Utrechts Nieuwsblad donderdag 22 februari 1951

OPLAGE 45000 SCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 Directie A M E H N KoemaaS G de Rhoter DONDERDAG 22 FEBRUARI 1951 58ste JAARGANG No 251 Verschuilt dageUJks Hoofdredacteur H M Koemans Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Bureau Drift23 • Utreclit Ab.prijzen ƒ 5,15 p kw 40 c p w Bonn zet vrije invoer voorlopig stop Verlaging van levensniveau noodzakelijk geacht D e geliberaliseerde invoerlijsten van de Duitse bondsrepubliek zijn krachtens een besluit van de regering voorlopig buiten werking gesteld Als reden voor deze maatregel wordt een her ziening van de omvang van de invoer genoemd De bondsregering heeft echter het voornemen om in het belang van de Europese samenwerking de liberalisatie te handhaven als basis voor haar economische politiek De regering van de bondsrepubliek heeft opnieuw het voornemen te kennen gegeven de gesloten handels verdragen stipt uit te voeren Na besprekingen met de bondskanselier werd vastgesteld dat de aanvoer van levensmiddelen en grondstoffen voor de Duitse economie gegarandeerd is De aanzienlijke prijsstijging voor grondstoffen van allerlei soort heeft echter een te grote druk ge legd op de Duitse deviezenbalans welke in verband met de struc tuur van de Duitse uitvoer eerst binnen een bepaalde tijd kan worden overwonnen De laatste tijd was de invoer te groot zodat een nadere bestudering van de situatie noodzakelijk wordt geacht 23 man omgekomen bij kapseizen van Franse treiler Speciale berichtgeving Het Amerikaanse moterscliip „ American Counsellor "' heeft ter hoogte van liet lichtschip Westhinder dit is ter hoogte van Zeebrugge in de Wielingen twee drenkelingen opgepikt die zich bevonden op de kiel van de gekapseisde Franse treiler „ Due de Normandië " 22 opvarenden van de treiler die thans nog drijvende is zij'n verdronken Een der geredde drenkelingen was de kapitein van de trei ler de andere zijn jongere broeder De kapitein die zeer had geleden is later aan boord van de „ American Counsellor " gestorven Ingrijpenae gevolgen van de grondstoffensckaarste Verwerkingsvoorschriften en productie-verboden te wachten Twee kinderen gered uit gekapseisd schip V^N ^ offensief in centrale sector Vijf naties OONSlWOLKT SLICHT BEW ^ » H4LFBEW * EWAAR B£W • SCEHECL BEW SCMEiPlNGSLlJN-CBONT-TUSSEN LUCHT VAl^S VERSCMILLENOE HERKOMST > iH STANO VAN DIT ' ^ KEN CEtfr OE WINDRICHTING j AAN - lEOEHE HELE OWARSSTREEP IS EEN WLKID - 5NELHEJDVAN VL ' METER PER 5ECONOE SS Schade voor Nederlandse export D e nieuwe importstop voor ge liberaliseerde artikelen bete kent naar van bevoegde z\Jdo te Bonn verklaard wordt voor de Ne derlandse handel een aanzienlijke directe schade In hoofdzaak de export van eieren en Phillpspro ducten wordt er direct door ge troffen De export van Nederland se artikelen van de vrije lijst naar Duitsland kan op rond vijftig mil lioen gulden per maand worden ge schat De duur van de importstop is niet begrensd Volgens het officiële communi qué der regering zal de stopzetting slechts enkele dagen behoeven te duren doch men neemt aan dat het ook wel enkele weken zal ^ kun nen duren vooraleer een nieuwe basis voor de voortzetting van de handel gevonden zal zijn In ge allieerde kringen te Bonn wordt het betrekkelijke optimisme dat < Je Westduitse regering in haar communiqué heeft gedemonstreerd niet gedeeld In deze kringen wordt de mening gehuldigd dat de diag nose die in November over de Duit se economische moeilijkheden ge steld is veel te optimistisch is ge tergebleven Het wordt volgens geallieerde deskundigen thans de hoogste tijd dat men zich realiseert dat de Duitse economische moeilijkheden niet van tijdelijke aard zijn doch dat zij diepere oorzaken hebben In dit verband wordt gewezen op de onevenwichtige ontwikkeling die de Duitse economie als gevolg van de toepassing van het beginsel der vrijheid heeft genomen Dit is zo wordt opgemerkt de oorzaak geweest enerzijds var een te ruime levensopvatting bij een aanzienlijk deel der bevolking en anderzijds van een planloze verdeling oer in vesteringsmiddelen Deze heeft er toe geleid dat grote kapitalen zijn vastgelegd in de productie van ge bruiksgoederen terwijl de ontwik keling der basisindustrieën is ach tet gebleven Qeen snelle oplossing In geallieerde kringen wordt in elk geval de mening gehuldigd dat er geen uitzicht is op een oplossing der moeiiykhedcn op korte termijn Speciale financiering van exportopdrachten oprichting van nieuwe credietinstelling Volgens mededelingen van drs 3 F Postuma de directeur van de Herstelbank bereidt de Herstelbank in samenwerking met de commer ciële banken thans de oprichting voor van een exportfinancierings maatschappy die exportindustrieën financieel zal steunen en credietcn voor de uitvoering van buitenlandse orders zal verstrekken Haar mid delen zal deze instelling op de markt voor kort geld zien te ver krijgen De Herstelbank zal zich voorts ook gaan beziggehouden met de financiering van militaire op drachten aan de Nederlandse in dustrie Reeds geruime tijd is de Her.stel bank bezig een lening op de geld markt te plaatsen Het bedrag waarover onderhandeld wordt be loopt ten hoogste 100 mlllioen gul den waarvan de bank maximaal 75 aniUioen gulden zal opnemen De lening wordt geplaatst tegen een rentevoet vam 3Vz pet Dsze lennig wordt geplaatst zonder garantie van de regering Voor de credietverstrekking aan kleine en middelgrote ondernemin gen heeft de Herstelbank een be drag van een millioen gulden uit getrokken De credieten zullen worden verstrekt tegen een rente voet die varieert naar gelamg " van de bedrijfsresultaten Men vryst erop dat de inkrimping van het levensniveau van een deel der bevolking noodzakeiyk zal zijn Deze mening wordt in vele Duit se beoordelingen der situatie ge deeld De noodzaak der beperkin gen der consumptie van luxe goe deren is in de laatste weken het onderwerp van discussie der econo men in Bonn geweest De econo mische experts der regeringspar tijen hebben deze discussies giste ren teneinde gevoerd en zij hébben een rapport opgesteld dat aan de regering zal woröen overhandigd Minister Erhard op wie zich thans de aanvallen voor een groot deel richten heeft naar verluidt ook nu op het handhaven van het beginsel der vrije markteconomie gestaan zij het dat hij zijn toevlucht heeft genomen tot tal van correc tieve maatregelen De minister die inmiddels door Acheson zal wor den uitgenodigd voor een bezoek aan de Ver Staten in Maatt zal heden zijn standpunt over de ver der te volgen lijn bekend maken De regering acht het nodig de prijsverschillen van de industriële en agrarische producten op te hef fen en de oude huren aan te passen Motorrijder gedood bij botsing Woensdagavond is < ie motorrgder N uit Wouw tegen een stilstaande vrachtauto gereden en daarbij op slag gedood N reed van Roosen daal naar Breda en is ter hoogte van café „ Maple Farm " tegen een vrachtauto van de firma K uit Ril land Zeeland welke volgens de voorschriften verlicht langs de weg stond geparkeerd gebotst nemen er aan deel De opperbevelhebber der Ver naties op Korea generaal Ridge way heeft de troepen van vyf lan den tegen de Chinese communisten aan het centrale front in de strijd geworpen Het offensief begon gisteren te 10 uur ' s morgens plaatselgke tqd over een Unie welke loopt van Jang^jong aan de Han tot ten Oos ten van Wondjoe Volgens een communiqué uit Tokio zign de verbonden troepen in het gebied van Hoengsong 9 km en in het gebied van Wondjoe en Tsjetsjon e km gevorderd Het communiqué voegt er aan toe dat de tegenstander als ge volg van het offensief van de ge allieerde troepen en de luchtmacht langs het gehele 96 km brede cen trale front in Korea de laatste 24 uur meer dan S.IOO man verloren heeft Aan het offensief nemen Brit se Australische Nieuw Zeelandse Zuidkoreaanse en Amerikaanse eenheden deel Een ambulance groep uit India vergezelt de troe pen In de eerste uren van het offen sief werd weinig of geen tegen stand ontmoet van de Chinezen die naar verluidt nog steeds bezig zijn zich op nieuwe stellingen ten Noorden van Hongtsjon 45 km ten Noorden van Wondjoe terug te trekken Het nieuwe offensief der gealli eerden heeft in de eerste 24 uur aan het nieuwe niveau Dit vormt een zodanige belasting dat men zint op plannen om de armste twee millioen mensen speciale bon nen te verstrekken waardoor zij levensmiddelen tegen gereduceerde prijzen zullen kunnen betrekiien Verwacht wordt voorts dat de regering haar sterkste wapen zal trachten te vinden in credietrestric ties en financiële maatregelen ten einde in elk geval de stabiliteit van de mark te garanderen De centrale raad van de Bank der Duitse landen die de controle over de geldcirculatie heeft zal Zaterdag bijeen komen Men ver wacht dat hij zal besluiten het dis conto andermaal te verhogen en wel van zes tot acht procent Verkeer eist twee jeugdige slachtoffers Te Deurne is de achtjarige C van S toen zij zonder voldoende te let ten op het naderende verkeer ach ter een boerenkar de rijweg overstak door een vrachtauto gegrepen en vrijwel op slag gedood Te Helmond werd het driejarig zoontje van de fam V d H door een vrachtauto van V Gend en Loos aangereden en eveneens op slag gedood Ons land gaat weer oude materialen inleveren De huidige grondstoffenposi tie maakt het noodzakelijk dat zowel de overheidsbedrijven als het particuliere bedrijfsleven zich de grootst mogelijke beper kingen opleggen Men zal door uiterste efficiency de productie op peil moeten houden bij ge ringer grondstoffengebruik een terreinwinst van meer dan 16 km opgeleverd Er werd weinig tegenstand ondervonden De bankdéconfiture te Hilversum Crediteuren van het wegens beta lingsmoeilijkheden gesloten Hilver sums Effectenkantoor H te Hilver sum hebben een vergadering ge houden waarop het merendeel der belanghebbenden aanwezig was Een der crediteuren deelt ons mede dat aian de hand van de voorlopig opgemaakte cijfers het tekort ver moedelijk ƒ 125.000 zou bedragen Indien crediteuren accoord gaan met een minnelijke schikking zal ongeveer 35 pet van iedere vorde i'ing kunnen worden uitgekeerd De aanwezigen hebben alvorens hiertoe te beslissen uit hun midden een commissie van vertrouwenslie den benoemd die op korte termijn na een in te stellen onderzoek aan hen advies uit zal brengen omtrent het al dan niet accepteren van het voorgestelde accoord Manus Oly Auto raasde met lekke band door Zaanstreek De Zaanstreek was Woensdag avond andermaal in beroering over een langs de wegen jachtende auto met één brandende koplamp en een lekke linkerachterband Volgens ons door de politie beves tigde berichten meldde een gepen sionneerde agent van politie dat hij omstreeks kwart over tien schoten hoorde ter hoogte van de Bloera gracht in Zaandam Even later zag hij een auto met vrij grote snelheid wegrijden in de lichting van de Leeghwaterweg de grote asphalt weg die vein Koog aan de Zaan door de Wijde Wormer naar Purmerend loopt Hij zag één persoon in de auto die met één brandende kop lamp en zover hij kon waarnemen een lekke linkerachterband reed Onmiddellijk werden'alle wegen in de Zaanstreek afgezet en werden alle politieposten gewaarschuwd doch tegen middernacht had het er alle schijn van dat men het spoor van de wagen weer bijster was Een bericht als zou Woensdagavond in Koog aan de Zaan een grijze perso nenauto ontvreemd zijn werd door de politie ten stelligste tegengespro ken Aldus antwoordt de minister van Economische Zaken o.m op desbe treffende schriftelijke vragen van het lid der Tweede Kamer de heer Koersen K.V.P In Benelux-yerbanör vfardt thans gewerkt aan gemeenschappelflke productieregelingen met betrek king tot het gebruik van bepaalde schaarse grondstoffen die zowel verwerkingsvoorschriften als pro ductieverboden kunnen inhouden Tevens ligt het in de bedoeling dat door de Nederlandse delegatie in overleg met de Belgische en Luxemburgse delegaties in OEEC verband het initiatief wordt geno men om productieregelingen als hier bedoeld in ruimer verband in gang te doen vinden Alleen op deze wijze zal het mo gelijk zijn de eisen die zich als ge volg van de schaarste van bepaal de grondstoffen opdringen in over eenstemming te brengen met hand having van een zo vrij mogelijke Internationale uitwisseling van goe deren en diensten Naast productieregelingen moet voorts de aandacht gevestigd op het vraagstuk van het rationeel gebruik van schaarse grondstoffen binnen de onderneming De minister is voornemens hier voor adviescommissies in het leven te roepen welke voorstellen zouden moeten uitwerken In deze commis sies zullen werkgevers werknemers en overheid vertegenwoordigd moe ten zijn Voorts zullen oude materialen zoveel mogelijk worden ingezameld en bij de productie benut Door de krachtige prijsstijging waarvan hierboven sprake is is de inzame ling van oude materialen reeds sterk gestimuleerd Uitreiking groene baretten — Op de Markt te Roosendaal had Woensdag middag de uitreiking plaats van groene baretten aan ongeveer 220 militairen die de opleiding bij het Korps Commando troepen hebben volbracht Op commando worden de bivakmutsen die in de zakken ver dwijnen verwisseld voor de baretten In het Olympisch Stadion te Amster dam speelde Woensdagmiddag het voorlopig Nederlands elftal tege.n een cluh uit Middlesbrough welke wedstrijd door de Nederlanders werd gewonnen met 4 — I De « oorïoper van het eerste doelpunt Lenstra schoot de Engelse doelverdediger stopte de bal kwam voor het doel en Abe kon de bal juist in het net schieten Op de joto het moment waarop Abe voor het eerst schoot v.l.n.r Doelverdediger Ugolini Len stra Cordon Kuneman en Bell Zie uoor het verslag van deze loedstrijd pag 3 Ten einde tot een verdere active ring van de inzameling te geraken heeft de minister contact doen op nemen met de organisatie van op kopers van oude materialen Door deze organisatie ingediende voorstellen welke beogen het ge hele Nederlandse volk op doelma tige wijze aan de inzamelingsactie te doen deelnemen worden thans onderzocht en uitgewerkt Binnen kort kunnen hierover nadere mede delingen tegemoet worden gezien Tevens worden daarbij de ivensë Iqkheid en de practische uitvoer baarheid van een inleveringsplicht van oude materialen bQ de aan schaffing van nieuwe artikelen on der het oog gezien Binnenvaartuig sloeg om en zonk terstond Vanmorgen is het 103 ton me tende binnénvaartuig Paix " uit Renkum met een lading oud ijzer onderweg van Den Haag naar Al blasserdam tijdens het watertan ken bü de Katendrechtsedam te Rotterdam plotselmg omgeslagen De schipper de 31-jarige A D en zijn vrouw zagen nog kans van boord te komen maar niet hun twee kinderen een jongetje van 8 en een meisje van 2 jaar die zich in de roef bevonden De grote bok Arena ' werd gere quireerd en nadat er kettingen on der het vaartuig waren doorgetrok ken kon het schip dat geheel met de kiel naar boven lag boven wa ter worden gebracht De Pax ' werd daarop ijlings naar de kant van de Rijnhaven gesleept waar werklieden terstond met snij branders de bodem openspleten Zelden zal er met zoveel snelheid gewerkt zijn en zo voorzichtig want indien de kinderen nog in le ven waren moest gezorgd worden dat zij niet in aanraking met het vuur konden komen In anstige spanning sloegen honderden langs de kant het werk gade en toen het gat eenmaal voltooid was en men niet direct tekenen van leven waar nam gaven velen de hoop op Jongetje gedood in windmolen Tweede jongetje zwaar gewond De 9-jarige S B is Woensdag te Drachten in een z.g Amerikaanse windmoleu'óm het leven gekomen Hij was met zijn vriendje S T in de molen aan het spelen Him jas sen werden gegrepen door de draaiende as van de molen en de jongens werden rondgeslingerd waanbii hun lichamen voortdurend tegen het ijzeren hekwerk sloegen Toen arbeiders die op het land aan het werk waren de jongens be vrijdden was S B al stervende Het andere jongetje is naar een ziekenlhuis vervoerd Hij is zwaar gewond maar niet levensgevaar lijk Amerikaans schip redt twee van 24 opvarenden • Met < te Weinig stookolie vertrok Woensdag uit Boulogne sur Mer naar Vlissingen de Franse treiler „ Due de Normandië " die 24 koppen aan boord had en onder bevel stond van kapitein Rigue Waarschijnlijk zou het schip de reis naar Vlissingen — waar ' t stookolie zou laden om naar de Noorse vissersgronden te vertrek - Een van de werklieden begaf zich toen in het binnenste van het vaar tuig en een zucht van verlichting steeg op gevolgd door een uitbun dig „ hoera " toen de kinderen half verwezen maar nog helder uit hun ogen kijkend te voorschijn werden gehaald Met een auto van de GGD werd het tweetal naar het Zuiderzieken huis vervoerd Menigeen vroeg zich af hoe hetmogelijk is geweest dat de kinde ren hoewel het schip geheel onderwater had gezeten niet verdronkenzijn Vermoed wordt dat de bootonmiddellijk na het omslaan is ge zonken tei wijl onder de kiel even als bij een duikerklok een flinkelaag samengeperstelucht was ach tergebleven — In de week die eindigde op 17 Februari zijn te Calcutta 462 personen aan de pokken overleden Sedert hon derd jaren