Utrechts Nieuwsblad maandag 22 juli 1946

UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telefoon 16431 5 lijnen Giro 154949 Telegram adres Nieuwsblad Directeur A M E H N Koemans MAANDAG 22 JULI 54ste JAARGANG No 68 Verschijnt dagel^ks 1946 Waarn hoofdredacteur Joh de Ruyter Uitgave Utrechtsch Nieuwsblad v/h joh de Liefde N.V Bureau D r i f t 23 - Utrecht QESLAAQD LUS TRUM-RUITERFEEST Mej \ Gillissen Utrecht was de Van de Malino-Conferentie MEERDERHEID VOOR VERDEELING IN VIER STATEN Tezamen vormende de Vereenigde Sfaten van Indonesië meest succesrijke amazone TRAM MET UTRECHTSCHE KINDEREN BOTST OP TR&M UIT RHENEN Onder de schoolkinderen geen ernstig gekwetsten Een tram met o.a ongeveer 150 Idnderen die een schoolreisje maak ten van Utrecht naar de Grebbeberg reed omstreeks Itwart over 10 he denmorgen een baanvak binnen waarop zich eveneens de tramtrein uit Rhenen bevond die door onopgehelderde oorzaak door een wissel was gereden Tengevolge van onvol doende Ucht bemerkten de beide be stuurders elkaar eerst op bet laatste oogenblik en ondanl ^ hun pogin gen reden de beide trams met groote snelheid op elkaar in en vier volgwagens die by het on geval beschadigd werden ernstig hetoben te Iflden Belgische socialisten wenschen een linksche regeering Spaak aangezocht ING _ ¦ an Uw tcfeecf^n ^ van den tijd vet ^ e slijtage is ellce ma veel gedrage * ¦ la vter jaar 239 alage kwam tf ff Dfy^leaningl VOL GTj 1 4-2S ƒ 4.50 ' ' 1 s's SCHEN WERKEN O " Iraal 41 tel 12442 tulianataan Fel 2169 weg 233 Tel 12607 rRECHT BEKGSMA DEPOSITO N onder hyp dan wel Utrecht dering van Is Chris - jrORISCH GROOT DEKEN IWKAS 500 - 900 - « w^te / ness College iskerkhof 20 7624 STENO ER f ontvangen en r OP AFGE - iATS NTE ¦ 31 utrecht ¦ U Maar lerlampje, stoofje ol gf 21900 iiiffiHT 106 zoekt iende loma ver riftelflk te Zoo spoedig mogelijk een vertegenwoordigend lichaam Tiédena de b'ijeenkomst van Zondag heeft dr van Mook een samenvatting gegeven van het standpunt dat door het meerendeet der afgevaardigden wordt gehuldigd Hij stelde voor om Indonesië voortaan „ de Vereenigde Staten van In donesië " te noemen terwijl de samen stellende deelen zouden worden aange duid als „ staten"j die weer zouden be staan uit „ autonome gebieden " Dr van Maok legde er den nadruk op dat de meerderheid zich eens ftad verklaard met de verdeeling van het geheel in 4 staten t.w Java Sumatra Borneo en de Groote Oost waarvan de laatste twee op de conferentie zijn ver tegenwoordigd De Kleine Soenda-eilanden die nog afzonderlijk overleg met dr van Mook hebben gepleegd hebben er tenslotte in toegestemd hun voorstel dat ieder hunner een afzonderlijke staat zou wor den te laten vallen en autonome ge bieden " van den Staat der Groote Oost " te worden Met dit land zijn zij thans economisch en ook anderszins ver bonden Op de conferentie werd verder beslo ten een laatste gemeenschappelüke con ferentie voor Borneo en de Groote Oost bijeen te roepen om voor die gebieden een constitutie te maken Zij zou zich tevens bezighouden met verdere verbe teringen in het kiesstelsel van de afge vaardigden die hoofdzakelijk gericht zijn op eenvormigheid van verkiezing in alle gebiedsdeelen Deze verbeteringen dienen zoo spoedig mogelijk te worden voorbereid De vertegenwoordigers van den Riouw-Archipel Banka en Billiton ver klaarden dat de band van deze eilan den met Sumatra zoo hecht is dat zi ] er den voorkeur aan geven zich niet bü den Staat Borneo " aan te sluiten doch in een afzonderlijke organisatie te blij ven totdat met Sumatra overeenstem ming is bereikt Dr V Mook verklaarde dat het raad zaam zou zijn om de komende uitein delijk constitueerende " vergadering een „ voorloopige vertegenwoordiging van de bevolkingsgroepen " te noemen In dit verband legde dr van Mook er den nadruk op dat voor Java en Su matra zetels dienden te worden gereser -' veerd Mocht immers inmiddels in prin cipe met Java en Sumatra overeenstem ming worden bereikt dan zouden ver tegenwoordigers van die gebieden aan de komende constitueerende vergade ring " kunnen deelnemen In de derde plaats houdt de publieke opinie eenerzijds vast aan den samen hang geschapen door de historie en aan den anderen kant wil zü dezen sa menhang vastleggen in een federatief systeem van een Indonesische federatie of in Vereenigde staten van Indonesië Even zoo is men het er algemeen over eens dat het w^schelijk is zoo spoedig mogelijk een vertegenwoordigend lichaam met wetgevende macht voor het geheele gebied zooals uitgedrukt is in de motie Soekawati in te stellen " Na een samenvatting van de verschil lende standpunten van de afgevaardig den heeft dr van Mook de overgangs periode besproken en verklaard dat hij de bezwaren begreep maar het stand punt van de Nederlandsche regeering volgens hetwelk zulk een overgangspe riode onvermijdelijk is is niet gebaseerd op de meening dat de Indonesiër nog niet rijp is Het is noodzakelijk de In donesiërs ¦ in staat te stellen voldoende technische ervaring te krijgen Onafhankelijkheid beteekent directe verantwoordelijkheid aan de buitenwe reld voor wat in het land zelf geschiedt Onafhankelijkheid eischt stabiliteit met waarborg voor de veiligheid van goede ren en personen ook voor de kleinere Twee nnenschenlevens te betreuren bij auto-ongeluk " Zaterdagavond omstreeks 10 uur gfing de 44 jarige garagehouder J O uit Oud-Loosdrecht met zgn 29 jarigen buurman H proefrüden in een militairen gevechtswagen waar men van lïoven in moet komen Op de Blokkelaah te Oud-Loosdrecht gekomen zijnde reed de auto te wa ter waarbij beide inzittenden ver dronken J o laat een vrouw met twee Idnderen en H een vrouw met een kind achter TWINTIG JAAR VOOR PROF SCHRIEKE Prof mr Schrieke tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld De Bijzoniiere Raad van Cassatie arrest w^zend in de zaak tegen prof mr 1 j Schrieke die tijdens de bezetting het ambt van Secreta - ris generaal van Justitie heeft be kleed en die door het Bijzonder Ge rechtshof te ' s Gravenhage werd veroordeeld tot de doodstraf heeft requirant hedenmorgen veroordeeld tot tvrintig jaren gevangenisstraf Tienhoven 700 jaar Kleinste gemeente van de prov Utrecht Vrijdagavond is men begonnen met de voorbereidingen voor het groote feest dat Tienhoven op 12 Sopt a.s zal vieren ter gelegenheid van het feit dat dit dorp 700 jaar tiestaat Prins Bemhard in Schotland Prins JBemhard is per vliegtuig op Hendon aangekomen en heeft een uur later zijn vlucht naar Ren frew Schotland voortgezet Hij zal in Schotland de tweede Neder landsche divisie inspecteeren groepen in het land zelf voorts vrijheia en democratische discipline in een we reld welke afkeerig ' is van fascistische en dictatoriale methoden Zü eischt een stelsel waardoor het mogelijk is betrek kingen met andere landen te handhaven steeds goederen te produceeren welke de wereld noodig heeft en een gezond financieel stelsel Ned yeraniwoordelijkheid Het voldoen aan deze eischen kan slechts leiden tot vertrouwen en geloof waardigheid zonder welke de weder opbouw van Indonesië onmogelijk is Door de economische overheersching van het buitenland zou de juist gewon nen vrijheid verminderd worden De overgangsperiode is noodzakelijk om het land te herspellen van de verwarring en verarming veroorzaakt door de Ja panneezen Er is geen verschil in het doel van Nederland en dat der nationa listen Nederland draagt verantwoor ding tegenover de buitenwereld tegen over de kleinere groepen die bedreigd worden en tegenover degenen die lüden en in armoede verkeeren Wü wenschen dezs verantwoordelijk heid met u te deelen en deze zoo spoe dig mogelijk overdragen aan de Indone sische gemeenschap doch wü wenschen het goed te doen " Dr van Mook zeide dat