Utrechts Nieuwsblad vrijdag 25 mei 1951

OPLAGE 45000 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD Telegrain-atlresi Nieuwsblad Telefoon 16 431 5 lijnen)j Giro 154945 Directie A M E H N Koenians G de Rhoter VRIJDAG 25 MEI 1951 59ste JAARGANG No 20 Verschuilt dagelUks Waarn Hoofdredacteur J de Ruyter uitgave v.h Job da liefde N.V Bureau D r i £ t 2 3 • Utrecht Ab.prijzen ƒ 5,15 p kw 40 c p w Prachtidee van Roode Kruis HET OLIE'CONFLICT Belangrijke concessie ningse Iog'g«r Sch 9 „ Prinses Ma rijke " van de rederij J J van der Toorn die met 51 kantjes aan boord de haringjacht van dit jaar zou hebben gewonnen In hoog tempo is de buit overgeladen in vrachtauto's die er mee naar Scheveningen gereden zijn waar de handel gespannen op dit eerste zeebanket wacht Tussen een en half twee is deze eerste partij op de afslag geveild Er is overigens enige ontstem ming gerezen over het feit dat de „ Prinses Marijke " die ook verleden jaar de haringjacht won zelf niet heeft meegevist en dus alleen als jager is meegezonden Dit zou niet in overeenstemming zijn met de be palingen van het bedrijfschap die naar hier verluidt nadrukkelflk Haak-in bracht ruim 23 miillioeii op GLORIEUS SLOT nationale manifestatie in Concertgebouw De Haak-in-actie " van de N.C.R.V ten bate der Icankerbestrijding heeft een totaalbedrag van f2,626.589.91 op geleverd Dit werd Donderdagavond medegedeeld tijdens de sluitings avond van de Haali-in-actie die in een stampvol concertgebouw te Am sterdam werd gehouden In reddingboeien klompen hand granaten in schillenzakken en in ac tetasson stroomde het geld binnen in de handen van Johan Bodegraven Hier vond de Haak-in-actie van de N.C.R.V de actie die begon als een pretentieloos microfoonspel met als hoogste verwachting de aankoopsom van een gram radium en die eindig de in een nationale manifestatie van eenheid tegen de gevreesde volks ziekte de kanker haar gloi'ierijk be sluit LI.N.O»-troepen trekken weer over de 38ste graad Mr J CRAMER NIEUWE COMMISSARIS DER KONINGIN IN DRENTHE Aan mr dr R H Baron de Vos van Steenwijk is bij K.B met in gang van 15 Juli a.s op de meest eervolle wi,jze ontslag verleend als Comniissarisi der Koningin in de provincie Drente met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen Tot Commissaris der Koningin in Drente is ingaande 15 Juli benoemd mr J Cramer wonende te Assen Mr J Cramer is 25 Februari 1889 geboren te Heukelum Hij heeft rechten g;estudeerd aan de Rijks universiteit in Utrecht is directeur van de Stichting Opbouw Drenthe lid van het College van Curatoren der Rijksuniversiteit te Groningen en voorzitter van de Voogdijraad te Assen Sinds 20 November 1945 is hij lid der Eerste Kamer Mr Cramer behoort tot de Partij van de Arbeid en is Ridder in de Orde van de Ned Leeuw OPLEIDING ONZER LUCHTMACHT IN BUITENLAND Tfaar wü vernemen bestaat er een grote kans dat in de toekomst de gehele opleiding van de Nedei' landse luchtmacht in liet buiten land zal gescltieden Dit zou dan het gevolg zgn van het feit dat Nederland in het Westeuropese luchtverdedigings systeem over meer operationele bases zou moe ten beseliikken en er daardoor niet voldoende bases overblijven voor opleiding In kringen van de militaire lucht vaart is men van dit bezwaar door drongen en zal men waarschijnlijk deze opleiding in bet buitenland toejuichen Aanwijzing zou men In dit ver band misscliien kunnen zien in het feit dat het vliegveld Soesterberg binnenkort een basis voor straal jagers zal worden waarschyniyk ' voor „ Thunderjets " Zestig pond opium gevonden a.b.v ^ Willem Ruys De douane en de recherche heb ben aan boord van de „ Willem Buys " een slag geslagen die enig genoemd kan worden in de geschie denis van de smokkel in verdoven de middelen Op het vermoeden dat er opium vcrboi'gen was hebben zij plotse ling ' n inval gedaan in de verblijven van de Chinezen aan boord van de „ Willem Ruys " Zo langzamerhand de plekjes kennende waar deze uitgeslapen lieden alles plegen te verbergen is men o.a aan het weg schroeven van enige ijzeren platen gegaan De buit was boven ver wachting groot Niet minder dan 60 pond opium werd gevonden plus nog een bedrag aan dollars en pon den ter waarde van ongeveer 30.000 gulden Drie Chinezen zijn in het hoofdbureau van politie opgesloten De grootte van de vangst aan opium komt des te meer uit wan neer men bedenkt dat gedurende het gehele jaar 19.'i0 nog geen 25 pond werd opgespoord Vertragmgsactie der Noordelijken In frontberichfen wordt ge meld dat de verbonden troe pen gisteren in Oost-Korea weer de 38ste breedtegraad hebben overschreden Vandaag hebben de verbonden troepen hun snelle opmars in alle sectoren van het Koreaanse front voortgezet aldus een communiqué van het Amerikaanse achtste leger Verspreid artillerie - en mortier vuur duidde er echter op dat de Noordelijken van plan zijn de op mars te vertragen hun terugtocht geschiedt snel doch ordelijk en hun verzet is in het algemeen licht be halve ten Zuiden van Tsjoentsjon waar een gepasseerde groep Chine zen hardnekkig verzet Ijiedt Colonnes van de verbonden troe pen overschreden de 38ste breedte graad in de Oostelijke sector nabij Indje In het Westen was een tank macht der vei-bondenen ten Noorden van Oeijongboe hedenmorgen reeds binnen gezichtskring van de breed tegraad De voorzitter der stafchefs gene raal Bradley heeft aan Amerikaanse senatoren meegedeeld dat de Ame rikaanse verliezen in Korea in het De srote man van deze Haak-in-actie Johan Bodegraven in het midden samen met het bestuur van de N C R V en zijn voornaamste medewer kers o.m Gerard Hoek en Mej de Ru Links op de foto Mr A B Roosjen de voorzitter van de N.C.R.V en rechts de Amsterdamse burgemeester Mr Am J d'Ailly foto U.N - exclusief Vanmorgen is liet door het Roode Kruis gecharterde schip met inuali den dat movienteel een tocht door ons land maakt in Utrecht aangeko men De boot nam enige tijd ligplaats in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het Militair Hospitaal in Oog in Al De opvarenden van het schip maakten het uitstekend en verkeerden in een uitstekende stemming De mannen zijn in het ondergedeelte van de boot ondergebracht terwijl de vrouwelij ke passagiers boven verblijf houden Hun plaatsen zijn zodanig voor de ra men en patrijspoorten aangebracht dat zij ten volle van het landschap en natuurschoon kunnen genieten En kele dames uit Oog in Al hadden vanmorgen de aardige attentie de opvarenden met bloemen te verras sen een g^ste die op zeer hoge prijs werd gesteld terwijl de kringcoin missaris van de afdeling Utrecht van het Ned Roode Kruis met krenten bollen en sinaasappelen kwam aan dragen Terwijl het schip aan wal lag begaven radioreporters van de N.C.R.V zich aan boord om een ra dioreportage te maken Op het dek bevond zich het verplegend perso neel ^ dat na de nachtdienst van een welverdiende rust genoot foto U.N - V d Werf totaal 141.955 man bedragen Ruim de helft dezer manschappen name lijk 72.679 werd niet tijdens gevech ten uitgeschakeld doch door andere oorzaken voornamelijk ongevallen en ziekte Reuters correspondent bij de Ver Naties Michael Fry schrijft „ Men is in kringen der Verenigde Naties algemeen van gevoelen dat de Koreaanse oorlog mogelijk spoedig door onderhandelingen zou kunnen worden beëindigd dit „ gevoelen " kon echter van geen enkele officiële of semi officiële zijdè worden be vestigd Een woordvoerder van de Ameri kaanse delegatie ontkende echter met stelligheid dat er enige waar heid zou schuilen in de berichten volgens welke de Sovj et-Unie via een particulier " in een niet nader genoemd land zou hebben doen mededelen bereid te zijn deel te nemen aan onderhandelingen om het Koreaanse geschil te beëindigen Ook woordvoerders van andere de legaties die zeker van een dergelijke ontwikkeling op de hoogte zouden zijn geweest indien deze zich inder daad liad voorgedaan verklaarden van niets te weten Zeg.slieden van delegaties van Aziatische landen waaronder India ontkenden even eens nadrukkelijk op de een of an dere wijze in dergelijke onderhande lingspogingen te zijn betrokken Een woordvoerder van de Russi sche delegatie weigerde het vraag stuk te bespreken Volgens het Franse persbureau A.F.P heeft de Zweedse delegatie bij de Ver Naties begin Mei de com missie van goede diensten der V.N voor Korea inlichtingen doen toeko men volgens welke de Russen zou den bereid zijn tussenbeide te komen om de vrede in Korea te herstellen op voorwaarde dat de troepen van beide partijen de 38ste breedte graad als grens zouden nemen De haringrace gewonnen door de „ Prinses Marijke " Eerste nieuwe te IJ muiden aangebracht De Sch 9 „ Prinses Marijke " is vanmorgen om 11.06 uur de haven van iJmuiden binnenge lopen Deze jager heeft zelf niet gevist Het schip had 51 kantjes aan boord van de Sch 297 „ H.uberta " Schipper van de Sch 9 is W F Rog Vanmorgen om 11.06 uur werd de tros overgegooid van de Scheve - De Sch 9 „ Prinses Marijke " loopt als eerste de haven van IJmuiden bin nen met 51 kantjes haring aan boord van de Sch 297 „ Huberta " De schip per van de „ Prinses Marijke " is Wil lem F Rog De eerste Hollandse nieuwe is later te Scheveningen ge veild de grote soort bracht f 480 op en de kleinere soorten f 517 tot f 619 Alles per kantje zouden vermelden dat voor de aan voer van nieuwe haring alleen die schepen in aanmerking komen die zelf ook gevist hebben Hieruit tenminste concludeerde het gemeentebestuur van Velsen dat het niet juist zou zijn de door hem be schikbaar gestelde legpenning voor de winnaar van de haringrace aan de „ Prinses Marijke " toe te kennen De 51 kantjes van de Sch 9 zijn name lijk afkomstig van de Sch 297 „ Hu berta " van dezelfde rederij Schipper W F Rog van de Sch 9 vertelde dat de kwaliteit van de ha ring prima is hoewel ze klein van stuk zijn In de loop van de middag werden nog andere jagers in IJmuiden ver wacht waarvan de eerstaankomen de door het gemeentebestuur van Velsen als de winnaar van de race zal worden beschouwd Naar echter bij Informatie bij het ministerie van Landbouw V en V is gebleken heeft het bedrijfschap voor visserijproducten géén voor schriften gegeven met betrekking tot de zgn „ haringrace " De Sch 9 al dus het ministerie mocht evenals elke andei'e logger de haring zelf vissen en naar ons land brengen of zoals thans is gpbeurd de haring van andere loggers overnemen en naar Nederland brengen De Gorredijk " IJm 75 is met 256 kantjes naar IJmuid,en onder weg en kon tussen 5 en 6 uur van middag binnenkomen Verder sto men nog thuis de Sch 6 „ Alida " en de Vlaardittger Frieda " Deze werden in het begin van de middag verwacht DK IR KOBORGH DIRECTEUR VAN PROEFSTATION IN NIEUW ZEELAND Dr ir R H J Roborgh secreta ris van de Katholieke Nederlandse Boeren - en Tuindersbond heeft een benoeming van de regering van Nieuw Zeeland tot directeur van een nieuw op te richten landbouw proefstation te Nelson aanvaard Dr ir Roborgh en z^n gezin zul len half " November naar Nieuw Zeeland vertrekken van de Perzische regering Dê Perzische premier Mossadeq heeft heden verklaard dat de Perzische regering van plan is de Brits-lraanse oliemaatschappij als organisatie te laten voortbestaan om de levering van Per zische olie aan de wereld niet te doen verminderen dat de Perzische regering ernstige aandacht schenkt aan het Britse voorstel om een missie naar Perzië te zenden ter bespreking van de voorgestelde nationalisatie Hierdoor zou verklaard zijn dat Perzië nog geen antwoord heeft gegeven op de jongste Britse nota Men meent dat premier Mossadeq fel tegen het Brit se voorstel is gekant doch dat zijn rechterhand Hoessein Makki secre taris van de „ raad voor de nationa lisatie der Perzische olie-industrie " het goedkeurt In invloedrijke kringen te Tehe ran is Donderdag volgens Reuter ernstig gesproken over de mogelijk heid van een kabinetscrisis in de eerstkomende dagen Het regerings gezinde dagblad „ Atesh " schreef gisteren „ Van bepaalde zijde wor den kuiperijen bedreven die ten doel hebben tot nieuwe onderhande lingen met de Britten te komen Wij Mossadeq wil misverstanden ophelderen Mossadeq legde zgn verklaring af op een persconferentie die was be legd om een uiteenzetting van het standpunt van de Perzische regering inzake de nationalisatie van de olie industrie te geven Volgens Mossadeq was de bedoe ling van zijn verklaring om de mis verstanden naar aanleiding van het Perzische nationalisatiebesluit op te helderen De verklaring kwam 24 uur nadat de Perzische regering de Brits lraanse oliemaatschappij had mede gedeeld dat de maatschappij zes da gen de t\jd had om by haar eigen li quidatie mee te helpen of anders on der dwang zou worden opgeheven De maatschappij was eerder uit genodigd vertegenwoordigers te zen den voor de tenuitvoerlegging van de wet op de nationalisatie Van welingelichte zijde is Donder dagavond te Londen vernomen dat de Britse ambassadeur te Teheran verleden week de Perzische regering mondeling.in kennis heeft gesteld van de Britse bereidheid tot onder handelingen op basis van de Perzi sche wens tot nationalisatie der olie-industrie Uit Teheran werd gemeld dat Donderdag aldaar van gewoonlijk betrouwbare zijde werd vernomen Richter werkt heden 24 uur Johannes de Heer onderscheiden Johannes de Heer de bekende evangelist die dezer dagen zijn 85ste verjaardag vierde is onderscheiden met het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau Uit alle delen van het land kwa men op zijn verjaardag honderden gelukwensen binnen De atoomgeleerde Ronald Richter die volgens een krantenbericht uit Rio de Janeiro gearresteerd zou zijn zal heden ter gelegenheid van de nationale dag van Argentinië 3i uur achtereen werken bij wijze van eer betoon aan president Perón en zijn echtgenote aldus maakt de pers dienst van Perón officieel bekend Richter wordt in dit communiqué van Perons persdienst directeur van de nationale laboratoria voor atoomenergie op het eiland Hue mul " genoemd Waarnemers te Buenos Aires beschouwen dit als een officieel antwoord op het be richt van het Braziliaanse blad dat Argentijnse legerdeskundigen Rich ter een zwendelaar " noemden en zijn ontdekkingen niets anders dan „ lajlossale bluf Weinig verandering Weersverwachting van het KNMI te De Bilt gelflig tot Zaterdagavond Veranderlijke bewolking met vooral in de nacht en ochtend plaatselijke opkla ringen maai voornamelijk in de middag ook kans up enkele regen - of onweers buien Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk tussen Zuid en West Weinig ver andering in temperatuur ZATERDAG.Zon op 4.31 onder 30.44 Maan op i.;21 onder 10.00 72tempebatuur 1005 ISOSAA.B '//// BELANGIÏUK '''/' C6BIED CENTRA H HOGE DRVK L LAGE OBUK '= MI&T X SlvlEEUW • REóEN 1 MOTRECEN A HAOEi 7 BUIEN H ONWEER ODNBEWOLKT auCHTBEW Jhaltbew • zwaar sew • geheel acw — SCHElOiNOSUJM-l^l'ONT-TUSSEN LUCHT VAN VEBSCMIULENDE HERKOMST « I STANDVAN DIT TEKEN C£EFT D £ « KNDRICMTmO AAN - IEDERE HELE SwABSSTBEEP 16 EEN * iHO ~ SNElHE

bis J C Venbree Westerdijk 11 C J Weijers Cooriïherts'traat 71 en J Wicrda Pr Beatrixstraat 12 allen te Utrecht De uitreiking van deze landelflk erkende valkdiploma's zal plaats vinden op Maandag 4 Juni a.s des avonds om 8 uur in Café-Rest „ Cambridge " Vredenlburg 4 te Utrecht JAARVERGADERING CHR BOND VAN KAPPERSPERSONEEL De Chr Bond van Kapperspersoneel hoopt Donderdag 28 Juni a.s te Utrecht in het Gebouw voor Christelijk Sociale Belangen zijn 4e Jaarvergadering te houden veel belaiigsteKinig en het aantal deetaeiRers groeit jaarlijks ^ o te reikten er vorig jaar een totaal van 170.000 jeugdige deelnemers mee De kinderen worden over een gehele trein verdeeld en heibben rUlm plaats zodat ze steeds naar alle kanten kunnen uitikijken Onder de deelnemers ziin vaak scholen waarvan het merendeel van de kinderen nag nooit een ttein heeft gezien Gisteren is dit schoolreis-seizoen van de NS inigezet met kinderen uit de omstreken van Utrecht en zoals reeds vermeld werd de reis vandaag voornamelijk met kinde ren uit Utrecht gemaakt Benoeimd tot tijdelijk solirijver der directe belastingen inv en ace de adspirant sohrijver W Hflkoop te Utrecht inspectie Ie afd Advertentie nnrri1lMllillltlilllliilll[iiiiiii[iiiilrtiiiriiiiiiiiijiiiiiiiirijitiii,Millirliiiiilltliriii I COUPONS I I Zaterdag - Maandag | 1 en Dinsdag i I COUPONS ZONERSTOFFEN | I tegen verlaagde prijzen | i Tevens enige aardige I 1 ATTRACTIEVE AANBIEDINGEN 1 DAMES ZOMERJAPONNEN vanaf f 9.85 NOORISTR 6 7-69 tF MAYERLAAN 45 HOEK HAMBURGERStR iiiiiiiiiiiiiiiMiiiitiMlliiiiiMiiiiiiriiiiiiiiiiiriiiri iiing der organisatie Daarna sprak namens het jubileumcomité de heer A L C Immerzeel diè zijn rede deed vergezeld gaan van een tele visietoestel voor de heer Landskroon en een Perzisch tapijt voor de heer Joustra - Namens het hoofdbestuur werd het woord gevoerd door de heer L van Zessen en namens het personeel der organisatie door de heer J Verton die de beide heren speeltafeltjes aanboden Voorts spraken verschillende der buitenlandse gasten die eveneen.s geschenken aanboden Nog werd mededeling gedaan van de ontvangst van verschillende schriftelijke en telegrafische blijken van belangstel ling Door de beide scheidenden werden woorden van dank gespro ken waarna het congres in gezellig samenzijn nog geruime tijd bijeen 1 bleef Advertentie r EEN KARPET VAN DE KLERK * E«n nieuw karpet o niauwc loper is een waardig sluitstuk van da schoonmaak Voor deze speciale gelegenheid Fiebben wi enige bijzondere partijen karpetten lopers en tapijt gereserveerd wellte gedurende 3 RECLAME DAGEN legen ongekend l.tge prijzen in de verkoop gaan Zuiver wollen WILTON KARPETTEN fraaie Perzische dessins 190x290 aireeii nu 139.90 Ons „ IDEAAL " BOUCLE TAPIJT ijzersterke kwaliteit aan belde zijden Ie gebruiken In verschillende kleuren 100 cm br per m 5.98 \ Speciale Aanbieding | J Een partij ouderwetse oersterke | \ HOLTAP KARPETTEN I van bijzondere kwaliteit en tegen * ^ d,*.»4 ' n prijs die U elders in Neder - * j land tevergeefs zult zoeken * 3 X 200x380 j^^j 49gQ | I «< i»fe**4*A4«ié>A*rit,fr*AAAA«AAAA*AA2 DE KLERKeZN ^' OORSTRAAT 36-40 UTRECHT Majoor en mevr * Drentje in Utrecht verwelkomd „ Ik vod me nu al thuis in Uw stad " BIJ DE FOTO Het echtpaar Drentje dat de heer en mevr Schram opvolgt bij ' t Utrechtse Legér des Heils is allerhartelijkst ontvangen o.m met het aanbieden van verschillende bloemstukjes waarvan deze foto een aardig beeld geeft foto U.N Biitjièralke siomd Gisteravond had in de zaal van het Leger des Heils in de Mgr v.d Weteringstraat 85—87 het welkom plaats van majoor en mevrouw Drentje met een zoon en dochter en luitenante Vaartjes die hun als as sist;ente is toegevoegd UTRECHT — Geboren Willem M z.v W M Riebeek en S.'de Vries J V Effenstr 52 Marcellinus J G z.v Th C M Dubois en L J Bloem Maliebaan 131 Gijsbertus J z.v L A V de Biezenbos en G v Veen Wielingepl 45 Paulus W M z.v A A Bouwman en S M Zantkuijl ' van Lennepdw.str 4 Sophia Th M d.v M Th de Klein en A M de Kruif V Diemenstr 33 Hendrika d.v H Koetze en J v de Kamp Kolfstr 20 Maria A A d.v H J Becking en J K M v Dijk Ternatestr 17bis Roelfiena L d.v P W Molendijk en R L Abbes Kerksti - 44 Adriana A C „ d.v F J Klaassen en H M P v de Vorst 2e Daalsedijk 137 Maria C en Bertha W d.v J J Looman en C M Doornheim Kanonstr 41bis Jo hanna W d.v M H Schekkerman en W Tronchet Gritfkade 12bis Hen drik z'.v H V Holland en T J Gan seman Zilvergeldstr 22 Veronia J d.v G M V Norden en T v Steenis Amandelstr 37bis Rudolf A z.v C Kil en A Daalmeijer Abstederdijk 83 Getrouwd M A van Wijk en M Claessens A van der Meer en G Koch D Meijer en P Leber C van Ginkel en A van Kuijk H Gerwig en B C van den Berg J J Steennis en J Huiskes J B Poelstra en K L Bouma H A Buddingh en P J Blom J J Doeser en M Bijvank A Norbart en J Overhorst J W de Vries en J L J van Dam J van Dam en W A Heebink C van der Stroom en E M van Meerten J Bui tenhuis en L J Ch C Romanesco G B van der Heiden en C Bijlander J Cammenga en H Damen P van Houten en N Kooij Overleden Cornelia Hefting wedr v H N v Weede 77 j Koningsl 7 Johanna M ten Hout ongeh 64 j Ramstr 19 Johannes v der Goot geh m A de Boer 72 j Keulseka de 180 MAARTENSDIJK — Geboren Jo seph M z V Griffioen — peek Johan nes z v Ferwerda—de Boer Hendrika A d V Kreuger—Otten Frank M z v Visser—Honders Trudlo d v Bauw — V Meenen Cornelia c d v Godschalk Wormsbecher Maria A d v Oostveen d,e Zeeu Jozef T H M z v Eras — v d Berg Lambertus C A z v Peek — Koe nen Everdina C d v Rosseweij—v d Tot veler verrassing was de zaal op deze weekavond overvol Bege leid door een aantal plaatselijke