Utrechts Nieuwsblad zaterdag 25 april 1953

OPLAGE 45000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 iej Directie A M E H N Koemans G de Rhoter ZATERDAG 25 APRIL 1953 60ste JAARGANG No 302 VersctaUnt dagelUks Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Bureau D r i f t 2 3 • Utrecht Ab.prijzen ƒ 6.00 p kw 47 o p w ERNSTIQE BRAND IN ZEIST Rusthuis Pasadena in ruïne herschapen Van een verslaggever Gisteren werd zoals wij reeds in een deel van onze editie meldden Zeist opgeschrikt door een zeer felle brand die het rusthuis voor chronische zieken „ Pasadena " van de stichting „ De Opbouw " tot weinig meer dan een ruïne maakte Zestig invalide en hulpbehoevende patiënten waren hierin aan wezig zij konden allen bijtijds gered worden evenals een groot deel van huisraad en bezittingen De twee verdiepingen van het monumentale huis dat op de hoek van Lindenlaan en Verlengde Slotlaan staat kunnen als verloren worden be schouwd zo ook een gedeelte van de parterre dat door vuur èn water ernstig te lijden had Zoals wij gisteren reeds in een deel i;an onze editie meldden is het rust huis „ Pasadena " te Zeist bijna totaal uitgebrand Op da joto Het dak van het rusthuis im lichter laaie foto U N >> Russische leid bereid tot ernstige bespreking Het officiële orgaan der Sovjet Russische communistische partij de „ Prawda " heeft vandaag zijn gehele voorpagina gebruikt voor een antwoord op de toespraak welke president Eisenhower op 16 dezer tot de Amerikaanse vereniging van dagbladredacteuren heeft gehouden „ De Sovjet-Russische leiders zijn bereid deel te nemen aan een ernstige en zakelijke bespreking van daarvoor geschikte vraagstukken Zij zijn hiertoe zowel in rechtstreekse onder handelingen als in de gevallen waarin dit vereist is via de organisatie der Ver Naties bereid " zo verklaart de „ Prawda " ers zijn IR MARIS SCHOUWEN QEEN VERQETEN LAND Gemopper ontstaat vaak uit gebrek aan kennis Premier Churchill geridderd Dit zeide ir A G Maris direc - teur generaal van Rijkswaterstaat tij dens een personderhoud Men kan bij ieder groot evenement verschillende stadia onderscheiden aldus ir Maris Eerst komt het en thousiasme van de eerste aanpak dan komen critiek en klachten en meestal komt tot slot geharrewar over de bestede gelden Laat ik al leen zeggen dat wij ons uiterste best doen om de bijzonder moeüijke vraagstukken van Schouwen Duive-land zo snel en goed mogelijk op te lossen Als voorbeeld van een der zaken waarover de meeste schampere op merkingen zijn gemaakt en boze critiek is geuit nam ir Maris de ha vendijk van Zierikzee Aan het dich ten daarvan zou veel te laat begon nen zijn Uitvoerig en gedetailleerd zette ir Maris uiteen dat deze cri tiek ongegrond is Adenauer in conflict met Bondsraad Situatie is nog niet Publicatie in de Prawda De „ Prawfla " publiceerde op pag 3 van de editie van lieden de volledige tekst van Eisenhowers toespraak De „ Prawda " schrijft verder dat president Eisenhower in zijn toe spraak zegt dat de Ver Staten bereid zijn „ een rechtvaardig aandeel bij te dragen aan de oplossing van interna tionale geschillen " Doch deze verklaring wordt geens zins in de rede van de president be vestigd alhoewel dit - toch noodzake lijk zou zün " meent het officiële or gaan der Knssische communistische partij De „ Prawda " vervolgt met te zeg gen dat er „ voor zover de Sovjet-tlnle lietrett geen reden bestaat om te twij felen aan haar bereidheid een even redig deel bij te dragen aan de op lossing van tot tegenstellingen aan leiding gevende internationale vraag stukken " De Sov.iet-Unie heeft dit meer dan eens bü de behandeling van belang rijke internationale vraagstukken bewezen " zo schrijft het blad Het blad schrijft voorts dat het „ beroep der Sovjet-leiders om tot vreedzame regeling van internatio nale vraagstukken te komen niet wordt gekoppeld aan een tevoren aan de Ver Staten of aan andere met het Brits-Amerikaanse blok ver bonden landen te stellen eis " Het Sovjet-Russische partij-orgaan vervolgt aldus „ De politiek der Sovjet-Unie kan niet in strijd zijn met de belangen van andere vrede lievende staten Zij komt overeen met de wensen van alle landen die bereid zijn onge acht het door hen aangehangen maatschappelijke stelsel bij te dra gen aan de ontwikkeling van inter nationale samenwerking Deze Russische politiek vertolkt bovendien de diepste bewondering die het Russische volk koestert voor een versterking van de wereldvrede " Hoogste Britse orde verleend Koningin Elizabeth van Engeland heeft Vrijdagavond premier Churchill geridderd en hem de versierselen van de Orde van de Kouseband uitge reikt De Orde van de Kouseband is de hoogste Britse ridderorde De pre mier heeft nu dus de onderscheiding aanvaard waarvoor hö in Juli 1945 bedankte toen deze hem door wijlen Koning George VI werd aangeboden kort nadat Labour de eerste algeme ne verkiezingen na de oorlog had ge wonnen De reden voor de weigering in 1945 was dat de orde hem werd aangebo den op aanbeveling van de Labour Premier Attlee dus op politieke voor spraak Sedert 1946 wordt de orde echter door de koning toegekend zon der politiek advies Doordat de koningin hem „ Sir " en Wet Lord " heeft gemaalrt kan Chur ™ ul lid van het Lagerhuis blijven Bij de plechtigheid op het kasteel van Windsor knielde de 78-jarige staatsman Vrijdag voor de jonge ko " ingm die hem met een zwaard tot ridder sloeg en de traditioiiele for mule uitspraak „ Sta op Sir Win ston " Slechts een kleine groep koningen ^"" sen hertogen militairen staats lieden en kerkelijke autoriteiten in totaal 32 behoren tot de orde van de Kouseband die vijf eeuwen - geleden werd ingesteld en waarvan koningin lilizabeth het hoofd is Ook prinses Wilhehnina is lid van deze orde " Vitaler dan ooit Onze Londense correspondent Bieldtnog ^ r is geen ridderorde ter wereld weiKe een verhevener en exclusiever Karakter draagt dan de Orde van de f-™|™band welke in 1348 door Edu aram werd opgericht v,.Y^J de orde maken op het ogen roo personen deel uit Behalve de regerende souverein enkele leden K Koninklijke families en enkele DUitenlandse vorsten zijn er 25 an aere Britse onderdanen lid van Geruchten dat de bijna 79-iarise Tiidperken ' De „ Prawda " schrijft nog dat de Sovjet-Unie niet van plan is in onder handelingen met president Eisenho wer te treden met toe te geven dat het een of andere tijdperk uit de Sovjet politiek is afgelopen Indien men als begin en einde van een tijdperk re kent het optreden van een nieuw staatsiioofd dan kan men van Sovjet zijde op goede gronden zeggen dat bij het aan de macht komen van de rege ring van Eisenhower een tijdperk in de Amerikaanse politiek werd afge sloten Maar Eisenhower verdedigt zonder enige terughouding de gehele politiek van zijn voorganger waarop hij in het bijzonder in de verkiezings campagne „ niet ongegrond " in vele opzichten critiek heeft geleverd Ook de „ Izwestia " heeft de volle dige tekst van de rede van Eisenho wer geplaatst en op de voorpagina in een redactioneel artikel antwoord ge geven Hagerty de perssecretaris van het Witte Huis zeide te Washington dat er geen commentaar zou worden ge geven voor de volledige verklaring van IVloskou in het bezit van de Ame rikaanse regering is Voor de versterking van de vrede in Europa is het voornaamste punt dat de nationale aspiraties van het Duitse volk in ogenschouw worden genomen Eisenhowers rede bevatte geen grondslag voor de oplossing van dit vraagstuk Hij heeft geen reke ning gehouden met het verdrag van Potsdam dat niet moet worden ver geten als men het Duitse vraagstuk wil oplossen „ in de geest van ver sterking van de vrede in Europa " al dus de Russische persverklaring Er zijn geen vraagstukken die niet kunnen worden opgelost op de basis van vroegere overeenkomsten en re spectering van de democratische rechten van het Oostenrijkse volk " „ De suggestie in Eisenhowers rede dat de regeringsvormen in Oost Europa de bevolking van buitenaf zijn opgelegd wordt door de feiten weersproken " aldus de verklaring der t>eide bladen Churchill na de kroning zich uit de politiek zou terugtrekken zullen mo gelijk door Churchills aanvaarding van de hoge onderscheiding worden versterkt De Orde van de Kousenband heeft echter geen politieke betekenis Churchill wiens politieke partij het thans voor de wind gaat is vita ler dan ooit hetgeen bleek tijdens de geestige rede over Sint George en de Draak welke hij eergisteren de dag gewijd aan Engelands beschermheili ge aan een diner uitsprak Hij had er toen twee zware nachtzittingen in het Lagerhuis op zitten waar hij in ongekende scènes met al zün robust heid zich had verweerd maar het was hem niet aan te zien Churchill is nog vol bruisende energie Gisteravond voordat hij naar het kasteel Windsor ging sprak hij in Londen nog een grote vergadering toe In het grote jaarlijkse bloemencorso dat vandaag in de bollenstreek werd gehouden reed een speeiole wagen mee die de dank « am het IVederland se volk uitdrukte voor de hulp door het buitenland by de icatersnood verleend Deze wagen werd verzorgd door het Comité Bloemencorso in sa menwerking - met enkele individuele kwekers met ds aiielingen Sassgjif S chouwen is geen vergeten land Maar indien men bedenkt dat de waterstaatkundige problemen daar twee maal zo groot zijn als eertijds die van Walcheren dan kan men zich indenken dat het dijkherstel daar niet in zeer korte tijd klaar kan zijn Even verklaarbaar — ik had ook niet anders verwacht — is dat er klachten komen als „ waarom schieten ze niet op " „ ze doen niets " en „ we worden vergeten " Dat deze opvattin gen onjuist zijn kan dagelijks bewezen worden Na aanlooptijd gaat het werk sneller Een tweede punt van gramschap is het grote gat bij Schelphoek in de Zuidelijke zeedijk Hierachter wordt een inlaagdij k van ongeveer 4 km gebouwd die gedeeltelijk met opzin ken en gedeeltelijk met caissons wordt uitgevoerd Deze dijk loopt dicht onder de provinciale weg bij Serooskerke door Ik zei reeds aldus de heer Maris dat het werk op Schouwen zeker tweemaal zo moeilijk is als op Wal cheren in 1945 Schouwen ligt laag doch kent geen tussen - of slaperdij ken Bij ieder getijde stromen enor men watervloeden naar binnen en naar buiten De trekgaten liggen bij Zierikzee en Schelphoek op een pol der van ruim 9000 hectare De water staatskundige problemen om deze gaten te dichten zün de moeilijkste die wij ooit kenden De organisatie Op 4 Februari werd aan de aanne mingsmij Adr Volker opdracht ge geven met herstel te beginnen Op 13 Februari is de leiding van het herstel van hoofd - en bultenwa terkeringen van Schouwen opgedra gen aan de dienst der Zuiderzeewer ken met inschakeling van de reeds samenwerkende instanties Geleide lijk zijn meer aanemers met grote ervaring op dijkgebied ingeschakeld Een der grote moeilijkheden is daar bij het onderbrengen van personeel Voor iedereen moet onderdak en ver zorging geschapen worden Bij Brui nisse is nu een kamp gereed Drie Zwitserse kampen bestaande uit ba rakken zijn thans te Rotterdam aan gekomen Deze kampen worden bij Zierikzee Noordgouwe en Brouwers haven opgebouwd Dan is er het grote vraagstuk van de slechte bereikbaarheid van de kust van het eiland met groot mate rieel Het ondiepe buitenwater maakt het werk extra lastig Aan de Noord kust moet een kanaal door de slik ken worden gegraven Over de kwestie van de oude dijk bij Bruinisse die bij de onvoorziene hoge vloed van 12 April opnieuw doorbrak zeide ir Maris dat deze dijk een slechte binnendijk is die slechts provisorisch was hersteld teneinde een vloedkombeperking te krijgen Gemopper over sloom herstel van de Rampaartsdijk acht ir Maris ont staan uit gebrek aan kennis van za ken.Dit herstel heeft weinig zin zo lang de zeedijken van de aanliggen de polders niet dicht zijn En juist deze zeedijken zijn moeilijk te bena deren heim Hillegom en Liise van het Ned Roode Kruis en in overleg met het Hoofdbestuur Voor deze originele danfcbetuiging waarvan één gedeelte bestaat uit een in bloemen nage maakte rubberboot werden ontelbare bloemen — hyacinthen — gebruikt ¦^ ta het filrnjournaal zal deze dank bekendheid krijgen in het buitenland Nog een vraag Dan is er de steeds terugkerende vraag waarom de mensen van de streek niet mogen terugkeren Zij zouden zo wordt gezegd fel vechten voor het behoud van de dijken Dit is aldus ir Maris psycholo yt>£ch niet te vÉrwezenljjlsen la de Alle patiënten in veiligheid Leden van het verplegend perso neel ontdekten in de namiddag dat er rook uit het rieten dak naar bui ten kwam en waarschuwden ter stond de brandweer die met zwaar materiaal uitrukte Meteen begon men met de ontruiming van het ge bouw de patiënten werden eerst in de tuin gebracht Door de rook wer den zij daar spoedig verdreven Het Christelijk Lyceum dat aan de overkant is gelegen stelde enige lo kalen beschikbaar en spoedig had men geassisteerd door scholieren uit de hogere klassen en jongens van het internaat de bedlegerigen onder dak gebracht Met een groot aantal stralen had de brandweer intussen de strijd te gen het vernietigende vuur aange bonden Terwijl ploegen van het corridor tussen Zierikzee en Bruinis se mochten zestig personen terugke ren Zij waren en dit is volkomen verklaarbaar op de tweede werk dag reeds bezig hun eigen boeltje te redderen en keken niet meer naar het dijkwerk om Het dijkherstel moet werkelijk met mensen van bui ten geberu:en De aanwezige bewo ners vormen dan een goede arbeids reserve aldus de heer Maris Neemt men het werk van de afge lopen maanden in ogenschouw dan ziet men dat wij met weinig mensen zeer grote taken begonnen Door verkenningen en metingen is gelei delijk een beeld van de calamiteiten gevormd Alle beschikbare aarme mers zijn thans op de werken ge concentreerd en na de aanlooptijd kan het werk steeds doelmatiger en sneller door de grote organisaties worden gedaan Naturulijk zijn fouten gemaakt en natuurlijk zijn teleurstellingen voor gekomen bij het in korte tijd voor bereiden van de reusachtige herstel - duidelijk Een Westduitse regeringswoord voerder heeft Vrijdagavond met klem ontkend dat bondskanselier dr Aden auer een verklaring had afgelegd vol gens welke hji de Westduitse over eenkomsten met de verbondenen Dinsdag a.s aan president Henss ter tekening zou voorleggen Adenauer heeft onmiddellijk na het besluit van de bondsraad om de rati ficatie van de verdragen met ' t Wes ten uit te steUen zijn kabinet in bui tengewone zitting bijeengeroepen ter bestudering van de ontstane toe stand Toen correspondenten de kanselier Vrijdagmiddag vroegen of hö de verdragen naar de president zou zen den vroeg Adenauer op zijn beurt „ Wat zou ü doen in mijn plaats " Breed glimlachend voegde hij hier aan toe „ Zou n ze in een kast laten vergaan " Voorts zei hij dat in de Bondsraad Vrijdag vier landen met een bevol king van 29,9 millioen zielen waren overstemd door vijf landen met een totaal inwonertal van slechts 19,7 millioen Vojgens Reuter heeft de bondskan selier niet met zoveel woorden ge zegd dat hij de verdragen ter onder tekening naar president Heuss zou zenden doch gaf hij de journalisten te verstaan dat als de Bondsraad Maandag nog niet over de verdragen zou hebben gestemd hij ze ter on dertekening naar de president zou zenden Naar verluidt zou Adenauer op het standpunt staan dat de Raad dan geen gebruik zal hebben gemaakt van het uitstel van veertien dagen om over de verdragen te stemmen — een termijn die is bepaald voor wetten die niet de rechten van de landen aantasten Deze periode van veertien dagen loopt Maandag a.s af Adenauer meent dat de verdragen Roode Kruis politie verpleegsters scholieren en particulieren het huis leegdroegen werkte men met man en macht om het vuur meester te worden Ondanks de grote hoeveelheden water die er in de fel brandende zolderverdieping werden gestort kon men niet verhinderen dat het vuur zicii aan de lager gelegen eer ste etage meedeelde beide verdie pingen moeten als verloren worden beschouwd Uren achtereen is de brandweer bezig geweest met het vuur te blus sen De politie legde in allerijl het verkeer van de Verlengde Slotlaan om Autoriteiten van gemeente en provincie waren getuige van het in drukwekkende schouwspel Burge meester Korthals Altes was vrijwel onmiddellijk aanwezig evenals de heer Mr Engelberts die namens de Commissaris van de Koningin van zijn belangstelling blijk gaf De Zeister afdeling van het Ned Roode Kruis onder leiding van haar commandant de arts H A V Gies berger bracht het noodziekenhuis aan de Boulevard dat in „' t Val ckenbosoh " tijdens de watersnood was ingericht en dat sedert enige weken officieel was gesloten met behulp van vele hulpvaardigen weer in orde Vanuit het Lyceum kon men aan he einde der middag de patiënten hiernaar overbrengen evenals de geredde goederen Men was toen nog steeds bezig te trach ten het vuiu de baas te worden en later om het de baas te blijven Uit Rotterdam waar het hoofdkan toor van de stichting „ De Opbouw " is gevestigd kwam al gauw versterking in de vorm van eên bus met perso neel ën een ziekenauto Óver de oorzaak van de brand kon nog niets met zekerheid gemeld wor den Wel was bekend dat enige ver pleegsters uit de nachtdienst op het dak hebben liggen zonnen en daarbü sigaretten rookten werken Toch ben ik niet ontevreden En we weten het immers de in vasie kwam een jaar later dan Rus land het wilde omdat er tijd van voorbereiding nodig was Wat heb ben we niet gemopperd omdat.Eisen hower na de slag bij Arnhem „ niet opschoot " Totdat hij wel op kon schieten omdat zijn organisatie ge reed was Waneer wij ons werk gereed heb ben zullen de ontevredenheden uit deze aanloopperiode van de grote werken wel vergeten zijn aldus ir Maris zelf de rechten van de landen niet aantasten en dat zij daardoor niet on derhevig zijn aan het veto van de Bondsraad De Bondsraad is echter een tegenovergestelde mening toe gedaan Als de kanselier dus de ver dragen ter ondertekening naar de president stuurt daagt Uj in feite de Bondsraad uit bij het Constitutio nele Hof te Karlsruhe een klacht te gen hem in te dienen En als de Bondsraad dit niet doet dan zal de sociaal-democratische oppositie het zeker wel doen zo schrijft Reuters correspondent lan Fraser Koude nacht WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot Zondagavond Wisselend bewolkt maar tot mor genavond waarschijnlijk droog weer Zwakke tot matige wind aanvankelijk tussen Noord en West later krimpend naar Zuid West tot Zuid Koude nacht met op vele plaatsen lichte en hier en daar zware nachtvorst Mor gen overdag over het algemeen iets hogere temperaturen dan vandaag ZON EN MAAN Zondag Zon op 5.21 Zon onder 19.57 Maan op 17.24 Maan onder 4.01 Maandag Zon op 5.19 Zon onder 19.58 Maan op 18.36 Maan onder 4.13 Europees weerrappori uur v.m Wind temp ONO egr..c NW 3gr C Z 7gr c zzw Sgr C N 5gr C N 6gr C NNO 7gr C IT 4gr C zw 9gr C NW n gr C OZO Sgr C stu 9gr C ozo 9gr C W;£W Sgr C ozo 7gr C stil 8gr.C Zaterdag 7 Stations Weer Helsinki zw.bew Oslo zw bew Stockh licht bew Kopenb geh bew Londen zw bew A'dam onbew Brussel zw bew Parijs onbew Bordx mist Nice zw bew Warsrh licht bew OZO Berlijn zw bew Frankf zw bew Müncti half bew Zurich half bew Wenen licht bew De Yogi en de Volkscommissaris A rthur Koestier de bekende XTl schrijver van „ Nacht op de mid dag " schreef ook een reeks opstellen over hedendaagse problemen die hij verzamelde onder de bovenstaande titel Beide figuren de yogi en de volkscommissaris zijn typen van een tegenovergestelde wereldbeschou wing De volkscomm.issaris vertegen woordigt de communistische levens stijl hij is de man die zijn stempel zet op het leven in Rusland Hij is er vast van overtuigd dat de revolutie alle kwalen der mensheid geneest sociale economische maar ook licha melijke en moeilijkheden van neuro tische aard Voor hem is er maar één oplossing de radicale reorganisatie van de productie en een doorgevoer de distributie vai alle goederen die de mensen nodig hebben Als dit doel bereikt is wordt de wereld een goede en gelukkige wereld Om dit doel fe bereiken zijn alle middelen geoor loofd ook die welke wij in strijd met de moraal achten Een ijzeren logica beheerst het denken en handelen van de volkscommissaris terwille van de toekomst der mensheid moet alles be proefd worden al kost het de nu le vende mensen hun vrijheid en hun geluk ia hun leven Dit offer moet gebracht het doel heiligt de midde len Vlak daartegenover staat de Indi sche yogi Hij gelooft dat de geest over het lichaam heersen moet en tracht dit door bepaalde oefeningen te bereiken Hij gelooft niet dat ooit iets verbeterd kan worden door or ganisatie van buiten af Immers u;at weten wij van het doel waar de we reld naar toe gaat Laten we dus zor gen dat de middelen die wij aan wenden om in het leven iets te berei ken in overeenstemming zijn met de hoogste Waarheid en Volmaaktheid Door deze op mystieke wijze te bena deren en door verbondenheid met het Alene kan een mens zich een tech niek van volkomen levens - en wils beheersing eigen maken die mis schien ook eens ten goede komt aan de lijdende mensheid de hongerlij dende bevolking van India of welke andere aardse nood Maar tenslotte is het niet onze taak hier op af te sturen Koestier zegt ' dat tussen deze beide typen geen verbinding mogelijk is de historisch materialist en de Indi sche heilige zijn volslagen antipoden Maar Tagore heeft in zijn boekje Sad hana Ismg geleden een dergelijke te genstelling beschreven toen er van de Russische heilstaat nog geen sprake was Hij plaatst de Indische mens tegenover de Westerse mens en in een aardig beeld beschrijft hij hun beider levensopvatting Hij zegt dat WIJ een weg op twee manieren kun nen beschouwen De een ziet in hem de afstand die hem scheidt van het doel dat hij bereiken wil elke stap ï.T aan als het ware een overwinning op iets vijandigs De ander ziet hem als een hulp tot het bereiken van zijn bestemming en beschouwt de toeg dus reeds als een deel uan zijn doel liet Westen onderwerpt de natuur met een verbetenheid die doet be seffen dat die natuur hem een hin derpaal is die uit de weg geruimd moet worden De Westerse mens heeft daarom iets gewelddadigs over zich r > -^ ™ ®®" vijandige wereld leeft De Oosterse mens daarentegen heeft minder haast en is minder ver beten Hij ziet de natuur en de mens m harmonie met elkaar en meent aat hij de krachten der natuur alleen kan aanwenden indien hij in harmo nie met haar is en in gemeenschap verkeert met de universele macht Is het niet merkwaardig dat de Russische mens die in veel opzichten een Oosterling is verblind door de technische beschaving van het Wes ten zich geheel daarin stort en met Ijzeren consekwentie ermee vereen zelvigt Maar misschien is het niet de Russische mens maar de onper soonlijke Macht van het stelsel Laat mij een derde boek mogen noemen het aangrijpende boek over een ge vangenschap £ ji het Sovjetrijk „ En brengen waar gij niet wilt " van Hel mut Gollwitzer Hier zien wij de te genstelling tussen de Russische mens en het systeem ten voeten uit de Russische mens laat het systeem over zich heen gaan maar hij blijft die hij IS Gelukkig Dan is er voor hem en de wereld nog hoop Eén ding waar Gollwitzer dan ook steeds dui delijker zichzelf van bewust wordt en waar xij ons allemaal meer ran bewust moeten worden dat is de on mogelijkheid de historie in logische banen te leiden en haar de een of an dere utopie op te leggen die het ver stand heeft uitgedacht en die men nu met alle middelen tracht te forceren Ook niet wanneer zoals bij Marx de beste bedoelingen hébben voorgeze ten De mens zal het irrationele het bouen alle verstandelijkheid uitgaan de het mysterie niet kwijt raken en hij mag het niet kwijt raken zonder zijn diepste menselijkheid te verlie zen Koestier ziet tussen de volkscom missaris en de yogi geen brug maar Ik vraag mij af of het Evangelie niet zulk een verbinding geeft Laat het zijn dat de Kerk er tot nu toe weinig van terecht heeft gebracht het is toch zo dat het Evangelie spreekt van een Rijk dat komt en het aangezicht der aarde radicaal zal wijzigen een Rijk dat gerechtigheid vrede en blijd schap zal brengen in aardse duister nis Maar anderzijds niet zonder de heilige Geest van God die zijn Rijk in mensen bouwt welke zich aan Hem toevertrouwen en aan zijn wil gehoorzaam zijn Christus staat in het midden tussen de volkscommissaris en de yogi in ik zou mij kunnen in denken dat als zij Hem zagen zij tot elkaar zouden kunnen komen Jam mer dat zij dat niet kunnen zolang ZIJ enkel maar Christenen en kerken zien Ds C B BURGER Koningin en Prins op Keukenhof H M de Koningin heeft met de leden van „ De Pijp " een club van Nederlandse grote industriëlen en hun dames Vrijdagavond een diner op Keukenhof gebruikt Aan dit diner zaten 30 personen aan H.M arriveerde onopgemerkt om iets over half zeven Prins Bernhard kwam drie kwartier later 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 25 April 1953 - 60e Jaargang No 302 Pagina J Kol A H Schouten nam afscheid Onderdelen • Toebehoren • Banden Maandag Dinsdag en Woensdag ooic ' s avonds van SLOTFEEST UTR TECHN VERENIQINQ De climax van de lustruinviering Receptie thé-dansant Wim Sonneveld en slotbaL ^^ 4t/^m ^ Ja ja die Jame met hersens Wont ifc begrijp eer lijk gezegd het nüt er niet van tenzij men door bromfietsenfirma's geëngageerd wordt voor een prettige reis Doch overigens wat hebt u er aan toanneer u alle presidenten van Nicaragua achter elkaar kunt opnoemen wan neer u de formule van zilvemitraat kent en nóg een paar duizend ande re méér wanneer u weet wat het eerste arti kel V d Grondtoet « an IJsland is en loie het ha ringkaken heeft uitge vonden Als u zo iets be slist wilt en moet weten slaat u een encyclopae die op daar staat het antwoord vdst in Huldiging met hartelijk karakter Van een verslaggever De scbeidende Utrechtse garnizoens eonunandant kolonel A H Schouten die in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op l Mei a.s de militaire dienst gaat verlaten heeft vanmorgen ten burele van het garnizoenscommando aan het Lucas Bolwerk afscheid genomen van het per soneel van dat bureau In aanwezigheid \ an mevrouw Schou ten heeft de garnizoenscommandant het personeel in zij n bureau ontvangen waar hij werd toegesproken door ma joor J H R Kohier van de Staf van het Territoriale Commando Utrecht Spr herinnerde aan de prettige samen werking en prees in het bijzonder de goede hoedanigheden van de scheidende commandant en betrok ook mevrouw Schouten in de hulde door haar een ruiker anjers te overhandigen Kolonel Schouten werd verrast met een prach tige actetas Ook majoor A A Dibbets comman dant van het garnizoensdetachement dankte de scheidende kolonel voor het vele dat hij in het belang van het deta chement had gedaan waarbij hij er naar streefde de persoonlijke belangen zoveel mogelijk te behartigen voor zo ver deze niet in strijd waren met de belangen van de dienst Adjudant C Munter chef van het personeel ten garnizoensburele wees ook al op de prettige verhouding op het bureau waar alle werkzaamheden steeds een vlot verloop hadden Spr noemde het heengaan van de kolonel een ver lies voor de Utrechtse burgerij Ten slotte dankte de adjudant de garnizoens commandant voor alles wat hij voor het personeel was geweest Met een eenvoudig en hartelijk woord heeft kolonel Schouten vervolgens de Hel Wilhelmus Dr J Haantjes sprak voor het Alg " Ned Verhond Ook nu weer heeft het Alg Ned Verbond aid Utrecht op 24 April de geboortedag van prins Willem van Oranje herdacht in een samenkomst die gisteravond gehouden werd in Hotel des Pays-Bas waar dr J Haantjes leraar te Zeist sprak over het Wilhelmus Na een kort in leddend woord door voorzitter F Kroon waarjia door de aanwezigen staande de eerste strofe van het volkslied werd gezongen zong mevr Bregta de Vries-Stolp aan ' t klavier begeleid door mej Elstra Bach's „ Kommt Seelen dieser Tag " en Haendel's vrijheidsaria uit de „ Judas Maccabeus " Hierna ving dr Haantjes zijn lezing aan met een herinnering aan de jaren van druk tijdens de Duitse bezetting toen de altijd voor hol en rhetorisch uitgemaakte verzen vgI J F Helmers plotseling een nieu we actuele betekenis kregen en zo ook andere vaderlandse poëzie Bovenal echter sprak de diepe zin van het Wilhelmus waarvan de twee aspecten lied van de prins en volkslied achtereenvolgens door dr Haantjes werden belicht Lied van de prins de kroniekschrijver die de intocht der Geuzen in het verloste Leiden beschrijft vertelt dat zij „ het liedeken van Sijne Excellencie " speelden Spr wijst op de rederijkersvormdie aan dit lied ten grondslag ligt.„In Godes vrees te leven heb ickaltyd betracht " deze tweede strofelijkt historisch gezien onwaar Enals na het optimisme van het begm(„dat ick magh wederkeeren inmijnen regiment " het pessimismezich uit in de bede „ dat ick maghsterven met eren in dat veldt " en dekortheid van dit leven vol druk endroefheid als troost wordt aange voerd schijnt het geheel niet homo geen En toch De mislukte veldtocht van 1568 weerspiegelt zich in dit lied dat dus nadien voltooid moet zijn Volkslied is het zowel in de zin van „ popular song " als van „ national anthem " Het eerste genre geeft nieuws in liedvorm zoals bijv het lied van de moord van Eaamsdonk dit doet het tweede van een veel hogere orde is een lied dat alle verschillen in een natie doet weg vallen Geen enkel land heeft zo'n volkslied als ' t Wilhelmus dat nog niet zo lang officieel volkslied is daarvoor was zulks het gezwollen „ Wien Neerlands Bloed " van Tollens Als Nijhoff van ' t Wilhelmus zegt dat de woorden „ zich hebben losge zongen van hun betekenis " maar P N van Eyck over „ historische on waarheid " in de tweede strofe ver klaart dat het prinselijk ideaalbeeld bier geschetst er een is dat in Oran je's leven meer en meer benaderd is kiest spr partij voor Van Eyck En ook in de oude zestiende-eeuwse pa rodie ellebogen door de mouwen ha ren door de hoed steekt een liefde waar spr alleen maar met warmte kan zeggen Ja Het Wilhelmus is het lied van ons volk Tijdens congres onwel geworden Mr W H Fockema Andreae voor zitter van de Kon Nederl Jaarbeurs te Utrecht is gisteren tijdens het zevende economische Benelux con-gres te Brussel tijdens het uitspre ken van een rede onwel geworden Men vreesde aanvankelijk een hartaanval doch gelukkig bleek het zo ernstig niet te zijn het was vol gens Belgische artsen een flauwte tengevolge van overwerkt zijn De heer Fockema Andreae is met een wagen van de bank der Sociéte General naar Rotterdam gebracht Er bestaat geen reden om ongerust te zijn Juweliers hebben loten van N.R»F „ Neem Uw lot in eigen handen door het kopen van een lot ten bate van de slachtoffers van de watersnood " Dat is het devies van de Utrechtse juwelierskring die geheel batenloos zeer waardevolle sieraden in goud en zilver horloges en klokken bijeen brachten om de rampgebieden finan cieel te stetinen door een aantrekke lijke verloting te organiseren Een ieder kan deze buitenkans aangrijpen door een lot ten bate van het ram penfonds te kopen bij de Utrechtse juwelier waarmede hij tevens aan een goede sociale plicht voldoet sprekers dank gebracht voor de goede woorden die hier waren gesproken en voor de grote medewei"king die hij had mogen ondervinden en hij sprak de wens uit dat zijn opvolger zich in deze zelfde medewerking zou mogen verheu gen Woensdag 29 April des avonds om acht uur vindt in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een offi ciersbal plaats " waar de officieren van het Utrechtse garnizoen en hun dames in de gelegenheid zullen virorden gesteld afscheid te nemen van kolonel Schou ten Diefstal bij werk aan Bernhardhal Tot één maand voorwaardelijke ge vangenisstraf met een proeftijd van drie jaar en een boete van ƒ 50 — subs vijf en-twintig dagen hechtenis veroordeelde de Utrechtse politie rechter de 40-jarige timmerman C M wegens diefstal van electriciteits draad twee pakken spijkers en een pak schroeven De Officier van Justi tie had één week gevangenisstraf tegen de verdachte geëist De verdediger mr Vermeulen merkte in zijn pleidooi op dat het er bij de bouw van de Prins Bernhard hal waaraan de verdachte had ge werkt nogal rauw aan toe was ge gaan Er waren daar door verschil lende arbeiders in meer of mindere mate diefstallen van materiaal ge pleegd De druk waaronder de werlt zaamheden geschiedden en het gemis aan voldoende controle waren daar van zi de oorzaak Gevallen als deze — aldus mr Ver meulen — beginnen met het meene men van enkele spijkers die men tij dens de werkzaamheden automatisch in de zak steekt Zij eindigen vaak met het meenemen van grotere hoe veelheden en dat was ook hier het geval Ander stembureau Voor de op 27 Mei a.s te houden stemming ter verkiezing van de le den van de Gemeenteraad v Utrecht kan niet worden beschikt over het stemlokaal voor stemdistrict 118 ge vestigd in het Wijkgebouw der Ned Herv Gem Willem van Noortplein 15 te Utrecht In verband hiermede is als stemlokaal voor dit district aan gewezen een lokaal van de school Maria veui Keedestraat 4 te Utrecht Met een waarlijk groots feest heeft de Utrechtse Techn Ver corps van leerlingen van de M.T.S haar lus trumviering besloten Eigenlijk was dit een non stop-feest van 3 uur in de middag toen de receptie begon tot ongeveer 5 uur vanochtend toen bij het gloren van de dag honderden pas huiswaarts keerden De receptie had vele geïnteresseer den bij de Utrechtse M.T.S naar het Jaarbeursgebouw getrokken Natuurlijk kwamen tal van oud leden en leden van de U.T.V het bestuur gelukwensen en ontbraken ook de leraren niet op het appèl Tal van leden van het ere-comité gaven acte de presence waaronder burgemeester de Ranitz Hand - en voetenwerk In het Jaarbeursrestaurant bleef het die middag niet bij handjesdruk ken er was ook „ voetenwerk " want r Aandacht voor Groene Kruis 30 April en 1 Mei a.s wor den resp de Wie nog geen lid is kan Jit nu worden wie zich be schikbaar wil stellen als col lectant kan dit nu nog doen en ieder kan meehelpen fi nancieel bij te dragen om de steeds groter wordende uit gaven te bestrgden Moge de spontane hulp door de Kruisverenigingen lirect na 1 Februari aan de rampgebieden verleend voor ieder een prikkel zijn even spontaan zijn bijdrage te of teren Dr M H TROMP Receptie op Paushuize De Commissaris der Ko ningin en Mevrouw Reinalda Deen zijn voornemens ter ge legenheid van de verjaardag van H M de Koningin te ont vangen op „ Paushuize " Don derdag 30 April a.s van 4—6 uur Vltzen vraagt B en W Wat doet Utrecht op 5 Mei Het communistisch raadslid C Uit zen heeft aan B en W ge vraagd Is ' Uw College met hem vanmening dat de 5e Mei als NationaleFeestdag Herdenkingsdag dient teworden gehandhaafd Zo ja is Uw OoUege dan be reid de scholen die dag te sluitenen de scholieren vrijaf te geven Is Uw College daarnaast be reid het gemeentepersoneel een hal ve dag vrijaf te ge\'en opdat ookdit personeel op waardige wijze de ze dag zal kunnen herdenken Schoolgeld en worst Eén week gevangenisstraf eiste de Officier van Justitie tegen de 30 jarige gehuwde vrouw A v d L.