Utrechts Nieuwsblad zaterdag 12 mei 1951

OPLAGE 45000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 431 5 lijnen Giro 154949 Directie A M E H N Koeman » G de Rhoter ZATERDAG 12 MEI 1951 59ste JAARGANG No 10 verschijnt dagelijks Waarn Hoofdredacteur J de Ruyter Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Bureau Drift 23 - Utrecht Ab.prijzen ƒ 5,15 p kw 40 c p w QETUIQENIS MARSHALL Ven Staten willen „ voordeligste situatie '* bereiken Situatie in Europa Rapport Benelux waterwegencommissie Overeenstemming over twee problemen Verbinding Juliana - en Albertkanalen en zeesluis bij Terneuzen Hr Ms torpedojager „ Piet Hein " 17 Aug 1950 uit Oen Helder vertrok ken is Vrijdag ma een wereldreis weer in de haven teruggekeerd Op de ioto het binnenlopen van de prachtige slanke torpedohootjager waarbij het niet aan belangstelling ontbrak Fraude in Groningen blijkt omvangrijk Bijna f 50,000 verduisterd door Bende vermoordde drie Nederlanders op Java 2 Franse Kamer wordt 4 Juli ontbonden Verkiezingen op 17 Juni Roden leggen ïn Korea een rookgordijn Voorhereiding voor een nieuwe aanval Meningen verdeeld over Moerdijkkanaal Van onze Brusselse correspondent per telefoon Het lappoit van de „ commissie Van Cauwelaert Steenbetghe " over de waterwegen en havens in de Be nelux zal in de loop van de volgen de week waar5chi|nl^^k Dinsdag worden gepubliceerd Te Brussel en Den Haag zal tegelijkertijd de Ne derlandse tekst aan de parlements leden en de pers worden overhan digd De Franse tekst zal pas enkele dagen later klaar komen Zoals men weet werd op de minis tersconferentie te Luxemburg op 16 October 1949 vastgesteld dat de commissie zich zou bezig houden met drie grote problemen Een nieuwe verbinding tussende Juliana en Albertkanalen welkebeide waterwegen toegankelijk die nen Ie worden gemaakt voor sche pen van tweeduizend ton Nieuwe zeesluis te Terneuzen enhet rechttrekken van het kanaalGent—Terneuzen Het Moerdijkkanaal Over de problemen onder 1 en 2 is in feite overeenstemming bereikt ofschoon er grote uitgaven gemoeid zijn met de rechttrekking van het kanaal Gent Terneuzen Samen met de bouw van de sluis welke 800 millioen francs zal kosten zal het gehele complex te Terneuzen duur der komen dan de eventuele aanleg van een Moerdijkkanaal De commissie heeft algemene ra mingen opgesteld volgens welke aan ' t Moetdijkkanaal 2i /^ milliard francs of ISO millioen gulden dienen Ie wor den besleed Nederlands houding niet negatief De Nederlandse delegatie haft iri C P Nyhoff uit Amsterdain belast mot de studie van de Schelde Rijn-vorbinding De Nederlandse houding is niet negatief De heer Nyhoff er kent bijvoorbeeld dat de voordelen van het nieuwe Moerdijkkanaal niet zo belangrijk zijn voor België dat zij de natuurlijke voorsprong van Rotterdam en Amsterdam tegenover Antwerpen kunnen opheffen Der halve moet onttrekking op enigszins omvangrijke schaal van verkeer aan de Nederlandse havens onwaar schijnlijk worden geacht Waarom echter een nieuwe kost bare verbinding tot stand brengen De huidige waterweg via het kanaal van Hansweert is een goede en goedkope waterweg en past uitste kend voor de motorboten die op de grote rivieren meer en meer de in groep gesleepte aken vervangen De Belgische delegatie vindt inte gendeel dat de huidige waterweg nóch goed nóch veilig noch ge schikt is Het nieuwe kanaal zou nieuw verkeer scheppen aldus de Belgen omdat de industrialisatie van Noord-Brabant zou worden bevor derd de verbinding van de Neder landse havens met Noord-Frankrijk zou worden vergemakkelijkt en om dat voorzien mag worden dat in een economische unie het Belgisch-Ne derlands ruilvei'keer nog belangrijk zal toenemen Thans is het reeds zo dat 50 pet van het scheepvaartverkeer te Hans weert uit specifiek Belgisch-Neder landse goederenruil bestaat Te Hans weert passeerden in 1949 niet minder dan 47.700 schepen met negen mil lioen ton vracht KAMER ACCOORD met wet op vijandelijk vermogen Het amendement-Roolvink Kath om nog ontvijandingsverzoeken toe te laten tot het moment dat de wet op het vijandelijk vermogen in wer king treedt werd Vrijdag zoals wij gisteren reeds in een deel onzer edi tie meldden in de Tweede Kamer biJ herstemming aangenomen De partijgenoten van de voorsteller wa ren thans beter opgekomen De uit slag luidde 39—35 Het is te verwachten dat nog veel Duitse grensboeren — de minister schatte het aantal op 1000 a 2000 — zulk een verzoek zullen indienen Het wetsontwerp zelf werd goed gekeurd met 63 tegen 11 stemmen Tegen waren de communisten en ue kath leden Andriessen Groen v d Heuvel Peters v d Weyden en V ' d Zanden Voorts werd een twintigtal hamei - siukken zonder discussie en z.h.st goedgekeurd Proces tegen N.H Kerk Naar wij vernemen hebben mr H f,™^,c.s hoger beroep aangetekend „ T " "?' op 18 April j.l gewezen vonnis der Haagse Rechtbank waar tlo ^ i ' • onontvankelijk werden ver vi„rV '" '^" n eisen ter zake nietig wJ " i "*»' ¦'='" <^ e Kerkorde der Ned SS^^ J^'^5 '^- Eisers vragen thans op „ f™o"e termijn aan het Haagse Hof aisnog toewijzing van hun oorspron KeUilte vordering voVS - S '''®' ' l ^'^ eisers dat in de dag i 2'T ¦" oor de Haagse Reclitbank „!,„ Hf"'^oeK is thans 20 doch ae S„™So tlians niet met name gt rSS ^ dragen hun rechten aan requiranten over Plaatsvervangers stonden stil Op de bijeenkomst van Vrijdag zijn door de plaatsvervangers der IVIinisters van Buitenlandse Zaken der „ grote " vier geen nieuwe voor stellen gedaan en er werden geen vorderingen gemaakt aldus heeft een Westelijke woordvoerder verklaard De Amerikaanse afgevaardigde Jes sup verklaarde dat het Noord-At lantisch verdrag niet op de agenda kon worden opgenomen De plaatsvervangers zullen Zater dagochtend weer vergaderen Prinses Ragnhild.de oudste van de drie kinderen van ' Ktoóiipr'ins Olaf en Kroonprinses Martha van Noor wegerï die hinnenKort haar 21ste verjaardag hoopt te vieren De op name is gemaakt op „ Skaugum " de residentie van het Kroonpfinselijk Paar Nog steeds geen rust in El Salvador > In Ei Salvador hebben zich nieuwe aardschokken voorgedaan De hevig ste bevingen werden in het Oosten van het land gevoeld In de hoofd stad veroorzaakte een krachtige be ving een paniek onder de bevolking De in het Oosten van het land gele gen stad California zou verwoest zijn De communisten hebben heden aan het Oostelijke gedeelte van het cen trale front een rookgordijn gelegd van 45 km lengte om troepenbe wegingen te verljergen Van Oemh wa strekt het gordijn zich langs de heuvel uit in Oostelijke richting tot een punt ten Noorden van Indje Een kleiner rookgordijn bedekte bewegin gen ten Noord-Westen van Seoel Geallieerde luchtverkenners meld den dat communistische troepen langs de voornaamste weg ten Noor den van Hwatsjon trekken hetgeen er op wijst dat de Vrijdag gemelde samentrekking in dat gebied voort gang vindt Geallieerde tank - en infanteriepa trouiles ontmoetten Zaterdag ster kere tegenstand Op grond van luchtverkennings vluchten meent men te kunnen vast stellen dat de communisten in Ko rea zich beginnen te herstellen van de ontwrichting die twee weken ge leden in hun troepen veroorzaakt was Waarnemers geloven dat de te genstander weer tot de aanval zal overgaan hoewel niet onmiddellijk De verbonden legers zijn inmiddels weer op adem gekomen en hadden hun „ vernietigende macht " weer ge concentreerd zo voegden zij er aan toe Korte doch felle gevechten werden geleverd tussen communistische groe pen en geallieerde patrouilles op het Westelijke front en het Oostelijke ge deelte van het centrale front Ten Oosten en ten Zuiden van Moensan RUST KEERDE TERUG IN PANAMA In Panama keerde Vrijdag de nor male toestand snel terug Dè nieuv/e president Alcibiades Arosemena verklaarde dat in 1952 vrije presi dentsverkiezingen zullen worden ge houden De verliezen tengevolge van de jongste ongeregeldheden bedroegen twaalf doden waaronder een majoor en een luitenant van de nationale politie en negentig gewonden waar van de meeste ernstig De nieuwe president heeft een coalitiekabinet gevormd Miguel Angel Ordonez is premier Hij be hoort tot de „ authentiek revolutioh naire partij " De gearresteerde echtgenote van de afgezette Panamese president Arias die twee dagen geleden werd aangehouden heeft Vrijdagavond ge weigerd haar man te verlaten Het Corps Diplomatique in Panama City was tussenbeiden gekomen om haar vrijlating te bewerkstellingen Volgens de laatste gegevens zijn 1024 personen gearresteerd Op twee na zijn alle 216 gearresteerde vrou wen vrijgelaten één van de twee is Maria de Miranda Minister van So ciale Zaken in de oude regering Zaterdag was de toestand in Pana ma rustig maar zaken en banken bleven gesloten als teken van natio nale rouw vrouwen Duizenden hebben Zaterdag de be grafenis bijgewoond van het hoofd van de garde van de ex-president Majoor Lezcano en twee politiemannen gedood Drie Nedlerlandse empIoyê'Si typêe politiemannen en • twee vrouwen van politiemannen zün Vrüdag avond op Java vermoord door een twee tot driehonderd man sterke goedbewapende bende in politie - en legeruniformen De Nederlanders waren als ge woonlgk tegen het vallen van de avond van hun eigen onderneming Mira Montana in het Soekaboemi sche naar de nabijgelegen onderne ming Goenoeng Boeleoed gegaan om daar te overnachten aangezien laatstgenoemde onderneming een politiewacht heeft van twintig man Bg de aanval van de bende verweerde de politiewacht zich hardnekliig doch moest voor de overmacht zwichten nadat twee politiemannen en twee vrouwen waren gedood en een politieman zwaar was gewond Daarna som meerden de bendeleden de Neder landers naar buiten te komen waar zij about portant werden neerge - ontmoetten tankpatrouilles van de V.N sterker wordende tegenstand Ten Noorden van Oeidjongboe kon den de geallieerden zonder tegen stand te ontmoeten verder oprukken dan in de voorgaande twee weken het geval was In de heuvels ter weerszijden van de weg Oeidjongboe-Seoel echter werden felle gevechten geleverd inet zwervende communistische pelotons Bij Oeidjongboe werd het oprukken van een V.N.-patrouille opgehouden door mijnenvelden In de Westelijke en centrale front sectoren werden slechts gevechten op kleine schaal geleverd Dr Vor der Hake overleden Vrijdagmiddag overleed plotseling te Zeist dr J A Vor der Hake die van de oprichting van het Baarns Lyceum op 3 September 1919 ree tor van deze instelling was In Maart 1951 werd dr Vor der Hake aange zocht om leiding te geven aan het in oprichting zijnde Lyceum te Soestdijk waar de prinsesjes ondei - wijs zouden gaan genieten Dr Vor der Hake werd 12 Maart 1880 in Loosdrecht geboren bezocht daar de lagei'e school en studeerde arm de stedelijke gymnasia in Utrecht en Doetinchem In 1900 beëindigde hij zijn studies te Doetinchem In 1908 promoveerde hij aan de Utr Universiteit op de dissertatie „ De aanspreekvormen in het Neder landsch " Van 1907 tot 1913 was hij leraar aan de gymnasia in Alkmaar en Haarlem Na deze periode zegde hij het onderwijs tot 1919 vaarwel en nam de functie van bibliothecaris f ^'" MOEDER Daar is al op deez ' aarde Waar mensen wonen saam Geen naam van ruik een waarde O Moeder als Uw naam Vrij moog ' men prinsen prijzen Of groten rijk aan eer Of machtigen of wijzen Hoe zinkt hun grootheid neep Bij d ' uwe stil-getrouwe Die nooit uw kind afwijst Gij vrome liefste vrouwe Die niemand ooit volprijstJJ Gij deeldet onze vreugde Sinds ' t allerprilst begin En meer dan ooit öns heugde Bewaard ' uw wijze zin Uw zorg was dag en nachten Rondom ons hulpgereed Uw waken vol gedachten Geheim dat niemand weet Was stille strijd was bidden Om ' t beste voor uw kind Steeds dienend in ons midden En nooit genoeg bemind Die bron zijt van on $ leven Vol troost en zegenrijk Wat zullen wij u geven Dat onze iiefd ' u blijk ' Daar is voorwaar op aarde Waar mensen wonen saam Geen naam van zulk een waarde O Moeder als Uw naam l HIPPO KREEN schoten Toen politiehulp kwam opdagen,'uit Sbekai.iienii,'..verdwefai de bende met ruim tien geweren De namen van de vermoorde Ne derlanders zijn B Timmerman C A de Voogd en F Méeter Staking afgelopen in Pamplona Alle vierduizend arbeiders te Pamplona in Noord Spanje die staakten uit protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud zijn Vrijdagmiddag weer aan het werk gegaan Men meent te weten dat onge veer honderd personen die na bot singen met de politie in hechtenis waren genomen zullen worden vrij gelaten Engelse havenarbeiders blijven staken Tweeduizend havenarbeiders in Birkenhead hebben besloten hun sta king voort te zetten Zij weigeren ge hoor te geven aan de order van de directie om ' s ochtends vijf minuten voordat de ploeg officieel moet be ginnen op het werk aanwezig te zijn Sinds Dinsdag werden zij niet op het werk toegelaten omdat zij niet op tijd'waren In Manchester zullen 2.300 haven ' arbeiders blijven staken totdat de schorsing van twee collega's onge daan zal zijn gemaakt en de mannen vergoeding zullen hebben gekregen aan de gemeente bibliotheek te Rotterdam op zich Na zijn afscheid van het Lyceum werd dr Vor der Hake die steeds zijn opleidingssy steem doordrong van een Chr geest aangezocht tot een belangrijke func tie bij „ Kerk en Wereld " te Drie bergen Van de hand van dr Vor der Ha ke verschenen verscheidene werken op paedagogisch gebied Voor zijn verdienste ontviu ^' hij het ridder kruis in de Orde van Oranje Nas sau In de Ned Hervormde Kerk te Loenen aan de Vecht zal Woensdag om 12 uur ter nagedachtenis van de overledene een kerkdienst wor den gehouden waarna de begrafe nis op het kerkhof aldaar zal plaats vinden gemeente-ontvanger De justitie te Groningen is er in geslaagd de fraudezaken waarvan de geschorste gemeente-ontvanger van Groningen D P verdacht wordt gedeeltelijk te ontwarren Het is gebleken dat de zaken zeer ingewikkeld zijn Vermoed wordt dat P een bedrag dat dicht bij de ƒ 50.000 — ligt heeft ontvreemd De verduistering van ƒ 20.000 van de f 50.000 is door P toegegeven Het bleek dat er ten nadele van de gemeente Haren Gr belang rijke bedragen waren ontvreemd tóen P voor 1948 ontvanger dier gemeente was P wordt ervan ver dacht die bedragen in zijn zak te hebben gestoken P was in de oorlog ook leider van het gasdistributiebedrijf te Ha ren Hij wordt ervan verdacht naar de schijn de uitgaven van dit bedrijf met ƒ 24.000 — te hebben verhoogd welke som hij te eigen bate zou hebben aangewend De bij hot bedrijf binnenkomende rekenin gen zijn alle betaald maar de uit betaalde bedragen werden in de boeken veranderd Voorts wordt P ervan verdacht kaarten te hebben uitgegeven waarop belasting moest worden betaald De binnenkomende bedra gen werden niet in de gemeente administratie verantwoord waar door de gemeente voor de somma van ƒ 2400 —• tekort werd gedaan Men verdenkt P er van dat hij niet minder dan zeven manieren toepaste om de bedragen te ver anderen Naar aanleiding van een rapport,dat de directeur van een hotel restaurant te Paterswolde bij deraad van Haren indiende bleek datde daarin genoemde cijfers over devermakelijksheidsbelasting ^ el overeenstemden met die In de boe ken van de bedoelde hotel-direc - De Franse Nationale Vergadering heeft hedennacht om 3 uur met 362 tegen 219 stemmen een wetsontwerp aangenomen waarbij op 4 Juli a.s vier maanden voor het afjopeii van de wettelijke periode de Nationale Vergadering zichzelf ontbindt Het aannemen van dit wetsont werp verzekert dat op 17 Juni a.s algemene verkiezingen kunnen voor den gehouden Verwacht wordt dat Queuille de officiële verkiezingsdatura zal aan kondigen zodra het wetsontwerp la ter op de dag is aangenomen door de Senaat Als zeker wordt beschouwd dat de Senaat het wetsontwerp zal aannemen en dus geen tweede lezing in de Nationale Vergadering nodig zal zijn Sedert Queuille op 10 Maart jl aan het bewind kwam heeft hij er steeds naar gestreefd zo vroeg mogelijk al gemene verkiezingen te laten hou den Hij is er in geslaagd een aantal pogingen om het kabinet tot Octo ber aan het bewind te laten te doen mislukken De Franse minister van defensie Jules Moch heeft Vrijdagavond de Nationale Vergadering medegedeeld dat vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht te zijner tijd in Frankrijk zullen worden gestationneerd Hij antwoordde op een vraag of hij een bericht kon bevestigen of te gen spreken dat de regering de Amerikaanse luchtmacht had toege staan gebruik te maken van Franse bases maar de bekendmaking hier - geheel anders dan in Korea De Amerikaanse minister van de fensie generaal George Marshall heeft zijn getuigenis voor de ver enigde Senaatscommissie van onder zoek voortgezet Op de vraag van de republikeinse senator Bourke Bickenlooper lowa waarom de V.S een „ berekend risi co " in Europa aanvaardden maar de voorstellen van MacArthur om de oorlog in Korea te beëindigen ver wierpen antwoordde Marshall dat de V.S de ingeslagen weg ten aan zien van West-Europa wel moesten teur maar niet met die in de ge meenteadministratie Ook van de verduistering van dit bedrag wordt P verdacht P heeft toegegeven ƒ 20.000 te hebben verkregen door te knoeien met door gasmeteropnemers geïnde geiden De opnemers verantwoord den de door hen ontvangen bedra gen op telstaten die nadat ze door hen waren afgerekend door p werden gewijzigd Ook op dit punt is het onderzoek nog gaande Koningin spreekt Zondagavond De radiotoespraak die H.M deKoningin Zondag ter gelegenheidvan moederdag zal Houden zal nietworden uitgezonden ' s middags om 13 uur zoals eerst het plan was',maar Zondagavond van 20 uur tot 20 uur 10 -¦ - ¦ van had uitgesteld met het oog op de publieke opinie Moch verklaarde dat de regering niet het uitgeven van een communi qué had uitgesteld „ Het is waar — en de veiligheid van Frankrijk eist het — dat vliegtuigen van de V.S naar Frankrijk zullen komen " aldus Moch Onze Parijse correspondent tele foneerde ons nog Ofschoon de beslissing zeker niet met geestdrift werd genomen — de parlementsleden stonden voor de zo veelste maal onder de bedreiging van een vertrouwensmotie van de premier — kan men wel zeggen dat de huidige bezetting van het Palais Bourbon gisteren de gelukkigste be slissing uit zijn vijfjarige carrière heeft genomen Deze volksvertegenwoordiging die de ware krachtsverhoudingen al lang niet meer weerspiegelde en zo onmachtig was het land enige krach tige regeringen te schenken heeft de wereld wel talrijke malen een beeld van de d - ocratie gegeven dat in waarheid eer een caricatuur mocht heten En zo deed zich de pa radoxale figuur voor dat het enige initiatief waarmee dit parlement zich populair kon maken de beslis sing is geweest voortijdig het veld te ruimen Twee weken zal er nu nog aan de nob immer belaste agenda gearbeid kunnen worden Daarna zwermen de parlementsleden uit naar hun kiesdistricten om de grote campagne voor te bereiden De campagne die naar men vurig hoopt een wat krachtiger zo mogelijk eensgezin der of althans doelbewuster parle ment zal kimnen leveren BDNISTEB DBEES ENIGE WEKEN AFWEZIG De ininister-president dr W Drees is van heden af voor een periode van veertien dagen afwe zig volgen wilden zij niet toestaan dat dit gebied onder communistische heerschappij kwam In Korea was de situatie geheel anders Daar was de kwestie of de huidige actie kon worden uitgebreid zonder met China in een oorlog te worden gewikkeld met alle gevolgen van dien De minister bestreed de mening ' van Hickenlooper als zouden de V.S liever afwachten tot de Chi nezen hun volledige macht tegen de verbondenen keerden dan te pogen de Chinese strijdkrachten te vernieti gen voordat zij schade konden aan richten Hij zei dat de V S voort gingen op hun weg om de voordelig ste situatie te bereiken Vervolgens deed Marshall aanha lingen uit een brief welke president Truman op 13 Januari aan MacAr thur had gezonden Hierin werd on der meer gezegd dat de actie in Ko rea zodanig gevoerd moest worden dat de eenheid onder de verbondenen bewaard bleef aangezien de V.S op de hulp van de andere landen zouden moeten kunnen rekenen in geval van een oorlog met de Sovjet-Unie In zijn brief sprak Truman de hoop uit dat een succesvolle tegenstand in Korea zou laten zien dat agressie niet werd geduld Verder hoopte hij dat een Succes vari de verbondenen de volken „ die in de schaduw van de Russische macht leven " moed zou geven Aangaande het ontslag van gene raal MacArthur deelde Marshall mee dat Truman op een bijeenkomst op het Witte Huis tot het ontslag be sloten had nadat Bradley hem de standpunten Van de verenigde sta:f chefs had medegedeeld De verwa;r ring die het ontslag bij het Ameri kaanse volk zou veroorzaken was voorzien en besproken aldus de mi nister Hij verklaarde dat de Zuidkore aanse regering inderdaad had ge vraagd om meer wapenen teneinde verscheidene honderdduizenden ' jon geren uit te rusten Generaal Mac Arthur adviseerde echter dat de wa penen beter in Japan voor de reser ve-politie aldaar konden worden ge bruikt iDe verenigde staf chefs had den MacArthur meegedeeld dat ^ ij bereid wai'cn o.m 16b,.000 geweren en 70.000 machinegeweren aan de ¦' Zuidjtorcaanse - règeïihg te geven ' Op uitnodiging uan de Alg Ned Ver voor Vreemdelingenverkeer kwamen Vrijdagavond 6 „ club directors " op Schiphol aan Dit zijn vrouwelij ke recreatie officier van de Ameri kaanse bezetlingstroepen in West Duitsland en Oostenrijk die tot taak hebben de programma's samen te stellen voor het doorbrengen van de verloven van Amerikaanse militai ren Deze 6 club-directors zijn enige dagen de gast van de N.V.V tenein de de kennismaking''m.et ons land te vernieuwen en ons land in nog gro ter mate dan tot nog toe ingescha keld te krijgen in het A'merikaanse recreatieprogramma Foto Op de trap van het vliegtuig na aankomst van het groepje officieren V.l.n.r Elenor Crenshaw Herline Blue Martha Brandin Violette Groiit Ha zel Roe en Margereth Cobb WEER STOOMTREINEN op tijdelijk gesloten baanvakken In overeenstemming met de toe zegging van de directie der Neder landse Spoorwegen zal de dienst der stoomreizigerstreinen die op een aantal baanvakken op 22 Januari wegens kolenschaarste moest worden gestaakt hervat worden Van 20 Mei af zullen op de volgende baanvakken de door stoom getrokken reizigers ^ treinen weer gaan rijden volgens de ^ dienstrege"ng welke de nieuwe reis gids aangeeft Groningen-Rodeschool Groningen Deltzijl Groningen Assen stoptrei nen Zuidbroek Stadskanaal Leeu - warden Stavoren Amerstoort Zwol-le stoptreinen Zutphen Winteis-wijk Heerlen Simpelveld-Schin op Geul Gouda Alphen aan de Rijn Alkmaar-Bergen aan Zee en Alk - maar Hoorn Met deze maatregelen is tevens de beperkende bepaling die op de om slag van het nieuwe spoorboekje staat vervalUn Deze mededeling van de N.S stemt optimistisch Wü hebben enige tijd ge leden gemela dat de diensten op deze baanvakken niet zouden worden her vat ' De omstandigheden hebben zich bij de N.S blijkbaar zo ten gunste gewijzigd dat wij thans dit verheu gende bericht kunnen publiceren 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZaferJag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No TO Pagina 2 Blikjes-lopen H leuke spel DE UTRECHTSE QRENSWUZIQINQ Randöemeenlen nieuw onderzoek van een onzer redacteuren De kwestie van de Utrechtse grenswijziging is tot nu toe door alle instanties die er officieel mee te maken hebben gehad volkomen eenzijdig bekeken en wel uitsluitend planologisch De financiële sociale economische en psychologisch problemen zijn totaal veronachtzaamd Wat de randgemeenten vragen is een onderzoek waarbij ook deze kwesties in de beschouwingen worden betrokken en waarbij de mogelijkheden en uitkomsten onder de ogen worden gezien van de samenwerking zoals die in de gemeen tewet en de wet op de samenwerking is neergelegd Subsidiair vragen de randgemeenten een grondige bewijsvoering voor de stelling dat het ontwerp van wet voor de betrokken bevolkings groepen nooit financiële of andere stroppen kan opleveren meratie recht op heeft De bevol king voelt zich niet bedreigd door de tegenwoordige toestand en zij heeft niets te winnen door uitbrei ding van de grenscirkel De rand gemeenten vormen nu levendige ge meenschappen bij grenswijziging zal het individu opgaan in de massa En om een voorbeeld van de financiële aspecten te geven de Utrechtse brandweer kostte een paar jaar ge leden al duizend gulden per dag De Zuilense uitgerust met het aller beste materiaal nog niet 1/7 daar van " „ En wat de huizenbouw betreft " zei burgemeester Norbruls „ Zuilen heeft sinds de bevrijding 800 huizen gebouwd Hoe ver is het acht maal grotere Utrecht met zijn 6400 wo ningen " Kwestie alleen psychologisch hekeken * de samenwerking tussen de gemeen ten als Utrecht tenminste medewer king verleent binnen het jaar ge regeld zou kunnen zijn waarbij voor al Utrechts wensen — ook die be treffende de uitbreiding van de uni versiteit de recreatie de woning bouw e.d een oplossing te vinöen zou zijn Samenwerking samenwerking sa menwerking moet het devies zijn Waar moet het heen in Nederland als een stedebouwkundige eenheid ook noodzafcehjk een bestuursrech telijke eenheid moet zijn Waarheen De randgemeenten verklaarden tenslotte van oordeel te zijn dat als de Kamer het wetsontwerp afwees Advertentie BONTBEWAARINRICUTING verzekera tegen alle schade Laat Uw bontwerken gedurende zomermaanden moderniseren en repareren FIRMA S S CROK OPGERICHT 1883 Hofleverancier I » Nieuwstr 9 Telef 12257 N.S.-^treinenloop aanzienlijk verbeterd Busdiensten opgeheven De steerts toenemende electrlflca ie van het Nederlandse spoorwegnet heeft tot gevolg dat de nieuwe dienstregeling welke 20 Mei ingaat weer talrijke verbeteringen met zich brengt zowel wat de binnenlandse als de buitenlandse verbindingen be treft Vooral voor het Oosten des lands bevat zij grote verbeteringen Twen te krijgt om het uur een doorgaande verbinding met het Westen en in omgekeerde richting van Den Haag Roterdam over Gouda Utrecht van Amsterdam over Hilversum Amers foort waar gestopt wordt Verder zal worden gestopt te Apeldoorn Deven ter Rijssen Almelo Bome en Hen gelo Te Hengelo wordt detrein gespitst en gaat een gedeelte naar Enschede het andere gedeelte naar Oldenzaal Voor een deel zal dit traject bereden worden door gewone gestroomlijnde treinstellen voor een ander deel uit nieuwe rijtuigen getrokken door electrische locomotieven Enkele autobusdiensten zullen door electrische treinen worden vervan gen o.a die tussen Amersfoort en Ede-Wageningen over Barneveld Dit wordt een uur-dienst welke van daag feestelijk s geopend Van Deventer af zullen er stop treinen rijden naar Almelo met on der meer halten te Holten en Wier den Wierden wordt dus weer in ge bruik genomen Dit is ook het geval met Zoetermeer op het baanvak Gouda-Den Haag Door het vrijkomen van Diesel electrische treinen is men in staat een pendeldienst in te voeren op de baanvakken Roosendaal-Antwerpen Arnhem-Winterswijk Zwolle-Kam pen en Zwolle-Emmen Vooral voor het laatste baanvak betekent dit een grote verbetering en bekorting van de reisduur Wat de buitenlandse verbindingen betreft worden vooral de dienstre gelingen naar Pargs en Brussel uit gebreid en verbeterd Viermaal per etmaal kan men naar en uit Parijs naar Amsterdam Zó vestigde hij aandacht op zichzelf „ Ik wou opgenomen worden in zo'n tehxus meneer " verdedigde zich | isteren tegenover de politie een ruim zestigjarige zwerver die bij een groot warenhuis een ' paar stukken zeep en wat eau de cologne had gestolen Hij ha»J de aandacht van de politie op zichzelf willen vestigen Dat is hem nu gelukt en hij zal waarschijmlijk zijn doel wel bereiken Er zijn wel inriclxtingen die dergelijke zwervers op willen nemen Tè hardhandige ijscoman Gistermiddag om twee uur heeft een ijscoman K die met zijn karretje op de Lichte Gaard stond om de een of andere reden ruzie gekregen met een jongen De ijscoman werd zo boos dat hij de knaap hard en gemeen heeft geschopt Inmiddels heeft de politie de ijscoman weten te achterhalen en aanhouden doch de jongen die is gevlucht is nog zoek De recherche van de Utrechtse politie vraagt hem of hij zich bij haar wil melden voor het helpen bü het verdere onderzoek Mr de Kempenaer overleden Op 81-jarJge leeftijd is in Velp de oud-griffier van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht mr G J de Kempenaer die ook Officier in de Orde van Oranje Nassau was over leden Van 1910 tot 1939 had mr De Kempenaer bij de Raad van Beroep gewerkt eerst als substituut-griffier daarna als griffier In het laatste jaar voor de tweede wereldoorlog bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd en ging met eervol ontslag Voor de heer De Kempenaer echter zijn werkkring in Utrecht opvatte had hij enige tijd bij de rechterlijke macht in Indonesië gewerkt en daar na als advocaat en procureur in Leeuwarden In deze laatste ge meente vervulde de thans ontslape ne echter reeds enige rechtelijke functies Ongetwijfeld zullen allen die de heer De Kempenaer leenden de her innering bewaren aan een trouw en onkreukbaar dienaar van het recht Na aankomst van trein 12.58 in Westerveld zal Dinsdag 15 Mei de crematie geschieden De busdienst met Pinksteren De drecteur van ' t GEBRU maakt bekend dat op Ie Pinksterdag de dienst als op Zondag wordt gereden Op 2e Pinksterdag vertrekken de bussen om 7 uur vanaf het Centraal Station 7.15 uur vanaf de buiten wijken Overigens wordt die dag de dienst als op Zaterdag gereden 1 $ hel geloof een waagstuk I T>s Spruyt sprak in Julianakerk utrecht — wij schreven er al eerder over — is na de oorlog een aantal mooie kinderspeeltuinen rijker ge worden Op dat gebied heeft ons ge meentebestuur voortreffelijk werk verricht Vanmiddag wordt — zoals gemeld een nieuwe speeltuin open Kort samengevat is dit het stand punt dat de Utrechtse randgemeen ten — nu de behandeling van de grenswijzigingskwestie over enkele weken in de afdelingen van de volks vertegenwoordiging aan de orde komt — nog eens duidelijk wilden formuleren Zij deden dit Vrgdagmid dag op een persconferentie die geor ganiseerd was door een commissie uit de betrokken gemeenten en waar bij burgemeester O Norbruis Uit Zuilen als voorzitter optrad De randgemeenten staan niet op het standpunt dat zij zich onder alle omstandigheden tegen grenswijzi ging zullen verzetten betoogde bur gemeester Norbruis Maar wij me nen redelijkerwijs te mogen eisen dat wie grondgebied van een ander begeert verplicht wordt de nood zaak daarvan te bewijzen en ook te bewijzen dat de hele agglomeratie er financieel of anders in elk geval mo reel beter op wordt In al onze be sprekingen met leden van de Staten Generaal stellen wij dat op de voor grond Utrecht hoort de bewijzen te leveren of anders dient de minister te bewflzen dat regeling door een cen trale overheid betere resultaten zal opleveren dan tot nu toe zijn behaald wat de randgemeenten willen is niet een dictatoriaal bestuur waarin een paar ambtenaren iets klaar maken maar een goede bestudei-ing van de zaak door een volksvertegenwoordi ging dié zich er in heeft verdiept Scherpe critiek oefende Zuilens burgemeester op de werkwijze van de naar zijn mening eenzijdig sa mengestelde streekplanstudie-com missie waarvan hij verwacht had dat zij het vraagstuk der ruimtelijke ordening voor het hèlé gebied had bestudeerd met handhaving der ge meentelijke grenzen maar die het grenswijzigingsvraagstuk zo sterk op de voorgrond stelde dat het streek plan vrijwel overbodig werd Met de kleinst denkbare meerder heid waarbij de stem van de voor zitter het lid van Ged Staten mr A W de Vink de doorslag gaf be sloot deze commissie Gedeputeerde Staten te adviseren een ontwerp van grenswijziging in gereedheid te brengen Op het verzoek van de randge meenten de zaak ook financieel-eco nomisch en sociaal te bekijken ging men niet in B en W van Utrecht verklaarden bij monde van wethou der Ploeg dat het gemeentebestuur geen behoefte voelde aan financiële berekeningen Samenwerking De Zuilense wethouder Ruygrok verklaarde nog dat de Memorie van Toelichting wel uitvoerig is maar dat er weinig of niets wordt gezegd dat niet kan worden onder vangen door de samenwerking zoals die in de wet is vastgelegd Er is geen enkel bewijs aangevoerd voor de in de toelichting uitgesproken „ verwachting " dat samenwerking geen oplossing zal bieden „ Het gaat in de randgemeenten niet zo beroerd " vond hij „ Wij zijn in staat de bevolking te geven waar ze als lid van een stedelijke agglo - Commïesv.cl.Veer gehuldigd „ Hij heeft er slag van te werken zonder fouten " zo zeide vanmorgen de heer L M W Ledeboer hypo theekbewaarder over de heer G H v d Veer commis-titulair bij de afd hypotheken van het kadaster die zijn 40 jarig jubileum vandaag vier de Al die tijd heeft hij in Utrecht ge werkt al is hij wel eens „ uitgeleend " aan bijv Maastricht Amsterdam en Roterdam En zo vertelde de heer Ledeboer men vond het daar steeds jammer dat het ^ aa ^ „ lenen " was geweest omdat de heer v d Ver de knepen van die ogenschijnlijk een voudige boekhouding die echter vol „ verrassingen " zit steeds dóór had En dan weet de heer v d Veer een sfeer te scheppen waarin wij allen met genoegen werken Namens de afdeling overhandigde de heer Ledeboer de jubilaris een boek over het toneel in de laatste eeuw en het boek Het hart van Ne derland " De heer T D Kiers hoofd van de landmeetkundige dienst stelde de ju bilaris een prachtige bloemenmand ter hand Namens de Alg Bond van Ambte naren sprak de heer K Alink die hem enkele persoonlijke cadeaux van collega's aanbood Tenslotte las de heer H Driessen van het hypotheekkantoor te Amers foort een gedicht voor waarin hij de jubilaris in zijn dagelijkse bezigheden schetste „ Duizend jaren zijn als een dag 40 jaren als een uur " zo sprak de heer v d Veer in zijn dankwoord „ Deze veertig jaren zijn voorbij ge Vlogen " WATERHOOGTEN WEERDSLUIS Utrecht 12 Mei -^ Eovenicant sluis t 50 cm + N.A.P was 7 cm Beneden kant sluis 13 cm — N.A.P was 3 cm Bij Oog in Al l(omt ondercentrale voor vrat^en telefoon IDe locale telefooncentrale te Utrecht die in Maart is uitgebreid tot 15000 aansluitingen zal in de loop van 1951 worden uitgebreid tot 16000 en voor het eind van het vol gienfl jaair tot 17000 aansluitingen Verdere uitbreiring zal plaats heb ben in onöerceratrales waarwan de eerste die voorlopig een caipaciteit van 2 k 3000 numimers krijgt in de loop vian het volgend jaar gebouwd zal worlden in de omgeving van Oog in Al De albormé's in die omgeving zullen een ander nummer krijgen waardoor in de centrale in de bin nenstaa een aantal nummers voor verdere mtbreiding vrij komt In de naaste toeikomst komt de Ikopeling van het Utrechtse riet roet Groningen gereed waarschijnlijk in 1952 gevolgd door de koppeling met Breda Alkmaar en Maastricht Ten aanzien van de verdere automatise ring wortit verwacht dat de sector Woerden eind 1952 gereed komt Waarschijnlijk kunnen ook de een trales Breifeelen en Kockeugen in 1952 geautomatiseerd worden Wat de nieuwe tarieven betreft verwacht de telefoondienst dat bin nen enkele maanden overgegasin zal worden tot invoering van het over - f amgstarief in de centrales Burmik leuten De Meern Maarsseu AcSittienhoven Maa rtensdijJc en Huis ter Heide Eind 1952 zal Utrecht het nieuwe tarief krijgen Burgemeester O Norbruis — vechten tot ' t laatst VAN WISSE DOOD GERED ' Gistermiddag viel een driejarig jongetje in de Vecht bij de Willem Hedastraat Het knaapje dreef door de sterke wind vrg snel van de wal af en was dqar niet de 31-jarige kachelsmid N van Tergouw ge weest die onmiddelliik gekleed te water spvon *** en ' t knaapje weer op de kant bracht dan zou de afloop helaas zeker ongunstig zijn geweest van dit nu keline en onbetekenende ongeval Hervormde school in Tuindorp hield ouderavond de „ Opvoeden en onderwijs geven ie een zware taak en zowel in gezin als school komt men daarbij telkens voor ontmoedigingen te staan die de primerend werken De voortduren de strijd tegen ' t intellectualisme ' t gebrek aan enthousiasme en in nerlijke blijheid als doorslaggeven de factoren voor goed onderwijs de voortgaande saecularisatie van ons volk ondanks ons Chr Onderwijs doen ons vaak de moed verliezen Enkel wie leeft uit de Oase van Troost en Belofte kan kracht ont vangen z'n werk voort te zetten " Met deze woorden opende ' t Hoofd der school de heer J Euimk de Ie Ouderavond der Ned Herv Ge meenteschool in Tuindorp ' t Eerste gedeelte van de avond werd gevuld met de opvoering van ' t spel „ Lentebloemen " door de leer lingen de r school ' t Geheel was keurig verzorgd en van Koningin Lente tot de lileinste bloemen werd uitstekend spel gezien Dat geen en kele hapering of aarzeling geduren de de opvoering bemerkt