Utrechts Nieuwsblad zaterdag 3 mei 1947

irgang No 2 ZATERDAG 3 MEI 1947 55ste JAARGANG No 3 Verschijnt daael^kt UTRECHTSCH leJegrc-m-adres Nieuwsblad Telefoons 16431 5 lijnen Giro 154949 Directie A IVl E H N Koemans G de Rhoter NIEUWSBLAD Hoofdredacteur H M Koemans Uitgave v/h Joh de Liefde N.V Bureau Drift 23 - Utrecht Ab.prijzep ƒ 3.90 p kw 30 c p.w Zware botsingen in de Soendalanden Onafhankelijkheidsbeweging schijnt toe te nemen in kracht Kaar wy telefonisch uit Batavia vernemen verklaarde een zegsman van Soerla Kartalegavva de leider van de Soendanese zelfstandlghelds beweglng dat In West Java een revolutie In optima forma Is uitgebro ken De Soendanese volkswoede bereikte haar hoogtepunt doordat Pjocja Soendanese troepen overbracht naar Midden-Java èn Sumatra en er Javaanse troepen voor in de plaats stelde Een en ander is oor zaak dat In het Soendanese gebied reeds veel verwoestingen en af slachtingen hebben plaats gehad Honderdduizenden mannen van het Pasoendan volksleger zouden geholpen door leden van Laskar Bagat en Hltzboelah in gruerillaoorlog vechten tegen de T.B.I Sr zQn ook ge vechten in Djocja aan de gang Engelbrecht voor het Tribunaal Ex'CorY}missaris verdedigt zich behendig Duitsche plannen in bezettingstijd maal tftkgi I mat Solidox laal per aar tandartt Zii oudt U witte tandenl VASSERIJ EN lAAKBEDBIJF Telefoon 16345 ' lazenwassers Uw hultganootën ÉE'W^ïi^wani > e^lE»tiJtiv sche |>> welen er weg — „ xe houden * niet van zoe idr ^ nee ^ niMi pittige tbwaf hmaak l « o» ttaanbaar — élke ten tractatiei IS BRECTA iTETJSEDniJF ichterzHde bin indlensttredlng IRIST atles te richten enoemd bedrflf J MEI A.S zal de dienst Spoorwegen jers - als voor ler worden Zondagen De Directie lAAR lAAR van ïtclame - en AKEN-SEBViCr 16587 ^ mfl "•'»' 2 9794 11696 21398 1967 lflS4t 127 S170 J85I 3942 1884 S129 073 7153 J3I0 9620 189 12267 J163 13320 300 15327 i310 16357 1171 18191 1879 I99S1 Mi 21I4S 7595 ' S » 9792 9811 12294 12308 13326 13S13 15349 1S51 11521 19U5 a 082 20323 2;)26 aJSJ De demarcatielijn doorsnijdt het Soendanese gebied Antara meldde gisteren dat er gevochten wordt in Garoet dat schermutselingen plaats vinden o.a te Cheribon Tjilatjap en Poerwo kerto Soerio zeide dat de Soendanese opstand tegen Djocja is geboren uit dezelfde tegenzin welke de drijfveer was van de Djocjase re volutie van 1945 tegen de over heersing van Nederland De Pa - soendan vlag is wit-groen-wit Wit betekent voor God groen voor de Islam en voor de welvaart van Pasoenda De mening in Indische en Nederlandse kringen te Batavia is dat de opstand nog maar net begonnen is Het Soendanese volk vreest een grote afslachting en tast in het donker omtrent het Nederlandse standpunt „ Actie van groot hélang " De „ Nieuwsgier " acht de actie van Pasoendan van veel belang en zegt daarover dat ook al vechten de Soendanezen niet tegen de Ja vanen dit naar aanleidmg van de United Press berichten terzake — aldus het blad het toch duidelijk is dat de spanningen toenemen Indien Soerla Kartalegawa inder daad zal overgaan tot het procla meren van de onafhankelijkheid — hoe die éf dan ook precies zal uit zien — zou de kans op grote moei Ipheden zeker niet uitgesloten zti'n De grote moeilijkheid in dit ge va is dat het kleinste deel van het toekomstige Pasoendan aan deze en verreweg het belangrijkste deel aan de andere kant van de demar catielfjn ligt Het komt ons overigens voor dat annexatie bgv van Bantam door PEisoendan ook ztjn merkwaar dige kanten zal hebben want het moge waar zijn dat de Soendanezen de Javanen „ niet lusten " dat Ban tammers op Soendanezen gesteld zijn is niet eens als propaganda handigheidje bruikbaar aldus het blad De „ Nieuwsgier " zegt verder dat iedereen er wel reeds achter is dat het streven van Pasoendan een zeer werkelijke ondergrond heeft Dit is ook bij de republiek het geval zo gaat het blad verder gezien de felle woorden die Soe karno bij zijn bezoek aan West Java aan de beweging wijdde De demarcatielijn schijnt vrijwel samen te vallen met de belangstel ling voor de onafhankelijkheid van Paaoendan en het verzet daar tegen en als dit zo is dan heeft Soerla Karalewaga weinig kans KeÉrlandse ministers hooden besprekingen te Brussel V^f Nederlandse ministers de Heren C G W H Baron v Boet Maer van Oosterhout dr G W *• Huysmans ir S I Mansholt « H Vos en prof P Lieftinck be nevens vier Luxemburgse minis ' ers resp minister-president en jninisters van Buitenlandse Zaken Landbouw en Economische Zaken m Vrijdagmorgen te Brussel aan gekomen Des middags werden de Neder » ndse en Luxemburgse ministers ooor de Belgische premier en mi jlster van Buitenlandse Zaken Spaak op het ministerie van Bui tenlandse Zaken ontvangen Hier to werd een vergadering gehouden waraan van Belgische zijde een ssntal ministers deelnamen bijge staan door ambtenaren van hun de Pïrtementen Bovendien namen aan deze besprekingen deel mr B ^ j H Baron van Harinxma thoe ™ oten Nederlands ambassadeur f Brussel Hemry Belgisch am bassadeur te Den Haag en Burg graaf Berryer Belgisch gezant te Deze vergadering was gewijd aan "« onderzoek der Nederlands-Bel psch - Luxemburgse economische "™ en in het bijzonder aan de •" Jendementen op de conventie van f isept 1944 Bovendien werd de « ndbouw - en nijverheidspolitiek *' We landen in het kader der 8«meenschappelt|ke belangen be '' Meerd alsmede een basis regle-ffw van het a.s handelsaccoord u sen Nederiand en de Belgisch Ij^.wourgse economische urne „„" joagavond is op het ministerie V ™ f uitenlandse Zaken ter ere j«i de buitenlandse ministers een « Iner gegeven " BRITISH ENTERPRISE " VLOT teS Engelse tankschip „ British En aS ^ • " iat bU Terneuzen aan de 6TOIJ voer ia thans met behulp van "«" sleepboten vlot gekomen Beel m Jonltman naar Indonesië vertrokken Vijf ministers en een oud-minister waren hedenocthend reeds vroeg in het passagiersrestaurant van Schip hol verzameld Behalve de minister president dr L J M Beel en de minister van Overzeese gebieds deelen mr J A Jonkman waren daar oud minister J W Albarda en dr H M Hirschfeld die als finan - cieel economische adviseurs meerei zen en mr Th H Bot van de afd voorbereiding staatsrechterlijke her vormingen van het ministerie van Overzeese gebiedsdelen Voorts zagen wij o.a It kolonel A H J L Fievéz minister van Oorlog kap luit ter zee J J A Schagen van Leeuwen mi nister van Marine de heer L Neher minister van Wederopbouw en Volks huisvesting en prof dr C P M Romme Voorts waren vele familie leden onder wie het dochtertje van minister Beel en een heel leger jour nalisten en fotografen in de koude morgen naar Schiphol getogen om het gezelschap uitgeleide te doen Opvrögenvan de aanwezige jour nalisten zeide minister-president Beel te verwachten dat de reis ca drie weken zal duren „ Ik kan in dit stadium natuurlijk ' geen verklaringen afleggen " aldus dr Beel Wanneer ik terug kom hoop ik u échter het een en ander over ons werk in Indonesië te vertellen " Dr Beel zeide desgevraagd dat behalve Java ook bezoeken aan Ma kassar op Celebes en Pontianak op Borneo op het programma staan „ Of we deze plaatsen zullen bezoeken hangt van de omstandigheden af " aldus dr Beel De minister-president onderhield zich geruimen tijd met gezagvoerder G Bax Om vijf minuten over zes kwam het toestel van de grond los Voor het vertrek van het vliegtuig naar Indonesië poseerden de ministers Beel en Jonkman nog even voor de foto graaf Weer een brief over Korea George Marshall minister van buitenlandse zaken der V.S heeft in antwoord op een schrijven van Molotof van 19 April de Russische minister van buitenlandse zaken schriftelijk verzocht te willen be vestigen dat Rusland en de V.S wederzijds instemmen met de voor waarde waarop de Russisch Ame-rikaanse commissie haar onderhan delingen over de unificatie van Korea zal hervatten Deze commis sie heeft haar werkzaamheden bij na een jaar lang gestaakt In zijn brief van 19 April verklaarde Molo tof zich accoord met het Ameri kaanse voorstel de commissie op 20 Mei weer bijeen te laten komen echter op voorwaarde dat de Mos kouse overeenkomst betreffende Korea „ stipt uitgevoerd " zou wor - den In zijn brief aan Molotof geeft Marshall teneinde misverstand te voorkomen zijn uitleg varj de woorden „ stipte uitvoering " Hij verwijst naar zijn brief van 8 April waarin hij voorstelde dat de com missie haar werkzaamheden zOu hervatten volgens de bepalingen van de Moskouse overeenkomst en „ met inachtneming van het democrati sche recht van vrijheid san me ningsuiting " Marshall bedoelt hiermede dat de Koreaahse afgevaardigden van de mocratische partijen en sociale or ganisaties zullen worden gehoord door de commissie bü de samenstel ling van een voorlopige regering voor Korea Vanavond de vlaggen halfstok In verband met de doodenher denking wordt men verzocht vanavond van zes uur tot mid dernacht de vlag halfstok uit te steken Daarna kan de vlag wor den ingehaald om haar Maandag de gehele dag weer normaal te laten wapperen ter gelegenheid van de Nationale feestdag Tegen toelating van Joodse Bureau op de Assemblee De commissie van orde der V.N heeft met 8 tegen 3 stemmen en 3 onthoudingen zich uitgesproken tegen het toelaten ener vertegen woordigng van het Joodse Bureau op de plenaire zitting der alge mene vergadering De SojTJet-Unie Tsjechoslowa kije en Polen stemden vóór ter wijl Equador Brazilië en Hondu ras zich van stemming onthielden Met 11 tegen O en 3 onthoudin gen nam de Commissie vervolgens een Amerikaans voorstel aan om de verzoeken van de Joodse or ganisaties naar de politieke com missie der vergadering te verwij zen De Sovjet-Unie Tsjechoslo wakije en Polen onthieldeii zich Hierop werd de zitting ver daagd Zaterdag zal de algemene vergadering opnieuw bijeenko - De spellingskogel ook in Belgié door de kerk jiOnse lezers zullen wel enige toe geeflijkheid aan de dag willen leggen want niet alleen ome redacteurs en correspondenten maar ook al het overi ge technische personeel der drukker ^ correctors linotypisten typografen,enz moeten aan Se nieuwe spelling wennen net als onze lezers zelf " Op deze elegante wijze verontschul digt een Belgisch blad zich bij voorbaat bij zijn''tezers voor eventueel te maken fouten Alle Vlaams schrijvende kranten heb ben het voorbeeld van het persbureau Belga dat reeds de dag tevoren om IS uur was begonnen met zijn nieuws in de vereenvoudigde spelling uit te zen den gevolgd De namen van alle officiële diensten zullen voortaan in de nieuwe spelling worden geschreven De Belgische Staatscourant verscliijnt ook in de nieuwe spelling en heeft ven nootschappen die hierin advertenties opgenomen wensen te zien verplicht de teksten daarvan in de nieuwe schrijf wijze te geven Ook alle parlementaire stukken zowel die van Kamer als 3bnaat verschijnen in de nieuwe spel ling ^ Opmerkelijk is evenwel dat de buigings n in het algemeen wordt ge handhaafd Bet ziet er naar uit dat nu de kogel in België eenmaal door de kerk is de nieuwe spelling op ieder gebied ook radicaal zal worden doorgevoerd In dit verband is het opmerkelijk dat men in sommige kringen het handhaven van de oude spelling voor „ De Eooge Baad " en het „ Nederlandsche Roode Kruis " zoals dit in Nederland zal geschieden een inconsequentie acht hoewel men de argumentatie die hieraan ten grond slag ligt wel begrijpt Het offer ' der Eerstelingen ¦ ¦ ¦« Kruisen stille duizendtallen Melden allen die gevallen Voor het recht hun leven dierven Die voor Neerland's vrijheid stierven In de nacht die deze landen Duister en benauw ^ in banden Hield besloten lange jaren Bleven zij de vlam bewaren Honger wreedheid felle slagen Folteringen nauw te dragen Droegen-zij in ' t vast vertrouwen Van wie op een rotsgrond bouwen Pelotons van vijands knechten Konden slechts het lijf berechten ' t Licht dat straalt uit klaarder ogen Schouwt een vrijheid onbewogen Van de wisseling der tijden Zij — zij zijn de eerst-bevrijden En hun kruis wordt ons ten baken Dat vermaant getrouw te waken Worde ' t denken eenmaal doffer Nimmer mag ons volk het offer Ooit beschamen van die helden Die nu slapen in de velden Die zich zelven wilden geven Opdat VRIJ wij zouden leven HIPPO KRBEN HANDGEMEEN IN het Italiaanse parlement Gister is in de Italiaanse consti tuerende vergadering een handge meen ontstaan tussen communis ten aan de ene zijde en afgevaar digden van de „ Uomo Qualunque " en de monarchisten anderzijds Dit rumoer ontstond toen bij het ter sprake komen van de schietpartij bij Palermo waarbij 8 personen werden vermoord uiterst links en uiterst rechts el kaar er van beschuldigden deze aanslag te hebben veroorzaakt De discussie ging snel over tot een gevecht waaraan een dertigtal af gevaardigden deelnamen Nadat de rust was hersteld werd een motie van solidariteit met de Siciliaanse bevolking aangenomen Naar Reuter-ANP meldt werd te Rome door de Kamer van Ar beid een oproep gedaan om van wege de moord bij Palermo het werfi twee uur neer te leggen De Siciliaanse vakverenigingen geven de schuld aan de Mafia Consumentencrediet 09 en 10 aangewezen Op 6 Mei a.s zullen weer enige waardebonnen van het consumen tencrediet worden geldig verlflaard en wel de bonnen 09 en 10 Dit hangt samen met het feit dat kort geleden nieuwe textielpuuten zijn aangewezen zodat decredietnemers thans in de gelegenheid zijn deze te besteden Het ligt in de bedoeling binnenkort wederom enkele bonnen aan te Vvijzen Na deze bonaanwijzingen zullen eerst tegen het najaar opnieuw bennen worden geldig verklaard De credietnemers dienen hun voorschotboekje onder zich te hou den en slechts aan de winkelier te overhandigen opdat de bonnen welke als betaling moeten dienen kunnen worden'afgeknipt en voor zien van het nummer van de tweede distributiestamkaart welke tevens dient te worden overgelegd H OEWEL de voormalige Com missaris van de provincie Utrecht uit de bezettingstUd W B Engelbrecht in die dagen stellig wel gewend zal zijn geweest om per auto naar de plaats van Ijestenuning te worden gebracht zal het hem toch niet dikwijls zijn overkomen om zelfs liggende ge lijk een Oosters vorst binnenge bracht te worden Voor de Eerste Kamer van het Tribunaal te Utrecht onder voor zitterschap van Mr A M J de Jager stond hedenmorgen de ex-commissaris van de provincie terecht Liggend op een brancard hoorde verd z^n beschuldiging uitspreken Hij verdedigde zijn lidmaatschap van de N.S.B door te zeggen dat hêt zijn mening was — vooral toen het in 1940 inderdaad scheen of Duitsland de oorlog zou winnen — dat de vorm welke de N.S.B na streefde altijd beter was dan het volledig overschakelen naar een Duitse zijde Verd zag dit als de enige mogelijkheid om de Neder landse zelfstandigheid te behouden zij het dan ook als een tegenhan ger van de Germaanse statenbond Dit scheen hem verkieselijker dan als„provincie van Duitsland in het niet te verzinken De tenlastelegging dat verd lid zou ziJn geweest van de Neder landse Volksdienst werd door hem toegegeven echter alleen na een uitgebreide verklaring over het motief Hierbij kwam aan het licht dat het Nederlandse Rode Kruis in zeer grote financiële moeilijkheden verkeerde aangezien door het verzenden van pakketten aan de geïnterneerden in de con centratiekampen en aan de krijgs gevangen officieren in Duitsland het budget van het Rode Kruis ruim was overschreden Ben be - Ramadier doet een laatste islen commun beroep op de ter van de Assemblee Hij beschul digde Amerika er van reactio naire belangen in Frankrijk te steunen Amerika is een land waar de haat tegen de kleurlingen tot een principe is verheven al dus Duclos De vooruitstrevende Katholieken beschuldigde hij er van de onofficiële stakingen te hebben aangemoedigd om aldus de communistische invloed in de vakbeweging te ondermijnen Duclos werd toen hij de eis tot hogere productiepremies van de arbeiders van de Renaultfabrieken verdedigde door Eamadier in de rede gevallen die zeide dat de regering het volkomen eens was met het beginsel van premies voor hogere productie Duclos betoogde dat het een eerste plicht is de belangen van de arbeiders te verdedigen die samenhangen met het nationaal belang De economische politiek der regering diende te worden herzien daar het prijspeil in plaats van 10 procent in feite slechts met 3.3 procent was ge daald Alles zou in het werk ge steld moeten worden de productie te verhogen Duclos betwijfelde of wat hij noemde de „ internationale auto mobieltrusts " een werkelijke pro ductieverhoging in Frankrijk voorstaan De vergadering werd vervol gens verdaagd Over de vertrou wenskwestie die de eerste minis ter heeft gesteld zal Zondagmor gen worden gestemd Hij wil thans een onduhhelzinn ige uitspraak Ramadier heeft in de Assemblee terwijl hij de vertrouwenskwestie stelde verklaard dat er ditmaal geen dubbelzinnigheid moet zijn zoals enige weken geleden bij de kwestie Indo China toen^de com munistische ministers de regering steunden en de communistische Kamerleden zich van stemming onthielden De ministeriele solidariteit gaat voor alles en dat zal zo blijven Ik doe een beroep op allen want het lot van de republiek staat op het spel Deze woorden worden uitgelegd als een laatste beroep op de conj munisten een breuk in de huidige coalitie te vermijden Vooraanstaande communisten wensten zich er in de wandelgan gen niet over uit te laten of de partij vóór of tegen zou stemmen Het kan als vaststaand worden aangenomen dat wat er ook ge beurt de communistische minis ters niet zullen aftreden Als er vóór Zondag geen oplos sing wordt gevonden kan Rama dier in de noodzakelijkheid'komen te verkeren het ontslag van het gehele kabinet aan te bieden Zachter Weersverwachting geldig van Zater dagavond tot Zondagavond Plaatselijk ochtendmist overigens wisselend bewolkt met hier en daar nog enkele regenbuien Matige wind tussen Oost en Zuid tlogere tempe peraturen Zon opg 5.07 ond 20.08 Maan opg 19-26 ond 5.06 Maandag Zon ovg 5.05 ond 20.10 Maan opg 20.1)2 ond 5.21 Eamadier herinnerde er aan dat de vakbeweging zich er vorig jaar mee accoord heeft verklaard dat er voor 1 Juli geen verande ring in de lonen zou worden ge bracht Een val van de franc zou de import ernstig in gevaar bren gen hetgeen zijn terugslag zou hebben op de voedselvoorziening Het volk moet de waarheid weten en het gevaar beseffen Ramadier werd luide toegejuicht behalve door de communisten Vervolgens sprak de communist Jacques Duclos