Utrechts Nieuwsblad maandag 15 oktober 1951

OPLAGE 45000 Tevent tot 31 Octobet het bekeode orkest UTRECHTS CH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 „ ^ A M E H N KoemaBs I*^«^«=|g deRhoter MAANDAG 15 OCTOBER 1951 59ste JAARGANG No 142 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur Drs L F Tijmstra Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Bureau Drift 2 3 - Utrecht Ab.prijzen ƒ 5,15 p kw 40 c p w DE ELECTRICITEITSTARIEVEN Verhoging in beraad bij regering en producenten De regering blijkt van oordeel dat de electriciteits-tarieven in den lande op een nieuwe basis zullen moeten worden vast gesteld De hiertoe gebleken noodzakelijkheid vloeit voort uit de recente sterke toeneming van het electriciteitsverbruik Bepaald quantum per aangeslotene van tarlefherzlening uitgezonderd Plechtigheid in Zottegem Engeland wil nog niet verlaten Engeland heeft aangeboden zijn bases in Egypte op te geven als Egypte wil toetreden tot een geallieerd commando voor het Midden-Oosten Engeland wil echter in de Soedan blijven totdat het Soedaanse volk zelf om een wijziging vraagt De tekst van het Britse voorstel dat Zaterdag aan de Egyptische regering is overhandigd werd Zondag te Caïro ge publiceerd Voorts is te Caïro de tekst bekend gemaakt van de uit nodi^in " van Engeland Amerika Frankrijk en Turkije om toe te treden tot een geallieerd commando voor het Midden Oosten Het Egyptische kabinet heeft Zondag de voorstellen be sproken De beslissing zal heden aan het parlement worden meegedeeld De ambassadeurs van Amerika Engeland Frankrijk en Turkije zullen vandaag antwoord ontvangen Voorstellen van Londen Zal Veiligheidsraad Perzische kwestie verdagen Voorzitterwellicht als bemiddelaar Franse regering neemt maatregelen tegen speculanten Bestrijding der OM DE DUITSE EENHEID Volgens Ulbricht moet het Duitse volk zijn lot in eigen hand nemen PLEIDOOI VOOR besprekingen zonder Koopman kreeg ' geld via huwelijksadvertenties / TEMPERATUUB 1005 ISOBAAR w // KLAhiamjK ""¦ otBieo CENTRA H HOOE OBUK t LAG £ DRUK — scheidingslijn-front-tus?eh locht van ' veRSchili Enoe herkomst ¦ iil STAND VAN OIT TEKEN GEEFT OE VdNDBiCHTIHG AAN - IEDERE HELE DWARSSTRf gp is ttN « tHO SNELHEID VAN VIJE METER l'ER iiECONDE ¦-< ƒ mcremei nciet Tana koopt 1 een glans en ing gevraagd rbediende vri hoogte met steno en typen an de Directie van de Postbox 13 - Utrecht wat de lis goud EGYPTE ZOU voorstellen verwerpen Volgens kringen die in nauw contact staan met het Egyptische kabinet heeft de regering besloten de vier mo-gendhedenvoorstellen tot het organiseren van een gemeen schappelijk opperbevel voor het Nabije Oosten te verwer pen De voorstellen worden niet i " overeenstemming met de nationale aspiratie geacht namelijk totale en onmiddellijke evacuatie van de Britse troepen in het Stiezgebied en eenheid van de Kijldelta onder Egyptische kroon Een woordvoerder van de Ameri kaanse ambassade verklaarde dat de ambassadeur „ uiterst ongeluk kig " zou zijn indien de voorstellen inderdaad verworpen zouden wor den De vier landen Turkije Frank rijk Engeland en Amerika stelden bijzonder veel prijs op een verster king van het Nabije Oosten Duitse dank aan H.M de Koningin De ambassadeur van de West duitse bondsstaat dr Karl du Ment heeft van zijn regering opdracht ontvangen Koningin Juliana en de Nederlandse regering te danken ' voor het zenden van een brief door H M aan President Truman waar in zij de president verzoekt het ini tiatief te nemen bij een regeling op brede basis van het vluchtelingen vraagstuk Het Westduitse mini sterie van Buitenlandse Zaken wijst er op dat de voorgestelde regeling het IJuitse vluchtelingenvraagstuk in het bijzonder zou treffen in Amsterdam gepakt oa aanklacht van bedrogene Dg Amsterdamse politie heeft de 49-]ange koopman G W O aange houden onder verdenking van ver duistering en mogelijk ook oplich - De man had een huwelijksadver tontie geplaatst waarop een 53 jari-ge weduwe uit een badplaats in de omgevmg van Den Haag schreef De eerste kennismaking verliep blijk oaar bevredigend ofschoon de koop man reeds tevens geld vroeg om een compagnon met wie hij een blaadje " itgat uit te kopen en zelfstandig een nieuw blaadje te beginnen f,P | weduwe stelde O al spoedig t H,500 — ter hand Nadat O dit geld nacl gekregen ontving familie van f „™ I - *^ ^'^^ 2 <=<='' ongunstige in lormatie over hem De politie werd fj ^ f ^^ gemengd en O werd aan E™"<^en Tegenover de politie be W iS ' ^^ werkelijke situatie Van innnn ll ™° '^^ weduwe had hij SH JW-..OP een bank gezet 1.000 eehrS ¦' ' behouden en de rest was den w ^° e''het betalen van schul S „„ aanschaffen van nieuwe kle aing en voor levensonderhoud 8 00n oïj ï "" « rnnem aie heeft M ' ''^ verschaft Deze " eett hij volgens zijn —-'-'- En tenslot „„ „^ aan het lietft "°^ u " <^^^^ e geval PurmerenH 1 ' ^^?.^^'' ^^"^ "^ ame uit ven m h.n '^" 130 ° gW had gege hebben aani ™^ « eeft hij voo te « ioeleiSdeT ^ ""* ^°°' zakelijke som verklaring conLo?l*'l'''^°*"i kwamen tweeSsen ™* f ™ i>reehijn over geld wte in "??' andere vrouwen vanhadhH'!n"n ^ "^ S " Helder Van haarwas hem °™ gW geleend Dit bedrag de in Den^è ''' *»« ^'^ P°"«e v<=^tel wasêen H Haag ontrold De tweede»S „ een dame uit Arnhem die hemhad ¦ " - vol he??nderzoe #" *™^'°"^ ' kwam-Mi i uiiaerzoek nos een rtovrto n=,..,i In de Britse nota wordt gezegd dat,als Egypte toetreedt tot het nieuwecommando Engeland bereid is lotafschaffing van het Brits Egyptischeverdrag van 1936 en tot terugtrek king van die Britse troepen die nietworden toegewezen aan het gealli eerde commando voor het MiddenOosten s Wat de Soedan betreft doet Enge land het volgende voorstel aan Egyp te Ie Instelling van een internationale commissie van toezicht op de con stitutionele ontwikkeling in de Soe dan die Egypte en Engeland van ad vies kan dienen 2e Het afleggen van een gezamen lijke Brits Egyptische verklaring in zake de gemeenschappelijke princi pes ten aanzien van de Soedan 3e Een internationale garantie be treffende het accoord over het Nijl water 4e Oprichting van een orgaan voor de ontwikkeling van de Nijl zo mo gelijk met behulp van de Internatio nale Bank 5e Het vaststellen van een datum waarop de Soedan zelfbestuur zal krijgen waarna de Soedan zelf zijn bestuursvorm zou kunnen kiezen Behalve aan Egypte is een uit nodiging gezonden aan de andere landen van het Midden-Oosten aari Australië Nieuw Zeeland en Zuld Afrika tot deelneming aan het nieu we verdedigingsstelsel Weerstand De Britse gouverneur-generaal van de Soedan heeft in een Zondag uit gegeven verklaring gezegd dat weer stand zal worden geboden aan „ elke van buitenaf gedane poging om zich in te laten met het bestuur van de Soedan " Zondagavond heeft de Egyptische minister voor de Soedan Ibrahim Farag Pasja te Alexandrië ver klaard dat de gouverneur-generaal van de Soedan sir Robert Howe buiten zijn bevoegdheden was ge gaan met te waarschuwen tegen po gingen van buitenaf om bij ' t bestuur van de Soedan tussen beide te ko men „ Door deze verklaring heeft hij be wezen dat hij slechts voor de Brit se politiek werkt " aldus Farag De Egyptische regering zou geëigende maatregelen nemen en verklaringen In al deze gevallen — zo deelde de politie nog mede — heeft hij via een huwelij ksadvertentie met de da mes kennis gemaakt Hij blijkt met verscheidene vrouwen op deze wijze in contact te zijn getreden maar verbrak de kennismaking als het bleek dat de huwelij kscandidaten niet bemiddeld waren O bleek nog nimmer met de politie in aanraking te zijn geweest = M1ST ^ SNEEUW • RECiEN » MOTREGEN A HAOEL V BUIEN n ONWEER OONBEWOLKT « LICHT SEW O HALF SEW ' zwaar BEw ^ OEICELBEW Soedan of gedragingen van de gouverneur generaal zouden geen invloed hebb'en op de plannen om de betrekkingen tussen de twee delen van de Nijlval lei te regelen aldus de minister De Amerikaanse ambassadeur in Israël Monnet Davis zal Maandag naar verwachting aan premier Da vid Ben Goerion een belangrijke ver klaring over Israels rol in de voor gestelde militaire alliantie in het Midden-Oosten overhandigen aldus heelt een Israëlische woordvoerder Zondag medegedeeld Westelijke stafchefs te Ankara De generaals Bradley V.S Slim Engeland en Lecheres Frankrijk hebben te Ankara over verdedigings kwesties van gedachten gewisseld met Turkse politieke en militaire leiders In een communiqué wordt gezegd dat over alle besproken kwesties eensgezindheid bestond Men was het eens over de noodzakelijkheid spoe dig een Turkse delegatie onder lei ding van een generaal naar de Ver Staten te zenden en over de oprich ting van een commando voor het Midden Oosten In een communiqué wordt ver klaard dat de vier landen het er over eens zijn dat Turkije en Grie kenland „ zo spoedig mogelijk " for meel tot het Atlantisch pact dienen te worden toegelaten en dat het no dig is een commando voor.het Mid den Oosten in te stellen omdat vrede en veiligheid in het gebied zaken van „ gemeenschappelijke zorg " zijn Auto tegen boom vijf gewonden In de afgelopen nacht is een auto waarin vijf Steenwijkers zaten bij Wesep tegen een boom gereden Alle inzittenden werden naar een ziekenhuis te Zwolle overgebracht Na verbonden te zijn kon een der inzittenden naar huis terugkeren De overige vier werden ter verpleging opgenomen Hun toestand is bevre digend De oorzaak van het ongeval is nog onbekend inflatie De Franse minister van financiën R^^nê Mayer heeft Zaterdag een ra diorede geliouden waarin hij beloof de dat strenge maatregelen geno men zullen worden tegen speculan ten in dollars en goud alsmede maatregelen om de prijzen van voedsel laag te houden en mede deelde dat een nieuwe staatslening zal worden uitgegeven waarvan de opbrengst gebruikt zal worden voor de huizenbouw of voor vergroting van de nationale productie De jongste regeringsmaatregelen welke prijsverhogingen en hogere lonen mogelijk maakten vormden een samenhangend geheel „ Het nieuwe loon en prijsniveau moet ge handhaafd blijven " zo zeide hg Dank zij het optreden van interna tionale financiële organisaties wel ke Frankrijk mede had opgericht bestaat er redelijke hoop dat „ de buitensporige prijsstögingen waar van wij onlangs te lijden hadden zich niet meer zullen herhalen " maar zo zeide Mayer Frankrijk ziet zich ge plaatst voor de ernstige dreiging van een inflatie „ De lasten die door de herbewapeniitg op het land ge legd worden moeten in overeen stemming zrjn met onze werkelijke Nachtvorst WEERS VERWA CHMNG van het KNMI te De Bilt geldig tot Dinsdagavond In de nacht en ochtend ver spreide mistvelden overi gens droog weer met weinig of geen hewolhing en zwak ke wind Op vele plaatsen Uchte en hier en daar zware nachtvorst Over het alge meen iets lagere middag temperaturen ZON EN MAAN Dinsdag Zon op 06 Zon onder 17.46 Maan op 17.46 Maan onder 9.01 OVERZICHD Sinds Zaterdag Is de lucht druk in geheel W,-Europa en vooral boven Frankrijk en Engeland zeer sterk ge stegen zodat zich van het boven Oost Europa aanwe zige krachtige hoge druk gebied een rug uitstrekt over de Noordzee en En geland naar het zeegebied ten Westen van Portugal D^e rug houdt de Oceaan depressies op nog grotere afstand yan ons land dan tevoren zodat het droge weer met weinig bewolkiug zal aanhouden Volgens Reuters correspondent bg de V.N verwachten sommige diplo matieke waarnemers dat de Veilig heidsraad die zich practisch voor een impasse in het Brits-Perzische oliegeschil ziet geplaatst zal trach ten de kwestie te omzeilen door de voorzitter te machtigen als bemid delaar in het geschil op te treden mogelijkheden " aldus Mayer die verder verklaarde dat er bij het ont werpen vain het invoerprogramma voor 1952 moeilijke beslissingen ge nomen zullen moeten worden even als bij de vaststelling van de totale openbare pitgaven voor dat jaar Voor het stelsel der sociale zeker heid en voor de staatsindustrieën moet financieel evenwicht bereikt worden De minister bestreed verder de verspreiders van geruchten en de leiders aan inflatievrees In verband met speculaties in goud en valuta's heeft de Bank van Frankrijk voor lopige maatregelen genomen even als de Nationale Credietraad Het bureau voor valutacontróle zal ook maatregelen nemen Bonn en het Westen OVEREENSTEMMING over herstel der sQuvereir De Westduitse onder-minister van buitenlandse zaken prof Walter Halistein heeft Zondagavond in een door hem te Stuttgart voor de Zuid Duitse radio omroep gehouden toe spraak medegedeeld dat de Wester se verbondenen en West.Duitsland „ in beginsel overeenstemming heb ben bereikt bij de onderhandelingen over het verlenen van de souvereine status aan de Westduitse federale republiek " Geallieerde en West Duitse deslnmdigen zijn thans bezig met het opstellen van ontwerp-ver dragen waarin de toekomstige po sitie van West-Duitsland zal worden vastgelegd Een aantal op zichzelf staande vraagstukken wordt nog door de deskundigen bestudeerd De Westerse geallieerden en West-Duitsland wensen belden een herstel van de Duitse souveremiteit daar West Duitsland slechts dan op doelmatige wijze voor de verdedi ging van West-Europa kan worden ingeschakeld indien het op gelijke voet met zijn toekomstige bondge noten wordt behandeld Ook waren zij het er over eens dat het noodza kelijk is dat de Westerse verbonde nen hun wettige aanspraken op de door het in West-Duitsiand beklede politieke en militaire positie behou den opdat de geallieerden het hoofd kunnen bieden aan elke nieuwe po ging der Sovjets om hun gebied uit te breiden en om hun rol te kun nen vervullen bij elke toekomstige eenwording van Duitsland " aldus prof Halistein die verder nog als zijn mening te kennen gaf dat het nog verscVieidene weken zou duren voordat de verdragen gereed zouden zijn voor ondertekening Te Eindhoven is op 85-jarige leef tijd overleden prof dr M de Haas een bekend natuurkundige Tot 1936 is hij hoogleraar in Delft geweest Zondag heeft in het Oostvlaamse plaatsje Zottegem de plechtige her begrafenis plaats gevonden van wijlen Lamoraal Graaf van Eg mont en diens echtgenote Sabi na van Beieren Behalve de twee stoffelijke over schotten is ook een kist met drie gebalsemde har ten n.i van de graaf en zijn twee zoons in de nieuwe krypt geplaatst Tal van wereldlijke en kerkelijke auto riteiten woonden deze plechtigheid b » De foto toont de stoet op weg van het stadhuis naar de kerk voorop de kist met het stoffelijk overschot wan de Graaf van Eg mont daarachter de kist met de gebalsemde har ten geheel ach teraan de kist met het stoffelijk overschot van de echtgenote van de Graaf Reuters correspondent brengt In herinnering dat de Veiligheidsraad in het verleden in twee soortgelijke gevallen — de Indonesische kwestie en de kwestie van de blokkade van Berlijn — de vraag van zijn compe tentie uit de weg is gegaan door de voorzitter volmacht te geven als be middelaar op te treden Enkele diplomatieke waarnemers zijn van mening dat de hervatting van de behandeling der Perzische kwestie op Maandag zou kunnen lei den tot een verdaging voor onbe paalde tijd gedurende welke periode de voorzitter de Braziliaanse Car los Muniz zou moeten trachten bei de partijen tot elkander te brengen Sommige afgevaardigden hopen nog steeds dat de V.S in hun po gingen om de onderha-tidelingen tu.« sen Engeland en Perzië weer op ga'ti ^ te brengen zullen slagen Indien dit zou gebeuren zou de Veiligheids raad gespaard blijven voor een lang durig en moeilijk debat De jongste Britse resolutie waarvoor naar het schijnt geen enkele delegatie bijzon der veel voelt zou dan niet in stem ming behoeven te komen India zal een amendement Indie nen op de Britse resolutie in de Vel ligheidsraad inzake het oliegeschil met Perzië zo wordt van betrouw bare zijde te New Delhi vernomen De inhoud er van is nog niet gepu bliceerd voorwaarden Walter Ulbricht vice-premier van Oost-Duitsland heeft Zaterdag voor gesteld dat West-Duitsland met Oost-Duitsland zou wedijveren „ op alle gebieden van de cultuur de economie en de productie " Ulbricht deed dit voorstel op een vergadering van Oostduitse „ activisten " Te vergelijken met de Russische Sta chano f arbeidere Volgens Ulbricht zou Oost-Duits land een dergelijke strijd winnen door zijn economisch vijfjarenplan te volbrengen Sprekend over de discussie over een hereniging van Duitsland zeide Ulbricht dat alle mogelijkheden thans open stonden om de vrede te bewaren en tot een overeenkomst te komen indien het Duitse volk zijn lot in eigen handen zou nemen en zou weigeren aan de „ bevelen van de Amerikaanse bewapeningsindus striëlen " te gehoorzamen • Eerder op de dng had president Wilhelm Pieck een dergelijke ver gadering to jesproken en gezegd dat er besprekingen over de Duitse een heid moesten worden gevoerd „ zon der voorwaarden " an welke aard ook " Dit gold ook voor de Oost duitse eis dat de besprekingen tus sen West Duitsland en de Westelijke geallieerden zouden worden afgebro ken Zowel Pieck als Ulbricht zijn een Week geleden na een langdurig ver blijf in de Sovjet-Unie naar Duits land teruggekeerd Nieuwe richtlijnen Volgens de te Mainz verschijnende „ AUgemeine Zeitung " heeft Walter Ulbricht de plaatsvervangende mi nister-president van Oost-Duitsland en secretaris van de Socialistische Eenheidspartij S.E.D na zijn te rugkeer uit Moskou de leidende functionarissen van de S.B.D op een geheime bijeenkomst op de hoogte Een belangrijk deel van deze toe neming is ongetwijfeld het gevolg van de sterke uitbreiding van de industriële productie in het alge meen Daarnaast kan echter wor den vastgesteld dat ook het overige verbruik in vergelijking met andere artikelen abnormaal sterk is ge stegen Een oplossing moet nu worden gevonden voor het vraagstuk van de financiering van de uit deze toe neming van het verbruik voort vloeiende vergroting van het ver eiste productie en distributiever mogen Naar het oordeel der regering moeten de tarieven thans zoda nig worden gesteld dat de be drijven een voldoende opbrengst ontvangen om daaruit de be drijfseconomisch noodzakelijk te achten afschrijvingen op basis van de vervangingswaarde van het kapitaal en een redelijk ren dement van het aan de produc tie deelnemende kapitaal moge lijk te maken Door zulk een ta riefpolitiek te gaan volgen zal het mogelijk zijn een deel van de kapitaalsbehoeften door zelf financiering te dekken Terwijl tevens de abnormale toeneming van het verbruik zal worden tegengeigaan Het ligt echter in de bedoeling een minimum hoeveelheid per aangeslotene van de tariefher ziening uit te zonderen De maximumprijsvoorschriften ' jU.'.i - ^ a tarieven voor grootver briiikers zullen worden ingetrok ken Over deze zaak is dezer dagen beraadslaagd met colleges van Ged Staten en de gemeentelijke electri citeitsproducenten F 20000 op 14517 In de 514de staatslotery tweede klasse eerste lijst is op nr 14517 de ƒ 20.000 gevallen gebracht van nieuwe Russische op drachten voor de huidige eenheids actie Het blad zegt dit vernomen te hebben van een lïuitenlands diplo maat die uitstekende betrekkingen heeft met West-Berlijn PENSIOEN VOOR VROUWEN OP 60 JARI&E LEEFTIJD Verschenen is het rapport van de door de staatscommissie voor de pensioenwetgeving ingestelde sub commissie ter bestudering van het vraagstuk van de pensioengerech tigde leeftijden De subcommissie komt daarin tot de conclusie dat er geen aanleiding bestaat in de pensioengerechtigde leeftijd voor de mannen verande ring te brengen m^ar dat de pen sioengerechtigde leeftijd voor de vrouwen tot zestig jaar behoort te worden verlaagd Tenslotte spreekt zij als haar ge voelen uit dat het instituut van de zogenaamde slijtende betrekking be hoort te worden afgeschaft en dat vervroegde pensionnering slechts dient te geschieden na medische af keuring Terreinwinst der verbondenen Aan het centrale front in Korea hebben de strijdkrachten der Ver Naties Maandag een terreinwinst van anderhalve kilometer behaald Aan het Oostelijke front veroverden zij vijf heuvelstellingen Drie geallieerde colonnes rukken op in de richting van Koemsong.Zij ontmoeten slechts lichte tegenstand Ten Noorden van Tanggoe verover den Nederlandse soldaten een heu vel Vliegtuigen van het Amerikaanse vliegdekschip „ Bonhomme Richard " hebben Zondag colonnts bij de ha venstad Songjin aan de Noordko reaanse Oostkust aangevallen Vol gens de vliegers maakten zij onder de Noord Koreanen 300 slachtoffers De Prins op reis naar en door de V.S Prins Bernhard is van het vlieg veld Soesterberg naar de Ver Staten vertrokken De reis heeft in het bijzonder ten doel een bezoek te brengen aan een aantal Amerikaanse marine-instel lingen waar een aantal Nederlandse marine-officieren en onderofficieren thans cursussen volgt waarbij specia le nadruk valt op anti onderzeeboot-maatregelen en vliegdiensttraining Aan deze onderwerpen zal ook de Prins bijzondere aandacht besteden Het program omvat bezoeken aan ruim tien marineinstellingen Aan gezien deze ver uiteen liggen zal het — ondanks het feit dat ter tijdsbe sparing gotendeels per vliegtuig wordt gereisd — niet mogelijk zijn alle instellingen waar Nederlanders in opleiding zijn te bezoeken Prins Bernhard wordt omstreeks het einde van deze maand hier te lande terugverwacht Winst voor het rechtse centrum m Frankrijk Telefonisch van onze Parijse correspondent De tweede ronde van de Franse kantonale verkiezingen die gisteren in een matte stemming en met veel onthoudingen plaats vonden in de dis tricten waar de vorige Zondag geen enkele candidaat een absolute meer derheid verworven had bevestigden de aanvankelijke indrukken De grote overwinnaars zijn de z.g rechtse centrum partijen — boeren onafhankelijken en radicalen — Daarna mag ook De GauUe's RPF te vreden zijn terwijl de Katholieken zich kranig hebben gehandhaafd en de socialisten zwaar werden geplaagd terwijl de communisten tengevolge van de coalities die vrijwel overal te gen hen gesloten waren bijna even indrukwekkende verliezen te incasse ren kregen Opgemerkt moet echter nogmaals worden dat ofschoon de nieuwe ra den die deze week voor het eerst bij eenkomen qua samenstelling dus in grijpend van de oude lichamen die uit 1945 dateren zullen verschillen er zich vergeleken bij de laatste ver kiezingen van Juni j.l maar onbe langrijke verschuvingen hebben voor gedaan De aanwijzing voor de alge mene politieke oriëntatie van ' t land die velen uit de uitslag hadden hopen te kunnen lezen valt zo dus met grote moeite eraan te ontlenen Toch is het mogelijk dat van deze verkiezingen een gunstige invloed is uitgegaan en wel tengevolge van de verschillende onderhandelingen die vorige week in de kantons tussen de radicalen on afhankelijken socialisten en katho lieken hebben plaats gevonden om er de coalities tegen de communisten te sluiten Het zou kunnen dat daardoor nu een atmospheer is geschapen die zich ook in de hogere regionen beter leent voor samenwerking speciaal tussen de katholieken en de socialisten MOORD OP ADMINISTRATEUR IN HET SOEBANGSE Djakarta Onze correspondent te seint ons Zaterdagmorgen is F W Graaf van Limburg Stirum administrateur van de onderneming Soekamandi in het Soebangse door een bende ver moord toen hij zich naar een der afdelingen der onderneming begaf met 3000 roepiah bij zich De daders zijn gearresteerd BRAZILIAANS ' iXIEGXüIG IN ZEE GESTORT Een vliegboot van het type „ Ca talina " van de Braziliaanse lucht macht is in zee gestort Vijf per sonen zijn om het leven gekomen en drie gewond Moeder redde baby uit brandend huis In Apeldoorn is een noodwoning bewoond door het gezin M F B een prooi der vlammen geworden Een kindje van zes weken is daarbij ter nauwernood aan het vuur ontkpmen De moeder die bij haar ouders aan de overzijde van de weg vertoefde zag tot haar grote ontsteltenis plotseling zware rook uit de woning komen Zij snelde naar huis waar de toegang tot de deur reeds door het vuur was versperd Zij sloeg een ruit in en wist zo naar binnen te komen en haar baby uit de reeds brandende wieg te redden Dit alles had zich afgespeeld voor dat iemand de Apeldoornse brand weer had kunnen waai-schuwen Toen deze arriveerde stond de hou ten noodwoning in lichter laaie én had ook een nabijstaand schuurtje gevuld met hooi vlam gevat Beide gebouwtjes brandden vrijwel tot de grond af 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 15 Oefober 1951 - 59e ' Jaargang No 142 „ Jan van Beers " jubileert met „ Blauwbaards dochter *' Voor de Koninklijke Rederijkerskamer „ Jan van Heers " is 1951 een Jubileumjaar Opgericht op 1 December 1861 wordt over enkele maan den dus het 90.jarig bestaan herdacht En bij de herdenking van dit jubileum wU het bestuur tonen dat „ Jan van Heers " wel oud is in jaren maar nog zeer vitaal ln daadkraclit yiaarns hurgervader ingehaald In het Fazantennest heerst goede geest Daad bij woord landelijke ruiters werden de nieuwe burgemeest - en zijn echtgenote no aan de