Utrechts Nieuwsblad maandag 13 mei 1946

NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH Uitgave Utrcchtsch Nieuwsblad v/h Joh de Liefde N.V Bureau Drift 23 - Utrecht ITcletoou 15431 5 lijnen Giro 154949 Tclcgram adres Nieuwsblad MAANDAG 13 MEI 1946 543te JAARGANG No 10 Verschijnt dagelijks Redactioneele leiding Joh de Ruytet Directeur A M E H N Koemans Verrassende Nederlandsche op België z belangstelling Nog geen accoord te Parijs Bevin ging Attlee 6-3)1 De Belgische keeper Daenen pluktden bal uit de lucht tijdens een dertallooze aanvallen van de Oranje mannen Foto Ü.N zege Koninklijk Havenarbeiders te Rotterdam willen arbeid hervatten B.V.a BLIJFT WIJ HADDEN VAN DE BELQEN BETERE DINQEN VERWACHT GEESTDRIFT WAS DITMAAL VERRE TE ZOEKEN Churchill bezocht prinselijk paar ten paleize Soestdijk Na het dejeuner begaven het prinselijk gezin en de familie Churchill zich naar het park van het paleis Soestdijk waar deze opname werd gemaakt Nederland de leiding Hierna verkeerden beide doelen beur telings in gevaar zoo schoot Coppens eenmaaUover terwijl Daenen een prach tige voorzet van Holleman uit de lucht plukte Decleyn zond vervolgens een schot in dat door Kraak tot hoekschop werd verwerkt Ook deze leverde geen resultaat op Daarna was het initiatief weer aan de zijd'e van de Oranjemannen Roozen die overigens door Vercam men zwaar werd bewaakt tipte den bal door naar Smit die een enorme kogel loste waarbij Daenen geen f schijn van kans kreeg 2—1 Na 35 minuten had Nederland d'e lei ding overgenomen Een vrije schop op het Nederlands'che doel werd door Chaves d'Aguilar kei hard overgeschoten waarna Smit die nog steeds liep te hinken uitviel en door Drager werd vervangen Zonder dat er verandering ir den stand kwam brak de rust aan Om ongeveer tien over half vier werd aan de tweede helft begonnen Er ont stond al aanstonds een gevaarlijk mo ment toen Kraak buiten het straf schopgebied den bal met de hand aan raakte De hiervoor toegestane vrije schop werd tegen het hoofd van de Vroet geschoten die even onklaar ge raakte maar de bal was corner en de ze voortreffelijk genomen door Lembe rechts werd door Decleyn in het doel gewerkt Zoo was de stand na 15 min dus weer gelijkl 2—2 De Oranjemannen verloren hierna geenszins den moed Integendeel er werd een serie felle aanvallen onder nomen maar de Belgische achterhoede liet zich niet passeeren Het woord was hierna weer aan de Belgen linkshalf Puttaert gaf prach - Het Nederlandsch elftal staat voor de eere-trïbune opgesteld t^dens het spelenvan he Wilhelmus Foto Ü.N C VERHOEFP sal op Vrfldag 3i lam 1 % uur te het Notarishuig Pleter 18 in het • verkoopent ÏVOONHCnS t « m de Jan v 4 13 groot 80 ca ers kevtken en WOONHUIS te tl de Bankaatr > ca bev 4 ka " uken • gestanddoenlngjur bij de beta - op 12 Jyli 1946 ¦ r Dinsd en Don ir ten kantore v ^ aria Plompeto 2 Utrecht jstS lEF PARTIJ 20 woordeni ƒ 1.50 woord meer ƒ 0_10 gehuwd zoekt en weg een NG bil voorkeur zaak Br no ezer zich aan netto R of in de huis or geheele week a 70 et per uur > bur dezer N biedt zich aan voorkomende eden of huishou Loon 1 gulden r no 5565 bur w met kindje b JISHOUDSTEIR, zin of btj dame 3nd met verple us 102 Utrecht ERSEN eman 29 jaai % 3 dezen weg in komen met een idame P.G Fo p eerewoord te ri Br no 5530 OONG gezocht ep heer 58 jr - > f wed van on fde leeftijd en len Br nó 5531 e ihet invalide raagt THUIS roor stikwerk * enz Br no dezer - schoenen leeft en dito leeftijd onder no 5538 net zaak zoekt nnismaking eisje mag ook zijn Br met fo • ewoord retour 40 bur dezer 3 IS Voor alle I smaakvol en amers vloeibaar e stijl tevens • ima referenties werk Schildera pbouw " Draai ' ilgstraat 12bi3 kaart / h Perel Voeti Pasteurstraat 3 ' volgens af foon 14189 llne Gezelschapi jlegenheid open line mandola en rs als LID TOE ] N Geïnteresseer zich vervoegen gent den heer d Doemst r 35 pi CHIROPO ideit geheel pijn - ook aan huis Bijlhouwerstr. Tel 21464 rEHSr Uw klee is enz mooi uw of zwart s gebracht voor iterdags klaar Nieuwe Gracht htbare STOP • Het Broeken ide Steenweg 56 » Tuil in - en bui slaagt men het ^ EAU ACTIEF 19 Tel 21456 idsen verkrijg - WERK en vloel g A van Gend Anthoniedijk 1 AR.IST met V&1 iigen Hawaiian-j 3oy - en andere kt aansluiting r Hawaiian en-ig-duo of iets Br onder n » ezer ARIES Fijnste 1 In alle Ideureas listeren Ook an Is Vogelzaden duivenvoer Vo Bomeman Me - 3R " Stofzuigers ïparatie revisie mdere merken jk Oudes racht L594 UIL Bïjaard loekt in prov in klein droog stykje grond C kerk bf | voor hoven Soest of n ruil voor flin bovenwoning te irieven onder nr Iv Bur Alta rtrecht raadplegen De ministers van Bultenlandsche Zaken zullen vandaag de toekomst van het Kuhrgebied bespreken De Fransche en de Engelsche opinies loepen ten aanzien van deze kwes tie uiteen terwijl de Knssische houding nog onbekend is De conferentie besprak Zaterdag wederom den datum voor een vre desconferentie de vredesverdragen met de satellieten van de As en de problemen die in verband staan met den oorlogsbuit en de Italiaan sche vloot Over geen van deze punten is men naar verluidt tot overeenstemming kunnen komen Toen Byrnes voorstelde een da tum vast te stellen voor een vredes conferentie zeide Molotof dat hü zUn goedkeuring niet kon hechten aan een dergelijke conferentie wan neer de „ Big Four " niet tot over eenstemming waren gekomen ten aanzien van fundamenteele kwes ties zooals Triest en de Italiaan sche herstelbetalingen Bevin die voor een kort bezoek aan Londen Parijs heeft verlaten begaf zich gistermiddag naar Checquers het officieele buiten verblijf van Attlee Men gelooft in welingehchte kringen te Londen dat het plotse linge bezoek van Bevin verband hield met de nieuwe wending die de bijeenkomst der vier ministers te Parijs heeft gekregen door Molo tof's verklaring dat de houding van verdrag met Italië een essentieele Sovjet-Rusland inzake het vredes wijziging heeft ondergaan Men ge looft dat Bevin Attlee wilde raad plegen over de vraa g of het moge - Nieuwe strijd m China gevreesd Het Chineesche persbureau Cen tral News maakt bekend dat de Chineesche communisten naar het noo:rden snel oprukken langs den spoorweg van Poekof naar Tientsin de de stad Tientsin bedreigen Zij hebben de stad Tsjoeanho ingeno men Na een snellen opmar.«ch hebben zij een punt 8 km ten Zui den van Tanghsien bereikt De communisten radio Yenan meldt dat de Chineesche nationa listen in Noord - en Midden China eveneens tot den aanval tegen de communisten zijn overgegaan — de communistische zender verklaart dat de communisten een spoorweg knooppunt dat gelegen is op de route naar Tsjangtsjoen ondanks „ verwoede aanvallen " van zeven di visies der nationalistische troepen wier artillerie 800 granaten per uur | afschoot nog steeds in handen - - Kebben Het meerendeel der waarnemers in China zijn met het oog op den emstigen toestand in Mandsjoerije en de opeenstapeling van inciden ten elders in China eenigszins pes simistisch gestemd daar hij vree zen dat er zich niet alleen moei lijkheden zullen voordoen bij een vreedzame regeling van het Mand sjoenjsche vraagstuk maar ook dat de strijd in Mandsjoerije zich tot het eigenlijke China zou kun nen uitbreiden Conferentie van Simla afgebroken De conferentie van de Britsche regeeringsmissie met leiders van de Britsch-Indische congrespartij en van de Britsch-Indische Mo hammedanen welke te Simla werd gehouden is volgens officieele me dedeeling afgebroken Radio Nieuw-Delhi haalde een officieel communique aan dat als volgt luidde „ De conferentie is tot het inzicht gekomen dat verdere besprekingen geen nut zouden heb ben en