scherpzinnige lezers ons uit de droom geholpen 4 November viel een kwart eeuw geleden op een Zondag en op Zon dag ktin je niet trouwen al wil je nog zo graag U moogt het als een vergissing beschouwen of als een schertsje In het kwadraat In elk geval zal Dobbelmann ie der die voor 7 November op de onmogelijlcheid van de onfortuin lijk gekozen datum heeft gewezen belonen met een cadeautje En wat de zilveren brnidsparen te Delft en Leiden betreft - zy die 25 jaar geleden op 14 November het „ ja " zeiden ontvangen gratis 100 Sketch sigaretten als ztj hun naam him adres en vaste sigaren winkelier opgeven aan Dobbelmann in Waddinxveen By het zilver van Uw feest voegt Sketch dan als nog het goud van een röpe superieure Virginia sigaret HEEFT U STOF Wi md een prima costuum voor Keren en veranderen Daöi en herenkleermaker S Tijn Zonstraat 22 MOEILIJKE INCASSO'S Pn cedures rechtszaken b8l zaken enz Komt ü geiie vrijbltlvend eens praten Ale meen Advies - en InformaÖ bureau Mr P J H C Koo Deken Eoesstraat 1 ütred Telef 13676 Werkgeversverbond vergadert te Arnhem Speciaal adres voor REPAft TIE aan koffers tassen ül ring sloten ritsen handvatre hoeken beugels stikwerk « ü Galesloot Vinkenburgstraat telef 24371 ATTENTIE DAMES 1 Stll « permanent krullenrand / permanenten olie-crème ƒ 6 é ƒ 7.50 Indolawave 9 Met zonder bespreken Thuispé manenten 1 10 Maison „ ft trix " Amsterd straatweg 11 Vervolg van pag 1 In welke koers wü thans willen varen kan Ik nog niet aangeven al dus spr Wij hebben nog geen afge rond plan al is hier in werkgevers kring wel intensief overleg gaande De eerder gelanceerde gedachte van een marge politiek heelt naar wij hebben kunnen vaststellen niet in voldoende mate weerklank gevonden om daarin aanstonds een oplossing te zien In de eerste plaats acht spr het van groot belang dat zo moge lijk alle centrale organisaties van werkgevers en werknemers het eens worden over de voor te stellen wij zigingen Spr zei het als een gelukkige om standigheid te begroeten dat de Tweede Kamer zich van een uit spraak over de toekomstige loon vorming onthouden heeft Een loon politiek die in ruime mate de moge lijkheid zou openen van loonsver hogingen gepaard gaande met prijs verhogingen achtte spr vooral met het oog op de allerminst nog stabiele economische toestand voor Neder land uitermate gevaarlijk Ir H Bloemgarten directeur van de N.V Koninklijke Nederlandse Petro lemn Maatschappij heeft in de alge mene ledenvergadering van het cen traal sociaal werkgevers-verbond een rede gehouden over de na-oorlogse ontwikkeling op sociaal gebied in de West-Europese landen " Op sociaal gebied onderscheidde ir Bloemgarten twee groepen van vraag stukken De eerste is van overwegend materiële aard zij betreft de lonen en andere arbeidsvoorwaarden benevens de sociale voorzieningen De tweede groep heeft betrekking op zaken met een in hoofdzaak ideo logisch karakter samen te vatten on der de term „ medezeggenschap " De door de Nederlandse vakbewe ging aanvaarde politiek tezamen met de bekwaamheid en doortastendheid van de ondernemers zijn twee be langrijke factoren geweest voor het merkwaardig sneUe herstel van de welvaart van ons land Ir Bloemgarten wilde geenszins aan de bijdrage van de overheid in het be reiken van dit resultaat te kort doen Hij meende echter uitdrukking te moeten geven aan de bezorgdheid welke bij de ondernemers bestaat ten aanzien van zekere onderdelen van het overheidsbeleid met name de sterke nivellering in de lonen en de veel te sterke progressie in de Icon en inkomstenbelasting Na gesproken te hebben over de so ciale voorzieningen behandelde ir Bloemgarten de medezeggenschap Hier te lande wordt onder medezeg genschap begrepen „ mede-weten " „ mede-adviseren " en „ mede-beslis sen " Tegen aanvaarding van mede zeggenschap overeenkomstig de eer ste twee begripsbepalingen had hij geen enkel bezwaar Waar hij evenwel ernstig bezwaar tegen heeft is dat zo - MATRASSEN reparaties S-d lig maken bijvullen en o « trekken ' s Morgens halen ö avonds terug Oud bekffl adres W Ultjee Gansstr 1 telef 23986 Niet realistisch De Nederlandse afgevaardigde zei de het te betreuren dat de Sovjet unie nog steeds op het standpimt schijnt te staan dat de ontwapening kan beginnen met het verbieden van wapens de atoom - en de waterstof bom voordat een sfeer van vertrou wen is geschapen Het voorstel van de Russen tot ver mindering van de bewapening met een derde was niet realistisch aldus de heer von Balluseck omdat er in dit voorstel geen sprake is van con trole op de uitvoering De ontwapening moest volgens de Nederlandse afgevaardigde geleide lijk geschieden Op deze wijze zou er varing worden verkregen die mis schien van nut zal kunnen zijn bij de oplossing van nog belangrijker pro blemen De commissie dient haar pogingen om tot ontwapening te komen vodrt te zetten aldus de Nederlandse afge vaardigde Het is in het bijzonder de plicht van de grote mogendheden bij te dragen tot opbouwende ideeën voor een verantwoorde in overeen stemming met de werkelijkheid zijn - Dames PERMANENT-WA vanaf / 6 nergens beter fl duurder Maison Jacques I dipl kapper Koekoekstraat Telef 24201 Tweede oaiw kapper vanaf Noorderbtl rechts Wi ] hebben altijd Interessi aanbiedingen en een „ rm sortering STICHTS ON » DELEN MAGAZIJN BlItetB 43 telef 24785 AutomaterlaK accessoires olie etc ism ^ vardjes DAMES laat gedragen n »^ tels Japonnen modernised Van nieuwe stof knippen maken wü elk gewenst moo Bie de Weerdt gedipl «»¦ peuse J P Coenstraat 1 hi1 de Leidseweg ütrecBl KUNSTGEBIT-REP ARATB INRICHTING Oudwuk 3 Kerkstraat 4 bij NacMega * straat Spoedreparaües fcij enkele uren gereed o * f * werk W C Bunschoten wm ' P lefoon 12330 oor — SKETCH De Virginia van goeden huize DAMES voor Uw permana ^ wave met of zonder besp king dameskapsalon C b y Resteren Burg Kelgerstraat Telef 24170 WATERHOOGTEN WEEEDSITJIS Bovenkant sluis 20 cm - j - NAP val 26 cm Benedenkant sluis 56 cm — NAP was 17 cm VERHUIZINGEN meubelbeW ring Van ouds »"§,,??« Fa Wed G van de BrlnK " Zonen Goedestraat « W » Utrecht Telef 123D3j -- KUNSTGEBITREPARAlWj Spoedgeval enige "«"„^" i 17633 De Bouter Eetsre ^ Oudwijk Gevestigd J ^" tend Oudwijkerdw.arsstraa^i | t.o school busmn '¦ Burg Reigerstraat MACUBA pass 9-11 Oporto nr Stanlow MARKELO 9-11 van Aarhus te Geile NOTOS 9-11 nm van Sanfellu te Amsterdam OVERIJSEL 9-11 van Makas sar nr Amurang PERNA 9-11 in Straat Banka nr Fremantle POL'STDORUS 10-11 v Am sterdam te Port Said PB FEED HENDRIK 9-11 V Detroit te Chicago PB PHILIPS WILLEM pass 9 11 Patherpoint nr Cher bourg PBINS WILLEM IH pas 9-11 Quebec nr Montreal PB WILLEM V OBANJE 8 van Montreal nr Antw BIDDEEKEBK pas 9-11 14,50 uur Vlissingen nr Antw RIOUW 9-11 van Semarang nr Singapore RONDO 9-11 nm V Bone te Genua SAPAEOEA 9-11 van Bom bay nr Colombo STENTOR 10 V Antw te R'dam SCHIE 9-11 van Mostaganem te Lissabon SIBAJAK 9-11 ten O V Port Soedan nr Aden SOMMELSDUK 9-11 v Sin gapore nr Djakarta TALISSE pass 9-11 Gibral tar nr A'dam TEERESIAS 9-11 van Soera baia nr Makassar ZUIDERKEUIS 8-H v Kaap stad nr A'dam 9-11 340 m Z Walvisbaai nr Walvisbaai AGAMEMNON 7 V Mara - caibo te Cludad Trujillo ALPHARD 9 v Blo Grande dosul nr Santos AMSTELVAABT 6 v Neco - chea te Bahlablanca APPINGEDIJK 9 V Lissabon te Havana BANTAM pass 10 Perim nr Perz Golf DIEMEHDIJK 9 v PorUand nr Seattle DONGEDIJK pass 10 Dun - geness nr Curasao EEMDIJK 8 V Tarapico te Mobile GEOOTE KERK pass 9 20.15 u Vllssingen nr Antw HECUBA 9 V Puertobarrios nr Belize KAEIMATA 10 V Colombo nr Djibouti KARIMUN 10 V Port Said te Alexandrië daarna Ge - nua KEHTOSONO 5 te Vancou ver KOTA GEDE pass 9 21 uur Perim nr Belawan LAAGKEBK 7 V Madras te Calcutta LEOPOIiDSKEKK 10 van Khorramshar te Menaal - Ahmadl LINDEKERK 9 v Kuwait te Khorramshar MARIEKERK pass 10 Pinl - sterre nr Marseille MATARAM 10 V Cochir nr Aleppey PRINS WILLEM IV 9 van Hamburg nr R'dam RADJA 10 V New ïo.k te Caea h ianoB STAD AMSTERDAM 9 570 mijl WZW Finisterre naar Norfolk STAD ARNHEM 10 1200 V Brake te Antw verwacht STAD BREDA 7 v Osaka te Kobe STAD DORDRECHT 9 van Antwerpen te Carthagena STAD LEIDEN 4 te New Westminster STAD ROTTERDAM 12 van Narvik te New Port Mon verw UTRECHT 10 v Port Said te Genua WAAL 10 vm V R'dam te A'dam WATERMAN 9 18.30 u van Qubec nr A'dam Laatste meldingen AALSDIJK pass 8 18.15 uur Vlissingen nr R'dam ADINDA 9 80 mijl ZO Tou - rane nr Saigon ALWAKI 9 v St John's te Trinidad AMERSKERK 9 v R'dam te Marseille AMOR nacht 9-10 V Oran te Malta ARGOS 9 V Kopenhagen te A'dam BENNEKOM 9 V Le Havre nr Aoïv VOETKLACTSNTmnSg UI Luxe maatconfectie I p.p Steunzolen vanaf 5^2 ^ Orthop schoeisel Pf°S ^ richting Schoenreparatg^Uj ^ Noz Gedipl ^" I^ï ^^,» Noz Gedipl Voe«H -« Maat en Orthop fMf^^l ^ J V Scorelstraat 2sa 17677 ^^"""^ i ÏSiipöSfËFÊïraSs^JSili omtrent pers ""^" ^ ertro * Gezinsmoeilijkheden v ^.^^^ wensopdrachten _,„ spect5!2 Kloekei2;_J2J2LHi^g5R GER bü Bakkerij * et ",,,^ iJr Bilderdijklaan "¦ WÖËNiDAGRÉCLAfig m « regen rui."Y'"Spn l.B "' '"« Hlgere runderlappen j „ a «| Geerteistraat 30 Zip zoon Emir Saoed volgt hem op £ osls wij gisteren in het grootstejjel onzer editie reeds vermeldden Ij Maandagochtend te half zes Ibngjoed koning van het naar hem 10 geheten Saoedi-Arahië overleden.Jijn oudste zoon Emir Saoed is In gilddels tot koning geproclameerd;Iinir FelsaI de 48-3arige broeder,jn de nieujve koning is uitgeroe pen tot kroonprins premier en mi nister van Defensie _ De vorige maand werd berichtdjt Ibn Saoed lijdende was aan eenhartlcwaal en twee iTranse artsenjouden speciale bezoeken gebrachtlebben aan Taif terwijl een KLM vliegtuig gereed * erd gehoudenvoor „ enige zeer belangrijke vluch - ieD " Maar voor het eind van October deelde Ibn Saoed in een telegram aan Itoningin Elizabeth mi-de dat jijn gezondheid „ zeer vooruitgegaan " was Vanaf zijn 21ste jaar toen hij jjn geboorteplaats Koeweit aan het boofd van veertig vertrouwde vol gelingen verliet om Kijad hoofdstad van de Nedzjd te veroveren is Ibn Saoed altijd een strijder geweest Toen Engeland tijdens de eerste wereldoorlog kolonel Lawrence naar Arabië zond om daar de opstand tegen de Turken te organiseren beeg Ibn Saoed een subsidie van 5000 pond per maand voor zijn steun terwijl koning Hoessein van de Hedjas en zijn zoon Feisal bestemd waren de Iiooldrol te spelen Binnen zeven jaren na afloop van de oorlog had Ibn Saoed de Hedjas veroverd en Hoessein gedwongen zich als vluchteling op Cyprus te vestigen In 1927 tekende Engeland een overeenkomst die de onafhankelijk heid van Ibn Saoeds koninkrijk er kende Vijt jaar later werd dat ko ninkrijk het tegenwoordige Saoedi Arabië Vanaf die tijd is Ibn Saoed de onbetwiste heerser geweest over een gebied van bijna 2.5 miDloen vier kante kilOTieter de vierde oliepro ducent ter wereld Het geschatte jaarlijks inkomen uit de olie be draagt 30 milWoen pond dank z3j een overeenkomst met de Ameri kaans - Arabische oliemaatschappij die Ibn Saoed gesloten heeft en waardoor hem de helft van de ge maakte winst toevloeide Koning Ibn Saoed laat volgens Heuler 150 zonen na andere be richten noemen het bescheidener aantal van ruim veertig De nieuwe lioning Em i r S a O e d de nieuwe koning werd in Mei 1933 door de konink lijke hoge raad tot kroonprins uit geroepen Het desbetreffende de creet was ondertekend door alle le den van de raad onder leiding van prins Feisal en verkreeg de instem ming,van de koning en de broers van de Emir alsmede van de woes - tijn stamhoofden De nieuwe heerser werd in 1902 leboren en vroegtijdig in de Koran onderwezen Hij werd in de lijn van zijn vaders opvattingen streng op gevoed Eens redde hij zijn vader het leven bij een campagne tegen het naburige Jemen in 1933 Sedert 1935 heeft de kroonprins vele reizen door Arabië Europa en de V.S gemaakt Ook Rusland en Polen heeft hij be zocht Emir Saoeds levensspreuk is naar zijn eigen woorden Men moet eerst zichzelf raden voordat men 2ijn broeder raad geeft en zijn be doelingen zuiver maken opdat zijn goede daden voor Allall aanvaard baar mogen zijn Emir Saoed was voor dezen onder komng van de Hedjaz en leider van de kroonraad Lange tijd heeft hij Buitenlandse Zaken verzorgd Hij is lang knap van voorkomen en maakt ' een vlotte zelfverzekerde indruk Op jeugdige leeftijd leidde hij de Bedoeïnen in de campagne voor de jnnexatie van Assir Nog voor zijn " intigste jaar werd hij door zijn vader naar Londen gezonden om daar uit de eerste hand kennis te Mmen van de Britse politiek ten op zichte van de Hasjemieten en de wababieten die elkanders rivalen " aren m Arabië De eerste daad van Saoedi-Arabië's meuwe koning Emir Saoed was m broer Feisal aan te wijzen als öoonprins een positie die Feisal automatisch maakt tot eerste minis ™ en hoofd van de strijdkrachten awus IS te Cairo door de ambassade ran Saoedi Arabië bekend gemaakt lot dusverre was Feisal vice pre-g « en minister van Buitenlandse ^^ " ieuwe koning heeft eenzelfde ff^dmg gehad als zijn vader die " em heeft voorbereid voor zijn « tomatisclie opvolging als heerser van Arable f ¦"« ns 52-jarige Emir Saoed is erootgebracht volgens de leer van de mti -^" gehard door een leven vol Mtbermgen riirli ^*^ m de woestijn leerde hij wen op ongezadelde paarden en gaan ^^'^ ^ n vuurwapens om te VhaJt ^^'^^' s " Jood heeft hij di « z"ndt\°P'^'^^"S - genoten op voerden °^^'' ^^^^ ^® wereld vow * ^™'" Saoeds naam als op zijn sLlJ'iu " woning Ibn Saoed zal oedi-Së ^""^"^^ ^^"^ ™° ^^' Arahis '™?® kroonprins van Saoedi genirtn » '^ 48-jarige Emir Feisal stand to k iSPutatie een scherp ver te te 2H „ *^'=" «" goed op de hoog teeftr » ^" ^^ wereldpolitiek Hij Wcht °'^ g ^' 1 « Europese landen öert 7i;i ¦°- Rusland en Polen se reen twSf ''^.'