kon wor den was kennelijk te danken aan de degelijke voorbereiding o.l.v Mej van Riet onderwijzeres aan de school Drs D de Vries leraar in de bio logie aan de Chr H.B.S sprak over „ Sexuele opvoeding " Door de een voudige maar toch zo deskundige wijze waarop de spreker dit onder werp inleidde werd aan de ouders bij deze delicate opvoedingstaak een duidelijke weg gewezen tot voor lichting op dit gebied ' t Geheel werd met enkele lantaarnplaatjes toegelicht waarbij gebruik gemaakt werd van ' t nieuwe filmstrookappa raat dat zo juist voor de school was aangeschaft Uitgaande van de Buurtkerkeraad Zuid van de Ned Herv Gem te Utrecht was gisteravond in de Ju lianakerk een samenkomst belegd waarin ds P W Spruyt uit Am sterdam sprak over Geloof een waagstuk De bijbel aldus spr leert uit drukkelijk dat het geloof is de ze kerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet En daarom wie gelooft getuigt van werkelijkheidszin Gelo ven is zich bezighouden met dat gene wat waar is Heeft het geloof nu Iets te maSen met „ wagen " Zijn kerkgangers waaghalzen Of is het zo dat niet geloven een waagstuk is Niet gelo-vigen hebben daarohi een afkeer Speeltuin Mariaplaats open gesteld aan de Mariaplaats Men zal moeten toegeven een unieke speel gelegenheid « oor kinderen rond Ma riaplaats en Springweg en dat toch maar in het hartje van de stad foto U.N - V d Werf 777 20 for f 1.1 - Ach pakt U dat even voor Uw buurvrouw aan " De Utrechtse recherche heeft een waarschuwing uitgegeven tegen een oplichter die op het ogenblik zijn slag probeert te slaan in deze om geving De man belt aan bij een bepaald huis in een straat én zegt tegen degeen die hem opendoet dat hij een pakje moest bezorgen bij de buurvrouw „ Maar die is niet thuis " zegt hij dan „ zoudt U het misschien even willen aanpakken " Bn dan laat hij de onschuldige zes of acht gulden betalen „ opdat zij die dan later met de buurvrouw kan verrekenen In het pakje blijkt dan waardeloze rommel te zitten Het signalement van de man is slank persoon net voorkomen zwart golvend haar en afwisselend gekleed in bruin pak of donker blauwe regenjas Men zij dus voor de trucs van deze oplichter op zijn hoede Scholieren bestalen hun onderwijzeres " Met z'n tweeën hadden ze twintig gulden gestolen " uit de tas van hun onderwijzeres En gisteren toen dÉ dertienjarige J Jj V en zijn tien jarige zusje Ahriie voor de chef van de kinderpolitie aan het Paardenveld stonden wai en ze volkomen onbe -' wogen door hun eigen misdragingen De politie vond nog vijf gulden bij hen en wat snuisterijen die ze voor de rest van het geld hadden ge kocht Er is proces-verbaal tegen hen opgemaakt en voorlopig zijn ze naar huis gestuurd In dezelfde categorie waar wij ook gisteren helaas een groot stuk over moesten schrijven valt ook de negenjarige C J van R die van een mede scholier een fiets had ge stolen uit de bergplaats der school aan de Johan Röellstraat Ook hij ' heeft zijn wandaad bekend en is met zijn ouders mee naar huis ge stuurd van het geloof omdat dit de gelo vigen leert hun vertrouwen te stel len op God en hun leven te laten leiden door Hem Daarom protesteer de Nietzsche tegen de slavenmoraal van het Evangelie dat van de mens afhankelijkheid van God vraagt Het geloof is een waagstuk men be schouwe slechts mannen als Abra ham Maarten Luther en Albert Schweitzer die allen op een gegeven ogenblik Gods stem in hun leven hoorden en het door het geloof waagden aan Gods roepstem gevolg te geven Evenals deze drie mensen zullen ook alle gelovigen na Gods stem in hun leven gehoord te hebben alles willen achterlaten daarbij vertrou wend op Gods leiding Ze wagen hun oude leven eraan Niet-gelovigen daarentegen zijn ego-centrisch en menen zelf hun leven te kunnen uit stippelen tot op het ogenblik dat „ die andere stem " ook in hun leven komt Het geloof hangt niet in de lucht maar geeft zekerheid Chris tus is het fundament dat gelegd is en waarop ook wij mogen bouwen Wie dit gelooft waagt veel in zijn leven maar is toch geborgen bij God die het leven van alle mensen in Zijn handen heeft en dit dan ook bepaalt aldus ds Spruyt Aan deze samenkomst werd me dewerking verleend door de Chr Muziekver „ Concordia " o.l.v de heer G A Groenman het Juliana kerkkoor o.l.v Herman Coljee en de organist de heer De Graaf De leiding was in handen van mej Dr W Timmermans Bioscoopportier die wilde stelen De recherche van de Utrechtse politie heeft de portier van de Ca - mera bioscoop gearresteerd die van nacht getracht heeft uit het kan toortje van de personeelschef van die bioscoop ƒ 78 te stelen De da der de 48-jarige L A van H is in het politiebm'eau aan het Paarden veld in verzekerde bewaring gesteld Rechters zullen over zijn lot beslis sen OOK AL VOCE HAAK-IN Het batig saldo van de door het Utrechts Kindertoneel en Operette gezelschap „ O.D.I " o.l.v Mevrouw G Foree Kruft ten tonele gebrachte kinderoperette „ De Wonderbloem " in de Stadsschouwburg op 15 April j..l bedraagt ƒ 227,50 Dit bedrag is afgedragen aan Haak-in „ Blilcjes lopen " is dè sport van het ogenblik De uitrusting is niet al te duur twee lege blikjes en vier touw tjes Het is een variatie op steltlo pen Waarom nu juist deze rage aan het woeden is Op deze vraag is evenmin een antwoord te vinden als op de vraag waarom dragen de da mes het ene jaar hun hoedjes voor over en het andere jaar achter op hei hoofd „ Vroeger " zo zullen de oude ren peinzen „ kenden wij dit spelle tje nog roet " Dat klopt Vroeger wa ren er geen blikjes Pit spelletje_is zo geloven wij tenminste pas door de jeugd vlak na de bevrijding ontdekt In die speelgoedschaarse tijd waren blikjes met een touwtje werkelijk ideale stelten En als de jeugd een maal een spelletje uitgevonden heeft dan vergeten ze het niet ook al spe len ze het soTns in geen jaren foto U.N - V d Werf Heropening paviljoen Wilhelminapark Een feestelijke rentree E1 £ Jaar geleden in Mei 1940 was op deze dag het weer even stralend en zon nig als nu maar hoe heftig-bewogen leefden wij toen — en hoe vredig is het hier thans Moge deze vrede bewaard blijven en moge menigeen in Utrecht tot in lengte van dagen vredig en rus tig genieten van deze uitspanning " Zo spralc gistermiddag Utrecht's bur gemeester jhr mr C J A de Eanitz ter gelegenheid van de heropening van het naviljoen in het WUhelminapark dat rïog kortgeleden beheerd werd door de Voll5sbond tot Bestrijding v Drank misbruik doch enige maanden geleden pachtvrij kwam voor de gemeente die dit gebouwtje dusdanig opgeknapt en verfraaid heeft dat het thans „ er zijn mag " De burgemeester vluchtig zin spelend op enige woorden die hierover gezegd waren in de raad herinnerde in verband met de fraaie omgeving aan de overigens wel aanmerkelijk weid ser parken van Parijs en Brussel en trok in ' t bijzonder ' n parallel met de ' „ Laiterie " in ' t Brusselse Ter Kame renbosch Aan de exploitant de heer B Joosten is hier de kans geboden aldus de burgemeester om met al de energie en vmdingrijkheid waannede hli dit gebouw heeft verlevendigd hier een g'e legenheid tot ontspanning rust en ver pozing te scl>éppen waarvan tnemg in gezetene moge ' profiteren Zo moge met de onmisbare medewerking der Utrechtse burgerij deze verfraaide uit spanning geheel aan haar bestemming beantwoorden Na de burgemeester sprak hier nog namens de Sociëteit v Ouden van Da gen mevrouw Küppers en twee der le den van deze sociëteit tezamen honder één-en-zestig jaren tellend boden ver volgens haar de burgemeester en het echtpaar Joosten bloemen aan die welice de exploitant en zijn echtgenote werden geoffreerd gingen vergezeld van een geschenk De heer Joosten dankte tenslotte de burgemeester en allen die de heropening van deze ontspannings gelegenheid hadden mogelijk gemaakt " Hierna bood mevrouw Joosten de bur gemeester de sleutel aan die versierd met een lint in de stadskleuren en rus tend op een fraai kussen werd over gedragen rnet welk voorwerp de bur gemeester in de allerletterlijkste zin.het gebouw opende Op deze plechtigheid volgde een gastvrije ontvangst waarbij wij gelegenheid kregen het aantrekke lijk vernieuwd en door tal van rijke bloemstukken opgeluisterd interieur te bezichtigen Van de vele aanwezigen willen wij nog vermelden de wethouders Ploeg en Winkel de gemeentesecretaris dr J de Lange verscheidene leden van Gede puteerde Staten en van Utrecht's ge meenteraad de secretaris van Curato ren der Rijksuniversiteit mr J H des Tombe enige hooglei-aren gedelegeer den van verschillende studentencorpo raties politie autoriteiten leden van de Unie V Vrouw Vrijwilligers enz enz Aan gelukwensen en blijken van be langstelling heeft het de familie Joos ten niet ontbroken PliCDIKBËUttïElir Geref Kerk ondcrh Art 31 DKO Ie P.dag Janskerk 8 u 45 ds G A Hoekstra 17 u ds H J Schilder geb Croesestr 15 u ds H J Schil der — Bethlehemkerk 9 u en 17 u da M J C Blok geb Oranjekerk 15 u ds M J C Blolt Ie P.dag Leger des Heils Mgr V d Weteringatr 87 10 en 20 uur samenkomsten o.l.v de Majoora Schram-Rosenbaum — 2e Pinksterdag Openluchtsamenkomsten in het dorp De Bilt om 16 u 50 en vervolgens meeting en concert in de tuin van het Kinderhuis te Zeist Voor predikbeurten-Utrecht pag 15 | P«IS^ëil^^'SsttSiSld ' UTRECHT — Geboren Irene d.v J Boterman en I de Kleuver Twijn straat 11 Josiena M B d.v H v der Veer en J M.''A v Vijk Amster.str weg 379 Johannes J z.v J W To massen en C J Hessing Tijmstr 4 RudoK z.v A de Kemp en J W den Bak W Barentzstr 74 Paulus D z.v A J V Vhet en A Jansen St Jacobsstr 17 Geert F z.v H Kink horst en G Zwols Nassauitr 38 Al bertus J z.v J A de Coo en E A Deijkers H J Schimmelpl 30 Hidde L A z.v F Th Nota en A M Th Geilenkirchen Handelstr 6 Hendri kus z.v Th J V Rijnstra en H v DUk Citroenstr 10 Hendrika H A d.v D Vermeulen en A v Dijk Boomgaardlaan 15 Karin S d.v ' 1 ' Teeuwsen en A G v der Linden Vleutenseweg 15 Hendrika G d.v P Koren en J Edelkoort Boisotstr 84 Wilhelmina M C d.v C v Sonsbeek en M e Nijs Dorstige Hartsteeg 37 Derk „ v H Scheidt en A V Dam Celebesstr 35 Derk C z.v M Y Motshagen en S Petri Mendelssohnstr 28 Overleden Johannes v Leeuwen geh m J C Thoomes 66 j Voorbtr 108 Fredrika J A de Jongh geh m J A J Vuisten 59 j Nachtegaal straat 42 ' ügestdia ZAIKRDAO SCHOUWBURG 20 uur Comedla aoud en Antiek " - N,V HUIS 13.30 uur Jeugdvoetbal contactcommissie cabaretavond N,V HUIS 20 Uur Vrije Jongeren dr W H C.i Tenhaeff Telepathie « n Helderzie'ndheid JACOBIKERK 19 uur Gemeentezang RODE KRUIS-WEEK ZUILEN Elink wijk-terrein 20 uur Concert Accor deon gezelschap Juliana 22 uur Vuurwerk ONTSP,LOKAAL WERKSPOOR 19.30 liur Buurtver Pr Juliana cabaret avond ZONDAG JANSKERK Il uur Finksterappèl 49 Kamma en ds Dronkers OPENLUCHTSAMENKOMST Ned Herv Gem 12 uur 3 toespraken SCHOUWBURG 20 uur Comedia „ Goud en Antiek " • MAANDAG RBMONSTR KERK Leeuwenbergh Pieterskerk Doopsgez kerk en Ge bouw voor K en W 11 uur speciale diensten jubileum V.P.R,0 BEATRIX - EN IBENEHAL 14 « uw Jubileumviering V,P,R.O STADION 13,30 uur Sportmiddag met einde Ronde van Midden Nederland MEREVELD 14 uur Draverijen SCHOUWBURG 20 uur Comedia „ Vader Thuis "' DINSDAG N.V HUIS 1 * uur Kindermiddag en 20 uur Fee'stavbnd Jub commissie Philips Lasfabrlek SCHOUWBURG 20 uur Haagsche C« medie „ Vriendinnen " EERSTE DA COSTASCHOOL A M Schurmanstraat 19,30 uur Opening tentoonst werkstukken Buurtver Diehterswljk door mevr de Ranitz Advertentie Wij wel lp enzaam en verlaten zaten wij J-J op een terrasje Er zaten tallo ze mensen om ons heen maar wij voelden ons alleen met onze pijp en een glas met wat kouds er in Wij hadden afscheid genomen tio » ieder een die ons dierbaar was geworden of onverschillig gebleven We waren klaar om weg te gaan De bagage was al vooruit gezonden en wij moen ten nog slechts wachten tot het ook onze tijd werd Tegenover ons zat een meneer wiens smaakvolle keuze van kleding aantrekkelijk vrouwe lijke gezelschap n intelligent ge sprek — dot wij op het veel te volle terras makkelijk konden volgen — duidden op goede welgekozen smaak en interesse Hij was zo echt het ideaal van wat wij ons graag voor stellen dat de essence van onze le zers vormt Naast hem vielen de dikste rnan en de dikste vrouw ter wereld — we kunnen ons tenminste niet voorstel len dat er een nog dikkere maat be staat — volkomen in het niet Wij richtten onze aandacht volkomen op de stijlvolle man die bovendien nog het Utrechtsch Nieuwsblad op lijii tafeltje had liggen Een paar keer nam hij het bijna ter hand om zijn kennelijke behoefte aan geestelijk voedsel te stillen Maar telkens be gon dat aantrekkelijke gezelschap weer een gesprek zodat hij zijn voornemen moest laten varen En zij was zó aantrekkelijk dat we hem niets kwalijk konden nemen Maar tenslotte slaagde hij Hij pakte de krant vouwde haar open en bekeek de voorpagina „ Goeie krant dit " zei hij tot zijn gezelschap sloeg de tweede pagina op en overzag die met de intelligentie die wij zo gaar ne in de lezer zien „ Er zit eigenlijk maar één zwak punt in " zei hij dat Spotlicht Het wordt tijd dat ze die E P eens vertellen dat hij toch werkelijk jiiet leufc is Het is gewoon stuitend " We kregen een klap in het gezicht Daar hadden we nu voor gewerkt dachten we En terwijl een traan in ons lichtgevoelig linkeroog opwelde tikte iemand ons op de schouder Wij schrokken wakker uit ons middag slaapje en keken verwilderd op „ De taxi is er " zei een bekende stem Wij stonden nog wat droom dronken „ p en liepen naar buiten knipperend tegen het zonlicht En beseften dat wij wel een toepasselij ke droom hadden gehad We stapten ire de auto en lieten ons wegrijden Mooie promotie hè meneer " zei de taxi-chauffeur die ons wel kent en wist dat wij Utrecht gingen verla ten Want dat deel van de droom was waar En dat is geen spot Dot had ü maar gedacht Het is vrolijke ernst zoals we al eens meer in deze ru briek hebben geschreven En o vond die droom meneer het dan niet leuk altijd was er één die dat wel zo dacht Dat waren wij Anders hadden we het tenslotte niet in de krant gezet E.P NIET MEER KT'VNEN ONTWIJKEN Gistermiddag tegen zes uur stak het zesjarige knaapje C J van R spelenderwijs en zonder uitkijen de Rijnlaan over Op dat moment na derde echter juisit een bestelauto die het knaapje niet meer kon ont wijken Het Werd teg-en de straat gesmakt en moest met een gebro ken been naar het Stads - en Aca demisch Ziekenhuis worden overge bracht GEVONDEN VOORWERPEN Z'w rozenkrans gev 30-4-'51 lïoperen passer alpino liniaal br las duimstok kindertasie chs das clips met leeuw disselkaprnes br ionrfiisoverjas ceintuur pr br kin derschoenen wit kleedje bl overall " ijp * er colbertjasje zonnebril zwar te " damesschoen ' n hoornen brllétui hamer sportriem rode autoped zil ver schakrlarmbandjp wollen heren sjaal srijs jongensjasje nikkej damespolshbrloge Aangel Bastaard Belgische Herdershond Gem Bussen tot 8 Mei 6 paren en 2 losse handschoenen 2 hoofddoeken welpenpet gruze al - pino verzilverd armbandje flesje odeur lipstick EHBO-speldje vul potlood broodzakjG chroom heren horloge met br leren bandje touwen tasie gryze parapJuie grüs para pluiehoesje beige ceintuur camou flagegasjas en 2 sleutels Afhalen Bureau Paardenveld Geopend op werkdai?en van 13 tot 16 u Niet per telefoon 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagïns 3 Pagina GeiTit trotse wereldstad Koningen deed beven »* rf'>l _|^ *--?:;' M-onumentenrij een heerlijke collectie van imposante gebouwen E ven toch wordt ge wanneer ge met de snelle lift omhoog gaat in de iDijna honderd meter hoge Belfort van Gent ge confronteerd met de historie yan de hoofdstad van Oost Vlaan-deren Hier hangt dan de roeniruclite Klokke Roeland de in 1660 gegoten „ Triomphante " die haar bronzen stem over de in vroeger eemven zo machtige stad deed t\'eergahiien ivanneer zij bij storm of dreigend gevaar de eens zo labelachtig-rijke kooplieden en gilden te wapen riep ter verdediging van hun stad en hun vrijheden DE VRIEND VAN OVERZEE „ Ik heb geen spijt dat ik Holland adieu zeide ^^ MEMOIRES VERSCHENEN Edward VIII wilde Britse volk laten beslissen lTKRDAG Gomedla 20 uur iek " - O uur Jeugdvoetbal jie cabaretavond ur Vrije Jongeren dr haefi Telepathie tn a 19 uur Gemeentezang 7EEK ZUILEN Elink O uur Concert Accor ip Juliana S2 uur j WEBKSPOOR W.SO Pr Juliana cabaret - ZONDAG uur Pinksterappèl 4 » Dronkers WENKOMST Ned Herv 3 toespraken 20 uur Comedia lek " ' ^ ANDAG EERK Leeuwenbergh loopsgez kerk en G« en W 11 uur speciale um V.P.R.O IRENEHAL 14 « UVI g V.P.R.O uur Sportmiddag wet an Midden Nederland uur Draverjjen 20 uur Comedia INSDAO uur Kindermiddag en vbnd Jub commissie riek 20 uur Haagsche eo innen " JSTASCHOOL A M t 19.30 uur Opening ïrkstukken Buurtver oor mevr de Ranitz i^ertentie » E SLAAP ^ ARBORG oülckt f wel verlaten zaten wij • asje Er zaten tallo ' ons heen maar wij • en met onze pijp en It kouds er in Wij genomen van ieder rbaar was geworden gebleven We waren e gaan De bagage ezonden en wij moe ^^ wachten tot het ook Tegenover ons ïot ns smaakvolle keuze ntrekkelijk vrouwe ¦> n intelligent oe - op het veel te volle konden volgen — e welgekozen smaak lij was zo echt het wij ons graag voor ' ssence van onze le ien de dikste man en ' ter wereld — We ninste niet voorstel og dikkere maat he men in het niet Wij ndacht volkomen op i die bovendien nog Nieuwsblad op zijn len Een paar keer % a ter hand om zijn lefte aan geestelijk n Maar telkens be ikkelijke gezelschap irefc zodat hij zijn t laten varen En zij elijk dat we hem iden nemen e slaagde hij Hij ' ouwde haar open en agina „ Goeie krant ijn gezelschap sloeg a op en overzag die ' tie die wij zo gaar en „ Er zit eigenlijk punt in " zei hij dat 5rdt tijd dat ze die ' Hen dat hij toch uk is Het is gewoon klap in het gezicht nu voor gewerkt terwijl een traan in linkeroog opwelde op de schouder Wij er uit ons middag verwilderd op ' zei een bekende n nog wat droom lepen naar buiten i het zonlicht En wel een toepasselij i gehad We stapten eten ons wegrijden hè meneer " zei de ie ons wel kent en recht gingen verla - van de droom was een spot Dat had O et is vrolijke ernst meer in deze ru 2hreven En al vond r het dan niet leuk én die dat wel zo Anders hadden we in de krant gezet E P ' R KT'VNEN snrjKEN legen zes uur stak lapje C J van R zonder uitkijen de p dat moment na 5t een bestelauto liet meer kon ont - d teg en de straat 3t met een getoro et Stads en Aca lis worden averge - / OORWERPEN gev 30-4-'51 Ipino liniaal br idertas.ie chs das disselkaornes br intuur pr br kin tleedje bl overall p zonnebril zwar 1 hoornen brllétul rode autoped zll djc wollen ïieren ^" ènsjasi'e nikkel Aangel Bastaard lond 1 tot 8 Mei 3se handschoenen Ipenpet grlize al - - irmband.ie flesje 3B0-6peldje vui 2 chroom heren ^ n bandje touwen uie ffrljs para ceintuur camou eutels I Paardenveld en van 13 tot 16 u Canada kan velen goede toekomst bieden Van een bijzondere medewerker ^ E en goede sigaar en het on vermijdelijke kopje koffie zó vond ik mijn „ vriend uit Canada " in een hotelhal Toe vallig wist ik dat hij in Hol land was en het contact met deze oud collega was spoedig hersteld Koffie en sigaren zijn machtige ivapenen des vredes „ Nu " zei hij lachend toen ik eensajvo vragen afvuurde „ kalm aan...nee spijt heb ik nooit van mijn ver.trek in 1938 naar Canada gehad alviel het dan in de beginne om dedrommel niet mee Als je op eenbarkoude winterdag met vrouw entwee kinderen op de kade gepoot¦vvordt in een vreemd land en jelaatste Canadese dollars lijken teverdampen dan vraag je je wel eensaf wat je begonnen bent " „ En je vretiw " onderbrak ifc Die heeft zich uitstekend gehou den maar ze kwam uit een goed nest en dat is nodig om in Canada te slagen Als de vrouw niet mee werkt is het emigratie-avontuur al van tevoren half mislukt De kinde ren slaan zich er wel door " „ En jê eigen moeilijkheden " in iormeer ik Tja die waren eerst - wel groot El ' moest flink gevochten worden maar wie in Canada werken wil en kan die slaagt De een wat beter dan de an4er zo is het overal maar in Cana^'a zijn de kansen toch beter dan in Europa als je stevige knuisten of gezond verstand hebt Ik ben er ook gekomen en ik ben zelie tevreden AJs mijn oude Engelse le raar mij hoorde praten zou hij z'n oren niet geloven Maar laat ik je nu eens iets over het land en het leven vertellen Goed " HeeI graag zelfs " Kijk dan eens naar die plaatjes " zegt de Vriei;»3 uit Canada ' en over handigt mij een pak mooie photos ja haast je niet dan zie je hoe mooi Canada is en van die schoon heil kan je volop genieten ook al ben je maar een gewoon burger met een doorsnee inkomen " De kinderen Met gerechtvaardigde vadertrots toonde mijn vriend mij een foto die twee meisjes bij een kampeertent voorstelde Dat is mijn dochter en haar vriendin " vertelt hij opgetogen het meisje is dol vp bergsport klimmen klonteren en kamperen dat is haar lust en hiar leven Flink uit de kluiten gewassen voor haar 16 jaar ' vind je niet Ja man goed voer sport uitstekende lucht daar profiteert ze van In Holland was ze wel eens w9 ' minnetjes maar in Canada heeft ze dat overwonnen stralend meisje niet waar " Een juweeltje " beaam ik ter wijl ik de foto opnieuw bekijk „ Ja en ski-lopen doet ze ook S''aag ledere winter gaat ze deber - Het „ Witte Paradijs " nabij Garibaldi Park in Brits Columbia Foto Canadian National Film Board gen in Een lange reis eerst per trein dan per boot maav ze noemt Garabaldi Park in Brits-Columbia haar witte paradijs Nu ' Evelientje neemt het er bruin van en w wordt er bruin van ook " Geen Mijn Vriend uit Canada ' hoort \ en biedt opnieuw koffie en sigaren aan Dan vervogt hij „ Troost je wij mannen komen in Canada ook niet te kort Als je ooit bij ons komt logeren dan heb je ' t goed dat garandeer ik je weet dat Karel dat is mijn zoon een en thousiast ruiter is geworden Ja zo is het Toen hij een jaar of drie lon ger was wilde hij graag bij de Ro\»'.l Canadian Mounted Police kom.\n dat bereden politiecorps dat heel Canada van de Poolcirkel tot de grens van de Verenigde Staten door kruist Een keurcorps dat ook heel veel doet voor de Indianen en Es kimos Als je hier in Holland over de Mounted Police hoort praten dan denk je dadelijk aan ruiters in rode uniformen met padvinders hoeden op die onophoudelijk ge vaarlijke misdadigers achtervolgen maar tegenwoordig ligt een deel van de bestuurstaak in d e Eskimo - en Indianengebiedcn in handen van de Mounted ' en ze zorgen goed voor hun voogdijkinderen ' dat verzeker ik je maar wacht ik zal je vuur geven " „ Verstandig idee " gaf ik toe „ en kom eerst eens op adem " „ Dat is moeilijk " begon hij dade lijk weer " als ik over Canada spreekEr is zoveel te vertellen dus numijn zoon Ik liet hem op de boer derij van een mijner vrienden deszomers werken Daar leerde hijpaardrijden en nu rijdt hij als debeste Een paar maal reeds is hij alsvertegenwoordiger van zijn schooluitgezonden om deel te nemen aanruiterkampen Wat hij zo te hooi ente gras verdient besteedt hij voorde ruitersport en ik leg er wel eenseen paar dollars bij Man die toch ten te paard zijn zo heerlijk bijvoor beeld in de bergen in de provincie Quebec Een landschap Als wij inonze jeugd die kansen eens haddengehad " „ Die kansen en het geld " kan ik niet nalaten te zeggen „ Toegegeven ook ' t geld speelt een rol Zoveel kost het echter niet En wat ik voor mijn zoon kan doen kan een ander ook berei ken Het is geen luxe-circus daar in Canada maar gezondheid kan je er iedere dag bij tonnen tege lijk opdoen als je eén beetje uit kijkt veel werkt en rekenen kunt En ik heb er graag eén paar dollars voor over om mijn kinderen een prettige ge zonde jeugd te bezorgen en mijn vrouw ook zelfs al moeten wij oudjes dan wel eens voor onszelf voorzichtig zijn en een pleziertje laten schieten maar dat doen Marie zo heet mijn vrouw im mers en ik graag " „ Allicht " zeg „ Ja inderdaad Europa is lieel mooi en natuuriyk neemt Holland nog steeds een aparte plaats in mün hart in maar toch zou ik niet meer in de Oude IVereld willen ¦ W'.onen " zei mijn vriend uit Ca nada die voor zaken in ons land moest zün - „ Nee " vroeg ik „ en waarom niet " - Toen h«£on de Vriend uit Canada " te vertellen wel een uur lang En toen hü uit gesproken was kreeg ik toestem ming om zijn verhaal in de krant te zetten op voorwaarde dat ik • zün naam niet noemde Dat be loofde ik en hier is het verhaal ik „ dat zouden mijn vrouw en ik ook graag doen " De oudelui „ Tragisch is dat ook helemaal niet En als Marie en ik met vacantie gaan dan genieten we ook met vol le teugen Zeg je weet toch dat ik als jongen een dierenvriend was Ik had al die albums van Verkade vol en kende ze uit mijn hoofd Nu in Canada kan ik de mooiste dieren in levenden lijve in het wild gade slaan Bisons elanden vossen mar ters bevers wolven volgels dat alleen als is de moeite van een paar jaar vechten en ploeteren waard geweest Tenminste dat vind ik " Best mogelijk " val ik in „ en schiet je die beesten ook dood " „ Kijk dat vraag je nou maar in derdaad ben ik in Canada een ver - Eere ideaol terrein voor de jacht op groot luild in het Noorden ua » Ontario Foto Canadian National Film Board woed jager geworden Dat kwam zo.Een vriend van me is fabrikant ineen kleine stad Hij nam me eensmee op jacht ja dat was het be gin een week lang leefden wetoen in de wildernis We zagen geenmens maar dieren des te meer Urenlag ik in stelling om ze gade teslaan en zo werd ik jager Sedert dien trek ik er ieder jaar een paarweken op uit met twee geweren eengoede vriend en dan nog een erva ren woudloper als helper Dan gaanwe naar de meren de bossen wehebben kano's en dan leef ik ineen paradijs Kijk eens naar die fotovan dat meertje met die bebosteoevers Dat is ergens in het Noor den van Ontario " Prachtig ' zeg ik uit de grond van mijn hart Heel erg mooi " zegt de Vriend tiit Canada ' met nadruk zeg jij bent toch een hengelaar geweest " „ Hartstochtelijk zelfs en ik ben " ' t nog " antwoord ik „ Wel ga dan eens met mij vissen in een van die Canadese meren of rivieren Dan vang je zalm en forel en baars en witvis " dat je hart zal opengaan en je nooit meer weg wilt " In gedachten verrees dat henge laarsparadijs voor mijn geestesoog Ik haalde een forel van vier pond op en zei „ Maar ' je vrouw jaagt toch niet op wolven en elandstieren Zij vangt toch geen reuzen-zalmen " „ Nee gelukkig niet ja gelukkig want juist in dat grote land met z'n vele rriogelijkheden en grote schoon heid is een echte degelijke huis vrouw broodnodig Natuurlijk zorg ik dat Marie ook aan haar trekken komt de boog kan nu eenmaal niet altijd gespannen zijn Als ik ga ja gen of vissen logeert Marie in een vriendelijk hotelletje in een mooie streek Dan kan ze wat rusten en wandelen en zwemmen Zwemmen is haar jeugdliefde dat weet je - toch nog wel ' s Avonds een gezellig praatje met prettige mensen èn als ik dan uit de - wildernis kom rust ik met haar een pa #' dagen uit vóór ik weer aan het werk ga " „ Hard wei-ken zal het zeker zijn voor je " opper ik terloops De rtitfersToet poseert voor de ioto graaf — Provincie Quebec Canada Foto Canadian National Film Board „ Stellig dat is zeker maar het loont de moeite om daar poot aan te spelen Je krijgt geld voor je werk en waar voor je geld Och en ' s avonds is er altijd wel een bios coopje te pakken daar is Marie dol op en ' dan ga ik natuurlijk m.ee ook al geef ik dan verre de voor keur aan bossen en bergen en wa ter " Tot besluit „ Luister eens " zei ik tot de „ Vriend uit Canda " terijl ik de photos nog ' eens aandachtig be keek „ wat je me zojuist allemaal hebt verteld is natuurlijk erg mooi maar is het niet wat eenzij di "?" l/iijn vriend keek nadenkend voor zich uit hulde zich toen in een geurige wolk van tabaksrook en zei „ Ja een beetje eenziidig ' natuur lijk wel maar ik heb je toch al gezegd dat ik het in het begin om de drommel niet gemakkelijk heb gehad in Canda Ook daar vliegen de gebraden duiven je niet in de mond ook daar moet je door de rijstebreiberg heen voor je in Lui lekkerland komt dat is te zeg gen een Lui-lekkerland is het er niet maar wel een mooi land en dat mooie land is bereikbaar voor iedereen die over spieren verstand en ijver beschikt Je moet willen aanpakken En denk vooral niet dat daar op het ogenblik dat 3e voet aan land zet een drom men sen staat om je een rijpaard een motorboot een paar skis jachtge weren een auto een gratis abonne-ment óp de spoorwegen en andere prettige dingen aan te bieden dat alles moet je natuurlijk zelf verdienen Maar je kunt ze daar verdienen en hier in Europa is dat maar weinigen gegeven In Ca nada liggen die dingen binnen het bereik van meer mensen en daar om zei ik je ook dat Canada velen een goede toekomst kan bieden " Èn 31U " besloot mijn „ Vriend uit Canada " „ ga ik verder Ik heb vandaag nog een belangrijke be spreking en morgen vertrekt mijn bobt weer een ander reisje dan 12 jaar geleden " „ Vlieg je niet terug ' vroeg ik Je denkt toch niet « at ik mil lionnair ben Ik heb het goed niet meer maar ook niet ' minder en dan is een boot ook goed genoeg voor mij Nu tot ziens vergeet je ' hengel niet als je bij ons komt " Nieuw licht op de abdicatie Van onze Londense correspondent T hans is onthuld hoe de hertog van Windsor Koning Edward VIII op het hoogtepunt van de abdicatiecrisis in 1937 zijn zaak De Prins met zijn Amerikaanse vrouw voor het Engelse volk ' wilde uiteen zetten door middel van de radio oin daarna het vonnis in België af te wachten Dit dramatische plan wordt door de hertog van Windsor beschreven in zijn thans in Amerika gepubli ceerde mémoires getiteld ' A King's Story ' Het boek bevat vele nieuwe feiten welke in vroegere geschrif ten van of over hem niet werden vermeld De radiotoespraak was „ de enig mogelijke manier waarop in het gehele Britse Gemenebest aan m'n zijde kon krijgen " zegt de hertog Gedurende de dag ' dat mevr Simp son Engeland verliet werkte de Boven Gent rijst *** B oven Gent rijst Is het niet of dit lied op déze plaats U als Vanzelf in de herinnering schiet wanneer ge uit het hall-duister van de koude torenwanden ineens op de koning vele uren aan de tekst van de radiorede Het was hem duide lijk geworden dat zijn aanvanke lijke denkbeeld om louter z'n stand punt voor het Britse volk bekend te maken en het beste te hopen niet meer voldoende zou zijn Het onmiddellijke probleem wasom een lawine te voorkomen of inandere banen te leiden en dat poog 1de hij te doen door een nieuw voor stel ^ Hij zou het land tijdelijk verlaten zodat de natie en het imperium zonder zijn aanwezigheid een besluit onden nemen over de kwestie van zijn huwelijk Zijn voorlopig plan was om naar België te gaan Een raad van State zou gedurende zijn verblijf aldaar de functies van de monarch overnemen De ^ Joning wilde zijn probleem niet beschouwen als van constitu tionele aard maar wilde appelleren aan het gevoel Hij was ervan over tuigd dat wanneer hij i maar de kans zou krijgen om in eenvoudige menselijke termen tot zijn volk te spreken het niet vergeefs zou we zen Hij had niets te verbergen en zocht geen bijzondere privileges Wat hij wilde was iets dat de wet fundamenteel toestond aan zijn on derdanen maar dat de premier hem wilde onthouden In de onuitgesproken radiorede stond dat noch mevrouw Simpson noch hij er ooit op hadden aange drongen dat zij Koningin zou wor den Het enige dat zij verlangde was dat ' sKonings echtgenote een waardige titel zou krijgen Maar de Koning kon deze radiorede niet houden zonder door de regering daartoe geadviseerd te zijn Bald win schrok hevig van het denk beeld Het kabinet verwierp het dan ook Hiermede verdween ' sKonings enige middel om de gehele natie in beweging te brengen In alle rust maar met bitterheid in zijn hart besloot hij af te treden de enige weg die hem openstond Het boek is opgedragen aan Wallis " zoals de hertogin heet De hertog maakt duidelijk dat zij bereid was elk persoonlijk geluk op te offeren om hem de troon niet te laten op geven Qeen lironing Tenslotte toen alles voorbij was wilde de hertog dat de premier het Britse volk zou zeggen dat me vrouw Simpson tot het laatste mo ment de door hem genomen stap had ontraden Maar Baldwin liet dit weg uit zijn rede Duff Cooper had de Koning geadviseerd de kro - Een mooie pentekening van Cent's beroemde Belfort links en het stadhuis rechts tinne loopt in een verwarmende zon die deze stad in al haar pracht be schijnt Een wonderschoon panora ma doomt op voor het oog eerst rond de hele horizon het mooie Vlaamse landschap en dan dichterbij die kloeke stad met zijn schittering van - klassielte bouwwerken Daar aan uw rechterhand bij de samen vloeiing van de Lieve en de Lei die prachtige burcht Gravcnstein met haar 21 uitspringende torens En vlak beneden U de monuraentenrij die heerlijke collectie van imposante gebouwen Hond het Belfort zelf ge kroond met de Draak en aan de voet de Lakenhalle eerst de Sint Niklaaskerk en dan de Sint Baafs kerk die beide eigenlijk nóg indruk wekkender zijn wanneer ge ze ' ziet staande op de Sint Michielsbrug Het is een zonnige morgen wanneer wij Gent bezoeken Op het marktplein van het stadhuis staan rijenlange bloemententjes en daartussen wemelt het al van de vreemdelingen Veel Engelsen en Amerikanen maar de autonurnmer borden van Hollandse autocars wij zen er ook op dat — zoals vóór de oorlog — Gent voor de Noord-Neder lander een vast punt is geworden in het reisprogram door België Een gesprek Wij lopen er met een van de Gentse notabelen die dit tussen haakjes ge memoreerd vertelt van de „ grote trek " van Belgen naar Nederland Een glimlach speelt om zijn mond hij begrijpt dat best Holland is voor de Belgische toerist een goedkoop land zoals België dat eens was na 1914—'18 voor,de Hollanders Ach ja zo geeft onze gastheer zijn visie onze regeringen mogen dan nog niet helemaal met het Benelux-verdrag in het reine zijn gekomen onze vol ken zijn allang „ Benelux-minded " Wist ge — en het is goed naar zijn sappig Vlaamse uitspraak Ie luiste ren — dat in 1950 van de honderd duizend buitenlanders die Holland bezochten er 25.000 Belgen waren En zo laakt hij fijntjes nu proberen wij wal Nederlanders naar België Ie krijgen Is dat niet ons goede Bene lux-recht Al pratende lopen we het stadhuis binnen regelrecht naar de Pacifica tiezaal waar in 1576 de beide Neder landen elkaar de hand reikten toen ze zich hadden bevrijd van het Spaanse juk ning te laten doorgaan en in een kalmer atmosfeer de kwestie aan de orde te stellen of hij het rcht zou hebben te trouwen met wie hij wilde Dat wilde de Koning niet omdat hij bij de kroning de eed moest afleggen dat hij de princi pes van de Engelse kerk zou ver dedigen welke principes echtschei ding niet toestaan Hij wilde niet met een leugen op de lippen ge kroond worden De hertog heeft — alvorens de laatste hand aan het boek te leggen — drie duizend brieven geschreven om de feiten te controleren Later in het jaar zal het boek in Engeland worden ge publiceerd In Amerika is het reeds een „ best seller " naar uit de inge komen bestellingen blijkt Zoals velen zich zullen herinne ren was ook Winston Churchill op de hand van de Koning Zo zelfs dat een koningspartij dreigde g;e vormd te worden De Koning deed al het mogelijke om dit te voorko men omdat een dergelijke actie tot splitsing van het Engelse volk zou leiden Bij deze gehele huwelijkskwestie werd ook een belangrijke rol ge speeld door het verzet in invloed rijke kringen tegen de opvattingen van de Koning die bij zijn herhaal de bezoeken aan de werkloosheids gebieden een scherpe critiek had doen horen op sociale wantoestan den speciaal onder de mijnwerkers Advertentie UW BONTMANTEL KAN VEILIG DE ZOMER DOOR BRENGEN IN ONZE BONTKLUIS Verzekerd tegen alle schade Tevens reparaties en veranderingen CH CHIOTAKIS OUDEGRACHT 107 XELEF 30593 WITTEVEOUWENSTRAAT 38 TELEF 10877 Luid-aanzwellend orgelspel vult ' deze historische ruimte een jonge Gentenaar in de uniform van Bel gisch officier voert zijn in smette loos-wit geklede bruid tot vóór de Ambtenaar van de BurgerUjke Stand Waar vier eeuwen geleden twee vol keren samen optrokken om het te proberen voor de toekomst zo loopt thans dit jonge bruidspaar over de zwaar-geborduurde loper óók om het met de toekomst te wagen Jacob V Artevelde Het is een genot door Gent te dwa len Want niet alleen op het markt plein is het één bloemenweelde ook in het park van het feestpaleis staan de voorjaarsbloemen in volle bloei En welk een forse standbeelden sieren deze stad Dat van Jacob van Artevelde allereerst de „ wijze man " de Ruwaard van Vlaanderen die op 20 Januari 1340 op zo magnifieke wij ze Eduard III van Engeland in Gent ontving waar deze zich tot koning van Frankrijk liet uitroepen Maar Gent is óók de stad van Anseele de grote volkstribuun die van hier uit het bolwerk stichtte voor het Vlaam se socialisme dat tot zulk een ge duchte macht uitgroeide Via de Korenlei en de Graslei met haar subliem in tact gebleven gilde huizen en de Botermarkt met haar pittoreske geveltjes lopen we nog even langs Gents bekende Begijnho ven het grote op St Amandsberg het kleine aan de Lange Violetten straat om dan tóch weer op het uit gangspunt terug te kom»n „ De Zecép van Gent " met haar formidabele kunstwerken En we mogen toch Gent niet verlaten vóór we in de St Baefkerk nog eens weer Jan v Eyck's „ De aanbidding van het Lam " hebben ge n Zoals we bij dit schilder s'tuk staande ook denken aan Gent'i bloeitijd toen hier een Jeroen Bosch een Rubens een v Dijck en een Frans Hals werkten Gent is een prachtige Vlaams * stad waarvan Karel Lodewjjk Lede » ganck dichtte Gij zijt niet meel Gelijk weleer De trotse wereldstad ile tconlngen deed bevers Inderdaad Gent is niet meer de wereldstad waar eens Keizer Karel V in het Prinsenhof op 24 Februari 1500 wie kent dat beroemde jaartal niet werd geboren Maar Gent is gebleven de Belgische stad in Vlaan deren waar ge ook in 1951 nog uren en uren kunt genieten van al het schoons aan kunstschatten dat de eeuwen heeft weten te trotseren KNS BelgiscKe post per helicopter Van onze Brusselse correspondent De Belgische posterijen hebben besloten dat de helicopter het defini tieve transportmiddel zal zijn voor de postverbindingen met de afgele gen provincies Dagelijks zullen heli copters naar Luik en Luxemburg vliegen en daar de postzakken voor een bepaald gebied afwerpen Tijdens de proefperiode van de jongste zes maanden heeft één heli copter 15 ton brieven en kaarten van het vliegveld van Meisbroek naar Luik en de Ardennen gebracht Dit zijn circa twee millioen brieven en kaarten Voornamelijk gedurende het toeristisch seizoen kan de „ heli post " zoals hij in het Frans en het Nederlands genoemd wordt grote diensten bewijzen Slechts een enkel ongeval heeft tijdens de proefperiode plaats gevonden Een ventilatorschroef sprong los en sneed de gasbuis van de motor middendoor De piloot be vond zich juist boven de Maas te Luik Hij liet de machine zachtjes op de stroom glijden en kantelde haar daarna om waardoor het gevaar werd vermeden dat hij door de schroeven gekwetst zou worden Het vliegtuig je heeft van dit onverwachte bad geen schade ondervonden evenmin als de piloot Is de helicopter het vliegtuig ' van de toekomst De Belgische experts beweren het Tenminste voor de klei ne afstanden zoals Brussel-Amster dam of Brussel-Par\js op welke lij nen de exploitatie met gewone vlieg tuigen niet anders dan verlies kan opleveren De Belgische post heii-copter heeft een topsnelheid van 160 kilometer en bereikt een hoogte van vierduizend meter Geremonieel tenue voor marechaussee Op de binnenplaats van het leger museuih te Leiden zullen 17 Mei de ceremoniële uniformen aan het wa pen der Koninklijke Marechaussee worden overgedragen De fondsen voor aansdiaffing van deze unifor men werden door particulieren bij eengebracht De tenue zal b';staan uit de reeds van vroeger gebruikelijke blauwe uniformen met kolbak waarbij de witte lederen uitrustingstukken zul len behoren die gedragen werden bij de oprichting van het wapen in 1814 Vele militaire en burgelijke auto riteiten zullen de plechtigheid bij wonen Later op de dag zal het in ceremonieel tenue geklede eska dron met drumband en ingedeelde standaard defileren voor H M de Koningin voor het paleis Soestdyk 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagina 4 en Holland is de bruid Indonesië verontrust over verbod rubberexporl naar Nao China '^ aa'v.d ' *^?