Utrechts Nieuwsblad woensdag 31 augustus 1949

Oplage 43.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 Directie A M E H N Koemans G de Rhoter WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1949 67ste JAARGANG No 102 Verschijnt dagelijks Hoofdredacteur H M Koemans Uitgave v/h Joh de Liefde N.V Bureau D r i f t 23 - Utrecht Ab.prijzen ƒ 4.15 p.kw 32 c p.w Toenemende spanning tussen Sovjet Unie en Joego-Slavië Griekse rebellen Hedenmorgen vroeg werd uit gewoonlijk betrouwbare bron te Belgrado gemeld aldus Reuter dat afdelingen van twee Russi sche gewapende divisies die in Roemenië gcstationneerd zijn de laatste 36 uur de Joegoslavische grens naderen Sovjetrussische vliegtuigen zouden gedirigeerd zijn naar velden die dichter bij de Joegoslavische grens liggen Volgens deze bron concentreren de Sovjet-strijdkrachten zich bij Timisoara in Noord-West'Roemenië ongeveer 48 kilometer van de Joego slavische grens waar zij ook hun hoofdkwartier gevestigd zouden hebben Deze militaire bewegingen worden te Belgrado uitgelegd als een verdere verscherping van de Russische zenuwenoorlog tegen het regiem van Tito De mogelijkheid van dreiging van ernstige Russische militaire actie wijst men van de hand De militaire bewegingen worden echter ook uitgelegd als een poging in Joegoslavië actie aan te moedigen van elementen in de Joegoslavische communistische partij of het leger die misschien geheime aanhangers zijn van de critiek van de Kominform op maarschalk Tito het viskundig onderzoek van ' t Engel se Departement van Landbouw en Visserij M Goldschmidt functionaris bij het secretariaat der V.N Sunder Lal Hora directeur van het Zoölo gisch Onderzoek in India Ahmad Nazir uit Pakistan en C J Botteman uit Nederland De Verenigde Naties telt tal van commissies en subcommissies Hier ziet men bijeen een commissie van vlsdeskundigen Het zijn v.l.n.r Lio nel A Watford Amerikaans bloloog Andrew Lyle Pritchard directeur van het Bureau voor Viscultuur in Cana da Michael Graham directeur van OM DE R T CONFERENTIE Onze delegatie laat D te weinig van zich horen En raakt daardoor achter bij de Indonesiërs Adenauer ondervindt ook critiek in eigen kring Richtlijnen der Een van de grootste moei lijkheden waarmee de bij de Ronde Tafel Conferentie ge accrediteerde journalisten te kampen hebben is het gebrek aan begrip voor de waarde van goede informatie in kringen van de Ne derlandse delegatie Wij hebben er vroeger al eens op gewezen dat de voorlichting over de bedoelingen en de plannen van Nederland in het buitenland de toets van critiek niet kan doorstaan Dit is een van de redenen waarom men met name in Se Verenigde Staten een valse in druk heeft gekregen van de Neder landse aspiraties Wij zien in Den Haag iets dergelijks gebeuren De beide Indonesische delegaties ken nen het belang van de pers De woordvoerders van deze delegaties zijn bereid op ieder ogenblik de ge dachten die over eèn bepaald pro bleem in Indonesische kringen leven desgevraagd kenbaar te maken De Nederlanders doen dit niet met het gevolg dat er tal van problemen volkomen eenzijdig worden belicht Het is overigens al vast een gunstig teken dat de zich zeer ijver tonen de Regerings Voorlichtingsdienst welks assistentie aan de in Den Haag werkzame journalist boven alle lof is verheven dit probleem reeds met het Secretariaat-Gene raal van de R.T.C heeft opgeno men Tv/ee punten van belang worden in Den Haag druk besproken Het ene betreft de aanspraken van de Verenigde Staten op militaire steunpunten in Indonesië Wij be handelden deze kwestie uitvoerig in ons hoofdartikel van vandaag Het tweede is de kwestie van het horen der vertegenwoordigers van de minderheden en der z.g „ waar devolle belangen " De Nederlandse delegatie staat naar het schijnt be slist op het standpunt dat de ver tegenwoordigers van minderheden en „ waardevolle,,belangen " niet al leen in de gele^ëiiheid moeten wor - jü "'^ — ytieg-reus zal Utrecht groeten De inwoners van Amsterdam Den Haag Rotterdam en Utrecht zullen Zondag a.s tussen 3 en 5 uur een ongewoon § root vliegtuig op betrek kelijk geringe hoogte boven hun steden zien cirkelen Het is een Boeing Stratocruiser die voor het eerst in Nederland zijn opwachting komt maken Tweemaal zal het toe stel het flagsliip „ Great Britain " met genodigden van Schiphol uit langs de kust vliegen tot Schevenin gen om daarna over te gaan tot het brengen van een groet aan de ste den Den Haag Rotterdam Utrecht en Amsterdam Deze groet zal be staan uit het enige malen cirkelen boven de stad op niet te grote hoog te De?e nieuwe verschijning in het Ned luchtverkeersgebied heeft een lengte van ruim 33 meter en een vleugelbreedte van 43 meter Het toestel kan ruim 100 passagiers ver voeren en voert in'zijn vier tanks 31500 liter benzine mee De electri sche installaties van dit dubbeldek vliegtuig het grootste landverkeers vlieguig ter wereld wegen totaal 1150 kg De koelcapaciteit is gelijk aan die van 300 normale ijskasten Het landingsgestel weegt 3500 kg en een luchtband van het landingsge stel — er zijn er zes — weegt 125 kg 3e lergeant zwaar gewond die als toeschouwer stond bij oefening nabij Utrechts Stadion Later overleden Geleidelijk wat koeler Weersverwachting van ' t K.N.M.I te De Bilt geldig tot Donderdag avond Meest zwaar bewolkt met morgen plaatselijk enige regen Zwakke tot matige langs de kust nu en dan vrij krachtige wind tus sen Zuid Oost en Zuid-West Ta melijk warme nacht Morgen over dag aanvankelijk ongeveer dezelf de temperatuur als vandaag La ter In het Westen van het land echter Iets koeler Zon opgang S.50 ondergang 19.29 Maan opgang 17.06 ondergang 23,27 Een nieuwe nota Naar heden bekend is geworden heeft de Sovjet-Unie Maandag j.I Joego-Slavië een nieuwe nota doen toekomen die In scherpe bewoor dingen is gesteld De Sovjet-Unie verklaart in de nota dat zij haar steun aan het Joegoslavische territoriale aanspra ken op Oostenrijk intrekt wegens de onderhandelingen van maar schalk Tito met het Westen De Sovjet-Unie beschuldigt het regiem van Tito van verraad der eigen na tionale rechten „ Door een daad van lafheid en verrakd verloor Joego slavië Karinthlë " aldus de door Radio Moskou omgeroepen nota Sloweens Karinthié is de Oosten rijkse grensprovincie waar Tito tij dens de besprekingen over het Oos tenrijks vredesverdrag aanspraak op maakte „ De Joegoslavische K^ering heeft het kamp der demo CBtie verlaten en de bevolking der Sovjet-Unie houdt niet van deser feurs zij veracht hen Er bestaan Verschillende soorten deserteurs De Joegoslavische regering behoort tot de categorie van op'mlijke deser teurs met voorbedachten rade die niet aarzelen om op him desertie te pochen ten einde blijkbaar hier voordeel uit te halen In deze om ^ standigheden zal de JoegoslaviscUf regering begrijpen dat zij niet op beleefdheid of zelfs op eerbied van de Sovjet regering kan rekenen " Belgrado heeft van zijn aanspra ken op Karinthië afgezien „ in een geheime overeenkomst met de Britse regering die twee jaar ge leden gesloten werd " aldus de be schuldiging van Moskou Maar schalk Tito's nota van 20 Augus tus waarin werd gezegd „ Het is aan de gehele wereld bekend dat de Joegoslavische regering haar strijd voor hereniging met Sloweens Karinthië nooit heeft opgegeven " was dus geheel onwaar aldus de Sovjet-nota Om „ agressieve impe rialistische kringen " in Engeland Amerika en Frankrijk welgevallig te zyn had Joego-Slavië „ gehan deld als een vijand van de Sovjet Unie " Onder deze omstandigheden „ kan de Sovjet-regering niet langer de territoriale eisen van Joego-Sla vië verdedigen " Oostenrijks plaats Volgens de nota heeft de Sovjet unie Oostenrüks onafhankelijkheid ^ gesteund tegen de bedreiging vjöJ een Brits plan Oostenrijk Honé^a rije en een deel van Zuid-Duitsland in een Donau-monarchle te vereni gen Er bestaat ook een „ reactlon nair plan " van nationalistische kringen In sommige Slavische sta ten waaronder Joego-Slavië om j | Oostenrijk onder de nabuurstaten te verdelen aldus de nota Deze twee omstandigheden brachten maarschalk StaUn er toe in lilel 1945 een brief te schrijven aan de Oostenrijkste kanselier Karl Ken ner waarin hij hulp bü het hand haven van de onafhankelijkheid In tegretiteit en het welzijn van Oos tenrijk beloofde Maar dit beteken de niet dat de Sovjet-Unie de grenzen van Oostenrijk garandeer de „ Dat is een uitvinding en leu gen van de Joegoslavische rege ring " De integriteit van een staat en de stabiliteit van zijn grenzen zijn twee geheel verschillende kwesties Giuliano eist plebisciet De bandiet Salvatore Giuliano eiste in een ingezonden stuk in de Siciliaanse pers dat een plebisciet wordt gehouden om vast te stellen of hij als een vogelvrije dan wél als held dient te worden behandeld Hij geeft de regering twee weken tijd om de volksstemming te arrange ren In een ingezonden stuk zei Giuliano dat hij „ bijna beledigd " was over het „ armzalig gehalte " van de politiemacht die in het veld gebracht is om hem uit zijn schuil plaats te verdrijven Protest tegen ontmanteling Ongeveer achtduizend personen hebben in Oberhausen Rhurgebied een protest demonstratie gehouden tegen de ontmanteling van de „ Ruhr-chemie " een fabriek voor synthetische benzine waarmede Dinsdag is begonnen De demon stratie was georganiseerd door plaatselijke afdelingen van politieke partyen industriëlen en burgerl^ke en kerkelijke autoritetien aldus de nota „ Alleen mensen die het laatste contact met het marxis me hebben verloren kunnen deze twee zaken verwarren en aan el kaar gelijk stellen " In de nota wordt verklaard dat het beginsel van zelfbestemmings recht der naties van toepassing moet zijn op alle naties ook die als zodanig verdwenen zSn Juist op grond hiervan had de Sovjet-re gering het plan voor de vorming van een Donau-monarchle en voor de verdeling van Oostenrijk verwor pen aldus de nota OOK EEN RECORD Tussen Februari 1943 en October 1948 aldus „ the Manchester Guar iian " was John Edward Monroe 48 jaar oud verwikkeld In 68 lief desaffaires In twaalf steden van vijf verschillende landen Zijn vrouw die echtscheiding heeft aangevraagd heeft deze feiten aan het licht gebracht De roman ce begon In Massachusetts werd daarna in Florida voortgezet ver volgde tenslotte zijn route naar Australië Manila Kyoyo en Way kayama Ensenada Baja Long Beach Santa Monica en Los Angeles Mr Monroe zo vertelde zijn echtgenote is van beroep handelsreiziger j(.T.C.-ers bezochten Amsterdam Hedenochtend heeft het voltalligegemeentebestuur van Amsterdam 150 deelnemers aan de Ronde Ta felconferentie officieel ontvangen mhet Stedelijk Museum waar bur gemeester D'Ailly de gasten toe sprak Van Indonesische zi)demerkten wij o.a op sultan Hamiün Anak Agoeng de leden van de UNCI Cochran Herremans enCritchley Voorts Hatta Roem ende Mangkoe Negoro Van Ne derlandse zijde waren er o.a mi nister Van Maarseveen dr VanRoyen en mr Blom Ook bevondzich bij het gezelschap oud ministerJonkman jsf Na de ontvangt in het museum maakte het gfzelschap een korte rondrit dooK de stad waarna in het Amstej^ötel het noenmaal werd gebruikt ^' in het Militair Hospitaal Xydens de militaire gevechtsde monstraties welke vandaag in het kader van de Garnlzoensdag te Utrecht zyn gehouden op de Sta dionweg tussen de Kromhoutka zerne en de Koningsweg heeft zich een tragisch ongeval voorgedaan De dienstplichtige sergeant Kos ter uil Hengelo die gelegerd is in de Kromhoutkazerne bevond zich onder het duizendkoppige publiek daar hy aan de demonsraties zeU geen deel nam Koster bevond zich daar waar een denkbeeldige mitrail leur werd opgeblazen Door een ledi ge koker welke van vrij grote hoog te neerviel van een naar boven ge schoten lichtsignaal werd K getrof fen Op 11 Sept en 2 Oct geen Zondagsrijverbod Teneinde tegemoet te komen aan vele verzoeken heeft de minister van Verkeer en Waterstaat onthef fing van het Zondagsrijverbod ver leend voor de Zondagen 11 Sep tember en 2 October 1949 Een afdoende controle op nale ving van het Zondagsrijverbod zal op de overige Zondagen worden ge handhaafd — Met ingang van 1 September zul len in Frankrijk de elèctrioiteitsrant soenen voor alle verbruikers met 20 percent worden verlaagd zijn van Albanië afgesneden Volgens een gisteren door de Griekse generale staf gepubliceerd communiqué zijn de guerillastrg ders in het gebied van het Gram mosgebergte uit de meeste van hun versterkingen verdreven en naar Albanees grondgebied gevlucht Aan regeringszijde vielen 64 doden en 297 gewonden aan de zijde der opstandelingen 215 doden en 206 gewonden terwijl 43 man zich over gaven Volgens militaire deskundigen te Athene betekent de uiteindelijke oprolling van het verzet der op standelingen in het Grammosgebied als door het Griekse leger aange kondigd het einde van de georga niseerde guerilla in het gehele land Officieel is medegedeeld dat de re geringstroepen het laatste stuk grondgebied dat de opstandelingen nog in handen hadden in het gebied van het Grammosgebergte en dat vijftien vierkante K.M groot is zvjn binnengetrokken en thans de grens met Albanië volledig onder con trole hebben De drie passen waar door nog guerillastrijders naar Al banië zouden kimnen ontvluchten zgn door regeringstroepen bezet In een boodschap aan de leger bevelhebber generaal Papagos ver klaart de mmister van oorlog Ka nellopoelos dat de jongste over winning niet „ het eind van de strijd " is „ Naast de taak van het verdrijven der laatste opstandelin gen van onze haardsteden blijft het vraagstuk van onze grens kritiek De toekomst is nog donker " aldus de minister socialistische oppositie Nog voordat dr Adenauer een Westduitse federatieve regering ge vormd heeft én zgn programma heeft ontvouwd is hij scherp onder vuur genomen door de sociaal-de mocratische oppositie en moet hi de gevaren van een groeiende arg waan in een deel van zijn eigen partü de Christelijk-Democratische unie onder de ogen zien Dr Schumacher heeft de lijnen uitgestippeld van zijn oppositionele politiek Zij bevatte weliswaar niet veel nieuws doch waarnemers al hier schonken bijzondere aandacht aan de wijze waarop de sociaal democratische partij de nadruk legt op eisen die tot de leden der vaJc bonden moeten spreken Het is bij de voorbereidingen voor de vorming van de Duitse regering van door slaggevende betekenis geweest dat de vakbondsleiders v soeialistischen en van christelijken huize er tegen hebben gewaakt dat de vakbonden op directe wijze in het politieke leven zouden worden betrokken On danks sterke stromingen die zich in vakbondskringen ontwikkeld hadden voor een politiek die ver schillende socialistische eisen recht De huls raakte hem boven op het hoofd waardoor het schedeldak brak Met veel bloedverlies werd het ongelukkige slachtoffer nadat zeer spoedig twee doktoren assis tentie hadden verleend naar het Militaire Hospitaal in Oog in AI overgebracht Een hersenoperatie waartoe onmiddellijk werd overge gaan mocht niet meer baten In de loop van de middag is de sergeant overleden Zijn direct ge waarschuwde ouders die per auto uit Hengelo naar Utrecht kwamen hebben hun zoon niet meer levend gezien Opstandelingen in Bolivia nog actief Volgens loyalistische berichten hebben de opstandelingen in Bolivia gisteren het vliegveld van La Paz uit de lucht beschoten en gebom bardeerd Voorts hebben ziJ een politieke leider namelijk Alberto Pedraza in Potosi een stad ten Zuid-Oosten van Oochabaroba op gehangen In Cochabamba zelf werden banken en zakengebouwen in de as gelegd De opstandelingen hebben in de noordelijke provincie El Beni twee kleine garnizoensteden bezet In de provincie Santa Cruz'heeft de revolutionnaire leider Edmundo Roca de doodstraf afgekondigd voor hen die zich tegen zijn orders verzetten Ben aanvankelijk bericht dat de tegenstand van de rebellen in Co chabamba vrijwel gebroken zou ^ zijn en dat de regeringstroepen he den de stad zouden binnentrekken is nog niet bevestigd f 14.5 millioen uitgaven van Militair Gezai onverrekend In aansluiting op de aantekening omtrent het onderwerp verreke ning van vorderingen met andere ryiisdlensten door het Militair Ge zag in haar verslag betreffende de werkzaamheden met Iwtrekking tot het Militair Gezag verklaart de Algemene Rekenkamer dat per saldo een bedrag van f 14.588.993,30 onverrekend is gebleven Gespecificeerd naar de onder scheiden departementen als volgt Ministerie van Oorlog f 9.753.413,66 Wederopbouw en Volkshuisvesting f 1.224.818,65 fmanciën f928.137,71 Landbouw V en V f665.643,31 Onderwijs K en W f642.623.82 economische zaken i 599.402,29 Verkeer en Waterstaat f456.514,63 Sociale Zaken f253.769,84 Justitie f 58.106,40 Overzeese Gebiedsdelen f4.750,90 Marine f 1.811,99 Van bedragen van f 102.500 f22.000 en f44.685,72 wegens kas voorschotten ten name van ver schillende ministeries zijn tot dus ver geen verantwoordingen aan de Algemene Rekenkamer overgelegd De pogingen om de ontbrekende verantwoordingen op te sporen worden voortgezet 45 nieuwe punten geldig Het ministerie van economische zaken deelt mede dat per 1 Sept 1949 van de textielkaart VA 905 gel dig worden de bonnen gemerkt „ TT een punt " „ V een punt " „ U vijf pmiten " „ V vflf punten " „ U reser ve " ter waarde van 10 punten en „ V reserve " ter waarde van 15 pun ten zal doen wedervaren hebben deleiders tenslotte het parool der po litieke neutraliteit van de vakbon den weten te handhaven De thansdoor Schumacher en zfln partij In gezette actie wordt in kringen derchristelijke partfl beschouwd als eenpoging om alsnog de vakbonden toteen oppositionele kern te ontwik kelen i Schumachers eisen zijn samenge vat in zestien punten en komen neer op een hernieuwde veroorde ling der vrije economie die volgens de gisteren uitgegeven verklaring der socialistische partij moet uit lopen op een rmnering der Duitse arbeidskracht In het socialistische program komen wensen voor die sedert jaar en dag in vakbonds kringen leven socialisering der ba sisindustrie medezeggenschap van arbeiders in bedrijven en inschake ling der vakbonden in het econo mische beleid Leidende kringen in de tot nog toe weifelende vleugel der christelijke partij die samen werking met de socialist hadden geprefereerd geven duidelijk te verstaan dat zij zich allesbehalve enthousiast voelen over de wijze waarop de eerste federatieve rege ring nu gevormd zal worden Of schoon zij volkomen loyaal met hun regering in zee zullen gaan wordt toch verwacht dat dr Adenauer mét een aanzienlijke mate van cri tische geest in de rflen van zijn eigen partij zal worden gadegesla gen Overleg te Bonn In Bonn gaan de besprekingenverder De beide leidende figurender a.s regering Adenauer en Blü cher hebben de laatste hand aanhun regeringsprogram gelegd waar over nu de fracties zullen moetenberaadslagen Adenauer heeftvoorts gisteren van de leider derseparatistische Beierse partij dr.Seelos de toezegging van medewer king verkregen waardoor deze par tij dezelfde houding gaat aannemenals van het centrum verwachyfwordt # Schout bij Nacht Moorijwn NEDERLANDSE MARINE BEREID marine te helpen „ De Nederlandse Marine is gaar ne bereid naar vermogen de f edera Ie marine van de Republik Indone sia Serikat te helpen " aldus ver klaarde de Nederlandse staatsse cretaris van marine schout bij nacht Moorman tegenover het ANP „ Doch daarbij moet in aan merking worden genomen dat de Nederlandse marine in het kader van het Atlantisch Pact zeer be paalde verplichtingen heeft " De heer Moorman voegde hier aan toe dat „ Maritieme hulp in sluit het bezitten van militaire steunpunten in welke vorm dan ook " Op vragen betreffende de op leiding van Indonesiërs tot marine officieren in Den Helder zeide schout bij nacht Moorman dat als eerste belangrijke begin twintig In donesiërs een opleiding zullen ont vangen als onderdeel van de steun bij de bouw van een federale ma rine De R.I.S zal hebben uit te maken of hiermede zal worden voortgegaan en in welke omvang VoortS roerde schout bij nacht Moorman de mogelijkheid aan dat voor zeer gespecialiseerd teohni Éiche marine personeel beneden de rang van officier en eventueel voor het comptabele personeel opleiding in Nederland mogelijk is terwijl de marine bereid is ook in Indonesië een opleiding te organiseren voor het lagere personeel den gesteld de vergaderingen bij te wonen maar ook de kans moeten krijgen hun stem te laten horen Volgens het Reglement van Orde is één delegatie in staat dit te ver hinderen Men gelooft in Nederland se delegatiekringen evenwel niet dat enige delegatie het artikel van het Reglement van Orde zal willen aangrijpen om een ernstig verschil van mening te doen ontstaan Wil signaleren ten slotte een tref fende opmerking van de Haagse correspondent van de Christian Science Monitor die als zijn indruk na de eerste week van de R.T.C weergeeft dat de Indonesiërs in hun optreden reeds een houding hebben aangenomen alsof zg on afhankelijke en souvereine staten vertegenwoordigen „ De Nederlan ders zullen er zonder twijfel mee te kampen hébben in de komende weken van het moeilflke ' spel van loven en bieden " Daar wist De Bilt niets van Van onze Haagse redacteur Een hevige stortbui viel Dinsdag in het hartje van Den Haag een bui die door het K.N.M.I niet was verwacht en ook niet had kunnen worden voorspeld De regen gutste namelijk in de Kon Schouwburg Door een defect in de technische installatie begon het blus-apparaat te werken en toneel gordijnen decors enz waren drijf nat voordat men er in slaagde de zondvloed te stuiten Resultaat een avond zonder voorstelling Valse munters op het spoor Politie arresteerde drie Duitsers Vorige week Woensdag vervoeg de zich in een winkel te Susterseel Limburg een Duitser die een pak je sigaretten met een briefje van ƒ 100 — wilde betalen Toen de win kelier het briefje gewisseld had vroeg de man hem nog een briefje van honderd te wisselen Een reizi ger in de winkel ontdekte echter dat dit briefje vals was het water merk was er n.l wel op gedrukt doch niet zichtbaar als men het bil jet tegen het licht hield De Duitser verdween daarop weer met medene ming van de twee biljetten De win kelier deed geen aangifte doch via de reiziger werd de politie in de zaak gemend De brigadecomman dant van de marechaussee van Sus terseel nam het onderzoek in handen en slaagde er de volgende dag in de Duitser die het biljet had aangebo den te arresteren hij was n.l weer