of ficieren kwam deze kleine groep de zaal binnen onder luide toejuichin gen van de aanwezigen De leiding van deze samenkomst was toevertrouwd aan een der plaat seliike officieren Br van der Zwan Uit volle borst klonk weldra het strijdlied Neerland voor God Laat die leuze weerklinken Tot ze overal in het rond wordt verstaan dat met veel enthousiasme gezongen werd In zijn inleidend woord heette een der oudste plaatselijke officieren de nieuwe officieren welkom Hij maakte gewag van de staat van dienst van majoor Drentje en sprak de verwachting uit dat het Stich terskorps een goede om niet te spre ken van grote toekomst tegemoet ging en verzekerde hgm dat hij op de hartelijke medewerking van het korps rekenen kan Daarop do Bijbel ter hand nemen de las hij de laatste boodschap van de Apostel Paulus aan Timotheus voor Voorts kwamen de verschillende groepsleiders aan het woord Zy ga ven korte mededelingen van hun werk dat vooruitgaande is en ver zekerden dat majoor Drentje op hun hartelijke medewerking kon re kenen Luit Vaartjes pas van de kweek school snrak haar verwondering uit dat zij bevoorrecht is om in zulk een groot korps te mogen werken en de officieren ter zijde te staan Mevr Drentje zeide dat zij zich nu al in het ' Stichterskorps thuis voelde Zij was verlegen dat haar zo'n schat van bloemen gegeven was — ' t lukt wel of zij vandaag getrouwd Is Ik verwacht grote dingen — de rijkdommen Gods staan te onzer beschikking „ Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden " was het uitgangspunt van de toe spraak van majoor Drentje zelf Het nieuwe tijdperk dat wij in treden vraagt een nieuwe toewij ding van ons allen Wij trekken nu allen ten strijde Deze indrukwekkende samenkomst eindigde met het zingen van Een vaste Burcht is onze God " Pagina 2 Af9teind(B VRKIDAG SCHOUWBURG 20 uur Nederl opera Butterfly " GEBOUW voos K EN W 1S.30 uur - Toneelavond Alcyon MUZIEKTENT oog in Al 20 uur Kon Utr Mannenzangver o l v George Stam zat>ï;rdao N.V HUIS 10 uur Afscheidsreceptie heren Joustra en Landskroon WILHELMINAPARK 14.30 uur Start wandeltoclit Padvinders CAMERA 13.45 en 18.45 Uur Jeugd films 7—14 jaar L V SOESTBERGEN 15 uur Opening speeltuin STADION 16 uur Bondselttal—Derby County SCHOUWBURG 20 — uur Comedia „ Anna LucaSta " GliBOUW VOOR K EN W 20.00 uur Peis.ver Fr Smulders toneelavond TIVOLI 20 — uur Feestavond Chr Metaalbewerker.sbond TIVOLI 20 — uur Feestavond Ned Relsvereniglng MAISON SCHMITZ Nwe Gracht 49 20 uur Feestavond afd Utrecht Intern Friendship League LUTHERSE KERK Hamburgerstraat 20 uur concert W Mudde orgel Utr Studenten Koor en Ork met solisten TRIANON Oude Gracht 20 uur Feest avond „ Ons Zeeland " ONTSP.LOKAAL WERKSPOOR 20 uur Toneelavond Visvereniglng De weer bare Maai JACOBIKERK 19 uur Gemeentezang niOSOOPEN Voorst nin 14.,10 lu.4.'i en 21 uur Zondass t4.1 '> «..' is.45 eu 21 uur CAMERA Brai.quignol 18 Jaar CITY September altali - 14 jaar OLYMPIA Vrijd t.m Zond Gung Ho 18 jaar Maand tm Donderdag De Duivel in de vrouw 18 jaar PALACE Het wrekende Zwaard 14 J Vrijd t.m Zond 18.45 en 21 uur Maand t.m Donderdag 20 uur REMBRANDT Walt Disney's Schat - eiland 14 jaar SCALA Voordeliger per Dozijn alle leeftijden VREEBURG Het laatste Duel 14 ] FILMAC Actualiteiten alle ieeEtt,iden Zaterdag en Zondag 10—19 uur en Maandag t.m Donderdag lo — 20 uur SPOORBIO Actualiteiten 0.00-22.00 uur — alle leeftijden KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene kennis dat ter secretarie der Ge meente kamer 6 gedurende 3 maanden ter lezing voor een ieder zijn nedergelegd de besluiten van de Raad dier Gemeente a van 9 Maart 1950 tot wijzigingvan de Verordening Havengeld b van 3 Augustus 1950 tot her nieuwde vaststelling van de Ver ordening Havengeld en van 14 September 1950 tot wijziging de zer Verordening Utrecht 25 Mei 1951 Kassian I\/J en nodigt ons wel eens op een ¦* feestje uit Maar als loij die zelfde avond „ voor de krant " elders aanwezig moeten zijn op een verga dering bij een lezing of een voorstel ling — gaat u maar door — dan rest ons niets anders dan op zulk een feestje te schitteren door onze afwe zigheid Soms gaat dit ons aan het hart Soms ook bepaald niet Dit laatste wanneer het een zaak is van alle mogelijke plichtplegingen zoals bij ' n zekere vage Hilversumse rela tie van ons Wij hopen dat die deze uitlating niet onder ogen krijgt In elk geval — wij zijn die avond niet naar Hilversum gereisd Wij waren „ ambtelijk verhinderd " Heus waar Maar onze mend Hendrik was er loel geweest Dat vertelde hij ons de volgende dag toen wij hem op het Janskerkhof tegen kwamen Hij zag wat bleek Wat katterig zouden wij willen zeggen „ Was ' t gezellig gis teravond " informeerden wij „ O jawel " „ Je hebt ons toch zeker ge excuseerd Wij moesten naar die vergadering in je weet wel " „ Ja ja " kwam Hendrik „ Nou vertel eens waf drongen wij aan je bent anders toch nooit zo zwijgzaam Was ' t diner goed Waar was het In Gooiland " „ Ja " „ En is ' t laat ge toorden " „ Ja — ik had bijna de laatste trein gemijt Gelukkig waf de trein over tijd " „ Je ziet wat bleek Hendrik " merkten wij op „ man keert er iets aan " „ Och nee " beduidde Hendrik „ ikheb er nou geen laft meer van maargifteravond voelde ik me ellendig Ikben anderf heel matig met d.rinken,die ' t thuif praktief Jiooit want m'nvrouw houdt er niet van en ik geefer zelf eiggnlijk nikf om Maar gifte ren f e bleven maar fchenke of i/c wou if niet ik meft tn'n glaf telkenfleegdrinken Ja en nou nog ' t mooifte — toen we in de trein fate m'nvrotiw en ik werd ilc opee»i,f fó ake lig ivant die trein fchudde en ram melde verfchrikkelijk dat ik op ' ngegeve moment ' t niet meer uithielden op de loeefee moeft offeren aanNeptunuf " — „ Aan Bacchus bedoel je zeker " „ Goed aan Bacchuf dan Maar het ergfte wat dat ik daarbij m'n gebith verloor dat me paf nog honderdfef tig gulden gekoft had Ook een ftrop Affijn nu heb ik maar m'ii noodge bith in Kun je ' t horen " „ Nou dat gaat best Hendrik " heb ben wij ietwat dubbelzinnig geant woord Wij hebb'en werkelijk met Hendrik te doen Vanwege die dure fuif in „ Gooiland " en die relatie van ons die hem maar bleef inschenken Die dure relatie Die misschien niet eens zo gezellig loas En die maakte dat Hendrik nu rondloopt met een noodgebith J.J JUTPHAAS NIEUW/E VUILNISAUTO GEDEMONSTREERD. Donderdagmorgen werd de in d'j raad zo fel omstreden nieuwe vuil nisauto voor het college van B en W gedemonstreerd De wagen maakt een zeer royale indruk Het is een zes tons Daf-truck met een laadver mogen van 7 m3 Zaterdag a.s zal nu voor het eerst dienst doen op HooK Raven Lustgraaf Cornelis M z v Rutisestein Verheul Ondertrouwd D Veenendaal en A M van Praag " Gehuwd M Eljkman en J Bos A c Kievith en J van der Heijden C Ot ten en G Alblas Overleden Herman Wlltink 82 jaar ZUILEN — Geboren Maria G d v Kunz-Visser Adrianus A z v v d Werff—Jaeger Gerardus C z v Schreu ders—Rooze Henricus z v van Ger wen—Neijenhuljs Adrianus J z van Huussen—de Jongh Johanna G d v Nijgvisf—Althof Cornelis B z v van Miltenburg—Zandkuljl Trijntje d van Berghuis—Oosterhuis Yvonne M J ö van van Vliet—Stolker Ondertrouwd M C J de Kort en A J Meulman S de Graaf en P Sllnkers H W Gouw en M C Bos Gehuwd P A Kool en F A H Vos ï I \ I UTRECHTSCH NIEU \ Eersl krachti na i Wie komer de stadhui O p Zondag 27 Mei e Juni a.s zal de be het grootste deel vai Centraal - en van een h van Zuid Italic ter ster voor de gemecnteraads zo schrijft de „ Manchesti Voor het eerst sedert worden weer verkiezin gehouden Deze verkie iB Augustus van dit jai rige delen van het la worden De historische het voor,iaar van 1948 v mene verkiezing waarb communisten geleide Vi slagen werd Het Volksfront verk millioen stemmen en Democraten Kath stemmen Maar daar aangetekend worden c ten-Democraten in gev altijd konden rekenen lioen leden der andere niptische partijen zoals Saragat de Covelli-Moi Liberalen en de Fascis aanhangers werden dar De Gasperi's kabinet ben zij zich echter te en heeft de partij van P.S.L.I besloten een gaan met de partij van I eens rechts-socialistisct Hoewel de communis een nederlaag leden bl aantal eommunisti-sche ters in functie dezen w gekozen in de jaren ' 45 de oorlog hebben stedi Turijn Bologna Veneti communistische burgei langs heeft de commun van gemeentes " er op de begrotingen van de delijke steden eerst aan voorgelegd on daarna £ fende gemeenteraden minister van binnenl weigeren de communi meesters bepaalde bijzc verstrekken over aan belastinggelden en z communistische firma ' de bouw en uitrusting lijke gebouwen Dit al ter niet verhinderd ze „ Manchester Guardian en Bologna onder lei burgervaders Adamol met het woningproblee afgerekend hebben Ti log werden alle buiti Bologna in puin ge Thans zijn enorme flatg rezen waarin men tegi woont Het Christen gemeentebestuur van niet iets dergelijks ge ] me heeft een gigantisc tier in aanbouw in h trict en duizenden Ita telingen wonen in op ir de schoolgebouwen di tijd inderdaad instorte levens kosten Partii'Comhinatie Het is nog te vroeg lingen aangaande de i nieuwe verkiezingen te Frankrijk langer bezig kieswet kwam in Jar jaar in Italië de nieuw gemeenteraadsverkiezi welke toestaat dat pla combinaties tot stand bracht in gemeenten 10.000 inwoners De j lijst die de meeste s krijgt twee-derde va zetels in de plaatseli raad Het andere derc verdeeld tussen de ve tijen In gemeenten m lÓ.OOO burgers krijgt lijst vier vijfde van he en de lijst die daarop de rest — de andere ¦ vangen dus niets D had tot doel te verze rcgeringscoalitiepartij konden strijden tenei gemeenten aan de co ontfutselen Maar d thans voor een deel i moeilijkheid is dat stond dat zijn partij d liet vóór de verkiezir een verenigde socialis vormen met de Romit groep Tijdens het j van Saragats partij w ringen gegeven dat d de verenigde deniocr diging tegen het con scharen Maar zo vrs blad zich af gebeurt De kansen In Faenza b.v zijn Saragat de groep van de Socialisten en de met een gecombineer komen In Turijn i " Knaapje vei 45 Het drie-jarig zooni Be Jong aan het Am te Oudewater is de Montfoort jammerlij Het kind was met z familiebezoek toen h waakt ogenblik in he te met bovenvermeld volg Toen het knaap was opgehaald heef gepoogd de levensgee ken Zaterdag zal te begrafenis plaats hel De Indiase regerir ariibassadeur in Ned han Sinha Mehta b gecommissaris in standplaats Karatsj de Indiase voorlicht de benoeming is mee in een communiqué se ministerie van F ken É UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 25 Mei 1951 - 59e jaargang No 20 Pagina 3 Eerste grote politieke krachtmeting m Italië na April ' 48 Advertentie BRVlCfittÜf Advertentie '¦^¦ mA Hiet IS de nieuwe Brylcreem tub "* gcmakkelijÈ in de hand liggend en met extrt wijde hals De volmaakte flacon voor de volmaakte haatver * zorging Met Brylcreem blijft het haar de gehel » dag onberispelijk De zuivere verzachtende olién bevorderen de natuurlijke haargroei beschermen U tegen toos en maken de hoofdhuid soepeU a£i Clyk^zAiicix ^ / Bryltntm Pndudi Ud - Uanmert Engtand Imp Jtuq ^ t jr Amntrdam ERVARINQEN VAN DE „ OMBRELLE " Commühicatie nog niet onberispelijk Henderson vindt overigens veel te prijzen Van een onzer redacteuren I K ben zeer getroffen door liet doel Heffende werk van de Nederlandse Lucluiiiac:lu voor al door het tanksysfcin dat men hier yolgt Dit systeem is naar mijn mening het beste dat ik ooit bij enige luchtmacht zag en ik ben er zeker van dat wc ernstig zullen overwegen dit systeem ook voor Engeland aan te kopen Dat zei de Britse minister voor Luchtvaart Ar thur J Henderson tijdens een Donderdagnamiddag in de of - ficiers mess van het vliegveld Soesterberg gehouden perscon ferentie Na een bezoek aan Wiesbaden en België kwam de Britse minister Donderdagmorgen in zijn Valetta " op het vliegveld Volkel aan waar hij de aldaar aanwezige RAF osqua-drons inspecteerde Van Volkel King de minister via Valkenburg Gilze-Rijen naar Welschap waar intussen ook de Britse staatssecretaris voor Luchtvaart de heer A Crawly was gearriveerd die met een Meteoor 7 in 33 minuten van het vliegveld Northholt naar Welschap was ge vlogen Het gaat bij deze Ombrelle" oeféning om zo zei de Britse minis ter na te gaan hoever de coördinatie en de communicatie van de West europese luchtmacht zijn gevorderd Welnu wat het eerste onderdeel be treft ben ik zeer tevreden Men dient daarbij goed in het oog te houden dat luchtdefensies uit zeven landen gecoördineerd moeten worden tot één luchtmacht Dat vergt natuur lijk tijd doch deze oefening heeft duidelijk aangetoond dat we wat de coördinatie betreft op de goede weg zijn Zeer duidelijk heeft de „ Omtarel - uc/imT " ONION ct-uB « 5 miluISbacco I / Attiee opnieuw naar Washington Heeft Dean Rusk Pessimistisch geluid over de Benelux Wie komen er in de stadhuizen O p Zondag 27 Mei en Zondag 10 Juni a.s zal de bevolking van het grootste deel van Noord - en Centraal - en van een klein gedeelte van Zuid Italië ter stembus trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen zo schrijft de „ Manchester Guardian " Voor het eerst sedert 18 April 1948 worden weer verkiezingen in Italië gehouden Deze verkiezingen zullen in Augustus van dit jaar in de ove rige delen van het land gehouden warden De historische stemming in het voor.iaar van 1948 was een alge mene verkiezing waarbü het door de communisten geleide Volksfront ver slagen werd Het Volksfront verkreeg toen 8 millioen stemmen en de Christen De-mocraten Kath 13 millioen stemmen Maar daar moet wel bij aangetekend worden dat de Chris - ten Democraten in geval van nood altijd konden rekenen op de 4 mil lioen leden der andere niet - commu nistische partijen zoals de partij van Saragat de Covelli-Monarchisten de Liberalen en de Fascisten Saragat aanhangers werden dan ook lid van De Gasperi's kabinet Onlangs heb ben zij zich echter teruggetrokken en heeft de partij van Saragat de P.S.I..I besloten een fusie aan te gaan met de partij van Romita even eens rechts socialistisch Hoewel de communisten in ' 48 dus een nederlaag leden bleef een groot aantal communistische burgemees ters in functie dezen waren namelijk gekozen in de jaren ' 45 en ' 46 Sedert de oorlog hebben steden als Genua Turijn Bologna Venetië en Florence communistische burgemeesters On langs lieeft de communistische Bond van gemeentes " er op gestaan dat de begrotingen van de grote Noor delijke steden eerst aan haar werden voorgelegd en daarna aan de betref fende gemeenteraden Volgens de minister van binnenlandse zaken weigeren de communistische burge meesters bepaalde bijzonderheden te verstrekken over aanwending van belastinggelden en zij geven pro communistische firma's orders voor de bouw en uitrusting van plaatse lijke gebouwen Dit alles heeft ech ter niet verhinderd zo vervolgt de „ Manchester Guardian " dat Genua en Bologna onder leiding van de burgervaders Adamoli en Dozza met het woningprobleem grotendeels afgerekend hebben Tijdens de oor log werden alle buitenwijken van Bologna in puin gebombardeerd Thans zijn enorme flatgebouwen ver rezen waarin men tegen lage huren woont Het Christen-democratische gemeentebestuur van Rome heeft niet iets dergelijks gepresteerd Ro me heeft een gigantisch luxe kwar tier in aanbouw in het Parioli dis-trict en duizenden Italiaanse vluch telingen wonen in op instorten staan de schoolgebouwen die van tijd tot tijd inderdaad instorten en mensen levens kosten Partij'combinaties Het is nog te vroeg om voorspel lingen aangaande de uitslag van de nieuwe verkiezingen te doen Terwijl Frankrijk langer bezig was met zijn kieswet kwam in Januari van wit jaar in Italië de nieuwe wet voor de gemeenteraadsverkiezingen tot stand welke toestaat dat plaatselijk partij combinaties tot stand worden ge bracht in gemeenten met meer dan 10.000 inwoners De gecombineerde lijst die de meeste stemmen wint krijgt twee derde van het aantal zetels in de plaatselijke gemeente raad Het andere derde deel wordt verdeeld tussen de verliezende par tijen In gemeenten met minder dan 10.000 burgers krijgt de winnende lijst vier vijfde van het aantal zetels en de lijst die daarop volgt krijgt de rest — de andere verliezers ont vangen dus niets De nieuwe wet had tot doel te verzekeren dat de rcgeringscoalitiepartijen tezamen Ijonden strijden teneinde de grote gemeenten aan de communisten te ontfutselen IMaar deze coalitie is thans voor een deel verbroken De moeilijkheid is dat Saragat er op stond dat zijn party de regering ver liet vóór de verkiezingen teneinde een verenigde socialistische partij te vormen met de Romita-Silone PSU gioep Tijdens het jongste congres van Saragats partij werden verzeke rmgen gegeven dat de partij zich in de verenigde democratische verde diging tegen het communisme zou scharen iWaar zo vraagt het Britse blad zich af gebeurt dit ook De kansen In Faenza b.v zijn de P.S.L.I van Saragat de groep van Romita-Silone de Socialisten en de Communisten met een gecombineerde lijst uitge komen In Turijn is Romita bezig Knaapje verdronken in Montfoort Het drie-jarig zoontje van de fam Be Jong aan het Amsterdamse Veer te Oudewater is dezer dagen te Montfoort jammerlijk verdronken Het kind was met zijn moeder op familiebezoek toen hij in een onbe waakt ogenblik in het water geraak te met bovenvermeld noodlottig ge volg Toen het knaapje uit het water was opgehaald heeft men vergeefs gepoogd de levensgeesten op te wek l^en Zaterdag zal te Oudewater de begrafeni s plaats hebben De Indiase regering heeft haar ambassadeur in Nederland dr Mo han Sinha Mehta benoemd tot ho gecomiïiissaris in Pakistan met standplaats Karatsjj aldus raeldt de Indiase voorlichtingsdienst Van de benoeming is mededeling gedaan in een communiqué van het India se ministeïie van Fui*=n'anfi,'3e Za ken met een gecombineerde lijst uit te komen te2amen met Saragat maar er wordt geen woord gezegd over een combinatie met de Christen Democraten En zonder deze laatste combinatie zal het in Turijn heel moeilijk zijn om de meerderheid aan de communisten te ontnemen In iVIi laan is Pietro Nenni doende krach tige oproepingen tot de bevolking te richten om „ het stadhuis niet in cle ricale handen te laten vallen " en in Genua is de situatie dusdanig dat het niet waarschijnlijk is dat de communisten er zullen verliezen In Bologna daarentegen koestert de regering hoop de communisten te kunnen verslaan De Italiaanse pre mier de ministers en alle Christen democratische leiders spraken deze magnd m heel Italië enorme volfcs menigten toe „ Geef de gemeenten terug aan Italië " is de leuze van de Christen-Democraten bij deze ver kiezingen Zowel in als buiten Italië worden de komende verkiezingen van zeer groot belang geacht aldus de „ Manchester Guardian " roet fn het eten gegooid Van onze Londense correspondent LONDEN 24 Mei — Ondanks het feit dat de opzienbarende verkla ring van Dean Rusk hoofd van de afdeling voor het Verre Oosten van hef Amerikaanse departement van buitenlandse zaken door de Ameri kaanse regering als een „ blunder " is gedesavoueerd hebben zijn uitlatin gen in Londen bezorgdheid verwekt De Brits Amerikaanse samenwerking welke het fundament vormt voor de Westerse politiek dreigt steeds weer opnieuw door de onderlinge econo mische en andere tegenstellingen verstoord te worden Churchill heeft pas nog gewaarschuwd voor de ge varen van dit gebrek aan eensge zindheid waarvoor beide regeringen verantwöordelük zijn De verklaring van Rusk komt pre cies op het ogenblik dat de ernstige crisis in de betrekkingen tussen de twee landen pverwonnen scheen De Britse ambassadeur Sir Oliver Franks heeft spoedig gehoor gegeven aan de wens dat hij zich meer moet laten gelden Zijn toespraak voor de Amerikaanse radio droeg er inder daad toe bij de atmosfeer te verbe teren Tot de volksverbeelding in Amerika sprak ook het heldhaftig optreden van het Glouchester regi ment aan het Koreaanse front welks heldendaden uitvoerig in de Ameri kaanse pers werden beschreven Heeft Rusk die kennelijk beïn vloed is door MacArthur nu roet in het eten gegooid Men beseft in Londen dat Amerika nog steeds niet over de schok is heengekomen van de nederlaag van Tsjang Kai Sjck Marshall en Acheson hadden China afgeschreven wegens de cor ruptheid en onbekwaamheid van het regiem van de generalissimo De reactie in Amerika bleet niet uit en was mede van invloed op het losbarsten van het Koreaanse con flict al ontkent niemand hier dat de voornaamste verantwoordelijk heid bij Noord-Korea en de machten die het steunden lag In Engeland wordt verder algemeen het zelfstan dige en nationale