heeft men een dergeiyk hoog cijfer niet meer geleend Weinig verandering Weersverwachting van het KNMI te De Bilt geldig tot Vrijdagavond Matige en tijdelijk krach tige westelijke wind Wis selende tewolking met en kele Ijiiien sommige verge zeld van hagel of natte sneeuw ïijdens opklarin gen in de nanacht hier en daar lichte nachtvorst Mor gen overdag ongeveer de zelfde temperatuur als van daag VRIJDAG Zon op r.42 onder IS.07 Maan op 20.21 onder 8.15 Boven het NoordclUKe gedeelte van de Noordzee hevindt zich nu een lang zaam opvullende depressie die nog maar weinig van plaats verandert Om deze depressie circuleren kleine storingen die vergezeld gaan van regen hagel en natte sneeuwbuien Ook bij de Zuidpunt van Groenland begint zich een nieuwe storing te ontwik kelen die in de krachtige Noord Westelijke luchtstro ming ten Westen van de Britse Eilanden naar het Zuid Oosten zal gaan bewe gen In verband met deze storingen blijft het huidige weertype in ons land nog aanhouden waarbij af en toe buien vallen m - r ook flinke opklaringen voorko meu ken — bij goed weer vlot volbracht hebben maar er stond een harde wind en er liep een hoge zee Dat zou de oorzaak worden van een ramp Bij de Westhinderbank sloeg de mo tor af juist op een plek waar zware grondzeeën liepen Driemaal werd het schip door grondzeeën gegrépen toen werd het ondersteboven ge worpen 22 man verdween in de diepte en slechts twee man nl ka pitein Rigue en zijn jongste broer konden op de kiel van het gekap seisde vaartuig klimmen Dat was het gevolg van het tekort aan stook olie Het kostte op slag 22 mensen levens en later nog een 23ste Toen namelijk het Amerikaanse m.s „ American Counsellor " na enkele uren de plaats van de ramp pas seerde en op de kiel van het gekap seisde schip de beide drenkelingen opmerkte was een van hen nl kapitein Rigue reeds bewusteloos en in ernstige toestand De mannen van de „ American Counsellor " brachten de schipbreukelingen aan boord en zochten de zee af naar verdere over levenden maar er werd niemand meer ontdekt Radiocontact met Vlissingen werd opgenomen waar — bij de aankomst van de „ American Counsellor " op de rede — twee medici zich aan boord begaven De reddingboot van Breskens de President J V Wierdsma keerde na radiografisch overleg met de „ Ame rican Counsellor terug want het was duidelijk dat er niets meer te red den viel De sleepboot „ Schelde " uit Vlissingen spoedde zich naar de plek van de ramp en vond daar het wrak van de „ Due de Normandië " nog drijvende De boot was langzaam zinkende de kiel stak nog een halve meter bo ven het water uit Te middernacht keerde de sleepboot in Vlissingen terug Terwijl de „ American Counsellor " naar Antwerpen opstoomde stelden de twee Vlissingse medici aan boord Ongecorrigeerd fZie verder pag S S MIST ^ SNECUW • REGEN » MOTRE&E A HACEl V B.JIEN Vk ONWEER T£MP£HATOyR I005 ISOBAAR '//// BELANGPiJK y /// NEERSLAG ""' GfSlEO CEMTRA H HOGE ORgK sü&al L LAGE DSUK 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 22 Februari T951 - 5€e Jaargang 1 ^ 251 Pagina 2 Baden Powelhdag voor Padvindsters Twee bevestigingen In aansluiting op one bericht van gasteren dat het niet waar sc^ynlffk was dat het openlucht ^ ^ pel „ Isola Bella " door de B.K Studentenvereniging „ Veritas " nog doorganfr zou vinden kunnen n^j thans melden dat dit geheel zeker is In de komende zomer zal Utrecht dus één lustrumspel heb ben „ Dsjenghis Khan " dat door het Utrechts Studenten Corps zal worden opgevoerd En eveneens in aansluiting op een bericht van g:isteren kmmen wq nog mededelen dat dit spel zal worden opgevoerd op het concours hlppique terrein aan de Croeselaan Daarmede is dus definitief het plan dit spel in het stadion te brengen van de baan Hedenmiddag vergaderde Utrechts raad Het boksverbod ter sprake gebracht Beslissing over opheffing nog aangehouden Dit is de etalage uom de juwelier in de Twijnstraat waar vanmorgen vroeg voor de tweede maal al deze winter een steen door de ruit vloog en een grijpgrage hand voor onge veer f1600 — aan horloges etc wegnam. (Foto U.N - V d Werf Hedenmiddag kwam de Utrechtse gemeenteraad onder voorzitterschap van burgemeester de Ranitz in ver gadering bijeen Bij de aanvang deel de de voorzitter mede dat de heren V Geelen en Olij afwezig zouden zijn Speciaal voor de heer v Gee len die vrij ernstig ziek is uitte spr de beste wensen van een spoedig en volledig herstel Bij het ingezonden verzoek van het bestuur van de Utrechtse boks vereniging „ De Amateur " om ophef fing van het boksverbod vroeg Mr Derks K.V.P dit punt aan te hou den en het op de agenda te plaatsen van de volgende vergadering Spr is niet tegen bokswedstrijden doch hij wilde gaarne ook de mening van B en W weten De heer H e s s i n g Arb.l sloot zich bij dit voorstel aan In beginsel is spr niet tegen het houden van bokswedstrij den En de heer U 1 1 z e n C.P.N wilde eigenlijk wel direct't boksen in Utrecht toestaan Spr vindt deze tak van sport niet ge vaarlijker dan bijv voetballen De heren De Groot C.H.U en Tussenbroek V.V.D behielden zich hun oordeel voor In antwoord op deze vragen zei de burgemeester de Ranitz dat sinds jaar en dag in Utrecht geen bokswedstrijden mogen worden ge houden in het openbaar Utrecht is een luiicum onder de grote steden Als sport vindt spr het een nuttige en fraaie lichaanjsbeoefe nlng Destijds heeft de minister zich niet tegen het boksen ver klaard en deswege de gemeente in gelicht mits medisch toezicht gte waarborgd is Het is spr echter gebleken dat op een groot deel der burgerij op heffing ' van het verbod een pijnlijke indruk zo maJcen Hier speelt de volksethiek een grote rol Cp grond hiervan zou spr geneigd zgn thans het boksverbod niet op te heffen Doch hoewel de burgemeester een eigenmachtige beslissing mag nemen wil spr graag in de eerstvolgende of daarop volgende vergadering van de raad een oriënterende nota over leggen Thans dus niet ingaande op de pro en contrazijde van het hou den van bokswedstrijden stelde de burgemeester voor deze kwestie ter discussie in de raad te brengen Na het eventuele debat zal spr zijn standpunt nader bepalen Het voorstel van Mr Derks K V.P wordt z.h.st aangenomen Het voorstel om aan die raads leden die daar prijs op stelden een telefoon te verschaffen uit de ge A Stapelkamp Dinsdag 27 Februari hoopt de heer A Stapelkamp oud-voorzitter van het C.N.V 65 jaar te worden De heer Stapelkamp heeft in de kringen van de ohristelflke vaikbe weglng een zeer vooraanstaande plaats weten te verwerven Goboren te Aalten was hij Eian vankelij'k verbonden aan de Ned Bond van Ohr Fabr en Transport arbeiders daarna was hij secretap ris en later voorzitter van ' t CNV De belangen van de stajd Utrecht vonden in hem een warm verdedi ger eerst als gemeenteraadslid la ter als wethouder In 1946 werd de heer Stapelkaimp gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal Dat hfl alom in den lande een ge ziene persoonlijkheid is is wel g;e bleken bij zijn afscheid als voorzit ter van het C.N.V in het jaar 1947 bij deze gelegenheid werd Wj door de koningin benoemd tot Ridder in de Orde van de Ned Leeuw Het zal hem op zijn verjaardag zeer zeker niet aan belangstelling ontbreken Kerkdienst over film „ Nachtwache '* Vanwege de Ned Herv Gemeen te zal op Zondag 25 Febr a.s n.m 7 uur in een bijzondere dienst in de Pieterskerk een bespreking worden gehouden van de film „ Nacht wathe " Deze dienst zal voor ieder vrij toegankelijk zijn terwijl er ge legenheid wordt gegeven om vra gen te stellen Nat Chr Onderofficieren ver — De Nationale Christen Onderoffi cieren Vereniging zal dit jaar haar eendaagse algemene vergadering houden op Dinsdag 12 Juni te Utrecht Het aftredende hoofdbe stuurslid de heer Speelman stelt zich niet meer herkiesbaar „ Vacantie-ontspanning ^* deed in * 50 voortreffelijk werk Particuliere giften De lente is in bet zicht Men begint alweer aan de vacantie te denken Daarom is het wel interessant om eens te bekijken wat het Utrechts Comité voor vécantie ontspanning in 1950 voor de schooljeugd heeft gedaan In het jaarverslag kunnen we lezen wat de heer S Kuipers chef van de afdeiing JeugdBrigade van de Utrechtse politie er over denkt Hij zond het comité een Maak van onze Kozakkendag algemeen erkend feest Zo wil het de Chr * Oranje Ver Van een verslaggever Het ging er op de jaarvergade ring van de Ohr Oranje-Vereniging Utrecht gisterajvond in hotel Noord Brabant gemoedelijk toe Het an ders zo dorre jaarverslag werd door de secretaris reporter J Hardenbol in de orginele vorm van een radio reportage aantrekikelflk gebracht onder het motto „ Ja zo was het " op golflengte 21.2.'51 Hfl werd op de piano begeleid door de heer J A de Kruyff De talrijke luis - Na wat borrels dief geworden classeringsrapport ziet de betrokkene de oor zaak van zijn stappen op ' t slechte pad goed in en zou hij gaarne van de drank afraken Daarom heeft hij zich vrijwillig gemeld voor het volgen van een Re fusalkuur bij het Me dische Consultatiebu reau De Officier van Jus titie onderstreepte in zijn requisitoir de ver klaring in vorenbe perron op een wagen tje van de N.S gaan zitten waarop verschil lende pakketten ter expeditie gereed lagen zich gisteren voor de Zonder goed te weten wat hij deed — zo ver klaarde hij nu voor de rechter — had hij een pakket van de stapel afgenomen en was er mee de trein ingestapt Ben andere passagier had echter gezien wat er was gebeurd en zo liwam de diefstal aan Utrecht vertoevend en het licht en de dader doeld rappor't dat de voor het gerecht Uit de stukken bleek dat de man reeds vier veroordelngen achter de rug heeft we gens vergrijpen aan andermans eigendom echter alle gepleegd onder invloed van al cohol Volgens een re - drank een grote rol speelt in het leven van deze verdachte en re quireerde tegen hem twee maanden gevan genisstraf Alvorens uitspraak te doen wenste de Politierech ter alsnog een nader rapport over de ver dachte af te wachten Weer een inbraak bij horlogerie de Jong Van een verslaggever \/ anochtend in alle vrocgi:e — waarschqnlük om ongeveer zes uur — * 1 » voor de tweede maal dit Jaar een inbraak gepleegd bU de hor logerie De Jong in de Xwynstraat De dader van wie op het ogenblik " O geen spoor is heeft een etalagenilt van de winkel ingeslagen en is met een dertigtal horloges voor een gezameniyke waarde van ongeveer zestienhonderd gulden verdwenen Pas een uur later zag een patrouille rende agent van politie het grote gat in de ruit van de horlogerie Voor speurhond werd straat afgezet A Stapelkamp wordt 65 jaar M at behulp van speurhonden heeft de recherche vanochtend haar onderzoekingen ingezet en ge durende een goed kwartier was de Twijnstraat geheel afgezet om dit dier de gelegenheid te geven onge stoord zijn werk te doen Vooralsnog ' heeft het onderzoek echter geen resultaai gehad De heer De Jong vertelde ons \' anochtend dat hg juist binnen kort de stalen rolluiken verwacht die hg na de eerste inbraak die op 4 Januari j.l bij hem werd ge pleegd had besteld En ongetwij feld was de buit nog veel groter geweest als de eigenaar van de winkel er geen gewoonte van had gemaakt ' s avonds het goud uit de etalage te verwijderen Ook gister avond had hij dat gedaan Enkele kleine gouden en vele zilveren voorwerpen in de etalage werden door de dader ongemoeid gelaten De politie zet haar naspeuringen voort Het oude lied Je bent Utrechter of je bent het niet In het eerste geval vind Je Utrecht een gróte stad En niet alleen een grote stad maar zelfs een grootsteedse stad In het andere geval doe je het beste te mond te houden want tenslotte ben je Utrechter of je bent het niet en wie kan over Utrecht beter oordelen dan de Utrechter zelf Nietwaar O zo En omdat ik Utrechtse ben zal ik eens héél precies gaan vertellen hoe grootsteeds wü zUn Heeft niet ieder Nederlander op school geleerd dat utrecht een belang rijk spoorwegKnooppunt is En onthiel den wiï dat niet allemaal ai was het alleen al omdat we het zo'n leuk woord vonden ' n Spoorwegknooppunt ineens beseften we het gewicht van in een knooppunt te wonen En we zün Jaarbeursstad en Domstad en het hart-van-het-land Dat is niet mis wel Daar kan Amsterdam niet aan tippen We zyni bar trots op onze stad En in het voorjaar en in het najaar zUn wy nog barrer trots Wy zUn gewoon niet te harden van trotserigheid De Jaar beurs wat zeg ik onze Jaarbeurs nee Jaarbeurs Onze KoninkUike Nederland fi « Jaarbeurs is aan de gang Als die fraaie houten hulpgebouwcn opgetrokken worden kijken wy met on verholen zelfgenoegzaamheid naar de lelieblanke staketsels ' s Avonds slaan we de krant op en we lezen dat het weer zo ver is En pa zegt tegen ma „ de Jaarbeurs komt weer " Het is een oud lied en het biyft steeds weer nieuw die opbouw van de Ko ninklüke Jaarbeurs te UTRECHT A ha ook dit jaar weer in onze Domstad Eii Iaat de Maasstedelingen maar monkelen laat ze pruttelen Utrecht blUft Jaav beursstad Och och wat ben ik trots op myn stadje stèd bedoel ik Maar de baas heeft plaatsing van een plaatje over de lopbouw van de Jaarbeurs verboden „ We hebben er al een stuk of dertig plaatjes van in het archief " zo zei hy „ Het wordt vervelend tweemaal per jaar een foto van die half-afgebouwde Jaarbeursketen " vond hy Begrypt V dat wy Utrechters zoaïs V en ik voelen ons toch immers steeds opnieuw trots als we ónze Jaarbeurs weer zien ver ryzen Overtreding is misdrijf geworden „ Dronkenschap is mgn ongeluk " beken de de 51-jarige Am sterdamse handelsrei zigeir S J M toen hij Utrechtse Politierech ter moest verantwoor den wegens diefstal van een pakket boe ken en tijdschriften ten nadele van de Al gemene Spoorwegboek handel Op 8 Januari j.l te „ Overtreders van de Wegenver keerswet als waarvoor deze ver dachte terechtstaat zullen met voortvarendheid worden vervolgd Mijn ambtgenoten en ik hebben be slaten hoge boeten zo nodig gevan genisstraf eventueel inbeslagnemmg van flets of motorrijtuig te zullen eisen " — merkte de Officier van Justitie op in zijn requisitoir tegen de 18 jarige landbouwersknecht G J V uit Achterveld gedagvaard we gens het onder invloed van alcohol houdende drank besturen van een rijwiel volgens zijn zeggen nogal zwaar onder de druk van onprettige familiei-omstandighe-den verkerend had hij die dag meer borrels gedronken dan goed voor hem was Op het station gekomen voor de terugreis naar Am sterdam was hij op het Volgens de nieuwe Wegenver keerswet wordt art 2G niet meer als overtreding aangemerkt doch als misdrijf Derhalve vallen dergelijke delicten onder de jurisdictie van de Politierechter en bovenvermeld ge val was het eerste dat in het ressort Utrecht werd berecht Verdachte was op 1 Januari j.l door de politie te Hoogland aangetroffen terwijl hij in zwaar beschonken toestand zijn rijwiel bestuurde met gevolg dat hü van de fiets viel Hoewel de officier een geldboete van ƒ 50 subs 25 dagen hechtenis had geëist wilde de Politierechter voor dit eerste geval nog een lagere boete opleggen Hij veroordeelde verdachte tot f 20 boete of tien da gen hechtenis eraan toevoegend dat hij zich geheel aansloot bij de waar schuwing van het Openbaar Minis terie Jaarvergadering Afd Utrecht Ned Chr Vrouwenbond Woensdagavond vergaderde de afd van de NCV iin het gebouw voor Ohr Soc Belangen fii déze jaarvergadering die uitnemend be zocht was werden de jaarversla gen vaji secretaresse en penning meesteresse behandeld en goedge keurd Mevr Oieraad — ^ v d Braak las haar laatste jaarverslag voor zij trad af en werd na gehouden stemmingen ojpg'efvolgd door mevr A Lekkerkeriter — Blok De presi dente mevr Veenhof sprak waar derende woorden tot de scheidende secretaresse Zij daökte baar voor het vele en eminente werk voor de afd verriöht Ter aplulsterimg van de avond droeg de bekende voor drachtkunstenares mevr Hester Janssen — ^ Klerke voor Vooral het gedeelte uit Gösta Berlinjg van Sel raa Lagerlöff sloeg in Ook met de overige voordrachten oogstte mevr Janssen grote waarderinjg Het Da meszangkoor zong voortTeffelgk werd zonder discussie meentekas aanvaard In de hierop gehouden geheime zitting werd door de architect Oud uit Rotterdam aan de raad het plan Oud sanering Vreeburg enz nader toegelicht Evenals ook in deze vergadeiing ir Augenot zjjn visie gaf op zijn plan met be trekking tot de industrie-terreinen en de bebouwing daarvan De raad komt vanavond weer in vergade ring om 8 uur bijeen mogen best wat groter zijn Het gouden bruidspaar uaw Doorn wonende Maasstraat 52 te Utrecht is nog zeer welvarend De bijna 71 jarige ' bruid moet momenteel rust houden wegens een gebroken enlfcel maar als zij ihyervan hersteld is zal niemand haar weerhouden om uren lange wandelingen te maken Zij is een bedrijvige vrouw die nog geheel alleen de huishouding met inbegrip van de was doet En zij heeft twaalf kinderen grootgebracht De bruide - teraars meest ouderen „ beleefden in woord en Manik de versohiliende feestelijkheden en Oranje-feestvie ringen die het vorige jaar in de Domstad veel vreugde hebben te weeg gebracht en waarvan de COV voor een belangrijk deel zo niet geheel de organisatie in han den had Zoa.ls bleek uit de vragen die de