Utrechts Nieuwsblad woensdag 9 september 1953

OPLAGE 45000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD rfj|egtam-a(Jres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 Bureau D r i f t 2 3 • Utrecht Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Ab.prijzen ƒ 6.00 p kw 47 c p w WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1953 61ste JAARGANG No 111 VerscbUnt AagelUks A M E H N Koemans G de Rhoter ie I Hoofdredacteur Drs L F Tijmetra Directie CHANTAQEZAAK VOOR HOF Gaf Utrechtse advocaat zwijggeld aan mej V * Vrijspraak voor mej V geëist enauer niet voor één partij-kabinet Kanselier Adenauer heeft gisteren te Bonn met zijn minis ters besprekingen gevoerd Adenauer verklaarde hierbij te ge loven dat gezien de huidige positie van EHiitsland geen één partijregering gevormd moest worden Politieke waarnemers verwachten dan ook dat hij in zijn nieuwe regering weer de beide coalitiegenoten van zijn Christen-Democratische Unie de viije democraten en de Duitse partij zal opnemen waar door de regeringspartijen de beschikking zullen krijgen over 310 van de 487 bondsdagzetels Gezien Adenauers grote over winning bij de verkiezingen acht men het echter niet waar schijnlijk dat de bondskanselier evenals in 1949 toen hij zijn eerste regering vormde sleutelposities zal moeten afstaan aan zijn coalitiegenoten Eerste Kamer en het specialistenconflict Wetsontwerp goedgekeurd In de laatste vergadering van de Eerste Kamer in dit parlementaire jaar kwam a.m het specialisten conflict met het ziekenfondswezen in discussie De minister vroeg goedkeuring aan de Kamer van de hernieuwde inwerkingtreding van enige artike len van de distributiewet 1939 en die van de prijsopdrijvings - en hamster wet 1939 Mr R H de Vos van Steenwijk V.V.D zegt dat hier sprake is van de onjuiste toepassing van een v/et die voor een ander doel gegeven is NA DE VERKIEZINQEN Gunstiger klimaat voor investeringen Erhard over de economische Wereld heeft gebrek aan scholen Geboorte-tempo kan niet worden bijgehouden Visserijmoeilijkheden tussen Japan en Zuid-Korea krul absoluut geen en y7.50 m * ï°Së m ""»?' duurste grondstof die val | teel verkrijgbaar is «^ -'• kenburg Damstraat 25397 ^ r-rSÓTo »'' Mr WILLY K«"^S-„b ove ' " Occultist Voorlichtml « lot en '"«"'..„ Suren « r * advies - S "^!» CJtie'ii - 48 OhrechtstraatJ8_^j5^1 Twee leuke ^ peels ^ » roJ«l gewend aan Felix "¦ j - »| Soeken So^^^f^lJ^^i «' iKoch Amsterd st "« j ïuilen sS'SS ^ I LAGE PRijZÉN ^' Afil Runderlappen If ' rfblaPif schaafd milieu de RIJK ^ J voor de nieuwe cursussen onze bekende SchoUerenclubs TELEFOON 10301 n ZuUenstraat ein in - DAMES wij maken Uw"rrr tels japonnen blouse ^' rok coupe Volle garantie voor I te bur afwerking Billijk pasS fl maatpatronen Wema ifi'5 weg 61 "«»• r 1 AP dres bur werkzaamheden voor u Vrn f!vriJblMvend Prijsopgaaf Er 7217 bur DN • "'¦ »« N.S m goe 3ion St ' T H.H AUTOMOBILKTENTr nu uw auto reviseren in'u geval grondig nazien Tesm wt ' lüke prSzen verrieliten wii h werkzaamheden voor IJ "„^^ 5 vrijblijvend prr ' 7217 bur DN AP ïevr bur Voor een goede SCHÖÖlïm als van ouds naar Huv^mj»?Kofferhuis Oudegracht 24 ° min v.a Potterstraat richLfBern Weerd tel 18869 M\X paratiën aan koffers en wit waren ^""^ ZIT pen - gem t in UN irijs - UW FILM vandaag gebra ™ morgen klaar OnfeilbSf ^^ glanzende drukjes Bil St koop van een rollUm on » nieuwe kmderattractie S flesje wonderbellen cadp » Persfotobureau ' t Sticht S ' weg 15 Utrecht Tele't S Prettige vacantie gehad '"" Maakt het nu thuis se „,„ met een LEESPORTEFEmiTf van De Reading Service wf tevrouwenstraat 20 Tel '- Dames PERMANENT-WAm vanaf / 6 nergens beter wd i duurder Maison Jacques ttZ dipl kapper Koekoekstraat STelef 24201 Tweede dam kapper vanaf Noorderbrm " rechts ^ STOFFEBRBEDRUF h~T ' HUYGEN Onder garanMe » 1 pareren en opnieuw bekMm van alle soorten zitmeubelp Vraagt "« blijvend prigg ^ ve Werkplaatsen geopend vs » I 8 tot 18 uur ZatlrdaltVi u Tel 17884 Gruttersdiik %" MOEILIJKE INCASSO'S Pm i cedures rechtszaken belastlm zaken enz Komt U echeel vrijWilvend eens praten AlK meen Advi «- en tnformafcbureau Mr P J H C KootDeken Roesstraat 1 ntrecht Telef 13676 ' et van n MATRASSEN reparaties 3-de lig maken bijvullen en over.trekken ' s Morgens halen des avonds terug Oud bekend 1 adres W Ultee Gansstraatl3S telef 23986 ' voor Wij hebben altfld Interessants aanbiedingen en een ruime sortering S'ncHTS ONDES - DELEN MAGAZIJN Biltstraat 43 telef 24785 Automaterialen | accessoires olie etc Boulfr 1 vardjes srdag ATTENTIE DAMES Stoom 1 permanent krullenrand ƒ S - f Permanenten olie-crème ƒ 6 en 1 / 7.50 Indolawave f9 Met en i zonder bespreken TIn^ispe ^ 1 manenten / 10 Maison 3ea " f trix " Amsterd straatweg I " Utrecht Tel 25031 DAMES laat gedragen raan-1 tels japonnen moderniseren I Van nieuwe stof knippen o I maken wij elk gewenst model 1 Ric de Weerdt gedlpl cou « I peuse J p Coenstraat 1 bö | bij de Leidseweg Utrecht KUNSTGEBIT-REPARATHV I INRICHTING „ Oudwijk " thans I Kerkstraat 4 bij Nachtegaal » j straat Spoedteparaties binnen enkele uren gereed ook goud 1 werk W C Bunschoten te-j lefoon 12330 \ MER kgele voor Ir no DAMES voor Uw permanent * I wave met of zonder besprfr 1 king dameskapsalon C B ' aalKesteren Abstederdijk 151 » I spoorwegovergang Telef 24111 1 VERHUIZINGEN meubelbewa 1 ring Van ouds Is Uw alMil Fa Wed G van de Brintffll Zonen Goedestraat IM -"» 1 Utrecht Telef 12303 1 Speciaal adres voor REPARA ' [ • nE aan koffers en tassen me 1 ring sloten ritsen handvatten hoeken beugels stakwerit m I Galesloot Vinkenburgstraat 1,1 tel 24371 ^ 1 kunstgebittenbepasaw I SpoedgevaUen enige « f»'S opend werkdagen van 8 *"| Bouter telef 17633 Oudmgf dwarsstraat 134 t.o | d>M;l buslijn 2 halte Burg RoS " s traat — MISS ERICA Psy^ometJ * Singelstr 17 bis Utrecht VW lichting over Uw togo * Geheimh verzekerd Sptee » uur de gehele dag KENNISMAKING Meisje J jaar zoekt vlotte doph'Tl nette alg ontw vrienf »'• f met foto no 8276 bur W * Beschaafd meisje 24 jaar.^-1 zoekt leuke VRIENDIN " I nende dansen Br no 8261 "» I UN HELDERZIENDE g «« 5l «,| UW moeilukheden | p«^V | op werkdagen 9-12 2-6 -" j,.),l dagavond Donderdagavon » I Th Scheffer P ".™ mredit I N ieuwe Gracht j Sb^Jgg Dame 39 iaarTpST^^'Sldeze haar onsympathiese j KENNISMAKING met he % 1 wedn flink postuur n ^- I8259 bur ÜN --- 1 v5iTïa:ACHTONrw|ï |^ U Luxe maatconfecte ' 1 p.p Steunzolen ™"\' age > Orthop schoeisel Pe "™ j,l richting Schoenreparat'e j^l Noz Gedipl VoeWWjttj Maat en Orthop f^fiSJ ^ J v Scorelstraat m ^ 17677 r -- DURO ZOLEN s'«^,ra;Jlen Alle kinderschoenen ^ jlgen erom Alleen bi).|,,p|Brul & Zn Gt^iP'v jï.ffl fllstellers Kapelstraat a 17880 — J^vt Ilomioli * i'i "!' PBKMANEN-r-WAVEj^^fs '« r l ohunhiut geen 1 "" j r Le - esingel [ erden cursus aktijk Dnden - Steno t.dipl [ cursus it Alb 1 20606 t auto-üratls bren-heorie Kanxn Telef ' moo'l ^ 11 is>C runderlappen 1-6 ' 1.68 mooi vet b * zei 67 doorregen ¦'£„!." tb - en s pri ¦ maat tingen aerdag 19.30 289 pen 1.39 l^i2n«^^Geer '»£> SlagerijJC:_B££5:3-^l Alléén deze « f * d'v?rte»&G 1 ring van «« o « KORt^ail alle artikelen W/Og „ ÏK„I Woning „ InJS'aaW''Haard " Nachtega " Utrecht 3STs»!'!l Een feest oTwr^'^Kl.compleet wanneer ^ « ontbreken MaaK mu ¦ ten gelukkig met pu,o,S ' II BOTERKOEKJES V j n ¦ Kap - lat 88 2399e b 100 gram Banket j^eg »" KHjn Amsterd sff " Wat bedoelde de kanselier In jeallieerde kringen in Bonn heeft men zich gisteren wat bezorgd • etoond over Adenauers uitlating op de fakkdparade te Bonn van Maan dagavond dat in het vervolg niet meer van de hereniging van Duits land diende te worden gesproken doch van de bevrijding der Ooste lijke Duitse gebieden " In Britse en Franse kringen meent men overeen stemming te zien tussen deze uit spraak die de bondskanselier later op de avond nog eens herhaalde op een tweede openluchtbijeenkomst en de uitspraak van de Amerikaanse mi nister van buiteiilandse zaken Foster Dulles waarop indertijd veel critiek is geleverd en volgens welke het ijzeren gordijn " teruggerold moest worden Ook in de Britse pers heeft Adenauers uitspraak nog al wat stof doen opwaaien Een woordvoerder van het „ Foreign office " echter zag in Audenauers woorden slechts de „ ijevestiging van diens wens om Duitsland te herenigen " Er bestond jeen enkele reden om te geloven dat Audenauer aan een soort interventie in Oost Duitsland dacht die oorlogs gevaar met zich mee zou brengen zo meende hij In officiële Westduitse kringen te Bonn zegt men naar aanleiding van de bewuste uitlating van dr Adenauer dat deze niet heeft gespro ten van een „ bevrijding van de Oos telijke gebieden door geweld " maar er verscheidene malen de nadruk op legde dat de Westduitse politiek ge richt is op de vrede Hij wilde aldus deze kringen een oproep tot de Duit sers richten oiïi het herstel van de eenheid van Duitsland niet vóór alles « Is een territoriale administratieve en diplomatieke kwestie te beschou wen maar als een „ humanitaire mis sie welke er uit zou bestaan de Oost Duitsers die door de communistische terreur en Sovjet-bezetting verdrukt worden te bevrijden uit hun slaver nij " Adenauer had zijn gehoor ge waarschuwd tegen „ elke neiging om het lijden der Oost-Duitsers te onder schatten " aldus deze kringen Zelfcritiefe Max Reimann de leider van de Westduitse communistische partij heeft Dinsdag „ alle tegenstanders van Adenauer " opgeroepen aan te Jrmgen op vrije verkiezingen in ge ieel Duitsland teneinde de „ agres sieve en fascistische machten in het westen " te beteugelen In een zelfcritiek verklaarde de communistische partij Dinsdag dat 2 ^ er niet in was geslaagd de resten van fascistische ideologie anti Sov-letisme en chauvinisme in West Duitsland te overwinnen en het be lang van de Russische rol voor de vreedzame hereniging van Duitsland oniaelijk te maken Route Kon stoet op Prinsjesdag Joals bekend vertrekt de Konink We stoet op Prinsjesdag — Dinsdag » « pt a.s — dit jaar van het Paleis Wnge Voorhout 1 uur n.m v ^ '"^ t rijdt dan Lange Voorhout Meuterdijk Lange Vijverberg Korte «« verberg naar Binnenhof yp de terugweg volgt de stoet de leuae route 1c HèrL"^'^°3 « a » Kent zoon van ¦ iao rf „ ''.?..'" ï « Kent beson Maan - too hpif * ƒ•'' ''^^ f ' sefcojeri De Her mm "*' Benomen als gewoon « oio » ¦^.^'• J ^^" cadetten-cursus « V e CJf Royamutarv Acade I*9erd n*".i '* ^^" 9 '> ""«"• '»« ' s " Ofden in October past zijn militaire kleding Volgens het Oostduitse persbureau ADN heeft Adenauer met zijn uitla ting „ zijn program voor een broeder moordoorlog " kenbaar gemaakt Heinrich von Brentano tot dusver leider van de Christen-Democrati sche fractie in de Westduitse bonds dag en die naar sommige bronnen te Bonn minister van buitenlandse zaken zal worden heeft op een pers - Duitse van moord verdachte zwerft in ons land rond In de avond van 23 Avigustus j.l werd in de omgeving van Kleef de 15-jarige Kathe Gerritzma door een tot nog toe onbekende man ver moord Van deze moord wordt een 25 a 30 jarige man verdacht Hij is lang plm 1.75 mfeter met kort geknipt rood haar en lang smal gezicht Hij droeg een beige jas met ceintuur en leren knopen zo goed als nieuwe bruine lage schoenen donkerblauw trai ningspak waarover een lichtgrijze broek en zwart wit geblokte colbert jas Verder droeg hij een donker bruine hoed en bruine glacé hand schoenen De man was in het bezit van een blauw geverfd Duits herenrijwiel Hij is op Zaterdag 29 Augustus j.l ille gaal van Duitsland naar Venlo ge komen waar hij tot Maandag 31 Aug heeft vertoefd Hij gaf toen voor op weg naar Den Haag te zijn waar hij een expediteur zeide te willen be zoeken De man vertelt dat hij uit de Oostzone is gevlüch ^ en vijf jaar in de gevangenis in Pommeren heeft doorgebracht Zodoende tracht hij medelijden te wekken en voortgehol pen te worden vermoedelijk oin ten slotte aan te kunnen monsteren voor de grote vaart Hun die menen inlichtingen om trent deze persoon te kunnen ver schaffen wordt verzocht zich met de recherche der gemeentepolitie te Venlo of met de plaatstelijke politie in verbinding te stellen politiek De Westduitse minister van Econo mische Zaken professor Erhard heeft tegenover een vertegenwoordiger van de Vereinigte Wirtschaftsdienst verklaard dat de economische suc cessen van de Westduitse regering slechts te danken waren aan de door haar voorgestane concurrentiepoli tiek Op de kapitaalmarkt zal de overheersing van de openbare macht moeten verdwijnen en het aandeel tot nieuw leven gewekt moeten wor den Gezorgd dient te worden dat de kapitaalmarkt in haar geheel zeer spoedig weer ten volle zal kunnen functioneren 60 GETUIGEN IN ZAAK tegen Berkelse arts Brits deskundige door verdediging gedagvaard Van onze Haagse redacteur Het zal wel einde October of be gin November worden voor en al eer de Haagse rechtbank een aan vang zal kunnen maken met de be handeling van de zaak tegen de 37-jarige arts F A M O uit Ber kel die er vam verdacht wordt op 24 September verleden jaar zijn 2S jarige echtgenote met cyaankali te ' hebben vergiftigd In totaal zijn onegveer 60 ge tuigen gedagvaard nl 20 k charge door de officier van justitie en 40 a decharge door de verdediging mr H Huygens en mr P van ' t Hoff Stolk Donderdag a.s zal mv Huygens in Den Haag een bespreking heb ben met een bekende Brits docent in de toxicologie die tevens een grote carière als advocaat achter de rug heeft Tijdens deze besprekingen zal het medisch aspect van de affaire on der de loupe genomen worden conferentie veritlaard dat West Duitsland binnenkort een nieuw initiatief in de Saarkwestie zal ne men Het wil komen tot liervatting van de directe onderliandelingen met Frankrijk over een vreedzame op lossing van de kwestie rekening houdend met de gerechtvaardügde eisen van beide landen en met die van de Saarlanders zelf De persdienst van de bondskanse larij heeft op aanwijzing van dr Adenauer meegedeeld dat de kwes tie of de bondskanselier de leiding van het ministerie van buitenlandse zaken al of niet aan een andere poli ticus zal afstaan niet als actueel kan worden beschouwd „ Het Duitse volk heeft zich op 6 September duidelijk uitgesproken voor voortzetting van de buitenlandse politiek door dr Adenauer " aldus de mededeling van de persdienst Nasser premier van Egypte In gewoonlijk betrouwbare Egyp tische regeringskringen verwacht men binnenkort een wijziging van de Egyptische regering De vice-pre mier Gamal Abdel Nasser zou met het premierschap worden belast Qp hst ogcfiblik is genei-aal Nagalb to wel president als premier Ook zbu het militaire regiem op het punt staan een belangrijke ver klaring uit te geven aangaande het toekomstige beleid Een belangrijk punt hiervan zou zijn de versterking van de militaire controle over het uitvoerend bestuur Het huidige re giem zou voorts neigen naar een stelsel van één enkele politieke partij met name de Bevrijdingsbeweging " die werd opgericht na de ' ontbinding van de oude politieke partijen Met betrekking tot het vraagstuk van het scheppen van grotere moge lijkheden voor de financiering van investeringen gaf prof Erhard als zijn mening te kennen dat de open bare macht niet met alle middelen mag ingrijpen Een kapitaalmarkt welke kan functioneren is veel orga nischer en vruchtbaarder dan een fi nanciering van investeringen door de staat De minister meent ook dat het resultaat van de Duitse verkie zingen in het buitenland zal bijdra gen tot een gunstiger klimaat voor investeringen in West-Duitsland Hét is echter nauwelijks te verwachten dat in dit opzicht onmiddellijke re sultaten bereikt zullen worden Op grond van de versterking van het vertrouwen in de Westduitse i'ege ring op binnenlands politiek terrein zal prof Erhard naar hij verzekerde ook een grotere activiteit aan de dag leggen tot het bereiken van een Europese economische eenwording Daaronder vallen In de eerste plaats ook de vraagstukken der convertibi liteit en van het overwinnen van de staatstussenkomst op het gebied van de handelspolitiek Zestigm ijlszone leidt tot nieuwe incidenten De Znidkoreaanse regering heeft bepaald dat het zeegebied zestig mül uit de Zuidkoreaanse kust onder Znidkoreaanse souverelniteit valt Als gevolg van dit van de gangbare internationale opvattingen terzake afwijkende besluit hebben zich Dins dag j.l opnieuw moeilQkheden voor gedaan met Tapanse vissersvaartui gen die binnen de „ zestigmijlszone " aan het vissen waren Zuidkoreaanse Hier wordt dq wet toegepast voor de bescherming van het budget van een bepaalde corporatie Indien de prijzen te hoog zouden zijn dan dient de beschikking ook van toe passing te zijn op de specialisten die een overeenkomst met een zieken fonds hebben en van de particuliere practijk pij heeft tegen de ver lenging bezwaar en enige bedenking om steun aan het wetsontwerp te geven Mr H J Hellema A.R zegt dat buitengewone omstandigheden in causaal verband moeten staan met het euvel dat men bestrijdt Hij acht dat hier niet het geval Want dan zou de regeling betrekking moe ten hébben zowel op de ziekenfond sen en de particulieren en dus al gemeen moeten zijn Indien de mi nister een regeling nodig zou achten zou hij met een afzonderlijke wet moeten komen Minister Zijlstra handhaaft zijn mening dat bij aanneming van een verlenging van de wet wordt uitge sproken dat in buitengewone om standigheden het beleidsinstrument der prijsbeheersing wordt gegeven Bij verlenging mag doel en strek king der wet niet worden vergeten Nu is er verband aanwezig Toepas sing van de wet is in een concreet geval nodig wanneer werkelijk po tentieel een ernstige bedreiging aan wezig ig.; Ook Uw steun aan Utr Opera Nu de strijd over de Utr Opera aan het luwen is en de verhoudingen in het goede licht zijn gesteld rest de Utrechtse burgerij en velen elders de zorg het voortbe staan van de omstreden Opera groep te waarborgen Hiertoe wordt aller steun in geroepen niet alleen voor de Utrechtse Opera doch voor hef beginsel der cultuurspreiding in ons land Daartoe moet een daad worden gesteld waarin het Comité van Actie op krach tige wijze voorgaat Dit Comité vraagt V w dood ioor een storting op giro 2900 van de Amsterdamse Bank ofwel door een bijdrage te deponeren aan het loket van de Utrechtse Schouwburg Bovendien kan men bijdra qen geven aan de loketten won het Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 alhier De fatale datum 16 Septem ber a.s nadert snel op die da tum moet een bedrag van f 200.000 bijeengebracht zijn Het Comité vraagt Uw on middellijke steun WIELRIJDSTER AANGEBEDEN De 51-iarige wielrijdster H v d B uit Jutphaas werd gisteren te Utrecht op de Jutphaasseweg aange reden door een personenauto die uit de Vondellaan kwam en de bocht naar links te kort nam De wielrijd ster liep kneuzingen aan haar lin kerknie op en aan haar rechterpols De voorzitter van de Kon Utr Mannenzangver de heer M Maarschalkerweerd speldt de nieuwe dirigent de heer Jaap de Lange het dirigenten-in signe op de horst Burgemees ter de Ranitz ere-voorzitter van de Kon Utr Mannenzang ver kijkt belangstellend toe Foto U.N ' V.d Werf gezien n \ persoonlijkheid Dezer dagen herdacht de heer J Kool godsdienstonderwijzer het feit dat hij voor vijftig jaar benoemd J Kool onverwoestbaar werd als hulpprediker voor de gees telijke verzorging der verpleegden van het Willem Arntsz Huis te Utr Hij was toen 31 jaar Door zijn trou we plichtsvervulling was hü al spoe dig een zeer geziene persoonlijkheid Op 1 Mei 1911 werd de heer Kool belast met de geestelijke verzorging van de toen nieuw opgerichte pavil joens in Den Dolder Tijdens de bezetting toen alle rij wielen practisch gevorderd waren heeft de heer Kool dikwijls op Zon dagmorgen de weg van Utrecht naar Den Dolder en terug te voet afgelegd om aldaar een preekbeurt te vervul len Na de bevrijding wer(3 hij weder om in Utrecht gestationneerd Burgemeester in de rol van zakenman Voor Maarheeze op de bres In een bescheiden hoekje naast de grote stand van de rivier - en zee vaart juist voor de ingang van de Irenehal van de Jaarbeurs zit een gastvrije vriendelijke standhouder en wel een zeer uitzonderlijke n.l de burgemeester van het Brabantse plaatsje Maartieeze Wat deze burge vader de heer R H van Schalk be wogen heeft om als zakenman op te te treden op de Jaarbeurs De be hoefte van zijn landelijke gemeente aan industrie Hij is dus geen ge wone zakermian — hoewel zijn ge slacht reeds lang naam heeft verwor ven in de koffiehandel en de heer Van Schalk zelf verscheidene koffie plantages in Brazilië heeft bereid — maar goowdll-ambassadeur „ De boerenbedrijven " zegt < 3e heer Van Schalk die zich de opoffering van het negen dagen zitten in drukte en warmte met liefde voor zijn ge meente getroost „ kunnen niet zo veel arbeidskrachten meer gebrui ken Vele mannelijke bewoners van het vierduizend zielen tellende Maar heeze werken nu in de DUW maar dat is een abnormale toestand De enige oplossing van dit probleem is emigratie — maar daartoe zijn niet veel Brabanders uit die streek te be wegen — of industrievestiging " Dat de burgemeester dus zijn tent heeft opgeslagen op de beurs heeft behalve een zakelijke ook een sociale Motorrijder dodelijk gewond Hedenmorgen om half zeven ge beurde op de Amersfoortsestraatweg naby de uitsjjanning De Pan een on geluk waarbij de 51-.