karakter erkend van de beweging welke thans re presentatief is voor het nieuwe China Hier was een historische ont wikkeling aap het werk welke moeilijk was tegen te houden welke fouten er ook aan Tsjangs door Amerika gesteunde politiek mochten kleven Nu lijkt het alsof velen in Amerika de klok willen terugzetten Waarom zo vraagt men zich hier af noemt Rusk de regering van Mao anders een „ Russisch koloniaal bewind " dat China niet vertegenwoordigt Deze uitlating is ongetwijfeld mede rechtstreeks tegen de Engelsen ge richt die Peking hebben erkend Hoewel Amerikaanse bladen als „ Time " reeds kaarten afdrukken waarop het toekomstige invasiege taied tegenover Formosa staat aan gegeven waar Tsjang zou moeten opereren hetzij als afleidingsma noeuvre hetzij als een poging om het vasteland van China verder bin nen te dringen al of niet met de bedoeling het uiteindelijk geheel te veroveren hoe hopeloos deze taak ook lijkt het is duidelijk dat van officiële zijde in Amerika een deel neming van Tsjangs troepen in Ko rea wordt voorbereid Zal dit een politieke oplossing van het conflict welke men in Engeland thans spoedig voor mogelijk houdt gezien de vruchteloosheid van Mao's tweede offensief niet opnieuw be moeilijken Men vreest in Londen dat nu de dingen er militair goed voor staan deze politiek weer scheef dreigt te gaan Engeland beseft eens te meer dat de Amerikaanse diplomatie nog veel te leren heeft niet alleen maar voor al dat het zelf een veel grotere in vloed op de gang van zaken dient uit te oefenen Churchill meent dat hü het zelf het best kan doen als leider van een conservatieve rege ring Erkend moet worden dat La bour vaak te timide is en te weinig initiatief ontwikkelt Ook Bcvin ging vaak niet ver genoeg Pas na - i dat er grote druk op hem was uit geoefend ging Attlce naar Washing ton Thans schijnt hij opnieuw een bezoek aan Amerika te overwegen \ omdat er niets gaat hoven persoon lijk contact Stokcs de minister voor I grondstofvoorzicning is het type waarmee de Amerikanen het beste overweg kunnen Zijn missie had dan ook een voorlopig succes waar Bevan en Wilson die alarm sloegen over een dreigende Britse economi sche catastrofe al of niet hun aan deel in hadden Vermiste vrouw uit Vecht opgehaald Van onze correspondent Hedenmorgen omstreeks 9 uur ontdekte een voorbijganger nabij de Vechtbrug in de Vecht te Brenke Icn het drijvende lichaam van een vrouw Xa identificatie bleek dit de sinds 20 Mei vermiste Utrechtse 49 jarige mevr van Steyn-v.d Linden uit de Fippelingstraat te Utrecht te zijn Zoals reeds gemeld verliest de vrouw in overspannen toestand haar woning in de nacht van 20 op 21 Mei De politie heeft het stoffelijk over schot opgehaald en tijdelijk onder gebracht in het Irenkelingenhuisjeachter de Ned Herv Kerk te Breu kelen i Prins Bernhard bezoekt Groningen — Z.K.H Prins Beriiiiarci brengt een werkbezoek van twee dagen aan de provincie Groningen In Leek waar de Prins besprekingen voerde met burgemeesters uit het Groningse Westerkwartter werd tijdens een pauze thee aangeboden door twee in Groningse klederdracht gestoken boerendochters Azij'ngeschil door Hoge Raad beslecht De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een procedure tussen eigen azijn fabrikanten en de commanditaire vennootschap onder de firma wedu we H Breder te Rotterdam De fa brikanten hebben in hun reclames de aandacht gevestigd op twee soorten azijn namelijk natuurazijn en een verdund chemisch product Hierbij werd de huisvrouwen aangeraden de natuurazijn te kopen Er werd te vens op gewezen dat verdund che misch azijnzuur ook wel onder de benaming natuurazijn wordt ver kocht De firma Breder die fabrikante is van azijn op basis van azijnzuur vond dat de reclames der fabrikan ten jegens haar een onrechtmatige daad opleverden waardoor het pu bliek zich van haar producten zou afwenden Voor de president der Rotterdam se rechtbank eiste zij een verbod van deze mededelingen op straffe van boete Zij stelde nog dat beide soor ten azijn volkomen identiek zijn on het azijnbesluit dan ook geen on derscheid tussen maakt De president wees deze vordering af In hoger beroep heeft het Ge rechtshof te ' s-Gravenhage he * von nis van de president afgewezen en wees de vordering in dier voege toe dat de azijnfabrikanten verboden werd mededelingen te doen soortge lijk aan die welke in de dagvaar ding gesteld op straffe van een boete van 5000 gulden voor iedere overtre ding aan de appellante te voldoen Het door de oorspronkelijk ge daagden tegen ' s hofs arrest inge stelde cassatieberoep heeft de Hoge Raad thans verworpen Hogere prijzen voor baconvarltens Naar ons van betrouwbare zijde wordt meegedeeld zal de prijs van baconvarkens geleidelijk worden verhoogd tot ƒ 2,38 per kilo ge slacht gewicht Deze verhoging die naar vernomen wordt door de mi nister van Landbouw is goedge keurd is gebaseerd op de hogere productieprijs als gevolg van de prijsstijgingen van het krachtvoer Vermoedelijk zal de gelêidelrjke prijsverhoging in de loop van de zomer het bedrag van f 2.38 per ki lo bereilelmina Cornelia van den Ber ^ zonder beroep echtgen van Cornells Gerrit van Mildert wonende te Utrecht te dezer zake domicilie kiezende te Utrecht aan liet Stationsplein No lObis ten kantore van de Advocaat en Procureur Mr L M Simons die door requi rante als procureur wordt gesteld en als zodanig voor haar in dit geding za occupe ren blijkt dat Cornells Gerrit van Mildert zonder bekende woon - en verblijfplaats in het Konink rijk en zonder bekende woon plaats elders is gedagvaard OM OP Woensdag 19 September 1951 des voormiddags om 10 uur bij procureur te verschijnen ter terechtzitting van de Arr Rechtbank te Utrecht gehou den wordende in het Paleis van Justitie aan de Hambur gerstraat No 28 aldaar ten einde te horen eisen en con cluderen dat het der Recht bank behage op de gronden in de dagvaarding nader om schreven het huwelijk van partijen op twintig Augusr tus 1947 te Utrecht in alge hele gemeenschap van goede ren gesloten door echtschei ding ontbonden te verklaren met alle wetteiyke gevolgen van dien R MULLER Dw KOSTELOOS Uit een exploit van mij deurwaarder d.d 25 Mei 1951 blijkt dat ten verzoeke van Catharina Feenstra wonende te Utrecht is OPGEROEPEN: Haring Feenstra zonder bekende woon - en verblijfplaats binnen en bui ten het Koninkrijk om op Maandag elf Juni 1951 des namiddags te drie uur te ver schijnen ter zitting van de E.A Heer Kantonrechter te Utrecht gehouden wordende in het Kantongerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat te Utrecht teneinde te worden gehoord op een door zijn dochter aan de E A Heer Kantonrechter te Utrecht in gediend verzoekschrift tot hu welijkstussenkomst GELDER Dw Wij annonceren onze JUNI-aanbieding Vanaf Zaterdag 26 Mei a.s N.V MAATSCHAPPIJ VOOR WASVERWERKING ERDAL FABRIEK vraagt voor haar VERKOOPAFDELING een GEROUTINEERDE STENO-TYPISTE leeftijd 20—25 jaar Kantoorervaring vereist Uitvoerige sollicitaties met opgave van leeftijd opleiding vorige betrekking(en te richten aan Afd Personeelszaken BRABANTSESTRAAT 17 AMERSFOORT onder motto Steno-Typiste I Vlotte Zomerjaponnen Grote keuze JAPONNEN en DEUX-PIÈCES fleurige dessins en Uniekleuren reeds vanaf ƒ 19.75 MaisondeBonneterie KORTING op alle artikelen in alle afdelingen I Nachtesaalstraat 16-18 Utrecht Confectie VERLOREN Donderdagavond pl.m S uur Rotonde Catharijnebrug een ACTETAS met dossiers Te gen flinke beloning direct te rug te bezorgen Lessinglaan 77 Nouveauté's Fournituren Op druk Handelskantoor is plaats vooi pientere aan komende BEDIENDE mani Voor actief jongmens goede ontwikkelingskansen Brieven onder no D-8031 Adv Bur ALTA Pausdam ook merkartikelen Mevrouw Gerritsma-Kalis Stationsstraat 2 te Tiel vraagt wegens huwelijk van het te genwoordige een NET MEISJE v.d en n Meerdere hulp aan wezig In het volle seizoen leveren wij op deze wijze onze bijdrage tot een goedkoper léven BIJVERDIENSTE Marktkramenverhuur GROOTENDORST ZOEKT MENSEN voor het plaatsen van kra men voor de Vrijdagavond,Zaterdagmiddag en - avond.Brieven onder no 3259 bur.van dit blad " De Grote Mode bij Winkelpand te huur gevraagd aan de Amsterd Straatweg te Utr of te Bilthoven Br no 3343 bur van dit blad POTTERSTRAAT 4 UTRECHT KERKSTRAAT 43 HfLVERSUM \ 50 Gram '/^^ ï-i,'vVRUCHTENBlOKJES /^"^ 30 200 Gram MANDARIJNTJES \ 0 / 250 Gram 1 " ZOMERMELANGE | 30•y^^;•35 van onze aliieling CHOCOLATERIE 200 Gram AARDBEIEN - ASSORTIS LIMONADE " 150 Gram ¦ VRUCHTEN I SIROOP 38 / 70.'140 p.r fles \ " SWAFE ^ Het faillissement van C Bookholt handelende onder de naam „ Regenkleedingindustrie B en B " Amsterd Straatweg 156 Utrecht uitgesproken door de Arr.-Rechfbank te Utrecht bij vonnis van 16 Mei 1951 is na gedaan verzet de 23e Mei 1951 vernietigd Mr TITIA M FEIKEBIA UTRECHT * OUDE GRACHf Courantenreclame is niet te vervangen / UTRECHT Grasmachine's diverse soorten PIJPER OUDE GRACHT 120 Telefoon 10573 TE KOOP goed onderhouden blok van 3 vrije BENEDEN - en BOVEN HUIZEN maandhuur Pas geschilderd Huuropbrengst ƒ 2175 — Las ten ƒ 404 - Koopsom ƒ 28000 - Te bevr H G SLIEDRECHT Frans v d Puttenlaan 20 Zeist Telef 4045 Aero is Van Houtea's melkchocolade in een bijzondere vorm Door de spe ciale structuur komen de 6jne smaak en kwaliteit nog beter tot hun recht VAN HOUTEN Hei Nederlandse Merk met Wereldreputatie miimiÊmimiiKKimiiimuimmitmitmiimuiÊKiMmiÊmiÊmm VfU VRAGEN voor spoedige indiensttreding MEISJE VOOR DE PAKTAFEL LEERLING-VERKOOPSTER VERKOOPSTER flinke kracht volkomen bekend met het gehele Manufacturenvak • BEKW WONINGSTOFFEERDER moet beslist goed vakman en vlotte werker zijn DOEK n.v BALIJELAAN 12 VREEBURG 18 - UTRECHT IFILIALEN DOOR GEHEEL NEDERLAN UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrij'elag 25 Mei 1951 - 59e Jaargang Ro 2Q ' Pagina S Hoveniers ' speelden voor het Ned Roode Kruis Kamer aanvaardde wet autovervoer goederen Langdurig debat Nieuwe leden PUG Advertentie HOLLAISDSE NIEVWE ORAISJEBOOM BIER over Finsterwolde Van onze parlementaire redacteur De Tweede Kamer heeft Donder dag het wetsontwerp „ Regeling van het vervoer van goederen met vracht-auto's " zonder hoofdelijke stemming aangenomen Vooraf wa ren enkele technische wijzigingen bij amendement aangebracht O.a krij gen Gedeputeerde Staten ook enige invloed bij het toekennen van ver gunningen Minister Wemmers legde in zijn antwoord aan de sprekers van Woensdag nog eens uit dat de wet bedoelt het vervoer te dienen door de bedrijven op gezonde basis te brengen Deze ordening dient aan de coördinatie vooraf te gaan en niet omgekeerd Samenwerking op vrii willige grondslag verdient natuurlijk de voorkeur Het is niet de bedoeling zo'n grote concentratie na te sterven dat men zou kunnen spreken van een „ koude socialisatie " Voor het advies van de staatscom missie inzake het vervoersvraagstuk is verschonen zullen de richtlijnen voor de „ commissie vergunningen " niet worden vastgesteld Wai de spoorwegen betreft ver klaarde de minister dat deze geen vergunning zouden krijgen als hel hun bedoeling was hei particuliere bedrijf ie beconcurreren De tarieven van de A.T.O mogen ook ongewild niet zodanig zijn dat het particulier vervoer concurrentie wordt aange daan De vergunningen moeten aan een tijdsduur gebonden zijn om haar aan tal met de behoefte in overeenstem ming te houden Anders zouden veel vuldig intrekkingen van vergunnin gen voorkomen en zou de bedrijfs zekerheid daaronder lijden Ook de richtlijnen moeten aan de behoeften kunnen worden aangepast Daarom behoren zij niet thuis in de wet Dat zou maar verstarring geven In verband met de vele ongeval len door oververmoeidheid van chauffeurs zal er een wijziging wor den gebracht in het rijtijdenbesluit Een amendement Algera A.R om de vergunningen niet voor tien jaar maar voor onbepaalde tijd te geven werd verworpen Daarentegen vond wel genade een amendement-v d Heuvel Kath om de vergunningen normaal te vernieuwen na de ter mijn van 10 jaar tenzij het alge meen belang zich daar tegen zou verzetten Bij de aanvang van de vergadering Werd besloten de interpellatie-v d Wetering over de broodprijs toe te staan en te doen houden op een na der te bepalen dag Weinig hélangstdling ' s Avonds werd een begin ge maakt met de behandeling van het wetsontwerp „ Voorziening in het be stuur van de gemeente Finsterwol de " Het werd een langdurige aange legenheid de eerste spreker van iedere fractie kreeg een vol uur spreektijd ieder volgende een kwar tier Maar in de Kamer was niet veel belangstelling en op de tribune nog minder De heer Haken Comm las zo on geveer het voorlopig verslag voor inzoverre dat de communistische be zwaren tegen het wetsontwerp weer gaf Zijn partijgenoot Stokvis behandel de de staatsrechtelijke zijde van de kwestie Hij achtte het voorstel in strijd met de grondwet De heren Roolvink Kath Krol C.H Scheps P V d A Ritmeester V.V.D en Algera A.R daarentegen achtten de strekking welke de regering aan artikel 146 van de grondwet geeft de juiste Volgens het wetsontwerp krijgt de burgemeester de bevoegdheden die normaal aan de raad of aan het col lege van B en W toevallen en dient hij zich te gedragen naar de bevelen van de minister of in diens plaats Onderhandelingen over landbouwschap vrijwel voltooid Naar ons wordt meegedeeld na deren de onderhandelingen ovel een te vormen publiekrechtelijke orga nisatie een P.B.O voor de land bouw hun voltooiing Volgens doorgaans welingelichte kringen kan binnen enige weken de beslis sing over de eindredactie van een aanbevoling aan de Sociaal Econo mische Raad tegemoet worden ge zien Deze aanbeveling zal het ont werp van een Algemene Maatregel van bestuur omvatten waarin de oprichting van een landbouwschap wordt geordonneerd Dit landbouwschap zal de eerste horizontale publiekrechterlijke be drijfsorganisatie zijn die op grond van de wet op de P.B.O wordt ge vormd Met het instellen van een land bouwschap zal de Stichting voor de landbouw haar voorbereidende taak hebbon voltooid De stichting zal dus vermoedelijk naar het voor beeld van de Stichting van de Ar beid die de Sociaal-Economische Raad voorbereidde worden geliqui deerd of omgevormd Naar mag worden aangenomen zullen de provinciale stichtingen voor de landbouw op enigerlei wij ze bij het werk van het landbouw schap worden ingeschakeld Hoe de positie van de provinciale gezond heidsdiensten voor dieren za,l wor den is thans nog niet recht duide delijk VIJFTIG JAAR HILLE 2 Juni zal het vijltig jaar geleden zijn dat de N.V Koek - en Beschuit fabrifek v.h G HiUe & Zoon te Zaan dam werd opgericht Het kleine be Echuitfabrlekje waarin de 22-jarige K HiUe met een paar arbeiders de pro ductie begon is thans uitgegroeid tot een modern bedrijf waarin ruim 450 employe's dagelijks in touw zijn voor de vervaardiging het vervoeren en de aflevering van beschuit koek toast en koekjes Het jubileujn vmrdt gevierd met een herdenkingsbijeenkomst voor het per soneel op 2 Juni in Bellevue te Am sterdam Op dezelfde dag wordt ' s middags van 3—5 uur gerecipieerd in het Amstei-Hotel te Amsterdam WAIERSTANDBN GROTE RIVIEREN Mannheim 322 + 2 Trier 157 — 12 Keulen 216 — 8 Ruhrort 428 — 91 Lobith 1043 — 19 Nijmegen 823 — 17 Arnhem 823 — 14 Ee£de K2 — 9 De venter 256 ~ 8 Namen la Pi!>-rTp 11 ^ - ^ 12 Borgharcn 40S9 ' " ¦ "•¦• Hvi'i 1121 — 11 Grave hen vTs ' 16 van de Commissaris der Koningin Ged Staten treden deels in de rech ten van de raad b.v in beroepsza ken De wet vervalt 1 September 1953 tenzij reeds eerder het gevaar zal zijn geweken van grove ver waarlozing van de huishouding der gemeente De heer Roolvink keerde zich tegen de idee van een zogenaamde rompraad De heer Scheps was tegen de idee van een commissie uit de burgerij Laatstgenoemde verhaalde van zijn onderzoekingen ter plaatse en betoogde evenals de heer Zege ring Hadders dat er in Finsterwolde geen recht heerst zulks tot woede van de interrumperende heer Gort zak ^ SSSSNN »^^--^ FOTOGRAFEER U HEBT ONGEDWONGEH SCHERPE f^O °'^ AFDRUKKEN SERIES ï OPNEMEH M\RA SLECHTS Lijst van bijna honderd namen Op de gistermiddag in de Rijksuni versiteit te Utrecht onder voorzitter schap van prof dr V J Koningsber ger gehouden vergadering van het Prov Utr genootscI\ap van Kunsten en Wetenschappen werden tot nieuwe leden van het genootschap gekozen In de sectie van letterkunde wijs begeerte en geschiedenis dr A R A van Aken te Utrecht dr J G Bom hoff te Amsterdam mevr c H Boog - aard Klaver Clare Lennart te Utrecht prof dr J H Brouwer te Groningen dr C C de Bruin te Barendrecht prof dr,'w J Buma te Alphen a.d Rijn mej J L van Dam van Isselt te Utrecht prof dr G A van Es te Gro ningen mej dl ' S Ferwerda te Utr prof dr K Fokkema te Oegstgeest mej dr M I Gerhardt te Groningen mej dr E M Houtzager te Utrecht H " a HÖweleri Te Amsterdam dr G Kazemier te Scheveningen dr F Kett ner te Utrecht G Knuvelder te Eind hoven prof dr G Kuiper te Amster dam mej dr J H van Lessen te Leiden dr J de Nooij te Utrecht mej M Ramondt te Utrecht prof dr A Reichling te Amsterdam dr H Schul te Noi'dholt te Wassenaar P Verdoes te Rotterdam mej dr A dè Waal te Utrecht ds H C J Wanting te Rot terdam en prof dr J WHs te Nijme gen In de sectie van natuur - en geneeskundige wetenschappen doctor J H van den Berg te Utrecht Prof dr A Biemond te Amsterdam mej dr J H Bijtel te Groningen prof dr M A Bouwdijk Bastiaanse te Am sterdam dr O A de Bvuin te Utr Ir J van Dam van Isselt te Utrecht ir C de Groot te Utrecht prof dr M van Haaften te Amsterdam dr A Hijmans te Rotterdam di \ J Huizin ga te Amsterdam dr M j Jansen te Bilthoven dr C Koningsherger te Leiden dr j j van Loghem Jr te Amsterdam prof ' dr A Polman te Groningen dr A Punt te Utrecht dr C A Salemink te Amersfoort dr J C Schoons te Bilthoven mevr dr B.SchQone Strijk te Bilthoven dr F A.Stafleu te ' s Gravenhage dr H Veld stra te Amsterdam dr J - H Verbeek te Utrecht en dr G Wleleng'a te Am sterdam In de sectie van rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen mr A M L Bor gart te Utrecht Jhr mr P J W de Brauw te ' s-Gravenhage mr J van Doorn te ' s-Gvavenhage prof mr J Drion te ' s-Gravenhage mr H G En gelberts te Utrecht mr A M J de Jager te Utrecht mej dr M A Tvl Klompe te Arnhem mej dr A F W Lunsingh Meijer te ' s-Gravcnhage mr G W Mossel te Utrecht prol mr N Okma te Amsterdam mr P J Rutgers v d Loeff te Utrecht jhr mr J C Schorer te Utrecht prof mr P J Ver dam te Amsterdam mr H Winkel te Amsterdam en jhr mr N Witsen Elias te Utrecht Door de directie van het P.XJ.G wer den nog tot leden benoemd prof dr R Hornstra te Utrecht dr M C A Klinkenbergh te Utrecht prof dr A van Ruyven te Utrecht prof dr A B Droogleever Fortuyn te Leiden H Hen kemans te Utrecht prof dr K Jahn te Utrecht dr H W van Tricht te Eind hoven H Wiegersma te Denrn mr D U Stikker te ' s-Gravenhage mr H.Muld'erije te ' s-Gravenhage Jhr D W Haak'In-actie Vervolg van pag 1 Op de lessenaar van Johan Bode graven zal zijn leven lang het aan denken slaan van deze weergaloze door hem geleide campagne het portret van prinses Wilhelmina in zilveren lijst dat de prinses hem deze avond als stoffelijk bewij - van haar waardering deed uitreiken Mr Roosjen spreekt Mr A B Roosjen de voorzitter van de N.C.K.V had de avond waar aan medewerkten het groot omroep J50or het versterkt promenade-or kest de sopraan Erna Spoorenberg de violist Gerard Meyer en Henk Schaer declamatie ingeleid Hij deelde mede dat door het thans ver gaarde bedrag onder meer kan wor den aangeschaft een hoogvoltage ap-paraat dat een half millioen gulden kost Het was onze bedoeling u de gereedschappen te bezorgen Wij houden ons er van overtuigd dat verdere steun u niet onthouden zal Worden " Na deze woorden werden de schijn werpers gericht op de achteringang var de zaal waardoor kabouters en elfjes welke laatsten getooid waren met de provinciewapens binnentrip pelden Op het podium ontvouwden zij hun parasols één voor één Op de parasols waren de cijfers geschilderd die tezamen het eindbedrag van de Haak-in-actie vormden Ieder rekte zich om het bedrag af te lezen twee millioen zeshonderd zes en twintig duizend vijfhonderd en negen en tach tig gulden en een en negentig cent Met een reusachtige oorkonde droeg mr Roosjen dit fenomenale bedrag over aan de voorzitter van het Prinses Wilhelminafonds mr Arn J d'Ailly Het was reeds laat toen de avond ten einde liep en de voorzitter van de vereniging „ Koningin Wilhelmi nafonds " mededeelde dat de N.C.R V IS benoemd tot eerste erelid van deze vereniging en gouden speldjes uitreikte aan hen die deze actie tot zo'n doorslaand succes hebben ge maakt