grens der gemeente welkom te zijn geheten naar het raadhuis ge reden De jota toont d aankomst by het raadhuis De " nieuw henoeveide hurgemeesteT van Maarn mr G A W C Baron van Hemert tot Dingshof is Zater ~ dagmiddag in een speciale zitting van de gemeenteraad van Maarn plechtig geinstalleerd Omringd door Grote plannen van De Rivier-zangers Kerkelijke koper * muziek De leider van de Gelsenkirchencr Kantorei Mannfred Buttner heeft Zaterdagmiddag te Utrecht de aan komst van het gezelschap was vele uren vertraagd door oponthoud aati de grens een korte inleiding ge houden over hetgeen aan de bewe ging der blaasmuziek ten grondslag ligt Men gaat hierbij uit van Gods opdracht in het vierde boek van Mozep om zilveren trompetten te maken en daarmede het volk men te roepen Dit blazen geschiedt dan van Godswege en staat tegen over de lofzang van de zijde van het volk Dit bazuinblazen mag echter slechts geschieden op daartoe ge ëigende instrumenten niet te wijd van mensuur en het is Wilhelm Ehmann geweest die een zinvolle synthese heeft gevonden tussen het zeer oude fanfare-blazen en het ko raalblazen der vorige eeuw op wijd gemensureerde instrumenten Hij vond ook de mogelijkheid terug en wees aan dat het bij Bach zo was geweest om koorstukken van Bach en vroegere meesters met koper te begeleiden mits in de oude nauwe mensuren die de orkesten van thans nog slechts kennen in de zg Each trompetten In de „ Avondmuziek " in de Ev Luth Kerk heeft de Kantorei waar van de leden zowel zingen al.s strijk en blaasinstrumenten bespelen de toepassing gegeven van een en an der Dilettanten als deze mensen zijn was het goed in aanmerking te nemen dat naast de kwaliteit van het musiceren ook de gezindheid en doelstelling een rol spelen Zo kon men het vergeven dat een koorsatz van Schütz en de begeleiding van een bas solo minder slaagde dan motetten van Bach en te meer kon men zich verheugen over het slagen van een levendig en interessant koraalvoorspel voor twee trompet ten van Ehmann De kerk aan de Hamburgerstraat was geheel bezet bij deze merkwaardige avond en in beurtzang met de Duitse gasten hebben de kerkgangers enige kora len gezongen die in het kader van deze ontmoeting zeer op hun plaats waren Paardenmavkt Utrecht Op de Utrechtse paardenmarkt wer den heden aangevoerd 616 paaiden De trijzen varieerden voor luie paarden van 900 tot 12S0 werkpaarden van 750 tot 1050 oude paarden van 5'3 tot 850 paarden boven drie iaar van 700 tot 900 paarden beneden 3 Jaar van 600 tot eoo veulens van 250 tot 100 ra '' ten van 400 tot 725 De handel was redelijk H u is vestigingsbu rea u in oud Kasteer ' Vroeger was dit een gerieflijke hotel hal looar dames en heren gezeten rond de open haard op hun gemak van hun glaasje nippen ' Sinds van morgen negen uttr is het de hal der zuchten honderden mensen bezoe ken dagelijks het gemeentelijk huis vestingsbureau dat uit de Minre broederstraat naar het voormalige zijn ^ Kasfeeï van Antwerpen aan de Oude ' gracht verhuisd is en maar w.einigen kunnen tevreden gesteld worden Op de achtergrond de glazen deur die toegang geeft tot de loketteti foto ü N MAANDAG NIEUWE GRACHT 41 17 uur Openl " Electr - tentoonstelling ten dienste m het onderwijs SCHOUWBURG 20 uur Operettegetti schap Harden-Susan „ Das gibt's n "' einmal " BOEKHANDEL BROESE Nachte «»«- straat 20 20 uur Qarmt Stuiveims over J H Leopold TERREIN LEIDSB VËEE 20 u Circu Mullens DINSDAG HANDELSBEURS 15 uur OpenlnB Bazar Ver Chr Nazorg voor geesif lijk onvolwaardigen ACHTER ST PIETER 11 15 en 20 O "'' Conferentie Vrije Evang Gemeenw ORANJEKERK 10.30 uur OpenJns bazar wijkgebouw • SCHOUWBURG 20 uur R'dams Tonm „ De kinderen van Eduard " voor leden Utr Kunstkring DICHTERS - EN RIVIERENWIJK m zikale rondgang ter inleiding winK " week Utrecht-Zuid _ R.K HULPGEBOUW Or Nassauia»"i Mérken-show „„ TERREIN LEIDSE VEER 20 - <""¦ Circus Mullens j REST VREDENBURG 20.15 uur '/." van werkende Vrouwen WO'W avond Bioscopn » Voorst om 14.30 18.45 en 21 m Zondag 14.16 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA De Nacht zonder einde »' P Brasseur en Cl Farrell 18 Ja " CiTY Vier in een leep 14 jaar OLYMPIA t.m Zond De Charge v » lichte Brigade met E Flynn 14 'ƒ' Van Maand tot Donderd Havt » ratten van Sandiego 18 Jaar PALACE Ik zoek Vergelding " J Alan Ladd 18 Jaar Vrtidag t.m zo »"' 18.45 en 21 uur Maand t.ro Dona ='" 21 uur REMBRANDT clochemerle 1 » J " Lou Bandy op toneel 14 30 U " '" 21.15 Zond 14 16.30 19 en 21 uur SCALA Geen plaats voor Jeiny ' ji VREEBURG Je moet er maar m »" gen met Pernandel 18 Jaar „ FILMAC Actualiteiten alle lee ™"" Vrijd t.m zondag lO-lS.S " t.m Donderdag 10—19.45 SPOORBIO actualiteiten 8—23 uur Gevonden voorwerpen Groen wollen kinderjasje P'^*ceintuur diploma t.n Chr v W"uu,berg potlood riJwlel gereedschaP"^',met Inhoud wollen sjaal 8^1 = " j,bankbiljet Waterman vulpen z »" jjdop paar kousen ln zakje 8 ™=" vulpen zilveren halsketUng Pf^'e ^ len handschoenen zwart gelakt aamrijwiel zwarte autoped ™ e'„„„nd,muntblljet portem met weinig iWu^groen gevlamde vulpen eni|e /^ J je,bloed-koralen rozenkrans in leu " ¦¦ enige losse handschoenen « ordeï Aangelopen Jonge Duitse »" met zwart dek Aan het Asyl hond rmh ^ p Afhalen aan Bureau paardenvei " werkdagen van 13 tot 16 uur Inlichtingen niet per telefoon ^ Sfft/t^^^i ^ ledere keer wanneer « r Iets In dewereld gebeurt waarvan wij met onsallen schrikken en waarvan alle bui tenlandse overziohtschrijvers van allekranten onmiddellijk de fijne beteke nis doorgronden — ledere keer wan neer ergens In de wereld een steenloslaat uit de muur onzer zekerheiden met een plof op onze hulskamer tafel terecht komt en ons de stuipenop het lijf jaagt — iedere keer zegt dan iemand die mèt ons MiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiEi aan die tafel zit te eten 1 1 te lezen te klok-en - | OvCY Cett JCLCLt 1 hameren of te pasjansen = ^ | Nou grootvader had | Oj X,0 | een béter leven hij had | | het heel wat rustiger TiiiiiniiiiifiiiiiititiiiimriiiiiuiiiiMtiiiiituiiiiittiiiiiiv chut wat heeft d i e een heerlijk teven gehad " Dit is een legende vrienden Over een jaar of zo wanneer de hele boel door ' t plafond op tafel don dert en de Jus-kom en de sla-bak van het goeie servies aan diggelen smakt dan zeggen ze nög „ Nou grootvader die had een leventje die leefde In 1931 toen was er toch ook helemaal niks aan de hand alteen maareen beetje gezeur met Iran en Iraq Maar hij liep maar lekker rustig door Utrecht Op tijd z'n natje en z'n droogje Op tijd z'n schone overhemd z'n krantje z'n borrel en zijn bios koop En ' s avonds maar ganzeborden of bridgen met een kop thee met een koekje Wat ' n leven hè die men > sen in 1951 Ik heb laatst toevallig een vergeeld Utrechtsch Nieuwsblad uit die tijd gelezen Wat een tijd Ze werkten toen nog 45 uur per week Beestachtig dat geef ik onmiddellijk toe Celukkig hebben wij heel wat Een olifant op drift bonsde tegen de wagen op van de heer Belo die wreed in zijn slaap werd gestoord In een oogwenk was het hele circus in op schudding Mona liep tussen de wagens door en de bewoners waren benauwd dat Mona hun wagen zou bescha digen Clowns acroba ten de dame van de dodensprong dompteur paardendresseurs alles rende achter Mona aan En toen plotseling was Mona verdwenen Het bleek dat ze zich heel heel klein had ge maakt voor zover dat voor een olifant moge - gevoegd '^ Van een verslaggeefster In het gezellige jeugdelubhuis aan de Joh Camphuysstraat 73bis te Utrecht heerste Zaterdagavond een feestelyke stemming Buurtbe woners en afgevaardigden van de Herv Jeugdraad en andere jeugd verenigingen hadden er zich verza meld om zoals de vfijkpredikant ds G J Geurtsen het in zijn wel komstwoord zei de nieuwe aan hangvifagen van het reeds daar be staande clubhuis voor de massa jeugd plechtig te openen „ Het is een bijzondere dag voor de wijk " aldus spreker „ Wij willen de jeugd de muziek verschaffen waaraan het haar in het leven zozeer ont breekt en wij doen dit door haar in de eerste plaats een tehuis te ge ven Dit tehuis is nu uitgebi-eid met de Keet " Het interieur is overeenkomstig het begrip tehuis Wij kunnen het voor deze jeugd niet gezellig genoeg maken " Ds Geurtsen wenste de jeugdleiders de heren J van Nee en Nijboer van harte geluk met het bereikte resultaat De directiekeet is tot een prettig Fazantennest uitgegroeid De heer Van Nee sprak zijn waar dering uit voor de samenwerking van de buurtbewoners Zij hebben in hun vrije tijd getimmerd en ge zaagd en de aannemers hebben ma terialen gratis beschikbaar gesteld „ Er is nu in de wijk een wijk-besef ontstaan " Over het ontstaan van de naam Fazantennest onthulde de heer Van Nee „ Toen wy in de af gelopen zomer met de jongens uit de buurt kampeerden vonden wij een opgezette fazant De jongens namen het dier mee en bevestigden het op hun tent Zij namen de naam van fazanten aan Ik ben biy nu een nest voor deze fazanten te heb ben gevonden Wij hebben vele ups en downs achter de rug en het jeugdwerk moet nog beter worden maar met behulp ' van dit nest zal het dit zeker worden " Mevrouw Van Haaften trad als een dankbare huismoeder naar vo - Motorrijder raakte met been beklemd Een auto bestuurd door de 3S-jarige A V R uit Utrecht reed Zaterdag middag oni vier uur over de Lange Elisabethstraat in de richting van het Vreeburg De automobilist moest plotseling stoppen voor een stil staande bakfiets Een achter de auto komende motorrijder de 24-3arige E F A uit Westbroek ivas hierop niet verdacht Hij reed tegen de wa gen op Zijn rechterbeen raakte be klemd tussen de uitlaat en de voet steun van de motor Met gebroken been is A per personenauto naar het Stads - en Academisch Ziekenhuis overgebracht Overtreedt niet art 21 De Chef van de Utr Verkeers politie vestigt er nog eens met na druk de aandacht op dat aan ar tikel 21 van het Wegenverkeersre t lement streng de hand zal wor en gehouden zodra de Spinoza brug begin November wordt ge opend Dit artikel houdt in dat men bij twee gelijkwaardige we gen gescheiden door bermen ver hoogde afscheidingen e.d nooit de linker rijbaan mag houden Dit gebod wordt momenteel op de Lessing - en Joseph Haydnlaan herhaaldelflk overschreden De po litie verzoekt het publiek om van stonde a £ aan aan het reglement de hand te houden Anders zullen ongelukken zeker niet voorkomen kunnen worden Roekeloze wielrijder De voetganger V stak op de Ain sterdamsestraatweg van het trottoir af het rijwielpad over en stond op de rijweg toen in volle vaart de 17-jarige S per fiets kwam aangerend j In plaats van op het rijwielpad te blij ven en V dus van achter te passeren wilde de jongen nog vóór hem langs glippen wat niet gelukte waardoor de man werd aangereden Hij kwam te vallen en liep enige verwondingen op maar het ergste was dat zijn bril in stukken viel en zijn kunstgebit in tweeën brak Tegen de roelceloze wielrijder werd procesverbaal opge maakt UTRECHT — Geboren Johanna A d V A Mook en G Buerman Nwe Keizersgr 36 Beatrix C d v J M Eckhart en C A A W v Dun Vaartsestr 6 Leni A d v F v Grevengoed en C G Hijnekamp Poortstr 126 Antonius J z v D J Rijnaard en W J Jansen Haze laarstr 2 Wilhelmina A M d v J C de Rooij en P v Sonsbeek J Geelstr 21 Johanna C d v N C V Vredendaal en J Muijsert Ln v Nw Guinea 15 bis A Tanja H d v M van Hattem en K P Tapio Wol venplein 15 Maureen d v C de Klerk en J A G Uppelschoten D V Flensb.ln 183 Elisabeth O d v O Th Girrel en M A Dix D Maria str 1 bis Johan G B z v J M Slot en A M Hilgeholt Vijgeboom str 12 Johannes K z v J H Ber rens en E J Velo Minstraat 4 Getrouwd E J Scott en A A Engelhard Londen Overleden Willem Reullng 1 dag J V d Doemstr 6 bis A ren zy zeide tot de heer Van Nee „ U hebt de daad bij het woord ge voegd " Voor het nieuwe nest bood zij de jeugdleider een door haar zelf gemaakt schilderij aan waar op een fazant prijkte Daarna begaven de aanwezigen zich naar de voormalige directie keet waar de heer Nijeboer de sleutel aan wethouder Van der Vlist overhandigde Deze verrichtte de officiële opening In het „ Fazanten nest " sprak de wethouder „ Hier is een burgei'zin ten toon gespreid die een voorbeeld kan zfl'n voor ande ren in de stad Men heeft tegen woordig de mond vol van jeugd werk maar hier is de daad Dat is niet genoeg te waarderen Wij vol wassenen hebben een grote schuld tegenover de jeugd welke niet ge makkelijk is in te lossen De initia tieven van de Herv Jeugdraad zet ten zoden aan de dijk Helaas kan de steun van het gemeentebestuur — in de vorm van subsidie — niet heel groot zijn En toch is deze steun broodnodig " Hierna gat de wethouder de eerste stoot op het gloednieuwe biljart Het muziekcorps Leidse Vaart " o.l.v F v d Weerd zorgde voor vrolijke klanken Meer ruimte voor publiek Van een verslaggever Het Gemeentelijk HÜisvestingS ' en exploitatiebureau heeft nieuwe behuizing aan de Oude Gracht 129 betr'okken Het oude gebouw aan de Minrebroederstraat is in verband met < Je verhuizing drie dagen voor het publiek geslo ten geweest maar vanmorgen om negen uur konden Utrechter en as pirant-Utrechter weer terecht aan de vertrouwde loketjes Ze z\jn alleen niet langer opgeslagen dwars door een kamer waar bgna altijd een roezemoesige drukte heerste maar achter twee glazen deuren aan het einde van wat in betere jaren een hotelhal is ge weest Het Huisvestingsbureau is na melijk zoals bekend onderge bracht in het voormalige „ Kasteel van Antwerpen " dat onlangs is vrijgekomen nadat het een paar jaar de politie geherbergd had Het bureau moest uit de Minre broederstraat verdwflnen omdat de ruimten nodig waren voor de open bare school voor voortgezet lager onderwijs diff uit de haar toege wezen ruimten aan Janskerkhof en Minrebroederstraat was ge groeid Voor het publiek heeft de ver huizing ln ieder geval dit voor deel opgeleverd dat de grote hal van het voormalige hotel heel wat meer ruimte biedt om te wachten dan de gang en de halve kamer in de Minrebroederstraat Ook het personeel van de dienst heeft meer ruimte gekregen Beneden zijn de afdelingen woningtoewijzing in lichtingen en vergunningen geves tigd boven de sociale afdeling van het Huisvestingsbureau het ex ploitatiekantoor van de gemeente woningen en de leiding van die twee bureaux Een grote verbetering zijn de spreekkamertjes - en de glazen deur voor de loketten die de drie men sen die op een ogenblik aan de beurt zijn scheidt van de praten de wachtenden Er waren deze eerste morgen bij de weinig plechtige opening van deze nieuwe zaak uiteraard geen bloemstukken van de clien tèle Er was alleen die hal met zijn publiek en zijn grote natuurstenen schouw Voor wie hier „ zomaar " binnenkomt misschien het sym bool van de vergane glorie van een verdwenen Kasteel voor wie hier zfln moet omdat hij „ een van de negenduizend " is misschien het symbool van de eigen haard die goud waard heet te zijn We kunnen alleen maar hopen dat die eigen haarden in deze nieuwe omgeving sneller verwe zenlijkt zullen kunnen worden dan in de Minrebroederstraat Maar we moeten het tegelijk heel erg TiOuiX V in bouetisfaand interieur nog een directiekeet herkennen De buurtbewoners van de wijk „ Leidsevaart " te Utrecht hebben eendrachtig samengewerkt om deze te herscheppen in een gezellig club huis van de Herv Jeugdraad Het Fazaniennest heet dit tehuis dat ge koppeld is aan het reeds aan de Joh Camphuisstraat 73bis bestaande club huis Op de foto de leiders van het jeugdwerk met de wethouder van onderwijs in hun midden V.l.n.r ds C J Geurtsen wijkpredikant D J Nijeboer jeugdleider wethouder H V d Vlist en J vu.i Nee alg jeugdleider foto U N V d Werf Werk aan spoorbaan bij Blauwkapel Het Utrechtse centraalstation krijgt een volautomatische stationsbeveili ging In verband met de aanleg van deze „ NX beveiliging " is geruime tijd geleden een nieuw seinhuis bij de President Rooseveltweg opge richt Thans zijn op de spoorbaan bij Blauwkapel de werken dje in ver band met dit beveiligingsstelsel aan de spoorweg nodig zijn ter hand ge nomen Voorlopig zullen de treinen dit gedeelte slechts langzaam kunnen passeren betwijfelen omdat het nu eenmaal dingen zijn die weinig met elkaar te maken hebben Dr Tetihaeff Aan dr W H C Tenhaeff privaat docent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is opdracht verleend om in de faculteit der letteren en wijsbe geerte aan deze universiteit onder wijs te geven in de parapsychologie De voornaamste opgave dsiartoe was een passend jubileumstuk te vinden en daarin is de Kamer op zeer gelukkige wijze geslaagd De regisseur J J v Mechelen schreef voor deze gelegenheid n.l een stuk getiteld ^ lauwbaard's dochter " een nabije Oosterse vertelling naar een gegeven van Louis Couperus een spel met kleurrijke tonelen een grote bezetting dans enz een stuk waarover men in eigen kringen enthousiast is De jubileum-voor Stelling zal plaats vinden op Vrij dag 16 November terwijl na afloop van de voorstelling de feestviering zal worden voortgezet ln de zalen van Esplanade Het bestuur stelt zich voor op Vrfldag 30 November des namiddags te recipiëren terwijl de avond van die dag op historische wijze een oudejaarsavond zal wor den gevierd Ten vervolge op de jubileumvoorstelling stelt het be stuur pogingen in het werk om op 12 Februari 1952 een avond van bflzondere aard te brengen n.l een toneeldivertissement waarin opge nomen de bruiloft van Kloris en Roosje Het jubileum-seizoen zal worden besloten met de opvoering van een stuk op 18 April 1952 waarvan de titel t.z.t bekend zal worden gemaakt Honderd plden boete voor de heer Mullens Schrijver van circusboéken in boze bui onheus behandeld De circusdirecteur J K H Mul lens heeft vanmorgen voor de Haar lemse politierechter terechtgestaan omdat hij de schrijver van circus boeken de heer H J Leijsen zou hebben uitgescholden voor schoft bandiet en ploert Tijdens de be handeling van deze zaak bleek dat de aanleiding tot de belediging moet worden gezocht in een artikel dat verschenen was in het blad der cir cusvrienden „ De Piste " waarin de heer Leijsen melding had gemaakt van een klacht over de behandeling van panters in Circus Mullens De heer M was daarover boos geworden temeer omdat hij vermoedde dat er nog een concurrerend circus ook ach ter zat Op de avond van de 15e Ijuni bezocht de heer Leijsen met ' nog een heer de voorstelling van Circus Mullens in Haarlem De heer Mullens had de beide heren toen verzocht zelf eens naar de toestand van de panters te komen kijken doch deze hebben dat geweigerd Volgens getuigen was M toen gaan schelden hij had de heer Leijsen geslagen en hem tenslotte uit de tent laten zetten met behulp van een rechercheur De verdachte gaf de belediging toe en zei er spijt van te hebben maar voegde er aan toe dat hij zich on schuldig voelde.'De officier van jus titie eiste 150 gulden boete Verdachte's raadsman bepleitte clementie onder aanvoering van het argument dat de berichtgeving in „ De Piste " aanleiding tot de boos held van verdachte had gegeven De politierechter veroordeelde de heer Mullens tot 100 gulden boete MOLIÈRE SPEELT STUK VAN OSCAR WILDE Vrïjdag 19 Oct " zal de Utr Rederij kerskamer Molière in de stads schouwburg een opvoering geven van Oscar Wilde's „ Een ideaal echt genoot " De regie is in handen van Hans Hamstra In verband met het dertiende lus trum van de Kamer bestaat gelegen heid tot gelukwensen op de avond der voorstelling in de benedenfoyer van de stadsschouwburg van 19 tot 19.45 uur OPROEP AAN GETUtGEN De Chef van de Verkeerspolitie roept getuigen op van twee ongelukken die Zondag plaats hadden Om kwart voor twee botsten een wielrijder en een auto op de Biltstraat ter hoogte van het oor&prongpark tegen elkaar De wielrijder kreeg schaafwonden aan hoofd hand en knie De fiets werd ten dele verbogen Om kwart over < Ue kwam een wiel rijdster op de hoek van het vreden burg en de Jacobstraat m botsing met een auto Zij liep lichte verwondingen gen aan een der knieën op Getuigen van deze ongevallen gehe ven zich te melden aan het hoofd bureau van Politie Paardenveld te Utrecht meer sociaal gevoel maar 6nze drle urige werkweek is toch ook wel weer wat overdreven naar de endere kant Moet Je die prijzen zien Een bief stukje kostte toen nog maar drie en-een-ha|ve gulden en voor nauwelijks een tientje had Je een hele maaltijd Dat zelfde tientje waar je nu één glaasje bier voor hebt — Nou zeg dat is leerzaam hoor zo'n krant van 1951 Er was toen iets met Perzië maar Perzië lag toen zó ver weg Méér dan twee volle dagen vliegen van Nieuw York Geen won * der dat ze zich toen niets aantrokken van wat er op zó'n afstand gebeurde Trouwens Iedereen woonde toen nog boven da grond Zó maar Moe je je even vóórstellen zeg Gewoon boven de grond Zó maar In de open lucht Ze had den daar jaren mojjehóre zeg Jaren dat er geen bom vlei Nou ja ze konden toen Zondagmiddags niet gaan theedrinken of voetballen op de maan Maar niemand dècht daaraan in die tijd En dus misten ze dat ook helemaal niet Voor dte lui In 1951 was het al héél wat als ze eens een weekje naar Parijs konden Dat lag toen nog helemaal apart Nog niet aangebouwd aan Rotterdam En je moet niet denken dat in die tijd ledereen in uniform liep Daar hadden ze toen nog speel ale mensen voor de zogenaamde militairen Zo spreken ze over een jaar of 20 over grootvader U en opa Ikke Heusl Wel te rusten DOESJI Eerste lustrum Youth for Christ Vijf jaar geleden zijn we ge start met overvolle zalen Er werd toen gezegd „ dit is iets wat voor bijgsat " Maar gelukkig de Youth for Christ is niet voorbflgegaan De Y.F.C die geen nieuwe kerk of secte is werkt naar de bestaande kerken toe zij wil de jeugd voor Jezus Christus winnen zo sprak de heer v d Brink voorzitter van de Y.F.C Zaterdagavond in de Han delsbeurs te Utrecht waar de lustrumrally gehouden werd Men is hier in Nederland be gonnen met een Amerikaans team dat na de oorlog op bezoek kwam Spencer de Jong Don Devos en Douglas Fisher Er werd Zaterdagavond besloten een telegram naar de voorzitter in Chicago te zenden Men zong verscheidene liederen de Gospel Band uit Den Haag zorgde voor begeleiding met mo derne rhythme en speelde ook en kele aparte nummers Voorts sprak ds J v d Blink vlootpredikant te Amsterdam een opwekkingswoord en richtte Leo Pasman een altar-call ~ tot de tal rijke jongeren in de zaal Ook wer den enige getuigenissen afgelegd ' s Middags was er een bcgroe tingssamenkomst van de diverse plaatselijke comité's in ons land „ Diepte-psychologie en nieuwe ethiek '^ * Voor de Vrijdenkersver „ De Da geraad " hield mr dr Annie J Blits Den Haag Zondaig in het N.V Huis te Utrecht een lezing over Diepte.psychologie en nieuwe ethiek " Spreekster behandelde de suggestie hypnose en de nawerking daarvan Hypnose is vernauwing van begrip de gehypnotiseerde is zich niet bewust van zijn handelin gen Vele mensen leven als onder hypnose behalve een positieve hebben ze ook een zg schaduwkant die negatief is Mensen die een haars inraens ' ge fundeerde mening hebben vallen tegenstanders dikwijls fanatiek aan omdat zij de innerlijke twijfel aan eigen standpunt dan in de persoon van de tegen-^ander aanvallen Meestal wordt het eigen standpunt op etihiscihe g-ronden verdedigd Spreekster adviseei de zich steeds volledig open te stellen en begrip te tonen voor het standpimt van de medemens en te trachten door te dringen in de diepste beweegrede nen van die medemens n ApoUo " in actie Ofschoon de toneelzaal van het N.V Huis Zaterdagavond vrg goed bezet was tfldens het accordeon concert van de Stichtsche Aceor deonver „ Apollo " zal de volgende uitvoering in April 1952 wel meer bezoekers trekken Want dan ko men de Zwitserse gasten weer ten tonele met attracties die telken male vele liefhebbers hebben ge trokken Dit alles deelde de voor sitter de heer V Vermeer in zijn openingswoord mee De beide ApoUo-orkesten de beginnelingen en gevorderden kwamen ieder met een uitgebreid repertoire op de planken met meest populaire num mers John Kloos zorgde met een liedje en een praatje voor de nodi ge afwisseling evraials Charles de kleine acrobaat op de grote bal St Chrlstoffel 40 jaar De herdenking van het 40-jarig be staan van de Utrechtse afdeling van de Ned Kath ver van Handelsvertegen woordigers Handelsagenten en Verze keringsinspecteurs St christoffel werd door een triduüm voorafgegaan De feitelijke feestviering begon gisteren met een Mis In Esplanade werd ' s mid dags een feestvergadering gehouden Dr A A Olierook sprak de feestrede uit ' Na afloop was er een receptie en e&n feestavond Dwaasheid ten top gedreven Verschillende malen heb ik ln de krant gelezen over een noodwoning te Ameide die zonder vergunning ge bouwd is Nu las ik dat die woning moet wor den afgebroken £ iangezien de minis ter van „ Wederopbouw en Volkshuis vesting " op het verzoek om alsnog ryiïagoedkeuring te verlenen afwij zend heeft beslist Deze beslissing acht ik ronduit dwaas