dat de conferentie daarom beëindigd behoorde te worden De regeeringsmissie wenscht er den nadruk op te leggen dat geen der partijen voor het afbreken van dpze conferentie een blaam kan treffen daar beidenzijds de uiter ste krachten zijn ingespaimen om tot een regeling ' te geraken Men is voornemens binnen enkele dagen over te gaan tot publicatie van de correspondentie welke tijdens de conferentie tusschen de partijen is gewisseld " Referendum i'n Griekenland op I September Volgens het orgaan van de regee rmgspartij zal het referendum In Griekenland over de vraag of het land een monarchie blijft of een republiek wordt gehouden worden op Zondag 1 September a.s De regeering heeft een boodschap ge richt tot Koning George om hem van dit besluit in kennis te stellen en zijn goedkeuring te ratificeeren Herderlijk schrijven van het Episcopaat Zondag is in alle Kath kerken een herderlijk schrijven voorgelezen onderteekend door Kardinaal de Jong en alle bisschoppen Hierin wordt gewezen op de groote ver Eintwoordelijkheld welke voor Katholieken voortvloeit uit het kies recht De Katholieken moeten den hun bij de wet opgelegden kiesplicht ver vullen en die personen kiezen waar van zij met recht mogen verwach ten dat zij zich op het terrein van wetgeving en bestuur zullen laten leiden door deze normen welker na leving naar onze overtuiging in de gegeven omstandigheden het best gewaarborgd wordt door de Katho lieke Volkspartij De Partij van den Arbeid en de R.K bisschoppen Het Bestuur van de Partij van den Arbeid heeft uit de verklaring der Bisschoppen de conclusie ge trokken dat het — hoewel de ker kelijke overheid zijn voorkeur uit spreekt ten gunste van de Kath Volkspartij — xoor R Katholieken niet verlMden is hun stem uit te brengen op candidaten van de Partij van den Arbeid lyk zal zvjn In het huidige critieke stadium der conferentie het Engel sche standpunt inzake het verdrag met Italië te wijzigen Waarnemers te Londen gelooven nu dat over het slagen of het mislukken van de conferentie waarschijnlijk in de eerste helft van de komende week zal worden beslist VERRUIMING RANTSOEN ELECTRICITEIT De volstrekt ontoereikende elec triciteitsrantsoenen voor de derde en vierde periode zijn eenigermate verruimd n.l met 8 kwh per pe riode en thans als volgt vastge steld April/Mei en Juni/Juli onder scheidenlijk 20 kWh en 16 kwh Mei / Juni en Juli/Aug telkens 17 kwh De rantsoenen voor kookdoeleinden zoowel voor gas als voor electri citeit moeten voorloopig nog on gewijzigd blijven afwijzend De bedrijfsimie van samenwer kende transportarbeidersbonden te Rotterdam heeft een druk bezochte vergadering met leden havenarbei-ders gehouden Op deze vergadering werd verslag gedaan van de besprekingen met de scheepvaartvereemging-Zuid waar in het volgende werd medegedeeld De scheepvaartvereeniging Zuid was bereid voor hën die op Maan dag 13 Mei het werk hervatten de aangekondigde strafmaatregelen in te trekken door hun het h.a.v.boekje terug te geven De vergadering be sloot met vijf stemmen tegen Maandag a.s den arbeid te hervat ten en deed een beroep op de niet aanwezige havenarbeiders zich hierbij aan te sluiten Hoewel er Zaterdagavond door de drie samenwerkende bonden van transportarbeiders besloten was vandaag het werk te hervatten stelt de E.V.C zieh op het standpunt dat er van beëindigen der staking geen sprake is omdat er van haar kant geen besluit in die richting genomen werd Vanochtend was de situatie al dus dat eenige honderden haven arbeiders zich naar hun werk wil den begeven maar volgens mede deeling van Scjieaepvaartvereeni - Bij de babbelende prinsesjes Langs den weg welke ChurchiU volgde om zich naar het paleis Soestdijk te begeven was het op vele punten zeer druk Om vijf minuten - voor eenen kwa men de auto's in zeer langzaam tempo op den weg voor het paleis aanrijden Hier hadden zich honder den opgesteld die den heer Chur chiU begroetten Staande in zijn auto nam de heer ChurchiU huidebetuigingen met zrjn hoed zwaaiend wuivend en het V teeken makend in ontvangst Toen draaiden de auto's het park binnen Z.K.H prins Bemhard trad op het linkerbordes naar buiten terwijl de drie prinsesjes gekleed in roze jurkjes voor het venster in de haU stonden uit te kijken naar den beroemden gast op het prinselijk paleis Zoodra de auto van ChurchUl was voorgereden kwam ook H.K.H prinses Juliana naar buiten om het kleine gezel schap te verwelkomen Daarna ging men het paleis binnen waar het prinselflk Paar zijn gasten aan een dejeuner vereenigde In het paleis was aanwezig een afvaardiging van het Nationaal In stituut dat < ien heer Chm:chiU een collectie van de tijdens de bezetting boven Nederland uitgeworpen Flying Dutchman " aanbood Na den maaltijd begaf het gezel schap zich naar het park achter het paleis waar de prinsesjes Irene en Beatrix bij wie zich later ook prinses Margriet voegde met Chur chili aan de hand naar den grooten vijver wandelden een aUeraardigst huiselijk tafereeltje ChurchiU met de vroolijk babbelende prinsesjes daar aan het water Eenigie oogen blikken later kwamen ook prinses Juliana die een groen toilet droeg en prins Bemhard die in de gene raalsuniform van de Kon lucht macht was gekleed bij het vroolij ke groepje dat zich nu naar een anderen kant van den vijVer begaf waar een legertje persfotografen hun werk konden doen Kort daar na aanvaardden de fam ChurchiU den terugtocht naar Amsterdam hartelijk uitgeleide gedaan door het Prinselijk Gezin ¦ In het paleis op den Dam te Am - Plaatselijke fegen _ Tot Dinsdagavond luidt de toeerS ' verwachting Meest matige wind tusschen Noord en Oost In het Noord-Westen van het land hier en daar een buitje Vrij koud Amsterdam filiaal van dé Nederlandsche Jaarbeurs Naar A.N.P verneemt worden er van eenige zijden in de hoofdstad pognigen in het werk gesteld om een filiaal van „ de Nederlandsche Jaarbeurs " in Amsterdam te krij gen Acht en vijftig doodvonnissen in proces Mauthausen Tijdens het proces tegen de leden van den kampstaf van het concen tratiekamp Mauthausen zijn van daag 58 tot den strop veroordeeld Drie andere zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf ging Zuid heeft dit niet het effect gehad datm en er van verwacht had Inderdaad hebben zich bij eenige bedrijven werkwilligen ge meld De E.V.C aldus de Scheep vaartvereeniging Zuid had eenige honderden vrouwen van leden op geroepen om rond de havens post te vatten en zij hebben vooral op Katendrecht op krachtdadige wijze de werkwilligen belemmerd bij de hervatting van het werk Het is jammer zoo zeide de heer van Wa genlngen van de Scheepvaartver eeniging Zuid dat de politie hier tegen te laat is opgetreden Toch heeft de E.V.C niet kunnen belet ten vervolgde hij dat het geheele graanbedrtjf weer op toeren is ' Wat de vrijwilligers betreft hun aantal was aanvankelijk minder dan verleden week omdat zij door het radiobericht dat sprak van een opheffing der staking van meening waren dat hun hulp niet meer noo dig was Zoodra zij echter gewaar werden dat de arbeid nog niet al gemeen werd hervat zijn zij zich weer gaan melden GEVAARLMKB PALINGKOPPEN De Ned Ver tot Bescherming van Dieren waarschuwt tegen het verstrekken van palingkoppen aan huisdieren of het deponeeren van deze koppen op voor huisdieren toe gankelijke plaatsen In palingkop pen bevinden zich meermalen visch haken sterdam heeft ChurchiU aangezetenaan een intiem diner aangebodendoor de Koningin Ook prinses Ju.liama en prins Bernhard behoordentot de gasten Het was een zuivercercle privé zonder eenigerlei offi.cieel vertoon ' ' Nederlandsch elftal ongewijzigd De K.N.V.B deelt ons mede dat op 30 