^*^'^ '^ e ™' toen hij nog ««¦ n rZT ^^ ^^^^ oud was naar Lon ° na om ^ e Britse houding ten ^ h Arabische kwesties te Over 10 weken Duïveland droog Ook na de sluiting van het stroom gat bij Ouwerkerk gaan de werkzaam heden onverminderd voort Men is druk aan de gang met het beveiligen van de geplaatste caissons Achter deze caissons treft men reeds de voor bereidingen voor de aanleg van de nieuwe dijk De bouw van deze dijk zal in een vrij snel tempo geschieden en over ongeveer een maand hoopt men het dijklichaam zover klaar te hebben dat met het leegpompen van de 2700 ha grote Vierbannenpolder kan worden begonnen Met tien pompen hoopt men de polder in ongeveer anderhalve maand te kunnen leegpompen Een gunstige omstandigheid is hierbij dat het gat bij Ouwerkerk bij laag water werd gesloten waardoor de waterstand in de Vierbannenpolder thans aanmer kelijk lager is dan destijds in de pol der Schouwen waar de dichting van Schelphoek bij vloed geschiedde Twee bromfietsers ernstig gewond Twintig meter meegesleurd door autobus Op het gevaarlijke kruispunt Bem hardlaan-Buurtsteeg te Gld Veenen-daal werden Zondagavond twee naast elkaar rijdende bromfietsers door ' n passerende autobus aflcomstig uit Den Haag gegrepen en ernstig ge wooi'd De autobus van de fa de W uit Den Haag kwam van de Buurtsteeg en sleurde de slachtoffers ongeveer 20 meter mee De 18-jarige v d K en de 20 jarige M beiden afkomstig uit Scherpenzeel werden ernstig aan het hoofd gewoond en liepen verder ver schillende inwendige kneuzingen op Dr Kets verleende de eerste hulp waarna beide per ziekenauto van de fa de Haas naar het Juliana zieken-heis te Veenendaal werden overge bracht De politie die spoedig ter plaatse was stelt naar de schuldvraag een onderzoek in ' 12 slachtoffers door bomexplosie in trein van Marol(ko naar Algiers Zes personen twee Fransen en vier Marokkanen zijn Zaterdag avond om het leven gekomen en zes ernstig gewond door drie bomont ploffingen in de exprestrein van Casablanca Marokko naar Al giers De bommen die in de toiletten van een eerste en een tweede klasse rijtuig verborgen waren ontploften even nadat de trein uit Rabat ver trokken was De trein kon zijn reis naar Sale drie km verder voortzetten en meer genegeerd Hebben B en W niet de indruk zo vragen enige raadsleden in het verslag van het onderzoek der ge meentebegroting van Amsterdam dat er thans in West-Nederland een ongezonde rivaliteit bestaat tussen enkele gemeenten die inplaats van tot samenwerking tot doublering van arbeid en tot onnodige verdub beling van uitgaven zal leiden Ge wezen wordt op de neiging van Rot terdam om ten koste van alles tot een eigen vliegveld te komen Voorts op de poging van Den Haag om het Holland-Festival zoveel mogelijk aan zich te trekken en het Nationale Ballet aldaar te vestigen en ook wijst men op de poging van Utrecht om tot oprichting van een eigen opera te komen Neemt de regering in deze zo vragen de leden wel de houding aan die van haar mag wor den verwacht gezien het feit dat Amsterdam de hoofdstad is centrum van cultuur is geweest en nog is en daartoe grote offers heeft gebracht Is er niet een begin van een stre ven om aan Amsterdam de glans van hoofdstad des lands te zijn te ontnemen ten behoeve van de Resi dentie Is het B en W bekend dat volgens bezoekers aan vreemde lan den ook officiële vertegenwoordi gers van Nederland de gedachte in het buitenland helpen vestigen dat Den Haag de hoofdstad van Neder I lanid is ULrScheepstijdingen^jjJ BLOEMFONTEIN 9 400 mfll W Kp Frio nr Teneriffe CISTULA 10 V Singapore te Adelaide EENDRACHT 9 v Bremen te Gibraltar ENGGANO pass 9 15.20 uur Vlissingen nr Antwerpen FRIESLAND KRL 9 V Beau mont nr New Orleans GAASTERLAND pass 10 vm St Pauls Rock nr Las Pal mas GAROET 9 rede Bahrein v Aden GROOTE KERK pass 9 Do ver nr Antw HERMES 10 V Cludad Tru jiUo te Laguaira HEELSUM 9 v A'dam te Hamburg JAVA pass 9 Aden nr Co lombo JOH VAN OLDENBARNE VELT 9 210 mijl ZW Ade laide nr Aden KEDOE nacht 9-10 v Colom bo te Belawan KOTA INTEN pass 9 Al giers nr R'dam LAUHENSKERK 9 v Assab te Port Sudan LEKKEBKERK 9 v Aden n Karachi LIEVE VROUWBKERK 9 v B'dam t « Mmelll » FRANSE SCHOOLJEUGD had een extra dag vacantie Van onze correspondent te Parijs Gisteren zijn 90 procent van alle Franse universiteiten middelbare scholen en lagere scholen gesloten geweest omdat de professoren de leraren onderwijzers en schooljuf frouwen staakten Zaterdag hadden alle leerlingen al een briefje van school mee naar huis gebracht waarin de redenen van deze verplichte extra vacantiedag voor de ouders uiteen werden gezet De stakende leraren en school meester.s maakten daarin bekend dat zij van de minister 10 procent salarisverhoging hadden geëist wat hun niet was toegestaan terwijl zij het bovendien niet eens waren met een recent regeringsdecreet waar van zij een verlies aan vrijheid duchtten ten opzichte van zekere administratieve autoriteiten De minister van financiën heeft in tussen bekendgemaakt dat zijn bud get geen nieuwe uitgaven toelaat en men mag er dus op rekenen dat het bij die ene stakingsdag wel niet zal blijven Als een staking ooit populair is ge weset dan Is die van gisteren dat in elk geval bij de Franse leerlingen ge weest De Franse schooljeugd hoopt nu maar één ding en dat is dat de mi nister voet bij stuk zal houden Spij belen op bevel van je meester of leraar is een buitenkansje dat je dan ook niet iedere dag in je schoot ge worpen krijgt Holland Nautic en Herstelbank Het Tweede Kamerlid Nederhorst heeft aan de ministers van Finan ciën van Economische Zaken en Volksgezondheid schriftelijk vra gen gesteld over de moeilijkheden waarin zich de N.V Holland Nau tic in Haarlem zou bevinden als ge volg van het feit dat de bankin stelling die dit bedrijf financiert en die tevens het grootste gedeelte van de aandelen in handen heeft Mij tot financiering van het Na tionaal Herstel niet bereid is verdere credieten te verstrekken Is het juist zo vraagt hij o.a dat het behoud van het genoemde bedrijf verzekerd zou zijn indien de bovenbedoelde bankinstelling de bereidheid had om een nieuwe gro te opdracht welke het bedrijf enige jaren lang werk zou verschaffen te financieren Zijn de ministers niet van me ning dat behoud van de N.V Hol land Nautic in welke onderneming 500 man werkzaam zijn voor de werkgelegenheid in Nederland van grote betekenis is en wil de rege ring er op toezien dat dit werk gelegenheidsaspect bij het overwe gen van bepaalde mogelijkheden tot oplossing van de gerezen moei lijkheden de volledige aandacht krijgt KIEÜTERVERONGELÖKI Maandagmiddag is het driejarig jongetje van de familie De B uit Breda op het Marktplein te Deurne onder een zware vrachtauto gelopen en dodelijk verongelukt Het kind was met zijn moeder bij zijn groot ouders op vacantie Ir H Bloemgarten directeur van de N.V De Bataafse Petroleum Mij als medezeggenschap door sommigen wordt nagestreefd dit o.m met zich zou medebrengen dat iemand direct of indirect in de bedrijfsleiding wordt ingeschakeld zonder de goedkeuring van de directie of van de eigenaren der onderneming Wat Nederland betreft kon hij zich niet onttrekken aan de indruk dat de politieke ideologieën de overhand hebben op de practische doeleinden welke feitelijk nagestreefd dienen te worden Doch ook aan werkgevers zijde schijnt nog niet volledige over eenstemming te heersen zij het dat daar de verschillen van inzicht ge meenlijk tot een nuance zijn te redu ceren Over de ondernemingsradenwet zei ir Bloemgarten dat deze zeer veel kan bijdragen tot een verdieping van het wederzijdse begrip Toch valt er bij sommige onderne mers een zekere terughoudendheid te bespeuren welke mede wordt veroor zaakt door de felheid waarmede de vakverenigingen streven naar een overheersende invloed op de candi daatstelling Spr meent dat de vak beweging hiermede te kort doet aan de ruimte welke de wet op dit punt laat ZEEPOST Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden De data waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd staan tussen haakjes ach ter de naam van het schip vermeld Indonesië en Ned Nieuw Guinea ms „ Oranje " 18 Nov Ned Antillen ms „ Flottbek " 18 Nov Suriname ms Amazones " 21 Nov Zuid-Afrika ms „ Jagersfonteijn " l " Nov Canada * ms „ Prins WiUem van Oranje " 19 Nov Zuid Amerika ss „ Delfland " 16 Nov Brazilië ms „ Santa Catha rina " 14 Nov Australië via Enge Ind l4 Nov Nieuw Zeeland vla En geland 14 Mov Pagina 5 Gezondheid en Ouderdom Vlezend Leven door Th R Neute lings Uitgeverij De Koepel Nijme gen-Antwerpen wU de mens er toe brengen meer aandacht te besteden aan zijn gezondheid Hoewel de schrijver het systeem v^n „ wónder kuren " bestrijdt volgt hij toch in hoofdzaak dezelfde methode als zijn vele voorgangers De nadruk wordt gelegd op matige voeding met wei nig vet zonder suiker en zoutloos Begin elke maaltijd met fruit eet veel groente weinig aardappelen en geen wit brood Doe geregeld enkele lichte ademhalings en gymnastiek oefeningen en wandel een.uur per dag De schrijver bespreekt de ge zondheid van de baby voor en na de geboorte en de gezondheid gees telijk zowel als lichamelijk van de bejaarden Het is een vlot boekje over eenbelangrijk onderwerp Het is metZuid Nederlandse luchtigheid ge schreven » Een soortgelijke strekking doch in wat ernstiger toon heeft het werkje van Prof dr J G Sleeswijk „ Oud worden en jong blijven " dat bij de Wereldbibliotheek in Amsterdam uitkwam Prof Sleeswijk houdt zich in zijn boek speciaal met de ouder dom bezig een der belangrijkste vraagstukken van de laatste tijd nu het in de periode tussen 1870 en 1950 is gelukt de gemiddelde levensduur met niet minder dan 31 jaar te ver lengen De schrijver is een bij uit stek deskundige gids op dit terrein Na een reeks algemene voorschrif ten voor een hygiënische levenswij ze wijst hij op het belang van een gezond geestelijk leven in de ouder dom Jong blijft hij die zijn hele leven door geestelijk groeit en die oud geworden zich blijft interesse ren voor mensen en dingen om zich heen Bouw U-tunnel dringend nodig „ Een spoedige totstandkoming van de tunnel onder het IJ is niet alleen voor Amsterdam-Noord een levensnoodzaak doch evenzeer voor de veertien kleine gemeenten iu het achterland van de hoofdstad benoorden het IJ het zgn Water land Industrievestigingen blijven achterwege door het ontbreken van goede oeververbindingen terwijl het bedrijfsleven niet te becijferen financieel nadeel erdoor lijdt " Dit thema is gisteren in velerlei toonaarden „ bezongen " door de bur gemeesters van de gemeenten in Waterland t.w Beemster Broek in Waterland Edam waartoe be hoort Volendam Graft Ilpendara Kwadijk Landsmeer Middelie Monnikendam Oosthuizen Purme rend De Rijp Warder en Wijde wormer tijdens een persexcursie georganiseerd door het IJ tunnel-comité langs een aantal industrie en in die plaatsen De voorzitter van dit comité de heer M E Versteeg legde nog maals de nadruk op de noodzaak van de tunnelbouw toen hij zei De bestaande situatie dreigt voor Amsterdam en het achterland een ramp te worden Een openlijk pro test tegen de langzame gang van zaken bij de plannen voor de tun nelbouw is zeker op zijn plaats Churchill voor Kerstmis naar Moskou Volgens een bericht van het Brit se Zondagsblad „ Sunday Pictorial " zou Sir Winston Churchill van plan zijn voor Kerstmis „ op eigen ge legenheid " naar Moskou te reizen na in de komende twee of drie we ken met president Eisenhower en zijn Franse collega Laniel bespre kingen te hebben gevoerd Churchill zou bij deze poging om te komen tot besprekingen ter bevei liging van de wereldvrede niet op treden „ als de officiële afgezant van de Westelijke wereld " aldus het blad Congresgebouw in Den Haag kost f 18 min B en W van ' s-Gravenhage achten het moment aangebroken een begin te maken met de uitvoering van een cultureel-centrum in het door archi tect Dudok ontworpen wederop bouwplan Dit culturele centrum zal bestaan uit een nieuw congresge bouw de uitbreiding van het ge meentemuseum een nieuw museum voor het onderwijs een nieuw ko ninklijk conservatorium voor mu ziek en een beeldengalerij De to tale kosten worden geraamd op 40 millioen gulden B.*en W schatten de tijd die ligt tussen het begin van de uitvoering en de totstandkoming van het laatste gebouw op tien tot vijftien jaren Aangezien er in Den Haag volgens B en W een „ dringende en reële behoefte is aan een congresgebouw " stellen zij de raad voor het congres gebouw als eerste object van het cultureel centrum in uitvoering te nemen Voor het ontwerp van het gebouw wUlen zij drie architecten uitnodigen een schetsplan te maken Omdat zij weinig heil zien in een prijsvraag stellen zij voor een be drag van drie maal ƒ 46.000 of ƒ 138.000 voor de schetsplannen uit te trekken De kosten voor het congresgebouw worden geraamd op 18 millioen gul dena Voor een juiste groepering der ge bouwen werden bezoeken gebracht aan de congresgebouwen te Aalborg Stockholm Zurich Luzern Geneve Lissabon Parijs en Londen Nixon op Formosa aangekomen De Amerikaanse vice-president Richard Nixon is Zondag te Taipeh de hoofdstad van Formosa aange komen Toen Nixon uit het vliegtuig stap te weerklonken saluutschoten Na een erewacht geïnspecteerd te heb ben reed Nixon naast Tsjang Kai Sjek in een auto gezeten door de stad waar een grote menigte hem toejuichte 