en zeer veien zullen dat met my eens zijn In deze tyd met z'n ont zettende woningnood is het gewoon weg ongerijmd zo'n beslissing te ne men Het ware beter geweest deze woning aan iemand anders toe te wy zen en de bewoner eigenaar en bou wer te beboeten voor het bouwen zon der de vereiste goedkeuring Weeterdijk 6 bis Utrecht M G Godefroy Een grote gemoede lijke olifant bij circus Mullens op het Leidse véer had vandaag geen zin om te werken Tij dens de repetitie van morgen vertikte Mona het Zij schudde boos de kop en daarna schudde zij boos met het achtereind Domp teur Laysson kon pra ten tegen die omvang rijke Mona wat hij wil de maar de kolos luis terde niet Zij ging de piste uit en liep en pas sant tegen de orkest bak aan Muziekinstru menten over de vloer Door de achteruitgang ging Mona naar buiten De Utrechtse mannenzangver „ De Rivierzangers " heeft grootse plannen Volgend jaar Maart zal het derde lustrum worden gevierd met een zangersfeest en een con cert in een der grote zalen van de Domstad Dit deelde de voorzitter de heer Biljard mee in zijn openingswoord tijdens het Zater dag in gebouw Trianon " gehou den genoeglijk entrenous van de uitgebreide vriendenkring der ver eniging De voorzitter tekende hiermee de grote bloei der vereni ging wijl ze de omvangrijke orga nisatie van een dergelijk groot zangevenement aandurft en aan kan Maar eerst gaan de zangers in November a.s nog naar een concours in Rotterdam Onder lei ding van de directeur Hendrik Post uit Amsterdam lieten de Ri vierzangers enige nummers horen onder meer Schuberts Zum Sanc tus met het ontroerende „ Heilig is der Herr " en het wat luchtiger Franse stuk „ Le Rossignol " Jan Plezier deed met het gezelschap zijn naam alle eer aan met een bont cabaret.programma waarbij vooral de Wico's het jongste ac cordeon-duo ln ons land zich door het dankbaar publiek met een gul applaus lieten belonen Na het laatste woord dat na tuurlijk aan Jan Plezier was maakten de Rivierzangersvrienden met derzelver vriendinnen nog een dansje met medewerking van het Rhythmisch Trio o.l.v Wim Ra venswaay Kath Middenstand bewondert huidige prijzenpolitiek niet In een bijeenkomst van de Ned Kath Middenstandsbond in Utrecht sprak de bondsvoorzitter dé heer J A Koops over het belang van de middenstand voor de toekomst Over het prijzenbeleid van de regering zei de voorzitter de huidige politiek niet te kunnen bewonderen hij acht te de credietmogelijkheden te klein en zag een eerste verbetering in het voorstel van de minister van econo mische zaken om de limiet van het werktuigencrediet te verhogen In verband met de sanering van het middenstandsbedrijfsleven merkte de heer Koops op dat een volledige sa nering gewenst is maar dat er met kracht stelling dient te worden geno men tegen de wijze waarop de P v d A in zijn middenstandsprogram dit denkt te verwezenlijken Stil staand bij de fiscale wetgeving van het afgelopen jaar zei de spreker de noodzaak van een krachtige defensie te erkennen al wordt de belasting druk niet evenredig verdeeld Met name de belasting op winst boven ƒ 8.000 — wordt als onjuist be schouwd temeer omdat in de be groting van economische zaken de ¦ bedrijfswinst bedrijfeconomisch ge zien als noodzakelijk wordt erkend Voetbalver „ Paraat voor Weerstand " De voetbalafd van de Pers Ver „ W^erkspoor " die achter de afkorting P.V.W een andere letter-combinatie gekozen heeft en nu Paraat Voor Weerstand heet bood Zaterdag leden en donateurs een feestavond in het ontspanningslokaal aan Een nog jong cabaret-gezelschap „ The Rascals " pre senteerden een non.stop.cabaret.pro gramma onder de titel „ Wie het kleine niet eert is het grote niet weert " Medewerking verleenden The Singing Johnnies en The Bed Star Cowboys en het Accordeon-duo The Hillos Regie Gerard van Santen Het geheel werd zeer gewaardeerd een bal besloot het feest „ VICTORIA " IN ACTIE Wegens het succes behaald op een RAO avond Zondag 7 Octo her is de Mondaccordeon - en Amusementsver „ Victoria " jl Zon dag wederom voor de militairen opgetreden ln de Hojelkazerne Woensdag om kwart voor acht geeft „ Victoria " een uitvoering in het P.M.C aan het Wed te Utrecht Bovendien staat een avond voor ouders en donateurs op het pro gramma op 27 October in het Oranjehuis lijk is in een hoekje tussen twee wagens in Met veel moeite is Mona de piste weer binnengeleid Maar de omvangrijke dame ver tikte het om iets te doen Tenslotte heeft men haar op stal gezet De oorzaak van Mo na's boosheid Domp teur Laysson had van morgen geen chocoladevoor haar En Mona'sprincipe is geen choco la geen optreden Tot slot dit tot uw ge ruststelling Mona is bij het optreden voor publiek zo zoet als een lammetje Pagina 2 ^^ IsECHTSCH NIEUWSBLAD ÖIDIPJ ZIJN ^ première var NederL stuh | ly aterdag en Zondag gaf de Haags Comedie in de Kon Schouwburg 1 • s Gravenhage de eerste opvoerir jen van het Nederla ' dse toneelwer „ Oidipoes en zijn moeder " van Ma Croiset Voor onze toneelliteratuur is Cro sets werk een aanwinst van ~ grol iietekenis De schrijver die de me tieven van Sophocles ' tragedie blij volgen zonder zich overigens in d opbouw van zijn stuk de nodige vrij held te ontzeggen — hij wijkt som belangrijk v de structuur der oud stof af — gaf aan zijn Oidipoes ee sterk beheerste vorm en styleerde i een rhythmische vloeiende en dicJi terlijke taal Tot de hoofdmomenten — wij zon den zegsen — de sleutelposities va het stuk behoren de scènes met d God Apollo die Oidipoes voorhoud dat het „ Ken u zelf " door hem niet i betracht Op Apollo wentelt Oidipoe alle verantwoordelijkheid af voc het noodlot d:t hij zijn vader moe doden en zijn moeder als minnaar zs liefhebben Mtar Apollo verwijt d koningszoon dat deze onrechtvaardi tegenover hem is en wenst Oidipoe te doen beseffen dat hij moet luiste ren met de oren die hij heeft denke ' Biet het hoofd dat het zijne is leve met het lijf en dat het wel heel mak ¦ keiijk is om te zeggen „ Apollo leid mijn daden " Zodra het „ Ken u zelf " voo iemand volle betekenis heeft ka men — aldus wil Croiset betogen - het noodlot al heel wat onschadelij ker maken Tegeijover het antiek-Grieks noodlotsmotief dat Croiset op ee bepaalde manier heeft aangehoudei komt hij voor de dag met de psycho logische interpretatie daarvan He Freudiaanse Oidipoes complex i hier dramatisch en op basis van d Griekse tragedie verwerkt Door zijn beperktheid begrens Oidipoes de eeuwigheid van de Goc in wie hij gelooft Hij is ootmoedi in gebed en zegt „ ik weet niet wa ge met me voorhebt " heeft hij ee daad volvoerd dan zegt hij „ was di de zin van uw voorspelling " Heli gieuze motieven zijn ook in Croiset drama opgenomen Hoe Oidipoes i betrekking staat tot Apollo's wi wordt door de God aangeduid al deze tot Oidipoes zegt „ Mijn beel is in jou meegegroeid van kind to man en toch zeg je dagelijks onver anderlijke godheid In Oidipoes ' gesprekken met Apol lo en vooral in die welke na de dis ctissies tussen Oidipoes en zijn moe der plaats hebben — eind tweed bedrijf — blijkt hoe wankel van ka rakter Oidipoes is en dat hy te zwa 5s om het besluit te nemen zijn moe der te verlaten Hij weet echter dat zo'n besluit he verstandigste zou zijn en ook zij moeder weet dat De moeder-zoon binding is echter zo groot dat ze lie ver het risico aanvaarden dat ver bonden is aan het bij elkander blij Ven — hetgeen de funeste voorspel hng van de godheid in vervullin zou doen gaan — dan elk hun eigei Weg kiezen Belangrijk verschilt Croisets versi van Sophocles in de confrontatie vai de moeder lokaste met haar zoon Ii tegenstelling tot de oude tragedi staan beiden hier reeds voordat e onherstelbare dingen zijn gebeurc wetend tegenover elkaar Niettemi Voltrekt hun onheil zich Is Croisets werk dat onder zij regie ten tonele kwam een grot aanwmst voor de üteratuur de op voenng heeft uitgemaakt dat het o « ilUTw T \ *' y^?"'i «'- bevredigen Uitvalt Het staat haast niet toe da « e acteurs er actie inbrengen voora de HpM ^' ri ^*"= ""^^" j *- Alleen ii wat w ^ acte bee..4 er in dat opzich £ ir ^" i " *®'^°'"™- Alleen doo van ril « r ^''^''^/^''*^'"^'^ d « aar van de stof werd voorkomen dat he gebrek aan actio al te storeAd wer ^ ondervonden Max Croiset trad zei OiriinL '^''°^<^™ 1 op en maakte vai We lytltte '"™^' '" indrukwek doo°r''w!n„*'-S "."^ S ^""' werd vertolk ooor Wiliy Haak Te weinig heeft z oka'ste ' e^n ^'^ ''"'''^" J '^ gemaakt da Vrouw is """^ "^^ 1 ^^^<* •'««' Cht Oidipoes ^ veii ''='' schry ver die in zij accentSprin '" u "''" Psychologifch knan l^ft ^'* ^^^^'^^ Croiset ee het grontt ^'^ f ^" "« t Sevoel voo ° * g'^°°tse als dramaturg is hü ech Advertentie WORDT U GEKWELD alle lee " * aar V°i ^°^ fh ^^^ " iWdel dat baa £ er ï.^'^^'f *^'^"- '- aat U dus ni £ matl/T '^^"^^' "^^" f gebruik rege ^ niZ°SK ^?^^^ ^" i^ert de niere Bii aooth„1?^'"V °°'' h ^"-' en maai "« apotheek en drogist ƒ 0.83 ƒ 2.0 59 l^n „ hen heen t ^™'"'' ontploffingen o Postkoete • hlf '" ^ woudrovera ^• aren volkom »;?^''' J«S"=t ™ en '^^'' ir „ We zS "' '^^'' S ^" ^« tot e t»'"ie en er f » ""^^ S ^"» « oor de a SevaarmJ."'^!,^^",^dmiraal by w ° P de gïorid ™ u '"^ t ^" hun wapei •¦^¦^ o lat „ n^Jr " '" "« P ''" h"5o ^^« Dett°^L?I^='e S«vangen neme nettigheid Schiet aletjeblie M É 
Pagina 2 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 15 October 1951 - 59e ' Jaargang No 142 Pagina 3 Holl Bank 4 % _ E Ned s 3 % 3 _ R s Hbk 3 % — Industriële ObUgatlei Alg K U 3 % — B.&J F.v.d 3 % 95 Lever Br 3 % 99 % Philips dJ 3 % 104 Stokvis 3 % 100 % Werkspoor 3 % 9«y4 Cockeril 4 95 Bat Petr Mi ] 3 % 96 % Kon P Mij 3 % — C I W Lits 4 94 % Deli Spoorw 3 % — Ned I S ' 37 3 % 40 % Sam Joanna 4 21 % A'dam Rubb 104 10414 Bandar R M 103 Kj 103 % Deli-B R M i06 % 107 Kendeng L 94 94 ^ O.-Java R M 34 34 Oostk C M 93 93 „ S " S B 44 441/1 Scbeepvaart-MUen Hou A LOn 178 181 Java-Ch - J.I 135 K N St Mij 132 132 % Kon Paketv i2iy4 121 % Kon Rott.-L 142 143 Ned S ünle 14214 142 % Omm S v b 189 193 Stv Mjj Ned 147 % 149 % Salkeiondememlngen H V A'dam 110 % 110 % Jav Cult Mij 59ii 591/4 Ned.-I S U 97 97 V V C Mij 24 % 24 % OIDIPOES EN ZIJN MOEDER Ned I Nieaf " Ned Scheepsb Noordl ' Ind v V Nijma Padang P c Rott Dr Mt Rouppe V d V RubbJabr „ Vr " S K M de N.b Schokbeton Scholt Aard.M.1 Stokvis H Ml ] Stork & Co Unie V IJsfabr Ver Blikfabr V Ph F Zw Werksp serie A W Ind & H Zwanenb Organ 124 164 811 232 43 313 103 123 153 82 % 231 % 43i < 318 102 % 163 % 162 % — 115%IO81/4 108 % 143 % 1451/S 136 136 % 116 117 % — 102%128 % 128188 % 188 190 191 80 % 971/2 94 % 99 Si 105,1 » 100 % 96 % 94'/8 95A Slotnoterlngen van Maandag 15 Oct 1951 Tabahsondernemlngen Dell Bat MtJ 116 % DeU Mt | 89H Senembah MIJ 82yi Actieve Obligaties 12-10 15-10 Staatsleningen ad f IQOO — Gr.-Obl 3>A — — Ned ' 51 3 % 93 94 % Ned ' 48 3','4 — — dito ' 47 314)3 85A 85 % dito 1837 3 asVi 86'/4 D-len ' 47 3 % lOO'i 100 % Investeert s 88H 89 Ned z • 62-'64 87 % 8BV2 Ned m ' 62-'64 SV,f asA N N.W.S 2 % 70 ^ 70 % Indlë ' 37 A 3 88A 88 % Grootb ' 46 3 — 88H 117 % 89 % 38 171 % 167 Diversen M & Co N B 1731/4 22 % Premleleningen A'dam O f 100 3 120 — Voorl Genot Obligatiën A'dam ' 47 3 % 3 91?i 91 % f to ' 48 3 % 3 91 % 911/2 Kon Petr ' 50 3 % 105 = 105 % Philips Gl $- 14 108 % 10815 Niet-actieve Aandelen Bank - en CredietinstelUngen A'damsche Bank Escomptobank Holl Bank Unie Jav Bank Mi ] F N H Ned B v Z.-A Ned Credletb R'damse Bank Slavenb Bank Sur Bank Twentsche Bank Voorl genot Aandelen Ph Gl % D ' 51 165 % Electr - en GasmaatschappUen Aniem Nat B 50 Overz Gas Mtl 66 % Handelsondernemingexi Niet-actieve Obligaties 50T4 67 % 139 % 290 117% 137 233 134 97 125 staatsleningen Denem ' 38 4 Eng 92 105 % Borneo Sum H Curac H.mij H Mt | G Sch Houth Pont Internatlo Linde Teves Mol Hand.ver Tels & Co 139 % 228% 118% 137 158 133% 94% 124 F L Actieve Aandelen Banl £- en Credietinstell C.H.I.B 56',4 57 % Nat Hand b gi'/z 91','4 Ned H mij 142/5 New Y C CvA 22 % Pennsylv CvA 22 % Can Pacli CvA 38i/i Amerikaanse fondsen 43 11 % D Petr Mij dito Pr A Kon Petr M dito Onder-A 296 % 299 % M E P Mi ] 450 454 Rubberandememingen 269 270 % 283^5 285 " i ^ 96 % 23 % 24 22 % 22% 38rt Eens in de Honderd Jaar A Av A A A vA A A A A A A A Amei B C Amer ' R.r C Amer Sm Anaconda Bethl St Chrysler Gen Mot Hudson M Intern N Kennecott Rep Steel Stand Br U.S Steel Cities Serv C North Am C Cont OU Midcont. Phillips SheU U Tide Water C Prolongatie 19 % 56H 61 % 81 68 % 16 % 47 97 % 48 % 6i /« 48 1613 111 % 57 ft 63 811/2 591/4 ISiS 47 ' S 98% 50 6 % 49 % 1331/4 20% 64% 77 % 112 % 75 46% 3 % V A 132 % 20 % 65% 78 % ïA A A C C CVA iiiyi c A A 76 % 46% 3 % Advertentie wUding 9.15 Gr.m 9.25 De Groente man 9.30 Gr.m 10.50 Voor de kleuters 11 — Voor de zieken 11.30 Piano 12 — Orgel en zang 12.30 Land - en tuin bouw 12.40 Pianoduo 13 - Nieuws 13.20 Orkest 14 — Voor de vrouw 14.30 Gr.m 14.40 Schoolradio 15 — Gr.m 15.30 „ Onze Amerikaanse buren " 16 — Strijkorkest 16.30 Voor de kin deren 16.50 Kinderkoor 17.20 Dans muziek 17.45 Drs F J Brouwer „ Het algemeen urgentieplan van de Republiek Indonesië " 18 — Nieuws 18.15 Hawaiianmuziek 18.40 Suri naamse volksmuziek 18.55 Voor de kinderen 19 — Piano 19.15 „ Paris vous parle " 19.20 Koor 19.45 „ Grote ont dekkingen van de laatste 50 Jaar " causerie 20 Nieuws 20.05 Act 20.15 Oevar progr 21.15 Reportage 21.30 „ Uitbuiten " causerie 21.35 Theater orkest 22 — „ Dit is Uw land Uw valk " klankbeeld 22.45 Buitenlands overzicht 23 — Nieuws 23.15-^24 — Dansmuziek DINSDAG 16 OCTOBER 1S51 Eerste KRO Televisie-uitzending 20.16 21.45 Opening door Prot Dr J B,Kors O.P „ Voor oog en oor " a Vraaggesprek In verband met de vemaoedellike opening van Maandag 15 October „ De ondertoon is niet onvriendelijk maar de affaire heeft vooral aange zien het Maandag is maar weinig te betekenen " zo luidde vandaag het commentaar in vrüwel alle hoeken op de Amsterdamse effectenbeurs Sti mulansen voor de markt zijn er dit weekend niet geweest en ook de maataclmppyberichten bleven zonder veel resultaat Ook de cultuurmarkt was ver waarloosd maar kon zich niettemin gemakkelijk handhaven op de note ringen van Vrijdag j.l hetzelfde geldt voor de scheepvaartafdeling De staatsfondsenmarkt was uitge sproken vast en sloot op vrijwel het hoogste punt van de dag waarbtj do conversielening bijna driekwart punt steeg tot 8513/16 en investeringscer tificaten een half punt monteerden * Prolongatie 31/4 pet — In de Westduitse bondsrepubliek wonen op het ogenblik nog 240.000 per sonen in nood-onderkomens De minis ter voor vluchtelingenzaken zeide dat dit aantal niet zou kunnen worden ver laagd indien de vluchtelingenstroom uit het Oosten zou aanhouden Hij verwacht dat jaarlHks 300.000 personen West Duitsland zullen binnenkomen \ — Diditsdhuw geworden — Nee ik ik hefb hoofdpyn Die schelle z»n hindert me Aagje zwee ^ vei^baasd Ze ging op de armleuning van een van de andere fauteuils zitten en Het een been heen en weer bengelen Fri da was weer gaan zatten maar ze voelde de verhaasde blikken van ' t meisje en bewoog zich onrustig Ik ben geen gezelsdhap Aag je Daar fcun je toöh niets aandoen Dat je hoofdpfl'n hebt Ikvind het anders nieis voor jou omziek te zijn Ik zei ttfdh odk niet dat ikziek was Ik zei dat ik hoofdpgnhad O Het was wera " stil Toen probeer de het meisje voorzichtig — Is het om die vingerafdruk ken Ze schrok van de uitweridng van haar woorden De ander vloog overeind alsof ze door éen wesp gestoken werd Ze lachte zenuw achtig — Vingerafdrukken her haalde ze enige malen en toen zich weer beheersend — Welnee Om die vingerafdruk ken Hoe kom je er bij Er viel nu weer een pijnlijk stil zwijgen Frida s(ïheen aan een he vige gemoedsbeweging ten prooi Ze beende nu met haar zware schoe nen in de kamer op en neer de vloer dreunde de portretjes op ' t schrijf bureau rammelden Aagje zat on beweeglijk op de rand van haar stoelleuning en staarde ontsteld naar haar vriendin Het was een lawEiai He leek wel of er een kud de giraffen voorbijkwam Ineens stond Frida stil vlak voor het meisje en beschouwde aandach tig haar gezichtje Aagje was lang maar toch moest de ander zich nog naar " haar over buigen om ' goed te zien — Je hebt een buil op je rechter - loren Nee als kind was het nog niet zo erg geweest dat ze groot was en hoekig dat zag je daar buiten zo erg niet tegen de wijde ruimte van de Waddenzee en de machtige wolken luohten daarboven Het was moeilij ker geweest toen ze op de dorps school kwam en de anidere kinderen gniffelden en lachten het was een tragedie geworden op de meisjes school in Leeuwarden Ze was anders van nature volstrekt geen tragische fi^utir en oorspronkelijk een even wichtig en opgewekt kind maar na haar schooltijd had ze zich terugge trokken op het buiten van haar^va der en zich nergens meer vertoond Ze leidde het bestaan van een land arbeidster En zo had haar oom Ams hove die advocaat was in Amster dam haar eens aangetroffen toen hij onverwacht op bezoek kwam Ze stond met een paar geweldige vet leren laarzen aan in de klei te spit ten en hij nam haar een poosje aan dachtig op — Hoe oud ben je nu Fi'idaT weer geheel tot zichzelf „ Zozo " zei hy terwyl hij van de bok afdaalde „ Moeten we die misselijke kereltjes vastbinden Nou die boffen maar even dat ze tydig de artillerie tegen kwamen Als dat niet was gebeurd hadden ze met mij te doen gekregen en dan waren ze er heel wat beroerder aan toe geweest " Of dat nu waar was of niet met de woudrovers was het gedaan Ja antwoordde het meisje ge forceerd onverschillig — dat is nog een restantje van vannacht Vannacht Ja die inbreker weet je Diedraaide het licht uit en stormde dekamer uit toen wij er inkwamen.Hij gooide mij met mijn slaap tegende deurpost aan De ellendeling ruiters werden de nieuwe t -- en zijn echtgenote na • ns der gemeente welkom zten naar hef raadhuis ge foto toont d aankomst bij het raadhuis livier-zangers elijke kopef < muziek ¦ r van de Gelsenkirchener Mannfred Büttner heeft liddag te Utrecht de aan 1 het gezelschap was vele • aagd door oponthoud aan I een korte inleiding ge rer hetgeen aan de bewe Iaasmuziek ten grondslag gaat hierbij uit van Gods in het vierde boek van n zilveren trompetten te m daarmede het volk epen Dit blazen geschiedt jodswege en staat tegen fzang van de zijde van het bazuinblazen mag echter eschieden op daartoe ge nstrumenten niet te wijd isuur en het is Wilhelm geweest die een zinvolle heeft gevonden tussen het fanfare-blazen en het ko 1 der vorige eeuw op wiid eerde instrumenten Hij de mogelijkheid terug en dat het bil Bach zo was om koorstukken van Bach re meesters met koper te n mits in de oude nauwe die de orkesten van thans ts kennen in de zg Bach n „ Avondmuziek " in de Ev rk heeft de Kantorei waar ien zowel zingen als strijk nstrumenten bespelen de g gegeven van een en an ttanten als deze mensen het goed in aanmerking te at naast de kwaliteit van eren ook de gezindheid en ng een rol spelen Zo kon vergeven dat een koorsatz itz en de begeleiding van solo minder slaagde dan van Bach en te meer kon - verheugen over het slagen levendig en interessant orspel voor twee trompet Ehmann De kerk aan de ferstraat was geheel bezet merkwaardige avond en in g met de Duitse gasten e kerkgangers enige kora ngen die in het kader van iioeting zeer op hun plaats irflenmaikt Utrecht utrechtse paardenmarkt wer n aangevoerd 618 paarden zen varieerden voor luxe van 900 tot 1250 werkpaarden ot 1050 oude paarden van 575 laarden boven drie jaar van paarden beneden 3 Jaar van O veulens van 260 tot 400 lut 40 » tot 725 del was redelijk MAANDAG GRACHT 41 17 uur Opening tentoonstelling ten dienste van ' BURG 20 uur Operettegezel - aarden Susan „ Das gibfs nu ^ NDEL BROESE Nachtegatl 0 20 uur Garmt stuivellnSH Leopold „...„¦ I LEIDSE VEER 20 u Circus DINSDAG SBEURS 15 uur OpeninSVer Chr ^ Nazorg voor geesw/olwaardigen ST PIETER 11 15 en 20 our mtie Vrije Evang Gemeente KERK 10.30 uur OpemnB vljkgebouw • T.„r,eel fBURG 20 uur R'dams Toneel nderen van Eduard " voorJtr Kunstkring IS EN RIVIERENWIJK MU rondgang ter inleiding wmKe' Jtrecht-Zuid „,_ LPGEBOUW Or Nassaulaan I LEIDSE VEER 20 — « ui Mullens _.„ REDENBURG 20.15 uur Bono / erkende Vrouwen beariji » BIOSCOPOTJ om 14.30 18.45 en 21 "" 14.15 16.30 18.45 en 21 uur.i De Nacht zonder einiej '^ iseur en cl Farrell 18 Ja" Ier In een leep 14 jaaj t A t.m zond De Charge y « Brigade met E Flynn 14 Ja«aand tot Donderd Haveuvan Sandlego 18 jaar Ik zoek Vergelding ™=' add 18 Jaar Vrijdag t.m Zo ™ 1 21 uur Maand t.m Dondero iNDT Clochemerle J ' J^ïjandy op toneel 14.30 1845 en ond 14 16.30 19 en 21 uur Geen plaats voor Je ""',' „ né RO Je moet er maar Inviwet Fernandel 18 jaar „ Actualiteiten alle Iee««d ™^ m zondag 10-18.30 Maanaas mderdag 10—19.46 m tO actualiteiten aHe 1 «=" ur ïnden voorwerpen < a"'yê wartë"""autope"d '' m.et^^^^^i iviamae vuipc " ^"'°.~ ^ ralen rozenkrans in leu.ise handschoenen « crder open jonge Duitse »" ït Asyi hond «",'¦ _„ e]d OP 1 aan Bureau Paardenveiu ïn van 13 tot 16 uur ngen niet per telefoon wollen kinderjasje,_plasy diploma t.n Chr v Woude " Dtlood rijwiel-gereedsohaptasij ^ 3ud wollen sjaal f ^''' "„ det > t Waterman vulpen zw^e r'kousen in zakje f'^^o jilveren halsketting Pf " " es schoenen zwart gelakt aarn ^^ iwarte autoped i "." et portem met weinig ""' 5)5 iviamde vulpen enige slem ^^ ralpn rnzenkrans m lea première van NederL stuk aterdag en Zondag gaf de Haagse romedie in de Kon Schouwburg te vGravenhage de eerste opvoerm « n van het Nederla idse toneelwerk „ Oidipoes en zijn moeder " van Max Croiset Voor onze toneelliteratuur is Croi wts werk een aanwinst van ~ grote betekenis De schrijver die de mo tieven van Sophocles ' tragedie biyft volden zonder zich overigens in de „ ob°ouw van zijn stuk de nodige vrij heid te ontzeggen — hij wijkt soms belangrijk vr de structuur der oude „ f g _ gat aan zijn Oidipoes een sterk beheerste vorm en styleerde in een rhythmische vloeiende en dich terlijke taal Tot de hoofdmomenten — wij zou den zegsen — de sleutelposities van het stuk behoren de scènes met de God Apollo die Oidipoes voorhoudt dat het „ Ken u zelf " door hem niet is betracht Op ApoUo wentelt Oidipoes alle verantwoordelijkheid af voor het noodlot d-t hij zijn vader moet doden en zijn moeder als minnaar zal liefhebben Miar Apollo verwijt de koningszoon dat deze onrechtvaardig tegenover hem is en wenst Oidipoes te doen beseffen dat hij moet luiste ren met de oren die hij heeft denken met het hoofd dat het zijne is leven met het lijf en dat het wel heel mak kelijk is om te zeggen „ Apollo leidt mijn daden " Zodra het „ Ken u zelf voorIemand volle betekenis heeft kanmen — aldus wil Croiset betogen — het noodlot al heel wat onschadelij ker maken Tegeijover het antiek-Griekse noodlotsmotief dat Croiset op een bepaalde manier heeft aangehouden komt hij voor de dag met de psycho logische interpretatie daarvan Het Freudiaanse Oidipoes complex is hier dramatisch en op basis van de Griekse tragedie verwerkt Door zijn beperktheid begrenst Oidipoes de eeuwigheid van de God in wie hij gelooft Hij is ootmoedig in gebed en zegt „ ik weet niet wat ge met me voorhebt " heeft hij een daad volvoerd dan zegt hij „ was dit de zin van uw voorspelling " Reli gieuze motieven zijn ook in Croisets drama opgenomen Hoe Oidipoes in betrekking staat tot Apollo's wil wordt door de God aangeduid als deze tot Oidipoes zegt „ Mijn beeld is in jou meegegroeid van kind tot man en toch zeg je dagelijks onver anderlijke godheid In Oidipoes ' gesprekken met Apol lo en vooral in die welke na de dis cussies tussen Oidipoes en zijn moe der plaats hebben — eind tweede bedrijf — blijkt hoe wankel van ka rakter Oidipoes is en dat hij te zwak is om het besluit te nemen zijn moe der te verlaten Hij weet echter dat zo'n besluit het verstandigste zou zijn en ook zijn moeder weet dat De moeder-zoon binding is echter zo groot dat ze lie ver het risico aanvaarden dat ver bonden is aan het bij elkander bhj ven — hetgeen de funeste voorspel ling van de godheid in vervulling zou doen gaan — dan elk hun eigen weg kiezen Belangrijk verschilt Croisets versie van Sophocles in de confrontatie van de moeder lokaste met haar zoon In tegenstelling tot de oude tragedie staan beiden hier reeds voordat er onherstelbare dingen zijn gebeurd wetend tegenover elkaar Niettemin voltrekt hun onheil zich Is Croisets werk dat onder zijn regie ten tonele kwam een grote aanwinst voor de literatuur de op voering heeft uitgemaakt dat het op net toneel niet bijzonder bevredigend « ilvalt Het staat haast niet toe dat oe acteurs er actie inbrengen vooral niet in het eerste bedrijf Alleen in oe derde acte beff-4 er in dat opzicht wat leven in te komen Alleen door net klassieke karakter en de aard van de stof werd voorkomen dat het gebrek aan actie al te storend werd ondervonden Max Croiset trad zelf n-j - hoofdrol op en maakte van uidipoes een levende en indrukwek kende gestalte j»*?,?f ' ^^ moeder werd vertolkt door WiUy Haak Te weinig heeft ze n haar creatie duidelijk gemaakt dat « kaste een door veel leed bezochte vrouw IS Als dramatisch schrijver die in zijn uid poes veel van noodlot en tragiek LIJ *^™ i"e van psychologische accentuering bewees Croiset een map auteur te zijn met gevoel voor net grootse als dramaturg is hy ech - Advertentle 08 to rheumatiek spit ischias hoofd - v?