Utrechts Nieuwsblad vrijdag 28 april 1950

gina 8 Oplage 44.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD fTelegram-adres Nieuwsblad rrelefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 Directie A M E H N Koemans G de Rhoter VRIJDAG 28 APRIL 1950 67ste JAARGANG No 805 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur H M Koemans Uitgave v/h Joh de Liefde N.V Bureau D r i f t 23 - Utrecht Ab.prijzen ƒ 4.15 p.kw 32 c p.w Het onbetaalbare leven in het jonge Indonesië DE PRIJZEN VLIEGEN NOG STEEDS OMHOOG Van een bijzondere medewerker SOERABAJA 27 April — De onrust ontstaan door de finan ciële maatregeien van de regering van de R.I.S duurt onvermin derd voort De verwarring wordt steeds groter en met angst vraagt men zich af waar het met de prijzen naar toe moet Voort gaande op de weg die thans — deels gedwongen deels willens en wetens — bewandeld wordt zal Indonesië over enige tijd een gebied zijn waar het leven onbetaalbaar is Want behalve dat alle importgoederen thans driemaal zo duur zijn geworden zijn nu obk de prijzen van hier vervaardigde producten waarin grond stoffen uit het buitenland zijn verwerkt gestegen heden ter gelegenheid van het llYi jarig huwelijksfeest van H.M en Z.K.H Prins Bernhard Foto Meyboom Voor het Haagse Gerechtshof ge presideerd door mr Van Berkel,diende het beroep van mr W A J V ex-burgemeester van ' s Graven-hage tegen het vonnis dat op 4 Ja nuari j.l wegens verschillende over tredingen van het deviezenbeslulttegen hem werd gewezen De econo mische politierechter in Den Taagveroordeelde de oud burgemeestertoen tot een gevangenisstraf vanzes maanden en ƒ 20.000 boete subs drie maanden hechtenis Ook de officier van justitie is te gen dit vonnis in beroep gekomen Mr V bekende de hem ten laste ge legde en bewezen verklaarde devie zenovertredingen Hij verklaarde al leen in hoger beroep te zijn geko men om verlaging van straf te ver krijgen Tito wil sa men wer kin met het Westen versterking van de samenwerking met andere landen op cultureel - we tenschappelijk en sportgebied voort zetting van de pogingen om de be trekkingen met de nabuurlanden „ zo veel mogelijk " te verbeteren In 1949 heeft de handel van Joego slavië met de V.S die van voor de oorlog in omvang overtroffen aldus Tito Hij verwacht dat de export naar Amerika dit jaar 1.300.000 di naren zal belopen en dat de import nog groter zal zijn dank zij de jong ste Amerikaanse lening De voor naamste taak van de regering zal de versterking en de uitbreiding van de handel met andere landen zijn " al dus Tito Tito ondersdieiden Het Joegoslavische parlement heeft een motie aangenomen waarbij aan maarschalk Tito de orde van „ held van » de socialistische arbeid " wordt verleend R.I.S.-REGERING ' bevordert zwarte handel ten bate van de schatkist Alle door de overheid vagtgestel fle maximumprijzen worden gelei delijk herzien Bier kost nu in een café vier gulden per fles van een liter Schoeisel werd 60 pet duurder gloeilampen zijn met 100 tot 150 pet in prijs gestegen autobanden met 80 tot 100 pet Andere artikelen zoals brood en margarine staan op de nominatie om een paar sporten op de prijs ladder omhoog te gaan ^ Voor beide Ï roducten zal die stap'waarschijn ijk niet gering zijn Brood zal zo ongeveer op 58 of 59 cent per 600 gram komen terwijl de oude prijs 39 cent was En margarine zal naar verwacht wordt binnen kort vijf gulden per kg kosten Men betaalt er nu ƒ 3.37 voor Die sterke stijging van de ' mar garineprijs is niet uitsluitend te wijten aan de invoering van de deviezencertificaten doch mede aan de stijging van de copraprijs gedurende de afgelopen weken Met de margarine is het overigens een vreemde geschiedenis Margarine „ zoek " Sinds ongeveer veertien dagen is er op Java geen likje margarine meer te koop tenzij men dit zwart doet tegen de prijs van 9 gulden p<>r kg of van een rijksdaalder per vulling van een botervlootje Op ' Java staan twee margarinefabrie ken één in Djakarta van v d Berg Blue Band en één in Soera tiaja van de Amerikaanse firma Proctor en Gamble die onder het merk „ Palmboom " produceert Deze fabrieken hebben geen dag stil gelegen en leveren naar zij ver tellen normaal af aan hun verkoop agenten die resp Jaconson v d • Bergh en de Borsumy zijn die op hun beurt volhouden dat zij de win kels op de gewone wijze bevoorra den De winkeliers echter zijn — naar zij verklaren — uitverkocht Al ¦ dagenlang hebben zij geen marga rine ontvangen Ergens wordt dus de ¦ margarine vastgehouden Waarom dat gebeurt is volkomen duidelijk Straks wanneer het nieuwe prijslje ¦ sluit voor margarine afgekondigd wordt brengt immers elke kg zo on geveer £ 1,60 meer op Er is geen in stantie die er aan denkt om tegen dit oppotten van de margarine ook maar iets te doen al heett de bevol king dat artikel ook nóg zo nodig Margarine is trouwens niet het enige product dat van de markt ver dwenen is Hetzelfde geldt voor zeep Sinds een dag of wat hebben alle zeepfabrieken in Soerabaja hun poorten gesloten De prijzen van de grondstoffen zijn zo enorm gestegen — een liter klapperolie kost thans f 2,60 — dat de fabriek wanneer zij zou afleveren tegen de officieel vast gestelde prijs van 35 cent per tablet een verlies per tablet zou lijden van 11 cent Een dag of wat geleden hebben omdezelfde reden ook zo goed als allekreteksigarettenfabrieken op Java — en dat zijn er heel wat — hun pro ductie gestaakt De kreteksigaret ishet rokertje van de Indonesiër Ze isgemaakt van inlandse tabak waarinspecerij uit Zanzibar dus import isverwerkt Die Zanzibar kruidnage-len kosten nu het krankzinnig hogebedrag van £ 2750 — per honderd kgtegen een maand geleden f 1200 — Een riem sigarettenpapier steeg vanvan f 120 — tot f 190 — en een riemcellofaan waarin de sigaretten wor den verpakt van £ 475 — tot £ 975 De prijs van de etiketten die op de pakjes geplakt worden verdub belde Dat alles gebeurde in een maand tijd Niettemin is de door de overheid vastgestelde verkoopprijs van de kreteksigaret nog steeds de zelfde met het gevolg dat de fabriek aan productiekosten plus accijns aan een kreteksigaret die In de klein handel voor zes cent verkocht mag Worden 7,2 cent ten koste moet leg gen Honderdduizenden werkloos De sluiting van de zeepfabrieken en van de kretekindustrieën in het bijzonder van de laatste heeft hon derdduizenden Indonesische mannen en vrouwen werkloos gemaakt Het zijn deze mensen die verstoken van alle inkomsten in een tijd waarin alles duurder wordt een groot ge vaar voor de maatschappij worden En dat in een tijd waarin het toch al zo onrustig is De nieuwste maatregel van de re gering die opnieuw tal van prijzen als vuurpijlen omhoog zal doen schieten is dat verschillende im portartikelen niet meer aan maxi mumprijzen gebonden zullen zijn Aan de importeur is de verplichting opgelegd deze goederen tegen de hoogst mogelijke prijs van de hand te doen Van wat hij hierdoor aan overwinst maakt moet hij 95 pet in ' s lands schatkist storten Onder de artikelen waarin nu dus de overheid zwart gaat handelen bevindt zich o.a ^ gecondenseerde melk Tot nu toe bedroeg de maximumverkoopprijs van een blikje gecondenseerde melk f 0,75 Op de zwarte markt — vrije markt noemt men haar hier — be taalt men op het ogenblik voor het zelfde blikje tussen de vijJ en de zes gulden De importeur is dus nu verplicht zijn gecondenseerde melk te verkopen tegen een détailprijs van laten we zeggen £ 5,50 hij maakt dus een overwinst van £ 4.75 Hiervan moet hij 95 pet aan de mi nister van financiën afdragen en mag hij 5 pet in zijn eigen zak ste ken bij wijze van erkenning voor de zwartehandelaarsdienst den lan de bewezen Behalve gecondenseerde melk mag er thans officieel op die wijze geknoeid worden met verschillende soorten textiel rijwielonderdelen en kramerijen Binnenkort zullen nog meer artikelen op de officiële zwarte markt mogen worden verkocht Het is natuurlijk zonder meer dui delijk dat al deze prijsverhogingen niet zonder gevolg blijven voor de producten van zuiver binnenlandse aard Waar meer uitgegeven moet worden moet ook meer worden ver diend Dus gaat de rijst ongeveer 90 cent per liter kosten een slachtkip vijf gulden per stuk een cocosnoot 80 cent per stuk en voor een ritje met een bet jak van een paar minu ten betaalt men al minstens een gul den Het kopje koffie in een café kost straks f 2,50 en het laten knip pen van zijn haar eveneens een riks het laten plakken van een lekke fietsband een gulden als het gat niet net te groot is Terwijl alles dus zienderogen duur der wordt nemen Intussen de ge ruchten hand over hand toe dat een devaluatie of een nieuwe geldsane ring wel niet zo heel lang meer op zich zal laten wachten Niemand ziet er meer een gat in Tegenstander van de vorming van hlocs Zoals wij gisteren reeds in het grootste deel van onze editie meld den heeft de Joegoslavische staats leider maarschalk Tito verklaard dat de betrekkingen tussen Joego slavië enerzijds en de Sovjet Unie benevens de zogenaamde volksdemo cratieën anderzijds „ meer gespan nen " worden Tito kondigde de benoeming van een Joegoslavische gezant te Athene aan en hij wierp olie op de politieke golven verwekt door het geschil met Italië om Triest Met betrekking tot Griekenland verklaarde de Joegoslavische rege ringsleider „ Er zullen zich moge lijkheden voordoen om tot een daad - Donderdagmiddag werd in de rook kamer van het gebouw der Tweede Kamer het beeld van Mr Pieter Jelles Troelstra door het daartoe gevormde comité aan de Tweede Kamer overgedragen ter plaatsing In het gebouw der Kamer Na de over dracht v.l.n.r de beeldhouwer Titus Leeser Dr Drees ir J W Albarda voorzitter van het comité en de voorzitter der Tweede Kamer de heer mr L G Kortenhorst Senaat der V S weigert lening aan Spanje De Amerikaanse Senaat heeft heden met 42 tegen 35 stemmen een voorstel tot het verstrekken van een lening aan Spanje verworpen De democratische senator McCar ran en zijn republikeinse collega Brewster hadden in een amendement op het wetsontwerp tot het verlenen van hulp aan het buitenland voor gesteld dat een post van 100 mil lioen dollar voor een lening aan Spanje zou worden opgenomen Het departement van buitenlandse zaken deelde de Senaat echter mee dat zij een lening aan Spanje aleen zouden goedkeuren als Spanje aan de gebruikelijke voorwaarden zou voldoen De indieners van het amendement verlaagden daarop de voorgestelde lening van 50 milhoen dollar te ver strekken Communisten in Australië buiten de wet Minister-president Menzies heeft in het Australische parlement een wetsontwerp ingediend strekkende tot het buiten de wet stellen van de Australische communistische partij In het ontwerp is bepaald dat deze partij zal worden ontbonden en on wettig zal worden vei-klaard de be zittingen der partij zullen onder be heer worden gesteld De Australische regering wordt in het wetsontwerp verder gemachtigd de door de communistische partij be heerste organisaties eveneens buiten de wet te stellen en de bezittingen dezer organisaties te blokkeren Communisten kunnen ook uitge sloten worden van nader te bepalen industriële organisaties die van be lang zijn voor de veiligheid en ver dediging van Australië Wie lid blijft van een onwettige vereniging kan tot gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar veroordeeld worden De po litie had het parlement in „ staat van beleg " gesteld tegen mogelijke com munistische demonstraties Menzies noemde 53 vooraanstaande communisten onder wie de leiders van de meeste belangrijke Australi sche industriële vakverenigingen voor wie deze wet opgeven van hun functie betekent willen zij gevange nisstraf ontlopen R Dixon voorzitter van de Aus tralische communistische partij heeft te Sydney bekend gemaakt dat „ de kas van de communistische partij volledig in stand zal blijven " al be paalt een wet confiscatie der gelden De partij zou haar werkzaamheden voortzetten en de bladen blijven uit geven ook al zou zij haar wettelijke status verliezen werkelijke verbetering van de Joe goslavisch-Griekse betrekkingen te komen Dit zou voor beide landen van groot voordeel zijn en het zou een aanzienlijke bijdrage zijn tot het versterken van de in de Balkan voor de vrede werkende krachten " Omtrent de Joegoslavisch Italiaan-se betrekkingen zeide Tito „ Wij wensen met Italië op zo goed mo gelijke voet te staan Het bestaan van nog niet opgeloste vraagstukken kan geen reden zijn voor een ver slechtering van de Joegoslavisch Italiaanse betrekkingen Integendeel voortdurende pogingen om deze re laties door samenwerking op econo misch en ander gebied te verbeteren kunnen er slechts toe bijdragen dat gemakkelijker een oplossing voor de bestaande geschillen wordt gevon den " Verder noemde Tito nog de vol gende punten samenwerking met die landen die op basis van eerbie diging van Joego Slavië's gelijkheid en onafhankelijkheid willen samen werken en oprecht streven naar be stendiging van de vrede en een rechtvaardige regeling van alle in ternationale geschillen voortzetting van de energieke verdediging in de V.N van de rechten der kleine en koloniale volkeren op vrijheid en onafhankelijkheid bestrijding van de vorming van bloes en invloedssfe ren in de overtuiging dat een dergelijke verdeling van de wereld „ leidt tot oorlogen en catastrophes " Een nog niet gepubliceerd por tret van H.M Koningin Juliana die Zondag a.s haar 41ste ver jaardag hoopt te vieren De foto is gemaakt tijdens de feestelijk - DE HAAQSE DEVIEZEN AFFAIRE EistegenmrV in hoger beroep bevestigd VERDEDigER AIIe geruchten volkomen ongegrond Mr V heeft vroeger verklaard dat de handtekening onder het ont vangstbewijs voor de 50.000 Zwitser se francs niet door hém zelf maar door drs Bos gezet zou zijn „ Waarom hebt u dat verklaard " vroeg de president thans geblek en „ Uit psychische afweer Ik was toen mijn geestelijk evenwicht kwijt Bovendien vreesde ik dat ik een verklaring zou moeten afleggen over de besteding der gelden " antwoord de mr V „ Was het geen kwestie van psy sieke afkeer voor het Huis van Be waring " informeerde de president „ Neen " antwoordde mr V Hij kon niet verklaren waarom hij destijds door de politie is gespaard terwijl drs Bos in het Huis van Bewaring werd opgesloten Op een desbetref fende vraag van een der raadsheren verklaarde mr V dat hij thans leeft op het inkomen van zijn vrouw Hij zei geen idee te hebben over zijn verdere loopbaan De procureur-generaal en ook de president spraken er herhaaldelijk hun verwondering over uit dat mr V die zij kenden als een intelligent en ambitieus mens zich tot devie zenovertredingen heeft laten bewe gen terwijl hij toch weten moest dat hij daardoor zijn hoge positie in gevaar zou brengen „ Het was alleen uw zucht tot dik-doen die u daartoe heeft gebracht " meende een der raadsheren Conclusie De tenlastelegging deviezentrans actie achtte de procureur-generaal bewezen Deze overtredingen worden nog ernstiger door de „ aperte leugens " die mr V volgens de proc.-fiscaal heeft geuit in deze zaak Na nogmaals de deviezenovertre dingen te hebben besproken en ge wezen te hebben op de z.j zeer ver zwarende omstandigheden conclu deerde mr Van Gilse tenslotte tot bevestiging van de opgelegde straf Hierna kreeg de raadsman mr Wijckerheld Bisdom het woord De verdediger mr Wijckerheld Bisdom merkte in zijn pleidooi op dat dit wel een triest einde is van een fraaie carrière Naar enige sen satie is wel gezocht doch zp is in deze zaak niet te vinden Het be treft eenvoudige deviezenovertre dingen en niets meer Alle geruch ten als zoude mr V een losbandig leven hebben geleid grote schul den hebben gemaakt e.d z^n vol komen ongegrond gebleken De pu bliciteit die aan het geval is ge geven betekent voor de betrokkene reeds de zwaarste straf De verdediger bestreed dat mr V financieel geprofiteerd zou heb ben van deze transactie hij heeft de opgenomen francs in Nederland terugbetaald Naar de mening van pi is voor de eenvoudige feiten waar het hier om gaat een onvoorwaardelijke vrijheidstraf niet op zijn plaats Hierna werd de uitspraak be paald op 5 Mei a.s ' s morgens te 10 uur Spoorloos uit Soerabaja verdwenen Onze correspondent te Soera baja meldt dat sinds Donderdag ochtend 8 uur de 25-jarige zaalchef van het restaurant „ Hellendoorn " aldaar de heer D Elzenga spoor loos is verd^wenen Hij is het laatst op zijn motorfiets in de stad ge sisnaleerd Voor zover bekend lag het niet in zijn voornemen de stad te verlaten Plaatselijk opklaringen Woeraverwachtlng van ' t K.N.M.I te Ds Bilt geldig tot Zaterdag avond Matige tijdelijk krachtige wind uit Westelijke richtingen Zwaar bewolkt met opklaringen en aanvankelijk nog enkele buien Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag Zon opgang S.16 ondergang 20.00 Maan opgang 16.27 ondergang 4.12 HEDEN BESLISSING DER IIBERALEN Onze Brusselse correspondent te lefoneerde ons hedenmorgen Heden zullen de 1200 afgevaar digden van de liberale party ant woorden met „ ja " of „ neen " op de vraag ten eerste of de liberale partij het vredesverdrag over de koningskwestie goedkeurt ten tweede of de partij deel moet uit maken van de katholiek-liberale regering Over het eerste punt zijn naar de partijvoorzitter R Motz ver klaarde geen moeilijkheden te ver wachten Maar over de regerings vorming struikelt men De liberalen hebben inderdaad hun veto uitgesproken tegen de persoon van de formateur Van Zee land Men beschuldigt hem ervan bij de Koning een verkeerde voor stelling van zaken te hebben ge geven O.a van de liberale houding inzake de verblijfplaats van de Koning tijdens het regentschap van zijn zoon De liberalen zijn van oor deel dat Van Zeeland een verwoed Leopoldist is en door zijn houding socialistische agitatie zal losbre ken De meer gematigde Eyskens heeft het vertrouwen van de libe ralen Van Zeeland zou op het middaguur door de prins-regent worden ontvangen Over het veto tegen Van Zeeland schrijft een Vlaams blad heden morgen „ Als men over de zaak nadenkt dan komt men tot het be sluit dat de Sioux Indianenstam van de romans uit onze kinderjaren bij vergelijking met onze linkse politici beschaafde mensen waren Want geen roodhuid die zichzelf respecteerde zou een tegenstander gescalpeerd hebben terwijl men de vredespijp aan het roken was " De vergadering van de Belgische liberale partijrasul waarin de be slissing omtrent de vorming van een katholiek-liberaal kabinet moet val len heeft naar het A.N.P meldt een vrij ongevvonden kiirakter ge kregen Bij de discussies zijn scher pe tegenstellingen tot uiting geko men met betrekking tpt het proto col over de tértigkeeï van de Ko ning Levenslang geëist wegens moord Voor de Amsterdamse arrondis sementsrechtbank heeft de officier van justitie mr A Reigersman le venslange gevangenisstraf geëist tegen de 31-jarige Amsterdamse ijzerwerker P J v d B die er van wordt beschuldigd in de nacht van 5 of 6 April 1949 de 26-jarige F A van wie hij een jaar tevoren was gescheiden in haar woning aan de Kometensingel in Tuindorp Oost zaan Amsterdam Noord met mes steken van het leven te hebben be roofd Verdachte erkende de be^vuste nadht in dit huis te zijn binnenge drongen maar hij zfeide zich niet te kunnen herinneren dat hij zijn vroe gere vrouw vermoord had Twee Amerikanen vermoord in West-Java Robert Doyle correspondent van de onderneming die de bladen „ Time " en „ Life "' uitgeeft en Ray mond Kennedy professor van de Yale imiversiteit en schrnver zjjn nabU Soemedang In West-Java ver moord Reuter verneemt dat de moord vandaag of gisteren is geschied De Amerikanen werden door een bende van vier of vijf Indonesiërs gekleed in militaire uniformen doodgescho ten Dit werd medegedeeld door desalieden die door de moordenaars gedwongen werden de lijken te be graven Politieke moord on te Saig Een Vietnamees heeft heden het plaatsvervangend hoofd van de Franse veiligheidspolitie in Zuld Viètnam Marcel Bazin in het cen trum van Saigon doodgeschoten De Vietnamees ontkwam nadat hij vier schoten had gelost Bazin werd doodgeschoten toen hij op het punt stond in zijn auto te stappen De Vietnamees die naar men gelooft een lid is van de Vièt minh De Indo-Chinese autonomisti sche beweging onder leiding van Ho Tsji Minh ontsnapte in een auto waarin nog twee mannen zaten Bazin werd het vorig jaar tot plaatsvervangend hoofd van de vei ligheidspolitie in Zuid-Viètnam be noemd Radio-Viètminh deelde mede dat hij verscheidene maanden geleden door de regering van Ho Tsji Minh ter dood was veroordeeld Bazin heeft een grote campggne tegen de guerillastrijders van de Viètminh gevoerd Kleine krant in Indonesië In verband met de precaire pa piersitua.tie heeft de minister v ^ welvaart bepaald dat vanaf 1 Mei de dagbladen tot nader order met niet meer dan twee pagina's mogen verschijnen Het politie vraagstuk ni 11 E strijd om de macht over d » ¦^^^ politie heeft tot euvele gevol gen geleid Het meerderheidsrapport spreekt over „ wrijvingen en conflic * ten waarvan het gevaar als ernstig wordt gevoeld " „ De commissie is ten zeerste onder de indruk gekomen " 10 lezen wij voorts „ van de geest van onderling wantrouwen en pcik kelbaarheid welke in verschillende bij de politie betrokken kringen heerst " En het minderheidsvoorstel dat al evenzeer van wrijvingen strub belingen en nalatigheden gewaogt zegt „ dat zelfs naast gevallen van een schoorvoetend volgen met eea beroep op instructie van hogere poli tle-ambtenoren zich gevallen hebben voorgedaan waarin de burgemeester zijn opdrachten met een weigering door de rijkspolitie beantwoord zag " Ter bestrijding van deze misslan » den en ter beveiliging von ons volk tegen toekomstige gevaren komen de acht aan de hand gedane voor stellen tot soms volkomen tegenstrij dige oplossingen van het politie vraagstuk ofschoon zij toch alle da rechtsstaat als doel voor ogen heb ben Er moeten dan toch fouten in de redenering zijn — bij de één of bij de ander of bij beide — indien de één slechts heil ziet in een eenheids politie en de onder in plaatselijke en gewestelijke - naast de rijkspolitie als de één alle gezag aan de minister van justitie wil geven en de ander aan binnenlandse zaken En die fouten in de wel eens op geprikkelde