Utrechts Nieuwsblad donderdag 29 januari 1948

Jpiage 36000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telegram-adres Nieuwsblad Telefoon 16 431 5 lijnen Giro 154949 Directie A M E H N Koemans G de Rhoter DONDERDAQ 29 JANUARI 1948 55ste JAARGANG No 228 Verschijnt dagelUks Hoofdredacteur H M Koemans Uitgave v/h Joh de Liefde N.V Bureau Drift 23 - Utrecht Ab.prijzen ƒ 3.90 p.kw 30 c p.w Als straks duizenden OVW'ers arriveren *»» Half Februari begint de grote stroom naar Huis ter Heide te vloeien De Nederlandse schaatsenrijders die 1 trainen in het Olympische Stadion deelnemen aan de Vrijdag a.s Iiegin - Broekman Langedrjk Huiskes en Oe nende Olympische W/interspelen in St Koning bereiden zich ter dege voor IMoritz zijn deze week druk aan het I Voorlopige verlaging van het Marshall-plan met 1,5 milliard MINISTE R VOS IT ^ DE KAMER Huren kunnen nog in geen 10 jaar op bouwkosten gebaseerd worden Engeland wil geen kant-en-klaar recept Een organische Steenkoolproductie van Saargebied langzamerhand onder Frans beheer Qeen rompslomp maar service *' het parool Van onze R-redacteur S OLDAAT Pieterse die in de herfst van 1945 als oorlogsvrij williger naar Ihdië vertrok vol idealen en verwachtingren dobbert op ' t ogenblik rond op de Indische Oceaan bestemming Nederland Heeft hij ndg hoge verwachtingen Is er nog iets over van zijn idealis me Wie zal ' t zeggen De OVW-ers hebben een zware tijd gehad vol teleurstellingen Misschien weten ze zelf niet goed wat ze op ' t ogenblik verwachten van hun land Gelukkig heeft Nederland inge zien dat ' t niet gaat om op de kade tegen die jongens te zeggen „ IIou bedankt hoor en ' t beste verder " Er moet gezorgd worden dat de jon gens als ze afzwaaien een goed be staan kunnen vinden op ' t peil van geschoolde arbeider en dat ook zij die in de oorlogsjaren geen vak ge leerd hebben niet vervallen tot suk kelaars die bij de eerste economi sche inzinking de straat opvliegen Nederland heeft zijn vrijwilligers niet duizend en-een teleurstellingen kunnen besparen ' t zal zijn uiterste best doen tenminste de terugvoering in de burgermaatschappij tot een succes te maken Dat zijn woorden en om die woor den waar te maken en inhoud te geven is een uitgebreide demolrili satie-organisatie in ' t leven geroe pen waarin militaire instanties nauw samenwerken met burger Itjke Het demobilisatiekamp voor de landmacht is gevestigd in Huis ter Heide en daar in Het Boskamp waar tientallen stenen barakken verspreid tussen de dennebomen lig gen te wachten op de grote stroom terugkerenden die in Februari be - gint te komen heeft kolonel J M A Goedewaagen Inspecteur voor de Demobilisatie van de K.L in Ne derland ons een inzicht gegeven van I eenheid gewenst Van onze correspondent LONDEN Januari — De ge beurtenissen met de franc vormen de eerste kink in de kabel ten op zichte van de zo juist door Enge land vurig gepropageerde Europese samenwerking Zolang er nu een maal een boven alles uitgaande na tionale economie bestaat en er niets beters voor in de plaats is geko men dwingt de wet van het zelf behoud helaas tot maatregelen die • alle schone voornemens met één slag dreigen te vernietigen Na Bevin's historische rede komt dit alles allemaal erg ongelegen Het illustreert hoe gecompliceerd de moeilijkheden zijn zodra men op practisch terrein komt Het Duitse probleem zal ook voor de Benelux de toetssteen vormen voor de uitvoerbaarheid van Bevin's denkbeeld Sommige verwnten de Britse minister thans dat hij ach teraan komt hinken Engeland wil de echter niets forceren zolang er nog eer minieme hoop op overeen stemming met de Russen bestond Deze maakten het Bevin gemakke lijk door zelf de deur dicht te smij ten althans op » oltiek terrein Bevin's ideaal blijft echter één we reld Critici vinden Bevin te vaag doch de Britse regering deinst te rug voor een kant-en-klaar recept zo dat al te geven ware Engeland wenst organische eenheid geen op gelegde eenvormigheid Volgens de Britse opvatting kan het nieuwe Europa slechts ontstaan door een zo veelzijdig mogelijk initiatief op alle gebieden Europa zal als derde mogelijkheid naast de Sovjet-Unie en Amerika steunend op eigen en overzeese hulpbronnen een zelf standige rol moeten spelen met een sterke traditie van verdraagzaam heid Bevin wenst net herstelproces eerst op gang te brengen alvorens tot een nieuw gesprek met de Rus sen te komen Die zijn immers slechts gevoelig voor harde feiten niet voor argumentatie De Britse massa is diep teleurge - Vol aandacht bekijkt de Prins eenfilmpje zoals ze in het doorlichtings toestel gemaakt worden van de longender demobiliserendcn Rechts van hemgen Kruis it dr J Th Bernard chefvan het Röntgenologisch team geefteen explicatie < foto U.N de plannen volgens welke de demo bilisatie verloopt „ Geen romp slomp maar service " is daarbij het parool Thuisvaart Voor soldaat Pieterse begint zijn demobilisatie na de nodige voor lichting ' een paar maanden voor zijn vertrek naar Nederland met het invullen van inlichtin|:en-staten schoolopleiding werkkring plan nen e.d Die staten gaan via de Inspecteur voor de E)emobilisatie van de K.L in Nederland naar het centraal kantoor van de Soc Dienst van het Min v Oorlog waarna één exemplaar naar het Gewestelijk kantoor van de Soc Dienst gaat ter inzage voor de verschillende „ thuis fronten " en één naar het Demobili - satie centrum Met deze staten wordt de terug keer van de man voorbereid Ze ge ven een idee van wat hij nodig heeft testing beroepskeuze advies e.d Tijdens de reis wordt Pieterse die zijn land voor het laatst zag in het nog weinig normale jaar 1945 ver trouwd gemaakt met ' t tegenwoor dige leven en dan komt langzamer hand het grote moment van de de barkering gevolgd door vier weken bij latere groepen die nog langer in de tropen geweest zijn zes we ken verlof Hij krijgt op de kade aan de lo pende band distributie-papieren geld cadi rantsoenen welkomst pakket van de regering een enve loppe met f 170 — 190 textielpun ten en een prioriteitskaart voor een pak jas 2 overhemden 2 hemden 2 onderbroeken en twee paar sok ken Is hij aan het eind van zijn ver lof er niet in geslaagd het nodige te kopen dan kan hij terecht in de winkel in Utrecht die door Econo mische Zaken speciaal bevoorraad wordt voor dit doel de betrokken winkel is het kledingmagazijn „ De Dom " Een regeling voor bedden - steld in de Russen Men had tydens de oorlog de grootste bewondering en sympathie voor hen Met tegen zin aanvaardde het grote publiek de nieuwe stand van zaken Dat wil echter niet zeggen dat Enge land thans terug moet vallen op een ouderwetse machtspolitiek al doet het verdrag van Duinkerken waarop het nieuwe beleid is geba seerd daaraan denken Als wij Bevin goed begrijpen wil hij daar juist boven uit Hij wenst een nieuw type politiek te schep pen dat ook op andere factoren is gebaseerd dan militair geweld Dat de orthodoxe middelen onvoldoende zijn voelt ook Churchill met zijn Comité voor een Verenigd Europa dat tot nu toe practisch door de Labour Party werd genegeerd Thans worden Churchill's theorieën van Fulton en Zurich voor het eerst openlijk door de Britse rege ring gedeeld Zij behoeft de Russen niet meer te ontzien Churchill schijnt eerder dan Bevin hen thans duidelijk te wileu maken waaraan ze toe zijn Verdere opeenhoping van conflictsstof kan noodlottig worden In elk geval prefereert OhurchlU een terugkeer tot de formele diplo matie mogelijk een direct gesprek met Stalin De open conferenties zijn onbruikbaar sinds zij uitslui tend voor propagandastunts wor den gebezigd Bevin's plan hangt voor hetgrootste deel nog in de lucht Maarhet flegmatieke Engeland is nutenminste in beweging gekomen Alzal het met zijn bekende voorzich tigheid ook nu nog wel niet overéén nacht ijs gaan Acht jaar R.W.L voor G N V Asperen Het Bijz Gerechtshof te Utrecht veroordeelde hedenmorgen G N v Asperen te Amersfoort die o.m als plaatsvervangend corpschef der po litie verschillende illegale werkers had gearresteerd tot 8 jaar R.W.I met aftrek ontzetting uit alle rech ten maar met recht op cassatie goed werkkleding en rijwielen is op komst geval voor geval wordt bekeken Verlof geld punten Voorzien van al het nodige gaat de man onmlddeliyk na debarkering met zijn bagage naar huis Hij wordt per autobus later per speciale trein en autobus gebracht en voor de deur afgezet Het is daarom abso luut verkeerd als familieleden naar de haven trekken om zoonlief of man af te halen Ter\vyi zij daar wachten kan ' t slachtoffer al thuis op de stoep staan Hoe ver en afge legen de afzwaaiende ook woont hij is nog dezelfde dag thuis en ' t ver standigste wat familieleden kunnen doen is hem daar af te wachten De man heeft nu vier weken ver lof De eerste is volkomen gewijd aan familiebezoek tijdens de tweede en derde moet hij zijn oude werkge ver bezoeken eventueel zijn nieuwe misschien het testcentrura in de Bergansius-kazerne te Ede het Ge westelijk bureau van de Soc Dienst e.d Van een en ander worden rap porten gezonden naar het demobili satiekamp Het Boskamp te Huis ter Heide zodat wanneer hij in de vier de week van zijn verlof daar arri veert een compleet beeld bestaat van zijn omstandigheden Als de stroom eenmaal op gang is zullen de Spoorwegen op verzoek van de kampleiding op bepaalde tij den een speciale motortrein laten lo pen van station Bilthoven over de oude spoorba.an van Zeist tot on middellijk achter het kamp Zij die nog in dienst vrtllen blijven krijgen hier hun nieuwe bestem ming eventuele zieken — voor zo ver ze al niet eerder uit de stroom gepikt zijn — worden verwezen naar het Medisch kamp te Woerden maar voor de meesten betekent Het Boskamp toch het laatste wat ze van de dienst meemaken In Het Boskamp tellen de seconden Majoor H J de Bijll Nachenius die tot 1 Februari commandajit van het centrum is waarna hij wordt opgevolgd door raaj B Klomp heeft over de gang van zaken in Het Boskamp een en ander verteld Er moet ontzaglijk veel gebeuren in de paar uur die ter beschikking staan en er is een schema opgesteld dat tot in seconden is uitgewerkt De maximum capaciteit is 600 man per dag De normale bezetting zal ongeveer 300 man per dag be dragen Tot nu toe zijn enkele honderden demobiliserendcn verwerkt Half Februari begint de grote stroom met II 14-R.I Dan zal alles wat nu nog theorie is in de practijk ge toetst worden en dan zullen in Het Boskamp honderden mannen van de Een groot aantal autoriteiten o.w Prins Bernhard heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het demobilisatie kamp „ Het BiOSchkamp " te Huis ter Heide op de foto v.l.n.r kolonel J M A Goedewaagen Inspecteur voor de demob der K.L in Nederland It.