„^!ïï"P'J "™' "^™ t dan Uw toe vlucht tot Togal Het middel dat baat w ^?^"^ *^'™- J-aat U dus niet langer kwellen maar gebruik regel matig Togal Togal zuivert de nieren en is onschadelijk voor hart en maag ennSi en drogist ƒ 0,83 ƒ 2.08 hen ' ^ 1 „ ^^ ^™'^« ontploffingen om P«koer ' hT ™ f «"" idi-overs da waren vniv '*^'^'"**' ^«"¦ g^ten en zo a » Ve ar ™ " '" f*ikkelUk gewor k'ar ' wf '£"'^'' '^^'" en ze tot el «" lerie e „ l ^ ™ singeld door de ar - ° P de ÉrnnH \^^ "'''^" •>"" wapens • Welafrl ™"™ "" "' P ^° hardop ' Jwa Defti^^JJ?«/"*»een nemen " eftigheid Schiet alstjeblieft ter nog niet tot voUe ontwikkeling gekomen Te zijner tijd hopen we naar aan leiding van de Utrechtse première van het stuk op de opvoering nader terug te komen E B NEDERL BACHVERENIGiNG H.M de Koningin beschermvrouwe Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan der Nederl Bachvereniging heeft H.M de Koningin het haar aangeboden beschermvrouwschap der vereniging aanvaard De voorzitter der vereniging jhr mr C J A de Ranitz heeft hiervan Zaterdagmid dag na afloop van de Johannes-Pas sion in Naarden in een bijeenkomst ten gemeentehuize aldaar aan de leden mededeling gedaan advertentie Fleurig spel van Ned Comedie Inderdaad zo'n avontuur als de Amerikaanse toneelschrijver F Hugh Herbert zijn architect Donald Gresham in het bliispe ' „ The Moon is Blue " laat beleven komt gelijk dat in de nuchtere praktijk des dage lij ksen levens heet maar „ eens ' in de honderd jaar " voor Een allerliefst jong meisje dat zo maar aan ' n man die ze pas ' n haltuur tevoren voor ' t eerst ontmoetheeft de meest „ gewaagde " vragendurft stellen dat met een zo dood onschuldig gezicht allervrijmoedigstinformeert naar intimiteiten waar over menigeen zelfs met zijn meestvertrouwde kameraden schroomt tespreken en dat daarbij niet alleeninnemend nieuwsgierig maar ookvokomen onbedorven blijkt hetdoet haast even onwaarschijnlijkaan als een sprookje Welaan dit sprookje heeft de Ne derlandse Comedie ons dit weekein de in Utrechts Stadsschouwburg voorgetoverd en dat met een char me en een overtuigingskracht die ons haast zou doen geloven dat het toch wel eens waar kan zijn De luchtig-mousseréhde dialoog herin nert van verre even aan die van een Frans blijspel maar het onderwerp der conversatie en het vuurwerk van geestigheden vol hachelijkheid — dat alles is typisch Angelsaksisch Het wil ons voorkomen dat de auteur er een ondeugend pleizier in gehad heeft de draak t steken met alle zwaarwichtigheden en met de drukkende ernst waarmee Amerika nen en Britten over het probleem „ sex " plegen te spreken en te schrij ven denkt u maar aan lieden als Lawrence Tennessee Williams e.t.q Als gezegd de Nederlandse Come die heeft in dit aantrekkelijk „ petit rien " goed spel te zien gegeven Deverre van gemakkelijke hoofdrolWerd door Kitty Janssens op lieftal lige en tevens geloofwaardige wijzegespeeld Guus Oster was als dearchitect Gresham niet minder na tuurgetrouw dan Henk Rigters in derol van de bonvivant Slater PierreMyin had hier als de politieagent O'Neill geen groter aandeel dan datvan één minuut maar een beslissen de Over het geheel een avond vangenoegelijk fleurig toneel dat bijhet publiek een verdiende bijvaloogstte J J 13 Atch T Baltim. Pn'i Pac m c NYCent Penss K S Pac Un Pac All Ch Am Can Am.C&F A Smelt Am.T&T Am Tob A Copp.B Steel B AlrplClirysierD.Aircr.Gen M n Elect Dp.d.N K Korlnit CityBCons.Ec Omzet SlOTNOTERINREN NEW-YGRK£E BEURS - 10 12-10 13 - 10 12 - 10 79 79 % G Yeai 4914 49I/4 21 % 21 % Hudson 14 i4y4 SS % 33 '/» I Harv 35 % 35 fiZ'4 63 % I.NicIcel 41 ^' 41 % SOlJ 20ii I T en T 18 17-'4 2654 20 % Ken Cop 87 SB % m % 653,1 IMontg.w 73',i 73 % 104 % Pack M 4 % 5 76 73 % Radio c 25 24 % 117?4 1177/4 Rep St 45 44 % 38 IA 37V Reyn T 3414 34-M 1001/4 99 i Sears R 56 % 56 159?i 159 % Shell U 67 67 % 63 % 63 '/» S Vao 33 % 34 Vi 51 % 51 ' i St Br 22?i 22 % 5R »/« 55 ' A St.OilN J 68 % 68'4 ¦ il '* B0 ''/« Studeb 301/4 30'/i 73 "/ 73 Tex C 56 55 4554 45'/4 V Aire 33 % 33 % 32 31 % U Corp 4 % 4 % 66 V 65 % U Fruit 65 % 65 % 95 94'/8 ÜS Rub 771/4 76 % 49 ''/„ 49 % VS ' Stee 4414 43 % 61'/4 62 % West.h 42^4 41-'/4 S2 % 52 % Woolw 44 u 750.000 niet op ons 1 " „ GU kiest een zeer w^ze party " antwoordde de man uit de struiken „ Biyft onbeweeglijk staan en laat de heren die thans nog op de bok van de koets verwyien uwe han den met stevig draad byeen binden opdat ge geen verdere ondeugd meer bedrijft " Bij het horen van deze woorden verhief JoUiepop zich verheugd want dit was nu een werkzaamheid die hij Toch succes voor Ankie van Kooy De mannequin / inKie van Kooy kreeg enige tijd geleden plotseling bekendheid doordat ze tot filmster werd uitgeroepen door een interes sante man met een snor die een Engelse oplichter bleek te zijn wat Ankie gelukkig op tijd in de gaten kreeg Nu is ze mannequin gebleven En dat is maar goed ook Want de Franse modekoning Fath heeft haar aangenomen Fath heeft een voor keur voor lange slanke blonde man nequins En Ankie is lang slank en blond Ankie is dit succes van harte gegund Zij bezit een natuurlijke charme en haar jeugdige slanke ver schijning maakte dat de Nederlandse modehuizen graag van haar diensten gebruik maakten In Utrecht zagen we haar kortgeleden nog bij een mo deshow uan Gerzon Zoals gezegd het succes is haar van harte gegund Maar toch vinden we het jammer dat ze weg gaat We houden n.l net als Fath óók van lange slanke blonde mannequins Wervelstorm in Japan Een wervelstorm heeft op het Zuidelijk deel van het Japanse eiland Kioesjoe 5000 gezinnen dak loos gemaakt Ten minste één per soon kwam om het leven en 19 werden ernstig gewond Volgens de laatste berichten zijn bij de wervelstorm in Japan 43 per sonen om het leven gekomen en 83 gewond Er worden 33 personen vermist De materiële schade is aanzienlijk Ned Herv KerK Aangenomen naar IJzendijke C Blomaard cand te Kloetinge Beroepbaarstelling ds W Dijck meester res legerpred woonachtig te Warnsveld stelt zich beroepbaar Geref kerken Beroepen te Slootdorp J A v Net ten te Wommels Bedankt voor Hollandseveld P C de Vries te Emmer-Compascuum Geref kerken art 31 K.O Bedankt voor Groningen voor de zendingsarbeid op West-Boreo w Boessenkool te Middelstum Geref gemeenten Bedankt voor Kalamazoo U.S.A A Vergunst te Zeist S'«smllieË@3fcM^at Uit andere bladen Geboren Jan Dam z v mevr Backer-Swart Wassenaar Marry G d v mevr v Dulkcn-v Hattem Maasssluis Feico S T z V mevr Bal^ker-Bottema B'dam Verloofd Nancy C Soderberg en dr N Ch W v Leeuwen NuUey / Washington Hens Wijnperle en Ted Co lien Amstelveen Greetje Bolle en G Wissels R'dam Heleen Stamperius en Han Kéeman Palmerston Nw Zeeland Getrouwd R Fontiin en M Ber theux E'dam H C Heideman tand arts en mevr H A Maris Londen Overleden Ds F J J Loeff 85 jr Bennebroek Mr J B W Baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw 87 jr Den Bosch H Janssen van Wyliek A'dam Mej M N Bruyn 75 ir Sant poort Mevr M M Smaling-Mulder 78 jr A'dam J A Snijders 81 jr A'dam Mej I P Wolterbeek Muller 79 jr Lo chem Mevr J M H J Halewijn-Gunst 69 jr Bussum Mevr N de Bloeme Kuyt 68 jr Den Haag Mr L Trouw 72 jr Apeldoorn _ ___ réieiilefoiffi De Zevenster * * • * * • • DETECTIVE-VERHAAL 1 M C BIJLEVELD-GBLINCK Ijiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiimtiiiiimtiiiuiiiiuiiimimiiiiiimmii 19 Frida van Amshove was een blonde vrouw met een hartelijk gezioht en vriendelijke blauwe ogen Maar haar afmetingen wa ren buitenmodel abnormaal ko loossaal ze was bijna een reuzin Dat was heel vroeger niet zo erg geweest toen ze als kind buiten speelde waar haar vader baron van Amshove burgemeester was van een klein plaatsje op de Friese klei Haar moeder had ze jong ver - w ^ m^i * \ f^i-y^^'SB ^ ime ^^ Hj graag uitvoerde „ Kom " sprak hg tot de koetsier „ ontwaak lafaard De rovers ztjn door de artillerie omsin geld en wü gaan ze vast binden " „ Hoeveel wat " vroeg de koetsier suf „ Ik ik weet niet Ik heb het ge voel dat ik even afwezig was heb ik u niet verstaan " Maar even later toen Jolliepop al aan het werk was gegaan en de voerman begreep wat er van hem verlangd werd kwam hy Pcov en Gem Leningen Apeldoorn ' 47 3 — Arnhem ' 38 3 — Bandoeng ' 36 i 67 Batavia ' 37 A 4 68 % G'land ' 38 3 — ' dito 20 -] L ' 47 3 — 94 % 87 Va S-Hage ' 38 31,4 — 90 % — dito te 1 ' 37 3 — dito ' 38 3 % 3 Gron ' 38 3 % dito ' 38 3 Haarlem ' 38 3 Haarlem ' 47 3 Den Bosch ' 38 3 L'warden ' 38 3 Leiden ' 47 3 N.-H ' 47 3 % 3 dito Ie len ' 38 3 dito 2e len ' 47 3 95 94 % 96y4 nVt 91 Nijm 2e 1 ' 37 3 % R'dam ' 37 3 % Albatros Superf Alg Norit dito Allan & Co Aiweco Amst B Ml ] Bergh Papierf Breda Mach.fabi Buhrmann's P Dikkers D & R DRÜ Emball en H.h Gruyter Heemaf N.V Heinefcen Hero Conserven Holl Stoommlf Holl Kattenburg Holl Beton Hoil Dr en K Holl K Ind Holl Melksuiker Intern Gew Bet Intern Kunstst Klinker IsoUet Kondor K Ned Gr.Bm Kon Ned Zout Kon Pharm Br Kon Ver Taptjt Kon Zw Ketjen Letterg A'dam Lever Br 6 % C dito 4 % Pret Lyempf Lijm en Gel.f Ma Fr Smulders M Jled Bakkert Ned A A Vr Ned Am Fitting Ned App Nedap Ned Gist en Sp dito le 1 ' 38 3 % dito ' 33 3 % 3 Z H 3e 1 ' 37 3 dito 2e len ' 38 3 dito ' 46 3 — — Bank - en CredietinsteülngenB.V.N.G.O ' 3731/3 — — dito ' 38 3 — — E V O Z ' 37 4 56 % 571/.Gem Cr 40-J 3 — 85 % Ned B 5 % 4 — 53 Pandbrteven — 82'/2 84 84 — 80 80 83 — 83 85 — 82 % 82 % 81 82 A.H XY G.(3%)3 A H.b.s XY 314 A H B 3 % 3 B H B G.(3%)3D H Bk d 3 % Fr Gr 31/4 dito Sy2 3 Gr H 3 % 3 Gr Hyp B 3 % HoU H 3 % 3 % H N G 31/2 3 - 81 % 80 % ¦ lij.vH.Gr 3 % 3 81 % 81^4 N H.Bk s E 3 % 831,4 83 % dito Geo 3 % 3 83 82 % N.H.sK 3 % 3 — 83 dito serie B 3 — 83 N.w H.b 3 % — — O H.b 3 % 3 82 — Rott.H.b 3 % 31,4 — — Utr H.b KL 3 % 84 % 84 dito Gec 3 % 3 82 83i,4 W H s N.O 3 % 85 — dito 3 % 3 — — dito 3 — — Z Hypb 3 % — 87 Z H.b KL 3 % 3 — — Z H.bk 3 % — 85 Hsiaiirorslltós ' Mn^mws Geslaagd aan de Utrechtse Universi teit Semi Arts Examen mej M D v d Kreek Bussum H J A M Bon gaerts Boxmeer H P Th Werkman Zeist Arts Examen Mej C P F Strij bos F " J Wilderink A J G Caspers Utrecht C A J Berntsen Velp B®@r üm li^Ssps^ker DINSDAQ 16 OCTOBER • B*K -' i oHH — " i vtaesMAim 7.15 Gr.m 7.45 Gebed 8 - Nieuws 8.15 Gr.ra 9 - Voor de huisvrouw 9.30 Waterstanden 9.35 „ Lichtbaken " 10 Voor de kleuters 10.15 Gr.m 10.40 Schoolradio 11 — Voor de vrouw 11.30 Schoolradio 12 — Angelus 12.03 Gr.m 12.30—12.33 Land - en tuinbouw 12.65 Zonnewijzer 13 — Nieuws 13.20 Ac tualiteiten 13.25 Metropole orkest 14 Gevarieerd programma 14.53 Gr.m 15 Voor de scholen 15.30 „ Ben Je zestig " 16 Voor de zieken 16.30 Ziekenlof 17 Voor do jeugd 17.45 Gr.m 18 — Nieuws 18.15 Actualiteiten 18.20 Sport 18.30 Gr.m 18.45 Cursus voor leken^elers 19 „ Hier is Europa " Vaudeville-programma 19.30 Voor de Jeugd 19.40 „ Dit is leven " causerie 19.50 Gr.m 20 - Nieuws 20.08 De ge wone man 20.15 „ Pater Damiaan " hoorsi>el 21.10—21.20 Gr.m 22.30 Gr muziek 22.35 De eerste KRO-tolevisie uitzending 22.45 Gebed 23 - Nieuws 23.15 „ Gezond Gezin " causerie 23,25 24 Kamerorkest en solisten HILVERSUM II — AVRO T — Nieuws 7,15 Ochtendgymnastiek 7,30 Gr,m VPRO 7.50 Dagopening AVKO 8 — Nieuws 8.15 Gr.m 9 — Morgen - Vier-en-twintig jaar oom Dan ga je morgen met me meenaar Amsterdam En dait was ook gebeurd Tante Amshove die even doortastend was als haar echtgenoot had om te be ginnen haar een nieuwe garderobe laten maken door een eersteklas kleermaker En haar toen naar de School voor Maatschappelijk Werk gezonden Het was een succes gewor den van het allereerste begin af Het meisje had meer zelfvertrouwen ge kregen weer de vreugde van het le ven leren kennen en de voldoening van nuttig werk te verrichten Ze kreeg spoedig een verantwoordelijke post bij Maatschappelijk Hulpbetoon ze voldeed uitstekend en Was gezien bij haar collega's En in de volks buurten was de geweldige gestalte van/de „ Frulle " een bekende ver schijning geworden die het algemeen verfa:ouwen wist te winnen door haar tact en waarlijk medeleven En die waar het nodig was ook ontzag wist in te boezemen Ze woonde nu sedert drie jaar sinds haar oom zijn praktijk had neergelegd en Amsterdam had ver laten in pension Mon Eepos en had zich met haast moederlijke belang stelling gehecht aan het veel jongere meisje Toen Aagjej de zonnige zitkamer binnenkwam zag ze dadelijk dat haar vermoeden juist geweest was Freule Frida ergerde zicjh geweldig aan haar gedwongen huisarrest Er waren eni ge dringende gevallen die haar hulp nodig hadden en daar zat ze nu zon der enige reden gedwongen tot niets doen Ze was geheel uit haar gewone doen Ze zat ongegeneerd voor in een van de grote fauteuils voor de schoorsteenmantel haar knieën uit een haar ellebogen daarop steu nend en het hoofd in de handen Ze kwam met een schok overeind toen het meisje binnenkwam Kom jtj hier Aagje Ja Is dat zo gek Wat zit jijhier zeg Nota bene voor de haard opzo'n verrukelijke dag Ik erger me dood Het meisje lachte — Arme jij Heb je het te kwaad Kom ga mee naar het balcon Een beetje zonnen — Nee ik blijf liever hier Pf\&m/tc &\ Faas Wilkes een voetbalcarrière " e bekende sportjournalist Martin W Duyzings van wiens hand reeds verschillende boeken op het veel om vattend terrein der sport verschenen verhaalt in zijn jongste werk over Faas Wilkes en diens bliksemcarrière in de voetbalsport Hij vertelt op zijn prettige boeiende en onderhou dende wijze over Wilkes ' jeugd van de jaren dat hij voor het Rotterdam se „ Xerxes " voetbalde van zijn in terlandwedstrijden zijn beroemde „ vacantie " in Engeland zijn over gang naar de beroepssport en de triomfen die hij in de Italiaanse voetbalclub „ Internazionale " vierde Duyzings laat ons echter ook een blik werpen achter de schermen hard spel keiharde managers en een zekere mate van heimwee waaraan de speler in het buitenland ten prooi valt Heimwee naar Holland niet al leen maar ook naar zijn oude club Xerxes die hij nog altijd niet verge ten heeft en naar het Nederlands elftal waarin hij zijn mooiste wed strijden speelde Het boek bevat voorts een woord vooraf van de beroemde Zweedse voetbal-ster Gunnar Gren Het is verlucht met tal van geslaagde il lustraties uit Wilkes ' voetballoop baan Het werk dat een begeerd be zit zal blijken voor iedere voetbal liefhebber verscheen bij „ De boe kerij " Baam Advertentie HUIDKLACHTEÜ huid geneesmiddel met diepte. werking zoals puistjes vetwormpjes en mee - eters die Uw huid aantasten en onl -| sieren verdwijnen spoedig door plaat - ^ selijk betten deppen mei ySv een paar druppels débrAiine het testament van de Hertogin van Angouleme b Pottenbakkers-demonstratie c Muzikaal intermezzo.PAUZE 3 Demonstratie moderne methode muziekonderwijs voor doofstom men ENGELAND BBC LIGHT PROGRAMME 1500 en 247 m 12 — Gevarieerde muziek 12.45 Schots orkest 13.45 Voor de kinderen 14 — Voor de vrouw 15 — Lichte mu ziek 15.30 Voor de soldaten 15.45 Lichte muziek 16.15 „ Mrs Dale's Dag boek " 16.30 Lichte muziek 17.15 Or gelspel 17.45 Gevarieerde muziek 18.15 Voor d © Jeugd 18.45 Hoorspel 19 — Nieuws 19.25 Sport 19.30 Hoorspel 20 — Operamuziek 21 — Gevarieerd programma 21.30 Licht programma 22 — Nieuws 22.15 Causerie over de verkiezingen 22.35 Lichte muziek 23 Voordracht 23.15 Dansmuziek 23.56 — 24.00 Nieuws BRUSSEL — 324 m 11.45 Gr.m 12.15 Orkestconcert 12,30 Weerberichten 12,34 Orkestconcert 12.50 Koersen 12.55 Gr.m 13 - Nieuws 13.15 Gr.m 14 — Schoolradio 15.30 en 16 — Gr.m 17 — Nieuws 17.10 Gr.m 17.15 Voor de kleuters 17.30 Gr.m 17.50 Boekbespreking 18 — Voor de Jeugd 18.30 Voor de soldaten 19 — Nieuws 19.30 Gr.m 19.50 Syndicale kroniek 20 — Hoorspel 21.30 Gr.m 21.45 Actualiteiten 22 — Nieuws 22.16 Gr.m 23 - Nieuws 23,06-24 - Gr.m AAGTEKERK 14-10 van R'dam naar Hamburg AARDIJK 13-10 van R'dam n New-York ABBEKERK 14-10 te Rotter dam V Antw ALDABI R'dam — B Aires 14 10 van St Vincent KV naar Rio de Janeiro ALKAID B.-Alres — R'dam 15 10 van Montevideo n ffantos ALPHARD 13 10 van R'dam naar Ham burg ALUORA 16-10 van R'dam te Philadelphia verw ARIADNE 13-10 v A'dam n Hamburg ARENDSDIJK N Yorlc—B.-Aires 14 10 van Santos AR NEDIJK New Oi'leans—R'dam pass 14 10 Scillys naar Antwerpen AVER DIJK New York — R'dam pass 14-10 Scillys naar Antwerpen BAARN Am sterdam — Chili 14-10 van Sanantonio n Talcahuano BREDA Peru—A'dam 14-10 te E'dam CALTEX NEDERLAND 13-10 V R'dam ri Kopenhagen CALTEX THE HAGUE 15-10 van Sidon te R'dam;DUIVENDIJK R'dam — Vancouver 14 0van San Prancisco EEMDIJK R'dam—Golfhavens p 13-10 Ouessant FRIES LAND SSM 13-10 van R'dam te Gdy nia GAAS'TERLAND 13-10 van Am sterdam naar B.-Aires GRAVELAND 14 10 V Bremen te Hamburg GROOTEBEER Tj Priok—A'dam 14-10 280 mtjlZ.O Dondrahead HECTOR A'dam—Levant 13 10 van R'dam naar Algiers HELENA A'dam — Guayaquil 16-10 teLaguaira verw HYDRA 15-10 te Atlt werpen van Bremen JUPITER 13-10 V A'dam n Algiers KATWIJK Dordrecht Setubal pass 15 10 Finisterre LEKKERKERK R'dam Calcutta 14 10 V Colombo LEUVE KERK Calcutta R'dam pass 15-10 Gi braltar naar A'dam LIEVEVROUWB KEHK 14 10 V Antw n R'dam LXNDE KERK.v R'dam Perz Golf 15-10 te Bas rah LINGE 14-10 te Zaandam v Tp pila LISSEKERK A'dam-Perz Golf 15 10 te Dubai LOOSDRECHT Cal - cutta R'dam 13 10 te Boulogne MAR KELO A'dam W Afrika 14-10 te Antw MELISKERK A'dam O Afrika 13-10 v Teneriffe n Kaapstad MODJOKERTÓ 14 10 van Tandjong Priok te R'dam NIEUW AMSTERDAM 13-10 te NeW York V R'dam OOTIMAHSUM R'dam GoUhavens 14 10 te Galveston PEINS WILLEM II 15-10 te New Orleans van E'dam RADJA 14-10 v A'dam n Balilc papan REMPANG 14-10 te Amsterdam V Antw EOSSUM A'dam-Setubal pass 14 10 Ouessant RIJNDAM R'dam NewYork 13 10 V Southampton RIJNLAND 14 10 te A'dam v Hamburg SALLAND,Buenos Aires A'dam 15-10 te Eio de Janeiro SIBAJAK R'dam Soerabaja,pass 14 20 20 u nm Ouessant SLOTER DIJK Java New York 14-10 v Port Said n Hallfax SOMMELSDIJK 14-10 vanR'dam n Bremen STAD HAARLEM 15 10 nm ca 1 ' u te Vlaardingen verw.v Huelva STAD SCHIEDAM 14-10 vanVlaardingen n Savona VOLENDAM,Quebec E'dam pass 14-10 Anticosti eil.;WESTERDAM 15 10 V New York teR'dam WINSUM 13-10 v Sfax te VlaaÉtdingen ZEELAND 14-10 v Boucau ' nR'dam Vlaardingen ZIJPENBERG 15 10 te Vlaardingen WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mannheim 183 — 3 Trier 109 Keulen 74 — 3 Ruhrort 268 — 4 Lobith 860 - 7 Nijmegen 744 — 3 Arnhem 669 — 5 Eef de 194 — 3 Deventer lil — 3 Namen La Plante 138 4-3 Borgheren 3943 — 4 Bel feld ben 1078 — 8 Grave ben 467 + 3 Lith laag water — 0.04 + 10 Nijmegen 644 — 3 Vreeswijk 0.03 5 Lith — 0.04 - 10 Waterhoogten Weerdsluls Utrecht 15 Oct — Bovenkant sluis 36 cm + NAP was 3 cm Benedenkant sluis 36 cm — NAP was 10 cm 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maan'dag 15 October 1951 - 59e Ja arga ng No 142 ^ ' Pagina Notaris VAN WOERDEN Utrecht zal WUdag 19 aJ ber 1951 n.m 2 uur ij l Notarishuis aldaar veilen ^ A Krachtens art 1223 B.J Woonhuis Koppella,,.Bilthoven Huur ƒ jj.p m ' Herenhuis Oude Gm 349 Utrecht In S ' gebruik ^ B Met Rechterlijke niatjïging 3 Woonhuis Conoorti straat 24 Utrecht si f 6.35 p w incl vejC ging Bez Di en Do 2-4 uur ^ ling uiterl 30 Nov 1951 Breder bij bill met ini.verkr b.d nots Herensw 48 TeL 13092 "¦ Heden overleed plotseling onze lieve Moeder Be huwd en Grootmoeder ALBERDINA JOHANNA FEANCINA VBIEZE weduwe van D Baars eerder weduwe van G Schouten in de ouderdom van 69 jaar Uit aller naam D Baars Utrecht 13 October 1951 Burg Reigerstraat 11 bisA De begrafenis zal plaats hebben Woensdag 17 Oc tober te 12 uur op de 2e Algemene Begraafplaats Kovelswade " Vertrek van het sterfhuis 11.30 uur Hoofdambtenaar met huis houdster en kind zoekt Zit slaap - en zitslaapkamer ged gem Br ond no 8273 bur dez Hiermede vervullen wij de treurige plicht U ken nis te geven van het plot seling overlijden van onze beste Broer en Zwager HENDRIK NEBBELING in de ouderdom van 69 jaar Namens Broers Zusters Zwagers Schoonzusters Kerm Nebbeling Utrecht 14 October 1951 Oosterstraat 21 VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE Achter St Pieter 11 CONFERENTIE SAMENKOMSTEN DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG 16 17 en 18 October 1951 ' s middags om DRIE uur en * s avonds om ACHT uur Onderwerp: OVERWINN'END LICHT IN GROEIENDE DONKERHEID Sprekers Ds G van Bruggen Evang H F Huson Ds I J Vas - seur Ds Jac Verboom en Ds J van de Werfhorst Dr J L NOEST HARTSPECIALIST HEEFT DE PRAKTIJK HERVAT Laat nu Uw WINTERKLEOiNG moderniseren keren en repareren Onze specialiteit is het maken van een modern MANTELCOSTUUM uit een gedragen he rencolbert en pantalon H U KATTOUW SPOORSTRAAT 31 BEKENDMAKING ONTEIGENING De burgemeester der ge meente Lopik maakt bekend dat ter voldoening aan arti kel 15 der Onteigeningswet een afdruk van het Konink lijk Besluit van 8 September 1951 nr 16 tot aanwijzing van de percelen welke moe ten worden onteigend voor de aanleg van het gedeelte van de onder volgnummer 7 op het Provinciaal Wegenplan 1947 voorkomende weg SchoonhovenrLopik voor zo ver gelegen tussen de Lopi kersingel onder Schoonhoven en een punt op 90 m ten Oos ten van de Zijdekade onder de gemeente Lopik welk Ko ninklijk Besluit is opgenomen in de Staatscourant van 21 September 1951 nr 184 van 16 October tot en met 8 No vember 1951 ter inzage van een ieder is nedérgelegd ter secretarie der gemeente Lopik 10 October 1951 De burgemeester voornoemd SCHUMAN Splerp^n Als elke beweging een pijn scheut veroorzaakt bent U eigenlijk tot niets in staat Waarom doet U niets tegen die kwelling die U tot eeo half mens maakt Bestrijdt Uw pijn met „ A KKERTJES " Hun geneeskrachtige inhoud verwijdert de giftige stoffen uit spieren en gewrichten en eceft U Uw bewegingsvrij neid terug Morgen zegt gij evenals al die honderddui Renden geregelde gebruikers Ja waarlijk TE KOOP een mooie grote Noodwoning of Directiekeet groot 4.35x10.75 desgewenst met grond om het te plaatsen Te bevragen G J HENDRIKS Everard Meysterlaan 53 Telefoon 11340 — Utrecht Wederom verkrijgbaar Prof dr A FOREL's JET SÜUELE VRAAGSTOK " Nieuwe uitgave 310 blz druks met 36 afbeeldingen en een kleurenplaat Formaat 20 x 15i/2 cm Gebonden in geheel linnen band « leclits l 7.90 Het volledigste handboek op dit gebied Dr J E AliBEBTS „ Ontstaan Ontwikkeling en Geboorte van de Mens " Met 270 illustraties 180 bl2 druks in linnen gebonden ƒ 6.35 Deze beide boeken kosten dus totaal ƒ 14.15 betaalbaar in maandelijkse termijnen van ƒ 1.75 of meer Toezending direct na ontvangst van onderstaand bestelbUjet Verkrijgbaar in de boekhandel GEBR GRAAUW'S UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL te Amsterdam Singel 80 BESTBLBIIjJE3T — Ondergetekende verzoekt Gebr GraauWs Uitgeverij te A'dam Singel 80 te zenden 1 ex Forel Sex Vraagstuk geb ƒ 7.901 ex Alberts Ontstaan Ontw geb ƒ 6,25 te betalen in maand termijnen van ƒ Naam en volledig adres pROF.ro "^' NEEMT GEEN RISICO De wolprijzen stijgen weert 2^^'..6t4 DEKENS 70 WO 3g,o - 190 X 23S ^ i/oUen k*e"f^" ^ malen ^'"'¦ fi deken tegen Uilstottend grot _^^ 60xj30 gg75 200 90 48 32 fe«^^^«rS^^fl Gedurende 8 dagen ongekende aanbieding VERENDE MATRASSEN Onze bekende PARAMOUNT de matras met de ideale binnenvering prima damast tijk Mi pers 79.50 pers 1 1S IS jaar garantie Bijpassende kapok kussens per stuk 10.50 DEKLERKéZN VOORSTRAAT 36-40 UTRECHT CITY Laatste 4 dagen »» VIERINEENJEEP VANAF VRIJDAG 19 OCTOBER Cecil B De Mllle/s meesterwerk „ Samson en Oeiila " Nu reeds kunt u voor alle voorstellingen plaatsen bespreken Dagelijks van 10-12 van 2-4.30 en van 18-22 u Zaterdag en Zondag van ' s morgens 10 tot ' s avonds 10 uur aan de cassa tel 14384 ^ II ¦¦¦ II ¦¦ Dill ¦¦ H II ¦^ IIH^BIIJ ^ j In onze afdeling PLAATWERKERIJ | I kunnen geplaatst worden I e halfwas Plaatwerkers j I en Soldeerders j ' ' Aanmelden dagelijks aan ons kantoor '= van 9—12 u 2—5 u > Zat 9—12 u =¦ de la Reylaan 34 I m N.V Plaatmetaalindustrie ¦ I Van Mouwerik & Bal ¦ ZEIST ^ IIIHBill ¦¦§ II IH^IIIIMMIII^Hi ^ GEVRAAGD EERSTE VERKOOPSTER voor de jongens - en kinderafdeling in Heren kledlngmagazün Ü.N Brieven met opgave van verlangd salaris en laatste be trekking onder No A-8553 Adv Bur ALTA Pausdam _ UTRECHTSE KUNSTKRING — voor de voorstelling van DINSDAG 16 OCTOBEE Wij zoeken een goede STENO-TYPISTE voor de moderne talen „ DE KINDEREN VAN EDOARD " zijn nog plaatsen beschikbaar vanaf Maandag 15 October aan de Stadsschouwburg Introductie toegestaan Het bestuur Mondelinge of schriftelijke aanmelding bij "* 0!l-t(EFEc / ¦ UHi Itom&n cU'ieci ï V'BEL DAN0(i23Ö68 G'A'WITJENS HERENWEG 40-UtREÉHt LAME'rIS instrumenten N.V BILTSTRAAT 149 — UTRECHT Het beste advies voor iedere vrouw S'^k " il TtaaJi C ^/ C&A geeft U vier voordelen Ü kui vrij en zonder enige veipRcfiting TondwandelfeTh U kunt kiezen uit een weergaloze collectie U krijgt veranderingen gratis En < ' t spaart U altijd geld Want C&A brengt prima confectie tegen prijzen « saaTTOOJ-O nooit een japon zelf kunt maken of laten makenu C&A brengt de nieuwste modellen tegen prijzen die vèr beneden alles liggen wat U in Nederland geboden wordt Dddrom betaal niet te véél ^ y Ga naar C&A In de mode-afdeling van C&A vindt U steeds een ongeëvenaarde collectie en natuurlijk de laag ste prijzen Neemt U deze schattige pullover eens zuiver wol Coquille dessin nieuwe halslijn moderne kleuren Werkelijkallercharmatrts en hypermodern en toch 890 CeUt Iets voor jeugdige vlotte meisjes Sprekende ruiten » diverse fraaie kleur stellingen wit piqué kraagje leuk fluwelen ttrikje fluwelen knopen Voor een prijs waar U niet eens stol en garnering voor jtopen kunt U bent vlot en modieus gekleed voor de spotprijs vsn ^ 295 Deze japon kleedt U zeer Oe pullover vormt een prachteombinalie met deze vlotte royale rok in zuiver wol vijf plooien j leuke garneerstiksels fa voriete kleuren elegant en slank Uni wol in vier moderne herfsttinten Full swing rok rokwijdte 3 meter 34 f/m 42 het allernieuwste kraagje Een pracht model voor ^,^^ 40 t/m 46 • ¦ ^ 5Ui 975 38 t/m 50 ^^ ^/.