Blikseminslag oorzaak van boerderijbrand Donderdagmiddag is de bliksem in de schuur van de boerderij van M van der Meyden aan de Vensedijk nabij vliegveld „ Welschap " Eindho ven geslagen waardoor een felle brand ontstond De brandweer moest zich daar er geen water aanwezig was en zij zich moest behelpen met eigen tankwagens beperken tot het behouden van het woongedeelte Desondanks liep het woonhuis toch nog zware schade op Juist passerende militairen hebben met man en macht geholpen de wo ning te redden Landbouwwerktuigen gingen verloren De opstallen brand den tot de grond toe af De schade is aanzienlijk SCHENKING VAN EEN HOBBEMA Een in het buitenland woon'ach tige Nederlander die onbekend ¦ wenst té blijven heeft aan de Staat der Nederlanden ter plaatsing in het Mauritshuis ten geschenke aan geboden een schilderij van Meindert Hobbema voorstellende een land schap mét de stad Deven1;er op de achtergrond De schenker heeft zich het recht voorbehouden van vrucht gebruik gedurende het leven van zijn echtgenote De staatssecretaris van O K en " W heeft deze schen Idng gaarne aanvaard en de schen ker deswege zijn bijzondere dank betuigd H J van Asch van Wijck te Geneve mr H Th A van der Loos te ' s-Gra venhage prof dr A Frey-Wiessling te Zurich prof ir G Magnel te Gent prof dr D B Bosman te ' s-Graven!iage prof dr J M Aerts Albert Wester linck te Leuven en prof dr F Smits te Stellenbos De vergadering besloot nog met een subsidie van ƒ 1000 te steu nen de uitgave van werken van Simon Stevin in vijf delen Engels en Neder lands Het subsidie werd verleend voor één maal ' en utsluitend voor het eerste deel HOU MAATSCH DER WETENSCHAPPEN De Hollandse Maatschappij der Wetenschappen zal in 1952 twee eeuwen bestaan welk feit in Mei 1952 op feestelijke wijze zal worden gevierd Een aantal vooraanstaande Nederlandse geleerden zal zijn mede werliing verlenen aan de voorberei ding van een symposion dat ter ge legenheid van het tweede eeuwfeest gehouden zal worden over het onder werp Wetenschap en Maatschappij Bemanning van tankboot zwijgt over dode in ruim De bemanning van de Engelse tankboot „ Matadi Palm " is moei lijk tot spreken te brengen over de dood van de 52-jarige Rrtterdamse architect Aart Nugteren wiens lijk 12 Mei in het achterruim werd aangetroffen toen de tankboot in Engeland aankwam Dit heeft de lijkschouwer te Dover Johnson bij de voortzetting van het onderzoek verklaard De tweede stuurman Ernest Boyd heeft verklaard zich vaag ts herinneren dat te Rotterdam bij de terugkeer naar het schip „ iemand met ons meeliep " die niet tot de bemanning behoorde Volgens de lijkschouwer kan de bemanning al leen aarzelen zich openlijk uit te spreken indien zij zich enigszins verantwoordelijk voelt voor de dood van Nugteren Fris en vlot toneel Levendiig heugt ons nog de op voering door het beroepstoneel van Noël Lang'ly's geestig blijspel Little Lamibs eat Ivy " hier te lande gebracht onder de titel Klei ne Kinderen worden groot " In de hoofdrol die van moeder Bssie schitterde toen Mary Dresselhuys Wanneer men naderhand een derge lijk successtuk van araateurtonelis ten ziet is het een eis van billijk heid de herinneringen aan het be roepstoneel op de achtergrond te dringen Soms gaat dit niet zo licht Doch laat ons eerlijk bekennen dat het optreden van de Bilthovense Hoveniers " die gisteravond in een vrijwel uitverkochte Utrechtse Stadsschouwburg een voorstelling gaven ten bate van het Ned Roode Kruis het ons gemakkelijk maakte wat betreft het teruigdenken aan de prestatie van het beroepstoneel Want de wijze waarop wij hier op nieuw het genoemde blijspel van Noël Lanigly opgevoerd zaïgen kon ons alleszins tot voldoening stem men De Hoveniers gaven loffelijk fris en rap spel te genieten ASke Kellerman bleek uitstekend weg te weten met de hoofdrol die van Essie de al te veel aan haar hoofd hebbende moeder van vier moeilijke doohters Een vlotte Dou gall Pitöhford kregen wij van H Ossebaard te zien terwijl het amu sante duo Bicky Roley Josephine Sprangers en W Spoor voor de nodige levendigiheid zong'de Ook de Wütrid van F Douwiiiiger verdient een compliment Zeer overtuigend waren voorts de huisknecht C'order J H A Berdenis van Berlekom en de verpleegster zuster Pynegar een uitstekende rol van Julie Ber denis V Berlekom Dr Sydney Drew's rol werd vertolkt door de arts H J W A Nieuiwenhuyzen en dat wel op een manier die in één woord niet „ èdhter " kon Het gehele stuk geregisseerd door Frits Bouwmeester had trouravens bij tiet publiek een uiBbundig en welverdiend succes Vooraf wias een opwekkend woordten bate van de Roode Kruis actiegesproken door jhr F Beelaertsvan Blokland die aan het slot despelers huldigde Br waren veelbloeunen voor de dames J J Beneluxminrsters bijeen nijbloemenprobleem in beginsel opgelost De Beneluxconferentie welke op verzoek van de Belgische regering Donderdag in Ulvenhout bij Breda is gehouden heeft in beginsel geleid tot oplossing van het probleem dat is ontstaan teil gevolge van de con tini;entering van de invoer van Ne derlandse snijbloemen in België en Luxemburg Op deze conferentie waaraan o.a van Belgische zijde de ministers van Landbouw en van Buitenlandse Handel en van Nederlandse zijde de ministers van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening en van Eco nomische Zaken deelnamen werd va.stgesteld dat maatregelen als hier bedoeld niet dan na overleg tussen de betrokken Beneluxminis ters zullen worden getroffen Er werd besloten dat de contin gentering zal worden vervangen door de tijdelijke en geleidelijk af nemende uitvoerheffing welke door Nederland zal worden opgelegd ter tegemoetkoming aan de sociale moeilijkheden die in België het ge volg zouden zijn van een onbeperk te import van Nederlandse snijbloe men Omtrent de hoogte van deze heffing kon geen beslissing worden genomen Enl^ele deskundigen zul len hierover binnen vijftien dagen uitspraak doen Hangende deze uit spraak zal de Nederlandse regering maatregelen treffen bij de uitvoer van snijbloemen ter voorkoming van ongewenste prijsverhoging van de Belgische markt De Belgische ministers zegden verder toe de invoer van pootaard appelen overeenkomstig de Neder landse wens te zullen regelen zo dat de import in den vervolge niet meer aan beperkingen onderhevig zal zijn VOOR KOREA eATERDAG INSCHEPING AAN - VULLINGSDETACHEMENTEN Morgen Zaterdag 26 Mei a.s zullen twee aanvullingsdetachementen voor de Belgische en Nederlandse eenheden welke ter beschikking zl,m gesteld van de Verenigde Naties te Rotterdam worden ingescheept Hot vertrek uit de haven is — on voorziene omstandigheden voorbehou den — bepaald op 13.00 uur Dode in ruim „ Tanga " inderdaad Rotterdammer De politie te Stockiholm heeft be vestigd dat de in een der ruimen van het Duitse vrachtschip „ Tan ga " gevonden dode een uit Rotter dam afkomstige Sl-jarige haven arbeider is Hot lijk wordt naar Ne derland gebracht De Zweedse autoriteiten hebben nader onderzoek in Nederland aan bevolen De mogelijkheid werd ge opperd dat de verminking welke het geaat van de dode vertoonde veroorzaakt is door een kogel Een eventuele misdaad zou niet op Zweeds geibied geschied kunnen zijn De politie vermoedt met vrij gro te zekerheid dat het slachtoffer de 35-jarige havenarbeider E C Oos terveer is die sinds Donderdag werd vermist Waterhoogten WeerdslTiis XTtrecht 25 Mei ' 51 — Bovenkant sluis 47 cm - f NAP val 1 cm Benedenkant sluis 19 cm — NAP was 3 cm Mevr v Hoogstralen Schoch ter aarde besteld ' uitgeleide gedaan door een hon derdtal vrienden en bekenden is van middag op de Nieuwe Alg Begraaf plaats te Zeist het stoffelijk over schot ter aarde besteld van mevr A A van Hoogstraten-Schoch Aan de groeve waaraan op verzoek van de overledene alleen werd gesproken namens de Ned Herv gemeente te Zeist zong de plaatselijke afdeling van het Leger des Heils tijdens het dalen van de kist „ Daarboven is een heerlijke woning " Na een korte meditatie en schrift lezing door een zoon van de overle dene sprak ds A Deutz namens de Ned Herv gemeente te Zeist die de overledene karakteriseerde als iemand die ten volle behoorde tot de strijdende gemeente als een moeder in Israël Van de vele aspecten die mevr van Hoogstraten bood als lid van de gemeenteraad van de Provinciale Staten en als schrijfster was het alles overheersende aspect haar behoren tot de gemeente van Jezus Christus Nadat het Leger des Heils nog had gezongen „ Ons Eeuwig tehuis " dank te een zoon van de overledene voor de betoonde belangstelling Advertentie WEK DE GAL IN UW LEVER OP ü znlt ' s morgens „ kiplekker " uit bed springen Mke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen andera verteert uw voedsel niet het bedei"£t U raakt verstopt wordt humeurig en loom Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJBS om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen Een plantaardig zacht middel onover troffen om de gal te doen stromen Eist Carter's Leverpilletjes Svilteiilcmd Olie-kwestie ook in Irak actueel De plaatsvervangende leider van de Iraqi Istiqlal " een uiterst-na tionalistische Iraakse partij heeft de voorzitter van de Iraakse Twee de Kamer verzocht op de agenda der nog in deze zitting af te hande len vraagstukken ook een voorstel tot nationalisatie van de olie-in dustrie in Irak op te nemen Het Voorstel der „ Iraqi Istiqlal " is mede ondertekend door meer dan achttien afgevaardigden Gemeld is dat de Iraakse rege ring tegen een nationalisatie van de eigendommen der „ Iraqi Petroleum Company " die de Iraakse olievel den exploiteert is gekant Van Welingelichte zijde wordt te Bag dad vernomen dat de besprekingen die & Mei jl tussen de Iraakse re gering en de directie van deze Britse oliemaatschappij zijn begon nen en die een herziening van de uitkeringen aan de Iraakse staat beogen Irak heeft verhoging hier van geëist op de meest vriend schappelijke wijze verlopen Er zijn goede vorderingen gemaakt Diamanten [ ubileum van plaatsvervangers De zestigste vergadering der plaats vervangers te Parijs duurde Woens dag slechts vijf minuten De Amerikaanse gedelegeerde vroeg Gromyko of hij bereid was de volgorde der agendapunten voor de voorgestelde conferentie van minis ters van buitenlandse zaken der Grote Vier te bespreken Gromyko antwoordde hierop dat het stand punt der Sovjet-Unie genoegzaam bekend was en dat hij niets hieraan toe te voegen had De Franse afgevaardigde zeide dat het doelloos was verder over het Atlantische pact te spreken Ook hieraan was niets meer toe te voe gen De houding der Sovjet-Unie was niet bekend en het was daarom moeiUjk te zeggen of het mogelijk zou zijn overeenstemming te berei ken Daar niemand na Parodi Frank rijk het woord verlangde werd de vergadering verdaagd Van Kfuiningen tovert op zijde Expositie in Kunsthandel E A Wagenaar Terwijl de meeste grafici hun werken op papier plegen af te druk ken Hijikit de litihograaf H v Krui ninigen gewoon zijn scheppingen via de steendruk op linnen en zijde te reproduceren waarbij hij ' tevens aan al zijn maaksels het cadlict ener zeer aparte verfijning weet te geven Ondanks het zoveel duur dere raateraal waarop hij zijn werk afdrukt gaan zijn sierlijke zijden shawls de gangbare prijzen van lithografieën op papier niet te bo ven Dodh zulks ter „ zijde " In de Kunsthandel E A Wage naar te Utreoht Aöhter St Pieter 5 toont deze artist een keurcollec tae treffend zowel door de zwierig heid der dessins als door de exquise tinten zijner shawls Soms wordt ge er even aan de batik-trant herin nerd dodh Van Ki-ulningen's teoh nieik verschilt hiervan zozeer dat de overeenikomst sledhts oppervlak kig moet heten Lijn en kleur in zijn composities verraden evenzeer distinctie als originaliteit vnj zien hoe hier een kunstenaar in speelse arabesken en teder genuanceer de tinten en liaJftinten alle dromen en fantasieën van ' n graüevol dich tersdhap ontplooit Een fraaie ex positie van rêverieën " die een be aiphtigiiig alleszins waard zijn J J Inval in kantoren zeeliedenbond te Melbourne Vervolg van pag 11 Later legden ook de havenarbei ders op de overige 17 schepen het werk neer De havenarbeiders namen een re solutie aan waarin zij eisten dat de Australische raad van vakverenigin gen en de vakverenigings - en ar beidsraad „ hun eis dat op onder kruipersschepen uit Nieuw Zeeland zal worden gewerkt zullen intrekken en zich achter de strijd der Nieuw zeelandse arbeiders tegen de facsis tische wetgeving zullen scharen " Volgens de Nieuw-Zeelandse Mi nister van arbeid William Sullivan is de staking der Nieuwzeelandse havenarbeiders voor 75 procent voor bij In Auckland demonstreerden 400 stakers die door de politie werden verspreid Executi8 te Laodsberg uitgesteld Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft op het laatste ogenblik uitstel tot nader order bevolen van de executie der zeven oorlogsmisdadigers te ILands berg wcllie in de afgelopen nacht zou plaats hebben Aan dit bevel was een besluit van een rechter van het Ameri kaanse districtsgerechtshof te Washington Walter Bastian voor afgegaan inhoudend dat de Ame rikaanse autoriteiten in Duitsland niet gerechtigd zijn de executies te bevelen Do advocaat dor oorlogs misdadigers Warren Magee had Woensdagavond om een dergelijk besluit verzocht Het bevel van het ministerie kwam nog geen twee uur voordat de veroordeelden zouden worden opgehangen Even na 23 uur plaatseiyice tijd heeft de gevangcnisgeestelijke de veroordeelden meegedeeld dat de executies zijn uitgesteld Volgens het telegram aan McCloy waarin het besluit bevestigd werd zal het bevel van het districtsgerechtshof Maandagmiddag te Washington worden toegelicht Juridische deskundigen te Was hington voorspellen dat de nieuwe stappen van Magee een uitstel der executies tot minstens de herfst tot gevolg zullen hebben Ook indien Magee Maandag geen succes heeft zullen de executies namelijk moeten worden uitgesteld daar Magee het recht heeft eerst beroep aan te tekenen bij het Amerikaanse Hof van beroep en vervolgens bij het Oppergerechts hof Britse parachutisten naar Middellandse Zee-gebied De Britse zestiende brigadegroep parachutisten zal naar het Middel landse-Zeegebiod worden gezonden ter versterking van het garnizoen in dat gebied Zij zal over zee rei zen Vermoedelijk gaat de groep naar Cyprus Ofschoon de brigadegroep onder bevel komt van de landmacht in het Midden-Oosten verwacht men niet dat zij zich buiten het gebied van de Middellandse Zee zal begeven Advertentie \ \ Ü " mO ' ^ i FïambQfeii ' n héérlijke drank uit zuiver fruit MdrlsiberieMe » KAASMARKT UTEECHT - Oi - sBBji uafna'Bd gg paaoAaSuBV taal 1000 stuks wegende 5696 kilo Prijzen van de eerste kwal 2,10 — 2,40 tweede kwal 2.03—2,08 Han del was vlug Ver Groenten - en Vruchteuveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van Woensdag 23 Mei 1951 Radiis 3—8 Eospeen 20—46 per bos bloemkool 9—75 gele komkommers 34—60 groene komkommers IG — dG sla 2—13 per sluk aardappelen 26—74 an dijvie 10—30 asperges 120—260 gekook te bieten 18—21 postelein 10—32 prei 8—9 rabarber 4-8 stootsla 10—18 spi nazie 8—19 tomaten 90-196 uien 8—14 waspeen 25—32 aardbeien 90—350 per kg perziken 11-70 per stuk Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van 24 Mei 1951 Culemans 7—51 goudreineten Stand 118—120 Idem 1 01—96 idem fabriek 36—68 Jonathan 80 KIump,ies — 77 Brederode 27—51 aardbeien 160—330 per kg perziken 23—54 per stuk PLUIMVEEMARKT BARNEVELD De aanvoer was geweldig groot en bedroe circa 52.000 stuks Prijzen Oude kippen f 1.50—4.75 per kg £ 1.50 t 2 oude lianen £ 2.50—3.50 oude slachtesliden £ 1—2.20 Noord Hol landse blauwe kuikens £ 2.75—3 per kg iongo bennen I 2—4 jonae hanen f 0.50—2.50 per kg £ 1.60—2.25 tamme konilnen f 2—5 ganzen f 2 — £ 1 kalkoenen f 2—2.60 per kg wil de konijnen £ 1—1.25 en wilde duiven £ 0.30—0.10 De handel was zeer traag en er Is veel goed onvel'kocht gebleven De prUzen van de oude kippen zowel als de ionge hanen gingen met sprongen naar beneden De exportraogclük heden zijn fïlecht Alleen Italië neemt nog wat witte kippen EIERMARKT BARNEVELD De aanvoer bedroeg circa 1.500.000 stuks De verwachte prijsverhogingvan circa 1 cent per stuk werd nietbewaarheid Wel waren de prijzeniets hoger bi.i een zeer trage marKt.Per 100 stuks varieerden deze vanf 12.40—12.86 K;iloprijsjf 2.05 op basisvan ' de Barneveldse markt ¦• * Pa ^ u.tff * f>erd Tuin der geheimenissen V erreweg de meeste boeken die tegenwoordig op occult gebied verschijnen zijn steeds geschreven door voorstanders van het occultis me De uitgever Engelhard van Embden & Co te Amsterdam deed nu evenwel een boek het licht zien van iemand die zo niet ronduit een tegenstander dan toch wel een zeer critisch toeschouwer van het occul tisme is De Joodse schrijver Frits van Kaalte gaat in zijn „ De tuin der geheimenissen uit de oc culte wereld " enige parapsychologi sche verschijnselen na droomuitleg psychoscopie spiritisme spookyer schijningen etc Sommige stelt hij als bedrog aan de kaak maar toch heeft hij de moed stil te houden voor wat hem onverklaa.rbaar is Hij stelt zich op het standpunt dat het minstens zo dom is niets te ge loven als alles aan te nemen Een boek dat door de voorstanders van het occultisme zeiker met vrucht ge lezen zal worden omdat het liun op frisse wijze het heilzame audi et alteram partem " vooi-houdt Advertentie PIANO'S VLEUGEtS ORGEtS RADIO'S MUZIEK • 1398 JOH DE HEER JANSKERKHOF 5 UTRECHT Scise@pslliSl!s%|g@s!t ALAiylAK Calciitta-E'dam 24-5 v Cal cutta-Chittagon ALHENA B'dam-Zuid Amerika pass 24-5 Fernando Noronha n Eio de Janeiro AiMSTELLAND Bue nos Aires A'dam 24-5 v Montevideo AMSTELSTAD Calcutta Boulogne 24-5 v Suez AMSTELVEEN Galveslon-Am sterdam passeert 24-5 Beachyhead ARENDSKERK R'dam Japan 24-5 van Hongkong n Manilla AXELD3JK New York-R'dam pass 24-5 Landsend naar Antw BENGKALIS New York-Dja karta 25 5 V Belavvan te Singapore BILLITON A'dam lndonesië 24-5 van Suez n Aden BLITAR B'dam Balikpa-pan oass 24-5 Gibraltar n Genua BLIJ DENDIJK 26 5 4.30 u Hoek v Holl vcrw v Baltimore CALTEX LEIDEN Sidon-R'dam pass 24-3 Kp Bougaroni CALTEX UTRECHT R'dam-Sidon pass 24 5 Finisterre CELEBES A'dam-lndo nesië 25 5 te Semarang CHESHIRE Djakarta A'dam 24-5 nm ter hoogte Lissabon ELMINA A'dam-West Afrika 24 5 V Bordeaux n Dakar ENA 24-5 v Terneuzen n Tripoli ESSO ROTTER DAM R'dam Aruba pass 24-5 Guern sey FRIESLAND nm 24-5 v Donggala n Menado GAASTERKERK Beira A'dam 24 5 v Zapzibar n Tanga IN • DRAPOEBA R'dam-Djakaila 24-5 nm te Aden JAGERSFONTEIN A'dam Beira 24 5 v Kaapstad op rede Port Eli sabetii KEDOE Indonesië-R'dam pass 24 5 Finisterre KIELDHECHT K'dam Kobe pass 24-5 Socotra LEOPOLDS KERK R'dam Calcutta 24-5 v Madras n Chiltagon LEUVEKERK Khorram shar-R'dam oass 24-5 Kp St Vincent LOENERKERK Perz Golf-R'dom 24-5 V Basrah te Kliorramshar LOMBOK,Perz golf Pac kust 26-5 v Bombay te Cochin verw LUTTEBKERK E'dam Calcutta 24 5 v Suez n Karachi MAL VINA Buenos Aires-Miri 25-5 te Kaap stad MATAHAM R'dam—Hollandia 25-5 vm te Hollandia veivv MEERKERK Syd ne.v—R'dam vm 25-5 te Aden verw MELISKERK R'dam Calcutta pass 24 5 Palos—Genua MUIDERKERK Rot tcidam—Perz Golf pass 24-5 Runsal Jebel ORANJEFONTEIN Beira—Am sterdam 24 5 van Antwerpen PARK HAVEN 24 3 van Bone — IJmuiden POELAU L.'iUT A'dam — Makassar pass 21 5 Guardafui—Belawan POLYDORUS Djakarta — New-Yoik 24-5 v Soerabaja te Pladjoe Pr j w FRISO R'dam — Chicago 24-5 van Hamburg Pr WIL LEM II 24-5 te Rotterdam van Balti more REMPANG New-York — Balikpa pan pass 25-5 Point de Galle — Belawan RIDDERKERK R'dam—Australië pass 23 5 Messina — Port-Said ROEPAT Am sterdam—Makassar 24 5 te Penang SALLAND B - Aires — A'dam 25-5 te Hio de Janeiro SAPAROEA Perz Golf — R'dam 24 5 te Khorramshar SCHER PENDRECHT Montieal-Sidon passeer de 24 5 Kaap Tenez SIBAJAK R'dam Melbouine pass 24-5 Guardafui — Co lombo SINGKEP A'dam—Indonesië 25 5 te Djeddah STAD ALKMAAK 26 5 vm te Vlaardingen verw van Narvik STAD SCHIEDAM Lagoulet te—IJmuiden pass 24-5 nm Dover SU MATRA CalcuUa San Filancisco 24-5 V Manilla Lcgaspi TAEIAN 25-5 van Rangoon te Belawan TALISSE D.1a karta — New York 24-5 v Port Said—Algiers TARIA R'dam — Mcnal elAhmadi 24 5 dwars Aden TAWALI A'dam — Indonesië 24-5 van Djakarta — Semarang TERNATE Soerabaja Bot-terdam pass 24-5 Ouessant 26-5 vmHoek V Holland verw GROOTEKERK A'dam—Belra 24-5 Teneriffeverw VOLEND AM 25-4 te Juebec verw vn R'dam WATERLAND Am sterdam—B - Aires 2S-S te Montevideoverw WELTEVREDEN 24-S te Sin gora rede v Baükpapan WIELDEECHT 24 5 van Kaapstad—Walvisbaai ZIJ PENBERG 24 5 v Freetown—IJmuiden AALSDIJK R'dam-New Orleans 24-5 te