^afige motorrij der S J van S uit Almelo om het leven kwam Het ongeluk heeft zich als volgt toegedragen In de richting Amersfoort reed een truck met oplegger bestuurd door H uit Den Haag Op het mqraent dat H een andere wagen inhaalde doem de plotseling voor hem uit de mist de motorrijder op Een botsing volgde Het slachtoffer werd zwaar gewond en is in de ziekenauto op weg naar het Stads - en Academisch Ziekenhuis te Utrecht overleden De heer A Dijns en zijn vrouw mevr A M Dijns — v d Veen woonachtig in de Schalkwijkstraat 23 te utrecht zijn in de bruidsdagen Zij zijn n.l op 16 September 1903 in het huwelijk getreden en zijn dus volgende week 50 jaar getrouwd Sinds 1 Januari 1953 ging hij met pensioen In de tweede helft van deze inaand hoopt hü echter nog ' n preek beurt te leiden om dit wel zeer zeld zame jubileum te herdenken Naast zijn functie bij de Willem Arntsz Stichting was de heer Kool gelijk algemeen bekend o.m werk zaam in dienst van het godsdienston derwijs op de Lagere Scholen in Utrecht Vanmorgen hebben we een bezoekje gebracht bij het gouden echtpaar dat zich nog in een goede gezondheid mag verheugen Beiden zijn 72 jaar oud Het echtpaar heeft vijf kinde ren en acht kleinkinderen en die hebben voor de versiering van de woonkamer gezorgd waarin het uiteraard niet aan bloemen ontbreekt Schipper was de heer Dijns in vroe ger jaren Eerst was hij dat 20 joor bij de firma Trip Daarna heeft hij 12 jaar voor de gemeente gevaren en vervolgens zo bij die en gene baas En nu wilde ik even vragen De tijden zijn enorm veranderd géén stukjes in de krant over oesters met de R in de maand Daar helpt geen lieve moederen aan Nu wilde ik wèl de vinger op een wonde plek leggen azzik even mag Ik zie tegenwoordig steeds meer prachtige heren in blauwe pakken met zilvergrijze dassen en in grijze pakken met rode dassen en met al lemaal dezelfde gezich ten het is eigenaardig maar steeds meer heren krijgen boven allemaal de zelfde pakken met allemaal dezelfde dassen allemaal dezelfde ge zichten in autootjes rondrijden i!c zie hoe ze allemaal met dezelfde bewegingen op allemaal dezelfde plaatsen alle maal dezelfde auto's parkeren en allemaal met een en dezelfde soort armzwaai ol die zelfde blikken portieren dichtslaan dat het een aard heeft Hebt u op gemerkt dat het portle rendichtslaan een van Ik herinner mij uit een ver en ogenschijn lijk niet ' ZÓ bitter verle den de stukjes die er in de kranten stonden over September met de R in de maand en de oesters die daarvan het gevolg waren Dan schreven aardige jour nalisten aardige stukjes over de eerste Zeeuwse zilten en dat die zo best smaakten Tegenwoor dig mag dat alléén nog maar van de nieuwe haring De tijd is te zwaarmoedig om pret tig te doen over dure dingen Dat is onsociaal En ik zelf zou er niet over durven peinzen een geestdriftig dinge tje in de krant te zetten over het nieuwe vat ca viaar dat ik vanmorgen voor mijn ontbijt heb aangeslagen Ik vind couioor od f 13,50 de theelepel véél lekkerder dan bessenjam-met-pit jes maar ik durf dat niet zwart op-wit te verklaren Daar is de tijd niet naar Dat kan niet Als iedereen faes - senjam met-pitjes eet mag ik geen caviaar eten Net zomi » ols die morïcies zijn dure feest je mocht houden Dus Kleuter verdronken in De Meern Groot was de verslagenheid bfl de fam Pouw in De Meern toen men gistermorgen tot de ontstellende ont dekking kwam dat het anderhalf ja rig dochtertje in een sloot na bij de ouderlijke woning verdronken was Omstreeks baU elf gistermorgen passeerden op het kruispunt Groe nendijk-Verderlaan heter bekend als de driesprong een koopman die het lükje van bet kind in de sloot zag liggen Kunstmatige ademhaling mocht niet meer baten Waarschijnlijk is de kleine op een onbewaakt ogen blik bet huis uit gekomen en tijdens het spel in de sloot geraakt met bo vengenoemd noodlottig gevolg Dokterscabaret na afloop dansen Het bestuur van de afdeling Utr van het Nederlandse Rode Kruis kan met grote dankbaarheid berichten dat bil het dansen na afloop van het dokterscabaret dat Zaterdagavond in het N.V Huis Oudegracht 245 alhier een voorstelling geeft ten bate van de colonne Rode Kruis Corps de belangeloze medewerking zal worden verleend door het ensemble „ The Raining City Sever " onder lei ding van de heer J M van Basten Batenburg Kaartverkoop Vrijdag 11 en Zater dag 12 dezer van 10-17 uur in het Rode Kruisgebouw Maliebaan 15 en Zaterdagavond van 19 uur af aan de zaal Pensioen was aan die functies niet verbonden maar dr Drees zorgde ook hier nog voor een vrij onbekom merde oude dag Onze fotograaf vereeuwigde het gouden echtpaar achter de tafel foto U N UTRECHT — Geboren Roelofje d v Th v d Woude en J Oskam Schutstraat 10 Michel F z V B F v d Heijden en A Paul C M V Weberstraat 14 Elizabeth d V P J van Oostveen en J M Es kens K Lauwerstr 9bis Johannes z V J Eickhoff en J v d Linden A.B.C straat 2 Christiaan z v L Neeleman en A Schouman D van MoUemstr 4 Catharina C d v G de Wit en Ch Stooker Maarssen Gerrit z v C v Lunteren en P C J Groothuis Jutphaas Dirkje M d v B Wagensveld en S Hoogendoorn,Merwedekade 162 Cornells A z v C A Tienhooven en G M Verheul,F Bolstraat 44 Ronald z v J G.Hoencamp en E H Dorrestetjn Vos straat 6bis Johanna P d v H B W.Schoonman en W C Uiterwaal H J.Schimmelstr 27bis Rudolph J A.,z V H Th van Dillen en M H F.Bosma Vismarkt 22 Johanna F M.,d v A Bots en G B F van Dort,Wilnis Marijke C G d v G C.Voorhuis en C Vos Billitonkade 89 bis Overleden GOdefridus M Boeijen 2 d Vleuten Petronella A J Kremers 56 j ongehuwd Bella mystraat 21bis Alida M Dix 1 j Vondellaan 9bis Eduart L v Bree men 69 j geh met S G de Vree Padangstraat 21 Wouter van Brenen 68 j geh met D de Jager R van den Hamkade 97 Johanna C Hag huis 8 d Almelo Johannes M Derix 43 j geh met C J Fr Keij sers Horst Willem J Bontrop 68 j geh met A W v Groot Battavé Oranjestraat 11 Johanna van der Wal 81 j wed van G J P Wirds Weerdsingel W.Z 51bis Gevonden voorweroen Souvenir broche 2 portefeuille's met foto's opvouwbaar tasje oorbeiletje boekje huurkwitanties zakmesje gros puliovertje schaar slipover griis zw gebl jasje sleescnoen grijze vulpen defect chr dameshorloge speelgoed auto 2 alunox en 1 verzilv armband 2 bl autopeds op luchtbajiden ger beige kindermantel zonnebril 2 portem met geringe inhoud en 1 ledig duimstok t.n v Heusden damessportrüwiel electr wringer bl overall rubber zadeldekjp met overtrek enige sleutels Afhalen Bureau Paardenveld op werkdagen van 13 tot 16 uur Inlichtingen Niet per telefoon iiovieten et posion En al kunnen de nog geen aanspraak op maket hZ keidragers der wetenschap te zin wèl werd hun reeds de taak otii ' dragen bij deze bijeenkomst i™S letterlijke zin des woords licht ie verspreiden Hetgeen zoals men oj de joto linfcs ïcon zien inierimi gebeurde met fakkels Daarna moesten de novieten iti Sociëteit proeven van hun be kwaamheid " afleggen Op de foi » rechts ziet men een noviet jeltleel als „ Sjaak " in actie voor de nnï tiaatscommissie die fceurend en ' geamuseerd toekijkt foto's U.N 0 d Werf Magazijnbediende pleegde diefstallen Voor de Alkmaarse rechtbank heeft gisteren terecht gestaan d magazijnbediende S G uit Alkmaar die er van wordt verdacht geduren de een jaar ten nadele van de N.V Hollands Ijzermagazijn v.'h M di Wildt Alkmaar — Utrecht op grote schaal diefstallen te hebben gepleegd uit het magazijn De man heeft ruim veertien jaii een vertrouwenspositie bekleed De voornaamste heler was de smid EG uit Monnikendam die inmlddeli reeds een bedrag van bijna ji.èn als schadeloosstelling had terugbe taald De Officier van Justitie eiste tegen beide verdachten een jaar en ze rhaanden gevangenisstraf met aftrek Twee andere helers zullen op een later tijdstip terecht staan Benoeming — De kommiezen bij de belastingen H G Sanders en B H Gerrits beiden te Utrecht zijn benoemd tot assistenten aldaar < Advei-tentie ' DIETSCHE TfiïEERNE WIENER CAFé TONY HARTWEGER Zie voor Stadsnieuws ook paqina 4 WOENSDAG " WINKELWEEK LOMBOK 20,00-aü uur Rondgang Utr Harmonie-orkeit Voorwaarts SCHOtrWBURG 20 uur Haagje O medie De Storm " JACOBIKERK 20 uur orgAmm Wim v d Hoeven Sander Hesselii viool en Ch Havelaar fluit ST JACOBSSTRAAT 20 uur Jl »' beurs-evangelisatie TERR MARIENDAAL en ' T ZAND » uur Vliegerwedatröd Zuilense Oranjl Vereniging DONDERDA(3 VRBDBNBURG en CROESELAAN 1 - 17 uur Laatste Jaarbeur.''dag CROESELAAN 9—12 uur Vee - en pMr - dententoonstelllng 13 uur Com »™ Hippique „ SCHOUWBURG 20 uur R'dams To »'» „ Muizen en Mensen " TrvOLI 20 uur Utr Aqaarliiini » Natuurgenot WINKELWEEK LOMBOK 20 mr »» zlkale rondgang Muziekcorps Fou * san do BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 »* Zondag om 14,15 16,30 18.4E en 21 • CAMBPA Woensd en Donderd V«ll * Vlug Voordelig a.l.CITY Via Mala 14 3r OLTMPIA De wraak van de W ' Adelaar 14 jr Maand tm Dow ' Jungle Jim in verboden land W Ji PALACE Het grote avontuur U Vrijdag t.m Zondag 18,45 en 21 «"' Maand t.m Donderd 20 uur REMBRANDT Pat en Mike mei "' Tracy en Kath Hepburn a.l SCALA Meneer Hulot met vacantia »^ met J Tati u VREEBURG Maskc in Blau ma ' »• Rökk 14 jr „ j FILMAC VrHdag tra Zondag 10 -"/ uur en Maandag t.m Donderdag "^ 18.45 uur Filmnieuws a.l ¦ SPOORBIO Nieuwa S-22.30 aoT "• i - TENTOONSTELLINGEN CENTR MUSEUM 10-17 uur ZO«««l 14—17 uur Dinsdags bovendien 2 »-" uur met rondleiding Ned arcw »' tuurschllders „ n om KATH MtJSKI'M Marlalloe « " TentoonateiMng Port Royal « KtlNSTH WA(!BNAAR *-«'" jïï Pleter 6 dag v 9-18 uur /»!" IS 18 uut Vrije grafiet Bïed Ko »"^ ONIVERSITKIT.'^IIUIS ' »-" " Z 17,80 uur Werh vao Bert e » »'" Brante Bloemen _„ mh ARTl NobPiatraa » 27 Werk « Sten Hoope dag 9—18 uur H»™IS IS uur Zondas niet gi '^»^ S KUNSTH WAGENAAH Adltet | Pieter 5 Schilderwerk v Pate ' OT Pieck dag 9—18 uur Maand i* uur CENTR MUSEUM Maliebaan ' 17 uui - Zondag 14—17 uur " Karel van Seben KENNISGEVING De Gedeputeerde Staten va » j provincie Utrecht maken i>em ^ dat de openbare vergadering j » handeling van het verzoek oen fende de vaststelling van hf | 1953 geldende bedrag per If " van de Prins Hendrikschool V Schipperskinderen te ^^^ Z » welke was bepaald op Dinsoa » September 1953 te 10 wf ' jn Provinciehuize Achter St F '»' te Utrecht is uitgesteld 
irreEC HTSCH NIEUWSBLAD Woensctag 9 September 1953 ¦ 61e Jaargang No m Pagina 3 Velen dingen naar gunst van Koning Ibn Saoed Er zat Tegen boekhouder duizend gulden boete geëist Wegens verraden Meer inzicht minder parate kennis Proef met nieuw leerplan bij middelbaar Aanvulling onderwijs EEN TRADITIE HERNIEUWD Koninklijk verblijf in de hoofdstad Un ballo in maschera '' Qrandioze ^ opvoering Ned Opera opent Dollarstroom deed de invloed snel stijgen pe welstand van koningIbn Saoed van Saoedi-Arabië • sinds de overeenkomst diehij met de Amerikaanse olie maatschappij „ Aramco " heeft „ esloten zeer gestegen In de overeenkomst is bepaald dat^e winsten gemaakt met de ie Saoedi-Arabië gevestigde „ Aramco" bedrijven voor de helft aan dit land ten goede jnllen komen _ De dollarstroom die srads aien Saoedi Arabië binnen komt heeft er voorts toe bij Milragen het aanzien van de ze hoofdüakelijk uit woestiin bestaande Arabische staat aanzienlijk te verhogen Velp Arabische landen hebben Ibn üaned reeds via daartoe speciaal af - evaardigde missies om leningen '^ zfzou de Svrische dictator bri fflde-«eneraal ChichacHy Koning ftm Saoed om een lening tot een tcdrag van $ 25.000.000 hebben ge waasd De vorst zou hebben geant woord het verzoeli over een jaar — mits hij dan nog zou regeren — te Arabische en Mohammedaanse leiders doen zeer hun best Koning Ibn Saoed ter wille te zijn hopend hem aldus gunstig te stemmen te genover een verzoek om een lenmg Onder degenen die de vorst in zijn woestijnhoofdstad Ryaad heb ben bezocht bevinden zioh behalve de Syrische dictator Chichackly president Naguib vain Egypte pre sident Sjamoen van de Libanon en de gouverneur generaal van Paki stan Ghoelam Mohammed Ibn Saoed die tot voor enige jaren door de Arabische leiders werd be johouwd als een vorst van een stuk woestijnland die slechts in geringe mate invloed zou kunnen oefenen op het politieke aanzicht van het Midden Oosten is een krachtig Adve;rtentiP '> ¦ Hier is hel geheim van prettig scheren Nieuwe substantie belet hei optreden van irritatie door scheren Hei is niet oodig dat Uw huid trekt en schrijnt door het scheren Gooi dat ongemak oveiboord en voel hoe pret tig Uw huid reageeit op het lamlitte ixlraci de weldadige substantie in Williams Shaving Cream Dit dubbel actieve ingrediënt maakt « baard « lugger scheerklaat houdt Uw huid soepel en voorkomt dat U « bescherming van de natuurlijke tadolièn „ wegscheert " Uw mesje glijdt over Uw wangen veroorzaakt 8«n „ brand " meer kortom U scheen u ïondet zi^fhten Scheer V voortaan met dè weldaad voor Uw huid C 271)6 onderiianijelingen in laatste stadium Smnii^ï '^''*''''"^'^ ambassadeur in „&•«"''¦ \^^^^ "^ ezer dagen een ÊSr '^ ^*^^ >"«* president j n C «>^ over de onderhandelin feS Z " ^'""*^ «° Spanje om tot Ameriiff '' ï?5t te komen waarbij onderhüH ''^""™ ^«' klaarde na het hij naar ^ aan verslaggevers dat « de aLYS ^- Staten is gekomen buitenh ^ "' j^a "^^ mmister van veS ^,^ ^ f ^"'^' °" ll«s over het liclfi " **' besprekingen in te ° a™dezp''^'''Ü**"Sen zelf zei Dunn SeenenLi vorderen en dat hij 281 dat w ^''^^"'"«' nlijk bezwaar komst ni ^'"'*''" ^^" een overeen Zes èn ri ^ r ^ ™" "^""" en staan " ïgtienli "-^^^^ ^^°° t = Ü " Zater " sllandse 7 '^^^^"^"^ * a " de Mid ««" vriplirifï o'nnengelopen voor •" rachten w*^P''^™«k In Januari «« oteenbl ^'^^^ P ™ "^« n de zesde Waatnem'"^"J aan Spaanse havens «« en da?i ' u *' "^^^^ rid veronder ¦•« t laatst » i'.^'^°ek samenvalt met A^öikaaL » '"^' i "" ™" de Spaans "« fensSr.l ^ Verhandelingen over ""«¦ aangelegenheden voorvecihter der Arabische zaak Hij heeft niettemin de zijde van het Westen gekozen en hij staat bekend als voorstander van het Westerse denkbeeld ora tot een verdedigings organisatiè voor het Midden-Oosten te komen Afgezanten De koning zond zijn oudste zoons — hij moet er 37 en evenveel of meer dochters bezitten — naar de hoofdsteden der Arabische staten met de opdracht na te gaan hoe men in regeringskringen aldaar staat te genover de „ noodzaak om zijn stra tegisch belangrijk en rijk aan olie velden zijnde gebied te beschermen tegen een eventuele aanval door de Sovj et Unie " In ruil voor steun in deze biedt Ibn Saoed leningen aan terwijl hij voorts heeft toegezegd bij instem ming met zijn denkbeelden zijn in vloed bij de Amerikanen — die weer de hunne bij de Britten zouden moe ten aanwenden — te zullen gebrui ken om bemiddeling der V S te verkrijgen bij het regelen van de nog niet opgeloste geschillen tussen de Arabische staten ener en be paalde Westerse mogendheden an derzijds Kortgeleden heeft Koning Ibn Saoed 20.000.000 dollar ter beschik king gesteld van het fonds voor hulpverlening aan uit Palestina ge vluchte Arabieren " Voor het doen der schenking had hij waarborgen geëist dat het geld op juiste wijze zou worden besteed Speciale berichtgeving Vqf middelbaar technische scholen in ons land die te Amsterdam Plan tage Muidergracht Den Bosch Dordrecht Eindhoven en Rotterdam nemen in het op 1 September begon nen cursusjaar deel aan een experi menteel onderwijsprogramma dat ontworpen is door de commissie M.T.O 1952 Rotterdam en Dordi'echt nemenaan dit experiment deel met de af delingen werktuigbouwkunde enelectrotechniek Eindhoven met elec trotechniek en Amstei;dam en Dor dj-echt ook met chemische tech niek ^ / Slaagt dit experiirientele leerplan dan zal de commissie M.T.O 1952 zich gesterkt voelen in haar op brede basis gevestigde oordeel dat ons middelbaar technisch onderwijs behoefte heeft aan een accentver schuiving d.w.z de commissie is van mening dat het bij dit onder wijs meer aankomt op het bijbren gen van inzicht in de leerstof dan op het verzamelen van kennis Voorts is zij van oordeel dat bij de zuiver technische vorming meer dan tot dusverre begrip van de menselijke verhoudingen dient te worden gekweekt De commissie heeft dan ook ge meend het aantal lessen tot 39 per week te moeten terugbrengen om een betere verhouding te scheppen tussen les en studietijden en opdat de leerlingen meer tijd en gelegen heid krijgen voor de verwerking van de leerstof van Toelichting Ir Goote In de aula van de M.T.S aan de G J de Jonghweg te Rotterdam heeft mr ir Goote inspecteur-gene raal van het Nijverheidsonderwijs en voorzitter van bovengenoemde com missie voor besturen directeuren en leraren van M.T.S.-en een toelich ting gegeven op het experimentele leerplan en de toepassing hiervan De omvang van de leerstof zou steeds groter worden wil het onder wijs gelijke tred houden met de snelle technische evolutie Men moet dan èf verder differentieven öf de cursusduur verlengen Maar dit pro ces zou zich afgezien van andere bezwaren eindeloos herhalen Daar om is een andere oplossing nood zakelijk De verschuiving van kennis naar inzicht impliceert op den duur de verdwijning uit het programma van alles wat zuiver beschrijvend is met handhaving echter van het practische voorbeeld Concentratie De commissie is van mening zo zei ir Goote dat tegenover het steeds groter wordende gebied van technische toepassingen en construc ties het middelbaar technisch on derwijs zich zal moeten concentre ren op het essentiële en fundamen tele Een gevolg van deze onderwijs politiek zal zijn dat het bedrijfs leven allengs meer de specialisatie zal moeten verzorgen waarvoor het ook bij uitstek geschikt is Ir Goote bestreed professor Polak's visie dat de mens dreigt te ontaar den tot een robot zonder eigen geestelijke waarden en dus ook zon der eigenwaarde dus ook zonder cultuur Spr stelde hier tegenover het steeds meer op de voorgrond treden de persoonlijk element in de arbeid Immers zo betoogde hij de verho ging van de productiviteit is niet alleen afhankelijk van zuiver tech nische factoren maar — zoals de ervaring heeft geleerd — evenzeer vaan psychologische factoren De technische evolutie gaat ge paard met een sociale revolutie die niet minder treffend is Niet zozeer uit cultui'eel maar wel uit economische en sociale overwe gingen is daardoor een tegenstroom ontstaan die de geesten als het ware opstuwt en de vrees van prof Polak de K.LM Ja Dinsdag zat er „ muziek " in de KLM Niemand zal het kunnen ontkennen nu op één avond mejuffrouw Schubert de heer Schumann en de heer Strauss met KLM-toestellen naar de andere kant van de Oceaan vertrekken Daar komt nog bij dat er gis teren een extra groot aantal toestellen de overtocht ging maken De normale dienstre geling geeft aan om 21.15 een DC 6 B naar New York en Cu rasao om 22 uur een Super Constellation naar New York om 22.15 een Constellation naar New York Dan gingen er nog twee extra vliegtuigen naar deze stad om 23.15 een DC 6 B en om 0.15 een Constellation Op de dienstregeling stond verder nog een D C 6 naar Mexico vetrekt 20.45 Waarschijnlijk zal het feit dat vele Amerikanen hun Europese vacantie erop heb ben zitten wel een van de hoofdoorzaken zijn van deze bijzondere drukte V GENEEAAL-MAJOOR F KROON OVERLEDEN In Scheveningen is overleden ge neraal-majoor tit b.d van het KNIL F Kroon De heer Kroon bereikte de leeftijd van 72 jaar De crematie is bepaald op Vrijdag 11 September a.s te Westerveld na aankomst van trein 11.01 uur Deze zienswijze aldus ir Goote heeft de commissie geleid tot de conclusie dat de M.T.S niet alleen kan volstaan met uitstekende tech nici af te leveren zo deze geen be grip hebben voor de menselijke ver houdingen m.a.w de exacte en tech nische vakken zullen meer dan thans het geval is hun aanvulling moeten vinden in de algemene eco nomische en bedrijfskundige vak ken en eventueel ten koste van eerstgenoemde Een opleiding in deze geest achtte de heer Goote ook van belang bij de scholing van leiders en leidingge vend personeel reeds op de school Hij besprak voorts de wenselijk heid van het doen ondergaan van alle leerlingen die bij het leerplan experiment zijn betrokken van een psychologische test kort na de aan vang van de cursus Tot slot van zijn met veel aan dacht gevolgde rede bepleitte ir Goote een betere verdeling van de tijd voor studie ten koste van de leerstof en een verruiming van de lestijd waarover wij in de aanvang reeds schreven seizoen Het is met de operacomponist Ver di een wonderlijk geval Na het drie luik Kigoletto-Trovatore-Traviata " laat hij de bloedelij ke romantiek los maar komt enige jaren weer tot scheppingen zoals met de opera „ Un Guiseppino Strepponi tnet wie Verdi in het jaar van Ün ballo in mosohe - ra " in het huwelijk trad ballo in maschera " waarin opnieuw ontzettende dingen gebeuren We zouden de waarschijnlijkheid van het verhaal van dit gemaskerd bal nauwelijks kunnen geloven indien het niet gebaseerd was op het ge schiedkundig gegeven van de moord op Gustaaf Adolf III van Zweden in Maart 1792 Toen Verdi de stof van dit drama ontdekte schreef hij daar op de opera onder de naam van „ La vendetta del domino " De wraak van de domino De repetities van dit werk waren in 1859 reeds be gonnen toen een Italiaan te Parijs een bomaanslag op Keizer Napoleon III pleegde De uitvoering van dit werk werd om diplomatieke redenen verboden doch de intendant van de opera in nood gedreven vond een oplossing wijzigde de namen van de personen en liet de geschiedenis in Boston afspelen In Napels waagde men zich nog niet aan de opvoering van dit werk doch Rome bracht de oplossing en de opera werd zelfs gebezigd als middel van nationale propaganda De Italiaanse onafhan kelijkheidsstrijd maakte Verdi nog meer populair dan hij reeds was en de componist wist van deze omstan digheden gebruik te maken door zich muzikaal op een hoger plan te van geheimen De 36-jarige L H uit Haarlem die in eerste instantie door de rechtbank tot 300 gulden boete subs Z maanden was veroordeeld heeft Dinsdag door de procureur generaal bü het Am sterdams Gerechtshof ƒ 1000 boete tegen zich horen eisen omdat lui een jaar geleden geheimen zou hebben verraden aan een concurrerende fir ma van een pluimvee - en veevoeder fabriek N.V te Heemstede De verdachte was bij deze fabriek boekhouder geweest Hij was in Sep tember van het vorig jaar bij een andere firma als boekhouder in dienst getreden In zijn nieuwe be trekking bij de Olieslagerij en Vee voederfabriek „ De Gaasp " in het Gooi legde hij aan de directie een volledige klantenlijst