^ Wordt Madagascar nieuwe springplank naar Indische Oceaan Ontwikkeling Advertentie imfH0tkm(emt Verlaging schoolgeld door minister Rulten aangekondigd Mr Teulings voldaan over de opleiding voor de burgerlijke verdediging In Barneveld wordt hard gewerkt T^TEMPeBATUUfi lOOS ISOBAAR ///// aELANöPlJK ///// NEtOSt-AO ''''' GEDI6D CENTRA H HOGE I>RUK L UACe OBUK SCHEIDINGSLIJN-PB0NT-TUS5EN LUCHT VAN VSBSCHILueNDE HERKOMST STAND VAN DIT TEKEN GEEFT DE WINDRICHTINO AAN - IEDERE HELE DWARSSTREEP iS EEN WIND SNELHEID VAN VIJP METER PER SECONDE Volgt Djakarta voorbeeld van Londen niet In politieke en economische In donesische kringen had men Vrij dag'ochtend de indruik dat het niet waarschijnlijk is dat Indonesië het voorbeeld van Engeland zal volgen en-de verkoop van rubber naar China zal verbieden Men verborg ' in die kringen zijn verontrusting niet ten aanzien van de gevolgen die het besluit van de Britse mi nister van Handel op het economi sche leven van Indonesië kan heb ben BuUber zo zegit men in genoemde kringen is het voornaamste ex portproduct van Indonesië en de prijsdaUng die de laatste dagen reeds te Sing-apore ontstond heeft een gevaarlijke invloed op de han del van Indonesië Het grootste deel van de Indonesische rubber werd in ruwe staalt naar Singapore ver voerd waar de rubber voor her export bewerkt werd en vooral naar Qhdna werd gezonden Het sluiten van de Chinese markt be tekent dat de Verenigde Staten en Engeland de enige grote kopers blijven en in staat zullen zijn lage priizen af te dwingen hetgeen het gehele Indonesische economische leven dreigt te verstoren De directeur voor Economische Zaken van het Indonesische minis terie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat Indonesië vooral be langstelling heeft voor de produc ten die het met deviezen ontvan g'en voor de verkochte rubber zoti Kunnen kopen Hij heeft verzetierd dat Indonesië dit jaar 500.000 ton rijst zou moeten invoeren waarvan ei ' 350.000 uit Thadlan'd en Birma zouden komen Voor de overige hoe veelheid zijn onderhandelingen met CMna g'eopend op basis van een ruU Weer twee gevallen van pokken in Tilburg Bij twee personen in Tilburg die zich reeds geruime tijd in quaran taine bevonden zijn pokkenver schijnselen in het eerste stadium waargenomen Zij werden ter ver pleging naar de barak der pokken patiënten van het St Elisabethzie kenhuis overgebracht Met deze 2 steeg het aantal gevallen dat zich tot dusver in Tilburg voordeed tot veertig Vrijdag konden weer twee gene zen pokkenpatienten het ziekenhuis verlaten zodat er in totaal vijftien genezen zijn Het totaal te Tilbu/g verrichtte vaccinaties overschreed heden de 100.000 UITSTEL VAN OPKOMST VOOR SOMMIGE BRABANDERS t Aan het in de gemeenten Tilburg " s-Hertogenbosch Vught Eindhoven en Geldrop wonende reserve - en dienstplichtig personeel dat een op roep in zijn bezit heeft om 15 Mei voor herhalingsoefeningen onder de wapenen te komen wordt medege deeld dat voor hen de opkomstdag wordt uitgesteld tot nader te bepa len datum aldus deelt de Legervoor lichtingsdienst mede Deze maatregel is genomen r_n uitbreiding van de in deze gemeente optredende pok kengevallen te voorkomen Opvarenden Croote Beer " worden niet geïsoleerd Eerst thans is naar de legervoor lichtingsdienst ons mededeelt defini tief vastgesteld dat het ziektegeval aan boord van de „ Groote Beer " geen pokken is geweest Derhalve zullen de opvarenden niet — zoals reeds is gemeld — bij aankomst in Nederland worden geïsoleerd Zij worden op de gebruikelijke wijze naar hun plaatsen van bestemming vervoerd De „ Groote Beer " wordt vanavond voor IJmuiden verwacht De ontsche ping van de opvarenden onder wie een groot aantal Ambonnezen met hun gezinnen zal — onvoorziene omstandigheden voorbehouden — be ginnen Zondag 13 Mei om 9.00 uur in de haven van Amsterdam tZMB OONBEWOLKT 5LICHTBEW O HALF 8 EW « ZWAAR BEW • GEHEEL 8EW = MIST ¥ r SNEEUW • REGEN < f MOTREGEN £ i HAGEL 7 BUIEN K ONWEER Besprekingen in Indonesië In verTjand met de economisohe sancties teg en communi.stisch Chi na zoals deze zijn aangekondigd door de V.S en Engeland zullen de Indonesche minister van Econo mische Zaken Soejono Hadinoto en de minister van Buitenlandse Za ken Soelbardjo Zaterdag met eco nomische deskundig en bespreldn gen voeren Aneta verneemt in of ficiële Itringen dat dit als een „ de licate kwestie " wordt beschouwd en een beproeving van de zelfstandig heidspolitiek die tot dusver alleen politiek g'eïntei preteerd werd doch nimiraer te staan kwam voor eco nomische realiteiten De secretaris-generaal van Bui tenlandse Zaken Darmasetiawan gaf toe dat het onderhavige - vraag stuk een zeer gecompliceerd pro bleem voor Indonesië was Hij was persoonlek echter niet van mening dat dit een reden was om de zelf standigheidspolitiek te laten varen Verder verneemt Aneta van offi ciële zflde dat de oud-minister van Economische Zaken Soemitro Djo johadikoesoemi binnenkort naar Europa zal vertrekken om deskun digen voor Indonesië te werven Aan de rijksuniversiteit te ïjeiden slaag:den voor het candidaatsexamen Nederlands recht mej H C P But ting:ha Wichers Den Haag de heren E P I M van Lamsweerde Amster dam j L van Geiein Vitrin^a Den Haaf en W Baden GhUben Breda Naar verhoging inkomensgrenzen noodwet Drees B(j de Tweede Kamer s Inge diend een wetsontwerp tot verho ging van de inkomensgrenzen en de uitkeringsbedragen van « de nood wet ouderdomsvoorziening Hier mede voldoet de regering aan de toezeggingen gedaan in de rege ringsverklaring bü liet optreden van het nieuwe kabinet Tot nu toe werden de uitkerin gen krachtens de noodwet-ouder domsvoorziening verhoogd ¦ — één ^ eer met een vaste bijslag 1948 in verband met de z.g Joekes-gulden en daarna werden ze verhoogd met 5 % ingaande 1 Januari 1950 Dit g ercentage werd tot 10 % ver oogd ingaande 1 September 1950 Thans wordt voorgesteld om de uitkeringsbedragen zelf en de inko mensgrenzen te verhogen in dier voege dat de tot nog toe verleende tijdelijke bijslagen worden verwerkt in de uitkeringsbedragen en inko mensgrenzen Tevens is hierbij ver werkt de laatste verhoging van 5 % ' De kosten dezer wijziging wor den geraamd op 17 millioen gulden Aan de rijksuniversiteit te Gronin gen promoveerde tot doctor in de wis - en natuurkunde E J van Kam pen geboren te Stadskanaal op het proefschrift „ Synthese van chemo tfaerapeutica voor besmette galwegen " Droog weer Weersverwachting van het KNMI te De Bilt geldig tot Zondagavond In het Zuidoosten van het land overwegend zon nig weer en weinig veran dering in temperatuur El ders aanvankelijK weinig maar later toenemende be wolking en lagere middag temperaturen dan vandaag Droog weer Vannacht wei nig wind en hier en daar lichte nachtvorst morgen overdag meest matige wind tussen Noord en West ZONDAG Zon op 4.49 onder 20.25 Maan op 10.33 onder 2.07 Het hogedrukgebied bij En geland werd vanancht bo ven Schotland aangetast door ' n front dat v h Wes ten de Britse Eilanden na derde Door deze verzwak king van het hogedrukge bied krijgt het front de kans naar onze omgeving door te lopen Dit zal tot gevolg hebben dat morgen later op de dag met dit front samenhangende wol kenvelden vanuit het Noor den ons land zullen bin nendrijven De neerslagactiviteit van het front zal in onze omge ving gering zijn Bakker stal stenen voor landbouwer Door het actief optreden van de Rijkspolitie te Bergambacht is een ingezetene van Schoonhoven de 38 jarige W A Z gearresteerd we gens diefstal van straatstenen Deze bakker eigende zich klinkers toe die in de natiijheid van zijn woning stonden en die bestemd waren voor de nieuwe provinciale weg ' Hij liet ze des nachts op een vrachtauto laden en vervoeren naar een in de Vlist wonende pluimveehouder J O die ze voor een bouwwerk kon gebruiken Reeds vijf nachten was er op deze wijze een vrachtver voerd 2odat circa 8000 stenen ge reed lagen voor het bouwwerk van O Op doktersadvies is Z voorlopig op vrije voeten gesteld Oud-burgemeester bij aanrijding gedood Vrijdagmiddag is op de Venlose weg te Roermond de 6S-jarige heer A van S oud-burgemeester van Heino Cv door een vrachtauto aangereden en op slag gedood De heer van S wilde oversteken en be vond zich reeds op de rijweg toen hij de naderende auto opmerkte Hij heeft toen even geaarzeld deed enige stappen terug om vervolgens weer de weg op te lopen De bestuurder van de vrachtauto die met geringe snelheid reed kon toen een aanrij ding niet meer voorkomen BENELUXVEBDBAG EENVOE - MIGE WETGEVING PBIVAAX - EECHT ONDEETEKEND Vrijdagavond hebben de ministers van Justitie van België Luxemburg en Nederland in het ministerie van Justitie tè ' s Gravenhage een Be neluxverdrag ondertekend inhou dende een eenvormige wetgeving over het internationaal privaat recht Het verdrag zal in werking tre den nadat de drie parlementen er hun goedkeuring aan hebben ge hecht Oorspronkelijk plan gewijzigd Van onze parlementaire redacteur Minister Rutten houdt van verrassingen kwam hij Donder dag onverwachts voor de dag met het regeringsstandpunt in zake een tweede technische hogegeschool Vrijdag deed hij even onvoorzien een mededeHng over de schoolgeldverlaging Het zal niet komen tot de drasti sche verlaging die vorig jaar in uit zicht werd gesteld voor onze ver hoogde militaire inspanning tot ver regaande versobering en bezuiniging leidde maar toch wil de regering ook op dit gebied iels doen voor de gezinnen mei meer kinderen Gestreefd wordt naar een reduc tieregeling van de schoolgelden bij het gewone lager onderwijs V.G.L O U.L.O Nijverheidsonderwijs en Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs waarbij het schoolgeld zal worden verlaagd voor gezinnen met meer dan één schoolgaand kind Een tegemoetkoming wordt overwo gen aan de gemeenten genoemd in het schoolgeldenbesluit in de ver wachting dat daardoor ook een ver laging wordt verkregen voor de U.L.O - en L.N.O.-schoolgelden Voorts wordt gestreefd naar een verlaging met 30 procent van het schoolgeld bij M.O en V.H.O waar bij aan gemeenten en schoolbesturen Koel ^ maar droog weef Het KNMI te De Bilt peeft het vol gende overzicht van de weersverwach ting gedurende de Pnlksterdagen Het weer in ons land is de laatste dagen geleidelük onder invloed k^ko men van een hogednikgebied boven de Britse eilanden Bit bracht ons in een koele en droge Noord-OosteUjke luchtstroming Het genoemde hoge drukgehied is vrü standvastig en hoe wel het boven Schotland tydelijk wat afneemt * nadert van de Oceaan een nieuwe rug van hoge druk dio het gaat versterken We mogen in verband hiermede ver wachten dat het weer tijdens de Pinksterdagen niet zo heel veel zal verschillen van dat van de afgelopen dagen De luchtaanvoer zal hoofdza kelijk uit de richting van Zuid Scan-dinavië bleven geschieden De neer slagkansen zün gering Hoewel tyde lUk wolkenvelden kunnen overdreven mogen ook flinke perioden met zon neschijn verwacht worden De moge lijk bestaat dat de temperaturen die aanvankelijk aan de lage kant zijn in de loop van de Pinksterdagen een lichte stijging zullen ondergaan „ De bruigom is de Lentezon en Bolland is de tiruid " Zo zong de dichter Jan Prins En dit jaar valt de bruiloft op Pinlcsteren Er is heel wat gemopperd door het bruidje Hol land dat de Lentezon haar bruigom zo lang op zich liet wachten maar eindelijk is Zij dan gekomen Met Pinksteren zal héél Holland het brui loftsfeest vieren Duizenden buiten landse gasten zullen Hollands bruidstooi bewonderen Zelfs al zou bruigom Lentezon weer een van zijn trouweloze buien krijgen en een ogenblikje verdwijnen dan nóg zal Holland de tere bloesems blijven dragen aan haar vruchtbomen en zul ze de klaterende kleurenpracht van de bollen blijven tentoonstellen Al leen zal dan misschien de heldere glimlach van haar puurblauwe tucht verduisterd worden door een droeve wolk Ze zullen komen de bruilofts gangers Met de fiets in de auto's in touringcars met de trein en wande lend Nergens ter wereld wordt zo'n groot bruiloftsfeest gevierd Het zou niet te verwonderen zijn als er een miUioe » mensen komen En géén bruidje is zo mooi gekleed heeft zo iets teers is zo gezond en zo vrolijk Alleen bruigom is wat wispelturig CONSULAAT TE KABOEL Te Kaboel Afghanistan iis een consulaat der Nederlanden opgericht Het ressoi'teert onder de Nederlanu se ambassade te Karachi Tot onDe zoldi.^d consul te Kaboel is benoemd de Nederlander O Richter een compensatie zal worden gegeven voor de verminderde schoolgeldop brengst Over het geheel wil de regering komen tot een verhouding van het schoolgeld bij gewoon L.O U.L.O en V.H en M.O als van 5 6 7 Over de practische uitvoering van de begroting hadden diverse spre kers de telkenjare weerkerende op merkingen en wensen geuit De minister hoopte ten aanzien van het zogenaamde smartegeld dat het overleg met financiën tot een bevredigend resultaat zou leiden In een onderhoud dat % vy hadden met minister F Teulings die een bezoek brengt aan de slafscliool „ De Scliaffelaar " te Barneveld heeft de bestiiursman enige mede delingen gedaan over de burgerlij ke verdediging De minister stelde het op prys in de gelegenheid te zjjn de statschool in vol bedrijf te zien Met voldoening zei hij te kun nen vaststellen dat de school vol komen voldoet aan de bedoeling welke bij de oprichting heeft voor gezeten Zoals gemeld is worden in de eerste plaats op deze schooi voor gelicht zij die in de burgerlijke verdediging een leidende functie zullen vervullen Op het ogenblik wordt de twaalfde cursus gehou den In totaal zgn er reeds 360 cur sisten opgeleid Daarnaast worden dagcurcussen gehouden voor de leidende figuren uit het brandweerwezen en de me dische dienst De belangstelling voor de stafschool is zo groot dat er zelfs wachtlijsten moesten wor den aangelegd In totaal zullen de cursussen door 700 personen worden gevolgd Vermoedelijk nog dit jaar zal wor den begonnen met de cursus voor hoofdinspecteurs Hieraan moet voorafgaan de goedkeuring van de regering De minister zei te ver - geschiedt in een snel tempo Het enorme eiland Madagascar ziet zich de laatste jaren geplaatst voor ingewikkelde problemen In een eventuele oorlog zou het een voor uitgeschoven positie innemen waar bij het Franse bewind maar ' n onbe tekenende rol speelt zo schrijft „ Le Monde " Madagascar op de oude route om de Kaap de natuurlijke toegangsweg naar hef Verre Oosten loopt het gevaar om bij eeh sluiting van het Suezkanaal de springplank van de Indische Oceaan te worden De economische ontwikkeling van het eiland wordt dan ook met spoed ter hand genomen en reeds geduren de vele maanden al wordt Madagas car overstroomd met Engels-spre kende militaire missies Over de wens om voor de onderwü zer het ziekteverlof te regelen in overeenstemming met de regeling voor de rijksambtenaren hebben thans besprekingen plaats Dan moet ook de verplichte keuring worden ingevoerd voor de onderwijzers Voor vergoeding van verplaatsingskosten voelde de minister weinig Voor de pensioenen verwees spre ker naar zUn ambtgenoot van Bin nenlandse Zaken Ten aanzien van de „ ontknikking " wees de minister verschillende onte vredenheidsbetuigingen af Het was duidelijk dat er na de arbeid van de commissie Wesselings verlangen zouden overblijven doch het orgaan van de algemene Nederlandse Onder wijzersfederatie constateerde over het resultaat dat er dingen v/aren bereikt die boven alle verwacntin gen lagen wachten dat deze goedkeuring binnenkort wordt verleend De hoofdinspecteurs zullen over al in den lande personen opleiden voor de verschillende delen van de burgerlijke verdediging verbin dingswegen reddings en oprui mingsdiensten zelfbescherming bestrijding van aanvallen met gas en atoomwapenen Vrijwillig Er zal voor de burgerlijke verde diging een beroep worden gedaan op vrijwillige medewerking De mi nister koesterde de verwachting dat dit bij het brandweerwezen en de medische dienst en ook bij de sociale zorg waarvoor vrouwelijke organisaties zullen worden inge schakeld op geen bezwaar zal stui ten De verwachtingen zijn hier op timistisch omdat deze organisaties reeds zo sterk op basis van vrij willigheid werken Iets anders ligt het bij de red ding en opruimingsploegen Toch hebben juist deze groepen zeer voornaam werk te doen De minis ter hoopt dat er grote belangstel ling zal bestaan bij het Nederland se volk voor deze diensten Er zal eerst een proef worden ge nomen op basis van vriJwiUigheid Mocht blQken dat er geen voldoen de belangstelling bestaat dan zou de minister de regering moeten voorstellen en burgerlijke dienst plicht in te voeren De minister sprak tenslotte de hoop uit dat het Nederlandse volk door dezelfde geest zal bezield wor den als de mannen van de staf school Een geest welke hij als volgt karakteriseerde realistisch ern.stig hard werkend en toege wijd Uitslag Australische verkiezingen Hhans zijn de uitslagien van de vieiikdezing«n voor het Australische Huls van Afgevaardigden voor op één na alle zetels bekend IX - libe rale en boerenpartijen die tezamen de regering steunen verwierve '^ 69 zetels tegen de socialistisdhe oppo sitie 51 De eindresultaten van de stem ming voor de Senaat zHn nog niet bekend Zoals gemeld is hit ka.M net-Menmes aangebleven Roden bezetten stad in Birma Uit Rangoon is vandaag gemeld dat een sterke communistische strijdmacht de stad Launglon een sterkte van de Burmese regering 32 kilometer ten Zuiden van Tavoy in het gebied dat aan Thailand grenst heeft aangevallen en bezet De communisten verleidden de strgd krachten van de regering een aan val te doen op een kleine commu nistische groep ten Zuiden"-van de stad terwijl hun voornaamste groep van het Oosten uit naderde Dit is de derde keer dat Launglon door opstandelingen is bezet sedert de opstanden begonnen in begin 1948 De communisten zijn zeer ac tief geweest in dit dichtbeboste ge bied dat rijk is aan rubber tin en wolfram EITA HATWOETH GAAT SCHEIDEN Riita Haywortih heeft zich naar haar advocaat meedeelt met haar twee kinderen nabij Reno in de Amerikaanse sitaat Nevada geves tigd met het doel ontbinding te verkrijgen van haar huwelijk met de zoon van de Aga Khan prins Ali Khan Men moet minstens zes weken te Reno hetoben gewoond om aldaar een echtscheidingsproce dure te kunnen voeren De blauwe baai van Diego-Suarez een ruime haven waarin de grootste oorlogsschepen voor anker kunnen gaan is sedert enige maanden ge moderniseerd Hoewel een gedeelte van de haven afgesloten is wegens militaire maatregelen kan iedereen het nieuwe droogdok zien liggen dat de grootste schepen ter wereld kan herbergen Ook het arsenaal van Diego is thans gemoderniseerd en men is be zig met de aanleg van een groot vliegveld niet startbanen waarop de grootste vliegtuigen kunnen landen De recente reis van Georges Peter inspecteur-generaal van de Franse overzese gebiedsdelen naar Wash ington waar hij de president van de Herstelbank ontmoet heeft schijnt niet zonder resultaat geweest te « ijn De heer Peter wist te Parijs mede te delen dat de Internationale Bank niet afwijzend staat tegenover een lening om het tienjarenplan voor Madagascar te bekostigen Men gelooft dat de grondstoffen welke het land voor de defensie kan opleveren belangrijk genoeg zijn om een verhoging van de industriële productie te rechtvaardigen Men weet dat eind vorig jaar 150 ton mi ca aan de Verenigde Staten geleverd zijn Verleden jaar is de productie van grafiet serieus ter hand geno men De toename van Amerikaanse investeringen in de ontginning van uranium en glucinium dat in onbe perkte hoeveelheden in de grond moet zitten zal een machtige pro ductie mogelijk maken en men weet welke rol deze grondstoffen spelen bij de vervaardiging van atoombom men Met nadruk wordt hier op het feit gewezen dat de Duitser Willy Messerschmidt binnenkort een grote vliegtuigfabriek gaat openen in Jo hannesburg Men kan zich dan ge makkelijk voorstellen dat bij deze industrie ook van de grote minerale rijkdommen van Madagascar gebruik zal worden gemaakt Welstandsgrens stijgt tot f 4925 Bü de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend dat beoogt de loongrenzen en dagloongrenzen voor de sociale verzekeringswetten te ver hogen Nu te rekenen van 19 Maart 1951 de lonen weer zijn verhoogd heeft de regering het redelijk geacht dat ook de loongrenzen voor de verschil lende sociale verzekeringswetten aan deze nieuwe loonregeling wor den aangepast Voorgesteld wordt de huidige loon grens voor de invaliditeitswet en de ziektewet van ƒ 4725 te brengen op ƒ 4925 en de dagloongrens geldende voor de premieberekening en de be rekening van de uitkeringsbedragen ingevolge de hiervoor genoemde wet ten en de drie ongevallenwetten welke thans ƒ 13 — bedraagt te ver hogen tot ƒ 14 — Hieruit vloeit ook voort dat de welstandsgrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering stijgt tot ƒ 4925 — Bij'slag invaliditeitswet met 5 pCt verhoogd Eij de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend met de strekking de tijdelijke bijslag op de invalidi teitsrenten en weduwenrenten inge volge de invaliditeitswet alsmede op de toeslagen ingevolge de wet tot aanvulling van renten krachtens de invaliditeitswet — welke bijslag thans 10 pet bedraagt — te verho gen tot 15 pet In een bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant Is opgenomen een lijst met ongeveer 440 naman van vermiste personen van wier overlijden 10 Mei 1951 vanwege de minister van Justi tie aangifte is gedaan bij de desbe treffende ambtenaren van de burge lUke stand ¦ I Het betreft hier merendeels Neder landers van wie wordt aangenomen dat zij zijn omgekomen in Oswleclm in Polen verder cm in Bergen Bel-sen Dachau Ravensbrück en Ora ' niënburg & ró Neen Onze bewogen töd lokt vele schrijvers tot toekomstfanta sieën Het woord toekomstd room ' is in dit verband niet erg op z'n plEiats dit reminisceert te veel aan de sohone dromen uit een optimisti scher tijd toen toekomstland nog Utopia geheten werd Utopia heeft echter plaats gemaakt voor Melan topia — voor een triest verschiet der zwartgalligheid De toekomst geeft geen moed meer Het maakt weinig uit of we ons dit laten zeg gen door een Gheorghiu in diens 25e uur of door Orwell in zijn 1984 of door wie dan ook — de waarheid wordt er niet minder bitter om Nu komt Walter Jens ons dit ver tellen in zijn „ Neen " — de wereld der beklaagden De schrijver is do cent in de Oude Talen aan de Uni versiteit te Tubingen en zijn boek draagt dan ook alle sporen van door een geleerde geschreven te zijn Het is alsof Walter Jens rfchzelf transponeert in de hoofdpersoon van dit boek dr Walter Sturm die over onbepaalde tijd de laatste ver tegenwoordiger vain de geestescul tuur zal zijn in de alsdan opper machtig heersende Staat der Toe komst Een „ buitenland " is er dan niet meer de wereld is dan één hoewel onmetelijk grote desniette min bedompte ruimte Het mecha niek van de absolute eenheidsstaat is voor goed in werking getreden en loopt nu vanzelf als een onfeil baar perpetuum mobile De Kerken de Universiteiten de Kunsten kortom alles wat het leven kleur gaf zijn opgedoekt en hun beoefe naren met hen Alleen Walter Sturm is nog overgebleven om als laatste gevonnist te worden Ach kwaad kan hij niet meer de orde " is voor goed gevestigd Heel de we reld bestaat uit drie stamden be klaagden aanklagers en rechters Dit IS de definitieve maatschappij structuur geworden waarin in eeuwigheid geen verandering meer zal intreden Men kan alleen nog maar promoveren of degraderen naar een andere groep Feitelijk zou Walter Sturm evengoed kunnen blijven leven De mogelijkheid hier toe wordt hem geboden maar de laatste vertegenwoordiger der vrije cultuur zegt „ Neen " — en haalt zodoende het vonnis over zich „ Neen " is een triest boek dat ons duidelijk voor ogen stelt waar heen de mensheid op weg is wan neer zij doorgaat met het perfec tionneren van de verstandscultuur maar het eerste en grootste gebod dat der liefde vergeet De Fontein te Utrecht gaf dit boek in Neder landse vertaling van Jean Duprès uit DRIE NIEUWE LEDEN van Raad van State Naar ons wordt medegedeeld zijn benoemd tot leden van de Raad van State mr J R H van Schaik minister van Staat prof mr R Kranenburg voorzitter der Eerste Kamer en mr P W J H Cort van der Linden bur gemeester van Groningen Deze benoemingen gaan 1 Juni in Mr J R H van Schaik Prof Mr R Kranenburg P.v.d.A > Mr P W J H Cort v d Linden TÖNB LETTE Het b gewijzi Door vera ^ men het elemer GEVOELENS DE LEZEI E en vraag die voor c lettres stellig van b ook de lezer raakt en he lijk interesseert is deze auteur in een tweede of j druk wijzigingen aanbrei anag hij dat niet Daarbij stel ik drie dinjop waarvan de eerste tiSzichzelf spreken I Om te beginnen een aui een toneelstuk libretto enz omwerken tot verhal za vice versa Dit behoel het geheel geen betoog In de tweede plaats hg een herdruk — ik vind Z moet — met de spelling i tijd meegaan zoals hij al | we dat zijn tijd als goed o lijk voorschrijft moet aa en nakomen Het vasthou < het oude is voor mij een b < öf reactionnaire gezindheid stellerij Over herdruk overleden schrijvers zwijg dat zou te ver voeren De auteur moet ook h fouten verbeteren Een v lezer wees er eens op dat i geschreven had t la bonh ^ wel in gezelschap van Vesl ik dat bij een nieuwe druk gen door è la bonne hel zonder lichtelijk blozen deze blunder want al ov de heer van der Hoogen i en verharding des gemoe kan van mij nog niet on omstandigheden zéggen 2 was wie weet waar Het derde dat ik vooro Iets minder eenvoudig in J Hlaring Er bestaat n.l e < mene regel dat wie in een publiceert vrij is om bij u boekvorm daai van af te Waarop steunt deze regel niet op een codificatie va voorschriften want die b niet en zal nooit kunnen Zijn geldigheid wordt dei algemeen aanvaard en ooi hem voor juist Verschijnil periodiek toch heeft het van een zekere voorlopigl de periodiek is men in i chambre van de kunst boek in de ontvangzaal E robe geeft ons het recht ren nog eens te kammen recht te trekken In de zi men dat niet Men kan he ' dus en eenvoudig uitdruk men een periodiek niet een boek wel Door dit laatste heb iK te kennen gegeven dat ih stander ben van gewijzig drukken Derhalve deed n mening Antonie Donker i hij „ Schaduw der bergen ' tweede druk bekortte A deed Top Naeft niet i zij het laatste hoofdstuk V de poort " zoals dat in Gï derland was verschenen ' door een geheel nieuw 3 haar „ Zo was het ongeve 70 en 71 Zij voegt er aan te weten welk slot de verdient Dat is hier echti zins de zaak Zij had het 1 veranderen en zij maal haar recht gebruik Tegen het door mij gefobeginsel dat men in een j ven boek niet meer vemag valt wel iets aan tiHier hebben we stellig géschreven wet en ik meende overgrote meerderheidschrijvers zich volkomen j Vrij dat is hier het woord,stenaar moet vrij zijn Eenlijk mens die een mispas btrachten dat zoveel mogeldaan te maken Waarom,kunstenaar dat niet mogimoet het zelfs hij is het ' kunst verplicht Dit argument doet os lijk de deur dicht en zuil daar men het kan verstev een beroep op een aantal grootste schrijvers I staat voor mij de deur stens op een kier Ik vin < wie zo handelt ook al waj genie de begrenzing van held voorbijziet Een § herdruk is voor de lezer | oorspronkelijk altijd een aangename ervaring die 1 gauw het gevoel zal gevel schrijver brj de neus te 2 men voor de ernstige vel en voor de bibliotheken ai extra uitgave voor de ei tor een extra arbeid — ai had kunnen worden verrj dien de schrijver zo goed weest ineens zijn „ éditioi tive " in het licht te geven Veel belangrijker is echj zulk een geval de sohrijvei pens het oorspronkelijk < monium paupertatis uitrï brevet van onbekwaam ] ligt voor de hand dat h ^ dan dadelijk denkt aan pi verschijning aan onrijij oyerhaasting bij de scï zich toch maar gedrukt | Toegegeven een goed sd ] tot Verandering niet over na een zeker gewetensco hebben doorworsteld Ik ¦ ongetwijfeld bij Antonié aannemen Ter Braak v ^ net vijfde deel van zijn Vi Werken dat Donker zich inoet hebben naar de criti komen op de wijdlopigheii ste versie van Schaduwe ^ gen Dit werpt dan volï Braak „ een merkwaardlj de mentaliteit waaruit | Werd geschreven " Voor 1 IS een boek waarin men s kan snoeien gelijk hier ] bleek want het werd I nem zelfs beter van to 