tijdelijk voorzit - tussen deze drie landen ^ De ministers werden op liet Ministerie van Buiten landse Zaken ontvangen door den minister president Spaak De ministersconferentie te Brussel waarin Nederlandse Belgische en Luxemburgse minisiers besprekingen hebben gevoerd over economische Vnie drag van 75.000 gulden zou hier uitkomst kunnen brengen Verd meende in zijn functie van directeur van het Rode Kruis tdles in het.werk t « moeten stellen om dit geld bijeen te krijgen Straat collecten waren verboden zodat niets anders overbleef het plan van de toenmalige Hauptdienst leiter Schmidt op te voljgen en deze 75.000 gulden van de Volks dienst aan te nemen Verd vond het niet meer dan vanzelfsprekend dat hij lid werd van de Volksdienst toen hem dit gevraagd werd na dat hij het bedrag in ontvangst ge nomen had Dat verd de functie van direc teur bij het Rode Kruis had aan vaard verklaarde hij met dezelfde beslistheid als hij alle vragen reeds beantwoord had Het bleek nu ter zitting dat de Duitsers het plan hadden opgevat het Rode Kruis op te heffen aangezien zij het een „ plutocraten-instituut " noem den Om dit te voorkomen heeft verd in overleg met de betrokken departementen deze functie aanvaard waardoor hel volgens zfln mening hem inderdaad is mogen gelukken deze maatregel geen doorgang te laten vinden Vervolgens werd verd de aan vaarding van het ambt van Com missaris der provincie Utrecht uit handen van de Rijks Commissa-ris te hebben ontvangen ten laste gelegd \ Verd voerde tot zijn verdedi ging aan niet anders te hebben kunnen handelen Immers hij was vóór de oorlog Nederlands gezant in Warchau en in 1940 op wachtgeld gesteld Hij beriep zich op het wachtgeldbesluit waarin is opgenoriien dat ieder ' „ vrachtgel der " een eventuele nieuwe over heidsbetrekking moest ' aanvaar den Deed de betrokkene dit niét dan verviel het wachtgeld Verd zeide op generlei wijze enige steun uit Londen te hebben gekregen hoewel hij in deze moeilijkheid toch stellig algemene richtlijnen van minister van Kleffens had verwacht De opdracht om deze nieuwe rijksbetrekking te aan - vawden ïwerd - om deze reden door hem geaccepteerd Dat verd op dezelfde wijze be noemd was geworden tot Curator aan de Universiteit te Utrecht werd door hem niet ontkend Het bleek echter zo zei hij dat juist deze handelwijze ten gevolge had dat de Utrechtse universiteit in tegenstelling met deze van Delft en Leiden niet gesloten werd Het is verd naar zijn zeggen gelukt de mening dat de xmiversiteit „ een broeinest van sabotage " zou zijn uit de hoofden van de Duit sers te praten Het aanblijven van de curatoren ' s Jacob en van Wimbergen zou eveneens het re sultaat van verd handelwijze zqn geweest Hitler was zijn man Kort na verd.'s ambtsaanvaar ding in Nov 1941 hield hij een rede in „ Tivoli " waarin hij o.m uitriep „ Het is mijn v^ste overtuiging dat Mussert in zijn lange strijd gelijk heeft gehad en dat ik deze functie niet aanvaard zou hebben wanneer ki er niet van doordrongen was dat Hitler de juiste leider van Europa is " Voorts kritiseerde verd de hou ding van de regering die „ het volk in de steek heeft gelaten en nu nog tracht het volk op te hitsen tegen de bezettende overheid " Zie verder pag 2 A.S week twee eieren In de Bonnenlüst die volg;ende week wordt bekendgemaakt zal een bon voor twee eieren voor alle leef tijdsgroepen worden opgenomen • i V'ermoedeiijke opstelling Rest van Europa Voor de vuedstrijd tegen het Ned Bondselftal Naar wij vernemen zal het elftal van de eRst van Europa dat Dins dagavond in het Feyenoordstadion een oefenwedstrijd tegen het Bonds elftal speelt waarschijnlijk als volgt ziin samengesteld Doel Darui Frankrijk Achter Gyger Zvritserland en Steffen Zwitserland Midden Prouff Frankrijk Pa rola Italië en Ludl Tsjecho Slo-wakije Voor Lemberechts België Wil kse Nederland Nordahl Zwe den Kansen Denemarken en Prest Denemarken Definitief wordt de ploeg evenwel eerst kort voor den wedstrijd opge steld evenals het bondselftal dat als tegenpartij fungeert En dan be staat nog de moeilijkheid dat in de tweede helft verwisélingen plaats vinden en dat Gren Zweden m het elftal < an de rest van Europa wordt opgesteld en Wilkes in het bonds elftal Dat zelfde geldt voor de backs Gyger en Petersen Dene marken en voor Nilsson Zweden De Ier Care -<' komt niet naar Rot terd=^m Hij speelt Zondag te Dublin tegen Portugal en gaat daarna di re ' door naar Glasgow Van der Linden speelt niet Naar wij vernemen zal de rechts back en tevens aanvoerder van hét Nedex-lands elftal van der Linden Zondag tegen België op dokters advies niet spelen Zijn vervanger is nog niet aangewezen «:^ i 
10.00 uur 11.00 uur LOO uur 1.15 uur 2.00 uur 2.00 ' uur 2.00 uur 2.30 uur 4.00 uur 7.30 uur 8.30 uur 8.00 uur 8.30 uur 9.00 uur 23.30 uur UTRECHTSCH NIEUW —— 1 WEh UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 3 Mei 1947 leuws Uit de & Hoe Utrecht 5 Mei herdenkt Programma voor de Nationale feestdag Bioscopen voorstellingen als op Zondag City-theater Inst voor Volksontwikkeling Humanistisch Verbond en Dageiaad Herdenkingsochtend met decla matie mr G J van Heuven Goedhart en film Domplein nationale meeting Chr Oranje Ver sprekers Pastoor Bakker de heer J Reinders en ds C v d Lin den Muziekver „ De Bazuin " Luiden der Domklokken Carillonbespeling Opvoering Ridderhofspel Concours-hippique-terreln a d Croeselaan Mere veld Draverijen Trianon Oude Gracht Kindermiddag voor de Chr Oranje Ver „ Vorstenhuis en Vaderland " Utrecht-Zuid Neude Volksdansen uitgaande van de Ver van Leraren in de Volksdansen Optocht van de deelnemers aan het Ridderhofspel door de stad Stadion Bevrijdingsfeest o.a wielerwedstrijden tot slot vuurwerk Tivoli Bal ten bate van de NIWIN Jaarbeurs Beatrixhal Utr Postfanfare m.m.v de Sky - masters Oranjebal Jaarbeurs Philipszaal Oranjebal o.l.v de heer P Wildschut Croeselaan Opvoering Bidderhofspel City Gemeenschap Oud Illegale Werkers film van in vasie in Normandië Jacobsstraat Lunapark TUINDORP MAARTENSDIJK 11.00 uur Mr Sickeszlaan Padvindersgroep Jamboreemarkt 1.30 en 3.30 uur Paulushuis filmvoorstellingen 7.30 uur Mr Sickeszlaan Harmonie „ Kimst en Genoegen " popu lair concert 8.00 uur Hotel Noord Brabant voor Laangemeenschap s'Jacob laan en Schimmelpennincklaan bevrijdingsfeest ZUILEN 2.00 uur Elinkwijk-terrein gecostumeerde voetbalwedstrijd tus sen een Elinkwijk-veteranenelftal en een elftal van de Schaakclub Oud Zuilen Engelbrecht voor het Tribunaal Ofe wij doen ook mee voor onze jongens over zee Maandag 5 Mei Bevrijdingsbal met medewerking van Bevrijdingshek ' aan gemeentebestuur aangeboden Burgemeester spreekt Vervolg van pao I Toen de voorzitter deze woorden aangreep om eindelijk het Initiatief in deze zaak over te nemen was het echter weer verd die door druk ge redeneer de behandeling volkomen in handen hield Bedoelde woorden dan zouden ztjn uitgesproken omdat verd via de Engelse zender door minister Van Kleffens was beledigd Hgzelf had deze woorden niet gehoord doch de Hauptdienstleiter Schmidt maakte hem hierop attent en zeide hem dat hij in het openbaar van re pliek moest dienen Verd zou de betekenis van de woorden dan nog zeer verzwakt hebben Dat verd bjj zijn ambtservaring tevens zou hebben aangemaand tot een correcte houding t o v de bezettende macht verdedigde hij met een teruggrepen naar het Landoorlogreglement van 1907 hetwelk op de Tweede „ Haagse Conferentie '' is opgemaakt In dit reglement staat zelfs het woord „ samenwerking " hetwelk door verd in genoemde rede zou zijn verzacht tot „ een correcte hou ding " De Voorzitter van het Tribunaal kon dit slechts bevestigen „ Je moet alttjd beleefd zijn Zelfs te genover je vyanden " waren zfin woorden Verd Juist dat vind ik ook Vervolgens werd het vraagstuk van de benoemingen en ontslagen van de burgemeesters in de pro vincie behandeld Verd voerde hierbij eenvoudig weg aan dat deze hem door de betrokken departementen werden toegezonden en hq alleen voor de doorzending had zorg te dragen Bovendien tonde hij aan dat hg in staat was geweest verscheidene niet-N.S.B burgemeesters in hun functie te handhaven waarbij verd o.m het aanblijven van de burge meester van Utrecht als bewijs aanvoerde Bij de verhandeling bleek dat Seyss Inquart in de aanvang van de bezetting aan Mussert een N.S.B.-burgemeester voor Utrecht had beloofd en dat verd lange tijd in staat zou zijn geweest diens ontslag te voorkomen Tenslotte voerde verd nog tot zijn verdediging aan dat hij door een vertrouwelijk gesprek met een Duitse beauftragte een Spakenbur ger die sabotage had gepleegd van Naciityoorstelüng voor de B.S Maandag - en Dinsdagavond a.s zuUen in het Cityijtheater alhier een tweetal nachtvoorstellingen plaats vinden welke om " 23.15 uur zullen aanvangen Deze voorstellin gen zijn hoofdzakelijk voor oud illegalewerkers en leden van da B.S bestemd De baten zullen ten goede komen aan de grafverzor ging van de graven van alle op Nederlands grondgebied gevallen tsrijders De film „ True Glory " ge heten is een overzicht over de ge allieerde operaties op Europees grondgebied van de voorbereidin gen van de invasie af tot de Duitse capitutlatie ACAf)EMISCHE BERICHTEN Doctoraalexamen Kunstgeschiede nis Mr L J F Wijsenbeek Den Haag Gandidaatsexamen Sociale Aard rijkskunde Mej M J Koomans,Rotterdam „ ¦^ Gandidaatsexamen Godgeleerdheid H van der Linden Oud-Beijerland Semi-artsexamen Mej J S M Gornelis Utrecht Mej E J Wichers Utrecht Artsexamen B C J de Mol Woer den A Lamberts Bilthoven Theoretisch Tandheelk exameneerste gedeelte B H Timmers Me vrouw K D Nijenhuis — Inge J Snij der ^ Theor Tandheelk examen tweede gedeelte Mevr L Bremer — Ehrlich H A M Brink A V d Nagel G H Eykman R Fick J van Willigen R J G Hoyng J Klinkhamer FEDERATIE VAN PERSONEELS VERENIGINGEN Dinsdagavond geeft het Residentie Toneel in de stadsschouwburg een opvoering van „ Arsenicum en oude kant " Deze voorstelling heeft plaats onder auspiciën van de Federatie van Personeelsverenigingen SlOTNOTEERINGEN HEW YORKSCHE BEURS 29-4 30-4 26-4 26-4 AtchT SOVi 81 Hudson 51 % 52yi Baltim UH UH 1 Harv 16 % Jf/s Caz Pac 11 «/ s 11 % I Nickel » 2 % 83 111 C 22 % 221i rntTenT ^^^ 32 % NYC4 „ ISyl WA ^" oi co ^ 12H 15 % Penns V 20 20 M„j„g r t15 ^ iL S.Pac SSy * 37 % ^ a'StM H ^ ^ 5ft Un Pac i29V » 129 % fifa\oC S^t S ^ Aii.Ch m-A.m % ^ l'lf ^ m 8 Am.Can 93 % 91 % Re ™ T f „ 11 % A Sme t o3 % o3 % g ^ „ g 32 % Am.TST 65 % 166 ^ X^^ilJ ^ 26 % 26'A Am To 66 % 66 % g ' ^?,'=- 16 % 14 % A Copp 36>/i 36 % ''^•„',- 31 % 30 % B Steel 85 % 85 % St Oil N 69 % 69 B Alrp 17 % nVa Studeb 20 % 19 % Chryslei 00 % 92 % Texac.O 60 60 % CityB 38 % 37 % O.Alrc 19 % 19 % Cons Er 26 % 26 % Un.Corp 8 % 3 D Alrer 61 % 62 % U.Fruit 18 % 48 % Dp.d.N 181 180 % HSKul 47 47 % E Kodah 240 235 West h 70 % 69 % O Bleet 34 % 34 % Woolw 24 % 24 % r,nn M ' iS ^ 57 % G Year t5 % l^'H Onizei niet ontv Op de brancard liggend werd W B Engelbrecht Commissaris in de provincie Utrecht in de bezettings tijd de zittingszaal binnengereden de doodstraf had gered Aan effec ten bezat de heer Engelbrecht f 70.000 en aan contanten f 22.00 - De zeer waardevolle inboedel is ge heel in beslag genomen De raadsman mr Kuperus ver klaarde de motieven die beschul digde er toe hadden gedreven toe te treden als lid van de N.S.B Als wachtgelder ontving hij slechts een uitkermg van f 480Ö — per jaar Hij kwam hiedoor in een financiële dwangpositie De raadsman legde er de nadruk op dat beschuldigde het Ned Rode Kruis heeft weten te behouden Voorts heeft hy Benschop — waar inwoners op Duitsers hadden ge schoten — behoed voor het lot dat Putten had ondergaan Verschillen de personen heeft beschuldigde uit de handen van de S.D gered De houding van beschuldigde kenmerk te zich door activiteit vóór en pas siviteit ttjdens de bezetting Mr Kuperus verzocht clementie met het oog op het hopeloze perspectief voor beschuldigde Uitspraak over 14 dagen Ongecorrigeerd Den Haag-R'dam-Utr geélectrificeerd Nu met ingang van 4 Mei het baanvak Den Haag — Rotterdam — Utrecht electrisch bereden zal wor den is het grote gebrek aan mate riaal oorzaak dat op dit belangrijke traject nog niet die inteusiviteit in de dienst mogelijk is die ieder gaarne zou wensen De spoorwegen beschikken thans nog slechts over 50 % van het aantsil zitplaatsen van vóór de oorlog Wanneer de rij tuigf&brieken van Allan en Beynes op gang komen zal dit beter wor den Verwacht kan worden dat het nog wel een jaar zal duren alvorens de eerste gestroomlijnde electrische wagen zal worden afgeleverd Intussen is het kenmerkend voor de houding van het reizend publiek dat een dezer dagen in dienst ge steld nieuw rijtuig na enkele dagen weer naar de werkplaatsen in Haar lem terug moest omdat de bekle ding gedeeltelijk was losgesneden en voor de rest verdwenen Op 1 Januari 1948 wordt Utrecht Nijmegen en als laatste in Mei 1948 Utrecht — Amsterdam geélectrifi ceerd Vroeger normale gasdruk De directeur van het G.B.B.R.U maakt bekend dat met ingang van Dinsdag 6 Mei a.s ' s morgens twee uur vroeger normale gasdruk ge geven zal worden dus van 4 tot 9 uur Deze maatregel is speciaal geno men ten gerieve van hen die ' s mor gens vroeg naar hun werk moeten Op de Nationale Feestdag zal de druk zijn als op Zondag Bijeenkomst Instituut voor Volksontwikkeling De afd Utrecht van het Insti tuut voor Volksontwikkeling be legt a.s Maandagochtend 5 Mei in samenwerking met het Huma nistische Verbond en de Dageraad ' n herdenkingsbij eenkomst waar de oud-minister van Justitie Mr G J V Heuven Goedhart een rede zal houden Verder zal de heer Fred Menger als declamator op treden terwijl tenslotte eenige films zullen worden vertoond over „ De intocht der Canadezen " en „ Het lied der Volken " BAZAB „ JUUANAKERK » De Chr Gem Wijkzangvereniging „ Julianakerk " hier ter stede houdt in verband met haar 10-jarig be staan op Dinsdag 6 Mei van 19—22 uur en Woensdag 7 Mei van 15—17 uur en van 19—22 uur een bazar in het wijkgebouw Croesestr waar aan verschillende attracties verbon den zijn Het guitaargezelschap „ Friconellen " verleent hierbij muzi kale medewerking VIJFTIG JAAR IN VISHANDEL Gisteren was het 50 jaar gele den dat de heer W Tas in dienst kwam bij de fa Koenders thans fa de Voest Vismarkt 4 Als jong mens van 18 jaar kwam Tas als bediende in de vishandel en als „ Willem " is hij in de zaak van de fa de Voest geen onbekende „ UTRECHT HELPT WAGE - NINGEN " De collecte „ Utrecht helpt Wa geningen " uitgaande van de Ned Herv Gemeente heeft ƒ 4172,51 opgebracht Deze opbrengst zal besteed worden aan de vernieu wing van het kerkorgel van de Herv Kerk te Wagenmgen waar van de kosten op ƒ 34.000 zijn ge taxeerd VER VOOR EMIGRATIE Woensdagavond 7 Mei a.s om 8 uur organiseert de Ver voor Emi gratie in het N.V Huis een samen komst waarin voorlichting gegeven zal worden over het „ waarom waarheen en hoe " van emigreren Als sprekers zullen optreden mevr H J Klein-Molekamp en de heren R Schoemaker en J v Straten Nieuwe directrice S en A.-ziekenhuis geïnstalleerd De nieuwe directrice van het Stads - en Academisch Ziekenhuis hier ter stede mej E de Waal is door de voorzitter van de Stichting burgemeester mr dr G A W ter Pelkwtjk geïnstalleerd In zfln welkomstwoord gaf de burgemeester een overzicht van haar verpleegsters loopbaan Zij be gon aan het Gemeente-Ziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam Daarna behaalde zfl in het Wilhel minagasthuis te Amsterdam haar diploma kraamverzorging Vervol gens werkte zij nog in het zieken huis te Zaandam in het Acade misch Ziekenhuis op de oogheelkun dige en Röntgenafaellng te Leiden in het Gemeente Ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam in Lochem en in 1926 kwam haar benoeming af tot directrice van het algemeen ziekenhuis te Almelo Vanaf 1928 was zr de Waal di rectrice van het St Qeertruiden Ziekenhuis te Deventer In 1940 voltooide zich de bouw van het meest moderne Ziekenhuis in Ne derland waaraan ook zij een zeer werkzaam aandeel had Spreker be schreef haar uitstekende staat van dienst en schetste voorts haar krachtige persoonlijkheid Bij haar vertrek uit Deventer bleek dan ook duidelgk welk een ruime plaats en waardering zü ge noot in het ziekenhuis en daar bui ten De burgemeester sprak de hoop uit dat zij zich spoedig zou thuis voelen in dit ziekenhuis Daarna volgde een zeer druk be zochte receptie waaronder zich o.a bevonden mevrouw ter Pelkwflk le den van het bestuur professoren de directeur-geneesheer en echtgenote Verder personeel van het ziekenhuis mevrouw en dr Paamekoek ge - neesheer directeur van het zieken huis te Deventer en een deputatie van het personeel Deventer Behalve vele bloemstukken waar onder van het bestuur v d Stich ting was er een speciale welkomst groet namen de directies van het Homoeopathisch Ziekenhuis Oog Iflders Gasthuis Kinder Ziekenhuis St Antonius Ziekenhuis de Emma kliniek en het Diaconessenhuis te Utrecht Getuigenis-avond Kerk en Vrede " Voor „ Kerk en Vrede " sprak gis teravond in de Pieterskerk ds Hin lopen van Amstelveen tot de jonge lidmaten van verschillende kerken over het onderwerp Kerk en We reldvrede " Terwijl na de vorige wereldoor log van gezaghebbende zijde werd gewezen op de onmacht der kerk t.a.v de wereldvrede en er dan ook niets vkn uitging is er na het be ëindigen van de tweede wereldoor log een besef ontwaakt in vele men sen dat de kerk toch ook iets te maken heeft met de gang van za ken in de wereld en met de wereld vrede De kerk heeft een woord voor de wereld het evangelie is n.l een woord voor de wereld Het evangelie verzet zich tegen de totalitaire Staat omdat het evan gelie alleen totalitair is Christus is niet alleen Priester maar een Pro feet en Koning Hij heeft ook recht op de wereld De kerk is verantwoordelijk voorde wereldvrede omdat zij JezusChristus verkondigt Het gaat nietalleen om verlossing naastenlief de of zedelijke beginselen of ge boden maar om gehoorzaamheid In Christus is de enige reddingder wereld Het onderscheid vande verschillende religies is dat bijde meeste godsdiensten de menszichzelf moet verlossen maar bijhet Christendom worden zij ver lost door Christus Wetenschap entechniek kunnen de wereld nietverlossen zij zijn gevaarlijk De laatste oorlog had óbk goede bedoelingen maar het middel was vreeselijk Spreker vroeg zich af of de bommenlast die werd uit '" gestort op Pinksteren 1944 iets te maken had met de uitstorting van de H Geest Jezus alleen kon den Boze aan en Hij zegt Niet door kracht en ge weld maar door Mijn Geest zal « het geschieden 3 Christus brengt ons terug onderGods heerschappij De komst vanGods Koninkrijk op aarde bete kent herstel van Gods gezag Hij is de Vader wij de broederschap der verzoening 4 Daarom moet de kerk de wereldde zonde harer verdeeldheid aan zeggen en contact zoeken met an dere kerken ook in andere lan den De Duitse kerk heeft open lijk hare schuld beleden Interna tionaal contact tussen de kerken.De volkeren moeten gezamenlijkluisteren naar God en niet luiste - ^ ren naar de stemmen die wan trouwen zaaien tussen Rusland en Amerika Hitler was de exponent van ons aller onwil een vreselij ke zoon van een vreselijke tijd Uit verstandelijk oogpunt is oor log waanzin Engeland heeft erkend de Duitse bevolking te hebben wil len treffen om ze oorlogsmoe te ma ken terwijl de industrie werd ge spaard omdat de Duitsers later toch weer niet daar bulten zouden kun nen Was het niet veel eerder om het daarin geïnvesteerde kapitaal te sparen Jezus Christus alleen heeft eenwereldrijk gevestigd gegrond opde liefde en dat zal bestaan meeuwigheid » * God verhoede dat de kerk dat niet zie t als het te laat i s ATO-FILMAVOND De personeelsvereniging A.T.O van Gend en Loos „ De Vlag " had Vrijdagavond in Tivoli een film avond georganiseerd Moest het publiek aanvankelijk geduld heb ben er was n.l een kleine storing in de electr leiding dit werd later ruimschoots vergoed door de aar dige films die vertoond werden Als eerste zagen we de A.T.O.