over van de fabriek uit Heemstede De directrice van deze fabriek verklaarde als ge tuige dat verdachte steeds op het hart was gedrukt de buitenwereld van alles wat hij als boekhouder in Heemstede van de firma waarnam onkundig moest laten Hem was bovendien ten laste ge legd dat hü enige recepten voor de vervaardiging van veevoeder aan zijn nieuwe werkgever had verteld recepten die afkomstig zouden zijn van de fabriek te Heemstede Ver - Jeugdige wlelri|der aangereden Dinsdagmorgen werd het 10-jarig zoontje van de veehouder de Gr uit het naburige Blokland toen hij de Provincialeweg wilde oversteken bij de Manhuisstraat aangereden door een van de richting Utrecht komende vrachtauto Het rijwiel waarop de knaap gezeten was werd als een harmonica in elkaar gedrukt De jon gen zelf kwam er wonder boven wonder met lichte schaafwonden af stellen dan het publiek van de hier boven genoemde opera's feitelijk wenste „ Un ballo in maschera " heeft Ver di nog niet op het niveau van zijn acht jaar later geschreven „ Don Carlos " kunnen plaatsen maar hij heeft zich radicaal losgemaakt van de oude z.g nummer-opera en werkt met het hevig-dramatische middel der scenische motieven Dit hebben we dan ook gisteravond in de Stads schouwburg te Amsterdam in hevige mate kunnen ervaren niet het minst door de dynamische leiding van de dirigent Josef Krips Hij heeft met deze opvoering ter opening van het opera-seizoen we derom met één slag de Nederlandse Opera op een hoog peil gesteld Zo als hü spel en muziek van de vierde acte leidde met de zang van Gré Brouwenstein als Amelia en van Scipio Colombo als Renato was grandioos En dit niveau handhaafde hij tijdens de finale voerde dit zelfs op waarbij ook Frans Vroons als Riccardo zijn hogste vocaal-dramati sche gaven kon uitspelen Josef Krips laat het libretto in zijn drakerigheid voor wat het is maar hij geeft als het ware een psychologische analyse van de par titum - Het ogenblik dat Renato Riccardo doodt en daarna de enkele woorden zingt Ciel che feci " He mel wat deed ik doet ons aan de laatste maten van de opera „ Othello " denken Maar hoe is ook de muzikale voor bereiding tot deze dramatische ont knoping Bizet moet bij het schrij ven van zijn finale van de „ Carmen " daaraan hebben gedacht n.l terwijl Escamillo in de arena zijn triomfen viert en Carmen door de hand van Don José sterft „ Un ballo in maschera " is daarvan een voorbeeld Terwijl de dans op het feestelijk bal wordt uitgevoerd met muziek die bijna onbeduidend schijnt — let wel schijnt — be sluipt de moordenaar zijn slacht offer en krijgt de daarop gecompo neerde muziek een tegenstelling die spelers en toeschouwers doet huive ren Het is muziek-aesthetisch sa men te vatten dat Verdi het stati sche tot dynamische muziekdrama tiek omschakelt Het is niet het enige dat we van deze opvoering moeten roemen er > varen zovele uitnemende ogenblik ken dat we de enkele zwakke plek ken konden vergeten temeer omdat Krips blijk gaf ze zelf op te merken en deze de volgende opvoeringen wel zal herstellen Van de nog niet genoemde solisten zong Anny Delo rie een muzikaal verantwoorde Ulri ca de waarzegster Corry van Bec kum was zeer goed als Oscar de page terwijl Gerard Groot en Guus Heekman als samenzweerders voor treffelijk werk verrichtten Om nog een enkele opmerking over het mu zikale van deze opera te maken hoe dachte ontkende dit laatste en zeide dat hij ze op een speciale cursus had geleerd De Haarlemse rechtbank had hem op dit punt vrijgesproken De procureur-generaal mr J F Hoeffelman achtte in ieder geval het overleggen van de klantenlijst wel bewezen en eiste hiervoor de geld boete van ƒ 1000 subs 2 maanden Als raadsman betoogde mr J H Jonker dat een fabriek het personeel geen algehele geheimhouding kan opleggen hoogstens kan vragen Hij vroeg vrijspraak voor zijn cliënt Het Hof zal in deze zaak op 22 September a.s uitspraak doen „ Eerste stap " van de Arabische Liga De raad van de Arabische Liga heeft Maandag besloten „ als eerste stap " de Arabische delegaties bij de V.N te instrueren de pogingen om de klachten over de toestand in Marokko en Tunesië voor de komen de zitting van de Algemene Ver gadering te brengen voort te zetten Ook Prinses Wilhelmina naar Amsterdam Als H.M de Koningin en Z.K.H de Prins der Nederlanden vanmiddag hun intrek zullen hebben genomen in het Paleis op de Dam voor een verblijf van enige nazomerse dagen in de hoofdstad des lands zal een tra ditie zijn hernieuwd Dit jaarlijks terugkerende verbUjt waarvan het eerste samenvalt met het eerste regeringslustrum zal — zo heeft de Koningin uitdrukkelijk verklaard — geenszins het karakter hebben van een officieel - of van een werkbezoek Niettemin zullen zowel de Koningin als de Prins tijdens hun verblijf nader kennis nemen van be ^ aalde facetten van het hoofdstede lijke leven waarbij de overige niet geheel voorbij ziend Dit jaar worden de Koninklijke be zoeken in hoofdzaak gebracht aan sociale instellingen zoals de Mytyl school het Blindengeleidehonden In stituut het R.K Jongensweeshuis en de Sociëteit voor Ouden van Dagen Overigens bevat het programma be zoeken aan tentoonstellingen De Gouden Poort Vincent van Gogh Venetiaanse Kunst „ Dit is Noord " aan de schouwburg „ Het leven een Droom " De Prins zal zich laten rondleiden in de werkplaatsen de nieuwe cen trale West en het instituut voor kern physisch onderzoek Zaterdag a.s zal de Prins bovendien aanzitten aan een lunch met een groot aantal Amster damse journalisten in het Amstelho tel Voorts staan op het programma enige ontvangsten en diners van mi nisters de hoofdstedelijke gemeen - mannelijk was de zang van Hoek man Groot en Colombo toen zij el kaar in de samenzwering vonden en hoe weet Verdi met drie stemmen van baritonale ligging ongelooflijke effecten te bereiken Het koor — welke een dankbare taak heeft het in deze opera — en het orkest waren volgzame en mu zikale elementen in de handen van Krips De decors vervaardigd door W L Scheffer waren goed getrof fen terwijl de costuums door Zus van Os ontworpen met een woord van waardering moeten worden ge - noemd G VAN R Guiseppe Verdi Het Rijdende Postkantoor dat op het ogenblik door ons land rijdt otu de verkoop van Rode Kruispostzegels te stimuleren een actie die werd in gezet op 24 Augustus en zal « jorden besloten op 24 October deed Dins dagmorgen Soestdijk aan H.M Ko ningin Juliana kocht bij het postkan toor een aantal Rode Kruispostzegels en prentbriefkaarten De limdsvrou we schreef er een briefkaart naar het Rode Kruis en zij postte deze meteen in de in het rijdende postkantoor aanwezige brievenbus H.M koopt een aatal zegels en prentbriefkaarten met toeslag voor het Rode Kruis links H.M bezig met het schrijven van de briefkaart midden en H.M post de briefkaart rechts Arbefderstekort in Zuid-Afriica De Zuidafrikaanse minister van mijnwezen J H Viljoen heeft on langs in het Zuidafrikaanse parle ment verklaard dat het tekort aan werkkrachten over het gehele land verdriedubbeld was tengevolge van de snelle industr-iële uitbreiding Het vorig jaar hadden de goudmijnen 322.892 naturellen in dienst dit getal was nu gedaald tot 320.595 De spoor wegen en de secundaire industrie eisten veel naturellen werkkrachten en dit jaar hadden zij tezamen 450.000 naturellen arbeiders Men trachtte de mijnen meer en beter te mechaniseren Er werden nu 895 naturellen arbeiders gebruikt op elke 1000 ton verwerkt erts tegen 1064 in 1941 I teraad en delegaties uit welhaast alle hoofdstedelijke kringen ¦ Ook Prinses Wilhelmina zal enige dagen in Amstei-dam vertoeven Met het Koninklijk Paar en de drie jong ste Prinsesjes zal Prinses Wilhelmina o.a Zaterdag a.s het Stadionbloe menspel bijwonen De Prinsesjes zul len met de Koningin en de Prins de rijtoer naar en van het Stadion mee maken De Kroonprinses kan Zaterdag niet in Amsterdam aanwezig zijn Zij zal met haar ouders de schouwburg voorstelling Woensdagavond bijwo nen Minister Donker geeft in Kamer geen Itrimp Van onze parlementaire redacteur Dij de behandeling van de laatste vragenreeksen in verband met het ontwerp van een nieuw burgerlijk wetboek heeft de heer Van R ij c kevorsel K.V.P voorgesteld het debat over de vragen betreffen de de rechten van de scheppende mens uit te stellen De Vereniging Handelsrecht heeft over een achttal vraagpunten vlak voor de Kamerbehandeling een aan tal bijdragen het licht doen ien waarin door deskundigen van naam terzake nieuwe gezichtspunten zijn geopend De K.V.P.-afgevaardigde vond daarin aanleiding een nieuw overleg in de commissie voor pri vaat en strafrecht te beijleiten Hij kreeg bijval van vele zijden Maar mej Tendeloo Arb maakte bezwaar Het nader overleg leidde er toe dat de vaste commissie zich deze week nog met de nadere bestudering zal bezig houden waardoor het de bat ook deze week nog zal kunnen worden afgesloten Zo krijgt minister Donker toch nog zijn zin en met zorgvuldige raadple ging van de agenda's kon de vrede worden getekend BLOEMIST VERVIEL TOT „ JUWELENHANDEL " Voor de Arnhemse rechtbank heeft terecht gestaan de bloemist N Chr B uit Enschede wie ten laste was gelegd dat hij in Maart j.l te Arn hem juwelen zonder contante be taling had gekocht en deze ver onder de prijs te gelde had gemaakt Ter zitting bleek dat hij ook in andere plaatsen had geopereerd De juwelen kreeg hij in zijn bezit op vertoon van zijn paspoort De buit bestond verder uit een fototoestel een gouden hor loge en een verrekijker De waarde van de op onrechtmatige wijze ver kregen juwelen bedroeg soms acht tot negen honderd gulden De prijs die verd er voor kreeg was be lachelijk laag B was zijn praktijken begonnen nadat hij zijn werk als bloemist had opgegeven In Apel doorn liep hij tegen de lamp toen hij een verrekijker te koop aanbood Dit alles deed hij om aan drank te kd men aldus de president Het bleek dat verd reeds achttien veroordelin gen wegens oplichting verduiste ring en flessentrekkerij achter de rug had De officier van justitie mr El lens eiste een gevangenisstraf van een jaar met aftrek en ter beschik kingstelling Uitspraak over veertien dagen BEIOÜPE De Liea l/at de afzetting van sultan Ben Joessef van Marokko en zijn ver vanging ' door Ben Arafa nog ge volgen zal hebben zowel voor de Franse binnenlands polltieke ver houdingen als voor de internatio nale betrekkingen viel gemakke lijk te voorspellen Het ontslag van de Franse minister voor de zaken betreffende de Raad van Europa Mitterand heeft zelfs de onenigheid in de boezem van het kabinet La-niel op bijzonder pijnlijke wijze ge demonstreerd In één opzicht hebben de Fransen echter geluk gehad De repercus sies van de aanhangers van de af gezette sultan — en dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de leden der Marokkaanse natio nalistische beweging de „ Istiqlal " — ztjn tot nu toe erg meegevallen We kunnen niet aannemen dat zulks alleen op rekening van de Franse veiligheidsmaatregelen ge schreven moet worden want de ge beurtenissen in Tunesië hebben ons geleerd dat de nationalisten zich niet zo gemakkelijk in toom laten houden indien hun misnoegen is opgewekt De verbanning van de Tunesische leiders ging destijds ge paard met een reeks aanslagen der nationalisten welke het uiterste vergde van het Franse gezags apparaat Mogen we hieruit de conclusie trekken dat het Tunesische volk zich blijkbaar rijper acht voor het onafhankelijkheidsstreven dan het gros der Marokkanen Misschien wel In ieder geval zijn de Tune siërs de Marokkanen in ontwikke ling vooruit Toch hebben de Fran sen door de spoed waarmee ze het hervormingsplan voor Mai'okko in dienden blijk gegeven dat zij be seffen dat er iets gedaan moet worden Zij kunnen er ook niet op rekenen dat El Glaoni die op het ogenblik stellig met grote macht is bekleed op den duur de exponent blijft van de Marokkaanse volksvsril De scherpste reacties op recente gebeurtenissen in Marokko zijn uit de Arabische „ buurstaten " geko men Maar toen de eerste storm wat was bedaard is men toch ook daar behoedzamer te werk gegaan De poging om de kwestie voor de Veiligheidsraad te brengen mis lukte omdat de Arabische en Azia tische landen er niet in konden slagen tenminste zeven van de elf leden van de Raad voor hun stand punt te winnen Het was voor de Westelijke Grote Drie echter Z^en victorie om trots op te zijn want de stemmen staakten vijf tegen vijf met Griekenland als blanco Opvallend was vooral dat Chili zich met Rusland Pakistan de Li banon en nationalistisch China aan de zijde van de voorstemmers schaarde Het kan een nieuwe aan wijzing betekenen dat deze Zuid amerikaanse republiek onder lei ding van Ibanez een „ linksere " koers gaat varen In dit verband herinneren we aan het feit dat de communistische partij in Chili ver moedelijk binnenkort op initiatief van de regering weer als een le gale partij erkend zal worden Intussen heeft de Arabische Li ga waarvan Egypte de Libanon Syrië Irak Jordanië Saoedi-Ara bië en Jemen deel uitmaken in Cairo beraadslaagd over de verder te voeren actie Besloten werd in samenwerking met het Afrikaans Aziatische blok van staten in de Ver Naties onverwijld pogingen te doen om de kwesties Marokko en Tunesië in de komende Algemene Vergadering der V.N aan de orde te stellen Overigens heeft de Liga zich voorlopig beperkt tot een plechtige verklaring waarin zij weigert het onwettige bestuur dat de Fransen aan de Marokkaan se bevolking hebben opgedrongen " te erkennen Wel wordt gedreigd met „ bepaalde maatregelen die de openbare mening in de Arabische wereld verlangt " Hoewel deze maatregelen niet nader gespecifi ceerd worden kunnen ze gemakke lijk geraden worden Verschillende Arabische landen hebben namelgk reeds lang aangedrongen op ver breking van de politieke econo mische en culturele banden met Frankrijk Ook is gepleit voor een boycot van Franse schepen en vliegtuigen We zullen af moeten wachten wat van dit alles in de praktijk terecht zal komen De Arabische Liga heeft ook haar aandacht gewijd aan andere kwesties Zij hechtte onder meer haar goedkeuring aan een voorstel van de politieke commissie om een bedrag van 500.000 pond ter be schikking te stellen voor de ver sterking van de defensie van Jor danië tegen Israël en de wederop bouw van de grensplaatsen De Jor daanse woordvoerder toonde zich erkentelijk voor deze geste maar hij legde er toch de nadruk op dat deze hulp slechts een begin kan zijn Er is veel meer geld nodig Het Arabische gezelschap is echter niet bijzonder gefortuneerd met uitzondering van Saoedi-Arabië dat de laatste tijd dank zij voorde lige oliecontracten met de Ameri kanen niet slecht geboerd heeft Bovendien is Jordanië niet het eni ge land dat geholpen vril worden Val van zeven meter tóch ongedeerd Het driejarig jongetje A D is te Den Haag uit een raam van zijn ouderlijke woning op de tweede etage in de Regterenstraat gevallen Het kind was uit zijn bedje gestapt bij het spelen uit het raam getuimeld en in een bloembed terecht gekomen De dokter van de G.G.D welke was uitgerukt kon geen letsel con stateren Het jongetje had een val van 7 me ter hoogte gemaakt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensclag 9 September T953 - 6Te Jaargang No 111 Pagina 4 HET CANDIDATEN-SCHAAKTORNOOI Keres heeft nog de leiding behouden Boleslavsky werd verslagen Opleiding tot helper bij colonne Roode Kruis Euwe een dame met twee pionn » voor twee torens Eén dezer pij nen moet hij weer afstaan AJlej ij elkaar wegen de kansen ongevJ tegen elkaar op zodat de m » waarschijnlijke uitslag remise is Hieronder de afgebroken stelli » Bronstein wit Khl torens « d7 en f 1 pionnen op a3 g2 en la Dr Euwe zwart pionnen op a5 Euwe is aan zet ' art Kf6 damei 5 b7 n g6 h5.S ge M Ij B EN C.>TENNISTORNOOI Den Besten verslaat Hovinö Groot OEBEROH Men schrijft ons Mede in verband met de taak wel ke het Rode Kruis by de bescher ming bevolking krijgt te verrichten zal er begin October weer een oplei dingscursus tot helper bü het Rode Kruis Korps beginnen Deze cursus omvat 26 lessen in EHBO - en ver bandleer waarna examen wordt af genomen voor het Eenheidsdiploroa EHBO Naast de hoofdtaak van de helpere welke in het verlenen van EHBO het vervoeren van zieken en gewonden zijn er nog tal van mogelijkheden om zich verdienstelijk te maken b.v bij de bloedtransfusiedienst het begelei den van ouden van dagen kinder transporten enz Om paraat te zijn voor het vervul len van deze prachtige dienende taak moet men zich daarvoor nu voorbe reiden en oefenen en niet als er een ramp losbreekt want dan is het te laat Evenmin als een politie of brand weer korps militair is is dit het ge val met het Rode Kruis Om als leerling helper te worden toegelaten moet men niet jonger zijn dan 18 jaar en niet ouder van 50 jaar Voor de aanvang der opleiding moet een verklaring worden getekend dat men zich na aanstelling tot helper voor 2 jaar beschikbaar stelt voor de dienst bij het Rode Kruis Oproep in Rode Kruis dienst tij dens de werkuren zal slechts in uiterste noodzaak geschieden b.v bij grote ramp epidemie e.d De opleiding is gratis echter moet voor de aanvang der opleiding een waarborgsom van ƒ 5 — worden ge stort welke bij het behalen van het helpersdiploma wordt terugbetaald Wivas-winkeiweek trekt grote belangstelling De Winkelweek van de W.I.V.A.S Winkeliers Ver Amsterd.str.weg f eorganiseerd ter gelegenheid van de aarbeurs en het eerste lustrum der vereniging blijft flinke belangstel ling trekken Vooral ' s avonds als duizenden lampjes het gedeelte van Molenbrug tot het Ondiep fantastisch verlichten en de diverse fraaie licht reclames branden is het interessant er een wandeling te maken en de vele fraaie etalages te bezichtigen terwijl een gezellig stukje muziek het geheel nog veraangenaamt Daar komt bij dat dan velen in het gezit worden gesteld van een verrassing want wie een der zaken van de Wivas winkeliers bezoekt wordt gratis in het bezit gesteld van een genummer de bon en in de avonduren worden daarop artikelen toegekend „ Die kan ik best gebruiken " hoorden wij een dame uitroepen toen bleek dat zij een paar nylons kreeg terwijl een bejaarde heer die een hartig hapje had gewonnen verklaarde „ Nou zal ik eens lekker smullen " Ook de bon nen waarop een prijs is toegewezen blijven bovendien mededingen naar de hoofdprijs een bromfiets die Za terdag wordt toegewezen We vesti gen er de aandacht op dat de Winkel week niet eindigt gelijk met de Jaar beurs doch duurt tot en met Zater dag 12 September Utrechtse bromfietser na botsing bij Amerongen overleden De heer A van V te Rhenen reed gistermorgen in de richting Ameron gen op zijn motorrUwiel Ongeveer op de grens van EIst-Amerongen wilde de 59-jarige J v A uit utrecht afkomstig die in de richting van Rhenen reed op een bromfiets de rij weg oversteken Hierdoor ontstond een botsing waarbU de bromfietser op slag werd gedood De motorrijder werd met zijn motor door de hevige botsing dwars over de weg in een bosje geslingerd Hij Uep hierbij een gebroken kuitheen en enkele andere verwondingen op De motorrijder kon naar ztin woning worden ver voerd Accountant veroordeeld tot tien maanden De Utr Rechtbank veroordeelde gisteren de 47-jarige accountant J v Z uit Utrecht tot 10 maanden ge vangenisstraf met aftrek waarvan vier maanden voorwaardeijk met een proeftijd van drie jaar en onder toe ziohtstelling van de Reclasesering Verdachte was ervan beschuldigd dat hij toen hij in dienst was van de Elec trische Apparatenfabriek gelden voor een totaal van ƒ 1400 had ach tergehouden die voor uitbetaling van crediteuren waren bestemd Het von nis was conform de eis Prijzen loterij / Argus '' Op de Zaterdag j.l gehouden ver loting van de Utr Accordeonver „ Argus " zün de prijzen gevallen op de volgende nummers Wit 3 401 181 geel 18 S4 287 groen 499 25 106 oranje 77 213 301 120 rood 128 465 13 242 Afhalen Albatrosstraat 4 bis Een nieuw orgaan De Opkoper " Ver.schenen is het eerste nummer van „ De Opkoper " uitgave van de Utr vrije organisatie van Opkopers van oude materialen en afvalstoffen In een inleidend artikel wordt de vraag gesteld of de opkopers nuttig zijn voor de maatschappij of niet En het antwoord luidt dat men bij even nadenken toch zal moeten er kennen dat thans het bedrijfsleven en de industrie het niet meer buiten de opkopers kunnen stellen In dit eerste nummer worden tevens de ervaringen gememoreerd die een opkoper bij zijn dagelijkse tochten langsde woningen ondervindt en een beroep gedaan op de bevolking om de afvalstoffen alleen te verkopen aan een koopman met een bord op zün wagen met het opschrift Erkend lid van de Utr Vrije OrganJDitieé Indien leden van EHBO verenigin gen tot de colonne R.K.K toetreden dan bestaat er geen enkel bezwaar tegen dat betrokkenen tevens lid blij ven van die EHBO verenigingen Voor inschrijving en nadere inlich tingen kan men zich melden op Woensdagavond 23 September a.s van 8—^9 uur n.m in het Rode Kruis gebouw Maliebaan 15 alhier Dit jaar wordt geen opleidingscur sus voor helpsters gehouden Het laadbord in het intern transport In de lezingencyclus op de Jaar beurs over het intern transport sprak de bedrijfsingenieur van Gebr Stork Ir J Vos over de constructie en het gebruik van het laad - en stapelbord Hij gaf een opsomming van de voor delen van laad - en stapelborden die de kosten van het intern transport aanmerkelijk kunnen verlagen Dit gebruik moet altijd geschieden als onderdeel van het gehele transport systeem en aangepast zijn aan de soort der goederen en aan de moge lijkheden die de gebouwen bieden Ir Vos besprak voorts de constructie details van de verschillende soorten laad - en stapelborden // Barbier van Sevilla " door Utr Opera Om de actie tot instandhouding van de Utrechtse Opera kracht bij te zetten geeft de Utrechtse Opera en kele voorstellingen van „ De barbier van Sevilia " Zoals reeds gemeld is er op Don derdag a.s een opvoering m Den