Utrechts Nieuwsblad vrijdag 4 augustus 1950

Oplage 45.000 UTRECHTSCH Directie A M E H N Koemans G de Rhoter lelegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 431 5 lijnen Giro 154949 NIEUWSBLAD Uitgave v.h Joh de Liefde N.V Bureau Drift 23 - Utrecht Ab.prijzen f4,l.'ï p.kw 32 c p.w Hoofdredacteur H M Koemans VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1950 58ste JAARGANG No 81 Verschijnt dagelijks Sovjet Unie verliest agenda-duel De Veiligheidsraad heeft Donderdagavond na drie dagen van heftige discussies slechts één punt van zijn agenda goedgekeurd namelijk een Amerikaanse motie die „ de agressie in Korea " ver oordeelt Voor de motie werden acht stemmen uitgebracht te weten de van de V.S Engeland Frankrijk nationahstisch China Egypte Noorwegen Equador en Guba De Sovjet-Unie stemde tegen en India en Joego-Slavië onthielden zich De stemmen staakten over het Russische voorstel om de kwestie van de Chinese vertegenwoordiging op de agenda te plaatsen Vóór stemden Engeland India Noorwegen de Sovjet-Unie en Joego-Slavië Egypte onthield zich Voorzitter Malik verklaarde terstond dat de stem van de Chinese nationalistische gedelegeerde ongeldig was en het voorstel derhalve aangenomen was Hij werd er evenwel aan herinnerd dat zeven stemmen voor goedkeuring nodig zijn De uitslag van de stemming over het Russische voorstel om een „ vreedzame regeling " van het Koreaanse conflict te bespreken — waartegenover de V.S hun motie betreffende agressie " stelden — was zeven stemmen tegen drie vóór en één onthouding Joego Slavië Vóór stemden de Sovjet-Unie India en Egypte Geen compromis mogelijk Nederland herziet zijn defensieplannen Paraatheid van 3 divisies noodzakelijk Malik had auto-ongeluk Toen de Russische afgevaardigde bij de V.N Jacob Malik Donder dagavond na de vergadering van de Veiligheidsraad naar zijn bureau te rugkeerde werd zijn auto van ach teren aangereden door een andere wagen De achterbumper van Ma liks auto werd afgerukt Hij kreeg zelf geen letsel WEST-EURQPA BEWAPENT ZICH 34 milliard voor Britse defensie De zaak-Bertha Hertog Vergeefse stap van regering te Londen Bevoorradmgscentra der Noord-Koreanen onder bommen bedolven ' om Poesan OONBEWOLKT O LICHT BEW 9 HALF BEW zwaar BEW geheel BEW sCMEtoiNGSL'jN-CRONT Tussen lucmt van VERSCHiLLENDE HERKOMST STAND V>N OIT TEKEN GEÊPT OE wiNORtCHTlNG AAN IEDERE HELE OWARSS-t-REE P ' S EEN WIND SNELHEID VAN VIJF METER PER SECONDE De Regeringsvoorlichtingsdienst heeft Donderdagavond of ficieel het volgende medegedeeld De Nederlandse regering is van oordeel dat ons land zich met de andere landen van het Noordatlantische Verdrag groter in spanning zal moeten getroosten nu de ontwikkeling van de internationale toestand een snellere opbouw van het defensie systeem der vrije wereld noodzakelijk maakt Met het oog hier op worden de militaire plannen zoals deze zijn uiteengezet in de nota inzake het defensie-beleid aan de Tweede Kamer aan een herziening onderworpen Hierbij stelt de regering ïich allereerst ten doel uit de reeds in de afgelopen jaren voldoende geoefende militairen de man kracht beschikbaar te kingen waaruit drie divisies kunnen worden gevormd Het ligt niet in het voornemen deze thans in actieve dienst op te roepen maar wel wil men zodanige maatregelen treffen dat zq zo nodig op korte termijn kunnen worden gemobiliseerd en kader zal verder vereist zijn Het KNIL-kader zal hierbij goede diens ten kunnen bewijzen Herhalingsoef aningen duren langer Aangezien de troepen die in In donesië hebben gediend niet zonder meer voor een Westeuropees veldle ger geschikt zijn wordt verwacht dat hun herhalingsoefeningen van enigszins langere duur zullen zijn dan die van de 74 compagnieën Ook opvoering der wapenproductie Voor het paraat ziJn van deze mankracht is bovendien aanvulling van de bewapening noodzakelqk Hiervoor zal een oplossing kunnen worden gevonden door de samen werking der landen van het Atlan tische verdrag Maatregelen zullen worden ge nomen om ook in Nederland de pro ductie voor verdedigingsdoeleinden op te voeren Hulp van V.S echter vereist De in dit regeringscommuniqué genoemde drie divisies zullen naar wij van welingelichte zijde verne men worden gevormd uit de 7 De-cemberdivisie de tweede divisie de F - G en H-brigade en uit de 74 compagnieën die nog voor de 7 De-cemberdivisie als zg Calmeyereen hedeu naar Indonesië zijn gezonden Onder deze 74 compagnieën bevin den zich ook nog onderdelen die al leen in Nederland hebben gediend De uit al deze onderdelen te vormen divisies zullen de eerste kern van het veldleger vormen Te Londen is Donderdagavond ' n bewapeningsplan van 3.400.000.000 Eond sterling 34 milliard gulden ekend gemaakt Het plan dat een periode van drie jaar omvat is voor een deel afhankelijk van meer Amerikaanse hulp De bekendmaking geschiedde in de vorm van een memorandum dat Woensdag naar Washington is ge zonden en waarin het Britse ver digingsprogram in antwoord op ' n Amerikaans verzoek om inlichtin gen wordt uiteengezet Het nieuwe program zal het deel van het Brit se nationale inkomen dat voor de fesieve doeleinden wordt besteed van 7.4 procent tot 10 procent ver hogen De Britse defensie begroting omvat voor het lopende begrotings jaar 780.000.000 pond sterling i waaraan echter vorige maand 100 ¦ millioen pond is toegevoegd In het Britse memorandum wordt erop gewezen dat het nieuwe be wapeningsprogram het Britse volk aanzienlijke opofferingen zal kos ten Het zal het economisch herstel van het land vertragen en de ver betering van de levensomstandig heden waarvoor de Engelsen sinds het einde van de oorlog hard heb ben gewerkt uitstellen In het memorandum wordt de omvang van de verlangde Ameri kaanse hulp niet genoemd doch de geuite verwachting dat zij Enge land in staat zal stellen kosteloos bij te dragen tot de bewapening van de Westeuropese landen duidt er op dat de Amrikaanse bijdrage groot dient te zijn Een groot deel van de Ameri kaanse hulp zou in de Verenigde Staten worden besteed voor de aan koop van machines en grondstof fen doch Engeland wil vrij zijn om de rest elders te besteden Het nieuwe program zal Engeland bij na weer op voet van oorlogsecono mie brengen Volgens het memo randum is dit program het grootste dat kan worden uitgevoerd zonder over te gaan tot het dirigeren van arbeiders naar bepaalde indu strieën en het requireren van fa brieken Engeland is tevreden over de hoeveelheid manschappen en reser visten voor zijn strijdkrachten Sinds Jimi 1945 is ongeveer een millioen mannen voor de militaire dienstplicht geoefend Bovendien zijn er in Engeland meer dan vier millioen oudere mannen die hun militaire opleiding in de vorige oor log hebben ontvangen De Britse regering acht het daarom het noodzakelijkst zich te concentreren op de productie van nieuwe wa pens en andere uitrusting die voor de verdediging nodig is Het memorandum wijst uit dat volgens het nieuwe program jaar lijks gemiddeld meer dan 1100 mil lioen pond sterUng voor de defen sie zal worden uitgegeven Regeringsdeskundigen wijzen er op dat de sterke verhoging van de defensie-uitgaven onder meer tot gevolg helïben dat het land terug keert naar de soberheidsstandaard die in de afsflopen.maanden gelei delijiv was opgeheven Zoals men zich zal herinneren lag het blijkens de defensienota aan vankelyk in de bedoeling in Sep tember te beginnen met de vorming van het veldleger De 15.000 dienst plichtigen die dan opkomen zouden het begin vormen Aangezien deze dienstplichtigen eerst in September October 1951 tot een goed geoefend onderdeel zijn gevormd is er een vacuum dat thans door de drie te vormen divisies zal worden opge vuld Met de uitvoering van het drie di visiesplan zal evenwel enige tijd ge moeid zijn Vooreerst bevinden zich de G en H-brigade nog in Indone sië Zij zullen in September-October repatriëren Herscholing van troep Dr Tingfoe F Tsiang de vertegen woordiger van Nationalistisch China hij de Veilig ' Msraad van wie Rus land eist dat hij zijn plaats inruimt voor een vertegenwoordiger van communistisch China Russische duikboten De Canadese marine heeft mede gedeeld weer een bericht te heb ben ontvangen over een niet ge-identificeerde duikboot die dit maal aan de oppervlakte voer met gedoofde lichten ter hoogte van de kust van Nieuw Schotland Het bericht was afkomstig van de schipper van een Canadees kust vaartuig die verklaarde dat hij en twee leden van zijn bemanning de duikboot Dmsdagavond jl hadden gezien Een marine-functionaris te Ot tawa verklaarde Donderdag dat de marine er van overtuigd was dat tenminste één Russische duik boot zich in de buurt van de Ca nadese Atlantische kust had opge houden Talrijke berichten over waarge nomen duikboten zijn uit verschil lende plaatsen binnengekomen En kele ervan zijn tegengesproken waarvan de meeste manschappen slechts vier dagen herhalingsoefe ningen hebben meegemaakt Met deze korte herhalingsoefeningen meende men eerst te kunnen vol staan omdat deze onderdelen aan vankelijk waren bestemd voor de territoriale troepen Over de duur van de komende herhalingsoefeningen geeft wellicht de inmiddels ingetrokken oorspron kelijke Memorie van Toelichting op de oorlogsbegroting 1950 een aan wijzing Daarin werd aangekondigd dat deze oefeningen voor kader en officieren op 20 dagen waren ge steld die ' van de manschappen op 16 dagen Snellere houw van straaljagers Vl^ij vernemen verder nog dat het uitbreidingsplan van de luchtmacht eveneens zal worden bespoedigd O m zouden de 150 straaljagers die bij de Fokkerfabrieken in licentie worden gebouwd eerder worden af geleverd namelijk omstreeks het einde van het volgende jaar Kveneens wordt wat de vorming van een tactische luchtmacht be treft grotere en snelle hulp van Amerika verwacht In militaire kringen wordt verder de verwach ting uitgesproken dat Amerika meer materiële hulp zal verlenen nu Nederland heeft aangetoond dat het ernst maakt met zijn defensie plannen Grote beverrat gevangen Na een geveeh op leven en dood met een hond waaraan door tussen komst van de jager J V te Maas bree een einde werd gemaakt is aan de Renkesfort bij de Vuistbeek al daar een kolossale beverrat gedood Het knaagdier was van kop tot staart 95 cm lang en woog 15 pond De staart alleen was 40 cm lang Men vermoedt dat de beverrat al gerui me tijd geleden ontsnapt is uit een kwekerij in het naburige Belgische Limburg Men is van mening dat Enge land zal verzoeken om het leeuwen aandeel van de Amerikaanse hulp aan Wesfr Europa Een regeringswoordvoerder ver klaarde dat men van mening is dat er op het ogenblik geen dringende noodzaak bestaat om tot bijzondere maatregelen ter bestrijding van de inflatie over te gaan De woordvoerder merkte op dat het nog wel enige tijd zou duren al vorens ' t plan in vaste vorm wordt gegoten Eerst moest de Ameri kaanse reactie worden afgewacht Een bijeenroeping van het parle ment dat met reces is zal te zij ner tijd geschieden De publicatie van het memoran dum volgt op een serie bezoeken van de Amerikaanse ambassadeur aan de Britse premier Attlee Voordat het memorandum naar Amerika is gezonden heeft de lei der van de oppositie Winston Churchill er inzage van gehad President Truman heeft tegen over de pres verklaard dat hij zeer was ingenomen met het nieu we bewapeningsprogram Hij zeide te hopen dat alle Amerikaanse bondgenoten hetzelfde zouden doen De president verklaarde dat hij het Britse memorandum reeds met nauwer Ring steeds De Noordkoreaanse bevoorra dingscentra worden thans bedolven onder honderden tonnen springstof fen die ' de geallieerde vliegtuigen uitwerpen Britse en Amerikaanse oorlogsschepen voeren eveneens vernietigende beschietingen uit Niettemin ^ ven enkele als parti culieren spTekende Amerikaanse officieren als hun mening te ken nen dat de Noordkoreanen er mo gelijk in zullen slagen Poesan tot op een afstand van een kleine twintig kilometer te naderen voor dat een Amerikaans tegenoffensief over de gehele linie kan worden in gezet Van andere zijde wordt ge constateerd dat de ingekrompen geallieerde stellingen thans door meer manschappen kunnen worden verdedigd zodat het gemakkelijker valt de Noordkoreaanse aanvallen te stuiten voordat het geallieerde tegenoffensief wordt ingezet In het 199ste communiqué van Mc Arthur wordt medegedeeld dat een Amerikaans regiment Donderdag avond een Noordelijke aanval ten Oosten van Tsjindjoe 90 km van Poesan heeft afgeslagen Schermutselingen deden zich voor ten Zuid Oosten van Andong In het gebied van Yongdok is de toestand niet veel veranderd Ver kenningen brachten aan het licht Prinses Irene elf jaar H K H Prinses Irene viert morgen haat elfde verjaardag Een tot dusverre nimmer gepubliceerde foto van het jarige prinsesje minister Acheson heeft besproken Ook senator Tydings de voorzit ter van de senaatscommissie voor de strijdkrachten verklaarde het Britse bewapeningsprogram „ een bemoedigende gebeurtenis " te ach ten Italiaanse plannen In Rome - is vc.-.üi.iitBn - dat Ita lië de verwachting koestert een van de eerste landen te zijn die Brits oorlogsmateriaal zal ontvangen Dit zou naar men gelooft vooral nodig zijn voor de Italiaanse vloot die krachtens het vrederverdrag is beperkt tot een tonnage van 67.500 Italiaanse fabrieken beginnen reeds met de vervaardiging van 100 Vampire straalvliegtuigen in Brit -' se licentie Men acht het mogelijk dat Engeland de productie van deze op de verdediging ingestelde vlieg tuigen het vredesverdrag staat Italië geen vliegtuigen voor offen sieve doeleinden toe zal verge makkelijken door de levering van onderdelen die moeilijk in Italië zijn te vervaardigen De Italianase regering maakte bovendien verleden week reeds Tlan neu bekend om het Italiaanse leger uit te breiden tot aan de in het vre desverdrag gestelde limiet van 12 volledig uitgeruste divisies Men verwacht in Kopenhagen dat de Deense regering Dinsdag a.s een heffing ineens ten behoeve van de defensie aan het parlement zal voorstellen welke naar niet offi-ciële schattingen ongeveer 250 mil lioen kronen zal moeten opbrengen Donderdag voerde de Deense mi nister van defensie Rasmus Han sen besprekingen met Noorse mi nisters De Noorse parlementscom missie voor buitenlandse zaken be sprak later geheime regeringsvoor stellen ter versterking van de Noorse defensie dat de Noordelijken rondom Taejon eeft aanzienlijke concentratie op bouwen • ook is melding gemaakt van grote aanvoer per spoor en met convooien in het door de Noordelij ken bezette gebied Ten Noorden van de haven van Yongdok vuurden marine-eenheden die de operaties te land steunen op troepenconcentraties en artillerie stellingen der Noordelijken Aan de Zuidkust werden mili taire doelen getroffen in Jangjang Sokoeso-Ni en Tsjoemminjin Een heden van de Zuidkoreaanse marine blijven in samenwerking met Ame rikaanse vlooteenheden dicht onder de kust patrouilleren Vlooteenheden aan de Westkust verscherpten de blokkade van de Noordelijke scheepvaart om de aan voer over zee te beletten Op het schiereiland Ongdjin werd een bat terij door een patrouillerende tor pedobootjager der V.N tot zwijgen gebracht De tactische luchtmacht vernie tigde twaalf locomotieven en be schadigde er zeven Verder werden spoorwegamplacementen in het on langs ontruimde Koemtsjon gebom bardeerd In het gebied van Seoel werd de potonbrug ten Zuiden van de stad opnieuw gebombardeerd Volgens een te Tokio opgevangen bericht van radio Pyongyang heb ben de Noordkoreaanse troepen Woensdag Sangdjoe bezet „ een strategisch belangrijk centrum " Sangdjoe ligt halverwege tussen Koemtsjon en Taegoe Toen de uitspraak van het Hof van Appel te Singapore waarbij liet der tienjarig dochtertje van de familie Hertog te Bergen op Zoom aan haar Maleise verzorgster Aminah werd toegewezen bekend werd heeft de Nederlandse regering terstond in Lon den een dringende stap gedaan om de afgifte van ' t kind aan de verzorgster te voorkomen De regering heeft ep daarbij op gewezen dat de rechts grond voor de beslissing van het Hof op zijn minst onduidelijk is en de pu blieke opinie in Nederland door deze uitspraak is geschokt Het antwoord van de Engelse rege ring hield in aat liet hier een rech terlijke beslising betrof waarby het de overheid niet mogelijk was in te grijpen • De Nederlandse regering heeft toen ons - consulaat generaal te Singapore opdracht gegeven alle pogingen in het werk te stellen opdat het kind weer ter beschikking van de ouders zou komen De Nederlandse consul-generaal is tot dusverre opgetreden ter bescher ming van een minderjarig Nederlands meisje hoewel hij hiervoor geen vol macht van de ouders had De rege ring heeft er thans voor gezorgd dat de consul generaal nu een voorlopige telegrafische volmacht in zijn bezit heeft De notariële volmacht zal hem per luchtpost worden toegezonden Bertha Hertog heeft tot de advo caat van haar ouders een brief ge richt met het verzoek haar met rust te laten daar zij zo schrijft ze reeds in 1942 tot de Islam toetrad en van de Nederlandse nationaliteit sn het Christendom heeft afgezien LICHAAM VAN ENGELSE STE WARD GEVONDEN In de binnenhaven te Amsterdam trof men het stoffelijk overschot aan van de 21-jarige steward A.D C De man werd sedert Zondag nacht vermist van het Engelse m.s „ HuUgate " Op de bijeenkomst van gister avond heeft Sir Gladwyn Jebb Engeland het eerst het woord gevoerd Hij verzocht de voorzitter Malik de kwestie van agressie jn Korea als eerste punt op de agenda te zetten waarna zo nodig over de door de Sovjet-Unie te berde ge brachte punten de vertegenwoor diging van China in de raad en de „ vreedzame regeling " van de Ko reaanse kwestie gestemd zou kun nen worden Mahk herhaalde dat de oorlog in Korea is begonnen met een door de V.S gesteunde agressie door Zuid Korea en verklaarde dat de Sov - jet Unie zal vasthouden aan de door hem voorgestelde agenda en alle tegengestelde voorstellen zal verwerpen en eiste onmiddellijke erkenning van de Chinese volks republiek De raad kan niet wettig fimctionneren zoder deelneming van de Chinese volksrepubliek " aldus Malik Malik eindigde zijn rede van 35 minuten met de verklaring dat de door de Veiligheidsraad aange nomen resoluties inzake Korea een schending vormen van het Hand vest geen wetskracht hebben en door de Amerikaanse delegatie ge dicteerd zijn in een poging om „ de sporen van de - aanval " te bedekken In de loop ysui zijn eerste uiteen zetting haalde Malik een foto van John Foster Dulles adviseur van het Amerikaanse ministerie van Met drie stemmere vóór en acht stemmen tegen werd het Russische voorstel om het lidmaatschap van nationalistisch China van de Veilig heidsraad op te zeggen verworpen De voorstemmers waren India Joe - go Slavië en Rusland zelf Tijdens de stemming rond de tafel zitten te heginnen rechts op de voorgrond dr Antonio Quevado Ecuador Mahmoud Bey Fawzi Egypte Jean Chauvel Frankrijk Sir Senegal Narsing Rau India Arne Sunde Noorwegen Trygve Lie Jaeoh Ma lik Rusland C E Zinchenko assis tent secretaris generaal voor aange legenheden betreffende de Veilig heidsraad Sir Gladwyn Jihb Enge land Warren Austin Verenigde Staten dr Ales Behler Joego-Sla vië Dr Tingfoe E Tsiang China en dr Alberto Alvarez Cuba Bijna overal droog Weersverwachting van het K.N.M.I te De Bilt geldig tot Zaterdagavond Wisse lend bewolkt bffna overal droog weer In het binnen land een vrU koude nacht met tijdelUk zwakke wind en hier en daar mist El ders meest matige wind geleidelük krimpend naar Zuid west en iets hogere temperaturen Zon « p 5.06 Zon onder 20.2S Maan op 23.39 Maan onder 13.46 Boven de Britse Eilanden en de Golf van Biscaye bevond zich hedenmorgen een rug van hoge lucht druk die zich geleidelük over onze omgeving uit breidt Onder invloed hier van neemt de buingheid snel af Zeer waarschUnUik zal de as van deüe rug van hoge luchtdruk in de nachi van Vrijdag op Zaterdag over Nederland trekken zodat ook morgen nog het grootste gedeelte van de dag vry redelijk en over wegend droog weer ver ^ r-ht mag worden buitenlandse zaken te voorschijn omringd door Amerikaanse officie ren in een loopgraaf aan de 38ste breedtegraad in Korea „ Ik vraag mij af of enig lid van de Raad soms denkt dat zij in deze loopgra ven viooltjes aan het plukken wa ren Dulles en de Amerikaanse of ficieren waren in gesprek over de strijdvaardigheid der Zuidkoreaan se legers " Malik noemde deze foto „ een bewijs dat de Amerikaanse agressie lang geleden is voorbe reid " en brandmerkte Dulles als één der „ voornaamste oorlogsophit sers " De Sovjet-Unie heeft Donderdag de boycot van de militaire staf commissie der Verenigde Naties voortgezet Generaal Skliarof die deze maand voorzitter zou zijn fi niet verschenen Ondanks Maliks terugkeer in de Veiligheidsraad verklaarden func tionarissen te Lake Success dat geen tekenen er op wijzen dat ofe Sovjet-Unie de boycot van de aïö dere organen der Verenigde Sfatia » zal staken SpaaknaarStraatsbufg vertrokken Donderdagavond is Spaafe Straatsburg vertrokken om aS voorzitter van de raadgevende ver gadering van de Raad van Europa de twei>de zitting van de vergader ring voor te bereiden Het Katha lieke blad „ La Libre Belgique " eisÊ dat