^ Zeer speciale aanbieding 1 Grote collectie blousesl | Uiterst lage prijzen 1 Vistra unl Katoen en genopt 295 395 Een moderne Vrouw kan niet zonder deux-pièees Hei is nog altijd de grote mode Dif model is precies wat U zoekt elegante coupe fijne beschaafde tinten in de rijke hoogst moderne stof Faille Fa^onné Een juweel van elegance Een prestatie in prijs Warme sterke tricotjapon Ideaal voor de huisvrouw Wijnrood nachtblauw Spot en spotgoedkoop ¦ 50 Amerleaft Slyfel deugdig sportiefs « geknipt voor het vfalle fnoderne type - Levendige aparte Icleuren | rima eordurof kwaliteit Zo'n sprekende ruil doet t toe » altijd goed Dit charmante rrioo = is van zuiver wol os " ceintuur heelt leuke lede'g " De'prljs'ii een reuze erraiS^J 14 t/m 20 VobWeligér = teiéré kwalitei ^^ prijs ÜTKBCHT ELINKWIJKl Vonk's bracht hel „ Frisia " hï Van een onz Elinkwijk mag meer dan ti de strijd tegen het waarschiji leverd De Zuilenaren kreger wone spel te ontplooien terw zeker niet onsportieve partij i Frisia paste een sterk defe Elinkwijkers tot aanvallen en sterk spelende verdediging I rassend snelle aanvallen op voor zeer moeilijke pröblemer Geen second vrij spel Het was een zeer hard werken Frisia-ploeg die de tegenpai geen seconde vrij spel liet en dat door kreeg Elinkwijk geen enki maal een kans door beter spel oommeren Vaak hield men het sj te kort hetgeen de Frisianen hi haaldelijk aanleiding gaf de aa vallen te onderbreken Bovendi Wist de Frisia-verdediging 1 merendeel der Elinkwijk-aanvalJ in de kiem te smoren En toen de gasten diep in eprste helft na een verrassen open aanval doelman Van I Kansloos passeerden kon men n zeegen dat dit doelpunt een grote beloning was voor het hai werken van de Leeuwarders Kennelijk had Elinkwijk zijn ¦ grastander onderschat en het sto w1„if ^'>- P ^^^ ''° ven water c i.linkwi]k grote moeite zou krijg o^n deze achterstand in te lop donr^i^Vl ™ ^?" ^^ '' al geschied in = t H ® thuisclub zeer slordig t?3Phtf ' ^^- ^^'^ Zuilenaren suc < onnn ™ * tiereiken door sne open aanvallen beef het snel gers telkens konden ingrijpen Of Ht"ï^",''^"jl ^ leek het e op a zonrt.n^v /''"^^'^'^ »^ et gemSkel Srrt='?''^"L t°t twtemaal 1 kan f d ¦'°" S ¦^ ^™ f-'aaie scorin nt e^r » f'"'uH '" aa ' milUmete e|MlX'a1f,f-w - ' 5g^ingTo1,te\^iï -- « lo - \ ' Pri%ia scoort zm ^ sucL?'ïïi^°,-¥'''3 «" « Se Fi - na een Wnol " ''" ksbuiten Brs Santemr f i ^ P ^= ^ an midv < afvuurde aJv ^^ l^ericht scl bleek rit ' ^ an Elk te mach hèt'werk'i&o ^"",'^^«'^ alles te nivelleren ^ T ^'''= achterstE Vrij kort n»^rt'"ë '^ <« t "' et niidd^oor Sant'ei^f ''^"'" 8 ' ^" rassend gemaXt ^?^* ^^" 2:0 v Êwen om de sftutt^f ""'"'^ t w f " l^wame^de Znfi'S "'- S'<='=ds 1 terwijl Frisia m»ï'i?"aren ° Pzett eens verkre|e^ A Krachtens art 1223 B.V Woonhuis Koppellajj ' Bilthoven Huur f jg.;p m '' Herenhuis Oude Grath In 349 Utrecht gebruik B Met Rechterlijke machii ging 3 Woonhuis Concordi,straat 34 Utrecht Hy ^' ƒ 6.35 p w inol Verb ' ging.Bez Di en Do 2-4 uur Bj.Ung uiterL 30 Nov 1951 Breder bij bill met inl iverkr b.d nots HerensiM.l 48 TeL 13092 '" ' M / rondwandefeTK prijzen « aanraoï V > makea modellen tegen les liggen wat U it te véél ttf Srgie colleelle blouses 1 Uiterst lage prijzen 1 Vislra uni [ atoen en genopt 295 3 « an zuiver wol ituur heelt leuke "^"' reuze « errassing sprekende ruit doet ' 1 toc ^ d goed Dit charmanjemodej prijs is een sTechtt l/m 20 29 ' prijs ledergaf Geen seconde vrij spel Het was een zeer hard werkende Frisia-ploeg die de tegenpartij geen seconde vrij spel liet en daar door kreeg Elinkwijk geen enkele maal een kans door beter spel te domineren Vaak hield men het spel te kort hetgeen de Frisianen her naaldelijk aanleiding gaf de aan vallen te onderbreken Bovendien wist de Frisia-verdediging het merendeel der Elinkwijk-aanvallen in de kiem te smoren En toen de gasten diep in de eerste helft na een verrassende open aanval doelman Van Elk kansloos passeerden kon men niet zeggen dat dit doelpunt een te grote beloning was voor het harde werken van de Leeuwarders Kennelijk had Elinkwijk zijn te genstander onderschat en het stond M„i *™ P ^^^ '">^«" water dat thnkwijk grote moeite zou krijgen ora deze achterstand in te lopen Sfi'^i''^ll ™ ''^^ <^« l^al geschiedde f „ f i ^ thuisclub zeer slordig en tra^h »'' 1^'v '*'' Zuilenaren succes otf ™ ï ™ * ''«¦« iken door snelle open aanvallen beet het spel te gers telkens konden ingriipen of^.fX ™,!^^»» leek hel S op als zouden wï"' '*'" ^"^ gemakkelijk krëefrt»f'"l *°' tweemaal tbe kans ^ dp i '"^ ''^° '•¦^^ is scorings na eén f.i ' 1 ^^' millimeterde dt maaf L " i "" " '^'^ ™ de twee - Jonlh ' ingXpte"bS ^'" ^°°' °^ rechtebuften n """''' ''^"' switchte ngenfwIlSwIst ^'"^"^"™- ^ nsia scoort zen^suclef'f^en"v¥i ^"" ^^ F"= - na eenWin " '" l^sbuiten Brada Santemri '± P ^' ^¦ ï " midvoor afvuS lat V "^^' g^'icht schot Week Ofschnnl^Sv '^ '^ ^ '" achtig ¦ iet werkltell n ^'"?'^™'^ =^"«= 8 il te nivelleren il 7 ^'^'' achterstand Vrij kort n/n "?*' ^'^ "'«*¦ « idd^nvoor Santemr ^""^ ^'^^^^ ryolkoSteSl kans dat hij ^ wgt raakte al,„^v ~" ^^ ^^^ "« S daarna een hoeken J „'''''^«'^' ^& geven om de sih.ft - '"" est v?eg - Daarna ontt w *' '«^ redden ° ea Uit CZt '^ Elinkwijk pas Jerkwamefdezuflg "- ^''^^''^ ^ e '" terwijl Frisia meïi *!^'' opzetten eens verkrege ^ "' ^^"«^ «" tand de l ' t ^ beKden '' r ''"^ ^'''"=^^- Een zeldzaam " mooi actiefoto uit de wedstrijd Elinkwijk — Frisia We zien hier Jan Vonk in duel met de Friese keeper en een der hacks joto U N - V d Werf geslaagd zijn ware het niet dat doelman Bijlenga een hoog verras send schot van Vonk totaal ver keerd beoordeelde Zo werd het 1 — 1 Wat Elinkwijk echter ook verder probeerde keeper Bijlenga liet zich niet meer vermurwen ook al legden Van Beek en v d Hoogen het vuur met felle schoten na aan zijn schenen Ook Frisia kon geen doelpunt meer opbrengen en onder immense span ning kwam het einde met een uit slag die de krachtsverhouding on getwijfeld goed weergaf Frankrijk sloeg Zwitserland met 2-1 In een door beide ploegen zeer snel en vooral fair gespeelde wed strijd heeft Frankrijk een 2—1 over winning op Zwitserland behaald na bij rust met 2—0 te hebben voorge staan De Zwitsers waren het eerst in de aanval en hadden pech toen hun linksbuiten Fatton in de achtste minuut ver buiten bereik van Vignal knalhard ttegen de paal schoot De Fransen waren de schrik spoedig te boven zij zetten een serie aantrekkelijke aanvallen op en namen in de 27e minuut de leiding door Doye de bekende linksbinnen van Bordeaux Acht minuten later moest Corrodi het leer voor de tweede maal uit de touwen halen na een scherp schot van de Franse linksbuiten Grumellon De Zwitsers lieten zich door deze achterstand niet ontmoedigen en probeerden de match in de tweede helft te forceren Uit een snelle aan val kwam de bal acht minuten na de hervatting bij de rechtsbuiten Ballaman die de uitlopende Vignal ontweek en de stand op 1—2 bracht Daarna vochten zij hardnekkig voor de gelijkmaker en waren ze over ' t algemeen ook een tikje sterker Vignal kreeg althans in deze helft veel meer te doen dan zijn collega in het Zwitserse doel Maar hoewel de Franse verdedigers alle zeilen moesten bijzetten kon men de Zwit serse offensieven toch steeds in laat ste aanleg verijdelen zodat in de stand geen verandering meer kwam Met een gelijk spel zouden de Haan tjes ongetwijfeld ook tevreden zijn geweest — De landenvoetbaïwedstrijd tus sen het Franse B-elftal en Grieken land werd door de gastheren met 1 — O gewonnen XSJECHO-SLOWAKIJE — HONGABIJE 1—2 In de Tsjechische industriestad Witkowitz vond voor 40.000 toe schouwers de landenwedstrijd plaats tussen Tsjecho-Slowakye en Hongarije welke door de Hongaren met 2—1 werd gewonnen De rust was ingegaan met gelijke stand In Boedapest kwamen de B ploegen van beide landen tegen elkaar uit Hongarije B won met 4—0 OM DE GOUDEN ONAFHANKE LIJKHEIDS BEKER De jaarlijkse wedstrijd tussen het Rotterdams Elftal en de „ Rest van Nederland " met als inzet de Gou den Onafhankelijkheidsbeker wordt Zaterdag 10 November gespeeld De ontmoeting vindt plaats op het terrein van „ Sparta " aanvang 14.30 uur BIJ DE FOTO Kort voor het eindsignaal scoorde V.V.V het enige tegenpunt tegen Hercules Men ziet doelman Lozew in duel met drie Ü.V.V.'ers o.a Bak ker links en Jansen van ' t Land foto U N tegen Ooster par kers Wankel Gronings team haalde hijgend 2 7 finish Van een onzer sportredacteuren < — —* Voetbaluitslagen EERSTE KLASSE A E.D.O — Velocitas 2-0 Ensch Boys—A.G.O.V.V 3—2 ' t Gooi—D.W.S 0-0 Elinkwijk—Frisia 1—1 Haarlem—G.V.A.V 2—1 Theole—Go Ahead 1—1 De Volew.—Heerenveen 1—1 EERSTE KLASSE B Sneek — Achilles 0—2 Wageningen — V.S.V 0—0 Oosterparkers — ^ D.O.S 2—7 Zwolse Boys—R.C.H 3—3 Blauw Wit—Ajax 4—0 Be Quick — Enschede 2—3 Leeuwarden — Vitesse 1—1 EERSTE KLASSE C Eindhoven—N.A.C 1—1 A.D.O.—R.B.C 2—1 Willem II — B.V.V 1-0 Bleyerheide — Juliana 1-4 Feyenoord — Sittardia 1-0 Quick — S.V.V 2—2 D.H.C.—M.V.V 3—2 EERSTE KLASSE D Xerxes — N.E.C 1—0 Hermes D.V.S.—Emma 1—1 Maurits—N.O.A.D 2—2 V.V.V — Sparta 3-0 Brabantia—P.S.V 2—1 L.O.N.G.A.—H.B.S 4^1 Chevremont—Limburgia 0—3 Voor de verdere resultaten zie men de rubriek Sport in cijfers op pag 2 Oosterparkers heeft Zondag wei nig hinderpalen opgericht op de weg die DOS moest afleggen om met de indrukwekkende 3—7 score zonnig Groningen te verlaten De tegenstand van de jongste telg der Groninger eer.ste klasser was zelfs zodanig dat DOS bij vlagen minder serieus ging spelen en zo moest toe staan dat de linkerhelft van het scorebord gesierd werd met een 2 wijl een O wellicht beter op zijn plaats zou ztjn geweest Een te traag manoeuvrerende Van I^eeu wen en een door de plankenkoorts aanvankeiyk onwennig doende v d Hoeven maakten Zondag de rechter helft van de Utrechtse defensie echter tot een kwetsbare piek die teveel onnauwkeurigheden beging Dat Oosterparkers niettemin slechts twee doelpunten scoorde is duidelijk als men weet dat deze enthousiaste club het praedic^at eersteklasser nauwelijks verdien L DOS liep zgn tegenstander reeds in de eerste minuut omver Pindus ' lange uittrap daalde voor verbaas de Groninger ogen ver over het midden waar een aarzelende Wolda Luiten moest laten gaan Doelman Reinders hield van schrik zijn adem in en zag — volkomen falend — hoe v d Bogert Luitens werk ko ninklijk afrondde met een gave treffer O — 1 Vier minuten later kreeg de Utrechtse 2 gestalte nog voordat Oosterparkers tot daden was geko men Van Basten richtte een pass naar Krommert die Lammers naar Reinders liet sprinten De Gronin ger doelman schoof zijn lichaam driest voor de voeten van Utrechts midvoor maar moest de bal laten gaan Een geestdriftige Krommert sprong toen midden tussen schie t;ende en trappende spelers hief z^n been op en trof een leeg doel feil loos 0—2 Oosterparkers kwam duidelijk techniek te kort om in de volgende fase waarin DOS zich lichtelijk te rugtrok te scoren Het bleef een primitief gepruts dat de Utrech ters niet bepaald tot grote daden inspireerde Tot in de 21e minuut een Temming — Luiten-combinatie uitmondde bij de verrassend snel schietende Visser Van zeker 20 me ter trof hij dreigend het net O — 3 Acht minuten voor rust liet Van De competitiestanden Eerste klasse A Eerste klasse C Haarlem DWS Ensch B Elinkwijk ' t Gooi EDO AGOW De Volew Heerenveen GVAV Go Ahead Frisia Theole Velocitas 2 — 12 17 - 7 1 1 11 15 - 8 10 16 - 6 9 14 - 8 8 11-13 7 12-10 6 9-8 6 14-14 6 13-17 6 9-15 5 12-21 4 14-14 4 10-15 2 8 18 — 12 18 - 8 Feyenoord 7 — 11 10 - 3 Willem II 7 — 2 10 15 - 8 NAC 7 3 19 8-6 Juliana 7 2 — 4 2 2 8 10 - 7 Bleijerheide 7 17 7-6 BW 73 2 7 13-11 MW 63 2 7 9-8 Eindhoven 613 7 12-12 DHC 713 5 9-6 ADO 73 3 5 6-7 RBC 73 3 5 10-17 Sittardia 72 5 2 7-20 SVV 7 - 16 1 3-18 Quick N 7 • 7 — 7 — Eerste klasse B Eerste klasse D RCH Wageningen Ajax Be Quick DOS Vitesse Leeuwarden Enschede VSV Zwolse Boys Blauw Wit Achilles Sneek Oosterp 7 14 21 - 2 4 2 1 10 17 - 6 10 21-12 10 15-10 1 11 24-10 1 11 18 - 8 11 18 - 9 10 18 - 6 10 28-17 9 11 - 9 9 12-10 8 12-15 5 15 13 VVV 7 Emma Limburgia NOAD Sparta Maurits PSV Longa Brabantia Xerxes HBS NEC 6 6 6-8 6 18-14 6 12-12 6 13-19 6 8-14 5 7-15 4 8-18 3 9-14 2 7 21 9-13 9-15 8-16 8-22 5-27 Chevremont Hermes DVS 7 wandelden daarna verbluffend ge makkelijk door een wankele defen sie zodat 25 minuten in de tweede helft de eindscore reeds was be reikt Oosterparkers heeft nog wel geprobeerd iets te doen wat op voetballen leek maar het is niet de moeite waard over dit povere en zonder maatgevoel uitgevoerde of fensief nog iets te schrijven DOS bepaalde zich in de resterende tijd tot dikwijls vermetele aanvallen die aantrekkelijk waren omdat de Groninger defensie zich meestal zelf voor ingewikkelde problemen stelde Het bleef 2—7 het had ook 2—10 kunnen zijn Van een speciale verslaggever ' Aan het einde van ons verslag over de laatste wedstrijd van Velox tegen EBOH die met 3—1 werd verloren schreven we Vlugger reageren ook al heeft men weinig kans de bal te bemachtigen zij voor Velox het parool voor de komende wedstrijden Welnu in de ont moeting gisteren tegen CW heeft men dit inderdaad gedaan hebben alle spelers hard gewerkt en de be loning is niet uitgebleven want er werd met 1 — O gewonnen De thuisclub begon met enige zeer goede aanvallen veelal ko mend van rechts doch men moest al terstond ervaren dat de CVV achterhoede met de linksachter Lagendijk aan het hoofd niet ge makkelijk was te passeren Het werd spoedig een vrij gelijk opgaan de strijd waarin we schoten zagen van Ockhuisen van Hoogland van Klinkenberg énz en anderzijds van de Boer Wolf Reus enz echter vrijwel alle te onzuiver om tot suc ces te voeren Wellicht door de warmte zakte bij beide ploegen het tempo doch toen na een half uur succes kwam voor Velox leefde de strijd weer fel op Juist toen de gasten v Kooten danig op de proef hadden gesteld volgde een snelle uitval van de thuisclub en was het Hol die op een scherp naar voren gespeelde bal snel toeliep en doel man Diephorst wist te passeren 1—0 De resterende tijd voor de rust was het krachtsverschil zeer gering en hoewel vele schoten op beide doelen werden afgevuurd wa ren deze te onzuiver'om tot resul taat te voeren Het begin van de tweede helft was vrijwel voor Velox Ockhuizen had al direct pech toen hij hard te gen de paal schoot en uit een vrije trap op het doel der Rotterdammers werd overgekogeld In deze periode was er werkelijk goede kans de voorsprong te vergroten doch toen dit niet gelukte trad weer enige België v^erd door Oostenrijk met 8-1 gekraakt Bij prachtig herfstweer is in het Heysel Stadion de wedstrijd België — Oostenrijk gespeeld De ontmoeting begon zeer goed voor de Belgen die na zeven minuten de leiding namen door Lemberechts Vóór de aftrap werd een minuut stilte betracht ter ere van de nage dachtenis van Kanunnik Dessain in leven president van de Kon Belg Voetbalbond De Belgen die de toss hadden verloren begonnen met de zon in de ogen en al spoedig zetten de Oostenrijkers een aanval op De Roodbaatjes reageerden onmiddellijk en brachten de strijd over op de Oostenrijkse helft Na een fraaie of fensieve combinatie waaraan Moes Anoul en Mermans deelnamen fVan een onzer sportredacteuren He ercules dat In plaatselijke wed strijden wel eens meer verrassendvoor de dag pleegde te komen deeddat ook gisteren door na een overi gens van beide zijden zeer matig ge speelde wedstiijd met 2—1 vanUW te winnen na met de rust met 1 — O te hebben voorgestaan Her cules speelde beter en vooral en thousiaster dan het tot nu toe deeden wat UW betreft moet van eenvolslagen off day worden gespro ken viant wat de geblokten giste ren in het Stadion lieten zien waswel zeer po%'er En hoewel UW nade hervatting een onbetwistbareveldmcerderheid demonstreerde kan de Hercules-zege toch niet on verdiend genoemd worden al kwa men de blauw-witten vrij fortuinlijk aan de doelpunten hetgeen trou wens ook van dat van UW gezegd kan worden Het was als geheel een romme lige wedstrijd Er werd van beide kanten vrij stevig gespeeld waar door het spel nogal eens voor vrije schoppen moest worden onderbro ken waarbij de arbiter nog wel eens vreemde beslissingen nam Overi gens dient vastgesteld te worden dat zowel spelers als publiek zich maar eens goed op de hoogte moe ten stellen van de nieuwe spelre gels want de reacties op verschil lende juiste beslissingen van de scheidsrechter wezen er wel op dat men die nieuwe regels nog lang niet onder de knie heeft Beide ploegen verschenen in een gewijzigde opstelling maar of die van UVV er met deze vrtjzigingen beter op is geworden wagen we toch ernstig te betvrijfelen Van de voorhoede ging niet de minste stootkracht uit omdat zowel Hor dijk als de Waal op de vleugels on voldoende waren Overeem kreeg verslapping in waarvan de bezoe kers profiteerden om het v Kooten lastig te maken Luiten en vooral Ywema grepen echter geregeld goed in en v Kooten toonde zich in prima vorm Het laatste kwartier had Velox weer het beste van het fï^ïSS^:ï:ï--:AvUïS;Mï:i - kwam Lemberechts in het bezit van de bal en zijn schot gaf de beroem de doelman geen ' kans De gelijk maker ontstond in de 33e minuut uit een vrije schop keurig door Stojas pal genomen Huber liep snel toe zette zijn hoofd onder de bal en Boogaerts werd kansloos geslagen In de laatste vijf minuten van de eerste helft werd de druk op het Belgische doel te sterk en na een waar bombardement te hebben door staan bezweek Boogaerts voor een schot van Stojaspal die de bal op pikte nadat de Belgische keeper het leer uit een kogel van Koerner niet voldoende in zijn macht had kunnen krijgen Vijf minuten na de hervatting werd een prachtige aanval over de rechter vleugel bekroond door een doelpunt van Huber 3—1 Nog gaven de Rode Duivels geen krimp en de strijd golfde op en neer Maar de voorhoede der gasten kwam steeds beter op dreef en in de elfde minuut scoorde Ocwirk Stojaspal zorgde voor een vijfde doelpunt bij Daudey niet de minste kans en zo kon de UVV-voorhoede maar weinig gevaarlijk worden Onkwets baar bleek de defensie ook niet en zo was het geen wonder dat deze ploeg tegen een iets beter sluitende Hercules-ploeg de nederlaag tege moet ging Door de opstelling van Hoefnagels als rechtsbuiten ging er van deze linie meer kracht uit dan anders hetgeen niet van linksbui ten de Beer kan worden gezegd Zijn ongetwijfeld harde werken sor teert niet het minste effect omdat het gespeend is van elke techniek Dat was trouwens het kenmerk van beide ploegen gebrek aan techniek en tempo Hercules was na het begin de aanvallende ploeg doch toen ook de UVV-voorhoede zich wat meer be gon te roeren bleek rechtsachter v Veghel de zwakke stee in de Her - cules defensie en het is onbegrijpe lijk dat de geblokten in het begin daarvan geen gebruik hebben we ten te maken Later herstelde v Veghel zich en bleek hij een bruik bare achterspeler Doorzichtig waren overigens van beide kanten de aanvallen waarbij UVV enkele corners te nemen kreeg welke niets opleverden En zo kwam de rust reeds in zicht toen Hercules na 37 minuten spelen de leiding nam uit een strafschop waar niemand ook maar iets van begreep Desgevraagd vertelde de scheidsrechter dat hij die straf schop had toegekend omdat Ram pen Gijsbertse in de rug aanviel zonder het oogmerk de bal te spe len Daudey maakte er 1 — O uit ook de ruststand In de tweede helft een vrijwel steeds aanvallende maar voor doel onmachtige UVV voorhoede de Waal schoot zelfs een strafschop naast met niet ongevaarlijke Her - cules aanvallen Uit één daarvan schoot Hoefnagels een door Gijs bertse voor doel geplaatste bal via doelman Slob in de touwen 2—0 en in de laatste minuut van de strijd belandde een door Hordijk genomen corner achter de door zijn spelers zwaar gehinderde Lozew waardoor Hercules met 2—1 won spel en het zou zeker overeenkom stig de verhouding zijn geweest wanneer er nog een doelpuntje voor de Koningswegbewoners ware bij gekomen Tal van schoten werden gelost velen echter vaak te hoog enige hevige schermutselingen voor het doel van de bezoekers ont stonden doch treffers bleven uit Met 1 — O kwam het einde waar door twee kostbare puntjes waren bemachtigd Spelmoment uit de wedstrijd Velox — C.V.V die door de Utrechtse geel - zwarten met 1 — O lüerd gewonnen foto U N m&^s^.^:i^i:^i ^ De reacties van de Belgen bleven fel en de opbouw van hun aanvallen en uitvallen was vaak zeer ver dienstelijk Met schieten waren ze echter niet fortuinlijk De Oostenrij kers leefden zich nu uit in een ver bluffend spel Alhoewel zij niet de indruk maakten van de score zo hoog mogelijk te willen opvoeren maakte Koerner toch in de 32e mi nuut met een kopbal een zesde doel punt uit een center van Melchior nadat de Belgische verdediging to taal van de wijs was gebracht door listige switches en omschakelingen van de aanval Tien minuten voor het einde bracht Moes bij een uitval van de Belgen het doel van Zeman in gevaar Er ontstond een scrim mage waarbij de gastheren meer dan één schietkans kregen zonder er ech ter van te profiteren De Oostenrij kers deden het beter hun aanvallen de voorhoede rafelde de Belgische verdediging uit elkaar en door toe doen van Melchior en Hanappi werd het binnen een minuut 8—1 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 15 October 1951 - 59e ' Jaargang No 142 SPORT Pagina 3e klasse ' D HMS 6 4 2 0 10 13—1 CDN 6 3 3 0 9 13—4 Holland 6 4 - 1 1 9 7—4 Zeist 6 3 2 1 8 9—10 BMM ' 15 6 Z 1 2 7 9—13 APWC 6 2 2 2 6 12—14 Donar 6 2 2 2 6 9—11 Fortitude 6 2 2 2 6 8—13 Allen W 6 2 1 3 5 11—9 Patria 6 2 0 4 4 11—10 St Boys 6 0 1 5 1 10—16 BVC 6 ó 1 5 1 4—11 staan ondanks het feit dat de Utrechters meer aanvallend waren Na 0—2 werd het 1—2 door Ca verlé Door Droogebroek werd het na de rust 2^2 en in de laatste minuut 2—3 Bij BVC—Zeist was het met de rust O — 0 Van Rheenen gaf Zeist toen een 2 — O voorsprong en het was Deflers die er in de laatste phase van de strijd 1—2 van maak te Door deze resultaten bleven St Boys en BVC de laatste plaats de len APWC bleef ver beneden de ver wachting door op eigen veld met 6—3 van Allen Weerbaar te ver liezen en bij Fortitudo — EMM ' 15 kwam het einde met 2—2 advertentie gin werd gemasikt Het was etj vrij harde wedstrijd onder matig leiding Qoede wedstrijd van DWSV DWSV heeft in Laren een goei wedstrijd gespeeld Het Werd i-j en door middenvoor J Wever 1 - de ruststand Na de rust maalc ' J Wever er 1—2 en 1—3 van e kort voor het einde van deze tm '> wedstrijd werd het 2—3 de eir stand Goed speelde ook DVSU top De Zebra's vooral in de twee helft De rust kwam met 1—0 vr DVSU door een doelpunt van T Spliet Na de rust werd het -• door W Spliet 2—1 en Th Spij 3—1 terwijl nog twee DVSU-do ' punten werden geannuleerd Quick A heeft SEC uitsteken partij gegeven doch kon niet ïtr hinderen dat de thuisclub verdw met 2—1 won 4e klasse GDVSU 7 4 3 O 11 IM BFC 6 4 119 17 -!' DWSV 6 4 119 18-:i SEC 7 4 12 9 19 - Kampong 7 4 0 3 8 12 -;' SDO 6 3 12 7 13 - ADE 7 2 3 2 7 13-i Laren 7 2 14 5 13-:r Voorwaarts 7 2 1-45 14-i Quick A 6 2 O 4 4 14-is Zwal V 6 2 0 4 4 ] 2 - Amsvorde 6 114 3 7-i De Zebra's 6 114 3 7 - DE LAQERE REQIONEN Voorwaarts versloeg het leidende B^F^C ^ Verrassende zege Voor de grootste verrassing in de 4e klasse G zorgde Voorwaarts door het leidende BFC op eigen terrein een 3—2 nederlaag toe te brengen Na 1—0 voor BFC liet Voorwaarts een strafschop onbe nut doch werd het 1—1 door den Boesterd Met Voorwaarts sterker werd het 2—1 voor BFC doch na de rust maakte Reek uit een straf schop gelijk 2—2 en maakte Maarschalkerweerd die inmiddels voor was gaan spelen kort voor tijd het wmnende Utrechtse doel punt 2—3 een verdiende zege Onverwacht is ongetwijfeld ook de 2—1 overwinning van SDO in Weesp tegen ADE en de 1 — O ne derlaag van Kampong tegen het onderaan staande Amsvorde een doelpuiit dat reeds kort na het be V Ree H de Zoete en weer v Ree En na de rust hetzelfde laken een pak doch geen Holland-doelpunten waarbij zelfs een strafschop werd gemist Vijfde nederlaag De zesde wedstrijd bracht zowel St Boys als BVC de vijfde neder laag St Boys verloor op eigen veld met 2—3 van Donar na met de rust met 1—2 te hebben achterge Verrassende resultaten in het rayon Utrecht Utrecht verloor te winnen terwfll Amsvorde erin slaagde Kampong met een 1 — O nederlaag huiswaarts te zenden ^ Door de eigen overwinning op De Zebra's en de nederlaag van BFC nam DVSTI in de 4e klasse G de leiding Maarssen en JSV maakten In de 4e klasse H geen fout ble ven daardoor „ in the nmnlng " knap werk deed Saestum door het toch vrij sterke GW met 1 — O te verslaan terwfll Utrecht weer eens beneden de verwachting bleef en op eigen veld van Am Boys verloor een her.stel dus van het lagere Amersfoortse voetbal HMS heeft het uiterst moeilijk gehad tegen Patria dat blijkbaar in het veld is gekomen met de ge dachte in de eerste instantie het maken van doelpvinten bij zichzelf te voorkomen En daartegen is het altijd zeer moeilijk optornen dat HMS aan den lijve ondervond Want wel waren de Utrechters vrijwel doorlopend sterker en aanvallend doch er was geen doorkomen aan Het eerste en enige doelpunt kwam ongeveer 20 minuten na het begin door Edelbroek na een worsteling voor het Zeisterse doel Doelman Anjema was ook nu weer lutste kend op dreef Door deze overwinning en de « e derlaag de eerste van Holland te gen CDN heeft HMS de leiding genomen in de 3e klasse D CDN won met 3 — O waaruit niet gecon cludeerd moet worden dat CDN meer aanvallend is geweest Het tegendeel was het geval doch men beging daarbij van Utrechtse zijde de fout om het leer te hoog te spelen en in het koppen waren de CDN-ers de Utrechters de baas Zo kon het gebeuren dat terwijl Holland meer aanvallend was CDN uit uitvallen een 3 — O voor sprong nam door doelpunten van In Rotterdam werd Zondagmiddag de voetbalwedstrijd tussen Feijenoord en Sittardia gespeeld welke strijd Feijenoord met 1—0 won In de laat ste minuten trachtte Sittardia met het voeren van een wanhopige strijd nog de gelijkmaker te scoren hetgeen echter niet ge3..'cte De joto toont een worstelin ' voor het doel van Feijenoord Korfbal KNKB.N.