Haag Op Maandag 14 Sept wordt een dergelijke uitvoering gegeven in de Rotterdamse Stadsschouwburg Titelspeler Ton Wink Op 18 Septem ber wordt de actie waarmede men zich tot doel gesteld heeft twee ton voor de Utrechtse Opera bijeen te hebben besloten met een voorstel ling van „ De barbier van Sevilia " in de Amsterdamse Stadsschouwburg Titelspeler Tabe Bas Faillissementen De Rechtbank te Utrecht heeft de volgende faillissementen uitgespro ken De Commanditaire Vennootschap Stichtsche Metaalhandel CV geves tigd te Utrecht Bakkerstraat 16 bis en de beherende vennoot Willem Buyteweg wonende te Utrecht Bak kerstraat 16bis Rechter-Commissaris mr P J Kla ver rechter te Utrecht Curator mr J Verheus advocaat te Utrecht Wit te vrouwensingel M J Verbeme wonende te Utrecht Amsterdamsestraatweg 219 Rechter-Commissaris mr P J Kla ver rechter te Utrecht Curator mr C J Seton advocaat te Utrecht Nobeldwarsstraat 37bis Auto aan bumper meegesleept Op de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk haakte een personen auto met de achterbumper het spat bord van een auto die gepasseerd werd en nam deze zo een negentig meter mee De wagen welke meege nomen werd raakte aan het slingeren reed twee boompjes af schoot over het fietspad heen en dook hierna het slootje langs het rijwielpad in De auto werd zwaar gehavend en moest worden weggesleept De bestuurder van de 1ste auto dacht dat de achter band leeg liep doch had niet door wat er precies aan de hand was Persoon lijke ongevallen kwamen niet voor H Feuilleton el Huis van haar Dromen door OOROTHT « DBN'i'IN DertaaW itit Itet Engels 52 ———————— Hij lachte even Er is carton entouw in één van de laden van datkastje daar " wees hij haar „ Jekunt waarschijnlijk wel een netpakje maken " „ O ja dat zal me wel lukken antwoordde Elsie Ze voelde zich ontstemd Natuurlijk had ze van tevoren geweten dat het boek één maal klaar zou komen maar het was thans spoediger dan ze ver wacht had zover In plaats van een gevoel van triomf zoals ze gedacht had kwam er een gevoel van anticlimax van teleurstelling over haar Gehoorzaam nam ze Mark's dictaat voor een brief aan zön uitgever op Het manusoript pakte ze met liefdevolle zorg in en met tegenzin bracht ze het op de post Dat Mark grote waarde hechtte aan haar oordeel en het zelfs niet nodig vond zijn roman aan iemand anders ter lezing te zenden was iets waarover ze zich natuurlijk verheugde maar toch kon ze dat wonderlijke gevoel van teleurstelling niet kwijtraken Toen ze van het postkantoor te rugkwam ging ze onmiddellijk naar de studeerkamer en stelde Mark het bewijs van aangetekende verzending ter hand „ Dank je Elsie " zei hö lang zaam „ En ik dank je ook voor het enthousiasme waarmee je me er toe aangezet hebt om dit boek af te maken Wat er verder ook moge gebeuren dit boek is in ieder geval geschreven " Er zat iets formeels iets kils in ztjn woorden Elsie luisterde naar de geluiden die Annie met het vaatwerk in de keuken maakte Annie had ' t beter getroffen dan zfl Annie was een essentieel deel van Willows Annie's baan hier zou niet plotseling op z'n eind lopen Buiten regende het en za ^ ' t er even mistroostig uit als Elsie zich voelde Zo opgewekt mogel\jk vroeg ze „ Wat wil je dat ik nu ga doen Mark Moet ik al uitkflken naar een andere baan Je hebt nu strikt gesproken geen secretaresse meer nodig " „ Öat is niet waar " onder brak hij haar heftig „ Ik heb nog vele brieven te dicteren en iemand moet voor me chaufferen Je wilt toch die ene maand nog wel hier blijven " „ Natuurlijk als jij dat wenst " Ze sprak deze wowden op bijna fluicte - p^^i^^^^^^^^fp Uitslagen Nationale Vee - en Paarden - Tentoonstelling De uitslagen van de Nationale Vee - en Paardententoonstelling te Utrecht luiden Hoogst geplaatste paarden Gelders type 3-4 j Mini III Gebr Broers C Hogendoorn Oxalis 3ebr van Arkel Kerk Avezaath Olone A Melissen Ughelen 5-6-7 j Ka trine Elisabeth E v Binsbergen Zoelen Monille C Hogendoorn te Utreciit Lenine C Hogendoorn en J Pons Gronings type 3-j Penia J R Schuiling Anne Odinda L Brug gers Onstwedde Otensi Jos Ste houwer Willemsdorp 4-5-6-j Nelly P Welt Usquert Idora P S Wier sema Spijk Gr Jeria D D Dijk stra Sr Midwolda Hoogst geplaatste hengsten Gelders type 3-4 j Norton Heng stenver Vijfherenlanden en Alblas serwaard Negus W van Manen Terschuur en C Hogendoorn Utr Nestor W Breukink Brummen 5-6-7-j Karstus van Wittenstein Hengstenver „ Schagen en Omstr " Magnaat M Wink Vreeswijk Maar schalk G Top Woudenberg Gronings type 3-4-j Paladijn D E Mellema Èinsterwolde Palmar H Smit Midwolda en A J Koop mans Veenklooster Nimrod Gebr Kelholt Geesteren en F Tintert te Laren 5 6-j Cromwel H Hoving Donderen J Poelstra Winsum en V H V Stadskanaal Prominent V.H.V Stadskanaal en D E Melle ma Finsterwolde Marmier H Post Middelbeek Om 1 uur begon het concours hip piqpe opgeluisterd door de muziek van de „ U.M.C " In zijn openingswoord heette de voorzitter de heer Th Cuiper allen welkom in het bijzonder de vele buitenlandse gasten Spr memoreer de de grote vooruitgang in de be langstelling voor het paard in het bijzonder ten plattelande Na het défilé van de 101 merriën en iiengsten van 3 tot en met 6 jaar van het Gron en Geld.type van het Friese ras die aan de morgendemon straties hadden deelgenomen werd tot prijsuitreiking van de hoogstge plaatsten overgegaan In de achttallerdressuur om het nat kampioenschap v.d Kon Ned Fed van landelijke rij verenigingen be haalden de Hamelander ruiters uit Geesteren de kampioensprijs 1953 Ie prijs hoefbeslag de Jong Al blasserdam 2e prijs v Wijk Amers foort 3e prijs G van Dijk Maasdijk WATERHOOGTEN WEERDSLÜIS Utrecht 9 Sept 1953 Bovenkant sluis 32 cm - I - NAP was 2 cm Bene denkant sluis 27 cm — NAP val 7 om rende toon Ze zou hebben willen zeg gen „ Ik wil altijd altijd bij je blijven lieveling " Maar in werkelijkheid zou hij haar nog maar vier weken no dig hebben Niet voor ' t eerst vroeg ze zich met verwondering af hoe Yvonne ' t over zich verkrijgen kon om rustig in Amerika rond te reizen terwijl haar aanstaande man deze eenzame strijd moest uitvechten „ Je moet niet triest zijn lieve kind " zei Mark zo luchtig mogelijk „ Als ik ' t goed heb begrepen wil Sir Leo je een baan ' aanbieden Je zult dus niet behoeven te solliciteren en ik denk wel dat je ' t prettig zult vinden voor hem te werken " „ O ja natuurlijk " antwoordde El sie vaag Ze was zelf verwonderd dat ze z6 veranderd was Zes maanden geleden zou het vooruitzicht om voor Sir Leo te mogen werken haar nog aangelokt hebben als een buitengewo ne mogelijkheid om hem iets terug te geven voor alles wat hij voor h4ar ge daan had Maar nu kon ze ' t maar nauwelijks verdragen dat iemand zich met haar toekomst bemoeide Iedereen scheen vol zorg vodr haar te zijn Iedereen wilde haar aan een goede nieuwe secretaresse-baan hel pen Maar ze wilde helemaal geen baan meer hebben Enigszins on gelukkig voegde ze er aan toe „ Ik weet niet wat ' t is Mark maar ik voel me zo leeg van binnen nu het boek klaar is " „ Dat gevoel heb ik ook " antwoord de hij glimlachend „ Nu besef je eens wat het betekent een schrijver te zijn Elsie Je raakt er aan gewend te leven 89 JEIoera Wij hebben onze normale benen weer " juichten de beide agen ten en hand in hand dansten z ^ heen Professor Kalker knikte begrtipend en maakte ijverig aantekeningen „ Stof is straling zoals mijn collega Eensteen het zo treffend uitdrukte " mompelde hij „ dus baart het geen ver wondering dat straling invloed op de stof heeft Hieruit volgt weer dat de ladlatie van d * ontploffing een neutra - Een opname tijdens net aejilé van de beste stamboekhengsten en - merriën van het Gelderse Groningse en Friese type foto U.N - v.d Wer Lombok in feeststemming Btj de van Heutzstraaf was de start van de geeostumeerde op tocht van de jeugd van de wijk Lombok hedenmiddag Daar ston den ouders en kinderen en daar stroomden de jongens en meisjes in costuums naar toe om zich op te stellen verpleegstertjes een Chi nese schone de toverheks minia tuur vrouwtjes met hoepelrok jon gens als clown geschmmkt roof ridders kortom een veelheid van figuren en van tijdperken Eln de Stadskapel was in afwachting van de afmars want natuurlijk werd de stoet voorafgegaan door muziek Ondertussen was het op de Ka naalstraat een drukte van belang de wachtenden werden door gram mofoonmuziek en ventende kooplui bezig gehouden lijk Affiches voor verbranding Te Velsen is een tentoonstelling geopend van de inzendingen voor de afficheprijsvraag uitgeschreven door de Vereniging voor Facultatie ve Lijkverbranding Zoals bekend zijn op deze prijsvraag 44 inzen ding'en binnengekomen Prijzen z(jn toegekend aan de heren J Zwerver te Utrecht B Groenewoud te Am sterdam en Wim Crouwel te Am sterdam In haar rapport had de jury haar verwondering uitgesproken over het lage artistieke en technische ni veau van de inzendingen - De voorzitter der Vereniging had een rüker uitbeeldingsvermogen bg onze ontwerpers verwacht 9430 in een wereld van jezelf een fantasie wereld en je leeft gedurende weken en maanden met de mensen uit je boek die écht-levende wezens wor den En dan opeens is het afgelopen Het boek is klaar We komen over dat gevoel van leegte natuurlijk heen en na een poosje zullen jij en ik ons heel trots voelen dat we dat boek samen klaar gekregen hebben maar nu op dit moment voelen we ons leeg en verlaten " „ Ja " zei Elsie fluisterend „ zo voel ik ' t precies aan Zal ik je wat voor gaan lezen Mark Het is te nat voor een wandeling " „ Goed Lees me de kranten maar voor We moeten op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt " Mark installeerde zich in een diepe stoel bij het vuur en luisterde naar El sie's stem terwijl op de achtergrond het geluid van de regen tegen de rui ten was Hij had moeite zijn aandacht te bepalen bij het wereldnieuws en steeds meer dwaalden zijn gedachten af naar het meisje dat daar vlak bij hem zat voor te lezen Hoe graag had hij daarnet haar handen vastgepakt en haar gezegd Blijf altijd bij me El sie altijd wat er ook gebeuren gaat „ O " Elsie's stem klonk ontsteld en ze hield op met lezen „ Wat is er aan de hand " vroeg Mark verwonderd „ Er staat hier iets in de krant " stamelde ze verward kijkend naar de plaatjes van Yvonne en Garth Brew ster die in HoUywoord in het huwe lijk waren getreden Elsie kreeg het gevoel alsof alles in liserend effect had op de Inkorting der ledematen dezer beambten " Voor Panda was de wetenschappe lyke verklaring van de gebeurtenissen minder duidelijk maar in elk geval was hij blij dat de agenten tenminste hersteld waren „ Alles is nog goed af gelopen " zei hij met een zucht „ de agenten zijn hersteld de bandiet is ge pakt en de straler is vernietigd " « Vooral dit laatst * is « en zegen " Overeenstemming '^ tussen Utr en Ned Opera De Raad van Beheer van de Utr Opera heeft besloten de door de Ne derlandse Opera gestelde voorwaar den te aanvaarden Genoemde Raad heeft het alleen recht van de Nederl Opera voor Carmen-opvoeringen erkend en aan vaardt de bepalingen dat de Utr Opera slechts in die plaatsen de Opera Carmen zal opvoeren waar de Nederlandse Op6ra niet speelt In het telegram dat de Raad van Beheer aan de Nederl Opera zond werd een nadere bespreking in uit zicht gesteld De utrechtse Opera zal dus „ Car men " niet mogen opvoeren in Am sterdam Den Haag Rotterdam Eindhoven ' s Hertogenbosch Tilburg en Nijmegen Over opvoeringen in de twee laatstgenoemde steden zal tel kens met de Nederlandse Opera overleg moeten worden gepleegd Utr » Sted Orkest geeft vakbondenconcef t Maandagavond a.s geeft het Utr Stedelijk Orkest voor leden van de vakbonden een concert dat onder leiding van Paul Hupperts staat en waaraan Tabe Bas — bariton — me dewerking verleend Het programma is samengesteld met fragmenten uit opera's o.a „ Faust " van Gounod „ Paljas " van Leon Cavallo „ De Barbier van Sevilia " van Rossini enz in finale Mej de de Met medewerking van het weer is de wedstrijdlelding van het door de geza menlijke Utrechtse clubs georganiseerde B - en C-tornooi op de MIT-banen aan de Ezelsdijk erin geslaagd een groot aantal wedstrijden te doen verspelen zodat in enkele onderdelen de kwart finales reeds werden bereikt in ande ren zelfs reeds de halve finales In het heren-enkelspel van het B tomooi wist den Besten zich van een plaats in de halve finale te verzekeren door in de kwart-finale van Hoving te winnen de eerste set niet zonder moeite met 7—5 de tweede met 6—1 Bij de dames bereikte mej de Groot reeds de eindstrijd door mej Stenfert kansloos te verslaan en door een „ walk over " in de halve finale tegen mej Prins In het heren-enkelspel C kwam Spa renburg een ronde verder door Mans te verslaan waarvoor hij evenwel twee lange sets nodig had Bij de jongens verzekerden Kamphuis en Naeffe zich van een plaats m de halve finale bö de meisjes bereikte Jenny Koekkoek reed § de eindstrijd I)e uitslagen waren B-tornooi herenenkelspel 2e ronde Verhoef si v d Brink 6—1 6—0 En schede si Aukema 6—3 6—4 Stetter si Advertentie de kamer om haar heen begon te draaien maar onmiddellijk hierna kreeg een gevoel van intense veront waardiging over Yvonne's gedrag de overhand „ Het is niets van belang Mark " voegde ze er haastig aan toe „ alleen maar één van die afschuwe lijke drama's " „ Staat er iets in over Yvonne en Brewster " vroeg Mark zacht „ Daar over behoef je niet van streek te zijn Ik weet er alles van " „ O Mark " Elsie sprong op en kniel de bij hem neer haar hoofd op zijn knieën Ze snikte het opeens uit „ Daarom ben je natuurlijk de laatste tijd zo ongelukkig geweest O ik vind ' t zo vreselijk voor je Ik zou Yvonne wat kunnen doen " Langzaam streelde hü haar blonde haar „ Wees niet zo dom lieve kind Yvonne en ik pasten niet bij elkaar we hebben ons vergist Gelukkig zijn we daar bijtijds achter gekomen " „ Dus je houdt niet van haar " Elsie hief haar hoofd naar hem op en keek hem ongelovig aan Er klonk iets van vreugde in haar door tranen ver stikte stem „ Er Is een tijd geweest dat ik dacht wel van haar te houden " antwoordde Mark ernstig terwijl hij haar zijn zak doek overhandigde „ Maar wanneer twee mensen samen gelukkig willen worden moeten ze een zelfde levens beschouwing hebben en vertrouwen in elkaar Zonder die dingen loopt een huwelijk op niets uit Snuit nu eens flink je neus en ga Annie zeggen dat ze extra sterke thee zet " Kinderlijk gehoorzaamde Elsie zijn merkte Jolliepop op uit dr ' van zijn hart „ zolang deze verderfelijke vinding V -^ nnd was geen fatsoenlijk burger veilig Thans kan de wereld weer gerust zijn en kunnen wij vreed zaam huiswp.nrts keren " „ Ja laten we naar huis gaan " zei Panda „ hier heb ben we niets meer te doen Of " voeg de hij er plagend aan toe „ wil je nog even kijken wat de professor nu w«er uitwerkt " Van een speciale verslaggever Met grote kracht heeft Talmanov zijn aanval tegen Avcrbach uitge voerd Met een opmars van zijn randpion rukte hij de zwarte ko ningsstelling uit elkaar en drong vervolgens met zijn zware materiaal een directe beslissing af Op de 37e zet staakte Averbach de strijd Het evenwicht in de partij Gligo ric—Szabo werd verstoord daar de witspeler op de dame-vleugel een pion moest afstaan Het kwam tot een afwikkeling waarbij de Hongaar zijn materieel voordeel handhaafde Hi ' heeft in de onderbroken stelling goede winstkansen Tegen iedere verwachting in slaagde dr Euwe erin om de grote gevaren die zijn koning bedreigden te overwirmen Het zag er zelfs een ogenblik naar uit dat Bronstein in beslissend nadeel zou komen maar een in tijdnood uitgevoerde combi natie van de Rus bracht redding In de afgebroken stelling heeft dr Krul 6—4 6—0 kwart finale Den Bes ten si Hoving 7—5 6—1 Damesenkelspel kwart finale mej dê Groot si mej Stenfert 6—1 6—1 halve finale mej de Groot w.o mej Prins Damesdubbelspel Ie ronde mevr Kloosterman en mevr Vunderink si mevr de Laive en mej de Laive 6—3 3—8 6—4 kwart finale mevr Berdenis van Berlekom en mevr van Wijk si mevr Koekkoek en mevr Sijbel 6—3 7—5 Gemengd dudbelspel 2e ronde mevr van Ommen en Mercier si mevr Wol sak en Reysenbach 6—3 6—4 mej Koekkoek en Berends si mevr Bos wij ken Boswijk 10—8 6—2 C-tornooi b'-"' ¦ • '—- i Se ronde Sparenburg si Mans 7—5 8—6 Damesdubbelspel 2e ronde mej J».iï singha en mevr Bos si mej Luttei-man en mej Scheepers 4—6 7—5 7—5 Gemengd dubbelspel 2e ronde mevr Hardebol en Kleyn si mej Julsingha en V d Meulen 2—6 6—2 6—1 Jeugd-tornooi jongensenkelspel Ie ronde Baart de la Faille si - Wüstenberg Jr 6—3 6—4 Kamphuis si Slemelink 6—1 6—0 van Braband si Hellingman 6 — O 6—1 van R'-=«"m si Kemkamp Jr 6—2 3—6 6—4 Kret si van Geel 6—1 6—3 Verloop si Hermans 6—3 7—5 kwart finale Kamphuis si van Braband 7 3 6—4 Naeff si van Rossum 6 — O 6—0 Meisjes enkelspel Ie ronde mej Koekkoek si mej Burger 6—2 9—7 mej van Hamel Isl mej Ostendorf 8—6 6—11 mej Abels si mej de Klerk 6 — O 6—0 mej van Nus si mej Westers 7—5 6—3 halve finale mej Koekkoek si mej van Hamel 6—3 8—6 bevel Ze snoot haar neus en Mark voelde haar jonge lichaam trillen Even gaf hij toe aan een impuls die te sterk was om er weerstand aan te bie den Hij boog zich voorover en kuste Elsie op het blonde haar „ Je moet niet zo verdrietig zijn dwaas kind Mijn hart is heus niet gebroken en zo dra je in een andere baan bent zul je dit allemaal vergeten Je moet je de dingen niet zo aantrekken Elsie " „ Ik zal nooit iets vergeten " Ze schudde haar hoofd heftig „ O Mark laat me hier blijven stuur me niet weg Laat me hier blijven ik kan al tijd wel iets nuttigs hier op Willows doen ook wanneer je weer zult kun nen zien Ik houd zóveel van je |" Ik-houd-zo-veel-van-je Deze een voudige woorden doorbraken opeens het pantser dat hij zo wanhopig om zich heen had trachten te vormen Hij behoefde haar thans alleen maar in zijn armen te nemen Zich beheer send leunde hij echter achterover in zijn stoel „ Ik houd ook heel veel van jou Elsie " zei hij langzaam en kalm „ Ik houd van je als van een heel dierbaar zusje Mijn gevoelens voor je zijn zó diep dat ik nooit misbruik zal maken van je medelijden dat je onge twijfeld naar mij toedrijft Je zult stel lig een goede man vinden Elsie Weet je dat John van je houdt En verder is er Victor die je om je vingertje kunt winden Denk eens hoe heerlijk Sir Leo het zou vinden wanneer jullie een paar werd " Wordt vervolgd Met een misprtlzende blik naar de geleerde keerde Jolliepop zich om „ Uitvinders " sprak hij „ zijn een pu bliek gevaar indien ik mij zo mag uit drukken En van alle weerzinwekken de vindingen was de groeistraler de stuitentste " Zo ging hg nog even voort eo toen hij zijn hart had gelucht wa ren ziJ thuis BDIDE Reshevsky heeft tegen Stahlbtr een pion gewonnen en zal met il voordeel in handen wel het volt pond opeisen Ook het duel Smysli — Kotov kwam nog niet tot een bï slissing Maar de kansen zijn duij lijk aan de zijde van Smyslov al | i het nog niet zeker of zijn voorta voldoende is voor de winst De uitslagen van de zesde rouj luiden Keres—Boleslavsky 1—0 Najdoii — Petrosian 1—0 Smyslov—Kotov afgebr Smyslov staat beter Et hevsky—Stahlberg afgebr in gm | stiger stelling voor Reshevsky Bron stein — Euwe afgebr in gelijke stel ' ling Gligoric — Szabo afgebr ij gunstiger stelling voor Szabo Ta manov—Averbach 1—0 In de volgende ronde hede » Woensdag te spelen krijgt dr Euw wit de Zuidslaaf Gligoric tot te genstander De stand na de 6e ronde luidt 1 Keres 4 pnt uit 6 partijen 2;j Reshevsky en Smyslof 3V < pnt cni afgebr 6 4 Najdorf 31 pnt a ' 5 Boleslavsky 3 pnt 5 6 GligorlJ 2V2 pnt en 1 afgebr S 7/8 Euwi en Bronstein 2 % pnt en 1 afgebr 6 9 Taimanov ZVa pnt 5 ij ' Averbach 2 % pnt 6 11 Stahlbetj 2 pnt en 1 afgebr 6 12 Gellii 2 pnt 5 13 Petrosian 2 pnt 6)1 Szabo 1 % pnt en 1 afgebr J Kotov % pnt en 1 afgebr 5 K.N.V.B.-prograiiiiiia m Zondag Ie klasse A Haarlem—Wagenin gen Be Quick — DWS Oosterparkcri — Zw Boys Ensch Boys—Elinkwük Stormvogels — RCH Leeuwarden Heracles Ajax — NEC Ie klasse B Vitesse — GVAV AQ OW—Blauw Wit Sneek-Higters bleek Go Ahead-VSV DOS-t Goil EDO — Heerenveen Volewijckers Enschede Ie klas C PSV—BW Sittardia Emma Sparta — Longa NAC—Bleii erheide WH ' 16 — VVV Brabantii Xerxes SW - HBS Ie klas D ADO — Maurits MW HDVS Excelsior—DHC NOAD Limburgia Juliana — Eindhoven EB C—Feijenoord EBOH—Willem E West I 2e klas A HRC—Zeeburgii Holland—ZW Rapiditas - Westlrisii ZFC—HoUandia WA—HFC B KP C—De Kennemers UVV-Water graafsmeer HVC—Volendam AFti Sehoten De Spartaan — Helder 3e klas D Baarn — Hercules Dona — AW CDN—Zeist Maarssen-AP WC DWSV—HMS BVC-Patria 4e klas G Utrecht—Naarden EMM ' 15 — De Zebra's Fortissimo — Quick A Laren — Am Bovs BFC-V7 OG H JSV — St Boys DVSU-WIJ Nijenrodes-De Stichtse KDS — Ami vorde SEC—DEV De Toekomst Uithoorn Res Ie klas Haarlem 2-DWS EDO 2 — UW 2 Volendam 2-DOSl Zeeburgia 2 — Blauw Wit 2 Res 2e klas C Blauw Wit 3-ü » nar 2 Velox 2 — DOS 3 Elinkwijk t ' t Gooi 2 Zeist 2 — Hilversum 2 Res 3e klas H Hercules 2-Niien rodes 2 ' t Gooi 4 — BVC 2 UW 3 SEC 3 Zeist 3 — Hilverscm 4 I Pj tria 2 — Velox 3 Hilversum 3-SEC Elinkwijk 3 — CDN 2 West II 2e klas A Coal — Vrienden schaar TEC — ONA DCV-CW Leerdam—Unitas DFC—Velox B Quick — Neptunus HW—UVS Go » da—VUC Oost 2e klas B Quick N.)