Spaak van zijn hoge post in dê Europese organisatie zal worden ontheven „ België moet met juri dische middelen Spaak als presi dent uitschakelen " Straatsburg zou volgens het blad in discrediet komen door het aanblijven van Spaak Voor België zou het een ondragelijke provocatie zijn indien „ deze revolutionnair " zijn functie zou behouden meent het blad Een organisatie van verdediging der democratie kan aldus „ La Libre Belgique " niet in „ de rode handen van een oproerstolcer " blij ven In strijd met wat Donderdag ochtend werd gemeld is minister Van Zeeland niet uit Brussel naar Straatsburg vertrokken De Belgi sche minister van Onderwijs Har mei zal deelnemen aan de werk zaamheden der ministeriële com missie van de Europese Raad te Straatsburg De ministers van Buitenlandse Zaken van de Raad van Europa die Donderdagavond te Straatsburg zijn bijeengekomen voor de voorbe reidende besprekingen van de con sultatieve vergadering die Maan dag geopend wordt hebben besloten een conventie inzake de rechten van de mens die de betrokken com missie van de vergadering heeft ontworpen voor verdere besprekin gen aan de deskundigen der minis ters terug te zenden DB KARÈL DOORMAN NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE In het najaar zal een kleine Ne derlandse vlooteenheid met als kern de Karel Doorman voor oefe ning naar het Middellandse Zeege bied vertrekken = MIST * SNEEUW • REGEN MOTREGEN a HAGEL V Buien t onweer ^ T£WP1RATUUR lOOS ISOBAA » "" GEBIED CENTRA H wOGE ORUK L LAÜË DRUK m 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 Augustus 1950 — 58e Jaargang No 81 Pagina 2 FRANS VROONS CONTRA K.R.O Moet heruitzending De interpellatie over het Kinderkamp Weth V d Vlist Laat CPN met open vizier strijden Na deskundig onderzoek critische woorden over opzet en uitvoering van het kamp Scherpe verwijten van „ eigen opnamen betaald worden Utrecht schenkt muziek " instrumenten aan de Genie Prof dr W Vogelsang Raadsoverzicht * Over het kinderkamp bU Ape doorn is bereids zoveel te doen ge weest dat het niet zo héél verwonder lyh was dat de raad er ook het zUne over zou zeggen In de vorm van een tevoren niet aangekondigde interpellatie heeft m e vrouw Blo m-K ru g s m a n < arb om opheldering gevraagd Haar vier vragen culmineerden in het verzoek aan het college of dit voor de toe komst toch wel zeer critisch een der gelijke gang van zaken zou bekUkcn Zij vond dat hier een deel van de bur gerij is misleid niet alleen doch dat daarenboven het — zoals zü het uit drukte — meer bonafide jeugdwerk crnnstig werd geschaad De eerste vraag die viij ons hierbij hebben te stellen is deze öf en zo Ja in hoeverre hier inderdaad het woord misleiding in haar volste betekenis gebruikt kon worden De tweede of nu de feiten bekend zUn geworden het jeugdwevli in het algemeen er door is geschaad on de laatste of hier wellicht toch niet een politiek addertje onder het gras zit W e t h V d V I i s t heeft niet na gelalen de raad uitvoerig opening v^n zaken te geven En az-'nemende dat het onderzoek inderdaad in alle objectivi teit heeft plaats gehad mag worden vastgesteld dat by de voorbereiding van dit kamp zulke geheimzinnige ' anipulaties zijn toegepast dat men inderdaad een beetje kopschuw gaat worden Want ook al nemen we aan dat verschillende mensen-van-goedeu wille iets voor „ misdeelde " kinderen hebben willen ondernemen dan is de v o r m waarin de actie geschiedde wel een weinig tegen de borst stuitend Er zit nml iets opzettelijks in de iiaamsverwarring er blUft iets wrangs steken in het feit dat geld door kin deren werd opgehaald en dat in het algemeen langs de deuren werd geleurd lerwyi dit verboden was En dat op het kampeerterrein nu juist ook tenten waren van communistische mantel organisaties waarover blj de inschrij ving met geen woord is gerept doet onplezierig aan Wti kunnen ons voorstellen dat tal van ouders die hiervan achteraf horen hun kind toch maar liever niet hadden meegegeven Juist om dit spel - van verborgenheden Het jeugdwerk - in het-aigemeen is er zeer beslist niet door geschaad Daar heeft onze demo cratische regeervorm voor zorg ge-dragen Het hoor-en-wederhoor is in volle openbaarheid toegepast en leder een is hu op de hoogte Niemand zal deswege de bestaande jeugdverenigin gen er een minder goed hart om t oe dr agen En nu dat politieke addertje In Ne derland zün momenteel honderden kampementen „ in werking " Vogels van allerlei schakering zoeken samen de natuur op en het is hierby duideiyk dat het ene kamp beter wordt geleid en geoutilleerd is dan het andere Dat er aan het Apeldoornse kamp zo het een en ander mankeerde staat vast Maar wie wil volhouden dat zulks li.v by een kamp van Gereformeerde jongelingen Liberale jongeren of de Katholieke Kajotters niet eens is voor gekomen En zou mevr Blom Krygs-man zich dan ook zo hevig ongerust maken als ze nu heeft gedaan spruit haar bezorgdheid misschien toch niet te veel voort uit het onloochenbare feit dat hier enige dames met commu nistische sympathiën aan het organi seren zUn geweest Want het moge dan waar zUn dat in het bewuste kamp Vlaggen wapperen van de Ned Vrou wenbeweging en de A.N.J.V zomin dis de bedoelde dames tevoren spraken over het communisme zomin is er tegenover die kinderen in ' t kamp over Vadertje Stalin gesproken Daar ging het in dit geval kenneiyk ook helemaal uiet om Er is ruzie geweest waaruit allerlei ohverkwikkeiyitheden zyn ontstaan maar wy vragen ons toch af is mevr Blom Krygsman nu bepaald de per soon om daarover in de raad haar gramschap uit te storten Nee we weten het zo net nog niet of dat addertje inderdaad vry is van politieke smetten ' Het geeft daarenboven te denken dat géén der andere raadsleden er ook maar één woord over wilde zeggen behalve dan natuuriyk de neer U 1 1 z e n C.P.N die voor zyn eigen standje opkwam De andere dames en heren zaten be langstellend te luisteren naar het frisse met zorg opgezette betoog van de wethouder waarmede ze zich lu stilte wel een beetje amuseerden maar lieten dit twistgesprek tussen P.v.d.A en C.P.N verder voor wat het was Tevoren was een uit 53 punten be staande agenda afgehandeld Hier en daar werd by wyze van afwisseling een opmerking geplaatst veel tudrukr wekkends is er niet over de lippen der vroede vaderen gevloeid De heer Verhoef arb stond bU de schoolpunten weer boven op de bres voor het openbaar onderwOs en de heer Jan C de Haas luchtte Inzake de klacht van de Polderstraat bewoners zyn architectonische kennis Weth Bekker was overigens helemaal niet gesticht over die brief Hü leek wel op z'n tenen getrapt om dat adressanten hem hadden voorbU gelopen en zich zonder omwegen tot de raad hadden gericht Een handehvyze die de heer d e Haas wèl kon billüken getuige zyn opmerking dat het tegenwoordig moeilUk is om met een klacht via lagere en hogere ambtenaren tot de wethouder door te dringen Toen de heer Tichelaar arb een goed woordje deed voor de winke liers in de in deze dagen uitgestorven Voor - en Biltstraat hy maande aaii tot spoed kwam als vanzelf het ver - keer in-het-algemeen aan de orde Dat zal me wat worden als straks de jaar - beurs drukte komt zo riep spr uit En by dit geluid trok ook de wethou der rimpels in het voorhoofd Tja dat moet opgelost worden maar hoe Er Is naar onze mening zeker voor nu maar één oplossing alle auto's aan de rand van de stad laten parkeren en de Jaarbeursbezoekers per bus heen.en-weer laten rydSn Doen we dat niet dan krygt de verkeerspolitie een taak op haar schouders gelegd waaronder ze wel eens zou kunnen bezwüken Burgerzin Het weer is de Utrechtse school jeugd bij haar Vacantieontspan ning niet bijster goed gezind Gisteren regende het bakstenen De kinderen op de verschillende velden hadden een onderdak op de verschillende tribunes maar na het middaguur won Pluvius het van het uithoudingsvermogen der kinderen die uitgeregend ïnaar huis terugkeerden De kinderen van terrein Thor beckelaan hadden des morgens een jilmvoorstelling in Rem brandt Nauwelijks waren zij onder lei ding van de politie die deze we ken voVudig medewerkt om alles uit verkeerstechnisch oogpunt bezien te doen slagen beland bij de Bemuurde Weerd en Weerd singel of een geweldige plensre gen overviel de kinderen die nog liepen te genieten van de film Bambi welke zij net hadden ge zien De bewoners van de Bemuurde Weerd en omgeving opendem direct spontaan hun deuren en in een miniroitm van tijd hadden rond duizend kinderen een veili ge schuilplaats in gangen keu kens en kamers gevonden waar bij verschillende bewoners hun gastvrijheid zover dreven dat zij de kinderen nog tracteerden Het Comité stelt er prijs op langs deze weg openlijk zijn dank uit te spreken aan allen die in optima forma hebben getoond mede te leven met de Utrechtse jeugd over misleidende manoeuvres Na afhandeling van de agenda van de Utrecht se gemeente raad werd — zoals in onze vo rige editie reeds medegedeeld — aan mevrouw Blom — ^ Krijgs man arb ge legenheid gege ven haar aan gekondigde in terpellatie te houden Mevr Blom Krijgsmanstelde de vol gende vier vra-Meur Blom - Krijgs gen mam P v d A 1 Is het B en W bekend dat de Ver „ Kindervreugd " te Utrecht zich beijvert ten bate van de jeugd verschillende werkzaamhe den te verrichten en daartoe de medewerking van ingezetenen op roept ^ Is het B en W bekend dat de vorige week een voor driehon derd kinderen georganiseerd kamp maar matig Is geslaagd en volgens verschillende krantenarti kelen tot vele klachten aanleiding heeft gegeven zyn B en W van oordeel datdeze vereniging niet beschiktover voor het geven van leidinggeschikte krachten en dat zgdaarom geen aanspraak mag ma ken op het vertrouwen der bevol king Zijn B en W bereid in het ver volg pogingen van organisatiesom Iets te ondernemen waarvanniet vaststaat dat zy het vertrou wen van de burgerU kunnen heb ben critisch te bezien opdat her halingen niet zullen plaats hebbenen de arbeid van bona ffde jeugd organlsaties niet wordt ge schaad Weth v.d V 1 1 s t ging al lereerst in op de naam „ Kinder vreugd " 50 " Er is aldus spr een vereniging die „ Kindervreugd ' 45 " heet en die niets met déze club te maken heeft Door de bijna gelijke naam is allereerst ver - vvfarring ont staan Het Is ge bleken zo ver volgde de wet houder dat de Ver „ Kinder vreugd ' 50 " geen leden heeft en eigenlijk al leen maar be staat uit enkele mensen die zich dan bestuursle den noemen Het doel van deze Ver zon - Weth V d Vlist P V d A der-leden is „ het misdeelde kind onder ons bereik te krijgen en het enige ontspanning te geven " De dames-bestuursleden M Kor pershoek S Stofkooper-de Ridder en vooral mevr C Postma-Jansen zochten aanvankelijk contact met de buurtver Rivieren - en Dichters vrijk doch verlegden daarna hun ar beidsterrein over óe gehele stad De heer Linschoten werkte eerst mee doch trok zich terug toen hij be merkte dat hij met drie communis tische dames te doen had Nadat nu deze dames voor een Kerstactie bij de gemeente tever geefs hadden aangeklopt organi seerden ze op eigen houtje ' n Kerst bijeenkomst waar 800 kinderen werden getracteerd en waar mevr Diemel-Bruinshoofd een operette opvoerde De tweede actie was dit kamp Een collecte hiervoor werd door B en W niet toegestaan zo deelde de wethouder voorts mede omdat het college de mening was toegedaan dat hiervoor andere instanties in ruime mate aanwezig waren Des ondanks werd er voor dit kamp geld opgehaald Minderjarige kinderen trokken er met een soort bonkaar ten op uit om geld in te zamelen Op deze kaart stond alleen „ Kin dervreugd " en er zaten 10 bonne tjes van een kwartje aan Elk kind dat zes van deze bonkaarten wist te verkopen mocht gratis mee naar het kamp De ziel van éeze organisatie mevr Postma Jansen van de Ned Vrouwenbeweging een mantelor ganisatie van de CPH \ wist dat ' t verboden was kinderen er op uit te sturen om zonder vergunning geld op te halen Blijkens verklaringen van kinde ren verhoord door de politie had deze dame dan ook tegen de kin deren gezegd „ dat ze moesten op passen dat de politie het niet zag ' Weth V d Vlist vond deze ma nier van doen wel een beetje vreem de wijze van opvoeden Hoe dan ook er zijn 244 Utrecht se kinderen naar het kamp Uche len bij Apeldoorn gebracht waar al ruim 1200 andere kinderen waren uit andere grote steden „ Toeval lig " aldus de wethouder waren er op het kampfeestterrein ook tenten van de ANJV en de Ned Vrou wer»beweging de mantelorganisa ties der CPH En het merkwaardigste was wel dat iedereen die daar zin en tijd voor had mocht optreden als lei der Dit kamp liep daardoor over van ongeschoolde krachten Mistoe standen bleven dan ook zo ver volgde spr niet uit Men heeft daar in de pers over kunnen lezen De Ned Kampeerraad in Am sterdam werd gewaarschuwd en op dit alarm is de bekende kampdes kundige Jan Stoovelaar het kamp gaan inspecteren Er bleken wan toestanden te hebben geheerst o.a de slechte watervoorziening en de sanitaire voorziening was droevig Men had evenwel zo goed en zo kwaad als dat ging de zaak weer op poten gezet en de heer Stoove laar vond in de toestand van dat ogenblik geen aanleiding om het kamp om technische redenen te sluiten Hierop is de Utr gem inspectie er heen geweest Haar oordeel luidde dat de outillage onvoldoende was het kamp onordelijk en veel te klein voor 1500 personen In dit kamp nu is wrijving ont staan tussen de leiders uit Utrecht en de centrale kampleiders met name Wim Jamoel raadslid der C.P.N in Gouda De Utrechters werden min of meer aan hun lot overgelaten Heel laat in de avond heeft Jamoel inge grepen Na de geweldige ruzie on derling zijn 120 kinderen weggelo pen met een aantal Utr kamplei ders Weth v d V1 i s t zeide dat in dit kamp wel zeer dilettantistisch werd opgetreden het was een lichtzinnige werkwijze dat was trouwens al ge bleken uit de gehele opzet de geld inzameling incluis Tal van Utr zakenlieden tot zelfs het Jaarbeursinstituut toe zijn er aldus spr ingelopen en aan het jeugdwerk in het algemeen is scha de toegebracht Dat mevr Blom en met haar vele anderen verontrust is geweest kan spr begrijpen De leiding was ontoereikend Des ondanks hebben vele ouders in goed vertrouwen hun kinderen aan deze mensen meegegeven en de ongeluk ken zijn niet uitgebleven Spr zeide dat men gemakkelijk er in gelopen is iedereen zou er ingetrapt zijn Na een korte toelichting van Mevr BlomrKrijgsman was het woord aan de heer Uit zen CPN Spr betreurde het dat zijn De heer Ultzen C.P.N partijgenote Stofkooper-de Ridder niet aan wezig kon zijn Zij toch had het kamp mee gemaakt en zou er ongetwij feld meer van af weten Spr was van oor deel dat het in dit kamp thans in orde was Misschien zijn er wat moei lijkheden ge weest dat wil de hij niet ont kennen maar waar komt dit niet voor 75 DOCEREN EEN MISSIE Op 9 Augustus zal het 75 jaar ge leden zijn dat de oud-hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Utrecht se universiteit prof dr W Vogel sang te Leiden werd geboren Wil lem Vogelsang wilde reeds vroeg kunstgeschiedenis studeren Daar in Nederland de gelegenheid daartoe nog niet aanwezig was voltooide hij deze studie achtereenvolgens te Frei burg in Breisgau Wenen Parijs en München Aan de universiteit van laatstgenoemde stad promoveerde hij in 1898 summa cum laude op het proefschrift „ HoUandische Miniatu ren des spateren Mittelalters " In 1900 werd hij privaat-docent aan de Gem universiteit te Amsterdam Drie jaar later werd hij onder-di recteur van het Ned Museum voor Geschiedenis en Kunst de vroegere naam voor de zelfstandige afdeling Beeldhouwkunst en Decoratieve Kunsten in het Rijksmuseum te Amsterdam waarvan A Pit de lei ding had 1907 was het jaar van Vo gelsangs benoeming tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht Zijn inaugarale rede ging over het onderwerp „ Aesthetiek en kunstge schiedenis " en hield de strekking in dat beide vakken liever niet in één hand moeten zijn tenzij men de Aesthetica toegepast wil op het be paalde gebied der beeldende kun sten hetgeen voor de eei-ste een on geoorloofde vereniging zou beteke nen Van 1920—1921 was prof Vogel sang Rector Magnificus van de Uni versiteit te dezer stede In zijn rec torale rede sneed hij het onderwerp 0\;-er dit kamp zijh nog al wat te genstrijdige berichten binnengeko men Maar hier in de raad wordt het voorgesteld alsof de C.P.N liegt en de anderen de waarheid spreken Spr heeft van verschillende kinde ren gehoord dat zij het er best heb ben gehad en wat er mogelijk is voor gevallen daarvoor is de kampleiding niet aansprakelijk Maar aldus spr ' t is hier als altijd „ De Waarheid " liegt en de andere kranten spreken de waarheid Weth Ploeg Jr Bent U daar nu ook achter gekomen Algemeen gelach Weth V d V1 i s t zeide zeker niet de behoefte te hebben om de C.P.N te trappen zoals de heer Ultzen hem in de schoenen schoof Maar spr zou wèl graag willen dat de C.P.N met open vizier streed Het publiek ook in Utrecht moet we ten met wie het te doen heeft Nu de C.P.N geen vat kan krügen op de arbeidersmassa probeert ze het met slinkse middelen en daartegen zal het gemeentebestuur waken De heer Ultzen merkte nog op dat de organisatoren niet als politiek lid maar als p e r s o o n in het actie comité zitting hadden genomen Advertentie EXTRA BERICHT Doordat er thans aan onze verbou wing begonnen is moeten wij ons tijdelijk behelpen met een beperkte verkoopruimte Wij doen al het mo gelijke om onze cliënten te gerieven en bovendien zijn onze prijzen nu zo laag dat zij een extra attractie vor men Tevens kunt U bij een bezoek aan onze zaak zien hoe er gewerkt wordt om na enkele weken met een geheel nieuw en ruimer winkel inte-rieur weer voor U gereed te staan Broekman-Noordman Elisabethstr 31 33 Utrecht Trompetten en drums De burgemeester van Utrecht zal op 23 Augustus aanstaande aan de drumband van de Genie-troepen de instrumenten overdragen waarvoor het geld reeds was geschonken door de burgerij tijdens de viering van het 200-jarig bestaan der Genie-troepen in Mei 1948 Het instrumentarium omvat 12 Es trompetten 12 trompetvaantjes 7 si dedrums 2 tenqrdrums en 1 bas drum De instrumenten werden ge leverd door de firma Ansingh té Zwolle Gedurende de zes-en-zeventlg ja - ] aar Prof Dr W Vogelsang in zijn werkkamer, (Foto U.N - V d Werf aan „ hebben de kunsten haar diep ste geheimen ooit voor aUen open gesteld " De ambtsperiode van deze geleerde als hoogleraar te Utrecht duurde van 1907—1946 Met onuitputtelijke geestkracht en geestdrift werd de uiterst belang rijke verzameling materiaal van het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht in de loop der jaren door prof Vo gelsang opgebouwd De oprichting van dit vermaarde Instituut is het werk van deze eminente docent Aanvankelijk gaf hij colleges op eigen studeerkamer later in enkele lokalen aan de Plompetorengracht daarna iets uitgebreider in de Witte vrouwenstraat en in 1923 op Drift 25 alwaar het Kunsthistorisch Instituut nu gevestigd is De toeloop tot zijn colleges was zo groot dat de zalen van dit Instituut te klein werden plannen zijn gemaakt voor een rui me collegezaal in de tuin van het Instituut doch de laatste wereld oorlog heeft deze verijdeld Prof Vogelsang was een geboren docent die doceren als zijn missie beschouwde vooral waar het gold door persoonlijk contact leerlingen hun weg te wijzen Daarbij hielpen hem vele andere talenten o.a zijn aanleg voor tekenen en zijn fenome naal geheugen Prof Vogelsang is de promotor geweest van de meeste kunsthistorici in den lande Vele werkzaamheden verrichtte hij ook buiten de universitaire gemeen schap Door eigen begaafdheid voelt hij zich bijzonder tot het toneel aan getrokken Reeds als gymnasiast was hij een verdienstelijk acteur Als hoogleraar verleende hij bij me - Uitvoerende kunstenaar niet beschermd door auteurswet Wanneer omroepverenigingen uit voerende kunstenaars uitnodigen voor een optreden voor de micro foon geschiedt de uitzending meestal via zgn „ eigen opnamen '' dit is per plaat draad of band Een dergelvjke manier van uitzenden biedt vele technische voordelen De kunstenaar wordt dan betaald voor deze éne uitzending Het gebeurt echter wel dat de omroepvereniging deze „ mechani sche reproductie " uit hun cartho theek te voorschijn halen en een of meer heruitzendingen geven Meestal wordt dan in het program mablad vermeld „ e.o " eigen opna men doch dit biyft ook wel eens achterwege De kunstenaar wordt thans nim mer voor zo'n heruitzending be taald Voor en tijdens de oorlog kreeg de uitvoerende kunstenaar bij zijn uitnodiging tot optreden ' n brief waarin stond dat bö heruit zending 50 % van het bedrag van ' t optreden vergoed zou worden De auteurswet biedt de uitvoe rende kimstenaar geen bescher ming pogingen om met de omroep verenigingen tot een internationale overeenkomst te komen zijn tot nu toe alle mislukt Frans Vroons is thans gaan pro cuderen tegen de KRO die zonder zyn toestemming daarvoor ge vraagd te hebben eigen opnamen van hem gedraaid heeft bü een uit zending Htl eist een schadeloos stelling van ƒ 175 — Gistermiddag diende deze zaak ren van het verblijf der Genietroe pen in Utrecht — 1873—1949 — is de militaire muziek een