-film „ HoUand-Tsjecho-Slowakge " die reeds ' enige tfld geleden in de bios copen vertoond werd Hierna volg den de KLM films „ Achter de schermen van de Ned Luchtvaart " „ De Trans Atlantische vlucht " en de „ Doopfilm van de Edam " Maartensdijk SLUITING GEMEENTE SECRETARIE - De gemeente-secretarie zal Maan dag 5 Mei a.s de gehele dag voor het publiek gesloten zijn Des voorm van 9—10 uur zal die dag het bureau van de Bur-gorlijke Stand zijn geopend de jeugd toe Op het Servaasbolwerk hier ter stede is hedenmorgen een hek werk by de Vrij heidsboom door het comité „ Nationale Feestdag " aan het gemeentebestuur van Utrecht overgedragen De voorzit ter van het comité de heer Fran cis Kamer herinnerde aan het planten van de Vrij heidsboom door de jeugd 1 jaar geleden Thans is een door Kees v d Horst vervaardigd hekwerk bij deze boom geplant om voor het nage slacht de betekenis van de boom aani te duiden Nadat / het omhulsel van h^t hekwerk door enige meisjes was weggenomen bood de heer Kra mer het hekwerk aan de burge meester van Utrecht mr dr G A W ter Pelkwijk aan De aanwezige schooljeugd zongo.l.v de heer W Goossens en be geleid door het Chr Muziekcorps„Jubal " „ Wij leven vrij wij levenblij " en andere Vaderlandse lie deren ^ De burgemeester mr dr G A W ter Pelkwijk dankte het be - Enkele meisjes ontdoen het bevrij dingshek van het omhulsel bij de plechtige aanbieding op het Servaasbolwerk De Utrechtse schoenpoetser Rusteloos rept zich een eindeloze schare voetgangers over de trottoirs bij het postkantoor aan de Neude Nu en dan wordt de stroom als door een onzichtbare hand even gestuit als de knipperende verkeerslichten op rood springen En bijna niemand van die dringende menigte let er op dat daar bij het postkantoor een figuur zit die nieuw is in het Utrechtse stadsbeeld In de warme stoffige landen van het Midden Oosten zou hij een gewone verschij ning zijn die schoenpoetser Maar hier kijken de mensen hem met een vluchtige verwondering aan Ze generen zich er schijnbaar ook wat voor welke Hollander zal nu zo maar op straat zijn schoenen laten poetsen Eindelijk is er iemand die het er op waagt Hü zet zijn voet op het kistje van de schoenpoetser en de „ kunstbewerking " begint on der groeiende belangstelling van het publiek De schoenpoetser ver telt ondertussen zijn triest verhaal Het zware werk op de fabriek kon hij niet volhouden en daarom pakt hij dit aan Nil er één is geweest die de stoute schoenen heeft aange boden komen er meer klanten en de schoenpoetser weet van turftrap pers laksehoenen te maken Een paar lanterfantende zwarthandelaars staan met hun handen in de zakken toe te kijken „ Wie Heeft er ooit zo'n gek gezien " zegt de een gi-ijnzend „ wat een kerel om voor de kost te gaan werken " En Engelse sigaret ten dampend slenteren ze weg in de richting van het Vreeburg Laat je werk eenvoudig zijn schoenpoet ser maar jij begrijpt tenminste het devies een werkvolk een sterk volk stuur van het comité voor het ini tiatief en wees er vervolgens de jeugd op dat 3 Mei de dag van herinnering is en 5 Mei de dag der vreugde Tenslotte richtte de burgemees ter een dringend verzoek tot de jeugd om de bomen in parken en plantsoenen te beschermen Ondef de aanwezigen merkten wij o.m op wethouder H v d Vlist wnd hoofdcomm van poli tie de heer R W van Eijck de griffier van het Kantongerecht mr A B van Basten-Batenburg Overdracht grafsteen Op de 3de Alg Begraafplaats te Utrecht werd gistermiddag de graf steen op het graf van wfllen de heer W de Jong de vorig jaar overleden peimingmeester van het Chr Nat Vakverbond door het bestuur aan de familie overgedragen De voor zitter van het Chr Nat Vakver bond de heer A Stapelkamp sprak enkele woorden waarin hij er op wees dat het CNV met het gedenk teken wijlen de heer de Jong wilde eren en uiting geven aan dankbaar heid en piëteit jegens zijn persoon en werk Het personeel van het Vakver bond en vele vrienden en kennissen woonden de plechtigheid bij i^ma&rmm ZATERDAG MALIBHUIS 18,45 Stille rondgang naar Domplein DOMPLEIN 20 — Plechtige herdenking gevallenen BTJÜBKERK Jacobikerk en Zuider - kerk 21 — Bevrödiï-gsQlensten LINNABUSLAAN vertrek stille omgang Tuindorp naar Willem de Z-wüger - plantsoen 19 46 TUINDORPKERK v Riellaan 20.46 Herdenkingsdienst ZONDAG N.V HUIS 2 uur Buurtver Prlr.s iBernhBrd kinderoperette Bosmoe - öertje " SCHOUWBURG 8 uur J L Barrault en M Renaud Les Fausses Con fidences de Marivaux " N.V HUIS 8 uur Feestavond R.K Transportarl St Bonifacius ZiriLEN ST SALVATOR-PAROCHIE - HUIS 7.30 uur Uitv St Salvator Toneelclub MAANDAG Zie speciaal feestprogramma Bon[|«a,a,r teJri Maaïidag geen ' uitreiki:.g APOTHEKEN Ir de week van 4 tot 11 Mei hebben de volgende apotheken Zondag - avond en nachtdienst Ruys Oude Gr 283 Koert Burg Reigerstr 47 Rauwtrda Noorderstr 11 Vredenburg 25 Berge ma Ad.str.w 317 Kraal Bv Meyster laan 32 IP»l-9WI«iM«:S«löni GEBOREN Gijsberta Hamoen—v Belzen Hendrika M Verzuu—v Gei ten S J M Eltrink-Ederveen Johan na H Stapelkamp—Wilnla Gerardua J Dubbers — Brouwer Lambertus Kuijpers — Blokland Leendert F Al berte-Geldman Robert W J Hasaart — v Gelderen Johanna W Gerarda — v Veenendaal Gerrit F Meenhorst — Ueegens Anna M v Leur — Korssen Cornelia M v Rijst — Druppers Maria A v d Bilt — Brakkee Anna M A A V d Brink—Kosters Gerrltje Nieuw kerk—VoUmülIer Jozef B M Kok — Wicherink Anna C Runhart — v d Ende Jacobus G v d Lingen — v Eg dom Cornells H Verhaar — Veere schild Roelof H Volbracht — v Lodk hutjzen Pieter T v d Weele — v Za linge Paul A Vroon — Bree Alberdlna P Schmitt — Swartjes Theodora D A C Bvertzen — Wenaink Johanna C Kreugel — Pot Maria Selhorat — v Soeat Johanna B Hendriks — v Weg ers Elisabeth J M Peek — Miltenburg Huibert J Nagtegaal — de Jong An thonius T Brons — v Uitert Johanna C W V d Lultgaren—Kulk GEHUWD D Spaltman en J P van der Kamp OVERLEDEN Pleternella F Wüs tenberg — v Dflck 84 j Nachtegaalstr 3bis Wilhelmina M van Riet 59 j Mecklenburgl 14boven Petertje de Koning—van de Velde 74 J H J Schimmelpl 44 Johanna Moll—v isrimwegen 41 j Rozenstr ISbIsa Kiske A Hellinga — Oostrum 63 j Tol neegaingel 8 Anthonia J v Vulpen — • tulder 73 j Trans 13 Johanna H de i'niif—Ruij'3 36 Spu'istr 21 Hen drik Koufteld 73 J Grietstr 25bis Ingezonden mededeelingen BontMasitöls aar maa BERINGEr ^ 3NMABKT 1 Tel 2150 ZBLVEBVOSSEN ILTIS COLLIERS Atelier vojr alle BOiVTI '." 4i-"ie BONT BEWAARINRICHTiNC verzekerd tegen alle risico '^ Officieel Programma De drukkerij J v Boekhoven hier ter stede heeft voor het a.s Bevrijdingsfeest een goed-verzorgd officieel programma uitgegeven dat vele bijzonderheden bevat omtrent de gebeurtenissen van vandaag en Maandag Met name treft men er een volledig overzicht aan betref fende het te houden Ridderhofspel aan de Croeselaan en voorts een wegwijzer van de maskerade Burgemeester ter Pelkwijk schreef in deze gids een voorwoord terwijl de voorzitter van het Comité Na tionale Feestdag de heer Francis Kramer schrijft over „ Utrecht en het Bevrijdingsfeest " Het programma der Niwin-week De N.I.W.I.N afdeling Utrecht die al zo veel van zich deed spre ken men denke maar eens aan de Kerstpakkettencampagne de inza meling van boeken en tijdschrif ten en de kortgeleden actie voor de Cantine wagens waarbij Utrecht het gepresteerd heeft een bruto-bedrag van f 15.000 bijeen te brengen voldoende om IVz cantinewagen te schenken zal in verband met de bevrijdingsfeesten van 5—10 Mei een N.LW.I.N.-week organiseren Hiertoe wordt een reeks van min of meer feestelijke gebeurtenissen gehouden waarbij de bedoeling heeft voorgezeten zo veel mogelijk gelden te verzame len voor onze militairen en de burgers in Indië voor zover deze in nood verkeren en voor steun in aanmerking komen De afdeling Utreciit van de N.I.W.I.N heeft bij de organisatie van een en ander veel samenwer king mogen ondervinden o.a van de afdeling Utrecht der Vereni ging „ Oost en West " van de „ Band Nederland Indië " de Unie van Vrouw Vrijw het garnizoen speciaal van de R.A.O.-offioifer luit Marchand van „ Nederland helpt Indië " en niet te vergeten de sa menwerking met de Studenten or-"ganisatie „ Indië Contact " die zich speciaal belast met de verzorging van de zich in Indië bevindende Nederlandse en Indonesische stu denten Als deze N.I.W.I.N.-actie een succes zal worden dan zal dit me de te danken zijn aan de arbeid van de secretaresse van het comité mevr van Hiel en van de heren Mr V Donselaar en Alting die daarvoor bergen werk hebben verzet Het programma — voor zover dit thans bekend is — luidt als volgt ¦ ii»i^eii[ltiiiS Wiiïi * Doopsgez Gem — 10 u ds Brüse witz Remonstr Gem — 10 u da Blokker Chr Qeref Gem — Wittevr.singei 33 10 u leesdienst 18 u da B J Oos terhoff Joan Roëllstr 10 en 16 u os B J Ooaterhoff ¦ Vrije Evang Gem — Achter St Pie ter 11 10 u ds Jac Verboom 17.30 u de heer J Vise Ondiep 63 17.30 u ds Jac Verl)oom Centr Bureau Evangelisatie Geb „ Silo " — Heerenatraat 36 19.30 u Bvangeliaatle-sameknomst Spr ds A Dronkers Post Corn Roobolstraat 10 10 u mej W A C v d Paardt Leeuwienbergh — Serv Bolwerk 10 u ds A Noorman van Zaandam Baptistengem — 10 u 17 en 19.30 u — jeugddienat — da G W TUman Evang Luth Gem — Hambiurger str 10.30 u ds C C G Visser Sr Rot terdam ViTartburgkapel 10.30 u dr J F Beerens Ondiep 10.30 u ds C F Nolte Oud-Katli Gem — St Gertrudia diensten om 8 10 en 18.30 a St Ma rie diensten om 8 10 en 15 u StJa cobua diensten om 7.30 10 en 18 u Soefi kerk — Hamburgerstraat 21 elf uur Spr Mej B Varossieau Herst Apost Zending — Heerenweg 7 diensten om 10 en 17 u Gem des Heeren — Jacobljnestr diensten om 10 en 18 u Woensdag om Vrije Kath Kerk — St Maartena kapel 10.30 u Gezongen H Mia Chr Science — 10 u Holl dienst 11.15 u Engelse dienst Waalse Gem — 10 u da Frank Le Cornu Holy Trinity Church — 11 u Mor ning Prayer and Holy Communion Kerk van Jezus Christus v/d Hei ligen der laatste dagen — Wittevrou wensingel 92 10.30 en 17 u dienst Leger des Heils — Mgr v d " Wete ringatr 85—87 10 u Heiligingsdienst 18.45 u Openluchtmeeting Janskerkhof 20 u Heilssamenkomst Sprs Komman dant Burman en Brigadier Weaver uu Londen Lange Nieuwstr 48 10 u Hei ligmgsdlenst 18..30 u Openluohtmee tjng Vreeburg 20 u Openbare Verlos smgsaamenk Sprs Kapte G v RH en ' Luite D Doetjea ZUILEN — Ned Herv kerk te oud Zuilen 10 u da Voorsteegh Doopdienat en herdenking der gevallenen Ger kerk Caalscheweg 9 en 10.45 u da W Schouten 17 u ds M W J C de Kluia School Biaschopsplein 10.30 u ds ae Kluis 17 u ds W Schouten KENNISGEVING Sluiting Distributiedienst De directeur van de distributie dienst maakt bekend dat de kanto ren aan de Weerdsingel en de Kie vitstraat op Maandag 5 Mei voor het publiek gesloten zullen zijn Voor de inlevering door de win keliers is in verband hiermede de volgende regeling getroffen De ta bakshandelaren moeten inleveren op Dinsdag 6 Mei de bakkers op Woensdag 7 Mei en de textielhan delaren op Donderdag 8 Mei 1947 In verband met de Hemelvaarts dag wordt de inlevering door de kruideniers bepaald van Donderdag 15 Mei op Dinsdag 13 Mei Utrecht 3 Mei 1947 De directeur voornoemd Van Rooyen 55e Jaargang No 3 Nationale Feestdag te Zuilen Heden Zaterdag zullen in het kader van de herdenking der in de oorlog gevallenen door een groep illegale werkers bloemen worden gelegd biö het herdenkingskruis aan de Amsterdamse Straatweg De plechtigheid draagt een zeer intiem karakter Maandag wordt de Nationale Feestdag ingezet met een H Mis in de St Ludgerus - en St Salvator kerk voor allen die tijdens de oor log hun leven hebben gegeven voor het vaderland Aanvang 8 uur Ook in de andere kerken zal een her denkingsdienst plaats hebben waarvan het uur van aanvang Zon dag tijdens de diensten zal worden bekend gemaakt De Oranje-Garde zal Maandag morgen om 9 uur een rondgang door de gemeente maken terwijl des avonds half 9 door dezelfde garde een fakkeloptocht wordt ge houden GECOSTUMEERDE VOETBAL WEDSTRIJD Op 5 Mei zal op het Elinkwijk-ter rein een gecostumeerde voetbalwed strijd worden gehouden tussen eenElinkwijk veteranen-elftal en eenelftal van de schaakclub „ Oud Zui len " Aanvang 2 uur • in Tivoli 2 orkesten o.l.v de heer van Ake Bovendien zullen op diverse pun ten in de stad kraampjes verrijzen waar men etenswaren en lekker nijen kan kopen Dinsdag 6 Mei Vreeburg 8 uur Concert door het muziekcorps van de Cavalerie uit Amersfoort o.l.v kapelmeester Wisman Woensdag 7 Mei Sportavond in het Stadion Voetbalwedstrijd tus sen het Zwaluwen Mijnstreek-elf tal en het Utrechts elftal Verder zullen op de wielerbaan de ama teursprintkampioenschappen van Utrecht worden verreden Muzi kale medewerking de postfanfare „ Onder Ons " Donderdag 8 Mei Gala-bal in Tivoli o.l.v de heer van Ake Ver der zal optreden het Indische dansgezelschap van Indra Kamad jojo een Krontjong-orkest terwijl een kleine Indische tentoonstel ling zal zijn ingericht door de Ver „ Oost en West " De geëxposeerde voorwerpen zijn afgestaan door het Indisch Instituut te Amster dam Vrijdag 9 Mei zal een filmwa gen door de stad rijden die op verschillende punten een film voorstelling zal geven Bovendien zal des avonds om 7 uur op het Vreeburg de start plaats vinden van de 15 km wandeltocht Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt f 1 — voor de jeugd f 0.75 Zaterdag 10 Mei zuUen de pad vinders waarschijnlijk een inza meling houden van boeken en tijdschriften Mochten zij echter niet bij U komen dan kunt U Uw boeken enz inleveren ten kanto re van de Ned Handel Mij op het Janskerkhof Tijdens de N.I.W.I.N.-week zal bovendien in alle Utrechtse bio scopen e?n propaganda-filmpje worden vertoond Men ziet dus ook volgende week is het parool „ Oké wij doen ook mee voor onze jongens over zee " Zij rekenen op ons medeleven stelt hen niet teleur Oproep tot de B.S.-ers Op de Derde Algemeene Begraaf plaats hier ter stede zal a.s Woens dag 7 Mei om half drie een gedenk monument worden onthuld voor de gevallen B.S ers Men verzoekt ons alle oud B.S.-ers te vragen bij deze onthulling aanwezig te willen zijn om hun gesneuvelde kameradon te herdenken Zij hebben toegang tot het kerkhof op vertoon van hun in signe De Jamboree-markt in Tuindorp In aansluiting aan het bericht over de Jamboree markt in Tuindorp melden wij nog het volgende Op 5 Mei zal dan de gehele J Pzn Coengroep met haar onderdeel de Veldmaarschalk Mongomery-stam deze Jamboree markt organiseren met daarbij een pioniersdemonstra tie o.a h '\ opzetten van een tenten kamp en het inrichten van een ten toonstelling in het Wijkgebouw Mr Sickeszlaan 16 Een bezoek aan deze markt is al leszins de moeite waard LEZING VAN DEN HEEE PE FABER Voor de Friese Studentenvere niging „ Redbad " hield de heer Pé Faber spraakleraar hier ter stede een lezing over „ Spreken in het openbaar " Na een inleiding over de histo rie van dit onderwerp werd een aantal omstandigheden behandeld waaronder de mens tot spreken in het openbaar genoopt wordt Op boeiende wijze ging spr in op verschillende technische détails van de voordracht zoals houding en stand van het lichaam bewe gingen en gebaren blikrichtiiig en klemtoon alsmede de juiste inde ling van de stof Verschillende vragen werden breedvoerig be antwoord terwijl één en ander met voorbeelden uit de practijlt werd toegelicht Doodvonnis voltrokken ' Het doodvonnis tegen J Be rendsen wiens gratieverzoek door H M de Koningin is afgewezen is gisterochtend voltrokken ö was door het bijzonder gerechts hof te ' s-Hertogenbosch ter dood veroordeeld wegens het opjagen en insluiten van onderduikers Boksen KLEIN BEHOUDT ZIJN TIXEIj De Nederlandse zwaargewcfti " liampioen Jan Klein uit Den Haag heeft te Amsterdam in een zeer slecht gevecht Nico Diessen in «' 10de ronde tot opgeven weten k dwingen waardoor Klein zijn "'¦" wist te behouden Constr 1 een bri ] ffQeven en ri voor elh Geen tijd me voor ideoIogisch polemieken i H 0EZBE3R de oude dl ] tieke vormen en gew in deze t^jd van realls politiek in onbruik rijn geraakt de naakte wa wordt toch ook nu nog graa omkleed Dat hebben we wee lóinnen bemerken uit de stor van commentaar welke r jloskouse conferentie oponzi den neerdaalde Voor een con tie zo arm aan resultaten de reacties uitermate mild g Wanneer dit duidt op een t heid van de grote mogendhed alle krachten in te spanner einde alsnog op korte term\j oplossing voor de Mldden-Eu Kwesties te bereiken kunne ^ t niet anders dan toejuichi dit verband stemt vooral de waardig-optimlstische toon v officiële Russische persste tflt tevredenheid Er ztJn echter ook minder g es symptomen Eén daarvan Selgfng van de grote vier c concessies — want deze zulle tr een bevredigende regelir stand komen tenslotte toe bracht moeten worden — « erste plaats van de wederpa verwachten Dit betekent da « r wel heel erg van ove gohynt te zjjn het geltjk aa ï^jde te hebben Dat kweekt mer een