-Anili Boys Ede—WAW Doetinchem Be Quick Z Dierense Boys-WïC Rheden—Theole 3e klas D Veenendaal—CHRR Hatert—Union SCH—Uchta Nijnie gen—BVC ' 12 Z.M.C West 3e klas Kemlenl «^ land—IJmuiden De Geuzen IJssel-raeervogels SNL—Huizen Zuidvj gels—AMVJ Spakenburg SSVU 4e klas B Robaver-SIZO PW SVJ OSO—Telefonia CJW-uPl TS NDSM—Zandvoortmeeuwen Oost 3e klas WHC—Sportcl Ge nemuiden DVS ' 33 — DES SVW Excelsior ' 31 Apeldoorn — Sparta IW DOVO—DOS ' 37 Film over Mascagni ONSTERFELIJKE MELODIE " VOOE UTK OFEKA In verband met de vertonWvan de film in Bioscoop VreeWnl „ Onsterfelijke Melodie " geWaan het leven van de Italiaanse corponist Pietro Mascagni waarin »* de bekende tenor Mario dei »»" aria's uit Mascagni's opera C j,ria Rusticana " zingt is de dirm van genoemde bioscoop voornem ™ voor deze speciale vertonmgeowelke Vrijdag a.s aanvangen - •• entreeprijzen met een germg.M»"'te verhogen en deze verhogin „ ï'heel af te staan aan de Utree»' ' Opera „ a Deze film is gemaakt door I »"" beste krachten op film - en in '"»;' gebied o.a wordt medewerW ™ leent door het Koor en Orkest de Opera te MUaan Door deze " te gaan zien geeft men t;evensen = steun tot de instandhouding va » Utrechtse Opera Cursussen voor oudere Men schrijft ons De Utrechtse Industrie en H # j-'e uaecnxse inaubuxv ^" ^ houdschool organiseert ook öi " j cursussen voor oudere nwisJj j huishoudonderwijs Dit <" iderw speciaal bedoeld voor meisjes a « het doorlopen van de Lagere "' niet meer in de gelegenheid Wj weest onderwijs te volgen vo"i er een tweejarige cursus in »"'" jjj delijke vakken voor meJSJw meer schoolontwikkeling „ | j Aangifte voor deze cursusse » hedenavond in de Boorstraat i «' j sen 8 en 9 uur en ook morgew » van 8 tot 9 uur in de school Laa " Puntenburg 1 QTREC HTSCH NIEUWSBI Recht naas Kamerdebat o nieuwe vraagpunti inzake B.W Van onze parlementaire reda Prof Meyers heeft de T Kamer gisteren wederom ' n b < follege gegeven over de probl welke verband nouden met he terpen van een nieuw burj '' pe derde reeks vraagpunten rich in de drie eerste vragen met de bronnen van het recht De wet is niet de enige bro het recht maar het burgerljjls boek van 1838 geeft niet aaj welke bronnen bg zwijgen de dient te worden geput Op de vraag dient de wet i « even hoe het recht moet w aevonden bij het zwijgen de heeft de minister van Justiti vestigend geantwoord De wet zijn opvatting dient voor dit de volgende volgorde aan te w de aan de wet ten grondslag lig rechtsbeginselen het gebruik d Ijjkheid In de vaste commissie voor vaat en strafrecht bestond eenstenunigheid Een deel wih situatie als in het B W van bestendigen Een ander deel wi de wet wel buitenwettelijke n bronnen noemen maar geen vi de Men wilde de rechtspracti dit opzicht niet binden De minister heeft zijn stam « hter gehandhaafd Tijdens het debat van gis leeft Prof Gerbrandy verklaard tegen de voorgestelde dende voorwaarden overwegenc iwaren te hebben Hij achtte ge en billijkheid zo zeer op één lij gen dat hij de hiërarchische ve de verwierp De meeste andere fcers konden zich met de voorg de beantwoording tenslotte wel enigen hoewel ooik de heer ' Bijckevorsel K.V.P en Zeelenberg Arb wel zwaar hadden tegen de voorges volgorde Misverstand Er is veel misverstand ovc rechtsbronnen veroorzaakt doo opvatting als zouden maatschap ke behoeften of van jongs af vaarde meningen als zodanig mi worden aangemerkt zo zeide Meyers Men moet onderscheid maker ten positief recht en recht dat om zijn innerlijke waarde moe kennen Wanneer een hiërarchie wordt gegeven geschiedt dat niet orr reohtsfilosofische theorie te vt lenlijken aldus de Leidse hoogle maar omdat er in de practijk enorme behoefte aan bestaat Een onderscheid als door Gerbrandy gewenst tussen eer ginsel van zedelijkheid en een utiliteit achtte prof Meyers i mate gevaarlijk uit een oogputt interpretatieverschillen De hi ohie moet ook bestaan tussei woonte en billijkheid Wanneer de wet het niet doet doet de Hoge Raad bet De jut vechten er al sinds mensenheu over Daarom is het juist dat hiërarchie nu in de wet wordt celegd Prof Gerbi;andy.toonde echter niet overtuigd en stemd eenling tegen de conclusie Over het vraagstuk der standi regelingen heeft zich een vrij l discussie ontwikkeld De vraag was moet meer thans de mogelijkheid worder opend dat voor bepaalde contrs de toepasselijke regels niet doe wet worden vastgesteld maar de Kroon of een andere overh instantie onder medewerking o raadpleging der belanghebbende Men tekent maar tJit de zgn standaardcontn zijn vele moeilijkheden voorti men Zij zijn vaak ingewikkeld tekent zonder zich precies te i seren wat er in dat klein gedi precies staat De wetgever kan e voor zorgen dat deze stand regelingen onder toezicht var overheid tot stand komen In zön bevestigend antwoord 1 ae minister beoogd te bereiken Bitvoenge bepalingen van rege « cm m de wet kunnen worden " fden dat de standaardregeli Mnder eenzfldig zullen zijn 01 TCiae groepen van belanghebbe ïuilen worden gehoord en tens N?i ^ passeert 8 Fernando lï'^SyK 9 te Havana M MI * SSS^°0 '' « - te * ISaNIO 5 van Haiphong „ Ml l m ^ i^S'^T ^'^ ' ™" Oslo Bnw^^Jï ^"'^ Cardon nZ ^^ 8 ï-inisterre gepass Ml Oï 8 gS,P ^ HACtUB pass 5 Gibraltar naar R'dam Oï s „™^ UTRECHT passeert CORtVt ^ « te Calcutta RI SA SA si 1 ST I ST St TJ I VI I w WI 1 ZE 1 L AL Vli AI I AL Maa ^° 7 ^» Calcutta n ïjbralt " AAG passeert 8 yBLlPE ^ 7 naar Antwerpen Pladju " Panang naar FRIESLAND KRL 9 te Be - stad "^^ Ina naar Kaap - '° P?'.Bée^%^^^BARNE)VELD '^ OTA BABol '*^»" ¦'•'« am gSaiavf ^°^' W te Port 
Pag!no4 OTDECHTSCH NIEUWSBLAD WoensiJag 9 September 1953 - 67e Jaargang No 111 Pagina 5 Rechtsbronnen naast de wet Samenvoeging van NATO divisies DONDERDAO HILVERSUM I — KRO 7,00 Nws 7,10 Gram 7,16 Ochtendgym 7,30 Gram 7,45 Morgengebed 8,00 Nws 8,15 Gram 8,00 Voor de vrouw 9,40 Gram NCRV 10,00 Kamermuz 10,30 Morgendienst KRO 11.00 Voor de zieken 11.45 Gram 11,50 Als de ziele luistert 12.00 Angelus 12,03 Lunchconcert 12.30—12,33 Land en tuinbouw 12,55 Zonnewijzer 13,00 Nws 13,20 Piano en bariton 18,50 Gram NCRV 14,00 Gram 14,46 Voor de vrouw 15.15 Gram 15,30 Piano viool en cello 16 oO Bijbellezing 16,30 Alt en piano 16,60 Gram 17,00 O ja dat ook nog klankbeeld 17,20 Gram 17,40 Voordracht 18,00 Gram - 18,15 Vocaal ens 18,36 Op de stelling 18.45 Gram 19,00 Nws 19,10 Levensvragen 19,30 Gram 20,00 Radio krant 20,20 Lakmé opera 2e acte 21,20 Gram 21.30 Ra ra hoe zit dat 21,46 Promenade orkest en klein koor 22,16 Piano 22,46 Avondoverdenking 23.00 Nws 23,15—24,00 Gram Zoals bekend telt het Belgische leger thans drie volledige uitgeruste divisies Volgens inlichtingen die het Belgische blad „ Le Soir " bij de lei ding van de NATO heeft ingewonnen zouden in de Nooreuropese strijd lirachten twee Belgische divisies en één Duitse divisie tezamen onder Belgisch bevel worden geplaatst De derde Belgische divisie zoti dan tezamen met twee Duitse divisies onder Duits bevel komen te staan Wat de Nederlandse strijdkrachten betreft deze zouden worden samen gevoegd met Duitse en Engelse divi sies De in Duitsland gelegerde strijd krachten zouden zo dicht mogelijk by de grens van het door de Russen bezette gebied worden opgesteld Voral de Duitse divisies zouden vrij wel naast de zonegrens worden ge kazerneerd HILVERSUM II — AVRO 7,00 Nws 7,10 Gram VPRO 7,60 Dagopening AVRO 8.00 Nws 8,15 Gram 9,00 Mor genwijding 9,15 Liederen 9,30 Voor de huisvrouw - 9.35 Waterstanden 9,40 Gram 10,47 Voor de vrouw 10,60 Voor de kleuters 11.00 Gram 11,15 Weense muz 12.00 Zang en piano 12,26 In ' t spionnetje 12,30 Land - en tuinbouw 12,33 Exotische muz 12,50 Uit het Be drijfsleven 13.00 Nws 13,16 Meded of gram 13,20 Lichte muz 13.50 Amus muz 14.06 Cabaret 14,30 Sopraan en piano 16.00 Voor de zieken 16.00 Voor dracht 16,45 Voor do jeugd 17,30 Mil reportage 17,40 Gram 17,46 Technische hulp aan onontwikkelde gebieden door Mr H G Quik 18,00 Nws 18,15 Sport 18,25 Reportage 18.80 Amus muz 19.00 Voor de kleuters 19,06 Gesproken brief uit Londen 19,10 West-Fries progr 19.60 Gram 20,00 Nws 20,06 Radio Philh orkest en solist 21,00 Ponelope hoorspel 22,20 Twee plano's 22,35 Dansmuz 23.00 Nws 23,16 Sport 23,30 — 24,00 Gram ENGEI,AND BBr OGHT PEOGE 1500 en 247 m 12,00 Dansmuz 12,45 Orkest 13.46 Voor de kinderen - 14.00 Voor de vrouw 16.00 Gevar muz 16,26 Sport 15,40 Gram 15,46 Lichte muz 16.15 Mrs Dale's Dagboek 16,30 Gram 16,46 Mil orkest 17,30 Orgel 18.00 Variété orkest en sol 18,45 Hoorspel 19,00 Nws 19,26 Sport 19.30 Gevar muz 20.00 Hoorspel 20.30 Gevar progr 21.00 Lichte muz 22.00 Nws 22.15 Actualiteiten 22,20 Dans muz 23,05 Voordracht 23,20 Orgel 23,56—24,00 Nws BRUSSEL 324 m 12,00 Musette orkest en sol 12,30 Weerbericht 12,34 Gram 13,00 Nws 13.15 Gram 14,00 Engelse les 14,15 Gram 14.30 Franse les 14,46 Gram 17,00 Nws 17.10 Gram 17,16 Voor de kinderen 18.16 Gram 18.30 Voor de soldaten 19,00 Nws 19.40 Vlaamse lie deren 19,60 Oaus 20,00 Gram 20.10 Klankbeeld 20,40 Verz progr 21,15 Wat is dat 21,45 Gram 22.00 Nws 22,15 Omroeporkest en sol 22,35 Gram 22,66—23,00 Nws Lionel Hampion in ons land Het Amerikaanse Orkest van Lio nel Hampton bestaande uit 22 per sonen is op 7 September te New York ingescheept voor een Europese tournee Deze tournee zal ongeveer dezelfde zijn als destijds Louis Arm strong en Stan Kenton door Europa hebben gemaakt Op 19 September a.s des avonds om 8 uur zal Lionel Hampton een concert geven in het Kurhaus te Scheveningen sevolgd door een nachtconcert ^ diezelfde avond 23.30 uur in het Concertge bouw te Amsterdam Op 14 en 15 November a.s zal het Negerorkest van Count Basie in ons land optreden De drie in België aangehouden Haarlemse jongens De drie in België aangehouden HaaHemse jongens waarover wij reeds berichtten hebben thans be kend dat zij tussen hun woonplaats Haarlem en Essen vier wagens heb ben gestolen De ten nadele van hun landgenoot de heer Van Hinsbergen gestolen auto werd omgewisseld te gen een andere die zij te Essen ach terlieten Daar stalen ze een derde wagen waarmede zij Antwerpen be reikten Reeds drie auto's werden terug-gevonden AMSTERDAMSE WISSELMARKT contant 87,02—87,12 Stockholm con tant 73.26—73,36 Kopenhagen contant 64.72—64,82 Zraz dollar contant 3,80 % — 3.811/2 MINISTER LUNS NAAE DE VEEENIGDE STATEN De minister zonder portefeuille mr L M A H Luns zal Woensdagavond 16 September naar New York ver trekken ter bijwoning van een deel van de achtste algemene vergadering van de Verenigde Naties als voorzit t ¦ van de Nederlandse delegatie De minister wordt 17 October te ' s 3ra venliage terugverwacht WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mannheim 205 — 007 Kaub 132 000 Trier 090 + 006 Koblenz 136 — 001 Keulen 089 — 003 Ruhrort 282 — 002 Lobith 878 — 004 Nijmegen 660 — 004 Arnhem 688 — 004 Eefde 214 — 003 Deventer 128 — 003 Namen La Plan te 132 + 001 Borgharen 3900 — 010 Belfeld 1079 — 010 Grave 463 — 005 Brussel - Vï — 1 ly * 13,4 2 2V2 3 Frankfurt 5 8 11 13 15 18 20 21 22 Rio de Janeiro 19.45 — 55 19.40 — 50 19.30 — 45 19.20 — 30 19.05 - 19 19.00 - 19.10 18.80 — 90 18.65 — 75 18.55 — 65 vussmgen & Co'S 152%Werksp serle A 130%W tod & H 145 % Zwanenb Organ 171 % Electr - en Gasina^ts^ — HoU Dr en a — — HoU K ind 87>/2 — HoU Melksulkei 184 % — Intern Gevj Be 142K - — Intern Kunstst 67 % — Intern Viscose 93 % — KUnkei Isoliet 30 % — Kondol 210 _ KN Gist en Sp 217 % _ K Ned Gr sm 129 % — Kon Nea Zoul 298 — Kon Pharm Br 141 % — Kon Ver Tapijt 170 % Kon Zw Ketlen 167 Lettreg A'dam 228 Lyempf 137 LÏim - en Gei 137-i,'4 Ma Fi Smulders — M Ned Bakkerti 219 Naarden Oh F 162V Ned A A Vl 160 Ned Am Pitting 30 % Ned App Nedap 106 % Ned Dok 171 % Ned 1 WleaJ ' 129 % Nea Scheepsb 161 % N St M Kelzei 160 % Noordl tad V V 71 Nyma 150 % Podang PC 60 Relnev Macb 100 Idem pret 110 Rott Dr MO 368 Rouppe V d W 82 Rubb ilabi Vr 170 S K M de N 106 Schokbeton 99 % Scholt Aara.mt — Smlts en Co Tr J 196 Stokvis & Zn R = 138 Stork & Co 191 % rieleman & Ui 99 % Unle V IJsfabt 144 % Unilever 7 % 163 Unllevei 6 % 133 % Unilever 4 * 100 % Jtl Asphalt 154 Ver Blikfabr — V Ph F Zw 108 Bandar Oliep 90Ng Cult Mij — Olvetsen Albert aeon 175 Ned MO Welv.v 78 % Schev Bxp Mij 80 % Thoinsens B bedi 121 Zeeb Kolst S 62 3reybound 13 % Montg Wara — Wilson Corp 8 % Spuur - en c'ramweKenDell Spoorw MO 37Ned Ind Sp « 8A1 Haagse Bspn 56Semai Joana — Semar Chen boo — Amenk Spiturwegen Atcb 1 CvA 90 Ball & Ohio CvA 22A Chesap Ohto 36 % Miss K r CvA — New X C CvA - Pennsylv CvA 20 % Can PcU CvA 25 Otutse luDdseii Dawes £ « 24 7S % Young O ' 30 llliS Amenkaanse riindsor 99 135 78 % 80 % 121 13 % 68 % m ftlKAID passeert 8 Fernando Noroiiha naar Recife uï^Sl "^ 9 te Havana ";«| RK 8 nm te Antw « MERSKERK passeert 8 Be - lawati naar Colombo 4MPENAN 8 van Basrah n Bahrem AMSTBLKROON 8 nm te Montreal * ïfONIO 5 van Haiphong n riad ju BARENDRECHT 8 van Oslo "" fPunta Cardon BONAIRE 8 Finistevre gepass f«F,'^HB HAGUE pass Wbraltar naar R'dam CALTEX UTRECHT passeert raSTULA 9 te Calcutta DipSB ' '= Singapore ™' ERWJK 8 van Antwer DBm ™ l «" tterdara Sïïi te Colombo mT ' '™ <=^'™"^ "• OibraS H'^O passeert 8 «^ 1/^7 n>*r Aitwerpen Pladju ^^ ^^^^ B naar ÏMESLAND KRL 9 te Be - JAsSL ' te Baltimore Sd ^'*^'"» •¦^'' Kaap ÏOH Sciieeostiidingen _ i_J 37 % 8 % 56 ALDABI 8 van Vitoria naar £';' h!a AMSTBLDIEP 6 te Belawan ARKBLDIJK 9 te Antwerpen AALSDIJK 7 van Norfolk n New York ANNENKBRK 9 v Marseille naar Antwerpen APPINGBDIJK 6 te Houston ARGOS passeert 9 kp St Vincent naar Oran ALPHERAT 9 Antwerpen en 12 te R'dam verwacht AMSTBLSTAD 8 te Lor Mar ques AARDIJK 8 730 mSl WtN Flores naar Le Havre ALDEGONDA 8 90 mSil ZZW Anamba eil naar Pladju ALNATI 8 van Bremen naar Hamburg ALUDRA 8 360 mtjl NO Ma - deii'a naar Rio de Janeiro AMSTBLPARK 8 550 mijl WZW Payal naar Mobile AMSTELTORBN 8 100 mijl ZZW Freetown naar Tene - rife ANNBKBRK 7-9 van Genua naar Marseille ABBEDIJK 7 670 mijl W Landsend naar Antwerpen AGAMEMNON 7 ven Baraho na naar Jacmel ALIOTH 7 230 mÜl ZZW Brava naar Rio de Janeiro AMSTELVEEN 7 450 mijl NNW Flores n Antwerpen ANDIJK 4 te Mobile ARNEDIJK 7 200 mSl W ScUiys naar New York AXBLDIJK 7 640 mijl O kp Race naar Antwerpen BALI 7 van Galveston naar New Orleans BENNBKOM 8 te Pimentel BREDA 7 120 mijl OtZ Som brero eil naar Antwerpen 22 & 20A 26 173 % 167 227 137 137 % 218 161 -% 152 31 106 % 171 % 128-S 161 % 151 70 % 150 % 60 102 % 110 307 82 170 78 1U « Amer S Amer R Amer Sm Am Sum Anaconda BethI St Chrysler Curt Wi Ford Can Gen Mot BudsoD M totem N Kenngcott Nasb Kelv Nat Steel Rep Steel Stand Bt U.S Steel North Am Cities Serv Cont Oil MlOc Petj Philips SheU O Stand O CvA — CvA 14 % CvA 31 lob 14 % CvA 33A CvA 48 % CvA - CvA 8A CvA 66H CvA 12 % CvA 39 CvA 63 % CvA 19 % CvA - 44 % CvA 26 % CvA 36 % CvA - CvA 78 % CvA 61?i - CvA 68 % CvA 61A CvA 69 % CvA 71 % Ova 21 % 14 % 53 % ¦ 48 % 56 % 12 % 38H 63% 19A 48H 44% 26% 36% 19H 77% 61% 58% 50% 69% 70% 21 % P.,1S%''S*«NBVBLD S='5„BAS0E 10 verw ffi ySpUWEKERK 140 194 139 % ride Watei CvA 2V 153 133'/4 100 % Diverse Dntertngeit r-iongatiB 101 % Ned ' 53 3 % — lOO^t A'darn'oroogdiA 119 % 2 % icr - AAKTORNOOI nog de louden een dame met twee pionnm twee torens Eén dezer pion noet hij weer afstaan AUes bi r wegen de kansen ongeveïï elkaar op zodat de moiS ichijnlijke uitslag remise is ronder de afgebroken stellino mstein wit Khl torens oii fl pionnen op a3 g2 en h2 Euwe zwart Kf6 dame hl len op a5 b7 f7 g6 h5 fi is aan zet ihevsky heeft tegen Stahlbere ion gewonnen en zal met dit leel in handen wel het volb opeisen Ook het duel Smysloï tov kwam nog niet tot een be ig Maar de kansen zijn duide tan de zijde van Smyslov al jt log niet zeker of zijn voordeel lende is voor de winst uitslagen van de zesde ronde n res — Boleslavsky 1—0 Najdorf rosian 1— 0 Smyslov—Kotov T Smyslov staat beter Hes cy — Stahlberg afgebr in gm ¦ stelling voor Reshevsky Bron - Euwe afgebr in gelijke stel Gligoric — Szabo afgebr in iger stelling voor Szabo Tai < v — Averbach 1—0 de volgende ronde heden isdag te spelen krijgt dr Euwe de Zuidslaaf Gligoric tot te ander stand na de 6e ronde luidt ' Seres 4 pnt uit 6 partijen 2/3 svsky en Smyslof 3 % pnt en i ir 6 4 Najdorf 31/2 pnt 5 leslavsky 3 pnt 5 6 Gligoric mt en 1 afgebr 5 7/8 Euwe ronstein ZVz pnt en 1 afgebr 9 Taimanov 2V2 pnt 5 - M baeh 2 % pnt 6 11 Stahlbers en 1 afgebr 6 12 Geiler 5 13 Petrosian 2 pnt 6 zabo 1 % pnt en 1 afgebr 6 otov H pnt en 1 afgebr 5 N.V.B.-progranima voor Zondag klasse A Haarlem — ^ Wagenin Be Quick — DWS Oosterparkers ' Boys Ensch Boys—Elinkwijk nvogels — RCH Leeuwarden — cles Ajax—NEC klasse B Vitesse — GVAV AG — Blauw Wit Sneek—Rigters Go Ahead-VSV DOS-'t Gooi — Heerenveen Volewij cker* hede klas C PSV—BW Sittardia la Sparta — Longa NAC—Bleii ide WH ' IB—VW Brabantia es SVV--HBS klas D ADO — Maurits MW S Excelsior—DHC NOAD mrgia Juliana — Eindhoven RB ' eijenoord EBOH—Willem IL St I 2e klas A HRC—Zeeburgia md—ZW Rapiditas - Westfrisia - Hollandia WA—HFC B KP e Kennemers UW — Water Esmeer HVC—Volendam AFC ten De Spartaan — ^ Helder klas D Baarn — ^ Hercules Donar V \ CDN — Zeist Maarssen—AP DWSV—HMS BVC—Patria klas G Utrecht—Naarden EMM De Zebra's Fortissimo — Quick Laren—Am Boys BPC—VV H JSV — St Boys DVSU—WIJ irodes-De Stichtse KDS—Ams e SEC—DEV De Toekomst Dorn s Ie klas Haarlem 2 — DWS 2;2 — UW 2 Volendam 2 — DOS 2 iurgia 2 — Blauw Wit 2 s 2e klas C Blauw Wit 3 — Do Velox 2 — DOS 3 Elinkwijk 2 loi 2 Zeist 2 — Hilversum 2 s 3e klas H Hercules 2 — Nijen 3 2 ' t Gooi 4 — BVC 2 UW 3 3 Zeist 3 — Hilverscm 4 I Pa 2 — Velox 3 Hilversum 3 — SEC 2 twijk 3 — CDN 2 st II 2e klas A Coal — Vrienden ar TEC — ONA DCV—CW;dam—Unitas DFC—Velox B:k—Neptunus HW—UVS Gou VUC ^ st 2e klas B Quick N.)—Amli Ede—WAW Doetinchem luiok Z Dierense Boys—WVCien — Theole r,r,-an klas D Veenendaal—CHKU rt—Union SCH—Uchta N«me - BVC ' 12 CC West 3e klas Kennemer — IJmuiden De Geuzen—Ussel • vogels SNL—Huizen Zuidvo - AMVJ Spakenburg—SSVU klas B Robaver—SIZO PW - OSO—Telefonia CJW-UPl NDSM—Zandvoortraeeuwen. st 3e klas WHC—Sportcl Ge uiden DVS ' 33-DES SWN Isior ' 31 Apeldoorn — Sparta W O—DOS ' 37 Film over Mascagni NSTEEFELIJKE MELODIE " VOCE UTK OPEKA verband met de vertonmgW de film in Bioscoop yreeburi „ Onsterfelijke Melodie gew «» het leven van de ItaUaanse com it Pietro Mascagni waarin o * skende tenor Mario del Monaw uit Mascagni's opera Cavai flusticana " zingt is de direc "» genoemde bioscoop voornemens deze speciale vertoning ™ e Vrijdag a.s aanvangen --« ieprijzen met een gennf.JfS ° jrhogen en deze verhoging ê ^ af te staan aan de Utrecm » zè film is gemaakt door Itag » krachten op film - en muzie '' ' i o.a wordt medewerkwgi ' door het Koor en Orkest van pera te Milaan Door deze wm an zien geeft men tevens emg 1 tot de instandhouding van htse Opera rsussen voor oudere meiSJM:n schrijft ons „ jj Utrechtse Industrie en »" school organiseert ook ai ' J j issen voor oudere ^ f}°^L is loudonderwijs Dit on^f ni na aal bedoeld voor meisjes uk loorlopen van de Lagere »" meer in de gelegenheid z«"»j t onderwijs te volgen v°?W n tweejarige cursus i".i^"fmet re vakken voor meisje » schoolontwikkeling „ is tigifte voor deze cursussen lavond in de Boorstraat i "' j en 9 uur en ook morgeiw i tot 9 uur in de school Laan snburg L over Kamerdebat nieuwe vraagpunten inzake B.W Van onze parlementaire redacteur Prof Meyers heeft de Tweede Kamer gisteren wederom ' n boeiend rtillese gegeven over de problemen welke verband houden met het ont werpen van een nieuw burgerlijk " ne derde reeks vraagpunten houdt dek in ie dr '* eerste vragen bezig met de bronnen van het recht De wet is niet de enige bron van het recbt maar het burgerlijk wet ijelt van 1838 geeft niet aan uit " elke bronnen bij zwijgen der wet dient te worden geput Op de vraag dient de wet aan te Hven hoe het recht moet worden jevon'den bij het zwijgen der wet Left de minister van Justitie be vestigend geantwoord De wet aldus Bil opvatting dient voor dit geval de volgende volgorde aan te wijzen de aan de wet ten grondslag liggende rechtsbeginselen het gebruik de bil lijkheid In de vaste commissie voor pri vaat en strafrecht bestond geen eenstemmigheid Een deel wilde de situatie als in het B W van 1838 bestendigen Een ander dee wilde in de wet wel buitenwettelijke rechts bronnen noemen maar geen volgor de Men wilde de rechtspractijk in dit opzicht niet binden De minister heeft zijn standpunt « hter gehandhaafd Tijdens het debat van gisteren heeft Prof Gerbrandy CA.R verklaard tegen de voorgestelde bin dende voorwaarden overwegende be iwaren te hebben Hij achtte gebruik en billijkheid zo zeer op één lijn lig gen dat hij de hiërarchische volgor de verwierp De meeste andere spre kers konden zich met de voorgestel de beantwoording tenslotte wel ver enigen hoewel ook de heer Van Rijckevorsel K.V.P en mej Ze e e n b e r g Arb wel be iwaar hadden tegen de voorgestelde volgorde Misverstand Er is veel misverstand over de recWsbronnen veroorzaakt door de opvatting als zouden maatschappelij ke behoeften of van jongs af aan vaarde meningen als zodanig moeten worden aangemerkt zo zeide prof Meyers Men moet onderscheid maken tus len positief recht en recht dat men om lijn innerlijke waarde moet er kennen Wanneer een hiërarchie wordt aan jegeven geschiedt dat niet om een lechtsfilosofische theorie te verwe lenlijken aldus de Leidse hoogleraar maar omdat er in de practük een enorme behoefte aan bestaat Een onderscheid als door prof Gerbrandy gewenst tussen een be insel van zedelijkheid en een van utiliteit achtte prof Meyers uiter mate gevaarlijk uit een oogpunt van interpretatieverschillen De hiërar chie moet ook bestaan tussen ge woonte en billijkheid Wanneer de wet het niet doet dan doet de Hoge Kaad het De juristen vechten er al sinds mensenheugenis over Daarom is het juist dat deze tiërarchie nu in de wet wordt vast gelegd Prof Gerbrandy.toonde zich ecliter niet overtuigd en stemde als dat men zal weten wat men tekent De wet zal nu nog uitmaken welke overeenkomsten op deze wqze zullen worden geregeld en ook regelen tref fen over de organen Weer nieuwe colleges ambtenaren en secretaressen zo voorzag prof Gerbrandy maar prof Meyers be streed dit en wees er op dat men nu van de onverkwikkelijke beurs polischieanes afkomt De heer Van Rijckevorsel K.V.P bepleitte dat wat de wet op de PBO aan het bedrijfsleven toe staat ook inderdaad aan het bedrijfs leven wordt overgelaten De centrale overheid moet zich zoveel mogelijk beperken tot algemeen bestuur Prof Meyers kon zich met deze gedachte wel verenigen en ten slotte kreeg mej Zeelenberg Arb de verzekering dat de voor gestelde regeling niet van toepassing is voor overeenkomsten waarom trent beide partijen het eens zijn tenzij door een officiële sanctie als ' collectieve arbeidscontracten De conclusie werd z.h.s aangeno men prof Gerbrandy verklaarde zich tegen Ook de derde conclusie de regel dat een wet alleen door een latere wet en niet door haar in onbruik raken haar kracht kan verliezen be hoort te worden gehandhaafd doch met het voorbehoud dat wettelijke voorschriften van regelend recht door een afwijkende gewoonte kun nen worden op ' zij gezet Vandaag wordt het debat voortge zet De overbreogifis van Ambonese republikeinen naar Nederland „ Door de Eeuwen Trouw " protesteert In een communiqué van de Stichting Door de Eeuwen Trouw " wordt o.m gemeld dat de Stichting van mr J de Rijke rechtskundig raadsman van de opN Guinea geïnterneerde Zuidmolukse autoriteiten bericht heeft ontvangen dat ir Manoesama te Hollandia met de sterke arm naar het gouvernementsge bouw is overgebracht voor het aanhoren van een regeringsverklaring Ir Ma noesama had geweigerd voor de gouver neur te verschijnen In de verklaring werd medegedeeld dat minister Manoe sama zijn echtgenote en de heer Patti peiloehoe op 7 Sept per vliegtuig naar Nederland zouden worden overgebracht Aan ir Manoesama werd huisarrest opgelegd en hij werd onder strenge be waking gesteld Aldus de berichten van mr De Rijke die voorts nog mededeelde dat hij zelf door de officier van justitie werd be dreigd met vervolging omdat hu had aangespoord de registratie van op N Guinea vertoevende Zuid-Molukkers door te voeren eventueel tegen de wens van het gouvernement In Op Zondag 6 Sept werden zo bericht mr De Röke plotseling en heimelijk per speciale Catalina van de Kon Marine het echt paar Manoesama met de heren Patti peiloehoe Nanloh en Tahaparg naar Blak afgevoerd zulks geheel in strijd met de gegeven verzekering dat slechts de eerstgenoemd en naar Nederland zou den worden overgebracht De Stichting Door de Eeuwen Trouw ' heeft de Nederlandse ministerraad en de gouverneur van Nieuw-Guinea telegram men gezonden waarin voor de betrok kenen algehele bewegingsvrijheid wordt verzocht en geprotesteerd wordt tegen de door mr De Rijke gerapporteerde be handeling van ir Manoesama c.s Nazomer voorbij Het KNMI deelt mede:Met hogedrukgebied dat ons enige da iMilini - t.