een over gangsperiode van 5 of 10 jaar eerder te kort dan te lang was maar dat de di recte maximum krachtsinspanning voor wederopbouw en reorganisatie het voor naamste is Door de historie welke behalve vele minder prettige bladzijden ook eenige mooie bladzijden heeft hebben wij el kander leeren kennen als geen andere volken in de wereld Op die basis kun nen wij van beide kanten meer berei ken dan eenige andere combinatie " Zes en dertig licht vier zwaargewonden De gevolgen waren verschrikke lijk De voorbalcons van beide mo torwagens werden in elkaar gedrukt terwijl ook de andere wagons zware beschadigingen kregen Van het na bijgelegen Johannieter hospitaal ar riveerde direct hulp terwijl eenige doktoren uit omliggende plaatsen alsmede eenige Roode Kruis-ambu lances spoedig op de plaats des on heils aanwezig waren Geneeskun dige hulp was dan ook in groote mate kort na het gebeuren van het ongeluk voorhanden Merkwaardlgerwrigs — en vooral gelukkigerwijs — bleek toen de pa niek die in de tramtrelnen na de botsing was ontstaan tot kalmte was gekomen dat de gevolgen min der ernstig waren dan deze zich aanvankelijk lieten aanzien Dooden zijn niet te betreuren Het aantal gewonden bedraagt 36 waarvan vier zwaargewonden Van de kinderen werden er slechts vijf gekwetst De beide bestuurders moesten uit hun cabines gezaagd worden en bleken inwendige kneu zingen te hebben opgeloopen De gewonden zijn opgenomen In het Johannieter-hospitaal Een opruimploeg van de Ned Buurtspoor Mij ia er thans reeds in geslaagd het geblokkeerde baanvak vrij te maken De dienst zal onder het gemis van de t wee motorwagens In September groote kroegjool Als officieel einde der lustrumfeesten Allen die op eenigerlei wijze aan de organisatie in den ruimste zin van de lustrumfeesten 1946 hebben meege werkt zullen in September a.s worden opgeroepen voor een groote kroegjool Bü die gelegenheid zal de speciale lustrumfiim worden gedraaid waarvan de vertooning één uur duurt Deze kroogjool moet als de officieele afsluiting der lustrumfestiviteiten wor den beschouwd en zal gepaard gaan met het uitreiken van penningen — Ter gelegenheid van het zilve ren bestaansfeest der Hollandsche Kunstzijde Industrie te Breda is aldaar een groote herdenkingsbij eenkomst gehouden welke door talrijke wereldlijke en geesteUjke autoriteiten werd bijgewoond Op de foto eiet men enkele gondel enthousiasten in hun fraai versierdekanOj even voor den start aan de werf't Oude Sticht tijdens den Zaterdag avond te Utrecht gehouden zeer ge slaagde gondelvaart Voor verslag ziepagina 2 foto V.N Wilhelm Pieck pielt voor de Duitsche eenheid Radio Berlijn meldt dat Wilhelm Pieck voorzitter van de nieuwe socialistische eenheidspartij in Duitschland — onlangs gevormd in de Russische bezettingszone door fusie van communisten en sociaal democraten — op een massabneen komst te Keulen heeft gezegd dat Duitschland zonder eenheid niet tot economisch herstel zou kunnen ko men Pieck zeide verder dat het Duit sche volk het zonder een groot deel van zijn oostelijke gebieden zal moe ter dóen doch dat Duitschland zon der het Rijnland het Ruhr en het Saargebied geen bestaansmogelijk heid meer heeft Wilhelm Pieck zeide nog dat hfl naar de Britsche zone was gekomen om het „ ijzeren gordijn " opzij te schuiven door mededeehng te doen van den werkelijken stand van za ken iif de Russische zone „ Over den toekomstlgen status van Duitschland dient door een re ferendum te worden beslist " aldus Pieck Konief volgt Zjoekof op Een door Reuter bevestigd be richt van Radio New-Fork zegt dat maarschalk Iwan Konief ter ver vanging van maarschalk Gregory Zjoekof is benoemd tot comman dant van alle roode troepen te land Jan de Hartog in het huwelijk getreden De Nederlandsche schrijver Jan de Hartog die vooral bekendheid heeft verworven door zijn „ Hollands Glorie " is te Kingston eiland Wight ia het huwelijk getreden met de Engelsche tooneelspeelster Angela Wyndham Lewis een stief dochter van J B Priestley Jhe Gang Show " De Vreeburg-bioscoop herbergde Maan dagmorgen een uitgelaten schare pad vinders en padvindsters allen in uni form Ze waren hier bijeengekomen om de avonturen van hun Engelsche collega's mee te beleven in de door padvinders ontworpen en gespeelde film The Gang Show " Het is geen film die een beeld geeft van het padvinderswerk doch zij laat ons zien wat met harden arbeid en taaie volharding te bereiken is Als speelfilm Is deze show " zeker te apprecieeren Wij gelooven dan ook stellig dat wü deze film spoedig als hoofdfilm in een van de Utrechtsche theaters zal draaien Ze is het ongetwüfeld waard voor de kabinetsformatie De prins-regent van België ont ving Zaterdagavond Struye die hem mededeelde dat hy van de op dracht een regeering te vormen moest afzien De prins-regent ontving vervol gens minister Spaak en verzocht hem zich met de formeering van een kabinet te belasten Spaak ver zocht het voorstel m beraad te mo gen houden Het congres der Belgische socia listische party heeft zich met 219 tegen 17 stemmen bg 3 onthoudin gen uitgesproken voor een link sche regeering Senator Struye deed voorlezing van zijn program dat door de BSP afgeslagen werd Ie Wat de koningskwestie be treft was hij van oordeel dat een verklaring afgelegd zou moeten vyorden in dezen geest dat „ de ko ning gehandeld heeft ten bate van het land " Verder zou de regeering verklaren dat deze kwestie niet af - geloopen was en er zich verder me de bezig zou houden Het parlement zou geraadpleegd worden over een referendum en indien dit verwor pen werd zou de regeering naar een andere oplossing moeten uit zien 2e Het kiesrecht zou ingaande op 1 Januari 1947 aan alle vrou wen gegeven worden 3e Verdediging van de valuta verhopging van productie en uit oefenmg van controle door den rechter en niet meer door de ad ministratie 4e Terugkeer naar normale om standigheden Leger op vredesvoet en opheffing der volmachten 5e Zuivermg Recht op beroep voor hen ¦ wien het stemrecht ont nomen is bfl den burgerlijken rech ter 6e Onderzoek van het tec'^n '^ onderwijs in zijn geheel President van Bolivia liij itnlutie gedood Volgens berichten van de Ameri kaansche radio is de Boliviaansche regeering omvergeworpen en de president Villaroel gedood Als voorloopig opvolger van Vil laroel treedt op Iiiit.-kol Georges Chavez Volgens te Argentinië ontvangen berichten werd president ViUaroel l^j een aanval op het paleis van den president gedood l^jdens den door een gewapende bende uitgevoerden aanval zouden bijna alle bewoners van het paleis zyn gedood De 37 jarlge president Villaroel zou zijn opgehangen en verscliillende minis ters werden gedood In Chili hebben de berichten aan gaande omverwerping der Bolivi aansche regeering en den door van president Villaroel verrassing ge wekt Men had na de beëediging van een nieuw kabinet J-1 Zaterdag zulk een gang van zaken niet ver wacht Dr José Antonil Arze hoofd van de Boliviaansche „ revolutionnaire linksche partij " verklaarde dat er een volksbeweging bestaat welke niet onderdrukt kan worden en die zich richt tegen hetgeen hjj de na - zi regeering van president Villa roel noemt Arze bevindt zich in ballingschap In Chili Twee doodstraffen te Rotterdam Twee leden van executiepeletons die tijdens de oorlogsdagen dienst namen bij de Duitsche politie zün door de Rotterdamsche Kamer van het Haag sche Büz Gerechtshof ter dood ver oordeeld He t zün de 28-jarige H V Verwayen en de 23-jarige A de Vries VRIJ ZWOEL Weersverwachting door het KNMI geldig tot Dinsdagavond Meest zwaar bewolkte lucht met plaatselijk lichten regen of motre gen voornamelij' c in den nacht en vroegen ochtend Eenige stijging van temperatuur Matige Zuid-Wes telijke wind Dinsdag 2S Juli