5!!!5!!!^!!S??!^!!!*J ^^ TONEEL ^^ MUZIEK »- XfïTEREN ^ BEELDENDE KUNST * FILM InLondens nieuwe muziek tempel komt geluid tot volmaaktheid LETTERKUNDIQE KRONIEK » Het bezwaar van gewijzigde herdrukken Door verandering verloochent men het maatschappelijk element in een boek Myrna Loy en Clifton Webb in de film „ Voordeliger per dozijn " Scala kijk " te ' s Gravenhage 20 en 26 Juni Gedureiide het Intern Congres van kunstcritici dat van 2—9 Juli dus in de Festivaltijd te Amsterdam zal worden gehouden zal een aantal „ Films sur l'Art " worden vertoond De voorstellingen worden gegeven op 3 4 en 5 Juli in het Stedelijk Mu seum te Amsterdam Molières Tartuffe gestaan door Virginia Mayo en aange zijn de „ show " in deze film een grote rol speelt treden er ook revue-girls op In deze film zien we Danny Kaye als de man van de twaalf ambachten en de dertien ongelukken Schatrijke Maharadja's prachtige Oos terse natuur de mysterieuze sfeer van het oerwoud ' met zijn onvermoede ge - varen wilde die GEVOELENS BIJ DE LEZER E en vraag die voor de belles lettres stellig van belang is ook de lezer raakt en hem moge lijk interesseert is deze mag een auteur in een tweede of volgende druk vjrijzigingen aanbrengen of aiiag hU dat niet Daarbij stel ik drie dingen voor op waarvan de eerste twee voor zichzelf spreken Om te beginnen een auteur mag een toneelstuk libretto scenario enz omwerken tot verhalend pro za vice versa Dit behoeft wel in het geheel geen betoog In de tweede plaats hg mag bg een herdruk — ik vind zelfs hij moet — met de spelling van zijn tiid meegaan zoals hü al het nieu we dat zijn tijd als goed of wense lijk voorschrijft moet aanvaarden en nakomen Het vasthouden aan het oude is voor mij een bewijs van öf reactionnaire gezindheid öf aan stellertj Over herdrukken van overleden schrijvers zwijg ik want dat zou te ver voeren De auteur moet ook kennelijkefouten verbeteren Een vriendelijklezer wees er eens op dat ik ergensgeschreven had è la bonheur Hoe wel in gezelschap van Vestdijk hebik dat bij een nieuwe druk vervan i^en door è la bonne heure nietzonder lichtelijk blozen vanwegedeze blunder want al overtref ikde heer van der Hoogen in leeftflden verharding des gemoeds menkan van mij nog niet onder alleomstandigheden zeggen zijn bloswas wie weet waar Het derde dat ik voorop stel is Iets minder eenvoudig in zijn ver klaring Er bestaat n.l een alge mene regel dat wie in een periodiek publiceert vrij is om bij uitgave in boekvorm daarvan af te wuken Waarop steunt deze regel Zeker niet op een codificatie van kunst voorschriften want die bestaat er niet en zal nooit kunnen bestaan Zijn geldigheid wordt desondanks algemeen aanvaard en ook ik houd hem voor juist Verschijning m een periodiek toch heeft het karakter van een zekere voorlopigheid Met ie periodiek is men in de anti chambre van de kunst met het book in de ontvangzaal De garde robe geeft ons het recht onze ha ren nog eens te kammen onze das recht te trekken In de zaal doet men dat niet Men kan het ook al dus en eenvoudig uitdrukken dat men een periodiek niet herdrukt een boek wel Door dit laatste heb ik meteen te kennen gegeven dat ik tegen stander ben van gewijzigde her drukken Derhalve deed naar mijn mening Antonie Donker fout toen hij „ Schaduw der bergen " in de tweede druk bekortte Anderzijds deed Top Naeff niet fout toen zij het laatste hoofdstuk van „ Voor de poort " zoals dat in Groot Ne derland was verschenen verving door een geheel nieuw Men zie haar „ Zo was het ongeveer " blz 70 en 71 Zü voegt er aan toe met te weten welk slot de voorkeur verdient Dat is hier echter geens zins de zaak Zij had het recht van veranderen en zij maakte van haar recht gebruik Tegen het door mij geformuleerd beginsel dat men in een uitgege ven boek niet meer veranderen mag valt wel iets aan te voeren Hier hebben we stellig geen onge schreven wet en ik meen zelfs dat de overgrote meerderheid onder de schrijvers zich volkomen vrij acht Vrij dat is hier het woord De kun stenaar moet vrij zijn Een fatsoen lijk mens die een mispas beging zal trachten dat zoveel mogelijk onge daan te maken Waarom zou de kunstenaar dat niet mogen HiJ moet het zelfs hij is het aan zgn kunst verplicht Dit argument doet ogenschijn lijk de deur dicht en zulks te eer daar men het kan verstevigen met een beroep op een aantal van de grootste schrijvers Niettemin staat voor my de deur nog min stens op een kier Ik vind n.l dat wie zo handelt ook al ware hij een genie de begrenzing van zijn vrij heid voorbijziet Ben gewflzigde herdruk is voor de lezer van het oorspronkelijk altfld een minder aangename ervaring die hem al gauw het gevoel zal geven door de schrijver bij de neus te zijn geno men voor de ernstige verzamelaar en voor de bibliotheken allicht een extra uitgave voor de catalogisa tor een extra arbeid — al hetwelk had kunnen worden vermeden in dien de schrijver zo goed ware ge weest ineens zijn „ edition defini tive " in het licht te geven Veel belangrijk:er is echter dat in zulk een geval de schrijver zich no pens het oorspronkelijk een testi monium paupertatis uitreikt een brevet van onbekwaamheid Het ligt voor de hand dat het publiek tlan dadelijk denkt aan praemature verschijning aan onrijpheid aan overhaasting bij de schrijver om zich toch maar gedrukt te zien Toegegeven een goed schrijver zal tot verandering niet overgaan dan ha een zeker gewetensconflict te hebben doorworsteld Ik mag dit ongetwijfeld bij Antonie Donker aannemen Ter Braak vermeldt in bet vijfde deel van zijn Verzamelde Werken dat Donker zioh gedragen lïioet hebben naar de critiek losge komen op de wijdlopigheid der eer ste versie van Schaduwen der ber gen Dit werpt dan volgens Ter Braak „ een merkwaardig licht op de mentaliteit waaruit dat boek Werd geschreven " Voor Ter Braatk IS een boek waarin men straffeloos Kan snoeien geiyk hier mogelijk Week want het werd er volgens hem zelfs beter van toch het wa - re niet Ter Braak ziet het düs anders dan ik hij verwerpt door de mogelijkheid van besnoeiing het oorspronkelijke werk Maar hij stelt daardoor tevens de zaak niet principieel Ik wil dat wel doen Ik verwerp de besnoeiing en andere wijziging om dat enkele feit Ook al zou men door verandering de kunstwaarde van een boek kunnen vergroten of er zelfs kunstwaarde aan schenken — en waarom zou dat niet mogelijk zijn — dan blflf t ' het toch een zonde tegen het be ginsel en had de schrijver beter gedaan ziJn talent en energie aan iets nieuws te besteden Hierbij sluit zich vanzelf mijn hoofdbezwaar aan dit dat men door wijziging het maatschappelijk clement in een boek verloochent het zijn van publiek domein Het boek eenmaal verschenen is miet meer ons eigendom Wij zijn niet als de eigenaar van een verhuurd huis die er naar verkiezing aan mag vertimmeren wij zijn huur ders geworden die mogen onderver huren aan de lezer maar niet vertimmeren Eigenaar van het boek is de gemeensohajp Ook zij kan iniet aan het huis ' vertimmeren want zij beschikt niet over mate riaal en gereedschap Deze eigen aardigheid van dit huis brengt mee dat het behoort te blijven zoals het nu eenmaal is totdat het verdwijnt Zulk een standpunt brengt voor de schrijver zijn bezwaren mee Ge dane zaken nemen dan immers geen keer terwijl het tegendeel hem practisch mogelijk ware ge weest Maar dusdoende miskent hij het element van publiek domein Er ligt voor mij ook iets flinks haast zou ik zeggen iets mannelijks in dat de schrijver niet retoucheert en dat hij zij het met een zucht denkt daar ligt het met al zijn ge breken het ligt er nu eenmaal laat het liggen een volgende keer hopelijk beter F BORDEWIJK Comédie Fran^aise E en Misanthrope een Avare een Tartuffe gezegd hypocriet Mo lière maakt er volbloedige mensen van d.w.z als men het verstaat hem te spelen Welk gezelschap zou dit beter afgaan dan dat van het Huis van Molière de Comédie Fransaise Het heeft Molière nog wel wat moeite gekost om met zijn stuk dat valse vroomheid en huichelarij aan de kaak stelt in de openbaarheid te komen De critiek op Tartuffe die zich na de eerste voorstellingen liet horen liet aan afkeurende duide lijkheid niets te wensen Voor ons hebben de dingen zich echter gron dig gewijzigd en de schrik die het werk dadelijk na zijn verschijning teweeg bracht heeft plaats ge maakt voor be wondering en amusement Wü hedendaagse schouwburgbezoe kers zijn gewend het ongenadigste of onbarmhartig ste over het men selijk doen en la ten te zien en te horen te krijgen En als een auteur er in slaagt om in oprechtheid en i psychologisch juist het minder mooie te laten zien en wij de nood zakelijkheid van zijn betoog en be doelingen kunnen inzien dan is er slechts waarde ring voor dat hij uit overtuiging zijn taak op zich heeft genomen Wat zich in de loop van de tijd echter niet gewij zigd heeft is het beeld van diverse karakters en dat we die uit Molières stukken ogen blikkelijk herkennen als uitingen die ons al te bekend voorkomen geeft hun een waarde die niet aan deva luatie onderhevig is Het type vertegenwoordiger van bepaalde hebbelijkheden is bij Mo lière zowel type als karakter Het groeit van het eerste naar het laat ste toe en daarmee neemt het over tuigende gestalte aan Hulpmiddelen als wetenschappelijke analyse ken nis van complexen e.d stonden de schrijver uiteraard niet ten dienste Maar hij kon over iets beschikken dat voor een dramatisch genie waar schijnlijk nog belangrijker is n.l de gezonde en logische kijk op de me demens verkregen door nauwletten de observatie en door ervaring en intelligentie Hiermee heeft Molière gewerkt en kan men zich als resul taat een completer en geloofwaardi ger hypocriet voorstellen dan Tar tuffe Niet minder dan glansrijk was de voorstelling die de Comédie Fran eaise gisteravond in de Utrechtse stadsschouwburg van Molières co médie gaf De meeste actrices en acteurs beoefenen een techniek van verszegging die de indruk wekt of het drama in versvorm op zijn minst even vanzelfsprkend is als proza Deze techniek is hier naar het vol maakte toe geheel ontwikkeld In de enscenering raakte men al evenzeer aan de hoogste toppen van herschep pingskunst De laatste fijnheden van Film op Holland ' Festival Het komende Holland-Festival zal een completer filmprogramma te zien geven dan op vorige festivals het geval was De achttien jaar geleden vervaar digde film „ Marius " — naar het to neelstuk van Marcel Pagnol — die voor de oorlog nooit buiten Frank rijk is gebracht omdat men het ge geven te speciaal Marseillaans vond komt thans in vertoning De pre mière ervan heeft plaats Vrijdag avond 22 Juni in het Haagse Krite rion Theater Het werk duurt twee en een half uur en zal gedurende de gehele Festival periode worden vertoond Pagnol hoopt bij de première aan wezig te kunnen zijn Wanneer het werk in de smaak valt zullen later ook de vervolgen op Marius n.l „ Fanny " en „ Cesar " in ons land in de bioscopen komen Voorts wor den voorstellingen georganiseerd van het Franse programma „ Les Vagabonds Imaginaires " Dit be staat uit drie afzonderlijke films ge baseerd op de levensgeschiedenissen van Arthur Himbaud Bateau Ivre Alphonse Daudet Les Etoiles en Tristan Corbière Les amours jau nes Het zal worden vertoond in het Kriteriqn Theater te Amsterdam 21 23 30 ' Juni en in Theater „ De Uit - Het licht naar binnen ' glijdende ismeestal filmkost voor een week metfeestdagen En aangezien het Pinkste ren wordt De Fransen hebben een film gemaakt over en met het dirigent-wonderkind Roberto Benzi Het spreekt vanzelf dat in een dergelijke film het accent op de muziek valt maar dat neemt niet weg dat er goed geacteerd wordt De ge schiedenis is blijkens de verklaring die aan de film vooraf gaat niet de le vensgeschiedenis van dit dirigentje maar geïnspireerd op enkele voorvallen in zijn leven Het verhaal wil dat Ro berto na eerst te zijn opgeleid door een bekwaam musicis die een begrijpend en liefdevol mens is op tournee wordt Camera genomen door en kele lieden die hem aanvankelijk gebruiken om reclame te maken voor een mode dirigent Tenslotte lukt het hem echter toch de werken te dirige ren die hij zelf wü De film is als het ware een pleidooi tegen de exploitatie van wonderkinderen maar men kan zich natuurlijk afvragen — het dirigent schap van deze jongen buiten beschou wing latende — wat men ervan moet denken wanneer kinderen hoofdrollen in films moeten spelen toneelspel komen zowel individueel als in de ensembles verrassend naar voren Alles is zorgvuldig bestudeerd en toch natuurlijk onderworpen aan de strengste stijl en daarom toch niet minder los en vlot Na enkele eeuwen blijkt de grote traditie van de kunst van Molière-spel bij de Comédie Frangaise nog volledig be waard te zijn gebleven Fernand Ledoux die de mise en scène verzorgde speelde Tartuffe Zijn creatie was er een van een acteur van de allerhoogste orde Met houding en gelaatsuitdrukking ver richtte hij wonderen van dramati sche kunst We noemen voorts de Orgon van Louis Seigner die alle dwaasheid humor en ook het beetje tragiek in de figuur van de door Tartuffe's kwalijke „ deugden " ver - Annie Ducaux Elmir,e en Fernand Ledoux Tartuffe in een scène « it Molière's „ Tartuffe " opgevoerd door de Comédie Fransaise blinde vader tinteling en diepte gat Een charmante en waardige Elmire Orgons vrouw riep Annie Ducaux tot leven Beatrice Bretty was als Dorine een schalkse en goedhartige gedienstige in huis In een tempo „ grande Vitesse " datniettemin tot geen enkele onduide lijkheid of mindere verzorging aan leiding gaf voltrok zich deze mees terlijke „ Tartuffe " Na de pauze devoortbolderende farce „ Le médecinmalgré lui " waarin Jean Meyer onshevig amuseerde met zijn komischtalent E B KANT-TENTOONSTELLING Onder auspiciën van The British Council en Het Kantsalet wordt op 18 Mei in het museum Willet Holt huysen Herengracht 605 Amster dam de zomertentoonstelling ge opend die ditmaal Kant en Kunst tot onderwerp heeft In tegenstel ling met vorige tentoonstellingen op dit gebied die materiaal ontleenden aan verscheidene collecties is deze samengesteld uit slechts een enkele verzameling nl die van mevr Edith Jacoby Iklé Deze collectie is een van de grootste particuliere verza melingen ter wereld Vreeburg De Engelse dichter Alfred Tennyson schreef een gedicht over „ The Charge of the Light Brigade " in 1854 tijdens de Krimoorlog en de Amerikanen maakten er een film van die nu hier draait Het is een film vol avontuur en schittering en daar doorheen gewe ven de tedere draad der liefde Er zijn 2 broers Geoffrey en Pei - ry Vickers bei den officier in het Britse leger die ver liefd zün op hetzelfde meisje Elsa Errol Flynn de dappere militair en edel moedige man zien we hier in al zijn elegance Patric Knawles is een sympa thieke Perry en Olivia de Havilland is op haar charmantst De ooi'logstaferelen 2ijn vol verrassingen en de goeden win nen ook hier Een film zonder senti mentaliteit en zonder overdreven liel denmoed De Amerikanen hebben deze keer eens maat gehouden Scala Een bijzonder geestige film draait in „ Scala " waarin men de bekende acteur Clifton Webb kan zien als de excen trieke huisvader die zijn — uit twaalf kinderen bestaand — kroost volgens een zeer bijzonder opvoedingssysteem rijp voor het leven tracht te maken De film draagt tot titel „ Voordeliger per dozijn " Cheaper by the Dozen " Deze cinematografische bewerking van een beroemd t)oek dat ook als feuilleton verscheen mag zeker een buitengewoon geslaagd experiment worden genoemd Het brengt een koddige familie-historie in beeld waarin een ieder wellicht iets uit eigen familie-kring zal aantreffen Want het leven in een huisgezin is in Amerika al precies eender als bij ons in Euro pa Pa Gilbreth die aanvankelijk alleen heerser thuis is ziet toch iets van zijn macht afbrokkelen als zijn kinderen groter worden Deze nieuwe Clifton Webb film waarin de hoofdrolvertolker op sublieme wijze wordt terzijde ge staan door o.a de sympathieke Myrna Loy zal ongetwijfeld in staat zijn aller harten te winnen Vanmiddag om half vijf heeft in het Scalatheater een spe ciale voorstelling plaats voor de kin derrijke gezinnen van tien of meer kinderen City „ Ben je vrij vanavond '" Welnu als U dat bent dan zoudt U eventueel naar de film kunnen gaan die deze week in City draait U zult niets missen als U niet gaat maar ach aan zo'n typische Hollywood-achtige showfilm ' is nog wel enig plezier te beleven voor wie het niet te hoog wil zoeken Deze Hm heeft weer alles wat men in het genre mag verwachten Schitterende kleuren goede tfilmtechniek wat verliefdheid tus sen zingende fi guren Frank Si natra en Gene Kelly en mooi meisjes Esther Wil liams en Joan Garret een heleboel goede muziek en een verhaaltje zo on waarschijnlijk dat het niet behoeft te worden naverteld Het hangt aan een van show en base-ball Het heeft zijn verdiensten wel en ook zijn zwakke zij den waarvan het kennelijk gebrek aan inspiratie er één is en Sinatra die niet ten onrechte Frankie-Boy wordt ge noemd de andere Vooraf draaien een goede tekenfilm en een buitengewoon smakeloos Nederlands reclame-filmpje Rembrandt ren en de lieve Sabu thans op tredende in „ Song of India " als de dappere dierenminnende Ramdar die na vele Palace Voordat de roem van Danny Kaye eigenlijk goed en wel in ons landje was doorgedrongen — hij werd hier eigen lijk pas bekend met „ Het dubbelleven van Walter Mitty " — was er wel reeds een andere film geweest waarin hij uitblonk door zijn komisch talent n.l De kampioen melkboer " Hij wordt daarin bij - jungleprins verwikkelingen nög'lang en gelukkig leeft met prinses Weekoverzicht TONEEL STADSSCHOUWBURG ZAT en ZOND 12 en 13 Mei come - dia „ Goud en Antiek " MAANDAG 14 Mei Comedia „ Vader Thuis " DINSDAG 15 Mei Haagse Comedle „ Vriendinnen " WOENSDAG 16 Mei R'dams Toneel De kinderen van Eduard " DONDERDAG 17 Mei St Bnoifaoiua Lyceum ouderavond VRIJDAG 18 Mei A'dams Toneel „ Uilenspiegel " ZATERD 19 Mei Comedia „ De Brlcl van Don Juan " en „ De eerbiedige Lichtekooi " MUZIEK WESTEBKERK WOENSDAG 16 Mei Orgelconcert St van Viegen m.m.v Utr a Capella koor TIVOLl VRIJDAG 18 Mei Piano-recital SIKvan Bergmann Tara Gail Russell Ja wie romantisch is en van avonturen houdt zal geen spijt hebben van dit uitstapje naar de Combi-jungle Beertjes zijn toch lieve diertjes Ten minste OD de film Het aardige bi] filmpje „ A day with Brumas " zal vast en zeker ieders hart stelen Trouwens een reis naar Turkije is ook niet te versmaden De Modern Age documen taire over dit land is allerinteressants ' t Binnenl jour - Filmac naai loopt overvan bezienswaar dig nieuws Var - sity motorren - nen in Zandvoort ' dodenherdenking en bevrijdingsfeesten wegenwachtjubileum en zo maar door In het buiterüands journaal opent King George het Festi val of Britain en verantwoordt Mac Arthur zich voor de Amerikaanse Se naat Een vrolijk tekonfilmpje tot be sluit van dit Pinksterprogramma Olympia De grappenmakers Abbot en Costello zijn op enigszins vreemde wijze in „ Het Wilde Westen " terecht gekomen en be leven daar heel veel avonturen Direct al ondervinden zij dat er van enig recht geen sprake is want zij worden be schuldigd van moord voor de sheriff geleid en veroordeeld om te zorgen voor de achtergebleven weduwe die in het bezit is van niet minder dan ne gen kindertjes Op zeer eigenaar dige wijze kwij ten zij zich van de hun opgedragen taak en men begrijpt wel op welke wijze dat geschiedt Men kan er harte lijk om lachen Vooraf gaat een va riété-nummer en een zeer geslaagde te kenfilm Het programma wordt gebo den tot en met Zondagavond Maandag „ Het regiment der verdoemden " Holland'Festival Club In het Intern Cultureel Centrum Paviljoen Vondelpark te Amster dam zal van 15 Juni — 15 Juli even als vorige jaren de Holland Festival Club ' gevestigd zijn Men " ontmoet daar aan het Festival deelnemende kunstenaars en heelt er gelegenheid om van gedachten te wiselen over de uitvoeringen die op dit leest van de kunst plaats hebben Hierdoor zal aan de manifestaties die resonantie worden verleend welke Festival sfeer wordt ' genoemd De Festival-Club heeft een eigen programma ontworpen waarop cau serieën voorkomen ter inleiding van werken welke op het Festival zul len worden uitgevoerd Rafael Ku belik bijv spreekt over Janacek wiens muziek op de programma's een zeer belangrijke plaats inneemt Jo han de Meester zal zijn inzichten omtrent de Griekse tragedie in ver band met de voorstellingen van Euripides „ Iphigeneia " uiteenzetten Openluchtmuziek door het Con certgebouw Koperkwartet op het schiereiland tegenover - het Cultu reel Centrum en voorstellingen door de Nederlandse Pantomiraegroep o.l.v Jan Bronk van „ Pierrot le Pendu " behoren eveneens tot de door de Festival Club georganiseerde gebeur lijkheden H R BREMMER TACHTIG JAAR Op 17 Mei hoopt de kimstcritioua H P Bremimer zijn tachtigste ver jaardag te vieren Hendricus Brem mer werd in 1871 te Leiden g-sboren waar hij de HBS doorliep Hij volg de een jaar de Koninklijke Acade mie voor Beeldende Kunsten te Den Haag en studeerde daarna zelf Hij was werkzaam als leraar in de practische aev-sthetica Van zijn hand verschenen o.a „ In leiding tot het zien van beeldende kunst „ Delftsch aardewerk in het Rijksmuseum " „ Vincent van Gogh " „ Praictisch aesthetische studies " „ De beeldhouwer Raedecker " en „ Egyptische kunst in het museum te Deiden " CHAJA GOLDSTEIN IN NEDERLAND De vermaarde voordrachtkunste nar|es van Jiddische en Hebreeuwse kunst Ghaja Goldstein door een jaren lang verblijf in Nederland hier welbekend kwam dezer dagen uit Amerika naar Europa Zij zal in Nederland en ook in het buiten land optreden De première zal plaats hebben te Rotterdam in de Rotterdamse schouwburg op Dins dag 15 Mei Chaja Goldstein zal een program ma geven van Jiddische en He breeuwse liederen en voordrachten o.a Gebed van een Ghettojood van Bertus van Lier Een sprookje van W Torkanowsky De Profeet Elija hu Peretz van A W Binder Ern stig gesprek met God van Stut schewsky Vrolijk gesprek met God arrangement H Kruyt en een reeks liederen van o.a Ben Chaim J En gel H Kon Lazar Weiner Gebirtig en Nardi De inhoud dezer liederen zal door Chaja Goldstein in de Ne derlandse taal worden toegelicht De begeleiding wordt verzorgd door P Pijnenborg Behalve in Rotterdam zullen er in Nederland nog voordrachten ge geven worden in Den Haag Amster dam Hilversum en vele andere plaatsen Zaal als geheel een muziek instrument Van onze Londense correspondent H et Britse festival heeft Londen verrijkt met een concertzaal welke tenminste wat de acoustiek betreft de volmaaktheid nabij komt Aan dit nieuwe muziekgebouw was dringend behoefte vooral sinds de beroemde Queen's Hall in de oorlog werd verwoest Bovendien is het concertleven in de Britse hoofdstad sinds de oorlog intensiever dan ooit Tot dusver moesten de grote or kesten — er zijn er zes — zich met de ronde Albert Hall tevreden stellen welke geschikter is als circusgebouw en voor bokswedstrijden dan als concertzaal Vooral de echo welke men er op vele plaatsen hoort is ir riterend voor elke concertbezoeker Toch zal de Albert Hall ook thans ¦ als concertcentrum in gebruik blij ven Het was een riskante onderneming om de Royal Festival Hall zoals de nieuwe zaal door-de koning gedoopt is vlak naast een spoorbrug en via duct neer te zetten maar het ver trouwen van de geluidstechnici bleek gerechtvaardigd Er dringt geen ge luid van buiten door De zaal is ge bouwd als een ei in een doos hetgeen een perfecte isolatie waarborgde Toen met een gehoor van meer dan drieduizend mensen werd nagegaan of de zaal aan alle eisen voldeed was dit een gebeurtenis als de proefvlucht van een nieuw vliegtuig Het liep goed af De mensen waren enthou siast over de zuivere klare toon Re volvers werden afgevuurd maar geluidsweerkaatsing bleef uit Uit al le mogelijke hoeken klonken trom petten maar afwijkingen in de klank werden niet waargenomen Scherpe fluitjes in de gangen en foyers dron gen evenmin naar binnen door Een bijzonderheid is dat de zaal als geheel een muziekinstrument is Men kan haar namelijk „ stemmen " door een kleine verschuiving van wanden en klankborden De van beige - ekleding voorziene zitplaatsen tegen een donkerder achtergrond van rood leren muurbe dekking lopen amphitheatersgewij ze op iets dat nieuw is voor een con certzaal Het steiler oplopend balcon zweeft als het ware in de ruimte omdat het Studie over doden dansen P rof EnWaar hoogleraar aan de Universiteit te Utrecht die blij kens zfln publicaties zich gespecia liseerd heeft op de Cultuurgeschie denis der Laat-Middeleeuwen heeft in zijn „ Dodendans " — uitg L J Veen te Amsterdam — dit onder werp wel zo „ eingehend " behandeld dat voor toekomstige cultuur histo rici dit terrein volledig afgegraasd is zodat geen sprietje ter herkau wing overblijft Met deze wetenschappelijke mo nografie is wel alles tot in uiterste détails besproken gewikt en gewo gen wat over Dodendans in het bui tenland ooit verscheen Dat wij Hollanders g'een samen vattende studie over dit Laat Mid-deleeuwse cutuurverschijnsel had den mogen we wel toeschrijven aan het feit dat Dodendansen althans in de beeldende Kunsten hier niet voorkomen In enkele onzer Kerken treffen we de Legende der Drie Le venden en Drie Doden aan een voor stelling die zich tegen het einde van de veertiende en begin vijftiende eeuw tot de lugubere dodendansen zal ontwikkelen In de gTote cultuurlanden van het Westen deden zich deze felle sa tyrieke afbeelingen voor vooral op Kloostermuren en Kerkiiofarcades In dr Enklaar's studie treft de Kunsthistoricus het boek is te ge detailleerd voor de amateur alle gegevens en alle bronnen aan die in buitenlandse monografieën wer den gepubliceerd Aldus geeft deze knappe studie ons weer een helder der inzicht in deze Laat Middel-eeuwse cultuurperiode tijden van pest en onafgebroken oorlog toen de Dood de „ basso continuo " was van de uitgaande Middeleeuvren Geen literair werk dezer tijden hetzij de prachtige coplas van Mau rique Villon's oeuvre of dat der Zuid Nederlandse Rederijker de Roovere onze moraliteit Elckerlyc geen Klooster Kerk of dodenaklter of de Dood is de hideuze satyrie ke protagonist Want een niet on belangrijke factor in deze 15 de eeuwse Kunst is naast de memento mori gedachte de felle satyre die in stijgende lijn zal opgaan tot Hie ronymus Bosch In de laatste Wereldoorlog zijn helaas twee grote Kunstwerken grondig verwoest de beroemde Do dendans in Lübeck en de Trionfo della Morte in het Campo Santo te Pisa J F A A INTERN VIOOLCONCOURS TE BRUSSEL Na de op 4 5 7 en 8 Mei te Brussel gehouden eerste selectieproef werden de Nederlanders Theo Olof en Kees Kooper toegelaten tot de tweede proef van het internationale viool concours „ Koningin Elisabeth van België " De Nederlandse deelneem sters Johanna Holsbergen en Sylvia van der Ho«f werden afgewezen Verder werden tot de volgende selectieproef toegelaten Hedi Gigier Oostenrijk Pierre d'Archambeau V.S Predell Lack V.S Lumen Yordanoff Bulgarije Marcel Debet België Sybil Copeland Zuid Afri-ka en Pierre Doukan Frankrijk De vier Sowjet-Russische deelne mers werden alle vier toegelaten tot de tweede proef onzichtbaar op de muren van de zaal rust Excentriek zijn de uitspringende zij loges die als een soort reddingbo ten langs de kanten hangen Men zal aan deze buitensporigheid die de rust en harmonie van het geheel verstoort moeten wennen alsook aan het feit dat het gebruikelijke rode pluce en goud verdwenen zijn Van buiten is het gebouw een ei genaardig mengsel De gebroken lij nen van de witte en zwarte glaspa nelen vormen een aesthetische oplos sing aan de beide zijkanten waar zich de ingangen bevinden Het iet wat gewelfde dak doet echter aan een stationskap denken terwijl het ruwe beton aan de voorzijde en aan de uit einden der zijmuren met de op schietgaten gelijkende kleine recht hoekige ramen aan het gebouw het uiterlijk geven van een enorme bun ker Maar het voornaamste is dat de muziek er uitstekend klinkt en dat de daarbij behorende sfeer aanwezig is Radio luisteraars in ons land kun nen de kwaliteit van de nieuwe zaal zeker waarnemen Culturele defensie Wij bewapenen Of dat nodig of onnodig is hebben wij als Federatie niet le beoordelen Wij hebben reke ning te houden met de realiteit dat de Nederlandse Regering van me ning is dat wij moeten bewapenen om te verdedigen wat wij bezitten ons leven onze cultuur Wat nu dreigt en ten dele reeds werkelijkheid werd is dit dat men op de cultuurzorg gaat bezuinigen om de cultuur te kunnen verdedi gen Dat is het paradoxale van de huidige situatie Met deze woorden wordt een bij zondere uitgave van het blad van de Nederl Federatie van beroeps verenigingen van Kunstenaars in geleid Een van de bijdragen is van prof dr Fred L Polak adjunct-directeur van het Centraal Planbureau en voorzitter van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers Wij ontlenen daaraan het volgende „ Wat is de zin van de militaire defensie - inspanning welke zulke diep-ingrijpende materiële conse quenties met zich brengt Deze zin kan bij dieper nadenken geen an dere zijn dan de wil tot verdediging van onze cultuur Nu dreigt even wel juist weer als gevolg van deze materiële consequenties de cultuur ernstige schade te lijden Iedereen weet dat ik hier in de eerste plaats rnaar zeker niet alléén doel op de kunst Om de militaire defensie van onze cultuur mogelijk te maken wordt paradoxalerwijze de ontplooiing van onze cultuur in verschillende op zichten onmogelijk gemaakt Datge ne waar alles om begonnen heet raakt in vergetelheid en verdruk king met de ironie aan ' t geschied gebeuren eigen Verzet tegen materiële beknot ting van de cultuur hoe noodzake lijk ook is op zichzelf onvoldoende Het kwaad ligt dieper diep in ons zelf Het kwaad ligt daarin dat wij cultuur nog een zaak van luxe ach ten voor kleine elite niet een le vensbehoefte van de massa Men ontneemt de massa derhalve zo schijnt het nauwelijks iets met cul tuur-albraak De massa komt hierte gen niet in verzet omdat zij weinig of geen deel heeft en mag hebben aan de cultuur En zo vraagt ten slotte een onnadenkend deel van de elite waarom zullen we de massa in deze benarde tijd dan nog een uit onze belastinggelden geperste cul tuur opdringen die zijzelf blijkbaar niet begeert Men veroorlove mi ] slechts één enkele wedervraag zou de massa dan wel als één man op staan als het gaat om de militaire defensie van diezelfde cultuur Hier bestaat een onverbrekelijk verband De cultuur is geen trekharmonica die men naar believen kan indruk ken en uittrekken De ene dag — kruisigt haar de andere dag -- ho sannah Als men de cultuur straks wil verdedigen moet men haar oo!i nu willen verdedigen Voor beide gevallen geldt de oproep te wapen — of deze geldt niet " ENCYCLOPAEDISTEN VAN DE FILM Men is op het ogenblik In Frank rijk bezig met een experiment op filmgebied Het gaat hier om een serie films die tezamen een „ En cyclopaedic " zullen vormen Elk der films geeft dan een omschrij ving van verschillende woorden die elkaar op het projectie-scherm opvolgen en nu eens door een beeld dan weer door een commen taar verbonden zijn Het „ redactie-comité " bestaat uit vooraanstaande figuren op weten schappelijk letterkundig en kunst gebied Zij zullen in alphabetische volgorde de woorden uitzoeken die ich het best lenen tot een visuele omzetting De omschrijving zal worden gedaan door een daartoe aangewezen schrijver die al of niet tot het comité behoort TENTOONSTELLINGEN KUNSTLIEFDE Nobelstr 12a Beeld houwwerk vaii leden tekenwerk van Trudi Schlatter 10—16 Zond 13—16 CENTR MtJSEUM Beeldhouwwerk grafiek en ceramiek van Britse en Ned vrouwen 10—17 Zond 14—17 u KVNSTPAGINA van Zaterdag 12 Mei 1951 59ste Jaargang No 10 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZafercJag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagina 6 q}éhijé ^^ Een dekseltje op het bier Net bier is « veer best 20 cent voor de Super-melk en de Pastille kwaliteit repen 22 cent voor de Melk Hazelnoot TJOKLAT-FABRIEK N.Y amsterda M r/Si Cchuimloos bier is dood als een pier De manchet heeft namelijk de functie van een deksel Daaronder blijven de smaak - en reukstoffen bewaard Leden der Beste Bier Club kennen de zorg welke de goede kastelein aan dat witte kraagje besteedt „ De kraan moet helemaal open " zegt hij „ anders pers ik het bier door een te klein gat en verspil ik natuurlijk koolzuur Nu het glas schuin onder de straal anders valt het bier te diep en ontsnapt dat koolzuur wéér Zo - nu afschuimen en alstublieft meneer " Er is ook nog een andere „ tappersschooi " Die Iaat het glas onder de kraan staan tot het bier is opgetrokken en zet er dan een extra dekseltje bovenop Bier met-een-kop is dat Als de kellner er even mee gelopen heeft is de manchet nog wit en romig Een goed lid van de B B C ^^ 9 s ^ «• e / 3 fij zegt „ Toon mij Uw manchet en ik zal U vertellen wat voor een < biertje gij zijt " ejfe SP 5 / r'^«?.^^:r S ^' > r.-'^^„;'"i - •^^ tu 9 f<"o f°- lelef 275 De Zwitsersche Filiaal Utrecht - Nachtegaalstraal 7 Tel 11545 De betere Kledingwinkel H HEEFER - Marnixlaan 16 - Telef 22957 DEN HERTOG'S MANUFACTURENHANDEL ' Nieuwer Ter Aa — Telef 534 Loenen BAARN FIRMA L VINK LAANSTRAAT 70 
Pagina 6 er Prestaties van vrouwen in de beeldende kunst vlug afspoelen mei koud water Het gehakt in boter of margarine in een koekenpan fruiten en het daarbij met een vork to ' korreltjes roeren De selderij wassen fijrvinijden en even meefruiten Het geiidM met de selderij door de macaroni men gen en het gereoS * op smaak af maken met zout peper aroma en nootmuskaat Op het laatst de rauwe in kleine blokjes gesneden komkommer toevoegen de macaro ni nog even doorwaronen en direct opdienen Bijst met gestoomde bokking en sla 500 gr rijst 4 grote of 6 kleine f estoomde bokkingen Hardei'wij ers " boter of margarine zoitt peper 1 liter water bouillonbtok jes 2 kroppen sla De rijst wassen opzetten met 1 leter kokend water met bouillon blokjes en op een klein vuTjr gaar koken De bokking schoonmaken en in stukjes verdelen Deze door de gare rijst mengen en het gerecht nog even verwarmen Er sla aJs groente bijgeven Gortschotel met harde eieren 500 gr gort 200 gr soepgroente 1 kg prei zout peper aroma sambal boter margarine of vet 4 eieren De gort wassen een nadht weken en koken in het weekwater men rekent 3 % maal zoveel water als gort De prei in kleine reepjes snijden en wassen evenals de soep groenten De groeti-en goed laten uitlekken en gaar smoren in wat boter margarme of vet ptai 10 min De groenten vermengen met de gort en het gerc/ht op smaak afmaken met sambal of peper zout en aroma Bij het gereöht ge halveerde hardgekookte eenden eieren gewen Bendenederen moet men om het gevaar voor besmet ting met paratyphus te vermijden tenminste 10 misiiten koteen één van een Engels modehuis Wat er van deae droomjurlt overt)lijft nadat de mouwen en de kraag zijn verwijderd ziet U op het volgende plaatje Een gedurfde corsage met pareltjes geborduurd welke geen mens onder de ingetogen pracht van de trouwjurk kon hebben ver moed De Fransman Heim gaat op een soortgelijke manier te werk Zijn robe waarvan TJ de rugzijde ziet is vervaardigd van ottoman en met bloemranken gelborduurd Deze zelfde bloemmotieven vindt U te rug op het hemelsblatuwe zwaar ge decalfeteerde lijfje van het gala todlet dat onder het sneeuwblanke wit schuilgaat Het preutse bruidje van voren gezien heeft een model vam Oarven uitverkxjren Het mate riaal is orgaiiza en het lange hoog gesloten jakje met de knopenrij simt zo prachtig aan bij de stijl van de rok dat niemand zal durven be weren dat het alleen maar dient om een uitdagend söhoudertoandloos décolleté te verbergen In dit geval is de vrij korte kantensluier sim pelweg zonder meer op het haar be vestigd maar meestal is het hoofd van de bruid getooid met een klein kapje of een kroontje van bloemen Hetgeen in het algemeen toch wel flatteuser is Arlette Veruolg van kolom 7 haute couture te zoeken Maar mon sieur Balmain wist zijn zienswijze met zo overtuigende argumenten te illustreren dat heel wat Brusselse dames hem nu graag bouw en inrich ting van een nieuwe woning op zou den willen dragen Onder de leuze breng uw Jlat in harmonie met uw garderobe ève Mei Parijs 1951 comlbinatie met meters tulle toch een aardig resultaat kan geven Wat de coupe betreft volgt de moderne trouwjurk zelfs die van de Parijse couturierw op nauwe voet de lijnen van de mode We kun nen het beste spreteen van een ge sutollmeerde avondjurk De tradi tionele sleep eertijds soms vier me ter lang is geslonken tot een sleep je dajt heel even de grond raakt Maar het interessantste zijn toch wel de vondsten die de metamor - Ê hose tot avondjurk mogelijk ma en Het zijn er talloze Afneemba re mouwen een losse kraag een korte bolero een nauwsluitende spencer een cape.je alle attrihu ten die het bruidje tot een kuise verschijning maken en zonder welke ze later op een avondfeest tot een gedecoleteerde vrouw van de we reld wordt Hoe de couturiers te werk gaan zal U duidelijk worden wanneer U de tekeningen bekijkt Daar ziet U een paar japonnen,„a double usa ge " De creatie met de mof is er TT et kind Lilibeth speelt niet meer Jrl met boeken en poppen Ze speelt op straat En daar ' beleeft ze ver schrikkelijk veel Soms zegt ze niets daarover soms komt ze met uitge breide verhalen thuis Haar horizon verwijdt zich met de dag Ze kan nu ook met diepzinnige vragen fcome » over de wereld en derzelver proble men Over haar wereld natuurlijk die begonnen is in het kleine tuintje ocfiter ons huls en die zich later uit strekte tot het grasveld er voor en tot alles - vat zich daaromheen af speelt Op die vragen is niet altijd ' n afdoende antwoord te vinden Wel weet ik wat ik moet zeggen als het kind Lilibeth vraagt waarom een „ parktuut in-burger " een „ blin de " parfctuut wordt genoem,d terwijl deze er blijk van geeft met beide ogen héél goed te kunnen zien en niet bereid is één oogje dicht te knij pen als de kinderen met gretige neer Die c bier seltje ellner nog B C ^ 9 ^ e w ^ ERS r uiti 1 dat de houtkever ütjes gaat leggen ran het grootste thans reeds Uw Ü was behandelt pas bestrijdt U de [ voudige en doel tit alléén Peli bevat liddel tegen hout schadelijke in - ' t ook met glanst tbelen reeds door angetast dan ook rkanten in en M ^ Jéoró de euupeó Waar men feesten wil — hetzij voor verjaardag verloving ju bilé het welslagen van een examen — zoekt men naar mogelijkheden om een gezellige feestelijke stem ming te krijgen Men voegt dan tus sen de feestelijkheden veelal — zelïer als het een familiefeestje be treft — een wat meer uitgebreid dinertje Zo'n dinertje kan natuur lijk min of meer uitgebreid zijn en op het begin dat meestal een hors d'oeuvre is zullen wij het licht eens laten vallen Als U Uw Frans nog niet bent vergeten dan weet U dat „ hors d'oeuvre " wil zeggen „ buiten het geheel vallend " en dat is eigenlijk wel waar Het is een gang die bestaat uit één of meer koude Uchtverteerbare en aardig gegarneerde gerechtjes Wij noe men hier dus al „ en passant " enke le voorwaarden op waaraan een hors d'oeuvre moet voldoen Het zijn n.I koude gerechtjes van Ucht verteerbare grondstoffen — begrij pelijk — men zou anders geen eet lust meer overhouden voor de nog volgende gangen — en zij moeten aardig gegarneerd zijn zij moeten als het ware door hun aardig en smakelijk uiterlijk de eetlust nog vergroten Wij kunnen een enkel gerechtje geven b.v haringslaatje op ge roosterd brood als het een eenvou dig diner geldt of als het een bfl zondere delicatesse is of een pri meur b.v kaviaar opgediend in een schaal of schaaltjes met ijs tenvijl men er fijngehakte ui ci troen en natuurlijk geroosterd brood en boter bij geeft óf b.v de eerste kievitseieren die geserveerd worden hardgekookt en omgeven door radijsjes sterkers of water kers Het is niet moeilijk een keus te maken voor een hors d'oeuvre Een uitgebreide collectie staat U ten dienste allerlei slaatjes gevulde tomaten gevulde eieren vleesge techtjes kaas vis groenten Bij het samenstellen van een uit gebreide hors d'oeuvre de hors d'oeuvre varié " moeten wig er wel aan denken dat wij goede combi naties maken niet alleen wat smaak betreft en verteer-baarheid b.v niet te veel vette hapjes maar ook wat de kleur aangaat Plaats niet te veel roodgekleurde gerechtjes op een schotel zoals to maten naast rolletjes saucis en kreeft Over dit opdienen nog iets men kan gebruik maken van een speciale hors d'oeuvre-schotel met aparte vakjes voor de verschillende gerechtjes Heel goed is echter ook een gewone ronde of ovale schotel te gebruiken terwijl TJ ook de ver schillende gerechten afzonderlijk op schotels kunt opdienen Men geeft bij een uitgebreide hors d'oeuvre altijd mayonnaise stukjes geroos terd brood en boterballetjes of blokjes Hier is een voorbeeld van een hors d'oeuvre van 5 verschillende gangen Tomaatjes gevuld met eierslaatje Huzarenslaatje stuk jes gerookte paling halve eieren gevuld met eiboter kaascroütons U ziet dat een zuur gerecht naast een vet hapje komt een ge recht met een weinig uitkomende smaak zoals de eieren en een wat meer pittig smakend onderdeel Nu nog een voorbeeld van een luxueuze hors d'oeuvre Stukjes kip met mayonnaise rolletjes saucis gevuld met ei - of kaasboter kreeft met mayonnaise garnalenslaatje appelblokjes met mayonnaise croutons met ansjovis plakjes ei met ravigottesaus paling in gelei De bekende Franse kok en leer meester Escoffier zegt ongeveer „ De afwisseling van de hors d'oeu vre is oneindig Alle producten die Wj de voeding gebruikt worden zijn geschikt om er de meest verschil lende gerechtjes van te maken Degene die de hors d'oeuvre maakt moet iets goeds en moois Itunnen maken van weinig Het is veel meer zijn arbeid dan de aard van de grondstoffen die aan het gerecht waarde geeft " A V D „ Kmileren op het strand " van Brenda Chamberlain foto U.N V d Werf Uitwisselingsexpositie tussen Nederland en Engeland U trecht is de eerste stad die de reizende tentoonstelling van schilderijen beeldhouwwerk grafiek en ceramiek van Britse en Nederlandse vrouwen zal aandoen Deze expositie is tot stand gekomen op initiatief van onze culturele attaché in Londen dr Jane de long^h De British Women's International Art Club die ongeveer honderdvijftig leden omvat organiseert jaarlijks tentoon stellingen waar op haar verzoek ook buitenlanders exposeren Tweemaal hebben Nederlandse vrouwen hun werken getoond in Londen Dr Jane de longh meende dat nu de Britse kunstena ressen eens een kans moest worden gegeven Nederland kent evenwel niet een instelling als de Art Club en dus werd besloten dat de Nationale Vrouwenraad de organisatie van een uitwisse lingstentoonstelling op zich zou nemen D e geëx - ¦''¦¦ "¦"¦"'"¦¦ ¦¦ poseerde '^ ¦"¦'" r?;S:S ' "' " " Britse werken ztjn uitgezocht door leden van de Art Club zelf voor de Nederlandse uitzending is er een keuze-com missie gevormd bestaande uit jkvr dr C H de Jonge in haar functie van lid van de Nat Vrouwen raad mevr M Braat-Rolvink, schilderes me juffrouw Erna van Osselen grafisch kun stenares mevr E Wezelaar-Dobbelmann beeldhouwster en mejuffrouw A J Zijlstra grafisch kun stenaresse Duidelijk ishet verschilvan aatrd vande Nederlandseen Britse vrou wen ook in de ze kunstwer ken merkbaar.De Nederland se is zwaartil- lender en min der oppervlak kig dan haarEngelse zuster.Zrj houdt zichniet alleen methet uiterlijk,maar ook methet wezen derdingen bezigen al is zij ge voelig voor „ Pierrot en de danseres " van Arya Plaisier en een liggend paard van Gra Rueb foto U.N - V d Werf kens voorkomen De oude Engelse sfeer steekt hier nog üi Beklem mend en symbolisch is de Verlaten Boulevard met het opwaaiende pa pier als vogels die de vlucht nemen 2 ^ ierenartóaóólótente Heeft U zich wel eens gerealiseerd dat er onder de vele beroepen voor meisjes het beroep is van dieren artsassistente Aan de hand va.n het boek „ De toekomst tegemoet " van Almée van Trichty wil ik U een idee geven van de aard en de moge lijkheden van dit beroep Diegenen die grote liefde hebben voor dieren en ' die haar krachten willen wijden aan hulpbehoevende en zieke * dieren en die verder willen helpen om de dieren te verzorgen en de rassen te ver edelen en in stand te houden zullen zich tot het beroep van dierenarts assistente aani^,etrokken voelen „ Een ^ eöpcciailseerde opleiding daartoe zoals die in Engeland en Frankrijk bestaat voor huisdierenver zorgster en kennelhoudsters kennen wij in ons land niet Het is derhalve zaak daarin een eigen weg te zoeken en zich daarbij te laten leiden door vakliteratuur en door de ervaring van ouderen Een behoorlijke algemene ontwikkeling wordt daarbij vereist wil men zich met succes op de hoogte stellen Men büjve daarbij niet voort durend in de zelfde omgeving Wie goed op de hoogte wil komen van haar taak dient zowel een leertijd door te brengen in de praktijk van een dierenarts als in een dierenasyl en fokkerij en indien mogelijk een of twee jaren aan het Veeartsenijkundig Instituut te Utrecht Zonder de wetenschappelijke zijde er van te ver waarlozen ^ dient men zich vooral niet te wagen aan ongeleide veterinaire studie doch men richte zich bij voor keur op de dagelijkse practijk van voeding en onderhoud Omtrent de toekomstmogelijkheden durven wij ons niet uitlaten Wij hoor den van dierenartsassistenten die btj een dagelijkse werkduur van zeven uren een maandsalaris genoten van f 150 tot f 200 anderen die verzorg ster en trimster waren in een hon denfokkerij en het vak en ook de dressuur heel goed kenden verdien den nog meer Daarentegen vernamen wij enkele gevallen waar schromelijk misbruik werd gemaakt van de liefde voor de dieren en waar aan meisjes die geheel zelfstandig moesten wer ken niet méér dan f 40 tot f 50 sala ris per maand uitbetaald werd bij een ongehoorde arbeidsduur Wanneep men dus het beroep van dierenarts-assistente of dierenver zorgster kiest doet men er goed aan met het bovenstaande rekening te houden Doch ook hier geldt dat ue best onderlegde en de meest ervarene de goede kansen in deze beroepen zal weten te benutten Eén enkele schrif telijke opleidingscursus tot dierenarts assistente is ons bekend namelijk het I.M.E.V.O.