-gen mr A H Kruis chef Gen Staf Prins Bernhard voorzitter Nat Demobilisa tieraad en maj H 1 de BUII Nachenius tijdens de rondgang over het terrein foto U.N BOVEN Het Demobilisatiekamp Het Boskampte Huis ter Heide bestaat uit tien tallen door de Duitsers gebouwde ba rakken idyllisch gelegeni in een den nebos Na de Duitsers hebben er kin deren van geïnterneerde N.S.B ersgezeten en sinds October is er aangewerkt om het in te richten als de mobilisatiekamp De laatste indrukdie de Jongens van overzee krijgenvan een legerkamp zal in ieder gevaleen goede zijn Foto U.N PRODUCTIE „ WILLEM BABENDS " Blijkens mededeling van de Ned Maatschappti voor de WalvisvaartN.V had de „ Willem Baréndsz"t/m 17 Januari j.l 24.795 vaten = 4.132 ton traan en 4.887 vaten = 814 ton spermolie geprodu ceerd Zacht weer houdt aan Weersverwachting van ' t K.N.M.I te De Bilt geldig tot Vrijdag avond Aanhoudend zacht weer met vcc namelijlc in de nacht enkele buiei * en morgen overdag weer tijdelijke opklaringen Nu en dan krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest Zon opgang 8.25 ondergang 17.22 Maan opgang 22.17 ondergang 10.38 WARSCHAU DEMENTEERT berichten over versterking der Poolse grens In officiële kringen te Warschau wordt hèt bericht dat de Sovjet Unie de Pools-Duitse grens langs de Oder en de Neisse versterkte als een „ leugen en een opzettelijke pro vocatie " gekwalificeerd Regering wil echter geen verandering aanbrengen In kringeen die in nauw contact staan met senator Vandenberg ver luidt dat men voorlopig besloten heeft de gevraagde fondsen voor het plan-Marshall tot 5,5 milliard dollar te beperken om drastischer ver lagingen te voorkomen In commentaar op de berichten vaste demobiliseringsstaf de kroon zien op hun maandenlang voorbe reidend werk jongens die na zware tropenjaren niet alleen gekleed zijn als burgers als ze het hek uitgaan maar die ook als burgers een goede toekomst tegemoet gaan Laten wfl hopen dat de practijk werkelijk even mooi zal zgn als de theorie Prins Bernhard bezoekt het kamp Vanmorgen is het demobilisatie kamp officieel geopend waarbi ] Prins Bernhard als voorzitter van de Demobilisatieraad aanwezig was Een groot aantal opperofficteren o.w l.t gen mr ' H H Kruis chef van de Generale staf afdeiingshool den van het Ministerie van Oorlog en de Kamerleden die zitting hebben in de Legercommissie woonden de bijeenkomst bij Nadat het gezel schap in de mess een uiteenzetting had gekregen hoe de organisatie werkt werd het kamp bezichtigd Parijs gereserveerd inzake de besluiten van Frankfort Het Franse ministerie van buiten landse za.ken heeft bevestigd dat met de V.S en Engeland een over eenkomst is gesloten volgens welke de steenkoolproductie van het Saar gebied langzamerhand onder Frans beheer zal worden gesteld Volgens het Franse regeringscommuniqué zullen de leveranties van kolen uit het Saargebied aan West-Duitsland geleidelijk afnemen zodat 1 April 1949 de gehele steenkolenproductie van dit gebied ongeveer 12 millioen ton per jaar ter beschikking zal staan van Frankrjjk en het Saarge bied samen De drie regeringen heb ben gezamenlijk de Europese steen kolencommissie van dit besluit op de hoogte gesteld en deze organi satie verzocht in - deze nieuwe si tuatie de nodige conclusies te trek ken aldus het communiqué Op de vraag wat er nu nog ge daan moet worden om de economi sche inlijving van het Saargebied bij Franki flk te voltooien antwoord de de woordvoerder van het mi nisterie „ Niet heel veel Er moeten nog schikkingen getroffen worden inzake de algemene handelsbetrek kingen tussen het Saargebied en de rest van de wereld in het bijzonder Duitsland Onderhandelingen hier over zijn gaande — De Poolse regering hééft bij ver schillende Nederlandse scheepsbouw werven een order geplaatst voor de bouw van 22 sleepboten dat voorstanders van het plan-Mars hall in het Congres tot een „ com - promis beperking " van de voor het plan gevraagde gelden willen be sluiten heeft de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken Mars hall verklaard dat hij geen veran dering zal aanbrengen in het ge vraagde bedrag van 6,8 milliard dol lar Wel gaf lüj te kennen dat hij op een ander punt van zijn program tot compromis bereid zou zijn n.l door het voorstel van senator Vandenberg te aanvaarden dat het departement van buitenlandse zaken geen recht van veto ten aanzien van beslissin gen van de beheerder van het pro gram wil toekennen Achesons visie Dean Acheson vroeger Ameri kaans onderminister van buitenland se zaken en thans voorzitter van de uitvoerende commissie der onpar tijdige commissie voor het plan Marshall heeft voor de commissie van buitenlandse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den verklaard dat het plan-Marshall „ de voorste verdedigingslinie van de Amerikaanse veiligheid " is Hij zeide dat de USSR met vol komen werkelijkheidszin een sterke en stabiele toestand zou aanvaarden en zijn politiek dienovereenkomstig zou wijzigen „ De Sovjet Unie doet 1000 boerderijen in bewerking De Tweede Kamer is de algemene beraadslagingen begonnen over de begroting van het Departement van Wederopbouw en Volkshuisves ting waarbij door sprekers van alle fracties scherpe critiek werd uitgeoefend op het beleid van dit departement Gisteren kwam de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting Franse socialisten aanvaarden toch de vriie Pioudmarkt Bankbiljetten van 5000 francs ingetrokken De socialistische fractie van het Franse parlement heeft de rege ringsvoorstellen tot instelling van een vröe goudmarkt en intrekking Tan de bankbiljetten van 5000 frs aanvaard De mogelijkheid bestaat echter dat de socialisten zekere amendementen op de oorspronke lijke voorsiellen zullen in'i'ptien Het Franse ministerie van finan ciën heeft bekend gemaakt dat de Franse banken tot Zaterdag gesloten zullen zijn in verband met het ont trekken aan de circulatie van alle bankbiljetten van 5.000 frs Het sluiten van de Franse banken kwam voor het publiek als een vol komen verrassing Men neemt aan dat honderdduizenden Fransen hun spaargelden thuis bewaarden in bil jetten van 5000 frs alsook hun kas geld voor lopende uitgaven Naar van betrouwbare zijde ver luidt wordt het bedrag der bank biljetten van 5000 frs welke krach tens besluit van de Franse rege ring aan de circulatie worden ont trokken geraamd op 330 milliard frs bij een totale bankbiljettencircu latie van 902 milliard frs De Franse Nationale Vergadering in tingeiand is men druk doende met de voorbereidingen voor de Olympi sche Spelen die deze zomer in Lon den zullen worden gehouden Er wor den medailles geslagen voor de win naars Deze medailles worden ver vaardigd van z.g antiek zilver in plaats van goud zoals tot dusver Zij vertonen een symbolische Griekse karos en aan de andere zijde The House of Parliament en vijf Olympi sche Ringen thans het uiterste om het herstel van Europa te beletten ' aldus Acheson „ doch de betrekkingen tus sen de USSR en de V S zullen ver beteren wanneer West-Europa op eigen benen kan staan " Acheson waarschuwde het Con gres tegen een verlaging van de ge vraagde gelden ad interim ir H Vos aan het woord 1945 karakteriseerde hij als het jaar van puinruimen en noodherstel Hij achtte het niet billijk te zeggen dat in 1946 slechts 3.000 huizen ge reed gekomen zijn In dat jaar kwa men 300.000 gevallen van licht her stel gereed en werden de grondsla gen voor het zware herstel gelegd In 1947 is het lichte herstel voltooid n.l 400.000 gevallen Verder werd aan het zware herstel voortgewerkt van de 40.000 gevallen zijn er 35.000 afgedaan en bovendien kwamen 10.000 normale woningen klaar De minister beschouwde dit als de aan loop voor de normale bouw Voor 1948 zullen de 40.000 woningen in aanbouw zijn al is het niet zeker dat deze zullen klaar komen Waar de kwestie van het samenwonen naar de gemeenten is overgegaan hoopte spr dat deze een zodanig gebruik van haar bevoegdheden zul len maken dat de ergste gevallen het eerst in behandeling komen Overigens merkte hij op dat men niet moet menen dat dit probleem van het samenwonen in een paar jaar is op te lossen Wanneer minister Neher in Indië blijft zo verklaarde de heer Vos zullen met spoed voorzieningen worden getroffen voor de leiding van dit departement Het bouwplan voor 1948 bespre kend zeide minister Vos dat het tempo van het gereed komen van huizen snel is opgelopen en de lijn blijft stijgende Naar zijn oordeel zal een getal van 2.000 per maand gehandhaafd kunnen worden Montagebouw In 1948 hoopt de minister de eer ste aanloop te kunnen krijgen voor montagebouw welke echter grote kapitalen vereist Deze bouw zou dan in de volgende jaren opgevoerd kunnen worden Tegen verlaging van het gemid delde woningpeil deed ir Vos een waarschuwing horen Versobering goed maar niet terug naar het peil dat voor de oorlog al niet aanvaard werd De mmister zette vervolgens uit een dat de verdeling van de bouw over de verschillende provincies is getroffen op grond van de behoefte zoals die werd afgeleid uit de cij fers welke het departement had Voor Zeeland waar zoveel noodwo ningen staan zal spr de zaak nog eens bekijken Ook de minister acht de gang van zaken met de boerderijbouw niet geheel bevredigend Maar op dit ge bied blijft men altijd iets achter bij de gewone woningbouw tengevolge van de financiering en door het feit dat er zoveel materiaal voor één boerderij nodig is Op het mo ment zijn er 1000 boerderijen in be werking doelde hij mede Naar zijn is hedenmorgen bijeengekomen ter behandeling der nieuwe monetaire maatregelen Derde Loonronde Z OALS wij uitvoerict hebben mee gedeeld heelt Minister Lieftinck bij de Tweede Kamer ingediend het wetsontwerp op de materiële oor logsschaden Het was duidelijk dat niemand met de tot nu toe geldende regeling tevreden was Er moest meer gebeuren hoewel een poging daartoe het kabinet zou voeren op de weg naar het systeem der al gehele vervanging " Minister Liei tinck is halverwege blijven stilstaan Hij heeft een bedrag van twee mil liard als verhoging vastgesteld doch kon kennelijk geen middelen vinden om de integrale vergoeding over de gehele linie te doen plaats hebben Hiervoor zou nog eens twee milliaid nodig zijn Wij hebben nu reeds gehoord dat de oorlogsgetroffenen weliswaar ver heugd zijn doch geenszins tevreden De Minister van Financiën heeft het wel bijzonder moeilijk hij is ver plicht veren te plukken van een kik ker Want de financiering van dsze nieuwe oorlogsschade regeling zal geschieden door middel van een her stellening van aanvankelijk vier mil liard Dekking van de Dienst der Leningen vindt plaats door vermoe delijk huurbelasting belasting op onroerend goed op instellingen van de dode hand verhoging van regi stratie en