Utrechts Nieuwsblad maandag 6 maart 1950

Oplage 44.000 MAANDAG 6 MAART 1950 B7ste JAARGANG No 261 Verschijnt dagelijk » UTREGHTSCH Directie A M E H N Koemans G de Rhoter Tclegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 4 3 1 5 lijnen / Giro 154949 NIEUWSBLAD Hoofdredacteur " H M Koemans Uitgave v/h Joh de Liefde N.V Bureau D r i f t 23 - Utrecht Ab.prijzen ƒ 4.15 p.kw 32 c p.w SLOTFASE PROCES TE PRAAQ Louwers veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid Grove beschuldigingen legen Nederlandse autoriteiten FRANKRIJK STAAT reeks voor nieuwe beproevingen In Stellendam werden Zateidagmlddsg ten gemeentehuize de posthume onder scheldingen uitgereikt voor de twee verdronken redders van de reddingboot „ Koningin Wilhelmina '* die op 18 De cember 1949 uitvoer ter redding van de bemanning van ' t Zweedse s.s „ Aslog " De Zweedse gezant de heer 3 de La - LOSSEN DER WAPENEN Vesting Cherbourg biedt geen kans voor „ directe aanvaP ' Communisten Polen wil alle Duitsers het land uitzetten Stakingsgolf plant zich voort Onze Parijse correspondent telefo neerde ons hedenmorgen In een wel zeer ongunstige positie faat de Franse regering vandaag een week van zware beproevingen tege moet Men weet dat vandaag o morgen liet eerste Ameriliaanse oor logstransport in Cherbourg moet arriveren wat zeer waarschijnlUk door de communisten als aanleiding zal worden aangegrepen voor het ontketenen van wanordelykheden op de openbare weg Dan maakte in de Kamer het „ communistische commando " zoals men sedert enkele dagen de fractie van Xhorez noemt het de regering zn moeilijk bü de behandeling van de anti sabotage wetten dat het Palais Bourbon al enige malen met de gewapende hand moest warden ontruimd En tenslotte is het de communisti sche C.G.T vannacht gelukt tegen de wil van de socialistische en ka tholieke vakbonden in een algemene staking van het Fargse metro - en autobus-personeel door te draven Deze mededeling die spoedig door andere stakingsberichten kan wor den gevolgd is laat in de nacht be kend gemaakt zodat vanmorgen bij zonsopgang men al honderden kan toorbedienden arbeiders en midinet tes hun deuren achter zich dicht kon zien slaan om zich te voet naar hun werk te begeven De minister van vervoersmiddelen heeft echter beloofd in de loop van de dag een paar honderd particuliere vrachtwa gens in te zetten waarmee de Pa rijzenaars dan zonder al te veel ver trouwen in de doelmatigheid van die vervoersmiddelen a raison van 30 francs door de hoofdstad zullen mogen toeren Aangezien als gezegd een deel der chauffeurs en conducteurs door wil werken zijn botsingen tussen werkwilligen en stakers voor van daag helaas niet uitgesloten Men mag echter hopen dat het bij die eventuele handtastelijkheden iets zachtzinniger toe zal gaan dan in de Franse Kamer waar al verschillende knock out gestompte afgevaardigden in het geïmproviseerde ziekenzaaltje moesten worden opgenomen Het is de communisten dus ken nelijk begonnen om het laatste res tantje crediet dat de parlementaire democratie na het generaals-schan daal bij het Franse volk nog geniet te ondermijnen Nu heeft de premier gisteren wel voor de radio verze kerd dat de regering weifelend noch ontmoedigd was maar velen vragen zich niettemin met enige vreze af of het zeer zwakke kabinet dat mi nister Bidault presideert bij machte zal blijken dit nieuwe en ongekend felle offensief der communisten met succes weerstand te bieden Bidaiilts heroep Georges Bidault deed in zijn radio rede in verband met de „ zaak der generaals " de stakingen en de wet op sabotage een felle aanval op de communisten Hij betreurde het dat het onder zoek naar de „ zaak der generaals " dat rechtspleging tot enig doel heeft voor revolutionnaire doeleinden wordt misbruikt Hij deed een beroep op het gezon de verstand der Fransen om te be seffen dat een naam die in dit ver band genoemd wordt daarmee nog niet gecompromitteerd is en iemand die wordt aangevallen nog niet schuldig is „ Ik behoef de aanstichters niet aan te wijzen " zo zeide Bidault „ zij behoren tot een school die zichzelf de laatste tijd onderscheiden heeft door zekere beruchte processen in een zeker deel van Europa " Na nogmaals op de noodzaak van de wet tegen sabotage te hebben ge wezen definieerde Bidault de com munistische taktiek in de stakings actie als volgt „ Zij trachten arbei ders in stakingen te betrekken " waarbij looneisen en dergelijke wor den gebruikt om politieke demon straties en acties te steunen " De C.G.T heeft medegedeeld dat 70 procent van het personeel van de Parijse apotheken besloten heeft vandaag-te staken De C.G.T had ook de textielarbeiders in het gebied van Rijssel opgeroepen om vandaag in staking te gaan Naar verluidt breidt de staking van metaalbewer kers zich in delen van Oost-Frank - resultaten ItaU Eerste van verkiezingen in Griekenland Volgens de laatste uitslagen van de Griekse algemene verkiezingen — waaruit nog geen conclusie kan worden getrokken — hebben de li beralen een kleine meerderheid ten opzichte van de Populisten Voora ' op de eilanden en in de steden heb ben zij veel stemmen behaald De Populisten royalisten onder leiding van de voormalige premier Constantin Tsaldaris hebben ver scheidene „ bolwerken " verloren De linkse democratische coalitie maakte blijkens de eerste uitslagen onverwachte winst en veroverde de belangrijke zetel in de Piraeus ha ven van Athene Maar in de plat telandsdistricten kreeg zij aanzien lek minder stemmen en op de eilan den was het aantal op haar uitge brachte stemmen nog geringer ALBERT LEBRUN OVERLEDEN 0e voormalige Franse president Albert Lebrun is heden op 79-jarige leeftijd overleden rijk uit Een dreigende spoorwegsta king werd afgewend door een over eenkomst inzake een premie die hangende de onderhandelingen aan de arbeiders zal worden uitbetaald Een meerderheid van arbeiders in gas - en electriciteitsbedrijven zou voor een staking gestemd hebben Vertrouwenskwestie Premier Bidault kondigde heden morgen in de Nationale Vergadering aan dat hij aan het voornaamste artikel van het ontwerp de ver trouwenskwestie zou verbinden Daar er 24 uur moeten verlopen tussen het aankondigen van een vertrouwensmotie en de eigenlijke stemming werd het debat tot mor gen middernacht verdaagd De communisten protesteerden luid en verlieten daarop onder het zingen van de Marseillaise de Ka mer zijn aangewezen op sabotage Van onze correspondent PARIJS 6 Maart — Sedert maan den ageren de Franse communisten in hun kranten en op hun meetings tegen de „ Westerse oorlogsdrijverij " waarvan volgens hen Amerika de motor vormt die de Franse regering voortstuwt naar de fatale catastrofe De communistische kopstulcken heb ben het in hun vlammende redevoe ringen en dito pamfletten aan drei gementen niet laten ontbreken Wij zullen present zijn hebben ze tot vei'velens toe herhaald wanneer in een Franse haven een Amerikaanse schip oorlogsmateriaal zal willen lossen Uw tanks mitrailleurs bommen en kanonnen meneer Truman zullen niet lang op de Franse bodera blij ven En wat deze belofte inhield heeft men voor enkele weken in Nice kunnen constateren toen de communisten er in slaagden met een nieuwe taktiek de politie te over rompelen en een zendnig wapenen voor Indo China in de Middellandse Zee te kieperen Maar deze stunt zal ditmaal zeker niet worden herhaald Staan er dan De bekende Zeistep ondergrondse strijdster Joke Folmer die onlangs voor haar vele illegale werkzaamhe den tijdens de bezetting de medat of Freedom with golden palm en de King George-medal kreeg is Zaterdag mevr de Groot geworden De burge meester mr A P Korthals Altes heeft in het stadhuis bet huwelijk voltrokken tussen haar en de hr B E de Groot Zij is toen in de meest let terlijke zin in het huwelijksbootje ge stapt want het jonge echtpaar gaat op een woonschip huizen De echtge noot die geridderd werd met de bron zen leeuw de medal of Freedom en the Member of the British Empire heeft tezamen met Joke Folmer ruim 300 piloten en Engelandvaarders over de grens gebracht waarmee ze de bewondering van jong en oud af dwongen De belangstelling was Za terdag dan ook niet gering en aller wegen stond men met vlaggetjes te wuiven De publieke tribune in de raadzaal waar de huwelijksvoltrekking plaats vond was tot de laatste plaats bezet Nadat het huwelijk voltrokken was en de getuigen de dames mevr H Teilegen en P de Koning voor de bruid en de heren B Posthuma Meyer en H de Mol van Otterloo voor de bruidegom hadden getekend sprak de burgemeester de wens uit dat het hu welijksbootje voorspoedig zou mogen varen waarna hij het trouwboekje aan de bruidegom overhandigde In het gebouw van de Protestanten bond bevestigde ds Van der Wal vlootpredikant het huwelijk De foto toont het bruidspaar bij het verlaten van de woning aan de i io-meruslaan de gelukkige bruid met het fraaie bouquet van witte lelietjes van dalen de moedige bruidegom en het in fraaie lichtblauwe zijde ge klede bruidsmeisje nog andere methoden op hun reper toire De toekomst zal het spoedig leren Want het is zeker dat deze dag een datum met symbolische en historische betekenis zal zijn in de strijd tussen het Westen en het Oos ten die nu sedert jaren ondergronds — en ook wel openlijk — wordt ge voerd op Franse bodem Vandaag zal namelijk het eerste oorlogstransport arriveren dat de Amerikaanse rege ring in het kader van het Atlantisch pact naar West-Europa gaat ver zenden Na minutieuze onderzoekingen in overleg met de Amerikaanse autori teiten gepleegd naar de outillages der verschillende Franse communis tische partijafdelingen heeft de Franse regering uiteindelijk Cher bourg uitverkoren als aanlegplaats voor dat eerste Amerikaanse wapen schip Mogelijk na Toulon is Cher bourg de grootste Franse oorlogsha ven Die haven wordt omringd door machtige foi'tificaties en is aan de landzijde afgesloten door een tien meter brede tanltval die door twee enorme pantserdeuren kart worden afgegrendeld Eén voor het arsenaal en één die toegang biedt tot het centrum van de haven waar gigan tische kranen zijn geïnstalleerd Om die deuren te forceren zo heeft de plaatselijke commandant verklaard komt men niet uit met een handvol muiters maar zou men een beroep moeten doen op een artilelrie een-heid bewapend met de nodige mi trailleurs en tanks Ofschoon over zo'n keurtroep van militaire specia listen de Franse communisten zeker niet beschikken heeft men Cher bourg niettemin in volledige staat van verdediging gebracht en er een vijf duizend man militaire en poli tionele troepen samengetrokken Men houdt zich dus op alle verrassingen voorbereid Tegenover deze over macht aan officiële zijde slaan de communisten voor het oog een nog al pover figuur Weliswaar beschikt de communistische vakbond de C.G.T zoals in alle havens ook in Cherbourg over een aanhang van betekenis doch sedert de werkloos heid ook hier zijn entree heeft ge daan is de revolutionnaire strijd vaardigheid van deze arbeiders zicht baar getaand Bij één der laatste re ferenda van de C.G.T spraken slechts enkele tientallen leden zich uit voor een daadwerkelijke actie tegen de Amerikaanse wapentrans porten Op volle stoom Het gevaar dreigt dan ook uit een andere hoek En met name vrezen de Franse autoriteiten een initiatief van de zijde der specialisten in de kunst van de sabotage die door het communistische partijijestuur zeker naar Cherbourg zijn gedelegeerd Wij hebben er in dit verband hier al op gewezen dat de laatste maanden de communistische kaderscholen in het bijzonder in het Noorden des lands op volle stoom gewerkt hebben Het is mogelijk dat de gediplomeerde krachten die deze instituten hebben afgeleverd zich thans als onschul dige toeristen kermisartisten of han delsreizigers vermornd in de vele havenhotelletjes van de stad zijn neergestreken Bovendien is het aan nemelijk dat de communisten hun handlangers ook in de administratie ve diensten en mogelijk zelfs onder het militaire kader hebben genesteld Onder die omstandigheden zal Cher bourg dus waarschijnlijk niet het strijdtoneel worden van een slag met > pen vizier maar mogelijk wel van ' en ondergrondse krachtmeting waarvan de buitenwereld weinig zal bemerken De resultaten van de communistische activiteit zullen zich dan pas pp de langere duur manifes teren Hoe de afloop van deze eerste veldslag worden zal hangt natuur lijk voornamelijk af van de vastbe radenheid de koelbloedigheid die door beide partijen betoond zal worden Als geruststellend teken kan men echter noteren dat de Franse regering over een verpletterende kwantitatieve meerderheid beschikt en dat alles er op wijst dat men aan deze zijde op zijn hoede is AKCHIBVEN UIT NUERENBEKG KOMEN NAAR VREDESPALEIS De archieven van het internationale militaire gereci jtsliof te Nuerenberg zul len naar het Vredespaleis te Den Haag worden overgebraclit De archieven zul len aan de griffie van het Internationale Gerechtshof in bewaring worden gege ven gerberg en enige andere leden van het gezantscliap waren voor deze pieclltig heid naar Stellendam gekomen Namens de Zweedse regering overhan digt de gezant een spaarbankboekje voor de nabestaanden aan de burge meester van Stellendam J baron van Knobelsdorff Moskou keert de zaak om In een te Londen ontvangen be richt van het officiële Russische persbureau Tass wordt medege deeld dat de Russische regering in antwoord op een nota van de rege ring te Wenen de Oostenrijkse autoriteiten een nota heeft gezon den waarin de stelling in de Oostenrijkse nota dat de Sovjet unie verantwoordelijk is voor het nog niet tot stand komen van een vredesverdrag met Oostenrijk wordt verworpen In het Russische antwoord wordt verklaard dat het de schuld is van de vertegenwoor digers van de Ver Staten Groot Brittanië en Frankrijk „ die stelsel matig hebben tegengewerkt en daardoor blijk hebben gegeven geen belang te stellen in het spoedig tot stand komen van een vredesver drag met Oostenrijk " dat de staat van oorlog met Oostenrijk nog niet kon worden beëindigd De plaatsvervangers van de mi nisters van buitenlandse zaken der „ Grote Vier " zullen gelijk gemeld op 26 April a.s voor de 252ste maal bgeenkomen voor besprekingen over een vredesverdrag met Oostenrijk Hoge-commissie der geallieerden waarschuwt De geallieerde hoge-commissie te Bonn heeft verklaard dat Polen de gehele Duitse bevolking ten Oosten van de Oder-Neisse-grens wil uitzet ten Het zielenaantal van deze bevol king is niet bekend doch volgens eerdere mededeling uit gezaghebben de geallieerde bron waren Polen en de autoriteiten van de Sovjet-zóne ongeveer 250.000 Duitsers aan het evacueren De Oder-Neisse-grens is de huidi ge Oostelijke grens van Duitsland Het voormalige Duitse gebied daar achter staat thans onder Pools en Tsjechoslowaaks bestuur Volgens de mededeling van de hoge-commissie heeft Polen de Brit se ambassade te Warschau van zijn bedoeling op de hoogte gesteld ver klarend dat de huidige transporten pas een eerste groep vormden De hoge-commissie verklaart van mening te zijn dat het toelaten van deze vluchtelingen „ slechts tot voort zetting van deze onmenselijke en willekeurige maatregelen zal leiden " Zij waarschuwt de Westduitse fede rale en staatsregeringen „ de nodige maatregelen te nemen om de bin nenkomst te verhinderen van vluch telingen wier namen niet voorko men op de lijsten die volgens de overeenkomst van November j.l tus sen de Westelijke geallieerden en Polen zijn opgesteld " Deze waarschuwing gaat in tegen een Zaterdagmorgen door Heinrich Albertz de minister van vluchtelin genzaken in Nedersaksen Britse zone dat hij bereid was alle Duitse vluchtelingen uit Polen in West Duitsland te laten binnenltomen Albertz zou dit gezegd hebben na ondanks protesten van de Britse douane een groep van zevenlionderd mensen te hebben toegelaten Enkele kinderen die zich bij deze groep be vonden kregen voor het eerst van hun leven sinaasappelen en ' riepen uit „ Wat ' n leuke aardappelen " De hoge-commissie verklaarde dal men nog niet had kunnen vaststel len dat er onder deze zevenhonderd mensen personen waren laeliorend bij de 25.000 wier toelating in No vember is geregeld omdat zij in de Westelijke zones verwanten hebben die voor hen kunnen zorgen Voor meer vluchtelingen dan deze 25.000 was in West-Duitsland geen accomo datie aanwezig In Duitsland zijn reeds acht millioen vluchtelingen waarvan de meesten in het Westen levend in zeer benarde onmstandig heden Mac terug in Peking Volgens te Londen ontvangen be richten van het Chinese communis tische persbureau Nieuw China " zijn het hoofd van de Chinese „ volksregering " Mao Tse-Toeng en zijn minister vajn buitenlandse za ken Tsjou En-Lai Zaterdagavond uit Moskou te Peking aangekomen De > Nederlandse zakenman 3 A Louwers van de A.K.TJ is door een staatsgerechtshot te Praag veroor deeld tot 15 jaar dwangarbeid Negen Tsjechoslawaakse aange klaagden kregen straffen die va riëren van 3 tot 25 jaar dwang arbeid Alolsie Slovencikova de 45 jarige vrouwelijke beambte van een staatsfirma kreeg do zwaarste straf 25 jaar dwangarbeid De aanklacht in dit proces dat drie dagen geduurd heeft luidde spionnage economische spionnage en hulpverlening bij het vluchten van Tsjechoslowaken uit het land Na het uitzitten van zijn straf zal Louwers uit het land gezet wor den Al zijn bezittingen worden ver beurd verklaard A V d Gaag de zaakgelastigde van het Nederlandse gezantschap te Praag die het proces heeft bijge woond deelde Reuter mee dat de advocaat van Louwers hem zal aan raden in hoger beroep te gaan Men neemt aan dat de door de aanklager tegen Louwers geëiste doodstraf in 15 jaar dwangarbeid is veranderd omdat hij bekend heeft en geen Tsjechoslowaaks burger is van i,De achtergrond' het proces Volgens de aanklager dr Josef TJrvalek aldus Ceteka leeft op de achtergrond van dit proces een tegen Tsjechoslowakije gerichte ac tiviteit van de Nederlandse legatie Uit Louwers ' verklaringen was ge bleken dat niet hij alleen maar bijna alle leden van de legatie zich schuldig hadden gemaakt aan tegen de staat gerichte activiteiten en „ grof misbruik hadden gemaakt van hun extra-territoriale rechten " Hij beschuldigde verschillende leden der legatie ook voormalige leden van „ hulpverlening bij ontvluchting op valse paspoorten " en deelneming aan „ economische sabotage " De aanklager noemde bij name kanse lier Th Lochman de voormalige Nederlandse gezant A Marens de voormalige handelssecretaris D Kruseman en de voormalige tweede De Franse toneelspeler Louis Jouvet die hedenavond in de Utrechtse Stads schouwburg zal optreden In het speciaal door de schrijver Jules Remains aan hem opgedragen stuk Knock ou ie triomphp de la médeclne Tito zoekt geen toenadering tot Moskou Maarschalk Tito heeft in een toe spraak tot ongeveer 80.000 personen te Split de berichten tegengesproken als zou Joego-Slavië overwegen met de Sovjet Ünie in onderhandeling te treden „ Ik weet niet wie dit gerucht verbreid heeft doch als iemand de zaken wil bespreken dan moet het wel degene zijn die deze twist be gonnen is " Sinds zijn rede te Uzice deden geruchten de ronde dat Joego Slavië „ deze kant of die kant " zou op gaan " Wij hebben met niemand een twist uitgelokt Als iemand be sprekingen verzoekt zullen wij dat zeker niet zijn " Joego-Slavië was zo gesmaad dat zij die daarvoor ver antwoordelijk waren „ allereerst hun verontschuldigingen behoren aan te bieden alvorens tot ons te spreken " Ho Chi Minh weigert erkenning van Tito Volgens diplomatieke kringen te Saigon zal India spoedig besluiten tot erkenning van de regering van Bao Dai Dr Ho Chi Minh leider van de ViètiTunh heeft geweigerd de er kenning van zijn regering door Joego-Slavië te aaaivaarden In Franse kringen noemt men dit „ een nieuw bewijs van de onderwerping van Ho Chi Minh aan de Koniin form " f ezantschapssecretaris M J Rosen erg-Polak Het verslag van het proces werd voornamelgk samengesteld uit de officiële tekst van de rede van de aanklager en uit de mededelingen van V d Gaag daar Westelijke journalisten niet werden toegelaten De verdediger van Louwers had het hof gezegd dat Louwers als Westeuropeaan zrjn optreden niet als meer dan „ verzamelen van eco nomische inlichtingen " beschouwde Wat in Tsjechoslowakije als econo mische spionnage werd beschouwd gold in het Westen als gewone ver zameling van gegevens aldus Lou wers ' verdediger Uit de activiteit van de beklaag den die de steun ondervonden van diplomaten van die landen die hun onafhankelijkheid hadden opgege ven bleek duidelijk de invloed van het Atlantisch Pact aldus de aan klager „ Wij kunnen zien dat het niet loufier een strijd tegen ons land was maar voornamelijk tegen de Sovjet-Unie " Volgens dr Urvalek hadden de genoemde leden van de Nederlandse legatie valse paspoor ten en deviezen verstrekt aan „ de Tsjechoslowaakse reactionnairen " hun bagage per diplomatieke post uit het land geholpen en „ misbruik gemaakt van hun status door direct deel te nemen aan economische sabotage " Hg bracht in herinne ring dat Louwers verklaard had dat Nederlandse gezantschaps functionarissen hun auto's met enorme vrinst verkocht hadden en dat „ knoeierijen met de valuta b^jna geregeld voorkwamen " Louwers zou uit de gevangenis een geheime boodschap aan zijn vrienden op de legatie gezonden hebben van de vol gende inhoud „ Stop alle leverin gen doe stappen bij de Koningin " De Nederlan(Jse zaakgelastigde te Praag de heer J v d Gaag heeft thans bij het Tsjechoslowaak se ministerie van buitenlandse za ken een Itrachtig protest ingediend in verband met het proces tegen de Nederlandse zakenman J Louwers De heer v d Gaag heeft meege deeld dat hfl de inhoud van de protestnota die duizend woorden telt niet bekend kon maken Felle brand op Pools schip te Rotterdam Zaterdagmiddag ontstond brand aan boord van het Poolse schip „ General Walter " geladen met ka toen pinda's en palmpitten en lig gende in de Merwehaven te Rot terdam De pogingen om het vuur door middel van verstikking te be dwingen faalden zodat de Rotter damse brandweer besloot water te spuiten op de lading Het vuur bood echter hardnekkig weerstand Eerst nadat het aantal stralen van 16 tot 20 en tegen Zondagmorgen zelfs tot 37 was opgevoerd heeft men de brand onder de knie gekregen Van de brandweerlieden die in de met verstikkende rook gevulde rui men moesten afdalen zijn er vier bewusteloos geraakt Zij konden tijdig door kameraden worden ge red Hun toestand was echter van dien aard dat ze naar een zieken huis ' werden overgebracht De schade aan schip en lading toegebracht is zeer