COV-reporter aan de COV secretaris zichzelf stelde kam met dankbaarheid en voldoening op een werkzsaim jaar worden te ruggezien In het jaarverslag van de penningmeester op rijm vond deze functionaris dat hij niets was vergeten en dat de leden van de cijfers nu nóg niets weten hetgeen de aanwezigen zichtbaar beaamden De voorzitter de heer C M Schoonheim liet een legpenning uit 1863 geslagen aan de Rijksmunt ter ere van de Kozakkendaig zien En hij deed mededeling over de ge verderde bespreklnigen van het Be stuur inzake de wederinvoering van deze specifiek Utrechtse ge denkdag Er was nl gebleken dat aam 50 gezinnen hier ter stede nog telken j-are op 28 Nov enkele broden en drie gulden word-en uit gereikt zodat deze dag nog steeds zij het minder algemeen in ere wordt gehouden Het bestuur zal een krachtige actie gaan voeren om deze gedenkflag weer het ka rakter te g'even waar hü naar de mening van het bestuur recht op heeft een algemene Utrechtse feestdag Voorts toonde de voorzit ter een briefje persoonlijk onder tekend door prinses Beatrix als dank voor de goede wensen van de COV ter gelegenheid van haar ver jaardag _ Na de pauze droeg de Amsterdamse declamator Jan Oosterwelder een humoristisch stuk proza voor getiteld „ Het offen sief in de Zwarte Bijlsteeg " Een collecte voor de beikende Haakin-actie ten bate van de kan kerbestrijding bracht op ƒ 86,73 Heel wat padvindsters zijn vanmor gen vroeger dan anders opgestaan Want het is Baden Powell-dag van daag en Baden Powell-dag is de padvindstersdag Dan komen ire ctlle dorpere ere steden de padvindsters samen om zich te bezinnen In Utrecht sprak Tawanka mevr Moll van Charante in de Handelsbeurs de verzamelde padvindsters toe op Itcl met klimop versierde podium nadat links van dit podium de Nederlandse en rechts de padvindstersvlag gehe sen was Toen zij met hen had ge beden zong men het internationale padvindsterslied „ Trouw aan Wet en belofte " Oehoe van de Meyden sprak over de symbolische betekenis van de klimop en de sneeuwklokjes waarna aan elke aanwezige een takje sneeuwklokjes u'^gereikt werd Op de foto Mevrouw de Ranitz die even eens aanwezig was ontvangt van Oehoe v d Meijden het takje sneeuwklokjes gom 71 jaar ' is brugjoachter en lijn wachter bij de Ned Spoorwegen ge weest eerst in Driebergen — waar beiden vandaan komen — daarna in Utrecht Sinds tien jaren is hij ge pensionneerd Al veertien dagen is het druk geweest in huize van Doorn Gisteren was het féést voor de 34 kleinkinderen vandaag voor de zoons en dochters Op de foto het gouden bruidspaar Foto Ü.N rapport waaraan wij het volgende ont lenen „ Het werk van het comité voor va cantie-ontspanning „ De Jeugd van de straat " heeft ook dit jaar weer in zeer belangrijke mate bijgedragen bij de be teugeling van de jeugdbaldadigheid Dit werk heeft het mogelijk gemaakt dat de afdeling - Jeugdbrigade het niet zo druk heeft gehad met de bestrijding van de baldadigheid en andere ernstige ont sporingen gedurende de tijd dat uw co inité ruim 4000 kinderen heeft opgevan gen Jammer is het dat nog niet meer kindei'en de weg naar de vacantie ont-spanning hebben gevonden Kinderen die aan de verveling zijn blootgesteld zijn vaak oorzaak van de toenemende drukte bij de afdeling Jeugdbrigade Van deze verveling en drukte is in de vacantiemaand waarin " Uw comité werkzaam is geweest bij ons heel weinig gemerkt " Voorts lezen we in dit jaarverslag dat jaarverslag dat het aantal kinderen steeds groter wordt In 1949 namen er 3.147 lïinderen per dag deel in 1950 v.'a ren het er 3744 Et was een dagelijkse groei waarop zelfs de verschillende regendagen geen nadelige invloed had den Er hebben leerlingen van alle Utrechtse scholen deelgenomen Dit jaar wil men niet meer dan 30 kinderen onder een leider plaatsen Het comité brengt dank aan de U*r Stichting voor Lich Oefening en aan talrijke sportverenigingen het Rem brandt theater en de zangleidster niej Dora Werkhoven Ook de Utrechtse Brandweer en de directie van de Haka wordt door het comité dank gebracht voor hun medewerking De vaardigheidsproeven slaagden goed Een bijzondere attractie vormden de poppenkastvoorslellingen gegeven door de heer Marra en door Wout Bakkenes En tenslotte het hooföstuk financiën In 1950 waren de particuliere bijdragen minder dan de voorafgaande jaren wat ook de gemeentelijke subsidie beïn vloedt Het comité is er toch in geslaagd mede door de leiding minder te hono teren en de groepen iets groter te ma ken rond te komen terwijl aan de kin deren het volle pond gegeven kon wor den aldus het jaarverslag Wi1 zouden daaraan willen toevoegen hoe kleiner de groepen zijn hoe pretti ger het voor de kinderen is Laten v;e hopen dat dit jaar de particuliere bij dragen weer milder zuilen vloeien waar door nóg meer kinderen deel kunnen nemen Misschien dat dan Je jeugdbri gade van de politie gedurende die we ken óók vacantie kan nemen 9 % DIVIDEND OP AANDELEN SUPEBFOSFAATFABRIEK In de heden gehouden aandeel houdersvergadering aan de Alba tros Superfosfaatfabriek te Utrecht werden de jaarstukken goedgekeurd en de aftredende commissarissen herkozen Besloten werd met 1 Maart uit te keren een dividend van 9 pet op de gewone en 6 pet op de preferente aandelen Koninkiyks onderscheiding Ter gelegenheid van zijn 75-ste verjaardag op 17 Febr 11 is de heer P F Kleven hoofddirecteur opzichter van de Verzekeringsmij St Willebrordus te Utrecht en voorzitter van de Algemene Com missie van Kinderverpleging en Kinderbescherming hier ter stede Kon besluit benoemd tot officier in de Orde van Oranje.Nassau Foto Ü.N - V d Werf Advertentie ^^ ^^ fOR OUALITY Suriname-avond In ' t wijkgebouw van de Oranje kerk te Utrecht heeft zendeling Le gène uit Zeist zijn auditorium in gedachten gebracht naar het oer woud van Suriname Aan de hand van prachtig gekleurde lichtbeel den sprak hij over de grote geeste lijk en lichamelijke nood waarin de bosnegers aldaar verkeren Maar ook vertelde hij van de geweldige veranderingen in de blijdschap in htm leven gebracht door het Evan gelie Hij wekte zijn hoorders op dit mooie werk der Evangelische Broe dergemeente te steunen en ook an deren daartoe op te wekken BIJEENKOMST EN FEEST AVOND MIJ VOOK NI.n'ERHEID EN HANDEL Vi^oensdag 28 Februari zal om twaalf uur in Esplanade een lunch bijeenkomst worden gehouden door het departement Utrecht van de Ned maatschappij voor Nijverheid en Handel Drs F J E Hogewind zal spre ker over „ Psychotechnische vraag stukken in verband met perso neelsvoorziening Des avonds wordt in de grote standzaal van het eerste Jaar beursgebouw de jaarlijkse feestelij ke bijeenkomst gehouden Circa 175 personen zullen daar de onderscheiding der maatschap PÖ ontvangen DUITSE JONGEREN NAAR UTRECHT Gisteren arriveerden te Maas tricht enkele vertegenwoordigers van dte „ Junge Uation " van de Ohristliehe Democratische Union " De vertegenwoordigende jongeren groeperingen uit deze beiweging zijn naar Nederland gekomen om con tacten op te nemen zowel met de Ned Kath Jongeren als met de KVP Zij zullen de partijraadsver gaderinig te Utrecht bijwonen op a.s Vrijdag en Zaterdag ALG NED 3s stel de d ' Artagnan was er slecht in Hoe of men ook werkte het lukte niet en steeds moest men de over winning aan de A.S.V laten Al leen V Hulssen wist wist zijn drie partgen te winnen De partg Drie - SPANNEND BILJARTDUEL Maas win kei verovert kampioenstitel L * V Straalen onttroond De Zesdaagse te Gent Het klassement van de Gentse Zesdaagse luidde Donderdagmor gen vroeg 1 Bruneel-van Steen bergen 275 pnt 2 Schulte-Peters 154 pnt 3 Strom-Amold 141 pnt Op een ronde 4 Ockers-Tytgat 101 pnt De overige koppels hadden 2 of meer ronden achterstand dubbelspel waarbij de Nederlandse combinatie Broné v Ham als tegen stander fungeert Winnen Huberts en Doddington dan komen zij in de volgende ronde tegen het Neder landse kampioensdubbel Pelser Kreuger De buitenlandse deelnemers aan de vierde Open Nederlandse Tafel tenniskampioenschappen welke a,s Zaterdag en Zondag in de Beatrix hall van het Jaarbeursgebouw wor den gehouden zullen Zaterdagmor gen om 11.30 uur officieel door Bur gemeester en Wethouders ten Stad huize worden ontvangen Het betreft hier spelers uit de volgende landen België Frankrijk Engeland Polen Vietnam Armenië en Nieuw Zee land ' Éoksen SCHEMAN LEIBT WEDSTRIJD TÜRPIN-VAN DAM De E.B.U heeft de Fransman Scheman aangewezen als scheids rechter voor de wedstrijd Randolph Turpin Van Dam Dinsdag 27 Fe bruari a.s in de Harringay Arena CYRILLE DELANNOIX WINT VAN GILBERT STOCK Tijdens bokswedstrijden in het Cirque Royal te Brussel heeft de Belgische middengewicht CyrUle Delannoit door k.o in de Ie ronde gewonnen van de Fransman Gil bext Stock Tegenstander onderschat Nu nemen we direct aan dat dit Britse elftal beter voetbal kan spelen dan het gistermiddag in een zon overgoten Olympisch stadion deed We geloven graag dat Middles brough min of meer in een vacantie stemming verkeerde en dat de heren er van overtuigd waren een gemak kelijke wedstrijd te spelen die ze zonder enige moeite tot een goed einde zouden brengen En het pu bliek dat het stampvolle stadion be volkte viel deze middag van de ene verbazing in de andere want de wedstrijd was nog geen drie minu ten oud toen v d Tuyn een afge meten voorzet gaf die doelman Ugolini onvoldoende onderschepte waarna Abe Lenstra het Ieder op ving en de bal heel kalm in het net plaatste En binnen de tien minuten bracht Kuneman het publiek in extase met een juweel van een doelpunt zó gaaf en zó schitterend als we slechts zelden zagen Toen stond reeds vast dat Middlesbrough een hele hijs aan dit Nederlands elftal zou hebben want elf vastberaden Nederlanders waren van zins de huid zo duur mogelijk te verkopen Alles liep op rolletjes Er werd een fris spelletje gedemonstreerd dat van fantasie geenszins verstoken was zonder dat er nochtans sprake was van „ gallery play " En die Engelse jongens die toch heus wel wat gewend waren kregen door deze 2 — O achterstand een morele deuk te incasseren die haar stempel drukte op het gehele verloop van deze wedstrijd Schotvaardigheid Want deze wedstrijd werd waar lijk niet gewonnen door een enorm enthousiasme dat technische tekort komingen moest camoufleren Al was het spel van Middlesbrough wel licht technisch beter de verrichtin gen van onze voorlopige ploeg stak daarbij niet ongunstig af en wat de strijd tenslotte besliste was de veel grotere schotvaardigheid van onze ploeg Welbeschouwd heeft Kraak niet veel moeilijk werk gehad Zijn col lega aan de overzijde heeft daar entegen de handen kunnen warmen aan menig welgericht schot dat op zijn doel gericht was De schotvaar digheid van de roodbaadjes was van dien aard dat men deze zonder over drijving zeer zwak kan noemen En als er eens een schot op ons doel werd afgevuurd dan was het boven dien zeer slecht gericht Doordat Middlesbrough bovendien te veel in de breedte speelde en het spel te kort hield leverde dat tempo-verlies op terwijl onze rerdedigmg herhaal delijk en vrijwel steeds met succes kon ingrijpen De gevreesde en snelle Mannion kreeg niet veel kans gevaarlijk te worden Nu mag niet ontkend wor den dat linksbuiten Woodward maar een zeer zwakke partij speelde Ook de Engelse achterhoede was niet ge heel brandschoon want linksachter Dicks was de indirecte oorzaak tot het derde Nederlandse doelpunt dat door Groeneveld werd gescoord Niet op volle toeren Neen de Engelse wondermachine wilde maar niet op volle toeren gaan draaien ook niet toen Middlesbrough na de rust in alle ernst poogde tot een beter resultaat te komen hoev;el er toen een duidelijk Engels over wicht viel te constateren De vrij grote en onverwachte voorsprong had in onze ploeg een grote rust en een zelfvertrouwen gebracht dat onze jongens tot grote daden inspi reerde En het behoeft wel niet te worden ontkend dat onze spelers iets van hun tegenstanders hadden geleerd en dat brachten zij reeds tijdens de wedstrijd in toepassing en dat was het positie-spel Zelden heb ben wij een Nederlandse ploeg zo weldoordacht zien spelen als gister middag Zeker niet alles lukte er werd ook wel eens een bal onzuiver geplaatst men raakte het leder wel eens kwijt door lang talmen maar daarvoor speelde men dan ook tegen een Engelse prof club waarvan ver ondersteld mocht worden dat dit een meer homogeen geheel zou vormen dan bijvoorbeeld een Brits nationaal elftal Prestige kwestie En men kan aanvoeren — en wij zijn het met dit standpunt eens — dat Middlesbrough een oefenpartijtje soeelde maar aan de ander kant was het toch ook voor de gasten een prestige kwestie en zeker voor het Engelse prof voetbal om tegen die amateurs eens te demonstreren dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen beroepsvoetbal en amateuris me We nemen grif aan dat Midd lesbrough in de League anders van leer trekt dan gistermiddag het ge - val was maar we behoeven daar door ook niet het spel van onze ploeg te kleineren door te zeggen dat de Engelsen zich niet hebben ingespannen We mogen eerder ver onderstellen dat zij op een dergeüj ke tegenstand niet bedacht waren Eerst toen het te laat was hebben zij getracht de balans te verzetten Het voorlopig Nederlands elftal heeft — zonder uitzondering — uit stekend gespeeld en wanneer men in deze vorm tegen België zou spe len dan behoeft men zeker niet voor een catastrophe te vrezen Maar wij zouden nadrukkelijk willen waar schuwen tegen een misplaatst opti misme Eén zwaluw maakt nog geen zomer De voorlopige ploeg Kraak heeft zijn doel naar beho ren verdedigd Hij kreeg het — zo als reeds gezegd — niet zo heel moeilijk en daardoor maakte hij waarschijnlijk enkele foutjes die ongestraft bleven Schijvenaar en De Jong vormden een hecht en trapvast backstel Vooral Schijvenaar die de goochelaar Mannion meermalen als tegenstander had liet zich door de kleine aalvlugge rechtsbinnen niet intimideren Ook Terlouw was uit stekend op dreef en bleef in vrijwel alle situaties meester van het ter rein In de halflinie ontliepen Bies brouck en Van Schündel elkaar niet veel Ze speelden een zeer nuttige partij Als we het zeggen moeten trad Van Schijndel nog iets meer op de voorgrond In onze aanvalslinie speelden — vooral voor rust — de beide vleu gelspelers Groeneveld en v d Tuyn een uitstekende partij Van het bin nentrio was ditmaal Kuneman wel de grote man Abe Lenstra deed wel goede en soms verrassende dingen maar wij konden ons niet aan de in druk onttrekken dat hij het kalm aan deed Midvoor Van Melis viel niet op maar er mag toch ook niet beweerd worden dat hij uit de toon viel in deze linie Het spdverloop Over het spelverloop kunnen we verder kort zijn De eerste helft werd gekenmerkt door een voortdu rend Nederlands overwicht Direct na het begin waren de onzen reeds in de aanval die over de rechter vleugel door V d Tuyn werd geleid Diens voorzet werd door Ugolini weliswaar onderschept maar deze kon de bal niet onder controle krij gen Lenstra profiteerde hiervan schoot in maar de doelman werkte de bal opnieuw voor de voeten van Lenstra die toen de bal in het doel plaatste 1—0 Aan de andere kant moest Kraak in actie komen toen Mannion in moeilijke positie de bal uit een voor zet van linksbuiten Woodward hoog inkopte maar Kraak plukte de bal nog juist uit zijn doel Hierna kwam de Nederlandse voorhoede eerst goed in actie Een fraaie combinatie tussen Kuneman en Van der Tuyn volgde Kuneman kreeg de bal voor de aanstormende Dicks maar de H.B.S.'er wipte de bal meesterlijk over Dicks heen liet de bal daarna op het hoofd stuiten en vóórdat het leder de grond raak te joeg hij ontzettend hard de bal langs de verblufte Ugolini die to taal geen schijn van een kans kreeg Een formidabel doelpunt zoals men er maar zelden een ziet scoren 2—0 En toen was het hek van de Ne derlandse dam Want onze voorhoe de knalde er lustig op los kreeg ook legio goede schietkansen Een geweldige kogel van Groeneveld werd — nadat Ugolini reeds was gepasseerd met bravour door stop perspil Whitaker uit het doel gekopt terwijl Ugolini even later vallend een kanjer van Groeneveld uit zijn doel moest houden Kort daarop had Ugolini geluk toen een geweldig schot van Kuneman tegen de lat da verde De Middlesbrough keeper had druk werk want ook Abe Len stra voelde hem aan de tand Van Melis verknoeide een opgelegde kans die zeker een ' doelpunt had moeten opleveren Het Nederlands offensief blééf aan houden het zwol aan tot één enor me aanvalsgolf waarbij Kuneman en Van Melis opnieuw pech hadden door tegen paal en lat te knallen De sporadische uitvallen van Midd lesbrough hadden niet veel om het lijf want slechts eenmaal moest Kraak in actie komen voor Man nion die toch wel de gevaarlijke man in de voorhoede bleek maar hij bracht het niet verder dan een vin nig schot dat in het zijnet belandde Na de rust In de tweede helft had de wed strijd veel van zijn aantrekkelijkheid verloren De aanvallen waren min der fel de schoten minder talrijk Middlesbrough nam het spel nu meer in handen maar het was niet pro ductief Drie minuten na de hervat ting had Groeneveld — profiterend van een fout van rechtsback Dicks — met een schuiver de stand op 3 — O