Dinsdag 10 November 1953 - 61e Jaargang No 164 Overdracht van * t paukenpaard Precies om half zes Maandagavond werd op het plein van de Koninklijke stallen in den Haag het Nederlandse paard de 5-jarige ruin „ Lemmie " overgedragen aan Lord fiouro de Commandant van de Eoyal Horse Guards van H.M Koningin Elizabeth van Engeland De zwartbonte ruin met opgebonden manen welke voorzien waren van oranje-lintjes werd alvorens de over dracht officieel geschiedde voorge reden De heer J H W Pasman verrichtte daarna als algemeen voorzitter van de stichting Nederlandse Draf - en Ren sport de overdracht en wel aan de eerste stalmeester van H.M Koningin Juliana Majoor W F K Bisschoff van Heemskerck die Z.K.H Prins Bern hard vertegenwoordigde De Britse commandant gestoken in het uniform van de Royal Horse Guards dankte in hartelijke woorden voor dit exclusieve geschenk dat zo zei hij in Engeland zeer zeker grote bewondering zal wekken want het is een prachtig paard Amerikaanse industrie te Amersfoort umm <^ nojariitutó IkiMïMviuii ht l.l«as In Veenendaal gaat men een nieuw raadhuis bouwen Het ontwerp hier voor gemaakt door Ir S J van Emb den bouwkundig ingenieur uit Delft is thans bij Ged St ingediend ter goedkeuring Het raadhuis dat zal komen in een nieuw te creëren dorps centrum wordt een krachtig bouw werk ' waarbij alle aandacht is be steed aan de representatie van een beginnende industriegemeente Geen borrel als men danst De Raad der gemeente Vleuten heeft gebruik gemaakt van de in de drankwet geboden gelegenheid om nadere voorwaarden te stellen onder welke de Burgemeester toe stemming kan verlenen tot het geven van gelegenheid tot dansen in ver gunnings - of verlofsinrichtingen Deze nadere voorwaarden heeft de gemeenteraad samengevat in een ver ordening waarvan.heden het bericht is ontvangen dat zij is goedgekeurd hetgeen tevens zeggen wil dat zij in werking is getreden De meest ingrij pende bepaling in deze verordening is ' t verbod om gedurende de tijd dat gelegenheid tot dansen wordt gege ven in de dansinrichting sterke drank te verstrekken of te gebruiken Het gemeentebestuur beoogt hier mede het tegengaan van gevaren verbonden aan de combinatie van al cohol en dansvermaak Hoofdinspec teur van de Volksgezondheid noemt de vaststelling van deze verordening een verheugend initiatief van Vleu tenjs gemeentebestuiu Het is te be grijpen dat deze verordening door de plaatselijke caféhouders met ge mengde gevoelens is ontvangen Zijn wij goed ingelicht dan is Vleu ten de eerste gemeente in de pro vincie welke het tappen van sterke drank tijdens een dansavond heeft veAtoden KIND TREKT SLANG VAN GASSTEL Terwijl de moeder het huis had verlaten heeft het 2i4-jarig zoontje van het echtpaar Geurs wonende aan het Hogendorpplein te Amster dam de slang van het gastoestel af getrokken waardoor het gas vrij de keuken instroomde Het jongetje en zün één jaar jongere zusje raakten bedwelmd Omwonenden ontdekten bijtijds het onheil en waarschuwden de politie die de kinderen bü ken nis bracht ^^ mÊÊÊSÊSk ^^^^- Prins Bernhard naar Ethiopië Ned Herv Kerk Eeïoepen te Baarn toez vac J van Kuiken S H Spanjaard te Groningen te Assen als zieken huispred A Boonstra eraeritus predikant te Noordwolde Gr te Oud-Alblas A Wisgerhof te Olde broek Bedankt voor Huizen N.H 2 vac A J de Jong te Schevenin gen en J G Abbringh te Ooster wolde Gld Geref Kerken Beroepen te Harlingen A J van Sluys te ' s-Gravenhage-W Aangenomen naar Groningen vac R Ypma A Broek te Onst wedde en vac 8e pred L Zwa nenburg te Schoonebeek die be danltte voor Doorn Bedankt voor Laren N.H J Coevée te Roodeschool Geref Kerken art art 31 K.O Beroepen te Rijswijk Z.H A J Moggré te Zevenbergen Examens De classis Breukelen heeft prae ge-examineerd en beroepbaar ver klaard de heer Han Bing Kong te Uithoorn cand aan de V.U De gemeenteraad van Amersfoort heeft Maandagavond besloten een van de door de N.V Polynorm in de industriewijk te Amersfoort gebouw de industriehallen te verhuren aan de Amerikaanse Borden Food Pro ducts Company De hal heeft een op pervlakte van 2500 vierkante meter Voorts verleende de raad een cre diet van f 360.000 voor de bouw van een pakhuisruimte achter de bestaan de hal De volautomatische fabriek die zich zal bezighouden met het verpak ken van uit de drie Noordelijke pro vincies verkregen melkpoeder zal aan ruim tachtig arbeiders werk ver schaffen De fabriek zal volgend jaar April in bedrijf worden gesteld De te Amersfoort door Borden Company verpakte melkpoeder wordt door beurtschlppers naar de havens van Rotterdam en Amsterdam vervoerd om vandaar te worden geëxporteerd naar de tropen Voorlopig begroot men de jaarproductie op 6000 ton De leiding van de fabriek zal voorshands berusten bij drie Amerikanen De behandelende medici hebben toegestaan dat Pnns Bernhard die eiil:ele dagen rust heeft moeten houden Woensdag naar Ethiopië vertrekt voor het aangekondigde officiële bezoek aan de keizer mits het programma een niet te ver moeiend karakter zal dragen De Prins zal vermoedelijk 23 Novem ber hier te lande terugkeren waar na een nader onderzoek zal uitma ken of hij zijn bezigheden in volle omvang zal mogen hervatten De klucht van de koe Een slager in Enkhuizen had een koe voor de slacht ge kocht Hij zette er niet direct het mes in doch liet het beest eerst nog een paar dagen in de wei staan Toen echter voor de koe het laatste uur had gesla gen stuurde de slager een paar buurjongens naar de wei om het beest te halen De knapen die een stuk metworst in het vooruitzicht was gesteld rep ten zich en weldra was de koe in het slachthuis alwaar zij volgens de regelen der kunst voor de consumptie gereed werd gemaakt Doch wie schetst de verbazing en schrik van de slager toen een boze boer het slachthuis binnenkwam en hem ter ver antwoording riep omdat niet de koe « an de slager was ge slacht doch de prima stamboek ent.b.c - vrije melkkoe van de boer De jongelieden hadden zich in de wei vergist Bakfiets onder sneltrein Berijder redt zich op nippertje Maandagnamiddag heeft een snel trein uit Amersfoort op de door knip perlichten en belsignalen beveiligde overweg Blauwkapel Oost in Maar tensdijk een bakfiets van de ruim 50 jarige voddenkoopman G uit Blauw kapel gegrepen De fiets werd ver splinterd De bestuurder die zei het licht en de bel niet te hebben opge merkt redde zich op ' t nippertje door opzij te springen Hij werd door een klap van de fiets licht aan de benen gewond Het treinverkeer Amers foort — Utrecht ondervond 18 minuten vertraging ¦ Vwê?if&i^&l « Üieistvs Geslaagd aan de Gem Universiteit van Amsterdam voor het doctoraal examen Duits de heer H D Tiesema - Amsterdam voor het candidaatsexa men rechten mej C Bouman Amster dam voor het candidaatsex economie de heren M Pothoven en W H Wol vetang Amsterdam voor het doet examen theologie de heer G M Spel berg Hilversum en bevorderd met lof tot doctor in de theologie de heer J A Oosterbaan Hilversum).Geslaagd aan de Gem Universiteit van Amsterdam voor het doctoraal exa men geneeskunde B Smalhout C M Luijk mej R A I Notosoetarso mej W H Koten J den Heijer Mej C B Teng W G Sillevis Smitt H G.Boom J C M Oomen R R Siebeng.i;Mevr T S Boen San Tjiang-Tan me).M M Sluis mej M Bakker Mej j.S M van Waardenburg C Vogelsang Mej D N Ong F J P Spuls Mej.M Steur A Kroon en mej L A Jet - \^ IN KEUS EN KEUR I STELLEN WIJ ü NIET TELEUR SPECIALE BONTZAAK nA|k|Jll|L ||| WITTEVROÜWENSTRAAT 5 DUN I A N I E UTRECHT TEL 17752 De grootst mogelijke sortering in SPEELGOEDEREN vindt U steeds weer bij N.V Bosch-Honig & Co „ De speciaalzaak met anderhalve eeuw ervaring " KORTE JANSSTRAAT 1-11 Utrecht Tel 11089 vjiriA 1 lö kunt U tegen inlevering van deze advertentie ons grote fraai in kleurendrulc uitgevoerde speelgoedboek van 40 pagina's verkrijgen zolang de voorraad strekt Enorme collectie in Treinen Auto's en Poppen Bezoekt onze speelgoedkelder „ Het droomland voor Uw kinderen " iiiiiriiiiimii I imiiiimliriimiiiiiiitniiiiimiiiiiiiiiiiirri miiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiM UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VERREWEG DE GROOTSTE KRANT IN MIDDEN NEDERLAND Geeft Uw haarden kachels en kaehelpijpen een blijvende diepzwarte glans BANKWERKERS EEN VOLWASSEN en 2 AANK BANKWERKERS gevraagd Aanmelden Tussenbfoek's Rolluikenfabriek PIETERSTEAAT 8—12 Utrecht P de Gruyter en Zn N V VRAAGT voor de winkels In Zeist en Bilthoven a een ervaren VERKOOPSTER in bezit van diploma Alg Handelskennis Hoog loon plus toeslag voor diploma b een flinke VERKOOPSTER Leeftijd tenminste 18 jaar Voor opleiding wordt gezorgd Alle inlichtingen worden Woensdag van 4-6 uur ver strekt door de rayonchef in onze winkel EMMAPLEIN 14 BILTHOVEN t.o station miiiiiiiii iimiiiiiiiiinii niiiiniiriiiiniiiiiiiiin i iTiiiiiiiiiiiiiiii i miiimi iiiiiiiiimiiiiiii »^ I Verkoopkantoor van ZWEEDS-CONCERN | 1 vraagt per 1 Januari 1954 een JONG en ACTIEF f VERTEGENWOORDIGER | 1 voor het bezoeken van winkeliers met als | I standplaats Utrecht | 1 Voor deze functie zoelcen wij een jongeman | 1 leeftijd ca 23 jaar met koopmanstalent durf | I en enthousiasme diploma's bijzaak | i Uitvoerige sollicitaties vermeldende opleiding leef | I tijd godsdienst en verder alle terzake dienende ge | i gevens worden ingewacht onder motto „ Utrecht " bij | I V Alfen Adv Bur v Reclame Herengracht 615 | I Amsterdam i 1 GEHEIMHOUDING VERZEKERD | liiiitiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiii iiimiiiiiiiiimiiiitiiir niiiiiiiiii iiimiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiü De lage prijzen van de Philipslompen zijn reeds aan trekkelijk Maar daarbij komen nog de constante lichtkracht en de zuinigheid met uw stroom Koop daarom beslist een kwaliteitslomp - — Philipslamp GROTE MAATSCHAPPIJ VRAAGT voor haar kantoor te Utrecht-stad EEN FLINKE RUIMTE TE HUUR voor magazijn en Icantoorlokalen Ligging par terre Oppervlakte circa 300 M2 Bij voorkeur centrum stad Aanbiedingen onder no 2493 Bureau U.N 15 -« 070 75 „,« o « 25 « alt 0.70 ^ 3 « 1.20 * 0 "" °- l | l 200 « all 1 '= 60 watt 0-75 l „ uOHt „« OEHTrUW ^*.'^""^' ^,„ 12040 « att VOO 1 " ^ n 1.50 60 "»« Vis 200 - Il 2.00 75 watt 1-1 = ' '\ r BELANGRIJKE VERKOOPMIJ VOOR BOEKHOUD EN STATISTIEK-MACHINES vraagt een werktuigkundig MONTEUR met goede valcopleiding en praktijkervaring Leeftijd 22 tot 25 jaar Soil met volledige gegevens over opleiding loopbaan salaris en personalia onder no 2497 aan bur U.N Zmupsmm Het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt Vrl KANTOORBEDIENDEN voor administratieve werkzaamheden en loketbediening Leeftyd tot 20 jaar dipl MULO en typen vereist Brieven met volledige inlichtingen te richten aan de Directie U.N DRIFT 23 ¦ ¦¦¦«¦ ¦¦¦¦ KI -¦¦¦•« GEVRAAGD op KASSIERSKANTOOR h.t.s JONGSTE BEDIENDE Kennis van typen gewenst Brieven met opgave schoolopl leeftijd enz onder no 2515 aan het Bureau U.N tiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiriiiiittiiiiniiiittiiiiiriiiiiitiiiiiiiiiiHi itmiiitriiiimiiiiiiiiiritiiimiiiitiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "»!""' Utrechtsch Nieuwsblad - Actueel ^ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD r Haagse Dierent uin Rijk heeft plan tot aankoop Het blükt mogelyk een gedeelte van het dierentuincomplex in Den Haag voor het Rük aan te kopen ten behoeve van de oprichting van een rijkskantorengebouw zo deelt de minister van Wedei;opbouw en Volkshuisvesting in een nota van wijzigingen van de Rijksbegroting 1954 van zijn departement mee Met het oog op het gebrek aan goede bouwterreinen in de city van Den Haag wenst de minister van die mogelijkheid gaarne gebruik te maken Omdat thans nog niet vast staat voor welke dienst dit kanto rengebouw zal worden bestemd — o.a wordt gedacht aan de huisves ting van de directie van de Water staat welke thans is gevestigd in een flatgebouw aan de Van Hogenhouek laan — zal het terrein ten laste van de begroting van de rijksgebouwen dienst te worden aangekocht Het aanvankelijk voor aankopen op de begroting 1954 aangevraagde bedrag ad ƒ 1.500.000 biedt te weinig mogelijkheden dan dat reeds voor de aanvang van het dienstjaar daar van ten behoeve van een aankoop een bedrag van ƒ 780.000 zou kunnen worden vastgelegd Het is daarom noodzakelijk het aangevraagde be drag te verhogen met het voor de aankoop van bovengenoemd terrein benodigde bedrag van ƒ 780.000 -^ Soldaat decoreert minister Ook in Ede hebben in de af gelopen ujeefc manschappen van het garnizoen ijverig mee geholpen aan de collecte die voor de gezamenlijke militai re steunfondsen overal in den lande werd gehouden Zij leg den een loffelijke ijver aan de dag en toen Zaterdagmiddag op het marktplein een auto stopte was een hunner met speldjes en collectebus er als de kippen bij om een nieuw slachtoffer te maken De automobilist een korte ste vige figuur voelde toen hij nog maar ternauwernood uitge stapt was een klopje op zijn schouder en zag omkijkend de militair die er geen gras over liet groeien en de éaad bij het woord voegend zei „ Ifc mag u zeker ook wel met zo'n mooi speldje decoreren meneer „' t Is voor een goed doel " njrmiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiriiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirüiiiiiiuirMiiiiitiitmii De overrompeling viel in goe de aarde glimlachend liet de automobilist zijn offer in de bus glijden Toen de sol daat van omstanders hoor de dat het de minister « on Oorlog ir Staf was die hij ge decoreerd had krabde hij zich achter ' t oor en zei „ Dan had ifc eigenlijk wel model mogen groeten " Maar tenslotte kan hij ook niet weten dat minis ier Staf Edenaar van origine Zaterdags nog wel eens een familiebezoek brengt aan zijn geboortedorp Belangrijke gebeurtenissen werpen huri schaduw vooruit bonnier CHOORSTRAAT 11 - TEL 19050 UTRECHT AMSTERDAMSESTRAATWEG 280 Geslaagd aan d « Utrechtse TJnlvetsl teit voor het Semi-arts examen ti Alma Oss Mej A J Th J Klaaskate Olden zaal J Jansen Utrecht W v Weerde BUthoven Mej W H J M v Beek Oosterhout N.B Arts-examen J P Minderhoud Utr L A J van Lier Den Bosch S Sluis Hilversum Tandarts-examen Mej A M Ztjp Purmerend N A W M Claassen Til burg J J C Ament Roermond Geslaagd aan de Rijksuniversiteit te Groningen voor het doet ex Psycholo gie de heer P J van Streln te Delft cum laude Voor het cand ex Econo mische Wetenschappen de heer H J Bijsink te Groningen Groenten en Vruchtenveilinif „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van 9 Nov 1953 Bospeen 8—18 p bos Bloemkool 8—45 pa St Knolseldery 2—14 Sla 2,50—9 Andijvie 6—10 p kg Gek Bieten 6—23 Boerenkool 6—9 Chi nese kool 6—8 Gele kool — Groene kool 6—13 Rode kool 4—12 Prei 8 — 13 Pronkers 16—57 Rapen 7—8 Kas snijbonen 67—127 Spinazie 8 — 38 Spruiten 15—29 Tomaten 20 — 107 Uien 1—8 Waspeen 8—12 Win terwortels 4—7 Wialof 6—53 Drui ven blauw 90—117 PAABDENMARKT UTRECHT Op de Utrechtse paardenmarkt zijn heden 491 stuks aangevoerd De prijzen varieerden voor luxe paarden van / 900 —ƒ 1100 werkpaarden 650—900 oude paarden 500—700 paarden boven drie jaar 550—750 paarden twee jaar 450—600 veulens 200—300 hitten 400 — 700 slachtpaarden 1.40—1.60 per kg slachtgewicht De handel was flauw KAASMARKT BODEGRAVEN Aanvoer 134 partijen Ie soort 2.06 tot 2.14 2e soort 2 tot 2.05 extra 2.30 Handel flauw VEILING SEPTEp TIEL HALT U behoeft voor een Philipslamp slechts een gering bedrag neer te tellen U ontvangt dan een kwaliteitslamp die tot het laatst toe zijn lichtkracht behoudt een I » M ¦ <"¦ ^ Ml XX X - " K XX X X I R ^ X X a I X R X axxxxaxxB Appelen AlUngton Pippin A 24 — 30 Ie 17—22 2e 5—11 Bellefleur Brab A 18—26 Ie 17—20 2e 5—10 Bellefleur Eng A 28—37 Ie 15—29 2e 6—12 Bellefleur Franse A 14—20 Ie 12—18 2e 6—12 Bramley Seedling Ie 17—23 2e 8—11 Canada Reinette Ie 10—16 2e 8—12 Cox Orange Pip pin A 46—75 Ie 28—46 2e 17-23 Glorie v Holland Ie 17—31 2e 8—11 Groninger Kroon Ie 15—23 2e 7—12 