goede basis voor < handelingen want in wezen het hier eerder om billtjkheld dan om principiële - of rech men Zulks wordt nog veel te t iesett maar gelukkig zfjn ei wijzingen dat men b.v ook Ver Staten waar de lauitste ' een soort klopjacht tegen de misten van links was ont toch wel inziet op zo'n mant makkelijk van kwaad tot erj vervallen Wallace Is bij z^jn keer in het vaderland niet to antwoording geroepen of b kraag gevat zoals sommige üeke heethoofden al verlai Zou zijn aanhang onder het rikaanse publiek toch grote dan de aanvankelijke peilinge wilden doen geloven Het is de grote verdlensfc « en man als Wallace dat t overtuigd liberaal dus tegei der van het totalitaire co nistische stelsel niettemin hartstochtelijk pleidooi houdt een practisch vergelijk met di jet-Ünie waarvoor hfl de waarden aanwemg acht Zo men dit al een vorm van Usme wil noemen dan is hel « en practisch idealisme wa het wel en wee van de i mensheid afhankelijk Is Het natief van een vergelijk tussï ten we voor het gemak maai gen de Amerikaanse en de sche invloedssfeer is de a oorlog Die consequentie durf mand te aanvaarden en zeke terwille van een verschil vi zicht louter op het gebied der logie Een oorlog wordt pas medelijk indien een bepaalde met geweld haar wil aan de £ wenst op te leggen Dat blfl beslissende criterium Onvruchtbaar deba Er is misschien nog nimn gesold met het begrip demo als in deze tijd Dat is ker nog een erfenis van de I periode Een algemene dei welke voor alle landen aam baar en toepasselijk is kan gelijk worden gegeven Het i uitgesloten dat m een verrt komst zulk een stelregel w 2!jn te formuleren maar wi heden ten dage probeert gri hoog En te forceren valt opzicht niets Het zou tro heel droevig gesteld zijn w £ de wereld met voldoende r bood voor het bestaan vai schillende Ideologlën Daarom lijkt ons het streve Wallace van heel wat meer b aan de pogingen van sommigi lier landgenoten om een kruistocht te beginnen vo ware democratie en de wart held Laat men voorlopig te ^ fp waimeer men zelf meen Ideaal gevonden te hebben w het overigens aanbeveling ve niet te snel voldaan te z^n ' Immers hier vaak zo dat m de splinter in het oog van c oer ziet maar niet de balk eigen oog Tot deze conclusie kwam ook biJ het lezen van de uitsU een door een Frans instituut ojplnie-onderzoek gehouden in tionale enquête over de vraaj onder democratie moet v Verstaan WiJ zfln nimmer 1 dere voorstanders geweest vi Massale meningstesten ma Seval toont aan dat het sieaits een tamelijk zinloze 2 ™ is maar soms ook no sevaarlijke Gevraagd wen ^ 1 Iflst samen te stellen vi socratische landen en wat resultaat Dat 88 procent d Mrvraagde Amerikanen allee eigen land als een echte dei ge beschouwen 45 procent * ngeland als zodanig erk aar Nederland kon wat zi socratische geaardheid 1 Slechts in de ogen van 28 ^ ^ wikee's genade vinden „^^° bezien valt de ™ or de Sovjet-Unie eigenlt « i » l "^ fl vragen ons ech Fnst af of dergelijke dwaz f^oerüen vooral in een la ^ enka waar men in vele ^¦ J ^^ ^ onwetend is ove Bal ^^'^^ buiten het W schiif "^ afspeelt niet specii uKi 2511 ojjj 3e openbare wli '® vergiftigen met vee lalPP en vooroordeel WH » a kunnen ons oV de f5 » met de wetenscha erai-1r^®''J^^anse vorm van In ol^^lS t^'ekjes vertoont ons vriie land niet zoude 
tlTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 3 Mei 1947 55e Jaargang No 3 WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Constructeurs gevraagd voor een brug tussen Oost en West ffQeven en nemen ^\ richtsnoer voor elke samenleving Geen tijd meer voor ideologische polemieken lands karakter dragen Men voert er bijv dltiéd een klompendans uit Deze feesten zvn tevens een trefpunt voor de Nederlanders in de U.S.A die van heinde en ver komen om ee ft « te wonen Overzicht tijdens een parade der school kinderen Mijn eerste indrukken van het land der Pharaonen Nijldelta is aL een hoorn van overvloed • Politieke atmosfeer in Frankrijk is geladen Letterkundige Kroniek Aanstellerij versus bezonkenheid Het eeuwige lied van schijn en wezen TWEE BOEKEN 1 lUen In het ag der in de r een groep nen worden enkingskruis Straatweg gt een zeer e Nationale een H Mis St Salvator idens de oor jegeven voor g 8 uur Ook al een her ts hebben lanvang Zon 1 zal worden il Maandag n rondgang aken terwijl loor dezelfde ht wordt ge - VOETBAL D Slink.wijk-ter voetbalwed 1 tussen een tal en een ib „ Oud Zui - voor ïe evrijdingsbal werking van eer van Ake diverse pun 3jes verrijzen 1 en lekker - leburg 8 uur iekcorps van ersfoort o.l.v 1 Iportavond in wedstrijd tus [ ijnstreek-elf-Iftal Verder aan de ama ihappen van reden Muzi le postfanfare Gala-bal in / an Ake Ver let Indische ndra Kamad jrkest terwijl I tentoonstel t door de Ver geëxposeerde gestaan door c te Amster - l een filmwa ijden die op n een film n Bovendien J uur op het jlaats vinden deltocht Het or bedraagt f 0.75 ullen de pad jk een inza boeken en en zij echter ^ m kunt U Uw ¦ en ten kanto el Mij op het I.N.-week zal Jtrechtse bio iganda-filmpje ok volgende Oké wij doen jongens over ns medeleven e B.S.-ers neene Begraaf zal a.s Woens rie een gedenk nthuld voor de iïi verzoekt ons vragen bij deze te willen zijn kameraden te sn toegang tot ion van hun in - t n Tuindorp iet bericht over in Tuindorp volgende: e gehele J Pzn onderdeel de ongomery-stam t organiseren niersdemonstra-van een tenten n van een ten rijkgebouw Mr > ze markt is al ard EN HEER IER studentenvere-5ld de heer Pé hier ter stede preken in het over de histo erp werd een Jen behandeld tot spreken m pt wordt e ging spr m hnische détails zoals houding ichaam bewe blikrichting en de juiste inde-Verschillende • eedvoerig be één en ander it de practyk oltrokken • tegen J - Be ieverzoek door is afgewezen / oltrokken B nder gerechts losch ter dood het opjagen derduikers [• ZIJN TITEI zwaargewcw uit Den Haag m in een zeer Diessen in f even weten ƒ Klein zijn titei I pEZEER de oude diploma tieke vormen en gewoonten in deze tfld van realistische politiek in onbruik mogen rijn geraakt de naakte waarheid ffordt toch ook nu nog graag wat omkleed Dat hebben we weer eens Ininnen bemerken uit de stortvloed van commentaar welke na de jloskouse conferentie op onze hoof den neerdaalde Voor een conferen üe zo arm aan resultaten waren ije reacties uitermate mild gesteld Er zfln echter ook minder gunsti m symptomen Eén daarvan is de Seiglng van de grote vier om de concessies — want deze zullen wil ir een bevredigende regeling tot jtand komen tenslotte toon ge bracht moeten worden — in de eerste plaats van de wederpartg te verwachten Dit betekent dat men er wel heel erg van overtuigd jchtlnt te zHn het gelgk aan zijn i|de te hebben Dat kweekt nim mer een goede basis voor onder litndellngen want in wezen gaat liet hier eerder om biliyidieldseisen Jan om principiële - of rechtsnor nen Zulks wordt nog veel te weinig beseft maar gelukkig z^jn er aan i^zingen dat men b.v ook in de Ver Staten waar de laatste weken een soort klopjacht tegen de extre misten van links was ontbrand toch wel inziet op zo'n manier ge makkelijk van kwaad tot erger te vervallen Wallace is bfl zijn terug keer in het vaderland niet tot ver Mitwoording geroepen of bfl znn kraag gevat zoals sommige poli tieke heethoofden al verlangden Zou z\jn aanhang onder het Ame rikaanse publiek toch groter ztjn dan de aanvankelflke peilingen ons wilden doen geloven Het is de grote verdienste van een man als Wallace dat hfl als overtuigd liberaal dus tegenstan der van het totalitaire commu nistische stelsel niettemin een tertstochteltjk pleidooi houdt voor een practisch vergelijk met de Sov - Jet Ünie waarvoor ht de voor I waarden aanwe^g acht Zo men dit al een vorm van idea lisme wil noemen dan is het toch een practisch idealisme waarvan liet wel en wee van de gehele mensheid afhankelijk is Het alter natief van een vergelgk tussen la ten we voor het gemak maar zeg gen de Amerikaanse en de Russi iche invloedssfeer is de atoom oorlog Die consequentie durft nie mand te aanvaarden en zeker niet terwille van een verschil van In lclit louter op het gebied der ideo logie Een oorlog wordt pas onver nijdelfk indien een bepaalde natie met geweld haar wil aan de andere wenst op te leggen Dat blijft het I beslissende criterium Onvruchtbaar debat Er is misschien nog nimmer zo met het begrip democratie in deze tfld Dat is kennelijk nog een erfenis van de Hitler perlode Een algemene definitie welke voor alle landen aanvaard baar en toepasselijk is kan onmo | el|]k worden gegeven Het Is niet « Itgesloten dat m een verre toe tomst zulk een stelregel wel zal ijn te formuleren maar wie het Wen ten dage probeert grijpt te noog En te forceren valt in dit « pacht niets Het zou trouwens tal droevig gesteld zïjn wanneer Je wereld met voldoende ruimte bood voor het bestaan van ver « lende Ideologlën Daarom Iflkt ons het streven van Wallace van heel wat meer belang ta de pogingen van sommigen zi w landgenoten om een soort Kruistocht te begirmen voor de * are democratie en de ware vrfl bfid Laat men voorlopig tevreden ^ n wanneer men zelf meent het [ Maal gevonden te hebben waarbij « et overigens aanbeveling verdient ™ t te snel voldaan te zijn Het is Jifflers hier vaak zo dat men wel f splinter in het oog van de an ».« ziet maar niet de balk in het " sen oog Tot deze conclusie kwamen we ">«¦ b(j het lezen van de uitslag van " o door een Frans instituut voor JPhie onderzoek gehouden Interna " onale enquête over de vraag wat JMer democratie moet worden ' etstaan wg zijn nimmer btjzon lete voorstanders geweest van die »» 8sale meningstesten maar dit « m toont aan dat het niet ™.* ts een tamelijk zinloze bezig J'W is maar soms ook nog een swaarlijke Gevraagd werd o.m ''» lijst samen te stellen van de Jiocratische landen en wat Is het '* ltaat Dat 88 procent der on " ffvraagde Amerikanen aUeen hun " sa land als een echte democra S ^ beschouwen 45 procent wilde yiand als zodanig erkennen »» ar Nederiand kon wat zijn de « otratische geaardheid betreft « * ts in de ogen van 28 % der '^ kee's genade vinden 2 ° be^en valt de 5 % ™ or de Sovjet-Unie eigenigk nog « Wö vragen ons echter in ffit af of dergelijke dwaze Uef j™fier(jen vooral in een land als enka v?aar men in vele opzich S log zo onwetend is over het m zich buiten het Westelijk ïï'fond afspeelt niet speciaal ge C ' zijn om de openbare mee Rte vergifUgen met veel wan l'snp en vooroordeel Wij Neder tSl " kunnen ons overigens j°«ea met de wetenschap dat t,.,i ""^ nKaanse vorm van demo l5"„,vele trekjes vertoont welke una vr^e land niet zouden pas - sen Denken we b.v alleen maar aan de eigenaardige gewoonte dat de democratische resp de republi keinse gezagsdragers hun eigen ambtenarencorps plegen te sau veren Het komt ons voor dat de we reld er slechts wel btj zou varen indien men hangende de dringen de oplossing der na-oorlogse pro blemen een soort internationale godsvrede betreffende de ideologi sche tegenstellingen zou sluiten De huidige taak In de komende maanden zal ' al les in het werk moeten worden ge steld om de slag om de wereld vrede te winnen Put men zich uit in onvruchtbare debatten dan loopt het in November te Londen zeker weer mis Wij achten het een gelukkige omstandigheid dat Marshall blijkens Zflri uitvoerige nabeschouwing over de Moskouse conferentie de tydsfaotor zo scherp naar voren heeft gebracht Het herstel van Europa aldus Marshall is veel langzamer ge weest dan verwacht werd Ontbin dende krachten begirmen aan het licht te treden en de patiënt gaat achteruit terwijl de dokters deli bereren De Amerikaanse minister gelooft daarom ook niet dat een regeling kan wachten op „ een compromis door middel van uit putting " „ Elke dag rflzen er nieu we vraagstukkeu en dus moet elke actie welke de mogelflkheid biedt deze problemen het hoofd te bie den zonder uitstel ondernomen worden " Marshall zelf kan in dit opzicht baanbrekend werk doen De beraadslagingen te Moskou Een portret van de Gaulle van onze correspondent PARIJS Mei — Aan de voor avond van de rentree der Franse Parlementsleden die thans met va cantie zijn en in afwezigheid van de President der Republiek die op tournee is in het overzeese gebied » worden de politieke stellingen door de diverse partijen thans ingeno men „ De posities ingenomen " het feit dat men zich veelvuldig en haast onbewust van dit soort aan de militaire terminologie ontleen de uitdrukkingen bedient is symp tomatisch voor de atmosfeer van het huidige Franse politieke leven een atmosfeer die geladen is met fanatieke strijdlust en — waarom zou men het verhelen — met par tijdige haat De R.P.F Rassemble ment Peuple Francais dat is in we zen de GauUe — staat in het cen trum der belanfesteUing Wat is de R.P.F wat is haar doel hoe wil ze dat verwezenlijken hoe groot is ze en hoe rijk Allemaal vragen waarop men voor een deel het ant woord nog wacht een antwoord dat waarschijnlijk alleen de toe komst voUedig zal geven Intussen is er dus ruimte voor vermoedens voor interpretaties en vooral ook insinuaties Zo stelde men in zekere kranten dezer dagen het miUioenste R.P.F.-lid reeds in uitzicht Het lykt nogal fantastisch En de Parijse R.P.F bureaux waar ik er enkele R.P.F bureaux waarvan ik er en kele bezocht gaven nog niet de In druk van een onstuitbare activiteit AUes geleek er nog wat geïmprovi seerd Haast schijnt achter de orga nisatie althans niet te zitten Men deelde mij er niettemin mede dat er in het land al een kleine hon derd secretarissen waren aange steld Waimeer de verschillende plaatse lijke afdelingen zullen zijn geconsti tueerd zal er een landelijk bestuur worden gekozen Voorlopig wordt de algemene activiteit geleid door Generaal de GauUe die volgens zijn eerste proclamatie „ de directie op zich heeft genomen " bijgestaan door een secretaris-generaal zijn vroegere minister van informatie Soustelle de schrijver André Mal raux en zijn vroegere kabinetschef de door caricaturisten graag en gre tig bespotte PaleWski De R.P.F verkeert dus nog in statu nascendi maar reeds in déze fase beheerst ze de politiek van de dag De partijen gevoelen zich door haar zichbaar bedreigd dermate bedreigd dat ze hun eerste consig ne om de GauUe en zijn nieuwe or ganisatie dood te zwijgen al heel spoedig hebben opgegeven Na de communisten hebben nu ook de so cialisten een oproep uitgegeven aan alle republikeinen zich nauwer aan een te sluiten Een der essentiële doelstellingen van de R.P.F — het Franse volk tot groter eensgezind heid te brengen — schijnt zich dus reeds te realiseren Zij ' t dan niet ónder haar maar tégen haar De R.P.F heeft een ironicus gezegd is het enige cement dat de regerings coalitie vandaag nog samenhoudt Men mag zich niettemin afvragen of die substantie voldoende be trouwbaar zal blijken om dat wan kele bolwerk overeind te houden Het is een eenheid onder panische druk die niet gebaseerd Is op een bewuste overtuiging Drukke ontvangst De GauUe die het ijzer weet te te smeden als het warm is heeft dezer dagen de Franse en buiten landse journalisten om zich heen verzameld ten einde hun vragen te beantwoorden Met ons vele hon derden stonden we tegen elkander gedrukt als in een métro-compar timent op een spitsuur Door een spiegel aan de wand van de zaal waar de generaal zat te spreken kon ik hem vanuit een ander ver trek waarnemenn iy zat aan een zwaar-vergulde Louis XV tafel ach ter een aantal microfoons Zjn hebben althans dit voordeel gehad dat de wederztjdse standpunten tot in de finesses bekend zUn In de diplomatieke vaktaal heet dit dat de partijen begrip hebben ge toond " voor elkanders vii^e Meer populair en In dit geval ook wel juister gezegd vril het zeggen dat de betrokkenen precies weten wat ze aan elkaar hebben Op zo'n si tuatie volgt echter öf een compro mis óf een conflict Een sprekend voorbeeld hiervan vormen de be sprekingen welke in het najaar van 1940 tussen de Duitsers en de Russen werden gevoerd Toen werd ook gewag gemaakt van een „ ver duideltjking " der wederz^dse stand punten Maar het staat wel vast dat Hitler op datzelfde moment reeds besloten had tot wapenge weld over te gaan De aanval volg de een half jaar later We mogen nu gelukkig aaime men met vredelievende mogend heden te doen te hebben Dit ont slaat hen echter niet van de taak hun kwesties afdoende te regelen omdat anders inderdaad de door Marshall bedoelde ontbindende krachten voortwoekeren en aldus toch het conflict zou losbarsten dat niemand wenst en iedereen vreest Waar we dus In de naaste toe komst heil van kunnen verwachten dat is niet van doelloze discussies en ontboezemingen over de ver schillende opvattingen omtrent de mocratie en vrijheid hoe belangrijk deze begrippen Op zichzelf ook mo gen ztin maar van constructieve plannen welke in staat zQn een brug te slaan tussen Oost en West De bekwame Amerikaanse publi cist Walter LIppman komt de eer toe reeds een poging in die rich ting te hebben gedaan Wat htj voorstelde schept zeker een basis voor een compromis Zfln plan be rust op het principe van „ geven en nemen het enige dat ook in de internationale samenleving der vol keren past slanke vingers trommelden wan neer een journaUst een wat Imper tinente vraag dorst te steUen soms ongeduldig op het tafelblad Hij was In donkerblauw costuum ge kleed Zijn merkwaardig gezicht — forse neus grote oren en wat scheef geplaatste wenkbrauwen die de opstaande zijden vormen van een gelijkbenige driehoek waarvan de preutse mond de onvoltooide ba sis Is — was door de zon gebruind en straalde wilskracht uit en intel ligentie De GauUs is een uiterst behendig debater Zijn kracht als spreker ligt ontgewijfeld eer in de polemiek dan in de voor een duizendkoppige me nigte uitgesproken propaganda rede Hij heeft niets van een dema goog en houdt er niet van — zoals hij enige inalen opmerkte — „ met woorden te spelen " Hij is een voor treffelijk stylist met een uitgespro ken Fransen zin voor heldere car tesiaanse formuleringeii Zijn stem Is sonoor maar schiet soms plotse - [ jITMAAL leg ik werk van de '•^ jongere en oudere vrouwe 1 y k e generatie naast elkaar Hoe zeer ik ook het oudere geslacht een plaats onder de litteraire zon gun is het my toch op den duur het aangenaamst indien ik mag vaststellen dat het naar de twee de ry verdrongen wordt door het nieuwe Want in de letterkunde moet het gaan als in het leven ook daar behoren de geslachten elkander volgens de