toon gevoerde verdedi gingen der voorstellen zijn bij rustige vergelijking aanwijsbaar Wij herinneren ons hoe de politie van een der grootste gemeenten bij het onderzoek in een geruchtmaken de moordzaak een foto in de krant liet zetten van de kist waarin het lijk van het slachtoffer was gevon den „ Het is een pianokistie want dat staat er op " aldu ^ de toelichting vaa de moordcentrale „ maar het moet een bijzonder klein soort piano zijn ge weest welke daarin was verpakt " Wel hel was geen piano - doch een klokkenkist Het merk van de wereld bekende uurwerkenfabriek stond op de foto duideliik leesbaar naast het woord piano " dat hier eenvoudig betekende „ zachtjes " behandelen - Zulk een geval stemt enigszins sceptisch met betrekking tot soni » smalende vergelijkingen van de recherchecapaciteit ten plattelande met die van de „ grote 8tod3"-politie Maar deze laatste was in hel bedoel de geval toch ook wel weer zo schrander om de pers bij haar onder zoek in te schakelen waardoor haar de oplossing van hel raadsel werd getelefoneerd toen da inkt van do courant nog niet droog was Een andere les leerde de zaak van der Waals Wij weten dal de rijksrecherche geregeld op de hoogte werd gebracht van de omgang en verloving van dit gevaarlijk sujet met een Wassenaars meisie en van zijn toenmalig verblijf Dit heefi echter niet kunnen voorkomen dat de man naar Loosdrecht trok waar hij nog menige misdoad bedreef Zou samenwerking van gemeente politie hier misschien beter resultaai hebben opgeleverd dan het optreden van de rijksrecherche Hoe hel zij men kan veilig aannemen dat in een land als het onze de bekwaamheid en de efficiency der politie niet on gunstig beïnvloed worden door het bestaan van gemeentelijke corpsen naast een algemene rijkspolitie Anderzijds heeft het ontwerp Mos-lenaar gelijk waar hel de angst voor dictatuur bij het vormen van één eenheidspolitie als volkomen onge grond afwijst Die mening wordt trouwens gedeeld in het voorstel-van DuUemen Maar de uiteenzetting bij het ontwerp.van Asch van Wijck dat het hele openbare leven door wetls lijke voorschriften zou zijn beheerst en de rechterlijke macht „ met de politie als haar justitiële verlengstuk " daarop met argus-ogen toeziet „ in geheel Nederland in iedere gemeen te " lijkt or^s toch te zeer op de lugu bere contrfile door „ grote broer " in Orwell's visionaire boek „ 1984 " Met recht verzet zich het minder heidsrapport vooral tegen deze discre tionnaire macht welke het openbaar ministerie aan het opportuniteitsbe ginsel ontleent Het noemt het o.m „ een naar origine vreemd element in onze bestuursorganisatie " dal voor onze bevolking geen levend begrip is Hel is bepaaldelijk onjuist te menen dat in de slaande magistratuur die mede bij de justitie " pleegt te wor den begrepen een waarborg voor de rechtsstaat zou zijn gelegen Die waarborgt lïgt bij uitstek — zoals Struycken reeds betoogde — in de zuivere werking der controle uitgeoefend door onze door het volk gekozen vertegenwoordigende licha men en in de controle uitgeoefend door de pers die ook door het volk voor zichzelf gekozen wordt Minister Wyera die het in de jong ste vergadering der Eerste Kamer nogal moeilijk vond om een positieve en volledige verklaring te geven van de kamp mishandelingen had et eens aan moeien denken dat in die eerste maanden na de bevrijding het parle ment ontbrak en dat er toen nog geen sprake was van een voldoende bekwame en vrije pers Dit en hel ontbreken van een keur op hei goud der illegaliteit waren de grote oor zaken van de na-oorlogse belreurens waardigheden Al Ie felle partijstrijd leidt tot een mentaliteit die — waar het kan — andere partijen vernietigt en tol dic tatuur De strijd om de macht over do politie nam langzamerhand ook Ie felle vormen aan Daarom vroeg do regering aan de commissie Lange-meyer om voorstellen „ die de ver schillende belangen lot hun recht doen komen en een svnihese geven van de tegenstellingen " Daarom ook noemde voorzitter Langemeyer bij de installatie der commissie „ een com promis dal een regeling geeft die zonder wrijving werkt het allerbeste " Hel voorstel van de meerderheid der commissie achten wij zulk een „ allerbeste " oplossing Het treedt niet in een kabinetsreorganisatie wat rapporteur de Vries in een kloeke visie wèl doet nl de samenvoe ging van binnenlandse zaken en jus titie lol één ministerie zonder overi gens noemenswaard van het commis sievoorstel af te wijken Aan de regering de beslissing Zij zal om met een citaat uit het rapport te besluiten „ Ie barer lijd niet blijven beneden de grootheid van hel moment " 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrpag 28 April 1950 s ' 57e laargarig Ro 305 Pagina UTRECHTSCH Hoofdinspecteur Walpoott verlaat Utrechtse ie polit ^ HC ^^ ^^ m ^ PROPUCT TJll Utrechters op ^^ Tabinta '' Zuiderkruis '^ Advertentie rBAT Boeh MUIS ontsnap » I aan het onweerstaanbare Berechting van diefstal van kostbare munten Raadsvergadering te Maartensdijk Afscheid van weth Slomp Wanneer een populair leraar in het huwelijksTjóotje stapt weten zijn leerlingen vleestal wel iets te be denken om het bruidspaar onder de een of andere merkwaardige ere poort het nieuwe leven te laten binnen treden Zo was het ook bij het huwelijk tussen Ir J Pon tier leraar bouwkunde en mej H A E Bofman die men op deze foto onder een hoog van teken hoken hèt ottri6uut op de M.T.S het stadhuis te Utrecht ziet verlaten foto U.N - Hofland n George en Er bestaan in Engeland van die gezellige families die óp het toneel gezet de'toeschouwers op luchtige ¦¦ wijze kostelijk laten meegenieten vaa hun huiselijke moeilijkheden De moeilijkheden gaan natuurlijk niet zo diep maar zij roeren toch het innerlijk van de ziel even aan én dat maakt juist een dergelijk spel 70 levend en levendig „ George en Margaret " van de schrijver Gerald Savory is zulk een huiselijk blijspel Het behandelt een episode uit het leven van een welgestelde Britse familie waarin de ' uiteenlopende leden van het gezin voor het eerst door gebeulenissen in huis nader tot elkaar komen Ieder gezinslid rea geert op die gebeurtenissen op haar of zijn eigen wijze maar de vrolijke ondertoon bliift gehandhaafd De fnmllieleden George en Margaret verschijnen niet ten tonele maar hun bezoek vormt voor het gezin Garth Bander een voortdurende bedreiging omdat geen van hen met George en Margaret kan opschieten Gelukkig gaan de bezoeken van dit tweetal stpeds op het laatste nippertje niet door Een afdeling van de toneelgroep „ De Hoveniers " gaf gisteravond in de Utr Stadsschouwburg voor het Roo de Kruis te Utrecht een voorstelling van dit amusante blijspel Er werd vooral door de jongeren A S Spoor als Dudley en Dita de Graaft als Frankie met een verve en een na tuurlijkheid gespeeld die bij ama teurs zeldzaam is J C Oss'ebaard was in zijn hele wezen de artistieke Roger Trampton Afke Kellerman gedroeg zich als een oppervlakkige Engelse dame uit de gegoede kring H J W A Nieuv/enhuizen was een aardige goede vader maar zijn ge baren en zijn houding waren eenzij dig en stijf Drs J Helleman heeft nog steeds zijn figuur niet mee maar hij deed met zijn rol wat hij kon Rita Roetering als de dienst bode was aan het slot acceptabeler dan als het huilende schaap in het begin De regisseuse Rien van Noppen had vaart en fleur in het stuk weten te brengen De mise-en-scène was natuurlijk behalve in het laatste be drijf toen kennelijk niemand meer goed raad wist met het op het ge lukkig einde toekruipende stuk Ove rigens niets dan lof Vóór de aanvang van de voorstel ling kondigde dr E Wierenga aan dat het Roode Kruis van 22 Mei tot 4 Juni een campagne zal voeren met giftezakjes Het binnenkomende geld zal worden besteed voor het welfare werk de transportcolonne de bloed transtusiedienst e.d De zakjes zul len huis aan huis worden bezorgd Bezorgers gelieven zich op te geven bij het Roode Kruis Maliebaan 15 Tijdens de pauze werden corsages ten bate van het Roode Kruis ver kocht terwijl ook in de foyer speel goed te koop was H S NATIONAAL ZANGUUR op vooravond van Koninglnnedaig Aan de vooravond vaji Koningin nedag Zaterdagavond van 7 tot 8 uur zal in de Jacobikerk een zang uur worden gehouden waar de lie deren uit het Hêrv kerkboek zullen worden gezongen die verband hou den met het vieren van nationale gedenkdagen Dit uur van feestelij ke volkszang wil een voorbereiding zijn van de zang van het goede en ernstige lied op de komende dagen waarbg vooral de aandacht zal wor den gevestigd op een geestdriftige en van binnen uit gestuwde aanhef van onze oude volksliederen BIJZONDERE DIENST IN DOMKERK In verband met het feit dat dezer dagen in de Stadsschouwburg op nieuw het stuk van Maurits Dekker „ De Wereld heeft geen Wachtka mer " wordt opgevoerd zal vanwege de Ned Herv Gemeente een bespre king worden gehouden in een bflzon dere dienst die zal plaats hebben op Zondag 30 April n.m 7 uur in de Domkerk De grote belangstelling die bleek te bestaan voor dit stuk waarin het benauwend probleem van de atoombom wordt behandeld in verband met de menselijke ver antwoordelijkheid heeft aanleiding gegrven de bijzondere dienst die aanvankelijk in de Pieterskerk was geprojecteerd te verplaatsen naar de Domkerk Ds P J ROSCA5I ABBIXG PRO MOVEERT OF 4 MEI a.s Naar wU vernemen zal de aan ' t Utrefhtse Diaconessenhuis verbon clen Herv pred ds F J Roscam Abbing op Donderdag 4 Mei promo veren tot doctor in de faculteit der godgeleerdheid op proefschrift ge titeld „ Diakonla '" — een studie over het begrip dienst in dogmati sche en praotische theologie HEEFT WERKEN NOG WEL ZIN Men schrijft ons Deze vraag zal behandeld worden door Ds J B Goenewegen in de bij zondere dienst die vanwege de Ker keraad der Ned Herv Gem belegd wordt in de Domkerk op Maandag 1 Mei a.s van 9—10 uur Sympathieke Figuur wars van grootdoenerij De heer C J J Walpoott hoofd inspecteur van politie te Utrecht gaat de politiedienst in verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd op 1 Mei a.s verlaten Het Uti-echtse politiecorps zal de heer Walpoott die b;1 zUn onderge schikten een zeer bemind en gezien chef was slechts node zien vertrek ken Wars van alle grootdoenerij hii timmerde nimmer aan de weg heeft de scheidende hoofdambte naar veel goed en nuttig werk voor het Utrechtse politiecorps verricht Na zijn H.B.S.-opleiding trad de heer Walpoott als jong ambtenaar in dienst van de Nederlandse Spoor wegen waar hij ongeveer zeven laar werkzaam was maar een loop baan hij de spoorwegen lokte hem niet bijzonder aan Het politie-vak met zfln vele facetten trok hem meer en htj kreeg de kans by de po litie te komen Na de eerste wereld oorlog werd het Utrechtse politie corps georganiseerd en gemoderni seerd Er waren daartoe verschil lende vacatures ontstaan de heer Walpoott solliciteerde en zag zijn wens een loopbaan bij de politie in vervulling gaan Op 1 April 1919 trad hij als in specteur van politie 2e klasse in dienst onder de toenmalige hoofd commissaris de heer van ' t Sant Eerst was hij als een der jongeren inspecteur van dienst later werd hij sectie inspecteur In 1925 werd hij gekozen als inspecteur van de recherche een tak van dienst die hij bijzonder ambieerde Op de af deling recherche heeft de heer Wal poott veel en zeer belangwekkend werk verricht en het was bij de re cherche dat de heer Walpoott werd benoemd tot inspecteur eerste klas se Op 1 Juli 1936 volgde zijn benoe ming tot hoofdinspecteur ' van po litie en door tal van organisaties en reorganisaties werd hij tenslotte de naaste medewerker van de hoofdcommissaris van politie de heer D Schuitemakor die de opvol ger was van de heer van ' t Sant Na de oorlog was de heer Wal poott werkzaam bij de staf van de algemene dienst Ofschoon vroeger de wet voor schreef dat de hogere politie amb-tenaren op 65-jarige leeftijd gepen sionneerd moesten worden werd in de bezettingstijd door de Duitsers Het personeel van het spoorwegpost kantoor te Utrecht heeft vanmorgen j;oor zover de dienst zulks toeliet afscheid genomen van hoofdbe besteller Ph de Muncfc die depostdienst in uerband met het berei ken van de pensioengerechtigdeleeftijd gaat verlaten Er zijn bijdeze gelegenheid tal van hartelijkeen welgemeende woorden gesprokentot de scheidende postambtenaar die vergezeld was van zijn vrouw ennaaste familieleden Het woord werdgevoerd door de directeur van hetpostkantoor te Utrecht de heer A Dieperink die namens de Direc - teur generaal der posterijen de groteafscheidspenning met draagpenningbenevens het doorbü behorendeschrijven ouerhandtgde Verder werdde heer De Munck toegesprokendoor de heren A J v Loon en W P van Doorn resp wnd chef en oud chef van de afdeling „ Aankomst enBestelling " Het was deze laatste diede heer De Munck namens het per soneel een pendule aanbood De heerP Deenekamp oud-voorzitter vanhet Cantinebestuur voerde hetwoord namens dit bestuur en over handigde een electrisch scheerappa raat Ook de hoofdbesteller de heerH Reynders sprak een persoonlijkwoord terwijl de scheidende ambte naar tenslotte met enkele welgeko zen woorden zijn dank heeft betuigdOnze foto brengt het moment in beeld dat de heer W P v Doorn de pendule aanbiedt Jeugdfilm brengt avonturen in de Alpen De jongens en meisjes kunnen Za terdagmiddag in het Rembrandt theater weer naar hartelust genieten want de Utrechtse stichting „ Jeugd film " heeft ook ditmaal weer voor een spannende fitoi gezorgd getiteld „ Avontuur in de Alpen " Deze rol prent neemt de jeugdige toeschou wers mee op reis met een school klas die als prijs een ski-week in de Alpen heeft gewonnen De jongens en meisjes van 14 en 15 jaar van deze klas beleven geweldige avonturen in het hoge gebergte Vooral wanneer een der jongens de stoute schoenen aantrekt en des nachts zijn vriendjes ontvlucht om op zijn eentje de hoogste Alpentop te beklimmen De angst van zijn vriendjes als ze de verdwijning ont dekken en de gevaarlijke speur tochten om hem terug te vinden zal menig jong hartje snel doen klop pen Vooraf draaien nog twee filmp jes „ Boerderijbelevenissen " en „ Klei ne Herdersjongen " Wie zag aanri|ding op de Neude De Chef van de afd Verkeers politie bureau Paardeveld te Utrecht verzoekt diegenen die ge tuigen zijn geweest van de aanrij ding tussen de wielrydster en een grijze bestelauto gisteren om 10.35 uur op de Neude zich aan zijn bu reau te melden De bestelauto is na de aanrijding doorgereden de bepaling ingevoerd dat op 55 ja-rige leeftijd de politie-ambtenaren hl het genot van pensioen moesten worden gesteld De bezetter was van oordeel dat het politie appa-raat aan een snelle slgtage onder hevig was en dat personen boven deze leeftijdsgrens niet meer in aanmerking konden komen voor po litiedienst Deze Duitse maatregel is in 1947 door de minister bekrachtigd in verband met een bezuinigingsmaat regel want ongeveer 1500 politie ambtenaren zullen in Nederland moeten afvloeien Zo zal de heer Walpoott met in gang van 1 Mei a.s de dienst der politie gaan verlaten en in onze stad zal men zijn krachtige vitale figuur in de uniform van hoofdin specteur missen want al bleef hij altijd bescheiden op de achtergrond velen kenden de heer Walpoott als politie-ambtenaar en als sportsman vroeger was hij een voortreffelflk zwemmer Thans zal hij van zijn - ust gaan genieten een rust die hij zelf niet begeert want hoofdinspec teur Walpoott is nog veel te krach tig om zijn verdere levensjaren in dolce far niente " door te brengen Advertentie Als de lenTe komt n ' t land hoort dit tasje aan Uw hand 3.75 Suède reticuiiltje in alle modelinlen Bonnier CHOORSTRAAT It TEL 19050 UTRECHT Foto Ü.N Hofland U s/aaqf sfeffig fci'i ".' Een coUectionneur van gouden munten te Utrecht die een zeer waardevolle collectie antieke mun ten van het edelst metaal bezit ter waarde van circa ƒ 30.000 kwam eind December vorig jaar tot de ont stellende ontdekking dat een be langrijk gedeelte van zijn kostbaar bezit verdwenen was In totaal ver miste hij een kleine ' 100 stuks maar daaronder bevonden zich juist de kostbaarste specimina ter waarde van rond ƒ 20.000 Bij onderzoek bleek de diefstal gepleegd door de 22-jarige zoon van de pensionhoudster waar hg in woonde gedurende zijn tijdelijke af wezigheid Deze jongeman die enige maanden werkloos was en niet goed zijn weg door het leven kon vinden had deze greep in andermans bezit gedaan om zich de nodige rniddelen te verschaffen voor gezellig tijdver drijf Hg verkocht de gestolen mun ten voor een groot gedeelte aan een Utrechtse juwelierster die ze hono reerde op de basis van de goudwaar de zonder in het minst rekening te houden met de antiquaire waarde Volgens zvjn zeggen had hij in totaal een bedrag van ƒ 750 voor de kost bare buit ontvangen volgens de ju welierster echter ƒ 1400 Een klein gedeelte van het gestolen goed had de jongeman verkocht aan een mun tenhandelaar te ' s-Gravenhage en enkele stuks aan een kapper en een caféhouder te Utrecht De Officier van Justitie noemde het een zeer ernstig misdrijf maar rekening houdend met de psychische gesteldheid van de jeugdige delin quent volstond hij met het vragen van een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaar delijk Tegen de juwelierster requireerde de Officier vijf maanden gevange nisstraf wegens opzettelijke heling De respectieve advocaten pleitten clementie De Rechtbank zal 12 Mei a.s vonnis wijzen in beide zaken KON t'TRECHTSE MANNENZANG VERENIGING Men schrijft ons De Kon Utrechtse Mannenzang ver ontving van het gemeentebe stuur de opdracht tezamen met de Postfanfare het concert ter viering van de verjaardag van de Koningin te verzorgen Dit concert zal plaats vinden op Maandagavond 1 Mei a.s 8 uur op het Lucas Bolwerk in de verplaatsbare muziektent Ook bij de opening van de Ten toonstelling „ De drie Zuilen " op Vrijdag 5 Mei a.s in de Jaarbeurs gebouwen zal de Kon Utr Mannen zang-Vereniging haar medewerking verlenen Eerbewijs aan gevallenen Door Burgemeester de Ranitz zal namens het gemeentebestuur als eerbewijs aan de nagedachtenis van de tijdens de oorlogsjaren gevallen verzetsstrijders op 4 Me a.s een krans worden gelegd bij het Ivionu > ment op het Domplein bij de ge denktekens In bet Fort de Bilt en aan de Prins Bemhardlaan alsmede bij het verzamelgraf van leden der Binnenlandse Strildkrachten op de Derde Algemene Begraafplaats Wal doen we met spraakgebrekkige kinderen De voorzitster v»n de afd Utrecht van de Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep Mej v d Knoop opende de ledenvergadering die gister avond In het Haagse Koffiehuis werd gehouden met de verheugende mede deling dat Mevr de Ranltz-de Brauw zich bereid verklaard heeft de benoe mnlg tot ere-presidente dezer afdeling te aanvaarden Hierna hield een der leden van de Bond Mevr H C Later-Gouwe een causerie over het spraakgebrekkige kind Wanneer een kind op een leeftijd van drie jaar nog niet of slechts wei nig praat is het nodig om te laten nagaan of er van een afwijking sprake is Het moet in dit geval zo spoedig mogelijk behandeld weidden omdat de kleuter In de leeftijd van 3 tot 5 jaar het meest open staat voor het in zich opnemen van de taal " / nneer hij ouder wordt gaat het aanleren van woorden veel moeilijker De afwijking kan van verschillende aard zijn Het stotteren komt vrij veel voor Een kind dat hiervoor de aanleg heeft kan door een schok door moeilijkheden thuis of op school gaan stotteren Het heeft hier ontzettend onder te lijden gn het is voor hemzelf dus van groot be lang dat hij deskundige leiding krijgt om zijn gebrek te overwinnen Dan zijn er de kinderen bij wie het spraakvennogen onvoldoende tot ont wikkeling is gekomen b.v door een organisch gebrek zoals een gespleten gehemtlte hazenlip of doordat het kind doof is De kleuter leert spreken door de klank na te bootsen die hij opvangt Hoort het kind deze klanken niet dan kan het niet leren spreken en blijft dus stom Mevr Later-Gouwe meende dat het zeer te betreuren valt dat in Utrecht geen school is voor slechtliorenden Recreatiezaal symbolisch overgedragen Op de avond van de personeels ver Lubro in K en W werd sym bolisch de reoreatiezaal van de nieu we fabriek aan de Hoognoord door de directie aan voorzitter Nannes overgedragen Een en ander ge schiedde door het overhandigen van een sleutel gemaakt van brood Het verdere programma werd verzorgd door de Toneelver die op voerde „ Hard ' tegen Hard " onder regie van Mas Schreuder Wij mo gen noemen Mej Willy Wikart als Alida en Gé Marchal in de rol van timmermansbaas Op deze avond werden verder de wirmaars van de Tulpen-Rallye ge huldigd De heer C Schmidt over handigde in poëzie-vorm aan de 15 winnaars de prgzen De beste pres taties werden verriclit door de he ren W Jansen en J Verhoef zware klasse L Brand en C Swartjes middel klasse J van Beek en A Glissenaar lichte klasse Een bal besloot de avond N.S Jubilea — VIJf-en-t « dntlg Jaar Vervoer J A ten Dolle hoofdcon ducteur 10 Mei administratieve afde ling G J Beltman eerste commies 21 Mei J Fcnnema controleur 22 Mei mmmt-m-was^ni AANRIJDINGEN Gisternamiddag stak een fietser H M uit Utrecht ter hoogte van de Zuilenstraat vlak vóór een be stelauto bestuurd door R de K uit Utrecht de Lange Nieuwstraat over Geen van beiden kon de ander ontvrtjken Door de botsing viel de wielrflder Hij is met een hersen schudding naar het St Anthonlus ziekenhuTs vervoerd De 48-jarige voetgangster C H A.