Goudreinette A 25—38 Ie 17—27 2e 11—17 val 6—14 Kaneelzuur Ie 11 — 23 2e 7—15 Jonathan A 26—42 Ie 10 — 29 2e 7—14 Lemoen Ie 16—22 2e 9—13 Laxton Superbe Ie 18—37 2e 7—10 idem verpakte A 33—61 Nota ris A 22—28 Ie 18—22 2e 9—13 Pater V d Eisen A 23—28 Ie 11—23 2e 7 — 13 Rode Keuleman Ie 11—23 2e 7 — 11 Sterappel A 23—33 Ie 14—26 2e 8—14 idem verpakte A 25—36 Bloe mée A 32—36 Ie 22—30 2e 10—14 Benderzoet Ie 12—20 2e 8—10 Cam pagne Zoet Ie 11—21 2e 8—10 Dijk manszoet Ie 17—24 2e 6—11 Jasappel Ie 15—21 2e 6—12 Zuurkroet blank per 100 kilo 360 idem rood 260 zoet 200 Peren Emile d'Heijst Ie 16—30 2e 8—10 Beurré Alexander Lucas A 40—52 Ie 22—37 2e 15—21 Beur re Clairgeau A 40—47 Ie 22—35 2e 6—20 Beurrê de Mérode A 32—37 Conference Ie 27—47 2e 10—14 Com tesse de Paris A 29—39 2e 24—34 2e 4—10 Jodepeer Ie 11—27 2e 6—12 Legipont Ie 43—50 Zwijndrechtse Wijnpeer Ie 20—32 2e 4—11 Brede rode Ie 14—23 2e 9—11 Sint Remy Ie 11—16 2e 8—10 Gieser Wildeman l3 14—28 2e 6—11 Kamperveen Ie 12 — 19 2e 7—10 Ijsbonten Ie 11—18 2e 8—11 Winterjan Ie 16—23 2e 10—14 Wintervijg Ie 9—26 Peerkroet per 100 kilo 200 druiven 78—83 Alles in cents per kilo tenzij anders vermeld ' P0e)t de Inlcis^S'eltef ' WOENSDAG HILVERSUM I — NCHV 7,00 Nvpj 7,13 Gewijde muz 7,45 Ben woord voni de dag 8,00 Nws 8,16 Gram 8,30 tZ Uw dienst 8,35 Gram 9,00 Voor d zieken 9,30 Voor de vrouw 9,35 ^ y terstanden 9,40 Gram 10,30 Morgen dienst 11,00 De zee roept hoorsnel * 12.00 Gram 12,30 Land - en tuinbouw ' 12,33 Gram 12,59 Klokgelui 13,00 Nvt 13,15 Met PIT op pad 13.20 Gevar mm - 15,45 13,40 Gram 15.00 Kamerorkest Geestelijke liederen 16,00 Voor de ieuM 17,20 Gram 17,30 Orgel 18,00 Mil ran 18,20 Lichte muz 18,30 Clir vérenu gingsleven 18,45 Strijkorkest en sol ' 19,00 Nws 19,10 Boekbespr 19,25 Grani ' 19,30 Buitenl overz 19.50 Viool en or ' gel 20,00 Radiokrant 20,20 Radio phin orkest gr koor en sol 21.40 Ethiopië armelijk keizerrijk klajiki)eeld 22 20 Gram 22,25 Sopr tenor en piano - 2245 Avondoverd 23,00 Nws Gram HILVERSUM II — VARA 7,00 Nws ' 7.10 Grani 7,15 Ochtendgym 7,30 Gram 8,00 Nws 8,50 Voor de huisvrouw 9oo Gym voor de vrouw 9.10 Gram VPRO 10,00 Schoolradio VARA 10,20 Voor dé huisvrouw 11,00 Gram 12,00 Orgel ' 12,30 Land en tuinbouw 12,38 Gram ' 13,00 Nws 13,15 Tentoonstellingsagenda 13,18 Accordeon 13,45 De weg omhoog 14,00 Voor de jeugd 16,00 Voor de zie ' ken 16,30 Jeugdconcert 17,15 Dansmm 17.60 Prof dr G Stuiveling Ned let teren in de wereld 18,00 Nws 18.20 Ac tualiteiten 18,30 Lichte muz 19,00 Voop de kinderen 19,10 De praktijk van de leer der zuilen historisch christelijk ge toetst 19,25 VARA-varia VPRO 1930 Voor de jeugd VARA 20,00 Nws 20,05 Parlementair overz 20,15 La Fille de Madame Angot " opera 21,15 Enoch Arden kwam terug hoorspel 2215 Strtjkkwart 22,46 Maïs 23,00 Nws 23,15 Socialistisch nws in Esperanto 23,20 - 24,00 Gram ENGELAND BBC LIGHT PEOGE 1500 en 247 m 12,00 Mrs Dale's Dagboek 12,15 Ork ' 12,45 Voordraclit 13,00 Pari overz - 1315 Dansmuz 13,46 Orkest 14,45 Voor ' de kinderen 16,00 Voor de vrouw 16,00 Orgel 16.16 Sport 17,15 Mrs Dale's Dagboek 17,30 Orkest 18,30 Gevar mm 19,00 Plano 19,15 Voor de jeugd 19,45 Hoorspel 20,00 Nws 20,25 Sport 20,30 Gevar progr 21,30 Hoorspel 23,00 Nws 23.15 Actualiteiten 23,20 Gevar muz 23.60 Saxephoon kwartet 0,05 Voor dracht 0,20 Lichte muz 0,56—1,00 Nws BRUSSEL 324 m 11,46 Gram 12.30 Weerbcr 12,34 Operamuz 13.00 Nws 13,15 Piano en zang 13,45 Gram 16,30 Orkest 17,00 Nws 17,10 Zigeunermuz 17,40 Gram 17.40 Klankbeeld 17.60 Boekbesp 18,00 Gram 18,30 Voor de soldaten 19,00 Nws 19,40 Volksdansen 20,00 Hoorspel 21.45 Gram 22,00 Nws 22,15 Orkest 23.15 Nw.-s 23,20 - 24,00 Haiismuz f^9nmili«beiidbl®nl Uit andere bladen Geboren Suzanna M d v mevr van Soest-Rademacher Vlaardingen Jan E z V mevr Smit-Mailand Amsterdam Christophe M z v mevr Beukenhorst Mermod Winterswijk Frederick d v mevr van Spaendonck-Mutsaerts Am sterdam Anneke Y d v mevr Tetz ner-le Cosquino de Bussy A'dam Getrouwd F Alons arts en H M Ie Clerq Amsterdam Josef Elfen bein litt drs en Esther L Souget Her zelia Israël W Baart de la Faille luit ter zee en Cath M P Unger Den Haag Mr W H GaUas en G M Gar rer Djakarta zo ZUINIG als de spreekwoordelijke Schot IS ook de Philipslamp de aanschaffingsprijs valt in het niet tegenover de stroom besparing die de Philips lamp U oplevert m vy ''.''.-'.'.'.''''''''' • • iimiimii •""""'""" iiiiiiiiDHiiiiimmitiiiiiiiMiimiiimuuuiii Overleden Mr E H Ph Bo?ch loo 83 jr Den Haag Mr D Cannegie ter 39 jr Den Haag A Chr Wester veld 49 jr Den Haag R H Berk 62 jr Kampen Mevr J G v d Heuvel Mouthaan Deventer Mevr G J Pan nevis-van Hulten 71 jr Gouda D P Bruin Emmastad Curasao M C van Buuren dierenarts Biert Jo Rippe 83 jr Stockholm J N Schreiider gep It kol Aerdenhout Mej Rebecca Pa lache 65 jr Amsterdam Dick v Kem pen It kol.KNIL b.d 61 jr Zeist Ja cob Barendregt 60 jr Voorburg H den Blanken 67 jr Amsterdam A F van Kooten 54 jr Amsterdam Mevr J G van den Heuvel-Moutlia an Deventer F C A Gebhard Zaandam Mevr G J Pannevis van Hulten 71 jr Gouda ' PECHTSCH NIEUWSBLAD opzichter \ 40 jaar bij Van een verslaggever Vandaag was het veertig jaren ge fclrSt de heer G J v d.,Valk I -« Mor D in dienst trad van het teSnfelÜfc electriciteitsbedrijf het teu dat destijds G.E.B > heette ' dak is voor de jubilaris niet ge ¦ onopg ^"'®'^^' voorbijgegaan t de heer v d Vallc met zijn ^ mvi werden allereerst in de direc femer ontvangen waar de direc ir J G van Dam van Isselt de Jaris heeft geliikgewenst en hem I „ ebn&elljke gratificatie aanixiod de afdeling Inspectie waar zeer ecersoneelsleden — voor zover de ni dit toeliet — zich hadden ver hield Hier werd de heer v d Valk « esproken door de chef der Inspee '° de heer P A van Vierssen die de Bilerende ' ambtenaar met een booie schemerlamp verraste waar a mevrouw v d Valk een bloemen „ olde in ontvangst kreeg te nemen Be heer H W Gomersbach sprak > een gelukwens uit namens de Unteurs van het bedrijf welke fcoorden nog eens extra werden on terstreept door de toezegging dat de pifeilaris bij zijn thuiskomst nog een Ivcrrassiiig zou wachten hem door de Lnteurs bereid Met een eenvoudig Jwoopd heeft de heer v d Valk dank fcebracM voor deze spontane huldi - \ qeld van zijn chef verduisterd „ Nauwelijks bent U door het lereclitshof veroordeeld of U be weer een strafbaar feit Na iuurlijk hebt U tegen het Hof ge ' datU vreselijk veel spijt had dat gebruikelijk is Nu dat lumen we merken aan het feit dat na enkele maanden hier weer te ' eclit staat " Aldus sprak de president van dè jrechtbank hier ter stede tegen de p-jarige J P H M U te Utrecht W werd in Juni j.l door het Ge echtshof te Amsterdam veroor Md Vrij gekomen wist W al da ''•"' een betrekking te bemach » ' Is verkoper-etaleur maar in van dat hij de geboden kans " cüatte om zijn leven te verbete ren lichtte hij zijn chef op voor een lanzienlijk geldsbedrag van plm f500 — Hij deed dit omdat hij de rerkoopbons en 1 - t geld wat de • ""' en hem betaalden in eigen zak Dit liep in de gaten omdat W ioveel uitgaf wat voornamelijk te njten was aan het feit dat ver iachte nogal op meisjes gesteld is De Officier van Justitie achtte icn onvoorwaardelijke gevangenis ™ op zijn plaats Hij nam echter ™ merking dat U waarschijn ijk de 6 maanden voorwaardelijk tan zijn vorige veroordeling ook ' it zou moeten zitten en eiste 8 naanden gev.straf met aftrek van ' e preventieve hechtenis met ter « schikking stelling van de rege mg met een proeftijd van 3 jaar iMer reclasseringstoezicht " e verdediger zeide in zijn plei S '^^^- heeft een moeilijke jeugd h,KL t ^ f ^^^ en warmte die hij Ifms heeft moeten missen heeft sezocht bij meisjes als hij een wst hH *^?^ 2^5 ' ¦"' St hij niet meer » atiii ] deed Tevens is verd bereid dmn ^"'?!,*^ betalen Verdediger Setot " ^^" ° P "'" ^^'=°'"'''- " itspraak'over 14 dagen „ Merit Rating " L ^"^- ¦^"'¦' l ' in „ Esplanade " sehlfi ""' ""^ ^«" bijeenkomst S „*"' "" tgaande van het Ned CpM 1 ™.°'' Efficiency afdeling S War5 ^ Gelderland De hee % S " P'cus " te Eindhoven weekt over „ Merit Rating " GEVONDEN VOORWERPEN ZUILEN wS?r''^.5 *^'^^ rozenkrans h^ tel SifJ ft rugzak en broodtrom * eniortem ™ ''™ "^"" i blauwe kin iWioua ° S"|'\,met inhoud tas met ¦ bSf ^ blouse blauwe hoofd en aS Portemonnaie met inh '"° e auS^^Lsf^vonden te Utrecht fniine Si blauwe autoped paar 5"aschaBDr.nt „ " andschoenen linnen ''" schoDliï ''"^^ J«en tas met kin '"« Portem™™5 ^ damestrui rode da * arte Si='ie met inhoud paar » lsoedbe°Sf " Jfweshandschoenen * tussen a =¦ IlJ'*tmgen uitslui "' Slseweg ^" 12 uur Politiebureau iud"ï"v„ï ^^.«'' *» sen in Utrecht "« uur van hft'^^.J '".^ van het hoofd " land " h„ff'.,"^'=J«' anen legioen Ne " JWtter im't ^'^ aftredende algemeen ''¦''¦ het vA "^™^'''''" ¦ W J K Baay ^'"' M j ' ™<> rzitterschap overgedra joor lÏÏT P«-'>^en voorzitter a.i Een L "* maakt»„'°f-""ï « ^ et hem onmo t??m dl L "'-'?--*^* aan het legioen Baay A^'p^eidswoord verklaarde Dhysieke tr >^" studie-opdracht en "^'' dzaltelijk is ^" ^° ^°" Se vereniging 5i5«ÏSNSDI,K Q OPBRENGST BAZAR ^ uden LT,fl ''^ ™ ^^ Groenekan ^ It in deTii^.'^^te van een uur - l'W en he'e'if " '^ uitstekend ge " Pgebracht 5 ^ S ^°™ van f 3545,65 ^^ « de kint ^^'"*°°'^ het wel moge ">= Klok aan te kopen gÏÏ '''^^ voorwerpen \ yi lïloedknrT™1''Pen politiebt "' i<ïn slot ' i '= halsketting m ' ^^« u met geel dek > *"* iü *;^ 
fCHT SCH NIEUWSBLAD Dinsdag 10 November 1953 - 61e Jaargang No 164 Pag 7 j^DSNlEUWS Opzichter v ^ d Valk 40 jaar bij Gebru VOENSDAG I I — NCRV 7,00 Nws luz 7,46 Ben woord voniIws 8,16 Gram 8,30 tÏÏ 55 Gram 9,00 Voor dooor de vrouw 9,35 - mi 40 Gram 10,30 Morgen"De zee roept hoorsnpl 2,30 Land - en tuinboiw ' 59 Klokgelui 13,00 Nws!op pad 13.20 Gevar muz ' 5.00 Kamerorkest 15 4 ^ eren 16,00 Voor de ieuM ¦ 30 Orgel 18.00 Mil rel raz 18.30 Chr Verenil 8.45 Strijkorkest en sol • 0 Boekbespr 19,26 Graai'overz 19,60 Viool en or^okrant 20,20 Radio Phllh)r en sol 21.40 Ethiopiëirrük klankbeeld 2226 pr tenor en piano 224 ^ i3,00 Nws Gram ' I II — VARA 7,00 Nwa 5 Ochtendgym 7,30 Gram Voor de huisvrouw 900 ¦ rouw 9,10 Gram VPRO ^ lio VARA 10.20 Voor dó 00 Gram 12.00 Orgel - tuinbouw 12,38 Gram ' 15 Tentoonstellingsagenda n 13,45 De weg omhoog jeugd 16,00 Voor de ziel gdconcert 17,15 Dansmuz G Stuiveling Ned let reld 18,00 Nws 18.20 Ac 30 Lichte muz 19,00 Voor 19.10 De praktijk van de historisch christelijk ge ' ARA-varia VPRO 19 30 VARA 20,00 Nws 2o'o6 Dverz 20,16 La Pille de 3t " opera 21,15 Enoch terug hoorspel 2215 45 Maïs 23;0O Nws 2315 ws in Esperanto 23,20 — BBC MGHT PROGB 0 en 247 m lie's Dagboek 12,16 Ork ' it 13,00 Pari overz - 1315 5 Orkest 14,46 Voor ' de O Voor de vrouw 16,00 Sport 17,16 Mrs Dale's Orkest 18,30 Gevar muz 15 Voor de jeugd 19.45 Nws 20,25 Sport 20,30 21,30 Hoorspel 23,00 Nws dten 23,20 Gevar muz m kwartet 0,05 Voor chte muz 0,56—1,00 Nws rSSBI 324 m 12.30 Weerbcr 12,34 00 Nws 13,15 Piano en ram 16.30 Orkest 17,00 geunermuz 17,40 Gram ld 1'?.60 Boekbesp 18.00 Voor de soldaten 19,00 k.=5dansen 20,00 Hoorspel 2,00 Nws 22,15 Orkest 20—24,00 Dansmuz Chinese Landhuis ' door V.V.S „ Voorzorg en Hulp bij Ziekte " hield ledenvergadering sohouwlijk overzicht van de kosten van verplicht zowel als vrijwillige verzekering over 1952 Opmerkelijk hierbij was dat 25 % van de totale uitgaven bestemd was voor dekking van kosten wegens ziekenhuisverple ging waarbij het volgens de heer Snooy niet uitgesloten moet worden geacht dat deze kosten als gevolg van de nog steeds stijgende verpleeg prijzen en de toenemende medische mogelijkheden voorlopig nog zullen blijven stijgen ERFENIS in Nieuw-Zeeland Morgen begint ons nieuw feuil - leton dat weer spannéiid'bé loóft.te worden Eeri jong meisje reist uit En geland naar Nieuw Zeeland waar een tante overleden is die haar en haar neef die reeds in Nieuw Zeeland vertoeft tot erfgenamen heeft aangewe - Ze gaat logeren bij deze neef wiens huwelijk met een jonge haar onbekende vrouw ze vlak na haar aankomst meemaakt Het jonge echtpaar heeft van zijn erfdeel een oud huis ge kocht dat het als hotel wil gaan exploiteren Er is een bijzondere voorwaar de in het testament en er doen zich enkele vragen voor ter wijl er ook allerlei geheimzin nige dingen gebeuren Het jonge Engelse meisje laat zich door niets van de wijs brengen en samen met een ernstige jonge advocaat die haar zaken behartigt komt ze achter de ware toedracht van zaken maar dan kwam er toch nog heel zacht „ Ik kan jou niet missen " „ Marianne Méén je dat " Hij legde zijn handen om haar schouders En nu in een plotselinge schroom boog zij haar hoofd onder zijn dwingende blik Boog zij zó diep haar hoofd dat hij zich moest buk ken om haar antwoord te horen Een gefluisterd antwoord maar dat hij toch heel duidelijk kon verstaan „ Ik hou immers ook van jou " En dan stonden ze samen onbe weeglijk Zijn armen om haar heen en haar gezicht verborgen ergens te gen de ruige revers van zijn jas Maar de man over het donkere kop je heen zag door het venster in de lichte dag De belofte werd ingelost Door de ijler-wordende nevels was de zon doorbroken een zon die speelde om de oude toren en de kei zerskroon deed glanzen als zuiver goud Een zon die met duizend reflexen in het grachtwater spran kelde en de knoppen der iepebomen deed zwellen in de zoele lucht Len te licht en leven Een nieuwe lente over Amsterdam En Richard Althing wist dat hij nu was thuisgekomen EINDE temmer doch volg mü intussen naar hel huis van onze gastheer " Zijne I-Ioogheid liet zich niet verdci i-it i-?r het plannetje dat hij beraanii ha,l mfpr Panda had reden om hel ¦ rjstfc vcvr Jo-is te vrezen Wordt lervolgd / 1 Idbeife!tf®iii ^ andere bladen zanna M d v mevr van her Vlaardingen Jan E nit-Mailand Amsterdam 2 V - mevr Beukenhorst terswijk Frederick d v aendonck-Mutsaerts Am eke Y d V mevr Tetz 10 de Bussy A'dam 1 F Alons arts en H Amsterdam Josef Elfen m Esther L Souget Her / Baart de la Faille luit ath M P Unger Den H Gallas en G M Gar - n Mr E H Ph Bosch Haag Mr D Cannegie 1 Haag A Chr Wester 1 Haag R H Berk 62 jr ^ r J G V d Heuvel center Mevr G J Pan ten 71 jr Gouda D P tad Curagao M C van ¦ narts Biert Jo Rippe m J N Schreuder gep ihout Mej Rebecca Pa msterdam Dick v Kem IIL b.d 61 jr Zeist Ja t 60 jr Voorburg H den ¦ Amsterdam A F van Amsterdam Mevr J G vel-Moutliaan Deventer ard Zaandam Mevr G in Hulten 71 jr Gouda Van een verslaggever ' jitog was het - veertig jaren ge rdatdeheer G J v d.