Utrechts Nieuwsblad vrijdag 22 juli 1949

Oplage 43.000 UTREGHTSCH Directie A M E H N Koemans G de Rhoter Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 1 6 43 1 5 lijnen Giro 154949 VRIJDAG 22 JULI 1949 67ste JAARGANG No 68 Verschijnt dagelijks NIEUWSBLAD Hoofdredacteur H M Koemans Uitgave v/h Joh de Liefde N.V Bureau D r i f t 23 - Utrecht Ab.prijzen ƒ 4.15 p.kw 32 c p.w Onze Koninklijke familie naar Londen ATLANTISCH PACT door Senaat der V.S * bekrachtigd Slechts elf Republikeinen en twee democraten stemden tegen Een historische Prins neemt deel aan international horse show Bevin beklaagt zich over tegenwerking der V,S bij ontmantelmgspolitiek Structuur van V*SJ zal weinig van die der LI*S.A » verschillen Intermdonesfsche conferentie achter gesloten deuren Maandag a^s * einde Londense havenstaking Verrassende GEBODEN kkerij ngruil za-van no "% IE 14 JAAB " / ¥ 1 CM f r UUR ' OHZe vitMOap RT CRAIN UNGAN ALLE l^öi *« JAAR stemming De Amerikaanse Senaat Heeft Donderdagavond het Atlantisch pact met een grote meerderheid geratifi ceerd De uitslag van de stemming was 82 stemmen vóór en 13 tegen Door deze historische stemming beloven de V.S plechtig zich met Canada Groot Bnttanniè Prankrgk en acht andere Europese landen in een alliantie van wederzijdse verde di^ini te verenigen Het pact dat twintig jaar geldig is legt de on dertekenaars de verplichting op ieder lid te hulp te komen op een wijze als zij nodig achten met in begi-ip van het gebruik van gewa pende macht in geval van een aan val op één van hen De meerderheid voor ' t pact is 18 stemmen meer dan de 6i stemmen of meerderheid van twee-derden die volgens de grondwet voor de ra tificatie van verdragen vereist is De V.S hebben nu het pact defi nitief beki achtigd daar hét vol gens de grondwet niet nodig is dat het Huis van Afgevaardigden het pact ratificeert Aan de eindstemming gingen drie stemmingen vooraf De eerste be trof de restrictie dat de V.S niet verplicht zijn volgens het verdrag militaire steun aan andere landen van het pact te verlenen Deze res trictie werd met 74 tegen 21 stem men verworpen De tweede stem ming gold een restrictie die de V.S zou hebben ontheven van iedere ver plichting de veiligheid in het Noord atlantisch gebied te herstellen en te handhaven De uitslag was 84 stemmen tegen 11 voor De derde restrictie werd verworpen met 87 tegen 8 stemmen Hierdoor zou het congres ontslagen zijn geweest van eJke verplichting de oorlog te ver klaren volgens de bepalingen van het verdrag De meerderheid zowel van de repubiikeinse als van de de mocratische fractie steiuide de rati ficatie van het verdrag Slechts twee democraten en 11 republikei nen stemden tegen Na 12 dagen van weinig emotio nele debatten heeft de Senaat alle pogingen Van een handjevol tegen standers om de Senaat er toe te brengen restricties aan het verdrag te verbinden verijdeld en het pact zonder verwijzing of amendement bekrachtigd Het besluit werd geno men in de oude Senaatskamer waar meer dan een eeuw geleden de se natoren discussieerden over de Mon - roe doctrine waarbij de V.S hun sfeer van wederzijdse verdediging uitstrekten over het gehele weste lijke halfrond Lord Ammon uit regermgsfuncties ontslagen Lord Ammon de 76-jarige voor zitter van de Nationale Havenraad die de Britse regering „ gek " noem de toen zij een „ ultimatum " van de raad aan de stakende Londense havenarbeiders verwierp heeft erin toegestemd uit ztjn twee regerings functies te treden Lord Ammon stelde een ontslag brief op onmiddellijk nadat hij een verzoek ontvangen had van pre mier Attlee dat hij zijn twee re geringsfuncties — „ chief govern ment whip " in het Hogerhuis en ' captain of gentleman at arms " in de hofhouding — diende neer te leggen De premier heeft geen bevoegd heid lord Ammon als voorzitter van de Nationale Havenraad te ontslaan wiens plotseling bevel aan de 15.000 stakende Londehse havenarbeiders Woensdag door de regering werd afgewezen Op de massavergadering van de Londense havenarbeiders van he denmorgen is bij resolutie verzocht lord Ammon ook te ontslaan als voorzitter van nationale havenbe drijfsraad Op de vraag „ Is deze oude man geschikt om enig ambt te bekle den " riep men iuid van „ neen " De parlementen van zeven landen hebben thans het Atlantisch pact dat door twaalf landen ondertekend is geratificeerd Het zijn Amerika Engeland Canada België Noorwe gen Luxemburg en IJsland In Italië en Nederland hebben de Tweede Kamers reeds hun goedkeu ring aan de ratificatie gehecht doch moeten de Eerste Kamers nog be slissen Naar men verwacht zal de Franse Nationale Vergadering het pact gedurende het komend week einde bekrachtigen Het Deense par lement heeft de regering geautori seerd het pact bij de ondertekening te ratificeren zonder stemming in de volksvertegenwoordiging Toch moet de formele ratificatieverkla ring nog afgelegd worden De Por tugeese Nationale Vergadering zal ÏMaandag a.s stemmen Acheson de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken zeide ten zeerste voldaan te zijn over de ratificatie Deze kwam na maanden van heftige discussie van het Ame rikaanse volk en weken van onder zoek en debat van de Senaat „ Ik ben er zeker van dat niet slechts de Senaat doch het gehele Ameri kaanse volk de betekenis van het pact en zijn invloeden op de wereld vrede begrijpen De beslissende aard vèin de Senaatsstemming toont de wereld duidelijk de beslotenheid van het Amerikaanse volk zijn volle aandeel bij te dragen tot de hand having van vrede en vrijheid " aldus Acheson Lagerhuis'dehat over de chaos in Duitsland Churchill heeft in het Britse La gerhuis onthuld dat hij te Casablan ca ogenblikkelijk zijn houding moest bepalen tegenover de door Roosevelt geëiste onvoorwaardelijke overgave van alle vijanden Churchill zeide dit naar aanlei ding van de door Bevin de minister van buitenlandse zaken geuite crl tiek dat de geallieerde eis tot on voorwaardelijke overgave verant woordelijk was voor de na de oor log in Duitsland aangetroffen chaos waarin de bezettingsautoriteiten geen wet geen gezag en geen en kele verantwoordelijke Duitse func tionnaris tegenover zich vonden Churchill verklaarde dat Roose velt de eis tot onvoorwaardelijke overgave bekend maakte zonder hem te hebben geraadpleegd Of schoon de Britse premier ervan overtuigd was dat zijn kabinet er tegen zou hebben geadviseerd was hij van mening dat Engeland „ in zijn groot bondgenootschap met loyale en machtige vrienden aan de overzijde van de Oceaan zich moest schikken " Bevin zeide dat htt nooit met deze frase zou hebben ingestemd als Churchill hem deze als lid van zijn kabinet tijdens de oorlog had voor gezet Hij beschuldigde de Verenigde Staten er van dat zij hem bij zijn ontmantelingsprogram hebben te gengewerkt „ Eerst nam Amerika een bepaald standpunt in dat het vervolgens veranderde " zo zeide Bevin „ Het benoemde toen commis sies van onderzoek en kwam toen met een volkomen ander voorstel " Bevin wees op de verantwoorde lijkheid die Engeland heeft ten op zichte van België Nederland en Frankrijk die allen door de Duit sers onder de voet waren gelopen en hg geloofde niet dat het ont mantelingsvraagstuk alleen uit een oogpunt „ van modderige zakenpoli tiek kan worden benadert " Churchill antwoordde hierop dat hg toen het Amerikaanse plan-Mor - Parade van de beroemde Spahls de Algerijnse ruiters die belmoren tot de scliilderaohtigste en meest krijgsliaf tige troepen van de Franse Armee Hun fraaie vurige paardjes zijn lo scherp afgericht dat zij op bevel van de ruiter zich onmiddellijk neerleg gen en aldus voor de berijder een na tuurlijke borstwering vormen Twmlïg jaar geëist legen Abetz IJe openbare aanklager heeft te Parijs 20 jaar dwangarbeid geëist tegen August Abetz Hitlers ambas sadeur te Parijs Het was een moeilijke taak aldus de aanklager om tegen „ deze avonturier die in de politiek ging " een straf te eisen doch tenslotte wist Abetz wat er in Frankrijk ge beurde en stemde hij hiermede m Hij was verantwoordelijk voor het roven van Joods bezit massa-depor taties van Joden en Franse arbei ders de arrestatie van gijselaars en het voorstel om de vroegere minis ters Mandel Blum en Reynaud dood te schieten KONINGIN BESCHERMVKOTJWB KONINKLIJK ZANGEBS - VEBBOND H.M de Koningin heeft het be schermvrouweschap aanvaard van het Koninklijk Nederlands Zan gersverbond gevestigd te ' s Her-togenbosch genthau voor de ontmanteling van Duitsland naar voren werd ge bracht het er niet mee eens was „ Ik kan echter dit zeggen dat als men met een vijand in een strijd op leven en dood gewikkeld is men heel anders tegenover hem staat dan wanneer hij teneer ligt en om erbarmen smeekt " Het debat tussen Bevin en Chur chill werd voortgezet over de Raad van Europa nadat Bevin gezegd had niet te geloven in de mogelijk hei £| om volgende maand op de con ferentie van Straatsburg enige kwestie over Duitsland's toekomst te bespreken of te regelen Bevin keide dat de zaak met gro te voorzichtigheid behandeld moest worden Indien men er te Straats burg echter in kon slagen de oude vete tussen Frankrijk en Duitsland te doen eindigen dan zou er een groot werk volbracht zijn Churchill antwoordde dat hij hoopte en vertrouwde dat wan neer niet slechts in de Assemblee doch in de Raad van Ministers de wens wordt geuit een breed stand punt in te nemen en wijde speel ruimte te laten aan de Assemblee Bevin zich niet als de voornaamste tegenstander hiervan zou opwerpen ontwikkeling De stakende Londense ha venarbeiders hebben heden morgen eenstemmig beslo ten Maandag het werk te hervatten Tevoren werd bericht dat het zg „ Uitsluitingscomité " de aanbeveling had gedaan het werk Maandag a.s volledig te hervatten Het comité wordt door de stakers „ uitsluitingscomité " genoemd De arbeiders weigerden namelijk de an dere schepen te lossen hoewel hun werkgevers zulks gelastten De werkgevers noemden de actie een staking hoewel de arbeiders be weerden „ uitgesloten " te zijn Het dispuut heeft 25 dagen ge duurd en kwam heden tot een ver rassend einde toen de arbeiderslei ders bovengenoemde aanbeveling deden Door de staking werden on geveer 15.000 man uit het werk ge houden De aanbeveling werd op een mas savergadering waaraan ongeveer 7.000 arbeiders deelnamen gedaan De arbeiders applaudisseerden tóen medegedeeld werd dat de Canadese zeeliedenvakvereniging de staking in Engeland afgelastte Genoemd vakverbond gaf oorspronkelgk de aanleiding tot de staking Leden van de Canadese zeelieden vakvereniging zouden de schepen die Canada tot bestemming hebben zelf behandelen Het doen der bovengenoemde aan beveling viel samen met de rege ringsorder tot deportatie van de drie buitenlanders die gisteren op het Londense vliegveld aankwamen De drie buitenlanders w.o een Ne - Conferentie over hel Nabij'e Oosten begonnen Ernest Bevin de Britse minister van buitenlandse zaken heeft gis teren de conferentie van Britse di plomaten en vertegenwoordigers in het Nabije Oosten geopend Men zal van gedachten wisselen over de Britse politiek in het licht van de politieke en economische ontwikke ling in het Nabije ' Oosten De con ferentie zal tot Dinsdag a.s duren De aanwezigheid op de vergade ring van veldmaarschalk sir Wil liam Slim chef van de imperiale generale staf en andere stafchefs doet Londense waarnemers vermoe den dat één van de eerste onder werpen van bespreking de strategi sche positie van het Nabije Oosten aan de verbindingswegen tussen de delen van het Gemenebest zal zijn en dè belangrijke plaats die het ge bied inneemt tussen het communis me van het Oosten en de democratie van het Westen DE MEESTE STUCADOORS WEER AAN ' T WERK Van onze Haagse redacteur Hoewel de E.V.C alle rnoeite doet om het vuurtje nog gaande te houden is het enthousiasme van de stakende stucadoors haast ge blust De meeste van hen zijn weer aan het werk gegaan en wel op de loonregeling door rijksbemidde laars vastgesteld derlander worden op een politie bureau vastgehouden en zullen later op de dag per vliegtuig uit het land worden gezet De Nederlander die uit Enge land wordt uitgewezen is de heer J F Blankenzee bestuurslid van de bij de BVC aangesloten Neder landse bond van zeevarenden Gesprongen olieleiding veroorzaakte brand Energiek ingrijpen voorkwam ramp In het olieregeneratiebedrijf van de n.v Handelsmaatschappij Poortens dijk te ' s-Gravenhage is een brand uitgebroken die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien doch die door het snelle en energieke ingrijpen van de Haagse brandweer spoedig was be dwongen Het vuur ontstond toen de olielei ding tussen een stoomltetel en een olietank sprong De snel wegvloeien de olie vate vlam zodra zy de open branders onder de stoomketels had bereikt Een stoker probeerde nog wiet een schuimblusapparaat liet vuur te keren doch tevergeefs Spoedig stond het stookhuis in lichte laaie Gelukkig slaagde de brandweer - er In om de gesprongen olieleiding naar de olietank die 6.000 ' liter olie bevat te af té sluiten anders zou de brand waarschynliik een enorme omvang hebben genomen Nu is voornamelijk het stookhuis zwaar beschadigd Alles is er zwart geblakerd De vloer ligt bezaaid met stukken steen en neergestorte dak binten Temidden van deze rokende en dampende chaos stond de stoom ketel en liet aan alle kanten met sis send geluid stoom ontsnappen De brandweer die met drie autospuiten het vuur bestreed was nog geruime tijd bezig met het nablussingswerk EX-KONING PETER IN BOIVm Ex-koning Peter van Joego-Slavië is uit Venetië te Rome aangekomen waar hij enkele dagen zal verblijven Koningin Juliana verricht de officiële opening van de nieuwe zender van de VV'ereldomroep te Lopik — De vorstin tijdens het uitspreken van haar rede V.l.n.r de heer L Neher directeur generaal der P.T.T H.M Koningin Juliana Mr Arn d'Ailly burgemees ter van Amsterdam voorzitter van de stichting Radio Nederland Wereld omroep en mr L A Kesper commis saris voor het Radiowezen Links De Nederlandse Vllegtulgenfabrlek Fokker hield ter gelegenheid van haar 30 jarlg bestaan een drukbe zochte receptie in het paviljoen Von delpark te Amsterdam Prins Bernhard bracht het koninklijk besluit mede waarbij aan de Fokker fabrieken het praedicaat „ Koninklij ke " werd verleend De Prins overhandigt het document aan de Directeur van Fokker Ir P Vos Groeiend verzet m Oost-Duitsland De Berlijnse correspondent van het Britse blad „ The Times " meldt dat de „ verzetsbeweging " in de Rus sische zone van Duitsland in de laatste maanden aanzienlijk is toe genomen Alle berichten wflzen er volgens hem op dat het verzet tegen het communstische bewind sterker wordt en hij ziet meer dan een toeval in het feit dat het bestuur en het politbureau van de Socia listische Eenheidspartij in een ver gadering in Oost-Berlijn hebben besloten de eigen organisatie te verstevigen en te zelfder tfld het nationale front uit te breiden VITESZLAV NOVAK OVERLEDEI ^ De vooral door zijn „ Slowaakse Suite " bekend geworden Tsjecho Slowaakse componist Viteszlav No vak is dezer dagen o'p 78-jarige leeftijd te Skuteo Oost-Bohemen tengevolge van een hartaanval over leden De tweede dag van de Interindo nesische conferentie speelde - zich af achter gesloten deuren Premier Hatta fungeerde ais voorzitter op de zitting van Donderdag waarop verder zal worden beraadslaagd over het leggen van een basis voor de toekomstige politieke en finan ciële structuur der Verenigde Sta ten van Indonesië Het fundamentele verschil tussen de richtlijnen van Federalisten en Republikeinen ligt hierin dat de Fe deralisten streven naar een sterke Senaat en een invloedrijk uitvoerend bewind terwijl de Republikeinen voor alles grote bevoegdheden wen - 25 Italiaanse padvinders zijn In Mi laan per motor gestart voor een trek tocht door Europa met eindbestem ming Oslo Waarschijnlijk zullen zij ook Nederland aandoen Een der padvinders is uitgerust met een radio ontvang - en zendapparaat ZAANDAM'S BURGEMEESXEB LOKX PROCES UIT De burgemeester van Zaandam W Thomassen heeft zich een dezer dagen op het strand te Heeinskerk laten be keuren Hij was gaan zwemmen op dat gedeelte ' waar liet bij politieverordening verboden is Hij wil tracliten de ver ordening gewijzigd te krijgen aange zien vele Zaankanters van dit deel van het strand gebruik plachten te maken Grootste Engelse ruiterfeest hcogtepunt van het seizoen Onze correspondent te Londen meldt ons heden Op initiatief van Z.K.H Prins Bernhard zal een Nederlandse rui - ter équipe deelnemen aan het groot ste Engelse ruiterfeest de jaarlijk se International Horse Show welke van heden af een gehele week In het White City Stadium wordt ge houden De prins zal ook voor de eerste maal in het concours uitko men en wel met zgn paarden „ For mat " en „ Bex " In twee dressuur proeven en met „ Veronlque " in het amateurspripgconcours De Nederlandse équipe zal be staan uit J H Jurgens chef d'équipe die niet zal meerijden ka pitein J Gruppelaan met de paar den „ Random Harvest " „ Masta " en „ Alvestoke Peter " M van Loon met „ St Hubert " en „ Piccolo " P G Vos met „ Franklin D " en „ Countess " en B J J M Arts met „ Rocket " De Nederlanders zullen De 26-jarige graaf van Harewood heeft zijn verloving bekend gemaakt met de 22'jarige pianiste Marlon Stein De graaf die een zoon is van wijlen Lord Lascelles Earl of Hare wood en prinses Mary van Engeland zuster van de huidige Britse koning moet voor zijn huwelijk toestemming hebben van koning George omdat hij een kans maakt zij het eerst op de elfde plaats de Engelse troon te be stijgen Benjamin Britten stelde tij dens een concert de talentvolle pia niste aan graaf van Harewood voor blijkbaar met de verhielde verreiken de gevolgen sen voor het door het volk te Mezen Huis van Afgevaardigden Uit de uitwisseling der plannen zoals die thans heeft plaats gehad valt op te maken dat de politieke structuur van de Verenigde Staten van Indonesië die van de Verenigde Staten van Amerika zeer nabg komt De voltallige vergaderingen van de interindonesische conferentie zullen voorzover zij de Djogja worden gehouden plaats hebben onder voorzitterschap van Moh Hatta terwijl in de vergaderingen te Batavia Sultan Hamid voorzit ter zal zijn aldus werd in de ver gadering van Dinsdagmiddag be sloten Er werden voorts drie commis sies ingesteld een staatkundige commissie een economisch finan-ciële commissie en een veihgheids commissie Deze commissies Zfln onmiddelltjk aan het werk gegaan en daar van daag een voltallige vergadering der delegaties kan worden ver wacht zou nog Donderdag verslag worden uitgebracht aan de agenda commissie over de eventueel be reikte accoorden De nog hangende kwesties zouden dan te Batavia worden besproken Republikeins blad verboden United Press verneemt uit Bata via dat het Republikeinse week blad „ Madjallah Pekerdja " naar vandaag officieel is gemeld door de Nederlandse autoriteiten is ver boden op grond van verheerlijking van de guerillastrijd nadat de re dactie drie waarschuwingen in de wind had geslagen Over het treinverkeer Djogja — Semarang meldt de correspondent van Aneta dat het treinvervoer van regeringsgoederen bestemd voor en afkomstig uit de Republiek is vrijgegeven De goederentreinen veranderen te Moentilan van loco inotief de Nederlandse locomotief wordt verwisseld tegen een Repu blikeinse locomotief en omgekeerd terwijl een gelijk aantal goederen wagens wordt overgegeven door de andere zijde HANDELSBESPREKINGEN TüS SEN NEDERLAND en de SOVJET ZONE VAN DUITSLAND Een Nederlandse handelsdelegatie is besprekingen begonnen met de Duitse economische commissie te Berlijn Volgens een officiële woord voerder van de Nederlandse militai re missie betreffen deze onderhan delingen het sluiten van een han delsovèreenkomst tussen Nederland en de Sovjétzóhe van Duitsland de strijd aanbinden tegen Engel»na Ierland en Frankrijk in het spring concours om de Prince of Wales cup Verder komen ziJ individueel uit in de wedstrijd om de King George V gouden wisselbeker An dere deelnemende landen zijn Bel gië en Spanje De Engelse favoriet van het tour nooi is luitenant kolonel Llewellyn de winnaar van het vorige jaar H.M de Koningin en de Prin sessen Beatrix en Irene zullen met de Prins meekomen De Koninklijke familie wordt in de loop van de dag te Londen verwacht Zij is he denmorgen in twee vliegtuigen van Soesterberg vertrokken en keert Vrijdag 29 Juli naar Nederland te rug De Koninklijke Familie zal haar intrek nemen in een der grote ho tels Het verblijf is echter volko men particulier Er ziJn geen of ficiële ontvangsten of bezoeken De International Horse Show is elk jaar dè grote gebeurtenis op het gebied van de ruitersport Men zal het paard in zijn vele verschij ningsvormen kunnen bewonderen want honderden paarden van aller lei soort zijn er bijeengebracht Men vindt er vertegenwoordigers van de beroemdste rijscholen van Engeland en het contingent en daarnaast de bescheidener deelne mers van het Engelse platteland De show is een der hoogtepunten van het Londense zomerseizoen welke in alle kringen de grootste belangstelling trekt De liefde voor het paard is in Engeland immers onbegrensd Paardenfestijn zonder weerga Het wordt ook nu weer een paardenfestijn zonder weerga Een deel van het programma is gewijd aan de jeugd Aan de galoppeer en springwedstrijden voor kinde ren zal o.a prinses Alexandra het dochtertje van wijlen de Hertog van Kent deelnemen Het bericht dat ook prinses Bea trix en prinses Irene nieraan zul len meedoen is echter onjuist Ook paarden die „ voor hun brood werken " zijn niet vergeten Er is een speciale parade van beroemde trekpaarden en ook van minder beroemde namelijk doodgewone die hun leven plegen Ie slijten voor melk - en bakkerskarren Tenslotte zorgen de voor dezegelegenheid typisch uitgedoste Lon dense kramers met hun ponnies enezeltjes en vrolijk geschilderde wa gentjes voor een heel bijzondereatmosfeer Dê met „ paarlen " be stikte costumes van een aantalhunner de vrouwen bovendienvoorzien van enorme struisvogel veren op hun glinsterende hoofd tooi behoren sinds jaar en dag totde Londense folklore De horse show eert het paard deftig ofarm TERECHTSTELLING VAN HAIGlI OP 10 AUGUSTUS De terechtstelling van de ter dood veroordeelde moordenaar van de weduwe Durand John George Haigh is voorlopig astgesteld op Woensdag 10 Aug in de Wands worthgevangenis te Londen De ver oordeelde krijgt op zijn minst tien dagen tgd om beroep aan te teke nen VLIEGTUIG NEERGESTORT IN ENGELAND Een Amerikaans vliegend fort is Donderdagavond te Walton Salts bil Wisbech Cambridgeshire neergestort Wrakstukken werden meer dan een halve myl van elkaar gevonden Twaalf inzittenden van het vliegtuig redden zich per para chute Eén man br3,k een been Massa-ontslagen in Japan duren voort Nadat vorige week 20.000 Japan se spoorwegarbeiders hun ontslag hadden gekregen weet het Engels bureau „ Telepress " tlians te mel den dat de komende dagen opnieuw 63.000 spoorwegmannen hun ont slag zullen krijgen In totaal zullen nog 100.000 man ontslagen worden De Japanse rgeering heeft echter besloten de massa-ontslagen bij ge deelten door te voeren aangezien men bevreesd is voor onrust in het land Het vriest op hoogvlakte van Pengalengan Het droge weer op de hoogvlakte van Pengalengan dat gepaard gaat met eèn felle koude ' s nachts heeft nachtvorsten veroorzaakt die voor de theeplanters een ^ ote schadepost betekenen daar de aan getaste oppervlakten geruime tijd uit de productie moeten worden genomen PATIENT VAN „ KOTA INTEN " MAAKT HET GOED Naar wij vernemen maakt de pokkênpatiënt van de „ Kota Intên " die in een Rotterdams ziekenhuis is opgenomen het uitstekend Zwakke wind en vrij warm Weersverwachting van ' t K.N.M.I te De Bilt geldig tot Zaterdag avond Minder warme nacht met liler en daar tijdelijk nevel of mist Overigens droog weer en op de meeste plaatsen perioden van zon neschijn echter met een kan » op enkele verspreid optredende buien Zwakke wind en dezelfde of Iets hogere temperaturen dan van - daag Zon Opgang Maan opgang 4.47 ondergang 20.45 1.24 ondergang 19.48 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 22 Juli 1949 57e Jaargang No 68 UTRECHTSC Wij gingen op reportage met de Utrechtse waterpolitie Dr A Simons overleden Hier ter stede is overleden op 73-jarige leeftijd dr A Simons oud-controlerend geneesheer voor Utrecht van de Rijksverzekerings bank De teraardebestelling zal plaatsvinden Dinsdag a.s om 13 uur op de Tweede Alg Begraaf plaats te Utrecht Vooraf ' n krachtig bord llinthcrj^tsoepi met vlees en vet gemakketijli en goedkoop ' jinihorst 22ct y / j '^¦"^"" J(^Soepen lig '"''^'"^« W Het beste « va < U op tafel kunt brengen I Haar werk is uitgebreid want er wonen en werken er velen op * t water Opsporingsregister doel goede diensten Woningbouwprobleem m gemeenteraad ^ Bouwplan op meest juiste wijze uitgevoerd '^ Uit het jaarverslag van de „ Jaarbeurs " Deelneming neemt eerder toe dan af Van een redactrice Bö de Kanaalweg te Utrecht in de buurt van de bekende sluizen ligt een drijvend politiebureau het centrale punt van een van de twee districten waarin de dienst van de politie te water een onderdeel vaji de Rijkspolitie gêsplit&t is Als landrót ben je geneigd niet zoveel aandacht aan die politie te water te besteden Bg het woord politie denk je aajn mannen die in het belang van de veiligheid van het verkeer waarbvj je dan in je egocentrische gedachtengang al leen het wegverkeer betrekt er iets op tè|:èn hebben als je achter lichtje van je fiets niet brandt of indien je hoger op de maatschap pelijke ladder bent geklommen in teresse voor je rfl - en nummerbe wijs hebben Maar als je dan een kaart van Nederland voor de dag haalt dan zie je een hele hoop blauwe rechte of kronkelende Ignen en grote blauwe vlakken Die lijnen zijn de waterwegen f evormd door rivieren en kanalen e grote blauwe vlakken van de meren zijn dè verkeerspleinen van het waterverkeer of de ontspan ningsplaats voor spelevarende land rotten Op déze wegen die In drukte niet ónder doen voor die van het wegverkeer moét 66k orde zfln moeten de verkeersregels ook na geleefd worden mogen de mars kramers van het water de parle vinkèrs óók hun waren niet tegen te hoge prijs verkopen en moet de schipper evenals de chauffeur op de weg óók z^jn papieren hebben Het drijvend districtsbureau van de waterpolitie is nog slechts en kele maanden in gebruik en toen we in dit bureau eens een kijkje gingen nemen aanvaardden we direct de uitnodiging om er een keer met de waterpolitie „ op uit te trekken " Qéheél in stijl Het politiebureau is voor de wa terpolitie geheel in stijl Het is een groot eenvoudig en kraakzindelijk woonschip waarover de districts commandant kapitein H E Over beek het bevel heeft En zo varen we dan met de mo torboot van de politie over enkele van die rechte blauwe l^nen die je op de kaart ziet Eerst over de smalle lijn van het Merwedekanaal een weg die op de Voorstraat lijkt smal en druk Aan de kant zitten de henge laars in het zachtschijnend zonne - Verliessaldo f 231.608 In de te Utrecht gehouden jaarver dering van de Kön ver tot het houden vah Jaarbeurzen in Nederland heeft de voorzitter dr F H rentener van Vlls singên mededelingen gedaan over de stand der bouwplannen en over de vooruitzichten van de a.s najaars Beurs De Jaarstukken over het 32ste boekjaar i Jan.