Antwerpen ABBEpiJK 25-5 te Boston ALDABl Buenos Aires Rot-terdam 24 5 v Buenos Aires naar Montevideo ALIAID R'dam-Kio Grande do Sul 22-5 te Santos ALM DIJK 24 5 V R'dam naar Bremen ALPHACCA New York-Buonos Airea 24 5 Dij Recite ALPHERQT Galve ston-R'dam pass 25-5 Keywest AN DIJK 25 5 New York verw van Rot terdam ARKELDI.IK R'dam Goll-havens 24 5 v Havana naar Vera cruz ARNEDIJK 24-5 v Houston te Galveston AVERDIJK 24-5 te Rotterdam van Bremen BLOM ERSDIJK 25 5 te R'dam v New York BREDA Chili-A'dam 25-5 te Cerro Azul DIEMERDIJK Los An goles-R'dam 24 5 dwars Acapuico DUIVENDIJK R'dam Los Angclea 25 5 te Cristobal HECUBA A'dam W Indlë 25-5 te Curacao INDBA POERA R'dam Diakarta 25-5 van Aden naar Belawan NIEUW AM STERDAM New York-R'dam 25-5 8.30 u v Southampton ontscheping R'dam 26 5 8 uur OBANJBSTAU A'dam Pt au Prince 25-5 te Trini dad PRINS ' WILLEM V Canada Rotterdam pass 24-5 Natashkwara PRINS - WILLEM v ORANJE Ham - burg Montreal 24 5 n.m in golf van St Lawrence RADJA A'dam Inao-nesië 23 5 v Penang Tand.jongpan-dan RAKI Makassar-A'darn 24-5 v Djakarta naar Singapore ROTTI 25 5 te Petta STRATHNAVER Loii den-.Sydney 22 5 v Aden TBIRB SIAS Ealik Papan-A'dam 24-5 gean kerd Panarukan TERO R'dani Buenos Aires 25-5 te Antw-erpen VEENDAM vertr 25-6 v R'dam naar New York ' WESTERDAM 28-5 van New York aan de Hoek van Holland verw WILLEM RUYS vertr 25-5 ca 5 X 15 u v R'dam naar Djakar ta ZAAN 24-5 v A'dam naar Stug sund BALI 25-5 V Hamburg naar Bre men BOSCH'FONTEIN A'dam-Beira 24 5 te Tanga COTICA Georgetown A'dam 24 5 v Plymouth te Le Havre GROOTB KERK A'dam-Beira 24-5 van Teneriffe naar Kaapstad HER MES 24 5 v A'dam te R'dam HER SILIS 25 5 V A'dam-Georgetown HYDRA Ecuador A'dam 25-5 van Curacao naar Grenada OKANJE PONTEIN 25 5 te A'dam van Beira ORESTES 24-5 v Aruba naar Cura cao ROSSUM 24-5 v Lissabon naar Huelva UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 25 Mei 1951 - 59e 3aargang No 20 Pagina 6 piMIIIIIIIBHIMlIllllHlllillllliimBIIIHililiHIlW ^^^ Opgericht 1886 — 30 filialen Kousen ¦ CORSETTEN - Tricotages Speciale aanbieding buikband'corsetten Een JUWEEL uit onze zomercollectie Zo van de fabriek naar het publiek GROOTSTE SORTERING - LAAGSTE PRIJZEN DUBBEL EGYPTISCH LINNEN REGENJASSEN vanaf REGENKLEDII^G-PALEIS HAARLEM - HEERLEN - UTRECHT " AMSTERD STRAATWEG 270 - hoek Concordlastraat 32.50 B ykHurmAH ] ltUWlELEN ' GROTE KEUZE • VLOTTE MODELLEN OUDE GRACHT 260 • TEL 13813 EIGEN WERKPLAATS MET VAKKUNDrGE BEDIENING » i1>!»1 Sollede corsetstof binnenband voorslu ting geheel ^^ elastiek l3 »"" Stevige zalmkieurige stof zijsiuiting sterke band van stof ^ 4 ^ bq en elastiek l^ót Hta > Model VICTORIA esn tchoentj » waar U mes wegloopt I Zeer licht extra buigzaam en BIJZONDER VOORDELIG Mei witlinnen bovenwerk een btnnenzool van kurk en een speciale ZACHTE 14 mm dikke zool van SOEPEL VERENDE SPONSRUBBER Zo'n schoent|e voor zo'n prijs DAT KAN ALLEEN BATA 5 FILIALEN TE UTRECHT DAMESKOUSEN Reclameprijs 1 *' NYLON DAMESKOUSEN Diverse modetinten 1ste keus LINKS GEWEVEN DAMESKOUSEN zeer boord GROOT ROZIJNEN ' ALLEEN ZATERDAG, VAN fl ' \ lMHM»iaMlll]SMMIM 1 LANGE VIESTRAAT — UTRECHT UTRECHTS GROOTSTE SPEELGOEDHAGAZIJN voor al hei betere speelgoed Onovertroffen in DEIEWIELERS vanaf ƒ 10.90 en ƒ 16.9Ü met garantiebewijs voor ' n jaar AUTOFEDS op luohtbanden grote sortering al vanaf ƒ 25.90 met garantie en prima kogellagers KINDERTRAPATJTO'S vanaf ƒ 31.50 Prachtige POPPEN ongeëvenaard in sortiment en prijzen Onovertroffen in electrische en mechanische treinen MARKLIN MECCANO TRIX enz Fa Seraré - Utrecht Tel 10429 - Leidseveer 47-49 Een speciale aanbieciiiig vasi Vloerkleden vanaf ƒ 39.00 Tafelkleden vanaf f 6.90 Chinamatten 140 X 180 ƒ 7.50 Cocosmatten 2x3m ƒ 59.00 Cocoslopers in alle maten per meter vanaf ƒ 3.90 Tevens Iceuze uit een grote voorraad MEUBELEN tegen LAGE PRIJZEN LEIDSEWEG 20B TiLEF 14704 V00RS1AAT52 Tevens HET adres voor het stofferen en repareren van meubelen Te koop gebruikte DAMES FIETS voor ƒ 15 M G de Bruinlaan 5 Tuindorp Te koop aangeboden 2 stel ROLLUIKEN van plm i M en 1 stel van plm 2 M breed in goede staat en compleet Brie ven onder no 3384 bur dezer Aangeboden een paar primaHERENHIJWIELEN geheelcompleet met verlichting slotenz f60 en f55 - Hoge fiets f 45 — Noordzeestraat 14 Te koop aangeb 6 kanarie broedkooien 1 VOLIèRE uit neembaar 1 kooi met stan daard en kleinere kooien Te gen billijke prijzen Stations weg 184 Woudenberg _____ Gepolitoerd noten BANKSTEL dubbel geriet bestaande uit 3 zitsbank 2 stoelen en grote ronde tafel moet opnieuw be kleed worden prijs ƒ 200 Br no 3374 bur dezer Te koop FIAT 500 ' 39 Geheel gereviseerd Rekening ter in zage of ruilen voor prima mo tor Joh Wortman Middellaan B 90 Veenendaal Te koop mah LINNENKAST f 50 trapstel voor naaimachine ƒ 10 echte Spaanse guitaar ƒ 80 Willem V Nooi-tstraat 19 bis 2x bellen HUIS te koop te Utrecht Oude Kerkstraat Verhuurd v ƒ 300 Koopprijs ƒ 12.800 Br no 3566 bur dezer 1 Speciale aanbieding | 1 vanaf ƒ 5.95 met voile 1 S £ I O Gracht 1X8-130-132 Utr | ^ iiiiiiiiiiiiiiirliiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiMiiiimiiiliiiiimiiiiiimT Ta ifcódï » seOTS«iS«|''SS Te koop gevr alle soorten NAAIMACHINES H J Adam's Machinehandel Herni Elco niusstraat 3 telef 11776—21672 Gevr aankomend KAPSTER Kapsalon van Meurs Bolks beekstraat 35 bis telef 17043 Utrecht WADNELWAGENTJE te koop gevr event ruilen voor ori ginele Engelse kinderwagen Br no 3397 bur dezer Gevr tegen 1 Juli een net MEISJE V d of d en n Zelf standig kunnende werken en koken Mej Muller Twijn straat 58 bis STOP IS Uw njwiel opl dan naar Preek Trapman Die levert op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Grote keuze Nette bediening Jac v d Borchstraat 47 Utrecht telef 15226 Op GEMAKKELIJKE BETA LING leveren wij alle soorten ameublementen clubjes tafels dressoirs slaapkamers bed den dekens lopers tule gor dijnen enz tegen prijzen als contant vraagt inlichtingen per brief onder no 3418 bür dezer Sterke zaimkl corset - Effen zalmkieurige stof stof voorsluiting nfiodel met stevige brede veel elast inzetsels en buikband opzij ge - sloten sterke binnenband Mooie brocfié stof Sterke zalmkieurige kort voorsluiting-model safijnstof met brede gefieel elastieken elastieken band opzij binnenband 4 ^ 50 gesloten 0y,a 50 19 / aUpWgj ^ / HKEMQLL UTRECHT L VIESTRAAT 8 IE.^JS Utrecfitscfi Nieuwsblad — Toonaangevend * bijpassende AMERIKAANSE NYLONS DUPONT 30 DENIER FULL FASHIONED HOOGENBOSCH ScAo€4teét UTRECHT OU,b,E,.:iÊ;!fc»e,HT 1 5 7 KLEINTJES tot 20 woorden f 1.50 el k woord meer f 0.10 i Tl » leoop GEVONDEN VOORWERPEN SPOORWEGEN KLM enz Partij hoeden petten alpino's parapluies po'rtemonnaies vul pejmen vulpotloden vloerkle den actetassen enz Oudwij kerdwarsstraat 100 Utrecht Te koop van partic OPEL cabr 6 cyl van binnen en buiten mooi en gaaf prima banden en motor Alle deskun dig onderzoek toegestaan ƒ 950 Burg Grothestraat 53 Soest dijk Ill goede staat zijnde Amerik LEGERSHELTER geheel com pleet met prima grondzeil en muskieteiideuren ƒ 50 Slotlaan 60 a Zeist Telef 2982 Te koop OUand SNELWEGER 2 schalen en 2 prima buiten banden 19x3.25 19x2.75 Otter straat 49 bis Utrecht Te koop wegens vertrek van verlof gangers DKW-AUTO Prijs ƒ 1200 Adres Soester bergsestraat 73 Soest-2uid JANSEN'S ZAKENBUREAU Lijnmarkt Öbis Utrecht Tel 17662 Het oude bekende adres voor kopen en verkopen Za - ken Bedrijven Alle inlichtin gen kosteloos Te koop een heren - en DA MESRIJWIEL en 4-pits gasstel met onderkast wit Alles in goede staat Makassarstraat 111 Te koop 2 Smyrna KLEEDJES z.g.a.n ƒ 50 grote maat he ren gabardine regenjas ƒ 30 Na 6 uur Zonstraat 16 Voor het kopen op termijnbe taling van de bekende merKen Te koop jonge HERDERS HONDJES oud plm 6 weken Rietveld Mijdrechtstraat 51 SCHRIJFMACHINES Minte broederstraat 24 telet 12381 Sparta MOTORRIJWIEL voor dame of heer sportmodel 98 cc wegenbelasting duo ver lichting goed onderhouden prijs ƒ 200 Da Costakade 82 Utrecht RIJWIELEN Voordat u een rijwiel koopt komt eerst zien v Swindenstraat 9 alle soorteji nieuw en als nieuw tegen zeer lage prijzen Te koop HANDNAAiMACHlNEvanaf ƒ 45 trapnaaimachine,vanaf 7 85 machine in moder ne salonkast kleermakers trapnaaimachine vanaf ƒ 150 waaronder bekende merken Singer Phaff Lewenstein,enz Desgewenst gemakkelijkebetalingswijze tevens reparatie inrichting Te bez G A Wit jens » Herenweg 40 2x bellen,b.d Amsterd str.weg Utrecht Telef 23968 ^___ Te koop in goede staat zijnde PIANO tegen elk aannemelijk bod Prinses Beatrixlaan 6 Aangeb SCHRIJFMACHINE „ Olivetti " ƒ 350 duplicator „ Ed Dick " ƒ 200 eiken loket kast ƒ 100 V d Goesstraat 6 Utrecht GEAMOFOONPLATENI De laatste ronde van spotkoopjes in restanten goede platen we gens opheffing Prijzen ƒ 0.25 — ƒ 0.90 Willibrordusstraat 12 Zuilen Geen winkel KAPTEYN-MOBYLETTE te koop 5 maanden oud weinig bereden Beslist onberispelijk Met accessoires van ƒ 470 voor ƒ 360 Lucas Bolwerk 9 bis Te koop een prima Duitse kruissnarlge PIANO van par ticulier wegens plaatsgebreR Br onder no 3403 bur dezer Te koop HANDNAAIMACHI NE in zeer goede staat alleenaan part flSO De Heus,Poortstraat 26 Te koop z.g.a.n DAMESRIJ WIEL v Diemenstraat 11 Te koop STOFZUIGER V.O 220 V 2-pits gasstel koffer gramofoon His Masters Voice 35 platen Dinsdag 2-4 te zien Corn Houtmanstraat 8 Silvestri MANDOLINES bol en plat vanaf f42 Silvestri guitaren vanaf f 45 Desge wenst termijn Muziek Staff horst Drieharingstraat 5 Utr ZOEK NIET LANGEEI Job Versloot heeft juist dat wat u zoekt Excelsior hulpmotoren rijklaar zeer luxe i 698 direct leverbaar Oudegracht 246 Te koop 5 HUIZEN aan nieu we verkeersv;eg bouwjaar 1935 t 22.500 huuropbrengst f 1794 Ook in gedeelten te koop Br onder no 5338 bur dezer BYSINK ' 40 zeer snel als nieuw met telescoopvork te gen elk aannemelijk bod te vene losse telescoop 125 cc Kerkdwarslaan 1 De Bilt Na 6 uur FONGERS RIJWIELEN in elke uitvoering uit voorraad leverbaar Te koop WOONARK bev keu ken zitkamer slaapkamer w.c alles z.g.a.n hout gele gen rand van Utrecht indien verlangd binnen een maand te betrekken Prijs f 3000 Br no 3369 bur dezer J F KRAAN TOLSXËEGSINGEL 50 n.ci Zuiderkerk Telef 18868 BABYCOMMODE met böpas send ledikantjc In z.g.st ƒ 50 Tevens modem huisk spiegel ƒ 10 Schutstraat 49 Jleer die zwaarder is gewor den heeft enige mooie OVEB HEMDEN m 15 tegen gunsti ge condities te koop Br ond no 3393 bur dezer WOONARK casco 13x2.60 in prima staat koopsom ƒ 750 contant Inl op aanvraag De Kapper Barendstraat 48 Am sterdam Te koop MOTOHSLOEP 2 ka juiten kasten w.c enz lang 10 m breed 2.65 m staan hoog te T Ford prima in lakverf prijs f 1230 Br no 3362 bur dezer MOTORBOOT te koop In goede staat 4 slaappl keuken salon w.c hangkast veel ruimte f 2500 Bevr Nieuwe Koekoek straat 88 Te koop aangeb een EYSINK Jubileum 125 cc met hand - en voetschakeling origineel met telescoopvork Ook genegen zwaardere motor In te ruileo J Vlaanderen Oudwijker dwarsstraat 151 Utrecht niiitiiiiiirtiiDiimtmirtiiDtiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiliiiiiit Aangeb H.D 350 cc in prima staat Westravenstraat 20 Utr Te koop van particulier een 2-deurs CHEVROLET in prima staat Bevr Prüises Beatrix laan 53 Zuilen Telef 21644 I voor een Dameshoed I b « I Lorjé Te koop MAANDWONING na bij Vleutenseweg Koopsom / 4500 Huuropbrengst f 384 per jaar Br no 3353 bur dezer Koopje Als nieuw old finish HUISK AMEUBLEMENT 2 fauteuils 4 stoelen dressoir enuitschuif taf el alles bolpotenf260 Pracht handnaaimachine,werkt voor en achteruit metkap f 115 Spinozaweg 74 NietZondag _____ Tweeling WANDELWAGEN Dubbele dames - en herenregen jassen popeline colbertjasjes vanaf 1 15.50 militaire en ci viele pantalons goedkope cos tumes enz EMZED Lijn markt 28 f42.50 kinderledikantje f 12.50 l pers spiraalledikant fl4 — box met vloer f 15 — wandel wagentje f 14 — Tevens gevr tweeling-kinderwagen GuUien Voorstraat 3 1 x bellen HERENHOEDEN Partij prima hoeden van N.S chem gerei nigd vanaf f350 — tot f650 — Doet uw voordeel De Duif Nieuwe Gracht 37 Belegging V KLEINE SPAAR DERS Enkele nétte arb.wonin gen te koop Benodigd geld p huisje f900 — Netto opbrengst hiervan f HO — per jaar Brie ven onder no 3352 bur dezer FILMLIEFHEBBERS Alle Te koop aangeb antieke ova le SPIEGEL boekenkast rij wiel zonder banden Br no 3134 bur dezer soorten gelezen Hollandse Franse Duitse en Engelse film bladen tegen lage prijzen koopt en verkoopt „ Curio " Voorstr 55 Te koop BABY-UITZET wieg en ledikantje prima gashaard Br no 3350 bur dezer Te koop DKW 98 cc prima staat Klokjeslaan 39 Maars sen Door omstandigheden billijk te koop HUISKAMERAMEUBLE MENT Te bez ' s avonds na 7 uur W V Noortstraat 4bis Te koop gevr 2~pers KANO of zeiikano in goede staat Event roeibootje Aanb no 3394 bur dezer NAAIMACHINES kopen is een zaak van vertrouwen Wij heb ben voor U verschillende mer ken tegen concurrerende prij zen Desgewenst gemakkelijke betalingsvoonvaarden H J Adams Machinehandel Amst.d str.weg 245 A tel 11776-21672 Oudpapierhandel Kapteyn Kr Rijn 13 geeft de hoogste dag pi-ijzen voor OUD PAPIER ook scholen en verenigingen Te koop gevr 2 pers gelakt stalen LEDIKANT met voet plaat Smyrna weeftoestel op standaard enige bedkussens Br met prijsopgaaf no 3388 bur dezer HOOGTEZON liefst tafelmo del Br met prijsopgaaf no 3387 bur dezer Alléén in het Van Luyns BEDDENHUIS Predikheren straat 4 bij de Neude te Utrecht 2-pers matrasstel / 49 l-pers matras prima gevuld ƒ 27.50 2 pers ledikant met spiraalma tras ƒ 27 dito l-pers ƒ 17 2 pers gezondheidsmatras ƒ 25 2 pers opklapbed met fijnge weven gezondheidsmatras ƒ 40 3-delig taedstel verend binnen wera ƒ 95 2-pers verendichte beddentijk ƒ 35 opmaken van matrassen ƒ 10 Bij aankoop van ƒ 50 een grote deken voor ƒ 5 en bÜ aankoop van ƒ 100 een 2-pers wollen deken voor ƒ 10 of een 2-pers gestikte de ken naar keuze voor / 10 10 m3 prima ZWARTE GROND Br no 3386 bur dezer Te koop gevr gebr STEEK LADDERTJE ongev 20 è 24 sport Br no 3370 bur dezer Te koop gevr opvouwbare KINDERWAGEN in goede st Br met prijs no 3359 bur dez I^li^sr 5J«V5^«IS<8 Gezocht door jongelui 1 of 2 lege KAMERS met kookgele genheid Br no 3499 bur dez KAMEE gevr 1 of 2 pers Van alle gemakken voorzien Cen trum stad Br no 3431 bur dezer Dame zoekt per 1 Juni ZIT SLAAPKAMER met of zonder peiision omgev Biltstraat Br met volledig inl s.v.p no 3427 bur dezer Verlofgangers echtpaar en 1 kind zoeken gem KAMERS voor ' i jaar Br no 3426 bur dezer Jongelui die wensen te gaan trouwen zoeken WOONRUIMTE Huur max f 35 per maand Br no 3412 bur dezer PAHKUISJE zolder of derge lijke Liefst in binnenstad Br no 3399 bur dezer Jongeman zoekt KOSTHUIS in Utrecht centr voor 5 dagen per week Geen was Br met prijsopgave te richten ond no 3540 bur dezer JP««fs»)ise«S cssagöS »!!^?;!*' Dame verpleegster 45 jr met dochter van 14 jr is genegen tegen kost en inwoning de HUISHOUDING waar te ne men of verpleeghulp Br no 3436 bur dezer BIJVERDIENSTE gevr door Hink persoon gepensionneerd voor halve of enige dagen per week onverschillig wat Br no 3409 bui - dezer WERKSTER 23 jaar biedt zich aan v.g.g.v voor de Vrij dag en Donderdag voor hele dagen Br no 3405 bur dezer Ervaren BOEKHOUDER biedt zich aan voor wekelijks enkele hele of halve dagen of voor de avonduren voor het inrich ten bijhouden of controleren van de boekhouding Billijke condities Br no 3376 bur dez Er biedt zich aan nette jonge WERKSTER Dinsdags Don derdags en Zaterdags V.g.g.v Br no 3366 bur dezer Welke fabriek atelier of kan toor heeft plak - naai - of schrijfwerk enz Massa produc tie als THUISWERK Br no 3361 bur dezer Rustend SLAGER is genegen enkele dagen in de week be hulpzaam te ztjn in slagerij zo wel winkel als worstkeuken Br no 3375 bur dezer B.z.a per 18 Juni JONGE DAME P.G voor winkel en licht huish werk intern Liefst in banketbakkerij in Utrecht of omgev Br Boalen Java straat 39 Te huur SLAAPKAMER met vaste wastafel omgev Vleu tenseweg Br no 3395 bur dez W GROTE SORTERING DAMES-SKISOKJES vanaf KINDER-SKISOKJES vanaf HEREN ANKLETS 1 " Modem ringdessin I UNI en FANTASIE NYLON 3 '* WOLLEN ANKLETS H P HOUflHGEH Uni en fantasie 2 Flinke WERKSTER gevr voor de Maandag Donderdag en Zaterdagmorgen v.g.g.v Aan melden Wittevrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 Aangeb prima KOSTHUIS voor net jongmens met huiselijk verkeer Vrije slaapkamer met str water Joh de Bekastr 67 BUFFETJUFFROUW gevr te vens voor zaalverkoop alleen avoduren Linnaeuslaan 7 van 6.30—7.30 uur n.m Accountantskantoor zoekt een representatief PERSOON voor uitbreiding zijner cliëntêlekring Ook zeer goede bijverdiensten Br no 3528 bur dezer Tegen 1 Juni te huur gemeub ZIT-SLAAPKAMER met volle dig pension of warme maaltijd voor echtpaar z.k of 2 vrien den Te bevr Kromme Nieuwe Gracht 12 Gevr bekv.'ame TIMMERMAN en nietselaar voor burgerwerk en een flinke leerjongen M A Bakker Oudwijkerdwarsstraat 22 telef 19376 W ^ ZAAL beschikbaar voor ver enigingen recepties diners bruiloften en partijen Centrum stad Grote dansvloer gram versterker piano buffet enz Br no 3433 bur dezer iSB - ^ mé&msnü ^ ¦' Aangeb groot zonnig HEEL HOEKHUIS bev beneden 2 gr kamers gr keuken plaats kel der br gang boven 2 kamers gr zolder vliering Huur ƒ 30 p.m Omgev Amsterd straatw Gevr zonnig heel - of benedon huis Br no 3382 bur dezer VACANTIEFOTO'S Aangeb HEEL HUIS Mariën daal Zuilen bev kamer en suite 4 slaapk keuken tuin schuur Gevr in Utrecht be nedenhuis bev kamer en suite 2 slaapk keuken tuin Br no 3379 bur dezer Aangeb riant BOVENHUIS nieuwbouw vrij uitzicht suite keuken badcel 4 slaapkamers 2 balcons plan Pijlsweert Huur ƒ 7 voor huis met tuin Br no 3372 bur dezer Als U een camera wilt kopen bekijkt U dan eens onze speciale camera-etalage U vindt er de nieuw ste modellen vanaf het eenvoudige boxje van ƒ 12.75 tot de mo derne Leica III f van ƒ 1220 — Wij tonen ze U gaarne "¦^ j ^' ^ J 55 ^ ¦ ïièssèfö '' c/hic vAHEKDOIii ' Canafll'itraat 19fi TTfrtrht AUTORIJLES f 3.75 per % uur H V d Ham erkend en ge diplomeerd Instructeur 30 Jarige ervaring Roerstraat 21 b Utrecht Tel 13517 Te vens het adres voor auto's zonder chauffeur p|^l^;*ï^a«s ^^^ 23 DILLENBURGSTRAAT 23 C Vader leraar Engels M.O Eenvoudige methode voor emi granten Conversatie Handels correspondentie Privé en club lessen voor beginners en ge vorderden ¦ S^g^ 20 stuka per ona De Amerikaan W R Herod coördinator van de „ North Atlantic defence production board " vjrordt 31 Mei in Den Haag vei-wacht voor het voeren van besprekingen Hij bal drie dagen in Nederland blgven DrP.H.RlUerJr en de AVRO MONUMENTENDAQ Na2 jaren Ca ndadaats ' 9SÊ /'•-'^ U ' aan de economische hogeschool r getuigenis uit verleden is historisch monument lede Stedebouw harmonische organisatie van ruimten Inleidingen prof Advertentie ZWITSAl met ongeëvenaarde geneeskracht Vrij veel anhydriet in Twentse bodem Nieuwe industrie vraagt f 100 millioen Rijke auctie bij v Huff el ter Kuile en W Dudok Op de 22ste monumentendag die heden te ' s Hertogenbosch is gehou den sprak prof dr E H ter Kuile over „ Het bestaansrecht van de hi storische monumenten " Onze geestesbeschaving is ondenk baar zonder historische monumen ten aldus spr Alles wat het verle den als tastbaar voortbrengsel of ge tuigenis heeft nagelaten kan men een historisch monument noemen Schoonheid of historie in de oude be tekenis behoeft er volstrekt niet aan te pas te komen Als voorbeeld noemde spr het stoomgemaal de Cruquius van de Haarlemmermeer dat men als technisch-historisch mo nument in stand heeft gehouden De geweldige uitbreiding van de historische belangstelling op allerlei terreinen heeft tot gevolg gehad dat het aantal categorieën van bouvirwer ken dat tot de historische monumen ten wordt gerekend evenzeer is ver groot Men heeft de historische i schoonheid ontdekt van het gewone dat nog helemaal niet aan kunst toe is Door die nieuwe aesthetische waardering zijn de boerderij en de molen de simpele burgerwoning en de schaapskooi de kring der monu menten binnengetreden Dr Ter Kuile wees er vervolgens op dat als bijzondere waarden iets tot een historisch monument stempe len het monument aan die waarden een specifiek bestaansrecht ontleent Spr Ontkende dat men het specifie ke bestaansrecht van elk individueel monument te allen tijde en onder alle omstandigheden geldend kan maken Het recht is sterker naarma te de klasse belangrijk is Als voor beeld noemde de inleider een histo risch monument uit de categorie der religie van hoger orde dan één uit de categorie van wooncultuur of agrarische techniek Op deze monumentendag sprak vervolgens