Zon op ^ 7 onder 2045 Maan op 0.22 onder 15.SS TURKSCHE VOLK TER STEMBUS Voor de eerste maal in de ge schiedenis van Turkije Is het Turk sche volk gisteren ter stembus ge togen om bij algemeen kiesrecht en geheime stemming een nationale vergadering te kiezen Tot nu toe was de republikeinsche volkspartij in Turkije de eenige wettige partij Thans waren er vijf oppositiepartij en in het veld waarvan de demo cratische partij verreweg de sterk ste is Leider ' van deze partij is de vroegere premier Jélal Bayar die voor de 465 te vervullen zetels 273 candidaten heeft gesteld Alle Turksohe burgers boven de 22 jaar zijn stemgerechtigd Het kan als zeker worden aan genomen dat de republikeinsche volkspartij opgericht door Kemal Ataturk den stichter van het mo derne Turkije met een flinke meer derheid haar positie zal handhaven Men gelooft dat de oppositie 125 tot 150 zetels zal behalen ofschoon het moeilijk is voorspellingen te doen aangezien de situatie een ge heel nieuwe is President Ismet Inönö heeft be sloten te zullen staan of vallen met de republikeinsche volkspartij waarvan hij voorzitter is De uitslagen voor het geheele land zullen niet voor Woensdag be kend zijn De eerste officieuze resultaten toonen te Istanboel een succes voor de democraten Tijdstip komende atoombomproef Het tijdstip van de ontploffing der vijfde atoombom onder water in het strandmeer van Bikini is vastgesteld op 24 Jtüi te 20.35 uur G.M.T Wat punt 1 en 2 betreft houdt de C.V.P voet bij stuk Daar Van Acker niet op zijn be sluit slechts een sterke regeering te willen presldeeren wenschte te rug te komen had de Algemeene Raad der BSP Spaak verzocht in dien de prins-regent het hem vroeg de opdracht om een nieuwe regee ling te formeeren te aanvaarden Minister Spaak zeide dat de par tij een slechts ' keuze gedaan had daar het hem moeilijk zou vallen het eerste ministerschap waar te nemen en tevens de functie van minister van buitenlandsche zaken te vervullen Op voorstel van Louis de Brouckère heeft de Algemeene Raad Spaak verzocht zich hierom trent te beraden De Koningskwestie Het wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over de koningskwestie dat door Struye Van Overbergh Guinotte Huart De Man en Moreau de Melen bij den senaat werd ingediend voorziet in het eerste artikel dat alle Bel gen die regelmatig ingeschreven zijn op de gemeentelijke kiezerslijs ten binnen de 40 dagen na de be kendmaking der wet geroepen wor den om te antwoorden op de vol gende vraag „ Zijt gij de meening toegedaan dat koning Leopold III zijn verheven grondwettelijk ambt zou uitoefenen ja of neen " In de toelichting van Struye leest men dat alle Belgen zoowel man nen als vrouwen die den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt aan het referendum zullen deelnemen Kiezers zijn allen die op de ge meentelflke kiezerslijsten zfln In geschreven Derhalve zullen van de stemming worden gedeerd al die genen die niet deelnemen aan ae gemeenteverkiezingen wegens inci visme De uitslag zal worden med^e deeld aan den Koning en aan de Kamers Het resultaat zal den Koning In staat stellen een besliïsing te ne men die strookt met de wen "?'"»'^ en het belang van het land Programma was te overladen waardoor de helangstelling daalde Van onzen paardensportmedewerker Het was een vroolijk en fleurig gebeuren Zaterdagmiddag op het veemarktterrein aan de Croeselaan waar onder auspiciën van de Utr Studenten Rüclub „ Bellerophon " het Lustrum Ruiterteest werd ge houden Het eigenllike concours werd voorafgegaan door den „ intocht " van den Senaat en de Senaten van bevriende corpora hetgeen ' n fees telijk karakter droeg gezien de equipages en de costuums Vooraf waren reeds verschillende andere officieele persoonlijkheden zooals burgemerater Ter Felkwijk e.a op het terrein verschenen Het concours geen hippisch ge beuren van de hoogste orde maar toch een feestelijk sportevenement werd geopend met een parade van alle deelnemers onder leiding van den instructeur H Bouwman van „ De Neude Ruiters " te Njjkerk Eerst in ganzenrij dan getwee en daarna in front opgesteld voor de tribune en tenslotte „ met vie ren " vooral in galop gaf deze pa rade een aardig beeld van het paar denmateriaal dat aan de wedstrij den ix>u deelnemen Mooie dieren waren erbij naast gewone gebruiks paarden ook typische vertegen woordigers van het rijpaard en van de Engelsch Iersche haUbloeden Vooral het galoppeerende veld maakte contact met het publiek dat hartelijk applaudisseerde ' mngstéken met ' n „ mèske " Het „ ringsteken met ' n mèske " op versierde tweevrielige wagens werd gewonnen door W J de Vor te Houten wiens „ mèske " alle rin gen veroverde Tweede werd W Schilvers de Bilt en derde P G v Brink te Blauwkapel De prijs voor het schoonste geheel werd toege kend aan J F Bos te Groenekan met z'n vos-paard Tegen R J Wentges te Utrecht met z'n witte rossinant en Jac Roodenburg te Harmeien met een bruin paard die eervol vermeld werden door den Se natus Veterauorum Niet gemakke lijk deze beslissing De Bevrijdings-caroussel werd ge reden door een zestiental ruiters onder commando van H Bouwman Mr van „ De Neade Ruiters " te Nijkerk Een kleurig geheel de rui ters getooid met hun beremutseiii de paarden vier aan vier resp bruin oranje vos rood zwart wit en schimmel blauw De verschil lende figuren werden goed gereden en de equipe kreeg een verdiend ap plaus De „ vossejacht " uitgevoerd door de Landelijke Rijvereeniging „ De V Vliet kampioen over 50 km In een wedstrijd die tengevolsre van den angst der Lange afsti^d-Bpecia-listen om voor elkaar het „ vuile werk ** te doen den sprinters meer kansen bood dan het Keval had behooren te zün heeft Arie van Vliet na een * or mldabelen eindspart het kampioen schap van Nederland voor beroeps rennerB gewonnen over de 50 km zonder gangmakine Voor het de volgende week te ra den kampioenschap sprint plaatsten zich zonder moeite van Vliet en Derksen bö de beroepsreimers en Büster en Hüzelendoorn bij de ' ama teurs De kwartfinales van het kwampioen schap achtervolging werden gemakke lük gewonnen door Schulte Peters en Evers Alleen Middelkamp die zich eveneens voor de halve finale plaatste moest geducht vechten met de Korver die slechts werd geslagen door de grootere sprintcapaciteiten van Mid delkamp De uitslag van het lampioenschap van Nederlan.l op de baan voor be roepsrenners en onafhankelüken over 50 km zonder gangmaking 1 van Vliet 1 uur 7 m 30 sec 2 Remkes S Peters 4 Derksen B Matena 6 Boeyen 7 Ooms 8 De Best 9 Motke 10 Middelkamp 11 Pronk 12 Bakker 13 Buuron 14 Schulte 15 De Ruiter VASTGOED VEILINGEN van Notaris J G H ter Horst landh aan de Loosdrechtsche plassen aan den Heerenweg 74 te Breukelerveen ver kocht V ƒ 11.000 — aan G A Wildschut q.q drie woonh elk met afz bovenw te Utrecht aan de J v d Borchstr 39 41 43 met bisnrs in massa verkocht voor ƒ 28.300 — aan L v d Neut te Maartensdük huis met afz bovenh aan de Gansstr no 135-135bis opgehouden voor ƒ 9.600 — huis met afz bovenh te Zuilen aan de Galvanistr 7 — ^ 7bis ver kocht voor ƒ 4.400 — aan B J H van Daalen een derg huis aid 9.