zegelrecht personele be lasting inkomstenbelasting vermo gens en omzetbelasting Deze ver hogingen zijn dan de veren welke van ons berooide en kaalgeplukte volk nog moeten worden afgenomen Hier komen wij op een terrein dat niet meer de technische zijde vaa deze oorlogsschaderegeling raakt doch dat naar ons voorkomt in zeer nauw verband staat met hei rege ringsbeleid als zodanig Nog niet zo heel lang geleden n.l bij de behon deling der verschillende rijksbe grotingen is er in parlement en pers zeer uitvoerig gesproken en geschre ven over de loon - en prijspoiltiek Van een derde loonronde kan geen sprake zijn Maar nu vragen wij toch hoe de Minister van Financiën denkt de bevolking een huurbelasting op te leggen en voorts een serie andere belastingen te verhogen zonder dat aan de lonen zoals deze nu zijn * mag worden getornd Het moge vreemd klinken maar bij deze nieuwe oorlogsschaderegeling schijnt niet hel belang van de ge troffenen het zwaarst te wegen maar domineert de vraag hoe ons volk in de huidige situatie dit geld kan op brengen En als er iets is dat straks bij de behandeling van dit ontwerp van wet in de Tweede Kamer de volle aandacht der parlementsleden moei hebben don is hei wel dit probleem dat een loonsverhoging bijna onvermijdelijk wordt De ge volgen daarvan zijn niet te overzien DE KABINETSVORMINe TE Sjahrir zou geen zitting nemen DJOGJAKARTA 29 Jan Aneta — President Soekarno zal niet — getUk in het voornemen lag — hedenavond de samenstelling van het nieuwe republikeinse kabinet bekend maken meldt „ Antara " De reden van dit uitstel ts dat verschillende ministers en leden van de republikeinse delegatie nog te Ba tavia vertoeven Het is mogelijk dat de bekendmaking Zaterdag zal plaats hebben Volgens een mededeling in „ Mer deka " zal het nieuwe kabinet-Hatta de volgende politieke samenstelling hebtïen Vier leden der P.N.I Nationalis ten vier leden der Masjoemi drie leden van de partijen dep linkervleu gel twee partijlozen en een vertegen woordiger der Parkindo Partai Kristen Indonesia Volgens „ Merde ka " zullen er de volgende persoons bezettingen plaats hebben HadJ Agoes Salin weer minister van Bui tenlandse Zaken Mohamad Roem Binnenlandse Zaken Mohamad Nat sir Voorlichting Sjarifoeddin Prawi ranegara Welvaart Verder blijft Ir Djoeanda minister voor Communica tie All Sastroamidjojo voor Onder derwijs en Ir Lach voor Openbare Werken Moh Hatta zou zelf de por tefeuille van Defensie nemen Soetan Sjahrir zou geen zrttlng hebben in het kabinet Hij steunt Hatta ten volle doch blijft de post van gevolmachtigd ge zant der republiek in algemene dienst bekleden Volgens „ Merdeka " deelde de heer Prawiraneqara in een interview mede dat de huidige regeringspolltiek ver schilt van de vroegere Het zwaarte punt ligt thans niet bij strijd doch bij wederopbouw en stabilisatie mening moet het aantal woning bouwverenigingen in een plaats niet groter zijn dan persé noodzakelijk IS Particuliere en verenigingsbouw moeten naar sprekers mening door gaan en ter gelegener tijd moet er een bepaald evenwicht komen Hij gat verder te kennen dat de bouwkosten omlaag moeten te de zer zake is activiteit te verwachten De huren Wat de huren betreft zeide de heer Vos dat deze zich op de duur weer moeten gaan richten op de bouwkosten maar dat zal in de eerstvolgende tien jaren wel niet het geval zijn Er is hem alles aan gelegen de bouwkosten te verlagen De arbeiderstoestanden bespre kend merkte spr op dat men be zwaarlijk een bepaald beroep aan trekkelijk kan gaan maken hetspant in vele bedrijfstakken Nader ingaande op de tarieven kwestie waarschuwde hij er ernstig tegen het systeem van lonen en prijzen te doorbreken van welke zijde ook Tenslotte is een aantal artikelen der begroting z.h.s goedgekeurd Donderdagmiddag wordt de behan deling der begroting van de PTT en als die onder de hamer door is wordt het debat over de regerings verklaring nopens de ontwikkeling der gebeurtenissen in Indonesië ge houden Er wordt Donderdagavond ook vergaderd Bij de aanvang der vergadering van hedenmiddag is voorlezing ge geven van een schrijven van de voorzitter der fractie van de Partij van de Vrijheid de heer Bierema die daarin mededeling doet van de oprichting van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie waarbij de fractie van de heer Bierema zich heeft aangesloten V 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 29 Januari 1948 55e Jaargang No 228 Ingez Uededeling A A in pijnlijke dwangpositie zegt verdediger In onze vorige editie publiceerden wij reeds een gedeelte van de zaak tegen A A die voor het Utrechtse Tribunaal terecht stond wegens het aangeven bij de S.D van een Joods echtpaar dat hij in huis had Ten gevolge hiervan hadden de beide Joden een lange lijdensweg doorge maakt in verschillende kampen In de voortgezette zitting werden enige getuigen k décharge gehoord Hun verklaringen kwamen hier op neer dat de Joden het door hun houding de vrouw van A A niet ge makkelijk hadden gemaakt Zij wei gerden zich te verbergen De buren hadden de Joodse man meermalen voor het raam zien staan A A wilde hen naar een ander adres brengen doch dit weigerden zij al evenzeer Toen een andere Joodse familie werd gearresteerd die van te voren had verklaard het bij A A onder - NIEUWS UIT DE STAD 1 Utrechtse S^S^-er executeerde 40 mensen J * van Joolen weer Sluit u aan - Koop bij de Coöperatie jammer vonden dat besch N.S.B.'er was doch overigens wel met deze burgemeester tevreden waren Mr Boor besloot zijn pleidooi met erop te wijzen dat besch vele jaren in de tropen had door ge bracht Zijn zienswijze omtrent ge zagsverhoudingen verschilde daar door met die van de meeste Neder landers zoals in het algemeen men sen uit de tropen hier strengere ge zagsverhovidingen wensen De verde diger vroeg tenslotte niet een be vestiging van de vorige uitspraak maar verzocht zelfs directe invrij heidsstelling Het Tribunaal ging hierop in Raadkamer Tot onmiddellijke in vrijheidsstelling achtte het echter geen termen aanwezig Over 14 da gen zal in deze zaak advies worden uitgebracht Een groot transportvliegtuig is bij Fresno dn Californië neergestort en in brand gevlogen Bij deze ramp hebben 33 personen het leven gelaten Er zün geen over levenden 28 van de 29 passagiers waren Mexicanen Ir » J M Bletz ten grave gedragen VERKOOP DAMPLANTSOEN OOK NA 1 FEBRUARI De verschuiving van de sluitings datum 1 Februari van de inzame lingsactie der Nationale Monumen tencommissie blijkt zo noodzakelijk dat deze datum niet gehandhaafd kan worden Dus ook na 1 Febr zal de verkoop van certificaten door gaan Franse devaluatie wekt teleurstelling in ons land EEN MAN ALS door Dettina Meyenherg „ Sylvrird " Ditmaal droomde ik niet Dit was een echte stem Zgn stem Snel keerde ik me om „ Gösta " Ik weet niet of ik bij deze paar lettergrepen die voor mij de verwerkelijking van al mijn il - „ Grijp hem " bulderde de Sultan op Panda wijzend „ Ik heb er genoeg van Ik ben genoeg voor de gek s:e houden Sla zjjn hoofd af " Panda stond één moment verstomdvan zo veel onrechtvaardigheid Maartoen kwam hij in beweging 83 Dubois opvolger van Graham BATAVIA 29 Jan Aneta Frank Graham is vanmorgen vroeg per vliegtuig uit Batavia naar Neder land vertrokken Voor zijn vertrek gaf Graham nog een z.g „ con structive statement " uit Naar A.N.P./Aneta verneemt Is tot opvolger van Graham in de Commissie van Goede Diensten be noemd Coert Dubois die van 1927 tot 1930 consul-generaal te Batavia is geweest Henry Ford II naar ons land Naar wij vernemen zal Henry Ford II de bekende autofabrikant op 29 Februari in ons land aanko men voor een bezoek van enkele da gen De heer Ford maakt een vacan tiereis langs zijn verschillende Europese fabrieken Assurantie-vakgroepen gedaagd in kort geding Op verzoek van de hoofdgroep verzekering te ' s Gravenhager van mr J W Gratama te Dordrecht voorzitter van de hoofdgroep en op verzoek van mr G J Blok advo caat te ' s Gravenhage in kort ge ding gedagvaard mr M R A L Houtappel en C P H Sierhuys te ' s Gravenhage Zij zullen tezamen met de voor zitters en plaatsvervangend voor zitters van de vakgroepen „ Make laars in assurantiën en assurantie bezorgers provinciaal bedrijf " en „ Assurantie-agenten " die eveneens worden gedagvaard voor de presi dent der Arrondissementsrechtbank in Den Haag verschijnen Gevraagd wordt de gedaagden te veroordelen tot ontruiming en aan de eisers ter vrüe beschikking stel ling van de gebouwen gelden bank rekeningen papieren enz Ieder der gedaagden zou een dwangsom van f 1000 — moeten be talen voor iedere dag dat zij Ih ge breke mochten blijven In een gisteren te Utrecht gehou den vergadering van bestuursleden uit de provinciale kringen van de vakgroep „ Makelaars in assurantiën en assvu antiebezorgers provinciaal bedrijf " en de vakgroep „ Assurantie agenten " welke deel uitmaken van de bü besluit der hoofdgroep „ Ver aekering " opgeheven bedrijfsgroep „ M.A.A " besloot men een telegram te richten tot de minister van Fi nanciën Inhoudende een voorstel tot het instellen van een ereraad welke zal moeten oordelen over de be schuldigingen door genoemde minis ter in de vergadering van de Twee de Kamer van 2 December geuit aan het adres van mr R A L Hout appel wnd secretaris der bedrijfs groep Zoals bekend zeide minister Lieftinck in deze zitting dat de heer Houtappel zich schuldig had gemaakt aan „ het plegen van onre gelmatigheden met goederen die hem niet toebehoren " De deurwaardler die hangende het kort geding dat rond de kwestie van de opheffing der bedrijfsgroep en de vakgroepen bij de Haagse Rechtbank aanhangig is gemaakt gisteren beslag heeft gelegd op het bureel der vakgroepen aan het Prin senvinkpark te Den Haag en elk der vertrekken verzegeld had kreeg hedenmorgen de telefonische mede deling dat „ de kat één der zegels verbroken had " De deurwaarder heeft zich van dit feit overtuigd en vervolgens rapport opgemaakt PAEDACOCISCHE RADIO CONCERTEN Eens per maand geeft de A.V.R.O op Zondagmiddag van 2.30—3.30 uur een paedagogisch concert Bij de uit te voeren werken zullen korte en eenvoudige toelichtingen worden gegeven De concerten zullen op de volgende data worden gegeven 22 Febr onderwerp De suite " om roepkamerorkest o.l.v Willem An driessen 14 Maart „ De ouver ture " omroeporkest o.l.v Hugo de Groot 11 April „ Het pianocon cert " dirigent Ed Flipse Theo v d Pas piano 23 Mei De klassieke symphonie " Radio Philh Orkest o.l.v Willem van Otterloo Juni De romantische symphonie " Radio Philh Orkest o.l.v Albert van Raalte „ VAN OORLOG EN VREDE " In verband met de herdenking van de vrede van Munster zal het Alg Ned Verbond een gedenkboek van deze vrede laten verschijnen geti teld „ Van oorloge en vree " Dit werk dat op 15 Mei het licht zal zien bevat een voorwoord van jhr mr F Beelaerts van Blokland vice president van de Raad van State Het werk is verlucht met 72 platen en 56 portretten die meer of minder bekende gebeurtenissen en personen in herinnering brengen die van be lang zijn geweest in de tachtigjarige oorlog en bij de Vrede van Munster Aan de samenstelling der toelich ting hebben o.a meegewerkt dr W A F Bannier dr H P Coster luit gen W A van Dam van Isselt An ton van Duinkerken prof dr P Geyl prof dr J A van Hamel dr P J van Herwerden dr C J A Meerdink dr Johanna K Oudendijk Verder doet de heer H Ch G J van der Mandere een,publicatle over de vrede van Munster het licht zien waarvoor generaal K E Oudendijk de voorrede schreef TOONEELGROEP „ JAN VAN BEERS " Het bestuur van de Kon Rederij kerskamer „ Jan van Beers " is op de 20 Jan j.l gehouden vergadering als volgt samengesteld ir A H Kruyt voorzitter A Stuvurman se cretaris C P J Kleyn penning meester K H Oly vice-voorzitter A M P van Aelst 2de secretaris 55 Wat betekent dat nu weer " bromde de Sultan „ Raak Ik jullie dan nooit kwijt Kom jij ook vergeving vragen " „ N2 € i " riep Panda „ Joris heeft uw vliegend tapijt gestolen terwijl hij hier met U stond te praten Hij heeft in een winkel een ander kleedje ge - heden voor Bijz * Qerechtshof Onbewog'en beaamde de ex-SS-er J v Joolen uit Utrecht die heden morgen voor ' t Utr Bijz Gerechts hof terecht stond de lange reeks van beschuldigingen Zijn SS-opleiding had hfl in Mün chen ontvangen Van Juli 1942 tot October werkte verd bij de SD o.l.v de beruchte Proebsting Htj fungeerde als tolk bij de verhoren van Nederlanders Toen verd in 1943 als beambte der Staatspolitie de leiding had van de politieke afdeling hield hij voorts nauwlettend controle op de naleving van de Duitse voorschriften wat ook inhield dat verd zowel Joden als anti Duitse Nederlanders arres teerde Verd bekende aan een groot scheepse razzia op ondergrondsewerkers te Benschop te hebben mee gedaan echter als onderge schikte " Hij beweerde niet aan deexecuties aldaar deelgenomen tehebben „ Ik begrijp u niet " zei de Ê resident „ u was niet zo hevig pro luits en toch hebt u juist aan heteind van d'e oorlog zo misdadig ge handeld " ^ ^ „ Ik heb tot hot einde toe in een Duitse overwinning g'eloofd En ik wilde streden tegen het communis me Verd heeft deelgenomen aan exe cuties van een veertigtal personen die op last van de Duitsers wegens hun anti Duitse activiteit waren ge arresteerd en wel drie in Sept 1944 Klaas Horjus in October 19Ï4 zeventien in Februari 1945 allen op fort De Bilt en zes personen in Nov 1944 te Veenendaal vflf om streeks de zelfde tijd in Renswoude en acht in Jan 1945 te Bilthoven Op 7 April 1945 arresteerde verd een Joodse familie S Hij ontkende dat hg na ontvangst van f 1000 — van verdere vervolging heeft afge zien De geëxecuteerden waren al len Joden en illegale werkers Het getuigenverhoor bracht niet veel nieuws Getuige G ook een ex-SS'er zweeg liever De Duitser H Th verklaarde dat gedurende Oct ' 42 tot Febr ' 44 verd „ nooit zelfstandig had ge werkt " De Kriminal-Sekretar van de Si -' po H T en de Ober-Sekretar H N zeiden iets dergelijks Over het ge val van de executie te Bilthoven vertelden dezen dat de Duitsers een overval op de spoorweg aldaar hadden gedaan waar zij een lading springstof hadden ontdekt Eén man werd daarbij gearresteerd ê L4ffeckf-Kori De politie heeft fle hand gelegdop twee jongelieden K B wonendeop de Helling en F R de O wonen de op de Koningsweg welke inder tijd tweemaal een inbraak hebbengepleegd in de juwelierszaak vanmevr H C op de Biltstraat Zijhebben goederen gestolen t.w.v.f 1790 — Dieven die met behulp vaneen valse sleutel een handel in naai machines aan de AmsterdamseStraatweg waren binnengekomen,namen op de terugtocht een Re mington-schrijfmachine uit het kan toor mee Tegen zes winkeliers is proces verbaal opgemaakt omdat zü gepel de pinda's verkochten voor een gul den per 70 gr terwijl de officiëleprijs 22 a 23 cent per 100 gram be draagt Bij elke winkelier werd eenhoeveelheid in beslag genomen doorde Econ Recherche Een zwarthan delaar W A K was de leveran cier Een dame uit Amerongen J V werd berapt toen zij bij C & A teUtrecht een oude japon voor eennieuwe wilde verruilen De koersverhouding tussen franc en gulden is door de Franse maat regelen gewijzigd van 44,8975 francs voor een gulden tot 80.8196 francs voor een gulden Op de vrije deviezen markt die door de Franse autoritei ten Is Ingesteld zal de Nederlandse gulden niet worden verhandeld zodat een vrije koers zich niet zal ontwik kelen Het betalingsaccoord tussen de beide tanden voorziet in de maatrege len die In geval van een koerswijzi ging moeten worden getroffen Het in Franse francs luidende saldo van de Nederlandse Bank In de boeken van de Banque de France zal wor den verhoogd zodanig dat de tegen waarde in Nederlandse guldens aelijk blijft V\/at de materiële gevolgen van de mevr L J V Riezen-Cuypers bi bliothecaresse G C van Tussen broek commissaris A van Loon commissaris Zaterdag 14 Febr zal „ Jan van Beers " in de stadsschouwburg op voeren „ Op goed gelul ' Lucky Dip blijspel van Frank Vosper kocht en daarmee Js hij hier naar toe gegaan en dat heeft hy verwisseld voor het echte en toen " „ Aha " donderde de Sultan Hij sprong overeind met meer snelheid dan men van iemand van ztjn om vang zou verwachten en stapte op het tapijtje dat voor zijn divan lag Getuige H N deelde op de vraag van de president mee dat verd niet bij de executies te genwoordig had behoeven te ziin als l^J uitdrukkel^k ver klaard had dit liever niet te doen Er waren nog twee andere Neder landers geweest die óok vrg waren f esteld — op hun verzoek — van e executieve dienst Bij verhoren — zo verklaarden enkele getuigen — had verdachte zich misdragen door b.v met een liniaal te slaan De zitting duurt voort Burgemeester van Bunnik ten tweede male voor Tribunaal Zou o.m Ds Knier hebben verraden Hedenmorgen stond de N.S.B bur-gemeester van Bunnik A H T N wederom terecht voor het Tribunaal te Utrecht De vorige maal had het Tribunaal geadviseerd tot interne ring gedurende de tijd van 3 jaar met aftrek van de voorinternering De ex-burgemeester zou dan in Mei ' 48 wederom op vrije voeten zijn gekomen De Hoge Autoriteit weigerde echter het fiat-executle aangezien zij het vonnis te licht achtte op grond van de volgende overwegingen Ie verd had mede gewerkt om de Duitse „ ai beits-einsatz " te doen slagen 2e hij had mensen aangebracht bij de S.D 3e hij had als N.S.B.-er grote activiteit ontolooid Het Tribunaal ging thans niet meer op de tenlastelegging in deze vermeldde o.m dat besch aan de S.D had medegedeeld dat ds Knier uit Bunnik tijdens de godsdienst oefening in gebed voorging naar aanleiding van de blijde gebeurte ni " in het Koninklijk Huis Besch had gedurende de vorige zitting reeds de gehele tenlasteleg ging toegegeven tdO»3 ' A'N 3>iO sinHi dO>l N.Z dO ai32l3M 313H Thans vroeg hïj om een clement advies daar hij reeds op andere wijze voor ziin houding zwaar ge straft was Zijn vrouw is overspan nen een van zijn beide zoons zit 5n Veenhuizen de andere zoon is ver mist aan het front Een vermogen van f 100.000 in effecten moet nog ergens in Duitsland zijn Het is de vraag of dit nog te achterhalen is aldus beschuldigde De raadsman mr Boor ging na der in op de motivering van de fiat weigering Hij wees erop dat de burgemeester niet op strafbare wijze aan de arlseitseinsatz " had medegewerkt Het doen graven van éénmansgaten e.d werd zelfs door de toenmalige secr.-peneraal aan de burgemeester geadviseerd iDeze secr.-generaal is eervol ontslag ver leend Voorts zeide ¦ mr Boor dat besch in politiek partijverband he lemaal niet als N.S.B.'er is ooae.tre den Daar in Bunnik de N.S.B en de W.A niet optraden kwam de S._D naar voren Besch had echter niet met de Grüne Polizei onder een hoedje gespeeld aldus mr Boor Mr Boor haalde in dit verband oen door hem ontvaneen brief van Prof van Rhi,jn pun In deze brief deelde prof van Rhijn mede dat de mensen in Werkhoven waar besCh ook burgemeester was het alleen Utrecht Nederland Baickerstraat 10 Neertands grootste speciaalliuls In bejiangscjpapieren I De trekking van de verloting tenbate van de fröbelscholen Vondél laan — Maasplein die heden zouplaats hebben is uitgesteld tot 13 Febr 8 uur in de school-Vondéllaan Bij Kon Besluit is benoemd totgriffier van het Kantongerecht teVenlo mr L Drukker werkzaambij de Ned Spoorwegen te Utrecht De aartsbisschop van Utrecht,kardinaal Johannnes de Jong zal op 12 Febr a.s te Leuven promoverentot ere doctor in de theologie devaluatie aangaat — aldus vernemen wij bij informatie in bevoegde krin gen — heeft de stap van de Fraase regering In Nederland teleurstelling veroorzaakt ^ tEmaxT0N In de eerste plaats Is de positie van het Monetaire Fonds voor de Franse maatregel verzwakt De mogelijkheid dat het verdrag van Bretton V/oods een dam zal kunnen opwerpen tecen eventuele valutaplannen van andere landen die niet stroken met het be ginsel van de vaste wisselkoersen Is kennelijk afgenomen JIJ tt In de tweede plaats wees men er op dat rekening moet worden gehou den met de mogelijkheid dat de in stelling van een vrije valutamarkt in Frankrijk het handelsverkeer tussen de belde landen zal bemoeilijken De Nederlandse regering bestudeert de situatie teneinde na te gaan of op dit gebied speciale stappen zouden moe ten worden genomen Men gaf te ken nen dat de devaluatie van de Franse franc voor de positie van de gulden geen rechtstreekse gevolgen heeft en dat Nederland zijn tot dusver gevoer de politiek ongewijzigd zal voortzet ten Daarna stan nu ^ uii vui^it uiaut.