-3l Dec 1948 werden goedgekeurd De periodiek aftredende leden van het algemeen bestuur werden herko zen In plaats van mr D U Stikker werd gekozen prof mr B C Slotema ker te ' s-Gravenhage Aan het jaar verslag is het navolgende ontleend de verlies - en winstrekening geeft een to taal aan lasten van ƒ 2.284.991 en aan baten van f 2.249.038 zodat deze reke ning sluit met een nadelig saldo van f 35.953 De balans geeft een telling aan van ƒ 964.544 De bezittingen welke voor f 535.058 op de balans paraisseer den werden met f 217.308 vermeerderd voor aanschaffing en uitrusting van verschillende stand en dienstgebouwen op het terrein Croeselaan Na afschrij vingen bedraagt het saldo der bezittin gen ƒ 412.400 Het totale verliessaldo is thans ƒ 231.608 groot Het verslag constateert dat de drang tot deelnemmg aan de Jaarbeurs eer der toe dan afneemt Nog verkeert de Jaarbeurs In de on gunstige positie talloze nieuwe aan vragen te moéten afwijzen Steeds weer ziet ztj zich genoodzaakt on de vele dringende verzoeken tot uitbrei ding harer oude deelnemers in nega tieve zin te reageren Moge de zo uiterst noodzakelijke uitbreiding spoe dig verwezenlijkt worden opdat de Jaarbeurs in staat worde gesteld haar voor het gehele bedrüfsleven zo onont beerlijke taak op de juiste wijze te vervullen " aldus het verslag tje met aandachtige blik naar hun dobber te staren Een lange sleep trekt voorbö „ Die derde heeft geen naam " zegt bootsnièn v Eegen We zijn er in middels al voorbij maar opper schipper Smit draait om en vaart langszij De motorboot van de politie vaart even vlak tegen de boot aan en de bootsman stapt over Even daarna verschijnt een vers gelakt plankje op de roef met de naam van de boot en van de eigenaar „ Hij had pas een nieuw plankje gelakt de lak was nog nat " wordt ons verteld Een boekje dat voortdurend wordt geraadpleegd is het opspo ringsregister Niet dat men door middel van dit register notoire boeven denkt te vangen maar het komt nog « wel eens voor dat een schipper een boete hem door de kantonrechter opgelegd niet be taald heeft er op hopend daA h^j door zijn steeds wisselende ver blijfplaats deze straf ' zal ontgaan Een zwemmer die zit op het kleine roeibootje achter vastge bonden aan een enorme vracht boot krijgt een wenk van groeps commandant Stellingwerf eraf te gaan en laat zich dan ook onmid dellijk in het water zakken We varen langzaam verder Tel kens worden boten aangeklampt " worden papieren onderzocht o.a dê charters waarop vertrektiid van de boot is aangegeven en de vracht en controleert men of het aantal knechts voldoende is Naar gelang de inhoudsmaat van de boot moeten de schippers één twee of soms nog meer knechts aanstellen Vrouw als stoker Het verbaaat de politie niet té vernemen dat verschillende schip pers hun vrouw als knecht hebben aangesteld of haar tot „ stoker " hebben benoemd Uw verslaggeef ster moest even aan het idee wen nen doch daar het - verschijnsel veelvuldig voorkomt verwonderde het de politie natuurlijk niet Deze mensen van de waterpolitie zijn nagenoeg allen zelf op het wa ter opgegroeid weten hoe ze met het schippersvolk moeten omsprin gen en zyn niet streng maar ge moedelijk We varen tot even voorbij Maars sen en terug Dam verlaten we deze waterweg die bflna te smal is voor drie boten naast elkaar We gaan het Amsterdam-Rijnka naal op een brede maar eveneens druk bevaren waterweg Daar is evengoed politiecontrole noodza kelijk evenals op — laten we zeg gen — de nieuwe verkeersweg Utrecht — ^ Den Haag Brand in bunker Op het sportterrein aan de Thór béckelaan juist bij de grens van Utrecht en Zuilen staat nog steeds eea oorlogs souvernir een bunker die door de jeugd vaak als speel gelegenheid wordt gebruikt Gis teren tegen het vallen van de avond puilden plots dikke gele rookwolken uit de ingang en en kele gaten die een belangrijk deel van het terrein als het ware ver duisterde Politie en brandweer waren vrij spoedig ter plaatse en met een slang op de waterleiding werd het vuur dat niet zichtbaar was gedoofd waardoor ook spoe dig de verduistering was opgehe ven Het is niet ' onwaarschijnlijk dat de rommel die zich in de loop der jaren daarin opgestapeld heeft door de jeugd is aangestoken èn vlam heeft gevat Gevonden voorwerpen Bril autowieldop Studebaker kwartiermuts rose kindervest ledéren por'eteuille Inh visacten hoofddoek washandje met zeep ledige damestas boekje etaleren en plakkaatschilderen geboortebewijs J J Vos kinderarm bandje met bl steentjes overall dub bele fietstas Inh bl regenjas popje gouden broche met kettinkje gummi kinderlaas fototoestel in tasje groene en rode autoped enige portemonnaies met geringe inhoud Terug halen bureau Waterstraat 52 Geopend op werkdagen van 13 tot 16 u Daar wordt de schipper van een grote boot langszij gevaren Het blijkt dat een of andere onverlaat zich tegenover de politie van zijn naam heeft bediend waardoor hij onverdiend in het opsporingsregis ter voorkomt „ Maak er nou werk van ik heb er telkens last mee " zegt hij ter wijl hij héél eventjes ' n beetje wan trouwig naar die juffrouw kijkt die naast de politieman staat „ As U he *- niet doet schrijf ik naar Rommo ' verklaart hij en dóet zijn pruim van achter zijn linkerkiezen achter de rechterhelft van zijn gebit Deze opmerking verbaast de po litie zelfs De schipper vin-dt ook blijkbaar enige toelichting noodza kelijk want nadat hfl nog eens ge zegd heeft „ doe het nu want ik schrijf naar Romme " voegt hij er trots aan toe „ ik ben propagan dist van de K.V.P " De politie stelt de man gerust en excellentie Romme zal wel geen brief van een verbolgen schipper behoeven te ontvangen Op een andere boot is een schip per die in het opsporingsregister stond net enkele dagen tevoren op een andere boot overgegaan Het district Noord dat het ge hele gebied benoorden de grote ri vieren omvat is in drie afdelingen verdeeld waaronder de afdeling Utrecht de provincie Utrecht be slaat Overijssel en Gelderland bo ven de grote rivieren Nrd-Holiand ten Zd van Amsterdam en het Nrd.-Zeekanaal Zd Holland boven de grote rivieren en een gedeelte van het IJsselmeer IJsselmeer controle Tijdens het visseizoen is om de visstand op het IJsselmeer op peil te houden een intensieve controle bij de visserij vnl paling en snoek baars noodzakelijk Er moet ge let worden op de maaswijdte van de netten of de vissers in het be zit van visacten en de nodige ver gunningen zijn enz Bn het is in het eigen belang van de vissers dat daar zo af en toe streng moet worden opgetreden De afdeling Utrecht bestaat weer uit vijf groepen nl Zwolle Harderwijk Utrecht Spaarnedam en Reewijk allen weer onderver deeld in posten Zo heeft de groep Utrecht waarvan groepscomman dant H Stellingwerf het hoofd is nog posten in Loosdrecht Loenen en Ouwerkerk aan de Amstel Loosdrecht is een post die het vooral in de zomermaanden druk heeft ' En als het tijdens wedstrijden flink waait heeft de politie handen vól werk met het redden van zeilboten die in de strijd met de elementen ten onder zijn gegaan Het werk van de politie te water Is uitgebreid want een groot ge deelte van het Nederlandse volk woont op het water of vindt er zijn werk en als dat niet het geval is dan zoeken ze er hun vertier A.ls er ook zoveel blauw op de Nederlandse kaart te vinden is BIJ DE FOTO'S Boven De politleboot ligt naast een grote vrachtboot Bootsman v Eegen is overgestapt Op de politleboot staat groepscommandant Stellingwerf en achter het stuurrad opperschipper Smit Foto U.N - Hofland Midden De taak van de waterpolitie Is uit gebreid Opperschipper Smit kijkt de visakte van een hengelaar na die met twee hengels aan het vissen was De zaak blijkt In orde te zijn Foto U.N - Hofland Vluchteling uit Hoenderlo na jacht in Utrecht gearresteerd Gistermiddag tegen vijf uur Is de Utr politie er na een wilde jacht oVer het Vreeburg en door Wijk C in geslaagd J W aan te houden die zich schuldig had gemaakt aan ver duistering van een portemonnaie en oplichting van een rijwiel dat hij uit een stalling had gehaald De portemonnaie had hij op de open bare weg gevonden en daarin het regu van de rijwielstalling Op aan wijzing van een burger zette een inspecteur toen de acht;ervolging in daarbij later geassisteerd door een agent Erj zijn aanhouding gaf de man een valse naam op Het bleek dat hij ontvlucht was uit de Stich ting Hoenderlo De dader werd naar het bureau Tolsteeg gebracht en ter beschik king gesteld van de Justitiële Dienst Geen spreekuur — Wethouder H A Bekker houdt a.s Maandag nog geen spreekuur Weth H V d Vliat houdt Zater dag 23 Juli geen spreekuur Gistermiddag kwam de Utrechtse gemeenteraad bijeen ouder voor zitterschap van burgemeester Jhr Mr C J A de Ranitz In deze vergadering werden de geloofsbrieven van de 39 nieuw be noemde leden van de raad in han den gesteld van een daartoe samen gestelde commissie van onder zoek Zonder h.st keurde de raad de Groepscommandant Stellingwerf en bootsman v Eegen kijken in het op sporingsregister na of de eigenaar van de sleep die voorbij vaart daar niet In voorkomt Foto U.N - Hofland Klanken van de toren Voor de vele vreemdelingen die thans in Utrecht zijn heeft het Dom plein thans wei een speciale bekoring want ' e avonda vinden ze de Kloos terhof als spelplaats voor de middel eeuwse stukken die De Ghesellen van den Spele " daar opvoeren en gris teravond kreeg de voorstelling nog een muzikaal voorspel door het caril lonconcert op de Domtoren waar Chris Bos de klokken liet musiceren Op fiit historische plein ziet en hoort vreemdeling en stadgenoot de oude tijden herleven De decors toren kerk en kloosterhof staan kant en klaar en de moderne mens hoeft daar maar weinig aan toe te voegen om een on moderne sfeer te scheppen Wanneer de klokken klinken komt inderdaad het hedendaagse ver van ons af te staan Ze wekken de verbeelding waarop door het middeleeuwse spel dat wacht tot de klokken zwijgen wordt voortge 3 ponnen Chris Bos gaf gisteren van acht.tot negen uur de welluidende metalen bewoners van de Domtoren werk en door zyn optreden in de speelkamer deden ze hun werk goed De meeste stukken voor carillon zyri bewerkingen Oorspronkelijk voor de beiaard geschreven muziek is er niet zo veel Zo troffen we ook op het programma van Chris Boa de na men van de uit de literatuur bekende componisten aan wier werken thans een „ luchtige " en „ hoge " vertolking kregerr De uitvoeringen door deze kloTc kennist hebben een duidelijk profiel De grote lijn der composities is in zijn vertolkingen alt^d uitstekend te volgen Rustig spel laat Chris Bos horen een spet dat zich aanpast bij het ka rakter van het instrument Ver beneden hem dwalend over hetplein gingen of stonden de groepjesluisteraars In vele talen werd erover deze muziek op de w^ind gespro ken De muziek spreekt immers ookin alle talen E B MULO-EXAMENS aAn de MULO te Utrecht zijn ge slaagd voor het diploma A J A U P Baartmans C Schouten H A de Jongh E Ph Knipper R Schmidt M J Snooy J Koppert P c Bes F K Bals F T v d Heiden Sllen te Utrecht B G van Doorn Maarssen J H Derlts Maarsse veen B Bijlsma Zeist B T Nieuwen dijlï G Stehouwer E Work alles te Driebergen W Veldhuizen A P Vos E J IJzendoorn A Pieferse H R Quint J v Rheenen M Helsloot JAP Kam perman C C van Leersum H A Oos terbeek H Kamphuis A F van Lin gen A Nlienhuis Mt Duiveman A Ja cobs D M Ubinic Bfandje in afval — Gisteren rukte om 18.33 uur de Utr brandweer uit voor een brandje in een partll afval onder een auto dat door de baldadige straatjeugd was aangestolten voordracht goed tot het aangaan van een geldlening groot een mil lioen gulden Voorts werd goedge keurd de bouw van een transfor matorhuisje en 9 bergplaatsen aan de Balkstraat De heer Oly AR sprak hierover zijn vreugd ^' uit maar hij vestigde de aandacht van B en W er op dat bö de handeldrij vende middenstand groot gebrek aan bergruimte is Wanneer er nog eens zo'n ver geten plekje in de stad voor een dergelijk doel in aanmerking komt hoopte spr dat deze gereserveerd zou kunnen worden voor bergruim te voor de middenstanders Naar aanleiding van de voordracht be treffende de overneming en restau ratie van werf - en kluismuren tus sen de Sta-dhuisbrug en de Viebrug opperde de heer Swane Kath enkele juridische bezwaren Wethouder Bekker Kabh merkte in zijn antwoord op dat het hier niet over de werven gaat doch over de werfmuren De heer Swane repliceerde en gaf als zijn oordeel te kennen dat de werven wel degelijk een rol van betekenis spelen Na enkele redactionele wij zigingen werd de voordracht ten slotte zh.st goedgekeurd De heer Hagoort A.R stel de bij de behandeling van de voor dracht betreffende de bouw van enige woningcomplexen de vraag of B.'en W wel voldoende maatre gelen treffen om aan de schrijnende woningnood het hoofd te bieden Spr zeide geschrokken te zijn van de toestanden die er op het ogenblik heersen Hoe staat het met de goed keuring van de plannen en wanneer zijn de woningen gereed Spr heeft de indruk gekregen dat het met de bouw niet vlot het tempos is naar spr gelooft zeer traag en wat de woningbouw betreft maken stad en provincie Utrecht vergeleken bij andere plaatsen en gewesten j een ongunstig figuur en hij toonde dit met verschillende cijfers aan De heer Hagoort vroeg vervol gens of het niet gewenst zou zijn de woningbouwverenigingen te ani meren om plannen gereed te maken om deze dan gezamenlijk uit te voe ren Aan bouwvakarbeiders behoeft er geen tekort te bestaan want vol gens spr werken 1200 Utrechtse arbeiders buiten de stad Deze kun nen dus gemakkelijk in Utrecht worden te werk gesteld De heer Jan C de Haas Arb kon zich met de zienswijze van de heer Hagoort volkomen verenigen en ook de heer Ultzen Comm verheugde zich er over dat de heer Hagoort zich thans over de woning bouw zorgen maakt Spr vond het alleen jammer dat de heer Hagoort vroeger nooit een lans voor de wo ningbouw heeft gebroken toen spr reeds de urgentie daarvan heeft be pleit De heer Hagoort maakte hier de opmerking dat hij in deze ver gadering uit naam van zijn fractie genoot de heer van Erven sprak die deze middag verhinderd was Wethouder Bekker Kath be antwoordde hierna de sprekers en zeide dat het bouwplan volkomen en op de meest juiste wijze is uitge voerd Wanneer er moeilijkheden ontstaan ziJn deze niet te wijten aan B en W doch bij de andere in stanties wij weten soms pas in Maart waar wij aan toe zijn met de toewijzingen voor het lopende jaar Reeds nu ziJn B en W doende voor de toewijzingen voor het volgende jaar Wij kunnen niet meer doen dan wij mogen en bovendien de ter reinen zijn door onze enge begren zing zeer schaars Wat de industrie woningen betreft zeide spr dat de gemeente daarvoor grond heeft be schikbaar gesteld de industrieën moeten zelf de woningen bouwen Na re - en dupliek werd de voor dracht tenslotte z.h.st goedgekeurd De voordracht tot beschikbaar stelling van een crediet voor de aanleg van een speelplaats bij de zwemmrichting aan de Liesbos gaf de heer Stekelenburg Arbeid aan leiding zijn vreugde hierover te uiten Spr vond het echter jammer dat deze speelplaats zo ver buiten de Rivierenwijk ligt en hij betwij felde daarom of er een vereniging gevonden kan worden die zich met het toezicht op deze speelplaats zal kunnen en willen belasten Wethouder Bekker merkte óp dat men toch zal trachten een vereni ging hiervoor te animeren slaagt men daarin niet dan zal getracht moeten wórden dit toezicht op an dere wijze te verkrijgen De voordracht werd z.h.st goed gekeurd Namens de daartoe ge vormde commissie deelde de heerJan C de Haas mede dat de ge loofsbrieven van de 39 nieuw be noemde raadsleden in orde warenbevonden " Tenslotte werd mej M G M Ver meulen benoemd tot lerares in de lich oef aan het Sted Gymnasium ' Advprtpntl ^> ibiï'rÜP * baojp ^ STOKPAARDJES SCHEERZEEP f^g „ De Gelaarsde Kat " Openlucht-opvoering i'n Fort Blauwkapel „ Wind en weder dienende zal o.I.v Rien Nout en Cezs Griffioen op Za terdag en Zondag 31 Juli een open luchtspel ten tonele worden ge bracht in de onmiddellijke nabijheid van de stad Utrecht nl in Fort Blauwkapel Joke Steenhoff schreef in op dracht een geheel nieuwe bewerking van „ De Gelaarsde Kat " Het resultaat van haar werk overtof de verwachtinge Zonder het oude sprookje geweld aan te doen zonder terecht te komen in een kwasi-sprookjessfeer schreef zij een tekst die aldus de leiders van het spel uitmunt door vlotheid en prachtige kansen biedt aan het toch altijd graag gewilde spectaculaire element Het spelersmateriaal is voorna melijk gerecruteerd uit de bewoners van Tuindorp Het ligt in de bedoe ling voor alles aandacht te schenken aan de dictie en zuiverheid van uit drukking De regie wordt gevoerd met behulp van een Sonofil of zgn draadrecor der waardoor de executanten zich zelf tijdens de repetities kunnen be luisteren en fouten en tekortkomin gen onmiddellijk en objectief kun nen waarnemen Natuurlijk wordt niet uit het oog verloren dat een openluchtspel ook een kijkspel moet zijn Het blijkt echter in de practijk maar al te dik wijls dat het volle accent wordt ge legd op het visuele terwijl vergeten wordt dat ook het verstand zijn eisen stelt en de geest zich amuse ren wil in een tekst die met inner lijke spanning op krachtige en in telligente wijze tot uitdrukking wordt gebracht De regisseurs heb ben echter ten doel gesteld in dit spel van Joke Steenhoff een harmo nische een held te verwezenlijken waardoor het zien en horen een vol lediger genot ' zal betekenen De Vlaamse schilder Ko Sameel werd bereid gevonden verscheidene uren van zijn tijd af te staan hfl dingt mee m de eindkamp om de Prix de Rome voor het ontwerpen van het decor en eèn deel der cos tuums welke worden vervaardigd door eigen krachten In dit spel komt een speelse mui zendans voor en een koor van maaiers boeren en pachters De mu ziek hiervoor werd geschreven door Jan Smit Enkele vervoersmaatschappijen zullen het publiek op de best moge lijke wijze van dienst zfln met een goede vervoersmogelijkheid Het spel begint om negen uur en is afgelopen tegen half twaalf 70-Jarige aangereden — Bij het over steken van de Donl^ere Gaard werd de 71-jarige vrouw A V te Utrecht aan gereden door de 15-jarlge wlelrijder A H w eveneens uit Utrecht Beiden werden tegen de grond gesmakt met het gevolg dat de wlelrijder zijn knie schijf brak en de vrouw een bloeduit storting in hêt rechter-kuitbeen opliep De slachtoffers werden voor behande ling naar het Stads - en Acad Zieken huis vervoerd BENOEMINO BIJ BAAD VAN BEROEP Bij K.B is benoemd tot plaats vervangend lid van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht prof mr G J Wiarda hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ UTRECHT — Geboren Johanna E d.v H J Stomp en A A Nag tegaal Springweg 149 Wilhelmina d.v W V Daalen en G C de Graaf Voetiusstraat 4 Peter F M z.v J J W Levens en M H Kruij.sen N Ravenstraat 23bis Albertus A M z.v J G V d Werve en A H C V d Steen Catharijnesingel 33 Adriaan zv H Kortenhoff en C J V d Ham A Matthaeuslaan 40bis Hendrina M d.v A J Vermeulen en G Bouwman Schalkwijkstraat 9bis Johannes O z.v H W Bre dewoud en Th j Versluis H v d Helststraat 4 Maria d.v C A Ingen en M A C Hutjens A v Leeuwenberghstraat 21 Everardus C M z.v C Siteur en A S Zwa nenburg Fl Heermalenstraat 6 Antoon z.v A Caverlé en C M Nieuwendijk Spoorstraat 3 Getrouwd A J Franken en L Kars W A Dimmendaal en B J M van Everdingen Th H Lut ters en E van Heiningen K Bos en M C van de Sanden A Vermeulen en M J Jochems P Taalman en A M Bemelmans A E J Bodde veld en W v Husen A Mooij en A Faber J P Gemen en R S W Haars J Jurrius en C Arlar C v Leur en L Gantevoort C Klaren beek en A H Befendse J Rijn bergen en W C van den Berg A M Jongerius en C Th Rans dorp J A M Snippert en J van den Bol J C Plaman en G Steen huisen A H Verhoogt en J C Pluim D Veldhuijzen en A M A Oldenhof K Legué en Ch Olthof Overleden C M Nieman wed V J SwagerSj 80 jr Maliestraat 8 MAARTENSDIJK — Geboren Henrietta A d v Boelema — de Klerk Ondertrouwd J H van Pelt en A W de Boer B Boshuis en P G de With E Michon en M J Pouw Gehuwd N Dekker en G Sommer Overleden C van Barneveld 56 j Getrouwd L J Correljé en C A Heidinga N A Wellens en M T E Giezen M J Hatzmann en M A W H E Venzelaar P Koole en M J van Ogtrop H Nagtegaal en M M Boa huis ZUILEN — Geboren Jan z v den Uljl—Bijman Michal z v Sén—Hoo genboom Maria J d v Broekman — v Rooijen Cornelia d v Oltj—v Ringe lenstein Maria P d v v Achterberg — Kuil Louise H C E d v v Bek — v Donkelaar Gerrit H z v Wilhelmij — Hartog KAASMARKT UTRECHT Aanvoer 55 partijen kaas totaal 20.489 stuks wegende 14.603 kg Prijzen eerste kwaliteit 1,69—1.74 Tweede kwaliteit 1.60—1.68 Handel flauw terwijl ir J W Niermans werk tuigk ing werd benoemd tot direc teur van de te stichten Gem Mid delbare Techn School voor de Me chanische Technologie mmm VRIJDAG N.V HUIS 19.30 uur V.V.V Muziek festival SCHOOL MARNIXLAAN 19.30 uur Tentoonst Jeugdwerk Buurtver Geuzenwijk KLOOSTERHOF 21 uur Ghesellen v d Spele Lanseloot v Denemerken en Den Buskenblaser ZATERDAG FORT BLAUWKAPEL 14 uur Ver Tuindorps Belang „ Bobbertje Bloed worst " Gez Siem Nieuwenhuizen FORT BLAUWKAPEL 19.30 uur Idem „ Baron Kneut " N.V HUIS 18 uur Muziekfestival V.V.V KLOOSTERHOF 21 uur Lanseloot CADICLUB 20 uur Spelavond SCHOUWBURG 20 uur De Komedian ten De Model-echtgenoot " JAARBEURS 21 uur Volksbal BIOSCOPEN Voorst ' om 14.30 18.45 en 21 uur Zondag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CITY Kleine Melodie uit Weenen met Paul Hörbiger en Maria AndergaSt alle leeftijden FLORA t.m Zondag De Trlompf der Doodskoppen 14 jaar OLYMPIA Conchlta met L Carletto en Inkyinoff 14 jaar REMBRANDT 14.30 uur Sneeuwwitje alle leeftijden 18.45 en 21 uur De strijd om de Atoombom 14 jaar SCALA Margie met J Crain en O Langan aile leeftijden VREEBURG Ridderii van het Zwaard L Parks en E Drew 14 jaar FlLMAC nieuws alle leeft 10—23 uur SPOORBIO Gevarieerd programma 10—23 uur TENTOONSTELLINGEN ST CATHARIJNB CONVENT Ten toonstelling Nederlands Zilver 1600 — 1800 10—17 uur Zondag 14—17 uur GAL MODERNES Tentoonst Voor lichtingsdienst Marine werving CENTR MUSEUM 10—16 uur Werk leden Kunstliefde VREEBURG 12—24 uur Kermis ABSTEDERDIJK 32 14—22 uur „ Artl bus " KENNISGEVING Verordening op Logeerinrichtingen Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat ter Secretarie der Gemeen te kamer 6 ter lezing voor een ieder gedurende S maanden is neder gelegd het besluit van de Raad dier Gemeente van 9 Juni 1949 tot vast stelling van een Verordening op Logeerinrichtingen. Utrecht 22 Juli 1949 Burgemeester en Wethouders van Utrecht De Burgemeester C J A DE RANITZ De Secretaris J DE LANGE ZUILEN De sirene loefde maar er was geen brand Gistermldag werden talrijke inwo ners van Zuilen opgeschrikt door het geloei van dé brandweer-sirene en ook in het noordelijk deel van Utfecht was deze goed te horen Velen vroegen zich af waar de brand zou zijn en m-'n kreeg de indruk dat het nog ai ernstig was want naar gelang van de omvang van het vuur wordt het aantal loei tonên bepaald en dat waren er vrij veel Een onderzoek wees echter uit dat de brandweer aan het oefenenwas en wilde nagaan hoeveel tijd ernodig was om van de brandweer ka»,zerne naar de oefenplaats te komen.Er was dus geen brand We vragen ons echter af of het nfet nuttig zou zijn wanneer de brandweer tevoren kennis gaf van het feit dat zij op een zeker uur de sirene zou laten horen Want we kunnen ons voorstel len dat velen die familieleden heb ben werkzaam In een der industrieën van Zuilen toch wel eèn weinig onge rust worden en opschrikken als zij de sirene horen gaan iSCHCEPSTUIMirËElM Aldebaran Taooradi—Engeland pass 21 7 Las Palmas Alhena Buenos Aires Rotterdam pass 21-7 Fernando Alkaid 22 7 van Lorenzo Marguez te Belra verwacht Annenkerlc Rotterdam Brisbane 22 7 te Port Soedan Congo stroom 21 7 van Daltar naar Bissao Delftshaven 22 7 van Sassundra te Freetown Erinna 21-7 van Pladjoa n Manilla Etrema 21-7 van Shellhaven naar Curagao Farmsen 21-7 van Bre men naar Lulea daarna Rotterdam Grootekerk 21 7 van Port Elisabeth n East Londen Ittersum Rotterdam Basra 22 7 te Aden Java 21-7 van Limhamn naar Antwerpen Joh van Oidenbarneveit A'dam — Java pass 21-7 Socotra Lombok 22-7 nog - te Bombay Loosdrecht 21-7 van Bona naar Balti more Mataram Batavia—R'dam pass 21 7 13 uur Pantellarla Mod.1okerto R'dam—Java 22 7 te Genua Muider kerk 22 7 van Takoradi te Cotonau - Nigerstroom West-Afrika-A'dam 21-7 van Las Palmas Rijnland 21-7 van Amsterdam te Hamburg Salatiga 21-7 van Soerabaya te Cebu Saroena 21-7 van Pladjoe naar Miri Siberoet Rot terdam—Java 22 7 te Port Said Som melsdijk New York — Java 22-7 te Aden verwacht Sloterdllk Java — New York 21 7 van Colombo Stad Am hem Rotterdam—Genua 22-7 te Gibral tar verwacht Stad Haarlem 22-7 van Lulea te Emden verwacht Stentor 21 7 van Beirouth te Alexandrië Ta lisse 22 7 van Banjoewangi naar Pa naroekan Tarakan Java — New-York p 21 7 Gibraltar Themisto Huelva—Rot terdam p 21-7 Ouessant van ' t Hoff Beira-Baltimore 22 7 te St Vincent Waterland Amsterdam—Buenos Aires 22 7 te Montevideo verwacht Zuider kruis pass 21-7 7 uur Gibraltar 25-7 v.m te Rotterdam verwacht Ziipen taerg Rotterdam—Savona pass 21-7 Gi braltar Nagekomen soheepstijdingen Arendskerk 1/7 van Rotterdam naar Hamburg Akkrumdyk 21/7 van Tampa naar Vera Cruz Algenlh Antwerpen Pernambucö pass 21/7 St Vincent Alpherat 21/7 van Phila delphia naar Norfolk Antonia 17/7 van Singapore te Bangkok Axeldilk 22/7 te Havana verwacht Boissevain Baires — Yokohama 22/7 te Santos Chama 19/7 van Pladjoe te Singapo re Dordrecht 22/7 van Ijiverpool ts Las Palmas Ena 22/7 van Alexan drië te Suez Joost van den Vondel 21/7 van Narvik naar Rotterdam Molenkerk Japan — Rotterdam pass 21/7 Messina Ovula 17/7 van Cebu te Miri Pr Alexander Hamburg — Mon treal 21/7 900 mül O.N.O van Belle Isle Pr Johan Willem Friso 22/7 van Hamburg te Antwerpen Pr Willem II 21/7 van Rotterdam te Sagua Le Grande Pr Willem III Quebec — Ant werpen 21/7 480 mül West van Va lentia Rynkerk Rotterdam^Japan 21/7 van Port Soedan Stad Haarlem 22/7 van Lulea te Emden Stad Maas tricht verm 22/7 van Bona naar IJmulden Tiba Antwerpen — Buenos Aires 21/7 te Montevideo Veendam 21/7 17 uur van New York naar Ha vana Zeeland 22/7 van Charleston te Baltimore WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Keulen 0.65 — 0 Ruhrort 1.50 4.0.01 Lobith 8.37 — 0.03 Nymegen 6.17 0,02 Arnhem 6.44 — 0.02 Eefde 1.58 — 0.01 Deventer 0.83 — 0.02 BCrgha ' ren 39.76 + 0.06 Belfèld 10,80 — 0.02 Grave beneden 5.04 — 0.01 Vreeswijk 0.02 — 0.04 LIth 0.19 + 0.01 Waterhoogten Wcerdsluls UTRECHT 22 Juli — Bovenkant sluis 31 cm + NAP Benedenkant sluis 36 cm — NAP OEN korf zer christeli Romeihse verove trokken om zich an de gebieden woordige Duitslar uitmoken trollen die zich nog in < atadium van oniw De Romeinse ges lus verhaoji hie „ Germania " Ten beschaaidheid vi maanse volken v < vermeldt hij het U niet eens een tea verschijnsel verv aard Romein mei zeer beschaaaid < der hoogste uitin lijke persoonlijkhe een vrij man bij ttolatenschap kon goed Romeins b zonder het maken overleden zijn o vaak niet anderf testament op te t ging van de door de regeling dei verster Eerst onder inv nieke recht d.i Kerk ontwikkeld maanse landen bij testament over beschikken Aan ' slechts z g besc causas d.w.z voordele van de instellingen Latei ment zich uil tot bate van particuli wij die thans kent Het Burgerlijk ' art 921 dat êen erft ingevolge de niet bij teslamer Onze wetgever < in beginsel de d.i de vrijheid on zijn vermogen te dit beginsel niet geldt omdat enk < schikkingen in hel leving of ter bei paalde personen boden zijn kan n ze wetgever de te Art 922 von 1 boek deiinieert he verklaring van l dat na zijn doo welke verklaring kan worden her definitie zorgvuld merken dat zij ze leerd Hij zal ber deze definitie het beperkt tot beschi mogen Dit heeft « telijk gedaan daa andere beschikkii de nalatenschap ' hebben hierbij t < benoeming van ee deriarige kinderei die de ouderlijkE over deze kindere aan regelingen < en crematie van schot alsmede on stelling van het voor wetenschapi verder oan de bi executeurs-testami sonen door de e met opdracht vtfoi zijn beschikkingen Niettemin blijve beschikkingen wc ment kan treffen ' het vermogen In 1 in twee soorten I erfstellingen en lei Een erfstelling i waarbij men een tot erfgenaam of i noemt Deze erfg € erflater op in zijn actief en passief c gedeelte daarvon derde etc Hun r dus dat zij onmid < lijden de oveiledei waardige rechten opvolgen zonder d gang verder enige maliteii wordt ver Het legaat is waarbij men óf in • goederen óf een h soort bepaalde go bespreekt Denk aan legaten van < effect en aan leg men Deze lega erflater niet van dellijk bij diens c besprokene doch gifte en uitkerinc sprokene aan de Tenslotte zü m dat tot de kenme ment behoort d Tot zijn dood kan zijn uiterste wils of gedeeltelijk in herroeping hoop kei iets te veriell Mr I In ons jongste ¦ den we een repc zondere wetens van de bekende loog Dr W E c In het bijzondei met bloembollen stralen waren I ten Inmiddels I zoeker gelukt tulp In Nederlai experimenten ir zoveel belangstc de wetenschapi daar begonnen I gen te Imiteren len we een e staand artikel 17 Het had dan letje en veel to Maar nu wisten J roen de Blaet en 3 Waar ze naar het terybriejje moeste Winkel van Loetje Fokko Plopke He ] nun het adres te Zo ziet ge vi intussen onderwi " hoe men met ge 