-9bis ver kocht voor ƒ 4.500 — aan L C de Ree een derg huis aid 11 — llbis verkocht voor ƒ 4.500 — aan A v Gooten een derg huis aid 13 — 13bis verkocht voor ƒ 4.600 aan B J H v Dealen huis met afz bovenhuis aan de Oude Kerk straat 18 — ISbis opgehouden v ƒ 9400 BVANG LUTH KERK ZEIST — Drietal te Zeist P Kastelein te Culemborg C C C Visser Jr te Enkhuizen en J ' Hal lewas te Bergen op Zoom Mej P Gilissen uit utrecht tijdens het nemen van een hindernis in het lichte springconcours in welk nummer deze Kmazone winnares werd toto Ü.N Boven Bevrijdingscaroussel uitgevoerd doorde Landelijke Rijvereeniging „ de NeudeRuiters " te Nijkerk Joto Ü.N Valleiruiters " te Woudenberg gaf een goed beeld van de behendigheid die door ruiters en paarden die hun hoofdbestaan in den landbouw heb ben en de sport slechts als ver strooiing beoefenen werd gedemon streerd De vos D van Laar wist zeer behending zijn belagers te ont komen tot tenslotte Gerrit Moes berden den staart te pakken kreeg Bij de vrijheidsdressuur „ Het Avondklokje " uitgevoerd door „ De Neude " Ruiters " werd heel aardig te zien gegeven hoe de paarden er aan gewend kunnen worden om stillekes te gaan en te blijven lig gen Men vergete niet dat het hier gewone boeren gebruikapaarden be treft Patrouülespringen Aan het intercorporaal patrouil lespringen voor politie-ruiters werd deelgenomen door 3 patrouilles Rot terdam reed een goed parcours de beste afstand tusschen commandant en patrouille waardoor de laatste in haar bewegingen niet belemmerd werd Gevolg slechts éên hindernis omver Tijd 45 sec Eerste prijs plus den Corpsprijs een beker van U.S R „ Triton " Den Haag maakte ook wel een goed parcours üi 44 sec echter moesten 2 hindernissen het ontgelden Het paard van den Am sterdamschen commandant een fraaie vos was misschien niet vol doende Ingereden weigerde ten minste te vaak waarojp afbellen volgde Bij het groepspringen door drie tallen landelijke ruiters waren er nogal enkelen die werden uitgebeld wegens te herhaald weigeren Som mige groepen bleken geen eenheid te vormen althans onvoldoende om aaneengesloten de hindernissen te nemen en dan bijeen te blijven De eerste prijs kreeg het eenvou dige eenvoud is het kenmerk van het ware drietal van „ De Vrij heid " te Terschuur dat met drie goede paarden in het krtjt kwam en in een rustig parcours soed aan eengesloten slechts 4 fouten maak te 2 hindernissen omver Tweede werd de groep van „ De Neude Rui ters " en derde die van de Stiohtsche Ruiters " ieder eveneens met 4 fou ten Houding en zit waren de beslissende factoren zoodat de 3 groepen resp 12 10.5 en 10 punten kregen Nim mirdor te Amersfoort werd vierde met 9.5 punten en ook 4 fouten De Valleiruiters vijfde met 6 fouten en 8 punten Vergissen we ons niet dan werden 4 en 5 ten onrechte 5 en 4 geplaatst Als burgerlijke ruitergroep kreeg het drietal van Hubertus Hunt Utrecht met 8 fouten ook een eer sten prijs KNVB UITSLAGEN Kampioenschap van Nederland NEC — Limburgia Zaterdag 1 — O Heerenveen — Haarlem 3-1 NAC — Ajax 1—3 Limburgia — NEC 6—2 Dlstr I Proni 2e kl TOG — AFC 5 0 Prom 3e kl De Ken nemers — Leerdam 5 — O Kenne mers blijven 2e kl BFC — Al len Weerbaar 1 — 1 Distr H Prom 2e kl VUC — Unltas 4—1 Prom 3e kl De lusschen — VOC 6—0 Distr in Prom 2e kl Vites e — Rigtersbleek 2—1 PEC — jabor 2 — 1 Prom 3e kl Unis on — Vogido 2—2 Roda—Da entria 1—2 Distr IV Prom 2e kl Goes - RBC 1—1 Helmondia — TSC 3—1 Distr V.Prom 2e kl Em men — Friesland 3 — 1 Licht springconcours Voor het „ Licht Springconcours " tot 0.90 M bestond een enorm groote deelname zoowel van de zij de van de landelijke ruiters als van die der burgerlijke ruiters Zeer verschillend werd er gereden de één bleek terecht aan dezen wed strijd deel te kunnen nemen ande ren zouden beter gedaan hebben hu - paarden eerst nog wat beter te trainen Gelukkig is het geval zonder ongelukken afgeloopen Als de Utrechtsche wereld weer eens een dergelijk gebeuren organiseert zal ze beter doeh voor dit onder deel wat minder deelnemers toe te laten Ditmaal heeft er vooraf eeni ge selectie plaats gehad anders zouden er nog meer deelnemers zijn geweest En we mogen toch aannemen dat de minst goeden zijn uitgeschift Van de burgerlijke ruiters reed mej Gilissen Utrecht met haar fraaie vos Hookie Spookie een zeer goed en rustig parcours Weliswaar niet foutloos maar het was goed Verdiend eerste ondanks haar 7 fouten Tweede werd U E Eppens A'dam op Echo met 16 fouten en derde Kwist op Tom met 25 pimten Van de landelijke reden verschei denen zonder fouten waarbij het rijden den doorslag gaf bij de plaatsing De volgorde was 1 B Verbeek op Roland 2 A v d Pol op Jlpo 3 W C Minnen op Boy 4 D V Laar op Tepita 5 G van Leersen op Trix 6 W v ' t Oosten op Britza 7 M Doomekamp op Greet je 8 H L Peek op Wichard 9 A Bouwman op Sirius en 10 A V d Tol op Varesia Zwaar sprinconcours I>e meesten zfln niet in het pro gramma vermeld maar bUjkbaar later toegevoegd Van het „ Zwaar Springconcours " tot 1.15 M werd eerste mej Gilissen op Amor met 4 fouten in 94 sec Een succesdag dus voor deze amazone Tweede werd R J Wentges op Marietje 4 f 98 sec derde G J Houwert Utr op Heleen tje 12 f 94 s vierde F Alexander op Lijmeriek 16 f 97 sec en vijfde A J Pot HUversum op Peter met 12 f en 98 sec Of zijn deze beide laatsten ook omgekeerd Het slot werd cevormd door het Politie-springconcours waarbij het zelfde parcours gold als voor het zware concours dus tot 1.15 M Et V d Plas te ' s-Gravenhage cyp PauÜna reed het parcours foutloos en wist daarmede in 95 aec de eerste plaats te bezetten Tweede werd C v Beurden te Den Haag op Tin met 4 fout in 99 sec derde W Priemus Rotterdam met 4 fouten in 107 seconden Het programma was te overla den Lang voor den afloop waren bijna alle bezoekers weer vertrok ken zoodat de mooiste nummers van het springconcours niet tot hun recht kwamen daar ze voor een leege tribune werden verreden Het was voor achten toen alles was afgeloopen En het einde zou om streeks vijf uur zijn geweest De competitie om hel landskampioenschap Gisteren is de competitie om het kampioenschap van Nederland be ëindigd Ajax slaagde er in defini tief als tweede te eindigen door een 3—1 overwinning op N.A.C N.E.C won in Nijmegen met 1 — O van Lim burgia doch de retummatch lever de den Limburgers een dikke 6—2 overwinning op De eindstand Juidt nu Haarlem 10 15 22—21 Ajax 10 14 33—16 Heerenveen 10 10 23—26 N.A.C 10 8 15—20 N.E.C 10 7 23—32 Limljurgia 10 6 22—^23 In de pi*motie comp 2e kl vanDistr I stegen de kansen van ' tGooi doordat T.O.G er in slaagdeA.F.C met liefst 5 — O te slaan Delaatste wedstrijd tusschen ' t Gooi enT.O.G zal nu de beslissing brengen.Her luidt de stand T.O.G 3 2 0 14 8—4 ' t Gooi 3 1113 5 — i A.F.C 4 112 3 5-10 In Distr II gaat het tusschen Ex celsior en V.U.C Deze Haagscfae club overwon n.l Unltas met 4—1 zoodat hier het treffen tusschen Ex celsior en V.U.C den doorslag zal moeten geven De volgorde is Elxcelsior 3 2 10 5 8 2 V.U.C 3 2 0 14 7—5 Unitas 4 0 13 1 3—11 KBNNBMEBS DEGBADEEBEN NEET Door een duidelijke 5 — O-zege op Leerdam hebben de Kennemers het degradatiespook den rug toege keerd A.W en B.F.C deelden in een onderling treffen voor de tweede maal de punten Het werd nu 1—1 De drie derde klassekam pioenen zullen het dus het volgende seizoen nogmaals probeeren De eindstand is hier 17—7 12 7 ¦ 14—13 8—24 Kennemers 6 A.W 6 B.F.C 6 Leerdam 6 Woudenberg is thans in den K.N.V.B Wedstrijden afdeellng Utrecht K.N.V.B Het is Woudenberg gelukt om Groen Zwart te Hilversum een 3—1 nederlaag toe te brengen waarmee dan tevens aan alle onzekerheid in verband met het destijds door de Hilversummers ingediende protest tevens een einde is gekomen Groen Zwart dat geen enkele maal eenig succes wist te boeken in deze com petitie degradeert dus naar de af deellng en Woudenberg promoveert naar de vierde klasse Bij het af scheid van de afdeellng wenschen we Woudenberg van harte geluk met de bereikte promotie en veel succes voor de toekomst A.an de Thorbeckelaan speelde D.O.S 4 met 2—2 gelgk tegen het bezoekende E.M.M 2 hetgeen iets tegenvalt Intusschen behouden de geeltjes him mooie kans op promo tie hetgeen uit de volgende stand blijkt D.O.S 4 2 110 7—2 3 En Avant 2 1 O 1 2—5 2 E.M.M 2 £ O 1 1 2—3 1 MAi 