-G te Utrecht wegens diefstal van twee blikken worst ter waarde van ƒ 7 — elk ten nadele van een winkelier te Utrecht Op de vraag van de politierechter hoe zij tot dit misdrijf was gekomen antwoordde de verdachte dat zij erg krap in haar financiën zat tengevolge van de schoolgeldbelasting welke zij betalen moest Waarop de rechter op merkte dat hij het verband tussen schoolgeld en broodbelegging niet goed begreep Te minder daar haar man een behoorlijk weekloon had „ Er zijn mensen met een gezin als het uwe die heel wat minder inkomen hebben dan U en als die allemaal gaan stelen om uit te komen zou het toch wel een rare wereld worden " zei de rechter Ter wille van het gezin van de ver dachte en mede wegens haar nog blanco strafregister deed de rechter het geval tenslotte nog met een voor waardelijke straf af drie weken voor waardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar en ƒ 25 - boete subs tien dagen hechtenis Advertentie er werd menig gezellig dansje ge maakt op de muziek van het Ball roomorkest o.l.v Tom Cedor Tijdens het diner voerden o.m de directeur van de school ih J B Du mont het woord en het oudste oud lid iemand die 40 jaar geleden bij de oprichting lid van de U.T.V ge worden wi^s Voordat het cabaret van Wim Son neveld ' s avonds in K en W op de planken kwam had daar eerst het bestuur van de U.T.V achter de be stuurstafel plaatsgenomen om diver se personen die zich voor dit lustrum verdienstelijk hadden gemaakt even op prettige wijze in het zonnetje te zetten Mevrouw Dumont werd allereerst bloemen aangeboden De voorzitter van de U.T.V de heer D J M Dura sprak een kort welkomstwoord waar na hij de directeur van de M.T.S ir J B Dumont verzocht op het to neel te komen Als herinnering aan dit lustrum en als dank voor de steun die de U.T.V van de directeur on dervonden had werd hem de ma quette van de tentoonstelling aange boden De heer W F Tertholen sr een leraar van de M.T.S die zich als ad viseur voor de tentoonstelling had ingespannen kreeg een kistje siga ren aangeboden Voor de leden van de tentoonstel lingscommissie was er een taart die aan de heer A Huisman werd over handigd Het bestuur had ook voor de lus trumcommissie de heren Ch Wes terhout M C van der Woude G B Heseding en W F van Tertholen jr een verrassing Zij ontvingen elk een zilveren sigarettenkoker met inscrip tie als herinnering aan dit lustrum Bloemlezing Wim Sonneveld bracht met de leden van zijn groep een bloemle zing uit zijn programma's van de laatste jaren Deze „ bloemlezing " is enkele weken geleden uitvoerig in ons blad gerecenseerd Het programma viel uitstekend inde smaak en zoals Wim Sonneveldin zijn conférence zei ook hij vondhet prettig voor de M.T.S op te tre den „ het is zo prettig om voor eenvereniging op te treden Dan komter na afloop altijd een voorzitter ophet toneel die bloemen achter zijnrug verborgen houdt " Nu na afloop kwèm de voorzitter van de lustrumcommissie de heer Ch Westerhout met bloemen die hij met een hartelijk speechje aan de dames van het gezelschap aanbood Wim Sonneveld kreeg geen bloemen doch een meer persoonlijke herinne ring een reproductie van een schil derij van Dergas Hierna was er in alle zalen van de bovenverdieping in K en W een allergenoeglijkst dansfestijn op wer kelijk voortreffelijke dansmuziek geleverd door The Dutch Swing Col lege Orchestra o.l.v Peter Schilper oort the Harlem Hotclub o.l.v Nico Stam en zeker niet te vergeten een prima-spelend leerlingen orkestje ' t Quintet Tjoa Tek Po ^ AIs iemand verre reizen doet '' „ Jan van Beers " voor Roode Kruis „ Als iemand verre reizen doet " moet hij een wel voorziene bem-s hebben en daar schort nog wel iets aan bij de Engelse bezoekers van het Gustaaf Adolf Hotel in Stock holm Het vreemde is dat het allen welgestelde lieden zijn die het zon der ontbijt moeten doen in hun prachtige hotel suite omdat ze an ders met hun weinige deviezen de rekening niet kunnen betalen Het stuk Traveller's Joy van Ar thur Macrae dateert van enige ja ren geleden maar die tijd ligt nog niet zo ver achter ons ot we kun nen ons nog geheel in de gevoelens verplaatsen van Mrs Beatrice Pel ham en haar vrienden De leden van de Rederijkerska mer Jan van Beers speelden dit blij spel gisteren ook met groot genoe gen en de feestelijk gestemde zaal genoot volop Bij de opvoering die 19 Februari voor het Rode Kruis gebracht werd wezen wij reeds op de uitstekende creaties van Dorien Kruyt-Stuurman en van Frans Ebell die tevens de regie voerde Henny Riddering was een aardig ka mermeisje Marten Oomkens een kranig RAF officier De P.T.T op 30 April op Donderdag 30 April zal in Utrecht één postbesteUing worden uitgevoerd Er is geen bestelling van aangetekende stukken en postpak kettenj De stadsbijkantoren en post agentschappen zijn gesloten Het hoofdkantoor is tot 10 uur geopend voor het uitreiken en het in ont vangst nemen van aangifteformulie ren betreffende ongevallen enz het is echter de gehele dag gesloten voor de behandeling van postwis sels e.d Voor de postcheque - en girodienst is het hoofdkantoor aUeen geopend en wel van 8.30 — 10 uur Het aantal buSlichtingen zal wor den beperkt In de nacht van 30 April op 1 Mei zal van 0—2 uur een extra buslichting geschieden Het telegraafkantoor zal voor het aannemen van telegrammen ge opend zijn vara 7.00—12.00 uxir ' FOLDES8 VAN STICHTING 1940 1945 De Stichting 1940-1945 heeft in Oog in Al te Utrecht folders verspreid welke ten bate van de Stichting zul len worden verkocht Volgende week zullen U.V.V sters huis aan huis de gelden oplwlen Garage>uitrusting 20—22.30 uur _ V Nieuwe leden van Hist Genootschap Het lidmatschap van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht is dit jaar geaccepteerd door S J J Andries sen te Leuven dr J S Bartstra jr te Heemstede dr mr H van den Bergh te Amsterdam mr J W Beijen minis ter van Buitenlandse Zaken dr P G Binkhorst te Almelo ir P H N Briet te Hilversum K W L Bezemer te Wassenaar mr H v Buuren te Den Haag mr A L Donker minister van Justitie mevr dr G Faider-Feytmans te Morlanwels Henegouwen dr J M Goudswaard te " Wassenaar prof mr E H s ' Jacob te Groningen W G s ' Ja cob te Brussel dr M J Jochems C.M te Zundert dr J J de Jong te Utrecht prof dr H W Lambers te Rotterdam dr G J Lamers te Scheveningen dr J Lejcune te Luik dr F H J Lemmink te Curacao mej dr L Leuven te A'dam dr K P Lissens te Brussel mr J M A H Luns minister zonder portefeuile mej H Münssen te Huis ter Heide mevr M Mü&berg-Hesselink te Utrecht L Pirenne te Tilburg D C van der Poel te Amsterdam W A Pohl te Utrecht ds W A Poort te Nijmegen dr J Ratte te Rotterdam mej dra G W van Roon te Veenendaal N de Rooy te Den lïaag dr J A O Tans te Utrecht P J van de Velde te Voorburg dr J A H Verhagen te Eindhoven mej dr M A Verkade te Santpoort prof ds H van de Waal te Leiden H J J Wachtes te Hilversum A P van de Wiel te Zwolle Rinke Wiersma G J M v.h Reve ts A'dam mevr dr J M Willeumier-SchalS te Hilversum J Zandman te Dordrecht dr A L E Verheüben te Vilvoorde mej N Tonckens te Groningen mr C do Ru te Leiden mej dr C Boer te Schalsum dr P F Ch Smit te Den Bosch mej M K E Gottschalk te Rotterdam en mr Jan Den Tex te'Leusden Advertentie PLASTIC BEHANG afwasbaar vanaf f 0.75 per rol AM STEA Nachtegaalstraat 43 - Telef 17763 Amsterd Straatweg 135 - Telef 15335 Gratis plaktafel beschikbaar Joffer Harsens is in ons iand gekomen miss Brains de antwoord vrouw die dame die op alle vragen haar weetje peet Ik vind het gewel dig En denk niet dat ik ironisch ben wanneer ik zeg dat ik Jiaar betoon der V kunt mij enorm vragen waar ifc het ant woord op moet scfittlilta blijven Het is ¦ ujaarl^Ic geen valse bescheiden heid wanneer ik zeg dat er byna geen enfcel terrein is waar IK iets van weet Ik weet totaal niets van seheikunde natuurkunde sterre kunde theologie sport geologie choreografie en nog tientallen andere terreinen uan weten en wetenschap méér Niettemin kan ik nooii de beioondering delen van zovelen die met open monden staan te gapen naar zulke in dividuele genieën m Machtig komt aan Ook ruimte voor enige winkels Gedeputeerde Staten van de pro vincie Utrecht hebben op 21 April j.l hun goedkeuring gehecht aan het besluit van de gemeenteraad van 9 April 1953 om over te gaan tot ver koop van het bouwterrein aan de Nijenoord aaa de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten welke daarop een kantoorpand wil bouwen In 1930 vestigde de Middenstands Bedrijfsvereniging zich in het pand Maliebaan 95 terwijl een aantal ja ren later door haar werd aangekocht het huis Maliebaan nr 34 hetwelk thans als hoofdkantoor dienst doet Na de oorlog kwam een fusie tot stand met de bedrijfsvereniging „ De Middenstands Onderlinge " en Be drijfsvereeniging voor den Midden stand De naam werd toen gewijzigd in Bedrijfsvereniging voor Detail handel en Ambachten Detam De nieuwe vereniging is thans het uit voeringsorgaan voor de ziektewet de kinderbijslagwet en de werkloos heidswet voor detailhandel en be paalde ambachten Tevens is de Detam belast met de uitvoering van de ziektewet voor de belangrijke groep huispersoneel Het verzekerde loonbedrag beweegt zich om de f 300.000.000 per jaar Het gaat hier om 30.000 aangesloten bedrijven ter wijl de zorg zich uitstrekt over 125.000 huispersoneelleden Was men na de eerste fusie reeds genoodzaakt de kantoorruimte uit te breiden later trad de onhoudbaar heid van het verspreid-zijn van de administratie over vier gebouwen steeds duidelijker aan de dag Het bestuur overwoog plannen om hierin te voorzien Nadat in overleg met de dienst voor Gemeentewerken een geschikt ter rein was gekozen werd aan het be kende Architectenbureau • Roosen burg-Verhage-Luyt te ' s Gravenhage opgedragen een bouwplan te ontwer pen dat kortgeleden door het Bestuur aanvaard is Het nieuwe gebouw Het nieuwe gebouw komt met de voorzijde aan de Nijenoord en krijgt een frontbreedte van 87 m De vleugel ter linkerzijde die aan de Omloop zal Verrijzen wordt 40 m breed In totaal zal van de 3'?74 m ^ waarover men de beschikking heeft 1750 m ^ bebouwd worden Men heeft een reserve van 350 m2 waarop indien dat nodig mo.cht blijken aan dé rechterzijde van het thans geprojecteerde gebouw nog een vleugel opgetrokken kan worden De rest van het terrein zal worden ge bruikt voor garages fietsenstallingen en tuinaanleg Het bouwwerk waar va nde grootste hoogte 19 meter is zal uit 4 verdiepingen parterre en 3 eta ¦ fees bestaan en in de netto oppervlak te kantoorruimte van 4200 m ^ zullen 300 personeelsleden een onderdak krijgen In het bouwplan van de gemeente was het terrein oorspronkelijk geheel voor winkels bestemd Nu men toestemming heeft gekre gen om er een kantoor te zetten bleef een van de voorwaarden waarop de Gemeente het terrein verkocht heeft dat er een ruimte voor winkels in zal komen Deze ruimte beslaat 500 m ^ voor 5 kleinere of 3 grotere winkels welke verhuurd zullen worden en waarvoor — naar thans reeds is ge bleken in de kringen van de detail handel genoegzame belangstelling be staat De winkel op de hoek Nijenoord — Omloop krijgt een oppervlakte van 215 m " de beide andere ieder 174 m ^ Indien mogelijk zal men Pegusver warming krijgen anders komt er een oliestookinrichting Het architectenbureau dat reeds ve le groe gebouwen heeft ontworpen zo als de kantoren van Philips het ge bouw van de Kijksverzekeringsb'ank in Amsterdam en van de KLM om en kele te noemen hoopt dat men na een voorbereiding van 6 maanden in het najaar met de bouw kan beginnen Na Met alle kwizzen en kruiswQorden is het het zelfde Ik vind de men sen die die zo maar uit de mouw - schudden reu - ze-knapperts maar waar het GOED voor is begrijp ik niet Wou weet IK bijvoor beeld te allen tijde dat de hoofdstad wan Hon duras Tegucigalpa heet en de president van Haïti Magloire en die wan Liberia Tubman en die van Guatemala Ab betz en dat die afstamt « an een Ztüttserse apo thekersfamilie dat Ge neraal de GauUe SO players per dag rookt en dat de burgemeester van Maastricht baron IWi chiels van Kessenich en geheelonthouder is Maar geen bromfiet senfabrikant in Bolivia die mij laat overkomen Dat is mijn bezwaar tegen die dame DOESJI l Nijenoord Een foto « an de maquette « on het grote kantoorgebouw « an de Be drijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten dat op de hoek Nijenoord Omloop zal verrijzen de aanbesteding zal het gehele werk dan in anderhalf a 2 jaar voltooid zijn en dan zal Utrecht een nieuw fors pand rijk zijn dat een sierraad voor dit deel van de stad kan vormen Advertentie wie nog wat in zUn leven ^ wil leren Moet zeker ' n Tip van Bootz proberen " Want na het eerste glas Ontdek je alras Dat je die altijd zult blijven begeren taP " Inz Hr G K Utrecht ontv 1 a Tip + 1 11 Bootz ' Cherry Brandy » n TIP VAN BOpTZ DEP WIJNHANDEL TIVOLI Appèlweek Baptistengem Men schrijft ons De Baptistengemeente beleeft momenteel haar appèlweek weUce als motto heeft „ Christus is Over winnaar " Deze geweldige wetenschap dat Christus Overwinnaar is heeft in het verleden duizenden en nog eens duizenden tot blije sterke mensen gemaakt die moed hadden om te leven en ook moed om te sterven Vandaag houdt dit geloof duizen den op de been en méér dan dat Van dit geloof in de Overwinnaar werd getuigd op de openlucht bijeenkomsten van Maandag - en Dinsdagavond en in Bijzondere Bij eenkomsten in „ Silo " het kerkge bouw van de Baptistengemeente in de Herenstraat die onder leiding stonden van de plaatselijke predi kant Ds H v d Werf Donderdag avond sprak Ds H P de Boer van Deventer over „ De óverwinming van de Gekruisigde " en Vrijdag avond sprak Ds G Brongers van Den Haag over De onwankelbare hoop der gemeente " Zondagavond a.s zal in „ Silo " de grote slotmeeting worden ge houden waar ieder vrije toegang heeft en waarvoor Ds F B Hui zinga van Enschede als onderwerp koos Alle oog zalBem zien " Vo cale medewerking wordt verleend door Zangkoor en solisten EERSTE TJTB LUCHTVEKKENNEBS-GBOEP Het bestuur van de Eerste Utr ' Lucht verkennersgroep A J M Thomassen è Theussink v d Hoop " ' verzoekt ons mede te delen dat de prijzen van de ' georganiseerde verloting zün gevallen op de volgende nummers 4826 226 4879 1180 401 3047 3806 1508 2071 3012 Afhalen Vijgenboomstraat 30 GESLAAGD Voor het examen van apotheker adsis-tent gehouden te Utrecht slaagden me juffrouw Th O Th van Essen Wage ningen en mejuffr M K C Tak Breda Waarom zo dure paspoorten M de R.Ik zou willen weten waarom onzepaspoorten zo duur moeten zijn Alsmen een verenigd Europa wenst,mag men eerst de paspoorten weleens een stuk goedkoper maken,want hoe kunnen wij Jongeren vanNederland die tezamen met andereEuropese volkeren in internationalewerkkampen willen werken en on ze buitenlandse vrienden bezoeken,ooit het geld bijeensparen als weeerst ƒ 17,50 wat voor de meestenvan ons een of anderhalve maandzakgeld betekent voor een pasmoeten uitgeven In W Duitslandb.v kost een pas maar 3 Mark d.i.nog geen drie gulden Waarom kandit hier niet Desnoods kan men al leen een goedkoop paspoort voorpersonen onder de vijf en twintigjaar uitgeven E Uropa UTRECHT — Geboren - Hermanus W z V H Th A van Aarssen en A P Schipperen P C Hoofstraat 16 Herma nus Th z V H Th V Leeuwenkamp en E H de Jong Oudwijkerdwarsstraat 168 bis Johanna A d v J H de Bruijn en J A van der Grift Weerdsingel OZ 71 Johannes Th z v Th J Schrijver en M van Ewijk Krtjtstraat 8 Johanna J d V W M Vernooü en J van den Ho ven Chrysantstraat 46 Teuntje D d v P B Roerhorst en C Lammers R Meeuwiszstraat 37 Jurrie A J z v A Boas en C M Kok Koolstraat 1 Zita E J d V J Wormgoor en M C Tuijl Krugerstraat 19 Pletèr M z v J Stur kenboom en H Höcher Andreasstraat 22 Jannetje C E d v C Dros en E D Westveer Laan v Nieuw Guinea 56 Jan W z v J W de Groot en C M W Godart Nieuwe Gracht 2 Jacoba J d v L V Dijk en J J Theussen Hase broekstraat 39 Cornells H F z v H van Hilten en K S van den Hurk Koningstraat 23 bis Elisabeth C M E d V W van Wezel en E A M van Staa Balijelaan 39 Johannes W z v Ph Jacobs en N Lubbers Eligenstraat 32 Jacobus J z V G W Kopier en M J C Heesen Andreasstraat 6 Overleden Antonius G Jeuster 14 jr Vinkertlaan 1 Johanna C Kerk hoff wed Th van der Pijl 84 Jr,H J Schimmelplein 2 MgènAa ZATERDAG SCHOUWBURG 20 uur Ned Comedl » ' n Moeilijk Mens " TIVOLI 20 uur Tumdemonstratie „ Kracht en Vlugheid " N.V HUIS 20 uur Pers,ver PTT „ d grote Race " CBNTRAAj ^ MUSEUM 20 uur Concert Johan Blok viool en Paul Kurpershoelj piano PAST SCHILTEHUIS Zuilense Han delsbeurs 19.30—23,00 uur ONTSP GEBOUW WERKSPOOR jq uur Toneelclub Pers.ver De ver kochte bruid " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Ver Drenthe De klomp en de goud ^ vis " DENOVA Kanaalwcg 20 uur Contact avond leerl O.L.S Pieter Bothstraat * ZONDAG N.V HUIS 10 uur De Dageraad Br o Noordenbos Het vraagstuk der re ^ ligle thans " CITY 10,30 uur „ De stenen bloem " ai VREEBURG 10,30 uur „ Night anj day " 18 jaar HOTEL NOORD-BHABANT 13 uur Receptie Nederl Poedclclub 25 jarig bestaan SCHOUWBURG 14,30 uur Chris Hot - land's Jeugdtoneel Jopie Slim in de knel " CARE DE KAMPIOEN Jutfase weg - 14 uur Start orienteringsrlt Motordub Hoograven STADION 14 uur Voetbalweastrllj DOS—Wageningen INUNDATIEKADE 14,30 uur Ijem UW—De Spartaan JOHANNAPOLDBR 14,30 uur Meeu ¦ wen I — Celeritudo I SCHOUWBURG 20 uur Ned Comedie Via Lissabon " N.V HUIS 20 uur Accordeonver ai gus concert m.m.v van o.a Addy Kleingeld DOOPSGEZINDE KERK Oudesrachtl 20 uur Friese dienst Ds Erlnga NOORDBRKERK 19,45 uur Dienst ti buitenkerkelijken ds H Voltcn „ Anrü om vroom te worden " SILO Herenstraat 20 uur da G F Hul zinga Alle oog zal Hem zien " MAANDAG CROESELAAN 9—17 uur Internat Landbouwbeurs met tentoonstelling Schouw voor de Vrouw " HOJBL - EN KROMHOUTKAZERNE 10.30 uur Jeugdlegerdagen CS 14,45 vertrek deelneemsters in teracademiale sportwedstrijden vrou welijke studenten naar Sted Gynm UNIVERSITEIT 16 Uur Spaanse M eenkomst o.l.v Prins Bernhard rede Sr Peman y Pemartin na afloop re - CG"Dti6 SCHOUWBURG 20 uur Haagse Co medie Het heilig Experiment " TIVOLI 20 uur USO-concert o.l.v Paul Hupperts met Gerard van Blerk BEST CAMBRIDGE 20 uur Utr Ras hondenver G J Verwey over Jacht honden UNIVERSITBITSHUIS 20 uur School v Esoterische Wijsbegeerte J H Venema De mysteriën van het ge dachtenleven " GEBOUW VOOR K EN W 19,30 uur Ontspanningsavond voor evacué's aangeboden door B en W PAST SCHILTEHUIS 19—23 uur Jub beurs Zuilense Handelsver in de showtent 19,30 uur Lou Bandy HAAGSE KOFFIEHUIS 19.45 uur Op richtingsverg afd Utrecht Ned Ge nealogische Ver BIOSCOPEN Voorstellingen om 14,30 18,45 en 21 uur Zondag om 14,16 16,30 18,45 en 21 uur - CAMERA De Ernst van Ernst alle leeft CITY Heidi alle leeft OLYMPIA Vrijdag tm Zondag DorU Day in Starlilt Maandag tm Don derdag De bronzen Afgod alle ledL PALACE De verdedigers van de Dul velsrots 14 jr Vrijdag t.m Zondag 18,45 en 21 uur Maandag tm Don derdag 20 uur REMBRANDT Hongkong 14 jaar SCALA Viva Zapata 14 jaar VREEBURG De Drie Piraten 14 Jiar PILMAC Nieuws alle leelt VrtJdag t.m Zondag 10,00—18,30 uur Maaiaag t.m Donderdag 10,00 — 19.tó uur SPOORBIO Nieuws 8,00—22,80 uur alle leeftijden APOTHEKEN In de week van heden 18 uur tot 2 Mei hebben de volgende apothe ken Zondag avond - en nachtdienst Koert Burg Reigerstr 47 Eau werda Noorderstr 11 Vredenburg 25 Bergema Amst.str.w 317 Kraal Ev Meysterl 32 en Ruys Oudegracht 283 MEDISCHE DIENST Voor Zondagsdienst Utrechtse artsen Dokterscentrale tel 28000 „ DIE WINTEKREISE " OP HUÏSCONCEKT Het uitgestelde huisconcert van 8 Pebr dat ten huize van Mej J G Molsbergen Wilhelminapark 1 gege ven zou worden heeft thans aldaar plaats op Zondagmiddag 26 April In verband met verhindering van Martlia Maria Schubert zal Eutger Schouten de pianopartij vertolken in Schubert's Winterreise die gezongen zal worden door Rom Kalma BENOEMD TOT GEDEL COMMISSARIS De heer H Smit exploitant van café-restaurant Vredenburg en van Maresca aan de Croeselaan is be noemd tot gedelegeerd commissan van de N.V Maatschappij tot Ex ploitatie van Bad Boekelo Gevonden voorwerpen 2 Boekjes led riem 2 shawltjcs spoelgoedbootje rood tasje ceintuur zakmes zonnebril ledige portel boord schaartje hoofddoek schoenije 2 pr handschoenen enige sleutels ^ ¦ doublé armbandjes paars gevl raipc " 2 rode en bl autoped 1 pr wollen wan ten 2 portem met ger inh muntDujei è ƒ 2,50 Streamline vulpen Aan komen vliegen postduif H 62-873299 Aan ko men lopen Airdaleterrier j-j-r Gem Bussen tot 21-4-'63 2 kinde - tasjes grijze vulpen riempje,rltaaui ting in zakje pochette iioesje » J ' doekje gladde zilveren ring aj "» hoed tabakspüp 10 x handschoenen en 3 sleutels KENNISGEVING Sluiting gemeentekantoren Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemenekcimB dat de kantoren en werkplaatsen van de verschillende takken van g^een tedienst op Donderdag 30 April i»m gedurende de gehele dag en op Dffls dag 5 Mei 1953 van 12.30 uur af gesio te zullen zijn met uitzondering van De Domtoren het Centraal Museuro en de Begraafplaatsen welke op oe gebruikelijke uren geopend zuueu ^' oè Geneeskundige en Gezondheids dienst Kruisstraat 13 welke diMisi van 8.15 tot 17.30 uur geopend M '^ uitsluitend voor ziekeiüiuisopna^e en het verlenen van eerste nmj '^' wijkgebouw aan de Kadiumstraat zaï echter voor eerste hulp êf ^^' f^^^'""n De gemeenteslachtplaats welke op beide dagen van 13 uur af gesloten ^''" OPENBARE KENNISGEVING Verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Utrecht r voorzitter van het Centraal Stem bureau voor de verkiezing van oe » den van de Gemeenteraad va " Utrecht maakt bekend dat de vom kiezers toegankelijke zitting waacw het Centraal Stembureau « e inge ' verde lijsten van candidaten zal xm meren zal worden gehouden ten Sta " huize op Dinsdag 28 Apnl a.s te »." utiryxou 
OTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zat erdag 2 5 April 1953 - 6 0e Jaargang No 302 Pagina 3 Wetenschappelijke Panorama De ernstige groeicrisis Naar alle windstreken trekt de TRANSBUS met de comfortabelste bussen ter wereld ruim met bar en washroom Zotgen zijn er niet bij de beide chauffeurs en de hostess denken aan alles van de Benelux Vaa onze Brusselse correspondent D at Benelux op het ogenblik een ernstige groeicrisis door maakt bleek Vrijdag duidelijk uit de toon van de ophef makende rede welke de heer Léon Bekaert op het te Brussel gehouden zevende economische Beneluxcongres heeft uitge sproken De heer Bekaert sprak als voorzitter en uit naam van het Belgische Verbond der Nijverheid en eiste een herziening van de douaneconventie en van de voor-unie Benelux Deze eis is bijkans uitsluitend gebaseerd op het steeds groter wordend loonverschil dat voortvloeit uit de totaal uiteen lopende economische en sociale opvattingen der beide rege ringen daagse schilders die zich ten doel hebben gesteld ieder jaar een prijs uit te reiken aan de kunstcriti cus of kUDStrubriek die in dat jaar het meeste heeft gedaan voor de contemporaire kunstenaars door het bespreken van werk en streven voor dit jaar de prfls toewees aan Georges Charensol leider van „ l'Art et la Vie " Jammer die televisie Die merkwaardige Engelse auteur Sir Compton Mackenzie hij o.m „ Carnival " „ Poor Relations " „ Cylvia Scarlett " en is de nestor der Engelse gra mofoonplatencritiek die hij beoefent in zijn beroem de blad „ The Gramophone " heeft er zijn spijt over uitgesproken dat radio en daarmee het radiohoor spel gevaar lopen door televisie en daarmee het televisie toneel verdrongen te worden Sir Compton is van mening dat het radiohoorspel een graad van perfectie heeft bereikt zich ontwikkelde tot een aparte dramatische kunstvorm waaraan hij per soonlijk veel genot dankt De televisie zal nooit dat beroep doen op de fan tasie van het publiek en zal nooit die concentratie op de compositie van het gesproken woord dat Sir Compton als schrijver zeer lief heeft nodig hebben omdat zij afleidende „ plaatjes " biedt De radio heeft trouwens nog iets anders voor Sir Compton gedaan ongeveer al zijn boeken zijn in deloop der jaren als serie-hoorspelen door de E.B.C.gegeven en in het algemeen het eerste serie hoorspeldat Engeland kende was 25 jaar geleden Eric Maschwitz bewerking van Compton Mackenzie's„Carnival " Morgen om 21.30 uur viert de B.B.C.dit feit door te beginnen Home Service 330 m)met een serie spelen naar bet allereerste boek vandeze schrijver „ The Passionate Elopement " Dit zalde uitgever dwingen er een nieuwe editie van op demarkt te brengen Loonverschil obsedeert de Belgen Van onze Brusselse correspondent De heer Bekaert zeide aan de sta tistieken geen overdreven belang te hecliten maar begin 1953 bedroeg het Belgische uurloon sociale lasten in begrepen 27,50 francs het Nederland se uurloon 16,64 francs Overigens erkende hij dat de lagere kosten van levensonderhoud in Ne derland de lagere lonen voor een goed deel compenseerden maar er bleef z.i een te groot verschil tussen de werkeUJke lonen in de koopkracht In April 1949 bedroegen de reële lo nen in Nederland 91,56 pet van de Bel gische thans nog slechts 75,62 pet In zeer ontwikkelde landen zoals België en Nederland kan dit verschil van 45 pet in de nominale lonen niet door een hogere productiviteit worden verholpen De Belgische lonen schijnen buiten gewoon hoog erkende de heer Be kaert maar terwijl het verschil tus sen de Belgische lonen de Duitse de Franse en de Engelse lonen geleide lijk kleiner wordt is het verschil met Nederland groter geworden Het verschil tussen de Belgische en Engelse lonen is b.v nog slechts 11 pet Wij erkennen Wij erkennen aldus de heer Bekaert dat Nederland zwaar door de oorlog werd getroffen en dat het herstel er niet zo snel is gegaan als in België Nederland heeft zijn overzeese bezit tingen verloren die een bron van in komsten en een belangrijke markt vormden gestuwd door een hoog ge boortecijfer zag het zioh verplicht nieuwe werkgelegenheid te scheppen voor een groeiende bevolking Ieder jaar neemt de werkende bevolkings laag toe met 60.000 man Daar de Nederlandse basisindustrie eerst onlangs is tot stand gekomen zün er nog belangrijke investeringen nodig welke een beperking van het vertiruik noodzakelijk maken Onze Nederlandse vrienden aldus ging de heer Bekaert verder zeggen ons dat hun loonpolitiek niet inge geven wordt door het verlangen op de Belgische markt een afzetgebied te vinden ten nadele van de Belgische industrie maar wel door de zorg om de jonge Nederlandse industrie in een verdedigbare concurrentiepositie te handhaven tegen een ander buurland n.l tegenover Duitsland Hoe kan dit streven al zij het ook zo eerbiedwaar dig in overeenstemming worden ge bracht met de Benelux aldus vroeg de heer Bekaert zich af In alle objectiviteit en in alle vriendschap ben ïk verplicht U te zeggen dat het onmogelijk is gewor den afwijzend te staan tegenover de billijke grieven die door de grote meerderheid van de Belgische indu striëlen naar voren worden gebracht Het einde De heer Bekaert concludeerde als volgt Als wij op de ingeslagen weg voortgaan is het einde gemakkelijk te voorzien Dan gaat Benelux ten on der Maar dat willen wij niet Het standpunt van de Belgische industri ëlen kan als volgt worden samenge vat Ten eerste wij willen zo spoedig mogelijk een einde maken aan de hui dige stand van zaken Wij verwerpen reeds nu iedere procedure die zal bij dragen tot verlenging van de status quo welke een negatie is van de eco nomische unie Ten tweede wij ach ten het dringend nodig door het aan vaarden van beschermingsclausules zoals die ook voorzien zijn in het plan Beyen voor een douane-unie tussen de zes Schumanlanden en van een regeling welke een zeker even wicht hoe betrekkelijk ooik herstelt in de productievoorwaarden in de be trokken landen de bestaande Bene - lux accoorden te venbeteren en wij verzoeken onze regeringen dringend de accoorden binnen zeer korte tijd te herzien Ten derde Wij mogen niet oordelen over de wenselijkheid van een even mele opzegging van de accoorden doch wij stellen tot ons zeer groot leedwezen vast dat een weigering of verdaging van onderhandelingen op de genoemde basis de benadeelde partners noodzakelijk zal verplichten rot een opzegging van de Benelux len vierde wij zijn en blijven voor aanders van een werkelijke econo mische unie Hoe gematigd deze rede ook gere oigeerd moge zijn zij wöst er noch wns op dat de meerderheid der Bel eische industriëlen plotseling door een overdreven vrees voor de Neder • andse concurrentie is aangegrepen op een ogenblik dat België nog steeds wediteur is van Nederland v:,?S*-P ^' ^* t«i ' om een van die ge « aariijke sentimentele reacties waar Sl ^ '^ seringen en de grote indus - * enen te'Sen ""^^'"^^" '"'"'"'"^ Brussels houding ovpri *''^ ^™ ^ e heer Bekaert stemt te iS ^' ^^'^ ^« vernamen in gro Benehivtr ""™ "«* *« gew«zigde jj^neluxkoers van de Belgische rege - ^ tJt '^ ministeriële onderhande rteiie " H ¦* e'gische regering voor « ysteem*'''"'"^f af te zien van het VMP ™ J^^l *« sP««iale commissies »» f sensibele factoren en in de plaats daarvan de te goedkoop geachte Ne derlandse producten in België te be lasten met een compensatiebelasting van 15 a ^ 0 pet De overige drie sprekers legden voornamelijk de nadruk op het inter nationaal aspect Wat kan Europa ons brengen als Benelux mislukt vroeg de Luzemburgse oud-minister Nicolas Margue voorzitter van het Luxem burgse Benelux comité zich af Hij wees er bovendien op dat de in tegratie van Europa in nog veel rui mere mate op dezelfde economische en sociale moeilijkheden zal stuiten als Benelux Hij stelde voor dat de ministers va ker bijeen zouden komen en dat ge meenschappelijke organen en een parlementaire raad van advies zou den worden opgericht Mr Fockema Andreae spreekt Mr W H Fockema Andreae voorzitter van het bestuur van de Kon Ned Jaarbeurs wees op de ver antwoordelijkheid van de regeringen op bepaalde momenten komen gevoe lens van „ achtergesteld te zijn " sterk naar voren Juist dan aldus de heer Fockema Andreae moeten de rege ringen een snelle en positieve invloed uitoefenen om een zodanig klimaat te scheppen dat het Benelux bedrijfs leven tot grotere samenwerking kan komen Zich klaarblijkelijk tot de Belgische regering wendend zei de heer Fockema Andreae dat zodra in dergelijke omstandigheden van over heidswege blijk wordt gegeven van aarzeling of medelijden en niet de verantwoordelijkheid wordt genomen om met alle kracht duidelijk te maken dat samenwerking voor hen die deze samenwerking oprecht zoeken altijd betekent dat hier en daar nadelen be horen te worden aanvaard ontvalt aan de pogingen tot samenbundeling de kracht en behoort de politieke lei ding der gemeenschap zich te realise ren dat zij door eigen wantrouwen in de eens zo aangeprezen weg ten goede onmetelijke schade aan de ontwikke ling toebrengt En nog krachtiger klonk deze Nederlandse waarschu wing tot Brussel in het slot van de rede van de heer Fockema Andreae voor geen impopulariteit bij haar onderdanen behoort een zich van haar verantwoordelijkheid be wuste overheid uit de weg te gaan " Op het Binnenhof in Den Haag heeft Vrijdagmorgen een delegatie van de vertegenwoordiging van de Vrije Zuid-Molukken in Nederland een pe titie aan de Tweede Kamer aangebo den ter gelegenheid van het feit dat het vandaag drie jaar geleden zal zijn dat de Republiek Maloekoe Se latan werd geproclameerd Koel maar drooi Het K.N.M.I deelt mede Nadat het deze week in het grootste deel van Nederland en ook in België Duitsland en Frankrijk onafgebroken stralend voorjaarsweer was geweest heeft zich de afgelopen nacht een be langrijke wijziging voltrokken Een boven de Noordzee gelegen gebied van hoge luchtdruk dat het weer hier te lande beheerste heeft n.l plaats moeten maken voor een de pressie die thans voor de Noorse kust is gelegen Aan de achterzijde van deze depressie voerden krachtige Noordenwinden polaire luchtmassa's naar het Zuiden en deze lucht bereik te de afgelopen nacht oofc Nederland Dit ging op enkele plaatsen gepaard met lichte regenval maar meer dan 1 mm is er nergens gevallen De re gen en hagelbuien die tot in Schot land voorkwamen bleven ons ge spaard en zullen ons ook morgen niet kunnen bereiken Integendeel het ziet er naar uit dat het weer morgen een kleine verbe tering zal ondergaan De nadering van een rug van hoge luchtdruk uit het Westen heeft n.l tot gevolg dat de aanvoer van koude lucht reeds morgen tot staan komt Aangezien bovendien een op de oceaan aanwezi ge depressie die naar het Oosten koerst morgen het weer hier té lande nog niet zal kunnen beïnvloeden is de kans op een droge Zondag met o / en toe wat zonneschijn groot FRANS IWASEREEL TENTOONSTELLING In Haarlem zal deze zomer een tentoonstelling worden gehouden van werken van de schilder-graveur Frans MasereeL len ft ramp ' * De Zevenlandentocht voert door Rijndal Tirol en Do lomieten naar Venetië Via de Rivièra en Parijs terug Uit en thuis in 13 dagen De heer Cool voorzitter van de 500.000 leden tellende Katholieke Vakbond van België zeide dat een nauwkeurige ontleding van de econo mische positie der Beneluxlanden hem de overtuiging gaf dat de huidi ge crisis kon worden overwonnen Maar dan moeten wü onze horizon verruimen en samenwerken in de verovering van nieuwe markten homogeen optreden tegenover de Europese integratie een Benelux front vormen op landbouwgebied enz Zwarte Woud-Zwitserland Tocht door de beroemdste berg landschappen en de schone steden Luzern Interlaken en Lausanne 11 dagen Hü achtte het moment rflp om de drie landen in een volledige econo mische unie te verenigen Wij mogen niet vergeten dat het opgeven van Be nelux een ramp zou betekenen van zo een groot formaat dat wü opnieuw zouden worden gedompeld in een pe riode van crisis devaluatie lage lonen en werkloosheid Soldaat Biever komt De Rome-reis is sprookjesachtig Het Gatda meer bezoeken aan Riva en Florence verblijf in de Eeuwige Stad zelve Terug over de onver getelijke Simplon pas 18 dagen door Koreanen vrijgelaten naar huis De tijd van wachten is voor me vrouw Biever in Den Haag voorbij Binnenkort komt haar man thuis uit Korea na twee en een half jaar weg geweest te zijn Van deze tijd bracht soldaat Arie Biever 26 maanden in krijgsgevangenschap door Het was in de bijna legendarisch geworden gevechten bij heuvel 325 in Spanje - Portugal Over Parijs Bordeaux en Biar ritz naar het Iberisch Schiereiland Lissabon Madrid met gelegen heid tot een Bezoek aan een stierengevecht Barcelona 20 dagen * De pleisterplaatsen zijn met zorg gekozen overal onderweg wach ten voortreffelijke maaltijden en prima bedden Welke reis ge ook kiest het wordt een grandioze vacantie * * Vraagl uitvoerig geillutlr pratpeclui V Plaats 16 Den Haat • Tal 112670 if Ook verkrijgbaar bij atle erkeniie reisbureaux Sergeant Arie Biever uit Den Haag die Vrijdagmorgen te Panmoenjon uit Noord Koreaanse krijgsgevangen schap is vrijgelaten Arie Biever maakt het goed en zal zo spoedig mo gelijk na aankomst in Tokio verder reizen naar Nederland Februari 1951 dat Biever vermist werd Het enige wat men destijds vond was zijn „ cap " Vier maanden later in Juni 1951 ontving zijn vrouw een brief van een Amerikaans sergeant die tegelijk met de Nederlandse soldaat gevangen genomen was maar naderhand zijn vrijheid herkregen had In de brief stond dat Arie het goed maakte Dit bericht was natuurlijk een grote op luchting en geruststelling voor me vrouw Biever „ Toch had ik nooit het idee dat Arie iets ernstigs overkomen was " vertelde zij in een kort onder houd in de woning van haar zuster waar ze verblijft totdat haar man gerepatrieerd is Er heerste vreugde en een sfeer van blijde verwachting in het huis „ Ik weet nog niets " zo vervolgde mevrciii'w Biever „ In Fe bruari 1952 — dus precies een jaar na de vermissing — ontving ik de eer ste brief van mijn man Het was een opgewekte brief Ik maak het goed stond er in Ik werk in de keuken van het kamp en ben vol goede moed In het begin ben ik drie maal achter el kaar vrij ernstig ziek geweest maar ik kan nu niet over mijn gezondheid klagen " Arie Biever maakte deel uit van het eerste detachement van Neder landse militairen dat op 26 October 1950 naar Korea vertrok Hij had ge tekend voor een dienstverband van een jaar Nu 2i / jaar later komt hij thuis Enige soldaten die tegelijk met hem waren vertrokken en na een jaar waren teruggekeerd hadden me vrouw Biever destijds opgezocht en haar met hun verhalen over haar I man een beetje opgevrolijkt - Mevrouw Biever weet uiteraard niets van de toekomstplannen van haar man als hij gerepatrieerd is „ Ik heb hem voor de eerste maal ontmoet toen hij soldaat was " vertelde ze „ Hij had altijd graag beroepsmilitair willen worden Ik vermoed nu dat hij het straks wel in die richtihg zal zoeken Als tenminste zijn beleve nissen in Korea hem niet afgeschrikt hebben " ONUITGEGEVEN MELODIE VAN EAVEL Onlangs is een nog onbekende melodie uitgegeven die Maurice Ra vel in 1895 geschreven moet hebben De aanleiding voor de compositie was het gedidht van Paul Verlaine „ Un grand sommeil noir " Leven Kunst Na ladat vrij U verteld hebben dat de Nationale Franse zender op 3 Mei a.s Wapenstilstandsdag 1945 het onlaAgs door het Residentie-Orkest te Parijs gegeven concert geheel zal uitzenden om 16.30 uur zouden wij U attent willen maken op een geheel ander aardig initiatief van de Franse om roep Dat is op het programma „ l'Art et la Vie " Kimst en Leven dat reeds zes jaar bestaat en dat iedere Donderdag over de nationale zender om 22.35 • uur is te horen Een soort radio „ magazine " dat zich met de fascinerende hulpmiddelen die de radio hiertoe ten dienste staan beijvert om de kimst en de kunstenaar tot levende werkelijlcheden voor het grote publiek te maken Om een sprekend voorbeeld te geven onlangs presenteerde l'Art et la Vie een klankbeeld dat de een tikje detectiveromanachtige titel droeg van „ La Femme en Bleu " De vrouw in helblauw maar dat een gedramatiseerde beschrijving was van de laatste levensdagen van onze grote Vincent van Gogh En op 30 April a.s bij uitzondering om 20.35 dus niet 22.35 uur is er een klankbeeld waarin de beroemde acteur der Comédie Frangaise Femand Ledoux Paul Guiguin die dan 100 jaar geleden werd geboren speelt en waarin Van Gogh trouwens opnieuw voorkemt gespeeld door de niet minder beroemde Michel Vitold leider van een der meest gereputeerde toneelcursussen van Parijs Hedendaagse kunst De rubriek „ l'Art et la Vie " doet — dat is in die zes succesvolle jaren van haar bestaan wel bewezen — werkelijk zeer veel aan de stimulering der pu blieke belangstelling voor schilders en schilderijen Men weet een toon te treffen niet van doceren en kapittelen maar van „ humaniseren " der kunst Men maakt gebruik van pakkende ajiecdotische ge gevens en dramatische speltechniek en essentiële dingen over pictorale stijl en schoonheid naar voren te brengen Dit is een zeer moeilijk werk waarmee men spoedig in het slop van trivialiteit terecht komt Hoezeer dit programma daaraan ontkomen is moge blijken uit het feit dat een jury van heden - In „ Nature " Vol 171 No 4354 1953 treffen wij een beschrijving aan van het bijna uitzonderlijke voorkomen van aluminium succi naat in de vorm van een massieve poederafzetting - in het kemhout van Cardwellia sublimis F Muell Proteacae De boom die door de Engelsen „ buil oak " wordt ge noemd „ levert timmerhout Hij maakt deel uit van de regenwouden van tropisch Queensland Een soort gelijk geval kent men ook van de Orites excelsa eveneens een Pro teacae uit de sub-tropische regen wouden van New South Wales De afzetting bestaat uit een grijs witte compacte poeder die 41.2 % aan gewiciit verliest wanneer ze tot 100 ° C wordt gedroogd Het aluminaum oxydegehalte van het gedroogde materiaal bedraagt 40.9 % en van de as 99.9 % Monsters van schors en hout van een ander exemplaar bevatten slechts 1.09 % en 0.86 % aluminium oxyde en hun as resp 2.8 % en 9.7 % Omtrent de physiologische betekenis van de opeenhoping van genoemde stof in het hout tast men nog in ' t duister Cén van de merkwaardigste hemel lichamen die wij kennen is de asteroide of planetoide Het zijn kleine planeten ongeveer 1500 in getal die gelijk de andere grote planeten om de zon heen cirkelen en wel in een zone gelegen tussen de banen van Mars en Jupiter De grootste middellijn overschrijdt de 300 mijl grens niet de kleinste meet nauweUjks 1 mijl Het zijn dus feitelijk niet meer dan grote rots blokken waarschijnlijk afkomstig van uit elkander gespatte planeten die in de interplanetaire ruimte zweven Verleden maand nu heeft Wilson van de beroemde „ Palomar Observatories " een nieuwe asteroi de ontdekt die met een ongekend grote snelheid langs een ongewone baan voortsnelt Ze is van de 9e grootte en dus nog net te zwak om met het blote oog gezien te kunnen worden Volgens de laatste berich ten die Cunningham van de „ Uni versity of California " heeft ver strekt mindert ze snelheid en na dert ze de aarde astroniomisch ge sproken tot zelfs heel dicht bij Sc N.L Vol 63 No 12 en No 13 De ' e gewoonte van sommige slak ken torren kevers en insectenlar ven om de aangetaste plekken van de bladeren van bonen leeuwen bekjes e.a als voedsel te prefere ren boven de gezonde geeft te denken Zouden deze zieke delen dan voedzamer en nuttiger zijn dan de normale Het schijnt wel zo te zijn Een microbiologisch onder zoek van met de parasiet Uromyces phaseoli geïnfecteerde bonen pha seola vulgaris bracjit heel verras send aan het licht dat het gehalte aan pantotheenzuur een uiterst belangrijke vitamine B in de door de parasiet aangetaste bladeren aanmerkelijk g r o t e r is dan in de Advertentie DEUXHEURES pour les Dames " Dinsdagmiddag 3 uur HOTEL „ DES PAYS BAS " Mode-Coctai Het zullen inderdaad „ twee gezel lige uurtjes " zijn van „ Variatie en Charme " zoals de Utrechtse pers schreef waarin door „ voortreffe lijke samenwerking tussen Utrecht se winkeliers " U een „ wapenschouw gegeven wordt van vele Utrechtse firma's " Tijdens de twee korte pauzes zal de bekende Radiozanger Gino Fattori „ de zanger van het Italiaanse lied " voor U optreden * Plaatsbespreking gewenst uitslui tend bij % '^ BeU ^^ Hotel „ des Pays Bas " Tel 13997 Thé Complet / 2,59 gezonde Bij een kunstitjatige in greep bleek dat 12 dagen na de infectie bedoeld gehalte tien maal zo groot is geworden Vermoed wordt dat het pantotheenzuur voornamelijk is gelocaliseerd in het mycelium „ wortels " van een schimmel en in de sporen zaden van de parasiet Door het verorbe ren van de zieke plantendelen blij ken sommige slakken zelfs meer in gewicht toe te nemen dan wan neer ze met gezonde bladeren wor den gevoed Hetzelfde geldt voor ratten Science Vol 117 No 3039 pag 326 H et is goed dat onze kinderen jaarlijks door de verwekker van mazelen worden besmet Dit kweekt afweer en ontneemt de ziekte haar kwaadaardigheid Wat de gevolgen kunnen zijn van een besmetting van een heel volk dat nog nooit eerder in contact is geweest met het mazelen-vlrus blijkt wel uit de jongste mazelen epidemie in Zuid Groenland Niet minder dan 4257 van de 4262 kop pen tellende bevolking d.i 99.9 % kregen de ziekte en wel in zeer hevige mate Dank zij de moderne middelen is het niet tot een cata strophe geworden zulks in tegen stelling met de mazelen-epidemieën onder de maagdelijke inheemse vol ken van het