gang No 68 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vn'jdag 22 Juli 1049 57e Jaargang No 68 Eerste atoomtulp '' in Nederland verkregen Discriminatie onzer belangen in Interessante nota Duitsland Koninklijk bezoek aan kamp ^^ Agoon '' Vele linker handen werden geschud V.V.V Muzlek - A^f Id.30 uur Buurtver ur Ghesellen v V Denemerken AG 14 uur Ver Bobbertje Bloed-'ieuwenhuizen 19,30 uur idem Muziekfestival ir Lanseloot elavond r De Kómedlan - genoot " VolkSbal ' EN 45 en 21 uur 8.45 en 21 uuT uit Weenen met aria Andergast De Triompf der r net L Carletto r ur Sneeuwwit.ie en 21 uur De 3om 14 jaar J Grain en G an van het Zwaard r 14 jaar leeft 10—23 uur rd programma LLINGEN DNVENT Ten - ids Zilver 1600 — dag 14—17 uur Tentoonst Voor le-werving — 16 uur werk r Kermis 14—22 uur „ Arti " iVING eerlnrlchtingfea Vethouders van algemene ken ie der Gemeen zing voor een landen is neder m de Raad dier 1 1949 tot vast / erordening op 949 pVethouders van • gemeester DE RANITZ retaris LüiNGE loeide een brand talrijke Inwo ichrikt door het er-sirene en ook van Utrecht was ïlen vroegen zich i zijn en m-^n iet nog al ernstig ¦ van de omvang het aantal loei waren er vrij Dek wees echter aan het oefenen hoeveel tijd er e brandweer-ka * Laats te komen ld er af of het nfet ïer de brandweer n het feit dat zij sirene zou laten len ons voorstel amilieleden heb I der industrieën een weinig onge rikken als zij de HlMtEN — Engeland pass ia Btienos Alres ' ernando Alkaid rquez te Beira k Rottex'dam — Soedan Congo ar naar Bissao Sassundra te 7 van Pladjoa n van Shellhaven n 21 7 van Bre rna Rotterdam Port Elisabeth n m Rotterdam lava 21 7 van rpen Joh van 1 — Java pass 21-7 nog - te Bombay Bona naar Balti / ia—R'dam pass ia Mod.iokerto 3enua Muider 3di te Cotonau rlka—A'dam 21 7 iland 21-7 van rg Salatiga 21-7 3u Saroena 21-7 Siberoet Rot Port Said Som - Java 22 7 te • dijk Java—New nbo Stad Arn la 22 7 te Gibral aarlem 22 7 van wacht Stentor Alexandrië Ta ïwangi naar Pa ava — New York p to Huelva—Rot nt van ' t Hoff e St Vincent j—Buenos Aires 5rwacht Zuider • Gibraltar 2S-7 pwacht ZÜpen ina pass 21-7 Gl - iepsttjdtngen van Rotterdam • umdyk 21/7 van Cruz Algenib lucó pass 21/7 21/7 van Phila Antonia 17/7 ngkok Axeldijk acht Boissevain 2/7 te Santos 3joe te Singapo an Liverpool te 1/7 van Alexan ^ van den Vondel lar Rotterdam Rotterdam pass 17/7 van Cebu t © Hamburg — Mon ï.N.O van Belle n Priso 22/7 van jen Pr Willem m te Sagua Le II Quebec — Ant - West ^* an Va jtterdam — Japan 1 Stad Haarlem den Stad Maas ran Bona naar werpen — Buenos ideo Veendam York naar Ha in Charleston te £ N GROTE EN hrort 1.50 4-0.01 Nijmegen 6.17 02 Eefde 1.58 — 0.02 Bórgha fèld 10.80 — Ö.02 — O.Ol - 0.04 LIth 0.19 Veerdsluis — Bovenkant Benedenkant Het testament I Testament ^ testeervfijheid T OEN kort v£6r de oanvang on zer chrislelijke jaartelling de Romeihse veroveraars over de Rijn trokken om zich meester te maken von de gebieden welke het tegen woordige Duitsland en ons vaderland uitmaken troffen zij hier volken aan die zich nog in een uiterst primitief stadium van ontwikkeling bevonden De Romeinse geschiedschrijver Taci tus verhaal » hiervan in zijn werk „ Germania " Ten bewijze van de on beschaafdheid waarin hij de Ger maange volken van die dagen aantrof vermeldt hij het feit dat deze volken niet eens een testament kenden Dit verschijnsel vervulde een rechtge aard Romein met afschuw daar dit zeer beschaaafde volk het als een der hoogste uitingen van de mense lijke persoonlijkheid beschouwde dat een vrij man bij testament over zijn nolotenschap kon beschikken Geen goed Romeins burger zou dan ook zonder het maken van een testament overleden zijn ook al beschikte hij vaak niet anders dan door in zijn testament op te nemen een bevesti ging van de door de Wet vastgestel de regeling der erfopvolging bij versterf Eerst onder invloed van het cano nieke recht d.i het recht der R.K Kerk ontwikkelde zich in de Ger maanse landen de mogelijkheid om bij testament over de nalatenschap te beschikken Aanvankelijk gold het slechts z.g beschikkingen ad pias causas d-w-z beschikkingen ten voordele van de Kerk en kerkelijke instellingen Later breidde het testa ment zich uit tot beschikkingen ten bate van particuliere personen zoals wij die thans kennen Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in art 921 dat een nalatenschap ver erfl ingevolge de wet in zoverre er niet bij testament over is beschikt Onze wetgever aanvaardt derhalve in beginsel de z.g testeervrijheid d.i de vrijheid om bij testament over zijn vermogen te beschikken Hoewel dit beginsel niet geheel onbeperkt geldt omdat enkele soorten van be schikkingen in het belang der samen leving of ter bescherming van be paalde personen en groepen ver boden zijn kan men zeggen dat on ze wetgever de testeervrijheid erkent Art 922 van het Burgerlijk Wet boek definieert het testament ols een verklaring van hetgeen iemand wil dat na zijn dood zal geschieden welke verklaring steeds door hem kan worden herroepen Wie deze definitie zorgvuldig beziet zal op merken dat zij zeer ruim is geformu leerd Hij zal bemerken dat blijkens deze definitie het testament zich niet beperkt tot beschikkingen over ' t ver mogen Dit heeft de wetgever opzet telijk gedaan daar hij inderdaad nog andere beschikkingen dan die over de nalatenschap wilde toelaten Wij hebben hierbij te denken o,a aan benoeming van een voogd over min doriarige kinderen door een ouder die de ouderlijke macht of voogdij over deze kinderen uitoefent voorts aan regelingen omtrent begrafenis en cremotie van het stoffelijk over schot alsmede omtrent beschikbaar stelling van het stoffelijk overschot voor wetenschappelijke doeleinden verder can de benoeming van z.g executeurs-testamentairs d ï per sonen door de erflater oangewezen met opdracht vtfor de uitvoering van zijn beschikkingen zorg te dragen Niettemin blijven de belangrijkste beschikkingen welke men bij testa ment kan treffen beschikkingen over het vermogen In hoofdzaak zijn deze in twee soorten te verdelen n1 in erfstellingen en legaten Een erfstelling is een beschikking waarbij men een of meer personen tot erfgenaam of tot erfgenamen be noemt Deze erfgenamen volgen de erflater op in zijn gehele vermogen actief en passief of in een evenredig gedeelte daarvan zoals de helft een derde etc Hun rechtspositie is al dus dat zij onmiddellijk bij het over lijden de overledene in al zijn gelds waardige rechten en verplichtingen opvolgen zonder dat voor deze over qang verder enige handeling of for maliteit wordt vereist Het legaat is een beschikking waarbij men óf individueel bepaalde qocderen óf een hoeveelheid naar de soort bepaalde goederen aan iemand bespreekt Denk onderscheidenlijk cian legaten van een bepaald huis of effect en aan legaten van geldsom men Deze legatarissen volgen de erflater niet van rechtswege onmid dellijk bij diens dood op in het hun besprokene doch zij moeten de af gifte en uitkering van het hun be sprokene aan de erfgenamen vragen - Tenslotte zij met nadruk vermeld dnt tot de kenmerken van hel testa ment behoort de herroepelijkheid Tot zijn dood kan een erflater steeds zijn uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk intrekken Over deze herroeping hoop ik in een later arti kel iets te vertellen Mr Dr A R DE BHUIIN V.S volgen In ons Jongste Kerstnummer wijd den we een reportage aan het bij zondere wetenschappeiijl A C J V d Poel legerpred te Enschedé Geref kerken Beroepen te Heerhugowaard A Wier singa cand te Baarn te Dedemsvaart vao S Neerken L Berger legerpred met verlof te Voorburg te Hoek van Holland en te zyidük J Couvee cand te Axel te Kamerlk B G Mees ten Oever cand te Rotterdam Bedankt voor Heeg en voor Koudum J H Post te Wleringerwerf Chr Gcref kerken Tweetal te Maarssen D Coppoolse cand te Oudenrijn en P Op den Velde cand te Wormer Gcret gemeenten Beroepen te Leiden bestemd voor legerpred in Ned Indië H Ver gunst cand aldaar Bedankt voor Dirksland en voor Yerseke Chr v d Woestijne te Ridderkerk HET ZESDE NAT CHR SCHOOL CONGRES Van 31 Oct tot 2 Nov a.s zal in Bellevue te Amsterdam het zesde Nat Chr Schoolcongres gehouden worden hardt en de Ven 6—4 6—2 2e ron de Stas en W Akkersdijk Klooster-man en v d Horst Sr 6 — O 6—3 V Stapele en Suyver — Smolders en Moens 6—2 5—7 9—7 Dames dubbelspel kwart finale Jkvr v Hogendorp en mej Waller — mevr Wttewaal en mej C v Esveld 6—4 7—5 mej Israël en mej Smolders — ^ mevr Ridder en mej Peperzak 6 — O 6—3 Gemengd-dubbelspel Ie ronde mevr Wolsak en Pare — mej Bannink en Koers 3—6 6—4 11—9 mevr Vorstman en Cochius — mevr Wttewaal en Nikkessen 6—4 6—4 mevr Boomsma en W Akkersdflk — mej Smolders en Smolders 6 — 2 8—6 C-TOURNOOI onder leiding van prof dr J H Ba vinck die het congres zal openen met een referaat over „ De mensbeschou wing van het.Chr onderwijs " Heren-enkelspel 3e ronde v Diest — de Bree 6—3 6—4 Veen stra — V Deventer 7—5 3—6 7—5 Kwart final v Oyen — Doeff 6—2 6—4 Holderbusch — ^ Buyze 2—6 6—3 6—1 Dames-enkelspel kwart finale mej Bouma — mevr Kop penberg 6—3 4—6 6—1 mej Feuerstein — mej Waldthausen 6—1 6—1 mevr v Harskamp — mevr Abels 6—2 2—6 6—4 Heren-dub belspel kwart finale C en P Olff — Germeraad en de Boer 6—2 6—3 Kok en v Oyen — Blflden stein en Klein Bog 9—7 6—4 Da - mes dubbelspel 3e ronde mevr Scheurleer en mevr Bruggeman — mej P en mej A Wttewaal 6—4 6—1 Nijverheidsavondschoo voor jongens te DE BILT Het Bestuur stelt zich voor te onderzoeken of heropening de?er school mogelijk zal zijn Daartoe wordt gelegen heid gegeven tot het aanmelden van leerlingen op DINSDAG 36 SVhl en WOENSDAG 37 JULI a.s van 6.30 uur tot 7.30 uur aan het schoolgebouw in de Tuln straat te De Bilt Ingeschreven kunnen worden mannelijke leerlingen die de lagere school doorlopen hebben en geen leerling van enige dagschool voor algemeen vormend onderwijs zijn Het onderwijs omvat Nederlandse taal Amb rekenen Algebra Meetkunde Machine tekenen eventueel ook Eleotrotechnisch-tekenen en Bouwkundig-tekenen Namens het Bestuur A PETERS Dir N.A.S MET STUKKEN ZEEPV DIE MINDER WEGEN En zorgt er voor 100 gram BOTERKOEKJES van f 0,35 te bezorgen bij Jansen EatiketbakkeHj G SPELT Lange Elisabethstraat 17—19 Telefoon S0284 niiimmtiimmimnmmiiniiiiiitiiiiiiititiiiniiiiiiitiiitiimimiii Verjaringscadeaux Nu weer de mooiste vooroorlogse Poppen!POPPEN met slaapogen ƒ 6,90 POPPEN met haar ƒ 3,95 KINDERFIETSJES f ie,50 AUTOPEDS op kogellafers ƒ 17,95 AUTOPEDS op luchtbainden ƒ 29,90 Fa Serre Leidseveer 47-49 Ulrecht ¦ Telefoon 10429 Vlak bij Catharijnebrug en Station \ iiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii[|irimi»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirHiiiiiiiiiM ¦ niiiiiiiiiiiiiimniiiiDiiiininiiiiiiiiiiiHiiiiiffl Kousen - COR SETT EN - Trlcotages Opgericht 1886 30 filialen Als U minder betaalt voot een ander metk tien tegen één dat het stuk ook minder zal wegen Sunlight heeft het volle van ouds ge bruikelijke gewicht En daarenboven krijgt U nog de niet te overttefifen Sunlight kwaliteit Wees zuinig en wijs koop Sunlight dan be driegt U zich niet in Uw eigen portemonnaie LAAT U NIETS ANDERS GEVEN ER IS VOLOP UNLIGHT ZEEP Nieuwe Utrechtsche BegrafcnisvererUaing Stenografie BOEKHOUDEN TALEN MIDDENSTANDS DIPLOMA INSTITUUT ALB WIND Zuiderzeestraat % 1 Utrecht Telet 30606 Inschrijving dagelijks van 9 21 u ook voor Sept cursussen DIR H.HILDEBRRND ' BUSTEHOUDER stevige stof voorslui ting met beschermd flanel binnenstuk spe ciaal model voor jonge moeders k 95 RECLAME PRIJS ' M MnRIÉNDnaLSTR(iaT24 TEL 19491 fS NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V - 4 " Agentschap UTKECHT JANSKERKHOF 12 — TELEF 13981 -^ DEVIEZENBANK TOERISME naar BELGIë en LUXEMBURG weer moge Hjk gedurende dit jaar voor hen die in 1949 nog geen deviezen voor toerisme hebben verkregen Wij verzorgen Uw aanvragen ONDERJURK mooie kwaliteit charmeuse met fraaie applique gegarneerd Jk 95 RECLAME-PRIJS TT STEP-INS mooie kwaliteit lastex ^ 98 puntenvrije verkoop 5.98 4.98 ^^ ALLE BANKZAKEN GEVRAAGD prima Oudkdliol 26 Iel I372J ETALEUR UTRECHT Filialen te AMSTERDAK HAARLEM ROTTERDAM ARNHEM APELDOORN EINDHOVEN TILBURG DEN BOSCH UTRECHT AMERSFOORT LEIDEN HILVERSUM DEN HAAG GRONINGEN fDecorateur4akschrijver DAMES Van Uw lapjes een mooie STOFGESP ' iNKEHOLlI ' IE anderzijds had de min verklaard doch de Ka mer wilde duidelijker uitspraak Toen het eerste amendement met 50—17 stemmen alleen de P.v.d.A was aangenomen en het tweede bij zitten en opstaan nam de minister alle volgende wijzigingsvoorstellen suceessieveltjk over Hij was daarbij de voorzitter zelfs te vlug af Aan de verdediging van minister Spitzen ontlenen wij het volgende De commissie „ Vergunningen Per sonen Vervoer " bepaalt bij het toe wijzen van een vergunning tevens I de grenzen van het te berijden tra 1 ject Bij het benoemen van nieuwe leden in de commissie zal spreker rekening houden met de wens dat zij uit de ondernemei'sorganisaties voortkomen Van de totale traject-lengte door bussen bediend is 44 pet in handen van de 14 dochter-onderne mingen der Nederlandse Spoor^ve gen zy bezigen 1239 autobussen Voorts zyn er 10 overheids - of semi overheidsondernemlngcn met 829 bussen Zuiver particuliere onderne mingen zgn er 23 die 1389 bussen exploiteren De minister zal overwegen toer wagens-ondernemers in aanmerking te doen komen voor groepsvervoer Spreker doet het mogelijke ter ver betering van het vervoer van arbei der De jaarverslagen der dochter ondernemingen van de Nederlandse Spoorwegen zullen ter vertrouwelij ke kennisneming van de Kamerleden ter griffie worden neergelegd Inza zake de onrendabele trajecten wordt geen dwang toegepast De Ned Spoorwegen hebben nog onlangs de onrendabele lijn Terneuzen Meche-'len onder hun hoede genomen Wat het vraagstuk nationalisatie of particulier vervoer betreft zal de minister het schip tussen de twee wallen houden en het zeker niet één kant op laten gaan De motie Ser-rarens is naar haar bedoeling nage leefd Spreker voelt er niet veel voor om aan de commissie richtlijnen te geven al is hö daartoe bevoegd In dien hij het zou doen dan zou in die richtlijnen hetzelfde staan als in de Memoire van Antwoord namelijk dat er waarborgen moeten zrjn voor een redelijk en duurzaam vervoer op het betreffende traject Hier verdedigde de minister het optreden der commissie ook in de bezettingstijd en verzekerde dat de dochterondernemingen der N.S niet boven de andere exploitanten wor den bevoorbeeld In ieder geval moet de ordening van het auto-vervoer van personen volgens de bedoeling van de wet van 1939 voortgang vinden Btj de artikelsgewijze behandeling werd ' n amendement-Maenen met 50—17 stemmen aangenomen volgens het welk bij algemene maatregel van bestuur richtlijnen voor de commis sie dienen te worden vastgesteld Een amendement om de bepaling der schadeloosstellingen voor ver loren gegane vergunningen aan een andere instantie dan de commissie op te dragen werd door de minister overgenomen Bij opstaan en zitten nam de Kamer een amendement aan volgens hetwelk bij vergunnbi gen voor groepsvervoer de gemeen tebesturen moeten worden geraad pleegd omtrent begin - en eindpunt van dat vervoer Zonder discussie en zonder hoof delijke stemming nam de Kamer daarop nog enige agendapunten aan waaronder het ' wetsontwerp tot Meer schapenvlees op de vleesbon Het CD K deelt mede dat In gaande vandaag op de vleesbonnen per rantsoen is 100 gram vlees in plaats van 100 gram ve'rs schapen vlees 150 gram vers schapenvlees verkrijgbaar zal zijn Voorts wordt eveneens heden ingaande de rant soenering van varkenskluiven en staart van runderen en kalveren be ëindigd VANDAAG GEEN EXPORT VAN GROENTE NAAR DUITSCHLAND Naar het bedrijfschap van groen te en fruit mededeelt kan er heden geen export van groenten naar Duitsland plaats hebben wegens uitputting van de beschikbare geld middelen ZEEPOST NAAR DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN Naar Indonesië vertrekt op 30 JuU a.s het m.s Blitar " Met dit schip kan post worden meegezonden mits deze uiterlijk 28 dezer op de bus is ge daan Naar Suriname vertrekt 5 Aug het s.s „ Hersllia " Uiterlijk posten 3 Aug Was Uw wol veilig In ALKALIVRIJ goedkeuring van het Verdrag van Oslo van 10 Juni 1947 aangaande een eenvormig stelsel voor de me ting van zeeschepen Bij de aanvang der vergadering werd na enig • gedebatteer besloten om de interum-regeling voor Suri name nog heden te behandelen XJit deze discussie over de rege ling van werkzaamheden bleek te vens dat de Kamer gedurende het komende reces zal worden bijeenge roepen voor,liet openbare Indonesië debat dat z(j nog voor de Ronde Ta fel-eonferentie wenst t « houden ' s Avonds nam de Kamer z.h.st een wijziging aan in de begroting van O K en W nodig door de ver hoging ' der vacantie-gelden en voor de restitutie aan religieus onderwij zend personeel van de helft der hun onder de Duitse bezetting onthou den salarisgelden De heer Ritmees ter VVD pleitte voor de algehele restitutie doch minister Kutten zei de dat daarvoor geen geld was De vnjziging der Hoger Onder wijswet bracht diverse sprekers op de katheder onder wie prof Scher merhorn die lachend verklaarde nu eens ' het woord ie willen voeren « ver een zaakr waarvan hij zeker verstand had namelijk de - Techni sche Hogeschool Tot de voornaamste punten van het wetsontwerp behoren immers dé verlenging van de ambtsduur van de rector magnificus tot vflf jaar en de aanstelling van een zakelijk be heerder op het salaris van een pro fessor alles met het oog op de uit breiding en reorganisatie van de Delftse hogeschool Voorts brengt het wetsontwerp een uitbreiding van het aantal stu - die beurzen bij het H.O en verhoogt die van 800 tot 1500 gjldenper jaar De debatten brachten geen enkele wijziging in het ontwerp dat ten slotte z.h.st werd aangenomen Hetzelfde geschiedde met het wetsontwerp tot goedkeuring van een overeenkomst tussen het rijk en de gemeente Delft over het gebruik en de bestemming van het Prinsen hof Vrijdag 23 Juli Amsterdam 22/7 — De beurs besloot de week met een ongeani meerd marktverloop De vacantie heeft nu wel zeer sterk haar stem pel op het Damrak gedrukt en de cimzet ¦ wist gisteren maar nauwe lijks de ƒ 1 millioen te halen Het gaat dus bergafwaarts en nieuwe stimulansen zullen nodig zijn om wat leven in de brouwer ^ te bren gen In de koersen kwamen vandaag maar zeer weinig veranderingen Over de Indonesische waarden viel wel bijzonder weinig te vertellen Er kwamen maar geringe noteringen tot stand en fluctuaties deden zich prac tisch niet voor Over het algemeen ¦ was de stemming by gebrelï aan or ders een kleinigheid zwakker De in ternationale fondsen traden in het geheel niet op de voorgrond Kon Olie werd verhandeld tussen 300 en 301i Unilever opende op 259J maar wist tot 262 te herstellen Ook Philips na zwakke opening iets beter In AKU kwam vrijwel geen wijziging Fokker werd gedaan op 1531 dus goed prijs houdend onder psychologische indruk van de \' erlening ¦ van het predicaat koninklijke Het jaarverslag van Al weco waa zeer teleurstellend en de koers verloor 5 pet Een andere na-oorlogae industrie Klinker Isoliet wist zich ¦ weer niet te handhaven en kwam op 31è De scheepvaartmarkt Was on^eanlmeerd en prijshoudend Indonesische cre dietinstellingen licht « verdeeld locale banken op hét vorige koerspeil De staatsfondaenmarkt liet èen vaste stemming zien vooral voor de invea teringscertificaten Dollarlening Ne derland en doUarlening Philips nau welijks veranderd Prolongatie 2 |% 21-7 ao-7 1 ^% 26 % 28 9 48y8 62 % 3 % 10 % 19 % 3m 39 % 34 % 15 % 19 % 87 % 2Hi 5S 20 % 3 % *^ é 36 % 22 % 24 % 48 % SlOTNOTERINEEN NEW-YORKSE BEURS 21-7 20-7 a Year 40 % Hudson i2y « I Harv 26 % I.Nickel 27 % Int.TenT 9 % Ken.Cop 46 % Montg.V 52Vs Pack M 3 % Radio c 10 % Rep St 19 % 37 % Réyn T Sears R 39 % Shell U 34 % S Vac 15 % St Br 19 % St.Oil N « 714 Studeb 20 '» U Air H % Un.Corp 20 % U Fruit 3 % US.Rub 48 US Slee 33 ^< West h 22 % Woolw 24 '/ Texac.O 48 % Atch T Baltim. Caz Pao 111 C NYCent Penss E S Pac ün Pac All Ch Am Can Am.C&F A.Smelt Am.T&T Am Tot A Copp B SteelB.Airpf.ChryslerCity B.G.Electr Cons EC D.Aircr.Dp.d.N.Gen M E.Kodak Omzet 86',i 86^4 » V 8 % 12 12 247s 25i4 10 lOVs 14rê W/a 36 % STA 80 80 173 174 % 91 % 925 ^ 28 % 2S',4 46 46 % 141 % 141 % 69 % 69 % 28^4 28'/4 26 % 27 % 18 % 18 % 49 % 50 % 39 % 39 % 23 % 23 % 59 M'A 471/2 47 % 41 % 42 % 36 % 37 % sm 60 780.000 Maandag a^s * weer Van Nederlandse zflde wordt ge tracht zoals gezegd om voor 1 Augustus een bevredigende rege ling te treffen Mocht dit onver hoopt niet gelukken dan wil men proberen een tussenoplossing te vinden voor 1 2 of 3 maanden om gedurende die tfld verder aan een definitief nieuw verdrag te kunnen werken groente-export naar Duitsland Onderhandelaars houden race met de tijd plets met hulpmolor hoort op de rijweg Het hoofd der school uit Stèrk sel de heer A Schilleman bereed onlangs met een normale heren fiets waarop een hulpmotor was gemonteerd het r^wielpad Htj kreeg een proces-verbaal Voor de kantonrechter te Kind hoven waar zijn zaak voorkwam betoogde hij dat hij ondanks na speuringen geen zekerheid had kunnen krijgen over de betreffen de bepalingen en daarom zgn toe vlucht had genomen tot een proef proces De ambtenaar van het Openbaar Ministerie hield zich aan de woor delijke tekst van de motor - en rij virielwet De kantonrechter sloot zich bij deze opvatting aan zonder in te gaan op de mogelijke geest dier wet Zijn uitspraak luidde Schuldig zonder toepassing van straf MaandAg 25 Juli zal de export van groente naar Duitsland weer worden voortgezet Tegen welke voorwaarden is nog niet bekend Deze worden in de loop van vandaag vastgesteld Voor de periode van 13 Juli tot 1 Augustus werd voor de ex port van groente en fruit naar Duitschland twee millioen dollar beschikbaar gesteld van welk be drag 500.000 dollar bestemd moet worden voor de export van fruit Met de uitvoer van dit speciale contingent is juist vandaag een begin gemaakt Het bedrag van 500.000 dollar is bestemd voor fruitexport gedurende de rest van deze week en de vol gende week samen Daar men onder het voor export vatbare fruit thans niet de perzi ken en druiven rekent omdat deze voor de Duitse markt te duur zijn komt deze som geheel ' ten goede aan de export van appelen en prui men ^& m Kampioenschappen Kring Utrecht K.N.Z.B Afgezien hiervan is er dus voor de komende week nog een bedrag van 500.000 dfrilar beschikbaar voor de export van groente naar Duitsland Het eerste contingent ter grootte van dit bedrag was reeds op Za terdag 16 Juli uitgeput en het tweede juist gisteren Op 1 Augustus a.s loopt hetdesbetreffende handelsverdrag waarin de export van Nederlandse groente en fruit naar Duitsland is geregeld af Men hoopt tijdig een nieuwe regeling te treffen De kans hierop is vanzelfsprekend niet uitgesloten al rekent men met zeer grote moeilijkheden De regering en alle betrolcken groepen werken cmder hoogspan ning in een race niet de lijd om een voor Nederland gunstige re geling te verkrygen Een van de grote moeilijkheden bij de onderhandelingen is het ver schijnsel dat de Amerikanen zich in Duitsland steeds meer uit de burg'elijke zaken terugtrekken ter wfll aan de andere kant aan de Duitsers zelf nog weinig hande lingsbevoegdheid is gegeven In dit vacuum is het vooralsnog ' moei lijk een tegenpartij te vinden die verstrekkende bevoegdheden heeft Voorts komen de Duitse organi saties van tuinders steeds meer naar voren doch in hoeverre dit optreden een voor Nederland on gunstig ' effect sorteert staat niet vast In de zweminrichting „ Kromme Rijn " werden gisteravond de lompioen schappen „ schoonspringen " van de kring Utrecht van de K.N.Z.B gehou den De 17-jarige B Bos van „ Wa tervriendèn " die zich als 2de plaat ste - tijdens een sprong ' Foto U.N - Hofland ' In de zweminrichting „ De Krom me Rijn " werden gisteravond reeds enkele onderdelen van de kampioen schappen 1949 van de Kring Utrecht van de KNZB verwerkt n.l de 1500 meter vrije slag heren en het schoonspringen dames en heren Voor de 1500 m vrije slag heren waren 11 inschrijvingen ontvangen ' doch slechts door 4 zwemmers werd er gestart Reeds kort na de start nam de Müth van Zwemlust de lei ding en stond die niet meer a £ Over de 1000 m maakte hij een tijd van 16 min 57 sec en hij werd eerste en kampioen in de tijd van 24 min 22,8 sec voor deze afstand een zeer matige tijd N Buyzert van ï'orel Werd met een achterstand van 25 m tweede in 24.45.5 derde werd L A van Leeuwen van Forel op 50 m in 2536,3 THet schoonspringen heeft in de Kring Utrecht maar weinig belang - 7.wse Hypb 3 % — Zulder Hyp 3 % — z.n Hypbk 3 %" — Holl Bank iVi — e N Schb.3%-3 — aott Sch H 3 % — Industriële obligaties AKUBergh'sL Z M Werkspoor CockerilBat Petr Kon Petr.C I W L.Deli Spoorw 3%IST.I.S ' 37 3 % Oost Java 5Samar J 4Philips d.l 3 % Stokvis S'/4 ' Béenfi$:^ii:liiiiiranii Slotnoteringen van Vrqdag 22 Juli 1949 m 103 % 3 % 103 % 3 % 103 % 103 % 3 % 4 103?'8 3 % 103V8 3 % 103 % 4 » 8 % 21-7 22-7 staatsleningen ad f 1000 ' Actieve Obligaties Tabak Mij 125 % 144 132 % 125 % 144 Deli Bat oeli Mij Senénitaah Mi ] Gr.b O SM — Ned ' 48 314 100 Ned ' 47 3','2)3 9T3ii « Ned ' 37 S Doll.-l ' 47 3 % Ihv eert 3 Ned 1962-64 Ned 1962 64 Ned NWS Z'/i SD.Cèrt.l002H Indië ' 37 3 Grootb ' 46 3 Diversen 153 99 % STVs 97?i B7V4 108 % lO ' 1 98>/i8 9SH 993 / s S9 99 % 99 81 80 % 100 % 100 % 957/16 95 % 97 « 97 « VI & Co N.B Ie 66 % - Niet-actieve Obligaties 45 113 % 109 % Pandbrlevcn Denem ' 38 t lOlVi — Fund L 108 108 Premielenlngcn A'dam O.l 3 Prov en Gem Lenmeen A'dam ' 47 3 % 3 99 % o'.n / A'dam ' 48 3 % 3 99 % 99A Niet-actieve Aandelen Apeldoorn ' 47 3 98V2 98 Actieve Aandelen Bank - en Cred Instellingen Kol Bank 78 % 77>4 N.l Handelsb 109 110 < ed Hand.mb 149 '^ 150 Arnhem ' 38 3 - 101 % Bank - en Cred Instellingen Amsterd Bank 161 % 162 Holl Bank Unie 193 J B 1500 C.V.A 159 MFNHP aand B — N I Esc aand 80 n1 B V Z.-A 177 Rott Bankver 171 Surin BankTwentsohe B.DepStfractlebewU^en Rott Bel Cons 163 N N A Hyp.b — N W & P H 121 % ndustr Ondernemingen Bandoeng 85 — Batavia ' 37 4 Geld ' 38 S 100 % 100 % Gelderl ' 47 3 ' s-Hage ' 38 3 % ' s Hage ie 1 ' 37 3 102 % lOOA » 88 98 % • sHage ' 38 3 % 3 Industr Ondernemingen AKU 172 % 172 % Bergh J 317 316 Van Éerkè 113 113 Calvé eert — 160 ^ Suiker 177 179 Fokker 152V4 147 - vi ^ Zn U7t4 147 Hoogovens 184 % 187 % ' ever Gert 26214 Ned Ford 265 271 Kabel 286 289 Philips GBVA 228M 230 Ji dito C.P.Wd 188 167 w Feyenoord 1591/2 160 Gron ' 38 3 % Gron ' 38 3 Haarlem ' 33 3 Haarlem ' 47 3 ' s-Hert.b ' 38 3 Leeuward ' 38 3 Leiden ' 47 3 101 % _ - 98 % 100 % 99 % — 99 '/< lOlA inni ' „ lOlA 101 % 101 % 101 % iöö % Z N.-H ' 47 3 % 3 N.-H Ie 1 ' 38 3 N.-H 2e 1 ' 47 3 % 190 190 Ji 665 ^ Nlim 20 ' 37 3 % Alb Superfosl Alg Norit Allan & Co Breda M.fabr Buhrm Papier Dikkers Emb en Houth.Gruyter 6 % pr.Heemaf N.V.Heineken AandHero C.Moll S.fabr.Holl Beton H D en K.Holl K Ind.Holl Melksuiker Tntrirn Beton Intern K.stoff Klinker IsolietKondorM Ned Z Kon Ph B Kon Ver T Kon Z KetjenLetterg A'damLever Br 8 '% Dito 4 % Lyemph foto Lijm en G Meellabr N B N A A Vr Ned I P C Ned Ap Nedap > J Gist en Sp Ned Sch.b N I V Vezelv Niijma B D M Houppè V d V Eubberlabr Vr R'dam 1 3e'37 3 % R'dam Ie ' 38 3 % R'dam ' 38 3 % 3 147^4 160 137 % 148 % 172 ^ 168 159 iVA - Utr P lOj ' 39 2 % Z.H Ie ' 38 3 MünbouwOndernemingen Billiton ie 460 -— Billiton 2e 344 348 PetroIeumondernemins"n Dordt P Mij 279y2 278 Dito Pr.-A KoninklUke Dito O.-a M E P M RuBber Amst B Bandar B Deli-Bat K ^- « O Java B C C M sérbadjadl SGbeepvBUt H.A.I Java-Ch.-J«p KJ^.S.M. Kon Paketv N sch trnie o Sch bi C Rott Lloyd StV Mtj N suiker H.V.A Java C IISM - N.I.S.U V V C.Mij Z.