>mn de eonplusie ^ en van bijzonder fraai naxomerweer « eming tenen ae conclusie ^ ^^^^^^ ^^^^ genieten is van het vaste - Over het vraagstuk der standaard - j„j ^^ Europa verdreven Een actieve regelingen heeft zich een vrij brede discussie ontwikkeld De vraag was moet meer dan thans de mogelijkheid worden ge opend dat voor bepaalde contracten de toepasselijke regels niet door de wet worden vastgesteld maar door de Kroon of een andere overheids instantie onder medewerking of na raadpleging der belanghebbenden Men tekent maar *,* „ Uit de zgn standaardcontracten ïijn vele moeilijkheden voortgeko men Zij zijn vaak ingewikkeld men tekent zonder zich precies te reali seren wat er in dat klein gedrukte precies staat De wetgever kan er nu voor zorgen dat deze standaard regelingen \ nder toezicht van de overheid tot stand komen In rijn bevestigend antwoord heeft Je minister beoogd te bereiken dat oltvoerige bepalingen van regelend ' echt in de wet kunnen worden ver aeden dat de standaardregelingen mnder eenzijdig zullen zijn omdat depressie viel enkele dagen geleden het hogedrukgebled boven Scandinavië aan en met succes Nadat het hogedrukge bied deze vooruitgeschoven post had prijsgegeven verplaatste het zijn cen trum naar de onmiddellijke omgeving van ons land zodat gisteren bij aanvan kelijk nagenoeg windstil weer de tem peraturen snel konden oplopen in Eind hoven werd een hoogste kwikstand van 27 graden bereikt In het Noorden van het land bleven de temperaturen ech ter lager doordat daar in de loop van de dag Westelijke winden doordrongen die koelere zeelucht aanvoerden Deze Westenwinden hingen samen met het veschijnen van een nieuwe actieve depressie bij IJsland die in de loop van gisteren een nieuwe krachtige aanval op het hogedrukgebied lanceerde dat thans de wijk heeft genomen naar het zeegebied ten Westen van Ierland Vanmorgen lag deze laatste depressie boven Zuid Scandinavië en stuwde grote hoeveelheden koele en vochtige Oceaan lucht over de Noordzee naar ons land Het binnendringen ervan bracht veel bewolking Vanmorgen bevond zieh ten Noorden van de Faroer al weer een nieuwe de pressie die in Zuidoostelijke richting koerst en de wind in ons land verder zal doen aanwakkeren uit richtingen tussen West en Noord De huidige drukverde ling is van dien aard dat een terugkeer van het warme weer niet direct te ver wachten is belde groepen van belanghebbenden zullen worden gehoord en tenslotte MERATUS 9 Singapore verw MITRA 8 Aruba verw MODJOKERTO 8 v Surabaja nr Makassar MOLENKEHK pass 8 Kp St Vincent nr Antw MUIDEHKERK 9 te Mel bourne MURENA 8 dw Scillies naar Singapore MYONIA 4 te Berre ORANJE pass 8 Oporto nr Southampton ORANJESTAD 8 V Madeira nr Laguaira RONDO pass 8 Minikoi nr Suez RIJNKERK 9 te Fremantle SALLAND pass 8 Ouessant nr A'dam SAROENA 8 v Miri nr Sin gapore SINGKBP 8 V Priok nr Be lawan STAD MAASTRICHT pass 8 Lissabon nr Livorno STRAAT MALAKKA 10 te Penang verw SUMATRA 8 v Makassar nr Singapore TJIPANAS 9 te Lorenzo Marques VEENDAM 8 670 mijl W Scil lies nr New York WATERMAN 8 te Cristobal A'dam te Port WILLEM RUYS 9 te Tj Priok KOTA ' dam ZEELAND KHL 9 te Colom bo KALEA''ï,"^''==^wa MARPESSA * RkerV Laatste meldingen 18 Singapore ALBIRBO passeert 9 5,10 u Vlissingen naar R'dam ALCHIBA pass 8 St Pauls Rock naar St Vincent ALCYONE 10 te B Aires v«rAvacH + Het bezit aan atoombommen Hanson Baldwin de militaire medewerker van de „ New-York Times " heeft Zondag in een artikel verklaard dat de Amerikaanse voor raad atoomwapenen waarschijnlijk „ meer dan duizend " en de Russische tussen 100 en 300 bedraagt Ongetwijfeld bezitten de Ver Sta ten een aanzienlijk voorsprong wat betreft de algemene kennis van atoomwapenen voorraden en midde len van vervoer om atoomwapenen naar de doelen te brengen doch de Sovjet-Unie bezit wellicht geholpen door Duitse technici een kleine voor sprong bij de ontwikkeling van ge leide projectielen aldus Baldwin Hij geloofde dat de Amerikaanse veiligheid verminderd is Het verlies van het monopolie op het gebied van de atoom en waterstofbom en de ontwikkeling van lange afstands-vliegtuigen door de Sovjet-Unie stel len de Ver Staten voor de eerste maal in de geschiedenis bloot aan ernstige en gevaarlijke aanvallen BIJNA 157 DUIZEND GULDEN VOOR GRIEKENLAND Op girorekening 111 van het Ned Roode Kruis is ten bate van de slachtoffers van de aardbevings ramp in Griekenland tot nu toe een bedrag van ƒ 156.785,30 ontvangen De vorige stand was ƒ 153.368,60 Lijk van Klaas Tot gevonden Dinsdagmiddag is in de Blauwe Slink tussen Vlieland en Terschel ling het stoffelijk overschot gevon den van Klaas Tot de schipper van de reddingboot „ Brandaris " die Zon dag 16 Augustus j.l bij een zeiltocht je in het „ Schuitegat " overboord was geslagen en sindsdien werd vermist Het lijk is door de „ Harlingen 92 " opgevist en naar Harlingen gebracht vanwaar het door de reddingboot „ Brandaris " naar Terschelling werd vervoerd De teraardebestelling zal geschie den Donderdagmiddag 10 September 2 uur te West Terschelling Rijk verleent bijdrage Rotterdamse stadsverwarming mer verzekeren dat het verlenen van deze bijdrage op den duur zal blijken een niet-onvoordelige zaak te zijn De stadsverwarming neemt goed op en bovendien zal het rijk deel kunnen hebben in de baten van de exploitatie eveneens gedurende de 25 jaren waarvoor de bijdrage wordt verleend Enkele Kamerleden hadden be zwaar — de heren Ritmeester V.V.D en Bieuwenga A.R — dat de Kamer min of meer voor een voldongen feit werd geplaatst De minister zeide dat het aan vankelijk de bedoeling was geweest het contract in de Kamer te bren gen maar door omstandigheden trad een vertraging in Men heeft toen maar gewacht op het wetsont werp Voor andere gemeenten zal deze rijksbijdrage geen consequenties hebben Het wetsontwerp werd z h st aangenomen Op de duur een niet onvoordelige zaak Van Mtte parlementaire redacteur Het was een tikje ironisch dat de Tweede Kamer terwijl de koes terende zon meer noodde tot eeii TerblUf aan de Scheveningse boule vard haar werkzaamheden gisteren uitgerekend moest beginnen mei de behandeling van een wetsontwerp tot het verlenen van een rqksbQ drage van ƒ 875.000 bij de exploita tieverliezen van de Rotterdamse stadsverwarming AMSTERDAM 9 Sept — Londen contant 10.59—10,60 New York contant 3,70%—3.79 % Paras contant 1,0860 — 1.0870 Brussel contan 7,65%7,56 % Frankfort contant 90,67—90,67 ZUrich Indicatie termijnprijzen ix>nden New ïork Partjs Zij waren er dan weer een beetje onwennig omdat het immers niet gebruikelijk is zo vlak voor het einde van het zittingsjaar nog te vergaderen Er was nog iets van de vacantiegeneugten in de gelaatsldeur van vele Kamerleden merkbaar maar toen men eenmaal goed op dreef was met het debat over het B.W was het alsot er geen reces was geweest K maand maand 1 \^ maand maanden 2 ^^ maand maanden maanden maanden maanden A % V « A A A % 50 85 130 175 190 230 260 300 375 1 VA 1 % 2 \\ 2 % 31,4 Met die Rotterdamse stadsverwar ming komt het overigens wel In orde en minister Witte kon de Ka - Zurich - 1 pari pari pari pari pari pari pari pari Stoekh 3 5 7 8 9 10 11 12 14 Amerikaanse soldaat in de hoofdstad beroofd 54 maaijS maand 1^2 maand maanden 2 '/^ maand maanden maanden 6 maanden 6 mnanden 7 12 14 16 18 25 28 De rechtbank te Amsterdam heeft de 24 3arige coupenr W B uit Am sterdam terzake van beroving op straat van een roet verlof in de hoofd stad vertoevende Amerikaanse sol daat veroordeeld tot anderhalf jaar met aftrek ipirs wait Deze B en zijn kameraad de 22 jarige Amsterdamse schilder J G B werden vrijgesproken van de ten las te gelegde afpersing die vooraf in ' n hotelletje dat beiden dreven zou zijn gepleegd Slotnoteringen van Woensdag 9 Sept 1953 Niet-actieve Obligaties staatsleningen Denem ' 38 4 102 % — Eng F Loan 4 — — Prov en Gem t,en>ngeD A'dam ' 47 3 % 3 S '>% lOO'/a A'dam - 48 3 % 3 100 % 100 % Apeldoorn ' 47 3 — — Arnhem ' 38 3 "~ — Bandoeng ' 39 4 74 79 % Batavia ' 7 A 4 90 % 09Vi G'land ' 38 3 " OVz — dito 20-3 1 - 47 3 — — ' s-Hage ' 38 3 % — — dito le len ' 37 3 — 101 dito ' 38 3 % 3 — — Gromgen ' 62 4 % — 107 % id ' 38 3 % — 90 % id ' 38 3 — — Haarlem ' 38 3—88 Haarlem ' 47 3 — — Den Bosch ' 38 3 — — L'warden ' 38 3 89 % — Leiden ' 47 3 99 % — N.-H ' 47 3%3 3 — — dito le len ' 38 3 99 % _ dito 2e len ' 47 3 — 99 % NUm 2e l ' 37 3 % — — B'd le 3e l ' 37 3 % lOlA — dito le 1 ' 38 3 % — — dito ' 38 3 % 3 — 101 A Z.-H 3e 1 ' 37 3 — 98 % dito 2e l ' 38 3 98 % — dito ' 46 S — — BanK - en credletmscemngen 3k V N Gem 4 % 107 — Idem 0/5/10 — 124 % Idem ' 37 3 % — — idem ' 38 s — — Bk V Om ' 37 4 — 64 G Cred 40-j 3 — — G L Cc B ' 52 o 106A 106 % Ned Bkl S > 4 83 — Actieve Obligaties De zaak tegen een derde verdachte de 27 jarige mej M J van B werd op verzoek van de officier terU'gver wezen naar de rechtercommissaris Staatsleningen Nea - 63 3 % 102AGr Obl V & 99 • Ned ' 31 3 % 101 % ld ' 48 3Vi — ld ' 47 3 % 3 97 ald ' 37 3 96-'4 D.-len ' 47 3 96 Investeert 3 99 Ned ' 62 64 3 99 % Hed ' 62-64 3 — N.N W.S 2'/2 70A N.-I ' 37 A 3 99 Grootb ' 46 S 97 % 102H 99 102 98 % 97 % 96iS De portefeuille die de Amerikaan nadat hy tegen de grond was gesla gen was afgenomen bevatte travel leroheques voor een waarde van ne gentig dollar Twee broers veroordeeld wegens mislukte kluisforcering 99 97 « Actieve Aandelen Buk - en CredletinsteU C.H en 1 B 70'/2 71 V2 Nat Handb 114H 115A Ned Hjna 159 — tndufitr OiideniiemiJigen Het Amsterdams Gerechtshof heeft twee broers de 22-jarige W A en de 20-jarige lompensorteerder P A bei den afkomstig uit Amsterdam ieder verordeeld tot twee jaar gevangenis straf met aftrek van de gehele pre ventieve hechtenis De broers bevin den zich reeds een jaar lang in de ge vangenis 171 % I71A 274 % 274 % 106 % 06 % Alg K nmeBergb's Jurg V Berkel's PCalvé DeUt 128 Fokker 130 Gelder Zonen 159 % Kon N.H 181 % Ned Ford 213 Ned KabeU 222 PhlUps G.B dito C.P Wd trnll C.v.A W Ptlenoora 128 131 t60'4 178 2i3 % 222 174 147 % Zij moesten veertien dagen geleden terecht staan omdat zij er van ver dacht werden in Augustus van het vorig jaar een poging te hebben ge daan de kluis te forceren in het vei linggebouw van de Coöperatieve Marktvereniging „ De Volharding " te Wognum 1741/j 147 % 192 % 192ys 179 176Ï4 BORNEO 8-9 van Hamburg naar Bremen BOSCHFONTEIN S te Genua BOISSBVAIN 9 te Montevi deo BOSKOOP 9 te Port Limon CALTBX PEBNIS 8 v R'dam naar Sidon CALTEX LEIDEN passeert 9 Algiers naar Sidon CALTBX DELFT passeert 8 Casquets naar Sidon CALTEX NEDERLAND 8 200 mijl ZW Ouessant naar Rotterdam CLAVBLLA 8 90 mijl ZW Melbourne naar Sydney CLBODORA 8 260 mSl NtO Flores n Curasao CORYDA 8 380 mül O Albany naar Bdlikpapan CONGOSTROOM 8-9 te Am sterdam naar Dakar DALERDIJK 7 te Los Ange les DUIVENDRECHT 8 100 mijl WZW Missisippi nr Good hope DIEMERDIJK 8 te R'dam DUIVENDIJK 8 v R'dam nr ¦ Miver EEMDIJK 8 Bermuda gepas nr Antwerpen EEMLAND 8 v B Aires nr Montevideo EBINNA 7 360 mijl WZW Flores nr Landsend ELMINA 8 nog te Port Har court ENA 8 800 mijl N Finisterre nr Suez PAHMSUM pass 8 Kp de Gata nr A'dam GANYMEDES 7 400 mijl WNW Flores nr R'dam GOOILAND 8 220 mijl ZZW St Pauls Hoeks nr Las Pal mas GAASTERKBRK 8 v Genua nr Port Said GROOTE BEER 8 270 mijl ONO Kp Race nr New York HEEMSKERK 7 te Mombas sa van Aden HAARLEM 7 560 mijl Z ten O B«muda nr R'dam MijnbonwoDdememlJieii BillltoD le S — dito 2e R — 279 % 219 % In eerste instantie waren beide jon gens door de rechtbank te Alkmaar tot drie jaar veroordeeld PetroleuaumdememtnseD D Petr Mfl 303 % 303 % dito Pr A 311 % 310 Kon Petr M 322 % S22%dito Onder A 323 % 321 % U.'ËP Mi1 — 536'/2 Hs^oth banken pandbrleveq 97 96 % 94 % 93 % 97 94 100 94 Am Hypb VA — Am Hypb 3 % 3 — Am Hpb 3 % 3 94 % B Hp Bk G 3 96 % D Hypb s N-P 314 97 % FrGr s DE-VE 3 % 98 % RnbberondernemiDgen A'dam Rubb 94 % 93 Bandar R M 104 104 Oell-B R M 134 % 134 Kendeng L 67 % 67 % N N PI Mtl 43 42 % O.-Java H M 34 % 34 % Dostk C M 120 % 120 % „ S " S H 75 % S S Rubbei 55 % 56 S Rubber C 47 % 47 V Ind C 0 32 32 Scheepvaart-Mlten HoU A Lt)n 134 % 134 K JBva-Ch P 114 % — K N St Mtl 129 % 128 % Kon Paketv 11S % 118 -% Kon Rott L 125 % 125 % Ned S ünle 129 128 % Omm Phs v 155 165 % atv Mij Ned 136 % 136 Stdkerondemeinlngen asnd.v Amst _^ 107 % J Cult Mfl 56 Ned.-I S U 80 V V C Mtl 20 % 20 % ffabaksunaemeniuiseii Dell Bat Mtl * Dell MU 95 f3 Senembah U — 85 % Otvetsen B « 1 Co N — 176 % BtocMtvtdendeD Xen P Mtl — 84 % dito 3 % 3 94 % ' s-Gr a 3 % 3 — Gr Hyp B 3 % — Hon H 3 % 3 % — H N G 3 % 3 — MvH Cr 3 % 3 — N H Bk s E 3 % 97 % dito Geo 3 % 3 94 N H s K % 3 94 dito serie B 3 94 N w H b 3 % — O H b 3 % 3 94 R n b 3 % 3V4 98 97 ' 96 Crtr H b KI 3 % 97 % ditoGecl3%)3 95 % 96 % 101 W H s N O 3 % 98 % dito 3 % 3 — dito 3 — Z a Hypb 3 % — 99 % 99 % ZH b kl < S%)3 — Z.H bk 3 % 99 % HoU Bank 4 % — E N S 3 % 3 99 Ned S Hypb 4 101 % R S Hbk 3 % — — ¦ ndastrteie Obligaties Alg K ü 3 % — 101 % B & J F.v.d 3 % lOlU 101 Philips d.l ' 51 4 102H 102}S Philips d.l ' 49 3 % 99 % 99 Stokvis 3 % 03 % — Unilever 1949 3'i 102 % — Werkspoor 3 % 101 % 101 % Cockerill 4 — 103 % Bat Ptr SM ] 3 % 101?8 — Kon Petr ' 50 3 % 117 % U7 % CJ.W Uts 4 — — Dell Spoorw 3 % 84 % 84 % I Ned I S ' 37 S % 46 % — Sara Joana 4 — 25 % PK&w/tdel De Whiteoaks van Jalna Wi ie eenmaal een deel van de Jalna reeks in handen kreeg zal niet rus ten voor hij de hele serie heeft ge lezen Mazo de la Roche beschrijft het leven van de familie Whiteoafc op het oude buiten iTalna in Canada Daar is om te beginnen de oude grootmoeder de honderdjarige die door haar kinderen en kleinkinderen wordt gevreesd maar die door ieder erkend wordt als het middelpunt van het gezin Haar zoons Ernst en Ni cholas en haar dochter Augusta heb ben niet haar sterke vitaliteit mee gekregen Die concentreert zich weer in het volgend geslacht Vooral Ren ne de oudste kleinzoon heeft hetzelfde overheersende karakter Daarnaast bezit hij evenals de an dere Whiteoaks een grote liefde voor al zijn familieleden Zijn groot ste vreugde is allen bij elkaar op Jalna te hebben en hij werkt z " hard hij kan om hen een behoorlijk bestaan te verschaffen Ondanks de sterke gezinsband liggen de Whi teoaks voortdurend met elkaar over hoop en Mazo de la Roche beschrijft deze twisten met een waar genoegen omdat de familieleden onderling de hefitge ruzies weer even snel verge ten als deze opgekomen zijn Bij Servire in Den Haag versche nen in de Nederlandse vertaling van J F Croes-van Delden „ De White oaks van Jalna " en „ Grootmoeder wint " deel 6 en 7 van deze cyclus < Advertentie Chelarine „ 4 " doet wonderen BlROeMDB CtN£liMIDDBUH INÉBHTABLIT OOK WANNEER U ZICH « LANDERIG " VOELT * Ned Herv Kerk Beroepen te Bleskensgraaf J G Ab bringh te Oosterwolde Gld Aangenomen naar Chaam M G L öen Boer cand te Amsterdam Oeref Kerken Examens — De classis Graafschap Bentheim heeft praep ge-ëxamineerd en beroepbaar verklaai d de heer H Voogd te Wilsum D > cand aan de Theol Ho geschool te Kampen Bapt Gemeenten Bedankt voor Enschede en voor Mus selkanaal M G Boeschoten te Staveren Week der Gebeden De oproep voor de Week der Gebeden die sinds het jaar 1846 onafgebroken door de Evangelische AlUentxe Londen georganiseerd werd is voor het jaar 1954 weer verschenen Door vooraan staande personen van onderscheiden Kerken en Instellingen wordt hij aan bevolen Het Nederlandse Comité voor „ De Week der Gebeden " geeft de Oproep aan de Evangelische Christenheid in ons vaderland door om gedurende de eerste volle week van het nieuwe jaar in één of meer interkerkelöke gebeds diensten samen te komen Gelijk bekend staat dit comité loa van alle oecumeni sche bewegingen in Nederland en be perkte het zich uitsluitend tot de orga nisatie van de Week der Gebeden Het comité dat zich nog met enkele leden denkt uit te breiden bestaat uit de heren ds D W Veldkamp Vrö Evan gelische predikant te Hilversum voor zitter ds P Dresselhuis Geref predi kant te Roermond secretaris - mr dr M F Th è Th V d Hoop van Slochteren te Lunteren pennningmeestêr J Kits Directeur Ned Bijbel Instituut te Doorn en ds H V Vliet Ned Herv predikant te Kerkrade De richtlijnen voor de komende Ge bedsweek kan men bestellen bij de penningmeester inlichtingen worden verstrekt door de secretaris De vorige oproep werd o.m aanbevo len door ds H J Wesseldijk Ned Herv predikant te Eindhoven dr J Hoek Geref predikant té ' s Gravenhage-West en prof G Wisse emeritus hoogleraar te Doorn XBCTITUR VOOB RUSSISCHE ONTHEEMDEN Door het Nederlandse Somite Licht in ' t Oosten " voorg D G J Baron van Heemstra te Amsterdam secretaris ds F Dresselhuis te Roermond werd een herdruk bezorgd van de uitlegging van het Evangelie naar Johannes in de Russische taal Het boekje dat 174 blz telt werd ge schreven door de Russische prof W Marginkowskyj secretaris van de Huss Chr Studenten Vereniging thans reeds meerdere jaren werkzaam als evangelist onder het volk Israël in Palestina Firma T Wever te Praneker verzorgde de druk folocopie De uitgave werd mogelitk gemaakt door ' n verblijdende medewerking van veel protestantse kerkeraden in ons land Hoewel het benodigde bedrag nog niet helemaal bijeen Is besloot het co mité toch tot drukken over te gaan in het vertrouwen dat het ontbrekende be drag door de kerkeraden en particulie ren zal worden aangevuld Evenals de drie vorige uitgaven van het Nederlandse Comité wordt ook dit werkje in samenwerking met buiten landse Zendingsverenigingen verspreid onder Russisch Ontheemden over heel de wereld Binnenkort hoopt het Nederlands Co mité over te gaan tot het laten drukken van Evangeliserende lectuur in de Oekraïnse taal l-^ïëssr^c^^eraElcM AMSTERDAM 9 Sept — New York is gisteren eigenlijk een beetje tegenge vallen in tegenstelling tot de verwach tingen hier waar men op een enigszins vaste markt gerekend had De Amster » damse effectenbeurs toonde vanmiddag dan ook een min of meer aarzelende stemming en de neiging tot zaken doen was noch bij het publiek noch bij de be roepshandel erg groot Wat de indus triële sector betreft waren de verschil len vandaag uiterst beperkt De inter nationale soorten noteerden in feite on veranderd Bij de locale industrieën kwamen kleine verschillen naar beidC zijden voor doch ook hier trad geen wÓ ziging van betekenis in Aandelen Van Nelle die de laatste dagen reeds aan geboden waren werden vanmiddag en kele punten lager geadviseerd Zoals bekend is in tegenstelling tot vroegere uitlatingen het dividend van 7 tot 6 procent verlaagd De staatsfondsenmarkt werd geken merkt door een gunstige ondergrond Weliswaar werd vröwel alleen bij ope ning gehandeld Daarna kwamen er zo goed als geen zaken meer tot stand doch ondanks deze zeer kalme handel vertoonden de voornaamste soorten een fractionele winst Op de Gultuurmarkt was de stemming enigszins verdeeld H.V.A verbeterde een kleinigheid Amsterdam Rubber daarentegen verloor ruim 1 punt Ta bakken vrijwel onveranderd Op de scheepvaartafdeling vielen kleine frac tionele verliezen te constateren doch ook hier waren de verschillen niet groot Amerikanen in navolging van New York ijshoudend Prolongatie 2 % pct ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 9 September 1953 - 61e Jaargang No 111 mi Pagi Mac Kinley won in de mist Qui est - ce qui verraste Van onze paardensportmedewerker Het was jammer dat tijdens de Grote Prijs van Hilversum de mist kwam opzetten zodat gisteravond de mooiste course totaal bedorven werd Narciso van Zora had na een halve ronde de leiding voor P Louis II de tweede maal vóór de tribune had hij nog de leiding Mac Kinley lag toen zesde Bij het uitkomen van de laat ste boch was Mac Kinley geheel al leen aan het hoofd Hij moet dus in de laatste ronde enorm snel gegaan zijn Over Again werd voor de twee de plaats op de streep geklopt door Lady Zora In de seriedraverij werd geweldig snel gereden Persimmon won de eerste serie maar de tweede Prof Heny reed zelfs 1.34.7 De tweede serie won Petronella in 1.25.2 Our Volanu was niet ver af J Verkede die pas Zondag j.l sinds jaren weer voor het eerst op de course was bracht een grote verras sing door met Qui est ce qui te win nen van Qualiteit S die een gezicht van de paarden was weggelopen Pepsi Cola presteerde het zijn der de course zonder één misstap te lo - pen en zodoende de zege te boeken Reeds spoedig lag hij aan de kop en het zwoegende veld kon niets inlo pen Pas op het laatst deed Petite Casindra een prachtige aanval maar Pepsi hield braaf stand en week geen duimbreed Geursen die 25 jaar pikeur is werd met vele toespraken en ge schenken gehuldigd en dankte zelf in enige korte woorden omdat naar hij zeide hij beter rijden kon dan spreken Nemetor B verraste in de finale der seriedraverij door een gemakke lijke zege De uitslagen luiden tot per tien eenheden Hamburg Bahrenfeldprijs 1980 m 1 Rethy Hollandia 1.33 2 Rejeton Marie B 3 Rose Marie Gelsenkir chenprijs seriedraverij 1880 m 1 Persimmon 1.25.5 2 Prof Heny 3 Oviedo A W 30 PI 18 48 107 Cov 141 K 141 2e serie 1 Petronella 1.25.2 2 Our Volanu 3 Otella W 39 PI 16 14 13 Cov 66 K 74 Charlot tenlundprijs 2340 m 1 Qui est-ce qui 1.31 — 2 Qualiteit S 3 Quirina Fanfare W 178 PI 22 18 14 Cov 63 K 242 Araagerprüs 2340 m 1 Pepsi Cola 1.27.8 2 Petite Casindra 3 Quirinus W 37 PI 13 16 20 Cov 61 K 70 Grote Prijs van Hilversum 2380 m 1 Mac Kinley 1.23.8 2 La dy Zora 3 Over Again W 17 PI 13 Belgische jeugd tegen Nederland De Belgische jeugdploeg die op Zatedag 12 en Zondag 13 September a.s te Overpelt tegen Nederland uitkomt is als volgt samengesteld Groep A voor spelers van 18 t.m 20 jaar Jean Goffard Francis An dries Anne van den Bemden Anne marie Srowet Karel Maes Groep B tot en met 17 jaar Mo nique Poudhain Francine Ferir Claude Dwamme Antoine Lemaire Piere de Keghel Bleyenberg speelt niet In de voorhoede van het voorlopig Nederlands elftal dat hedenavond 9 September in het Goffertstadion te Nijmegen tegen Borussia Dort mund kampioen van de Westelijke afdeling van de Duitse Voetbal Bond uitkomt is een wijziging aange bracht BleyenJberg Higtersbleek is wegens een blessure als midvoor vervangen door Overbeeke Dosko Borussia zal in zijn sterkste op stelling aantreden De ploeg heeft Zondag jl met 8—0 de uitwedstrijd tegen Muenohen Gladbaoh gewon nen AMERIKAANSE ZEGE IN HET GEMENGD DUBBELSPEL De eindstrijd in het gemengd dub-belsipel waarmee de Amerikaanse tenm^aanploenschappen te Foralst Hills werden besloten is gewonnen door Doris Hart en Vic Seizas die Julie Sampso en de Australiër Rex Hartwig met 6—2 4—6 6—4 " 26 34 Cov 74 K 35 Finale Gelsen kirchenprys 1 Nemotor B 1.24.4 2 Otella 3 Persimmon W 100 PI 25 51 19 Cov 109 K 226 ^' SÏ^SSyiïWJ.:s5g^Kfïï¥^^^^:^^^;5:^^^^^ï^:?