belangrijk ele ment geweest in het leven van stad en garnizoen Bij het 140-5arig be'staan van dê Genietroepen in Mei 1888 werd het muziekkorps „ De Geniemuziek " op gericht Het werd in Utrecht zo po pulair dat de Utrechtse componist P C Poortman er zijn lied „ De Ge niemuziek " voor schreef aanvangend met de woorden „ Mina kom eens gauw naar buiten meid daar komen troepen aan " Uit de burgerij werd een vereniging opgericht die de Ge nie op geregelde tijden van nieuwe instriiinenten voorzag Jubilea van „ De Geniemuziek " ga ven de burgerij van Utrecht gelegen heid tot het aanbieden van bijzonde re geschenken Zo ontving het mu ziekkorps bij zijn zilveren jubileum in Mei 1913 een paar schellebomen en op zijn gouden verjaardag in Mei 1938 een aantal diepe trommen Het gehele instrumentarium van „ De Geniemuziek " ging evenwel bij het bombardement van Rotterdam op 14 Mei 1940 verloren De Geniemuziek is in het voorjaar van 1950 herrezen toen wederom een drumband werd gevormd die thans door de burgerij van Utrecht van de noodzakelijke instrumenten is voorzien Ter gelegenheid van de plechtig heid van de overdracht van dit in strumentarium zal ook een reünie worden gehouden door de oud offi-cieren en officieren van het Wapen der Genie Alle officieren hetzij beroeps - hetzij reserve die gediend hebben of thans dienen bij het Wapen der Genie worden verzocht hun adres op te geven aan de Secretaris van de reünie-commissie Staf Genieschool Dumoulin-kazerne Soesterberg Zij ontvangen dan nadere gegevens om trent de reünie Raadsbenoemingen De Utrechtse raad benoemde gis teren tot tijdelijke leraren in de oude talen aan het Stedelijk Gymnasium A G de Haan G J M J de Riele en F J E Tichelman tot tijdelijke leerkrachten in de Nederlandse taal aan hetzelfde gymnasium mej F Meyer en A Borsboom tot leraar in de geschiedenis aan de gemeentelijke hogere burgerscholen J W Postma tot onderwijzeres aan de openbare lagere school aan de Laan v Char troise mej M Woudenberg tot tij delijke leraren aan de gemeentelijke hogere burgerscholen mevr J A Lijesen-Both dr H H J de Leeuwe mej M C Barbas prof M A Zwart en J de Lange en ten slotte tot leraren aan de gemeentelijke MTS ir J Rol en W v.d Straaten nig lustrum zijn medewerking aan regie en decors Een tijddlang presi deerde hü de jury van de Utrechtse Rederijkerskamer „ Nicolaas Beets " Van prof Vogelsangs publicaties noemen wü de door hem geheel we tenschappelijk bewerkte „ Catalogus van de meubelen in het Ned Mu seum voor Geschiedenis en Kunst " te Amsterdam „ Het oud-HoUandse huis " tezamen met mr S Muller Fzn „ HoUandische Möbel im Nie derlandischen Museum zu Amster dam " „ Holzsculpturen il den Nie derlanden " Na ziJn benoeming tot hoogleraar achtte hij de vorming van " de aanstaande kunsthistorici hoofd zaak de minder omvangrijke publi caties van die periode geschiedden zeer dikwijls op verzoek dat dan met de hem eigen welwillendheid en beminnelijkheid niet licht werd geweigerd Zijn geliefde onderwer pen bleven Nederl beeldhouw kunst Nederl schilderkimst en Nederl miniaturen De talrijke vrienden en oud stu-denten van prof Vogelsang wiUen de negende Augustus niet onge merkt voorbij laten gaan Gelegen heid de jarige geluk te wensen staat voor een ieder open op de receptie welke gehouden wordt Woensdag 9 Augustus van 4 tot 5.30 namiddag in het Kunsthistorisch Instituut der Rijksuniversiteit Drift 25 Utrecht Tijdens deze receptie zal de jarige een huldeblijk worden overhandigd Op onze kunstpagina van morgen komen wij op figuur en werk van prof Vogelsang terug 19 voor de Utrechtse kantonrechter mr Denijs Voor Frans Vroons trad op mr dr A A M Enserinck voor de KRO mr Witteman Mr Enserinck betoogde dat het belang van deze zaak ver uitging boven het geldelijke bedrag dat er mee gemoeid was Hij wees erop dat in vele landen ook de uitvoe rende kunstenaar beschermd is hetzij door wettelijke bepalingen hetzij door constante jurispruden tie Als voorbeelden noemde hij Denemarken Zwitserland Honga rije Duitsland en Groot-Brittannië Daar de auteurswet die in Neder land vrij oud is van 1912 geen bescherming voor de uitvoerende kunstenaar biedt beriep spr zich op art 1401 van het Burgerlijk Wetboek het art van de zgn „ on rechtmatige daad " Hij meende dat er zowel van onrechtmatige verrij king van de zijde der omroepvereni gingen sprake was als van een han delen in strijd met de „ zorgvuldig heid " van deze verenigingen ten op zichte van de artistieke prestaties van de kunstenaar Frans Vroons was — zo betoogde hij — geldelijk benadeeld Het ho norarium verkregen door deze éne uitzending was lager dan hij in een concertzaal zou ontvangen terwijl hij het desbetreffende kunstwerk voor de radio nooit meer zou be hoeven uit te voeren daar alle om roepeverenigingen door hun sa mengaan in de NRU nu de beschik king hadden over deze uitzending „ in blik " Het argument van de KRO dat in de uitgewisselde nota's over deze kwestie naar voi-en was gekomen nl dat het budget van de omroep verenigingen het ' extra-betalen van uitzendingen van eigen opnamen niet kon verdragen verwierp plei ter De uitvoerende kunstenaar mag niet het sluitstuk van de begroting worden Hij noemde het optreden van de omroepverenigingen dat van een „ staat in de staat " „ Deze toestand heeft zolang ge duurd omdat er moed voor nodig is de omroep een dergelijk proces aan te doen Men loopt het risico nooit meer opdrachten te krijgen Dat is de tyrannic van de omroepvereni gingen " Mr Witteman was van mening dat een beroep op art 1401 niet op ging De Auteurswet — als lex specia lis — bemoeit zich met de positie van de kunstenaar en wel van de scheppende kunstenaar Hij betoog de dat als de uitvoerende kunste naar hierin niet genoemd werd dat dan in die wet tot uitdrukking kwam dat de uitvoerende kunste naar geen recht op bescherming kon laten gelden ook niet op grond van art 1401 Niets onbehoorlijks Pleiter zeide voorts dat art 1401 hier bovendien niet van toepassing was daar de elementen daartoe ont braken Er was — aldus mr Witte man — van onrechtmatigheid geen sprake De K.R.O had niets onbe hoorlijks " gedaan Frans Vroons wist dat de uitvoering werd vastge legd en had hiertegen geen bezwaar gemaakt Waarom heeft hij niet ge conditionneerd dat de platen na de eerste uitvoering vernietigd werden Van schade voor de heer Vroons was evenmin sprake vond de heer Witteman en ook niet van een on rechtmatige verrijking van de om roepvereniging Spr vond dat men de uitvoerende kunstenaar over schatte Hü is geen hèrschepper doch vertolker en de verdediger verweet de pers dat deze zich in re censies aan schromeUjke overdrij ving van de belangrijkheid van de uitvoerende kunstenaar schuldig maakte Veto Er mag nooit sprake zün van een auteursrecht voor hen - vond spr „ En men moet waken voor een quasi auteursrecht dat zou ontstaan wan neer dit proces door Frans Vroons gewonnen zou worden Dan zouden deze heren een veto-recht krijgen waardoor zü de absolute beschikking krijgen over de uitvoering die door hen van een kunstwerk gegeven is " aldus de raadsman van de K.R.O Na nog een korte re - en dupliek werd de uitspraak bepaald over drie weken it%Gi3ttiJfl«siiii]i UTRECHT —- Gelboren Dirk W z.v S J V Dommelen en W Hei deman Volkerakstraat 54 Hidde z.v A Bouma en K Visser Nw Koekoekstraat 26 Arnoldus z.v J W B V Tessel en J H Lijffijt Houtstraat 51 Getrouwd G B Haasjes en C Roomenburg G van Herwijnen en H E C J V d Berg G Vermeer en J R V d Meulen J Kragt en H Ch Derksen A B Creutzberg en C Jansma S van Heving en G van Haeften W E C van Baa ien en E M Th M G Le Pelletier de Glatigny Overleden Johanna A W Si mon geh m J Ph Dörr 47 jr Chrysantstraat 18 ZUILEN — Geb Gerdina d.v G J Klein Brinke en G J Esselenuroek Dirk z.v N J W Fokkenrood en J P van Tiel Hendricus M z.v M Roosendaal en Th Kooi Gerrit P z.v H Duflker en A F Oudhof Hugo W H z.v W R A Baron van Tuyll van Serooskerken en Jonkvrouwe C M de Beaufort Cornelia d.v L v.d Linden en A J Sprong Klasina E d.v C Bloemendaal en J Koning Hendrikus Th C z.v D Lodder en C J de Krleger Ondertrouwd Hendrik Jansen en Mijntje van Vulpen Hans de Bouter en Maria H J van Basten Getrouwd Cornelia Huussen en Dirkje de Jongh Otto Meuris er Wil helmina J Bergers Johannes H Lommen en Johanna L Terateeg Jacobus C Nieuwenhuizen en Elisa beth M Th Kemkes Gerardus van Deursen en Josina van Kuik Overleden Pieter H van der Lin den 62 jr geh met M A Kingma MAARTENSDIJK — Geboren Jo hannes A C A z.v K Been en F Th Hunkemöller Johanna H C d.v P J M Batenburg en Th G M C C Raavjmaakers Jacobus z.v A D M Engel en G J de Bruin Ondertrouwd Hendrik Welters te Breda en Jeannette van Hattum Bernard J Looy te Rotterdam en Hendrika J Holl Getrouwd Friedrich L Jansen en Neeltje Sclieepvaart te Hilversum VRIJDAG ZWEMINB KR RIJN 13 uur Nat kampioensch JANSKERKHOF 20 uur Openlucht concert Utr Chr Mannenkoor DOMTOREN 20 uur Belaardbespellng Jan Wagenaar ZATERDAG ZWEMINR KR RIJN 16 uur Natio nale zwem - en springkampioen schappen MUSEUM NIEUWE REL KUNST L Nieuwstr 38 15.30 uur Opening ten toonst Religieus kunstnaaldwerk VOETBALVELD ELINKWIJK 18.30 U wedstrijd Eiinkwljk—DOS NEUDE 20 uur Ooenluchtconcert Melkcentrale Harmonie JACOBIKERK 19 uur Gemeentezang BIOSCOPEN Zondaes 14.15 16.30 18.45 en 21 uur Voorst om 14.30 18.45 en 21 uur CITï Eiësta met Esther Williams elke leeftijd FLORA t.m Zondag Om de Macht in Wyoming 14 jaar OLYMPIA Gezworen Vijanden 14 J REMBRANDT Francis de sprekende muilezel elke leeftijd SCALA Luchtbrug naar Pimlico elke leeftijd VREEBURG Piraten van Capri 14 J FILMAC Actualiteiten 10—23 uur Alle leeftijden SPOORBIO Actualiteiten alle leeftij - den 8-22 uur Watertemperatuur De temperatuur van het water in Krommerijn was heden 19 graden Advertentie Piano's Orgels 18BB|98 Joh de Heer JANSKERKHOF 5 • UTRECHT Het verkeer in Utrecht Hoe moet dat straks met de Najaarsbeurs Toen gistermiddag in de raad de voordracht tot het aangaan van een grondregeling ten behoeve van de verbetering van de Biltstraat aan de orde kwam vroeg de heer T i c h e 1 a K r Arb of het niet mogelijk was meer vaart te zetten achter de werkzaamheden in de Bilt - en Vooi - straat Spr vond dit niet alleen van belang voor de aldaar wonende win keliers doch ook uit verkeerstech nisch oogpunt Het is nu al zeer druk in de Nachtegaalstraat en waar moet dat naar toe als straks de Najaars beurs begint In antwoord hierop zeide weth Bekker dat al gedacht is aan een werkmethode in ploegen Maar het aantal geschoolde werkkrachten is beperkt Desondanks zou spr een en ander met Gemeentewerken bespre ken En wat de drukte met de Jaar beurs betreft inderdaad dat wordt een moeilijk probleem De verkeersmoeilijkheden zullen nog toenemen doch de politie hoopt toch deze moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden Ouden van Dagen wenden zich tot B en W Het bestuur van de „ Afd Utrecht " van de Ned Bond van Ouden van Dagen Secretariaat Marnixlaan 62 heeft aan B en W van Utrecht en Zuilen een verzoek gericht om een zelfde regeling te treffen inza ke ziekenfondspremiebetaling als te Rotterdam Is getroffen namelijk in dien zin dat de gemeente voor niet ondersteunden een toeslag van vijftig procent verstrekt aan alleen saande personen met een lager in komen dan f22 — per week f32 — per week voor een gezin van 2 per sonen of ƒ 32 — vermeerderd met kinderbijslag op de premie van het Ziekenfonds Geen zuurstof blazen door gasleiding In verband met twee gasontplof fingen die de laatste tijd kort na elkaar zyn voorgekomen als gevolg van het doorblazen van gasleidin gen met behulp van een zuurstof fles deelt de directeur van het G.E B.R.U het volgende mee Een ' mengsel van gas en zuur stof kan in bepaalde verhouding he vig explosief zijn zodat de onver antwoordelijke handeling om gas leidingen waarin steeds resten gas aanwezig zijn met behulp van zuurstof door te blazen een grote mate van gevaar zelfs levensge vaar oplevert niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor zijn omgeving Deze handeling kan dus niet streng genoeg afgekeurd wor den In het belang van de veiligheid is de directie van het G.E.B.R.Ü ge noodzaakt door het toepassen van strenge sancties hiertegen op te treden Utrechts dansleraar slaagt volgens nieuwe eisen In Utrecht slaagden 3 van de 8 candidaten die deelnamen aan het eerste openbare examen voor dans leraar 3 moesten worden afgewezen en 2 moeten t.z.t een herexamen in een bepaald onderdeel afleggen Ge slaagd zijn mevr A Poptie-Kleij te ' s-Gravenhage mevr N van den Berg te Amsterdam en de heer J C Zegers te Utrecht De candidaten werden geëxamineerd in de vakken eigen vaardigheid — lesgeven en me thodiek — techniek — enkele theo retische vakken de soeiaal paedago-gische en culturele betekei;iis van het dansonderwijs kennis van het men selijk lichaam en E.H.B.O kennis van wetten en verordeningen main tien — muziekkennis Concours „ Juh'anakerk " is geëindigd Tot besluit van de derde en laat ste dag van het zeer geslaa.sde con cours in de Handelsbeurs te Utrecht uitgeschreven door de Chr Gem Wijkzangver Julianakerk is gister avond een erewedstrijd gehouden waarvan de uitslagen als volgt zijn Jonge Dameskoor Cresendo " Och ten le Ere-prijs Dit behaalde in het concours een eerste prijs met 339 pnt le Ere-prijs Liers Gem koor " De Lier bovendien hoogste aantal punten van de dag met de eerste prijs en 384 p 2e Ere-prijs A Gem Zangver „ De Volharding " Babylo niënbroek tevens le prijs met 360 pnt 2e Ere-prijs B Chr Gem Zang ver „ Euodia " Hierden tevens 1ste prijs met 351 pnt 3e Ere-prijs Gem Middellie tevens le prijs met 323 p Zangver „ Zang en Vriendschap " 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 Augustus 1950 - 58e Jaargang No 81 Pagina 3 PREVENTIEVE QENEESKUNDE IIIJ Selectie beperkt in VS het aantal medische studenten Betere onderwijsmethode hierdoor mogelijk A leer ik iets nader inga op het onderwijs in „ volksgezondheid en preventieve geneeskunde " maak ik eerst een paar opmerkingen in het algemeen Een zeer belangrijk verschil met Holland en Indo nesië is dat in Amerika een scherpe selectie van de medische stu denten bestaat Voor de bekende universiteiten melden zich jaarlijks 2000 tot 3000 studenten aan waaruit er 75 worden gekozen De meeste studenten wagen een kans aan verscheidene universiteiten In ons land gaat het geneeskundig onderwijs gebukt onder het grote aantal studenten in verhouding tot docenten en outillage Hier zou wat dit betreft selectie een weldaad zijn Bovendien zou het afwijzen van een aantal studenten die zeker ongeschikt voor de studie zijn ^ behalve een voordeel voor de universiteit ook een voordeel voor hen zelf zijn Een vak ' s morgens of ' s middags door prof dr R Remmelts VAN OUDSHER WETTIG BESCHERMD DE SUPER MARGARINE - D GEHALTE VITAMIMEN A rD ^ In Holland en Indonesië Is dan ook veel gesproken over selectie maar men deinsde steeds terug uit angst eens een enkele maal een can didaat af te wijzen die toch nog wel in staat gevireest zou zijn de studie te volbrengen In Indonesië had de faculteit tenminste nog het recht een student die drie maal voor hetzelfde examen gezakt was de toe gang verder te ontzeggen maar zelfs deze mogelijkheid hebben de facul teiten in Nederland niet Het is dus begrijpelijk dat ik in Amerika in formeerde naar de wijze waarop ge selecteerd werd Men beschouwt ook dit vraagstuk nuchter en gaf onmid dellijk toe dat no 76—150 van 3000 waarschijnlijk niet minder goed zouden zijn dan no 1—75 De toege paste maatstaven waren cijfers van vorige onderwijsinrichtingen met inlichtingen van leraren aanbeve lingsbrieven en psychologische tests Ik woonde een faculteitsvergadering bij waar deze schifting werd ge maakt maar niettegenstaande de ernst waarmede een en ander ver richt wordt bevredigt het niet De Amerikaan zegt dan echter „ Wat wil je anders Het moet wel " en zo ge loof ik dat wij in ons land omdat Wij bang zijn enkelen te schaden ' t gehele onderwijs schade doen en ook de geneeskundige voorziening van het land Vrijheid mag een kos telijk iets zijn maar is niet altijd ef ficiënt Deze beperking van het aantal stu denten maakt een betere wijze van onderwijs geven mogelijk Men tracht de colleges waar één man binnen komt afgedaald van zijn ivoren to ren en een paar honderd eerbiedig luisteren of niet luisteren maar al thans niets zeggen te beperken maar schept meer gelegenheid in kleine kring te praten over en weer zodat de studenten de indruk krij gen dat de hoogleraar en zij geza menlijk de moeilijkheden en vraag stukken bespreken en aan de oplos sing werken Ik woonde o.a een uit nemend college gynaecologie bij waarbij over de diagnose gestemd werd ik was gelukkig bij de „ win nende " groep na een samenspraak tussen de hoogleraar en de studen ten Ook heeft men hier en daar gebro ken met het oude systeem om b.v ' s morgens van 8—1 uur achter el kaar vijf verschillende vakken te do ceren Zoveel mogelijk streeft men er naar een ochtend ot middag aan één vak te besteden door te ebegin nen met een college en hierop prac ticnm demonstratie ot samenspraak te doen volgen Deze drie verschillen met de toe stand hier te lande moeten als grote voordelen worden beschouwd en zul len ongetwijfeld bijdragen tot het be reiken van een hoger peil van de Amerikaanse medici In het bijzonder is het grote aantal ervaren onderwijs krachten op elke afdeling voor het kleinere aantal studenten van grote betekenis Goed medisch onderwijs is nu eenmaal duur en de resultaten zijn niet in geld uit te drukken maar ik ben ervan overtuigd dat zelfs zon der de winst aan levensgeluk mee te tellen het hierin gestoken kapitaal dubbel en dwars wordt opgebracht door de verbetering van de volks gezondheid die het gevolg zal zijn van betere opleiding der artsen Afzonderlijke faculteit Het onderwijs in „ Public Health and preventive medicine " werd aan de acht universiteiten in Amerika en Canada die ik bezocht en nog aan 3 andere gegeven door een afzon derlijke uitgebreide faculteit Admi nistratief staat deze faculteit meest naast de medische als gelijkwaardig deel van de universiteit De verhou ding der beide faculteiten is verschil lend geregeld maar overal was een hechte band Over en weer geven verscheidene hoogleraren onderwijs in beide faculteiten en samenwerking in researchwerk komt ook zeer veel voor Per jaar werden 75 studenten aan - 40 Terwijl het dus zoals wy de vorige keer zagen de valse edelen Isen Grim en Bruno zeer slecht verging verheugde Panda zich weer in het be zit van zijn taxi „ Het is gewoon een wonder dat ik hem weer terug heb gevonden " dacht hij terwijl hij de motor met enige lllnke süngerbewe Hingen weer aan het lopen bracht „ Hm genomen die in een studiejaar van 30 weken een opleiding kregen tot „ Master in Public Health " daarna bestaat tot verdere gespecialiseerde studie gelegenheid Bij voorkeur kiest men als „ studenten " medici die enige jaren praktische ervaring hebben De leerlingen komen uit zeer ver schillende streken Van de wereld ve len stammen uit Brits-Indië en Zuid Amerika en ze zijn over het alge meen iets ouder dan degenen die men meestal op de collegebanken aantreft Bijna allen zijn door hun gouver nement of andere werkgevers in de gelegenheid gesteld deze opleiding te volgen Doordat deze groep studen ten zeer verschillende ervaringen heeft opgedaan in zeer verschillen de landen en een jaar samenwerkt dikwijls in kleine groepen op practi ca en excursies is er een zeer ruime gelegenheid voor uitwisseling van gedachten Dit is uitermate leerzaam zowel voor de studenten als voor de hoog leraren In het middelpunt van dit onder wijs is geplaatst statistiek en epide miologie de grondbegrippen van de ze wetenschappen zijn de basis van het onderwijs De studenten moeten ziekten uit ' n geheel andere gezichts hoek bezien en bestuderen dan ze bU de gewone clijpische opleiding zijn gewend Hier leerden ze hun aandacht schenken aan één patiënt maar nu wordt de ziekte ook be schouwd in verband met de beteke nis voor de maatschappij en er wordt bestudeerd hoe men de maatschappö kan behoeden voor nadelige gevol gen en misschien het optreden van de ziekten kan voorkomen Troepenschepen waren niet vol Repatriëring ging te snel zegt minister Schokking Op vragen van het Tweede Kar merlid de heer Meijerink A.R in verband met de onderbezetting van troepenschepen heeft minister Schokking geantwoord dat in Juni drie troepenschepen en een burger sehip inderdaad slechts gedeeltelijk bezet uit Indonesië naar Nederland zijn vertrokken TJit verschillende inlichtingen is de minister bekend dat de berichten hierover grote ontstemming onder de miliföiren van de Koninkl^ke t.andinacht in Indonesië hebben gewekt Dat niét eerder stagnatie is op getreden is te danken aan de wijze waarop allen die in Indonesië en hier te lande met het troepenver voer zijn belast hun taak hebben vervuld Hierdoor is het mogelijk geweest de afvoer van gemiddeld 6.000 militairen per maand over April en Mei 1950 op te voeren tot zelfs 11.000 a 12.000 per maand Deze versnelde afvoer heeft echter tot gevolg gehad dat er in Indo nesië achterstand is ontstaan in de noodzakelijke voorbereiding voor de verschepingen welke na Mei op het programma stonden NEiast deze repatriëring van K.L militairen werd de taak nog ver zwaard door het noodzakelijk ge worden vervoer van K.N.I.L.