-Holl 1S46 2 Z H 3e ' 37 3 Bank - en Cred Instellingen:B.v.N.G O ' 37 3 % — — B.v.N.G.O ' 38 3 — — 301 300 3021/4 302 303 301 % 544 642 129V « _ 121 121 91 • 911/2 73 — 95 93 S3 ISl 150 % 151'A 152 % 123 % i24y4 150 % 1B2 163 162 % 166 166 138 159 % 159 150 % 150 % 76 89 % 88 40 39 % — 5054 B.v.O.Z ' 37 4 G Cred 40 i 3 N B.st S%)4 193'/S 260M 127 % 117 % Pandbrleven Alg ' H.b s 3 % A Hypbk 3 % Arnh hypbk 3 Bat Hyp 3 % Dord hypbk 3 % Fr Gron 3 % Fr Gr 3 % 3 212 nvA 140 % 103 % 130 ili'A IWA 72 103 % 324 % 132'A 65 % 230 349 % 139 161K Grav Hyp 3 % Gron hypbk 3 % Hrl Hyp 3 % Holl Hyp 3 % Hyp v Ned 3 Mtl v H.Cr 3 % Nat Hypb 314 Nat Hyp.b 3 N Hyp.b K 3 N Hyp.b B 3 Nrdw Hyp 8 % Overijs Hyp 3 lott Hypbk 3 % Utr Hypbk 3 % Utr Hypbk 3 ^ Westl Hyp 3 % West Hyp 3 JiVest Hy » 3 Van Stamelaar tot Redenaar O R P H Ritter wiens woord even welversneden is als zUn pen en die bg talloze gelegenheden in grote bijeenkomsten of in de stilte van een radiospreekstudio het woord tot duizenden heeft gericht schreef reeds geruime tijd geleden een boek onder de titel Van Stamelaar tot Re denaar Al degenen die uit hoofde van hun ambt bij tijd en w^jle ge noodzaakt zvjn zich in het openbaar tot een vergadering te richten en ook zy die door een toevallige om standigheid genoodzaakt zgn het woord te voeren kunnen groot voor deel hebben van de opmerkingen vta de heer Ritter Ritter is een spraakkunstenaar en wij kunnen er niet anders dan dank baar voor zijn dat hij zijn ervarin gen aan ons heeft willen medede len De Erven J Bijleveld bezorgden van dit boek een tweede druk zwakkere broeders terug De ver schillen werden evenwel niet groot en bij d $ afdaling — nadat Bartali als eerste voor joppi en Robic het hoogste punt had bereikt — had een algehele hergroepering plaats want de favorieten zetten niet door en de outsiders toonden evenmin offen sieve neigingen Te St Maurice 120 km was * et peloton nog gegroepeerd Alleen Kint die zich niet fit voelt had ach terstand Met betrekking tot het opgeven van Ferdi Kübler wordt nog gemeld dat 3e Zwitser tijdens de bestijging van de col van de Grote St Bernard het bewustzijn verloor en van zijn fiets viel Hy was later niet in staat de koers te hervatten Bij de ravitaillering van Monthy 127 km lag het gehele peloton nog steeds bij elkaar Ook by het bestfl gen van de Col des Mosses 1448 meter hoog gebeurde niets byzon ders Pas tydens de afdaling kwam er tekening in de strqd toen de Zwitser Weilemann een ontsnap pingspoging waagde welke tenslot te van beslissende betekenis is ge bleken Rossello en Pasqulni spron gen dadeUjk aan zgn wiel maar weigerden de kop te nemen Zo leid de Weilenmann het driemanschap gedurende 60 km maar toen gingen de vermoeienissen van de ochtend ' n woordje meespreken en langzaam maar zeker verslapte zyn tempo Dit was het moment waarop de Italiaan se ploegleider Binda had gewacht Onmiddeliyk stuurde hy zgn twee pupillen naar'vOTèn en zonder veel moeite werd de Zwitser gelost Hun voorsprong op het grote peloton be droeg toen inmiddels 7 minuten De strgd was gestreden Rossello ging het eerst over de finishUjn Pasqulni noteerde dezelfde tyd Weilenmann volgde op 5 min De sprint van het Peloton dat 12 min achterstand had werd gewonnen door de Belg Ockers Deze 18e etappe van de Ronde van Frankrijk welke geheel buiten Frankryks grenzen bleef heeft in ' t algemeen klassement geen enkele wyziging gebracht Wat de kop groep betreft verwacht men dat slechts de tydrit Colmar-Nancy wel ke Zaterdag wordt gereden nog ver anderingen kan brengen Het Landenklassement na de 18e etappe luidt 1 Italië 379 u 30 min 12 sec 2 He de France 381.07.46 3 Frankryk 381.08.35 4 West Noord 381.17.24 5 Luxemburg 381 19.06 6 België A 381.37.46 7 Bel gië B 382.13.55 8 Zuid-West 384.22 45 9 Centraal-Zuid-West 386.54.58 Na de 18s etappe ziet het berg klassement er als volgt uit 1 Ooppi 73 pnt 2 Robic en Bar tali 62 pnt 4 Apo Lazarides 47 pnt 6 Lucien Lazarides 29 pnt 6 Ockers 23 pnt 7 Tacca 16 pnt 8 Cogan 13 pnt 9 Geminiani 12 pnt 10 Bruce en Marinelli 11 pnt Het algemeen klassement luidt 1 Coppi Italië 126 uur 6 min 35 sec 2 Bartali Italië 126.09.39 3 Marinelli He de France 126.19 13;4 Ockers België 126.25.18 6 Robic West-Noord 126.26.35 6 Dupont België B 126.30.53 7 Magni Italië B 126.34.37 8 Apo Lazarides Frankrijk 126.37.45 9 Goldschmidt Luxemburg 126.43 29 - 10 Cogan West-Noord 126 55.23 Tydens dè etappe gaven Camellini Zuid-Oost en Kübler Zwitser land op Uitslagen van militaire oefen rit Onder auspiciën van de militaire commissie is in het eerste militaüre gewest N Holland Z Holland en Utrecht een oefennt voor motoren jeeps en zwaardere wagens gehou den De voornaamste uitslagen lui den Motorfietsen 1 sold 1ste kl Witberg Dep Verb Tr Utrecht 200 straf punten 2 sergt Elbersen RIMI Soesterberg 233 3 sergt Kool SKT Haarlem 270 jeeps 1 kpt Rinia van Nauta en 2de It Fock Dep Gevechtswagens Amersfoort O straf punten 2 korp Goedhart en kpt Van der Poel Dep Verb Tr Utrecht 15 strafp 3 kpt Roscam Abbing en 2de It Gottschal Alg Dep Kon Landm Schoonhoven 18 zwaardere voertuigen 1 sergt 1ste kl H van Schaik en sergt 1ste kl M S Deurloo VHK Kijkduin 16i strafp 2 sold Volgel en Dikkers 1ste Terr Bat Den Haag 185 3 sold 1ste kl van der Sijpt en korp Luthart 3de Terr Bat Rotterdam 241 De teamprjjs een beker be schikbaar gesteld door gen.maj de Jager bevelhebber van het eerste militaire gewest viel ten deel aan het dep verbindmgstroepen te Utr De directie van het Ushockeystadion Glacariuns " heeft zich be reid verklaard Jaroslaf Drobn.y aan testellen tot stadiontrainer voor tis hockey Hij zou dan als tennisspeleramateur kunnen blijven De M.P.M koers voor wielrenners,welke voor 14 Augustus was vastge steld zal dit Jaar geen doorgang vip den 
MtiKimnirimiititiKiiaRiiiTniinnifl Zondagmorgen 24 Juli a.s 8 uur JEUGDDIENST in de VREDESKBBK Kanaalstraat Voorganger Ds J J F FRANCKMuzikale medewerking door„Df ] LOFSTEM " ' Plaatsen vrjj EGLISEWALLONNE Pieterskerk te 24 juillet S 10 h Ds CHARLES LE CORNTJ Dr.G.H.Bertrand VrUdag en Zaterdag voor lopig ALLEEN spreekuur v.m van 8-9 uur Vrjjdag middagspreekuur vervalt DrVANMELLE DIACONESSENHUIS AFWEZIG vain 25 JULI tot 27 AUG Waam Dr VERHOEF,die in Augustus Polikliniekhoudt Dinsdags en Donder dags ^ J * W * J de Laive CHIBUBG tot nadere aankondiging ' Sm AFWEZIG KLOOSTERHOF UTRECHT ingang Achter den Dom TONEELGEZELSCHAP „ DE GHESELLEN VAN DEN SPELE " onder leiding van AD HOOYKAAS Heden en volgende avonden des avonds te 9 uur einde half elf LANSEIOOTVANDENEMERKEN gevolgd door „ DEN BUSKENBLASER " Plaatskaarten Bureau Achter den Dom Telefonisch onder No 15070 K 3400 Prijzen ƒ 1.25 en ƒ 2.25 rechten inbegrepen r —^ Kamgaren Confectiecostumes en Zomerpantalons mooie sortering stoffen voor maatkleding vanaf ƒ 160 — Korte Jansstraat 10 b.d Domstraat - TEL 19193 J Nu *^^ # ^^ QexUi ' " zuri mMumniiiniminminniTiinmnimiiniHfimnintimMiHimiimanuuumiuiuuuiuujuuuuiuuuiuiim ZATERDAG 23 JULI V.M 9 UUR HEROPENING VAN ONZE GEHEEL VERBOUWDE EN NAAR DE EISEN DES TIJDS INGERICHTE SPECIAALZAAK A SCHAPER'S N.V I - OPTIEK 1 I • CORSETTEN I I • MED BANDAGES | I • ORTHOPAEDIE ] 3 ^ ï I OUDEGRACHT 322 - TEL 7378 1 3 ' ï S ' 3 TiimimtimnniüinHiHimiinnmrmiMifinriiuiMiinifintnH[iintHt»nmuiiiMtiinniniiniMiiinintnnintMriiiHiiinimMinMnHinnitinrniimtiinuiit|U KSïSS ledere woow kan mooi zijn 8 en al ' "" | a A ^^ Aan -'-^ Mm KRICK-KRACKS Je pfoeft « è AatuUiJ ^ f PÉUNENBURG SELDROP DE FABRIEK DIE ZOVEEL HONING.DOOR HAAR KOEK DOET N V KLEEDERMAGAZIJNEN v H P van den BRUL KERKBRINK 15-17-HILVERSUM ¦ vr«'" h "" ^ h"?uenbaar /.- getaste Pl'^Xetèrs wijde gaa<5e k:a-:"ufdr~i^ i^^p^^l « ' tt ^ ->¦ ^^' h - 0 ^ \''^- i ' i 1 V -» 4 *<-)«¦>**%* - S ^:-- -^ ¦'¦¦ ¦^ ^ W ^ **¦!«««*- OWfe^v ¦-"¦-¦ ' 4 - 4 - r - 1 1 r^-f 1 HollaricTs Ar(Dh'*feiemy The Continuous Warfarelmprinted Stamp On Population LONG BEFORE 1100 A.D Tj \ O yOu know the land wrested from the sea " Thus begins t ^ a popular Dutch song reminding us of the perpetual struggle of the Low Countries against their great enemy the water, other country it can be said that its inhabitants have recovered it In this respect no other country can be compared to ours Of no from he sea It stands to reason that this is not the case with the whole ofthe Netherlands Parts of the provinces of Drente Overijssel,Gelderland Utrecht Limburg and North Brabant are higher andwere not conquered from the water They came into being by ageological process in the prae-historic past perhaps even beforethe dawn of mankind However we may certainly apply the be ginning of the above-mentioned song to the greater part of North Holland Sealand Friesland and Groningen Though water wind,sand and silt have greatly contributed to the formation of theirsoil also the share of man has been of great and ever growingimportance « Holland-America Line Three Quarters Of A Century Post-War Revival American Crashed After Girl Refused Lift ADE - V ellDO BEM ïrman Bak - = STR P hler Va - OUCSTR Wlekart gels - sig ei loS ds WIL - No Danger Of Failing Asleep o ' F these factors it is especially the water that shows us so to say its double face - an indispensible friend and a dangerous enemy Here and now we discuss the water only 2is our enemy in a following arti cle we hope to consider it as our friend and there is a good reason for this Everyone who knows so meting of our history has heard about the many conquests made from the water These efforts were succesful only as a result of great exertions and great sacrifices The enemy yielded its booty after a violent struggle and is still bent on the recovery of the ground once lost This struggle of man against water from generation to genera tion has necessitated the alertness and the activity of the population However it is this very struggle that has strengthened and inspired our ancestors This continuous war fare has imprinted its stamp on the Dutch rural population and it has engraved its-features of serious ness alertness and perseverance on the weather beaten faces of old Putch farmers in the low-lying parts of our country It is these qualities that we meet in the past and they come to light when we study the most glorious pages of our history j r is difficult to say exactly •'¦ when this struggle against the water began Shortly after 1100 A.D we read in chronicles written in the simple Latin of our monks something about the building of dams and the reclaiming of land The first records of such events do not necessarily imply that similar occurences did not take place before When monastis authors mention the oldest polders and use the term „ watriscap " - r — the con temporary Dutch equivalent as they did not know a Latin word for polders — we surmise that the struggle against the water must have begun before that period Long before 1100 A.D dikes were constructed tot protect the coun try against the violence of the water It is even possible that the first polders date from before 1100 A.D Yet our arch-enemy the wa ter was for many centuries stron ger than man if we consider how many dikes succumbed afterwards and how many acres of fertile soil were reconquered by the sea Man surrendered again and again not being able to withstand the un bridled violence of nature When studying old maps we see that the water considerably chan ged the outlook of this country These maps show us e.g that in the Roman period about two thou sand years ago the coast line lay much father westward than to-day The place where Lugdunum Bata vorum once stood was flooded by the North Sea many centuries ago and the old fortress of Brittenburg at the mouth of the Rhine was swallowed by the waves before 1000 A.D Once in the exceedingly dry year 1647 when vast sand banks were dry at low tide it was possible to reach the ruins of this castle with horse and waggon Se veral archaic finds were carried to the share and got a place with col lectprs Now many of these curio sities may be seen in the Munici pal Museum at Leyden Inundation i —' VEN greater changes were effected by the water in the for mation of the Zuyderzee In the Roman period tJscre was a fresh water lake called Flevo Lacus into which the Isala of Yssel emptied itself together With the Vecht then a very important branch of the river Rhine The Northern part of North Holland was a swampy district covered with woods and connected with Friesland The pre - sent day Wadden Islands were still part of the mainland From Lacus Flevo several rivers flowed north ward into Mare Germanicum the German Ocean Roundabout the year 1000 A.D this state of affairs was changed entirely The sea pushed forward with a violent force broke through the northern row of dunes and separated North Holland and Friesland It came to a standstill in the Flevo Lake The fresh water in this lake became brackish On the top of all this the Water Wolf ' was raging in North and South Holland so that especially North Holland North of Amsterdam chiefly consisted of water instead of land after these floods The various polders of to-day Scher mer Beemster Ypolders and Haar lemmermeerpolder were big lakes threatening the people around In Friesland the invasion by the sea created the Middelzee exten ding as far as Bolsward In the latter half of the 12th century the reclaiming of these polders was begun and it was carried out suc cesfully in a few decades However the sea endeavoured to take revenge time and again in the 13th century it often invaded the land old chronicles state that on one occasion a cod was caught within the walls of Utrecht Also See on page 3 Flagships of the Holland—America Line fleet in 1873 and 1948 showing the first Rotterdam and the Nieuw Amsterdam as they would appear in Juxtaposition The larger vessel is just 34.983 tons greater in measure ment more than 500 feet longer and her crew numbers almost twice the Rotterdam's full passenger capacity From a drawn ng by Louter C West hoff Weather Forecast Till Satiirdayevening Cool night in places hazy or misty drjr weather and bright sun shine almost everywhere per haps some shoivers light wind and rather warm A flood near Nymegen "^ ^^ m - if 1 ^ mmt ^# 1 M ^^ mwwi ^ 1 '^^^ H ^^¦^:> m 1 m ^^ É'l '¦.^ '"''' ¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦ ^^ ^^^!^^ T % M ORE than seventy-six years ago one of the world's great transportation organizations was born in Holland At its christening it received the name Nederlandsch-Ameri ' kaansche Stoomvaart Maatschappij but it became famous as the Holland-America Line The sponsors were two far-singhted Rotterdammers Mijnheer Antoine Plate and Jonkheer Otto Reuchlin ' Their idea of starting a steamship service ié ^ not new by any means [ or there are a few older lines But%one ' has kept its original identity better and as uncomplicated ' j In that year of 1873 Netherlanders were already skilled in the business of trading by sea As far back as 1496 it is recorded that the ships of Holland were regarded as carriers for the world The red white and bluf tricolor they flew then was as it is now the oldest national emblem on the far-flung seas Developments In 1933 it became necessary to keep abreast writh new trends in shipbuilding and an ambitious con struction program was embarked upon which was a prelude to one of the most active periods in the company's history The present Nieuw Amsterdam the most striking vessel as some concede ever designed was con structed by the Rotterdam Drydock Co at Rotterdam Building com menced in January 1936 and she entered service May 10 1938 She was by far the largest ship ever to leave a Netherlands yard and was notable for the wide use of native artistic and architectural ta lent employed in her Interior design She was modern in a restrained way with a streamlined exterior that set a family pattern later fol lowed in six smaller imits For beauty of line and appoitments she rated top drawer billing To the fastidious transatlantic trade she brought new refinements and luxu ry Every topclass stateroom and many in the medium class had its own private toilet and bath or shower After ten years she still maintains her proud position in the first rank of great modem ships Red Star Line In addition to this forward-loo king modernization of the fleet the period marked another expansion in the acquisition of the famous old Red Star Line The freight and pas senger service between Antwerp and New York as well as the good will and the two 16,500 gross ton The actual founding of the Hol - land America Line dates from April 18 1873 when the articles of asso ciation were signed Plate Reuchlin & Co however was established on February 8 1871 as a limited liability company The two partners became the first executives forming with W van der Hoeven a triumviral system of managament which has been custo mary ever since Two sister vessels were ordered bij the original firm They were the Rotterdam the first of four ships of the same name to make steam ship history and the Maas They were built in Renfrew Scotland Towards the end of 1872 there had been some disappointment that the two original ships could not be deli vered until some months later than the time stipulated under contract and it was not until the middle of October that the first sailing could be scheduled The Rotterdam was of 1,684 gross tons little bigger than a large ocean going tug of today and the Maas was twenty-one tons more They could carry eight first class and 388 steerage passengers They were 253 feet long thirty-five feet wide and eighteen feet nine inches deep Time of passage from Rotter dam to New York was sixteen days The present flagship of the fleet the 36,667 gross ton Nieuw Amster dam is approximately twenty-two times larger in measurement She carries a total of 1,228 in three clas ses in conditions of luxury and safe ty unimagined by the early Victorian mind She makes the crossing in six days and carries a crew of 695 com pared to the early ships ' 54 Her air-conditioning equipment alone is larger thans the Rotterdams main engine TO^MORROW Saturday July 23 9.30 h Morning Prayers main-entrance Domchurtfh 10.00 h Democracy its strength and its weakness by Prof Dr W J A Kernkamp - Democratie haar kracht en haar zwakheid door Prof Dr W J A Kernkamp 11.00 h Nationalism and World-Citizenship by Dr J J Schokking Nationalisme éj^^Wéreldbur-r gerschap doof Mr J J Schokking 13.00 h Dinner Student's house 14.00 h Discussion groups University 17.30—19 h Supper Student's house After Supper dancing and games vessels Westemland and Pennland were incorporated into the Holland America Line '^ operations in 1939 This route which had declined in prestige during the many vicissitu des in oft-changed ownership was augmented by the Volendam and Veendam carrying cabin and toe rist class passengers to alternate with the Pennland and Westemland carrying tourist only on a weekly schedule The vessels called at Sout hampton and Boulogne in both di rections At this time nine passenger liners were operating regularly the largest number in the Holland-Ame rica Line's long history ' '-"--' World War Two And After Out of a pre-war fleet of twenty six ships of a total gross tonnage of 315 069 the Holland-America Line emerged from the second World War with nine serviceable vessels of 115,665 gross tons Major loss was the Statendam HI which was caught in Rotterdam by the German invasion in May 1940 and burned at her pier to a twisted wreck Others were the Pennland in the evacuation of Crete the Zaan dam torpedoed in the South Atlan tic the Maasdam Spaarndam and nine freighters The rest of the fleet acquitted themselves valiantly in the service of the Allies The Nieuw Amsterdam ruthless ly stripped of her finery was pressed into troop service and at one time or anomer during the course of hostilities touched at thir - ty four different ports in all parts of the world She carried between September 12 1940 and April 10 1946 when she returned trium phantly to a jubilant Rotterdam 378,361 persons on war duty over a distance of 530,452 miles equal to twenty-one times around the world The Student's House EXPECTS YOU every evening after supper for a drink or a talk Do You know the old game „ sjoelbakken " Yoa can dance play bridge or ping pong as well as look for a quiet place for writing Your letters You're welcome Editorial Staff C D GRIJNS Miss E BINK H KOOTER 3 RINZEMA H KLEIN LEUGENMOm M C DE HAAN Dr J A NIEMEUER ' Prof Dr r C VAN ONNIK STAFFCOOPERATOR ' A P ROODVOETS The Volendam and Noordam gave good accounts of themselves the former transporting 300,000 men and the latter over 61,000 The Wes temland was turned over to the British Government during the war for conversion to a naval auxiliary and quit the fleet while the Veen dam caught in Rotterdam was for ced into the service of the German navy but was recovered after the war The Rotterdam had been de commissioned in January 1940 and was partly broken up when the Naais hit W ITH the German surrender In May 1945 the company figu ratively picked itself up and dusted itself off The rosy promise of 1939 was sadly dissipated in war-weary and missing ships and a battered home terminal Another intangible handicap was the wear and tear on personnel — those who had fretted agitated and starved through the five year occu pation no less than those who con sidered themselves more fortunate to be sailing against the enemy under frightful conditions They joined forces with traditio nal Dutch tenacity and force of cha racter to be one of the first of the maritime nations to return to nor mal peacetime service Fourteen months after the Ger man collapse the Westerdam stea med proudly into New York Bay to receive the first post-war greeting from an admiring city With a sister ship Zuiderdam both Noordam type one class intermediate craft they had not yet been launched at war's outbreak Hollanders preven ted their use by the Germans and while the Zuiderdam was too badly damaged to be refitted the Wester dam surviving three scuttlings came back as good as new to re open the Holland-America Line's New York passenger service in July 1946 A month later the Noordam fol lowed reconverted from her troop ship condition to her glistening pre war state The Veendam recovered in a badly damaged condition in Hamburg was the next to show up This was in March 1947 and in No - A 17-year-old girl told a United States army court martial at Nottingham that after she had re rused to go for a ride with a 20 year-old American soldier in a 2% ton Army lorry because she thought he was drunk he drove off saying „ I am going to commit suicide " Soon afterwards it was alelged the lorry killed 54-jear-old Miss Elizabeth Musson and later was driven under a low railway bridge which „ levelled off " the truck's su perstructure The truck ended up half on the grass verge and half in a garden after going through the bridge and the driver was taken to hospital The soldier Private Frederick F Grabowski whose home is at Scran ton Pennsylvania was charged with the „ involuntary manslaugh - Allday ^ iTennis SUNDAY all-day TENNIS courts at the Ezeldijk bus no 9 Meals to be bought there costs f 0.25 a roll f 0.35 scrambled egg etc Rackets and balls to be rented at a very reasonable cost Dancing possible there in the evening Just one dry spot Cast Manners And oms W HEN Lane returned fromEgypt he wrote a splen did study about that country,which is famous now as his"Manners and Customs " It wasjust by accepting as much ashe could the native's mores,that he succeeded in observingso sharply the people's way oflife Would not you like to dothe same here Then readagain yesterday's article byprof Hvmans van den Berghabout Initch University Tradi tion He ' writes " it was on from the origin of Univer sity life ' in the Netherlands a first principle that there is no legal obligation for a student to attend to lectures Up to the present time this is left by Ne therlands law to the own res ponsibility of the students Through the ages there was hardly any control or ruling from the side of academic or other authorities " On the other hand to help some of you find their way in the labyrinth of our manners and customs we may state that there has been through the ages no law either that obili gates a professor to keep the doors of the room open during his lecture The open-minded way we saw enter some of our guests — let us say " some time " after the introductory words of the speaker — made us realize that you were not quite aware of that Just another tip it is an old custom too promoted by the students themselves that when the professor enters the class rises up to welcome him and the same when he leaves See you later ' Lectures begin exactly in time and you all are welcome vember the Nieuw Amsterdam completed the quartette which for the moment comprises the post-war passenger fleet of the line The company does not pretend that these four vessels disparate as they are in size age and speed are commensurate with its aims and ideals This is proved by past per formance But they have done spar tan service in coping with an almost overwhelming post war pressure on ocean travel facilities Complete plans have been drawn for a revival of the well-rounded service provided on the New York Channel ports Rotterdam route for so many years before the war in cluding a sister ship for the Nieuw Amsterdam Disclosure of plans for this ves sel which it is reported will show as much evidence of advanced thin king as was the case of the present flagship herself is eagerly awaited ter " of the woman and driving while drunk and without authority The girl Doreen Roe of Claude street Nottingham said she went with Grabowski to the truck after he came out of a club where he said he had been drinking whisky She jumped off the truck as he began to drive it away Witnesses estimated the truck's speed from 40 to 70 m.p.h They Stay At Home 1 NTIL an outbreak of infantile ^^ paralysis is stamped out 30,000 people in a foursquare mile area of Cornwall will remain isolated The area includes Redruth and Camborne where another suspected case was reported making the total 18 All unnecessary travel has been cut out and charabanc parties in and out of Redruth have been can celled Public events have been postponed or cancelled and the Carnival Queen was chosen in pri vate The carnival may be cancelled One school at IHogan was closed for a fortnight and when it re opened on Monday half the scholars stayed away Two schools in Re druth reported only a 30 per cent attendance Sundays schools are closed and cinemas are almost emty See on page 3 *"•- 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vri/dag 22 Juli 1949 57e Jaargang No 68 Dr A Simons overleden Hier ter stede is overleden op 73-jarige leeftijd dr A Simons oud-controlerend geneesheer voor Utrecht van de Rüksverzekerings bank De teraardebestelling zal plaatsvinden Dinsdag a.s om 13 uur op de Tweede Alg Begraaf plaats te Utrecht Wij gingen op reportage met de Utrechtse waterpolitie Haar werk is uitgebreid want er wonen en werken er velen op * t water Opspormgsregfsler doel goede diensten Woningbouwprobleem in gemeenteraad Bouwplan op Uit het jaarverslag van de „ Jaarbeurs " Deelneming neemt eerder toe dan af Van een redactrice Bö de Kanaalwef te Utrecht in de buurt vain de bekende sluizen ligt een drijvend politiebureau het centrale punt van een van de twee districteDi waarin de dienst van de politie te water een onderdeel van de Rïjkspolitie gesplitst is Als landrot ben je geneigd niet zoveel aandacht aan die politie te water te besteden Bij het woord politie denk je aam mannen die in het belang van de veiligheid van het verkeer waarbij je dan in je egocentrische gedachtengang al leen het wegverkeer betrekt er iets op tegen hebben als je achter « lichtje van je flets niet brandt of indien je hoger op de maatschap pelijke ladder bent geklommen in teresse voor je rij - en nummerbe wiis hebben Maar als je dajn een kaart van Nederland voor de dag haalt dan zie je een hele hoop blauwe rechte of kronkelende lijnen en grote blauwe vlakken Die lijnen zgn de waterwegen gevormd door rivieren en kanalen de grote blauwe vlakken van de meren zijn de verkeerspleinen van het waterverkeer of de ontspajn ningsplaats voor spelevarende land rotten Op déze wegen die in drukte niet onder doen voor die van het wegverkeer moet óók orde zijn moeten de verkeersregels ook na geleefd worden mogen de mars kramers van het water de parle vinkers óók hun waren ni%t tegen te hoge prgs verkopen en moet de schipper evenals de chauffeur op de weg óók zijn papieren hebben Het drijvend districtsbureau van de waterpolitie is nog slechts en kele maanden in gebruik en toen we in dit bureau eens een kijkje gingen nemen aanvaardden we direct de uitnodiging om er een keer met de waterpolitie „ op uit te trekken " Qéheél in stijl ' Het politiebureau is voor de wa terpolitie geheel iin styi Het is een groot eenvoudig en kraakzlndelrjk woonschip waarover de districts commandant kapitein H E Over beek het bevel heeft En zo varen we dan met de mo torboot van de politie over enkele van die rechte blauwe lijnen die je op de kaart ziet Eerst over de smalle lijn van het Merwedekanaal een weg die op de Voorstraat Iflkt smal en druk Aan de kant zitten de henge laars in het zachtschijnend zonne - Verliessaldo f 231.608 In de te Utrecht gehouden jaarver dering van de Kon ver tot het houden van Jaarbeurzen In Nederland heeit de voorzitter dr F H Fentener van Vlis singen mededelingen gedaan over de stand der bouwplannen en over de vooruitzichten van de a.s najaars beurs De Jaarstukken over het SZste boekjaar 1 Jan.