stokoude beeldspraak voort te stoten als boombladeren over de grond Ik betreur het dus het werk van mej Josepha Mendels • volstrekt niet te kunnen pryzen Het heeft my tot het eind toe geïrriteerd Dat ik het toch onverplicht uit las bewyst met dat al dat het niet geheel waardeloos is In Ralien is het tweede ik varf het kind later jonge meisje Rollen uitgebeeld het ik waarvan wy niet precies gewaar worden of het een gids ten goede of ten kwade is en waarvan wy overigens niet deze dubbelzinnigheid welke aanvaard baar voorkomt maar de zwakheid van uitbeelding als een fout aan de schryfster moeten aanrekenen Het kind Rolien enigszins uit de school van Mary Dorma gesproten vertoont meermalen levende en sprekende trekken De auteur heeft echter in haar product een kruidery gemengd die wy om de andere hap proeven en die de schotel als geheel bederft Zy wil iets extreems aan haar boek ge ven maar komt niet verder dan gezochtheid Haar werk wemelt van uitdrukkingen diep noch geestig onbegrypelijk zonder ge heimzinnigheid die niet anders zyn dan maniërismen Dit maakt al in de aanvang het onderhoofd stukje over de zusjes vrywel on leesbaar Ik geef U een voorbeeld op blz 112 Wanneer men weet dat de stortbak van een toiletin richting by het kind Rolien her inneringen heeft gewekt aan Schaffhausen wat wy stellig kunnen aanvaarden begrijpen wy toch niets van de volgende In de maand Mei 1H7 ml in Hollon *- Michigan het feit worden herdacht dat 100 jaar geleden deze stad gesticht werd en een centrum werd van SoïlandA leven in de U.S.A - Ieder jaar stün er in deee maand grote tulpenfeesten welke een tVViech Hol - ling en tamelijk ongemotiveerd uit als riep hij een commando wat aan de monotoniteit van zijn geluid die persoonlijke accenten verleent wel ke de Fransen zich zo goed van zijn Londense radio toespraken herin neren „ Regeren zei de generaal Is kie zen uit een onnoemelijk aantal in convenienten " „ Maar ik " voegde hij eraan toe heb tenminste geko zen " De toespeling was duidelijk gericht op Ramadier die regeert bij de gratie van het compromis tus sen diametraal tegengestelde stro mingen De critiek die door de ge neraal tot uitdrukking werd ge bracht was uiterst redelijk Niette min bleven er vele punten duister de wijze b.v waarop hij zijn R.P.F tot ' n practische machtsfactor In het politieke bestel dacht te maken Voorlopig stelde hij zich voor de reserve aan nationale goodwill te vergroten Ook hier past een groot vraagteken wanneer men tenniinste naar de eerste resultaten ziet „ Wy zijn de ongelukkige kinderen van een verschrikkelijke tijd " besloot de GauUe Het klonk pessimistisch bijna wanhopig Men kreeg alles tezamen genomen sterk de Indruk dat deze hautaine militair slecht meer past in het kader van een moderne democratische staat waar de in partijen uitgedru.kte volkswil nu eenmaal hoger wordt gewaar deerd dan het élan van een onaf hankelijke individualiteit 1 Deze brief werd door onz * cotTaK pondent uiteraard geschreven voor d © huidige Franse regeringscrisis P C HOOFT - HERDENKING Op 21 Mei 1947 zal het 300 jaar geleden zijn dat een der groote fi guren uit onze gouden eeuw Pleter CorneUszoon Hooft overleed Ter herdenking van dit feit zullen In de tweede helft van Mei overal In het land herdenklngsbjyeenkomsten wor den georganiseerd waartoe een groot aantal autoriteiten ztJn mede werking heeft toegezegd Tevens zal vanwege het „ Amsterdamsche comité voor de herdenking van P C Hooft " en onder augpioiën van het „ Nationale P C Hooft-comlté " een beschrjvlng van Hooft's leven en werk verschijnen met een bloem lezing uit zijn oeuvre De tekst van deze Kroniek Is geschreven door mevrouw dr A H M Romein-Ver schoor het illustratieve gedeelte werd verzorgd door dr H van der Byil secretaris van het Vondel museum en de typografische ver zorging is In handen van J van Krimpen zin „ Schaffhausen heeft zichzelf overklaterd en is met Roliens juichend hoera in een zwanen zang ten hemel gestegen " Ook in het verband van het gebeuren ge -' nomen bUjft het duister En zo is het overal Gezochtheid die tot wartaal leidt in plaats van de beoogde puntigheid en snedig heid Daarby behoort de schryf ster tot degenen die op het ge bied van het liefdeleven heel wat „ durven " maar zy doet dat weer op haar troebele manier en geeft daardoor aan haar boek iets kle verigs mee Dat zy ondanks dit alles schrij versbloed heeft bewyst b.v in het leven van Rolien als volwassene de Paryse episode met Charles L die verrast door het slot ê * gaf Anatole France ons reeds iets der geiyks in „ Les dieux ont soif ' Het vreemdst van alles vind ik de uitbundige lof pry zing van Greshoff op de omslag die deze onbeholpen proeve van diepte psychologie voor echt en natuur lyk versiyt Hy doet daarmede Josepha Mendels geen dienst maar hy doet wel meer vreemde dingen Hoe gaarne ik ook waar dering toon voor werk van een jongere — de schrijfster heeft het hare moedwillig bedorven Zy be zit in ruime mate fantasie edoch een schimmet je aan zelf critiek Hiernaast steekt het werk van de oudere Mevrouw van Haer solte ** gunstig af maar ook op zichzelf beschouwd hebben we in haar bundeltje novellen en schet sen veel te waarderen Zy publi ceert reeds sinds lang doch haar oeuvre is van geringe omvang Tegenover het jong-lawaaierige van mej Mandels staat hier een rype ingetogenheid tegenover het gewild-geestige de echte geest Reeds de eerste zeer korte novel le waarnaar de bimdel heet is een verrassing de Russische vluchtelinge van hoge stand So phia in huis by de gebrekkige oude juffrouw in het kleine stad ie wier dienstbode in schoon maaktyd de slagzin verkondigt schoon of kapot Tegenover deze beiden de bekoorHjke zwaar zieke en Oosters primitief gebleven De mensen vol van een innerlijke fierheid Cairo April 1947 A LVORENS mij met de lezer ' * te willen verdiepen in het an tieke Egypte zou ik hem eerst kennis willen laten maken met het huidige landschap en zijn be woners Want kunst is nooit ten volle begrijpelijk zonder dat men de bodem kent waarop zij ont stond en de hemel waartegen zij verrees Laten wy daarom op deze eerste tocht de Nyidelta ingaan Ik herinner my nog een beeld van de God van de Nyl in het Vaticaanse Museum te Rome het welk voor zover ik weet niet voornameiyk door zyn schoonheid uitmuntte maar door zyn monu mentaliteit en door de overdadig heid waarmee meer dan een do zyn kinderfiguurtjes de riviergod omhelsden en omkransten als druiventrossen Of deze groep nu de Nyi symboliseerde in al zijn vertakkingen of dat zy zyn vruchtbaarheid en zyn talloze schoonheden wilde aanduiden is my niet bekend maar op mijn tocht door de Nyidelta moest ik herhaaldeiyk denken aan die over dadige beeldgroep Want de Nyi delta is een der schoonste horens van overvloed welke de fantasie zich zou kunnen voorstellen en ik zal er daarom enige kwistige en zorgeloze vruchten uit laten weg rollen in de schoot van de lezer Russin die na de kleinsteedse wezentjes te hebben betoverd en onszelf daarby het slot verschaft dat wy menen te voorzien en toch niet geheel bUjken te hebben geraden De schryfster hoewel in afzon dering haar tyd doorbrengend kent de wereld in haar veelzydig heid en stelt ons niet slechts het leven in de provinciestad maar ook dat van de adel ten plattelan de en dat van een onbehouwen boerenstand in het Oosten des lands met veel verve voor ogen De grootste novelle „ De Stem men " toont geen krachtige lyn maar het detailwerk is verzorgd en men treft er veel boeiende be schryvingen van zeden gewoon ten en byfeloof De styl is voor naam en herinnert enigszins — voor zover men dit woord mag bezigen by deze eigenheid — aan die van Top Naeff doch onder scheidt zich onmiddeliyk door minder weelde meerder sterkte en moderner d.i directer wen ding Levendig en kleurig vooral door de schryfster genoten met het oog laat deze bundel de in druk achter van een prentenboek vol felle tinten en felle actie Ik noem met name de schets van de landeiyke herberg „ De Spinne poppe " die mevrouw van Haer solte voorzag van een spookachti ge beklemming daarmede inlos send wat deze prachtige titel be loofde Ik zou wensen dat zy w?it kari ger gebruik maakte van rhythme in haar proza IMt hoort naar zyn wezen thuis in de dichtkunst en in het prozagedicht Een enkele maal kan het ook de waarde van zuiver proza verhogen doch uiter ste voorzichtigheid Ujkt my hier geboden Voorts werkt het over springen van onvoltooid op vol tooid * verleden tyd meermalen storend Afgescheiden van deze bezwaren is Sophia in de Koe straat een werkje van waarde dat allerminst verdient te worden meegesleurd met de stroom van het middelmatige of nog lagere naar de afgrond van het vergeten F BORDEWIJK * Josepha Mendels Rolien en Ralien Amsterdam Em Querido's UitgeVéry N.V 1947 ** Ainoene van Haersolte Sophia in de Koestraat N.V Uit geversmy G A van Oorschot Amsterdam 1946 Eigenares van de „ diamant van Hope " overleden Mevrouw Evalyn Walslj McLean de eigenares van den beroemden saffierblauwen diamant van Hope Is op 60-jarigen leeftfld aan long ontsteking gestorven De diamant van Hope die 44 ka raat weegt heeft ' n lange geschie denis als ongelukssteen Hg zou 300 jaar geleden uit een tempel in Burma gestolen zijn waar htJ het oog van een afgodsbeeld was Een Fransche luwelier verkocht hem aan Liodewflk XIV van Frank ryk en stierf kort daarop als een geruïneerd mim Vervolgens zou Lodewtjk XVI hem aan zijn koningin Marie An toinette hebben gegeven die onder de guUlotlne stierf De diamant dook later op In Amsterdam waar hfl door de fa milie Hope werd gekocht en zoo onder den naam „ diamant van Hope " bekend werd De diamant wisselde herhaaldelijk van eige naar Een bezitter werd krankzin nig en pleegde zelfmoord en een of om by het beeld te blijven dat zich in het Vaticaanse Museum bevindt ik zal trachten enige uit het dozyn dartele kinderen die de riviergod omhelzen van hem weg te lokken en deze in hun simpele gratie aan de lezer voor stellen Nijlhanlien Daar zyn dan eerst de zellbotep grote lage barken die met een gigantisch zeil over een der Nyi armen of zy-kanalen hun weg door het landschap zoeken Het zeil is buiten iedere verhouding groot het steekt wit en blinkend af tegen het gele water en het doet denken aan de vleugelslag van een zwaluw Een groep van deze hoog uitgeschoten zeilboten die elkaar in een kanaal achter volgen biedt een zeldzaam feërie ke aanblik Zy geven zulk een optische suggestie van lichtheid en onstoffeiykheid alsof zy met geesten bemand zyn en naar wil - Door BERTUS AAPJES lekeur de blauwe hemelruimte zouden kunnen bevaren of hun weg onder de aarde zouden kun nen voortzetten in het ryk der doden Dat hun bemanning echter allerminst uit geesten bestaat be wyzen zy by windstilte wanneer een stoet van slepers hen voort trekt langs de wal barrevoets en aardkleurig van top tot teen als de aarde van de delta zelf Het land is laag-land en als de palmen niet al te zeer in het oog springend zyn en men zo goed is zyn oog een weinig toe te doen kan men zich verbeelden hier en daar tenminste in een nog onbe kend HoUands waterlandschap verzeild te zyn Er heerst een overmatige vruchtbaarheid Ko renveld ryt zich'aan blond ko renveld het graan staat veel lager dan by ons en de aar is kleiner maar hy kan zich dan ook twee tot drie keer herhalen per jaar Verder ziet men gerst - en haver velden bananen-aanplantingen vlakten met groenten en hele vlakten waarop geduldige land arbeiders een toekomstige oogst aan het voorbereiden zyn De mensen Ik zou echter deze keer iets meer over de mens wiUen zeggen De eerste indruk is dat zyn gang beheerst wordt door een grote in neriyke fierheid De mens gaat • hier van nature koninklyk zyn gang als een plant of een dier die geen kamerplant of huisdier ge worden is Een van de eerste ge voelens die men hier heeft is dan ook niet dat men zo spoedig mo gelyk het Arabisch moet leren _ wil men het volk verstaan maar ' dat men nog moet leren lopen Vrouwen en kinderen lopen over de weg als karyatyden aan het portiek van de tempel van Pallas Athene Zy dragen met het een dere gemak boordevolle water kruiken en hele schelven vers ge plukt gras of groen waaronder hun hoofd welhaast verdwynt maar hun gestalte met dezelfde statigheid zichtbaar bUjft Jonge kinderen dragen moeiteloos zwa re uit klei gebakken schalen met rechtopstgkende armen boven zich uit zo hoog als him gestalte maar reiken kan en met een ernst als moesten zy het dak van de hemel vasthouden Oosterse avondstond Over het algemeen hoort men beweren dat de dag in landen als Egypte uitgaat met de schielijk heid van een nachtkaars Een tocht Chineesche expositie te Amersfoort In de expositie-ruimten van d'Oude Lanteem " aan de Muurhui zen te Amersfoort wordt op 10 Mei een tentoonstelling geopend van oud Chineesche kunst Deze tentoonstel ling van 17de en 18de eeuwsche prentkunst schilderden en ceramiek uit de collectie Tikotin zal waar schijnlijk worden ingeleid met een lezing van den heer ir G Knuttel Jr Fransche actrice werd vermoord op den eersten avond dat zfl het kleinood droeg Na deel uitgemaakt te hebben van de kroonjuweelen van den Turkschen sultan Abdoel Hamid n die van den troon werd g Stoten werd de diamant van ope voor 60.000 pond sterling het eigendom van den Amerikaanschen milUonnair McLean doch ook zijn familie scheen de diamant ongeluk te brengen want enkele jaren later kwam mevrouw Walsh HcLean's zoon door een motorongeluk om het leven en haar dochter stierf aan een te groote dosis van een slaapmiddel Oudheidkundige vondst bij Brugge T^dens graafwerk op de plaats waar'zich vroeger de oude kerk van St Kruis-by-Brugge bevond heeft men een gemetseld graf ont dekt dat zich nog in zeer goeden staat bevindt Het is van binnen met wandschilderingen bedekt waaronder dat van een madonna met kind Men vermoedt dat het graf uit de vijftiende eeuw dag teekent door de Nyidelta echter opende myn ogen plotseling voor de by zondere schoonheid van de Oos terse avondstond welke naar schatting zeker een uur duurde en die gepaard ging met een einde loze schakering van avondsferen welke elk telkens hun eigen cli max vnsten te bereiken De zon daalde langzaam aan een wolken loze hemel en overgoot de delta met levendig goud De korenvel den begonnen te trillen alsof zij uit bladstaafjes van goud beston den de dorpjes werden ernstig en bleek maar met een glimlach van goud op hun leem en overal bouw de de zon haastige nesten van goud opdat de schemering er de vogels van de nieuwe nacht in kon uitbroeden De mensen gingen zwevend over de met goud en schaduwen geplaveide wegen en het groen van de eucalyptussen werd mysterieus en als op noten gezet door de vogels die er zich reeds voor de slaap in verzamelen Boerinnen die onder grote lasten vers geplukt groen huiswaarts keerden leken op stofgoud voort geblazen te worden licht als paar denbloemenpluizen Het groen op de akkers dat door de dag een grysgroene glans " had gehad licht te plotseling op onder de strelende afscheidsliefkozing En even later toen de avond reeds groen geworden was pas seerde ons door een dorpje een bruiloft op kamelen De voorste kameel torste een witte tent van gaas en daardoorheen waren als bleke schaduwen de contouren van de jonggehuwden zichtbaar maar niet te onderscheiden Op de kamelen er achter volgden de vrouwen in mandvormige stella ges byeengezeten snaterend als vogels Een optocht van mannen sloot in grote vroiykheid de stoet Mensen en dieren bewogen zich feestelyk nachtwaarts PAPRIKA Doesjigrad / ARA heet in ' t vervolg Titograd ^~ Bet zal nu niet lang meer duren of utrecht heet Doesjigrad Tenslotte &«- hooreA groote mannen te worden ver eeuwigd Het js alléén wat raar dat die groote mannen er zoo hun best voor doen ver eeuwigd te worden De huidige zonne koningen die een ' weinig anders ge aard zijn dan de groote LodewVk en meer met hamers en sikkels werken maar overigens in wezen en diepsten zin precies even ijdel aö » zoeken het in plaats van in Versailles in Rijks kanselarijen standbeelden voor hun eigen zellevers en grads maar het is één pot nat en ik als Doesji zwnde vind hef alleen maar raar dat zij dat zelf niet zien terwijl ieder ander dat wèl ziet Op z'n hoogst is hier en daar een plein of een straat naar Mozart Beet hoven Vincent van Gogh of Ooethe genoemd op z'n hoogst in een stad een rustig standbeeld voor Shakespeare Schiller of Victor Hugo maar nooit heele steden nooit bjj hun leven en nooit op hun eigen initiatief Dat is het verschil En dat maakt indruk op mij Daarom stel ik zelf niet voor o » Utrecht naar een zijner grootste burgers Doesjigrad te noemen Ik denk er niet aan ^ Opper alleen maar het idee Mis schien dat een vari onze gemeente raadsleden of dat één van de per manente initiatiefnemers Maar zèlft Nee I Daarvoor heb ik altijd te goed mijn geschiedenisles geleerd Trouwen » een fraai bronzen stand beeld op de Maliebaan of midden ophet Vreeburg Het is daar nogal kaal meestal U kunt kiezen tusschen te paard of in gekleede jas met puntjesboord In het eerste geval steigerend en met geheven vulpen in het tweede geval de êéne nobele hand in den ias gestoken de andere de eigen verzamelde werken omklemmend In beide gevallen het machtig en scherpziend oog gericht op de verre goede toekomst van Doesji grad Met een aardig bloemperk er om heen of een kleine waterpartij En een müs sief^gouden opschrift op het graniet Generalissimus Doesji — z ii n dankbare volk Het is maar een idee dat ik overigéna in alle bescheidenheid vóór mij houd Kameraad Tito wist er zelf óók niets van DOESJU 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 3 MeJ 1947 55e Jaargang No 3 UTRECHTSCH NIE Nog geen zekerheid over Sport - IIaN - Sport MORGEN BELQIE-NEDERLAND nieuwe credieten Hoe staan onze kansen in de strijd te Antwerpen Er zijn weer vele pessimisten den celiuioidband DE OPSTELLINQEN KRAAK Stormvogels MÖRING Enschede DRaGER WILKES ROOZEN RUVERS BERGMAN Ajax Xerxes Haarlem NAC Blauw Wit Scheidsrechter WILTSHIRE DECLEYN Mechelen VERCAMMEN PUTTAEBT Lyra Union St Gilloise DAENEN Tilleur Zal Hercules tegen Velox succes kunnen boeken HET AVONTUURLIJKE LEVEN ONZER WOORDEN De geschiedenis van „ paskwil " H ABENT sua fata UbelU Boeken bebben hun lotgevallen Met meer recht zou men kunnen zeg gen woorden hebben hun lotgeval len Geen avontuurlijker grilliger leven dan dat onzer woorden Er zijn vreemdjes bij zonderlinge zwerve lingen