Mei te Antwerpen de return-wedstrijd tegen de Belgen zal worden gespeeld met onder staand elftal Doel Kraak Stormvogels Achter Potharst en v d Lin den beiden Ajax Midden B Pauwe Feyen Kuppen Sittard en de Vroet Feyen Voor HoUeman VUC WU kes Xerxes Roozen Haarlem Rijvers NAC en Draeger Ajax De reserves zullen nog nader worden bekend gemaakt Van onzen specialen verslaggever Het Nederlandsch elftal heeft gistermiddag in het Stadion den met zooveel spanning tegemoet gezienen wedstrijd tegen de Belgen op over tuigende wijze met 6—8 gewonnen nadat de rust met een 3—1 voor sprong voor het Oranje-elftal was ingegaan Door deze overwinning heeft de Nederlandsche ploeg die van top tot teen met energie geladen was een afdoend antwoord gegeven op de vraag van vele sceptici in den lande of dit nu wel de aangewezen ploeg was om den strijd tegen de Belgen wier spelcapaciteiten hemelhoog geroemd werden op te nemen mr J B Kan de ministers van Bulten landsche Zaken van Marine van alge meene oorlogvoering van Justitie van Financiën van Sociale Zaken en van Verkeer en Energie Inderdaad er waren ditmaal zeer vele pessimisten lieden die in het kunnen van dit Nederlandsch elftal al heel weinig vertrouwen hadden maar de elf kranige dragers van het Oranje-shlrt hebben deze zwart kijkers danig in het ongelijk gesteld De wil om te De wedstrijd Natuurlijk was er muziek De Fan fare Venlo " zorgde voor vroolijke ko perklanken en speeld'e bij het binnen treden der beide ploegen de Braban conne " en het Welhelmus " Smit won den toss zoodat Decleyn om 2.38 uur den bal aan het rollen bracht Aan stonds trokken de Belgen er tusschen uit en de eerste vrije schop werd ' aan de gasten toegekend toen Kuppen hands " maakte De bal kwam hierop winnen was aanwezig Er heerschte Zondag - in de hoofdstad weer diezelfde Nederland — België sfeer van voor den oorlog Of liever het was niet dezelfde sfeer er was iets veran derd zes jaren oorlog hebben ook ons volk anders gemaakt De wijze waarop bijv de vele tienduizenden ir het Sta dion het Wilhelmus meezongen was werkelijk indrukwekkend Dat was een massale zang waarvan de klanken tot ver in de hoofdstad moeten zijn door gedrongen En de elf Nederlandsche spelers die daar stram in de houding voor het of ficieele gedeelte van de eeretribune stonden opgesteld zijn ongetwijfeld in deze oogenblikken gesterkt in hun wil om zich in dezen strijd tot het aller uiterste te ^ eren Want deze overwin ning op de Belgen is behaald door een ploeg met een onverzettelijken wil om te winnen Het spel dat onze jongens lieten zien was prententie-loos geen bepaald spelsysteem werd gevolgd geen minutieus tiktak " spel dat om te zien wel heel aardig is ' maar dat in den regel zeer improductief is In de Koninkïfke loge zag msn o.m,v.hn.r den ' minister-president ir W,Schermerhorn den voorzitter van denBelgischen Voetbalbond ^ kanunnik Des sain den voorzitter van den K.N.V.B.,den heer K J J Lotsy en H M deKoningin Foto U.N bij Holleman terecht die er handig tus schenuit trok en voorzette maar bui tenspel maakte een einde aan de Ne derlandsche illusies Het spel was nog geen drie minuten oud toen de snelle midvoor Decleyn ' zich even vrijspeelde en onverwachts een schuiver loste die doel man Kraak eenigszins verraste Zoo hadden de Belgen reeds na enkele mi nuten de leiding 0—1 Onze voorhoe de werd hierna eenige malen aan het werk gezet maar de Belgische verde diging met Paverick aan het hoofd liet zich niet verrassen Bijvers plaatste een maal naar den op den linkervleugel ge heel vrijstaanden Smit maar onze aan voerder miste jammerlijk Aar den an deren kant zorgde Kraak voor opluch ting door een lagen voorzet'van Lem berechts weg te trappen Nederland kwam hierna wat meer In den aanval een corner op het Belgi sche doel leverde geen resultaat op evenmin als een fraaie omhaal van Rij vers die in de handen van keeper Dae nen belandde Dezelfde speler wist hier op een corner te forceeren en hieruit kopte Koozen in maar weer greep Dae nen resoluut in Ook een derde hoek schop werd door de Belgische defensie weggewerkt Het Nederlandsche over wicht begon zich in deze periode steeds sierker af te teekenen maar onze voor hoede was gehandicapt door Smit die In verband met een onwillige dijbeen spier leelijk liep te hinken Achtereen volgens moest Daenen ingrijpen voor schoten van Roozen en HoUeman doch succes bleef uit Bij een Belgischen aan val kreeg Decleyn nog een kans - maar Kraak was op zijn post Na 28 minuten had Oranje eindelyk succes Holleman plaatste voor doel Roozen schoot in doch een der Belgische backs werkte den bal juist voor de voeten van Wil kes die feilloos inschoot 1—1 Neen ons elftal heeft dat echte Nederlandsche spel laten zien vol geestdrift vol enthousiasme en opnieuw heeft dit — zooals zoo vaak in vroeger jaren — tot volkomen succes geleid Evenals vroeger was het spel der Belgen in het veld technisch beter en vooral het koppen was bij de roodtruien yeel en veel beter verzorgd Bijna iedere hooge bal was n.l voor de gasten doch overigens moesten de Belgen vooral wat productiviteit be treft het tegen de Nederlanders afleg gen Men trekke hieruit nu vooral geen verkeerde conclusies en men denke ze ker niet dat ons elftal een Wunder team " is maar één ding heeft de ont moeting van gisteren ons stellig ge leerd Een voorhoede vraagstuk bestaat er op het oogenbUk zeker niet Want de prestaties van onzen aanval zijn on getwijfeld prachtig geweest alhoewel dit zeker niet onverwacht is omdat het " spel van de Nederlandsche voorhoede tegen het elftal van de Navy " een schoone belofte inhield voor de toe komst Welnu deze aanvalslinie heeft opnieuw getoond dat zij de kunst ver staat doelpunten te maken Een hittere pil De nederlaag moet voor de Belgen on getwijfeld een bittere pil zijn geweest want ofschoon het optimisme van onze Zuiderburen wel wat getemperd werd naarmate het tijdstip van het treffen naderde ' toch werd ' een Belgische " over winning het meest waarschijnlijk geacht Evenwel we schreven het reeds Zater dag in onze voorbeschouwing voetbal is een kansspel en de ploeg die in staat is het best gebruik te maken van deze kansen zal als overwinnaar het veld verlaten " Inderdaad ' zoo was het gisteren Het Nederlandsche elftal heeft de meeste kansen benut welke geschapen werden door een heerlijk élan en dit heeft ten slotte den doorslag gegeven Tot twee maal toe wisten d'e Oranje-spelers een achterstand in te loopen en dit is wel licht het beste bewijs Rust 2-1 Een groote en aangename verrassing was het dat de wedstrijd voor een.groot deel werd ' bijgewoond door de Konink lijke Familie H.M de Koningin arri veerde kort voor rust en werd met een geestdriftig gejuich begroet er dit ge juich herhaalde zich toen H.K.H Prin ses Juliana en Prins Bernhard zich kort daarop in de Koninklijlce loge bö Haar voegó'en Overigens was de officieele belangstelling zeer groot Aanwezig wa ren de Minister-President Prof W Schermerhorn die voor den " aanvang van den wedstrijd de spelers van het Ned elftal door den voorzitter van den KNVB den heer K J J Lotsy aan zich liet voorstellen verder o.m de Bel gische Gezant den minister van Staat Het Belgische spel en de spe Iers zijn ons hard tegengevallen Zeer zeker Weef het spel van deze ploeg ver beneden dat van het Belgische elftal van voor den oorlog Van de geestdrift die de Belgen vroeger zoo ruimschoots demonstreerden was nu geen sprake Hun baltechniek en veld spel waren beter dan bü ons doch de „ finishing-touch " de af werking ontbrak bfl de voorhoe de geheel en al Bovendien liet hun schotvaardigheid zeer veel te wenscheai over De Belgische