aanzienlijk Qntwerp-inzamellngswet aan regering aangeboden Naar wij vernemen heeft de staatscommissie vervanging Ar menwet voorzitter Jhr dr C G C Quarles van Ufford dezer dagen aan de regering ais voorlopige vrucht harer arbeid aangeboden een ontwerp — inzamelingenwet houdende een wettelijke regeling voor alle algemene inzamelingen en een voorstel tot partiële wflziging der Armenwet in zake de betaling van kosten van verpleging voor allen die in een of andere vorm verpleging nodig hebben en deze niet uit eigen middelen kunnen be kostigen Atlantis '^ vannacht te Amsterdam Het troepenschip „ Atlantis " wordt vannacht met repatriërende troepen uit Indonesië in de haven van Amsterdam verwacht De ont scheping begint onvoorziene om standigheden voorbehouden Dins dagmorgen om 9 uur Joegoslavische vluchteling springt uil Zwitsers vliegtuig Een Joegoslavische vluchteling wie op het vliegveld van Northolt in Groot Brittanië de toegang tot Engeland was ontzegd heeft zich boven Noord Frankrijk uit het vliegtuig gestort waarmede hij naar Zurich werd teruggebracht De Joego-Slaaf Nicolaas Martinozick had tevoren verklaard dat hij zelf moord zou plegen indien hem de toegang tot Engeland zou worden ontzegd Tijdens de lunch maakte Marti nozick zijn woorden waar Toen de stewardess hem kwam bedienen gaf hij haar het presenteerblad terug opende de deur van het vliegtuig en sprong naar buiten DE GEVANGENSCHAP VAN WESTERLING Westerling die wegens zijn optreden tegen medegevangenen begin dezer week in de gevangenis op Changi te Singapore in een cel voor eenzame op sluiting was geplaatst mag thans vol gens een mededeling van officiële zijde onder de gewone controle van de politie bezoekers ontvangen en zal wederom dezelfde rechten hebben als de overige gevangenen Den Haag protesteert scherp tegen behandeling van Louwers ' S-GRAVENHAGE 6 Maart — Offi cieel wordt gemeld De Nederlandse regering heeft na het bekend worden van het Tsjechische vonnis tegen de heer Louwers wederom scherp protest aangetekend bij de Tsjechische regering Hiertoe werd de Tsjechische gezant gisteren Zondag ten departemente van Buitenlandse Zaken ontboden In het Nederlandse protest werd erop gewezen dat de Nederlandse regering de rechtsgang in het proces tegen de heer Louwers met pijnlijke verbazing en verontwaardiging had gevolgd Deze gang van zaken welke in Ne derland niet zou worden begrepen kon niet anders dan een schadelijke invloed hebben op de verhouding tussen belde landen De Nederlandse regering tekende krachtig protest aan tegen het feit dat de openbare aanklager zich niet had ontzien volkomen ongegronde beschul digingen tegen leden van de Nederland se diplomatieke vertegenwoordiging te Praag te uiten Tenslotte werd van Nederlandse zijde nogmaals gewezen op de duidelijke rechtsonzekerheid welke was gebleken uit verschillende feiten zoals de onmo gelijkheid voor de Nederlandse autori teiten om voor het proces met de heer Louwers in contact te treden en hem van rechtskundige bijstand te " verzeke ren en de weigering om ten tijde van het verhoor van de heer Louwers de Nederlandse zaakgelastigde van zijn tolk te doen vergezellen ZACHT Weersverwachting van ' t K.N.M.l te De Bilt geldig tot Dinsdag avond In de ochtend plaatselljlt mist overigens droog en overdag op de meeste plaatsen zonnig weer Meest zwakke wind over wegend tussen Zuid-West en Zuid-Oost Zacht voor de tijd ^% 1n het jaar Zon opgang 7.14 ondergang 18.29 IVIaan opgang 23.09 ondergang 8.13 Escapade van 16-jarige met een gestolen motorrijwiel Te Bilthoven is de 16-jarige Ha genaar P V d B die met een mo torrijwiel van zijn patroon was ver dwenen door de rijl5.=;politie aange houden Het motorrijwiel is in be slag genomen v d B is naar Den Haag overgebracht De jongen was met de weggeno men motor van zijn patroon uit Den Haag op weg naar Drenthe waar hij tijdens de hongerwinter had ge woond Tot aan het Vreeburg te Utrecht verliep zijn escapade voor spoedig Daar echter stuitte hij op een post van de rijkspolitie die nummerbewijzen e.d controleerde V d B stapte af en begon quasi zijn motor te repareren Dat kostte hem anderhalf uur want zolang bleef de controlepost ter plaatse Na het vertrek van de politic zette de jongen zijn reis voort Bij Bilthoven echter stuitte hij op dezelfde con trolepost Ditmaal bemerkte hij haar te laat hij brak er toen in vol le vaart doorheen Onmiddellijk zet te de rijkspolitie met een jeep de achtervolging is Na een spannende race werd de jongeman gedwongen te stoppen en gearresteerd Bevestiging doodstraf gevraagd De procureur-fiscaa.l bfl de Bij zondere Raad van Cassatie mr Baron van Tuyli van Serooskerken eiste tegen de 46-jarige Haupt sturmführer W A Albrecht uit Leipzig voormalig leider van de SD te Leeuwarden de doodstraf omdat hij geen termen aanwezig achtte om tot strafverlaging over te gaan Het Zijzonder Gerechtshof te Leeuwarden heeft A nl tot de doodstraf veroordeeld Mijnconflict in VS geëindigd John Lewis leider van de „ ITnited Mineworkers Union " en de mijneige naren hebben Zondagavond een nieuw contract van de vetkoolmijn werkcrs ondertekend Hiermede is de staking van 372.000 mijnwerkers beëindigd De werkhervatting is van daag begonnen Volgens het nieuwe contract dat voor de gehele vetkoolindustrie geldt ontvangen de mijnwerkers een loonsverhoging van 70 cent per dag hetgeen een treffende overwinning betekent voor John Lewis en zijn „ United Mineworkers Union " Het contract voor de mijnwerkers liep in Juli j.l ten einde Sindsdien hebben de mijnwerkers op last van hun leiders werkweken van drie da gen gemaakt Aan liet begin van dit jaar echter begonnen stakingen uit te breken en de mijnwerkers begon nen het standpunt „ geen contract geen werk " te huldigen Nu zestien jaar geëist tegen Nieuwenhuyzen De procureur-fiscaal bij de Bij zondere Raad van Cassatie heeft in hoger beroep tegen Nieuwenhuysen die kamparts was in het „ Polizei liches Durchgangslager " te Amers foort zestien jaar gevangenisstraf geëist Het Bijzonder Gerechtshof te Am.sterdam had N tot 20 jaar met aftrek van voorarrest veroor deeld een straf die de procureur fiscaal iets te hoog achtte Oranje oefent 5 April tegen Zuidslaviscii team Naar wij vernemen zal het voor lopig Nederlands elftal Woensdag 5 April in het Fejjenoordstadion t « Rotterdam aanvang 17.15 uur met het oog op de interlandwed strijd tegen België op 16 April te Antwerpen een oefenwedstrijd spe len tegen de Zuidslavlsche eerste klasser Hajduk V 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD MaanJag 6 Wiaarf 1950 - 57e laargang No 7.61 Pagina 2 Oud'hurgemeester Ter Pelktvijk oven Bewogen dagen in Utrecht van Mei ' 40 Huisuitzetting zonder deurwaarder De amandelbroodjes-dag werd een eclatant succes 15000 stuks aan de man gebracht De amandelbroodjes-dag die Zaterdag door de wök „ Leldsevaart " der Ned Herv Gemeente te Utrecht-West georganiseerd was ten bate van het massa-jeugdwerk in genoemde wijk is een eclatant succes geworden Dank zü de vlotte medewerking van vele huis-aan-huis verkoopsters en verko pers en niet in het minst van hen die zich belastten met de bezorging van de vooraf opgegeven bestellingen door de gehele stad zlJn in totaal ruim 15.000 amandelbroodjcs aan de man gebracht af Ultimatum met beslistheid ewezen In ' t zo juist verschenen Jaar boekje 1949 van de vereniging Oud Utreclit " publiceert Utrecht's vori ge burgemeester mr dr G A W ter Pelkwijk een aantal aantekenin gen omtrent de gebeurtenissen in de Meidagen van ' t jaar " 40 Zo vinden wij op 9 Mei vermeld Ochtendbladen geven uit Berlijn geruststellende verklaring Geruch ten over een Duitschen inval wor den „ categorisch " tegengesproken Er is „ geen woord van waar " ' s Mid dags raadsvergadering Na afloop bezichtiging van raam met gebrand schilderde glazen in nieuwe gebouw voor Bevolking In de avondbladen lezen wij dat „ de spanning is ver minderd " Verder wenken voor va cantiegangers „ ga gerust op reis en geniet van het schone in eigen land " Pal daarop volgt in de vroege och tenduren van de 10de Mei het alarm de catastrophe is met volledig ge weld over ons land losgebarsten Met de wethouder Botterweg regelt mr Ter Pelkwijk de kwestie van nood geld-uitgifte Telefoonverbindingen blijken geblokkeerd Diverse maat regelen ter voorkoming van een pa niekstemming onder de burgers worden getroffen Het stadhuis wordt door militairen bewaakt Het avond-communiqué meldend de herovering van alle door de vijand bezette vliegvelden op één na Waalhaven Alles ziet er ernstig uit maar niet ontmoedigend " zo besluit mr Ter Pelkwijk zijn overzicht van de eerste oorlogsdag De tweede dag Zaterdag 11 Mei brengt hier vluchtelingen uit Vee nendaal die zolang moeten bivak keren in de Beatrixhal Hulp wordt geboden door de dames van het Vrouwelijk Vrijwilliger Corps en het R Kruis Levensmiddelen worden door de naburige winkels bezorgd Zonrag 12 Mei komen berichten binnen over onrust in enige buiten wijken Het blijkt dat er in de om geving van het Ooglijdersgasthuis geschoten wordt De burgerij mag zich na 8 uur ' s avonds niet op straat begeven Slechte berichten over de toestand bij de Grebbeberg en arres taties van verdachte personen ken merken deze Pinksterzondag In de stad is de overheid de toestand ge heel meester Het schieten is geëin digd er blijken twee doden gevallen en er is één gewonde Op Maandag 13 Mei blijkt de inun datie nog slechts langzaam te vor deren Een gedeprimeerde stemming wekte het radiobericht omtrent het vertrek van Koningin en Ministers „ naar elders " Over hetgeen de toenmalige bur gemeester gedaan heeft ter gerust stelling van de burgerij wordt hier slechts bescheidenlijk met een enkel woord woord gesproken hoewel het de moeite waard is hieraan aandacht te besteden Dan komt de vijfde dag Dinsdag 14 Mei Een sombere dag die tegen zonsondergang het radiobericht brengt dat de Nederlandse weer macht met uitzondering van de troe pen in Zeeland gecapituleerd heeft Herinnerd wordt nog aan ' t feit dat een Duits ultimatum tot over gave van Utrecht 14 Mei ' 40 met beslistheid werd afgewezen Door de capitulatie van de Ned weermacht zijn Utrecht de gevolgen van deze afwijzing bespaard gebleven KLEUTERSCHOOL IN DE AMANDELSTRAAT Dè regenten dei * Ned Herv Gemeente scholen te Utrecht hebben B en W om medewerking verzocht voor de stichting van een kleuterschoolgebouw op het speelterrein van de bijz school voor g.l.o aan de Amandelstraat zulks ten behoeve van de in dit schoolgebouw gevestigde kleuterschool B en W verzoeken de raad de ge vraagde medewerking te verlenen iS VERVOLGT zijn reis ondanks griepaanval Los Angeles 6-3-'50 A.N.P — Prins Bernhard die Zondag we gens griep het bed moest houden zal vandaag omstreeks het middag uur in „ lichte etappes " naar Fort Worth Texas kunnen vliegen al dus heeft dokter Myron Prinzmetal bekend gemaakt Hij heeft echter de prins sterk aangeraden niet zelf te vliegen Een woordvoerder van de prins deelde mede dat een Neder lands piloot uit het gezelschap van de prins zou toezien Hij verklaarde dat er geen reden bestond ongerust te zijn over de toestand van de prins die nog slap was van de griep aanval en de oververmoeidheid ver oorzaakt door zijn inspannende reis op het westelijk halfrond Prins Bernhard heeft gisteren nadat alle verbintenissen waren afgezegd de gehele dag in zijn hotelsuite het bed gehouden In Los Angeles heerst thans nogal veel griep Ongeveer 200 in Zuid-Californië wonende Nederlanders die Zondag ochtend naar Los Angeles waren gereisd moesten worden teleurge steld Een lid van het gevolg van de prins las een boodschap aan hen voor Tijdens zijn verblijf te Los Ange les heeft Prins Bernhard met zeer goed gevolg een kort examen af gelegd met betrekking tot zijn ca paciteiten als vliegenier dat hem werd afgenomen door een commis sie van de Amerikaanse burger luchtvaart Het'ging speciaal over zijn vaardigheid in transcontinen tale vluchten Louis B Mayer van de Metro Gold-wyn-Mayer onderneming heeft Prins Bernhard ec'i diner aangeboden dal door een gruit aantal vooraanstaande filmsterren v erd bijgewoond Onder het gezelschap bevonden zich Joan Craw ford Rosalind Hussel Ethel Barrymore de Nederlander Philip Dorn Frits vai Dongen Joan Fontaine Irene Dunn Clark Gable Danny Kaye Gene Kcllj Loretta Young Dinah Shore Tyrom Power Linda Christian Barbara Stan wyck en Robert Taylor Voor het dinei werd een korte receptie gehouden Bij zijn bezoek aan de Douglasfabrie ken reikte Prins Bernhard aan Donald W Douglas de versierselen uit van de ondersclieidins van commandeur in de orde van Oranje Nassau DEENSE EXPOSITIE TE De Deense tentoonstelling van kunstvoorwerpen welke te Utrecht geëxposeerd zullen worden wordt thans in Aarhus bijeengebracht Het Initiatief voor deze expositie werd genomen door de burgemees ter van Aarhus de heer Ünmack Larscn De tentoonstelling wordt 6 April geopend en duurt tot 15 Mei Zy zal een beeld geven van Deense kunstvoorw'erpen en Deens hand werk Er zullen tevens voorwerpen ïvorden verkocht Bi.i de opening hopen aanwezig te zija burgemeester Larsen de Ne derlandse gezant te Kopenhagen de heer Van Lennep en de Deense gezant In Den Haag graaf Moltke jüOfiarissen gehuldigd Hedenmorgen zijn de twee jubila rissen van de fa wed P Smits en Zn Hogelanden O.Z te Utreclit de heren J B Jansen en J S van Luyn hartelijk toegesproken door de directeur der fabriek de heer C B J Muller Deze releveerde dat de vaders van de jubilarissen ook in de fabriek hebben gewerkt De heren Jansen en Van Luyn waren ieder zestien jaar toen zij bij de firma in dienst traden Zij zijn nu respect 61 en 56 jaar Beiden zijn begonnen in de lijmfabriek en na vele drukke ge deelten van het bedrijf doorlopen te hebben hebben zij nu een rustiger werk n.l de heer Jansen in het la boratorium en de heer v Luyn op de pakzolder De directeur overhandigde de ju bilarissen ieder een kistje sigaren en een enveloppe met inhoud Om twaalf uur werden beide ju bilarissen door het personeel gehul digd in het schaftlokaal O.m de voorzitter van de fabriekscomm de heer J Mook en de voorzitter van de Personeelsvereniging de heer B Webster wensten de jubilarissen van harte geluk De heer Jansen kreeg het goed rusten in de fauteuU die het personeel hem cadeau deed en de heer Van Luyn moest de keu kenuitzet deelen met zijn vrouw Brandweerkazerne wordt verbeterd B en W van tJtrecht delen de Raad mede dat het in 1941 beschikbaar ge stelde crediet van ' 25.850 voor de uit breiding van de dienstruimten van het brandwezen ten behoeve van de toen ingevoerde uitbreiding van het beroeps personeel en van de kazernering daar van niet toereikend is Het aantal be roeps brandweerlieden is sindsdien nog vergroot maar de brandweerkazerne moet nodig verbeterd worden De vol gende voorzieningen moeten worden aangebracht het veranderen van enige ramen ter verkrijging van een behoor lijke ventilatiegelegenheid het leggen van een linoleumvloerbedekking in de slaapvertrekken het maken van een droogruimte met gaskachel droogrek ken enz het uitbreiden van de douche gelegenheid en het bekleden van de trappen met geperst houtgraniet De kosten hiervan en van de nood zakelijke vernieuwing van het stroma trasseiimateriaal zullen tezamen / 8.350 bedragen B en W vragen een crediet voor genoemd bedrag Bedrijfsleider Baarspul met pensioen Zaterdag heeft de heer T Baarspul afscheid genomen als bedrijfsleider van N.V Drukkerij P den Boer in de Jeru zalemsteeg te Utrecht wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd Nadat de heer N Veldhuysen als oud directeur van het bedrijf de heer Baar spul toegesnroken had volpde de heer Van Veen de tegenwoordige directeur die 7eide de stuwkracht van deze be driifsleider node te zullen missen Ver volgens werd het wonrd gevoerd door enige chefs en door de voorzitter van de personeelscommissie de heer Flan ken Hierna voerden achtereenvolgens de heer Van de Water namens de Prov Griffie IVFel Aalbers namen de Fed van Chr Jonge Vrouwen en de heer Eiike'bcom namens de Pret Chr Bond van Spoor Tram - en ander Vervoers personeel het woord die niion hulde bTarhten aan de voortreffelijke wijze waar-on Baarspul steeds zijn werk heeft verricht Vervolgens spraken de her'^n Con ionffh als voorz van de Ned Chr Graf Bond en de heer Schipper oud-voorz van het C.N.V die beiden wezen op Baarspul's nrachtige staat van dienst in ' Ie Chr sociale strüd De hepr Schipper < n>-ak woorden van bemoediging Hierna spraken no de heer Schota •^ us de heer Corvey narr^ns de Papier '^ roothnndel en de heer Bmyne namens -^ e afd iTtrPcht van de Ned Chr Ora *^ schp Bond Tot slot sprnk de schei - ippde bedrijfsleider zijn dank uit voor He waarderende woorden de cadeaux on de vele bloemen ST^ACHTVEEMARKT UTRECHT 6 Maart — Op de Utr slachtveemarkt werden aangevoerd 76 runderen prijzen f 2—2.50 per kg slachtgewicht en 182 nuchtere kalveren 1 f 30—40 per stuk De handel was vlug Advertentie Ovëïtollig'^vet brengt Uw gezondheid in gevaar omdat de inwendige orgtneo in hun functies belemmerd worden en ge er meet en meet tegenop gaat zien be weging te nemen Mannen zowel als vrouwen die tegel matig WEX gebtuikeo hei kent ge aan hun slanke soepele gestalte het gemak en de souplesse waarmee ze zich bewe gen en aan hun jeugdig elan - ook nog els de eeiste jeugd voorbij is '^ ' Waatom zoudt ge ' c ook niet ^" doen Neem WEX • ' t is sma kelijk en fris en doet U > o goed 11.65 o tleeon.lmp N.V Rownir«»Arrsimrdam De directeur van de chemische fa briek op Hogelanden O.Z te Utrecht de heer C B J MÜHer rechts over handigt aan de twee jubilarissen de heer J B Jansen en de heer J I van Luyn v.l.n.r het directiecadeau Foto U.N Het muziekcorps van de Personeels vereniging zorgde voor feestelijke muziek Sympathieke bestellingen Dat men niet alleen in Utrecht van deze broodjes gesmuld heeft moge blijken uit het feit dat in opdracht van iemand die onbekend wenst te blijven ± 230 amandelbroodjes be zorgd moesten worden in het Mili tair Herstellingsoord „ Aardenburg " te Doorn Vermeldenswaard is de reactie vaneen garagehouder in de Biltstraat.Dr Mooy die bestellingen per autoaan de betrokkenen afleverde kreegbandenpech De garagehouder diesympathiseerde met het doel van deamandelbroodjes dag hielp dr Mooyzo spoedig mogelijk en gratis Voor hen die de meeste amandel broodjes hadden verkocht waren enige taarten beschikbaar gesteld Bovenaan stond Mevr van Selm die 1016 broodjes had verkocht op de voet gevolgd door Mevr Louw die er ruim 1000 aan de man had weten te brengen Voortaan zal ieder jaar op de eerste Zaterdag van Maart een der gelijke actie op touw worden gezet VOETJE BEKNELD IN LIFT Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur is een 5-jarig meisje met haar voet je beklemd geraakt tussen de lift en de drempel in het gebouw V & D op de Stadhuisbrug De controlerend geneesheer achtte overbrenging naar het Stads en Acadamisch Zieken huis noodzakelijk Het ongeluk is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het meisje te dicht bij de drem pel stond op het moment dat de lift stopte en daarna — zoals altijd — iets bijtrok MUZIEKSCHOOL MUSICEERT De elementaire klassen van de Mu ziekschool van Toonkunst toonden Za terdagavond in de kleine zaal van de stadsschouwburg wat zij in de muzikale materie presteren Ontluikende muzika liteit muziekgevoeligheid in ontwikke ling en op een trap die het de moeite waard maakt er zijn volle aandacht aan te besteden voorts de frisheid ivnarmee jonge mensen tegenover de muziek staan in het waarnemen van dit alles ligt de voldoening die uitvoeringen als deze geven De piano en de viool hadden natuur lijk een belangrijke plaats in dit musi ceren Ook werkten kinderen uit de klasjes algemeen vormend muziekonder wijs O.I.V Lenie van der Lee en de kin derrhvtmiekklttssen van Els Romijn mee Brengt het spelen door een sympho nieorkest spanning teweeg op zijn eigen schaal doet dat ook een kinderorkest Ze wordt opgewekt door de verwachting die we nu eenmaal altijd omtrent kin deren hebben Frans van der Heijden had de leiding van het kinderorkest uit Zeist Jongeman redt kleuter Om 4 uur Zaterdagmiddag raak te de 3-jarige kleuter C v ' t V in de Vecht De 20-jarige magazijn bediende G H W van de Brinit sprong onmlddellijli geiieel gelcleed te water en slaagde erin liet kind te redden Het was echter bewus teloos De agent van politie Faber die juist passeerde heeft 20 minu ten kunstmatige ademhaling toe gepast Toen keerden de levens geesten terug De kleine is daarop bU buren binnengebracht ver warmd en in dekens gewikkeld waarna het voor onderzoek per ziekenauto naar liet Stads - en Aca demlsch ziekenhuis is gebracht De jongeman die de kleine ge red heeft kwam tot de onaange name ontdekking dat zijn horloge door het smerige Vechtwater to taal vernield was Dame gewond Zaterdagmorgen reed de 57-iarige wielrijdster C H v d L over de Amsterdamse straatweg te Utrecht in de - ichting van de stad In dezelfde richting reed een paard en-wagen wellte de langzaam fiet sende dame inhaalde Beiden moes ten stoppen voor verlceer dat uit de Oude Daalstraat kwam Er stond reeds op de Amsterdamse straatweg een auto stil de voerman wilde naast de auto stoppen en „ sneed " de wielrijdster Zij kwam * te vallen en liep een hoofdwonde en inwen dige kneuzingen op Zij is naar het Stads - en Academisch Ziekenhuis overgebracht Te dicht bij elkaar gefietst Het was Zaterdagavond zwoel weer De lentesfeer hing in de lucht Zij fietsten samen de 24-jarige G J v L en de 23-jarige E B hij en zij Zij fietsten dicht bij elkaar in de Kanaalstraat Héél dicht Nu zal hij haar zo nu en dan wel aan haar ziekbed komen opzoeken Want zij kreeg een lichte hersen schudding doordat de sturen van de fietsen in elkaar raakten en hij en zij vielen Dicht bij elkaar zijn is wel prettig Héél dicht nog prettiger Maar op de fiets is het beslist onverstan dig Botsing tussen fietsers Een 17-jarige wielrijdster J T v d B fietste Zaterdagmiddag over de iMaliesingel Voor haar reed G A V d H evens 17 jaar Deze jon geman draaide plotseling om zon der een teken te geven Een botsing volgde Mej J T v d B viel kreeg een liersenschudding en moest naar het Stads en Acad Ziekenhuis wor den overgebraclit Vele deelnemers aan muziek-zangconcours Amicitia '^ Aan het nat muziek - en zangcon cours dat georganiseerd zal worden door de Utr Orkestver „ Amicitia " op 18 27 en 29 Mei a.s in de Handels beurs nemen o.m de volgende ver deel Muziekver Superieure afd Har monie St Michael Maastricht Man doiinever „ Muslca " Utrecht Ere afd Fanfarecorps „ De