die trekken van land tot land indringers die zich nestelen in ons gemeenebest en die na een leven van honderdtallen jaren zich merk waardig aanpassen aan de geestelij ke atmospheer zoodat geen enkel trekje hun exotische afkomst ver raadt Wie zou ooit vermoeden dat een woord als „ hangmat " toch zoo door ^ n door Nederlands uit de Antillen komt En zoo is het niet alleen met dat ene woord neen er zijn er honderden die zich zo knus ingeburgerd hebben en zo door en door Hollands geworden ziJn dat niemand behalve de taalgeleerden dan een zweempje van vreemde al lure aan ze ontdekt De geschiedenis der woorden Is een allerinteressantste cultuurge schiedenis In dit praatje wilde ik u vertellen van zo'n rare avonturier Het gaat hier over het woord „ pas kwil " Velen onder u zullen voor de juiste beteekenis van het woord Van Dale of Koenen er op na moeten slaan En geen wonder want dit woordje heeft zich genesteld op vier hoog achter zooals bijv het woord umo Wie of wat was nu Pasquino Het was een beeld een verminkte tors opgediept uit het plaveisel van een achterstraatje der Ürbs aeterna In de tijden dat men zich voor Grieks Romeinse oudheden begon te in tereseren Pasquino werd uit het gore steegje ontgraven en netjes op zijn pootjes gezet De identificatie bleek moeilijk doch archeologen ' en Na het teleurstellende resultaat dat het voorlopig Nederlands elftal in Botterdam tegen Huddersfield Town heeft bereikt acht men de kansen van de Oranjeploeg die Zon dag te Antwerpen tegen België uit komt vrijwel kansloos Nu mag men niet uit het oog ver liezen dat het voorlopig bondselftal sterk gehavend was dat Wilkes en Kraak geblesseerd waren dat Rijvers in het buitenland vertoefde terwijl ook van Bim na een haU uur spe lens het veld moest verlaten wegens een opgelopen blessiure Men kan dus wel zeggen dat van een oefenwed strijd van het voorlopig Nederlands elftal weinig is terecht gekomen om dat de invallers stuk voor stuk min der waren dan Kraak Wilkes Rijvers en van Bun Ook de Willem II spe ler Engel die na rust Drager ver ving bleek een mislukking Zo lever de deze oefenwedstrijd eigenlijk zeer weinig tastbare resultaten op en het behorft dan ook geen verwondering te verwekken dat het elftal eigen lijk nagenoeg ongewijzigd werd sa mengesteld om de strijd tegen de Belgen aan te binden Zoals te ver wachten was werd de NEC-er La kenberg vervangen door de oude be proefde Drager die tegen Hudders field de kans kreeg zich weer in het oude milieu te plaatsen Het is merkwaardig dat men — door dit falen van het BondseUtal — de strijd in Antwerpen met zeer wei nig vertrouwen tegemoet ziet Ja ve len hebben zich reeds verzoend met een nederlaag omdat de Belgen nog nimmer zó gebrand op revanche zijn geweest dan nu Onherékenhaar Maair heeft men ooit peil kunnen trekken op deze ontmoetingen De België-Nederland wedstrijden zijn altijd onberekenbaar gebleken en juist wanneer men een dikke neder laag verwachtte kwam het Oranje elftal met een overwinning uit de bus En dit zou ook nu weer dit maal het geval kunnen zijn Want het spel dat de Belgen op de Twee de Paasdag in Amsterdam hebben laten zien was heus niet zo voor treffelijk Daarom moeten we ons bij vorobaat niet zo bang maken en ons laten „ opwarmen " door allerlei praatjes waardoor on » moreel ge schokt wordt Qeen intimidatie Nu is het waar dat men heel wat jaartjes moet teruggaan vóór men in de Wstorie van het Nederlandse voetbal een overwinning van oranje op Belgische bodem aantreft maar toch behoeft ons elftal zich daardoor niet te laten intimideren Het Belgi sche spelpeil is in de loop der ja ren niet zienderogen gestegen hoe wel onze Zuiderburen veel geest driftiger en feller spelen Dit „ har de " spel dat zij in Amsterdam toe pasten heeft echter niet tot succes geleid Vergeefs heeft de Bel/ische midvoor Decleyn getracht hierdoor het spel te forceren DrSger onee recMsbtiiten die morgen te Antwerpen zfjn Joyeuse rentree " in het Nederlands elftal viert Het zal ons echter benieuwen hoe ons stppperspil systeem zal fungeren dat nu voor de tweede maal wordt toegepast waarbij we maar zullen hopen dat Möring zijn itaak thang Tennisprogramma voor a.s Zondag Hoofdkl afd 1 Eindh LTC — AKC Leimonias—Hilv LTC afd 2 NMC — Spiegel DDV—Leimonias 2 Ie kl West afd 1 Park-Marlot — DDV 2 Shot—Bastion Bazelaar 2 afd 2 Thor—Festina Alta—NMC 2 Overgangski afd 1 Joy — Gooi land Shot—Bast Bazel 2 2e kl afd 7 Aemstelspelers—Re turn Oudenrijn — Hilverheide 3 afd 11 Dropshot — Gooiland 2 Joy 3 — Aemstelspelers 2 afd 12 Bilthoven Alta 2 DDV 5 — Festina 4 afd 13 Shot 2 — ' t Stort Dash 3 — Groen Wit 2 afd 14 Dropshot 2—Deuce Dio 2 — Siod 3 afd 15 Rhijnauwen 2 — Sobri 2 Twoo 3 — Toeg afd 16 Leus derpark—Gooiland 3 Tivonio-Shell 2 3e kl afd 12 Hilverheide 5 — Al ta 3 afd 13 Groen Wit 4 — Soest afd 15 Aemstelkant—Shot 3 TOZ — Dropshot 3 afd 16 Alta 4 — Rhijnau wen 3 afd 17 Oudenrijn 2—Dash 5 ' t Stort 2 — Bilthoven 2 afd 22 Woerden—ropshot 4 afd 23 PVW — LHTC 4e kl afd 19 Racket-KNSM 2 afd 20 Dropshot 5 — Chefana 6 afd 23 Soest 2 — Nwe Meer 7 Het Gooi 8 — Leusderpark 2 afd 24 ' t Stort 3 — Pinoké 3 afd 25 Iduna—SMN 3 Sportief—Nwe Meer 8 afd 26 Bilt hoven 3 — Return 8 afd 27 Zuilense TG—Leusderpark 3 Rhijnauwen 4 - T-Shot 4 afd 28 Dash 8~Bilthoven 4 HBMS 2 — Oudenrijn » 3 afd 29 Hogerheide—Sportief 2 Soest 3 — Ti vonio 2 afd 30 De Tippelaar—Tivo nio 3 Woerden 2 — Oudenrijn 4 afd 31 Dropshot 6 — Den Esch 2 afd 32 Oranje TC 4 — Dropshot 7 Racket 2 — Orpa 2 afd 33 Aalsmeer—Dropshot 8 Nwe Meer 9 — Iduna 2 even goed verstaat als in de tweede helft te Amsterdam Want het staat wel als een paal boven water dat wanneer Decleyn volkomen in be dwang wordt gehouden het grootste gevaar geweken zal zijn Het „ scha duwen " van een enkele speler heeft echter het bezwaar dat de nevenspe lers hierdoor juist kansen krügen om te doelpunten D'it was in den wedstrijd te Amsterdam ook het ge val Decleyn werd doorlopend ge dekt en Thirifait maakte een doel punt Wilkes en Roozen werden geen moment vrij gelaten en Bergman kreeg de kansen en maakte twee doelpunten Belgen vastbesloten ¥ BUN MW STBOEER Ajax TEIIRIFAIT Charleroi ANOUL Luik DEBUCK Eendracht PANNATE TiUeur Neen het staat wel vast dat de Belgen thans alles op alles zullen zetten om nu eindelijk — voor het eerst na de oorlog — weer eens een overwinning op Nederland te beha len Dat zij de strijd wat geruster tegemoet kunnen zien dan wij is het gevolg van de oefenwedstrijd tegen het Engelse militaire elftal die door de Belgen met 2 — O werd gewonnen en waarbij het Belgische spel wer kelijk veelbelovend was Heel pover steekt daartegenover de oefenwed strijd van de Nederlandse ploeg af of zou nu weer de juistheid van het UW moet van Overmaas winnen Het competitie programma der eerste klasse is in verband met de wedstrijd België — ^ Nederland waar voor verschillende clubs een of meer spelers moesten afstaan niet alleen zeer klein maar ook zeer onbelang rflk Alleen de enige wedstrijd Tn District I is in zoverre nog van im portantie omdat HDVS — door van RFC te winnen het microscopisch kleine kansje op de eretitel kan behouden Verliest HDVS dan is de Schiedamse club uitgeschakeld Dit ia zelfs bfl een gelijk spel reeds het geval tenzij Ajax uit de resterende 5 wedstrijden geen enkel punt meer zou behalen In district II de wed strijd HBS—DHC Beide clubs zou den baat hebben bfl een gelijk spel waardoor het gevaar voor de laatste plaats weer belangrijk zou vermin deren Onze tweede Tdassers In Utrecht vindt het plaatsel^ktreffen tussen Hercules en Veloxplaats in het stadion De blauwwit ten binken er de laatste weken watbeter in te komen en na de kleinesuccessen tegen BMT en CW,moest Heremes ook wel In staatworden geacht ook Velox een punt je te ontfutselen Maar met een overViünning zouden de blauwwltten nogmeer gebaat zfln Wie weet zorgtHercules toch nog voor een verras sing daar Velox eigenlek een wed strUd zonder belang speelt UWkrggt aan de Lage wrelde bezoekvan Overmaas We behoeven welniet te zeggen dat de geblokten hiermoeten vrumen om hun kans te be houden „ Ellnkwgk is de gast van DCV Nu de Zuilense ploeg door het meespe len van o.a Hol weer moreel is ge sterkt verwachten we een nieuwe overwinning van de blauwwitte Ellnkwijkers Derde en vierde Tdassers Nu de spanning omtrent de eer ste plaats in de Se klasse P is ge weken kon DEC wel eens verliezen van AW Patrla moet de competitie met een overwinning op CDN kun nen besluiten Portitudo en DWSV zien we de punten wellicht delen en ten slotte wordt in de belde ont moetingen BPC — EMM ' 16 en Do nar — ^ Zwal Vooruit practlsch be slist wie er onderaan komt Nor maal gesproken verliezen en BMM ' 15 en de Utrechtenaren waardoor de Hilversummers het kind van de rekening zouden zijn Aan de Thorbeckelaan spelen Holland en BVC hun laatste ont moeting tegen elkaar Een kleine zege voor de kampioenen wellicht een gelijk spel ligt hier het meest in de Ifln der verwachtingen Zeist zal wel de meerderheid van Baarn moeten ondervinden Verliest SDO uit van Swift en wint Victoria op eigen veld van Laren zeker niet onmogelnk dan zal hier een extra wedstrijd de beslissing voor de laat st ' plaats moeten brengen Ook de komende Zondag hebben de leidende ploegen in de 4e klasse J het weer niet al te moeilijk Kam pong gaat btt ' s-Graveland op be zoek APWC bij RKBVV en De Ze bra's bil LVV wedstrijden die de leidende ploegen de volle buit moe ten kunnen opleveren al zal Kam pong er goed aan doen te bedenken gezegde „ een slechte generale repe titie een goede opvoOTing " worden bewezen Twee wijzigingen In iet Belgische elftal zijn twee wijzigingen aangebracht Zo is spil Vermeulen die in Amsterdam een stopperspil-partij vertolkte vervan gen door Vercammen die een meer aanvallende partij speelt en dus meer een aandeel heeft in de aan valskracht van de voorhoede Dit is in zoverre verheugend dat hierdoor wellicht Roozen en Wilkes wat meer bewegingsvrijheid zullen krijgen en het is te hopen dat beiden hiervan zullen weten te profiteren Wanneer Wilkes nu maar van zijn blessure geheel genezen blijkt De tweede wijziging is de vervanging van Chaves door Anoul maar ook deze lijkt ons geen openbaring te zijn Bo vendien hebben de Belgen vastge houden aan him clubmoot Decleyn Coppens Lemberechts hoewel Cop pens toch geen grote speler is ter wijl de achterhoede bestaande uit Pannaye en Aernoudts niet onpas seerbaar is TTt DE VBOET Feijenoord COPPENS Mechelen LEMBERECHTS Mechelen AERNOUDTS Berchem Laten we hopen dat de beste ploeg hier de zegepalm zal mogen wegdragen Het Nederlands elftal krijgt het niet gemakkelijk In het stadion van Deurne dat staat vast maar indien de oranje-elf zich voor genomen hebben hun huid zo duvir mogelijk te verkopen wel dan is er zeker een redelijke hoop op een gunstig resultaat dat ploegen In ' t nauw en dat is ' s Graveland tot uitzonderlijke pres taties in staat zijn Quick A is op eigen terrein niet kansloos tegen SEC Utrecht dat in de 4e klasse K lang de leiding heeft gehad doch de laatste weken een inzinking schijnt door te maken moet b ^ Wouden berg op bezoek en eerlijk gezegd vrezen we dat na Zondag de rood zwarten geen rol meer zifllen spelen in de st^Jd om de leiding Dat zal dan wel een zaak worden tussen Woudenberg en Nöenrodes waarbij we aannemen dat de voetballers uil Breukelen in Utrecht van PVC win nen Ook St Boys schijnt uit vorm te ziJn in tegenstelling tot Amsvorde dat de laatste weken aardige resul taten boekte en dan ook niet kans loos is op eigen veld Saestum moet in staat zijn op eigen veld van Mau rik te winnen terwijl Bameveld zich wel sterker zal tonen dan Am Bots UI 4 L maakt Brederodes ook kennelijk een inzinking door en dat kon de ploeg Zondag iflt tegen GW wel eens noodlottig worden RUG kan dan haar positie weer verbete ren aannemende dat de Hoograven se ploeg van Voorwaarts wint waar door de positie van de ^ oen-zwar ten onderaan de ranglflat wel heel slecht zou worden al zal de mede gegadigde YPC wel verliezen uit van Vreeswijk Dat JSV het tegen En Avant zal bolwerken geloven we niet WY moet van MSV ' 19 kun nen winnen Bij Woerden Is de moed er schfln baar wat uit doch van RVC moet toch gewonnen kunnen worden UITSLAGEN BELGISCHE ERE-AFDELING Antwerp FC — St Niklaasohe SK 2—0 Eendracht Aalst — ^ Berchem SP 1—2 Lyra—Racing CB 2—4 La Forestoise — S O Anderlecht 1—4 White Star—F C Mechelen 3—4 F.C Brugge—Union St Gil loise 4—4 Ben Engelsche garage-eigenaar heeft in zijn vrijen ttJd samen met zUn zoon bovenstaand baby autotje gebouwd Het voertuigje heeft een motor van 5 paardekrachten welke benzine ver bruikt in een verhouding van 1 op 25 By moderne fabricatiemethoden zaï het wagentje naar de ontwerpers mee nen op ongeveer ƒ 2500 komen De ge stroomlijnde carosserle bestaat uit één stuk en kan geiyk te zien Is van ach teren worden opgelicht Wacu-k Ingmonden mededeeUngm GYIAMR No » ^ Voof Ob ApMM » gaeft O lot afséi ^ Anlteoortli finnen 3 Moondtenl '..« turn 4oo ^ Jp | AJ9 jÊ6pDas«r »£' sp joö "« ojg • 43aauaQ apno jaa » SMaNaSNtiH " — ds generaal-majoor der artillerie Ir JU Tans territoriaal bevelhebber Ne derland Is benoemd tot gouverneur der residentie n teuwó van FLORA toont U een film van d « oude stempel waarin heldenmoed kracht en recht het winnen van een gemeen geslepen en sadistisch uit geleefde machtswaanzin Spelend in de tijd dat Australia nog als vergaarbak van het Britse misdadlgersdom beschouwd werd ziet men in deze film de strijd van de kolonisten die tevergeefs pro testeren tegen de voortdurende aan voer van misdadigers Het meest hebben de eenvoudige kolonisten echter te lijden van de grootgrond bezitter First die met ware sadis » tische wellust zowel de slaven mls-dadigers als de kolonisten terrori seert voor het waandenkbeeld een ' eigen rijk te kunnen stichten Wanneer echter „ Captain Fury " de in ongenade gevallen bevrijder van Ierland als dwangarbeider op de bezitting van First te werk Wordt gesteld en daarvan weet te ontvluchten neemt hij de strijd te gen deze tiran op en vecht met nog enkele misdadigers die hij heeft weten te bevrijden voor recht en vrijheid Brian Aherne speelt deze rol van Captain Fury met zwier terwijl Victor Mac Laglen als „ Blackle " mede een hoofdrol vertolkt „ Land zonder Wet " is een film waar romantiek spanning en actie de boventoon voeren Dat hier het „ eind goed — al goed " een zo be langrijke rol speelt moet slechts als een prettige bijkomstigheid wor den aangemerkt VBBSIBUBO — De beroemde zanger Tlno Boasi de Fransman met het fluwelen stemgeluid speelt de hoofdrol in de Franse film „ Destins " Uiteraard is het hier uitsluitend te ' doen om de zang van Rossl en daar omheen is een film verhaal geweven dat allerminst kan bogen op enige originaliteit Er wordt verondersteld dat men uit sluitend voor de zang van Tino deze film komt zien en dat vormt dan ook het zwaartepunt In deze rol prent Rossl zingt verschillende lie deren waaronder een zeer bekende serenade van Pranz Schubert „ Leise flehen melne liieder " maar het eigenlijke filmverhaal heeft weinig om het lijf Een schurkachtige broer van den zanger Cartier bezorgft den be roemde vocalist heel wat verdriet en ellende vooral als men zijn enig zoontje heeft ontvoerd maar tenslotte komt alles nog op zijn Honkbal HonkbaJcompetltie begint 10 Mei Op 10 Mei neemt de honkbalcom petitie een aanvang De ploeg ^ an DOS is ingedeeld in de 2e klasse B met APGS ' t Gooi HC ' 38 P & S Quick 2 SheU en WGA 2 Waterpolo SLOT WATEBPOLO-TOUENOOI Zondag 4 Mei wordt tot slot van het door de Robben te Hilversum ge organiseerde waterpolotournool een wedstrijd gespeeld tusschen de da mes Robben I en de Rest van Neder land Laatstgenoemd zevental is door de P.C als volgt samengesteld Vis man Viering R'dam doel Th Snoeks A.D.Z achter W Soete kouw R.D.Z I Koster van Feg gelen Meeuwen en L SchuUer HZPC voor De meening der directie van de Nederlandse Bank Van onaen flnancleelen medewerker Het koersverloop op de Amsterdam se beurs sinds de publicatie van oe Nota van Minster Lieftinok moet he laas als een aanwijzing worden be schouwd dat zy de onrust over de fi nanciële positie van ons land niet heeft weggenomen De grote verdien ste van de Nota is dat zy geen pogin gen doet de ernst van de toestand te verbloemen en eeriyk toegeeft dat de aanvankeUjke raming van het Plan bureau wat betreft het tekort op de betalingsbalans over 1947 belangrflk Is overschreden Niet ƒ 1.4 milliard Im mers maar f2.2 milliard zal dat te kort groot zyn ook al meent de Mi nister dat dit bedrag door kapitaal mutaties tot ruim ƒ 600 millioen zal kunnen worden terugggebracht Maar ook zo Is dit reeds erg genoeg temeer omdat de Minister niet de mid delen aanwgst waarmede dit tekort kan worden overbrugd Dat we onze pootjes terecht ondanks het feit dat deze.broer de vrouw onder wier fatale invloed hij stond van het le ven heeft beroofd Tino Kossl speelt zelf deze dub belrol waarbij hij wordt terzHde gestaan door Mlla Parely en Ar mand Bernard PALACE'S fllmactualitelten ifro-gramma toont ook deze week weer de nodige afwisseling waarbij Poly goon ons een verscheidenheid van binnen - en buitenlandse gebeurtenis sen te zien geeft de viering van Prisessedag de bloelende bollen nieuws uit Oost en West de „ Cup final " in Engeland de „ witte " be grafenis van koning Christiaan X van Denemarken en de kroning van ziJn opvolger koning Frederik IX Dan is er het interessante M.P.E.A nieuws dat ons een kijkje geeft in de Ver Staten een geestige Ameri kaanse tekenfilm in kleuren getiteld „ Jail Break " en een musical met de veelzeggende titel „ Rythm Jambo ree " Variatie genoeg gelijk men zietl OITT — A Cronins roman „ De sleutels van het koninkrijk " ver schafte het gegeven voor de hier vertoonde film die tot stand is ge komen onder regie van John M Stahl Men kan er enkele uitste kende creaties in bewonderen Voor de bespreking van deze film zie men ons blad van Vrijdag j.l BKMBRANDT — Ook ia deze bioscoop een film die naar een be kend boek is gemaakt Deze week zal men „ Rebecca '' nog kunnen zien OLTMPIA-THEATBB „ Twee duizend Vrouwen " de naam van de film zou men aan kunnen vullen met „ en drie nmnnen " Want het zijn drie Engelse piloten wier toe stel Is neergeschoten boven Frank rijk die in een intemeringsgebouw voor Engelse vrouwen te Parijs te recht komen De aard van de En gelse vrouw^verloochent zich niet want ten koste van