halflinie schoot in haar verdedigende taak nog al eens te kort de achterhoede was niet bestand tegen de felle Nederland sche aanvallen en in de voorhoede was Decleyn de uitblinker de overigen en vooral Hermans ¦ vielen zeer tegen Bij de onzen was Wilkes onge twijfeld een dpr besten hö speelde technisch zeer goed en was boven dien — wat voornamer is — zeer productief Hij was de maker van drie doelpunten Holleman heeft zeer goed werk gedaan Hij gleed vele malen langs de Belgische halfs en gaf prachtige afgemeten voor zetten Roozen werd speciaal door Vercammen bewaakt doch dit had weer het voordeel dat Rijvers en Wilkes zich vrijer konden bewegen Rijvers heeft zeer nuttig werk ge daan hij was weer verbazend han dig met den bal en smaakte het genoegen een mooi doelpunt te ma ken Smit bleek geen linksbuiten te zijn Hij was veel te langzaam en de linkervleugel won aan snelheid toen Drager hem kwam vervangen Smit was overigens de maker van een ouderwetsch doelpimt De halflinie behoorde zeker niet tot het minste deel van het elftal integendeel wat deze linie heeft gepresteerd is bijzonder verdienste lijk met Bas Paauwe en Kuppen als uitblinkers Van de backs was Potharst de beste terwijl Kraak in het doel voortreffelijk werk heeft gedaan Wat de anderen zeggen Karel Lotsy Het resultaat is veel beter geweest dan we hadden durven hopen Als we de zaak ob - tig door naar Decleyn die den bal in eens inschoot en via de lat was het 3—2 voor België T^iet ontmoedigd Maar wie er hierdoor ontmoedigd ' was de Oranjeploeg niet Kranig werd er volgehouden en r.a vijf minuten had dit reeds succes toen Wilkes den hal prachtig had vrijgespeeld ' en vanaf de doellijn een voorzet gaf die door Dra ger op schitterende wijze werd inge kopt 3 3 Kort daarop kreeg Drager weer een kans doch hij het inschieten werd hij gehinderd Aan de andere zo de was Decleyn op zeer gevaarlijke wijze door onze verdediging gewrongen niBar het bleek dat hij hands " had gemaakt en daardoor ging een fraaie kans voor de Belgen verloren Aan beide kanten verkeerden de doe len daarop in gevaar en in deze perio de demonstreerden de Belgen heel ver dienstelijk veldspel maar het zou blié ~ ken dat het keerpunt in den strijd spoe dig zou komen Vit een vrijen schop door de Vroet genomen kwam de bal bij Rijvers terecht die " met een fraai schot den stand fp i —* bracht ' Nog geen vijf minuten later loste Wilkes van grooten afstand een kogel d la Vente die hoog doel trof Een juweel van een doeïpuntl 5 — S De kluts kwijt De Belgen bleken de kluts volkomen kwijt te zijn Weliswaar stopte Daenen nog een schot van Drager terwijl Hol leman naas een verlaten doel schoot doch het was met de gasten gedaan Keeper Daenen redde nog in een ge vaarlijke situatie maar hij kwam in botsing met den doelpaal en moest ver vangen worden door Meert en nadat Kraak tot tweemaal toe een zeker schij nend doelpunt had voorkomen miste Roozen een opgelegde kans Twee cor ners op het Belgische doel bleven zon der resultaat doch na fraai samenspel tusschen Rijvers Drager en Wilkes bracht laatstgenoemde den eindstand op 6—3 België trachtte nog een beter resul taat te bereiken een pracht schot van Coppens werd door Kraak gekeerd maar daarna was het woord weer aan de Nederlanders Enkele corners wer den genomen en juist toen Drager weer een hoekschop wilde nemen blies de scheidsrechter het einde Zoo had Ne derland ' een verdiende overwinning be haald jectief bekijken en bijvoorbeeld een vergelijking maken met het tegen Luxemburg vertoonde spel dan is er toch zeker aanleiding voor groo te tevredenheid De Belgen zijn te gengevallen na hetgeen ik zelf van hen eerder had gezien na hun wed strijden tegen Engeland en Schot land vooral Ik acht het Nederland sche voorhoedespel en zooals dat werd gespeeld was dat typisch Ne derlandsch van grooter waarde en gevaarlijker dan het Belgische Herberts Het is een prettige dag voor ons Deze debacle voor het Belgische voetbal had Ik niet ver wacht en anderzijds heeft het Ne derlandsche elftal in elk opzicht voldaan aan de verwachtingen die ik er van had Er was geen be paald systeem afgesproken Wel zou bijvoorbeeld zooveel mogelijk het spel worden geleld over den snellen rechtervleugel in de hoop dat de minder snelle maar tech nisch uitstekende Smit daarvan zou kunnen profiteeren Het twee de Nederlandache doelpunt door Smit gemaakt was In feite een „ monstergoal " voor het principe waarvan we waren uitgegaan Het is mij speciaal tegengevallen hoe de Belgen na den gelijkmaker van Drager in elkaar zakten Ver der frappeerde mij het verschil in spelpeil in de eerste en de tweede helft Eigenlijk werd dit verschil opgebouwd In de laatste tien minu ten voor de rust Wij hebben onze ploeg alleen voorbereid op het behalen van een overwinning en dat met zoo groot mogelijke cijfers omdat wij geloof den aan de kracht der voorhoede Ik acht deze overwinning van groo te beteekenls voor het Nederland sche voetbal We kunnen nu'verder gaan met opbouwen waarbij we gebruik zullen maken van een on ontbeerlijk en nog niet bestaand opsporingsapparaat Ik ben optimistisch wat de kan sen van het Nederlandsch elftal be treft voor den returnwedstrijd in België En dan bedoel ik het spel peil In België spelen Is heel wat moeilijker dan hier Dat is al vaak genoeg bewezen Maar Ik ben er zeker van dat de Nederlandsche ploeg niet zal tegenvallen Boeljon Het is mij hard meege vallen Vooral de tweede helft werd er van Nederlandsche zijde uitste kend gespeeld Uitblinkers Bfl België Vercammen Decleyn en Pannaye bij Nederland Kraak Paauwe en Wilkes Scez de Fransche scheidsrech ter Het Nederlandsche elftal had den wil om te winnen en dat beslist in een voetbalwedstrijd Crahay bestuurslid van den Kon Belg Voetbalbond De Ne derlanders speelden met meer geestdrift en waren beter dan de Belgen Vooral het binnentrio der voorhoede Rijvers was actief en Wilkes technisch goed De techniek der Nederlanders was beter dan de onze en dat was de grootste ver rassing voor ons Paverick aanvoerder van de Belgen Een verdiende overwin ning De Nederlandsche achterhoe de vond ik minder sterk dan die van vroeger Twee doodstraffen In „ Silbertanne'^-moord Johannes van Lieshout die aan de Landwacht namen had verstrekt tengevolge waarvan de burgejuees ters van Asten en Someren konden worden gearresteerd is door den Bijzonderen Raad van Cassatie ter dood veroordeeld De ex-Landwacht-coramandant en S.S.'er Gerben van der Ploeg die de woningen van de burgemeesters aan de Duitschers had aangewezen is ook ter dood veroordeeld De Bijzondere Raad van Cassa tie heeft de zaken tegen den 21 j H Kromhout en den 24 j J Beste man die de burgemeesters van Asten en Someren hadden ver moord aangehouden tot 3 Juni Contact met Azerbeidsjan weer hervat Naar United Press meldt zijn de besprekingen tusschen de centrale regeering te Teheran en het demo cratische bewind van Azerbeidsjan hervat nadat eerst bericht was dat de onderhandelingen mislukt waren Beide partijen trachten teneinde een burgeroorlog te voorkomen alsnog een oplossing te vinden V - 