de grens overgekomen om eens te informeren of de politie al achter hem aanzat Zijn arrestatie leidde de volgende dag tot arrestatie van nog twee Duitsers te Gangelt en omge ving die zich ook aan uitgifte van valse ƒ 100 — briefjes hadden schul dig gemaakt De drie Duitsers bekenden de briefjes te hebben uitgegeven doch over de herkomst tast de politie nog m het duister het te bewijzen en de krauienortike len in de Verenigde Stalen laten het doorschemeren Er doemt nu in Indonesische krin gen een wonderlijke ommekeer van verlangens op Men wil toch altijd nog liever met Nederland in zee om dat Amerika en Australië van louter opgekropte lieide handtasielijk be ginnen te worden 1 Nu de situatie als bovengeschetst komt te liggen begrijpt men mis Bchien opnieuw wat wij vier iaar geleden schreven en telkens herhaal den dot er namelijk konsen gemist zijn waorvan de Fronsman zegt „ c'est plus qu'un crime c'est une iaute " Want Indonesië s vrijheid schept een luchtledig dat door ster ke druk van buiten in elkaar kan klappen Wie is er die denkt dat met de souvereiniteit in Indonesië de rust in Z.O Azië terugkeert Amerika zou wel eens met die hand vol treeven kunnen blijven zitten omdat de ge wilde tegenspeler niet von kaarten blijkt ie houden VERDEEL EN HEERS ' ^ Êp De Militaire Commissie dia ^^ gistermiddag voor het eerst "^ ~ bijeen is geweest moet zich met een aantal zeer moeilijke pro blemen bezig houden In de eerste ploots is het aan geen twijfel onder hevig dot de strikte uitvoering van de order staakt-het-vuren van be slissende betekenis is voor het wel slagen van de Ronde Tatel confe rentie Tijdens het debat > n de Twee de Kamer hebben de sprekers er wel iswaar op aangedrongen dat de Regering het voortzetten van de R.t.C afhankelijk moet stellen von het werkelijke volledige staken von het vuren uit het antwoord von Minister van Moarseveen is toen al wei komen vast te staan dot de Regering onder de druk van de om standigheden zich niet aon de laat ste letter van dit woord kon houden Al mag er dan in kringen von de Nederlandse delegatie enige teleur stelling bestaan over de tot nu toe bereikte resultaten en ol oonvaorden de Nederlanders de uitleg over de militaire incidenten door de Republi keinen niet geheel er zal in Den Hoog worden geconfereerd ook ol wordt er in Indonesië geschoten Minstens even gewichtig is het vraagstuk Nieuw Guinea niet wat de toekomstige status von dit lond oongoat want deze kwestie behoort in de Staatkundige Commissie thuis moor bezien uit militair oogpunt De Verenigde Staten hebben lering ge trokken uit de mislukking van hun politiek in China De communisten hebben door deze Amerikoanae poli tiek tot een farce gemaakt mede een gevolg van de verbijsterende corruptie in nationalistische kringen De Verenigde Staten wensen niet voor de tweede maal weggemanoeu vreerd te worden Daarom zetten zij druk achter die beslissingen die ten nauwste somenhangen met de alge mene constellatie in Zuid Oost Azië Toen gistermiddag de Militaire Commissie voor hel eerst bijeen kwam waren de UNCI leden Cochion en Critchley met de secretaris Roma nos Deze sterke opkomst gold beslist niet alleen een informele vergade ring Amerika moakt von de eerste de beste gelegenheid gebruik zijn in ternationale potentie in de schaal te leggen Auslrolië hoost zich hetzelf de te doen Wij citeerden reeds het bericht von de Sydney Sun ovet Australische oonsproken op trustee ship over Nieuw Guineo Cochran en Critchley mogen don leden zijn van een commissie von de Verenigde Naties zij zijn óók Amerikaan en Australiër en zullen deswege nim mer legen de belangen von hun vaderland kunnen handelen Vonwoar nu deze activiteit ook in tal van Amerikoonse bladen teizok * van het eommunislisehe probleem in Z.O-Azië De Verenigde Staten lijden al geruime tijd oon een ongstpsycho se over het opdringende communis me Zi ] nemen in eigen lond de scherpste mootregelen Het wordt stilaan ook voor de Indenesischa notionolisten duidelijk dat de vrij heid von de Indonesische volkeren op zichzelf de Amerikanen koud loot Von de grootste importantie is even wel Ameriko's positie in het Vene Oosten Zo lang men in de Verenigde Stolen nu moor meent het eigenbe lang het best te dienen door te spelen in de koori von hel Indonesisch nationalisme zo long zal Amerika op Soekarno en Hotta wedden Hét is een kwestie von „ voor wat hoori wat " Indonesië ontvangt met be hulp von Amerikoonse druk op een te vroeg tijdstip de souvereiniteit Amerika vraagt militaire steunpunten met alle ook financiële economische en politieke gevolgen von dien * De Verenigde Staten voelen zich klaarblijkelijk in het Verre Oosten eenzoom De Engelse invloed in In dio en Pakistan vermindert met de dog De Brillen hondhaven zich in Singapore en Hongkong moor hoe veel moeilijkheden hebben zij niet op Molokka Veel steun van die zijde hoeft Amerika niet te verwachten Australië plukt de vruchten van een falikonte politiek tegenover de gekleurde volkeren en ziet met ongst het ogenblik naderen waarop eén souverein vruchtbaar en uiterst dicht bevolkt Indonesië het schrale blan kenland verdringt Het wil zijn zeg genschap over Nederlands Nieuw Guinea uitbreiden Uit angst en uit niets anders De Verenigde Staten Engeland en zijn Commonwealth hebben de kaar ten geschud en gespeeld Wol zij ais een handvol troeven aanmerkten kon wel eens een fatale misrekening wor den Indonesië's souvereiniteit was de troef Amerika en Australië wis ten het véél beter dan de ervaren Nederlanders Zij waren ei immers oon gewend beslissingen te nemen op het vlok van de „ grote politiek " en Nederland speelde daarin niette genstaande zijn Rijk overzee geen rol Nu de souvereiniteit van Indonesië voor de deur stoat komen de pro blemen anders te liggen Blijkens uil lalingen onder meer von Hallo voelt Indonesië niets voor blokvorming Blokvorming betekent inderdaad een zekere beperking von de souvereini teit Weliswaar ter wille van hogere belongen maar niettemin een beper king De souvereine Verenigde Stoten von Indonesië vormen straks geen macht zij zullen op economisch mili toir en buitenlandspolitiek gebied hulpbehoevend zijn En onervaren De economische kant loten wij vandaag buiten beschouwing Mili tair kon Indonesië in de volgende jaren niets betekenen De militaire chefs zijn in het algemeen nauwe lijks oi niet afgestudeerde cadetten van de K-M.A in Breda die bij ge brek oon hoger en kundig kader in de T.N.I met sterren en strepen wer den bezaaid Marine en luchtmacht bestoon niet Het federale leger is een plan op papier Op het terrein van de buitenland se politiek willen de souvereine V.S.I eerst von hun vrijheid gaon genieten Tegelijkertiid evenwel voelen de lei ders in zich opkomen de vrees voor de verotttwoordelijkheid Er ia in Ne derland in polemieken over de Indo nesische kwestie vaak gesteld dat men het inleraolionale getij niet kon keren Indonesië en Nederland samen waren in stool geweest een belang rijke ploots in de Zuid Ooal-Aziati-sclie invloedsferen in te nemen Af zonderlijk betekenen zij niets Ameriko heeft verdeeld en wi heersen De gebeurtenissen beginnen Zie slot in 6a kolom 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 31 Augustus 1949 57e Jaargang No 102 Wethouder Ploeg tot scheidende Qébru'directeur \ — - ¦!¦¦ II ¦¦¦¦ I I W Na zeer moeilijke jaren verlaat U thans een gezond bedrijf Van één onzer redacteuren Van de vele afscheidsrecepties welke wij in de loop der jaren uit hoofde van onze functie hebben bezocht was die van de scheidende directeur van het Gebru Ir N A I m e 1 m a n gisternamiddag in Esplanade wel een der allerdrukst bezochten De benedenzaal bleek al spoedig veel te klein zodat vele tientallen in de overigens toch ruime hallen waar bovendien tal van fraaie bloemstukken prijkten een plaatsje moesten veroveren geheel uit het zicht van de heer Imelman en zijn gezin En zelfs diftr was er nog maar nauwelijks plaats voor iedereen Hoe zou het mogelijk zijn van deze honderden aanwezigen ook maar een enigszins betrouwbare lijst te maken van de voornaamste autoritei ten Wij zagen er — om er dan toch nog enkelen te noemen •— de Dir Gen van de Energievoorlichting Ir G Bakker mr J Milius Ir Hupkes Sr en Jr oud-burgemeester Ter Pelkvrtjk vele stedelijke autoriteiten vrijwel alle hoofden van dienst burgemeesters uit de omliggende gemeenten de putaties van Universiteit rechterlijke macht politie en brandweer vele raadsleden en oud-raadsleden vele leden van het Gebru en uiteraard ook tal van zaken - en Jaarbeursrelaties enz En van h enallen heeft de fam Imelman na afloop van de toespraken officieel afscheid genomen een afscheid dat enige uren in beslag nam de wethouders de Boer Botterweg Smulders Bekker en Ploeg Vooral de heer Ploeg is mij in de moeilijke jaren tot grote steun geweest zo zelde de heer Imelman Gelukkig worden door mij geen failliete bedrijven achtergela ten en hij bracht daarvoor dank aan het personeel „ U was het tenslotte die de bedrijven goed lieten lopen Ik was slechts degene die de aanwijzingen gaf " Na afloop van het officiële gedeelte hebben zeer velen van de gelegenheid gebruik gemaakt afscheid te nemen van ir Imelman Qarnizoensdag in de Domstad Tieiiduizenden uit stad en land toonden belangstelling voor militaire verrichtingen U meneer Imelman was de Lieftïnck voor onze stad " Feest in Oog in Al Jong en oud deelt DANK EN LOF KLONK IN DE JACOBIKERK Prinses Wilhelmina is ons dierbaar Ir A H Silks bedrijlsing van de gasfabriek voerde als voorzitter van de Régelingscommissie het eerste het woord er aan herinnerend dat ir Imelman als bezuinigingslnsepcteur naar Utrecht was gekomen Als zoda nig had hij bij het personeel gemakke lijk in het gevlei kunnen komen doch hij was gedwongen maatregelen te ne men die hij als mens gaarne had wil len vermijden Daarom zal een ambte naar die zijn taak volkomen begrijpt hem dit nooit mogen verwijten Spr zeide „ tT was een hardwerkend hu maan mens een voorbeeld in recht sch^\»nheid die Uw medewerkers op stimulerende wijze is voorgegaan Gij hebt de groei van het GEBRU bevor derd en door Uw werk kleur gegeven Namens het personeel dankte ir Sirks de scheidende directeur voor al les wat hij aan het personeel gegeven had en bood hem enkele geschenken aan De wethouder van de bedrijven de heer H Ploeg Jr wees op het werk zame leven dat de heer Imelman ach ter zich heeft waarvan hij de laatste 18 Jaar in Utrecht had doorgebracht Deze jaren zijn waarlijk niet gemakke lijk geweest want het waren de jaren van het dieptepunt der economische crisis de oorlog en de bezetting en de jaren van wederopbouw waarin dé moeilijkheden en problemen zich hoog hebben opgestapeld Maar dat was juist zijn taak zonder die moeilijkheden was hij nooit in Utrecht gekomen Gtj moest maatregelen nemen om de begroting sluitend te maken On getwijfeld is er thans voor U reden tot voldoening en tevredenheid De maatregelen die gtj nam waren in het belang van de gemeente Spr herinnerde er aan hoe de omzetting van het trambedrüf in een busbedrijf destijds veel verzet heeft ondervon den Thans zal er wel niemand zijn die deze omzetting betreurt Wij heb ben grote waardering voor de viot heid waarmede U de problemen hehrt opgeruimd Uw voorstellen en be slissingen zijn juist geweest Dat kan nu worden getuigt en daar voor heeft de gemeente grote waarde ring Daarnaast hebt gij grote trouw en toewijding aan de dag gelegd en het is daarvoor dat de gemeente Utrecht U de hoogste onderscheiding de legpen ning der gemeente heeft aangeboden Evenals Minister LIeftinck heeft ook U aan grote critiek blootge staan doch het zUn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen kna cen aldus eindigde de heer Ploeg De directeur van het Pegus ir A J M ü n 1 i e f f sprak mede namens het personeel van dit bedrijf zün dank uit voor de belangrijke diensten die ir Imelman de Pegus had bewezen en hij gaf daarbij een overzicht van zijn ambtsperiode gedurende welke het be drijf tot grote bloei is gekomen Ir Jansen dankte als vertegen woordiger van de V.D.E.N de vertrek kende hoofdambtenaar voor het vele werk dat hij in het belang van deze vereniging had verricht De heer W Nieuwenhuls voor zitter van de N.V.T.O en oud-directeur van de R,E,T te Rotterdam herinnerde aan de grote belangstelling die ir Imelman steeds getoond heeft voor het vervoersvraagstuk dat vooral in Utrecht van zo grote betekenis is De maatregelen die genomen werden wa ren in het belang van de ingezetenen van Utrecht en in het belang van de économie Spr dankte de scheidende voor het vele dat hij In de N.V.T.O heeft betekend Namens de hoofden van takken van dienst der gemeente Utrecht sprak ver volgens dr R E W i e r 6 n g a di recteur van de G.G en G.D die ir Imelman niet alleen schetste als een sterk mens maar ook als een mens met een gouden hart Velen heeft htj met raad en daad bijgestaan en zijn vrien den hebben dat ruimschoots ervaren Voor die hulp zegde spr vriendelijk dank en bood ir Imelman een polshor loge aan De nieuwe directeur van het GEBRU ir van Dam van IJsseit dankte voor de prettige samenwerking gedu rende de laatste maanden en voor het feit dat ir Imelman het bedrijf in kerngezonde staat heeft achtergelaten Gen.-maj Ta.d Roelofsen herin nerde o.m aan het prettige contact en het medeleven met de leden van de Studiecommissie terwijl de heren Verhaar Roolfs en Kolk resp namens de pers.ver „ Gebru " de mu ziekver „ Electra " en de Sport - en Amusementsver „ Gafu " sympathieke woorden tot ir Imelman richtten In zijn dankwoord heelt ir I m e 1 m a n herinnerd aan de moeilijkheden waarmede hij in ztjn ambtsperiode te kampen heeft gehad „ Wanneer ik sommigen pijn heb gedaan dan was dat In het belang der gemeente " Spr bracht dank aan de burgemeesters on der wie hy had mogen werken aan wijlen mr dr J P Fockema Andreae mr dr G A W ter Pelkwljk en aan Mr 3 MILIUS MORGENAVOND VOOR DE RADIO De directeur van de Kon Ned Jaarbeurs Mr J Milius zal op Don derdag 1 September a.s van 18.50 — 19.00 uur in het programma van de AVRO een inleiding houden tot de Najaarsbeurs die op Dinsdag 6 Sep tember a.s zal worden geopend in Oranje-vreugd Van een redactrice In het vriendelijke en vrolijk vlaggende Oog in Al te Utrecht heerst vandaag een genoeglijke Oranjestemming Nadat s morgens om 8 uur tijdens het spelen van het Wilhelmus de vlag was gehe sen werd het weer enkele uren stil Maar even vóór tienen kwamen trotse moeders met kleine meiskes of jongetjes aan de hand uit de hui zen — de grote kinderen gingen na tuurlijk alleen — en stroomden naar het terrein aan de Lessing laan achter het nieuwe zusterhuis van het hospitaal te Oog in Al Het was een vrolijk gedoe De kinderen met hun frisse gezichtjes hun schone lichte jurkjes en pak jes al dat oranje van strikken en linten en soms zelfs hele oranje rokjes en de warme zon pasten bij deze feeststemming Er waren kinderspelen De aller kleinsten de meisjes en jongetjes van 4 en 5 jaar begonnen het eerst Zij streden tegen elkaar in een „ beesten wedloop " een leuke va riatie op het blokjesrapen waarbij inplaats van blokjes grappige kleine speelgoedbeesten gebruikt werden Wat deden die Juultje Marjolijntje Marijke en al die an dere peuters hun best Sommigen hadden wel eens moeite om goed „ baan te houden " maar dat komt bij échte sportwedstrgden ook wel eens voor De kinderen van 6 en 7 jaar hielden een beestenrace voor de jongens van 8 en 9 jaar was er eenautoped-behendigheidswedstrfld De meisjes van 8 en 9 jaar moes - Beesten-wedloop in Oog In Al voor meisjes van 4 en 5 Jaar Dit Is een variatie op blokjes-rapen waarbij de blokjes vervangen worden door speel - goed beestjes Deze twee meisjes le veren een nek-aan-nek race om de tweede en derde plaats in hun „ se rie " Het was spannend en het tonge tje moet er aan te pas komen Ko doet ze haar best Foto U.N - Hofland BIJ DE FOTO Weth Ploeg I neemt namens het gemeentebestuur afscheid van Ir N A Imelman tijdens ds rsosptie in de benedenzaal van „ Esplanade " Foto U.N - Hofland De nieuwe Raad komt 6 September bijeen Op Dinsdag 6 September zal — zoals bekend — dé niéuwe raad van Utrecht des middags om 2 uur op het Stadhuis voor de eerste maal byeenkomen ter behandeling van een korte agenda Deze bevat o.m de beëdiging van de niêuw benoemdê raadsleden en de benoeming van de leden van de vaste commissies uit de raad Zwitsers door gemeentebestuur officieel ontvangen B en W van Utrecht stellen zich voor een aantal Zwitserse directeu ren en directrices van Opvoedings instellingen op Woensdag 7 Septem ber a.s des voormiddags te 10 uur in de Trouwzaal van het Stadhuis te outvangen N.S.-jubllarlssen Morgen 1 September hopen de heren P Huyssaan Inspecteur bij de Afdeling Centrale Inkoop - en Maga zijndienst Hgb en H Koster Ad - junct commies bij de Administratie ve Afdeling Hgb de dag te herden ken waarop ze 40 jaar geleden in dienst van de Ned Spoorwegen traden De heer J Groenendal jubileerde De chef de bureau Hgb afd Weg en Werken de heer J Groenendal herdacht gisteren het feit dat hij 40 jaar in dienst was bij de N S In haar woning aan de J P Thijsselaan in Tuindorp heeft de fam Groenen dal deze jubileumdag doorgebracht Behalve het gebruikelijke cadeau van de directie werd de jubilaris na mens de collega's nog eèn mooie sigaren-sierdoos thuisbezorgd FLES CHLOOR VIEL OP STRAAT Gisternamiddag viel een fles chloor die verpaJct zat in een mand van een handwagen op de weg op het Vredenburg De bestuurder van de wagen kreeg een deel van de vloeistof over zijn kleren De rest van de chloor droop op de straat De brandweer heeft de vloeistof met een slag op de waterleiding weggespoeld ten hun handigheid in het huishou den tonen In drie wastobben lagen elk 3 stukjes wasgoed Drie meis kes kregen elk zo'n wastobbe toe gewezen De stukjes goed moesten ze er uithalen en uitwringen en met de vier wasknijpers die ze tot hun beschikking hadden moesten ze de stukjes goed op een drooglgn han gen Vervolgens hielden de jongens een vaardigheidswedstrijd in het voetballen en dê meisjes trachtten Fanny Blankers na te volgeh in een hordenloop Des middags was er een Veilig Verkeerwedstrijd op de fiets voor jongelui van 12 tot 16 jaar Vanavond wordt het feest voort gezet dan zvjn de „ grote jeugd " en allen die zich nog jeugdig voelen aan de beurt Dé Harmonie Muziek Ver „ Forssando " zal een concert geven in het verlichte park en van 10 tot 12 is er een openluchtbal op de Jos Haydnlaan „ Dank en Lof " Dat was het motto waarin de Chr Oranje Ver Utrecht gisteren een nationale avond belegde in de Jacobikerk ter herdenking van de verjaardag van H.K.H Prinses Wilhelmina „ Liever spreken we van Konin - gin moeder " aldus voorzitter C M Schoonhelm In zgn openingswoord Als prinses is ze moeilflk te aan vaarden als koningin-moeder doet ze aan Emma denken Dankbaar heid leeft er onder ons aldus spr doordat we in het bezit zijn van een koningin-moeder MIaar de lof en dank moeten hoger gezocht worden en dit kan het best jn een bedehuis Vandaar deze avond Jn de Jacobi kerk Na samenzang en gebed vertolk te mevr E P van der Hoeven — Horn de solozang De hierna ge speelde bekende jubelfanfare van Steinbeck uitgevoerd door de Utr Chr muziekver „ De Bazuin " o.l.v A J H N Kragting klonk in te genstelling tot de rustige zang Iets te sterk in het kerkgebouw Het was voor velen ongetwijfeld een teleurstelling dat ds J v d Blink uit Hilversum verhinderd was te spreken vamwege de aan vaarding van zgn benoeming tot vlootpreddkant per 1 Sept a.s In plaats daarvan trad op ds J Kal mgn uit Qeertruidenberg die even als ds V d Blink cmd-Utrechter is In een korte toespraak tekende ds Kalmön duidelijk hoe de konin - gin moeder de goede ströd heeft gestreden en het geloof heeft be houden Ondanks het feit dat zij het roer verliet bltjft ze getuigen voor haar Heiland Vandaar haar medeleven met allerlei kerkelijke aangelegenheden Daarom viert men feest in „ het land waar men in vrgheid leeft " aldus eindigde ds Kalman Na de solozang speelde „ De Het officiële en het echte feest Vandaag was er een Prinses jarig Utrecht vlagde Utrecht had een gar nlzoensdag Utrecht was — ondanks ds hitte — volop In feeststemming Want de burgerij zag In deze dag niet alleen de verjaardag van „ een Prinses Wllhelmina " maar de ver jaardag van haar die 50 Jaar ons land geregeerd heeft onze vroegere Vorstinne 31 Augustus Is niet alleen prlnsessedag het is óók de vroegere koninginnedag Prinses Wllhelmina heeft gevrs^agd haar verjaardag stil te doen voorbij gaan Er zijn ook geen grote feeste lijkheden op touw gezet Doch de feeststemming de oude Koninginnedagstemming mdést zich uiten In de broeierige straten van de binnenstad wapperde overal het fris se rosd wlt-blauw In de buitenwijken ïoals Oog In Al of Tuindorp-Maar tensdijk waar de tuintjes in volle zo merbloel staan voltooiden de vlaggen het beeld van een volmaakte feest dag in andere wijken zoals de Kanaal straat en Rivierenwijk versterkten zIJ de bruisende levendigheid die in deze volkrijke buurten heerst Nee droot officieel feest was er niet Maar echt plelzlerig feest Is niet afhankelijk van groots-opgezette programma's en redevoeringen van deftige heren Het Is zélfs niet af hankelijk van vuurwerk Wat er voor nodig is een blij hart dat warm klopt voor onze prinses Wllhelmina onze vroegere Koningin Brandrapport van gisteren Gistermiddag rukte de brandweer uit voor een kleine binnenbrand m perceel Kanaalstr Oorzaak droog koken van een electrische kookketel Voorts naar perceel Nieuwegracht 137 voor onderzoek naar hoge tem peratuur in liftkoker Bij onderzoek bleek een stoom leiding defect te zijn én tenslotte naar het Vredenburg voor verwijde ring van salpeterzuur van de open bare weg Die lekkere limonade Öp een bankje in het plantsoen van het Servaas Bolwerk zaten drie kleine jongetjes van 10 12 en 13 jaar Zö dronken limonade ieder uit een flesje Br kwam een agent aangelopen die vriendelijk mfor meerde hoe het smaakte en hoe zij aan de Hmonade kwamen De jon getjes kleurden begonnen te stot teren en vielen door de mand Zij hadden de flesjes weggenomen bij de limonadefabriek aan de Wyde Doelen De agent nam de jeugdige gulzigaards mee naar het bureau waar zij nog eens een flinke boete predikatie kregen en moesten wach ten tot hun ouders hen kwamen halen Klaverjas-tournooi De Klaverjasver „ Ons Genoegen " gevestigd in café „ De Tunnel " Knipstraat 44 eindigde haar serie en koppeltoumooi dat gespeeld werd ten bate van de Blindeninrich ting te Utrecht De deelname was zéér groot en deze wedstrijden zijn dan ook een succes geweest De directeur der Bllndeninrichting kon een bedrag van ƒ 158,56 In ont vangst nemen waarvoor hiJ dan ook bestuur leiding en spelers van „ Ons Genoegen " bedankte en de hoop uitsprak dat er nog meerdere wedstrijden gespeeld zouden wor den voor dit mooie doel Het volgende klaverjastoumooi wordt gespeeld door K.JV „ Linde bar " Nieuwe Gracht 197 ten bate van de T.B.C Faillissementen De Arrondissements-Rechtbank te Utrecht heeft in de hedenmorgen ge houden zitting in staat van faillisse ment gesteld ce navolgende pc;sonen P verwoerd groente - en fruit handelaar won te Soest Birkstraat 23 Rechter-Comm Mr van Dijk Cur Mr F Robijns A Witkamp won Driebergen Bng weg 69 Rechter-Comm Mr Gijsman Cur Mr H D ten Cate H Th dè Kêijzer won te Utrecht Narcisstr 12 Recliter-Comm Mr Gijsman Cur Mr Gresnigt Bazuin " een parafrase over „ Harre meine Seele " van E Ruh of beken der „ Als g'in nood gezeten " „ De wereld is in nood " vertelde de voorzitter in zijn sluitingswoord doch men komt er uit door het ge loof Door een krachtige getuige nis van ieder Christen Het was spr opgevallen dat zo weinig bezoekers oranje dragen Hiervoor moet men zich niet scha men maar men moet aldus de voorzitter voor het geloof en het nationale bewustzyn uitkomen Dan viert men goed feest Hogelanden in feesttooi De Hogelanden vieren feest en wat voor een feest De bewoners hebben de straten versierd en er klinkt overal muziek de gehele dag Vanavond worden de feeste lijkheden pas officieel geopend ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Wilhelmina De Rodebrug is het centrum en van daaruit be wegen zich de dansenden Het pro gramma dat om zeven uur begint bevat voorts volksspelen Er Is een Rad van Avontuur waar jong en oud zich mee kunnen vermaken Gedurende de verdere week wy' den de bewoners zich aan de ver volmaking van de versiering opdat Zaterdag a.s het slotfestgn iets geweldigs zal worden Dan zijn er wedstrflden voor de kinderen en optochten achter muziek AANBESTEDING BIJ DE N.8 BU de N.S te Utrecht is gister middag aanbesteed doch nog niet gegund de omlegging en opbouw van de spoorbaan bg Leiden H.S De laagste en hoogste inschrijvers zon der levering van zand door de aan nemer waren respectievelijk J G Mink te Utrecht voor f138.356 — en de gebrs Schouls te Leiden voor f293.000 - De laagste en hoogste met bglevering van zand door de aannemer waren respectievelijk v/h J M Strijland te Uithoorn voor f383.900 — en van de Geer en Stuifzand te Utrecht voor f 520..000 Gevonden voorwerpen Pr br glacé herenhandschoenen gev 18-8-'49 grijs colbertjasje gev 21 9-'49 te Mere veld bril in étui rozen krans in étui duimstok tabakspijp bl kinderzwembroekje damesjapon zilveren ring defect Jongensjasje pr br kindersandalen waarin sokjes kin derschoëhtje kindercapetje sportme daille bruin rijwielzadeldekje alpino muts im paarlen ketting 1 glacé handschoen étui inh enige vleesbon nen zilveren damesring met br steen damespolshorloge lederen schouder tasje groene handdoek met 2 zwem broeken Enige portemonnaies met in houd Aan het Asyl een jong Cypers ka tertje Muntbiljet grijze regenjas grijs jon gensjasje fototoestel enige muntbil jetten B.K medaillon enige porte monnaies met inhoud diabolo rood kinderjasje luier 2 blauwe ' eadbroek jes met handdoek plastic haarstrik Schotse haarstrik rood damësbadpak kindersokje zonnebril popje rechter damesschoen muts gebit compleet ceintuur pr zwarte pumps hand schoen Van een onzer redacteuren Het stuk grond tussen KrommerUn en Koningsweg was vandaag het toneel van verbitterde gevechten Zonovergoten liggen daar de Gar nizoensdag de landerijen die door de vijand bezet worden gehouden en die hq in staat van verdediging heeft gebracht het aanbrengen van bun kers die de sterkste punten van het vqandelük verzet betekenen De mariniers zijn Zuidelijk van Utrecht geland en straks zullen de vijandelijkheden ontbranden Nog ademt het landschap rust en vrede maar binnen enkele ogenblikken zal deze verstoord worden door het gedonder der kanonnen het geblaf van de machinegeweren en het knet teren van het geweervuur Een hoornsignaal betekent het begin der vijandelijkheden Met een sierlijke boog schieten de seinpatronen om hoog en dan sluipen de Mariniers met hun Amerikaanse stalen helmen nader De vijand houdt de Kromme Rijn linie bezet en in het voorter rein zijn het de bunkers die als enige weerstandsnesten de opruk kende Mariniers in hun opmars hin deren Er wordt mortiervuur op de ze bunkers gelegd en onder een rookgordijn trekken de Mariniers voorwaarts Van elke terreinplooi van elke struik maken zij gebruik laten zich daarachter vallen en be stoken de wijkende vijand met ge weervuur Op de vleugels maken de infanteriepelotons goede vorderin gen en daar wordt de vijand spoe dig achter de Kromme Rijn terug geworpen maar in de middelste sector wordt de opmars vertraagd door de bezetting in de bunkers Voor deze bunkers wordt een rook gordijn gelegd teneinde de tegen standers in oe bunker het waarne men te beletten en het vuren on zeker te maken Ondanks de ver beten tegenstand rukken de troepen in het midden nu ook op en de bun ker wordt zó dicht benaderd dat met vlammenwerpers kan worden ge werkt Bovendien kan de bunker nu zo dicht benaderd worden dat een explosievelading bij de bunker kan worden gelegd en even later explo deert de bunker met een geweldige ontploffing Slechts de Westelijke bunker houdt nu toch stand maar daar nadert reeds een machtige Sherman-tank rolt en kruipt als een gigantisch voorwereldlijk monster langzaam voorwaarts Het zware tankkanon wordt op de bunker ge richt en even later dondert het ge schut van de tank over de lande rijen De tankschutters hebben hun kanon voortreffelijk gericht Met enkele welgemikte schoten wordt ook deze weerstandskern opgeruimd Het vuur van de vijand heeft de oprukkende troepen echter verlie zen toegebracht en tussen de slierten en nevels van kruitdamp zyn de mannen van de Geneeskundige troe pen er al om de gewonden te verzor gen en tussen de strijdende en hulp verlenende soldaten zorgen de man nen van de Verbindingsdienst dat het contact tussen troepen en bevel voering gehandhaafd blijven Met het opruimen van deze laatste bunker blijkt het laatste verzet van de vijand gebroken De vorming van het bruggehoofd is voltooid en de stilte keert weer op Maarschalker weerd Het Utrechtse publiek heeft op deze Garnizoensdag voor deze ge vechtsdemonstratie grote belangstel ling getoond Tienduizenden belang stellenden omzoomden het gevechts terrein en ook een zeer groot aantal militaire en civiele autoriteiten ga ven van hun belangstelling blijk Ongetwijfeld draagt deze Gar nizoensdag er het zijne toe bij om bevolking en Garnizoen dich ter bij elkaar te brengen het geen ook de opzet van deze militaire demonstratie is en zijn wij wel ingelicht dan ligt het in het voornemen deze Garni zoensdag ieder jaar op 31 Augus tus te herhalen De landingstroepen van de Mari niers stonden onder commando van de Majoor Pronk der Mariniers terwijl de gehele operatie onder bevel stond van Kapitein Vader van de Verbindingsdienst Wij vernemen dat de oefeningen tot gevolg hebben gehad dat een der deelnemende officieren bij het liquideren van een der bunkers aan het hoofd werd gewond Kaakfractuur door val Gisteren reed de 44-jarige wiel rijdster G T uit de RÏjnlaan over de Croeselaan komende uit de rich ting Leidseweg Zij wilde ter hoog te van de Van der Goesstraat links af buigen Omdat het verkeer te druk was stapte zij van de fiets om lopende over te steken Achter haar reed een fietser de 18-jarige W E Deze reed de dame van ach teren aan en '^" iden vielen De jon geman liep eea kaakfractuur op en moest naar het Stads - en Acade misch Ziekenhuis worden overge bracht De wielrijdster liep geen letsel op Troepen-defllé op de rondweg Fort de Bilt—Prins Hendriklaan heden morgen In het kader van de Utrecht se Garnizoensdag gehouden voor bur gerlijke o.w de heren Relnalda en de Ranitz en militaire o.w gen Kruis autoriteiten Deze Garnizoensdag werd geopend met een défilé waaraan werd deel genomen door de Mariniers de Ter ritoriale Troepen de Geneeskundige Troepen de R.I.M.I en de Verbin dingstroepen als altijd een imposant onderdeel waarvoor zich duizenden naar de Rondweg tussen Fort de Bilt en Prins Heiidriklaan hadden begeven De troepen werden opgesteld op de Blitse Straatweg Voor het Fort stonden de eerste manschappen het laatste rijdende materiaal ter hoogte van het KNMI Het geheel had dus een aanzienlijke lengte Even kwart over 10 vond de af mars plaats Commandant van de Parade was Maj A Barten die ook plaats nam op het podium waarop hoge burgerlijke en militaire auto riteiten hadden plaats genomen Daar zagen we o.m Generaal Mr H J Kruis Gen.-Maj de Bruyne Com mandant van het Korps Mariniers Gen Maj J Jager Commandant van het Ie Militaire Gewest Luitenant Gen Giebel Commandant van de Legerluchtmacht Kolonel Lanen Garnizoenscommandant Gen.-Maj b d K.E Oudendijk de Commissaris van de Koningin de heer M A Reinalda Burgemeester de Ranitz de heer Mr E A M J v d Wêijer Burgemeester van Bunnik als voor zitter van het Werkcomité en Kolo nel Mai'let Inspecteur van de Ver bindingsdienst Het défilé werd geopend door de Mariniers die op de muziek van de aan de overzijde van het podium op gestelde Kon Mil Kapel stram voor bijmarcheerden het hoofd naar links gewend Daarna volgden de manschappen van de reeds bovengenoemde leger onderdelen waarbij de RIMI ruim schoots vertegenwoordigd was Bij de Geneeskundige troepen bevond zich ook de 433ste hulp verband-plaats-afdeling welke overmorgen naar Indonesië vertrekt Na de manschappen werd met het rollende materieel gedefileerd voor afgegaan door een aantal motor rijders Daarbij waren Rode Kruis wagens wagens voor veldtelefoon radiotelefonie en telegrafie werk plaatswagens van de R.I.M.I en drie imposante Sherman-tanks die zich vooral in de algemene interesse mochten verheugen Naast de hoge militaire en burger lijke autoriteiten op het podium werd het défilé ook nog door tal van andere genodigden bijgewoond o.a door verschillende Burgemees ters van omliggende Gemeenten af gevaardigden van studenten cor-pora en organisaties e.a ZUILEN ' t Is nog geen Kerstmis — Hoewel het nog bijna vier maanden duurt eer de Kerstdagen aanbreken is men in Zuilen al begonnen met de voorzorgen voor een Kerstboutje want ten nadele van Z werd al een langoor ontvreemd Met steen gegooid — L kwam zich bij de politie beklagen dat zijn zoontje zodanig met een steen was gegooid dat hij met een hersenschudding in het ziekenhuis moest worden opgenomen Gevonden voorwerpen — Tanden borstel kinderschoen kinderlaars en schortje meterstok bruine hoge lin ker kinderschoen witte handdoek en zwembroek grijze poes zwart hondje lage damesschoenen Ierse setter Lips sleutel linker kinderschoen bl overall bl jongensjas tabaksdoos bruine jon gensschoen autoped stropdas en por temonnale met inhoud Komen aan vliegen een duif ring met no 139 Hol land tweede ring no 25S204 Renkum Inlichtingen Politiebureau tussen 9 en 12 uur ' BIIBGEBIXJKE ^ TAND UTRECHT — Geboren Louisa M A d V C v der Mispel èn L S M Gog Pauwstraat 26 Anna W d v B V Eijk en A de Vries Pahnstraat 6 Ronolda C d v P J de Klerck en J Verweij Poortstraat 88 Tineke d V C J V d Hoeven en C Tuin der Reggestraat 2a bis Else J d v A J Grandjean en H J Grashuis,Oudwijkerlaan 31 Johannes P z v B F Braster en C de Kruijf Els straat 49 Marianne d v S Willem se en H Commee Groeneweg 3 Eobertus M G z v J Brouwer enH M C Siebe M v d Wetering straat Margaretha W F d v J D.de Rijk en M W F Wiekenkamp,Plataanstraat 9 Overleden J Huiskes 77 J geh m H Zorn Narcisstraat 5 D v der Heuvel 77 j wedr v M E Wessén dorp Mijdrechtstraat 41 P A v der Harg 80 j wedr v A M v Zwêt Mariëndaalstr 32 S v Schalk 84 j wed V G Hoogland Springweg 142 W de Graaf 82 j geh m A Beijloo Springweg 119bis J Rietveldt 71 j Agnietenstraat 2 AGENDA UTRECHT WOENSDAG SCHÓUWBUKG 20 uur Jlet Vrije To neel „ Wie ' t laatst lacht " HOGELAND 19.30 uur Parkconcert Koor „ Euterpe " STADION 20 uur voetbalwedstrijd Garnizoenselltal—DOS UTRECHT-ZUID 19.30 uur Rondgang Chr Muziekver Concordia MAASPLEIN 20.45 uur Filmvertoning OOG IN AL Feestverlichting DONDERDAG GEMEENTERAAD 14 Uur DOMTOREN 19.30 uur Belaardbespe ling Kees Roelofs SCHOUWBURG 20 uur Het Vrije To neel „ Hotel ' t Gulden Vlies " voor le den De Stem " NOORD-BRABANT 20 uur Afscheids avond Hugo Post door Chr Mannen koor GEBOUW ST JAN 19.30 uur Schaak wedstrijd Ver W v Noort KLOOSTERHOF 20.45 uur Ghesellen V d Spele „ Esmorelt " BIOSCOPEN Voorst om 14.30 10.45 en 21 uur Zondag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CITY Concerto alle leeftijden FLORA Northwest Stampede alle leeftijden OLYMPIA King KOng en de Arabie ren 2e deel 14 jaar REMBRANDT Song of my Heart over Tsjaikofski alle leeftijden SCALA Zo'n aardig Badplaatsje 18 J VREEBURG IJsco Tourlsten Laurel en Hardy alle leeftijden FILMAC Actualiteiten alle leeftijden 10—23 uur SPOORBIO Gevarieerd programma 8—22 uur TENTOONSTELLINGEN MUSEUM voor Nw Rel Kunst liange Nieuwstraat 38 10—12.30 14—17 uur Zondag 14—17 uur Werken van Ge rard Héman CENTRAAL MUSEUM Oosterse Ta pijten De gevechtsdemonstraties werden o.m bijgewoond door v.l.n.r Gen Kruis burgemeester de Ranitz en de garnizoenscommandant Kol Laanen Foto U.N - Hofland SCHEEPSTUDINGEN Akkrumdtjk 31/8 van Antwerpen te Rotterdam Alcyone Amsterdanv Basra 30/8 van Port Said Alderamin 30/8 van Vlaardingen te Lulea Algo rab Porto Alegro — Rotterdam 30/S van Santos Alkaid Beira — Amster dam pass 30/8 Kaap Da Gata Alna ti Buenos Aires—Rotterdam 30/8 120 mijl West Kaap Blanco Alphard 30/8 van Rio Grande naar Buenos Aires Amsteldiep Batavia — A'dam pass 30/8 Kaap Bougaroniea Bennekom Am sterdam—Chili 30/8 van Antwerpen Blitar Rotterdam—Java 30/8 te Sin gapore Boissevain Buenos Aires — Ja pan 31/8 te Tamatave Drente Java New York 31/8 te Singapore ver wacht Friesland New York—Java 30/8 te Port Soedan Indrapoera Rot terdam—Batavia 30/8 1.45 van Suez Jaarstroom Amsterdam — West Afrika 30/8 van Dakar Jacob Cats 30/8 van Lulea naar Rotterdam Java Amster dam — Java pass 30/8 Minicoy Joh van Oldenbarnevelt Java — Amster dam pass 30/8 n.m Malta Klipfon tcin Kaapstad — Amsterdam 30/8 van Tenerifte Kota Baroe Java — Rotter dam pass 31/8 Algiers Kota Inten 31/8 5 uur van Rotterdam op rede Ba - tavia Lemsterkerk Calcutta — Rot terdam 30/8 te Boulogne Maetsuyc ker 30/8 van Singapore te Fremantle Malvina 31/8 van Miri te Pladjoe Mariekerk Rotterdam — Japan 31/8 van Singapore Muiderkerk 31/8 van Lobito te Pointe Noire Omala 31/8 van Tripolis te Havre Ovula 30/8 van Singapore naar Pladjoe Polydo rus Makassar — Amsterdam pass 30/8 Minicoy Pr Fred Hendrik 30/8 van Montreal te Rouen Pr Joh Will Friso Rotterdam — Montreal 30/8 250 mvjl West Scillies Pr Philips Willem 30/8 van Halifax te Philadelphia Pr Willem II 31/8 van Rotterdam te Antwerpen Pr Willem IV 30/8 van Port Alfred naar Antwerpen Blouw 30/8 van Bombay te Karachi Kotti Bombay — ^ Antwerpen 30/8 te Port Said Sibajak 30/8 van Soerabaja naar Semarang Singkep 30/8 van Port Swettenham naar Singapore Sloterdük 30/8 van New York naar New Orleans Soestdük 30/8 van Pu ket naar Aden Stad Dordrecht 30/8 van Setubal naar Rotterdam Stad Schiedam 30/8 van Glasgow naar Lu lea Stuyveaant Paramaribo — Am sterdam 31/8 te Plymouth Sumatra Amsterdam — Java 30/8 van Suez Tabian Java — Amsterdam 30/8 van Djeddah Talisse Java — Liverpool pass 30/8 Algiers Telamon 30/8 van Trinidad naar Madeira Waterland Buenos Aires — Amsterdam 30/8 te La Palmas Zeeman 29/8 van Loren zo Marquez te Calcutta Zuiderkruia Rotterdam — Java pas SO/8 24 uur Kaap Guardafui Nagekomen scheepstijdingen Abbedijk Buenos Aires—New York 31/8 te Ilheos Almdjjk 31/8 van Hamburg naar Antwerpen Arkcldiik 30/8 van Rotterdam te New York Slamat Rotterdam—Java 31/8 te Bo na Stad Haarlem 31/8 van Lulea naar Bremen Stuyvesant 31/8 van Plymouth naar Antwerpen Utrecht New York — Bombay 31/8 te Basra Groenten - en Vruchtenveiling Utrecht en Omstreken Veilingbericht van Dinsdag 30 Aug 19Ï9 Charlemowsky 5—15 Ear ly Victoria 5—9 Gamerae Zure 5 —»> Graham Royal Jubile 5—11 Graven steinera 5—22 James Grieve 6—33 Keswick 5—8 Langzoet 8—9 Lord Sheffield 5—8 Manks Codlin 5—21 Tr de Croncela 5—11 Zigeunerinnen 5—24 Zoete Bloeme 5—13 Zoete Can dy 5—10 Beurre d'Amanlis S --!" Beurre Hardy 3—12 Beurre de Me rode 3 — ir Claps Favourite 3—18.70 Franse Wijnperen 3—14.10 Herenpeer 3—22 Juttepeer 3—22 Diamantpeer 3 — 7 N.H Suikerpeer 3—6 Pr de Tre voux 3—^14 Triumph de Vienne 3—18 Sijsjes 3—7 Pruimen 8—42 Alles in guldens per 100 kg 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 31 Augustus 1949 57e Jaargang No 102 Goed nieuws voor jichtlijders De New-York Times " maakt be kend dat cortisone eên speciaal chemisch geneesmiddel tegen jicht dat door drie Amerikaanse doktoren in de Mayo-kliniek ontwikkeld is en voor het eerst in April werd gede monstreerd in aanwezigheid van de vooraanstaande internisten binnen kort in voldoende mate in de handel verkrijgbaar zal zijn De bekendste rheumatiek-specialisten geven vol mondig toe dat dit „ de prachtigste medische vernieuwing is in de laat ste tijd " waaraan ze nog toevoeg den dat deze kwaal met dit middel definitief betreden kan worden Het was een moment van dramati sche spanning toen in het voorjaar de doktoren Philip Hench Lewis Sa rett en Edward Kendall voor een verbaasd gehoor van internationale specialisten een dosis van honderd miligram cortisone spoten in een patiënt die reeds jaren door jicht bedlegerig was en nog die zelfde avond uit zijn bed stapte en een vreugdedans maakte Er waren nog heel wat moeilijkhe den te overwinnen voordat men zó ver was Cortisone werd voor de eer ste maal verkregen door het aan brengen van een hoeveelheid zuur in de gal van een koe Om één patiënt te kunnen genezen zou men veertig koeien nodig hebben Zou men corti sone op synthetische wijze willen sa menstellen dan zouden veertig ver schillende chemische processen el kaar moeten opvolgen Maar nu komt het bericht dat een tropische wijnplant is gevonden strophantus sarmentosus genaamd die 12.000 maal sterker reageert op zuur dan de gal van een koe De Amerikaanse Geneeskundige Dienst heeft er lang mede gewacht deze uitvinding vrij te geven ook in Zwitserland is men met proefne mingen bezig Het was n.l nog zeer de vraag of sarmentosus ergens an ders zou kunnen groeien dan in een smalle sector in Afrika waar de monsters die onderzocht werden vandaan zijn gekomen Maar men weet nu reeds dat deze plant veel in Liberia voorkomt en naar ver schillende tropische bezittingen van de Verenigde Staten kan worden overgeplant Wat gaat er gebeuren vragen een tienduizend gezinnen van K.N.LL mensen het in stukken en brokken Van de aankomst van het monument en het lossen van de zware steendrukken geeft deze foto U een Indruk Het N.S.