^VaHc Met D in dienst trad van het Knfeliik electriciteitsbedrijf het Kf [ dat destijds G.E.B -- heette wis voor de jubilaris niet ge onopgemerkt voorbijgegaan Êldeteerv d Valk met zijn Ciwerdea allereerst in de direc ' r ontvangen waar de direc L ir J G van Dam van Isselt de ' iiaris lieeft gelukgewenst en hem tbraftelijlte gratificatie aanbood ISeaMeling Inspectie waar zeer itersoneelsleden — voor zover de Eit toeliet - zich hadden yer DiHier werd de heer v d Valk Sproken door de chef der Inspec tie heer P A van Vierssen die de Llierende ambtenaar met een L icliemerlamp verraste waar Ljevrouw v d Valk een bloemen Ut in ontvangst kreeg te nemen lik lier H W GomerSbach sprak Keen gelukwens uit namens de ims van het bedrijf welke lOiien nog eens extra werden on faiit ^ door de toezegging dat de ïoiiris bij zijn thuiskomst nog een ''• ssing zou wachten hem door de ' lims bereid Met een eenvoudig tiordteeftde heer v d Valk dank jiijijcht voor deze spontane huldi - ] ë van zijn chef verduisterd Jmwclijks bent U door het Wtshof veroordeeld of U be | at weer een strafbaar feit Na aSjk hebt U tegen het Hof ge lij-i dat ü vreselijk veel spijt had Bil dat gebruikelijk is Nu dat tatn we merken aan het feit dat tiienliele maanden hier weer te rdt staat " warta lansl lliiis sprak de presideftt van de rsittanS hier ter stede tegen de J-]irige J P H M U te Utrecht Iterd m Juni j.l door het Ge islitshof te Amsterdam veroor H Vrij gekomen wist W al da BH een betrekking te bemach -» ^< i als verkoper-etaleur maar in iiti van dat hij de geboden kans taiitte om zijn leven te verbete ¦ lichtte hij zijn chef op voor een manlijk geldsbedrag van plm 19 Hij deed dit omdat hij de rtoopbons en 1 - t geld wat de talen hem betaalden in eigen zak tt Dit liep in de gaten omdat W « w uitgaf wat voornamelijk te Jiijai was aan liet feit dat ver Mie nogal op meisjes gesteld is Bt Officier van Justitie achtte K3 onvoorwaardelijke gevangenis " if op zijn plaats Hij nam echter « MMerking dat U waarschijn yie 6 maanden voorwaardelijk jmiijn vorige veroordeling ook « w moeten zitten en eiste 8 « Hengev.atraf met aftrek van • preventieve hechtenis met ter ™™ iig stelling van de rege 5 « iet een proeftijd van 3 jaar « Teclasseringstoezicht. i » verdediger zeide in zijn plei rajOj^W heeft een moeilijke jeugd g De liefde en warmte die hij * W heeft moeten missen heeft J '.'" J meisjes als hij een « iTOliefdwas wist hij niet meer ^« ijdeed Tevens is verd bereid £,™ f,'e betalen Verdediger SeS ^™ °^ ^™ gecombi Vaak'over 14 dagen I Merit Rating " ' oordelijke Schot ilipslamp de rijs valt in het r de stroom de Phillps erl Ii « *""'* in „ Esplanade " I'S »"!.» uur een bijeenkomst K £' '"' gaMde van het Ned ISfwT Efficiency afdeling I W » Gelderland De hee IbS^yen van de N.V Hout - IS "^"^^" '"= Eindhoven | mt over „ Merit Rating " « VONDEN VOORWERPEN I ZUILEN JuS *"' '^^^ rozenkrans ba i'4 nif i "^' rugzak en broodtrom Ifi^oSm ™??'™ ""="> blauwe kin l*S S \,™' inhoud tas met ¦ bnS ' '''°"=<^ blauwe hoofd i'«>ffl iS I?rtemonnaie met inh 1 Ced " M «^™"<'«" te Utrecht 1 ^* iS ï ""™ autoped paar «'« °-^^ « att 1-75 LZACHTUC«T ° "• Vso ° t 1.00 '* Pie-S J«en tas met kin l-Wttem ™?'^' damestrui rode da l*«l « iS "" "" s ^' inhoud paar I^MbeeS <'?™^ shandschoenen l?hsscr «!' ' nl«^htmgen uitslui IHeweg *" ' 2 uur Politiebureau ¦ tWn*°LÏ f ^?' aagen in Utrecht IS'van ii i'^S ¦"™ het hoofd l?«H " li..ft J'^*'.a S de Waal ridder M *¦ Sla /,''*.« iaswoord verklaarde IfJ.'Wek t '^" 1 ' studie-opdracht en l*»5™'°f -"™'' het hem onmo ¦ '" e « di Jii "'" ' M ^™ het legioen ïkeiij ] is '™ '" i ™^^ vereniging <•:''.•>>>•''•''''' 1 Be i "'¦ BRENGST BAZAR „„„„„„„ •" ' """""° Actueel „.„^.„ iiuii-iBi-n "™»'''* i Zy ^"" VOORWERPEN I hï '"« edkor'?r™"l"'P ^" politiebu ' Wsot'f'^P halsketting m - I ^'« U aiet geel dek Op de foto v.l.n.r de heer J v Beest P A V Vierssen mevr v d Valk de jubilaris en de heren J Duffels H C Lington en J C Brons • Advertentie GROTE FLSTS-SHO IN TIVOLI gr zaal Op vrijdag 13 Nov 8 uur n.m FILM DEMONSTRATIE en TOELICHTING o.l.v WIM JAN'SEN Kaarten gratis bij alle Utr fotohandelaren VERZOEK VOOR VERLOF A B en W van Maartensdijk brengen ter openbare kennis dat bij hen dd 26 October 1953 is ingekomen een ver zoek van C J de Valck wonende te Jutphaas Kanaalstraat 21 tot het ver krijgen van verlof A voor de boven localiteit van het Parochiehuis Sint Paulus te Tuindorp Voor 14 Novem ber kan ieder tegen het verlenen van deze vergunning bezwaren indienen bij B en W Een scène uit „ Het Chinese Land huis " Op de foto v.l.n.r Wim Huls hof Jan V Zaanen Piet v Gend Theo Hartman regisseur Gerard Feitsma Jelly Hofman-Spijkman Puck Duym Else Zweers-de Bayer en Florence Reuser foto V N - v d Werf Feuilleton THUISKOMST door I M C Bijleveld-Gelinck 51 Maar nu iets anders U zei daareven dat wij gevochten hebben dat heb ben wij inderdaad Wij waren beide kwade tegenstanders Maar ik zou deze strijd toch liever als ' n vriend schappelijke strijd beschouwen zo iets als een tennismatch bijvoor beeld Er zijn harde slagen gevaUen Maar aan het einde van de match geven de tegenstanders elkaar toch een hand zo over het net Zou ik u een hand mogen geven meneer Al thing " De sterke lichte ogen van de geo loog zagen de ander verbaasd aan Er vloog even een schaduw van een glimlach over zijn vermoeid gezicht Dan stond hij op aarzelde nog en legde zijn hand in die van de poli tieman „ Wilt u toch " En dan was het het geluid van een onderdrukte snik of de uit drukking in het gezicht tegenoverhem dat Richard Althing plotselingom deed kijken Er voer een schokdoor hem heen En weer greep hijzich vast aan de leuning van zijnstoel Daar in de deuropening tussen haar slaapkamertje en de zitkamer stond Marianne Heel klein en kin derlijk in haar rode jumper met het korte grijze rokje Ze stond daar met beide handen geklemd aan de deurpost alsof ze die steun gebruikt had om op de been te blijven Maar haar gezicht doodsbleek - en be traand was naar de beide mannen toegewend Het was niet meer star en versteend zoals daareven maar er lag een onbeschrijfelijke uitdruk king op van hoop en vrezen van vragen en belofte van diep en innig leed maar ook van een aarzelend geluk Ze snikte weer een enkele snik zoals ze zich daareven verraden had En Richard Althing wist dat zij daar al die tijd gestaan had dat zij alles gehoord had en dat de poli tieman dat natuurlijk geweten moest hebben Een rode gloed vloog over zijn ge zicht en een vlammende toorn licht - De moord op de Woerdense agent Tenlastelegging vermeldt nog elf andere misdrijven Zoals gemeld zal Vrijdag 4 Decem ber des voormiddags te 10 uur voor de Utrechtse arrondissementsrecht bank de zaak worden behandeld te gen de gebroeders B te Bodegraven en J M den B uit Rietveld in ver band met de moord op de Woerden se politieagent Adrianus van Eek in de nacht van 13 op 14 November 1952 Nader vernemen wij hierom trent De verdachten zijn Chr J B oud 27 jaar metselaar te Bodegra ven J G B 25 jaar schilder te Bo degraven en Joh M den B oud 21 jaar monteur te Rietveld Aa.n de oudste der broeders wordt in de eerste plaats ten laste gelegd in de tijdruimte van 1 Augustus tot en met 14 November te hebben ge pleegd diefstal met braak te Lin schoten diefstal met inklimming te Waarder diefstal met braak te Lin schoten diefstal met inklimming te IJsselstein diefstal te Ede diefstal De avond van Theo Hartman Juan Sing de sinistere hoofd figuur uit „ Het Chinese Landhuis " is de glansrol van Theo Hartman Hij weet daarin een sluipende en steeds beklemmender wordende vriendelijlcheid te ontwikkelen en ' zijn gelaatsmimiek alleen verraadt de dreigende wreedheid Het was dan ook een goede keus van de Ver van Spoorwegambtena ren om het goed-gebouwde en adem benemend spel „ Het Chinese Land huis " van Marion Osman en Janus Corbet te kiezen voor haar ope ningsavond — gisteravond in de Utr schouwburg — en Theo Hartman die onverwacht moest invallen in de Sing-rol voor Theo Maarschalker weerd als haar regisseur De gehele voorstelling in de uit steHfend aangepaste decors van Theo Hartman had de sfeer van sinister heid en sadisme Er werd zeer be heerst gespeeld En naast de uitzon derlijke vertolking van Hartman zelf waren er de goed gespeelde bijrollen van de Brits-Indische baboe door Else Zweers-de Bayer van de zuster van mevrouw Sing door Jelly Hof - man Spijkman en van de Chinese bedienden Piet van Gend en Gérard Feitsma Puck Duym had een moeilijke te op in zijn ogen „ Nu hebt u mijalles uit handen geslagen " zei hijheftig „ nu is alles voor niets ge weest Alles waarop ik hoopte al les waarvoor ik gevochten heb Enniet aUeen mij hebt u dat aange daan maar haar ook haar Ik dacht dat u een faire tegenstan der was dat u discreet was dat u alles begreep Nu zie ik dat u net als de anderen bent net als ik een ploert " „ Richard " riep Marianne Maar inspecteur Renkevoort ver trok geen spier van zijn gezicht Hij scheen er niet over te denken om de toornige jonge man te arresteren die hem als ambtenaar in functie zó beledigd had Hij haalde uit zijn zak een papier dat hij plotseling nood zakelijk scheen te moeten bestude ren dan vouwde hij het weer zorg vuldig op En dan zei hy zo kalm en vriendelijk alsof hij niets gehoord had „ De rechercheur v d Berg heeft mijn hulp dringend nodig Ik ga nu naar boven Als u mij straks nog nader spreken wilt zal ik u over een half uur graag te woord staan Tot straks meneer Althing " En hij verliet met een onbewogen gezicht het vertrek „ Nu is alles uit " zei Richard Al thing 53 Joris en Leo hadden zich reeds een flink eind verwijderd toen schril het fluitje van de leeuwentemmer opklonk Leo spitste de oren maakte een bocht en galoppeerde gehoorzaam terug Hé Wacht Stop " riep Joris „ laat mij even Uw staart vasthouden alvo rens ge terugkeert " Maar het gezesiijke met inklinuning te Breukelen drie diefstallen resp poging daartoe te Harmeien By het plegen van de laatste dezer drie moest verd echter de vlucht nemen omdat hü gestoord werd Op deze vlucht werd hij te Woerden aangeroepen door de agent van ge meentepolitie te Woerden Adrianus van Eek en gesommeerd af te stap pen Verdachte heeft daarna de agent van het leven beroofd — aldus legt de dagvaarding ten laste — door vijl re volverschoten op hem te lossen Door een dezer schoten werd van Eek zo danig in het onderlichaam verwond dat hij kort daarop is overleden De tenlastelegging voor de levensbero ving betreft doodslag met de bedoe ling zich aan bestraffing te onttrek ken althans doodslag althans het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel althans zware mishandeling Getuigen in deze zaak zijn de wachtmeester der Rijkspolitie Ie klasse te Rietveld A J Kool de wachtmeester der Rijkspolitie Ie klasse G H van Bruchem te Nieu werbrug J Oosting patholoog-ana -* toom én gerechtelijk geneeskundige te ' s Gravenhage De broer van de bovenbedoelde verdachte J G B wordt ten laste gelegd vrijwel alle bovenbedoelde diefstallen en de jongste verdachte alleen een tweetal diefstallen te Ede en Bunnik zeer emotionele rol n.l die van En gelse echtgenote van Sing Zij slaag de er niet steeds in te overtuigen maar had toch goede momenten vooral in de scènes met Jelly Hof man Jan van Zaanen had van de plan ter Richard Marquest een aardig type opgebouwd maar zijn rolkennis was niet al te vast De overigen sloten zich bij het ge heel aan en wij mogen wel zeggen dat deze inzet van V.V.S in het nieuwe seizoen veelbelovend was Er was een hartelijk applaus van de vele toeschouwers aan het slot Causerie van de heer Leïbhrandt In het kantoor — Catharijnesingel 65 — hield gisteravond het Alg Prov Ziekenfonds voor Utrecht en Om streken „ Voorzorg en Hulp bij Ziek te " de jaarlijkse algemene ledenver gadering tot verkiezing van verte genwoordigers der verzekerden het Hij was in een paar passen bij het raam waar hij roerloos bleef staan zijn hand over zijn ogen Worstelend om zijn zelfbeheersing terug te krij gen En dan waren er lichte stappen achter hem en was er een hand op zijn schouder „ Richard " zei Marianne Hij wendde zich naar haar onl toorn en droefheid wisselend in zijn gegroefd gezicht „ Nu is alles uit " herhaalde hij weer „ het is alles voor niets geweest Voor niets Nu heb ik je dat óók nog niet eens kunnen besparen Maar dit is niet mijn schuld het is die vervloekte politie - kere " „ Waarom vervloekte politiekerel " „ Omdat je dit niet had mogen ho ren " barstte hij uit „ Begrijp je datniet Marianne Je had dit nooit mo gen horen Nooit Hij heeft niets ge zegd en hij heeft je al die tijd zien staan Het is Ik kan nu niets meer voor je doen ik ga nu dadelijk weg Je hoeft mij nooit meer te zien " „ Dan zul je altijd naar me verlan gend ' Er was nog altijd die onbeschrijfe lijke uitdrukking op haar gezicht.Maar er kwam nu ook iets in haarhouding iets of zij óók er gens om ging vechten Ze strektehaar kleine figuurtje recht Ze stond dier liet zich door niets weerhouden nu zijn baas hem terugriep Hü doet het Hü komt terug " riep Panda opgetogen nu zult U gauw Uw diamant terug hebben Hoogheid " Tsiah " zei de Mogol minachlejid rniin plezier is deze jacht is reeds be dorven nu Uw stuitend ethische wet - Advertentie Onder ons gezegd toch maar liever Golden Fiction Golden Fiction Een gulden genieting voor 80 et college waaruit de verzekerden-be stuursleden worden gekozen en dat met de medewerkers huisartsen specialisten apothekers en tandart sen het hoogste bestuurscollege van het fonds vormt r De vooraitter van de verzekerden de heer G C Swagers besprak de voornaamste gebeurtenissen op zie - kenfonds gebied van het afgelopen jaar besprak en belichtte de finan ciële verwachtingen voor 1954 Hij memoreerde de losmaking van het ziekenfonds van de Kon Ned Mij t.b.v Geneeskunst als gevolg waar van „ Voorzorg " thans een zelfstandig lichaam is de opening van nieuwe tandheelkundige centra enz Daarna vond de verkiezing van vertegenwoordigers plaats Aan de beurt van aftreden waren 19 verte genwoordigers waarvan 11 in de stad en 8 in de buitengemeenten Zij werden allen bij acclamatie herkozen In verband met de toetreding per 1 Januari 1953 van een groot aantal spoorwe.gmen.