-v D uit Utrecht die ter hoogte van de Herenweg de Catharijne singel bg de oversteekplaats wilde oversteken weifelde en liep weer terug toen zy zich reeds op de weg bevond De motorrijder H Th R uit Zuilen kon haar niet meer ont -' wijken H ^ reed haar aan De voet gangster klaagde over pijn in het been Zg is per auto van de G.G en G.D naar het Stads - en Acade misch Ziekenhuis overgebracht GROTE JEUGD RALLY Men sclftflft ons Youth ' for Christ heeft ojinieuw een grote ¦ Rally georganiseerd welke gehouden zal worden a.s Zaterdag om 8 uur in de Janskerk Leo Pasman heeft de leiding Ver der treden verschillende medewer kers op De Rally wordt gehouden onder het motto „ Wat verwacht jij " Heer D A Walhout tot wethouder benoemd Donderdagavond kwam de raad in openbare vergadering bijeen Over de verhoging van het aantal vergunningen werd lang gediscus sieerd waarbij bij een voorstel van de heer Hofland om in afwjjkging van het voorstel van B en W om het aantal in Tuindorp te verhogen mèt drie dit te beperken tot twee de stejtonen staakten zodat dit punt bij de volgende vergadering weer in behandeling zeCI worden gebracht Tot hoofd van O.L School Burg v d Voort van Zvipschool werd met bü'na algemene stemmen benoemd de heer M Bauw hoofd O.L School te Tricht gem Buurmalsen Hierna werd een schrijven voor gelezen van de wethouder L Slomp waarin deze in verband met zijn ver - Jeugdige dieven Twee agenten van politie hielden gisteravond om kwart voor acht zeven jongens in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar allen wonen de aan de Eerste Daalsedijk te Utrecht aan Zij hadden juist te voren uit een vrachtauto die op het Leldseveer stond 26 repen chocola gestolen De kinderpolitie heeft zich over de kwajongens ont fermd Nadat zü de knapen had verhoord konden de jongens door hun ouders van het bureau worden afgehaald Koetaanzetüng In schoorsteen — Gls tei-namiddag ontstond een schoorsteen brand in perceel Jacob Catsstraat 25 Het brandje veroorzaakt door het in brand geraken van de roetaanzetting in de schoorsteen werd door de brandweer geblust Spreekuur wethouders — Weth Ploeg houdt Maandag a.s geen spreek uur Weth Winkels spreekuur is ver anderd van Maandag op Dinsdag van 9—10 uur Ontvangst ten Paushuize en n ' De Commissaris der Koningin In de provincie Utrecht de heer M A Reinalda en mevrouw Rei nalda stellen zich voor ter gele genheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin te ontvangen ten Paushuize op Maandagmiddag 1 Mei 1950 van 4—6 uur Enkele op tjoh v * Oldenharnevelf * Met de Trocpentransportschepen „ Tabtnta " vertrek Tandj Priok 19 April vennoedeiyke aankomst Amsterdam 16 Mei en de „ Zuider kruis " vertrek T.P 18 April verm aank Rotterdam 11 Mei en het passagiersschip „ Joh van Oldenbarnevelt vertrek T.P 19 April verm aank Amsterdam 16 Mei repatriëren de volgende Utrechters Tabinta A Eraamhorst sergt Hase broekstr 52 A F P v d Kroon sold Adelaarstraat 82 H J J Macco korp Zuilen Overdijkstr 23 C Blok sold Kanaalstraat 229bis J D v Tricht sold I Zui len Vechtzijde 75 F M Broeke sold Zuilen Westinghousestr 35 Th J Grovers korp Cremerstraat 179 J M C J de Groot sold I Koekoekstraat 6 M v d Horst sold I Koekoekstraat 31 B J A Holweg sold I Zuilen Amsterd straatw 555 W A Koet sold Minahassastraat 26 R Lebbink korp Zuilen Balderikstr 13 J C v Lingen sold I Kovelaarstr 39 G v Oort sold Krommerijnstraat IA A v d Rijt sold I Ie Dell straat 5 G Sluyk sold Juliana weg 33 A Soeter sold I Hoog raven Rondweg 2bis G J de Vos sold I V Egmondkade 8 Zuilen G H Karelsen sold Maliebaan 23bis J Th Koster sergt Maria straat 37 J E Mastwijk sergt Zaanstraat 8 H H Oosterhaard sold Bremstraat 99 G M Smit Ie luit Schimmelstraat 7 J Veen stra korp Narcisstraat 15 A H Niessink Huz I Vleutenseweg leibisA R V d Voorn Huz I Otterstraat 101 H Akkerman Mam I V Brakelstraat 23 R de Lang Mam n Burg v Tuyllkade 63bis A Doornik Kleerm I Zui len Bisschopsplein 2 J v d Steen korp snr Javastraat 34bis G J Rijnsoever Vlam Nieuw Amelis weerd D de Vries Ltz Vleuten seweg 253 J E v d Rijst sold Ripperdaplein 3 C l^Tumans D.O V.G Mahebaan 119 Zuiderkniis L F Eindhoven sold P C ITooftstr 20 J A Bontan sergt Korte Lauwerstraat 7 B J Nesse - Advertentie Een stukkie Suid-Afrika In die restaurant ROYAL " - Utrecht Tydens de Drie Suile Ekspositie Saterdag sal daar meer nuus wees Zaak Huygen verdaagd tot 4 Mei Ir Huygen was een van de weini gen in de N.S.B die zich niet met intriges inliet verklaarde C van Geelkerken gistermiddag als getuige in de voortgezette behandeling van de zaak tegen de voormalige secre - taris generaal voor de Bijz Strafka mer van de Utrechtse rechtbank Hij kon maar weinig politieke macht uitoefenen Een andere getuige de vroegere districtsleider van Zeeland vergeleek de functie van Huygen met die van chef de reception De zitting is vervolgens verdaagd tot Donderdag 4 Mei voor het horen van nog een getuige Dan zullen ook requisitoir en pleidooi gehouden worden trek naar Zaltbommel bedankte als lid der raad en als wethouder De voorzitter richtte enige hartelijke woorden tot de scheidende waarin deze wees op de moeilyke taak van wethouder van volkshuisvesting in deze tijd van woningnood en bracht hem dank voor de prettige samen werking en overhandigde namens B en ^ de raad en het gemeen tepersoneel een schilderij Namens ledere fractie trad een spreker op waarin men een parig de heer Slomp dank bracht voor de prettige samenwerking en hem het allerbeste toewens te in zijn nieuwe woonplaats Hier na dankte de heer Slomp allen voor de waardering van zün werk daar bij opmerkende dat hij niets meer had gedaan dan zijn plicht Tot slot werd in de wethoudersvacature voor zien door de benoeming van de heer D A Walhout P v d A laar sold Trompstraat 5 H W V Berkel korp Coornhertstr 63 J J V d Ende kapt Leidseveeï 37 W G de Gooyer sold Kastan jestraat 20 J C W V Kouwen S.M BI V Treslongstraat 89 A Overbeek korp v Alphenstraat 43bis T G Brandsma sold Hèln delstraat 28 J L Cirkel sold Zuilen Amsterd straatweg 915 J W Dresme sold Mr Tripkade 10 H G F Eyden sergt Amsterd straatw 18 W de Haan sergt Croeselaan 238 C A Crone sold 1 Lessinglaan 78 J v d Hoeven sold Vijgeboomstraat 55 A Snij der sold I Oleanderstraat lObis a H Gelderblom sergt DoUardstr 32bis C Sluik sergt Weltevre denstraat 6bis R J v d Wal sold I Amsterd straatweg 923 A Woutersen sold Amandelstr 15 J G Boons SMA Anemoonstraat Ibis Joh V Oldenbarnevelt Fam V Essen Poortstraat 43 Ch N Tieland en echtg Mam I Coornhertstraat 36 Fam Willem sen Amsterd straatw 6S Fam Roelands-van Gorkum Utrecht EERSTE LUSTRUM KINDER VREUGD MEI 1945 De Ontspanningsver Kinder - vreugd Mei 1945 gaat haar eerste lustrum vieren voor de kinderen op 3 Mei voor de ouderen 8 Mei in K en W Op de kindervoorstelling treedt de clown Doppie op voor de uitvoe ring voor de groteren is een pro gramma samengesteld bestaande uit muziek en toneel De muziekafd o.l.v Hensbergen voert een programma uit marsen en ouvertures de toneelafd brengt voor het voetlicht „ Om wille van de smeer " Het feest wordt met een dansje besloten „ CENSUÜR-GEHEIMEN " 3 Mei a.s zal de Utr Redertj kerskamer „ Dr Willem Royaards " in de Utr Stadsschouwburg de co medie „ Censuur geheimen " van A den Hertog onder regie van Wim Prins opvoeren GEEN GULDENS MAAB BOEKJES In het stukje „ Moeiiyke tfid tóch sparen " in ons blad van gis teren vermeldden vinjj dat de alg spaarbanken 2 % millioen gulden aan boekjes hebben en de post spaarbanken 3Vz millioen aan boek jes Dit moet respect zijn ZM mil lioen boekjes en 3Va millioen boek jes ^ IJttGQttUJK £ StAiUD UTRECHT — Geboren Jan H z v J H Keijl en J Heideveld Dean delstr 32 Mattheus M z v J M Galesloot en W M van Gend Gr v Sohnstr 3 Carel J z v H Th Braakman en J H Eggink School str 34 Christiaan M z v C C Mansvelder en H F Tieman Be verstr 44 Frans z v J H v Bk dom en J M Westerveld Croese laan 87 Cornelia A d v J Hooft en A H v Berkel Herenweg 25 Arie P J z v P J H v d Brink en M Kraaijenoord Maliesingel 93 Getrouwd G J Sturkenboom en W G Koopman A Bouwman en B Ch van Berkel K W de Boer enH L Oostendorp B G Ch Wü nand en P J P van der Made f A van Tiel en G van den Hurk W F van der Steen en F A Dekker G G de Geus en H M de Hooge;J H Pontier en H A E Hofman I J van Houte en D M Immink;M A W van Veenendaal en H.Bartels Ch W Spiekman en J Pe ters Overleden Adriana Traarbach geh m W C Schaap 50 j Frans Halsstraat 49 Gerrit J de Drtjver geh m J Molhoek 76 j 2e Atje straat 30 Anthonia van der Linden geh m Th Heyman 81 j Grift straat 19 ZUILEN — Geboren Adrlanus H z V Kraten — Pouw René z v Borra — Sprong Jan A z v Soa — Brtenen Ma rianne A d V Stoové — de Bos An driea H z v Ru^ja — Brouwer Gerri^ je d V Steenbergen — Giezen Leonar dus F M z V Versteegen =- Schavema-ker Ondertrouwd A Fros en O J H Bergmans C Verhoef en A F van den Oudenaider F Mostert en N F Ko ning H J Schieveen en N Borland J J Rotecheid en D Beettjer H C Kohier en A van Dokkum H O Fls BCher en J H van DuUn Getrouwd F de Boer en M B Ko ning Overleden J G Peter » 72 J wed v J Sissing NIEUW BESTUUR BOND VAN MMLITAIRE OORLOGS SLACHTOFFERS Voorzitter W Ch J M van Lan schöt Eindhoven eerste secretaris C A A Emmen Amsterdam pen ningmeester F P J J van Pavo ren Eindhoven tweede voorzitter E.Alting Leeuwarden tweede secreta ris C R de Grooth Zaandam leden D van den Heuvel Schiedam en J.A Paans Soest ACCNDA U T R B C H T VRIJDAG SCHOtrWBURG 20 uur A'dams Toneel „ De Wereld heeft geen Wachtkamer '* voor leden van Arti et Religioni GEBOUW VOOR K EN W 20 — UUT » Pers.ver Vlaer en Kol CLUBGEBOUW BALKSTB S6 19.30 U.t Opening tentoonst.-werkstukken cur » sussen Stichting Volkswoningen PROT CENTRUM Pr Hendriklaan 10 20 uur Mr Drs A Wetselaar spreekt over complexen trancepersoonlijk * heden en droompersoonlijkheden WITTEVROUWENSINGEL 27 20 uuri Pro Juventute Mr M B v d Werk Indrukken van het werk der kinder bescherming in Duitsland SCHOOL PIETERSKERKHOP 10 20 U.J Ouderavond Jul van Stolbergschool ACHTER ST PIETEB 5 Kunsthandel Wagenaar 20 uur opening tentoonst pottebakkerskunst Frans Slot ZATERDAG REMBRANDT THEATER 14.30 UUT Jeugdfilm Avonturen in de Alpen " HOOPDPOS'TKANTOOR 15.30—17 uur Receptie Utr PTT Sportver HANDELSBEURS 15 uur Vertrek Wandeltocht TOP ST BONIFACIUS LYCEUM 15 uur Opening tentoonst werk H Tieland LANGE NIEUWSTRAAT 7 15 uur Opening oorlogstentoonst „ Recht en Onrecht " SCHOUWBURG 1 * en 20 uur Notting ham Playhouse Comp „ The Rivals " GEBOUW VOOR K EN W 20 — UUM Ver Postale Mannenzang concert GEBOUW VOOR K EN W „ 20 — UUft Cabaret Pers.ver „ Onderlinge " TIVOLI 20 uur Variété met Henr Davids en Willy Vervoert N.v HUIS 20 uur Ons Toneel „ Haar andere Man " JACOBIKERK 19 uur Gemeentezang ST PAULUSHUIS Linnaeuslaan 19.80 uur Turnultvoering Milo " JANSKERK 20 uur Youth for Christ Rally _ STERTOCHT is muziekcorpsen vertreli 19.45 uur DOMPLEIN 21 uur Taptoe t.g.v ver » Jaardag H.M Kon Juliana BIOSCOPEN Voorst om 14.30 18.45 en 51 uur Zondag 14.15 16.30 18.45 en - 51 uur CITY Bittere Rijst 18 laar FLORA Do Gevangene van Mesqulte 14 jaar REMBRANDT De machtige Joe Young SCALA Alles wel aan boord mêt O Brent en J Powell alle leeftijden VREEBURG Het Dodenmasker met In Bergman J Colfen 18 laar OLYMPIA t.m Zondag Het Lied vaU de Woestiin 14 laar FILMAC Actualiteiten 10—23 utiri alle leeftijden SPOORBIO Actualiteiten 8—22 uurj alle leeftijden TENTOONSTELUNGEN CENTRAAL MUSEUM Moderne Deen se Kunstnijverheid 10—17 Zondag 14—17 uur Dinsdagavond 20—22 uur ST ELOY Koestraat 95 Werk van Toon Vi,Htigschild FIRMA VAN ROSSUM OudkerkhOf Religieuze Ceramiek Advertentie VLAGG In alle maten _ HET DEKKLEEDENHCIS Veemarktplein 1 en 2 Tel 16334 KENNISGEVING Openstrfllng Lagenoord en Hogelanden W.Z Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat de Lagenoord en de Hoge * landen W.Z met ingang van Woens dag 26 April 1950 weder vóór alle verkeer zijn opengesteld Utrecht 26 April 1950 Burgemeester en Wet » houders van Utrecht De Burgemeester C J A DE RANITZ De Secretaris J DB LANGE Afsluiting gedeelte Blltstraat Burgemeester en Wethouders vaM Utrecht brengen ter algemene ken nis dat het gedeelte van de BiltJ straat tussen de Wittevrouwen-i singel en de P C Dondersstraat met ingang van 2 Mei 1950 tot nade » re aankondiging zal zijn afgesloten voor het verkeer met rij - en voer tuigen De omlegging van het ver keer za ter plaatse met borden wor den aangeduid Utrecht 26 April 1950 Burgemeester en Web » houders van Utrecht De Burgemeester C J A DE RANTTZ De Secretaris J DE LANGE Gevonden voorwerpen Parel-oorbel na..gwerplg Is gevon den 9—1—'50 paar zware damesglacé'8 paar zwart lederen motorhandschoe nen vler kleuren potlood gouden armbandje sierduif 41-N.M N 46 por tcmonnaie met inhoud ring met sleu tels Lipssleutel in étui kindermuts 2W alpino klnderbril rol electrisch draad auto sierdop Fiat heren para pluie hondenriem wapenstok enlga losse handschoenen Afhalen aan bureau Paardenveld op werkdagen van 13 tot 16 uur Groenten - « n Vruchtenvelling „ Utrecht en Omstreken " Vcilingbericht van Donderrlaj 97 April 1950 — Belletleurs 12—84 Ben derzoet 57 Gold Delicious 90—101 Goudrelnetten 12—128 Jonathan 33 — 115 Klumpjes 5—90 Pres v Engeland 76—110 Zoete Paradija 45—58 Brede rode 28—45 Pasae Crazant 2R — 47 St Remie 31—41 Alles in guldens per 100 kg Perziken 70—120 per 100 stuks As perges 100—200 per 100 bos ZUILEN De Oranjefeesten De Oranje-ver „ Zuylen " zal de ver jaardag van de Koningin vieren op Maandag 1 Mei Om 8 uur zal de dag worden ingezet met klokgelui waarna van 9 tot 10.30 uur in het Julianapark voor leerplichtige jongens volksspelen plaats hebben en 10.30 tot 12 uur voor leerplichtige meisjes alles in het Ju lianapark Des middags van 2 tot 3 uur demonstratie met politiehonden van 3 tot 4 uur Vollybalwedstryden en van 4 tot 5 uur gymnastiek demon-stratie alles eveneens in het Juliana park Des avonds van 8 tot 12 uur volks-Oranjebal om prezen op de speelplaats van de openlsare lagere school vier aan de Beatrixlaan De ver „ Mariendaals Belang " or ganiseert haar Oranjefeest op Zater dag 29 April tn het Verenigingsge bouw aan de Daalseweg Des middags van 2 tot half 4 uitvoering voor do kleuters poppenkast tractaties enz van 4 tot 6 uur optreden van het Marionetten theater voor de gro teren in hetzelfde gebouw Maandag avond 1 Mei lampionoptocht met medewerking van de St Salvator Harmonie BH het Vlieger-monument zal dit gezelschap vanaf acht uur des avonds een concert geven Jubileum bij de Politie Maandag a.s is het 25 Jaar geleden dat de heer A v d Tang in politie dienst trad De Jubilaris is al die ttjd aan het Zuilense Corps verbonden ge weest en bekleedt thans de functie van hoofdagent Het is bij het Zui lense corps niet de gewoonte even tuele huldigingen op het bureau to doen plaats hebben hetgeen echter niet wegneemt dat het hem in zijn woning aan de Bessemerlaan 105 dio dag zeker niet aan gelukwensen zal ontbreken m r'f Tra Verzet A/do Van onze PARIJS 26 Apl kol Hardy dal rijs voor de tw nen houdt de in hoge mate is ditmaal geen door de publie gevoed Eén dei drijven uit het se verzet vorm proces Hardy een man was tijd voornaamste Franse verzet ondergrondse spoorwegperson bereidde hij on geplannen vooi troepen - en goJ het zo geheten de een essentl laatste acte var bodem doch di uitvoer gebracl door de raad v lonel was bevc zware verdenki van dit plan zi werkt Doch bi gegronde reden dat hij er ever was dat vele z de Duitsers ziji fusilleerd Ond vond zich de vi het Franse ver na zijn dood < aan het hoofd van het Verz Ware Moulin i dy niet gefu " zou hij thans die hem gekenc hebben gezeter ge pi-emier M zijn geweest va geestesgaven De verdenki dy zijn al een onderzocht Aa eerste proces i tegen hem i waren van Ge rapporten etc ter echter Har verdedigde we steld Toen na van Franse materiaal tege werd hij opi thans na bijn " wordt het pre gezet of beter dat er een kl gemoeid zullei In de nacht reist Hardy m naar Lyon di Franse verzet ke papieren b genoemde „ gr In de buurt twee Gestapo coupé Hij w kele dagen la vrije voeten 1 ner kameradei vergadering \ tegenwoordig de Diutsers kort daarna dens het eerst dy beweerd Duitsers van uit de trein overval op zij gens hem pui Nadien echter de controleur de hand van z kunnen stelle wuste nacht e coupé inderd man gearreste door de Duitsi heeft dus gel heeft erkend ning is zijn d iijn proces h « Waar het Een tragisc val De moec dienste voor 1 den ¦ door iedi heeft volraor is eveneens i waarschijnlijk het „ Groene j enkelen der voor het Dui Wie na tafel ] zuur naar d < ringste hap e kan van de van dat narei den Simpel Rennies bij < mee wordt bi de hevigste é op de maad langdurige B onzekerheid sultaat zal zij die heerlijke kele minuten Voor wie me ken Rennies Gewoon late 3 een glazen smaak alles pijn gaat we middel die ieder mens 1 den altijd e 7 Nadat ] Panda's di woorden aa werd achter nadeloze set blik diep na „ Een der « onderzoek " het nauwkei ten waarna tenschappeli, samenwerke zer handeliij is een van jonge studl 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 28 April 1950 - 57e Jaargang No 305 Pagina 3 Tragisch proces in Advertentie KUNST CIV OlI^IIllii Advertentie Frankrijk BACHCONCERT IN „ K en W " Verrassend werd het Jongens en Meisjes Let op de leuke verrassing die Bonnier morgen tn deze courant voor jullie heeft Er is een potlood en papier bij nodig maar meer verklappen we niet Weet ie dat Bonmer erge mooie gesolienken voor Moederdag lieeft Praat er eens met vader over Bonnier CHOORSTRAAT 11 - TEL 19050 - UTRECHT Nationale opdracht aan Mr van Schalk c*s kreeg begin van uitvoering Instailatierede van Dr W Drees Advertentie Advertentie Verzetsheld die doorsloeg " Van onze correspondent PARIJS 26 Apïil — Het proces tegen kol Hardy dat deze week in Pa rijs voor de tweede maal is begon nen houdt de Franse gemoederen in hoge mate gespannen doch liet is ditmaal geen grove sensatie waar door de publieke aandacht wordt gevoed Eén der meest tragische be drijven uit het drama van het Fran se ' verzet vormt de stof van dit proces Hardy een th^ns circa SS-jarige man was tijdens de oorlog één der voornaamste kopstuklcen van het Franse verzet Hij was leider van de ondergrondse beweging onder het spoorwegpersoneel en in die functie bereidde hij onder meer de sabota geplannen voor tegen het Duitse troepen - en goederenvervoer Vooral het zo geheten „ groene plan " vorm de een essentieel element in de laatste acte van de oorlog op Franse bodem doch dit plan is nimmer tot uitvoer gebracht Op Hardy die door de raad van het verzet tot ko lonel was bevorderd rust thans de zware verdenking tot de mislukking van dit plan zelf te hebben meege werkt Doch bovendien heeft men gegronde redenen om aan te nemen dat hij er eveneens de oorzaak van was dat vele zijner kameraden door de Duitsers zijn gearresteerd en ge fusilleerd Onder die kameraden be vond zich de voornaamste leider van het Franse verzet Jean Moulin die na zijn dood door Georges Bidault aan het hoofd van de Franse Raad van het Verzet werd opgevolgd Ware Moulin door toedoen van Har dy niet gefusilleerd geworden dan zou hij thans volgens de mensen die hem gekend hebben op de plaats hebben gezeten van de tegenwoordi ge premier Moulin moet een man zijn geweest van superieure moed en geestesgaven De verdenkingen tegen René Har dy zijn al eens eerder justitioneel onderzocht Aangezien toen bij dat eerste proces in 1947 de bewijzen tegen hem uitsluitend afkomstig waren van Gestapomannen geheime rapporten etc heeft de Franse rech ter echter Hai-dy die zich pathetisch verdedigde weer op vrije voeten ge steld Toen naderhand echter ook van Franse zijde zeer bezwarend materiaal tegen Hardy los kwam werd hij opnieuw opgesloten en thans na bijna twee jaar voorarrest wordt het proces-Hardy dus voort gezet of beter hervat Men verwacht dat er een kleine twee weken mee gemoeid zullen zijn In de nacht van 8 op 9 Juni 1943 reist Hardy met de trein van Parijs naar Lyon de „ hoofdstad van het Franse verzet " Hij heeft belangrij ke papieren bij zich waaronder het genoemde „ groene plan " In de buurt van Chalon komen twee Gestapo mannen in zijn slaap coupé Hij wordt gearersteerd en kele dagen later loopt hij weer op vrije voeten Doch verschillende zij ner Itameraden zijn inmiddels in een vergadering waarbij ook hij Hardy tegenwoordig had moeten zijn door de Diutsers overvallen en worden kort daarna allen gefusilleerd Tij dens het eerste proces nu heeft Har dy beweerd dat hij na door de Duitsers van zijn bed te zijn gelicht uit de trein was gesprongen De overval op zijn kameraden zou vol gens hem puur toeval zijn geweest Nadien echter heeft de dienstdoen de controleur van de wagon-lits aan de hand van zijn aantekeningen vast kunnen stellen dat tijdens de be wuste nacht en in de betreffende coupé inderdaad een jonge Frans man gearresteerd was geworden en door de Duitsers meegevoerd Hardy heeft dus gelogen — wat hij ook heeft erkend — en op deze erken ning is zijn dossier nu heropend en zijn proces hervat Waar het om gaat Een tragisch een aangrij^iend ge val De moed van Hardy zijn ver dienste voor het Franse verzet wor den door iedereen die hem gekend heeft volmondig erkend Doch het is eveneens in de allerhoogste mate waarschijnlijk dat door zijn toedoen het „ Groene plan " werd verijdeld en enkelen der beste Fransen de dood voor het Duitse vuurpeleton gevon - AdvertentieWie lïa tafel prompt brandend maag zuur naar de keel stijgt en de ge ringste hap eten „ verkeerd valt " kan van de ene dag op de andere van dat nare verschijnsel verlost wor den Simpelweg altijd een paar Rennies bij de hand houden Daar mee wordt binnen een paar minuten de hevigste aanval van zuurbranden op de maag geblust Daar is geen langdurige kuur voor nodig met in onzekerheid afwachten wat het re sultaat zal zijn want Rennies geven die heerlijke verlichting binnen en kele minuten van geval tot geval Voor wie moeilijk medicijnen slik ken Rennies zijn nog lekker ook Gewoon laten smelten op de tong 3een glazen water geen nare na smaak alléén die zuurbrandende pijn gaat weg zó maar ' n Uniek middel die Rennies die eigenlijk ieder mens bij de hand moet hou den altijd en overal 7 Nadat Professor Kalker er door Panda's duidelijke en eenvoudige woorden aan herinnerd was dat hij werd achtervolgd door een paar ge nadeloze schurken dacht liii ' n ogen blik diep na „ Een der eerste vereisten voor ieder onderzoek " zo sprak hij tenslotte „ is het nauwkeurig rangschikken der fei ten waarna de ervaring en een we tenschappelijke werkmethode mogen samenw-erken om tot de bepaling on zer handelingen te geraken Jaja dit is een van die dingen dig ik mijn jonge studenten zo graag voorhoud I den hebben Het is bijna zéker dat Hardy „ door is geslagen " Maar heeft iemand die aan den lijve de methodes der Duitsers om hun ar restanten aan het spreken te krijgen niet heeft meegemaakt thans het morele recht een uitspraak