-Verzetsmonument dat — zoals gemeld — 17 Sept a.s door Prins Bernhard zal worden onthuld is voor Hgb te Utrecht gearriveerd zij Amerikaanse marine bouwt aloonikruiser ff De droogte in Betuwe en haar gevolgen De aanhoudende droogte berok kent fruitteelt landbouw - en vee teeltbedrijven grote schade De fruit bomen nu nog appels en peren hebben zeer te lijden van de droogte De boomwortels kunnen niet vol doende vocht opnemen om de vruch ten tot algehele ontwikkeling te brengen Het grondwaterpeil is na melijk ongekend laag Het gevolg is dat veel fruit onrijp van de bomen valt en dat de rest te klein blijft Het fruit „ onder de maat " kan veelal de minimum-prijs van 5 cent per kg ter veiling aangevoerd niet opbren gen Het gevolg is dat dit fruit door de veilingen speciaal Geldermal sen in grote hoeveelheden aan de handel wordt onttrokken en „ door gedraaid " wordt Het komt op de vuilnisbelt terecht of dient in het gunstigste geval als • „ bijvoeding " De meeste polders zijn bovendien nog verstoken van drinkwater voor het vee — de sloten zijn reeds lang uitgedroogd en de kikkers verdwe nen — omdat de boezem van dit ge deelte der lage landen „ de Linge " nog steeds niet voldoende in conditie is om de hoger gelegen gronden van water te kunnen voorzien In de Boven-Betuwe is de toestand al niet veel beter Daar hebben de veldmuizen nog wel niet zo veel vat gekregen maar wel is de droogte en dorheid daar eveneens groot Dat gebied is nog hoger gelegen VAN GOETHES GESLACHT In Atlo wol is geen SCHEEPJESWOL Ongeëvenaard in kwaliieii EEN KINDERDAQ V Die flessen zijn van Jantje In een hoofdartikel van de „ New York Times " over het belang van het behoud van Soerabaja voor het geallieerd maritiem verdedi gingssysteem in Zuid-Oost-Azië wordt o.a het volgende opgemerkt Ben dergelijke basis zou alleen bedoeld zijn als veiligheidsmaat regel voor het hele Zuidoostaziati sche gebied In de laatste oorlog zijn we er voor gewaarschuwd dat de verdediging van de Zuidchinese Zee geen nationale maar een regio nale kwestie is De veiligheid van Zuid-Oost-Azië moet normaliter berusten op een vierhoek van vloot en luchtbases waarvan de vier punten gevormd worden door Hongkong de Philippijnen Singa pore en bij voorkeur Soerabaja Tot deze vierhoek geeft Formosa uit het Noorden toegang vandaar dat dit eiland van zo groot strategisch belang is Wat nu vóór Pearl Har bour waarschflnlijk niet genoeg doorgedrongen is tot de belangheb benden is dat de verdediging van Zuid-Oost-Azië niet als een afzon derlijk maar als een gezamenlijk probleem beschouwd moet worden door alle landen die er hun belan gen hebben Het gebrek aan sa menwerking met onze bondgenoten heeft de nederlaag in niet geringe mate bespoedigt Deze fout moet echter niet weer begaan worden Derhalve is van het grootste be lang dat de Indonesiërs inzien en begrijpen dat Soerabaja als vloot basis slechts een deel vormt van ons plan voor gezamenlijke verde diging warmeer zij eenmaal zover zijn zullen zij over de psychologische be zwaren die dan nog blijven be staan makkelijk heen kunnen stappen Ons belang is de vrijheid en sta biliteit in het hele gebied te hand koker j haven en dit levert voor de onaf ' "-¦" I hankelijkheid van de indor ^^^-"'^'' 1 staat geen enkel risico op " Als de melkboer nog bij de buren Is staat bij ons de Foto U.N - Hofland boel al op de drempel klaar spanning komt hij de trap af In zgn ene hand heeft hii het geld geklemd In de eindere een melkkoker „ Twee liter " zegt hij beslist „ en één fles Asje blieft " Stuk voor stuk telt hiJ de dubbeltjes en centen in de hand van de melkboer „ Een twee drie veertien vier en dertig twaalf " „ Prachtig " zegt de melkboer „ Goed gerekend Jan Je bent een beste melknemer " Wiebelend op de drem pel staat Jantje te glim men van trots Tegenover zoveel lof wil hij iets ple zierigs terug doen en wat zou dat beter kunnen zijn dan een praatje over ' t weer „ Mooi weer vandaag hè " zegt hiJ met ' t ge zicht van iemand die ' t weten kan Regering spreke het verlossende woord Van onze correspondent BATAVIA 30 Ang — Nu Ne derland zyn overzees rflk aan het likwideren is zal men er ook over moeten denken hoe het leger van dit riJk geliknideerd moet worden het iegcr dat 130 jaar lang de vrede in de Arciiipel gehandhaafd heeft en zijn pacificeringswerk onntiddel lijjk na de Japanse capitulatie neer hervat heeft Dit leger verenigt in qjn gelederen blank en bruin Het Z(jn stuk voor stuk uitstekende sol daten vaklui en hun leger heeft binnen en buiten de Archipel steeds de volle waardering gevonden De op handen zijnde likwidatie is voor hen een zwaar te verteren brok Behalve sentimentsoverwe gingen die er noodzakelijkerwijs aan te pas komen gaat het bij deze groep om pure bestaansmogelijk Eeden Van de ene dag op de andere worden hun die moeilijker gemaakt in het land voor welks welzqn zg juist altyd op de bres hebben ge staan In het inter-Indonesisch gesprek werd de positie van het toekomsti ge federale leger vastgelegd als rolgt „ Btj de vorming van de strfld Itrachten van de R.l.S zal gebruik worden gemaakt van de T.N.I als Itern waarbg andere elementen on der bepaalde voorwaarden kunnen worden aangetrokken Leden van het K.N.I.L en ande ren die geen Indonesiër zfln en geen Indonesisch staatsburger wil len worden kunnen als instructeur te werk worden gesteld naar be hoefte Him positie kan geregeld worden als zgnde een militaire mis sie tussen Nederland en de R.l.S " De TNI legerkern De kern van het leger zal de T.N.I zijn — het Iflkt een kort zin netje maar het betekent de streep onder duizenden militaure carrières Een militair die geruime tjjd met de wapens in de hand tegenover mensen gestaan heeft die nu mede de kern van het leger zullen vor men verkeert nu eenmaal in een geheel andere positie dan een bur gerambtenaar die met de pen in de hand tegenover hen heeft ge staan Om dezelfde reden is net voor het nieuwe federale leger dat - zoals het zich laat aanzien — cmrwegend republikeins zal zfln en em overwegend republikeinse re dering ter zijde zal staan eveneeijs sWts in uiterste noodzaak ' aan vaardbaar K.N.I.L elementen in zijn midden te dulden Zij zullen hoe dan ook aversie opwekken en de behoefte om zich van deze ele menten te bedienen zal zeer snel afnemen te snel voor de meeste van de bedreigde carrières Het hoofdbestuur van de vereni ging van onderofficieren van het K.N.I.L wijst voortdurend weer op de zenuwslopende ongerustheid die in de kringen van zijn leden — het zijn er ongeveer vierduizend — heerst maar die evenzeer heerst onder officieren en manschappen Stuk voor stuk zijn zg geïnterneerd geweest stuk yoor stuk hebben zij onmiddellijk na de bevrijding hun taak hervat als bewaker voor het gebouw dat Nederlands-Indië heet te zich wel bewust dat dit gebouw achter hun rug gesloopt werd Zij deden het in goed vertrouwen dat men de bewakers vóór de poort niet in de steek zou laten zoals telkens weer de beloften hebben geluid De beslissing over hun lot ligt in Ne derland niet in Batavia wacht de Nederlandse regering tot ze defini tief van de toekomstige regering van de R.l.S zal horen „ Nee dank je we zijn op jullie leger zo weinig mogelijk gesteld " Of zou de Ne derlandse regering het einde van dit 120 jaar oude leger ietwat roem rijker kunnen maken dan die van Moeilijk verloop der handelsbesprekingen W.Duitsland Nederland Reuter meldt uit Frankfort dat de onderhandelingen over het han delsverdrag tussen West-Duitsland en Nederland een moeilijk verloop hebben in verband met verschil van mening over de omvang van de Nederlandse groentenexport naar West-Duitsland Nederland wenst in het economische jaar 1949-'50 voor 21 millioen dollar groenten aan Duitsland te verkopen doch van Duitse zijde wordt de invoer behoefte slechts op de helft van dit bedrag geraamd Nederland zou er vooral naar streven in dit jaar ongeveer een evenwicht te bereiken in de weder zijdse leveranties West-Duitsland heeft op het gebied van de voed sclsector vooral belang bij de in voer van copra uit Indonesië Voorts zou Nederland onvoldaan zjjn over de geringe invoer van ha ringen uit Nederland De onder handelingen zullen vermoedelijk nog tot het einde van deze week duren Voorts worden van Duitse zijde de door Nederland gevraagde prijzen voor vis vee en vlees zeer hoog genoemd Hr.Ms JjerkHiddes " naar Nederland Zoals men weet vertrok enkele maanden geleden Hr Ms torpedo lïootjager „ Tjerk Hiddes " onder com mando van luitenant ter zee 1ste Klasse H C J Coumou uit Indone sië om vla het Panamakanaal en de West naar Nederland te varen „ Hr Ms „ Tjerk Hiddes " die tn de West enige tijd oefende vertrekt 7 September a.a uit Willemstad voor ' e laatste etappe van deze grote reis Op 8 September bezoekt het schip Trinidad van 10 tot 14 September Paramaribo en op 19 en 20 Septem ber verblijft het te St Vincent Van ' i tot 27 Sept wordt Casablanca aan Seaaan terwyi Hr Ms „ Tjerk Hid e's op 1 October te Den Helder Wordt verwacht de Moor die znn plicht gedaan heeft Volgens rechten en wetten heb ben bedoelde Nederlandse lands dienaren het volste recht op de goe de zorgen van hun regering En met de dure sociale voorzieningen in Nederland zal het voor de Neder landse belastingbetaler heel wat goedkoper zijn als deze krachten productief worden ingeschakeld Mogelijkheden Welke mogelijkheden zijn er bij de likwidatie van het K.N.I.L Zo ver men het heden beoordelen kan zijn er slechte twee fusie van het K.L en het K.N.IL of opneming in K.Li verband Een deel van het K.N.I.L is reeds lang aan pensioen toe maar werd onder de wapens gehouden omdat men deze krach ten niet missen kon Met hun pen sionnering en de zekerstelling van deze pensioenen zullen de zorgen van ruim twintig pet opgelost zijn Van de plus minus vijfduizend K.N I.Li.-onderofficieren al dan niet ge organiseerd zullen naar schatting een kleine duizend wel in aanmer king ' komen om dienst te nemen in het federale leger Van de overblijvende drieduizend zullen de - memoriam N V Suchtelen De werkzaamheden aan het Noorse vlaggeschip „ Ostofjord " dat in April van dit jaar van stapel liep zijn reeds zo ver gevorderd dat men gegronde Vi A.N Suchtelens vrienden om hem heen geschaard op 25 Oc tober 1948 hebben met grote ver wachting zijn zeventigste verjaar dag gevierd Rijk was zijn levensge schenk aan zijn volk en weinig ze ventigjarigen konden met meer recht aansnraak maken op een „ otium cum " dignitate " Maar zoals Victor van Vriesland schreef aan de ingang van het ge denkschrift dat door het hoofdbe stuur der Wereld-Bibliotheek-Ver eniging aan Van Suchtelen werd aangeboden het overschouwen op zijn feestdag van een geheel levens oeuvre gaf niet de gewaarwording alsof wij over een afgesloten pe riode over een verleden spraken Van Suchtelen is steeds levend ge bleven en Nederland had omtrent de verdere ontwikkeling van zijn werk nog grote verwachtingen Wjj treuren om de vriend die van ons is heengegaan om de voorbeel dig-eenvoudige de immer beheer ste de aristocraat van de geest Om de mens die meer leed van an deren heeft gelenigd dan iemand weet om de opvoeder van zijn volk die reeds uit hoofde van het monu ment der Wereldbibliotheek dat hij voltooide op de grondslag door L Simons gelegd een plaats zou inne men in onze sociale geschiedenis ware het niet dat zijn schrijver schap deze betekenis nog over straalde om de auteur die een veel heid van aspecten van het geestes leven vertegenwoordigt als geen ander in onze literatuur romancier filosoof dichter psycholoog toneel schrijver paedagoog vertaler so cioloog en die in al die hoedanighe den arbeid gaf van gehalte Moeten wij ook treuren om het geen nog ongeschreven bleef om dat hij vroeger van ons werd weg genomen dan zijn vitaliteit deed verwachten Ongetwijfeld betekent dit plotseling einde een slag maar het mag ons een troost zijn dat het van Suchtelen is gelukt in het oeuvre dat thans vóór ons ligt als zijn geestelijke erfenis zijn persoon lijkheid volkomen uit te beelden Wintercursus voor reserve-officieren Aangemoedigd door het succes in het seizoen 1948/'49 zal ook tijdens de winter 1949/'50 door de Algemene Vereniging van Nederlandse Reser - ve officieren een vrijwillige winter cursus worden georganiseerd voor de reserve-officieren van alle wapens en dienstvakken De cursus isvoornamelijk bedoeld voor reserve officieren die na 1945 niet meer onder de wapenen zijn ge roepen dan wel niet herschoold zijn De cursus in de afgelopen winter werd door ongeveer 400 reserve-of ficieren bezocht Hij werd gehouden in Groningen Arnhem Utrecht Am sterdam en Den Haag Mocht de be langstelling de komende winter gro ter zijn dan wordt overwogen nog andere plaatsen in te schakelen Dordrecht-Roozendaal in 1950 electrisch Versierd met bloemen is dezer da gen op het stationsemplacement van Roosendaal de laatste „ boog " ge plaatst voor de electrificatie van de spoorlijn Dordrecht — Roosendaal Met het aanbrengen der kabels wordt nu onverwijld begonnen Men hoopt in 1950 de electnsche tractie op dit baanvak te kunnen inscha kelen genen met een diensttijd van 10—15 jaren erover kunnen denken zich een ander bestaan op te bouwen Hen zal men het best kunnen hel pen door in plaats van een klein pensioen waar ziJ recht op hebben een som ineens te verstrekken waarbij dan de instelling „ sociale dienst " kan afwegen welke waar borgen voor welslagen en welke ri sico's voor niet-slagen het individu heeft en welke hulp hij nodig zal hebben bij de weder-inschakeling in de burgermaatschappij Lang niet allen zullen naar Nederland „ afgevloeid ' willen worden Voor velen biedt Indonesië ook in de bur germaatschappij nog genoeg moge lijkheden mits men hen op de been kan helpen De overigen zouden in het Nederlandse leger moeten wor den opgenomen gedeeltelijk voor het kader van het nieuwe leger dat Nederland op moet brengen in het Westen gedeeltelijk om een bepaal de tijd in een bijstandscorps hier te dienen In de praktijk zullen waar schijnlijk slechts enkele honderden gevallen moeilijk in te passen zijn in de bestaande mogelijkheden ter wijl voor duizenden met tijdige overheidszorg de oplossing voor de hand zal komen te liggen Moge voor een kleine tienduizend gezinnen in Indonesië nu eindelijk eens een eind komen aan de ze nuwslopende spanning „ Wat zal er met ons gebeuren " hoop heeft omstreeks midden October een proefvaart te kunnen maken De „ Oslofjord " waarop de schoor steen en masten al zijn aangebracht Deze persoonlijkheid was een opene Het was een persoonlijkheid die ondanks de bittere teleurstel lingen dié de realiteit van nu hem te ondervinden gaf en die hem een leed om de mensheid toebedeelde waarover hij niet ophield te peinzen tóch bleef bewogen door een laatst vertrouwen in die mensheid door een hardnekkig streven de mens waarde te herstellen Een geêst die telkens het tijdelijke verliet en die de strijd bleef strijden voor de men selijke bevrijding Het Iflkt een sym bool dat het sterven van van Such telen samenvalt met de herdenking van Goethe Want hoe anders de feitelijke in houd was van zijn problemen hoe zeer hij geplaatst was in een geheel andere tijd hij was in zijft besten dige streving en stijging — van Goethe's geslacht Van Suchtelen blijft tot ons spre ken ook thans nu zijn leven is af gesloten Te midden van modern pragmatisme en genadeloze levens ontrafeling staat zijn oeuvre daar als een zuil van vertrouwen in een hogere zedelijke werkelijkheid ^\ f^n P H RITTER JR elf O M kwart voor komt de melkboer Jantje die voor het raam van ziJn kamertje al op hem staat te wachten rent naar de keuken zo dra hij ' t karretje bfl de buren ziet stilhouden „ Mamma heb je fles sen " Met één lege fles gaat hiJ de trap af Een tweede melkfles en een yoghurt flesje staan al klaar naast de voordeur Nog voor de melkboer biJ de buren klaar is heeft Jantje op de drempel zijn flessen uitgestald Op de ene zit Keesie het witte hondje dat er voor zor gen moet dat niemand aan de flessen komt terwijl Jantje boven geld haalt In het glas fonkelt de zon met een milde glans de schaduwen liggen ijl en doorzichtig op de deurmat Oma die melk komt nemen voor „ beneden " vraagt verbaasd aan de melkboer „ Van vide zou den toch die flessen zijn die daar staan " De melkboer die zelf vier kinderen heeft kent zijn plicht „ Ik weet ' t heus niet mevrouw " zegt hg hoofd schuddend „ Van Jantje " gilt een stemmetje op de trap „ Die flessen zijn van Jan tje Even wachten hoor ik moet voorzichtig ztjn " Met een kleur van in - Vele moeilijkheden moeten worden opgelost Van onze Brusselse correspondent De kogel is door de kerk de Amerikaanse oorlogsmarine heeft de bouw bevolen van een oorlogs bodem welke met atoomkracht zal worden voortbewogen Dit bericht heeft in België grote belangstelling gewekt aangezien de Kongo nog steeds de voornaamste leverancier van uraniumerts is Alhoewel men natuurlijk nog vol komen in het duister tast inzake de Amerikaanse atoombom-instal laties weet men dat te Hanford het grote atoombomcentrum in de Verenigde Staten batterijen ge bouwd worden van 20.000 kilowatt In Frankrijk en Engeland werden kleinere batterijen gebouwd en een eventueel gebruik van dergelijke batterijen aan boord van schepen zou men zich als volgt kunnen den ken De uraniumisothoop en het plutonium zijn ' de hoofdbestandde len van de batterij Deze batterij moet echter eveneens een sterke moderator bevatten waardoor de atoomsplitsing kan worden geregeld en de mate van splitsing beheerst Voorts moet de batterij omgeven worden door een ten minste één meter dikke staal - en betongordel Binnen de batterij kan dan water verhit worden tot stoom welke weer de aandrijfkracht voor de scheepsturbines levert zoals op an dere schepen Éen eerste groot nadeel van een dergelijke installatie is het énorhie gewicht van de atoombatterij die gelijk gezegd zwaar beschermd moet worden door staal en beton Het gewicht zal daardoor al op minstens 1000 ton komen In ver band daarmee zou het gebruik van atoomenergie uitgeschakeld zijn voor kleine schepen o.a voor duik boten tenzij zoals door sommige Amerikaanse technici wordt voor gesteld men overgaat tot de bouw van onderzeeboten van 6000 ton hetgeen een omwenteling zou be tekenen op het gebied van troepen verplaatsingen Aan boord van grote schepen is een krachtbron van atoomenergie echter geen probleem Het gewicht van de installatie is wel groot doch ook de moderne scheepsturbines en - motoren zijn zeer zwaar De scheepsbouwkundige inge nieurs houden zich voornamelijk bezig met een ander probleem nl een veilige isolatie van de instal - „ Heerlijk Jan " geeft de melkboer toe „ Beter dan gisteren toen was ' t maar niks " „ Rotweer " bevestigt Jantje nonchalant Boven aan de trap staat mijn vrouw zich af te vra gen van wie Jantje die uitdrukking nu weer ge leerd heeft en de verden king blijft rusten op opa en pappa want in ons nette straatje horen zulke woorden in het dagelijkse g esprekje van de meik oer beslist niet thuis Maar de melkboer heeft niet voor niets vier kinde ren en verbetert kalmweg „ Slecht weer bedoel je Jan " „ Nee hondjesweer " overtroeft Jantje die wel eens de klok heeft horen luiden En daarbij blflft ' t vandaag want de melk boer heeft nog meer klan ten „ Ik dicht doen " hoort hij nog achter zich als hij naar zijn wagen loopt Maar die waarschuwings kreet is overbodig want zoals gezegd onze melk boer weet wat van hem verwacht wordt en hij heeft een zorgvuldige op voeding ondergaan door zijn eigen kinderen Binnen klautert Jantje met de fles de trap op „ Blieft Mama ' zegt hij En onverschillig komt er ach teraan „ Haal de " ' zelf maar li beetje klein " laties en de mogelijkheden van re paratie De uitstraling van de bat tery is zeer gevaarlijk Daardoor worden ook de pompen de uitlaat kleppen het buizensysteem en de ventilatoren besmet en isolatie van het schip en dus zorg voor de ge zondheid van de opvarenden wordt daarmede een uiterst moeilijk pro bleem Aangenomen dat men ook deze moeilijkheden oplost wat zou er dan gebeuren indien het schip mid den op de oceaan averjj krijgt Niemand zal de batterij-installaties durven repareren Het schip zou naar een haven moeten worden ge sleept of ieder door atoomkracht voortbewogen schip zou een krach tige hulpmotor moeten bezitten Bepaalde vlooteenheden welke de atoomproeven van Bikini hebben overleefd bleven meer dan 12 maanden „ gevaarlijk " door hun straling Het opnieuw in de vaart brengen van een met atoomkracht voortbewogen schip dat averij op liep aan de batterijen zal dus wel licht lange tijd in beslag nemen hetgeen voor commercieel opge zette maatschappijen een enorm verlies zou betekenen De Amerikaanse technici aldus melden de Brusselse bladen hebben de voor en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen Alle moeilijkheden kunnen wor den opgelost Daartoe is echter nodig dat de Ver Staten de bouw toelaten van een grote installatie voor een schip waarop de technici naar hartelust zouden kunnen ex perimenteren De grote petroleum maatschappijen verzetten zich daar hardnekkig tegen maar tenslotte heeft thans de „ atoom-groep " ge wonnen en een installatie van naar wordt gezegd 150.000 p.k werd be steld bij een grote Amerikaanse fir ma welke tijdens de oorlog de atoombomstad Oakridge mede hielp inrichten Het schip waar deze installatie geplaatst zou worden zou een krui ser zijn vanwaar V 2's kunnen worden afgeschoten DOODSTRAF VOOR Silbertannemoordenaar Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeelde de 35 jarige Duitser H P Kuter uit Has terland Duitsland die na de eerste wereldoorlog als oorlogs pleegkind werd opgenomen in een sluiswachtersgezin in Friesland en daar gedurende veertien jaar werd opgevoed tot de doodstraf Kuter was ten laste gelegd dat hij als lid van het „ Sonderkom mando Feldmeyer " in het laatste jaar van de - oorlog in Groningen en Friesland Sllbertannemoorden heeft uitgevoerd en voorts dat hil zich als leider van een groep land wachters heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen goede Neder landers heeft gearresteerd en deze mensen vervolgens aan de SD m Leeuwarden of Groningen heeft uitgeleverd Soerabaja's belang voor de verdediging van Z.O Azië ïnder d & ioupé Het rumoer W ANNEER men thans weer alom hoort spreken over de Balkan als ' t „ kruitvat van Euro pa " zou men zich haast gaan ver beelden dat het in de rest van de wereld louter pais en vree zou ziJn We weten echter allen dat de wer kelijkheid helaas anders is Zeker de opheffing van de Berlijnse blok kade heeft bewerkstelligd dat we althans op dit gevaarlijke raakvlak van de belangen van Oost en West heel wat minder spanning beleven dan een jaar geleden Velen waren toen schier door een panische angst bevangen dat het tot een uitbar sting van vijandelijkheden zou ko men welke voor de derde maal de wereld in brand zou zetten Waar echter kennelijk geen der betrokke nen een gewapend conflict op dat moment wenste is het Berlijnse ge val een slepende zaak geworden die vooral omdat de beide partijen be ducht waren voor hun prestige uiterst moeilijk kon worden gelikwi deerd In feite is er ook geen oplos sing gevonden Over en weer is wat stoom afgeblazen maar niets belet dat vandaag of morgen weer dezelf de onaangenaamheden ontstaan Men kan dus het best spreken van een latent conflict dat zQn actuali teit verloren heeft maar geenszins uitgebannen is Toch is de situatie veel beter dan vorige zomer want de geschiedenis heeft bewezen dat zelfs in gevallen waarin de partijen geen of nog geen conflict wenstc.i wanneer de zaak scherp staat een enkel noodlottig incident de catastrofe kan veroor zaken Het gevaarlijke van ' de Ber lijnse crisis was bovenal dit dat hier Russen en Amerikanen vis k vis stonden al was de strategische positie zeker niet gelijk Tot op zekere hoogte kan men zeggen dat thans het lawaai rond Tito het gerucht om Berlijn heeft vervangen Zoals men weet dateert de controverse tussen Joego-Slavië en de Kominform dat wil dus zeg gen Moskou reeds van vorig jaar Wat aanvankelijk echter ' n interne kwestie was binnen de Russische invloedssfeer is geleidelijk uitge groeid tot een meer internationaal conflict Desondanks zouden we niet graag willen beweren dat het Rus sisch-Joegoslavische geschil tot een zuiver Oost West conflict is herleid Inderdaad er ziJn lieden geweest en zelfs heel vooraanstaande die Tito onmiddellijk nadat het Kremlin de banvloek over de vroeger zo ver eerde en aanbeden medestrijder had uitgesproken met open armen in het Westerse kamp wilden opne men Het gekke van het geval was dat Moskou een dergelijke geste als het ware scheen te willen stimu leren Op zichzelf reeds dunkt ons afgezien van het gevaar om het ideologische principe louter terwille van de politieke opportuniteit te verzaken een reden om op zijn hoede te zijn Het is werkelijk verwonderlijk te zien hoe velen Tito's zonden eens klaps zijn vergeten Wie praat er nog over het proces-Michailowitsj het eerste van een reeks nolitieke processen welke de oppositie in de ' Balkan-landen moest uitroeien " Vergeten is ook dat Tito een tijd - lang op meer gespannen voet met de Anglo Amerikanen stond dan Moskou hetgeen b.v tot uitdruk king kwam in Triest en verder bij ernstige incidenten met Ameri kaanse vliegtuigen Het is ook niet onvermakelflk te herinneren aan Joego-Slavië's hou ding ten aanzien van de Ver Na ties in het jongste verleden Stel selmatig weigerde het elke mede werking aan de commissie van on derzoek inzake de incidenten aan de Griekse grens onder voorwend sel dat het generlei hulp aan de volgelingen van Markos verleende Iedereen wist dat het anders was maar officieel erkende de regering te Belgrado de hulpverlening pas toen het enkele weken geleden me dedeling deed van de sluiting der Griekse grens Kan men begrijpen dat wij ge let op dit zonden-register even moesten glimlachen toen we dezer dagen in een serieus commentaar de opmerking lazen dat wanneer de huidige spanning in de Balkan onverhoopt op een nieuwe wereld oorlog zou uitdraaien Tito geen en kel verwijt kan worden gemaakt omdat deze niets onbeproefd gela ten had om de vrede te bewaren We kunnen stellig bewondering hebben voor de wijze waarop de Joegoslavische maarschalk weer stand biedt aan de ongeoorloofde inmenging der Russen in de interne aangelegenheden van zijn land maar aan de andere kant zullen we toch wat vreemd staan te kijken indien wat sommigen vermoeden Tito straks Moskou voor de Veilig heidsraad zal dagen Moet het Wes ten dan plotseling partij kiezen voor het land dat in het nabije ver leden in de U.N.O.-kring zo dik wijls als de onbeschaamde schulde naar heeft gestaan Waarlijk het ware om deze re den eigenlijk te wensen geweest in dien dit interne conflict in Oóst Europa maar achterwege was ge bleven Vandaag willen we ons beperken tot dit speciale facet van de Tito affaire welke overigens zo gecom pliceerd is dat niemand kan voor spellen hoe de afloop zal zijn Een jaar geleden wisten we te Berlijn beter waar we aan toe waren Man in een kennel ^ hond ervoor De heer v d B aan de Dorpsweg te Maartensdijk had een prachtige zwarte bouvier welke gehuisvest was in een kennel Toen hij ' s morgens met het dier de ge bruikelijke wandeling wilde gaan maken bleek het beest minder vriendschappelijke gevoelens je gens zijn baas te koesteren Het vloog hem pardoes naar de keel Eén hevige worsteling ontstond waarbij de heer B verwond werd aan een arm zag slechts uitkomst door de kennel In te glippen en ds deur achter zich te sluiten Het woedende dier rende als ' n razende om de kennel heen terwijl zijn baas rustig op ontzetting zat te wachten De politie die er bij ge haald werd wist met het geval ook geen raad daar de hond te keer ging als een briesende leeuw en duidelijk liet blijken dat zijn baas niet ongedeerd het hok uit zou komen Teneinde raad heeft men het wild geworden dier tér plaatse doodgeschoten 