De vlucht in de lijfrenten Ontwikkeling levensverzekering en hypotheekhedrijf Massa-meeting in Beatrix'hal -^ ^ l.l I ¦ I — i — I I Twee ministers en Vorrink spreken voor de Partij v d Arbeid ^ Arn Meyer is ' n gevaarlijk heerschap " zegt Vorrink Nog een foto van ChurchiU met Beatrix en Irene in het park van het paleis Soestdijk NIEUWS UIT DE STAD Utrechtsche jongen vocht mee in den slag in de Javazee Roemrijke ondergang Ook Amsterdam had haar „ ChurchilWag ^' Gouden medaille plechtig uitgereikt HERDENKING VAN 14 MEI Programma voor Utrecht De HoofdcommissariSj vjnd Hoofdverkenner der Ned Padv Ver neemt op de Zaterdag en Zondag gehouden commissarisaenbiieenkomst op Nijenrode te Breukelenj een voorproefje van den maaltijd die door Utrechtsche leiders en leidsters verzorgd werd Op de foto v,l,n,r Mej B Velthuis Mej T Huisman Mej V V Tongeren Mevr Bodegraven gastvrouw de hoofdcomm dhr W C Boest V Limburg J Buetinh Breuhelen Joh Bodegraven gastheer iFoto U.N Ih de Beatrix-haHen van het Jaarbeursgebouw werd Zaterdag jniddag - vanwege de P v d A een groote verkiezings vergadering ge houden waarvoor een massale be langsteUing bestond Nadat „ de Stem des Volks " voor een muzikale inleiding had zorggedragen sprak als eerste de minister van Financi ën Prof Lieftinck de lijstaan voerder voor Utrecht Deze belicht te voornamelijk de geestelijke zijde van het verkiezingsprogram De P V d A is aldus apr tegen eiken vorm van tyrannie doch met name tegen geestelijken terreur Nu de nieuwe Partij open staat voor elke godsdienstige opvatting is politie ke samenwerking geboden opdat alle krachten worden saamgebun deld om aan den opbouw positieven inhoud te geven Gewaakt dient te worden voor een terugkeer van den toestand van nè 1918 toen de be staanszekerheid een frase werd en de maatschappelijke ongelijkheden scherp contrasteerend bleven be staan Dat de reactie ons in de schoenen schuift dat wij gevaarlijk experimenteeren zag apr enkel in het feit.dat zij vrees heeft voor de groote — voornamelijk geestelijke — overwiimüig zich manifestee rend in een doorbraak van anti these en conservatisme applaus Dr Brongersma zag den ver kiezingsstrrjd als een strijd óver personen mèt woorden en over woorden en niet om beginselen Hoezeer worden Schermerhom en Drees die in Juni 1945 den zeldza men moed hadden om ons land uit het moeras te trekken thans be schandaliseerd riep spr uit Wan neer de Commimisten hooger Ico nen en lager prijzen eischen kun nen ze net zoo goed een héél jaar vacantie eischen dat is net zoo gek gelach Wij R K.'s in de P v d A aldus spr wlUen onze Christe lijke beginselen uitdragen op demo cratisch-socialistische wijze We moeten — zooals Schaepman eens zei — als goede katholieke toonen goede Nederlanders te ztjn Fel keerde spr zich tegen een kath blad dat schreef dat de P v d A alle privaat eigendom wil afschaf fen Zoo gek zijn ze in Rusland nog niet eens merkte spr onder groote hilariteit op In zijn slotwoord zeide spr dat men eens zal zeggen dat het soci alisme van de P v d A Nederland heeft gered applaus Min Drees verheugde zich er over dat zoovele mannen en vrou wen van zoo verschillende religi euze opvatting zich in de rijen van de Partfl v d A hadden geschaard Spr verdedigde voorts het vooront werp tot wet op de Bedrijfsschap pen en noemde de leuzen van de P V d V valsch en misleidend Na opgemerkt te hebben dat het in dit huidig tijdsgewricht onverantwoord is om te staken — spr doelde hier op de zeelieden - en havenarbeiders staking — besloot spr zijn rede met de woorden zie wat wij reeds tot stand hebben gebracht en wacht rustig af hoe wij den verderen op bouw van ons land zullen bewerk stelligen Koos Vorrink spreekt Met langdurig gejuich werd de laatste spreker Koos Vorrink begroet die onmiddellijk de kwes tie-Amold Meyer aansneed Na uit voerig den achtergrond van de rel te hebben belicht luidde Vorrink's eindconclusie dat duidelijk is ge worden dat er nog steeds een — zö het latent — fascisme aanwezig is El den ouden O.D Ordedienst ging het aldus spr meer om na tionale onafhankelijkheid dan om werkelijke bestrijding van de nat soc - en fascistische ideologiën De O.D achtte spr in bezettingstijd al gevaarlijk laat staan in dezen tijd Gebrek aan hotelruimte wordt overdreven Op vragen van den heer Schaep man betreffende het vrijgeven van hotels en restaurants in verband met het Vreemdeling«iverkeer ant woordt de Min van Handel en Nij verheid Inderdaad zijn berichten over gebrek aan hotelruimte voor ons land nadeelig vooral omdat zij door hun overdrijving onjuist zijn Wanneer de buitenlandsche be zoekers zich op de gebruikelijke virijze van te voren verzekeren van him logies zal zonder twijfel blij ken dat ons land reeds dezen zo mer aan vreemdelingen behoorlijk onderdak kan bieden Internationaal congres voor jeugdige musici Op 16 en 17 Mei zal te Brussel het eerste congres worden gehou den van de Federation Intematio nale des Jeunesses Musicales Het congres staat onder voorzitter schap van Claude Delvlncourt di recteur van het Conservatoire Na tionale de Paris en voorzitter van de federatie Het comité van de fe deratie is gevestigd in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel De landen welke deel uitmaken van de federatie zullen op het congres vertegenwoordigd zijn Zwitserland Engeland Nederland en de Scandinavische landen zullen afgevaardigden zenden Op dit con gres zal het principe worden be studeerd van de internationale uit wisselingen welke moeten worden verwezenlijkt in het kader van de Jeunesses Musicales Hiermede wordt beoogd jongelieden van alle Europeesche landen die door him respectievelijke groepen daartoe zfln benoemd in de gelegenheid te stellen hun muzikale ontwikkeling In den vreemde te verdiepen en te verrijken Honden aan de lijn De Ned Ver tot Bescherming van Dieren vestigt er de aandacht op dat er op haar bureau vele klachten binnenkomen over het ste len van honden hetgeen met name in de steden plaats vindt Men lokt de dieren mede en vervoert ze veel aJl naar elders voor den verkoop Met het oog hierop adviseert deze ver den eigenaars scherp op hun dieren te letten en hen op straat aan de Ign te houden nu hij onder verkapten naam een man als Arnold Meyer blijft steunen Achter het prikkeldraad zit ten thans nog 30.000 vrouwen waarvan er zeker 25.000 niets anders hebben gedaan dan dom-weg lid te zijn van een beweging vanwaar haar man nen lid waren Zouden wij dan riep Vorrink uit Arnold Meyer die beslist een zeer gevaarlijk heerschap is vrfl laten ge roep nooit Spr las een arrest voor van den Hoogcn Raad waarbij een rechter in Arnhem uit zijn ' ambt ontzet was op beschuldiging kringleider te zijn geweest van „ Zwart Front " en daardoor ontrouw aan het Konink rijk betoond te hebben Hieruit al dus Vorrink moet de conclusie wor den getrokken dat Arnold Meyer een fascist is die ontrouw is aan het Koninkrijk Fel keerde Vorrink zich tegen de P V d V wier leuzen spr onwaar achtig vond en wier strijdmethoden hij ten zeerste afkeurde Ook de Communisten becritlsearde spr scherp Zij misbruiken den naam van den grooten Pleter Jelles Troel stra al evenzeer aJs Paul Kies en de N.S.B dat eens deden Wat heb ben we van het Communisme te verwachten vroeg spr zich af in dien men verneemt dat in Joego slavië van Maarschalk Tito de voorzitter en de secretaris van de Soc Dem partij zijn gearresteerd en in het Russische bezetttngsdeel van Duitsch sociaal democraten In con centratiekampen zitten Met een hartstochtelijk uitge sproken peroratie Des avonds sprak Vorrink nog in Nijmegen Admiraal Zeilen op het IJ In een plechtige ontvangst van Winston Churchill op het Stadhuis te Amsterdam heeft het gemeentebestuur der hoofdstad de gouden medaille der stad die slechts zeer zel den wordt verleend by monde van Wethouder mr W F Schokking aan den Brltschen oud-premier uitgereikt In zijn dankrede zeide ChurchiU o.m Wij in Engeland hebben in de afgeloopen zes jaren heele groo te moeilijkheden gekend maar ik geloof dat dat alles nog nieta was bij den lijdeiLsweg dien gij hebt be wandeld Het heeft inij diep ge troffen toen ik de Jodenwijk van uw stad bezocht en daar de ver woestingen heb gezien Het was