-31 Deo 1948 werden goedgekeurd De periodiek aftredende leden van het algemeen bestuur werden herko zen In plaats van mr D u Stikker werd gekozen prof mr B C Slotema ker te ' s-Gravenhage Aan het Jaar verslag is het navolgende ontleend de verlies - en winstrekening geeft een to taal aan lasten van ƒ 2.284.991 en aan baten van f 2.249.038 zodat deze reke ning sluit inet een nadelig saldo van f 36.953 De balans geeft een telling aan van f 954.544 De bezittingen welke voor ' f 535.058 op de balans paraisseer den werden met ƒ 217.306 vermeerderd voor aanschaffing en uitrusting van verschillende stand en dienstgebouwen op het terrein Croeselaan Na afschrij vingen bedraagt het saldo der bezittin gen f 412.400 Het totale verliessaldo is thans f 231.608 groot Het verslag constateert dat de drang tot deelneming aan de Jaarbeurs eer der toe dan afneemt Nog verkeert de Jaarbeurs in de on gunstige positie talloze nieuwe aan vragen te moeten afwijzen Steeds weer ziet zU zich genoodzaakt op de vele dringende verzoeken tot uitbrei ding harer oude deelnemers in nega tieve zin te reageren Moge de zo uiterst noodzakelijke uitbreiding spoe dig verwezenlijkt worden opdat de Jaarbeurs in staat worde gesteld haar voor het gehele bedrijfsleven zo onont beerlijke taak op de juiste wijze te vervullen " aldus het verslag tje met aandachtige blik naar hun dobber te staren Een lange sleep trekt voorbfl „ iDie derde heeft geen naam " zegt bootsman v Eegen We zijn er in middels al voorbij maar opper schipper Smit draait om en vaart langszij De motorboot van de politie vaart even vlak tegen de boot aan en de bootsman stapt over Even daarna versohflnt een vers gelakt plankje op de roef met de naam van de boot en van de eigenaar „ Hvj had pas een nieuw plankje gelakt de lak was nog nat " wordt ons verteld Een boekje dat voortdurend wordt geraadpleegd is het opspo ringsregister Niet dat men door middel van dit register notoire boeven denkt te vangen maar het komt nog wel eens voor dat een schipper een boete hem door de kantonrechter opgelegd niet be taald heeft er op hopend dat hfl dioor zgn steeds wisselende ver bUifplaats deze straf zal ontgaan Een zwemmer die zit op het kleine roeibootje achter vastge bonden aan een enorme vracht boot krijgt een wenk van groeps commandant Stellingwerf eraf te gaan en laat zich dan ook onmid delUik iin het water zakken We varen langzaam verder Tel kens worden boten „ aangeklampt " worden papieren onderzocht o.a de charters waarop vertrektijd van de boot is aangegeven en de vracht en controleert men of het aantal knechts voldoende is Naar gelang de inhoudsmaat van de boot moeten de schippers één twee of soms nog meer knechts aanstellen Vrouw als stoker Het verbaast de politie niet te vernemen dat verschillende schip pers hun vrouw als knecht hebben aangesteld of haar tot „ stoker " hebben benoemd Uw verslaggeef ster moest even aan het idee wen nen doch daar het verschijnsel veelvuldig voorkomt verwonderde het de politie natuurlijk niet Deze mensen van de waterpolitie zijn nagenoeg allen zelf op het wa ter opgegroeid weten hoe ze met het schippersvolk moeten omsprin gen en zijn niet streng maar ge moedelijk We varen tot even voorbij Maars sen en terug Dan verlaten we deze waterweg die bijna te smal is voor drie boten naast elkaar We gaan het Amsterdam-Rijnka naal op een brede maar eveneens druk bevaren waterweg Daar is evengoed politiecontrole noodza kelijk evenals op — laten we zeg gen — de nieuwe verkeersweg Utrecht — ^ Den Haag Brand in bunker Op het sportterrein aan de Thor beckelaan juist btj de grens van Utrecht en Zuilen staat nog steeds een oorlogs souvernir een bunker die door de Jeugd ' vaak als speel gelegenheid wordt gebruikt Gis teren tegen het vallen van de avond puilden plots dikke gele rookwolken uit de ingang en en kele gaten die een belangrijk deel van het terrein als het ware ver duisterde Politie en brand^yeer waren vrij spoedig ter plaatse en met een slang op de waterleiding werd het vuur dat niet zichtbaar was gedoofd waardoor ook spoe dig de verduistering was opgehe ven Het is niet onwaarschijnlijk dat de rommel die zich in de loop der jaren daarin opgestapeld heeft door de jeugd is aangestoken en vlam heeft gevat Gevonden voorwerpen Bril autowieidop Studêbaker kwartiermuts - rose kindervest lederen portefeuille Inh vlsacten hoofddoek washandje met zeep ledige damestas boekje etaleren en plakkaatschilderen geboortebewijs J J Vos kinderarm bandje met bl steentjes overall dub bele fietstas inh bl regenjas popje gouden broche met kettinkje gummi kinderlaas fototoestel in tasje groene en rode autoped enige portemonnaies met geringe inhoud Terug halen bureau Waterstraat 52 Geopend op werkdagen van IS tot 16 u Daar wordt de schipper van een grote boot langszij gevaren Het blijkt dat een of andere onverlaat zich tegenover de politie van zijn naam heeft bediend waardoor hg onverdiend in het opsporingsregis ter voorkomt „ Maak er nou werk van ik heb er telkens last mee " zegt hij ter wigl hö héél eventjes ' n beetje wan trouwig naar die juffrouw kijkt die naast de politieman staat „ As U het niet doet schrjjf ik naar Romme " verklaart hij en doet zijn pruim van achter zijn linkerkiezen achter de rechterhelft van zijn gebit Deze opmerking verbaast de po litie zelfs De schipper vindt ook bltjkbaar enige toehchting noodza kelijk want nadat hij nog eens ge zegd ' heeft „ doe het nu want ik schr\jf naar Romme " voegt hij er trots aan toe „ ik ben propagan dist van de K.V.P " De politie stelt de man gerust en excellentie Romme zal wel geen ¦ brief van een verbolgen schipper behoeven te ontvangen Op een andere boot is een schip per die in het opsjlorlngsregister stond net enkele dagen tevoren op een andere boot overgegaan Het district Noord dat het ge hele gebied benoorden de grote ri vieren omvat is in drie afdelingen verdeeld waaronder de afdeling Utrecht de provincie Utrecht be slaat Overijssel én Gelderlamd bo ven de grote ri'vieren Nrd-HoUand ten Zd van Amsterdam en het Nrd.-Zeekanaal Zd Holland boven de grote rivieren en een gedeelte van het IJsselmeer ÏJssélmeercontróle Tgdens het visseizoen is om de visstand op het IJsselmeer op peil te houden een intensieve controle bij de visserJI vnl paling en snoek baars noodzakelijk Er moet ge let worden op de maas'Wij'dte van de netten of de vissers in het be zit van vlsacten en de nodige ver gunningen ¦ zijn enz En het is in het eigen belang van dg vissers dat daar zo af en toe streng moet worden opgetreden De afdeling Utrecht " bestaat weer uit vijf groepen nl Zwolle Harderwijk Utrecht Spaarnedam en Reewijk allen weer onderver deeld in posten Zo heeft de groep Utrecht waarvan groepscomman dant H Stellingwerf het hoofd is nog 4)osten in Loosdrecht Loenen en Ouwerkerk aan de Amstel Loosdrecht is een post die het vooral in de zomermaaiiden druk heeft En als het tödens wedstrijden flink waait heeft de politie handen vol werk met het redden van zeilboten die in de strijd met de elementen ten onder zijn gegaan Het werk van de politie te water is uitgebreid want een groot ge deelte van het Nederlandse volk woont op het water of ¦ vindt er zvin werk en als dat niet het geval is dan zoeken ze er hun vertier Als er ook zoveel blauw op de Nederlandse kaart te vinden is BIJ DE FOTO'S Boven De politlaboot ligt naast een grote ' vrachtboot Bootsman v Eegen is overgestapt Op de politleboot ataat groepscommandant Stellingwerf en achter het stuurrad oppersohipper Smit Foto U.N - Hofland Midden De taak van de waterpolitie is uit gebreid Oppersohipper Smit kijkt de visakte van een hengelaar na die met twee hengels aan het vissen was De zaak blijkt in orde te zijn Foto U.N - Hofland Vluchteling uit Hoenderio na jacht in Utrecht gearresteerd Gistermiddag tegen vijf uur is de Utr politie er na een wilde jacht over het Vreeburg en door Wtjk C in geslaagd J W aan te houden die zich schuldig had gemaakt aan ver duistering van een portemonnaie en oplichting van een rvjwiel dat hij uit een stalling had gehaald De portemonnaie had hy op de open bare weg gevonden en daarin het regu van de rijwielstalling Op aan wijzing van een burger zette een inspecteur toen de achtervolging in daarbij later geassisteerd door een agent Bij zQn aanhouding gat de man een valse naam op Het bleek dat hö ontvlucht was uit de Stich ting Hoenderio De dader werd naar het bureau Tolsteeg gebracht en ter beschik king gesteld van de Justitiële Dienst Geen spreekuur — Wethouder H A Bekker houdt a.s Maandag nog geen spreekuur Weth H V d Vllst houdt Zater dag 23 Juli geen spreekuur meest juiste wijze uitgevoerd " Gistermiddag kwam de Utrechtse g'emeenteraad bijeen onder voor zitterschap van burgemeester Jhr Mr C J A de Ramtz In deze vergadering werden de geloofsbrieven van de 39 nieuw be noemde leden van de raad in han den gesteld van een daartoe samen gestelde commissie van onder zoek Zonder h.st keurde de raad de Groepscommandant Stellingwerf en bootsman v Eegen kijken in liet op sporingsregister na of de eigenaar van de sleep die voorbij vaart daar niet In voorkomt Foto U.N - Hofland Klanken van de toren Voor de vele vreemdelingen die thans in Utrecht zijn heeft het Dom plein thans wel een speciale bekoring want ' s avonds vinden ze de Kloos terhof als spelplaats voor de middel eeuwse stukken die „ De Ghesellen van den Spele " daar opvoeren en gis teravond kreeg de voorstelling nog een muzikaal voorspel door het caril lonconcert op de Domtoren waar Chris Bos de klokken liet musiceren Op dit historische plein ziet en hoort vreemdeling en stadgenoot de oude tyden herleven De decors toren kerk en kloosterhof staan kant en klaar en de moderne mens hoeft daar maar weinig aan toe te voegen om een on moderne sfeer te scheppen ' Wanneer de klokken klinken komt Inderdaad het hedendaagse ver van ons af te staan Ze ' Wekken de verbeelding waarop door het middeleeuwse spel dat wacht tot de klokken zwijgen wordt voortgesponnen Chris Bos gat gisteren van acht tot negen uur de welluidende metalen bewoners van de Domtoren werk en door zijn optreden in de speelkamer deden ze hun werk goed De meeste stukken voor carillon ztjn bewerkingen Oorspronkelijk voor de beiaard geschreven muziek la er niet zo veel Zo troffen we ook op het programma van Chris Bos de na men van de uit de literatuur bekende componisten aan wier werken tlians een „ luchtige " en „ hoge " vertolking kregen De uitvoeringen door deze klok kennist hebben een duidelijk profiel De grote Itjn der composities is in zijn vertolkingen altijd uitstekend te volgen Bustig spel Iaat Chris Bos horen een spel dat zich aanpast bij het ka rakter van het instrument Ver beneden hem dwalend over hetplein gingen of stonden de groepjesluisteraars In vele talen werd erover deze muziek op de wind gespro ken De muziek spreekt immers ookin alle talen E B MULO-EXAMENS aAn de MULO te tJtrecht zijn ge slaagd voor het diploma A J A U P Baartmans C Schouten H A de Jongh E Ph Knipper E Schmidt M J Snooy J Koppert P c Bes F K Bals P T v d Helden allen te Utrecht B O van Doorn Maarssen J H Derks Maarsse veen B Bljlsma Zeist B J Nieuwen dijk G Stehouwer E Work alles te Driebergen W Veldhuizen A P Vos B J IJzendoorn A Pieferse H R Quint J V Rheenen M Helsloot JAP Kam perman C C van Leersum H A Oos terbeek H Kamphuis A P van Lin gen A Nijenhuis M Duiveman A Ja cobs D M Ubink Brandje In afval — Gisteren rukte om 18.33 uur de Utr brandweer uit voor een brandje In een partij afval onder een auto dat door de baldadige straatjeugd was aangestoken voordracht goed tot het aangaan van een geldlening groot een mil lioen gulden Voorts werd goedge keurd de bouw ' van een transtor matorhuisje en 9 bergplaatsen aan de Balkstraat De heer Oly AR sprak hierover zijn vreugde / uit maar hjj vestigde 4e aandacht van B en W er op dat bij de handeldrij vende middenstand groot gebrek aan bergruimte is Wanneer er nog eens zo'n ver geten plekje in de stad voor een dergelijk doel in aanmerking komt hoopte spr.j dat deze gereserveerd zou kunnen worden voor bergruim te voor de middenstanders Naar aanleiding van de voordracht be treffende de overneming en restau ratie van werf - en kluismuren tus sen de Stadhuisbrug en de Viebrug opperde de heer Swane Kath enkele juridische bezwaren Wethouder Bekker Kath merkte in zijn antwoord op dat het hier niet Over de werven gaat doch over de werfmuren De heer Swane repliceerde en gaf als zijn oordeel te kennen dat de werven wel degelijk een rol van betekenis spelen Na enkele redactionele ' wfl zigingen werd de voordracht ten slotte Zh.st goedgekeurd De heer H a g o o r t A.R stel de bg de behandeling van de voor dracht betreffende de bouw van enige woningcomplexen de vraag of B en W wel voldoende maatre gelen treffen om aan de schrijnende woningnood het hoofd te bieden Spr zeide geschrokken te zijn van de toestanden die er op het ogenblik heersen Hoe staat het met de goed keuring van Be plannen en wanneer zijn de woningen gereed Spr heeft de indruk gekregen dat het met de bouw niet vlot het tempo is naar spr gelooft zeer traag en wat de woningbouw betreft maken stad en provincie Utrecht vergeleken bij andere plaatsen en gewesten een ongunstig figuur en hij toonde dit met verschillende cijfers aan De heer Hagoort vroeg vervol gens of het niet gewenst zou zijn de woningbouvirverenigingen te ani meren om plannen gereed te maken om deze dan gezamenlijk uit te voe ren Aan bouwvakarbeiders behoeft er geen tekort te bestaan want vol gens spr werken 1200 Utrechtse arbeiders buiten de stad Deze kun nen dus gemakkelijk in Utrecht worden te werk gesteld De heer Jan C de Haas Arb kon zich met de ziensw^ze van de heer Hagoort volkomen verenigen en ook de heer Ultzen Comm verheugde zich er over dat de heer Hagoort zich thans over de woning bouw zorgen maakt Spr vond het alleen jammer dat de heer Hagoort vroeger nooit een lans voor de wo ningbouw heeft gebroken toen spr reeds de urgentie daarvan heeft be pleit De heer Hagoort maakte hier de opmerking dat hij in deze ver gadering uit naam van zfln fractie genoot de heer van Erven sprak die deze middag verhinderd was Wethouder Bekker Kath be antwoordde hierna de sprekers en zeide dat het bouwplan volkomen en op de meest juiste wijze is uitge voerd Wanneer er moeilijkheden ontstaan zijn deze niet te wijten aan B en W doch bij de andere in stanties wij weten soms pas in Maart waar wij aan toe zqn met de toewijzingen voor het lopende jaar Reeds nu zijn B en W doende voor de toewijzingen voor het volgende jaar Wij kunnen niet meer doen dan wfl mogen en bovendien de ter reinen zgn door onze enge begren zing zeer schaars Wat de industrie woningen betreft zeide spr dat de gemeente daarvoor grond heeft be schikbaar gesteld de industrieën moeten zelf de woningen bouwen Na re - en dupliek werd de voor dracht tenslotte z.h.st goedgekeurd De voordrafcht tot beschikbaar stelling van een crediet voor de aanleg van een speelplaats bij de zweminrichting aan de Liesbos gaf de heer Stekelenburg Arbeid aan leiding zö'n vreugde hierover te uiten Spr vond het echter jammer dat deze speelplaats zo ver buiten de Rivierenwyk ligt en hij betwij felde daarom of er een vereniging gevonden kan worden die zich met het toezicht op deze speelplaats zal kunnen en willen belasten Wethouder Bekker merkte op dat men toch zal trachten een vereni ging hleryoor te animeren slaagt men daarin niet dan zal getracht moeten worden dit toezicht op an dere wflze te verkrijgen De voordracht werd z.h.st goed gekeurd Namens de daartoe ge vormde commissie deelde de heer Jan C de Haas mede dat de ge loofsbrieven van dè 39 nieuw be noemde raadsleden in orde waren bevonden Tenslotte werd mej M G M Ver meulen benoemd tot lerares in de lich oef aan het Sted Gymnasium fAdvertentic^i LwrrljP *' baoi »^ STOKPAARDJES SCHEERZEEP fj ^ „ De Gelaarsde Kat " Openlucht-opvoering ïn Fort Blauwfopel „ Wind en weder dienende zal o.l.v Rien Nout en Cezs Griffioen op Za terdag en Zondag 31 Juli een open luchtspel ten tonele worden ge bracht in de onmiddellijke nabijheid van de stad Utrecht nl in Fort Blauwkapel Joke Stéenhoff schreef in op dracht een geheel nieuwe bewerking van „ De Gelaarsde Kat " Het resultaat van haar werk overtof de verwachtinge Zonder het oude sprookje geweld aan te doen zonder terecht te komen in ' een kwasi-sprookjessfeer schreef zij een tekst die aldus de leiders van het spel uitmunt door vlotheid en prachtige kansen biedt aan het toch altijd graag gewilde spectaculaire element Het spelersmateriaal Is voorna melijk gerecrutcerd uit de bewoners van Tuindorp Het ligt in de bedoe ling voor alles aandacht te schenken aan de dictie en zuiverheid van uit drukking De regie wordt gevoerd met behulp van een Sonofil of zgn draadrecor der waardoor de executanten zich zelf tijdens de repetities kunnen be luisteren en fouten en tekortkomin gen onmiddellijk en objectief kun nen waarnemen Natuurlijk wordt niet uit het oog verloren dat een openluchtspel ook een kijkspel moet zgn Het blijkt echter in de practijk maar al te dik wijls dat het volle accept wordt ge legd op het visuele terwijl vergeten wordt dat ook het verstand ztjn eisen stelt en de geest zich amuse ren wil in een tekst die met inner lyke spanning op krachtige en in telligente wQze tot uitdrukking wordt gebracht De regisseurs heb ben echter ten doel gesteld m dit spel van Joke Stéenhoff een harmo nische een held te verwezenlijken waardoor het zien en horen een vol lediger genot zal betekenen De Vlaamse schilder Ko Sameel werd bereid gevonden verscheidene uren van zgn tgd af te staan hij dingt mee in de eindkamp om de Prix de Rome voor het ontwerpen van het decor en een deel der cos tuums welke worden vervaardigd door eigen krachten In dit spel komt een speelse mui zendans voor en een koor van maaiers boeren en pachters De mu ziek hiervoor werd geschreven door Jan Smit Enkele vervoersmaatschappijen zullen het publiek op de best moge lijke wijze van dienst zijn met een goede vervoersmogelijkheid Het spel begint om negen uur en is afgelopen tegen half twaalf 70-Jarlge aangereden — Bij het over steken van de Donkere Gaard werd de 71-jarige vrouw A V te Utrecht aan gereden door dé 15-Jarige wielrijder A H W eveneens uit Utrecht Beiden werden tegen de grond gesmakt met het gevolg dat de wielrijder zijn knie schijf brak en de vrouw een bloeduit storting in het reohter-kuitbeen opliep De slachtoffers werden voor behande ling naar hel Stads - en Acad Zieken huis vervoerd BENOEMING BIJ BAAD VAN BEROEP Bij K.B is benoemd tot plaats vervangend lid van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht prof mr G J Wlarda hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht iBiiiGliuu|iKifly$ti|Ni > UTRECHT — Geboren Johanna E d.v H J Stomp en A A Nag tegaal Springweg 149 Wilhelmina d.v W V Daalen en G C de Graaf Voetiusstraat 4 Peter F M z.v J J W Levens en M H Kruijsen N Ravenstraat 23bis Albertus A M z.v J G V d Werve en A H C V d Steen Catharijnesingel 33 Adriaan zv H Kortenhoff en C J V d Ham A Matthaeuslaan 40bis Pendrina M d.v A J Vermeulen en G Bouwman Schalkwijkstraat 9bis Johannes C z.v H W Bre dewoud en Th J Versluis H v d Helststraat 4 Maria d.v C A Ingen en M A C Hutjens A v Leeuwenberghstraat 21 Everardus C M z.v C Siteur en A S Zwa nenburg Fl Heermalenstraat 6 Antoon z.y A Caverlé en C M Nieuwendijk Spöorstraat 3 Getrouwd A J Franken en tl Kars W A Dimmendaal en B J M van Everdingén Th H Lut ters en E van Heiningen K Bos en M C van de Sanden A Vermeulen en M J Jochems P Taalman en A M Bemelmans A E J Bodde veld en W v Husen A Mooy en A Paber J P Gemen en R S W Haars J lurrius en C Arlar C v Leur en L Gantevoort C Klaren beek en A H Berendse J Ren bergen en W C van den Berg A M Jongerius en C Th Rans dorp J A M Snippert en J van den Bol J C Flaman en G Steen huisen A H Verhoogt en J C Pluim D Veldhuizen en A M A Oldenhof K Legué en Ch Olthof Overleden C M Nieman wed V J Swagers 80 Jr Maliestraat 8 MAARTENSDIJK — Geboren Henrietta A d v Boeleraa—de Klerk Ondertrouwd J H van Pelt en A W de Boer B Boshuis en P G de ' With E Michon en M J Pouw Gehuwd N Dekker en G Sommer Overleden C van Barneveld 5S ] Getrouwd L J Correljé en C A Heidinga N A Wellens en M T E Giezen M J Hatzmann en M A ' W H E Venzelaar P Koole en M J van Ogtrop H Nagtegaal en M M Bos huis ZUILEN — Geboren Jan z v den UUl—Bijman Michal z v Sén—Hoo genboom Maria J d v Broekman — v Booijen Cornelia d v Oli — v Ringe lenstein Maria P d v v Achterberg — ^ Kuil Louise H C E d v v Eek — ^ v Donkeleiar Gerrit H z v WilhelmiJ — Hartog KAASMARKT UTRECHT Aanvoer 55 partijen kaas totaal 20.483 stuks wegende 14.803 kg f'rijzen eerste kwaliteit 1.69—1.74 Tweede kwaliteit 1.60—1.68 Handel flauw terwijl Ir J W Niermans werk tuigk ing werd benoemd tot direc teur van de te stichten Gem Mid delbare Techn School voor de Me chanische Technologie ACENDA VRIJDAG N.V HUIS 19.30 uur V.V.V Muziek festival SCHOOL MARNIXLAAN 19.30 UUr Tentoonst Jeugdwerk Buurtver Geuzen wijk KLOOSTERHOP 21 uur Ghesellen v d Spele Lanseloot v Denemerken en Den Buskenblaser ZATERDAG PORT BLAUWKAPEL 14 uur Ver Tuindorps Belang Bobbertje Bloed worst '* Gez Siem Nieuwenhuizén FORT BLAUWKAPEL 19.30 uur idem Baron Kneut " N.V HUIS 18 uur Muziekfestival V.V.V KLOOSTERHOP 21 uur Lanseloot CADICLUB 20 uur Spelavond SCHOUWBURG 20 uur De Komedian ten De Model-echtgenoot " JAARBEURS 21 uur Volksbal BIOSCOPEN Voorst om 14.30 18.45 en 21 uur Zondag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CITY Kleine Melodie uit Weenen met Paul Hörbiger en Maria Andergast alle leeftijden FLORA t.m Zondag De Triompf der Doodskoppen 14 jaar OLYMPIA Conchita met L Carletto en Inkyinoff 14 Jaar REMBRANDT 14.30 uur Sneeuwwitje alle leeftijden 18.45 en 21 utir De strijd om de Atoombom 14 jaar SCALA Margie met J Grain en G Langan alle leeftijden VREEBURG Ridders van het Zwaard L Parks en E Drew 14 jaar FILMAC nieuws alle leeft 10—23 uur SPOORBIO Gevarieerd programma 10—23 uur TENTOONSTELLINGEN ST CATHARIJNE CONVENT Ten toonstelling Nederlands Zilver ISOQ — - 1800 10—17 uur Zondag 14—17 uur GAL MODERNES Tentoonst Voor lichtingsdienst Marine werving CENTR MUSEUM 10—16 Uur Werk leden Kunstliefde VREEBURG 12—24 uur Kermis ABSTEDERDIJK 32 14—22 uur „ Artl bus " KENNISGEVING Verordening op Logeerinrichtingen Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat ter Secretarie der Gemeen te kamer 6 ter lezing voor een ieder gedurende 3 maanden is neder gelegd het besluit van de Raad dier Gemeente van 9 Juni 1949 tot vast stelling van een Verordening op Logeerinrichtingen. Utrecht 22 Juli 1949 Burgemeester en Wethouders van Utrecht De Burgemeester C J A DE RANITZ De Secretaris J DE LANGE ZUILEN De sirene loeide maar er was geen brand Gistermidag werden talrijke Inwo ners van Zullen opgeschrikt door hetgeloei van de brandweer-sirene en ookin het noordelijk deel van Utrecht wasdeze goed te horen Velen vroegen zichaf waar de brand zou zijn en m > nkreeg de indruk dat het nog al ernstigwas want naar gelang van de omvangvan het vuur wordt het aantal loci tonen bepaald en dat waren er vrijveel Een onderzoek wees echteruit dat de brandweer aan het oefenenwas en wilde nagaan hoeveel tijd ernodig was om van de brandweer-ka zerne naar de oefenplaats te komen.Er was dus geen brand We vragen ons echter af of het nfet nuttig zou zijn wanneer de brandweer tevoren kennis gaf van het feit dat zij op een zeker uur de sirene zou laten horen Want we kunnen ons voorstel len dat velen die familieleden heb ben werkzaam in een der industrieën van Zuilen toch wel een weinig onge rust worden en opschrikken als zij de sirene horen gaan SCHEEPSTIJDINGEN Aldebaran Tacoradi—Engeland pass 21 7 Las Palmas Alhena Biienos Aires Rotterdam pass 21-7 Fernando Alkaid 22 7 van Lorenzo Marquez te Beira verwacht Annenkerk Rotterdam — Brisbane 22 7 te Port Soedan congo stroom 21 7 van Dakar naar Bissao Delftshaven 22 7 van Sassundra te Freetown Erinna 21-7 van Pladjoa n Manilla Etrema 21-7 van Shellhaven naar Curacao Farmsen 21-7 van Bre men naar Lulea daarna Rotterdam Grootekerk 21 7 van Port Elisabeth n East Londen Ittersum Rotterdam — Basra 22 7 te Aden Java 21-7 van Limhamn naar Antwerpen Joh van Oldenbarnevelt A'dam—Java pass 21-7 Socotra Lombok 22-7 nog te Bombay Loosdrecht 21-7 van Ëona naar Balti more Mataram Batavia—R'dam pass 21-7 13 uur Pantellarla Modjokerto R'dam — Java 22-7 te ^ enua Muider kerk 22 7 van Takoradi te Cotonau Nigerstroom West Afrika-A'dam 21-7 van Las Palmas Rijnland 21-7 van Amsterdam te Hamburg Salatiga 21-7 van Soerabaya te Cebu Saroena 21-7 van Pladjoe naar Miri Sitaeroet Rot terdam—Java 22 7 te Port Said Som melsdijk New York — Java 22-7 te Aden verwacht Sloterdijk Java — New York 21 7 van Colombo Stad Am hem Rotterdam—Genua 22-7 te Gibral tar verwacht Stad Haarlem 22-7 van Lulea te Emden verwacht Stentor 21 7 van Beirouth te AleKandrië Ta lisse 22 7 van Banjoewangi naar Pa naroekan Tarakan Java — New-York p 21 7 Gibraltar Themisto Huelva—Rot terdam p 21-7 Ouessant van ' t Hoff Beira-Baltlmore 22 7 te St Vincent Waterland Amsterdam—Buenos Aires 22 7 te Montevideo verwacht Zuider kruis pass 21-7 7 uur Gibraltar 25-7 v.m te Rotterdam verwacht zijpen berg Rotterdam—Savona pass 21-7 Gi braltar Nagekomen scheepstijdingen Arendskerk 1/7 van Rotterdam naar Hamburg Akkrumdyk 21/7 van Tampa naar Vera Cruz Algenib Antwerpen Pernambuco pass 21/7 St Vincent Alpherat 21/7 van Phila delphia naar Norfolk Antonia 17/7 van Singapore te Bangkok Axeldijk 22/7 te Havana verwacht Boisaevam Baires — Yokohama 22/7 te Santos Chama 19/7 van Pladjoe te Singapo re Dordrecht 22/7 van Liverpool t « Lfaa Palmas Ena 22/7 van Alexan drië te Suez Joost van den Vondel 21/7 van Narvik naar Rotterdam Molenkerk Japan — ^ Rotterdam pasa 21/7 Messina Ovula 17/7 van Cebu te Miri Pr Alexander Hamburg —^ Mon treal 21/7 900 mijl O.N.O van Belle Isle Pr Johan Willem Friso 22/7 van Hamburg te Antwerpen Pr Willem II 21/7 van Rotterdam te Sagua Le Grande Pr Willem III Quebec — Ant werpen 21/7 480 mül West van Va lentia Rijnkerk Rotterdam — Japan 21/7 van Port Soedan Stad Haarlem 22/7 van Lulea te Emden Stad Maas tricht verm 22/7 van Bona naar IJmuiden Tiba Antwerpen — Buenos Aires 21/7 te Montevideo Veendam 21/7 17 uur van New York naar Ha vana Zeeland 22/7 van Charleston te Baltimore WATERSTANDEN GROTE RIVIEREN Keulen 0.85 - M Ruhrort l.BO + 0.01 Lobith 8.37 — 0.03 Nijmegen 6.17 0.02 Arnhem 6.44 — 0.02 Eetde 1.B8 — 0.01 Deventer 0.83 — 0.02 Borgha ren 39.76 + 0.08 Belfeld 10.80 -^ 02 Grave beneden 5.04 — 0.01 Vreeswijk 0.02 — 0.04 Lith 0.19 + 0.01 Waterhoogten Weerdsluls UTRECHT 22 Juli — Bovenkant sluis 31 cm - i - NAP Benedenkant sluis 36 cm — NAP 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 22 Juli 1949 57e Jaargang No 68 Is This A Lovely Way To Spend Your Weekend Close Attention Of The Spectators HoUand^sArchEnemy The Water Enclosure And Reclamation Of The,,Zuiderzee " To Sy \ via J—lE who never has had a date W^ith Sylvia is not able to know and will never know what she is like who she is or what she tneans He will have to struggle through the whole of his life without ever having seen her laughing face before hini without ever having been able to dry her tears when one of the pup pies died And dark no pitch-black as eternal Hades his life will be though perhaps he'll never know until his last breath Ha who never has been cycling with Sylvia will never know the revelation of her cycling beside be hind or in front of him either bent over the handlebars against the wind or sitting straight with the wind in her back with only her little finger guiding the front wheel He'll never forget her strong legs pushing the pedals with almost man Uke force for Sylvia has a really good cycle with three-speed gears And he also will not know.that the weather does not matter on such a cycle tour that it does not matter if the sun shines and there only is a very small cloud which threatens its rays that it is not necessary to cycle along the beach under a blueblacfc sky at night through the woods or only through the city with its neon lights and traffic-cops Sylvia is at her best when she is cycling in hard rain when it is raining cats and dogs and her head is covered with a plastic something around the corner of which her curls keep on coming loose while big drops of water are rolling down her nose and she has to shake her head every minute to get rid of that wet naughtiness r — I E who never