-HoUand Ie kLAUen Weerb DED 6-4 Archipel Blauw Wit 6-5 Rohda Swlfl 14-7 Westerkw.-K Zaand 4-3 Ze klasse A Excelsior-Olympia 4-6 OBZB-Zwaluwen 11-4 DTV-A'dam Zuid 7-6 DVD-A'mum 5-2 3e klasse DSV-N'ham 2-8 Vogel-Victoria 4-2 Tovers-Oosterpark 5-3 Fortuna-Meo 8-6 Bes 20 klasse.DVD 2 Samos 2 5-5 Blauw Wit 3-DED 2 7 -* W.kw 3-A'dam Z 2 11-5 Bes 3e klasse Landlust 2 Bl Wit 4 0-1 Zwal 2-Olympia 2 1-16 Oosterp 2-DTV GUKB. Ie klasse Vogel 2-Kameo Tovers 2-SKV Soesterkw.-Samos 4 2e klasse Samos 6 SKV 2 Altius 2-Spai-ta Huizen-Samos 5 Terre Neuve-SSVU 0-11 3e klasse Samos 7 Vogel 5 Austerlitz-RDZ Dosc-Vogel 4 Adspiranten Soesterkw 4-Exc 4 2-5 Samos A-Samos B 10-0 Soestkw A-Exc A 0-10 SPORT IN CIJFERS Afd 2e kl Achilles 3-UD 2 4-1 ' s Graveland-Laren 3-2 Attila 3-KHC 3 2-1 Laren 2-Athleta 2 l-l HEREN Hoofdklasse PSV-Hellas 13-7 Quick-Olympia H 4-5 HGV-Olympia Gr 9-6 NHoc-DES 5-4 Distr ie kl BI Wit-Amersfoort 11-3 HOC-Attila 5-10 Concordia HHC 12-10 Aalsmeer-Achilles 10-4 Distr ze kl UD-Sport Vereent lO-O GVA-BHC 6-14 Zeeburg-Niloe 9-7 Tonido-APGS 6-8 Afd ie kl AAV-Actlef Arma-HHC 2 Achilles 2-SSVU Attila 2 UHV Prom.klasse D Strawberrles-H'sum 1-3 A'dam 3-Gooi 2 3-1 Alkmaar-BMHC 2 0-1 Schaerweyde-HBS 4-4 2e klasse E Gooi 3-Pinoké 2 2-2 PIT-Voordaan 2-3 Laren 2-Kraaien 8-1 Hurley 2-SCHC 3 2-0 | Ze klasse F AMVJ-Hurley 0-2 Kameleon-A'dam 5 5-0 SCHC 2-Schaerw 2 3-0 Kampong 2-Laren 3 1-4 3e klasse F H'sum 4-Voordaan 2 0-1 Ijsvogels 2-Kamp 3 1-1 Schaerw 3-SCHC 4 0-2 4e klasse F Kampong 5-Gooi 4 0-3 SCHC 5-Be Fair 4 1-1 4e klasse G Voordaan 3-Gooi 5 0-0 Schaerw 4-H'sum 7 1-5 OOST 2e klasse A Kromh.-Arnh 2 3-3 Wagen 2-Zutphen 2 2-2 Nijmegen 2-D'chem 1-7 DAMES Ie klasse Rood Wit-HHYC 3-2 Be Fair-A'dam 3-2 TOGO-BDHC 2-3 Gooi-Hilversum 2-0 Prom.klasse B Kleviten-HDM 6-1 Aeolus-Leiden 2-1 Kampong-TOGO 2 1-3 Leonidas-BDHC 3 5-1 2e klasse D SCHC-Kampong 2 1-3 H'sum 3-Schaerw 0-3 Gooi 2-Kameleon 3-1 A'fbort 2-Be Fair 2 1-3 3e klasse F Schaerw 2-H'sum 5 0-8 Kampong 3-SCHC 2 4-1 FIT 2-Voordaan 3-4 4e klasse G Kampong 4-Kamp 5 6-1 Vooidaan 2-SCHC 3 4-0 OOST Prom.klasse Arnhem-Hengelo 1-0 Union 2-Apeldoorn 2-3 W.ningen-Tempo ' 41 1-0 Zwolle-Upward 2-1 Ze klasse A Doetinch.-Oosterb 4-4 Kromh.-Deventer 2 0-1 Nijmegen 2-Union 3 0-4 Quick 2-Zutphen 2-0 Res 3e klasse D Soesterb 2-KDS 2 2-1 Minerva 3 PVW 3 1-0 Res 3e klasse EKampong 3 Velox 5 ' 4-0 DOS 6-HMS 4 1-3 Elinkw S-Hercules 5 3-1 Rbs 3e klasse O DVSU 2 De Stichtse 2 0-5 Res 3e klasse H MSV 2-W bij D 2 2-2 Bes 4e klasse D Oranje Wit 2-Bred 3 4-2 CDN 4-Oranje Wit 3 6-1 Res 4e klasse F H'sum 8-Actif 5 4-1 EMM 7-Donar 7 4-5 Bes 4e klasse G BFC 4-L,W 4 4-0 AFD UTBECH » Ie klasse A TOV-Matjan CJW-VVOG Eemnes-OMS NW-Altlus Bl.kw.-Sparta 1-2 2 11 6 4 3-1 2-1 N B Ie klasse PVHU-PUEM Maarssen-Alcyon Desto-Levu EDO U)-WJ Jonathan-Montfoort 2e klasse A Nüenrodes-DDS CSW-BEO ze klasse B De Posthoorn-Putten 3-5 1-0 3-0 4-5 4-5 5-6 9-5 - 2-3 3-9 6-3 4-2 Afd ze kl NSC-HVB HHC 3 SSVU 2 UD 2 — A'foort 2 Afd 3e kl BHC-Attila 3 13-4 Sp Vereent 2-tniV 2 5-2 UD 3-Achilles 3 4-3 3 5-11 6-2 Cobu B - Merino's NOAC Triangel B 2e klasse C Entre Nous-DOSC Hercules-CDN RW Boys-O Genoeg IJPC-UHSV 3e klasse A Wit Rood-VVOP 3e klasse C Ederveen-Valkenh. Valleivogcls-DBV Voorw R Bev B Bes Ie klasse A TOV 2-CJW 3 Res Ie klasse B DOVO 2 DESTO 8 Res 2e klasse A CJW 3-Hulzen 4 Bes 2e klasse C Montfoort 2 UHSV 2 EDO U 2-Neerl 2 DOSC 2-Jonathap 2 2-1 3-5 - 4-4 EMM 6-Zebra's 4 1-2 Bes 4e klasse I Meerv 3-Olympia 3 2-1 Actief 3-'s Gravel 4 8-1 Victoria 3-EMM 4 1-3 Bes 4e klasse K Hercules 7 Velox 7 4-1 UW 9-ElinkwiJk 7 0-2 ' Res 4e klasse L Velox 6-Elinkwijk 6 1-2 ADH 3-DSO U 2 0-7 Zaterclagvoetbal K.N.V.B West I 3e klasseIJmuiden Spakenb 2-3 Huizen SSVU 1-2 IJsselm.vog.-K'land 4-1 SNL SIZO 1-1 4e klasse A Dindua-Marken 4-2 Jong Holland;NDSM 4-1 KNBB 5-0 5 1 0-5 - Klasse B Tolsteeg 1 — Tiel 1 N Br l-N.-Br 2 4-2 Klasse C 1 N Amstel l-N.-Br 2 4-4 Tolsteeg 2-Poedel 1 4-4 Tlel 2-De Bilt 1 6-2 Victoria 1-Centr 1 6-2 Klasse C 2 Olympia 2-H'dais 1 8-0 Tolsteeg 3-Vierspr 1 0-8 N Amstel 2-SSVU i 8-0 Liberty 1-Suisse 1 6-2 Sociëteit 1-Toten 1 4-4 Klasse D 1 SSVU 2-VOP 1 2-6 Poedel 2-PUEM 1 6-2 De Bilt 2-Victoria 2 6-2 Vierspr 2-Tolsteeg 4 6-2 Klasse D 2 N Amstel 3-Olymp 3 2-6 LBV 1-Toren 2 4-4 Levu 1-Kweekz 2 2-6 Klasse E 1 Olympia 4-Poedel 3 RCSU 1-SSVU 3 VOP 2-Hberty 3 Klasse E Z Kweekz 3 Sulsse 3 Tolsteeg 5-H'dais 2 Victoria 3-Centrum 2 6-2 Klasse E 3 Levü 2-Sociëteit 2 8-0 RCSU 2-SSVU 4 6-2 H'dais 3-VOP 3 4-4 Klasse E 4 PUEM 3-RCSU 3 2-6 Kweekz 4-De Bilt 5 4-4 VOP 4-Liberty 4 4-4 4-4 5-2 1-9 - Vogel A-Zwal Vogel C Kameo Handbal DAMES Hoofdklasse PSV-Hygiea Vriendschap-UDI ZAC-Vl en Kr Zeeburg-DES Distr l6 kl Blauw wit-A'foort 12-0 0-3 - 7-1 2-11-35-5 WJ 2-SSVU 3 ¦ 6-2 Desto 3-Maarssen 2 2-4 Res 3e klasse B V.heide 2 W Rood 2 2-0 Bes 3e klasse C OSO 3 Eemnes 2 3-3 Bes 3e klasse D DOB 2-PTT-B 2 1-5 Bes 3e klasse F UHSV 3 Maarssen 3 3-1 UPTTS 3-Entre N 3 3-2 Hockey HEREN Prom.klasse C Alliance-H'sum 3 A'dam 2-Ptnoké HHYC 3 Kampong Zwaluwen-AGT Kromhout-BI Wit PVT-KNVZ 4e klasse B WGA-Telefonia VEW-Zandvoortm UPTTS-AMVJ SVJ-De ' Geuzen 4-4 6-2 HOC—S Vereent S.V n.o.l Concordla-HHC ADA-BHC Distr 2e kl Athleta-Achilles Zeeburg-Niloc VolewiJck.-DWS Afd ie kl A'foort 2 — Attila BHC 2-HVB HHC 2-UHV UD-NSC 4-4 4-4 OOST 3e klasse DVS ' 33-VeenendaaJ Sp Genem.-Nunspe WHC-Sparta E DOVO-DOS ' 37 5-0 2-1 4-2 2-1 1-0 I HGC 2-lJsvogeIs VOETBALOVERZICHT Fortuna zag kans met 2—0 van HW te winnen en de nieuwe opstelling van Velox voldeed in de wedstrijd te gen CW zeer goed Het resultaat was een 1 0 overwinning voor de Utrechtse geelzwarten De volgorde luidt nu VVV nog steeds zonder puntenverlies DFC 5 4 0 1 8 16 — 5 Vr'schaar 5 3 2 0 8 11 — 6 EBOH 6 3 2 1 8 17 — 9 RFC 6 4 0 2 8 10 — 8 ONA 5 2 1 2 5 16—14 VCS 5 2 1 2 5 10—14 Velox 5 2 0 3 4 7—14 Neptunus 6 1 2 3 4 9—13 Fortuna 5 1 1 3 3 8 — 9 HVV 4 0 0 4 0 2—11 Verrassende nederlaag van Ajax tegen Blauw Wit Ook gisteren kon er onder begunstiging van bijna zomerse temperaturen gevoetbald worden De weers - en terreinomstan digiieden waren ideaal te noemen en het competitieprogramma verloopt op deze wijze buitengewoon vlot zodat nu reeds het vierde deel van het aantal te spelen wedstrijden achter de rug ligt Maar het ongunstigste tijdperk dat van regen storm sneeuw en vorst ligt nog voor ons zodat er nog genoeg kansen bestaan op stagnatie en oponthoud Wat de wedstrijden " an gisteren betreft de uitslagen waren in de eerste klasse met uitzondering van 1 B vrij normaal te noemen en bijzonder grote verrassingen hebben zich dan ook niet voorgedaan Hercules sloeg UW KFC behield in 2 B de leiding dank zij een overigens zeer magere 1 — O overwinning op de hekkensluiter Schoten Zeeburgia nam de tweede plaats van Volendam over doordat de Amsterdammers een sprekende 3 — O zege op ZW bevochten DWV lever de een prachtige prestatie door HRC met 4—0 te verslaan maar de meest verrassende uitslag was wel de 2—1 zege die Hercules in het plaatselijk treffen op UW bevocht Voor de blauwwitten twee zeer kostbare pun ten die hen uitstekend van pas ko men De stand luidt:KFC 6 5 1 O 11 Zeeburgia 5 3 2 0 8 Volendai 5 3 117 DWV 6 3 12 7 UW 6 3 0 3 6 ZW 6 2 2 2 6 HRC 6 2 12 5 Kennemers 4 112 3 Hercules 5 113 3 Spartaan 5 0 2 3 2 Schoten 5 0 0 5 0 Bescheiden z^gG van Haarlem van de Amersfoortse Boys In de lagere regionen van het rayon Utrecht heeft het voor zover daarvan mi reeds kan wor den gesproken aan enkele ver rassende resultaten niet ontbro ken Daartoe rekenen we in de 3e klasse D b.v de overwinning van Allen Weerbaar op APWC 6—3 waardoor St Boys en BVC die beide weer een nederlaag hadden t « Incasseren vcat eenzamer de rg kwamen te sluiten Voor een bijzonder prettige ver rassing zorgde Voorwaarts door in Bussum van het leidende BFC 13—7 8 — 3 5 - 3 10 — 6 10 — 7 14—11 8—10 11—7 4—11 5—16 4—16 Haarlem behaalde een bescheiden doch niettemin nuttige zege op het Groninger GVAV waardoor de rood broelcen de leiding in de eerste klasse A overnamen want DWS bleef welis waar nog ongeslagen maar door een 0—0 gelijk spel tegen ' t Gooi moesten de Amsterdammers de leiding aan Haarlem afstaan De Enschedese Boys deden het ook niet slecht en boekten een 3—2 overwinning op AGOVV terwijl Elinkwijk thans de vierde plaats inneemt dank zij een 1—1 ge lijk spel dat Vonk en zijn mannen op Frisia bevocht Fraaie zege van Velox DFC behoefde in 2 A van West II niet te spelen maar een geluk voor de oud eerste klasser was dat EBOH tc.?en Neptunus een puntje verspeelde 2—2 waardoor de beide Dordtse clubs in puntental gelijk staan maar DFC een wedstrijd minder gespeeld Vriendenschaar deed het weer uit stekend en behaalde een fraaie 3—1 zege op VCS en RFC behaalde ook weer een overwinning De Rotterdam mers wonnen nl met 3—2 vah ONA EDO behaalde — volgens de ver wachtingen — een overwinning op de drager van de rode lantaarn het Gro ninger Velocitas Het werd 2—0 voor Schijvenaar c.s De Volewijckers en Heerenveen deelden de punten het werd hier 1—1 Het vierde gelijke spel In de Ie klasse A werd bevoch ten in de ontmoeting tussen Theole en Go Ahead De tweede schuchtere po ging dus van de Tielse club om zich uit de gevaarlijke zone te bevrijden RCH aan kop Ook de eerste klasse B heeft een nieuwe leider gekregen Als zodanig diende zich RCH aan dat zelfs door een gelijk spel 3—3 tegen de Zwol se Boys naar de ereplaats steeg Het was voor de runners up " in deze klasse overigens een slechte dag want Wageningen moest ook al een puntje afstaan en wel aan VSV 0—0 wel ke laatste club er steeds beter blijkt in te komen Verrassend was voorts de zware 4 — O nederlaag die Ajax in het plaatselijk treffen tegen Blauw wit leed hetgeen tot gevolg had dat de Ajaxieden hun leidende positie moesten afstaan en naar de derde plaatie afzakten DOS gaf in Groningen weer blijk van een grote productiviteit Niet minder dan zeven gaten werden in het doel van de Oosterparkers gescho ten terwijl de DOS-verdediging tweemaal moest capituleren De Utrechtse voorhoede heeft het groot ste aantal doelpunten van alle eerste klassers op haar naam staan maar in de verdediging blijkt er iets niet ge heel te kloppen Dat kan men uit de deelcijfers 28—17 wel aflezen Vitesse behaalde een kostbaar punt in de uitwedstrijd tegen Leeuwarden I—1 en Achilles deed het lang niet slecht door Sneek in eigen huis een 2—0 nederlaag toe te brengen Feyenoord won weer KNVB ¦ WEST I Tweede klasse A HVC-Baam 1-1 West Frisia-OSV 3-0 Stormvogels-AFC 4-2 WA-Helder 4-3 ZFC-Alcm Victrix 3-0 Tweede klasse B Tweede klasse Gouda-Coal Fluks-Overmaas Leerdam-Unilas Excelsior-Schev. Quick-VUC 1-1 0-1 1-1 4-0 0-6 NOORD Tweede klasse A Nicator-MSC 6-3 Zw.meer Zw.w.einde 5-1 Houtigehage-PEC 1-3 Alcides-Emmen 3-1 HZC-LSC 0-1 Tweede klasse B Veendam-GBC 1-2 Hoogez.-Noordster 3-2 BNC-HSC • 2-5 WW-Appingedam 3-1 FW-Veelerveen 2-2 Musselk Muntend 0-1 OOST Tweede klasse A NEO-Hengelo 2-1 Rigtersbl.-Heracles 0-2 Achilles ' 12-ZAC 2-0 Labor-UDI 3-1 Eilermark-Tubantia 1-0 Sallandia-Bome 4-2 Tweedy klasse B Arah Boys-WVC 2-1 Be Quick Z.-AZC 6-0 Bde WAW 0-1 Kob et V.-Doetinch 2-0 Dier Boys-Rheden 2-0 Derde klasse D DVE-Uchta 2-3 OAB-SCE 0-X SML-Oosterbeek 0-1 De TreHers-CHRC 3-4 AWC-Veenendaal 1-6 Nijmegen-BVC ' 12 2-4 ZUID I Tweede klasse A Sarto-TOP 2-4 Zwaluw-FVC-SET 1-2 Wilhelm.-Helmondia 1-0 RKTW-De Valk 1-1 De Spechten-Veloc 3-2 Woensel-DESK 2-0 Tweede klasse B RAC-Terneuzen 0-2 Rood Wit W.-Goes 3-1 Vlissingen-Middelb 0-3 AUiance-DOSKO 2-2 TSC-Intemos 0-0 MOC ' 39-De Baronie 3-2 ZUID II.Tweede klasse A.Kimbria BSV ' 29 7-0 RKBSV Groene Ster 8-2 RKONS Spcl Irene 2-0 RKHBS De Ster 1-0 WH ' le-Hoensbroek 4-3 Tweede klasse B S Emma-Wit Zw ' 32 5-1 Almania Kerkrade 1-3 Heksenberg Blerick 3-3 Helmond Heerlen 6-3 Heer Waubach 2-0 Afd Utrecht KNVB Ie klasse A Olympla ' 23-Victoria 3-2 KFC-Schoten 1-0 HRC-DWV 0-4 Hercules-uw 2-1 Zeeburgla-ZVV 3-0 Derde klasse D HMS-Patrla 1-0 St Boys-Donar 2-3 APWC-AIlen Weerb 3-6 BVC-Zeist 1-2 Portitudo-EMM ' 15 2-2 CDN-HoUand 3-0 4e klasse G ADE-SDO 1-2 BFC-Voorwaarts 2-3 SEC-Quick A 2-1 Laren-DWSV 2-3 DVSU-Zebra's 3-1 Amsvorde-Kampong 1-0 4e klasse H Stichtse-KDS 4-1 Naarden-Maarssen 1-2 NJoenrodes-Barnev 5-2 JSV-DEV 8-2 Saestum-GW 1-0 Utrecht-Am Boys 1-2 Bes ie klasse Ajax 2 — DOS 2 4-2 UW 2-De Volew 2 4-0 DWS 2-Haarlem 2 2-0 Blauw Wit 2-ZFC 2 3-0 DWV 2-Zeeburgia 2 1-1 LVV-WOG ActW-Soesterberg RK Stormvog-BDC PVC-'s Graveland Ie klasse B HDS-Vreeswtik Odin-Minerva Oran.ie Wit-RUC De Toekomst-Bred VSK-Fortissimo 0-2 1-2 0-6 1-1 1-3 In de eerste klasse C blijft Feyen oord de leiding behouden De Rotter dammers sloegen Sittardta met 1—0 maar Willem II blijkt er ook steeds beter in te komen want de Tilburgers zagen kans met 1-0 van de oude te genstander BW te winnen NAC moest zich met een 1—1 gelijk spe ] tegen Eindhoven tevreden stellen terwijl Juliana een gedecideerde 4—1 zege op Bleyerheide bevocht ADO deed goed Werk door RBC in eigen huis te verslaan terwijl SW het in Nijmegen tegen Quick niet verder dan een gelijk spel kon brengen DHC zorgde opnieuw voor een verrassing ditmaal door een 3—2 overwinning te behalen op het bezoekende MW 2e klasse A MSV ' 19-sterrenw W Boys En Avant IJFC-PVCV Celeritudo-ADH DOV-DSO U 2e klasse B Hilv E Goolse B Hertha-Utr Boys Bunnik-DOSV Houten-Sperwer RK BW Meerv ' 32 2e klasse C KWA-Voorw H wijk bij D.-Veense E 5-0 Renswoude DVSA 0-1 Woudenb Kieviten 2-1 3e klasse B Aurora-Elst g sch opg Schalkwijk-Bens B 5-1 Cabauw Lekvogels 1-1 3e klasse C De Meeuwen-Avance 6-2 DWSM Sparta L 2-3 Kes Ie klasse A EMM ' 15 2-AW 2 1-1 Donar 3-'t Gooi 5 7-1 Res Ie klasse B HMS 3-Mlnerva 2 4-2 Bes 2e klasse B Hilversum 5 LW 2 5-2 Res 2e klasse CMaarssen 2 KDS 2 3-2 Fortlss 2-st Boys 2 1-3 PVW 2-JSV 2 2-3 Res 2e klasse B Kampong 2 Velox 4 3-1 UW 5-Zw Vooruit 2 1-4 Hercules 4-DWSV 3 3-3 Elinkwijk 4-Holland 4 4-0 Res 3e klasse B EMM 3-Laren 3 4-2 Res 3e klasse C Victoria 2 Olympia 2 3-2 ' s Gravel 2-Acti £ 2 2-1 VVV sloeg Sparta 1-0 0-2 2-1 2 2 1-5 - 2-4 3-2 0-1 3-0 1-1 - 2-0 Res 2e klasse A ' t Gooi 2-HVC 2 1-7 Donar 2-Velox 2 1-5 H'sum 3-OVVO 2 0-4 AFC 2-VSV 2 0-1 Res ze klasse C DOS 3 Eltnkwi]k 2 1-0 gest.)B Wit 3-Sparta 3 3-2 DWS 3-DWV 3 3-3 Ajax 3-W'meer 2 3-1 H'sum 2-HVC 3 1-2 Res 3e klasse HVr.schaar 2 Holl 2 5-2 DWSV 2-H'sum 4 I lGooi 4 Hercules 2 5-0 UW 3-Quick 2 2-0 Zeist 2-BVC 2 4-1 Res 3e klasse lVelox 3 UW 4 3-1 Am Boys 2-Gooi 3 0-4 utrecht 2-DOS 4 HMS 2-SEC 2 l -« Zeist 3-Ellnkwijk - t WEST n Tweede klasse A VCS-Vricndenschaar 1-3 HW-Fortuna 0-2 Velox-CW 1-0 Neptunus-EBOH 2-2 RFC-ONA 3-2 Het Venlo'se " VV is nog steeds zonder puntenverlies Ditmaal won de club van Carlier met 3—0 van Sparta zodat het VVV wel ernst zal zijn dit seizoen te trachten de titel te beha len Hermes DVS raakte weer een puntje achterop door een 1—I gelijk spel tegen Emma en Limburgia maak te korte metten met Chèvremont dat met 3—0 het onderspit moest delven Brabantia zag verder kans PSV met 2—1 te verslaan terwijl Xerxes met 1 — O over NEC zegevierde HBS kreeg een gevoelige afstraffer De Kraaien werden door Longa met 4—1 geklopt Maurits en NOAD tenslotte deelden de punten Voor de competitiestanden zie men pag I De tweede klassers In de tweede klasse A van West I zette Baarn het leidende HVC de voet dwars Op eigen veld verspeel den de Amersfoorters een kostbaar punt waardoor Stormvogels dat met 4—2 over AFC zegevierde een puntje inliep West Frisia versloeg verder OSV met 3—0 en ZFC boekte een duidelijke 4 — O overwinning op Alc maria Victrix WA boekte zijn eerste zege want de Amsterdammers klop ten Helder met 4—3 De stand luidt nu HVC 5 4 1 0 9 11 - - 6 Stormvogels 5 3 1 7 13 - - 6 ZFC 5 3 1 7 12 — B W Frisia 5 3 1 7 13 - - 13 HFC 3 2 0 4 6 — 7 Helder 6 2 0 4 ig - - 16 WA AFC 4 1 2 3 n - - 16 5 1 3 3 is—12 Alcm Victrix 5 1 3 3 5 - - 9 Baarn 5 1 3 3 9 - - 18 OSV 4 0 3 2 5 - - 10 HOOFDKLASSE-COMPETITIB SCHAKEN. Het Centrum R'dam — I « Eindhoven 2 5~jHeerlen—Haagse Chr Schaakv j^,V.V.G.A A'dam)—Hengelo 3 ^ Celijl < Bussum—Philiecr Leeuwarden 4i-5J P.S.C Bindh.)—D.D 2 Den Haag 3i — 3 ^ vooH H.S.G Haarlem)—De Dom Utt 4i—3i voM Ijeids Schaakgenöotschap — s N.R.S.V R'dam 4i — 4 voo,i Staunton Groningen — H.S.G Hilversum 6i—3 | n en Succesvolle voor „ Van onze hockey Een onverdeeld was het ook gisteren voor het Utrechtse SCHC en Scharweyd een gelijk spel te en tegen alle verwrachti loor Kampong op KIe seriand met 4—2 van na met de rust met 2 — ben voorgestaan Utrechters nu in drie den reeds drie ve boeken En bij de een nog niet op speeld Kampong met 3 TOGO 2 boekten en Voordaan hun winning en SCHC haar nederlaag wat overi betekende voor Kamp HHYC bleef aan de de Ie klasse door een bescheiden zege op A Be Fair versloeg Gooi en moest zich met een punten tevreden BMHC HGC had achtereenvolgende n incasseren Dat Be Fair in de Ie • en ernstige concurrent voor H.H.Y.C is niet aan doch de Gooise ploeg nu toe uitstekend en won met 3 0 van Gooi aanvallend moest T.O.G.O een ontstellende een 1—1 tevreden B.iM.H.C en won H.D.IW van H.G.C Couvret gaf H een strafcorner de leiding Baden gelijk maakte en H de rust opnieuw de 2—1 om die niet meer af H.H.Y.C bleef in een wat wedstrijd met 3—1 baas Qemiste kansen Het elftal « on SticMse Boys:m links naar rechts voorste rij W m Heeckeren H van Heeckerm l Boekhout Middelste rij H Droo genbroek J Lojfeld N Tergm Achterste rij Voorzitter C Veraiï C Verleun J Droogenbroek D Vi verlée K Boekhout E Lojfeli joto U N V i We ',' Maarssen en JSV maka geen fout In de 4e klasse H weken Maars sen en JSV niet van het goede pat af zij het dat Maarssen bij Naai den op heftige tegenstand stuit » Na 1 — O voor Naarden werd w 1—1 door v Luin en 1—2 door t d Griend de ruststand Na de rW ' een belegering van het Maarssen ' doel doch de defensie was er oit stekend in en stelde de zege veilif Bij JSV-DEV was het een sp » van kat en muis De Jutfase voor hoede had er wel bijzonder goe het oog in en toen de arbiter «« eindsignaal aankondigde had J »> met niet minder dan 8—2 gewon nen en DEV een zeer matige * druk achtergelaten Zonder aan de royale zege ™ De Stichtse ook maar iets af » i Te laat Te laat kwam Utrecht in "«"' actie om de nederlaag tegen ƒ» Boys te voorkomen Het ^™ » de rust toen de Keistedelingen n 2—0 voorstonden dat Ru"'"SJ slaagde de stand op l-2.t « S gen Alles werd toen op de aaro gezet waarbij Slagmolen een sWj tchop miste doch met 2-1 vow " bezoekers kwam ook het einos ' Nijenrodes had niet veel w»»met Barneveld won met "-'^¦„ doelpunten werden geraaam V Vreedendaal v Dijk en B " sen „ - por Saestum—GW was een ^ matige wedstrijd waarm aej^a naren voor de rust uit een si schop de leiding namen door » j wer 1—0 ook de emdsa waarbij niet onvermeld m^fï-ijop dat GW na de rust een stratsi -' onbenut liet Laren—S.C.H.C was een gemiste kansen waarin S.C de rust in de meerderheid ongeveer 10 minuten kon stra S.C.H.C de leiding zij een fout van de Laren 0—1 Vijf minuten later Blekemolen van een doelman aan de andere om de balans in evenwicht gen 1—1 Uit een voorzet Iers Bettink gaf P v d C opnieuw de leiding het Dudok van Heel die in evenwicht bracht 2—2 stand De tweede helft door het missen van was wat sterker doch droeg een wat rommelig Het praedicaat Ie klasse het spel nauwelijks Pech fers Bettink toen het schot van hem keerde Het Voorsprong verloren Toen een vrijwel volled ' pong op Klein Zwitser rust met 2-0 voorstond punten van De Rijke en had niemand kunnen Utrechters deze wedstrijd den gaan verliezen En toch de dat omdat de zaak als ei ten huis ineen stortte Vo middenlinie schoot in deze tekort in haar taak en zo Hagenaars in die tweede 0—2 achterstand in een 4 — sprong om Nadat H.B.S tegen Scha de leidmg had genomen Schelling gelijk en dezelfd < maakte er voor de rust 2 Schelhng had wel een zeer tieve bui en maakte er in de helft 3—1 en 4—1 van en leek vuiltje aan de lucht Maar tenaren dachten dat ze er gmgen de zaak wat luchtig men en dat werd noodlotti W.B.S wist regelmatig te ten zodat met 4—4 het ' SCHC 2 en winnen « 1 ^^ J ^ ^^^^^^ E won V met 3—2 van F.I.T Staal gj daan uit een strafcorner de in de defensie werd het voor r j V * ''^ strafcorner na vl ^% hervatting de leiding Y°°f daan zette nu alles op door Westra van Holthe w kTs wJi ^ tf "^ *''^^' doelpun van ï ^^^"^ hersteld maakte van en miste kort voor hi nog een strafbuUy t tJJ^t o*„^*"i«Mng verloor met 55 ^ ¦""" i " de 2e met 3—0 van het nog on Schaerweyde 2 rust O-O t koTvo '/";,* in de Z^er Ser h,.='^t *='='?'"^ « penen p|o^^ïil*oirko"rttïr ^' 4e klasse H^j 20 -' 15 - J ^ nTgnt.^SleTt '^^^ ^ Kampong 2 verloor met < 6 1 o 13 f - JSV Maarssen Nijenrodes VVY Utrecht Stichtse Naarden GW KDS Saestum Am Boys Barneveld DEV 13 ' 16 - Hj 10 - 8-1 ' £ 3 Be Fair hlijft winne won m^Ta^^'^^dam geen go^hi/ojd^rdor^^ra mS ' ^ • - P winnen B.D H « net moeite met 3-2 de b I É 