Bazuin " de Meern 1ste afd Harmonie „ Demka " Utrecht Mandolinever „ De Tüdbre kers " Hoogvliet 2e afd Ochten's Fanfarecorps Harmonie „ Jaffa " Utrecht 3e afd Mandolinever „ Con cordia " Zuidland 4e afd Fanfare corps K.H.V Kesteren Fanfarecorps te Tudderen Zangver Ere-afd Mannenkoor Ons Koor " Sommels dijk Gem Koor De Eendracht " Hall bij Eerbeek Afd Uitmuntendheid Mannenkoor „ Kunst Kweekt Genoe gen " Geldermalsen Ie afd Mannen koor „ Ons Genoegen " Monnikendam Dubbel mannenkwartet Ford Am sterdam Chr Gem Koor „ K.L.O.S.O G.E.L.A " Brummen Gem Koor Concordia " Stad a/h Haringvliet Gem Zangver „ Excelsior " Oudorp 2e afd Wagenings Dameskoor Gem Koor „ Huis ter Heide " Huis ter Hei de Kinderkoor „ Klein Excelsior " Nieuwerbrug a/d Rijn Meiajeakoor „ Jong Concordia " Stad a/h Haring vliet Gem Koor „ Zanglust " Vai'ik 3e afd Dubbel mannenkwartet „ Con Amore " Geertruidenberg Mannen koor „ De Lofstem " Westbroek Mar kelo's Geni Koor Markelo Erichem's Gem Koor Buren Gem Koor „ Klein Kunst " Den Haag Men verwacht dat ruim 35 ver aan dit concours zullen deelnemen „ Amicita " zal op Woensdagavond 22 Maart a.s o.l.v Alb v d PÜl een con cert geven in het Bartholomeï Gast huis te Utrecht Dirigent Albert v d P'j ' van „ Ami citia " veel werk voor de boeg Foto U.N „ Ervaringen uit Indonesië " — Uit gaande van de Evanfjel Lutherse Gem spreekt hedenavond te 8 uur in gebouw Rehoboth Ambonstraat 3 ds W F Jense kapitein veldprediker over zijn ervaringen als veldprediker in Indo nesië Gerepatrieerde militairen en familieleden van hen die nog in In donesië zijn zijn welkom Wederom heeft zich in Utrecht het pro bleem van een „ huisuitzetting " voorge daan Weer kregen wij het schrille beeld te zien van een meubilair en alles wat erbij behoort buitenshuis Maar bij nader onderzoek bleek dat hier nog moeilijker dan bij vorige gevallen het rechtmatige of onrechtmatige van een dergelijke huisuitzetting is vast te stel len Het probleem verplaatste zich meer naar de vraag Wat moet een hoofdbe woner doen ais zijn bovenburen on derhuurders het zö bont maken dat hij dezen niet kan handhaven tenzij ten koste van eigen gezondheid AI een jaar lang was de verhouding tussen het echtpaar beneden de hoofd bewoners en het gezin boven man vrouw en twee kinderen niet al te best Verwaarlozing van het bovenhuis leidde er bovendien toe dat de hoofd bewoner veertien dagen geleden defini tief de huur opzegde Toen hedenmor gen man en vrouw het huis uit waren heeft de hoofdbewoner de huisboel van hen uit huis laten zetten zonder deur waardersexploit Evenals bij alle vorige keren dat wij ' n huisuitzetting signaleerden treden wij niet in de vraag wie voor dit alles ver antwoordelijk is Zoals al vaker gezegd mensen spreken betekent tien verschil lende lezingen horen Het enige waar wc ook vandaag tegen opkomen is het feit dat „ Utrecht in 1950 " dergelijke navrante beelden te zien geeft Verbeter de politie en begin bij jezelf M de R N.a.v het artikel „ Waarom dragen agenten geen nummers meer " moet mij liet volgende van het hart Herhaaldelijk kunnen we stukjes le zen waarm de Utrechtse politie weer eens „ fijn " over de hekel wordt ge haald Wanneer een agent een fout maakt zien meer mensen dat dan wan neer iemand die niet aan de weg tim mert een steek laat vallen Ik vind het niet alleen droevig maar vooral ook ongepast dat het publiek zo gaarne een blaam werpt op voor het meren deel jonge mensen die hun plicht doen Weliswaar is de ene agent min der tactisch in zijn optreden dan de andere maar van de zijde van het pu bliek heeft de politie geen steun en me dewerking te verwachten Daai-van kan men ' s Zaterdagsavonds op het Vree burg maar al te vaak getuige zijn Wan neer het publiek het mooie standpunt wil doorgevoerd zien dat de politie zijn vriend is moet het wel bedenken dat dit niet van één kant komen kan De mening van schrijver omtrent de doorvoering van de nummers acht ik zeer betreurenswaardig vooral nu de laatste jaren de uniformen van het po iitie-personeel aanmerkelijk zijn verbe terd en sierlijker ziin geworden Schrijver'3 mening dat er in het po litiecorps — en in het bijzonder bij de verkeerspolitie agenten zijn die totaal ongeschikt zijn kan beter ter beoorde ling van de daartoe bevoegde autoritei ten worden overgelaten Ik heb zelf enkele jaren ook in Utrecht meegelopen De woorden die een agent soms van het publiek te ho ren krijgt kunnen beter hier verzwe gen worden Ook het beroep van politie agent is niet zo eenvoudig als dat wel lijkt Laat daarom het publiek beginnen met de fout bij zichzelf te zoeken en vooral sportief " te zijn Met dank voor de plaatsing EEN OUD-POLITIE-DIENAAR Stem van EHBO-er M de R N.a.v het ingezonden stuk over „ Snau wende Politie " wilde ik als E.H.B,0.-er het volgende opmerken Ik wil voorop stellen dat èls de politie snauwt het publiek veelal de schuldige is want ik heb vele malen bij de weg hulp ver leend bij ongevallen enz en dan is het publiek in vele gevallen erg lastig en opdringerig Meestal moet men met harde woorden en opspelen ruimte trachten te krijgen en dan zijn wij blij als de politie in dergelijke gevallen ons te hulp komt Niet de politie is de schuld maar het publiek Kijk maar eens bij een arres tatie hoe het publiek zich er mede be moeit En dat gebeurt in de meeste ge x'allen bij afzettingen van straten of punten waar gevaar dreigt Dan dringt het nieuwsgierige publiek op en maakt het de politie lastig Als dan geen zacht heid helpt gebeurt het met hardheid Als zoon van wijlen een hoofdagent èn als dagelijks weggebruiker èn als E.H.B,O.-er brengt ik hulde aan de po litie voor haar moeilijke taak En Iaat het publiek zich niet met de taak van de politie bemoeien dan heeft men ook geen last van snauwende politie W A HOOGEWONING Het kan oo < anders M de R De inzender over Waarom dragen agenten geen nummers " is beslist nooit een nummer geweest anders zou hij dat van agenten niet verlangen Indien een agent zich misdraagt neemt men een voudi de datum en het uur op en ver meldt dit bij zijn klacht dan weet men aan het bureau heus wel wie het ge weest is Het ruwe optreden van som mige agenten wil ik niet goedkeuren maar weet U misschien ook de hoe veelste u die bewuste morgen al was die de agent op dezelfde fout opmerk zaam moest maken Ik kan mij inden ken dat zo'n agent minder vriendelijk wordt Maar het kan ook anders zopIs ik b.v bij een collega in Amsterdam heb mee gemaakt Deze man was altijd uiterst ï^eleefd pn vriendelük maar maakte desond.">nkp ner iaar ruim dui7?nd ver balen Stel U zich dit eens even voor eon heel corns van beleefde en vrien -•' eliike agenton Dsn maar liever een beetle bars en géén bekeuring Met dank voor de piaatsin ** A H J DE MAN Werner Helmichstr 21 bis Zuilen Over fietsers en banken M de R Als dagelijks bezoekster met kinderen in het Willielminapark onderschrijf ik de klacht over de fietsers ten volle Veel wandelpaden waar de kleintjes vrij kunnen lopen zijn er niet sinds ook langs de Koningslaan het wandel pad in fietspad is veranderd De paden in kwestie de doorgang Burg Heiger straat naar Dillenburgstr is gevaarlijk voor kinderen geworden Waarom deze halfslachtige toestand Eenzelfde si tuatie is er bij het pad achter het rosa rium Nog één vraag waarom staan er Foto U.N Scheldwoordenkanon In de nacht v i Zaterdag op Zon dag om kwat over twee liep de 35-jarige v d W uit Maarssen over de Steenweg te Utrecht Dat zou natuurlijk helemaal niet erg geweest zijn als v d W de orde niet verstoord had De oorzaak van zijn nogal lawaalïg optreden was de drank Een paar agenten zelden tegen hem „ ga weg " Maar de man was het stadium van ver standig redeneren allang voorbij en repliceerde eenvoudig „ dat doe ik niet " De agenten namen hem mee naar het bureau De dronken man ^ vas van deze service niet gediend en schold de agenten uit Niet met die gewone scheldwoorden maar met een werkelijk uitgelezen serie waarvan de woorden „ Hltler knechten snotneuzen en Joden - beulen " de tamste waren Geen denken aan dat een dergelijk dapper-scheldend heer zijn naam opgeeft ' s Avonds onder invloed van de drank beslist niet Maar ' s morgens toen de alcohol uitge werkt was aanvankelijk ook nog niet Eerst toen hij voor de hoofd inspecteur van de recherche werd voorgeleid begreep hij dat het toch verstandiger was zijn personalia te onthullen Nadat proces-verbaal was opgemaakt stond de man op straat Dat was Zondagmorgen kwart over 11 H * Bonger sprak over ^^ Vrede en Rede " In de Zondagochtend-bijeenkomst te Utrecht van het Humanistisch Verbond sprak de heer H Bonger uit Arnhem over het onderwerp Vrede en Rede " Voor de humanist is de Rede belangrijk en hij verwacht meer van geestelijke activiteit dan vele anderssdenkenden hij vervalt niet zo spoedig tot pessimis me zonder struisvogelpolitiek te plegen door de gevaren niet te willen zien al dus leidde spr zijn onderwerp in Bestond onder Christenen aanvanke lijk geen sterk nationaal gevoel - de Kruistochten brachten daarin verande ring Zij hebben de nationale gevoelens versterkt Omstreeks 1300 komen nationale sta ten tot ontwikkeling Het primitief wij gevoel gaf steun aan het individu Hui zinga Doch het door nationalisme en patriottisme ontwikkellde saamhorig heidsgevoel leidde tot zelfgenoegzaam heid een zich-beter-achten dan de na buren Op zo'n geestelijke basis zijn de laatste oorlogen gevoerd Humanisten dienen dergelijke gevaarlijke gevoelens te onderdrukken Natuurlijk men houdt van zijn khide ren ouders familie geboortestreek en land dat is menselijk ook van taal en gewoonten De humanist Erasmus b.v stond echter tegenover alle naties als blank papier Hij was een bereisd man had overal goede vrienden en hij had geen prettige herinneringen aan zijn eigen land Hugo de Groot ijverde voor internationale rechtsorde en Vrijheid van de Zee Kwam men in de Renaissance op voor de rechten van de mens de schaduw zijde van de Franse revolutie is dat met wapengeweld de idealen gebracht werden aan volken die er niet aan wilden De dienstplicht kwam op en de oorlogstoestand versterkte het nationa lisme De zondeval van de Franse Re volutie Het sterk opleven van het nationalis me in de 19e en 20e eeuw — Imperia lisme Militairisme — werd sterk be ïnvloed door de romantiek Laat men in de samenleving de Rede los dan is het hek van de dam Ter verdediging van het antisemitisme wordt dan be weerd dat joden geen vaderland hebben en dus verraders zijn enz In feite is aldus spr het Inteniatio nalisme groeiende Door vlotter ver keer intern handel en door de zeker heid dat wij elkaar nodig hebben De wereld is als het ware kleiner gewor den Internationale Volkenorgani.'^aties zijn gegrond op Stoïcijnse gedachte — een zoeken naar intern rechtsgrond Wij zijn getuige van een tragische wed loop en spr durft niet voorspellen wie het eerst aankomt Als mens en als hu manist is hij voor Wereldvrede en voor Wereldbestuur Met federatieve op bouw 1 Gevonden voorwerpen Alpine muts autowieldop pr kinder pantoffels shawl jongensjasje 2 lucht kussens kindermuts gymn schoen da meshoed pr kinderlaarsjes schoolétui gouden speld 3-wielig kinderfietsje spaarpot gouden ring Gem Bussen Ballpoint pen speel goed ' olifantje popje broche arm bandje kindertasje zakmesje twee parapluies portemonnaie met inhoud hoofddoek schaafmes in étui twee ceintuurs manchetknoop enige paren handschoenen enige enkele handschoe nen enige sleutels Afhalen bureau Paardenveld Geopend op werkdagen van 13 tot 16 uur ^ BUiiiËitijJilË STiin » UTRECHT — Geboren Michael z.v H Eugster en J Wessels Com Dirkszstr 41 Theodoras H z v J H Weijman en A E Feer Vleu tenseweg 95b Catharina J M d.v P Köpping en C M Koster Ade laarstraat ebis Magdalena d.v C Otten en M Schra H Pootstr 15 Nico z.v H J Aperloo en J de Bruin Meloenstraat 42 Clasina C M d.v C W Smorenburg en C Bereer Alblasstr 14 Amietje d V H Surink en A J Faré Ark plein 9 Elizabeth J d.v H v.d Woude en H Koning Barkastr 53 Overleden Eduardus Pheif f er wedr V J E Truggelaar 70 j Gruttersdijk 36 Adriaan Meijbooni geh m J C E Kramps 76 j Nas saustraat 28 Willem C Reiff geh m C W de Ridder 69 j Eemstr 34 Coi-nelia de Wolf wed v N Hoencs.mp Fr Halsstr 28 Willem V Opijnen wedr v C Huijgen 76 ]" Duikerstr 4 Cornells J Drin kenburg wedr v A M Leusink 83 j Wittevrouwenstr 42 Christina Bijleveld 85 j Kruisdwarsstr 15 zo bitter weinig banken vergelijkt u eens met HoogI park en waarom staan bijna alle banken in de zomer in de schaduw en niet in de zon Al kwamen er maar enkele ruwe behakte stammen — banken bij zonder leuning daarmee zouden we zeer gebaat zijn Mevr W R JICENOA MAANDAG SCHOUWBURG 20 uur La Compagnie Dramatique Frangaise Louis Jouvet in Knoeit ou Ie Triomphe de la Medicine " GEBOUW VOOR K EN W 20 — uur Röntgen Kwartet Guus Hoekman Joh Patist e.a Frans concert GEBOUW VOOR K EN W 1S.30 uur Vrijz Prot Jeugdraad lezing met film SCHOUWBURG kl zaal 20 uuri Leerlingenavond Mej witting DINSD/VO PROT CENTRUM Pr Hendriklaan 10 Huisvrouwenver theemiddag met demonstratie SCHOUWBURG 20 uur Utr Studen ten Toneel Travesti voorst GEBOUW VOOR K EN W 20 — uur N.V Jan Jongerius Fordfilm SCALA 13.45 en 21 uur Arti et Reli gionl lic ben een Kleurling 18 jaar BIOSCOPEN Voorst om 14.30 18.45 en 21 uur Zondag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CITY Het Lieldeleven van Carmen met Rita Hayworth en G Ford 13 j FLORA Mijn Moeder en ik met K Dorsch 18 jaar OLYMPIA De Wrekende Hand 18 J REMBRANDT The third man 14 Jaar VREEBURG Look for the silver Lining Toch schijnt de zon 14 jaar SCALA Een dag in het Leven 18 Jaar FILMAC Actualiteiten 10—23 - uur alle leeftijdei SPOORBIO Actualiteiten 8—22 uur alle leeftijden SCHAKELS ^^ Een toneelschrijver voortgedreven door twee sterke gevoelens als zodanig zien we Hernian Heijermans Een van die twee is het brandend warme gevoel voor het menselijke in de mens Het andere is er een van toneel-technische aard n.l zijn zuiver gevoel voor dra matische situaties en pakkend toneel effect Andere eigenschappen zijn met deze hoofdstromingen in zijn werk ver bonden Niet alle nevenkenmerken ma ken zijn stukken echter sterker en be ter Heyermans bezit in opbouw en uit werking niet altijd het evenwicht dat zijn voortbrengselen behalve drama tisch ook psychologisch sterk had kun nen maken Het tè absolute contrast heeft Heyermans lief en het doorslaan naar ' t effect dat de melodramatiek erin brengt bood hij onvoldoende weer stand De auteur raakt door zichzelf meermalen in vervoering en sleept zich zelf dan mee zonder nauwkeurig toe te zien waarlieen hij zich laat slepen We hoeven dit alles niet te loochenen om vast te stellen dat Heyermans de zwakke kanten van zijn talent ten spijt met de twee grote elementaire gevoe lens welke wij in het begin noemden toneel van groot formaat heeft gescha pen en daarmee zo te werk ging dat hi.l tot de toneelschrijvers van rang gere kend mag worden Hij is niet fijn en niet literair maar hij bezit het onwan kelbare gevoel voor oprechtheid en in zekere zin is dat van groter waarde Ongeëvenaard is hij als beschrijver van het burgermans milieu In „ Schakels " vindt men daarvan volledig overtui gingsmateriaal Aan veroudering kon veel van Heyer mans ' w'erk niet ontkomen omdat zijn waarheden veelal beter in de situaties passen die hij beschrijft situaties die voorbij zijn gegaan dan in de toestan den die wij thans kennen De waarheid zelf is echter niet aangetast alleen haar verschijningsvorm is anders Nieuwe omstandigheden plaatsen haar in een gewijzigd licht Veel is er overigens — en „ Schakels " maakt dat duidelijk — dat niet veranderd is en niet gauw ver anderen zal Met evenveel recht zou de auteur ook nu nog te velde kunnen trekken tegen wat dr Hunningher in zijn „ Toneel en Werkelijlcheid " noemt het walgelijke schijnvertoon der bur gerlijke zedelijkheid en tegen de cul tuurïoze geldproleet „ Schakels " bet Een stoere figuur vol ruwe goedaar digheid maakte Johan Elsensohn vanPancras Duif Echte „ typen " werden deaannemer Dirk en vrouw Gerritje resp.gespeeld door Jaap Hoogstra en MarieFaassen Zij haalden deze typen zo uitbet volk weg Er is met levendigheid inHeyermanse geest die het burger milieu in zijn waarste gedaante opstelt,geacteerd E B ZWITSERSE DIRIGENT LEIDT IT.S.O Op het abonnementsconcert van Woensdag 8 Maart serie A en C start het USO onder leiding van dr Hans MUnch uit Zwitserland Solistische medewerking verleent de Poolse violiste Ida Hanctel Op het programma staan een Suite voor orkest uit 1947 van de in 1901 geboren Zwitserse componist Con rad Beck die m dit werk oud Fra,nse geestelijke volksliederen als hoofdthema's verwerkte voorts het concert voor viool en orkest in g kl t opus 26 van Max Bruck en de zesde symphonie Pathétique van Peter S Tschaikowski De a.s SImavi-coIlecte Evenals andere jaren houdt simavi In Utrecht weer haar collecte Dit is een buitengewone collecte want dit j",^r bestaat Simavi 25 jaar De staatkundige verhoudingen tussen Nederland Indo nesië en Suriname zijn veranderd Maar niet veranderd is de grote medi sche jiood In de Tropenlanden In Hare Kerstboodschap wekte H.M de Koningin ons volk op om juist nu de helpende hand naar de inheemsen uit te steken De collecte die gehouden wordt op 10 en 11 Maart a.s wordt georganiseerd door de Unie van Vrouwelijke Vrij willigers standhuls Kamer 39 Aan welk adres collectanten zich kunnen opgeven en gaarne extra-giften worden ingewacht Paardenmarkt Utrecht UTRECHT 6 Maart — Op de Utr paardenmarkt werden heden aange voerd 496 paarden De prijzen varieer den voor luxe paarden 750—925 werk paarden 550—800 oude paarden 400 — 600 paarden boven drie jaar 450—650 paarden beneden drie jaar 350—600 veulens 200—300 hitten 200—500 De handel was redelijk ZUILEN Een Schoonmoeder uit duizend ' Dit blijspel werd Zaterdagavond in het P.S Huis opgevoerd door de Toneel vereniging „ Linnaea " Mevr v d Loo toonde zich een goede schoonmoeder terwijl mevr Bekker de moeilijke rol van schoondochter op uitstekende wijze vertolkte Verder traden op de voor grond de.heer Meèrveld als oom Jan de heer v d Lee als de ambtenaar ter wijl de heer Kalkhoven als huiseigenaar zijn rol zeer goed vertolkte wat ook het geval was mevr Meèrveld ais vrien din en de heer Vink als zoon des hui zes Mej Witkamp die op het laatste moment mej van Driel moest vervan gen deed dit zeer goed De regie was bij de heer P Scholten in goede handen „ NOVEMBERSTORM " Door het Vendel Zuilen van de Oranje Garde werd in de geheel gevulde zaal van het Verenigingsgebouw aan de Daalseweg een opvoering gegeven van de schets „ Novemberstorm " Ook „ Feest in Hollands Tuin " betrekking hebbende op enige jubilea van H.M Koningin " Wil helmina oogstte veel bijval De heer Herber g^f in zijn openingswoord waarin hij speciaal verwelkomde de af gevaardigden van Driebergen en Zeist een uiteenzetting van het doel der Garde 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maan3ag ' é Maart 1956 - 57e Jaafgarig No 251 Pagina 3 236 238 302 300 133 % 169 168 % 123 % 123 115 % 116 % 167 167 137 % _ 181 % 183 % 135 133 217 210 208 % Groningen ' 38 3 101 % 101 ï,i Haarlem ' 38 3 100 99/2 Haarlem ' 47 3 — — s-Bosch ' 38 3 101 V4 — ^ eeuward ' 38 3 — _ Leiden ' 47 3 — — > 1.-H ' 47 31/2 3 «_ _ S'.-H ie 1 ' 38 3 99ra 99 % M.-H 2e 1 ' 47 3 100 % Nijm 2e l ' 3731/2 ï'dam ' 37 3 % 102S 1021/4 S'dam ie V3S3'A 102^0 ï'dam ' 38(3 % 3 1021/8 Utr prov ' 39 3i,i _- Z.-H 3e 1 ' 37 3 101 Z.-H 2e 1 ' 38 3 W % lito 1946 l — Bank - en Credletlnstcllineen B.v.N,G,0 ' 37 3 % _ B,v,N.G.O ' 38 S B V 0 Z ' 37 4 __ 68 l/i Gem Cr 40-j,3 97 Va Ned B 5 % 4 — Pandbrjeven A H VY G.(3%)3 __ » A Hyp.b XY 314 „ » A H B 31,4)3 _ 96V2 Bat Hyp B 31/2 D Hyp B 314 100 % IOOV2 Friesch Gr 3 % 101 101 Pr Or 3 % 3 Gr H B 31/28 — - Gron H B 3i,4 100 % — H H B D 3 '/< 101 % — H.H.b.K 3^4)31/4 _ H.v.N.G 3 % 3 95A — Mij V H Cr 31/2 100 — Nat Hyp.b 31/4 — — Nat H.b 3^2 3 97 961 ^ Ned H.b 3y2 3 97 97 Ned H.b s B 3 97 — N.w Hyp.b 3 % — 0 Hyp.b 31,43 95 % 9614 Rott H.b 3 % 100 % 1001/4 U H 2 % 3 % — U H 2 % KL 31/4 IOOV2 100 % W H s N.O 3 % lOOMi 100 % dito 31/2 3 _ — dito 3 — 96 % Alg K U 180?i 180V2 Bergh's Jurg 326 326 ' è V Berkel's P 1164 K N H 185 % 184 L Br & U 226 225U Ned Ford — 295 Ned Kab.la 288 / j 286 P.G.G.B 23014 230'4 P,G.G.B 169 Wilton F 148"'2 147','2 Z Hyp.b 3>,4 — Z H s K.ti 3 % _ Z.H Hyp.b 3 % — Hou Bank m — E N S 3 % 3 — R Sch H.bk 3 % — Industriële Obligaties Nljma Rott Dr MÖ Rouppe V d V Hubberf „ Vr " Sch Kon Mij Schokbeton Stokvis H Mij Stork Se Co Ver Blikfabr Ver Ph F Zw Werkspoor s A Wyers ' 1 & H Zwranenberg O Electr - en Gasmaatschappüen Anlem Nat B 75 75 Ned Ind G dito 80 % 80 Handelsondernemingen Borneo S M.mlj 127 % 127 % griitnnrni Beurs van Amsierdaitt 93 % 100 Slotnoterlngen van 3-3 6-3 Actieve Obligaties staatsleningen ad f looo - Gr.b.-Obl 3 % — — Ned ' 48 3^4 100 % 100 % Ned ' 47 3V2)3 Ned 1937 3 D.-len ' 47 3 % Invest.cert 3 Ned 1962-84 Ned 1962-64 Ned NWS2'/2 Sp.cert 2'/a % rndië ' 37 A 3 Grootb ' 46 3 Maandag 6 Maart 1950 Tabak-ondernemingen Dell B Mij — Deli Mtl 141 Sen Mij 122 1181/1 140 % 12U'2 Diversen M & Co N B 152 98A 98A 98?'a 98H 99A 93 ^ 99H 99H 81 81 % 100'/2 lODVi 96 % 96Va Nief-actieve Obligaties staatsleningen Denem ' 38 4 104H Fund L 1960/90 — Prov en Gem LeningenA'dam ' 47(3 % 3 101 % A'dam • 48(3^2 SApeldoorn ' 47 3 Arnhem ' 38 3Bandoeng ' 36 4 Batavia ' 37 4 Gelderl 1938 3 — G'land 20 - 1 ' 47 3 — ' s Hage ' 38 31/4 — ' s Hage ie 1 ' 37 3 — ' s Hage ' 38 31/2)3 10214 Groningen ' 38 314 109 % 100 % 101 lOl^i Actieve Aandelen Bank - en Crcdietlnstell 82','2 101','2 160 Industr Ondernemingen 701/2 791/2 Kol Bank SVA Ned I H 101 Ned H.mü 160 Mynöouwondernemingen Bllliton ie R 366 — Billiton 2e E 273 273 Petroleumondernemmgen D Petr Mij 265 26314 ' 1 Petr Mij 28711 2831/2 Kon P Mij 288 % 28814 Kon P Mij 287 286ii M E P Mij 487 48714 Rubberondernemingen A'dam Rubb 141 % 143 % 134i,'2 117 113 62 % 112 62 Scheepvaartmaatschappflen 135 113 llOVl 623,4 B R Mi ] D.-B R Mij Kendeng L O.-J R Mij Oostk C Mij 111 „ S " S.-Eubb 157 % 15914 1271/2 136 13714 1471.2 1741/2 1441/2 152',.4 H A Lijn J.-C.-J.-lijn K N S Mij -- Kon Paketv 139 Ned S Unie 14714 O S eert Rott Lloyd Stv Mij N 135y4 174?i 143 % 151 % Suikerondernemingen H,ver A'dam 147 % 1481J J C Mij 81 82 N.