=:r»n zowel actieve ais gepensionnee en dit als gevolg van de opheffing van het Z en O Fonds der Ned Spoorwegen werd besloten de raad van vertegenwoordigers met twee leden voortkomende uit deze groep vei*zekerden uit te breiden De candidaten J de Winter en P Caviet werden met algemene stemmen ge kozen Voorts werden de aftredende bestuursleden R van Fulpen A Ren sink A Schinkel en C G Swagers bij acclamatie door de vertegenwoor digers herkozen Daarna hield de heer J G Leib brandt vertegenwoordiger van de Federatie „ Verenigde Ziekenfond sen " een causerie waarbij hij de ver sehillende problemen in en om het ziekenfondswezen op duidelijke wijze uiteenzette Tenslotte gaf de direc teur de heer A A Snooy een aan - vlak bij hem het hoofd naar hem opgeheven En ze zag hem vol en flink en onbevreesd aan Zijn gezicht vertrok „ Ja " zei hij toen „ je weet nu toch alles Ik zal altijd naar je verlangen Maar wat geeft dat Het is mijn verdiende loon ik heb het er zelf naar ge maakt Ik mag niet anders verwach ten " „ Maar ik zal ook naar jou verlan gen Altijd " „ Naar mij Een bedrieger " Haar ogen waren nog altijd onbe vreesd „ Ja " zei ze helder „ Naar jou De bedrieger Naar de schurk die zich voor mijn broer Jean heeft uitgegeven naar de kerel die — hoe was het ook alweer — mij bedrogen heeft in het liefste dat ik in de we reld had Naar jou Richard Al thing Naar de man die mijn broer heeft verpleegd en verzorgd tot zijn dood die zijn bloed gegeven heeft om hem te redden Naar deman die vannacht voor mij gevoch ten heeft om te maken dat ik in Jean kon blijven geloven dat ergeen haar w'erd gekrenkt op mijnhoofd Naar de man die alles voorme gewaagd heeft en geofferd zijngoede naam en zijn toekomst enzelfs zelfs de hoop dat ikhem nog eens zou liefhebben Jij jij " haar stem haperde geving mij verbiedt om op die diaman tendiof te schieten Op deze wijze is het geen verzetje meer om beroofd te wor den " Maar opeens klaarde ziin gezicli op „ Beilol ¦ riep hij daar valt mü iets te binnen waarmede ik toch cni.^e af leiding uit deze dievenjacht za \\ u n putten Blü £ fluiten geachte \ e-\./fr - ' Hella S Haasse aan het woord Van een onzer redacteuren Vele belangstellenden hadden zich verzameld in de Blauwe Zaal van Esplanade waar gisteravond de schrijfster Hella S Haasse sprak over het onderwerp „ Romanschrij ver en Geschiedenis " Deze lezing was georganiseerd door Bijleveld's Boekhandel uit welks naam mej M G Bommetje de schrijfster en de talrijke aanwe zigen hartelijk welkom heette Hella Haasse begon met te ver klarene dat het door haar gekozen onderwerp verre van gemakkelijk te omschrijven is Wie de roman ziet als middel tot vertolking van het leven op aarde en tot vergroting van het inzicht kan bezwaarlijk aannemen dat dit genre „ voorbij " zou ziJn Veeleer wanneer men be denkt dat de roman zoals wij die kennen pas in het laatst van de 18de eeuw is ontstaan bevindt deze zich nog in het beginstadium ener ont wikkeling De vergelijking met een uitgeputte mijn wijst spreekster dan ook beslist af integendeel is zij ge neigd te geloven dat er voor de roman nog vele mogelijkheden ver borgen liggen vooral wanneer hier in kunst en philosophie een alliantie sluiten en elk van deze beide meer uit de beperking treedt Die „ allian tie " is iets wat spreekster voort durend bezighoudt Wat het genre „ historische roman " betreft hiertegen hoort men van diverse zijde bezwaren noemen Af gezien nog van de vraag of een „ staan in de eigen tijd " verenigbaar is met een zich verdiepen in het verleden is daar de critiek van his torici die van de historische roman niets weten willen Huizinga en ook Ter Braak hadden er zeer veel te gen de historie achtten zij hierin „ misbruikt " en ook misten zij er „ de ware wetenschappelijk objectieve in stelling " Of de historicus zelf altijd zo objectief is De auteur kan zij r^erzijds met het magisch vermogen zijner intuïtie benaderen wat rede lijk en verstandelijk niet te begrij pen zou zijn Trouwens spr acht het niet juist de historische roman als een zo strikt aparte romanvorm te zien Ook de auteur van een historische roman is onderworpen aan zekere voor elke romanschrijver geldende wetten Anderzijds kan de historicus als geschiedfilosoof nooit volmaakt objectief zijn Wie Huizinga's sterk de verbeelding aansprekende histo rische studiën en bijv Walter Scott's zucht tot het geven van historisch verantwoorde verbeeldingen van het verleden met elkaar vergelijkt zal ontdekken dat er tussen historicus en romanschrijver doorgaans slechts een gradueel verschil bestaat Meer dan aan de critiek der historici hecht spr aan die der eigentijdse beoefenaars van de litteraire kunst Hun bezwaren laten zich niet zo ge makkelijk weerleggen Wat wij aan feiten uit het verleden kennen zijn slechts enkele stippen sterren a.h.w tegen de donkere nachthemel Van de ruimte daartussen weten wij eigenlijk niets en zo dreigt ons beeld tweedimensionaal te worden De dagelijkse „ roezemoes " van weleer blijft de romancier onbekend hij tast langs de gladde wand waarachter onbereikbaar het verleden leven ver borgen ligt Het ware hovaardij zo een schrijver zou pretenderen zijn lezers dit verleden uit de doeken te doen Spr heeft de historische stof dan ook gebruikt om er iets anders mee te doen wat dat is zij zich eerst nader hand bewust geworden Bij alle liefde voor bepaalde figuren uit het verle den besefte zij hun allereigenste menselijkheid niet te kunnen achter halen Maar zij ziet de historie als een parabel die ook voor onze tijd nog actuele betekenis kan hebben wegens de daarin voorkomende problematiek Zo kan men historische figuren „ be schrijven " om er de eigen problemen in kwijt te raken Hoe verder die per sonen in de tijd van ons afstaan hoe eerlijker een auteur kan zijn want wie zichzelf „ uitschrijft " zal altijd ge neigd zijn „ enige deuren gesloten te laten " Welnu „ ik zag mijzelf " al dus Hella Haasse „ in de vermomming van velerlei historische gedaanten worstelen met wat ik kwijt moest en ook kwijtgeraakt ben Mijn boeken hebben hun functie voor mij verricht en mij geopenbaard dat de problemen in een historische roman nauw ver weven zijn met de problemen van onze eigen bewustwording " Hierin ligt dat religieuze dat in het Antieke drama lag als het gemeen schappelijk beleven van ' n katharsis Het element fictie in de roman moet dienen om des te beter de waarheid uit te drukken Spr bepleit een staan in het tijd loze zoals William Blake dat in een zijner dichtregels zo treffend zegt Daarom is voor haar geschiedenis niet een relaas van afgesloten fei ten Ieder ogenblik dat wij beleven is geschiedenis Ook is het aantal situa ties waarin een cultuur zich kan be vinden niet onbeperkt Een der ern stigste verschijnselen van onze tijd is het dreigend teloorgaan van het his torische bewustzijn In dit verband herinnert spr aan Rostovzev's woord dat mensen wèl dieren géén geschie denis bezitten Dat wat had moeten of kimnen gebeuren zij overgelaten aan de schi'ijvers van historische romans Toynbee ziet in zijn geschiedbeschou wing de ontwikkelingslijn van het menselijk bewustzijn als de grafiek van de enig mogelijke evolutie hier aan indachtig dient de auteur van een historische roman „ niet zomaar een verhaal uit het verleden " te geven maar een verbeelding van het mense lijk bewustzijn van „ toen " en alle tijden om zo te komen tot het ontdek ken van de achter het waarneembare verborgen ZIN van alle dingen Tenslotte aldus Hella Haasse geloof ik niet in een bepaald genre maar al leen in een verdeling in goede en slechte romans Goede zijn die waar door het bewustzijn onzer menselijk heid wordt gestimuleerd Spr ver klaart nog steeds te zoeken doch van de roman voor alles te verlangen een verwoording van de menselijke be wustwording Na de pauze „ behandelde " Hella Haasse op boeiende wijze haar jongste roman „ De Scharlaken Stad " In zijn dankwoord * tot de spreekster belichtte de heer J Bommetje o.m het standpunt van de lezer van de histori sche rbman die haar kan prikkelen tot grotere belangstelling in de his torie tNAUGURATIE DR JORDAN Dr P L J Jordan benoemd tot Be woon hoogleraar in de faculteit der ge neeskunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de inwendige geneeskunde en de propae deutische kliniek zal op Maandag 16 November in het sroot auditorium ziin nmbt aanvaarden met het uitspreken van een rede '*** i ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Dinsdag 10 November 1953 - 61e Jaargang No 164 ginaj Wat is de MILVA precies Fijn dat je dit vraagt Door die vraag te stellen zijn vele meisjes in ons land te weten gekomen welk nuttig en prettig werk er door de Milva wordt gedaan Vroeger was het leger een instelling waar haast uitsluitend mannen thuis hoorden Maar in onze moderne technische tijd zijn er ook in het militaire apparaat tal van werkzaamheden waar meisjes zoveel beter voor geschikt zijn dan mannen Boven dien is het werk waar meisjes veel belangstelling voor hebben Wat mijn Moeder er van denkt f Ze • trots op dat ik bij de Milva ben en " I » er blij om tcant zij weet heel goed ' ik het bij de Milva echt naar mijn jjn 1,1 * Vul onderstaande coupon in en «„ ij deze nog heden aan de Milva COUPON Aan Bureau Werving Milva B -« Nassaulaan 21 Den Haag Verzoeke mij de brochure / Milva iets voor U " te zenden NAAM De mogelijkheden zijn talrijk Denk maar eens aan radarbe diening bij de Luchtmacht aan de functies van medisch ana lyste verpleegster telexiste en Als brief dus met 10 resp 7 ets postzegel gefrankeerd in gesloten enveloppe opzenden C ALLEEN IN HET KOUDE SEIZOEN JL-'e delicate crême-vulling van de Parijse wafel kan alleen in het koele jaargetijde worden bereid Die tijd is er weer - maakt nu kennis met deze heerlijke Franse lekkernij De brosse dubbele wafel is met poedersuiker bestrooid VüikoJk PRIJS PER 100 GRAM 55 CENT 1^*4 ik Redenen waarom Simon de Wit goed èn goedicoop is — No 2 secretaresse En dan aan de meis jes die zich voor de avonduren opgeven de z.g part-timers Zij worden opgeleid voor het plotten bij de Luchtdoelartillerie of de Luchtmacht Zo zijn er tal van mogelijkheden en beroepen die juist bij de Milva zo prettig zijn omdat je daar echte kameraad schap vindt Ik merk het zelf elke dag Het werk bij de Milva is een prachtige inleiding tot het volle leven Je leert er zoveel nut tigs je ' doet er zoveel mensen kennis op en je vindt er zoveel echte vriendinnen zodat je aan je Milva tijd de prettigste herin neringen bewaart STRAAT ^ WOONPL I I I I I I I I I Van harte welkom bij de MILVA ¦ gen opl Vraagt inlichtingen mondeling of schriftelijk bij het BureauWerving MILVA afd Nassaulaan 21 Den Haag Tel 184366 I I 155552 THEE [ coophuishoudzeep \/^ zwaar dubbel stuk van 25 voor f m \ iiiP 0 ^^ Niei om hei gewin maar voor 1 «.» Jimon de Wit's tliee-expert wiens ervaren neus op de geur tien tallen soorten herkent beoefent het mêleren als een echte kunst Zorgzaam mengt hij vele ver schillende soorten Hij laat som mige melanges 2 a 3 weken „ vrijen " om deze soorten goed bij elkaar te laten passen Hij kent precies het onderscheid hij weet dat in Nederland de krachtige Java thee erg gewild is Preanger 69 et Adinda(59ct)of Reclame 51 et Simon de WH Impor teert rechtstreeks uit de belangrijkste tbeela nden ter wereld Bij het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD kan geplaatst worden een aankomende CORRECTRICE Leeftijd tot 22 jaar dipl Gymnasium of HBS vereist Brieven met volledige inlichtingen te richten aan de Directie U.N DKIFT 23 HANDELSZAAK vraagt 2 personen ADMINISTRATIEF ONDERLEGD 1 fongste bediende Vereisten typen - goed iiunnende rekenen - en enigs zins b»kend met boekhouden Voor de eerste 2 functies komen ook gepen sioneerden in aanmerking Brieven onder no 2490 aan het Bureau U.N Voor hen die eeht-verlrissende thee willen drinken mengt hij de minstens 15 soorten van Simon de W it's beroemde Cey lonthee die zo mooi helderrood opsehenkt 79 et Voor liefhebbers van extra geu rige thee is er Simon de Wit's China thee zacht en fijn-aroma tisch 73 et en voor de kenners heeft hij de China-Tarry-thee iets zéér aparts 79 et - maar daar moet u van houden Zo ziet u Simon de Wit heeft thee naar ieders smaak en naar ieders beurs I SIMON DE WIT ^ Goed en Goedkoop OE KONINKLIJKE NEOERLANDSCHE TOERISTENBOND A.N.W.B vraagt voor zijn Technische Dienst autokeuringen een HULPKRACHT niet ouder dan 19 jaar Opl Ambachtsschool Kennis electrische installaties en garage - practijk gewenst Persoonlijk aanmelden op Donderdag IZ November tussen 10 en 12 uur op het bijkantoor A.N.W.B Ma riahoek 21 Utrecht STEENKOLEN HANDELSVEREENIGING N.V Rijnkade 1 — Utrecht i'raagt voor spoedige indiensttreding een Mnl of Vri KANTOORKRACHT Vereisten Leeftijd 20—25 jaar type-diploma MULO-opleiding Brieven met de hand geschreven aan bovenstaand adres onder vermelding „ afd Vervoer " DESTiemSE BOUIEVARD Wie blJ ons zijn tnltopen doet doet goed en daarom ool £ dus goed ontmoet HYPOTHEEK Gelden beschikbaar van 31/2 % op courante onderpanden Aanvragen bij Land Hypoiheelckanioor N van Nieuwenhuysen Louise de CoUgnystraat 13 Utrecht Telef 32291 WONINGRUIL EINDHOVEN-UTKECHT Aangeboden te Eindhoven een woning van Sint Theresia Bouw Eindhoven in ruil voor woning in Utrecht ot omge ving Brieven aan Directie SUPEE NEON Singelstraat 11 Utr TE KOOP grote partij PRACHTIGE Kerstbomen lengte van 1 tot 214 meter bii G de WIT Schijndel N.B Roolseweg G 37 Telefoon 356 GEVRAAGD ziekenverzorgster in Agnes en St Cath Gast huis L Smeestraat 40 Soil a d Directrice GEVRAAGD BEKWAME TiMMIRMAM en een GOEDE HALFWAS Burgerwerlï Goed loon Aanmelden Soestdijkstraat 4 Hoograven Kort na de verhuizing nam ik de 2-happeii-proef dat is al bijna een jaar geleden Een nieuwe omgeving een nieuw huis een nieuwe leverancier „ Neem eens Planta Mevrouw " zei hij proberen kostUimmers geen extra geld " Gelijk had hij Op één boterham smeerde ik gewone mar garine op een andere Planta Happen en proeven maaktendatPlanta kwam zag en overwon Wat een natuurzuivere smaak En plantaardige vetten zijn nog ge zonder ook Er is niets tegen en alles vóór Planta Ik kan er over meepraten want sindsdien gebruik ik altijd PlanftI omdat die zo verrassend natuurzniver smaakt Planla is de enige die U durlt te zeggen neem » 2 happen-proef Omdat die zo natuurzuiver is daardoo zo puur van smaak De onvermengde plantenvetten nw Planta bovendien voedzaam en licht verteerbaar V hebt nog 1 week de tijd Daarna zijn er geen wonderplaatjes meer bij Uw natuurzuivere Planta Alle plaatjes zijn dan in omloop Doe kinderen een groot plezier Maak hun strie complt-'ct ze zullen U dankbaar zijn füi^-a »- 