de heer W N Dudok architect B.N.A over „ De redelijk heid van het monumentale in mo derne stedebouw en architectuur " Over de monumentaliteit zeide spreker dat dit de Nederlander niet ligt De heer Dudok zeide evenwel dat monumentaliteit allerminst zin ledige grootdoenerij is allerminst overbodige toevoeging van pompeuze fraaiïgheid zU is evenmin naar sym metrie geforceerde ruimtelijkheid Spr noemde monumentaliteit in praegnante vorm gesublimeerde or de Het doel van stedebouw en architectuur noemde spr de " hai mo-nische organisatie van de ruimten waaraan mens en maatschappij be hoefte hebben De heer Dudok gaf als zijn mening te kennen dat het bouwen alleen tot kunst wordt in dien het bouwwerk wordt gesubli meerd door schone harmonische ruimte-verhoudingen die de be stemming en vooral de culturele be tekenis van h3t gebouw zinrijk lot uitdrukking brengen De architectu rale kunst kent feitelijk slechts één middel verhouding verhouding der ruimten en der bouwmassa's in vorm en in kleur Een schoolgebouw is op zichzelf nog geen bouwkunst omdat de kinderen er in lichte lokalen zit ten het gebouw moet op zichzelf als een les wezen in het goede schone en redelijke dat de kinderen er in leren kunnen Spreker noemde dit een waarde die zich verheft boven de wisseling van mode een waarde die in alle waarachtige architectuur door alle eeuwen is neergelegd In dit verband Advertentie Als Uw maag in liehtelaaie staat - of brandend zuur U naar de keel stijgt dan brengen een paar Rennies tablet ten dadelijk uitkomst Geen wonder dat tienduizenden verbruikers in alle beschaafde landen van de wereld zweren bij dit prettige middel Ren nies zijn nog smakelijk ook en simpel om in te nemen Gewoon maar laten smelten op de tong zonder water of wat ook Nu zijn de Rennies ook één voor één verpakt om de mensen te gerieven die zo graag altijd Rennies bij zich steken om altijd en overal ge wapend te zijn tegen de verschrikkin gen van brandend maagzuur Rennies zijn verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten 5 Jolliepop sputterde van allerlei ver wie er wél en wie er niet op ¦ andgoederen mogen wonen maar Panda's besluit stond vast Geen ge 2eur " riep hij „ Ik heb een crocus gekweekt en nu weet ik dat ik lana heer had moeten worden Ik begin meteen Ik ga een landgoed kopen — ornnicldeliyu " Bn zo sprekend ijlde hii naar do deur waarbij hij zijn stro hoed en zijn tuinmansschort achte loos achter zich neerwierp „ Ja In - dacht de heer Dudok aan zoveel wat in onze tijd over de gehele wereld wordt gebouwd vlak afgedekte ku bussen met eindeloze horizontale ramenreeksen bouwwerken die nau welijks in enig verband staan met hun bodem omgeving het klimaat en hun doel „ Een stadsplan derft aan betekenis wanneer het niet aan de beklemming van wat al reeds bestaat is ontheven en stijgt tot typische uitdrukking van het eigenlijke stedelijke karak ter Want evenmin als wij geloven in een bouwkunst zonder expressie evenmin hechten wij veel waarde aan een stadsbouwkunst zonder klare vormwil die het stadsplan verheft tot symbool d.w.z tot uitdrukking van het eigen wezen der stad " aldus de heer Dudok Die vormwaarde is ook daarom van zo groot belang om dat het stadsplan nu eenmaal van investering In Nederland komt op mogelijk exploitabele diepte in de streek tus sen Winterswijk en Almelo en als „ hoed " boven zoutkorsten bij Weer selo en Schoonlo anhydriet in grote hoeveelheden voor Bij deze plaat sen vindt men op 150 meter diepte een gipsmassa met een waarschijn lijk 10 meter dikke anhydrietlaag vlak op het zout dat een totale op pervlakte van circa 310 hectare bij een dikte van 75 meter heeft Ook aan het Twente-Rijnkanaal heeft men in het concessiegebied van de Kon Ned Zoutindustrie een vrij dikke anhydrietzóne aangetroffen Deze zal vermoedelijk 11 tot 16 me ter dik zijn op een diepte van 279 tot 286 meter Gebaseerd op deze gegevens van de geologische dienst heeft het Cen trale Instituut voor Industrie-ont wikkeling de mogelijkheden van ex ploitatie dezer anhydrietlagen en een daarop aansluitende chemische industrie onderzocht Men zou gips gipsplaten zwavelzuur cement amo niak en sulfaat en aanverwante pro ducten uit het te winnen anhydriet kunnen fabriceren Aanzienlijk rendement De kosten voor een mijn met een productie van 2000 ton anhydriet per dag en het bouwen van vier fabrie ken met bijgebouwen en installaties worden op het ogenblik met het no dige voorbehoud op ongeveer 100 millioen gulden geraamd De kost prijs van de fabrikaten zou 53 mil lioen gulden per jaar bedragen tegen een opbrengst van 64 millioen Een aanzienlijk rendement dus Aange zien een groot wereldtekort aan zwavel - en zwavelproducten bestaat en Nederland vrijwel alle soorten zwavelverbindingen of grondstoffen daarvoor moet importeren waar naast de binnenlandse cementproduc tie van 600.000 ton slechts de helft van de behoefte dekt acht men de toekomst ener chemische industrie gebaseerd op anhydrietwinning gunstig De 600.000 ton anhydriet die per jaar zouden moeten worden gedol ven zouden voor 10 procent tot stu cadoorsgips voor 10 procent voor diverse doeleinden voor 20 procent Advertentie CEDE^ZAtF LIKDOORNS verdwijnen snel en zeker met derdaad Volgaarne Natuurlijk ' riep JoUiepop gedienstig „ Maar ach ten wii het niet beter wanneer Ik ons daarbij vergezel Ik mag ons er wel op wijzen dat de aanschaffing van een landgoed een zaak is die ernstige aandacht en grote deskundigheid vergt Ik zal gaarne met ons mee gaan " „ Geen kwestie van " rlf»p Panda „ die intussen de deur al uit was „ Jü moet thuis blijven om op de crocus te passen Geel ' hem om het een geheel andere tüdsoi^de Is dan het menselijk leven Wat betreft het „ stenen deel " on zer steden de oude steden merkte de heer Dudok op dat men ook hier de redelijkheid van het monumentale moet inzien „ Men moet zich vrijma ken van veel schone overlevering hoezeer wij ook openstaan voor het oude stedeschoon " Vervolgens con stateerde inleider dat in de bouw van onze woonhuizen niet meer de boei ende architecturale contrasten lig gen van vroeger en dat zou een aesthetische verarming zijn indien daar niet iets zeer waardevols tegen over stond Het bouwen van onze tijd dat hele wijken hele stadsdelen als een gemeenschappelijke scheppings daad doet verrijzen maakt het juist mogelijk in de stedebouw allereerst ruimtekunst te zien Dit betekent aesthetische economie omdat wij ons waarlijk niet hebben te forceren om het gewone de huizenbouw ge woon te Icten Wij zijn aldus de heer Dudok inderdaad arm maar in dit licht beschouwd behoeft dit aller minst een schoon architecturaal re sultaat te beletten In onze Westerse kunst paart schoonheid zich eerder aan soberheid dan aan weelde tot plasterboard gipsplaat voor 30 procent tot zwavelzuur en cement respectievelijk 160.000 ton gecon centreerd zwavelzuur en 160.000 ton cement en voor 30 procent tot am moniumsulfaat moeten worden ver werkt m0 Veiling 29 Mei-6 Juni e.k op Trans no 13 Van Dinsdag 29 dezer tot en met 6 Juni veilt Van Huffel's Antiquariaat F W G Théonville Trans 1 ^ alhier een uitgebreide collectie boeken 16de Eeuw tot heden plaatwerken tijd tiidschriften enz enz — in totaal vèr over de 2000 nummers Aan de vroege lente der boekdrukkunst herinneren hier enige curieuze incunabelen als bijv de prachtige Boëtius ' n Venetiaan se wiegedruk uit 1492 cat no 4 Een zeer zeldzaam „ profytelyck boecxken '' is de Parijse Dodendans „ De doctrina moriendi etc gedrukt anno 1534 no 12 De luister ' der vijftiend ' eeuwse houtsnede leren wij kennen uit een prachtige Münchener facsimilé-uitgave cat no B Van de vele vermeldenswaardigheden willen W'ij hier vermelden no 104 — een voortreffelijk bewaarde Valentijn Oud - en Nieuw Oost-Indiën in 5 ban den uit de jaren 1724-1726 Dan no 134 de „ Beschrijving der nieuwlijk gevon dene en geoctrojeerde Slang-brand spuiten etc " van vader en zoon Van der Heiden een bijzonder fraaie ge illustreerde Amsterdamse editie uit 1735 Er is hier ' n rijke verzameling op oc - i^B^^L _^ _ Vert aald u it GG11G1SIÏ6 het Engels Opdracht VICTOR BRIDGES 50 Volgens mijn mening is Melches ter de plaats waar we heen moe ten Ik weet niet hoe jij er over denkt maar ik durf er wat onder verwedden dat we daar het ant woord zullen vinden — Ik zou niet het tegendeel wil len beweren Janiieson begon de pa pieren weer keurig netjes in het stalen kistje te pakken dat hij ver volgens op zijn plaats terugschoof Met een grimmig lachje gaf hij de enveloppe aan Nigel Het ziet er uur een beetje water met kunstmest of doe iets anders dat goed voor hem is Ik weet precies wat ik hebben wil en ik zal het zelf wel uitzoeken " En nu wandelde Panda dus met snelle pas naar een makelaarskan toor dat daar ergens in de buurt was „ Die Jolliepop altijd met zijn gekke ideeën " dacht hij „ Alsof ik zelf nog niet eens een landgoed zou kunnen kopen Ha Ik ga gewoon de winkel in en zoek er een uit " Supersonische gevechtsvliegtuigen worden getest — Op een station van het Nationale Advies Comité voor Aeronautisch Onderzoek van piloot loze vliegtuigen in de Ver Staten onderzoeken geleerden voortdurend de gedragingen van pilootloze vlieg tuigen die met een snelheid van 4500 KM/u op een hoogte van 48.000 me ter de lucht doorklieven We zien hier een technicus op het station te Wallop Island die een modelvlieg tuig — met driehoeksvleugel — ge reed maakt voor de start Frauderend cand notaris bezat 4 auto's Na een oraderzoelt door de Haag se politie en de Rijkspolitie is de 47-jarig'e candidaat notaris E L P uit Söheveningen aangehouden verdacht van ernstige fraude ten nadele van personen wier vermo gen hij beheerde Het betreft hier twee dames in ruste en een kleins zakenman die door P voor een be drag van ƒ 10.000 zouden zijn be nadeeld Het notariskantoor waar P wericzaaan was staat geheel buiten deze affaire daar de benadeelden privé cliënten van hem waren P die er 4 auto's op na hield heeft bekend De fraude heeft hij in de loop van een jaar begaan tJITVOER NAAR WEST-DUITS LAND De Westduitse autoriteiten heb ben de volgende bedragen toegewe zen voor invoer uit Nederland 1 % millioen dollar voor groente 150.000 dollar voor vers fruit 350.000 dollar voor bacon en 150.000 dollar voor appelen cult gebied waarvan ca te noemen no 197 een merkwaardig 17de-eeuws hand schrift 211 — een Kabbala Denudata uit 1684 227 — Scepperus ' Assertionis Fidei adversus Astrologos " uit 1524 uit nemend exemplaar van dit opus rarissi mum Enz enz Voorts zal ' t slechts zelden voorko men dat een boekveiling gelijk hier ' t geval is de complete serie der „ Sacred Books of the East " bevat Iets buiten gewoons op oriëntalistisch gebied is no 824 een Sam a - Veda-uitgave met foto reproducties van de tekst en de com mentaren van Sayana Acharya — in totaal vijfendertig banden omvattend Op ' n historisch gebied dat heel wat dichter bij huis om niet te zeggen he lemaal thuis ligt brengt ons Fouquet's topografische platenatlas van Amster dam uit 1780 een folio-uitgave met de platen in nlano meestal komen die ge vouwen vbor doch niet in dit exem plaar — cat 1558 Ook no 1574 een fraaie Zegepraalen de Vecht " mag niet onvermeld blijven eveneens zij gewezen op no 1663 een superbe en zeldzaam werkje de „ Pa pillons d'Europe " met handgekleurde illustraties te Parijs verschenen in 8 delen tussen 1779 en 1793 Lesson's „ His toire naturelle des Oiseaux de paradis etc - met fraaie gekleurde platen en zijn Histoire naturelle des oiseaux Mou ches " 1670 en 1671 zijn kostelijke ju weeltjes op taibliophiel gebied Zo ins - naar uit dat we daar in Melchester nog wel wat kunnen beleven voeg de hij er aan toe Het doet je zeker aan je tijd in Frankrijk denken nietwaar Nigel glimlachte — Er is inderdaad enige over eenstemming gaf hij toe HOOFDSTUK XI Opstaande zette Maurice de mo tor af en vlug naar voren lopend liet htj het anker zakken Met veel lawaai rolde de ketting af en na enig heen en weer geslinger kwam de „ Eekhoorn " opeens tot rust en begon gelaten te wachten op wat komen zou Een stel meeuwen die boven zijn hoofd vliegend de ma noeuvre hadden gadegeslagen ga ven blijk van hun goedkeuring met enige schrille kreten Maurice keerde terug op zijn plaats nam een verrekijker op en begon de verlaten omgeving in ogenschouw te nemen Rondom hem zover het oog reikte was het één grauw grgze watervlakte In Noord-Oostelijke richting was een Nu — dat zou hem bij dat make laarskantoor wel niet moeilük vallen want daar hing een bord voor ae ruiten met het opschrift „ BBEEND BAKSTEEN & Co specialiteit in landgoederen rentenierswoningen en heerlijkheden Tevens ruime sorte ring vriie woningen over v^ftien jaar te betrekken " Daar was zeker wel iets voor Paxi da bü Wordt vervolgd Ook wijzigingen in opbouw der doctorale studie In 1947 werd aan de Nedei land-sche economisciie hogeschool te Rot terdam verandering in de opbouw van de studie ingevoerd die tot doel had de aankomende student de overgang van het middelbaar naar het hoger onderwijs gemakkelijker te maken Deze verandering hield in aldus vertelde ons de reetor-magnificus prof H W Lambers het instellen van een propaedeutisch examen aan het einde van het eerste studiejaar waardoor de geschiktheid voor de studie spoedig kon worden getoost Met ingang van het studiejaar 1951 1952 zullen aldus spr twee verdere stappen worden gedaan Doordat een gedeelte van de vroegere candidaats stof thans is opgenomen in de pro paedeuse werd het mogelijk de „ hoor-colleges " voor het candidaats examen in één jaar samen te voe gen In het tweede candidaatsjaar zal idoor een reeks responsie-colle ges de candidaatsstudenten de mo gelijkheid worden geboden hun in zicht in de behandelde stof te ver diepen De zeer goede student krijgt hier door gelegenheid het candidaatsexa men reeds twee jaar na het begin van de studie af te leggen Voor heen duurde deze candidaatsstudie gemiddeld 2 % jaar Maar ook voor de gemiddelde student verwacht prof Lambers een bekorting van de studieduur voor het candidaatsexamen terwijl de kwaliteit van zijn kennis kan toe nemen Werkcollege Naar de opbouw zal ook de doc torale studie een belangrijke wijzi ging ondergaan aldus de reetor magnificus De drie richtingen de bedrijfseconomische de staatkundige economische en de sociologisch - economische blijven bestaan doch in al deze richtingen komt de ver plichting om voor een der hoofd vakken economie of bedrijfecono mie een werkcollege te volgen waarin elke doctorale student nauw zal samenwerken met een hoogle raar en een groep gelijkgerichte studenten Het werkcollege kan wor den gekozen aldus prof Lambers uit een onderdeel van deze vakken en om het geheel niet te zwaar te maken zal voor enkele onderdelen de theoretische kant aanzienlijk worden verlicht Tenslotte hebben de besturende colleges en de Senaat in beginsel gelijks C StoU's „ Natuurliike en naar het leven naauwkeurig gekleurde af beeldingen enz der Spoken Wande lende Bladen Zabel Sprinkhanen Kre kels enz " — een zeer zeldzaam pracht exemplaar in een magnifieke empire band verguld op schildpad-leer uit 1813 De uitgave van Voltaire's „ Oeuvres completes " no 1778 in S2 banden zeer fraai uitgevoerd is eveneens een ge zocht boeliwerk Trouwens de Franse letterkunde is hier in tal van pracht banden en bandjes vertegenwoordigd met name te vinden onder de nos 985 1056 Een aparte vermeldenswaardigheid is op kunstnijverheidsgebied M Ro senberg's „ Goldschmiedemerkzeichen cat 1950 gevende een overzicht van alle merken van goudsmeden der laat ste vier eeuwen Wurzbach's Nlederlan disches Kunstler Lexiken ca 2031 is hier in voortreffelijke staat aanwezig ¦ Wijzen wij verder nog op no 2164 de jaargangen van „ Punch " van 1B41 al tot 1910 in de rijke originele blauw met-verguld-banden En tenslotte no 2181 E G Millar's La Miniature an glaise du 10e au 13e Siècle '' — een su perbe uitgave rijkelijk geïllustreerd en van groot documentair belang Alles bijeen een zeer waardevolle vei lingscollectie J J * lichter gekleurde streep water met hier en daar witte kopjes op de golven hetgeen duidde op de • na bijheid van een zandbank n.l de Shipwash Flats Nergens was een schip te bekennen Behalve de meeuwen was er geen levend wezen te zien Maurice scheen afgesloten van de wereld een arme eenzame zwerver met niets tussen het heden en de eeuwigheid dan een houten bootje Maurice maakte zich op dit moment echter alleen nog maar zorgen over een steeds dichter wordende mistsluier die uit de richting van de kust kwam opzet ten Als er geen wind kwam om deze mist te verdrijven zou binnen kort zijn uitzicht verdwenen zijn en zou hti slechts enkele meters om zich heen kunnen zien Onder der - f elijke omstandiheden zou zijn plan ier op de loer te blijven liggen tijdverknoeien zfln want zelfs als de „ Zeemeeuw " uit zou varen op een van haar mysterieuze tochten zou zijn kans om te ontdekken wat ze in haar schild voerde bij mist uitermate gering zijn Het was een boosaardige speling van het lot maar nu hij eenmaal ter plaatse was zou er veel moeten gebeuren voor hjj zijn plan opgaf Tijdens zijn vier jaren van oorlogs correspondentschap waren moei lijkheden en tegenslagen van deze aard dagelijks voorgekomen Hij had daarbij ervaren dat hoè wei nig belovend de vooruitzichten ook mochten zijn er toch altijd een mo gelijkheid bleef dat de kans zou keren en met deze bemoedigende gedachte begon hij enkele voorbe reidingen te treffen welke hij zich voorgenomen had Hij maakte een kastje open en haalde daar enig vistuig uit te voor schijn alsook een blikje met wor men Hij wond de hengels af en be vestigde het aas en daarna zette hij ze uit over de achtersteven Het ge heel moest op een onschuldige voor bijvaarder een volkomen onschuldi ge indruk maken meende hij Er werd op deze wijze tenminste een duidelijke verklaring gegeven voor de reden van zijn aanwezigheid ter plaatse Dit zou in verband met de sombere uitlatingen van Nobby waarschijnlijk ook wel zéér ver standig blijken te zijn En het kon hoe dan ook geen kwaad zo min mogelijk risico's te nemen Toen deze camouflage was aan - besloten zo vervolgde spr om met ingang van de cursus 1952-1953 een nieuw examen in te voeren verge lijkbaar met het in vele landen in gevoerde baccalaureaats Dit exa men zal kunnen worden afgelegd ongeveer zes maanden voor het can didaatsexamen en het zal vooralge richt zijn op de toekomstige prac tijk Dit examen zal een sterke ge lijkenis vertonen met het in vroe gere jaren bestaan hebbende diplo ma handelseconomie De gedachte aldus besloot prof Lambers die nu van propaedeuse tot doctoraal door loopt is dat de student zelf moet leren werken en denken Nederlandse uitzendingen van BBC gewijzigd CVan onze Londense correspondent De reorganisatie van de overzee se en Europese diensten van de BBC heeft thans haar beslag ge kresen De Nederlandse afdeling heeft ten.slofcte tooh enigszins moe ten inkrimpen en haar middaiguit zendiHigen moeten laten vei'vallen In het vervolg wordt in het Ne derlands uitgezonden ' s avonds kwart voor acfht op 464 48.54 en 41.61 meter en ' s avonds van tien tot ihalf elf op 224 en 48.54 meter LUGUBERE VONDST IN AMSTER DAM NOORD In Amsterdam Noord hebben ar beiders 60 cm in de grond beenderen aangetroffen van een lijk dat daar reeds enige jaren geleden moet zijn begraven De politie heeft de resten in beslag genomen en voor onder zoek naar het Wilhelminagasthuis overgebracht Het is mogelijk dat het lijk in de bezettingsjaren in de grond is verborgen Adwertentie DOKTERSJASSEN Satijn Jeans vanaf LABORATORIUM-JASSEN vanaf Beige HEREN STOFJASSEN vanaf Grijze HEREN STOFJASSEN vanaf Witte Jeans 14.60 11 " 8 " PANTALONS RoodgeslreepteHUIS-KNECHTJASSEN Korte BeigeJASSEN vanaf Dito in grijs vanaf VttaOMcDRÉESMAm LANGE VIESTRAAT — UTRECHT gebracht bleef er niet veel anders over dan te gaan zitten wachten Om de tijd te korten haalde hij een boek te voorschijn dat hij bij zich had gestoken en weldra was hij daarin verdiept Het boek boeide hem zo dat hij slechts met moeite zo nu en dan tot de werkelijkheid terugkwam en met een bezorgd ge zicht de nog steeds toenemende en dichterbij komende mist gadesloeg Op een moment dat hij opnieuw om zich heen keek hoorde hij op eens een vaag brommend geluid van een motor Het kwam uit de richting van de kust en een gevoel van opwinding doorstroomde hem Met een snel gebaar schoof hij het boek weg en zich vooroverbuigend begon hij zich met ' één van de uit staande hengels bezig te houden Het geluid werd steeds duid/'Iij ker en vormde als het ware een be geleiding van het bonzen van zijn hart Dan opeens werd op