has been sailing ¦'• ¦'• Virith Sylvia in a small boat of unknown type will never be able to know what he missed when she made a mistake in steering couldn't hold her sail any more and coming up again saw her standing upright to her hips in the water the lake was not very deep there looking very disappointed and he'll never know that certain feeling which made all cusswords fly away and was responsible for the thought and for the words which were spoken immediately after it You look lovely that way I wish you'd always look like that " with wet hair trailing all over her face a streak of mud across her left cheek and as wet as a kitten But be sure she did look lovely J~He who never has been quarrs ling with Sylvia will never know how rousing she can be not with elbows on hips as all women are wont to when they want to have the last soy no when she starts a quarrel or wants to start one which is rather difficult when no one wants to hand it back to her she takes her pocketcomb and her powderbox from her handbag and starts to make up her face just as solemn and worthy a posture as Willibrords ' on his horse at the lanskerkhof it is so very funny that you can't help laughing about it and forgetting the quarrel you just try it once to start a quarrel from behind an opened powder box and you'll see J ~~| E who never together with Syl via has been standing on a dune top and never has seen her hair blown away wildly by the sea wind she trying to count the fishing boats off the coast shading her eyes to " count just one more than some body else he will never be able to conceive that Sylvia only dances menuets Scottish reels and iust exceptionally a Washington polka and when you don't know how to find a relation between sea-winds and dancing menuets and Scottish reels you're only to be pitied but he who knows Sylvia ' will be able to tell you j — I e who never has been staring ¦*- ¦•• at the burning wood lying side to side on a rug with Sylvia in front of the hearth with a burning hot face and terrible cold feet listening tT her deep voice which sometimes asks such very silly questions he does not know the thoughts that come out seeing her hair glistening alter the words have died out thoughts that only reveal themselves by a stealthy look out of the corner of an eye but that are just as hazy as the smoke from the fire He Le who never has kissed Sylvia will never know how white her face is in wintertime and how brown and full of freckles in summer and he has never seen the smile on her face her eyes half-closed under the long eye lashes as ske asked softly „ Is ihat all " j—I - Ü who never has written a song Ï1 honour of Sylvia while she vead the words being typed on the paper will never have seen her smiling face as she whispered in the ear of the writer „ Please do stop it you mustn't tell them everything \ a/hO then is that happy man ' ' who can't stop writing about Sylvia's fame and who may enjoy himself her let's call it affection Who has been cycling with her who has been strolling with her through the dunes and has been sailing on the lakes with her Who defies Sylvia in a quarrel and who gazes with her into a burning pile of wood in the hearth who feels his heart beat faster when he hears slight noises behind his chair or when something tickler his cheek while Sylvia anxiously reads these lines And tell me who is ' allowed to 5t!ss her forehead that softly Vou're not reader - '""¦• \ K By permission of Vox Studiosorum New Way To Earn Dollars The American Forces in the Uni ted Kingdom want to buy certain goods for sale to personnel station ed here Main types are clothing prin cipally men's costumes jewellery food products textiles souvenirs of Great Britain sports and leather goods The Board of Trade says the sales will earn dollars for Britain Elckerlyc T AST ni^ht the students of the •"-^ Summer Course could see for themselves how the Dutch archi tects of the Middle Ages have built a suiting natural scenery for open air performances the Cloisteryard next to the Dom and the University Where could the „ Ghesellen van den Spele " have found a better face for the performance of the mediaeval plays The play and the acting were fol lowed closely by the foreign guests All the players started from one mental feeling so that there was unity in acting The organplaying and the singing before the prologue helped to create the binding in the sphere Johan Lapperre acted as Death Henk Schaer gave beautiful accents to Everyman Ad Hooykaas the leader of the troop played the part of „ Worldly Goods " admirably Jan ny van Oogen h^d found a good style as Virtue The foreign students showed at the end to be a grateful audience Navy Kidnap Betty I wo naval officers carrying re volvers entered the home of the Mayor and Mayoress of Lyme Regis Mr and Mrs A F King and led away in handcuffs his 22 year-old daughter Betty They took her abroad Scorpion Weapon class destroyer visiting the borough Then they sent round Town Crier Mr W Gollop to tell holiday crowds the mayor's daughter had been kid napped and could be ransomed only by a f 10 contribution to Lyme Regis Hospital comforts fund Two of the ship's company dress ed as pirates collected ajnong the crowds In less than two hours their buckets contained £ 15 10 s and Miss King was taken home Said the mayor ' The officers or ganised the rag in appreciation of the hospitality Lyme people have shown them ' Said Betty ' Pleasant kidnapping indeed " LARRY ANNA WIN MEDALS Two British filmstars — Sir Laurenèe Olivier and Arma Neagle — have won the Picturegoer Gold Medal Awards for 1949 against competition from top Hollywood stars Sir Laurence won It for his per formance in „ Hamlet " which also earned him the Motion Picture Academy's Oscar award in Holly wood as the best picture of the year Anna Neagle's performance in „ Spring in Park-lane " brought her this year's Gold Medal Award The Goldl Medal Award is an international contest Winners in recent years include Norma Shearer Greta Garbo Gary Cooper and Bette Davis Drobny Asks U.S BERNE Switzerland Wednesday The self exiled Czech tennisstars Jaroslav Drobny and Cernik ap plied to the U.S Consulate here for visas to America So the battle against the water goes on with Increasing succes But undi minished vigilance Is required other wise things like this will happen A T the Hygienic Institute c.e A Volker entertained the nume rous participants of the Summer Session about the struggle of the Dutch people against the sea After a concise historic survey showing that the reclamation and drainage of land lies in the very blood of the Netherlander the speaker dealt with the situation in modern times The pumping dry of lakes was prac ticable after the invention of the windmill with a revolving cap So new land was won of the sea and the condition of neighbouring land was improved The reclaiming of the Haiarlemmer meer and its en virons warded off the danger of flood threatening the vicinity and even Amsterdam itself It was at this time — in the mid dle of last century — that the idea arose of enclosing and partially re claiming the Zuiderzee The project included the construction of an en closing dam from North-Holland to Wieringen an other dam from Wie ringen to the Frisian coast and the reclamation of four polders behind it So the Zuiderzee became a lake See first page 1 in the following centuries this country was flooded several times The so-called St Elisabeth's Flood A.D 1421 is notorious in Dutch history thousands of people were surprised and were drowned Another well known flood is the „ All Hallows ' Flood " of A.D 1570 In Zealand people still point out the sunken land of Reimerswaal " that fell a victim to the ' all devouring waves The Dutch rivers Rhine Waal Yssel and Meuse h.ave ^ ten over flowed their banks especially when the thaw set in after a spell of cold weather Then the dikes gave way to the ioe-drlft as e.g in the Betuwe in 1798 and 1809 Also in later periods great floods lare re corded viz in 1825 1855 1859 1861 1916 and 1925 though this series of dates is by no means complete I HE plans for the partial drai ning of the Zuyderzee area were executed — after mature consideration — in the nineteen twenties On May 28th 1932 the last gap in the enclosing dike was filled communicating Friesland and the province of North Holland At last alter a thousand years ' warfare with the sea man revenged himself The old Flevo Lacus now called Yssel Lake is going to be a fresh water lake again Many years before the German invasion of May 1940 the North Wtest Polder or Wieringermeerpol der was a prosperous agricultural district and the North East Polder by A VOLKER C.E the IJsselmeer The complete execu tion will increase by 7 percent thearea of the country The IJsselmeer,a fresh water lake will supply wa ter to the surrounding districts Asto the enclosing dam it protects thedikes and provides a direct overlandcommunciation between North Hol land and Friesland On the recon quered land good landscape plan ning and urbanism in connectionwith parcelhng out the ground arepossible The main canals and theroads converge to the centre of theworks and so smaller centres ofhabitation arise circlewise aroundthe radiation point As the reclai med land temporarily remains Stateproperty serious difficulties of or ganisation and waste of nationalcapital will be avoided the Statehas to carry out the estabhshmentof a well equiped agricultural dis trict • i But on the 17th of April 1945 the German army only two weeks be fore the capitulation Inundated the Wieringerraeerijolder almost com pletely destroying farms and hou - bordering on Friesland was in an advanced stage of preparation when war broke out Then the • catastrophe of 1940 came tramp ling Holland under the hoots of Hitlers ' unsparing militarism The fear of an allied invasion prompted the „ Herrenvolk " to take precau tions that undid the results of many years of exertion In 1944 vast areas in Zealand South Hol land and in - other provinces were deliberately Inundated In Novem ber 1944 almost the whole of Wal cheren fell a victim to war acti vities and was surrendered to the North-Sea In April 1945 only three weeks before the final col lapse of the Nazi regime the enemy cut the dikes of Wieringer meerpolder This was not at all necessary for the German retreat or otherwise Also in other districts the Germans ' jmchained the „ Water Wolf " in the idle hope of checking the allied advance Afterwards Walcheren fought with might and main against the consequences of NewU|t On Show " The secreêy-surounded de Ha villand Com ^ jet airliner is due to make its first public appearance for engine tests Sbxt week at Hat field Hertfordshire Cruising at 500 m.p.h the „ swept back " Comet will be able to cross the Atlantic in four hours A fleet of 16 already ordered should be in service in 1952 ses the scouring action of the wa ter excavated a deep crater in the gap of the dam But soon the engi nes started pumping again and af ter four months of hard toil the re clamation was accomplished for the second time A yet more fascinating problem remains the creation of the two southern polders with a total area of 342.000 acres which will form the twelfth province of the Nether lands together with the North Bast Polder In the nearly absolutely flat plain of mud after the water has been expelled landscape planning will appeal to the creative forces in a much higher degree If econo mical factors call for rectangular parcels straight roads and canals a souldestroying and monotonous picture must be avoided To illustrate his lecture the hono rable speaker commented three films on the subject In „ New Land " we see the gradual conquest of the ground about the Zuiderzee „ Wie ringermeer " shows the calEunity of the flooded Jand after the retreat of the Germans „ Het Water zakt " tells the heroic story of the month's hard toil to regain the lost Wie ringermeerpolder In spite of all kinds of difficulties the Dutch people goes on working recovering from the wounds of the last war It will win its battle being stronger thans nature itself by its genious indefatigable activity The largest enterprise in the cam paign to increase oud land area is the Zuiderzee Reclamation Scheme Air photograph shows the end of the first phase the closing of the last gap In the Zuiderzee Dyke on IViay 28th 1932 its being flooded by the salt sea water Even in North Brabant people have begun to remove the consequences of the St Elisabeth's Flood N OBODY can foretell to-day if the day will come when the water will no longer endanger Hol land Perhaps this day will never come So much the better the danger of falling asleep is greater than the danger caused by an un tiring enemy Holland's warfare against the water is symbolized in the device of Zeeland „ Luctor et Emergo"'I struggle and « merge Eventual U.S.A Military Aid For European States WASHINGTON July 22 Reu ter — President Truman is expec ted to send to Congress possibly later today a 1,450 million dollar programme for military aid to members of the North Atlantic Mi litary Alliance and to certain other countries The House of Representatives will be first to consider this " money bill " and its Foreign Affairs Com mittee is expected to begin hearing the bill next week The administration is already committed in exchanges of notes with the North Atlantic powers to support jthe passage of an arms for Europe programme The administrations plan is un derstood to involve military aid to the ten European Atlantic pact na tions among them Britain and France The bill will also provide for con tinued military aid for Greece andTurkey and perhaps Korea andIran The New York Times today referred to the proposed mi litary aid programme designed to back up the Atlantic pact " There can be no doubt about the obligation of the United States un der the treaty to extend such aid just as there can be no doubt about the obligation of the other signato ries to help themselves at least to the same degree " it said „ The Europeans will be able to defend themselves only if their manpower can be supplemented by equipment which at present the United States alone can supply " Atlantic Pact Ratified By American Senate WASHINGTON July 21 Reuter — The United States senate tonight ratified the Atlantic pact by an overwhelming majority The vote was 82 to 13 Immediately before the vote of ratification the senate had rejected three Republican sponsored reserva tions vvhich would have hmited Uni ted States obligations to the nations within the treaty The historic vote pledged the Uni ted States to loin with Canada Great Britain France and eight other European nations in an al liance of mutual defence The overwhelming majority for approval gave the pact 18 votes more than the 64 or twothirds ma jority required under the consti tution for the ratification of tre aties Utrecht Theatre Municipal theatre Lucas Bolwerk Saturday and Sunday July 23 rd and 24th 20 — h Dutch play by „ De Komedianten " Kloosterhof CIoist«r Dom Satur day 21 h Medieval Dutch plays Pictures City Voorstraat 68 Kleine Melodie aus Wien with Paul Hörbiger and Maria Andergast daily 14.30 18.46 and 21.00-h Sunday 14.15 16.30 18.45 and 21.00 h Bembrandt Oudegraeht 73 La ba taille de I'eau lourde The struggle for heavy water weekdays 18.45 and 21.00 h Sunday 16.30 18.45 and 21.00 h Daily 14.30 h Snowwbite and the seven dwarfs Walt Disney Flora Oudegraeht 156 The Triumph of the skulls and The blind man and the Lady For Saterday and Sunday only as under City From Monday on Drums along the Mohawk Scala Potterstraat Margie with Jeanne Grain and Glen Langan as under City Vreeburg Vreeburg 8a The Swords men with Larry Parks as under City Palace Vredenburg Newsreel from 10—23.00 h Vredenburg FAIR Saturday last day till 24.00 h Exhibitions St Catherine Cloister Lange Nieuwstraat 38 Exhibition of old Dutch silver 1600—1800 open on weekdays 10—17 on Sunday 14—17 Spi Central Museum Agnietenstraat 1 Exhibition of works of Utrecht painters open weekdays 10—17 Sunday 14—17 h orts Mereveld near the Stadium Sun day 14.—h Horseracing Johaimapolder Sunday 14.30 h Greyhoundraces Bars Utrecht Dietsche Taveerne Oud - kerkhof 29 Bar-dancing daily 19-24 h Saturday till 2 h a.m In the country Astoria Chalet Baarn 16 km from Utrecht Castle „ Do Hooge Vuursche " Baarn Grand Hotel „ Gooiland " Hilversum X7 km from Utrecht ' t Kerckebosch Zeist 8 km from Utrecht De Witte Holevoet Scherpenzeel 28 km from Utrecht Hamdorjt Laren 22 km trom Vtt Churches Holy Trinity Church van Hogen - dorplein Utrecht Sunday 11 o ' clock English Morning Prayer French Language Eglise Wal - lonne Pieterskerkhof near Dom - square 10 a.m Service Dutch Language Dom Church 7.30 a.m Service 10.30 a.m Service 6 a.e Baptism John-Church St John Square 11 a.m Service Buur Church 10.30 a.m Service St Nicolas Church 10 a.m Church 6 a.e Baptism Wilhelmina Church Hobbema - street 10 a.m Service ROMAN-OATHOLIC HIGH MESS SUNDAY Cathedral Church H Catharina Lange Nieuwstraat 9.30 h Car dinal de Jong consecrates young priests H Hart-church Oudvnyk 21,10.30 h O.L Vrouwe-church Biltstraat 121 9.30 h H Augustlnus church Oude Gracht 8.30 and 11 h Willlbrordus-church Minrebroeder straat 9.30 h Outside Utrecht Enkhuizen „ Zuiderzee-exhibition " in the old firehouse „ Dromedaris " The Hague Modern paintings from the Beneluxcountries Mun mu seum Amsterdam Exh paintings dra wings of the great Japanese ar tist Hokusai'(Mun museum Arnhem Intern Exhibition of Euro pean Sculpture Pare Sonsbeek Amsterdam Exh „ From the Trea suries of the Middle Ages " ec clesiastical art from West Ger many in National museum Ypenburg International Air Show on the aerodrome Ypenburg near The Hague Hllversum's Sportpark Sunday 13 h Utrecht Lawntennis Champion ships Duindlgt near The Hague Horse races Dulndigt July 23rd Zuiderzee Royal NetH Rowing and Yachtingclub Holland week July 23rd-25th Amsterdam Bosbaan National Dutch rowing championships July 23rd and 24th Britain & Canada May Bombs LONDON July 22 Reuter — The science editor of the News Chronicle Ritchie Calder today said that Britain like Canada was now in a position to produce the atomic bomb „ That is the reason for the secret discussions in Washington an for the advice of Eisenhower and others that technical information should be shared " the News Chronicle correspondent added Sharing infor mation would not be a one-way traffic to the United States because the latest and independent develop ments in British and Canadian re search may have something to teach the Americans JoanovicI 5 Years Jail PARIS — Joseph Joanovici for mer millionaire rag-and-bone man was today sent to jail for five years for war time scrap-metal deals vidth the Gernans He was also sentenced to a £ 550 fine and forfeiture of his fortune up to £ 34.625 — Herald Reporter SKIPS COLLISION IN NQRTHSEH OSLO July 22 Reuter The Bri tish ship Kumasian 7.221 tons and the Norwegian motor ship Mai ken 497 tons were in collision yes terday in the Northsea the Norwe gian News Agency reported today No casualties were reported The Maiken a converted British escort trawler had considerable da mage but not below the waterline The Kumasian belongs to the Uni ted Africa Conr any of Liverpool The well-known Dutch biologist dr V / E de Moll Amsterdam baptises his first atom-tulip Irene J'oliot Cu rie Pyjamas Unpopular A MERICA'S Pyjama Manufac ¦' * turers ' Association say tlie slump in their sales is so serious that the industry's fate is in the balance Said a spokesman „ Today's out put of a million dozen pairs a year is 65 per ceht of last year and half that of the year before " They say there are not buying pyjamas 1 Uncomfortable 2 Too dear 3 Shoddy 4 Lack of imagination in style So now the association plans to get doctors to prove it is healthier to sleep in night clothes and aJso to design a new type of garment THREE STRANGERS DETAINED LONDON July 22 Reuter — Special detectives inquiring into ac tivities of dock strike agitators ha ve detained three men who arrived at London airport last night from France Two of the men were understood to be officials of the communist led Longshoremens Union of the Uni ted States Pacific Coast and to ha ve attended the recent conference of dockers and seamen organised by the World Federation of trade Unions at Marseilles A vital meeting of London dockers was being held here this morning No charge was expected to be made against the three men but it was thought unlikely they would be allowed to remain in Britain When the man landed their pass ports and other papers were in or der and they were allowed to leave the airport without any special questioning Later their names were found to be on a supplementary list attached to the normal passenger roll indicating a late decision to travel Their " names were also on a spe cial list kept at the airport DISTURBED NUDIST PARADISE ROME July 21 Reuter — Fifty-eight men and women were in gaol here today after what police described as a pagan orgy of naked ness at a Rome bathing establish ment They were arrested last night in a police raid prompted by a tipster who said he had spent a few days among them in houseboats on the Tiber Naked men and women raced across the decks of the houseboat colony as police swooped Some were fished from the river EXPLOSIONS AT BALTIMORE BALTIMORE July 21 Reuter — A series of explosions and fire which swept through the Standard Oil refinery in South-East Balti more today was reported to have injured at least 22 people six of them seriously Flames leaped 300 feet over the buildings as two big fuelstills ex ploded Half an hour after the first ex plosion eyewitnesses said the flames were still roaring through the plant Fireman driven back by the in tense heat could not go closer than 150 feet to the buildings They sprayed water on to the flames from four sides No deaths were reported imme diately 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 22 Juli 1949 57e Jaargang No 68 UTRECHTSCH AenCkampioenschappen District Utrecht kelspel door een zege op mej C v Esveld en met jkvr v Hogen dorp handhaafde mej Waller zich in het dames-dubbelspel W Ak kersdflk boekte twee overwinnin gen in het heren-dubbelspel met Stas en in het gemengd-dubbelspel met mevr Boomsma In het heren-enkelspel van het C-tournooi kwam er een einde aan het spelen van de Bree en bij de dames moest zowel tnevr Abels als mevr Koppenberg de meerderheid hunner tegenstanders ondervinden zij het dat belae eerst na drie sets capituleerden In het dames dubbelspel werden de gezusters Wttewaal uitgeschakeld De belangrijkste uitslagen waren A-TOURNOOI Heren-enkelspel kwart-finale Oosterbaan — Reimers 6—1 7—5 Meier Mattern — Smolders 6—1 1—6 6—1 v Stapele — Moens 6—3 8—6 Stas — Jfieier Mattern 6—1 6—2 Dames enkelspel 2e ronde mevr Smith-Homans — mevr Boomsma 6—2 8—6 mej E v Esveld — ^ mej Müllemeister 6—3 6—3 mej Waller — mej C V Es veld 6—1 2—8 6—1 mevr Tauw — mevr Bokhorst 2—6 6—4 1—2 ret Kwart finale mevr Raayma kers-Meohel — mevr Smith-Homans 6—1 6—3 Heren-dubbelspel Ie ronde Smolders en Moens—-Scliam ' hardt en de Ven 6 — i 6—2 2e ron de Stas en W Akkersdijk Klooster-man en v d Horst Sr 6 — O 6—3 V Stapele en Suyver — Smolders en Moens 6—2 5—7 9—7 Dames dubbelspel kwart finale Jkvr v Hogendorp en mej Waller — mevr Wttewaal ' en mej C v Esveld 6 — i 7—5 mej Israël en mej Smolders — mevr Ridder en mej Peperzak 6 — O 6—3 Gemengd-dubbelspel Ie ronde mevr Wolsak en Pare — mej Bannink en Koers 3—6 6—4 11—9 mevr Vorstman pn Cochius — mevr Wttewaal en Nikkessen 6—4 6—4 mevr Boomsma en W Akkersdijk — mej Smolders en Smolders 6—2 8—6 C-TOURNOOI Heren-enkelspel 3e ronde v Diest — de Bree 6—3 6—4 Veen stra — V Deventer 7—5 3—6 7—5 Kwart finale v Oyen — Doeff 6—2 6—4 Holderbusch — ^ Buyze 2—6 6—3 6—1 Dames-enkelspel kwart finale mej Bouma — mevr Kop penberg 6—3 4—6 6—1 mej Feuerstein — mej Waldthausen 6—1 6—1 mevr v Harskamp — mevr Abels 6—2 2—6 6—4 Heren-dub belspel kwart finale C en P Olff — Germeraad en de Boer 6 — 2 6—3 Kok en v Oyen — Blijden stein en Klein Bog 9—7 6—4 Da mes-dilbbelspel Se ronde mevr Scheurleer en mevr Bruggeman -^ mej P en mej A Wttewaal 6 — i 6—1 Reimers in het heren-enkelspel " itgeschakeld mevr Bokhorst en mevr Boomsma bij de dames en ook in het C-tournooi meer neder lagen dan overwinningen neen bepaald gunstig was de dag van gisteren voor het Utrechtse tennis weer niet Niet onopgemerkt mag evenwel blijven dat mevr Bok horst toen ze in de derde set voor stond zich genoodzaakt zag we gens kramp de strüd te staken onfortuiniyk einde dus Reimers trof Oosterbaan in een uitstekende vorm Daarbij komt dat de Utrechter altijd even tijd nodig heeft óm zich aan het spel van de tegenpartij en omstandig heden aan te passen waardoor hij de eerste set snel verloor Veel be ter ging het in de tweede Reimers kon het hoge tempo toen goed vol gen doch bleef moeite houden met • de service van Oosterbaan hoewel hij er in de tweede set reeds op sloeg en zich in de eerste vrflwel beperkte tot het blokkeren ervan De Utrechter kwam met 5—4 voor doch verloor toen zijn service 5—5 Oosterbaan won zijn service weer wist toen door die van Reimers heen te breken en won daardoor de set met 7—5 en daarmede de par tij Mevr Boomsma kon In de eerste set geen vat krijgen op het spel van meivr Smith-Homans Beter ging het in de tweede doch ten slotte verloor de Rhynauwen speelster ook deze met 6—8 Het onfortuinlijke einde van de strijd yan mevr Bokhorst beschreven we reeds Een opgelopen blessure bij een auto-botsing heeft v d Kruk ge noodzaakt zich uit het tournooi te rug te treKkeh Ivo Rinkel werd bereid gevonden zijn plaats in te nemen die natuurlek beslag legt op de titel evenals in het dubbel spel met Goelst Toch zgn er ook nog wel enkele successen te vermelden Zo hand haafde mej Waller zich in het en - VESTENMAKER kan weke lijks nog enkele vesten ma ken Br onder no 4991 bur van dit blad tot 20 woorden f 1.5 KLEINTJES " elk woord meer f 0.10 Bieden zich aan een VER STELNAAISTER en een werk ster Br onder no 4888 bur van dit blad Wie kan ons helpen aan goe de HAND Of TRAPNAAI MAGHINE liefst Singer Br met prijsopgave onder no 4795 bur van dit blad || jé kóoB QoiiplKider Nette JUFFROUW 59 jaar wil verzorging op zich nemen bij oude heer of dame of echt paar te Utr voor 1 of meer dere dagen per week alleen voor de dag zacht karakter Br onder no 5026 bur dezer Te koop z.g.a.n Engelse KINDERWAGEN klein model prijs f 60 Te bevragen Am sterd Straatweg 379 Beëdigd Makelaar vraagt voor cliënt ter overname goed on derhouden MEUBILAIR piano of vleugel antiek porcelein en enige schilderijen niet modern eventueel compl in boedel Br onder no 4958 bur van dit blad Ardie MOTOR ' 39 200 cc te koop motor en uiterlijk In goede staat Billijke prijs Blauwkapelscheweg I9bïs Utr Bekw meubelstoffeerder vr THUISWERK van winkel nieuw of reparatie Ie klas werk billijke prijzen Br ond no 4996 bur van dit blad Te koop ZEILBOOT 2 j oud,eigenbouw joltype mankeertniets aan prijs f 350 Pr Sjol lemalaan 14 Tuindorp Te huur oiuigebodea H.H Huiseigenaars kleinschildersbedrijf kan nog enigSCHILDERWERK voor U uit voeren Br onder no 4998,bur van dit blad FIAT 500 Ter overname van particulier kleine Fiat cabrio let 1939 pracht wagentje uiterst zuinig In staat van nieuw tegen zeer billijke prijs Egelinglaan 18 Zeist Aangeb net KOSTHUIS voor een k twee personen Balije laan 29 Overhemdenstrijkster vraagt THUISWERK Br onder no 5031 bur van dit blad INWONING aangeboden met vrije slaapkamer voor nette juffrouw op mooie stand met riant uitzicht Br no 5040 bur dezer TYPE-WERK gevraagd P Saenredamstraat 2 Tel 19489 En zorgt er voor 100 gram BOTERKOEKJES van f 0,35 te bezorgen bij Jansen Banketbakkerij G SPELT RIJWIELEN Wilt u een ver trouwd rijwiel is Uw adres van Swindenstraat 9 Dames en herenrijwielen vanaf f 65 met garantie Fersöiieel iwiflii ^ Aangeb grote ZIT SLAAP-KAMER met v wast gr kast en stookgel Met pension Voor 2 m studenten Tel aanw Br no 5039 bur dezer Te koop goed VLOERKLEED 2.25x3.30 terra f55 moderne haardkachel mooi kinder fietsje 6 jaar autoped di verse overgordijnen pluche divankleed traploper pracht Wilton karpet nieuw Spi nozaweg 74 Arts specialist zoekt per 1 Setp beschaafd MEISJE als hulp bij het morgen spreek uur Br onder no 4992 bur van dit blad Te huur gem ZIT - en SLAAP KAMER tegen 1 Aug of 1 Sept