>u ^ en prevelde de toverspreuk Maar er gebeurde niets Het kleedje blééf waar het was en bewoog niet Toen werd de Heerser ontzettend kwaad Hij schreeuwde woorden in het oosters die Ik niet vertalen kan zodat zijn scherprechter haastig gedoken Joodse echtpaar en A A zelf te zullen verraden probeerde A A nogmaals de Joden weg te krijgen Weer weigerden zij In het nauw gebracht en in een uiterst nerveuze toestand is hij hen gaan aangeven bij de S.D Mr Boor de raadsman van ver dachte legde de nadruk op de dwangpositie waarin A A zich be vond en vroeg de beschuldiging ver vallen te doen verklaren Voorzitter C.N,V over loon - en prijspolitiek Vandaag is te Utrecht een buiten gewone algemene verg van het Christelijk Nat Vakverbond gehou den De voorzitter de heer M Rup pert zei over het loon - en prijs vraagstuk dat naar zijn opvatting de spanning tussen lonen en prijzen reëel niet anders is dan dat men van het geldloon dat men thans ontvangt — hoeveel hoger het ook moge zijn dan in 1939 — tocE niet hetzelfde kan kopen als in 1939 met een veel lager loon het geval was Volgens spr moet eerst de produc tie van 1939 worden bereikt „ Die realiteit is ons echter — al thans in het eerste jaar na de be vrijding — nimmer duidelijk voor gehouden " aldus spr „ inplaats van de waarheid „ bloed zweet en tra nen " volgde de ene belofte op de andere Als gevolg daarvan werden in ons volk vewachtingen gewekt die spotten met de realiteit en die thans oorzaak zijn van het vrij al gemene gevoel van teleurstelling De macht praevaleert in vele ge vallen nog boven het recht Ik denk met name aan de salarissen van het overheidspersoneel aan het vraag stuk der gemeente-klassenindeling en aan de verhouding van het loon peil tussen stad en platteland De Chr vakbew is niet bereid de op deze punten bestaande onrechtvaar digheden stilzwijgend te aanvaar den Met acht auto's was hedenmiddag om 2 uur het personeel van het Gebru naar de begraafplaats „ Den en Rust " te Bilthoven gekomen om de uitvaart bij te wonen van Ir J M Bletz electro-technisch inge nieur bij dit bedrijf De gemeente was behalve door enkele wethouders vertegenwoor digd door verscheidene raadsleden Ook de directeur van het Gebru ir N A Imelman was aanwezig Duidelijk bleek uit deze grote be langstelling zowel als uit de warme woorden die zes sprekers aan de na gedachtenis van Ir Bletz wijdden welke grote plaats de overledene in nam in de harten van allen die met hem te maken hadden gehad De aula was te klein om alle belang stellenden plaats te bieden zodat een deel van hen buiten moesten blijven staan toen namens B en W en na mens de Directie van het Gebru wethouder Ploeg het woord nam die ir Bletz herdacht als een hoogst bekwaam ambtenaar en een voor treffelijk mens die zeldzaam wijs en mild tegenover de moeilijkheden van het leven stond die ook hem niet bespaard bleven Namens gemeente en bedrijf wilde hij nog eens Ir Bletz grote dank betuigen voor alles Met een warm woord tot de we duwe en met de woorden „ Bletz zal door Utrecht niet worden vergeten " eindigde weth Ploeg Verder is nog gesproken namens het technisch personeel door de heer P A van Viersen namens de ad ministratieve dienst door de heer J D Pot namens de Bond van Werk lieden door de heer v d Wal en door enkele vrienden „ LA DAMNATION DE FAUST " Vrijdag 6 Febr geeft het Barend Rendenkoor m m v het U S O in Tivoli een uitvoering van Hector Berlioz ' La damnation de Faust " Solisten zijn Maartje Kliffen Al bert Dana Leon Combé Guus Hoek man Medewerking verleent het mannenkoor „ Aurora " Het geheel staat o 1 v Barend Renden die bij deze gelegenheid gehuldigd zal wor den naar aanleiding van ziJn veer tigj arig toonkunstenaarsjubileum VAN GOGH-EXPOSITIE IN AMERSFOORT In het kunstcentrum d'Oude Lan teem te Amersfoort zal Zaterdag 31 Januari Otto van Tussenbroek een Van Gogh expositié openen Het be treft hier een expositie van uitslui tend tekeningen uit de verzameling van ir V W van Gogh te Laren die op Zondag 1 Febr om drie uur een Vrije Evang gemeenten Bedankt voor Utrecht P J Mle tes te Apeldoorn lusies betekenden gesnikt of ge lachen heb „ Wat zie je lief uit Heb ik je laten schrikken Je moest die weg toch langzamerhand kennen " Gösta wees lachend op de geheime deur Hij was al in smoking Zijn markant gezicht was misschien wat mager der geworden maar hij stond zo hoog en respect afdwingend voor me dat ik nauwelijks adem durfde halen „ Ik was er niet op voorbereid jenu te zien " stamelde ik ver legen Hij en ik samen in dit intie me vertrek overal lagen nog kleren van me „ Voel je je werkelijk goed ge noeg om het feest bij te wonen Mocht het van dr Fryman " „ Hij is zelfs meegekomen en blijft ook op het feest " Zijn blik zweefde door de open deur in mijn slaap kamer waar hij zijn foto op het nachtkastje naast mijn bed wel moest zien „ Zullen we dit gesprek niet op jouw kamer voortzetten " vroeg ik boos dat hij er heelemaal niet aan scheen te denken me uit mijn ver legenheid te helpen „ Zoals je wilt " Gosta volgde me de geheime deur zorgvuldig achter zich sluitend „ Het is niet nodig dat de dienst meisjes achter ons geheimpje ko men " merkte hij op De toon waar op hij dit zei ergerde me zo spot tend — nee frivool Zijn handen op zijn rug ijsbeerde hij met ^ ote stappen op én neer „ J^aar is Ebba's foto gebleven " vroeg hij naar de schrijftafel wij zend toen hij plotseling voor me bleef staan Ik was als verlamd van schrik en schaamte Met wijd open ogen staarde ik hem aan niet in staat een woord uit te brengen INQEZONDEN Keuzehon of ** koppelverkoop M de R Onlangs is door de distributie dienst de keuzebon ingesteld voor koek beschuit koekjes enz Het pu bliek wordt zogenaamd de vrijheid gelaten om op deze bon te kopen wat het wil De banketbakkers den ken daar evenwel op een andere wijze over en dwingen de klanten die alleen koekjes willen hebben er voor de helft duur gebak bij te nemen Aan de koekjes alleen wordt blijkbaar niet voldoende verdiend Wij als huisvrouwen staan daar machteloos tegenover Lang niet iedere huismoeder die haar gezin wil tracteren is in staat om dat dure gebak te bekostigen Wat denkt U hiervan Met dank voor de plaatsruimte Mevr L Wij denken daar net zo over als U mevr nl dat deze handelwijze niet te pas komt Overigens het was ons bekend dat enkele banketbak kers deze tactiek toepassen doch het gaat niet aan om te generalise ren Het overgrote deel van de ban ketbakkers doet zoiets niet Het is immers geheel tegen de bedoeling van het begrip „ keuzebon " Wij ge loven niet dat uw banketbakker deze koppelverkoop kan volhouden vooral niet indien hij dit commen taar heeft gelezen Het komt ook wel eens voor dat banketbakkers thans op de keuzebon koekjes verkopen die voorheen vrij werden verkocht hetgeen bij het consumeren in de regel wel te mer ken was en dat is al evenzeer niet in de haak Er zijn brandender kwesties in de wereld maar het is toch wel eens goed er in een paar regels even op te wijzen — Red U.N VEEL LAWAAI EN WEINIQ VUUR Met groot materiaal trok gister avond omstreeks kwart voor elf de brandweer er op uit naar de Ooster buurt vanwaar een uitslaande brand was gerapporteerd Toen de brandweer arriveerde op de plaats des onheils bleek dat de brand - die zich tot een kamer had beperkt — door buren was geblust De oorzaak was een brandende vergasser Het tafelkleed en een vloerkleed waren gedeeltelijk verbrand „ Is er nog iemand in deze kamer I geweest behalve jij " „ Nee Of ja toch " Toen ik mijn 1 stem hoorde kwam ik weer tot be zinning Mijn trots kwam er tegen in opstand op deze Inquisitorische wijze verhoord te worden „ Het lijkt me dat er momenteel gewichtiger dingen voor je zijn dan Ebba's foto Ik vind het onaange naam ie al direct te moeten lastig vallen met minder prettig nieuws maar tenslotte ben ik hier gekomen om uit te kijken en je rapport uit te brengen " „ Inderdaad Alleen is het ogenblik nogal slecht gekozen Zoals je hier zo voor me staat zo buitengewoon charmant zou ik toch graag wel iets anders dan „ tot uw orders generaal " van je horen " „ Pardon jij was'het die de toon van dit gesprek aangaf Daarom zal ik je ook vertellen dat Asbjörusen en zijn zogenaamde neef je op het spoor zijn en dat je tegenstanders van de geheime dienst in deze ka mer geweest zijn " „ Asbjörusen Dus toch Ik ben voor hem gewaarschuwd maar ik heb het nooit willen geloven En wat weet je van zijn neef " „ Van Welhaven Dat hij in dienst staat van het ministerie van Oorlog althans daar vrije toegang heeft " Ik had verwacht dat deze woorden hem zouden treffen als een donderslag bij heldere hemel maar hij deed alleen maar een stap achteruit „ Dus Erik Welhaven ' En weet Eb ba dat " „ Ik geloof dat hij naar niet hele maal vertrouwde hoewel hjü bijna geen oog van haar af kan houden Ik weet trouwens over het algemeen wel iets meer van jouw Ebba " Wordt vervolgd Nieuwe bonnen Voor het tydvak van 1 t.m 14 Februari 1948 zjjn de volgende bon nen geldig BONKAARTEN KA KB KC 803 151 melk 4 liter 158 melk 7 liter vlees 100 gram vlees 300 gr boter 260 gram boter « f Jnar garine of 200 gr vet 169 boter 250 gr margarine ttf 200 gr vet WO algemeen 1800 gr brood gel dig t.m 7 Februari a.s alg 400 fr brood of 1 rantsoenvermicelli e.d geldig t.m 7 Februari a.s alg 100 gr kaas of 125 gr.korstloze kaas 178 alg 125 gr koffie 174 alg 50 gr thee 178 alg 500 gr sinaasai)pele!n voorinlevering 163 reserve 800 gr brood geldig t.m 7 Februari a.s 166 res 400 gr brood gelcög t.m 7 Februari a.s BONKAARTEN RD KB 802 658 melk 12 liter 656 657 vlees 100 gr boter 250 gr boter of maegtc rine of 200 gr vet boter 125 gr margarine of 100 gr vet alg 400 gr brood geWfe fem 7 Februari a.s alg 400 gr brood of 1 ranteoeavermicelli e.d geldig t-m % Februari a.s 67fï alg 200 gr brood geldig few 7 Februari a.s 678 alg 1 kg sinaasappelen vooiv inlevering 668 res 400 gr brood geWig t.m 7 Februari a.s 665 res 100 gr kaas of 126 gram korstloze kaas BONKAARTEN MA MB MC MD MF MG MH 803 Byz arbeid a.s moeders en zieken 1053 brood 800 gr brood 1058 boter 250 gr boter of mat^ra rine of 200 gr vet margarine 250 gr margarineof 200 gr vet kaas 200 gr kaas of 250 gr.korstloze kaas 1059 eieren 5 eieren 1057 melk 5 liter 1051 vlees 300 grj 1056 vlees 200 gr Bovengenoemde bonnêa kunnen reeds op Vrijdag 30 Januari worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk waarop eerst op Maandag 2 Februari a.s mag wor den gekocht De bonnen voor sinaasappelen moeten uiterlijk op 7 Februari a-s bü een detaillist in groente en/of fruit worden ingeleverd Niet aangewezen zjjn en vernie tigd kunnen worden de bonnen 122 123 623 melk 130 131 132 137 636 637 reserve 139 143 643 alge meen Ingez Mededeling MIJHHARDT Goochel-concours in Hilversum Boêda doet ook weer mee Evenals vorig jaar houdt de Ned Bond van Goochelaars ring Utrecht zijn goochelconcom's in hotel Sant bergen te Hilversum en wel op Vrij dag 30 Jan a.s Drie deelnemers van 1947 zullen nu ook het podium be klimmen Boeda " uit Utrecht Pe ter Oran uit Hilversum en Ton Cup uit Naarden De negentienjarige Foppero Utrecht's jongste manipu lator treedt hier ook voor het voet licht Een militair van het Marine kamp Hilversum die vorig jaar nog slechts tot de genodigden behoorde zal nu als Waldini zijn intrede doen Onder de deelnemers zijn zowel be roeps als amateur-goochelaars of illusionisten De jury bestaat tiit twee deskundigen Jan Hagoort ttiï Naarden en een nog te kiezen goo chelaar uit een bevriende club of Uit een andere kring en één leek die naar het bestuur hoopt ook voor de prijsuitreiking zal zorgdragen Jan Boots Men houde er evenwel rekening mee dat de uitslag van een con cours niet als maatstaf kan gelden voor de kwaliteit van de goochelaar • Over de hoofdnummers wordt rugge spraak gehouden zodat sommige deelnemers soms hun beste nummer moeten opgeven Ook speelt de pech bij het concours een grote rol Na de pauze volgt een show waai* bij wij Jan Hagoort zijn beroemde wekkertruc kunnen zien doen Hans Triner de man met de tien vingers komt met een manipulatienummer en Ton Cup met zijn sprekende pop Een telepaath Ad de Lunès voltooit de show Het bestuur van de ring Utrecht verwacht dat het de drie winnaars van het concours zal mo gen afvaardigen naar het Bondscon gres dat 14 en 15 Febr in Amster dam wordt gehouden De jury van het Hilversums concours beoordeelt de optredenden naar de vakkennis het showmanship de conférence of de mimiek de originaliteit en de netheid ZUILEN KOPEN VAN GESTOLEN BONNEN Mevr J en mevr G uit Zuilen die door de C.C.D waren aangehou den verdacht van het kopen van distributiebonnen die van diefstal afkomstig waren werden opgeslo ten Uit een onderzoek bleek dat vele andere personen zich daaraan eveneens schuldig hadden gemaakt Na een verhoor konden allen echter huiswaarts gaan VERDUISTERING K was belast met hèt innen van huurgelden en het bghouden van de administratie van door het Beheers instituut te Zuilen beheerde huizen Hij heeft echter een groot gedeelte van de geïnde gelden te eigen nutte aangewend Hri zal voor de Officier van Justitie worden geleid 