-milx - tairen en hun gezinnen Bovendien werd de organisatie nadelig beïnvloed doordat de ver snelde repatriëring ook personeel betrof dat zelf belast was met de organisatie van het vervoer Al blijft het onbevredigend dat deze vier schepen vele plaatsen over hadden toch hebben ze teza men nog 2.000 militairen kunnen thuisbrengen De schepen die ge volgd zijn na dit viertal zijn weer vol bezet vertrokken nu zal ik verder wel uitkijken Geen avonturen meer Ik ga niet naar het Koninklijk Hof en met edellieden wil ik niets meer te maken hebben Wat ik nu ga zoeken dat zijn klanten " Zo gezegd zo gedaan De motor draaide en Panda bracht zijn voertuig in beweging en begon de eenzame weg af te rijden snorrende naar klanten Bij besmettelijke ziekten was dit aspect zo belangrijk en duidelijk dat aan deze kant van de zaak wel altijd aandacht is besteed maar dezelfde aandacht verdienen nog tal van an dere ziekten Men moet vooral niet twisten welke beschouwingswijze de belangrijkste is dat heeft geen bete kenis Beiden zijn belangrijk en langs beide wegen moet worden gewerkt Bevordering van het welzijn van één patiënt komt de maatschappij ten goedee en omgekeerd het behoeden van de maatschappij voor ongunstige factoren weer de enkeling De betekenis van de statistiek voor de geneeskunde zowel voor de prac tische uitoefening als voor research werk wordt in bredere kringen inge zien dan enige jaren geleden Vóór men een ziekte goed kan bestrijden moet men op de hoogte zijn van de frequentie mede in verband met de factoren die van buiten op de per sonen inwerken Bij het beoordelen van de resultaten van researchwerk is natuurlijk een betrouwbare statis tische berekening noodzakelijk Men dient zelfs vóór men een onder zoek aanvangt dus bij het opstellen van de plannen de statisticus in te schakelen opdat niet de kans gelo pen wordt dat noodzakelijke con tröleproeven bij dit plan ontbreken Het doordrongen worden van deze begrippen en de mogelijkheid deze kennis toe te passen ziJn van groot belang voor de uitoefening van ta ken als die van inspecteur van de volksgezondheid directeur van een ziekenhuis schoolarts fabrieksarts en vele andere Philipp Perlman in ons land De procureur-generaal bij de Hoge Raad in de Ver Staten mr Philipp Perlman die in Londen de conferentie van de „ International Bar Association " bijwoonde breicht Donderdag een kort bezoek aan ons land Hij wil een inzicht krijgen in het werk van de Academie vóór In ternationaal Recht waaraan thans cursisten uit 43 landen deelnemen Daar de bijdrage van de Carnegie stichUng aan de academie niet meer kan worden verleend wordt thans naar andere wegen gezocht om financiële steun te verSrijgen In de Ver Staten is een comité gevormd dat onder leiding staat van de Attorney-igeneral en waar aan door onze vroegere ambassa deur in de Ver Staten de heer Van Kleffens medewerking werd ver leend In verband daarmee voerde de heer Perlman besprekingen met de leden van de Raad van Beheei ^ „ Ü.N.O.-secretaresse " lichtte taxibedrijf op Een maand geleden repatrieerde de 28 jarige C C H uit Indonesië Thans is zij door de Rotterdamse politie aangehouden omdat nien er haar van verdenikt een Rotterdamse taxionderneming voor ƒ 465 te heb ben opgelicht Op het kantoor van de taxionder neming had zij zich voorgedaan ala secretaresse van de UNO die naar België moest Als borgstorting zou bö ivier honderd dollar storten Met vijt kemiissen vertrok zij en naar haar zeggen zou op die daig door haar zuster een cheque worden gebracht Aan die kennissen vertelde zij dat haar zuster in Bussum die alleen in haar fantasie bestond drie auto's had maar de Cadillac waarmee zij de reis zou maken was kapot Daarom gingen ze met een taxi van de onderneming waarin haar zuster voor een millioen en zg voor een ton geïnteresseerd waren zo zeide ze Toen zij terugkwam uit België Parijs en Laon kon zij de rekening niet betaaen De vrouw was met ƒ 75 op stap gegaan In België leende zü bö een fami lielid ƒ 500 en in Pargs ƒ 120 Zij is gearresteerd en naar het huis van bewaring overgebracht FEVIUEXOH Wie doodde C ï Valentin Rothe door Gisela FurtmUller Vertaald ui t het D uits De inhoud van de Iduis werd toch zeker m het procesverbaalvastgelegd vroeg Legnitz terwSlhij voor de kluis stond en met detweede sleutel die hij op Rothe'sverzoek in bewaring had de zwarestalen deur openmaakte Vanzelfsprekend bevestigdeHelbing Kijkt u hier mgne heren dankunt u het zelf zien zei Walter Leg nitz terwijl hij in de achterwandvan de kluis op een nauwelijkszichtbaar knopje drukte Lang - Bei leek eerst alsot hij daar niet veel kans op had in deze buurt maar toen ja hoor Daar stond eeo heer inet twee koffers aan de kant van de weg en bij Panda's nadering wenkte deze heer hem op beschaafde wijze toe „ Zijt gij wellicht een luxe-verhuur onderneming " zo vroeg de heer „ V/el dat treft Ifc ben namelijk een edelman Prins Bernhard reed in jeep door padvinderskamp In zijn kwaliteit van koninklijfe commissaris en ere-voorzitter van de Nationale Padvindersraad heeft Prins Bernhard Donderdagmiddag een langdurig officieus bezoek ge bracht aan de padvinders die te Ommen in het nationale kamp het 40-3arig jubileum van de padvin dersbeweging in Nederland vieren De prins werd op het hoofdkwar tier ontvangen door de kampleider hopman H J Spijkerman de voor zitter van do Nationale Padvinders raad de hoofdcommissaris van de „ verkenners " van de katholieke jeugdbeweging H F M Baren van Voorst tot Voorst en de hoofdcom missaris van „ De Nederlandse Pad vinders " de heer W C Roest van Limburg Prins Bernhard maakte in • een jeep van de bosbrandweer een tocht van vele kilometers over bospaadjes naar de kampterreinen waar de jongens zich bijzonder verrast toon den over het onverwachte hoge be zoek Na enige Nederlandse troepen te hebben bezocht bezichtigde de prins het kamp van de Deense pad vinders Alvorens met de kampleiding op de padvindersboerderij de thee te gebruiken bracht de prins een be zoek aan het kamphospitaal waar op dit ogenblik 17 gelukkig niet ernstige patiënten worden ver pleegd Tenslotte bracht de jeep Prins zaam weken twee staalplaten van elkaar en werd een smalle opening zichtbaar Helbings zaklantaarn lichtte de mannen bij die zich met gespannen gezichten vooroverbo gen — Leeg Het geld moet dus wer kelijk verdwenen zijn riep Legnitzmet een van ontzetting trillendestem uit Deze trouwe vriend en medewer ker van de overledene kon het zich niet indenken dat Rothe het slacht offer van een roofmoord was ge worden Inderdaad is het geheime vakleeg en ik had eigenlijk niet andersverwacht merkte Helbing rustigop nt hoorde gisteren van Wil kens dat Rothe zeer veel mensen,die het moeilijk hadden steunde Isdat juist meneer Legnitz vroeg Urban Ja dat is waar Rothe weeszelden iemand die hem om steunvroeg af wanneer hij er van over tuigd was dat de betreffende per soon zijn steun verdiende MMTEM tÖÓNDe » STUDIO-S die zich snel per huur-autonjobile naar h?t Koninklijk Hof wenst te begeven " ¦^ at was een klant Maar Panda's petje vloog óp van verbazing want hij kende deze heer en wie wel eens vaker Panda's avonturen heeft ge volgd die kent hem ook Kn de ande ren zullen hem nu al spoedig leren kennen Het door de Waalwijkse kunstschil der Theo van Deljt vervaardigde portret van H.M Koningin Juliana dat zo juist gereed is gekomen Dit schilderij is bestemd voor de Staten zaal der Provinciale Staten van Noord-Brahant Cadeaux van LSK en „ Irene " voor jarige prinses Dit jaar zal de jaarlijkse aanbie ding van een verjaarsgeschenk aan H.K.H Prinses Irene geschieden door een deputatie der luchtstrijdkrach ten die zich daartoe Zaterdag naar het paleis Soestdijk zal begeven Daarna zal een deputatie van het garde-regiment „ Prinses Irene " na mens dit regiment eveneens een cadeau aanbieden AGENDA EERSTE KAMER De Eerste Kamer zal 8 Augustus om 13.30 uur bijeenkomen Behalve een zestal naturalisatiewetten en wij zigingen van begrotingen komen tevens aan de orde de voorstellen van de commissie met betrekking tot de herziening van het reglement van orde der kamer Bernhard naar de kampen van de Schotse en Engelse gasten De keu kenvuren rookten reeds voor het avondeten toen de prins met een handdruk afscheid nam van zijn be geleiders en de kamperende pad vinders Advertentie — Kent u namen van mensen diehij op zo'n manier hielp Legnitz knikte bevestigend — Ik heb ze hier in mijn agendagenoteerd antwoordde hij terwijlhij een klein roodleren boekje uitzijn zak haalde — Kijkt u maar denamen met bijbehorende aanteke ningen van mensen die Rothesteunde of via mg liet ondersteu nen staan hier opgetekend Urban schreef de namen over Toen htj aan de laatste kwam keek hij op — Wie is die Wilhelm Nordmann Er staan hier drie adressen vermeld Twee zijn door gehaald en bij het derde is aange tekend „ slechts tot 12/7 " Wat betekent dat — Wilhelm Nordmann was stu dent Hij heeft vervolgens enigetijd hier als volontair gewerkt enis toen weer weggegaan Hij wildezich als zelfstandig chemiöus eenpositie verwerven Een schranderekop maar enigzins een zonderling,die het idee had tot gróte dingengeroepen te zijn Daar hij altijdkrap in z'n geld zat was hij bezigeen goedkopere kamer te vinden.Mijn aantekening „ slechts tot 12/r'duidt erop dat hij zijn tegenwoordi ge kamer op die datum zou ver laten Werner Helbing bekeek met een snelle blik de andere adressen — Dirk Svensen merkte hij bij één ervan op Die naam staat hier min of meer apart van de an dere en er staan drie vraagtekens achter Wat betekent dat Werd hij ook door Rothe geholpen Of bestonden er alleen nog maar plan nen bij meneer Rothe om hem te gaan steunen vorste Urban ver der Nee hij werkte hier gelijktij dig met Nordmann en is evenals de ze vrij spoedig weer vertrokken Waarom steunde Rothe Nord mann Nordmann is zo arm als debekende kerkmuis en daarom be sloot Rothe deze begaafde maarnerveuze jongeman met een uitke ring te helpen die hij regelmatigkreeg uitbetaald tervrtjl hij Svensenhelemaal niet voor iets dergelijks inaanmerking wilde laten komen Groenten genoeg in Venlo maar geen afzet De onverkoopbaarheid van groen ten begint op de veiUng te Venlo enorme afmetingen aan te nemen Niet minder dan 80.000 kg spekbonen haalden Woensdag de minimumprijs van 14 cent niet en Donderdag lag dit quantum nog hoger In de ko mende weken zullen de aanvoeren nog stijgen Deze gang / an zaken wordt ver oorzaakt door afzetmoeilijkheden in Duitsland Nederlandse spekbonen tegen minimumprijs ingekocht kos ten op de Duitse markt door aller lei bijkomende kosten 27 mark per 100 kg terwijl op de Duitse veilingen voldoende bonen worden aangevoerd van eigen bodem die voor 18 mark per 100 kg te koop zijn Ook in augurken — vorig jaar nog zeer gewild — is de klad geko men Woensdag liepen 110.000 kg augurken van de grove sortering die de 8 et per kg minimumprijs niet konden halen door de klok Alleen de fijnere sorteringen zijn nog niet geheel verkoopbaar maar ook slechts tegen de minimumprijs Men vraagt zich in kringen van handel en tuinderij met bezorgdheid af waartoe dit moet leiden want de augurkencampagne begint pas Bin nenkort kunnen aanvoeren van on geveer een millioen kg per dag op de Venlose veiling verwacht worden De onderwijzerssalarissen Regering verenigt zich met advies van commissie-Wesselings De besprekingen in de commis - sie Wesselings tot herziening van de onderwijzerssalarisseu hebben geleid tot een eenstemmig advies dat 22 Juni 1950 aan de regering is uitgebracht De regering heeft zich thans met dit advies verenigd Het resultaat der besprekingen komt hierop neer dat gerekend van 1 Januari 1948 de z.g ontknikking volledig zal worden toegekend aan a De hoofden en onderwijzers,die in het bezit zijn van de bevoegd heid tot het geven van lager onder wijs in tenminste een der vakken:Franse taal Duitse taal Elngelsetaal wiskunde handelskennis li chamelijke oefening akte S land bouwkunde tuinbouwkunde vrou welijke handwerken of huishoud kunde alsmede aan hen die in hetbezit zijn van een middelbare aktepaedagogiek Nederlands aardrijks kunde of geschiedenis b De hoofden en onderwijzers,die hoewel niet in het bezit vantenminste een der onder a genoem de bevoegdheden 1 Januari 1948 de leeftijd van 50 jaar hebben be reikt Voor de hoofden en onderwijzers die niet voldoen aan de onder a en b genoemde voorwaarden blijft de tegenwoordige salarisregeling gel den Ten aanzien van de akte han denarbeid heeft de commissie-Wes selings geen voorstel aan de rege ring kunnen doen Te zijner tijd zal deze aangelegenheid een punt van nadere overweging uitmaken MINISTER STIKKER TE STRAATSBURG De Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken mr D U Stikker is Donderdag te Straatsburg aange komen waar hij de bijeenkomst van het ministercomité van de Raad van Europa zal bijwonen BURGEMEESTER VAN WEESP BENOEMD Bij K.B van 2 Aug is mr J C Bührmann met ingang van 16 Aug benoemd tot burgemeester van Weesp De politiemannen luisterden vol interesse Mogen we hieruit opmaken,dat Rothe voor Svensen geen bij zonder grote sympathie koesterde vroeg Helbing Dat is volkomen juist stemdeLegnitz toe Rothe was aanvanke lijk van mening dat Svensen zichtot een eerste klas werkkracht zouontwikkelen maar hij werd spoedigteleurgesteld Svensen is wèl be gaafd doch moreel een zwakkeling.Hij heeft het aan Rothe's goedheidte danken gehad dat veel van hemdoor de vingers werd gezien Hoe zijn de omstandighedenvan die Svensen Ik ben daar niet van op dehoogte Rothe wist er meer van En die van Wilhelm Nord mann Nordmann is een wees ensinds zijn prilste jeugd op zich zelf aangewezen Zoals ik al zei,is hij een begaafd maar over nerveus jongmens Dit wasook de reden dat hij nogaleens menlngsversoliillen met Rothehad welke deze overigens niet ergernstig opnam Integendeel hijlachte vaak om Nordmann's eigen zinnigheid en zei altijd dat er on danks alles een goede kern in hemzat Daarom gaf hij hem ook dieondersteuning Waarover gingen die menings verschillen MeestaJ over chemisoh tech-msdhe vraagstukken Nordmann ischemicus van beroep en stond ook,nadat hij hier weggegaan was innauw contact met Rothe over al lerlei wetensdhappelijke aangele genheden Ik dank u voorlopig voor uwvei 102 " C Int W L 4 lOl^'iDeli Spoorw 3V2 70 ' N I Sp.w ' 37 S'/5 36",'2 Sam Joana 4 34ï4 235 127 114 1141'a 143 130 Béurs^-irciii'^flniÉèrdlain ' Slotnoteringen van Vrgdag 4 Aug 1950 3-8 4-8 Acfieve Obligaties staatsleningen ad f 1000 Gr.b.-Obl 3Va — — Ned ' 48 314 Ned ' 47 SI'S 3 Ned 1937 3 D.-len ' 47 s '.' Investeert s Ned 1962-64 Ned 1962-64 Ned NWS i'.i Sp.cert 2'A % Indië ' 37 A 3 Grootb ' 46 3 xabak-ondernemlngcn 1011 / Dell B Mij Dell Mij Sen Mij Diversen: M & Co N 07 lOil'i 94 111?S 96V3 IO2V2 105 146 100 i 97?è 97 95H 97 % ST.i i95;t H 98ii 79 - 1 lOOvi Nief-actieve Obligaties staatsleningen Denem ' 38 4 102 — Fund L 1960'30 — 102'.i prov en Gem Leningen A'dam ' 47(3'/5)3 841/2 99 % A'dam ' 48(354 3 — nm't Apeldoorn ' 47 3 — Arnhem ' 38 3 — — Bandoeng ' 36 4 — •— Batavia ' 37 4 — — Gelderl 1938 3 — 100 G'land 20 1 ' 47 3 » 100 ' s-Hage ' 38 314 — — ' s-Hage Ie 1 ' 37 3 — — ' s-Hage ' 38(3 '/< 3 1021 / _ Groningen ' 38 34i — lOlH Groningen ' 38 Jt ^ — Haarlem ' 38 3 — — Haarlem ' 47 3 99'4 — ' s Bosch ' 33 3 — — Leeuward ' 38 3 — — loeiden ' 47 3 — — N.-H ' 47 3»/5)3 N.-H Ie 1 ' 38 3 N H 2e 1 ' 47 3 « ym 2e 1 WSW 101 — R'dam ' 37 31 100 % 101 % R'dam Ie 1 ' 38 3V2 100 % — R'dam ' 33 3i'2)3 101 lOl'-i ütr prov ' 30 3!2 — Z.-H 3e 1 ' 37 3 — — Z.-H 2e 1 ' 38 3 SaVt 99 dito 1946 3 9914 — Sank - en Credietlnstellingen a.v.N.G.O ' 37 3'/a — — B.V.N.G.O ' 38 3 — — B V O Z ' 37 4 63 641,4 Qem Cr 40-J 3—86Ned B 5 % 4 — — Pandbrleveu A.H VY 0.(31/3)3 — — A Hyp.b XY3 % — — A H B 3V2)9 04)!i — Bat Hyp B 3 % — — D Hyp B 314 — — Friesch Gr 31,4 99 — Fr Gr 3 % 3 04^4 — Gr H B 3Vè3Gron H B 31,4 H H B D i'A H.H.b.K 3ï/3)3y«H.V.N.G 3%)3Mij V H Cr 3 % Nat Hypb 8',iNat H.b 31/3)8Ned H.b 3 % 3Ned H.b s B 3 N.w Hypb S'/iO Hyp.b 31/2 3 Rott H.b 3M V H 2 % 35i U H 2 % KL S','4W H s N.O 3^4 dito 3ji 3 dito 3 7S % Premieïeningen A'dam Ol.len 3 — 132 ' i 96H _ Actieve Aandelen Bank en CredietinstcII Cu!t.H.enI.b ' i3ii 551,2 Nat H B HTé 89 Ned Hmij 137-'i 138 Industr Ondernemingen Alg K U 1711,4 17ira Bergh's Jurg SIS 317 v Berüel's P 106 / j 18>,4 Calvé Delft 123^4 124 Centr Suiker 171 — Fokker Nlet-actieve Aandelen Bank en CredietinstcII 159-;4 15955 A'damse Bank Escoiïiptobank Holl fiank Unie Tav Bank f 500 Mtl Fin Nat II N;d B V Z.-A Rotterd Bank Surin Bank Twentsche Bank 21614 94 176 169 » 165 DepotfractiebewUzen etc;Rott Bel Cons 184tó 184 ^ Nwe Ned AH — 76 % ¦ W & P a 146 144 Industr Ondernemingen Gelder Zn K N H L Br & U Ned Ford Ned Kab.la P.G.G.B V A P.O.G.B Wilton F 152i.i 165 12a"4 130 2CB"8 2041 263 270 266 21?'.'i 2211/2 i65 166 133 138 99li - 168 Albatros Sup Alg Norit Allan & Co Amsterd B Mij Bergh Papiarf Breda Mach.fabr Pvhrmann's Pap Dikkers Diep & Reigers Emball en H.li Gruyter 6 % pr Heemaf NfV Heineken Hero conserven ' Holl St.m.fabr HoU Beton Holl Dr en K Holl K Ind HoU Melksuiker Int Gew Bet Int Kunststoffen Klinker Isoliet Kondor Kon Ned Zout Koii Ph Br Kon Ver Tapijt Kon Zw Ketjen Letterg A'dam Lever Br 6ftf s Lever Br 4 % pr Lyempf. Lijm - en Gel.J — M.f F Smulders ISS'/a Meelfabr NB 228 Ned A A Vr 122 Ned App Nedap 931/2 Ned Gist en Sp — Ned I Nieai " — Ned Seheepsb 125i,4 N Ind v V 193 140','2 98'Ü 177 II6V3 MUnbouwonderneming Billiton ie B 319 319i,i Billiton 2e B 231 231 1'2 254 272?4 281 % 2791/2 470 Petroleumondern D Petr MM 247-'4 D Petr Mij 267 Kon P MM 27S11 Kon P MU 273 ^ M B P MU 465 163 158'/3 91 Rubberondernemingeii A'dam Rubb 130 136=4 B R Mij 117 1211,2 D-B R Mij 103 lOS Kendeng L — 96 O.-I R MU 44 46 Oostk C Mij 85 9a?'B „ S " S.-Rubb 42'!4 441/2 Scheepvaart Mij.en 147 1'2 154 150 200 81 % S054 321 170 242V2 153 237 '/= XiWs 102 147l,'2 too iOOfJi lOüA 94 % — H A Lijn J.-C.-J.-lijn K N S Mij Kon Paketv Ned S tJnlo O S eert Hott Lloyd Stv Mü N 1281/2 123 l/a 134 169 1 ^ 124 % 127 m ' é 163'/3 125)4 118 I30V8 94Vi — Suikeriondernemingen H.ver A'dam 114'!i 118 J C Mij 60 611/3 N.-I S On » 98 '/ 99 V V C Mij 30>,i Sl'A lOO'A 1001,4 looVi loou 93','3 981/3 235 94 % Nijma Ontaarde vader stierf na mishandeling door zijn kinderen Mild requisitoir van Officier van Justitie Speciale berichtgeving De vacantiekamer van de recht bank te Rotterdam heeft Donder dagmiddag een niet-alledaagse zaak behandeld Er stonden drie kinderen terecht aan wie zware mishandeling die de dood van hun vader ten gevolge had gehad ten laste was gelegd De vader stond bekend als een chronische dronk aard die het gezinsleven voortdu rend verstoorde Er kwamen her haaldelijk de onverkwikkelijkste tonelen in het gezin voor wanneer de vader thuis kwam Op de avond van 1 Mei kwam het weer tot een uitbarsting De drie kinderen werden uit hun slaap ge wekt door de thuiskomst van hun beschonken vader die met de moe der ruzie zocht Zij trachtten de vader tot rede te brengen en daar bij is het tot een vechtpartvi ge komen De drie kinderen gingen hun vader te lyf en verwondden hem zodanig dat hij later is over leden Voor de rechtbank erkenden de drie kinderen alles zy beschreven hoe hun vader die donkey-man was hun het leven tot een hel maakte wanneer hij aan de wal vertoefde De officier van justitie hield een mild requisitoir en hield rekening met de omstandigheden waaron der het misdrijf was gepleegd en nam aan dat er geen opzet aanwe zig was Tegen de dochter de 22 jarige fabrieksarbeidster A H requireerde hij een jaar gevangenis Btraf voorwaardelijk met drie jaar proeftvjd waarvan een jaar door te brengen in het Tehuis voor Wer kende Meisjes te Amsterdam en tegen de beide zoons de 19-jarige expeditieknecht J H en de 18 jarige timmerman J J H ander ihalf jaar gevangenisstraf met af trek van de voorlopige hechtenis iOe verdediger drong aan op ont slag vaoi rechtsvervolging op grond van overmacht Uitspraak 19 Augustus Uit de Staatscourant Met ingang van 1 Januari 3950 is benoemd tot commissaris van ge meentepolitie te Enschede in de rans van lioofd ambteraar 3de klasse A T Bruining thans hoofdinspecteur van gemeentepolitie aldaar Tot hoofdinspecteur-titulair van a Rijksbelastingen zijn benoemd de in specteurs J H van de Wijngaert,Maastricht inspectie der belastingen;H de Munck Breda inspectie der be lastingen H van Tongeren ArnhemInspectie der belastingen 2e afdeling;W Hoogeveen Sittard inspectie derinvoerrechten en accijnzen T Boers,Winschoten insoectie der invoerrech ten en accijnzen S J Buwalda Dok kum inspectie der belastingen F G.