de plek waarop hij juist zijn ogen gevestigd hield de machtige voorsteven van een groot wit motorjacht zichtbaar Het kostte geen moeite onmiddel lijk de „ Zeemeeuw " te herkennen De boot voer klaarblijkelijk in de richting van ' Walwyn Swatch waardoor ze hem op betrekkelijk korte afstand zou passeren Het was een vrij nauwe vaargeul dwars door de Shipwash Flats alleen bevaar baar voor schepen met niet te grote diepgang Enkele branie-achtige ple ziervaarders maakten er soms ge bruik van om de afstand te bekor ten maar beroepszeelui die er niets voor voelden hun leven en hun schepen te wagen achtten het ver standiger een eind uit de buurt van die geul te blijven Een geschiktere plaats om een geheime afspraak met een andere boot te maken zou echter moeilijk te bedenken zijn Doende alsof hij bezig was nieuw aas aan zijn hengels te bevestigen hield Maurice zijn ogen strak ge v^tigd op de twee figuren die in de cockpit stonden Eén van hen de grootste was zonder twijfel zijn oude „ vriend " Felgate De ander die er keurig uitzag met een witte zeilpet op was voor hem een volko men vreemde maar afgaande op de beschrijvingen die hij gehoord had was er ook aan zijn identiteit geen twijfel • mogelijk dit moest de be ruchte Gordon Maxwell zijn Wordt vervolgd De heer Dr P H Ritter Jr te Utrecht zendt ons het volgende schrijven „ Uw artikel „ A.V.R.O bezuinigt over gehele linie " in het „ Utrechtsch Nieuwsblad " van Donderdag 24 Mei geeft aanleiding tot een onjuiste op vatting ten aanzien van mijn betrek kingen tot de A.V.R.O Ik ben geen slachtoffer van de be zuiniging In mijn contract met de A.V.R.O staat de bepaUng dat ik met 1 Januari van dit jaar uit de stat van de A.V.R.O zou treden en dan pensioen zou genieten Deze datum was mij reeds jaren geleden bij mijn indiensttreding bekend Men heeft de termijn van mijn uittreden uit de staf met een half jaar verlengd ten einde mij in de gelegenheid te stellen de lopende projecten waaraan ik bezig was te voltooien Ik had de titel niet van „ literair adviseur " maar van „ intendant " Mijn werk zaamheden in het bedrijf bestonden in de controle op de uitzendingen en de praeventieve censuur Verder was ik betrokken in het eoördinatiewerk met andere omroepverenigingen en was ik adviserend lid van de pro - gramma leiding Ik maakte deel uit van de programma-coördinatie-com missie en van de nationale program - ma commissie Ook in het reportage werk ben ik betrokken geweest Ik word als lid van de staf opgevolgd door een jongere kracht uit het be drijf die in mijn afdeling met mij samenwerkte Ik verdwijn dus wel uit de staf maar ik blijf als regelmatig mede werker aan de A.V.R.O verbonden De gevolgen van mijn heengaan zul len een mutatie brengen in de inwen dige personeelsbezetting maar naar buiten zal er weinig verandering komen Mijn boekenhalfuur van Zondagmiddag zal blijven besten digd evenzo mijn samenwerking met Mevrouw Schuitema in de rubriek „ Ons volk en zijn dichters " en mijn rubriek „ Wat gaat er om in de we reld " ' s Maandagsmiddags om de veertien dagen Er is dus geen sprake van dat mijn verbintenis zou zijn opgezegd Inte gendeel mijn heengaan uit de staf op mijn acht en zestigste jaar was in de verbintenis begrepen die op geheel normale wijze door beide partijen werd nagekomen Wij hebben aan het schrijven van de heer dr P H Ritter Jr met veel genoegen plaats verleend in de eer ste plaats omdat door de uiteenzet ting van dr Ritte » het belang ener door ons zo zeer gewenste nauwkeu rige berichtgeving slechts wordt ge diend en voorts omdat er uit blijkt dat het radiopubliek van de veran dering in de positie van dr Ritter bij de A.V.R.O weinig of niets zal be merken — Red U.N Zuidafrikaanse minister naar Nederland De Zuidafrikaanse minister van Arbeid de ïheer B J Scfhoeman is onlangs met de „ Winchester Castle " uit Zuid Afriika vertrofeken voor het bijwonen van de arbeids conferentie in Geneve en het voe ren van besprekingen met de Ne derlandse en de Engelse retgeringen over de emigratie naar Zuid Afrika Naar wij veimeonen zal de minister een viertal dagen in ons land ver toeven en o.a een hier te lande be staande gelegenheid tot her)scho linig van volwassenen in ogen schouw nemen Hij zal de gast zijn van zijn Nederlandse collega mi nister Joekes Boswell I k zit midden in de mémoires van Boswell Het is een romantisch dag boekf geschreven door een heer van standing die een paar honderd jaar geleden in Londen leefde en daar de beker tot op de bodem geledigd heeft Een bizonder intellectueel en intelli gent heer die deelnam aan vrijwel alle goede en slechte dingen die Lon den voor zijn jongelieden in petto had Letterkunde toneel politiek en ferme dosis liefde die vvat deze heer Boswell aangaat niet altijd op dat hoge en nobele niveau lag waar uwe en mijne liefde ligt Hij was wat men noemen mag een ondeugend manne tje en zijn aantekeningen liegen er niet om Hij is zéér openhartig Een deel van deze mémoires was al lang bekend Een ander deel is pas bij toeval op zeer romantische wijze aan het licht gekomen Een groot deel diende als pakpapier in een win kel in Italië waar het door een heer van hoge cultuur ontdekt is Hoe al die aantekeningen langzamerhand bijeenverzameld zijn is een romanti sche historie op zich zelve Mijn vraag is of er nu en hier In Nederland óók schalkse heren van eruditie doende zijn hunne dagelijkse bezigheden even argeloos als eerlijk op ' t papier te zetten opdat in 2150 iemand ze ontdekt en gaat rangschik ken en uitgeven tot vermaak en de stichting van wie dan leven Dat is wel noodzakelijk Want dit soort mémoires argeloos en zéér oprecht vormen de enige ware tijdsbeelden Al het andere glimlacht te veel Is te geposeerd Te mooi te lief en al te zeer tot ere en glorie van de auteur die ze in zijn tijd uitgegeven en openbaar gemaakt wil zien Boswell had die bedoeling niet en dat zou ik met één enkel citaat uit duizenden kunnen aantonen als Ik wilde en durfde maar ik wil wel doch durf niet Ge gaat met hem door het Londen van die tijd dat een stad was zo on geveer als het huidige Den Haag maar kleiner van oppervlakte Ge bezoekt met hem de huizen der toenmalige zéér groten waarvan nu ce meeste totaal vergeten zijn een les voor een paar kennissen van miJ wier namen Ik niet zal noemen eens deels uit fijnheid van mijn zijde an derdeels omdat ik daar drie van deze couranten voor zou nodig hebben Ge maakt precies dezelfde masKe rade mee als deze van onze eigen dagen Allemaal brave lien met alleen maar nobele oogmerken Alles in het nette en nobele — precies zo net en nobel ats u Alteen Boswell is eerlijk omdat hij niet vermoeden kon dat wij hem zou den lezen Hij is dan ook de enige helemaal echte mens in dit boek on geretoucheerd schrander elegant on bijwijlen héél stout Ik weet niet of er nü heren doenoe zijn met hun Nederlandse mémoires Zo ja dan is eerlijkheid geboden willen zij onsterfelijk zijn Wie jokt wordt door Vader Tijd bij zijn oor gevat en in een hoek van ae vergetelheid gezet DOESJI UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ¦ j.iüi Vrijdag 25 Mei 1951 - 59e Jaargang No 20 ' l'JiiUI ^ 1 r,^iJ 55BB=SSggg J V.l _ 1 -." g8a=gSgg gM B8 i n J \ Pagina 8 de # geeft U ^^ SOIEX f \ \ Weer jan 165 ffeer jan 1 65 sp^cTaTe SöTex ScrvTËe Slafïonr verspreid over geTieef Ne 1Ï.W ^ SPORt VZSC's WATERPOLODAQEN Alle hoofdklassers op één na - doen mee Ik meen mij te herinneren dat we voor de oorlog eens een jaar gehad hebben met 124 deehiemende zeventallen maar ik behoef U niet te zeggen dat we met een deelneming van 120 zeventallen afkomstig uit niet minder dan 53 clubs meer dan tevreden zijn En daarbij komt nog dat de kivaliteit zo ver beterd is want met uitzondering van SVH nemen wat de heren betreft alle hoofdklassers deel en negen van de twaalf eerste klassers terwijl bij de dames alle eerste klasse-ploegen van de partij zijn Aldus de heer Planjer toen hij ons het een en ander Honderdtwintig zeventallen in de strijd Ie water toren worden opgetrokken van waaraf alle velden zullen zijn te overzien Eerlijk gezegd zo vertelde de hr Planjer nog zijn we een beetje bang geweest dat het met 4e deel neming niet zo'n vaart zou lopen omdat we dit jaar voor het eerst er toe zijn overgegaan een inleggeld te vragen Doch het heeft niet de min ste invloed gehad integendeel En ' t helpt UZSC van een financieel te kort want tot nu toe moest er elk jaar geld bij En vergeet vooral niet te vermel den zo zeide hij en daarmede ein digde ons gesprek dat er van het station tot vlak voor de zweminrich ting „ De Kromme Rijn " zowel op Zaterdag als op Zondag extra-bus sen zullen rijden Gemakkelijk dus voor belangstellenden uit Utrecht maar vooral ook voor hen die van buiten komen Op Zaterdagavond 2 Juni vindt er in het Gebouw voor K en W een gezellig samenzijn voor de deel nemers sters plaats Aanvoerder Musson van Derby " gewond Niet walker v»erd Woensdagavond in de wedstrijd tegen het Nederlands B elftal gewond maar aanvoerder Wal ler Musson zo luidden onze informa ties welke wij van de zijde van Derby County ontvingen In de tweede helft speelde Walker niet mee maar was vervangen door Musson hetgeen vrij wel iedeiijeen is ontgaan Walter Musson is captain van het team en dat het ongeval.waaraan ' volgens zijn verkla ring niemand iets kon doen juist hem heeft getroffen is wel bijzonder te betreuren Overigens was hij buiten gewoon tevreden over de behandeling welke hij van de zijde van de KNVB heeft ondervonden Woensdagavond laat werd hij per auto naar Amster dam vervoerd waar dr J C Tetzner de oud internationaal de voet van Musson heeft behandeld waarbij bleek dat de rechterenkel was gebro ken Musson heeit een gipsverband gekregen Hoewel de Derby-aanvoerder voorlopig buiten gevecht is gesteld ziet het er naar uit dat hij bij het begin van ' het volgend voetbalseizoen weer zal kunnen spelen Dat betekent tevens dat Chick Musson zoals hü In de wandeling wordt genoemd deze zomer niet als captain van de Derby County cricket Club zal kunnen fun geren Musson blijft in ons land en zal de beide andere wedstrijden van zijn vereniging van de tribune af bekijken DOS seniorentournooi De uitslaigen van de gisteravond voor het senioren-tournooi van DOS gespeelde • wedstrijden zijn Afd A DOS 3 — Elinlowijk 2 1—2 Utrecht 1 — Velox 2 1—0 Afd B De Toe'komst — ' Hercules 2 2—0 Afd C Kampong 2 — DWSV 2 0—1 Afd D KDS 2 — De Stichtse 2 1—1 Afd E DOS 7—St Boys 3 1—1 Advertentie l()GOMaTIEF RIJWIELEN UTRECHT é Tel 11317 i UTRECHT 1 |' V ds GROOT [ Kanaalstraat 4S KWINT Stsenwos 24 - Tel 14135 j Holl Bank 4^2 — E Ned s 31,4 3 — R S Hbk 31/3 88 Industriële Obligaties Beurs van Amstertliiiii Alg K U 31/2 B.&J F.v.d 31/2 Lever Br 31,3 Philips d.l 31/2 stokvis 31/3 werkspoor 3i/4Cockeril 4 Bat Petr Mij 31/2 Kon P Mij 3 % C L W Lits 4 Dell Spoorw 31/2 Ned I S ' 37 31/2 Sam Joana 4 Premieleningen A'dam O f 100 3 Slotnoteringen van Vrijdag 25 Mei 1951 115 102 % Tasaksonderncmlngcn Deli Bat Mij — Deli Mij 98 Senembah Mi ] — 11114 97 91 951/2 ¦ 971/3 Actieve Obligaties Staatsiemngcn art t tOOO — Diversen M & Co N B 39 261/3 170?4 16T!'8 90U 8712 99-s 91 A 91 91 88 " i S9?.i 125 % 125 Voorl Genot ObligatiesA'dam ' 47 31/3 3 92 % 92>4 dito ' 48 3 % 3 92U 9214 Kon Petr ' 50 S'/a 107^4 107 % Niet-actieve Aandelen Bank - en cr'ïdietinstelllngên A'damsche Bank 1573,4 156 % Escomptobank 55 65 Holl Bank Unie 254 2ö3 Jav Bank 91 901,4 Mij F N H — _ Ned B v Z.-A 210 208 Ned credletb — 100 % R'damse Bank 160 161 Slavenb Bank 106^4 106 % Sur Bank Twentsche Bank I6II/2 161 Actieve Aandelen Bank - en credietinstcM I6II/2 DepattractlebenUzen etc Rott Bel cons 2021,3 N Ned Am H.b 70 % N W & P H 1651,4 Industriële Ondernemingen Albatros Superf 156 156Alg Norit 3121/4 3121,4 Allan & Co — — Alweco — — Amst B Mij Bergh Papierf Breda Macb.fabr Buhrmann's P Dikkers D & R DRU Emball en H b Gruyter Heemaf N.V Keineken Hero Conserven Holl Stoomm.f Holl Kattenburg 117 Holl Beton Holl Dr en K Holl K Ind Holl Melksuiker Intern Gew Bet Intern Kunstst Klinker Isoliet Kondor K Ned Gr.sm Non Ned Zout Kon Pharm Br Kon Ver Tapijt Kon Zw Ket]en < etterg A'dam ^ ever Br 6 % C lito 4 % Prei LyempJ Lijm en Gel.f Ma Fr Smulders M Ned Bakkerij ' ed A A Vr Ned Am Pitting Ned App Nedap Ned Gist en Sp 240 241 MiinbouwondernemlngeD Billiton ie B — — dito 2e R 195 — Petroleumondem D Petr My 262 % 179 1281,4 1111,4 I651/2 1411,4 118 % 137 158 % 16534 136 80 267 U 284 295?8 29514 dito Pr A 280 Kon Petr M 294 / dito Onder-A 295 ' M E P Mij 483 Rubberondernemingen Pandbrieven A.H XV G.(3i,a3 A H.b s W 3','4 A H B 31/3)3 B H B G 31/2 3 D H Bk d 2V4,Fr Gr 31,4 dito ' 3 % 3 • Gr H ' - SVzja ¦ Gr Hyp B 31/2 Holl H 31/2)354 — -- H N G 3V2)3 —„ 84 Mij.v.H.Ct 3V2)3 84i,'i — N H.bk s E 3IA —„ — dito Gec 3y2 3 SjU 86 N.H.sK 3^4)3 — — doto serie B 3 — — N.w H.b 3V2 — — O H.b 31/2)3 — - R H.b < 3'/2)3>4Ulr H.b KL3>/4dito Geo 3y2)3W H S N.O.31/1dito 3>/2)Sdito 3 Z.H Hypb 31/3 Z H.b KL 31/2 3 Z H.bk 314 80 Vi 89 88 % 153 221 1401/2 1013,4 52 225 327 172 86-vS 8414 901,8 871,4 85 % Suikerondernemingen H.v A'dam 122!'4 I èult Mij — Sred I S U 95 % / V C MU 25 14 121 57 ¦ 95'i 25 » 911/2 - Dit jaar is het voor de 34 ste maal dat de polodagen zullen worden ge organiseerd Over de organisatie be hoeft men zich dan oolc niet onge rust te maliën die is bij UZSC in goede handen Dat neemt niet weg dat er voor 7.0'n organisatie heel wat komt kij ken vooral ook omdat een zeer groot deel van de deelnemers sters ingekwartierd moet worden Welnu met behulp van de gemeente en van particuliere zijde is ook dit vraag stuk weer opgelost De heren bren gen de nacht door in de Manege Achter Clarenburg " de dames krij gen hun nachtverblijf op de zolders van het Stadion De waterpolo-dagen vinden dit jaar plaats op Zaterdag 2 en Zondag 3 Juni Zaterdag wordt om half vier Zor»dag om 12.00 uur begonnen In grote lijnen is het zo dat op Zater dag de eerste ronde van alle afde lingen wordt verwerkt Zondag de tweede ronde en de finales Veel zeventallen uit het Zuiden Kwantitatief is het Zuiden bijzon der sterk vertegenwoordigd Er ko men zeventallen uit iWaastricht Swalmen Eindhoven Venlo Breda en andere plaatsen en zeker zou ook Tilburg vertegenwoordigd zijn ge weest indien de pokken-situatie daarvoor niet een belemmering vormde Eigenaardig is het dat het Noorden in het geheel niet verte Sonwoordigd is terwijl uit het Oos ten Arnhem en Ede de verst ver wijderde plaatsen zijn waar de deel nemenide zeventallen vandaan ko men Uit Utrecht en omgeving zijn alle clubs van enige betekenis uiter aard van de partial Ik neem aan aldus de heer Planjer dat de reis kosten wel het grootste bezwaar zul len zijn voor de teams uit het Noor den en het „ verre " Oosten ' Door de deelneming van bijna al lé hoofdklassers en eerste Itlassers kan men dus alle spelers van het Nederlands zevental in actie zien en allen die bij de training daarvoor zijn betrokken Voor ' deze waterpo lodagen wordt de training zelfs één weekeind onderbroken Zoals gewoonlijk wordt weer op vijf velden gespeeld drie in het he ren twee in het damesbad De be langrijkste wedstrijden zullen op veld i in het herenbad wórden ge speeld dit om het de bezoekers te vergemakkelijken waardoor ze zich niet steeds behoeven te verplaatsen Gedurende een korte periode wordt het gehele progi-amma onderbroken tijdens welke een wedstrijd zal wor den gespeeld tussen de UZSC vete-ranen en de LZC Leiden - vetera nen Dat wordt ongetwijfeld een amusante onderbreking De hoofdprijs voor de heren is de Utrechts Nieuwsblad beker voor de dames een door de Gem Stichting voor L.O beschikbaar gestelde be ker voor de jeugd een plaquette De deelnemende zeventallen wor den in een aantal afdelingen in ge deeld en de winnaar van elke af deling krijgt een door Joop Hek.man ontworpen bronzen Kikker ' tUZSC embleem op een eikenhou ten plaat Ook de plaquette voor dejeugd wordt door Joop Hekman ont worpen Voor de wedstrijdleidmg zal een Voethal Vier scholen-tournooi Woensdag j.l had weer het langza merhand traditie geworden 4 scliolen voetbaltournooi plaats op het Veloxvelö Dit jaar namen deel de elftallen van dé openb scholen Vondellaan Noord zeestraat Maasplein en Schoolplein Er werd enthousiast gespeeld om ' n prach tige medaille voor de school te verove r ™ De Ie priis werd gewonnen door de Noordzeestraat met 6 punten dus ongeslagen de 2e prils was voor de Vondellaan met 4 prnten Het was een mede door het mooie weer uitstekend geslaagd tournooi De uitslagen waren Nootdzeestr.—Vondellaan 1—0 Maas plein — Noordzeestr 2—4 Schoolplein — Maasplein O — 1 Vondellaan—School plein 1—0 Noordzeestr — Schoolplein 2—0 Maasplein—Vondellaan 0—2 U.Ii.O.-VOETBALTOURNOOI Omdat in de Paasvacantie het schooï voetbaltournooi ryet was doorgegaan werd een plan ontworpen tussen de 5 Openb ULO-scholen een 5-kamp te or ganiseren in de vorm van een halve competitie Dinsdag j.l werd hieraan begonnen en hoewel het weer eerst slecht leek werd het nog zo zonnig dat deze middag prima slaagde Don derdagmiddag werd het programma onder slechte weersomstandigheden af gewerkt De regen vermocht echter het enthousiasme niet te doven W de Zwii ger Janskerkhof had Dinsdag reeds een nuttige voorsprong en won onbe oreigd Slechts de Regentesseschooi Hamburgerstraat wist ze een geliik spel af te dwingen De IrfStste wed strijd moest beslissen over de 2e prijs e v d Linden L v Chartroise wist deze in zijn voordeel te beslissen De volledige uitslagen waren Janskerkhof—L v Chartroise 1—0 Hamburgerstraat—P Bothstraat 2—0 i V Chartroise—Hamburgerstraat 3—2 P Bothstr.