Amazonegebied 1749 van Esthonia 1829 van de Hud son baai 1846 van de Kaap 1852 van Tasmanië 1854 van Mauritius 1874 en van de Fiji eilanden 1875 De ziekte werd door slechts één Groenlander die in de beschaafde wereld Denemar ken de infectie had opgelopen overgebracht Binnen een paar we ken heeft de ziekte zich over de ganse bevolking op 5 na ver breid Evenals in vele andere klas sieke voorbeelden kwamen ook hier complicaties in de vorm van long ontsteking 80 % van het aantal complicaties middenoorontsteking 10 % vroegtijdige bevaUingen gevaarlijke hartaandoeningen en en cephalitis hersenontsteking voor Op de 275 gevallen kwam 1 geval van encephalitis voor Het sterfte - cijfer onder deze patiënten is bui tengewoon hoog t.w 66 % d.i 3 è 4 maal zo hoog als normaal Lancet dd 18/4 De ' e witte plekken op de kaapt trekken nog steeds het onbekeïfie der verre landen blijft onveranderd de ondernemende mens lokken Dit blijkt wel heel duidelijk in het jaar 1953 immers vele expedities staan op het punt te vertrekken of zijn reeds op weg Wij denken dan aan de Amerikaanse expeditie naar Nw Guinea aan de komende bestor ming van het Himalaia complex door Zwitsers Amerikanen Engel sen Duitsers Japanners Italianen en Fransen aan de Argentijnse ex - ploratie tocht naar het ZUidpool gebied en aan Thor Heyerdahl's zwerftochten over de pacific naar een groep romantische Stille Zuid zee-eilanden Alsof dit nog niet genoeg is hebben Canadezen en Zwitsers een arctis-expeditie naar het schiereiland Cumberland het dichtst bij Groenland gelegen deel van Baffinland georganiseerd De onderneming zal onder leiding van de Canadees Baird een pooldes kundige bij uitnemendheid staan Het wetenschappelijk onderzoek zal zich beperken tot de biologie geo logie en klimatologie van dit ver geten deel der wereld Als bevoor radingscentrum heeft men het dorp Pangnirtimg aan de Cumberland baai gekozen Nat wiss Rund schau Heft 4 1953 Van de hand van Werner Rudolf is in „ Medizinische Kluiik " dd 17 dezer een artikel verschenen over links - en rechtshandigheid Een serie theorieën zo zegt hij die het ontstaan vaa dit verschijnsel aan nemelijk tracht te maken moeten wij na grondige beschouwing als niet steekhoudend terzijde leggen Ondanks de schijn weten wti tot heden nog niet waarom 4 — 8 % der mensen uitsluitend de linker hand gebruiken 10 — 15 % beide handen en 77—86 % aUeen de rechterhand Daarenboven verkeren wij nog steeds üi het onzekere om trent het buitengewoon hoge per centage 16 — 30 % liiikshandigeu onder de verpleegden van gesticli teij voor zenuwlijders Het probleem is ' evenwel ingewikkelder dan het lijkt Psychologen hebben n.l ge constateerd dat linkshandigen b.v rechtsogig iemand die zijn linker oog dicht knijpt om met zijn rech teroog door een microscoop of kij ker te kijken is rechtsogig en/of rechtsbenig kunnen zijn Ook an dersom vertonen rechtshandigen linksogig-heid en/of Ilnksbenigheid Waarschijnltjk liggen organische processen hieraan ten grondslag in welk geval „ gewelddadige " omvor ming van links - tot rechtshandig heid een geestelijke stoornis kan teweegbrengen Het zou niet onmo gelijk zijn dat het hoge percentage zenuwlijders hiermede in verband staat Wonderlijk is het dat alle tot dusverre onderzochte dieren zich met de mens solidair hebben verklaard Ook bij hen kan men een zekere voorkeur voor een bepaalde richting of zijde vaststellen De ' e opgravingen in de buurt van het Oud - Testamentische Jericho hebben iets merkwaardigs opgele verd In het begin werd gemeld dat bij het openleggen van een aardlaag een schedel was gevon den Dit blijkt later niet geheel juist te zijn Wij hebben hier n.l met de oudste afbeelding van het bovenste deel van het menselijk lichaam te maken Meer dan een schedel ligt hier voor ons Het is een door kunstenaarshand gemo delleerde schedel Met grote smaak en gevoel voor kunst heeft de toenmalige artist de beenderen overtrokken met een soort pleister en zodoende een levensgetrouw beeld van het menselijke hoofd ge creëerd Elke trek is met zorg aan gebracht Zeven van dergelfke na tuurgetrouwe „ borstbeelden " ken nen wij thans uit dit gebied Een andere ontdekking is dat de vond sten thuis horen in een periode waarin de pottebakkerskunst nog onbekend was Dit in tegen stelling met eerder gelanceerde persberichten De ouderdom wordt op 7000 jaar geschat Illustr L News dd 18/4—'53 ané/i DEIOUPE Beraad V andaag maken de Grote Weste lijke Drie van de gelegenheid ge bruik welke de bijeenkomst van de Atlantische Raad bood om in Parijs een driemogendheden con-ferentie te houden Er bestaat in derdaad alle reden voor een der gelijk contact De her-oriëntering in de Russische politiek en de vre desvoorstellen van Eisenhower welke hierop gevolgd zijn hebben de mogelijkheid van een nieuwe conferentie met de Russen weer uit de min of meer illusoire sfeer gehaald waarin ze vóór Stalins dood zo langzamerhand was ge raakt In Berlijn zijn de Grote Vier trouwens reeds enige tijd aan het beraadslagen over de veiligheid in de lucht Dit gesprek verloopt wel iswaar niet bijzonder vlot doch de eommtmiqué's welke na de vrij spaarzame zittingen worden ver strekt geven toch grond voor een zeker optimisme Er schijnt in ieder geval op zakelijke wijze ge confereerd te worden Overigens beperken deze besprekingen zich strikt tot het eigenlijke onder werp het voorkomen van nieuwe luchtincidenten Politieke beteke nis is er verder niet aan verbon den Als doel van de bijeenkomst der Westelijke Drie wordt opgegeven „ een algemene uitwisseling van meningen ten aanzien van de in ternationale toestand " Het wordt dus een informeel gesprek Con crete besluiten zijn niet te wach ten Wel bestaat de hoop dat de drie ministers tot de vaststelling van een gemeenschappeUJke poli tieke gedragslijn komen met be trekking tot hetgeen we nu maar kortheidshalve het Russische pro bleem zullen noemen Reeds op de eerste dag van de NATO-conferentie zouden de mi nisters het er over eens zijn ge wtirden dat het Russische vredes offensief meer een verandering van tactiek dan van politiek in hield en dat niet aangenomen kon worden dat de Sovjet-politiek een fundamentele wijziging had onder gaan Maar dit betekent niet dat men geen rekening houdt met het gewijzigde optreden van het Kremlin De Franse minister van buitenlandse zaken Bidault druk te zich in zijn rede aan het noen miaal na de opening van de con ferentie als volgt uit „ Het is niet onze taak om te vragen of onze partners in het Oosten oprecht zijn Onze enige taak is het opte kenen van feiten Doch als er zidi dingen geen woorden op een bevredigende manier zouden aan dienen dan zou een belangrijk element zijn ingevoerd in een ge sprek dat tot dusverre ontbloot is geweest van elke bemoediging " Het kan de opmerkzame waar nemer intussen niet ontgaan dat er tussen de reacties van de ver schillende Westelijke politici op de nieuwe situatie op zijn minst een verschil rn accent valt te beluis teren Dit geldt niet alleen in in ternationaal maar zelfs in natio naal opzicht Wanneer men bij voorbeeld de recente verklaringen van Eisenhower en Foster Dulles met elkaar vergelijkt dan biedt de rede van de president meer pers pectief dan de uiteenzettingen van zijn minister van buitenlandse za ken Laatstgenoemde heeft er ken nelijk geen slag van de zaken zo voor te stellen dat de tegenstan der niet extra geprikkeld wordt Alleen om die reden al is het jammer dat Engeland op de sa menkomst van vandaag niet ver tegenwoordigd kan zijn door mi nister Eden die vermoedelijk be ter dan iemand anders Churchill natuurlijk uitgezonderd voor een passend tegenwicht had kunnen zorgen Wij zijn bevreesd dat Fos ter Dulles nu wat al te fors zijn stempel op de beraadslaging van de Westelijke Drie zal drukken Wij hebben al eens eerder be toogd dat de democratische mo gendheden er goed aan zullen doen hun defensie-inspanningen geen moment te ' verslappen Zo lang er geen positieve bewijzen zijn dat Moskou absoluut afstand doet van elke gedachte aan een gewapende agressie mag men de teugel niet lateïi vieren Aan de andere kant dient men echter aan Westelijke zijde geen middel on beproefd laten om tot een modus Vivendi met de Russen te komen Men behoeft de So vj et-diplomaten die thans zoals Wysjinsky van doorbrekende zonnestralen spre ken en hun boosaardige beschuldi gingen plotseling hebben gestaakt geenszins met overdreven gene genheid tegemoet te treden Het is evenwel gewenst om onnodige prikkeling te voorkomen Is het zo vragen we ons af daarom wel verstandig dat de Amerikanen onmiddellijk na het begin van de uitwisseling der zieke en gewonde krijgsgevangenen reeds mededeel den dat men bezig was gegevens te verzamelen voor eventueele processen wegens oorlogsmisda den Hetzelfde geldt voor de pu blicatie dat de Europese officieren thans onderricht krijgen in oorlog voering met atoomwapenen in Duitsland Men handele doch spreke niet te veel Arturo Toscanini blyft actief Arturo Toscanini die reeds 86 jaar is heeft het plan om het volgende seizoen als dirigent van de „ Natio nal Broadcasting Company " op te treden In het seizoen dat In November beignt zal Toscanini evenals in het vorige veertien concerten dirigeren Acht concerten zullen door de jon » Italiaanse dirigent Guido Cantaneli « worden geleid 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 25 April 1953 - 60e Jaargang No 302 Pagina 4 Overeenstemming over prijs van aardgas DE N«A«T.O>>RAAD Waarschuwing van gen Ridgway In militaire zin is Russische dreiging groter geworden bindingen over te gaan acht de mi nister echter niet verantwoord Schatting voor 1960 De minister raamt het verbruik van gas in 1960 op tenminste 2000 millioen m3 op basis van stadgas Met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat de totale uit de verschillende binnenlandse productie bronnen ter beschikking komende hoeveelheid afstandsgas in 1960 zal zijn gestegen tot 1250 millioen m3 op basis van stadsgas Hierbij inoet nog worden gevoegd het uit Duits land ten behoeve van een aantal Geldere gemeenten te importeren gas dat voor 1960 kan worden ge steld op ongeveer 30 millioen m3 per jaar Een hoeveelheid van circa 720 millioen m3 moet dus op andere wijze worden geproduceerd De Nederlandse Aardoliemij heeft de regering meegedeeld dat zij ge durende twintig jaar 400.000 m3 aardgas per dag of 146 millioen m3 per jaar kan leveren Gezien de ho gere calorische waarde van het aard gas komt deze hoeveelheid overeen met ongeveer 300 millioen m3 stads gas per jaar Om technische redenen zou dit aantal kubieke meter tot 260 millioen moeten worden geredu ceerd De minister vertrouwt dat het be leid van de provinciale en gemeen telijke besturen het mogelijk xal ma ken een zo rationeel mogelijke gas voorziening te bereiken zonder dat hiertoe wettelijke maatregelen nodig zijn De centrale overheid zal voor lopig kunnen volstaan met het nauw lettend volgen van de ontwikkeling en het zo nodig doen van suggesties om tot een zo efficient mogelijke organisatie van de gasvoorziening te geraken De minister is van mening dat het transport en ' de verkoop „ en gros " van het aardgas een taak is die zeker onder de huidige omstandig heden aan de staat moet blijven voorbehouden Ingevolge de voorwaarden van de aan de - N.A.M verleende concessie is deze maatschappij verplicht het door haar gewonnen aardgas aan de staat aan te bieden tegen een rede lijke prijs De onderhandelingen over deze prijs tussen regering en N.A.M hebben geleid tot een volledige over eenstemming zodat het definitieve contract aan de redactie waarvan thans de laatste hand wordt gelegd eerstdaags zal kunnen worden ge tekend Staatsgasbedrijf Er is een wetsontwerp in voorbe reiding waarin wordt voorzien in de oprichting van een staatsgasbedrijf tot welke taak zal behoren de voort zetting van de tot dusver door het directoraat-generaal van de energie voorziening terzake de in - en ver koop en het transport van gas ver richte werkzaamheden zomede de verrichting van alle verdere werk zaamheden welke daarmede ver band houden NATO hecht aan spoedige instelling van de Europese Defensie Gemeen schap Voorts merkte hij op dat „ dui delijke vorderingen " waren gemaakt op de weg naar ratificatie van het EDG-verdrag sedert de Raad in De cember j.l vergaderde Alle vijf afgevaardigden van de EDG-landen verklaarden ter confe rentie vastbesloten te zijn de nood zakelijke maatregelen te nemen om het verdrag door hun parlementen goedgekeurd te krijgen zo zei minis ter Beyen Naar A.F.P meldt verklaarde mi nister Beyen nog dat Nederland mei de ratificatie niet zou wachten op Frankrijk en Duitsland Voorts achtte de minister ratificatie van het ver drag vóór 30 Juni om het Ameri kaanse congres gunstig te stemmen niet onontbeerlijk als de goede wil van de regeringen en parlementen maar zou zijn gebleken Het was lo gisch zo zei hij dat de parlementen het verdrag diepgaand wilden bestu deren gezien de belangrijke gevol gen ervan op politiek economisch en militair gebied De NATO-raad heeft Vrijdagmiddag het program ten bedrage van 317 mil ' lioen pond sterling voor de aanleg van nieuwe vliegvelden en militaire installaties in de komende drie en-een-half jaar goedgekeurd Vrijdagmorgen heeft ' H.M de Konin gin de zes Pakistaanse jaurnaUsten die op uitnodiging van de regering een bezoek aan ons land brengen op Paleis Soestdijfc ontvangen De jour nalisten hebben H.M een grote aqua rel van de Pakistaanse sc1;Lilder Ab dar Rahman Chilgati aangeboden De heer S Lal Shah Bokhari de zaak gelastigde van Pakistan in ons land stelde hen aan de Koningin voor H.M de Koningin temidden der jour nalisten Rechts naast Koningin Juli ana de zaakgelastigde van Pakistan Bloesemtochten in provincie Utrecht Eerste drie-dimensionale speelfilm Ideeën voor een zonnige dag De boomgaarden zijn in bloei ge komen Niet alleen in de Betuwe maar ook in het Zuiden van de pro vincie Utrecht zijn nu prachtige tochten te maken door een land dat met ieder uur zonneschijn wint aan witte pracht Mocht het weer van de afgelopen week de komende Zondag even mooi zijn dan zal het heerlijk fiet sen — en autorijden — zijn in het land van de Lek De Provinciale Utrechtse Bond voor Vreemdelingenverkeer te Utr heeft zojuist een folder uitgegeven „ Bloesemtochten door de provincie Utrecht " waaruit we hier een paar ideeën laten volgen Zo ziet het land langs de Lek er uit op een mooie dag als het licht vande zon gevangen lijkt te worden inde stralende boomgaarden Bloesem praeht in de omgeving van Wijk bijDuurstede foto U N Konmgsbergerstraat Naar aanleiding van de in de Ge meenteraad naar voren gekomen wensen is aan de Suikerterreinstraat te Utrecht een andere benaming ge geven en wel Koningsbergerstraat Hiermede wordt de herinnering le vendig gehouden aan dr J C Ko ningsberger die van 17 November 1923 tot 6 Maart 1926 voorzitter was van de Raad van Beheer der Ko ninklijke Vereniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland N.C.R(aclio)V Het Utr Comité der Ned Chr Ra - dio Vereniging organiseert de jaar lijkse propagandatocht ditmaal op Woensdag 17 Juni Er is een mooie tocht door verschillende provincies uitgestippeld De route loopt in grote trekken van Utrecht over den Bosch naar Oisterwijk vandaar naar Breda en omstreken om tenslotte via Moer dijk en Rotterdam naar de Domstad terug te keren Vanzelfsprekend wordt weer een groot aantal deelnemers verwacht „ Hoe kom ik aan mijn familiewapen " Maandag 27 April a.s vindt in het „ Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 te Utrecht aanvang 19.45 uur de her-oprichtingsvergadering plaats van de Afdeling Utrecht der Ned Genealogische Vereniging Na afwer king van een korte huishoudelijke agenda zal een lezing worden gehou den door de heer D Rühl docent in de Heraldiek aan de Rijks-academie voor Beeldende Kunsten te Amster dam over „ Hoe kom ik aan mijn fa miliewapen " wapens en wapenlegen den Tentoonstelling in gebouw Balkstraat 54 De Stichting voor het Beheer en Expl van Volkswoningen te Utrecht houdt in ' t clubgebouw in de Balk straat 54 alhier een tentoonstelling waarop te zien zullen zijn de werk stukken vervaardigd op de cursus sen Houtplein Framboosstraat en Anthonieplein De expositie wordt geopend op Woensdag 6 Mei des avonds om half 8 Voor belangstellenden zal de ten toonstelling geopend zijn op Donder dag 7 Mei van 3 tot 5 uur en van half 8 tot 10 uur Wethouder H Ploeg Jr zal als voor zitter van de Stichting de tentoon stelling openen waarna door een kindergroep van de complexen Hout plein Anthonieplein en Framboos straat resp zal worden opgevoerd „ Assepoester " „ Lenteleven " en de „ Bloemenmars " Utrecht Oudenrijn 3,5 km De Meern 3 km kersen linksaf 1 km de Heerndijk volgen dan rechtsaf naar Veldhuizen 13 km peren langs dé Reyercopse Wetering en Blinde Weg naar Montfoort 8 km peren de Heeswijkerweg volgen even voorbij Heeswijk bij KnoUe manshoek rechtsaf en langs de Ach tersloterdijk over Achtersloot naar IJsselstein 10 km zeer veel kersen vooral aan de Overeindseweg Jut phaas 6 km Utrecht 6 km In totaal bevat de folder 8 tochten plus een overzichtskaartje waarop de Rijm al lang vóór Wijk bij Duur stede Lek wordt zodat er keus ge noeg is ook voor de bloesemdagen in Mei Wie een wandeling wil inaken kan steun vinden in de korte opgave van busdiensten in het bloesemgebied - Harmeien Haarzuilens Utrecht 30,5 km Utrecht Vleuten - Utrecht Oudenrijn 3,5 km De Meern 3 km kerseri Harmeien 6 ion peren en pruimen van huize Harmeien over de Hollandse kade Appellaantje Spijklaan en Brem dijk naar Kort jak en Haarzuilens 7 km peren Vleuten 3 km peren Utrecht 8 km Utrecht - Odijk - Werkhoven - Cothen - Wijk bij D - Schalkwijk - Houten - Utrecht 55 km Utrecht Bunnik 5 km Odijk 4 Rm Werkhoven 3 km Cothen 8 km Wijk bij Duurstede 3 km Schalk wijk 14 Irni voorbij Schalkwijk rechtsaf langs ' t Goy centrum van fruijcultuur met fruitteeltschool van de Nederlandse Heidemaatschappü over Loerik naar Houten 10 km zeer veel appelen en kersen over Oud Wulver naar Utrecht 8 km Utrecht - De Meem - Montfoort - Heeswijk IJsselstein - Jutphaas - Utrecht 39,5 km 107,5 millioen in Rampenfonds Bij het Nationale Rampenfonds is sinds Donderdagmiddag een half millioen gulden binnengekomen De stand is thans f 107.5 millioen gul den PUROL Geneest al wat Uw huid deert ABBEDIJK N York-R'dam 24 490 mijl W Landsend naar Antwerpen AGATHA 25 te Balikpapan verwacht ALAMAK Calcutta-R'dam p 24 Minikoy naar Aden ALDEGOND 26 va Pladju te Bangkok vetw ALHENA 24 22 uur v Buenos Aires te R'dam verw ALIOTH B Aires-R'dam p 24 Recife naar Antwerpen AMERSKERK Australië-Hot - terdam pass 294 Gibraltar n Duinkerken AMSTELLAND A'dam-Bue - nos Aires 24 225 mijl N Palma naar St Vincent kv APPINGEDIJK R'dam Gol £ v Mexico 24 te Lissabon ARMILLA Halphong-Singa - pore 24 dw Kp Varella AVERDIJK B'dam N Orleans pass 24 Bermudas BALI A'dam Indon 24 v Al giers naar Pt Said BANTAM 24 van Hamburg te Bremen BARENDRECHT Muntok-Rot terdam 25 v.m te Suez BAWEAN 25 van Makassar te Surabaja verw BLOEMFONTEIN A'dam-O Afrika 24 540 mijl NNO St Helena naar Kaapstad CALTEX DELFT Sidon-Rot - terdam pass 24 mijl ten Z CALTEX THE HAGUE Rot - terdam Sidon 24 80 mijl W Kp Bougaroni CALTEX UTRECHT R'dam Sidon 24 Gibraltal gepass CERONIA Balikpapan-Singa pore 24 160 mijl OZO BUli ton COTTICA A'dam-Georgetown 24 van Madeira naar Bar bados DANAE 24 n.m van Gothen burg naar A'dam BUMINA A^am-W Afrika 24 ¦ I Scheeostiidingen j j ^ MacArthur pleit voor zijn oude plan wil China LISSEKERK R'dam-Perzische Golf 25 te Muscat verw MAASDAM N York-R'dam 24 van Southampton MAASLAND Z Amerika-Am sterdam 24 te Bahia MANOERAN Indon.-A'dam pass 24 Sabang naar Pt Su dan MARISA pass 24 Eas al Hadd naar Pladju MELISKERK R'dam-Japan 24 van Singapore nr Hong - MENTÓB Middell Zee-R'dam pass 24 ouessant n R'dam MIRZA 24 n.m van Liver pool te Punta Cardon ipv Willemstad MADJOKERTO 25 van Balik papan te Banjiwangi verw NOORDAM N York-R'dam 24 590 mijl W ten Z Landsend OVERIJSSEL R'dam-Indon 24 v Surabaja n Semarang OVÜLA Bahrein-Singapore p 24 Sabang PR WILLEM TV 24 V R'dam naar Chicago BIOUW New York-Calcutta 24 V Pt Said naar Aden.ROEBIAH Vancouver-Calcut ta 24 920 mijl NO Marcus eila naar Manilla ROTTI lindon - N York p 24 Malta naar Halifax SABANG Priok-Berau 24 270 mijl W ten Z Kp Selatan SALATIGA Calcutta Pac.kust 25 te Cebu.SALAWATI A'dam-W Afrika 24 n.m te Antwerpen SALLAND B Aires-A'dam 24 n.m te Santos SAROENA 25 van Surabaja te Balikpapan verw de onbeduidende industrie van com munistisch China te vernietigen en zijn zwakke bevoorradingsverbindin gen met de Sovjets te verbreken " „ Een waarschuwing dat een derge lijke actie zal worden ondernomen verschaft de macht om de Sovjets er toe te brengen de strijd in Korea zonder verder bloedvergieten tot een einde te brengen " aldus MacArthur Hij zegt niet op welke wijze de V.S China moeten treffen doch hij her innert er aan dat functionarissen te Washington zijn voorstellen om Chi nese bevoorradingsbases te bombar deren een blokkade langs de Chinese kust in te stellen en gebruik te ma ken van nationalistisch-Chinese troepen van Formosa in begin 1951 hebben afgewezen De generaal zegt van mening te zijn dat de door hem voorgestelde actie niet tot een derde wereldoorlog zal leiden Tenslotte wijt hij het aan „ de traagheid van onze diplomatie " dan met „ het gulden ogenblik " om een vrede tot stand te brengen nadat hij de Noord-Koreanen in October 1951 zware slagen had toegebracht heeft laten voorbijgaan Bejaarde dame aangereden Op de Maliesingel bij de Abste derdijk stak gistemamiddag de 85 jarige mej C M K uit Utrecht zo plotseling over dat zij werd aan gereden door de 9-jarige fietser E C A v R uit Utrecht De oude dame liep een hersenschudding en een hoofdwonde op Zij is per auto van de GG en OD overgebracht naar I het Stads - en Academiisch Zieken - ' huis De opperbevelhebber der NATO strüdkrachten in Europa de Ameri kaanse generaal Mathew B Ridgway heeft Vrijdag in de NATO-raad ver klaard dat „ indrukwekkende vorde ringen zijn gemaakt bü het organise ren der Europese verdediging " Hij voegde hieraan echter de waarschu wing toe dat de Westerse militaire kracht nog bü lange na niet in staat is het hoofd te bieden aan een even tuele Russische bedreiging „ Militair bekeken is deze dreiging thans gro ter dan verleden jaar " zo verklaarde hö Van bronnen die in nauwe verbin ding staan met het NATO-hoofd kwartier te Fontainebleau werd later vernomen dat berichten van de ge heime diensten der Westerse verbon denen er op wijzen dat weliswaar het aantal Russische divisies in het af gelopen jaar niet is toegenomen doch dat de Icwaliteit er van aanzienlijk is verbeterd Als factoren welke dit uitwijzen worden genoemd vliegtuigen van een ander type zijn in toenemende mate door straalvliegtuigen vervan gen De Russische divisies hebben de beschikking gekregen over betere vechtwagens Een andere factor is dat de gevechtswaarde van het Tsje choslowaaksê leger is verbeterd Politieke NATO-waarnemers heb ben opgemerkt dat de burgerlijke en militaire vertegenwoordigers der Ver Staten in de NATO-raad deze maal voor het eerst niet geheel een stemmig hebben gesproken Terwijl de NATO-opperbevelheb ber generaal Ridgway er Vrijdag de nadruk op legde dat de militaire krachtsinspanning der NATO-staten groter moet worden heeft de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken John Foster Dulles Donder dag verklaard dat „ Europa het tempo moet aangeven bij de bewapening " De minister gaf toen tevens duidelijk te kennen dat de Amerikaanse rege ring het eens is met vele Europese regeringen dat een teveel vergen der nationale economieën in een poging om in de kortst mogelijke tijd de militaire kracht der NAVO-staten zo groot mogelijk te maken in strijd zou zijn met de doelen welke met de herbewapening worden nagestreefd Verklaring van Pearson De Canadese Minister van buiten landse zaken Lester Pearson die te vens voorzitter is van de NATO-raad heeft Vrijdagavond te Parijs op een persconferentie verklaard dat de veertien NATO leden overeen zijn gekomen de Sovjet-Unie halverwege tegemoet te komen bij elke welge meende Russische vredesstap In antwoord op de vraag op welke practisohe wijze de Sovjet-Unie de NATO-staten zou kunnen overtuigen van de welgemeendheid harer vre desbedoelingen noemde Pearson als punten het sluiten van een wapen stilstand in Korea de voltooiing van een vredesverdrag met Oostenrijk en een regeling van het Duitse vraag stuk Pearson verklaarde tenslotte nog dat het sterker worden der NATO staten mogeiyk de oorzaak is ge weest van de huidige verandering in de Russische buitenlandse politiek De RD.qf De Atlantische Raad is het er bo vendien over eens „ dat de Europese Defensie Gemeenschap zo snel moge lijk moet worden geratificeerd " De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken Beyen wees op een persconferentie op het belang dat de MARKAB N BEREIKTE DOVER NA AANVARING Het Nederlandse kustvaartuig „ Markab N " van Vah Nieveld Gou driaan en Co te Rotterdam is in aan varing gekomen met het Noorse tank schip „ Sarita " De „ Markab N " die wat water maakte is te Dover aan de grond gezet De kapitein is naar een ziekenhuis gebracht De verwondingen aan het gelaat van de kapitein zijn niet van ernstige aard Voor de bemanning die aan boord is gebleven bestaat geen ge vaar Hi met een aanval bedreigen Generaal Douglas MacArthur ver klaart in een schrijven aan het de mocratische lid De generaal breekt opnieuw een lans voor het omstreden program dat mede geleid heeft tot zijn ontslag door president Truman als opperbe velhebber der verbondenen in het Verre Oosten en zegt o.m „ Wij heb \> ea nog steeds de mogelijkheid om Adenauer half-Mei naar Londen In Londen is Vrijdag officieel be kend gemaakt dat de Westdultse bondskanselier dr Adenauer zich op 14 Mei ' op uitnodiging van de,Britse regering naar Londen zal begeven voor een gedachtenwisseling met de Britse premier en andere leden van de Britse regering Adenauer zal tot 16 Mei in de Engelse hoofdstad ver blijven Vannacht is er ingebroken bij de wethouder van sociale zaken van de gemeente EmmeA de heer A Klein die aldaar éen kriiidenierswinkel heeft De winkellade werd openge broken en de spaarpotten van de kin deren werden geleegd Gouden sier raden waaronder een gouden oor ijzer zijn meegenomen De buit aan geld bedraagt zeker 300 — De heer K was niet tegen inbraak verzekerd Vooraf hebben de inbre kers hun slag geslagen bij het waren huis Van Dijk De inhoud van een geldkistje de cassa en een portemon naie bedroeg in totaal niet meer dan ƒ 30 — a ƒ 40 — Bwana Duivel '' il/e eerste en - ioi dusver enige hoofdfilm in drie dimensies „ Bwana Duivel " vervaardigd in kleuren wordt thans in Cinema Royal te Am sterdam vertoond Voor een film van deze soort opgenomen in zgn „ natu ral vision " heeft de toeschouwer een polaroide-bril nodig die hem voor de vertoning ter beschikking wordt ge steld Twee systemen voor het beeld in drie dimensies zijn er thans waar van één nl natural vision volgens deskundigen het ware drie-dimensi onale oplevert terwijl het andere daarvan de illusie geeft de illusie van diepte derhalve Arch Oboler regis seur van „ Bwana Duivel " drukt dit verschil als volgt uit „ Het is niet mo gelijk om de derde dimensie aan films toe te voegen door een vergroot doek of een gebogen doek of truc lenzen De derde dimensie kan alleen via het menselijk oog aan de film worden toegevoegd en de enige ma nier die tot dusverre bekend is is die welke het gebruik van polaroide brillen vereist " In de technische uiteenzetting die ons voor de vertoning van „ Bwana Duivel " werd verstrekt wordt de werking van natural vision aldus uitgelegd „ Natural vision gaat ervan uit dat bij het menselijk gezicht ieder oog een afzonderlijk beeld ziet en dat elk der beide ogen het ziet van een lichtelijk verschillende gezichtshoek uit Natural vision copieert a.h.w de werking van het menselijk gezicht door het beeld op te nemen met twee camera's die tegenover elkaar zijn geplaatst en waartussen zich een op tisch apparaat bevindt In dit op tisch apparaat zijn twee lenzen aan gebracht waarvan de tussenruimte ongeveer gelijk is aan de afstand tussen de twee ogen van de mens Als het ware dus een linker en een rech ter oog De indrukken welke het lin ker camera oog opvangt worden in de linker camera geprojecteerd de Advertentie 130 mijl ZW Lissabon naar Dakar ESSO DEN HAAG 24 n.m v R'dam te Aruba FRIESLAND KRL Makassar R'dam 25 te Djeddah verw GAASTEBKERK R'dam-Kobe 24 330 mijl N Port Sudan n Aden GOOILAND Z Amerkia Am-sterdam 24 n.m te Itajai GROOTE BEER Halifax-Rot terdam pass 24 Sclllys HAARLEM A'dam-La Guaira 24 110 mül WZW Landsend HELDER A'dam-Antw pass 24 Vlissingen HYDHA 24 140 mijl ZW Lands End naar R'dam INDBAPOERA Priok-R'dam 24 pass Gibraltar n South ampton KALABAHI 24 van Makassar naar Ambon KIELDRECHT Yokohama-R ' dam 24 Kp St Vincent ge pass naar Antw KOTA AGOENG 24 v Sura baja naar Makassar KOTA INTEN 24 van Singa pore naar Pt Swettenham LAWAK 24 van Bahrein naar Muscat LEKHAVEN R'dam-Sydney p 24 n.m Cocos eil naar Fre mantle LEMSTERKERK 25 van Bah rein te Muscat LIEVE VBOUWEKEBK Col - cutta R'dam 24 65 mijl OZO Kp San Sebastian naar Le Havre LINDEKERK R'dam Perzi-sche Golf 24 t.h.v Lissabon naar Pt Said LINGE 26 van Newport Mon te Las Falmas veiw MINISTER BEPLEIT REORGANISATIE GASPRODUCTIE De minister van Economische Za ken heeft de Tweede Kamer een aan tal beschouwingen doen toekomen op het gebied van de gasVoorziening Hierin bepleit de minister de wen selijkheid van een reorganisatie van de gasproductie Ten dele zal deze reorganisatie gebaseerd moeten zijn op een zo groot mogelijk gebruik van het als bijproduct van industriële processen ter beschikking komend gas ter vervanging van de plaatse lijke koolgasproductie Tot deze ca tegorie behoren naast het cokes ovengas het kraakgas van de pe troleumraffinaderijen en het aard gas Daarnaast zal een concentratie van de productie van het gas moe ten worden nagestreefd voor zover daardoor de kostprijs wordt geredu ceerd De minister is voorstander van een landelijk gastransportnet waardoor tevens verschillende produetiecentra met elkaar worden gekoppeld Reeds thans tot de aanleg van zulke ver - Weer een bomaanslag in Buenos Aires Voor de militaire club in Buenps Aires zijn in de vroege ochtenduren van vandaag bommen ontploft De bommen richtte aanzienlijke schade aan maar veroorzaakten geen slacht offers De club bevindt zich in de deftige wijk van de stad aan de Plaza San Martin enige honderden meters van het gebouw van het ministerie van buitenlandse zaken indrukken van het rechter camera oog komen in de rechter camera te recht Beide fihnbanden worden op de gebruikelijke wijze ontwikkeld Ze ¦ S'orden gelijktijdig op het doek geprojecteerd De bril die de toe schouwer draagt verricht de volgen de functie het door het projectie scherm gereflecteerde beeld wordt in de gepolariseerde glazen van de bril wederom gescheiden in de indrukken welke voor het linker oog bestemd zijn en die welke door het rechter oog moeten worden opgevangen Het gehele filmbeeld kan op deze wijze als het ware langs natuurlijke weg tot werkelijkheid worden een wer kelijkheid met hoogte breedte en diepte De gewaarwording die de 3-D film oplevert is wel even verbazend doch naar ons gevoel niet zo verbluffend als deze vergaande omwenteling als ze dat zal blijken te zijn in de film kunst zou kunnen doen verwachten Door het stereoscopisch effectmaakt bijv het uitsteken van eenhand de indruk alsof deze zich los maakt van het doek en de zaal inreikt Er zijn momenten waarop eengebaar of handeling zich van hetscherm naar de zaal lijkt te ver plaatsen Gevolg hiervan is dat detoeschouwer zich nu en dan dichterbij het vertoonde betrokken kanvoelen Als een speerpunt de zaal in steekt zoals in Bwana Duivel het ge val is kan men zich misschien niethelemaal buitenstaander meer voe len Totdat we ook hieraan ge wend raken Afgewacht zal moeten worden wat de artistieke mogelijkheden van de zich verder ontwikkelende 3 dimen-sionale film zullen zijn Over de inhoud van „ Bwana Dui vel " valt niet veel te zeggen het iseen avonturenfilm over de aanlegvan de eerste spoorlijn in Brits OostAfrika Er woi-dt met — wat we zou den willen noemen — een soort ra - zernij romantiek in huisgehouden.Men late dit voor wat het is Wanthet gaat hier alleen om het experi ment E B SCHIEDIJK N York-Indon 25 te Alexandrië SLAMAT Indon R'dam 25 te Colombo SOESTDIJK Indon.-N York 24 n.m t eSuez SOMMELSDIJK N York-In - donesië 27 te Belawan verw ST DORDRECHT A'dam - Huelva pass 25 vroeg Fi - nisterre ST MAASSLUIS 24 60 mijl O Aberdeen v Middlesbro nr Narvik ST SCHIEDAM Narvik - New Castle 24 110 mtil ZO Shet - landse eil ST VLAARDINGEN Narvik - Vlaardingen 24 dw Bergen SUMATRA Indon.-A'dam 24 n.m V Pt Said naar Ge - nua TABIAN A'dam Indon 25 te Belawan verw TABINTA A'dam Indon 25 te Belawan FAWALI 23 n.m v Baltimore naar Galveston TERNATE 25 te Makassar verw TEUCER 24 van Birkenhead naar A'dam alwaar 26 ver wacht TJILUWAH 24 van Priok via Semarang naar Surabaja TJITJALENGKA Z Amerika - Japan 24 270 mijl ZW Die go Garcia naar Singapore VAN RIEMSDIJK 24 op rede Ambon VEENDAM N York-R'dam 24 660 mijl W Scillys naar Southampton WAAL 24 v Antw te A'dam WESTERDAM R'dam-N York 24 310 mijl ZO Kp Race WESTLAND B Aires-A'dam 23 V Las Palmas IJSSEL 24 n.m van Piraeus naar A'dam via Malta ZUIDERKRUIS A'dam Kaap - Etad 24 480 mijl NO Ascen sion eil De problemen betreffende de gas voorziening zullen in nauw overleg met de gemeentelijke en provinciale besturen tot een oplossing moeten worden gebracht De minister meent dit te kunnen verwezenlijken door de instelling van een commissie van advies Daarnaast zal een raad van toezicht worden ingesteld die ten aanzien van het staatsgasbedrijf een ongeveer analoge functie zal vervul len als het college van commissaris sen bij een N.V PBS;:^^rEis tt eacties tt R door dr P » Geyl IWet een goede titel heeft prof dr P Geyl zijn in een bundel samenge brachte opstellen over Groen van Prinsterer Multatuli Van Lennep Busken Huet als geschiedschrijver Ter Braak Du Perron en prof J Ro mein „ Reacties " genoemd Gezichtswijdte legt prof Geyl in vele van zijn betogen ruimschoots aan de dag en hij is een uitnemend gebrul ker en rangschikker van een enorm materiaal aan feiten en documenten Aangezien objectiviteit in vele dingen en zeker ook in de beoefening der his torie een illusie en een fictie is valt ook bij prof Geyl het subjectieve — en soms zeer duidelijk — aan te wj zen Over Busken Huët als historicus is dr Geyl niet te spreken meer over Huet als een op onafhankelijkheid ge steld polemist die zich in losse spirii ¦ tuele opmerkingen het beste uit Er is veel dat ongemeen boeiend is in Geyls betoog toch ook heel wal academisch aandoende vaststellerii van z^en die noch voor goed ver staan van Huet noch voor de grote lijn van de geschiedenis van belang is Tot het boeiende rekenen wij o.a dië mededelingen waaruit men kan zien hoe Huet uit politieke oogmerken te gen Amsterdam fulmineerde dat „ meer dan enige andere grote stad aan de vernietiging van Nederlands grootheid werkte " Vooral tekent prof Geyl de om zich heen houwende Huet die tegen volksvertegenwoordi ging en tegen wat niet uitvaart Al wil prof Geyl het tegendeel beweren er is in zijn verhandeling over deze schrijver meer dan genoeg om menig een in behoorlijke mate op Huet en de lezing van zijn werk tegen te ma ken Bijzonderheden omtrent het proces over de „ Max Havelaar " waarvan Ja cob van Lennep door de koop het ko - pie recht meende te bezitten ver strekt schr in dat deel dat over Mul tatuli en Van Lennep handelt Hij stelt de weinig verheven rol in het licht die Jacob van Lennep in deze aangelegenheid speelde Veel begrip voor de figuur van Menno ter Braak komt ons tegemoet ¦ uit Geyls wijze van indringen in de mentaliteit van deze intelligente po litiek-litteraire scherpschutter Kuim van blik en open van geest treedt Geyl hem tegemoet Ter sprake komt hier ook de waarde van de vie roman cée Huizinga en Geyl onderschatten de verantwoorde vie romancée De streng wetenschappelijke beschrij ving van historische en cultuurhisto rische figuren bereikt het publiek nu eenmaal vrijwel niet „ Weinigen zul len zich nu nog ongerust maken dat dit genre de ware geschiedschrijving naar de kroon zal steken " aldus prol Geyl Maar de vie romancée heeft in enkele van haar beste voorbeelden in de loop der tijden en in enkele landen wel degelijk de „ ware " geschied schrijving naar de kroon gestoken Daar waren zeer bijzondere gevallen bij en die zijn er af en toe nog Wan neer de vie romancée haar verant woordelijkheid t.a.v de wetenschap pelijke zuiverheid en oprechtheid er kent wordt het element van verbeel ding daarin een zeer positieve op bouwende factor en in dat geval heeft zij haar eigen vernuft en vervult zü een belangrijke functie In het opstel over Groen van Prins terer vinden we een aantal menin gen en uitspraken bijeen die diege nen mogen interesseren die de zeer geleerde napluizer niet kunnen ont beren — want ook deze vervult zijn noodzakelijke functie — doch voor vele anderen een afdalen betekent in dingen waar men zich gezien het be staan van zoveel ingrijpender levens zaken historische en niet histon-sche het hoofd maar niet over moest breken Doch hoe dan ook veel knap pe wetenschappelijkheid krijgt men steeds onder het oog „ Reacties " is uitgegeven bij N.V A Oosthoek te Utrecht Qetuigen gevraagd De 50-jarige wielrijdster S J P.S de B en de 22-jarige fietser T.A H beiden uit Utrecht kwamenmet elkaar in botsing op de Catha rijnesingel bij de Zuidelijke Catha rijnebrug omdat de vrielrijder geenvoorrang verleende De dame nep'n gebroken been op Zij is per autovan de G G en G D naar hetStads en Academisch Ziekenhuisovergebracht De hoofdcommissaris van politie verzoekt getuigen van deze aannj ding zich te melden bij de verkeers politie aan het bureau Paardenveia CHB HBS—OU0 LEERLINGEN Ook dit jaar wordt de traditione le voetbalwedstrijd tussen het ver tegenwoordigend schoolelftal der Chr HBS en een elftal van outt leerlingen gespeeld De WfoS'xsa vindt plaats op Woensdag 29 April a.s op het terrein van Voorwaarts aan de Inundatiekade om 18.45 uur Door een 5—3 overwinning » 1952 is de door de schoolverenigng WINO beschikbaar gestelde wiss " beker momenteel in het bezit van de oud leerlingen Utrechtse studenten bridgen Donderdagavond is oP Symposion de finale van de Utrechtse Studen ten Bridge Kampioenschappen ge speeld welke ieder jaar door de uuj Studenten Bridge Club worden geor ganiseerd. De uitslag luidt „ „ t l 1 Sterk—Klaassen SO'/a «'• i '- * Gorter Leugemnors « 7 % 3 ^ oe dam-den Hollander 45 % 4/5 Wi tes-Overeem 44 4/5 Calen-Dekwr 44 6 Fresen-y d Voort 41 ¦¦ i Geel-Lyklema 32 8 Alts-^fi vn » 1 31 % M.P 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ terdag 25 April 1953 - 60e Jaargang No 302 Pagina 5 Laboratorium in cel bedrieger bleek uitvinder Het hrongehied van de Springen dalsbeek in het bos ~ en heigebied van Hezinge achter Ootmarsum Een beekje dat veertig meter verval heejt over vijf kilometer lengte ioto ontleend aan W H Dingel dein Het land van de Dinkel De Dinkel speels riviertje tussen zand en bos de gas oyerleg moeten meent door • van raad van die ten ¦¦¦ een vervul Op zoek naar de bron varr de Springendalsbeek Van onze R.