228 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 29 Januari 1948 55e Jaargang No 228 men Wel dubbel jammer is het daarom dat het „ moord en brand " gegeven menige goede indruk ver stoort en ontnuchterend werkt E B Cavalcanti's „ Onderwereld Van Vrijdag a.s af zal in het City Theater de film „ Onderwereld " They made me a fugitive worden vertoond Het is een werk van A Cavalcanti en uit het feit dat deze naam aan een film verbonden is kan men tevoren al met zekerheid afleiden dat men iets van waarde te zien zal krijgen Ook voor de onder zvjn regie ontstane schepping „ On derwereld " gaat deze verwachting op al kunnen we niet zo zeer zon der voorbehoud zijn als bij menige andere film van deze begaafde ci neastische kunstenaar Het thans op het programma komende werk is nl wel erg één kant uitgetrokken die van het knappe filmwerk De lijn die tussen de inhoud van de fUm en de behandeling daarvan loopt ligt niet in het midden van beiden doch aldus dat de inhoud een zeer klein deel van het filmi sche gehalte uitmaakt en de inte ressante verwerking een naar ver houding buitengewoon groot deel Men kijkt daarom wat scheef tegen het werk aan en het onderwerp is Het I.O.C beslist Ceen Amerikaanse ploeg in het IJshockey-tournooi Het uitvoerend comité van het Int Olympisch Comité waarvan ook onze landgenoot kol P W Scharroo deel uitmaakt kwam gisteren te St Moritz bijeen nadat reeds eergister avond informele besprekingen wa ren gehouden Het executieve co mité dat tevens de functie waar neemt van ere-jury der Vijfde Olym pische Winterspelen nam het volgen de besluit inzake het ijshockeycon flict Nadat men de argumenten iJcr ver tegenwoordigers van het Amerikaans Olympisch Comité en van het Zwit sers organisatiecomité had verno men heeft de ere-,1ury besloten dat geen van beide Amerikaanse ijs hockeyploegen tot het Olympisch ijshoclceytoumooi zal kunnen wor den toegelaten Men heeft dit besluit Stork & Co 150 % Werkspoor 199 % Wyers 205 Electr en Gas Aniem — N.I Gas 113 Handelsondernemingen Bom Sum H Mij 138 % Cura H.MU 320 Internatio 169 % Linde Teves 13254 MUnbouw 197 207 % Noteringen van Actieve Obligaties 28-1 29-1 Staatsleningen ad ƒ 1000 — Ned ' 38(3J4)3 lOO 100<'iG Ned MTOJ^jS 98 % 987,16 Ned ' 37 • 98"/ie 9811/16 Dollar ' 47 S 104 102 % Ned NWS 2H 81 % 81 % Sp eert 100 254 100',4 100=/io ïndlë " 37 I 96 % 97 Actieve Aandelen Bank - en Cred Instellingen KoL Bank 106M 1041,4 N.I Handelsb 117 117 % Nd Hand Mi ] 178 ^ 180 Indnstr Ondernemingen A.KU 179 % 180 % Bergh J 313 324 Van Berkel Va>h Vll^k 200 203 11354 139 % 324 170 134 147 Oost Borneo Tbee Sedép Telaga Patengan Diversen A Ballast MU Gem Eigendom Houth Pont Sfihev Ex MIJ Thomsons H Zeeh Kolst Sab Spoorwegen; Dell Sp MIJ N.I Spoorw Sem cheribon 172 6054 160 % 158 % 120 175 90 150 % 158 % 142 113 % 173 68 67%26 % 24 % 1154 — Voorl genoteerde aandelen Kon Zw Ketjen 243 % 24755 Leverb 4 % prei 107 107 Mij Fin Nat H.N A A Vredest.N Mij Walv.v Calvé eert C Suiker Fokker Gelder Zn Hoogovens Lever Cert Ned Ford Kabel Philips GBVA 381 W Feyenoord 226 MUnbouwondernemingen Billiton ie — S46K Billiton 2e 465 470 Petroleumondernpmingen ' Dordt P Mij 827 323 % Koninklijke 354 % 355»/2 Bnbber 163 % 109 103% 169 193 2 % 163 % 111 % 104 N ïnd vezel Schokbeton Zwan Organon prolongatie Amerikaanse foi Anaconda Bethl Steel Chrysler Gen Motors Int Nickel Kennecott Rep Steel U.S Steel Cities Service N American Cont OU Midcont. PliUlips Shell Union Tide watei * 195 2 % 33 % 105 121 % 55 % 27% 47% 24% 76 % 37 49 % ¦ 43 % eva eva eva eva eva eva eva eva eva eva eva eva eva eva eva 46 % 24 % 76 35 % 14 % Amst R Bandar R Dell-Bat. O Java R Serbadjad) Scheepvaart H.A.L Java-Ch-Jap K.N.S.M. Kon Paketv N Sch Unie R Lloyd Nederland 57 % 34 20 % Amerikaanse Spoorwegen Baltimore eva 10 % Miss K T eva — Pennsylv eva 17 % NY Centr eva 11 % 4 - 1354 linnieuivó >> ten dele zo ouderwets-sensationeel en grof door de woeste gangsterge vechten in f de onderwereldmilieu's dat slechts te betreuren is dat men zoveel moeite en zorg heeft besteed aan een gegeven dat dit nauwelijks waard is Natuurlijk is deze se rieuze opzet altyd te verkiezen bo ven een doe-maar-raak-mentaliteit omdat op deze wijze zelfs een nogal plat verhaal aanvaardbaar is ge worden Want Cavalcanti kan het onmogelijke langs bijzondere door hem alleen gekende filmische we gen en paadjes tot het mogelijke ombuigen „ Onderwereld " brengt ons in de duisterste kringen van Londen waar zwarte handel en moordpar tijen worden afgedaan als vluchtig afgelegde theevisites in de „ boven wereld " Enigszins naar Franse trant is Cavalcanti op zfln tocht langs de zelfkant der samenleving te werk gegaan Hii bezorgt ons rillingen en wekt afkeer hij wist wat voor soort gezichten in zfln werk pasten en men twgfelt er niet aan of zijn visie op dit zwarte we reldje is een zeer reële benadering en voorstelling van verderf in men senharten De plaatsen waar de hu mor het snelst pakt kiest hij voor treffelijk Menigmaal grijpt hfl ons en heeft hij krachtig vat op de toe schouwer door bepaald talentrijk gevonden beelden die wij gaarne stuk voor stuk zouden willen noe - Bank - en Cred Instellingen B.V.N.G.O ' 37 35 ^ — — B.v.N.G.O ' 38 3 100 100 G Cred 40j 3 99 — N B.st 5 % 4 42 — Pandbrieven Beurs iraii Aitislerdani — 99 % Alg H.b s 3%A Hjrpbk S Amh hypbk 3 Bat Hyp 3 % Dord Hypbk 3!4Fr Gron SV4 Fr Gr 3J ^ 3 Grav Hyp 3ï4Gron Hypbk 3 % Hrl Hyp 3 % HoU Hyp 3 % Hyp V Ned 354 Mij V H Cr 3 % Nat Hyp 3 % N H Veend 3 % N H Veend 3 Nrdw Hyp iVi Overtjs Hyp 3 Rott Hypbk 3 % Utr Hypbk 3J4 Utr Hypbk Westl Hyp Zwse Hypb zulder Hyp Z H Kypbk ie N Sohb 3 % 3 Rott Sch H 3i4 Donderdag 29 Januari Suiker 9554 100 % 99 100 100 100 10054 100 95S4 98 % 100 100 H.V.A 24114 243 % Java C Mü 114 114^4 N.I.S.U 118 1201/4 ver Vorst C.Mi ] 63 62 % 100 100 100 100 9654 lOOVi » 97 Tabak 166 % I641/4 179 181 % 159 % I6O1/1 Deli-Bat Deli Mij Senembah M & Co N.B Ie 188 189 M & Co N.B 2e 171 % 170 % 100 % 100 M - 100 100 W2 3 % Niet-actieve Aandelen Prov en Gem Leningen 220 22 179 — 165 % 1651/1 19114 196%323 % 323 381 — 320 321 382 % 228 % 95 % lOo ^ 95 % A'dam ' 36 SW — — / V'dam ie ' 37 3 % — — Apeld Ie ' 47 3 — — Industriële obligaties Arnhem ' 38 3 — — 103 102 % 103 % 103 103 % 102 % — _ 102 % 102 % 3 % IO31/16 1031/10 9554 95 % 53 54?ii AKU Bergh's Lever^s Werkspoor Bat Petr Kon Petr Deli Spoorw 354 N.I Spw 1902 3 % Dordr ' 38 C354 3 — 99 % Dordr 3e ' 37 3 % — — Geld ' 38 3 % — — Geld ' 38 3 100 % — Haag ¦ 36 8^4 Haag ie • 37 35 ^ Haag ' 38 3'/S 3 Gron ' 38 314 Gron ¦ 38 3 Haarlem ' 88 3 Haarlem • 47 3 Helmond ' 37 3 % • s-Hert.b ' 38 3 Hilv 10 j • 38 2 % Leeuward ' SS 3 Lelden • 47 S N.H • 38 3 N.H 103 Se • 38 2 % MUm 2e ' 37 3 % R'dam ie 3e'37 3 % R'dam Ie • 38 3'/3 S'dam ' 38 3 % 3 Utr p 10 ] • 39 2 % Utr g 2e • 37 %< A Z.H 3e • 37 3 Z.H Ie ' 38 3 Z.H 2e • 38 3 100 % — 100 % — 100 % 1005 ^ — 100 % Niet-actieve Aandelen Bank - en cred Instellingen Amsterd Bank 174 183 HoU Bank Unie 214 % 214 % 171 % 173 % 146 146 % 123 124 90 91 91 % 90 Incasso Bank — — 100 % Rott Bankver 170 % 173 Twentsche B 179 182 Depfitfractlebewijzen 1001/18 lOOVie IOOI/16 lOOViD 100 % 10014 22Ü 224 161 % 162 190 — 168 — 182 % 183 % 175 — Rott Bel Cons 184 184 Indusir Onderneminsen Intern Beton 166 % 164 Lever Br 148 144 % N Gist - en Sp 43i 445 Nijma 264 264 100 % lOOU R.D.M 380 377 Stokvis 165 167 Pa van Vliet weet nergens van « Naar aanleiding van de medede ling van Bob Kentlcr directeur van de Town Swimming - Club te Chica go dat Nel van Vliet een aanvrage in zal dienen voor het Amerikaanse staatsburgerschap hebben wH ons gewend tot de heer J M J v Vliet vader van de zwemster aan wie wy inlichtingen vroegen De verklaring van deze Ameri kaan is namelijk in str^d met Nel's eigen mededeling dat zij indien zij een verzoek daartoe ontvangt nog gaarne voor Nederland op de Olym pische Spelen zal uitkomen Vader Van Vliet zeide niets van het voor nemen van zijn dochter te weten Het enige dat hem bekend was zo deelde hij mede was dat er zowel door mrs Caro Fogarott uit Chicago als door Nel van Vliet een overeenkomst is getekend dat men in Chicago goed voor Nel zal zorgen en dat haar een gratis terugtocht naar Nederland wanneer zig dit ook maar wenst wordt gegarandeerd Dit achtte men voldoende basis om tot de overtocht te besluiten aldus de heer Van Vliet genomen omdat men de opvatting is toegedaan dat aan helde zijden onregelmatigheden zijn begaan Tot zover het besluit van - het uit voerend comité van het I.O.C In tussen is het programma van het Olympisch ijshockeytournooi van de internationale ijshockeyfederatie reeds bekend gemaakt Aan dit tour nooi zou naar men weet deelnemen de ploeg van de Amateur Hockey Association de A.H.A BEIJRSOVCRZIÓEiT DONDERDAG 29 JANUARI De koersstijging waardoor de Ef fectenbeurs te Amsterdam zich de laatste dagen had gekenmerkt en waardoor de prijzen van de diverse aandelensoorten belangrijk naar bo ven waren gegaan vond heden geen verdere voortgang Klaarblijkelijk be stond aanvankelijk nog enige vraag en de hoofdkoersen van de meeste toonaangevende aandelen waren gelijk of iets hoger dan gisteren maar daarna kwam enig materiaal aan de markt en er werd een benedenwaartse richting gevolgd SLOTNOTERINGEN NEW YORKSE BEURS 27-1 42 % 18 % 28-1 42 % 18% 89 % 27 13 % 45 % 51 4 % 8% 24 % 391/4 33 % 32 % 1554 25 % 71% 19 % 55 25 % 2 % 50 4254 74 % 27 % 28-1 27-1 92 % 92 % G Vear Hudson I Harv I Nickel Int.TenT Ken COE Montg V PackM Radio C Rep St Reyn T Sears R SheU U S Vac St Br St OU N Studeb Texac.