-I S Unie 95 % 99 V V C Mij 39 391/2 SLOTHOTERINGEN HEWYORKSt BEURS 3-3 49','8 13','8 27 % 27% 11 % SSTs 57 % 3 % 14='8 Caz Pac 106 % 106 % G Year 49 % Atch T 11 % 111,2 Hudson 14 Baltim 15 % 15 % r Harv 27 % 111 C ¦ 37 37 % t.Nickel 27 % NYCent 131,4 13 % Int.TenT 12 Penss R 17 % 17 % Ken.Con 53 S Pac 53 % 531,4 Kontg.V 57 Un Pac 88 % 87?4 Pack M 4 All Ch 2071,4 207 Radio C 15 Am.Can 1111,4 112 Hep St 27 Am C&F 29 28 % Cteyn T 39 A.Smelt 5414 54 Sears R 43 % Am T&l 160 % 150 % Shell U 351,2 Am Tot 74I4 73 % S Vac 18 % A Copp 30 % 30 % St Br 23 B Steel 34 % 34 % St.Oil N 66','8 B,AIrpi 23 % 23 % Studeb 2814 Chryslei 66 64 % Texac.O 61%City E 48 % 48 U Air 27 % G.Elect 30 % 30 % Un,Con 3%Cons EC 80 79 % Ü Fruit 60 D.Aircr 6274 62 % US.Rub 43%Dpd.N 46 % 47 % US.Steel 31%E.Kodak 46 % 46 % West.h 33%Gen M 76 % 76 % Woolw 50 % Omzet 040.000 HILVERSUM I — Maandag 18,00 Zigeunerkwintet 18.20 Sport 18,30 Strijdkrachten 19,00 Nieuws 19.15 Eigelse les 19,30 ^ ramofoonmuziek 19,40 Radiokrant 20.00 Nieuws 20,05 Gramofoonmuziek 20,15 Strijkorkest en solist 21.00 „ Serum " hoorspel 21.30 Philh orkest en solisten 22.00 Evangelisch commentaar 22,10 Gra mofoonmuziek 22,30 Vocaal kwartet 22.45 Overdenking 23.00 Nieuws 23,15 ^ 24.00 Gramofoonmuziek Dinsdag — 7,00 Nieuws 7.15 Gym nastiek 7.30 Gramofoonmuziek 7.45 Gebed 8,00 Nieuws 8.15 Gramofoon muziek 9.35 Lichtbaken " 10.00 Voor de kinderen 10,15 Gramofoonmuziek 10,40 Schoolradio 11.00 Voor de vrouw 11.30 Gramofoonmuziek 11.50 Godsd causerie 12.03 Zang en piano 12.33 Piano en orgel 12,55 Zonnewij zer 13,00 Nieuws 13,20 Lunchcon cert 14.00 Kamermuziek 14,30 Gra mofoonmuziek 15.00 Schoolradio 15,30 Gramofoonmuziek 16,00 Voor de zieken 17.45 Regeringsuitz HILVERSUM II Maandag — 18,00 Nws 18.20 Gram.muziek 18.45 „ So cialisme en totale staat " causerie 19,00 Bariton en piano 19,30 „ Taak en bevoegdheid van de provincie " causerie 19.45 Regeringsuitz 20,00 Nws 20.05 Sextet 20.30 Cabaret 21,05 Amusementsmuziek 21.30 „ De Waarheid overwint " toespraak Hier na Concertgebouwork 22.00 Radio Philha orkest en solist 23.00 Nieuws 23.15 Orgel 23.35—24.00 Gram.muziek Dinsdag 7.00 Nieuws 7.15 Gram muziek 7.50 Da,gopening 8.00 Nws en weerberichten 8.15 Ochtendblad 8,40 Gram.muziek 8,55 Voor de vrouw 9.00 Gram.muziek 9.30 Waterstanden 9.35 Gram.muziek 10.00 Mor.genwy ding 10.15 Musette-orkest 10,80 Voor de kinderen 11,00 Voor de vrouw 11,15 Gramofoonmuziek 11,30 Voor de zieken 12,00 Saxophoon en piano 43 % 351/4 16 % 22 % 671,4 28 % 61 Vg 27 % S % 60 % 43 % 31 % 33 % 50 % DURE SIGAREN WEER IN BLIK Het Centraal Bureau heeft aan alle sigarenfabrikanten dispensatie verleend van het verbod van het gebruik van blikverpakking voor sigaren van 40 cent o £ hoger Het is derhalve toegestaan sigaren van deze prijs in het binnenland af te leveren in blikverpakking Voor goedkope sigaren senoritas en sprietjes blijven de nu geldende bepalingen van kracht Aangezien de blikverpakking gebonden is aan de aanwezige voorraad en het Cen traal Bureau wil voorkomen dat onevenredige grote bestellingen worden gedaan zal de Vakgroep de bestellingen met een advies ter goedkeuring doorzenden Advertentie per rol De grootste en de beste gaan doen Jij belt Evendon op en vraagt of Cyril aanwezig is Als hfl er is zeg dan dat je het plan hebt naar hem toe te komen Zeg niets over mij Als hij er niet is tracht dan te ontdekken waar hij wel uithangt Misschien is hij bij Sylvia " „ Dat denk ik niet Ze hebben nog geen eigen huis " Hy liep op haar toe en trok haar overeind „' Vooruit liefste ga tele foneren We kunnen niets onder nemen voor we weten waar hij zich bevindt " Ze kreeg de butler aan de tele foon die keurig beleefd antwoordde Meneer Eversley was inderdaad aanwezig maar hij was even uitge gaan Katherine voelde zich opge lucht en zei „ Je spreekt met Mevr William Eversley Soames Wil je meneer Eversley als hij thuis komt zeggen dat ik hem dringend moet spreken en dat ik onderweg naar hem ben Ik bel uit Cedar House en ik kan er over anderhalf uur ongeveer zijn Wil je hem dat overbrengen " „ Ja mevrouw " „ Meneer Brett Is er zeker niet " „ Nee mevrouw " „ Wel bedankt Soames " zei Ka therine en hing de hoorn op Ze draaide zich om William stond met z'n handen in z'n zakken Ze dacht „ Niemand die hem als jongen gekend heeft zou hem voor iemand anders kunnen houden " Ze was hiervan overtuigd William vroeg „ Is Soames daar nog altijd Denk je dat hij de schok van mij terug te zien zal overle ven " Ze liep naar hem toe en stak een arm door de zijne „ Vind je niet dat ¦ we hen tevoren op de hoogte moeten stellen " Hij keek haar ernstig aan „ Nee dat lijkt me niet nodig We zullen de schok riskeren " Het was ongeveer een half uur later dat Sylvia opbelde Ze had een stem die even aardig klonk als zij er zelf uitzag maar ze leek vaag en onsamenhangend „ Ben jij daar Katherine Soames vertelde me dat je uit Cedar House had opgebeld " „ Inderdaad liefje " „ Ik ben niet op Evendon Ik wil de er niet heen Jocko en ik zijn op Huntinglea bij zijn familie Soames belde op om te vertellen dat jij kwam lunchen en vroeg of wij ook kwamen Natuurlijk heeft vader hem opdracht gegeven dat te zeg gen en ik wilde nu alleen maar even weten of het waarheid is Ga je werkelijk daar lunchen Of is het alleen een truc om ons daar te krijgen " Katherine wist niet goed hoe ze't had „ Wel ik weet niet of ik zalblijven lunchen Br is iets gebeurd,waarover ik Cyril dringend moetspreken Daarna zie ik wel of ikblijf dat hangt er van af " Sylvia scheen nog vager te wor den „ Je hebt ' t dus gehoord Vindt je ' t niet afschuwelijk Vader wil de dat we het weekend kwamen om haar te ontmoeten maar ik heb botweg geweigerd " „ Lieve Sylvia ik geloof niet dat we ' t over hetzelfde hebben Ik kan getroffen en het was tot hem door gedrongen dat men niet van zijn spel had genoten Gebroken en schi'ciend zat hy op de grond „ Ach — trek het u niet aan myn heer Fiedeldum " zei Panda troos ti:,nd „ Ze zijn misschien te dom voor u " Je bent een brave Jongen leer ling " snikte Fiedeldum Ver.geef medat ik Je aan het schrikken maak te snik Je had geUJk met op zitten en pootjes-geven oogst menmeer byval dan met de heeriyke vryekunst snik " Compagnie is Jouvet de la 21 uur 1 21 uur Carmen Ford 18 j k met K LEIDT wordt op organiseerd lijke VriJ - 39 Aan kunnen n worden Koning George opende heden parlement Koning George VI heeft heden ochtend by de officiële opening van het parlement slechts „ een beperkt program van wetgeving " voor de b'iidige zitting uiteengezet Hij zei echter dat indien er an dere maatregelen onmiddellijk nood zakelijk zouden blijken te zijn „ ter handhaving van volledige tewerk ptelling en tot het behoud van het nationale welzijn de ministers niet zullen aarzelen deze aan het parle ment voor te stellen zelfs indien het waarschijnlijk is dat zij twist punten zullen vormen " Nergens wordt in de rede de staalindustrie genoemd welke in October a.s voor nationalisatie in aanmerking komt Zowel de con sei-vatieven als de liberalen hebben zich voortdurend tegen de nationa lisatie van de ijzer - en staalindustrie verzet In de troonrede wordt onder meer het volgende gezegd „ Het wereld tekort aan dollars waaronder ook dit land te lijden heeft is opnieuw verminderd door de edelmoedige hulp van de Ver Staten en Canada Er zullen echter nieuwe pogingen nodig zijn om een evenwicht tot stand te brengen in de overzeese handel van dit land en in het bij zonder om de verdiensten in Noord Amerika te vergroten " Ten aanzien van Zuid-Oost-Azië verklaarde de Koning dat zijn re gering „ de gelegenheid verschaft door de jongste ontmoeting te Co lombo van de ministers van het Gemenebest voor een waardevolle uitwisseling van meningen over buitenlandse zaken hartelijk wel kom heette " „ In overeenstemming met de aan bevelingen van de bijeenkomst zien mijn ministers uit naar samenwer king met andere regeringen van het Gemenebest in aangelegenhe den van gemeenschappelijk belang in Zuid Oost-Azië " „ De Britse regering zal volledige steun blvjven geven aan de Verenig de Naties want alleen door een doelmatig veihgheidssysteem kan de wereldvrede bewaard worden " „ De Britse economische moeilijk heden hebben de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van grotere voedselproductie in het binnenland " De regering zou alle practische stappen blijven nemen om onze landbouwbevolking aan te moedi gen om met alle doeltreffende mid delen de productie te verhogen en beter gebruik te maken van land dat tot nog toe niet productief werd gemaakt " Geen beperking legatie der V.S te Boedapest De V S hebben het verzoek van Hongarije om hun legatie te Boeda pest in te krimpen van de hand gewezen Engeland heeft vorige week ook afwijzend geantwoord op een der gelijk verzoek Hongarije had het verzoek gedaan op 23 Februari na het proces tegen de Amerikaan Vogeler en de En geLsman Sanders De scherp gestelde nota van het State Department zegt dat de Amerikaanse regering de staf der legatie samengesteld zal houden overeenkomstig haar eigen inzicht in de behoefte en daarby „ natuur lijk rekening zal houden met het willekeurig optreden van de Hon kaarse regering " De legatie telt twee en twintig functionarissen waaronder zeven officieren In de Amerikaanse nota wordt ook het Hongaarse verzoek afge wezen om terug te komen van het verbod aan Amerikaanse particu lieren om naar Hongerije te reizen en van de sluiting van Hongaarse consulaten in de V.S Duitse nationalisten wachten slechts op „ de leider " De bestaande Duitse nationalis tische groepen en haar leiders „ be reiden thans slechts het terrein voor één of andeïe toekomstige lei der en toekomstige party voor " aldus wordt gezegd in een rapport opgesteld door Amerikaanse func tionarissen in Duitsland zo meldt de „ New York Times " De correspondent van het blad Drew Middleton verklaart dat in het rapport wordt gezegd dat er gevaar voor de democratie bestaat indien de talryke Duitse nationa listische groeperingen zich tot één enkele nationalistische party ver enigen Hy verklaart dat het rapport dat betrekking heeft op geheel West Duitsland „ het uitgebreidste is dat tot nog toe door Amerikaanse func tionarissen in Duitsland over deze vitale kwestie is geschreven " Mid dleton zegt verder dat John Mc Cloy de Amerikaanse Hoge Com missaris in Duitsland het rapport naar Washington heeft meegeno men 35 Neen — het concert van Maestro Fiedeldum was beslist geen succes Het publiek Joelde en jouwde en smeet met alles wat maar los en vast was een tijdlang werd er druk Bah " en Béh " geroepen en toen dat niet hielp maakte zich een kreet los uit de menigte „ We moeten ons esld te rug ' „ We moeten ons geld terug Onmiddellijk En anders breken we de tent af I " Joris hangend aan zijn touw te midden van een bombardement van ledige flesjes verbleekte van schrik toen hij dat hoorde „ Geld terug BETALINGSUNIE en clearingbureau in het verschiet Naar te Washington wordt verno men is de administrateur van de E.C.A Paul Hoffman bereid het plan voor een Europese betalings unie in 1950/51 te steunen met een bedrag van 600 millioen dollar Hoog geplaatste ambtenaren verwachten dat een dergelijke unie die als drin gend nodig voor het Europese her stel wordt beschouwd zal worden gevormd en binnen enkele maanden in werking zal treden Met de vor ming der Unie zou fundamenteel ge paard gaan de oprichting van een centraal clearingbureau dat perio diek de handelsschulden tussen de landen van West-Europa zal afwik kelen Nadelige saldi van een land met zijn nabuurlanden zullen wor den verrekend met de voordelige saldi met andere landen zodat één enkele netto afwikkeling tussen de Centrale Bank van het land en het Clearingbureau nodig zou zijn Af wikkelingen zouden geschieden in harde valuta — goud of dollars Na delige handelssaldi zullen door de unie geheel op multilaterale basis gefinancierd worden Ambtenaren van de E.C.A geloven dat de Euro pese valuta's thans op voldoende realistisch niveau zijn geplaatst en dat geen herwaardering nodig is Te Washington ziet men in dat Enge land een probleem vormt door zijn tweeledige banden met Europa ener zijds en het Gemenebest en het ster linggebied anderzijds Het zal zeker met de grootste voorzichtigheid te genover een dergelijk plan staan doch Hoffman en minister Stikker zijn beiden optimistisch STAKERS IN ANTWERPEN WEER AAN HET WERK In verband met de staking in de nieuwe petroleumhaven te Antwer pen zyn Zaterdag 600 arbeiders in vergadering byeengekomen Zy be sloten heden op het gewone uur het werk te hervatten De eisen van de arbeiders zyn ingewilligd BINNÜIWtnND üitenland importeert Nederlandse dameshoeden Speciale berichtgeving Naar wij vernemen wordt in ver schillende landen een levendige be langstelling aan de dag gelegd voor de producten van de Nederlandse dameshoedenindustrie Sinds enige maanden wordt naar West-Duits land geëxporteerd en inkopers die eerst in ItaUë en Frankryk waren geweest hebben in ons land orders f eplaatst voor Canada Deze orders etreffen het betere genre hoeden aangezien het goedkopere genre in Canada zelf voldoende gefabriceerd wordt De Hollandse hoeden schijnen goed te passen by de in Canada gangbare mode en bg de smaak der Canadese dames Ook in Noorwegen en Finland bestaat interesse voor de import van Nederlandse hoeden Deze werd tot nog toe geremd door de in die landen bestaande deviezenbepalin gen doch men hoopt dat er nu spoedig verbetering in de situatie zal komen Over de productie van onze na tionale dameshoedenindustrie zyn geen recente cgfers bekend In 1947 beliep zij echter al een waarde van tien millioen gtilden hetgeen ander half milUoen gulden hoger was dan de Belgische productie Twintig jaar voor verrader Twintig jaar met ontzetting xiit de openbare rechten voor het leven eiste vanmorgen de Officier van Justitie bij de Bijz Strafkamer van de Amsterdamse Arrondissiements rechtfeank mr G R Nuhé tegen de 52 jarige vroegere belastingcon sulent J P v d W uit Zeist die ter zitting erkende tegen het einde van de oorlog en wel gedurende de eerste maanden van het jaar 1945 in het land van Maas en Waal het land van Altena en in Utrecht actief te hebben deelgenomen aan het werk van de „ Deutsche Gehei me Feldpolizei " INBRAAK IN VILLA TE BUSSUM In de afgelopen nacht hebben Inbre kers hun slag geslagen in een villa aan de Brediusweg te Bussum bewoond öoor de familie U Door verbreking van een ruit aan de achterzijde van de wo ning is men in de keuken gekomen De keukendeur die aan de binnenzijde was afgesloten werd uit de scharnieren gelicht De beneden - en bovenverdie ping werden grondig doorzocht Een collectie kostbare sieraden werd buit gemaakt Uit de Staatscourant De Staatscourant van 6 Maart bevatde intrekking van de werving sbe-schikking poUtiepersoneel een tijdelit ke wervingsbeschikking - gemeentepó litiepersoneei 1950 een wijziging hef fingsbeschikking kaasproducenten 1949 een beschikking arbeid in inrich tingen tot bewerking of verwerkingvan melk een eerste wijziging van deregeling van salarissen en andere ar beidsvoorwaarden voor het admini stratief personeel in de suikerverwer kende industrie en een tweede wijzi ging van de regeling van lonen en an dere arbeidsvoorwaarden in de man denindtistrie „ Geld terug " schreeuwde het pu bliek „ wy breken alles af W(j slaan alles kapot Geld terug " „ Kalmeert toch goede lieden " riep Joris van bovenaf „ Natuurlijk kunt ge uw geld terug krijgen Met nog iets er bU voor de moeite zelfs Na tuurlijk Niets zal mij meer genoegen doen Ik kom onmiddellijk om u te betalen Doe mij slechts het genoe gen mijn nederig tenteken niet af te breken want wat zoudt ge daar nu aan hebben Wanneer iedereen zich kalm naar de uitgang begeeft zal ili mrnimnTTnirmiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiimitiiiiiiin IRECTIFICATIE | 1 de geannonceerde japonstof | I van Vrijdag 3 Maart | 1 è 5.90 per meter | I geannonceerd als 80 cm br | I is 130 cm breed 1 VROOMtDREESMAMIM I UTRECHT I TilllMlirillllltlMllltlllllllltllllMllllllllllllllllllillllllllllllllllKllllllllllllllllltlllT Nederlandse elftalclub gaat weer trainen Naar wy vernemen zal de cen trale training van de Nederlandse elftalclub Dinsdag worden hervat De volgende spelers zullen de oefeningen onder leiding van de bondsoefenmeester Van der Leek op het VUCnterrein te Den Haag meemalten Kraak Stormvogels Saris BW Van der Sluys BW Huybregts BW Potharst Ajax Stoffelen Ajax Van der Hart Ajax Van der Hoeven Ajax Boonkamp Elauw wit Verbeek Sparta Terlouw Sparta Ra venstein MW Michels Ajax Sohrumpf SVV Lakenberg Blauw-Wit Roosenburg Sneek Kijvers NAC Steenbergen Feyenoord en Clavan ADO Krasnapolsky en Polmanshuis gaan samenwerken Twee bekende Amsterdamse ho tel en restaurantbedrijven hotel café-restaurant „ Krasnapolsky " N.V en de maatschappij tot exploitatie van het restaurant „ Polmanshuis " N.V gaan samenwerken Besprekin gen zijn gevoerd over een belangen gemeenschap tussen beide N.V.i's Mededelingen hierover ' Werden gedaan in de algemene vergadering van aandeelhouders van „ Krasna polsky " waarin de voorgenomen transactie inhoudende een aanbod tot verwisseling der aandelen „ Pol manshuis " in aandelen „ Krasnapol sky " met algemene steramen werd goedgekeurd Het ligt in het voornemen om in dien aandeelhouders het aanbod aan vaarden het gebouw van het „ Pol manshuis " gelegen tegenover het paleis aan de Dam tot hotel te ver bouwen Hiermede wordt een be langrük aantal eerste klas hotelka mers elk voorzien van bad - en toi letartikelen verkregen ver van de drukte veroorzaakt door de zalen exploitatie in het bestaande Kras EEN SNOEK VAN 29 POND Zaterdag heeft schipper Worms b-.rler uit Harderwyk varende met de H.K 3 een snoek ' van 29 pond aan de Hoornse afslag gebracht aAtrtèB!MtegÉ3Bi.eÉi;jil JOSEPHINE BAKER NAAR NEDERLAND Josephine Baker die na de oorlog opnieuw Parijs veroverde komt naar Nederland Te ' s-Gravenhage zal zij op 9 Maart in het Gebouw voor K en W optreden Josephine Baker treedt samen op met de Nederlands-Franse chanson nier Louis van Burg Met hen komen haar eigen pianist en een musette ensemble voor het voetlicht ITALIAANSE KUNST NA 1910 In het Stedeiyk Museum te Am sterdam wordt van 10 Maart tot 16 April een tentoonstelling gehouden getiteld „ Figuren uit de Italiaanse kunst na 1910 " Z E de ambassa deur van Italië M Agostimo Caris simo zal op 9 Maart te 4.30 uur de tentoonstelling openen Nederlandse gobelins geëxposeerd Van 10 Maart ai wordt in het StedeUjk Museum te Amsterdam een tentoonstelling gehouden van Nederlandse gobelins ontworpen in opdracht van Jos Gehéniau te Vee nendaal WJEXmJXXON De man die zijn geheugeu verloor 73 Hij hield op „ Of wat '*' Hü vervolgde „ Davies meneer Tattlecombe en ik drie gevallen Als ze besloten had er iets aan te doen dan heeft ze er zéker niet met Cyril of Brett over gesproken " Opeens begon hij te lachen „ Wat een onzin hè zulke dingen te be weren Waanzin Weet je wat we u allen daar volgaarne uw geld weer geven " En werkeiyk nu keerde de rust te rug Het publiek begaf zich in drom men naar buiten om daar in een rij voor de kassa te gaan staan en Joris liet zich langs het touw naar beneden glijden om het geld terug te « even en toen kon ook Panda de " jegane grond op zoeken om te gaan zien hoe het met zijn vriend Maestro Fideldum stond Nu dat was ronduit slecht üe de licate musicus was door verschillende lege bierflesjes en een aantal appelen 104 103='6 104 % m % 104 % 10414 104 % lOOT's 104 % 104 104 % 103 % 104% 104 % 104A 100 % Alg K Unie 3i,'2Bergh's & J 3 '/' L's Z Mij 3 % Stokvis 3 % Werkspoor iVi Coekeril 4 54 % 56A 42 «% 108 107 % Cura H.mij H Mij G Sch Houth Pont Internatio Linde Teves Mo H.ver 99 100 166 — 163 % 164 131 % 131 % Bat Petr Mij 3V2 Koii Petr M 3 % C Int W L 4 Deli Spoorw 3 % N I.Sp.w ' 37 VA Oost Java 5 Sam Joana 4 Philips doUJ 3 % PremlelenlQgen A'dam Ol.len 3 136 — T & Co a pr 117 % 118 MUnbouw-ondernemingen Oost Borneo — 72 Onroerende Goederen Milen Gem Eigendom 169 169 % Tabaksondernemingen Ar Tabak Mij 148 148 Besoeki T Mij — 153 Thee ondernemingen Sedep — 120 Telaga Patengan 52 % 51 % Diverse Cultuu'rondern N Cult Mij — — Diversen Albert Heyn 206 % 206 Ned Mij W.v 108 110 Schev Expl Mij 96 97 Thomsons H 142 % 140 '/^ Zeeh Kolst Sab 95 % 95 % Spoorwegen Dell Sp Mij 60 51 Nea.-Ind Sp 22 21 % Samarang J — — Semarang Cher 8 % 8','2 Voorlopig genoteerde aand.i Alweco — » — Ned Am Fitting 80 % 82 Prolongatie 2 % 2 % Amerlkaajise fondsen Niet-actieve Aancielen Bank - en Credietinstellingen A'damse Bank 167 % 167 Hou Bank Unie 218!/s 21914 Tav Bank f 500 160 166 75 % — 185 % 184 175 — Mij Fin Nat H 98%Ned Ind Esc Ned B v Z ARotterd Bank Surin Bank — Twentsche Bank 180 179 ^ DepottractlebewUzen etc.Rott Bel Cons 193 % 194 Nwe Ned A H 82 % 81 % N W & p H — — Industriële Ondernemingen Albatros Sup 195 195 % Alg Norit 318'/S 317 % 761,4 156 % — 197 % 197 Allan & Co Amsterd B Mij Bergh Paplerf _ Breda Mach.fabr 141'/4 132 % 132 179 % 1791/2 Buhrmann's Pap Dikkers Diep & Reigers 142 128 % 128 % 158 EmbaU en H.h •""' Gruyter 6 % pr 181 184 186 % 179 110 % 272 256 199 270 140 116 % 42 % 346 170y4 243 180 % 148 104r8 Heem af N.V Heineken Hero Conserven 174 11 % 270 Hou St.m.labr Hou Beton 59 % 31% 109% 73% 83% 30 % 28 % iöö % 74 22H 61 % 42H 66 % 37 % 25 % 591/4 32A 107 % 85 30^,4 57 28ft 6 08% 73% 22 % 42 % 63 % 371,4 25 % American Sm Anaconda CvA Beth Steel Chrysler Gen M Intern N Kennecott Rep steel Stand Br U,S steel Cities S North A Const Oil Midcont. Philips Shell U Tide Water Hou Dr en K Hou K Ind 198 CvV CvA CvA CvA CvA VvA CvA CvA CvA CvA CvA CvA CVA CvA CvA Hou ' Melksuiker 270 Int Gew Bet — Int KunststoMen 116 Klinker Isoliet 42 % Kondor 346 170 % Kon Ned Zout Kon Ph Br Kon Ver Tapijt Kon Zw Ketjen 237 148 Letterg A'dam ever Br 6 % c Lever Br 4 % pr 105 Lyempf 163'/4 163 Lijm - en Gel.f 145 % — Meelfabr N B 242 241 % 1261,4 65 % 127 64 Ned A A Vr Amerik Spoorwegen Baltimore CvA 11%Miss K T CvA 5ft N.