^:SW ^^^ Maandagmiddag heeft de Engelse testpiloot Neville Duke bouen het Tangmere vliegveld Sussex offi cieel het wereldrecord „ sneV'-vliegen dat tot nu toe op naam stond « a » de Amerikaan Barnes met 1151 km per uur geslagen met ruim 1170 km per uur Duke vloog in een rode straal jager een Hawker Hunter De snelste man ter wereld staande in de cocfcpit van zijn straaljager DE ENGELSE LEAGUE De uitslagen van de Dinsdag ge speelde Leaguewedstrijden luiden Eerste Divisie Arsenal-Chelsea 1—2 Derde Divisie Noord Rochdale Halifax Town O — 1 Wereldkampioenschap voor motorrenners De conlpetitie om het wereldkam pioenschap motorrenners is nu de grote prijs van Italië tot het verle den behoort in twee klassen lü de 350 cc en de 500 cc zijspan beslist De Engelsman Oliver veroverde de titel in de zijspanklasse met een to taal van 32 punten terwijl in de 350 cc zijn landgenoot Anderson met 30 punten kampioen werd Voor de overige drie klassen 125 250 en 500 cc staat nog een wedstrijd op het programma de grote prijs van Span je op 4 October a.s In de 250 ce klasse zal nog strijd geleverd moeten worden De Duitser Haas die met 28 punten bovenaan staat kan nog door de Ier Arm strong 23 punten worden gepas seerd Haas verwierf in de 125 cc 36 pun ten een aantal dat door geen andere renner kan worden gehaald Wat de 500 cc betreft kan de Engelsman Duke zich reeds kampioen noemen Hij vergaarde 32 punten waarmee hij ook onbereikbaar is voor zijn concurrenten Ollivier wint prijs van Brasschaet De Belg Valere Ollivier heeft de Grote Prijs van Brasschaet gewon nen HU reed de 150 kilometer m 3 uur 50 min 16 sec Daarna kwa men in volgorde de Baere B van Kerclihove B Sohotte B Wim van Est N Rosseel B van der Bist B Gerrit Voorting N Mueller Did en Impanis B door de finish Een voorwedstrijd over 128 kmwerd gewonnen door Gielen B.i in 3 uur 25 min voor Jos Hendrickx B van Roosbroeck B Berg mans B en Haanegraaf N VanAs N werd 15e van der Zande N 16e en Guns N 17e Brabant-grensrit 1953 In verband met de toestand van sommige wegen in het geïnundeer de gebied heeft het bestuur van de RAC-Zuid het raadzaam geacht dit jaar de Brabant-grensrit niet in Nederland doch in België te laten verrijden Tilburg blijft als start en finisiiplaats gehandhaafd maar het traject van en naar de grens is geneutraliseerd Hoewel het ka rakter van de i'it niet is veranderd en ook de indeling in klassen naar bedrevenheid blijft bestaan is het aantal af te leggen kilometers ge halveerd en zullen de équipes nu slechts 12 uur in touw zijn De start is bepaald op Vrijdagavond 27 November te Tilburg om 23.00 uur Bedrijfsbridge Utrecht De uitslagen van de voor de 4 tal-len-competitie gespeelde wedstrij den zijn 1 A Haka 1-Werkspoor 3 0—2 1 B Gebru 2 Werkspoor 1 O — 2 Demka 1 Werkspoor 2 0—2 2 A Smuldei's 2 Gebni 3 2—0 Pesus 1-Werkspoor 4 2—0 Soc Zaken 1-Werkspoor 5 2-0 B Werkspoor 6-Secretarie 2 1—1 Smulders 4-Smulders 3 O — 2 Jaffa 1 Demka 2 2—0 3 A Pegus 3 Smul-ders 6 0—2 Philips l-Gebru 4 2—0 B Raiffeisen 2-Amsterd Bank 32—0 Alum Fabr 1-Tiel Utr 1 0—2 Pegus 6-URVA 2 1—1 3 C Secreta rie 7 Pegus 4 0—2 Amsterd Bank2 Raifgeasen 5 2-0 Soc Zaken 2 Demka 5 2—0 3 D Pegus 5-Haka 22—0 Smulders 8-Raiffeisen 1 0—2 Gebru 5-Secretarie 4 0—2 3 E Se - j cretarie 8-Tiel Utrecht 2 2—0 Smul I ders 5-Amsterd Bank 1 2-0 Malba I 1-Jaffa 2 0—2 3 F Secretarie 5-Phi I lips 2 0—2 Smulders 7-Demka 3 1—1 ' 3 G Pegus 2-Secretarie 6 2—0 Dem I ka 4-Werkspoor 7 0—2 Twaalf deelnemers aan Bordeaux-Parijs Voor de wedstrijd Bordeaux-Pj op Zondag 20 Sept a.s zijn twjti renners aangewezen t.w Wim v Est en Wout Wagtmans N 5 Ockers B Perdi Kubler Z'wji "" Guido de Santi It en de Frani Anere Mahe Maurice Diot RoC Varnajo Jean Stablinsky Jean-tt ' rie Cieliczka Pierre Pardoen t Jacques Labertonniere Naar a-2 weet heeft van Est deze wedstfü twee maal gewonnen in 1950 ^' 1952 In 1951 werd hij tweede " Handbalprogramma voor Zondag Dames Distr Ie kl Amersfm-i — HHC Attila—Blauw Wit ^ C — Zeeburg ADA — Concordia ' ' Distr 2e kl A Laren — Bhc Achilles — Lijnden Rapiditas-s ^' Vereent WVGV — Athleta Afd Ie klasse A'foort 2 — Aciii les 2 UHV—BHC 2 UD-HHc ' Swift — SSVU 2e klasse DES — Achilles 3 ' 41 tila 2 — Laren 2 HHC 3 — Athlet ' 3e klasse DES 2 — UD 2 EHc'i — DSO HHC 4 — Vlido Heren Distr Ie kl Attila-ni Wit Niloc—AHC BHC—Conc ™ dia UD — HHC Distr 2e kl A OSS — Ametj foort SSVU — Catchers AalsmesJ 2 — Tumo Vriendschap — HOC Distr 2e kl B IJmond—Unit Achilles — BI Wit 2 APGS-C ' do WVGV—Rapidi tas Afd Ie klasse AAV — AcWllet j Arma — Sport Vereent Attila 2 ' UHV iro 2 — HHC 2 e2 klasse BHC 2—Achilles 3 Sport Vereent 2 — SSVU 2 Rdeit ' tas — Swift Attila 3 — Actief ' 3e kl A UHV 2 — DES UD 3 Spirit A'foort 2 — SDO 3e kl B DSO 2 — AAV 2 - SDn 2 — DES 2 Swift 2 — BHC 3 GOGGO DE SCOOTER DIE OOK UW HART ZAL VEROVEREN Duits fabrikaat met J.L.O motor 150 cc motor 6,5 Pk Zeer fraaie lijn en uiterst verzorgde afwerking 35 Watt verlichting Geen speelgoed maar een royaal gebouwd geheel Leverbaar in zwart blauw grijs of beige Ideale vering en wegligging flinke bandenmaat Volkomen beveiliging tegen diefstal Compleet met 2 persoons zadel verlichte km teller stuurslot,gereedschap met tas duo voetrusten verchroomde bumper,electrische hoorn reservewiel met sierdop Dit alles voor de prijs van slechts Vraagt demonstratie en proefrit Tel 21651 CO VAN DEN BROM BILTSTRAAT 23 SEDERT 1937 BEHAALDEN NA SLECHTS EEN WINTER STUDIE meer dan « lOO cursisten het MIDDENSTANDSDIPLOMA Geslaagdenpercentage 1953 75 % Ges » lijst op aanvr Heden inschrijving voor de Sept./Oct cursussen INST V GELDER - Ganzenmarki 26 Tel I545M4617 T/m Woensdag 16 September onivangi U bij aankoop van wmmmm Speculaas i in dezelfde kwaliteit - de volgende gram ïSPECULAAS Pef 250 gram Amandelspecuiaas 55 Kruidspeculaas ie soort 44 Kruidspeculaas 39 ALBERT HEiJN'S SPECULAAS „ Ze ÊB niet te oveMpetfen " Met BOFFIE-KOFFIE een dubbele tractatie ALBIRTHEiJII MAAKT U HET LEVEN GGÉDKOPER I I PIETER SCHOEN & ZOON N V verffaforikant te Zaandam vraagt voor het rayon Utrecht een vertegenwoordiger I I L Geboden wordt een aantrekkelijke werkkring met de bedoeling de huidige functionaris t.z.t te ver vangen Voor de juiste man zeer goede mogelijk heden in het vooruitzicht Gewenst wordt zeer goed ingevoerde kracht met behoorlijke vakkennis Prettige persoonlijkh met goede omgangsvormen Brieven met foto aan afd Personeelszaken MOTOERIJWIEL 125 co in goe de staat Nieuwe banden e.d en duo i 200 Na 19 uur Fr Hals straat 27 Utrecht Te koop ' n mooie zwarte PIANO merk Berden Te bevragen Mo relstraat 59 Drie PUPS 6 weken Belgische Herders J A van Soest sla gerij Dorpstraat 12 Wouden berg telef 374 ƒ 1795 - Tel 21651 Bezoekt Stand No 1195 op de Jaarbeurs Gebouw Vredenburg Ie étage SUPER-NEON Singelstraat II - tel 13727 Utrecht Landelijk erkend Instal lateur van NEON RECLAMES TROPISCH AQUARIUM met eiken ombouw en toebehoren ' s Avonds na 7 uur L Musters Huurweerstraat 12 Utrecht Prima HAARDKACHEL ge heel compleet billijke prijs Te bevragen Cornells Dirkszstraat 4 Zuilen Wij kunnen U aanbieden nieu we en gebruikte HAND - EN TRAPNAAIMACHINES waar onder bekende merken onder volledige garantie Betaling desgewenst in overleg Hand niachines v.af ¦ƒ 45 trapmachi nes v.af / 75 Machines in mo derne salonkast vanaf / 185 - Tevens reparatie-inrichting Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg telef 23968 Utrecht Te koop prima HAARD „ ETNA " z.g.a.n ƒ 65 en prachtige grote wieg bekleed op wielen / 35 Oude Gracht 48II AUTORADIO Speciale aan bieding in Philips His Masters Voice en Blaupunkt Betaling in overleg Radio Jaarsveld Weerdsingel OZ l bij de Zandbrug Telef 19836 Pruna DIHTSE HERDERS bij na 6 weken waarvan vader kampioen en moeder zeer goed bekroond is Telef 22580 KINDERSTOEL ƒ 7 box met vloer ƒ 13 wandelwagentje ƒ 8 tweelingwandelwagen als nieuw verchroomd ƒ 37,50 Verwer Voorstraat 3 bij de Neude KINDERLEDIKANTJE met ma tras flinke maat ƒ 25 Kapel straat 15c bis Voor dierenvrienden een zwar te COCKERSPANIEL reu 9 maanden oud met staintaoom J Klarenbeek Takstraat 13 ' MOTORRIJWIEL „ SPARTA * ƒ 200 Kanaalweg 32 Utrecht Te koop goed onderh 3 deurs VULKACHEL te bevr Bolks beekstraat 67 SALAMANDERKACHEL voor werkplaats of grote kamer ƒ 20 potkacheltje in huls ƒ 12,50 pe troleumkachel ƒ 8 electr ka chel met snoer f 6 Annastr 11 Pracht BANKSTEL / 150 lees lamp ƒ 10 Erres radio met ta fel ƒ 275 pick-up met 60 platen f 275 Waalstraat 40 BMW CABRIOLET sportieve wagen met bergversnelling en verwarming kleur beige prijs ƒ 2500 tegenwoordige nieuw prijs ƒ 12.000 Br no 8457 LEDIKANT 2 pers m spiraal en dekkleed ƒ 20 Westerdijk lebis achterzijde Lubro Utr Een HOND wegens overcom pleet 3 mnd oud Vaartserijnstr 66 Hoograven Te koop aangeboden z.g.a.n RADIO nieuw model nieuw prijs ƒ 265 voor ƒ 175 Witte Vrouwensingel 60 Pi'acht electrische KLOK z.g a.n handwerk iets moois 1 jaar garantie ƒ 35 leuk pitriet wiegje ƒ 5 Oudwijkerveldstr 7 bij Burg Reigerstraat VICTORIA BROMFIETS in zeer goede staat of te ruilen te gen zwaardere Prijs ƒ 325 Soerabaj astraat 2 JANSENS ZAKENBUREAULïjimarkt 9bis Utrecht teief 17662 presenteert Chocolaterieannex IJsverkoop hoofdstraat,druk volkswijk Compleet ƒ 4500 Mooie woning zonderwoningruil HARDBOARD Zojuist ontvan gen grote partij hardboard / 0.85 per m2 tevens het juiste adres voor balk en vloerhout ramen enz Bons Zandpad 131a telef 24308 Aangeb keurige WANDELWA GEN kinderledikan^e kinder sto el zwarte d winterm antel m 42 ƒ 10 bruin veulen bont mantel ƒ 40 Van Musschen broekstraat 47bis Te koop grijze Engelse KIN DERWAGEN Telef 25069 HAARDEN haardkachels hand naaimachine trapnaaimachine inzinkbare trapnaaimachine electr naaimachine orgel 10 registers commode kachels rooksfoel kinderfiets dressoir uitschuif taf el 2 clubs 4 « toelen pendule hangklok radio bl borden en vazen Spinozaweg 74 Z.g.a.n JAZZ GUITAAR Vox Humana type Dgeter ƒ 120 van Mu^chenbroekstr 7 Een z.g.a.n SALONSALAMAN DER en een paar grijze suede pumps m 40 Balijelaan 18bisa POPPENWANDELWAGENTJE kinderstoelen box met vloer pracht wandehvagens koperen platte traproeden fietskinder zitjes damesfiets ƒ 35 heren fiets ƒ 22,50 petroleumstellen petrol eumkachels geëm vul knchel Oud wijke ryeld straat 65 DRESSOIR ƒ 35 linnenkast ƒ 25 divan 20 eiken tafel f25 Old Finish theeraeubel ƒ 30 2 en 1 persoons ledikanten opklapbed ƒ 20 kapok faedstel ƒ 45 groot Wollen karpet ƒ 35 haardkachel f 40 Lange Smeestraat 13 Oud Holl HOHKSTOELTJES f7.50 divans f22.50 2-pers op klapbed bureau mlnistre ƒ 45 2 fauteuils 4 stoelen haardfau teuils ƒ 22.50 linnenkast ƒ 30 roolïfaut f 20 garderobekast slaapkamerameublement lits jumeaux salontafel dressoir f 40 vele inboedelgoederen kasten tafels stoelen ledikan ten Lage prijzen Meubelopslag gebouw De Zon " Pieterskerk hof 21 &— 5 De nieuwste Philips Erres en Fridor Radio in ruime keuze voorradig De betaling regelen wij desgewenst met U RADIO BOSMAN Cath Singel 18 STOFZUIGERS de nieuwste modellen Ru ton en Fridor hand - of sleemodel vanaf ƒ 135 betaling reeds vanaf ƒ 2 per week Radio Bosman Cath singel 18 Philips DROOGSCHEERAPPA RAAT enkele kop ƒ 39.75 è ƒ 1 per week Dubbele kop ƒ 49.75 é ƒ 1.50 per week Radio Bos man Cath Singel 18 tel 20391 Kopen en kopen is twee Maar bij HOUTHANDEL DIX bent U tevree Zweeds board 122x61 slechts ƒ 0.69 per plaat 99x47 ƒ 0.60 76x45 ƒ 0,50 Ook Uw aangewezen adres voor eiken beuken en vurenhout Triplex lijstwerk ronde stokken Gra tis thuisbezorgd door de gehele stad Houthandel M Dix Jut phaasseweg 93 telef 21392 Sponszadeldekken 1,95 Buiten banden 3,25 Binnenbanden 0,79 Jasbeschermers 1,19 Spatlap pen 0,39 Chroomlampenkoppen 2,95 Dynamo's 6.95 Achterlich ten 0,75 Sportsturen 2,25 Snel binders 0,59 TORPEDO Nachtegaalstraat 33 Utrecht Te koop SALONWAGEN voor zien van kamer slaapkamer en laadruimte lengte 8 meter voorzien van goed onderstel Treffers Melis Stokestraat 28 Zeist Te koop zo goed als nieuwe PEKELBAK Bij wed G van Dijk Wagensedijk 37 o Houten Piiilips RADIO-TELEVISIE COMBINATIE in salonkast groot beeld projectie 40 tot 50 cm Lopik ontvangst Prijs ƒ 650 J de Rogge Korenbloemstraat 49 Eindhoven Te koop KAMPEERBOER DERIJ met 21/2 ha grasland in Giethoorn eigen vis en zwem gelegenheid Aanv direct Te bevr G W v d Wetering Ruysdaellaan 32 N Loosdrecht TIMMER - of KNUTSELWERK Eiken - beuken vurenhout triplex board lijstwerk of wat U ook nodig hebt hebben wij Groot ïB de sortering bij scherpe prezen en op de kwa liteit kunt U vertrouwen Eèn greep uit de enorme sortering Zweeds houtboard keihard en spiegelglad 61x122 64 cent per plaat Houthandel Centrum M Brienesse Jr Herenweg 60-62 Telef 16830 DE MIDDENSTANDER Catha rJiïiesingel 28 levert U op ge makkelijke betalingsvoorwaar den meubelen wasmachines dames - en herenkleding kin derwagens rijwielen lingerie enz enz Vraagt vrijblijvend inlichtingen U slaagt btj de Middenstander als bij geen an der Sierlyk betrouwbaar en oer sterk dat is de PUCHSCOO TER Slechts ' 1395 Toon van Zutphen Leidseweg 31 Telef 21665 Dealer Puch Triumph Harley - Pracht JERSEY DAMESCOS TUUMS ƒ 55 Ook indien U geen confectiefiguur heeft le veren wij U dan naar Uw maat zonder prijsverhoging Jei^ey jasjes ƒ 29.75 Jerseyrokken ƒ 24.75 wollen vesten ƒ 12.75 Bebobvesten ƒ 14.75 Schotse klokrokken ƒ 12.75 Modehuis „ Elise " Voorstraat 7 SOLEX Goed onderhouden ƒ 135 Te bevr Waalstraat 42 Utrecht Gebruikte WERKSCHOENEN 5.75 militaire overhemden 2.75 gascape bromfietspakken re genpakken windjack enz De Panter Croeselaan 63 Utrecht Te koop aangeb BOERDERIJ plm 5 ha grasland Aanv di rect P.G Te bez alleen 10 Sept bij B G Koekoek Muil kerk 30 Dussen Bet Te bevr G W V d Wetering Ruysdael laan 32 N Loosdrecht Een grote Tungsram RADIO met afstemoog en drukknop pracht geluid Prijs ƒ 65 Tulp straat 40 Te koop ACCORDEON piano klavier 80 bas 1 register Van Reenenweg 91 b Zeist NU NOG Ombouwen ƒ 10.75 wollen dekens ƒ 11.45 2-pers ƒ 13.75 molton dekens ƒ 3.79 ge watteerde dekens ƒ 18.90 kindermatrassen ƒ 6 cocoslo pers ƒ 1.99 o vergordijnstof ƒ 2.65 Lange Nieuwstraat 10 MET GARANTIE Tuimelledi kanten ƒ 29.50 2-pers ƒ 39.50 stapelledikanten ƒ 17.50 divan bedden ƒ 13.50 matrassen ƒ 14.95 wolmatrassen ƒ 17.50 2 pers ƒ 34.90 kinderledikan ten ƒ 5 Lange Nieuwstraat 10 DRIEBERGEN Te koop vrijst villa'tje 5 kamers serre keu ken badkamer vliering centr verw Prachtige tuin ca 1300 m2 bloemen groenten en vruchten leeg te aanv Koop prijs ƒ 18.000 Fa Van Osna brugge & Rijksen Mariaplaats 49 Utrecht Te koop WINKELWOONHUIS in een der buitenwijken zeer geschikt voor melkhandel of andere kleine zaak in con - sumptie artikelen Leeg te aan vaarden Koopsom ƒ 12.000 Fa Van Osnabrugge & Rijksen Mariaplaate 49 Utrecht ASBEST - CEMENT - GOLF PLATEN 2e keus zeer billijk te koop Diverse maten Hout en IJzerwerf De Liesbosch *' Liesboschweg Utrecht Telef 19501 TVordt gevraagd alle soorten MACHINES electr motoren brandkasten en bakfietsen H v d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 Te koop gevraagd BANK VAN LENINGERIEFJES van alle artikelen behalve kleding H V d Kreeft Haverstraat 22 telef 12679 Iedereen gaat naar JOOP DE LOR U ontvangt de hoogste waarde voor alles wat U wenst te verkopen Haverstraat 40 telef 25627 Particulier vraagt een prima BEOIVIFIETS Brieven ond no 8486 bur UN Gevraagd voor zeer goed tehuis jonge SETTER of andere lang harige hond teef kerngezond Brieven met opgave soort leef tijd en prijs onder no 8470 bur UN De Bilt Utr of omgeving HUIS te koop gevraagd Br met op ^ asf ligging prijs en wanneer leeg onder no 8458 bur UN HAARD of haardkachel te koop gevraagd zo goed als nieuw Br onder no 8449 hur UN AUTO te koop gevraagd ook te ruilen voor 2 Berini brom fietsen Br m prijsopgaaf on der no 8432 faur UN Voor direct te aanvaarden te koop gevr kleine vrijstaande WONING op kleinere plaats in de provincie Utrecht of Gelder land Event ruil voor huis in Zaanstreek Br no 8626 bur UN fi _ té hiiiwe gétnf osjpi ^ ^ AUTOSTALLING gevr voor kleine wagen omgeving Paus dam-Pieterstr Br no 8499 UN Meisje studente vraagt ge meub of ongemeub ZIT SLP.