gebracht Mannion kwam eenmaal alleen voor Kraak te staan maar resoluut uitlopen van onze doelman voorkwam erger Rechtsachter De Jong viel uit en werd vervangen door Odenthal van R.C.H Doordat de scheidsrechter eenmaal — o.i ten onrechte — had gefloten voor onge oorloofd aanvallen van Ugolini maakte hij zijn fout goed door ook te fluiten toen Kraak werd aange vallen Hierdoor werd een Engels doelpunt niet toegekend Kort voor het einde slaagde Abe Lenstra er in Ugolini voor de vierde maal te passeren en enkele minuten voor tijd werd de eer van Middles brough gered De uitslag was dus 4—1 voor het voorlopig Nederlands elftal Het vierde doelpunt van de Neder landers Liggend de Engelse doelver dediger Ugolini daarachter links Whitaker rechts Lenstra Het Internationaal tafeitennistournooi te Utrecht De loting voor de 4e Open kam pioenschappen tafeltennis van Ne derland heeft plaatsgevonden De spelers uit het Nederlands team Cor Pelser Cor du Buy en Willy van Zoelen hebben niet slecht geloot misschien met uitzondering van Wil ly van Zoelen die in de eerste ont moeting de Belg Pierre Dekemper ontmoet Cor du Buy start tegen de winnaar van de wedstrijd Flint Nw Zeeland tegen Saelmans Neder land brengt Cor deze wedstrijd tot een goed einde dan krijgt hij de winnaar van de wedstrijd tussen Mai van Hoa Vietnam tegen de Utrechtse kampioen Klaas Huberts tegen zich Voor de Utrechtse kam pioen vrezen wij dat de speler uit Vietnam te sterk zal zijn Aannemen de dat Cor du Buy blijft winnen dan speelt hij zich bij de laatste acht en ontmoet dan naar alle waar schijnlijkheid de Franse crack Guy Amouretti Cor Pelser treedt aan tegen de winnaar van de wedstrijd van Guus Broné Nederland tegen de Belgische kampioen Paul Ber trand Wint Pelser dan wacht hem een zware opgave in de wedstrijd tegen Tran van Lieu Vietnam wordt ook nu gewonnen en heeft Pelser zich bij de laatste acht ge speeld dan komt de Nederlandse kampioen tegen Roothooft Frank rijk De Utrechtse kampioene Thoa Bul krijgt het in het damesenkelspel reeds direct zwaar tegen de Belgi sche ranglijstspeelster Jeanne Kindt In het mixeddubbelspel heeft Thea Bul met Tran van Lieu Vietnam in de eerste ronde een kans tegen de combinatie Mej B Waas N met Flint Nieuw Zeeland Klaas Huberts speelt met de En gelsman Doddington in het heren - handen Rook met Uw d^Artagnan verliest te Amersfoort bergen-Los was een der fraaiste van de avond Nadat Los met 2—1 de leiding had genomen maakte Driebergen er 2—2 van om vervol gens met een mooie ripos de par tij met 3—2 in zijn voordeel te be ëindigen A.S.V won deze match mét 6—3 Voor de sabelwedstrijd kwam A S.V uit met de heren Beyderwelle W Driebergen en H Reuvers d'Artagnan met de heren Th van Dijk F Berlemon en H J Los Of schoon het op sabel wel wat beter ging dan op degen moest d ' Ar tagnan toch ook op dit wapen de overwinning aan de A.S.V laten De eerste vier partijen werden even zoveel nederlagen voor d ' Artag nan Hierna boekte Los dt eerste overwinning op Driebergen Hier door geïnspireerd wisten van Dijk en Berlemon een paar ovei winnin-gen uit het vuur te slepen zodat de stand 4—4 werd De laatste partij Reuvers-Berlemon moest dus de doorslag geven Het feit dat Reu vers links is was voor Berlemon wel heel moeilijk Hij weet kenne Itik niet veel raad met linkse scher mers Toch wist hij het nog tot 3—3 te brengen waarna Reuvers met een zeer snelle aanval de par tij met 4—3 wist te winnen De A.S.V won dus ook op Sabel en wel Met 5—4 De wedstrijd wel ke onder de bekwame leiding stond van de hoofdsecondant 3 C A Sttjnders had een vlot en sportief verloop Onder enorme belangstelling werden gisteravond in café „ Jacobi " aan de Waterstraat de wedstrijden om het persoonlijk kam.pioenschap Cadre klas se van de C.B.E voortg^ezet Het eerst kwamen aan bod v d Meer en Beerschoten welke partij eerstge noemde op overtuigende wyze wist te winnen n.l 175 tegen 143 in 17 beurten Daarna kwamen Maaswinkel en Koeie tegen elkaar en daar Maaswinkel Dinsdag kans zag van L van Straalen te winnen en daardoor in puntenaan tal gelijk kwam had hy e\'enveel kans op de titel als Van Straalen Hij moest dus van Koele winnen wilde hij van een voorsprong verzekerd zijn hetgeen hem dan ook na een zenuwslopende wedstrijd gelukte alhoewel deze over winning aan een zijden draadje heeft gehangen daar Koele lang geen ge makkelijke tegenstander bleek Maaswinkel had dus zijn voorsprong en wanneer Van Straalen gisteravond ook won zou deze door zijn hogere moyenne toch lïampioen zijn Doch nadat C van Straalen in een mooie partij van Eerkien had gewon nen kreeg men te zien hoe moeilyk het is om te moeten winnen L van Straalen ging van acquit en maakte H HANDBALPROGRAMMA VOOR ZONDAG Dames -— Diatr Ie ld BHC—HOC Sport Vereent—Sagitta — Distr 2e kl A Athleta — Achilles Attila—NUoc HHC-HVB — Afd Ie kl SSVU-UHV " WVGV—A'foort 2 UD—HHG 2 — 2e klasse A Laren—NSC WVGV 2 — HHC 4 SSVU—UD 2 — 2e klasse B Achilles 2 — HHC 3 Athleta 2 — ' s Gra veland Actief — Putten Heren — Distr Ie kl Attila—HOC — Di.str 2e ld A HHC—Zeeburg Sport Vereent—Catchers — Afd Utr Ie kl Attila 2 — AAV Coubertin — WVGV Actief UD SSVU-UHV — 2e klasse A Achilles a — UD 2 BHC 2 NSC HHC 4 — Actief 2 — 2e klasse B Snort Vereent 2 — Arraa UHV 2 — A'foort 2 HHC S—Attila 3 A'foort 3 — U.D 3 AAV 2 — WVGV 2 Nieuwe recordprijzen voor wol in Nieuw-Zeeland Gisteren werden in Nieuw Zee land aU « vorige recordprijzen voor wol gebroken Extra fijne en me dium crossbred wol berei'kten het hoogste niveau namelijk 180 pence Op de tweede grote veilimg van het seizoen te Invercargill stegen de noteriuigen enigszins in verffelijfóng met de recente veiliniof te Dunedin Zii stegen met 5 öhilMng in verge lijikïBg met de jongste veiling te Invercargill welke in December werd gehouden V d » Voort leidt te Jevnaker Te Jevnaker in Noorwegen werd Woensdag een aanvang gemaakt met de tweedaagse schaatswed strijden waaraan o.a ook onze landgenoten Wim van der Voort en Kees Broekman deelnamen Er stond op deze eerste dag een scherpe wind en voortdurend viel de sneeuw bij vlagen neer doidi het ijs was in prima conditie De 500 m werd gewonnen door Sverre Farstad Noorw in 45.5 met op de tweede plaats Wim van der Voort en Torodd Hauer Noor weegen die beiden 46 sec precies noteerden Vervolgens kwamen 4 Nic Stene Noorw 46.4 5 Ingar Norlund Noorw en Sverre Haug li Noorw 47.2 7 Roald Aas Nooi-w 47.3 Odd Lundberg Noorw 47.4 en 9 Kees Broekman en Johnny Cronshey Engel 48 sec De 3000 meter was voor Sverre Haugli en Roald Aas die beiden 5 min 10.2 sec lieten afdrukken Wim van der Voort was derde met 5.12.2 en Broekman nam met 5.15.8 de zesde plaats in In het algemeen klassement na twee afstanden loidt van der Voort met 98.033 pnt Broekman staat op de zevende plaats met 100.633 pnt NED BONDSTEAM-MAPLE LEAFS 1—4 Ben versterkt Nederlands Bonds ijshockey-team heeft gister in Den Haag met 4—1 van de Canadese ploeg Maple Leafs verloren car door een dedansbal niet goed te spelen Zijn tegenspeler De Bruin die de sportieve taak liad zich tot het uiterste te verdedigen maakte eerst een poedel doch kwam er geleidelijk beter in De Bruin vocht echter ver beten en was niet uit het veld te slaan want in drie beurten welke Van Straalen poedelde wist hij de stand te brengen op lö3 — 147 Het werd op het laatst te spannend en de zenu wen brachten dan ook in deze laatste beurten poedels voor beide kanten Even dachten we dat Van Straalen met de eer ging strijken doch hij strandde op een moeilijke bal en bleef staan op 164 De Bruin maakte de par tij uit en hierdoor werd Maaswinkel dus kampioen De eindstand der Cadre klasse derC.B.B is ^^ Gesp gew gelqk verl carr brt h.a punten gem Maaswitikel 7 5 11 1174 134 93 11 8.76 I ^ van Straalen 7 4 12 1171 115 108 9 10.90 V d Meer 7 4 12 1202 140 67 9 8.58 Berkien 7 3 13 1092 136 37 7 8.02 De Bruin 7 3 13 1152 161 58 7 7.15 Koelo 7 3 0 4 994 150 41 6 6.62 C van Straalen 7 2 14 878 151 45 3 5.81 Beerschoten 7 10 6 1098 151 53 2 7.27 Gisterouond werd in café „ de 3a uobi " het oumooi om het kampioen schap cadre klasse van het District Utrecht van de Centrale Biljart Bond voortgezet en beëindigd Maaswinkel slaagde er in de titel te veroveren waardoor de kampioen « a » vorig joar L van Straalen onttroond Toenadering M en weet dat de betrekkingentussen India en Pakistan veelte wensen overlaten Beide domi nions zijn als het ware erfelijk be last met de tegenstellingen welkeook vóór de definitieve splitsing vanhet oude Brits-Indische rijk in 1947 de atmosfeer vertroebelden Toenkon echter het centrale Britse gezagde scherpe puntjes nog wel eens al slijpen al ging dit niet zonder pijn.Sedert het midden van 1947 staanIndia en Pakistan evenwel voor denoodzakelijkheid hun onderlinge ge schillen zelf te regelen Zeker beidezijn lid gebleven van het Gemene best maar dit heeft de rol van Lon den toch beperkt tot een bemidde lende En grote successen heeft deBritse regering hiermee tot dusverreniet behaald Ja in zekere zin heeftzij zich zelfs in haar nieuwe hoe danigheid het ongenoegen van beidepartijen op de hals gehaald doordatzij schier bij elk advies van party - digheid werd beschuldigd ¦ Vooral Pakistan heeft zich in dit opzicht licht geraakt getoond Het heeft herhaaldelijk beweerd dat Londen meer oren had naar de klachten van India dan naar zijn grieven omdat India nu eenmaal van meer betekenis is voor het Gemene best dan Pakistan Zuiver materieel gezien is dit laatste misschien virel zo maar men mag toch niet zeggen dat de Britse regering zich niets ge legen laat liggen aan de belangen van de overwegend Mohammedaan se bevolking van Pakistan Immers men weet te Londen heel goed dat Pakistan de sympathie geniet van de andere Mohammedaanse landen waarvan vele öf deel uitmaken van het Gemenebest óf zoals de Arabi sche landen bijvoorbeeld er politiek nauw mee samenwerken Het is dus zeker geen Brits belang bewust par tijdig te zijn in het conflict tussen Pakistan en India Maar ja bij te genstellingen die in hoofdzaak op geloofsverschillen berusten of die er althans toe herleid worden zijn ge voelsoverwegingen van grote in vloed Dat heeft men gezien bij de jongste Gemenebest conferentie te Londen toen Pakistan uit balorigheid over de zaak-Kasjmir aanvankelijk verstek liet gaan We spraken over Kasjmir Dit pro bleem is inderdaad wel het grootste twistpunt tussen de beide dominions gewoi'den De kern van dit conflict ï schuilt zoals men weet in het feit dat de in meerderheid Mohamme daanse bevolking van Kasjmir aan sluiting wenst bij Pakistan doch het staatshoofd de maharadja — een Hindoe — de voorkeur geeft aan India Er doen zich natuurlijk nog de nodige complicaties voor maar hiermee is toch de hoofdzaak wel aangeduid De oplossing wordt voor al belemmerd doordat zowel India als Pakistan reeds tot op zekere hoogte eigen rechter hebben ge speeld waardoor de voor de hand liggende algemene volksstemming ook geen waarborgen biedt voor een rechtvaardige beslissing Na de mis lukking der bemiddelingspogingen der door de Ver Naties aangewezen personen bevindt de zaak-Kasjmir zich nu al geruimen tijd in een im passe De Ver Naties zullen de kwestie opnieuw moeten bezien maar zolang de beide rechtstreeks betrokken staten geen wil tot samen werking tonen blijft iedere poging om tot een definitieve regeling te komen illusoir Engeland en de V.S hebben inmiddels gisteren bij de Veiligheidsraad een nieuwe resolutie ingediend waarin wordt voorgesteld de benoeming van een nieuwe ver tegenwoordiger der V.N die demili tarisering van de staat moet bewerk stelligen en plannen moet indienen voor een vrij onpartijdig plebisciet over zijn toekomst Ongeveer een jaar geleden ont laadde voorts het probleem van de vluchtelingen — uitvloeisel van de verdeling — zich in een waar bloed bad dat vooral in de beide Benga lens een onhoudbare situatie schiep De premiers van de twee landen zijn er toen geluldcig in geslaagd een overeenkomst te sluiten die werkelijk enige ontspanning heeft gebracht Velen dachten dat hiermee de eerste stap voor een algehele toena dering was gedaan doch weldra bleek dat zulks niet het geval was Kasjmir bleef onoplosbaar en ook de economische oorlog duurde voort Het spreekt vanzelf dat deze laat ste ook funest is voor landen die zo op elkaar zijn aangewezen als Pa kistan en India De economische verbondenheid vormde juist één van de redenen - waarom velen zich des tijds tegen de verdeling verzetten Toen in September 1949 India met de devaluatie van de landen van het sterlingblok meeging maar Pakistan niet begreep een ieder dat dit tot nieuwe moeilijkheden tussen de bei de handelspartners moest leiden En in feite zijn de economische relaties gedurende de laatste anderhalf jaar dan ook verbroken geweest Dezer dagen zijn de besprekingen echter weer opgevat wellicht onder druk van de huidige voedselnood in India Behalve broodgraan kan Pakistan India jute en katoen leveren in ruil waarvoor het dan kolen en textiel zou ontvangen De grote vraag is echter of men het monetaire ver schil bij het huidige overleg zal weten te overbruggen werd Op de foto ziet men o.a de nieuwe titelhouder fmet krans om hangen en verder de heer de Bruin die van Straalen versloeg de voor zitter van de C B B de heer J V d IJssel en L lïan Straalen die zijn kampioenstitel moest afslaan Foto U.N - V d Werf 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donéer.hg 22 Februari 1951 — 58e Jaargang No 251 Pagina 4 Bromfiets schept speciale problemen Speciale berichtgeving De bromfietsen blflken niet alleen een vraagstuk te zijn voor het weg verkeer maar ook voor de benzine tankhouders Het is namelijk geble ken dat bij het vullen van de kleine bromfietstankjes te veel benzine verloren gaat en bovendien het me chanisme van de automatische tel ling veel be Igden heeft bij het vul len van kleine hoeveelheden benzine De Shell-Nederland heeft dit vraagstuk thans aangepakt en is bezig met het ontwerpen van een draigfbaar vultankje waart>ij auto matisch kleine hoeveelheden benzine in tiende liters gemeten worden terw^l bovendien automatische olie smenng van verschillende soorten mogelgk is Men hoopt binnen zeer korte tijd dit apparaat in dienst te kunnen stellen waarbij dan brom fietsrijdend Nederland en de benzi netankhouders ten zeerste gebaat zijn BROMFIETSRIJDER OVERREDEN EN GEDOOD De 58-iarige gehuwde statlonsbe ambte der N.'S te Heeze M v d L die per bromfiets van zijn nachtdienst huiswaarts keerde werd op het kruis punt van de sneiverkeersweg Maarhee ze-Weert Budel Maarheeze dorp bij het oversteken van deze snelverkeer weg gegrepen door een vrachtauto De man werd vrijwel op slag gedood ' llatvei^tidff'iliMili utrecht 21 Februari 1951 - Geslaagd aan de Utrechtse Universiteit voor het Doet Examen Indisch Recht W C D Hoogendijk Utrecht en H Bolle Bos koop — Caid Ex Rechten Mej E Schweigman Utrecht - Doet Examen Theologie Ds H Witvliet Groningen — Cand Wis - en Natuurkunde D L H Th Rietjens Utrecht - Cand Wls en Natuurkunde A A M W Verha - f en Utrecht — Cand Ex Geneeskun e N Adema Rotterdam — Bevorderd aan de Gem Universiteitvan Amsterdam tot doctor in de wis en natuurkunde op proefschrift getiteld„Synthesen met behulp van magnesiumen lethfumverbindingen uitgaande van3 hreempjridine " H G P v.d Voort,geboren te Bussum Geslaagd voor het candidaatsexamen wis - en natuurkunde J C Scheer Slo ten en J j v.d Zwart Amsterdam Bevorderd aan de gero universiteit van Amsterdam tot arte W P J M Pierrot Vinkeveen M Bos H Poor termans en J van Gooi allen A'dam Aan de rijksuniversiteit te Groningen slaagde voor het doctoraal examen wis en natuurkxinde dierk mei B Bag german Haren Gr cun > laude Geslaagd aan de Leidse universiteit voor het candidaataexamen psycholo gie niej A F E Salomonson Dor drecht Voor het voorbereidend kerkelijk examen M J de Jongh Hoogcarspel TIJGEKHAAI ' TE WILLEMSTAD De onderzeeboot Tijgertiaai ' die een oefentooht door de Caraibische wateren zal maken is te Willem stad C>uracao aangekomen Ver Groenten - en Vruchtenveillng - „ Utrecht on Omstreken " Veilingbericht van 21 Februari ' 51 Knolselderie 2—12 Sla 10—25 An dijvie 23—95 Bieten 6—11 gekookt 8 — 24 Boerenkool 18—31 Dunsel 140 — 300 Kool gele 7—11 groene 9—29 rode 6—20 Prei 8—22 Rapen 4 — H Stoosla 160—210 Spruiten 12—46 Uien 2—7 Waspeen 10—24 Winterwortelen 4^ 6 Witlof 3—34 VEILING SEPTER TIEL Appelen B%Llefleur Brab Ie soort 24—34 2e soort 13—24 idem dubbele2e soort 10—19 idem Engelse ofkoningszuur 26—28 11—12 Bramley Seedling 20—27 13—15 Goudreinette 30 — iO 15—28 idem verpakt 31—45 Golden Delicious 27—39 11—16 GerritRoelof 2e s 24 Jan Willem 23—:«14—20 Jas Appel 29—32 15—25 Jona than 30—47 12—37 idem verpakt 37—54 Koningsrood 34—36 13—24 Kaneei zuur 2e s 20 Eijsdener Klumpkes 20—27 34—18 Laxton Superbe 25—32 20—25 Lunterse Pippelin 2e s 10—15 Pa ter V d Elzen 2e s 14—16 Present v.Engeland 36—38 12—21 Sterappel 22—32 10—14 Zoete Reinette 26—2815—20 Zuccalcoaglioreinette 19—2613—14 Peren Brederode 38—42 27—37 Comtesae de Paris 35—21 GieserWildeman 45—32 Winterjan 30—4024—35 IJsbout 34—39 30—32 Alles n cents per kilo Whowt de IttidsprékeK VRIJDAG 