over Hardy te doen Na welke folterin gen is hij tot zijn bekentenissen ge komen Ziehier dus de twee aspec ten van dit proces de jui'idische kant en de menselijke zijde Het is de zware taak van Hardy's rechters die twee factoren tegen elkander af te wegen Tijdens de eerste episode van zijn proces dat staat wel vast heeft Hardy gelogen Kn ofschoon daarmee zeker niet de eerste onwaarheid in een rechtzaal werd gesproken schond hij daarmee niettemin het vertrou wen in zijn woord Het zwaartepunt ligt nochtans elders De vraag die thans beslist moet worden luidt Kan men een „ doorgesslagen " arres tant van de Ciestapo aansprakelijk stellen voor de gevolgen van zijn daad Wie durft daar het antwoord op geven Van onze Haagse Redacteur Hedenmorgen had in de Trèves zaal de installatie plaats van de staatsconuntssie voor herziening van de grondwet waarvan deze week de samenstelling werd bekend gemaakt De installatie geschiedde door de voorzitter van de ministex-ra^d dr W Drees De minister-president dr Drees wees op de sterke versnelling van de maat schappelijke ontwikkeling mede door de oorlog Zo zijn sedert de oorlog onze internationale positie de internationale verhoudingen en rechtsvorming totaal anders geworden Onze militaire positie is grondig gewijzigd Onze verhouding tot de vroegere koloniale gebieden is niet meer met 1938 vergelijkbaar De betekenis van het economische en so ciale bestel wordt nog nauwelijks door de grondwet weerspiegeld Nu de pu bliel^rechtclijke bedrijfsorganisatie tot stand is gekomen zou daaraan in de grondwet meer relief gegeven kunnen worden Er zijn stromingen van ouder datum waarvan zou zijn te overwegen of zij in de grondwet moeten worden vermeld Zo is sedert de tweede helft van de 19e eeuw het partijwezen ge groeid Behoeft deze groei wellicht evenzeer een erkenning in de grondwet als de maatschappelijke herordening in de bedrijfsorganisaties Zien wij nog dieper dan mag wel ge steld worden dat de tijd van het abso lute individualisme als reactie op het absolutisme van het einde van de 18e en van het begin van de 19e eeuw voor bij is In opkomst is een tijdperk waar in wat meer dan in het verleden het accent ligt op het belang van de gro tere en kleinere gemeenschappen waar bij intussen de beschermiiig der per soonlijkheid bijzondere aandacht vraagt Gelukkig kunnen wij vaststellen aldus ging dr Drees verder — dat de hoofd beginselen van onze constitutionele in stellingen beproefd mogen worden ge acht en hier niet zuilen worden aange vochten De internationale verbindingen waarvan Nederland deel uitmaal?t zijn de laatste tijd sterk In aantal en betekenis toegenomen aldus dr Drees Deze ontwikkeling roept echter het probleem op dat reeds herhaaldelijk een punt van be spreking tussen regering en sta ten-generaal heeft uitgemaakt Hoe in het licht daarvan de posi tie der volksvertegenwoordiging op het gebied van de buitenlandse aangelegenheden Is te regelen en of de grondwet rekening ' zal heb oen te houden met het ontstaan van supranationale organen en met de noodzakelijkheid onder be paalde omstandigheden inperking der staatssouverelnlteit ten gunste van internationale organen te aan vaarden De regering heeft overcenliom stig aan de Staten-Generaal gedane toezeggingen voor de behandeling van dit uitermate belaogrijke vraagstuk een speciale commissie ingesteld In de omschrijving van de taak van de commissie is ervan ge waagd dat zij de redering van ad vies zal hebben te dienen omtrent de grondwetsherziening mede met het oog op de reeds ten dele tot stand gekomen ten dele in voor bereiding zijnde nieuwe rechts - Advertentie ANKER HORLOGES ' LUXE WEKKERTJES U slaagt beter bij ESMANN Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Wanneer ik nu dus moet besluiten dat ik achtervolgd word dan dien ik mij naar de politie te begeven aan gezien de politie tot taak heeft om achtervolgers onschadelijk te maken Is dat juist " „ Dat is érg juist professor " zei Panda „ en als ik u was dan zou ik maar voortmaken " „ Nu goed dan " besloot de professor en hij schudde Panda hartelijk de hand „ Het dóet me genoegen dat wij tot deze slotsom zijn gekomen Het spijt mê dat ik jè onaangenaamheden berokkende en ik dank je voor je hulp " orde bedoeld in art 208 der grond wet Met delegaties van Suriname en de Antillen waarvan het de regering verheugt dat vertegen woordigers in deze commissie zit ting hebben genomen zal nader overleg ' worden gepleegd voordat terzake beslissingen kunnen val len Die beslissingen zullen van be tekenis zijn voor de vraag of en in hoeverre de autonomie van Su riname en de Nederlandse Antillen en de verzorging van de belangen die gemeenschappelijk zijn voor Nederland en die gebiedsdelen in de grondwet tot regeling zullen worden gebracht De regering stelt rfch voor het nieuwe overleg met deze gebiedsdelen te doen plaats hebben op zodanig tijdstip dat de arbeid der commissie geen vertra - ging behoeft te ondervinden De minister-president wees er tenslotte op dat de commissie ook wat het tempo van haar werk be treft voor een zeer zware taak wordt gesteld Het zal nl van grote betekenis z|jn als z haar verslag op zodanig tydstip zou kunnen uitbrengen dat de door de regering in te die nen voorstellen in de Staten-Gene raal in eerste lezing hunnen woi" den behandeld voor het einde van de lopende parlementaire periode in 1952 Daarbij komt dat het van over wegend ' belang is een mate van overeenstemming te bereiken die een redelijke kans geeft op aan neming van de voorstellen door de regering en op zodanige instem ming van de Staten-Generaal dat in tweede lezing op de vereiste meerderheid vaai 2/S kan worden gerekend Minister Van Schalk antwoordde als voorzitter der commissie Hij wees er op dat het standpunt der regering om niet een geheel nieuwe grondwet te doen ontwerpen doch een herziening de taak der commis sie op een vaste basis plaatst en dus vergemakkelijkt Ook spr noemde een aantal facetten van de wachten de arbeid Vermelding verdient dat hij wees op de krachtige ontwikke ling van pers en radio die een zeer belangrijke representatieve beteke nis in de huidige samenleving heb ben waardoor ook deze vertegen woordigende organen belangstelling verdienen niet alleen van de wetge ving doch ook van de grondwet De heer Van Schalk waarschuw de tegen al te zeer door theoretische tmmsmom mimimm I.M.C.BIJLEVELD-GELINCK Een beroerte Wat beroerte?Je denkt toch niet dat ik een be roerte gehad heb Uilskuiken Ikheb een klap op mijn hoofd gehad Een klap op uw hoofd Ja zeker en ik weet heel goedwat ik zeg Heel goed Dacht jesoms dat je zo'n suffe oude sukkel Na deze eenvoudige maar vriende lijke woorden begaf de geleerde zich welgemoed op weg naar hét politie bureau terwijl Panda de andere kant uitwandelde „ Ik had wel graag ge weten - me het eigenlijk zyn die deze professor achtervolgen " peinsde Pan da „ en waaróm ze dat doen Maar dan raak ik natuurlijk weer verwik keld in een akelig avontuur en ik ben maar blij dat de professor er mee naar de politie gaat Nu heb ik er niets meer mee te maken en nu kan ik rustig naar een kalme betrekking gaan zoeken " Maar ' wanneer hij dat dacht ver - Mr Adama Zijlstra ROULETTE ONMISBAAR VOOR SCHEVENINGEN Op een door de N.V Exploitatie Maatschappij Scheveningen belegde persconferentie heeft mr A Ada ma Zylstra gedelegeerd lid van de raad van beheer dezer maatschap pij de alarmklok geluid in verband met de toekomst van Scheveningen als badplaats en cultureel centrum Mr Zijlstra zeide daarbij letter lijk „ dat zijns inziens de invoering van de roulette de conditio sine qua non was voor het voortzetten van een exploitatie zoals zfln maatschappij doet Men kan zich niet voorstellen aldus spreker hoe op den duur concerten seizoen hotels en dergelijke zonder de uit het spel voortkomende financiële middelen moeten vvorden geëxploi teerd en hoe aan de concurrentie met het wel spelende buitenland het hoofd moet worden geboden Met de roulette zijn naar schat ting alleen te Scheveningen plm 5.000.000 gulden per jaar te reali seren die bestemd kunnen worden voor wederopbouw modernisering cultuur en publiciteit die ieder op zich weer deviezen helpen aan trekken overwegingen Ingegeven hervor ming bij het nagaan van de tekort komingen in de praktijk van wetge ving en bestuur Bij het beter afbakenen van het wederzijdse competentieveld van re gering en volksvertegenwoordiging zou de ' commissie gaarne gebruik maken van de medewerking van de commissie-Eysinga inzake interna tionale verdragen en van de com - missie Prinsen inzake het provin ciale vraagstuk Tenslotte noemde spr als voor naamste eisen van een grondwet kortheid en bondigheid Na mededeling dat terstond zal worden overgegaan tot instelling van subcommissies voor voorbereidende en prae adviserende werkzaamhe den besloot de heer Van Schaik dat de commissie hoopt zich van haar nationale opdracht naar beste ver mogen te zullen kwijten voor je had met een beroerte Jul lie weten ^ een bliksem af van me dische indicaties Ik ben met een hard ding op mfln hoofd geslagen en daarna in de modder gevallen Begrijp je dat goed — Ooooo zei de politieman op een langgerekte verbaasde toon Ja dan is het natuurlijk wat anders Hfl zag er op dit ogenblik heel onnozel en weinig snugger uit deze hoofd inspecteur van de Centrale Recher che — Ja dat is natuui'lijk wat anders herhaalde hy nog eens na denkend — Juist En nu weet je meteen wat al je praatjes over een beroer te waard zijn Ik ben niet van plan om als een onmondig kind Jjehan deld te worden Ik weet precies wat er gebeurd is voordat ik buiten westen ging natuurlijk En dat zal ik vertellen ook — Zoudt u dat nu wel doen giste hij zich want op datzelfde ogen blik waren de beide schurken bezig krijgsraad te houden en ze spraken over hém „ Dat jongman is natuurlijk help bediende van oudwijsman " sprak de Oosterling Chi Fon nadenkend „ Wij moeten hem maken vangen plenty vlug Misschien kan hij ons alles ver teilen doen " „ Mij best baas " antwoordde Hon nepon de huur-boef onverschillig Ên dan te denken dat die arme Panda zich van niets kwaads be wust is Wordt vervolgd Brandenburger Concert no V Het elfde in concertenreeks der Bach-herdenking door de Utrechtse Studenten werd gisteravondj^egeven in de grote zaal van ' t Gebouw voor K en W te Utrecht Wij beluister den hier het „ Utrechtsch Studenten Concert het orkest van het Utr Stud Corps vooral niet te verwar ren met ' t U.S.K.O dat hier onder leiding van de heer D J v Otterloo drie van Bach's zes Brandenburger concerten uitvoerde alsmede het vioolconcert in A moll met Frans G Le Coultre als solist De bijzondere betekenis van de Brandenburger concerten is wel deze dat Bach hierin voortbouwend op de Concerto grosso-vorm der oude Italaanse meesters hierin zo ver rassend-vèr is voortgeschreden dat genoemde composities zich in sterke mate onderscheiden van de tot op die tijd gangbare concerto-trant het essentiële In dit onderscheid is de innerlijke verdieping in Bach's kunst Begonnen werd met het Tweede Brandenburger Concert wat goed gezien was wijl hier de structuur nog tamelijk verwant is aan die van het Italiaanse Concerto grosso Dit wil echter allerminst zeggen dat het daarom zo eenvoudig zou zijn Met name bü de blazers bleek opnieuw hoe moeilijk het ideaal der volko men toonzuiverheid zich laat verwe zenlijken Aan kleur ontbrak het hier niet doch iets meer reliëf in de uitvoering ware wel gewenst Het zelfde geldt voor het hierna gespeeld vioolconcert in A kl terts waarin Frans Le Coultre een mooie gave ' toon had en over ' t algemeen een ge lukkig streek Het orkest bleef hier bij figuurlijk gesproken meer op de achtergrond Het Brandenburger Concert no Ill waarin Bach zich belangrijk verder van de Italiaanse traditionele stijl verwijdert volgde hierop er werd hier echter over ' t geheel wat mat en weinig overtuigend gemusiceerd het wil mij voorkomen dat hier de executanten onvoldoende contact hadden met de dirigent en zijn aan wijzingen niet in de perfectie volg den Ware het in die trant voortge gaan zo zou ik genoopt zijn deze beschouwing in mineur af te slui ten doch zie na de pauze waren wij getuigen van een verrassende ople ving Met enthousiasme en toewij ding werd het prachtige Vijfde Brandenburger Concert uitgevoerd De cembalo partij werd hier op de vleugel vertolkt door M v Steen wijk die zich in de boeiende solo passage een deugdelijk musicus be toonde Voorts mag ik ook de fluitist S Stoop een alleszins verdiend wooi'd van lof niet onthouden Begonnen en besloten werd methet aloude „ Gaudeamus " De dirigentoogstte een uitbundige bijval werdaan het slot verschillende malen ophet podium teruggeklapt en zag zichhier niet alleen met ovaties doch ookmet een stijlvolle bloemenhulde be loond J S DUITSE VEREVENINGSHEFFING OOK OP EIEREN Sedert 26 April 1950 heft Duitsland ook van ingevoerde eieren een ver eveningshelfing van 40 d-mark per 100 kg hetgeen neerkomt op een be lasting van de Nederlandse verkoops prijs met 1,8 cent per ei VERBETERING MIS^EBAAN SCHIPHOL Voor het verbeteren en verbreden van 1400 m van de Noord Oost—Zuid-westbaan de z.g mlstbaan op Schip hol stellen B en W van Amsterdam de gemeenteraad voor een crediet van 1,980.000 beschikbaar te stellen ' vroeg de politieman bezorgd Zoudt u nu niet liever rust memen Och wat rust nemen Ik hebde hele avond al rust genomen omvannacht te kunnen doorwerken.En als dat vrouwmens er niet ge weest was Wat voor ' vrouwmeins Dat me op mijn hoofd gesla gen heeft natuurlijk Ik zal je ver tellen wat er gebeurd is Ik kwameven voor elf uur aan het lab Hetwas beestenweer en ik stak de sleu tel in het slot van de buitendeur.Mijn fiets had ik opzij tegen demuur gezet Had u die sleutel in uw bezit Ja natuurlijk Die heb ik al tijd bij mij en mijn twee assistentenhebben er óók een Hoe moeten weanders binnenkomen zonder eenhalf uur te wachten cp die sufferdvan een portier Maar je moet meniet telkens in de rede vallen metje onnozele vi-agen want ik weetheel goed wat ik zeg Je kunt beterluisteren naar wat ik je te vertel len heb Vertélt u dan maar Toen de deur open was greepik mijn fiets om ze dóór te rijdennaar de binnenplaats Toen zag ikmeteen een vrouw naar binnen glip pen vlak voor me uit Door diefiets kon ik haar niet hg haar nek vel grijpen en ik kon ook niet vluggenoeg het knopje van het elec trisch licht aandraaien om haar tezien Een echte kapperslucht droegZe met zich mee bah Ik draaidehet licht op en ik zag haar nergensmeer Toen ging ik eerst mijn fietswegbrengen die kun je nergenskwijt in die gan ^ en ik ging meteende achterdeur uit naar de binnen plaats Het was aardedonker Daarhoorde ik de Zuiderkerk elf uurslaan Had u ook een sleutel van dieachterdeur Je zou me geen onnozele ' vra gen meer stellen Ik had geen sleu tel van die achterdeur Die achter deur kun je altijd opendoen vanbinnen Waarom zou ik epn sleutelvan die achterdeur moéten heb.ben U hebt gelijk hét was éenonnozele vraag Ik weet best "^^^ ^^ z^g Ikzette mijn fiets buiten tegen hèt Scapino-ballet Een publiek rHp maken voor de dansktmst vooral jonge mensen zo veel over het ballet laten zien en horen en op zo'n verantwoorde wg ze dat htm belangstelling er wel naar toegetrokken moet woi-den dat is het werk van het Scapino ballet en we aarzelen niet dit in structieve werk van het allergroot ste belang te noemen Als men een voorstelling van deze Amsterdamse groep onder artistieke leiding van Hans Snoek en AtKraham van der Vies heeft bijgewoond en op de hoogte is van het systeem dat hier wordt toegepast en van het niveau der prestaties dan kan men zich verheugd voelen over de aanwezig heid van dit actieve ballet in ons land Want het spoort aan tot daad wei'kelqkheid bij degenen — en dat zijn er ontelbaren — die in geest drift leven voor Terpsichore Bij het vertoonde programma wordt zoals gisteravond in de N.V Schouwburg toelichting gegeven op geschiedenis en beginselen der dans en ballet lamst Posities en standen en het uitgroeien naar vollediger vormge ¦ ving worden gedemonstreerd en omdat hier iets aanschouwelijk wordt gemaakt van hetgeen altijd achter de schermen blijft bereikt men dat de toeschouwer levendiger aan alles wat tot ballet In betrek king staat deel heeft en er meer in opgaat Bezien over het geheel staan de danseressen en dansers van Scapino voor de hun gestelde taak Ze onderschatten die niet en van hun optreden gaat iets uit dat verfrist en de ' wil toont om hier in Nederland de beste munt uit de overal waarneemibare ballet-animo te slaan Groepen als Scapino zfln we erkentelijkheid verschuldigd als later mede dank zijn haar werk ar tistiek gunstige resultaten op Ne derlandse balletbodem blijvend zul len blijken te zijn en een ballet-glo rie gevoed door steeds nieuwe ] on ge krachten zich ook hier een tehuis kan sdheppen E B VOOR HET BEHOUD van een Hobbema Het Haagse schilderkundig genot schap Pulchri Studio heeft een schrijven het licht doen zien waarin het zegt met ontsteltenis te hebben kennis genomen van berichten „ dat het voornemen bestaat als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan ons volk bewezen bij de bevrijding van ons land in 1945 een schilderij aan Canada te schenken en wel een landschap door Hobbema uit de ver zameling in het Mauritshuis te Den Haag " Hiertegen menen wij aldus ge noemd schrijven dat ondertekend is door Wibbo Hartman en Arend Hen driks resp voorzitter en secr van Pulchri Studio een ernstig protest te moeten laten horen niet tegen het gebaar als zodanig dat wij volkomen appreciëren doch wel tegen de keu ze die de hiervoor aansprakelijk persoon of personen iiiebben menen te moeten malten Het bewuste schil derij behoort toch tot het nationale cultuurbezit van ons volk hetgeen als zodanig onontvreembaar moet zijn Daarnaast staat dat de werken van Hobbema zeer zeldzaam zijn en het bedoelde schilderij in het bij zonder een unieke betekenis heeft onder de weinige vier werken van deze kunstenaar in het Nederlandse museumbezit Regelrecht pijnlijk treft het daarbij dat de aankoop voor het museum indertijd mogelijk werd gemaakt met steun van de vereniging „ Rembrandt " die zich ten doel stelt waardevolle schilderijen voor ons volk te behouden Tegenover de enorme offers die het volk van Canada en de overige geallieerden gebracht hebben zo gaat het schrijven verder valt na tuurlijk ieder geschenk in het niet maar toch lijkt het ons onjuist hier om een onvervangbaar schilderij te kiezen Het gevaar is niet denkbeel dig dat om gelijksoortige of andere motieven ook andere werken van onschatbare artistieke en cultuur waarde in de toekomst uit onze musea over de grenzen zouden wor den gebracht om eveneens als ge schenk te worden aangeboden aan regeringen van naties waaraan het Nederlandse volk verplichtingen heeft Pulchri geeft in overweging een geschenk in andere vorm aan te bieden fietsenhok want dat was ook op slot Zuster hebt u nu al gezegd dat ze mijn fiets moeten binnen zetten Het was een zondvloed daar op die binnenplaats Ik ging terug naar de keukendeur van de portier om ze op te kloppen voor de sleutel van het hok en om de juffrouw met de kapperslucht er uit te krijgen En toen ik vlak bij het huis was hoorde ik het geknars van de deur ' en voetstappen achter me sluipen en meteen kreeg ik de slag Wat doet zo'n.vrouwmens ook in mijn laboratorium Ja professor dat vraag ik meook af U hoorde haar alleen maarsluipen Maar hebt u haar ook ge zien Bent u daarvoor inspecteurvan politie geworden om zulkestomme vragen te stellen Kunt uiemand ' zien als het aardedonker isen als ze bovendien achter je aan sluipen Ik heb geen kattenogen Ik ook niet Maar hoe weetu dan dat hèt die vrouw was Ik had haar toch gezien toenze de voordeur binnenglipte Welniet haar gezicht maar toch dathet een ' vrouw was Een jongevrouw En ze was geparfumeerd.En die voetstappen die achter meslopen waren ook die van eenvrouw Dat weet u dus heel zeker.Heel zeker Ik weet best wat ik zeg Jij denkt dat ik een beroerte gehad heb en dat ik hier als een suffe oude kerel lig tê bazelen maar ik ben best bij mijn positie ven Ik weet heel goed wat er ge beura is Het wai-en de voetstap pen van een vrouw lichte snelle voetstappen Maar u hebt die jonge vrouwniet de achterdeur zien uitgaan Nee Dat heb ik u toch ookniet gezegd En hebt u enig vermoedenwie die ' vi-ouw geweest kan zijn Nee Ik ken geen vrouwen Behalve de dame die uw huis houding doet - 7 Goed Maar die was het zeer zeker niet Dit was een jonge vrouw èen meisje Mijn huisgenote is vijftig jaar — Bent u weduwnaar — Heeft dat iets met deze zaak te maken Ja Wordt vervolgd T Jü^nveneiu^tit / Coördinatie E én van de kwalen waaraan de na-oorlogse wereld lijdt is on getwijfeld de zucht om alles en nog wat te organiseren Op zichzelf is dit niet verontrustend — de scher pe ideologische tegenstelling tussen Oost en West is veel gevaarlijker — maar de organisatie-woede heeft toch dit grote nadeel dat de weg naar het goede doel menigmaal versperd wordt doordat te velen elk op hun eigen manier de finish trachten te bereiken Dit treedt in het bijzonder aan de dag bij de po gingen welke de democratische staten in Europa met steun van het machtige Amerika in het werk stellen om een hecht afweerfront op te bouwen tegen de dreiging van het internationale communis me De Westeuropese Unie de Raad van Europa het Noordatlan tische defensie pact de Organisatie voor Europese Economische Sa menwerking enz enz streven allen naar één en hetzelfde doel de ver sterking van de vrije en democra tische naties zowel politiek econo misch als militair En zonder t\vij fel moet de samenwerking in klei ner verband als bijvoorbeeld in de Benelux ook in dit algemene licht worden gezien Wanneer men de zaak zo stelt zou men al die instanties unies bondgenootschappen e.d ook nor maliter kunnen beschouwen als noodzakelijke etappes naar het uit eindelijke perfecte geheel maar in dat geval mag men toch niet uit het oog verliezen dat men kenne lijk verzuimd heeft een doeltref fende coördinatie te projecteren Het gevolg hiervan is dat er thans in verschillende internationale li chamen beraadslaagd v/ordt over hetzelfde onderwerp Dit remt het proces