AKU 3 '// 103ft 103 % Bergh's 3l < 10211 102 % U Z M r / 103 = 103 % Werkspoor 314 103 — Cockeril 4 lim 104 A Bat Petr w 103A 10 '- Kon Petr M 103 % 1037/4 Z I W L 4 9814 98 Dell Spoorw 3 % 88 87 * I.S ' 37 3'A — — Dost Java 5 > — Samar J 4 — ^ Philips d.l 314 — — Stokvis 3Ü — — Premlelenlng en A'dam 0.1 3 130 — ~" lOOV lo'ö lQO?é 95 % lOli 100 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 31 Augustus 1949 Damwedslrijd tussen Utrecht-Gelderland A.s Zaterdag wordt te Utrecht in het Domhotel een damwed strijd gespeeld tussen de vertegen woordigende tientallen van de Utrechtse en de Gelderse Dambon den Het Gelderse tiental is als volgt samengesteld 1 G E v Dijk Vi^ageningen 2 A v Aalten Huis sen 3 H Meyer Apeldoorn 4 D J Jurcka Ede 5 W Hartgers Apeldoorn 6 M Meeuwissen Die ren 7 H V Silfhout Bennekom 8 W Kleijer Apeldoorn 9 E P Sciarone Arnhem 10 J Visser Jr Apeldoorn Het Utrechtse tiental bestaat uit de volgende dammers 1 H v Drie Nijkerk 2 M L Vos Utrecht 3 A Kooijmans Utrecht 4 Th J Leyte Maarssen 5 W Lensink Hilversum 6 H Noome Utrecht 7 L Bergveld Jr Utrecht 8 C J Smits Utrecht 9 J Stormezand Eussum 10 IJ de Kruijk Leer dam De luchtmachtathietiek kampioenschappen 1949 In het Gofferd-stadion tê Nijme gen werden gistermiddag de jaar lijkse athletiekkampiöenschappen gehouden onder leiding van de sportcommissie van de militaire luchtmacht in Nederland Tijdens de wedstrijden vlogen mili taire vliegtuigen over het Stadion Aan het einde der wedstrijden reikte generaal Giebel die met vele hoofdofficieren de kamp bijwoonde de prijzen en wisselbeker uit Met vreugde constateerde hij dat de prestaties beter waren dan vorig jaar De einduitslag van de puntentel ling voor de Generaal-Giebèlbeker luidde 1 Nijmegen 60 pnt 2 Bus sum 47 pnt 3 Deelen 35 pnt Vorig jaar was de uitslag voor deze wisselbeker 1 Bussum 2 Breda 3 Nijmegen SLOTNOTERINGEN NEW-YORKSE BEURS 30-8 29-8 30-8 29-8 Atch T 86^4 8,1 / G Year 39 5 Baltim 8 % 8 % Hudson uj / us - Caj.Pac 124 12 " I Harv ^ g ^ J | NVC^eht fo^i r - i'nSen ^ "/' ",''» r '^¦^ ^ ^ S^Sfi ^ ill ^ ï ^ 1 '^ 8014 80 PaCfcM ^ 4 % 4 % All Ch 178 177 Radio C - Am Can 93 93 ^ Rep St Am C&F 28 % 28 % Reyn T A.Smelt 45 % 4514 Sears R Am.T&7l43 % i43ti Shell U Schokbeton 13514 13414 S H Mti 161 % 16014 Stork & Co 144 141 Ver Bllkfabr 197 % 197 Werksp serie 1'46 145 % Wvers ' I & H 312 209 Zw Organen 20O 200 Electr en Gas Anlem NB 85 — M.I Gas WA 9214 HandelsondernemlngeD Born Sum H.MI 1441 * 1'45 % Curag H Mü 270 267 H Ml ] G S 117 116 Internatio 181 — Linde Teves 148 146 % Mol Hver 127 126 Tels & Co — 120 % MUnbouw Oost-Bornêo 91 91 % Tabaksondernetnlngeli Ar Tab Mij 148 146 Besneki T Mt — — Thee ^ edep ¦ ~ m Telees Patenaan — ^' ^ DIv Cultuuronderdcmlngen Ng Cult MU 291 289 Diversen Albert Heyn 197 196 % A Bauast MU -- 167 % Gem Eigendom 164 5's 164 % Houth Pont 159 169 % Ned Mij W.v 118 117 % Sch EX Mij — — Thomsons H 154 — Z K Sabang 99 % 99 % Spoorwegen Deli sp Mij 54 53 N.I Spoorw 23 % iOü Sem Jeanna — — Sem Cheriboh — 10 % Voorl genoteerde aandelen Alweco 51 % — Bergh Paplerl 179 181 % D & B DRU 138 5-2 — Ned Am Pitting 88 % 88 % Ned Ind Nleaf — — Ver Ph F Zw 107 % 107 Prolongatie 214 214 Amerikaanse fondsen Amer Smelting 45 % — Anaconda eva — — Bethl Steel eva — — Chrysler eva — — Gen Motors eva — — Int Nickel eva 2814 — Kenneoott eva — 47 % Rep Steel eva — — Stand Br eva — — U.S Steel eva — - Cities Serv eva — 53 N American eva — — ont Oil eva — 60J6 Midcont eva — — Philips eva — — Shell Union eva 3714 3714 Tide Water eva — — Amerikaanse Spoorwegen Baltimore eva — — Miss K T eva — — N Y Centr eva — 8 % Pennsylv P ova 135 ^ 13 % Canad Pac — — ' wse H.vob 3^/4 — Zulder Hyp 314 lOOTJ Z.H Hypbk 31i — Holl Bank t,« 146 Senembah Mü 131 % — Diversen M & Cn N.B I 166 161'A Nief-actieve Obligaties 30-8 31-8 Staatsleningen ad r inno Actieve Obligaties Gf t > O 314 _ _ Ned ' 48 354 lOOA 100 ¦ NVd • 47(314)3 9715 97 % Ned ' 37 3 95 ^ 973/16 DOIl.-l ' 47 S % 112 110S4 iiv eert 3 nfg 98 Ned 1962-64 98 % 988/,6 Ned 1962-64 98 % 98 % Ned NWS2'/i 809/11 80?/r8 sp.cert.iooaH ioo % ioo % IndiS • 3 ^ 3 q5ft 95tV Grootb ' 46 3 97 % 97"'è Actieve Aandelen Bank - eo Crecl In.stelllne.^c Kol Bank 277V2 — v.I Handelsb 107 % 106>,4 Hand.mit 15656 löB'/a fndustr Onderneminiïeni Koenders-Sikkink uitgeschakeld ter — Koenders en Sikkink 6-^2 6—4 Dames-dubbelspel Ie ronde mevr Berdenis van Berlekom en mevr v Wijk — mevr Snuif en rtievr Ughes 6—1 6—1 C Tornooi Heren-enkelspel Ie ronde Schoon man — Kortenschijl 6—2 6—1 v Baak—Warburg 6—2 6—2 Wee ner — Bayer 6—3 7—5 Branden burg — V Wandelen 5—7 8—6 7—5 2e ronde Smit — De Haan 6—1 4—6 6—3 Duyne — De Leeuw 6—2 6—2 Amerikaanse enkelspel kampioenschappen Op de banen van Forest Hills zijn de Amerikaanse kampioenschappen heren en dames enkelspel aangevangen De belangrijkste resultaten van de eerste twee dagen luiden Heren-enkelspel Bromwich Austr si Fannin Z.-A 6—3 6—2 B — 3 Gonza les V.S si Geiler V.S 6—1 6—1 6—2 Ampon Phillppljnen si steiner V.S 6—1 6—3 6—4 Dames-enkelspel Kay Tuckey G.-B si Jean French V.S 6--1 6—1 Molly Blair G B si Virginia Lee Ëöyer V.S 6—4 6—4 Magda Rurac V.S si Madge Vospèrs V.-S 6—1 6—1 Louise Brough V.S si Lois Felix V.S 6-0 6—0 Doris Hart V.S si Helen Rihba ny V.S 6—0 7—5 Wielersport Nederland neemt revanche op de wereldkampioenen Ruim 50.000 toeschouwers beju belden gisteravond in het uitver kochte Olympisch Stadion te Am sterdam een indrukwekkende en volledige revanche van Nederlandse sprinters en stayers op de nieuwe wereldkampioenen van Kopenhagen en een particuliere revanche van Gerrit Schulte op de Nederlandse Wielrenunie die hem niet had uit gezonden voor de achtervolging Stoommachine Schulte toonde op nieuw zijn grote klasse in de ach tervolging Schulte nam direct de leiding en was na vijf ronden 25 meter uitgelopen Toen er nog vier ronden te rijden waren liep Coppi er tien in maar met een voor sprong van drie seconden sloeg Schulte de Italiaanse wereldkam pioen in de tijd van 6.23.3 Ook bij de sprint was de Neder landse zege volkomen De nummers 1 2 3 en 4 van het wereldkam pioenschap in Kopenhagen te we ten de eerste Britse wereldkam pioen sprint Harris onze landge noten Derksen en van Vliet en de Fransman Gerardin reden ieder een sprintwedstrijd tegen ieder hunner drie tegenstanders Van Vliet won ze alle drie Derksen verloor alleen van Van Vliet de wereldkampioen 1949 Harris sloeg alleen Gerardin Pandbrieven Denem ' 38 « 102 % fund L 10756 Prov en Gem Leningen A'dam ' 47 3V2 3 100 A'dam ' 48 3l2)3 100 Apeldoorn ' 47 3 — Arnhem ' 38 3 — 3andoenjs 84 % Batavia ' 37 4 — Geld ' 38 3 — Gelden ' 47 3 — ¦ S-Hafie ' 38 314 — s Hage Ie 1 ' 37 3 — s Hage ' 38 3'/2 3 101I2 Gron ' 38 3 % — Gron ' 38 3 — Haarlem ' 38 3 9956 Haarlem ' 47 3 — ' s-Hert.b ' 38 3 — Leeuward ' 38 3 — Leiden ' 47 3 — ¦ - H 47 51i)3 — M.-H Ie 1 ' 38 3 — N.-H 2e 1 ' 47 314 100 iljm 20 ' 37 314 — R'dam 1 3e'37 3Vl lOlJi R'dam ie ' 38 314 lOlJ " li.in 38 3i->i:i 101 » Utr P 101 - 39 214 — Z.H ie ' 38 3 — Z.-Holi 1946 2 99',2 Z H 3e ' 37 3 100 — Bank - en Cred In^iplllngen B.v N o ' 37 3 ' — — B.V.N G.O ' 38 3 — 101 B.v.O.Z ' 37 4 631's — G Cred 40 J 3 — 96 N B.st 5 % 4 — — 102 10714 De geplaatste combinatie in het heren-dubbelspel J Koenders — Sik kink reeds in de Ie ronde uitgescha keld dat was wel de grote verras sing van de tweede dag van het Utrechtse tornooi Vooropgesteld zij dat èn Koenders èn Sikkink uitge sproken enkel en geen dubbelspe lers zijn en daarom een allesbehalve juiste combinatie vormden Voeg daarby het feit dat vooral Sikkink bepaald uit vorm was dan is het duidelijk dat de nederlaag tegen het overigens uitstekend spelende Werk - spoor dubbel De Haar — Stetter niet kon worden ontgaan Hoe het ook zij een goede prestatie van laatst genoemde combinatie Een langdurige partij was die tus sen Dr Boland en Koekkoek Koek koek won de eerste set met 14—12 kwam in de tweede met 5—2 voor kreeg 4 matchpoints doch Boland won de set met 8—6 liet het in de derde set niet zo ver komen won met 6—3 en daarmede de partij De Graaf en Westers hebben in het heren dubbelspel Korver en Wal stgn meer tegenstand geboden dan verwacht was Ze wonnen de eerste set met 6—4 bleven ook in de twee de set uitstekend partij geven doch uiteindelijk werd deze met 8—6 door Korver — Walstijn gewonnen In de derde set kwamen De Graaf en Westers met 2 — O en 3—1 voor doch toen wonnen ze geen game meer en ging de set en daarmede de partU met 6—3 naar Korver — Walstijn Vergelijken bg ' t Gooi b.v stond Utrecht wat het jeugdtemiis betreft ver achter De laatste jaren is daar in evenwel verandering gekomen Vooral Rhijnauwen doch ook Ouden rijn hebben nu flinke jeugd afdelin-gen Daarom was het goed gezien van hét Comité om aan dit tornooi ook wedstrijden in jongens - en meis - jes enkelspel te verbinden Gisteren kwam de jeugd daarvoor in actie en ip verschillende partijen werd aar dig spel te zien gegeven Men is in leder geval ook in Utrecht op de goede weg gekomen Bij de meisjes zijn de finalisten reeds bekend I Beintema en M Clarenburg Peter de Laive heeft zich bij de jongens reeds in de halve finale geplaatst Voor het overige verwijzen we naar onderstaande uitslagen B-Tornooi Heren-enkelspel Ie ronde Bos wijk—Bloemen 6—1 4—6 6—2 Dr Boland—Koekkoek 12—14 8—6 6—3 Dames-enkelspel 2e ronde mej A Wttwaal — mej ten Berg 6—1 6—2 Herendubbelspel Ie ronde Kor ver en Walstijn — ^ De Graaf en Wes ters 4—6 8—6 6—3 2e ronde Bosveld en v Loghem — Enschede en Kluyver 6—3 7—5 Boswijk en Mercier-Buyze en Laute slager 6—2 6—4 De Haar en Stet - Niet-actieve Aandelen Bank - en Cred Instellingen Amsterd Bank — 166 % Holl Bank Unie 218 % 218 % J B ƒ 500 C.V.A — 155 MFNHP aand B — — M I ESC aand 80 % OO'/ie N B V Z.-A 195 — foil Bankver — 17414 Surln Bank — — Twentsche B — — OepötfractlebewUzeD Rott Bel Cons 170 % 170 % N N A Hyp.b 57 5(|i N W & P H — 131 Industr Ondernemingen - 101A 99A AKÜ Bergh J V Berkei's P Calvé-Delft Centr Suiker Fokker Gelder Zn Hoogovens Levér Cert < d Ford cabel i ' = ^< ntaVA dito CP.Wd W F.Dora 188 % 187 % 316124 % 124 % 164 16214 190164168 201 lOUi 99 % 100 101'4 101'4 100 % 101 99 % 195 155 203 26614 263 % 287 283 >/ 2 298 293 248 % 2455e I7S 174 184 182 nfUnbouwoDdernPmingf ri ¦ lliton Ie 429!.5 — Rllllton 2e 330 324 PetraIeumondernemln"»n Dordt P Mü 303',i 320 Dito Pr.-A 323 299 % Knninklllke 327 % 32212 Dito O.-a 327 319 M E P M 549 — 199 % 321 66 % 149 138 179 % 142 174 186 173 104 % 273 Alb SuperfosJ ¦ Mg Norit Allan & Co Breda M.fabr Buhrm Papier bikkers Emb en Houtb Giuyter 6 % pr Heemai N.V Heineken Aand Hero C Holl S.fabr Holl Beton H D en K Hon K Ind Holl Melksulkéi Intern Beton Intern K.stoff Klinker Isoliet Kondor K Ned Zout.on Ph B.Kon ver T.Kon Z Ketjen Letters A'daml.ever Br 6 % Olio 4 % Lyempf Lum en G MeeKabr N B N A A Vr Ned L P C Ned Ap Nedap N Gist en Sp Ned Sch.b N I V Vezelv Nijma RDM. Rouppe V d V Rubberfabr Vr 2011 328 64 149 1351 180 143 ' 4 175 188 17514 10354 273 239 % 206 266 144 % 12314 298 371 % 202 218 196 % 257 14014 103 % 158 % 148 % 248 121 % 77 102 336 163 67 % S47 140 162 Pandbrieven Alg Hb s 314 A Hypbk 314 inii h.vpbk 3 Bat H.vp 314 Dord h.vpbk 314 Fr Gron 314 Fr Gr 314)3 Grav H.vp 314 Gron h.vpbk 314 Hrl Hyp 314 Holl Hyp 314 Hyp V Ned 3 Mij V H.Cr 314 Nat Hypb 314 Nat Hyp.b 3 N Hyp.b K S N Hyp.b B 3 Nrdw Hyp 314 Overtls Hyp 3 Rott Hypbk M Jtr Hypbk 3'/2 Utr Hypbk 314 Westl Hyp 3'/4 West Hyp 3 west Hy » s 95ft loö " 143 123 3014 37152 199 218 18614 258 141 5j 103 % 15814 14714 250 121 101 % 337 % 154 67 249 % 343 140 Rubber Amst R Bandar B Déli-Bat K L O Java R C C M ¦> erbadiadl Scheepvaart H.A.L Java-Ch.-Jao K N.S.M Kon Paketv N sch Un's O Sch b C Rott Lloyd Stv Mij N Suiker H.V.A Java c MU N.I.S.U V V C Mtl 138H 135 % 130 129 94 78 4814 96 76 48 100 % 101 % 101 94 % 94% 101 a9 100 % 10114 100 % 169 165 153'/2 152 % 135 % 13814 16514 166 165 % 163 % 176 176 163y2 152 164 % 163 160 % 168 % 76 76 90'/i 89 % 41 40 96 9414 — 9514 uitslag luidt 1 Schulte 6 min 23.3 sec 2 Coppi 26.3 sec Ploegachtervolging voor ama teurs HoUand Brabant over 4 km 1 Holland 5 min 10.4 sec 2 Bra bant 5 min 12.2 sec Van een wedstrijd voor amateurs over onbekende afstand luidt het resultaat 1 Willekes 2 Sieve king 3 van Gelder 4 Leene 100 km achter grote motoren 1 Pronk gangmaker Wiersma 1 uur 20 min 44 sec 2 Bakker Kaeser op 90 meter 3 Frosio Italië van Inghelgem op 200 meter 4 Besson Zwitserland Grolimond op 350 meter 5 Clau tier België v d Bosch op 465 meter 6 Lesueur Frankrijk Querin op 14 ronden Faanhofs karretje sprong Aange zien de tijd van de derde aanko mende renner in elke ploeg beslis send was voor de uitslag bleef Faanhof moedig doorrijden en wist zowaar ondanks deze handicap eer der de eindstreep te passeren dan de Brabantse ploeg hoewel hij drie ronden lang op een platte band had gereden De uitslagen waren 1 van Vliet Ned 3 pnt 2 Derksen Ned 4 pnt 3 Harris Gr Br 5 pnt 4 Gerardin Fr 6 pnt De achtervolging over 5 km tus sen de wereldkampioen 1948 Gerrit Schulte en de wereldkampioen 1949 de Italiaan Fausto Coppi werd eveneens een Nederlandse zege De die op zijn beurt alle drie de wed strijden verloor Van Vliet werd dus in het totaal klassement eerste Derksen tweede Harris derde en Gerardin vierde In één uur 20 min 44 sec legde Pronk achter zijn gangmaker Wiersma 100 km af en nam daarbij evenals Bakker ^ revanche op de we reldkampioen Frosio Bakker werd tweede op 90 meter en Frosio derde op 200 meter De nieuwe Nederlandse wegkam pioen bij de amateurs Faanhof die met Kunst Lagrouw en van Bree nen in de ploegachtervolging voor Holland een flinke voorsprong nam tegen Brabant toonde wat hij waard was toen eerst Lagrouw door bandenpech moest uitvallen en daarna ook de achterband van Am Tot 71 % 70 % S Vac ¦ - St Br A Copp 27 27 B Stec-l 26 % 26 % B.Airpf 19 % 1914 studeb Chrysler 5114 51 % U Air City B 41 41 Un.Con G.Blectr 24 % 24 % U Fruit Cons EC 50 5814 tJS.Rub D Alrcr 50 % 405 « US.Stee Dp.d.N 42 % 42 ^ Westh Gen M 3714 37 Woolw E.Kodnl ' 61 60 % Toxaf O 48 % 485i 3 % OBLIGATIELENING GEMEENTE LEEUWARDEN De firma Tli.eodoor Gilissen atelt op 6 September de inschrijving open op f 1.300.000 3 % 20 Jarige obligatiën in stukken van i lOOO ten laste van de gemeente Leeuwarden tot de koers van 100 % Aflossing vindt plaats in 20 gelijke jaarlijkse termijnen aan vangende 1 October 1950 De notering der obligatiën ter beur ze van Amsterdam zal worden aange vraagd Te koop HARLEY DAVIDSON model 1936 mod S — 7 in goe de staat f850 V Kleef Leid seweg 50 Utr Tel 12577 Nette jongeman vr SLAAP KAMER met pension Br metopgave - van prijs onder no 9967 bur dezer Te koop aangeboden een pri ma Singer HANDNAAIMACHI NE f50 een trapnaaimachine Lewenstein f 135 Singer kleer maker trapnaaimachine f 175 Allen onder garantie Te be zichtigen Heerenweg 40 2xbel len b d Amsterd Straatweg Utrecht Gevraagd flink MEISJE van ± 18 jaar zelfstandig kunn werken van 8.30 tot 12.30 uur Loon f 10 per week v Brakel straat 19bis Moderne Bedrijfsadministratie IN SEPTEMBER aanvang der nieuw * mondelinge cursussen veor bezitters praciijkdiploma Boekheuden O.IVI.B.A UTRECHT Noorderstraat 5 Personeel npjiiedlflg r > V Heer zoekt ZIT SLAAPKA-MER zonder pension met ge bruik van keuken Br onder no 25 bur van dit blad MOTORRIJWIEL PUCH ' 41 125 cc luxe uitvoering voet schakeling achterwielvering in prima staat met duo f 700 Bevr 6—8 uur ' s avonds Leon Fuchslaan 7 2xbellen DAME P.G zag zich graag geplaatst in klein gezin liefst zonder kinderen Brieven p/a mej J V Vlaanderen Min Talmastraat 11 Zo spoedig mogelijk een aank 2de BEDIENDE gevraagd Kapper Borger Croeselaan 277 Utrecht Med Drs zoekt voor zijn uit 2 pers best gezin WOON RUIMTE met kookgelegenheid Br onder no 14 bur dezer Prospectus en inlichtingen Opleiding Mod Bedrijfs Adm Tel 16.009 Te koop licht MOTORRIJ WIEL in prima staat jrijs f 225 ook genegen te ruilen voor jongensfiets met bijbe taling Beulïstr 50 na 6 uur Gevr net MEISJE als hulp in de huishouding voor dag of dag en nachf liefst voor di rect van goede get voorzien Aanm Mevr Rijksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Te lefoon 15012 B.z.a nette JUFFROUW ^ g jaar BURBAU-MINISTRE - lees lamp zwart kastje His Mas ters Voice koffergramofoon m platen kamerbiljart compleet enige schilderstukken Voort van zijplaan 7 Gem of gestoff of ongem KAMERS met stookgfel liefst met keuken voor dame en studerende dochter Br onder no 16 bur van dit blad Meisje van buiten zoekt WERKHUIZEN nog alle da gen vrij loon f5 per dag Adres E de Bruijn Groenen dijk 2A IJsseistein TrkoM gevïOögd Geen woningnood meer Prima WOONARKEN reeds vanaf f 3800 Inlichtingen bij S S v wijngaarden ' t Goij gem Houten Tuurdijk G2SA Gevr in gezin met kinderen net MEISJE voor dag of dag en nacht Br met opgave van loon onder no 9969 bur dezer iiMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiii[itiiiiittititiiiitiiiiii(iiiiMiiiiiii[iniiiiitiiiiinitiiii{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiititit!iMiitiiin METAALWARENFABRIEK te UTRECHT | vraagt voor spoedige indiensttreding i NETTE JONCENSl voor lichte montage - en Inpal 1 werlizaamhedën | Goed loon Aanmelden tussen 8 en 17.30 uur 1 KEULSEKADE 121 — UTRECHT 1 itiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijriiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiniiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiMiiriiiiiiiitiiiitiiitiniiititniiiiiMMTiiiiii Student zoekt KAMER met pension op goede stand Br onder no 9867 bur dezer Gehele ol gedeelte van IN BOEDELS tegen contant geld te koop gevraagd Ruilt ook in J J Zieleman Beëdigd Makelaar-Taxateur Voorstr 26 Utrecht Telefoon 16985 BURGERMEISJE 36 jaar,zoelct plaatsing in huishoudingmoederloos gezin of heer al leen genegen in de zaak tehelpen Br onder no 17 bur.van dit blad Flinke SLAGERSKNECHT ge vraagd moet met vak bekend zijn Rodenburg Oude Daal straat 6 Alleenstaand heer m.l heeft een of twee ongemeubileerde KAMERS beschikbaar In ruil voor huishoudelijke hulp Geen echtpaar Voorkeur we duwe met één hoogstens twee kleine kinderen Brieven met opgave van godsdienst en ver dere bijzonderheden of ver langens onder no C-5485 adv bur Alta Pausdam Woninginrichting J W Mul der Oudkerkhof 30 Utrecht Tel 14568 Wilton TAPIJTEN 200x300 f 236.75 idem 2.30x3.15 f297.50 idem 2.50x3.50 f357.50 haarvloer 2.30x3.15 f 155 Smyr na tapijt 200x300 f233.75 idem 200x300 f275 idem 2.30x3.15 f340 idem 2,55x3,60 f 385 Prima BEHANGERS gevraagd Melden werk J Kalkhoven Pompweg Zeist Gevraagd LUCHT COMPRES SOR min 3 Atm Br met prijsopgave onder no 9996 bu reau van dit blad Alleenst DAME middelb leef tijd middenstand P.G flinke versch z.z.g gepl in huish liefst bij heer alleen w h v ruw werk aanw is Br onder no 22 bur dezer ONDER-AANNEMERS gevr Voor het bouwen van een villa te Zeist onder-aannemer gezocht voor het timmer - en voor het metselwerk Even tueel gecombineerd Zonder bijlevering van materialen Beginnen over ± drie weken Br onder no 9945 bur dezer Te koop gevr LANDHUISJE of iets dergel met tuin mag oud zijn of oorlogsschade heb ben eventueel nette woning op goede stand in Utrecht te ruil Br onder no 3 bur van dit blad Te koop Mechels HUISKA MER AMEUBLEMENT Oud wijkerveldstraat 67 tot 20 woorden f 1.5i KLEINTJES Te haui oongebodoa Algem ontw technisch PER SOON r middelb leeftijd met werklust voorheen leï* ding gevend zoekt werk %& bijverdienste in of buiten Utrecht controleren van werk bezoeken van fabrie ken enz lichte administratie schrijfwerk of anderzins Br onder no 29 bur dezer eik woord meer f 0.10 Te koop z.g.a.n Engelse FIETS met versnelling merk Robin Hood Te bezichtigen Kastan jelaan 6 Groenekan HUISVESTING voor JongerenMaatschappelijk Advies enInlichtingenbureau hoofduit gang Centr Station Tel 22428 verstrekt vertrouwde kamer adressen bemiddelt in avond oppasdiensten huishoudelijkpersoneel KOLENKISTEN - closetpot spiegel kolenkachel vloer kleed 2'/2 3 M 2 eiken nacht ' kastjes hooikist brandkast 200 grondtegels 80 witte tegels 100 Keulse potten inh L 140 liters jnmaakglazen spade