-instituut Adm de Ruyter weg 215 te Amsterdam " kleuren dan nog betekent voor haar de achtergrond of de vorm ¦ evenveel als de kleurencompositie De onderwerpen welke men op de tentoonstelling afgebeeld en uitge beeld ziet zijn anders dan die van de Engelsen Het zijn ernstige be zonnen dromen of degelijk geschil derde figuren stemmig en realis tisch Neem b.v het bloemstilleven van Ina Hooft uit Den Haag Het is van een fragiele wazige schoon heide in grijze toon die er als een herfstsluier overheen ligt Bijzon der van bleke tinten en melancho lische expressie zijn de Pierrot en danseres van de jonge schilderes Arya Plaisier uit Scheveningen Dergelgke doorwrochte werken vindt men niet bij de door de Art Club ingezonden schilderijen Daar zijn de stillevens kleurig en soms technisch volmaakt zonder In dat geval de ziel levend te maken voor ons De kleurige stillevens zfln een lust voor het oog zij vrolflken de toeschouwer op maar zij gaan niet diep Madeleine Pearson uit Londen heeft een andere sfeer bereikt dan haar Britse collega's Haar Mau sanne — voorstellende twee vrou wen op een pleintje — en haar cac tus zijn gevoelig in zwart-wit Er straalt een zachte kalmte uit die bij langere beschouwing droefgees tig maakt Typisch Engels is het tafereel in zwart en wit van kinde ren aan het strand De schilderes Brenda Chamberlain van Bardsey Island heeft een beschreven blad als ondergrond genomen Men zou kunnen zeggen dat deze kinderen op illustraties bij boeken van Dic - naar betere oorden van Margaret Geddes uit Londen Verder zgn er op de Engelse afdeling o.m ' te be zichtigen een krijttekening in Hen ry Moore stijl een schilderij S - La Van der Lek en een portret in Vic toriaanse sfeer De Nederlandse afdeling heeft een bijzonderheid die bij de Britse achterwege moest blijven omdat de Engelsen dat kunstgenre niet be oefenen n.I de ceramiek Hier is mooi werk te zien van Nel van der Spoel-Houtman Sophie de Lerma Liesbeth Wezelaar D obb elm ann en Anje Zijlstra van deze laatste is er o.m een groepje dode beertje in ivoor Van Lidi Buma-van Mourik is er een expressief bronzen beeldje van een zwangere vrouw Sierlijk en eenvoudig zijn de eigen - en maho niehouten beeldjes van Gra Rueb uit Den Haag Sierlijk en fantasie rijk is de totempaal van de jonge kunstenares Jos Smit uit Oostzaan Tot slot zou ik nog willen noemen om niet geheel in een recensie te vervallen de Kop van een banteng stier van Anje Zijlstra ontwapenend teder en zacht van tint de Twee vrouwen in Jan Toorop-sfeer ge tekend door E van Rees uit Den Haa ^ en de Appelboom in volle bloei van Charley Toorop met kleurige pracht en levende kracht De tentoonstelling zal na Utrecht Zwolle Emmen Amsterdam en Heerlen aandoen Zij is alleszins de moeite waard gezien te worden Het merendeel van de schilderijen is tevens voor verkoop DAPHNE BRUIDSTOILET OOK ALS AVONDJURK TE DRAGEN Engelse en Franse modellen M eimaand is trouwraaand Wie verbaast zich hierover Bfl de lente passen bruidjes en het bruidje past bij de lente Vooral wan neer zy vol ornaat huwt Niet zo maar in een mantelpakje of in een mantel over een mooie jurk maar in het smetteloos wit met de sluier dat sinds onheuglijke tijden het symbool zelf van de ' huwelyksplech tigheid is Nu de tijden zo duur zijn gewor den dat de trouwjurk deze één dajgsvMnder tot een liixe is gewor den heftben de ontwerpers het roer omgeworpen Zij creëren japonnen die van meet af aan de mogelijkheid tot transformatie in avondtoilet in zich dragen Ach ja dat kan na tuurlijk Het is weliswaar niet volop romantisch maar practisoh is het wel En toch altijd nog beter dan het mantelpak dat hoe perfect ook van coupe deze hoogtijdag in het leven van twee mensen tot een voor het oog vrij prozaïstóhe vertaning maakt Was in vroeger tijden satijn het aangewezen materiaal voor de sprookjesjurik tegenwoordig zijn er tal vae andere stofen waarin het bruidjej zich kan hullen We denken natuurlijk in de eerste plaats aan delicate broché's aan weelderige gelameerde stoffen maar verder ook aan zware faalles aan soepel mousseline aan het stijve oraigaixdi ja zelfs aan nuchter piqué dat in Andere meelspijzen dan aardappelen Reeds enige weken zien wij bji de groentenboer de kistjes met kleine nieuwe aardappelen staan De prijzen hiervan zijn nog hoog — naarmate de aardappeltjes groter worden diaalt echter hun prijs tot dat op iedere tafel de nieuwe oogst de oude aaw'appel heeft kunnen vervangen Die oude aardappelen — ze zijn op het laatst vaak maar moeilijk blank en smakelijk op te dienen Daarom vervrerken wij ze graag eens anders of brengen een ander gereöht op tatdl waarin geen aardappelen voorkomen Smakelijk en geschikt hiervoor zijn gerechten van rijst of gort macaroni mie of spagihetti Wij ' aten hieronder enige recepten vo«r volledige wa/rme maaltijden vGor 4 personen zan der aardappelen volgen De recep ten zijn bovendien zeer snel te be reiden Macaronlschotel 500 g macaroni 200 g of meer rundergehakt ' n flinke bos selderij V2 è 1 komkommer aroma peper nootmuskaat zout boter of mar garine De macaroni opzetten in ruim fco kenid water met zout gaai*k!okien in pim 20 minuten en vervolgens op een vergiet laten uitlekken en Parijse Silhouetten E en mannequin in dienst van een groot Parijs modehuis geniet in Frankrijk een aanzien dat haar door menig minister of ander hoogwaar digheidsbekleder benijd zou kunnen worden De Parissiennes en de Pa rijzenaars niet minder zijn uitermate trots op deze sierlijke vrouwsperso nen die zo gracielijk la France eter - ' nelle et élégante in binnen - en bui tenland symboliseren en in de letter lijkste zin des woords belichamen Als je zo eens langs de Avenue Mon taigne wandelt waar de meeste grote modekoningen als Dior en Balmain huizen zie je voor hun vorstelijke verblijven altijd de duurste auto's wachten Op de meeste wagens staat U.S.A en hun afmetingen doen den ken aan een robuste locomotief Met gemak kunnen in zo'n superkaros een vijftiental personen plaats nemen Waarschijnlijk moet er ook enige ruimte voor de aangekochte toilet ten worden gereserveerd Enige da gen geleden vereerde de filmster Danny Kaye geaccompagneerd door zijn vrouw en impresario met si gaar de couturier Pierre Balmain met een bezoek Nicole Parijs jongste mannequin betoverde Mrs Kaye met een uiterst geraffineerde deux pièces De impresario liet eveneens vol welgevallen zijn blik op de 17 jarige jongedame vallen Maar dat was minder vanwege haar pakje Hij hield zelts een wijle op met aan zijn sigaar te trekken en enkele minuten later was Nicole voor een film geën gageerd Zij is nu Nicole Sezanne geworden en alle filmbladen prijken met haar beeltenis op de voorpagina Sinds deze gebeurtenis dromen talrijke mannequins van Bal main opwindender dan ooit te vo ren over een carrière in Hollywood En niet zelden worden hun dierbare wensen door de een of andere film koning verhoord Zo werd enige maanden geleden een der beroemdste mannequins van Parijs Praline ge heten eveneens bij de film aangeno men Deze zeltde dame treedt mo menteel op in een muzikale comédie La petite Lily tezamen met de ehan sonnière Edith Piaf Natuurlijk draagt Praline op het toneel de crea ties van haar baas die voor deze re clame geen franc salaris te betalen hoeft Buiten Praline komen ook vele an dere Franse filmsterren bij Pierre Balmain hun toiletten bestellen Michèle Morgan Mariene Dietrich Simone Simon Elisabeth Taylor zijn er allen om zo te zeggen kinderen aan huis Lady Patachou de vrien din van Maurice Chevalier kiest eveneens haar kleren bij Balmain Chevalier gaat dan altijd trouw met haar mee en ze mag pas iets kopen als het óók Maurice bevalt Balmains stelregel is mannequins te engageren van verschillenderlei type en persoonlijkheid ledere cliënte kan zich dan vereenzelvigen met de een of andere mannequin waarin ze terecht of niet iets van haar trekken of gestalte herkent Op zekere dag engageerde Balmain Gigi die uit België kwam Gigi een een voudig boerenmeisje wist nog niet goed hoe zich te maquileren kon evenmin behoorlijk lopen was slecht gekapt en had geen notie om zich voordelig aan te kleden Waarom Balmain haar dan in dienst had ge nomen Ze vertegenwoordigde volgens hem het gangbare vrouwelijke type Hij leidde haar dus op en vandaag is zij ' s koning Bahnains populairste modegezante Onlangs vertrok Balmain naar Zwitserland met enige van zijn man nequins die zijn modellen moesten presenteren In Geneve stonden voor aanstaande persoonlijkheden hen aan de trein op te wachten Maar het noodlot had gewild dat één der man nequins te laat ontwaakte in de wagon-lit en zo op het laatste nip pertje de trein uit moest springen haar mantel over haar nachthemd geslagen en haar gezicht vol vette crème en met de krulspelden nog in haar lokken Pierre Balmain die toch een kalme man moet zijn is toen voor ' t eerst van zijn leven echt boos geworden Balmain die van huis uit architect is heeft zelf de plannen voor zijn salon ontworpen In zijn vrije tijd legt hij trouwens ook graag de tuinen voor zijn vrienden aan On langs heeft hij een voordracht in Bel gië gehouden die een geweldig suc ces is geworden Het onderwerp betrof het verband tussen mode en architectuur Nog geen enkele Belg was tot dus ver op de idee gekomen overeenkomst tussen bouwkunst en Zie verder 6e kolom -^ Wi2Z &^ c&&i ^ maar liefkozende handjes madelief jes plukken Laatst stond het fcind Lilibeth op een landweggetje aan de buitenrandvan de stad De peinzende blik vanhaar oogen verried dadelijk dat erweer een vraag afgevuurd ging wor den Het duurde deze keer nogal even Maar ineens wees het kleine vin gertje naar de lente-wazige verte „ Mam begint daar nu de wereld " „ Nee lieverd daar is óók de we reld net als achter je en voor je " „ Maar " ging ze verder „ begint de wereld dan bij onze eigen stad " En doarop kon ik niet antwoorden omdat er een onvriendelijke zegs wijze is luaarin uiordt vastgesteld dat de wereld net vóór deze stad is dichtgeplakt VROUWENPAGINA van Zaterdag 12 Mei 1951 SSste Jaargang No 10 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagina 8 r UTRECHTSCH NIEUW Juist iets voor DE FEESTDAGEN DAMES DEUX PIECES in kreukherstellend linnen Changeant mode kleuren Elegant model met apart geborduurde zakken ƒ 57.25 Maison de Bonneterie Dinsdag 23 Mei 1951 worden in café MENTHEN Dorps straat 22 Vreeswijk publiek verkocht de panden Rozenstraat 3 Rozsnstraat 6 en Spuisluis 4 te Vreeswijk Inlichtingen en notities ver krijgbaar bij wnd notaris GOLDHOORN te Vianen Bezichtigen elke Dinsdag Woensdag en Donderdag Nachtegaalstraat 16-lS Utrecht GEZOCHT door 2 dames op leeftijd eigen meubelen 2 grote KAMERS in rusthuis met centr verw vaste wastafels met warm en koud stromend water Br no 931 Boekh BAART Stein laan 17 Zeist IEDEREEN SPREEKT OVER EUROPA'S MOOISTE VEILING Notaris C L HECKER veilt op 1 Juni 1951 n.m 14 uur in het Notarishuis te Utrecht Achter St Pieter 18 I twee winkel-woonhuizen met afz bovenhuis a.d Westerkade 6 7 en 7bis te Utrecht II een perceel bouwterrein a.d Paduaweg te Den Doldcr Bez Di en Do van 2-4 uur Nad inl ten kant van voorn notaris Nachtegaalstraat 31 Utrecht Telef 14841 LUXE ^' TOURINGCARS VA V O SCHOONHOVEN Tel 400 ¦ 238 ¦ 295 ¦ 436 BIJKANTOREN GOUDA - ROTTERDAM UTRECHT nOREELSELAAN 19 Tel 22565 - 24172 Enige en Algemene kennisgeving Verloofd M L HÜLSHOFF en J G GIJZEL Pinksteren 1951 A'dam G v d Veenstr 13 Utrecht Janskerkhof 18 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve zorgzame Man Vader Be huwd en Grootvader de Heer KAREL FBEDERIK VAN VLOTEN in de ouderdom van 56 jaar W van Vloten - Zimmerniann Utrecht A H K van Vloten J A van Vloten-Bakker Freddy Zeist Peter van Vloten Zeist 10 Mei 1951 Corn Schellingerlaan 19 De overledene is opge baard in een der rouwka mers van het Diacones senhuis te Utrecht De begrafenis zal plaats vinden Dinsdag 15 Mei a.s te 2.30 uur n.m op de be graafplaats „ Den en Rust " te Bilthoven Vertrek van het Diaconessenhuis te 2 uur D.V 2e PINKSTERDAG des avonds 7 uur DS.R.KOK MARNIXZAAL ¦ Domplein Gevestigd IET BROEKSMA Nieuwenliuijsen rOGOPAEDISTE Ivaurillai'dlaan 27a hoek Bilderdijklaan BILTHOVEN Behandeling van ' Stem - en spraakstoornissen Ademgymnastiek voor asthmapatiënten Liplezen voor slecht " horenden Alleen volgens afspraak GEVESTIGD Dr J SCHWARZ OOGARTS Bamstraat 8 - Tel 1733S Spreekuur voor part Ma t/m Do van 3i,4 -^% Zat van 10—11 en volgens af spraak Dr van der LINDEN AFWEZIG TOT 28 MEI Waarneming Telefoon 28000 J VAN BAAK HUIDARTS y hervat 15 Mei de praktijk SURSEANCE VAN BETALING De Griffier van de Arr Eechtbank te Utrecht doet aankondiging dat door Mr J G P Westera advocaat en procureur wonende te Amers foort Utrechtseweg no 15 namens Gerhardus Boode wonende te Amersfoort aan de Langestraat no 101 een verzoekschrift is ingediend tot het bekomen van Surseance van Betaling en dat de Recht bank tot Bewindvoerder ten einde voorlopig met de schul denaar het beheer over de zaken te voeren heeft be noemd Mr C Cohen Ter vaert advocaat en procureur wonende te Amersfoort ihet bevel dat de schuldeisers zul len worden opgeroepen om te verschijnen op Woensdag 6 Juni 1951 des voormiddags te 11 % uur in Jiet Gerechtsge bouw aan de Hamburger straat No 28 ten einde op het verzoekschrift te worden ge hoord Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-accoord aangeboden De Griffier der Rechtbank voornoemd Mr A VAN LAER BEKENDMAKING Het Hoofd van het gemeente bestuur van De Bilt brengt ter openbare kennis dat van 15 Mei af gedurende veer tien dagen ter gemeente-se cretarie 3e afd voor een ieder ter inzage is nederge legd een door de raad der ge meente De Bilt in zijn verga dering van 27 April 1951 vastgesteld plan tot herzie ning van het plan van uit breiding der gemeente zulks voor zoveel betreft de bij dat plan behorende bebouwings voorschriften uitbreiding mogelijkheid ontheffing van voorgeschreven minimum in-houd per woning De Bilt 8 Mei 1951 Het Hoofd van het Gemeentebestuur voorn H P VAN DER BORCH N.V.DeUtreclitscheBegrafenisVereeniging OPGERICHT 1S71 BILTSTRAAT 25-27 Begrafenissen » Transporten Crematie Bouwkamers Telefoon 10238 — Directeur J KRONENBURG Begraafplaats DEN EN RUST te Bilthoven EEN DER MOOISTE EN RUSTIGSTE BEGRAAFPLAATSEN IN DEN LANDE Pl.m 8 KM VAN UTRECHT Eigen graven 2e klasse vanaf ƒ 200 - Kantoor Soestdüksestr.weg 265 Zuid - Tel K 3402-3103 BEGRAFENIS CREMATIE FA F B TAP ROUWAULA ROUW - EN ONTVANGKAMERS MODERN MATERIAAL NIEUWE GRACHT 50 TELEF 23352 STADSSCHOUWBURG HEDEN en ZONDAGAVOND — 8 UUR TONEELGROEP „ COMEDIA " met GOUD EN ANTIEK door EDWARD PERCY MAANDAG 14 MEI — 8 UUR TONEELGROEP „ COMEDIA " CLARENCE DAY'S VADER THUIS ' n Charmant blijspel DINSDAG 15 MEI — 8 UUK DE HAAGSCHE COMEDiE VRIENDINNEN comedie in 3 bedr door JOHN VAN DRUTEN COUPONS GELDIG t.m - 31 MEI WOENSDAG 16 MEI — 8 UUR ROTTERDAMS TONEEL DE KINDEREN VAN EDUARD Blijspel van Sauvajdn - Jackson - Bottomley 8 UUR VRIJDAG 18 MEI AMSTERDAMS TONEEL UILENSPIEGEL Toneelspel van GUNTHER WEISENBORN Medesp Ben Groenier - Mies Hagens - Loudi Nijhoff Robert de Vries - Jacques Snoek e.v.a Prijzen en plaatsbespreken als gewoonlijk ^-«^—^-» VERBRUIKT UW COUPONS ——— r ANTI VIVISECTIE STICHTING STADHOUDERSPLEIN 31 — DEN UAAG Het vivisectie vraagstuk een w^ereldprobleem „ Zijn proeven op levende weerloze dieren geoorloofd en hebben zij enig nut " Lezing door Mr M STUART en de Heer W GROEN WOENSDAG 16 MEI ' s avonds 8 u precies in gebouw „ HARMONIA " - Ambachtstraat 13 - Utrecht Gelegenheid tot ' t stellen van vragen — Toegang vrij HUIZEN TE UTRECHT DANSEN HEDEN ZATERDAG van 8.30-11 uur ENTBÉE ƒ!.— en 2e PINKSTERDAG van 8-11 uur ENTREE ƒ 1.50 MET BAND Dansschool P.Wildschut Kromme Nwe Gracht 48 Nots Mr A A MULDER te Utrecht zal Vrijdag 85 Mei 1951 2 uur in het Notaris huis alhier publiek verkopen Winkel-woonhuis Willemstr 47 verh voor ƒ 13.80 p w Woonhuis Griftstr 18-18bis verh voor ƒ 13 — p w Te bez fcinsd en Donderd van 2 ^ uur Op Vrijdag 25 Mei 1951 wordt in het N'otarishuis te Utrecht 1.1 het openbaar verkocht 1 het woonhuis te Utrecht Paarlstraat 16 huur ƒ 5.50 per week 3 het woonhuis te Utrecht Kanonstraat 18 huur ƒ 5.75 per week het woonhuis te Utrecht,Kanonstraat 20 huur ƒ 4.60 per week het café met bovenwoningte Utrecht Willemstraat 37 huur ƒ 13.80 p w bet woonhuis te Utrecht,Kolfstraat 39 huur ƒ 6.85 per week Bez Di en Do 2 — i uur Bilj en inL Notaris J C VERHOEFF Plompetoren gracht 22 Utrecht Notaris SWANE Utrecht VERKOOPT Vrijdag 8 Juni 1951 des n.m 2 uur in het Nots huis Ach ter St Pieter Utrecht HET WOONHUIS te Utrecht Seringstraat 13 Verhuurd voor ƒ 6.30 per week Breder bij biljetten Inlichtingen kantoor Maria plaats 22 tel 13865 OPENBARE VERKOPIHG o.a wegens sterfgeval Notaris F M LA CHAPELLE te de Bilt Bilthoven zal op Woensdag 16 Mei 1951 des vm 10 uur in het verkooplo kaal van de heer P P van Huizen Nachtegaallaan 3 te Bilthoven in het OPENBAAR VERKOPEN huiskamerameublement, slaapkamerameublement boe kenkasten schrijtbureaux Frans salonameublement bed den gordijnen groot Deven ter kleed partij linnengoed kleding kuipbad kasten stoelen tafels glaswerk por selein koperwerk en verder al hetgeen ten verkoop zal worden aangeboden Kijkdag Dinsdag 15 Mei van 10—1 uur De Vendumeester F P VAN HUIZEN Naclitegaallaan 3 Bilthoven - Tel 2589 f ^^" ttO %' DIERENPARK WASSENAAI ENORME COLLECTIE DIEREN — EtJEOPA'S MEEST EXOTISCHE VOGELVERZAMELING.CAFE RESTAURANT — GROTE SPEELTUIN — RUIME PARKEERTERREINEN ' AEHTOR KAMPEERARTIKELEN KAMPEERKLEDING 1001 KLEUREN EN DESSINS RUGZAKKEN ¦ TENTEN „ Het Sporthuis " CHOORSTRAAT 22 • UTRECHT - TELEF 12585 BONTBEWARING VERZ TEGEN ALLE RISICO'S BONTHUIS BERINGEN Lijnmarkt 1 — hoek ZadelstraatTelefoon 21503 — UTRECHT Moderniseren Veranderen Vakbekwaam personeel nAMFC Knip - en Naaicursus dag - en avondlessen Tevens Atelier voor DAMES - EN KINDER KLEDING systeem Ida de Leeuw van Rees Gediplomeerd Lerares J DE MOL OUDE GRACHT 276bis t.o N.V.-Huis ijiiiiiitiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriuiiiirim iDANSEN 1 2e Pinksterdag | I 8—11 UUR I Dansschool TE HUUR GEVRAAGD twee weken in Juli KAJUITZEILJACHTJE Brieven onder no 1461 bur van dit blad iD.¥ANAKEi i ACHTER ST PIETEE 4 | 7itllllllHI[IIIIIIIllll1llll|[l1lllllMI1Illltllltlll1IIIIIIIIIIIII1[IIIIlÜ Te huur ot te koop gevraagd Wordt gevraagd KLEERMAKERS NAAISTERS Aanmelden Teelingstraat 3 WEEKEND HUISJE of kamer te buur gevraagd omgev Maarn Brieven letter E Delftsche Courant Deltt VAN DER HEEM N.V vraagt voor haar fabrielc te Utrecht op de afdeling PRODUCTIEDRAAIERIJ een INSTELLER LEEFTIJD min 25 jaar ERVARING zelfstandig kunnen Instellen van verschillende soorten draai en revolverdraaibanken SALARIS I overeenkomstig vaste loon schalen naar functie en leef tijd SOLLICITATIES Mondeling dagelijks van 9 lot 17 uur bij de afdeling Personeelszaken van VAN DER HEEM N.V ingang poort Abstederdük 145a UTRECHT lEÉUWARDEN * ZWOLLE * UTRECHT * ENSCHEDE * NIJMEGEN Chootstrat t 2 5-29 De slanke II Jn s het geheim der schoonheid Duizenden vrouwen die een nei ging hebbentot zwaar lijvigheid moleen in het buitenland sedert jaren gebruik van STeHPills « Burcbards " de kraditig werkendt Cflversn slankhaidsdragsas Zuiver ploritaordig en volkomen onschadelijk ook bij langdurig gebruik Thans ook in Hollaad verkrijgbaar 1 In Apolhelten cn'D/ogïilerijen Oepolt ALPHA AJomJanluiilienjIroaM 00 UTRECHTS CONSERVATORIUM met Rijkserkenning Dir GEORGE STAM ' * J \ vragen Uw aondachtl Napuy ^ " SiJf " Kom bij ons op *- V^"^ „ Zonnestraal " In een \ \^ ^ I mooie bosrijke omgeving \ i^^.i in het Go »'' Sanatorium „ Zonnestraal " te Hilversum vraagt wegens uitbreiding verpleeg hulpen niet jonger dan 20 jaar vrf Salaris I iO.93 lol • t8 dogen vaconlie.f 80.99 p.m tot 23 jr Boven 23 jr 46.56 • Prettige werltkring tot f 85.54 Vrije Itost inwoning • Eerste dienstkleding en bewossing vrij Sollicitaties te richten a 6 Geneesheer-Directeur STUDIEBEURZEN Er worden enkele gehele en gedeeltelijke beurzen be schikbaar gesteld voor de opleiding tot het behalen van het diploma Orkestspel voor STBIJK - en BLAAS - INSTEUMENTEN Gedurende de studietijd Korden eventueel instrumenten hsthikbitar lestetd I Sollicitanten kunnen zich tot 1 Juni a.s voor nadere in lichtingen wenden tot de administratie Lange Nieuwstr 2 VERMEULEN's Accountantskantoor liEIDSEWEG IS UTRECHT Telefoonnummers 17023 en 24709 ONZE BELASTINGAFDELING oJ.v Th A M van RIJN IS THANS BEREIKBAAR ONDER A SPRONK Nw Daalstraat3-Tel 19970 - Utrecht No 24709 ACCU'S NUMMERBORDEN met Rijkskeur ook voor stationnaïre - fractie - sclieeps - verlicht - tel - en akalische batterijen KAREL L VAN NIMWEGEN Nationale en Internationale Meubeltransporten OVERZEESE VERPAKKINGEN MET BIJLEVERING VAN KISTENZEIST TOHavxpssnriRf UTRECHT Utrechtseweg 91/93 •"'^^'*?',^ S "^*^ Alex Numankade 75 Telefoon 4198 ^.- AtriKa Telefoon 12497 i Zwa Moet d van m teg Bepaalde cat van bevol gedupee Van onze fina medewerker D e koersdaling oj fondsenmarkt v \ zamerhand spectacu wijl de dagelijkse k melingen op de oblis doorgaans niet meer tioneel zijn bedroeg lig koersverschil op twee beursdagen van 2 < l 3 pet waarop enig herstel is gevo dat toch wel zeer sinds kort gewijzigc op de kapitaalmarkt Terwijl Minister Lief uitgifte van de 3 pet obligaties waarop begii de houders van geblokk de inschrijving openstoi centage van 3 kwalificc rente welke eerlang ii voor schuld als deze al gelden zijn deze oblij week tot 87 pet gedaalc 2 % pet beneden het p het rendement 4 pet 89 % pet Ook de anc obligaties met uitzonde 2V2 pet N.W.S noterei neden een i pets rend en de bekende 3 pet Ii certificaten met een 87 % pet op 8 Mei j.l beneden dat niveau Van deze Investerings welke destijds voor gebl goed konden worden staat thans nog ca ƒ 7 van welk bedrag nog i mill is geblokkeerd i.v kan worden verhandeld e Juni a.s vrij komt Aa vesteringscertificaten i teit verbonden dat ze kunnen worden gebrul betaling van belastingsc vóór 1 Jan 1946 geëint tingjaren van welke fac aard een veelvuldig gel maakt hoewel nog steec sommigen daarvan onki Er moge derhalve no na HILVERSUM Bekende Sehrifleliike Cursus Feuilleton __ _^ Vertaald uit GOnOimG het E ngels Opdracht door VICTOR BRIDGES 40 Je hebt hier de geschiedenis tot op de laatste gegevens toe gehoord en als het niet te veel gevraagd is zou ik graag van je weten wat je er van denkt Deze kwestie boeit me In bijzon dere mate Nigel zweeg even Om te begiimen zou ik echter graag iets meer horen Ben je er zeker van dat dat barmeisje de waarheid sprak — Daarvoor durf ik mgn hand in het vuur te steken moeten bereiden " sprak hij „ Geen uwer is immers de ware ontdekker Hoe kon dat ook zijn waar ik ter plaatse ben Ik was degene die deze gang ais Romeins herkende Dat is bij mij wat de schalkse ouden zo fijntjes een „ conditio sine cure " placn tên te noemen of waar ik zie dat gijlieden geen voorbereidend hoger onderwijs hebt genoten kortweg een tweede ' natuur Veel dank vei-wacht Ik niet voor mijn ontdekking uw hulde mag eenvoudig zijn maar IK kan niet dulden dat anderen de eer voor zich opeisen " HU was intussen de vierde die be - Ons hoekje Beste kinderen Die raadsels van de vorige keer vielen toch niet mee hé Ik heb tenminste heel wat briefjes met verzuchtingen ontvangen Of de raadsels ditmaal eenvou diger zijn kan ik jullie niet ver tellen Dat moet jullie zelf maar uitvinden Wel denk ik dat er enige neven en nichten over die rekensom zullen strui kelen Maar...jullie hebt zeeën van puzzletijd want de Pink stervacantie is begonnen Wie zin heeft kan zijn of haar oplossingen aan mij sturen Ik hoop weer heel wat inzendingen te ontvangen en daarbij denk ik vooral aan die enveloppes die ook nog zilverpapier een teke ning of een brief bevatten Dat is nog eens pleizierige post Mijn adres is — jullie zult dat onderhand wel allemaal weten — Tante Arlette Red Utr Nieuwsblad Drift 23 Tot over veertien dagen Raadsels 1 groot vertrek 2 deel van het gezicht 3 geruisloos 4 japon 5 gezonde drank « rivier in Duitsland 7 naaldboom 8 schip » kleur 10 vrucht Dit raadsel werd gemaakt door Herman en Gerrit Buma X j X X X X /' f '' X X X X X Vul de hokjes van bovenstaande figuur zó in dat op de kruisjeslijn van boven naar beneden de naam Wat denken de mensen hiervan die Maxwell Men weet weinig definitiefsvan hem Ik geloof niet dat hijveel met iemand uit deze streek temaken heeft Ik heb begrepen dathij sleohts no nu en dan eens hier heen komt en meestal vaart hij danonmiddellijk met zijn boot uit Hoe groot is die boot De Zeemeeuw Een mooi groot motorjacht van tussen de 20 en 30 ton sohat ik Hij heeft dus personeel aanboord Hij kan die boot niet alleenbedienen Daar heb je gelijk in En datis een punt van belang Hg heefteen schipper in zijn dienst genaamdFelgate de onaangenaamste kerel,die ik ooit in m'n leven heb ont moet Ik zei daarnet nog tegen Ha zel dat als iemand tot een moordin staat zou zijn het diè vent was.De moeilijkheid is echter dat erniet het minste motief aangevoerdkan worden Misschien zit er chan tage achter maar Maurice hield op Weet jij soms toevalligiets over Maxwell's verleden voeg de hij er aan toe weerde de ontdekker van de Romein se gang te zUn en het was geen won der dat dit de burgemeester van Bzelsbrugge te machtig werd „ Veld wachter " riep de burgervader ter wijl hij de handen voor de ogen sloeg Veldwachter — reken die bedriegers „ Hè wie wat waar hoeveel " vroeg de veldwachter die er een beetje suffig bij stond omdat alles hem boven de hoge pet ging „ Die bedriegers Allemaal " Wordt vervolgd van een dorpje in Nederland komt te lezen 2 Dit raadsel werd mg gestuurddoor Trijntje Schilstra Er ging een schip onder de brug door met heel wat mensen aan boord „ Hebt U wel honderd man aan boord " vroeg de brugwachter aan de kapitein „ Nee " sprak deze „ zoveel 4ijn het er lang niet Dan zou ik er nog hetzelfde aantal bij moeten hebben als ik nu heb plus de helft plus een vierde deel plus de brugwachter zelf Dan had ik er op de kop af honderd " Hoeveel mensen had die kapitein aan boord 3 Met K heb ik één oor met Mheb ik twee oren en met P heb iker meestal één aan elke kant enéén bovenop Ka ra hoe kan dat Oplossingen 1 Amsterdam Oma Assen pistool citroen vader aal 2 landbouwer 3 hiel kiel Tiel Rond de brievenbus Goede oplossingen van alle raad sels ontving ik ditmaal van Hennie Zeeman bedankt voor je raadsel ik vind het erg leuk maar wel moeilijk om op te lossen Arnold Snijders nu weet ik eindelijk je voornaam Ruth Lea Gillis wat een stapel zilverpapier ja ik be greep de vorige keer al niet goed waav het was gebleven Adri Booy die ook altijd zo nijver zil verpapier spaart het is ditmaal weer een grote enveloppe vol Willy Swijnenburg gezellig weer eens een briefje van je te krijgen de groeten aan je zusje en Ineke Caarls Bedankt voor je zelfge maakte raadsel Ineke Ja die vrucht was nog wel even moeilijk hè Eigenlijk had ik citroen be doeld maar moerbei is natuurlijk ook goed en erg knap gevonden Wat een prachtig rapport zeg Drie negens dat is niet voor de poes Herman Buma stuurde drie f oede oplossingen en een kort riefje Jammer dat de krant de vorige keer zoek raakte Ik kan me best voorstellen dat je er niet toe kwam een nieuwe te gaan ha len Je raadsel staat ditmaal in on ze rubriek zoals je ziet ' Van Willy Toom ontving ik drie goede oplos singen en een compleet afschrift van haar Paas-rapport Of ik het mooi vind of lelijk Nu dat is me ook een vraag Je weet dunkt me heel goed wat ik daarop zal ant woorden Natuurltjk is het prach tig Ga zo voort m'n kind Robbie Bodegraven verraste mij met een lange brief op snoezig postpapier en drie goede oplossingen Bedankt voor het zelfgemaakte raadsel Ja hoor ik heb je vader vaak genoeg gehoord maar jouw stemmetje toch Advertentie UUtjft opgewekt en onNermoe\baar meWeheeriijk „ erUissende Ik weet niet veel van hem,maar toevallig weet ik iets van zijntegenwoordige doen en laten In éénopzicht sluit het heel goed aan bijwat je me tot dusver hebt verteld Werkelijk Maurice keek hem¦vragend aan Bent u van mening dat wenaar de politie hadden behoren tegaan Het was Haael die deze vraag stelde — Dat zou natuurlijk de norma le behoorlijke gang van zaken zijngeweest maar ik geloof dat hetwèl zo goed is dat het nog niet isgebeurd Nigel trommelde geduren de enkele ogenblikken In gedach ten verzonken met zgn vingers opde tafel Luister eens als ik julliebeiden in vertrouwen neem willenjullie er dan een eed op doen datje je mond dicht houdt en mijn in structies zult opvolgen Maurice keek Hazel aan — Wat vind je er van collega?Zullen we het doen ' — Ja hij.kan op ons rekenen ant woordde Hazel terwijl ze haar vin gers omhoog stak Dan zal ik jullie meteen uit leggen hoe de situatie in werkelijk heid ligt opdat jullie zelf zult begrij pen hoe belangrijk het is dat nietsuitlekt In de afgelopen zes maandenkwamen er in Frankrijk verschillen de valse bankbiljetten in omloop DeFranse regering was bang dat alshierop de aandacht van het publiekwordt gevestigd er een algemenepaniek met alle gevolgen van dienzou ontstaan Zij nam derhalve éénvan hun beste detectives in de arm,een zekere inspecteur Pierre Mare.Op de en of andere manier moet de ze op het idee gekomen zijn dat dievervalste biljetten in Engeland ge drukt werden In ieder geval is hijhierheen gereisd zonder zijn supe rieuren iets te eggen en het eerst volgende nieuws dat ze van hemhoorSen stond in een brief van depolitie commissaris van Melchester.In deze brief werd namelijk ge vraagd of de Franse politie eenman kon identificeern die in eenEngelse kreek verdronken was endoor een bekende schrijver uit hetwater was gevist De beschrijvingen da vingerafdrukken sloten iederetwijfel uit de verdronken man wasinspecteur Mare Grote genade fluisterde Maurice O val hem niet in de rede,smeekte Hazel Het is allemaal zovreselijk opwindend niet Dat is jammer hè Ik denk dat ik die keer net niet thuis was Heb je zelf meegesmuld van de taart Goede oplossingen van alle raadsels ontving ik ook nog van Wim Visser dat buurtfeest was zeker leuk hè Ik kan me best in denken dat je de oplossing van de tweede puzzle niet meteen kon vin den Cor Visser ook al zo'n ge zellige brief jammer dat je niets gewonnen hebt op het buurtfeest Rob Visser fijn dat de meester weer beter is dammen is niet zo moeilijk als schaken of vind jij van wel en Jet Roscam Abbing Be dankt voor de zelfgemaakte raad sels Dat zal een prachtige wande ling zijn geweest van de HoUajid sche Rading naar Baarn Was je niet moe toen je thuiskwam Met het zilverpapier ben ik erg blij hoor Piet Reiding kon uït het eerste raadsel niet vrijs worden De ove rige twee oplossingen zijn goed Vond je dat eerste raadsel echt zo moeilijk Piet Nu er zijn wel meer neven en nichten die schreven dat ze er echt even op hadden moeten turen Je zelfgemaakte raadsels vind ik erg knap vooral die kruis woordpuzzle Wat lief van je moe der dat ze je geholpen heeft zeg Ik weet bij ondervinding hoeveel tijd en hoofdbrekens het maken van zo'n raadsel kost Je hebt er heel wat werk aan gehad Ik zal je brief keurig bewaren en dan komt vermoedelijk de kruiswoordpuzzle De Nederlandse universiteiten heb ben in de zomermaanden der na oorlogse jaren gezamenlijk cursus sen voor buitenlanders en Neder landse belangstellenden georgani seerd gewijd aan algemeen cul rele onderwerpen In 1947 en 1948 werden deze cursussen te Leiden gehouden de twee daarop volgende jaren te Utrecht en komende zomer zal de Sleutelstad andermaal gastvrouwe zijn van deze cursisten uit vele Eu ropese landen Amerika en waar schijnlijk ook het Verre Oosten Waren de onderwerpen van vorige cursussen over het algemeen sterk op ons land georiënteerd dit jaar is aan deze zomercursus een meer in ternationaal aspect gegeven dat sa mengevat kan worden onder de titel „ Oosterse en Westerse wereld " In zekere zin kan