niet alleen maar het heeft ook een weinig verhelderende wer king waardoor de aandacht van het grote publiek verflauwt En nu kan men wel zeggen dat de massa deze moeilijke onderwerpen toch aan het inzicht en het beleid van de politieke economische en mili taire leiders moet overlaten doch ook dan blijft het noodzakelijk dat de interesse levendig blijft We denken in dit verband b.v aan de geweldige offers welke voor de gemeenschappelijke defensie moe ten worden gebracht We lazen on langs in een commentaar de vol gende ontboezeming Dit is niet een zaak uitsluitend voor de gene raals maar ook voor de soldaten die immers moeten weten wat pre cies van hen verlangd wordt vol komen juist We kunnen echter nog een stap verder gaan In de totale oorlog gaat het niet meer om de taakverdeling tussen de generaals en de soldaten maar wordt het ge hele volk ingeschakeld Vandaar dat ook het ganse volk deel moet nemen aan althans belangstelling tonen voor de ontworpen plaimen En wat hier gezegd is voor de militaire verdediging geldt in nog veel sterker mate voor de politieke en economische samenwerking om dat op het militaire niveau uiter aard altijd ruimte moet blijven voor operatie plannen die tevoren onmogelijk gepubliceerd kunnen worden omdat het de eventuele vijand dan al te gemakkelijk zou worden gemaaltt Men zal zich herinneren dat de Franse premier Georges Bidault enkele dagen geleden tijdens een te Lyon gehouden redevoering heeft voorgesteld een „ Hoge Atlantische Raad voor de Vrede " op te richten welke de defensieve en economische ontwikkeling van de Atlantische ge meenschap moet coördineren en lei den Bidault noemde zulk een orga nisatie de logische voortzetting en overkoepeling van het pact van Brussel de Raad van Europa en de stichting der AtlEintische gemeen schap Wie zal dit de Franse premier tegen kunnen spreken Maar zo vragen we ons af heeft Bidault zich bij dit voorstel wel in de eerste plaats door zuivere organisatorische motieven laten leiden We geloven van niet Het is zeker niet speciaal aan Frankrijk te vrtjten maar een feit is dat de samenwerking in klei ner verband veel te wensen heeft overgelaten De economische sa menwerking in Europa stemt nog in geen enkel opzicht tot voldoening Twee hoofdoorzaken zijn daarvoor aan te vrtjzen het monetaire pro bleem denk aan de converteerbaar heid der valuta en de imperiale voorkeur der Britten Bidault kan dan ook stellig niet zeggen dat de samenwerking in Europa waarop de Amerikanen zo sterk aandringen reeds zover ge vorderd is dat nu de tijd gekomen is om een nog omvangrijker ge meenschap te stichten De harde realiteit is dat de Europese mo gendheden op eigen kracht niet in staat zijn die dingen ten uitvoer te brengen welke speciaal de veilig heid verlangt Daarom moet Ame rika ook hier de behulpzame hand bieden door zelf daadwerkelijk deel te nemen aan een Atlantische ge meenschap die niet zoals het de - fensie pact in hoofdzaak het mili taire terrein omvat doch eveneens de gehele politiek en de economie Dat is inderdaad de uiterste conse quentie Het staat echter te bezien of de Ver Staten reeds op dit ogenblik zo ver willen gaan want de door Bi dault gewenste eenheid houdt in dat ook Amerika een belangrijk deel van zijn souvereiniteit prïjs geeft waartegen het Congres stellig nog wel bezwaren zal opperen Heeft daarom Schuman de Franse minister van buitenlandse zaken Bidaults voorstel later nog in een ietwat andere vorm gegoten Hij zinspeelde op de vorming van een „ kleine Verenigde Naties " wat ech ter o.i de definitieve dood van de „ grote " zou betekenen Ook daarvan geve men zich rekenschap ER KOMT EEN NIEUW STATION TE ZUTFEN De president-directeur van de Ne derlandse Spoorwegen heeft raèt eèn aantal medewerkers Zutten bezocht teneinde de toestand te bezichtigen van het stationsemplacement en het stationsgebouw Mét de bouw van een nieuw station zal waarschynlljk nóg dit jaar worden begonnen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 28 April 1950 = 57e Jaargang No 305 Pagina 4 De 27e Api'il bereikte mij de droeve tyding dat mfln lieve zorgzame Vader JOHAN C VAN TELLINGEN ter zee gestorven is JOHNNIE van TELLINGEN Vleutenseweg 310 Utrecht ESLISEWMIONNE Pieterskerk Ie dimanche 30 avril a 10 h et demie Ds FRANK LE CORNU Fête de la Journée wallonne Clioeur Violon solo par IVIelle H HYLKEMA A 3 Iieures Concert gratuit par Mr Jan Wagenaar or gues Mme Karin Maria kwant soprano Mr Jolian Mendels baryton Melle L Julius violon et Mr Pieter Komijn flüte Invitation k Bijzondere dienst Zondag 30 April n.m 7-8 uur in de DOMKERK fdus NIET Pieterskerk Onderwerp DE WERELD HEEFT GEEN VVACHT - KAïvrau n a.v het stuk v Maurits Dekker Plaatsen vrij Ned Herv Gem bezint U goed alvorens Zaterdagavond naar Tivoli te gaan HEINTJE DAVIDS zingt ' n liedje over de mannen en dat is he lemaal niet gewoon meer ^ e Cwce SanJaaC VOOR ZEIL - EN WANDEL SPORT Deze sterke en toch Luxe sandaal is voor iedere voet passend te maken door de speciale constructie der riemen Bestel tijdig Rembours met recht van terugbetaling Nr 36 t/m 39 f 13.50 Nr 40 t/ra 47 f 14.50 Gez Hermans alléén Cange Jansstraat 8-10 Utrecht - Tel 12752 N.V Bergopwaarts Oproeping tot een verdaagde buitengewone algemene ver gadering van aandeelhouders overeenkomstig art 18 van de statuten op Donderdag 11 Mei 1950 des v.m te 11 1 ^ uur ten kantore van de Pro vinciale Griffie Eusebius buitensingel 5 Arnhem Agenda Ontbinding en Liquidatie van de vennootschap De wnd DIRECTEUR Notaris VAN GORKOM te Zeist zal op Woensdagen 10/17 Mei 1950 inzet/afslag 2 uur in Hotel Victoria kl zaal te Zeist VEILEN onder de Gem Zeist 1 Het Herenhuis met erf en tuin Wilhelminalaan 26 Verh ƒ 39.05 p m en voor water ƒ 3.80 p kw Z Het Herenhuis met erf en tuin Wilhelminalaan 28 Verh ƒ 39 — p m 3 Het Herenhuis met erf en tuin Prof Lorentzlaan 36 Verh ƒ 60 — p m Bez Dinsdags/Donderdags « behalve 4 Mei 2-4 en ver koopdagen 10 12 uur met be wijs van toegang Perc 1 en 2 worden afzon derlijk en in combinatie af - geslagen Breder bij biljetten Speciale aanbieding VLOEiJEE I f 0,95 p M2 bij J S GOVERS Biltsir 5 Utrecht Ma/mJ?e£!eh VOOR GOUD EN ZILVER I Van Dijk I steenweg 39 - utrecht ' Batons Hith brés zandkoekje met een Uagje suiker glazuur aan de boven zijde Heerlijk bij een kopje koffie of thee Prijs 34 a per 100 gr Verkadtj Openbare Vrijwillige Verkoping te BREUKELEN Notaris A H DOUDE VAN TROOSTWIJK te Breukelen zal op Vrijdag 12 Mei 1950 des v.m 11 uur in het Hotel „ Het State Wapen " te Breu Icelen ten verzoeke van de Erven van de heer D Hóo gendoorn in het openbaar verkopen HET HUIS genaamd „ Hoff Werk " verdeeld in twee wo ningen pi gem 170 en 172 met schuur erf en tuin te Breukelen aan de Rijksstr weg van Breukelen naar Nieuwersluis groot 53.91 aren Geschikt vóór tuin grond Te veilen in een perceel Verhuurd voor ƒ 36.50 p m Grondbelasting ƒ 39.75 Str belasting ƒ 13.35 Te bezichtigen Dinsdags en Woensdags van 2-5 uur Aanvaarding en betaling 15 funi 1950 Breder bij biljetten welke op aanvraag worden toege zonden Inlichtingen bij genoemde notaris SPECIALE AANBIEDING GRASLINNEN L.AKENS vl60x240 2 pers ƒ 7 25 ON^BIJTLAKENS geruit 160 x 120 ƒ 5 * 6 THEEDOEKEN grote maat f O ^'^ JACQÜARD BADDÓÈKEN extra groot ƒ 2 '^ WASHANDJES ƒ O 35 8 stuks f.l DAMES ZAKDOEKEN 6 Stuk » ƒ 1,25 HEREN ZAKDOEKEN DERNISON Amst Str.weg 298-300 t.o Abattoir bus 3-7 Telefoon 16164 Filiaal Ondiep 54 UTRECHT Ben Pari'Cupiii » tan gedeeereertü foftetant in ititr * dooi BRUIDSUIKERS ' n Bruidje in Nederland kiest voor haat Trouwdag de Hollandse Bruidsuikers van Paté Rijke Tïriatie in verrukkelijke smaken en onvolprezen kwaliteit THANS OOK VOOR DE BEWONERS VAN DE R I V I E r ' E N W IJ Kü ONTVANGEN EEN ZENDING 2e KEUS SCHOENEN 30-50 pel in prijs VERLAAGD Een goede kans voor hèn diè voor weinig geld een goede schoen willen kopen De kwaliteit van deze schoenen wórdt door ons VOLLEDIG GEGARANDEERD Dé zending is niet groot Benut Uw kans KOM NU ' ALLEEN IN FILIAAL BALYELAAN 13 — UTRECHT ë ^ Jee / ons Uw « imm ^ ' BeêiA.e.ngoedi in reparatie Wfl maken dit in één dag weer als nieuvi ' — Laat Uw loodzwaar veren bed 3 delig maken Wö geven U vooruit advies en de kosten op VAN VEEN 1 ' TELEF 10421 I UTRECHT — STEENWEG 40 I OOK VOOR MEUBELEN iiiMiinitirnHiniinMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiitiiiiii)iiriiM(iitiiiiMtiiiititMtiiiitiiiitMtiiii)iiii)iiMiiiiiiiiiiiiiiitiitmiiiiiiiminnm(Ct I Voor spoedige indiensttreding gevraagd 1 i GEROUTINEERDE ACCURATE f I voor de Nederlandse en Engelse taal 1 1 Gaarfie persoonlijke aanmelding of uitvoerige schrifte i 1 lijke sollicitaties aan | 1 LAMÉRiS INSTRUMENTEN N.V I i BILTSTRAAT 149 — TELEFOON 12035 i 2 3 riiii)iiiiiitiiTirimiitriiMiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiii)[iiMMtii[iiii(iriiiiiiitiTPiiiiiitiiMiiiiiiiitiiii)iiiiiiiiititMiiiii(iititiiiiniiiiiiiitiitiiti [ RANDRIESSEN C€NTRAL € OOK Peous aansluitingen Industrieterrein TE KOOP gelegen aan spoor en water te Maarssen Oppervl 62 A 90 c.A Koopprijs ƒ 28.000 — Te bevragen onder no P 6589 Adv Bur ALTA Paus dam DE TE UTRECHT GEVESTIGDE ZIEKENFONDSEN maken bekend dat met ingang van 1 Mei 1950 VOOR VERVOER PER TAXI BINNEN HET WERKGEBIED door de verzekerden móet worden bijbetaald naar de volgende normen a voor vérvoer van één patiënt ƒ 0.75 per rit b voor gecombineerd vervoer van twèê patiënten ƒ 0.75 per rit per patiënt c voor gecombineerd vervoer van drie patiënten ƒ 0.65 per rit per patiënt(vóór O v U en St Lid.buiten ƒ 0.75 per rit per patiënt leder vervoer moet VOORAF op de bekende wijze wor den aangevraagd Ja ^ waarom PRIJZEN F 17.90 ' A-t F 19.80 %^ F 21.90 <^ F 22.90 zijn de prijzen van die bijzonder mooie Aero sclioenen zó laag Om liet voor U aantrek keiijls te maken ze te proberen U ondervindt dan hoe prachtig ze staan hoe heerlijk z & passen en hoe buitengewoon sterk ze zijn Uero DONGEN HERENSCHOENEN-SPECIALIST SINDS 1896 • e^l(Sc^^ de dividendsbeperking die oorspronke lijk bij dit groepje van drie behoorde is de Kamer al gepasseerd Zij heb ben ten doel verlichting te geven aan het bedrijfsleven en de noodza kelijke investering te vergemakke lijken Daartoe zijn voorstellen in gediend inzake de herwaardering van de bedrijfsmiddelen vervroegde afschrijving verlenging van de ter mijn voor compensatie van verlie zen tot drie jaar en vrijheid voor de oorlogsslachtoffers om de vergoe ding die zij ontvangen als reserve te boeken Daartegenover stonden afreke ning bij overlijden om stille reserves aan de dag te brengen en het af schaffen van onbelaste winstreser veringen De ondernemingsbelasting zal worden afgeschaft Dit komt eigen lijk alleen ten goede aan de parti culiere ondernemers want voor de N.V.'s staat tegenover deze afschaf fing der ondernemingsbelasting een verhoging van het tarief der ven nootschapsbelasting Het gevolg van al deze maatrege len zou zijn dat de fiscus rond 200 millioen gulden minder gaat ont vangen Bij de schriftelijke voorbehande ling gaf de Kamer te kennen dat hier meer sprake was van verschui ving dan van verlichting Anderen konden zich niet vereni gen met de afschaffing van de on dernemingsbelasting De hierop in de voorstellen aangebrachte wijzi gingen brengen de geraamde min dere opbrengst voor de fiscus op rond 270 millioen gulden De heer Hofstra Arbeid die de Petroleumstel viel oude dame overleden aan brandwonden In het St Anthonie Gasthuis te Groningen struikelde de 85-jarige weduwe T A die een petroleum stel van de tafel wilde nemen zo dat het stel omviel en de petroleum over de vloer en haar kleren stroomde die onmiddellijk vlam vatten Op haar hulpgeroep kwam een in het Gasthuis werkende tim merman toegesneld die echter weinig meer kon uitrichten De kleren van het slachtoffer waren reeds verbrand In zorgwekkende toestand werd het slacthoffer naar het academisch ziekenhuis overge bracht waar zij later is overleden Nieuw wetsontwerp bijzondere toeslag pensioenen Op een vraag van het Tweede Ka mei'lid de heer Beernink CHU betreffende bevordering van een spoedige behandeling van het wets ontwerp tot verhoging van pensioe nen met een toeslag heeft de mi nister van Binnenlandse Zaken ge antwoord dat aan de Koningin reeds machiging is gevraagd een nieuw wetsontwerp tot toekenning van een bijzondere toeslag aan de f epensionneerden bij de Raad van tate aanhangig te maken Zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit advies zal bedoeld ontwerp de Kamer worden aangeboden on der intrekking van het vorige door de heer Beernink bedoelde Van de zijde van de minister zal het moge lijke worden gedaan om te bevorde ren dat het nieuwe wetsontwerp nog vóór het zomerreces in de Twee de Kamer kan worden behandeld tegemoetkomingen aan het bêdröfs leven te ver vmdt gaan bepleitte thans het terugnemen van de voor stellen Wg hebben geen inzicht in de budgetalre toestand aldus spr mede omdat de overige belasting voorstellen ontbreken wij kunnen de onderhavige wetsontwerpen daarom niet juist beoordelen De heer Lucas ICath verdedig de hiertegenover verlichting van de lasten van het bedrijfsleven Dit is een algemeen een nationaal belang Door vermeerdering van de bedrij vigheid zullen de rijksinkomsten toch weer stijgen Verschillende punten van de voorstellen hebben spr.'s instemming Heden Vrgdag voortzetting Het hoofdbestuur der Koninklijke Nederlandschp Jlaatschappfl tot Bevordering der Geneeskunst heeft een brief gericht aan de ministers van Sociale Zaken van O K en VV aan de minister-president en aan de staatssecretaris van volks gezondheid in verband met de voorbereiding van een byzondere leerstoel voor homoeopathische ge neeskunde Het hoofdbestuur zegt daarin „ de indruk te hebben gekregen dat deze voorbereiding in een verge vorderd stadium verkeert en dat in de kringen der betrokkenen de ver wachting leeft dat tot het oprich ten van deze leei-stoel toestemming zal worden gegeven Het hoofdbestuur meent „ tegen het verlenen dezer toestemming een zeer ernstige waarschuwing te moeten doen horen " „ Een leerstoel in de homoeopa thic woi'dt " — zo vervolgt het schrijven — „ niet slechts verde digd op gronden aan het stelsel van Haiinemann ontleend doch evenzeer omdat de homoeopathie een geneesmethode zou zijn die niet op „ vivisectie " steunt De redenen waarom men een vivisectievrije " geneeskunde on derwezen wenst te zien zijn van ethische aard Naar de mening van het hoofd bestuur zijn ' „ deze ethische argu menten niet steekhoudend voor het stichten van de bedoelde leerstoel indien dit op andere gronden onge wenst is De reden die er toe hebben ge leid dat het oprichten van een ge wone leerstoel voor homoeopathi sche ¦ geneeskunde afgewezen is gelden evenzeer tegen het oprich ten van een bijzondere leerstoel De homoeopathische geneeskun de beperkt zich tot die methoden die passen in het gedachtesysteem van Hahnemann een arts die in 1810 zijn hoofdwerk publiceerde Wat niet met de daaraan ten grondslag liggende gedachten strookt wordt als „ officiële genees kunde " ter zijde geschoven Zeer weinig vindt men bij deze groep terug van de vooruitgang die na die tijd de geneeskunde aan eigen systematische arbeid en aan de resultaten van andere wetenschap pen in het bijzonder der natuur wetenschappen dankt „ Wat hier gevraagd wordt " al dus het hoofdbestuur „ is niet om bepaalde methoden te toetsen aan ervaring doch veeleer een systeem van geneeskunde te laten doceren dat stamt uit een tijd toen In de geneeskunde de verschillende spe culatieve systemen nog hoogtij vier den " en vervolgt „ het zich by uni versitair onderwijs in een op de Familie'berichten Geboren Jaap G z v mevrouw Roeiants—Haakman Schiedam Adeline M d v mevr v d Kasteele—van Voorst Vader Eindhoven Jan Pieter z van mevr ten Berg—de Pont E'dam Lu dovicus J 7 van mevr Pieters—Lely Rotterdam Verloofd May Mutsaerts en R lyi Blegel Moergestel-Bussum Onertrouwd W J de Crane en Willy S Jonkers R'dam Getrouwd H A Knuttel en A Dosten R'dam C J Lantink en ^ Wijntjes Byron Ontario B Hopperus Buma Jr en M Roos Gouda A S Aberson ' en M M Beeretaoom A'dam Overleden J Burger 79 jaar R'dam A U van Grevenstein 77 jaar IJsselmonde mevr J M Driessen—Kap teyn 76 jaar R'dam Huubke van Schip 3 mnd Doetlnchem Beëdiging van drie reserve 2de luite nants van het Vrouwen Hulp Korps — In het Prinses Julianakamp in Kijkduin zijn Donderdagmorgen drie reserve 2de luitenants beëdigd Tijdens de eedsaflegging v.l.n.r de reserve 2de luitenants A Kessler M A de Bruyn Beda C Vf van Luyk en de commandant majoor mevrouw C E Smit Dyserinck Willem Barendsz ' terug in ons land Na een volle dag op de woelige zee voor de IJmuidense pieren te hébben gelegen is de Willem Ba rendsz Donderdagavond in de IJmuidêr Noordersluis gearriveerd Na In Buitenhuizen kruit te heb ben gelost is de „ Willem Barendsz " in de Amsterdamse haven terugge keerd Tijdens de tocht door het Noordzeekanaal is de 60-jarige ka pitein Klaas Visser die na 45 dienstjaren met pensioen gaat door de directie van de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisch vaart gehuldigd Kapitein Visser heeft alle expedities met de walvis vaarder meegemaakt Hfl trekt zich nu terug op zfln gebborte-eiland Schiermonnikoog practyk gericht vak beperken tot datgene wat past In een bepaald systeem is een zodanige principiële fout dat het uit wetenschappelijk oogpunt ontoelaatbaar moet heten " De heer Jan Klesm neemt het ge zag over de „ Willem Barendsz " van hem over Een tweede categorie van bezwa ren wordt gevormd door die welke tegen het stichten van een leerstoel in de homoeopathie rijzen uit een oogpunt van volksgezondheid „ De beoefenaars van de homoeo pathie wijzen met grote nadruk tal van methoden af waarvan het nut door ervaring onbetwistbaar vast staat " Het schrijven besluit „ Samen vattend meent het hoofdbestuur dat het toelaten tot het universi taire onder\vtJs van een dergelijk on-crltisch op tal van buiten de wetenschap-staande gronden steu nend systeem uit een oogpunt van verantwoorde wetenschapsbeoefe ning in beginsel onjuist Is en dat dit bovendien grote gevaren voor de volksgezondheid medebrengt " Advertentie Wat honing is voor een bloem is poeder voor Uw gelaat En zo'n schattige poederdoos van leder is een sieraad tussen Uw make up benodigdheden 17 slaagt stellig hij ¦ Bonniet CHOORSTRAAIM IEL 19050 UTRECHT Fabrieksbrand in Deventer Te Deventer is een groot fabrieks gebouw met inhoud grotendeels door brand verwoest In ' t gebouw staan de aan de tabakswal was de meubel fabriek van G K gevestigd Het vuur ontstond in de lakkery en sloeg over naar andere fabriekslokalen ook naar een afdeling waar de Handelsonder neming Ruba " haar magazynen en voorraden van teclmische en huishou delijke rubberartlkelen had opgesla gen De brandweer bedwong het vuur in circa lï uur tijds De bovenste twee verdiepingen van het gebouw zijn door de brand verwoest inbegre pen de voorraden De Ruba verloor de aanwezige rubberwaren ter waarde van circa £ 6.000 In de fabriek werk ten circa 20 arbeiders Van voortzet ting van het bedrijf zal voorlopig geen sprake kunnen zijn GELEGENHEIDSSÏEMPEL 1950 Van 5 Mei t.m 19 Augustus wordt te Arnhem de iiationale tentoon stelling De Mijlpaal " gehouden Op deze tentoonstelling zal een tijdelijk bijkantoor der PTT worden gevestigd v^raar gelegenheid zal bestaan tot het aanbieden van gewone en gewoon aan getekende stukken Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzon der stempel worden voorzien IX DE ZAAN VERDRONKEN De 33-jarige dekknecht Fr de B uit Wormerveer is van de motordekschuit Nijverheid " over boord gevallen en verdronken De „ Nijverheid " was op weg van Wormerveer naar Amsterdam De B kon niet zwemmen - C ditmei'k koopt Jr ••••••• '*•••• ' t - dan hebt ü een sMitmeteen welverdiende wereldnaaml Grada Vermaak door haar mede-scholieren ten grave gedragen De Directrice van de school mej J L Maathuis heeft met diep bewogen stem een laatste groet gebracht namens docenten en mede-leerlingen waarbij zij een korte karakterschiets van Grada Vermaak **' af Namens de Stichting 1940-45 heeft de heer E Boomsma een kort woord gesproken waarbij hij herinnerde aan het gedicht van Jan Campert dat deze in zijn cel gemaakt heeft toen hij wist dat hij met 17 kamera den der dood zou worden gebracht en speciaal deze strofe Gedenk wie deze woorden leest Mijn makkers In de dood En die hen nastaan ' t allermeest In hunne bitt're nood " De heer Booms bracht voorts in herinnering de nacht van 30 Maart 1945 toen de vader van Grada we tende dat de S.D een Inval zou doen bij verschillende ondergrondse strij ders zijn huis verliet om deze te gaan waarschuwen Hij is van deze tocht nimmer teruggekeerd ¦ Namens de Stichting sprak de heer Booms zijn bewondering uit voor Mevrouw Vermaak dat zij zich in deze moeilijke omstandigheden toch staande heeft weten te houden Dr Stempvoort Hervormd predi kant te De Bilt heeft In de aula dank gebracht voor de betoonde be langstelling Bij het graf hield Ds Stempvoort een korte rouwdienst Hedenmiddag op begraafplaats Van één onzer redacteuren „ De doodt spaart noch soete jeughdt noch gemelicken ouderdom sij maakt de mond des reedners stom en slet geleerthelt aan noch deught " Door deze dichtregels die de glas-iivlood-ramen van de aula der Begraafplaats aan de Brandenbur gerweg te De Bilt sieren werden wij vanmiddag getroffen bij de be grafenis van de 17-jarlge leerlinge van de Meisjes HBS Grada ' Ver maak die Maandag op zo noodlotti ge wijze door een verkeersongeluk te Utrecht het leven verloor Het jong ojjtsprultende groen van de Begraafplaats dat ons de nieuwe lente aankondigt vormt een schrille tegenstelling tot deze droe ve plechtigheid Hier werd een jong leven dat nog alles voor de toe komst beloofde voor de eeuwige slaap ter ruste gebracht Zeer groot was de belangstelling op het kerkhof waar zeer velen ook de klasseleerlingen van de Utr Meisjes H.B.S aan de ' Wittevrou wenkade zich hadden verzameld om het schoolvriendinnetje dat op zo wrede en tragische wgze uit het le ven was weggerukt een laatste groet te brengen en terwijl buiten het lentezönnetje af en toe langs de majestueuze wolkengevaarten de aarde met haar gouden