Ned ' 53 3 % 104A 104 ^ Gr.-Obl SVs 100 % 100 % Ned ' 51 3V2 1021 1021/1 td 1953 3',i '" 2 » 102A ld ' 48 3V4 99H 99ft ld ' 47 3 % 3 99 % 99H ld ' 37 3 9SA 98ft D.-len ' 47 3 961/2 961/2 Invest.cert 3 100 % 1001-8 Ned ' 62-64 3 100 % ini N.N W.S 2V2 79 % 79 % N.-l ' 37 A 3 99 99A Grootb ' 46 3 98H SS'/s Actieve Aandelen Bank - en Credietinstell C.H en I B 68 68 % Nat Handb 117 116 ^^ Ned H.mti 169 % 168 Industr Ondernemingen Alg K Unie 179'/a 1771/8 Bergh's Jurg 281V ' 281 V Berkei's P 1191/2 118 % Calvé-Deft 131 128 Fokker 130'/a 130 % Gelder Zonen 175 173 Kon N.H 178 174 % Ned Ford 227 228 Ned KabeU 229 % 229 P.G G.B 189 186 dito C.P Wd 156 154 % tJnil C.V.A 214 % 21314 W Ftienoord 181 % 181 % Londen New York Partts Brusse Frankfurt - ' A — A 20 — % — 4 — 1 — Vk 45 - % — 8 — IVa - ft 70 - % — 13 — 2 95 — 1 — 16 — 2 % — % __ 125 - IV4 — 18 — 3 — ' A ' _ l.-iO - 1 % — 22 — 4 » 210 - 2 % — 26 — 5 — H »_ 270 - 3^4 — 30 — 6 — % — 300 - 3 % — 35 /,-| rw Stockholm Kopenh Rl 0 de Janeiro - 2 _ 3 1950 - 60 pari — 4 6 19.46 - 55 + 1 — 6 _ Q 19.40 - 50 + 1 — 10 — 12 19 25 - 35 + 1 — 14 _ 14 19.10 - 20 + 1 — 18 Ifi 19.05 - 16 + 1 — 22 m 18.85 - 95 -(- 1 — 24 22 18.70 - 80 gk i — 26 — Zi 18.45 — 55 UTcrM M1FM\a/c;ri AD Dinsdag 1 0 November 1953 - 61e Jaargang No 164 ¥ Advertentie Kynologische successen in Brussel Verscheidene honden uit Neder land hebben wederom prachtige successen behaald op de grote In ternationale tentoonstelling „ Salon du Chien " welke Zaterdag en Zon dag j.l te Brussel werd gehouden Allereerst behaalde mevrouw M Donath-Seeuwen te Den Dolder bij de eindkeuring het prachtige succes door met haar koppel Italiaanse Windhondjes de vierde plaats te be zetten terwijl de twee Greyhounds de zesde plaats innamen De sterke concurrentie van andere buitenland se honden met prima kwaliteit in aanmerking genomen is dit voor mevr Donath een schitterend succes ¦ Bij de eindkeuring voor beste hond der tentoonstelling deden de Hol landse honden zeker niet onder voor de andere buitenlandse honden want het was de in Nederland ge fokte Cocker Spaniel Wagtails Sky light door mevr L v Herwaarden die als eerste werd aangewezen Na twee Belgische honden die respec tievelijk als tweede en derde wer den aangewezen volgde als uitmun tende vierde de Barsoi Anoeshka van Lentevreugde eig Alph Staff ohrst Den Dolder Hieronder volgen de bekroningen der honden die in Brussel de kam pioenschapsprijs hebben behaald Greyhounds Onyx van Huesken en Black Swallow van Huesken bei de eigendom van mevr M Donaiih Seeuwen laatstgenoemde werd te vens beste van het ras en behaalde het Schoonheidskampioenschap Ita liaanse Windhondjes Bluedon's Pi pistrello en Bluedon's Psyche beide eigendom van mevr M Donath Seeuwen laatstgenoemde beste van het ras en tevens Internationaal Schoonheidskamp Barsois Anoeshka van Lentevreugde eig Alph Staff horst Den Dolder tevens Interna tionaal Schoonheidskampioen Ierse Wolfshond Salva's Benedic eig mevr Janson Muntinga Afghaanse Windhond Ophaal eig mej E Paup tit Jachthonden Ruwharige Das hond Doorndogs Gipsy eig H Stre lin Herdershonden Bobtail Shepton Cïrey Idol eig mevr Backx Drach tige honden Boxer Cavalier van Haus Germania eig J v Ginneken en Sonja v Haus Germania eig P Zimmerman Keesachtige Chow chow U Milo van Majado eig L Nuyen en Schild's Zelma eig M Reyenga Pinschers Dobermann Pin schers Kamp Jupp v Naunhof eig mevr Knijff Dermout Terriers Airedale Kim Honks Under Study eig P Spierenburg Welsh Merthyr's Mighty Fine Country Beauty eig F Heerkens Thyssen Draadh Foxter rier Kampioen Castle Yard's Crac ker eig mej N v d Kasteele • Dameshondjes Dwergschnauzers Merit of Marienhof en Lara von Drosedow eig mevr M Cloppen burg CLUBGENOTEN GAAN ANTON GEE SINK HULDIGEN In het café „ Het Kalfje " huldigen Woensdagavond de leden oud-leden en donateurs van de Judo Vereni ging Vanderhorst "^ hun clublid Ant ïeesiiik ' dè'^Eürop kampioen De huldiging vangt om 8 uur aan — Giuseppe di Nitto een 52-iarige seheepsmachinist in Genua beweert dat hij op het punt staat een uitvinding te voltooien door middel waarvan elec trische energie draadloos van de ene plaats naar de andere zou kunnen wor den overgebracht De scheidsrechter werd gekeurd Het is gebeurd tijdens een wedstrijd van twee amateur-)ploegen van de Rijnlandse Voetbalbond afgelopen Zondag De scheidsrechter in deze ontmoeting nam zulke vreemde be slissingen en zijn hele manier van op treden was zo eigenaardig dat bij beide elftallen de mening postvatte dat hij onder invloed van sterke drank verkeerde En het moge ietwat vreemd klinken maar er werd beslo ten dat een der spelers de rechtspre ker naar het dichtstbijzijnde zieken huis zou brengen voor een bloedproef Aldus geschiedde de scheidsrechter bleek volkomen nuchter te zijn De voetbal-autoriteiten van Rijn land zijn thans bezig deze merkwaar djge geschiedenis uit te pluizen MORDI MADURO IN NEDERLAND Maandagavond is op Schiphol aan gekomen de voorzitter van de Cura saose Voetbal Bond tevens verte genwoordiger van de Antillen bij de F.I.F.A de heer Mordi Maduro De heer Maduro zal enkele dagen te Den Haag vertoeven en daarna naar Parijs gaan waar tijdens het aan staand weekeinde een buitengewoon congres wordt gehouden van de In ternationale Voetbal Federatie yomotie-degradatie in de K,N.V.B radatles gaan automatisch jer laatste nummers van '' ZtlWriiek " wordt de pro " ïjradatieregelmg voor de *» „„ DtitiH seizoen 1953 - seizoen 1953 Voorzover bij elftallen uit ' t rayon ¦ jt ajn°betrokken luidt die re - •-^ - jubliceerd American cigarettes ifi » « ser s De kampioenen Oftvergeieiijk • vftveranderd 65 Ct Ook acht elftallen in overg.-klasse De Nederlandse ploeg voor Wenen Pirie onderscheiden De „ C N Jackson Memorial Cup " voor de beste Britse athleet van het jaar en de „ Harvey Memorial Gold Cup " voor de beste Britse kampioen van het jaar zijn door de Engelse Athletiekbond aan Gordon Pirie toegewezen Pirie ontving de „ Har vey Cup " voor zijn dubbele zege bij de Engelse kampioenschappen toen hij de 3 en de 6 mijl won Op het laatste nummer verbeterde hij bo vendien het wereldrecord tot 28 min 19.4 sec welk record inmiddels weer door Zatopek scherper is ge steld In 1946 waren beide bekers voor de laatste maal aan één athleet uit gereikt Sidney Wooderson Randolph Turpin werd geschorst De New Yorkse athletiekcommis sie heeft de Britse bokser Randolph Turpin voor onbepaalde tijd ge schorst in het belang van de boks sport " blijkens een mededeling in het weekbulletin van de commissie De secretaris dan DOWD verklaar de dat deze schorsing een gevolg was van de aanklacht wegens mis handeling welke mej Adele Daniels tegen Turpin hsd ' ingediend Hij voegde hieraan toe dat ¦ dit de pro cedure was welke automatisch in werking trad wanneer een bokser bij een rechtszaak betróküen werd De bokser werd dan geschorst totdat de zaak gesloten was De Nederlandse schaatsenrijders ploeg welke zal deelnemen aan de „ demonstratieve " wedstrijden te We nen in de eerste week van December zal bestaan uit Kees Broekman Wim van der Voort Anton Huiskes en Gerard Maarse dezelfde rijders dus die ons land het vorig seizoen op verschillende kampioenschappen en bij diverse internationale wedstrijden hebben vertegenwoordigd De ploeg welke onder leiding staat van Klaas Schenk zal waarschijnlijk per auto reizen De tour zal ongeveer een week duren De mogelijkheid be staat dat Kees Broekman niet in de gelegenheid zal zijn de trip mee te maken in dat geval zal men zich nog nader beraden welke rijder hem zal vervangen Om het Britannia Shield Groot Brittannië bezet na de kwa lificatiewedstrijden en de halve fina les met 20 punten de eerste plaats in het traditionele bokstournooi om het Britannia Shield te Londen Op de tweede plaats volgt België met 19 punten de Verenigde Staten zijn derde met 17 punten Nederland staat vierde met 13 punten Noorwegen sluit de rij met 7 punten In de tien finales die Woensdag in Wembley worden gebokst komen 8 Engelsen uit terwiil België 5 finalisten heeft Nederland zal door twee boksers in de eindstrijden zijn vertegenwoor digt Bovrie en Linneman resp te gen Hornsby V.S en Wells G.B Nationale Zwemwedstrijdcn fe Alkmaar Ter gelegenheid van het S.'i-jarig bestaan van de Alkmaarse Water ratten zijn in het overdekte zwem bad te Alkmaar nationale zwemwed strijdcn en een waterpolo tornooi gehouden De uitslagen van het waterpolo tornooi luiden DAW — UZSC Utr 9 3 Neptunus Amersf — Z.C Haar lem 3 6 Verliezersronde Neptunus — UZSC 7 2 Finale DAW — Z.C Haarlem 3 5 VOLLEYBAL-VERENIGING „ T ZAND " De Zuilense Volleybalvereniging „' t Zand " die bij het in dé.afgelonen zomer gehouden tournooi''iri Zuilen goede resultaten behaalde is thans gaan deelnemen aan de competitie Én de inzet is goed geweest want er werd met 3 — O gewonnen van SOS 4 De scores waren 15—10 15—12 en 15—7 De wedstrijden worden ge speeld op de Zaterdagavond in de school aan de Hub Duyfhuisstraat Vltssingen & Co's 161 % 160 Werksp serie A 135 135 W Ind & H 155 155 Zwanenb Organ 181 '/ 5 180 Electr - en Gasmaatsrhanpllen Aniem Nat B 78 % 75 % Overz Gas Mil S9 % 89 Handelsondernemingen Borneo Sum 114*^3 114 % Curac Hmil 200 201 H Mil G Sch — 128 Houth Alberts llSü — Houth Pont 121 121 Internatio 160 % 150 Linde Teves 167 167 Mol Hand ven 71 71 Tels & Co — — Mynbouw onr goederen Petrolenm Alg Exploratie 109 % 109 Beng Expl Mii 44 % 44»/a Oost Borneo 57 57 Gem Eigendom 164 165 Perlak 43 42 % Peud P Mi ] 4 4 Snilte en tabaksondern Houtvaart — — Tjepper C M 16 — Ar Tabak M 72V2 72 % Besoeki Tab Mil 1331 ^ 134 % Theeondememlngen Sedep 63 % 63 % Telaga Patengan 34 33 % Diverse Cultnurondpmemtnepn PremJeleningen A'dam O 1 100 3 128 129^1 A'dam p 1 ' 51 2 % 1311.4 ISIH ' s-Grav ' 52 2 % 131 % 131 % idem 1952 n 2 % 130 % 130X4 R'dam ' 52 1 2 % 135 1,14 ^ R'dam ' 62 n 2 % 133 132 Utr ld ' 52 2 % 132 % — Niet-actieve Aan(Jelen Bank - en Credietinstellingen A'damsebe Bank 182 181 Escomptobank 69 69 % Gr Tnd Cr Bk 134 % 135 Holl Bank UniB 224 223 % M F N A 90=4 90 % Ned B V Z.-A 180 181 % Ned Credietb 117 117 R'damsche Bank 176 % 175 % ¦ Slavenb Bank 129 % 129'/S Twentsohe Bank 174 % 173 mmw & ii?@ii Slotnoteringen van Dinsdag 10 Nov 1953 Actieve Obligaties Niet-cictieve Obligaties staatsleningen Denem ' 38 4 Eng F Loan 4 102U 102 % 104 % - Prov en Gem Leningen 100 % 100 % 98 % A'dam ' 47 3 % A'dam ' 48 314 • Apeldoorn ' 4 3 Arnhem ' 38 3 — Bandoeng ' 36 4 — Batavia ' 7 A 4 — G'land ' 38 3 — dito 20 -] 1 ' 47 3 — ' s Hage ' 38 3 % 102 % dito ' 38 3 % 3 102 % dito Ie len ' 37 3 — Gron ' 52 I-n 4V4 — ld ' 38 3 % — id ' 38 3 — Haarlem ' 38 3 Haarlem ' 47 3 Den Bosch ' 38 3 L'warden ' 38 3 Leiden ' 47 3 N H ' 47 3%3 3 dito Ie len ' 38 3 dito 2e len ' 47 3 Nljm 2e 1 ' 37 3 % _ R'd Ie 3e 1 ' 37 3 % 102 % dito Ie I ' 38 3 % 1021/ dito ' 38 3 % 3 — Z H 3e 1 ' 37 3 98,«.dito 2e 1 ' 38 3 99 dito ' 46 3 - 10154 101 l/s 99fS 102 % Depötfractiebewiizen etc 208 % 14A 105 % 157 47 Rott Be Cons Telev El Fund N Med Am Hb N W & P H Td Bew V D eet 209 14A 106 IBS 48 99 98 % Industrie ondernemingen 139 276 95 % 43 % 153 % 268 % 186 % 121 % 128 % 173 % 94 % 123 % 145 231 193 % 201 120 97 % 98 % 181 % 96 Vil 143 % 67 % 97 % 291 » 193 % 210 % ¦ ilS 141 I7S 176 % 223 % 135 % 142 230 119 159 % 29 % 168 1,35 159 % 150 75 160 % 57 % 106 360 % 76 % 181 107 105 146 177 147 % 142 % 19 % 159 135 ino'i 157 % 143 115 % Albatros Supert 138 Alg Norit 274 Allan & Co 9554 Alweco 41 Amst B Ml ] 152 Amst Dr Mil 268 Bergh Paplert 185 % Breda Mach fabr 121 % Bührmann's P 127 Centr Suiker 181 % Dikkera & Co 172 D & R DHUl 93 Emball ' en H.h 123 Sruyter & Zn 144 % Hazemeyer A 234 Heemaf 194 % Heineken's 201 Hero conserven Holl Stoomm.f 97 % Holl Kattenburg gs'/S Holl Beton 181 HoU Dr en K 319 HoU K tod 97 HoU Melksulkei 191 Intern Gew Be 143 '/ 5 totem Kunstst 671/2 intern Viscose 97 Klinker Isoliet 29 '/ S Kondor 193 % KN Gist en Sp — K Ned Gr sm 132 Kon Ned Zout 321 Kon Pharm Br 143 % Kon Ver Tapijt 179 % Kon Zw Ketien 1751/2 Lettreg A'dam 224 Lyempf 135 % LI]m - en Gel 144 Ma Fr Smulders ng M Ned Bakkerii 228 Naarden Cb F 162 Ned A A Vr 160 Ned Am Fitting 28 % Ned App Nedap 108 Ned Dok 167 Ned 1 „ Nieaf 136 Ned Scheepsb 159 N St M Keizer 150 Noordl tad V V 100 % 991/2 98A 101 % 102 % 102 102 Bandar Oliep Ng Cult Mil Diversei Albert Hefln Ned Mi ] Welv.v Sehev Exp Mi ] Thomsens H bedr Zeeb Kolst S Greyhound Montg Ward Wilson Corp 92 J4 151 180 % — 80 % 82 % 84 — 130 13 ^ 58 % 8A Bank - Bk N idem 1952 0/5/iO — idem ' 38 3 100 % ld ' 52 R spbr 120 Bk V Onr ' 37 4 — G Cred 40 -] 3 — G 1 Cr B ' 52 5 — Ned Bkl 5 4 — Hypoth banken cpandbrtevon i en Credietinstellingen Gem V/i 108 % 124 129 % 13 % 68% 8 % 97 % MijnobuwondeTnemingen Spoor - en tramwegen Dell Spoorw Mil 33%Ned Ind Spw 6 % Haagse B.sp.w — Semar Joana — Semar Cheribon — Aroerik Spoorwegen Atchison Top 92 % Bait & Ohio CvA 22ft Chesap Ohio 31 % Miss K T CvA 5 % New S C CvA 20H Pennsylv CvA 20ft Can PcH OA 24H Dnitse fondsen Dawes fi é24 88 % Young fl ' 30 120 % Amerikaanse fondsen Amer B Billiton Ie R dito 2e B 288 22554 225 % 6 % 64 Petrolenmondememingen D Petr Mil 325 % 316 % dito Pr A S81 % 3231/1 Kon Petr M 345 % SSStó dito Onder A 346 % 339 M.E.P MH 657 560 Am Hypb 3 % — A Hypb 3 % 3 97 % Am Hpb 3 % 3 — B Hp Bk G 3 — D Hbp s n-p 31,4 97 % Pr Gr 3 % 99 % dito 3 % 3 95 % ' s Gr H 3 % 3 — Gr Hyp B 3 % 931/sHoll H 3 % 3 % — H N G 3 % 3 95 MvH Cr 3 % 3 95 % N H Bk s E 3V4 98!'4dito Geo 3 % 3 95 N H s K % 3 95 dito serie B 3 95 N OT H b 3 % — O H b 3 % 3 94 % R H b 3 % 31,4 — Utr H b KL 31,4 98 % dito Geo 3 % 3 — W H s N O 3ïi 99 dito 3 % 3 971 dito 3 Z H Hypb 3 ' ZH b kl 3%l 3 — Z.H bk 3 % — HoU Bank 4 % — E N S 3 % 3 91 N Scheeps H.b — R S Hbk 3 % — Industriële OBlIgatiesAlg K ü 3 % 102 % B&J P.v.d 3 % 101 % Philips d.l ' 51 4 104 % Philips d.l ' 49 3 % 101 % Stokvis 3 % — Ttiilever 1949 3 % 103 % Werkspoor SVa 101=^4 Cockerill 4 — Bat Ptr Ml 3 % 101 % Kon PetT ' 50 3 % 124A Cl W Lits 4 lOl» Deli Spoorw 3 % S4 '' Ned I S ' S 3 % 45 Sam Joana i ÜVi 9S%4 94 % 92 % 22V2 35 % 20 % 20% 24 % 99 % 96 94 Rubberondememlngen A'dam Rubb 941/2 Bandar R M 106 Deli B R M 137 Kendeng L 67 N N PI Mi ] 44 93 105 % 136 66 43 31 140 27 % 42 491/2 45 99 94 % 94% 94 % 94 % 98 95 99 97 % 95 % — 87 % 119 % O.