•*e Rijke Roermond inspectie der in voerrechten en accijnzen W J M Albert Breda inspectie d belastingenA C W Edelman Amsterdam fis cale inlichtingen en opsporingsdienst(afdeling douanerecherchedienat standplaats Rotterdam C Slagmo len Waalwijk inspectie der belas tingen T J J Thijssen Breda in spectie der belastingen A ter Hoeve Heerenveen inspectie der belastingen mr B R Zweep Harlingen inspectie der belastingen J H van der Made Amsterdam inspectie der belastingen G J Vogel Amsterdam fiscale in lichtingen en opsporingsdienst afd douanerecherchedienst A L van Exel ' 3 Gravenhage inspectie der be lastingen 1ste afd A Adriaanse ' s Gravenhage ministerie van financiën G L V Tromp Rotterdam inspectie der belastingen late afdeling J Hoo genkamp Zwolle directie van ' s Rijka belastingen en domeinen J C Hof man Den Helder inspectie der in voerrechten en accijnzen J H van der Borght Sittard inspectie d^r be lastingen L G J M Roes Raalte inspectie der belastingen P C W Wolfs Tilburg inspectie der belas tingen J J Uikinga Rotterdam in spectie der belastingen 1ste afdeling L M Maree Arnhem inspectie der belastingen 1ste afd S J Visser Breda directie van ' s Rijks belastin gen en domein A J Meijerink Arn hem directie van ' s Rijks belastingen en domeinen W A Verplanken Zalt bommel inspectie der belastingen J Smallenbroek Assen inspectie der be lastingen J J Dikker » Amsterdam inspectie der registratie en successie J Boxem Deventer inspectie der be lastingen mr P H Themmen Veen dam inspectie dor belastingen S M Koopmans Apeldoorn inspectie der belastingen R M van den Berge Terneuzen inspectie der belastingen J J van de Weijer Maastricht di rectie van ' s Rijks belastingen en do meinen A H Kuiper Amsterdam inspectie der belastmgen J J Wille gers Rotterdam inspectie der belas tingen 1ste afdeling F C M van Ourp ' s Gravenhage min van finan R H Suurmeijer Breda inspectie der belastingen F J Gulikers Roermond inspectie der belastingen K A J Bierlaagh Eindhoven inspectie der belastingen M C Schakel Den Hel der inspectie der belastingen J A Boer Nijmegen Inspectie der belastin gen 2e afd A A Vermeulen Bussura inspectie der belastingen G Naber Hoogeveen inspectie der belastingen Voort zijn benoemd tot hoofdir.speo teur-tltulair der domeinen de in specteurs der domeinen H W Michel Maastricht inspectie der domeinen W M Mast s-Hertogenboscn Insp der domeinen Aan mevr H H B van Spail ge boren Termijteleii te ' s-Gravenhage is met ingang van de Bilde staatalotery eervol ontslag verleend uit haar be trekking van colleetrioe der staats loterij aldaar Aan de volgende collecteurs en ool lectrices der staatsloterij la met de aanvang van de 511 staatslotcrö op hun verzoek eervol ontslag verleend A c R o Leinweber te Amersfoort mejuffrouw M E Boots te Ameterd mevr Th Unger weduwe van H W van der Mey en mevrouw A M H Wafelbakker weduwe van J Olden huis Tonckens beiden te ' s-Graven hage J Wentholt te Haarlem mei A "'¦ I^ü"mS te Leeuwarden en mevr A F M van Gemmingen geboren Suidgeest te Nijmegen Onoordeelkundige aankopen In een aantekening in haar jaar verslag over 1948 betreffende de „ verantwoording van de rekenplich tige van het Rijksinstituut voor Oor logsdocumentatie " maakte de Alge mene Rekenkamer melding van enkele bijzondere aanschaffingen waarover zij nog met de minister van Onderwijs Kunsten en Weten schappen in briefwisseling was Het resultaat volgt hieronder De aanschaffing van boeken tijd schriften couranten en illegaal cir culatiemateriaal was gedeeltelijk in gedeeltelijk vlak na de bevrijding door een der directeuren persoonlijk geschied Voor de aanschaffingen tij dens de bezetting was het produce ren van bewijsmateriaal niet moge lijk in verband met het grote risico hieraan in de bezettingstijd verbon den Voor zover de aanschaffingen in de eerste maanden na de bevrij ding hadden plaats gehad vormde naar het oordeel van de minister de in die tijd heersende verwarring een voldoend excuus voor het gemis van stukken De lijst van hetgeen tijdens de be zetting werd aangeschaft is achter af door de twee andere leden van het directorium getoetst en eerst daarna werd tot uitbetaling overge gaan Omtrent de aanschaffing van Hit lers „ Mein Kampf " en „ Volk in Nood " voor een bedrag van ƒ 1000 voor elk bepaalde de minister zich tot de mededeling dat zij naar zija mening te verdedigen was SlOTNOTERINeEN NEW-YORKSE BEURS 3-8 2-8 3-8 2-8 Atch T m'A ' 21 G Year 57M 59 % Ealtim lV,h 12 Hudson 14 % 15 Can Pac 17 IfiH I Harv 29'1 28 % m C 4G',4 46 « I.Nickel 31 ' A SI NYCent 14 -';> 14*i r Tenl UV4 ioy « Penss R 18»i 13 ' i Cen Cop 60 % 60 k S Pao am'H m',k Montg.W 53 % S3 tJn Pao 97 97--4 Pack.M 3 % s % All Ch 228 S30 Radio C 15 % ifi^AS Am.Can ^ 12V sny Rep St 37V - 37!i Am.C&t 29 % 2.4 Reyn T 34J,i 34 A.Smelt 55 % 56 Sears R 42»,fe 42 '-* Am.T&T 150=it 130 =^ Shell U 48 % 46 Am Tob MH m S Vac 21 % 2lV A.ropp 32 % 9fii St Br 21 % 21 ''^ B Steel 41V 41 Si St.OilN.J 79 % 79 ' A B Alrpl 34 % 3S Studeb 2SVt 26 % rhry«ler 67 66 ' i Texas r - 69-ii 69 CityB 44 44 ü Aircr 34 33 Cons Eö 28 % 3,W U Corp 3Vs 4 D.Aircr m'A 87 ^/ U Pi-uit 54 % a4Vs Dp d.N im 74 ',% US Rub 45 ^' tó"3 E.Kodak 41 V « 40-'/i US Ster 36 36'',s G Elect 46 46^4 West.h 321/4 31 M Gen M « 7^4 8B','j Woolw 4 « 44 % Omzet 1.650.000 I OT die vergissingen die een verbazingwekkend taai leven hebben behoort de wijd verbreide mening dat de drie straten in „ Wijk C " die door hun namen van de his torische Oranjeliefde bij de bewo ners van dit stadsdeel getuigen en die oorspronkelijk anders heetten ter gelegenheid van een officieel be zoek van Koning Willem III aan Utrecht zouden zijn verdoopt Het betreft hier de Oranje - Koning - en Willemstraat die honderd jaar gele den nog Zandstraat ' t Zand en Ca tharijnestraat heetten Veelal wordt aangenomen dat de naamswisseling zou hebben plaatsge vonden ter gelegenheid van het be zoek dat Koning Willem III op 21 Augustus 1869 aan Utrecht bracht Edoch bladerend in de officiële rap porten betreffende de cholera epide-mie die in 186S deze stad teisterde vonden wij reeds de namen Oranje - Koning - en Willemstraat En zo rees bij ons de vraag of dan de naams verandering dezer straten verband kon houden met een vroeger officieel bezoek van Z.M n.l dat van April 1853 Bvenwel een plattegrond van Utrecht gedagtekend anno 1859 ver meldt nog de oude namen Zandstr ' t Zand en Catharijnestraat Het is dus duidelijk dat de verdoping tus sen 1859 en 1886 moet hebben plaats gevonden Aangezien er in die tussentijd geen officieel koninklijk bezoek aan Utrecht bekend is kan dit derhalve niet de aanleiding geweest zijn tot het wijzigen van de namen der be wuste straten Wat is het dan wel geweest zal men vragen Voor vijftig cent stokvis met aardappelen In November 1863 toen vijftig ja ren verstreken waren sinds het her stel van Nederland's vrijheid werd dit nationale gouden jubileum over al met uitbundig feestvertoon ge vierd Utrecht bleef hierin geenszins bg andere gemeenten ten achter In zonderheid gold dit voor Wijk C waarvan een beschrijving uit die da gen ons het een en ander vertelt „ Het was zeker interessant te zienhoe aan geene enkele schamele wo ning het groen en oranje ontbrak,hoe daar allen hadden zaamgewerktom de g-eheele wijk het meest fees telijk aanzien te geven De voor naamste ingezetenen hebben methunne dames voornoemde straten be langstellend bezocht Volgaarne werd hier en daar in enkele bussen een penningske geofferd om al de gemaakte onkosten te helpen dek ken " Het blijkt dat de ingezamelde gif ten in deze wök 135 gulden SS'/s et.bedroegen het fameuze halfje mochtnatuurlijk niet ontbreken De doorde bewoners gemaakte kosten warenvrij wat hoger moge terloops ge zegd zijn Een deel van het ingeko men bedi ag n.l fl 48.70 werd be steed tot dekking der „ onkosten voorhet versierde borstbeeld van Z M.den Koning " ^^ Voorts werd aan 108 behoeftige ge zinnen „ elk 50 et betaald voor stok visch en aardappelen " en het res tant eveneens aan liefdadige doel einden besteed Curiositeitshalve vermelden wij nog uit het programma van Utrecht's jubileumfeesten in die dagen „ eene optogt met ballons door jongeheeren en „ op den 27sten November des avonds nogmaals zoo'n wandeling met giorno verlichting door de scho lieren van den heer van Goethem De Polderstraat-klachten Een tikje overdreven vindt de wetliouder In de gemeenteraadszitting van gistermiddag kwam ter sprake het adres van bewoners uit de Polder straat over klachten ove'r gemeen tewoningen aldaar men zie de in houd in onze editie van Maandag j.1.1 De heer Jan C de Haas was van mening dat deze woningen zvjn gebouwd zonder liefde voor het vak Ook spr had ernstige beden kingen tegen de afwerking Weth Bekker was min of meer ontstemd over dit adres Er wordt hier voorgesteld of er een zoodje onbewoonbare woningen is gebouwd Dertien van de 50 bewo ners van de Polderstraat hebben klachten die zij in een onplezierige vorm zondor zich tot B en W te wenden aan de raad hebben ken baar gemaakt De bouw is aldus spr geheel volgens bestek opgeleverd Er is niets gebeurd wat niet door de beugel kan Deskundigen verklaren dat de huizen behoorlijk zijn uitge voerd De kleine moeilijkheden kunnen best vei holpen worden zo meende spr maar men bedenke wel dat „ Wederopbouw " de bedragen aan gaf voor de bouw en dat daaraan niet valt te tornen De adressanten hebben bepaald overdreven trouwens dat blijkt 283 127)2 113 14,1 12914 148i'2 98=4 noi'z 206 174 103'5 101=è 103 106 1011,4 103 102^4 1021/2 VXl % 72 371.2 111 210 172 Pad Portl Cem Rott Dr MiJ Rouppe V d V Rubberf „ Vr " Sch Kon Mtj Schokbeton Stokvis H MIJ Stork & Co Ver Blikfabr Ver Ph F Zw 1 Werksp s - A Wyers I & H Zwanenburg O Elcctr - en Oasmaatscliappu>>ti:Aniem Nat B — 45 Ned Ind G rllto — 56 Hanaeisonaernemmgen Borneo S M mil 98?i 100)4 curar HmiJ — 263 H MIJ G.Sch - 75 73 TTouth Pont 134 135 Internatio 158 — Linde Teves 93 OS'/i Mol.H.ver 74 731/2 T & Co a pr — 88 IM|jnbouwondernemin?en Oost Borneo 52 — Onroerende Goederen MUen 217 951 Gem Eigendom 1441/3 HV/i Tabaksondernemingen 178=4 169 ' i Ar Tabak Mil — 113 Besoeki T Mij — 132 Theeondernemingen 166 Sedep — 108 Telaga Patengan — 47 Diverse Cultuurondern N Cult Mij 236 285 Diversen 189 87 189 89 103 130 170 286 isa - 193 142 99 179 145 117 ¦/< 1641/2 163 V2 160 93 230 151 1301,4 30 % 313 174 242)4 153 238 102 132 131 230 125 95)4 294 126 55 % 129 81 Albert Ilcvn Ned MiJ W.v Schev Expl ïviij Thomsons H Zeeh Kolst Sab Spoorwegen Deli Sp MiJ ' 50)4 311 ^ Ned.-Ind Sp 13'i 14 Semarang J _ — Semarang Cher 4'3 — voorlopig genoteerde aand Alweoo — 48 2U 23 571'2 33i,'3 42 70)4 90)'2 32 % 61 è 38 % 5t"ïï nü'A 761,4 117 Ned Am Fitting 72vi 75'.4 Prolongatie 2'.i Amerikaanse fondsen Amer Bemberg 25American Sm 57{-J 32T'8 421,'a 70 31 til eOT'a 37J 3 61 ^ 1101/4 75y2 16'/3 76Vl 471/2 74 % 46 è 75 48 % 30)4 Anaconda CvABeth Steel CvAChrysler CvAGen M CvAIntern N CvAKennecott CvARep Steel CvAStand Br CvAU.S Steel CvACities S CvANorth A CvAConst Oil CvA Midcónt CvAPhilips CvA Shell U CVA Tide Water CvA Amerik Spoorwegen 15/s 19 171/2 Baltimore CvA — Miss K T € vA — N Y C CVA — Pennsylv CvA IS'A Can Pao Cva 1714 ook wel uit het feit dat het er maar 13 van de 50 bewoners zijn De heer Jan C de Haas vindt het niet zo erg dat de adressanten zich rechtstreeks tot de raad heb ben gewend Spr heeft ook wel oog voor het standpunt van B en W en met name de eis van een douche-cel die in zovele huizen niet aanwezig is vond spr wat aan de krasse kant Toch meende spr dat er met goede wil van beide zijden nog wel het een en ander te verbeteren valt De kleine huurverhoging zou even tueel over een langere termijn dan 10 jaar kunnen worden uitgestre ken Mevr B 1 o m-K r ij g s m a n heeft ook wel bedenkingen tegen de af werking doch zij vindt de indeling der woningen lang niet slecht De W e t h zegde toe een en an der nog eens te bekijken HILVERSUM I — Vrijdagavond 18 — nws 18.15 felicitaties 18.50 gr inu 19 ^ „ Denk om de bocht " 19.15 Philh ork koor en soliste 19.30 Chr Science 19.45 interview 19.55 ber 20 — mvs 20.05 boekbespreking 20.15 gram.muz 20.35 „ Silhouetten " cau serie 21 — verz.pr 21.40 „ De Duc öalt " 22 — buiten overz 22.15 gr muz 22.40 wijding 23 — nws Zaterdag — 7 — nws 7.81 Er.muz ' 8 — nws 8.18 orgel 8.45 gram.muz 10 — wijding 10.20 arbeidersuitz 11.30 viool en piano 12 — gram.muz 12.33 dansmuz 1 '!.— nws 13.15 gram muz 14 — Hawaiianmuz 14.25 gram muz 14.45 streekuitz 15.10 Residen tie-orlt en soliste 16 — „ Van de wieg tot het graf " oauserie 16.15 am.uitz 16.45 sport 17 — orgel 17.30 voor de jeugd HILVERSUM II — Vrijdagavond 18.30 strijdkr 19 — nws 19.15 rege ringsuitz 19.35 lichte muz 20 — nws 20.05 de gewone man 20.12 „ Die Wal kure " opera 21.45 reportage 21.55 „ Oom Fred in de Stad " hoorspel 22.25 reportage 22.45 gebed 23 — nw.s gram.muz Zaterdag — 7 — nws 7.15 gymn.'J 7.30 gewijde muz 7.45 gebed 8 — nws 8.15 gram.muz 10 — voor de kinderen 10.15 gram.muz 11 — voor de zieken 11.45 orgel 12 — Angelus 12.03 gram.muz 12.55 zonnewijzer 13 — nws 13.20 Metropole ork 14 — gram.muz 15.15 Letteren en Kunsten 15.50 am muz 16.30 Gregoriaans 17 — voor de jeugd RADIO-CENTRALES Lijn 3 Zaterdag — 7 — VI Br Nws 7.05 Gram 7.30 Kron 7.40 Gymn 7.50 Gram 8 — Nws 8.05 Conc 9 — Eng L.P Nieuws 9.10 Verz.pr 10 — Or.ct 10.30 Ork Chacksfieid 11.15 Mil ork ' 12 — VI Br Cabaretliedles 12.30 Weer 12.32 Gram 13 — Nws 13.15 Rhythm muz 14 — Fr Br Klass verz.pr 14.30 Zang 15.30 VI Br Or gelspel met zang 16.15 Kamermuz 17 — Nws 17.10 Act 17.25 Piano 17.30 Ace 17.45 Gram Ié.l5 Ballet suite 18.30 Voor de sold 19 — Nws en reportage 19.30 Gram 19.60 Feuil leton 20 — Omr.ork met sopr 21 —• Act 21.15 Ork de Winter 21.50 Ro mance V Beethoven 22 — Nws 22.15 Gram 23 — Nws 23.05 Gram 23.30 Conc Lijn 4 Zaterdag — 7 — Eng H.S Nwsï 7.15 Gram 7.50 Lift up your hearts 7.55 Weer 8 — Fr Br Nws 8.10 Conc 9 — VI Br Nws 9.05 Gram 10.10 Weekend-deuntjes 11 - De pia nist José Iturbi 11.30 Operettearia's van Frans Lehar 11.48 Gram 12 — Gram 12.30 Fr Br Lunehconc 13.-t Eng H.S Nws 13.10 Gevar muz f 13.50 Cricket 13.55 Arb ork 14.30 Maepherson 15 — VI Br Causerie 15.30 Eng H.S BBC Schots ork 16.30 Eng L.l > Spa ork 16.45 Cricket 17 — Jazzmuz 17.30 Fr Br Dans muz 18 — Voor de sold 18.25 Eng H.S Those were the days 19.15 Eng L.P Journaal 19.25 Sport 19.30 Hen ly Wood Promenade Conc met koren en sol 22 — Nws 22.15 Ork Stone Rumba ork en „ Mermaids " 23.56 Nieuws PRINSES WILHELMINA'S PAAS - BOODSCHAP IN AMERIKA UITGEGEVEN Onder de titel „ Christ the Great Unknown " is prinses Wilhelmina's Paasboodschap de Grote Onbekende " te Grand Rapids in de Verenigde Sta ten uitgegeven Deze publicatie die is bezorgd door - de Amerikaanse dominee dr Winfield Burggraaf en de Nederlandse autori teiten te New-York is geschied met het oog op de vergadering van de We reldraad voor Christelijke Opvoeding die volgende week te Toronto bijeen zal komen r lic^oc u nH 11 w AMSTERDAM De beschuit die goudgeel ziet vatt ide eiefen Alléén bij de goede bakk TE KOOP Motorrijwiel „ Zündapp " 1940 600 cc k.k Mechanisch en uiterlijk als nieuw Deskundig onderzoek toegestaan Te bevragen Ka naalweg 120 na 6 uur Gevraagd door echtpaar z.k bij voorkeur omtr Leersum Vrij huisje koop of huur v lange duur Event overn meub of bet kosten herstelling van ge bouw geen bezwaar Br no 2290 Boekhandel RUITENBEEK Doorn Ter overname prima INDUSTRIEBEDRIJF VAN TECHN PRODUCTEN Voor energiek persoon rijke broodwinning Bedrijf is in volle werking en ruim voor zieu van orders Koopsom ƒ 7000 — Brieven onder no 3931 bur.van dit blad ^ De uitkomst K&H EikelkoHie fijn van geur - uitstekend van smaak - slechts 65 cent per half pond Verkrijgbaar bij uw droRist KRAEPELIEK i HOLM - ZEIST Gevraagd voor directe in diensttreding VrL Kantoorbedieniie Mulo-diploma en enige kan toorervaring vereist P.G Br met volledige inlichtin gen en verlangd salaris on der no 4143 bur \'~" dit bl GEVRAAGD voor direct LEERLINQ Verkoopster Aanmelden tussen 9 en 18 u bij PARF „ HOLLYWOOD " I,i.iniTiarKt ü Vacantietijd — Artistijd N.V Utr Lingeriefabriek F SPEKKELS Jr vraagt AANK en LEERLING-NAAISXERS LEERLING-KNIPSTER INPAKSTER PLATSTEEK-BORDUURSTERS LEERL PLATSTEEK-BORDUURSTERS Persoonlijke aanmelding tussen 8-5 uur aan ons kan toor PROF RITZEMA BOSLAAN 41 CV BATTERIJFABRIEK SURE-A-LITE BEMUTJRDE WEERD O.Z 31 — UÏBECHT vraagt voor direct JONGENS EN MEISJES van 15 tot 18 jaar Aanmelden dagelijks tussen 9 en 5 uur aan bovenstaand adres I VICTORIA HOTEL - AMSTERDAM | vraagt enige I COMMIS DE RANG | J L Zij die enige maanden practische ervaring bezitten genieten de voorkeur Schrift of persoonlijke soil bij de Personeelschef ADVERTEERT IN DIT BLAD Leraar A.B.S zoekt met in gang van 28 Augustus a.s Boekhandel DE VROEDE Trans 6 vraagt voor direct FLINKE LOOPJONGEN Leeftijd 16 a 17 jaar ZIT-SLAAPKAMER met volledig pension Br met voU inlichtingen onder no 4138 bur van dit blad INOR STATIONCARS F 3995 - Op zeer korte termün leverbaar FIRMA ARYJANSEN & Co - UTRECHT NACHXEGAAtSTRAAT 89c - TEtEF 19853-17157 GEVRAAGD voor volkszaak met vergunning gelegen aan drukke verkeersweg een ZETKASTELEIN Brieven met opgaaf van leeftijd vroegere en huidige werkkring verlangd salaris enz onder no 4122 bureau van dit blad TE KOOP een prima VLEESSNiJMACHINE V Berkel weinig gebruikt 1 Amerikaanse Diepvries kast ruime inhoud nieuw Te zien Oudkerkhof no 40 Utrecht Opruiming de laatste mé KOOPJES HALEN Witte Damesblouses 2,^8 Fantasie Overhemden Z boorden g,98 Effen Overhemdenvast boord g^98 Zijden Onderjurken J_9S Dames Nachthemden ^ 9S Vlotte Kiuderjurkjes van 60 tot 90 lang ^ 98 Gevraagd 2e BANKETBAKKERS BEDIENDE 3e BANKETBAKKERS BEDIENDE en een LEERLING Zij die veel ambitie voor hun vak hebben gelieven te solliciteren onder no 3928 bur van dit blad " Contact gezocht met enige kapitaalkrachtige personen om tot uit breiding van filiaalstelsel te geraken Goede resultaten over afgelopen jaren Deelname ƒ 15.000 — tot ƒ 20.000 — Commissaris plaats disponibel Brieven onder no 4141 bureau van dit blad tnderdaad mef Kodak FUm gemaakt * opnamen ii|n een verlenging van Uv » » acantie Alle vostgelegde momenten worden ïo levendig en briUani weergegeven dat U die mooie vacantietlid steeds weer opnieuw beleeft Oaaromi voor geslaagd » opnamen Koidak Him GEVRAAGD IN UTRECHT Chef-Banketbakker Leeftijd ca 35 jaar Leiding te geven aan onge veer 15 personen Bekend met massaproductie en fijne banket bakkerij Brieven met uitvoerige inlichtingen No Z-6933 Adv Bureau ALTA Pausdam BIJ V d LINGEN'S TRANSPORTWERKTUIGENFABR ZANDWEG 2B TE MAARSSEN kan geplaatst worden een KANTOORBEDIENDE M Of V voor typewerk lichte administratie enz Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met volledige ge gevens Persoonlijk bezoek alleen na oproep 