23 Februari HILVERSUM I — 7 — Nieuws 7.15 Gr.m 8 — Nieuws 8.15 Gr.muz 8.50 Voor dê huisvrouw 9 — Gr.m 10 — „ Kinderen en mensen " Morgenwijding 10.20 Gr.m 10.30 Voor de vrouw 10.45 Piano 11.05 Voordracht 11.25 Gr.m 12 Orgel 12.30 Land - en tuinbouw 12.33 Sport en prognose 13 — Nieuws 13.20 Lichte muziek 14 - Voor de huisvrouw 14.20 Kamerorkest 15 - Voordraciit 16.20 Gr.m 15.35 Hersengymn 16 - Gr muziek 16.30 Voor de jeugd 17 - Film programma 17.20 Muzikale causerie 18 Nieuws 18.15 Felicitaties 18.45 „ Denk om de bocht " 19 - Meisjeskoor 19.15 „ Beurs en buikriera " prijzen praatje 19.30 „ De roep om geloof in deze tijd " causerie 19.50 Berichten 20 Nieuws 20.05 Boekbespreking 20.10 Pianotrio 20.35 „ Neutraliteit in het bedrijfsleven " causerie 21 - Amu aementsmuziek 21.30 Buitenlands weekoverzicht 21.45 Cabaret 22.40 „ Vandaag " Avondwijding 23 - Nieuws 23.15 „ Huwelijk van A tot Z " cause rie 23.30—24 Gramofoonmuziek HILVERSUM II — 7 — Nieuws 7.15 Ochtendgymnastiek 7.30 Gr.m 7.45 Een woord voor de dag 8 — Nieuws 8.15 Gewijde muziek 8.45 Gr.m 9.15 Voor de zieken 9.30 Gr.m 10.30 Mor gendienst 11 — Gr.m 11.05 Sopraan en piano 11.35 Amusementsn\uziek 12 — Gr.m 12.30 Land - en tuinb 12.33 Ka merkoor 13 Nieuws 13.15 Mandoline 13.45 Gr.m 14 - Tuinbouwpraatje 14.15 Gr.m 14.40 Voordracht 15 - Philhar monisch sextet 15.40 Voordracht 16 — Strijkkwartet 16.30 Volksmelodieën 17 — Verzoekprogramma 17.30 Friese causerie 17.45 Gr.m 38 — „ In dienst van het vaderland " 18.10 Gemengd koor 18.30 Gezinsverzorging 18.45 Vo caal kwartet 19 - Nieuws 19.15 Ver klaring en toelichting 19.35 „ Goede zaak " 19.40 Radiokrant 20 - Nieuws 20.05 Klein koor 20.20 Instrumentaal septet 20.40 „ Gezin en school " cause rie 21 Gram.muziek 21.15 Omroep orkest en solist 22 - De levende Kei:k ' causerie 22.15 Omroeporkest Vrou wenkoor en solist 22.30 „ Langs weï^en V kunst en schoonheid " 22.45 Avond overdenking 23 Nieuws 23.15 Amu sementsmuziek Gramofoonmuziek RADIO CENTRALES Lijn 3 7 — VI Br Nieuws 7.05 Gram 7.30 Kron 7.40 Gymn 7.50 Gram 8 - Nieuws 8.05 Conc 9 - Nieuws 9.05 Gram 10 — Lux Ménage en Musiquc VI 11 — VGO Strijkkwartet v Haydn 11.15 Fragm uit „ Cosi fan tutte " 11.35 Wal sen V Strauss 12 - Gram 12.30 VI Br Weer 12.32 Melody & Rhytm 13 — Nieuws 13.15 Org 14 — Operettemuz 14.30 VGO Muz V Haendei 15 - Wal sen V Strauss 15.15 Pianorecital 15.30 Gram 16.35 Pianorecital 16 - Eng LP Ork Dean 18.30 VI Br Europa treedt aan 17 Nieuws 17.10 " Fr Br Verz pr 18 — V d sold 18.30 VI Br V d sold 19 — Nieuws 19.30 Gram 19,50 Feuilleton 20 — Filmrevue 20.15 Omr symph ork 22 — Nieuws 22.15 Verdl 23 — Nieuws 23.05 Verv Verdi Lijn 4 ï Lux Nieuws 7.15 Bonjour 7.25 Est ce vrai Est ce faux 7.30 Eng H S Org 7.55 Weer 8 — Fr Br Nieuws 8.10 Conc 9 — Kookpraatje 9.10 Gram 10 — Eng L P Nieuws 10.10 Verz pr 10.55 Meditatie 11 - Org 11.30 Victor Silvester 12 - Keulen Ork 12.30 Fr Br Delhez en sol 13 — Eng H S Gram 13.15 Eng L P Ork Loss 14 - BBC North Orch 14.45 V d kinderen 15 - Lux Emission feminine 16.30 Kalundb Gram 18 — Keulen Conc 16.30 Fr Br Zang 16.60 Mozaïek 17.30 Volksliederen 18 Lux Div 18.30 Eng L P BBC Var ork 19.15 Keulen Künneke en Dostal 19.46 Mannenkoren 20 - Fr Br Omr ork en sol 21.15 Gram 21.30 Lux Div 21.45 Eng L P Palace ot Varie ties 22.30 Keulen Dans - en Amu sem ork 23 — Eng L P Nieuws 23.20 New Casino Orch FcssniBeiteifciilen Uit andere bladen Geboren Ellen d v Mevr de Heer Snoek Rotterdam Verloofd Onny van Dobbenburgh en F Broedelet Laren/R'dam On d e r t r o u w d J Reitsma en Ank Verbeek R'dam Getrouwd Capt Frank G Treve lyan R E en Virginia J Slingerland ^' dam Robert J E Streep en Sylvia v Moppes Lissabon L P A Granen en Cecilia G W Meurs A'dam H Paul en N de Wolff Peereboom Bergen N.H Overleden A H A Andreoli 51 jr A'dam Mr D J Cuipers oud kantonrechter 75 jr Huis ter Heide Henri Sluyter A'dam J Th van Gin kel 68 jr A'dam Th F van Zanten 53 jr Bussum Mevr Eva Groenman Spanjaard 53 jr A'dam R Jekel 59 jr A'dam J P Asjes arts 63 jr Tiel H R Lenormand toneelschrijver Pa rijs J G Hogeweg 72 jr A'dam M de Lijster oud burgemeester 68 jr Hille gersberg Mevr M C Koudenburg Blrk-hof 79 jr R'dam Mej E Goudswaard 58 jr Rockanje A v d Zwaan 73 ' R'dam H Bonioanny 76 jr R'darr Keii%'.e2Ëi J |«^^ Ned Herv Kerk Bedankt voor Vinkeveen G H van Kooten te Brandwitk Geref kerken Beroepen te Woubrugge G Veene man cand te Apeldoorn te Engwie rum en te Kommerzyi G Sinia cand te Leeuwarden Geref kerken onderh art 31 K.O Tweetal te Groningen 8e pred pi J Waagmeeater te Baarn en C Stam te Ermeio Chr Geref kerken Tweetal te Nieuw-Vennep L Floor te Amaterdam-Noord en WT de Graaf te Dedemavaart CENTRAAL BOND VOOR INW ZENDING EN CHR MAATSCH WERK 50 JAAR Op 29 April aanstaande zal de Cen traal Bond voor Inwendige Zending en Christeiyk Maatschappelijk Werk zyn 50-jarig bestaan vieren In deze halve eeuw heeft deze fede ratie welke interkerkelijk is en haar zetel heeft te Amsterdam op allerlei wijzen de 180 bij haar aangesloten instellingen voorgelicht en in haar werk gesteund Dit werk lag op het terrein van evangelisatie jeugdyerk vrouwen - en kinderbescherming oude lieden en ziekenzorg reclassering en drankbestrijding De Bond zorgt voorts voor nazorg van de pupillen der kin derbeschermingöinrichtingen voor do opleiding van het personeel dezer in stellingen voor ^ srgaderingen en con ferenties voor een wetenschappelijke bibliotheek en voor arbeidsbemiddeling op Christ eUik-maatschappelilk terrein ïiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ HEERLIJKE RUMBONEN 100 grttn Q " wn 38 voor cL f et GEKOOKTE WORST 100 gnm vin 36 voor ZUIVERE BIJENHONING 29 > VOORKWALITE1T per pot Q * van 95 voor U ff et et TWEEDAAGSE RECLAME ^^:^^ J^i^S ^ ALBERTHEIJN maakt ÜiHft.LfevEN GOEDKOPER vi ^^ 5)"^^lÏÏ*«°'?%s <^ %« lANGE NIEUW5TR.14-ÜTRECHT-TELEF 14797 Spaart de prachtige Cinderella Assepoester plaatjes verpakt in Albert Heijn's artikelen 7"7"ierbij hebben wij het genoegen U mede te delen dat wij de -^ - ^ vertegenwoordiging op ons genomen hebben van SIMCA-Q Type 1200-Berlins 4 deurs Sedan ad I 5450 ' IQA personenautomobielen t T^QD - vrachtautomobielen f C|4fln uULInln Personen-en vrachtautomobielen v.af I O/utli '' WIJ BLIJVEN VOOR U VERZORGEN DE VOLLEDIGE VOLKSWAGEN-serdce waarvoor wij een volledige stock onderdelen voorradig houden WIJ VBAGEN tJW AANDACHT Voor de betere Amerikaanse legerkleding naar GAZENBEEK'S SPECIAALZAAK - TWIJNSTRAAT 61 naast de Grayter Let op het juiste adres Ontvangen Amerikaanse import colbertjassen ƒ 20 — tot ƒ 2S.50 Heren en Dames Solexrijders profiteert nog van onze lage prijzen in dames - en lieren l^ren jassen prima bruin Nappa leer lang voor ƒ 175 — Waarde ƒ 285 — Lange Ieren jassen zwart en bruin ƒ 145 — waarde f 185 — Verder jekkers vesten enz WAABiOM HOGERE PRIJZEN BETALEN AI deze goederen ook verkrijgbaar in liet DAGRECLAME MOCCA'NESTJES PUDDING MOET VAN Dc OeÜiec zijn NU KOPEN IS UW VOORDEEL Ruime keuze uit vele modellen Prima afwerking fijnste kleuren Prifzen v.a ƒ 85.00 t.m ƒ 150.00 EXTRA VLEESRECLAME DEZE WEEK per 500 gram BUNDEBLAPFEN 150-1.60-1.70 CABBONADE 1.35 DIK VET SPEK 1.30 DOOBBEGEN VABKENSLAPPEN 1.30 KINNEBAK 0.95 KALFSVLEES 1.40 KALF8KBABBETJES 0.Ï5 FBIMA GEHAKT 1.10 ZIE DE ETALAGE SLAGERIJ DEN HEETEN PREDIKHEERENSTRAAT 13 - UTRECHT niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin S HAARDËNHUIS DE CHRISTEN JONGE VROUWEN FEDERATIE vraagt " voor haar abonnementen - en ledenadministratie een VRL KANTOORBEDIENDE Sollicitanten moeten zeer accuraat Icunnen werken goed typen en in staat zijn eenvoudige correspon dentie zelfstandig te voeren Uitsluitend schriftelijlte soil aan de Algemeen Secreta resse van de C.J.V.F Domplein 25 Utreclit EET VIS VAN VOS BEZORGEN DOOR DE GEHELE STAD DE VOS ' VISHANDEL - Damsiraai 32 ¦ Tel 20367 LEVENSVERZEKERING-MIJ vraagt voor spoedige indiensttreding ERVAREN TYPISTE voor het typen van polissen brieven en staten Brieven met volledige inlichtingen onder no 6618 bureau van dit blad 2 % kg Vetschar 1.00 2 kg Schol 1.00 2 % kg pracht Bot 1 — 1 % kg grote Schar 1 — 1 % kg grote Schol 1 — 1 kg Schelvis 1.00 Zure Haring p fl 8 st 0.50 HOTEL TERMINUS vraagt flinke zelfstandige Linnenjuffrouw van goede get voorzien Woningstoffeerder gevraagd geheel met het vak bekend DE GRIJS & VAN BOOIJEN Oudegracbt 127 - Utrecht KLEINTJES tot 20 woorden f 1.Sü elk woord meer f 0.10 Op GEMAKKELIJKE BETA LING leveren wij alle soorten ameublementen clubjes tafels dressoirs slaapkamers bed den dekens lopers tule gor dÖnen enz tegen prijzen als contant Vraagt Inlichtingen per brief onder no 6518 bur dezer Te koop zwart emaille KEU KENUXTZET Sw v Zuylen weg 35 Te koop KINDERWAGEN te - f en elk aannemelijk bod Cwartelstraat 60 na 7 uur Ben prima VLEESSNIJMA CHINE V Berkel in goede staat Telefoon no 16326 25 schoongemaakte Inmaakharingen 1 — Rolmops per f 1 6 st 0.55 20 Bakbokkingen 1 — 1 moten Kabeljauw 1.20 kg grote Schelvis 1.30 kg grote Tong 2.80 ADVERTEERT IN DIT BLAD Het Verkoopkantoor van de „ HACON en COBRA " C0NFECTIEFA6RIEKEN te DE BILT vraagt voor spoedige in diensttreding STENO-ÏÏPISTE Schriftelijke sollicitaties SoestdUkseweg 9 - De Bilt Te koop prima Philips PICK UP met versterker en speaker in kast na 7 uur L Nieuw straat 3 Te koop wegens vertrek een halve zwssrt BONTJASJE Opossum tegen billijke prijs Br no 6511 bur dezer Aangeb prima DAMESFIETS met goede banden geheel com pleet met torpedo slot ketting kast jasbeschermer voor - en achterlicht slechts ƒ 55 Noord zeestraat 14 Te koop kookplaat / 2.60 gas oventje ƒ 3.50 pracht MANTEL PAK Tegen spotprijs Jac v d Borchstraat 43 b Te koop aangeb KINDERWA GEN wieg box damesfiets boeken wcckketel wringer bok Tegen elk aannemelijk bod De Bie Zilvergeldstr 17 Woonruimte WONING te koop voor hen die zijn inges.chreven bij het Volkshuisvestingsbüreau en een vergunning krijgen om trek Abstederdijk Te bevr G de Jong's Huizenbeheer en On derhoudswerken Weerdsingel O.Z 79 bis telef 20220 Utrecht Damesregenmanteis In wollen gabardine beige en marine ƒ 117.50 Aparte modetinten in luxe afwerking vanaf ƒ 127.50 Originele Tirolerloden vanaf ƒ 156.50 Maison de Bonneterie I Nachtegaalstraat 16-18 Utrecht Ondanks prijsstijgingen — etaleren wij deze week Eiken M\iïm %\ met wollen bekleding compleet ƒ 456 - D.V.SEVEHTER VOORHEUVEL 70 ZEIST Het is wéér een ritje naar Zeist waard Te koop of te huur gevraagd Herenhuis voor kantoor en woning Omtrek Maliebaan Brieven onder no 6357 bur van dit blad TJONGE TJONGE WAT IS DIE SCHOENREFARATIE TOCH DUUR MAAR NIET ALS MEN HET ZELF DOET VOOB OERSTERK Zoolleder Rubber, Bubberhakken enz Moermans ' Lederhandei KLEINE SINGEL 29 GEVRAAGD nette Huishoudster bij invalide man 50 jr ge pens buiten wonend liefst chr Zelfst werkkring Brieven onder no 6557 bur van dit blad Te koop aangeb KINDERWA GEN crème en box in goede staat Galjoenstraat 75 2x bel len Te koop aangeb in goede staat verkerende „ Bubli " STOFZUI GER 220 Volt ƒ 32.50 Handel straat 43 Te koop SLAAPKAMERAMEU BLEMENT best uit ledikant met spiraal toiletkast met spie gel nachtkastje 2 stoelen en event tafeltje Prijs ƒ 165 Van Egmontkade 68 WANDELWAGEN ƒ 14 kinder ledikantje met mati'asje in goede staat ƒ 17.50 lïinderstoel uitklappend ƒ 15 Guillen Voor straat 3 lx bellen Te koop 2 CLUBS 4 stoelen old finish met terra moquette bekleed grote uitschuiftafel en salontafeltje Te zien tot des avonds 7 uur Elling Adr van Ostadelaan 6 Te koop aangeb zwaar eiken DRESSOIR met lage spiegel opzet met bijbehorend thee meubel Gerard Noodtstraat 33 telef 22502 13 et Een luchtig gebakje van eierbeslag waarop een nestje gespoten is van verrultkelijke mocca-crême Alléén Vrijdag en Zaterdag 13 et ¦ ii w ii iM i ii iiiinminri GEKOCHT KLM STAATS SPOORWEGEN Grote partyherenhoeden petten alpino's,handschoenen wanten dames parapluies wandelstokken,shawls hoofddoeken horloges,brillen brillendozen vulpen nen vulpotloden portemon naies tabakszakken sigarenko kers portefeuilles passers,poederdozen tabakspijpen aan stekers scheerapparaten si garettenkokers schoolétui's,scheerkwasten winterjassen,wintermantels regenjassen ja ponnen Bekkerstraat 59 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Ledikanten ƒ 14 divan bedden ƒ 13.50 opklapbedden ƒ 20.50 matrassen ƒ 15.50 wol matrassen ƒ 21.50 kindenna tx-assen ƒ 6.50 kinderwagen bedjes ƒ 2.75 Rechtstreeks ma trassenfabrikant Lange Lau werstraat 46 Voor het kopen op termijnbe taling van de bekende merken SCHRIJFMACÏUNES Minre broederstraat 24 telei ' 12381 Singer HANDNAAIMACHINE ƒ 65 Pfaff trapnaaimachirte ƒ 85 kleermakers Singer trap naaimachine ƒ 150 Singer ring spoel in moderne salonkast Alle onder garantie desgewenst op gemakkelijke betalingswijze Tevens reparatie inrichting Te bezichtigen G A Witjens He renweg 40 bij Amsterd straat weg Tel 23968 Utrecht Te koop 3 MIDDENSTANDS WONINGEN Huuropbrengst ƒ 925 p.j Lasten ƒ 102.60 p.j Vraagprijs ƒ 10500 Br no 6390 bur dezer Te koop AQUARIUM met vis planten meter en verwarmer 45x30x25 ƒ 22.50 een distributie luidspreker Philips ƒ 30 en een jonge man kanarie met kope ren kooi ƒ 10 Br no 6479 bur dezer Aangeb gevoerde OVERGOR DIJNEN gaskacheltje faience schoorsteengarnituur opklap baar speeltafeitje linoleum Bezichtigen 2 4 7-8 uur Willem Barentzstraat 38 Voor halve prijzen worden de nog voorradige GRAMOFOON PLATlüN opgeruimd wegens opheffing Haast U Profiteert ervan Willibrordusstraat 12 Zuilen bij Julianapark Van particulier een BENEDEN en BOVENHUIS huuropbrengst f768 — p j lasten plm f120 p j Vraagprijs f7000 — vr o n Br no 6534 bur dezer Te koop HERENHUIS in,Tuin dorp verhuurd voor f37.40 p m Lasten plm f40 per jaar Koopsom f 8250 — Br onder no 6538 bur dezer 1-Pers LEDIKANT met 3-deiig kapok matras eikenhout buf fet z.g.a.n zwarte damesschoe nen maat 38 enige meisjes jurken maat 38 en wastafel met stel Beukstraat no 64 Kinderledikant ƒ 15 divanbed ƒ 15 dressoir ƒ 35 vier huiska merstoelen ƒ 40 salontafel 15 verenbed ƒ 35 theemeubel ƒ 20 secretaire ƒ 85 eiken SPIEGEL KAST ƒ 55 nachtkastje ƒ 5 kloostertafel ƒ 40 buffet ƒ 35 In - en verkoop van gebruikte meubelen Lange Smeestr 13 HEREN HOEDEN Partij prima hoeden van N.S Chemisch ge reinigd en gemodelleerd Koopje vanaf ƒ 3.50 tot ƒ 6,50 De Duif Nieuwe Gracht 37 Jaarsma OPEN HAARD met dubbele circulatie Kan open en gesloten gestookt worden onafbi-andbaar gelakt wegens centrale verwarming J C M De Goey Mr Smid Voetius straat 6 bis telef 11508 Te koop prima HANDNAAI MACHINE mooie haard nieuw vloerkleed damesfiets ƒ 30 Holtap vloerkleed f 50 gebruikt vloerkleed / 20 Billijke prijzen Spinozaweg 74 Utrecht I ilM Te koop Willem H TAFFL BILJART op lei met toebeh f 80 — Tungsram versterker 18 W met luidspreker in luxe kast ƒ 40 distributie luidspre ker met Vol-Reg in kast ƒ 10 C 3 V Buuren Amsterd str weg 320 i telef 23370 iiii^|p^va-a«80d Te koop gevr alle soorten MACHINES en electro moto-ren H v d Kreeft Haver straat 22 telef 12679 Te koop gevr een WOONHUIS welke woonruimte of gedeelte daarvan binnen een korte tijd beschikbaar is voor de koper Br no 6533 bur dezer OUD GOUD zilver en juwelen Hoogste waarde G J Huis man Juwelier Vredenburg 33 Export der Ned Spoorwegen INKOOP oud goud en zilver.Bij Esmann Steenweg 8 naastde Buurketi ontvangt U dehoogste prijs „___„__^ Te koop gevr PIANO of vleu gel Br opg merk prijs hout soort no 6509 bur dezer SMOKING of rokcostuum nor male maat tevens prima staat haard Br no 6507 bur dezer ORGEL gevr liefst met krach tige toon Aanb merk aantal reg prijs br no 6454 bur dez Te koop gevr een bungalow of HUISJE metf linke tuin liefst in bosrijke omgeving met ves tigingsvergunnng Br aan J A Slingerland Hilledijk 261 Rot terdam 2 Te koop gevr gebruikte MEU BELS ook beschadigde old finish Zendt bericht aan Leid seveer 19 bis BIJLESSEN meetkunde alge bra Frans Duits Engels Lei ding toezicht huiswerk * Succes verzekerd Vanaf ƒ 3 p maand Br no 6457 bur dezer Gevr door echtpaar met kind gem KAMERS met gebruik van keuken Br no 6502 bur dezer Jongedame b.b.h.h zoekt zon nige gem ZIT-SLAAPKAMER met kookgel Br no 6485 bur dezer Juffrouw b.b.h.h zoekt ZIT SLAAPKAMER met V wastafel en stookgel zonder pension Liefst telef aanwezig Br no 6476 bur dezer Verpleegster zoekt gem zon nige ZIT SLAAPKAMER met V wastafel en verwarming met pension omgev Tolsteegsingel Br no 6475 bur dezer Aangeb voor net jongmens prima KOSTHUIS met huise lijk verkeer Joh de Beka straat 67 „ JULIëTTE " costumière Tele foon 23389 Verhuur bruids - en gelegenheidstoiletten geheel compleet Sluiers van Va tot 7 meter Moderne toneelkleding Bekkeratraat 50 ook na 6 uur Grote ZIT-SLAAPKAMER met str water en stookgel voor 2 personen volledig pension / 43 per week Geen beroeps Voor direct of later G J v d Berg Stationsdwarsstraat 2 Te huur grote gemeub ZIT SLAAPKAMER met pension Voorstraat 54 bis Catharijnesingel 18F t.o Paardenveld Te huur aangeb ZIT - en SLAAPKAMER z pension kl zit-slaap kam er met pension omgev Acad Ziekenhuis Cath Singel Br no 6449 bur dezer Te huur aangeb bij jong echt paar z.k een gr gem ZIT SLAAPKAMER V.W fietsen stalling z.p nabij centrum voor studerende Zilvergeld