deze cursus wor den gezien als een overgang naar het werk dat de Nederlandse universi taire wereld binnenkort hoopt te verrichten in het „ Internationaal Academisch Instituut " een stichting die thans in voorbereiding is en waarvan de stichtingsacte vermoe delijk nog deze maand zal worden verleden Deze stichting zal tot doel krijgen een centrum te vormen voor algemeen universitair wetenschap pelijk gefundeerd sociaal-economisch en politiek georiënteerd onderricht gericht op overbrugging der maat schappelijke economische en poli tieke kloven die de wereld thans verdeeld houden Vooralsnog lijkt het waarschijn lük dat mettertijd een keuze zal worden gedaan tussen Den Haag en Amsterdam als plaats van vestiging van dit instituut waarin Nederland zijn belangrijke ervaring op het ge bied van de ontwikkeling der „ ach tergebleven gebieden " hoopt dienst baar te maken aan de gehele wereld ' — Hierna ging Nigel voort volg den de gebeurtenissen elkaar snel op Iemand met een speciale op dracht werd uit Parijs naar Enge land gezonden om het geval met Sir William TVevor de minister van Binnenlandse Zaken te bespreken De Franse regering is er alles aan gelegen om enerzijds de oplossing van het vervalsingsprobleem te vin den en antwoord te krijgen op de vraag of inspecteur Mare werke lijk op het goede spoor is geweest terwijl ze aan de andere kant deze zaak strikt geheim wil houden Hun voorstel was dat iemand die niet officieel tot de politie behoorde ge vraagd zou worden op eigen kracht een onderzoek in te stellen en dank zij een vriend van me werd ik er bij gehaald Ik ben het er niet mee eens dat ik de juiste man voor dit werk zou zijn maar dat doet hiel verder niet ter zake M.i hebben ze door deze keuzegroot inzicht getoond Maurice stakopnieuw een sigaret op Wat be doelde je toen je zei dat het ver haal van Susie paste in hetgeen jijvan Maxwell wist Nu we toch samen gaan werken heeft het geen zin iets achterte houden Behalve dat hij eenbookmaker is heeft deze heer nogtal van andere pijlen op zijn boog.Zo is hij b.v ook eigenaar van eenrestaurant in Jermyn Street de„Dragon Fly " geheten Bovendienwoont hij in de flat boven deze ge legenheid Op de avond van de gro te cricketmatch in Londen nammijn ¦ vriend die op BinnenlandseZaken werkt — degene die gemaaktheeft dat ik in dit geval werd be trokken — mij meer naar hetrestaurant om te dineren Terwijlwe aan het praten waren en rond keken ontdekte ik daar opeens eenvent die ik in Marseille tijdens deoorlog wel eens tegen het lijf wasgelopen een eerste klas boef PaulMarais geheten die de reputatie hadde beste vervalser van Frankrijk tezijn Hij werkte voor de Maquis toen ik hem ontmoette maar laterhebben ze ontdekt dat hij ook metDuitsers heulde en sindsdien zittenze achter hem aan Op dit momentheb ' ik er nog geen absoluut bewijsvan dat hij een vriend is van Max well maar gezien de belangwek kende onthullingen die jij me ge daan hebt ziet het er wel naar uit Het is volkomen duidelijk Ha zel's ogen glansden van opwinding.Hij is vast de man die u zoekt enik wed dat Maxwell er ook bij be trokken is Wordt vervolgd Pagina 10 de volgende keer aan de beurt Eer der kan het niet want dan krijg ik boze brieven van andere neven en nichten rf*ï al vroeger zelfgemaak te raadsels inzonden Haddy van der Staal had haar kinderkrant ver loren en daardoor kreeg ik van haar maar één goede oplossing Uit het hoofd opschrijven valt niet mee hè Je bent laatst in Utrecht dicht bij mij in de buurt geweest hoor Van Janna van Donkelaar ontving ik een echt gezellig briefje en een partijtje zilverpapier Dank je wel Janna Fijn dat jij de krant zo ijverig leest Dat doet me echt plei zier Tot mijn verbazing kwam er van Adri Booy nog een tweede gro te enveloppe ook al vol zilverpa pier Kind kind hoe krijg je dat wel voor elkaar Ik wilde wel dat iedereen zo goed spaarde Van Hen nie Boers kreeg ik een zelfgemaakt verhaaltje waar ze erg haar best op heeft gedaan Ik heb het met erg veel genoegen gelezen maar plaats om het oj te nemen heb ik helaas niet Dat is jammer hè Henny Je moet maar wachten tot er weer eens een verhaaltjeswedstrijd komt misschien win je dan wel een prijs Doe je de volgende keer ook eens mee aan het oplossen van de raad sels Van Hanny Tollenaar lag er nog een brief met vier goede op lossingen van de vorige keer Jam mer genoeg was je net iets te laat Heb je het fijn gehad op Koningin nedag Ik hoop dat er binnenkort weer zo'n gezellig epistel van jou in mijn bus rolt in overeenstemming met het befaam de „ point four " De aanstaande zomercursus waar voor meer Nederlandse deelnemers verwacht worden dan vorige jaren toen 85 procent der deelnemers uit het buitenland afkomstig was is be doeld om een inzicht te geven in de oorzaken die geleid hebben tot de spanning tussen Oost en West de passieve en actieve reacties van de Oosterse wereld op de Westerse in vloeden en de problemen van her oriëntatie en reconstructie der niet Westerse gebieden Het Festival een oase Van onze Londense correspondent Het Festival op de South Bank van de Theems te Londen is een waar lijk verkvrikkende oase van rust en schoonheid in de altijd jagende en haastende Britse hoofdstad Het is maar een kleine plek volgebouwd met allerlei grilUgheden doch het Is verbazingwekkend wat de architec ten ervan gemaakt hebben De ri vier geeft aan ' t geheel ' n ongekende ruimtewerking.De zware druk en be klemming van de stad die nu een maal wijdheid mist vallen van ieder af De gebouwen en versieringen mo gen vreemd zijn er is niets dat sto rend werkt of lelijk is Zelfs de pa pier en sigarettenbakken zgn kunst zinnig ontworpen Moderne binnen huiskunst moet men in Londen met een kaarsje zoeken maar hier komt ge verheugd tot de ontdekking dat de Engelsen ook hiervan verstand hebben De inrichting van gebouwen en restaurants is subliem De uitstal techniek lijkt volmaakt Prachtige materialen zijn aesthetisch verant woord verwerkt De verlichting is met Nederlandse medewerking uit gevoerd door de heer Kals uit Eind hoven Het is een feest geworden van lij len en kleuren de laatste voorname lijk toegepast op metaal Er is geen apart kunstpaviljoen maar het ge heel is een voorbeeld van ambachts kunst Bovendien vindt men overal moderne wandschilderijen zowel bin nen als buiten en beeldhouvirwerken en muurplastieken o.a van Epstein In de avond straalt dit alles in licht Op de Theems liggen geïllumineerde schepen Caféterrassen waar men be diend wordt zijn er zelfs ook hier niet — zo min als elders in Londen — maar wel een schuchtere poging daartoe in een bar in de open lucht Op bordessen vindt men bovendien overal gemakkelijke lichte stoelen zodat men ongestoord van de vrolijk heid rondom en het panorama kan genieten Het buitensporige steeds weer af wisselende geheel fascineert de toe schouwers Vlaggen en masten de railing langs de waterkant sierlijke trappen en ' overloopjes maken dat men zich op een scheepsdek waant Dat geeft al vanzelf een plezierige gewaarwording vooral als men dan nog weet dat zeeziekte uitgesloten is Tijdeüike raden vervangen daerah-rader in Indonesië De Indonesische minister-president dr Soekiman heeft na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken mr Iskak Tjokrohadiswijo en de heer Sidik Djojosoekarto die met dr Soekiman werd aangewezen als kabinets-formateur de veelbespro ken regeringsverordening over de instelling van daerah-raden inge trokken In plaats hiervan zijn richt lijnen uitgegeven welke inhouden dat tot aan het tot stand komen van de volksvertegenwoordiging en de daerah-bestuursraden door algemene verkiezingen de daerah-raden die gevormd werden op basis van veror dening no 39 zullen worden ver vangen door nieuwe tijdelijke raden Deze zullen gevormd worden vol gens een nieuwe ordonnantie die binnenkort ter vervanging van de oude zal worden uitgevaardigd BOVENWONING UITGEBRAND TE BEK6EN OP ZOOM Vrijdagavond heeft In Bergen oP Zoom een korte maar felle brand ge woed in de bovenverdieping van nei pand Schollersberg 19 welk pand door twee bezinnen wordt bewoond u ' brandweer kon het vuur tot de boven woning beperken maar kon niet voor komen dat deze geheel uitbrandde en dat ook de inboedel vrijwel geöeei verloren ging UTRECHTSCH NIEUWSBL Belgi pijnlij Kon ir Welke rangoi voor Leopold Van onze ' orresponder BRUSSEL Mei — Lang hand nadert voor België het p moment waarop de abdica Koning Leopold III een feit z den De vraag rijst of het da 20 kalm zal verlopen als soi wel menen Het lijkt zelfs nie sloten dat België in Septem enkele moeilijke weken zal d ken zoals ^ jdens de Julidaj 1950 In September a.s zul „ oproerlingen " - u echter te zijn in de vele kleine koninj de groepen die sedert enkele den een felle actie tegen de koningsgezinden van de CV wikkelen en wel in Let bijzot gen de voorzitter van de ' Kamer dr Frans van Cam de oud-minister A de Schrij vens oud voorzitter van de en de ex-premier prof Gast kens Deze drie ministers va worden ervan beschuldigd i ning „ verraden " te hebben mee wordt bedoeld dat zij d lauwe houding in de konings de socialisten en liberalen ar ten en steun hebben verstr hun eis tot abdicatie krachtig te zetten Het is een bekend feit dat d bekwame staatslieden vaak gewaarschuwd voor overijlde ten in de zo delicate kwestie België verdeelde De scheiding tussen Leopi en anti koningsgezinden vei te de katholiek-linkse tegei gen en de Vlaams-Waalse M mand betwist dat men — in regering van de toenmalige Duvieusart krachtiger zou zij treden tegen de socialistische terreur — de de huidige „ op van de koningskwestie had vermijden In de C.V.P.-kringen is intu anti-socialistisch gevoel versti socialistische actie tegen de rige dienstplicht en het feit socialisten tegen de budget defensie en van buitenlands hebben gestemd hebben i links-katholieke kringen die de k' iingskwestie nog ber ven tot een compromis met tij van Spaak diepe ontgoc en ontstemming verwekt D krijgen de rechtsgezinden i nieuwe formules voor de dag wederom gehoor Welke nieuwe formules Hebben z kans Laten wij eerst de fei kijken zoals zij zich practise doen De proninklijke prins De wetten worden door hei kend„Wij Boudewijn kon prins die de grondwettelijk van de koning uitoefenen luidt de aanhef van elke we ' Soliede opleiding Toen prins B„adewijn naa terugkeerde had hij een sol gemene opleiding genoten Leopold had zijn oudste zoc soonlijk onderricht gegeve wiskunde en de natuurlijke schappen in talen en aardrijk Boudewijn volgde nadien i serland de lessen aan het be lege van Geneve en hoogler België kwamen geregld naar la „ Le Reposoir " te Pregny prins o.m in het staatsrecht t wijzen Maar toen de 19-jari dewijn koninklijke prins we hij niet wat een staatsbegrot hoe de belastingen wex'den ge hij slechts zelde -- vreemde c ten ontmoet en diende hij in de gehele praetisehe taak staatshoofd te worden i Daar Boudewijn ' s avonds p auto naar het kasteel van terugkeert waar hij dan v wordt opgenomen in de h sfeer van het gezin van de k < zijn echtgenote de prinses thy zijn grote zuster J Charlotte zijn schelmse broe die prins van Luik is en de morganatisch huwelijk van ning gesproten kinderen Alexander en het prinsesje Christine lijkt het niet uit dat de koning de staatszak zijn zoon bespreekt Zelfs i politieke kringen schijnt mi deze feitelijke toestand geen te hebben De prins heeft ec delicate positie omdat hij 1 nooit contact heeft met i prins Karel de ex-regent bekend is ' dat hij de „ pri gauches " de prins van de ningsgézinde linkse partijen heeft zich steeds tegen de ti van zijn broeder Leopold j Ook met de koningin-moe sabeth is er weining com echtgenote van wijlen konini die de Ridderkoning werd | is nog steeds een grande dar zeer onafhankelijk en verscl op vergaderingen van de 1 Russische vereniging Zij or de muzikale „ Concours In hal " waaraan in de eerst dagen zal worden deelgenoji jonge Russische artisten vc en piano Ofschoon er een aantal p teilen van •_ uiterst rechts me dachte spelen dat abdicE I'eopold in geen geval mi vinden voor welke oplossfn bij voorbaat verzekerd wete steun van prins Boudewijr ¦ vrij onwaarschijnlijk dat Leopold aan het eenmaal Woord ontrouw zou worde acht de omstandigheden wa dit werd afgedwongen De \ in September a.s zal rijzen eerder van psychologische e aard te zijn met name we 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagina 11 België staat thans voor pijnlijke slot der Koningskwestie Dezer dagen overhandigde gene raal-majoor W J K Baay Chef Staf van het comité van Chefs Staven aan vice-admiraal N A Rost vore Toit ningen Chef van het Militaire Huis van HM de Koningin het gedenk boek der 4e Infanterie Brigade „ Oost Java " Het boek is bestemd voor H.M de Koningin een tweede exemplaar is voor H.K.H Prinses Irene Singapore verlangt naar autonomie gloeilamp vervaardigd wordt Men ziet hier n.l het complex " Strijp " met o.a de radio - en televisieappa ratenfabrieken de glasfabrieken de röntgen - Philite papier - en golf cartonfabrieken en een gedeelte van het natuurkundig laboratorium 60 Jaar geleden graasden er nog koeien op deze plaats waar nu dit beton nen hoogmassief oprijst A.N.P.-Luchtopname Dierenheulmet maand gestraft dier weer in beweging te krijgen trok hij het ruw aan " het bit en liet er bovendien enige schoppen tegen de buik op volgen Maar de die renbeul had het slecht getroffen want op enige afstand stonden drie mi litairen van het regi ment Huzaren uit Amersfoort die alles hadden gezien Vrijdagmiddag was dit trio in de Hamburger straat te Utrecht aanwe zig zodat verdachte heel moeiUjk kon ontkennen De huzaren hadden de jongen eerst een pak slaag willen geven maar besloten bij nader inzien de politie in dë zaak te mengen feit dat Denemarken niet vertegen woordigd was tijd'ens de conferentie te Parijs waar de plannen van Ple ven omtrent een Eui'opees leger be sproken werden De Zuiderburen maken veel reclame met phrases dat de tijd van de Hanze terug kan keren dat men tot een Baltische economische eenheid zou kunnen geraken maar de Denen blijven ge reserveerd Deense motorcnfabrie ken voorzagen de Hamburgse wer ven van diesels maar sedert de oorlog maken de Duitsers hun eigen motoren Industrie bedreigd De Denen zijn dan ook wantrou wend geworden en ze nemen er nota van dat Duitsland zijn invoer van voedingsmiddelen alleen kan be werkstelligen door middel van een invasie van industriële producten die de Deense industrie dreigen lam te leggen Ook op politiek terrein beschouwen de Denen de republiek van Bonn als een gevaarlijk object De ervaring van de bezettingsjaren is men nog niet vergeten ^ n de lei ders van Sleeswijk-Holstem Bar tram Otto Wittemburg Hermann Andersen en Waldemar " Kraft zijn allen doorgewinterde nazi's en maar al te bereid om nieuwe stukken grondgebied op te eisen voor een „ Groot-Duitsland " Men begrijpt dan ook dat de Denen allerminst geest driftig zijn voor een Duitse herbe wapening De militaire verplichtin gen welke Denemarken op zich ge nomen heeft worden er niet door verlicht — integendeel want men voelt niets voor een machtig militair Duitsland aan de Zuidgrens van Jutland Pagina 10 aan de beurt Eer want dan krijg ik andere neven en oeger zelfgemaak nden Haddy van r kinderkrant ver lor kreeg ik van ede oplossing Uit jven valt niet mee t in Utrecht dicht irt geweest hoor Donkelaar ontving llig briefje en een pier Dank je wel jij de krant zo doet me echt plei ïrbazing kwam er ig een tweede gro c al vol zilverpa hoe krijg je dat Ik wilde wel dat spaarde Van Hen ' i een zelfgemaakt e erg haar best op heb het met erg lezen maar plaats nen heb ik helaas ler hè Henny Je iten tot er weer jeswedstrijd komt dan wel een prijs de keer ook eens ssen van de raad ToUenaar lag er 2t vier goede op vorige keer Jam • e net iets te laat ihad op Koningin [ Jat er binnenkort 5 epistel V£in jou hting lie m lam g met het befaam - Dmercursus waar indse deelnemers dan vorige jaren 3r deelnemers uit omstig was is be ht te geven in de d hebben tot de ost en West de 3 reacties van de 3 de Westerse in jblemen van her istructie der niet - estival oase ie correspondent e South Bank van den is een waar oase van rust en altijd jagende en oofdstad Het is lek volgebouwd lieden doch het Is wat de architec t hebben De rl heel ' n ongekende 2ware druk en be stad die nu een vallen van ieder 1 versieringen mo • is niets dat sto lt is Zelfs de pa » rakken zijn kunst Moderne binnen in in Londen met maar hier komt ontdekking dat hiervan verstand ng van gebouwen ibliem De uitstal laakt Prachtige sthetisch verant e verlichting is nedewerking uit er Kals uit Eind - geworden van Hj aatste voorname letaal Er is geen en maar het ge ld van ambachts indt men overal lerijen zowel bin leeldhouwwerken o.a van Epstein dit alles in licht m geïllumineerde sen waar men be ir zelfs ook hier elders in Londen ihuchtere poging in de open lucht t men bovendien e lichte stoelen rd van de vrolijk t panorama kan steeds weer af ascineert de toe 1 en masten de terkant sierlijke pjes maken dat heepsdek waant If een plezierige > ral als men dan iekte uitgesloten n vervangen iden in isië linister-president na overleg met nenlandse Zaken idiswijo en de karto die met aangewezen als de veelbespro lening over de rah-raden inge lervan zijn rieht velke inhouden itand komen van ordiging en de n door algemene erah-raden die basis van veror n worden ver tijdelijke raden • md worden vol irdonnantie die ¦ anging van de itgevaardigd UITGEBRAND SP ZOOM m Bergen op r felle brand ge dieping van het welk pand door bewoond D ^ mr tot de boven IT kon niet voor el uitbrandde en vrijwel geheel Welke rangorde voor Leopold Van onze • orresvondent BRUSSEL Mei — Langzamer hand nadert voor België het pijnlijke moment waarop de abdicatie van Koning Leopold III een feit zal wor den De vraag rijst of het daannede zo kalm zal verlopen als sommigen wel menen Het lijkt zelfs niet uitge sloten dat België in September a.s enkele moeilijke weken zal doorma ken zoals ^ jdens de Julidagen van 1950 In September a.s zullen de „ oproerlingen " - u echter te vinden zijn in de vele kleine koningsgezin de groepen die sedert enkele maan den een felle actie tegen de lauwe koningsgezinden van de C.V.P ont wikkelen en we in I.et bijzonder te gen de voorzitter van de Tweede Kamer dr Frans van Cauwelaert de oud minister A de Schrijver te vens oud voorzitter van de C.V.P en de ex-premier prof Gaston Eys kens Deze drie ministers van Staat worden ervan beschuldigd de ko ning „ verraden " te hebben Daar mee wordt bedoeld dat zij door hun lauwe houding in de koningskwestie de socialisten en liberalen arbumen ten en steun hebben verstrekt om hun eis tot abdicatie krachtig door ie te zetten Het is een bekend feit dat deze drie bekwame staatslieden vaak hebben gewaarschuwd voor overijlde beslui ten in de zo delicate kwestie welke België verdeelde De scheiding tussen Leopoldisten en anti koningsgezinden verscherp te de katholiek-linkse tegenstellin ge " en de Vlaams-Waalse Maar nie mand betwist dat men — indien de regering van de toenmalige premier Duvieusart krachtiger zou zijn opge treden tegen de socialistische straat terreur — de de huidige „ oplossing " van de koningskwestie had kunnen vermijden In de C.V.P.-kringen is intussen het anti-socialistisch gevoel versterkt De socialistische actie tegen de tweeja rige dienstplicht en het feit dat de socialisten tegen de budgetten van defensie en van buitenlandse zaken hebben gestemd hebben in veie links-katholieke kringen die ook na de k ningskwestie nog bereid ble ven tot een compromis met de par tij van Spaak diepe ontgoocheling en ontstemming verwekt Daardoor krijgen de rechtsgezinden die met nieuwe formules voor de dag komen wederom gehoor Welke zijn die nieuwe formules Hebben zij enige kans Laten wij eerst de feiten be kijken zoals zij zich practisch voor doen De proninklijke prins regeert De wetten worden door hem gete kend„Wij Boudewijn koninklijke prins die de grondwettelijke macht van de koning uitoefenen " aldus luidt de aanhef van elke wettekst Soliede opleiding Toen prins B-adewijn naar België terugkeerde had hij een soliede al gemene opleiding genoten Koning Leopold had zijn oudste zoon per soonlijk onderricht gegeven in de wiskunde en de natuurlijke weten scliappen in talen en aardrijkskunde Boudewijn volgde nadien in Zwit serland de lessen aan het beste col lege van Geneve en hoogleraren uit België kwamen geregld naar de vil la „ Le Reposoir " te Pregny om de prins o.m in het staatsrecht te onder wijzen Maar toen de 19-jarige Bou dewijn koninklijke prins werd wist liij niet wat een staatsbegroting was hoe de belastingen werden geïnd had hij slechts zelde ' vreemde diploma ten ontmoet en diende hij dus nog in de gehele practische taak van een staatshoofd te worden ingewijd Daar Boudewijn's avonds per hof auto naar het kasteel van Laeken terugkeert waar hij dan wederom wordt opgenomen in de hartelijke sfeer van het gezin van de koning en zijn echtgenote de prinses van Ré thy zijn grote zuster Josephine Charlotte zijn schelmse broer Albert die prins van Luik is en de uit het morganatisch huwelijk van de ko ning gesproten kinderen prins Alexander en het prinsesje Marie Christine lijkt het niet uitgesloten dat de koning de staatszaken met zijn zoon bespreekt Zelfs in linkse politieke kringen schijnt men tegen deze feitelijke toestand geen bezwaar te hebben De prins heeft echt ^ een delicate positie omdat hij blijkbaar nooit contact heeft met zijn oom prins Karel de ex-regent van * ie bettend is dat hij de „ prince des gauches " de prins van de anti ko-ningsgezinde linkse partijen was Hy heeft zich steeds tegen de terugkeer van zijn broeder Leopold gekant Ook met de koningin-moeder i31i sabeth is er weining contact De echtgenote van wijlen koning Albert die de Ridderkoning werd genoemd is nog steeds een grande dame Zij is zeer onafhankelijk en verschijnt b.v op vergaderingen van de Belgisch Russische vereniging Zij organiseert de muzikale „ Concours Internatio nal " waaraan in de eerstkomende dagen zal worden deelgenomen door jonge Russische artisten voor vipól en piano Ofschoon er een aantal pei sohali-teiten van uiterst rechts met de ge dachte sp ïlen dat abdicatie van Leopold in geen geval mag plaats vinden voor welke oplossing zij zich bij voorbaat verzekerd weten van de steun van prins Boudewijn is het vrij onwaarschijnlijk dat koning Leopold aan het eenmaal gegeven Woord ontrouw zou worden onge acht de omstandigheden waarin hem dit werd afgedwongen De vraag die in September a.s zal rijzen lijkt ons eerder van psychologische en morele aard te zijn met name welke rang - orde zal aan koning Leopold in het staatsprotocol worden gegeven Na zijn abdicatie kan de koning toch niet eenvoudig prins van België worden zoals zijn jongste zoon Alexander Kan een grondwettelijke formule worden gevonden waarbij Leopold de titel van koning blijft dragen terwijl zijn zoon staatshoofd èn koning zou zijn Over deze vragen buigen zich thans de Belgische juristen KONINGIN LOUISE VAN ZWEDEN IMOET RÜSI HOUDEN Koningin Louise van Zweden is na een lichte hartaanval in een ver pleeginrichting opgenomer Volgens een bulletin van de hofarts geeft de toestand van de koningii - geen reden tot ongerustheid Moeilijkheden voor Irn - en rubber industrre De stad Singapore gaat steeds min der doel uitmaken van de Straits en verlangt meer en meer een deel te worden van het Gemenebest Vóór alles wil de burgerij echter zelfbe bestuur zo schrijft „ La Tribune des Nations " Dit is op zichzelf geen nieuw ver schijnsel Reeds vóór de ooi-log leg de de Britse kolonie in Singapore de nadruk op de noodzakelijkheid van deze autonomie daar zo zei men deze grote haven van het Zuid-Oos ten zowel van enorm belang was door zijn ligging aan de kruisingen der zeewegen van Azië als door zijn po sitie van natuurlijk afzetgebied voor de Maleise tin en rubber En dan is er nog het argument dat de Britse vloot in Azië die de haven van de Straits tot voornaamste basis heeft altijd gewild heeft dat deze en de aangrenzende stad een onafhankelijk geheel zouden vormen los van alle administratieve en politieke banden met het achterland Deze situatie is thans practisch een feit geworden hoewel de officiële Britse instanties ten sterkste ontkennen een dergelij ke toestand te hebben willen forme ren door middel van de Wetgevende Vergadering die onlangs door de in woners van Singapore gekozen is De bewuste verkiezingen zijn in grote kalmte verlopen Chinezen In diërs Britten en Maleiers hebben er aan deelgenomen Met ongerustheid heeft men echter moeten constate renj dat de meeste Chinezen zich van stemming onthielden Singapore telt ongeveer 700.000 Chinezen 250.000 van hen zijn stemgerechtigd de vrouwen mogen niet stemmen en slechts 28.000 Chinezen hebben zich ter stembus begeven Deze massale onthouding is veelbetekenend zo zegt men hier algemeen De Chinese gemeenschap wenst zich niet te ver mengen met de andere minderheden van de Straits en de Chinezen van de stad Singapore willen zich boven dien onder geen beding — zelfs niet administratief — laten scheiden van de Chinezen die het achterland be volken Hoewel men het verontrustende van dit alles niet tracht te verbergen maakt men zich hier niet zoveel zor gen over als over het feit dat sedert 7 Maart j.l de ene slag na de andere toegebracht is aan de tin - en rubber indusrtie De rancunegevoelens | e gens de V.S die zich sedertdien ge nesteld hebben in de harten der - tin en rubberontginners nemen met de dag toe Openlijke uitbarstingen van verontwaardiging hebben reeds plaats gevonden en men beschuldigt Londen van het feit Malakka in de steek te hebben gelaten en reeds gaan tal van steramen op die eenheid van actie eisen tezamen met Hongkong — tegen de Amerikanen De koudbloedige Britse zakenlie den op Malakka dreigen hun legen darische kalmte te verliezen Een vooraanstaand lid van de Kamer van Koophandel van Singapore riep vo rige week uit dat de verkoop vanrubber naar rood-China de rijkdomvan Malakka betekent en dat zodoen de de strijd tegen het communismeeerst goed gevoerd zou kunnen wor den „ TBOMP " XE STOCKHOLM De Nederlandse kruiser „ Tromp " is Vrijdag te Stockholm aangeko meö Dit is het eerste van een se rie beleefdheidsbezoeken van Dui tenlandse oorlogsschepen in deze zomer Ongeveer tien minuten na de ontscheping arriveerde • de com mandant van het sma;ldeel schout bij-nacht A de Booy Hij zal van daag door koning Gustaaf Adolf worden ontvangen Advertentie Ook u lioort er weer bij wet eeo modem hoortoestel yank GEERVLIET Zadelstraat 43 Utrecht Vraagt gratlt tnchur ^ Geestelijke verzorgers naar Korea MAJ.-AALM SCHINS EN Ds H J DIEKERHOF Zeer binnenkort zullen majoor ds H J Diekerhof luchtmachtpredikant op de vliegbasis Twente en majoor aalmoezenier H P Schins werkzaam in het kamp Prinsenbosch bij Breda met het Nederlandse aanvullingsde tachement naar Korea vertrekken Ds Diekerhof werd in 1910 te Arn hem geboren Na zijn theologische studie vertrok hij in 1937 als Indisch predikant naar Ned Indië werkte daar gedurende iVz jaar geïnterneerd door de Japanners en verbleef na de bevrijding 2 jaar op Ambon Sedert 1948 is ds Diekerhof in de functievan luchtmachtpredikant gestation neerd geweest te Bussum bij hetcommando luchtvaarttroepen en opde vliegbasis Twente Ds Diekerhof de eerste Neder landse luchtmachtpredikant die naar Korea vertrekt krijgt als taak de geestelijke verzorging van gewonden in Tokio en op Zuid-Korea Hij zal daarbij nauw samenwerken met zijn collega ds Meerberg die onlangs vertrok Voorlopig zal ds Diekerhof die zijn functie van luchtmachtpredi kant behoudt tot 1 October op Ko rea blijven Aalmoezenier Schins w^rd in 1903 te Vaals geboren en kwam in Janu ari 1947 als kapitein-aalmoezenier in militaire dienst en werd in April 1949 bevorderd tot majoor-aalmoe zenier Hij diende tot 15 Maart 1950 in Indonesië o.a bij 4-11 K.I ^ Advertentie UJDT NIET LANGER door rh'eumatiek spit ischias hoofd en zenuwpijnen Neemt regehnatig Togal dat verdrijft in ai die gevallen snel en afdoende de pijnen Togal baat waar andere middelen falen Zuivert de nieren is onschadelijk voor hart en maag Bij apotheek en drogist ƒ 0.83 ƒ 2.08 en ƒ 7.94 Wanneer je een ande re jongen een klap op z'n gezicht gegeven had zou ik dat nog niet zo erg hebben gevonden maar voor dierenbeulen geen genade zei politie rechter mr Visser tot de achttienjarige jongeman in de verdachtenbank „ En daarom veroordeel ik je conform de eis van de Officier tot een ge vangenisstraf van een maand " Op de eerste Maart van dit jaar was de landbouwersknecht J M D te Soest op het land aan het ploegen Op een bepaald moment wilde het paard niet verder en toen het jong mens geen kans zag het Bloei in de Bet^l^ve Vandaag en nog een hele week staat de Betuwe in volei bloei en wanneer ge de gelegenheid hebt moet ge daar heen gaan want een mooier en heflïjker tafereel ziet ge het gehele jaar niet Ge gaat dan van Utrecht naar Gel dermalsen bijvoorbeeld wat slechts een kwartiertje met de trein is — het is een hehoorlfjk dorp aan de Linge en vandaar naar de Appeldijk die één grote pergola van rose en witte bloe serti is met het zicht aan de ene zijde over de Betuwie en aan de andere op het kronkelend riviertje waar Cremer in r'n Over-Betuwse novellen zo vriendelijk over geschreven heeft Ge zult rhij wel willen ontslaan van alle gemeenplaatsen die met Holland is de Bruid de Reusachtige Boeketten en de Bloeiende Bongerd beginnen « n die uit de pen b | ij v e n vloeien wanneer mijn schrijversgeweten zibh daartegen niet zou verzetten Ik wil u alleen zeggen dat op dit ogenblik in ons land geen schoner wandeling te maken is in geen lief lijker landstreek en dat ge het voor jaar nooit zó schoon beleven kunt als hier Het is oneindig veel mooier naar mijn smaak dan de bollenvelden om dat het veel grilliger,,veel fijner en veel geuriger is Het beste is te voet door deze ver rukking te gaan Van het station Geldermalsen af ztjt ge er binnen veertig minuten midden in en wanneer ge per auto komt par keer dan dat blikken ding voor het goede koffyhuis Carabain dat witte middelpunt van de streek en ga eer biedia te voet verder Het knorren van ïiw auto past niet bij deze stilte waarin de natuur zich op haar schoonst openbaart Mocht ge er de tijd voop kunnen vinden en zrjt ge niet al te vermoeid ga dan bovendien nog die kleine vijf kilometer langs die prachtige land weg over Buurmalsen naar Buren dat een van de kleinste stadjes van Nederland is Een stil geval rondom een grote kerk in de omarming van begroeide wallen Er staat daar een oud weeshuis dat een verrukking voor het oog en het hart is Voor een mooie zonnige lentedag Is dit een prachtig avontuur om een van de schoonste streken van Neder land te ontdekken ledere bloeiende boom s een Japan se prent De vogels zingen De kleine kerken staan met glan zende daken in de lente Koeien staan in de uiterwaarden van de kleine rivier Vriendelijke mensen zeggen u goe dendag Ge gaat er door de besteder werelden En de stilte de zachte kleuren der S stond er bij alsof hij het allemaal zo erg niet vond ja hij keelt een beetje verbaasd dat die grijze meneer achter de groene tafel zich zo opwond over een dood gewoon paard Een maand gevange nisstraf dus luidden de eis en het vonnis maar ook daarover scheen ' t jongmens uit Soest zich niet zeer druk te maken Dat kwam echter om dat hij niet goed ge luisterd had Op de gang van het gerechts gebouw vertelde hij de zijnen „' k Heb geloof ik een maand ¦ voor waardelijk " Dat wórdt dan nogeen hoogst pijnlijke ver rassing nr>T.r.js'> ' t *> s ••^^ VT Jv.-<«*i -<' m,.!«^*'V - 1 - i '..• ' /.' l ¦^..¦« i'i.i'.A --¦_ ¦¦ - yi ¦(:¦:¦¦ ¦¦¦ ¦'¦-'^ W '-' tr'KJi.':r - i ^"^¥ J ^^ Festival postzegels.