UTRECHTSCW NIEUWSBLAD Vrijdag 4 Augustus 1950 - 58a Jaargang No 81 Pagina 5 In Straatsburg spreekt Westerling nog niet de Europese mens Plan-Schuman voornaamste onderwerp van discussie Verwachtingen Boudewijn voert titel van koninklijke prins KAMERZiniNG TOT Dinsdag a.s verdaagd togers zijn doodgeschoten uit té l se strijdkrachten wordt opgeheven maar vindt ianten heb oog en - cel mwezlg krasse met wel valt. even dan festre - heeft af indeling muï muz auitz muz gram gram. siden-wies uitz de nd rege-nw3 Wal - 21.55 trspel nws mn 8 — de voor us ^ Xizer 14 — Kunsten 17 — 7.05 7.50 Eng Org ork 12.30 13.15 Klass Or - Piano Ballet-Nws Feuü 21 — RO MS 23.30 Nws earts 8.10 [¦ am pia - ' a 12 — ik t.30 ie 30 Dans-Eng Eng. Hen-koreii Stone 56 > at ' s Sta - door Kield itori-mHt We-'oedingi bijeen U hoog gespannen Speciale berichtgeving * I ' erwijl de Westeuropese regerin - J - gen bij haar overleg ten aan zien van haar gezamenlijke positie tegenover het Russische blok zich de laatste weken vrijwel uitsluitend bezig houden met de wijze waarop haar landen samen militair paraat kunnen worden gaat Maandag a.s in de „ Europese hoofdstad " Straats burg de Raad van Europa zijn tweede zitting houden Deze Raad van Eurojja ontkomt aan de noodzaak om zich druk te maken over defensie om de een voudige reden dat het hem statuair verboden is zich met defensieve aangelegenheden te bemoeien De Raad van Europa kan zich dus zonder gewetensbezwaren bezig houden met andere urgente vraag stukken de Europese éénwordnig betreffende en zelfs daaraan heeft hij de handen vol Deze andere vraagstukken mogen op het eerste gezicht in de huidige situatie minder belangrijk schijnen dan de snelle opbouw van een West europese defensie in wezen echter is hun oplossing onvoorwaardelijk vereist om deze Westeuropese mili taire samenwerking effectief te ma ken zelfs om haar tot stand te doen komen De moeizame wijze waarop de Europese militaire deskundigen onder leiding van de overheden van het Atlantisch pact verder sukkelen naar een enigszins bruikbare mili taire coördinatie heeft twee belang rijke oorzaken Ten eerste stuit men herhaaldelijk op de financiële con sequenties die voor de Westeurope se landen welhaast ondragelijk zijn Ten tweede vindt men op zijn weg de grote hinderpaal van de souve reiniteiten die ^ Ike drastische op lossmg verhindert en omwegen no dig maakt welke het resultaat tel kens naar de horizon verschuiven De financiële moeilijkheden zijn nauw verbonden met de economi sche verdeeldheid in West Europa en met de nog steeds niet overwon nen industriële verbrokkeling De Raad van Europa zal zich van Maandag af voornamelijk bezig houden met deze economische en industriële verdeeldheid waarbij natuurlijk het plan-Schuman één der voornaamste onderwerpen zal zijn Omdat West Duitsland thans voor het eerst in de Raad van Europa Vertegenwoordigd zal zün opent de behandeling van het plan-Schuman grote mogelijkheden Vanzelf zal dan de kwestie der souvereiniteiten aan de orde komen Want het plan Schuman is gebaseerd op een ge deeltelijke opoffering dezer souve leiniteit door de deelnemende lan den en betekent — wanneer het ef fectief in werking zal treden — de eerste stap over de drempel der Europese nationale isolementen heen Daarom zijn de verwachtingen ten aanzien van de komende verga denng te Straatsburg zeer hoog ge spannen Men hoopt van deze b;j - West Duitsers krijgen wapens D Britse bezettingsautoriteiten in Duitsland zullen waarschijnlijk een heden van een met geweren en an dere kleine wapens gewapende Ar beidsdienst instellen Gisteren is door de Amerikaanse autoriteiten een verklaring afgelegd over de oprichting van dergelijke be wapende eenheden in de Amerikaan se zone Een woordvoeder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde dat Amerika dit besluit genomen had in overeenstemming met Engeland Deze Arbeidsdienst r " % ^^^^^^ gewapende macht in West-Duitsland zijn sinds het einde van de oorlog De Britse woordvoer der verklaarde dat deze Arbeids w PJ "'^' iJe voorloper van een Westduits leger was De Britse te w"l *?"" *?^^" ^ vorming van een Westduits leger bleet onveranderd Engeland was tot de conclusie ge komen dat de Amerikaanse maatre gel gericht was op bezuiniging Ijy de Amerikaanse bezettingsstrij dkraeh ten door wapens te geven aan Duit sers die reeds als fabriekswacht dienst deden Te Londen erkent men dat de maatregel technisch in strijd is met de V iermogendhedenovereen komst voor Duitsland aldus Reuter Hoewel functionarissen bij herhaling verklaren dat men niet de bedoe ling heeft het ontstaan van een Duits leger toe te laten achten waarne mers het mogelijk dat de maatregel wijst op een op handen zijnde aan drang van Amerikaanse zijde om een beperkte herbewapening toe te staan De waarnemers menen dat Amerika deze kwestie op de bijeenkomst van de drie Westelijke Ministers van Buitenlandse Zaken in September ter sprake zal brengen Een officiële woordvoerder zo gaat Reuter verder stelde de kwes tie van een bewapende Arbeidsdienst als onbelangrijk voor Waarnemers achten het echter duideUjlc dat een belangrijke afwijking heeft plaats gehad van het beginsel „ geen wa pens voor Duitsers " In de Ameri kaanse bezettingszone van Duitsland Wordt een klein aantal Duitsers met geweren bewapend Dit geschiedt om Amerikaanse militairen van wachtdiensten te ontheffen zodat zij andere militaire plichten kunnen vervullen De woordvoerder deelde verder nog mede dat de Duitse politiemacht in de drie Westelijke bezttingszónes van Duitsland in totaal tienduizend man sterk is wier bewapening uit revolvers bestaat De regeringen der verschillende Duitse staten hebben het toezicht op deze politiemacht BOSBRANDEN IN FRANKRIJK Het Franse persbureau meldt uit Toulon dat twee dorpen in de buurt van Cannes Maxime en CaJavaire door een bosbrand worden bedreigd Vacantiegangers vertrokken van ochtend met pak en zak naar vei liger oorden De afgelopen week zijn in Zuid Prankrijk 8.000 h.a bos in de as gelegd eenkomst verrassende en nieuwe dingen ingrijpende veranderingen in de Westeuropese samenleving bemoedigende stappen naar een krachtige en doeltreffende Europese gemeenschap Het is geen wonder dat men juist in de huidige omstan digheden zijn hoop vestigt op de Assemblee van Straatsburg nu de oorlogsdreiging scherper omlijnde vormen heeft gekregen en alles wat men in ons werelddeel sinds de ca pitulatie van Duitsland met grote moeite en ontbering heeft opge bouwd in het grootste gevaar is komen te verkeren Want de dorst naar vrede werkelijke gezonde en hecht gegrondveste vrede doet de volkeren hunkeren naar de bron die zijn in Straatsburg hopen te zien slaan Wat leeft Er is tenslotte zo weinig nog over waarop de volken hun verlangen naar rust en welvaart kunnen gron den Straatsburg bergt mogelijkhe den in zich die een einde kunnen maken aan de gevaariyke verdeeld heid der Westeuropese landen en tenminste de potentie van Europa's Westelijk deel tot een uiterste ef fect kunnen opvoeren Tallozen in West-Europa kennen de Raad van Europa slechts bij naam anderen dat zelfs niet Doch ook zij dragen in hun hart de vage verwachting dat zy met alle an dere vredelievende mensen samen toch eigenlijk iets zouden moeten kunnen bereiken ter beveiliging hunner samenleving Welnu deze mensen richten zich intuïtief tot Straatsburg al weten zij het niet De Raad van Europa is — als enige onder de organen in West Europa die zich met éénwor ding bezig houden — een creatie van de volken niet zoals de an - Partijen maken balans op De Belgische Kamercommissie die Donderdagmiddag het wetsont werp op de overdracht der konink lijke bevoegdheden heeft besproken heeft besloten er een artikel aan toe te voegen volgens hetwelk de wet van kracht zal worden op de dag van publicatie in de Staats courant Het Is de bedoeling dat na de aanneming van het wetsontwerp in Kamer en Senaat beide Kamers in verenigde zitting worden bijeenge roepen om een decreet aan te ne men over de overdracht der be voegdlieden Eerst daarna zal kroonprins Boudewün de eed afleggen Men ver moedt dat dit Donderdag a.s zal kunnen geschieden Volgens de wet op de machts overdracht zal kroonprins Boude wijn in de periode die aan zijn kro ning vooraf gaat de titel „ Ko ninklijlce Prins " voeren De mening dat de huidige katho lieke regering in België aan het bewind moet olijven ondanks haar zware nederlaag in de konings kwestie was overheersend in de Donderdag gehouden bijeenkomst van de nationale raad van de Chris telijke Volkspartij zo vernemen wij van deelnemers aan dit beraad Te zelfdertijd gaven velen echter blijk dat zij het vertrouwen in de rege ring hebben verloren Vijftien sprekers hebben het be leid van de regering scherp aange vallen en opnieuw getuigd van de zeer grote ontstemming die in katholieke kringen bestaat Deze critiek heeft zich vooral gericht op minister de Vleeschauwer de mi nister van binnenlandse zaken die verantwoordelijk was voor de hand having der orde in het land De Vleeschauwer heeft in deze vergadering betoogd dat hij ge daan heeft wat hij kon doch dat op het ogenblik waarop slechts harde maatregelen de situatie voor de regering hadden kunnen redden zijn collega's daarvoor waren terug geschrokken De eerste minister Duvleusart heeft deze mededeling aangevuld met de opmerking dat de regering het niet tot een bloedbad had wil len laten komen daar de strijd niet ging om een beginsel doch om de persoon van de Koning Over het algemeen heerste in de partijraad de overtuiging dat de regering voor een zeer moeilflk di lemma had gestaan daar zg een bloedige revolutie onder het oog moest zien De tendenz der bespre kingen van de raad was dan ook niet gericht op een desavouering van de eerste minister zo werd ons medegedeeld Naar vernieuwing Naar wfl vernemen wees de cri tiek die in de zitting van de raad op de regering en de partijleiding geuit werd niet zozeer op een stre ven om zich van de partij af te scheiden dan wel op de wens deze een vernieuwing te doen ondergaan en in de leiding nieuwe mensen op de voorgrond te schuiven terwijl andere figuren dienen te verdwenen De sprekers hebben over het al gemeen de sterke taal herhaald die in de laatste twee dagen m de Vlaamse pers gesproken is Zö meenden dat het Vlaamse volksdeel zich zodanig zal moeten doen gelden dat in de toekomst een desillusie als in de koningskwestie niet meer mogelijk zou z\jn De raad heeft nog geen beslissingen genomen en zal Zaterdag opnieuw vergaderen Ook socialistische en liberale par lementsfracties hebben Donderdag de balans politiek opgemaakt Zg hadden minder reden tot ontstem ming en zij hebben er in toegestemd de interpellaties over het incident te Grace Berleur ' waarbij drie he - dere een schepping van regeringen Deze Raad van Europa is een kris tallisatie van het Europese krachts besef dat gedragen wordt door een vredeswil De afgevaardigden in deze Raad afkomstig uit de parle menten der deelnemende landen zijn de vertolkers van wat er aan Euro pese bewustwording leeft in de ge wone mens De gewone mens die over de dwaze en verouderde grenzen heen wil om de hand te reiken aan an dere gewone mensen en gaarne een symbolisch geworden nationale sou vereinlteit ziet prijs gegeven om een werelddeel en misschien een wereld te redden van de ondergang Daarom is het zaak het nieuws uit Straatsburg en de resultaten van de tweede zitting der Assemblee met onderscheiding te behandelen en deze beide de aandacht te geven die zij in de verwarmde stroom van politieke publicaties waard Zijn Want in Straatsburg is voor het eerst in zijn eeuwenoude geschie denis de vrije Europese mens aan het woord en in feite staat hij daar tegenover de stroefheid van natio nale regeringssystemen die hem tot nu toe hebben belet aan het woord te komen Deze systemen van nationale be houdzucht hebben hem zelfs keer op keer in bloedige Europese oorlo gen zwaar doen lijden Straatsburg betekent desalniette min geen revolutie doch een evolu tie Het is het verblijdende kenmerk van deze ontwikkeling dat de drang naar dat ene Europa die zich tegen alle oniiatuurlijke belemmeringen in in Straatsburg heeft weten to manifesteren een zo democratisch en vreedzaam karakter draagt dat hij de hinderpalen en tegenstand in debatten wenst te ruimen en door snelle doch wettige acties zonder schokken wenst terzijde te stellen Deze debatten en hun resultaten zijn het die in de komende weken alle West Europeanen meer zullen dienen te interesseren dan wel ke politieke berichten ook Wij ho pen deze belangstelling door onze ge regelde beschouwingen van Straats burg uit te honoreren opdat de lezer zich een duidelijk beeld zal kunnen vormen van een ontwikkeling in zijn werelddeel die in latere tijden wel licht „ nieuwe Europese geschiede nis " zal heten Op verzoek ven de katholieke le den is de Kamervergadering van hedenmiddag waarop het wetsvoor stel tot overdracht der bevoegdhe den zou worden besproken ver daagd tot Dinsdag a.s De katholieke Kamerfractie die vanochtend byeen kwam zal Maan dagochtend met de Senaatsfractie vergaderen om een gemeenschap pelijk standpunt vast te stellen Op een speciale vergadering zou de cVP Karaer fractie hedenmid dag het werk van de commissie die belast was met het vaststellen der verantwoordelijkheid bU de jong ste politieke gebeurtenissen over nemen De ministers van binnenlandse zaken verkeerswezen openbare werken en justitie zouden de ver gadering bijwonen waaroj de eerste minister en de partgvoorzitter „ vol ledige uitleg " zouden verschaffen stellen totdat het wetsontwerp in zake dfe overdracht is aangenomen Dat de socialisten van dit uitstel ¦ geen afstel willen laten komen blijlït echter wel uit hun partijblad dat Donderdag het aftreden heeft geëist van minister de Vleeschau wer die voor de politiemaatregelen tegen de stakers verantwoordelijk is De serie van misverstanden die tussen koning Leopold en de rege ring hebben bestaan is inmiddels weer met één verlengd De leider der katholieke partij baron Van der Straeten-Walllet had namelijk een bekendmaking doen publiceren als een indirecte koninklijke boodschap Daarin werd de partij aangeraden het met de door de Koning gevraagde verzoe ning ernstig te menen Er heerste in de wandelgangen van het parle ment niet weinig verbazing toen de Koning officieel liet bekend ma ken dat hij de heer Van der Straeten-Waillet niet tot zulk een verklaring gemachtigd had Daarop heeft deze laatste ver klaard dat hij na zijn onderhoud met de Koning „ in het bezit was van zeer belangrijke aanwijzingen van de vorst voor de leden van mijn partij " Hij had gemeend dat de Koning er prijs op had gesteld daarvan openlijk te doen blijken teneinde de gisting in Vlaanderen enigszins tot bedaren te brengen Truman tegen amendement op lening aan Spanje President Truman heeft zich gis teren uitgesproken tegen het door de Senaat aangenomen amende ment op de begrotingswet voor het plan Marshall waarbfl de regering gemachtigd wordt aan Spanje een lening te verstrekken van 100 mil hoen dollars Hij gaf als zijn mening te kennen dat dit amendement niet in de be grotingswet thuis hoort en zeide dat niets Spanje ervan behoeft te weerhouden om de export-import bank te Washington om een lening te verzoeke „ Wanneer Spanje vol doende onderpand kan bieden zal het een lening kunnen verkrijgen " zo verklaarde de President Tevens wordt uit Washington ge meld dat President Truman de wet heeft ondertekend waarbij de be perkende bepaling omtrent de maximale omvang der Amerikaan - op vrije R»LS » gaat In beroep De defensie-autoriteiten te Sin gapore zullen Westerling in verze kerde bewaring houden zolang er nog geen beslissing is genomen in zake een hoger beroep door de kroon op de uitspraak van het Sin gaporese Hof van Appel dat Wes terling niet aan Indonesië zal wor den uitgeleverd Deze verlengde de tentie geschiedt aldus deelde een zegsman van het secretariaat voor de defensie te Singapore mede on der vigueur van de plaatselijlie noodregelingen Deze zegsman voeg de hieraan toe dat de beslissing over de vraag wat er nu met Wes terling verder gebeuren moet een delicate Zaak is Men kan hem zeide hij niet zo maar op een vlieg tuig naar het buitenland zetten men zou zich eerst moeten overtui gen welke landen hem zouden wil len toelaten Volgens een bericht van Reuter heeft Indonesië kennis gegeven dat het in beroep zal gaan tegen de uit spraak van het Opperste Gerechts hof te Singapore inzake de kwestie Westerling Reuter meldt voorts dat deze mededeling werd gedaan door de heer F R Massey Wester lings raadsman Westerlings raadsman heeft stap pen gedaan voor de in vrijheidstel ling van isijn cliënt Een woordvoerder van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld dat rechtskundi gen van dit ministerie na ontvangst van volledige berichten de behan deling door het Hof te Singapore van het verweer van Westerling te gen zijn uitlevering in beschouwing zullen-nemen Hij zeide dat het ministerie steeds op het standpunt heeft gestaan dat bij het Hof te Singapore de beslis sing lag inzake het al of niet uitle veren van Westerling Hij voegde hieraan toe dat hij geen commentaar kon geven op de uitspraak van het Hof welke tegengesteld is aan het standpunt van het Engelse ministe rie van Buitenlandse Zaken volgens hetwelk Indonesië onder de bepa lingen van de souvereiniteitsover dracht ook de verdragsrechten van het vroegere Nederlands-Indië over nam Twaalf millioen huizen nodig voor elf landen Rapport aan Raad * van Europa Twaalf millioen gezinnen in elf Europese landen hebben nieuwe huizen nodig aldus een rapport dat de Commissie voor Sociale Vraagstukken aan de Raad van Europa in Straatsburg heeft voor gelegd De elf landen waarvan de wo ningpositie in het rapport behan deld wordt zijn de oorspronkelijke leden van de Raad van Europa België Denemarken Noorwegen Zyireden en Groot-Brittannië Naar schatting moesen in deze elf landen 2.801.599 huizen worden bijgebouwd ' wil men de woning toestand van 1939 herstellen Bo vendien zijn nog 9.501.000 nieuwe woningen nodig om de wantoestan den die voor de oorlog op woning gebied heersten op te heffen Bij een twee maal zo grote jaar lijkse woningbouw als voor de oor log zullen deze landen naar hetoordeel van de commissie zes jaar(Zweden tot 154 jaar Grieken land nodig hebben om het wo ningprobleem op te lossen t Schattingen voor andere landen zijn Nederland 24 jaar België 30 jaar Engeland en Noorwegen 7 jaar en Denemarken 9 jaar Griekenland wil bij • Atlantisch Pact Generaal Piastiras de Griekse Minister President en Minister van Buitenlandse Zaken heeft Donder dag een vertegenwoordiger van Reuter te Athene medegedeeld dat de Griekse regering haar vertegen woordiger bij het Ministercomité van de Raad ' van Europa heeft op gedragen zich terdege op de hoogte te stellen van het verloop van alle besprekingen van de Raad over de samenwerking in het kader van het Noord-Atlantisch verdrag „ De wens van Griekenland om dit ver drag ook te kunnen ondertekenen werd reeds tot uitdrukking ge bracht door zijn aanvrage om het lidmaatschap der Atlantische Unie die werd gedaan bij het tot stand komen van het Atlantisch Pact Tot nu toe is Griekenland echter niet in de gelegenheid gesteld toe te treden als lid der Atlantische Unie " aldus Premier Generaal Piastiras Panama „ in staat van waakzaamheid " De Panamese regering heeft een resolutie aangenomen waarbij het land in „ staat van waakzaamheid " gebracht wordt en „ alle nationale faciliteiten ter beschikking van de UNO worden gesteld " met inbe grip van vrijwilligers voor Korea De president dr Amulfo Arias heeft in een radio-boodschap alle Panamezen om hun medewerking verzocht „ op dit ogenblik van in ternationale crisis " President Arias maakte per ra dio bekend dat de kabinetsraad zijn goedkeuring had gehecht aan het aanbod om opleidingsbases voor militaire contingenten der UNO ter beschikking te stellen vrü doorgang te verlenen aan troe pen der UNO over land een Pana mees vrijwilllgerscontingent ter be schikking te stellen en het gebruik van de nationale koopvaardijvloot voor het vervoer van materieel en troepen alsmede landbouwterrein voor de instandhouding van de strijdmacht der UNO — De anderhalf millioen inwoners van de Australische haveuatad Sidney zijn door hevige hagelslag en stort buien van tram - en busverbindingen beroofd Het openbare vervoer weird geheel ontwricht De luchthaven moest worden gesloten omdat de landingsbanen waren overstroomd voeten Regering wacht af Speciale berichtgeving Hoewel het niet zeker is dat Westerling als hij wordt uitgewe zen ons land kiest als toekomstige verblijfplaats mag men toch deze mogelijkheid niet over het hoofd zien Volgens het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen is Westerling Nederlander Dit werd ons bevestigd door het mini sterie van Buitenlandse Zaken Als Nederlander heeft Wester ling indertijd aldus MUOR straf bare delicten gepleegd in Indonesië o.a het aanzetten van troepen tot desertie Zou Westerling naar Ne derland komen dan kan hij dus als Nederlander voor deze strafbare feiten ter verantwoording worden geroepen Het wordt dan echter een zaak van Justitie maar dat ministerie moet dan beschikken over de volle dige dossiers van de zaak-Wester ling om te kunnen nagaan in hoe verre er van een strafvervolging sprake kan zijn Bovendien zal Wes terling indien men tot de beslissing komt dat hij zich aan strafbare fei ten heeft schuldig gemaakt ook zelf gehoord moet worden Het is dus nog maar de vraag als Wester ling in ons land zou arriveren of Justitie hem aanstonds in de kraag zou vatten De kwestie ligt namelijk zeer moeilijk en men zal eerst uit voerig met alles op de hoogte moe ten zijn voor en aleer er hier te lande een rechtszaak van zou kun nen komen Zou Westerling eerder in ons land kunnen komen dan de zaak bij Ju stitie „ rond " zou zijn dan zal hem waarschijnlijk niets in de weg ge legd kunnen worden als Nederlan der Enige officiële regeringskrin gen vragen zich echter af hoe de reactie in ons land zal zijn bü aan komst van Westerling Wat hij in dertijd in Indonesië heeft gedaan zo zeide men heeft btj velen sterk op de verbeelding gewerkt en men zag de persoon van Westerling als een held Het is daarom heel wel mogelijk dat velen hem zullen eren als hij terugkomt en dat demonstra ties dan niet uit zullen blijven te meer daar Westerling de toegang tot Nederland niet ontzegd kan worden Van enige ongerustheid over een eventuele komst van WesterUng is in regeringskringen vooralsnog geen sprake Men wil de ontwikkeling der dingen rustig afwachten Voor lopig weet men nog niet wat de per soon in kwestie zelf wil GsrantiewetRon^n^i^sie door minister L Götzen Donderdag heeft de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen a.i de heer L Götzen ten departe mente de garantiewet-commissie geïnstalleerd Deze commissie be staat uit mr J A Jonkman voor zitter mr Th M J de Graaf 2e voorzitter W H Lichtveld dr M Brouwer leden J W Vermeulen en H J W A Meyerink plv leden De minister noemde de taak van de commissie een zeer gewichtige en een zeer delicate die grote verant woordelijkheid oplegt In elk geval zullen de persoonlijke belangen van betrokkenen nauwgezet dienen te worden afgewogen zowel tegenover de belangen van de R.I.S als tegen over die van het Rijk Naast het nemen van velerlei be slissingen zal de commissie optreden als adviesinstantie voor de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijks delen De commissie kan verwachten dat reeds terstond advies zal worden ge vraagd omtrent de toepassing van de garantiewet ten aanzien van het per soneel van de Algemene Volkscre dietbank het personeel van de In dische pensioenfondsen en dat van de gouvernements - landbouwbedrij ven Tevens wachten reeds op advies enige gevallen van niet Nederlan-ders ten aanzien van wie in overwe ging is op hen de