—Vondellaan 1 ^ Hambur gerstraat—Vondellaan 0—1 Janskerkhof — P Bothstraat 1-0 Janskerkhof—Ham burgerstraat 1—1 Janskerkhof—Vondel laan 4—1 h V Chartroise—P Both starat 6—0 L v Chartroise—Vondel laan 3—0 GALEATI LEIDT NEDERLAND — NOORWEGEN De landemvedstrijd Nederland-Noor wegen welke op S Juni te Rotterdam wordt gespeeld zal worden geleid door de Italiaanse scheidsrechter ïiovanni Galeati Weet U eigenlijk wat wandelen is Sdak Film Foto's brengen hel heden scherp en duidelijk naar een verre toekomst ze zijn een bron van kennis en genot voor U en de Uwenl Zorg dat ze goed zijn Foto's op Kodak Film altijd goed Reeds eerder hebben ¦ wij in ons blad mededelJnsen gedaan betreffen de de a.s Avond-Vierdaagse Dexe mededelinKen waren srericht tot het gedeelte van de bevolking dat pro wandelsport is Nu echter een mededeUnj aan rte Sroep n i e t-wandelaars Weet deze crroep ei^enli.lk wel wat wandelen is Men denkt natuurli.ik dat dit is een bepaalde afstand in een bepaalde tl.1d lopen en af is de kous Dat is het nu jutst riet Wandelen moet men be oefenen als een sport en beschouwen als een ontspanning Indien men zijn dagelijkse arbeid heeft verricht on verschillig of deze werkzaamheden bestaan uit zware handarbeid m spanneude administratieve arbeid of moeilijke studie dan is het een groie ontspanning om des avonds een uur - Belangrijke dag in de tenniscompetitie Woerden Brisk 2 en Iduna kunnen kampioen worden Van onze tennismedewerker 7ondag is het een belangrijke dag in de tenniscompetitie Het is de voorlaatste dag de dag waarop verschillende kampioenen bekend zullen worden en ploegen die hun plaats in de klasse waarin zij zijn uitgekomen zullen krijgen te verde digen Wat het Utrechtse tennis be treft is het eerste gelukkig meer ' t geval dan het laatste al is liet heel lammer dat het juist het hoger ge klasseerde tennis is dat tegen het degradatiespook vecht een ' strijd welke Shot 2 reeds heeft verloren en waaraan Shot 1 Rhijnauwen 3 en ULTC maar heel moeilijk zullen ontkomen Bilthoven 1 en 2 en Rhij nauwen 2 staan er iets beter voor al zullen deze ploegen er goed aan doen nog één of twee punten aan het totaal toe te voegen Is de situatie van het Utrechtse tennis in de hogere regionen dus niet bepaald rooslileurig optimis tischer geluiden kunnen we laten horen wat Rhijnauwen 4 Oudenrijn en Woerden in de 2e klasse betreft al geloven we dat Rhijnauwen 4 de I eer wel aan TOZ zal moeten laten ' gezien de nederlaag op eigen banen Te Amsterdam won Oudenrijn met 5r-3 van Dash 2 en slaagt rnen daar ook nu in dan kan de titrechtse ploeg de titel niet meer ontgaan Woerden heeft aan een gelijk spel in de uitwedstrijd tegen IWetselaar 4 reeds voldoerade om de kampioens vlag te hijsen en daarin zal de ploeg gezien de 7—1 zege op eigen banen toch zeker wel slagen Verliest U.L T.C van Houtrust 2 en we zijn bang dat het team daaraan niet zal ont komen dan moet het zijn 2e klas seschap verdedigen VVV ^ en Bilthoven 3 Vampioenl Slaagt Bilthoven 3 er in Zondag van Amstelkant 2 te winnen dan is deze Bilthovenploeg kampioen En hetzelfde geldt voor PVW bi.i een zege op Shot 5 Gezien de overwin ningen in de eerste ontmoetingen resp 7—1 en 8—0 mag dit verloop verwacht worden De te verwachten nederlaag van Shot 4 tegen TGS zal de Zeisterse ploeg noodzaken het 3e klasseschap te verdedigen ter wijl Oudenrijn 3 er goed aan zal doen om het niet zover te laten ko men nog enkele punten in de wacht te slepen In de wedstrijd tegen Shot zit een kans ULTC 2 zal in Amersfoort wel de meerderheid van Tevo hebben te ondervinden even als Brisk in Leusderpark Een zege van PVW op Shpt 5 zou voor laatstgenoemd team degrada - tie wedstrijden betekenen De vier&e Massers Wil Oudenrijn 4 nog een kansje op het kampioenschap houden dan moet er Zondag in Amsterdam van Tw Bank 2 gewonnen worden eon opgave die wel te zwaar zal zijn voor het Utrechtse team Hetzelfde geldt voor Brisk 4 indien het erin slaagt van Donald Duck 4 te win nen Ned I „ NleaJ " Ned Scheepsb NoordL Ind v V Nijma Padang P C Rott Dr Mij Rouppe v d V Rubb.fabr „ Vr " S K M de N.b Schofebeton Scholt Aard.M.t Stokvis H Mij Stork & CO Unie V IJsfebr Ver Blikfabr V Ph F Zw Werksp serie A W Ind & H Zwanenb Organ 1461,4 85 231 284 105 i'a 145 % 85 > 231 38 % Racket 2 gaat de leidende positie verstevigen door een overwinning op Donald Duck 5 Iduna zou kSm - pioen zijn indien de uitwedstrijd te gen Bilthoven 5 wbrdt gewonnen Maar aangezien dit de laatste kans is voor de Bilthovonse ploeg zal dit nog niet zo gemakkelijk gaan Thuis won Iduna met 5—3 Driebergen 2 komt heel dicht bij de titel door een overwinning op lek Waeck 2 terwijl De Tippelaar kampioen is als Sphaerinda verslagen wordt wat verwacht mag worden In Culem borg was het 6—2 Advantage gaat zich practisch van de titel verzeke ren door een zege op Driebergen 3 In de Districtscompetitie kunnen ook enkele kampioenen verwacht worden de jeugdploeg van Ouden rijn indien ze van Hoogerheide C wint in Hilversum deed ze wat met 5—0 Racket in de gemengde com petitie door een ' overwinning op SSVU waarvan uit met 4—1 werd gewonnen Iduna B zou zijn leiden de positie aanzienlijk verstevigen door van Hoogerheide C te winnen Skonecki wil niet terug 99 113 = 96 % 96».S 97 » " isi/i 79 391.4 118 163 ^ 1521,4 1441/3 165 102 % 137 196 192 De captain van het Poolse Davis Cup team Jerzy Oloszowski verscheen gis termiddag in het Roland Garros-stadion waar hij tijdens de internationale kam pioenschappen van Frankrijk twee maal trachtte Skonecki te spreken te krijgen 164 102 ' 137 % 192 193 Skonecki die naar men weet niet naar Polen wil terugkeren weigerde echter Irem te woord te staan Electr en GasmaatsctaappUen Overz Gas Mij 57 5614 Handelsondernemingen Borneo Sum H 114i/4 1151,4 Curap H.mij 266 262i,4 H Mij G Sch 103 % 10314 Houth Pont 139 139 Internatlo I68I/2 163 Linde Teves — 129 Mol Hand ver 77 77 Tels & Co — 1151,2 Münbouw-ondernemingenOost Borneo — — onroerende Goederen Mijen Gem Eigendom 143 — U'abaksondernemlngen Ar Tabak Mij — — Besoekl Tab Mi ] — — Ttaee Ondememlngen Sedep — 83 Telaga Patengan — 44 Diverse Cultuurondornemlngen Ng.Cuit Mij — — Diversen mtë Boekje over Dsjenghis Khan Naar wij vernemen zal nog tijdig vóór het Lustrum een boekje ver schijnen over Dsjenghis Khan be vattende een levensbeschrijving en enkele artikelen die reeds eerder over deze figuur verschenen zijn Het boekje zal verlucht worden met een zestiental welgekozen illustra ties en zeer zeker bijdragen tot een grotere kennis inzake de historische voorvader van de hoofdfiguur van het iustrumspel Beiirsoviiiiilïi ' ^ Vrijdag 25 Mei 20214 70 % 1651,4 Albert Hejïf ^ — Ned Mij Walv.v lOT'/a Schev Expl Mij — Thomsons H.bedr Zeeh Kolst S Spoorwegen Deli Spoorw Mi N.d.-Ind.Sp.w. Samar Joanna Semar Cheribon Amerik spoorwegen Baltimore C v A — Miss K T C v A lOV New Y C Cv A 20 % Pennsylv C v A 22 % Can Pacif C w A 27 Amerikaanse fondsen Amer B C v A 1781,4 107 % 97 128 1301.4 122 127 1101,4 164 118 % 1371,4 157 % 138 81 117 J-J 155 153 222 lÖI -% 52 227 120',4 326 % 168 44 121/3 214 3'/8 43 % 12 '/= 3 % 21 % 10 20 % 22 26'!'a Cv A CvA Cv A CvA CV A CvA 17 » 841,4 45'iii 58i,i 81 56 19 38 % 31 % 46 6rt 47 V » 1131/2 2oys 116 651 /» 30 % 62 38 % 31/4 Amer R.rAmèr SmAnacondaBethl StChryslerGen Mot Hudson MotorIntern N CvAKennecott C v A Rep Steel CvAStand Br CvAU.S Steel CvA Cities Serv C v ANorth Am CvA Const O CvAMideont CvAPhilips CVA Shell U CV A Tide Water CvA Prolongatie S41/S 45 % 5714 80 % 56 ISil 381,4 82 45H 113 % - 20^8 lis 655/3 91 % 62Vi AMSTERDAM — Ook de laatste dag van deze zeer stille week bracht g-een verbreking van de lusteloze ten dens die sinds enige dagen het voor naamste kenmerk van de beurs is De gestage stroom van jaarverslagen blijft aanhouden maar hoewel de re&ultaten over het algemeen zeker zo gunstig zi.jn als vorig jaar gaat ook hiervan geen stimulans uit Bij de voornaamste industriesoorten werden kleine verschillen naar beide zijden geconstateerd Zo sloot Unilever een punt lager en Kon Olie een punt noger Philips opende zelfs vri ] vast op 249 maar de lusteloosheid in ue anc'ere sectoren deden deze v.'inst met de helft achteruit lopen Gesloten werd op 2471 246.1 De incourante soorten konden zich vrij goed hana haven Van de aanvankelijke drukte in Kaiser Frazer is thans zo goed ala niets meer overgebleven Bij de cul tures werden over het algemeen iets lagere prijzen vernomen zonder dat de verschillen tot verliezen van bete kenis aangroeiden De leidende soor ten waren hier gemiddeld 1 punt lager De betere ondertoon die gis teren de scheepvaart sector ken merkte bleef vandaag niet behouden Wel was de opening iets hoger doch de algemene markttendens deed ook hier de openingswinaten zo goed ala geheel verloren gaan De staatsfond senmarkt bood iets beter weerstand en sloot prijshoudend Het agio voor certificaten van Ame rikaanse aandelen gaf vandaag op nieuw een stgging te zien en wel met ruim een half procent tot ciica 13 pet Ter beurze neemt men aan dat een der banken belast is met een grote aankooporder en dat hierin de oorzaak is gelegn van de recente be langrijke stijging van het agiopercen tage Prolongatie Zi % tje „ uit te gaan " „ uit wandelen te ^ gaan ^' vooral als dit gebeurt - ioorH de mooie omstreken van Utrecht langs een uitgezochte route Wandelen is wel de meest gezonde en natuurUike sport Nimmer be staat bij V wandelen enige rivaliteit want nimmer wordt diegene die net vlugst wandelt gehuldigd Integen deel het vlugge wandelen wordt door de organisatoren van de Avond-Vier daagse zoveel als mogeljik is tegen gegaan Door te wandelen leert men meer on op een misschien andere wi.lze ae natuur zien Men zal daardoor ae natuur meer gaan bewonderen en waarderen Bovendien zorgt deze ontspannmg dit wandelen dat men de longen ge vuld kriigt met frisse buitenlucht de geest krijgt een bad het verheldert Uw geest Als men dit alles met ons eens is dan zijn we er Dan nodigen wij U uit „ DOE MEE AAN DE AVOND VIEit-DAAGSE VAN DE S.G.W.B " Heeft U al eens de deelnemera sters van de Avond-Vierdaagse voorbij zien komen Maar vooral heeft U al eens behoord tot een van de tienduizenden die de Avond-Vier daagse wandelaars begroet hebben op de laatste dag Die feestelijke Zater dagmiddag Alle wandelaars aters getooid met bloemen terwijl vanuit de huizen Öe vlaggen wapperen Zeer zeker zal dan bo U de gedachte op gekomen zijn „ dat moet toch een pracht sport zijn " Wordt daarom dit jaar ook een vierdaagse-wandelaar Indien U een maal heeft deelgenomen dan wilt xJ geen jaar dit wandelfestijn meer mis sen De afstand kan nimmer een Be zwaar zijn U loopt di'ie avonden plm 15 km en des Zaterdagsmiddags pmj 20 km Bent U door omstandigheden het weekend niet vrij Geen nood U kunt ook in dit geval evenals « e militairen van Dmsdag tot - en met Vrijdag wandelen Ook voor de jeugd Evenals het vorig jaar bestaat er ook nu weer voor jeugdige personen ' van 10 t/m 13 jaar gelegenheid oin Op Maarscluilkerweerd werden Don derdagmiddag de voorwedstrijden gehouden voor de Ned Studenten Athietiekkampioenschappen Op onze foto de start honderd meter voor heren Soto U.N Advertentie van De uitslagen van de voor de in ternationale kampioenschappen van Frankrijk gespeelde wedstrijden zijn Heren-enkelspel 2e ronde Romy Pr si V Swol Ned 6—3 9—-7 6—2 Davidsson Zweden si Car mona Phil 6—1 7—5 6—0 Bur rows V.S si Cucelli It 2—6 8—6 6—4 6—2 Skonecki Polen si Procopio Brazilië 6—1 6—4 6—1 Sturgess Z.-A si R del Bello It 6—3 6—3 6—1 Da vidsson Zweden si Boussus Fr 6—3 6—3 3—1 opgegeven Heren-dubbelspel Ie ronde Bo rotra en Pelizza Fr si Nielsen en Ullrich Den 6—3 7—5 13 — 11 Cernik Eg en Matous Tsj SI sl.Norgarb Z.-A en v Swol Ned 1—6 6—2 4—6 6—1 6—4 Britse athletiek ploeg voor 3 Juni De Britse Athletiek Bond heeft bekend gemaakt dat een sterke ploeg is uitgenodigd om Groot Brit tannië tijdens de jubileumwedstrij den van de KNAU welke Zondag 3 Juni in het Olympisch Stadion te Amsterdam worden gehouden te vertegenwoordigen Het team is als volgt samenge steld dames 100 meter June Poulds 80 meter horden Maureen Dyson-Gardner heren 100 en 200 meter McDonald Bailey 400 me ter Arthur Wint 800 meter John Parlett 1500 meter Chris Chata way 100 meter horden Peter Hil dreth JUDO-WEDSTEWD tITKECHT—AMERSFOORT Zaterdagavond a.s 8 uur zullen in de trainingszaal van de Judover eniging „ Utrecht " in ' t gebouw So ciëteit „ De Vereniging " Maria plaats 14 de voor publiek vrij toe gankelijke wedstrijden georgani seerd worden tussen leden van de Judovereniging „ Utrecht " en de Amersfoortse Judo club De arbitrage en technische lei ding berust bij Jan Snijders 2e dan KLAVERJAS DRIEHOEKS TOURNOOI Het Klaverjas Driehoekstournooi tussen P.T.T.^Ned Spoorwegen — Lubro werd Donderdag beëindigd Het resultaat van deze zéér sportie ve strijd was als volgt Ie prijs P.T.T 13H51 punten 2e pr Ned Spoorw 130207 pnt 3e pr Lubro 128352 pnt KAATSWEDSTKIJD AAN DE CEOESELAAN Zondag 27 Mei a.s ' s middags 12 uur houdt de bekende Kaatsvereniging Reitsjê Him " ter gelegenheid van haar 30 óarlg bestaan een kaats^ved strijd voor leden en oud-leden op het Sportterrein aan de Croeselaan dus niet op Welgelegen Ongetwijfeld zullen vele in Utrecht wonende Friezen bij deze wedstrijd zowel als op de receptie die om 10 uur v.m in café-restaurant Smit aan de Croeselaan no 91 wordt gehouden " van hun toelangstelling blij.t geven Courses Duindigt Van oiize paardensportmedeiwerlcer Zondag worden in Duindigt cour ses gehouden Negentig paarden in Wassenaar vullen vijf draveriien en drie rennen waaronder iiet debuut der tweejarige volWoeds de klas siel\e Admiraal Togo-prijs en een s>print over 1350 m De dravers lieb lien een monté-course draverij on der de mam een nummer over 2500 ra en men zal het duel zien tussen My Darling en Notekraker S die 20 m voorgift heeft Wij verwachten Hirondelle-prijs 1540 m 1 Prin ses Julia B 2 Onze Deter K 3 Pearl Spencer Outsiders Olga Spencer Nelly Parisien Herculesprijs ren 900 m twee jarigen 1 Donatello B 2 Brioso 3 Chiberta Outsider Nuit Blanche Herodiade-prijs 2040 m 1 Oost star 2 Oiseau 3 Nanda D Out sider Nevada L Admiraal Togo-prijs ren 2000 m 1 - Rivalité 2 Qualissa 3 Great Girl Outsider Taragas Himalaya-prijs 2500 m 1 Nor bert M 2 Oviedo A 3 Mac Kinley Outsider Moquette de la Maire B Helena-prijs ren 1350 m 1 Erandal 2 Tinka 3 Btoile du Nord Outsider Kamila Haiti-prijs 2100 m 1 My Dar ling 2 Notekraker S 3 Mientje K Outsider Kruger Tweede Monté-prijs 1840 m 1 Koerier 2 Kentucky King 3 Ma tador Outsider Larrikin deel te nemen aan de Jeugd Avond Vierdaagse Ouders laat Uw kinderen genleïfïn en laat Uw kinderen deel nemen aan dit wandelfeest De afstand die de ieugd wandelt is zö klein per dag plm 10 km meestal iets minder rtat ieder gezond mensenkind aan de Jeugd Avond Vierdaagse lian deel nemen Ü kent toch het spreekwoord „ Jong geleerd oud gedaan " Houdt uw km deren niet terug en laat hen deae gezonde ^ port beoefenen Bovendien is wandelen voor cie jeugd een prachtige Icaraktervoi ming Al de goede dingen die wande len inhoudt voor de ouderen gelden zeer zeker voor de jeugd Voorwedstrijden athl kampioenschappen voor studenten Op de slntelbaan Maarschalkerweera vonden athletiekwedstrijdcn voor TJtr studenten plaats bedoeld als voorwed strijden voor de wedstrijden om do na tionale studentenkampioensch welke volgende maand te Leiden zullen wor den gehouden Bij de dames was het mej Brouv.'er van de UVSV öie sterk op de voorgrond trad bij de heren was dit Schuiling van USR een all round athleet die in niet minder dan 6 nummers beslag legde op de eerste plaats en dus wel een groot aandetl had in het feit dat USR in het eind klassement met groot verschil beslag logde op de eerste plaats De uitslagen waren Dames 100 m 1 M Brouwer UVSV 14.4 sec verspringen 1 mej M Brou wer UVSV 4.58 m hoogspringen 1 en 2 mej J Jansen USR en mej W de Geus UVSV 1.30 m 4x100 meter estafette 1 UVSV 2 USR Eindstand 1 UVSV 28 punten t USR 7 punten Heren 100 m 1 Schuiling USR 11.8 sec 400 m 1 Schuiling USR ' j7.9 sec 1000 m 1 J de Waart Nih 2 min 54.4 sec 3000 m 1 J de Waart Nih 10 min 32 sec kogelstoten 1 Schuiling USR 11.38 m discuswer pen 1 Schuiling USR 30.90 m speer werpen 1 Schuiling USR 34.96 m hoogspringen 1 Steendijk Nih 1.63 m verspringen 1 Schuiling USR 6.06 m Eindstand 1 USR 61 punten 2 SSR 6 punten 3 USC 5 punten 4 Veri tas 1 pnt Nederland-België volleybal A.s Zaterdagavond om 8 uur wordt in de Stadsgehoorzaal te Lei den de interland volleybal-ontmoe ting Nederland — België gespeeld zo wel voor dames als heren In het damesteam is o.a opgesteld onze stadgenote Annie Wichgers van S.O S en Janny Beintema S.O.S als reserve De teams zijn als volgt samenge steld Dames mej N Barziiay RVE A Westrate AMVJ H Blitz Boe meran M de Vries aanvoerster Boemerang D Meulenbrugge Ce lebes A Wichgers SOS Kes N Stuy van Herik AMVJ J Beinte ma SOS W v d Wal Boeme rang ^ Het herenteam is op één speler na het R.V.E team uit Den Haag de opstelling is P Kaptein R de Vries R Tuinman D Smit J v Zweeden aanv allen R.V.C D Ruiter V H.H Res O Göts VHH A Lie vaart DES J Drost RVO Voor de dames is het de eerste in - terland wedstrijd De heren hebben de laatste ontmoeting in België ver loren en zijn zeer gebrand op revan che en wij verwachten dan ook een Ned overwinning te meer daar wij de vorige ontmoeting zeer onver dieradi verloren Vooraf zal er nog een stedenwedstrijd plaats vinden tussen R'dam en Leiden • Bromfietser tegen de grond geworpen Op de Tolsteegsingel nabij de Ab stederdijk vond gisteravond onge veer half negen een aanrijding plaats tussen een auto en een rij wiel met hulpmotor De auto bestuurd door H W A G uit Houten en de berijder van de bromfiets de 46-jarige H M K uit Utrecht wilden tegelijkertijd een wielrijder passeren Bij deze ma noeuvre kwam de auto in aanraking met het linker-pedaal van de brom fiets waardoor de berijder tegen de grond ' werd geworpen en enkele lichte verwondingen aan het hoofd opliep Hij kon op eigen gelegen heid huiswaarts gaan terwijl de bromfiets lichte schade opliep UTRECHTSCH NIEUWSBLAD NATUURBAD „ WOiSTDUIN " DOORN OPENING ZATERDAG 26 MEI - 2 UUR N.M Vrijdag 25 Mei 1951 - 59e '/ aargang No 20 f ' ' ' '' S FLINKE BAKKERSBEDIENDE gevraagd bij J L VAN DEN BEHG Dolderseweg 193 Den Dolder Telef 3076 K 3402 Voor onmiddellijke indiensttreding wordt op een bank kantoor te Zeist gevraagd een FLINKE JONGSTE BEDIENDE Sollicitaties met opgave van genoten opleiding ond^r no 3116 bureau van dit blad MEDE-VENNOOT PARI WIJ ROEKEN VOOE ONS RAYON '^¦ réêejU EEN WERKEND MEDE-VENNOOT moet in bezit zijn van Rijbewijs B leeftijd niet bov^n de 35 jaar Goed met liet gegoede puljliek om kunnende gaan Inkoopsom 3',4 duizend gulden Vast salaris ƒ 60 — per week plus 3 maandelijks overwinst Brieven met laatste werkkring onder no 3301 bur van dit blad DORSTLESSEND Cif^^f^'^($0f ' Pagina 10 UIT ALLE WINDSTREKEN DER AARDE De geneeskracntige grondstoffen worden van verre vreemde landen aangevoerd Wanneer eenmaal een bron van geneeskraclit is ontdekt wordt de koers naar Deventer gezet het grote verzamelpunt Daar staat Nourypliarma met modern geoutilleerde laboratoria voor haar taak gereed Daar worden met de laatste uitkom sten der moderne wetenschap geneesmiddelen samen gesteld voor het herstel en behoud van Uw gezondheid Hygiënisch verpakt zijn ze algemeen verkrijgbaar bij _ ^ de betreffende zaken Vraagt dus steeds de praeparaten MET DE GROTE GENEESKRACHT \ 1 U TRECHTSCH NIEUWSE Grensincident \ Israel en Jord Israël en Jordanië b < cllcaar van het uitlokken grensincident dat eergiste geving van Hebron 40 kn van Jeruzalem onveilig m sens de Israëlische lezi Dinsdag j.I Arabische he hun kudden van Jordanië raëlisch gebied doorgedr daar in botsing gekomen Israëlische patrouille D ' kregen later versterking v daanse nationale garde d eli's met mortier - en g bestookten Tenslotte had raëli's de Arabieren ove fire-lijn teruggedrongen i daarna waren dezen met serwagens van het Arat gioen teruggekeerd De was er een verspreid gi granaatvuur geweest alc raëlische woordvoerder De officiële lezing van luidt dat Woensdag twee pelotons ondersteund do wagens de grens bij ' t d ten W van Hebron ovi De nationale garde van alsmede Arabische legionr gen echter deze aanval i de Jordaanse lezing beoof raëliërs een strafexped Arabische dorpelingen di tevoren een Israëlische l veeroof hadden verhinder De gemengde wapenstil missie van de Ver Naties derdag j.I een groep per Hf.bron gezonden tot ond het incident AMSTERDAM—HAMBÏJ EtKOPA-BUS Ter voorkoming van m deelt de N.V Nederlands spoorwegmij te Zeist dif meld in samenwerking Deutsche Touring Ge onder de naam „ Europa dienst opende Amsterd burg v.v mede dat de sterdam—Hamburg won op Maandag en Vrijdaj dienst Hamburg — Amst Dinsdag en Donderdag Het is dus niet zo maatschappijen per weel ten heen en terug uitvo elk een rit heen en terug Kfefl Herv Kerk Beroepen te Zaandam I te Drachten Gcref Kerken Tweetal te Dokkum 3eH Nagel te IJlst en E deDwingeloo ' Aangenomen naar Grijps J Goumare cand te RK PECU $ AAMSLUITINCEN 1 buOE GRACHT la ^ urCECH.T - iiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiinimiiimiimiii IVANWIJK'sl I LEESBIBLIOTHEEK | I OUDE GEACHT 121 | I UTEECHT I niiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitl!iiiiitiiiiiiiiiii|itiiitiiiti!|tiiiiiliiliiiiT LEERT LASSFM HET vak der toekomst DE EEESXE UTE LASSCHOOL geeft cursussen in Electr en Autog lassen met diploma Aanvang Maandag 4 Juni 1951 Inlichtingen bij W VAN DOORN Rijnlaan 16 ep K - VAN GORKOM Kenaustraat 18 Utrecht KANTOOR TE DE BILT vraagt voor spoedige indiensttreding een ervaren Boekhouder die geheel zelfstandig de boekhouding kan voeren en tevens bekend is met loonadministratie Uitvoerige sollicitaties onder no 3241 bur van dit blad ¦^ S ""* 8!Sii3 «' ^ i EEN UNOX LEKKERNIJ - SLECHTS 45 CT Geen kookboek geen gekokkerel Is nodig voor de fijnste kippenbouillonsoep waar op U ooit tracteerde Met Royco heeft U in 5 minuten een soepje waar de neuzen van 1 krullen Uw eters van smullen Royco is welkom op elk uur van de dag Zorg dus voor wat extra pakjes / ilAAe IN ' N WIP tl PROIFT PB ICIP PENECILLOID CRÈME doet onmiddellijk gelaats - en jeugdpuistjes verdwijnen PENECILLOID CRÈME Na het scheren gebruikt voorkomt iedere infectie Verkrijgbaar bij Drogisterij GROENBERG SW VAN ZUYLENWEG 14 - TEL 17859 TE HUUR BERINI Bromfietsen TE KOOP Enkele BERINI Bromfietsen in zeer goede staat Desgewenst op ter mijnbetaling Ic HAGENOUW - Petrarcalaan 53 TELEFOON 21380 WORDT GEVEAAGD ACTIEVE Vertegenwoordiger-Incasseerder door grote Levens - en Volksverzekering Mij te Utreclit Deze betrekking omvat volledig dienst verband Sollicitanten mogen niet ouder zijn dan 40 jaar Borgstelling van ƒ 500 — verplicht Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no 3243 bur van dit blad TENNISKACKETS TENNISSCHOENEN TENNISKLEDING TENNISBALLEN vakkundige Separatie „ Het Sporthuis '' CHOOESTBAAT 32 UTRECHT Telef 12585 PLASTIC Steunzolen naar gipsmodel A SCHAPER OUDE GRACHT 322 Uirechl - Telel 17378 SPOED ¦ WINKELWOONHUIS te huur gevraagd onver schillig waar Brieven onder no 3442 bur van dit blad Gereedschappen voor alle ambachten P IJ P E R OUDEGEACHT 120 Telefoon 10572 Het pittige biscuitje Dips is nu in practische hüishöiid-vèr pakking verkrijgbaar De doos is handig om uit te presenteren en de biscuits blijven er lange tijd vers in Neemt U eens een doos Dips in huis Uwwinkelier heeft e in voorraad Perdoos,f.,l,25 _^ dips het ideale biscuitje bij de théi C&A bolwerk tegen de duurte

Kranten

Ga naar