straat 8 tussen 5—8 uur Lijn 7 Voor net persoon goed KOST HUIS aangeb P.G Br no 6461 bur dezer Te huur gezellig gem SLAAP KAMER met V wastafel om geving Centr Station en centr stad Spoorstraat 1 B.z.a een HUISNAAISTER Br no 6477 bur dezer Nette jonge vrouw vraagt WERKHUIZEN Br no 6470 bur dezer Voor I RADIO STOFZUIGERS HUISH ELECTR APPARATEN ACTIEF VREDENBURG 19 UTRECHT Erkende Philips en Erres Service HOOVER DEALER BETALING DESGEWENST IN OVERLEG Actief PERSOON beschikt over voldoende ruimte in het cen trum van Utrecht geschikt voor filiaal of iets dergelijks telefoon aanwezig In bezit van middenstands-diploma zou bo venstaand gaarne productief en rendabel maken Br no 6465 bur dezer B.z.a nette jonge WERKSTER voor hele dagen ƒ 5 p.d Br no 6455 bur dezer Biedt zich aan net DAG MEISJE huiselijk verkeer P.G van buiten Br no 6452 bur dezer Twee WERKSTERS bieden zich aan drie dagen G Verhoef Lekdijk 39 Lexmond 2 ervaren STOKERS bieden zich aan voor stoom of ver warming V.g.g.v Br no 6564 bur dezer ||| iii^ïii«el'"00#{9fl ^^ Wegens teleurstelling gevr flink MEISJE v.g.g.v Malie straat 12 Gevr een net MEISJE v d en n Zelfstandig kunnende ko ken en werken niet beneden 18 jaar Burg Reigerstraat 85 aanmelden na 7 lïur ' s avonds VERTEGENWOORDIGER gevr voor bezoek aan Installatie bureaux en electrawinkels door het gehele land Br no 6514 bur dezer Gevr in het Tuindorp een MEISJE voor de morgenuren of de gehele dag Liefst boven 18 jaar Aanmelden na 7 uur Witteveen Goethelaan 2 Oog in Al Gevr heldere betrouwbare WERKSTER voor 2 halve da gen per week Br no 6472 bur dezer Gevr APPHêTEUSES Vaste en aangename werkkring Hoog loon Aanb dagelijks P C Dondersstraat 29 KAPSTER Voor direct of na Pasen gevr een beslist volsla gen kracht te Utrecht Goede verdienste verzekerd en op zeer aannemelijke voorwaarden Br no 6458 bur dezer JONGENS geviv 17—19 jaar.Loon ƒ 25 p.w Fietsvergoeding ƒ 2.50 p.w Voor eenvoudig werk Aanmelden v Heijningen De iMoe Vianen Gevr 1ste KAPSTER wegens huwelijk Prima kunnende wer ken Permanent Centrale Am sterdamsestraatweg 303 telef 19767 HULP in de HUISHOUDING gevr v d en n Gezin 3 pers Vrouw hulpbehoevend Bever straat 26 Gevr een LEERLING VER-KOOPSTER Aanmelden Fa Cohen Oude Gracht 220 Flink zelfstandig werkend KEUKEN-WERKMEISJE gevr Adres Hotel café rest Den Hommel Oudenrijn 46 Net MEISJE gevr Goed kun nende werken Huntelaar No belstraat 5 bis Utrecht TIMMERMAN gevr voor vast werk Leefttjd circa 40 jaar Br no 6489 bur dezer Aangeboden Ruim zonnig BO VENHUIS in de Rivierenwijk Bevattende kamer en suite zijkamertje keuken 3 slaapka mers en groot portaal Gevr Heel huis in Rivierenwijk of rand stad liefst met vrij uitz Br no 6499 bur dezer HEEL HUIS suite keuken tuin 3 slaapk zijstraat Am sterd.str.weg Gevraagd heel of bovenhuis omgeving Park van Kol Br ond nr 6498 bur dezer Ruilen mooi goed onderhou den HEEL HUIS Tiendstraat voor groter Aan hetzelfde adres electr wasmachine te koop Br onder nr C494 bureau van dit Wad Aangeboden in Rivierenwijk modern HEEL HUIS bev be neden kamer en suite gang keuken w.c tuin en schuur Boven 3 slaapk en vliering Huur ƒ 34.25 per maand Gevr groot huis geschikt voor 2 ge zinnen Eventueel ook nog een benedenhuis beschikbaar Br onder nr 6481 bur v.d blad Aangeb in Sterrenwijk HEEL HUIS 3 slaapk voorkamer en keukenkamer vliering tuin m schuurtje huur ƒ 4,50 Geve heel huis omtrek Kanaalstr Br ond nr 6488 bur v.d blad Den Haag aangeboden BENE DENHUIS met 5 kamers keu ken tuin veel bergruimte huur ƒ 34,16 p mnd incl wa ter en glasverz Utrecht gevr iets dergelijks Spoed gewenst Br Maasstraat 80bis utrecht Woningruil Goed onderhouden BOVENWONING best uit gr kamer en suite 2 grote en 1 kleine slaapk keuken water closet klein balcon Gevraagd heel of benedenwoning omtrek Vogelenbuurt Noordorbrug of Zuilen Nieuwbouw Met vaste wastafel of douchecel circa 4 of 5 kamers Azaleastraat 9bis Amsterd.str weg Ruilen HEEL HUIS zijstraat Amsterd.straatweg bij viaduct voor heel huis met tuin te Zui len Br ond nr 6468 bur dezer Mooi BOVENHUIS bev kamer ensuite zijkamer keuken bo ven 3 slaapk zolder v wasta fel en 3 balcons In ruil voor hciiedenbuis met tuin min stens 2 slaapkamers Br onder nr 6456 bur van dit blad Ruim BENEDENHUIS te Bilt hoven aangeb met gr tuin en garage in ruil voor dito woon ruimte in de provincie Utrecht Br ond nr 6453 bur v.d blad WoningruU Oud BOERENHUIS met gr scliuur en tuin omgev Utrecht voor kl Ijenedenhuis met tuin te Utr Br Nieuwe Gracht B Potterij Tuijnman Te ruil aangeb HEEL HUIS omgev Poortstraat bev kamer en suite keuken 2 slaapka mers kelder en tuin boven str water en gasaansluiting aanwezig Huur ƒ 6.29 p.w Gevr heel huis iets groter Br no 6604 bur dezer Woningruil Gevr geriefelijk alleenstaand huis met garage omgev stad Utrecht voor 4 pers huurprijs ca ƒ 75 p mnd Aangeb mooi gelegen HOEK HUIS met garage in buitenwijk Utrecht bev o.a 7 kamers en geïnstalleerde badkamer Huur prijs ƒ 55 p mnd Br franco onder no A-7671 Adv Bur Alta Fausdam Utrecht iÉlgSMwerso » DAMES Voor uw Permanent Wave „ De Permanent Cen trale " Amsterd Straatweg 303 Telefoon 19767 KNIP DIT UIT Laat nu Uw meubelen opnieuw overtrek ken Wij overtrekken 2 clubs en 4 stoelen met prima Gobe lin f125 — Dito met pluche f 145 — 2 fauteuils 4 stoelen alleen zittingen f32.60 Zendt briefkaart Stoffeerderij Sue ces Haverland 5 Tuindorp VERHUIZINGEN meubelbe waring Van ouds is Uw adres Fa Wed G v d Brink en Zo nen Goedestr 114-116 Utrecht Telefoon 12303 KUNSTGEBITRBPARATIE Spoedgeval enige uren Ge opend 6—8 ook Zaterdags De Bouter Eerste In Oudwijk Uitsluitend Oudwijkerdwars straat 134 t.o school Buslijn 2 ROBINI Telepaath Helder-ziende Croeselaan 299bis Utr Consult werkdagen 7—9 Uit gezonderd Zaterdags Schrifte lijk advies f2.60 Zendt foto met 3 vragen BEKENDE MAATZAAK ir dames - en heren-maatkledlng biedt kleding op gemakkelijke betalingsvoorwaarden aan On berispelijke coupe prima stof fen Alleen serieuze brieven onder no 6524 bur dezer Dames u ziet er veel leuker uit met een PERMANENT WAVE van de speciale dames kapsalon van Kesteren Ab stederdijk 151 bij spoorweg overgang Meesterlijk eenvoudig Een voudig meesterlijk is het UNI CUM RUBBERCORSET Het heeft geen baleinen Het is steungevend aan alle kanten Het maakt u slank Het heeft een jarenlange levensduur en in combinatie met een Unicum Bustehouder een genot om te dragen Duizenden dames dra gen reeds een Unicum Ruh bercorset met een Unicum Bustehouder 6 Mdn schrifte lijke garantie Umko de Kou senkabouter Lijnmarkt 44 Utrecht Op gemakkelijke betalings voorw leveren wij MANTELS japonnen h.costuums Jassr^n regenjassen enz Conf en n maat Bezoekt onze Showroom Fa Witson Donkere Gaard 4 Ook geopend ' s avonds van T tot 9 uur LIZE Kom Vrijdagavond 8.15 uur op de plaats van onze eer ste afspraak Anders gaarne br onder no 6585 bur dezer LAKENS I LAKENS Pracht kwaliteit graslinnen lakens Nu nog voor oude prijzen 160x235 / 10.50 180x235 ƒ 11.50 180x235 ongebleekt 1 10.95 slopen ge borduurd t 3.15 Manufacturen handel Jacobs Lichte Gaard 1 hoek Servetstraat KAMERBEWONERS Van Uw ledikantspiraal maakt Nefaco een model opklapbed van Uw ledikant eventueel een mooie ombouw Pieterskerkhof 21 Telef 23068 Nette Wed 52 jaar in bezit van meubels maar geen woning zoekt KENNISMAKING liefst goed vakman N.H tot 55 jaar Zeist of Driebergen Br no 6596 bur dezer Aveo REPAREERT en stof feert Uw gestoffeerde meubels met prima vooroorlogse stof fen en materialen Prijsopg zonder enige verplichting Jut phaasseweg 78 Tel 16718 Hollandse KOUSEN-KLINIEK Amsterd Straatweg 244 Uw kousen worden door ons met de meest moderne machines gerepareerd Ook Uw nylon kousen desgewenst in één dag gereed - Zaterdagsmorgens brengt U ze maar dan zijn ze ' s middags klaar DAMES „ HeUos Permanent Wave " Met Hormoline Lecitol Onovertrefbaar Natuurkrullen Reclameprijs ƒ 6 en / 7.50 Met en zonder bespreken Maison „ Beatrix " Amsterd straatweg 163 Utrecht EEN ZAKENMAN heeft geen tijd voor allerlei administratie werk Hij draagt dit over aan Accountantskantoor O J Dek ker Homeruslaan 63 tel 15530 WEGGELOPEN zwarte poedel,terug te bezorgen Kristel Sta tionsplein 12 Utrecht Spotprijzen en kwaliteit alleen in „ DE KAASBEURS " Oude Stolkse Meikaas 500 gram i 1.55 overjarige Meilïaas f 1.60 jonge volvette ƒ 1.25 Predikhe renstaat 8 MONOPOL-WITTEN Laat door mij Uw plafonds en muren wit ten met mijn onovertrefbare waterverf Monopöl wit Uw zwartste plafonds gang of keu ken in eenmaal hagelwit Vraagt prijsopgaaf zonder enige verbintenis Adres J Mackay schilder Otterstraat 89 Utrecht 2 Besch jongelui Prot zoeken KENNISMAKING met 2 aar dige meisjes plm 20 jaar Lengte plm 1.70 slank aardige verschijning Br met foto on der erewoord retour no 6464 bur dezer „ Prodop " Protestantse „ PA PIEROPHAALDIENST vraagt Uw archieven kranten boe ken tijdschriften enz Ook bui ten de stad N.B Archieven worden direct vernietigd Prot Centrum Prins Hendriklaan 10 Utrecht Telef 16075 HYPOTHEEK a 3 % pet Be schikbaar voor courante woon en winkelhuizen tot 70 pet van de waarde Voor boerderijen en landerijen tegen 3U pet In lichtingen verstrekt M J van Rijn K Jansstr 25 bis Utrecht telefoon 17256 Heeft U stof Wij maken een prima COSTUUM voor U Ook keren en veranderen s van Tijn Dames en I Ierenkleerma-ker Zonstraat 22 Utrecht 10-15 MILLE Gevr door be staande dubbele zaak in cen trum des lands rente 10 % v d tijd van 3 jr Onderpand over voldoende aanwezig Br no 6501 bur dezer Dame gepensionneerd rijks pensioen vraagt met spoed van particulier 200 TE LEEN te gen maandelijkse aflossing plus rente Br no 6487 bur dez Nette juffrouw 50 jaar zoekt KENNISMAKING met nette man met vaste betrekking Br no 6482 bur dezer R.K meisje 25 jaar alg ontw zoekt serieuze KENNISMA KING met besch jongeman 25 32 jaar met vaste positie Br no 6466 bur dezer VULPEN KAPOT Stuur hem ons en U krijgt hem vakkun dig gerepareerd en als nieuw terug Zuidam's Kantoorboek handel fa M H Mostert Voorstraat 44 Utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD tonês'é^g 22 Februari 19S1 - S8e Jaargang No 25t Pagina 5 Duitsers bevreesd voor conferentie van de Grote Vier Van onze correspondent in West-Duitsland In de meest letterlijke zin van het woord leeft Duitsland op het ogenblik in de schaduw van de al dan niet te houden vier mogendhedenconferentie De Duitsers beseffen dat zij wanneer deze conferentie tot stand komt weer eens tot een volslagen pas sieve rol veroordeeld zullen zijn Dan zullen de dagen van Pots dam terugkeren toen bij hen zonder hen en over hen werd onder handeld De Westelijke geallieerden hebben Adenauer weliswaar beloofd hem steeds op de hoogte te houden maar deze heeft er blijk van gegeven dit maar een schrale troost te achten Hij en elke Duitser met hem wantrouwt de viermogendheden-conferentie Hij betwijfelt of de Westelijke geallieerden wel voldoende sterk in hun schoenen staan om het Russische diplomatieke offensief dat in het begrip neutraliteit van Duitsland " samen te vatten is in zijn gehele gevaarlijke draagwijdte door te hebben en af te wijzen Hij weet welk een attractie deze neutralisering vooral op de Franse diplomatie uitoefent en in het algemeen op vele West Europeanen En hij betreurt dat zo diep dat hij zich reeds tot zeer pessimistische uitlatingen over de toekomst van Europa heeft laten verleiden heden-conferentie weliswaar be reid haar op te geven d.w.z weg te moffelen maar dat verandert niets aan het feit dat de Russen ook op het punt van de Duitse ontwapening het eerst en tot nog toe uitsluitend in feite tegen de principes van Potsdam hebben ge zondigd Intussen leeft zoals we zeiden Duitsland in de schaduw van de vier-mogendheden - conferentie Is het toevallig dat zich juist nu van de Duitse publieke opinie een grote zenuwachtigheid meester maakt Men is als de dood zo bang voor de neutralisatie en voelt zich door het Westen al half verraden Van daar ook dat men zich zo druk maakt over de oorlogsmisdadigers van Landsberg De psychologische toestand waar in de dreigende terechtstellingen grote groepen van het Duitse volk hebben gebracht grensde soms aan het hysterische Men kan er echter ook een gloeiende vorm van „ haat-liefde " jegens het Westen in zien „ Voorgeleiding " was miet eenvoudig — Gedurende het verhoor van zeven dok-werkers die zich voor de Lon dense Politierechter in Bow Street moesten verantwoorden wegens het aanzetten tot staking werden door kameraden butfem het gebouw hal lonnen opgelaten welke van leuzen waren voorzien Een van deze voor werpen werd door politieagenten gepakt en aan de magistraat ge toond Het bleek echter niet eenvou dig Jiet „ luchtig " geval in het ge rechtsgebouw té krijgen De politie mannen hadden er tenminste hun handen aan vol aan een Duits leger begonnen te denken de semi-militaire volks politie op de been brachten Zij schijnen nu aan de vooravond van de door hen gewenste vier-mogend - Geen snelle oplossing kabinetscrisis Steenberghe bezig met ontwerpen van nieuw program Van onze parlementaire redacteur Uit de arbeid van de kabinetsfor mateur valt wel af te leiden dat de moeilijkheden der kabinetscrisis van een andere aard zijn dan veelal werd aangenomen Vorige week werd het nogal eens voorgesteld dat men het eens was gewoi-den over het pro gram en dat slechts de persoons keuze bezwaren meebracht De aan gezochte figuren zouden zich ook met het program hebben kunnen verenigen en bedankten alleen maar uit organisatorisohe of persoonlijke overwegingen De nieuwe formateur is evenwel begonnen met alle fractieleiders te raadplegen en hij liet zich Woensdag gelijk gemeld door de nog zittende ministers op de hoogte stellen van de hangende financiële en economi sche problemen De heer Steen berghe is kennelijk bezig met het ontwerpen van een nieuw program hetgeen hij zeker niet behoefde te doen als hij er één kant en klaar had gevonden waarover partijen het eens waren geworden Wij vernemen dan ook van ingelichte zijde dat er slechts brokstukken gereed waren die niet in elkander passen als de stukken van een legpuzzle Men kan er op rekenen dat de op lossing van de crisis nog wel enige tijd op zich zal laten wachten Een aanwijzing hiervoor is o.i ook het t)ericht dat minister Stikker Zater dag voor ongeveer een week naar Washington zal afreizen Hoe de par tijpolitieke verhoudingen ook mogen liggen zeker is dat bij aUe bespre kingen over een oplossing de inzich ten van de minister van Buitenlandse Zaken van zeer grote invloed zijn De heer Stikker zal dus vóór Zaterdag a.s zijn deel aan de besprekingen hebben bijgedragen of er is zelfs een kans dat men geen oplossing ziet voor zijn terugkomst uit Amerika Behalve de financiële en economi sche problemen zijn er nog de sociale de militaire en andere vraag stukken als Nieuw Guinea ten aan zien waarvan de formateur zich nog zal willen inwerken Dat zal tijd kosten 146 144^,4 86 % 270 40 319 172 127 130 160 147 168 101 % 137 % 218 Séiurs'von Mmsl^rdaiifi ' Slotaoteringen van Donderdag 22 Febr 1951 ai-2 22-2 Actieve Obligaties staatsleningen ad f loog — 991/2 Gr.-Obl 3 % Ne'd ' 48 3 % dito • 47 3 % 3 dito 1937 3 D.-len ' 47 3 % Invest.cert 3 Ned ' 62 ' 6 « Ned • 62-'G4 N N.W.S 2^/2 Spaare VA fo Indië ' 37 A 3 Grootb ' 46 s 96rt 96 % 94 V 97ft 96,ï " 96 % 77-';i 92Va 94?i 941/8 97 Niet-actieve Obligaties staatsleningen Denem. Eng F 95 % 92'/a 94 % 171 131 % Actieve Aandelen Banl - en credletlnstell C.H.I.B 46'/i 47 Nat Hand.b 92-fi 92 % Nedi H.mÖ 157 % 157;4 On-dernemingen 175 3261/2 124 136 187 125 170'.i 152V2 232 335 236 252 % 170 163!4 tndustr Alg K Onte Bergh's Jurg V Berk's P Calvé-Dellt Centr Suiker Fokker Gelder Zonen Kon N H Lever B & U Ncd Ford Ned Kabe'.l P G G B dito C.P.Wd W Fyenoord 175 323 % 1231.2 13514 lasH 126 1C3 151 % 231 '% 325 2361,4 25IV2 1721/2 Algemene Spoorwegstaking in Engeland verwacht Hier en daar wordt reeds gestaaUt Mijnbouwondernemingen > 45 247 Ie K — 2e K - 245 BilUton dito 29'5 121/2 petroleamondern D Petr Mü 280 % 280 297 3091/2 3091/1 506 298 % 310'/b SlOi.i 50S dito Pr A Kon Petr M dito Onder-A M E P Mij onderhandelingen besloten om Vrij dag te middernacht in staking te gaan indien zü niet tevreden zou den zijn over het resultaat der be sprekingen Tienduizenden spoor weglieden te Manchester bessloten het werk vannacht neer te leggen Volgens een verklaring van de spoorwegdirectie zijn loonsverhogin gen ten bedrage van 9.250.000 pond sterling per jaar aangeboden De vakbonden hadden 12.000.000 pond geëist Donderdagochtend heden zullen op verzoek van de vakbondsleiders besprekingen beginnen met de Mi nister van Arbeid Aneurin Bevan Behalve de spoorweglieden te Manchester zijn ook spoorweglieden te Barnsley in Yorkshire vannacht in staking gegaan waardoor het vervoer van steenkool uit de mijnen van Zuid Yorkshire ernstig gestag neerd zal worden Rubberondernemlngen 26ft 25 % 124 % 129 108 A'dam Kubb Bandar H M Deli-B E M Kendeng U O.-Java R M Oostk C M Serb " S.-H 1261/2 1281/2 lOai/i 104 401/1 107 45 48 ^ 62 110 % 431,4 84 % 51% 7% 49 % 102 % 201 /» Scheepvaart-MUen 189 1341 1541/4 130'i.i 168 % 203 163 177 % sulKerondetneratngetiH.v A'dam 113 ' 2 J Cult Mij 571 Ned I S U 102V V C Mij 27 188 134 155 30 167 263^4 166 % HOU A Lijn Java-Ch.