Garantiewet van toepassing te verklaren Naar aanleiding van de mogelijk heid tot het instellen van ' beroep bij de minister voor Uniezaken tegen de beslissingen van de commissie deel de de heer Götzen mede dat de ad - vies commissie die de minister zal horen alvorens een beslissing te ne men zeer spoedig zal worden inge steld Terzake werd reeds alle mede werking toegezegd door de voorzit ter van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht Het ligt in de bedoeling van de minister zich als regel aan te sluiten bij de adviezen van laatstge noemde commissie sneller D-treinen gaan rijden De Soandinavië-expres Hoek v Holland — ^ Kopenhagen en de D trein Hoek van Holland — Bazel zullen met ingang van de volgende zomerdienstregeling aanmerkelijk sneller gaan rijden Op grond van een overeenkomst tussen de Neder landse en Duitse spoorwegen wordt thans door proeven uitgemaakt hoe groot de nieuwe snelheid zal wor den zodat op de conferentie voor de Europese dienstregelingen in Octo ber concrete voorstellen kuimen worden gedaan Prof dr » Frietema naar Birma Prof dr H J Frietema direc teur van de Nationale coöperatieve Raad die kort geleden is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de agrarische economische vraagstuk ken aan de economische hogeschool te Rotterdam zal naar Birma ver trekken Hij heeft n.l de benoe ming aanvaard als Landbouwkun dig adviseur van de Birmese rege ring Zijn belangrijkste taak is het instellen van een algemeen onder zoek op coöperatief agrarisch ter rein Daarnaast is prof Frietema belast met het onderzoeken van de mogelijkheid meer landbouwkundi ge experts uit ons land voor Birma aan te treken Deze benoeming van prof Frietema heeft ziJn beslag gekregen tijdens het bezoek dat de Birmese premier enige tijd ge leden aan ons land heeft gebracht Labour-meerderheid tot vier verminderd Raymond Blackburn parlement;s lld voor de Labourpartij heeft als lid van de partij bedankt waardoor de regeringsmeerderheid in het Lagerhuis tot vier is verminderd Blackburn zei dat naar ziJn me ning Churchill premier van een coalitie-regering moest worden Hij zal niet naar de conservatieven overgaan maar „ het enige onaf hankelijke lid van het Lagerhuis " worden - ESPERANTISTEN DOEN BEROEP OP UNO Een delegatie die verklaarde 16 millioen Esperantisten over de ge hele wereld te vertegenwoordigen heeft in een petitie de Verenigde Naties verzocht het gebruik van Esperanto als wereldtaal te bevor deren De petitie was onder meer onder tekend door dr W Drees de Ne derlandse minister president êie Franse president Vincent Aurlol aartsbisschop Beran van Tsjecho Slowakije de Westduitse vakbewe ging en de Tsjechoslowaakse Sokol beweging Advertentie MIr A H.v.d.Veen directeur der N.C.R.V Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling tot directeur van de af deling omroep van de N.C.R.V te benoemen mr A H van der Veen te Amsterdam Mr van der Veen zal de heer K van DiJk opvolgen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en na enige tijd zal aftreden De nieuwe directeur werd 9 Oc tober 1906 te Ermelo geboren Na rechten te hebben gestudeerd ves tigde hij zich in 1932 aanvankelijk als advocaat doch in 1935 werd hij benoemd tot hoofdbestuurslid secretaris van de Bond van Chris telijke Politie ambtenaren in Neder land Deze functie heeft hij tot 1946 waargenomen met uitzondering van de jaren ' 40—'44 toen hij als gijze laar in concentratiekampen ver toefde In 1946 nam hij ontslag doch hij bleef als juridisch adviseur aan de bond verbonden Van Maart 1946 tot heden is mr Van der Veen onderdirecteur van de Nederlandse Molestverzekerings Mij Voorts was hiJ van November 1945 tot December 1949 advocaat-fiscaal aan het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam terwijl hQ sedert Fe bruari van dit jaar als plaatsver vangend rechter verbonden was aan de arrondissementsrechtbank te Haarlem ZEIST F 1000 * voor badhuis in Austeriitz Voor het badhuis te Austeriitz heeft de gemeenteraad in Mei 1949 een subsidie toegekend van f 300 tot deteking van het exploitatie tekort Toen kon men hiermee vol staan maar nu ook onderhouds kosten moeten worden betaald stel len B en W voor een bedrag van f 1000 voor het badhuis te Auster iitz uit te trekken Te verwachten is dat de uitgaven van Je vereni ging ten behoeve van het badhuis ƒ 2500 zullen bedragen terwijl de geraamde inkomsten ƒ 1500 zullen zijn Bedoeld bedrag van ƒ 1000 gaat niet uit boven de begroting die B ' en W destijds Mei 1947 ge maakt hebben Voorts stellen B en W voor een electrische ventilator te laten aanbrengen in dit badhuis voor het wegzuigen van waterdamp De kosten hieraan verbonden worden door de directeur van gemeentewer ken geraamd op ƒ 250 WIJZIGING LOONREGELING WERKLIEDEN Op 19 December 1949 besloot de gemeenteraad te Zeist om voor werk door gemeentepersoneel op Zaterdagmiddag verricht een toe slag te geven van 50 % Bij de mi nister van Binnenlandse Zaken zijn bezwaren hierover gerezen en dit wordt aan de Raad bij schrijven van 28 Maart 1950 door Ged Staten be kend gemaakt B en W stellen de Raad die Maandagmiddag a.s bijeenkomt voor de toeslag van 50 % te laten vervallen zodat dan voor overwerk door werklieden verricht normaal 25 % wordt uitgelaaid KERK ENreSCHOOl Ned Herv Kerk Beroepen te Monnikendam J H W Diokhout te Jutrijp-Hommerts te Alblassei-dam L Knier te Doorn Bedankt voor Hilversum vac J v d Vleden J J Poot te Barneveld voor Lexmond toez H Jonetebreur te Mastenbroek voor Bennebroek F de Graaft te Well-en Ammerzoden Bedankt voor Delft 7e pred pi J H Cirkel te Ede voor Meerkerk R W Steur te Ouddorp Z.H Geref Kerken Beroepen te Kampen vac B I F Nawijn G van Andel te Dieren Beroepen te Nieuwolda L Slofatra cand te Assen Aangenomen naar Soharnegoutum K Welbedacht cand te Ede die be dankte voor Hantum Noor'dbergura Giessen-Riiswijk Reitsum Paesena Mlnnertsga Sohettent en Wolphaarts diijk naar KoDum vao J Z Potjer H Wierema te Oudega Sm Geref Kerken art 31 K,0 Bedankt voor Meppel B te Velde te Zalk en Veeoaten Chr Geref Kerken Tweetal te Vlissingen J Drenth te Amersfoort en J C Ph Sobering legerpred te Apeldoorn Beroepen te Lutjesgast L Floor cand te Amsterdam-Noord te Ouder kerk aan de Amstel J de Waal cand te Apeldoorn te NoordelooB J de Wfaal cand te Apeldoorn te Ooster beek G Blom cand te Zaandam Rem Broederschap Aangenomen naar Eindhoven H J de Kievid te Groningen Wonderwereld der beeldende kunst Er is zo nogal wat te vertellen over de verschillende verschijnings vormen van de beeldende kunst van vroeger en nu Wie naar volledigheid streeft loopt - 1 te veel kans om on overzichtelijk te worden Toch wie in zijn uiteenzettingen overzichtelijk wil zijn hoeft niet per se onvolledig te wezen Alles hangt af van de wij ze waarop men volledig wil zijn Van een bepaalde gezichtshoek uit gezien heeft P W J Steinz in zijn „ De wonderwereld der beelden de kunst " uitg Bosch en Keuning te Baarn de volledigheid tezamen met de overzichtelijkheid bereikt De auteur die zich beperkt kan alles geven Volgens deze stelling is Steins er in geslaagd het „ onbegrijpelijke " dat er voor velen aan talloze uitin gen van beeldende kunst kleeft op volledig heldere wijze duidelijk te maken Niet door directe uitlegging en beschrijving van stijlen maar door een benadering der dingen zowel van de direct reële als Van de psychologische de philosofische en de anecdotische kant leidt de schrij ver zijn lezers aan alle kanten door de moeilijkheden heen die zich in het algemeen bij kunstbeschouwing voordoen Hij heeft bovendien een eigen vorm gevonden om zijn mede delingen te doen Op vele vragen kan men in dit boek een antwoord vinden dat de deur naar het gebied der hedendaagse kunst heel wat wijder open zet dan het kiertje waardoor de meesten naar — wat ze noemen — deze verzameling van raadselen gluren Aan de hand van vele afbeeldin gen worden sommige werken o.a van B C Koekoek Breitner Isaac Israels Paul Signac Cezanne Van Gogh Oskar Kokoschka Piet Mondriaan Van der Leek Kandins ky Jan Toorop Picasso Herman Kruyder en A C Willink gedetail leerd besproken Zaterdag droog Zondag regen Van onze weerkunögie medewerker N A de pïensregens van Donöerdag kunnen de vacantiegangers twee dagen lang wat ruimer adem halen De depressie die het slechte weer bracht verwijdert zich langzaam in Oosteliöke richting en een rug van hoge luchtdruk komt er voor in de plaats Deze zal ook Zaterdag nog het weer in Nederland bepalen waardoor het dan bUna overal droog ^ al blijven De koele onstabiele lucht die Donder dag over Nederland stroomde heeft ' Overdag vooral in de provincie ITtrecht zUn overvloed aan water uitgestort In De Bilt werd tussen 7 uur ' s ochtends en 7 uur ' s avonds 25 mm afgetapt de grootste hoeveelheid in het gehele land Op enkele plaatsen gingen de zware buien met hoosverschijnselen gepaard > o.a te Schiphol ontwikkelde zich een dergelijke hoos die evenwel de grond niet bereikte en weer spoedig verdween In de omgeving van het lichtschip Texel werd tot tweemaal toe een kleine waterhoos waargenomen Donderdagavond ^ ontstond er boven het midden van het land een nieuwe lage drukcentrum dat nogmaals g'%)te hoeveelheden regen bracht vooral In Noord-Brabant en Limburg Morgen ochtend vroeg üal de naderende rug van hogedruk boven Nederland liggen hetgeen de kampeerders op een vrU k>oude nacht zal komen te slaan Na morgen komen de fronten van een Oceaan-depressie dichtbij ons waar door voor Zondag de kans op wat regen weer toeneemt SCftEll^liJIIIMGEM AALSUM 3-8 te chittagon verblijf 4 weken AKKSUMDIJK 3-8 van Rot terdam—Hamburg ALNATI 3-3 van Las Palmas B Aires—R'dam ALHE NA R'dam—B Aires 3-a van Las Pal mas ARIADNE 2-8 van Gibraltar — R'dam—A'dam ALCOR 3-8 300 m Z.Z.W Kaap Verd Eil en Cabedelo — R'dam BOSCHFONTEIN 3-8 - te Tene riffe Kan Eilanden Kaapstad—Am sterdam BLOMMERSDIJK 2-8 van New York naar Antwerpen CERAM 3 8 van Bombay naar Colombo Rot - terdam Calcutta CERONIA 3-8 te Piraeus van Curasao DRENTE San Francisco — Manilla 3-8 van Karachi ri Basrah GAASTeRKERK 3-8 2S0 mtjl N.W Walvisbaat Teneriffe-Walvisbaai HEEMSKERK Tanga—A'dam 3-8 van Genua naar Marseille KELBERGETT 3 8 van R'dam—Savona KOTA INTEN R'dam — Djakarta 4-8 pass Guardafut LINDEKERK 3 8 te Basrah MOLEN KERK 3 8 van Colombo naar Aden Brisbane — R'dam MAASKERK 4-8 te Dakar A'dam—Douala MARPESSA 3-8 201 mijl Z Santos B Aires — Curasao MUIDERKERK 4-8 te Frementre van Colombo R'dam—Australië NEDER I^AND Rastanura—R'dam S-8 pass Malta NIEUW HOLLAND 3-8 te Bris bane van Sydney Pr W v ORAN.TE 3 8 van R'dam — Bremen RADJA 1-3 te B Aires — van Kaapstad verwacht RIJNKERK 3 8 te R'dam van Yoko hama STAD HAARLEM 3-8 pass Ouessant Satfi Sas van Gent SCHIF3 4 8 te Curasao van Portofspain STAD ALKMAAR 3 8 van Narvik naar Rot terdam VOLENDAM 4-8 te Rotter dam van New-York WATERMAN 3-8 van Hollandia naar Biak ZONNEWIJK 3 8 te Aden Sydney Nederland BERLAGE 8-8 te Dar es Salaam van Singapore Hongkong—Kaapstad JA PARA Lloyd 3-8 pass Gibraltar Rot - terdam Djakarta KONINGSHAVE « 1 8 te Casablanca van Rotterdam LAERTES 1-8 van Aden naar Liver - pool Amsterdam MERWEHAVEN 31-7 van Casablanca n R'dam METULA 2 8 te Brisbane van Pulosamboe bi.1 Singapore POSEIDON 31-8 v Ciudad Trullllo naar New-York SALLAND 3 8 dwars Oporto A'dam—Z.-Amerika STRAAT SOENDA 2-8 te Dar es Sa laam van Yokohama TJIB.'^DAK 2-8 te Zanzibar van Kaapstad TJIPAN.4S 3 8 360 m oost Timor Sydney—Makas sar TJIPONDOK 2-8 te Kobe van Singapore Repatriêringsschepen BENGKALIS Indonesië—A'dam 3-8 van Djakarta naar Singapore GROOTE BEER Djakarta — Amsterdam 7—8 te Suez verwacht SINGKEP Djakarta — A'dam 1—8 van Aden SKAUGUM Djakarta — A'dam 6-B te Port Said verwacht WATERST GROTE RIVIEREN Keulen HS + 0.03 Ruhrort — 0.92 0 Lobith 903 0 Nijmegen 680 — 0.01 Arnhem 702 — 0.02 Eetde 220 + 0.01 Drfventer 136 + 0.01 Borgharen S938 +« 16 Belfeld 1087 — O.OS Grave 462 + 0.05 Vreeswijk 041 + 0.13 J-ith 020 + 0,24 Waterstanden Weerdsluts Bovenkant sluis S9 cm + was 8 cm Bcnedenkant sluis 10 cm — was 17 cm 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 Augustus T950 ^ 58e Jaargang No 81 Pagina • In de vacantie De BLAUWE N op ongeschonden dop en de naam HAAS op het etiket douif^H^nJU ^ dor'S Leg alle leuke momenten vast om later opnieuw te genieten MetDalco films krijgt U prachtige resultaten Familie vrienden en vriendinnen zullen uw foto's om het hardst be wonderen Maar vraag vooral Dalco films verkrijgbaar in drie soorten Mezzochrome Mezzopan en Super pan Raadpleeg uw fotohande laar welke Dalco film voor uw doel het meest g » schikt is Gebruik uitsluitend DATCO films - want zeker is zeker HAAS AZIJN NEDERLANDSCHE FOTOGRAFISCHE.INDUSTRIE N.V - SOESTDUINEN KM E G VANHATTUM - BONTWERKER vraagt bekwame Naai sters en Aankomende Naaisters Benevens WERKSTER voor 4 ochtenden p week Aanmelden tussen 9 en 12 en 2-5 NOBELSTRAAT 13-15 J KLEINTJES MARGARINE ¦ B »« Woningruil UTREC!HT-ZBIST Aang flink huis tijd 1 kamer verhuurd omg Vogelenbuurt Gevr huis te Zeist Br o nr 3982 bur dezer Aangeb mod HEEL HXTIS 6 k grote tuin 5 min v Cen trum rustige str huur f35 — inol water Gevr iets groter huis onverschillig waar huur tot f 55 — Br o nr 3964 U N Bekende MAATZAAK n da mes en beren maatkledingbiedt Medlng op gemakkelijkebetalingsvoorwaarden aan On berispelijke coupe prima stof fen Alleen serieuze brieven no 3863 bur dezer HUISVESTING voor Jongeren Maatschappelijk Advies en In lichtmgenbureau - Hoofduit gang Centr Station tel 22428 Verstrekt vertrouwde kamer adressen bemiddelt in avond oppasdiensten huish perso neel Bewaar dit voor uw WIT WERK Het beste en goed koopste adres daarvoor is A.Jansen Gildstraat 9 Utrecht.Telef 23096 Vraagt bij ons prijsopgave ^ Net persoon 40 jr zoekt KENNISMAKING met net meisje Brieven liefst met foto welke worden teruggezonden onder nr 3999 bur v.d blad 2 JONGE KATJES zoeken goed tehuis Gezond gewend aan Felix ' Kattenbrood W Helmichstraat 29bjs Hollandse Kousen-ldinlek Am sterd Straatweg 244 Vrw KOU SEN worden door ons met demeest moderne machines ge repareerd Ook Uw nylon kousen desgewenst in één daggereed — Zaterdagsmorgensbrengt U ze maar dan zijn ze ' s middags klaar Reparaties aan alle soorten TASSEN hutkoffers en hand Icoffers zoals ritssluitingen voering handvatten sloten enz enz Galesloot's lederhan del Vinkenburgstr 7 Utrecht PERMANENT WAVE 18 — Kapsalon Gretha Bekkerstr 81 zijstraat Biltstraat Tel 23956 Laat Uw gestoffeerde meu belen opnieuw BEKLEDEN,rechtstreeks aan de fabriek.Vraagt vrijblijvend prijsopg.Club Meubelfabriek H J.Huygen Gruttersdijk 32c Te lefoon 17884 KUNSTGEBIT-REPARATIE Spoedgev enige uren geop van 8 tot 8 uur Ook Zaterd Opgelet adres Oudwijkerdw straat 134 t,o school - buslijn 2 Utrecht M D - Uw houding is ON SPORTIEF en ONEERVOLl C F A Te icaop « mngeBadwrigl Te koop aangeb partijtje CHE ROMANS en gebruikte muziekïDoeken Adres Kerk straat 19bisA tussen lü en 2 » uur Te koop AÏKEDAIiE Terrier teef 3 maanden met stam boom Knipstraat 42bis I.g.s.Z MOTORRIJWIEL 200 CC f 350 — z.g.a.n invalide wagen met hefboombeweging ti40 — eil damesrijwiel met verlicliting f55 — Te bevra gen Druifstraat 20 PRACHTBOX met vaste op klapbare vloer 117 — kinder dagen fig — Voorstraat 3 1 X bellen Te koop z.g.a.n RACEFIETS 1 175 — Mariëndaalstraat 15 tussen 6 en 7 uur MOTORRIJ^EL N.S.U 200 cc geheel compleet met duo enz Pracht machine tegen redelijke prijs Wil ook ruilen met lichte Egelinglaan 18 Zeist SIAMEESB KATJES te koop Tel TJtr 20386 HERENHOEDEN Partij prima hoeden van Ned spoorwegen alle chemisch gereinigd als nieuw vanaf f3 — tot f5.50 De Duif Nieuwe Gracht 37 2 BANDENCLUBS 4 stoelen met beige gobelin f140 — 2 fauteuils 4 stoelen terra mo quette f85 — divan f32.50 Schemerlamp f 12.50 Bekleden meubelen vanaf f20 — Vin kenburgstraat 9 Te koop TRAPNAAIMACHI NB in goede staat naait pri ma prijs billijk Bremstr 82 Te koop wegens vertrek z g a.n FORNUIS en enige meu belen Na 18 uur Kerkstr 53 Te koop Soto CABRIOLET 1938 prima motor nieuwe kap geheel in goede staat billijk Co Bosman Kerkweg 139 HET LAATSTE NIEUWS be luistert U met de moderne " hilips Erres en Waldorp radio-apparaten va f 115 be caalbaar naar wens in 3 maan den geen rente 2 dagen op proef Wij ruilen Uw oude radio In Laat in Uw va cantie Uw radio grondig schoonmaken en nazien in d © Philips Service werkplaats de zaak van vertrouwen sinds 20 jaar Radio Jaarsveld Bern Weerd O.Z 12 Let op bij do sluisjes Telefoon 19836 Te koop aangeboden een Sin ger HANDNAAIMACHINE f65 Lewenstein trapnaaimachlne C85 Singer kleermak trap naaimachlne f135 een Singer In moderne salonkast alle on der garantie desgewenst op gemakkelijke betalinatiwllze Te bezichtigen G A Witiens Heerenweg 40 2 x bellen bil de Amsterd Str.weg Utrecht Tel 23968 HAARDKACHELS en kachels Grote sortering en lage prijzen ¦ f 28 / 50 f 60 B.K keukens Het van ouds bekende adres A Goenee Donkerstraat 21 Herensportrijwiel compleet als nieuw f'85 — JONGENS FIETS compl f45 — Trans portrijwiel met teruetrapnaaf f45 — Damstraat 55bis ZOMERPRIJZEN 4 stoelen en 2 fauteuils sreheel op ve ren f 109.75 - f 129.75 f 139.75 Zware Schuiftafel 1 29.75 Massief eiken salontafels f23.75 f29.75 f35.75 Opklap bedden met garantie f32.75 Divanbedden sleemodel f26.75 Spiraalmatrassen 2 pers met pezondheidsmatras f 28.75 Dressoir eiken en old Finish f99.75 tot f225 — Theemeu bels vele mooie modellen f42.75 f47.75 tot f97,75 Complete Huis en slaapl» mers in zeer voordeilge prij zen Onze diverse Bankstellen munten uit in kwaliteit en af werking Vraagt niet niet hoe het kan profiteert er van A Twigt Twiinstraat 69 LEGERGOEDEREN werk broeken f 5.90 Battle Dresses f 4.90 tropenbroeken plunje zakken f 2,50 slaapzakken veldbedden overhemden sok ken f 0.65 broodtassen f 1.95 werkjasjes fietstassen gas capes lederen jassen vesten enz Let overal op het juiste adres Lederhandel „ De Oli fant " Twijnstraat 55 Utrecht Koopje Moet weg Wegensbeëindiging van zaken te koop 2 BUREAUX MINISTRES,grote opbergkast samen f ïOO Oudegracht 235 BADKUIP te koop Te bezich tigen J M Kemperstraat 5 Te koop zeer goede KINDER WAGEN kleur grijs Te be vragen na 6 uur Predikhee renstraat 31 tot 20 woorden 11.S0 elk woord meer t 0.10 Te koop wegens emigratie Mooi en betrouwbaar F N MOTORRIJWIEL 500 cc kopklep Kleur donkerrood tegen hoogste bod Verder Meubels Schilderijen Lijsten Lampen Koperwerk elec Klok Radio enz Berghuis Hoofdstraat 104 Driebergen Wegens vertrek Old Finish THEEKAST z.g.a.n f75 — Na 6 uur Voort v Zijplaan 27 Tuindorp 2 x bellen SPECIALE VACANTIE OP RUIMING Nu heeft U tijd om eens rustig onze magazijnen vrijblijvend te komen bezoe ken Wij hebben een enorme grote voorraad in meubelen bedden en tapijten Hier Is een greep uit onze prijzen Eiken dressoirs f 69 eiken en old finish theemeubels f49 — complete ligstoelen met kus sens f39 2-pers ledikanten met gezondheidsmatras en ga rantie f39 divanbedden f24.60 salonkleden 140—180 f29 — 2 fauteuils en 4 stoelen f98 2 clubs en 4 stoelen f225 uit schuiftafels f29 grote sorte ring haardfauteuils f 20.75 prima 2-pers binnenverende bedstellen met kapokkussen f9 » 2 pers ombouwen f29 2 pers opklapbedden f45 grote maat tafelkleden verschillende kleuren f5,90 China matten grote maat f9.50 Verder heb ben wij nog honderden andere artikelen Ons pakhuis is iede re dag geopend van ' s morgens 8 uur tot ' s avonds 6 uur ook Zaterdags Alles is nieuw en van prima kwaliteit Alle goe deren worden per eigen wa gen franco thuis bezorgd On ze adressen zijn J H Hout zager Hamburgerstraat 18 en Schalkwijkstraat 4 allebei bil de Lange Nieuwstraat utrecht Vanaf het station met bus 8 Dus voortaan voor meubels naar Houtzager want onze prijzen zii i beslist lager Te koop IJzeren stapeiledi kanten 2 boven elkaar p stel 17.50 1 pers Bedden 12.50 Losse hoofdkussens 3.50 Kam peer of pakdekens 2.50 Ge stikte dekens 6x9 Plunje zakken 1 Vulling p SOO gram 40 et Party eiken Tafels p st 15 Prima Keukenstoelen 6.75 J GEERTS Lijnmarkt 37 tel 10228 Alleen in het Van Luyn's BEDDENHUIS Predikheren straat 4 bij de Neude te Utr 2-pers 3 delig matrasstel / 50 1-pers matras prima gevuld ƒ 27,50 2-pers ledikant met spiraalmatras j27 dito 1-pers f 17 2-pers gezondh matras / 25 2-pers opklapbed met fijn geweven gezondh matras MO 2-pers verendichte beddentijk / 35 2-pers matrasstel verend binnenwerlï / 95 Bij aankoop van ƒ 50 een deken voor ƒ 0.50 Bij aankoop van 1 100 een zui ver wollen deken voor / 1 Te koop een z.g.a.n TANDEM merk Gazelle Oude Arnhem seweg 175 Zeist Te koop BATAVUS met J.L.O 125 cc voetversn moet worden ingereden Ro zenstraat 6 Driebergen Jt * icwtp gievc«i c!l 2lBEhappeLY0N-DU0N 233km mmmm 22»EhappeDU0N-PAR'JS314km o RaUtailltrino ItAftTi-SiitlA sec precies De 4 x 100 m ploeg zal nu bestaan uit Grasveld Schaap Koopman en Wellerdieck Buiten de reeds genoemde sprinters heeft Hellas nog de beschikking over een groot aantal lopers die goed zijn voor een tijd van rond 12 sec en daarom werd ook voor de 10 x 100 m Ingeschreven met Grasveld Schaap Koopman Wellerdieck v d Hart Teeuwsen v.d Linden Beckers Braams en Witvliet Voorts komen de Hellenen met een homogene ploeg op de 4x400 m aan de start nl Schaap de Jongh Witvliet Koopman Natuurlijk blijven ook de Hellas jtmiores niet achter en zij zullen op de 4 X100 m en op de 4 x 300 m de Utrechtse kleuren verdedigen Deze estafettes zijn als volgt samenge steld 4 X100 m v.d Hart Hinrichs Leemans en Grondhuis en de 4x 300 m Hees v Ingen Kerckhoven en Driesen Athleta de Utrechtse Damesath letiekvereniging zal eveneens te Amsterdam uitkomen en wel op de 4x100 m met de dames Kruyer Demmink Belkes en Doedijns en op de relay door Doedijns Beekes Geitenbeek en Kruyer Viljo Heino niet naar Brussel Onlangs is te Stockholm de athle üekwedstrijd tussen Zweden en Fin land gehouden Daarbij heeft Viljo Heino geweigerd een uitnodiging om voor Finland te starten te accepte ren De Finse athletiekbond heeft thans besloten Heino te schorsen waardoor de mogelijkheid groot is geworden dat hij niet zal kunnen deelnemen aan de Europese kam pioenschappen welke tegen het ein de van de maand te Brussel worden gehouden gerj Slechts vier man Kübler Oc kers Impanis en Piot zagen het ge vaar tijdig en organiseerden de jacht Een spannend en prachtig wielergevecht op de lange stijging van St Nizier du Mqucherotte volgde nu tussen de Franse weglo pers enerzijds en de gele trui-dra ger met de Belgen Ockers en Im panis anderzijds Met de steun van Impanis die elke dag beter gaat tijden kon Ockers het moordende tempo van de Zwitserse reus bij houden 100 km lang waarvan het groot ste deel alleen mobiliseerde Bobet alle kracht die in hem was en zelfs bedroeg zijn voorsprong op een ge geven moment meer dan 3 % mi nuut Maar Bobet had te veel van zichzelf gevergd en 30 km voor de finish kreeg hij een ram van je welste hij viel ten offer aan een geweldige inzinking en moest zo zijn achtervolgers voorbij laten gaan Meteen vervlogen alle mooie plannen van de technische leider van de Franse ploeg Tegen de schitterende vorm waarin Kübler verkeert en de verbetenheid waar mee hij ook nu weer zijn leiderstrui verdedigde konden Bobet en zijn helpers geen afdoende tegenzetten vinden Sedert Nice waar hij de etappe won heeft de Zwitser zijn supe rieuriteit bevestigd en zijn verkla ring gerechtvaardigd afgelegd na het verdwijnen van de Italialien Bij dé Bt art-te St ' Gatfaens zei Kübler toendertijd dat hij hoewel hij de eerste plaats in het algemeen klas sement bezette de gele trui pas zou aantrekken na het bewijs te h'bben geleverd dat hij die eer waardig was Thans kan niemand meer dan hij aanspraak maken op de eerste plaats en behoudens grote tegen slagen is het dan ook waarschijn lijk dat Ferdi Kübler wanneer hij Maandag het Pare des Princes te Parijs binnenrijdt nog steeds in het beztl zal zijn van „ Le maillot jau ne " De De uitslag van de 19e etappe BrianQon — St Etiènne 291 km luidt 1 Gemininai Fr A 8.4911 2 Kübler Zwits 8.49.45 3 be kers België A z.t 4 Impanis België A z.t 5 Piot Pr n.