Vijf Britsche kampioenstitels voor Nederlanders Nederland mag tevreden zün met de prestaties der NederlandKche athletiekploes die op White City Stadium gedurende de tweedaag sche wedstrijden om ' de A.A.A kampioenschappen vij titels twee tweede prijzen en een derde prijs verwierven Kwantitatief een suc ces dat tot de massa spreekt en ongetwijfeld de groote » afvaardi ging naar Londen gerechtvaardigd heeft Kwalitatief is echter dit succes niet zoo hoog aan te slaan aangezien de vijf kampioenstitels behaald zijn op louter Engelsche athleten — polshoog uitgezonderd — dus tegen concurrenten die op de betrokken nummers nimmer hebben uitgeblonken aamelijk dis cuswerpen speerwerpen uogel stooten kogelslingeren en nolshoog De insiders en fijnproevers op athletiekgebied zullen vermosdeliife liever een overwinning op de drie of op een mijl hebben gezien dan alle bovengenoemde kampioen schappen tezamen Overigens door een der Nederlandsche officials werd bevestigd Uit de prestaties der Nederland sche athleten is komen vast te staan dat Nederland op dit mo ment zwak is in sprinters op de 880 yards een uiterst nuttig ath leet bezit in de Ruyter en het voor recht geniet een athleet te kunnen afvaardigen die huizenhoog boven allen uitsteekt namelijk Sliilchuis De wedstrijden waariii de Ruyter en vooral Slijkhuis betrokken Vifa ren leverden dan ook de belang rijkste oogenblikken van den dag niet alleen uit Nederlandsch oiaar ook uit Internationaal oogpunt be zien De Nederlandsche athloet Bras ser heeft het nummer discuswer pen gewonnen met een worp van 43.69 m De Bruyn werd in hetzelfde nummer derde Houtzager werd in het njimmer kogelslingeren eerste m'^t «^ en worp van 48.76 meter Lutkeveld behaalde een over winning op het numer speerwerpen met een worp van 56.59 m ter wijl Lamoree in polshong een vier de kampioenschap vet wierf Hfl sprong 12 voet 10 inchns De neig van Petegham was tweede met 13 voet 5 inches De Bruyn behield zijn kampioen schap in kogelstooten waarin hij met 43 voet 8 inch als eerste ein digde De overige belangrijkste uit slagen zijn Drie mijl 1 Wooderson Enge land 13 min 53.2 se 2 Slijkhuis 12 min 45.2 sec Een mijl 1 Wilson Egeland 4 mn 17.4 se 2 de Ruyter i min 17.4 se Marathon 1 Yarrow fEngelandI 2 u 43 min 14.4 sec 2 McNab Ro bertson Schotland 2 uur 43 mn 14.6 se overigen ver achter Voetballer tijdens wedstrijd overleden Tijdens den te Rotterdam ge speeldeu voetbalwedstrijd Pechvo gels — Hermandad overleed de links half van Pechvogels de heer P L Schipper van Oort door hartver lammtng De wedstrijd was elf mi nuten aan den gang HANDBALUITSLAG Zondag speelden Attila 2 en U.H V 2 den beslissingswedstrijd om het handbal kampioenschap afd 3 B welke door U.H.V 2 met 13—0 werd gewonnen Nederlaag voor DOS honkballers De D.O.S honkballers keerden van hun bezoek aan A.B.C met een 9—4 nederlaag huiswaarts Deze ne derlaag was voor een groot deel te wijten aan het feit dat D.O.S on volledig uitkwam Met een volledige ploeg had D.O.S zeker kunnen win nen In de eerste innings wisten de Utrechtenaren te scoren doch A.B C stelde hier twee punten tegen over De strijd ging nu gelijk op A B.C kreeg gelegenheid door een fout van haar tegenpartü om haar voorsprong tot 3—1 te vergrooten Het groote enthousiasme hetwelk de D.O.S.'ers ontwikkelden kon den achterstand niet doen veerkleinen en geleidelijk liep A.B.C uit tot 9—4 met welken stand het eini * van dezen prettigen wedstrijd kwam Kampong wint SCHC verliest Voor de cricketcompetitie wist Kampong met 1 run van L.C.C te winnen L.C.C scoorde 97 runs waarvan P Kantebeen 38 en T Kantebeen 22 De bowling cijfers van Kampong waren H v d Bijl 1—30 A de Waard 6—36 A Rut gers 2—14 Kampong wist het to taal van haar tegenstanders juist met 1 run te overtreffen voldoende voor de overwinning In de dubbele cijfers kwamen G v d Wielen 22 S de Waard 12 A Verbeek 15 en H V d Bijl 14 Kampong 2 verloor van C.C.A S.C.H.C verloor met ruim verschil van Ajax L De Stichtsche was aan bat wel bepaald ongelukkig want met 9 runs was all out De tegenstanders scoorden 131 runs Hercules speelde vriendschappelijk tegen E.C.C uit Eindhoven Door autopech kwamen de gasten erg laat en de resultaten in de restee rende tijd gespeeld gaven een meer derheid van de gasten aan U.V.V — V.U.C werd uitgesteld tot volgende week Dinsdag aangezien de V.U C.'ers hun degredatie voetbalwed strijd tegen Unitas moesten spelen AUSTRALISCHE TENNIS SPELERS TE NOORDWIJK De uitslagen van de eerste par tijen tusschen gemengde Australi sche en Nederlandsche tennisploe gen luiden Brown si v Swol 6—3 6—1 Palis — Rinkel 8—6 6—2 Dubbel Brown — Harper si v Swol — Rinkel 6—2 6—3 3—6 9—7 De uitslagen van den tweeden dag luiden N Swol — Harper 6—1 3—6 6—1 Brown — Pails 6—1 3 — 2 door Brown opgegeven Heeren dubbel Brown en Rinkel si Harper en Wilton 7—5 4—6 4—6 6—4 6—3 BARTAO WINT RONDE VAN ZWITSERLAND De Italiaan Bartali heeft de ronde van Zwitserland nadat hij ook in de laatste etappe als eerste eindigde gewonnen Ook in het landenklasse ment bezet Italië de eerste plaats „ Gezellig Samenzijn " kampioen van Nederland Door in de finale tegen „ Excel sior " ' s Hertogenbosch te win nen heeft het Amsterdamsche „ Gezellig Samenzijn " voor den achtsten keer het Nederlandsche damkampioenschap behaald NEDERLAND SLAAT ZWITSERLAND In een internationalen zwemwed strljd welke Zondag te Bazel plaats had heeft Nederlsind met 79 pun ten over Zwitserland 65 punten ge ' zegevierd Slot van de lustrumviering De lustrumviering is Zaterdag op waardige wjjze besloten met tM van feestelijkheden waardoor de stad weer een geheel apart cachet had Overal brandden de iUumlna tie en dcor de versierde straten pa radeerden de feestende burgers reden de „ aapjeskoetsiers " met hun meestal luidruchtige vrachtjes en schommelde de paardentram met oorverdoovend belgekllngel door de menigte Straatartisten trokken met hun optreden overal groote be langstelling Er waren voorts con certen volksbals op het Janskerk hof het Willem van Noortpleln en de Twijnstraat en bovendien was er een gondelvaart voor versierde en verlichte kano's De studentensociëteit P.H.R.M was Zaterdag een „ gewoon " café geworden Instede van de Muzen zonen rustten hier de feestende Utrechtenaren onder het genot van een of meer glaasjes geestrijk vocht en omstreeks half 12 bereik te hier de feestvreugde haar hoog tepunt toen de Utrechtsche stads kapel van Veerman ten tooneele verscheen om hier de dansmuziek te verzorgen Onder de schetteren de tonen van de koper instrumen ten werd er in het licht van de ge ïllumineerde gebouwen een geani meerd dansje gemaakt waarbfl de stemming al spoedig tot het hoog tepunt was opgevoerd Telkens noodde de muziek ten dans en vele dansparen waarbij ook de studen ten niet achterbleven mengden zich hier in het feestgewoel Om 12 uur sloot de kermis haar poorten maar op het Janskerkhof werd het feest voortgezet dat tot diep in den nacht voortduurde Vroolijke gondelvaart Zaterdagavond gaf de kanowerf ' t Oude Sticht welke ter eere van de lustrumfeesten reeds vorige week met groen en bloemen was beplant wel een bijzonder fleurig beeld te zien van licht en kleur Kunstig versierde kano's voorzien van larapionnetjes of electrische lichtjes dreven in het grauwe grachtenwater terwijl aan den kant vreemd uitgedoste jonge menschen zich gereed maakten voor de gon delvaart Wij zagen Neptunus stoer met zijn peddel in de hand die hij blijkbaar voor den drietand had moeten ruilen de broederschap tus schen blank en bruin werd verte genwoordigd door de origineele ' ka no „ Algiers " de fascineerde slan genbezweerders ontbraken niet en de Kiadoma's met him Hawaiian gitaar trachtten ons naar de Stille Zuidzee te verplaatsen hun groote roeiboot was een eiland op zich zelf Behalve de eenvoudiger ver sierde