-J.! K N St Mij Kon Paketv Ned S ünle Otnm S.v.b R'danische L Stv Mij Ned 921,4 62 % 38% 2 % 112 % 57 V2 101 % 261/i Neutraliteit ondenkbaar D it pessimisme wordt door brede lagen van de Duitse bevolking gedeeld Instinctief voelt ij dat zij door een eventuele neutralisering aan het vrije spel van kwade krach ten overgeleverd zou zijn en dat zij nog niet sterk genoeg is om daar uit zichzell met succes weerstand aan te bieden Ook wanneer zowel de „ Iwan " als de Ami " zijn hielen zou lichten zou zij daarover niet recht verheugd kunnen zijn Want ten slotte zal de Iwan reeds op 80 km van Berlijn weer halt houden ter wijl de Ami 6000 km ver weg trekt Het Duitse verzet tegen de herbe wapening onder Westerse auspiciën is hiermee slechts schijnbaar in strijd Juist de levendigheid waar mee in West-Duitsland over deze herbewapening is gediscussieerd be wijst dat men haar althans discuta bel vond Niet de gedachte op zich zelf werd verworpen alleen de vorm die deze gedachte heeft zolang Duitsland nog niet gelijkberechtigd is In dit opzicht zijn twee mannen het nooit zo eens geweest als Eisen hower en Schumacher Pas wanneer bepaalde politieke voorwaarden ver vuld zijn zo redeneren beiden geheel analoog kan van een West-Duitse bijdrage tot de verdediging van de Westerse wereld sprake zijn Ade nauer verschilt met hen in zoverre van mening dat hij uit bezorgdheid voor het voortbestaan van de Chris telijke cultuur op staande voet een Ehiitse defensie wil organiseren De herbewapenings-gedachte stamt uit het Westen Ondanks critiek op de vorm achten de Duitsers haar het overwegen alleszins waard Geheel anders is het met de neutralisatie gedachte die door het Oosten is op geworpen Die is voor de Duitsers afgezien van een groep warhoofdige intellectuelen en politici niet discu tabel Beter dan welk ander volk ook weten zij wat de Sovjet-ideeën waard zijn In het vredeslustrum dat sedert Potsdam is verlopen heb ben zij van zeer nabij de geruisloze ondergang van menige zg „ neutrale " staat kunnen aanschouwen Ook Be nesj heeft eens gemeend een „ neu traal " Tsjeohoslowakije op de been te kunnen houden Het experiment heeft hem zijn politieke reputatie gekost De Russen willen echter niet alleen een neutraal Duitsland Zij willen bovendien een gedemilitariseerd Duitsland Dat maakt de kans op een duurzame existentie nog geringer Want aUe neutrale landen die nu nog in Europa bestaan en hoop kun nen hebben te blijven bestaan nl Zweden en Zwitserland beschikken over een leger dat er zijn mag Een geneutraliseerd Duitsland zou vol gens deze redenering in elk geval in het bezit van een leger moeten worden gesteld Maar de gehele op zet van de Oosterse neutralisatie gedachte is juist te verhinderen dat Duitsland weer een weermacht krijgt vooral ook omdat die persé in het Rode Leger haar toekomstige tegen stander zal zien Potsdam een illusie De Russen bei-oepen zich in hun tegenwoordige nota's weer met alle nadruk op Potsdam Inderdaad is daar tussen de overwinnaars van de tweede wereldoorlog de absolute ontwapening van Duitsland afge sproken Maar sedert Potsdam heeft zich de internationale toe stand radicaal gewijzigd En wel vooral door toedoen van de Russen zelf Een beroep op Potsdam al leen wat de Duitse ontwapening betreft is dus wel handig maar tegelflk toont het het totale ma chiavellisme van de Sovjet poli-tiek te meer daar het juist de Rus sen zvjn geweest die in hun zone lang voordat de Westelijken weer De onderhandelingen tussen het bestuur van de Britse genationali seerde spoorwegen en de vakbond leiders van het spoorwegpersoneel zijn na drie - dagen afgebroken Er dreigt thans een staking in het ge hele land Tienduizenden spoormannen in centra in het gehele land zijn reeds een langzaam aan-actie begonnen Een algemene spoorwegstaking in Engeland binnen 48 uur lijkt thans bijna zeker te zijn Als de staking doorgaat zal het een wilde zijn daar de vakbonden haar niet 21 dagen tevoren zullen hebben aangekondigd Spoorweglieden in bijna elk vi taal spoorwegcentrum in het land hadden reeds voor het afbreken der Adverbentde De besm bescherming tegen de kou Warme ^ on Nmda baad biei«oi « oor en nai * cst puH.««ct of sKp-om Sopcrieat to kwaiiiek eo Vism Drie gevangenen ontsnapt uit Huis van Bewaring lil Een van eigen beweging teruggekeerd in de hoofdstad hen uit Drie airrestanten die in het Huis van Bewaring III aan de Levantkade te Amsterdam verbleven zijn Woensdagmiddag ontsnapt Een vain hen heeft zich Donder dagmongen vroeg weer gemeld Woensdagmiddag waren de drie vluchtelingen de 22-jarige icleer maker M de 38-jarige monteur H en de Öl-jarige bankwerker D werkzaam in een aparte kamer die ingericht is als kleermaikerij Zij stonden onder toezicht van een bewaarder die tevens een oogje in ' t zeil moest houden op een groep arrestanten die zioh baadden in een nabtj gelegen badkamer Uit het onderzoek dat onmiddel lijk na de ontvluchting - is ingesteld is gebleken dat een van de drie mannen vermoedelijk de bankwer ker D die een bekende „ brandkas tenkraker " is in het bezit moet zijn geiweest van een goed ijzer zaagje Sedurende twee maal vijf miinuten de tijd dat de bewaarder in de badkamer was zagen de ge vangenen kans een ijzeren tralie door te zagen De spijl werd latei terugg-evonden Zij wrongen zich door de nauwe 0|jcnjnig en kwamen zo in de tuin die ligt tussen het Huis van Bewaring en het vroegere quarantainegebouw dat thans in g'ebruilj is bij een scheepvaart anaatHC'happij • Deze tuin is afgesloten door een tweetal lage gebouwen aan de straatzijde en de achterzijde die grenst aan het spoorwegemplace ment Een bewaarder die voor het raam stond op de eerste verdieping van het Huis van Bewaring zag de drie mannen in de tuin aanvanke lijk voor bootwerkers aan Zij had den zioh wat voor klecrjnakers niet zo moeilijk is namelijk voor zien van burgerkleding Ben had o.a een pet opgezet Toch ver trouwde de bewaarder die drie mannen niet want ook bootwer kers hebben in die tuin niets te maken Hij begaf zich naar beneden om te melden wat hij gezien had en toen hij enkele ogenblikken later weer keek zag hij de mannen langs een regenpijp naar boven klimmen Hij sloeg direct alarm Ook de bewaarder bij de badka - mer had toen al gemerkt dat zijn kleermakers verdwenen waren On middellijk verlieten enkele bewaar ders het gebouw en werd de i)olitie gealarmeerd De drie vluohtelingen hadden eohter de tijd gehad op het dak van het >| ebouw dat aan toet rang'eerterrein van de spoorwegen grenst te telimmen en vandaar was de sprong in de vrij heid gebeurd voor iemand dit kon verhinderen Tussen de vele spoor wagons wisten zg snel te ontko men Een van hen M bleek edhter niet zo gesteld te zrjn op zijn vrij heid Donderdagmorgen voor het krieken van de dag meldde hij zich tenminste weer bij de hoofdportier De politie te Amsterdam en om geving begon Woensdagmiddag di rect met een uitgebreid onderzoek dat tot nu toe geen resultaat heeft opgeleverd De ramp van de Duc de NormandiV Vervolg van pag 1 van het schip het uiterste in het werk om met behulp van zuurstof de nog steeds bewusteloze kapitein van de „ Due de Normandie " tot het leven terug te roepen De Fransman had echter te veel geleden en zij slaagden niet Nog voor de aankomst in Antwerpen moesten zij de dood constateren De enige overlevende van de rampde 20 jarige F Rigue een broer vande kapitein was uiteraard diep on der de indruk van het gebeurde Hijkon slechts weinig vertellen wantde ramp speelde zich in enkele ogen blikken af In Antwerpen is hij ineen hotel ondergebracht en vandaarzal hij naar Boulogne sur Mer te rugkeren „ Pakjes roomboter van 125 gram Van onze Haagse redacteur Naar wij vernemen zou het in de handel brengen van pakjes room boter tot een gewicht van 100 gram op technische moeilijkheden stuiten Er wordt thans gewerkt aan een plan om pakjes roomboter a 125 gr van het botermerk te voorzien BANK VOOR 2UID-AFRrKA OVER 1949/'50 8 PCT DIV Van de Ned Bank voor Zuid-Afrika N.V is het dividend over 1949/'50 be paald op 8 pet v j 7 pet 87 % Ned I „ Nieaf " 144 Ned Scheepsb 146 % Noordl Ind v V 86 Miima 273 Padang P C Rott Dr Mü 321=i Rouppe V d V Rubb.fabr „ Vr ' 173 % S K M de N.b 127 % Schokbeton 129 % Stokvis H Mij 161 % stork & Co 1471,4 Ver Blikfabr 169 % V Ph F Zw 100 Werksp serie A 138 W Ind & H 221 Zwanenburg Org 191 % 1 H0II Bank 41/2 — K Ned S 3y3)3 88 R S Hbk 3 % — Industriële Obligaties Alg K U S % 10114 B.&J P.V.d 3¥j lOOT'a 105 % 108=8 109 % 103 1001,4 100 % 941,4 Lever Br sï'a 106 Philips d.l 3 % 108 % Stokvis 3 % 109V2 SabaksondememlngenDeli Bat Mij H41/4 Dell Mij 105Ü Senembah MQ lOi "!^ Diversen M & Co N Werkspoor 31/a 102^i 115 104 10014 Cookeril 4 lOOli Bat Petr Mij 3 % 100V2 Kon P Mij 3 % — C I W Lits 4 — 177*4 1775 37 % — Electr - en GasmaatschappUen Aniem Nat B 41 % 42%Ovcrz Gas Mi 56i,4 S7l'4 Haudetsondememlugen DeU Spoorw 31,2 — Ned I S ' 37 31/2Sam Joana 4 — 130 % obligaties 97A 97,'a 1091,4 Premieleningen A'dam O f 100 3 ' 38 4 4 Voorlopig genot lis 116 U3 % Borneo Sum H 118 % Curaq H.mtj 308 H Mil G Sch 98 Houth Pont — Internatio 171 Linde Teves ISlVi Mol Hand.ver 81 Tels & C9 — 97-3 1091/2 Prov en Gem Leningen Apeldoorn ' 47 3 Arnhem ' 33 S Bandoeng ' 38 4 Batavia ' 37 A 4 G'land ' 38 3 dito 20-3 I ' 47 3 ' s Hage - SS 314 dito Ie len ' 37 3 dito ' 38 3 % 3 — 96 l/i A'dam ' 47 31/s 3 dito ' 48 3 % 3 Kon Petr ' 50 Z\'o 60 65 Niet-actieve Aandelen Bank - en Credietinstellingen A'damsche Bank Escomptobank Holl Bank Unie Jav Bank Mij P N a Ned B v Z.-A Ned Credietb R'damse Bank Sur Bank Twentsche Bank 177 49?a 266 88 94 % 2371,4 106 % 174 Mijnbouw-ondernemingen Oost Borneo — — unroeiende Goederen MUen 37?è — 98 % 99 100,1 » 96 «« 1773,4 49 % 2651 ' 33 354 ¦ 38 3 ¦ 38 3 ' 47 S ' 38 3 • 38 3 ¦ 47 S 99 lOI Gron 155 % 156 Gem Eigendom TabaksonderncmingenAr TabaR Mij 98 % Besoeki Tab MU - Tbee-Ondetnemlngensedeo — Telaga Patengan 42 % Diverse Cultuurondernemmsen 239 IO6IJ 174 dito Haarlem Haarlem Den Bosch 178 % 179 % 98'/i 96 % L'warden Leiden 93 42 Oepotfractlebewijzen etc Rott Bel cons 210 21 N Ned Am H.b 68 % 6 N W « s P H 180 Industriële ondernemingen N.-H ' 47 31/2)3 dito Ie len ' 38 3 dito 2e len ' 47 3 Ng.Cult Mij Diversen Albert Heyn Ned Mij Walv.v Sohev Expl MH Thomsons H.bedr Zeeh Kolst S Spoorwegen Dell Spoorw MiJ N.d.-Ind Sp.w Samar Toanna Semar Cheribon Amerik Spoorwegen 309 Nijm 2e L ^ 37 3 % 312 lOOA lOOA lOOA lOOA 93 % 99 ^' 95^4 — _ 85?i _ 941 / R'dam ' 37 31/2 dito Ie 1 ' 36 3 % dito ' 38 3 % 3 1941 / 114 Z.-H 3e 1 ' 37 3 Albatros Superf Alg Norit Allan ¦& Co Alweco Amst B Mij Bergh Papierf Breda Mach.fabr Buhrmann's P Dikkers D & R fDEU Emball en H.b Gruyter Heemaf N V Helneken Hero Conserven Holl Stoomm.f Holl Beton Holl Dr èn K Holl K Ind Hon Melksuiker Intern Gew Bet Intern Kunstst Klinker Isoliet Kondor Kon Ned Zout Kon Pharm Br Kon Ver Tapijt Kon Zw Ketjen Letterg A'dam Lever Br 6 % C dito 4 % Pret Lyempf Lijm - en Gel.f Mr Fr Smulders M Ned Bakkerij Ned A A Vr Ned Am Pitting Ned App Nedap Ned Gist en Sp 193 % 337 94 51 % 14154 1671 337 93 dito 2e len ' 38 3 158 % 156 dito ' 46 3 Bank - en Credietinstelliugen B.v.N.G.O ' 37 3 % 100 % — dito ' 38 3 100 100 29 % 12!4 120 % 146 128 % 155 183 % 173 % B V O Z ' 37 4 56 119 1671.4 149 % 128 155I ' 188 174 Gem Cr 40-j 3 94 94 Ned B 5 % 4 — — 3 % Pandbtleven A.H XY G.(3%)3 23 % 11% 26% 25% 31 % Baltimore C v A Miss K T CVA New Y C CVA Pennsylv C v A Can PacH C v A A H.b s XYSÏi — A H B 3 % 3 89 — B H B G 3 % 3 _ — 230 247 221 54 279 337 7S -'* 269 % 241 % 135 % 100 % 157 231 248 165 % 152 % 102 51 % 179 273 244 I35!6 101 157 D H Bk d 3 % 931 / 941 / Fr Gr 31,4 951/2 Amerikaanse fondsen Amer B C v A — dito 3 % 3 90 % Gr H 3 % 3 89 % Gr Hyp B 3 % 98 % ggi Amer SmAnacondaBethl StChryslerGen Mot,Intern N.KennecottRep SteelStand BrU.S SteelCities Serv C v ANorth Am CVAConst O C2v AMidcont C v APhilips C V A Shell U CvA Tide Water CvA Prolongatie Cv A Cv A CvA CvA CvA CVA CvA C VA CVA CvA HOU H 3 % 31,4 921/4 _ 47 % 61 38 110 % 43 S514 61 % 7 % 49 % 101 % 20 % 107A 61 % 92 % 63',ii 38 % 254 H N G 3 % 3 89 % 89 % Mij.v.H.Cr 3 % 3 87 % — N H.bk s E 3^4 93 % — dito Gec 3 % 3 90 % go N.H.S.K 3 % 3 89 % gOVi dito serie 8 3 — — N.w H.k 3 % — O H.k 3 % 3 — 88 R H.k 3%)3'A 93 ütr H s KL SV4 9314 9314 dito Geo 3 % a 90 891/4 W H s N.O 3 % — 242 141 % 83 % 110 286 230 141 »/ 831,4 110 % 285 dito SVa 3 — dito 3 — 90 % Z H bk - 3 % — — Z H s KL 3 % 3 — — Z.H Hypb 3V2 — — De scheuring in de ApostoIischeGemeenten Proc.-gen eist vernietiging A'damse arrest In de zitting van de Hoge Raad van 8 Februari zijn de pleidooien gehouden in de zaok van de heer Slok CS tegen een arrest van het Amsterdamse Gerechtshof waa,rbg was uitgesproken dat de aanwij zing van de heer G Kamphuis als apostel van de Hersteld Apostoli sche Zendingsgemeente in de Een heid der Apostelen rechtmatig is geweest I>e procureur-generaal btj de Hoge Raad mr Berger thans con clusie nemende in deze zaak heeft vernietiging - van het Amsterdamse arrest gevraagd Naar zijn oordeel staat vast dat de in Dmtsland zetelende hoofd apostel die wel de bevoegdheid had tot benoeming van de apostel als vijandelijk onderdaan volgens het besluit vijandeHfk vermogen van rfechtswege in zijn bevoegdheden was geschorst zodat de benoeming door de hoofdapostel van Joohems niet rechtsgeldig was Het door de raadsman terzake gestelde middel achtte de procureur-generaal der halve gegrond De vraag of Paas man en Kamphuis als apostel kon den optreden moet z.i ontkennend worden beantwoord De overige middelen achtte de procureur-ge neraal ongegrond Hg merkte daar bij op dat de statutenwy-ziging on geldig geacht moet worden De Hoge Raad zal op 6 April ar rest wijzen De trein rel op CS te Amsterdam De 32-jarige Utrechtenaar W M R die vorig jaar Juli betrokken was geweest bij een vechtpartij in een trein op het Amsterdamse Sen traal Station stond terecht voor de Amsterdamse rechtbank De offi cier van justitie mr L ' Feitsma eiste acht maanden tegen hem De tweede vechtersbaas tegen wie op 26 Januari dezelfde straf werd ge eist is naar - wij eerder uitvoerig meldden inmiddels tot zes maan den veroordeeld De verdadhte die volgens zijn ¦ verklaring veertig borrels had ge dronken zeide ter zitting dat hij zich niets kon herinneren Ik was zat " „ Als de getuigen het zo - ver klaren zal het wel zo zijn geweest " De Officier van Justitie eiste ten slotte acht maanden In zijn laatste woord vroeg verd die een straf blad met acht vonnissen heeft of het niet mogelijk was hem voor de laatste keer nog een kans te geven en te straffen met een geldboete van vier of - vijfhonderd gulden Op 7 Maart zal de recihtbank uitspraak doen 25.000 Nederlanders dit jaar naar Australië Te Canberra is het immigratiever drag tussen Nederland en Australië getekend Dit verdrag is vijf jaar geldig en gaat in op 1 April van dit dit jaar Australië verplicht zich in 1951 25.000 Nederlandse emigranten op te nemen en dit getal zal zo mo gelijk volgende jaren worden ver hoogd Senrs09«!?ad<9ii Donderdag 22 Februari AMSTERDAM ~ De effectenbeurs blijft deze week wel zeer onbewogen Vandaag had de handel weer heel wei nig te betekenen en ook in het koers niveau zat zo goed ais geen ontwikke ling Verlaten hoeken en wemig notenn - f en zelfs bij de voornaamste tape ondsen wijzen wel op de zeer geringe activiteit New York blijft vandaag dicht wegens Washington Day dus ook de Amerikaanse sector was zeer stil waarbii het agio gehandhaafd bleef op circa lOè procent De beura ziet voorts nog geen nieuwe lichtpun ten inzake de oplossing van de kabi netscrisis zodat ook hiervan geen sti mulansen uitgingen Algemene Exploltatiemaatschappy werd weer in een open hoeli verhan deld waarbij de koers aanvankelijk enkele punten beter was Tegen slot werd dezelfde prns betaald als giste ren n.l 50 De Indonesische sector opende voor liet merendeel j>ri,ishou dend doch moest tegen slot hier en daar een enkel puntje prijsgeven Grote nadelige verschillen kwamen echter niet voor Indonesische credietinstel lingen waren prijshoudend De industriemarkt was lusteloos waarbij alleen Olie en Unilever regel matig noteerden zoala dit al de hele week het geval is Van enige drukte in deze hoeken was echter geen sprake Kon Olie moest tegen slot een kleinig heid prJisgeven en gold 309i 310i ^ Unilever was 1 punt lager Philips wist zich vrij goed te handhaven De overi ge industrieën waren eerder wat lager Aandelen Thomassen en Driver waarvan het emissieprospectus heden middag verschünt waren desondanks twee pjimten hoger op 305 De scheep vaartmarkt had vandaag een vrijwel identiek verloop als de industriemarkt Staatafondsen houden zich reeds de hele week vrij goed ook vandaag ble ven de noteringen ten volle gehand haafd Prolongatie 2 \ pet SlOTNOTERINGEN NEW-YORKSE BEURS 73 % 18 % Atch T Baltim Can Pac 111 C NVCentr Penn K Sn pac Un pac 104 % 1041,4 Pack M ftU Ch 64 % 63 Radio C Am.can 105 »/» 105/2 Sep St Am.C&F 36Vs SS Reyn 1 A Smelt 77 % 77 Sears R Am.T&l 154 % 154 Shell U Airi.Tob 65 % 85 % S Vac A.