-redacteur UTTERZAND watermolen van Singraven Breklenkamp Springendalsbeek een paar hoogtepunten van zwerf tochten door het land van de Dinkel Geen onontdekt gebied dit Twentseland bepaald niet maar wie er voor het eerst — en dan liefst in de vroege zomer — de Dinkel zich in sUngers langs de Groene Staart ziet winden geniet er geen haar min der van omdat duizenden vóór hem het ook gezien hebben LI tt En wie desnoods voor de vijfde keer een koel glas limonade zit te drmken onder de bomen bij de watermolen van Singra ven kan alüjd nog met een stil voldaan gevoel kijken naar de regenboog die gespannen staat in de duizenden druppels spattend van het grote molenrad en opgeslingerd tot hoog tegen de verweerde muren Van trucs en vondsten hangt ons vak aan elkaar Uit de praktijk van een particulier detective haïf " viTf Z '^" <">" - is ' t vie"r de aSJii ^ '' i "" h«t schot in Weatelttr/»i °'- '"^ t Het rad » oet en ™ m,^F.,^'J " stilstand tege de stem ^ v = -"^ duidelijk is inelns Tw«e tóer h ^ AV "^ mijnheer die van het café fnt ^^' ''^ "«>- ouw ^ "'^ ^ s ZB « « s öe Witte prof dr P samenge -^ van Lennep J.Ho - Geyl in aan gebrui - enorm dingen der his - ' P - valt tewj is meer over " ge - spiri - uit Et ¦ ¦ is heel wat goed ver - grote lijn belang is wij o.a diê kan zien te - dat grote stad Nederlands tekent houwende uitvaart Al beweren, over deze om mcnig Huet en te ma het proces Ja-het ko ver over Mul Hij rol in het in deze van tegemoet armgen in de ¦ po - Kuim treedt komt vie roman - • De beschrij - publiek nu zul - maken dat aldus prof ' heeft in in landen geschied-gestoken, gevallen nog Wan verant - ¦ ¦ er - verbeel ¦¦ ve op geval heeft vervult zij van Prins - menin - die diege - die de zeer ont - vervult zün doch voor betekent in het be - levens - niet-histori - over moest veel knap - krijgt men bij N.V A S J P fietser T kwamen ' de Catha - Catha - geen dame liep is per auto naar het Ziekenhuis van politie deze aanm - verkeers - denveld traditione-het ver-deï van oud wedstrnd 29 April voorwaarts 18.45 uur • ¦— in Iverenigfing vsrissel bezit van Symposion Studen - deütn geor - '^ 3 Koe - ' i/5 Nol - ' — Dekker 41 V V Vrie » Alleen een idee J VfaarTieen met vacantie Datis ieder jaar opnieuw voor,heelveel mensen een probleem,waarvan met vacantie een noggroter natuurlijk maar daarkan een krant niet bij helpen.Wat ' t eerste betreft misschienwel In de eerstkomende maan den zullen we van tijd tot tijdiets vertellen over mooie ge deelten vo » Nederland overtochten die ver - fiets te makenzijn ' t Worden geen completereisbeschrijvingen ' t is alleenmaar een idee Lutterzand stilte en strijd Goed vflf en twintig - kilometer stroomt de Dinkel over Nederlands gebied van Losser in het Zuiden tot Breklenkamp in het Noorden Meer niet maar geen vierkante kilometer is er in die meest Ooste Ipe strook van - Twente of hij is het waard grondig bekeken te worden En wie niet bang is af en toe zijn flets te laten staan en twee uur te f aan wandelen kan op een paar onderd vierkante kilometer nog zoveel ontdekkingen doen dat zijn vacantie een herinnering wordt die Wijft glanzen tot in verre winter dagen Neem het Lutterzand Nederland heeft méér zandverstuivingen op de Veluwe bijvoorbeeld en in Nrd Brabant Maar waar zijn ze zo mom en zo fel wit als daar acht kilometer achter Oldenzaal Dat komt door de Dinkel die spelend aan komt 9lingeren langs de flanken streelt van stuifduinen SLv V '-" "" A°se zomermaanden vluchtig - kust — met een zacht ge ruis alsof hij belooft nooit meer fel van zich af te bijten in winter en voorjaar — en die dan verder f.STl'i *^'" D«nekamp Vreemd ^ het dat bijna altijd juist het Z J f ^" "'^^'^ karakter geeft aan het landschap ook in de hoge delen van ons land Soms geel doSr t^rl ' ^^ ndhellingen die lich er in weerspiegelen soms blauw door de weerkaatsing van de hemel kab Deit het op een zonnige dag langs sfêt^'f " f Staart len dreunfn weiLn '^ de Twentenaars het Tn ^ K"°f™f " ^^ t hier Westelijk Si^f^^^^f'^P indringt in het sSfl - 1.^1 "* ^° S ""'"^ dennen Er alteen boosaardig lelijke thee Keet maar wie daar met zijn rug z^m ^^ *!;' ^'^^"' ^' et eeii zeld S Hpf ^"'^ " atuur voor zich S?i „ H spreekt van rust — be S^f "' """^ 2 <""<='' want dan wmt iJ ^.."""" aflatende strijd af vTÏ^fy ^'^'','^ de bochten zand n d ^ heuvels en heel wat gro Z hmZ^^f ^ gekapseisd tegen Si h ^/ ™^ f ° ° i ^^^^ "<= t hun kroon Sr h ™ w'i ^'"'.'¦''^ t de grond on HeM ^"'^'^'" weggelraven flTiit»?/if "™,'"*« t «''™ naar een de Dint /"^^^ en het ruisen van wlt^?^lf ^° ' l'Sl^«'i " aar het « uwen door T i '^ 2 ^ tweehonderd Singraven WaaS '"?,'^ "" k zo'n plaats geldt vonr^f ^ bepaald is Dat waar het hil -""'^'' «'^"^^ '^"'=> « mK slta * 1 « '" ««" wijde lus natuMiik tfn T ^^'' "^^ t geldt voordeber ^»^^^'"'''*'"^^' sterker paar howwf ""'^' l watermolen een ^ a dn'lw'l /''''"'^ verderop ' Bij MeinSl?^ÏÏ J^ar jeleden '^ vond dat M hemtpT "-^ '''='" ^° "'°°^' derde - r^5 «\^^ dan eens schil de dag al i ^" ï ~ ^" vandaag mevrww jÏ ** veranderd vinden d«n Berg h ™ ^"^ mijnheer Van tig dat Ie w ^° ","' *=" zo prach Waar dan t^T f ' "'^' t schifteren mo - De oltfn ^'^'' fotograferen l>»uSag^'Jïf ^ i'ednjf „ aar de op de SJf '^^'^ i^t er tegenover /^ lijks HefL """" ^'^'"'^ t Ëog da dat ut d "' f ° v^n het water « Malle ' ^'""' inkolk door een li«t gofdmidtf ïl^neden schiet en « letefS "'^^ i'i "'^^" van het W « van^iit ^ ¦ ^^'^ «^ n sympho t«dpe ™ mJII ^'" « en straaljager y,Ur..t ^'^ aar dan — is ' t vier Sur Het Lutterzand De Dinkel streelt de flanken van de stuifheuvels die blin ken in de zon en schijnt vergeten dat hij in de wintermaanden diezelfde heuvels uitvreet en af doet kalven eendjes die hun vlerken poetsen voor de zwarte kolkspiegel en het spatten van het water dat langs de raderen door de middengoot zijn weg gaat zoeken naar het Noorden Breklenliamp Zoek als fietser die weg ook en doe het dan Oostelijk van het ri viertje want waar liggen in heel Twente de prachtige Saksische boerderijen zo konlnklifk in de essen als tussen de Dinkel en de Duitse grens Het kanaal Almelo — Nordhom is het enige dat geen zin heeft in deze streek al het andere is organisch opgenomen in dat grote wondere levensgeheel van boereu en hun land Hun land dat zijn de zacht gol vende essen vruchtbare groene plekken gewoimen — soms hon derden jaren geleden — op de hei en het bos Nog liggen achter in het Lattropse veld de Bergvennen zoals ze ook gelegen moeten heb ben in het grijze verleden — dat nergens grijzer zijn kan in ons land dan in Twente maar verder naar het Noorden is heel de driehoek die dan nog Nederlands grondgebied is één cultuurlandschap Maar dan een cultuurlandschap dat door de natuur en door de aard van de be woners in de loop van de eeuwen gegroeid is tot een zeldzaam gaaf geheel De Breklenkamp is een gelijk zijdige driehoek ' met zijden van amper vijf kilometer en het staat een beetje dwaas op de in Duits land uitspringende kop van Twente voor wie de kaart van Nederland bekijkt In werkelijkheid is het een zacht gekleurd mozaïek van bouw landen met hier en daar bloeiende hagen en veel stoere oude bomen waaronder breeduit en fors de Sak sische boerderijen liggen Het huis De Breklenkamp dat een jaar of wat geleden gerestaureerd is is nu een van de mooiste jeugdherbergen van Nederland Een breed laag gebouw prachtig van lijn en ver houdingen dat even bezonken en ingetogen is als de oude erven die in dit uiterste hoekje van Twente verspreid liggen Springendal En dan de Springendalsbeek In de heide van Hezinge drie kilome ter Noordelijk van Ootmarsum be gint hij en pal naar het Oosten bijna evenwijdig aan de Duitse grens huppelt en springt hij naar beneden naar de Dinkel Wie hier een mooie niet te drukke dag treft heeft een goede dag Vijf kilometer lang is het beekje en in die vijf kilometer daalt het van 55 meter bij de bron tot ca 15 meter bij de Dinkel Is het wonder dat het vijf kilometer zijn vol verrassingen van gorge lend klaterend water Verwacht geen indrukwekkende watervallen want die er zijn zijn alleen maar vriendelijk in plaats van groots en verwacht ook niet te veel van mo lens die door het beekje gedreven worden want er is weinig meer van te vinden dan een gebouw dat eens een bekende papierfabriek is geweest daarna wasserij gedreven door waterkracht en dat nu be kroond wordt door een krom ge trokken schoorsteen en als „ stoom wasserü " de herfst van zijn bestaan doorleeft Maar wat er wel is dat zijn bos sen waar de wind doorheen fluis tert en stukjes hei met jenever bessen en tussen die bossen en die hei een strook groen waarin het beekje zich hoe langer hoe meer schijnt te verstoppen hoe dichter een bezoeker de bron nadert Er wjizen bordjes naar die bron en er is een wandelkaart nodig die dertig cent kost maar toch is het niet moeilijk te vergeten hoe dicht bevolkt het land is waar de Springendalsbeek thuishoort Waterscheiding Het kan er erg rustig zijn bij de Grote Bronnen Een paar stuw vijvers liggen als glanzende spie gels tussen de bomen en smalle piaadjea iopen links sa ïechta jran het stroompje soms verbonden door een bruggetje van drie of vier planken Het is heel makkelijk over de beek te stappen maar het is wèl moeiUjk precies het ogenblik te bepalen dat het recht geeft te zeggen hier sta ik aan de bron En dat maakt juist dat zo'n tocht langs df Springendalsbeek een echte ontdekkingstocht kan zijn Heel stil wordt tegen de avond het bos De hemel wijkt weg achter de takken het water zingt niet meer want het heeft hier amper de kracht om fijne stengels in trilling te brengen en overal hangt iets van stille verwondiering over de geboorte van een beekje dat vijf kilometer verder zijn eind al vindt maar dat op de water scheiding van Dinkel en Regge toe gerust wordt met voldoende schoon ^ held voor een veel langer le-v«n Kom er dan terug in de vroege ochtend als alles schittert van dauw en zoimelicht Trek een kilo meter verder naar het Westen en zie hoe in een met bloemen over dekt moerasje tussen bomen waar in de zon zilveren draden weeft in de Kleine Bronnen de Hazelbeek geboren wordt die zich direct be gint te haasten naar Twente's Westgrens de Regge En trek langs de watermolens die tussen Ootrnarsum en Vasse liggen verder dat Twentse land in want er Ugt schoonheid genoeg voor - vijf vacanties van zes weken De molen van Singraven bij Dene kamp Als het rad van de houtzaag molen na afloop van de werkdag stil valt is er altijd nog het gekwek van witte eenden en het geruis van het Dinkelwater dat leven en vertier brengt Mr.Ch.G M des Graz overleden BEROEMD VEILINGMEESTER GING HEEN Midden tuüsen de dinj^cn van deze wereld die liy het meest liefhad zeld zame boeken mooie schilderijen en his torische manuscripten is een man door de dood overvallen door wiens handen vele van de kostbaarste schatten zijn gegaan Mr Charles Geoffrey IVlaurico des Graz was het hoofd van de beroem de liondense veilingmeesters Sotheby's in de Bondstrcet in wier veilinglokaal hU zulke waardevolle voorwerpen als het halssnoer van Marie Antoinette het eerste manuscript van T^ewis CaroU's „ Alice in Wonderland " brieven van Napoleon aan Marie I-.ouise en een Gu - tenberg bühel veilde Verzamelaars en antiquiteitenhande laars over de gehele wereld kenden de geleerde ehef van Sotheby's wiens stok paardje de jacht op oude waardevolle manuscripten was en die over heraldieli waarschijnlijk meer wist dan enig mens in Kngeland Als kleinzoon van een Ierse Peer kende hü ook de minst bekende familiewapens niet alleen in Engeland maar ook in andere landen en dank zij deze kennis werden door hem vaak waardevolle documenten en manuscrip ten geïdentificeerd die tot die tüd als waardeloos beschouwd waren Zijn jacht op zeldzame boeken en waardevolle ma nuscripten leidde hem door de hele we reld Als hü maar een spoor van een Terborgen schat vond had hu geen rust eer hü hem opgespoord had Zo diepte hü in een woning te Wenen uit een stof fige kartonnen doos de brieven van Na poleon op waarvoor de Franse regering later 15,000 pond betaalde „ Deze brie ven bewüzen dat Napoleon een snob was " was zün oordeel nadat hü ^ e ge lezen had In de eerste wereldoorlog was des Graz door wiens handen later de be roemdste brieven gingen toevallig juist bü de briefcensuur tewerk gesteld On der de vele brieven die hü onder de hamer Iiad waren misschien de belang rükste die van drie ongelukkige vrou wen In een hiervan vertelt Catharina van Aragon over haar ongelukkige hu welijk met Hendrik VIII de tweede was de laatste brief die Maria Stuart op de ochtend voor haar terechtstelling schreef en de derde werd geschreven door Charlotte Corday toen de beul met do strop in zün hand haar cel binnenkwam Men mag aannemen dat zo'n man wiens hartstocht uitging naar oude boeken en manuscripten zelf ook een verzamelaar was Hü had ook een eigen verzameling die bestond uit oude druk ken schilderijen en boeken over zün oude school in Eton Alle muren van zün woning waren bedekt met school - Van een medewerker „ Wanneer er iemand bij mij komt solliciteren om zich ook in dit vak te bekwamen en hij belt één keer terwijl er duidelijk aan de deur staat tweemaal bellen — wel dan moet ik hem beslist niet hebben Een goed speurder moet alles zien en overal op letten " aldus verhaalde ons de bekende particuliere detective F A den Boer te Amsterdam Reeds meer dan een kwart eeuw beweegt hij zich op een terrein dat volgens zijn eigen formulering „ zo geheel anders is dan bij de politie " Deze Hollandse Sherlock Holmes is niet een man van ingewik kelde vermommingen hoewel hij dadelijk voorop stelt „ Ons vak hangt van trucs en vondsten aan elkaar " Zijn hele uitrusting bestaat uit een pet een sjaal en eendonkere bril „ Daar doe je al ontzaglijk veel mee " alsmede een klosje garen met twee punaises De telefoon een machtig wapen „ Ja ik zie reeds aan uw gezicht dat u zich over dit laatste verwondert Maar indien ik een verdacht persoon geschaduwd heb en deze verdwijnt tenslotte door een deur dan kan het wel eens heel nuttig zijn om te weten of de man de hele nacht in die be paalde woning blijft Nu kan ik wel tot de volgende morgen als een waakhond blijven wachten maar ik wil ook wel eens gaan slapen Ik ga de deur b.v om 1 uur ' s nachts of la ter — naarmate het uitkomt — ver zegelen twee punaises met een draadje ertussen is reeds voldoende In de vroege morgenschemering ga ik dan nog eens kijken Is het draad je nog heel dan is dit een bewijs dat de man nog binnen is " Detective F A den Boer vingerafdrukken te bemachtigen enhij is in tal van „ rollen " onder demeest uiteenlopende voorwendselsbij vele lieden op bezoek geweest.Hij figureerde reeds als verzekerings agent reiziger in stofzuigers sjou werman zwarthandelaar enfin noemt u maar op Sameri met zijnhelpers — want de heer Den Boerwerkt niet alleen — zijn door hemhele toneelstukken in elkaar gezetmet als hoofdmotief laat ons pro beren een slagje linker te wezen danmenige linke jongen Stoomwasserij HolIand '' Lange tijd heeft een kleine auto beschilderd met het opschrift „ Stoom wasserij Holland " ook goede dien sten bewezen Wie let er in een gro te stad op wanneer er zo'n bestelwa gen urenlang in een straat staat Dit gebeurt immers toch zo dikwijls maar binnen zat onze detective met een assistent bij een petroleum vergasser op zjjn manier de vuile was te doen d.w.z / hij loerde af en toe eens door een gat om te ontdek ken wie er op een bepaald adres in en uitging „ Vindt u het eigenlijk niet onaan genaam dat we uw trucs gaan publi ceren Dan weet iedereen toch waarhij aan toe is " aldus meenden we temoeten opmerken „ Nee dat kan mijniets schelen want ieder geval isweer anders Bovendien zijn er dik wijls voor een bepaalde situatie zo veel oplossingen " Onlangs belde een advocaat op met het volgende „ Zojuist was er een aannemer bij mij op bezoek die on geveer over tien minuten thuis komt en dan weer met een zeer snellen wit te Mercedeswagen vertrekt De man rüdt als een bezetene.maarerismü „ Men moet maar op het idee ko men " „ Och die dingen leer je vanzelf wanneer je zolang meeloopt Overi gens moeten we ook — daar we ten slotte geen enkele bevoegdheid heb ben — dikwijls met bluf en intimida tie werken Zo liet een oude rijke da me mij onlangs ontbieden voor een juwelen diefstal En hiermede begon onze gastheer het eerste „ geval " te vertellen Hij heeft honderden verhalen over chan tagepogingen inbraken en oplichte rijen merendeels zaken waar de op drachtgevers om bepaalde redenen Uever de politie wensten buiten te houden Ook komt het voor dat hij simpelweg iets aan de weet moet ko men ^ Klein handigheidje '' Maar laten we eerst Iets over die affaire bij genoemde oude dame ver tellen bij wie een „ klein handigheid je " — om met de heer den Boer te spreken — al spoedig de oplossing bracht Uit een kistje bleken enkele colUers en diamanten verdwenen en de verdenking viel natuurlijk dade lijk op het vier hoofden tellende huis personeel Onze speurder nam een stempelkussen en fabriceerde met zijn eigen hand gauw een paar vin gerafdrukken op een vel papier En terwijl hij dit „ bewijsstuk " omhoog hield vroeg hij aan de bijeen geroe pen satellieten van de bestolene of men maar eens zijn vingertoppen ge reed wilde houden voor een verge lijking Dit praatje miste zijn pry chologische uitwerking niet het dienstmeisje werd lijkbleek en barst te in tranen uit „ Ja als ik moet gaan vertellen kan ik u wel een paar dagen bezig houden " aldus detective Den Boer De telefoon is ook een machtig wa pen hij heeft tal van stemmen ge ïmiteerd met was besmeerde visitie kaartjes afgegeven en achteloos weer terug'geaomeo teneinde > en passant " Bewijs geleverd in gevangenis E en iaar geleden geraafcte het Iberisohe schiereiland In een koortsachtige geestdrift toen de kranten het bericht brachten dat er in het I^corlal een man woonde die goud kon maken uit modder Maar deze canard had geen lang leven Nu heerst er weer grote opwinding over een uitvinder en deze keer ziet het er naar uit dat het enthousiasme niet zo gauw zal bedaren De held van dÊ dag Is thajns daar begonnen waar de goudmakers eindigden namelijk m dci gevangenis Hij zit al vier jaar in Lis sabon voor zijn uitvinding die men als bedrog beschouwde en hij had nog veertien jaar voor de boeg Doch zijn gevangemsdirecteur is een belangstel lend man en als de valse bedrieger er echte uitvinder zijn vrijheid terug krijgt dan heeft hij dit in de eerste plaats te danken aan deze directeur De „ bedrieger " Vicente Maestre y Amat is een 51-jarige Spanjaard di'i uit de omgeving van Alicante afkom stig Is Tvnntig jaar geleden zou hij een methode hebben gevonden nm synthetische benzine te maken Hü zou de uitvinding het eerst In ChlU practisoh toegepast hebben In 1933 hield hij er in Berlijn een lezing over maar de Duitsers haalden hun schou ders op omdat ze toen volgens hun mening reeds een beter sy.steem ont dekt hadden ' Mae&tre y Amat bood daarna zijn „ Steen der Wijzen " ver geefs in Rusland aan ging toen naar de Nieuwe Wereld " bezocht de VS Mexico Cuba en kwam ten sldtt * in Lissabon terecht Hier vond hij mensen die er geld in wilden steken Een fabriek werd opgericht bij de opening was niemand minder dan de Portugese staatspresldent de inmiddels gestorven generaal Carmona aan wezig Het verv^achte succes bleef echter uit en in plaats daarvan kwam er een proces wegens bedrog De geldgevers voelden zich voor 3 mülioen escudos bedrogen ze deden tenminste alsof en verklaarden dat Amat's uitvinding zuivere zwendel was De schün was tegen de uitvinder Hij kon geen mon sters van zijn product tonen en maak te bovendien een hoogst fantastische zeer veel aan gelegen te weten waarUj heen gaat Ik zeg u echter bijvoorbaat dat u hem onmogelijk kuntvolgen " „ Ik zal wel eens zien " zei de speurder en liet zich naam en adres van de betrokkene zeggen Daarna belde hij de bewuste aannemer thuis op en diende zich onder een fictieve naam aan „ Ik heb een zeer mooie opdracht voor u en zou u in dit ver band gaarne dringend willen spre ken " „ Dat is zeer moeilijk want ik moetdadeüjk weg mijnheer " - Ik ben zelf ook zeer gehaast en had eigenlijk op dit ogenblik op ver schillende punten in het land moeten zijn Maar een mens heeft maar één lichaam en kan zich niet aan stuk ken snijden Misschien kan ik u ech ter — wanneer uw reisdoel enigs zins in mijn lün ligt — vergezellen Dan kunnen we de zaak onderweg bespreken " „ Ik moet naar Soest mijnheer " „ Soest Nee dat is moeilijk Maar laat ik dit met u afspreken ik kan over een half uur bij u zijn en dan werken we de zaak in vijf minu ten af " „ Goed Ik zal zolang wachten Maar warmeer u één minuuut later bent ga ik onherroepeltjk weg " Hierna reed de heer Den Boer opzijn gemak naar Soest hij had im mers een half uur voorsprong Bij deingangsweg van deze gemeentewachtte hij daarna rustig op een wit te Mercedes die inderdaad kort nahem aankwam Daar de wilde rijderzich in de kom van het dorp moestmatigen sukkelde de detective ge zellig achter hem aan en bracht deadvocaat de komende dag het ver langde adres Afwisseling genoeg Neen over gebrek aan afwisse ling heeft een particulier detecti ve allerminst te klagen Maar zon der logisch doordenken psycholo gische intuïtie en een grote vin dingrflkheid komt hfl er beslist niet „ Steeds moet je je scherp voor ogen houden wat zou jezelf doen in een bepaald geval en dan blgkt vaak dat een ander precies zo reageert " Daarna kwam de heer den Boer met nieuwe verhalen over diaman ten die door een bovenbuurman via een gat in het plafond met een met lijm besmeerd stokje uit een geheime bergplaats achter het be hang gevist werden over een niet gesloten fles inkt die met een touwtje en een punaise aan de bin nenzijde van de kastdeur werd be vestigd waardoor een sigarendief „ genezen " werd over een opdracht van een deurwaarder die loonbe slag wilde leggen wegens belas tingschuld maar het angstig ge heim gehouden werkadres van de betrokkene niet kon vinden over mensen die zelfs met de meest ge raffineerde methoden niet te scha duwen zijn en er tenslotte door al lerlei gecompliceerde telefoontrucs toch invliegen over kruimeldief stallen op een grote fabriek ja wat al niet meer Maar laten we tot slot nog een aardig geval verhalen waarbij we echter — men zal dit begrijpen — geen i.amen kunnen noemen Se dert lange tijd bestond er een ver moeden dat de firma A leverde aan de onderneming B zonder de tusseninstantie C hierin te kennen hoewel hiervoor een wetteljjke ver plichting bestond Nu vroeg C aan den heer den Boer het bewijs te willen leveren van deze clandestie ne leveranties Deze ging een ex peditieknecht van A schaduwen en diende zich daarna met een getui gen als „ recherche " bij de betrok kene thuis aan daarbij het volgen de verzonnen verhaal vertellend „ Het zal u wel bekend zfln mijn heer dat een dame toen zö bij de firma B op bezoek was een goud armbandhorloge verloor Nu heb ben we drie verdachten en daar bent u ook een van " De expeditieknecht stond per plex — hij snapte er niets van Hij herhaalde steeds weer niets en nog ja zelfs enigszins anarchistische In druk Van geld had hij geen begrio hij noemde zich „ chemisch ingenieur maar bezat geen enkel diploma Het opgesloten genie Amat ging de gevangenis in voor 1 ' jaar Daar fabriceerde hij al spoedigvolgens een eigen methode Uchtgss.In de volgende gevangenis maakte hulakken volgens eigen recept Daar zeuitstekend waren trok de wel wa verwarde maar blijkbaar toch ¦ ieldom uitgevallen de aari - dacht en de belangstelUng van zün gevangenisdirecteoir Deze deed iets ongewoons hij speelde het klaar van het ministerie van justitie voor de ge -' vangene toestemming te verkrijgen om te experimenteren en van het ministerie van Economische Zaken een bedrag los te krijgen van 16.000 escu dos om de experimenten te finande - In zijn cel die tegelijk laboratorium was werkte Amat dag en nacht tot dat de eerste druppels van zijn syn thetische benzine zich vermengden met zijn zweetdruppels De gevange nisdirecteur nam de eerste proef hij druppelde de vloeistof in zijn aanste ker en hij brandde Toen stelde hÜ grootmoedig zijn auto ter beschikking en ook hier bleek de vloeistof bruik baar Deskundigen maakten analyses en knikten goedkeurend Tenslotte reden enkele poliüe-auto's met Amat's benzine zonder een enkele storing een afstand van 50 km Wie zijn wel Amat's tegenstanders sinds dit ogenbUk is Vicente Maes tre y Amat de sensatie van Lissabon en met minder van Madrid Er is een aanvrage ingediend voor een revisie proces zijn aanklagers zijn gearres teerd en duizenderlei geruchten zün in omloop Waarom moest de uitvin der in de gevangenis gezet worden Wie had er belang bü Moest de Span jaard niet uit de weg geruimd wor den zoals uit een brief van zijn aan klagers blijkt Nadat uit de laatste onderzoekingen van de politie geble ken is dat de door Amat opgerichte fabriek bruikbare benzine produceei - de blijft de vraag v/le deze benzine indertyd heeft doen verdwijnen Nog moeilijker schijnt het te zijn na te vorsen waarom de geldgever en latere aanklager de fabriek weer ge demonteerd heeft EnJtele maanden voordien had hij de uitvinder een af koopsom van 3,5 millioen escudos aan geboden Het ontbreekt niet aan stem men die beweren dat hier intriges van zekere belanghebbenden in het spel zijn die door het patent van Amat hun belangen in gevaar ge bracht zagen en een revolutie op ds benzinemai'kt wilden voorkomen Amat fabriceert zijn benzine uit Ugniet en maakt hierbtl tevens ge bruik van afvalolie Uit 53 kilo ligniel en 51 liter gebruikte zware olie ver kreeg hij met behulp van zijn kataly sator negen liter synthetische benzine Volgens rapporten van deskundigen is dit een bijzonder gunstig resultaat dat tot dusver nog niet bereikt is Men heeft ultgereltend dat de lignie ten onder de handen van Amat een tien maal zo hoge financiële op brengst zullen afwerpen als tot nog toe En daar Portugal zeer grote lignlet-voorraden bruinkolen heeft zijn de Portugezen de ijverigste rekenaars ter wereld reeds begonnen hun winsten uit te rekenen In Madrid draagt men sinds enige dagen het hoofd nog iets hoger dan anders niet vanwege de veelbesproken vriendschap met de Amerikanen maar wegens de uitvinder Don Vicente Maestre y Amat KOBAinHERWPOH MIDDEL VAN MACHTIG BESTRALlhGSAPPARAAT Door een gift uit Canada is — naar de „ Manchester Guardian " meldt — En geland in het bezit gekomen van het machtigste wapen ter bestrijding van de kanker dat tot nu too bekend is Het apparaat staat bekend als de zestig straligc kobalttherapic cenheid In Augustus zal het apparaat worden op Kosteld in het Meunt Vernon Hospitaal in Middlesex nadat het eerst gedemon streerd is op het Internationale Congres voor Radiologie dat in Juli in Kopen hagen wordt gehouden Eén van de radio-actieve stoffen die op het ogen blik in de wetenschap wordt toegepast is kobalt dat geen algemeen voorko mend mineraal is maar waarvan aan zienlijke hoeveelheden in Canada aan wezig zün De Canadezen hebben kort geleden een aantal kobalteenheden ge construeerd om de behandeling van kanker met dit mineraal te onderzoe ken Men heeft er de nadruk opgelegd dat men op dit gebied vooral geen voet mag geven aan een vals optimisme maar elke nieuwe vooruitgang brengt nieuwe hoop Men kan nog niet zeggen dat de strijd tegen de kanker een succes is maar er is tenminste weer een nieuw wapen Kobalt kan veranderd worden in een atoomzuil in een radio-actieve isotoop — kobalt 60 — die op dit moment de geschiktste vervanging is voor rönt genstralen en radium De patiënten in Engeland krUgen hierdoor het modernste en machtigste instrument voor het onderzoek en de behandeling van kanker tot hun be schikking Deze eenheid is büna 200 maal zo sterk als do radiumeenheden die op het ogenblik in gebruik zün De dieptedosis van de straling staat gelijk aan die van drie millioen electron volt van röntgenstralen en is stabieler be trouwbaarder en gemakkelijker te con troleren Het eerste deel van dit appa raat is diepliggende interne en onbe reikbare kanker te behandelen welke tot nu toe — naar in de praktijk is ge bleken buiten het bereik van de be staande bestralingen vielen en die daar om met de tegenwoordige methoden ook niet te controleren waren Een verder voordeel is dat een grote stralingsdosis op het gezwel kan worden gericht met minder schade voor de omringende weotsels en minder storing in de alge mene gezondheidstoestand van de pa tiënt In kobalt ligt oen massa energie opgehoopt in oen kleine hoeveelheid De kobalt zelf is relatief goedkoop en ge makkelijk verkrijgbaar De nieuwe een heid kan draaien rond de patiënt ter wijl de straal voortdurend gericht blijft op de plek van het lichaam die men be handelen wil De straling wordt tegen gehouden door een scherm van lood Een radiumeenheid met een dergelijke activiteit zou ongeveer 10 millioen gul den kosten en de radium zou bovendien een veel te grote ruimte innemen Het kobaltapparaat kost 250.000 gulden De nieuwe eenheid is geen nieuwe behande lingsmetliode van de kanker Het is wel een nieuw zeer sterk verbeterd appa raat voor bcstralingstherapie Het heeft daarom dezelfde grenzen die alle andere bestralingsroethoden hebben Ook in andere kankercentra van Engeland hoopt men tot het aanschaffen van dit apparaat over te gaan zodat men dan de resultaten kan vergelijken en de toe passing van het apparaat kan verbete - eens niets van een goud armband horloge te weten „ Vertelt u dan eens mijnheer — wat deed u dan bij de firma B " vroeg den Boer op de dreigende toon " Nou dat is ook wat — Ik moet er toch steeds goederen voor mijn baas heenbren gen " En daar ging het nu juist om Neen de heer den Boer zegt waarlijk niets teveel wanneer hij beweert dat zijn vak van trucs en vondsten aan eljcaar hangt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 25 April 953 - 60e Jaargang No 302 Pag d r 2 _- A - ~ ¦ s - 7 1 s 9 ^ ¦ ö II ¦ T \ ITa • 3 i ^ ¦ ifc r ¦ io ¦ l 21 ¦ W ' — 1 LiM ¦ 1 ¦ Zb ¦ 2to ¦ IL W ' ¦ i i5 ¦ ¦ ¦^ o ¦ ^ 1 ito ¦ ¦ i Ui -,-,« Z^e Ui7 ¦ ^ a ^ y ¦ sd r ' ¦ 52 53 ¦ s-k 1 ¦ 55 1 St S7 ¦ r P ss > eo 1 ¦•^ nnó Advertentie Je snapt de Staat vraagt al zijn dagen men kan een Stadhouder niet plagen met ' t huishoudboekje van ' t paleis Nee nee dat ware al te grijs En ' k wil de Prins ook niet bevitten maar ' t kan een mens soms hoog gaan zitten " Volgende week De prins wordt van boord gezet J voor daarom kan ik het niet plaatsen Dat zou een soort reclame zijn weet je — Oplossingen ontving ik verder nog van Annelies Van Binsbergen fo pie Reyerse Jet Roscam Abbing Aal dert Voorthuizen en Xonie de Vries Dank voor de zelf-verzonnen raadsels en het zilverpapier — Is jullie boe kenkast vol Cor en Rob Visser An ders heb je nu nog kans een leeg plekje te vullen — De brieven die na Donderdagoch tend 9 uur binnenkwamen worden de volgende week beantwoord T M De ring was ouderwets gezet en zewist genoeg van juwelen om on midddellijk te beseffen dat dit eenwaardevol stuk was Ze bekeek dering met een gevoel van benauwe ni ' in haar keel en een draaieriggevoel in haar maag Dus Mary had toch gelijk gehad Er wareninderdaad in huis kostbare juwe len verstopt in laden en kas ten Had iemand ' t op deze juwelenvoorzien Het was natuurlijk mo gelijk Waarschijnlijk waren in dezelade meer juwelen verstopt ge weest en had mevr Fincham ze opeen keer naar een andere plaatsovergebracht waarbij deze ringover het hoofd werd gezien Ze hoorde iemand praten in de hal en stak snel de ring in de zak van haar jasje Ze zou later wel overleggen wat ze ermee doen moest De deur ging open en Mary kondigde aan „ Meneer Phipps juf frouw Ik heb hem gezegd dat me vrouw ziek is en niemand ontvangt en toen vroeg hij naar u " Constance zat met een onschuldig gezicht de balboekjes op stapeltjes te leggen en keek op Ze glimlachte beleefd tegen Peter Phipps „ Hoe gaat ' t " vroeg ze „ Mary wil je misschien twee kopjes koffie voor ons in de hal brengen " En tot Peter Phipps zei ze vrien delijk „ We zullen maar in de hal gaan zitten Mevrouw Finchams zit kamer is niet beschikbaar en de an dere kamers zitten onder het stof van jaren " „ O dat is prachtig " antwoordde Phipps geanimeerd „ Het is erg gebruik jij je kieuwen maar " riep Panda die ongemerkt was toege sneld en tegelijkertijd gaf hü Joris een klap met de knuppel die hem voorover in het bassin deed tuimelen Joris uitte een verschrikte kreet die overging in een beledigd geborrel Toen het water Ons hoekje Beste kinderen Dezer dagen kwam ik een kleine mopperaarster tegen Laten we haar Toosje noemen Zy was helemaal niet te spreken over het feit dat zij nog nooit de hloembollenvelden had ge zien „ En hier in de buurt zijn geen lente-hloeraen " klaagde ze Toen wees ik haar op de slootkan ten die geel zien van de sterretjes van het speenkruid „ Oh die " zei ze In een weiland vonden we al een paar rossige pluimen van het klein hoef hlad En ifc vroeg haar of zij het flui tekruid kende dat in de verte net op jijn kantwerk lijkt „ Nou ja " zei ze In een geheimzinnig boshoekje stonden zowaar diep-paarse viooltjes en een eindje verder zagen we zeljs goudgele anemoontjes Dus tóch lente-bloemen Allemaal wilde plan ten in hun eenvoud juist zo mooi en jijn dat ze het tegen de gekweekte kunnen opnemen zou ik zeggen Toosje keek met haar neus En wat deden jullie in deze week van zeven zon-dagen Hartelijk gearoet van Tante MARIANNE Red TJtr Nieuwsblad Drift 23 — Utrecht Raadsels toet kans een boek te winnen aan het eind van Mei I Kruiswoordraadsel ingezondendoor Jenny en Dina Huisman Mijn geheel bestaat uit 13 letters en Is iets waarmee men in de Korte Smeestraat 8 al weken druk was X E X X S X X X X U X X X X X X AXXXXXXXX s xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx MXXXXXXXXXX AXXXXXXXX D X X X X X X V X X X X A X X X Ie regel medeklinker 2e „ plaats in Gelderland 3e „ plaats in Friesland 4e „ plaats in Utrecht 5e „ plaats in Groningen 6e „ v/ordt in polders gebruikt 7e „ het gevraagde woord 8e „ plaats dicht bij Utrecht 9e „ plaats in Gelderland 10e „ plaats in Zeeland 11e „ plaats in Limburg 12e „ meisjesnaam 13e „ medeklinker Om je op weg te helpen staan de beginletters erbij II Ingezonden door Greetje WesselAchter de volgende zes woorden staan vier betekenissen Welke is de juiste Pisang = appel vliegtuig banaan boom Ega = echtgenote fruit huis auto Opel = meisjesnaam automerk olie groente banjo = kerk vlinder snaarinstru ment samenkomst fossiel = plant sigaar verstening slang woerd = herbergier mannetjes eend mossoort zeegras Strikvraag ingezonden door Gon - ny Ywema Welk voorwerp blijft op het water drijven niettegenstaande het voor een deel uit „ lood " bestaat OPLOSSINGEN van de raadsels in ons blad van verleden week Cüfermolentje In het middelstecirkeltje een 5 zetten en aan ' t eindvan elk recht lijntje twee cijfers diesamen 10 vormen De som is danoveral 15 In de opgave was een fout je geslopen er stond 10 inplaats van 15 Bloemennamen Lis roos papa ver aster anjer tulp Strikvraag Het vaatje zonderhoepels is een doodgewoon EI Rond de brievenbus Eerst weer een paar laat-komertjes Ik begin met een zekere Willie Beste kind je hebt vergeten je ach ternaam onder je brief te zetten en er zijn zóveel Willies onder de neven en nichten Wie ben je — Vacantie is net als snoeperij Fieneke Dorland lekker maar als je er te veel van krijgt gaat de aardigheid eraf Wat fijn een appelboom in de tuin Ik hoop dat je broertje weer gauw her steld uit Zeist terugkeren zal Over die bewuste advertentie kan ik je niet inlichten Yvonne Jansen Maar je zou rechtstreeks naar de fa brikant kunnen schrijven Wat een feestelijke week hadden jullie met twee jarigen Ik heb met belangstel ling je Kerst - en Paasrapport verge leken Wat ben jij knap in Frans Je raadseltjes komen wel te pas dank je — Weer zo'n gelukkige met bloeiende fruitbomen in eigen tuin ' t Zal een mooi gezicht zijn Cor Mark Ik heb hier twee briefjes tegelijk van je te pakken Zo ga je ook naar de HBS Dan zal je misschien weinig tijd over houden voor Ons Hoekje Je was met het cijferraadsel op de goede weg maar er zat een foutje in de opgave helaas En dat kon je niet weten — „ De tulpen zijn bijna uitgebloeid en de perzikboom begint " zo luidt het lente-bericht van Baldie Dekker Nu maar weer afwachten of de lekkere vruchten zullen rijpen zeg Laten we hopen dat je Vader dan weer hele maal hersteld thuis zal zijn Doe Rietje m'n groeten maar — De hoorn van overleed gaat weer open en Letty van den Wijngaard stort die over mij uit Geweldig al die grappen en raadsels van jou We houden ons aanbevolen hoor Papiersoort is niet van belang het gaat om hetgeen er op staat Dag — Graag begroet ik als nieuw nichtje Henny van den Brink Natuurlijk mag je ook vragen stellen Je Itebt een bladwijzer eekregen r 2 > ' e vepmom de [-^ pI Een ^^ historisch ^^ verhaal door FANNIE CREMER ^ 3 Het gesprek met de schipper Het maaltje ging heel vlot naar binnen De prins zat zich eens te bezinnen — de rust had hem wat afgekoeld — wat toch de schipper had bedoeld Toen sprak hij rustig „ wacht eens even U moet mij toch eens uitleg geven waarom U dat zo zei van ' t Hof Gaat ' t daar zo roekeloos en grof " De schipper schrok „ Och ' k hoorde ' t zeggen door — ja dat moet ik uit gaan leggen Mijn vrouw heeft in Den Haag een nicht en die haar zwager komt heel dicht bij ' t Hof hij brengt er alle dagen de fijnste groenten met zijn wagen Die zwager weet je ziet wel wat en aan mijn vrouw's nicht zei hij dat maar laat ik ' t liever voor me houwen hoe weet ik of ' k je kan vertrouwen " „ I k zwijg als ' t graf " zei de ander toen „ je kunt aan mij ' t verhaal wel doen " „ Welnu " zei Adriaan gewichtig „ maak er geen praat van wees voorzichtig " „ Kijk ' k heb mijn hele hart verpand aan onze Prins ' k Zeg zo ons land zal immers nooit kunnen vergelden wat hij al deed Maar men vertelde dat ' t aan zijn Hof veel te royaal zou toegaan Zelf leeft hij wel schraal maar ' t zijn de vele gasten weet je die kosten hem geen slordig beetje Ach ja hij is maandenlang van huis dan scheppen z ij de boel op thuis De Prins moest eigenlijk maar trouwen een vrouw weet beter huis te houwen Mijn Liesbet heeft al vaak gezegd als ' t kon zette i k dat zaakje recht voor de strikvragen — Jullie raadsel staat er in Jenny en Dina Huisman Wie weet heeft het succes Ik hoop er mij van te komen overtuigen in elk geval Dank voor de strikvragen Ja Oma zal nu genieten van het zonnetje dat geloof ik graag Hoe staat het toch met Eekje Hebben jullie die nooit meer kunnen ontdekken in de tuin v Kol — Jij hebt het foutje in de opga ve van het cijferraadseltje gevonden Gonny Ywema Je oplossing was dus in orde Knap hoor Ook jouw strik vragen komen op de voorraad-lijst — Wat een dikke enveloppe met postze gels Kia de Jong Dat zet zoden aan de dijk Bedank ' t vriendje van je broer maar van mij Je visite-kaartjes zijn goed verzonnen En het cijfermolentje heb je ondanks het