hark en schoffel Engelman Vismarkt ISbisa Te koop gevraagd een of twee TUINPARASOLS Br met prijs onder no 9964 bur dezer Mevr Mignon Abstederdijk 311 vraagt flinke WERKSTER 2x per week hele dag of mid dag Aanmelden ' s avonds na 7 uur Te Itflop aangeiiode | Te koop een PENDULE 14 dagen Junghan - met bim bam een kinderwagen f 20 Nieuwlichtstr 4bis Te koop gevraagd omgeving Utrecht stukje GROND vrij gelegen dicht bij bos te be i'eiken met trein of bus Br Lijnmarkt 30 Utrecht Wegens vertrek aangeboden PRIMA ZAAK in goud zil ver uurwerken en rep inrich ting te A'dam op beste stand geheel bèdrijisklaar m pracht inventaris en woning van t kam zónder woningruil Huurprijs winkel met woning fSS pèr week Prijs 6500 Spoed Geen verplichte over name van goederen Benodig de verdunningen aanw Br onder no 143.779 Bolrek Ko ningsplein 1 Amsterdam Dame wed 1 kind financ on afhank zoekt plaatsing als HUISHOUDSTER bij heer al leen of net moederloos gezin Br onder no 9970 bur dezer Net MEISJE gevr voor dag of dag en nacht Aanmelden na 7 uur Mevr ds Brinkman Prof L Fuchslaan 4 Utrecht Te koop aangeboden een Sin ger HANDNAAIMACHINE met toebehoren Br ond nr 9988 bur v d blad Aangeboden op goede stand omgeving Scherpenzeel voor heer oJ dame een ZIT SLAAPKAMER of zit - en slaapkamer met pension Br onder no 9954 bur dezer Te koop gevr een SNOEK HENGEL Br onder no 68 bur van dit blad Te koop wegens overcompleeteen z.g.a.n d.blauw kamgarenCOSTUUM voor de leeftvan 18—20 jaar zonder punten Hoekstra Oudwijk 9bis Gevraagd net MEISJE of werkster voor de morgenuren Aanmelden tussen 6 en 8 uur Lijnmarkt 40 Benzineprysverhoging Dus een zuinig klein 4-persoona gesloten AUTOTJE aanko pen In goede conditie Prijs f 600 Copynlaan 2 Tuindorp B.z.a nette HULP voor 3 och tenden per week van 9 tot 12 uur Br onder no 9966 bur van dit blad Te tor pvrflrigd Te huur aangeboden in klein beschaafd gezin ruime gemeu bileerde ZIT-SLAAPKAMER met of zonder pension Br onder no 20 bur dezer Te koop aangeboden RADIO met Telefunken luidspreker f 30 Linnaeuslaan 24 Gevraagd nette THUISWERK STERS voor plastic speelgoed lieft die al zeiidoekbeesten gemaakt hebben Cremer straat 85bis Een net MEISJE 24 jaar N.H zoekt betrekking voor d en n Zondags vrij Br onder no 9956 bur van dit blad Te koop groot zwaar eiken BUFFET Mendelssohnstraat 23 Utrecht Juffrouw b.h.b.h zoekt on gemeubil ZIT SLAAPKAMER 15 a 20 gld per maand Br onder no 9959 bur dezer 1-Pers OPKLAPBED met om bouw en gordijnen f 170 2 pers dito f 91 fijne maas da mesclubje f 25 uitschuiftafel f30 theemeubel f47.50 Jut faasseweg 78 KOFFERGRAMOFOON Engels merk speelt prima als nieuw met 20 moderne platen f 25 wegens omstandigheden Da Costakade 82 Utrecht Te koop nog enige grote he ren REGENJASSEN water dicht prijs f 10 Bloesem straat 53 Personeel gcvïaagd Costuum - en verstelnaaister vraagt NAAIHUIZBN liefst wekelijks Geraniumstraat 13 NAAISTER b.z.a voor het maken van japonnen blouses rokken en kinderkleding Prij zen zeer billijk Br onder no 9949 bur van dit blad Dame 25 jaar zoekt gemeub ZIT-SLAAPKAMER met voll pension liefst centr verwar ming centrum stad Br ond no 9935 bur van dit blad Gevraagd WERKSTER voor een middag of ochtend per week Mevr Rietsema Rem brandtkade 40 PRISMA-STOPPAGE - De meest perfecte stoppage voor kleding en tapijten volmaakt onzichtbaar Prisma " Ma riastraat 47 Tel 20387 Te koop heren FIETS laag model i.g.st f 20 J W Fri sostraat 26 Te koop 2 BURGERWOON HTIIZEN waarvan i leeg te aanvaarden gelegen buiten Wittèvrouwen utrecht Br ónder no 9962 bur dezer Te koop aangeboden TOON BANK 2.14 meter lang 6 breed met verlichte vitrine en nikkelen aansteker muurkast met onderglazen schuifdeur tjes 2.50 meter hoog 2.15 me ter grote sigarenmolen en een pijpenmolen Br onder no 9942 bur van dit blad Besch HUISHOUDSTER 38 jaar nette verschijning zoekt plaatsing bij dame heer of klein gezin Goed milieu Goe de behandeling Utrecht of omgeving Br onder no 66 bur van dit blad Café-Rest „ Esplanade " vraagt tijdens de Jaarbeurs voor haar personeel SLAAPKA MERS Brieven met prijsopg te richten aan de portier TE KOOP 2 hele huizen Huuropbrengst f 676 Kost prijs f 9700 Tevens 2 hele huizen huuropbrengst f 327 Koopsom f 4600 Inlichtingen bij J V Rossum Sw v Zuy lenweg 106 Zuilen Gevr KAPSTER met gehele vak bekend bij J de Jager Vinkenburgstraat 6 Utrecht Mevr Fischer Maurltsstraat 74bls vraagt een MEISJE voor halve dagen van half negen tot twee uur Aanmelden Donderdag tussen 8 en 9 uur ' s avonds Flinke 2 wielige AANHANG WAGEN aanaeb laadvermo éèn VA ton prijs nader over een tè komen Br onder no sèés bur van dit blad Gevraagd net MEISJE niet jonger dan 18 jaar voor ' s morgens van 9—12 uur als hulp in de huish Aanmelden 1 Sept a.s tussen 7—8 uur Mevrouw Lanting Kerkstraat I9bis Net persoon Gem betr zoekt gem of gedeeltelijk gem ZIT SLAAPKAMER Br met om schrijving onder no 9924 bur van dit blad De vacantie is bijna weer ten einde en men begint zich weer in te stellen in huiselijke kring Heeft ü meubelen no dig komt dan eens bij ons aan Wij leveren U huiska mers slaapkamers enz Pre cies wat u hebben wil en zeer voordelig Meubelfabriek S.M.F Lange Lauwerstr 18 l^e!ÉS:fi:.nr Voor buitengew lieve ruwh zw hond type Groenenda ler wordt goed TEHUIS ge zocht zond verd kosten Te bevragen W Urselman Wil helminapark 29 Utrecht Te koop INVALIDE WAGEN tevens fiets Te bezichtigen garage Maliebaan 80 Tussen 6 en 7 uur LEERLINGCE en aankomend decoratieschilder es gevr voor Kunstnijverheidsatelier Br onder no 69 bur dezer Te huur gevraagd gemeubil Oi gestoff ZIT-SLAAPKA MER door dame b.b.h.h liefst zo spoedig mogelijk Br onder no 9923 bur dezer ORGEL - EN PIANO-LES aan geboden door ervaren leraar Cond f 5 per maand Br onder no 9930 bur dezer Gevr net MEISJE Mevrouw Barten-Lansbergen L Koe straat 95bis Water - en winddichte RE ' GENJAS geschikt voor mo torrijders donkerblauwe wln térmantel zwarte damesjapon voor óqde dame Br onder no 18 bur van dit blad HxnSHOUDSTER gevr in ge zin met kinderen waar vrouw ontbreekt Huwelijk niet uit gesloten leeftijd 40 of 50 jaar Br onder no 9827 bur dezer Te koop goed onderhouden MOTOR 350 cc billijke prijs Oud Arnh.weg 175 Zeist Mevr V d Bos Jac v Ruys daelstraat 44 telefoon 21936 zoekt zo spoedig mogelijk MEISJE v d dag van 9—3 u ' niet koken klein gezin Beschaafd echtpaar b.b.h.h zoekt ZIT SLAAPKAMER met volledig pension Br onder no 9981 bur dezer Wnningrui Wegens reorganisatie aangfc ' boden nieuwe BAKFIETS enkele bureaux type-tafels rond tafeltje met drie fau teuils Alles blank gelakt Te bevragen Oudegracht 177 Te koop aangeboden 1 platte MEUBELWAGEN Laméris In strumenten N.V Biltstraat 149 Utrecht Gevr DAGMEISJB of meisje voor dag en nacht P.G met huiselijk verkeer zeer zelf standig alle dagen hulp aan wezig Mevr V d Bergh Biltstraat 80 Utrecht Tè koop een grote linnen MOTORJAS groot herenrij wiel gèhêêl compleet zeer laag in prijs Zónstrèat 15 Na S uur Pool zoekt KOSTHUIS in be schaafd milieu liefst omge ving Demka Br onder no 9982 bur dezer Net MEISJE gevraagd voor de dag van 8—7 of voor dag en nacht Adr van Ostadelaan 143 BOVENHUIS omtrek Amsterd str.weg 3 kamers serre keu ken zolder met 3 kamers v heel huisje of ben-.huis Briev ónder no 9998 bur dezer PAKPAPIER aangeboden S ton ver beneden normale prijs koppen even door brandscha de geleden in breedte van 1 tot 2 meter gewicht per rol 100 tot 200 kilo J Geèrts Lijn markt 37 Tel 10228 Te koop prima dik VLOER KLEED 3.20x2,20 effen wijn roodl f 175 Cremerstraat 9 Kledingbedrijf N.A.P Poort straat 49 Utrecht vraagt BROEKENMAKERS{STERS Alleen zij die een maatapnta lon kunn maken Aanmelden van 8—8 uur Te koop zo goed als nieuw veulen BONTJAS % maat 44 prijs f 200 en zo goed als nieu we bruine wintermantêl maat 44 i45 Otterstfaat 35bis Echtpaar op leeftijd zoekt gem ZIT - EN SLAAPKAMER met voll pension omtrek Tuindorp Br onder no 1 bur van dit blad Gevraagd voor spoedig CHE MISC:HE STRIJKSTER Goed loon Pro^tige werkkring Sto merij Kropman Amsterd Straatweg 314 b.h Ondiep WONINGRUIL Utrecht Bene denhuis voor groter beneden huls of bovenhuis Br onder no 9999 bur dezer Te koop prachtig SALON BUFFET en 2 leesstoelen To maStstraat 7 57e Jaargang No 102 Voetbal Stormvogels met Kraak tegen Elinkwijk Zondag a.s speelt Elinkw^k op haar terrein aan de Amsterdamse straatweg een wedstrijd tegen Stormvogels Er is over het geval Kraak in verband met de degrada tie heel wat te doen geweest doch het staat nu vast dat de IJmuide naren in de tweede klasse zullen uitkomen Alle krachten worden echter ingespannen om de verloren plaats zo spoedig mogelijk te her overen Ook doelman Kraak zal daaraan medewerken Hy is sinds enige tyd weer in training en naar wy uit de beste bron vernemen zal hv Zondag tegen de Elinkw\jkers weer als doelverdediger optreden Aardige oefenwedstrijd Hercules UVV 2-2 In het Utrechtse stadion hebben Hercules en UW gisteravond een nuttige oefenwedstrijd gespeeld die in een 2—2 gelijkspel eindigde een resultaat dat de verhouding zeer juist weergeeft Het is een aan trekkelijke wedstrijd geworden die het aankijken zeker waard was De geblokten kwamen met twee invallers uit o.a voor de gébles seèrde v Dijk Van Blswijk bezette de spilplaats en een jonge snelle speler Buisman opereerde op de midvoorplaats Bij Hercules stond Tanamal nog onder de lat hoewel hij binnenkort naar Indië vertrelrt 11 % 1114 19 % 19 % WA 3814 41 % 40 % 36 36 15 % 15 % 2014 20 % " Direct na het aanvangsignaal ontwikkelde zich een snelle spor tieve strijd met de geblokten wat meer in de aanval Deze meerder heid manifesteerde zich al spoedig in een doelpunt want toen Dau dey — in het nauw gedreven — op zijn doelman wilde terugspelen ge schiedde dit te zacht met het ge volg dat Buisman eerder bg de bal was dan Tanamal O — 1 Kort daarop slaagde Gijsbertse er in de stand op gelijke voet te brengen 1 — 1 doch UW veroverde voor rust opnieuw de leiding wederom door Buisman 1 — 2 waren de ge blokten voor rust iets sterker ge weest in de tweede helft domineer den de blauwwitten en dit over wicht resulteerde in een doelpunt van Klinkenberg dat een gevolg was van een blunder van doelman Boudewijn 2—2 Er werd toen nog verwoed om het winnende doel punt gestreden maar de beide ver dedigingen hielden stand Zo bleet het dus 2 — 2 De opstelling der beide elftallen was St.Oll U 67 % 67 % ~' ¦ ' 22 21 '^ 58 % 58 % Un.Corp 22 21 % 4 4 51 % 51 33 33 % 22 % 22 % 24 % 24ya Hercules Doel Tanamal achter Campfens en Buyze midden Bos boom Daudey en Uiterwaal voor H v Vloten Witkamp UW Doel Boudewijn achter Rampen en Baars midden Den Daas V Elswijk en Haars voor Scheffer Wetemans Buisman Bak ker en Kaspers NEDERLANDSE LUCHTSTRUD KRACHTEN — QUICK S — 1 De gisteren te Nijmegen gespeel de voetbalwedstrijd tussen een elf tal van de Nederlandse luchtstrijd krachten en de Oostelijke Ie klas ser Quick eindigde in een 3-1 over winning voor de luchtstrijdkrach ten Met rust leidde Quick met 1-0 Particulier RECHERCHEIT I.D.S Controle nagaan van personen bewijs aanvoering onderzoek betrouwbaarheid enz enz Correspondentie adres Kastor '* Croeselaan 191 RUILEN Fris zonnig boven huis begin Amsterd Straat weg lage huur te ruilen voor huisje met tuin rand van de stad of rand-gemeenten Br onder no 4 bur van dit blad Nette jongeman 28 jaar zocbs KENNISMAKING met net meisje werkende stand tot 30 jaar Br onder no 9985 bur van dit blad Wie wil mün bovenhuis RUI LEN omgeving Tolsteeg 6 ka mers w.o 3 slaapkamers flinke keuken voor heel huls in Zeist of omgeving Br onder no 15 bur van dit blad Nette jongeman zoekt serieuze KENNISMAKING met net meisje of wed leeftijd 27 tot 29 jaar Br liefst met foto welke op erewoord retour on der no 9994 bur van dit blad WONINGRUIL Aangeb te Oegstgeest vrij huis 6 kamers badkamer keuken v - en ach tertuin Huur f 42.50 p maand Gevraagd te Utrecht vrij huis Inl Emmalaan 93 Oogstgeest Flink persoon op leeftijd vaste werkkring zoekt KENNISMA KING met juffrouw of we duwe Br onder no 5 ijur van dit blad Net persoon zoekt KENNIS MATIING met juffrouw of we duwe 35—50 jaar Kinderen geen bezwaar Br onder no 13 bur van dit blad WONINGRUIL Aangeb Am sterdam vrij dubbel bovenh 6 kamers ruime zolder tel omg Concertgeb Gevr Utr of omg huis met tuin min 4 kamers tel Spoed Br onder no 9952 bur dezer KENNISMAKING gezocht door net persoon 38 jaar met beslist nette vrouw met goed karakter Geheimhouding ver zocht en verzekert Br onder no 19 bur van dit Èlad Heel HUIS voor - en achter kamer gr keuken plaats slaapkamer en zolder f 4,50 p week voor huis liefst met garage of pakhuis ook buiten Utrecht Boorstraat 47 Utr Een weduwnaar met f lOOO pensioen per jaar zoekt KEN NISMAKING met een nette weduwe met klein inkomen of pensioen met eigen home leeftijd 55 k 60 jaar Brieven onder no 21 bur dezer WONINGRUIL benedenwo ning omgeving Vleutenseweg suite met keuken 3 slaapk en tuin met schuur voor woning omgeving Amsterd Straat weg Br onder no 9965 bur van dit blad KENNISMAKING Nette jon gedame wenst kennismaking met nette ser heer leeftijd 25 30 jaar Br en foto onder no 23 bur dezer Heer 36 jaar z KENNISMA KING mét besch jonge vrouw of juffrouw om ged de jaar beursavonden gezellig te gaan dansen Geheimhouding op erewoord Br onder no 30 bur van dit blad WONINGRUIL - Aangeboden bovenhuis Burg Reigerstraat 5 kamers k zolder f 35 per maand water Inbegrepen Ge vraagd een huis in Utrecht of naSste om.geving liefst gro ter Br onder no 9960 bur van dit blad XSmmm Laat ons Uw JAPON EN MANTEL pas klaar maken E Verwer Loeff Berchmakerstr 36 Utrecht Voor PATRONEN naar maathet alombekende adres E.Verwer Loeff Berchmaker str 36 Utr U kent onze Ame rikaanse coupe ^^^ BUR WIJKKRAAMVERPLE GING 2 X daags hulp door Rijks gediplomeerde zusters tarief verschillend eventueel bespreking thuis Oudwijker dwarsstraat 26bis Tel 16275 Heer 40 jaar vaste positie zoekt KENNISMAKING m6t nette vrouw 1 of 2 kindeven geen bezwaar Brieven onder no 9943 bur van dit blad HYPOTHEEK 3i % beschik baar tevens te koop gfevraagd huizen voor belegging brie ven aan Ultee Taxateur Re gentesseiaan 83 Utrecht Te lefoon 17S10 E Verwer Loeff Berchmakef straat 36 voor uniformen Da mes en herenkleding n móat WOONRUIMTE maakt ü door een opklapbed te maken van Uw ledikantspiraal Uw ledi kant kan ombouvv worden AVO Jutfaasseweg 78 Tele foon 16718 DAMES OPGELET Het spe ciale goedkoopste adres Per manent Wave f5 Met Biologi sche Crème en Oliebehande ling f7,50 Watergolven Ondu lêren Verven en Bruldskap pen Met en zonder bespreken Maison „ Beatrix " Amsterd Straatweg 163 Utrecht Wü OMLIJSTBN Uw platen,foto's en schilderwerk spoe dig smaakvol en goedkoop.Grootste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 _ Te LEEN gevraagd van parti culier f500 tegen hoge rente en behoorlijke aflossing door ambtenaar zonder borg Br onder no 7 bur dezer Week van 29/8—3/9 REGEN JASSEN reclame alle kwali teiten regenjassen chemiscn gereinigd en waterproof g '' maakt voor f 2.95 normale prijs f4.50 Voor Donderdag gebracht Zaterdag klaar Maison Petit sinds 1862 Gan zènmarkt 12 Telefoon 13710 VRIENDELIJK VERZOEK aan de 2 jongens die Maandag j.l nabij bos Voordaan bruin jongensjasje vonden dit tegen beloning terug te bezorgen Grothelaan 20 Groenekan Mr KOBINI Telepaath-Hel derziende Croeselaan 299bis Utrecht Spreekuren werk dagen van 7—9 uur Schrifte lijk advies foto 3 vragen met f2,60 opzenden UTRECHTSCH NIEUW Daroel li de Bloedige botsir j Pagerbarang * c-marang eind Aug Anet npzer dagen viel een goed beu Sp croep van de Oaroel Islar „ aar schatting 300 man het < « strict PagerT)arang Balapoe ïén Zuiden van Tegal aan ' erst het aan te vallen gebiei ledig "¦<^'''' omsingeld en door ten vanuit alle richtingen de 1 iiinir in paniek was gebrachta Jneldt „ De Locomotief " i Deze Dl-groep die onder f - tönd van Amir Fatah voor Itiiolonel van de TNI thans maiidant van de Dl onder de van Sjarif Hidajatoellah wei volgd door honderden manne gewapend waren met bamboej en sabels de beruchte „ tiga-da methode van „ wie niet voor c is tegen ons " toepassende De aanval was gericht teg zich in dit onderdistrict bevir ' irNI en voorts tegen een iede met de TNI samenwerkte en ¦ jYe Augustus feestelijk heel ^' Huizen meubels en andere tingen van de bevolking werde cn klein geslagen waardoor i volking in paniekstemming vo ze vandalen wegvluchtte Tijdens het gevecht tegen d ¦' sneuvelden 3 man van de T Sg van de Dl terwgl er verd desaman werd gedood en velei vrouwen werden mishande ontvoerd. De avond hierop werd in d ' • Ipiatirokeh een massale bijeen vl gehouden waarbij duizenden p'fen aanwezig waren Aan d f.'-ivezigen werd bekend gemaal lifde Dl de strrjd zou aanbinden ' 1 de TNI en zijn handlangers < "* pers als wraak tegen de door c begane wreedheden Daarei zouden K.L politie KNIL alle andere „ recomba-overhe ' naren met rust gelaten word De volgende morgen werd barang weer aangevallen volgende dag nogmaals Dezi ste aanval heeft de tegenstai de TNI totaal gebroken zodat de Dl heer en meester is in barang. Duizenden mensen mannen ' wen en kinderen hebben in hi '< paniek hun huizen verlaten j » ken thans hun toevlucht inl J poelang Het BB dat handéil i komt om hulp te verlenen m ' i ciale zaken ingeschakeld d t stond 1 ton rijst en 2 kwlnti droogde vis naar Balapoelanj Volgens berichten zouden z goed gewapende Dl-mannen • onderdistrict PagSrbarang i den De aanvallen ' zouden z ' dersteund door troepen Dl ui ' I Java Het ligt in de kennelji I doeling van de Dl om de ¦ plaatsen stormenderhand i hulp van de opgezweepte ma voor één te veroveren waa S aanval op Pagerbarang i^s egi | neming werd beschouwd \ i < Het BB in het onderdistf gerbarang is intact geblêT assistent-wedana èn het pc zgn op hun posten geblevc uitzondering van enkele de den die uit vrees voor wra gevlucht zijn de desabesture desa's gebleven Vice-admiraal Kist vice-admiraal Pink » Schout bij nacht F J Kist pl.v.v chef van de marine per 1 Sept a.s tqdelijk bei < tot vice-admiraal Vice-ac I Kist is tevens aangezwei 1 vice-admiraal A S Pinke op 1 gen als commandant zeemi ' het Oosten en zal op 1 Sept 5 „ Willem Ruys " naar Indonei trekken Zoals hekend werd hij al chef van de marinestaf op door conmmandeur A de i VLIEGTUIGONGELUK IN Dinsdag is in de streek v I kane V.S een viermotorij i tuig te pletter gevallen Aa bevonden zich 15 persone i wie 14 er in slaagden zich hulp van een valscherm te Eén persoon wordt vermist Farniliebericli uit andere blad Geboren Hendrik J Mevr Daudey — Lommen Frank z v Mevr v d Stad man Zaandam Annelien J Mevr Haitink — V d Broek Jeanne M „ d v Mevr van — Nahuys Den Haag Meeuv C z V Mevr de Lind van V ï " en-"^Ml^stra Scheveningen Verloofd C A Nipiu j W Kalis Wzn Mlddelharnii ton Eng „ G e t r o u w a B Corts en • Overduin Leiden P N Vet I Bannier Wassenaar Curt i • son en Regina van Waardhi by Zweden Overleden Mej Ant man 65 j R'dam J de Bf Kaam Mr Dr P C Andre Amersfoort G Dengerink 7 les Balns J J Snor 83 j aar J de Beer 83 j B'i ¦ Katz 58 i Riehen Zwits I ïi "!^ 54 j A'dam S D O r 1 2 J Ede Mej B H Kwan I j - Velp F w Niegeman 90 I Mevr A H Wllers—v < 4 Heemstede v-i ''' Panda staarde verbaas vreemde blikken constructie nudden in de werkplaats vroeg verlegen „ Wat • ook weer dat die uitvindi ^« it meneer Klapper " fl''"^ïagen Altijd maar vra nL ^^^^ Klapper ongedu i,.,,5?'^*'eh uitvinders-assii oruik toch goed de ogen v ' S zoals je zéér duidelyki 