alles weten zij niet alleen de mannen te verbergen maar ook een ontvluchtingsplan in elkaar te zetten en uit te voeren Het is dus een soort oorlogsfilm doch geheel afwijkend van wat op dit gebied reeds werd gepresteerd en mede doordat er een leger van schonen in optreedt ook zeer aan trekkelijk „ In ben niet zoo maar een lehjke steen pot " zegt Pasquino van zichzelf op de prent met zyn beeltenis die in 1570 te Rome door de Nederlandse plaatdruk ker Nicolaes van Aelst in het licht werd gegeven commensaal Paskwil beteekent vol gens Koenen beleedigende spotternij in woord of beeld pamflet schot schrift bespottelijk of belachelijk iets Uit het Groot Nederlandsch Woordenboek teeken ik de volgende plaatsen aan dat alle fameuze libellen pas - quillen ende iniurieuze geschrif ten verboden zijn T?asqu Quaede oproerige pasquillen ende schimpige iniurieke schriften 1566 Ge hoort het iemand op straat zeg gen met die prachtige dativus eticus „ Mensch ' t is me een paskwil " Het woord heeft inderdaad iets geks iets koddigs en buitenissigs Het komt van verre en wel uit het Italiaans Er Is een hele geschiedenis aan ver bonden een interessant brokje cul tuur Het oorspronkelijke Italiaan sche woord is Pasquino pasquillo is hiervan weer een verkleinwoord Amerikanen zulle moeten realiseren wisten we maar hieruit wordt voor 1947 niet meer dan $ 100 millioen ver wacht en de nog steeds aanhoudenae koersdaling te New York maakt de in druk dat men ginds de fondsen liefst tot 20 laag mogeiyke prys van ons overneemt Het totaal bezit aan Ame rikanen bedraagt volgens de Minister niet meer dan $ 525 millioen en Qe verkoop hiervan zal gelqfdeiyk moeten gaan om nog lagere koersen te voor komen We zullen dus vooreerst op credlet moeten biyven leven waarby het wel iswaar een troost is dat Nederland vol gens de Minister f 5 mlUlard in het buitenland had geïnvesteerd maar ook hierop zyn in de oorlog ontegen zeggeiyk verliezen geleden en veel ver der komen we er voorlopig niet mee Nog steeds ontbreekt de zekerheid dat we Jn de V.S de nodige credieten zuiien verkrygen Wel zyn er onder handelingen gaande over een bedrag van f 25 millioen en is by de Wereld bank een bedrag van 8 525 millioen gevraagd maar toegestaan is er nog niets terwyi byv Noorwegen dezer dagen een lening van S 10 millioen heeft kunnen afsluiten Het is van belang er kennis van te nemen dat de leningsvoorwaarden tameiyk zwaar zyn De lening loopt slechts iO jaar en draagt 3J % rente terwyi ze even be neden pari wordt uitgegeven Wanneer bedacht wordt flat er in totaal by de Wereldbank reeds voor S 2.2 mllllard leningsaanvragen liggen uit acht lan de en dat d«(|obligatles op de particu liere beleggingsmarkt moeten worden geplaatst kan men over de credlet mogeiykheden van ons land vooreerst nog niet al te optimistisch zyn Het spreekt wel vanzelf dat men ook ginds met de credietwaardigheld van do debitrlce rekenipg houdt en het is daarom te betreuren dat niet meer haast wordt gemaakt met de reeds lang In uitzicht gestelde bezuinigings maatregelen waarvan de Nota van Minister Lleftlnck felteiyk had moe ten vergezeld gaan In dit opzicht staan we ten achter by ons buurland Belg IS waar Minister Eyskens niet alleen een overzicht gaf van de finanolëlen toestand des lands maar tevens een bezuiniging op ae staatsuitgaven aankondigde van 10 % trapsgewyze vermindering van het Bruce Woodcock heeft — dank zy de harde linkse stoten van zyn tegenstan der Joe Baksl — tegen wil en dank on dervonden dat de verpleegsters van het St James Hospital te Leeds be halve terzake kundig ook zeer char mant zyn Tydens het genezingsproces van zyn gebroken kaak heeft hy dat herhaaldeiyk kunnen constateren Maar er is een tyd van komen en een tyd van gaan en deze laatste Ie — na een verbiyf in een ziekenhuis — meesi al de aangenaamste en hoewel een Frans gezegde luidt „ Partir c'est mourir een peu " kan dit toch niet ge zegd worden van Bruce die glunder lachend en joviaal afscheid neemt van de lieftallige verpleegsters die zyn ver biyf in het ziekenhuis zoo aangenaam mogel ^ hebben trachten te maken Walco K kunsthistorici werden het te langen leste eens Het bleek het beeld van Menelaos voor te stellen die het lijk van de gesneuvelde Patroclos uit het strijdgewoel wegdraagt volgens een bekende episode uit Homerus ' Ilias En Pasquino dan zult ge vra gen hoe komen we aan deze bena ming Die Pasquino of eigenlijk Pasquillus we weten het niet heel zeker was een geleerde schoolmees ter dilettant poëet of wel een be faamd barbier of kleermaker die tegenover het beeld zijn nederige stulp had Rijmende schoolmeesters en praatgrage barbiers vervuUen een aardig rolletje in de literaire ge schiedenis Het zal wel eén school meester geweest zijn Deze berooide en bescheiden humanist had de ge woonte zijn geestesproducten aan de verminkte tors van ' t beeld te plak ken dat dus ^ werd gedegradeerd tot aanplakbord Zeer zeker was het in die ttjd niet makkelijk manuscrip ten in boekvorm te publiceren Veel manuscripten deden dan ook de ron de in zgn vliegende blaadjes cou rante novellen yandaar ons woord courant Het voorbeeld van onze vernuftige paedagoog vond navol ging en vele studenten plakten hun Latijnse kunstgev^rochten op of achter het beeld Het geval dijde uit tot een studentenoptocht op bepaal de feestdagen Ieder hechtte dan zfln gedicht aan de onverstoorbade „ Pasquino " We zijn in de t^d der Hoog Re naissance in de tijd der pausenge slachten als dat der Borgla's Alexan der VI der Medici Leo X in de ' tijd van uiterste depravatie van weelde giftbekers en wellust Geen wonder dat Pasquino Rome's alge meen aanplakbord andere gedichten gaat toonen Van min of meer on schuldige rijmelarij worden ze tot fel honende satyre van bijtende ge vatheid en woordspeling Het is vooral de curie het pauselijk hof dat het heel zwaar te verduren heeft Hadrianus VI te Rome Toen onze Nederlandse paus Ha drianus VI praeceptor van keizer Karel V een man die voortkwam uit de religieuze kringen der Moder ne Devotie de Broeders des Gemee nen Levens de pauselijke troon besteeg als opvolger van de pracht lievende Renaissance paus Leo X barstte het koor van huilende hon den los Pasquino vierde hoogtij en ontelbaar waren de lasterende rijme larijen welig van vuile lastertaal Madrianus toch wenste de Augias stal het pauselijke hof eens terdege aan een groote schoonmaak te on derwerpen De geest der Hoog Renaissance was deze ernstige geleerde geheel vreemd voor en tegenstanders der Vaticaanse machinaties verenig den zich tegen deze „ barbaar " de ze zoo weinig kunstzinnige man De felste en gemeenste was onge - aantal „ staatsbedienden " waardoor het voor 1947 geraamde tekort van fr « 9.2 milliard nagenoeg geheel zal verdwynen Of de werkeiykheld ook la België niet wat anders zal zijn dan de verwachting laten we in het mid den maar wanneer men ginds waar de financiële positie veel gunstiger la dan by ons tot drastische maatrege len overgaat hoe dringend noodzake lyk zyn ze dan hier nu Indlë ali slulerstuk onzer begroting is weggj vallen en ons vooreerst geld zaj kosten In het dezer dagen gepubllceert » Jaarverslag van de Nederlandse Bank merkt de directie op dat de beperkt held van de beschikbare middelen etn vertraging van het tempo der invea terlngen veroorzaakt en dwingt tot vermindering van de omvang van on ze consumptie En toch zyn le nieuwe investerln gen nodig om ons productie-apparaat weer op peil te brengen en het eco nomisch evenwicht in onze hulshou ding te herstellen We hebben reed » eerder doen op merken dat het aan ons bedryjsleven niet ligt Overal is toenemende actlvl telt by de „ captains of Industry " zo als thans weer biykt uit de in Ame rika verkregen contracten voor llcen tiebouw door de Nederlandse vlieg tuigenindustple en de oprichting van een nieuw chemisch bedrijf door Stork In Hengelo Ook de arbeidsproductl viteit neemt In ons land langzaam toe maar het is en biyft de Overheid die door haar defioittenpolitiek een tè groot deel van het nationaal Inkomen opslokt De directie van de Nederlandte Bank heeft ondanks het feit dat zij al worden genationaliseerd geiukkli nog de vrijmoedigheid er aan te twljfelej of wel door alle organen van de Over held voldoende beseft wordt dat lede re uitgave waartoe zU overgaan een vermeerdering van een deficit bet » kent en dat elke vermeerdering van deficit een voop het herstel van ons land noodzakelijke Investering onmo gelijk maakt of een nieuwe stap bete kent In de richting van Inflatie De weg naar herstel wordt hier dul deiyk gewezen en zolang er geen ze kerheid bestaat dat de regering wel bewust deze weg wil inslaan door s « uitwassen van het overheidsapparaat af te snyden en ook de gemeenten met haar verontrustende tekorten tot zuinigheid en nieuw verantwoordellik heidsbesef te dwingen zal men op j Amsterdamse beurs de koereen van aandelen zien etygen en by het zoe ken naar nieuwe credieten op begrll peiyke tegenstand bHIven stuiten Minister Neher heeft het dezer'da gen goed gezegd We moeten durven arm zijn " Kunijst Kamermuziek -^ avond Vrijdag had de Kon Ned Tooa kunstenaarsvereniging afd Utrecht een kamermuziekavond in het Ge bouw V K en W georganiseerd waaraan medewerkten de violist Theo Olof Johan-Patist piano en het Domstad strijkkwartet dat be staat uit Riele Queling Myra Spruit Henry Wesseling en Louis Werner Een bijzonder programma van ten dele mmder bekende werken had veler belangstelling getrokken Men kan bet zich niet op ieder concert veroorloven het programma aan trekkelyk te maken voor hen di « wat verder willen gaan dan het ge ijkte répertoire Voor het concert van gisteravond heeft men dat echter wel kunnen doen en wat elders soms afschrikt werkte hier juist andersom Niet dik wijls zagen we de zaal van K en W waar het geluid voortreffelijk tot zijn recht komt zo goed geviUd Drie werken zijn tot uitvoering ge bracht een sonate voor twee violen en piano uit 1914 van Darius Mil baud een jeugdwerk van de com ponist voorts het uit 1903 daterend * strijkkwartet van Ravel en een Con cert voor piano en viool met bege leiding van strijkkwartet van Ernest Chausson In dit laatste werk hoorden we wat het reproductieve betreft het nieeste muziek Chausson verbergt hierin allermnlst dat hij een leerling van César Franck is geweest Zijn werk is warm getint bloeiend door harmonische volljeid maar lijdt engiszins aan eentonigheid van colo riet Daardoor doet het op de duur niettegenstaande het natuurlijke en levende der melodiek wat krachte loos aan Vooral de piano-partij de meest virtuoze van het werk is veel eisend Johan Patlst had er evenwel geen moeite mee En niet alleen dat hij met het virtuoze wel raad wist doch hij bracht ook diepte en gloed in zijn vertolking en met zijn tou cher nuanceerde hij de kleuren in prachtige combinaties en tegenstel lingen Theo Olof kwam hem in dit op zicht niet geheel nabij We hebben deze violist wel eens bezielder horen spelen Weinig klankvermogen bezat het strijkkwartet hetgeen vooral hel overigens kennelijk zeer goed voor bereide kwartet van Ravel afbreuk deed Op de klank na en de vrijheid van het zich geven was alles wat het zijn moest maar waar het ' t meest op aankwam dat was er niet Men kwam niet los en de klank stee ^ niet boven een steriele droogheid uit Goede samenspelkwaliteiten d.w.z nauwkeurige afstemming en zorg vuldigheid waren er echter zeer zeker Het uit een vroeger jaar dan Mil bauds sonate daterend strijkkwartet van Ravel is heel wat „ vooruitstre vender " van klank en techniek dan het werk van eerstgenoemde Milhauds sonate staat tussen twee werelden en nog dicht bij de oudste van die twee Zij werd gunstig be licht door het spel van Riele Q ™' ling Myra Spruit en Johan Patis '' E B VIOOLAVONT » THOMAS MAGYAR Vrijdag 7 Mei geeft de Hongaar sche vlolist Thomas Mag^^a ' * i " concert in het gebouw v K e " "¦ Hans Schouwman zal aan den vleu gel begeleiden twijfeld de geniale Pietro Aretinjde intieme vriend van Titiaan,enorm pamflettist steeds bereid o»voor handen vol gouds de smerigs''sehandschrlften tegen Kuropa's ma™'tigen te lanceeren i vo * pas - „ Pasquino " kreeg een geze ' "„ Marforio beeld van een of ande " stroomgod Tusschen deze «"^ J „ vrienden " ontwikkelde zich ^ stekelige polemiek ook In de vg van aangehechte gedichten ^° Napoleon na de Italiaansche vei " tocht karrevrachten vol beeldon =^ schilderijen over de Alpen l.i«V „| ren vroeg het beeld Marforio bo " tutti ladri 1 francesi Waarop ^ quino den Volgenden dag pw ™ antwoordde Non tutti ma parte si " Niet allen maar een goed deel wel Thans -- quino in vergetelheid g^raaKi niemand hecht meer zijn rym '^' aan de verminkte tors fjx0 U.I De droc Flip en Flop waren broertjes en ze woonde huisje vlak bij het gro een dag zei hun moeder jullie hebt toch niets te voor mij eens een maa kammen je weet wel < gele paddestoeltjes waa dol op bent " Nu daar broertjes wel voor te v wapend met een mandje op stap „ Denk er om " r hen nog na „ geen and stoelen plukken hoor vergiftig zijn " Diep in het deimeboa op heuveltje af zwiervi Flopje Het had die nach en de oogst was groot 1 jes raakten al aardig \ riep Flip „ O Flop kor ken een reus van een zo iets moois heb je noj zien " Ja het was een exemplaar dat moest I ven Net iets uit een sp met rode stippen „ Ik i zei Flip vastbesloten „ I ieta heel bijzonders " „ aarzelde Flop „ moede Flip luisterde al niet mee aan de paddestoel hij rul te maar er gebeurde nle stond stevig in de gro help eens een handje " H bedacht zich niet langei handen grepen rond de toen Flip werd wakker hij waarvan Aan zijn voetei kabouter in een groen pal tend op hem neer keek lachte het ventje boosaai vliegen in één klap nee ia een meevaller " Flip vsreef zijn ogen u slaperig om zich heen hoofd torende een gjrc stoel net een zonneschei riep hil verbaasd „ wore Ktjk eens de bomen zijn Weer lachte de kabov tend „ Domoor " zei hij zijn niet gegroeid inaar heel klein geworden Da van als je brobeert mijn te trekken Ik heb julll dat is alles Jullie passer bouterland Kom maar binnen ik kan twee kne gebruiken " De broertjes keken el schrikt aan O wat had f ijt van hun onvoor lop de kleinste begoi huilen „ O Ik ben zo ban bouter keek hem minacl „ Eagen schuld plaagt h zei hij streng ^ „ Zie je c mijn hoofd Die heb Ik te danken Ha ha julli uit mijn bed gesmakt ' l benen wel kunnen breke Een buurpr Goeden morgen JuffroiU gaat ook al vroeg oEn dat met zo'n groteIets bijzonders aan de Zegt U dat wèl Jutfro't Is groot feest bij onWant ons Pluisje is geUit de klauwen van Nee maar buurtje „ wHoe kwam alles wel t zgod isisf 2 cis postzegel < w9 ^ Blue Bant Kexxketk Postbus % Rölterdaitt Ij^BLUE BAND ^ Groothandel in oude metalen H.H Fabrikanten en Aannemersl VRAAGT PRIJSOPGAAF van Uwe JMetalen Fa F PROZEE & ZONEN BTTCRESRKHOF 6 TEL 18656 8TROOSTEEO 13 TEL 19987 JüTPHAASSCHEWEO 140 TEL 20806 Siaa uüid it ^^ watUng „ NEDERLAND " WONINGRUILCENTRALE ' SPOORSTRAAT 11 - BIJ CS - TEL 21758 - UTRECHT = iJi Maat'Atelier Rie de Weetdt Ged Coupeuse J P Coenstraat 1 "^ - Utrecht PATRONEN NAAR MAAT maakt alle gewenste modellen klaar voor de pas zowel van nieuwe als oude stof UW ADRES VOOR BETER MAATWERK DAMES VOOR UW PERMANENT-WAVE met en en zonder stroom DE PERMANENT CENTRALE Amstördamscliestraatweg 803 Utreoht - Tel 19767 ROBBERS SCHOONMAAKBEDRIJF Telef 11553 - 14875 Dagelijks schoonhouden van gebouwen 4 > Zeg niet aan vrouw en kind van hen die vielen ¦ dat hoop doet leven Zonder die hoop te voeden met wat GIJ aan hoop kunt geven ' Heden worden zij herdacht die vielen voor ons aller Vrijheid de soldaten van land - lucht - en zeemacht èn de vele onder grondsche strijders.''Voor de nabestaanden van deze laatsten is het dat de „ Stichting 1940-'45 " Uw herinnering vraagt - Uw dankbaarheid en Uw daad Zij gaven iUes geeft U maandelijks iets STICHTING 1940-'45 6 55e Jaargang No 3 Bril nodig G HULST Opticien Amsterd Straatweg 190 ' oor een veranderde structuur van de de gehele wereld om vattende verkooporganisatie der bekende TEXACO PRODUCTEN is de merknaam in overeenstemming met de nieuwe vennootschapsnaam van de Nederlandse verkooporganisatie gewijzigd in CALTEX SPECIALE REPARATIE jAFOEEUNG Onderstaand het nieuwe handelsmerk EIZERMAN AGENTSCHAP HAMICTON BEACH LIJN MAR KT 8 TeL11628 MOT HOUTWORM Radicale verdelging met blanwzuurgas LORENTZLAASt 22 Utrecht Tel 18375 '^ N.V ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ DE NEDERLANDEN VAN 1845 Kantoor te Ttreoht - WitteTrouwensingel 1 vraagt voor spoedige indiensttreding ERVANEN TYPISTE dipl H.B.S of IMULO strekt tot aan beveling Goede sociale voorwaarden Brieven onder No Z-1261 Advert Bur ALTA Pausdam - Utrecht w/E klOMEKI MANDEt»4 * TE KOJQ "» y V vv/e:«.»JAPARKA Z.t/«<.ESt < Ongeschoolden alleen tot 40 Jaar Directe medische keuring mogelijk Deze advertentie verschijnt wekelijks DRUEEXXOJ HOONTE Wlllemstr 16-21 Utrecht FIJNNX/yqSSCiHERIJ ^ i FaD.v.VUET ' LrjSTElitRflflT 3 - UTRECHT HUI5 Elke vrouvir Mreet het ll[nlllllll« b^<&agen d«n wederopbouw van ons land te beipoedigen Wq z ^ gaarne berekl m ^ handel en n^verheid in overleg te tr«den ter vooff> ilening in « vil credtetbehoelle ' TBC **' HfDERLAHDSCKI CREDHTaAHK M.Y VOORHEEN HHII-UftNI)U:ilC LAIIDDOUWJA MIi I I V UTRECHT WITTE YR0UWENSIH6EL 95 GROTE DRUKKERU TE UTRECHT vraagt Ie Portier deze vertrouwensfunctie is zeer geschikt voor een gepensioneerd ambtenaar van Politie of Leger Gegadigden - bü voorkeur met woonplaats Utrecht - dienen de leeftijd van 45 jaar te hebben bereikt en gezond te zijn 2e Jongste bediende leeftijd 16 a 17 jaar minstens MULO dipl Kantoorervaring niet vereist wel werklust en schranderheid Bij gebleken bekwaamheid goede vooruitzichten 3e Loopfongen Leeftijd 16-20 jaar Vereisten Net voorko men nauwgezet Uniform wordt ter be schikking gesteld Ultv sollicitaties — zoo mogelijk voorzien van pasfoto — worden gaarne ingewacht onder No X-1259 Advert Bur ALTA Pausdam Utrecht WESTLANDSE HYPOTHEEK verstrekt GELDEN OP HYPOTHEEK tegen zeer blBiike voorwaarden MALIBSINGGL 8 - UTRE waardoor er onnst heerscht door heel het land En „ de kleine man " heeft zijn ta rieven verhoogd nu het risico zo groot is geworden Minstens 60 gul den in plaats van 10 vraagt hij thans voor het transport ovei - de grens en er is zeker een biljet van honderd gulden voor noodig om zijn medewerking te verkrijgen - bij het vervoer van vee over de groote ri