-Y C CvA — Pennsylv CvA 18 % Can Pac CvA 16 % Ned Ind P C 12 14 19 % 16 % Ned App Nedap 313 166 316 166 Ned Gist - en Sp Ned I „ Nieaf " Ned Scheepsb 135 % 136 N Ind V V 71 % 72 % 12,33 Voor het platteland 12,40 Suri naams volksmuziek 13.00 Nieuws 13,15 Financieel weekoverzicht 13.25 Metropole orkest 14.00 Voor de vrouw 14,30 „ Les Eumenides " ope ra 16.10 Gramofoonmuziek 16.30 Voor de jetigd 17.30 Gramotoonmuz RADIO CENTRALES Lijn 3 Dinsdag — 7.00 VI Br Nieuws 7.05 Gram 7,30 Kron 7.40 Gymn 7,50 Gram 8,00 Nieuws 8,05 Ork Bluestone 8,20 Eng H S Gram 8,50 Lift up your hearts " 8.55 Weer 9.00 VI Br Nieuws 9.05 Rave 10,00 Eng L P Nieuws 10,10 Verz,pr 11,00 Orgel 11.30 En.j H S Sky rockets Dansork 12,(30 VI Br Fan tasieën 12,15 Pianoduo 12,30 Weer 12,32 Operafatnasieën 12,45 Plano duo 13.00 Nieuws 13.15 Gr 14.00 Fr Br Vocale werken 14.40 „ Tha mar " 15.00 Lux Ménage en Musi que VI 15,30 Kalundborg Caba retork 16,00 Eng L P BBC Welsh Orch 16,30 Arb.ork 17,00 Fr Br B,r 17.10 V d zieken 17.30 Kootw Ned Strijdkrachten 18,00 Fr Br V a sold 18,30 VI Br V d sold 19.00 Nieuws 19.30 Beethoven 19.50 Feuillet 20,00 Fr Br Omr.ork 20,30 Eng L P Ork Walters 21.00 „ Take it from here " 21.30 Spot the winner " 22.00 VI Br Nieuws 22,15 Ork Frcrar 22,45 Mozart 23,00 Nws 23,05 Gram Lljn 4 Dinsdag — 7.00 Lux Nieuws 7.15 „ Bonjour Ie Monde " 7.26 Surprise 7.30 Eng H S Ens Aelxander 7.55 Weer 8.00 Fr Br Nieuws 8.30 Gram 9.00 Kookpraatje 9.10 Gram 10.00 Lux Ménage en Musique VI en Fr 11.30 NWDR Gram 12.00 Amus.ork 12,30 Fr Br Omr.ork 13,00 Eng L P Mrs Dale's Diarv 13.15 Ork v d Garde républ 14,00 BBC North Orch 14,45 V d kinde ren 16,00 V d vrouw 15,40 NWDR Ork Ball 16.15 Eng H S Mars muz 16.30 Vespers 17.15 Eng L P Acc.ork 17.30 Ork Geraldo 18,00 Sandy Macpherson 18.30 Bull's Band 19.00 Malcolm Mitchell Trio 19.15 Ork Leon 19,45 „ Dick Barton special agent " 20.00 Béromünster Symph.conc mmv Backhaös 22,00 Eng H S Nieuws 22.15 Fr Br Gram 22.50 Gr 22.55 Nieuws 23,00 Eng L P Nieuws 2315 Topic for to-night 23,20 „ Mayfair merry go round " je tenminste niet volgen Wie vrilde Cyril dat jij zou ontmoeten " Een boos geluid klonk aan de andere kant „ Dat ellendige mens Jones Hij is met haar getrouwd " Katherine hield haar adem in „ Dat kan niet protesteerde ze vol ontsteltenis Viif en twintig kilometer verder stampvoette Sylvia „ Het is heus waar H;i heeft me gisteravond opgebeld om ' t me te vertellen Hij was zo zenuwachtig dat hü ' t er haast niet uit kon krijgen Geen wonder ook Ik zei alsmaar „ dat kan niet " net als jij en hij hield bij herhaling vol dat ' t echt waar was En toen vroeg hij of Jocko en ik ' t weekend bij hen kwamen waarop ik botweg nee zei en de verbinding verbrak En nu heeft hij ius Soames op gewarmd om ons daarheen te lok ken door te zeggen dat jii komt lunchen en het leek me goed iou even op te bellen om te vragen of het werkelijk waar was Het zou oo'c mogelijk zijn dat Soames op eigen houtje een verzoening tot stand wilde brengen — hij is erg op vrede in de familiekring ge steld weet je Wel wat doen we Jocko zegt dat het geen zin heeft ruzie met ie vader te maken ook al heeft hij z'n secretaresse tot vrouw genomen En zijn vader en moeder zijn het daarmee eens Je weet hoe die zijn altijd op een compromis en vooral géén moeilijkheden uit Het zijn na natuurlijk lieve mensen maar ze snappen dit niot helemaal Ik heb echter geen zin om dat mens Jones alleen te ontmoeten Jocko telt in dit opzicht niet mee ik wil er een andere vrouw bij hebben dus als jij er nu ook bent I Liefje tot straks dus als je me in de steek laat kijk ik je nooit weer aan " William die vlak naast Katheri ne was ga'an staan met z'n kin op haar schouder had kunnen mee luisteren Toen ze de hoorn op hing keek hij haar lachend aan en zei „ Wat er ook veranderd mag zijn in al deze jaren Syvia is dezelfde gebleven Jocko was vroeger een aardige kerel Hoe is hij intussen geworden " „ Heel geschikt vind ik Ze zijn stralend gelukkig samen Heb je kunnen volgen wat ze zei " PauluS de dichter Gods V / OOR de oorlog toen het ' Barthianisme zijn zegepraal in theologisch Nederland begon vroe gen A V Thelen en H Marsman met hun vertaling van Teixeira de Pascoaes ' Paulus de dichter Gods plotseling de aandacht voor een heel andere Paulus dan men zojuist begonnen was te ontdekken Barth en Pascoaes benaderden dezelfde Paulus van een tegenovergestelde kant de eerste vanuit de Kerk de tweede vanuit de wereld Maar bei den — en hierin komen zij overeen — vanuit een chaotische critische situatie Beiden hadden zij de intel lectualistische 19e eeuw de rug toe gedraaid Nu na jaren brengt een vierde druk dit Portugese epos weer onder onze ogen en weer opnieuw worden wij meegesleurd door de hartstochtelijke schildering van het leven van de Apostel der Liefde die als een der eersten de hoogten en diepten van het Evangelie heeft ge schouwd Naast de Barthiaanse heeft de Pascoaesaanse Paulus nog altijd recht op onze bewondering en ons intens nadenken Wij zijn uit gever J M Meulenhoff in Amster dam dankbaar voor deze vierde druk SCffCEÉSIXimNGERi ABBBKERK van Brisbane S/3 te Rotterdam AKKRUMDIJK Rotter dam — New York 5/3 van Antwerpen ALCOR 4/3 van Porto Alegre naar Rotterdam ALHENA Rotterdam — Buenos Aires 5/3 te Montevideo AL KAID San Francisco — Roterdam 4/3 van Bahia ALPHARD Rotten dam — Buenos Aires 5/3 pass Recife AM STELLAND Porto Alegre—Amster dam 4/3 pass Kp St Thome AT LANTIS Djakarta — Amsterdam pass 5/3 Ouessant BAARN 5/3 van Arica naar Antofagasta BLITAR New York—Java 4/3 van Port Swetten ham BONAIRE Amsterdam—Cura cao 5/3 van Trinidad BORNEO Am sterdam—Java pass 5/3 Ouessant CAMPHUYS 5/3 te Morotai van Soen geigrong CASTOR 5/3 van Puerto Cabello naar Laguaira CEIjEBES Java—Amsterdam pass 4/3 Guarda fui CLBODORA Suez—Singapore pas 4/3 Perim CORILLA Plraeux — Abadan 5/3 van Suez COTTICA Am sterdam—Paramaribo 4/3 van Dover DELFT 6/3 te Curacao van Amster dam DRENTE Calcutta—Los Ange los 4/3 van Singapore 6/3 vetw te Djakarta DUIVENDRECHT 5/3 van Londen naar Buenos Aires ETRE MA 5/3 van Balikpapan naar Soera baja PARMSUM Rotterdam—Genua pass 5/3 Finisterre PELIPBS 6/3 van Sunderland naar Abadan GAAS TERKERK Tanga — Amsterdam 4/3 van Kaapstad GOODl^ND Buenos Aires—Amsterdam 4/3 van Vitoria HAARLEM 5/3 te Antwerpen van Haiti HERCULES Gibraltar—Bre men pass 5/3 Finistere HERSILLA 503 te Curacao van Maracaibo IN DRAPOERA Djakarta—Rotterdam 5/3 van Bclawan JAARSTROOM Amsterdam—Sapele 5/3 te Dakar JAPARA New York—Java 5/3 van Penang KAMERLINGH ONNES Ja va—Rotterdam 4/3 te Suez KEL BERGBN 5/3 te Bona van Spezzia KOTA INTïasr Djakarta-R'dam 5-3 van Port Said LEERSUM 5-3 van Accra naar Lome LBUVEKERK Ka rachi—R'dam 5 3 van Barcelona LIN DEKERK 4 3 te Bandarshapoer LOE NERKERK Calcutta—R'dam 4-3 van Barcelona LOMBOK 5-3 verw te Dia karta van New Orleans LUTTER KERK R'dam—Calcutta 3-3 van Co lombo MARIEKERK 5-3 van Zanzibar naar Mombassa MARKEN New-York — Calcutta 4 3 van Suez MATARAM R'dam—D.jakarta 5 3 te Port Said ME LISKERK R'dam—Brisbane 3-3 van Sydney MERWEDE 5-3 te Pointe N ire van Port Gentil MITRA 5-3 te Curagao van Ardrossan MODJOKER TO 6 3 verw te Makassar van Soera baja MURENA Mena el Ahmadi — Yokohama pass 5-3 Colombo NEDER LAND Tenerlffe—Port Said pass 5-3 Malta NIEUW AMSTERDAM Cruize Zuid-Amerika 5 3 van Mardclplata nr Montevideo NOORDAM R'dam—New York pass 5-3 Scilly OBERON 5-3 te New-York van Puerto Plata PRINS ALEXANDER 5-3 te St John N,B naar Hamburg PRINS MAURITS 6-3 te St John van R'dam REMPANG A'dam — Balikpapan 5 3 van Antwerpen RON DO 6 3 te Singapore van Djakarta SIBAJAK Djakarta R'dam 5-3 van Port Said SLAMAT 5-3 van New-York naar New Badford SLOTERDIJK 5-3 v New Orleans naar Charleston SOM MELSDIJK Djakarta—New York 5-3 v Port Swettenham STAD MAASTRICHT Bona—IJmuiden 5 3 van Gibraltar SU NETTA Heysham—Perz Golf pass 5-3 Gibraltar TAWALI Rio de Janerio — Trinidad 8 3 verw 4-3 van Sanluiz UTRECHT 5 3 te B Aires van Kaap stad WESTERDAM 4-3 van New-York naar Rotterdam WINTERSWIJK 4-3 te Saffi van Terneuzen WOENS DRECHT Avonmouth—Punta cardon pass 4 3 Azoren ZEELAND 5-3 van Djakarta naar Belawan Nagekomen scheepstljdingen JAVA Amsterdam—Makassar 5/3 van Genua naar Port Said HEEL SUM Amsterdam—New Orleans pass 6/3 Keywest ORANJEFONTEIN 5/3 van Kaapstad naar Port Elisabeth RIOUW Djakarta—Amsterdam 5/3 van Port Said POST VOOR DE „ WATERMAN " Post voor naar Nederland terug kerende militairen aan boord van het troepenschip „ Waterman " welke in een van de tussenhavens zal worden uitgereikt moet uiterlyk op 9 Maart a.s in Nederland ter post worden be zorgd Behalve de gebruikeUjke ge gevens dient het adres de vermelding te bevatten aan boord van het troe penschip „ Waterman " op thuisreis naar Nederland De naam van de ver moedeiyke tussenhaven mag niet worden vermeld WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN ^ Ceulen 227 — 0,21 Ruhrort 56 — 0,24 Lobith 1034 — 0,27 Nijmegen 878 — 0,23 Arnhem 859 — 0,21 Eetde 402 - 0,20 Deventer 302 — 0,22 Borgharen 4198 — 0,21 Belfeld 1232 — 0,01 Grave 622 + 0,02 Vreeswyk 0,85 — 0,15 Llth 1,44 + 0,13 Waterhoogten Weerdsluls UTRECHT 6 Maart — Bovenkant sluis 43 cm + NAP val 7 cm Benedenkant sluis 28 cm — NAP val 3 cm Familieberichten Geboren Diederik J M z v mevr van Heemstra Franken Djakarta Wou ter J z V mevr V d Veen-Hondius Middelburg Hendrik G J z v mevr Snijder-Rutteman Enschede Rombout F z V mevr Visser-Postma R'dam Ondertrouwd Johannes Schol ten en Maria E Vermeren R'dam Getrouwd A H J v d Berg en E H MüUer R'dam Mr J C v Dorp en Gerda Fünke R'dam Mr P W A G Cort van der Linden en G G Tho massen Den Haag J D P Wolff arts en Paula Nunnikhoven A'dam J A Koch Ie lult en L C W Metzelaar Hilversum Overleden Tj B E Kielstra 62 jr Den Haag Mevr R Nieth-van Collem 60 jr Adam Mej H G Schots man 68 jr Lochem Mevr K v d Waal-Verzül 89 jr R'dam Mej S Han ken 74 jr K'dam Ir H C Berends 53 jr Vlaardingen P M Bron Papen drecht I 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' Maandag 6 Maart 1950 -• 57e Jaargang No 261 iiifiivti fi'Vi-Tiwirtri'T - Pagïna 4 pntlpdipfoMI leven nodig hebt Ruim 1.500.000 cursisten leerden een vreemde taal met de Li nguaph one - methode meer dan 15.000 scholen en unlverBltelten gebruiken dagelijks Linguaphone cur-sussen voor het onderwijs in de vreemde talen Terwijl U luistert volgt Uw oog de gedrukte tehat Taa het gesprokene en verplaatsen Illu straties U in de sfeer van het onder werp Een woordenlijst geeft de ver taling van de woorden In 90 uren spreekt U Frans indien U regelmatig bijvoorbeeld een uur per dag studeert op de voorgeschreven wHze Correctie-service Het Linguaphon © Instituut biy't met ü in contact en geeft U leiding by de 3tudie door middel van een correctie service waaraan iedere cursist zon ier kosten kan deelnemen Een vreemde taal wordt heel ge woon ttoor studie met de Llnguaphone F®rffl»3a0^&S atmgf&béden '] KLEINTJES Studente b.z.a als HULP In net gezin op Vrijdagmorgen event Zaterdagmorgen Br Oudegracht 77bis WONINGRUIL Wie ruilt woning in de omgeving van ' s-Hertogenbosch tegen wo ning of woonark In de Vecht streek Brieven No A-6326 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Iemand van middelb leeftijd zoekt WERKKRING voor hele of halve dagen bijv winkel of magazijnwerk of deelname in zaak Kapitaal beschikbaar Br onder no 9008 bur dezer Te koop aanget » pracht Ri vertovm DAMESRIJWIEL 8 mnd oud prijs billijk Na 7 uur Anth Matthaeuslaan 48 Biedt zich aan flinke WERK STER voor huis of beslist net kantoor Br onder no 9000 bur van dit blad RUILEN Ged bovenhuis Rijnlaan huiskamer groot balcon vrije keuken 2 slaap kamers en zolder f 3.40 p w huur Gevr andere woon ruimte of étage met vrije Iveuken Br ond nr 9010 bur v d blad Philips RADIO t.o.a alle stations prachttoon 220 V gelijkstroom wegens overgang naar wisselstroom Prijs f90 Kr Nieuwe Gracht 94bis tus sen 7—8 uur Dame met zoontje van 10 jaar biedt zich aan als HUIS HOUDSTER van goede ge tuigen voorzien Br onder no 8993 bur dezer Te koop wegens omstandighe den een z.g.a.n Remington SCHRIJFMACHINE prijs f250 Br onder no 9017 bur dezer Schoonmaak Bestel tijdig Uw GLASPLATEN voor salontafel en theemeubel Glasslijperij J Niessen Koekoekstraat 24 Utrecht Tel 23374 Net persoon ZOEKT WERK in fruittaedrijf bekend m snoeien enz in bezit rijbewijs A Br onder no 9032 bur dezer Net flink MEISJE 52 jaar goed kunn koken en werken ook verstellen b.z.a intern Br onder no 9089 bur dezer Remington SCHRIJFMACHINE zo goed als nieuw Geen handelaren Br onder no 9003 bur van dit blad Flinke jongeman 24 jaar ge wend zelfst te werken 5-j HBS B stud electrotechniek materialenkennis pr chauf feur zoekt WERKKRING met betere vooruitzichten Br on der no 9049 bur dezer Verwaarloos die kou niet De Karsote Rub-methode dadelijk toepassen Gevoelige fplaatsen krachtig inwrijven Een warme gloed doet zijn weldadig werk Tegelijkertijd dringen de desinfecterende Karsote Rub-dampen de luchtkanalen binnen en maken de.ademhaling Juffrouw 28 jaar z.z.g.g als HXnSHOUDSTER bij heer of dame alleen Br onder no 9052 bur dezer Heer vijftiger Prot Godsd zoekt per 1 April ruime gem ZIT SLAAPK met vaSte wast en stookgel event met war me maaltijd Br onder no 9086 bur dezer Metaalbewerker 28 jaar zoekt net KOSTHUIS liefst bij wed Br onder no 9018 bur dezer Echtpaar zonder kinderen zoekt KAMERS of souterrain liefst omgeving Wilhelminap Hoge huur geen bezwaar Br onder no 9011 bur dezer De Aardappelprijzen stijgen enorm Nog een week kunt U bij ons Uw POOTAARDAPPELEN halen of bestellen tegen de oude prijs daarna zullen ook wij belangrijk moeten verhogen Net KOSTHUIS gevraagd met vrij slaapkamertje voor net persoon centrum Br J de Groot p.a Leidseveer 27 Utr Dame m.l N.H zoekt in rustig gezin of bij dame alleen een gest ZIT - EN SLAAPKA MER met V wastafel en kook gelegenheid omtrek Wilh.paik of Biltstraat Br onder no 9005 bur dezer Echtpaar 2 kinderen zoekt gem ZIT-SLAAPKAMER met gebruik van keuken de gehele dag afwezig Br onder no 9051 bur dezer De leverancier voor Utv tuin KANAALSTRAAT 54 Telef 15427 Dame alleen zoekt ongemeub ZIT - EN SLAAPK met keu Icentje of gebr daarvan liefst alleen inwonend en beh stand Br onder no 9025 bur dezer 2 Nette Poolse jongens zoeken een gezamenlijke gem rustige ZIT - EN SLAAPKAMER zon der pension liefst utrecht of Zuilen Br onder no 9022 bur van dit blad Zo spoedig mogelijk gevr een net meisje voor dag en nacht P.G Zich te vervoegen bij de Directrice Biltstraat 135 Student van goede familie zoekt per 1 April flinke ge meubileerde ZIT-SLAAPKA MER zonder pension besch milieu Br onder no 9021 bur van dit blad Te hm&t ^ einsiefeof^i^u Kunnen geplaatst worden 2 lette KOSTGANGERS centr 5tad 5 minuten van station Br onder no 9004 bur dezer Te huur met 1 April grote aiT-SLAAPKAMER parterre ged of volledig pension liefst pers W de Zwijgerstraat 9 Telefoon 20639 oiM 244 geslaagde emdl - De in December jX gehond«i ezameiM braelilen daten Toor het • ssociatle-examen Praktykdiploma Boekhouden Onder deze geslaagde eandidaten bevonden zleh 53 earsisten ran het Rayon Utrecht Deze werden opgeleid in 5—11 maanden en behaalden o.b * 1 maal het cijfer 10 5 maal het cijfer 9 en 35 maal het cijfer 8 • JVIexwe eurnisten mpUiidende mm - het examen DECEMBER 19SO vangen aoM Maandag IS Maart Lett^d 1 avond per tceele ran 3 uur Tarief f 10 — per maand Stndieboeken in bruikleen • InUchflngen en laachrU^Bg dagelQka ran 6—7 aar In de H.B.S CATHAmjNESIWCïX » I en Zaterdas H Maart Tan S — 5 nmr In HOTEI TERMINI'S STATIONSPLEIN S EXAMENOPLEIDI N G HUGAS ELGERSMA.POTGIESER AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG HAARLEM UTRECHT EINDHOVEN STADSSCHOUWBURG AMSTERDAMS TONEELGEZELSCHAP VRIJDAG 10 MAART - 8 UUR Zij kregen wat zij wilden en TT ook n.l een sprankelend blijspel met LOUIS SAALBORN in de hoofdrol ¦ H ^ K.O.V „ KERKGEZANG ' ^^ MATTHAEUS-PASSION 22 en 28 MAABT IN TIVOLI Zie aanplakbiljetten KANTOOR - EN SHOWROOM RUIMTE te Utrecht te huur ge vraagd liefst centrum stad winkelpand of herenhuis Liefst annex woonruimte woningruil met een modem boven huis omgeving station Utrecht is mogelijk Brieven onder no 9097 bureau van dit blad Honderden mannen ge ven te kennen dat zi ] zich zachter met Palmolive Scheermesjes scheren Elke staalharde baardstoppel vagen zij donzigzacht weg.met Palmolive het scheer mesje dat over de hele wereld beroemd is ^ éiSi^/hiUfC ' nodigt Üuh haar assistentete raadplegen omtrent rfe verzorging van Uw huid ende nieuwste toepassingenvan een " harmoniërenda 1 makeup Op Woensd en Donderd a.s PARFUMERIE ROYALE Korte Jansstr 18 Utrecht Telefoon 16271 PALMOLIVE g Sigarenmagazijn te koop aangeboden Ruim 20 jaar gevestigd met een omzet van pl.m f 1200 - per week Koopsom voor good will en inventaris ƒ 10.000 - Brieven onder No Z-6325 Adv Bur ALTA Pausdam scheermesjes y eolDi 6''i et per mesje ft SIlVERi 5 et per mesje #| Openbare verkoping GEVRAAGD Lampekappen-Naaister ARNOVA Hekelsteeg 17 Tel 1.0.9.8.7 NOG 45 UUR KOOPJES VOOK DE HUISVROUW VLISTRA In diverse dessinsper meter 2 ** EFFEN CRÊPE SATIN In zwart en marineper meter 3 " ten verzoeke van het Nederlandse Beheerslnstituut op Woensdag 8 Maart a.s v.m 10 uur In verkoop lokaal Hamburgerstraat nr 25 te Utrecht van diverse goederen als INKOOP ¦ VERKOOL VÖÖK REPA«ATieS ' KOMEN WU SU U AAN HUIS dtAAlMAOBINBHANDBI QEBR FELS OUDEQRA.CHT 263 UTRECHT - Tbi ai550 meubilaire goederen ENIGE PIANO'S DIVERSE SCHRIJFMACHINES en vele andere goederen o.m een prai-htige bontmantel De goederen zrjn te zien Dinsdag van 9-5 uur A BRINK Hamburgerstraat 25 - Utrecht I GEVRAAGD voor spoedige Indiensttreding bekwame | I Behanger-woning-1 I stoffeerder | 1 Schriftelijke sollicitaties richten aaji | Amsterd strw 16-20-22 UTRECHT IN HET I DOEK N.V - Nachiegaallaan 2 ¦ Bilthoven | ïlMiiiiitiininintiiimiiiiiMiinnninunMiiiniiiinitiiuimHiiiiitiiiininnnraiinpiiinTmiinmmtmmtmHinnmnTm ^^^ — BELEGGING — TE KOOP GEVRAAGD HUIZEN voor belegging Liefst grote objecten Kleine aanbiedingen onder de ƒ 50.000 - komen niet In aanmerking Brieven met opgaaf van lasten enz onder no - 6310 Adv Bureau ALTA Pausdam INGENIEURSBUREAU TE UTRECHT vraagt DAME voor de Boekhouding bekend met maxthineseltrttven Sterke stoffen sterke naden sterke stiksels sterke garens Daardoor is P.K vakkieding sterk in het werk Brieven met opgaaf van verlangd salaris en volledige gegevens onder no W-6322 Adv Bur ALTA Pausdam KARSOTE RUB ROVA vraagt Bes'irijdi hardnekkige kou ¦ > rar \ ivfee ka/iien..iegelijk GROOTWERKERS Klasse B Uitsluitend goede vakmensen komen in aanmerking E O V A - KORTE JANSSTRAAT 10 Nederlandse Verbruikscoöperaties Productiebedrijven Utrecht PELS Voor de technische dienst van onze le _ yensmiddelenfabrieken vragen wij beperkt verkrijgbaar bU A TONUS-SCHMIDT Textiel - anno 1898 BUNNIK EEN ERVAREN TEKENAAR die in staat is om werktuigkundige pro jecten te kunnen uitwerken Gegadigden dienen naast een behoorlijke tekenkamerpraktijk over de nodige werk - plaats ervaring te beschikken Leeftijd tot 40 jaar Brieven in handschrift met vermelding van opleiding ervaring en leeftijd aan afdeling Personeelszaken Postbus 52 Utrecht Voor spoedig of voor direct gevraagd WONINGRUIL UTRECHT Aangeboden een moderne KLEINE FLAT WONING met 4 kamers douchecel voor - en achtertuin schuur en achteruitgang Gevraagd een VRIJ HERENHUIS met 8 ft 9 kamers Brieven onder no 8852 bureau van dit blad Mnl JONGSTE BEDIENDE leeftijd 16-18 jaar in bezit van Mulo - of H.B.S dlploma Prima referenties Sollicitaties uitsluitend schrifteUik aan N.V v.h J S HOOGHIEMSTRA Wlttevrouwen - singel Utrecht FRANS SPREKEN Vlot Frans spreken en verstaan Is een Ideaai dat ^^ en tot nu toe onbereikbaar leek Nu is het echter binnen ieders bereik door middel van een Linguaphone cursus die IJ vla de < RAM0F00N de taal Uwer keaize n kcn-ta tyd leert Vraag eerst het prospectus dat U uitvoerige inlichtingen geeft over dit moderne studiemiddel dat wordt gebruikt door prinsen en diplomaten U studeert thuis De LInguap hone - methode stelt ü In ¦ taat om thuis In Uw vrye ogen blikken de taal te teren van sprekers en spreeksters uit het vreemde land zelf U kunt zodoende elke dag en op leder gewenst uur ds vreemde taal beluisteren niets is meer bevorderlijk voor het snel en goed leren spreken en verstaan dan elke dag de taal te horen spreken al is het maar gedu rende een kwartier Vooropleiding niet nodig D « Linguaphone-cursussen leren ü de taAl van de grond af Zy beginnen langzaam en eenvoudig terwyl het tempo heel geleidelyk wordt opge voerd Eerst luistert U en al spoedig ontdekt U dat U de taal begint te spreken De conversatie-cursussen be vatten een woordenschat van onge veer 3000 woorden het drievoudige van hetgeen U voor het dageiyks Cursussen in eBANS ENGELS SPAANS ITALIAANS POKTUGEEB ZWEEDS NOOBS FIKS 4.MEBIKAANS BUBSI6CH OUrrS TSJECHISCH POOLS 7 \ Aan LINGUAPHONE INSTITUUT N.Z Voorburgwal U.N H4^Amsterdam Telefoon S1749 Grelieve mtl t « zenden Uw prospec tus no 45 Ik interesseer mij voor een cursus tn de taal Ik heb een/geen gramofoon Door halen wat niet van toepassing Is MeTr./li«J./lIr M.TVK >•¦¦••••••¦•••*••••••• ••• SR ** ••«• jTIa > 18 » Plaata „ tot 20 woorden f 1.50 el k woord meer f 0.10 f 9 Us^p a£» 0ev8-aagd Gevr enkel & MEISJE voor Ballet Cabaret Gezelschap Br onder no 9027 bur dezer 3evT dames - en kinder STAIAGE-POP Br onder no 8038 bun dezer 0102000000020102010101010102020002020202020200020202020202 De unieke eiwitten Mk en vitamines van de mellc i maicen Uw maaitijden stul(i(en beter i kost nog niet de helft / " van ander beschermend voedsel * ^ Drink per man • • ^ n halve k«i COMPAGNON gezocht auto * branche Ben kap f 5000 Br * onder no 9039 bur dezer AFWASBAAR KASTPAPIËS met plastic-laag In divers » vrolijke kleuren 50 et per rol Zuidam's kantoorboekhandel Fa M H Mostert Voor » straat 44 Aangeb ZIT-SLAAPKAMER met kleine serre voor 2 studer iames of heren v w en gas Br onder no 9026 bur dezer INWONING aangeb aan dame 3 £ ouder echtpaar bij ouder neer tegen enige verzorging Br onder no 9Ó20 bur dezer W«»inis)grr«xi2 Moderniseren of verandereft van DAMESKLEDING 00I5 bont vlug en niet duur Catharijnesingel 88 VRUCHTBOMEN Zend ons deze annonce als drukwerk 8 ct > in onen envelop met Uw naam en adres op de achter zijde dan ontvangt U gratl * inlichtingen over de verzorging ook ziektebestrijding J Trap man Oude Brandenburgerweg 16 Bilthoven RUILEN Heel mooi huis 2 lïamers keuken plaats gro - te slaapkamer zolder en vliering lage huur Gevraagd ander heel huis of plan Pijls weert Br ond nr 9007 bur V d blad Hondje wit met donker kop * je soort keesje 8 w oud 2 katertjes 1 blauw en 1 grijs 9 mnd oud voor beslist GOED TEHUIS GRATIS Br onder no 8997 bur dezer Ook nog één week voor de heren Deze week COSTUUM STOMEN voor f 2.95 normale prijs f 4 Maison Petit sinds 1862 Ganzenmarkt 12 Tele foon 13710 WONINGRUIL Vry boven huis 4 kamers badcel keu ken balcon omgeving Vleu tenseweg voor vrij huis Ma jellapark Br ond nr 9033 bur v d blad 25 Febr vermist POES grijs wit en oranje vlek op rug,luisterend naar Meetje Kin deren zeer aan gehecht Gaar ne terug bezorging tegen bft * loning Oranjestraat 87 TE RUIL aa.ngeboden Ben woning met 6 kamers grote keuken - tuin en veel berg ruimte 2 ingangen Zeer ge schikt voor samenwoning Huur f 30 per maand Voge lenbuurt Gevr huis met 4 a 5 kamers omg Croeselaan Rivierenwyii of Majellapark Br ond nr 9048 bur v d bl EVEN NEUZEN Haard kachel Favoriet 142.50 Davo haardkachels met kookgele genheid 163.50 meest fijn»sortering gerenommeerd » RUILEN Winkelhuis met woonhuis bev winkel kelder huiskamer 2 si.kamers keu ken en tuin voor beneden huis Br ond nr 9046 bur v d blad merken dlv capaciteiten Luxe Salamanders onaf brandbaar 64 — Huishoud * kachels geëmailleerd met kop en aslade 35 — Petro leumkachels 19.50 Gaskom foren groen emaille 2 vlams lage prijzen Heisen Sr Slectr smederij en winkel alléén gevestigd Rozenstraat 11 bij de Jacobsstraat RUILEN Een gezellig bo venhuis op de A.d.str.weg bij de tunnel bevattende kamer en suite kleine kamer keu ken gang Boven 2 slaapka mers bergruimte en itolen hok en hal In ruil voor heel huis Pijlsweert Liefst hoek huis Br ond nr 9045 bur v d blad WONINGRUIL Den Haag Utrecht Ie étage 4 kamers keuken hal enz In centrum Den Haag Br ond nr 9024 bur V d blad - EVEN NEUZEN Speciaal lage aanbieding Haarden 180 — Tijdens transport iet » beschadigd valt niet op Ca paciteit 225 m3 uitgerust met buiscirculatie en hete lucht ventilering Heisen Sr Electr smederij en winkel alléén gevestigd Rozenstraat 11 bü C & A linksaf Jacobs str in eerste zijstraat rechta tessesB GROOTVELT weet wat „ Uw woning kleedt " Daar wij met 350 speciaalzaken in kopen kunnen wij u het bes te leveren tegen de laagst © prijzen Wonmginrichting A Chr Groot velt Amsterd.str weg 197 hoek Anjelierstraat STYLE AND RHYTHME Leert op de juiste wijze dans muziek spelen ook elementair oiano - en accordeon onder-'icht Adres L Smeestraat 34bis Tel 19324 UW KOUSENREPARATIE zo nodig klaar terwijl U wacht dan Uw kousen bij „ de Kou senladder " Breedstraat 55 ge bracht Telef 22105 Speciaal voor ladders ophalen in nylons A.UTO-RIJLES f4.50 per uur.dCagens eerste erkend instruc eur te Utrecht diplomaK.N.A.C 1933 Achter de Dom 3 b d Kloostergang PAARDRIJDEN in 16 lessen;an kapt B D de Koff metPasen naar buiten U kunt ookogeren bij de Centrale Rij school te Soesterberg 3865 K 3490 Sp aanmelden Vraaglinlichtingen Wi,i leveren op gemakkelijke betaling alle soorten AMEU BLEMENTEN clubjes slaap kamers bedden dekens 10 pers vloerkleden gordijnen enz.,tegen prijzen als con tant Conditiën zeer aanneme lijk Vraagt inlichtingen per brief onder no 7770 bureau van dit blad CITHERLESSEN alléén bijMuziek Instituut Reeskamp.Leistraat 3bis halte Wittevrou wenbrug Tel 19160 Gevestigd sinds 1893 HERDERZIENDE Mevr de Klerk uit Den Haag heeft a.s Woensd privé consult van ^ 10',2—5 u Hamburgerstr 21 Mr WILLY KRUIS AstrOlOOg - ENGELS C J Vader Dillen burgstraat 23 leraar Engels M.O Privé en clublessen Beginners gevorderden con versatie handelscorrespon dentie Occultist Voorlichting over Uw lot en leven ieder gewenst advies Discreet Spreekuren 2—9 Obrechtstr 25bis Utrecht X^ir^rsen Piet Wildschut kunstschilder Beverstraat 26 Utrecht maakt UW PORTRET in kleur of zwart wit vanaf f 3,50 Zie raam Beverstraat 26 UW BED SLECHT Bel 16718 in één dag gereed Ais nieuw terug bijgevuld met Java kapok Vrijblijvend prUsopga ve AVO Jutfaassew 78 Utr 100 % RUIMTEBESPARING Van Uw ledikant-spiraal ma ken wij een opklapbed of divanbed Van Uw houten le dikant de ombouw Reparaties bilUik Komt eens kijken Nefaco Pieterskerkhof 21 Telfoon 23068 Zuid <\ West Zuid Oost Noord 