-r Tér gele genheid van het Festival of Britain zijn door de ' Engelse Posterijen ttüee speciale postze gels uitgegeven in de waarden 21/2 en i d Bovendien versche nen i^er nieuwe zegels in de ho gere waarde van 2 sh 6 d 5 sh 10 sh en één pond sterling Jïaast de beeltenis van de Ko ning vertoont de 21/2 d zegel een hoorn des overvloeds en Mercuris die de vruchtbare productie en de handil het hoofddoel van de grote tentoon stelling symboliseeit De 4 d zegel draagt het symbool van het Britain Festival met de cij fers 1851 en 1951 De 2/6 d en 5/ zegels vertonen in ovaal afbeel dingen Dan Nelsons vlaggeschip „ Victory " en „ de witte rotsen Dan Dover " Op de 10 /- en £ 1 zegels zijn uitgebeeld „ St George die de draaïc Dersloat " en „ Het Koninklijk wapen ge flankeerfi door de Leeuw en de ° Eenhoorn " Wie zag 1 Mei een vuurbol Advert erjae Icoqjl ' n KELLER keuken Mill De laatste-dagen zijn bij de ster rewacht te Leiden van verscheidene kanten berichten binnengekomen over een vuurbol die is waargeno men op de avond van 1 Mei De werkgroep meteoren der Nederland se vereniging voor weer - en sterren kunde welke zich ten doel stelt dergelijke verschijnselen weten schappelijk te onderzoeken zou gaarne in het bezit komen van meer gegevens over deze vuurbol Van be lang zijn de volgende gegevens naam en adres van de waarnemers plaats waar de waarneming is ge daan datum en tijdstip van waar neming richting waarin de vuurbol werd gezien en beschreven baan tijdsduur helderheid kleur vorm en afmetingen aanwezigheid van een staart eventuele geluiden Even tuele waarnemingen moeten wor den gezonden aan het adres werk groep meteoren sterrenw Utrecht TOONZAAL BAKKERST8AAT A UTRECHT bomen-in-bloei ' t wijde uitzicht oe kleine dorpen zuilen u gelukkig maken. Wat wenst ge méér "^ DOESJI Tot en met de volgende week Woens dag zullen de fabrieken van Philips te Eindhoven gesloten zijn Dan im mers is het groot feest in de licht stad en zullen 25000 werknemers met hun gezinnen het diamanten ¦ ju bileum van het bedrijf vieren Deze luchtopname toont een gedeelte van het fabriekscomplex van Philips op merkelijk is dat in al de fabrieken die men op deze foto ziet niet één Denen wantrouwen politiek van Bonn Geen enthousiasme over herbewapening De economische situatie in Dene marken is verre van rooskleurig zo schrijft de Deense correspondent van „ La Tribune des Nations " De Denen denken nog met bitterheid aan de belofte van hun ministervan financiën dat het belastingjaar ' 50 ' 51 afgesloten zou worden met een overschot van zes millioen kronen Reeds een maand daarna kwam de nieuwe minister van financiën tot de conclusie dat er nieuwe belas tingbronnen aangeboord moesten worden en een lening van 835 mil lioen kronen zou moeten worden gesloten om de betalingsbalans in evenwicht te houden Dat alles vond plaats nog vóór generaal Eisenhower op bezoek kwam Sommige Denen beginnen zich af te vragen of het ogenblik niet gekomen is dat Duitsland zijn steentje zal bijdragen aan de ver dediging van Europa Maar ook al hoort men deze mening hier en daar verkondigen tóch moet men toe geven dat de Deense regering zich zeer gereserveerd uitlaat over een eventuele Duitse deelneming aan de verdediging van West-Europa Men voelt niet veel voor een integratie van Duitse troepen in Europees ver band en men richt zich ^ er traditie getrouw liever tot de andere Scan dinavische landen en Engeland Er wordt veel gewicht gehecht aan het Bij Nancy H et toeval heeft gewild dat In dezelfde week dat het Oosten rijkse volk — tevergeefs overigens in eerste termijn — ter stembus ging om een nieuwe president te kiezen in het schilderachtige Nancy de man die zich nu al sedert de vroege dood in ballingschap van zijn vader 1922 als de troonpretendent van Oosten rijk beschouwt op 38-jarige leeftijd in de echt trad met een telg uit het huis van Saksen-Meiningen Men zou zich vergissen indien men bij een vergelijking van die twee ge beurtenissen de eerste slechts zou zien als een symptoom van werkelijk heid en de tweede louter als een aan gelegenheid vaja lieden die de aan sluiting met het heden hebben verlo ren en die zich alleen overgeven aan ijdele illusies Noch het een noch het ander is het geval De functie van president der twee ^ de Oostenrijkse republiek moge een reële zijn de onafhankelijkheid van het land blijft een vrome wens zo lang het lang verbeide staatsverdrag niet tot stand is gekomen en de vier voudige bezetting is geëindigd An derzijds moet de kans dat aartsher tog Otto van Habsburg ooit nog eens de keizerstroon van Oostenrijk op het hoofd gedrukt krijgt en die van Hongarije weliswaar uiterst klein genoemd worden doch dat neemt niet weg dat sedert de ineenstorting van de oude dubbel-monarchie na de eerste wereldoorlog iedere vorm van eenheid in Midden-Europa zoek is en de successie staten de een wat meer en de ander wat minder een pover bestaan lijden zodat het ideaal der Habsburgers zeker niet dood is TsjechoBlowakije zou men miSJ schien de gunstige uitzondering kunnen noemen Dit land heeft inder daad vooral in de periode tussen de beide wereldoorlogen in materiële zin niet slecht geboerd Het werd echter doordat het politieke moei lijkheden kreeg met zijn minderheden dezelfde kwaal als die waaraan da ¦ dubbel monarchie ten gronde ging langzaam verteerd en uitgehold Hit < ler gaf het de genadeslag maar men mag zeker niet zeggen dat zonder het brutale optreden der nazi's alles wrijvingloos zou zijn verlopen Inte gendeel reeds lang voor de machts aanvaarding door Hitler was de po titieke atmosfeer in Centraal-Europa grondig bedorven door de onover brugbare kloof tussen de erfgena men van het voormalige Oostenrijk Hongarije Zij dreven de nationala tegenstellingen op de spits waardoor de samenwerlón die vooral in eco < nomisch opzicht een drh.gende nood zaak was achterwege bleef D « rompstaten Oostenrijk en Hongarije welk laatste land bij het vredesver drag van Trianon in 1920 meer dan twee-derde deel van zijn grondgebied en meer dan de helft van zijn bevolk king verloor kregen aanvankelijH de hardste klappen doch weldra keerde het getij ook voor de Kleins Entente Tsjechoslowakije Joego slavië en Roemenië die gezamen * lijk het leeuwendeel van het uiteen gespatte oude rijk hadden opgeëist De tragedie tijdens en na de twee -» de wereldoorlog ligt nog te vers in het geheugen om er lang bij stil t « staan Het beruchte IJzeren Gordijn loopt dwars door het hart van Euro pa en maakt dat voorlopig alleen Oostenrijk zich nog enigszins op het Westen kan oriënteren Zo moet men ruim drie decennia na de onder gang van de Habsburgse mozaïek -' staat helaas constateren dat er van een stabilisatie in Midden-Europa niets gekomen is en dat men bij alle gerechtvaardigde critiek welke op de oude dubbel-monarchie kan wor den uitgeoefend toch moet erkennen dat zij althans een centrale binding gaf Het gemis daarvan heeft zich in latere jaren bitter gewroken en veel ellende veroorzaakt Daarom heeft de idee die Otto van Habsburg nu reeds zo lang vruchteloos propa geert ons toch nog wel wat te zeg * gen Tenslotte nog een enkele opmer -» king over de eerste ronde der Oosten rijkse presidentsverkiezing welke Zondag jl plaats vond Zij geeft geen aanleiding tot een diepgaande poli tieke beschouwing Toch is de paral lel met de jongste verkiezingen in West-Duitsland te duidelijk om er niet even bij stil te staan Evenals ds partij van Adenauer heeft ook de Christelijke Volkspartij in Oosten rijk een verlies aan stemmen De te ruggang vergeleken bij de parle mentsverkiezing van 1949 bedraagt vier procent De socialisten daaren tegen boekten precies als in de Westduitse republiek enige winst Ook de verdere vooruitgang van de ultra-rechtse partij — in Oostenrijk optredend onder de misleidende naam „ onafhankelijken " — corres pondeert met de toestand in West Duitsland Met hun 15,5 procent der stemmen in 1949 nog slechts 12 pro cent zijn de Oostenrijkse neo fas-cisten eigenlijk al geen kleine partij meer Typisch is dat in OostenrijK — en dat is dan het enige contrast met de Noorderburen —• de commu nisten vrijwel stationnair bleven ja zelfs hun positie een fractie konden verbeteren van 5,08 op 5,10 Met dit al heeft dus ruim één-vijfde der kie zers in Oostenriik zich voor het tota litarisme uitgesproken afgezien nog van de onverschilligen die thuis ble ven Een gunstig perspectief kunnen we dit niet noemen gelet ook op de steeds toenemende economische nood in het land Geen beperkingen voor de Japanse handel D Japanse berichten die meldden dat tijdens de huidige besprekingen over het Japanse vredesverdi'ag Engeland verzocht heeft de Japan se productie restricties op te leggen en in het bijzonder aan de Japan.'ie scheepsbouw blijken thans gehei " onwaar te zijn Engelan '- zo schrflft de „ Manchester Guardian " wenst evenals Amerika dat Japan geheel zelfstandig wordt Hoewel de Ja panse concuiTentie Engeland zeker niet welkom is worden geen pogin gen ondernomen om de Japanse handel door politieke controle té belemmeren Australië schijnt echter aan zijn ongerustheid omtrent de Japanse scheepsbouw uiting gegeven te heb ben Japan kan thans 800.000 ton Echeepsruimte per jaar afleveren Als het vi-edesverdrag getekend is zal Japan geheel over zijn eco nomische relaties ktmnen beschil * ken en Engeland zal dan zo spoedi mogelijk met de Japanse autoritei ten in onderhandeling treden oiver het sluiten van een handelsverdrag 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 12 Meï 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagina De schipbreuk De multi-miUionnair G.H Robertson denkt dat hij aUes kan Hij heeft een zeiljaclit gekocht en zich daar op ingescheept met zön vrouw en 9 kinderen zes bedienden twee werksters en een zwarte poedel die reeds 3 prijzen gewonnen heeft Niemand van hen heeft ooit gezeild in zrjn leven maar de heer Robertson meent dat zpiets vanzelf gaat Nu zolang het bladstil was ging bet ook al kwam het schip geen cen timeter vooruit Maar daar steekt een storm op Huizenhoog verheffen zich de zilte baren en zelfs de meest geharde pikbroeken verbleken als zij de toorn der elementen aan schouwen.Wat doet G H Robertson In zrjn kombuis een eitje pellend denkt hg aanvankelijk dat het wel zo'n vaart niet lopen zal Het trekt wel weer bij zo meent hg Maar als de verschansing in splinters is geslagen het roer gespleten en het merendeel zflner bedienden ont wricht begrijpt hfl dat er iets niet in de haak is Hg begeeft zich aan dek en looft met luide stem een beloning uit van f 10 - aan diegene die zijn gezin aan de verbolgen oceaan ontfutselt Maar ach wie hoort deze zwakke stem in het ge raas der golven Ja toch een een voudig visser die op een duintop zijn pijpje staat te roken heeft de offerte vernomen Fluks ontdoet hj zich van wambuis en flanelletje en stroopt de broekspijpen op Zal hg zich in de golven werpen Neen hij is ook niet gek Hij begeeft zich in een roeiboot diezelfde simpele boot waarmee hy elke dag het edel zeebanket naar moeder de vrouw brengt Met forse riemslag stuwt htj de broze hulk naar het trotse jacht klimt aan boord en grijpt de 9 kinderen van de millionnair die op het voordek aan het knikkeren zgn by hun beentjes De andere op varenden volgen „ Pikbroek " zegt de milliormair als hij de volgende dag de nederige woning van zrjn redder betreedt „ dat was op het nippertje Kom wat wil je hebben Ik gooi er met genoegen een tientje tegenaan dat kan me de pet niet drukken " En wat antwoordt de oiyke borst „ Geef mij maar een pakje North State dan knflp ik allang in m'n handjes " E3n zo was het dat G H Robertson zgn zuinig bewaarde pakje verloor North State 7 5 Gts per pakje ^ [ wat wordt ANIMALI Eindhoven Iets GEWELDIGS Toor jong en oud waar U vele plezierige uren kunt doorbrengen gESGEWEMSTIN48UUII KUA8 Door Accountantskantoor SLAGMAN en HERMANS leden N.I.V.A voor spoedige indiensttreding gevraagd JONGSTE ASSISTENT Vereisten Eindexamen H.B.S of gelijkwaardig diploma Praktijkdiploma boekhouden woonachtig in Utrecht Schriftelijke sollicitaties WILHELMINAPAEK 45 - Utrecht INTERN WETENSCHAPP COMMISSIE ADMtNl'sTRATIEVE KRACHT mnl o £ vrl GEEN DAGTAAK Correspondentie vnl Engels typen vereist Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no 1465 bur van dit blad AUTOPEDS op luchtbanden met spaakwielen vanaf f 24.95 „ De Kampioen '" Marnixlaan 15 tel 11195 Utrecht Te huur Cath singel bü Acad ziekenhuis voor 1 or 2 pers grote ZIT-SLAAPKAMER met serre en zit-slaapkamer met kl slaapkamer verw v.w zon der pension Direct te aanvaar den Br no 1204 bur dezer Aangeboden z g a n ROK CtDSTUUM normaal postuur Te zien Bergweg 50 Zeist nm tussen 6 en 7 uur Te huur aangeboden In Utr gestoffeerde ZIT-SLAAPKA MER met vrije keuken en WC Telefoon aanwezig f50 — per maand Brieven no IJ-7984 Adv Bur Alta Pausdam BRUIDSHUIS „ HILMO " het meest en best gesorteerde adres voor het huren van bruids - en gelegenheidskleding naar maat sluiers bontcapes zilvervossen jonker colbert - jacquet - smoking rokcos tuums compl enz enz Jans veld 30 tel 15402 Utrecht VOOR EEN SERIEUZE TERTEGENWOORDIGER hebben wij de provincie Utrecht beschikbaar voor de verkoop van Schorten en Pyama's Goed ingevoerde krachten gelieven te solliciteren onder no 1524 bureau van dit blad TEXTIELGROOTHANDEL in hei Oosten des lands vraagt voor spoedige indiensttredins ^ een actieve goed ingevoerde VERTEGENWOORDIGER voor de provincies TJTRECHT en GELDERLAND Brieven onder no 1522 bureau van dit '•'" d vraagt voor direct nette meisjes vanaf 15 jaar VOOR DE REKAFDELING en flinke Jongens TOOR EENV WERKZAAMHEDEN ^ modern en hygiënisch bedrijf « goede arbeidsvoorwaarden bedrijfskleding gratis vrij vervoer per bus KLEINTJES tot 20 woorden f 1.50 elk woord mee r f 0.10 — i '$^ Uf »^ isis&s&^ethiiümi Te koop witte BRUIDSJAPON met sleepje Kleine maat met bijpassend kapje Boisotstr 86 HOUT - HOUT - HOUT Te koop alle soorten timmerhout zeer billijke prijzen Te bevr ten ein Liesbosweg einde Verl Hoogravenseweg tel 19501 Te koop Antieke FRIESE KLOK goed lopend en goed onderhou den Te bevr Julianaweg 296 na 6 uur Aangeb Personen AUTOMO BIEL merk Oldsmobile ' 35 Sedan in goede staat Te bevr Wasserij Uppelschoten Bouw straat 13 Telef 20692 AUSTIN seven ruime 4 pers wagen met linnen kap in pri ma staat Gebruik 1 op 17 Prijs ƒ 975 — Amsterd str weg 208 tel 15168 WOONARK IJzeren casco 4 slaapk woonk eethoek keu ken W.C douche incl fngi daire boiler v wastafels z.g.a nieuw f 17000 Br no 1358 bur dezer KINDERLEDIKANTJES f 10 — en ƒ 12 — kinderstoel uitklap pend ƒ 13.50 wandelwagentje f 16 — Box met vloer ƒ 15 — z.g.a.n * pracht japon m 46 ƒ 17.50 Heren pantalon / 12.50 kleine maat tweeling wandel wagen ƒ 40 — Voorstraat 3 1 x bellen Te koop omgeving Vredenburg WINKELHUIS Ledig te aan vaarden Omgeving Amsterd str weg blokje huizen Huur opbrengst ƒ 2014 Koopprys ƒ 22000 Br no 1357 bur dezer Te koop z.g.a.n donkerbl Eng KINDERWAGEN Te bev Hei denis Daendelstraat 34 Te koop wegens emigratie ' n z.g.a.n BROMFIETS Te bevr Nepveulaan 77 Zeist Electr boerderij Heikamp De Klomp Ederveen levert u de beste ' kwaliteit HENNEN 8 weken oud f 3.50 per stuk Black reds reds witte legh Reds X Patrijs Reds x Wel summer Koopt Uw BUITENBOORD MOTOR bij een vakman Spe ciaalzaak W Houtman Eik bosserweg 175 Hilversum Te lefoon 3897 TE KOOP aangeb Sparta 125 cc 1950 z.g.a.n 3600 Km ge lopen met voor - en achterwiel vering Prijs ƒ 850 Koninginne laan 10 Soestdijk Aangeb complete INBOEDEL bestaande uit huiskamer salon slaapk ameubl enz Br ond nr 1.S47 bur dezer Te koop grijs MANTELPAK maat 48 in prima staat ƒ 70 — Br no 1273 bur dezer Te koop SIMPLEX MOTOR 125 cc Knipstraat 12 Aang FORD A MOTOR in zeer goede staat Te bevr Garage Stoutjesdijk Bouwstraat 45 Tel 10342 Te koop ZEILTUIG 16 m'-ï i g st Jac v.Ruysdaelstr.46 Een PLUSFOUR pak in goede staat leeftijd 14—15 jaar 1 stel gymnastiek trekveren Home ruslaan 37 Nieuw Dames - en Heren RIJWIEL Prijs billijk Otter straat 5 Te koop een DAMESFIETS t 25 blauwe Padvindstersjurk 2 ka boutermutsen Burg Reiger straat 78 Te koop Wit satijnen BRUIDS JAPON met sleep maat 42-44 Buijs Ballolstraat 24 Pracht SCHRIJFMACHINES Royal gestroomlijnd brede wa gen en R«ningtonmachine met garantie Prijzen ƒ 375 en ƒ 125 Mariastraat 30 Tel 21486 Aangeb Beige ZOMERPAK grijze pantalon donkerblauw pak grijze meisjesmantel wol len'jurk 40 topper Br no 1209 bur dezer Te koop aangeb een HERE^ RIJWIEL g 3t te zien R Scheringa Stationsweg 16 Bun nik Goed werkende STOFZUIGER ƒ 30 Zwarte Damesmantel m 46 ƒ 20 Zwart colbert en vest m 48 ƒ 50 Na 7 uur Kerkweg 151 bis Te koop van part een in pri ma staat en goed onderhou den zuinige kleine 4 - PERS AUTO merk Peugeot 1949 Koppelweg 42 Zeist Driewielige AUTO te koop aangeb 250 cc Cabriolet prijs ƒ 350 Br no 1206 bur dezer Te koop een WOONARKJE Zeer geschikt voor 2 pers of voor weekend Betaling con tant Br no 1336 bur dezer HANDNAAIMACHINE met ga rantie Thorens koffergramo foon met 40 platen 2 Marchal auto koplampen Als nieuw Philips platenwisselaar Ade laarstraat 98 bis Te koop Airdale TERRIERS pups met stamb bill prijs Beverstraat 35bis Utrecht Zuiver wollen import VLOER KLEED splinternieuw ter overname van part Ver bene den winkelprijs Br no 1197 bur dezer I ZEILBOOT Vrijheidsklasse V 263 te koop Bouwjaar 1950 W Kokshoorn Jac Cabelau straat 15 Utrecht bij Noor derbad Te koop HOUT triplex board lat - en lijstwerk keuken tafels stoelen trappen tuin meubelen ramen deuren enz Houthandel M Brienesse Westerkade 34 Te koop een MOTORRIJWIEL D.K.W Prijs f250 — Van Ar kel Lange Jansstraat 26bis Aangeboden SPOTKOOPJE prachtige moderne gesloten inzinkbare Salonkast trap naaimachine en zeer mooie handnaaimachine beide wei nig gebruikt nieuwste Hoo ver wasmachine één maand oud Ook Zondags Knopstr 55bis Te koop aangeb één pracht nieuw Smyrna VLOERKLEED handgeknoopt Maat 325 x 225 Brieven no 1243 bur dezer Zo goed als nieuw pracht Heren - en Damesrilwiel geh compleet resp f 125 en f 120 en een HERENRJWIEL a f65 Hoendlepstraat 46 Te koop prima HAARD smo kingcostuum West Minster pendule speeldoos alles in zeer goede staat Valkstr 52 Aparte BRUIDSJAPON met borduurwerk geheel compleet mt 42 als nieuw en zijden lampekap nieuw wegens over compleet Prijs billijk Briev onder no 1229 bur dezer BUITENBANDEN V.af f3.95 binnenbanden v.af f 1.70 jas beschermers v.af f 1.45 han"d pompen v.af f 0.80 ketting kasten v.af fl — draaibare schijnwerper f 4.25 Rijwielhuis Super ' Alles voor uw rijwiel Damstraat 29 Ook op Voor zorg en Vestazegels Voor een RIJWIEL dat U zal lijken moet U eerst bij Post gaan kijken Ruime keuze merk-rijwielen - Desgewenst op gemakkelijke betalings voorwaarden Post Rijwielhan del Marnixlaan 126 Telefoon 17657 Buslijn 7 Voor het kopen op termïjnbe tallng van de bekende merken SCHRIJFMACHINES Minre broederstraat 24 teïef 12381 re koop HANDNAAIMACHINE vanaf / 45 trapnaaimachine vanaf / 85 machine in moder ne salonkast kleermakers trapnaaimachine vanaf ƒ 150 waaronder bekende merken Singer Phaff Lewensteln enz Desgewenst gemakkelijke betalingswijze tevens reparatie inrichting Te bez G A Wit jens Herenweg 40 2x bellen b.d Amsterd str.weg Utrecht Telef 23968 Te koop aangeb schitt 2 cyl ZÜNDAPP 500 cc zijklep Prima conditie J Bouman v Swindenstraat 73 Utrecht Te koop z.g.a.n tenor SAXO PHOON Tegen billijke prijs J S de Rijkstraat 29 Utr Te koop 3 stuks MACKS BANDEN compleet m wielen 1300x20 2 stuks 1050x20 5 stuks buitenbanden 16x550 2 stuks buitenbanden 1050x16 4 stuks 33x5 buitenbanden eneen Bedford motor Kanaal plein 13 bij de Haka Te koop aangeboden FORD SEDAN 1934 en Ford A 1931 Te bezichtigen Gildstraat 91A Wegens vertrek pracht DA MESRIJWIEL met verlichting f57.59 prima herenrijwiel met verlichting f 45.00 damesrij wiel dubbele remmen f37,50 V d Polilaan 18 Zeist telef 4738 Te koop wit emaiïle KOLEN FORNUIS Jutfaasseweg 28f bis Te kQop EEN BOX flO — V d Marckstraat 19 Te koop aangeboden in goede staat zijnde HERENPIETS Te bevragen na 6 uur Adriaan van Bergenstraat 157 Utrecht Te koop grote LINNENKAST met spiegel 4 eiken stoelen en 2 armstoelen Queen Anne on bekleed Partij Weckflessen jongenswinterjasje 6 jr z.g.a.n Peter Moederslaan 7 his na 6 uur Eigenaren van cafetaria's auto matiks en ijssalons OPGELET houten lepeltjes per 1000 stuks ƒ 1.80 Van der Woude Lijn markt 26 Wegens overcompleet aangeb tegen elk aannemelijk bod prima BM torentuig Egypt linnen E v Zandvoort Soest denkseweg 51 N Bilthoven To koop LUCHTBANDENWA GEN prima onderstel met re servebanden prijs ƒ 350 G Veenhuizen Cantonsweg 7 Zuilen f ^ Itoop gevrOfsgidl NAAIMACHINE gevr v par ticulier hetzij hand - of trap mahine Br no 1284 bur dez Goede GRAMOFOONPLATEN ook enkele stuks koopt „ De Gramophoon Specialist " Kof fergramofoons pick-ups on derdelen Inkoop Verkoop Pre dikherenstraat 25 by de Neude Utrecht Te koop gevr alle soorten MACHINES en electro - moto ren H v d Kreeft Haver straat 22 telef 12679 OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 Expert der Ned Spoorwegen George Oversteegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf - en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 telefoon 21486 INKOOP oud goud en zilver Bij Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerk ontvangt ü de hoogste prijs BEL OP 153 91 Wij kopen alles op Kleding meubelen zolderopruimingen lompen metalen enz Oude metalen extra hoge prijzen Firma J v Buuren en Zoon Krommerijn straat 2 Te koop gevr in goede staat verk GRASMACHINE event in ruil voor radio Br onder no 1260 bur dezer Te koop gevr een tweetact BOOTMOTOR klein model of één T-Ford Br met prijs opgave onder no 1254 bur van dit blad Te koop gevr 1 a 2 MELK WIJKEN m of z winkel in Utrecht of omgeving Br ond no 1225 bur dezer WIJ KOPEN VAN U altijd gaarne goed gebruikt gereed schap en verkopen dit weer aan anderen tegen billijke prijzen „ Curio " Voorstr 55 - Tegen billijke prijs gevraagd TWEELING WANDEL WAGEN commode tweeling wandelwa gen kinderledifcantje box met of zonder - vloer autoped op luchtbanden Br met prijs onder no 1194 bur dezer Te koop gevr GANGTRAP ' vast in huis gebouwd 12 tre den 2 ^/^ meter hoog en 80 cm breed Br met prijs ond no 1191 bur dezer PIANO gevr è contant Merk prijs enz aan W Sommer Hoogstraat 23 Gorinchem Te lefoon K 1830 - 2759 na 18 uur Kleine BESTELAUTO te koop gevr Met gesloten laadruimte type Ford Angilia of Morris niet ouder dan ' 40 Tel 10231 of br met prijsopg no 1511 bur dezer Flink ORGEL gevr & contant Mag ook oud model zijn Opg merk prijs enz aan W Som mer Gorinchem MOTOR te koop 98 cc DKW zonder gebreken Te zien Gero laan 47 Zeist i '^ rt ^;^ i - iïr --- --¦ r - ¦ i ^ Gevr in gezin te Groenekan MEISJE V d en n Koningin Wilhelminaweg 361 Groenekan K 3401 - 259 Met 1 Juni in doktersgezin beschaafd MEISJE gevraagd voor huishouding en praktijk liefst wonende omgev croe selaan Aanmelden Mevrouw Langeler Croeselaan 221bis B Gevr * op Accountantskantoor JONGEMAN bij voorkeur Middelb Handelsschool oplei ding en in bezit van praktijk diploma Boekhouden Br ond no 1363 bux - dezer In gezin met 2 kleine kinde ren wordt flink DAGMEISJE gevr liefst boven 18 jaar Aanmelden na 7 uur ' s avonds Mevr Twijnstra West Kanaal dijk 8 Maarssen Telef 347 VERKOOPSTER P.G gevr.in juwelierszaak te Zeist per 1 Juni a.s Br met referenties onder no 933 boekh Baart Steinlaan 17 Zeist Wegens uitbreiding rayons gevraagd utrecht en omg enige bij winkelier.s en con - sumptie zaken ingev VERTE GENWOORDIGERS op pro'-i - sie basis Bij gebleken i schiktheid aanstelling in va&te dienst met basisloon en on kostenvergoeding Br onder no 1270 bur dezer Fa A en J de Bie Hoender straat 27 vraagt voor haar afdeling luxe cartonnage nette MEISJES 14 17 jaar Gevraagd net DAGMEISJE v.g.g.v in kl gezin P.G Goed loon goede behand Aanm n.m 7—9 uur Koningslaan 30 Utrecht Tel 15208 VERTEENGWOORDIGER ge gevraagd Prettige werkkring aangeb aan vert of actief bespraakt persoon welke als zodanig wenst te worden op geleid Uitsl schriftelijke soil met uitv gegevens omtrent leeftijd vorige werltkring enz te richten aan Verkoopbureau van electr huishoudelijke ap paraten Kon Wilhelminaweg 279 Groenekan Gevraagd halfwas RIJWIEL HERSTELLER Rijwielhandel Brinkhof Korte Koestraat 4 Gevr in gezin met 3 kinderen flink JVIEISJE met Chr begin selen^voor dag of dag en n meerdere hulp aanwezig hui selijk verkeer Mevr van Royen Binnenweg 44 Maars sen Gevr een WERKSTER voor Vrijdag en Zaterdag van 9—12 uur v.g.g.v Br onder no 1342 bur dezer Zelfst HULP IN DB HUISH gevr van 8—4 uur Zondags vrij Aanmelden Café Anjero Biltstraat 98 2e deur vanaf de Bütstraat huisdeur Bekkerstr Op de ateliers van de N.V Confectie-Industrie Rocobé ' Kanaalweg 28 t.o einde Ba lijelaan Utrecht - kunnen ge plaatst worden LEERLING PERSERS Strijksters en leer lingen op alle afdelingen Zich aan te melden tot 5 uur aan bovenstaand adres Na 5.30 uur bij de heren P Velt huizen Const Erzeijstraat 12 Hoograven F Meijer Cremcr straat 107 Utrecht H Pieter sen Bern de Waalstraat 35 Zuilen ^ rs»me&S ausssei»<^®s < Voor HULP IN DE HUISHOU DING b.z.a net meisje voor hele of halve dagen Br ond no 1468 bur dezer Alleenstaande dame op gevor derde leeftijd flink gezond vrolijk en zacht karakter zag zich gaarne geplaatst bij heer of dame voor de HUISHOU DING en gezelschap Br no 1271 bur dezer B.z.a flinke heldere WERK STER voor halve of hele da gen Br no 1257 bur dezer Biedt zich aan nette WERK STER voor halve dagen Br no 1252 bur dezer Biedt zich aan jonge vrouw met kind als HULP in de HUISHOUDING Br - no 1230 bur dezer Biedt zich aan gediplom i KRAAMVERZORGSTER voor dag en wijkverpleging Tele foon 14371 Net persoon biedt zich aan voor BIJVERDIENSTE onver schillig wat Br no 1226 bur dezer Aangeb gem ZIT-SLAAPK V.W ruime berging telef aanwezig ƒ 30 per maand Di eet te aanvaarden en per 1 Juni gestoff zit - en slaapka mer V.W ruime berging ƒ 40 p.m Alleen voor dames Br no 1275 bur dezer Er biedt zich aan nette SER VEERSTER ook voor seizoen Prima garderobe Br no 1351 bur dezer KINDERVERZORGSTER v g g.v P.G zoekt werkkring Eventueel tijdelijk voor va cantietild Br no 1345 bur dez Direct grote gem ZIT-SLAAP KAMER straatzijde voor echt paar z.k Gem zit-slaapkamer voor 1 persoon gem zolderka mer voor 1 persoon pension of warme maaltijd Oudegracht 349 JONGEMAN 31 jaar goede kracht biedt zich aan voor alle voorkomende werkzaam heden Br no 1533 bur dezer Aangeb gemeub ZIT-SLAAP KAMER v.w en stookgelegen heid zonder pension Biltstraat Br no 1259 bur dezer Zeer gaarne vouw - en PLAK WERK gevr - onverschillig wat Br no 1528 bur dezer Te huur ZIT-SLAAPKAMER en slaapkamer met pension v.w Rijnlaan 152 bis MECHANIKER 25 jr gehuwd wei'kzaam in precisiebedrijf in Oosten des lands zou zich gaai ne in centrum of westen geplaatst zien Br Schaepman laan 97 Zeist Een grote gem ZIT-SLAAP KAMER voor twee personen met pension aan straatzijde voor direct of later G van den Berg Stationsdw straat 2 LOOSDRECHTSE PLASSEN Gem huis te huur 1-15 Juli 6 a 8 slaappl water electr tuin Br no 1235 bur dezer Wie kan ons helpen aan een ongem ZïT SLAAPK met keuken of gebruik daarvan Utrecht of omgeving Br ond no 1366 bur dozer Meisje Op 16 stand centrum of omg Wilhelminapark door alleen staand heer grote ongemeub of gestoff ZITKAMER en slaapkamer met kookgelegenh Liefst met telefoon Br onder no 1274 bur dezer Kinderloos echtpaar vraagt 1 è 2 gestoff KAMERS Br onder no 1265 bur dezer kunt Heer van middelbare leeftijd alleenstt zoekt een gem of gestoff KAMER vaste was tafel en zonder pension bij nette burger mensen Br met prijsopgave onder no 1261 bur dezer méér Net persoon zoekt ZIT SLAAPKAMER zonder kost Br onder no 1251 bur dezer vérdleneii Werkman plm 40 jaar zoekt een degel TEHUIS met vrije zit - en slaapkamer met ruime berging vocir fiets alleen inw in klein gezin Br onder no 1245 bur dezer Heer b.b.h.h zoekt gemeub ZIT-SLAAPKAMER z pen sion vaste wastafel berging fiets Br onder'ïio 1237 - taur van dit blad Echtpaar z k m.l beiden b.b.h.h zoekt ongemeub ZIT SLAAPKAMER met stookgel met of zonder gebruik van keuken liefst Vogelenbuurt of Wittevrouwen Br onder no 1198 bur dezer PAKHUIS te huur gevraagd Vorstvry door groentenhande laar Liefst omtrek Amsterd Straatweg H v d Meent Amsterd Straatweg 109 Tele foon 17065 * p de nieuwe wik-kelafdelingbijVAN DER HEEM Wik kelen is echt iets voor een meisje euk werk Vak ' werk dat je eerst ge leerd wordt Daarom ga je ook goed ver dienen Als je han dig bent krijg je dit zeker onder de knie Kom eens praten Aanmelden dagetijksi Gevr door heer b.b.h.h ZIT SLAAPKAMER gemeub met pension liefst omgeving Oudwijk Br onder no 1339 bur van dit blad VAN DER HEEM N.V Absiederdijk 145 Utreehl Echtpaar b.b.b.h zoekt ongem KAMERS met kookgelegen - heid Br onder no 1469 bur van dit blad Van der Heem N.y Te huur gevraagd GARAGE plm 140 M2 zonodig met wo ningruil Br onder no 1467 bur dezer Heer zoekt ZIT-SLAAPKAMER met pension in Utrecht Br no 1487 bur dezer Te huur zonnige gedeeltelijk gem BENEDENKAMER 31/2 bij 3V2 m aan gezellige straat Met keuken Br no 1192 bur dezer AUeenst heer middelb leef tijd b,b.h.h zoekt net KOST HUIS Br no 1482 bur dezer Per 1 Juni goed TEHUIS aan geboden voor 2 vrienden b,b h.h met aparte zit-slaapkamer Br no 1217 bur dezer Te huur gevraagd Echtpaar middelb leeft z k zoeken KAMER slaapk met ' geh of of gebr van keuken Gem of ongem In Zuilen Br onder no 1472 bur dezer Voor vacantie gem WOON ARK aan de Breukelerveense plassen plm 8 slaapplaatsen omgev Loosdrecht roeiboot kano en grote BM zeilboot te huur Br no 133 bur dezer VACANTIEKAMP " t Wiede te Giethoorn biedt U een pret tige goedkope vacantie Gratis prospectus verkrijgbaar te Utrecht bü V.V.V kantoor Vreeburg Nog bij de plassen aan de Scheendijk VACANTIEBOOT 8 slaappl gestoff en gemeub Butagas enz Roeiboot tot be schikking Te bevr H Kamer beek Linnaeuslaan 81 Tuin dorp FEESTVERHUURBEDRIJF van A tot Z Heeft alles beter voor U Serviesgoed bestek pan nen stoelen grote kleine klap tafels pick up met platen enz C Driebuis Ie Daalsedijk 177 Utrecht Tel 22051 V.V.V de Bilt-Bilthoven Welkom Vreemdeling " Eessew '" Straks op reis Eerst DANS LES Volgt slechts enkele van onze privé lessen en U kunt straks meer genieten van Uw vacantie Maak een afspraak met Dansschool P Wildschut Kromme Nieuwe Gracht 48 Tel 16079 Wilt Ü goed en correct DAN SEN leren neem dan enige privé-lessen bij Miep Vonk Mgr V d Weteringstraat 90 telef 12716 AUTORIJLES in de nieuwste verwarmde kleine Ford ƒ 3.50 per 3 kwartier Bierma Catha rijnesingel 128 Utrecht Telef 20762 Erkend en gediplom ^ Den Haag-Scheveningen Gem ZIT SLAAPKAMER 2 è 3 per sonen Mei t.m September Bus - en tramverbinding Sche veningen Inlichtingen L Bek ker Elandstr 13 a Den Haag Telef 394186 na 6 uur PIANOLERARES gevr liefst middelb leeftijd Br no 1222 bur dezer De LERARENCENTRALE met haar 40 onderwijsspecialisten verzorgt 50 vakken waaronder Engelse lessen voor emigran ten Secretariaat Nassaustraat 36 Utrecht Telef 16037 HUIZE MARA Verhuur gele genheidskleding prachtige kle ding voor bruidegom en getui gen Vraagt prijs Amsterd straatweg 414 bij de water toren Telef K 3409 - 383 BROMFIETSEN te huur Van de Zand Amsterd straatweg 160 telef 20139 HANDENARBEID Lessen in cartonnage boekbinden hout arbeid leerarbeid metaalar beid klei arbeid plasticwerk enz Greet te Nuyl Keistraat 3 Verlengde Drift Tel 15139 KATWIJK Voor Juni en Juli te huur tent 3x5 m ƒ 40 per week Br no X-7983 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht Oud-schoolhoofd geeft FRAN SE en ENGELSE LESSEN en helpt voor aanstaande toela tingsexamen H.B.S Lesgeld büzaak Albrecht Thaerlaan 27 Nog bij de plassen aan de Scheendijk VACANTIEBOOT 8 slaappl Gestoff en gemeub Butagas enz Roeiboot tot be schikking Te bevr H Kamer beek Linnaeuslaan 81 Tuin dorp WbnSngrtxSI Interlocale en locale WONING - RUIL CENTRALE Nederland ' Utrecht Spoorstr 11 Tel 217.58 Duizenden geslaagden Catalo gus woningruil Magneet ver krijgbaar by de Spoorwegboek handel en alle kiosken en Boekh Aangeb zonnig licht en goed onderhouden BENEDENHUIS bij Julianapark gr kamer en suite keuken 1 slaapkamer tuin en schuur Gevr vrij huisje met 3 slaapkamers om geving Utrecht De Bilt Zeist Br no 1241 bur dezer Woningruil geslaagd Homerus laan 70 bis naar Lith de Jeude slraat 22 door bemiddeling van WONINGZAKEN Herenstraat 15 telef 15300 Woningruil Ka merbeurs aankoop verkoop hypotheken BENEDENHUIS suite 2 slaap kamers tuin huur ƒ 30 p m Tuinwijk Voor groter huis ook buiten Utrecht Br no 1238 bur dezer BENEDENHUIS omgev Wit tevrouwen Bev huiskamer 1 gr en 1 kl slaapkamer gang keuken fl plaats met schuur keurig in de verf Gevr bene den of heel huisje liefst om geving Pijlsweert of Ondiep Br no 1212 bur dezer Te ruil of te koop gevr met desgewenst ruiling MODERN HUIS met garage in Oog in Al Tuindorp De Bilt of Bilt hoven minstens 7 kamers enz Aangeb modern huis omtrek Wilhelminapark 7 kamers enz Br no 1369 bur dezer Woningruil Aangeb HEREN HUIS Oog in Al ƒ 63 per mnd Gevr woning in Oog in Al of Tuindorp plm ƒ 40 per mnd Br no 1368 bur dezer Mooie WONING omgev Jut faasseweg bev kamer en suite keuken tuin schuur drie slaapkamers met vaste wasta fel vliering Huur ƒ 35 p.m Gevr dito huis of bovenhuis boven een showToom of rustig magazijn centrum stad of Bilt hoven Br no 1267 bur dezer Mooi ruim BOVENHUIS bev kamer en suite zijkamer gr keuken boven 3 slaapkamers omgev Ledig Erf Gevr dito heel huit met tuin Br no 1264 bur dezer BENEDENHUIS bev 3 kamers keuken kelder tuin schuur Lijsterstraat zijstraat Adelaar straat Gevr groter huis hoge huur ^ een bezwaar Br no 1253 bur dezer Wie wil ruilen HEEL HUIS b v 4 kamers met flinke zol der en tuin huurprijs ƒ 5.75 voor dito huis Br no 1476 bur dezer Wie ruilt ie etage centrum DEN HAAG nette stand 5 ka mers keuken zolder ƒ 40 per maand voor benedenhuis te Utrecht Tolsteeg Br no 1471 bur dezer IKvèrsen Wij OMLIJSTEN Uw platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop Groot ste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 Voor KENNISMAKING en HUWELIJK schrijf om inlich tingen en lijsten naar „ De Gelukkige Toekomst " Postbus 28 Sas van Gent of naar postbus 390 Rotterdam Dui zenden candidaten Strikt ge heim Nummer vervangt Uw adres Vele jaren practijk Da gelijkse verlovingen JO,WIN DOET HET I I I Type - stencil en adresseerwerk Be stekken Convocaties en club bladen Zuiderzeestr 27 Utr Tel 20606 GELDBESPARING - Zonder vernieuwing van zink of as phalt maken wij alle daken en goten waterdicht Talrijke tevredenh verklaringen Pre * serveerbedrijf L Nieiiwstr 8 Telefoon 19367 PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Amsterd Straatweg 45 Utr Tel 14273-18532 Billijke tarie ven Nette bediening Vervoer van overledenen van en naar alle plaatsen in binnen - en buitenland 1 LADDERS I Dames de prijs die doet het hem bij ons betaalt U alleen de ladders en reparatiën Ladders ophalen vanaf 5 et Keurige afwerking Klaar terwijl U wacht Dus naar „ De Kleine Winst " Predikhe renkerkhof 12B - ons filiaal Reggestraat 41 Koppellaan 6 Bilthoven GRIJZE HAREN Kleico her geeft na enkele eenvoudige behandelingen Uw haar zijn oorspronkelijke kleur Géén verf absoluut onschadelijk „ Het Parfumerlehuis " Am sterd Straatweg 144F bl ] het viaduct LENTETIJD KROPMAN TIJD Voor chemisch reini gen verven en model-persen kiest U natuurlijk Kropman's kwaliteits-prestatie U wéét wel vliegensvlug keurig terug Amsterd Straatweg 314 Tel 20164 Afhalen en vile gensvlug thuisbezorgen gratis Met modieuze apprêt PER - MANENT WAVE bruidkap sels blonderen verven Gedi plomeerd kapper Maison Jos v d Laan Bemuurde Weerd 11 Telefoon 18032 Ulrecht WOONRUIMTE maakt U door een opklapbed te maken van Uw ledikantspiraal Uw ledi kant kan ombouw worden Aveo Jutphaasseweg 7B tele foon 16718 Bekende Textiblzaak In het centrum van Utrecht ver koopt op gemakkelijke beta lingscondities zonder prijs verhoging alle voorkomende artikelen Schrijft en U krijgt bericht Br no 1298 bur dezer HYPOTHEEK-GELDEN aan geboden op gmistige voorw Landelijk Hypotheekbureau Welgelegenlaan 35 Driebergen tel 8900 Tevens agenten gevr Vriend(inn)en wellicht Uw le venspartner vindt U bij Ned grcotste)CORRESPONDENTlE CLUB Contact " postbus 151 Hilversum 7000 leden Contr één et p.w Vraagt gratis prospectus 25 KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgeval enige uren Geo pend 8—20 u ook Zaterdags De Bonter Eerste in Oudwijk Uitsluitend Oudwijkerdwars straat 134 t.o school Buslijn 2 NIET FIT of moeilijkheden raadpleeg dan mevr Boender Psychometriste Maandags en Woensdags van 4—8 uur en volgens afspraak Bijlhouwer straat 1 Tel 21464 WIE NADENKT koopt van daag huishoudkachels f 36 luxe salonkachel ^ ƒ 63 luxe driegaatskookkachels ƒ 6,0 pe troleumkachels tevens kook toestol f 42.50 Mica Primus onderdelen Stichtsche IJzer handel Lange Elisabethstraat FA J VAN DER LEE Kr Nw Gracht 92 t.o Paushuize Het van ouds bekende adres voor Rij - Motorlaarzen wan del en bergschoenen sporen Zwepen enz DOET UW VOORDEEL Ter kennismaking prijsverlaging Chem reinigen costuum mantel of regenjas f 2.95 japon f 1.95 Wij halen en bezorgen binnen 1 week Uppelschoten Bouwstraat 15 Tel 20692 Was sen - stomen - verven Mabo-Tours de Juiste Koers Je adres voor TOURINGCARS W A Vultostraat l Hoogra ven Utrecht Tel 16751 DURE BRANDSTOFPEN geven U nu reeds zorgen voor de komende winter Vraagt ons gratis boekje „ Er kwam niet van " Dit lost TJw moeilijk heden op Winterzorg " Burg Reigerstraat 29 Tel 14316 De BEHANGSELBEURS Bak kerstraat 10 Overweldigende keuze daardoor laagste prijzen Behang direct van de Beurs blijft het voordeligst Vakkun dige behangers beschikbaar Nu is het nog tijd Pracht col lectie HAARDEN en stofzui gers Vraagt onze condities Fa P Eizerman Lijnmarkt 8 INTERIEUR-BEDSTELLEN 2 persoons met 15 jaar garantie ƒ 164.50 20 % vooruit restant bedrag op termijn Fa J H Groeneveld Brigittenstraat 2 telef 10153 KOUSEN EU UMKO in haast gebracht worden keurig gere pareerd terwijl U wacht Spe cialist in Nylonreparatie Um ko „ De Kousenkabouter " kou senspeciaalzaak Lijnmarkt 44 Zuiver wollen TOPPERS mantels en mantelpakjes van * af f 2 — per week maten 38 44 Fa J H Groeneveld Bri gittenstraat 2 Tel 10153 Vlotte ZOMERJAPONNEN katoen VTstra en La Fable vanaf f 16.75 in de maten 38 48 vanaf f 1 per week Fa J H Groeneveld Brigittenstraat 2 Tel 10153 Het is weer de Vismarkt Voor de grootste keus en de laagste prijs G D de Mey's BEHANGSELPAPIERHANDEL Vismarkt 14 Tel 23788 Vraagt zichtzending stalen Vakkun dige behangers beschikbaar Dame P,G zoekt KENNIS MAKING met beslist serieus heer leeftijd 45-55 jaar met vaste positie Br met foto onder no 1263 bur dezer Schoonmaaktijd ook voor UW RADIO Erkende Philpis ser vice Fridor Waldorp Philips betal 6-9-12 mnd Radio Cen trum Tel 19636 vinkenburg straat 4-6 Indien U zich NIET FIT voelt schrijf dan eens aan H v d Horst Lindestraat 13 Utrecht Telef 23915 Dit verplicht U tot niets Voor beter en vertrouwd MA TRASSENWERK overtrekken en bijvullen prima Java ka pok W Uljee Gansstraat 135 tel 23986 ' s Morgens halen — ' s avonds terug Amat Hawaiian-ensemble te Utrecht zoekt ZANGER gui-tai'ist of zanger-mandolinist Br onder no 1262 bur dezer Mr WILLY KRUIS Astroloog Occultist Voorlichting over Uw lot en leven ieder gewenst advies Discreet Spreekuren 2 9 Obrechtstr 25bis Utrecht HUWELIJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en heren Bur Hera Nieuwe Gracht 193 tel 13066 K 3400 Spreekuren dag van 2—8 uur Zondags en ' s Maandags ge sloten Inl kosteloos Condities billijk en discretie verzekerd Wij maken Uw oude SNEL WEGER als nieuw geijkt ge spoten verchroomd Verkoop van alle soorten geijkte snel wegers tegen inname oude C Nederlof & Zn Dorpsstr 2 tel 459 Jutfaas KLEINBEHUISDEN Iaat Uw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot de ombouw v d Berg Twijnstraat i trap af Getrouwde dame plm 40 j man veel afwezig zoekt vlotte VRIENDIN om vrije tijd ge zellig door te brengen Br onder no 1231 bur dezer Uw NAAIMACHINE defect Wij repareren bij U aan huis direct vanaf 50 et onder ga rantie Overal te ontbieden C Vosse Adelaarstr 98bis DAMES Voor uw permanent Wave „ De Permanent Cen trale " Amsterd Straatweg 303 Telefoon 19767 Buslijn 3 halte Ondiep POESJES I grijs katertje en poesje reeds zindelijk zoeken goed huis B Ballotstraat 56 Eenv ongeh dame 40 jaar eerste helft van Aug vacan tie hebbende zoekt VACAN - TIE GENOTE ongeveer zelfde leeftijd Br onder no 1232 bur van dit blad KUNSTGEBIT-REP ARATIE INRICHTING „ Oudwiik " Tele foon 12330 - Spoedreparatie binnen enkele uren gereed Ook goudwerk W C Bunscho ten Thans Kerksóraat 4 bij de Nachtegaaïstraat KLEIN ZILVERWERK zoals ¦ sieraden speelgoed gebruiks voorwerpen kettingen han gers armbanden ringen doosjes ook al zijn deze be schadigd koopt „ Curio " Voorstraat 55 DAMES OPGELET „ Helios ' permanent wave onovertref baar natuurkrullen reclame prijs ƒ 6 — en ƒ 7.50 met en zonder bespreken Gratis een aardige verrassing Maison „ Beatrix " Amsterd str weg 163 Utrecht N.S.F RADIO model 1950 ge kost f280 — wil ruilen met bromfiets A'damse straatweg 257bls GEBIT-REPARATIBÜ - Huis mans sinds 1920 bekend als de vakman van Utrecht Goudwerk koers van de dag Menno v Coehoornstraat - 6 tel 22706 4e straat rechts v,a Noord e rb rug WALACORSETTENen BUSTEHOUDERS Goede pasvorm Degelijke afwerking Nederl Staatsloterij mevr W Verhoef Goettsch Ballje laan 51 Utrecht Nog LOTEN VERKRIJGBAAR Ligschip „ PAULINA " Witte vrouwenbrug tel 16265 Tuin grind grof middel fijn Wit duinzand voor zandbakken turfmolm aanmaakhout ka - chelblokken brandstoffen Alles thuisbezorgd Knip uit Bestelt bijtijds Uw behangwerk Opplakken 60 et per rol met staalboek zonder 75 cent Ook witten en bij schilderen v Eijk zilvergeld straat 25 tel 23554 Utrecht Het betrouwbaarste adres voor vakkundig repareren en op nieuw BEKLEDEN van Uw zitmeubelen is Stoffeerderij N J Kuijlenburg Teeling straat 9 bij de Ganzenmarkt NOORTSTR67-6 9 L F MAY6 R LA AN ¦ 4 5 PSYCHOMETRISTE Mevrouw Moestika Blauwkapelseweg 105 Utrecht Is te spreken Maandag Woensdag en Vrijdag van 2-4 en van 6-8 Uw OUDE TIJDSCHRIFTEN zijn voor U waardeloos Wij kopen ze of ruilen ze om voor al de buitenlandse „ Curio '' Voorstraat 55 DAMES OPGELET UW haar gepermanent met v New York-Dolf ar systeem met ther mostaat en Hormoline BioUne is Uw garantie voor tevreden held Zonder draden slangen of kap met en zonder be spreken bij dames-kapsalon v Kesteren Abstederdijk 151 Gediplomeerd kapper DUPRO sterker èn goedko per dan leer herenzolen ƒ 3.95 dameszolen f 3.45 kinderzolen ƒ 2.95 Alléén bij J v d Brul & Zn Gedinl schoenherstel lers Kapelstraat 21-23 tele foon 17880 - Halen en bezor gen BEHANG - LAGE PRIJZEN Ondanks enorme prijsstijging van papier handhaven wij nu nog lage prijzen Wij raden U koop nu uw behang Amstra Amsterd Straatweg 135 telef 15335 Nachtegaalstr 43 tele foon 17762 ZEILEN met instructeur ge riefelijk jacht Loosdrecht Bespreek nu reeds Zondagen halve of hele werkdagen Ook lessen Inl onder no 1364 bur van dit blad of tel 21077 Op TERMIJNBETALING leve ren wij U dames - en herenkle ding confectie en naar maat Bezoekt onze showroom J E Witson L Nieuwstraat 6 Ge opend 18—12 en 7—9 uur Za terdags alleen 2—6 uur VERHUIZINGEN transporten meubelbewaring veilig en zeer billijk De Jong erkend meu beïtransporteur Laan v Nw Guinea 100 telet 15009 Tuin bouwstraat 20 Utrecht Van Uw EIGEN STOP ver vaardigen wij Japonnen blou ses mantels mqntelcostuums enz Patroon naar maat f5 — Speciaalzaak voor maatkle ding Biltstraat 68 LEESPORTEPEUILLE Abon neert U op onze keurig ver zorgde leesportefeuIUe vanaf f 0.25 per week U bent dan tevens gratis verzekerd tegen ongevallen - Leesgezelschap Het Centrum " K Elisabeth straat 1 Tel 21077 en 18018 ^ PERMANENT WAVE f 6 — Kapsalon Gretha Bekkerstr 88 zijstraat Biltstraat Telef 23956 Wij helpen U direct met MEUBELREPARATIB meu belstoffering matrassenwerk Ie klas werk fabrieksprijzen Onze wa.