foutje in de opga ve lustig laten draaien — Ik vraag mij af waar die vijf jonge eendjes ge bleven zijn Anneke en Bea Krom Wat naar voor Moedertje-Eend zo haar kindertjes kwijt te raken In jul lie raadsel komt een z.g merk-artikel waarop staat „ L'heure passé — I'amitié reste " Nu dat is Frans en het betekent „ Het uur de tijd dus gaat voorbij — de vriendschap blijft " Een heel mooie spreuk Ik meen die vroe ger eens op een zonnewijzer te hebben gelezen Weet je wat een zonnewijzer is — Een dubbele brief van Ineke en Jeannetjei Caarls Doet aan lentebloe men denken Ik ruik in gedachten de bosviooltjes uit Vianen en zie jullie gezellig ploeteren in de nieuwe zand bak Die hazelworm doet zeker aan de slanke lijn mee Gemakkelijk als je zo maar van zelf een nieuwe jurk " krijgt hè Ineke — Jouw tuintje kan leuk worden Nelly van Os Strobloe men en leeuwenbekjes en zo En wat je zelf zaait waardeer je des te meer Jammer dat je Vrijdag al weggaat naar Badhoevedorp anders zou ik je mijn gelukwens voor Oma hebben meegegeven In elk geval zal je wel een prettig week-einde hebben Ik ben blij dat het verhaal van de „ ver momde Prins " in je smaak valt Dank boend werd In de grote ontvangst kamer en in diverse andere kamerswas het meubilair aan het ver gaan Constance had soms het lu gubere gevoel dat deze kamers enmeubels een eigen leven leidden,dat bijna op z'n einde liep Ze kon zich voorstellen hoe het stof hoe langer hoe dikker op meu bels en tapijten zou komen te lig gen en hoe opeens een deurknop af zou vallen of een kussen uiteen zou splijten Het hele huis ademde een sfeer van langzaam afsterven Soms betrapte ze zich er op dat ze luisterde of er geluiden kwamen uit de afgesloten kamers Vandaag onderging ze deze sfeer sterker nog dan anders Ze wilde ' t huis niet ulgaan en mevrouw Fin cham niet alleen laten Ze had het gevoel dat zolang zij ter plaatse aanwezig was er niets zou gebeu ren Bovendien zou thans niemand bij de oude vrouw kunnen komen zonder dat ze er van wist Gedurende de morgenuren hield ze zich bezig met het opruimen van de laden van een schrijftafel die vol oude rekeningen en kwitanties zaten Ze ordende alles systema tisch en vroeg tenslotte aan Mary stofdoeken om de laden zelf gron dig schoon te maken Het moest jaren geleden zijn dat dit gebeurd was In de laatste lade die ze op ruimde en die boordevol vergeelde balboekjes zat met potloodjes aan gekleurde koordjes en gebroken waaiers en kanten zakdoekjes vond ze opeens helemaal onderin een enorme opvallende diamanten ring Feu illeton Huis vol Mysterie door JANE ENGLAND 49 Vit het Engels certaatd Maar nu iets anders Kon ik zou vanavond dineren bij die vriende lijke oude dame die kennis van jou maar als je ' t liever wilt blijf ik thuis " 0 maak je over mij niet be zorgd " antwoordde ze „ Ga rustig bij Sara eten en luister naar haar verhalen over mij Ze vindt me ook een halve idioot dat zul je wel merken " „ Werkelijk " zei Neill terwijl er een glimlach op zijn gezicht kwam Ze schijnt dus iemEind met een gezond oordeel te zijn " „ Ze is een ondraaglijk bemoei ziek oud mens " viel Constance onbeheerst uit „ Wat is dat toch grappig van je Kon " zei Neill met irriterende sloomheid „ Je wordt woedend als je om iemand blijkt te geven en je tracht het voorwerp van je affectie te vernederen en te doen alsof er geen gevoelens van aanhankelijk heid bij je mogen zijn " Hij slenterde langzaam in de richting van de deur en even had ze moeite zich er van te weerhou den hem iets na te gooien Bij de deur draaide hfl zich om „ Je zoudt er een goed werk mee doen als je de arme Philip op ging zoeken " zei hij lachend „ dan zou hy je meteen zelf kuimen vertellen wat hij de afgelopen nacht gedaan heeft en waar hfl zijn enkel verstuikte " Zijn gezicht zag er jongensachtig uit toen hij met een lachende groet verdween 9 Welaan " sprak Joris de hand vis zachtjes uit het water heffend daar ge een longvis zijt behoeft ge U niet steeds in dit kleine bassin op te houden Ga met Oom Joris mede het zal een genoegen voor U zijn Uw long een wijle te Hunnen gebruiken " > En De dag duurde eindeloos lang In ieder normaal huishouden waren er honderden kleine dingen te doen maar in mevrouw Fmchams huis was er eenvoudig niets te regelen omdat er nooit iets voorviel Er kwamen nooit gasten voor de lunch of de thee of het avondeten In de keukenafdeling leefden Anna en Mary hun eigen leven en in het grote huis werden diverse kamers niet gebruikt Deze waren afgeslo ten en niemand kwam er ooit Het had geen zin een grote schoonmaaJc te organiseren omdat er geen per soneel voor was en niemand het roöig vond dat © r gestoft en ge - Een cadeautje voor Catootje Gist'ren was Catootje jarig mocht uit school naar Oma gaan en daar vond zij een cadeautje midden op de tafel staan ' t Was een mooi cartonnen doosje dat ze heel gauw opendeed Ooooh juist waar ze naar verlangde hoe kwam Oma ' t aan de weet Schrijfpapier en envelopjes lagen keurig naast elkaar ioegebonden met een lintje en op elk een C zowaar Ze vergat om te bedanken dacht er aan op weg naar huis en ze schaamde zich een beetje voor dat onbeleefd abuis Het verjaarsgeschenk bracht uitkomst want Catootje nam terstond pen popier en envelopje Zo kwam toen de zaak gezond Oma kreeg het lieve briefje juist vanmorgen aan ' t ontbijt en zij had van haar cadeautje aan Catootje heus geen spijt FANNIE CREMER GRAPJE VAN DE WEEK Een paar jongelui gingen eens naar buiten om de dag met vissen door te brengen Nadat ze een hele poos aan de kant van een sloot in de bran dende zon gezeten hadden kregen ze dorst „ Weet je wat " zei de een „ laten we bij die boerin daar eens gaan vragen of ze ook karnemelk verkoopt " De ander vond het goed en samen gingen ze erop af Toen ze op het erf van de boerderij gekomen waren zagen ze dat de boerin bijzonder dik was en daardoor een beetje liep te waggelen zoals een gans doet Een van de jongens die zeker meende dat hij buiten tegen zo'n boerin alles zeggen kon wat hij wilde riep „ Zeg es Gansje heb je ook kar nemelk voor ons " „ Nee jongeheren " antwoordde de boerin „ wij hebben wel karnemelk maar die gebruik ik voor mijn eigen kalvers " Toen keerde zij zich om en ging heen en de kalveren op twee benen konden zien dat ze bij een ander te recht kwamen om hun dorst te lessen Ambonezen boden petitie aan Op het Binnenhof heeft een dele gatie van de „ Badan Perwakilan Ma loekoe Selatan " — de vertegenwoor diging van Vrije Zuid-Molukkers in Nederland — een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer ter gelegen heid van het feit dat het Zaterdag drie jaar geleden zal zijn dat de Re publiek Maloekoe Selatan werd ge proclameerd Op de Tweede Kamer wordt een beroep gedaan de regering er toe te brengen het onrechtvaardige beleid ten anazien van het Zuidmolukse volk te laten varen en dat volk recht te doen wedervaren Voorts wordt een beroep gedaan op de Tweede Ka mer de invrijheidstelling van Wairi sal en Manoesama te bewerkstelligen Advertentie aardig van u een kopje koffie met me te willen drinken " Constance maakte een afwerend gebaar en stond op „' t Is eigenlijk een tragisch werkje al die reliquie en op te moeten ruimen vindt u ook niet " zei ze terwijl ze het stof van haar vingers veegde Phipps keek belangstellend naar de inhoud van de lade „ Ik heb de indruk dat het hele huis stampvol dergelijke rommel zit " merkte hij op „ Eigenlijk moest iemand eens een behoorlijke opruiming houden en er dan een mooi vuur van sto ken " „ Ik geloof niet dat mevrouw Fin cham dat op prijs zou stellen " zei Constance koel „ Nee dat denk ik ook niet " merk te hij op met een merkwaardigeklank in zijn stem „ Er zouden aller lei verborgen dingen aan het lichtkunnen komen Je weet ' t nooit " Zullen we hier vandaan gaan " stelde Constance voor „ en onze koffie in de hal drinken Al die reli quieën maken me gewoon mistroos tig Maar wat is ' t doel van uw komst Kan ik iets voor u doen U weet dat ik mevr Finchams privé secretaresse ben " „ Misschien kunt u ' me inderdaad helpen " antwoordde hij „ Het is niet iets belangrijks maar ziet u ik zit er nogal mee in " „ Dat is vervelend " zei Constance beleefd en in gedachten voegde ze er aan toe „ het is nog wel een beetje vroeg om nu al weer om geld te komen vragen Dat zou werkelijk te brutaal zijn " weer wat tot rust was gekomen doken de hoofden van Joris en de handvis op en gluurden over de rand naar Panda De handvis keek alsof hij het een leuk spelletje vond dat hij graag herhaald wilde zien maar op Joris ' gelaat lag een trek van pijnlijke verbazing t,Fan - Kruiswoordraadsel De omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt als volgt Horizontaal 1 Aromatische olie 7 houten loods 8 voorgaand 10 op - en „ hen in de gelegenheid te stellen in de vrije wereld te protesteren te gen de verzwegen oorlog in de Zuid Molukken " NEDERLANDSE KUSTVAAHDEH BESCHADIGD OP DE THEEMS Het Britse schip „ Zinnia " 7.292 ton is Vrijdag op de Theems enige mijlen Oostelijk van Londen in dichte mist in aanvaring geweest met de Groningse kustvaarder „ Rian " 353 ton die voor anker lag De „ Rian " liep schade op aan stuurboord en aan het achterschip Het is niet bekend of ook de „ Zin nia " beschadigd is Door de aanvaring raakten zestien geladen aken op drift en verdwenen in de mist Later is de rivierpolitie er in geslaagd deze aken op te spo ren Er deden zich geen persoonlij ke ongelukken voor Toen ze zich geïnstalleerd hadden in de twee versleten leren stoelen in de hal zei ze opeens „ Fiona ver telde me gisteravond een wonderlijk verhaal Ze beweerde dat u een fa milielid zou zijn van mevrouw Fin cham " Hij staarde haar aan en zijn ver wondering leek echt Vervolgens lachte hij spijtig „ Helaas ben ik dat niet " zei hij „ Was ik ' t maar Dan zou ik er beter voor staan " „ Vertelt u me maar wat ik voor u doen kan " zei Constance Hij leunde voorover met een zor gelijk gezicht en begon aarzelend „ Het is afschuwelijk dit te moeten zeggen Het gaat over Bagnet Het is een feit dat hij er financieel heel slecht vóór staat Ik ben er toe vallig achter gekomen Ik heb de bewijzen en voel het als mijn plicht mevrouw Fincham op de hoogte te stellen Tenslotte gaat hij over veel geld van haar " Constance zat doodstil Zijn stem klonk zacht en spijtig en veraf Dat was ' t dus Dat was dus de waarheid Nu zou ze ' t horen definitief en bewijsbaar Het wonderlijke was dater slechts een ding in haar gedachtenkwam hoe ze Peter Phipps zijn be wijzen afhandig zou kunnen makenen Philip zou kunnen waarschu wen „ Wat ontzettend " zei ze belang stellend terwijl haar gedachten koortsachtig werkten om een ramp voor Philip Bagnet af te wenden Wordt vervoigri da " riep hij „ gij Wat heeft dit te betekenen manneke dat ge Uw oude vriend en beschermer aldus bejegend " Dit betekent dat ik die vis moet be waken en dat je dus met je handen van hem af moet blijven " antwoordde Pan da grimmig waarts 11 slag 12 bladgroentc 14 overzichtelijke lijst 16 bos 18 sport ploeg 20 inhoudsmaat 21 zwemvo gel 22 kerkgebruik 23 zanggalerjj 24 binnen 25 baardje 27 heden 28 schrede 29 kleur 31 staaf 32 boom 33 onderricht 35 verwarde knoop 36 eind 38 in de jaar onzes Heren 40 plaaggeest 42 geneesheer 43 ge meenteweide 45 korting voor de verpakking 47 vettige stof in holle beenderen 48 gevangeniskamer 50 oude munt 51 boos 52 gerief 54 aanslibbing 55 bloemenvaas 56 huisdier 58 smeltglas 69 verorde ning 60 spelen Verticaal 1 Tijdperk 2 heilige 3 Duits kaartspel 4 pakken 5 lijst 6 gemeente in Noord Brabant 7 veer krachtige zelfstandigheid 9 zetelen 12 lusje 13 wilde haver 15 verou derd gedienstige 16 stremsel 17 par fum 19 rebel 21 snode daad 25 pun tig 28 metaal 28 kled.stuk 30 buiten haven 34 toonladder 37 kleinigheid 39 jonge dochter 41 levenslucht 42 vermetel stout 44 ernstig 46 bui tengewone vraag door kopers 48 muziekinstrument 49 livreiknecht 52 schavuit 53 aanlegplaats 55 vrij brief 57 metaal De oplossingen dienen op een open briefkaart te geschieden en moeten uiterlijk Donderdag a.s eerste post in ons bezit zijn Hieronder volgt de oplossing van ons vorig „ Pas op-kruiswoordraad-sel " Horizontaal 1 Puik 4 TWEE 8 perk 10 dril 12 norm 13 eek 15 eest 17 kenmerken 20 AF 22 EEN 23 aad 24 00 25 PAL 27 klomp 29 ROG 30 oker 32 PET 33 klit 34 leg 36 ala 37 cokes 38 proza 40 SET 42 keu 44 blok 46 LOT 48 tuba 50 NIS 51 morel 53 rot 54 DE 55 BOM 56 bek 58 NA 59 VRAAGBAAK 62 tang 64 eik 65 aera 67 soep 69 ANTE 70 WORP 71 oase Verticaal 1 Perk 2 urmen 3 ilc 5 DE 6 wreed 7 tien 8 OP 9 EEK 11 I.S 12 DOLFIJN 13 emelt 14 kramp 16 toorts 19 nek 19 kap 21 aak 24 ooi 26 peloton 28 oer 29 glazuur 31 KEKER 33 kloet 35 ges 36 ark 39 absent 41 oor 43 AAN TAL 45 lid 46 tobbe 47 KABEL 49 boa 51 moa 52 Lea 55 mager 57 krans 59 knoif 60 BIG 61 vete 63 as 66 ER 68 OP 69 Aa De in hoofdletters gedrukte woor den werden van achteren naar vo ren gelezen in ' t diagram ingevuld De prijzen werden ditmaal gewon nen door J W G Jaburg Roerstr 38 Utrecht ƒ 10 W van onderen Wilhelminastraat 47 Jutphaas ƒ 5 mevr J v.d Berg-Klijnsma Boter straat 22 Utr mevr A Beijen - Blok A 103 Kamerik J M Prins Montgomeryweg 78 Soesterberg H G Littooy Schoenerstraat 22 Utr en T Bemelaar Obrechtstraat dH Utrecht allen ƒ 2.50 TELEVISIE-UITWISSELING MET BELGIË In principe zullen alle Nederland se en Belgische televisieprogram ma's vrij zijn voor uitwisseling zodeelde de secretaris van de Ned Televisiestichting de heer J W.Rengelink mede Zoals bekendhoopt men in September wanneermen in België met televisie-uitzen dingen start de samenwerking tebeginnen Voorts zal Nederland op ae ito mende televisieconferentie in iw rence met duidelijke voorstellen over de uitwisseling van televiae programma's in het algemeen Ko men zo zeide de heer RengelmK IN HUIS EN HOF Verschillende vroege srof>''e»J"°f'*J kunnen nu al geoogst worden "« ' J * plaatsen zal men echter weer sp»eaiswillen benutten Het is dan echter w«izaak de grond opnieuw goed lo » «.»'" ten en daarna wat korrelmest olt » strooien « o,.Tdfr6 ten zorgen doch ora "•"'""' " i,evelinS weg te helpen ' erdient het a»n»ey „ „* 1 imest straks uit te sir " „ a er hoogst dank *»"'."" mdgronden zullen echter m compost en »»««,*'» gebracht moeten worden kan men dan nu tegcIuk_»ndc«P Schrale zandgronden ^""« f f ^ mesl middel van compost en »»««?' ] at L''™*«'^»*"?'-vrnronrc«pV » De restanten van de sP'nf'f wotS » eveneens onderspitten f »»™»" a ge er in ieder geval h»™'',"J'fel i » « bracht Onder die 8?i;''J t.^"'en to * grond echter over het alRenieen droog en dus zal men eerst voor « moeten zorgen « Ivoren » er n«u«e WMsen gezaaid taumen worde » Voedzame gronden liun "™ "^„ „.„ oogsten per jaar opleveren «»* T ^ dient er dan ook voor te zorgen da * Be de planten aan niets «"«'"•««" V'IVcti men de bedjes bestemd voor f^e ^"^% al in orde knnnen maken d'ch-nss u er wel op wUzen dat het voor zaaien van deze smakeluke f»ente Xl te vroeg is Wanneer men dat Kan ' doet is dat vroeg genoeg «" Jf S „„ ook niet zo veel stikstof nodig 4 »"° kan men hen dikwUls voor "»» «" '„„ ten zorgen doch om hen eenJieetJe "'' weg te helpen verdient het wat korrelmest straks uit ^ •-- y ze zuUen u er hoogst dankbaa^r voor ^^^ 
iVRpLTWE HOE KONINQIN ELIZABETH LEEFT Buckingham Palace i $ onafhankelijke kolonie o MIA BELLA MAPONNINA Duizenden Italianen trekken naar Milaan Motorscooters scheuren f > door de straten Van een medewerkster Milaan April 1953 I n het hart van Milaan op de hoogste spits van de beroemde eathedraal waarvan men zich niet kan voorstellen dat men senhanden hem gebouwd hebben daar troont boven duizenden marmeren heiligen en martelaren de gouden Madonnina Er is in Italië geen gebrek aan kunstwerken die de Moeder Gods tot onderwerp hebben Wie kent niet de monumentale Madon na's van Michelangelo de mystieke Maria's van de hand van Leonardi da Vinci en zijn leerlingen de smartelijke van Giovan ni Bellini of de majestueuze van Raffaël Zij wekken gevoelens van eerbied piëteit deernis en bewondering op Maar Madonnabeeld beheerst het leven Licht en niet al te groot is h'ét mo derne koffermateriaal Een set van beige traincase weekendkoffer en hoedendoos Tas als sieraad en als gebruiksvoorwerp PARIJSE SILHOUETTEN Frankrijk aan spits met sociale voorzieningen Van onze Pargse medewerkster Parijs April 1953 Frankrijk is er trots op sedert de oorlog een stelsel van sociale voorzieningen te hebben ontworpen en uitgevoerd waarmee het zich wel aan de spits plaatst van de hele wereld Ik heb daarvan al wel ' s een paar voorbeelden genoemd Kin dertoeslagen die er wezen mogen ruim honderd g:ulden per maand voor twee exemplaren geboortepremies kosteloze medische zorgen voor tijdens en na een bevalling vacantie kolonies waarin alle kinderen zonder vergoeding worden op genomen dat zijn al zo enkele maatregelen waardoor de Franse jeugd het over zijn geheel genomen zeker al veel beter heeft gekregen dan vroeger Het voornaamste doel dat de regering voor ogen stond is intussen óók wel bereikt want van Frankrijk kan men nu niet langer spreken als van een land dat tot uitsterven gedoemd leek In kasteel bij Parijs zal kindergemeenschap verrijzen Dit maken we zelf Invloed van goede films op make-up van de vrouw Max Factor was i s 42 43 jpen « ten post van d perk 17 aad ROG 36 42 50 BOM ik EER 14 21 29 ges AAN LABEL mager vete woor-vo-gevuld gewon-Boerstr. =nderen ' ƒ 5 Boter - leijen — Prins H Utr 30 ¦ lederland-program zo Ned W bekend wanneer uitzen-te ko-Flo-voorstellen televisie-ko - HOF olten - poeaig wel te spH nW '« nieerdM » inen d»t het Nn i >' bonen nise '^ bet nog a „ Mei hebben daarom zcU 1» eetje..»P bevelinS rooien oor to^l door woi > nd f K itslnies ' pa * pitten men wor4t i « • knrk w»ter re S «' Maar met de Madonnina van Milaan is het anders Ze is om het zo te zeggen meer de moeder vaji alle Milatiezen iemand van de fa milie Je hebt het g-evoel alsof je met haar best een praatje over koetjes en kalfjes zou kunnen ma ken want ze ziet er zo vrolflk ge moedelijk en sympathiek uit dat het eigenlijk niemand zou verwon deren als ze daar hoog boven al dat stenen filigraan iedere dag de Corriere della Sera zou lezen om te weten wat er in de wereld gaan de is Daarom is ' t ook geen heilig schennis wanneer haar afbeelding door een koek - schoenen - of sleu telfabriek als handelsmerk wordt gebruikt Het populairste liedje in Milanees dialect is aan haar ge wijd en luidt vrij vertaald „ O mia bella Madonnina Van ver zien we je schitt'rend staan Je bent helemaal van goud kleine vrouw ' En je domineert Milaan Onder jouw ogen speelt zich het leven af Wordt er hard gewerkt en veel gedaan Ze zeggen dat men ver van Napels sterft van verdriet Maar toch komen ze allemaal naar Milaan " Er is veel waars in dit liedje Milaan is het centrum van de han del en industrie van Italië en hoe wel de prijzen er hoog de lonen laag en woningen moeilijk verkrijgbaar zijn stromen er jaarlijks duizenden Italianen uit Napels Rome Sici lië en Calabrië naar het Noorden om werk te vinden „ Het is beter in een leligke stad als Milaan te werken voor een klein loontje dan in een paradijs met palmen en eeuwigblauwe lucht om te komen van de honger " is hun motto En Milaan neemt deze zonen uit het land van noodgedwongen dolce far-niente op in zijn bedrijvigheid en zijn lawaai Rumoerigste stad ter wereld Over de luidruchtigheid hier is wel het een en ander te zeggen Statistieken wijzen uit dat Milaan de rumoerigste stad ter wereld is en dit wordt grotendeels toege schreven aan het feit dat iedereen die zich geen auto kan veroorloven er het koste wat het koste een rao torscooter op na wil houden Mo torscooters zrjn baby-motorfietsjes die er erg aantrekkelijk uitzien en ook wel handig zijn maar vooral als ze door jeugdige Italianen wor den bereden een hels lawaai ma ken Vooral ' s zomers wanneer er tienduizenden van vroeg in de ochtend tot vroeg in de volgende in ons land ' Toen de Amerikaanse „ Make up - koning Max Factor dezer da f ^" " iet zijn vrouw Mildred in ons ma vertoefde deelde hij mede in « en interview op Schiphol dat hij « zeven landen de filialen van Max bezMk ^ cosmetische industrie zal „ Ik ben voorts van plan in de wJ^f landen van Europa de vrou iwM bestuderen op hun schoon iwia en dan natuurlijk speciaal op tL ^^^ waarop zij hun make up toepassen aldus de Amerikaan In ™ geland waar ik voor de laatste ™ L.f ^.™"<'" jaar geleden ben geweest is mij een grote vooruit £™ « Pf evallen De Engelse vrouw maakt zich veel beter op dan toen « geloof dat het voor een deel te film '^ a ^ < 3e invloed van de lums en aan het grote aantal Ame Fn=;f ' ^ toeristen dat geregeld S^"1 bezoekt In rfngeland •' Msieij de vrouwen zich wat d « Lo Madonnina ochtend door de straten „ scheu ren " bestaat Milaan uit één lange dreun Maar de Italianen stoort ' t niet en een Noordeling went er aan Eens vroeg ik mijn hospita die een gezin van vijf personen heeft „ Is het absoluut nodig dat jullie je tien keer per dag over niets op winden en dan allemaal tegelijk luidkeels tegen elkaar schreeuwen terwijl er niemand luistert " No dig " Met haar grote donkere ogen staarde ze me verbaasd aan „ Natuurlijk is dat nodig Cara mia als we dat niet deden zouden we allemaal een zenuwinzinking krij gen van de stilte " Voor hen is het leven vol van dingen die de moeite van het zwijgen niet waard zijn Als er ergens een lichte aanrij ding gebeurt tussen een auto en een motorscooter waarbij de tota le schade een krasje op een spat bord is dan heeft iedereen direct zijn oordeel klaar en terwijl de mo torrijder en de autobestuurder de hemel en alle heiligen erbij halen om elkaar met theatrale gebaren hun verpletterende meningen toe te make-up betreft bijna op één Ign stellen met die in Amerika " „ ledere vrouw hoe schoon ook kan haar schoonheid altijd nog verbeteren waimeer zij een zekere mate van malie up op de juiste vsffl ze toepast " aldus Max Factor en zijn vrouw voegde eraan,toe „ Ben schone vrouw zonder make-up is als een schilderij zonder hjst of misschien nog beter als een lijst zonder schilderij " „ Er wordt zo vaak geadverteerd met lippenstift die als „ kissproof " wordt beschreven " stelde de ANP verslaggever de vraag „ is dat in derdaad waar " „ Neen dat is fei telijk niet juist Op zichzelf is de lippenstift nooit kissproof doch zij is dit wel te maken en wel door met een papieren zakdoekje de aangebrachte lippenstift even op de lippen af te vloeien Bij de ver vaardiging van films past men dan ook inderdaad deze methode toe voor scenes waarin gekust moet worden Teneinde ieder risico van uitgesmeerde vlekken te vermijden gebruiken de filmsterren behalve een papieren zakdoekje ook nog een poederdons waarmede zij een zeer Uoht laagje poeder op d « lip penstift aanbrengen " schreeuwen waarvan beiden vol op genieten laten de toeschouwers de gelegenheid niet voorbijgaan om het onder elkaar eens lekker luid ruchtig oneens te zijn Zelfs zijn er voorbijgangrers welke er niets van hebbeu gezien en zeer tot hun spijt geen tijd hebben er bij te ga.an staan die en passant uitroepen Het is de schuld van die vent met heeft niets gedaan " Ja motor het Fiatje die met de Lambretta scooters zijn erg populair en het is nu eenmaal prettig party te trekken voor de zwakste Veel beelden vernield Gedurende de laatste oorlog werd Milaan voor 40 % vernield en vie len er bij ieder bombardement een E aar marmeren heiligen van hun oge voetstuidken Maar de Madon nina hield stand De vernielde beel den zijn vervangen door nieuwe naar model van de oude gebeeld houwd en op die plaatsen van de stad waar bommen waren geval len rijzen hoog boven de oude donkere huizen moderne witte wolkenkrabber tjes op In de stra ten bruist ' t ver keer het lijkt of er honderd Flat jes op één Alfa Romeo en hon derd motorscoo ters op één Fiatje zijn wordt er ge winkeld ge bedeld ge schreeuwd en gelachen Op de pleinen vliegen talloze duiven over de hoofden van fotografeer lustige toeristen proberen zwarte handelaars ge smokkelde Zwit serse sigaretten te verkopen de Ita liaanse sigaretten zijn slecht en er is staatsmonopo lie op en zün kellners druk in de weer de klan ten op trottoir terrasjes te bedie nen Bij de Scala wordt er ge - queud voor plaatskaartjes en in het park achter het oude Castello Sforzesco maken kleine Italiaan tjes onder de hoede van hun Duitse en Oosten rijkse kinder meisjes zoveel kabaal als ze kunnen En als de Madon nina des avonds I moe is van het gedreun en gekrioel beneden haar en van het aan en-uitflitsen van de enorme neonrecla mes tegenover haar dan kijkt ze over de stad heen en staart drome rig in de verte waar aan de hori zon de Alpen vredig aaneengeke tend liggen en waar rust is rust ASTA Badjasjes op tassenshow *** Wat zou een man moeten doen als er helemaal geen zakken in zijn pak zaten En wat zou een vrouw moeten beginnen als ze geen tas had Een tas vinden vele vrouwen dan ook is een noodzakelijk kwaad Eenbergplaats voor portemonnaie kam,spiegeltje poederdoos lippenstift,crème zonnebril vulpen blocnote,agendaboekje portefeuille zakdoek,enz enz enz Het is echter alleen in een scham pere bui dat ze de tas louter en al leen als gebruiksvoorwerp beschou wen want als ze er een gaan kopen dan is het toch vaak het uiterlijk van de tas dat de doorslag geeft De fabrikanten doen momenteel hun best zowel op het uiterlijk als het „ innerlijk " van de tas Op een tassenshow in het Carlton hotel in Amsterdam was dat eigenlijk het kenmerkende Zowel in de goedkope plastictassen en de eenvoudige leren als in de ver fijnde relax boxcalf - gekrompen geitenleer — ja zelfs in de dure struistassen had men gestreefd naar ruimte Vooral bij de beugelmodellen was men daar goed in geslaagd vaak door het materiaal,ruim aan de slui ting te zetten ' Overigens kan men in allerlei prijsklassen en modellen terecht Over het algemeen zijn de tassen niet hoog behalve bij de koffermodellen en de op de Italiaanse mede geïnspi reerde emmermodellen Wit handhaaft zich doch het schijnt dat helle kleuren nu enigs zins afgedaan hebben Wel zagen wit enkele tassen in een voorname kleur dof donkerrood en donkergroen en een prachtig zandgrijs Begeerlijk waren de korte badjas jes Waarom badjasjes op een tassen show Omdat de bijbehorende bad tas van hetzelfde materiaal vervaar digd was — everglaze of linnen b.v De jasjes waren in de regel gevoerd met badstof Op de kleine expositie van koffers reisnecessaires e.d die aan deze show gekoppeld was viel een aardig snufje te bewonderen een flessen koeler Hierin kan men vier flessen plaatsen en de bekleding van een soort schuimplastic zorgt er voor dat de dranken heerlijk koel blijven Ge schikt OTi in de auto mee te nemen Zowel de expositie als de show * n Halve cirkehrok • 7 o langzamerhand wordt het weer Iets beter en gaan we nu heus vast eens aan de zomer denken Als we zo eens in de stad lopen en daar aUe étalages zien met gezellige zo merstofjes dan komt een ieder die zelf wel eens wat naait in de ver leiding zo'n fleurig lapje te kopen De eerst volgende drie keren gaan we u de patronen geven voor een zeer practisch en tevens gezellig zomerpakje bestaande uit een wijde klokkende rok een blouse van de zelfde stof met korte mouwtjes en een schouderloze blouse voor heel warme dagen De blouse met kor te mouwtjes kan afzonderlijk ge dragen worden of dienen als bolero voor ' t pakje Voor het gehele pakje hebben we ongeveer 5 meter stof nodig van 90 cm breed De patronen zijn ge maak voor maat 42-44 We beginnen deze week met de rok hiervoor hebben we 2.70 m nodig De onderste tekening geeft aan hoe het patroon voor de rok ontstaat In een hoek van het pa pier maken we een kwart cirkel op een derde van de taillevrijdte - 1 cm Als deze lijn klaar is meet u even na of de ontstane lijn de lengte heeft van de halve taillewijdte Daarna wordt een tweede kwart cirkel getekend op de roklengte De patronen worden nu uitgeknipt en op de stof gelegd zoals de bo venste tekening dit aangeeft Mid denvoor en middenachter worden schuin van draad Dan vallen de klokken mooier dan wanneer we ze recht van draad nemen De bo venkant van de rok kan afgewerkt worden met een elastieken taille band of een band van dezelfde stof ïi.S 600 kamers krijgen dagelijks een goede heurt Van onze Londense medewerkster ^ Londen April 1953 A ls een grijze statige bijen korf in de groene weide verheft zich Buckingham Pa - De Italiaanse emmermodellen maken ook in Nederland opgang Deze tas is vervaardigd van cerise-rode plastic De koperen spijkertjes-garnering is eveneens een kenmerk van de Italiaanse tassenrnqde gingen uit van de stichting Lederwa renmode waarin verenigd zijn de taillisten importeurs en fabrikanten ua » koffers en lederwaren Er worden meer kinderen geboren dan er mensen sterven ledere me daille heeft echter zijn keerzijde en zo zijn er ook aan dit stelsel wel enkele minder vreugdevolle kanten te ontdekken Er zijn namelijk nog al wat ouders die die voordelen wel aanlokkelijk vinden en daarom vlij tig bijdragen aan de verhoging van het kindertal maar daarna hun plicht als voldaan beschouwen Het gevolg is dat er onder die nieuwe Franse wereldburgertjes nogal heel wat kindertjes zijn die ' t aan het meest noodzakelijke ontbreekt en waarnaar door de ouders niet meer wordt omgekeken Een Parijs weekblad heeft zo juist zelfs ont huld dat ruim een kwart millloen Franse kinderen — 260.000 — we gens verwaarlozing aan hun fami lies moesten worden onttrokken en werden toevertrouwd aan de zor gen van de Assistance Publique een lichaam dat ik het beste met onze armenzorg kan vergelijken In Parijs en in andere dichtbevolkte steden is het fiantal van die onge lukkigen sinds de instelling van het nieuwe sociale verzorgings systeem zelfs ruim verdubbeld De resultaten van die verzorging in vaak wat ongezellige gebouwen die soms zelfs pijnlijk aan kazernes doen denken zijn echter niet zo heel rooskleurig gebleken Rappor ten hebben uitgewezen dat de meeste misdadigers en andere so ciaal ontwortelden vroeger kinde ren van de Assistance sociale zijn geweest Net hwantiteit kwaliteit Nu het met de kwantiteit zo veel beter is geworden beeft d Fraose lace middenin het hartje van Londen Binnen de muren van ' t grote gebouw dat omringd is door het vriendelijke St James's Park en een enorme paleistuin leeft een geheel on afhankelijke kolonie om de Koningin als middelpunt De ze kolonie heeft haar eigen politiebureau postkantoor brandweer en werkplaatsen met een eigen sociale dienst voor het personeel dat in een eigen vakvereniging is geor ganiseerd Van buiten kan men de werkbijen niet aan de arbeid zien maar de wacht voor de ingang bestaat uit kleurige soldaten die met vaandels en muziek in popperige precisie ple gen te worden afgelost en dat heeft altijd veel bekijks Buckingham Palace is een eeuw geleden als koninklijke residentie in gebruik genomen door Koningin Vic toria maar als zij haar „ poppen huis " zoals zij het bij haar troons bestijging noemde nu terug zou kun nen zien zou zij het niet meer her kennen In Victoria's tijd waren de keukens en personeelsverblijven niet vrij van ongedierte In sommige dak kamertjes van de bedienden kwam de sneeuw door de raampjes binnen Er werd gedobbeld gedronken en gewed De ruimte was zo slecht in gedeeld dat om een voorbeeld te noemen de warme schotels uit de keuken langs lange tochtige gangen en een trap van 72 treden naar de eetzaal moesten worden gedragen De hof-etiquette verbood het personeel strikt de Koningin ongevraagd aan te spreken Een dienstmeisje werd streng berispt toen zij de Koningin waarschuwde dat een gloeiende vonk uit het haardvuur in de plooien van haar rok was gesprongen Het zijn altijd Koninginnen ge weest Üe haar stempel hebben ge drukt op het interieur van het pa leis Koning George III kocht het in 1750 voor 210.000 gulden van de her tog van Buckingham In 1775 werd het op naam van Koningin Char lotte zijn gemalin gezet Daar wer den 14 van haar 15 kinderen gebo ren Zy was bijzonder op het paleis gesteld dat de naam had gekregen van „ The Queen's House " JKoningin Victoria herdoopte het in Bucking ham Palace regering blijkbaar gedacht dat ' t tijd was zich ook wat sterker voor de kwaliteit te gaan interesseren En zo is er dan nu een plan ont worpen dat voor die verwaarloos de kinderen een behandeling in het vooruitzicht stelt waaraan wat modernere principes ten grondslag zullen liggen Ik weet niet of u indertijd die prachtige Russische film heeft ge zien over een kindergemeenschap van vroegere boefjes die der Weg ins Leben heette Maar warmeer ik lees wat de Franse minister van Volksgezondheid nu met al die kin dertjes wil gaan doen dan moet ik steri aan die ontroerende film den ken Een tiental kilometers van Pa rijs heeft de Franse Staat al een kasteel gekocht met een park van 9 hectaren er omheen en daar zal dan de eerste Franse kinderge meenschap verrijzen Het kasteel wordt zoals dat al met zovele an dere Franse kastelen is gebeurd tot een kinderhuis omgebouwd ter wijl in de tuin een veertiental klei nere paviljoens zullen worden op gericht Bik zal plaats bieden aan ongeveer twintig kinderen waarvan de ouderen boven de veertien jaar ieder een eigen kamer zullen krij gen en de kleintjes ' s nachts wat grotere vertrekken samen zullen delen Toch zijn ' t geen wild revolu-tionnaire ideeën die de Franse mi nister voor ogen zweven Deze ge meenschap wordt zeker geen pen dant van Kees Boeke's vermaarde Werkplaats in Bilthoven al zijn er oppervlakkig dan ook wel een paar overeenkomstige trekken aan te vriizen Voor de Franse minister blijft het gezin de vitale cel van de maatschappij en daarom is ' t stre ven In die kindergemeenschap het gezinsleven zo dicht mogelyk te JjenatJeren Aan het iioofd van iede Toen Koningin Mary in 1910 als Koningin-huisvrouw de zeggenschap over het Paleis kreeg heeft ze mee dogenloos alle Victoriaanse invloed uitgewist en de zalen en gangen vol komen herschapen met fijne kunst zinnige smaak Bij deze „ grote schoonmaak " kwamen uit vergeten achterkamers en verborgen kasten de kostbaarste schatten te voorschijn Ja er werd zeUs in een onopvallen de koffer een kleine diamanten kroon gevonden die Koningin Victoria eens had laten maken en die „ te " goed opgeborgen werd Men kan die kroon bij de kroonjuwelen in de Tower of London zien Qestroomlijnd De moderne tijd heeft natuurlijk het leven in Buckingham Palace „ gestroomlijnd " maar ondanks alle bezuiniging zijn er toch nog altijd 260 lakeien portiers dienstmeisjes en werksters in vaste betrekking en geen van hen is overbodig In de eerste jaren van het bewind van Ko ningin Victoria waren de verspilling en verkwisting in het Paleis spreek woordelijk Prins Albert begon roet de bezuiniging Hij keek eens ' t huis houdboek na en ontdelcte tot zijn schrik dat er b.v dagelijks 2000 ge kleurde kaarsen aan ' t Paleis werden bezorgd ongeacht of ze gebruikt wer den of niet Het bleek een bestelling te zijn van jaren her die nooit was geannuleerd De grote ontvangzalen werden in die tijd verlicht met hon derden kaarsen en dat moesten steeds nieuwe zijn De half opgebrande kaarsen werden het eigendom van de lakeien die ze verltochten aan kaarsenmakers De kaarsenmakers smolten het vet om en betaalden dus graag een goede prijs voor de „ Pa - leis eindjes " zoals ze werden ge noemd Gasten die het laatst de zaal van het Paleis verlieten waar zij wa ren ontvangen plachten haast omver te worden gelopen door de lakeien die binnenrenden om de meeste kaarsen eindjes te bemachtigen Tegenwoordig staat de administra tie onder een Hoofd van Dienst dia weer andere chefs van verschillende onderdelen onder zich heeft Er komt n.l heel wat kijken in deze huishouding Geen enkele van de 600 kamers en zalen in Buckingliem Pa lace is ooit afgesloten ledere kamer krijgt een wekelijkse beurt en drie maal per jaar een goede schoonmaak Er liggen meer dan 10 vierkante ki lometers karpetten in gangen en za len Er zijn 160 klokken om op te winden Wanneer er een staatsbanket wordt gehouden zoals bij het offi ciële bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard in 1951 beginnen de voorbereidingen al vroeg in de mor gen De bedienden van de zilverkast leggen het linnen en de bestekken uit die van de glas - en porseleinkast zetten de serviezen gereed Er zijn verschillende serviezen voor staats banketten wordt het „ gouden " ser vies gebruikt dat eigenlijk verguld zilver is De vorken worden met de tanden naar beneden gelegd en dit bewijst dat de moderne tijd toch nog niet alle tradities van Buckingham Palace heeft weggeruimd want deze strikte orde dateert uit de tijd dat een van de vroegere Koningen Geor ge met zijn hand in de opstekende tancfeij van een vork sloeg toen hij op ta5 ^ sloeg om zijn woorden kracht blS te zetten Er liggen stalen vruchtenmesjes naast de gouden om dat een andere Koning George eens vergeefs trachtte een harde appel door te snijden met een gouden mes je en om een stalen mesje moest vragen Als de tafels gedekt zijn komen de pronkstukken der tafelversiering aan waarvan sommige zo zwaar zün dat er vier man aan te pas moeten ko men Gedurende het banket speelt er een militaire kapel en aan het eind komen doedelzakspelers binnenmar cheren die al spelend een rondgang maken en weer verdwijnen Een van hen komt daarna terug gaat naar de Koningin toe en plaatst volgens traditie een voet op de spijl van haar stoel De Koningin schenkt een glas whisky voor hem in dat hij om hoog heft terwijl hfl in de houding gaat staan Hij Ie digt het glas in één teug op de ge zondheid van de Koningin en mar cheert weer de zaal uit De Koningin wordt elke morgen om half acht gewekt Om kwart over negen worden het prinsje en prinsesje binnengebracht nadat de Koningin en Prins Philip reeds hebbe „ ontbeten en enige kranten gelezen Dan volgt een wandeling van een half uur in de paleistuin met de kinderen of binnen spelen als het regent Om tien uur begint de Koningin haar dagtaak bu reau werk audiënties en talloze verschijningen in het publiek De Koningin vat haar taak serieus op maar toch met een blijmoedigheid die het werk in haar vorstelijke bijenkorf niet,tot een plicht maar tot een roeping maakt paviljoen komt een — ongehuwde — vrouw te staan die als moeder over een zestien kinderen van ver schillende leeftijd zal fungeren AI leen overdag gaan al die kinderen op in een groter collectief omdat ze allen tezamen in ' t kasteel hun ge meenschappelijke lessen zullen vol gen Het is helaas nog maar een plan al hebben zowel de Medische Aca demie als de Assistance publique er d£in ook al hun adhaesie aan be tuigd Sinds een paar ' maanden huist er zo'n verschoppelingetje een onecht kind waaraan de ouders zich nooit iets gelegen hebben la ten liggen onder mijn eigen dak en zo weet ik dan nu wat zo'n wezen tje in haar jeugd allemaal te kort is gekomen Aan zorg aan vrolijk heid aan liefde vooral ESx daarom hoop ik zo van harte u binnenkort uit eigen aanschouwing ook iets te kunnen vertellen over de wijze waarop dit nieuwe Franse plan in dewlen weid omgezet 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 25 Aprin953 - 60e Jaargang No 302 Pagina 8 Kom zie en overtuig U van on ze enorme voorraden HARD BOARD tegen scherp concure rende prijzen oa 