stralen koesterde gierde een echte najaars wind langs de muren van de aula Toen de met twee witte bloem stukken versierde kist met het stoffelijk overschot de aula werd binnengedragen konden velen hun ontroering nauwelijks meester blij ven Met dlep-ernstlge gezichtjes stonden de meisjes daar wellicht met moeite beseffend dat zij haar schoolvriendinnetje nimmer meer zouden weerzien te De Bilt „ Zelf durfde ik niet " bekende directeur voor de rechtbank Advertentie Per bus A'dam Frankfort v.v * In verband met een brand In de Haarlemse pudding en voedings middelenfabriek G & M aan de Gasthuisvest te Haarlem op 21 Januari die door de brandweer kon worden geblust voordat in de drukbebouwde omgeving groter on heil werd aangericht hadden zich heden drie personen voor de recht bank te verantwoorden verdacht van brandstichting resp uitlok king daarvan De chef van de In pakafdellng dezer fabriek L K L H was ten laste gelegd dat hij het vuur had ontstoken De direc teur J J G en zijn echtgenote J G — H zuster vain de eerste vcrd werden verdacht van uitlokking Het bedrijf was financieel aan de grond geraakt en de verzekering — zo bleek tijdens de behandeling — was kort voor de brand verhoogd tot ƒ 150.000 Bij het onderzoek ' was gebleken dat er tevoren reeds een poging tot brandstichting was gedaaji die echter door een der personeelsleden was ontdekt en geblust Volgens de officier mr G ' W F V d Valk Bosman had verd H een uitlating van de vrouw van de directeur „ als je de boel nu niet goed in brand steekt kan je vol gende week wel een andere baas zoeken " — als een opdracht tot brandstichting opgevat De officier hield rekening met hét grote ge vaar dat de brind voor de belen dende percelen had opgeleverd en eiste tegen H die toegaf een lu cifer bij het verpakkingsmateriaal te hebben gehouden een jaar met aftrek De verdediger mr G H H Roeffen vroeg een psychiatrisch rapport en voerde aan dat zijn cliënt een slap karakter had Hij bepleitte clementie De directeur G bekende dat hU zelf de brandstichting niet had dur ven uitvoeren Hij zeide echter geen enkele pressie op H te hebben uit geoefend Hij verklaarde op de dag van de brand zelfs nog enkel een vermoeden van de ware toedracht te hebben gehad De officier eiste ook tegen deze verd een jaar ge vangenisstraf Tegen de vrouw van de directeur eiste mr v d Valk Bouman even eens een jaar met aftrek De verdediger der beide echte lieden mr van Noort achtte het bewijs van de uitlokking niet ge leverd De uitspraak in deze zaak volgt op 11 Mei Voor sterke drank minimumprijzen per glas Sinds enige tijd geldt voor jenever die in cafe's per glas wordt gekocht een minimum prijsregeling Het publiek zal er weinig van gemerkt hebben want de vastgestelde prijzen komen overeen met de vroegere maximumprijzen Zij variëren voor oude jenever van f 0,28 tot f 0,45 per glas van 35 gram naar gelang van de klasse indeling van het café Op het eerste gezicht lijkt het als of met deze regeling een eenzijdige bescherming van de ondernemer ge komen Is In de plaats van de bescher ming van de consiunent een be scherming die In strijd Is met de algemene politiek van de regering om door een gezonde concurrentie tot prijsverlaging te komen Gedestil leerd is evenwel een gevaarlijk ar tikel en de nieuwe regeling die tot stand is gekomen met medewerking van het georganiseerde bedi-ijfsleven moet dan ook meer gezien worden als een sociale dan als een economi sche maatregel Een eventuele prij zenoorlog op dit gebied ontketend door enkelen zou zich onHerroepelijk uitbreiden vergroting van het drank gebruik tot gevolg hebben en de volksgezondheid benadelen In het bedrijfsleven Is men zich heel goed bewust dat de Horecabedrijven geen enkel belang hebben bij drankmis bruik dat het aanzien van de be drijfstak grote schade toebrengt en sinds jaar en dag wordt er dan ook gestreefd naar uitbanning van wan toestanden Het concurrentie-element is Intus sen absoluut niet uitgeschakeld want de prijs van een artikel als gedestil leerd wordt behalve door de accijns voor een goed deel bepaald door de factor dienstverlening die de rugge graat is van deze bedi-ljfstak Op het putit van dienstverlening zal de con currentie zich dus toespitsen wat het peil van de Horecabedrijven ten goe de zal komen De deze maand officieel van kracht geworden regeling — die In feite al sinds het najaar van 1949 in wer king Is — Is vandaag op een voor llchtlngscongres van de vakgroep Logementen en Aanverwante Be drijven In Esplanade te Utrecht be handeld De regeling staat volkomen los van de accijnsverhoging waarover sinds enige tijd onderhandeld wordt en die een drastische verhoging van de prijzen noodzakelijk zal maken EEN EENHEIDSFRONT VAN OUD GEDIENDEN Naar wij vernemen zal Zaterdag middag in „ Terminus " te Utrecht een vergadering gehouden worden van delegaties van de nationale bond „ Het Mobilisatiekruis " en de Landelijke Bond van Oud-strgders om te komen tot een „ Nationaal Front van Oud-gedlenden " Er lopen al geruime tijd besprekingen over deze fusie De bijeenkomst staat onder presidium van luite - nant generaal b.d baron H F M van Voorst tot Voorst C.A.O IN HET GRAFISCH BEDRIJF VERLENGD 6 Mei loopt de collectieve aAelds overeenikomst voor het Grafische bedrijf ten einde Br Is thaiis beslo ten de huidige C.A.O met vier we ken te verlengen d.w.z tot en met 3 Juni a.s WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Keulen 305 + 0,38 Ruhrort — 9,94 + 0,36 Lobith 1084 + 0,37 Nlimegen 845 + 0,35 Arnhem 840 + 0,31 Eefde 350 + 0,32 Deventer 258 + 0,32 Borgharen 4188 + 0,80 Belfeld 1226 + 0,86 Grave 458 - rO,10 Lith 134 -^ 0,45 „ GENERAL BLACK " UIT PRIOK VERTROKKEN Op 25 April is het troepenschip Ge neral Black " uit Priok naar Neder land vertrokken Aan boord bevinden zich de volgende onderdelen der Kon Landmacht 5 9 R.I en het 5e ba taljon van het garderegiment Prinses Irene. RADIO MEXICO ZENDT SPECIAAL PROGRAMMA UIT TER GELEGEN HEID VAN VERJAARDAG VAN KONINGIN JULIANA Radio Mexico zal Zaterdag 29 April as te 20.00 uur een speciaal program ma uitzenden ter gelegenheid van de verjaardag van ïioningin Juliana Dit programma wordt uitgezonden op golflengte 48.58 m Turkije verwerpt Russische voorstellen De Turkse ambassadeur in de V.S Ferldun Krkin verklaarde Donder dag dat Turkije de Russische voor stellen voor een gemeenschappelijk Russlsch-Turks toezicht op de Dar danellen „ definitief " had verworpen Erkln legde deze verklaring af na een onderhoud met de Amerikaanse onderminister van buitenlandse za ken James ' Webb Engeland erkend annexatie van Arabisch Palestina Engeland heeft de annexatie van Arabisch Palestina door het Hssje mietish Koninkrijk van Jordanië er kend en tegelijk de staat Israël de jure erkend Tijdelijk demonstratieverbod in Transvaal Van regeringswege is in Zuid Afri ka bekend gemaakt dat van 29 April tot 1 Mei alle bijeenkomsten en de monstraties in de provincie Trans vaal waartoe Pretoria en Johannes burg behoren verboden zullen zijn Naar verluidt had de communisti sche partij voor 1 Mei „ vrijheids dag " grote demonstraties tegen de regering georganiseerd Botsingen in Italiaans Somaliland Volgens berichten uit Mogadlsjoe hebben ernstige botsingen zich voor gedaan tussen Arabieren en Somali's in verschillende steden van Italiaans Somaliland Bij een botsing te Bal doa op 23 April waarbij vuurwapens werden gebruikt zouden 4 personen om het leven zijn gekomen en onge veer 40 personen verwondingen op gelopen hebben Bij een botsing te Margherita op 25 April tussen leden van de Somalische jeugdliga en Ara bieren werden twee personen gedood en een aantal gewond Ook te Kis mayu werden dezelfde dag een aan tal personen gewond bij een treffen tussen Arabieren en Somali's Drietal van Bordewijk D E uitgevers Nrjgh en Van Dit mar hebben dne kleine romans van onze letterkundige medewer ker mr F Bordewijk in een boek verzameld Het zijn het in 1931 verschenen boek „ Blokken " voorts „ Knorrende beesten " en „ Bint " ' Wij hebben bij verschillende ge legenheden diepgaande beschouwm '' f en gewijd aan het werk van Bor ewijk Laatstelijk nog bfl het ver schijnen van „ Het Eibernest " ' Wie de waardegang van deze sohrgver nog eens vrfl bepalen krügt daar toe door deze uitgave een goede kans Het fundament van Borde wijk's kunst ligt naar onze mening inderdaad In de bovengenoemde werken Vooral Bint kan als een voorloper van latere romans wor len beschouwd De hernieuwde ken nismaking Is ons geenszins tegen gevallen ' Welk een uitzonderlijlc begaafd prozaschrijver is Borde wijk toch En met hoe weinig mM delen bereikt hij de grootste ef fecten Deze verzameling Is van bijzon dere waarde SCilEEPSTËIDfitfOCiff AALSUM Karachi — R'dam 27-4 te Antwerpen Alamak Basrah — Hamburg 27 4 te Marseille ALDABI R'dam—B Aires 28 4 te Montevideo ALGENIB R'dam—Porto Alegre 28-4 te Klo Gran de ALNATI B.-Aires—K'dam 27-4 bij Maceio n Las Palmas ALPHABD B Aires—R'dam pass 27-4 Victoria AL WAKI 27 4 van Newport News naar New York AMSTELDIJK New-York — Antwerpen pass 27-4 Bishop Rock BAH Djakarta — A'dam 27-4 van Liver pool BLOEMFONTEIN 27-4 van Beira naar Durban BLIJDENDIJK R'dam — Calcutta 27-4 van Colombo n Madras CELEBES A'dam—Balikpapan pass S7-4 Koop Degata ESSO A'DAM 27-4 te Rruba van R'dam GROOTE BF.WR A'dam — Djakarta 27-4 80 m N Finister re HILVERSUM 27-4 van K'dam naar Sa«i INDRAPOERA R'dam — Djakarta pass 27-4 Gibraltar KEILBHAVEN Tabou—A'dam pass 27-4 Kaap Verd Eil KELBERGEN R'dam—Savona pass 27 4 Ouessant KÖTa INTEN 28-4 te Djakarta van R'dam LANGKOE»AS Java — Halifax 27-4 pass Str van Mes sina n Marseille LAUHENSKERK 27-4 van Chittagong n R'dam LEERDAM 27/4 te New York vanRotterdam LEOPOLDSKERK Rot terdam — Buahire 27/4 van Dubai naarBahrein LEUVEKERK Rotterdam Basrah pass 27/4 Str Messina naarPort Said LOPPERSUM Vlaardineen — Messina pass 27/4 Algiers LUT TERKERK Calcutta — R'dam pass 27/4 Kp St Vincent naar Le Havre NESTOR 27/4 van Valencia naar Rot terdam NOORDWIJK 27/4 van Setenaar Londen PAPENDRECHT 27/4 van Abadan naar Lands End POLY DORtlS New York — Soerabaja pass 28/4 Malta PRINS WILLEM in Ne mours — Faro pass 27/4 Gibraltar;ROEEIAH Amsterdam — Makassar 27/4 van Aden SCHIE Quantanamo — Rotterdam pass 27/4 Terceira STAD MAASTRICHT 27/4 v Vlaar dingen naar Savona STAD SCHIE DAM 27/4 te Emden naar Narvik STREEFKERK Rotterdam — Calcutta 28/4 te Genua TERO Rotterdam — Buenos Aires pass 27/4 Madeira n Recife TIRIA 27/4 van Dakar naar Curacao VAN OSSTADE 27/4 pas » Startpoint Kingston — Le Havre 28/4 verw VOLENDAM New York — Rotterdam 27/4 te Le Havre < AARDIJK 26-4 te New Orleans van Mobile ALAMAK Basrah — Hamburg 28 4 van Marseille n R'dam ANDIJK 27 4 van Tampico n New Orleans AN NENKEBK R'dam — Brisbane 27-4 van Melbourne naar Sydney AXEUIïUK 27 4 te Newport News van Baltimore BARUMUN A'dam — Djakarta 27—4 te Port-Said BLOMMERSDIJK 26-4 van New York n R'dam BONAIRE A'dam Demerara ' 27 4 te Trinidad BOSKOOP 26 4 van Laguaira n ' Frinidad 28-4 verw BRITSUM 27-4 van Londen naar Las Palmas CONGOSTROOM 28-1 te Douala CUANZA 26-4 van Soerabaja naar Djakarta DANAB A'dam-Savona 27 4 Gibraltar DELFT 27-4 van Anto lagstas naar Pisco — Peru EEMLAND 27 4 te B Aires van A'dam GOUWE 28 4 te Mantyluoto van Stockholm HAARLEM 28 4 van Curasao n Aruba HECTOR 27-4 te R'dam van Valencia HELDER 23-4 te Montevideo van B Aires HERCULES 27-4 te Megara van Istanboel JACOB CATS Narvik Rot terdam pass 27-4 Lodingen JOOST v d VONDEL 27-4 van Baltimore verm naar Antwerpen o £ Hamburg KOTA GEDE 27 4 van Novoredondo n Port Amboin LARENBBRG 27-4 van Free town naar Le Havre LAWAK 26-4 te Calcutta van Basrah LEERSUM 27-4 Takoradl n Lome LEMSTEHKERK R'dam Abadan 28-4 te Koweit LUNA A'dam-Beyrouth 27-4 V Tunis MAASKERK 27-4 Takoradi n Kaap Palmas MACOMA 26-4 v Miri n Pladjoe MANOERAN Vancouver Kaap-stad 28 4 te Houston MITRA Abadati Singapore pass 27-4 Minicoy WIGER STROOM 27 4 v Lagos n Port GentU 29 4 verw OBERON 27-4 v New York n Turkseil ORION 27-4 v Lissabon n R'dam OVERIJSEL 27-4 22.40 V R'dam n Sydney REMPANG A'dam Balik-papan 28 4 anker Semarang SALA TIGA Vancouver Singapore 28-4 te Soerabaja SAMARINDA Vancouver Calcutta 27 4 V Manllle SIBAJAK R'dam-Australië 27 4 in Rode Zee Port Soedan SOESTDIJK 27-4 v Phi ladelphia n New York STAD ARN HEM Sfax R'dam pass 27-4 Gibraltar TALISSE 27 4 Baltimore n New York TJIPONDOK 28 4 v Penang 24-5 verw Durban TRITON 27-4 Haiti n New York VULCANUS 27-4 v Barcelona n Tarragona WAAL 27-4 v Mobile n Houston WATERMAN R'dam-Djakarta 6 5 ver^v 27-4 640 m W Minicoy ZAAN 27 4 V Gefle n Helsinki Troepenschepen CHESHIRE vermoedelijk 16-B van Djakarta naar Rotterdam 25-4 van Melbourne naar Sydney GENERAL R L HOWZB Djakarta — A'dam 27-4 van Gibraltar GENERAL W M BLACK ' 16-5 te Am sterdam verwacht JOHAN VAN OLDENBARNEVELT Djakarta — A'dam 27-4 250 mijl West Minicoy SKAUGUM Djakarta — Rotterdam S7-4 van Port Said 5-5 te R'dam ver wacht ZUIDERKRUIS Djakarta — R'dam pass 27 4 Aden 30-4 12 uur te Suez ver wacht POST VOOR DE „ GROTE BEER '» Post bestemd voor militairen aan boord van het motorschip de „ Grote Beer " op weg naar Indonesië welke in een der tussenhavens zal worden uitgereikt moet uiterlijk op 27 April in Nederland ter post worden bezorgd en post bestemd voor uitreiking in de haven van aankomst uiterlijk op 11 Mei De brieven moeten alle worden gezonden naar het veldpostkantoor te Djakarta met vermelding aan boord van het motorschip Grote Beer " Da naam van de vermoedelijke tussenha ven mag niet worden vermeld ZEEPOST VOOR OOST EN WEST Met de Volgende schepen kan zee post worden verzonden De data waar op de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd staan tussen haak jes achter de naam van het schip ver meld Indonesia en Nieuw Guinea ms Willem Ruys " 11 Mei Ned Antillen ss „ Baarn " 13 Mei Suriname ss Hecuba " 10 Mei Waterhoogten Weerdsluls UTRECHT 28 April — Bovenkant sluis 48 cm + NAP val 3 cm Benedenkant sluis 17 cm — NAP val 3 cm 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 28 A'pril 1950 • 57e Jaargang " No 30f Pagina % Van ' j/iiiiinnmmnntiTrmmnniimnnn[ifmiiimiiiiimiiiiiiiniiiiiniiiiimitmiiiiiiiii)iiHiitiriitiiiiiiitiiiiiiititiitiiiininiiiiiniia I Weer of geen weer | I Naar KOFPerSllOek gaat iedereen | I voor Meubelen Bedden Lampen | I Schoeisel Kleden Kleding enz enz | I Telefoon 14741 Oude Gracht 281 | iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinitiniMiiiriiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiitiiriiiiiiiiiiiiiriiniiiiiiiiiiitiriiiinitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiim STENO-TYPISTE gevraagd voor direct Vlot kunnende corr in het Frans Duits en Engels Aanmelden L APPEL en Co van Asch van Wijckskade 31 - Telef 21508-22391 Gascomforen Een Nieuwe Lente Een Nietttv Qasfornuis I PRIJZEN v.a f.195.00 2 VLAMS 1 GASCOMFOREN v.a f 19.50 De zaak met de grootste sortering Gebr.v.Nimwegen-Utrecht CATH SINGEL 127 bij Stads Ac Ziekenhuis WESTERKADE 5a - TEL 14777 Kousen - CORSETTEN • Tricotages Door Benelux-regeling meer Corsetten beschikbaar Veel profijt - weinig kwijt JARRETEL GORDEL 1601 mooie broche 4 jucetelI«Brekbare 4^95 achtersluiting "^* Charmeuse overhemd vaste boord en korte mouwen uit stekende pasvorm in wit champ grijs blauw bordeaux marine * gekleed of sportief vóór • ailes een OVERHEMD • k dat makkelijk zit SPORT CORSET 1101 keurige broGbé elastieken zijpanden 195 4 jarretelles Heren Sportshirt in wit en kleuren 7.50 met contrasterende gekleurde kraag en manchetien Heren TINO shirt in fijne rib kwaliteit maat 5 3.50 kleine stijging per maat Wit grijs bordeaux geel blauw groen MIDDENSTANDSWONING Arnhem centrum bevatt Icamer en suite keuken klein kamertje kelder en 3 slaapkamers tuin Huur ƒ 40 — per maand voor Mid denstandswoning stad Utr Brieven onder no 8381 bur van dit blad ZIJSLUITING CORSET 1201 in soliede broche,flink model met belemenversterkt rugvetersiniting 4 jarretelles ^ 95 HEUPCORSET 1301 in sterke effencorsetatof elastieken rand etukken buacmodel OSO 4 jarreteÜe » ^* M E U W S E N SINDS 18 8 4 699999999999999999911 RUILEN Kantoorbediende m of vr gevraagd op Handelskan toor Leeftijd 18-21 jaar Di ploma typen en enige kan toorervaring vereist Brieven met uitvoerige in lichtingen onder no 8377 bur van dit blad IiinmmiiinniimTitririiiiinmiiimmimiiintiiiniiiiiiimitiiiiiinniliniiimiiiniiiiinniimiunilillllliiiiiiimiiuiii 1 GEVRAAGD Kantoorbediende I I leeftijd 20 a 22 jaar liefst met kantoorervaring | ' I Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de 1 I N.V AUTO CENTRALE TJTEECHT Voorstr 69 utrecht | 1 Bezoek alleen na oproep 1 H a ' ntiiiiiiiiiininiiiiiiimtiiuiiiiuiimiiuiniiifiiiniiiiiiiiiiiiliiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimuiiuiliiuuiuiniuuiuiumiliiiliiinll © Twee Nieuwe ^^ ZIJSLUITING CORSET 1202 extra stevige stof flink versterkt model goed insluitend prima gebalei neetd rugveter sluiting 4 jarret ZIJSLUITING-CORSET 1203 fraaie broche,overigens gelijk | r|95 aan 1202 "• ANKLETS " De Grote Sokken>Mode De moderne man draagt dezezomer anklets en hij koopt deze spor tieve sokken natuurlijk bij Meuwsen.Want ook voor zo'n klein onderdeelals sokken verloochenen Meuwsen'sgoede smaak en kwaliteits-inzicht zichnooit ƒ 3.50 - f 3.90 Het goede groeit gestadig I ^ iiiniHIIIIIIinilllll!illll!illliï UTRECHT * OUDB GRACHT € voor mama's jongste kleurige fleurige babyklcertjes die baby snoezig staan ' élJS '^^^'"' Wollen jurkje wit rose en bleu 5.90 ^ S '"'*'^ Modellen ZotnerTTiantel \ met 1 ingewerkte ceintuur zuiver WO Hen stof UTRECHT voorheen Oude Gracht Tel 19927 Bekwame timmerlieden gevraagd voor tentoonstel - lingswerk Aanmelden LEEMAN en LISMAN Aannemersbedrijf Lijnmarkt I3bis HUIZE PELIKAAN vraagt een flinke zelfst VERPLEEGHULP zonder ervaring onnodig zich aan te melden Maliebaan 11 ZIJSLUITING CORSET 1204 uiterst fraaie broche extra versterkt voorpand prima inslui tend model veter in de mg 4 jarret 1 O30 Imwiiiiiiiim iiiMmiiiim iiiBMUiMiiiiiiii Opgericht 1886 30 filialen UTRECHT Lange Viestraat 8 CHOORSTR 19 METAALWARENFABRIEK G SA AN KBOMMEPAD U - LAEEN N.H - TELEF 3096 vraagt voor direct 3 ERVAREN SLIJPERS-POLIJSTERS Uitslmtend 1ste klas vaklieden gelieven zich te melden aan bovenstaand adres Dé fahriek is vanaf station Hilversum in 15 minuten per bus te bereiken Wollen pakjes wit rose bleu ^ 1 5 Wollen cape wit rose bleu 7.50 VOOR AANSTAANDE MOEDERS Onze bijzondere ^ tweeling-reclame " Wanneer U bij ons een baby-uitzet en/of een wieg voor welke prijs dan ook koopt en een tweeling komt ter wereld leveren wij U gratis een complete tweede uitzet Vraagt inlichtingen bij onze baby-afdeling Onze reclame baby uitzet 45 delig 39 '» i6viM»€ii wa^Usee ^.* y Vlotte Doupion japon importstof Diverse dessins 75 A UTRECHT - NACHTEGAALSTRAAT 82 Hilversum - Bussum - Den Bosch 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 28 April 1950 - 57e Jaargang No 305 Pagina 7 ref predikant te Sneek met het on derwerp „ Saoramentologie " « n prof dr S u Zuidema van Bilthoven on derwerp „ De betekenis van Sartre voor de theologie " Aan de deelnemers zullen tevoren stellingen van de refe renten worden toegezonden Geslaagd voor ' t oandldaatsexamen Indisch Recht Mej F M E Perié Utrecht Mei M Sleburgh Nunspeet J A de Haan Utrecht E J M Schmutzer Utrecht Geslaagd aan de rijksuniversiteit te Leiden voor het doctoraalexamen Ne derlands recht de dames A H Zeüger te Leiden A M Lelgnes Bakhoven te Leeuwarden Idem M H Hartman te * s Gravenhage Geslaagd voor het doctoraalexamen Ind recht mej O Klomp te Utrecht Ge promoveerd tot doctor in de wis en natuurkunde op proefschrift getiteld Nétten van krommen op oppervlak ken " G W M Kallenberg te Leiden Gepromoveerd tot doctor in de wis en natuurkunde op proefschrift getiteld „ Magneto resistance for crystals of gallium " J W Blom te Leiden Üniversitoir Nieütvs Op het proefschrift „ Neue Wege zur dichterischen und musikalisehen technik Walthers von der Vogelwei de " promoveerde aan de Utrechtse Universiteit tot doctor in de letteren en wijsbegeerte Johannes Alphonsus Huisman geb te Wijk bij Duur stede 278 162 % lOOA — looA lOOA 233 « 280 Z Hyp.b 5 % Z H s K.L 3 % Z.H Hyp.b 3 % Holl Bank • iVa E N S 3 % 3 R Sch H.bk 3 % Ntjma Rott Dr Mi ] Rouppe V d V Rubberf „ Vr " Sch Kon MiJ Schokbeton stokvis H MiJ Stork Sc Co Ver Blikfabr Ver Ph F Zw werkspoor s A Wyers ' I & H Zwanenberg O 182 % 118 126',i 125"4 156 / 156'1 128 127 % _ 94 % 94 % 100 Industriële Obligaties Alg K Unie 3 % 103 % Bergh's & J 31-4 L's Z Mtl '" Stokvis Werkspoor Cockeril Bat Petr M13 3 % Kon Petr M 3 % C Int W L.4 Deli Spoorw 3 % tsr.-i.sp.w ' 37 354 Oost Java 6 Sam Joana 4 Philips doU.l 3 % 172 ' 102 121 210''4 193 % 102 % 103 % 103 % 103 % 105 102 % 103i-J 101 103 121 210 193 " s % — S % 107 % SVi 103%4 — 102 % 104 101 % Electr - en Gasmaatschappijen Anlem Nat B 55 — -^ ed Ind G dito 63 61 % Hantilelsondernemlngen Borneo S M.mlJ — — Curaq H.mti 237 236 H Mil G Sch 80 % 791/2 Houth Pont ~ 154 % Internatio 153 150 Linde Teves — — Mol H.ver — — T & CO a pr 95 — MUnbouw-^odernemiugen oost Borneo — — onroerende Goederen Mijen Gem Eigendom 154 154 Tabaksondernemingen:Ar Tabak Mtl — — Besoeki T Mij — — Thee-ondernemingen Sedep — — Telaga Patengan 50 — Diverse Cultuurondern N Cult MÜ — — Diversen Albert Heyn — — Ned - Mil W.v 8 « 88 % Schév Expl MU — — Thomsons H 138 % 138 Zeeh Kolst Sab 87 — spoorwegen Dell Sp Mij 36 34 % Nea.-lnd Sp 17 16 Samarang J — — Semarang Cher 7 — Voorlopig genoteerde aand Ned Am Pitting 76 76^2 Prolongatie 2 % 2 % 32 % 107 32 % 106^8 Premieleningen A'dam ellen 3 « 5 Niet-actieve Aandelen Bank - en CredletlnstellInKeu A'damse Bank 165 % 164 % Holl Bank Unie 216 217 Tav Bank f500 139 132 Mij Fin Nat tt 96 96 % Ned Ind Esc — Ned B v Z.