Ö U Aire Un.Corp U Fruit US Rub US Steel West h Woolw 11 % 11 % 1154 11 % 30 % 29 % 14 % 14 % 18 % 18 4854 47 % 160 158 180 % 179 % 78 % 78 % 4154 41b 5254 61 % 150 % 150 % 66 % 64 % 33 % 33 % 34 % 33 '/ 24 % 24 % 59 58 38 % 39 2254 22 % 55 % 54 % 17554 175 % 40 % 40 % 34 % 341 ' 54 % 53 % 60.000 13 % 45 % 50 % 5 % 8 % 24 % 39 33 % 32 % 1554 18?8 54 % 24 ^ 2 % 50 % 4254 73 % 26 % 4554 AtCh T Baltim Caz Pao lU C NYCent Penns R S Pao Un Pac AU Ch Am Can Am.C&F A Smelt Am T&1 Am Tot A Copp B steel B Alrpi Chrysler City B Cons Ec D Aircr Dp.d.N E.Kodak G Elect Gen M Omzet 8 Nieuwe Nederlandse zwem-„ster " Dezer dagen bij een tweekamp tussen de Robbeii en het Haagse ZIAN is Jan Stender met een ver rassing gekomen de 15-jarige Ton ny Hom die de 100 m oude school slag won in de tijd van 1.23.6 een tijd van Wil Haverlag in haar snel ste periode Dit jeugdige nieuwelin getje stapt na zulk een prestatie ook op de 200 m zo fris als een hoentje uit het water zodat van haar nog wel het een en ander kan worden verwacht BUitGCRUUKE STAliil GEBOREN Ant.ie L d v Evenhuis — V Ek P Nleuwl.str 79 bis Wilhelmuf z V Wltteman—Straub I Mariastr 16 * Hermanus z v Smith — Brons v Hum boldtstr 20 Robert z v Rieken—Matzen Jansdam Ibisa Johan z v Metzger de Kleuver Koekoeksplein 8bis Maria W d V Tas — Geers Bremstr 10 Johan nes W M z V Uijt dehooge — in den Bosch Noorderstr 9b Jacoba E d v Deierhoof—Kooijman Fred Hendrik straat 87bis A Sylvia M d v Mensink — Flier Huygensstr 10 Antonius G z v V Maarsseveen—Poot Bern Weerd O.Z SObis Dirkje H d v v Kuil—Spelt v Reestr 10 Gerardus A z v Bouman — Goené Chrysantstr 42 Cornelius B J M z V Samson — Aukfcs Wauritsstr 93 Thomas z v Klijn—Kanis Voorstr Cornells d v Overeem—de Vos Kerk weg 58 Elisabeth C J d v Lagas—v Vliet B F Sauermanstr 15 GEHUWD H de Graaf en C v Woer dekom C G Versteeg en E C Ter maat W Pastoor en H Bouthoorn L Woelders en M de Munck A C Oost veen en J P Vernooy J Jamont en J A V Plateringen W B Nirck en E W Versteeg A v Hoeyen en B J V d Griend P F Kempjes en M H Leyenaar Li P H Frey en E Hol C J Cornelissen en C M Pot L A Her remans en M C P Jongmans C Mast wijk en A V Maanen J Helsdingen en V Bruil Th Jansen en E J de Klein A Horden en H Chr G de Jongh J G Minjon en E J v Altveer P W J V Antwerpen en P M A Kraai kamp A Huiding en C S v Giersber gen A Burger en A Agterberg c J v d Berg en H Bontekoe H A v Bijlevelt Th H Helsdingen A Mor ren en A V Velzen G F Peek en A J Ookhuysen A A Nachtegaal en B H Zorn A A Bouwman en S M Zant kuyl D Chr Jongerius G F Ver steeg W de Jong en J Prins H Cou sijn en H G Koenen F A Vleugel en C J Slingerland G Dokter en L J Roelofs A P v Dort en P W Zant kuyl H B Kakebeen en J v d Wes ten J A Corsius en A A Wentholt OVERLEDEN Nicolaas v d Horst geh met G J v Wal 73 j „ Jachtstr 10 Johan Veldhuizen geh m H Bouw man 50 3 H J Schimmelplein 37 Wilhelmina L Battenberg wed C J Woudenberg 78 j Looierstr 15 Elisa beth Oudshoorn 66 j Maliestraat 8 Jo han M Bletz geh m M J v d Mo len 56 j Fr Halsstr 14 Jan Floor wedr J Lieftink 79 j Eemstr 68 Aga tha E V d Ham wed J B Koster 75 j Maiiestraat 8 Maria J Torenstra geh m H Koetze 21 j L Smeestr 14bis Martinus J v Maanen geh m A M Felderman 70 J Lombokstr ilbis VEILINGBERICHT VAN 28 JANUARI Knolselderie ƒ 4—27 per 100 st andij vie ƒ 102—136 per kg bieten ƒ 1—8 gekookt ƒ 3—20 per 100 kg boerenkool ƒ 6—21 " gele ƒ 2—8 groene ƒ 7—29 rode ƒ 3—14 per 100 kg prei ƒ 3—37 per 100 kg rapen ƒ 3—8 per 100 kg spruiten ƒ 5—39 per 100 kg uien ƒ 2—25 per 100 kg waspeen ƒ 7—23 per 100 kg winterwortelen ƒ 9—12 per 100 kg wit lof ƒ 15 — 24 per 100 kg dunsel ƒ 460—700 per 100 kg DOOR DE I.UIDSPREKER Programma's voor Donderdagavond en Vrijdag HILVERSUM II — Donderdag 18.00 Nws 18.30 Wini lbo Ned klein kunst 19.00 Naar bed Tom Poes 19.15 Peter Kreuder 19.30 Muziek school 20.00 Nw8 echo v d dag Kamerork A Krelage met Nic Roth 21,15 De dichter hoorspel 21.30 Palla piano 21.45 De stem van do tUd hoorspel 22.15 Metropole 22.40 Prof Geyl de vrede van Munster 23.00 Nws Am Vrijdag 7.00 Nws Monia Liter Dixon orgel 8.00 Nws operette 8.50 Mevr Otte 9.00 Mozart 9.35 Chopin 10.00 Wijding 10.20 Paul Lincke 10.30 Mevr Ploe Hjfsdwang 10.45 Bach en Weber 11.15 Voordracht 11.30 Licht ork 12.00 Spaanse mu ziek 12.30 Weer sport Lyra trio 12.45 Ol Spelen St Moritz 13.00 Nws Gars de Paris 13.45 Hill Billies 14.00 Kookkunst 14.20 Sibelius 15.00 A Roland Holst 15.20 Philh ork 16.00 Orgel 16.30 Tussen 12 en 16 17.00 Jan Corduwencr 17.20 W Paap over Diepentarock 18.00 Nws Jan vogel 18.40 Pianoduo 19.00 De bocht Koop vaardij Ex pol gevangenen 19.30 Prof Mönnich Tien voor acht 20.00 Nws Franck 20.30 Dr Faber 21.00 Men vraagt 21.30 Lekenrechtbank 21.50 Schubert 22.00 Buitenl overz 22.15 Swing 22.40 Mej Bruining wij ding 23.00 Nws Wagner HILVERSUM I — Donderdag 18.00 Mozart 18.15 Landbouwonder wijs 18.30 Strydkr 19.00 Nws Vrijdag 7.00 Nws gymn gewijde muziek 8.00 Nws gr.p 9.15 Zieken bezoek 9.30 Orkestw 10.30 Dienst 11.00 Klassiek progr 11.30 Zang 12.00 Varianten 12.33 Orgel 13.00 Nws Mandoline 13.45 Viool 14.10 Piano 14.20 Voorlezen 14.40 Koor 15.00 Plano 15.15 Trio 16.00 Voor dracht 16,20 Sangh en Spel 17.00 Kerkorgel 17.15 De 5 Zapakara's 17.45 Grote stad Weine melodie 18.15 Ruitersport 18.30 Strtjdkr 19.00 Nws ffeestelijke liederen Kerkgezang Jan Wagenaar 19.30 Actueel geluid H Diemer 20.00 Nws Giaconda ens 20,45 De jeugd maakt werk 21.30 An dries de Braal 22.00 Emigratie naar Z.-Afrika 22.30 Harp 22.45 Overd 23.00 Nws populaire gr.pl BRUSSEL VLAAMS — Donder dag 18.15 Moussorgaky 19.30 Muziek tekenfilm 19.50 Vierkante tafel ra dio 20.00 Verzoekprogr 21.00 De opera van Parys 21.30 Gr.pl 22.15 Piano trio SCHEEPS » jmN(ÏEM Aagtekerk R'dam — Australië 27 v Antw Aalsum 28 v Hamburg te R'dam Aldabi 28 v R'dam n B Aires Alderanlm 29 v Antw n Basra Al genib v B Aires n R'dam 28 te Antw Algorab 27 V R'dam te B Aires Al hena v B Aires n R'dam 27 te San tos Alphard 28 v Victoria n Bahia Aludra v R'dam n Calcutta 3 Febr te Colombo verw Amstelkerk A'dam — W Afrika 28 Dakar Arkeldtjk New York n R'dam 27 Lizard Bantam Singapore New York 27 Halifax Bor neo 29 V New Port News te Philadel phia Delft V Talcahuano te Corral Gaasterkerk R'dam—Japan 28 Finis terre Groote Beer 28 v A'dam n Bat Hedel St John N.B n Antw 28 Wight Hercules 29 v Hamburg te A'dam Indrapoera verm 28 v Soera baja n Bat J de Witt v A'dam n Bat 29 V Algiers J v Oldenbarne velt Bat.—A'dam 28 Perim Kam On nes 26 v Makassar te Soerabaja Ker tosono Bal — R'dam 28 Perim Kota Agoeng 5 Febr v Bat naar New York Kota Baroe Bat.—R'dam 28 v ACENDA DONDERDAG SCHOUWBURG 20 uur St Franclscus Volkstoneel Ambtenaar geef ons een huis " TIVOLI 20 uur W Goossens Volksto neel De witte Non " N.V.-HUIS 20 uur Feestavond Kla verjasbond CAFé VKEDENBURG 20 uur V.B.A ledenvergadering GEREF KERK Maliebaan hoek Burg Reigerstr 20 uur „ Wat zeggen de Rooms-Katholieken " VRIJDAG KATH STUDENTENSOCIËTEIT 11 U Aanvang Kath Studentendag SCHOUWBURG 20 uur St Franctscus Volkstoneel „ Ambtenaar geef ons een huis " TIVOLI 20 uur Willem Andriessen plano N.V.-HUIS 19.30 uur Chr Oranje Ver Nationale avond spreker mr J A de Wilde toneelspel „ Het Geheim van de Witte Veer " TIVOLI 20 uur Volkspartij voor Vrij heid en Democratie sprekers G Rit meester en D W Dettmeyer KUNSTHIST INST Drift 25 20 UUr E Lafuente Ferrari Les dessins de Goya TENTOONSTELLINGEN KUNSTLIEFDE Nobelstraat 12a Schil derijen van Ned Parüzenaars Op Vrijdag zijn voor UTRECHT aan de beurt voor het afhalen van nieuwe bonkaarten stamkaarten e » inwisselbon meenemen en voor een SCHOENENBON stamkaartnummer op O 54 64 74 84 en 94 Gr — Han sen Restitutie kolengeld geschiedt ver der op 4 Febr en volgende data Faasagierslljst „ Johan van Oldenbamevelt " • Van het motorschip „ Johan van Oldenbamevelt " dat 17 Januari uit Batavia is vertrokken en omstreeks 15 Februari in Amsterdam wordt verwacht ontvingen wij de passa gierslijst die op onze administratie ter inzage ligt Aden Kota Inten 10 Febr v Bat te R'dam verw La wak Vancouver n Rangoon 20 San Francisco Lekha ven R'dam n Montevideo 28 Fernan do N Leopoldskerk Fusan te Kobe Larenberg A'dam—W Afr 28 te Antw Maaskerk 27 v Pt Bouet te Monrovia Manoeran 26 v Vancouver te Durban Melampus Makassar n A'dam 25 t © Aden Modjokerto zal 3 Febr v R'dam n Bat vertr Molen kerk 27 v Hongkong n Sjanghai Mul derkerk 29 v Bombay te Cochin Nl gerstroom 26 v A'dam te Takoradl Oranje v A'dam n Bat 29 te Singa pore Overijssel 27 v San Pedro n San Francisco Pr Willem v Oranje Antw — ^ Alexandrië 29 te Malta Rad ja V Halifax n Java 28 te Pt Said Roepat 28 v Singapore vertr Salatl ga 28 V W Afr te A'dam Samarinda 29 V Rangoon n Bat Sloterdijk T Bat — R'dam 28 Gibraltar 31 te South ampton verw Stentor 28 v Limasol te E'amagusta Tabinta A'dam — Bat 28 V Suez Waterman R'dam — Bat 28 te Algiers Zeeman 29 v Singapore n R'dam WATERHOOGTEN WEERDSLU1S UTRECHT 29 Jan — Bovenkant sluis 53 cm + N.A.P val 1 cm Be nedenkant sluis 1 cm — N.AP val 3 cm ^ Amerikoanss doctoren consfofeerderu erikoanss doctoren consfofeerderu / l 1 ^^ m Ar teint en hHÏd binnen 2 u'efcen ^ t hii 2 van de 3 vrouwen i by ^ ZS ' en dertig bekende huidartsen hebben 12S5 vrottwren van vijftien tot vijftig jaar de Palmolivc Scfaoonheidskuur laten doen Drie keer per dag en veertien dagen achtereen Twee van de drie vrouwen kregen daardoor een betere teint en een mooiere huid Ook uw huid zal mooier worden als U het vol ' gende docts Was Uw gezicht met Palmolive Zeep Masseer Uw huid één minuut met het rijke Palmolive-schuim Spoel daarna af Doe dit 3 keer per dag Twee weken lang Uw huid zal daarna mooier en gezonder ge - worden zijn Delicatessenhandel KLOKKE KORTE JANSSTRAAT 4 - TELEFOON 10169 OP UW BON KRACHTIQ EN QEURIQ 18.60-1 CONCORDIA ' Bilthoven VAN ZONDAG 1 t.m DONDERDAG S FEBR presenteren wij U IN GRID BERGMANN en CARY GRANT in Berucht n Notorious ALFRED HiTCHCOCK-PRODUCTIE Die U van begin tot einde zal boeien TOEGANG 18 JAAR Een sportieve schoen voor jongens en meisjes In knrin in twart In dl malin n t/m M vniil II 10.25 HOUTGEPENDE DUBBELE ZOOL STERKE LEDEREN HAKI 132 FILIALEN IN NEDERLAND Utrecht Lange Viestraat 6 Amsterdamsestraatw 205 Nachtegaalstraat 77 Balijelaan 13 BooKüe Vmfï bOütdie \ Bekijk ze maar eens igoed uit iedere gave egaal gerooste ' boon spreekt de zorg en vak - ^ manschap vai \ de koffie-en theezaak En proeven kunt U het óók ^ Want door de zorgvuldige