1.52x1.22 ƒ 2,52 1.83x1.22 ƒ 3,20 Alles gratis thuisbezorgd Bons Zandpad 131a Telef 24308 CAMERA koopjes Zeer bijzon dere aanbiedingen voor elke beurs Fotohandel Foto van Walsem " Kerkstraat 12-12b zij straat V d Nachtegaalstraat Telefoon 15887 Witte ronde TENT diameter 4 m met grondzeil pr staat ge schikt voor gezinskamperen L V Cattenbroek 119 Zeist telef Prima Singer NAAIMACHINEwegens overcompleet paar al bast vazen pendule met stolp.Zonstraat 66bis LEDIKANTJE divan en kin derwagen te koop Julianaweg 40 Hoograven Te koop SCHRIJFMACHINE ƒ 105 Hogenoord 10 Te koop z.g.a.n crème KOLEN FORNUIS ƒ 47,50 Prof Aber sonlaan 10 Tuindorp Te koop groot VLOERKLEED 2e hands Bilderdijkstr 48bis Te koop een MOTORCARRIER 125 cc met gesloten laadbad.Ie Daalsedijk 176 „ De onmondigheid der BUI TENKERKELIJKEN " is een folder die gratis wordt toege zonden als U deze advertentie opstuurt De Dageraad Gans straat 65 bis Utrecht Van particulier te koop in goe de st zijnde KLEERMAKERS MACHINE zig zag met motor merk Hundlos Br no 1432 bur U.N Wegens sterfgeval aangeb een z.g.a.n donkerbl HERENCOS TUUM maat 50 prijs ƒ 75 en wegens omstandigheden hand geknoopt smymakleed lichte tinten 3.70x3.50 meter Br no 1427 bur U.N KINDERWAGEN ledikantje m bedjes baby weegschaal box m vlonder kinderstoel z.g.a.n 2 spiegels kolenfornuis Te be zichtigen tussen 7 en 8 uur des avonds Leeuwerikstr 20 Zeer moderne Engelse KIN DERWAGEN z.g.a.n wit Tak straat 7 b.d Poortstraat Te koon aangeb 2 dubbele WOONHUIZEN huur / 18 per week van particulier Br no 1422 bur U.N Te koop wollen VLAG met stok en partijtje weckflessen Ege lantierstraat 56 SPOED Te koop studiemicros coop en snijdoos Prijs ƒ 325 te zamen Er no 1417 bur U.N Nieuw BEDSTEL 2 pers met kapokvulling en kussens Tes selschadestraat 18 Utrecht Te koop aangeb blank eiken BUREAU z.g.a.n 140x70 cm ƒ 75 Br no 1406 bur U.N Door bijzondere omstandighe den zeer billijk te koop voorGELDBELEGGING winkel en 2 woonhuizen te Utrecht Huur ƒ 832 per jaar Vrij op naam ƒ 8300 Br no 916 bur UN Te koop 2 gebruikte HEREN RIJWIELEN Adres Zuiderzee straat 18 Utrecht KONIJNEN met hokken deux pièces m 38 ƒ 8 zomermantel m 44 46 ƒ 9 Bloesemstr 31 DKW AUTO nationaliteitsbe wijs nummerbewijs wegen kaart loopt prima benzinever bruik 1 OP 17 Wegens afschaf fing Da Costakade 82 Te kpop z.g.a.n KINDERWA - GSIff Z^gatstraat V ^ Vtsecbt The perfect shoe for holidays Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken P DE GRUYTER & ZOON N.V VEAAGT een flinke ¥ erkoopster Enige verkoopervaring is gewenst doch geen noodzaak Leeft tenminste 18 jaar Goed loon Alle inlichtingen geeft de rayonchef Maandag van 5-7 uur in onze winkel SLOTLAAN 1ó - ZEIST JONG ECHTPAAR z k zoekt WOONRUIMTE ' in UTRECHT o onmiddellijke omgeving ï Brieven onder no 1759 aan het bureau U.N GEVRAAGD OP KLEIN HANDELSKANTOOR zo spoedig mogelijk hehwaam STENO-TYPISTE met kantoorervaring Enige kennis van boek houden gewenst Leeftijd niet beneden 20 jaar Brieven met uitv inl onder no 1767 bureau U.N HOüT-HOUT-HOUT Alle soor ten nieuw timmerhout en sloop hout Houtwerf „ de Liesbosch " einde Verlengde Hoogravense weg Telefoon 19501 Ook des avonds geopend Te koop een groot model zw Duitse PIANO compl slaap kamerameublement WQTtelno -^ ten theetafel worteln thpestoof Alles in prima staat Br no 1508 bur U.N KINDERWAGEN box met ma tras in goede staat Everard Meijsterlaan 101 ^_^_____^_ I)CSGEW[NSTIN48UUR KlAAl KLEINTJES tot 20 woorden / 1.50 elk woord meer ƒ 0.10 llplllppi - a«rit0«Ï30aea » Gekocht SPOORWEGEN Grote party hoeden horloges para pluien actentassen handschoe nen brillen shawls hoofddoe ken vloerkleden enz Oudwij kerdwarsstraat 100 Utrecht D.K.W J.L.O Villiers Sachs Grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen W v d Zand Amsterd straatweg 160 teief 20139 NORTON Matchless Veloeette Ariel Koyal Enfield Expresse Sparta Panther TWN NSU IFA Steib zijspannen Sparta Scooter Dit is een greep uit de keurcollectie 1953 die wij U le veren kunnen tegen sterk ver laagde prijzen Hoofdagent Boij hulpmotorrij wielen Bij aan koop van een nieuwe motor rij lessen gratis Motorhandel en Rep Inr Doesburg en Carbo Ant Matthaeuslaan 37A Utr telef 13158 Moterrij school Te koop KAPITEIN MOBY-LETTE / 250 te bevr tussen 19 en 21 uur Surinamestraat 26 Telef 22654 HERENFIETS Simplex 3 ver snellingsnaaf trommelremmen kruisframe Burger herenfiets ƒ 65 Simplex herenfiets ƒ 45 Mauritsstraat 41 3x bellen Te koop een goed werkende HANDNAAIMACHINE / 45 of ruilen voor damesfiets Na 2 uur Zondags niet Lamstraat 4 Utrecht Een HERENRIJWIEL versn en trommelremmen ƒ 72,50 dames sportfiets Gazelle / 52,50 Korte Smeestraat 13 Een prima MEISJESFIETS met Torpedonaaf leeftijd plm 6-10 jr Prijs / 45 Tulpstr 40 Houten SCHUURTJE 4x5 m,prijs ƒ 150 2 gegalvaniseerdeplaatijzeren schuurtjes 4.20x 4.20 m W T Oskam Ben schop 13 _^^^^__^ Aangeb WANDELWAGEN op kogellagers als nieuw Bruids öf avondjapon m 36 weinig ge dragen Wagendw.str 29 b.d Burgem Reigerstr SMYRNA TAFELLOPERS lOOx 150 ƒ 39.75 slechts 1 week ta felkleedjes 90x90 ƒ 12,95 Eigen Haard Ns^^tegaalstr 46 Utrecht Telef 10576 SPARTA 1938 met 98 cc Sachs met starter Motorbloc pas gereviseerd Moet uiterlijk op geknapt worden Moet weg ƒ 95 Br no 1466 bur U.N Wegens overcompleet eiken BUREAU-MINISTRE ƒ 37,50 in prima staat De Jager Grift straat 104 HoUandia DUPLICATOR z.g a.n ƒ 25 Norton 500 cc k.k om op te knappen motor prima ƒ 200 Mariaplaats SObis Billijk te koop prima ZEIL JACHTJE kleine Pampus te zien Sweelincklaan 18 Biltho ven tel K 3402-3425 Te koop z.g.a.n opvouwbare WANDELWAGEN met wagen zak Musscheiibroekstr 49 2x HET 3MEUBELHUIS Rozenstraat 3 boven bij het Vreeburg Een bijzondere aan bieding 4 clubs met £ linke ronde tafel mooie bekleding slechts ƒ 275 Complete go thische huiskamer met wo31en bekleding voor ƒ 475 Spotprijs Alleen bij het Meubelhuis Ro zenstraat 3 b PARAMOUNT Junckerrij wie len in elke uitvoering voorra dig Tevens Simplex ' Zurla Fama Betaling in overleg Re paratieinrichting Eureka " stal ling Oudegracht 77 A naast Rembrandt Kettingen ƒ 1.45 sturen / 1.95 bellen ƒ 0.70 handvatten naar ƒ 0.20 achterlicht ƒ 0.65 ba gagedragers ƒ 1.25 zadels ƒ 3.95 dubbele dragertas ƒ 5.50 dyna mo's prima ƒ 6.75 lamp en dynamo / 9.45 „ SUPER " Dam straat 29 HERENRIJWIEL en ' n dames rijwiel Boisotstraat 22 by het Noorderbad Te koop kleine 4 pers AUTO DKW ' 40 in zeer goede staat Ook genegen Jawa motor in te ruilen Nieuweweg D 56 Vee nendaal Tel 872 Wegens sterfgeval te koop TWEEDJAS bruin kleine maat voor corpulent iemand slechts enkele malen gedragen prijs ƒ 45 Pijnboomstraat 7 Ondiep Te koop RADIOTOESTEL als nieuw 3 jaar oud Br no 1779 bur U.N Pracht TUINGRINT speelbak zand tuinaarde Per mud / 2,75 in de tuin Tegels stenen wit kalk cement enz Terrein Lom bokstraat Telefoon 10255 Te koop DKW 98 cc in prima staat met duo D de Vor Oost kanaaldijk 5 Maarssen Te koop een MOTORRIJWIEL merk Triumph 500 cc prijs zeer billijk Te bez Zaterdagmiddag en Zondag W v d Veldestr 23 Maarssen HERENHUIS omgeving Bilt straat Zeer geschikt voor dok ter tandarts o.d In overleg leeg te aanvaarden Benodigd eigen kapitaal / 10.000 Br on der no S-1449 Adv Bur Alta Pausdam BEDRIJFSPAND centrum stad In prima staat en voorzien van centrale verwarming garages achteruitgangen Binnenkort vrij te aanvaarden Brieven no W 1453 Adv Bur Alta Paus dam Voor uw HOND en poes Dage gelijks vers vleesafval gekookt en rauw vanaf 10 et per V-z kg grote sortering Slagere van Beek Donkerstraat 13 Telef 15695 zijstraat van Steenweg Modern HEEL HUIS te koop achter Wilhelminapark Beno digd eigen kapitaal ƒ 10.000 Br no 1632 bur U.N Te koop F.N.-MOTOR 350 cc in goede staat kinderbox m vloer H C V d Poel Pr Hendrik laan 20 Utrecht Te koop aangeb HANDEL in verfwaren behangsel en aan verwante artikelen Br no 1625 bur U.N KOELKAST ter overname aan geboden Geheel automatisch hoog 125 breed 60 diep 55 cm ƒ 450 / Reden verkoop een gro tere gekocht Br no 1642 bur U.N Te koop aangeb z.g.a.n WAN DELWAGENTJE merk Kaltag ' Naat Chopinstraat 7 Na 7 uur ' s avonds ROYAL ENFIELD 250 cc 1939 Goede staat t.e.a.b Br no 1658 bur U.N of telef Utr 21335 Te koop prima 2 pers ZEID KANO met volledig toebehoren ¦ Te bevraeen * s avonds na 6 uur bij J P Hofman Jan v Galen straat 9 Utrecht Te koop aangeb een WOON ^ HUIS omtrek Wilhelminapark Benodigd eigen kapitaal ƒ 1500 opbrengst eigen geld netto 15 ^^ Spoed gewest Br no 1687 bur U.N Te koop een blok WONINGEN met een stuk bouwterrein zeer geschikt voor het bouwen van een garage met bovenwoning met Rijkspremie of eventueel autoboxen Br no 1686 bur U.N Te kop aangeb in centrum stad Utrecht een PAKHUIS met af zonderlijke bovenwoning To tale huuropbrengst per jr ƒ 363 Grondoppervlakte van pakhuis 34ca kooDSom ƒ 5000 Br no 1685 bur U.N WIE WIL gaan trouwen of is reeds getrouwd en zoekt een woning Wij hebben ze Volle dig omschrijving wat U zoekt en welk kapitaal U ter beschik king heeft alsmede grootte van gezin Alle inlichtingen worden gaarne door ons verstrekt Dis cretie verzekerd Niet uitvoe rige brieven worden niet in be handeling genomen Br no 1684 bur U.N Te koop TENNISRACKET met hoes beide in pr staat Inl tel 20333 Hier is de concurrent de bestekwaliteit Zweeds Hardboard 122x61 / l 122x92 ƒ 1.50 122x 122 ƒ 2.10 122x153 f2.70 122x 183 ƒ 3.60 alles per plaat Ver der alle maten ook voor par ketvloer k f 2.80 per meter pas klaar Dit kan alleen HOUT HANDEL CENTRUM Herenweg 60 62 telef 16830 100 STALEN TAFELS 100x60 cm met massief houten blad p st slechts ƒ 19.50 Grote voor raad in houten tafels fauteuils halffauteuils stoelen enz Monsters J Geerts Lijnmarkt 37 Telef 10228 Zware WRINGERBOKKEN ƒ 12.95 huishoudtrappen / 1-45 per trede keukentafels lig stoelen vouwstoelen hout triolex board Guldens voor deliger in de Timmerwinkel Lauwerecht 5 Telef 10060 WAARSCHUWING 2e handskleding Zo goed als nieuwecostuums colberts pantalons,regenjassen mantels japonnenschoenen hoeden handschoe nen enz voor spotprijzen bijG van Nijendaal Mgr v d.Weteringstraat 26 LEDIKANTEN f 9.50 divanbed den f 11.50 matrassen f 14.50 wolmatrassen f 17.50 kinder matrassen f4.00 wiegenbedjes f2.75 tuimelledikanten f29.50 onderschuivers f 29.50 Lange Lauwerstraat 46 Achterzijde Arbeidsbeurs Hulsm.ann MOTORRIJWIELEN vanaf ƒ 945 125 cc 200 cc ƒ 1275 Oók bij Kees v Wegen Kerk straat 60 hoek Kruisdwars straat Telef 13940 Spoed Spoed Pracht KIN DERWAGEN ƒ 10 mooie wan delwagen ƒ 8 groot kinderledi kant ƒ 9 zware divan ƒ 30 Lan ge Nieuwstraat 10 „ De Volharding " levert op ge makkelijke betaling alles uit grote keuze en spotgoedkoop Complete huiskamer club-BANKSTELLEN en slaapka mers bedstellen dekens lopers vloerkleden gordijnen enz Westerkade 13 DE VOLHARDING levert op gemakkelijke betaling alles uit grote keuze en spotgoedkoop De beste merken wasmachines kinderwagens complete baby uitzetten kinderstoelen boxen enz Westerkade 13 Voor RIJWIELEN keukenuit zetten stofzuigers wringers en bokken naar Freek Trapmrin J V d Borchstraat 47 en Wil lemstraat 36 telef 15226 Utr Alles op gem betalingsvoor waarden In 6 * 2 en 18 maan 4 ^ EXEPTIONELE AANBIEDING Een der grootste boardimpor teurs stelde ons in staat om een enoime partij van het al lerbeste hardboard te gaan ver kopen tegen zo'n belachelijk ïage prijs dat iedereen zal zeg gen hoe kunnen ze het er voor leveren U kunt het gebrui ken voor wanden plafonds betimmeringen zomerhuisjes deurpanelen etc etc Verkrijg baar in de afm 61 91 122 153 183 213 244 alles 122 breed en de prijs b.v 61x122 slechts 83 et per pi 244x122 ƒ 4.50 per plaat Neem enige platen in voorraad want deze aanbie ding komt nooit weer Gratis thuisbezorgen door de geheld stad Dat kan alléén „' t Tim merhuys " Rozenstraat 16 b.d Jacobikcrk Ruime keuze uit diverse mer ken BUITENBOORDMOTOREN Speciaalzaak W Houtman Eik bosserweg 175 Hilversum Tel 3897 MAATKLEDING Costuums en Tailleurs Zeer gemakkelijke abonnements voor waarden Cou peur bezoekt U met collectie Br no 9746 bur UN M^MWWwrtiii Voor OUDE METALEN en af valproducten betalen wij U extra hoge prijs Fa J v Buu ren en Zoon groot - en klein handel Kromme Rijnstraat ft telef 15391 Goede GRAMOFOONPLATEN ook enkele stuks koopt De Gramofoon Specialist " Kof fer gra mof oons pick-ups on derdelen Inkoop _ Verkoop Predikherenstraat 32 bij de Neude Utrecht Veel geld geven wij voor alle soorten WANDELW AGENS kinderwagens boxen kinder stoelen ledikantjes wiegen commodes fietsjes poppenwa gens Agnietenstr 9 Tel 20692 Let op Joop de Lor geeft < 5e HOOGSTE WAARDE voor al les wat U te koop heeft aan te bieden Haverstraat 40 telef 25627 Te koop gevr gehele of ged INBOEDELS linnenkasten vloerkleden enz De Kleine Beurs Willemstraat 5 telef 24377 In - en verkoop van gebruikte en nieuwe AUTO - MOTOR BANDEN Coveren en repare ren M en H Wittevrouwenstr 28 tel 22703 b.g.g 24109 INKOOP GOUD zilver en cu riositeiten Bij Esmann Steen weg 8 naast de Buurkerk Utr ontvangt U de hoog£te prijs OUD GOUD zilver en uwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 expert der Ned Spoorwegen George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 telef 21486 Voor geldbelegging 4 è 6 in goede staat zijnde MIDDENST WONINGEN Aanb Jansen Bergveld Sprengerlaan 16 Vrijstaand of helft van dubbel LANDHUIS met tuin en schuur voor zelfbewoning Prijs tot ƒ 12.000 Huurhuis beschikbaar Br no 1486 bur U.N Laag model DAMESFIETS ge vraagd 20 inch Herenstraat 48 Utrecht Alleen ' s avonds Klein HERENHUIS of beneden en bovenhuis op goede stand waarvan Ie étage vrij te aan vaarden is Br no 1457 bur U.N HALLO Heeft U iets op te rui men Oude meubelen kleding enz Joop de Lor betaalt U de hoogste prijs daarvoor Joop v Veltum Haverstr 33 Tel 20713 Bekwaam chauffeur vraagt kleine AUTO voor reis naar Duitsl van 18 Juni tot en met 3 Aug met prijsvermelding Br no 1439 bur U.N WONING met minstens 2 si kamers nette stand Liefst vo gelenb./Tuinwijk desnoods rand stad Kleine woon ruimte be schikbaar De Ruyter Bouw straat 60 Tel 23902 Een INVAHDENWAGEN te koop gevraagd op luchtbanden voor een oude dame Joh van Andelstraat 30 Zuilen HUIS minstens 5 kamers en keuken op nette stand voor zelfbew Asp koper biedt aan in huur étage Wilhelminapark kwartier en/of ged huis omg Amsterd straatweg Br no 1399 bur U.N HEREN COSTUUM ter overn gevr door gepensionneerd heer corpulent persoon Br no 1379 bur U.N Te koop gevr een in goede staat zijnde opvouwbare REïS WIEG Br no 1757 bur UN HUIZEN voor geldbelegging te koop gevr Niet ouder dan 1932 Br no N 1446 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht WOONRUIMTE Wie wil zijn eigen woning verkopen en daarvoor terugontvangen een huurwoning in Utrecht of Tuindorp Duidelijke omschrij ving van indeling van het huis met vraagprijs vermelden Br no 1683 bur UN Te koop gevr voor GELDBE LEGGING nieuwe of oude hui zen in Utrecht of andere ge meente tot een bedrag van ƒ 70.000 Br no 1G82 bur UN f © iims £ gr«^aogö ¦" i Juffrouw zoekt per 1 Mei 1 ZIT SLAAPKAMER liefst cen trum der stad Br no 1480 bur UN Heer R.K zoekt gemeub ZIT-SLAAPKAMER z pen sion str water Br met volle dige inlichtingen no 1453 bur UN Te huur gevraagd BEDRIJFS PAND met woning met berg plaats voor auto's Utrecht of omgeving Br Steltsestraat 28 Lent Eist O.B Kinderloos echtpaar van mid delbare leeftijd vraagt KAMER of woonruimte gemeub of ongemeub Br no 1440 bur UN Jonge mensen op punt van trouwen zoeken per 1 Juli op goede stand ETAGE of 2 rui me ineenlopende kamers licht en zonnig ongemeub met kookgel en liefst warme maal tijd van Maandag t,m Vrijdag Beide hele dag afwezig Br no 1428 bur UN Gevr door bej R.K eenv per soon gemeub KAMER met ged pension waar telef aan wezig is bij voorkeur omge ving West Br no 1375 bur UN Maatschappelijk Advies - en In lichtingen Bureau zoekt KA MERS voor werkende en stu derende jonge mensen Uitgang Centraal Station Tel Geonend 9—5 LESKAMER met piano gevr voor 2x per maand in centrum Utrecht Behoorlijke vergoe ding Br aan Pauel Nassau kade 8 Amsterdam ZOMERHUISJE te huur gevr van 25 Juli tot 1 Augustus voor 7 personen Viswater en bos in de omgeving A Bouwman Beverstraat 53 telef 13773 Zonnige gestoff ZIT-SLAAP KAMER met kabinet of keu kentje ƒ 40 Br no 1752 bur Juffrouw vraagt een ZIT SLAAPKAMER m vaste was tafel stook en kookgelegen heid prijs ƒ 25 met licht inbe grepen b.b.h.h Liefst aan de voorkant omgeving Majella park Br no 1639 bur UN PARTERRE te huur gevr Cen trum stad of omgeving Sta tion Br met inlichtingen no 1667 bur UN Te huur gevr door dame pm geving Tuinwijk gemeub ge stoft of ongemeub KAMER met vaste wastafel stook - en kookgelegenheid Liefst alleen inwonend Br no 1696 bur UN HUUROVERNAME gevr Mid denstandswoning met stoffe ring Br met inlichtingen no 1738 bur UN 2 Oudere stud zoeken ruime ZIT-SLAAPKAMER(S Cen trum Br no 1488 bur UN i^Éi^^ïfepÖii^ïfött^iÊi ^^ Maatschappelijk Advies - en In lichtingen Bureau biedt KA MERS aan werkende en stude rende jonge mensen Uitgang Ccntr Station Telef 22423 Ge opend 9 5 Het fam PENSION „ Ons Nest je " is een rustig vacantiever blijf Voorseizoen t 4.50 p.p.p.d Zomermaanden ƒ 5,50 p.p.p.d Telef no 8 Aanb P Vlaming Oosterend Texel MAXSON BEUMER Amsterd straatweg 265 Utrecht telef 23223 Verhuur van complete bi'uids costuums voor dames en heren Grote sortering in bruidsdameskleding en jon kers schitterende collectie Franse Import sluiers Specia ^ liteit in het verzorgen van uw gehele bi uidsstoet Eerste klas verzorging Verzoeke vroegtü ' ige bespreking BRUIDSHUIS „ HILMO " het meest en best gesorteerde adres voor het huren van jruids - en ge'egenheidskleding naar maat sluiers bontcapes zilvervos sen jonker colbert - jacquet - smoking - rokcostuums compl enz enz Cath singel 18 a t.o Paardenveld Telef 15402 Utr Een nieuwe camera Bekijkt U dan eerst eens onze speciale CAMERA-ETALAGE U vindt er een com plete sortering vanaf het goedkope boxje tot de duurste kleinbeeld-camera Wij tonen ze U gaarne Kanaalstraat 196 Utrecht AUTO'S zonder chaufteur nieuwe wagens all-risk verze kerd 18 et per km De Bruyn Verhuurbedrijf Gildstr 91a bis telef 16900 Te huur voor dame of heer:kleine gemeub ZIT SLAAP-KAMER voorz van alle mod gemakken Zonnekant Prijsƒ43.50 per maand Br KrommeNieuwe Gracht 30 JACQUET en COLBERT COS TUUMS voor trouwen e.a ge ¦ egenheden in huur met vol ledig toebehoren Alles tot in de puntjes verzorgd Smidson Kleding Service Trans 9 bij Domplein Telef 22013 Vrije ETAGE aangeb Tegennader overeen te komen voor waarden Eventueel geheel ofgedeeltelijk gemeub Br no1421 bur UN Aangeboden gestoff ZIT - en SLAAPKAMER met balcon straatzij de en pension voor bej dame Parkkwartier Br no 1419 bur UN Hooverwasmachine verhuur.Uw adres IDEAAL SERVICE,Goedestraat 113 telef 16173 Hooft Graaflandstraat 98-1 tel 26431 Kousenreparatie - REPAFIX NAALDEN Zeer licht snel betrouwbaar In huur voor slechts / 6.50 per maand Ook in huurkoop en a contact ver krijgbaar bij de importeurs fa Otto Muller Wittevrouwensin gel 38 bis Utrecht Telef 22953 Te huur grote gestoff KAMER voor bejaarde dame of echt paar een gez rustig tehuis met cv V.W gas warme maaltijd of voll pension Wil lem de Zwijgerstraat 9 EEN GOED BEGIN van de nieuwe week > s Zondagsochtends thee op bed met zo'n heerlijke beschuit I.UBRO LUNTEREN Kampeerboerderijburgers Kamperen uitsluitendmet pension Voor 25 Juni ƒ 2.85 p.d na 15 Juli ƒ 3.20 p.d,Meulunterseweg 3L VACANTIE-VERBLIJF Klein Svar " in pracht omgeving v.a heden è ƒ 1.50 p.p p.d ook met warme maaltijd Tevens vrije bungalow Traay 289 tel 8025 Gemeub gez ZIT-SLAAP KAMER ƒ 27.50 p.m Goethe laan 73 Oog in Al Te huur stenen ZOMERHUIS 3 kamers keuken electr gas water f 35 per week Alles ge meubileerd J Contant Zut fensestraat 103 Apeldoorn Klein ongemeub VOORKA MERTOE plus een slaapkamer omgeving Wittevrouwen Ge negen tot tegenprestatie Br no 1489 bur UN Huur een WASMACHINE bij „ Tip Top " Nobelstraat 41 tel 10216 Tarieven gaarne op aan vraag Veilig en correct Ser vice perfect PAKHUIS of werkruimte gr 5'/ax4 meter met zeer goed daglicht groot 3x3 meter bij G H V Rooijen Springweg 53 Voor direct aangeb gezellig gemeub SUITE zit slaapka-mer str water Uitsluitend m pension 1 of meer personen Oude Gracht 191 bis Aangeb een ruime gemeub ZITKAMER en frisse slaapka mer met vaste wastafel event gebruik van gas Goed geschikt voor twee verpleegsters of twee vriendinnen Br no 1456 bur UN Aangeb gemeub grote ZIT SLAAPKAMER omgev Wil helminapark zonnig straat zijde beneden Br no 1449 bur UN SCHEVENINGEN Goed gem zit en slaapkamer v.w en keuken 3 min van Zee Mei Juni ƒ 50 Juli Aug ƒ 60 per week Middelburgsestraat 3L Te koop of huurkoop ijzeren WOONARK kan uitgebreid worden 13 Meter lang r 3200 By huurkoop ƒ lOoo vooruit be tateEi r & o 142a bur » Vü Driebuis Speciaal FEESTVER HUURBEDRIJF A tot Z Ser viesgoed stoelen tafels pick up gezellige feestzaal Ver koop feestartikelen Voor drachten Amsterd straatweg 54 telef 22051 Per 1 Mei ruime ZIT-SLAAP KAMER te huur aan straat zijde Nieuwegracht Br no G 1441 Adv Bur Alta Paus dam Kleine ZIT-SLAAPKAMER m warme maaltijd omtrek Sta tion Br no 1656 bur UN Te huur AUTOSTALLING centrum stad Telef 21120 KATWIJK AAN ZEE Gemeub kamers te huur met keuken Direct aan zee Vanaf 1 Juni tot 15 Juli Br no 1661 bur UN Te huur comf ZOMERHUISJE gemeub ook voor langere tijd mooie omgeving Bilthoven 2 è 3 pers Br no 1665 bur UN of telef 4060 Bilthoven UW VACAN-nE op het water Te huur modem ingerichte motorsalonboot Per week per maand 4-6 slaapplaatsen Inl Callandstraat 19 Hilversum RAND HAARLEM Z.W Gem kamers aangeb met gebruik keuken Mooi uitzicht Tot 12 Juli f 35 Nadien ƒ 45 per week Telef K 2500 - 18445 of br 1324 Wensing's Adv Bur Haar lem Gemeub ZOMERHUISJES tehuur Bosrijke omgeving Zeervoordelig adres „ Bos en Weide"Oude Nijkerkerweg 129 Er melo Vrij voor 4 Juli na 22Aug ^^___^^_^__ Te Zeist te huur grote KAMER aan voorkant van gunstig ge legen villa vlak bij Slotlaan en bushaltes Nabijheid Wil helminapark gemeub of ge stoffeerd met vaste wastafel voor 1 pers of echtpaar Met voll pension of warme maal tijd Telef 4826 en badkamer aanwezig Wilhelminalaan 7 Zeist Te huur voor zomermaanden of langer comf LANDHUIS gemeub bij bos en heide te Bilthoven prachtige tuin Br no 1739 bur UN Op Katwijk aan Zee TENT HUIS ' ïx.'j m 4 of 6 slaapplaat sen gds alles met comfort van 31 Mei t.m 27 Juni è ƒ 25 per week Brouwer Jan van de Doemstraat 30 telef 16326 ^# r£«»iS4}.t^f'aeiE£3iéiH»i$««i - Adm onderl dame l.b.v diplo ma's typen en steno Ned wil gaarne AVONDUREN produc tief maken om studie te bekos tigen Br no 1474 bur U.N Bech juffr 31 jr R.K zoekt ZELFSTANDIGE werkkr in de huish Br no 1435 bur U.N HUISNAAISTER heeft nog en kele dagen vrij verstel en nieuw werk Br no 1384 bur U.N Mevr Twijnstra Binnenweg 35 Maarssen zoekt voor haar flink 17-jarig DIENSTMEISJE een goede betrekking voor de dag Telef K 3408 - 483 Juffrouw 24 jaar geheel zelf standig v.g.g.v z.z.g.g als HUISHOUDS'TER bij dame of heer of klein moederloos ge zin Br no 1643 bur UN Beschaafde dame weduwe 60 jaar zeer vitaal zorgzaam en opgewekt zou gaarne als huis genote zonder salaris de HUIS HOUDING verzorgen v ouder heer Goede stand geen ruw werk Uitv br no 1662 bur UN B.z.a voor spoedige indienst treding BOUWKUNDIG OP ZtCHTER-TEKENAAR voor alle voork werkzaamheden ook bestekken en begrotingen Br no 1666 bur UN LERAAR met avondlessen welke 4 maanden stilstaan wil vrije tijd productief maken Is van Maandag t.m Zaterdag beschikbaar voor controle in spectie verkoop eenv adm werkz etc Brede alg ontw zakelijke inslag en gewend om met allerlei slag mensen om te gaan In het bezit v rijbewijs Br no 1678 bur UN Nette actieve VERKOOPSTER kan geplaatst worden in kinii ¦ denierszaak Hoogste loonschaal volgens CA O Degenen die volledig met het vak bekend zijn gelieve te schrijven no 1376 bur UN WERKSTER gevr ongehuwd werkuren Donderdags van 3 tot 8 uur Melden Maandag tussen 4 en 5 uur Stations straat 14 Utrecht Prima HUISNAAISTER COU-PEUSE gevr lx per 14 dagen Br no 1507 bur UN Gevr met ingang van 15 Mei of 1 Juni a.s een flinke jonge vrouwelijke KRACHT voor de boekhouding Br Parkgarase Amalialaan 21 Baarn MEISJE gevr v d en n in gezn van 3 personen die de volledige zorg van het huish op zich kan nemen Hulp van werkster "^ Veekends vrij Br no 1495 bur UN Gevr nette LEERJONGEN 15 of 16 jaar Voor soldeer - en polijstwerk Aanm Rijksstraat weg 16 Oudenrijn b.d Munt Gevr een flink MEISJE voor de ochtenduren van 8.30 tot 13 uur bij van Rooijen Spring weg 53 HULP in de ÏTUISHOUDING 16 é 17 jaar van 8K-2 uur Aanmelden gaarne na 7 uur Jac V d Borchstraat 8 Zo spoedig mogelijk gevr in ' t Spoorwegsanatorium „ In de Dennen " Duinweg 10 Huis ter Heide een VERPLEEGHULP Salaris volgens rijksregeling Nette JONGEN gevr Leeftijd 14 tot 17 jaar Voor enig loop werk en tevens gelegenheid om het vak te leren Ch T Chiotakis Bontwerker Witte vrouwenstraat 38 Voor direct gevr net MEISJE niet beneden 18 jaar voor de hele dag of d en n v.g.g.v Tevens gevr nette werkster voor de Vrijdag - of Zaterdag ochtend Aanmelden vanaf Maandag 27 April bij mevr v Blinsbergen Nieuwegracht 15 Gevr BUFFETJUFFROUW v.g.g.v Hotel Riche Vi edcn-burg Terston d gevi ' gei-outineerdc LAMPEKAPPENNAAISTER volledig met het vak op de hoo^e Hoge verdienste Aan melden W Teeuwen Nicolaas straat 5 Gevr in klein gezin te Utrecht 3 personen ter gedeeltelijke vervanging v huisvrouw zelf standige HUISHOUDELIJKE HULP voor enige dagen of middagen per week Leeftijd plm 20 40 jaar Prettige werk kring Br no 1664 bur UN HULP in de HUISHOUDING gevr boven 25 jaar Aan te melden tussen 7-9 uur Duif straat 19 bis a Gevr WERKMEISJE voor 2 morgens per week Mevr Lou werse Tolsteegsihgel 21 Aan melden ' s avonds tussen 7 en half 8 LEERLING-KAPSTER gevr Salon Lore Oudkerkhof Ibis telefoon Xim ^ Utrecht Gevr voor eenv blousewerk THUISWERKSTERS met elec trische zig zagmachine Opna me in soc verzekering Hoog stukloon D.Ml Kampweg 10 Doorn Telef 2231 Gevr een eerste en tweede KAPSTER wegens uitbreiding Maison Jacques Koekoekstraat 59 Utrecht Mevr Linschoten Croeselaan 24 vraagt een net MEISJE P.G voor hele of halve dagen Gevr bekwaam DAGMEISJE zelfstandig kunnende werken Aanmelden van 8 tot 8.30 uur CorneUlelaan 3 Oog in Al Telef 18919 ¦• fe:™a^i^»a|^-t < ¦:¦:-:-¦¦ ^:^-:- y WONING aan verkeersweg 2 kamers kleine kamer keuken alles gelijkvloers Zeer billijke huur tegen grotere woning Br no 1654 bur UN DEN HAAG—UTRECHT Aan geboden Ie vrije etage kamers en suite keuken 2 zijkamers badkamer en klein balcon Huur ƒ 31 Gevr heel - of be nedenhuis in Utrecht Br Ha zelaarstraat 56 Den Haag Aangeb een goed onderhouden BOVENHUIS bev kamers en suite ruime keuken 3 slaapka m.ers overloop met groot plat vliering Gevr een groter heel of bovenhuis met minstens 6 a 7 kamers geschikt voor dub bele bewoning Br no 1383 bur UN Aangeb vrij BOVENHUIS 5 kamers Queridostraat ƒ 36.50 per maand Gevr flat hogere huur geen bezwaar Br no 1493 bur UN ROTTERDAM-W.—UTRECHT Aangeb heel huis nieuwbouw 4 kamers badkamer gr keu ken 2 waranda's kelder warm en koud water huur ƒ 48.50 p maand Gevr woning liefst beneden Br no 1487 bur UN Aangeb vrij BOVENHUIS om geving Wilhelminapark bevat tende 4 kamers keuken en fl zolder Gevr heel - beneden of bovenhuis elders Br no 1482 bur UN BOVENHUIS 4 kamers veelbergruimte keuken balcon,zolder huur ƒ 6.90 Kapelstraat 13 bis a Vrij uitzicht Voor an dere woning niet kleiner BENEDENHUIS kamers en suite 2 slaapkamers tuin aan drukke verkeersweg Te ruilen voor groter of heel huis in Ri vierenwijk Br no 1464 bur UN Gezellig BENEDENHUIS 4 ka mers keuken grote bijkeuken omgev Noorderbrug Huur ƒ 6.90 Voor boven - heel - of benedenhuis - Br no 1461 bur UN BUITEN WONEN Aangeb te Maarn heel huis kamer keu ken bijkeuken 2 slaapkamers tuin voor en achter ƒ 5 huur Br no 1458 bur UN Aang zonnige NIEUWBOUW FLAT bev 1 flinke huiskamer 1 slaapkamer keukon w.c douchecel zolder en schuur voor - en achterbalcon Huur ƒ 6.10 geen huurverhoging Moet lid C.N.V zijn Gevr heel huis met tuin Br no 1454 bur UN Aangeb NIEUWE WONING Spinozaplantsoen Gevr grote woning geschikt voor dubbele bewoning voorkeur Oog m Al Br no 1436 bur UN Aangeb WINKEL met kleine woonruimte Gevr klein bene den - of bovenhuis Utrecht of omgeving Br no 1431 bür UN Wie ruilt HEEL HUIS centrum bev 5 kamers keuken bad zolder kelder voor beneden huis met souterrain Br no 1426 bur UN Groot HEEL HUIS event dub bel te bewonen met tuin en schuur Voor heel - of mooi bo venhuis of flat Br no 1423 bur UN Aangeb heel huis in LEIDEN of etagewoning Den Haag Ge vraagd huis in Utrecht Inlich tingen Snipstraat 6 Utrecht Aangeb mooi BOVENHUIS bev 4 kamers keuken en bal con huur ƒ 5.50 Gevr klein benedenhuis of lieel Joh Uiten bogaertstraat 50 bis Zuilen Aangeb BENEDENHUIS 2 ka mers en suite 2 slaapkamers V.W keuken kelderkast voor en achtertuin omgev Wilhel minaparlc Voor huis 1 of 2 ka mers meer zelfde omgeving Br no 1396 bur UN BENEDENHUIS Tuinwijk be vattende suite 2 slaapkamers keuken tuin en schuur Huur f30 per mnd Gevr heel huis omgeving Amsterd straatweg Br no 1395 bur UN Zonnig BOVENHUIS 2 grote kamers en suite 4 slaapka mers keuken 2 balcons Huur f28 p.m Gevr heel - of bene denhuis bij voork een hoek huis Br no 1394 bur UN Gevr ruim heel huis Oog in Al of Tuindorp In ruil kan KLEINE WONING Oog in Al worden aangeboden Br no 1635 bur UN J*fiSS©W Gevr ACCORDEONLES In lïlavarskribo Br met prijsopg no 1756 bur UN C H Ebell LERAAR MOD TALEN Voort van Zijplaan 84 Tuindorp Telef 12132 Oplei ding examens handelscorres pondentie Conversatie Emi grantencursus Privé opleiding ƒ 8 per maand AUTORIJLES ƒ 3.50 per les in de verwarmde kleine Ford 1952 J Bierma Cath singel 128 telef 20762 Erkend instructeur AUTORIJLES volledige cursus f 55 per les t 3.50 tevens ver huur zonder chauffeur Auto rijschool Schumacher Wijde Begijnestraat 21 tel 17556 EVEN DANSEN LEREN Snel privéles Maak afspraak met Dansinstituut Wildschut Krom me Nwe Gracht 48 tel 16079 Auto - of motorrijles Dan naar Pouw's RIJSCHOOL Gediplo meerd A.N.W.B.-instructeur Tevens verhuur van de nieuw ste wagens aU risk verzekerd Leidseveer 100 naast Buurt station Telef 21316 Voor AUTO-RIJLES H van den Ham Erkend en gedipl instructeur 30 jaar ervaring Cath Singel SSbis of Roerstraat 21 B telef 13517 Tevens het adres voor auto's zonder chauf feur Wilt U goed en correct DAN SEP leren neem dan enige privé-lessen bij Bliep ' Zonk Mgr V d Weteringstraat 90 telef 12716 BOEKHOUDEN Opleiding v Practijkdiploma en voor Mid denstandsdiploma Meer dan 30-jarige ervaring G P tf " Versteegh leraar M.O v d Duijnstraat 19 telefoon 25779 Accordeon en muzlekhandel Majella " Tevens MUZIEK SCHOOL accordeon v.a ƒ 10 per mnd gitaren v.a ƒ 5 oei mhd zonder voomitbetaüng Thomas è Kempisweg 15 bus 10 telef 23830 Duizenden hadden succes door lessen van de 65 bij de LERA RENCENTRALE aangesloten leraren en onderwijzers In lichtingen Nassaustraat 36 ytriecht Tel«C 1€037 « VERHUIZINGEN meubelbewa ring Van ouds Is Uw adres:Fa Wed G van de Brink enZonen Goedestraat 114-116 Utrecht Telef 12303 KUNSTÜEBIT-REPARATIE-INRICHTING „ Oudwijk " thans Kerkstraat 4 bij Nachtegaal straat Spoedreparaties binnen enkele uren gereed ook goud werk W C Bunschoten te lefoon 12330 Nieuwste moderne auto leswa gen 1953 stuurversnellingen Gemakkelijk te leren 8 è 12 lessen Uw rijbewijs Goedkoop ste adres Erkend B.B.N in-structeur sinds 1920 Nachte gaalstraat 52 Utrecht Telef 16126 Mulders AUTO - en MO TORRIJSCHOOL DAMES voor Uw permanent wave met of zonder bespre king dameskapsalon C B van Kesteren Abstederdijk 151 hij spoorwegovergang Telef 24170 Dame Frangaise geeft FRANSE CONVERSATIELES - Vlugge methode levendige les billijke prijs Ook voor beginners Br no 1443 bur UN PERMANENT WAVE t 6 Kap salon Gretha Bekkerstraat 88 ziistr.nat Biltstraat TeleE 2395S GUITAARLESSEN aangeboden Snelle leermethode billijke condities Wim v d Velden Musschenbroelïstraat 7 GRIJZE - HAREN Kleico her geeft na enlïele eenvoudige behandelingen Uw haar zijn oorspronkelijke kleur Géén verf absoluut onschadelijk „ Het Parfumeriehuls " Amster damse str.weg 144 F bij het viaduct Telefoon 25230 Opleiding praktijk-examen BOEKHOUDEN door twee le raren handelswetcnschappen M.O Ook voor aanvang in Sep tember thans reeds br no 137B bur UN waarna mondelmge afspraak pftfetseti ZIJDEN LAMPEKAPPEN ATE LIER Lampekappennaalster maakt alle modellen kappen Uitsluitend voor particulieren Laan van Soestbergen 11 te lefoon 26573 H van der Horst MAGNETI SEUR Lindestraat 13 Utrecht Telef 23915 Vraagt gratis In lichtingen dit verplicht U tot niets WIJ MAKEN VOOR U japon nen blouses rokken " manteli on mantelcostuums Met of zon der bijlevering van stof Pri ma coupe en afwerking Billij ke prijzen Marschalk's Mode huis Amsterd.straatweg 365 TIP neen niet van Bootz maar van - Winterzorg " Vanaf 1 Mei kunnen wij onze bekende Win terzorg-Drietjes leveren voor ƒ 6.40 30/50 per hl ƒ 7 20/30 per hl Nu kunt U nog stoken probeer ze Dan weet U dat deze brandstof prima is Kan toren Predikherenstraat 30 telef 26277 Burg Reigerstraat 29 telef 14316 Draaiweg 46 telef 11731 Amsterd straat ' weg 388 telef 25788 MASSAGE sportmassage pe dicm-e manicure door med gedipl masseur en masseuses Ook aan huis te ontbieden Uw adres voor een goede en bil lijke behandeling is alleen Prof Hugo de Vrleslaan 59 telef 26226 RUIL THANS UW RADIO IN Radio voor iedere beurs vanaf ƒ 1.90 per week Gramofoons vanaf ƒ 1.50 p w Ned Tele visie en Radiobedrijf N.T R.B Alleen Catharijnesingel 16 tel 25001 Wij STOFFEREN en belïleden alle soorten zitmeubelen en overtrekken uw matrassen le gen billijke prijs Vraagt vrij blijvend prijsopgave aan Stof te er inrichting J Gouw He renstraat 13 telef 14505 GRATIS CONTROLE van Uw Radio aan huis Maakt hiervan gebruik Vooruit prijsopgave Reparaties in 24 uur Nederl Televisie - en Radio Bedriif N.T.R.B Alleen Catharijne singel 16 hoek Knipstr tel 25001 P Wildschut BEGRAFENIS ONDERNEMING Beverstraat 26 Telef 14975 Nette bedie ning billijk tarief HONDENVRÏENDEN als Snoek het niet heeft bestaat ' t niet Snoek heeft letterlijk alles voor honden Tiimmen knippen wassen Bem Weerd OZ 6 TUINPARASOLS wij hebben een uitgebreide sort tuinpara sols in prijzen van ƒ 26.90 ƒ 39 / 53.25 en ƒ 61.90 Ook op nieuw overtrekken van para sols Maison Pluvius Oude Gracht 155 naast fa Lampe ORANJE FEESTARTIKELEN Lampions kaarsen vuurwerk enz Van ouds „ Musica " Am sterd straatweg 72 telef 17339 Nette jongen 22 jaar zoekt een VRIEND voor vacantifc enz Br no 1478 bur UN Heer 32 jaar heeft vacantie van 20 6 tot 5-7 en zoekt vlot REISGEZEL om met n.ot.k vervoermiddel tocht langs de Rijn te maken Br no 1689 bur UN Sportief meisje zoekt leuke VRIENDIN 17 jaar Br no 1477_bur._UN __ _ HAND - en VÓËTVERZÖRÜING Woonark Eureka " Wittcvi-ou wonkade Spreekuren v Dins dags tot Vrijdags half 2-half 3 Verder volgens afspraak Ook aan huis te ontbieden H.H EIGENAARS Laat nu Uw huren incasseren Even ^ tueel alleen voor de zomer maanden Billijke condities Br no 1688 bur UN KENNISMAKING Heer van middelbare leeftijd vlot type financ onafhankelijk zoekt vriendin Geheimhouding ver zekerd Br liefst met portret no 1452 bur UN DUITSLAND De ideale va cantie Maak eens een reis langs de Rijn in Duitsland met een van onze vacantieschepen Een volle week met volledig pension kost U slechts ƒ 77.50 Vraagt schriftelijke inlichtin gen „ Goedkoop Reizen " Ban kastraat 126 Den Haag Meisje 24 jaar kantoor zoekt beschaafde VRIENDIN N.H Br no 1674 bur UN Mevr M C Beroemd PLA NEETKUNDIGE is weer elke Dinsdag en Woensdag van 2 tot 8 uur te consulteren Leid sekade 101 bis Laat UW HUMEUR niet langer bederven bel voor verwijden van knellende schoenen even firma J v d Brul & Zn Ge dipl schoenherstellers Kapel straal 21 23 telef 17880 BABY - en KLEUTERDAG VERBLIJF geopend van 8 tot 6 uur Ook intern Onder lei ding van mej W B Nieuwen huijsen Schoolstraat 40 telef 12321 VRACHT gevr naar richting Groningen of omgeving op 29 April Transportbedrijf Brou wer Wolter Heukelslaan 5 Te lefoon 11794 - 16326 HUWELIJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en he ren Bureau Hera " Nieuw » Gracht 193 Utrecht Tel 13066 K 3400 Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 uur ' s Zondags en ' s Maandags gesloten Inlich tingen kosteloos Condities bil lijk Discretie verzekerd KENNISMAKING Heer wil graag in contact komen met dame middelbare leeftijd Qe Iieimhouding verzekerd Br no 1415 bur UN KLEINBEHUISDEN laat Uw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Van de Berg Lauwerecht 3 telef 15310 Particulier gezelschap zoekt nog enkele sportieve dames en/of heren boven de 20 jaar voor deelname aan een 15 daagse KAMPEERTOCHT per luxe autobus op coöperatieve grondslag Van 2 t.m 16 Aug door Zwarte Woud Schaff hausen Oost Zwitserland St Moritz Noord-Italië Como meer Meer v Lugano en La go Maggiore met enkele voet tochten door de bergen Reis leider enige jaren ervaring m dit soort reizen Reiskosten alles inbegrepen plm ƒ 150 Inlichtingen Rubensstraat 49 Amersfoort Definitieve deel name eerst na kennismaking Nette jongeman zoekt KEN NIMAKING met net meisje plm 17 jaar Geref natuurlief hebber Br no 1392 bur UN UW MEUBELEN opnieuw ge stoffeerd met prima meubel stoffen Ook Uw bedden op nieuw opgemaakt Vraagt vrij blijvend stalen collectie en prijs opgave Betaling desgewenst in overleg Br no 1437 bur UN Nette heer 28 jaar zoekt KEN NISMAKING met meisje van 24 tot 30 jaar 1 kind geen be zwaar Br met foto no 1390 bur UN Mr WILLY KRUIS Astroloog Occultist - Voorlichting over Uw lot en leven ieder gewenst advies — Spreekuren 2-9 48 Obrechtstraat 48 Utrecht Dame 39 jaar G.G zelfst pos zoekt KENNISMAKING met zeer beschaafd heer 40-50 jaar Er no 1388 bur UN FOTO-APPARATEN worden door ons gerepareerd en gecon troleerd op volle garantie In strumenten Service Tel 10859 Kromme Nieuwe Gracht 10 WITTEN en behangen Vraagt prijsopgave Staalboeken ter inzage De Verfbokser Water straat 87 telef 25434 KENNISMAKING Besch ont wikkelde dame 38 jaar P.G zoekt contact met academ Discretie verzekerd Br no 1387 bur UN Alles van ' n ander Een LEES PORTEFEUILLE alleen van De Reading Service Reeds vanaf 25 et per week Witte vrouwenstraat 20 telef 13629 Mevr Hathor OCCULTISTE HELDERZIENDE Voorlichting over uw toekomst Elk ge wenst advies 2-9 Drieharing straat 8 bis SPECIALE AANBIEDING voor Stomen een mantel of costuum f2.95 regenias f2.50 laponnen ƒ 1.95 rok of blouse ƒ 1-25 Up pelschoten Bouwstraat 15 te lefoon 20692 Wassen stomen verven HELIOS STOOMPERMANENT Reclameprijs ƒ 6 en ƒ 7.50 In dola Universal " ƒ 10 Thuis permanenten 1 12.50 Met en zonder bespreken „ Maison Beatrix " Amsterd straatweg 163 telef 25031 KUNSTGEBITTENREPARATIESpoedgevallen enige uren Ge opend werkdagen van 8-20 DeBouter telef 17633 Oudwijker dwarsstraat 134 t.o school;buslijn 2 halte Burg Reiger straat ^ PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Amsterd straatweg 45 Utrecht telef 14273 18532 Billijke ta rieven Nette bediening Ver voer van overledenen van en naar alle plaatsen in binnen ' en buitenland VERF Prima grondverf ƒ 1.70 kilobus prima glansverf ƒ 2.25 kg bus Groene carbolineum en buitenbijts stopverf pla muur lakken vernissen wit kwasten spotgoedkoop verf kwasten plamuurmessen verf krabbers verfafbijt enz Prima Verfspuit op stofzuigeraanslui ling slechts ƒ 5 per stuk Am stra Nachtegaalstraat 43 Am sterdamsestraatweg 135 NIET FIT of moeilijkheden raadpleeg dan Mevr Boender Psychometriste Magnetiseuse Maandags en Woensdags v 3-5 en 7-8 uur en volgens afspraak Bij Ih OU werstraat 1 Tel 21464 Voor een nieuwe RADIO naar Radio Centrum Fridor Wal dorp Philips Betaling 6—9—15 mnd Tel 19636 Vinkenburg straat 4—6 Wie VERHUIST u veilig vlug voordelig De Jong erkend meubeltransporteur Laan van Nieuw Guinea 100 telef 15009 Palembangstraat 18^Üjrecht _ BEHANGEN en witten Voor goed behang en witwerk naar B V d Laan M A de Ruyter straat 3 bis Vraagt staalboeken ter inzage Telef ""'"'"^ PERMANENT-WAVE / 6 grove krul geen Icroes stroomloos ƒ 10 bij Uw thuis t 11 Nico Valkenburg Damstraat 51 te lefoon 25397 JOWIN DOET HET I I Type - stencil - en adresseerwerK Bestekken Convocaties en clubbladen Zulderztestraai n Utrecht Telefoon 20608 ' T BRUIDJE " dames - en he renkleding-service Verhuur v biniidstoiletten bruidsmeisjes jurken capes sluiers colberts jacquets enz Ook compleet Lijnmarkt 35 bij de Dom te 17031 Utrecht Geopend van 10 18 uur ' s Maandags 13 uur Dames voor Uw PERMANENT WAVE de Permanent Specia list Maison Jos v d Laan Bemuurde Weerd 11 tel 180W bij de Weerdsluis KINDJE blij zegt tatata Heeft een Plasticbroekje S.G.A RIMO voor HANDENARBEID kunstschilders froebel en iJ guurzaag materialen Bouw platen latjes bouwdozen Brui loft en toneelariikelen Eta lagematerialen kunstbloemen Elisabethstraat23jJtrecht ^ EXPEDITIEBEDRIJF DE LUI FEL ' Neude 35-36 Tel 17605 Stadsbesteldiensten Verhuizin gen en Transporten Afhaal en Besteldienst Autodiensten door geheel Nederland Wij OMLIJSTEN Uw platen foto's en schilder^verk spoedig smaakvol en goeiakoop Groot ste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 Schoenmakerij HERBOLD Gildstraat 132 Telefoon 1 » Uw adres voor de besie schoenreparatie tegen de laag ste prijzen Halen en bezorg en Algehele VOETVERZORGÖJG Louise F C van Nieuwenhuu sen Cliiröpodiste Nassaustraat 4 A Tel 15480 Per behandeling 50 Academie voor wetenschappe lijke HUIDVERZORGING Kr Nwe Gracht 90 Utrecht telef 18265 Gezichtsverzorging ma nicure electr ontharen etc Tevens elke Woensdag pedicu ren door bekwaam Chiropodis te Behandeling volgens af - DE ECONOOM Duifstraat ^ telef 23277 ^ Speciaal adres rrTservrn««|e damastenjnj_dag_klaar ___^ POCKETBOOKS mTVvoor koopt Curio " Vccrstr 55 Voor grotere aantaUen belt U 23 »»' wü halen ze even «• 