-A — 164 Rotterd Bank 1721.4 171 Surin Bank — — Twentsche Bank 167 % 168 % Depotjractlebewtjzen etc Rott Bel Cons 185 % 186 Nwe Ned A a 80 79 % N W & P a — 164 IndustriSlo Onderneminseni _ 168 % 305 300 82 Si S0 % 148 % — 135 Albatros Sup Alg Norit Allan & CO Amsterd B MU Bergh Papierl Sreda MachJabr Buhrmann's Pap Dlkkers Diep & Reigers Bmball en H.h Gruyter 6 % pr Heemaf N.V Helneken Hero Conserven Holl St.mJabr Holl Beton Holl Dr en K Holl K Ind Holl Melksuiker Int Gew Bet Int Kunststoffen Klinker Isollet Kondor Kon Ned zout Kon Ph Br Kon Ver Tap«t Kon zw Ketjen Letterg A'dam jever Br 6 % e uever Br 1 % pi Lyempf Lijm - en Gel.l MeeUabr N B Ned A A Vr Ned Ind P C Ned App Nedap Ned Gist en Sp Ned I „ Nieaf " Ned Scheepsb N Ind V V 140 110 173 % 149% 126% 157% 167% 176 % 95 138 % 115% 173 % 149 '% 126 % 159 % 167 i/i 176 95 245 248 186 % 205 146V2 113 35 i 331 % — Amerikaanse fondsen 54'!'8 30H iin % 70 % 85^8 28 54?'b 30H 6 100 76 % il % 42 % 64 % 40 25 % 64 30 % llóVi 70 S4% 28rt 34 29 Ts 6 9 % 75 % 31 SIH 414 65 American Sm Anaconda CvA Beth Steel Chrysler Gen M Intern N Kennecott Rep Steel Stand Br U.S Steel Citi'es S North A Const Oil Midcont. Philips Shell U 147 35 % 329 % 169 ' 254 CvV CVA CvA CvA CvA VvA CvA CvA CvA CvA CvA CvA CvA CvA 144 102 '' 230 145 130ii 231 Tide ' Water CvA 26 % 234 122 4 43 100% 100 % 282 % Amerlk Spoorttegen Baltimore CvA HA — Miss K T CvA — 6 N.-Y C CvA — 17 % Pennsylv CvA 18 ^ 18 % Can Pac CvA 16 leA Examen van Apotheker-assistent Commissie te Utrecht Opgeroepen 6 candidaten Geslaagd de dames A M Helsloot Utrecht en G Dubois Wllk bU Duurstede 286 % 130i,'4 130 67 ^ 234 ' S^OBl ^ WESTERKWARTIER onbetwist sterkste Van onze korfbalmedêwêrkér D e strijd om de hoogste titel wórdt voortgezet met de wedstrijden Westerkwartier — Rigtersbleek en W.W.M.D — P.S.V De hoofdatedelingen die gestart zün niet een overwinning van maar liefst 15—2 op WWMD Isrygen nu bezoek van de Oostelvjke kamploe - Wij zt)n er van overtuigd dat Rig térsbleek heel wat meer tegenstand zal bieden dan WWMD doch niette min verwachten we ook nu weer een flinke zege voor Westerkwartier PSV klopte het Zuiden en moet dus zeker in staat g'eacht worden de punten op WWMD te veroveren We nemen aan dat zelfs de verre reis van Eindhoven naar Herarik geen beletsel zal zijn In de res derde klasse A speelt Samos 2 zijn laatste wedstrijd tegen Allen Weerbaar 2 De roodgrijze reserves hebben ook een uitstekend seizoen achter de rug doch moesten in Blauw Wit 5 hun meerdere erkennen en genoegen nemen met de overigens zeer eervol le tweede plaat.s DVD 2 en DTV 3 ontlopen elkaar niet veel zodat een verdeling der punten in de lijn der verwachtingen ligt KNKB Kampioenschap v Neder land Westerkwartier — Rigters bleek WWMD—PSV Res 3e klasse Samos 2 — Allen Weerbaar 2 DVD 2 — DTV 3 GUKB Zat afd 2e klasse SV MM—Kameo 3 ' t Veen—SSVU Adspiranten Altius — Zwaluwen Thob—RDZ Vogel d—SVMM b Zondag Ie klasse Giraffes 2 — Excelsior 3 Tovers 3 — Tovers 2 Proefcompetitie Excelsior 4 — To vers 4 SKV 2 — Soesterkw 3 Abe Lenstra en de verkiezingen Een der kiezers in een gemeente in de kop van Noord-Holland was stellig van mening dat Abe Lenstra te verkiezen is boven alle candidaten voor de Provin ciale Staten Hij schreef namelijk dwars door de namen op zijn stembiljet „ Abe Lenstra " De Engelse bekerfinale Voor de bekerfinale Zaterdag 29 April brengen Arsenal en Liverpool de volgende ploegen in het veld Arsenal doel Swindin achter Scott en Barnea midden Forbes Leslie Compton en Mercer voor Cox Logie Goring Lewis en Dennis Compton Liverpool doei Eidlow achter Lambert en Spicer midden Taylor Hughes en Jones voor Payne Baron Stuobins Pagan en Liddell -* Donderdagvond heeft de Neder landse waterpoloploeg in Zweden met 15 — é van Elfsborg een locaal zeven tal gewonnen De ruststand was 8—3 Handbal Belangrijke strijd voor Attila '' Reeds enige jaren kent het Neder lands Handbal Verbond de Hoofd klasse Voor het eerst sedert het be staan hiervan krijgt een Utrechtse vereniging de kans een plaats in deze Hoofdklasse te verwerven Het is het Utrechts Attila dat deze eer voor zich opeist Met de andere districtskampioenen H.G.V Hen gelo Quick Groningen Agressive Eindhoven en D.W.S Schiedam moet een halve competitie gespeeld worden en bij loting zijn Attila als thuiswedstrijden toegewezen H.G.V en D.W.S Dit is o.i een gelukkige loting geweest daar juist deze 2 clubs als de meest ernstige medege gadigden moeten worden beschouwd A.s Zondag start Attila in deze competitie tegen H.G.V Veel krachtsverschil zal er niet zijn maar bij deze zeer snelle sport kan een klein overwicht reeds voldoende zijn voor een duidelijke overwin ning Het belooft dus een uiterst spannende strijd te worden die de Utrechtse handbalwereld met veel belangstelling tegemoet ziet Attila komt in de beproefde opstelling uit de competitie binnen de lijnen en zal zijn spel moeten baseren op de geroutineerde verdediging en snelle beweeglijke voorhoedespelers die stuk voor stuk gevaarlijke schutters zijn De wedstrijd wordt gespeeld op Welgelegen en begint om 2 uur Biljarten Fraaie prestatie van de Ruyter te Wenen T « Wenen begonnen in hotel Mün chener Hof de wedstrijden om het Europees kampioenschap groot biljart libre ¦ De uitslagen luiden 500 20 94 25 — 221 20 73 11.05 Reicher ' Oost)Vesely Oost)de Ruyter N 500 12 250 41.66 Metz N 222 12 6B 18,50 van Hassel B 500 3 420 166.66Gabriels B 22 3 17 7.3 Galmiche Pr 500 23 159 21.73 Dufetelle Pr 441 23 81 19.17 In de gespeelde tweede ronde heeftKees de Ruyter een prachtige presta tie geleverd door zün party tegen Ga briels in vier beurten te beëindigenmet een hoogste serie van 479 dehoogste tot dusver in het tournooi ge scoord Gabriels bleef op 15 staan de Ruvter N 500 4 479 125 — Gabriels B 16 4 9 3.75 N'uss bergen Zw 500 15 140 33.33 Vesely O 431 15 136 27.73 In de laatste avondpartijen welke diep in de nacht waren afgelopen won Dutetelel Pr van Reicher O met 500 tegen 453 punten met een gemid delde van 35,71 tegen 32,36 Metz sloeg de Fransman Galmiche met 500 tegen 390 pnt in 11 beurten met een gemiddelde van 45.45 tegen 35.45 DAMESSTUDENTEN treffen het slecht met het weer De deelneemsters aan het sport tournooi der vrouwelijke studenten verenigingen treffen het slecht met het weer Ook gisteren werd weer sport beoefend onder weersomstan digheden die verre van ideaal wa ren Maar de dames hebben zich desondanks kranig door de moeilijk heden heen geslagen en als het weer het maar even toeliet is er op de tennisbanen en op de velden ge speeld De Utrechtse dames hebben het over het algemeen niet slecht gedaan bij de athletiek werden de twee eerste plaatsen ingenomen bij de gymnastiek de eerste maar bij de tenniswedstrijden moesten zij met de vijfde plaats genoegen nemen De uitslagen van Donderdag lul den Tennis 1 Leiden 2 Groningen 3 Delft 4 Wageningen 5 Utrecht 6 Amsterdam 7 Rotterdam Athletiek 1 en 2 Utrecht en Lei den 3 Amsterdam 4 Groningen 5 Wageningen 6 Delft 7 Rotterdam Gymnastiek 1 Utrecht 2 Gronin gen 3 Delft 4 en 5 Leiden en Am sterdam 6 Delft 7 Wageningen De wedstrijden worden vandaag voortgezet met tafeltennis hockey en paardrijden SPORTFLITSEN Volgens de manager van Joe Wal cott zal de wedstrijd Walcott~ten Hoffdefinitief doorgang vinden en wel op.een nader te bepalen dag in Mei teMannlieim Afgevaardigden uit Mann heim worden dezer dagen te Camden verwacht om een contract te tekenen ennader te beraadslagen over de datum De wereldkampioen bantamgev.'icht Manuel Ortiz is geschorst door deN.B.A totdat hij zijn contract met deLondense promotor Jack Solomons vooreen titehvedstrijd t§gen de Britse kam pioen Danny O'Gullivan zal zijn nage komen SLOTNOTERINGER HEW YIIRKSE HEÜRS 27-4 26-4 Caz Pac 111 109 % G Year Atch T 11'4 11>'4 Hudson Baltim 15 '/ 15U I Harv til C 38 % 38 % t.Nickel NYCent 13 "> 13 ' Int.TenT Penss TÏ 17 6"8 Ken.Con S Pac 52 % 51 % iiiontg.V Un Pac asj-j 85 Pack M All Ch 232 % 2321.4 Radio C Am.Can llSVi U6U nep St Am.C&F 22'/b 22''2 rïeyn T A.Smelt 52 5lU Sears H ^ mTS ¦^ 155 % 154 % Shell V Am Tot 68 % es'i s Vac A Copp 30 » 29 % St Br B Steel 37»,2 37 % Sl.Oil N B.Alrpi 30',2 SOH Studeb Chryslei 66 % 65'"8 Texac.O City B 45 % 44 " 2 IT Air G.Elect 31>,B 31 % Un.Con Cons EC 60 % 79 % U Fruit D.Aircr 721/3 72 US.Rnb Dp.d.N 46 % 46I2 US.Stcel E.Kodak 48 47 %- West.h Gen M 83 an » Woolw Omzet 2,060.000 27-4 26-4 51 nu 16',i 15 % 261/8 2614 26 » 26 % 14'/i 14 % 52T8 52 % 55V4 541,4 3«i 3 % 20-'i4 2ayi 30',8 2!|Ji 37'8 37 % 43;8 44 39 3714 17 % nvs 23»8 23ii nVi 70Vi 33 % 32 64',a 64?a SOÏs 30 4 srs 58 % 59',i 41 '- i 41 32 % 321/4 34 34 48i,z 48 % KERK EIV SCHOOI Ned Herv kerk Beroepen te Ridderkerk en te Vin keveen h Brasser te Rijssen Beroepbaar de heer W A Verhey cand en hulppred te Tweede Ex loërmond en S de Roest cand en hulppred te Steenwijk stellen zich beroepbaar Laatstgenoemde met in gang van 15 Sept a.s VER VOOR CALV WIJS BEGEERTE Vanwege de theologische sectie van de Ver voor Calv wijsbegeerte zal op 7 en 8 Juni a.s op „ De witte hei " te Huis ter Helde een conferentie wor den gehouden Als referenten zullen optreden de heren da J M Spier Ge - Beurs von llintllerclam Slotnoterlnsen van 27-4 28-4 Actieve Obligafies StaatsleningeQ ad lona - Vrijldag 28 April 1950 TabaK-onaerneiulngen Dell B Mij 103 % — Deli MM 123 % U9'/i Sen Mij — — Gr.b.-Obl 3«i — — Ned ' 48 3 % lOOH lOOA Ned - 47 3'/a 3 98A 92 % Ned 1937 3 9fi8 97H D.-len ' 47 8 % 98V.1 SSVi Invest.cert 3 9rs sA Ned 1962-64 9f5 9,\i Ned 1962-64 9rt üft Ned NWS2',i 81 61 sp.cert 2 ^ % lOOA WOn [ ndlë ' 37 A 3 SS'A 95?i Grootb ' 46 3 97^8 97A Actieve Aandelen Bank - en CredletlnsteU.j Kol Bank 66 '/» « 4 Ned I H 901/1 88 Ned H.mU 148 197 % industT Ondernemlneeni 171l,i 169V4 316 315 llSi.i 113'.4 128 125 % 176 176 Diversen M & Co N B 1451/4 145 Niel-actieve Obligaties Staatsleningen:Denem ' 38 4Fund L 1960/90 Prov en Gem Lemrii^eo:A'dam ' 47(3 % 3 101 i.iA'dam ' 48(3',i!)SApeldoorn ' 47 3 • ¦ ' 33 3 ' 36 4 ' 37 4 104 103>/i 104 % 1011 lOlVa 101 % Arnhem Bandoeng Batavia Gelderl 1938 3 — — G'land 20 - L ' 47 3 — — ' s Hage ' 38 3'i — — ' 5-Hage Ie 1 ' 37 3 — — ' S-Hage ' 38 3'/a)3 — 101 Groningen ' 38 3 % — — Alg K O Bergh's Jurg V Berkei's P Caivé Delft Centr Suiker Fokker Gelder Zn K N H L Br & O Ned Ford Ned Kab.fa P.G.G.B. P.G.G.B. Wilton F Groningen ' 38 3 — — Haarlem ' 38 3 lOOA — Haarlem ' 47 3 — — s-Bosch ' 38 3 — — Leeuward ' 38 3 — — Leiden ' 47 3 — — 158 164 20414 — 283 265 265 225 % 225 1671/2 167 % 146i ^ 177 161 163 '/ S 208 N.-H ' 47 3','2 3 — — N.-H ie 1 ' 38 3 — _ N.-H 2e 1 ' 47 S 101 _ Htlm 2e L ' 37 SVj — _ R'dam ' 37 Ui lOlfs — S'dam Ie 1.'38 SVi 101 % 101 % R'dam ' 38(3 % 3 lOlA — Utr prov ' 39 31,4 — _ 2.-H 3e 1 ' 37 3 — _ MUnbouwondememlngeDi Billnon Ie R — 318 BilUton 2e H 235 230 Pettoleumondernemingea D Petr Mtl 250 248 % n Petr MU 269ii 270 Kon P MI3 275 ' 273 % Kon P M « 273 % 272 M E P Mij 470 472 BubberondernemtOKeD A'dam Rubb 130 % 125 % B R MU 1201,4 117 % Z.-H 2e 1 ' 38 3 lOOA — dito 1946 t — _ Bank en CrediettnstelUngan B.V.N.G.O ' 37 3 % 103 % _ B.V.N.G.O ' 38 3 — _ — 63 % 96 100 % 95 V » 95 % 100 100 % 100 % 101 97 % 97«/4 104 % 101 D.-B R Mil Kendeng L O.-J R My Oostk C M « „ S " S Rubb 99 55 100 % i % 1ÖÖ % ScheepvaartmaatschappUen 153 134 119 128Ü 165 126 137i'a 153 109 134 119 125 I6414 136 H A Lijn J.-C.-J.-lUn K N S Ml Kon Paketv Nea S Unie O S eert Rott Lloyd Stv Uii N 100 97 961.1 96I4 B V O Z ' 37 4Gem Cr 40-j.3 Ned B 5 % 4 Pandbrleven:A H VY G.(3%)3A Hyp.b XY 3 % A H B 3 % 3 Bat Hyp B V/l D Hyp B 3 % Frlesch Gr iVi Fr Gr 0 % 3 Gr H B 3%3Gron K B 3 % H H B D S'A H.H.b.K 3^2)3 % H.V.N.G 3 % 3 MU V H Cr 3 '/» Nat H.vp.b 3 % Nat H.b 3 % 3Ned H.b 3 % 3Ned H.b s B 3 N.w Hyp.b 3 % o Hyp.b VA 3 Kott H.b 3 % Suikerondernemingen H.ver A'dam 129 129 % J C MU 65 '/« 64 % N.-I S Unie 93 91 % V i C Mi ] 32 30 % 100i'2 100 Va 100 U H 2 % 3 % U H 2 % KL 3 % [¦ W H s N.O.3 % 100 Idito 31/2I 3 m » 96T8 96 % dito 3 DOOB Die I.UIDSPBEKCB HILVERSUM I — Vrijdag 18.20 Pianoduo 18.50 Actualiteiten 19.00 Nieuws 19.1B Regerineaultzending 19.35 Brabants halfuur 20.00 Nieuws 20.05 De gewone man 20.12 Omroep koor Radio Philh Orlcest en aollsteu 21.45 Godsd causerie 22.00 Populair concert 22.45 „ De zin van het huwe - Itjk " causerie 23.00 Nieuw » Zaterdag — 7.00 Nieuws 7.15 Gra mofoonmuziek 7.45 Gebed 8.00 Nws 8.15 Gramofoonmuziek 9.00 Voor de vrouw 9.35 Strijkorkest 10.00 Voor de kinderen 10.15 Gramofoonmuz 11.00 Voor de zieken 11.15 Orgel 12.03 Piano 12.33 Amusementsorkest en so listen 12.56 Zonnewijzer 13.00 Nws 13.20 Metropole ork 14.00 Hawaiian 14.20 Engelse les 14.40 Kamerorkest en soliste 15.20 Gregoriaans 15.50 Gramofoonmuziek lC05 Reportage 16.40 Gramofoonmuziek 17.10 Voor de jeugd HILVERSUM II — Vrijdag 18.00 Nws 18.15 Felicitaties 18.30 Strijd krachten 19.00 Denk om de bocht " 19.15 Orgel en zang 19.30 Holl Ge meente in Londen " catiserie 19.45 Radiokrabbel " 19.55 Berichten 20.00 Nieuws 20.05 Boekbespreking 20.15 Piano 20.35 „ Mens onder Mensen " causerie 21.00 Verzoekprogramma 21.40 „ De Ducdalf " 22.00 Buitenlands overzicht 22.15 Gramofoonmuziek 22.40 Wijding 23.00 Nieuws Zaterdag — 7.00 Nieuws 7.15 Gym nastiek 7.,10 Gramofoonmuziek 8.00 Nieuws 8.18 Gramofoonmuziek lO.Oo Medische causerie 10.05 Morgenwlj ding 10.20 Radiofeuilleton 10.35 Ar beidersuitz 11.40 Viool en piano 12.00 Accordeon 12.33 Gramofoonmu ziek 12,55 Kalender 13.00 Nieuws 13.15 Promenade orkest 13.50 Gramo foonmuziek 14.00 „ Het Nederlandse lied " 14.20 Amateuruitzending 14,50 Streekuitzending 15.10 Radio Phllh orkest en solisten 16.00 „ Van de wieg tot het graf " causerie 16.15 Dansmu ziek 16.46 Sport 17.00 Gramofoon muziek 17.30 Voor de jeugd RADIO CENTRALES Lijn 3 Zaterdag — 7.00 VI Br Nws 7.05 Gram 7.30 Kron 7.40 Gymn 7.50 Verz.pr 8.00 Nieuws 8.05 Gram 9.0O Eng L P Nieuws 9.10 Verz.pr 10.00 Orgel 10.30 V d sold 11.00 Ork lea der 11.30 Arb.ork 12.00 VI Br Sa lonork 12.30 Weer 12.32 Licht ork 13.00 Nws 13.15 Gram 14.00 Fr Br Verz.pr 14.30 Zangpl 15.30 VI Br Orgel 16.15 Muzikale causerie 71.00 Gram 17.05 Nieuws 17.15 Accordeon 17.30 Eng L P Sportreportage 18.00 VI Br Ace 18.15 Volksliederen 18.30 V d sold 19.00 Nieuws 19.80 Zang 19.50 Feuilleton 20,00 Omr.ork 21.00 Fr Br Gr 22.00 VI Br Nieuws 22.15 Verz.pr 23.00 Nieuws 23.05 Jazz muz 23.30 Gram Lijn 4 Zaterdag — 7.00 Eng H S Nleuwef 7.15 Gram 7.50 „ Lift up your hearts " 7.55 Weer 8.00 Fr Br Nieuws 8.10 Conc 9.00 VI Br Nws 9.05 Gram 10.00 Lux Ménage en Musique VI 10.30 Eng H S Bohemian Players " 11.00 BBC Welsh Orch 12.00 Samba ork 12.15 Gram 12.55 Weer 13.00 Nieuws 13.10 „ Something to sing about " 13.35 Mijnwerkersork 14.10 VI Br Mozart 15.00 Kalundb Omr ork 16.30 Fr Br Klass verz.pr 16.80Ens Alexandre 17.00 Ber 17.10 Verv Alexandre 17.40 „ Les Six joursdu Reporter " 18.00 V d sold 18.30 Accordeon 18.45 Eng H S Ork Da vidson 19.15 Eng L P Radiojour naal 19.25 Voetbalpraatie 19.30 Ierseminstreel Terry 20.00 BBC Midland Light Orch 21.00 Starlight Hour;22.00 Nieuws 22.15 Squadronnairea 23.66 Nieuws B *- ERRES S.Z 16S De ERRES STOFZUIGER CYLINDER MODEL voor snel en grondig werk Vraagt U het maar eens aan de huisvrouwen t^e deze stofzuiger reeds jaren in gebruik hebben Ook op dit ERRES-product waarmee uw dagtaak veel lichter en aangenamer wordt kunt U bouwen Compleet met 10 uiterst lichte doch zeer sterke hulpstukken voor snel en doelmatig stofzuigen De ERRES SZ 305 met zijn degelijke constructie en tot in de puntjes verzorgde afwerking verze kert U een dagelijks storingvrij gebruik gedurende vele vele jaren Vraag uw Ettes handelaar eens om inlichtingen of een gratis demonstratie ERRES Stofxuigers Vloerwryvers van der Heem producten « Vraagt Demonstratie bij DE OPLOSSING VOOR IEDERE MUUR Het nieuwste van het nieuwste VOOIT kon U dromen dat muren zo mooi kon den zün zo prachtig van Ulcur In zulke zaxïhte pasteltinten ' MNT-UP matte olieverf die met water kan worden gemengd VOOR AI.,I..E MUREN Pleister-Cement ja zelfs op behang Hardboard of hout DEKX meestal in één maal zonder ondergrond Droogt in één uur Voor binnen - en buitenmuren Kan met water en zeep gereinigd « orden Vraagt de prachtige kleurenkaart van „ PAINT-UP " bij VERFKEIZER UTRECHT VOORSTRAAT 94 HHjVERSUM LEEUWENSTRAAT 6 Koopt bij onze ADVERTEERDERS \ Echte \ JONGENS PÏAMA'S | Leulte MEISJES PYAMA'S TE KOOP op een der mooi ste punten der stad Herenhuis met tuin en uitgang voor zien van PEGTTS en moder ne gemakken zeer geschikt voor medicus kleinere wo ning moet beschikbaar zijn Te bevr ond no N-6588 Adv Bur ALTA Pausdam Vacantie-Scheveningen Te huur gem Kamers met gebr van keuken C V d ZWAN Dr de Vis serplein 80 Scheveningen DAMESCAPES Popelin gerubberd in beige en marine i 21.75 I Maison de Bonneterie Nachtegaalstraat 16-18 Utrecht Neerlands meest gevraagde technisch volmaalcte stofzui ger Gaat jaren meel ƒ 175 # POPULAIR MODEL bijzonder practisch, de aan gewezen stof zuiger voor Iclein be huisden ƒ 110 - VLOER-WRIJVER Bespaart tijd en geld ideaal voor winkels kantoren en bedrijven werltt tegen drie werltstets op gaat jaren mee ƒ 150 - r-^-j R S STOKVIS l ZONEN N V ^"^ Verkoopkantoor e Utrecht Wittevrouwensingel 95 CckHHrman ^^ OUDE GRACHT 260 - TELEFOON 13813 UTRECHT KLEINTJES Bijzonder aardig wit nubuck schoentje Zeer prettige dracht California - systeem chique modellen Fraaie bruin calls sportmolière mei zeer en tóch voardelig Luchtig en veer krachtige licht bruine zomer molière met gevlochten voorblad SIIVION DE WIX N.V heeft in haar filiaal Amsterdamsestraatweg te Zuilen plaats voor een FLINKE LEERLING-BEDIENDE 14-17 jaarl Voor een goedwillende jongen bestaat de gelegen heid het kruideniersvak grondig te leren Zij die interesse hebben en meer willen weten over werk en toekomstmogelijkheden worden verzocht te schrij ven naar SIMON DE WIT N.V Personeelsafdeling Postbus 2 te Zaandam WOONARK te koop liggende Fortlaan in de Vecht Inlich tingen B V Tuyllkade 17bis Sierlijk opengewerkt wit leder schoentje. Californrasysteem Filialen te UTRECHT STEENWEG 59 AMERSFOORT LANGESTRAAT 16a VREDENBURG 24 ZEIST SLOTLAAN Ic Zeer leuk zwart lak sandaletje Ook fn wil en bruin leder 9,a tv h ««|> afmg^odem MOTOK-PRAAM te koop mo del Westlander 8 ton in pri ma staat Benzinemotor Te bevragen Pauwstraat ' 26bis Telef 21020 Te koop een in prima staat zijnde „ JANSON " met z.g.a.n banden voor elk aannemelijk bod C v d Bosch Vreeswijk Telefoon 286 RIJWIELEN Dames en lieren voordat tJ een rijwiel koopt komt eerst zien van Swinden straat 9 Nieuwe en als nieuw vgnaf f55 — Te koop wegens vertrek STOF ZUIGER „ Gazelle " 120 v met toebehoren zo goed als nieuw van Swlndenstraat 95 SCHRIJFMACHINE Under wood no 5 Vossenlaan 17 Bosch en Duin Goed onderh tweeling KIN-DERWAGEN Burg v d V van Zijplaan 88 Tuindorp Te koop houten LEDIKANT fwtjfelaar met spiraal en spiraaldek in zeer goede staat Billijke prijs 2e Atjehstraat albis Te koop aangeb HERBNRIJ WIEL in goede staat Dr J P Thijssenlaan 25 Tuindorp Aangeb een beste ROEIBOOT zonder gebreken Cambler v Nootenstr 30 Maarssen Te koop 2 1-pers LEDIKAN TEN samen voor f 25 Te zien Oostorstraat 35 Twee CRAPAUDS met vier stoelen terr " bekleding we gens overcompleet Catharijne singel 125bis 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 28 April 1950 ^ 57e Jaargang No 305 Pagina 8 UTRECHT5C ^ BELGISCHE TRICOTAGE ^ voor dames heren en kinderen TOURrNGCAR REIZEN Dagtocht Bollenvelden Zondag 30 April ƒ 6 — Mlddagtoeh ten 29 April ƒ 4.50 Middagtochten Betuwe 3 4 5 en 6 Mei ƒ 4.00 Ie Pinksterdag Dagtocht Valkenburg ƒ 10 — Ie Pinksterdag Dagtocht Brussel ƒ 12 — Kosten collec tieve pas ƒ 1.25 Met Pinksteren 4 dagen Parijs met algehele verzorging en diverse entrée's ƒ 85 — Vertrek 27 Mei Programma en plaatsen verkrijgbaar bij alle kantoren van MSSONE-LINDEMAN N.V en Touringcarbedr PELSTEE Zeist Telefoon ZZ2 ^ TOUWHANDEL zoekt ener giek verkoper voor het Centrum des lands Moet ingevoerd zijn bij de Industrie Vakkennis geen absoluut vereiste Vast sala ris provisie en onkostenver goeding Brieven onder no 551 Bur Winschoter Courant Win schoten PLAATST EEN KLEINTJE Jongste bediende m gevraagd op Handels kantoor Brieven njet uitvoerige in lichtingen onder no 8372 bur van dit blad TE KOOP direct van parti culier zo goed als nieuwe Standard Vanquard 1949 Slechts even bereden Te bevragen GARAGE VAN KOOIJ Soest I Uitstekende kwaliteit • Sportieve modellen • Voordelige prijzen Fantasie gebreide Damescamisoles mei schouderbandjes in rosa mU bleu alle maten 1.98 bijpassende slips alle maten 1.59 • Uitgebreide sortering Tricot ages in fan - »^ tasie gebreid interlock en netweefsels ^ Schriftelijke bestdtingen worden gaarne axmgenomen Verhoop begint a.s Zaterdag y DALCO MEZZOCHROME de kwaliteitstilm voor uw vacantjefoto's en allerlei andere op - namen Prijs4x6V5 ƒ 1.25 6x9 ƒ 1.40 6Vjx11 f 1.85 DALCO MEZZOPAN de Ideale panchroma tische kwaliteits-film alle toonnuances ko men volmaakt tot hun recht Prijs4x6V2 ƒ 1-50 6x9 f 1.65 6V2x11 f2.15 Raacir'-^ori uw Foiohaii ' rf ^' e Dalco film ^» doe / hei meesi geschiki Is DAICP ^ UPERPAH voor opniiiiien binnen en buiten die om een extra gevoelige resp een bijzonder snelle film vragen Prijs4x6Vï f 1.55 6x9 ƒ 1.70 6V2x11 f2.25 De NATIONALE FILM mei wereldrepuiaiie NEDERiANDSCHE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE N:V ~ -¦ SOESICJyiNEN Valdelis en liet geluk De sfeer van roman tiek bloemen en blij heid dte het parfum Valdelis met zich brengt roept altijd weet bet geluk öp Een massief geschenk is een ZILVEREN SIGARETTENKOKER Gekochi bij MSCHMI ^ STEENWEG 63 fcoMdriastr Tcl.10806 Aan de Slotlaan te Zeist wordt winkelpand TE HUUR AANGEBODEN met riante bovenwoning on der overname der betimme ringen Grondoppervlakte ong 150 m2 Huurprijs mo menteel ƒ 45 — per week Aanvragen te richten onder 8373 bur van dit blad GEVRAAGD Buffetjuffrouw W g g V Aanmelden Ganzenmarki 2 TE KOOP een met Juni te aanvaarden LIEF LANDHUISJE gebouwd 1949 geheel vrij gel te Beekbergen met 2500 m2 bosterrein eigen automatische water voorziening vaste wastafels str water garage en schuur Billijke prijs Te bevragen SCHOTANUS ' Woning - en Landerijenbureau JULIANALAAN 37 - BILTHOVEN Leest het Utrechtsch Nieuwsblad 5 - 1 van onze Confectie-afdeling M Swagger in Zomer velours.geheel gevoerd vele kleuren — »».„ Maten 38-46 57 Zomer-flausch dames mantel " geheel op zijde moderne « euren ^^^ omgeslagen Maten SS-tó ^^ 75 mou.w,«eheeiievS * sprekende kleuren Maten 3844 O^TS J l Grijzejongedames'tofti f juist wat U zich wensüMaten 52,36 JJ7 & ring in wie en pastel kleuren ^,„ Maten 34:3(5 £ j LANGE VIESTRAAT il ' " Cb^fw * tet « sn da jS - Toile mat-imprunê "' tiamesfapon zeer aparte dessins en kleuren Maten 38<44 17^0 „ Marianfcr ' VisctalinVdimesjajJon ^ met modefne aange • knipte mouw alle • mode-kleuren »..