üTRfCHTSCM NreUWSBlAD Maandag 15 October 1951 - 59e Jaargang No 142 SPORT Pagina S HOCKEY-OVERZICHT Advertentie Celijk spel voor S^CH.C en ^^ Schaerweijde '' Teleurstellende nederlaag voor Kampong Succesvolle dag voor Voorclaan " Qoed in vorm De Toekomst ' deelde met Minerva Slechts weinig wijzigingen in de kopgroep Juno Vïta wint revanche der kampioenschappen Edel Scott kon zijn kans niet verdedigen ZATERDAQVOETBAL SVVU won van Huizen KORFBALOVERZICHT Archipel zorgt voor de verrassing Van onze hockey-medewerker Een onverdeeld gunstige dag was het ook gisteren weer niet voor het Utrechtse hockey SCHC en Scharweyde wisten een gelijk spel te bewerkstelligen en tegen alle verwachting in ver loor Kampong op Klein Zwit serland met 4-2 van HHYC 3 na met de rust met 2—0 te heb ben voorgestaan zodat de Utrechters nu in drie wedstrij den reeds drie verliespunten boeken En bij de dames verloor een nog niet op elkaar inge speeld Kampong met 3—1 van TOGO 2 boekten Schaerweyde en Voordaan hun tweede over winning en SCHC haar tweede nederlaag wat overigens winst betekende voor Kampong 2 HHYC bleef aan de spits in de Ie klasse door een overigens bescheiden zege op Amsterdam Be Fair versloeg Gooi en TOGO moest zich met een verdeling der punten tevreden stellen tegen BMHC HGC had de derde achtereenvolgende nederlaag te incasseren Dat Be Fair in de Ie klasse heren êen ernstige concurrent zal worden voor H.H.Y.C is niet aan te nemen doch de Gooise ploeg doet het tot nu toe uitstekend en won gisteren met 3—0 van Gooi Hoewel meer aanvallend moest T.O.G.O zich door een ontstellende productiviteit met een 1—1 tevreden stellen tegen B.M.H.C en won H.D.M met 2—1 van H.G.C Couvret gaf H.D.M uit een strafcorner de leiding waarna Baden gelijk maakte en H.D.M na de rust opnieuw de leiding nam 2 1 om die niet meer af te st^an HH.Y.C bleef in een wat rommelige wedstrijd met 3—1 Amsterdam de baas Qemiste kansen Laren—S.C.H.C was een strijd van gemiste kansen waarin S.C.H.C voor de rust in de meerderheid was Na ongeveer 10 minuten kon Hooghiem stra S.C.H.C de leiding geven dank zij een fout van de Laren-doelman 0—1 Vijf minuten later maakte Blekemolen van een fout van de doelman aan de andere kant gebruik om de balans in evenwicht te bren gen 1—11 Uit een voorzet van We fers Bettink gaf P v d Laan S.C.H C opnieuw de leiding doch nu was het Dudok van Heel die de balans in evenwicht bracht 2—2 de rust stand De tweede helft kenmerkte zich door het missen van kansen Laren was wat sterker doch het geheel droeg een wat rommelig karakter Het praedicaat Ie klasse verdiende het spel nauwelijks Pech had We fers Bettink toen het houtwerk een schot van hem keerde Het bleef 2-2 Voorsprong verloren Toen een vrijwel volledig Kam pong op Klein Zwitserland bij de rust met 2—0 voorstond door doel punten van De Rijke en Sangster had niemand kunnen denken dat de Utrechters deze wedstrijd nog zou den gaan verliezen En toch gebeur de dat omdat de zaak als een kaar ten huis ineen stortte Vooral de middenlinie schoot in deze periode telfort in haar taak en zo zetten de Hagenaars in die tweede helft de 0—2 achterstand in een 4—2 voor sprong om Nadat H.B.S tegen Schaerweyde de leidmg had genomen maakte = chellmg gelijk en dezelfde speler e l ^ IV ^"^ ™°'' ^^ ''" st 2—1 van achellmg had wel een zeer produc Sf "' ^" " naakte er in de tweede nem 3 1 en 4—1 van en leek er geen vuiltje aan de lucht Maar de Zeis tenaren dachten dat ze er waren SïF " < i « zaak wat luchtiger opne men en dat werd noodlottig want Sn ^ i ^' regelmatig te doelpun ten zodat met 4-4 het einde kwam SCHC 2 en Kampong 2 winnen ml o *^„^^ '^' asse E won Voordaan met 3 2 van F.I.T Staal gaf Voor Si"'i ^!" strafcorner de leiding r ^ ' j'ï '™ ^° o '' een misverstand de defensie werd het voor de rust 7 V ^^" strafcorner nam F.LT vL^S " hervatting de leiding 2-1 YP ^^» zette nu alles op alles en door Westra van Holthe werd het k « r.oA ^' l ""^^' doelpunt WiUe van r ^"" hersteld maakte er 3-2 nogle"nSbu^^?-»'>^t «-<'« met < ^° '" < ïe 2e klasse F Schaemil/^l ^^^ ""^ ongeslagen kon Vol / '" ^^ teister defensie speler hrihf''T " P ^"^"' Dezelfde stand 0D?n "'* f ^" strafcorner de de maakt^'2tT ^'"'' ''°<"^ ^ et ein « inSïï'^tet'^^fftS '^ '-" "''''¦ j^Kampong 2 verloor met 4-1 van Be Fair hlijft winnen n'^akte'de''IZ'"TS ° P H'H-Y.C e * tesen W'Pi "^^ ^™ ^^ ^ air won met 3 ^'^^^^^ 2een fout en maar de nimL "'?' 1 ° overtuigend Rood wW".^«"'binnen - mU^-n!:,aD.aC ^ bleef Hockey-uitslagen EERSTE KLASSE WESTEN Be Fair—Gooi 3—0 T.O.G.O.—B.M.H.C 1—1 H.D.M.—H.G.C 2—1 Laren—S.C.H.C 2—2 H.H.Y.C—Amsterdam 3—1 ZUIDEN Venlo — Eindhoven 5—0 E.M.H.C—Tilburg 1—3 Breda—M.O.P 2—1 H.T.C.C—Zwart VSrit 8—1 OOSTEN Wageningen—D.K.S 2—3 Nijmegen—P.W 0—2 Union — Deventer 2—3 Arnhem — Hengelo 1—1 NOORDEN Groningse Stud — H.V.A 1—1 G.H.B.S.—G.C.H.C 3—0 Groningen—L.H.C 2—1 Meppei — Rap 5-0 Voor de overige uitslagenverwijzen we naar Sport incijfers op pag 2 v ^ T.O.G.O en Gooi won met 2—0 van Hilversum In de Promotieklasse B verloor een nog steeds niet op elkaar inge speelde Kampong damesploeg met 3—1 van T.O.G.O 2 waarbij niet on vermeld mag blijven dat Kampong het ook in deze wedstrijd zonder mevr Heirsch en mej Wierda moest doen Met de rust was het reeds 3-0 voor T.O.G.O 2 Het dient gezegd na de rust vlotte het reeds beter bij Kampong Tot doelpunten kwam T.O.G.O nu niet meer terwijl mej Nuboer een tegenpunt wist te ma ken In ieder geval gaf het spel van na de rust wel wat meer vertrou wen voor de komende wedstrijden UPTTS deelt met AMVJ Het resultaat van de wedstrijden gespeeld in de derde klasse K.N.V.B is zodanig dat de positie van de lei der Spakenburg weer is verbeterd Spakenburg won de moeilijke uit wedstrijd tegen IJmuiden met 2—3 en de IJsselmeervogels boekten een 4 — 1 overwinning tegen Kennemerland De wedstrijd in Huizen tussen de club van deze naam en S.S.V.U was min der prettig Huizen was dadelijk sterk aanvallend en nam de leiding maar S.S.V.U maakte door Klein Thye gelijk 1—1 met welke stand de rust in ging In de tweede helft werd het bepaald onvriendelijk in het veld een speler van Huizen werd uit het veld gezonden en Pieterse scoorde voor S.S.V.U tegen het met 10 man spelende Huizen het winnende doel punt 1—2 S.N.L en Sizo deelden door gelijk te spelen In de vierde klasse B heelt U.P.T.T.S met A M V J de punten gedeeld 1—1 Verder verloor V.V.G.A van Telefonia en won V.E.W van Zandvoortmeeuwen De verrassing was de nederlaag van S.V.J tegen De Geuzen In de Oostelijke derde klasse boek te D.O.V.O een kostbare 1 — O over winning tegen D.O.S ' 37 zodat de Veenendalers ongeslagen de leidende plaats blijven innemen Aan spanning is er geen gebrek in de beide eerste klasse afdelingen van afdeling Utrecht V.V.O.G dat met 2—11 van C.J.V.V won staat in A nu bovenaan Bloemenkwartier versloeg Sparta uit Nijkerk met 2—1 en N V V te Veenendaal bracht aan Al tius een 3—1 nederlaag toe Matjan blijft meedoen om de eerste plaats met 1—2 werd van T.O.V in Baarn gewonnen Desto is nog de enigste ongeslagen ploeg in de eerste klasse B de plaatselijke wedstrijd tegen Levu werd na een sportieve strijd met 6—3 gewonnen Verder zorgde E D O U voor de verrassing door de plaatsgenoot V.V.J met 3—2 te klop - Schaerweyde schijnt in de 2e klas se D met de beste voornemens be zield want uit werd van Hilversum 3 met 3-0 gewonnen na met de rust met ' 1—0 te hebben voorgestaan Zo als bij de heren Schelling de doel puntenmaker was was dit mej Per quin bij de dames want zij nam alle drie doelpunten voor haar re kening Kampong 2 deed goed werk door in Bilthoven met 3—1 van S.C.H.C te winnen na een van S.C.H.C.-zijde zeer slecht gespeelde wedstrijd Goed in vorm is ook Voordaan dat voor de tweede achtereenvolgen de maal won nu met 4—3 van F.I.T 2 Na 20 minuten spelen stond F.I.T 2 reeds met 2-0 voor Door mej Kroon werd het toen 2—1 kort voor de rust 3—1 Doch na de rust nam Voordaan het initiatief in handen om dit niet meer af te staan Uit een voorzet van mej Kroon werd het door mej Nieuwland 3—2 mej V Eysden bracht de balans in even wicht 3—3 en kort voor het einde maakte mej Nieuwland er 3—4 van Voor Voordaan was het overigens een succesvolle dag want van de de vijf elftallen die in het veld kwa men wonnen er vier en speelde er één gelijk Ancion Kampong in A ploeg In verband met de interland-hoc keywedstrijd Schotland-Nederland die op 4 November te Edinburg wordt gespeeld zal op Zaterdag 20 October a.s op Klein Zwitserland een proefwedstrijd worden gespeeld De elftallen hiervoor zijn als volgt samengesteld A eUtal Doel Anjema Togo Achter Derckx Venlo en Drijver Togo Midden Ancion Kampong Logge re Laren en Tie HHYC Voor van Heel HHYC Esser Togo Kruize HHYC Boerstra HHYC en van Beaumont Togo B-elftal Doel Verlouw MOP Achter Beets Togo en van Bemmel Am sterdam Midden CoUin Venlo v d Valk Delftse Studenten en Wagener Arnhem Voor Markus BMHC Baden HGC Bromberg HHYO Bouwman BMHC en We ry HHYC pen Met P.U.E.M wil het niet vlot ten ondanks eén sterker zijn werd er met 1 — O van P.V.H.U verloren Maarssen bracht aan de hekkenslui ter Alcyon een 3 — O nederlaag toe en Jonathan te Zeist verloor op eigen veld met O — 2 van Montfoort dat nu ook weer een kansje heeft gekregen Van de tweede klasse A valt een 4—2 overwinning van Nijenrodes tegen D.D.S te vermelden Het lei dende B.E.O speelde O — O gelijk te gen C.S.W in Wilnis N.O.A.C de lei der in de tweede klasse B verspeelde het eerste puntje door met 3—3 te Tovers en Vogel winnen Van onze korfbalmedewerker Korfballend Nederland kan weer eens verbaasd zgn want ondanks het feit dat men er allerwege van over tuigd is dat Blauw Wit in topvorm is en Archipel eén harde dobber zal hebben om eerste klasser te blijven zag Archipel toch kans met 6-5 van Blauw Wit ie winnen Dit betekent dus een kostbare puntenwinst voor Archipel en een teleurstelling voor Blauw Wit Tussen Soesterkwartier en Koog Zaandijk is de strijd eveneens zeer spannend geweest Met 4-3 bleef W.K baas in eigen huis Allen Weerbaar toonde zich de meerdere van DED het gaat er naar uitzien dat de club van Delden zich zal weten te hand haven temeer waar Swift met flinke cijfers van Rohda verloor In de tweede klasse won Olympia De uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de beide eerste klas se afdelingen hebben maar weinig wijziging gebracht in de kopgroep Het is nu wel vrij zeker dat het oude Victoria geen rol van beteke nis zal spelen om de leidende plaats in afdeling A Tegen de hekkenslui ter Olympia werd met 3-2 verloren PVC boekte een even fraaie als ver diende 4 0 overwinning tegen ' s-Graveland en blijft daardoor de kampioenskans volledig in eigen hand houden Soesterberg bracht het Het elftal van U.P.T.T.S dat Zater dagmiddag 1—1 gelyk speelde tetgen A.M.V.J Zittend v.l.n.r v d Lin den V Zuilen v Haaften Kuik en V Ede Staande v.ln.r Rijksen Van Veen Goudriaan v d Berg Kramer en Lozekoot Cioto V N delen met Triangel Boys Putten won met 3—5 van De Posthoorn en Cobu Boys brachten het tot een 6—2 overwinning tegen De Merinos D O S C te Den Dolder is in de twee de klasse C zonder puntenverlies ge bleven door de 3—6 overwinning te gen Entre Nous Ons Genoegen Zeist verloor met 3—1 van de R.W Boys en IJ.F.C tegen U.H.S.V ein digde in een 0—0 gelijk spel Hercules verloor met 3—5 van C.D.N uit Drie bergen na spannende strijd met 6-4 van Ex celsior Vooral Rie Smittenaar die weer uitstekend op dreef was had in deze overwinning een groot aandeel Met Zwaluwen gaat het nog steeds niet naar wens want nu werd van het vrij zwakke OBZB met 11-4 ver loren De Hilversummers staan nu puntloos onderaan DTV wist zijn ongeslagen record te handhaven door een 7-6 overwinning op A'dam Zuid terwijl DVD met 5-2 de baas bleef over Amstelodamum In de derde klasse leed DSV een zware nedrlaag tegen Nieuwendam merham Na de teleurstellende resultaten der laatste weken besloot Vogel enkele jeugdige spelers te vervangen door oudere krachten met het gunstig ge volg dat er nu van Victoria met 4.2 werd gewonnen Tovers kreeg de punten evenmin van Oosterparkers cadeau doch hoe wel er voor beide ploegen veel op ' t spel stond was het een prettige spor tieve wedstrijd die door Tovers met 5 3 werd gewonnen In de res tweede klasse deelden niet verder dan een 1-1 gelijk spel tegen Actief De verrassing is hier de nederlaag van LVV op eige,n terrein tegen VVOG uit Harderwijk hetgeen de Larense club de eersie plaats kost Ook BDC is achterop geraakt door de uitwedstrijd tegen R.K Stormvogels te verliezen De strijd om de leidende plaats van af deling B blijft vol spanning De plaatselijke wedstrijd Odin tegen Minerva werd door de laatste ge wonnen en mede doordat De Toe komst een puntje verspeelde in de wedstrijd tegen de Brederodes uit Vianen staan Minerva en de Toe Icomst alsook Fortissimo dat van VSK won met gelijke kansen aan de kop van de lijst Ook RUC bewees weer eens over een goede ploeg te beschikken de uitwedstrijd tegen Oranje Wit te Eist leverde de Utrechtenaren een 0 6 overwinning op bij de rust was het nog maar 1-0 HDS te Leersum verloor met 0-2 van het bezoekentje Vreeswijk In de tweede klasse A haalde En Avant de volle buit binnen de plaatselijke wedstrijd tegen de W Boys leverde een 0-2 overwinning op zodat de eerste plaats is over genomen van EMS IJFC te IJssel stein heeft aan PVCV uit Vleuten Vaji onze paardensport medewerker De courses in Merevcld waren een groot succes wat de publieke belangstelling betrof en de omzet op de toto getuigde dit terdege Trouwens mooie uitbetalingen ani meerden het spel zeer In het hoofdnummer de Revan che der kampioenschappen over 2500 m had Stal HoUandia ver klaard met Juno Vita te willen winnen Dat behoeft echter geen levensgevaarlijke manier van rijden te vragen Zoals M Vergay met Juno Vita reed en Edel Scott in de eindsprint bijna tegen Notekraker S opduwde is geen faire sport meer en verdient de scherpste af keuring Nol Heskes koos de wijste partij en waagde noch het paard noch zijn leven doch bleef daar mee slechts derde Dat Juno Vita die zeer duidelijk naar binnen viel gehandhaafd bleef was volkomen onjuist Kort na de start had Nellie Gre gor zich betrapt en was door een grote fout kansloos geworden Leo Axkit bleef goed volgen maar kon in de eindsprint geen doorgang vin den Edel Scott lag steeds achter Notekraker S die de leiding had Olga Pluto presteerde bijna het on mogelijke door eerst 25 m in te lopen en toen steeds buitenom te gaan Zij maakte in de laatste bocht een dodelijke fout en was daarmee buiten mededinging Driemaal boekte Geersen succes met Qulnta won hij gemakkelijk de course der tweejarigen met Octa vianus K weerstond hij de scherpe slotaanval van Octavia en met Nurmi H nam hij aldra een veilige voorsprong en won onbedreigd Meintje V wordt een goed paard de 2600 m won zij ondanks een grote fout aan de start In de finale had Zfl geen enkele bedreiging meer te duchten en won zeer veilig De openingscourse bracht een verrassing Paulientje R hield zij het in weinig fraaie draf hard nekkig de leiding ondanks een fout in de laatste bocht waarvan Pahud de Mortanges bijna geprofiteerd had Samos 2 en DVD 2 de punten in een nogal fors gespeelde wedstrijd Blauw Wit 3 bleek sterker dan DED 2 terwijl Westerkwartier 3 volgens de verzwakking van A'dam Zuid 2 won In de res derde klasse kwamen geen verrassingen voor Zwaluwen 2 is hier wel de zwakste en verloor ook nu weer met grote cijfers Blauw Wit 4 had genoeg aan één doelpunt om van Landlust 2 te winnen terwijl Oosterpark 2 met 11-5 van DTV ver loor In de eerste klasse GUKB stond Kameo tachtig minuten met 1-0 voor op Vogel 2 doch in de laatste 10 minuten kwam de thuisclub zo ge weldig opzetten dat de kamelen ten slotte met 2-1 verloren SKV won met 5-3 van Tovers 2 en behoudt dus de leiding Samos 4 zag kans Soesterkwartier een gelijk spel af te dwingen Het dames hockeyelftal van Kam pong dat de tweede achtereenvol gende nederlaag boekte Met 3 — 1 werd van T.O.G.O 2 verloren t 0oto ü N een 2-1 nederlaag toegebracht en heeft dus ook de kansen behouden Verder won DSO(U de plaatselijke wedstrijd tegen DOV met 1-5 Cele ritudo speelde met 2-2 gelijk tegen ADH en in Montfoort bleef MSV met 1 0 de meerdere over Stei ren-wijk De staart van de tweede klasse B roert zich Houten zorgde voor de verrassing door het bezoekende Sperwer uit Vreeland met 3-0 te kloppen en DOSV bracht aan Bun nik op eigen terrein een 1-0 neder laag toe Ook de Utr Boys verloren n.l met 2-3 van Hértha Wijk bij Duurstede blijft de leidende plaats in de tweede klasse C stevig bezet ten er werd nu met 5-0 van de Veensche Boys gewonnen DVSA uit Amerongen boekte een 1-0 over winning tegen Renswoude en blijft dus ook in de bovenste helft van de lijst Van de derde klasse valt een 5-1 overwinning van Schalkwijk tegen de Bensch Boys te vermelden Aurora tegen Eist ging niet door wegens het niet verschijnen van de scheidsrechter Het leidende Ca bauw speelde met 1-1 gelijk tegen de Lekvogels De Meeuwen gaan op het pad der overwinningen voort nu weer met 6 2 van Avance In Maarssen ver loor DWSM met 2-3 van Sparta L waardoor er weinig kans meer is op een goede plaats op de lijst voor DWSM Deze laatste betaalde zelfs ƒ 31.30 plaats en f 30.10 covercall dus zou winnen nog veel meer uitbetaald hebben Nikè van Hollo won de amateurs course fraai nadat Mary Reynolds haar adem had verspeeld De uit slagen luiden Mozes-prijs 2100 m 1 Paulien tje R 1.33.9 2 Pahud de Mortange 3 Oosting's Lieveling W 19.50 PI 4 — 31.30 2.90 Cov 30.10 K 12.80 Esau-prijs 2260 m 1 Lycurgus 1.28.2 2 New Star 3 Milly Dyna mic W 4.20 PI 1.60 1.50 " 2.20 Cov 5.10 K 6.50 Benjamin-prijs 1260 m 1 Quln ta 1.34.5 2 Qualiteit S 3 Quick looper W 1.80 PI 1.30 1.80 1.70 Cov 9.30 K 7 — Adam-prijs 2100 m amateurs 1 Nikè van Hollo 1.25.6 2 Nino Narvile 3 Mary Reynolds W 4.40 PI 1.80 4.60 2 — Cov 13.40 K 18.50 David-prijs 2100 m 1 Octavia nus K 1.28.4 2 Octavia 3 Ocke W 4.90 PI 1.80 2 — 3.90 Cov 5.10 K 7.90 Revanche der kampioenschappen 2500 m 1 Juno Vita 1.25 2 Note kraker S 3 Edel Scott W stal met Notekraker S 1.70 PI 1.90 1.60 1.90 Cov 5 — K 6.20 Eva-prijs 2600 m 1 Meintje V 1.28.9 2 Keesje Axkit 3 Lucky Saint W 3.70 PI 1.60 2.80 1.30 Cov 11.50 K 28 — Jacob-prijs 2240 m 1 Nelson 1.25.9 2 Little Monty 3 Norbert M W 2.30 PI 1.40 1.90 2.50 Cov 28.80 K 9.40 Esau-prijs 2e afd 1 Nurmi H 1.29 2 Nelly Scott 3 Nonnie M W 2.60 PI 1.50 1.90 1.90 Cov 7 — K 7.40 Omzet toto ƒ 94.353 — Bondsvergadering van hetKNGV Zaterdag en Zondag werd te Utrecht de Bondsvergadering van het Kon Ned Gymnastiek Verbond gehou den De aftredende bestuursleden de heren Joh Dijk Winterswijk J D de Jong Leeuwarden en A H Klazema Den Haag werden bij acclamatie herkozen verklaard In de plaats van de aftredende secreta ris de heer E C W H de Bij werd gelcozen de heeir ir J L Oudesluijs Rotterdam Verder werd mevr van der Most opgevolgd door mej N Verhoef Arnhem Bij de be spreking van het Bondsfeest 1952 te Den Haag werd medegedeeld dat men op 25.000 deelnemers rekent In 1953 wordt te Rotterdam de Gymnaestrada gehouden waaraan talrijke buitenlandse gymnastiek organisaties zullen deelnemen Een ploeg amateurboksers uitAmsterdam kwam in Homburg nabyEssen uit tegen een ploeg Duitseamateurs De Amsterdammers wistendeze ontmoeting met 10-8 in hunvoordeel te beëindigen De op 18 October te Liverpool vastgestelde wedstrijd tussen IvorGermain en Giel de Roode gaat nietdoor De manager van De Roode deheer Van der Keyl heeft een telegramontvangen waarin staat dat IvorGermain niet tegen De Roode wenstuit te komen De reden hiervan Is nogniet bekend Training voor Olymp en begonnen Spel De worstelaars d'ie aangewezen zijn voor de voorbereiding voor de Olympische Spelen hebben te Arn hem een aanvang met de training gemaakt Aanwezig waren H Alflen W F Alflen Luyder Pier Van der Pijl De Nijs Jr allen De Halter Utr Sluyters Kabbedijk Simson Den Haag Stoltz Melgers Arts Hercu les Amsterdam Snijder en Schuil Achilles Arnhem Oefenmeesters zijn de heren Wan sink Arnhem en Hooft Utrecht De algemene leiding van de trai ning berust bij de heer Van Deute kom die het trainingssehema behan delde alsmede d'e techniek en tac tiek van de buitenlandse worste laars Het jeugdvoetbal - probleem Naar wij vernemen zal het bestuur van de K.N.V.B in de loop van de maand November het probleem van het Jeugdvoetbal bespreken met de eerste klasse verenigingen Naar men zich herinnert is het Jeugdvoetbal op de Bondsvergade ring onlangs te Utrecht gehouden ter sprake gebracht waarbij van de zijide der eerste klasse clubs het standpunt werd ingenomen dat de ze aangelegenheid bij de verenigin gen zeS thuishoorde Het Olymp voelbal tornooi in Finland Op een der bijeenkomsten van de F.I.F.A dezer dagen te Londen ge houden werd ook behandeld het rapport van de heer K J J Lotsy samengesteld naar aanleidiRjj van zijn bezoek aan verschillend » Finse voetbalvelden einde Augustus Het rapport van de heer Lotsy werd volledig aanvaard hetgeen wil zeggen dat er tijdens het Olym pisch Tornooi op twee velden te Helsinki zal worden gespeeld en zo nodig op één in elk der volgende steden Kotka Lahti Turku Tam pere Kuopio en Vaasa De maten der voetbalvelden zijn vastgesteld op 64,5 meter bij 102,5 meter Dit zijn de maten van het voetbalveld van het Olympisch Stadion in Hel sinki welke met het oog op de be staande installaties op allerlei ge bied onmogelijk konden worden vergroot Het F.I.F.A.-bestuur heeft gemeend dat alle velden de zelfde maten moeten hebben Ned Militair elftal gekozen In het kader van het Intern Mi litaire Voetbalkampioenschap 1952 zal Nederland in een der voorron den op 26 October te Caïro uitko men tegen Egypte Uit de volgende spelers zal het Nederlands Militair Elftal worden samengesteld Gerberink Enschede Kouters Excelsior ' 20 Meines rFrisia Kammeyer GVAV Eggels Lim burgia Klaassens VVV Hen driks Vitesse Wielheesen Vites se Vermunt RBC Stephan He racles Willems ADO De Jong Willem II Roehrig HBS Hoe kema Leeuwarden en Kolkman Go Ahead Op Woensdag 17 October worclt te Apeldoorn een oefenwedstrijd gespeeld tegen AGOVV Judo-gradueringen en wedstrijden Zaterdagavond vonden in de dojo van de „ Judovereniging Utrecht " aan de Mariaplaats openbare exa mineringen en gradueringen plaats van een aantal leden van genoemde vei-eniging en d'e Sportschool Snij ders die candidaat waren voor ' n hogere band of jiu jitsu-graduering Vooi - de gele band 5e kyu slaag den de heren F v d Kuil N G v Dijk W J W Le Geu Dr W Stig ter G Westerhout G Kamerbeek E W v d Eshof en D Biesheuvel Oranje band 4e kyu werden de heren de Leeuw van Weene R E v Dijk J Mastenbroek H W v d Voorn E E v Win H Jager F Overboek en dte dames E Kramer en A Brevet ¦ De groene band 3e kyu ging naar de heren C Eweg en E P Amir terwijl de eerste gi-aad voor Jiu Jitsu in ontvangst werd geno men door Mevr J C d Steenwin kel Beeker en de heren J S d Steenwinkel C J Kraneveld O H A V Veen C Tak W Gijsbertsen J Gaasenbeek A A C Huppel schoten M J Pisa J J V Loef K H J J Tukker en J v Uiterd De tweede graad Jiu Jitsu was voor de heer de Leeuw v Weene De onderlinge individuele Judo wedstrijd die na de pauze de avond vulde bracht ook de hogere banden op de mat en deed ons vajf fraai Judo genieten Winnaars van de diverse catago riën werden de heren J M v Ros sum winnaar gele banden J A de Waal eerste oranje banden L de Jong de beste groene band T H v d Meer winnaar der blauwe banden en F Smithjes eerste bruine band PAISH EN PAETEIDGE WINNEN Geoff Palsh de Engelse Davis Cup-spelei won het Britse kam pioenschap op overdekte banen door in de finale van Tloczynski met 6—4 6—4 6—1 te winnen Bij de dames zegevierde de 21-jarige Susan Par tridge die mevrouw Jean Walker Smith met 6—4 6 — i sloeg 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD MaantJag 15 Octoter 1951 - 59e Jaargang No 142 SPORT Pagina i VOETBAL IN ENQELANP ^ Manchester United '' neemt de leiding Zware nederlaag van de Bolton HANDBALOVERZICHT Achilles werd door Aalsmeer geklopt Slechte dag voor dames van Sport Vereent Wanderers Manchester United heeft de lei ding genomen in de Eerste Divisie van de Engelse League dank zij een stevige 5—2 zege in een uitwed strijd tegen Aston Villa en de ne derlagen die de nummers 1 en 2 resp Bolton Wanderers en Preston North End leden De zeer zware ne derlaag van Bolton Wanderers in een uitwedstrijd tegen de Wolves 1—5 trok d-eze competitiedag sterk de aandacht In de wedstrijd Aston Villa-Man chester United ging het ongeslagen thuisrecoiid van de Villa er aan In de tweede helft scoorde Manchester nummer twee van het Kampioen schap in de vorige competitie vier doelpunten in een tijdsbestek van 7 tminuten Twee spelers die op de nominatie stonden om in het Engelse Elftal te ¦ worden opgenomen hebben teleur gesteld Dat waren Tom Barrass de spil van Bolton Wanderers en Nat Lofthouse de midvoor van dezelfde club die met niet minder dan 5 — 1 ¦ door de Wolves werden geklopt Pye een van de binnenspelei's van Wol verhampton scoorde drie doelpun ten en hij was het en niet Lofthouse die uitblonk in deze ontmoeting In een opwindende wedstrijd won Portsmouth thuis van Middles brough Linksbinnen Phillips speel de voorti'effelijk en noteerde twee doelpunten Ook bij deze ontmoeting waren leden van de Keuze-Commis sie aanwezig Of zij zo tevreden zijn geweest over Froggatt als spil valt sterk te betwijfelen Vorige week nam Blackpool Ernie Taylor van Newcastle over voor het slordige bedrag van ƒ 270.000 Of Blackpool veel genoegen aan Taylor zal beleven in de wedstrijd tegen Charlton nog niet bewezen Niet dat Taylor onvoldoende is geweest De linksbuiten van Blackpool moest het veld verlaten wegens een blessure en mede daardoor kon Charlton ten slotte met 2—1 zegevieren en achter Manchester United de twee plaats veroveren op de ranglijst Stoke City won nu ai voor de der de achtereenvolgende keer maar niettemin is deze club nog steeds niet van de onderste plaats van de ranglijst af In puntenaantal staat Stoke gelijk 8 punten met Sunder land Fulham en Huddersfield Town maar Stoke heeft reeds 14 ontmoe tingen gespeeld