-KAMER Br no 8496 bur UN Te huur gevr tegen 1 October ongemeub SLAAPKAMERTJE Centrum Stad Br no 8463 bur UN Gezocht grote ZITKAMER en slaapkamer gestoffeerd op goede stand met pension of warme maaltijd Br uo 8315 bur UN Heer zoekt ZIT-SLAAPKAMER met pension omgev station Br met prijsopg no 8623 bur UN Gevraagd door vr provisor on gemeub KAMER met kookge legenheid en telefoon in orhge ving Balyelaan Br naar A Winkelman Hogestr 27 Dieren Jongeman zoekt KOSTHUIS Br no 8462 bur UN Nette werkman Pool zoekt gemeub KAMERTJE m stook gelegenheid en water zonder kost Br no R448 bur UN 1 ^& hMUt mm&Gh'tifé^d KAMERBEURS „ DE DOM ' Oudegracht 181 Lijnmarkt heeft steeds bonafide adressen beschikbaar De kamers wor den vóór de inschrijving ge controleerd — Gevestigd 1938 Geen goedkoper adres voor het huren van LUXE AUTO'S dan „ Lington's Garagebedrijf " 10 cent per km Speciale tarie ven voor vertegenwoordigers Loeff Berchmakerstraat 26 tel 10855 Voor een AUTO ZONDER CHAUFFEUR Ga naar Voom's Verhuurbedrijf De zaak met de grootste service en het mooiste materiaal Ie Daalse dljk 53 — 53bis Telef 19907 Te huur aangeb LUXE WA GEN zonder chauffeur voor de maanden September en Octo ber Br no 8543 bur UN Een grote ZIT-SLAAPKAMER aan de straatzij de voor echt paar met pension m stromend water en stookgelegenheid G V d Berg Stationsdwarsstr 2 SLAAPKAMERTJE voor heer 1 minuut van het station af m pension m stromend water direct te aanvaarden G v d Berg Stationsdwarsstraat 2 Ruim goed gemeubileerde ZIT SLAAPKAMER in beschaafd milieu op prima stand centr voor rustige bewoner b.b.h.h Huur f45 Br no 8493 bur UN Te huur aangeb een PAKHUIS aan vaarwater Br no 8476 bur UN Te huur gest ZIT - en SLAAP KAMER voor 2 vriendinnen of vrienden Tel 21419 Aangeb voor 1 of 2 personen gemeub ZIT SLAAPK plus SLAAPK zonder pension om geving Wilhelm park Br no 8456 bur UN Den Haag te huur aangeboden gemeub KAMERS met gebruik keuken ƒ 1.75 p.d p.p Br no 8617 bur UN INWONING aangeb aan heer bij vader en dochter in mooi rustig gelegen vrijstaand land huis te Zeist van alle gemak ken voorzien c.v etc ƒ 125 per maand alles inbegrepen Br no 7394 aan Kraals Boekhandel Zeist VELUWE Gemeub zomer huisjes te huur in prachtige bosrijke omgeving en dicht bij zee J Zuurveld Molenweg F 118 Hierden bij Harderwijk Telef 224 - K 3413 m ^^ ' r ' ¦ ' ¦ - — " — ™ " Biedt zich aan net BUITEN MEISJE 19 jr uitsluitend dag betr Brieven no 8545 bur UN Biedt zich aa net BUITEN MEISJE 17 jaar als leerlinR winkeljuffr P.G Br no 85'46 bur UN Elrvaren BOEKHOUDER in be zit van M.B.A en S.P.D heeft nog enige tijd beschikbaar v het bijhouden van administra ties en belastingzaken Br no 8494 bur UN B.z.a net MEISJE G.G 19 jr voor dag en nacht in Utrecht v.g.g.v Br no 8485 bur UN Gevraagd nog enige WASSEN van studenten kostgangers etc Vanaf ƒ 2 - per week voor was sen stoppen en verstellen Zo nodig halen en brengen Br onder no 8481 bur UN Biedt zich aan ongehuwde WERKSTER 21 jaar voor Ma - Di - en Wo-middag Briev no 8478 bur UN Juffrouw zoekt HUISWERK onverschillig wat Br ond no 8464 bur UN Aank ANALYSTE i.b.v diplo ma H.B S zoekt werk Liefsf op lab Brieven onder no 8441 bur UN Juffrouw vraagt THUISWERK onverschillig wat goed kun nende breien haken en bordu ren In bezit van naaimachine Br no 89'65 bur UN BIJVERDIENSTE gevr door meisje als avondoppas Br no 8619 bur UN Gevraagd een flinke HULP IN DE HUISHOUDING boven 18 jaar die zelfstandig kan wer ken in een groot gezin voor de dag of dag en nacht meerdere hulp aanwezig Aanmelden na 8 uur ' s avonds bij G v.d Berg Adr V Ostadelaan 19bis Gevraagd HULP IN DE HUIS HOUDING v.g.g.v in^^-n kl gezin Br no 8503 bur UN Gevr voor atelier jonge AF WERKSTERS en aank stik sters tevens een handige jon gen voor opleiding Aanmel den Oudenooi'd 79bisA THUISWERK Zij die in bezit zijn van electrische of trapma chine en voldoende routine hebben in poplin stikwerk re genmantels gelieve te schrij ven no 8625 hur UN Gevr STRIJKSTERS en meis jes voor de mangelafdeling bij Wasserij Gebrs van Beest Me ridiaanstraat 21 23 Utrecht WERKSTER gevr voor de Vrijdag omtrek Kanaalstraat Br no 8613 bur UN Gevr voor spoedige indienst treding net MORGENMEISJE '¦' vr Vos Zandpad 60 Breu kelen Mevr Zoon Domplein 24 telef 14945 vraagt een fhnk MEISJE V d en n zelfstandig kunnen de werken en koken v.g.g.v Werkster aanwezig Aanmelden ' s avonds van 7-8 uur of tele fonisch Zo spoedig mogelijk gevr een fhnk net MEISJE V d en n Goed kunnende koken en wer ken Beslist V.g.g.v Aanmelden Nobelstraat 24 bis telef 11327 Gevraagd flinke nette WERK STER voor 1 hele en 2 halve dagen p week Mevr A Roo sing Kanaalweg 129 Net MEISJE of juffrouw gevr voor d en n goed kumiende werken en koken Aanmelden Maliestraat 4 Welke SCHOENMAKER kan mij 2 è 3 ochtenden in de week helpen Leeftijd boven 65 jaar geen bezwaar Br no 8433 bu reau UN Confectiebedrijf A A v Eyk en Co Oude Gracht 364 in gang Eligenstraat vraagt aank NAAISTERS en leerling naai sters Gevr wegens huwelijk der te genwoordige net MEISJE v d en n Zelfstandig kunnende werken en koken Br mevr Staffhorst Wittevrouwenstraat 32 Utrecht Nette BAKKERSBEDIENDE in of extern voor brood en ban ketbakkerij v.g.g.v V d Berg Den Dolder N.H MEISJE niet beneden 16 jaar van 8.30—12.30 u Aanmel den Woensdagavond 7—8 uur Mevr Blom Oudenoord 28II Voor du'ect flinke zelfstandige VERPLEEGHULP in of ex tern Vei pleeghuis Charlotte Biltstraat 196 Aang alle soorten WONING o,a Tuindorp Tuinwijk Oog in Al ook allé soorten flats Jnschrijving ƒ 1.50 Woningruil lureau Altijd Kans Weerdsin gel W Z 57 Aangeb FLAT\\^ONING Ie et Oudenoord Utrecht Gevr gro tere woning in Utrecht of om geving Brd no 8497 bur UN AMSTERDAM—UTRECHT Aangeb 3e bovenhuis 5 ka mers badkamer keuken wa randa langs slaapkamers dak tuin vrij uitzicht Huur r 48 p m Uiterwaarden 36 III Z Gevr huis of bovenhuis min stens 5 kamers Hoge huur geen bezwaar DRIEBERGEN—UTRECHT — bev 2 kamers gr keuken bo ven 2 slaapkamers grote zol der en vliering voortuin ach tertuin 200 m2 Gevr iets dergelijks Br no 8477 bur UN Gevr heel huis met tuin ge meente Maartensdijk Groene kan Aangeb BOVENHUIS bouwjaar 1940 omgev Bilt straat bev kamers en suite keuken balcon 2 slaapkamers tevens bergruimte Huur ƒ 6.50 per week Br no 8468 bur UN HEEL HUIS Tuindorp bev 7 kamers badkamer kelder schuur voor en achtertuin Gevr kleiner op goede stand omgeving Wilhelminapark Br no 8450 bur UN Aangeb LAREN nieuwbouw heel huis 4 kamers keuken douchecel tuin uitzicht op heide Gevr huis Utrecht ot omgeving minstens 6 kamers Br no 8443 bur UN AMERONGEN—UTRECHT of directe omgeving 1 grote ka mer 4 slaapkamers keuken grote voor en achtertuin schuur Br aan G van Gunst Dirft C 93 E Amerongen S^setk KNIPCURSÜS - Dameseoupe opgericht 1919 Inschrijving da gelijks aan onze school tot 5 Sept bij de leraar J van Sand wijk Breedstraat 34 naast het Weeshuis Het oudste adres voor knippatronen MODEVAKSCHOOL KALEE 35 Breedstraat 35 Schuin tegen over Arbeidsbureau Knipcur sUssen Damescoupe Voor eigen gebruik en vakopleiding In schrijving geopend Speciaal adres voor knippatronen naar maat ROTT SNIJSCHOOL begint half September cursussen voor Herericoupeur Damescoupeur Coupeuse Aanmeldingen Bur manstraat 14 B Tel 26144 Utr PIANOLERARES heeft nog enige uren beschikbaar Ook amusement muziek Desgewenst bij leerling aan huis Condities billijk Tevens studeergelegen - heid aangeboden Br no 8548 bur UN MACHINESCHRIJVEN Steno Talen Boekh Middenst.dipl Dag aanvang Spoedcursus typen ƒ 3 per w Instituut Alb Wind Zuiderzeestr 27 tel 20606 Han Vinkesteyn Lerares EN GELS M.O Fred Hendrik straat 61 Privé - en elublessen conversatie opleiding practijk diploma emigranten-cursussen Steno Nederlands en Engels Geroutineerd MUZIEKLERA RES reeds 15 jaar als zodanig werkzaam Piano orgel accor deon ensemblespel veel mu ziek dipl en eert Theorie stud bij de L.O.J zeer goede punten Algem ontw b.z.a een muziekschool buiten Utr Johanna Brouns Lange Nieuw straat 60 Telef 17160 Nederlands Opleidings Instituut voor VOETVERZORGING De inschrijving voor de nieuwe cursus is opengesteld Voor in schrijving en prospectus Di rectrice mej.B.Hubers Haydn laan 10 Bilthoven Tel K 3402 - 3437 Auto - of motorrijles Dan naar Pouw's RIJSCHOOL Gediplo meerd A.N.W.B - Instructeur Tevens verhuur van de nieuw ste wagens all risk verzekerd Leidseveer 100 naast Buurt station Telef 21316 ¦ Bivea'sesa Dame voor een prima PERMA NENT Kapsalon Huize Jaffa gedipl kapper Permanent met en zonder machine Vleutense weg 236 telef 26434 Dames voor üw PERMANENT WAVE de Permanent Specia list Maison Jos v d Laan Bemuurde Weerd 11 tel 18032 bij de Weerdsluis BEHANGEN en witten Voor goed behang en witwerk naar B v d Laan M A de Ruytev straat 3 bis Vraagt staalboeken ter inzage Telef 24636 DAMES Voor üw Permanent Wave De Permanent Centrale " Amsterd straatweg 303 telef 19767 Buslijn 3 halte Ondiep Mevr Dornee PSYCHOME TRISTE en Magnetiseuse spreekuren dagelijks van 2-5 en 7-9 uur behalve Zaterdags 2e Spechtstraat 6 bus 1 HEEFT U STOF Wij maken een prima costuum voor U Keren en veranderen S van Tijn Dames en Herenkleerma ker Zonstraat 22 HOOVER WASMACHINE Ruil Uw kleine Hoover voor de nieuwe grote Hoover Wij be talen veel geld voor Uw kleine machnie Electr Mij ' N.V Sehoiitenstraat 6 telef 10167 Wie VERHUIST u veilig vlug voordelig De Jong erkend meubeltransporteur Laan van Nieuw Guinea 100 telef 15009 Palembangstraat 18 Utrecht VERFSPUIT op stofzuigeraan sluiting slechts ƒ 5 Voor alle doeleinden geschikt Grondverf - 1.70 Glansverf ƒ 2.25 küobus Alle verfwarenen gereedschap Amstra Amsterd straatweg 135 Nachtegaalstraat 43 NIEUWE STROOM 220 Volt Laat bij een vakman Uw Hoo ver - wasmachine ombouwen op 220 Volt Dezelfde dag terug Prüs zeer billijk Electr Mij N.V Hoover Dealer Schouten straat 6 telef 10167 Voor poppenreparaties naar * T KINDERPARADIJS '* Eigen poppenkliniek Dus goedkoper en vlugger klaar Nachtegaal straat 9 telef 15676 HUWELIJK kantoor „ Metropa " Middellandplein No 21 A Post bus 70 R*dam tel 50613 Het vertrouwde adres voor serieu ze huweiyksbemiddeling Dis creet coulant en informatief antwoord Talloze relaties in alle beschaafde kringen en geloofsovertuiging Vraagt gra tis inl in blanco couvert In rooktafels en serviezen,steeds de grootste sortering en...de laagste prijzen bij MAISON ROYAL Biltstr aat 37 Extra voordelige aanbieding CARBON ADE-RECLAME Schoudercarb 1.69 ribcarb 1.79 lendecarfa 1.89 Alles per 500 gram Ruys de Groots sla gerijen Adr V Ostadelaan 19 Baanstraat 1 Julianaweg 216 Onze automatiek Adr v Ostade is weder geopend WAARSCHUWING Voor lek kere smakelijke kaas moet U toch bij Veermans Kaashandel zijn daar is alles beter en goed koper Jonge volvette roomkaas 25 et belegen boeren volvet super-kwaliteit 28 et Septem ber 30 et oude vette Meikaas 32 et oude Meikaas 1952 32 et oude Friesche Nagelkaas 40 - f en oude Leidsche 40 -}- 30 et alles per 100 gr Allerfijnste margarine met vitamine 36 et per pakje ^ Alleen bij het van ouds bekf^.'de adres Veermans Kaashandel St Jacobsstraat 9 bjij C & A Let op het adres PERMANENT-WAVE grov krul absoluut geen kroes en ƒ 7.50 met Hormoline iP duurste grondstof die mmw ^ teel verkrijgbaar is Nico Vsl kenburg Damstraat 91 tel^f 25397 LAGE PRIJZEN RECLAlïT Runderlappen 1.49 maw '» runderlappen 1.68 riblapD^n 1.68 mooi vet 64 mooie re ' zei 67 doorregen varkenslac pen 1.39 kinnebakslappen IP Slagerij K Boon Geertestr oi ' MOEILIJKE INCASSÖ^sTp ^ cedures rechtszaken belastir zaken enz Komt U gehèe ] vrijblijvend eens praten AJee meen Advies en Informatie bureau Mr P J H C Koot Deken Roesstraat 1 utrecht ' Telef 13676 WEGGELOPEN zwarte bouvk teef linkeroog blind TerugbE zorgen tegen beloning G v Gend Anthoniedijk 1 Een juffrouw op leeftijd zoclfl een dito juffr voor SAMEK TE WONEN met gezamenlijke Jic' ten op dorp bij Utrecht Br n 8581 bur UN Doe Uw OUDE OVERHEMDEN niet weg Breng ze ons ^ V maken ze als nieuw Vlug ne billijk „ Bovédo " Leeuwe hoekstraat 8 bis Vogelenbuurt Particulier of instelling ïïi HELPT mij met sr-^^d aan ¦,""* tegen hoge rente Prompte af lossing Overwaarde voor bor aanwezig Br no 8624 bur l'N ' EVEN NEUZEN Luxe vulka chels 42.85 nieuw diepzwa ' onafbrandbaar schud en trek rooster beperkte voorrasc Heisen Sr smederij Alleen gevestigd Rozenstraat 3 bij S ' Jacobstraat EVEN NEUZEN Davo hete luchtkachels 132.50 cap 200 m ' incl voetplaat gegarandeerd onafbrandbaar Ruime keuzen diverse merken Pelgrim Inte - no en Faber heteluchtkachel Heisen Sr smederii Allef " gevestigd Rozenstraat 3 bij S Jacobstraat EVEN NEUZEN Petroleum kachels Clarus f 42 Demon pe troleumkachels f 52.50 prin geschikt voor kille avonde Ook te gebruiken als kookslel Heisen Sr Smederij Alleei gevestigd Rozenstraat 3 EVEN NEUZEN Expositie Per manent Duplex haardkachfi 165 twee brandzónes een vp?r Permanent een voor Duplex branden Cap 160 ms Heiseii Sr Smederij Alleen gevest ^ Rozenstraat 3 bij St Jacobstr Gevr Ie HYPOTHEEK van ' 5 a / 14.000 op pnlide villa me ruime overwaarde Liefst vaD particulier Br no 8593 bur TN KLEINBEHUISDEN Iaat üffspiraal vermaken tot opklaP'bed of divanbed Uw houtenledikant tot ombouw Van « Berg Lauwerecht 3 telef Iw'Tevens reparatie Het Twentse Texticlhuis LiJG ' markt 21 SPECIALE AANBIE DING herenoverhemden en week end shirts alle maten ƒ 4,45 Ontvangen jeager heren ondergoed lage prijzen HUWELIJK Zrpr beschaafd?dame P.G zakenvrouw metonbemiddeld wenst ernstig!kennismaking met dito hes^tot 55 jaar Br met foto welKeop erewoord retour onder no.8504 bur UN PLASTIC-ZOLEN gratis onder gelijmd nu bij de vakman Schoenmakerij Voorstraat _^ Wie RUILT mijn damesnjwelvoor electr speelgoedtrein c^M W Parijs Emmaplein i ^ Bilthoven HANS ben Za-avond 8 uurnie Elsevier in Jaarbeurs-restHe ^ L Z schrijf onderno ^ Amateurband vraagt ACCOH DEONIST niet beneden de ^ f Tevens saxophonist of ci ^ nettist Br no 8474burji ONVOLDOENDE RUIMTE vo « uw tenen Laat zulke f f^^JJ:.door ons verwijden of veriygen Succes gegarandeerd J.;d Brul & Zn Gedipl sch ^^ herstellers Kapelstraat 2i <^' telef 17880 ^ Beschaafd meisie zoekt vlo VRIENDIN 20 25 om gezeM uit te gaan o.a dansen Br "" 8454 bur UN ¦ Net persoon niet onbemidg zoekt ser KENNISMA^JJ met dito dame leeftijd ^/ ÏJ Br met foto no 8451 J "^ GRATIS kaasreceptebofj ^ tevreden m ^ ijuizenden tevreaen '"- 1 ^ Volvette Boerenkaas ] ong M Meikaas pikant ƒ 1.35 oud 1 kante M.45-/1.50 Over Jf oud ƒ 1.65 Klasse A roojiö j ƒ 1.07 boerenboter ƒ lOJ ' Jj ^ gersrundvet % kilo 29 ci - ^ f beterde kluitmargarine Jf Zwits kaasje 25 et strooiöe ^^ van 50 voor 35 et - Voi smeerkaas 24 et De KaasDe ^" Predikherenstraat " Zwitserse ELASTIEKEN KO SEN Zeer fii'nc Nylon J^k teit dubbelreks 12.W P Lr-Dubbelreks met Jylon voe^g sterking f 10.50 per stuB - ^ kelreks kwaliteit ^ Lg Fa J Cornelissen Hambu ^ straat 8 telef 13592 
Pagin g 6 | utRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 9 September 1953 - 61e Jaargang No Ill Pagina 7 ^ GENIET NU VAN DE VERRUKKELIJKE AMANDELSPECULAAS per 250 gram van 65 voor g 1 aA DEZE SHOW WORDT AANGEBODEN DOOR DE KONINKLIJKE S C H E E P J ES W OL F A B Rl E K E N TE VEENENDAAL Dat de amandelen niet ge spaard zijn kunt U zien aan de achterzijde l UBRO ^ Zie volgende bladzijde I Industriële Onderneming gevestigd in de gemeente Utrecht vraagt een ervaren typiste die beschikt over een ruime mate van zelfstandigheid en verantwoordelijk - heidsgevoel Leeftijd liefst niet ouder dan 25 jaar Brieven worden gaarne infr-wacht aan het bureau » an dit blad onder nr 8637 Laat tie Radio een Toontje Lager Zingen Verloren Maandagavond 23.45 hoek Catharijnesingel-Sta - Éionsstraat Bushalte N.B.M porteieuille inh pl.m ƒ 600 - De vinder of zij die aanwij zingen kunnen geven die lei den tot teruggave ontvangen 10 % beloning Inlichtingen v BA VEL Wes terstraat 7 Utrecht Laat niet al Uw vrije tijd vullen door radio sport en bioscoop Er wachten betere dingen in het leven op U een positie een gezin hoger salaris een huis Maar U moet het geluk de hand reiken door te studeren Studeer thuis in Uw vrije uren - schriftelijk Met één les per week en één uur studie per dag kunt U elk diploma halen en staat elke carrière voor U open Al dertig jaren leiden de Leidschc Onderwïjs instellingen op voor ieder beter beroep voor alle talen en voor vrijwel elk dijploma Bevoegde en ervaren leraren voeren U feilloos naar het succes Neem een besluit - maak iets van Uw leven Vul nu deae coupon in en zend hem ons STUDEERT * Sckri}tetgk VANUIT LEIDEN Naam Hr./M«vf./Mei U September AANVANG CURSUSSEN NEDERLANDSE handels correspondentie ENGELS BOEKHOUDEN voor beginners INSTITUUT SCHOEVERS I Wilhelminapark 20 | Telefoon 12964 | Straal —— _ PUauj « - ™™— Siuur mij gratis en vriiblijvend uitvoerige inlichtingen over de opleiding voor / DE LEIDSCHE ONDERWIJSINSTEllINGEN JOHAN DE WITTSTRAAI 366-372 LEIDEN Coöperatieve Apothekers Vereeniging „ DE ONDERLINGE PHARMACEUTISCHE GROOTHANDEL » G.A Nienwe Gracht 63 Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een CORRESPONDENTE IN DE MODERNE TALEN Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres Hiermee overtreft UBELLE alles i 30 et per week i 3.90 per kwartaal COUPON "^ ABONNEER MIJ OP UBELLE HET VOORNAAMSTE DAMESWEEKBLAD 3 20 wekelljki het kinderblad TOMBOLA maandelijks hel Mignon-verhaal Postgiro 268670 ' aalf deelnemers aan Bordeaux-Parijs or de wedstrijd Bordeaux-Pj-n ondag 20 Sept a.s zijn twaal ers aangewezen t.w Wim „.„ en Wout Wagtmans N s " ii-s B Ferdi Kubler ZJwitl 0 de Santi It en de Frani ' • e Malie Maurice Diet Roi2 lajo Jean Stablinsky Jean-M » Cieiiczka Pierre Pardoen i " ues Labertonniere Naar mo heeft van Est deze wedsttS maal gewonnen in 1950 en i « In 1951 werd hij tweede '' HIandbalprogramma voor Zondag imes Distr Ie kl AmersfonMUC Attila—Blauw Wit Niloceburg ADA—Concordia str 2e kl A Laren—BHC>lies—Lijnden Rapiditas—Sn'ent WVGV—Athleta '• ' d Ie klasse A'foort 2 — Achii UHV—BHC 2 UD—HHC 5 " t—SSVU "*' klasse DES — Achilles 3 - At 2 — Laren 2 HHC 3 — Athleta 2 klasse DES 2 — UD 2 BHC i 30 HHC 4 — Vlido " ren Distr Ie kl Atüla—El Niloc—AHC BHC—ConcorUD—HHC ™°' str 2e kl A OSS—Atners SSVU—Catchers Aalsmeer ' umo Vriendschap — HOC str 2e kl B Umond—Unitaa lies—BI Wit 2 APGS-Tonil WVGV—Rapiditas Ie klasse AAV —^ Achilles 2i a — Sport Vereent Attila 2 ' 1 UD 2 — HHC 2 klasse BHC 2—Achilles s t Vereent 2 — SSVU 2 Fidell - Swift Attila 3 — Actief kl A UHV 2 — DES UD 3 _ it A'foort 2 — SDO kl B DSO 2 — AAV 2 - SDn ES 2 Swift 2 — BHC 3 PEBMANENT-WAVE grove krul absoluut geen kroes fs en ƒ 7.50 met Hormoline de duurste grondstof die momen teel verkrijgbaar is Nico Val kenburg Damstraat 91 telet LAGE PRIJZKN RECLAME " Runderlappen 1.4 magere runderlappen 1.68 riblappen 1.68 mooi vet 64 mooie reu zei 67 doorregen varkenslan pen 39 kinnebakslappen 1 05 Slagerij K Boon Geertestr 30 ' MOEILIJKE INCASSO'ST^^S cedures rechtszaken belastins zaken enz Komt O gehwl vrijblijvend eens praten Alge meen Advies en Informatie bureau Mr P J H C Koot Deken Roesstraat 1 utrecht * Telef 13676 WEGGELOPEN zwarte bouvier teef linkeroog blind Terugbe zorgen tegen beloning G v Gend Antlioniedijk 1 Een juffrouw op leeftijd zoekt een dito juffr voor SAMEN TE WONEN met gezamenlijke kos ten op dorp bij Utrecht Br no 8581 bur UN Doe Uw OUDE OVERHEMDEN met weg Breng ze ons Wij maken ze als nieuw Vlug net billijk „ Bovédo " Leeuwen hoekstraat 8 bis Vogelenbuurt Particulier of instelling Wie HELPT mij met sor-'^d aan ƒ 300 tegen hoge rente Prompte af lossing Overwaarde voor borg aanwezig Br no 8624 bur UN EVEN NEUZEN Luxe vulka chels 42.85 nieuw diepzwart onafbrandbaar schud - en trek rooster beperkte voorraad Heisen Sr smederij Alleen gevestigd Rozenstraat 3 by St Jacobstraat EVEN NEUZEN Davo hete luchtkachels 132.50 cap 200 m ' incl voetplaat gegarandeerd onafbrandbaar Ruime keuze in diverse merken Pelgrim Inter no en Faber beteluchtkachels Heisen Sr smederij Alleen gevestigd Rozenstraat 3 bij St Jacobstraat EVEN NEUZEN Petroleum kachels Clarus / 42 Demon pe troleumkachels ƒ 52.50 prima geschikt voor kille avonden Ook te gebruiken als kookstel Heisen Sr Smederij Alleen gevestigd Rozenstraat 3 EVEN NEUZEN Expositie Per manent Duplex haardkachels 165 twee brandzönes een voor Permanent een voor Duplex branden Cap 160 ms Heisen Sr Smederij Alleen gevestigd Rozenstraat 3 bij St Jacobstr Gevr Ie HYPOTHEEK van f 3 a ƒ 14.000 op solide villa met ruime overwaarde Liefst van particulier Br no 8593 bur UW KLEINBEHUISDEN laat üw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Van de Berg Lauwerecht 3 telef 1931 Tevens re paratie Het Twentse Textielhuis Lijn markt 21 SPECIALE AANBIE DING herenoverhemden en week end shirts alle ' maten ƒ 4.4S Ontvangen jeager heren ondergoed lage prijzen HUWELIJK Zeer beschaafdedame P.G zakenvrouw nietonbemiddeld wenst emstilekennismaking met dito neertot 85 jaar Br met foto welkeop erewoord retour onder no.8504 bur UN PLASTIC-ZOLEN gratis onder gelijmd nu bij de vakman Schoenmakerij Voorstraat w ^ Wie RUILT mijn damesrijwie'voor electr speelgoedtrein BJ.M W Parijs Emmaplem " Bilthoven ^^___ HANS ben Za-avond 8 uur met Elsevier in Jaarbeurs-rest H e >^ L Z schrijf onder no ^ Jfg Amateurband vraagt ACCOB DEONIST niet beneden de 20 • Tevens saxophonist of cia >< nettist Br no 8474 burJW ONVOLDOENDE KUIMTB ™»' uw tenen Laat zulke schoenHi door ons verwijden of verlen gen Succes gegarandeerd J - d Brul & Zn Gedipl.fhoen herstellers Kapelstraat Zi telef 17880 Beschaafd meisje zoekt vl * VRIENDIN 20-25 om „_ uit te gaan o.a dansen Br n "' 8454 hur UN Net persoon niet onteJ"'irNG zoekt '^ ser KENNISMAKW ^ met dito dame leeftijd * "^ Br met foto no 8461_M £- ^ GRATIS fcaasreceptcboekj • Duizenden tevreden k'^'Jig Volvette Boerenkaas jMig ''- Meikaas pikant / 1-35 Oude p kante f 1.45 -/ 1.50 0'5S oud / 1.65 Klasse A rpomBOK _ f 1.07 boerenboter ƒ LM - gersrundvet 14 kilo 29 =»•¦ ' jj beterde kluitmargarine * Zwits kaasje 25 et strooibe ^ van 50 voor 35 et Y "^' smeerkaas 24 et DeKaasbeoi Predikherenstraat 8 ^ _- -- g-Zwitserse ELASTffiKEN KO SEN Zeer fijne Nylon ''^ It teit dubbelreks Vl^^'liS Dubbelreks met lylonS En sterking 1 10.50 per stuK ^ kelreks kwaliteit / 7£»iet Fa J Comelissen HamWre straat 8 telef 13693 ri >""""""""""" ' '""' ' ' 1 = Op 19 September a.s ho - = pen onze lieve Ouders j DE GBAAFF ^ DE GBAAFF-Bosman l,u„40-iarig huwelijksfeest te gedenken Kinderen Behuwd e « kleinkinderen Utrecht 9 Sept 1953 Beerzcstraat Ibis Gelegenheid tot gelukwen sen 19 Sept van 3-9 uur ffijltgeb Nieuwe Gracht 94 jiiimiii mirilMiiirr irr i nilitlr STADSSCHOUWBURG ROTTEEDAMS TONEEL Morgenavond - g uur MUIZEN EN MENSEN door JOHN STEINBECK ¦¦¦ Couponboekjes aa de oassa verkr^gbaar m 520ste STAATSLOTERIJ 4e Mos^e _ i5e lüst HO(u»J(Osl 4.95 hst MelnslB busje 0.55 RALSTON t * veordellfler AwunwifKvav béter dank zij het « MnderlIJk «• rltzanw «• eHir-re "* Ow verlspeciallsl héétt ' M VERFKEIZER Voorstraat 94 • UTRECHT • Telei 15383 ¦ 12 11 10 SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER "- Tlllifliiill »^ jS » Zowel aanbiedingen ah prezen zullen U aangenaam verrassen Om een voerbeeld te noemen JACQUARD GEWEVEN BADHANDDOEKEN in diverse pasteltinten ^ ^% OC formaat 105 x 50 cm > nÜ f X^'Normale priji ± i 4.25 J * *• Dag in dag uit * op Aero schoenen nnet Proto pasvorm Dan wordt Itet lopen een plezier want Aero schoenen zitten als gegoten aan Uw voeten van de eerste ntinuut af Maak een keuze uit de prachtige collectie Aero schoenen met Proto pasvorm Uw winkelier zal ze U zonder verplichting gaarne laten passen En wat goed is voor Vader is on ontheertyk voor Uw zoon Geef zijn jonge voeten de pasvorm die ze nodig hebben Proto pasvorm Hoe komt die man van B ^ m^n man hoeven de jongéüs niet met zulke wilde spelletjes aan te komen Als we eens een dag naar buiten zijn slaapt btj meestal een hele week vermoeienis uit Geef hem dan OVOM ALTINE Daar is mgn man zo van opgeknapt Vroeger kwam hij ' s avonds dood moe thuis en zat hij het hele week eind maar te hangen in zijn stoel Nu voelt hij zich fit en opgewekt en is hfl weer jong met de kinderen De natuurlQke bouwstoffen van deze verkwikkende Zwitserse drank wa penen een man tegen de vermoeie nissen van een veeleisende werk dag en zorgen dat hrj daarna ook voor zfln gezin nog wat waard is Voor kin deren in de groei is het een heil zame lekkernij En de huisvrouw merkt het al gauw een kop warme OVÖMALTINE bij betontbgtmaakt haar beter bestand tegen de be slommeringen van de dag ^ 

Kranten

Ga naar