voor heer alleen zonder pen sion centrum stad Br no 4985 bur dezer Lange Elisabethstraat 17—19 Telefoon 20284 Msvr Laméris Prins Hen driklaan 108 vraagt voor haar gezin van twee personen een flinke DIENSTBODE voor dag en nacht tegen 1 Aug of later Jonge Belgische HERDERS te koop zuiver ras v Hees Riemstraat 4 iiimiiniiimiinniiiminininwiinttlfliiiiiiiiifrimvililiffi ^ Cameraparade EENVOUDIGE CAMERA'S Glory Box 6x9 ƒ 22.50 Taiibes 6x6 ƒ 29.75 Venaret 6x6 ƒ 39.50 Tahbes Synchrona ƒ 52.50 HX,APCAMERA'S Penguin 6x9 ƒ 52 — Kodak 6x9 ƒ 79.35 Pontiac 6x9 ƒ 94 — Volgtlander 6x9 / 127.50 Kinax 6x9 ƒ 103.55 Agifold 6x6 ƒ 148.75 BEFLEXCAMERA'S 6x6 Inka ƒ 55.25 Voigtlander ƒ 148 — Ciroflex f 3.5 ƒ 299.70 Flexaret f 3.5 ƒ 323.70 KLEINBEELDCAMERA'S Coronet ƒ 34.70 Balda f 2.9 ƒ 168 — Voigtlander f 3.5 ƒ 210.19 Praktlflex f 2.9 ƒ 248.40 Leica Summitar f:2 ƒ 870 — 8MALFILM 8 nun Emel f 2.5 ƒ 277 Bumig f:19 m/foto cel ƒ 680 — Kodak Projector ƒ 432.85 Te koop aangeb een prima goed onderhouden SCHRIJF MACHINE merk Continental van particulier Tel 18941 Verjaringscadeaux Gevr WERKMEISJE voor het schoonhouden van winkel en atelier 3 dagen per week Aanmelden Van Zijl's mode magazijn Biltstraat 22a Utr Knip dit uit Te koop net gedragen KLEDING Heren jasjes f5 tot f7.50 Japonnen rokken en blouses Bekend adres Gasthuissteeg 31 Nu weer de mooiste vooroorlogse Poppen POPPEN met slaapogfen ƒ 6,90 POPPEN met haar ƒ 3,95 KINDERFIETSJES ƒ 16,50 AUTOPEDS op kogellagers ƒ 17,95 AT7T0PEDS op luchtbanden ƒ 29,90 Fa Serre Leidseveer 47-49 Utrecht • Telefoon 10429 Vlak bij Catharijnebrug en Station \ iiiiiitiiiiiiHitmimiiiiFiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii]iiiiiiiiitiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii]iiiimtiiiii HUISHOUDSTER gevr bij pensioenger weduwnaar 58 jaar Hervormd moet zelf standig zijn en niet onbemid deld Br onder no 5021 bur van dit blad JONGENSFIETSEN vanaf i 35 priAia dames * en meis Jesfiets compleet autoped 3-wielig kinderfietsje wan delwagen 2 pits gasstel 14 st koperen platte traproeden 80 cm lang kinderstoel Oudwij kerveldstraat 65 WASVROUW gevr om de was voor alleenstaand persoon te verzorgen Br onder no 5003 bur van dit blad Gevr net DAGMEISJE zelfst kunn werken liefst van 8—5 uur Mevrouw de Minjer Pr Irenelaan 17 Zuilen Te koop wegens plaatsgebrek 2 SPORT-KINDERFIETSEN met torpedonaaf z.g.a.n On diep 202 - Gevr zo spoedig ïnog In klein gezin omgeving Zeist flinke HULP IN DE HUIS HOUDING Goed salaris goe de behandeling vrije midd&g Br onder no 5017 bur dezer Emzed's prijzen zijn lager dan ledere uitverkoop zonder pun ten JONGENSCOSTUUMS vanaf f 17,50 jongenscolberts f5 f7.50 en f 12.50 khaki broeken nieuw en khaki hemden herencostuums kl en gr maten prachtige zomer 1urkjes Emzed dames - he ren en kinderkleding dlln markt 28 ' sMaandag <= sesloten Gevraagd leerling VERKOOP STER niet ouder dan 16 jaar Firma Cohen Oudegracht 220 Utrecht Gevr een dag - of dag en nacht DIENSTBODE v,g.g.v tegen 10 Aug of later Zelf standig kunn werken Aan melden na 7.30 uur Lessing laan 4 Oog in Al Kousen - CORSETTEN • Tricotages Opgericht 1886 30 filialen D.K.W MOTOR 200 cc in zeer goede staat f 575 Groene kanscheweg 60 De Bilt Na 7 uur Te koop i-persoons TOER CANO z.g.a.n race model).Bevr Zandhofsestraat 32 Na 7 uur Te koop wegens vertrek imi tatie lederen AMEUBLEMENT haard mantelkachel antiek glaskastje zwart 2-pers eiken ledikant met spiraalma tras waskast nachtkastje en stoel eiken kapstok koperen paraplubak electr strijk ijzer linnenkast 100 weckfles sen linoleum schilderijen hloemenbak trapladder grote keukentafel Jcolenkit lampe kappen plafonnières brede en smalle koperen traproeden pas-spiegels enz Vri,1dag 7 — 8.30 uur Leidsekade 82bis Net DAGMEISJE van ' 9 tot 1 uur gevraagd Mevr v Ame rongen Voorstraat 67 Wnningmil WIE RUILT gi;oot beneden huis in het centrum voor winkelwoonhuis of woonpak huls liefst centrum Br ond no 4995 bur dezer IMfOTGvanEKDGM WONINGRUIL A'dam-Utrecht Aangeb woning bev 7 ka mers tel aanw gr tuin centr verw Gevr goede mid denst.woning Br onder no 3038 bur van dit blad Kanaalstraat 196 - Utrecht 2 Nette KOSTGANGERS liefst arbeiders gevr met huiselijk verkeer Br no 5007 bur dez SCHRIJFMACHINE „ Wood Stock " kantoormodel Prima schrift desk onderzoek toe gestaan f 175 Br onder no 5013 bur van dit blad Diwsrsea PENSION aangeb met huise lijk verkeer aan nette dame of heer als alleen inw Br no 5006 bur dezer EMAILLB GASCOMFOREN tweevlams 38.50 babybadjes 8.75 emaille petroleumver gassers 17.50 emaille zakketels 7.20 kampeerlantaarns 4.70 tuinslang 0.95 snijbonenmo lens 4.90 Stichtsche IJzerhan del Lange Elisabethstraat Te koop prima MOTOR DKW 98 cc wegens aanschaffing zwaardere f 2 50 ' s Avonds na 6 uur Weeshvisl 32 2xbellen Zeist BUSTEHOUDER stevige stof voorslui ting met beschermdflanel binnenstuk spe ciaal model voor jongemoeders ^ 95 RECLAME-PRIJS ^ Wie wil NAAR ZEE Pension „ KIJKDUIN " Noordlaan Ber gen N.H kamer voor twee personen van 14 tot 21 Aug ƒ 6.50 p.p.p.d Inlichtingen Kerkstraat 37 bis Te koop mooi grijs kamgaren STOP voor costuum met 2 pantalons met fournituren Billijke prijs z p Laan van Nieuw Guinea 114bisA Weduwe 49 j goede verschij ning gezellig intellect zoekt KENNISMAKING met besch intellect heer Briev no 4989 bur dezer Te huur aangeb voor Augus tus gezellige gem zonnige ZITKAMER stookgelegenheid en gasje met kleine slaapka mer vaste wastafel Goede stand beschaafd milieu Tele foon aanwezig Br no 5030 bur dezer Te koop 2-pers KANO met compleet binnenwerk water dicht Tegen elk aannemelijk bod Telefoon 17286 KENNISMAKING Dame met 1 kind flnanc onafh zoekt net degelijk heer met goede positie tot 55 jaar Br onder no 5022 bur dezer Te koop OPKLAPBEDDEN met ombouw compl f 75 keii* kenstoelen f9 dressoirs van af f98 ook op gemakkelijke betalingsvoorw J Geerts Llinmarkt 37 Tel 10228 Utr KAMPEERTENTEN VER HUUR voor 3 4 5 en 6 per sonen en tijdig bespr Moer mans lederhandel Kl Singel 29 utrecht Telef 21271 PATRONEN naar maat Pas klaar maken van costuums Franse en Amerikaanse coupe Maison J v d Wurff Brigit tenstr 18 utrecht tel 10152 ONDERJURK mooie kwaliteit charmeuse met fraaie applique gegarneerd Jk ^ g RECLAME-PRIJS ^ STEP-INS mooie kwaliteit lastex ^ 98 puntenvrije verkoop 5.98 4.98 ^ 5 CITY THEATER - ZEIST vraagt twee nette Ouvreuses Aanmelden Zaterdag ol Dinsdag Te koop aangeboden een Sin ger HANDNAATMACHINE f95 Singer trapnaaimachine f 145 kleerm trapnaaimachine voor en achteruit f 195 Alle onder volledige garantie Te bezich tigen Heerenweg 40 2xbellen b d Amsterd Straatw ITtr ZIT-SLAAPKAMER aangebo den met badkamer en balcon Goed pension geen beroeps Geschikt Ivoor 2 vwenden Weekend afwezig 1 80 per maand Telefoon aanwezig omgeving Willem van Noort plein Br onder no 5092 bur van dit blad Eenvoudige dame v middel bare leeftijd klein inkomen eigen home zoekt KENNIS MAKING met beslist nette heer liefst met pensioen Br onder no 5005 bur dezer CITROëN 1946 gesloten bestel wagen Laadvermogen 1200 kilo irontbesturing 34000 km gelopen Gegarandeerd in uit stekende staat te koop aange boden Nieuwe prijs f9500 thans f3200 Oudegracht 326 TTtrppht Telef 10884 Koffer - en TASSENREPARA TIES ritssluiting voering handvatten sloten enz Grote sortering dubbele fietstassen School en actetassen vanaf f5.2S Galesloot's lederhandel Vinkenburgstraat 7 Utrecht Tftliuur gevraagd Filialen te AMSTERDAM HAARLEM ROHERDAK ARNHEM APELDOORN EINDHOVEN TILBURG DEN BOSCH UTRECHT AMERSFOORT LEIDEN HILVERSUM DEN HAAG GRONINGEN 2 Meisjesstud zusjes R.K zoeken per l Sept gem ZIT - SLAAPKAMER(S ^ z p liefst omgeving Maliebaan Singel Biltstr Wilhelminapark Br onder no 5051 bur dezer JNKEHOUI ^ Italiaans ACCORDEON So prani 80 bassen pianoklavier met register in prima staat Prijs f325 Nooitgedacht 37 Zeist PIN-UP de permanent voor thuis P C van de Rest Par fumerie Het Sticht steenweg 20 Utrecht li^^rs Nette mensen ra een schoolg kind van 12 jaar zoeken in of kleine BEWONING te Utr of omg evnt zelf stof f Br onder no 5027 bur dezer VOETBALLERS gevr Voet balver vraagt zo spoedig mo gelijk enige vlotte spelers om van dit jaar uit te komen in de Zaterdagmiddagcomp Br onder no 5090 bur dezer Te koop Laque SLAAPKA MER AMEUBLEMENT te koop goed onderhoude'n Te zien na 6 uur Oudegracht 205 Telefoon 13602 UTRECHT I Lange Viestraat 8 iHniiiiiiMiiiiiiiiiii Gevr per 1 Sept a.s door 2 bibl.essen 1 of 2 gem ZIT SLAAPKAMERS zonder pen sion met kookgelegenheid Br onder no 5025 bur dezer Llgschip Paulina Wittevrou wenbrug Tel 16265 Tuingrindgrof middel fijn wit duin zand voor zandbalsken enz,turfmolm droog aanmaak hout harde en losse turf f 1.75 per lOQ DAMES OPGELET Het spe ciale goedkoopste adres Per manent Wave f5 Met Biolo gische Crème en Oliebehande ling f7.50 Watergolven On duleren Verven en Bruids kappen met en zonder bespre ken Maison „ Beatrix " Am sterd Straatweg 163 Utrecht Patiënt militair sanatorium vraagt Hollandse of Indische POSTZEGELS Sgt J Stam Mil Sanatorium zaal D 2 Amersfoort Heer zoekt per 1 Aug een gem KABINETJE te huur in Tuindorp Br onder no 5015 bur van dit blad Te koop gevraagd een WOON SCHUIT Br onder np 5002 bur Van dit blad Voor beter SCHILDERWERK verf van Cordolln Teoflux TeoUnt verf Een prachtige verf voor Uw rijwiel is Tornol verf op Chloor rubber basis Standverf Japanlak droge verf water en plakaat^erf Verdunningsmiddelen Vernis sen enz Glas - en Verfhandel „ Cordolm " Amsterd Straat weg 270 Tel 20918 Van Uw eigen stof vervaar digen wij voor U JAPONNEN,blouses rokken mantels,mantelpakjes enz Levertijd 14 dagen Voorstraat 88 Degelijke PIANO voor be roepstudie ter overname gevr Aailb met ' verm van gevr prijs aan no M-5324 adv bur Alta Pausdam j^mMmÊiiM Alle STENCILWBRK voorde lig Vlug en Vlot verzorgd voor U Type Oorschot Lin schoterkade D6 Oudewater UIT UW STOFFEN vervaar digen wij chique japonnen deux-piêces mantels mantel cost enz Fa Fortuin Nobel straat 23a Tel 1M65 Jonge vrouw 23 jaar gesch eis met zoontje van 14 mnd zag zich gaarne geplaatst als HUISHOUDSTER Br onder no 4994 bur van dit blad Een in goede staat zijnde KINDERWAGEN kleur liefst blauw of donkerrood Br onder no 5009 bur dezer KAPSTER kan nog enige da gen aan huis ondulerén Br no 5072 bur dezer KERK EN SCHOOL DOÜR DE ÏUIDSPREKEB 22.00 Schrammeln 22.25 De fat 22,40 Cor Steyn 23.00 Nws Sfeer en Rhythme Bing Crosby HILVERSUM II Vradagavond 18.0Ü Nws felicitaties Silvestri kW 19.00 Denk om de bocht 19.15 Steunt Wettig Gezag 19.30 Vrijz Prot congres in A'dam 21.00 Men vraagt 21.30 Vacantie in Valken burg 22.00 Buitenl overz 22.15 Swing 22.40 Congres A'dam 23.00 Nws Beethoven Zaterdag 7.00 Nws Ned Herv Keik ' Beroepen te Woerden vac J W v Barneveld J Haitsma laatstelijk Ger pred te Noord-Scharwoude te Pae sens dr A de Willigen ' te Nw Amster dam Bedankt voor Gemert toez.ï A C J v d Poel legerpred te Enschedé Geref Icerken Beroepen te Heerhugowaard A Wler singa cand te Baarn te Dedemsvaart vac - S Neerken L Berger legerpred met verlof te Voorburg te Hoek van Holland en te Zijldljk J Couvee cand te Axel te Kamerik B ' G Mees ten Oever cand te Rotterdam Bedankt voor Heeg en voor Koudum J H Post te Wieringerwerf Chr Geref kerken Tweetal te Maarssen D Coppoolse cand te Oudenrijn en P Op den Velde cand te Wormer Geref gemeenten Beroepen te Leiden bestemd voor legerpred in Ned Indië H Ver gunst cand aldaar Bedankt voor Dlrksland en voor Yerseke Chr v d Woestijne te Ridderkerk HEX ZESDE NAT CHR SCBOOL CONGRES Van 31 Oct tot 2 Nov a.s zal In Bellevue te Amsterdam het zesde Nat Chr Sehoolcongres gehouden worden HILVERSUM I VrUdagavond 18.00 Ork V Beeck act 18.30 Strijdkr 19.00 Nws Spel over jonge boeren 19.30 Mr Diepen brock 19.45 piano 20.00 Nws mil kapel R v Yperen 21.00 West Eur coram Jan Derks 21.10 Philh ork 21.45 Missie in Brazi lië 21.55 Das Opernball 22.45 Ge bed 23.00 Nws Symphonette ork onder leldin van prot dr J H Ba vinck die het congres zal openen met een referaat over „ De mensbeschou wing van het Chr onderwijs " Zaterdag 7.00 Nws gymn orgel gebed 8.00 Nws vrolijke Geimporteerde-kampeerartikelen ca Primussen v.a f 8.50 Pannen 4-cleIig vanaf f 8.75 en verder Plunjezakken Rug zakken Waterzakken enz ZWEMBROEKJES \ ZEILTBUIEN | ^ fv^UTT^^ASiRTsi Alles zonder punten enz SP0RTMAGA2IJN.,KING " Adelaarstraat 118 - Utrecht - Te 22405 Nijverheidsavondschool voor jongens te DE BILT Het Bestuur stelt zich voor te onderzoeken of heropening dezer school mogelijk zal zijn Daartoe wordt gelegen heid gegeven tot het aanmelden van leerlingen op DINSDAG 36 JULI en WOENSDAG 27 JULI a.s van 6.30 uur tot 7.30 uur aan het schoolgebouw in de Tuin straat te De Bilt Ingeschreven kunnen worden mannelijke leerlingen die de lagere school doorlopen hebben en geen leerUng van enige dagschool voor algemeen vormend onderwijs zijn Het onderwijs omvat Nederlandse taal Amb rekenen Algebra Meetkunde Machinetekenen eventueel ook ¦ Blectrotechnisch-tekenen en Bouwkundig-tekenen Namens het Bestuur A PETERS Dir N.A.S MET STUKKEN 2EEPV OIE MINDER WEGEN Als U minder betaalt voor een ander inerk tien tegen één dat het stuk ook minder zal wegen Sunlight heeft het volle van ouds ge bruikelijke gewicht En daarenboven krijgt U nog de niet te overtreffen Sunlight kwaliteit Wees zuinig en wijs koop Sunlight dan be driegt U zich niet in Uw eigen pottemonnaie i LAAT U NIETS ANDERS GEVEN ER IS VOLOP SUNLIGHT ZEEP Studie boeken voor H.B.8 Gymn Kweek - en Huishond school direct uit voorraad leverbaar Boekh Waasdorp OUDE GRACHT 294 b.d Smeebrug Wegens vacantie GESLOTEN van 25 Juli tot 30 Juli newT tos / KANTOOR VsCRnVENSflNDESTRRRT 6 TEL.X6651 Stenografie BOEKHOUDEN TALEN IVnDDENSTANDS - DIPLOMA INSTITUUT ALB WIND Zuiderzeestraat Vi Utrecht Telef 20606 Inschrijving dagelijks van 9 21 u ook voor Sept cursussen S ~ DIR H HILDEBRflND i MflRIËN0RaiSTRflnTZ4 TEL 19491 a NEDERLANDSCHE HANDEl-MAATSCHAPPiJ N.V Agentschap UTRECHT JANSKEEKHOF 12 — TELEF 13931 DEVIEZENBANK TOERISME naar BELGIë en LTJXEMBURG weer moge lijk gedurende dit jaar voor hen die in 1949 nog geen deviezen voor toerisme hebben verkregen Wij verzorgen Uw aanvragen ALLE BANKZAKEN GEVRAAGD prima Ooillieililioi U ¦ lel I371S ETALEUR TE KOOP Oude Couranten 15 cent per kilogram Utreciitsch Nieuwsblad UTRECHT Decorateur-lakschrijver LANGE VIESTR 6 DAMES « Van Uw lapjes een mooie ¦ STOFGESP Utrecht FLINKE BANKETBAKKERSBEDIENDE gevraagd Vlug ktinnende werken Van goede get voorzien Aanmelden bij Bakkei ^ G SPELT Lange Elisabethstraat 17-19 Utrecht Rietsteêg 8 GEVRAAGD Ie BANKETBAKKER Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no 5052 bureau van dit blad iiiiiiiitiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiitiiuiiiiiMiiinttitiinmiTt VERBANDSTOFFENBEDRIJF VRAAGT VOOR HAAR ATELIERS ENIGE NEÏÏE MEISJES leeftöd 15—18 Jaar Aanmelden 8—5 uur ACHTER DB DOM 14 Heden geopend I Kousenreparatleinriciiting „ TOLSTEEG " TWIJNSTRAAT 42 — TELEFOON 18471 1 Wij repareren alle soorten Kousen VLUG — VAKKUNDIG — BILLIJK | Dummuuiummii uiuuuiuiuuumuuujuiuiumtiiiuiiiuiruiiiuiiuu HET Q Ware vergan Ho Requisitoir € 5 Septerr Het ziet er naar uit zaak tegen Kriminair ges die nu zyn derde Amsterdamse Byzond Jteefd heeft zal ultgrc volgens Nederlandse 1 ker een monsterproces genoemd Dinsdag en Woensd men gereed te komen hoor van de getuig ruim 90 in totaal m ten nog de getuiger worden opgeroepen M stra de verdediger vn de president een maan het doornemen van all het opstellen van znn „ zeer uitvoerig " zal hoopt wordt dat de g charge op een dag zi worden verlioord Die op Maandag 1 Augu hof willigde liet ver2 raadsman om een mas zodat daarna het requ den zal worden op 5 S mogelijk ook het pleidc niet gelukken dan W pleidooi 6 September Mr C van Rij adv klaarde zich met dit u met de nadrukkelijk dat hij het van belan de verdachte als Duit Nederlandse rechtban genheid kreeg zich zo lijk te verdedigen Zowel het openbas als de verdediging stej gingen in het werlt g Nederland te laten ov thans terug zijn in Dui hen bevindt zich one Werner Schroeder de van de reichskommiss sterdam Lages telt der prijs op het horen der Mr van Ry deelde • onmiddellök getracht te regelen Het is ecl dubieus of de Duitser laten overhalen naar A komen Parade van ko Afgezien van het gr < gen dat aan dit proces heeft het Amsterdar Hof nog nimmer zo U lijlcertijd zo veel kopst Sicherheitspolizei en dienst constant in de geherbergd Aan het avondzitting zagen eni voorbijgangers een w van vergane glorie uil te voorschijn komen ] Spiegelstraat stond e sloten gevangenwagei het gebouw ' stelden zie uitgang een aantal p op en tussen hen doe groetend liepen op e vijftiental eens zo mi sers ongeboeid naar 1 Viebahn Kempin H mann Blumenthal Sc Aus der Fünten alle meer vreemdsoortige migen nog in volledig sleten Duits uniform wel met laarzen en mi doch met een burger slotte met enkele secc stand volgde in zijn li burgercostuum dossiei terhand Kriminalrat Buiten klommen zij d ander rustig in de grc gen en namen op teg geplaatste banken pla door personeel dat in de minderheid was Lages echter liep c heen en nam naast de de cabine plaats we zijn andere zijde dooi lid van de rijkspolitie kerd De deuren en p den dicht geslagen en gen volgeladen met mannen die tezamen heel Noord-Holland t daverde ronkend de s weg naar de gevanger nlngen M-iddagzitth Donderde Tijdens de middagzlt derdag in het proces kwam bij de voortgeze ging van pro * Cohen c verdedigers mr O G voren dat de twee lel Joodse Raad leder apar derhielden met de Duit heer Asscher met Lage hen met Aus der Fuent prof Cohen daarover was ook de thans zieke ondanks het feit dat hij gedaan kon krijgen aar van deportatie van mer een sluw hard en gew was Oe president mericte öat hij het onbegrijpelijl hooggeplaatst Duits ma niet zou hebben geweti armzalige uitgehongerd Duitsland werden gezon der van een gecombin campagne " Tenslotte las de presi ' voor die in de bezettini der hoogste Duitse Ie Familiebet uit andere 1 G e b o r e n Cornel Mevr v Linden Tol—B sum Helga-Ah d v ser — Hoeben Naarden z V Mevr Terwogt — E far BiUiton Jan W z der Hoek—Westmijze rence Y N d v Me -' J«n Noort K'dam Jai Mevr Herweyer—Veldt Verloofd Lous en Geert Houwlnk me denberg/Sclmlkhaar Ondertrouwd V per en Teuny A Bodej G e t r o u w a J Rii v Leeuwen R'dam C drs en A de Haart Di ka Tiggers en H van Mr C5h H Mendes de Joh.a M V d Moer A Evelein geol drs en J Campagne Oegstgeest O verleden F « dam J Brouwer Mevr F c J Harit 78 ] Den Haag Th IV veningen Ph Roode Adam Mevr A Klon 59 j A'dam 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 22 Juli 1949 57e Jaargang No 68 Cvicket M.C.C slaat Flamingo's Gisteren werd op „ Lords " te Lon den een eendaagse wedstrijd ge speeld tussen MCC en de Flamin go's Niettegenstaande de Nederlan ders goed batten en het veldwerk er niet voor onder deed werden zij door MCC met zeven wickets ge slagen De MCC-Overwinning was voor namelijk te danken aan de twee oud-Engelandspelers Robins die 55 in dertig minuten bijeen sloeg met 9 vieren en Peebles die zes wickets nam voor 47 runs De Flamingo's zagen slechts kans 186 runs bijeen te krijgen waarvan Gallois 37 Villeneuve 36 en van der Bijl 33 MCC scoorde 275 voor het verlies van 6 wickets waarvan van der Bijl er 4 voor 88 runs voor zijn rekening nam HET QEDTNQ TEQEN W LAQES Ware processie van vergane glorie verliet het Hof te Amsterdam Requisitoir eerst op 5 September In de klassementsproef van de In ternationale Alpenrit voor automobie len plaatste onze landgenoot Gerlach zich in de Ie categorie tot 750 cc met Fiat tweede achter de Tsjech Hodac met Aero Minor — De wereldkampioen lichtgewicht Ike Williams heeft zijn titel behouden door een " zege door technische k.o over de Mexicaan Bolanos De scheidsrechter Jack Dempsey stopte het gevecht In de 4e ronde na dat Bolanos twee maal was gevloerd Adverten tie ^ DE RONDE VAN FRANKRIJK Geen wijzigingen in het klassement Rosseïlo wint Kamer gaat accoord met herziening WA.P / Minister houdt het schip tussen twee wallen 18e etappe De 18e etappe St Vincent d ' Aos ta-Lauganne 365 km is gewonnen door Bosseilo van de Italiaanse A ploeg Het klassement van de 18e etappe Saint Vincent d ' Aosta-Lausanne 265 km luidt 1 Bosseilo Italië 9 uur 5 min 26 sec 2 Pasquini Italië z.t 8 Weilenmann Zwitserland 9.11.03 4 Ockers België 9.1Ï.17 5 Geml niani Frankrijk 6 van Steenber gen België 7 Schotte België en het grote peloton allen zelfde tgd als Ockers Bij schitterend weer werd Donder dagmorgen gestart voor de 18e etappe van St Vincent d ' Aosta naar Lausanne De 59 overgebleven renners — ook Camellini was weer in de koers opgenomen — vertrok ken onder het gejuich van de bevol king en tijdens de hele rit op Ita liaans gebied werden zij bejubeld en aangemoedigd Zö maakten er ove rigens in het begin een wandelritje van met het oog op het zware werk dat hun later op de dag nog wacht te Desondanks verloor het peloton enkele eenheden onder wie Kübler Zijn ploegmaat Weilenmann bleef op hem wachten maar halverwege de klim naar de col van de Grote St Bernhard staakte Ferdi de strü va5 De president merkte vervolgens op dat hij het onbegrijpelijk vond hoe een hooggeplaatst Duits majoor als Lages niet zou hebben geweten dat die armzalige uitgehongerde Joden naar Duitsland werden gezonden in het ka der van een gecombineerde moord campagne " Tenslotte las de president een brie voor die in de bezettingstijd door een der hoogste Duitse legerautoritetten Familieberichten uit andere bladen Geboren Cornelig F z v Mevr V Linden Tol—Bühlmann Bus sum Helga An d v Mevr de Vis ser—Hoeben Naarden Johannes Fr 2 V Mevr Terwogt—Eldering Mamg gar Eilliton Jan W z v Mevr van oer Hoek—Westraijze R'dam Flo rence Y N d v Mevr Kerstholt — yan Noort R'dam Jan Joost z v Mevr Herweyer—Veldt R'dam Verloofd Loub van Oorschot en Geert Houwink med cand Har oenberg/Schalkhaar Ondertrouwd W R M Wolt per en Teuny A Bodegraven A'dam Getrouwd J Ruaeler en D G V Leeuwen R'dam C Blase Econ drs en A de Haart Den Haag Tin ka Tiggers en H van Essen A'dam Mr Ch ^ H Mendes de Leon en Mr Joh.a M V d Moer A'dam R H ¦ Evelein geol drs en A v Lockeren Campagne Oegstgeest Overleden F Nagel 78 „ R'dam J Brouwer 83 j R'dam Mevr F c J Haringman—Bybau 76 ] Den Haag Th Meuwese Sche veningen Ph Roodenburg 54 j Adam Mevr A Klomp — Doldersma 59 j A'dam aan Lages was geschreven Daarin werd op onmiskenbaar duidelijke wij ze uiteengezet dat de deportatie van de volkomen ontrechte Joden slechts vernietiging ten doel had Niettemin bleel Lages ontkennen dat hij ooit geweten had wat er met de Joden In Auschwitz was gebeurd „ Maar het stond toch ook allemaal duidelijk geschreven in Mein Kampf " vervolgde de president „ en dat lezen jullie toch eigenlijk allemaal min of meer als de bijbel Hebt u dat obek niet gelezen verdachte " Lages „ Kaum " nauwelijks Tot slot van de middagzitting werd gehoord de Befehlshaber van de Si cherheitspolizei in Nederland dr Wil helm Harster die juist als Lages vol hield van de vernietiging der Joden niet op de hoogte te zijn geweest Het verkeer eist nog voortdurend offers Helaas De fijne was in ge wone zeep echter opk al ztjn de slachtoffers dan gelukkig geen mensen maar Uw wollen kleding stukken Alles wat wol is verdraagt geen gewone zeep Wol blijft alleen nieuw en soepel en mooi als U regelmatig wast In „ Echfalon al kalivrij " Van onze parlementaire redacteur De Tweede Kamer heeft heden middag het wetsontwerp tot her ziening van de Wet Autovervoer Personen zonder hoofdeiyUe stem ming goedgekeurd Het wetsontwerp was Donder dag reeds afgehandeld op de eind stemming na Óp zeer vele punten is het echter geamendeerd om de rechtszekerheid der betrokkenen nog wat hechter te beveiligen en om wat duidelijke te laten uitko men dat de Kamer van geen na tionalisatie wilde weten „ Ik houij Jiet schip tussen de twee wallen " v&n nationalisatie ener zijds en part vervoer anderzijds had de min verklaard doch de Ka mer wilde duidelijker uitspraak Toen het eerste amendement met 50—17 stemmen alleen de P.v.d.A was aangenomen en het tweede bij zitten en opstaan nam de minister alle volgende wijzigingsvoorstellen successievelijk over Hij was daarbij de voorzitter zelfs te vlug af Aan de verdediging van minister Spitzen ontlenen wij het volgende De commissie „ Vergimningen Per sonen Vervoer " bepaalt b ^ het toe wijzen van een vergunning tevens • de grenzen van het te berijden tra I ject Bij het benoemen van nieuwe ¦ leden in de commissie zal spreker rekening houden met de wens dat z^j uit de ondernemersorganisaties voortkomen Van de totale traject-lengte door bussen bediend Ig 44 pet In handen van de 14 dochter-onderne mingen der Nederlandse Spoorwe gen Zij bezigen 1339 autobussen Voorts zijn er 10 overhelds - of senü overheldsondernemlngen met 839 bussen Zuiver particuliere onderne mingen zQn er 33 die 1889 bussen exploiteren De minister zal overwegen toer wagens-ondememers in aanmerking te doen komen voor groepsvervoer Spreker doet het mogeltjke ter ver betering van het vervoer van arbei der De jaarverslagen der dochter ondernemingen van de Nederlandse Spoorwegen zullen ter vertrouwelij ke kennisneming van de Kamerleden ter griffie worden neergelegd Inza zake de onrendabele trajecten wordt geen dwang toegepast De Ned Spoorwegen hebben nog onlangs de onrendabele lijn Terneuzen Meche-len onder hun hoede genomen Wat het vraagstuk nationalisatie of particulier vervoer betreft zal de minister het schip tussen de twee wallen houden en het zeker niet één kant op laten gaan De motle Ser-rarens is nsiar haar bedoeling nage leefd Spreker voelt er niet veel voor om aan de commissie richtlijnen te geven al is hfl daartoe bevoegd In dien hij het zou doen dan zou in-die richtlenen hetzelfde staan als in de Memoire van Antwoord namelijk dat er waarborgen moeten zijn voor een redelijk en duurzaam vervoer op het betreffende traject Hier verdedigde de minister het optreden der commissie ook in de bezettingstijd en verzekerde dat de dochterondernemingen der N.S niet boven de andere exploitanten wor den bevoorbeeld In ieder geval moet de ordening van het auto-vervoer van personen volgens de bedoeling van de wet van 1939 voortgang vinden Bij de artikelsgewijze behandeling werd ' n amendement-Maenen met 50—17 stemmen aangenomen volgens het welk by algemene maatregel van bestuur richtlijnen voor de commis sie dienen te worden vastgesteld Een amendement om de bepaling der schadeloosstellingen voor ver loren gegane vergunningen aan een andere instantie dan de commissie op te dragen werd door de minister overgenomen Bfl opstaan en zitten nam de Kamer een amendement aan volgens hetwelk bij vergunnin gen voor groepsvervoer de gemeen tebesturen moeten worden geraad pleegd omtrent begin - en eindpunt van dat vervoer Zonder discussie en zonder hoof delijke stemming nam de Kamer daarop nog enige agendapunten aan waaronder het wetsontwerp tot Meer schapenvlees op de vleesbon Het CD K deelt mede dat In gaande vandaag op de vleesbonnen per rantsoen is 100 gram vlees In plaats van 100 gram vers schapen vlees 150 gram vers schapenvlees verkrijgbaar zal ztjn Voorts wordt eveneens heden Ingaande de rant soenering van varkenskluiven en staart van runderen en kalveren be ëindigd VANDAAG GEEN EXPORT VAN GROENTE NAAR DUITSOHLAND Naar het bedrijfschap van groen te en fruit mededeelt kan er heden geen export van groenten naar Duitsland plaats hebben wegens uitputting van de beschikbare geld middelen ZEEÏ-OSU NAAR®DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN Naar Indonesië vertrekt op 30 Juli a.s het m.s Blitar " Met dit schip kan post worden meegezonden ^ mits deze uiterlijk 28 dezer op de bus is ge - daan Naar Suriname vertrekt 5 Aug het s.s Hersilia " Uiterlijk posten 3 Aug [•« Was Uw wol veilig ' m CclifoCcm it^ai ' f «« o ' 35 cl par pali Netio 100 gr goedkeuring van het Verdrag van Oslo van 10 Juni 1947 aangaande een eenvormig stelsel voor de me ting van zeeschepen Bij de aanvang der vergadering werd na enig gedebatteer besloten om de interum-regeling voor Suri name nog heden te behandelen TJit deze discussie over de rege ling van werkzaamheden bleek te vens dat de Kamer gedurende het komende reces zal worden bijeenge roepen voor het openbare Indonesië debat dat zij nog voor de Ronde Ta fel-conferentie wenst te houden ' s Avonds nam de Kamer z.h.st een wijziging aan in de begroting van O K en W nodig door de vei" hoging der vacantie-gelden en voor de restitutie aan religieus ondenvij zend personeel van de helft der hun onder de Duitse bezetting onthou den salarisgelden