in deze wijk dat Rembrandt en Spi noza hun belangrijkste werken heb ben gemaakt Ik heb nooit gewe ten gedurende den oorlog dat het hier zoo ernstig was Deze feiten zijn later pas bekend geworden Na afloop van de ontvangst maakte Churchill aan boord van een ' motorboot een tocht door de Amsterdamsche grachten die na tuurlflk tot een triomftocht werd Aan de lunch welke de gemeen te Amsterdam in de diaconie der Ned Herv Gemeente aan den Am stel aan ChurchiU aanbood heeft jhr van Lennep namens de regen ten van het tehuis den Engelschen staatsman een plaat aangeboden van John ChurchiU uit 1705 met een Latijnschen en Nederlandschen tekst alsmede een zilveren kan in 1655 gebruikt bfl de Inwijding van het stadhuis Het is een werkstuk van Jan Lutma De zaal der diaconie was onder leiding van jhr D C RöeU hoofd directeur van het Rijksmuseum herschapen en gebracht in de sfeer die daar geheerscht moet hebben in 1814 toen de burgemeesteren van Amsterdam een groot bal hebben aangeboden aan de souvereinen prins Willem van Oranje om de be vrijding van het Fransohe juk te vieren Tapijten gobelins koperen kro nen alsook het oude servies welke van het museum overgebracht wa ren vormden de attributen die hel wonderUjke 18e eeuwsche decor schiepen Na dit dejeuner geschiedde een handeling die als de heele omge ving aan de achttiende eeuw herin nerde Twee boden van het stadhuls die voortdurend achter den zetel van Winston ChurchiU bleven op gesteld gaven dezen de gelegen heid tot handwassching met een zilveren schaal en scheiikkruik van Jan Lutma die bij gelegenheid van de Inwijding van het Amsterdam sche stadhuis tn 1655 voor het eerst werden gebruikt Min van Justitie dreigde met ontslag Het trekt de aandacht zoo schrijft de N.R.Crt dat het vlak voor de verkiezingen dus ook vlak voordat het tegenwoordige kabinet demissionnair zal worden noodig is geoordeeld een beslissing te nemen die tot het aftreden van den heer Vorrink als regeeringsgevolmach tigde in algemeenen dienst heeft ge leid Wij aldus dit blad hebben re den om aan te nemen dat zich deze noodzaak voordeed wUde men niet een nog vreemder om niet te zeg gen prjnltjker situatie scheppen het laten ontstaan van een porte feuille-crlgis aan Justitie Minister Kolfschoten schijnt het namelijk zeer hoog te hebben opgenomen dat de regeeringsgemachtigde in alge meenen dienst een onder zijn depar tement ressorteerenden hoogen ambtenaar in bet openbaar heeft aangevallen terwijl de ambtelijke positie van den becritiseerden func tionaris deze uit den aard der zaak belette zich tegen dusdanige aauti vallen op gelijke wijze te verweren De minister van justitie zou zelfs indien wij ons nog altijd volgens de N.R.Crt niet vergissen met het ter beschikking stellen van zQn por tefeuille gedreigd hebben in geval niet aan ziJn verlangen in deze aan gelegenheid zou worden tegemoet gekomen Het hier vermelde ver klaart waarom de aan den voor avond der verkiezingen opvallende stap en dito publicatie onvermijde lijk geacht zouden zfln Pharmaco.therapeutisch onderzoek Aan prof dr Th M van Leeu wen te Utrecht is op zijn verzoek eervol ontslag verleend eils buiten gewoon lid van het bestuur van het Rijksinstituut voor pharmaco the-rapeutisch onderzoek met dankbe tuiging voor de als zoodanig bewe zen diensten Op de V-dag parade die op 8 Juni te Londen gehouden zal wor den wordt Nederland vertegenwoor digd door een groep van 20 man de koninklijke land - zee - en lucht macht en een aantal hoofdofficie ren De tocht op het IJ Nog nooit heeft het IJ den aan bUk geboden dien het duizenden bood die op schepen kaden en aUe in de haven uitstekende pimten ook maar de geringste plaats biedende punten hadden Ingenomen om ge tuige te zijn van den tocht die „ the big one " maakte In het ha veneomplex Aan boord van „ De Geulstroom " van de reederü Koppe N.V hadden H.M de Koningin en mr ChurchUl — gezamenlijk van het kon palels daarheen gebracht — op de achter steven plaats genomen Kapitein R de Bruyn heeft alles wat van een commandant gevraagd kan worden « Jezen middag moeten gebruiken om zijn boot te doen manoeuvreeren tusschen de bflna niet te teUen aUe denkbare typen vertegenwoordigde vaartuigen die het zijne omstuwden Het waa een kleiu-enfeest dat geen der oogge tuigen ooit uit de herinnering zal verliezen Eten feest van enthousi asme van vlaggen tegen de zwak bewolkte lentelücht klapperend In de lentebries van de booten die de witgekuifde golven kliefden van voortdurend gejuich dat zoowel H M de Koningin als ChurchiU poog den te suggereeren als voor de(n ander bestemd Het was de havenmeester de heer B de Vries die gedurende den feesttocht niet weinig moeite had het karakteristieke van de zich herstellende hoofdstedeUjke haven zfln hoogen gasten te toonen „ ver duisterd " als dit was door het bon te beweeg van de groote massa's die eenig vaartuig hadden bemach tigd om zich den aanblik van dat unieke schouwspel niet te laten ontgaan Toen mr Churchill aan de zHde van H.M de Koningin en gevolgd door zijn echtgenoote en dochter „ De Geulstroom " verUet was offi cieel de „ Amsterdam Churchlll-Day " geëindigd Uit de naaste omgeving van den Britsohen staatsman vernamen wij nog dat deze zich spontaan had uitgelaten in dezen geest dat hfl bij ziJn vele bezoeken aan Euro peesche staten na de bevochten be vrijding nog nergens die dankbare spontaniteit en Imponeerende har telflkheid had aangetroffen als juist in Nederland dat men hem wel eens voorgesteld had als zoo nuchter en lauw In vrijheid zingende De bevrjjdingszangavond die Zon dag In den N.V Schouwburg Ig ge houden droeg ' t karakter van ' n intiem familiefeest Het was wtl een tamelijk uitgebreide familie maar daardoor kon dan ook een goed bezet koor wor den gevormd en dat hjeft tal van lie deren met opgewektheid en met ken nelijke vreugde in den zang laten klinken Behalve het „ familiekoor " hadden het Centraal Volkszangkoor en het Volkszang jeugdkoor ' n deel van ' t pro gramma ter verzorging toegewezen gekregen op deze btjeonkomst waar de menschelijke stem haar „ vrije avond " had Theo - M Smit leidde den zang en introduceerde de solisten Hü heeft er slag van een avopd alg deze tot een succes te maken gevangenschap en bevrijding IN een gezellige feestelflk met ' bloemen versierde kamer zits ten wil tegenover den matroos te klasse K Balster één van de Weinige overlevenden van den kruiser „ De Ruflter " die in 1942 in de Java-zee onderging Na bijna 6 jaren strijd en krijgsgevangen schap is hij eindelflk weer behou den in het vaderland teruggekeerd Het was den 27en Februari 1942 ' s middags te 3 uur dat wij — d.wz „ de Ruflter " de „ Java " en twee geaUieerde kruisers — contact maakten met voorposten van de Japansche slagvloot een contact dat In het begin stond uit steeds heviger wordende schermut selingen om de vlootsterkte van den vfland te verkennen Nadat wfl van de Japansche vliegtuigen alleen een lichten aan val te verduren hadden gehad achtte Schout bfl-Nacht Doorman die als eskadercommandant op de „ De Ruflter " voer het oogenbllk gekomen om den hoofdstrfld te openen en te ongeveer 5.30 uur weerklonk over den ultra-korten golfzender het signaal aan de ge heele strfldmacht „ Ik val aan volg nay » De schepen stoomden in slag orde op en wanneer de Jappen onder het bereik van de geallieer de kanonnen kwamen brandde het vuur van de schepen één voor één los De onzen hadden bfl het eerste schot al beet een zware kruiser werd In brand geschoten Weldra konden de onzen op verscheidene schepen branden waarnemen Eén der Engelsche kruisers kreeg een zwaren treffer in het ketel ruim zoodat hfl moest - vrorden