' ang No 102 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Woensdag 31 Augustus 1949 57e Jaargang No 102 Daroel Islam bevecht de T.N.I Bloedige botsing TWEEDE ORK EST IN HOOFDSTAD Jongere musici grepen hun kans met Kraak inkwfjk It Elinkwtjk on e Amsterdamse i^edstrijd tegen over het geval net de degrada n gewreest doch dat de IJmulde le klasse zullen - achten virorden om de verloren nogelijk te her nan Kraak zal en Hy is sinds raining en naar m vernemen zal de Elinkwflkers iger optreden nwedstrijd JVV 2-2 stadion hebben gisteravond eên ijd f espeeld die el emdigde een verhouding zeer et is een aan i geworden die r waard was nen met twee ' oor de gêbles Elswijk bezette n jonge snelle aereerde op de Hercules stond de lat hoewel Indië vertrekt aanvangsignaal n snelle spor geblokten wat Deze meerder zich al spoedig ant toen Dau gedreven — op terugspelen ge it met het ge erder bg de bal 0—1 Kort bertse er in de et te brengen veroverde voor iding wederom Waren de ge ets sterker ge helft domineer eu dit over * n een doelpunt lat een gevolg r van doelman Er werd toen winnende doél ir de beide ver stand Zo bleef opstelling der mamal achter midden Bós iterwaal voor mp Grjsbertse leveld levnjn achter midden Den 1 Haars voor Buisman Bak - UCHTSTKIJD - mCK 8—1 megen gespeel tussen een elf dse luchtstrfld telflke Ie klas n een 3-1 over ichtstrijdkrach-Quick met 1-0 RECHERCHEUR ie nagaan van wijs aanvoering betrouwbaarheid Correspondentie Croeselaan 191 28 jaar zoekt 3 met net e stand tot 30 no 9985 bur zoekt serieuze G met net leeftijd 27 tot lelst met foto voord retour on ur van dit blad op leeftijd vaste 2kt KENNISMA iffrouw of we der no 5 bur zoekt KENNIS juffrouw of we - jaar Kinderen Br onder no lit blad KING gezocht 3on 38 jaar met vrouw met goed eimhouding ver ekert Br onder an dit Blad ar met f lOMiaar zoekt KEN met een néttedein inkomen ofeigen home,jaar Brieven bur dezer NG Nette Jori-kennismaking heer leeftijd en foto onder KENNISMA"jonge vrouwged de Jaar gezellig te gaaneimhouding opr onder no 30 lad / JAPON EN klaar maken E Berchmakerstr naar maat adres E Berchmakér-onze Ame - vaste positie SMAKING met 2 kinderen Brieven onder ' an dit blad Berchmakef - iformen Da - Meding n maat maafct tJ dóór maken van Uw ledi bouw worden eweg 78 Tele - iN Uw platen Iderwerk spoe - en goedkoop aalzaak Bayer g 47 REGEN-alle kwall-chemisch terproof g '" " ' t normale Donderdag lag klaar 1862 Gan lefoon 13710 j Pagerbarang S-marang eind Aug Aneta — pczer dagen viel een goed bewapen je groep van de Daroel Islam van ijjar schatting 200 man het onder alstrict Pagerbarang Balapoelang leii Zuiden van Tegal aan nadat perst het aan te vaUen gebied vol ledig « erd omsingeld en door scho len vanuit alle richtingen de bevol liing in paniek was gebracht aldus meldt „ De Locomotief " „ Deze Dl-groep die onder leiding stond van Arair Fatah voormalig It.kolonel van de TNI thans com mandant van de Dl onder de naam van Sjarif Hidajatoellah werd ge volgd door honderden mannen die gewapend waren met bamboepieken en sabels de beruchte „ tiga-daerah " methode van „ wie niet voor ons is is tegen ons " toepassende De aanval was gericht tegen de jich in dit onderdistrict bevindende TJII en voorts tegen een ieder die met de TNI samenwerkte en die de 17e Augustus feestelijk heeft ge vierd Huizen meubels en andere bezit tingen van de bevolking werden kort en klein geslagen waardoor de be volking in paniekstemming voor de le vandalen wegvluchtte Tijdens het gevecht tegen de TNI sneuvelden 3 " man van de TNI en 5 van de Dl terwgl er verder een desaman werd gedood en velen ook vrouwen werden mishandeld en ontvoerd. De avond hierop werd in de desa Ijitirokeh een massale bgeenkomst gtliouden waarbij duizenden men iB aanwezig waren Aan de aan iiïzigen werd bekend gemaakt dat ie Dl de strijd zou aanbinden tegen il TNI en zijn handlangers of hel pers als wraak tegen de door de TNI begane wreedheden Daarentegen zouden K.L politie KNIL BB en alle andere „ recomba overheidsdie-naren met rust gelaten worden De volgende morgen werd Pager barang weer aangevallen en de volgende dag nogmaals Deze laat aanval heeft de tegenstand van de TNI totaal gebroken zodat thans de Dl heer en meester is in Pager barang Duizenden mensen mannen vrou wen en kinderen hebben in haast en paniek hun huizen verlaten en zoe ken thans hun toevlucht in Bala poelang Het BB dat handen te kort komt om hulp te verlenen heeft so ciale zaken ingeschakeld die ter stond 1 ton rijst en 2 kwintaal ge - droogde vis naar Balapoelang zond Volgens berichten zouden zich 500 goed gewapende Dl-mannen in het onderdistrict Pagerbarang bevin den De aanvallen ' zouden zijn on detsteund door troepen Dl uit West Java Het ligt in de kennelijke be Mng van de Dl om de diverse plaatsen stormenderhand met de hip vm de opgezweepte massa één foot één te - veroveren waartoe - « ie aanra / op Pagerbarang ig ees proef neming werd beschouwd Het BB in het onderdistrict Pa gerbarang is intact gebleven de assistent-wedana en het personeel zijn op hun posten gebleven Met uitzondering van enkele desahoof den die uit vrees voor wraak zijn gevlucht zijn de desabesturen in de iesa's gebleven Vice-admi'raal Kist volgt vice-admiraal Pinke op Schout bij napht F J Kist eertijds pl.v.v chef van de marinestaf is per 1 Sept a.s tijdelijk bevorderd tot vice admiraal Vice-admiraal Kist is tevens aangezwezen om vice-admiraal A S Pinke op te vol gen als commandant zeemacht in Jiet Oosten en zal op 1 Sept met de „ Willem Ruys " naar Indonesië ver trekken Zoals bekend werd hij als pl.v.v chef van de marinestaf opgevolgd door conmmandeur A de Booy VLIEGTUIGONGELUK IN DE V.S Dinsdag is in de streek van Spo kane V.S een viermotorig vlieg « lig te pletter gevallen Aan boord toonden zich 15 personen van ye 14 er in slaagden zich met be « ulp van een valscherm te redden Een persoon wordt vermist Familieberichten uit andere bladen Geboren Hendrik J D „ z v Mevr Daudey—Lommen A'dam Frank z v Mevr v d Stadt—Hout en Zaandam Annelien J d v Mevr Haitink — V d Broek A'dam Jeanne M d v Mevr van Hoytema - Nahuys Den Haag Meeuwis M E t - z v Mevr de Lind van Wijngaar "'.' l-Dykstra Scheveningen Verloofd C A ïfipius en H W Kalis Wzn Miadelharnis/Willaa ' on Eng Getrouwd B Corts en Eva M Overduin Leiden P N Vet en Erica Bannier Wasseraar Curt A Ivars son en Regina van Waardhuizen Oa V Zweden Overleden Me ] Antje Bree ™ an 65 j R'dam J de Beer 83 1 Rtom Mr Dr P C Andreae 77 ] Amersfoortj G Dengerink 70 1 Alx '«• Bains J J Snor 83 j Wasae » aar J de Beer 83 j R'dam N ' Katz 56 j Riehen Zwits A Kel Jjnk 54 j A'dam S D O Derksema f J Ede Mej B H Kwarreveld 79 ^ f Velp F W Niegeman 90 j Baarn « vr AH - milers-v Ommeren Heemstede vrn«»S,*"?f ataarde verbaasd naar de mS ^ blikken constructie die daar vrotó " ' P de werkplaats stond en ooki''"'<'S«n ' Wat wat zei u stelt ~ "*' ' lie uitvinding voor "« it meneer Klapper " fögen Altijd maar vragen " riep noem fv^' ^ PP ^"" ongedufdig „ Dat kS ' zich uitvinders-assistent Oe is 7L1 * So^'i « e 0S«n vriend Dit ' ' oala je zéér duideiyk kunt zien De salarissen bij het M.O Leraren besluiten lot georganiseerd overleg Op de algemene vergadering van leraren bij het Middelbaar Onder wijs die gedurende twee dagen te Enschede werd gehouden is breed voerig gesproken over de salaris kwestie Er vvaren in de vergade ring twee stromingen de ene rich ting voorgestaan door afgevaar digden uit Amsterdam Rotterdam en Den Haag stelt krachtige actie voor het hoofdbestuur daarentegen voelt meer voor georganiseerd overleg Met 72 tegen 33 stemmen werd het beleid van het hoofdbe stuur in deze goedgekeurd De voorzitter de heer W de Lange uit Den Haag zei in zgn openingsrede dat de leraren van het M.O evenveel recht hebben op verhoging als de leraren bij het nijverheidsonderwijs Op 9 April van dit jaar is een nieuwe actie ingeluid Voorts moet de aandacht worden gevestigd op „ de zeer grote vertraging in de uitbetaling der „ ontknikkings 5 %" die reeds aan alle ambtenaren om streeks de jaarwisseling werd uit gekeerd Het tekort aan bevoegde leraren is eer vergroot dan verkleind on voldoende salariëring is daarvan een der oorzaken Het streven om de hogere bur gerschool zesjarig te maken wordt door onze organisatie van harte toegejuicht aldus spr Verwacht mag worden dat het schriftelijk eindexamen in Nederland een uit breiding zal ondergaan die reeds voor het gymnasium van kracht is geworden ' Spr merkte nog op dat de cul turele betrekkingen met de leraren van West Duitsland op bescheiden schaal en op voorzichtige wijze worden hervat Bezoek van Neder landse leraren aan Duitse insteUin gen wellicht gevolgd door een tegenbezoek van Duitse zijde zal in de volgende cursus georgani seerd worden ige g ' De noodlotti vergissing In onze editie van Maandag 29 Augustus publiceerden wij een be richt over een noodlottige vergissing van een verpleegster op de operatie afdeling van een ziekenhuis welke de dood van een patiënt ten gevolge had Een bekende Utrechtse medicus verzoekt ons naar aanleiding hier van te verklaren om welke redenen wij 4it bericht hebben gebracht Wfl begrijpen dat wij er niet zijn met te ¦ duiden op het feit dat ' vrijwel alle goed-ingelichte dagbladen ditzelfde bericht opnamen Ook willen wij niet wijzen op de eisen die een goede nieuwsberichtgeving aan de journa list stelt evenmin op de omstandig heid dat door de inmenging van de politie en de Officier van Justitie deze zaak eerlang via gerechtelijke instanties tot de openbaarheid zou zijn doorgedrongen Bij het bepalen van de publicatie waarde van een dergelijk bericht staat bij.ons voorop dat de Neder landse samenleving hecht degelgk en fatsoenlijk is Het werk dat door medici en verpleegsters in deze Ne derlandse samenleving wordt ver richt is zo zeer boven alle lof ver -' heven dat het de openbaarmaking van een noodlottige vergissing onge schokt kan doorstaan ' Wij zouden slechte vrienden van deze Neder landse samenleving zijn indien wij haar haar gelukkig weinig voorko mende feilen niet zouden tonen Juist de wetenschap dat ieder mens even als deze verpleegster in haar vak in een ogenblik van indispositie een fout kan begaan die ernstige ge volgen heeft legt ons de verplich ting op ook op deze fatale momen ten in ' s mensen bestaan de vinger te leggen De mens is er niet minder om De Utrechtse medicus die zo wel willend was ons over deze zaak te interpelleren houde zich er van overtuigd dat wij juist met het oog op de zuiverheid van onze maat schappelijke verhoudingen het ons tot ' n plicht rekenen de ernstige af wijkingen hierin te signaleren Dit is overigens niet de meest benijdens waardige kant van ons vak EEN SCHAATS VAN 1500 JAAR OUD Deense geleerden die op het eiland Bornholm opgravingen doen hebben een benen schaats gevonden waar van men aanneem.t dat zi 1500 jaar oud is en de oudste die ooit werd ge vonden Advertentie ORGANQN OSS niets meer en niets minder dan een vol-automatisch super-mechanisch paard Ddt is het waar wU aan ge werkt hebben van vader op zoon " En terwijl hH dat zei klapte hU boos allerlei luikjes dicht en daar kreeg het grillige metalen gevaarte werkelijk een uiterltjk door dat mis schien in de verte aan een paard zou kunnen herinneren ook al hingen er overal draden btj en staken er vreem de losse knoppen uit De nieuwste „ zittende eend " van de Amerik^.inse iVlarine — De ogen dep kanonniers van het luchtdoelgeschut der Amerikaanse Marine zulten bin nenkort danig op de proef worden ge steld door de gedragingen van de als schietschijf fungerende IVIartin KDM 1 een draadloos bestuurd straalvlieg tuig dat met een snelheid welke bij na gelijk is aan die van het geluid door de lucht raast Tot dusver vormden de met geringer snelheid vliegende draadloos be stuurde gevechtsvliegtuigen het „ le vend " doelwit bij de training van de luchtdoel artlllerlsten der Ameri kaanse IVlarine De Nationale Milltal de Stichting en de Glenn L Martin Co hebben bekend gemaakt dat de productie van een verbeterde uitgave van de als schietschijf dienende zich met hoge snelheid voortbewegende vliegtuigen met terugwijkende ' vleu gels die draadloos bestuurd worden ter hand genomen wordt Geen langzaam bewegende „ zittende eenden " zoals de schietschijven ge noemd worden meer in de toekomst De IVIartin KDM-1 uitgerust met straalmotor beweegt zich op topsnel heid door de ruimte Naar ' n grondwet voor Indonesië Technische commissie benoemd De delegaties van B.F.O en Re publiek hebben een technische commissie tot opstelling van de voorlopige grondwet voor Indonesië benoemd Deze commissie werd reeds aangekondigd in de resulta ten van de Interindonesische con ferentie in Batavia De commissie is als volgt sa mengesteld Voor de Republiek prof Soepomo Soejono Hadinoto en Mohammed Jamin voor de B.F.O mr Mohammed Kosasih Poerwanegara mr Teng Tjin Leng Anak Agoeng Gde Agoeng en Radja Kaliamsjah De B.F.O heeft zich indien zuUcs nodig blijkt het recht voorbehou den nog ' andere leden aan ' te trekken Het ligt in de bedoeling dat de commissie in haar werkzaamheden gelijke tred zal houden met de resultaten die op de Ronde Tafel conferentie worden bereikt Be paalde punten waarover op de conferentie overeenstemming wordt bereikt en die in de voorlopige grondwet moeten worden opgeno men zullen dus eerst na bereikte overeenstemming in de technische vorm van grondwetsartikelen wor den gegoten Geneesmiddelen uil Australië voor de Republiek De consul-generaal van Australië te Batavia Ch Eaton deelde mede dat 40 ton Australische geneesmid delen waaronder atebrine een syn thetisch vervangingsmiddel voor kinine waarvan grote behoefte be staat uit Australië naar Djogja karta zijn verzonden Deze voorraad zal in hoofdzaak worden gedistri bueerd door het Indonesische Rode Kruis in nauwe samenwerking met de Nederlandse autoriteiten De heer Eaton voegde er aan toe dat binnenkort te Batavia nog een zen ding Australische geneesmiddelen wordt verwacht IfEÜILtm'OM EEN vage HERINNERING door NATALIE SHIPMAN 23 Hij keerde zich een beetje af en sprak rustig terwijl hij naar de libellen keek die links en rechts over het water vlogen — Ik vraag mij dikwijls af waarom een beek altijd iets op windends heeft zei hij Er was er net zo een op de boerderij van mijn oom Zij was alleen wat breder zo als het gehele land daar breder en ruimer is en waarschijnlijk was het een doodgewone beek die zich door het bouwland slingerde maar als jongen van tien jaar was het voor „' Wy Klappers " zo sprak Ernest Klapper intussen wij zijn al eeuwen geleden alle andere uitvindingen voorby gestreefd Toen de vader van de vader van de vader van de vader van mvjn vader aan deze uitvinding begon toen was er nog niemand die ooit gedacht had aan een auto Een prul uitvinding die auto Niemand zal meer m een auto willen rijden wanneer het mechanisch paard een maal een feit geworden is Alles be - Nico van der Linden is dirigent Speciale berichtgeving Naar wij vernemen heeft de hoofdstad thans zijn tweede grote orkest gekregen het „ Amsterdams Philharmonisch Orkest " dat reeds aan het einde van deze week zijn eerste concert zal geven onder lei ding van de stichter de bekende dirigent Nico van der Linden Het ligt in de bedoeling van de organi satoren en de dirigent om goede klassieke muziek tot de massa te brengen en zfl zullen daartoe in de „ ApoUo — hal " concerteren welke van een speciaal podium is voor zien en in verband met de accous tiek van zware gordijnen De ApoUo-hal „ in concertvorm " zal plaats bieden aan zesduizend con certbezoekers Het Amsterdams Philharmonisch Orkest is samengesteld uit overwe genid jongere musici die echter allen het conservatorium met goed gevolg doorlopen hebben Velen hunner konden bij de bestaande Ne derlandse orkesten wegens gebrek aan vacatures geen plaats krijgen en stonden voor de keus amuse mentsmusici te worden of werk loos te blgven Voor deze veelal uitnemende musici is de vorming van het Amsterdams Phdlharmo nisch Orkest een uitkomst Maar ook is het een uitkomst voor de talloze oratoriumverenigingen in ons~1artdv die op - ^ enkele H'ttiSondé -* ringen na wegens gebrek aait - éa-menwerking met orkesten een nood lijdend bestaan leden Het Amster dams Philharmonisch Orkest be staat uit 55 man die geheel be langeloos en vol enthousiasme eni ge weken lang op elkaar „ inspeel - Hans Kindler overleden Te ' Watch Hill op Rhode Island is gistermiddag in zijn woning de beroemde cellist en dirigent Hans Kindler overleden zo meldt AFP Kindler die 56 jaar oud was is ziek geworden na een tournee die hij de afgelopen Juni maand door Europa maakte Kindler werd te Rotterdam geboren waar hij zijn muzikale opleiding ontving In 1914 kwam hg naar de Ver Staten en werd solo-cellist bij het orkest van Philadelphia In 1931 richtte hij het Nationale Symphonieorkest van ' Washington op Hij maakte verschillende we reldtournees met het Philharmo nisch orkest van New York en met andere beroemde orkesten mij hetzelfde als het exploreren van de Amazone-rivier Zij glimlachte — ' Wat voor soort jongen was je toen je tien jaar was — Net zoals de meeste jongens.Feitelijk geen bepaalde zijzondereeigenschappen behalve eenzaam heid Jongens van tien jaar zijn ge woonlijk niet eenzaam is het wel?Ik was de jongste — mign moederstierf toen ik nog een baby wasen mijn twee oudere zusters brach ten mij groot Mary de jongste,trouwde toen ik elf was en toenwaren mijn vader en ik alleen Zij wond het grassprietje om haar slanke vinger — Konden jul lie goed met elkaar opschieten — Niet erg Ik heb hem nooitgoed begrepen — ik vrees dat iker ook niet veel moeite voor deed.Hij was teleurgesteld en nogal ver bitterd — hij had leraar willertworden maar hij moest zijn oudersonderhouden inplaats van naar deuniversiteit te gaan en hij eindigdeals winkelier De mensen zeiden,dat hij mijn moeder aangebeden weeglijk RoUagerende kniegewricht scharnieren Top snelheden Vaste ligging op de weg Kruissnelheden " „ Het lijkt me erg knap " zei Panda onder de indruk „ En wérkt die uit vinding nu ook " „ Vragen Altyd vragen AltUd las tig Altijd wat zei je Of het werkt " Ernest Klapper kuchte en besloot op iets zachtere toon „' Wer - ken.^.j ^ eh....i ja bijna " CWordt vervolgd ZEVENJARIG KNAAPJE DRONK LYSOL De 7-jarige Herman Barends uit de Veerstraat te Amsterdam-Zuid vond in het Olympisch Stadion een flesje waaruit htj een slok nam Later bleek dat het flesje lysol be vatte die gebruikt werd als ont smettingsvloeistof voor de toiletten in het Stadion Bg het Haarlem mermeerstationnetje zakte hij plot seling in elkaar en werd in zorg wekkende toestand in het ' Wilhel minagasthuis opgenomen JHNISTER V d BRINK OVER BEVORDERING NEDERLANDSE EXPORT Naar wg van officiële zijde ver nemen zal de minister van Ecpno mische Zaken prof J R M van den Brink 6 September te Utrecht een bijeenkomst houden met ver tegenwoordigers van het bedrijfs leven om mededelingen te doen no pens de maatregelen welke de regering denkt te treffen tot het bevorderen van de export VRIJE PRIJZEN VOOR PAPIEREN ZAKKEN In de staatscourant is een beschik king opgenomen waarbij met ingang van 7 September 1949 de prijzen voor papieren zakken worden vrijgelaten De prösvoorachriften voor zg vet hulzen biyven echter gehandhaafd den " Zij zullen thans uit de op brengst van hun eerste concerten na een dag voorverkoop waren reeds vierduizend plaatsen voor de Apollohal verkocht hun eerste salaris ontvangen Prominente Ne derlandse solisten als Jo Vincent Theo Olof Henriëtte Bosmans Geza Frid en Sam Bril hebben hun solistische medewerking toegezeful Het orkest dat in de nabije toe komst nog iets uitgebreid zal wor den zal bovendien tournee's buiten Amsterdam maken waarvoor thans reeds onderhandelingen gaande zijn Op 15 October zal in de Am sterdamse Gemeenteraad over een subsidie-aanvrage van dit nieuwe orkest worden beslist Het gezelligste zitje van Utrecht LUNCHROOM MQQt ^ * DREESMAItJI * nOND ERD AG Nasi Goreng v Rijst Spiegelei enz 2 ** BamTl ™ Kip met Rijst en Kerrysaus 3 ™ Kip a la Toulouse Rijst 3 «» SateH Ajim 2 '»'' SateH Ëlbi 1 «» Ijs met slagroom vanaf 40 «*• VROOMtDREES^lAW L VIBSTRAAT - tHïlECHT had en dat hij anders geweest was voor zvj stierf Ik ik kan mg niet goed voorstellen hoe hQ iemand aangebeden kan hebben Hij zweeg even — ik vraag mij wel eens af hoevelen van ons onze ouders eigenlijk begrepen hebben — Niet veel zei zij bedaard Toen ging hij voort — Ztjn jong ste broer mijn oom Fred leek in het geheel niet op hem Hij had een grote melkerij en zuivelbedrijf en ik vond het heerlijk daarheen te gaan Zijn vrouw was een grote blonde Zweedse — zg was vroeger zijn huishoudster geweest Het wa ren prachtmensea Als zg er niet geweest wareiv zou ik misschien nog daarginds zitten als winkelier Mijn vader wilde niet dat ik naar de middelbare school gimg Ik ver onderstel dat de psychologen zou den zeggen dat hg ztjn teleurstel ling op mg wrekte Fred hielp mg om op de universiteit té ikomen en na het eerste jaar werkte ik daar voor mijn onderhoud en werkte in de zomer voor hem Ik hield er van Soms denk ik nog wel eens dat ik in mijn hart eigenlijk nog altjd farmer ben Zg glimlachte maar zei niets en wenddde zich ook niet om en na een minuut zei hg zacht — En jij Alden wat was jg vooriemand toen je tien jaar was Haar fijne wenkbrauwen trokken zich samen — Het is vreemd zei hö aarze lend omdat ik ook op een farmwas — en leerde op het plattelandte leven Toen ik nog niet ten vollenegen jaar was ging ik naar eenneef en nicht van mij die dicht bijeen stadje Leathertiy woonden in Indiana en gedurende het eerstejaar — oh neen nog wel langer — had ik er een geweldige hekel aan.Ik was waarschijnlijk bedorven — ik was nooit ergens geweest zon der mgn ouders zonder mijn kin dermeid Ik had over farms gelezenen gehoord en het idee leek myheerlijk Ik dacht dat alles schoonen groot en geurig zou zgn — zo als het bij je oom geweest moetzgn In de kleine pauze die hierop volgde kon hg zgn eigen stem horen over de tijdspanne van zes tien jaren — Het gras en de klaver zullen DE „ GEOOTE BEER " NAAR INDONESIë Het troepenschip „ Groote Beer " zal Vrijdag 2 September 1949 met aflossingsdetachementen van het K.N.I.L de Kon Marine en de Kon Landmacht uit de haven van Am sterdam naar Indonesië vertrekken SULTAN HAMID V NAAR BREDA Sultan Hamid II is voornemens dezer dagen de Koninklijke Militai re Academie te Breda tie bezoeken waar hij zgn officiersopleiding ont ving ÖODELIJKE VAL UIT EEN BOOM „ Ken 61 jarige gemeev''t«'»'erkman te RoernMina - vist in oe «- der lindebomen te Roeriaonrl *^^» nest met duiven te zitten In ïiet halfduister klom hij in de boom om de dieren te pakken Hij viel echter naar beneden en werd zo ernstig gewond dat hy enige tijd la ter oveneed KERK EI » SCHOOL Kerk en Israel Zomerconf De Horst ' Van 16—30 Augustus werd op „ De Horst " te Driebergen vanwege de In ternationale raad voor de Zending van Christenen onder de Joden In ternational Missionary Council on the Christian Approach to the Jews het tweede zomerseminarium gehouden Het eerste was gehouden te Bol dern in Zwitserland Voor deze tweede bijeenkomst waren deelnemers uit Zweden Noorwegen Engeland Frank rijk Italië Zwitserland Duitsland en Nederland naar het bekende centrum van de Hervormde Stichting Kerk en Wereld " samengekomen Als docenten traden op Pvof van Unnik prof Vischer van Montpellier Reverend El -« lison van Londen prol Brillenburg Wurth prof Hulst Rev Kosmala van London prof Lindeskog uit Zweden eo dr H Maas-Heideiberg Vooral de college's over Deuterojesaja en Ro » meinen 9—11 werden met belangstel ling aangehoord zoals uit de discussies bleek Ook de lessen van Reverend Ellison over de practijk van de joden zending wisten zeer te boeien Zondag 21 Augustus was er een kerkdienst in Driebergen waarin ds Grolle voorging en Re'verend Ellison en dr H Maas uit Heidelberg spraken Op Zondag 28 Augustus werd een soortgelijke dienst gehoudert in de Gereformeerde Kerk aldaar Zoals men weet is het werk onder Israël ook in ons land oecumenisch uitgebouwd Leider van de discussie is Pfarrer Brunner de verantwoordelijke man voor dit werk in Zwitserland Een conferentie als deze waarop ge leerden predikanten theologische stu denten en gemeenteleden uit zoveel landen tezamen komen om de vraag stukken van Israël in het licht van de Schrift en in Bijbelse samenhang te bestuderen acht men van onschatbare betekenis voor het herstel van het bijbelse denken en van de fundamen tele betrekking tussen Kerk en Israël Verschijning te Banneux Mgr Kerkhofs Bisschop van Luik heeft te kennen gegeven dat binnen kort in de kerken van het bisdom een brief zal worden voorgelezen waarin de echtheid van de verschij ningen van Maria te Banneux door de Kerk wordt erkend Zoals bekend zou de Haagd Marie by haar verschijning aan Mariette Beco te Banneux verzocht hebben een baseliek op te richten ter ver ering van „ O L Vrouwe der Ar - VOORTGEZETTE VERGADERING GENERALE SYNODE DER GERFORMEERSE KERKEN Dinsdagmorgen is te ' s-Gravenhage de tweede zittingsweek van de Gene rale Synode der Gereformeerde Ker ken begonnen Ds C B Bavinck uit Brussel bracht rapport uit inzake de geestelijke ver zorging van de verstrooide Gerefor meerden in Frankrijk De Synode besloot voor de te openen christelijke