-Java R M Dostk C M R Mii Vtco ' S " S R S S Rubber S Rubber C 311/2 1381/a 27 % 411/2 61 44 AMSTEl^nAMSE WTSSFT.MAT^KT CvA 14ACvA 31lob 13CvA 34CvA 60%CvA 69%CvA I CvA 66 % CvA 60 CvA 12 % CvA 38 % CvA 67H OA I8i8 47% CvA 47 % CvA 26 % CvA 37 % CvA 21 % CvA 79 CvA 65 % CvA 613,4 CvA 63 % OA 74 % O A 731 / CvA 21 14 % 30 % 33 % 50% 69 % 67 59 % 12 38 % 66 % 18 % 47A n % Amer R Amer Sm Am Sum Anaconda Bethl St Chrysler (3uri Wr Ford Can Gen Mot Hudson M Intern N Kenngcott Nash Kelv Nat Steel Rep Steel Stand Br Ü.S Steel North Am Catles Serv Cent Oil Mldc Pett Philips Shell O Stand O Tide Watei Scheepvaart-Müer HoU A Li1n 143 Java Ch P K N St Mi Kon Paketv Kon Rott L Ned S Unie Omm Phs v 3tv Mil Ned 1431/2 1331/2 124 129 1351/4 162 % 144 % Indicatie termijnprgzen 134 123 % 128 1341/4 161 % 142 % 74 I6D1/4 56 J4 106 % 360 181 % 103 % 1441/4 177 148 1421/2 49 158 '/ 135 100 = 155 143 115J4 Nyma Padang P C Reinev Mach Idem pref Rott Dr Mil Rouppe V d V Rubb fabr Vr S K M de N Schokbeton Soholt 99 % Suikerondernemingen H V A'dam 113 % 111 % J Cult Mi ] 66 54 % Ned.-I S V 77 77 V V C Mi ] 23H 23 % TabaksondememlngenDell Bat Mi1 151 — Deli Mil 96M 96 % Senemhah M 90 % 01 % 103 104 % loev 104 102Vi 101 % 122 % 101 % 114 K 44 % 21 % 79 % 56 % 61 % S3 % 74 % 73 % 21 lo » L^^-Readin H(aji™"''e-Gillingh ' 8 S<>n Unit » " JVmb » ''™' f zï » op Zaterdag'""erVv '?,™/'''^" gespeeld In «" fesoóou ' '' morton worden "•« Ifida V ',''"''" '^^'^¦^ ^' ooi ' of op ^> •* Hovesaber te worden Diversen Müll Co M.b 175 % 175 % IMverse nideringcn Prolongatie 2 % Koreiischoot 94 Stockdivldenden 1 Kon F MS t » 2 % 94 % 67 3inai MBS teder er van denkt f Ze i t ik bij de miva ben en Z • «""' t''g «' eet heel goed ^ ^ l'lva echt naar mijn zin heb " taande coupon in en zend den aan de Uilva iu Werving Milva b-m an 21 Den Haag mij de brochure fl.l s voor U " te eenden dus met 10 resp 7 ets ] I gefrankeerd in gesloten ] opzenden ' Liver smaakt tt te zeggen neem de ituurzuiver is daardoor de plantenvetten maken ' icht verteerbaar de tijd meer bij Uw in omloop Doe Uw Serie compleet ^ 3«.2l».l »^* fcdels i A B C en D spe ' ' Vèlïele competitie om het PfiifimD van Nederland De "- t laatst en voor-laatst de '^^ isiiomtitisch naar de 2o assers De kampioenen " i.Vf klasse A en B van de Dis '¦'' West I en II Oost Noord " iten n spelen in vier groe I ' drie elftallen ieder om één K to de Ie klasse De indeling Iffmepen luidt de kampioenen ° 2e klasse A en B van West mroet de kampioen van de 2e B van West II De kampioen Je 2e klasse A van West II „ et de kampioenen van de liilijAenB van Zuid I en de I ' ¦ - en van de 2e Was A en B n met de kampioen van B in Oost De nummers de 2e klasse A en B in I West II en Oost degrade itomatisch naar de 3e klas assers De kampioenen j 3e klas C en D in West 1 1 een gehele competitie om '„ laats in de 2e klas terwijl de iniers laatst automatisch naar lias degraderen Ook in Oost ie kampioenen van C en D whele competitie om één plaats 2c klas en degraderen de num s laatst automatisch n^ar de 4e Ji klassers De kampioenen | b Je 4e klassen G en H spelen la « hele competitie om één plaats Ij Ie derde klas terwijl de num Ibb laatst automatisch naar de lilingen degraderen 1 ms Ie klassers De kam | p;«ien van de res Ie klas spelen l Isee groepen ieder bestaande liï tie elftallen en gehele compe 1 De nummers één van beide laoepen spelen een gehele competi llioji het kampioenschap van Ne - ial van Luxemburg voor 15 November Ijxemburg zal in de wedstrijd ' SI Sild Xederland ZOJjdag a..s > November te Spekïioizerheidé i spelen met het volgende elftal ikimen telSteffen Jeunesse ellir Spartz Red Boys Wag ar Htelbruck slJien May Red Boys Speek lie National Lorang Union mi:Mennsse Jeunesse Fickin pr Merdercom Kohn Jeunes si Weydert en Kemp beiden rpiii Lahure Niedercorn Pola Reuter Tetange Niedercorn is dezelfde ploeg die on Siji te Dublin met 4-0 van de ' H Vrijstaat heeft verloren B..programma voor Zondag [ klasA Be Quick — Ajax Ie klas E Blauw Wit—De Vole % lieis fesi 1 2e klas A HoUand—Rapi « IHFC-ZW B KFC-De Spar w Schoten—Watergraafsmeer f lilas D Hercules—CDN « HasG Am Boys — Quick A « luwen Vooruit—De Zebra's 48 J O-I EMM ' 15-Laren H DV Si-^t Boys fe Ie klas UW 2 — Blauw Wit 2 « 2e klas C Velox 2 — Elinkw 2 «• 3e klas I CDN 2 — Velox 3 W n 2e klas A Velox—Unitas J-TEC COAL DCV B Fluks 5 5»l*-RFC HW-Neptunus to'^i'l ^' L*kerkerk-StolwUk w-Schoonhoven "«Ue klas D Niimegen—Uchta jjjrc West I 3e klas SWU—De i mJ ' OSO Zandvoortmeeu-w;?y7~N°SM SVJ-UPTTS C vS ' ^ '^'^ s A RCI^Lisser » VWS-Jodan Boys Sportlust ï*SSïï "' - SVOW-Woerden iSij ^^'- Hattó Heim—Be faven-Koudekerk te ttlNKWlJK-BLEIEEHEroE ï '* speelt a.s Zondag op eigen ¦ - il " VP™dschappelijke wed " l^P';<.¥^'«*®We uit Kerk „« t elftal komt uit in de eerste ¦ 4 "'?* "' t zeven wedstrijden ¦•« ten Aanvang half drie Om de Engelse Cup W'1»S ' S verricht voor de eer - a rf ^ M de F.A.-beker waar WaVlfn *"^™ op Zaterdag 21 Sj/.'i •" worden gespeeld -' terJ ™/ "^ het rooster voor ' iJ,SJ'"!?e wat de belangrijkste den betreft er als volgt uit ¦ 11 ' nl ^ ÏÏ^ty-Chester Hartle So„S^*nsfield Town Dar '¦• i H»w ' 1 ^'^' Selby Town-Brad '=- f*v vL^rZ^^ssley of Rhyl >;- BcrtJ ï ^ P't ^' Scunthorpe Uni i-'StJ ".'"*' Crewe Alexan ™ Mtord City Grimsbv Town •'« ouav T?^ ^'' United-Millwall =' Sfele f"ft ^'>*<" City Al - ¦ Wmï;?'''^''^^^ Tranmere Ro aS ''" S '™ Town Exeter ^' Ct ^'^'-"* H^elord Ley '" k R,;'''^"^""S Town 3ueens f'toton | S'"l''''^'^wsb"'T ' Town ïh ' r^,l^°^^-.Coventry City Walthams-am Harwich - ^ nUnited en Southampton ingedeeld met derland West Oost en Noord Res 2e klassers De kam pioenen van de afdelingen A B en C spelen een gehele competitie om één plaats in de res Ie klas terwijl de nummers laatst automatisch naar de res 3e klas degraderen Res 3e klassers De kam pioenen van de afdelingen G H en I spelen een gehele competitie om één plaats in de res 2e klas terwijl de nummers laatst naar de afdelin gen degraderen Promotie afdelingen tn totaal promoveren 8 standaard-elf tallen naar de 4e klasse ' van de K N.V.B waarvan twee uit de afd Utrecht Promotie-degraclatie in de K.N.H.B Van onze hockeymedewerker In verscheidene afdelingen van de hockeycómpetitie begint reeds enige tekening in de strijd te komen wes halve we nu de tijd aangebroken ach ten om tot publicatie over te gaan van de voor het seizoen 1953-1954 vastgestelde promotie - en degradatie regeling zulks voorzover het de afde lingen betreft waarin elftallen uit Utrecht uitkomen Van de Ie klas heren degradeert nummer laatst automatisch naar de Overgangsklasse De nummers 1 van beide Overgangsklassen mits geen reserve-elftal zijnde spelen twee wedstrijden en eventueel een beslis singswedstrijd om één plaats in de Ie " klas De nummers laatst van de beide af delingen Overgangsklasse degraderen naar de Promotieklas terwijl de vier Promotieklas-kampioenen zonder meer naar de Overgangsklas promo veren waardoor deze dan uit twee afdelingen van acht elftallen komt te bestaan De hekkensluiters in de 4 afdelin gen van de Promotieklas degraderen naar de 2e de nummers 1 van de zes afdelingen 2e klas promoveren naar de Promotieklas De nummers laatst in de zes afde lingen 2e klas degraderen naar de 3e de nummers 1 promoveren naar de 2e De dragers van de rode lantaarn in de zes afdelingen 3e klas degraderen naar de'4e.'De koplopers van de af delingen 4e klasse F en G spelen twee wedstrijden en eventueel een beslis singswedstrijd om één plaats in de 3e klas De nummers laatst van de afdelin gen 4e klas F en G degraderen naar de onderafdeling Gooi — Utrecht Van de afdeling Gooi—Utrecht kan één elftal naar de 4e klasse van de hoofd bond promoveren Nummer laatst van de Ie klas de gradeert naar Prom klas de lijstaan voersters van de twee Prom klas-af delingen mits geen reserve elftal zijnde spelen twee ¦ wedstrijden en eventueel een beslissingswedstrijd om één plaats in de Ie klas De num mers laatst van die Prom klas-afde lingen zakken naar de 2e klas af De nummers 1 van de afdelingen 2e klas A en B en van C en D spelen twee wedstrijden en een eventuele beslis singswedstrijd om één plaats in de Prom klas De nummers laatst van de afdelingen 2e klas degraderen naar de 3e de kampioenen van de 3e klas sen D E en F spelen een halve com petitie om twee plaatsen in de 2e klas De nummers laatst van de 3e klassen E en F degraderen naar de 4e num - Het Stadion " vierde feest De U.W.V „ Het Stadion " heeft in het Oranjehuis een propaganda feestavond georganiseerd De feest commissie dezer vereniging heeft met dit festijn wel eer ingelegd Het cabaretgezelschap De Ver enigde Spelers " en „ De Robbedoe zen " hebben het publiek in de zaal een zeer goede avond amusement gebracht De attractie van de avond was wel de amateur-confe rencier Mas Bas Dit jongmens ver stond zijn „ lief« weel teionr f 4795.20 Buenos Aires 2s per week retoor I 4795.20 Santiago de Chile li per week retour I 5130 - Ooi virkr§ghaar in nitttuit Nidtrlaadsi verpakking Volledige inlichtingen bij Uw leisbvureau of bij de KLMJcantoten ^ Giro 154949 parijs ^ voor p van bonc De overeenstemming tussen j]i2ake de conferentie op de Be als een verrassing Minister Bid van het voorstel op de hoogte dan er zich mee accoord verklar ten dele bereid een zo snel gec wonen Parijs is n.I bevreesd d licht druk zullen uitoefenen om verdrag door de Nationale \ Frankrijk zfln echter de menüig nog nooit zo verdeeld geweest feringen hoopt men dat een st tot na de verkiezing van een nie Verder uitstel inzake de EDQ moeilijk Nu de conferentie op de Bermuda reeds in begin van December wordt gehouden zal het moeilijk zijn een lieslising over het omstreden verdrag co lang uit te stellen ook al omdat het debat in de Nationale Vergade ring op 11 November moet beginnen Een week later op 26 November slaat de conferentie van zes te Den Haag op het program waar gespro ken zal worden over de vorming van een Europese politieke Gemeen schap Het is niet uitgesloten dat met het oog op de conferentie op de Bermuda achter de schermen po gingen zullen worden gedaan om zo wel het debat in de Nationale Ver gadering als de besprekingen in Den Haag uit te stellen Terwijl Amerika en Engeland het Frankrijk wellicht moeilijk zullen i maken wat betreft het E.D.G.-ver - ' drag zullen de Fransen oxigetwijfeld krachtiger dan ooit aandringen op een Westelijke actie in welke vorm dan ook om de oorlog in Indo-China tot een einde te brengen of in ieder geval daar tot een bestand te komen Haar verluidt hebben de Fransen zich slechts op deze voorwaarde be reid verklaard naar de Bermuda te komen Van meer belang In officiële kringen te Washington wordt de conferentie van veel groter belang beschouwd dan die welke oorspronkelijk in Juni j.l zou wor den gehouden Toen was het hoofd doel het bestuderen van de mogelij k heid van een bespreking met pre mier Malenkof teneinde te onder zoeken welk standpunt de nieuwe Russische regering innam ten aan zien van de belangrijkste kwesties die de communistische van de niet communistische wereld scheiden Zoals bekend zagen de V.S in een dergelijke bespreking weinig heil Nu zal het gaan om het bepalen van de houding die het Westen moet aannemen nu de Sovjet-Unie in antwoord op de Westelijke nota's mzake een bijeenkomst van de vier mmisters van buitenlandse zaken te Lugano haar bedoelingen en eisen ten aanzien van zowel Europa als Azie heeft kenbaar gemaakt Vooral de Russische verklaring dat het Westen moet beginnen met het op geven van de stelsels voor weder zijdse beveiliging heeft gemaakt dat de Amerikaanse leiders thans meer voelen voor een conferentie der westelijke Grote Drie Churchïlls vertrek Naar verluidt zal Sir Winston l hurchiU waarschijnlijk op 1 De cember per vliegtuig uit Londen naar de Bermuda vertrekken voor ae conferentie met president Eisen nower en premier Laniel die van ' tot 8 December aldaar zal worden gehouden Men verwacht dat de di-ie legenngsleiders elkaar in de weel derig ingerichte Mid-Ocean Club ™ en ontmoeten „"^ yerklaring van minister Dulles van Maandag dat de Grote Weste =„ l "*= onafhankelijk van Rus lana besluiten inzake Duitsland zul '™ nemen wordt in bepaalde krin f.,ii ¦ Lohden gezien als een aan = li".S ' öat de V.S er op zullen aandringen aan West-Duitsland vrij wel algehele souvereiniteit te ver vil ^"' °°^ al is het Europese leger ll^j "^ "° g " iet bekrachtigd Dit £ i '"' ^° veronderstelt men dat « L °,° dsrepubliek nu reeds de voordelen voortvloeiend uit de con venties van Bonn krügt ofschoon ueze conventies die anderhalf jaar iT.i werden getekend eigenlijk ri » P7 ^ kracht zouden worden als H»t u - *=«" * eit zal zijn geworden ï^et schijnt dat de Britse eerste mi Si welwillend tegenover dit plan wat Men verwacht dat Frankrijk sSiii **^'- " krachtig tegen een der vrïï ^ oorstel zal verzetten uit ' ees dat een vrij West-Duitsland KINDERKLEDING Meisjesrokjes met en zon der bretels zuiver wol diverse mooie kleuren ma ten 50 t/m 95 prijzen vanaf f 10,50 per 3tuk ^ Jongensbroekjes met en zonder bretels zuiver wol diverse kleuren in de maten 6/0 t/m 2 prijzen vanaf f 9.75 Zuiver wollen meisjestruftjes en jumpers keus uit diverse modellen maten 20 t/m 36 frisse kleuren effen tweekleu rig en streepdessins prijzen vanaf f 6.95 per stuk Jongensblouses in zuiver I wollen kwaliteit diverse modellen in effen en streep dessin maten 6/0 t/m 2 prijzen vanaf f8.25 p stuk SPRUYT HILLEN & Co ACHTEE DE DOM 14 — TJTEECHT irraagt NETTE ATELIERMEISJES en MAGAZIJNBEDIENDE mnl pl.m 20 jaar Aanmelden mondeling Accountantskantoor Drs J H Blömer vraagt voor zo spoedig mogelijk een Beginnende ASSISTENT en een Gevorderde ASSISTENT Brieven met uitv inl aan MALIEBAAN 49 groini tandpaU i > „ MACIEAUS melChlorophyinfl ^ OP "'"^''^^^^ M«de«n > Ltd Btentfoid Eng • Imp J«c <| Mot Jr - A ""'" ^ nze gezant in Ethiopië ' ijclt aan thrombose 1 Jh?BJl^u^''^andse gezant in Ethiopië lïiaanda "^^ Drakenstein lijdt sindi ^ aaischLr " thrombose Hy zal t n^Jèi^hfUtfoSHrb^e 

Kranten

Ga naar