«,» Maten 38-46 £ 2 Mat-crêfie i'mprimé.'dames Uni doupion de grote | \ japon zeer apart in model mode met ajour prachtige \ ü dessins en kleuren ^ ^ i pasteltinten ¦• y^Ts ^ v ^^ Maten 38-46 24 ï *'»"" 38-45 Zii XÉ UTRECHT C »^— ——— i"**P-—**«i —^' " 1 ¦ ¦¦¦»¦» ¦ « ¦ IBII I I I«I1 » 1 II « III1 1 I I II » ¦¦¦¦¦¦¦¦ IMIIM^MiW.I — lil I ^ n ^^ KLEIA Te koop primj GEN op kogel St prijs t 25 r a n j avastraal Schrijf - en KO MACHINES m ge prijzen I bedrijf „ Silcal 18 Zeist Tel Te koop een 390 X 90 cm El 130 cm Br bur van dit 1 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag ' 28 ' Xpi-il 1950 5 ' 57e Jaargang No ' 305 ' Pagina ' 9 BELANQRIJK NIEUWS voor de Huisvrouwenll VANAF 29 APRIL A.S EN VOORLOPIG TOT 28 OCT 4 0 / KORTING OP ALLE ARTIKELEN lr \ Gekocht en afgehaafd in de Kruidenierswinkels van / *-' Coöperatie UCO 2 % voor thuisbezorgde artikelen De kortingen zullen worden uitgekeerd in de week vóór St Nicolaas Coöperatie Uco handhaaft daarbij haar scherp concurrerende prijzen Coöperatie Uco gaat door met de vele Speciale Aanbiedingen welke de huisvrouwen steeds zulke belangrijke besparingen bieden De kortingen worden gegeven op ALLE artikelen dus ook margarine suiker etc De Uco-Kruidenierswinkels zijn gevestigd Ondiep 67 Rijnlaan 56 Kanaalstraat 203 Homeruslaan 85 W A Vultostraat 114 In Zuilen Egmondkade 6 Sw van Zuijlenweg 55 M de Klerkstraal 2 Amsterd Straatweg 502 Jutphaas Dorpsstraat 44 De Bilt Nieuwstraat 79 Zeist Steinlaan 42 DE IN DE UCO VERKRIJGBARE HAKA-ARTIKELEN BIEDEN DE BESTE WAARBORG VOOR KWALITEIT EN GEWICHT lil Door samenwerking naar meer Voorspoed Wordt Lid en Verbruiker van de Coöperatie voor Stad en Provincie Utreclit De „ UCO " KANTOOR WILLEM VAN NOORTSTRAAT 13 TE UTRECHT ^ Im.éi \ fuim VROOMtDREESFIATO THEEDOEKEN firote maat THEEDOEKEN VISCOSESPONZEN «^ Grote maat J9cl ZILVERPOETS- Prima liwaliteit Jilcl DWEILEN „ Prima molton / JcL 85ei 1.5S 1.90 l « 1.W 24ci 7.*5 2.90 THEEDOEKEN Zuiver linnen BADOOEKEN POTDOEKEN VAATDOEKEN LAKENS tSO cm breed LAKENS 160 cm breed SLOPEN HUISHOUDTRAPPEN Zeer solide Per trede 1,25 STRIJKTAFELS-ft--Bekleed erote maat lUi '*' Ter overname aangeboden ' n KRUIDENIERSZAAK omtrek Pijlsweerd met grote woning In ruil voor kleine woning in Utrecht of omgeving Br no 8266 bur van dit blad MINOR AUTO te koop type station car nieuw juist inge reden Te bevragen Zaterdag en Maandag Marlo N.V Bilt straat 52 T « koop ïrövifiifgfil Gevr kleine LUCHT COM-PRESSOR voor verfspuit event ' zonder motor Br ond no 8336 bur van dit blad een grote onder no Te koop gevraagd BOEKENKAST Br 8316 bur dezer Te koop gevr een SOL,£X aiJWIEL in goede staat Br ondex ' no 8301f bur dezer Te koop gevr Marie Corelli „ De smarten van Satan " Br met prijsopgave onder no W 61 adv bur Havekotte Biltho ven M i i 7 " ' y ' ' y ^"' ' ^ " ' v.i,j ' i i ii iii j i M ii;i«i ' DAGMEISJE gevr van 9 tot 2 uur Bergers J.P Coen straat 82 AGENTEN gevr Kulme ver dienste aangeboden door solide spaarinstelling Tevens speelt elke spaarder gratis mee met de Staatsloterij Voor actieve werkers 40 50 gld verdienste per week Br no 8302 bur dez Gevr VERTEGENWOORDI GER voor de verkoop van che mische producten in Utrecht en omstreken Net bespraakt en energiek persoon voor be zoeken van zaken-inrichtingen bedrijven en industrieën Voor intensief werker zeer goede vooruitzichten Voorl proeftijd op gunstige provisiebasis Schr sollicitaties met voll inl no 8319 bur dezer Te koop aangeboden pracht KAMPEBHTENT 3.50 bU 2 M plus luifel 2 M Hoogte zijkant 2 meter midden 2.50 2 2-pers houten kribben prima ge raamte houten vloer kookkist Absoluut waterdicht J van Wees Kanaalstraat 132 Utr Gevr een net dag en nacht straat 85 MEISJE voor Burg Relger - Gevr een nette JONGEN bü de Spoorwegboekhandel Led tijd 14 15 jaar Aanmelden hal station Welke bekwame FIJNSTRIJK STER wil ons Ski dagen per week komen helpen Strijkin richting J Meerveld Waal straat 8 1000 PAKDEKENS p st f2,50 1 pers bedden + kussen ƒ 19 losse kussens p stuk ƒ 3.50 ma trasvulling p pond ƒ 0.40 ge stikte dekens p stuk ƒ 6 J Geerts Lijnmarkt 37 Utrecht tel 10228 Gevr DAMESKAPPER(STER hoog loon prettige werkkring Zelfstandig werken Br no 8346 bur dezer Alleen in het Van Luyn's BBDDENHUIS Predikheeren straat 4 bij de Neude te Utr 2-pers 3 delig matrasstel f50 l-pers matras prima gevuld f27.50 2-pers ledikant met spiraalmatras f 27 dito l-pers f 17 2-pers gezondh.matras f 25 2 pcrs opklapbed met fijn ge weven gezondh.matras f 40 2 pers verendichte ¦ beddentijk f35 2 pers matrasstel verend binnenwerk t 96 Bij aankoop van f 50 een deken voor f 0.50 Bij aankoop van f 100 een zui ver wollen deken voor f 1 — Gevr nette FABRIEKSJON GENS van 14 tot 18 jaar N.V NasFra Rembrandtl 18 Bilt hoven Gevr net MEISJE v.d en n goed kunnende werken en ko ken Br W 62 adv bur Have kotte Bilthoven Koop nu een Rijwiel B.S.A BURGERS GERMAAN MAGNEET PON R.S STOKVIS VESTING enz enz TOUR - en SPOBT RIJVVIBLEN Prijzen vanaf f 107.50 Betaling desgewenst In 3 - 6 - 9 of 13 maanden I OUDE GRACHT 2801I Telef 13813 1 RADIO LIEFHEBBERS Regel matig hebben wij gebruikte doch zorgvuldig gereviseerde toestellen in voorraad met volle garantie tegen lage prij zen v.a f 25 De nieuwste Philips Erres en Waldorp v.a 1 H5 met nieuwe golflengten schaal kunt U 2 dagen op proef krijgen en betalen naar wens Wij ruilen Uw toestel in Sinds 20 jaar het vertrouwdste adres Stofzuiger voor 12.50 per week in l jaar Uw eigen dom Radio Jaarsveld Bern Weerd O.Z let op no 12 t.o de sluisjes Telefoon 19836 Aangeb keukenstoelen keu kentafels werktafels KAS TEN klaptafels klapbanken,enz Priizen alle zeer billijk.J Geerts Gansstr 62 UtrechtInrijpooit _ Te koop aangeboden Singer HANDNAAIMACHINB 165 — trapn.machine Naumann f85 - Singer kleerm trapnaaimachi ne f 125 ainger in moderne sa ionkast Alle onder garar.'.ie desgewenst op gemakkelyke betalingswijze Te bezichtigen Heerenweg 40 2xbellon b d Amsterd Straatweg Tel 23968 Gevr MEISJE voor handwerk in de maatkleermakerij en een kleermaker voor het atelier grootwerker bij H v Buu ren Da Costakade 2 hoek Von dellaan THEESERVIEZEN 15-delig porselein f 32 HO Fa J H Gi-oe neveld Brigitténstfaat 2 Voor serieuze adressen betaling in overleg vanaf ƒ 1 per week Gevr enige bekwame STRIJK STERS Stoomwasserij Chr v d Berg en Zn Aanm Vleuten seweg 27 na 6 uur DAMES - EN HERENRTJWIEL te koop In prima staat Rii wielstalliiig Domplein 8 Tot ' s avonds half zeven Wegens huwelijk van het te genwoordige een flink MEISJE gevraagd in Chr gezin met kinderen Liefst v d dag Me vrouw de Boer Prof L Broe kemalaan 2 Utrecht Tuin dorp Tel 12195 TRANSPORXFIETS Te koop aan.ceboden in goï-de staat voor slechts f B.ï Te zien Tim merfabriek Zweden " Pauw straat 22 Utrecht 1.5 » 8.50 12.90 10 « 24ct 25ct MOUWPLANKJES Bekleed WERKBORSTELS -- Cocos 14 cl Gliedent wasborstel Z5ct AFWASKWAST _ " Prima vulling 12 cL CIOSETBORSTEIS ^- Union 09cl HANOSTOFFERS -- Reclame 49 et STRAATBEZEMS -- Prima l(v(allteit 7Uci ZEILZWABBERS -„ met stootband l *'* MATTENKLOPPERSjj - 2ware rotting " dct NABELSCHUIERS - Per2stul(S 24ct HOISHOUDZEEP Per dubb stuli 10 cL LINOLEUMWAS.A met terpetijn 3Ucl MEÜBELWAS -,^ Alle Itleuren oVcl KOPERPOETS -- prima liwaliteit ZOct STAALWOL ^ met zeep per doos 2Uct PANSPONZEN Per 3 stuks 24et KEUKENTAFELS ZAKDOEKEN 49 36-29 et JASSCHORT met Vlindermouw Sterke Zephir 6.'5 BRETELSCHORT Gummi Extra zwaar Grote maat Flinke maat KEUKENSTOELEN gelakt WRINGERBOK Extra zwaar WASPENNEN m veer 25 stuks 93 et KLEERHANGER KASTPAPIER Wit 5 meter AJet DAMASTPAPIER « Gekleurd 1 % meter • STcfc KASTRANDEN A Wit 3 /« meter lOct Gekleurd 3)tmeter ISet Pakjes FONTIJNZEEP met broekhanger per 2 stuks ZINKEN TEILEN 50cm 6Dcm lOcm 6.60 50ci 1.75 1.70 48«:t 3,65 4,80 ZEEPKLOPPER Prima vertind 19 AFWASBAKJES 5 p.c Groot stuk TOILETZEEP diii parfums Groot stuk BADZEEP 240gr fijne parfum ^ JIIOZEEP f?r 14 p.c BADSPONZEN et Emaille MOTZAKKEN 25 et Grote maat STOFBLIKKEN Zware kwaliteit 65et 1.95 35ct AMERIKAANSE KOFFIEPERCfllATOR aluminium % Ltr 3 *^' WANDKOFFIEMOLEN ''^" Prima maalwerk met garantie 8i '** YROOMcDREESMAlV ]^ LANGE VIESTRAAT — STADHUISBRUG 1UMB0 \ Te koop HILLMAN MINX 1949 Renault gesloten bestel wagen 1 ton 1949 Utrechtse weg 9 Zeist Telefoon 3179 Aangeboden D.K.W R.T met beste banden ook ruilen voor zwaarder niet boven 350 cc Walkartweg 7 Zeist Dubbel Egyptisch linnen RE GBaSTJASSKN en MANTELS f 39.50 Emzed Lijnmarkt 28 Utrecht Elke ovttiïï h nog geen JUMBO Mannen die het in de praktijk hebbeü ondervonden kiezen nu een JUMBO omdat rij weten dan het beste van het beste te hebben De soepele pasvorm schenkt bewegingsvrijheid de vlotte coupe en mooie opengeslagen kraag geven een correct aanzien En dan de kwaliteit Stof die lang héél lang meegaat driedubbel gestikte naden welke kans op uitscheuren voorkomen extra beveiliging op de plaatsen die gauw slyten Ook U kiest zoals zovele anderen het „ sportcostuum van de arbeid " - een JUMBO overall Leverbaar in blauw wit en khaki Odk de Jumbo stof - en kantoorjassen manchesterbroeken en werkpakken colberts etc munten uit door kwaliteit afwerking en pasvorm ^ ¦ ylol en oerilerk BEORUFSKUEDINC UTRECHT ^-^^ 7880 TOKOZAAKJE kruideniers waren aanverwante artikelen Volkrijke omgeving wegens ouderdom Ruime woning Koopprijs f 1500 — Woningruil verzocht Inlicht Jansen's Za kenbureau Lijnmarkt 9bls Utrecht DIVANBED f 15 - divan f20 - tweepersoons ledikant m bed ste f 35 — 2 fauteuils f 10 — bureau ministre f 25 — Old Finish ameublement f 150 — pracht pluche divankleed f45 — eiken linnenkast f35 - zwaar verenbed f 35 — Lange Smeestraat 13 KLEINTJES Te koop prima KINDERWA GEN op kogellagers in goede Et prijs f 25 reiswieg f 5 z g a n Javastraat llbis Utrecht Te koop BEDRIJFSPAND leeg te aanvaarden Koopsom f 9.50O Br onder no 8309 bur dezer Te koOD AIREDALE TERRIER ruim 2 jaar oud met pracht stamboom Te bevragen Meu lenkamp Corneillelaan 28 2-PeiS houten LPLiKANT m spiraal en 3-delig bedstel z.g a.n tegen elk aannemelijk bod ZandhoXsestraat 26 Spoed gewenkt Schrijf - en KOFFEHSCHRIJF MACHINES met garantie La ge prijzen Kantoormachine bedrijf Silca " Weeshuislaar 18 Zeist Tel 4554 COCKTAIL-STlCKS voor Uw feesttafel per 7 '< je 25 cent Kantoorboekhandel va der Woude Lijnmarkt 26 Te koop een Perz LÖÏ>ER 390 X 80 cm Een kleedje 250 x 130 cm Br onder no 8298 bur van dit blad Gevr een MEISJE voor d of d en n Klein gezin Hulp van werkster Oude Gracht 283 Mevr van Randw^k Oranje Nassaulaan 1 Zeist vraagt flinke zelfstandige DIENST BODE voor dag en nacht Goed kunnende koken Aanmelden na 7 uur 2e BEDIENDE gevr voor de herensalon bij André Melief CV Dames en Herenkapper Slotlaan 4 Zeist Zult U zeggen wan neer U de nieuwste Philips Waldorp en Erres toestellen hoort Het lijkt werkelijk heid 2 dagen kunt U ze bij U thuis probe ren U belt even 19836 wij brengen ze bij U thuis De betalingen regelen wij met U Uw oude toestel ruilen wij in Sinds 20 Jaar het ver trouwde adres en re paratiebedrijf RADIO JAARSVELD BEM WEERD O.Z 12 t.o de sluisjes Telef 19836 Gevr in klein gezin net DAG MEISJE van 8—5 uur Aanmel den na 7 uur Becude Steen weg 56 Gevr net MEISJE voor dag en nacht goed kunn werken en koken Br onder no W52 adv bur Havekotte Bilt hoven SPECIALE AANBIEDING gabardine sportjacket met rits ƒ 15,75 bijpassend sportbroekje ƒ 8,90 en ƒ 9,50 Elke 25ste koper boven ƒ 10 — als extra attrac tie een regenjas of re genmantel cadeau COHE voor lederen motor - regen en sportkleding Oude Gracht 220 hoek Hamburgerstraat UTRECHT Leeuwenstraat 53 HILVERSUM In tehuis voor oudere dames en heren wordt gevraagd een flinke eenvoudige HULP IN DE HUISHOUDING enigszins bekend met koken Niet bene den 30 jaar Aan hetzelfde adres iemand die goed kan koken en wat eenvoudig huis werk wil verrichten tegen 1 Juni a.s Brieven Pauw van Wieldrechtlaan 19 Zeist Gevraagd een flinke BEDIEN DE niet beneden 18 jaar bij Arétas zaadhandel Amsterd Straatweg 62 Nette wedn met vast inkomen vraagt een nette HUISHOUD STER met bedoeling huwelijk Goed bekend met de huishou ding 55 4 60 jr gezond en nette verschijning N.H Br no 100 E de Ruiterstr 30 agent U.N Breukelen ï ^.' i;«rso|ieel aongeboiMiR Energieke jongeman 22 jaar biedt zich aan voor AVOND WERK 7—10 uur onverschil lig wat Br onder nr 8283 bur van dit blad Bieijt zich aan flinke WERK STER voor hele dagen van 8 tot 4 uur Van goede getuigen voorzien Br onder nr 8288 bur van dit blad B.z.a nette WERKSTER voor Maand t.m Donderd of en kele dagen daarvan Br onder nr C299 bur van dit blad Bied zich aan jonge WERK STER voor 2 of 3 dagen per week ook genef?en halve da gen Brieven onder nr 8320 bur van dit blad Juffrouw 42 jaar erv HUIS HOUDSTER z.z.g.g in be schaafd milieu Br onder nr 6318 bur van dit blad Gedipl COUPEUSE maakt chique damestoll mantels mantelcost Ook pasklaar Meisjeskleding alleen pasklaar en patr vlotte leuke model len Tel 18216 W van Noort straat 41 HUISNAAISTER heeft nog 2 dagen vrij Bi * onder nr 8289 bur van dit blad Juffrouw 37 jr z.z.g.g als HUISHOUDSTER klein gezin of heer alleen Utrecht of om geving Br no 7943 bur dezer Twee dames zoeken THUIS WERK onverschillig wat met veel " vrije tijd Br onder no 99 agent U.N E de Ruiterstr 30 Breukelen JONGEDAME 21 jaar zoekt een werkkring per 1 Sept in Zeist Utrecht of omgeving b.v in winkel Br onder no 4430 boekh Kraal Zeist ¦•«•% ' mk ¦\^ Et ïtwsasf 0^vra«tgt ^ Gevr door dame met een kind ZIT-SLAAPKAAMER of étage met eigen kookgelegenheid Br onder no 8267 bur dezer Beslist nette jongelui P.G die wensen te trouwen zoeken gedeelte van een WONING Br onder no 8275 bur dezer Jongedame 25 jaar zoekt ge meub KAMER met stromend water Br onder nr 7958 bur van dit blad Heer b b h h zoekt ZIT SLAAPKAMER zonder pension liefst centrum stad Br ond no 8287 bur dezer Echtpaar met 2 kinderen man academicus zoekt WOON RUIMTE met keuken of ka mertje daarvoor in te richten in Utrecht Spoed gewenst Br met volledige inlichtingen worden gaarne ingewacht on der no 8291 bur dezer Heer 36 jaar alleenstaand zoekt spoedig ruime ZIT SLAAPKAMER met str water en stookgelegenheid ' zonder pension op goede stand omg Blltstraat of Wilhelminapark liefst klein gezin Br onder no 8294 bur dezer Echtpaar z k arts zoekt KAMERS in Utrecht al of niet gestoffeerd of gem voor S A 6 maanden Br onder no 8333 bur van dit blad In onderhuur gevraagd een RUIMTE of groot vertrek met gas electra en water event zolder met idem voor verga deringen van besloten club Br onder no 8284 bur dezer Te huur gevr BENEDENHUIS of heel huis in Utrecht of om geving door arts met gezin Geen prcktijk aan huls Br ond nr 7902 bur van dit blad 2 Meisjes zoeken 2 KAMERS ongemeubileerd ' of zolder Mariastraat 47 Utrecht WOONARK te huur gevraagd geschikt voor 2 rfjersonen Br met prljsopgaar onder no M 6587 adv bur Alta Paus dam Utrecht mST '- ".' téfmii * Atingebo^^n Luxe WAGENS te huur f20 per dag zonder benzine Te bevragen Kanaalstraat 49 tegenover Badhuis Tel 20015 Na 18 uur Aangeb gem ZIT SLAAPKA-MER met str water zonder pension in het Wilhelmina park voor heer alleen Br on der no 8370 bur dezer Aangeboden zorgzaam vrien delijk TEHUIS voor 1 of 2 kin deren van 2 tot 6 jaar Billijke voorwaarden en dokters toe-zicht Br onder no 8343 bur van dit blad Aangeboden net KOSTHUIS voor 2 pers geen Polen om geving Amsterd Straatweg Br onder no 8293 bur dezer Ti/iDen INSTITUUT ROZENIT/lAL ' LUCAS BOLWERK 15 TELCrOOH 13M0 - UTRECHT Te huur grote gem ZITKA MER en slaapkamer met str water liefst met eigen bed voor 2 pers of echtpaar met pension of warme maaltijd Oude Gracht 144bis Aangeboden zonnige ZIT SLAAPKAMEB met vaste was tafel aan straatzijde tegen 1 Mei Vogelenbuurt Br ond no 8316 bur dezer Te huur voor direct KAMERS voor beslist rustig echtpaar Br onder no 8324 bur dezer Voor solide bedrijf klein IN - DUSTRIE PAND m woning 100 M2 betonvloer veel licht voor vele doeleinden geschikt Rustig gelegen bij Zeist Tel K 3439-254 Te huur voor dame b.b.h.h een zonnige ZIT SLAAPKA-MER gestoff V w bergkast en z In Oog in Al Br ond no 8276 bur dezer i^m^Mm voor een DAMESHOED bil Lorjé o Gracht 128-132 Utr Vacantie Bilthoven Gemeubil KAMERS keuken pr stand tot half Juli voor 2 volw 73 per mnd event later perm Br onder no 8430 bur dezer p^|;r Wonfnsxttii Aangeb vrije zonnige BOVEN WONING A'dam W gevr huis te Utrecht Brieven Braamstraat 18bis Utrecht Aangeboden HEEL HUIS te Zuilen 6 kamers keuken zol der tuin Gevr kleiner huis omgeving schouwburg Wil helminapark Br onder no 8290 bur van dit blad Draagbare Koffer Radio compleet ƒ 160 — Radio Gramofoon import ƒ 325 — Import radio reeds vanaf ƒ 115 — met balans eind - trap ƒ 275 — Nog enkele nieuwe over jarige toestellen tegen zeer lage prijzen Stofzuigers Ruton Hol - land Electro Fridor reeds v.al ƒ 2.50 p week op korte termijn zonder rente-verhoging RADIO BOSMAN CATHARIJNESINGEL 18 Telef 20391 WONINGRUIL Gevr boven woning in Zuilen 3 kamers keuken in ruil voor beneden woning in utrecht Br onder no 8268 bur dezer WONINGRUIL Aangeb gehe le bovenverdieping van huis bestaande uit ¦ voonkamer 2 fl slaapk beide met wastafel kleine slaapk met fl balcon zolder 4 vaste kasten badcel als keuken ingericht huur ƒ 22.50 per maand geen huur verhoging Gevraagd heel huis of vrije étage met minstens 3 slaapk op goede stand huur pl.m ƒ 35 —ƒ 40 Br ond no 8339 bur van dit blad Gevr WINKELWOONHUIS of daartoe geschikt huis op goe de winkelstand geen volks wijk in ruil voor vrij bene denhuis op gezellig punt aan singel dicht bij centrum Br onder no L-6586 adv bur Alta Pausdam j^^PP Xi«ss«fi Vlugge degelijke opleiding voor de PRACTIJKEXAMENS Boekhouden Middenst.dipl M.O enz Privaatles ƒ 10 — Clublés ƒ 7.50 per maand Con versatie en Handelscorrespon dentie Engels Amerikaans Ac - countancy office Utrecht M V Coehoornstvaat 28 bij de Noorderbrug Telef 22700 HANDENARBEID LESSEN In cartonnage metaalarbeid klel artaeid plasticwerk enz Greet te Nuyl Keistraat 3 Telefoon 15139 In onze MANDOLENECLUB Is nog plaats voor enkele leden Ook voor beginners ƒ 2.50 per maand contributie en lesgeld Tevens guitaarles aangeb ook zonder notenleer ƒ 4 — p mnd W Ci ans L Smeestraat 13 BIJLESSEN Meetkunde Alge bra Frans Duits Engels enz Leiding toezicht huiswerk Succes verzekerd Vanaf f3 — p mnd Adres Les Instituut „ Ecla " Loeff Berchmaker straat 42 Utrecht Wie wil jongen van 13 jaar ACCORDEONLES geven Pia noklavler Veldzichtstraat 24 De Bilt Steinenburg Telefoon 28201 Oiv«rseii uw BED SLECHT Bel 16718 in één dag gereed Als nieuw terug bijgevuld met Java kapok Vrijblijvend prijsopgaaf AVEO Jutfaasseweg 78 Utr LET OP WITWERK Het aan gewezen en goedkoopste adres voor prima witwerk is voor U alleen A Jansen Gildstraat 9 Utrecht Telef 23096 Bespreekt U tijdig UW SOLEX of ander rijwiel met hulpmotor verzekerd te gen diefstal brand zelfont branding en explosie voor slechts f 4 per jaar Gewone motorrijwielen 1 % van de waarde Assurantiekant Gebr van der Haar Balijelaan 39 B Utrecht Tel 17328-21857 Alle verzekeringen Reparaties aan alle soorten TASSEN HUTKOFFERS EN HANDKOFFERS zoals rits sluitingen voering handvat ten sloten enz enz Galesloot's lederhandeU Vinkenburgstraat 7 Utrecht KUNSTGEBIT-REPARATIE Binnen één dag klaar Spoed gev vlugger Geopend van 8—8 Ook Zaterdags Oudwij kerdwarsstraat 134 t.o school buslijn 2 Utrecht Hollandse Kousen-kliniek Am sterd Straatweg 244 UW KOU SEN worden door ons met de meest moderne machine ge repareerd Ook Uw nylon kousen desgewenst In 1 dag gereed — Zaterdagsmorgens brengt U ze maar dan zijn ze ' s middags klaar KNIP DIT UIT Heeft U meu bel-reparatie Wij overtrek ken 2 clubs 4 stoelen metprima ïobelln f 125 2 fauteuils 4 stoelen met rug f 50 zonderrug bekleding f32.50 Wollenv.o moquette voorradig Vak werk gegarandeerd - Zendbriefkaart R Jonker Venema,Springweg 66 ^ COSTUUMS m 48—46 f 20 — f 15 jas maat 46 Japonnen col berts kinder dames - en he - ren schoenen alles prima goedkoop Gasthuissteeg 31 Jongens en meisjes verzamelt POSTZEGELS Vraagt hierover inlichtingen onder no 8350 bur van dit blad VERHUIZINGEN meubel bewaring Van ouds is Uw adres Fa ' Wed G v d Brink en Zonen Goedestraat 114 — 116 Utrecht 7el 12303 ^ NED STAATSLOTERIJ Dins dag 2 Mei begint de verkoopvan loten Trekking 22 Mei.Mevr L V Woerden — Johan nissen collectrice v Lidth deJeudestraat 9 bij Tivoli Tel 19130 en giro 209449 Het juiste adres voor alle soorten SLEUTELS BIJ MA-KEK Sloten reparatie enz is M E Nebbeling Jr Portier en contactsleutels voor alle merken auto's Vinkenburg straat 14 Tel 19504 MEDEWERKER Net persoon arbeider wil met f lOOO — in een bestaande zaak samen werken onverschillig wat al leen serieuze brieven komen in aanmerking Br onder no 8147 bur van dit blad Slechts 1 week enorme PRIJS VERLAGING voor het stomen van costuums f 4.25 nu f 2 95 mantels f3.95 nu f2.95 japon nen f3.75 nu f2.50 Bokken en pantalons f 1.75 nu f 1 Malson Petit sinds 1862 Ganzenmarkt 12 Telefoon 13710 Ook voor het REPAREREN veranderen en keren kunnen ' wij U thana helpen Kleer makerij Luctor et Emergo van Tuin Zonstr 22 Utr ZAKENMAN vraagt ƒ 4000 h ƒ 5000 voor uitbreiding van renderende zaak met ' n maan delijkse aflossing Br no 8427 bur dezer In goed tehuis gratis aangeb.Hollandse HERDER teef kort harig lief met stamboom,liefst buiten Soestd weg 19 N Bilthoven Dame zoekt voor R.K ken nisje 27 jaar middenstands milieu grote slanke verschij ning KENNISMAKING metnette heer Br onder no 8443 bur van dit blad PARKETVLOEREN Goedko per dan zeil Indien U bij ons eiken blokjes kant en klaar koopt Wij leveren Slavonisch eiken a f 3 — per M2 8 mm dik ledere handige knutselaar kan het zelf leggen Timmer fabriek „ Zweden " Pauwstr 22 Utrecht 
eizoen Prima doorgeweven popeline overhemden met vaste boord in vele streepdessins Onze speciale collectie in katoenen zomerkleding jackets pantalons shorts is weer compleet Lichte grijze Palm beach tok;-plooien voor en knoopgatn op band 38 — 46 

Kranten

Ga naar