teruggedlrigeerd naar Soerabaja Ook de Amerikaansche en Eingel sche torpedojagers waren wegge stoomd om de Japansche troepen transportvloot op te sporen die ergens anders op de Java-zee voer Dientengevolge moeaten onze drie overgebleven kruisers een wanho pigen strfld tegen een overmaoh ti^en vfland voeren Tracht hood geen bevrijding De nacht viel plotseling als een tropische nacht doch daar het bflna volle maan was werd het niet geheel duister Onder deze omstandigheden wist de vfland maar al te goed raad Een „ Spot ter " Japansch watervliegtuig wierp regelmatig Ucht-parachutes boven de schepen uit waardoor de Nipponsche onderzeebooten nauwkeurig de posities van onze schepen konden nagaan — „ Een merkwaardigheid was " zoo ver telt onze ooggetuige „ dat de Ja pansöhe drenkelingen lichtweer kaatsende zeespiegeltjes aan hun zwemgordels hadden waardoor zfl zelfs bfl nacht door hun landge nooten gered konden worden Om 11 uur In den avond was het Nederlandsche eskader klaar voor een nieuwen aanval Een rookgordfln werd gelegd dat on geveer 2 mfllen in den omtrek be sloeg Doch prompt braken 4 Ja panache torpedojagers er door heen WeUswaar werden deze alle in den grond geboord maar kort daarna kreeg de Jn,va " den ge nadeslag Een torpedo trof den kruiser mldscheens een geweldi gie steekvlam sloeg In en ' t schip werd als het ware In tweeën ge broken Binnen enkele minuten zonk de Java " 35 opvarenden werden door de Janpen opgepikt Ook de De Ruflter " kreeg het zwaar te verantwoorden Om 11.20 uur sloeg een torpedotreffer in de tandwlelkamer waardoor brand ontstond die niet meer gebluscht kon worden Ook de eenlge nog functloneerende electrische centra Ie werd getroffen en daarmee was het pleit voor de „ De Ruflter " be sUst Schout bij nacht Doorman stel de vast dat het schip verloren was en gaf bevel het te verlaten VIJF BIJWIBLKN ACHTEB HAALD De Zeister-poUtie heeft de hand gelegd op den 22 jarigen G te Zeist die zich schuldig had ge maakt aan diefstal van rijwielen te Zeist en te Bilthoven Bfl hem werden o.mC twee rijwielen aan getroffen van de vermissing waar van niet eens aangifte was ge daan Waterhoogten Weerdslnls UTRECHT 13 Mei Bovenkant sluis 39 cm - f N.A.P was 8 cm Benedenkant sluit 37 cm — N A.P De matroos eerste klasse K Balster toto UN Bén sloep waarin 32 man plaats vonden kon slechts gestreken worden Enkele anderen bemach tigden een vlot en 4 waaronder Kees Balster wisten zich in hun zwemvest drijvende te houden Kees dreef 17 uren op zee voor dat hfl door den Japanschen krui ser Naka met nog 3 andere op varenden van de „ De Ruflter " werd opgepikt „ Toen wij het schip ver lieten maakte hefe reeds zware slagzfl " voegde Kees Balster hier aan toe De ellende „ begint " „ En toen begon de ellende " ver volgde de matroos „ Na twee da gen varen arriveerden wfl in Gran gan op Java waar wfl met an dere overlevenden van onzen krui ser voor de Jappen moesten zwoe gen waarvoor wfl als dank kre gen slaag en 3 maal daags een handjevol rijst Wfl werden enkele malen overgebracht naar andere kampen tenslotte naar N Thal-s land Ubon waar wfl bleven tot 21 Aug 1945 De behandeling hier was Iets beter dan in de voorgaande op het eten kon je juist het leven hou den Ondertusschen kwamen wfl — daar wfl op een vliegveld moesten werken — In aanraking met „ Red End " den leider van een Siamee sche ondergrondsche organisatie die ons door middel vsm briefjes de nieuwsberichten doorgaf De Siameezen bleken uitstekend Inge licht en hielden ook meermalen Engelsche parachutisten verbor gen Van „ Red End " hoorden wfl van de atoombom en Hirosjima en op den 18en Augustus ' 45 kwam het officieele bericht dat Japan had giecapltuleerd Niemand geloofde Tr '-'- echter totdat de Jap pen het z:"f meldden Weldra werden wfl toen opge haald en naar Nakom Pathom bfl Bangkok gebracht om van daar met de „ Tromp " via Singa pore en Makassar naar Australië te gaan Over Colombo gaan zfl dan huis waarts en komen 3 Mei in Am sterdam aan een ontroerend weer zien van familie in het vaderland na 8 jaar Gouden echtpaar Heden viert het echtpaar C S V d Weghe — van Zullen uit de Daendelstraat 45 te Utrecht het feit waarop het voor 50 jaar in het huwelijk trad De beide echtelieden die nog eenuitstekende gezondheid genieten,lezen zoolang zfl getrouwd zfln hetUtrechtsch Nieuwsblad De heer V d Weghe zelf leest ons blad reedsvan den dag van verschflnen af Hflvertelt ons vol trotsch hoe hfl 54 Jaar geleden voor het eerst het U.N tocht in een kiosk op de Neudevoor 2 cent Met groote beslistheidzegt hfl als hij ons uiUaat Ik hebuw krant altfld gelezen en als Uover 10 jaar op ons diamanten hu welflksfeest komt lees ik haarnóg EXAMEN OPI^IDING GOUPEÜSE Op het examen van den knlp cursus van den heer I van Sandwflk Jr Hamburgerstraat 17bis Utrecht werd door een exa mencommissie een Diploma Cou peuse uitgereikt aan 61 dames leerlingen dezer school PAABDENMABKT Op de Utrechtsche paarden markt zfln 745 paarden aange voerd Prflzen luxe paarden f 1000 f1600 werkpaarden f550—f875 paarden beheden 3 jaar f600 — f 1000 — boven 3 j f700—f1300 slachtpaarden f200 f500 veulens f 200 — f 5 00 hitten f 200 — f 1000 Handel redelflk H ET mag als bekend worden ver ondersteld dat de buitengewone geldwinsten en de vlottende mid delen die zUn ontstaan door het iiqui aeêren van goederenvoorraden gedu rende den bezettingstijd voor een deel zijn aangewend om daarvoor lijfren ten te koopen Misschien zün velen die in zulke omstandigheden verkeer den zoo naïf geweest te onderstellen dat za daardoor zouden ontkomen aan eventueele kapitaalheffingen mis schien ook hebben zij daar wel op ge rekend doch achtte zü het uit andere overwegingen veiliger om zich op deze wijze onmiddellijk ingaande inkomsten te verschaffen In ieder geval hebben de levensverzekingsmaatschappijen in de oorlogsjaren een aanzienlijke uit breiding van hun portefeuille kunnen vaststellen De verzamelgegevensi komen ge woonlijk eerst op een veel later tijd stip beschikbaar en zoo treffen wü in het bekende jaarboekje van Soeren & Co te Amsterdam gewoonlijk genoemd de jaarcijfers van Wiebes de opgave aan over het jaar 1943 Hoewel dus niet bepaald recent zijn de cijfers toch buitengewoon leerzaam omdat zij een beeld geven van den groei van het le vensverzekeringsbedrijf Steeds meer worden deze instellingen een belang rijk reservoir van de spaargelden van de bevolking In het genoemde jaar werd er voor niet minder dan ƒ 1146 millioen aan nieuwe verzekeringen ge sloten tegen ƒ 341 millioen in 1940 en ƒ 493 millioen in 1939 Ben dergelijke stijging kan natuurlijk niet als een nor male groei worden beschouwd en het lijkt zeer waarschijnlijk dat zoo de stijging van het bedrag aan nieuwe verzekeringen al in 1944 za ] zön voort gezet het bevrijdingsjaar een terug gang zal vertoonen Ook 1946 zal on getwijfeld beneden het niveau van 1943 blijven Enorme koopsomhedragen Alleen aan koopsommen voor lijfren ten en pensioenverzekeringen is in 1943 door de gezamenlijke levensverze keringmaatschappöen een bedrag bin nengekomen van ƒ 154 millioen tegen 23 millioen in 1940 en 31 '^ millioen in 1939 Behalve de genoemde koopsommen voor lijfrenten werd in 1943 een bedrag van ƒ 162 millioen aan premiën ont vangen te zamen dus ƒ 316 millioen Men zal zich afvragen waarvoor al deze middelen worden aangewend m.a.w hoe zü worden belegd Voor het overgroote deel komen zij bij den staat te recht door inschrövingen op staats leeningen of aankoop van obligaties Vroeger was een veel grooter Voor de plechtige herdenking van den door de Ned Strfldkrach ten van 10—14 Mei 1940 geboden weerstand ' welke herdenking zal plaats vinden morgen Dinsdag 14 Mei tn het Stadion alhier is de na volgende regeling vastgesteld De Jeugdorganisaties verzamelen zich in 3 groepen n.l op Janskerk hof Neude en Domplein tfldstip en plaats van verzamelen voor de A.J.C ' s ochtends 8.30 op de Neude V.J.C dito N.P.V 8.30 Domplein uur Afmarsch der Jeugdorga nisaties resp naar Kromhout - Ho jel - en Knoop-v Sypesteynkaz;erne,alwaar ontvangst door de opgestel de troepen en gezamenlflke af marsch naar het Stadion uur Afmarsch der Studen tenvereenigingen van Domplein(hier verzamelen 9.30 — zooveelmogelflk getooid met baret Deelnemende muziekkorpsen de Utr Politie muzlekvereeniging mu ziekkorps der Ned Spoorwegen „ Electra " en de Band der Utr Padvindersvereeniging deze laatste zal de studenten vergezellen bfl hun marsch naar het Stadion Algem commandant In het Sta dion de It.