tegen Huddersfield en Fulham 13 en Sunderland pas elf De uitslagen van de wedstrijden,frespeeld voor de Eerste Divisie vande Engelse League luiden:Arsenal Eurnley 1 — O Aston Villa-Manchester United 2 — 5 Blackpooi Charlton Ath}etic 1 — 2 Chelsea-West Bromwich Albion 1—3 Derby County - Tottenh Hotspur 4—2 Huddersfield Town-Newc United 2—4 Liverpool Fulham 4 — O Manch City-Preston North End 1—0Portsmouth Middlesbrough 5—4 Sunderland - Stoke City 0—1 Wolverhampton Wanderers - Bolton Wanderers 5—1 Tweede Divisie Barnsley-Leeds United 3—1 Blackburn Rovers-Southampton O — 1 Bury-Nottingham Forest 2 — O Coventry City-Birmingham City 1—1 Hull City-Sheffield Wednesday 0—1 Luton Town-Brentford 0—2 Notts County-Doncaster Rovers 1—0 Queens Park Rangers E verton 4—4 Sheffield United-Rotherham United 1—0 ^ Swansea Town-Leicester City 1—0 Westham United-Cardiff City 1—1 De Utrechtse kegelaars boeken achterstand op de banen in Hotel Santbergen te Hilversum vond gisteren het eer ste gedeelte van de jaarlijkse wed strijd Gooise Kegelbond-Utrechtse Kegelbond plaats op welk gedeelte Utrecht tegen de verivachting In met 171 hout in de minderheid bleef overigens nog geen achterstand die op eigen banen niet in te halen zou zijn De Utrechtse kegelaars kwamen op banen die in geen weken gevlakt waren en de meesten konden er dan ook niet best op terecht Het eindresultaat was dat ' t Gooi 7935 hout noteerde tegen Utrecht 7764 hout De hoogrste werper bij Utrecht was Heykamp met 453 hout resp 115 106 113 en 121 met een poedel Wil lekes kreeg een blessure aan de kuit spier toen hij bij de laatste bal zwik te en gooide daarop 105 hout een gem dus van 7 — Werner nam toen zijn taak over en stelde niet teleur gooide op 3 banen 323 hout zodat de combinatie Willekes/Werner tweede werd achter Heykamp en Sanders derde met 416 97 101 100 en 118 hout De hoogste werpers bij ' t Gooi waren Levendag met 470 hout Konijn met 459 en De Lugt met 453 De return te Utrecht zal plaats vinden op de eerste of tweede Zondag in Januari 1952 De Worstelcompetitie Door ds Technische Raad van de Ned Krachtsportbond is de com - petitie indeling ' voor het seizoen 1951—1952 worstelen samengesteld ledere ploeg komt met zeven worstelaars uit t.w met een veder - licht - lichtmidden midden - half zwaar en zwaargewicht De indeling is als volgt Ie klasse De Halter Utrecht I De Halter Utrecht II Olympia Utrecht Ajax Amsterdam en Sim son Den Haag 28 klasse C De Halter Utrecht Olympia Utrecht Achilles Arnhem Achilles Tiel en SiD.V Culemborg De Volleybalcompetitie gaat beginnen Over enkele dagen gaat ook de volleybal-competitie in Utrecht een aanvang nemen Wellicht zou dit reeds eerder het geval zijn geweest ware het niet dat men met de in deling moest Tvachten of er een af deling ' t Gooi zou worden opgericht Die oprichting is thans een feit ge worden en men kon dus de indeling voor Utrecht gereed maken Deze luidt als volgt Heren Ie klasse * SOS EDO Vogel SOS 2 Polonia Athlon De Pioniers en Salvo 2e klasse Wovo Nijenrode SVV AMD SOS 3 SSVU Polonia 2 De Pioniers 2 3e klasse Athlon 2 EDO 2 Vogel 2 SSVU 2 SW 2 SOS 4 Wovo 2 De Pioniers 3 4e klasse A Driebergen Veenen daal Zeist KNMI Salvo 2 B MHU RSDU UPS Neerlandia SW 3 Dames Ie klasse SOS EDO Vogel SSVU SOS 2 26 klasse SOS 3 Athlon EDO 2 Vogel 2 SW 3e klasse SSVU 2 Driebergen Athlon 2 Salvo Wovo Derde lustrum schaak club „ Tuindorp " Opgericht op 17 October 1936 herdenkt de Schaak - en Damclub „ Tuindorp " dus binnenkort haar 15-jarig bestaan een lustrum dat op bescheiden wijze herdacht wordt En er is ook alle reden toe om deze oprichtingsdatum te her denken want begonnen met slechts enkele leden is „ Tuindorp " uitge groeid tot één der grootste clubs van Utrecht en omgeving en wist in die jaren een eervolle plaats in de Schaak en Dambond te ver overen Ter gelegenheid van dit lustrum is een goed verzorgd jubileum nummer van het clubblad ver schenen waarin o.m een bijdrage van de cud-voorzitter de heer T Dokter Het jubileum wordt herdacht met een feestavond op 24 October a.s in Hotel „ Noord-Brabant " aanvang 7.45 uur waaraan o.m de bekende radio artist Jan de Cler de muzikale clown Fantasio en de kimdige goochelaar Boedda hun medewerking zullen verlenen O'Kellv winnaar van de trainingsvierkamp De trainingsvierkamp die de af gelopen week in Amsterdam is ge houden is geëindigd in een fraaie overwinning van de enige buiten lander de Belg O'Kelly In de zesde en laatste ronde won hij van de Ned Jeugdkampioen Geus en omdat hij er bovendien in slaagde zijn afgebroken partij uit de derde ronde tegen Bouwmeester in winst om te zetten werd hij onbe reikbaar voor de anderen Baren dregt die in deze vierkamp tot nu toe steeds de leiding had gehad zag zich dus door O'Kelly van de eerste plaats verdrongen maar moet bo vendien door een nederlaag tegen Tafeltennis Soos-tournooi besloten Zaterdagavond werd het T.T Soos tournooi met de finales besloten Mej Thea Bul Barna legde gelijk L ' Spijkerman Barna bij de heren beslag op drie eerste prijzen Mej J Bonke Barna wist twee eerste prij zen te veroveren en Mevr Sinjewel uit Den Helder en Mej H de Noo Barna wonnen in één finale doch moesten ook met een tweede prijs genoegen nemen Op de laatste finale-avond had Mej Thea Bul geen moeite om Mevr Sinjewel voor de dames alg klasse te kloppen Laatstgenoemde won wel de titel in de dameski 3 Een aardige finale was het tussen De Valck Wilskracht en de jeug dige K de Vries Barna door eerst genoemde in een beslissende game gewonnen De door V.V.V beschikbaar gestel de prijs ging naar W Kas P.A.T.S Na afloop reikte de heer H Bleijenberg de prijzen uit Dit tour nooi bedoeld als opening van het nieuwe seizoen was een succes De uitslagen van de finales waren Dames-enkelspel Ie klasse Mej Th Bul Barna si Mevr Sinjewel Den Helder 21—13 21—11 3e klasse Mevr Sinjewel CDen Holder si Mej H de Noo Barna 22—20 13—21 21—17 B klasse Mej Groenewoud E.M.H.A si Mej de Baas E.M.H A 21—14 21—9 4e klasse Mej J Bonke Barna si Mej v Doorn K.T.V 21—16 21—17 Heren-enkelspel Hoofdklasse L Spijkerman Bar na si N Hogendoorn Barna 21 — 15 21—18 21—7 2e klasse G Bat tenberg U.T.T.C si Laarman V R.A 21—10 19—21 21—14 21—14 3e klasse P Schipperen Wilskracht si D Luten Barna 21—14 21—12 4e klasse De Valck Wilskracht si K de Vries Barna 21—19 14—21 21—13 A klasse v Eyk si v Bar lingen 21—17 19—21 21—18 B klas se H Pels Culemborg si T Bok steijn Vita 21—16 10—21 22—20 Damesdubbelspel Alg klasse 1 Mej TheaBul en Mej de Noo Bar na 2 Mevr Hogendoorn Barna en Mej Delpeut U.T.T.C Herendubbelspel Hoofdklasse L Spijkerman en A J A Bul Barna si Arentsen Spirit en Ten Holten P.M 21—12 21—15 3e klasse Vis ser en Lagerwey Zeist si Kok en Hooft P.M 21—14 17—21 21—13 Mixed-dubbel spel Hoofdklasse Thea Bul en L Spijkerman Barna si echtpaar Hogendoorn Barna 10—21 21—10 21—17 4e klasse Mej J Bonke en P Emmelot Barna si Mej Groenewoud en v Barlingen E.H.M.A 21—16 22—20 — Het bestuur v&n de Noorse Sport Federatie heeft een voorstel om Duitsland mee te delen dat deel nemers van dit land aan de Olym pische Winterspelen te Oslo niet wel kom zouden zün met algemene stem men verworpen Bouwmeester met deze de tweede en derde plaats delen Geus die voor dé eerste maal in een sterk bezet tornooi meespeelde verloor al zijn partijen Er waren in de handbalcompetitie enkele verenigingen die met htm deelnemende elftallen goede succes sen boekten Wij hebben hierbij hêt oog op S.S.V.U Atilla en U.D De dames van Achilles herstelden zich in de distr 2e klasse doch de heren van Achilles moesten voor de distr Ie klasse ondanks een moedige wed strijd de vlag strijken voor het lei dende Aalsmeer Achilles 2 leed na 2 jaar overwinningen een verrassende nederlaag tegen het goed spelende S.S.V.U DAMES Voor de distr Ie kl dames verras te Amersfoort op prettige wijze door in Amsterdam met 1-2 van Blauw Wit te winnen Voor Sport Vereent was het in deze klasse een slechte dag In de ' belangrijke wedstrijd te gen H.O.C voor de bezetting van de onderste plaats kwamen de Zuilense speelsters niet op H.H.C kreeg een duidelijke nederlaag 8-2 van Con cordia te slikken B.H.C verloor eer vol met 3-2 van B.H.C Achilles herstelde zich in de distr 2e klasse door in de derby tegen Athleta'een verdienstelijke 1-3 zege te boeken In de afd Ie klasse gaat het Attila voor de wind Met 0-9 werd Amers foort 2 verslagen Ook H.V.B bleef in de kopgroep dank zij een 3-6 zege op de reserves van B.H.C De 3-0 zege van H.H.C 2 op U.H.V mag een normaal resultaat genoemd worden Dit is ook het geval met de uitslag van U.D.—N.S.C in welke ontmoe ting beide elftallen éénmaal scoor den Achilles 3 boekte in de afd 2e klas se de eerste zege n.l met 4-1 op U.D 2 bij ' s Graveland-Laren sneu velde het record van Laren ' s Gra veland zegevierde met 3-2 en kwam daardoor op gelijke hoogte met La ren Attila 2 wisselde met H.H.C 3 door laatstgenoemd elftal met 2-1 te kloppen Athleta 2 boekte het eerste winstpunt door een 1-1 uitslag te be werkstelligen tegen Laren 2 HEREN Voor de distr Ie klasse heeft Achil les met 10-4 moeten erkennen dat Aalsmeer een bijzonder sterk elftal heeft Met de rust stonden de groen witten met 6-3 achter Attila had in de uitwedstrijd tegen H.O.C met de thee een 2-4 voorsprong wist deze in de tweede helft te vergroten tot 10-ü H.H.C en Concordia kwamen tot 22 doelpunten waarvan Concordia er twaalf scoorde en dus won Amers foort werd wat vaster op de laatste plaats gedrukt door de 11-3 nederlaag tegen Blauw Wit In de distr 2e klasse leverde de derby U.D Sport Vereent een opval lende uitslag op U.D scoorde tien maal doch Sport Vereent zag geen kans de U.D doelman te verschalken B.H.C komt in deze klasse opzetten ook gisteren werd er gewonnen nu met 14 6 van G.V.A Voor U.D is a.s Zondag de uitwedstrijd tegen het lei dende A.P.G.S van groot belang In de afd Ie klasse vielen verras singen Achilles 2 moest een record dat 2 jaar oud was uit handen geven S.S.V.U klopte in een goede wed strijd de Achillesreserves met 5-6 Evenmin verwacht was de 4-5 zege van H.H.C 2 op Arma nog wel in Zeist Ook bij A.A.V.-Actief was een 4 5 uitslag Attila 2 bleef in de kop groep door U.H.V met 9-5 op de knieën te krijgen U.D 2 en S.S.V.U 2 behielden de lo en 2e plaats in de 2e klasse door overwinningen op resp A'foort 2 6-3 en H.H.C 3 9-3 N.S.C en H.V.B wisselden van plaats door het feit dat H.V.B met 2-3 zegevierde In de 3e klasse leidden Attila 3 en U.H.V 2 ongeslagen doch gisteren kreeg Attila 3 een 13-4 nederlaag te incasseren van B.H.C 2 dat onder aan stond en U.H.V 2 ondervond dat Sport Vereent 2 kampioensplan nen heeft 5-2 U.D 3 boekte de eerste zege waarbij Achilles 3 met 4 3 als slachtoffer fungeerde Wielrennen jfetten winnaar van de Zomercompetitie 1951 De zomercompetitie van „ Het Sta dion " bestond dit jaar uit 7 ritten Dit maal werden er verschillende ritten vei reden zoals een tijdrit sprint klimsprint stayersrit en lan ge afstandsritten De strijd was in ide diverse afdelingen uitermate spannend Tevens was het onderling krachtsverschil niet zo groot als in de voorjaarscompetitie Opmerkelijk was het rijden van de B-klasser Stolker die één rit minder reed doch de overige 6 ritten glansrijk won De resp uitslagen luiden A-klasse Ie G Jetten 54 punten 2e H v d Kamp 47 p 3e J Teu nisse 47 p 4e H Alen 35 p 5 H de Jong 23 p B-klasse Ie M Stolker 60 pnt 2e J Kramer 59 pnt 3e W Wammes 40 pnt 4e Smienk 37 pnt 5e Huis man 33 pnt C-klasse 1 H de Boer 56 pnt 2e H Nieuwenhuys 54 pnt 3e H Ra kers 51 pnt 4e F Verhoeven 44 pnt 5e van Boom 41 pnt D-klasse Ie B de Korver 57 pnt.;2e Veldhuizen 49 pnt 3e Bos 48 pnt.4e Ran 47 pnt 5e van de Karnp 2)35 pnt ^ Biljartcompetitie van de C.B.B » Sinds enkele dagen is de competl tie van de Centrale Bond van Bil jartverenigingen in volle gang En men is weer tot het systeem terug gekeerd waarvan men enkele jaren geleden is afgestapt n.l dat de cai-ambolGs weer tellen en ni^t het aantal gewonnen partijen Vooral in de cadre-klasse werden ep uitstekende resultaten geboekt 2o maakte Kelderman van TOG H zijn partij van 200 caramboles uit in g beurten een gem dus van 25.00 Oo Maaswinkel Berkien v Doorn en V Bemmel speelden met een gem van boven de 10.00 De uitslagen waren Cadre-klasse Wapen v IJsselstein De Vink 672—630 Sportclub-Jacobi 700—668 De Vink-TOO H 493-580 Libre Ie klasse Geld Bloem Utrecht 538 — 393 Sportlust-Tramzicht 491—473 OBK 2-De Poort 635-358 " Lunctten TOG H 2 540—309 2e klasse A De Vink 2-WIK 421—447 Vechtstroom Jacobi 2 457 410 AWM-Gr I^ken 445—374 Ons Genoegen-Vianen 478 — 426 B BVW Sport 419 451 TOG H)-Tramzlcht 2 500—405 Sportlust 2 Jacobi 3 432-45 3e klasse A Ons Genoegen 2-Pom ^ merans 356—398 Geld Bloem 2 Utrecht 2 440—337 OBK 3-0.0 ' 421—391 B W v IJsselstein 2-bc Poort 2 410-406 DWP-Glazenhuis « i 421 Vianen 2-Trefpunt 407—385 ' AWM 2-De Vink 3 386—403 4e klasse A OBK 4-SpDrtclub 2 371-348 Utrecht 3-HGL 294—382 PVCW Vechtzioht 282—400 Centrum 2 Jacobi 4 388—343 B Sport 2 Lunetten 3 311—396 Ons Genoegen TOG U 2 353—376 Sportlust 3 Vianen 3 400—235 OBK 5-BVW 2 36 351 Se klasse A Centrum 2 Vechtstrooffi 2 323—360 Zandbrug-Marktziclit 332 336 B AWM 3-Sportclub 3 347 — 26J 6e klasse A BVW S-TOG 3 2661 244 Ons Genoegen 4 — PVCW 2 281 275 Vechtstroom 3-Pommerans 2 279 262 B Sportlust 4-De Poort 4 29ol 287 Glazenhuis 2-TOG U 4 294.21S Ljinetten 4 Jacobi 5 297—230 7e klasse A Utrecht 5-Ons Getioe gen 5 231—218 Marktzicht 3-0,0 j 205 212 Vechtstroom 4-Centrum 4 249 180 DWP 3-BVW 4 197—235 E Zandbrug 2 Groene Laken 3 ISS-ioii A.WM 4 Vechtzicht 3 227—237 8e klasse PVCW 3-Ons Genoei>en | 397 179 Glazenhuis 3-TOG Ui < 390—161 UTR PROV DAMBOND Hoofdklasse Bussum 1 — Ons Ge noegen 2 U 11—9 HDG 2 — HDO 1 9 — H Veluwezoom 1 — Huizen 1 6-12 voorlopige uitslag Breukelen 1 UDG 1 6—14 — Ie klasse Drieber gen 1 — Het Rooster 1 8—8 tJDG 2 Veenendaal 1 6—8 Ons Genoegen 2 Zeist)—ADV 1 10—6 De Variant 1 Loenen 1 6—8 voorlopige uitslagen ' Ons Genoegen 1 Zeist — Excelsior i 9—11 Vriendenkring 1 — Culemborg I 12—8 Ons Genoegen 3 U)—Bussum 2 9—11 — 2e klasse Vriendenkring 2 Maarssen 1 6—14 Tuindorp 2-Excel sior 2 5—15 Maarssen 2-Breukolen 2 5—15 ACD 1-HDG 3 8—12 Huizen 2 AVENO 1 16—5 Bunschoten l-'sGra veland 1 8—12 AVENO 2 Velmve-zoom 2 11—9 Doorn 1-Ons Genoegens Z 14—6 Austerlitz 2-AuaterUtz 1 6—14 Ga göèd gevoed de winter de helft MELK 1 ^ van telegrafische orders voor MISS BLANCHE Virginia no 1 van on geduldige sigarettenwinkeliers uit het gehele land stelde ons voor grote expeditiemoeilijkheden Zij werden in enkele dagen overwonnen Thans hoort U weer in alle sigaretten * winkels van Delfzijl tot Vlissingen en van Den Helder tot Maastricht Alleen MISS BLANCHE biedt de originele de ECHTE Virginia no 1 sigaret I Paatów Bij driekwart liter mellc voor elic staat het sein op veilig In deze maanden met korte dagen kunt U extra profiteren van de bijzondere voedingswaarde van melk meer dan 60 voedingsstoffen in één Met melk pap yoghurt of vla maakt U elke maaltijd voedzamer voor de minste kosten • * * De melkman brengt het beste voor Uw gezondheid ' t voordeligste voor Uw beurs Neem niei minder dan 3 liier per 4 personen nie ^ Kost nog Men leze de adviezen van het Voorlichtingsbureau van de Voedlngsra \/ in/—t»?iiA » i,'i /-\ ^« ¦ ^^^^^ Bi ^^^^^^ KLEINTJES Te kooz » iG«fng«fe0^é » Te koop een moderne KIN DERWAGEN in goede st aan geboden een Mutsaert wandel wagen in goede st Br no 8307 bur dezer ZILVERVOSKRAAG voor man telgarnering Prijs zeer billijk,Schutstraat 49 U 2 Fauteuils 4 stoelen ƒ 50 2 clubs 4 stoelen ƒ 85 1 pers op klapbed met bed ƒ 45 4 stoelen ƒ 30 diverse clubs vanaf ƒ 10 DIVAN ƒ 35 wieg ƒ 15 kinder ledikant ƒ 15 Vinkenburgstr 9 Aangeb zwart geëmailleerdeKACHEaij merk Amor J Os kam Lageweide 14 b Engelse KINDERWAGEN te koop aangeb z.g.a.n Te bevr Bekkerstraat 113 Te koop WIPPERT REU met goede papieren Billijke prijs Pruiistraat 33 VIRGII^IA NO 1 GRATIS WONEN IN ZEIST gaat niet Wel hebben wij nog te koop enige schitterende nieuwbouw vrije bovenflats met aparte Ingang voor de lage koopsom van i 12500 — Hypotheek wordt verstiekt Benodigd contant f 6500 — Bevattende 2 kamers en suite 3 slaapkamers douchecel en loods op begane grond Direct te aanvaarden Vestigingsver gunning gegarandeerd Directe busverbinding Binnen 14 min in Utrecht Vraagt spoedig prospectus tekening etc op dat wij U niet behoeven teleur te stellen v Luik's ' Aanne mingsbedrijf Oudorpweg 11 Tel 24983 Rotterdam LEDIKANTEN dekens kin derledikanten matrassen Am sterdamsestraatweg 323 Des gewenst op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Grijs MANTELPAKJE ƒ 20 wol geruite japon mt 42 ƒ 12 rood wol rokje ƒ 5 taftblouse / 5 zijden blouse ƒ 5 groen hoedje ƒ 1 1 pr slangleder schoenen mt 36 ƒ 5 zw heren winterjas mt 50 ƒ 20 Alles in goede staat Minstraat 2 bis met ledereeH GEBFMY MAAR Australische nieuwe bruine BONTMANTEL en gedragen Australische cape beiden Skunk getaxeerd door Maison Ipa mantel ƒ 600 cape ƒ 350 Br no 8208 bur dezer PICK-UP in kast te koop prijs f 40 Te bezien na 7 uur Krom me Rijnstraat 17 Wegens omstandigheden een Fncia HAARD aangeb met alle toebehoren ƒ 35 Te bez.Havikstraat 15 Aangeb blauw-grijze DEMI maat 52 in prima staat / 25 ' s avonds vóór 8 uur Lijn markt 26 Utrecht WERKTAFELS deuren ra men kisten hout etc te veel om op te noemen L Lauwer straat 57 Iedere dag ook ' s Za terdags tot 8 uur geopend Te koop WOONHUTS Oog in Al voor zelfbewoning Te aan vaarden bij betaling der koop penningen Vestigingsvergun ning gegarandeerd Br ond nr 8286 bur dezer Te koop 2 GASFORNUIZEN è ƒ 150 wit email in goede staat 5 jaar oud Driebergseweg 11 Zeist Mooie Davo haardkachel luxe kamerkachel salaman dei's grote en kleine zonder gebreken jongensrijwiel on geveer 9 jaar HERENRIJWIEL compleet damesrijwiel com pleet Billijke prijzen Dam sU'aat 55 TUIMELLEDIKANT f 35 di vanbedden / 15 kind er ledikant ƒ 12 kindermatrassen ƒ 9.50 wiegenbedden ƒ 4.50 opklap bedden ƒ 22.50 ledikanten f 15 matrassen ƒ 22.50 wolmatrassen ƒ 35 Lange Nieuwstraat 10 HANDNAAIMACHINES vanaf ƒ 45 trapnaaimachines vanaf ƒ 85 machines in moderne sa - lonkast vanaf / 195 merken Singer Pfaff Lewenstein enz Betaling in overleg Tevens re - paratie inrichting G A Wit lens Herenweg 40 2x bellen Utrecht b d Amsterd straat weg telef 23968 Alle artikelen op gebied van DAMES en HERENKLEDING textiel woninginrichting rij wielen bromfietsen schrijfma chines tegen contante prijzen kunt Ü op gemakkelijke beta lingswijze bekomen bij Ver koopkantoor Verenigde Mid denstand Catharijnesingel 28 bij de Catharynebrpg Telèf 20525 Utrecht Handen vol geld geven wij voor UW OUDE STORZUIGER bij aanschaffing van een nieu we en de gemakkelijkste beta lingscondities Natuurlijk weer bij de Lange en Rolf Oude Gracht 44 telefoon 15306 WANDELWAGEN autoped commode kinderstoel box met vloer kinderledikant je ver schillende salamanderkachels petroleumkachels gasstellen 2-pers opklapbed damesfiets meisjesfiets herenfiets 3 ver snellingsnaaf Oudwijkerveld straat 6 & WASMACHINES vanaf ƒ 4 — p week Velo Goblin Hoover hulpmotoren rijwielen radio's gascomfoors enz op de ge makkelijkste betalingscondities bij het U welbekende adres de Lange en Rolf Oudegracht 44 telefoon 15306 Te koop aangeb SOLEX in px'ima staat Looidijk 57 De Bilt Na 6 uur Te koop aangeb een als nieuw STANDARD VANGUARD 1950 met kachel 27000 km gelopen verbruik 1 10 Ieder onderzoek toegestaan Geen handelaren Eventueel komt ook ruiling in aanmerking voor na-oorlogse kleinere wagen Te bezichtigen Antonlaan 33 Zeist Te koop donkerblauwe lederen DAMESJAS maat 40 prijs / 60 Strick v Linschotenstraat 15 Maarssen ' s Avonds na 17.30 u Blank eiken slaapkamer twee pers ledikant toog model aupingspiraai spir.dek nacht kastjes stoelen tafels twee delig verend matras in prima staat ƒ 185 Eiken SCHRIJF BUREAU Grote 2-deurs hang kast / 35 Grote 2-delige keu kenkast Albatrosstraat 8 telef 17933 Wegens overcompleet GAS RADIATOR merk Houben Bakkerstraat 10 Telef 24204 Wegens plaatsgebrek aangebo den permanent HAARD ƒ 60 Te bezichtigen ' s avonds na 18 uur Joh Wagenaarkade 7 bis Te koop een Fordson gesloten BESTELWAGEN jaar 1947 500 kilo prijs f 1650 Br no 8239 PETROLEUMKACHEL te koop aangeb en pracht zwarte win terniantel met bontkraagje en zwarte japon alles zo goed als nieuw Br no 8252 bur dezer Gebruikte en gladde gave AUTOBANDEN te koop gevr Telef 22703 BANKSCHROEVEN zaagbeu gels schroevendraaiers hout beitels gutsen bahco's moer sleutels zagen steekpassers passerdozen pijpsleutels dop sleutels schuif maten boonna chines booromslagen tangen koopt „ Curie " Voorstraat 55 Van particulier een in goe ^ de staat zijnde Duitse STU DIEPIANO zwarte kast Brie ven met opgave van prijs Kok Nachtegaalstraat 33 tel 21880 ïwP '^^^^?^^ Voor direct gevr op maatate lier AFWERKSTER Aanmel den na 7 uur L'Innovation Biltstraat 68 Gevr flink helder MEISJE van 8 5 uur Zaterdagsmiddags en Zondag vrij Dix Haagstr 5 In klein gezin wordt voor di rect of later gevr een flink zelfstandig MEISJE voor d en n v.g.g.v Aanmelden ' s mor gens voor 12 of ' s avonds na 7 uur Prof Rcinwardtlaan 16 Tuindorp _' X'e hxmv isi^fWtttt0d Bescheiden student zoekt ZIT SLAAPKAMER in centrum Voorkeur voor centr verw Br no 8254 bur dezer ^ Te huur gevr 4 witte tulen DANSCOSTUUMS driekwart gedecollecteerd Br no 8311 bur dezer Wie helpt jonge werkende vrouw met 2 schoolgaande jongens aan billijke WOON RUIMTE te Zeist Br no 8242 bur dezer 2 Studenten zoeken gem ZIT SLAAPKAMER(S Br met prijsopg no 8224 bur dezer Jonge vrouw met kind zoekt gem ZIT-SLAAPKAMER met geheel of ged pension Is ge negen in huis behulpzaam te zijn of bij kinderen Br no 8212 bur dezer Hoofdambtenaar zoekt ZIT KAMER en slaapkamer met geheel of ged pension Br no 8211 bur dezer Dame b.b.h.h zoekt een zon nige ongem ZIT - en SLAAP KAMER met stook - en kook gelegenheid Br no 8207 bur dezer Student zoekt ZIT-SLAAP KAMER in centrum Huur on geveer ƒ 30 Br no 8253 bur dezer Beschaafd echtpaar zonder kinderen zoekt ongemeubileer de KAMERS m vrije keuken of etage Br no ' 8285 bur dez ïKes -$®«^ ¦ BOEKHOUDINGEN belasting zaken sociale wetten Snelle correcte afwerking door Ac countantskantoor O J Dekker Homeruslaan 63 tel 15530 PERMANENT WAVE ƒ 6 Com pleet Met en zonder bespre ken Nergens beter wel duur der Wij permanenten ook aan huis Maison Jacques Koe koekstraat 59 telef 24201 ST NICOLAASSURPRISES Electr wekkerklokken f 29.50 electr scheerapparaten f 23.50 Luxe strijkijzers in diverse prijzen Op gemakkelijke be talingscondities De Lange en Rolf Oudegracht 44 tel 15306 Mr WILLY KRUIS Astro loog Occultist Voorlichting over uw lot én leven ieder gewenst advies Discreet Spreekuren 2 9 Obrechtstraat 25bis Utrecht Doet uw voordeel prijsverla ging CHEM REINIGEN cos tuum mantel en regenjas ƒ 2.95 japon ƒ 1.95 Wiü halen en bezor gen binnen 1 week Uppelscho ten Bouwstraat 15 Telef 20692 Wassen — Stomen — Verven MEUBELREPARATIE stoffeer werk Vervaardigen alle soor ten meubelen ombouwen f 23 opklapbedden f 42 Meubelma kerij J G Vemeulen tel 25056 Haverstraat 14 AMERICAN CLEANING SER VICE reinigt en verft Uw kle ding zoals het behoort en staat overal voor U klaar Zonstraat 146 L V Nieuw Guinea 11 Damstraat 78 Amsterd straat weg 363 Havikstraat 81 Kapel straat 15 Nachtegaalstraat 19 en telef 23895 Uw zitmeubelen versleten Laat U ze opnieuw BEKLE DEN rechtstreeks aan de fa briek Voordeliger Grote keuze stoffen Gedipl vakmensen Stoffeerbedrijf H H v Basten Rozenstraat 3 b Utrecht bij Vreeburg Buslijn 7 ad Niet straks niet morgen ¦ maar nü is het tijd voor KROPMAN'S KWALITEITS PRESTATIE Donkerblauw oi zwart verven van Uw winter kleding Pracht resultaten Billijke prijzen Aflevering ^ het fameuze Kropman-temp » U wéét wel vliegensvlug keurig terug Amsterd straat weg 314 telef 20164 U belt wij komen KOUSEN - KOUSEN - KOU SEN Speciale herfstaanbieding Zojuist ontvangen enorme par tij prachtige linksgeweveti kousen met kleine keurig ge repareerde weeffoutjes in pi ''' zon vanaf ƒ 1.23 Dit vmdt u alleen bij Umko „ De Kouscit kabouter " Lijnmarkt 44 utjj Heden de nieuwe NAJAARS en WINTERMODELLEN ont vangen Uw japon binn^^nifi dagen gemaakt vanaf / lO '^ inclusief alle benodigde torn nituren Mevr Heil Covnem laan 2 Oog in AI TelefJOBO ^ LAST VAN MUIZEN Het eiHg afdoende middel is een kar Twee vrolijke katjes gewe a aan Felix ' Kattenbrood gratis beschikbaar Oosterstr^4Dis ^___ PLASTIC BOTERHAMZAKJES reukloos zindelijk brood bUJ ^^ vers gaan 30x mee 18 c ¦ Mostert Kantoorboekliajwei Voorstraat 44 HYPOTHEEK a 4 ''^ ^" Gelde'i beschikbaar voor eerste Hypo theek op courante woon - ^' winkelhuizen boerderijen e » Koi-te landerijen Inlichtingen strekt M J van RiJ^vrT^ Jansstraat 25 bis Utrecht ie lefoon 17256 KLEINBEHUISDEN laat ""[ spiraal vermaken tot opwav bed of divan uw houten leo ' kant tot ombouw Van de be^s Twijnstraat 1 trap af 

Kranten

Ga naar