NIEUWSBLAD MAANDAG 6 MAART 1950 Drift 23 Utr Tel 16431 5 lijnen SPORTRUBRIEK onder redactie vaji j POHL D KOPPENBERG W J NUSMEIJER UTRECHTSCH Uitgave v-h Joh de Liefde N.V Op an dere Pag ' na's Ensch«dése Boys ka mploen pag.2 Voetbaloverjioht 3e en 48 klassers pagï 1 Italië slaat Belgl « pag 3 Voetbal In Engeland pag.3 HOCKEY'OVERZICHT West heeft de leiding in districlscom petitie Zuid herstelde zich van de nederlaag Van onze hockeymedewe'rker HOEWEL met 5 invallers spelende bleek West nog sterk genoeg om in de Districtscompetitie met 2 — O van Oost te winnen terwijl Zuid in Groningen Noord kansloos met 6 — O versloeg West behield dus de leiding in deze competitie en zal die ook wel niet meer afstaan al zal er heel wat beter gespeeld moeten worden dan gisteren het geval was om in de laatste wedstrijd van Zuid te winnen In de Ie klasse heren stelde Be'Fair zich door een verdienstelijke 2 — O overwinning op Hilversum practisch veilig voor de laatste plaats een strijd die nu wel in hoofdzaak zal gaan tussen Amster dam en HOC die in het Wagener-stadion gisteren tegen elkaar gelijk speelden dat de dames-E.C zich zo vergist heeft De grote fout in de West voorhoede was dat het spel veel te kort werd gehouden waardoor de Oost-defensie steeds weer kon in grijpen Door doelpunten van mej Brouwer H.H.Y.C mej Franken B.D.H.C en mej Vrede Rood Wit kwam het einde met een 3 — O overwinning voor West Kampong speelde thuis tegen Aeolus voor de Prom kl A eri won met 2—1 nadat de rust met 1—1 was ingegaan Kampong verdiende de zege omdat het inderdaad iets beter speelde Mevr Heirsch maakte bei de Kampong doelpunten doch mej F Wttewaal deed het voorbereiden de werk voor het eerste UW bewees Ellnkwijk vriendendienst Schaerweyde bekert verder DOS OEFENDE TEQEN RCH Geeltjes moesten met 3 2 de vlag strijken i^^3S":;?o!5?s^l!^ïi^^ï;>;^S>:5^??S^^^5^!'5^^ï5S5i '"' Hercules veroverde waardevol punt Wevers grijpt titel Europees kampioenschap driebanden Te Zeist werd Zaterdagmiddag dopr de Ruitersportver „ Schaerweyde '» een Cross Country gehouden in het heuvelterrein van Hoog Kanje met de wisselbeker der gemeente Zeist als inzet Een der deelnemers de heer H Biegstratcn op „ Formidable " tijdens het parcours Foto U.N - Hofland Hoewel West invallers had voor Kruize Boerstra Esser Ancion en Loggere kon Oost toch niet voor komen dat West met een 2 — O over winning huiswaarts keerde behaald na een als geheel zeer matige wed strijd en waarin Tuyt als rechtsbin nen en Dudok van Heel als links buiten in de West-voorhoede vrijwel volledig faalden Van Heel was weer de beste speler van het veld en ook Bouwman hoewel nog wat onwen nig deed meermalen weer goed werk Technisch was West beter en daardoor was de ploeg gedurende vrijwel de gehele wedstrijd iets in de meerderheid De Oost-defensie speel de evenwel heel goed vooral de middenlinie met Jansen als uitblin ker Van de Oost-voorhoede ging door het slechte plaatsen niet veel uit Hagemeyer was in deze linie de beste speler doch hij ondervond weinig steun bij zijn pogingen om het de West-defensie moeilijk te ma ken Drijver en Rinkel hadden met die aanvallen althans niet veel moei te en doelman Haitink kreeg dan ook weinig te doen In de midden linie was v d Valk goed doch kon het spel van V Rossum het gemis van Loggere bij lange na niet doen vergeten Voor de rust maakte v d Doll er O — 1 van Een voorzet van v Heel werkte doelman de Ruyter onvol doende weg waarvan de H.D.M.'er een dankbaar gebruik maakte On geveer 10 minuten voor het einde was het Bouwman die er met een goed doelpunt O — 2 van maakte Zuid wint met groot verschil Goedkoper waren de doelpunten bij Noord Zuid door Zuid met 6 — O gewonnen na een strijd welke zich vrijwel geheel op de Noordelijke helft afspeelde Groot was het tech nisch overwicht van de Zuidelijken en alleen door krampachtig verdedi gen kon Noord de score geruime tijd blank houden Toch werd het nog voor de rust 3 — O voor Zuid door doelpunten van Reyntjes 2 en Derckx Uit corners en strafcorners maakte Piet Nelkens na de rust nog 3 doelpunten West 2 2 0 0 4 9—0 Zuid 2 1 0 1 2 7—2 Oost 2 1 0 1 2 2—3 Noord 2 0 0 2 0 0—13 Be Fair blijft zich in de eindspurt kranig weren won gisteren op eigen terrein met 2—0 van Hilversum en loopt nu weinig of geen gevaar meer voor de laatste plaats hoewel het gevaar toch nog niet geheel gewe ken is een gevolg van het feit dat Amsterdam en H.O.C in het Wage - ner stadion tegen elkaar met 1—1 gelijk speelden en dus beide een kostbaar punt rijker werden Daar bij komt dan nog dat door het her haalde afkeuren van het veld van Amsterdam de hoofdstedelijke ploeg veel wedstrijden achter is Wat dit betreft heeft de competitie wel een zeer onregelmatig verloop wat heel jammer is Zowel bovenaan als onderaan de ranglijst is er dus hoewel het einde in het zicht komt nog volop span ning en met belangstelling wordt door de Nederlandse hockeywereld de ontknoping hiervan tegemoet ge zien Van de competitie valt niet zo heel veel bijzonders te vermelden In de 2e klasse F won Kampong 2 met 2 — O van Amsterdam 5 en Schaer weyde 4 handhaafde in de 4e kl F zijn kansen op de titel door de grote concurrent Hilversum 7 met 2—1 te verslaan kranig werk van deze Zeis terse ploeg West A dames wint van Oost ¦ Zó deed zich dan wel het in de aanhef reeds genoemde verschijnsel voor dat West A dames van veel mindere kracht bleek dan West B Het zal natuurlijk wel aan de vorm van de speelsters hebben gelegen want we kunnen ons niet voorstellen " B^erwedstriiden Schaerweyde plaatste zich bij de laatste acht in het tournooi om de Tresling-beker door de Oostelijke 2e klasser met 4—2 te verslaan Het gaat er nu maar om of de Zeistena ren er in zullen slagen om naast het behalen van het kampioenschap zo lang mogelijk mee te doen in de strijd om de beker Het zou een fraai succes zijn VOORSPRONG 2-0 GING TELOOR De Zeisterse reserves konden het tegen Laren 2 ook een kampioen in de 3e klasse ' niet redden Het ver schil was miniem en Laren 2 won tenslotte met 4—3 een resultaat dat evengoed andersom had kunnen zijn al willen we ook weer niet zeggen dat het onverdiend is Schaerweyde 2 is dus uitgebekerd en Schaerweyde 1 zal nu dus alleen de eer van het Utrechtse hockey in dit tournooi moeten hooghouden H Van onze correspondent ET is Hercules gelukt na een harde en spannende strijd een zeer kostbaar puntje mee naar Utrecht te nemen Jammer was het voor de Utrechters dat zij in de tweede helft moesten toezien dat hun fraaie 2—0 voorsprong van vóór de rust te niet werd gedaan Van de aanvang af was het een snelle wedstrijd die in een voor de tweede klasse zeer hoog tempo werd gespeeld Eerst was het OSV dat een lichte meerderheid toonde Ben hard schot van rechtsbinnen Splunter ging juist naast Na een klein half uur was het Witkamp die door een haag van spelers de bal uit een fraaie center van de midvoor Gtjsbertse in het OSV - doel joeg 0—1 Witkamp Hercules Na 35 minuten spelen kwam een prachtkans voor het tweede doel punt Door een prachtige voorzet van Wijdeveld kwam Witkamp vrij voor doelman Lust Jr maar zijn schot ging jammerlijk naast Vijf minuten voor rust deed hij het beter toen Bos boom rechtsbuiten de bal fraai doorkopte en keihard in de rechter - Hockey-uitslagen HEREN - DISTR.-COMPETITIE Oost—West Nocpd — Zuid 0—2 0 —« EERSTE KLASSE WESTEN Amsterdam—HOC Be Fair — Hilversum 1—1 2—0 ZUIDEN Breda—Zwart-Wit 2—2 NOORDEN GH6S—Meppe 1—1 DAMES Oost—West A 0-3 EERSTE KLASSE OOSTEN Nijmegen—EHV 2—1 NOORDEN GHBS—Meppei 1—3 BEKERWEDSTRIJDEN Om de Dr Exaito-bekcr Tussenronde Strawberries — Be Fair Eindhoven — Rood Wit Amsterdam — TOGO VKH—Kieviten Amsterdam II — Quiok 1-0 &— 0 1-0 1—4 0—3 Nederlandse zwemsters in Denemarken De Jeugdige Nederlandse zwemsters die momenteel een tour door Denemar ken maken kwamen uit in het Oester brobad te Kopenhagen De uitslagen waren 100 yards rug slag 1 Dicky van Ekris Nederland 1 min 08.6 sec 2 Rita Nielsen Dene marken 1 min 14 sec 100 yards borst crawl 1 Mette Ove Petersen Den 1 min 02.9 sec 2 WUly Jacquet Ned 1 min 03.5 sec 100 meter schoolslag 1 en 2 Nettie Leene Ned en Kirsten Jensen Denemarken beiden 1 min 26.3 sec 3x100 meter wisselslag estafette 1 Nederland 1 min 47.5 sec 2 Dene marken 1 min 50.5 sec DKIE PEOVINCIëN GRENSEIT Door de heer en mevrouw H A Boesehoten — Nap te Doorn werd deelgenomen aan de auto-wedstrijd „ Drie Provinciën Grensrit " Zij wer den in het algemeen klassement vier de met 23 strafpunten Bij de club teams werd winnaar het A-team van Race-West met 261 strafpunten DISTEICTS-WEDSTRIJDEN TURNEN Bij de te Naarden gehouden voor wedstrijden om het kampioenschap turnen West A werd bij de junioren meisjes H van Gerrietsen van Kracht en Vlugheid te Utrecht no één met 78.9 punten I bovenhoek kopte O — 2 Nog één maal kreeg Witkamp voor de rust zó'n kans doch keeper Lust Jr redde ten koste van een corner Na rust tapte O.S.V uit een an der vaatje De Hercules-defensie gaf echter geen krimp Vijf minuten later was het Maasen die een mis verstand in de Utrechtse defensie afstrafte en Lozew kansloos pas seerde 1—2 Hercules werd iets terug gedrongen en er kwam een sterke druk op het Blauw-Witte doel die na 20 minuten spelen tot de gelijkmaker leidde Het was lammer dat deze via een strafschop kwam Een free-kick in het beruch te gebied was de aanleiding tot deze zware straf Mulder voltrok het vonnis en de stand was gelijk 2—2 O.S.V kwam hierna zeer sterk in de meerderheid maar de Hercules verdediging hervond het zelfver trouwen en hield stand Er volgden zeer spannende minuten met als climax het fraaie redden van Rijn aard op de doellijn toen Lozew ge passeerd was door Stroo Even voor tijd werd keeper Lozew geblesseerd j doordat twee OSV-spelers hem aan vielen bij een hoge bal die via zijn handen en de lat terugsprong in het veld Doch in de stand kwam geen wijziging meer " en Hercules noteerde een moeilijk doch verdiend gelijk spel Onverwachte maar weinig voeldoening schenkende zege Door een overwinning in 106 beurten op de jeugdige Franse kampioen Sigaret is de Enschedeër Wevers er Zondagavond in geslaagd met 1 match punt voorsprong beslag te leggen op de titel van Europees kampioen drie banden Hoe zeer het ook verheuging mag wekken dat een Nederlander is gaan strijken met de Europese biljarttitel driebanden waarvan het spelpeil in ons land dermate beneden dat van Bel gië en Frankrijk ligt dat niemand een Nederlandse zege in dit tornooi voor mogelijk had gehouden heeft toch de overwinning van Wevers de neutrale toeschouwer weinig voldoening kunnen schenken Ditmaal heeft zeker niet de sterkste speler gewonnen want op de erelijst der Europese driebandenkam pioenen moet voor het eerst een naam worden geschreven met het moyenne 0.584 dat nog ver onder het laagste üp die lijst voorkomende moyenne blijft van de eerste Europese kampioen de Zwitser Aerberhard die in 1933 de titel veroverde met een gemiddelde van 0.659 DOOR GELIJK SPEL TEGEN D.W.V Het is uw gelukt kam pioenscandidaat DWV een zeer kostbaar punt te ontfutselen Hiermede speelden de Utrechters precies in de kaart van Elinkwijk En DWV mocht zich dan ook ge lukkig prijzen dat het O — O ge bleven is Voor rust had DWV over het al gemeen het beste van het spel hoe wel de roodwit geblokten soms ang stig dicht het Amsterdamse doel be naderden Doch steeds waren het weer de defensies die triompheer den een prestatie die tegenover de zeer zwakspelende voorhoeden niet zo hoog aangeslagen moet worden Tooh was over het algemeen UVV de beste ploeg wat betrof het ploegverband DWV beschikte Buitenlande clubs spelen tegen D.O.S DOS heeft enkele bflzonder aan trekkelijke vriendschappelijke wed strijden op het programma staan Op Donderdag 6 April wordt n.l in een lichtwedstrijd gespeeld tegen Karstads Boll en Idrott Klub een sterke Zweedse 2e klasser behoren de tot de ploegen die deelnemen aan het Paastoumooi van Ajax te Am sterdam Vervolgens wordt op Woensdag 12 April een lichtwedstrijd gespeeld tegen de Oostenrijkse Kapfenberg Sport Verein een elftal van onge veer gelijke kracht als Sturm Graz dat reeds eerder in Utrecht speelde Kapfenberg is een elftal dat uitkomt in de Ie klasse van de Steiermarkse Voetbalbond VOETBALUITSLAGEN 1 EERSTE KLASSE WEST I Zeehurgia — ADO 2-3 WEST n Neptunus — HBS 0—0 OOST Quick N.—AGOW 4—1 Go Ahead — Enschede 0—2 1 Enschede Boys — Heracles 1—0 Ensch Boys kampioen Hengelo—NEC 1 1 Zwolse Boys—Wagenlngen ultg ZUID I 1 Kerkrade — Brabantia 1 Limburgia — RBC Helmondia—NOAD VVV—MVV 0—3 1—0 3—0 3—2 NOORD 1 Leeuwarden — Sneek Frisia—GVAV Be Quick — HSC 1—1 0—1 2—1 ZUID II Eindhoven — Juliana Maurits—NAC Longa—BW Bleyerheide—Willem n 3—0 0—0 1—2 1—3 Wevers verloor slechts 1 partij en wel van de Spanjaard Domingo en speelde er 1 remise nl tegen de Belg Dessart Alle andere deelnemers moes ten meestal in hun slechtste partij het hoofd voor de Enschedeër buigen Verscheidene malen leek het er op alsof Wevers hoe slecht hij soms ook speelde niet verliezen kon In de beslissende partij tegen de Franse kampioen Siguret die er vol komen uit was stootte de 22-j Frans man in 10 brt met moeite 38 caramboles bijeen een aantal dat hij in al zijn andere partijen binnen 60 beurten scoorde Hier volgen de uitslagen van de vijf de zesde en zevende ronde Lagache 50 68 5 0.735 v d Spiegel 31 68 4 0.455 Engl 50 89 4 0.561 Aeberhard 50 89 S 0.561 Siguret 32 58 5 0.551 Domingo 50 58 4 0.862 Dessart 50 99 4 0.505 Wevers 50 99 3 0.505 Lagache 50 51 8 0.980 Aeberhard 19 bl 2 0.372 Van der Spiegel 50 56 5 0.892 Engl 26 56 4 0.464 Siguret 50 62 4 0.806 Dessart 39 62 4 0.629 Wevers 40 72 4 0.555 Domingo 60 72 5 0.694 Aeberhard 26 75 5 0.346 Van der Spiegel 50 75 6 0.666 echter over de individuele uitblin kers Enkele malen was het een wonder dat beide doelen niet door boord werden Vooral na rust toen midvoor Homan van DWV met de bal alleen op ke per Boudewijn af stevende doch op het juiste mo ment faalde hij en schoot de bal keihard naast Even later was het U.V.V dat pedh had toen midvoor Jansen van ' t Land na ' n prachtige aan val de bal hard en onhoudbaar Jansen v * t Land inschopte De paal echter stond een doelpunt in de weg Zodat de uiteindelijke uitslag O — O was hoe wel U.V.V een kleine overwinning verdiende Tafeltennis nieuws Dat het einde van de tafeltenniscom petitie in zicht lïomt merlct men aan het groote aantal l^ampioenen hetwellc de afgelopen week gehuldigd werd De finitief op de Ie plaats in hun afdelin gen kwamen Tuindorp 3 3 B Noack 3 4 D Velox 5 4 H Velox 6 4 J UTTC 8 4 K Velox 7 4 L Over ' t Net 7 4 M iVIeursing 1 4 N Togido 2 4 P Voor de hoofd - en overgangsklasse teams stonden het afgelopen week-end geen wedstrijden op het programma In de Ie klasse beging Tuindorp bijna een misstap tegen de reserves van Over ' t Net De Tuindorpspeler Dieterich verloor onverwacht van Jellink doch toch wist Tuindorp met 4—6 nog juist beslag te leggen op beide punten De ontmoeting Tuindorp — Over ' t Net zal op 20 Maart a.s de kampioen van Utrecht moeten aanwijzen De stand in de Ie klasse luidt:Tuindorp 15—27 Ov ' t Net 2 15—13 Over ' t Net 15—26 UTTC 2 16—13 Zeist 16—22 Barna 3 15 — 9 PTT 15—21 Rivendi 14 — 6 Velox 16—19 Barna 4 18 — O KUNDA won het clubkampioenschap yiarkus B.K.C won de persoonlijke titel De Rondg-amg 1950 van de Utr Kegelbcmd is ten einde In de afge lopen week zijn de laatste ballen er voor geworpen en zoals al vaststond KUNDA heeft met een grote voor sprong 113 hout het clubkampioen schap weten te veroveren en werd ook bij de tweede 5-tallen met nog groter verschil eerste Markus van BKC werd persoon lijk kampioen met 772 hout in 110 ballen een fraai gemiddelde dus van ruim 7 KUNDA zal Utrecht dus verte genwoordigen in het tournooi om ' t Districtsclubkampioenschap Mar kus in de strijd om het persoonlijk kampioenschap terwijl als bonden werpers voor Utrecht zijn aangewe zen Markus Sanders F v d Brink G Landaal Wolthuis v d Auwera V d Pol Boot Hofman en Hey kamp Het eerste gedeelte van deze districtswedstrijden waaraan wordt deelgenomen door Utrecht Rotter dam Den Haag en Delft vindt a.s Zondag in „ De Vereniging " alhier plaats aanvang 11 uur Tenslotte volgt ' hier nog de eind stand van de Rondgang Clubkampioenschap Ie vijftallen 1 KUNDA 3565 hout 2 BKC 3452 3 SHV 3350 4 ATDV 3340 5 DDD,3210 6 BZG 3199 7 ZWEET 3188 8 Nooit Gedacht 3159 9 Ons Genoegen 3152 10 Toewetje 3103 11 Laat ' m Rollen 3052 12 UBIA 3026 13 Aoht om de Lange 3022 14 KIOS 3012 15 Altijd Kans 3003 16 DAKO 2910 17 Rollebol 2846 18 Effect 2763 2e vijftallen 1 KUNDA 3350 2 SHV 3176 3 BZG 3115 4 BKC 3107 5 DAKO 3040 6 ATDV 2913 7 ZWEET 2776 8 KIOS 2746 9 Acht om de Lange 2724 Persoonlijk kampioenschap 1 Markus 772 2 Sanders 752 3 F V d Brink 733 4 G Landaal 728 5 t.m 9 Meidners Wolthuis v d Auwera v d Pol en Boot allen 725 10 V Dillen 717 Engl 42 61 S 0.688 Lagache 50 61 6 O.S29 Domingo 44 55 4 0.300 Dessart 50 55 3 0.909 Wevers 50 106 4 0.471 Siguret 38 106 4 0.358 De eindstand van het Europees 5am - pioenschap driebanden luidt pt car br h.s • a.g B Wevers N 11 140 528 6 0.584 B Siguret T'r 10 320 475 6 0.673 L Dessart B 9 336 515 7 0.652 J Domingo Sp 8 333 444 7 0.750 A Lagache Fr 8 324 441 8 0.734 M v d Spiegel B 4 304 467 6 0.650 F Engl O'rijk 3 290 499 6 tf.581 F Aeberhard < Zw 3 225 506 5 0.445 Het dameshockey-elftal van Kampong won gisteren met Z — 1 van Aeolus Achterste rij v.I.n.r de damep ï Ho ward K de Groot I loppe O Ver meulen I Verschuur F Wttewaa ' ' Engelman Knielend v.I.n.r de daines Heirsch F Brandenberg W de Leeuw en H de Euyter Foto U.N - Hofland Van een sportredacteur pEN sterk gewijzigd D.O.S ¦•— ' ïlftal trad gistermiddag aan in het Utrechtse stadion tenein de een oefenwedstrijd te spelen tegen de Haarlemse eerste klas ser uit West II R.C.H De geel tjes hebben deze wedstrijd ver loren met 3 — 2 maar uiteraard ging het niet om het resultaat van deze ontmoeting het doel was proefnemingen te doen met enkele jongere krachten Het is nu n.l bij uitstek het geschikte moment om het elftal te verjon gen en dit heeft de D.O.S.