Mozartfestival te Straatsburg Van 5 tot 14 Juni zal te Straats burg een muziekfestival worden gehouden dat gewijd is aan de werken van Mozart In de kathe draal van Straatsburg zal het Requiem worden uitgevoerd In de „ Chateau des Rohan " zal het „ Vegh kwartet " kwartetten van Mozart ten gehore brengen In de „ Palais des Pêtes " zal Wil helm Backhaus een recital geven Het orkest van Radio Straatsburg zal werken van Mozarts tijdgenoten Rameau Gluck Richter Haydm Leopold Mozart Gossec en Grétrjr ten gehore brengen Dirigent is Louis Martin Verder zal aan het festival me dewerking worden verleend door [" het kamerorkest van Boyd Neel uit Londen door het stedelijk or kest van Straatsburg het orkest van het Mozarteum uit Salzburg ea door het orkest van de Radiodif fusion frangaise Van Gogh-tentoonstelling te Hoensbroek Het comité „ Kasteel Hoensbroek " heeft aan de dichter Bertus Aafjes die woonachtig is in dit kasteel op dracht gegeven een van Goghten toonstelling te organiseren Voor deze tentoonstelling zijn 53 schilderijen en 55 tekeningen be schikbaar gekomen Zij zullen van 22 Mei tot half Juli in het kasteel te Hoensbroek worden geëxposeerd De tentoonstelling zal een volledig overzicht van Van Gogh's werk ge - ven Sovjet-lTnie nodigt Noorse musici uit De Sovjet-Unie heeft een negental Noorse musici uitgenodigd in Augus tus een tournee van een maand te ko men maken LETTERKUNDigE KRONIEK Vreedzame penetratie De wereld lacht MODELOPERA OP EEN LANDGOED Van een medewerkster I n de zomermaanden speelt zich op het Londense Victoria Station elke middag een toneel af dat alleen in dit eigen aardige land mogelijk is aangegaapt door de menigte buurt verkeerreizigers stroomt een stoet van dames in kostbaar avondtoilet en van heren in rok of „ smoking " één van de per rons op om de trein van 3.45 naar Lewes te halen Lewes ligt vlakbij de Zuidkust van Engeland op een uur sporens afstand van Londen Dan neemt de stoet plaats in een rij autobussen en tuft naar een nabijgelegen landgoed Daar staat een keurig onderhouden Tudor kasteel temidden van weilanden waarop koeien grazen en deels omringd door prachtige Engelse tuinen en boomgaarden Aan het kasteel is een modem bakstenen gebouw verbonden waar model-opera voorstellingen worden gegeven DINEREN IN DE PAUZE John Christie staande zijn echtgenote en de regisseurs Fritz Busch en Carl Ebert de leidende figuren van de Clyn debourne-opera V - JEAN UANSELME O nder de moderne lyrische dichters die Franlcrijk ophet ogenblik rijk is neemt Jean 1 ' Anselme een belangrijke plaats in Jean l'Anselnie werd in 1920 geboren en behoort tot een groep letterkundigen van wie gezegd wordt dat zij in hun hart eigenlijk nog kinderen zijn Nu ruimt deze zanger in zijn oeuvre inderdaad een grote plaats in aan dromerij en verbeel ding en zijn lezers worden menigmaal verrast door spontane bekentenissen en originele vondsten ¦ Om vijf uur begint de voorstelling Om zeven uur is het pauze een pauze die anderhalf uur duurt Dan stroomt het publiek een eetzaal bin nen waar het geniet van een fijn diner begoten met de beste wijn Na het diner verspreidt ' het gezelschap zich door de tuin speelt een spelletje croquet op een van de grasvelden of slentert in de stralen van de onder - Cinematografisch relaas // // om tranen l/e Wereld-Bibliotheek stelt er ons van in kennis dat liaar uitgave de roman De wereld lacht om tranen door Frans Carolina Ridwit er een is van een jong Vlaams schrijver Is Hidwit nog jong in levensjaren ge lijk die andere Vlaming Hugo Claus Ik betwijfel het gezien de opmer kelijke rijpheid want zij stelde de schrijver in staat de belofte van de titel in te lossen Het is heel iets an ders om door zyn tranen heen te lachen wat een kind vermag — en hoe meeslepend — dan te lachen öm tranen eigene of anderer Het lachen om de eigen tranen wijst op heilzame zelfcritiek dat om de tranen van an deren kan een teken van hardvoch tigheid zijn maar ook een genees middel In elk geval toont het „ lachen om " een zekere afstand nemen aan en afstand is in de regel voorbehou den aan de gerijpte mens Of Ridwit rnet deze roman debu teert blijkt niet maar als werk van een jong schrijver is hij bepaald ver rassend Het eerste deel tot aan blz 64 is zelfs zo uitmuntend dat een vooruitziend lezer denkend aan df kansrekening zich door het lager ni veau der beide volgende delen niet tezeer teleurgesteld zal voelen Trouwens de auteur stijgt weer in ' t derde al bereikt hij niet meer de aanvankelijke top Paul Vallon is de hoofdpersoon een onbeholpen weinig beginselvaste man van dertig jaar met een behoor lijke intelligentie en vrij van het kleinste aasje kwaad maar onmach tig om de grote lijn te zien en daar door een speelbal van het lot Naast hem treden dan nog als belangrijke figuren op zijn vrouw aardig gete kend hoewel iets te zoetelijk naar mijn smaak ondanks durf op beslis sende ogenblikken ftlijkbaar gescha pen met de overigens alleraardigste stelling voor ogen welke wij aantref fen op blz 94 „ Waarlijk toen God aan onze stamvader een rib ontnam om er de vrouw van te maken ont nam Hij tevens de man het enige goede wat hij in zich had " — ver der de huisvriend Jan Hals de ruwe bolster met de blanke pit die beter tot zijn recht komt — tenslotte als vierde figuur van betekenis in deze tragi-comedie waarvan het accent geleidelijk op het tragische komt te Bggen Lemaire een geheimzinnige persoonlijkheid die zich met zekere regehnaat ontpopt als deus ex ma china speciaal voor Vallon en ijs koude berekening afwisselt met vriendendiensten Tot het verhaal worden wij inge leid door het ontslag van Vallon als kantoorbediende gevolgd door steun trekken waaraan de mobilisatie voor de tweede wereldoorlog een einde maakt Daarmede is deel I uit In heit volgende beleven wij de lotgevallen van Vallon als militair waarbij hij zijn vroegere mede-employé's op het kantoor in de kazerne terugvindt zijn deelneming aan de oorlog de ca pitulatie van het Belgische leger en het ontsnappen van Vallon uit de dreigende krijgsgevangenschap met behulp van Lemaire Het laatste deel brengt Jan Hals die in Spanje heeft gevochten opnieuw op de planken dat is in het gezin van Vallon Als er geen voedsel meer voorhanden is ne men beiden dienst aan het Oostfront keren terug en worden bij de bevrij ding als landverraders overweldigd Hak verliest daarbij het leven Val lon komt in de gevangenis Tenslotte weet Lemaire hem met zijn even eens veroordeelde vrouw te vereni gen en het boek eindigt in majeur zij het met de dissonant van de dood van de huisvriend Een teveel aan toeval aan edelaar digheid en zo meer maken dit boek per slot tot jong werk met de gebre ken van een literaire jeugd doch de aandrift van de schrijver ontwapent ons tegelijkertijd goeddeels Hij blijft zo merkwaardig fris zo ver van de wanhoopsliteratuur En in het eerste deel is hij reeds de lach en de traan ineen dooreen en dan niet als bij het kind dat lachende slechts ver geet zijn tranen af te vegen omdat ze voor hem niet meer tellen maar het door elkaar gewevene van vreugde en verdiet niet zoet niet zuur doch wrang — het kenteken der volwas senheid Eventjes Elsschot Een extra levendigheid ontleent net verhaal daaraan dat Vallon het zeU opschrijft in de tegenwoordige iiJd Het procédé legt gelijk ik al eens vermeldde zekere beperkingen op tenzij men meer hoofdpersonen vertellers toelaat wat intussen ook weer zijn bezwaren meebrengt Men beziet alles door één paar ogen er kan niets geschieden of de hoofdper soon moet erbij zijn als toeschouwer 01 aanhoorder en een domoor mag nij dus allerminst wezen Deze moei lijkheden heeft Ridwit in zover niet weten te vermijden dat de alomte genwoordige aandacht van Vallon zich met volkomen rijmen laat roet ajn onbeholpenheden Johan Daisne Scfec uit de film „ Viva Zapa - s ™ waaHn optreedt Marlon i ° rando met Jean Peters 1 " y**MiMiiiMiimmi ] ii JIIIIIIIIII...I r niiiimriir "" verstond deze kunst beter in De man die zijn haar kort liet knippen — hier vroeger besproken Aan de an dere kant en juist in het eerste deel waar deze zwakheid het minst voor komt roept Ridwit de herinnering op aan niemand minder dan Els schot zij het een Elsschot van ver hoogde dynamiek De wijze van ken nismaking tussen Vallon en Hals be hoort tot de kostelijkste bladzijden Een kleine bedenking op blz 190 staat te lezen „ alleen in romans ken nen de helden elkaar niet meer na een paar jaren " Dit is een veel voor komende vergissing De romancier bedoelt zijn geloofwaardigheid te versterken terwijl hij het omgekeer de bereikt - DOOR - F BORDEWIJK En hiermede kom ik tot de titel van deze kroniek Ook daarbij speelt Elsschot een rol namelijk als voor ganger Vreedzame penetratie dat wil niet zeggen de Vlaamse letter kundige penetratie van de Neder landse Penetratie op dit gebied óók vreedzaam is er inderdaad doch da teert reeds van eeuwen terug en ge schiedt van weerskanten waarbij men het oudere recht van Vlaande ren moet erkennen Maar Ridwit levert met Claus en op het voet spoor van Elsschot bewijs van een andere penetratie Indien men het Fries dat algemeen als een eigen taal wordt erkend uitzondert heeft Nederland zijn „ streekletterkunde " in de zin van ene in meer of mindere mate geschreven op het lijf der streektaal Het „ algemeen beschaafd " evenwel dat zowel geldt voor ge sproken als geschreven woord en dat men met de nodige correcties wat betreft taalgrens en klankvei - schil kan aanduiden als de taal van de „ randstad Holland " heeft in sa menhang met de politieke en econo mische betekenis der ' beide Hollan den de suprematie in onze litteratuur verworven De Belgische bezat tot voor kort goeddeels haar eigen idioom dat bij alle verschillen ook ginds toch on - Int muzfekconferentie te Brussel Van 29 Juni tot 9 Juli wordt in ' t Pa leis van Schone Kunsten te Brussel een internationale conferentie ge houden over het onderwerp „ De rol en de plaats van de muziek in de op voeding van de jeugd en van de volwassenen " Zij zal in het bijzon der de kwesties onderzoeken die ver band houden met de nièt ^ speciali-seerde onderwijsopleiding d.w.z de opleiding die niet tot doel heeft vak kundigen op te leiden doch die be oogt luisteraars te vormen De eigenlijke vakopleiding zal een on derwerp van bespreking uitmaken tijdens een congres dat in Juli van dit jaar in Salzburg wordt gehouden Alleen bioscoop Camera prolongeert ditmaal Dus nogmaals „ De Ernst van Ernst " naar Oscar Wilde's vermaarde toneelspel Voort » is er ' n collectie avon tuur in de filmprogramma's waar men zich geheel aan kan verzadigen als men daartoe de behoefte gevoelt City Johanna Spyri's kleine ^^^^^^^^^^ romanheldin Heidi die ' in blijde kinderjaren al ons hart veroverde doet dat deze week nóg eens maar nu op het witte doek Hier in de film „ Heidi " is ' t als of ons door een opengestoten venster de geur van bloeiende Alpenweiden en ' t vrolijk belgetinkel van grazende gei ten tegemoet waait Een wereld waar van wü ons zo goed kunnen voorstellen dat die later het kleine meisje als zij onder vreemden leeft ver weg in het drukke Frankfort van een hevig heim wee vervult heimwee naar grootvader naar het slapen op hooi naar de toppen met hun eeuwige sneeuw kortom naar „ thuis " Het is een verrukkelijke film geworden die ons verplaatst naarhet begin van deze eeuw dames metenorme sehuithoeden heren naar detoenmalige mode de eerste „ rare " auto mobielen in de straten van Frankfort).Ook de Alpennatuur is er indrukwek kend schoon weerspiegeld De kleineElsbeth Günther die het kind Heidi speelt doet dit met een ongekunsteldelieftalligheid Ilse Günther die in „ Dasdoppelte Lottchen " één der tweelings zusjes was zien we hier terug als dekleine Clara Sesemann verder tredenook Theo Lingen en Willy Birgel erinop zij ' t in tweedepiansrollen De groot vader de dominee de kleine Geissen Peter alleinaal ontmoeten wij ze,overtuigend echt En zo blijkt dat dezeZwitserse film al het bekorend schoneheeft van ' n hoog in de bergen bloeien de edelweiss of gentiaan om te plukkenen te bewaren in het album der lief lijke herinneringen ^ nnln ^ e Mexicaanse sfeer is OCUtU jji „ Viva Zapata " sterk • benaderd en vooral ' t uiterlijk van die stoere zwarte in het wit geklede kerels die eerst - boeren en dan soldaten zijn om onder Zapata hurt rechten te doen zegevieren is realistisch Trouwens Elia Kazan de regisseur deinst niet terug voor doorgevoerd rea lisme Het verhaal van John Steinbeck vei schafte hem daar gelegenheid ge noeg voor Behalve deze realistische weergave is er van de diepere achter grond van de strijd die door Zapata en de zijnx werd gestreden niet veel terecht gekomen Zo nu en dan wordt er Hollywoods gefilosofeerd maar de uitbeelding van het verhaai is nogal aan de oppervlakkige kant gehouden Er zijn enkele zeer treffende scènes welker sfeeruitbeelding bijzonder Jn drukwekkend is X c»mL & huig ijj Georgia Daar ' "¦ begint de geschiedenis van de film „ De verdedigers van de dui velsrots " 1861 is het grote jaar van de Amerikaanse burgeroorlog Noord tegen Zuid Een avontuurlijke episode uit de strijd wordt voor ons in beeld gebracht Vrienden worden door de burgeroorlog in twee kampen gesplitst Op een critiek moment neemt een vrouw die bevriend Is met enkele van de kameraden die tegenover elkaar in het veld staan een bemiddelende missie op zich Zij slaagt daarin maar moet het evenals officier Clayboume op wie ze verliefd is » met haar l«ven bekopen * £ Dtivcr«iu3 « mo - miskenbaar het stempel bezat van Vlaams te zijn met mannen als Streuvels aan de ene hls Teirlinclc aan de andere kant Dit Vlaams wordt echter allengs gepenetreerd door de taal van de randstad Holland en wel zonder enig toedoen van degenen van boven de Moer dijk uitsluitend uit vrije verkiezing door de Vlaamse schrijvers zelf Dit algemeen beschaafd schrijft sinds tientallen jaren Elsschot Wat van de grootste betekenis is ook jongeren gelijk Claus en Ridwit schrijven het Slechts met enkele woorden mis schien tien in het hele boek herin nert Ridwit er ons aan dat hij Vla ming is Onder erkenning van alle recht op behoud van de plaatselijke of streeksgewijs gangbare uitdruk kingsvorm juich ik toch het ver schijnsel van deze penetratie bü onze Zuiderburen toe Zij vergroot de eenheid in het Nederlandse taalge bied en de kracht om aanvallen van buiten te weerstaan Hoe minder „ vreemd " Vlamingen en Nederlan ders zich in de letterkunde tegen over elkaar verhouden hoe meer ook de uitwisseling van gedachten vrucht zal dragen — immers voor zulk een uitwisseling is nog altijd het boek het middel par excellence menten zijn ruimschoots aanwezig zo dat er alle reden is om de gebeurtenis sen gespannen te volgen ÜPYnhmnflt °^ ^^^ „ Hongkong " MXtiinUTUIlUl ^^ technicolor ver ———'•''•^—' plaatst ons naar het mystieke Oosten in de jaren kort na de tweede wereldoorlog Hongkong is de plaats waar duizenden politieke vluch telingen en anderen die iets te verber gen hebben een scliuilplaats hebben ge zocht Tot hen behoort ook Jeff Wil loams een Amerikaanse avonturier die op zijn vlucht door de provinsie Che Kiang ' n vierjarig Chinees jochie aan treft dat hij met zich meeneemt om dat hij het ventje niet alleen wil ach terlaten Wei Lin zo heet het kereltje betekent voor hem de sleutel naar het geluk en naar ht avontuur want door hem leert hij Victoria Evans kennen die later zijn vrqüw zal worden Het avontuur wordt voor hem ontsloJten door een kostbaar gouden — niet bril janten versierd — af godsbeeld je dat in het bezit is van Wei Lin Om het bezit van het gouden kleinood ontspint zich een strijd om leven en dood tussen Jeff Williams Victoria Evans en Wei I/in enerzij ds en een sluwe hebzuchtige bende Chinezen anderzijds Een boeiend relaas waarin het aan sensationele voorvallen niet ontbreekt Vr/j^fiiiVCT Liefhebbers van sen V icc-i/i*iS satie en avontuur kim ^^^^^~""^""~ nen deze week in Vreeburg terecht waar een pirafenfilm draait die de aandacht voortdurend ge spannen houdt Tot nu toe scheen de Amerikaanse filmindustrie het mono - f iole van dit ^ enre te bezitten doch de talianen leveren met deze avonturen film het bewijs dat zij op dit gebied eveneens hun mannetje staan Onder de knappe regie van Mario Soldati kwam een oeuvre tot stand dat ongetwijfeld bü velen in de smaak zal vallen Het zijn de lotgevallen van drie piraten zoons van een zekere Graaf di Venti Miglia die in het avontuur en in de liefde hoog spel spelen De charmante en frêle Barbara Florian speelt op lief tallige wijze de hoofdrol en zij vormt de oase in deze woestijn^van ruige en woeste zeerovers Oly rnhïn ^^ ^® ^^^^ „ Starlift " ' i^y *'*¦*¦ vergezellen we twee militairen die kennis maken met de filmster Ruth Roman Zij vertellen haar dat zij naar Korea zul len vertrekken Het meisje besluit hen te vergezellen naar het vliegveld Op hun tocht daarheen ontmoeten zij tal van filmsterren die allen meetrekken en tenslotte vinden zij ook Doris Day Het gehele gezelschap besluit op te tre den voor de vertrekkende militairen en speciaal ook in de hospitalen enz Een der sterren Nell Wayne wordt verliefd op een van de twee soldaten doch vóór deze liefde wordt beantwoord spelen zich heel wat echt vermakelijke voor vallen af waarbij de meest bekende actrices voor ' t voetlicht komen Maan dagavond „ De bronzen afgod " Pilmac In het journaal een in teréssante opname van Eisenhowers eerste grote rede Niet minder interessant en zo actueel als maar mogelijk is het beeld van de uitwisseling der krijgsge vangenen in Korea Natuurlijk is er ook de voetbalwedstrijd HoUand-België Voorts „ Dijken dicht is de leus " Als documentaires Het volgende hoofdstult ' en „ Waar de gamelan klinkt " Walt Dis ney-tekenfihns ztin er voor de pret en ontipaimi|Ut < gaande zon langs de grote vijver vol waterlelies Of het drinkt een kopje koffie in de geurende t'jin of in de orgelzaal van het kasteel Om half ne gen begint de opera weer tot half tien en dan tuffen de autobussen weer weg naar Lewes waar de trein terug naar Londen staat te wachten Dat unicum in de kunstwereld wordt liortweg met één woord Glyndeboume " genoemd en het heeft zijn conceptie eigenlijk de dan ken aan een Engelse zangeres Audrey Mildmay Voor de verwezen lijking van het idee was natuurlijk geld nodig en dat is gefourneerd door John Christie de echtgenoot van Audrey Mildmay en de eigenaar van het landgoed Het was in 1931 dat de toen bijna vijftigjarige John Christie in het hu welijk trad met de dochter van een provincie-predikant Zij was een opera-zangeres Hij had een fortuin geërfd van zijn ouders en het land goed Glyndebourne John Christie was toen al een succesrijk zakenman die bijv aanstonds inzag dat hij voor het winstgevend maken van het landgoed o.a een eigen bouwbe dryfje nodig zou hebben Hij begon daar dus mee en dat privé bouwbe-drjjfje is thans tussen twee haakjes één van de grootste in den lande ge worden Ook kwamen zijn jonge vrouw en hij op het idee dat het wel aardig zou zijn een eigen opera'tje aan huis te hebben De zaal met al les wat erbij hooi-t werd toen aan het kasteel aangebouwd en dat pri vé-opera'tje is thans een van de be roemdste ter wereld geworden Ruime voorbereiding Het toeval was deze Maecenas en zijn artistieke vrouw ook wel gun stig Wegens de nazi-vervolging in Duitsland weken in die jaren twee bekwame Duitse musici Fritz Busch en Carl Ebert naar het buitenland uit Zij werden door Christie aan stonds voor zijn opera geëngageerd en dit tweetal heeft de enige moge lijke bestaansvorm gegeven aan een idee dat anders waarschijnlijk geen lang leven gehad zou hebben Zij wa ren terecht van mening dat het wel aardig zou zijn opera-uitvoeringen bij zich aan huis te geven voor vrien den en kennissen maar dat het veel beter zou zijn te streven naar model opvoeringen voor een select publiek uit Londen En zo geschiedde Fritz Busch en Carl Ebert kregen een half jaar tijd om de hele muzikale wereld af te zoeken naar zangers en zange ressen die het meest geschikt waren voor uitvoeringen van „ kamer" opera's in de intieme kleine zaal van Glyndebourne Daarna kregen zij enige maanden de tijd voor repetities Intussen logeerden de zangers en zangeressen heel rustig in Glynde bourne zelf of in hotels in de buurt en er kon zonder overhaasting uit en-treure worden gerepeteerd met wandelingen in de tuin en partijtjes croquet op het grasveld en spelletjes tennis op de tennisbaan ter ver strooiing In eigen studio's van Glyn debourne kon men ook rustig de decors en costumes vervaardigen die ontworpen werden door de best ge schikte ontwerpers voor het genre En het resultaat waarvoor het pu bliek voor het eerst in 1934 werd uitgenodigd was ook het beste dat in dit genre bereikt kan worden Maar zoals iedereen kan begrijpen het werd bereikt ten koste van enorm veel geld De entree-prijzen zijn dan ook hoog Het zaaltje kan vijfhon derd personen in de stalles bergen en honderd op het balcon De zaalplaat sen kosten vijfendertig gulden de balconplaatsen vijfentwintig gulden En dan was er nog een geweldig te kort dat eerst alleen door John Christie werd gedekt die het na tuurlijk 7eer strelend vond dat zijn vrouw ' t de grootste zangers en zanger n in model-opvoeringen van or '' s optrad Audrey Mildmay heeft in d > eerste jaren van Glynde bourne inderdaad geen slecht figuur S«slag «>> Zü was bqv eea uitsteken - de Susanna in Mozarts „ Figaro's hu welijk " Maar al spoedig bleek mevrouw Christie niet de dubbele rol aan te kunnen van zowel zingen in de opera en tegelijk gastvrouw zijn van het drukkersbedrijl Er kwamen een zoon en een dochter kortom reeds vóór de vorige wereldoorlog trok Audrey Mildmey zich als zangeres terug en moest de leiding van de opera ook naar andere bronnen van inkomsten zoeken omdat John Christie niet meer het gehele tekort op zich kon nemen Er zijn toen ook andere hulp bronnen gevonden maar John Chris tie is nog altijd de voornaamste figuur in Glydebourne die zijn aparte En gelse stempel op heit geheel blijft drukken Van „ Glyndebourne " wordt gezegd dat het het meesit internationale be drijf is ter wereld omdat de samen werkende krachten uit alle streken bijeen gegaard worden maar ook het meest typisoh Engels met dat selecte gezelschap van dames en heren in avondtoilet die zich over de gazons bewegen als gold het een Royal Gar den Partij Denk om het weer Wat ook typisoh-Engels pleegt te zijn in Glyndebourne is het weer Op een windstille zonnige warme zo meravond is er niet heerlijkers dan in de pauze van een opvoering in een sprookjestuin rond te wandelenl liaar te vaak helaas moeten de ge distingeerde avondtoiletten spijtig verborgen worden onder een mink - bontmantel en huiverende blote rug gen en schouders verscholen onder inderhaast uit de vestiaire gehaalde vossen en sjaaltjes en bolero's en al les wat maar enige bescherming kan bieden in de onverwachte avondkilte kilte In dit internationaal-artistieke mi lieu vermengd met Engelse „ society " waigen de dames nog wel eens een ge durfde creatie of combinatie te ver tonen die op Ascot of zo niet door de beugel zou kunnen en waarvan het jammer zou zijn indien zij het daglicht niet zou zien Daarvoor is Glynde bourne een idyllische en ideale gele genheid Zonder de Engelse risico's van hetklimaat zou Glyndebourne echter nietEngels meer zijn en iedereen heefthet liever zó dan een „ foreign " Glyn debourne En gelijk hebben ze wantin geen andei ' land zou Glyndebourne „ glorious Glyndebourne " mogelijkzijn Zelfs niet in de regen Openluchtconcours te Enschede Het Woldrikpark in Eenschede zal in de aanstaande zomer gedurende vier dagen het terrein zijn van een groot internationaal openluchtcon cours voor harmonie en fanfarecorp sen Zaterdag en Zondag 29 en 30 Augustus en Zaterdag en Zondag 5 en 6 Sept zullen hier naar schat ting vijftig gezelschappen uit Ne derland Noorwegen Zweden Dene marken West Duitsland België Lu xemburg Frankrijk Italië Oosten rijk Zvntserland Engeland Canada en Turkije in het muzikale strijd perk treden De Nationale Federaties van Harmonie en Fanfaregezel sohappen in genoemde landen alle aangesloten bij de Wereldfederatie zullen hun beste corpsen afvaardi gen naar dit concours De interna tionale federatie wijst elk jaar twee steden aan voor het houden van een internationaal concours Voor 1953 zijn aangewezen Bolzang in Italië en Enschede Theo van Gogh-fonds Ir Van Gogh heeft meegedeeld dat de gedachte van zijn vrouw om een Theo van Gogh-fonds te stichten voor steun aan de moderne schilders enige tijd geleden is verwezenlijkt De financiën voor dit fonds zullen worden verkregen uit een kleine toe slag op de toegangsprijs voor exposi ties van werken uit de verzameling van ir Van Gogh De musea die der gelijke tentoonstellingen organiseren zullen de door ' t fonds gekochte schil derijen in bruikleen ontvangen Reeds heeft het fonds twee schilde rii^Ti knnnf'n aankonen Casals-festival te Prades Het te Prades Fr te houden Festival Pablo Casals heeft plaats van 14 Juni tot 7 Juli a.s Vijf or kestconcerten * en vijf kamermu ziekconcerten zullen worden gege ven Werken van Bach Mozart Beethoven en Schubert verschijnen op de programma's RUSSISCHE BIBLIOTHEEK Onder de titel „ Russische Biblio theek " zal binnenkort bij G A van Oorschot te Amsterdam een serie verschijnen van de belangrijkste wer ken van de klassieke Russische schrijvers der 19e eeuw De serie zal oa 33 delen tellen en in dundru'k wor den uilgevoerd Volgens Jean.Claude Ibert is deze ' dichter één van de weinige hedendaagse schrijvers die zich niet met allerlei Intellectuele phra ses en kunstgrepen bezig houdt meer bedoeld om het publiek te épateren dan om het te overtui gen In alles wat hij schrijft weer spiegelen zich zijn beminnelijke eigenschappen zachtheid en ernst van karakter edelmoedigheid van gevoelens en een ongeveinsde be langstelling voor zijn medemensen I De dichter Jean l'Anselme | Tiiiiiiniiiniliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiriiiiniiiiiiriiiimiiiiitiiiiiiiiiiiniiiï Zijn ontwikkelingsgang als dich ter aldus Ibert is eenvoudig en valt uitéén in twee van elkaar ge scheiden perioden De eerste perio de wordt voornamelijk gekenmerkt door het stelling-nemen tegen de wereld en de maatschappij Niet zonder bitterheid gewaagt hij daar bij van zijn lijden tijdens de oorlog en van de grauwe eenzaamheid die toen de gezichtseinder van de mensheid uitmaakte Als instinctie ve reactie wordt daaruit het verzet tegen het onrecht geboren en de opstand tegen een slavernij die niemand verdient Maar zo vraagt l'Anselme zich dan plotseling af is eigenlijk het bestaan als zodanig ook geen von nis geen veroordeling tot leven geen wreed en zinneloos wachten waarvan de dood alleen ons bevrij den kan Verwerkte hij deze ge dachten in zijn bundel A la peine de vie " Les Editions Contempo raines Geneve 1946 in „ Le Tam bour de Ville " houdt hij zich met onderwerpen bezig die niet minder somber zijn In dit laatste werkje dat in 1947 bij dezelfde uitgever verscheen en in 1948 de PrixApollinaire " kreeg beluistert hij het hart van Parijs De doffe hartslagen die hij temid den van kreten en gelach in de slagaders der stad beluistert wij zen hem op een ziekte waarvoor geen kruid gewassen is de ellende Vandaar die trieste regels Comprenez-vous leurs yeux au profil d ' horizon Comprenez-vous leurs fronts qu ' ils ne relevant plus Comprenez-vous que c * est leur corps qu ' ils prostituent Jusqu ' au dernier morceau " De grondgedachten van deze bei de bundels zijn dus wel zeer pessi mistisch Maar dan slaat l'Anselme plotseling een andere toon aan en hij weet een antwoord te geven op de benauwende vragen die hem kwellen Deze ommekeer was een gevolg van de gesprekken met de schilder Jean Dubuffet Hij ont dekte daarbij namelijk een methode om de grote massa te kunnen be reiken en koos daartoe een ons al len bekend medium Le coeur de 1 ' enfant que nous avons été " Deze tweede periode begint met de „ Poèmes è Ia Sourieuse Rose " Editions Contemporaines Geneve 1948 een poging om naast het in tellectualisme een bepaalde ziele toestand in het leven te roepen De atttsur aoiueel « leze buad ^ met <^ e linkerhand „ parce que celle.cl est „ la plus gauche des deux " et qu ' elle ignore ' ce que coiinait la main droite " De tekeningen die de teksten illustreren gelijken op het werk van een kind en de met ds hand geschreven pagina's doen denken aan het cahier van een scholier die de kunst van het schrijven nauwelijks machtig is L ' Anselme begreep spoedig dat dit procédé te bizar was om met succes te worden toegepast Hoe wel hij in gedachten aan deze werkmethode vasthield keerde hiJ in de praktijk terug tot de gewone verkondigmg van zijn denkbeelden Merkwaardige definitie Dat de " kinderjaren vaak een grote bekoring op een dichter uit oefenen vooral als zij gelukkig zijn geweest is een beleend feit De regels uit zijn „ Cahiers d'Histoire naturelle " Editions Pierre Se ghers Parijs 1950 bewijzen dat ook deze periode haar moeilijkhe den kan hebben Alors le dleu est descendu par les arbrea monsieur le dieu je n'ai plus de souffrances è te dire mais lui qui volt qu ' avec sa canne lui qui pavle qu ' avec ses mains en a plein jusque-lè " Nu zou een dergelijke naïveteit natuurlijk zeer betwistbaar zijn als zij geen uiting was van een diep innerlijk leven waarvan oók Le Chemin de Croix " Collection Chemins des Hommes Parijs 1952 getuigt In deze laatste bundel vinden wij de ontroerende ernst van 1 ' Anselme's eerste gedichten terug en wel zo overtuigend dat niemand er onbewogen onder kan blijven Het is niet onmogelijk dat „ Le Chemin de Croix " een nieuwe Evangelie van goedheid en liefde vrtl aankondigen waarin elke ge lijkenis ontleend zal worden aan het leven van Hem die de heer schappij der Rede afwees om de wereld lief te hebben L ' Anselme staat namelijk op het standpunt dat de waarheid uit de mond der kinderen wordt ver nomen en dat alleen de armen van geest in staat zijn deze te begrij pen De definitie welke hij van deze categorie geeft is zeer merk waardig daar zij volgens onze zanger uit mensen bestaat „ die nog niet bedorven zijn door de lief de voor de cultuur " hetgeen in zijn ogen een onverbeterlijke ondeugd is De dichter is er zich volkomen van bewust dat talloos vele moei lijkheden overwonnen moeten wor den vóór hij het gestelde doel zal kunnen bereiken Hoe Jean l'Anselme zich verder zal ontwikkelen kan niemand voor spellen maar ztjn groot talent en zijn uitzonderlijke originaliteit ma ken hem tot een zeer ' opvallende verschijning in de hedendaagse Franse poëzie Dr H A TEN BRTJGGENCATB * 9?|«öfeer en '^ er WEEKOVERZICHT TONEEL STADSSCHOUWBURG ZATERDAG 25 AprU Ned Comedi © „' n Moeilijk Mens " ZONDAG 26 April Ned Comedle „ Vla Lissabon " MAANDAG 27 AprU Haagse Comedla „ Het heslige Experiment " DINSDAG 28 April Hederijkerskamer Dr W Royaard „ Roofvogels " voor Rode Ki uis WOENSDAG 29 April Nederl Comedle „ De Koopman van Venetië " voor le den R.K Kunstlcring DONDERDAG 30 AprU VRIJDAG 1 Mei Het Vrije Toneel „ En gelen zonder vleugels " voor perso neel Utrechtsch Nieuwsblad ZATERDAG 2 Mei en Zondag 3 Mei Het Vrije Toneel „' n Eigen huis sleutel " MUZIEK CENTRAAL MUSEUM ZATEaiDAG 25 April Johan Blok vlopl en PatU Kurpenshoek piano TIVOLI MAANDAG 27 AprU U.S.O con<ïert o.l.v Paiü Hupperts met Gerard " vïal Blerk flaao 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 25 April 1953 - 60e Jaargang No 302 Pagina 10 Hoe dikker moeder ze smeert hoe lekkerder hij ze vindt VEREDELDE BLUE BAND la ook * 0 soMontl met dat 3-voutl aan xonneschljn-vitaminen 34 Het succes van de werkende vrouw in haar beroep wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door een verzorgd uiUrlgk Er is een simpele manier het te verwerven met twee maal per dag Jfits anders en SURPRISE SORBET ' I2 polcje Koopmans Chocolade pudding Ts pakje Koopmans Vonilte pudding 1 liter mellc Bereid de puddingen zoals op de pakjes is aongegeven Roer door de puddingmassa enkele sinaasappel - of mandarijn ' partjes en enige gepelde nootjes Giet de 2 pud dingen laag om laag in sorbetglozen of puddingvorm. Garneer desgewenst met nootjes sinaas appelpartjes of slagroom Ko ert Hans van Koopmans " jK^SWJSi'S " / U kunt het zo dikwijls hoien als U wilt Iedere stem iedere toon ieder geluid wordt door de ^ ebcor Band Reeorder 210 weergalooi zuiver weergegeven Oank zij een nieuwe uiterst gun stige overeenkomst met het wereld concern Webster Chicago Cor poration kunt U thans ' s werelds meest volmaakte meest luxueuze band-recorder de Webcor 210 geheel compleet in wijnrood kunstlederen koSer ko pen voor de ontotUteii lage prQi vaa f945 - Voordelen ingenieuze éénlcnopsbediening twee uren opname mogelijkheid Feilloze opname ën weergave mogelijkheid de snelheid van opname en weergave te wijzigen Wil demonstreren de Webeot ook gaarr.e -¦' U thuis RADIO TECHNISCH BUREAU ' DE ZEEUW BILTSTRAAT 79 - UTRECHT - TEL 15797 Modeshow MAISONDEBONNETERIE Uitnodiging aan onze clientèle Populaire Modeshow onder leiding van Mevr H ELIAS — SMIT muzikale mede werking van de Heer Benny Vreeden op WOENSDAG 29 APRIl ' s avonds om 8 uur in het Jaarbeurs-Restaurant WIJ TONEN U de nieuwste VOORJAARS - en ZOMER MODELIEN met medewerking van de modehulzen Gock en Mira te Zurich Toegangsprijs met inbegrip van thee - of koffle complêt f 2.75 Kaarten verkrijgbaar aan de cassa van MAISON DE BONNETERIE NACHTEGAALSTRAAT 16/18 — UTRECHT ANTIEK TE KOOP GEVRAAGD Bekende HoU tirma vraagt te koop voor export antieke meubelen zoals glazenkasten vierdeurskasten bureau stoelen commodes ronde tafels theestool staande klok etc etc Chinees - Frans - en Saksisch porcelein DeUts aardewerk zilveren theeservies bladen koektrommels broodmand kandelaars ook klein zilverwerk Schilder stukken ook beschadigde Tin - en koperwerk Schildpad dozen Staande glazen en porceleinen petroleumlampen en verder alles wat antiek is tegen hoge prijzen Directe contante betaling Brieven onder no 1735 bureau U.N GEVRAAGD TEKENAAR-CONSTRUCTEUR MNL KANTOORBEDIENDE voor de afdeling Verkoop VRL KANTOORBEDIENDE beneden 20 jaar MEISJES voor de tekenkamer en fijn montagewerk Gegadigden die dit jaar de school verlaten kunnen reeds nu solliciteren aan NIEAF JUTPHAASSEWEG 205 dagelijks behalve Zaterdags van 9 12 uur "> BU de OVEKWSSELSE ADTOBUSDIENSTEN N.V te Holten kunnen geplaatst worden ENIGE NETTE MEISJES om opgeleid te worden als condnctrice Loon volgens landelijke loonregeling plus kost geld-toelage Vereist worden goede schoolcijfers en een onbesproken gedrag Minimiun leeftijd 18 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Overijsselse Autobusdiensten N.V te Holten V TECHN BEDRIJFSLEIDER 40-er met allround ervaring in de algemene machinebouw constructie fabricagetechniek oirganisatie gespecialiseerd in seriefabricage zag zich gaarne verbonden aan middelgroot of klein bedrijf met perspectief omgeving UTRECHT Financ deelname event niet uitgesloten Brieven onder No D-1439 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht belangrijk Dat weet iedere moeder tegenwoordig wel En met Blue Band gaat de gezondheid er gemakkelijk in ook Omdat ze zo lekker is U moet die margarine eens proeven wat ' n zuivere heerlijke smaak Dus lekker èn gezond mooier kan het al niet " ZjO'n vrolijk gezond baasje in huis dat is het grootste geluk dat bestaat " glimlacht moeder „ En aan die gezond heid kun je zelf heel wat doen Toen ik las dat Blue Band zoveel vita mine D bevat ben ik ze meteen gaan gebruiken Want vitaminen zijn be langrijk voor ' n opgroeiend kind èrg Amerikaanse deskundigen bewezen Zorg voor meer vitamine O • ook nu ' t zomer wordt U merkt zélf hoeveel U te kort gekomen bent deze lan ge lange virinter Dat tekort is niet snel aangevuld Trou wens er is ook nü niet iedere dag zon U eet ook nü niet iedere dag verse groente Maar U smeert wèl iedere dag boterhammen En gelukkig Blue Band houdt dat 3-voud aan vitamine D Het hele jaar door Voor Uw gezondheid Voor de gezondheid van Uw gezin Gezond eten is dubbel gezond ais het lekker Is Misschien heeft U al eens gelezen van de interessante proeven die men in de V.S genomen heeft Twee groepen mensen kregen een maand lang hetzelfde voedsel voor de ene groep werd het gewoon voor de andere werd het extra lekker klaarge maakt Na die maand bleek dat de tweede groep in veel betere conditie verkeerde dan de eerste Zo belang rijk is smaak Zo belangrijk is dus ook de nieuwe rijkere smaak in Blue Band Voor Uw kinderen Voor Uw man Voor Uzelf en toch maar Ct > per pakje Bet lekkep eet gexondt 44 Cr la ook woor U VEREDELDE BLUE BAMO 8g.33J70.V _ NU DURABLE PLASTIC ZOLEN ONDER ALLE SCHOENEN # voor kinderschoenen vroeger \ f ^ nu |« BELANGRUKE ^ voor damesschoenen i^w^^r Jh nul ® PRUSVERLAGIHG ^ nu ir ^ voor herenschoenen vroeger DURABLE plastic zolen zijn 3 x sterker dan leer Onverslijtbaar ondootdringbaat DURABLE plastic zolen - aanzienlijke besparing op Uw schoenreparatie DURABLE plastic zolen óók onder pantoffels Bezoekt de demonstratie in onze lichthal,.