-o z.t 6 Kirchen Lux z.t 7 Meu nier Fr Z.-W 8.51.02 8 Kemp Lux 8.51.22 9 Verschueren Bel gië B 8.55.03 10 Gauthier Pr z-o z.t 11 Bobet Pr A z.t 12 Dussault Fr z.w 9.00.02 13 Bru lé Pr no 9.02.43 14 Giguet Pr A 9.06.22 15 Rolland Pr z-o zt 18 Goldschmidt Lux z.t 17 Co gan Pr z-w z.t 18 BrambiUa Pr z o 9.06.25 19 Redolfi Pr n-o 9.08.34 20 Lambrecht Bel gië A z.t 30 De Ruyter Ned 9.11.36 Het algemeen klassement luidt thans 1 Kübler Zwits 126.42.44 2 Ockers België A 126.46.10 3 Bobet Fr A 126.55.18 4 Gemi niani Pr A 127.03.04 5 Kirchen(Lux 127.08.01 6 Piot Fr n-o 127.09.26 7 Robic Pr w 12719.41 8 Brambilla Fr z-o 127 24.23 - 9 Meunier Fr z-w 127.24.58 10 Im panis België A 127.26.38 11 Co gan Centraal z-w 127 28.53 12 Brulé He de Prance 127.35.14 13 Goldschmit Lux 127.35.14 14 Verschueren Belg B 127.3519 15 Lambrecht België 127.38.15 16 Demulder België B 127.38.32 17 Gauthier Zuid-Oost 127.41.59 18 Diederich Lux 127.46.08 19 Du pont België 127.49.14 20 Cas telin Zuid oost 127.54.20 29 De Ruyter Ned 128.31.10 Het ploegenklassemeut ziet er als volgt uit 1 België A Ockers Im panis en Lambrects 381.51.03 2 Frankrijk A Bobet Geminiani en Giguet 382.18.10 3 Luxemburg Kirchen Goldschmidt en Diede rich 382.29.23 4 lie de France Piot Brulé en Redolf 282.37.37 5 Zuid oost Brambilla - Gauthier en Castelin 383.00.42 6 België B Verschueren Baeyene en Demul der 383.28.35 7 Centraal zuid west Meuneir Cogan en Dussault 383.32.58 8 Frankrijk west Robic Goasmat en Sciardis 384.46.41 9 Zwitserland Kübler Aeschlimann en Croci Torti 384.47.41 10 Parijs Baldassari Blusson en Beyaert 386.04.00 Bauvin lie de Prance was na het sluiten van de controle nog niet te St Etiènne binnengekomen Hij zal waarschijnlijk uit de strijd wor den genomen Het bergklassement luidt 1 Bo bet 58 punten 2 Ockers 42 pnt 3 Robic 41 pnt 4 Piot 36 pnt 5 Kübler 34 pnt 6 Geminiani 31 pnt 7 Brulé 19 pnt 8 Meunier 15 pnt 9 Impanis 12 pnt 10 Brambilla enMolineris 10 pnt De passages op de drie meetellen den toppen waren Col de Lautaret 1 Lazarides 2 Dussalt 3 Remy Col de St Nizier-du Moueherof v 1 Lazarides 2 Dussault 3 Bobet 4 Piot 5 Gauthier 6 Meunier.Col de Ia République 1 Geminia ni 2 Meunier 3 Kübler pen aan het herstel van het in de oorlog zo zwaar beschadigde Eliza beth ziekenhuis te Berlijn Een groepje studenten bezig met het opruimen van puin Tervnis Het Slazenger prof'tornooi De twee overgeble\>en Nederland se spelers in het Slazenger tennis-tornooi voor professionals J de Mos en Kauling werden in de kwartfi nales uitgeschakeld De Mos werd door Faunce Ver St in de kwartfinale geslagen met 3—6 5—7 6—2 5—7 Kauling die vandaag twee wed strijden moest spelen on^dat de vierde ronde waarin hij tegen Pan nell Gr Br uit moest Icomen een dag was uitgesteld sloeg in de vier de ronde de Brit Pannell met 6—1 6—4 3—6 2—6 7—5 In de kwart eindstrijd werd hij evenwel uitge schakeld door de Egyptenaar Kha led die met 6—0 6—2 6—3 in de meerderheid bleef De halve finales zullen worden gespeeld tussen Faunce V St en Khaled Egypte en Perry V St en Ali Egypte De uitslagen van het herendubbel spel in de 3e ronde luiden Scheuermeier Zwitserland en J de Mos Ned si Pannell en Gres ham Gr Br 6—2 6—1 6—0 Lawrence en Bocquet Gr Br si Mulder en Hemmes Ned 8—6 6—4 7—5 In de 4e ronde sloegen in het he rendubbelspel Scheuermeier Zwit serland en J de Mos Ned het Britse/Egyptische paar Jeffrey — El Fol met 6—3 6—3 7—9 6—3 Veteranentornooi LT.C Baarn Het traditionele veteranentournooi van de LTC „ Baarn " dat gisteren een aanvang nam trof het al heel slecht met het w'éer ' Er iöu óm 11 uur begonnen worden doch eerst in de namiddag waren de banen droog en kon men met de afwerking van de eerste partijen beginnen De veelheid van tournooien heeft ook invloed gehad op c'e deelneming aan dit veteranentournooi Vei sohil-lende spelers sters trouwe deel nemers(sters aan deze Wedstrijden laten ditmaal verstek gagn zodat het af te werken programma niet heel groot is en de achterstand nog wel kan worden ingehaald De uitslagen van de eerste dbg waren Heren-enkelspel le ronde Klok si Bensdorp 6—3 3—6 6—0 Neyen hoff si Reisenbacht'6—O 6—0 2e ronde Boelaers si Otterbeek 6—2 6—0 Mr Hollander si Pare 6—1 9—7 Jhr Mr van Reenen si Polis 6 — 4 6 — 3 Brouwer si Reyen 6—2 6—3 Dames-enkelspel le ronde Mevr Bicker Caarten si mevr Luitink 6 — O 6 — 1 mevr Marinkelle si mevr Lagers 6 — 1 6 — 0 Dames-dubbelspel le ronde Mevr Caarten en mevr Barchman Wuy tiers si mevr Lagers en mevr Nij hoff 6—2 6—2 Kwart-finale Mevr de Bruyn Kops en mej Uitenhage de Mist si mevr Philippona en mevr Mechel 6—1 6—2 Gemengd-dubbelspel le ronde Mevr Kurtz en Reisenbach si mevr Olff en Olff 6—2 6—2 2e ronde Mevr de Bruyn Kops en de Bruyn Kops si mevr Kurtz en Reisenbach 6—0 6—1 Voetbal UW - Ned Brandweer elftal Op Woensdagavond 9 Augustus a.s om 7 uur speelt het Nederlands Brandweer-elftal uitsluitend samen gesteld uit de beroepsbrandweren in Nederland een wedstrijd tegen UVV op het terrein van deze laatste aan de Inundatiekade te Utrecht Het Nederlands Brandweer-elftal is als volgt samengesteld Doel P Kluit Haarlem Achter W A v Daalen Haarlem en N Zwaan DFC Midden Van Essen DOS Hol Elinckwijk en Pellaars ADO Voor Outermans Middelburg Becker ADO WiUems ABSV Oorebeek VOS en Kerssens B V V Voor het Brandweer-elftal dient deze wedstrijd als voorbereiding van de uitwedstrijd tegen het Belgisch Brandweer-efital te Brussel Familieberichten Uit andere bladen Geboren Pauline C d v meVr Willinge Westra van Holthe R'dam Irene Pr d v mevr Hage - naar Lammers Cairo Yvonne Ch d V mevr Hennings-Broekhuysen A'dam Johannes z v mevr Dijck meester-de Brauw Den Haag Clé ment M A z V mevr Postmus Goeree R'dam Getrouwd D Prins en A C Simons R'dam Overleden B H Boerma 86 jr Groningen Mevr A C Cli quart-v d Kop 76 jr A'dam Aart Mekking 71 jr Apeldoorn Ger brand ' Tolk 78 jr Hilversum H A de Wijs 57 jr A'dam Mevr H P Beelaerts van Emmiohoven Fran-sen V d Putte 75 jr Arnhem Jhr Mr J P Lewe van Nijenstein Am sterdam Mevr A Reek-Hetter schy 77 jr Hoorn Chr A G Beins arts R'dam SSVU organiseert viersteden voetbal tournooi Aan activiteit ontbreekt het de Spoorweg Sport Vereniging Utrecht SSVU niet De Spoorwegmensen organiseerden reeds verschillende internationale tomooien en nu zal de Afd Voetbal het seizoen op Za terdag 12 en Zondag 13 Augustus gaan openen met een internationaal Viersteden-tournool waaraan naast de Utrechtse ploeg ook spoorweg ploegen uit Stockholm Paiijs en Brussel zullen deelnemen Dat men tot de organisatie van dit tournool is overgegaan vindt zijn oorzaak in het feit dat een Utrecht se ploeg op Hemelvaartsdag de gast is geweest van Zweeds spoorwe'g personeel in Stockholm De Utrech ters zijn daar buitengewoon harte lijk ontvangen en daarvoor willen zo nu iets terug doen Utrecht Stockholm en Parijs ko men met een elftal uit van één ver eniging Brussel komt met een ploeg die uit tien verschillende spoorweg verenigingen is samengesteld De Zweden komen Vrijdag 11 Zo is dan Utrecht de eer waardig gekeurd de wedstrijden om de nationale zwemkampioenschappen binn enzijn muren te doen plaats binnen zyn muren te doen plaats „ De Krommp Rijn " De wedstrijden beginnen Vrijdag 4 Augustus te 7 uur n.m Zaterdag 5 Augustus te 4 uur n.m en Zondag 6 Augustus te 2 uur n,m Dat deze wedstrijden te Utrecht worden gehouden vindt zijn oorzaak in het feit dat de kring tftrecht van de KNZB zijn 35-jarig bestaan viert Dit was de oorzaak dat het bestuur van de KNZB de organi satie van deze wedstrijden aan de Kring Utrecht toewees Onnodig te zeggen dat men met deze toewijzing ten zeerste Is ingenomen omdat het de gelegenheid biedt voor Utrecht en omgeving propaganda te maken voor de zwemsport in de beste zin van het woord Vanwege de centrale ligging van onze stad is de deelneming aan deze wedstrijden groter dan ooit Leden van niet minder dan 48 verenigin gen uit alle delen van het land schreven voor deze wedstrijden in zodat een felle strijd op de verschil len nummers is te verwachten Vrijdagavond om 7 uur wordt de 1500 m vrije zwemwijze verzwom men daarvoor 12 zwemmers zullen starten in twee series mmmmm Kleermakers doen examen Twee en veertig en een half uur krijgen de gezel A-candidaten voor het maken van een broek en een vest dezelfde tijd mogen gezel B candidaten in het kleermakersvak besteden aan het maken van een colbertjasje Over een heel pak mag dus — afgezien van het snij den — vijf en tachtig uur gedaan worden Maar de eisen die de examen commissie stelt zijn dan ook de A-klasse-eisen Hierbij wordt veel met de hand gedaan wat in de goedkopere klassen met de machine wordt genaaid Het handwerk geeft een grotere soepelheid en is bovendien degelijker Deze weelt werd in de Technische school voor het Kledingbedrijf in de Loeff Berchmakerstraat te Utrecht examen afgenomen aan 61 B can-didaten en 7 A-candidaten Het meesters-examen wordt vol gende week in Rotterdam afgeno men Er zijn over het gehele land genomen 500 candidaten In Juli zijn er al in Groningen en in Den Bosch examens afgenomen Vaak zijn het kleermakers die al jaren in het vak werkzaam zijn maar die toch prijs stellen op een dergelijk brevet van vakbekwaam heid En zo hebben ze dan bijna een week lang boven op de grote tafels in de school zitten naaien De examens gezel A en B vinden plaats met goedkeuring van het ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen die voor het meesterexamen ressortereu onder het ministerie van Economische Zaken De organisatie berust biJ de alg examencommissie gevormd uit de kleermakersvakopleiding waarvan de heer v Oostrum voor zitter is " Vanavond 6 uur is de toegestane tijd verstreken en dan zal de exa mencommissie ziin laatste oordeel over het werk veilen KENNISGEVINGEN Afsluiting brug Loevenhoutsedijk Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat de brug in de Loevenhout sedijk van 4 t.m 9 Augustus 1950 zal zijn afgesloten voor het ver keer met rij - en voertuigen Utrecht 3 Augustus 1950 De Burgemeester H A Bekker weth l.b De Secretaris J de Lange Openstelling Laan van Chartroise Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat de Laan van Chartroise met ingang van heden weder voor alle verkeer zal zijn opengesteld Utrecht 4 Augustus 1950 De Burgemeester H A Bekker weth l.b De Secretaris J de Lange AANBESTEDING BOUW 8 WONINGEN XE DOORN Vanmorgen vond op het gemeen tehuis te Doorn de aanbesteding plaats van de bouw van 8 woningen aan de Wilhelminaweg te Doorn Er waren vier inschrijvingen binnengekomen t.w W van Asoh te Soest voor ƒ 83.800 fa v d Wal & Smit A'dam ƒ 83.227 D van DiJk uit Utrecht ƒ 81.800 fa A Bruinekool & Zn te Weesp ƒ 84.400 De gunning is nog aangehouden Augustus des n.m 1931 in Utrecht aan de Fransen om 18.36 Beide ge zelschappen zullen ontvangen wor den in de wachtkamer 2e klasse van het station De Belgen arriveren Zaterdagmorgen 12 Augustus om 11.36 en begeven zich na aankomst naar de cantine van het eerste Hoofdgebouw Het tournooi wordt verspeeld op de terreinen van SSVU aan het Wil lem van Abcoudeplein waarop o.m een hulptribne zal verrijzen Zaterdagmiddag 12 Augustus speelt om half 3 Parijs tegen Utrecht om half 5 Stockholm tegen Brussel Zondagmorgen om half 12 speelt Utrecht 2 een wedstrijd tegen een elftal samengesteld uit de meegeko men reserven van Parys Brussel en Stockholm waarna om 1 uur de ver liezers en om 3 uur de winnaars finale wordt gespeeld Met de gasten zal per autobus een trip door de Stichtse Lustwarande worden gemaakt terwijl het geheel op Zondagavond 13 Augustus beslo ten zal worden met een cabaret - en dansavond.in het Gebouw voor K en W waarop ook de prijsuitreiking zal plaats vinden Het cabaret zal 3-talig ziJn de muzielc zal door eigen spoorwegorkesten worden verzorgd het meer ernstige gedeelte door een Utrechts gezelschap de muziek voor het bal door een Haags spoorweg dansorkest Zaterdagmiddag om 4 uur wordt begonnen met het kampioenschap schoonspringen heren en worden da series van de verschillende baan nummers verzwomraen de laatste series die voor de 4x100 vrije slag dames om 8 uur Zondag worden aanvangende 2 uur alle finales verzwommen ter wijl deze dag besloten wordt met een watei polowedstrijd tussen het Utrechts zevental en het Ned Jcugd zevental Naast de strijd om de persooniyise kampioenschappen vraagt ook die oiVi de ZIAN-wisselbeker de aan dacht Dit jaar zal voor de achtste maal om de ZIAN-wisselbeker wor den gestreden De beker wordt door die vereniging gewonnen welke het hoogste aantal punten behaalt volgens een puntentelling van 7 5 4 3 2 1 voor ieder persoonlijk of estafette-kampioenschap iedere 2e op 3ê plaats enz Het nummer 1500 m vrije zwemwijze is voor deze pun tentelling uitgesloten De beker moet driemaal in totaal worden gewonnen om definitief in het bezit van de vereniging over te gaan De winnaars tot op heden zijn BDZ ADZ HPC ADZ AZ 1870 AZ 1870 en RDZ Belangstellenden wordt erop ge wezen dat er extra-bussen zullen lopen vanaf het station tot voor de zweminrichting terwijl natuurlijk ook van bus 2 kan worden gebruik gemaakt Merkwaardige stem uit Aruba Het blad „ Arubaanse Courant " schreef met betrekking tot de ge ringe belangstelling voor de „ An tillendag " op de Utrechtse najaars beurs „ Wij vragen ons af of de jaar beurs niet beter had gedaan in stede van enkele faciliteiten te ver lenen een groep kooplui van Aru ba en Curagao uit te nodigen Die twee dagen logies is een fooi De Jaarbeurs had b.v vijftig kooplie den aan te wijzen door de Kamers van Koophandel op Aruba en Cu ragao door de verenigingen voor de handel en dergelijke instanties kunnen uitnodigen voor een veer tiendaags bezoek aan Utrecht Ve len van die kooplieden zijn nog nooit in Nederland geweest en ze weten voor een goed deel niet wat daar te koop is Er bestaat hier niet de minste drang om speciaal naar die Utrechtse jaarbeurs te gaan De zaken lopen hier zo best dat een Arubaanse zakenman daar eenvoudig niet aan denkt Maar zou Nederland als geste enkele tiental len koopheden uitgenodigd hebben wel wij zijn er zeker van onze Aru baanse kooplui kennende dat er wel zoveel bestellingen gedaan zou den zijn dat de onkosten er voor Nederland door deviezenwinst rijke lijk uitgehaald zouden zijn De iets te burgerlijke mentaliteit van Ne derland vergat hier dat de kost voor de baat uitgaat " Jubileum ds v Andel Op uitdrukkelijk verzoek van ds H W H van Andel Geref pred te Utrecht is diens zilveren ambtsju bileum gisteren onopgemerkt voorbij gegaan Wel zal '' e jubilaris op Zon dagmorgen 3 September in de Tuin dorpkerk een herdenkingsrede uit spreken in deze dienst zal ds G Laarman namens kerkeraad en ge meente het woord voeren jffliniË^^EniciiTcnt Groenten - en Vruohtenveiling „ Utrecht en Omstreken " 3-8-'50 — Beauty Of Bath 5—34 Early Victoria &— 22 Mr Gladstone 5—22 Charlemowsky 5—27 Keswick 5—16 Perzikrode Zomerapp 5—48 Yellow Transparant 5—52 Kruideniers 6 — S5 N.H Suikerpeer 3—16.10 Pree de TrevouK 7—13 Pruimen 6 — C5 Alles in guldens per 100 kg UTRECHTSE KAASMARKT Op de trtreohtse kaasmarkt werden aangevoerd 58 partijen kaas Aantal 2263 stuks wegende 13051 kg Prijzen le kwaliteit 2.13—2.23 2e kwaliteit 2—2.10 Handel redelijk BIERMARKT BARNEVELD De aanvoer bedroeg circa 500 000 ¦ stuks Mede tengevolge van de gerin gere aanvoer was de handel vlot en bleven de prijzen weinig beneden die van de vorige week Middelprijs f 14 40 tot f 14 60 Uiterste prijzen f 14 tot f 13 Jonge henneneieren 18 tot £ 11 Alles per 100 stuks PAARDEXMARKT ' S-HERTOGENBOSCH — Op de paardenmarkt werden aangevoerd S30 stuks Redelijke aanvoer en grote oe langstelling van de ztlde der kopers en verkopers De kwaliteiten paarden van alle rubrieken werden vlug ver kocht met hoge prijzen In slachtpaar den was goede handel en de kwali teiten werden duur verkocht met stijgende prijzen Goede handel van veulens voor de dood en de goede soorten merrieveulens gingen boven notering De prijzen waren als volgt S-Jarige van 1800 tot f 1.000 '/ 4-jarige van 50O tot 750 hengstveulens van 200 tot sco merrieveulens van 300 tot 400 werk pjarden van 4-7 jaar 800 l.loo slacht paarden van 1,7S tot 1,95 p kg ge slacht gewicht Eerstvolgende paarden markt Donderdag 14 Sept a.s 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 4 Augustus 1950 - 58e Jaargang No 81 Pagina f In plaats van kaarten Verloofd GERDA W 3 TIMMER en JAN DOMBURG Maarssen 7 Aug Straatweg 80 Australia Port Fairy ^ iiiriiiiiniiiitiNiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiittmiimtirimiiiiiiitiiii j Op 25 Augustus a.s ge - | I denken onze Ouders | 1 H J C PIETERS I1 en 1 1 C X M PIETERS - 1I V d Rust i I de dag waarop 25 jaar | i geleden hun huwelijk i I werd ingezegend i I Plechtige H Mis van | I dankbaarheid om 9 uur ii in de Kerk van St Willi - | 1 brord i I Gelegenheid tot geluk - 1I wensen van 3 tot 5 uur i I Janskerkhof 24 | I Hun dankbare kinderen | I en kleinzoon i I Utrecht 4 Aug 1950 | ^ iiriiiiiiinmriiiliinrittitiiiimiiiiiiiiiiiiMtiniimiiinintiiiin ^ fö ^?*^ Die foto is gelukt Tenminste als U fotografeen met de AGFA ISOLETTE V Want dit is eindelijk en verfijnde piecisie camera die grootse fotoprestaties binnen het bereik van serieuze amateurs brengt zonder dat men diep in de beurs behoeft te tasten Bovendien is de lichtsterke lens geschikt voor kleuropnamen Een extra attractie als straks de AGFACOLOR rolfiljns vetkrijgbjar zijn 12 opnamen 6 x 6 op 6 x 9 A6FA roHlIm • Lent AGFA AGNAR re^sierke lens dieple scherpte-in-stelling zeer heldere Brtl lant-zoeker Modern 6x6 formaat 1.2 opnamen op 6 X 9 Gevaert film Bij Gevaboxhoort Gevaert film want 0001010102000202024848535353230000010102484853232348485353 DRIEBERGSE MOTORRIJWIELEN FABRIEK N.V Hoofdstraat 166 - Driebergen vraagt voor directe indiensttreding enkele zeer bekwame flutogeen Lassers Hoog loon Prettige werkkring Aanmelden dagelijks aan bovenstaand adres 000023230201010101000002020201010000000002000202020201010101000002020202050501010001000002230202010101010153485391 Gevr voor onmiddellijke in diensttreding in klein hotel bij " Nijmegen MEISJE voor de Huishouding en Bediening Intern en vrouw of meisje voor de keuken Goed kunnnde koken Even eens intern Goed loon en fooien Br Hotel Hof van Holland Rijksweg Malden [ ffu evaet '" " film Verkrijgbaar bij 

Kranten

Ga naar