kano's die echter aan de stemming den noodigen luister bij zetten namen ook enkele winke liers deel aan de tocht n.l het R O.S reclame omroepstation die te vens de muziek verzorgde en Eke ris ' rijwielhandel die zelfs een fiets meedroeg op de ksmo Om kwart over acht ving de vaart aan een frissche stoet die vanaf de straten en kaden door honderden toeschouwers werd ga degeslagen De Raadskelder had het druk door de vele kijkgragen die zelfs uit de romantische ramen onder de Stadhuisbrug hingen om niets te missen van het aardige schouwspel Zoo ging de tocht door de Oude Rondleiding in Centraal Museum Vermoedelijk door een misver stand over het » aanvangsuur van de door het Utr Nieuwsblad georgani seerde rondleidingen op de tentoon stelling Herwonnen Kunstbezit zijn enkele belangstellenden tevergeefs naar het Centraal Museum geko men Op het daarvoor bepaalde uur heeft de rondleider zich in alle za len vergewist of er deelnemers voor den rondgang aanwezig waren Dit bleek op dat moment evenwel niet het geval te zijn Om in het vervolg moeilijkheden te voorkomen wordt men verzocht precies op tijd aanwezig te zijn Van a.s Zaterdag af zullen de rond leidingen niet meer om half drie doch om drie uur beginnen zoowel op Zaterdag als op 2k>ndag Voor beide dagen komt de 2de rondlei ding van kwart voor vier te verval len ¦ Utrecht wordt van allen luister ontdaan Utrecht bood dezen Maandag morgen een vreemden aanblik Hier en dsiar wapperen nog de niet-ingehaalde vlaggen In tal v£in straten hangen nog flarden groen en prijken restanten van een kost bare versiering Langs de gevels van groote gebouwen glanst dof ' t glas van duizenden lampjes die nu voorgoed zijn gedoofd Het is stil in de stad De laatste feestvierders zijn vanmorgen van het CS vertrokken De reunisten hebben de Domstad weer voor vijf jaar vaarwel gezegd Tal van stu denten die alleen voor de lustrum feesten gebleven waren genieten nu van hun eersten vacantiedag thuis In enkele stadswijken is de af braak begonnen Palen worden om gehaald kraampjes afgebroken En het leven gaat verder ONGEVAL MET LORRIE Een grondwerker die werkzaam was aan den Carthesiusweg op de daar rijdende lorries sprong onder het rijden van een der wagentjes af waardoor hij met een voet onder de wielen kwam Met ' n ernstige kneu zing moest htj naar het ziekentiuis worden overgebracht ONVOORZICHTIGE KNAAP Zaterdagmiddag om vier uur is een tien jarige jongen wonende op de Alendorperweg te Vleuten door een met paard bespannen melkwa gen op den Groenedijk gem de Meern overreden In zorgwekkenden toestand is hij per ziekenaut onaar het Stads - en Acad Ziekenhuis overgebracht Waterhoogten Weerdsluls UTRECHT 22 Juli Bovenkant sluis 42 cm + NAP val 4 cm Benedenkant sluis 40 om — NA P — De Noord-boulevard te Noord wijk aan Zee is dezer dagen fees telijk heropend Gracht en den Weerdsingel naar het Lucas Bolwerk waar op ver scheidene kano's reeds de lampjes werden aangestoken een schitte ring van kleuren uit het donkere water Naarmate de duisternis viel trokken de bootjes meer publiek en het was een niet zeer groote maar toch zegevierende kanovloot cUe weer bij ' t Oude Sticht aanlandt Hier vond de prijsuitreiking plaats waarna een vroolijk feest de tocht besloten KIND AANGERAND Inlichtingen verzocht „ Donderdagavond 18 Juli om streeks kwart over 9 is in de Drie haringstraat een 6 k 7-jarig bland meisje gekleed in een blauw jurkje en Witte onderkleeding op oneer bare wijze aangerand door een man die het kind daarna een kwartje heeft gegeven waarop het in het gewoel op het kermisterrein is ver dwenen en later waarschijnlijk naar huis is gegaan zoo luidde de ge tuigenverklaring De dader is door de Politie ingesloten De wnd conmi van de Recherche te Utrecht verzoekt den ouders van dit meisje zich ten spoedigste te vervoegen aan het bureau van de zedenpolitie Tolsteegbrug VAN AANBRANDEN TOTUITBRANDEN giJ afwezigheid van de bewoners is er door tot nog toe onbekende oorzaak brand ontstaan in de keu ken van perceel Eikstraat 21 Toen de brand door buurtbewoners ont dekt werd stond de keuken reeds geheel in brand en sloegen de vlam men door de trek van openstaande ramen door de keukendeur naar de huiskamer Met emmers water en een slang op de binnenwaterleiding zijn enkele bewoners erin geslaagd het vuur meester te worden De schade in keuken en huiskamer is aanzienlijk BRAND IN OUDWIJKEBVELD-STRAAT In den nacht van Zondag op Maandag om één uur is vermoede lijk door kortsluiting brand ont staan in de achterkamer van het perceel Oudwljkerveldstraat 125 Toen de bewoners wakker werden stond de kamer reeds In lichter laaie De inmiddels gewaarschuwde brandweer verscheen en wist met twee stralen op de waterleiding het vuur binnen enkele minuten te blus schen De achterkamer is geheel uitgebrand Gang keuken en voor kamer liepen geringe schade op Het huis was tegen brandschade verzekerd VRACHTAUTO REED DOOR Zaterdagavond omstreeks acht uur is een motorrijder met duo pas-sagiere in de Linnaeuelaan Tuin dorp door een vrachtauto aangere den De bestuurder van het motor rijwiel is met een hersenschudding dê vrouw met verschillende schaaf wonden ter behandeling naar het Stads - en Acad Ziekenhuis overge bracht Het motorrijwiel werd ge deeltelijk in elkaar gednikt Utrechts Stads Kapel Met betrekking tot de opvoering van het dansspel op 17 Juli in het Wilhelminapark deelen wij volledig heidshalve nog mede dat de muzi kale begeleidingen waren toever trouwd aan den heer Stafhorst pia no en aan het blazerscorps Utrecht Stads Kapel o.l.v J W Veerman Succes voor „ Soli Deo Gloria " De Chr Gem Wijkzangvereeni glng „ Soil Deo Gloria " alhier onder dirigentschap van den heer H Col jee behaalde op het Nationaal Zangconcours te Nijkerk een len prijs met 347 punten en tevens het hoogste aantaJ puntgn ' s Avonds nam de vereeuiging aan den eere wedstrijd deel en wist zfl beslag te leggen op den 2en eere-prijs Academische Berichten Aan de Technische Hoogeschool te Delft slaagde voor het c4nd ex nat ingenieur de heer H C den.Daas ' alh KENNISGEVING STEMMING TER VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN UTRECHT B en W van Utrecht brengen ter openbare kennis dat op Vrijdag 26 Juli 1946 van des voorniiddags acht tot des namiddags vijf ' uur zal worden gehouden de stemming ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad van Utrecht Zij herinneren aan de verplichting opgelegd bij artikel 72 tweede lid der Kieswet dat ieder die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken zich binnen den voor de stemming bepaalden tijd ter uitoefening van zijn kies recht moet aanmelden bij het stem bureau van het voor hem op de kie zerslijst aangewezen stemdistrict De kiezer die verzuimt zich bin nen een voor de stemming bepaal den tijd aan te melden bij het voor hem aangewezen stembureau kan tenzij den rechter van een geldige reden van verhindering blijkt worden gestraft met een geldboete van ten hoogste drie gulden Tevens wordt de aandacht geves tigd op artikel 128 van het Wet boek van Strafrecht luidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krach tens wettelijk voorschrift uitge schreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar en op ar tikel 150a der Kieswet luidende Hij die bij eene verkiezing als ge machtigde stemt voor een persoon wetende dat deze overleden is wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden Utrecht 22 Juli 1946 Burg en Weth van Utrecht De Burgemeester TER PELKWIJK De Seretaris J DE LANGE Spreekuur Wethouder Wasiander Wethouder Waslandor houdt Woensdag en Zaterdag geen spreek uur inplaats daarvan Donderdag 25 Juli ' s middags om twee uur AGENDA Maandae HOTEL DES PAYS BAS 7.45 uur Leerl.avond Pé Faber N.V HUIS 7.30 