-lei ding aangevoeld Er waren drie nieuwe gezichten in het D.O.S elftal n.l Vollewens die de plaats van rechtsback Van Leeu wen bezette " Westbroek die zich tot taak zag gesteld als vervanger van stopperspil Visser Sr op te treden en Oliekan die als rechtsbuiten fun geerde Men had verder Van Zijl als links back opgesteld terwijl het grootste experiment ongetwijfeld was dat men Visser Sr als middenvoor wilde proberen Welnu we geloven dat D.O.S met deze opstelling geen kwa de greep heeft gedaan Nu moge men niet uit het oog verliezen dat een „ friendly game " heel wat anders is dan een competitie-wedstrijd waar bij de puntjes op het spel staan doch niettemin kan worden geconstateerd dat deze D.O.S ploeg heel wat fris ser en met heel wat meer fantasie speelde dan het elftal dat tot dus verre voor de competitie in het veld kwam De handicap van Visser Sr als mid voor is dat hij wat klein van stuk is maar daartegenoverstaat dat hijuiterst agressiefisen dat hij de te genpartij geenogenblik rust H Visser Sr DOS gunt Hij stichtte dan ook heel wat verwarring in de Haarlemse verde diging waarin Lasschuit zich al spoedig liet ver vangen Het eerste D.O.S doelpunt was het West Oost en Noord bespraken plan - Burgwal Het plan-Burgwal dat vele voet ballers en supporters nu al enige maanden bezig houdt en dat zoals men weet het instellen van vier eer ste klasse afdelingen van 15 clubs beoogt om dan na enige jaren te komen tot 4 afdelingen van 12 clubs is tijdens het afgelopen weekeinde weer op enige vergaderingen be sproken Zo kwamen Zaterdagmid dag te A'dam de leden van de ver eniging ter behartiging van de be langen van tweede derde en vierde klasse voetbalverenigingen in West I bijeen De vergadering besloot op de bondsvergadering een amende ment op het rapport van de com - missie Burgwal in te dienen over eenkomende met de plannen van de heer Weenink die het instellen van vijf - eerste klassen met 12 cluba voorstaat om dan na enige jaren te komen tot 4 klassen van 12 clubs Wordt door de bondsvergadering ' t plan-Burgwal met het amendement in stemming gebracht dan zal West I voor stemmen Wordt er echter uitsluitend gestemd over het plan Burg-wal dan zal West I tegen la ten horen In de te Deventer gehouden ver gadering van Oostelijke tweede derde en vierde klassers werd het plan met 42 tegen 20 stemmen aan genomen Anders was het op de vergadering van het district Groningen van de K.N.V.B De meerderheid der aan wezigen 80 clubs vertegenwoordi gende verzette zich heftig tegen het plan-Burgwal Ook hier besloot men tot indiening van amendementen op de bondsvergadering In het Utrechtse stadion speelde DOS gisteren een friendly-game tegen de Haarlemse eerste klasser RCH De Spaarnestadbewonets wonnen met 3—2 Op onze foto een spelmoment voor het RCH-doel Visser Jr maakt een o.i on nodige sprong want het leder kan hij onmogelijk bereiken Foto U.N - Hofland gevolg van een verrassend staaltje samenspel tussen de gebroeders Visser Rechtsbuiten Oliekan heeft zeker niet teleurgesteld technisch en tac tisch deed hij vaak voortreffelijke dingen een voetballer die een goed gebruik maakt van zijn hersens Ook stopperspil Westbroek heeft zich kranig geweerd een speler die gemakkelijk trapt en wiens spel voldoende reden geeft hem een se rieuze kans te geven Het was na zijn goede werk daarom dubbel jam mer voor hem dat hij kort voor het einde in eigen doel scoorde Vollewens voldeed als rechtsback ongetwijfeld maar we prefereren toch Van Leeuwen boven hem En Van Zijl als linksback heeft heel wat werk verzet Met zijn lange forse trappen zuiverde hij vaak zijn terrein en niet zelden kon de voor hoede na zo'n verre tarp meteen ten aanval tijgen Over het spelverloop kunnen we kort zijn Het was voor rust een aantrekkelijk partijtje Na 8 minuten hadden de Haarlemmers reeds de leiding toen Kouwenhoven de uit lopende Coster omspeelde waarna De Boer weinig moeite had de bal in het verlaten doel te plaatsen 0 1 Daarna kwam D.O.S in de aanval waarbij de R.C.H defensie het zwaar te verduren kreeg Een maal knalde Visser Jr zelfs keihard tegen de lat Na 25 minuten doelpun te Visser Sr na goed samenspel met zijn broer en kort daarop " bezorgde Visser Jr D.O.S zelfs de leiding met een onverwacht schot Nadat nog een goal van Visser Sr wegens buiten spel was afgekeurd brak de rust aan In de tweede helft was het spel beeld minder aantrekkelijk hoewel R.C.H nu overwegend sterker was De D.O.S defensie met Coster aan het hoofd wist met het nodige geluk de gelijkmaker — althans voorlopig — te voorkomen maar tenslotte bracht De Wette de partijen met een fraaie kopbal op gelijke voet 2—2 Vlak voor het einde had Westbroek het ongeluk een voorzet van Slee ker in eigen doel te werken Eind stand 2—3 R.C.H had invallers voor Hansen Biesbrouck en Lasschuit welke laat ste kort na het begin van de wed 1 strijd werd vervangen j^m'^-y^m-m^^j ^!:- 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 6 Maaii 1950 - 57e Jaargang No 2i51 2_2111 _ '"' '""'"' l'iMaMiMii^^i SPORT Pagina 2 ' VOETBALOVERZICHT Enschedese Boys behalen kampioenstitel In Zuid I moet Kerkrade nu zijn plaats verdedigen j erwijl voor West I en West II een z.g inhaalprogramma was vastgesteld is er in de overige afdelingen vrij druk gevoetbald Het belangrijkste feit van de dag speelde zich in Oost af waar de Enschedese Boys het kampioenschap behaalden door definitief met de concurrent Heracles af te rekenen In Zuid I viel de beslissing voor wat betreft de bezetting van de laatste plaats het was Kerkrade dat — door een 3 — O nederlaag tegen Brabantia — gedoemd is het eerste klasseschap te verdedigen Hilversum speelde niet maar kon toch juichen V*VJJ * en Donar kunnen de vlaggen voor de dag halen tAdvertentle Hoe je't doet » met Mascotte gaat-ie goed ^ DUS BIJ UW SHAQ DAT BLAUWE BOEKJE MASCOTTE-VLOEI Bijzonder teleurstellend was het resultaat dat Voorwaarts op eigen veld boekte tegen LW De groen zwarten brachten het niet verder dan 0 0 verloren daarmede een kostbaar punt waardoor SEC er weer beter voor kwam te staan Er moet o.i al een wonder gebeuren wil de titel de Soestenaren nog ontgaan want met een gelijk aantal wedstrijden staan ze nu 4 punten ¦ poor op de Utrech ters Doch de ploegen moeten elkaar nog ontmoeten te Utrecht SEC krijgt nog bezoek van Maarssen er kan dus nog wat gebeuren doch veel geven We toch niet meer voor de kansen van Voorwaarts WY stelde de kampioenstitel weer wat veiliger door de ongetwijfeld lastige uitwedstrijd tegen Nijenrodes ^^ met 2-0 te winnen Nog één wedstrijd APWC moeten de IJsselsteiners winnen en de kampioensvlag kan gehesen wor den GW nam het zekere voor het onzekere en won met 3-2 van Bre derodes niet zo erg overtuigend dus maar de punten waren binnen We geloven evenwel niet dat het GW nog zal helpen Daarvoor is de voor sprong van WIJ drie punten te groot Saestum moest op eigen veld het onderspit delven tegen Barneveld De bezoekers verlieten Zeist met een overigens zwaar bevochten 2-1 over winning terwijl RUC nog steeds de moed niet opgeeft en gisteren tegen het toch vrij sterkere Amsvorde ge lijk speelde Met de rust stond het 1 2 Amsvorde nam tot tweemaal toe de leiding doch beide keren liep RUC de achterstand in door doelpun ten van Top en v Bijsteren en was de Amsvorde doelman niet zo goed geweest de zege zou RUC niet ont gaan zijn De club van Hoograven heeft dus nog een kansje om de laat - Kostbaar punt voor Neptunus Zoals gezegd was de oogst in West I en II zeer schraal Zee burgia verloor met 3—2 van A.D.O en in West II veroverde Neptunus een zeer kostbaar punt op H.B.S waardoor Neptunus thans in pun tental gelijk staat met D.W.S De spanning in de onderste regionen neemt hierdoor zo mogelijk nog toe Hier volgen de ranglijsten van de beide Westelijke afdelingen West L 25 23 21 18 14 14 14 13 13 7 Blauw-Wit Hermes D.V.S 16 9 Sparta A.D.O Haarlem Feyeuoord D.O.S v.s.v K.F.C Zeeburgia 16 17 16 16 16 16 16 17 16 11 S 8 12 West n 16 14 16 11 16 5 29 25 15 15 14 14 13 13 11 11 Ajax Volewtjckers R.C.H 16 16 16 16 16 16 16 H.B.S Xerxes ' t Gooi S.V.V E.D.O D.W.S Neptunus Quick of Qo'Ahead In het Oosten is dus de beslissing gevallen Het is Enschedese Boys die met een ruime voorsprong op Heracles met de eer is gaan strij ken De Boys wonnen op eigen veld met 1 — O van Heracles een welis waar magere zege doch die niette min juist voldoende is Quick greep angstvallig de opéén na laatste kans om de degrada - tie wedstrijden te ontlopen doorA.G.O.V.V op gedecideerde wijzemet 4—1 te kloppen Deze zege zoude Nijmegenaren niet gebaat heb ben als Go - Ahead er in geslaagdzou zijn één puntje te bemachtigen,doch dat geschiedde niet Enschedewon met 2—0 De situatie is nuzodanig dat Quick en Go Aheadgelijk kunnen eindigen zodat daneen beslissingswedstrijd nodig zalzijn om te bepalen wie het eersteklasseschap zal moeten verdedigen Quick moet dan de laatste wed strijd winnen en Go-Ahead moetverliezen Slechts één winstpuntvoor Go Ahead of één verliespuntvoor Quick is reeds voldoende omhet lot van de Nijmeegse club tebeslissen C Hengelo en N.E.C speelden 1—1 § eltjk terwijl de wedstrijd Zwolse oys — Wageningen werd uitgesteld De stand luidt nu Ensch Boys 17 13 2 2 28 Heracles 17 1(1 3 4 23 A.G.O.V.V 17 6 6 5 18 Enschede 17 6 5 6 17 Hengelo 17 5 7 S 17 Wageningen 16 6 3 7 15 Zwolse Boys 16 5 4 7 14 N.E.C 17 5 4 R 14 Go-Ahead 17 4 4 9 12 Quick 17 3 4 10 10 Noord In Noord is de spanning verdwe nen de kampioen is bekend en ook de beslissing voor de laatste plaats ' is reeds gevallen Leeuwarden en Sneek speelden 1—1 gelijk Frisia zag kans het Groningse G.V.A.V met 1 — O te kloppen en Be Quick versloeg H.S.C met 2—1 De rang lijst is hier Heerenveen 1.5 14 0 1 28 G.V.A.V 15 7 5 3 19 Be Quick 16 8 2 6 18 Leeuwarden 14 6 3 5 15 Achilles 15 6 2 7 14 Sneek 13 4 5 4 13 Velocitas 13 5 2 6 12 Frisia 13 5 2 6 12 H.S.C 15 5 2 8 12 Friesland 15 0 1 14 1 Lot van Kerlirade beslist In Zuid I kreeg Kerkrade een 3 — O nederlaag van Brabantia te slikken en daar Helmondia met de zelfde cijfers over Longa zegevierde is het lot van de Limburgse club thans beslist Limburgia zorgde er voor dat de spanning in de hogere regionen er nog wat in blijft door een 1 — O overwinning op R.B.C hebben de Limburgianen de leiding van P.S.V Eindhoven weer over genomen M.V.V.'s kansen daalden beneden het nulpunt door de 3—2 nederlaag die de Maastrichtenaren in Venlo tegen V.V.V te slikken kregen De stand is Limburgia 16 10 2 4 22 P.S.V 16 9 3 4 21 M.V.V 16 8 3 5 19 V.V.V 14 7 2 5 16 R.B.C 16 6 4 S 16 N.O.A.D 16 5 6 5 16 Sitt Boys 15 6 2 7 14 Brabantia 16 6 2 8 14 Helmondia 17 5 3 9 13 Kerkrade 16 3 1 12 7 spanning neemt toe In Zuid II is de spanning weer wat toegespitst want Maurits liet tegen het Bredase N.A.C een zeer kostbare veer door O — O gelijk te spelen Willem II daarentegen bleef op het goede pad door Bleyerheide met 3—1 te kloppen Maurits heeft uit twee wedstrijden nog drie pun ten nodig om de titel te behalen want B.V.V heeft ook nog een kans Wanneer Maurits drie punten verspeelt en B.V.V wint de reste rende drie wedstrijden zijn de Bos senaren kampioen Er is hier nog van alles mogelijk Men zie de stand Maurits 16 11 2 3 24 Willem II 16 10 1 5 21 B.V.V 15 8 4 3 20 Longa 17 7 5 5 19 Eindhoven 15 6 5 4 IV T.S.C 15 6 4 5 16 N.A.C 16 3 8 5 14 Bleijerheide 16 4 5 7 13 Sp.cl Emma 16 2 4 10 8 Juliana 16 1 4 11 « Hercules leeft op In de tweede klasse was ook maar een zeer klein programma sa mengesteld In 2A bewees U.V.V aan Elinkwrjk een grote dienst door in Amsterdam tegen D.W.V O — O gelijk te spelen Zaandijk en Alc maria-Victrix deelden ook al de punten waardoor de spanning nog wat is toegenomen De stand is hier D.W.V 15 9 4 2 22 Elinkwijk 15 9 4 2 22 De Spartaan H.V.C 15 9 3 3 21 15 6 4 5 16 U.V.V 16 6 4 6 16 Volendam 14 6 2 6 14 A.F.C 14 5 3 6 13 Vriendensch 14 4 3 7 11 Zaandijk 12 3 4 6 10 Alcm Victrix 14 3 3 8 9 Rapidltas 15 2 2 11 6 In 2B slechts één wedstrijd die voor Hercules van groot belang was n.l de uitwedstr\jd tegen het leidende O.S.V in Oostzaan De blauwwitten zijn er in geslaagd de kampioenscandidaten een zeer kost baar punt afhandig te maken En Hercules kan zich nu a.s Zondag tegen W.F.C door een overwinning definitief in veiligheid stellen 15 8 7 0 23 16 9 2 6 20 15 7 5 3 19 16 6 6 4 18 16 7 3 6 17 16 4 6 6 14 16 5 4 7 14 16 4 4 8 12 16 4 3 9 11 16 3 4 9 10 Men zie de stand O.S.V Stormvogels Westfrisia Z.F.C. V.V.A. Velox W'graafsmeer 16 T.O.G Hercules W.F.C Wedstrijd Utrecht-Amsvorde ongeldig verklaard Naar uit de officiële mededelingen van de K.N.V.B in „ De Sportkro niek " blijkt is de wedstrijd Utrecht Amsvorde gespeeld op 6 December 1949 door het Districtsbestuur on geldig verklaard Het protest dat Amsvorde naar aanleiding van deze wedstrijd had ingediend is hierdoor dus komen te vervallen Indien de competitiestand dit noodzakelijk maakt zal de wedstrijd t.z.t opnieuw worden vastgesteld Zoals de situa tie nu is zal dit echter wel niet no dig zijn Tegen de uitslag van de wedstrijd Zwaluwen — ' s Graveland 1-1 heeft Zwaluwen Vooruit protest aangete kend Het gaat er hier om dat de scheidsrechter eerst een door de Utrechters gemaakt doelpunt toe kende doch later op appel van de grensrechter van ' s Graveland op deze beslissing terug kwam en het doelpunt annuleerde — De bokser Kld Dussart die Euro pees kampioen lichtgewicht is ge weest is door de Belgiache Boksbond voor een halt jaar geschorst Hy was kort geleden te Luik wegens dronken schap voorwaardelijk veroordeeld De Boksbond bepaalde dat in geval van recidive een levenslange echorsing zou volgen V66r de wedstrijd Stlchtse Boys — Doijar werd het door de leden van de Boys gebouwde clublokaal officieel geopend Een der Boys Boekhout hijst de club vlag in top Foto U.N Hofland OOK voor de lagere klassen van de KNVB was een inhaalpro gramma samengesteld dat evenwel enkele belangrijke wedstrij den bevatte die de beslissingen ten aanzien van de eerste en laatste plaats weer wat naderbij hebben gebracht doch in enkele gevallen de situatie boven of onderaan de ranglijst weer wat ingewikkelder hebben gemaakt Zo - irr de spanning om de strijd om de laatste plaats in de 3e klasse E weer toe door het gelijke strijd spel van Patria tegen APWC kwam Dor ^- weer dichter bij het kampioen schap door een zege op St Boys en de Nederlaag van Olympia ' 25 daalden de kansen van Voorwaarts aanzienlijk door het gelijke spel op eigen veld tegen LVV terwijl WY aan één overwinning vol doende heeft om de kampioensvlag te hijsen nu gisteren van Nijen rodes werd gewonnen HHS nu op de vierde plaats HMS is er de laatste weken uit stekend in en kwam door de over winning op De Meteoor reeds op de vierde plaats terecht Met de alles zins goede cijfers 3-1 werd van de Amsterdammers gewonnen Jammer dat de Utrechters zo zwak zijn be gonnen anders hadden ze misschien een rol kunnen spelen in de strijd om de leiding Hoewel Hilversum zelf niet speel de was het toch weer een goede dag voor de rood-witten want Schoten kon het in de uitwedstrijd tegen DEC niet verder brengen dan 3-3 waardoor de Haarlemmers een kost baar punt verloren en Hilversum nu met een gelijk aantal wedstrijden 4 punten op Schoten voor staat zodat de titel dus als het ware voor het grijpen ligt Patria gelijk met DWSV Onderaan de ranglijst van de 3e k E nam de spanning toe doordat Patria met 2-2 gelijk speelde tegen APWC Met een gelijk aantal wed strijden hebben de Zeistenaren nu evenveel punten als DWSV en blij ven dus nog steeds de ernstigste ge gadigden voor de laatste plaats Zo langzamerhand komen BFC en echter ook in de verdrukking H'aum 14 22 CDN 14 22 Schoten 14 18 Holland 14 2fl Allen W 14 15 BVC 14 17 HMS 14 15 Haam 13 IR RKWA 15 14 Zeist 14 15 Aalsm 15 1H BMM ' 15 14 V \ Meteoor 15 IS Fortitudo 14 13 DEC 12 12 APWC 1.S 12 Zandv.m 14 12 BFC 14 10 De Meer 11 « DWSV 14 8 JOS 12 - 7 Patria 14 S Een bijzonder goede dag was bet voor Donar dat aan de Inundatie kade met 2-1 van St Boys won een stand welke reeds bij de rust was bereikt nadat de Utrechters door een kopbal van Kaverlé de leiding hadden genomen Eerlijk gezegd is Donar ons niet meegevallen De doel punten waren beide niet onfortuin lijk al was de Hilversumse zege uit eindelijk wel verdiend Donar had daarbüi het geluk dat de medegegadigde Olympia ' 25 met BIJ DE FOTO Het elftal van Stlchtse Boys dat giste ren met 2—1 door Donar werd gesla gen V.l.n.r staande Boekhout Caver lee Loffeld v d Brink Alflen Geyssen Wcnnekes reserve Knielend v.l.n.r Den Daas v Heekeren J Drogenbroek HUdebrand H Drogenbroek Foto U.N - Hofland 14 24 14 20 15 20 14 15 15 15 i < 12 15 12 15 11 14 8 15 T grote cijfers verloor Kennelijk ma ken de Olympianen de laatste weken ' n inzinking door De Zebra's wonnen althans met niet minder dan 5-2 en er moet nu al heel wat gebeuren wil Donar de titel nog ontgaan want met een wedstrijd minder gespeeld staat Donar nu twee punten voor Donar 3S 2A SEX Olympia 1.5 21 Voorw Quick A 14 18 Maarssen Laren IS 18 Am Boys Stlchtse 1,1 IR JSV Zebra's 1.5 IR Zwal V St Boys 13 12 LW DEV 14 12 Kampong ¦ WO & SDO 14 S Victoria 15 8 Gravel PVC 15 4 Judo examens Overvol was ' t sportlokaal aan de Oude Kamp Zondagmorgen tydens de examinering voor Judo en Jiu Jitsu van amateurs Bij de gradue ring die gebaseerd is op de inter nationale eisen van de Kodekwan te Tokio werden gele oranje en groe ne banden uitgereikt Vaardigheid moest getoond wor den in het zogenaamde judolopen vallen been heup-arm - en schou derworpen klemmen verwurgingen en houdgrepen grondwerk alsme de zelfverdediging en aanval Examinator was de heer Sngderg 1ste Dan die de gele band Iste Kyu-graad en eerste graad waai* voor een examen vereist wordt uit reikte aan C v d Kroon G W v d Klift A N Hagemans C Koot Borgman F v Rijn O v ïeuns C Calkoen D v d Berg junior J M d Graaf J M v d Brink H Reymers C Broekman P C v Heyningen F Zuidam J Glerum P Suydendorp W de Vries ju niorl E v Schalk junior V d Meyden E A Pollak J N v Rooy N Broekman C J F v Riemsdijk L Ottow L Roelandschap A Kip A de Vries junior Th Boudriot junior A Prozee De oranje band 2e Kyu werd uitgereikt aan J v Arkel K Borst J Hermsen J Scheepers J Koning H Overbeek G Kuiten brouwer W A Heusinkveld Th Vermeer en de groene band ont ving F Smithjes na een wedstrijd tegen 1 gele - en twee oranje ban den in 1 min 5 sec De houders mogen en moeten deze banden dragen tijdens de training en de nationale - zowel als de inter nationale wedstrijden De junioren 9 tot 12 jaar lieten opmerkelijk mooi soepel Judo zien De door hen behaalde gele banden waren dan ook dubbel en dwars verdiend De 2e graad jiu jitsu ging naar F Smithjes en P v Zantwijk Soortgelijke examens zullen iedere drie maanden plaats vinden ¦^ V »' ste plaats te verlaten maar het is klein want met een wedstrijd meer gespeeld staat ze nu twee punten achter op Vreeswijk 14 16 16 15 16 Nijenr Breder Saestum Vreesw RUC WT GW Amsvorde Barnev Utrecht Velox zegevierde in de laatste minuut over C.D.N Kort voor het einde van de wed strijd CDN — Velox die op het veld aan de Eikenlaan in Driebergen — Rijsenburg gespeeld werd zag het er min of meer naar uit dat de thuisclub een gelijk spel of zelfs een overwinning zou behalen Toen kwam voor de bezoekers het mo ment dat vrouwe Fortuna besloot om de balans naar hun kant te doen overhellen door de CDN-er Hoving er toe te brengen om in de laatste minuut Velox een doelpunt cadeau te doen Het was een aardig geanimeerd partijtje dat de beide ploegen te zien gaven Velox was het eerst aan bod en bleef dat ook in de eerste helft De geel-zwarten toon den zich in het algemeen technisch wat beter en zij hielden voorshands met open aanvallen het initiatief Bij CDN kon men schijnbaar nog niet direct wennen aan het gemis van H de Zoete en Quint terwijl ook Vink op het appèl ontbrak wegens een blessure tegen Baarn opgelopen Zeven minuten voor het eiruJe de stand was toen 1—1 hield de Velox-aanhang de adem in De fel sprintende taaie linksbuiten Bij motó zette de bal toen de Velox achterhoede door het geswitch der gebr V Apeldoorn wat uit positie was gespeeld scherp voor doel Er ontstond een misverstand in de achterhoede en juist langs < Je ver-i keerde kant van de paal rolde het leer voor Velox echter langs de goede zijde Velox klemde de tan den nog eens op elkaar tot bij eea niet bijzonder gevaarlijke aanval net reeds in de aanhef vermelde onverwachte slot kwam En zo bekert Velox verder dank zij een 2—1 overwinning Hoe waren de uitslagen KNVB West I Tweede Klasse A Zaandijk — Alcmarja Victrix 2—2 DWV—UW O — 0 Tweede Klasse B OSV—Hercu les 2—2 West II Tweede Klasse A CW_Overmaas 1—4 EHBO—DFC 1—1 Tweede Klasse B Sliedrecht — Fortuna 2—0 Quick — DHC 1—0 Ex celsior — Gouda 3—2 RFC—ODS 2—2 Coal — HW 2—2 Oost Tweede Klas se A UDI—NEC 4—2 Vosta—Phenlx 2—2 Borne — Eilermark 3—0 Tweede Klasse B WVZ — Labor 3—1 AZC — PBC 0—0 Robur et Velocitas—Be Quick 3—2 Doesburg—Salland ¦« 3—4 ZAC—Rheden 0—1 Tweede Klasse C Theole—Gelria O—fl WAVV — TEC 3—0 3e kl D De Meteoor—HMS 1—3 DEC—Schoten 3—3 E Patria — APWC 2—2 4e kl J St Boya—Do nar 1—2 De Zebra's — Olvmpia ' 25 B — 2 K Voorwaarts — LW 0—0 Nyenrodes—WY O — 2 GW — Brede rodes 3—2 Saestum — Barneveld 1—2 RUC — Amsvorde 2—2 AFD UTRECHT Ie klasse A KDS—Sperwer 2—0 Utr Boys—FK BW 3—1 Actif—PV W 1—0 PVCV—RK Stormvogels afg Ares — Naarden O — 1 Ie klasse B Odin — Voorwaarts R 3—1 Oranje Wit — EMS 1—2 IJFC—De Toekomst 0—2 Woudenberg—BDC gestaakt En Avant — Fortissimo 2—1 2e klasse A Bunnik — Hertha 1-2 Kamerik — Hou ten 3—7 MSV ' 19 — Celeritudo 2—2 D WSM—wyk bij Duurstede 1—6 2e klasse B DVSU—Scherpenzeel 0—0 De Meeuwen — Soesterberg O — 2 W Boys — NSC 5—0 VSK—Benswoude 3 2 3e klasse A Schalkwijk—Lek vogela 2—1 De Meern — Aurora 2 — O DOV—Bensch Boys 3—0 3e klasse B WH — Sterrenwijk 0—6 Sterren wijk kampioen Res Ie kl B Hol land 3 — Velox 4 1—1 Res 2e klasse A KDS 2—Minerva 2 0—3 Fortissi mo 2 — En Avant 2 2—1 Res 2e klas se B St Boya 2 — Utr Boys 2 8—1 Elinkwijk 4 — Zwal Vooruit 2 3—1 Res 3e klasse C UW 6 — Saestum 3 1—3 DOS 6 — Hercules 5 5—2 Res 3e klasse D HMS 4 — Velox 5 1—2 Hol land 4 — BVC 3 4—3 Patria 3 — Utrecht 4 7—0 Hes 3e klasse E De Stlcht se 2 — DWSV 3 1—0 UW 5 — KDS 3 3—0 Res 3e kl H Wijk bij Duurst 2 — Voorwaarts 2 R 2—1 Res 4e kl E Elinkwijk 5 — DOS 7 5—0 HMS 5 — Holland 5 1—1 Minerva 4 — DWSV 5 4—3 Res 4e klasse F DWSV 4 — UV V 7 6—1 Elinkwijk 6 — PVC 4 7—0 Rea 4e klasse G PVW 4 — Maarssen 3 1—5 Minerva 3 — De Meeuwen 3 11—1 En Avant 3—St Boys 3 2—2 Res 4e klasse H W Boys 3 — De Meern 2 O — 5 Res 4e klasse I Cele ritudo 2 — W Boys 2 6—1 VSK 2 — DS O U 2 6—1 De Meeuwen 2 — WH 2 4—1 Res 4e klasse J Sterrenwijk 2 — Odin 2 3—3 Aes 4 — EMS 3 2—3 Res 4e klasse L Celeritudo 3 — DVSU 3 1—3 PVC 3 — PVW 3 0—4 ADH 3 — Odin 3 4—2 DOV 3 — De Meern 3 4—3 Res 4e klasse M Voorwaarts R 3 — HDS 2 2—9 Res 4e klasse N Hou ten 2 — Wijk bU Duurst 2 3—1 Putten 2 — BDC ' 3 2—4 Res 4e klasse R Kampong 4 — DWSV 6 O — 3 Nijenrodes 4—St Boys 4 3—0 ZATERDAGVOETBAL KNVB West I 3e klasse IJssel meervogels — ^ Huizen 4 — O CSV/Din dua — Kennemerland 2—4 Zuidvogels — De Geuzen 7—3 4e klasse B PVW A — Spakenburg 1—5 Kromhout — AG T O — 4 ZCFC—SVJ 2—2 OSO—SNL 3—5 Oosten 4e klasse A CJV'ers — DOVO 1—3 WHC—Nunspeet 0—1 Go Ahead K—Be Quick ' 28 4—1 Apel doorn-DVS ' 33 5—2 Ad Utrecht Be kertournooi KNVB EDO U)-Maars sen 2—2 Chetana—Desto 2—2 Com petitie Ie klasse A PVHU — ' s Gra-veland 0—0 Montfoort—UHSV 4—1 Altius — Bloemenkwartier O — 3 Ie kl B Jonathan—WOG 3—1 Veenendaal — PUEM 5—1 CJW—NW 5—0 Le vu — Sparta N O — 3 2e klasse A Co bu Boys—P en S 9—0 PTT—CSW O — 3 PTT degradeert 2e klasse B Ons Genoegen—Matjan 2—3 GWV — NMS 3—1 2e klasse C CDN—Entre Nous 3—1 Hercules—RW Boys 2—3 UPTTS—IJFC 2—0 Derde klasse B VRA—Neerlandia 1—6 Kampong — DO SC O — 2 3e klasse C NSC — Renswou de 1—1 Triangel Boys-Valleivogels 8—1 3e klasse D VWM—NOAC 0—1 Res Ie klasse A Spakenburg 2 — IJsselmeervogels 3 3—3 Res Ie kl B DOVO 2 — EDO U 4—1 Veenen - daal 2 — SSVU 2 3—1 Res 2e klasse A SSVU 3 — Jonathan 2 2—1 Res 2e klasse B DVS ' 33 3 — CJW 2 2—4 Res 3e klasse A Zilver Boya 2 — Jo nathan 3 O — 6 Rea 3e klasse B Neer landia 2 — Aloyon 2 9—0 UHSV 3 — Entre Nous 2 0—5 Rea 3e klasse E GWV 2 — Tr Boys 2 3—1 Matjon 2 — De Merino'a 2 1—3 Res 3e klasse F Sparta N 3 — DVS ' 33 5 4—2 Rea 3e klasse G OSW 2 — EDO U 3 1—2 U PTTS 2—DOB 2 n.d DOB niet opg OM DE ENGELSE BEKER D © uitslagen van de gespeelde be kerwedstrijden kwartfinales luiden Arsenal—Leeds United 1 — O Chelsea — Manchester United 2 — O Derby County — Bverton 1—2 Liverpool Blackpool 2—1 ENGELSE LEAGUE De uitslagen van de gespeelde Lea guewedstrijden zijn Eerste divisie Blrmingh City — Huddersfield Town 2—1 Burnley — Fulham O — O Stoke Ci ty — Manchester City 2 — O Sunderland — Newcastle United 2—2 West Brom wich Albion—Wolverhampton Wan derers 1—1 Tweede divisie Barnsley — Leicester City 2—2 Coventry City Tottenham Hotspur O — 1 Grimaby Town—Plymouth Argyle 2—2 Luton Town—Bury 2—1 Preston North End — Hull City 4—2 Queens Park Ran gers—Shefield Wednesday 0—0 Shef field United—Chesterf 1—0 South ampton—Cardiff City 3—1 Swansea Town—Brentford 3—0 Westhara Uni - ted Bradford 1—0 FRANSE IE DIVISIE De uitslagen van de gespeelde wed strijden voor de Franse eerste divisie luiden Bordeaux — Rennes 2—1 Rijs sel — Racing Parijs 2—2 Nice—St Etienne 1—1 Reims — Roubaix 2—1 Sete — Marseille 4—3 Sochaux — Metz 3—1 Straatsburg — Nancy 2—1 Mont pellier — Lens 4—2 Toulouse — Stade Franpais 3—1 Nu iedere club 24 wed strijden heeft gespeeld staan Ryssel en Toulouse bovenaan de ranglijst met ieder 34 punten op de voet ge volgd door Bordeaux dat slechts 1 punt achterstand heeft Reim.3 staat op de vierde plaats met 32 punten De zeventiende plaats wordt bezet door Sete met 16 punten ter"nijl Metz met 14 punten als hekkensluiter fun geert HANDBAL Dames Hoofdkl Hygiea — Zeeburg 2—2 PSV—UDI 4—2 PSV kam pioen VI en Kr.