De heer Ritmees ter VVD pleitte voor de algehele restitutie doch minister Rutten zei de dat daarvoor geen geld was De vrijzlging der Hoger Onder wijswet bracht diverse sprekers op de katheder onder wie prof Scher merhom die lachend verklaarde nu eens het woord te willen voeren over een zaak waarvan hij ¦ zeker verstond had namelijk de Techni sche Hogeschool Töt de voornaamste punten van het wetsontwerp behoren Immers de verlenging van de ambtsduur van de rector magnificus tot vijf jaar en ' de aanstelling van een zakelijk be heerder op het salaris van een pro fessor alles met het oog op de uit breiding en reorganisatie van de Delftse hogeschool Voorts brengt het wetsontwerp een uitbreiding van het aantal stu - die beurzen bij het H.O en verhoogt die van 800 tot 1500 gulden per jaar De debatten brachten geen enkele wijziging in het ontwerp dat ten slotte z.h.st werd aangenomen Hetzelfde geschiedde met het wetsontwerp tot goedkeuring van een overeenkomst tussen het rgk en de gemeente Delft over het gebruik en de bestemming van het Prinsen hof Vrijdag 22 Juli Amsterdam 22/7 — De beurs besloot de week met een ongeani meerd marktverloop De vacantie heeft nu wel zeer sterk haar stem pel op het Damrak gedrukt en de omzet wist gisteren maar nauwe lijks de ƒ 1 millioen te halen Het gaat dus bergafwaarts en nieuwe stimulansen zullen nodig zfln om wat leven in de brouwerij te bren gen In de koersen kwamen vandaag maar zeer weinig veranderingen Over de Indonesische waarden viel wel bijzonder weinig te vertellen Er kwamen maar geringe noteringen tot stand en fluctuaties deden zich prac tisch niet voor Over het algemeen was de stemming bij gebrek aan or ders een kleinigheid zwakker De in ternationale fondsen traden in het geheel niet op de voorgrond Kon Olie werd verhandeld tussen 300 en 3015 Unilever opende op 259 maar wist tot 262 te herstellen Ook Philips na zwakke opening iets beter In AKU kwam vrijwel geen wüziging Fokker werd gedaan op 153 * dus goed prijs houdend onder psychologische indruk van de verlening van het predicaat koninklijke Het jaarverslag van Al weco was zeer teleurstellend en de koers verloor 5 pet Een andere na-oorlogse industrie Klinker Isoliet wist zich weer niet te handhaven en kwam op 315 De scheepvaartmarkt was ongeanimeerd en prijshoudend Indonesische cre dietinstellingen licht verdeeld locale banken op het vorige koerspeil De staatafondsenmarkt liet een vaste stemming zien vooral voor de inves teringscertificaten Dollarlening Ne derland en dollarlening Philips nau welijks veranderd Prolongatie 25 % SlOTNOTERINGEN NEW-YORKSE BEURS 21-7 20-7 21-7 20-7 86 ^ t'A 12 24 % 10 14 % SOVa 8 % 12 26»4 lOVs H'/s 3VA 80 4V „ 41 % 12 % G Year 40 % Hudson 12 % I Harv 26 % l.Nlckel 27 % Int.TenT 9 % Ken.Cop 46 % Montg.V 62 % Pack M 3 % Radio C Rep St Reyn T Sears B Shell tr S Vac St Br St.Oil N Studeb. U Air Un.corp U Fruit US.Rub US Stee West h woolw Atch T Baltim, Caz Pac m c 52 % 3 % 10 % 19 % 38 ^ 39 % 34% 15% 19% 67% 21 % 55 20 % 3 % 485 ^ 36 % 22% 24 % 10 % 19 % 37 % 39 % 34% 15% 19 % 671/2 20 % 54 % NYCent Penss R S Pac Un Pac AU Ch Am Can 28a 46 69 % 2814 26 % 49 % 39 % 23 % 59 47V2 41 % 36 % 59 % Am Tot A Copp B SteelB.AlrptChryslerCity B.G.Electr.Gons EcD.Alrcr.Dp.d.N.Gen M B.Kodak 28 ^ 27 % I8V2 S0 % 39 % 23 % 6954 47 % 42% 37 % 60 43 35 % 22% 24 ^ Texac.O 48 % 48 % Omzet 780.000 Am.C&F A.Smelt Maandag a*s ^ weer Van Nederlandse zode wordt ge tracht zoals gezegd om voor 1 Augustus een bevredigende rege ling te treffen Mocht dit onver hoopt niet gelukken dan wil men proberen een tussenoplossing te vinden voor 1 2 of 3 maanden om gedurende die tgd verder aan een definitief nieuw verdrag te kunnen werken groente-export naar Duitsland Onderhandelaars houden race met de tijd Fiets met hulpmotor hoort op de rijweg Het hoofd der school uit Sterk sel de heer A Schilleman bereed onlangs met een normale heren fiets waarop een hulpmotor was gemonteerd het rijwielpad Hg kreeg een proces-verbaal Voor de kantonrechter te Eind hoven waar zijn zaak voorkwam betoogde hij dat hfl ondanks na speuringen geen zekerheid had kunnen krflgen over de betreffen de bepalingen en daarom zvjn toe vlucht had genomen tot een proef proces De ambtenaar van het Openbaar Ministerie hield zich aan de woor delijke tekst van de motor - en rlj wielwet De kantonrechter sloot zich bjj deze opvatting aan zonder in te gaan op de mogelijke geest dier wet Zijn uitspraak luidde Schuldig zonder toepassing van straf Maandag 85 Juli zal de export van groente naar Duitsland weer worden voortgezet Tegen wellce voorwaarden Is nog niet bekend Deze worden in de loop van vandaag vastgesteld Voor de periode van 13 Juli tot 1 Augustus werd voor de ex port van groente en fruit naar Duitschland twee millioen dollar beschikbaar gesteld van welk be drag 500.000 dollar bestemd moet worden voor de export van fruit Met de uitvoer van dit speciale contingent is juist vandaag een begin gemaakt Het bedrag van 500.000 dollar is bestemd voor fruitexsport gedurende de - rest van deze week en de vol gende week samen Daar men onder het voor export vatbare fruit thans niet de perzi ken en druiven rekent omdat deze voor de Duitse markt te duur zijn komt deze som geheel ten goede aan de export van appelen en prui men " Tt SPOKC Kampioenschappen Kring Utrecht K.N.Z.B Afgezien hiervan is er dus voor de komende week nog een bedrag van 500.000 dollar beschikbaar voor de export van groente naar Duitsland Het eerste contingent ter grootte van dit bedrag was reeds op Za terdag 16 Juli uitgeput en het tweede juist gisteren Op 1 Augustus a.s loopt hetdesbetreffende handelsverdrag waarin de export van Nederlandse groente en fruit naar Duitsland is geregeld af Men hoopt tijdig een nieuwe regeling te treffen De kans hierop is vanzelfsprekend niet uitgesloten al rekent men met zeer grote moeilijkheden De regering en alle betrokken groepen werken onder hoogspan ning in een race met de tijd om een voor Nederland gunstige re geling te verkrijgen Een van de grote moeilijkheden bij de onderhandelingen is het ver schijnsel dat de Amerikanen - zich in Duitsland steeds meer uit de burgelijke zaken terugtrekken ter wijl aan de ajidere kant aan de Duitsers zelf nog weinig hande lingsbevoegdheid is gegeven In dit vacuum is het vooralsnog moei lijk een tegenpartij te ¦^ nden die verstrekkende bevoegdheden heeft Voorts komen de Duitse organi saties van tuinders steeds meer naar voren doch in hoeverre dit optreden een voor Nederland on gunstig effect sorteert staat niet vast In de zweminrichting „ Kromme Rijn " wirden gisteravond de kampioen schappen „ schoonspringen " van cte kring Utrecht van de K.N.Z.B gehou den De 17-jarige B Bos van „ Wa tervrienden " die zich als 2de plaat ste tijdens een sprong Foto U.N -- Hofland In de zweminrichting „ De Krom trie Kijn " werden gisteravond reeds enkele onderdelen van de kampioen schappen 1949 van de Kring Utrecht van de KNZB verwerkt n.l de 1500 meter vrije slag heren en het schoonspringen dames en heren Voor de 1500 m vrije slag heren waren 11 inschrijvingen ontvangen doch slechts door 4 zwemmers werd er gestart Reeds kort na de start nam de Muth van Zwemlust de lei ding en stond die niet meer af Over de 1000 m maakte hij een tijd van 16 min 57 sec en hij werd eerste en kampioen in de tijd van 24 min 22,8 sec voor deze afstand een zeer matige tijd N Buyzert van Forel werd met een achterstand van 25 m tweede in 24.45.5 derde werd L A van Leeuwen van Forel op 50 m in 25.36,3 Het schoonspringen heeft in de Kring Utrecht maar weinig belang - 3 % 3 % 3 % iVi %- 3 3 % Zwse Hypb Zuider Hyp Z.H Hypbk Hon Bank le N Schb Rott Sch H Industriile obligaties Beiirs É^an Am Slotnoterlngen van Vrijdag 22 Juli 1949 3V il-7 22-7 staatsleningen ad t l'OOO — Actieve Obligaties AKU Bergh's U Z M werkspoor Cockeril Bat Petr Kon Petr C I W L - Deli Spoorw 3 % N.I.S ' 37 SVa Oost Java 5 Samar J 4 PhUips d.l 3 % Stokvis » Vi Premlelenlngen A'dam 0.1 3 Xabak Dell Bat Dell Mij Senembah Mij Diversen M & Co N.B ie 103 % - 103 % 103 % MU 125 % 144 132 % 155 125 % 144 103J4 — 3 % 4 3 % 3 % 4 103 % - 103 % 103 % 103 % 1033/16 Qrib O 3 % — Ned ' 48 mr 100 Ned '« 3'/2)3 97w;io Ned ' 37 S 97 % D0II I ' 47 3 % Inv oert s Ned 1982-64 Ned 1962 64 Ned NWS 21/2 Sp.Cert.l002H Indië ' 37 S Grootb ' 46 3 103 % 103 % Wh 88 % - Niet-actieve Obligafies 97 % 106 % 106"/,ij 981/16 SSVs 993/16 99 99ys 99 81 80 % 100 % 100 % 95'/i6 95 % 97i | 97H 68 % 411 Pandbrleven Denem ' 38 ' Fund L.Prov en Gem A'dam ' 47 3 % 3 A'dam ' 48 3 % 3 Apeldoorn ' 47 3 Arnhem ' 38 3 Bandoeng Batavia Geld. Gelderl, 's-Hage ' 3 « ' s Hagc Ie 1 49 113 % 109 % iVA 101»/t — lOS 108 Leningen 113 % 110 99"/if 99 % — 131 % - 101 % Actieve Aandelen Bank - en Cied Instellingen Niet-actieve Aandelen 86 Bank - en Cred Instellinten ' S7 4 ' 38 3 — —• ' 47 3 100 % 100 % 3 % — _' 37 3 Amsterd Bank 161 % 162 198 198 161 78 % 177 ¦ 170 % 169 % 78 % 109 149 % 7714 110 150 Kol Bank N.l Handelsb ¦ Sfed Hand.mU Hon Bank Unle J B f 500 C.v.A MFNHP aand B 80 177 171 ' SHage ' 38 3 % 3 102 % lOOft N I Esc aand Gron ' 38 3 % Gron ' 38 3 Haarlem ' 38 3 Haarlem ' 47 3 ' s Hert.b ' 38 3 Leeuward ' 38 3 Leiden ' 47 3 N H • 47'0%)3N H Ie 1 ' 38 3 N H 2e 1 ' 47 3 % Ntjm 20 ' 37 3 % R'dam 1 3e'37 3%R'dam ie ' 38 3 % R'dam ' 38 3 % 3 ütr P lOJ ' 39 2 % Z.H ie ' 38 3 Z.-Holl 1946 2 Z.H 3e ' 37 3 Bank » en Cred InstelllDgen B.V.N.G.O ' 37 3 % — — B.v.N.G.O ' 38 3 — — B.V.O.Z ' 37 4 — 50^5 G Cred 40 j 3 — — N B.st 5 % 4 — — Pandbrieven Alg H,b s 3 % — _ A Hypbk 3 % — •— Arnh hypbk 3 — — Bat Hyp 3 % — _ Dord hypbk 3 % — — Fr Gron 3 % — -^ Fr Gr 3 % 3 ~ m Grav Hyp 3 % — — Gron hypbk 3 % - i _ Hrl Hyp 3 % — _ Hon Hyp 3 % — — Hyp V Ned 3 — — Mij V H.Cr 3 % — — Nat Hypb 3 % — — Nat Hyp.b 3 — — N Hyp.b K 3 — — N Hyp.b B 3 — — Nrdw Hyp 3 % — — Overijs Hyp 3 — — Rott Hypbk 3 % — — Otr Hypbk 3 % — — Utr Hypbk 3 % — — Westl Hyp 3 % - — West Hyp 3 — — West Hy » 5 ** <- N B V Z.-A Rott Bankver AKU Bergh J Van Berkel Calvé Cert C Suiker Fokker "- ¦''¦ Ier Zn Hoogovens ' ever Cert Ned Ford Kabel Philips GBVA dito C.P.Wd W Feyenoord Surin Bans — 316 113 lEO 179 147 147 1871/3 262 '^ 271 289 230M 187 160 Twentsche B — DepotfractlebewUzen 163 60% 121 % 177 1521,4 147^4 184 % 262 265 286 228 % 168 1591/z 101 % _ - 99 % 100 % 99 % — 99s / lOlA 10i)i»/in lOlA 101 % 101 % 101 % Rott Bel Cons 183N N A Hyp.b — N W & P H 121 % Industr Ondernemingen 190 Alb Superfosl 190^4 Alg Norit Allan & Co itiVt 160 137 % 148 % 17254 Breda M.fabr 147 % 163 % 137 148 172 166 % 95 Buhrm Papier MUnboawondernemingen Billiton Ie ' 460 ^ Billiton 26 344 348 Petroleumondernemingen Dordt P Mij 279 % 278 Dito Pr.-A 100 % _ Dikkere Emb en Houth Gruyter 6 % pr Heemaf N.V Heineken Aand Hero C SVA 301 300 302 % 302 303 301'4 S44 542 Hon S.labr Koninklijke Dito O.-a M E P M Rubberi Amst R Bandar B Dell-Bat K L O Java R C C M Serbadjadl scheepvaart H.A.L Java-Ch.-Jap K.N.S.M. Kon Paketv N Sch UnI.s O Sch b C Rott Lloyd Stv Mij N suiker: H.V.A Java C Mij NJffi.U. y V CMij Hon Beton m'A iSD'A H D en K Hon K Ind Hon Melksuiker 127 % 128 U7 % 117 % — 31 % -* — 344 3475 ^ - M 196 212 215 171 ^ 258 140 % 141 103 % 104 - w _ 130 ta 21554 217 llS'A 72 103 % M 324 % 321 13254 132 % 65 % 65 % 230 231 349 % 348 139 140 16154 Tntern Beton Intern K.stoff 129 % 121 91 73 95 93 — S3 Klinker Isoliet 121 911/2 Kondor N Ned Z Kon Ph B Kon Ver T Kon Z Ketjen Letters A'dam Lever Br 6 % 150 % 152 % 124 % 152 162 % 166 138 159 - 150 % 76 88 39 % Dito 4 % 151 151 % 123 % 150 V2 163 Lyemph foto Lijm en G Meelfabr N B N A A Vr Ned I P C Ned Ap Nedap 159 % 150 % 89 % 40 N Gist - en Sp Ned Sch.b N I V Vezelv Nijma B D M Rouppe V a V Rubberfabr yrs Van Stamelaar tot Redenaar D R P H Ritter wiens woord even welversneden is als zfln pen en die bg talloze gelegenheden in grote bijeenkomsten of in de stilte van een radiospreekstudio het woord tot duizenden heeft gericht schreef reeds geruime tyd geleden een boek onder de titel Van Stamelaar tot Re denaar Al degenen die uit hoofde van hun ambt bfl tjjd en w\jle ge noodzaakt zgn zich in het openbaar tot een vergadering te richten ea ook zg die door een toevallige om standigheid genoodzaakt zijn het woord te voeren kunnen groot voor deel hebben van de opmerkingen van de heer Ritter Ritter is een spraakkunstenaar en wij kunnen er niet anders dan dank baar voor zijn dat hig zijn ervarin gen aan ons heeft willen medede len De Erven J Bijleveld bezorgden van dit boek een tweede druk zwakkere broeders terug De ver schillen werden evenwel niet groot en bij de afdaling — nadat Bartali als eerste voor Coppi en Robic het hoogste punt had bereikt — had een algehele hergroepering plaats want de favorieten zetten niet door en de outsiders toonden evenmin offen sieve neigingen Te St Maurice 120 km was het peloton nog gegroepeerd Alleen Kint die zich niet fit voelt had ach terstand Met betrekking tot het opgeven van Ferdi Kübler wordt nog gemeld dat de Zvrttser tijdens de bestgging van de col van de Grote St Bernard het bewustzijn verloor en van zijn fiets viel Hij was later niet in staat de koers te hervatten Bij de ravitaillering van Monthy 127 km lag het gehele peloton nog ' steeds bij elkaar Ook bij het bestij gen van de Col des Mosses 1448 meter hoog gebeurde niets bijzon ders Pas tijdens de afdaling kwam er tekening in de strijd toen de Zwitser Weilemann een ontsnap pingspoging waagde welke tenslot te van beslissende betekenis is ge bleken Rosseïlo en Pasquini spron gen dadelijk aan zign wiel maar weigerden de kop te nemen Zo leid de Weilenmann het driemanschap gedurende 60 km maar toen gingen de vermoeienissen van de ochtend ' n woordje meespreken en langzaam maar zeker verslapte zijn tempo Dit was het moment waarop de Italiaan se ploegleider Binda had gewacht Onmiddellijk stuurde hij zijn twee pupillen naax voren en zonder veel moeite werd de Zwitser gelost Hun voorsprong op het grote peloton be droeg toen inmiddels 7 minuten De strijd was gestreden Rosseïlo ging het eerst over de finishlgn Pasquini noteerde dezelfde tijd Weilenmann volgde op 5 min De sprint van het Peloton dat 12 min achterstand had werd gewonnen door de Belg Ockers Deze 18e etappe van de Ronde van Frankrijk welke geheel buiten Frankrijks grenzen bleef heeft in ' t algemeen klassement geen enkele wijziging gebracht Wat de kop groep betreft verwacht men dat slechts de tijdrit Colmar-Nancy wel ke Zaterdag wordt gereden nog ver anderingen kan brengen Het Landenklassement na de 18e etappe luidt 1 Italië 379 u 30 min 12 sec 2 lie de France 381.07.46 3 Frankrijk 381.08.35 4 West Noord 381.17.24 5 Luxemburg 381 19.06 6 België A 381.37,46 7 Bel gië B 382,13.55 8 Zuid-West 384,22 45 9 Centraal-Zuid-West 386.54.58 Na de 18s etappe ziet het berg klassement er als volgt uit 1 Coppi 73 pnt 2 Robic en Bar tali 62 pnt 4 Apo Lazarides 47 pnt 5 Lucien Lazarides 29 pnt 6 Ockers 23 pnt 7 Tacca 16 pnt 8 Cogan 13 pnt 9 Geminiani 12 pnt 10 Bruce en Marinelli 11 pnt Het algemeen klassement luidt 1 Coppi Italië 126 uur 6 min 35 sec 2 Bartali ItaUë 126.09.39 3 Malrinelll He de France 126.19 13;4 Ockers België 126,25.18 5 Robic ' West-Noord 126,26.35 6 Dupont België B 126.30.53 7 Magni Italië B 126.34,37 8 Apo Lazarides Frankrijk 126.37.45 9 Goldschmldl Luxemburg 126.43 29 10 Cogan West-Noord 126 55.23 Tijdens de etappe gaven Camellini Zuid-Oost en Kübler Zvritser land op Uitslagen van militaire oefen rit Onder auspiciën van de militaire commissie is in het eerste militaire gewest N Holland Z Holland en Utrecht een oefenrit voor motoren jeeps en zwaardere wagens gehou den De voornaamste uitslagen lui den Motorfietsen 1 sold 1ste kl Witberg Dep Verb Tr Utrecht 200 strafpunteh 2 sergt Elbersen RIMI Soesterberg 233 3 sergt Kool SKT Haarlem 270 jeeps 1 kpt Rinia van Nauta en 2de It Fock Dep Gevechtswagens Amersfoort O strafpunten 2 korp Goedhart en kpt Van der Poel Dep Verb Tr Utrecht 15 strafp 3 kpt Roscam Abbing en 2de It Gottschal Alg Dep Kon Landm Schoonhoven 18 zwaardere voertuigen 1 sergt 1ste kl H van Schalk en sergt 1ste kl M S Deurloo VHK Kijkduin 16l strafp 2 sold Volgel en Dikkers 1ste Terr Bat Den Haag 185 3 sold 1ste kl van der Sijpt en korp Luthart 3de Terr Bat Rotterdam 241 De teamprijs een beker be schikbaar gesteld door gen..maj de Jager bevelhebber van het eerste militaire gewest viel ten deel aan het dep verbindingstroepen te Utr De directie van ket Ijshockeystadion „ Glacariuns " heeft zich be reid verklaard Jaroslaf Drobny aan testellen tot stadiontrainer voor ijs hockey Hij zou dan als tennisspeleramateur kunnen blijven De M,P,M koers voor wielrenners,welke voor 14 Augustus was vastge steld zaf dit jaar geen doorgang vip den 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 22 Juli ' 1949 57^«a^ang No 68 r Van een vrouw met een mooie huid gaat altijd aantrekkingskracht en frisheid uit En een mooie huid is in de eerste plaats een reine huid Laat CASTELLA schoon beidszeep daarvoor zorgen Het verkzame schuim reinigt tot diep in de poriën • fijne oliën maken het huidweefsel zacht en soepel en een fijn parfum omgeeft n met een waas van jeugd ^ HOUTWORM Voorkomen is beter dan genezen Nu is het nog tijd Bind destrijd aan met de houtkever maar dan met PELI ¦ wrijfwas Alleen PELI bevat Vlidosol het zeer werkzame insecticide ter bestrijding en voorkoming van de 2o gevreesde houtworm Norm doos No 2 Grote bus No 36 a 70 et N.V KLEEDERMAGAZIJNEN v.h P van den BRUL KERKBRINK 15-17-HILVERSUM vraagt voor spoedige indiensttreding een GEROUTINEERDE VERKOOPSTER voor het kindervak Tevens kunnen geplaatst worden POMPIERS EN GROOTWERKERS ' tlseen ErdaT prodnch das goedJ \ tf % « OM Waivenyefflns Erifaliairlet.&i8ffrfpar > ^ fa^r \ >^ t>«A £^*^\ foooè fpooè fPooffi 3 Hoofdprqzen ieder w 1 10.000 ' n schat van pr^sen LUVA LOTEN 60 cent GNro 241.000 Kon.Ned.V.T.t.w;htT Mta T Just 26.10-48 2a 1606,1507 IBOS S^Hl tuv-^'j »-^ Blfken de Luva's ter Uwer plaatse uitverkocht vraagt TT dan Uw verkoper te willen proberen om toezending van ev vacantie-restantjes van elders Laatste Loten • uiieraaid voor zover nog voorradig • bij LUVALOTENÓOcenl te UTRECHT ABSTEDERD sla Umeu ADE LAARSTR sig Meicunus de Vosjes ADOLF MAYERL slg Tupeis ADR v OSTADEL slg Swdlon Smll A DAMSESTR.WEG slg Borgers Inhof Jongeling Laven V Oon Teldermon ANT MATH.LAAN slg Hel Noorden BAGBNEK slg MoL BAUjaN boekh Peters slg Rei)s BEETHOVENPL slg Sleips BEM WEERD Slg v Rooyen BEUKSTR slg Mlnervo BILTSTR slg Dekker OUermm Oosterwoud CATHARUNES slg v ïlnsbergen CONST ERZEYSTR boekh Bak ker COORNHERTSTR slg Hauer CROESELN slg v Dijk Kroeze CROESESTR slg Reek DAALSCHED slg v Stennis DAMSTR slg Mater GANSSTR jlg ^ folenaar GROENEW sla vlVen HAMBURGERSTR slg d Munk HaNDELSTg boekh Blees HOOGCRAVENSEW slg Ul HOMERUSLN slg vd Brink J P COENSTR slg d Ru Meenen J W FRISOSTR coH Maarschalkerweerd JUTFAASSEV / slg V » ken KANAALSTR slg t Naglegaallle KERKW colf Wintershoven KOEKOBCSTR Slg Schroder LN v Nw GUINEA worenh Verhoef LEIDSCHEW slg Wiekan L BIESTERF STR slg Okkle MAASSTR slg Kooy MALIESTR slg Engels man MARIASTR sta i Rooy MARNIXLN postag Rljkse Mr SICKESLN sig Bomer vd MONDESTR slg Tuinwijk NACHTEGAALSTR slg Hentenaar vLeut NOBELSTR slg v Ouds m tVosje NOTENBOMENLN slg Kalkhoven.OUDE GRACHT slg ' Blankesteln Söoeven OUD KERKHOF slg Kamerling OUD WIJKERDWARSSTR slg vd Sluis P NIBUWLANDSTR slg de Klok.POORTSTR Sla Clausen POTTERSTR slg v Uiden RIJNLN slg de Luifel d»Zon STATIONSPL kiosk d Vnes.STEENWEGslg.Borgers.deOnbeksnde Koopm TWIJNSTR slg Vos VLEUTENSCHEWEG slg.dMunck.VREDENBURGslg ïai kens colf Hendrlksen WESTERKADE slg Mantel i Ruiter boekh Stam WH LEMSTR colf Vernert W v NOORTSTR " sig Pouw WinEVRDUWENSTS.slg Beatrix ZADELSTRAAT boekh de Gouden Pen ~ ' Ó3-«WS LUVA LOTEN bij elk reisbureau Ussone-Ündemaa ¦ " Zondagmorgen 34 Juli s.s 8 uur JEUGDDIENST In de VKEDESKERK Kanaalstraat Voorganger Ds J J F FRANCK Miizikale medewerking door „ DE LOFSTEM " Plaatsen vry EGLISEWALLONNE Pieterskerk Le 24 juiUet è 10 h Ds CHARLES LE CORNU Dr.G.H.Bertrand VrUdag en Zaterdag voor lopig ALLEEN spreekuur v.ni van 8-9 uur Vrfldag middagspreekuur vervalt DrVANMELLE DIACONESSENHUIS AFWEZIG van 35 JüLI tot 37 AUG Waam Dr VERHOEF,die in Augustus Polikliniekhoudt Dinsdags en Donder dags ^ ^ J W J de Laive CIHRUKG tot nadere aankondiging AFWEZIG J M Boerrigter TANDARTS AFWEZIG van 3S JULI tot 1 AUG Spoedgevallen Tandartsen Weisfelt Oltmans Koppenol G KOREN TANDARTS Herenstraat 46 - Utrecht AFWEZIG van 33 JULI t.m 6 AUG WOONHUIZEN Nots H A DE GRBBF te Harmeien zal op Vr\idag 39 JuU 1949 v.m 11 uur in Hotel Stelling te Harmelen PUBLIEK VERKOPEN De vier woonlniizen te Har melen Rijksstraatweg C 90 99 101 en 176 waarvan de veiling oorspronkelijk was bepaald op 5 Juli j.l Bezichtiging Dinsdag en Donderdag van 2-4 uur Betaling en aanvaarding uiterlijk 9 Sept 1949 Nadere inlichtingen ten kantore van voorn notaris KOSTELOOS Bij vonnis der Arrondisse - ments-Rechtbank te Utrecht van 9 Maart 1949 Is in staat van faillissement verklaard L J de Jong wonende te Utrecht han delende onder de naam Ve terinair Pharmaceutisch La boratorium met benoeming van de E.A Heer Mr J J Plugge lid van gemelde Rechtbank tot Rechter commissaris en van onder getekende tot curator Dit faillissement is bg von nis van dezelfde Rechtbank d.d 20 Juli 1949 opgeheven bij gebrek aan baten Utrecht 21 Juli 1949 De Curator C MARIS Achter de Dom 20 ZIT-SLAAPKAMER oiigem z pension met kookgelegenh en kl berg ruimte gevr door dame op leeftgd die genegen is ' s morgens enige lichte be zigheden te verr In Prot Chr omg Br No U-5330 Adv Bur ALTA Pausdam ^ m^rm^f^^^^^m ^ Zo'n Tettukke lijk e Rexen«-Tlf is een ware tttc tatie iedete dag opnieuw Maak morgen een Rerena-vla als toetje Uw succes zalvetbluffend 7ijn REXENA DE CUSTARD VAN DURYEA KLOOSTERHOF UTRECHT ingang Achter den Dom TONEELGEZELSCHAP „ DE GHESELLEN VAN DEN SPELE " onder leiding van AD HOOYKAAS Heden en volgende avonden des avonds te 9 uur einde half eU LANSELOOT VAN DENEMERKEN gevolgd door „ DEN BUSKENBLASBR " Plaatskaarten Bureau Achter den Dom Telefonisch onder No 15070 K 3400 Prflzen ƒ 1.25 en ƒ 2.25 rechten inbegrepen ¦^ Kamgaren Confectiecostumes en Zomerpantalons mooie sortering stoffen voor maatkleding vanaf ƒ 160 — Korte Jansstraat 10 b.d Domstraat - TEL 19193 J KAM leM Cezlti zw PHILIPS i9Sr Orr VOORRAAD LEVERBAAR BETALING DESGEWENST IN OVERLEG € ckHHrHtaH ^^ OUDEGRACHT 260 - UTRECHT TELEF 13813 LONDON JUBILEERT Zaterdagmorgen begint onze feestaanbieding Wij verkopen zonder punten en 10 % korting onze voorraad CHEVIOT COSTUUMS DEMI SAI-SONS REGENJASSEN KINDERPAKJBS HE BEN - en JONGENSPLUSFOUBS PANTALONS SPOKTCOLBEBTS WINTERJASSEN Verder prachtige KAMGAREN COSTUUMS twee en driedelig op punten tegen onze bekende lage prijzen Kamgaren Zomerpantalons ledere koper van een KAMGAKEN COSTUUM of DEMI ont vangt een mooi geschenk Kledingmag p^London '' L Elisabethstraat 36 le huis v.h Vreeburg — TELEFOON 18483 ' W PRUIMING W ^ ' STERK VERLAAGDE CORSETTEN prijzen i ZONDER PUNTEN Buitengewoon succes hebben wij met onze CORSETTEN met en zonder binnenband voor - en zijsluiting vanaf ƒ 11.95 Verder leder gewenst model leverbaar naar maat en confectie BUSTEHOUDERS vanaf ƒ 3.85 LBVERANCIEE AAN ALLE iZlEKENFONDSBN H VAN DEN BERGH • TEL 15363 TEL 1Ï309 BILTSTRAAT 80 BAKKERSTRAAT 6 ZATERDAG 23 JULI V.M 9 UUR HEROPENING VAN ONZE GEHEEL VERBOUWDE EN NAAR DE EISEN DES TIJDS INGERICHTE SPECIAALZAAK A SCHAPER'S N.V OPTIEK CORSETTEN MED BANDAGES ORTHOPAEDIE Iedere vronw kan mooi zp 1 ^ e botsen ^ ij ^ • • en ^^^ "^ - dan KRICK-KRACKS k proeft « è Aoném f OUDEGRACHT 322 - TEL 7378 Houtworm brengt Li veel schade aan PEUNENBURG HAAL ZE IN HUIS DE FABRIEK DIE ZOVEEL HONING DOOR HAAR KOEK DOET Militaire lalienseWerkbroeken ƒ 4.50 Plun,|ezakken ƒ 4 — RuKzakken 1 3.80 Dubb Fietstassen f 6.50 Gascapes z.g.a.n ƒ 6 — MONOPOL Leidseveer 21 Utrecht Rlyerzoekt ogs het volgende m de te 1 K^'J delen Uit een groot aantal inien 1 ¦^ 1 dingen van particulieren blijkt dati 1 in ons land een ern'stige plaag heerst 1 t ' Ivan ign houtworm Zoals bekend 1 ¦ 1 rmag worden geacht hebben meubc 1 Uilen en doorgaans ook ongcver d vast 1 ¦| l houtwerk in huizen en boerderijen I j 1 ernstig van deze aantasting te lijden 1 ui De kevertjes zetten in deze periode I ' K 1 eieren af in spleten van onbeschermd ï * tj _ l hout De larven van deze kevertjes \ i 1 dringen in het hout naar bin len eiyl [ r \ knagen hierin hun gangen De aan ^ ' ^ I getaste plaatsen zijn herkenbaar aen ' ¦ de enkele milimeters wijde gaaflet waaruit de jonge kevers te / oor schijn zijn gekomen / ' De bestrijding van dc ^ moet in de thans volgende ter hattd worden genomey ' dit doen door in iedei/gi » bel^ulp van een oUe^uitje enige | I druppels pctroJfUïi^iK brengen VeM^lgensSdieut - grondig metf boenwasy e worden i wreven welke beliaïiticling in " gevallen herhaald jA moeten den Sohriftel of mondel soil bö de bedrijfsleidervan het filiaal ADVERTEERT IN DIT BLAD DE RIJKSWERF WILLEMSOORD te DEN HELDER vraagt A ELECTROMONTEURS bij voorkeur met kennis en ervaring op het gebied van scheepsinslallalies B beicwame FIJN-BANKWERKERS Aanstelling in rijksdienst tegen voor het rijks personeel geldende loonnormen naar 1 e klasse standplaats Sollicitaties < e richten aan de Directeur van ge noemde Rl]kswer met vermelding van het woord „ sollicitatie " op de enveloppe GEVRAAGD tegen 1 Augustus een Actief kantoor meisje met diploma MULO Liefst liunnende typen en enige bekendheid met steno.Uitsluitend eigenhandig geschreven sollicitaties aan„KWINTO " RIJWIELINDÜSXBIE 3e Dorpsstraat 58 ZEIST BOUWKUNDIG OPZICHTER TEKENAAR GEVRAAGD voor direct ERVAREN OPZICHTER TEKENAAR en een BOUWKUNDIG TEKENAAR voor werkzaamheden te Arasterdam en Utrecht Diploma M.T.S en praktik ervaring gewenst Schriftelijke sollicitaties met vermelding van oplei ding diploma's en praktijk binnen 1 week na het verschijnen van deze oproep te richten aan ARCHITECTENBUREAU A P KOSTER en A VAN OVERHAGEN Stationsstraat 13 te Utrecht ¦' m - Telegram-adres Telefoon 16 4 3 Giro 154 Regerfng geen del bevorc Van onze financi * M EN heeft dez < lezen dat t een deel der Marsh over de Nederlani beschikking heeft import van Marsh besteding is vastge Zoals bekend kr landse importeurs goederen niet cad ze evengoed betale dere goederen ook tenland worden ge verschil Is alleen Amerika moeten maar aan de Ne < ting die er totdus van gemaakt heef landse Bank door deriyke rekening t Nederlandse rege beurt mag over i vrij beschikken en aij het niet gebrui kort op de lopenc de Staat te dekke treffende overeenk keiijk bepaala di der Marshaligoeder aangewend tot vei financiële en ecoi des lands Hoewel er reeds bedrag aan Mars ontvangen bedraa de speciale rekenii landse Bank than Jioen waarvan ca een bestemming waarmede het hoo missie in ons land nen verenigen Ee ƒ 181 millioen zal wend voor de boui woningen in ver ƒ 30,3 millioen vc van de Zuiderzee de financiering va brengen van de N Kiillioen voor de o de landbouwgroni tenslotte ƒ 10.4 i rehabilitatie van 1 Men ziet het zij pathieke en aan economie bevordel welke met het g Marshallgelden wo Qeen inflat Wat echter de i ken en hier en da lokt heeft is de n merking waarvan dedeling vergezeld gebruik van de vr geen inflatoir efl omdat de uitgavei f eld Hal worden b e begroting voor ¦ genomen en er d projecten aan de worden toegevoegd • Wanneer men aa der deze Marshallj de regering thans • f énoemde werken en uitgevoerd da het gebruiK van é daarvoor in feite indirecte schuldd waren die gelden de Staat er geld nen " wat nu niet ] Dit neemt echt er straks weer ƒ geld dat door d £ orengst van Mars vamgen was opnii zal worden gebrs geldsomloop met worden vergroot wel van een infl worden gesproker dan ook dit geld productieve doelei Hier komt de n an de regering oi mmers door de b hallgoederen is de dusver met ca ƒ minderd beter ge Marshallgoederen loop die thans nai is als een jaar ge lioen groter zijn g hallgoederen hebt flatoir effect gehJ voor een deel onj maakt wanneer millioen opnieuw 2 gegeven De regering hai kunnen doen Zij h een schuld aan Bank van ƒ 330 zg vrijwillig op zii om de Nederlands ken voor een waa Ver lie Indoi De regering dat tot haar le gende verliezer zvjn gerapporte Kon La Gesneuveld helman uit I sold G M F meren sold Odoom sold 1 stra Barradeel N Cobelens Hi W Dercksen j P H Lelieveld It R Postuma G A de Ruyte Kon Ned " Gesneuveld Kwee Sie Ba j A Bastiaan A infie J Pattij E Struwer ko ters Deze allei stig uit Indone 

Kranten

Ga naar