-COPP 43 % 43',4 St Br B Steel 56 55V2 StOllN.I - ¦ 51'/g n % 49tó 3078 164 21 % ae'/s 69 2278 22 % G year Hudson I Harv LKleke I T en T 165 21 % 27 37»4 15Ti 23 22 % Ken Coi 76V2 - n % 5 % im 46 % 34% 56 % 5T/3 Zl'/a 25>/a 104 68 % 69'!S Mongt.W 73 % 18 % 36 % 37'',4 15 % 77 % 70 % 5 % 18 46 34 56 % 58 B Airpl Chrysler city B Cons Ëc D.Alror Dp.d.N, B.Kodah G Elect Gen M Omzet N.B 62 Studeb 75 % Texas C 49 O Alrcr 30?i O Corp lOSVi 104 O Pmit 89 89 aS.Bub 45','2 OS.Steel 54^8 West,h 49>i WOOlW - 1.670.000 verband met 92 3S'A 70 % 57 % 44 % 36 % 4594 54 % 49 % 27i4 24 % 102' 5 33 % 92 % 37 % i % 70 % 57 % 44 % 17 44 % 44 % Washington - öay " 22 Februari gesloten 3 PCT INTERIM-DIVIDEND GEO WEHRY Naar wij vernemen zal Geo Wehry en Co N.V a conto van de over 1950 ver wachte winst per 1 Maart a.s te Am sterdam een interim-dividend betaal baar stellen van 3 % ^& i-d *^ ei ^ '^ d Juliana Regina D e uitgeverij Hollandia te Baarn heeft de goede gedachte gehad een Oranje kroniek aan te leggen met foto's van ons Koninklijk Huis Het vorig jaar hebben wij met vreugde gewezen op het eerste deel van deze serie en thans kunnen - wij het t weede deel geheten „ Juliana Regina 1950 " begroeten De beste en dik wijls bijzondere foto's van ons Koninklijk Gezin zijn hierin bijeen gebracht Waar zovelen de gewoonte hebben zeU een collectie foto's ge knipt uit bladen en tijdschriften bij een te brengen wordt het hun met deze reeks wel gemakkelijk ge maakt Betere afdrukken dan deze koperdiepdruk-cliché's zullen zij wel nergens anders aantreffen Na ver loop van jaren zal deze kroniek een kostbaar bezit blijken te zijn Prinses Wilhelmina bezocht Academie Kerk en Wereld Woensdagmorgen bracht Prinses Wilhelmina een bezoek aan de aca demie van de stichting „ Kerk en Wereld " te Driebergen Na een uit voerig gesprek met de reetor dr F Boerwinkel enige directoren van de stichting prof dr W Banning hoofddocent der academie en ds G P Klijn hoofdredacteur van het blad „ De open deur " woonde de Prinses het college bij van prof Banning over het Communisme Daarna onderhield zij zich enige tijd met een aantal studenten van de academie Na een korte bezichtiging van de woongelegenheid der studen ten en van de kapel vertrok de Prinses tegen half een naar Soest dijk Sk&ü»egsstl|^»g &» ALGENIB Buenos Aires-R'dam pass 21 Dover ALGORAB Abadan-Bdam pass 21 Finisterre ALNATI 22 te R'dam van Buenos Aires ALTAIR Porto Alegre R'dam pass 21 South goodwin ALWAKI New York-Buenos Aires 21 anker rede Montevideo AN NENKERK R'dam Melbourne pass 21 Dungeneas BANTAM BaliUpapan E'dani pass 21 Guardafui BLOEM FONTEIN 21 van Durban naar East Londen BLIJDENDIJK R'dam Phi-ladelphia pasa 21 Wight CALTEX Leiden 22 te R'dam van Rastanura CALTEX Utreclit 21 te Sidon van Rot terdam CHAMA Bandarmasliur-Suez pass 21 Bil Perim DALERDIJK R'dam-Vancouver pass 21 Azuera n Los Angeles EENDRACHT B'dam Piraeus pass 21 Ouessant PABMSTJM Savona-Hamptonroads pass 21 kp Spartel GORDIAS Malaga-Antwer - S en pass 21 Guernsey GOUWE 2l v lakar Monrovia HELENA 21 v Ant werpen Portorico A'dam HERSILIA 21 van Trinidad n Nederland KEDOE R'dam-Singapore 21 verw pass Mini coy LAAGKERK R'dam-Calcutta pass 21 kp St Vincent n Marseille LANGKOEAS R'dam-Balikpapan 21 te Belawan LEOPOLDSKERK Calcut ta-R'dam 20 v Genua n Boulogne LISSEKERK Calcutta-R'dam 21 van Genua n Marseille MAASKERK 21 v Freetown naar Monrovia MALEA Londen-Curacao pass 21 San Miguei MALVINA Menaalahmadi-Yokohama pass 21 Cochin - MENTOR Valencia R'dam pass 21 Finisterre MUIDBK KERK 21 van Beira n Mombassa PBRNAT Montevideo Singapore pass 21 Enggano Eil RIDDERKERK 21 v Port Elizabeth n Kaapstad EOE BIAH A'dam Baliltpapan pass 21 kp Degaa RUYS Yokohama-Rio de Ja neiro 21 v Durban n East Londen SALATIGA Perzische Golf-Seattle 22 vm te Portland SARANGAN B'dam Balikpapan 21 v Belawan 22 te Pe nang SIBAJAK B'dam-Melbourne pass 21 kp Comorin SLAMAT 21 van Singapore 22 te Portswettenham SOESTDIJK Soerabaia-New York 21 te Halifax STAD MAASSLUIS Mclil la-IJmuiden 21 bii Ouessant STAD VLAARDINGEN Narvik R'dam pass 21 Doggersbank STENTOR 21 te Algiers van Malaga STRAAT SOEN DA Buenos Aires-Kobe 21 v Singapore naar Hongkong TALISSB A'dam Balikpapan pass 21 Ijp Guardafui TIBIA R'dam - Curacao pass 21 Start point VEENDAM 21 van Havanna n Nassau WILLEMSTAD A'dam-West Indië 21 van Madeira WINTERS WIJK Huelva R'dam 21 bij Ouessant AALSDIJK 21-2 v Tampico nr Tampa AARDIJK 21 2 van Havanna nr Browns ville ALCYONE R'dam — Calcutta pass 21-2 Stromboli ALPHERAT 19-2 van Kaapstad nr Port Elizabeth AMSTEL VAART 20 2 v Bombay te Karachi AP PINGEDAM 20 2 Van Cadiz nr Vleo ARENDSKERK Melbourne — K'dam 21-2 te Genua BARENDRECHT - Willemb-l-rends—Nederland 21/22 2 te Montevld.3o CERAM Calcutta R'dam 21-2 te Suez CORYDA 18-2 van San Francisco naar Japan via Oleum COTTICA A'dan Vïest Indië pass 21-2 St Pauls Rocks DRENTHE San Francisco—Basrah ia-2 te Bombay EDAM 22-2 te Rotterdam v New York GAASTERKERK 21-2 van A'dam nr Philadelphia HERMES A'dam — West-Indië 21-2 van Santiago de Cufca nr Kingston KLIPFONTEIN 22-2 van A'dam nr Zuid-Alrika LEÜVEKERX R'dam — Basrah 22-2 te Marseille LIM BURG Vancouver—Calcutta 19-2 van Panama City nr Mobile LINGE 21-2 te Libreville MIDAS 21-2 van Eleusis nr Pamaquesta NIEUW AMSTERDAM 21-2 te Havanna ODYSSEUS 21-2 van A'dam nr Tanger ORANJESTAD 21-2 van Tri nidad nr Barbados PRINS JOH WIL LEM PRISO 22-2 12 uur Barcelona SU MATRA New York—Calcutta 20-2 te Abadan TEUCER Liverpool—Manilla 19 en-2 te Hongkong VOLEND-iiM 22-2 r in verw Halifax v R'dam WINSUM lC-2 van Maracaibo te Curacao WOEN3 DRECHT Curacao—R'dam pass 2i-2 Sombrero Repatriêringsschepen JOHAN v OLDENBARNEVELT Soera baja—Amsterdam pass 21-2 Perim nr Aden KOTa INTEN Soerabaja—Rotterda.ni 21-2 bij Boompjes eilanden NELLY 20-2 van Djakarta naar Amster dam RADJA Soerabaja—Amsterdam pass 21-2 Socrota WILLEM RUYS Djakarta—Rotterdam 21-2 van Suez ZEEPOST VOOR OOST EN WEST Met de volgende schepen kan zeepr.st worden verzonden De data waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd staan tussen haakjes ach ter de naam va nhet schip vermeld Indonesië m.s Mataran " 6 Maart Nieuw Guinea m.s Mataran " ' 6 Maart Antillen s.s „ Breda " 3 Maart Suriname m.s „ Bonaire " 7 Maart WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Keulen 3.31 + 0.38 Ruhrort 6.34 -|- 0.22 Lobith H.39 - 1 - 0.27 Nijmegen 9.04 + 0.23 Arnhem 8.91 -^ 0.20 Eefde 4.65 + 0.31 Deventer 3.61 - 1 - 0.30 Borgharen 42.33 - f 0.56 Belleld 12.87 - fO.32 Grave bene den 5.44 •)- 0.24 Vreeswijk 118 - f 0.29 Lith 200 + 0,37 WATERHOOGTEN WEERDSLUIS Utrecht 22 Febr — Bovenkant sluis 71 cm + N.A.P was 12 cm Benedon kant sluis 9 cm — N.A.P was 4 cm 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 22 Februarf 1951 - 58e Jaargang No 251 Pagina 6 CRMEflR FILMPROGRAMMA'S 2 * vveek J&it/ee&nt&Uf idciimu & etc t/e£t£c£fAoiwM LUiSE ULLRICH * HANS NIELSEN RENE DELTGEN'KATHE HAACK NEDERLANDSE lEICSI-BEWERKING iCAP.O'.FHIWUSSCV TOEGANG H JAAft <"« c«r eiTw • Htimphi'ey Ses?ttfi ^ « ööart^Hayakawa mmmiQ IN HeTCHAOTISCHÊ.m-OORCOOSS JAPAN aeSTK'jOTHVMPHRe ' BCOMCT \ DeMi>mw&iiea>Bt/DeSMoKKeiMANoeuN..jmLOosMiSMa - JAAT »-- FIlMflC inonzesene mRCt1*^TIME NIEUWS «/ I ^ HM.KKUISeR"TIH)HP,.MOeRSCHeieeM I VOETRAIMeDSTMO VOOKCOPfO NeoeitL eiFTAc-MiooiesBKoi/eff aeneiiL'JKmwec'jK wpeKztë » EEN INTCttESSANTE NATUUR.-tX!CU M ENTAI'RJE '^ CEYI OKrl Tropical Costuums In blauw grijs bruin en beige 1 en 2-rij modellen EN VOORAL NIET TE VERGETEN TEGEN DE OUDE P R IJ S Natuurlijk bij „ De Kroon " BILTSTRAAT 22 De zaak van vertrou wen TER OVERN AANGEB een goed renderend Levensmiddelen bedrijf omzet 45 mille gelegen in volkswijk bestaande uit win kel magazijn en ruime wo ning Wegens het bereiken van een hoge leeftijd en ge brek aan opvolger Kopprijs ƒ 8000 — Keurige inventaris Goederenvoorraad tegen fac tuurprijs Betaling kan desgewenst ge deeltelijk in overleg geschie den Inwerken toegestaan Eventuele koper moet be schikken over kleine woon ruimte Inlichtingen vrijblijvend Bu reau „ DE RECLAMEPOST " M F Lindostraat 39bis Utrecht PALACE REMBRRNDT RONALD REAGAN ^ CHARLES COBURN # SPRING BYINGTON ^ PRESTO ^ DUPLICATOR De machine voor verenigingen en particulieren Prijs slechts ƒ 132.50 Vraagt vrijblijvend demonstratie bij WAASDORP OUDE GRACHT 294 Tel 14337 UTRECHT bij de Smeebrug V A.U schlh Vrijs 32 et Kloek hadformaat 53 et eEN BELEVENIS VOOI!.ALUEN,0IE EEN ONVEHOETEL'JKE HERINNERING AAN WULEN 3OLS0N BEWAREN fALJOLSpW ¦^^^^^ ÜtÖON SINGS AOAiNf - jIiarryparks-barbarahale ' * u OINSCAC ' SPECIALE V00K5TEI.LINCEM ONDee.AUSPICIEN27FEBR VAN DE STICMTINO-AETI eTHeLIOIONI » 6s^5 SYMPHONIE FAMTASTIQUE ^ ygUt/ft ^ r^cT 3ËAN LOUIS BAR.RAULT ¦_^^ k;_^J VREEBURG • WYMAN-DIETRICHi lRICHARD TODD ' MICHAEL Wl LDINO * ACHTER HET VOETÜCHT <^ - STAGE F-RIOHT - REOIE ALFRED HITCHCOCK w'jMAtJ ACS Her neisjE,DAT£eN i J Te OMTMASKSaE ^/ VREEBURG ZONDAO-OCHTENO 35 FEBB HALF ELF ' \ A-eNONHeRR0ePBl'JK CAATSre 9 van de 10 ihnstenen gehruihen ZO wit - zo zuiver - zo zacht voor Uw huid COHEN lieeft weer IETS NIEOWS NYLON damesregen jassen met alknoop bare capuchon in di verse modetinten ƒ 24.75 Heren en Dames popeline regenjas met extra kraag ƒ 57.50 Speciale aanbieding Prima Heren trench coat ƒ 47.50 Dubbeltex regen jassen geh gevoerd reclame-aanbieding ƒ 49.50 en ƒ 65 — Koopt Ntr reeds Uw wollen badgoed zeiljoppers en damespantalons Grote sortering lederen motorkledirig Let volgende week op onze prijsvraag-advertentie Speciaal voor kin deren van 4 tot 12 jaar COHEN utrecht O Gracht 220 hoek Hamburgerstr H'sum Leeuwenstr 53 TTI " I in extase ^ H OotiioeoROTef/ATuvKvoR.'seReNOKTDeKK/ues-ne/z/oeii SAROf / vieren vóu KSff S/v reepcAArfe OPOENOMBfJ - r-pfÜKV T3--t CITY ZONDAGOCHTEND aS FEBRUARI TE ICSOUUR ^ MONTGOMERY CLIFT«ALINE AVACMAHON EM OE NEGENOARICE ^ IVAN 3ANDL IN "¦ M ^ wam PiAArseefPtexev vanaf Hgoe // A.o.CASfA.Tet.i^38 « REMBRANDT IZATERDAOCtA FEBRUARI AANVANO « 30UUR < d EUCD VOORSTE LLINC ^ IStSS^&S ^^^^" AUeEN VOOR KINOenen / va // 7-mjAAR ^ OLYMPIA BKENGT MARIA GORETTI Een film die iedere toeschouwer zal hrengen 18 JAAR CONCORDIA Bilihoven VAN ZONDAG 35 FEBK t.m WOENSDAG 38 FEBK Tarzan's Verbanning Tarzan Finds a Son ni.G.M FILni TOEGANG 11 JAAR ISOLEERDERS HULP - en LEERLING-ISOLEERDERS gevraagd bij ISOLATIE-BEDRIJF J SIEBOLS Aanmelden HEERENSTRAAT 12-13bis ook ' s avonds van 7 tot 8 uur OLVIS SHELTZEKERINGEN FABRIEK CV KANONSTRAAT 36 raagt voor haar techniscii atelier NETTE MEISJES Keurige werkkring Hoog loon Aanmelden van 9—5 uur ADVERTEERT IN DIT BLAD I KOOP ZE NO ' Van Vrijdag 23 Febr.totVrij(iag2Maart Speciale Aanbieding ZOMERSCHOENEN voordeprijzen van ZOMER 1950 Haast U Onze voorraad is niet onbeperkt Nu kunt U nog profiteren van prijzen welke dit jaar NIET MEER TERUGKOMEN Lange Viestraat 6 mS » TE KOOP gevraagd Brandkast Schrijfbureau oude mahonie ronde Tafel dito klaptafel 6 mahonie Stoelen en Fauteml en Slaapkamer ameublement Brieven met opgaaf van prijs onder no 65i7 bureau van dit blad Bij de ERDALFABRIEK te Amersfoort kunnen geplaatst worden FLINKE MEISJES Tevens enkele JONGENS van 16 tot en met 18 jaar voor haar inpakafdeling Wij bieden aan een aangename werkkring met licht en schoon werk tegen behooriyk loon Aanmelden Zuilen Vrijdag 23 Februari van 5-6 uur in Café Tram zicht Amsterd Straatweg 361 Utrecht Vrijdag 23 Februari van 7-8 uur in Café Res taurant Thalia Stationsplein BIJ ERDAL WERKEN IS PBHTIG WERKEN In het modern geoutilleerde bedrijf van BOSCH & KEU NING N.V te Baarn is plaats voor a een gediplomeerd LEER LING of 3e KLAS DRUKKER ongehuwd Een ambi tieuze jongeman kan re kenen op een prima ver dere opleiding in ons be drijf h een Ie KLAS KLEUREN en ILLUSTRATIE DRUKKER Voor deze persoon is gele genheid tot woningruil Utrecht-Baarn aanwezig Sollicitaties te richten aan afd Personeelszaken Brem straat 11 te Baarn Voor spoedige indienst freding gevraagd gerout TYPISTE enige bekendheid met boekhouden gewenst Brieven met uitvoerige gegevens ond no 6439 bureau van dit blad AANGEBODEN wegens omstandigheden Luxe Autoverhuur met vcrgmmjngcn 2 AUTO'S in randgemeente te UtrechtBrieven onder no 6558 bur van dit blad 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 22 Februari 1^51 - 58s Jaargang Wo 29f Pagina 7 President Quirino der Philippijnen hoopt op een Pacifïc-pacl K1IKST mi immsBEN PROGRAMMA MET ZES NAMEN Dappere ambtenaar velde bandiet Engels vliegtuig in 4,5 uur over Oceaan dens de vlucht de oceaan is oveïse stoken Bovendien bevonden zich drie personen aan boord de tot nu toe over de oceaan gevlogen straal vliegtuigen waren eenpersoons jacht vliegtuigen die tijdens de overtocht enige malen van brandstof werden voorzien door tankvliegtuigen Advertentie Hollandse Wafels 42 eta Handel in een impasse S EDERT enige tgd is men op de Pliilippgnen bezig het militaire systeem grondig te hervormen zo meldt het Franse blad „ La Tribune des Nations " Men heeft om te be ginnen de militaire politie opzij ge schoven en de credieten voor dit legercorps tot één derde terugge bracht Generaal Alberto Kamos de commandant werd afgezet Er zijn nog andere militaire hervormingen in voorbereiding Magsaysay de mi nister van oorlog zal in snel tempo commando's samenstellen gevechts eenheden van 1000 tot 6000 man Men verwacht veel van deze mobiele troepen in verband met de onder werping van de Huks Deze opstan delingen worden iedere dag brutaler en gevaarlijker ondanks de aan wezigheid van een uitgebreide Ame rikaanse militaire missie Men kan Jlanilla niet zonder geleide ver laten Toch is het probleem van de Huks wat op de achtergrond geraakt Er zijn grotere gevaren Volgens de voorzitter van de Kamer van Koop handel te Manilla betekent de stop zetting van de handel met China een nationale ramp Het grootste ge deelte van de Phüippijnse hemdel gaat inderdaad via HongkoTig en Tsjing Tao naar China In één dag werd een groot gedeelte van de han delsvloot — die ondanks de vriend schap tussen Tsjang Kai Sjek en President Quirino goede zaken deed — lamgelegd Deze beslissing werd genomen in verband met het vriend schapsverdrag dat met de Verenig de Staten werd gesloten — maar het is een kostbare beslissing Alle scheepvaartmaatschappijen te Ma nilla zullen eronder lijden en ze zijn dan ook reeds begonnen met het ontslaan van personeel Nog twee maanden is er werk voor het ver voeren van de laatste suikeroogst Daarna zal er voor de Phüippijnse vloot — uitgezonderd dan het ver voer van Amerikaanse wapenen — geen werk meer zijn Vanzelfspre kend staat men dan ook in reders kringen afwijzend tegenover de oor log in Korea die de directe aanlei ding tot deze crisis geworden is Maar de Phüippijnse zakenwereld houdt de blik gevestigd op de han del met Formosa tenminste wan neer de Amerikanen er blijven en serieus overgaan tot het exploiteren van de economische mogelijkheden Kïesperikelen voor Pleven De Franse regering van Bene Pleven die zeven maanden oud is verkeert in gevaar doordat de zes groepen waaruit zg is samenge steld het niet eens kunnen worden over de wijze waarop de in de loop van dit jaar verwachte parlements verkiezingen zullen moeten gehou den worden Vandaag moet de regering de na tionale vergadering een ontwerp van een nieuwe kieswet aanbieden De stemming daarover zal voor het al dan niet aanblijven van de rege ring beslissend kunnen zijn Uit door een woordvoerder van het kabinet na afloop van de,minis terraad afgelegde verklaringen blijkt dat de regering vast besloten is het debat niet te laten eindigen zonder dat er van een wézenlijke hervorming van de kieswet sprake zal zijn De ' regering zal geen manier van stemmen goedkeuren.die een nauwe lijks gewijzigde voortzetting van het op evenredige vertegenwoordiging gebaseerde stelsel van 1948 is De regering was voorstandster van een meerderheidsstemming maar zij schflnt de vergadering thans te willen laten beslissen of er één stemronde zal zijn zoals de MRP wenst dan wel twee ronden zoals de radicalen voorstellen Slechts wanneer het parlement geen enkele w^jze van meerderheids stemming In overwegiog zou nemen zal René Pleven de vertrouwens kwestie stellen Geen referendum over Franse kiesstelsel Bij het begin van het debat over de kieshervorming heeft de Franse Nationale Vergadering met 311 tegen 105 stemmen een voorstel van de Gaullisten verworpen die onder het volk een referendum wilden doen houden aan welk kiesstelsel zij de voorkeur geven De communisten onthielden zich van stemming 65 Het geniale Mechanisch Memo randum rende nog maar steeds voor ^ ek over het kazerneplein terwijl de dril-majoor opge wonden bevelen schreeuwde en het apparaat naar - wel gevallen liet rennen springen in ' de maat lopen stilstaan rechtsomkeert en Ijnks omkeert liet maken en al der gelijke dingen meer waar een mecha nisch Memorandum eigenlyk helemaal niet voor gemaakt is „ Eeuwig zonde van zo'n knappe uitvinding " dacht van dit eiland Men schijnt zich daarvan in de Philippjjnse handels kringen die zweren bij Tsjang Kai Sjek veel voor te stellen Haat verdivenenl President Quirino heeft nog steeds de gedachte aan een PaKranten

Ga naar