—DES 3—1 Concor i dia — Turnlust 6—1 Distr Ie kl Sp f Vereent — Amersfoort 2—3 Distr 2e f kl Niloe — Attila 4 — O Volewijckers — Sagitta 1—4 Sag kampioen Afd Ie kl WVGV—HCH 2 0—1 UD—SCH 5—0 Athleta—BHC 2 4—0 2e kl A BHC 3—Achilles 2 2—0 WVGV 2 — N SC 0—1 2e kl B HHC 8 — HVB 2 1-1 SSVU—SV 2 5—1 UHV 2 — HHC 4 0-4 Heren Hoofdkl PSV—Olympia 8-3 PSV kampioen VI en Kr.—DES 4—4 Niloc—Olympia Gr 2—9 Distr Ie kl Sport Vereent—APGS 7—5 Achilles — Attila 2—9 Afd Ie kl Ac tief—HHC 2 1—5 UHV—SSVU 4—5 BHC—AAV AAV n.o 2e kl A SV 2 — HVB 3—8 Achillea 2 — UHV 2 10-3 Attila 2 — UD 2 9—0 2e kl B Attila 3 — HHC 3 5—1 Actief 2 — UD 3 1—4 HOCKEY HEREN prom kl C Adelborsten Alkmaar 2—4 Amsterdam 3 — Ijsvogels 1—1 Pinoké — Strawberries 2—2 D AM VJ—Amersfoort 3—1 Gooi 2 — Amster dam 2 1—1 2e kl E AMVJ 2—Hurley 2 2—3 F « e Fair 3 — Pinoké 2 2—5 Kam pong 2 — Amsterdam 5 2—0 3e kl P Voordaan 2 — Kameleon 2 2—1 Kampong 4 — Schaerweyde 3 2—3 4e kl F Hilver sum 6 — Kampong 5 3—1 Schaerweyae 4 — Hilversum 7 2—1 Voordaan 3 — Laren 4 0—3 SCHC 5 — SCHC 6 10—0 Tresling beker 4e ronde Schaerweyde — Zutphen 4—2 Schaerweyde 2 — Laren 2 3—4 DAMES prom kl A Kampong — Aeolus 2—1 3e kl F Kampong 3 — Schaerweyde 2 1—2 4e kl F Kampong 5 — Be Fair 3 O — 4 Schaerweyde 4 — La ren 3 1—4 Kampong 4 — Hilversum 5 0-2 WATERPOLO KNZB Bekertournooi Heren DA W—SVH 2 4—0 IJ 2 — Bruinvissen 5—3 Nereus—Robben 2 7—2 IJ—AZ PC 5—10 ZIAN—Robben 8—5 Van Duylbeker Dames Merwede — DWR 1 5—0 regl HDZ—GZC 7—1 Robben — ODZ 7—3 Kring Utrecht Heren DKR 2 — Robben 4 1—4 WZC 2 — Nep 1 tunus 4 3—6 Brandenburg 2 — AZPC I 2 0—7 Neptunus 2 — UZSC 3 5—2 Da mes UZSC 2 — Neptunus 2 0—1 DK R 2 — Neptunus 2 1—5 Adspiranten jongens UZSC — Vechtstreek 6—3 Zwemlust B — Zwemlust A 2—6 Het programma voor deze week ia als volgt Maandag 6 Maart AZC ' 82 — DJK h UZSC—de Vest h het IJ 2 — SVH h Dinsdag 7 Maart ZIAN 2 — DKR h Woensdag 8 Maart Meeuwen — ZIAN h Donderdag 9 Maart de zyi-AZ ' 70 h Rotter dam — Haarlem h Zaterdag 11 Mrt Merw — DAW h HPSV—GZC h BRIDGECOMFETITIE De uitslagen van de in de afgelopen week voor de competitie van het Dis trict Utrechl ' t Gooi van de Ned Brid gebond gespeelde wedstrijden zijn Hoofdkl A Gooi — St BC 4 1—1 St BC 4 — Star 2 2—0 Star 3 — ABC 2 0—2 ABC 2 — Gooi 0—2 B St BC 5 — Star 1—1 BBC—ABC 0—2 ABC — St BC 3 0—2 Gooi 2 — BBC 2—0 promotie Ie klasse Woerden 2 — UBC 3 0—2 Gr Wit — Gooi 4 0—2 Gooi 4 — Gooi 3 1-1 Woer den 2 — St BC 6 0—2 prom 2e kl Bilt hoven—Culemborg 3 0—2 VVS—De Bilt 2—0 Ie kl A St BC 6 — UBC 2 2—0 Star 6 — Culemborg 2—0 B Star 5 — UBC 3 0—2 C Hilversum 2 — Gooi 3 0—2 D Amicitia—BCNB 2 2—0 BBC 2 — Gr Wit 0—2 BBC 2 — ABC 5 0—2 Gr Wit — BCNB 2 2—0 Amersfoort—HUverheide 2—0 2e kl A Culemborg 3 — UBC 7 2—0 VVS 2 — ZBC 3 0—2 Star 8 — USBC 2—0 B ZBC 4 — VVS 0—2 Gr Slam — UBC 8 1—1 C Benno 5 — Baarn 2 2—0 Hilversum 3 — Gr Wit 2 0—2 ABC 7 — Hilversum 6 2—0 D BBC 4 — Irene 0—2 Hilversum 4 — Tempo 3 O — 2 Benno 4 — Gr Wit 3 2—0 E De Bilt 2 — USBC 3 2—0 Concordia — Bilthoven 0—2 VVS 3 — Zeist 2 0—2 F USBC 4 — De Bilt 4 0—2 PVW—ZBC 6 0—2 Woerden 4 — De Bilt 4 0—2 USBC 4 — BCO 2 0—2 G De Bilt—ZBC 7 2—0 BCO 4—Con cordia 3 2—0 H Benno 3 — Gr Wit 5 2—0 Hilversum 7 — Baarn 3 2-0 J Con cordia 2 — UBC S 1—1 ZBC 5 — BCO 3 0—2 I Benno—Bilthoven 2 0—2 Baarn 5 — BBC 3 0—2 Hilversum 9 — Onder Ons 0—2 K Nw BBC—Amicitia 2 2—0 Gooi 5 — Hilversum 5 2—0 Benno 2 — Wecsp 0—2 L Gr Wit 4 — UBC 10 2—0 ABC 6 — Tempo 5 O — 2 Hüversuni 8 — Baarn 4 2—0 3e kl A Bilthoven 4 — HWH 2—0 USBC 6 — Zeist 4 0—2 C PVW 3 — UBC 11 1—1 Culemborg 4 — BCO 6 2—0 D BBC 6 — Amersfoort 4 2—0 BBC 6 — Hil verhejde 5 2—0 E ZBC 9 — Culemborg 5 0—2 P BBC 8 — Onder Ons 3 2—0 G BCO 5 — PVW 5 2—0 Bilthoven 4 — Gr Slam 2 0—2 H DOS 3 — VVS 6 0—2 Loenen — TUB 2—0 BCNB en BBD degraderen naar de 2e klasse Hilversum 8 werd kampioen in 2 L BBC 5 in 3 D Van de 2e naar de 3e kl degraderen Star 8 Hilversum 6 ' Groen Wit 3 USBC 3 Concordia 3 Amersfoort 3 B < - n 5 Hilversum 5 en ABC 6 TAFELTENNIS Ie klasse Barna 3 — UTTC 2 6 — i Over ' t Net 1 — Barna 4 10—0 Over ' t Net 2 — Tuindorp 4-6 Zeist—Velox 9—1 Rivendi—PTT 3—7 2e kl A Barna 5 — Velox 2 3—7 GMU—PTT 2 4—6 UTTC 3 — Pats 4 — B 2e kl B Demka — Rivendi 2 1—9 PVW—v d Meiden 5—5 VRA Rivendi 2 7—3 Zeist 2 — Demka 9—1 3e kl A SSVU—Tuindorp 2 9—1 MHS — Over ' t Net 3 0—10 UTTC 4 — PVH 6—4 3e kl B PTT 3 — Over ' t Net 4 6-4 Zeist 3 — Tuindorp 3 4—6 SSVU 2—Jaffa 3 8—2 3e kl C Tuindorp 4 — Levu 6—4 Noack—SSVU 3 7—3 Jongeneel—Barna 7 8—2 3e kl D Wilskracht—Zeist 4 8—2 Jaffa 4 — PTT 4 4—6 PTT 4 — Bun nik 2 4—6 Alcyon—Rivendi 3 1—9 To gido — Jaffa 4 4—6 3e kl E Velox 3 — GMU 2 5—5 MHS 2 — PTT 2 4—6 SSVU 4 — Rivendi 4 3—7 3e kl F PVW 3 — De Kroost 2—8 Over ' t Net 5 — Pats 4 5—5 UTTC &— V d Melden 2 6—4 Zeist 5 — Demka 2 4—6 CENTRALE BILJART BOND De uitslagen van de in de afgelopen week gespeelde wedstrijden voor de competitie van de Centrale Bond van Biljartverenigingen aangesloten bij de Ned Biljart Federatie ztjn CADRE Klasse Sportclub—Wapen van IJssel stein 2—6 LIBRE e kl Kweekzicht — Tramzicht 6—52 Geld Bloem—OBK 2 2—6 Utrecht—De Bilt 0—8 2e kl A AWM — Gr Laken 5—3 Ons Genoegen — Tramzicht 2 4—4 B Vianen—De Strik 6—2 De Pomp—OBK 3 6—2 De Poort Wapen van IJsselstein 2 8—0 3e kl A WIK 3 — De Vink 3 8—0 Vechtstroom — Victoria 6—2 Geld Bloem 2-:tOG 8-0 B HOL—De Poort 2 6—2 De Poort 2 — De Singel 6—2 4e kl A AWM 2 — OBK 4 2—6 Ons Genoegen 2 — Sportclub 2 6—2 BVW 2 — Sportlust 2 4--4 B WIK 4 — Wapen van IJsselstein 3 4—4 BVW 3 — Tramzicht 4 6—2 De Vink 4 — WIK 4 4—4 Geld Bloem 4 — BVW 3 4—4 5e kl A Tramzicht 5—TOG 2 i—i Geld Bloem 4 — Utrecht 4 8—0 De Pomp 2 — Sportlust 3 0—8 B De Vink 5 — OBK 6 0—8 BVW 4 — Kweekzicht 2 2—6 6e kl A Jacobi 5 — WIK 5 4-4 Utrecht 5 — HGL 3 4—4 Ons Genoegen 3 — Jacobi 5 6—2 B Victoria 3 — Sportclub 3 6—2 De Singel 2 — Victoria 3 4—4 7e kl A Jacobi 6 — Trefpunt 2 6-2 DOS 2 — Vecht stroom 4 4—4 Lunetten 4 — De Pomp 3 8—0 B BVW 5 — Victoria 4 8—0 De Poert 4—TOG 4 4—4 Jacobi 7 — Victoria 4 2—6 8e kl Vechtstroom 5 — Geld Bloem 6 6—2 Evenals vorig jaar zal de sluitings wedstrijd van de competitie gehouden worden tussen de acht sterkste spelers van de Bond Deze partijen worden op Woensdag ó April gespeeld in het club lokaal van Onder Ons Burgemeester Reigerstraat 45 Na afloop dezer wed strijden zullen de prijzen aan de kam pioenen en de moyenne - en serie-prij zen worden uitgereikt K.N.K.B. West I N.-Holland Blauw Wit—Ar chipel 7—3 Koog Zaandijk—SVK 1—6 Westerkwartier—DTV 10—1 West II > A ZKV—Aurora 5—1 Olympia—Excelsior 7—3 DVD—Vogel 8—3 West II B Am sterdam Zuid—DED 6—9 Zwaluwen — Samos 1—11 West III B KVD—DSV 10—4 SKV—WatervUet 5—3 Res 3e kL A Vogel 2 — Samos 2 1—11 BI Wit 5 — Olympia 2 1(K-1 DTV 3 — Oosterpark 2 7—7 Allen Weerbaar 2 — Excelsior 2 12—1 Pers damkampioenscliap van Nederland In Utrecht werden de voorwedstrijden om het persoonlijk damkamploenschap van Nederland voortgezet De uitslagen waren 7e ronde Onnink—Ham 1—1 Haasdonk—Veenstra 2 — o Jurg—Baas 2—0 Drenth—Laros 1—1 Westra—An derderson 1—1 van Aalten—Bergsma 1—1 de partij de Ren—Doornbos werd uitgesteld 8e Ronde Haasdonk—Baas 2—0 de Ren—Westra 0—2 Drenth — Bergsma 0—2 Ham—Laros 0—2 van Aalten — Andersen 2—0 In Amsterdam werden de resterende partijen van de zevende ronde gespeeld Uitslagen R c Keiler—c Suijk 2—0 J Metz — A Ligthart 1—1 H de Jongh—G E van Dijk 1—1 J H Vos—F Gordijn 1-1 D V d Staay—B Dukel 1—1 8e ronde P Roozenburg—c Suyk i—i B Dukel — R C Keiler 1 1 J H Vos—H de Jong 2—0 W Rustenburg—F Gordijn 1—1 D V d Staay—J Metz 0^2 DWSV uitgehekerd Na een vooral van DWSV-zijde slecht gespeelde wedstrijd tegen JOS verloren de Utrechters met 2-0 en zijn hiermede dus uitgebekerd Vrij kort na het begin en enkele minuten voor het einde wisten de gasten te doelpunten en door hun hardere wer ken verdienden ze deze overwinning wel Bir De 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 6 Maar » 1950 - 57e Jaargang No 261 SPORT Pagina 3 Advertentie Belgen werden door Italië geklopt 34 Nuttige oefenpartij bracht Elinkwijk 34 zege BinnentYiovan DWS was zwak In de Zondagmiddag te ïilljurg gespeel de wedstrijd tussen Longa en BW leg den de Bossclienaren beslag op de beide kostbare punten Doelman Saris van BW ziet bij een aanval der Tilburge naren de bal „ achter " gaan OM DE ENQELSE CUP De laatste fase van de wedloop naar Wembley Manchester United — De Australische zwemmer Joh N Marshall heeft tydens zwemwedstrijden tussen d & universiteiten van Yale en Princeton het wereldrecord op de 400 yards borstcrawl verbeterd dat sedert 12 Febr j.l op 4 min 36.4 sec stond — Door K.D.O.-Simaon te Den Haag werden de kampioenschappen ge wichtheffen tweede klas georgani seerd De Utrechter U P Wiss De Halter werd tweede in de afd licht gewicht met 245 kg De Robben winnen Hauserbeker Geertje Wieiema verbetert haar persoonlijk record ZATERDAQVOETBAL Huizen incasseerde zijn eerste nederlaag DOVO had alle AFDELINQ UTRECHT K.N.V.B enae ploegen m 1 A wonnen KORFBALOVERZICHT Satnos zegeviert met dubbele cijfers SKV klopt de kampioen N U de competitie op het einde 1 ' ' ' ' LEAUgUE OVERZICHT Sunderland loopt op achterstand in Doelschutters'crelijst Door een foutieve opgave van namen van hen die doelpunten maken in een wedstrijd kan het gebeuren dat een vergissing ontstaat in ons ranglijstje We hebben daarom het geheel nog eens degelijk gecontroleerd en laten hieronder deze gecontro leerde opgave volgen We vestigen er de aandacht op dat het aantal doelpunten vóór van een elftal niet altijd gelijk is aan onze opgave want het gebeurde dat de tegenstanders in eigen doel trapten en zulk een doelpunt kan niet op naam van de betreffende vereniging geplaatst worden Eenmaal gebeurde dit bij DOS eenmaal bij Elinkwijk en tweemaal bij Hercules We laten hier de lijst volgen Ott ^ Blom Elinkwijk 10 Jan Vonk Elinkwijk 9 v d Hoo gen Elinkwijk v Beek Elinkwijk en Reinaards Hercules elk 7 Overeem UW en Spelt Velox elk 6 Krommert DOS en Klarenbeek Velox elk 5 Wijdeveld Hercules v d Horst Velox en Witkamp Hercules elk 4 Visser DOS v Leur DOS v d Bogert DOS De Waal Hercules Buisman UW Wetemans UW Jansen van ' t Land UW Uiten bos Velox en Hoevers Velox elk 3 v d Valk DOS Vrees wijk Elinkwijk Bakker UW de Waal UW v d Wurff UW en Scheffer ÜW elk 2 Temming DOS v d Heem DOS Baljet DOS W de Jongh Elinkwijk Daudey Her cules Gijsbertse Hercules Zweserijnen Velox Kuchler Ve lox en v d Kamp Velox elk 1 Chaves bezorgde de Rode Duivels een l O voorsprong Ten aansehomve van meer dan 65000 voetballiefhebbers Is in het Stadion van Bologna de landenwed strijd Italië — België gespeeld Geestdriftig begroet door het pu bliek stelden de ploegen zich na het spelen der volksliederen als volgt op Italië doel Sentimenti achter Bertucelli en Giovanni midden An novazzi Parola en Fattori voor Boniperti Lorenzi Amadei Capello en Carapellese België doel Meert achter Aer naudts en Anoul midden Van der Auvvera Carre en Mees voor Van Dierendonck Verbiniggen Mer mans Freddie Chaves en A de Herdt De strijd ging aanvankelijk gelijk op en de verdedigingen bleven voor alsnog meester van het terrein In de 11e minuut werd Lorenzi die uit een snelle aanval alleen op doel afstormde door Carré gehaakt waarvoor de scheidsrechter een strafschop toekende Tot geweldige teleurstelling van het publiek schoot Armovazzi juist naast Maar de Italianen kwamen spoe dig terug en drongen hun tegen standers in de verdediging Zij toonden zich ware virtuozen in de balbehandeling doch wisten hun aanvallen niet af te werken Aan de andere kant deed Chaves het beter hij ontfutselde het leer aan Bertu celli en gaf in de 14e minuut met een onhoudbaar schot België de leiding 0—1 Er volgde een serie verwoede Ita liaanse aanvallen die echter alle werden afgeslagen De Belgen be perkten zich overigens niet tot ver dedigen maar drongen herhaalde lijk door tot vlak voor het doel van Sentimenti Na een minuut of twintig brak Boniperti door en ijlde op het Bel gische doel af Hij werd op onge oorloofde vrijze door Anoul ten val gebracht Uit ' de vrije schop plaat ste Fattori de bal in de handen van Meert Weer kwamen de Italianen terug De ene Italiaanse stormloop volgde op de andere doch Van der Auwera die bergen werk verzette bleek een onoverkomelijk struikel blok voor de Italiaanse linkervleu gel De Italianen bleven niettemin zeer gevaarlijk zonder echter hun overwicht in punten te kunnen uit drukken totdat Muccinelli die voor Boniperti was ingevallen in de 8e minuut de Belgische achter hoede verschalkte en de partijen op gelijke voet bracht 1—1 De tweede helft In de tweede helft speelden de Belgen met de zon in de rug Vail lant die Aemaudts verving stond naast Anoul in de achterhoede Groot was het overwicht van de uiterst beweeglijke en snelle Azu - ren ploeg De Belgen verdedigden zich met de moed der wanhoop maar het was duidelijk dat doel punten niet konden uitblijven In de 10e minuut schoot Mucci nelli raak uit een voorzet van Lo renzi 2—1 De druk bleef aanhou den en de Belgen konden zich er niet aan ontworstelen te minder omdat hun linkervleugel faalde Vooral De Herdt bracht er vrijwel niets van terecht In de 15e minuut voorkwam Meert op meesterlijke wijze een ze ker schijnend doelpunt van Amadei Hii onderscheidde zich nog herhaal delijk door snel en onvervaard in grijpen doch kon niet verhinderen dat Amadei in de 18e minuut de bal uit een pass van Carapellese buiten zijn bereik in het net plaatste 3—1 De Belgen hielden vol maar het spelbeeld veranderde niet want hun tegenstanders bleven domineren Meert die'tle wedstrijd van zijn le - Birmingham vecht vertwijfeld Niet minder dan 68.004 toe schouwers een nieuw terreinre cord woonden in Roker Park het treffen Sunderland—Newcastle United bij De uitslag was een ge lijk spel waardoor Sunderland nog maar 2 punten achter staat op Manchester United en Liver pool die er elk in totaal 40 heb ben doch met één wedstrijd min der gespeeld Wolverhampton haalde een punt uit de match tegen West Brom wich en klom op naar de vierde plaats Boven aain de lijst is de positie nu Manchester United en Liverpool 40 pnt uit 30 wedstrij den Sunderland 38 uit 31 Wolver hampton 37 uit 31 Blackpool 36 uit 29 Portsmouth 36 uit 30 en Arsenal 36 uit 31 In de laagste re gionen vecht Birmingham ver twijfeld om aan de degradatie te ontkomen De zege over Hudders field is een stap in de goede rich ting al helpt ze Birmingham niet van de laatste plaats af Manches ter City verloor van Stokc en heeft nog slechts 2 pnt voorsprong op Birmingham Vijf clubs verke ren in ernstig gevaar Birmingham met 18 pnt uit 31 wedstrijden Manchester City met 20 uit 31 Charlton met 21 uit 31 Evernton met 22 uit 30 en Huddersfield met 25 uit 32 ¦ De tweede divisie In de tweede divisie behield Tot tenham zijn voorsprong van 12 pnt — en " twee wedstrijden minder ven speelde behoedde de Rode Duivels in deze periode voor een verplettei-ende nederlaag Toen er een half uur gespeeld was deden de Italianen het wat kal mer aan en kwam de rode aanval een enkele maal aan ' t woord zon der evenwel erg gevaarlgk te kunnen worden Zo kwam het einde met een vol komen verdiende 3—1 zege van de snelle en technisch superieure Ita liaanse ploeg die een prachtig sluitend geheel vormde met Amadei Lorenzi en Muccinelli als uitblin kers Bij de Belgen was Meert in groot se vorm en verdienden de beide backs lof voor hun moedig volhou den In de middenlinie was Van der Auwera de beste vooral in de eer ste helft Van de voorwaartsen de den alleen Mermans en Chaves hun reputatie eer aan uitgeschakeld door Chelsea TWEE Londense clubs Arse nal en Chelsea en twee uit Li verpool Everton en Liverpool hebben zich door de zesde ronde heen geworsteld en zich in de hal ve finales geplaatst Noord - en Zuid-Engeland tellen dus elk twee vertegenwoordigers in de laatste fase van de wedloop naar Wembley De beste prestaties komen voor rekening van Chelsea dat op mees terlijke wijze de hoog aangeslagen ploeg van Manchester United uit schakelde en van Everton dat het sterke Derby County versloeg in een uitwedstrijd Het is de eerste maal sinds 1932 dat Chelsea het zover gebracht heeft in de bekercompetitie Ver moedelijk heeft Chelsea in zijn hele bestaan nooit zo constant gespeeld als in de laatste drie maanden De Londenaars verloren van hun laat ste 17 wedstrijden er slechts één — en wel in de League-competitie te gen Manchester United met de enige goal van de wedstrijd In de bekercompetitie heeft Chelsea met 10—1 het beste doelgemiddelde van de vier clubs die de halve eindstrijd bereikten De overwinning van Chelsea be tekende de uitschakeling van de club waaraan men de beste kansen toekende om zowel het League kampioenschap als de beker te win nen Er zijn echter nog twee candi daten voor deze double " Liverpool dat in de League-competitie met 40 pnt geiyk staat met Manchester United en Arsenal dat 36 pnt heeft Blackpool had geen geluk tegen Liverpool De ploeg mistte Mat thews op de rechtsbuitenplaats en had ook een invaller voor de spil Hayward Desondanks waren de gasten gedurende het grootste deel van de wedstrijd in de meerderheid Liverpool dankte zijn zege aan een superieur uithoudingsvermogen waardoor het in staat was een be slissend eindoffensief te ontketenen Leslie Compton was de held van de match Arsenal — Leeds Al na vijf minuten moest hij het terrein verlaten om een hoofdwond te laten hechten Maar hij kwam gauw te rug nam zijn plaats als spil weer in en bleek nooit huiverig om te kop pen als dat nodig was In de tweede helft begon de wond weer sterk te bloeden maar Compton speelde United met de maar tegen gespeeld — op Sheffield Beide ploegen wonnen kleinst mogelijke cijfers Huil City ging ten onder Preston en is nu voor de derde plaats ingehaald door Sheffield Wednesday ' dat uit de match tegen Queens Park Rangers een kostbaar puntje mee naar huis bracht Sout hampton handhaafde zijn promo tiekansen met een overtuigende 3—1 overwinning op Cardiff en staat 4 pnt achter op nummer twee Sheffield United Bradford verloor van Westham en verhuisde naar de onderste plaats met 23 pnt uit 31 wedstrijden Coventry heeft er 24 uit 31 en Queens Park Ran gers en Plymouth elk 24 uit 32 In de beide afdelingen van de derde divi.sie verloren de leiders Notts County in Zuid en Doncaster Rovers in Noord Notts County had pech doordat Sewell wegens een verwonding moest uitvallen maar afgezien daarvan stelde het team toch als geheel teleur Door dat Torquay dat tweede staat met 2—1 van Walford won is de voorsprong van de club van Law ton teruggebracht tot 3 pnt één wed-striid minder gespeelcf In de Noordelijke afdeling liep Rochdale twee punten in op Doncaster Ro vers dank zij een 7—1 overwinning op Mansfield waarbij Livesey een hattrick verrichtte Doncaster Ro vers gaat thans aan het hoofd met 41 pnt uit 30 wedstrijWITJEKS HERENWEG 40 • UTRECHT GEVRAAGD jongste Bediende Vr voor kantoor en licht maga zijnwerk 15 16 jaar Brieven onder no 9074 bur van dit blad Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V Zeister Bouw Mij i.l te Zeist op Zaterdag 8 Aprü 1950 nam 3 uur Karpervij ver 5a Zeist De te behan delen punten liggen ten kantore der Vennootschap ter inzage VAN DER HEEM N.V vraagt voor haar FABRIEK te UTRECHT op de MONTAGE-AFDELING MEISJES LEEFTIJD 18—35 jaar ongehuwd SALARIS overeenkomstig loonschalen naar leeftijd Sollicitaties dagelijks van 9—5 u bij de afdeling Arbeid van VAN DER HEEM N.V ingang poort Abstederdijk 145a Coöperatieve Apothekers Vereenlglng „ De Onderlinge Pharmaceutisclie Grootiiandei " G.A NIEÜWEGBACHT 63 — UTRECHT In onze Geneesmiddelenfabricage hebben wij een prettige werkkring voor NETTE EN HANDIGE ^ qr7 meisjes Leeftijd tot 20 jaar Aanm tussen 10—12 en 2—4 uur aan ons kantoor JimimnnmmiiminTmiinimmiinnin mmimimTiiiiiniiTiTliiiliiDiiiiiiililintniii 1 In welvarend dorp op de Veluwe | I dameskapsalon \ | te koop dSüïgeboden | I Büzonder geschikt voor vr^gezel daar geen | 1 woonhuis aanwezig is Prijs nader overeen | 1 te komen | I Brieven onder no 8965 bureau van dit blad | liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuimaiiiiiüiiiuuiiMiimuimiimiiiiiimiiiiiiiimiiLiuiuiiuLuiiiiijiiinititiiiHiiirinuHUiuiiiMiiiiiifl ' -¥¦ mi ^^^' over BLUE BAND Juist nu in het voorjaar heeft U een vitaminenrijke voeding nodig In Blue Band gaat het volle gehalte vitamine A en D Koop dus uitsluitend BLUE BAND 

Kranten

Ga naar