school te Sens Fr een be drag van f lO.OOO te voteren Ds W Wiersma uit Oudega Sm bracht rapport uit over een schrijven waarin de Gereformeerde Kerk van Bussum de Synode verzoekt een weg te openen om candidaten die in het buitenland studeren gelegenheid te geven tot het afleggen van praepara tolre examens De Synode achtte een beoordeling van de buitenlandse oplei ding buiten haar competentie waar om zij het voorstel niet kon aanvaar den Ds H ' W H van Andel uit utrecht rapporteerde over het rapport van De putaten voor de opening van het ver band met de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit De Synode keurde de aangeboden conclusies goed Ten aanzien van een schrijven van de Classis Apeldoorn met betrekking tot de Geloofsvervolging in Oost Europa sprak de Synode uit dat zij gezien de bemoeiing van Deputanten terzake thans geen reden zag hier na der op te treden Tenslotte maakte de Synode een aan vang met de behandeling van het Rapport inzake de Kerkelijke Be arbeiding van Doofstommen " zoetig ruiken in de zon De schuren ruiken op dezelfde manier omdat de koeien die dingen gegeten heb ben De melkerij zal ruim en koel zön Door het kloppen van z8n hart heen hoorde hij haar verder spre ken — Maar het was klein en smerigen bedompt Mijn neef en nicht wa ren erg arm weet je Dat was deenige reden waarom zij mij namen — omdat zjj het geld nodig hadden.De kinderen waren helemaal nietvan het soort waaraan ik gewendwas Daar had je Tom die een f rote jongen was vier jaar ouder an ik en Penny een meisje dat een jaar ouder was en Seth die practisch nog een baby was maar hij was een betere hulp in het be drijf dan ik Zg glimlachte flauw tjes Als ik nog denk aan die eer ste dag dat ik kwam Ik stapte uit de wagen en stond hen allen aan te kgken of het dieren uit Artis waren En zg staarde mij aan Ik geloof ook niet dat ze ooit zo iemand als ik gezien hadden Ik nogal mooie kleren aan en ze durf den niet tegen mij te spreken voor hun moeder mij mijn kleren had uitgetrokken en mij evenals Penny in overalls had gekleed Zij sprak verder en in zijn geest vormde zich een beeld van het to neeltje Het slanke ernstige kleide meisje in haar keurige kleren met haar Engelse overjas van Michigan Avenue staande midden o een rommelige boerenerf terwijl een paar schuwe smerige kinderen haar stonden aan te staren En daarna hun onhandige vragen en haar reserve haar eigenaardige manier van kgken — Honora's manier van kijken Het moet verschrikkelijk voorje geweest zijn zei hij Verschrikkelijk niet alleenmaar vreemd Ik moest met Pennyin één bed slapen Ik had nog nooitmet iemand samen geslapen en iklag die gehele nacht wakker Dedekens waren zo zwaar en Pennyrook naar medicijnen Zij lag ookwakker Er was ons verboden omte praten maar zij bleef mg flui sterend vragen stellen tot NichtCallie binnen kwam en haar eenpak voor de broek gaf CWordt vervolgd Overheidszorg voor natuurschoon E EN belang van de eerste orde wat iedereen ter harte gaat althans moet gaan is de zorg — waaronder ook die van de overheid — voor het natuurschoon Over deze materie handelt het boek van mr J W Keiser waarvan wij de verschijning bij Brusse's Uitg Mij te Rotterdam van harte toe juichen Onderwerpen als de groei van denatuurbeschermingsbeweging in Ne derland de wetten en verordenin gen ter bewaring van natuurschoonstedebouwkundige maatregelen ten dienste van het behoud van natuurschoon grondeigendom en schadevergoeding en natuurbescher mingsbepalingen in enige andere landen worden in den brede uitge meten volgens de leek te uitvoe rig zoals schr zelf zegt terwijl de vakman graag meer gegevens zou willen zien " Met de uiteenzettingen van de auteur kan men zich ruim schoots op dit gebied dat voor het volk een levenskwestie is oriën teren Nu dit proefschrift er is hoeft men zich niet moeizaam een weg te banen door talloze rapporten die in hun veelheid de overzichtelijk heid niet dienen „ Het is een schande " aldus begint mr Keiser zijn verhandeling „ dat er in 1949 in een boek over natuur bescherming nog een hoofdstuk moet voorkomen gewijd aan de w e n sen ten aanzien van een natuur beschermingswet Het is een schande dat na de laatste oor log het natuur - en het landschaps schoon reeds op ernstige wijze ge schonden door oorlogshandelingen en houtkap nog aan aanslagen bloot staan " Tegen het soort nihilisme waar mee de natuurbescherming te kam pen heeft trekt schr natuurlijk ook te velde Hij citeert enkele schrij vers o.a Alexander von Humboldt die zegt „ Uberall habe ich auf den ewigen Einfluss hingewiesen wel chen die physische Natur auf die moralische Stimmung der Mensch heit und auf ihre Schicksale an siibt " Mr P G van Tienhoven drukte zich in een rede bij het 25 jarig bestaan van Natuurmonumen ten in 1930 als volgt uit „ De woes te gronden vertegenwoordigen een schat van levensgenieting die niet in waarde is uit te drukken Het genot dat deze gronden aan velen geven wordt in natura genoten maar het is waarde die in zekere zin ook in klinkende munt is uit te drukken " Over de natuurbeschermingsge dachte en haar sociale verbanden brengt schr zeer belangwekkende opmerkingen en constateringen naar voren Een tiitvoerige literatuurlijst is in dit werk opgenomen Advertentie 5430 St IiUCAS ' Beter en lager in prijs Nachtegaalstr 3 Utrecht Ned Hetv Kerk Beroepen te Leiden vac J C van Apeldoorn L Kievit te Putten en vac D Kuilman P Kloek te Windesheim te Harich D Kramer te Roden Aange nomen naar Oosterlittens G Chr van Royen te Bolsward Bedankt voor Breukelen 2e pred pi H Onstein té Lemele Geref Kerken Beroepen te Winterswijk als evang pred J W Dragt te Maarssen Evang Luth kerk Drietal te Tiel H L G Ouwerkerk te Amsterdam J E Bahnmüller te Hil versum en J Gronloh te Deventer XiOOR DE LUIDSPREKER HILVERSUM n — Woensdag avond 18.00 Nws Paul Nero viool 18.30 Wat dunkt U van de mens 19.00 Borrelrekening R A Kuin 19.15 Nws uit Ind 19.30 Jeugd uitz 20.00 Nationaal progr Nws Ork H Spruit Nederl verpozings muziek 20.30 Ned liederen 20.45 De Toppen der Masten hoorspel Stadhouder ' Willem III 21.25 Philh ork W V Otterloo met H Kreb bers 22.10 Ned gedichten 22.25 Kroningsfeesten in 1899 23.00 Nws reportages 23.30 Metropole ork Donderdag 7.00 Nws HILVERSUM 1 — Woensdag avond 18.00 Koren en Korpsen 18.30 Strijdkr 19.00 Nws Chopin 19.30 Actueel geluid Donderdag 7.00 Nws gymn Gigli gebed 8.00 Nws vrolijke 
57e Jaargang No iqi v_y nze Collectie Mantel en Japonstoffen is enorm en exclusief STOFFENHÜIS Hagenouw-De Bruijn ZADELSTRAAT 29 UTRECHT TELEFOON 17064 De Directeur der Gemeente werken van Utrecht zal op 16 September 1949 te 11 uur in het bureau Achter Clarenburg openbaar AANBESTEDEN Het maken van een ge wapend betonbrug over de Minstroom in de weg naar Rhünauwen met bijkomende wer ken Bestek enz k f 3 — ver krijgbaar aan genoemd bu reau en ten Stadhuize afd Nieuw Archief Glad wegsmeltend in de mond met fijne vsniUe smaak Bereid met boter suiker en volte melk in de juiste vethouding Vandaar het luiveie toffee aroma Ieder stukje hygiënisch verpjikt 28 am per 100 gram Uit een exploit van mij deurwaarder van de 31ste Augustus 1949 blijkt dat ten verzoek van Erichs Pauls Janis Straupe wonende te Utrecht aan Vilma Angelika Karklins wonende en verblijf hou dende Latvijas S.P.R Riga Bolderaja Liela iela 18 - 2 C.C.C.P is betekend een vonnis op 22 Juni 1949 door de Arrond Rechtbank te Utrecht Enkelvoudige Ka mer tussen Erichs Pauls Janis Straupe als eiser en Vilma Angelika Karklins als gedaagde bij verstek ge wezen bij welk vonnis tus sen partijen op 1 April 1934 te Riga Letland gehuwd de echtscheiding is uitge sproken H P J KOCKEN Dw VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT GEVRAAGD Flink meisje voor dag of dag en nacht,P.G Aanmelden ' s avonds na 7 u Mevr VA^vT LOON Maliesingel 32 ^ KIOOSTERHOF UTRECHT ^ Laatste vooTsteUing tot sluiting van het seizoen DONDERDAG 1 SEPT Aanv 8.45 u einde 10.10 u ESMOREIT Plaatsk „ De Discus " Oudkerkhof 45 ' s avonds aan het Bureau Télef No 15070 K 3400 Gezocht goed ingevoerd Vertegenwoordiger voor koek en banket Prov Utrecht en Gelderl Pro - visie basis Brieven onder no 103 bur van dit blad AANBESTEDING Op Vrydag 23 Sept 1949 des voormiddags 11 uur zal de ondergetekende namens het Gemeentebestuur van Utrecht in het openbaar aanbesteden in 2 percelen overeenkomstig het Aanbe stedingsreglement W.B Het bouwen van 31 be neden en 6S bovenhui zen in 3 complexen met schuren en bijkomende werken op gew béton funderingen bestaande uit ingeheide pftlen waarover balken en gC ' deeltelijk vloeren op terreinen gelegen aan de Omloop hoek Laan van Chartroise te Utrecht. Perceel I Onderbouw uit sluitend voor leden v d Beton Aannemersbond Perceel II Bovenbouw Bestek en 8 tekeningen ver krijgbaar ten kantore v d arch Willem Arntsïkade 27 te Utrecht tégen betaling van Perc 1 a ƒ 25 — franco p.p ƒ 25.35 Perc 2 è ƒ 25 — franco p.p ƒ 25.35 restitutie op de dag der aanbesteding per onbescha digd stel ƒ 10 — De architect JAN LE CLERCQ STADSSCHOUWBURG Van Zaterd 3 Sept t.m Zaterd 10 Sept elke avond 8 uur LEESUJUK'S ly/ipreyue Diverse soorten APPELS en PER0 te koop vanaf 5 cent I » k.g Deskxmdig gcteeli zorgvuldig geplukt en gf sorteerd. Adres VAN REEK,FruittceJtbednjf Oostbri*Biuinlkseweg De Bit 7,ster"bezetting het succes vanig4 ^ Prijzen van ƒ 1.50 tot ƒ 4 — Plaatsbespreking als ge woonlijk Telefoon 20506 Door de B.A Heer Rechter commissaris in het faillis siement van L C Fasraan wonende te Zuilen aan de H Modedstraat 9 destijds koopman is bepaald dat de termijn binnenwelke de schuldvorderingenmoeten zijn ingediend zaleindigen op de 7de Septem ber 1949 dat de verificatievergade ring zal gehouden wordenop Maandag 3 October 1949 des morgens om 9.30 uur ineen der lokalen van het ge bouw van de Arrondisse ments-Rechtbank te Utr De Curator Mr A LOOTBN Oudegracht 216bis Utrecht HUIS EN ERF TE ZEIST Te veilen op Maandag 5 Sep tember 1949 des n.m om 2 uur in het Café Restau rant „ Buitenlust " te Zeist Montaubanstraat 8a EEN HUIS met erf aan de Jacob Catsstraat 74 te Zeist Aanvaarding en betaling 17 October 1949 Nadere inlichtingen en bil jetten te verkrijgen ten kantore van Notaris A J P MERMANS te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 58 Voorlopig kosteloos Bij vonnis ' van de Arrondis sements-Rechtbank d.d 17 Augustus 1949 is verklaard in staat van faillissement Everardns Gerard Kolfschoten transportbedrijf exploitant wonende te Amersfoort aan de Peperstraat no 191 met benoeming van de B.A Heer Mr H J van Leeu wen tot Rechter Commissa-ris en van ondergetekende tot curator Utrecht 30 Aug 1949 Mr D HAALMAN HUIZEN TE UTRECHT EN JUTPHAAS Te veilen op Vr|jdtig S Sep tember 1949 des n.m 2 uur in het Notarishuis te Utrecht Vlötstraat 26 en 28 Meimo v C«ehoomstTaat 5 Steenstraat 31 en 83 Vlasstraat 14 Hrytstraat 8 Hopakker 56 H J Sehimmelpleia 44 Kerkplein 18 te Jutphaas Aanvaarding en betaling 14 October 1949 Nadere inlichtingen en bil jetten te verkrö^ièn ten kantore van Notaris MER MANS te Utrecht Kromfne Nieuwe Gracht 58 PRIJSOPGAVE De Directeur der Gemeente werken van Utrecht vraagt vóór 16 September 1949 prijsopgave voor Het verbouwen van het paviljoen „ Julianapark " aan de Amst Straat weg te Zuilen Omschrijving enz h f 2.50 verkrijgbaar aan het bu reau Achter Clarenburg 12 VROOM & DREESnAI^I ^ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Hiermede betuig ik mnn hartelijke dank aan alle buurtbewoners kennissen en vrienden voor de belang stelling bij mgn thuiskomst uit Indonesië JOOP EIMERS Marln Ie kl Komeetstraat 28 Utrecht Ondergetekende A v Zan ten bedankt de buurtbe woners van Hagelstraat en Daalsedijk voor hun mede leven bvj zjjn thuiskomst uit Indonesië en het aan bieden van een fiets A VAN ZANTEN Tot onze grote diepe droefheid is na een lang durig geduldig gedragen Ivjden zacht en kalm van ons heengegaan onze onvergetelijke lieve Moeder Behuwd - en Grootmoe'der Mevrouw STIJNTJE APPEL Weduwe van de heer Christlaan de Haan in de gezegende ouder dom van 78 jaar Utrecht Corn de Haan P H de Haan - van Deutekom Utrecht J M D v Amerongen-de Haan J Chr van Amerongen Den Haag G J de Haan I de Haan-Evertsen en Kleinkinderen Utrecht 30 Aug 1949 Neude Sbis Condoleantie-adres Mariastraat 4 De bijzettine in het fa miliegraf zal plaats vin den Vrvjdag 2 Sept a.s op de Tweede Algem Begraafplaats „ Kovels wade " aan de Konings weg alhier te 12.3Ö uur Vertrek van het Diaco nessenhuis Bosboomstr af des middags 12 uur W DE JONG ARTS Marlahoek S hoopt a.s Donderdag zijn praktijk te hervatten P G PRINS Oor - Neus - en Keelarts PRAKTIJK HERVAT Th E Muyzert ARTS tot nadere aankondiging afwezig Voor waarneming bij spoed - f evallen Dokterscentrale elefoon 28000 DrH.W.Stenvers ZENUWARTS is in de maand Septennber niet te raadplegen Mevr Boender hervat 1 Seplember haar praktijk Spreekuur Maandag en Donderdag 3-5 en 7'8 uur Bfflhouwerstraat 1 H.A.Steding ARTS AFWEZIG tot 1 October Voor waarneming Dok terscentrale Telef 28000 J H J van de Vuurst de Vries UROLOOG Kromme Nieuwegracht 19 PRAKTIJK HERVAT TANDARTS Buurma PRAKTIJK HERVAT Dr L B W Jongkees Keel - Neus - en Oorarts AFWEZIG tot 19 September Mevr.CW.Meulenbelt-Jurg LERARES VOOR BEWEGINGSLEER volgens Caesar PRAKTIJK HERVAT Mevr.E.v.6ergen-Voet TANDARTS Mariaplaats 21 - Utrecht en Herengracht 7 - Maarssen hervat 1 September haar praktijk W SMIT ARTS RUnlaan 66 Hervat 1 September de praktijk Dr P H Ronge AFWEZIG tot 1 Oct Waarnemers de Doktoren Bertrand Ten Cate Manks Martens Snijder v Spanje en Wefers Bettink SPAARKAS ONDER STAATSTOEZICHT vraagt DAME-INSPECTRICE niet ben 25 jaar voor Utrecht tegen salaris en onk Bg géén vakkennis korte opleiding Brieven onder no 94 bur van dit blad Heden aanTaag ^ Steno Ned Frans S Duits Engels Mid - | 0I denst.dlpl Typen Boekhouden Avond Mulo A en B Algem Ontw Corr en Conv Ned - Frans - Duits - Engels Secretaris esse Handelsdag en avondopl Hand verbeteren Leraar Steno Typen Mod Bedr.Adm S.P.D Hoofdcorresp Bij werken en controle huiswerk alle scholen Aanmelden Utrecht Ganssen - markt 26 tel 15451 gehele dag Zuilen Marnixlaan 84 ' s avonds 7—9 uur I I ^ i Voor direct gevraagd NET MEISJE of WERKSTER D G WERNSEN Utr weg 204 De Bilt Woensdag 31 Augustus 1949 Te koop of te huur gevr OPSLAGTERREIN groot 20 tot 40 Are met of zonder bebouwing in of omgeving Utrecht Brieven onder no 38 bur van dit blad Leest het lltrechtsch lUieuwsbla FOrrERSTHAAT 2 • UTRECHT VERWEND van smaak moogt U gerust zijn Bij ons maakt V keus Gero Serviezen Luxe Artikelen LANGE JANSSTRAAT tl UTRECHT - TEL 22911 Sensationele VERKOOP Karpetten Dekens Te koop gevraagd voor be legging EEN BLOK MAAND WONINGEN Aanbiedingen met opgaaf van prijs huuropbrengst vaste lasten en ligging onder no 41 bur van dit blad Grote ongeregelde fabrleks partlj w.o zware wollen Wilton Axminster Haar velours en vele andere kar petten in mooie dessins en diverse maten f 35 - f 48 - f 75 - en f 94 - Grote partij prima wollen dekens f 13 en f 14.75 Extra grote ma ten f 19 - Flanellen lakens f 6 Bijzonder voordelig Engelse Axminsters 250 x 310 f 165 - Zeer fraaie Mach Smyrna tapijten 260 X 360 slechts'f 275 - Res tant wollen tafelkleden gr maten f 9 - Enkele coupons lopers halve prijs Verkoop slechts één dag Alléén a.s Donderdag van 10 12 en 2-5 uur GEBOUW C.S.B Kromme Nieuwegracht 39 Utrecht Verkoop alleen aan particu lieren en inrichtingtal deGruyter s Snoepje van de week llfc ^ een zakje met heerlijke versnaperingen IU BIJ AANKOOP VAN Fl 2.50 AAN DE GRUYTER'S ARTIKELEN Aan de GEM MIDDELB HANDELSAVONDSCHOOL kunnen nog LEERLINGEN WORDEN INGESCHREVEN op Donderdag 1 en Vrjjdag 3 September des avonds van 7-8 uur in het gebouw PALMSTRAAT 2Z Ingang Oude Kerkstraat r Verkooplokaal „ LICHTE GAARD " TELEF 12107 - OPGERICHT 1904 By de Wekelijkse Verkoping van a.s VRIJDAG 2 Sept des morgens 10 u zullen worden verkocht EIKEN SLAAPKAMER PIANO KRISTAL en AARDEWERK en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden Te zien Donderdags van l'/j — 4 uur cb des morgens voor de verkoop HANDWEEFSTOF PASTELTINTEN i M E B fl3A5p.m H P J KOCKEN Deurw N.B Goederen voor verkopingen worden iedere dag in ontvangst genomen of desverlangd VIS Deze week dikke levende Bot dikke levende Schol Bakharing Makreel en Vetschar 2 kilo ƒ 1 — Bakbokking en Maatjes haring 12 voor ƒ 1 — DE VISBOKSBR UIT HET ONDIEP Klimopstraat 6 buslijn 7 afgehaald Uitbetaling Zaterdags 9-12 uur GANZENMARKT 16-181 GEVRAAGD een Ie OF 2e BANKETBAKKERSBEDIENDE Brieven onder no 72 bureau van dit blad NIEUWE PUNTEN NIEUWE KLEDING Kledingmagazijn VORST brengt een nieuwe collectie HERENKLEDING en lagere prijzen dan voorheen PRIMA KAMGARBN COSTUMES 2 en 3 délig blauw en bruin streepdessins iiiiiiii(iiiiMiiiiitiiiriiiiii)iriiiuiiiiiiiiiiiPiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiitiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiitiiiiiiiiiiiiriiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiimm 1 LICHT - EN WARMTEINRICHTING i vervaardigd uit onver * woestbaar kunstieder inhoud potlood,penhou der lineaal en viaksum 1 25 er stuk I » | J KERSBERCEN & ZONEN | i vraagt voor spoedige indiensttreding i MeVERWARMINGSTECHNICUS OICTAATCAHIERS gespiraleerd prima hout vrij papier inhoud _ ^ Q 100 bladz OaOO inhoud ^ 120 bladzijden 0.55 1 ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER i i Sollicitaties te richten aan afdeling CV Oudegracht i 1 175 Utrecht met vermelding van genoten opleiding 1 i referenties enz | " ii([tiiimtiuii[iiii[timiiiititiiiitfriiiifr)iiiiiiitiiiriiirlitiiii)ititiiiitiNiiitiiuiitiritmitiin)iliiiiiiriiiitiiiiiitiiiifjNtiiniiitinttiiiii INSTITUUT KAMGAREN COSTUMES in lichte kleuren grijs en beige nu reeds voor ƒ 16.50 Voor corpulente heren hebben wfl KAMGAEBN COSTUMES in blauwe strepen ook CHEVIOT COSTUMES SCHOOLPAKKETi de complete uitrusting voor de scholier SCHOEVERS p.stuk1.60 en 1 '* Wilhelminapark 20 - Tel 12964 2-dellge SPORT - en CHEVIOT COSTUMES ƒ 37.50 f 54.90 EFFEN BLAUW en ZWART KAMGAREN COSTTTMES AANGIFTE SPORTCOLBERTS - BIJPASSENDE PANTALON KAMGARBN STRBBPPANTALONS f 47.20 NIEUWE COLLECTIE WINTERJASSEN TWEEDJASSEN - LAGE PRIJZEN van Nieuwe Leerlingen voor de in September aanvangende opleidingen A SECRETARESSE eenjarige opleiding aansl op5 j middelbaar onderwijs WOLLEN GABARDINE JASSEN blauw en beige verlaagde prijs ƒ 79.50-f 94 — EGYPTISCH LINNEN REGENJASSEN ƒ « l '*" SPORTIEVE REGENJASSEN met rugstukken f 21.50 - ƒ 26.50 - ƒ 32.80 LET OP JUISTE ADRES STEENWEG 9 - TEL 22873 - UTRECHT tegenover de Buurkerk SCHOÖLAGÊNDAi ^ Mulo H.B.S « n Gymnaifum ook dtt jaar a«n aantrekkelijkB inhoud an •(¦ ipaeïal * ^ attraetls ii ar can prijivraaQ ^ C ^ aan dez « agenda varbondsn mat Q.^F^S fraala prijzan per ituk ^^ Allaanvarkoop Vroom & DraMRiann B STENO-CORRESPONDENTE eenjarige oplei ding aansluitend op M.U.L.O of 3-j middelbaaronderwijs C MIDDENSTANDSEXAMEN examen 1950 D DAG - EN AVONDCURSUSSEN in Stenografie,Typen Tachografie Kantooropleiding Boekhou den Nederlands Frans Duits Engels Italiaans,Spaans Maleis Zweeds Handèlscorrespondentie,Conversatie Handverbeteren UTRECHT Spreekuren dagelijks 10—13 2—5 7—^9 Zaterdag 10^4 UT Telegram-adres Nieu \ Telefoon 16 4 31 5 1 Giro 154949 Tien Hi Fatale hyste Hoe de st losbarst V ANDAAG tien jaar | 1 September 1939 be zjjn Blitzkrieg tegen Polei i^elding was van de twee oorlog Joseph W Grigj het begin van het confi crisis welke er heen leit van de Berlijnse staf vi Press Grigg die thans van United Press in Fri memoreert nog eens hoe en de start van de eerste uit de geschiedenis zich oi Om precies 5.45 uur Vi tend van de eerste Septe be^'on de Hellschreiber v ficiële Duitse nieuwsa DBN in het Berlijnse b United Press een procla de Duitse gewapende ma ken welke eindigde met c kening „ Adolf Hitler " „ De Poolse staat " zo „ heeft de vreedzame re onze betrekkingen als b welke ik gestreefd heb en in plaats daarvan een de wapenen gedaan " De Duitsers in Polen w volgd met bloedige terreu het verder „ Er blijft mij middel over om een einc waanzin te maken dan aan geweld tegenover stellen De Duitse gewape zal met harde vastbeslo strijd voor de eer van volk voeren " „ Lang leve ons volk er zo was het slot Reeds was de Duitse r £ nen elk kwartier de proc te schetteren gevolgd „ Deutschland über alle Horst Wessel lied Buiten aan de Unter o in het grijze regenachtij uur zagen we soldatei Duitse luchtmacht kleii ¦ afiveergesehut bemanni geüniformeerde SS'ers e iiemd gestoken stormtroe nen de route van de rijk naar de Kroll Opera p samenkomst van de nazi ten Rijltsdag af te zette Hitler zo hoorden we radio aankondigen heeft uur de Rijksdag in spoed eengeroepen Op datzelfde moment twee Duitse legergroeper lonel-generaal Werner vc kolonel-generaal Geerd stedt over de Poolse gr wijde boog in ijltempo c roemde corridor van Da kend en Warschau bedr Voor de gemotorisei stoottroepen uit raasder duikbommenwerpers v £ waffe de Poolse vliegve rend en de gehele Poe macht vernielend zonder wing of voorafgaande klaring Zes jaar had Hitler < Voorbereid en nu was h In de Rijksdag Om tien uur ' s morg Hitler de Rijksdag bin terwijl 600 bruinhemden ding - sprongen en hun a nazi groet uit lieten se gezicht van de führer w bleek en verwilderd en rauw toen hij uitkreet „ is eindelijk uitgeput " Voor de eerste maal nazi-dictator een groens militaire uniform in pla gebruikelijke bruine swastika - armband „ Niet eerder trek ik Duitse ^^ volkspol militaire i Door het Britse milit van Duitsland is een o publiceerd waarin word • dat de „ volkspolitie " sische ' zone slechts v heeft van een organisat destijd „ Zij is geheel leest geschoeid " aldui klaring De totale sterkte vai politie " — de „ Bereits gewapende reservisten In het Britse overzicli noemd doch volgens re tingen van de Duitse • tussen de tachtig en ' zend man gelegen Volgens het Britse de militaire oefening va politie " in Mei van < gonnen en zal zij in Jan ' volgende jaar voltooic stens twee der hoogstg ficieren van deze in c zone gelegerde politie voormalige generaals v Se leger namelflk de majoor Wulz en Von \ NIEUWE CANADESE SECRETAR D A Bruce Marsha Chef van de buitenland economische afdeling nadese ministerie van > s benoemd tot handels JJen Haag in het bijzo ' andbouw Tot het a yan de nieuwbenoemde tember in dienst tref ook België Luxembur Marken ¦«£&¦••-¦¦ J^^m ^^^^^^ 

Kranten

Ga naar