^en komt door de ge hele provincie Bel 23068 „ Nc faco " pieter.ckprkl-'Of 21 Utr - BOBINI Telepaath-Helder ziende Croeselaan 299 bis Utr Consult werkdagen 7—9 Uit gezonderd Zaterdags Schrifte lijk advies ƒ 2,60 Zendt foto met 3 vragen PIJNLIJKE VOETEN - Med gedipl pedicure manicure voetmassage Behandelin.3 oM U aan huis volgens afspraakMej B de Lange Balije laan 36bis VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds is Uw adres Fa Wed G v d Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utrecht Tel 12303 BEKENDE MAATZAAK i " dames en heren-maatkleding biedt kleding op gemakkelijKe betalingsvoorwaarden aan on berispelijke coupe prima stot fen Alleen serieuze brieven no 1301 bur dezer 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagina 13 Advertentie mMÊmsmm '^' sporï ^ ooT Moedor dit pa^o P Wi Pw Shag dat pa^io Hulde aan Elinkwijk Het Utrechtsch Nieuwsblad zal Maandagmiddag — direct na afloop van de wedstrijd Elinkwijk-H.V.C in het geval dat de Zuilense club naar de eerste klasse promoveert — dus bij een overwinning of een gelijk spel voor Elinkwijk — een speciale hulde brengen aan de spelers die dit succes hebben bevochten Deze huldiging zal direct na het eindsignaal plaats vinden De bezoekers van de wedstrijd zal dus een bijzondere verrassing wachten Advertentie BATAVUS De enige tiets met de S plussen Schoolkorfbaltournooi IkN en HERMANS nsttreding gevraagd ^ SISTENT ijkwaardig diploma n woonachtig in ^ PAEK 45 - Utrecht COMMISSIE BRACHT pen vereist mder no 1465 bur roEBITBEPARATlE al enige uren Geo 20 u ook Zaterdags 2r Eerste in Oudwijk ld Oudwijkerd,warE i t.o school Buslijn 2 iDENKT koopt van luishoudkachels ƒ 36 onkachel ^ ƒ 63 luxe kookkachèls ƒ 6,0 pe achels tevens kook - 42.50 Mica Primus 3n Stichtsche IJzer Lange Elisabethstraat TAN DER LEE KÏ cht 92 t.o Paushuize ouds bekende adres - Motorlaarzen wan bergschoenen sporen enz urs de Juiste Koers voor TOURINGCARS ^ ultostraat 1 Jloogra - echt Tel 16751 iANDSTOPFEN geven eeds zorgen voor de ¦ winter Vraagt ons jekje „ Er kwam niet it lost Uw raoeiiijk Winterzorg " Burg aat 29 Tel 14316 UR-BEDSTELLEN 2 met 15 jaar garantie 20 % vooruit restant>p termijn Pa J H,ild Brigittenstraat 2 53 wollen TOPPERS en mantelpakjes van per week maten 38 H Groeneveld Bri lat 2 Tel 10153 ZOMERJAPONNEN,/ïsfra en La Fable,6.75 in de maten 38 f 1 per week Fa J.itveld Brigittenstraat D153 G zoekt KENNIS met beslist serieus ftijd 45 53 jaar met sitie Br met foto I 1263 btir dezer lawaiian-ensemble te zoekt ZANGER gui-E zanger mandolinist r no 1262 bur dezer LIJKSBEMIDDELING chaafde dames en ur Hera Nieuwe 93 tel 1306G K3400 en dag van 2—8 uur en ' s Maandags ge il kosteloos Condities i discretie verzek erd ie dame plm 40 j afwezig zoekt vlotte N om vrije tijd ge or te brengen Br 1231 bur dezer iHUISDEN laat Üw ermaken tot opklap iivanbed Uw houten tot de ombouw v d / ijnstraat i trap af ^ IMACHINE defect reren bij U aan huls naf 50 et onder ga Overal te ontbieden Adelaarstr 98bis 1 grijs katertje en seds zindelijk zoeken 3 B Ballotstraat 5fl igeh dame 40 jaar,!lft van Aug vacan nde zoekt VACAN OTE ongeveer zelfde3r onder no 1232 dit blad IILVERWERK zoals speelgoed gebrulks en kettingen han irmbanden ringen ook al zijn deze be koopt „ Curio " it 55 ADIO mode 1950 ge — wil ruilen met i A'damse straatweg Staatsloterij mevr oef-Goettsch Balije Utrecht Nog LOTEN GBAAR „ PAULINA " Witte irug tel 16265 Tuin if middel fijn Witvoor zandbakken aanmaakhout ka cken brandstoffen lisbezorgd Bestelt bijtijds XJw irk Opplakken 60 et net staalboek zonder Ook witten en bij 1 V Eljk zilvergeld tel 23554 utrecht uwbaarste adres voor > repareren en op EKLEDEN van Uw sn is Stof feerdert Cuijlenburg Teeling ij de Ganzenmarkt lETRISTE Mevrouw Blauwkapelseweg cht Is te spreken Woensdag en Vrijdag n van 6-8 __^ E TIJDSCHRIFTENU waardeloos Wijof ruilen ze om voor uitenlandse „ Curio "' t 55 sterker èn goedko ser herenzolen ƒ 3.95 n ƒ 3.45 kinderzolen § én bij J v d Brul ledinl schoenherstel lelstraat 21 23 tele - Halen en bezor - met instructeur ge jacht Loosdrecht nu reeds Zondagen hele werkdagen Ook onder no 1364 bur lad of tel 21077 TEPEUILLE Abon op onze keurig ver sportefeuille vanaf week U bent dan atis verzekerd tegen 1 - Leesgezelschap trum " K EHsabeth rel 21077 en 18018 n U direct met tEPARATIE meu ng matra.ssenwerk erk fabrieksprijzen en komt door de ge ncie Bel 23068 „ Ne rterskprkhof 21 U'r 3 VOETEN - Med jedicure manicure ge Behandelinj » bu [ is volgens afsoraak de Lange Balije - MAATZAAK in 1 heren maatkledlng ing op gemakkelnke jorwaarden aan On e coupe prima stol > n serieuze brieven ur dezer Schaken Botwinnik bÜjfl wereldkampioen De 24ste en laatste partij van de tweekamp om het wereldliampioen schap tussen Botwinnik en Bron stein eindigde bg de 22ste zet in re mise Hiermede heeft Botwinnik dus de wereldtitel behouden Beide spelers behaalden 12 pun ten Van de 24 partijen in de twee kamp tussen Botwinnik en Bron stein zijn er 14 in remise geëin digd hetgeen een percentage van 58 % betekent wel een bewijs dat er in deze wedstrijd zwaar „ gevoch ten " is Van de tien partijen welke een winstpunt opleverden zijn er doof beide spelers 5 gewonnen Het merkwaardige van het geval is dat zes partijen een overwinning opleverden voor de zwart-speler en vier met wit Van de 5 partijen welke Botwinnik won speelde hij er drie met wit en twee met zwart Bij Bronstein lag de situatie an ders want hij won er één met wit en vier met zwart De 24ste tevens laaatste partfl was de kortste van het gehele tor nooi Reeds na 22 zetten werd tot remise besloten De kortste winst partij van de 17e toen Bronstein met zwart speelde en de wereld kampioen na 36 zetten verloor De langste partij was de zestiende toen het remise werd na 75 zetten Beide spelers hebben om beurten de leiding gehad maar het verschil werd nooit groter dan 1 punt Ook dit is een bewijs dat de krachten elkaar niet ontliepen Deskundigen nemen aan dat wellicht met uit zondering van de laatste partij er geen enkele grootmeester-remise in deze tweekamp is geweest waarmede is aangetoond dat de strijdlust aan beide zijde bijzonder groot is geweest De wijze waarop menige partij zowel door Botwin nik als door Bronstein is opgezet zal de gehele schaakwereld tot diep nadenken stemmen omdat menige afwijking van de traditio nele paden der theorie in de twee kamp kon worden genoteerd Prins verliest onverwacht van Aitken De uitslagen van de schaakpar tijen gespeeld in de 12e ronde van het zönetornooi te Bad Pyrmont luiden Paoli — Kubart O — 1 Donner—r Pomar 1—0 Grob — Pirc afgebro lien Aitken — Prins 1—0 Kramer — Golombek %—% Unzicker — Gligoric %—% Matanovic — Bo goljubow %—% Gligoricv heeft de leiding met D'i punt gevolgd door Matanovic met 8V2 punt en Prins en Unzicker beiden met 8 punten Op de vijfde plaats staat Bogoljubow met 7 Va punt Athletiek Hellas ' naar Antwerpen Voor de eerste maal in zijn ge schiedenis brengt de Utrechtse Athletiekvereniging Hellas met de Pinksterdagen een bezoek aan Antwerpen om daar in een dual meet zijn krachten te meten met de Royal Beerschot Vorig jaar September was Beer schot ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der U.A.V de gast van de Hellenen en zag toen kans de Utrechters gedecideerd te klop pen Ditmaal zal het de Belgen niet zo gemakkelijk vallen te winnen Weliswaar moeten de Hellas mensen enkele van hun beste krachten missen maar voor deze gelegenheid is de Hellasploeg ver sterkt met Frans Buys Tempo Nederlands kampioen op de 400 m horden Kees Schuiling DOS derde bij de Nationale Tienkamp kampioenschappen Wortel Tem po en Preuser Pit Willen de Stermensen hun kleine kans op revanche benutten dan moeten zij zich stuk voor stuk ge heel geven en dient er een goede teamgeest te heersen want de Bel gen hebben vorig jaar bewezen dat zij op het gebied van teamwork ware meesters zijn De factoren pech en blessure mogen de Hellasmensen dan niet te veel parten spelen en zij zullen met hun allerbeste prestaties voor de dag moeten komen De Hellasploeg is als volgt sa mengesteld 100 m Schuiling — ^ Koopman 400 m Buys — Ottens 800 m.:Witvliet—Wortel 1500 m v.Eeken — v Mourik 5000 m v.Goethem — Soesbergen Kogelsto ten Wellerdieck — Preuser Discus werpen Wellerdieck — Preuser;Speerwerpen Demmink—SchuilingVerspringen Wellerdieck — Schui ling Hoogspringen Steendijk — Ot tens Polstokhoogspringen Teeuw sen — Grootewal 4 4x 100 m esta fette Koppman — Ottens — Weller dieck — ^ v d Linden Zweedse esta fette Buys — Witvliet—Ottens — V d Linden Wim Slijkhuis naar Wenen Op uitnodiging van een Weense athletiekvereniging zal Wim Slijk huis dezer dagen naar de Oosten rijkse hoofdstad vertrekken Op 13 Mei Eerste Pinksterdag worden aldaar internationale athletiekwed strijden gehouden waarbij Slijkhuis op de 1500 meter zal uitkomen Ook Fanny Blankers — Koen was voor deze vvedstrijden uitgenodigd doch zij heeft de invitatie niet aan vaard OMLEIDING OM BAARN EN SOEST PAS IN DB LOOP VAN 19S2 Naar de KNAC verneemt zal de weg Eemnes — Hoevelaken tenge volge vnn enisre tes'envallers niet eerder dan in de loop van 1952 voor het verkeer kunnen worden openge steld Het betreft hier de omleiding om Baarn Soest en Amersfoort die de verbinding zal vormen van de wegen Amsterdam — Amersfoort en Amersfoort — Zwolle Daardoor zul len zij die van Amsterdam naar Zwolle rijden de bebouwde kommen en inzonderheid die vaai Soest kun nen vermijden Het Elinkwijk-elftal He ^ elftal van Elinkwgk dat 2e Pinksterdag tegen HVC uit komt is ongewijzigd gebleven en is dus als volgt samengesteld van Elk Kllsdonk Vreeswflk de Jong I Verhoef Bloemendaal de Jong II Vonk van Beekv d Hoogen Blom VERKEERSEEGELING ELINKWIJK—HVC In onze mededeling over de ver keersregeling op Tweede Pinkster dag bij gelegenheid van de wedstrijd Elinkwijk — HVC zgn enige regels weggevallen Wij laten daarom de regeling voor de wielrijders hier nog volgen Vóór en tijdens de wedstrijd gaat het rijverkeer ge woon door Na afloop van de wed strijd worden ook de wielrrjders waaronder begrepen mensen met een rijwiel aan de hand omgeleid en wel langs de C Smeenkstraat Daalseweg Zuilenselaan Beigisciie wielerveteranen op de fiets naar Amsterdam Zondag Eerste Pinksterdag a.s zullen op gecombineerd initiatief van de Antwerpse veteranen club en tiet algemeen servicebureau „ Amster dam " 300 Belgische wielrenvetera nen onder wie er enkele ouder dan 70 jaar zijn per racefiets van Ant werpen naar Amsterdam rijden waar zij bij het monument op de Dam een krans zullen leggen Onder de oud-professionals bevinden zich de bekende Arthur VanderStuyf en Ba rendse Deze groep veteranen zal via Bre da Rotterdam en Den Haag waar geluncht wordt over Leiden en Haarlem naar de hoofdstad rijden waar ze omstreeks 19 uur verwacht worden Een half uur later zullen ze de krans bij het Dam-monument leggen Ze zullen daarna de - nacht op speciaal daartoe verzameld slaap materiaal in het RAI-gebouw door brengen en Maandag Tweede Pink sterdag via Diemen Bussum Hilver sum Utrecht Gorkum en Breda te rug rijden naar Antwerpen In de hoofdstad zal de groep door de raotorpolitie worden geëscorteerd Onder redactie van drs J Muilwijk Van Maerlantlaan 142 Den Haag Envelop met inhoud Wegens trouw en succesvol op lossen van de B-problemen en ook van de A's wordt aan de heer A C Jacobsen Jr de eerste prijs ad ƒ 9 - toegekend Niet minder trouw maar net iets minder succesvol was H K I wiens enveloppe met ƒ 8 gevuld wordt verder verwier ven Dr Ir Rarcy v.d Want en de heer C J Janssen gratificaties resp f7 en ƒ 6 Bij de A-problemen was er een f oot gedrang om de eerste plaats gegadigden voor 6 prijzen Een loting leverde het volgende resul taat J N Sonnevelt Driebergen en J Korver Zuilen ƒ 6 P Pels en Dr Lauw Ing Tjiong ƒ 5 B W Ditmarsoh en J Tacoma ƒ 4 Mijn gelukwensen en tot de volgende keer Oplossingen De eindspelstudie B 73 was af komstig van J Moltschanowski uitMaagdenburg Kfl Ld4 pi c2 Khl,pi a2 a3 d6 en h2 Wit heeft dezwarte koning opgesloten en daar door verliest hij niet — een loper isnu eenmaal hulpeloos tegen verver wij derde vrijpionnen — maar bij dewinstpogingen komt het patgevaarom de hoek kijken Voorlopig leverteen en ander ' n paar pionnen op 1 Lal d5 2 Kf2 d4 3 Lxd4 alD 4 Lxal a2 Nu heft wit het pat op met 5 Kg3 loperzetten zouden natuur lijk net alD beantwoord worden)Kgl 6 Ld't met de volgende moge lijkheden a < 5 Khl 7 Kh3 alD 8 Lxal Kgl 9 Ld4t Khlj 10 Le5 Kgl 11 Lxh2T en de c-pion loopt door na Kf2 12 c4 b 6 Kfl 7 Kxh2 Ke2 8 Lal ook Lg7 of Lh8 is goed niet echter c4 Kd3 en wit verliest de c pion daar c5 op Kxd4 en alD faalt 8 Ke3 9 Kg2 Ke4 10 Kf2 en wit wint Voor degenen die dit laatste niet zomaar inzien even een diagram m ^ Wm ^ mm mm - ^ '' m ^ De witte koning slaagt er in om zijn pion te ondersteunen 10 Kd5 11 Ke2 Kc4 12 Kd2 Nu moet Donderdag lichtwedstrijd in Utrechts Stadion Utr Prov elftahAustria Op Donderdag 17 Mei zal het Utr Prov K.N.V.B elftal zo goed als ze ker een lichtwedstrijd spelen tegen Austria Austria is kampioen van Oosten rijk en versloeg bereids de kampioen van Engeland zodat er van de zijde van de gasten uitstekend voetbal is te verwachten Doch juist tegen sterke tegenstanders heeft Utrecht zich altijd het beste geweerd en in dien dat ook nu het geval is en de sterkste ploeg kan worden opgesteld belooft het een bijzonder geanimeer de wedstrijd te worden De wedstrijd begint om 8 uur Zwemmen NIEUW EUROPEES RECORD 500 METER VRIJE SLAG De Franse zwemmer Jean Boi teux heeft het Europees record 500 meter vrije slag dat op naam stond van de Rus Utchakov met een tijd van 5 min 59,8 sec gemaakt op 18 Mei van het vorig jaar te Mos kou verbeterd Boiteux legde de afstand af in 5 min 58,4 sec WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Mannheim 348 - fO-05 Trier 1.72 — 0.06 Keulen 2.32 - fO.OS Ruhrort 4.36 — 0.03 I.oblth 10.48 — 0.04 Nijmegen 828 - 0.04 Arnhem 8.27 — 0.03 Eefde 3.51 — 0.02 Deventer 2.53 — 0.03 Namen La Plante 1.68 - 1-0.03 Borgharen 40.80 — 0.53 Bel feld 11.88 — 0.02 Grave ben 5.11 - 0-27 Vreeswijk 0.55 — 0.03 Lith 1.08 — 0.43 wit eerst gewoon met de pion opruk ken 12 Kc5 13 Kd3 Kd5 14 c4t Kc5 15 Kc3 of ook Ld4t Ko6 10 Kd4 Kd6 17 c5t Kc6 18 Kc4 Kc7 IS Kd5 Kd7 20 c6t Kc8 21 Kd6 Kd8 Tenslotte moet de loper ingrijpen 22 Lf6t Kc8 23 c7 of omgekeerd en wit wint Het spreekt vanzelf dat dit eind spel niet zover uitgewerkt behoefde te worden voor de varianten tot ongeveer de tiende zet heb ik 8 punten toegekend Nr B 74 de driezet is van de hand van dr H von Gottschall Kd7 Db3 Le4 Pc3 en e7 pi a4 d6 en g3 Ke5 Th4 Lh3 en h8 pi a5 b4 e3 g4 en h6 De ottteursoplossing luidt 1 Lg2r Lxg2 2 Pe4 Lxe4 3 Db2mat 2 Kxe4 3 Dd5 1 Kf6 2 Pe4t Kg7 3 DgS 1 Kd4 2 Pe4 e2 3 Pc6 Deze werd met 6 punten beloond De bedoeling van Lg2 is om de pa rade Lfl uit te schakelen hierop fa len 1 Lg6 1 Lhl 1 Lh7 en 1 Pcd.5 b.v 1 Lh7 Lfl 2 Pe4 Lb5t Precies hetzelfde bereikt de neven oplossing 1 Ld3 echter Lfl 2 Pe4 Lxd3 3 Dd5 of 1 Lg2 2 Pe4 Lxe4 3 Db2 Iets minder elegant is 1 Kd4 2 Dc4t maar dit was natuurlijk geen aanleiding om deze oplossing minder te honoreren Het is niet onaardig om te lezen wat de auteur over dit probleem schrijft een veel geprezen probleem " „ de oplossing bijzonder fijn toe gespitst " de fijnheid van deze verdediging " „ speciale bekoring " U ziet hoogmoed komt voor de i/al zonder bescheidenheid bereikt men ook niet alles A 75 tweezet was van G H Dre se Tijdsch Ned S.B 1929 Kh2 Dd6 Tg8 Lh3 en Lf6 Pg2 en e8 pi d3 Kf5 Dc7 Te5 en g4 Ldl en a5 pi c5 d4 d7 e6 en h6 Sleutelzet 1 Lh3 dit dreigt Df8 ± Zwart kan dit pa reren door de witte dame te pennen b.v Te4 Dan wordt echter veld t4 door Dd6 beheerst 2 Ph4 Maar zwart kan mt *¦ 1 Te2 het paard pennen daardoor wordt evenwel de dekking van Tg4 opgeheven dus 2 Lxg4 mat Men noemt dit „ omscho keling " De tweezet A 76 was van niemand minder dan H G M Weemink Kc4 Pa5 Lb7 en d8 pi c7 Ka7 pi c5 Wanneer it het veld b6 bestrijkt komt er óf pat öf geen mat slechts 1 C8L doet het waarop Kb8 2 Pc6 volgt Een geestig miniatuur Zon der pion c5 zou 1 Kb4 Kb6 2 c8P mogelijk zijn Beide A-problemen leverden 2 punten op Correspondentie J N S J W J T en P P — In nr 73 faalt 1 c4 op d5 2 c5 alD 3 Lxal d4 4 c6 Lxd4 dan a2 met de dreiging alD en pat 4 d3 5 c7 d2 6 c8D dlDt 7 Kf2 Dglt enz Of 6 Ke2 Kg2 7 cBD dlDt 8 Kx dl hlDt J Th N — Voor nr 73 zie boven Pf5 in nr 74 faalt op Kf6 2 Dg8 Th5 A D W F de V J Th N A L H N J W J T m J A V S - In nr 75 faalt 1 Lg5 op Te2 want Lg5 onttrekt Tg4 aan de aanval van Tg8 Df8 wordt met een aftrekschaak van Te5 beantwoord en Ph4t met Kf4 Lxe5t Ke3 Kruiswoordraadsel De omschrijving voor oms kruis woordraadsel is als volgt HORIZONTAAL 1 rötuig 5 ooft of tuingodin 10 weinig sub stantieel 11 naaldboora 12 slak vormig kettiregrad in een uurwerk 14 vaartuig 15 voorzetsel 17 oos ters heer 19 Chinese afstands maat 20 bovendien 22 overtreding 23 kleedje 24 brandstof 26 afk ten name 27 Chinees gerecht 28 gevlochten ring van bloemen 30 raamscherm 32 uitroep 33 koord vormig weefsel 35 Mormonenstaat 37 stof maat 38 stand der edelen 40 babbelaarster 41 riem voor ja gershonden 43 tijdperk 44 afk Voor de nrs 74 en 76 zie men de oplossing J K — Smaken verschillen A L H N — Retro en Fairy-chess komen aan de orde Goede oplossingen ontvangen van Nr 73 74 75 en 76 A C Jacobsen Jr C J Janssen B W Ditmarsch J Ph Buschkens G W V Vloten J E Textor Grieve J Tacoma J Korver Dr Lauw Ing Tjiong H Gerritse P Kosten allen 8 - 1 - 6 + 2 - f 2 punten Nr 74 75 en 76 H K P Pels 6 H - 2 - f 2 punten Nr 73 75 en 76 Dr Ir Darey v d Want J M Metzger Th J v Soest H Coljee 8 - I - 2 - t - 2 punten Nr 73 ged 75 en 76 J G H Jansen W Stam A v d Hoorn M J Tapperman 7 + 2-1-2 Nr 73 74 en 76 A Demmink 8 f 6 - j - 2 punten punten Nr 73 ged en 76 W F de Vries A H Nelissen 7 + 2 punten Nr 73 74 ged 75 en 76 H Lissenberg 8 - t - 5 - t - 2 punten Nr 75 en 76 P M Pateer W Cremer J N Sonnevelt mej W J Bertram Drs E M J de Vries 2-1-2 punten Nr 75 J W J Tuinenburg J Th Nieu wenhuys 2 punten B — LoddersfarMj 1 A C Jacobsen Jr 177 2 H K I 176 3 Dr Ir Darey v d Want I 151 4 C J Janssen 114 5 D J van Kooten 142 6 B W Ditmarsch 111 7 en 8 J Ph Buschkens II en J E Textor Grieve I 109 9 G W v Vlo ten II 107 10 A Demmink 103 11 W F de Vries 99 12 J Tocoma 82 13 J G H Jansen 71 14 en 15 G Swinkels en H Gerritse II 62 16 t.m 18 J Korver J M Metzger en Th J V Soest II 58 19 J W J Tuinen burg 54 20 P Pels I 53 21 en 22 J Th Nieuwenhuy ' en H Lissenberg 52 23 Dr Lauw Ing Tjiong 48 24 W Stam 44 25 A L H Neüssen 43 26 A V d Hoorn 39 27 P M Pateer 35 28 Mej W J Bertram 33 29 J N Sonnevelt 28 30 H Coljee 24 31 W Landau 20 32 M J Tapperman 18 33 J A V Schevikhoven 15 34 P Kosten 14 35 W Crimer 8 36 Drs E M J de Vries 5 37 Chr v d Woestijne 4 A — Ladderstand 1 t.m 6 B W Ditmarsch Dr Lauw Ing Tjiong I P Pels I J Tacoma J Korver en J N Sonneveld 22 7 t.m 10 A L H Nelissen P M Pateer J Th Nieuwenhuys en W Stam 20 11 t.m 16 J W J Tinnenburg W Cre mer A Demmink J G H Jansen Mej W J Bertran ei G Swinkels 18 17 A v d Hoorn 16 18 Chr v d Woestijne 14 19 H Coljee 12 20 en 21 J A v Schevikhoven en Drs E M J de Vries 10 22 M J Tap perman 8 23 en 24 F J de Goojer en W Landau 6 - 25 P Kosten 4 De todderiüetJstrijd wordt in de zo mermaanden onderbroken Om de próbleemliefhebbers ook in deze pe riode iets van hun gading te bieden zal ik enkele keren problemen publi ceren die ' niet ingezonden behoeven te worden alsmede enkele artikel tjes stoomschip 45 stop van een vat 47 afk Frankrijk 48 inhoudsmaat 49 stop 51 de edelen 53 haven 54 voorzetsel 55 een keer VERTICAAL 1 reep 2 vorde ring 3 eenmaal 4 smalle opening 5 afk naschrift onder ' brieven 6 edelgesteente 7 hemellichaam 8 zwaardvis 9 grote ijver eerzucht 13 beuzelpraat 16 vuurijzer 18 metaal 19 jong dier 21 door boord bolletje 23 stroperij 25 uiting van plezier 27 drieriemigelasso 29 afk provincie 30 uitroep 31 sterke gekeperde stof 33 flauwschijnsel 34 bladader 36 stapel 37 rivier in Utrecht 39 kegeldra gende boom 41 winst afwerpen 42 broeihuis 45 koerier 46 botterik 48 kraan 50 oude man 52 afk delezer heil De oplossingen worden op een open briefkaart ingewacht en moe ten uiterliik Donderdag a.s eerste post in ons bezit zijn Hieronder volgt de oplossing van onze vorige puzzle HORIZONTAAL 1 koepel 6 ge ding 12 condor 13 totaal 15 R.M 16 tenno 20 ra 21 oir 22 astrant 24 kat 25 br 26 es 28 ge 29 ukje 31 agiel 33 even 35 etage 36 neg ge 38 grond 40 wezel 42 rede 44 Tiber 45 noot 47 na 49 t.t 50 Ra 51 kom 52 pagadet 55 zak 56 et 58 nobel 60 limiet 63 sereen 65 erosie 66 stekel - VERTICAAL 1 komiek 2 on 3 Ede 4 Po 5 erts 7 Eton 8 do 9 Ita 10 na 11 garage 12 crocus 14 latent 17 etage 18 Nr 19 Na men 22 ar 23 te 25 beteren 27 segment 30 jeugd 31 agent 32 le der 34 Venlo 37 krekel 39 dingo,40 wedde 41 staken 43 emotie 46 orakel 48 A.P 49 t.t 53 anti 54 Eist 57 rio 59 ark 61 Mr 62 es 64 Ee Enkele puzzelaars hebben — te recht — aanmerkingen gemaakt op een onjuistheid in de omschrg ving welke voorkwam in het kruis woordraadsel van 28 April Er werd daarin onder horizontaal 40 gevraagd ander woord voor slang De oplossing was echter beo " wat de naam is voor een Javaanse huisvogel Gelukkig heeft iedereen toch de juiste oplossing gevonden zodat er in feite geen moeilijkhe den zijn gerezen Opperpuzzelaar stelt er echter prijs op dit even — zij het ach teraf — recht te zetten Hieronder volgen de prijswin naars van deze week Het zijn J ' Dijkshoorn Tuil en ' t Waal post Vreeswijk A 7 ƒ 10 — J v.d Meer Kievitdwarsstraat 48 bis Utrecht ƒ 5 — Mej C D J de Klark Pr Hendriklaan 45 Utrecht J W Termaat Nieuwe Rijksweg 44 Lexmond H Marinus Sr Hoog straat 12 Wilk bij Duurstede Mevr A Henstra B F Suermanstraat 3 bis Utrecht Mej M J van Ree Schutstraat 45 bis Utrecht allen ƒ 2.50 Programma voor Dinsdag 15 Mei Afd IA 9 u Chr HBS 1 — MTS / UIHS 10 u MHBS Ambacht—Chr Gymn 13 u Rehoboth — Chr Gym 14 u MHBS Amb.—MTS/UIHS 17 u Chr HBS—Rehoboth — Afd 1 B 11 u RHBS — J v Nassau 12 uur R Kweek—GHBS B 15 u GHBS A — J v Nassau 16 u RHBS—GHBS B 17 u R Kweek—GHBS A — Afd IC 9 u W de Zwijger—GBS 10 uur Thorb — Dr de Visser 11 uur W de Zwijger-DAC 14 u Thorb.—GBS 16 u Dacosta — Dr de Visser — Afd ID 12 uur B Calcoen 1 — Kon Julia na 13 u Malieb.—Dompl 1 15 u N Guinea — Kon Jul.sch 1 16 u B Cal coen — Domplein 17 u Nw Guinea — Maliebaan — Atd 1 B 11 uur Chr HBS 2 — J v Nassau 2 11 u Mun nik—Rehoboth 2 14 u Chr Gym 2 — Munuik 15 u Chr HBS 2 — Reho both 2 16 u Chr Gymn 2 — J van Nassau 2 — Afd IF 11 u Reho both 3 — Techn Kleding 11 u RHBS 2 — MHBS/Amb 2 14 u MTS/UIHS 2 — MHBS/Amb 2 17 u MTS/UIHS 2 — Tech Kledins — Atd IG 12 uur Dacosta 2 — GBS 2 12 u RHBS 3 — • rhcrbecke 2 14 u Malieb 2 — RHBS 3 16 u Thorbeoke 2 — Dacosta 2 17 uur Maliebaan 2 — GBS 2 — Afd 2A 9 u winnaar c — winnaar d 10 uur win - CHECKERS Onder redactie van Max Douwes Korreweg 34 Groningen Overname uit deze rubriek zonder bronvermelding is verboden Oplossing no 99 v d Boogaard W 11 12 23 32 34 41/44 61 64 K31 Zw 51 62 63 K 72 K82/84 Auteursoplossing 44—54 43—54 64 — 74 12—22 41—52 34—43 11—21 42—53 31—83x11 Er waren enkele duals b.v 43—53 23—34 42—53 Ux 32 84x11 41—52 31x24x81 of ook 44—54 43—54 64—74 23—33 32x13 31x71x31 oeide met winst door over macht Oplossing no 100 v Kleef W 31 33 34 53 Zw 32 44 52 74 Wit wint door 53—63x84 42—33 84x21 Nu op 33—22 21—12 dus 33—23 21 — 11 23—14 11—32 wint want op 14 — 33 32—42 en op 14—23 of 24 32 — 22 31x12 Vervolg openingsstudie Vil Allereerst nog enkele binnengeko men opmerkingen van de heer W Mooij te Nijmegen Ie In de stand W 21 42 K 12 K 82 Zw 71 81 K 51 rubr 14-4-'51 komt 51—32 voor zwart niet in aanmerking omdat wit 12x52 moet 2e:'in de stand W 11 K 31 K 32 Zw 61 64 71 K 51 rubr 28-4-'51 mag wit niet 11—21 wegens 51x84 ' Wit wint echter door 31—73 Recapitulatie opneningsstudie par tij Lode wij kx-Diederik Na de ope ningszetten 33—43 61—51 22—33 72—61 34—44 62—52 24—34 73 — 62 12—22 63—53 werden de gevol gen van de zet 44—54 nagegaan waarbij wij via de voor zwart ge dwongen variant 74—63 x x 14 — 24 83—74 34—44 x x 63—54 x x X 84—74 33—43 74—63 43 — 53 62x43 32—41 x x 43—33 31 — 41 61—52 44—54 x x 33—23 x 12 — 33 ~ 73—82 komen tot de stand ' M 1 i 1 m ' M M 1 m w ^ m ^ p ' M i i ^ ^ B ^ f ' m m B w ¦ 1 '% B m i Ê ^ ^ i i i Ë - B m % m B Met inachtneming van de in de vo rige rubriek geformuleerde 3 winst principes zien wij dat voor zwart de zetten 71—61 81—72 en 64—54 niet in aanmerking komen terwijl 33—22 of 12 verhinderd is door 34—43 Zwart beschikt dus slechts over de zetten Ie 33—14 2e 33—42 Hier volgt de uitwerking Ie 33—14 34—44 Nu op 14 — 24 11—21 Dus 14—42 AB 82—51 Dreigt 51—32 Up 42—23 51—22 11x32 Op 42—14 62—73 zie rubr 28 Apr j.l hoofdvar onder Ie Op 42—33 62—73 zie rubr 28 Apr j.l onder Ie var A ondervar c B 14 — 33 82—51 Nu op 33—43 11—21 Op 33—12 62—72 11—21 Op 3,3 — 42 51—32 Oo 33—23 52—22 Dus 33—14 62—7*3 zie rubr 28 Apr j.l onder Ie var A ondervar c A 14 — 23 82—51 zie rubr 28 Apr j.l on der Ie var A ondervar c 2e 33—42 82—51 Dreigt 51—32 Op 42—33 34—44 zie onder Ie var B Dus 42—14 34—43 Nu op 14—23 51—22 en op 14—42 51 — 32 Dus 14—24 51—82x51 zie rubr 31 Mrt onder 2e var H Dr Ir Der cy V d Want maakte ons echter at tent op een onnauwkeurigheid die in de uitwerking van deze variant voor komt Wij geven dus nogmaals de diagramstand en de juiste uitwer king •'""" '^"""" ^"""'- ^» 64—54 51 - 22 54-44 22—43 71 — 61 ' 11—21 61—52 ab 21—32 81 — 71 43—81 71—61 81—71 54—44 32—42 71x44 b 81—71 21—32 Nu - naar e — winnaar f 15 uur finale — Afd 2B 11 u winnaar c — winnaar d 12 uur winnaar e — winnaar f 16 uur finale — Afd 2C 13 u winnaar b — winnaar c 14 uur winnfiar d — win naar e 17 uur finale — Afd 3 A 9 uur c Hoograven 2 — Chr HBS 6 9 u d RHBS 5 — Thorbeoke 5 9 u f winnaar a — winnaar b 13 u win naar c — winnaar d 13 u winnaar e — winnaar f 15 u finale — Afd 3B ' 10 u c Domplein 5 — RHBS 6 10 u d Hoograven 4 — Thorbecke 6 10 u e Kon Juliana 5 — Hoograven 3 10 uur f winnaar a — winnaar b 13 u win naar e — winnaar d 15 u winnaar e — winnaar f 16 uur finale — Afd 2 meisjes 12 u e MHBS 2 — Chr Gymn 6 12 u f winnaar a — winnaar b 14 uur winnaar c — winnaar d 15 uur winnaar e — winnaar f 17 u finale Tennis EGYPTE IN TWEEDE RONDE TEGEN BELGIË Egypte plaatste zich in ds tweede ronde van de Davis Cup door in Oslo met 3—2 van Noorwegen te winnen Na de 2—1 voorsprong voor Egypte na de tweede dag won Adly el Shafei met 6—1 6—4 7—5 van Haanes 3—1 waarna de Noor Staubo de Egyptenaar Coen versloeg met 4—6 6—3 6—3 6—3 Egypte komt in de 2e ronde te gen België uit op 61—52 43—81 zie hoofdvar Dus 61—51 43—81 71—61 81 — 71 a 61—51 21—32 81—71 43—81 71—61 81-71 Wanneer wij de tot nu toe bereik te resultaten overzien komen wij tot de slotsom dat ons nog 2 dingen te doen staan te weten Ie Behandeling van de in de ru briek van 14 April j.l vermelde standaard winsten 2e Behandeling van zwarts voort zetting 33—23 61—52 in de stand W 11 13 21 41 44 62 Zw 33 61 63 64 71 81 zie rubrieken 31 Mrt en 28 Apr j.l Het eerste punt hopen wij in de volgende rubriek af te handelen Van een onzer trouwste oplossers ontvingen wij een compositie waarin een buitengewoon geestig tempo thema is gerealiseerd ' t wil ons voor komen dat dit thema nog wel voor uitbreiding verdieping en grondiger vormgeving vatbaar is en zouden het daarom ook graag aan de auteurs onder onze l°zers ter bewerking in overweging willen geven No 101 J Ph E van Benthem Utrecht W 4 pi 1 K 23 33 52 54 K 34 Zw 3 K K 74 K 82 K 84 Wit speelt en wint inzendtermijn - een week Korfbal Het Belgische twaalftal De samenstelling van de Belgi sche korfbalploeg die Zondag 20 Mei te Deurne bij Antwerpen te gen Nederland zal spelen is al » volgt Aaaival dames P Lysen — Ceule mans Scaldis en J de Bruyn AKC heren Schepers Voor waarts en de Rayemaekers Scal dis midden dames J Laurentz Voorwaarts en L Vercauteren Espero heren van Eeckhout Voorwaarts en Melis Voor waarts verdediging dames Cl Ooms Espero en M Oulemans Scaldis heren Noeninckx Seat dis). Reserves dames L Adriaenssens van Erkhove Voorwaarts en L Michielsen Meeuwen heren Claes Meeuwen en Verdonck Meeuwen Advertentie Seriewedstrijden van Tovers De Zelsterse korfbalvereniging de Tovers houdt dit jaar zijn traditionele seriewedstrijden Op het fraaie terrei - nen complex van de hockeyclub Schaarweide Deze series die een goe de naam hebben zijn ook dit keer weer uitstekend bezet er moesten zelfs ploegen worden teleurgesteld In de verschillende afdelingen ztin fraaie wisselprijzen beschikbaar die reeds jaren ' in omloop zijn De deelnemende ploegen zijn 2e kl KNKB DDV DTV Archipel Koog Zaandijk en O Arnhem 3e klasse KNKB DTV 2 Soest Die Haghe Mercedes en Tovers Ie klasse Erk B afd A DDV 2 KVH SKV-comb - Die Hgahe 2 Afd B OBZB Vogel 1 OKC Afd C Fortuna Archipel 2 Uoor tugaal 2e kl EKBA DDV 3 Fortu na 2 K Zaandijk comb Samos 5 KVH 2 Austerlitz Afd B Archipel 3 OBZB 2 Luto comb Soest 3 Vogel 3 Adsp afd A Vogel 6 Altius Tovers Afd B OBZB Samos a Vogel a SERIEWEDSTRIJDEN WESIER KWARTIER Samos I neemt Ie Pinksterdag deel aan het tournooi van Westerkwartier kampioen van de Noord-Hollandse Ie klasse Het programma luidt 10.30 uur Westerkwartier—Ons Eibernest 11.50 uur Samos—Deetos 13.00 uur verlie zersronde 15.00 uur finale Groenten - en Vruchtenvelllng „ Utrecht en Omstreken " Radijs 3—8 Bospeen 8—51 per bos bloemkool 8—112 komkommers geel 20—63 idem groen 21—73 sla 5—17 per stuk andijvie 10—34 asperges 70—36 » gekookte bieten 10—23 postelein 18—31 prei 8—3 raapstelen 3—16 rabarber 4^8 stoofsla 10—24 stamsperciebonen 510 stoksnijbonen 440 winter spinazie 8—17 zomer spinazie 8—23 tomaten 200—300 uien 5—13 waspeen 21—35 witlof 4—44 aardbeien 130—980 rode bessen 940 per kg aardbeien 1—13 per stuk VEILING „ TIEL en OMSTREKEN " Golden Delicious I 47—56 IT 30—42 Stip 19—32 Stek 7—11 Goudreinette V 53-70 144—58 II 35—49 Stip 18 — 34 Stek 6—14 Jonatlians V 64—87 I 47—66 II 41—55 Stip 20—36 Stek S — 15 alles in ets per kg 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 12 Mei 1951 - 59e Jaargang No 10 Pagina Een droom van een wagen Na zeven jaar experimenteren doet Henry J Kaiser een droom tot werkelijkheid worden Het nieuwe model Henry J."-,,de verwezenlijking van mijn grootste ambitie " zegt de bouwer van deze prachtige wagen Ziehier de Henry J Ruim - mooi - sterk - zuinig Ruimte biedend voor 6 personen Gemakkelijk te besturen gemakkelijk te parkeren gemakkelijk in de garage te zetten Een grote wagen maar ^/^/«- geprijsd Met zijn krachtige zuinige motor inderdaad een ideale wagen uit de middenklasse I Voorlopig beperkt leverbaar Als nieuwe verschijning in de Tulpenrallye 1 951 met haar iieel moeilijk parcours en de zware proeven sprong de Henry J uit ca 300 deelnemers naar voren als de best geklasseerde Amerikaanse wagen 9915 TI A 11 Tl n n 1 11 IT I ^^'^ foon ^ ftf " voedsel No 1 fcost n0S sitet de hkMtl * Men leze ook de publicaties over melk als „ besDhermend " voedsel van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad WONINGRUiL Heel huis bev 12 kamers om geving Dom tegen heel huis in centrum bev pl.ra 7 ka mers Brieven onder no 1377 bur van dit blad Op FABRIEKSKANTOOB te UTRECHT kan geplaatst worden een ERVAREN STENO-TYPISTE die zelfstandig vlot en accuraat kan werken Leeftijd plm 20 jaar Brieven No A-7986 Adv Bur ALTA Pausdam Zachte zeep beier voor de vaaUi Bij de gootsteen EEN TIP VOOR DE WAS Zachte zeep reinigt zacht en voortreffelijk Daardoor geen slijtage van het weefsel Zachte zeep is onmisbaar Gebruik ' t voor alles voor vuile handen voor dé vaat voor de was voor schoen maakwerk voor schrobben en boenen ' Perzij gevaa ' MinisteY'l voelt Naar verluidt zou gewaarschmvd voor d de nationalisatie van Teheran zijn de Brit van de Perzische olie Naar vernomen wo uit ^ oering van de nat tallig door de benoen geschiedde door het n De Perzische premi mentszitting flauw f verteld had over „ V van zijn leven De pi-e mentsgebouw zijn int toegestaan Eerder had Mossad er van beschuldigd he te bereiden Mossadeq zei dat ment ontbonden zou vestigd om de nation deq het ambt van pr Engeland contact mei Ver State Het Perzische dagblad meldde Zondagavond da Mossadeq die zich thans r in het Perzische parleinf heeft gevestigd tegenove gers die hem kwamen bez verklaarde De Brits-Ira maatschappij wil mijn zodat het mij niet mogel mijn woning te gaan of i heden in mijn eigen kant richten Ik moet in het i gebouw blijven totdat d satie der Perzische olie-in voldongen feit is " Mossadeq heeft injectie om de werking van zijn i beteren waarna hij zich ¦ ger voelde Hij bewoont kamers in het parleme Toen aanhangers van d hem Zondag mededeelde Tweede Kamer uit haar i leden heeft aangewezei zullen uitmaken van de sterl':e commissie derPerz vertegenwoordiging voor voerlegging van de na omhelsde hij hen vol vri Van officiële Perzische den de in het buitenland bericliten tegengesproken Sovjet-Unie Perzië techni bij de olie-exploitatie lieb boden Verklaard wordt c zoek dat premier Mossac aan de Russische gezant heeft een zuiver beleefdl was Britten par Volgens de Londense Standard wordt te Lond ' gen Britse troepen te geb het geval het in de Per velden tot gewelddadighe komen waardoor het lev gelsen en Britse eigendi vaar lopen Dit bericht meen in verband gebrac aankondiging van het mil oorlog dat de zestiende brigade luchtlandingstri consigne gekregen heeit Sarnizoen van Aldershot houden Woordvoerders v nisterie van oorlog en va raliteit hebben ontkend gering had besloten tree kingen of schepen naar d solt te zenden De Engelse minister v landse zaken Morrison h weekeinde overleg geplei Amerikaanse regering ov ding der V.S ten aanz Perzische olie Morrison 1 dag zijn Pinkstervacant eiland Wight af oM een stellen aan de Perziscl Mossadeq De nota zal ee zijn op de aide niemoirte rige week in Londen w ven Daarin werd duideli dat Perzië vastbesloten het beginsel van natior houden ïn diplomatieke kring wen dat het antwoord son waarschijnlijk eerst ington zal wox-de » gezoni ZWARE REGENVAL T OOSTEïJRHK Zondag kwam in Oos einde aan de periode van zware regens dié het lar anderhalf millioén gujs gekost Bruggen zijn weggespc en spoorlijnen ondermijn en velden beschadigd ' twee personen kwamen i 

Kranten

Ga naar