^u parterre Bij aankoop wordt 1 paar ^ DURABLE plastic zolen GRATIS ondergelijmd WEGENS OPHEFFING nog enkele dagen de hele voorraad VOCE HALVE PRIJZEN Handweefstoften Tafelkleden Wollen en katoenen Rokken enz enz MINREBROEDERSTRAAT hoek Korte Jansstr hamol Scboonbeid uit Zwitserland Dagcrèmei H««o/-MEDIUM Nachtcrème HamoI-NOYA HamoI-MASK het perfecte middel tegen rimpels Met verfrissende werking „ Het Hemdwerkhuis " Vanaf f 395 - complee » Losse motors f 275 - if Nieuwe gegalvani seerde golfplaten lang 1.83 mtr tot 3.05 mtr ¦ k Ook 2c keus platen voorradig VREESWIJK Nieuwbouw„Arenberg " Met ƒ 7.000 - eigen geld een Herenhuis van 6 M breed tussen de muren v en a tuin met vr uitz Vest verg gegarandeerd A DIEKEMA Aannemer De Bilt Tel 2829 » Utrecht ssBI Zolang U de Mosquito niet gezien hebt weet U niet hoe mooi een bromfiets l techniek terwijl in deze partij ook zijn backhand verdienstelijk was Zwak was zijn smash en ook zijn volleren is nog voor veel verbete ring vatbaar Maar dit waren te kortkomingen die Sóhól lang niet voldoende wist uit te buiten zodat ook V Dalsum onbedreigd won met 6—3 6—1 6—2 Heerlen en Maastricht staan Za terdag en Zondag in het teken van Bridge Gelijktijdig met een algeme ne ledenvergadering van de Neder landse Bridgebond welke op 25 April in het Raadhuis te Heerlen gehouden wordt begint een landen ontmoeting Nederland België Van 1947 af is het gebruik ge worden dat de buren elkander ten minste éénmaal per jaar ontmoeten om de eer aan de bridgetafel te be strijden Tot nu toe hadden beide partijen ongeveer evenveel succes ondanks het feit ' dat de Belgen het vorige jaar in Brussel een grote overwiiming behaalden is de strijd ditmaal volkomen open en hebben alle drie de Nederlandse teams twee herenteams en één dames team enige kans op een overwin ning Vermoedelijk zullen de Neder landse dames van Rijn Dijckmees-ter Den Haag van Hall-Hofman Laren en van Hoolwerff jr.-Brou wers A'dam het het zwaarst te verduren krijgen De Belgische da mes hebben een grotere tournooi ervaring dan de onzen en hebben in verschillende internationale wed strijden laten zien dat zij bijzon dere prestaties kunnen leveren Echter deze zelfde dames kun nen ook zwakke wedstrijden spelen zodat hun vorm geenszins constant blijkt te zijn Als onze Nederlandse vertegenwoordigsters ¦ met zozeer " gemotiveerd vertrouwen in ' eigen kunnen de strijd aanbinden is er zeker een eervol resultaat te beha len Naar de mening van onderge tekende non playing captain der drie Nederlandse teams is dit da mesteam één van de meest geslaag de combinaties die de NBB in de strijd kdn brengen Bekende tegenstanders Het heren A-team bestaande uit de heren gebr Goudsmit ^ Cats Kramer en de gebr Kaiser zal be kende tegenstanders te beétrijden krijgen we zien hier de namen Finchelstein-Savostin een ' koppel van internationale vermaardheid de Hemricourt-Porgeur en Charlesr Sauvèur H«t sterkste Belgische paar Bécu Lalière ontbreekt op het appèl maar ordanks dit Is het Bel gische team toch zeer'sterk te noe n:en Veel zsH er natuurltjlc vtui af - De athletiek op de Olympische Dag De athletiek wordt op de Olympi sche Dag — 31 Mei — meer inter nationaal dan ooit tevoren Behalve de reeds vermelde deelneming van de Deense cracks komt ér ook een uitstekende Britse ploeg bestaande uit de volgende topathlèten Dames 100 en 200 meter Sylvia Gheeseman - 80 meter horden Jean Desforges Heren 200 meter Pinnington 800 meter Hewson 3000 meter Morgan Met uitzondering van Hewson maakten allen deel uit van de Britse Olympische athletiekploeg te Helsin ki Pinnington is na McDonald Bai ley de snelste Engelse sprinter De dames Cheeseman en Desforges heb ben reeds eerder aan een Olympi sche Dag meegewerkt Zij zullen o.m met mevr Blankers — Koen de strijd moeten aanbinden want ook zij heeft haar medewerking toegezegd De gymnastiek zal vertegenwoor digd worden door 700 jongens die de vrije oefeningen en het openings nummer verzorgen Als zeer bijzon dere attractie staat een nummer lan gemat springen op het program van een ploeg voortreffelijke Deense ath leten het beste wat op dit gebied geboden kan worden Advertentie enerzijds Hessen en Sóhól ander zijds de tekortkomingen in en het matige van de enkelspelen zou doen vergeten ging niet in vervulling De combinatie klopte bij het Ne derlandse dubbel allesbehalve Het niet al te sterke volleren van Van Dalsum was oorzaak dat Wilton herhaaldelijk gepasseerd werd Veel beter sloot de Noorse combinatie viraarvan Hessen yooral zich ont I)opte als een behoorlijk ' dubbelb speler niet gemaklteltjk aan het net te passeren En voor het af maken der kansen zorgde Sóhól Niet geheel fit als hij was door een verkoudheid was Wilton ook niet bewegelijk genoeg voor een dubbel spel en het leek een snelle Noorse zge te worden toen Hessen en Só hól de eerste en tweede set met 6—4 6—4 wonnen Anders werd Jjet beeld toen Sóhól kenneUjk met een inzinking kreeg te kampen Toen kon Hessen het met zijn vrij wel louter defensieve spel niet meer houden en wonnen de Nederlanders de derde set met 6-^1 De vierde set maakte nog wat goed door de spaiming Op 5—3 voor de Noren kregen ze vijf matchpoints welke deels gemist deels door onze land geneten te niet - werden gedaan 4—5 Het werd ' 5^5 6—5 voor de Noren 6—^6 en 7--6 - voor ' Wilton jen.Vi Meegeren waarna deze zeven setpoihts nodig hadden om er 8—6 van te maken waarmede dus een vijfde set geforceerd was waarin de Noren door het herstel van Sóhól weer volkomen meester wa ren van het terrein en deze set met 6—1 wonnen de partij dus met 6—4 6—4 1—6 6—8 6—1 m ^^ hangen wat de spelers m¥t Vrijwel geen internationale routine gebr Kaiser er van terecht zullen bren gen In de competities bleek dit paar een zeer sterke combinatie te vormen welke het echter zo nu en dan nog wel eens aan constantheid ontbrak Cats Kramer waren er de laatste tijd goed in en als het paar in dezelfde vorm dezer laatste maanden speelt zal het een goed stukje mee kunnen blazen De ge broeders Goudsmit plegen steeds in een behoorlijke vorm te spelen speciaal in Wedstrijden waarin het niet al te zeer op uithoudingsver mogen aankomt Dit paar dat reeds verschillende malen tegen de Bel gen successen boekte zal ook dit maal wel voor de kostbare match punten kunnen zorgen Onbekende tegenpartij Het Nederlandse B-team heren krijgt een ons onbekende tegenpar tij zodat men zich moeilijk aan enige voorspelling kan wagen Ny pels-v d Werf Den Haag zijn aan Nederlandse zijde de meest constante combinatie waarin v d Werf de uitblinker is De gebroe ders Oudshoorn Rotterdam ont wikkelen zich tot een steeds ster ker paar en wij zijn uitermate be nieuwd hoe zij zich in dit milieu houden zullen De Amsterdammers Amsingh-Rèbattu kunnen prachtige wedstrijden afwisselen met zeer slechte als dit paar er in is zijn de Belgen vrij zeker verloren Spelen zij echter beneden hun goede vorm dan geven wij niet veel voor de Ne derlandse kansen De drie wedstrijden worden elk afzonderlijk uitgeslagen E31k team kan dus een overwinning gelijk spel of nederlaag boeken Een groot aantal supporters zal in Limburg de strijd bijwonen zodat ook de Limburgse organisatie op een flin ke proef wordt gesteld Wij hopen in ons verslag van be gin volgende week gunstige resul taten te kunnen vermelden van on ze speelsters en spelers In bridge ishet gelukkig nog zo dat Nederlandten minste een gelijkwaardige te genpartij voor onze Zuiderburen is.Mogen de cijfers uitvrijzen dat dezestelling niet zonder reden neerge schreven jsï - - ü ^ a 5V Filawki 
I UTRECHTSCH NIEUWSBl Paging 12 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 25 April 1953 - 60e Jaargang No 302 EEN OMVVENTEUNG ENGHAND "' Verbinding Londen retoi Zendt ons deze advertentie met Uw naam en adres en U Keizerstraat 6 - Schaveninjt Rugleuningen van voorbank kantelen tevens binnenwaarts Ultra-modern instrumentenbord en afsluitbaar handschoenenkastje met klokje Een kilo is méér / dan U denkt *• Het gevleugelde woord „ Doe de was de deur uit " kunt U in de daad omzetten Want één kilo wasgoed is immers méér dan U denkt Leg maar eens wat droog wasgoed op de weegschaal om te zien hoe veel ' tis Dat valt U geweldig meel En voor het bedrag dat U nu aan wa & middelen zeep gas enelectra uitgeeft kunt U heel wat kilo's was de deur uit doen Laat het U door Uw wasserij maar voorrekenen Dan begrijpt U waarom steeds meer Dames zeggen U,Ik doe m'n was de deur uit " Het is een genot ^ van die natte ongezellig heid in huis af te zijn Uw leven wordt er zoveel prettiger en gezonder door Dat geldt niet alken f oor kleine maar óók yoor grote gezinnen AlsU èlles relcenC it hei beier en voordeliger dan ihuiswassenr • het comfort van een grote wagen Voorzitting 14 cm breder Meer beenruimte in voor - enachtercompartiment Capaciteit van de bagage koffer 407o groter Werkzaam remoppervlak 22 % groter Comfort en ruimte van de geheel nieuwe Opel Olympia " WtJBMsjOJeMi.n zijn werkelijk enig voor een wagen van deze klasse en een dergelijke zuinigheid De rijkwaliteiten van de ' Wtflsntrrtu zijn zo buitengewoon dat alleen een proefrit U daarvan een idee kan geven Breng nog vandaag een bezoek aan de Dealer Grote gebogen voor - en ach terruit Super-vierkante kopkleppén motor Nieuwe vering Contactslot rechtstreeks doorplafondlampje verlicht #/ // OPEL OLYMPIA GENERAL MOTbRS CONTINENTAI - Naamloxe Vennootschap Branch Roiierdam • Parklaan 17 Roiierdam Met „ Entre - naar de TOTAAL - ƒ 14 C KOSTEN I 20 C Reis in luxe touringcar verl aan zee 9 pracht excursies e Steeds te Utrecht instappen Vraagt prosp „ ENTRE NOUS Wij onderj sen van DE WAARBOü vestigd te I van de fin ben het g < belangihebb heden aan en Verantv den Admii 1952 welke vonden ziji ring - is beh Wij ontvingen daarbij in tegei schelden Heren Correspondent nauwkeurig overzicht van de en mochten ons bij vernleuwin stand overtuigen Jhr Mr F J ]\ I van 1 Jhr Mr E W ROËLL Jhr Dr C G C QUAB Jhr SIX van HlLLEö E H EBELS In Huize „ DE VVACHTEE " Amersfoort zijn twee ongemE liggende kamers voor permanente bewonin waardoor gelegenheid bestaat een echtpaar Volledig pensic Nadere inlichtingen aan boven GKOOTHANDEL IN LEVENS te Utrecht zoekt een VERTEG£NWO niet ouder dan 2a jaa en Suikerwerken Brieven onder no 1605 aan het VOORSTRAAT 69-73 ¦ TELEF II944 SHOW-nODEL AANWEZIG BIJ Oveiirekken van Matrassen met damast pen vaI 24.75 pers t.38.?5 SQvuf/en en repareren » an alle bedden men 8 uur BROEKMAN iililjh OUDEGRACH1 125 TaEFOON 14552 Slordig op xljn eigen kleden maan aan U mag niets mankeren I Dat is nu weer typiscli een man hè Let zogenaamd nergens op maar ziel alles Vlug met dat jurkje naar Ascot Mevrouw En over een paar dagen Dinsdag door Ascot gehaald - Zaterdag teruggebracht zegt „ hij"i „ Heb Je een nieuwe Jurk aan " Want Ascot brengt Uw kleren jmelleloos en fris als nieuw terug Komt U maar gauw ' [ 1)RMe5^PP5flLON J ^ JBL - ¦ flMSTC(ÏD.5TR.WeG503.UTR.CCHT BEHANG Uw liamer gezelliger dan ooit Fantastische dessins Scherpe prijzen Kosteloos thuisbezorgen ook in de provincie De Behangselbeurs Bakkerstr 10 Utrecht Tel 24204 Behangers beschiltbaar Witten van plafonds Uw goede goed komt beter terug TE KOOP TE UTRECHT aan een der drukste ver keerswegen eerste stand een winkelhuis met woonhuis zeer geschikt voor rij wielstallmg ijgbuffet snackbar enz Spoedig te aanvaarden Koopsom ƒ 15.000 — Ruime hypo theek beschikbaar Spoed gewenst Br onder no 1638 aan het bureau U.N IV D « « ooiuilsirevende Naiserijeit éic zijn aangesloten bij lie SlicMlng Wasserij-voorliclifing 2i|n herlenbaar aan it blauw-wilU tt'olllii „ Do * i % was de deui uill " op hun aulo'l Secrelaiiaal Siichling Wasserij-voorlicbling Schoolsltaai 43 Vootburg ^ In hei Sanatorium „ Rolierdamsch Zeehospitium " te Katwük aan Zee kunnen worden geplaatst ieerling-verpleegsters Minimum leeftijd 18 jaar Salaris volgens Rijksregeling Vrije geneeskundige behandeling Kosten van aanschaf fing en onderhoud van dienstkleding woïden door het Sanatorium vergoed evenals eens per maand de reiskos ten naar huis en terug Schriftelijke Directrice sollicitaties te richten aan de Adjunct - N.V HANDELMAATSCHAPPIJ IN KERAMISCHE PRODUCTEN N.V - Mariaplaats 61 Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding STENO-TYPISTE tot 25 jaar Uitsluitend schriftelijke sollicitaties Heerlijk luchtige ZOMERSTÓFFEN HAIRCORD Zuiver licht - was - ROYALINE Een mooie soepele en zonechi 70 clm br I japonsiof 80 dm br CANASTA Een zeer mod zw poplin kwal 80 dm br TOILE RIVIERA Buitengewoon rijke dessinering 90 dm br as€ot Maak het zelf ' t is goedlcoper utrecht Lucas Bolwerk 2 telefoon 15600 Croeselaan 389 telefoon 16307 I^arnixlaan 29 telefoon 13337 Zeist Steinlaan 51 tel K 3404-4300 Culesnborg Oude Vismarkt 16 tel tC 3450-521 Fabriek De Bilt Biltse Straatweg 2-A \ A 7&MX Leeuwarden-Zwolle-Uirechl-Enschedé-Nljmegen Auto Centrale Utrecht I1.V Nog één erby Mevrouw Ja als de kinderen na het buitenspelen moe en hongerig thuiskomen dan kun je best een litertje meer gebruiken Want MELK hebben ze nodig die is rijk aan eiwitten en kalk en bevat alle vitamines Ook v/at er aan andere waardevolle voedingsstoffen in de melk zit kun je op geen enkele wijze zó voordelig kopen Vergeet ook Uw man en U zelf niet want driekwart liter melk voor elk is de veilige basis voor een gezonde gezinsvoeding Meem per ntan steeds dlriekwa/*i'kén l Bij het GEMEENTELIJK GAS - EN AUTOBUSBEDRIJF kunnen warden geplaatst SCHRIJVERS of Vereist wordt ten minste het M,U.L.O.-A Het bezit van het H.B.S en een of meer practijkd beveling Salarisgrenzen voor meerderj ƒ 2.400 — exclusief de gebruiks dieke verhogingen Eigenhandig geschreven soUicitat tijd behaalde diploma's enz in 1953 bij de Directeur Van Duren ' corsettentna NAAI Aanmelden OUDEG Predikbeurten Utrecht ^ Doopssez Gem — 10.30 u ds Bra GSdS ""'*'- "'"• - 10 " as N V ^^ Leeuwenbergh — 10 u ds C B B & i.?"*^P - '¦ e '"•• G - B Prattenbv 10 n i ' Sm ^.™- — •¦ Silo " Heronstra cilff " S^toS ds H v d Werf a«r Nea^n ^ O'Evang „ stadszendi rfS^"M "-"~ §--'-' WiikïJi"'^:' ^'¦^^ Th - C Jansen Hei * GlSSe ]?.'^^*^==*= 10 u de hr St"pL^!!^?e Gem _ Gebouw Achl 1730 f S ' y 10 u da G V BruggeAto va^^f van e Werfhorst Sehcde WoS Zwietenstraat 10 u ds J v°e Werfhorst 17.30 u ds G v Brugge O ll '=^"^- - Oosterkerk 10 u TuindnïS ^" 17 u ds D Veenhuizf AndS?'^ï ^*- 10 " ds H W H V M u d V'^tr ^- Eringa Westerker Hoovdort "=""* " " ds J Krem ös w%?* 10 " ös N Warner 17 * J ¦¦ if,P"°"ten Zuilen 9 en 10.45 Andel 7 ^™^'" l '' u ds H W H v ds 5 Vo ^^'" t - Maranathakerk 10 ^« dé.>kiS *>"*.^<=" 17 u ds G Laarms l«atth=S '!^ ' fnöe Kanaalstraat 8.45 Chr S „%* < Oog in Al 17 u hoff Sph^f •„'^ erk _ ds B J Ooste ds k r °' Jl^h°'^l^e=kelaan 10 en 17 »^ G V Smeden ^¦> 3bl '??„''- *"=™- — Ambachtstraat de hr Kam ^" ' " ^" Dinsdags 19.30 W " n i??i ''- *'«""• — St Gertrudis » en 16 u "¦ ®*- '^^'''^' ^' 1 ° ™ 18 ' iienst""i^="<'5l"K — Universele Er 51 snr L " ^^"-^ Witteveen lansve ^» f Mu'^'Sfl^hS^" '^"' ^""^^ ''» k°a rt ^'?^ ^*"- — 20 u Friese diens ^* ga f » " J ^^"'''*'' voorganger ds Vr«e K ';.°'- '"•« a te Apeldoorn ' S °»"«•' so'ï - Herenstraat 2 ' '^' enst^n „ IH »»'™ — Jacobünestraat 19,30 uur " *" ^^ ™'' Woensdag o ' ta&tf *"'''- ZonÜDg — Heerenwc ^ nsten om 10 en 17 uur ""**»» «« S Tnmaaa Quaken é 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 25 Aprill 953 - 60e Jaargang No 302 Pagina T3 ENGHAND "^^ r f SS - Verbinding Londen reiour I 9 - extra •'•'• Zendt ons deze edvertenlle als drukwerk 2 c postz met Uw naam en adres en U ontvangt uitv prospectus Keizerstraat 6 - Schevsningen - Tel K 170ü~3S,73,82 ^^^' „ Entre-nous " naar de Rivièra TOTAAL-KOSTEN 14 dagen 165 of 185 gld 20 dagen 225 gld Reis in luxe touringcar verbl in hotels en vac.-huis aan zee 9 praelit excursies en verzek inbegr Steeds te Utrecht instappen Vraagt prosp „ ENTRE NOUS " Postb 303 Rotterdam Wij ondergetekenden Commissaris sen van DE ONDERLINGE BRAND WAAHBORG MAATSCHAPPIJ ge vestigd te Amsterdam onder Directie van de firma De long & Co heb ben het genoegen aan alle daarbij belanghebbenden te berichten dat heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording van de gehou den Administratie over het jaar 1952 welke door ons in orde be vonden zijnde met onze goedkeu ring is bekrachtigd Wij ontvingen daarbij in tegenwoordigheid van onder scheiden Heren Correspondenten en Deelgenoten een nauwkeurig overzicht van de stand der Maatschappij en mochten ons bij vernieuwing van haar bloei en wel stand overtuigen Amsterdam 24 April 1953 Jhr Mr F J M van NISPEN tot SEVENAER Jhr Mr E W ROËLL Jhr Dr C G C QUARLES van UFFORD Jhr SIX van HILLEGOM E H EBELS In Huize „ DE WACHTER " J P Heüelaan 3 te Amersfoort zijn twee ongemeubileerde naast elkaar liggende kamers voor permanente bewoning beschikbaar waardoor gelegenheid bestaat tot het opnemen van een echtpaar Volledig pension en verzorging Nadere inlichtingen aan bovenstaand adres r ÜROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN gevestigd te Utrecht zoekt een VERTEGE?IW00RDI6ER niet ouder dan 25 jaar voor aid Chocolade en Suikerwerken Brieven onder no 1605 aan het bureau U.N Bij het GEMEENTELIJK GAS - ELECTRlCITEiTS EN AUTOBUSBEDRIJF TE UTRECHT kunnen worden geplaatst enige SCHRIJVERS of SCHRIJFSTERS Vereist wordt ten minste het bezit van het diploma M.U.L.O.-A Het bezit van het diploma M.U.L.O.-B of H.B.S en een of meer practijkdiploma's strekt tot aan beveling Salarisgrenzen voor meerderjarigen ƒ 1.680 — tot ƒ 2.400 — exclusief de gebruikelijke toelagen 6 perio dieke verhogingen Eigenhandig geschreven sollicitaties met opgave van leef tijd behaalde diploma's enz in te zenden vóór 4 Mei 1953 bij de Directeur Van Duren s corsettenmagazijnen vragen NAAISTER Aanmelden OUDEGRACHT 141 TWEKA DEUX-PIÈCES voorradig div tinten ƒ 59 - Rlb kwaliteit ƒ 62.50 BASTIAANSE OUDE GEACHT 159 In het Sanatorium „ Dennen Kust " Hartenseweg SO Ren - kum kan worden geplaatst EEN BESCHAAFDE VERPLEEGHULP VrI Brieven met uitv inl zo sp mogelijk aan de Directie Van parttculier TE KOOP FORD coach Custom 1950 met diverse accessoires w.o spotlights Het geheel als nieuw Prijs ƒ 6000 — Te bevr Telef Utrecht 17042 KLEINTJES TE KOOP AANGEBODEN Fa Witson levert U op TER MIJNBETALING dames - en herenkleding naar maat en confectie alsmede een keur collectie jumpers blouses rok ken etc De zaak van vertrou wen Oudegracht 309 tel 24036 BALKIJ2ER NP U DIN vanaf 14 tot 40 gebruikt doch in pri ma staat Concurrerende prij zen Liesbosweg Utrecht Tel 19501 FIETSTASSEN rechtstreeks v d fabriek werkschorten ijzer sterk f 4 gasjassen waterdicht ƒ 8.50 markieslinnen 140 cm br f 4 Gebr Waterborg Vree burg 64 Telef 26695 2-Pers LEDIKANT met spi raaldek en 3-deIig kapok bed stel In prima staat Br no 1380 bur UN Wegens sterfgeval div MEU BELEN te koop w.o kapstok haardkachel kacheltje trap naairaachine theemeubel enz Te bevr Oudegracht 247 bis ' s avonds 6-8 uur Te koop B.S.A k.k 250 cc ' 51 z.g.a.n 17000 km gelopen Drift 31 Utrecht LIGSCHIP „ PAULINA " Wit tevrouwenbrug telef 16265 Tuingrind fijn rniddel grof tuinaard wit duinzand turf molm droog aanmaakhout brandstoffen Alles thuisbe zorgd Goth rookfauteuils gestoffeer de bank ƒ 35 eiken schrijfta feltje ƒ 15 mooie salontafel 2 pers opklapbed lederen club antieke ronde tafel 4 gestoff huiskamerstoelen divanbed f 15 bureau-ministre enige linnenkasten en vele andere inboedelgoederen MEUBEL OPSLAG Gebouw „ de Zon " Pieterskerkhof 21 9-5 Kleine VRACHTAUTO merk Opel Olympia in prima staat ƒ 975 tandem als nieuw ƒ 130 pracht meisjesfiets 7-12 jaar ƒ 47.50 barnes - en herenrijwiel als nieuw per stuk ƒ 47.50 Van de PoU laan 18 Zeist Telef 4738 Franse STUDIEPIANO ƒ 225 ijzer onderstel Singer naaima chine met klaptafeltje ƒ 20 grasmachine te koop gevr W de Zwijgcrplantsoen 4 PLAATST EEN KLEINTJE Voorjaarsaanbieding JAPANLAK 1Ï4 kg bus alle kleuren ƒ 3.'5 GlBONDVEBF voor binnen p kg ƒ 1.65 GKONDVERP voor buiten „ ƒ 3 — SÏNXH GEONDVERF vloeit en hecht zonder schuren „ ƒ 2.50 MUURVERFPASTA „ „ ƒ 0.40 Bootlakken - Bronze bottom - Cellulose en Synth verven Kwasten en penselen enz Vakkundige voorlichting ——————— ^— — GEVRAAGD met spoed enige bekwame Glas Instmmentinakers evt woningen beschikbaar Brieven onder no 1599 aan het bureau U.N zelfbedieningswinkels WIJ VKAGEN voor onze „ Kykgrijp " te Hilversum en Amersfoort KRUiDENiERSBEDIENDENh in het bezit van de vereiste diploma's Persoonlijk aanmel den ' a.s Woensdagmiddag van 3 tot 5 uur bij de Heer KOREN Restaurant Vredenburg Vredenburgr 13 Utrecht HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt voor spoedige indiensttreding VrI KANTOORBEDrENDE leeftijd tot 21 j in het bezit van dipl Mulo en Typen en Mnl KANTOORBEDIENDE voor assistentie in de loonadministratie leeftijd tot 18 jaar in het bezit van dipl Mulo Brieven met volledige inlichtingen o.a met opgave van bezochte onderwijs-instellingen te richten aan Directie Utrechtsch Nieuwsblad Drift S3 VOOR DIRECT GEVRAAGD FLINKE KANTOORJUFFÜOUW 18 a 19 jaar goed kunnende rekenen en goed handschrift vereist Brieven onder no 1731 bureau U.N Voor spoedige indiensttreding gevraagd een ervaren GONSTRUCTIEBANKWERKER en AANK GONSTRUCTIEBANKWERKER Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk bij v d LINGEN'S Xransportwerktuigenfabrlek CV Zandweg 2S Maarssen ^ TECHN METAALWARENFABRIEK v.b MEYEB en GREEVEN Beerschoten DE BILT vraagt voor spoedige indiensttreding enige AUTOMATENSTELLERS en een REVOLVERBANKSTELLER Gegadigden moeten volledig bekend zijn met het in stellen van automaten resp revolverbanken Br met volledige inl verl salaris opl godsdienst enz aan bovenstaand adres Geen woning beschikbaar v „ N.7 Nederlandsche Aluminium Naaischappij vraagt voor spoedige indiensttreding GEROUTINEERDE STENO-TYFISTE vlot kunnende opnemen en uitwerken in de Neder landse en Engelse taaL Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan de Directie Postbus 3030 Utrecht DE N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN vraagt voor haar ' hoofdkantoren te Utrecht enige meisjes voor de betrekking van KANTOOR HU LP Vereisten ¦ Volledig lager onderwijs Leeftijd 16 t/m 19 jaar Diploma machinesclirijven strekt tot aanbeveling Solliciiaiies te richten aan de 2e Afdeling van de Algemene Dienst der N.S te Utrechti «#• BEfl etv tiet Komt ons dan helpen Wij komen in de spinaziecampagne handen te kort Ploegendienst prettige werkkring goed loon Beslist nette Vrouwen en Meisjes melden zich zo spoedig mogelijk van 8.00 tot 17.00 uur b.d portier van WINTERZON CONSERVEN Veilingstraat 2 Utrecht In onze werkplaats kunnen wij plaatsen een Ervaren Ie MONTEUR Sollicitanten worden Maandagavond 27 April tussen 7 en 9 uur persoonlijk vervlocht bij GARAGE HARTOG Lange Nieuwstraat 79 83 Utrecht Auto üijschool De Dom 0.1.V BERT VAN ZANDEN GRATIS PROEFLES GRATIS HALEN EN BRENGEN GRATIS VEKKEERSTHEORIEDoorlopende aanmelding OUDEGRACHT 44 Tel 15306 AMSTERDAMSESTRAATWEG 4 tel 23433 r In een goed renderend grootbedrijf op het gebied van Levensmiddelen delicatessen import en export va ceert de positie van DIRECTEUR OF MEDEDIRECTEUR Levenspositie Financiële deelname gewenst Brieven onder no 1609 bureau U.N ijiiiiiiiiiiiiiriitiiiiiiiiitiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiipiMimriiiiiitiiiiiiriiiiiiimiiiiimiiiimniiiiirtiiiiiimiiiir I AANGEBODEN | I mede-gebruik van praktijkruimte | I voor specialist in Utrecbt-West Brieven onder no 1784 1I aan het bureau U.N | HiirtriiiirriiniriEiiiinniiiiiMililiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiliiimiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiliimiiiiiiiriiiitlllliimiiiiitiiMiiltiiliirü ' „ DE SPIEGEL '' Zonschermen - en Markiezenfabriek Schoonmaakbedrijf Bergstraat 21 Telef 11181-16345 Fabriek voor Electra-Techniscb Hoog ^ n Laag spanningsapparatuur in het midden des lands vraagt voor spoedige indiensttreding - ervaren Constrüctelu * aankomende Constructeurs of Tekenaar-Constructeurs Brieven onder No ' 4760 aan hêt bureau U.N V Op kantoor van onderwijsinstelling vrordt voor spoe dige indiensttreding gevraagd VLOTTE SECRETARESSE goed kunnende steno-typen bekendheid metDuitse Handelscorjr stre&t tot aanbeveling;alsmede een rs -< „^ TYPISTE '^-^ -¦ Brieven met opgaaf van leeftijd godsd verrichte werkz verl sal en ref onder no 1770 bureau U.N N.V Utrechtsclie Metaalindustrie „ Heycop " KANAALWEG 45 TE UTRECHT vraagt SLIJPERS en POLIJSTERS aankomende SLIJPERS en POLIJSTERS alsmede LEERLINGEN Aanmelden dagelijks aan de fabriek r ^^ Nader Verbruiliscogperaties \ P"OP afd Productiebedrijven \/ KANAALWEG 19—80 — DTRECHX vraagt voor spoedige indiensttreding een VRL ADMINISTRATIEVE KRACHT met enige kantoorervaring Leeftijd 20 23 jaar Mulo-diploma vereist en goed kunnende typen Een prettige werkkring woJdt geboden Met de hand geschreven sollicitaties met vermelding van leeftijd diploma's enz in te zenden aan de Af deling Personeelszaken Postbus 52 Utrecht Bü bekende Levensverz Mij kan voor de stard Utrecht geplaatst worden een actief VERTEGENWOORDIGER tegen vast salaris plus aanbreng - en super provisie Valt onder sociale wetten Twee weken vacantie per jaar Borgstelling ƒ 500 — vereist Leeftijd tot 35 jaar Br met uitv inl onder no 1613 aan het bitteau U.N Wie bij ons iaat LICHTDRUKKEN Iaat niet licht bij een ander drukken H GADELLA N.V Oude Gracht 312 ¦ Ulrechl - Telef 22743 TECHNISCH HANDELSKANTOOR vraagt een CORRESPONDENT Opleiding Mulo of 5-jarige H.B.S ¦ alsmede practische bekendheid met export strekt tot aanbeveling Brieven onder No K-1443 Adv Bur ALTA Fausdam > i II II I ¦» Predikbeurten Utrecht Boopsgcz Gcm — 10.30 u ds Bruse - Rmonstr Gcm — 10 u ds N van Gelder Leeuwenbergli — 10 u ds C B Bur BEr Evans - luth Kerk — 10.30 u Ham W'Serstraat ds C C G Visser Wart fwitapel ds P H G C Kok uit weesp Ondiep de hr G B Prattenburg Mptlstcngem — „ Silo " Herenstraat '« u prediking ds H v d Werf j I ' *"''• voor Evang „ Stadszending "!' Ned Herv Gem " — Herv Kapel t^wnkwartier " Com Hoobolstraat J.l » u mei Wika Th C Jansen Herv " Wiebouw Hertestraat 10 u de hr J "¦ Geusebroek J'l ^™''^ Gem — Gebouw Achter 171 »™'!'^ " 10 " ds G V Bruggen ' MO u ds j van de Werfhorst School m i Zwietenstraat 10 u ds J van " e Wetthorst 17.30 u ds G V Bruggen Geret i„k — Oosterkerk 10 u ds ï - Warman 17 u ds D Veenhuizen « Moipkerk 10 u ds H W H van 1 » L " * S Eringa Westerkerk L ^* ^- Hart 17 u ds J Kremer °'*" jM k 10 u ds N Warner 17 u * - f *""'™ Zuilen 9 en 10.45 u A»/«i Kreme - 17 u ds H W H van l,™^Zuitierl;erk 10 u ds S Eringa t S * K Hart Maranathakerk 10 u w r''"'"'iz «» 17 u ds G Laarman j^oeskerk einde Kanaalstraat 8.4S u « WJaeiiskerk Oog in Al 17 u lyuGwef kerk — ds B J Ooster J"»i School Thorbeckelaan 10 en 17 u " K G V Smeden tn " ""¦«'• < 5em — Ambachtstraat 3 He ' t > W en 17 u en Dinsdags 19.30 u „"' Kamp lo"™,?ath Gem — St Gertrudis 8 10 ™ ' M u St Marie 8 10 en 16 u ïi 1 ' U u huize Universele Ere Sl "." n > ^^ " huize Witteveen Tansveld Zin ».;."'^" W Khan-de Koningh '"« 8 - Musharaa Khan keï'pWz - Cem — 20 u Friese dienst 6rin„">,Ouflegracht voorganger ds S / sa Gpref pred te Apeldoorn lienT "'"''¦ Kerk — Herenstraat 27 ''« ora 10,30 uur « S ""' Heeren — Jacobtinestraat IT " si uj "«> 10 en 18 uur Woensdag om tl£;.*I"'st - ZroCiBK — Heerenwear CS^'i ¦"» W en 17 uur — G V Walenborchstr 32 dienst om 10 SO uur Kerk v J C v d Heiligen der laatste da^en — Wittevrouwensingei 92 dien sten om 10,.S0 en 17 uur Gereorff Kerk v J C v d Heiligen der laatste üagen — Hamburgerstr 21 diensten om 17 uur Ned Ver v Spiritisten „ Harmonia " — Ambachtstr 12 Mevr Ric v Saanen Kersten uit Heelsum Kerk der Zevende ' dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 dienst 10—11 u 11—12 uur Eglise wallonne 10,30 uur ds J Arnal uit A'dam Holy Trlnitv Clnireh — 8..'i0 a.m Holy Communion 11 a.m Morning Prayer and Commimion Leger des Heils — Lange Nieuwstr 48 diensten om 10 en 20 uur Waalse Kerk — 10,30 uur ds J ArnaJ Leger des Heils — Stichterskoriïs Mgr V d Weteringstraat 87 10 u Hei ligingsdienst 18.45 u Openluchtsamen komst op het Janskerkhof 20 u Ver lossingsmeeting Onder leiding van de Kapiteins C Gerstel-Verrijk Ned Leger des Heils — Bem Weerd WZ no 1 10 u Hedligingsdienst 12.30 u Jeugddienst 19.30 u bidstond 20 u Heilsbijeenkomst Leiders Brigadier en mevr W van Rijn-Lacet DE SlT — Ned Herv Kerk 9 uur Vicaris P H de Pree 10.30 uur ds J W van de Velden 18 uur Vi caris P H de Pree Geref Kerk 10 en 17 uur ds H A L van der Linden Bilthoven Zuiderkapel 10.30 uur ds J G Franck H Doop 17 uur ds J W van de Velden Noorderkapel 10.30 uur ds H H van Herwerden Woudkapel 10.30 uur dr P D Tjal ma van ' s-Gravenhage Geref Kerk 9 en 15 uur ds J Over duin van ' s-Gravenhage Doopsgez Kring geen dienst GROENBKAN — Ned Herv Kerk 10 en G uur ds J Arendse ZUILEN — Ned Herv Gemeente te oud-ZuUen 10 uur ds J Voorsteegh 19 uur verenigingsgebouw Daalseweg ds J Voorsteegh Oranjekerk Amsterd.straatweg 10 u dr A P N Lekk-irkerker 17 uur dr B H V d Schoot Kinderkërk de Sav Loh manstraat 10 uur de heer L A Bucrman Gerei Kerk Daalseweg diensten te en 10,4B en 17 uur.Noorderkerk diensten te 10 en 17 uurChr Gent Kerk Thorbeckelaan 6 en 17 uur ds K G v Smeden Vrije Evang Gem • School Mamix laan ingang Adrtóan yan Zwieten - straat 10 en 17,30 uur ds 6 v d Werfhorst Etiaische Broederschap Nieuw Le ven " Verenigingsgebouw Watüaan 10,45 uur de heer A Muis Rotterdam Evang Luth Gem school Ondiep 63 10,;^0 uur ds E Heintze Hersteld Apost Gem geb Wemer Helmichstraat diensten te 9,30 en 16 u Spirit Gen Dienende Liefde EHBO zaal 10,30 uur Wijdingsdienst * Leger des HeUs geb Prinses Mar grietstraat 10 uur Ileiligingssamen komst 20 uur Verlossingssamenkomst MEDISCHE DIENST ZUILEN De medische dienst in Zuilen wordt Zaterdagmiddag en Zondag waargeno men door dr E H Chardon C van Maas dtjkstraat 23 telefoon 20719 Apotheek Fa Bergema Amsterdamsestraatweg 317 telefoon 13129 Ned Poedelclub gaat feestvieren Op Zondag 26 April a.s herdenkt de Ned Poedel Club haar 25-jarig bestaan in Restaurant „ Noord Bra-bant " te Utrecht De feestcommissie onder voorzit terschap van de Heer A G ramer heeft een omvangrijk programma sa mengesteld dat om één uur des mid dags met een receptie begint Om drie uur wordt een gevarieerd pro gramma uitgevoerd met het dans orkest „ The Music Makers " o.l.v Max Turksma en M Swartsenburg als Conferencier Dan volgt na het gezellig samen zijn om vijf uur een diner-dansant van 6 tot 8 uur — terwijl het feest der Nederlandse Poedel-liefhebbers wordt besloten met een gevarieerd programma en prijsdansen Tevens wordt Zondag a.s op dit feest het heugelijke feit herdacht dat de Secretaris-Stamboekredacteur P Bebelaar vijf en twintig jaren deze fimctie bekleedt en ook zijn zilveren jubileum viert als keurmees - ter van de Poedels LEZING OVER JACHTHONDEN Op Maandag 27 April a.s om acht uur ' s avonds zal de heer G J Ver wey als keurmeester van jachthon den voor leden en introducé's van de ' Utrechtse Rashonden Vereniging in „ Cambridge " een lezing houden over „ Jachthonden in het algemeea " i Hed Herv Kerk Aangenomen naar Delft mr C Luiten te Münheerenland Benoemd tot hulppred te Irnsum ds GLPWBHFKde Voogd v d Straa ten a « em pred te Haastrecht Idem te Zijderveld G Enkelaar em pred te Stavenisse Gerei Kerken art 31 K.O Beroepen te Arum B de Vos cand te Utrecht DS A J VAN WIJNGAAEBEN Te Nieuwkoop is in de ouderdom van 67 jaar overleden ds A J v Wijngaarden em predikant der Ned Herv Kerk De overledene die in 1913 candidaat werd diende de gemeenten • van Egmond aan Zee en van Westmaas en van 1929 tot aan zijn emeritaat in 1944 die van Nieuwkoop Da v Wijngaarden was reeds lang ongesteld Zijn stoffelijk overscliot zal Zaterdagmiddag in het familiegraf te Katwijk aan Zee worden bijgezet VEIJE tJNIVBRSITElTSDAGEN De jaarlijkse VIT dagen zullen 8 en 9 Juli a.s te Rotterdam gehouden wor den Op 8 Juli heeft de wetenschappe lijke samenkomst plaats Referenten zullen dit jaar de heren prof dr G A Lindeboom en dr K v Nes zijn 8 Juli heeft ook de vergadering aan Vrouwen VU hulp plaats Hier zullen spreken prof dr G Kuiper en mevr J Zwart de Jong van Andijk ' s Avonds heeft de traditionele bidstond plaats Voorganger is dit maal ds K M B v d Beek van Arnhem 9 Juli heeft de jaarvergadering plaats van de Ver voor Hoger Onderwijs op Geref grondslag waarvan de VU uitgaat De leiding is ditmaal opgedra gen aan notaris J D F v Halsema van Hilversum DS C'T NOLTE Ds C F Nolte Ev Luth predikant te Utrecht die reeds sedert Jan ongesteld is is nu onder behandeling van prof SiUevis Smitt in het Academisch zie kenhuis ter behandeling opgenomen Het laat zich aanzien dat ds Nolte nog maanden aan zijn arbeid in de gemeente en als docent aan het Chr gymnasium in zün woonplaats zal onttrokken zijn GIFTEN EN LEGATEN Voor de bouw van een tweede Geref Kerk te Bussum werd van een gemeente lid een gift van tienduizend gulden ont vangen Twee andere gemeehteleden hebben zich eveneens samen voor een bedrag van tienduizend gulden garant gesteld mits er nog een derde gift van Idit badras komt ZONDAG HILVERSUM I — KRO 8,00 Nws 8,15 Gram 8.25 Hoogmis NCRV 9,30 Nws 9,46 Strijkorkest 10,00 Kerkdienst V d Vrije Bvartg Gemeente 11,30 Geestelijke liederen 11.45 Harp en orgel KRO 12,15 Apologie 12,35 Gram 12.65 Zonnewijzer 13,00 Nws 13,10 Luncll concert 13,40 Boekbespr 13,66 Gram 14,00 Voor de jeugd 14..'i0 Kamerorkest 15,06 Muz eaus 15,36 Piano 16.05 Gram 16,10 Kath ThuLstront 16,16 Sport 16,30 Vespers IKOR 17,00 Oecumeni sche jeugddienst 18,00 Wijdingsdienst 18,45 Pastorale rubriek NCRV 19,00 Vocaal ensemble Bachorkest en sól 19„'!0 Gelooft U dat KRO 19,46 Nws 20,00 Gram 20,25 De gewone.man 20,30 Gevar ' progr 22,00 Promenade-orkest en soliste 22,38 Actualiteiten 22,45 Avondgebed 23,00 Nws Gram HILVERSUM II — VARA 8,00 Nws 8,20 Gram 8,30 Vacantietips 8,40 Orgel 8,55 Postduivenberichten 9,00 Wat er groeit en bloeit 9,15 Kamerorkest kl koor en sol 9,45 Geestelijk leven 10,00 Lichte muziek 10,30 Met en zonder om slag 11,00 Gram 11,30 Cabaret AVRO 12,00 P.ostduivenber ^ en Hammondorkest 12,36 Even afrekenért Heren 12,45 Oosterse muziek 13,00 Nws ' 13,10 Do spoorwegen spreken l;j.20 Franse chan sons 14,00 Boekbespr 14.20 Muz caus met gram 15.00 Radio Philh orkest en sblist In de Pauze 15.30—16,45 Filmpraatje 16,30 Sport VARA 17;00 Lichte muziek - 17.30 Voor de jeugd 17,60 Sport 18,16 Nws en sport VPRO 18,30 Kerkdienst;.'IKOR - 19,00 Kinder dienst 19.35 Gesprekken om de Bübcl AVRO 20,00 Nws 20,05 Gevar muz 21.05 Désirée hoorspel 21,55 Gram 22,.'!0 Dansmuz 23.00 Nws 23,15 Re portages Gram ENGELAND BBC LIGHT PBOCft ' 1500 en 247 m 12.00 Verz progr 13.00 Variété-orkest 13.15 Gevar muz 13,45 Gevar progr 15,00 Interviews 16.00 Variété-orkest en sol 16,30 Gevar progr 17,00 Round Britain CJuiz 17,30 Gevar muz 18,00 Gram 18,30 Hoorspel met muz 19,00 Nws 19,30 Scrapbook for 1913 20.30 Community hymn singing 21,00 Gevar progr 22,00 Nws 22,16 Pianospel 22,30 Muz caus Ü2,45 - Orgel 23,i5 Gram 23,66—12,00 NW3 ' ' BRUSSEI 324 m 11,00 Gram 12,00 Philh ork Om 12,30 Woerber 12,45 Orkest ISlOCCNws 13,15 Vlaams concert 13,30 Voor de sol - * daten 14,00 Gram 16,30 Zwitserse Volksmuz 16,00 Sport 16,45 Gram 17,25 Piano 17,40 Gram 17,45 Sport 17,60 Gram 18,00 Viool en piano 18,30 Godsd uitz 19,00 Nws 19,30 Gevar progr 21,80 Koor 22,00 Nws 22,15 Verz progr 23,00 Nws 23,05—24,00 Gram MAANDAG HILVERSUM I — NCRV 7,00 Nws 7,10 Tulpen rallye 7,15 Gewijde muz 7,45,'n Woord voor de dag 8,00 Nws 8,10 Tulpen-ralley 8,20 Sport 8,25 Gram 9,00 Voor de zieken 9,30 Voor de vrouw 9,36 Waterstanden 9,40 Gram 10,30 Morgendienst 11,00 Gram 11,15 Gevar progr 12,26 Voor boer en tuinder 12,33 Orgel 12,69 Klokgelui 13,00 Nws 13,15 Tulpen rallye 13,26 Banjo-orkest 13,50 Gram 14,00 Schoolradio 14,30 Gram 14,45 Voor de vrouw 16,15 Gram 15,25 Strijkkwartet 16,00 BtlbeUezing 16,30 Viool en piano 17,00 Voor de kleuters 17,15 Voor de jeugd 17,45 Prof Dr G Stuiveling Moderne schrijvers over In donesië 18.00 Fanfarecorps 18,20 Sport 18,30 Amusements muz 18,45 Eng les 19,00 Nws 19,10 Blaastrio 19,30 Volk en Staat 19,45 Negro-spirituals 20,00 Sadiokrant 20,20 Gram 20,40 Dominee in Dixie hoorspel 21,50 Amusements muz 22,10 Gram 22,15 Vocaal ensemble en sol 22,45 Avondoverdenking 23,00 Nws 2,1,15 Man en HILVERSUM II — VARA 7,00 Nws 7,10 Gram 7,15 Ochtendgym 7.33 Gram 8,00 Nws 8,18 Gram 9,00 Ouder de panrieh hoorspel 9,20 Gram VPRO 10,00 Voor de oude dag 10,05 Morgen wijding VARA 10,20 Gram 10,80 Schoolradio 10,50 Voor de zieken 11,36 Piano AVRO 12,00 Orgel en sopraan 12.30 Land - en tumbouw 12,33 Gram 13,00 Nws 13,20 Gevar muz 14,00 Kook praatje 14,20 Kamermua 14,50 Voordr 16,10 orgel 16,30 Gevar muz VARA 16,00 Gevar progr 16.45 Vragenbeantw 17,15 Gram 17,30 Gevar muz 17,60 Mil comlh 18,00 Nws 18,16 Hammond orgel 18,30 Pari overz 18,46 Voor de jeugd 19,45 Landbouwrubriek 20,00 Nws 20,05 Cabaret 20,46 De Mei op-¦stand hoorspel 21,36 Amusements muz 21,66 Het Welvaartsplan van het NW 22,10 Radio Philh orkest 23,00 Nws 23.15—24.00 Gram ENGELAND BBC LIGHT FBOGB 1500 en 247 m 12,00 Orgel 12,30 Dansmuziek 13,00 Orkest 13,45 Voor de kinderen 14,00 Voor de vrouw 15,00 Gevar muz 15.45 Accordeon 16,15 Mrs Dale's Dagboek 16,30 Hoorspel met muz 1S,30 iQram 18.45 Hoorspel 19,00 Nws 19,26 " Sport 19,30 Gevar muz 20,00 Klankbeeld 20.30 Gram 21,00 Discussie 21,30 Gevar progr 22,00 Nws 22,15 Actualiteiten 22,20 Dansmuziek 23,05 Voordracht 23,20 Lichte muziek 23,56-24,00 Nws BBUSSEL 324 m 11,45 Gram 12,30 Weerbericht 12,34 Voor de landbouwers 12,42 Gram Om 12,60 koersen 13,00 Nws 13,15 Piano 13,30 Gram 13,46 Piano 14,00 Gram 16,05 Orkest 17,00 Nws 17,10 Lichte muz 18,00 Franse les 18,15 Gram 18,25 Voor de duivenliefhebbers 18,30 Voor de soldaten 19,00 Nws 19,40 Gram 20,00 Omroeporkest 21,00 Verz.progr 21,30 Koor 22,00 Nws 22,15 Orgel en grab 22,66—23,00 Nws 66e lijs slachtoffers watersnood Het informatiebureau van het Ned Roode Kruis publiceert de 66e Ujst van geborgen en geïdentificeerde slachtoffers „ watersnood " DREISCHOR Adriaan Roggeband geb 4.4.1932 laatste adres Bogerd weg D 238 Dreischor Johannes M Schot van Veen geb 25.6.1931 laatste adres Langeweg P 50 Dreischor NIEUWERKERK Adriana J Klee mans-van de Vrie geb 30.7.1925 laat ste adres Burg Boumanstraat 26 Nieuwerkerk OUDE TONGE Cornells Koert geb 31.7.1873 laatste adres Stations weg 75 Oude Tonge Pieternella A S Tiggelman geb 31.10.1949 laatste adres Oude Tonge B 49 Klaas Vroeg indeweij geb 3.11.1898 laatste adres Oude Tonge B 22 WATEESTANDEN GBOTE BIVIEBEN Mannheim 285 — 0,04 Trier 128 — 0,06 Koblenz 206 — 0,08 Keulen 188 — 0,03 Ruhrort 393 — 0,01 Lobith 997 - 0,08 Nijmegen 7079 — 0,09 Arnhem 789 — 0,05 Eefde 312 — 0,05 Deventer 215 — 0,05 Namen La Plan te 147 — 0,02 Borgharen 3987 -[- 0,07 Belfeld UlO onveranderd Grave beneden 467 — VV\/SKranten

Ga naar