uur Verg C.P.N de Waarheid Dinsdag JAARBEURSGEBOUW 8 uur Openb Verg Partü v d Vrijheid N.V HUIS 8 uur Openbare Verg Party V d Arbeid.CENTR MUSEUM 10-5 uur Tentoon stelling „ Herwonnen Kunstbezit " BURGERLIJKE STAND GEBOREN Wilhelmina P Linden Wilhelmina T M Grimmelen Peter J A Hamburger Hermina J Stoffer Thars Kruigen Anthonia Berg Robert V Wurff Kitty M Pot Lodenkus J F Lang Berend J Verburgt Wil helmina j Jong Gerardus T M Shin gerland Anton A Bierma Gerrit J G Schmal GEHUWD H Minraebo en J H Uiterdijk OVERLEDEN G P Daniels 62 j Maliesingel 65 G A Wentink 74 j J Kamphuisstr 40b Utrechtsche Paardenmarkt Op de Utrechtsche paardenmarkt werden heden aangevoerd 1135 paarden Luxepaarden ƒ 900 — 1500 werkpaarden ƒ 450 — 850 oude paar den ƒ 200 — 500 veulens ƒ 200 — 500 hitten ƒ 200 — 900 naarden boven 3 jaar ƒ 700 — 1300 beneden 3 jaar ƒ 600—1000 stamboekpaarden bo ven noteering Handel redelijk TRIBUNAAL-UITSPRAKEN J Jacobs beschuldiging o.a Lid NSB ' hulplandwachter lid kultuurka mer 2 iaar intorneering C de Vos sympath lid NSB lid Ar beidsfront vrijwillig - werken voor Weer macht 1 ir 3 mnd ontzetting uit rechten H de Kruyf lid NSB en Arbeids front werken voor NSKK 1 ir 3 mnd A Reinders te Zuilen vrijwillig wer ken in Duitschland zich melden voor Waften SS Ijr 6 mnd W v.d Bosch lid NSB WA en Landu wacht atd.chet PUBM 2 jr Alle straf ten zijn met aftrek DOOR DEN LUIDSPREKER Programma voor Dinsdag HILVERSUM I 7.00 Nieuws 7.15 Och tendgymn 7.30 Morgengebed 7.45 Fritz Kreisler sp 8.00 Nieuws 8.20 Pluk den dag 9.00 Vrouwenspiegel 9.05 Pluk den dag 9.45 Henri de Greeve 10.10 HILVERSUM II 7.00 Nieuws 7.15 Ochtendgymn 7,30 SCH EEPSTIJDINGEN Alb Cuyp " 20 Finisterre gepass ' Ariadne " 20 v Gibraltar n Barcelona Bengkalis " 20 v New Castle n Aden Bloemfontein " 20 v Sydney n Ned met repair Deo Duce " 20 v Kopen hagen n A'dam Emp Scott " 21 v Pt Elisabeth n East London v Heutz " V Belawan te Hongkong Indra poera " 21 Perim gepass v R'dam n.Batavia Noordam " 21 Scilly gepass V R'dam n New York Oranjefontein " te Southampton v A'dam n Kaap stad P de Hoogh " 20 v Antw n Br.Indië Roelf " 19 v Lissabon n A'dam;,,Saparoea " 21 v Antw n Londen Streefkerk " 20 V Gravesendn de Perz.Golf SvoIder " 19 v Lissabon n W Indië Sypenberg " 20 te Haifa Ta binta " v Batavia te A'dam met repair Terborgh " v Bahrein n Ras Tanura;,,Tjibesar " van Shanghai n Hongkong;..Vulcanus " 19 v Malta n Alexandrië Waterland " 22 v Montreal te R'dam DE BLOEMFONTEIN UIT MELBOURNE VEBTKOKKEN De „ Bloemfontein " is uit Mel bourne naar Rotterdam vertrokken ' TE HUUR AANG PERS GEVRAAGD ZUIVER vrij van politiek is alleen „ GEMEENTEBELANGEN " BOS ^'^^^ 7 <""-''''> KLEINTJES Ter overname aangeboden Kruidenierszaak in buitenwijk van Utrecht Brieven onder no 2184 Bur van dit Blad Jonkheer en Mevrouw GRBVEN LABOUCHERE geven kennis van de geboor te van een zoon JOHAN ABENT SCHOTTO Bütsche Straatweg 47 De BUt 19 Juli 1946 Tijdelijk Dlaconessenhuis Utrecht EXPOSITIE VAN - Kunstnaaldwerk vervaardigd door den heea - J A BRANDSB Deze unieke tentoonstel ling is te bezichtigen t/m 31 JULI a.s dagelijks van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5.30 uur in hat Modelhuis van Iftc AVOl HincinRlCHTi U T B E C H T Biltstr 95 hoek Krulsstr UiT DE PERS Dit pletueele karakter is in het werk van den heer Brandse wel zeer bij zonder Geen enkel doek geeft de indruk van alleen tech nisch werk doch ademt den geest van een kun stenaar Er ligt zoowel door co loriet als door construc tie sfeer in dit werk een sfeer welke wij in de oude gobelins wel eens missen Zfln kunst is uniek en dient grooter bekendheid te krijgen Corn Baroski | In de Nw Haagsche I O" J SPORTHUIS Oi Nieuwe sorleering Tennisrackets MET DARMSNAAR f35 — RECLAME Autopeds geheel metaal met dikke rubberband ƒ 17.95 STEENWEG 38 UTE Telefoon 14996 GEVRAAGD WERKSTER van 8-12 uur voor het schoonhouden van klein kantoor Goed salaris pret tige werkkring Aanmelding tusschen 9 12 uur Rem brandtkade 35 Utrecht BLOM's Business College Utrecht - Janskerkhof 20 Tel 17624 OPLEIDING MIDDENSTANDSDIPLOMA Bi Utrechtsch grootst Amusements Orkest * AMIC1TLV Dir ALB v d PIJL kunnen nog worden geplaatst CELLIST(E ACCORDEONIST(E GUITARIST(E TROMPETIST Aanmelden en inlichtingen bfl Joh S^b Bachstraat 8 Tel 20067 Vondellaan 37 yiaison Carry N.V - Oude Gracht 147 Utrecht vraagt voor het Hoedenatelier eenige MEISJES ' die tot Hoedenmodiste opgeleid willen worden Tevens APPRÊTEUSE gevraagd Aanmelden tusschen 9-12 uur Gevraagd Kousenreparatrïce of iemand die daartoe wil worden opgeleid Voor serieuze kracht hoog loon Aanmelden na 6 uur Balyelaan 13bis Parfumerie „ APOLLO " Oudegr 111 Utrecht vraagt een PRIMA VERKOOPSTER Alleen ervaren krachten die over uitstekende referenties beschikken komen in aanmerking Persoonlijke sollicitatie tusschen 5 en 6 uur HET SECRETARIAAT VAN DE BEDRIJFSGROEP LEVENSVERZEKERING vraagt ' voor spoedige indiensttreding een vrouwelijke kantoorbediende een mannelijke kantoorbediende Bekendheid met typen strekt tot aanbeveling Brieven met uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris te richten aan voornoemde Bedrijfsgroep Plompetoren gracht 14 16 - Utrecht Opname gezocht in beschaafd gezin Vrijzin nig voor eerstejaars stu dent eet buitenshuis Br onder no 2204 bur dezer Modern Bovenhuis te huur centrum Utrecht met complete inboedel huur ^ 10 — per week Liefst rui len voor kleine vracht - of luxe-wagen In goeden staat Brieven onder no 2195 bur dezer Technisch Kantoorbediende GEVRAAGD per 1 Sept flink tï^eisje voor de huishouding van 8.30 tot 5 uur Hoog loon en veel verval Kleermaker ^ STIKVOORT Prof Ritsema Boslaan 66 8 jaar in groot autobedrijf werkzaam geweest zoekt een geschikte werkkring in Auto - of Transportbedr als VERTEGENWOORDIGER of CONTROLEUR Br In bezit van Rijbewijs no 2191 bur dezer NEDERLANDSCHE STAALFABRIEKEN v.b J M DE MUtNCK KEIZER N.V te Utrecht kunnen plaatsen Eenige JONGENS van 14-16 jaar als postlooper om na eenigen tijd in de afdeelingen opge leid te worden als VORMER DRAAIER BANKWER KER ELECTRICIEN MODELMAKER enz Aanmelding ten kantore onzer fabrieken Op het Kantoor van DRUKKERIJ ZUIDAM Voor Clarenburg 10 is plaats voor een KANTOORBEDIENDE M of Vr leeftijd 16-20 jaar Liefst Mulo-opleiding Aanmelden tussen 9 en 5 uur eH U>MijJl U mee hebb*n « ii gelegenheid Uw TAPIJTEN KLEDEN LOPERS VLOERBEDEKKING en GESTOFF MEUBELEN te REIMIGEN REPAREREN MOTVRIJ • o BLIJVEND MOTECHT TE MAKEN Vraggt U eens prijzen « n inlichtingen aan \^' y\ilREIN/G//j UTRECHT NIEUWE GRACHT 155 - TELEFOON 11434 BELANGRIJK 1 Wij komen met eigen oufo goederen halen en bezorgen P DE GRUYTER & Zn N.V vraag een NETTE WINKELJUFFROUW leeftijd 20-25 jaar Zich persoonlijk aan te melden iederen dag behalve Woensdag tus schen 2 en 3 uur Filiaal Biltstraat 24 Utrecht M.O HANDELSWETBNSCHAPPEN A en B STAATSPRACTIJKEXAMEN - ACCOUNTANTS - EXAMENS Opleidingscursussen te UtrOcht en Hilversum o.lv dr F G VAN DE VLIET Docenten W Dijkstra drs K Samson P G Th Visser dr P G van de Vliet Mr Dr H F 3 Westerveld Inschrijving bij den heer P G TH VISSER Prof Dieperinklaan 4 Utrecht Tuindorp Tel 15494 bij voorkeur Dinsdag - en Donderdagavond Bii de NEDERLANDSCHE STAALFABRIEKEN v.h J M DE MUINCK KEIZER N.V te Utrecht kunnen geplaatst worden op de afdeeling CALCULATIE eenige jongelieden van 17-19 jaar met opleiding Gemeentelijke Machinisten - en Constnic teursschool of daaraan gelijkwaardig Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen betr leeftijd opleiding vorige betrekking enz uitsluitend schriftelijk aan onze afdeeling Personeel De Inspectrice der N.V NEDERLANDSCHE BUURT SPOORWEG MAATSCHAPPIJ vra,agt voor de stad.