J bereiding en aromabeschcr Q(k mende behandeling alles in ioa eigen hand gaat er niets van ^ de kracht en geur verloren ^ y Daarom koffie en thee van de kofBe-en theezaak Daar krijgt U ^ 10 °/ o korting boven dien Dat maakt heel > wat uiti DeGruyter DE KOFFIE - EN THEEZAAK rao Heer vraagt voor spoedig Ruime Zit-Slaapkamer zonder pension op goede stand Liefst centrum of om geving daarvan Br fr ond no 3621 bur van dit blad Twee stukken op Uw bon r Cjaierleó rvlodefneó n.v Utrecht VRAAGT 99 voor de Verkoopafdeling óierS U • 0 ' erKOOi ipv cJLeertina - Uerhoopóleró •^ J^uwverboofuteró voor de Reclamestudio sJLaKóchriiver Het bovenwerk van deze stevige sclioen is ver vaardigd van het aller beste rundieder oLJecorateui ' voor de Besteldienst ^ Itaufj eur Sollicitanten die in ' t bezit zijn van goede ge tuigschriften en die kunnen voldoen aan de eisen die voor deze functies gesteld worden kunnen dagelijks van 10 tot 12 en van 3 tot 5 uur reflec teren — Leeftijdsgrens 35 jaar K Ma]a poeder ii Alleenstaande weduwe 60 i Prot Godsd vraagt poeder in alle kleuren r oyvef ' STEENWEG 1 inwoning bii een dame of heer Niet ongenegen kl bezigheden te verrichten Brieven nr 156 MULDERS Boekhan del BARNEVELD HMÉl KLEINTJES Diversen ACTETAS verloren omgeving Oudwijk—-v Hogendorpstr Te ^ gen bel terug bezorgen Stol berglaan 3 HYPOTHEEK è ZVz % zonder afsluitprovisie - Grote en klei ne bedragen beschikbaar voor courante woon en winkeihui zen M J van Rijn K Jans straat 25bis Utrecht telefoon 17256 KINDERSPROOKJES Op gra mofoonplaat Assepoester Ze ven uur ea nu naar bed Het vreemde dier in fraaie kaft ƒ 9.90 Muziek Staffhorst Drie haringstr 5 Utrecht REGENJAS Of wintennantel chemisch reinigen en model persen ƒ 3.75 donkerblauw of zwart verven ƒ 7.25 Stomerij Kropman Amsterd,str.weg 314 tel 20164 U belt wij ko men ook Maandagmorgen ge opend Randgemeenten sturen per bode ENGELS voor beginners en ge vord praktijk L.O e.a exa mens convers Cursus prlvé lessen Overdag en ' s avonds * W Eikelenboom leraar Eng taal en letterkunde Biltstraat 174 Utrecht Intern Ver Bellamy Wij krij gen meer tijd voor aardrijks kunde kunstgeschiedenis mu ziek enz dank zij ESPERAN TO Nieuwe cursus kosteloos onderwijs Prof Pullelaan 8 Utrecht WIJ BIEDEN U DE HELPEN DE HAND bij al Uw overzeese verpakkingen vakkundigheid gewaarb tegen de scherpst concurrerende prijzen zónder chicanes of bij-berekeningen HoU Verpakkings Onderne-ming Utr w 75 Zeist Alléén vertegenwoordiger voor Utr H W A de Jager Tel 20802 Eikstraat 42 bij Sted Gymna sium OPLEIDING SCHOONHEIDS SPECIALISTE voor het Vak groepdiploma Alsnog gelegen heid tot deelname Jeane L.Dix—Wienese Maurltsstr 98 Utrecht Tel 11520 ' SUIKERWERK VenJkcu&t KOBK • BESCHtffT i BtSCVtXS • CHOCOLADE VRAAQT Enige nette meisjes Vrij vervoer per eigen auto Flink loon Rustige werkkring Hygiënische frisse en lichte fabrieksruimte Goede sociale verzorging Muziek tndens arbeid Keurig ingerichte eetzalen Lichte werkzaamheden Inlichtingen en aanmeldingen UTRECHT Vüidag 30 Jan a.s van 6—7 uur in Café Rest Thalia jitationsplein Utrecht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Donderdag 29 Januari 1948 55e Jaargang No 228 Meisjes gevraagd vanaf 15 jaar STOOMWASSERU AURORA B Spierenburg Koningsweg 56 - Utrecht CHRIS DE HOOP VERHUIZINGEN KORTE SMEESTR 22A - UTRECHT - TEL 17089 FILMPROGRAMMA'S VAN VRIJDAG A.s AP CITY Op 26 Januari overleed tot onze diepe droefheid geheel onverwachts on ze innig geliefde zorg zame Man Zoon Broe der Behuwdbroeder en Oom JOHAN VELDHUIZEN in de ouderdom van 50 jaren Uit aller naam H VELDHUIZEN-Bouwman Utrecht 29 Jan 1948 H J Schimmelplein 37 De teraardebestelling is bepaald op Vrijdag 30 Januari op de 3de Alg Begraafplaats te 11.15 uur Vertrek vanaf het sterfhuis te 11 uur Heden overleed plotse ling onze lieve Man en Vader de heer WIJNAND SPLINTER in de ouderdom van 54 jaar C SPLINTER - Mirani DOLLY Oud-Loosdrecht 28 Januari 1948 Huize „ De Turfschuiu:"Bloklaan.De teraardebestellinFzal plaats hebben opZaterdag 31 Januari a.s.tegen 2.30 uur op deAlg Begraafplaats OudLoosdrecht Vertrek van het sterfhuis te 2 u BEPERKTE HANDUCHTING Bij beschikking van de Kantonrechter te Utrecht dd 20 October 1947 is aan AMBROSIUS JACOBUS HALLEBEEK geboren te Utrecht 8 December 1927 beperkte handlichting ver leend tot het aangaan ener Vennootschap onder de firma P HALLEBEEK te vestigen te Utrecht ten doel hebbende het drijven van een fabriek van gou den en zilverenwerken Industrieel bedrijf en een groothandel in gou den en zilveren werken en uurwerken alsmede tot het drijven van gemeld be drijf en het aangaan van alle verbintenissen daar toe betrekkelijk met in achtneming van art 484 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Utrecht 29 Jan 1948 C J V d BERKHOF Notaris Uit een exploit van mij deurwaarder d.d 28 Jan 1948 bliikt dat ten verzoe ke van WILLEM VAN IMEEL wonende te Utrechi verblijvende te Lutterade te dezer zake woonplaats kiezende te Utrecht aan de Twijnstraat nr 24bis ten kantore van de advo caat en procureur Mr L M Simons is betekend aan AGNES LEENDERS zon der bekende woon - of ver blijfplaats een vonnis van de Arrond Rechtbank te Utrecht d.d 14 Jan 1948 waarbij de echtscheiding tussen partijen is uitge sproken en voorts dat ge noemde A?nes Tjpenderf wordt OPGEROEPEN om oo Donderdag 12 Febr 1948 des voormiddags te 10.30 uur te verschijnen ter Raadkamer van dé Ar Rechtbank te Utrecht ge houden wordende in het Gebouw van de Kinder rechter aan dp Wittevrou wensinsel nr 27 te Utrecht teneinde te worden ge hoord in de voorziening van de voogdij en toezien de voogdij der minderja rige kinderen A BRINK deurwaarder Utrecht Vermist in Doorn sinds Vrijdagavond 9 Januari Katja bruine chow-chow teef 1 % jaar oud Hoge beloning voor inlichtingen diê leiden tot opsporing H MATZINGER Brink greverweg 11 Deventer - FAILLISSEMENT H VAN HAAFTEN van beroep meubelmaker wonende te Utrecht 2e Atjehstraat 6 Ondergetekende deelt me de dat is bepaald Ie dat de schuldvorderingen bij de Curator uiterlijk 16 Februari 1948 moeten zijn ingediend 2e dat de veri ficatievergadering zal wor den gehouden Maandag 1 Maart 1948 des namiddags te twee uur in het Ge rechtsgebouw aan de Ham burgerstraat te Utrecht De Curator Jhr Mr J C GREVEN Kr Nieuwe Gracht 29 Modelslagerij DE BRUIN LANGE ELISABETHSTRAAT 34 Voor EERSTE KWALITEIT VLEES en VLEESWAREN BIJ UW VLEES VET VERKRIJGBAAR DE GEHELE DAG WARME CROQUETTEN ' s AVONDS IN DE AUTOMATIEK Beleefd aanbevelend Besteedt Uw bon aan iets BIJZONDERS HILVERSUM BELANGRIJKE KUNST - ANTIEK en MEUBILAIRVEILING ¦ op 3 4 5 en 6 FEBRUARI a.s in het v.m gebouw „ GERZON " Kerkbrink 23 te HILVERSUM Wegens vertrek naar het buitenland alsmede uit diverse nalatenschappen en particulier bezit zullen ten overstaan van Notaris H J de Haan enige zeer fraaie inboedels waar onder uit een Herenhuis in Den Haag in vei ling worden gebracht o.a ANTIEK MEUBILAIR w.b kolom - kus sen en rankenkasten wortelnoten com modes porseleinkasten staand horloge,fautevüls hallkisten en vele kleine meu belen 1ste klas MODERN MEUBILAIR w.b zeerfraaie bankstellen en rietsalons eet slaap - en herenkamerameublementen,aparte zitmeubelen leren crapeauds sa lonmeubelen enz ZEER GROTE COLLECTIE PERZISCHETAPIJTEN circa 250 stuks w.b een grootgedeelte nieuw geïmporteerde Deze col lectie is zowel voor particulieren als voorhandelaren zeer interessant.Antiek blauw en gekleurd porselein enaardewerk koper tin complete serviezen,curiosa schilderijen.Goud Zilver en Juwelen.KIJKDAGEN Zaterdag 31 Jan van 10-5 uur Zondag 1 Febr van 10-5 uur I Maandag 2 Febr van 10-2 uur VEILINGDIRECTIE Joh C de Jong Expert en C K R van Spengen Ma - kelaar Kerkbrink 23 - HILVERSUM ¦ Tel 7328-4817 w VERKADE'S FABRIEKEN N.V BIJKANTOOR UTRECHT Ttaagt een administr kracht vr met Mulo-diploma Leeftijd 17 i 18 jaar Uitvoerige sollic brieven worden ingewacht bij het bijkantoor Kerkstraat 19-21 Utrecht In de pannekoeken proef je die lekkere verse SMAAK VAN BLUe BAN O Die kinderen van mij zijn kies keurig daarom bak ik alles met Blue Band Je koopt ze altijd kersvers Blue Band is ook gezond voed zaam en rijk aan vitaminen Vraag Uw winkelier om Blue Band ALT IJ D VERS N.V.A.Kreyinborg&Co St Jabobsstr 14 Tel H506 vraagt bekwame MAAT kleermakers en gevorderde LEERLINGEN Goed loon - Pensioenregel Prettige werkkring DEZE A ZWAARVERZILVERDE ^ WAPENLEPEL CAI>JB AU * tegen inlevering van 50 bons waarvan U ar een in elk pakje A.H koffie of thee aantreft Is dit geen leuk sparen U drinkt het p-i-t-t-i-g-s-t-e kopjekoffie ' t g-e-u-r-i-g-8-t-e kopje thee U schenkt meer kopjes uit Uwrantsoen Daarbij komt U in het bezit van eenfraai bewerkte zwaar verzilverdewapenlepel Begin direct te sparen stap met Uw nieuwe bonnen naar het dichtst bijzijnde A.H filiaal " U ipaart vlugger als V ook A^S^'besckuit koopt B ^ elke Tol is eveneen * een bon verpakt i Zet het beste KECif KOFFi ^ 1832 ^^^^ m FTkrachtigste DE GEUR'<^STE ] 8937 ALBERT H EU Ni KOFFIE EN THEE zoeken wij Winkelruimte in de Nachf egaalstraat voor event ruilen woon huis beschikbaar MAISON BESSER SCHOOLSTRAAT 31 VOOR GOUD EN ZILVER I Van Dijk PBESENTEERT CAVALCANTI ' BEROEMDE THRILLER 1 steenweg 39 - ütrechl MErSAllYÉRAyENTREVÖR HOWARD ^'"^"""^ "^* ^"«^'^'^ ej BPEIEND'ADEMBeHSMËNO'MEËSTEIlUJKf ia JAAR MEVROUW ER WORDEN WEDER INVOERRECHTEN OP THEE GEHEVEN WAARDOOR DE PRIJZEN VOOR HET PUBLIEK MET INGANG VAN DE BON PER 26 FEBRUARI A.S MET 60 CENTS PER k.g OMHOOG GAAN VAN NELLE HEEFT UW WINKELIER ECHTER IN STAAT GESTELD U OOK OP DE BON VAN 26 FEBRUARI A.S VAN NELLE's THEE NOG TEGEN OUDE PRIJS TE LEVEREN n.l AFTERNOON 74 cis per lOO gram GIRAFFE 64 ets per lOO gram KUBUS 54 ets per 100 gram DUS NOG 2 MAAL VAN NELLENS THEE VOOR OUDE PRUS FLORA rSRENGT DE MySTEBlES EN VERSCHRIKICINfiEN VAN OE JUNGLE m jiKLi lOiiNai INDEEL „ HET QiVAARUJKIE GEHEIM " FRANCOS QIFFÖRD » oe vrouwelijke tarzan \\ ym BRENGT HET VOORNAAMSTE NIEUWS UIT BINNEN - en BUIITENLANBo.a I AANGEVULD MET EEN VROLIJKE COMEOIE XHUISELIJKE \ BESLOMM£ltmiH EN EEN LEUKE ircKENriiM TRVGVI Ll £ IN ONS LAND o WEST INDISCHE RONDC TAFEL CONrmiMriB BEGONNEN ' DE TOLLEN VetiDWIJNEN o DE VERJAABDAQ VAN OE BKOOT-HERTOGIN VAN LUXEMbOUee O MET DE HARTELIJKE GROBTEN VAN Pff/NSES ELtiABETHO TOEGANG VOOR JONG ENOUD OLYMPIA OOllYAAft EEN KLOCHT v/\r BUlT£(J6EWoo^J forma^X " ei FRANK RAMBLE enT0Ny PENIDRELL \^ ¦"^'* iEMBRANDT EEN NIEUVVE FILM VAN © IR IE TA ^ 1 1 two-faced woman />—__ ^^ OAGEL 250.6^5 900 yuR^iöJAA ] zondag 2'5»430 • 6 '' S • 9o°UUR SCALA GELADEN MET SPANNING \ Ss^iMthi0eê^OtS£ês(fi&!vue>iA / TkT iALLVGRAy GREEN roPOANSEB JTREVOR HOWARD - ROSAMUWD JOHN ^ IMMU <^ C 12OBINSON -- / kiitc YOUNG ^ JX5Kranten

Ga naar