vieren hetgeen soms zwemmende soms in bootjes geschiedt Met spanning ziet de douane In middels uit nasir de door de Mi nister in het Parlement aangekon digde maatregel van de wederim voering van het veeboekje in het ge bied binnen een afstand van 25 krri van de grenzen Alle vee zal worden geregistreerd en het veeboekje zal voor de douane een belangrijk hulp middel kunnen zijn bij de controle of de veesmokkelaars ergens een ba sis hebben ingericht van waar uit zij vee over » de grens kunnen bren gen De winsten Dat de vee-smokkel Intussen nog steeds een zeer grote omvang heeft is buiten kijf En dat is ook begrijpelijk gezien de enorme wins ten Want een Belg betaalt graag ƒ 2800 — voor een beste koe welke hier te lande zo om en nabfl 6 k 700 guldon kan opbrengen Waarbij men dan wel bedenken moet dat hij be taalt met guldens die hij in België heeft gekocht en die hem niet meer dan 7 a 800 francs per gulden heb ben gekost De officieele koers is 16 francs voor een gulden Alles zal er thans op Ingesteld moeten worden te voorkomen dat het vee naar het grensgebied wordt gesmoickeld Is het daar eenmaal dan stijgen de kansen van de smok kelaars in zeer beduidende mate in de eerste plaats omdat het niet mo gelijk is onze douane mannetje aan mannetje langs de grrens te poste ren en ten tweede omdat de huizen centra op en bij de grens een on overwinbare handicap vormen In dorpen als Mesch bij Eysden eh Budel waar 90 pCt van de bevol king leeft van de smokkelhandel kan geen douane 4n de buurt komen of heel het dorp is gewaarschuwd En in Baarle-Nassau weet zelfs de ambtenaar dikwijls niet of hij zich op Hollands dan wel op Belgisch grondgebied bevindt Tientallen boerderijen staan op ofbij de grenslijn en het is een kwestievan enkele minuten seconden soms,om het in de stallen verborgen veenaar de overzijde te brengen ZeUs de meest geperfectionneerde bewakingsdienst staat hier machte loos De remedie Volgens alle grensbe wakers die wil spraken is er maaréén zoo zware vrijheidsstraffen op leggen dat het geldelijke gewin nietmeer opweegt tegen het grote ge - vaar van te worden gegrepen Endat wel zoo snel mogelijk omdat on ze deviezenpositie de enorme ader latingen van de laatste tijd opduur onmogelijk zal kunnen ver dragen „ poor - Mmr ¦ « Miielsoirelfseji Programma voor Zondag HILVERSUM I 8.00 Nws Gr.pl 8.30 Voor de tuin 9.45 Ensemble Bar carole 9.15 Postzegels 9.30 Men vraagt 10.00 Mevr dr A Romein Verschoor 10.15 The Glasgow Or pheus Choir J 10.45 Poëzie 11.00 Sto kowsky 11.15 Triangel 12.00 HILVERSUM II 8.00 Nws 8.18 Hoogmis 9.30 Nws 9.45 Londens symphonie orkest 10.00 Kerkdienst 11.30 Orgelspel 12.15 Boekbespreking 12.30 Amusementsorkest 12.55 Zonne wnzer 1.00 Nws 1.16 Amusements orkest 1.4B Apologie 2.05 Stiohts Ka merorkest 2.45 Kampvuren langs de Evenaar 3.00 St Kamerorkest 3.30 Programma voor Maandag NATIONAAL PROGRAMMA HILVERSUM I EN II 7.00 Dag opening 7.02 Nws 7.1S 10.00 Geestelüke Achtergronden vanonze Vrijheid 10.45 Slotkoor vtnBeethoven 11.05 Orkestmuziek 11.50 G I Joe kam voorby 12.00 Fanfare 12.01 Ensemble Bacarole 12.30 Volks liederen 12.45 Nws 1.00 De minister president spreekt 1.15 Koorzang 1.30 Metropole orkest 2.00 Londen in oor logstijd 2.15 Omroep Kamerorkest 3.00 Straatreportage 3.30 Gedichten cyclus 3.45 Musette orkest 4.00 Re portage ballonwedstrija 4.10 Piano duo 4.20 Kareol sentet 4.45 Kinder koor 5.00 Vriiheld-Bliiheld 5.30 Mu ziekcorps Amst Politie 5.40 Ballon wedstrijd 5.44 Slafmuziekcorps 6.00 Nws 6.15 Stradiva sextet 6.45 PierrePalla 7.00 Roeping van Nederland te midden van de volken 7.15 PierrePalla 7.25 Ballonwedatrild 7.30 Ver duister en luister 8.00 Fanfare 8.01 Nws 8.05 Promenade orkest 8.35 Twe,e jear opbouw 9.20 7e symphonievan Beethoven 10.00 Pastoor N Apel doorn O.P 10.10 Het omroenkoor 10.25 Onze feestkrant 11.00 Nws 1 ] 15 Avondconcert 12.00 Wilhelmus ÜlüUi 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 3 Mei 1947 55e Jaargang No 3 TJ 181 Is de nieuwe uiterst werk zame ilof die ' hel inucten gevaar In de klem imoort door reedt de eltiel,.lorven en neten te verdelgen 1wii.l.emsIal moer.ojic 100 KM 75 OLLA ^ Let vooral op de woorden BEVAT TJ 181 op de verpakking Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten voor hooldbeliandellnq PITEX-vIoeiboar voor dieren PITOX-spuilvloeislol 10000 KM L.EMsrni\0 CURA9.AO M I ETT verder VA/EG OAN V\/lZ_i.E.M5T>VD(MOER.OT^E K K.E M MÈT'CuRA9AO,t?lRE:crk VERBIfviDlNG f Z1 VOOR.OE EERS ^ ORIE MINuTen \/ OOR ELKE VOL.GEMDE MtNUÜT ^ 7 HULP I/D HUISHOUDING gevr irf klein gezin van 9-12 of 9—2 Adres Boerhaave laan 16 In rustig gezin Wilh.parki 3 personen wordt nette liefetwat oudere DIENSTBODEgevraagd die in staat is in dstoekomst de leiding opziclitenemen Br ond nr 7345 bur v d blad Gevraagd net jong MEISJE ot WERKSTER voor de mor genuren van 9—12 uur Ruim salaris Mevr Kuiper—Riet veld Adelaarstr 15 Utreclit Gevraagd in Bilthoven ir Wein ' gezin DIENSTMEISJE v d of ö en n Hulp aanwezig Eem brandtlaan 59 B ilthoven Accountantskantoor hier ter stede vraagt ter opleiding voor directe indiensttredi:.g AANK BEDIENDE mnl Practöli diploma Boekhouoen strekt tot aanbeveling Prima handscliritt vereischt Aanvangssalaris f 30 per week Brieven ondtr No U 1256 Adv Bur Alta Paua dam STADION-WIELERBAAN-UTRECHT Directeur C NOORDELOOS - Telef 18276 MAANDAG 5 MEI - HALF ACHT Bevrijdings programma SPORT EN VARIéTé o.a JUCINE in de Stratosfeer op 35 m hoogte DE 4 KENTONS Luchtacrobaten DE RICARDO'S accordeonvirtuozen KEES MANDERS WIELERWEDSTRIJDEN achter grote motoren Bemkes - De Best - Klink - Reuter - Lambrichts SPBINTEBWEDSTRIJDEN met Kropman - v d Vijver - Bijster - Hijzelendoom - v d Gelder en tot slot FANTASTISCH VUURWERK 34F ~ Plaatsen bij de bekende voorverkoopadressen Gevraagd HULP IN DE HUIS HOUDING V d en n in klein gezit per 1 Juni Mevrouw V Voorst Vader Lessinglaan 34 Utrecht Persfotobureau ' t Sticht Steen weg 16 Utrecht vraagt voor direct LEERLING VERKOOP STERS diploma typpn voor keur ervaren laboranten en fotografen leerling fotografen alsmede ervaren personeel voor bediening Dürkopp en bromo graafmachines Alleen in de stad Utrecht woonachtige per sonen komen in aar-merlting Aanmelden dagelijks Gevraagd voor direct of later NET MEISJE of hulp in de huishouding Voor dag en nacht met buisl verkeer zelf st kunnende werken bil twee pers van mid'd leeftijd Brie ven met uitv inl en refer verl salaris onder'No P-125J Advert Bur Alta Pausdam BEVRIJDINGS NET DAGSieISJE gevraagd zelfstar.dig kunnende werken Hoog loon Jaspers Vinkenlaan 2A Bilthoven BAL THUISWERK gevraago Brei - haak stop - of ver.stehverk door net meisje Brieven onder no 7363 Bureau v d Blad MAANDAG 5 MEI TIVOLE TEN BATE VAN DE N L W L N Aanvang 8.30 uur — Einde 2 uur „ EEN DAVEREND DANSFEEST ' Gevraagd RIJWIELHER - STELLER Rijwielhuis „ Tor pedo " Nachtegaalstraat tel 21880 ommrmmm PSYCHOMETRISTE heeft eiken Dinsdag privé consult van 10 — 12è en 2—9 uur Ham burgerstr 21 Voorverkoop kaarten aan kassa TIVOLI ^ ƒ 2 — bel inbegr op 3 en 5 Mei van 10 tot 2 uur en indien voorradig des avonds aan de zaal WONINGRUIL Groot boven huis centrum te ruilen voor groot beneden of heel huis Omgeving Amst.straatweg of Kanaalstraat Br ond nr 7314 bur V d blad MAANDAG 5 MEI BUITENGEWOON BEVRIJDINQSBAL DANSMUZIEK AVRO DANSOBKEST THE SKYMASTERS DE GEHELE AVOND AANWEZIG 17 pers Beatrixhal Jaarbeursgebouw LET OP Ingang Vredenburg b.h Zweeds pavilj Aanvang 8 uur - Einde 2 uur - Zaal open 7 uur Entree ƒ 2 - bel inb Voorverk zie aanplakbilj Jongem N.H 26 ] zoekt VRIEND beslist Chr begin selen Ultv br No S-1254 Adv Bur ALTA Pausdam RUILING Aangeboden m ning rand der stad voor wo ning binnenstad Br ond nr 7317 bur v d blad TE RUIL Een woning eei mooi benedenhuis kamer slaapkamers keuken en gang met een groote achtcitmn voor een bovenhuis Br ond nr 7319 bur v d blad RUILEN Aan te bieden win kelpand in ruil voor heel hmS.liefst omgeving Kanaalsir Vleutenscheweg Br ond nr 7326 bur v d blad DONDERDAG 8 en VRIJDAG 9 MEI A.S Concertzaal Boschlust te Zeist - 8 uur nam JO VINGENT Liederen van MONK FURCELL BRAHMS CATH v RENNES e.a Kaartverkoop en plaatsbespreken 4 ƒ 2 — incl alle rechten vanaf Woensdag 7 Mei 10 uur v.m aan de zaal Telefoon 2026 MEUBELBEDRIJF MT HO ME " Oudegracht 153 tegen over FlorabioscoopV Telel 12520 Artistieke ontwerpen voor meubelen Uw adres voor reparaties en atoffeerwerk HORLOGE - en wekkerrepara ties binnen 8 dagen gerceJ P J M de Jong gedipl W logemaker Twtjnstraat 44 __ ADMINISTRATIES en-BE LASTINGZAKEN J C Bel singer Belastingcons HopaK ker 21 Telf 13145 __ Ter gelegenheid van de NAT FEESTDAG zijn de Banketbakkerijen MAANDAG OM 1 UUR GISLOTEM ONDER VAKGROEP BANKETBAKKERIJ Afd Utrecht Net persoon met Rijksbetr vraagt ƒ 800 TE LEEN Goe de zekerheid wensrht afl f m of kwart naar gelang c '' ond nr 7.S71 bur v d biad ^ STBMMINGSLIEDEBEN le ren zingen en begeleiden Jiei de juist voordracht onder bill cond Tevens zanger(es ge'i om een duet te vormen ¦ event ip te gaan treden » ond nf 7352 bur v d Ijlad In TENNISCLUB Maandag avond gevormd door nieo analysten worden enkele ne ren 25—30 j gevraagd B' ond nr 7348 bur v d - b ^ RITTEN PER AUTOCAR 5 Mei Nationale Feestdag BloemboUenvelden ƒ 5.50 De ritten naar de Bollenvelden gaan ook na 5 Mei nog dagelijks door Op Woensdag en Zaterdag bovendien middagtochten De velden zijn op z'n mooist wacht dus niet te lang met aanmelden 7 Mei en vervolgens dagelijks naar de Bloeiende Be tuwe Prijzen Middagtocht ƒ 3.50 dagtocht ƒ 5.50 10 Mei Bloeiende Betuwe en Voetbalwedstrijd Nederl Bondselftal-Engelse Amateurs in het Goffert Stadion te Nijmegen Zeer belangrijke interlandwedstrijd ƒ 6.00 plus ƒ 0.50 voor staanplaats waarvoor kaartjes direct worden meegegeven 13 en 16 Mei Tentoonstelling „ Deventer komt over de brug " te Deventer Interessant voor landbouw nijver heid en handel ƒ 6.50 plus kosten entree 17 Mei Vliegfestijn Ypenburg met rondrit over Rot terdam Maastunnel enz zowel dag - als middagtocht Dagtocht ƒ 6.00 middagtocht f 5.00 Entree ƒ 2.00 staanplaatsen en ƒ 5.00 zitplaatsen Ons programma van Voorjaarsreizen bevat een aantal zeer aantrekkelijke excursies - Gaarne zenden we U dit op aanvraag toe REISBUREAU „ E B A T O " H A G E N O U W MOREELSELA AN 37 Tel 16511 2 lijnen UTRECHTKERSBERGENPLEIN 2 Tel 2621 - ZEIST Jongeman 23 jaar ---- trekking zoekt KBNM >^ MAKING met meisje van » jaar Foto op erewoord ret »?' Br ond nr 7219 Bur _ v_nP ƒ 300 — TER LEEN f ' VRAXGD voor twee maan »* goede rente-zekerheid a » ¦"_ zig Brieven ondtr no "" Bureau var dit B]ad STOMEN - VERVEN ¦ ^ f SEN echt waar Zate '™ klaar Stomerij K"l"ï,j Amsterd Straatweg 3W '"¦ 20164 ¦ WONINGRUIL Aans '="--,„ heel huis te Zuilen 2 kam » ensuite 3 slaapkamers zo ° schuur voor en achlcri » ƒ 6.26 p w Gevraagd gr » huis te Utrecht of randgcroe » te tot ƒ 46 - p m Il genegen te kopen Brievco der r.o 7183 Bur v d BIM Jonge vrouw 32 Jaar 8«"";,j zor.der kinderen opgerj » humeur zoekt nette Wi * DIN om enige avonden P uit te gaan Brieven onoer 7197 Bureau van dit OPLEIDING SCH(3pN - g HBIDSSPECIALISTE J ' kend Vakgroepdiploina -^ g en avondcursussen ^ Jy'taf Mei Cursussen f " JSw »' ging manicure ^^^ Z\\m en lichaamsmassage < j dames Jeane L Dix-W'uj se specialiste huidverzorgy wetensch bestnjo'n^.-iire roos haaruitval enz pet " jj ontharing Mauritsstraa ' Utrecht Tel 11520 WIJ teOEKEN EEN GOED INGEVOERD VERTEGENWOORDIGER voor de verkoop van TECHNISCHE OLIëN VETTEN en TEERPRODUCTEN Prettige werkkring goede honorering Alleen zlJ die als zodanig met succes werkzaam zijn geweest gelie ve te solliciteren Brieven met voU inl onder no 1764 Adv Bur ALB OUDENBROEK De Savornin Lohman laan 47a Rotterdam i Heden overleed onze lie ve Moeder Behuwd - en Grootmoeder KLAZtVA WITLAM Weduwe van den Heer Willem Verburg In de ouderdom van 83 jaren Bussum H Münlieff-Verburg Den Helder M van Ravestyn - Verburg Mr A H V Ravestyn en Kleinkinderen Den Helder 2 Mei 1947 Javastraat 90 De teraardebestelline zal plaats hebben Dinsdag 6 Mei a.s ' s middags 12 uur op de eerste alg be graafplaats te Utrecht Algemene kennisgeving GEVESTIGD B T TJAN TANDARTS Praktijk Nw Gracht 189 Tel 12428 Fraktijk Houten Juliana weg 178 Dinsdag - en Donderdag middag ^ 2 5 GEVESTIGD DRA E BOOGAARD VAN DER MEER PSYCHOLOGE Adviezen bij opvoedings - moeilijkheden DIEFENBBOCKLAAN 18 Bilthoven - Telef 3397 Spreekuur na afspraak Ned Concertdir J Beek GEB VOOR K en W Vrijdag 9 Mei ¦ 8 uur Wederoptreden v d be kende Hongaarse violist THOMAS MAGYAR a.d.vl Hans Schouwman Progr Bach Beetho ven Bloch Delvincourt > Dohnanyi Krt en pi f bespr dag bii fa Wa genaar O Gracht 109 en ' s avonds a.d zaal Op 5 MEI zullen de POLIKLINIEKEN van het Diaconessenhuis gesloten zijn PHLflCE ^ Vanaf Maandag 5 Mei vertonen wlj de Voetbalwedstrijd België'Holland Notaris J C VBRHOEPF zal op VRIJDAG 9 MEI ' 47 In het Notarlflhuls te Utr VEBKOPEN 1 Het huls Oudwökerdw straat 12 te -^ Utrecht groot 65 ca Huur f 3.75 P w a Drie hulzen Egelantier straat 24 26 en 28 te Utrecht tez groot 1.87 a Hum f5.75 p.w p.p 3 Het winkelhuis A'dam schestraatw 270 te Utr groot 98 ca Huur f 15 p.w Blij en bil Plompetoren - gracht 22 te Utrecht BAKKERIJ ter overname gevraagd Liefst luxe plaats Prov.Utrecht doch geen ver eiste Bedoeling is zeergoede gemengde midden standszaak Brieven onder no 7426 bur dezer Geldbelegging Wegens uitbreiding zaken voor redelijke prijs te koop 2 soiled gebouwde zo goed als nieuwe HUIZEN aan de Noordeindestraat Huuropbrengst ƒ 312 - per huis en een aan de H Wilnmalenstraat Huurop brengst ƒ 364 - Br no C 1264 Advert Bur ALTA Pausdam feunzQlen NAAR MAAT geven Uw voeten den Jnlsten teiin voorkomen vBimoéidheid A SCHAPER OUÜECRACHT 322 Tel 17378 KINDERWAGENS ƒ 120 - Luxueuze modellen patentvering kogel wielen prima fline afwerking HEISENS HAARDENHUIS Catharijnesingel 18 F t.o Hoofdbureau van Politie Utrecht TE KOOP GEVRAAGD Ie Autoniatiekvergunning evt m automaten 2e Brood.1eswinkelverg ¦ 3e IJsverg evt m machi nes 4e Eestaurantverg Briev Postbus 2036 Utrecht "^ XIIN DE BOOSDOENERS TOLLAR bevat TJ181 * en is dus het eenige prepsraat « at niet al ieen het volwassen Insect doch ook de larven en de eitjes doodt volkomen ontchadeliili voor menscb en huisdier na eenmaal grondlf toegepast te zijn volstrekt afdoende Bijna onzicht baar voor het bloote oog volvoeren de motten laiven hun vernietigend weik want het zijn de lamn die de zoo gevreesde n>otgaten veroorzaken in Uw mg tapijten dekens enz Een product van PHARMAVET • Utrecht • In den handel gebracht door AniBftA'J Ptiarmaceutisclu Afdeeling „ A U 1 1 m postiiu » 307 - AmstBrdam-C Radicale verdelging NOODZAKELIJK Het eemge preparaat dat dit voor U doet is TOLLAR Want TOLLAR bevat T ] 181 de nieuwe Nederlandsche stof die behalve het volwassen insea óók de monenlarven en - eitjes vernietigt ¦¦ k Strooi TOLLAR overal waar V motten kunt verwachten In kleerkast H ^ kisten kleeding enz re ttuup gevraagd aite suuritjii NAAIMACHINES ook iniins tne H J Adams Machmeii Amsfitrt.str WOB 24.'iA •<¦ ' JICT ' FJ 181 is ook verwerkl in o.o PITEX-insectenpoeder PITEX-vloeiboor Radio WU kopen radlotoe stellen nieuwe ol 2e hands defect geen bezwaar luid spreuers radiolampen radin onderdelen electr appara ten meetinstrumenten gei eed schappen motoren enz Ra diobedryt J Bos 1ste Uaal sedijk 7—11 hoek Vleutense Wfcg Tel 19062 ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING IV - Te koop gevraagd gehele ot gedeeltelijke INBOEDELS cor.tante betaling Ook inruilen J Geerts Lijnmarkt 37 telel 10228 IN HET öUrfeleritcïelf \ dt É€eg«ntc womO ' f | W£6T WAAR ZJ SLAAOtI ROBERTHA " Lange Elisabethstraat Z % Utrecht LÏ^BYRINT VAN Aangeboaen 1 Juni gezellige en zonr.ige gemeubileerde ZIT SfcAAPKAMBR met volledig pension omgeving Maliebaan billijke huurprijs goede ver zorging Tevens kostganger gevr vrüe slaapkamer Brie ven onder no 7204 " Bureau van dit Blad VOOKSCHRIPTËN WIISTONZE BROCHURE m dit blad Te huur aangeb een kl VLEUGEL in goede cond Br or.d nr 7090 bur v d blad GOEDEREN - EN BETALINGS ^ VERKEER MET HET BUITENLAND GOUDEN RINGEN Sortering als van ouds H ESMANN St ' enwHK » utrecht BRUIDSTOILETTEN te huur Ruime keuze Compleet tegen vastgestelde prijzen door prijs beheersing ƒ 46 — inbegre pen japon or.derjurk kousen schoenen ha:.dschoenen tas je kroontje Gereinigd en op maat Sluiers vanaf ƒ 5 — tot t 12.50 Ook voor Bruidsmeisjes enz He erenstraat 23 Tel 19865 u Voorstraat 82 Tel 16060 Kanaalstraat 114 Tel 20257 EN WEG VRAAG 1 ubM EXEMPLAAR Bil EEN ONZER 22 5 VESTIGINGEN IN NEDERLAND MUZIEKLIEFHEBBERS Koffergramofoon met moderne platen ƒ 5 — per dag Alle reparaties Platen ruilen Da Costakade 82 einde Crot selaan BELANGRIJKE r CONFECTIE EN PELTERIJENVEIUNG INSTITUUT VOOR VOLKSONTWIKKELING HUMANISTISCH VERBOND - DE DAGERAAD Herdenlcingsochtend op 5 Mei in het CITY-THEATER Het programma zal bestaan uit DECLAMATIE door de bekende declamator FRED MENGER - Spreker Mr G J VAN HEUVEN GOEDHART oud Minister - Film ó.a „ De intocht.der Canadezen " en „ Het lied der Volken " van de beroemde dir Toscanini Aanvang precies 10 uur Einde uiterlijk 12.30 uur TOEGANGSPRIJS ^ AAR VERKIEZING BRUIDS - en AVONDKLE DING compleet naar maat Bontcapes Sluiers enz huurt U bij I.LM.O Zandhofse straat 91 In de Clubzaal van het Jaarbeursgebouw ingang Vredenburg te Utrecht zal Veilingmeester J P G KOK ten overstaan van Deurwaarder KRU:^THOF veilen een grote partii stoffen-damesmantels man telcostuums swaggers japonnen - Kinder - en Heren kleding Te huur gevraagd Gestotf KAMER met kookgel en even tueel slaaptamer door 2 dames,b.b.h.h Vestigingsverg aan wezig Brieven or.der no 7220 Bureau v a Bla ^^ ALLES ZONDER INLEVERING VAN PUNTEN alsook pl.m 150 Bontmantels zijnde goederen van grote geliquideerde Confectie - en Pelteriienzaak Kijkdagen MAANDAG 5 Mei van 11-1 2-5 en 7-9 uur DINSDAG 6 Mei idem Wij belasten ons met het veilen van al Uw overtol lige kleding V Bqvoegingen hiervan kuimen geschieden op de kijk dagen aan de zaal Heer vraagt 1 Si 2 ongem KAMBÏRS te huur zonder pen sion Brieven onder n ^ 7211 Bureau van dit Blad tot 20 woorden tlSO KLEINTJES elk woord meer 0.10 Dame vraagt 1 & 2 ongem KAMERS te huur zonder pen sion Brieven onder no 7209 Bureau var dit Blad VETIKOPING Woensdag 7 Mei 11 uur v.m CONTANT GELD kan eventueel verstrekt worden als voorschot op de door U ter verkoop gegeven goederen TKranten

Ga naar