= tramdienst te Utrecht standplaats Utrecht en voor de autobusdienst standplaats Maarssen Eenige BESCHAAFDE MEISJES Leeftijd van 18-23 jaar om te worden opgeleid tot Con ductrlce Eigenhandig geschreven sollicitaties onder op gaaf van referenties en bijvoeging van een recente foto te richten aan het kantoor Laarderweg 1 te Hilversum Uw naaimachine defect BEL DAN OP 17 5 77 WIJ KOMEN DIRECT G A WIT JENS Heerenweg 46bis - Utrecht Auto te koop gevr kleine of middelgroote 2 of 4 persoons Brieven no 1149 Boekh RUITENBEEK - Doom TE KOOP AANG Te koop eiken ORGEL ill prima staat 2 spels Te be vragen Fred Hendrikstr 89bis A Telef 12367 D.K.W 1940 125 cc voet versnelling 3 motoraccu's Balistraat no 6 zijstraat Kanaalstraat Aangeboden STUDIEBOB KEN H.B.S 5-j c B en Avond Lyceum Ingenhousz straat 17 Utrecht Wegens gebrek aan ruimte pracht GOTHISCH AMEU BLEMENT te koop aange boden Adr van Bergen straat 67 Te koop 2 CRAPBAUX 4 Stoelen Dressoir Thee kast Uittrektafel 2 Crap 4 Stoelen Rookstoel Divan Tusschen 9 12 2-5 uur Stof feerderij Meubelmakerij Kanaalstraat 96 Aangeboden een z g a n BADJAS geyser vrtt email Ie met sproeier Br no 2425 bur dezer Te koop zuiver wollen MANTELPAKJE vooroorl bruin maat 42 en zelfde kleur vilthoed heerenmodel Kwartelstraat 62 2 x bellen Te koop HAWAIIAN GUI TAAR Steinenburglaan 3 De Bilt Te koop JONGENSFIETS op lucht banden Steenstr 35 Te koop HEERENFIBTS met beste binnen - en buiten banden prijs ƒ 125 - Stof zuiger Ameg sleemodel geheel compleet 125 volt Prijs f 75 - Joh de Bekastr 20bis Te koop goed onderhouden MOTORRIJWIEL 125 CC jaar ' 38 Br no 2414 bur dezer Te koop aangeboden een lange bruine BONTJAS Tevens bod gevr op een theemeubel salontafeltje en twee bloementafeltjes z g a n Te bezichtigen ' s av na 6 uur Ie Spechtstraat 8 Te koop een witte BRUIDS JAPON zonder sluier m 40 42 Br no 2412 bur dez Te koop 4 H FAUTEUILS tafel old fin 1 theemeubel old-fin rookstoel 2 fau teuils 4 stoelen pi bekl keukentafel dressoir kin derledik 2 crap 4 stoelen eik muisgrijs pi bekl alles pr staat Reparaties aan al le meubelen Vaartserijn straat 50 Hoograven Bus 6 vanaf station tot 20 woordeni ƒ 1.50 elk woord meer ƒ O.lQ Te koop aangeboden eenHEE2RBNCOSTUUM mid delmaat nieuw Na 20 uur,Berkelstraat 135 Te koop aangeb VIOOL met stok en kist nieuw zw heerencostuur gr maat zw nieuwe Avondjurk maat 44 bolhoed maat 58 zw kant blouse z g a n roode vil ten dameshoed nieuw blau we wollen damesjas maat 44 Heerenfiets met mass banden ' duo-zitje voor fiets C Drebbelstraat 9 Te kbop Old-finish HUISK DRESSOIR theemeubel ta fel 2 fauteuils 4 stoelen ook genegen te ruilen voor eiken huiskamer Tevens bod gevraagd op platenwis selaar Amsterd Straatweg 244 Te koop complete ZEIL CANO als nieuw f 150 - Ook te ruilen voor een in g st zijnde roeiix)ot Adres P C Hooftstraat 14bis Te koop aangeboden Zw KALFS BONTMANTEL m 40 nieuw f 400 - 1 lap d bl laken Te bevragen Mo lenstraat 13 tusschen 7 en 9 uur ' s avonds Te koop een Slav eikenh SLAAPK.AMBUBLEMENT bestaande uit een lits ju-meaux - met sprei met 2 springbakken een wasch kast met marmeren opzet en spiegel een Tafeltje 2 Nachtkastjes en drie Stoe len een standaard met schil derij een schemerlamp Te zien Rembrandtkade 58 Te koop aangeboden RA DIO met accu Werkbank met schroef Gereedschap voor rijwielhersteller Br no 2408 ' bur dezer Te koop aangeboden een tweeling KINDERWAGEN in goede staat C Rombout W A Vultostraat 112 Hoograven Te koop W LEGHORN br ' 45 volop aan de leg f 10 per stuk Alle soorten hennetjes 10 ¦ weken oud k f 7.50 per st 12 weken t f 8.50 per stuk Hoender park De Leggende Kip Nieu weweg 70 Veenendaal TE KOOP GEVR Te koop gevraagd een 2 pers OPKLAPBED met ombouw C Rombout W A Vultostraat 112 Hoograven Te koop gevr WITTE BRUIDSJAPON 38 40 m sleepje Br no ^ Po '- ur dezer VACANTIE Groote woon marinesl«ep 11 m lang te huur of te koop gelegen m de nabijheid Loosdrechtsche plassen ' Br no 2386 bur dezer Aangeb net KOSTHmSliefst eigen bed Br no 2395bur dezer Aangeboden groote gestof feerde ZIT-SLAAPKAMER aan beschaafde juffrouw die genegen is tegen ver goeding voor alleen-wonend leerares in de ochtenduren de huishouding te verzorgen en te koken Aanmelden liefst tusschen 6 en 7 uur of na telef afspraak Mej T Schoonman Slotlaan 1 d Tel 3431 Zeist Te huur mooie SLAAPKA MER met kast en opklap bed omtrek Stads - en Ac Ziekenhuis Adres Nobels Snipstraat 8bis TE HUUR GEVR Gevraagd door student KA MER met pension Br metprijs onder no C 8571 Adv Bur Alta Pausdam Jong onderwijzers echt paar zonder kinderen zoekt ETAGE of KAMERS met gebruik van keuken te Utrecht Br no 221 Kraal's Filiaal Zeist DRINGEND Wie kan aan klein gezin 3 pers waarvan huis is gevorderd tijdelijk ten hoogste 3 maanden woonruimte beschikbaar stellen Br no 2385 bur dezer Door jong onderwijzeres per 1 Sept ZIT SLAAPKA-MER gevraagd met pen sion liefst centrum Br no 2392 bur dezer PERS AANB B z a jonge vrouw voor HULP in de huishouding in klein gezin voor dag en nacht Br no 2428 bur dez Nette WERKSTER biedtzich aan werktijd van pl.m.half 9 tot half 6 Loon f 6 en 1 maaltijd Br no 2403bur dezer Net meisje 29 jaar P.G.,biedt zich aan als HUIS HOUDSTER bij heer alleenof kl moederloos gezin Br no 2418 bur dezer Energiek persoon zoekt voor zich een passende WERKKRING Ned Herv liefst in Utrecht Br no 2416 bur dezer Meisje 25 jaar zoekt lichte BEZIGHEDEN bij dame of heer-alleen Br no 2415 bur dezer Twee nette buitenjongens zoeken voor zich een pas sende WERKKRING Ned Herv Br no 2411 bur dez Er b z a een oud-militair als BEWAKER of portier voor fabriek enz Br fr letter C V aan Boekh Goet - he er Maarssen B z a CHAUFFEUR be kend op alle wagens Bezit rij - en nummerbewijs Voor directe indiensttreding on verschillig wat voor bedrijf Br no 2391 bur dezer Gevr HUISHOUDSTER 50 tot 60 jaar bij heer-alleen Br no 2427 bur dezer Gevraagd in klein moeder loos gezin een HUISHOUD STER lief voor de beide kinderen Br no 2429 bur dezer DIVERSEN WONINGRUIL Aangebo den heel Huis te Ede 5 ka mers keuken en tuin f 3.50 per week woonhuis te Zui len of Utrecht Br no 2406 bur dezer Gevraagd PACHTING Rij wielstalling ook gelegen heid stellingen Pachter heeft zelf rijwielrekken Adres Com Roobolstraat 105 Utrecht KENNISMAKING Net per soon ongehuwd 36 jaar goede werkkring zoekt ken nismaking eventueel ook gescheiden of wed Geheim houding beslist verzekerd Br no 2420 bur dezer Wednr 29 jaar P.G 2 kinderen zoekt net een voudig MEISJE of jonge wed leeft 27 tot 32 jaar v.g.g.v om na goede ken nismaking in het huwelijk te treden Br no 2407 bur dezer Een net bekend alleenstaan de weduwnaar op leeftijd zoekt een nette WEDUWE of alleenstaande vrouw bo ven de 50 jaar met eigen inlxjedel en niet onbem Niet uitgesloten om huwe lijk aan te gaan Br no 2399 bur dezer Jong echtpaar z k mod opv zoekt DITO ECHTP voor gezellige omgang Br no 2397 bur dezer Heer 30 jaar rijzig postuur zoekt PARTNER om geza menlijk eenige privé dans-lessen te nemen Br liefst met foto welke beslist re tour onder no 2388 bur dezer STAATSLOTERIJ Loten verkrijgbaar voor de 5e kl bij collecteur Weil Weerd singel Westzijde 66 Trek king 29 Juli Telefoon 17250 Laat uw nummers op uitlo ting op kantoor nazien PROT BEGRAFENISON DERNEMING Fa G H de latrcr Am.sterd Straat weg 45 Utrecht Tel 14273 18532 Billijke tarieven Mette bediening Vervoer van overledenen van en naar alle plaatsen in bin nen er b'"'K>.>iqnd VERLOREN Donderdag avond komend van Open luchtspel een grijze pullover trui met lange mouwen Herinnering Hooge beloo ning voor terugbezorging Wilhelminapark 1 VERLOREN Een zak met gereedschap Vrijdagmorgen tusschen 7 en 8 uur gaande van Westbroek naar Hol landsche Rading Gelieve terug te bezorgen bij A K Harmsen Kerkdijk 22 West broek 

Kranten

Ga naar