-kol Steenmetzer Aan wflzingen door de luidsprekers de heer J Bodegraven 10.45—11.00 Opstelling innemen In het Stadion 11.00 Muziek „ WIen Neerlandsch Bloed " 11.02 Begroeting door den Garni zoenscommandant 11.05—11.15 Inspectie der troepen Studentenvereeniglngen en Jeugdorganisaties door de autoriteiten Muziek „ Kent gij het land " „ Wfl wiUen Holland houden " en „ Merck toch hoe sterck " 11.15 Bekendmaking voorlezing van proclamatie door den Garnizoenscommandant. Opening van den ban 3 rof fels Voorlezing der proclamatie van H.M de Koningin van 10 Mei 1940 Sluiting van den ban 3 rof fels 11.20 Muziek Valerius „ Bede voor het Vaderland " Toespraak door den garnizoenscom mandant 11.30 Muziek „ Gelukkig is het land " Toespraak door de Jeugdleidster Jkvr Wtte waall van Stoetwegen Het echtpaar V d Weghe-Van Zuilen in de bloemetjes Foto Ü.N BUURTVER „ MARGRIET " De buurtvereeniging „ Margriet " gaf ter gelegenheid van haar één jarig bestaan Zondagavond eei feestavond in „ Tivoli " Als eere-gast trad Lou Bandy op die de aanwezigen met aardige liedjes bezig hield Vooral het schetsje van de „ Slag op de Java - bedrag in hypotheken belegd dan te genwoordig want vele hutseigenaren hebben hun hypotheken kunnen aflos sen en er werd in den oorlog niet ge bouwd Straks zal dat weer andera worden en er bestaan plannen om ook de le vensverzekeringsmaatschappijen in te schakelen bij de voorziening in de ka pitaalbehoeften voor woningbouw Dit laatste zou dan ook weer met de hypotheekbanken het geval ztjn welke instellingen in de oorlogsjaren eigen lijk aan het liauideeren waren daar er steeds maar hypotheken werden af gelost en bijna geen nieuwe konden worden gesloten Dit proces is eigen lijk al sinds 1932 aan den gang In hetzelfde boekje worden ook de cijfers van de hypotheekbanken genoemd en er blijkt uit dat terwijl het totale be drag aan uitstaande hypoheken der hypoheekbanken in 1932 nog ƒ 1051 millioen bedroeg dit bedrag in 1943 tot ƒ 640 millioen was verminderd Ook aan pandbrieven is er voor belegging van het publiek veel minder mate riaal beschikbaar daar het uitstaande bedrag hiervan verminderde van ƒ 1020 millioen tot ƒ 657 millioen De pand brief is steeds een geliefkoosd beleg gingsobject geweest en het is te ho pen dat als het bouwbedrijf eenmaal een aanvang neemt het publiek ook langs dezen weg aan de financiering daarvan zal kunnen deelnemen en dat die financiering niet grootendeels over den staat zal worden geleid Maar zoo als gezegd de bestaande plannen wij zen inderdaad in een andere richting „ They had seven Months " De Nederlandsche Spoorwegen hebben een fraai geïllustreerd boek werkje uitgegeven dat tot titel draagt „ They had Seven Mounths " en dat ' n duidelflk en overzichtelijk beeld geeft van de ten hemel schrei ende vernielingen die de Duitsche „ Kulturherren gedurende de spoor wegstaking aan ons spoorwegbe drijf hebben aangericht alsmede van het herstel met de werkzaam heden waarvan onmiddellflk na de capitulatie van de Duitsche oorlogs machine een aanvang werd ge maakt Dit boekje verschflnt in de Ne derlandsche en Engelsche taal en zal op ruime schaal In het buiten land ver;^reid worden De Neder landsche uitgave is nog niet ver schenen 11.40 Muziek „ O Nederlandt let op uw Saeck " Toespraak door wnd Burgemeester te vens weth V Openb Werken en Volkshuisvesting den heer H A Bekker 11.50 Muziek „ Wilt heden nu tre den " Voordracht van Muus Jacobsen's „ De Dooden " door een meisje van de Jeugdorganisaties Daarna signaal „ Geeft Acht " drie maal 12,00—1201 Stilte vaandels nel - f!a "^- 12.01 lag hflsching door een jon geltng der Jeugdorganisaties een soldaat en een student Muziek speelt het Wühel mus zacht aanvangend — eerste strofe niet vaec to « in gen door het publiek 12.05 Dankwoord door den Garni zoenscommandant Muziek Alle Man van Neerland's Stam " 12.10 Afmarsch troepen en Jeugd organisaties naar de kazer - nes Wfl herinneren er aan dat mor genavond om 20 uur in de Dom kerk de herdenking p)aats heeft georganiseerd door het Comité Utrecht van „ Eeresehuld en Dank baarheid Bfl de herdenking van morgen ochtend wordt het publiek verzocht In aanmerking te*nemen dat het meerendeel der militairen pas en kele dagen onder de wapenen is en dus nog niet „ model " zal kunnen marcheeren terwfll ook de kleeding en uitrusting misschien nog niet geheel in orde is Voorts dat het gezien de zeer beperkte tijd van voorbereiding mogelflk is dat uitnoodigingskaar ten voor de overdekte tribune nog niet alle hun bestemming hebben bereikt De toegang tot de overige tribunes is geheel vrij Ben groote opkomst van de Utrechtsche Inge zetenen zal zeer op prifs worden ge steld JUBILARISSEN BIJ DE Ned Kath Graf Bond Na een H Mis tn de kapel van de St Willibrorduskerk hier ter stede die werd opgedragen door den Geestelflken Adviseur K G Th Meurs kregen collega's vrienden en bekenden Zondagmiddag gele genheid de drie jubilarissen van den Ned Kath Grafischen Bond J H Vern^ey 2e voorzitter A A Kitburgl Ie secretaris en H J Jans Ie penningmeester die ach tereenvolgens 28 25 en 12 % jaar lid van dezen bond waren geweest geluk te wenschen in huize St Jan Verschillende afgevaardigden van andere vakorganiïjaties en afdeelingen van den Grafischen Bond onder welke de voorzitter van de afd Utrecht Terwolbeek de oud voorzitter van de A.N.G.B H G Versluis en wethouder Bek ker voorzitter van de Ver St Jo seph brachten hulde aan de jubi leerende bestuurders De voorzitter van de Studieclub O I O S de heer W van Donk bood den jubilarissen boekensteunen aan terwfll de 2e penningmeester van den Kath Gr Bond v d Eist den drie bestuursleden namens de orga nisatie sigaren overhandigde TRIBUNAAL-UITSPRAKEN Het Tribunaal onder voorzitter schap van Mr v d Gaag deed uit spraak In de volgende zaken Wil helmina v d Akker won te Lin echoten interneering voor den duur van 2 j met aftrek van voor arrest en ontzetting uit de beide kiesrechten Gerrit Jongerius té Jutphasis Interneering voor den duur van 1 j en 3 mnd met aftrek van voor arrest en ontzetting uit de beide kiesrechten H J v d Vis te Oudewater interneering voor den tfld van 2 j en 6 mnd met aftrek en ontzetting uit de beide kiesrech ten Bgbertus de Kruyf te Utr ontzetting uit de beide kiesrechten J H Caro te Utr ontzetting uit de beide kiesrechten C G O ver beek te Utr ontzetting uit de beide kiesrechten Het beheer over het vermogen eindigt voor all ver dachten 1 mnd na in vrflheidsstel ling Zee " trok bflzonder de aandacht De avond werd besloten met een gezellig bal 
GEALLIEERDE PILOTEN speelden voor gek in een Brahantsch klooster Ook onze hockey'ers hebben zich kranig geweerd HPJJLO TonnsES " lelegd dan te-huiseigenaren kunnen aflos - Jorlog niet ge - anderfi wG>rden om ook de le ippljen in t « ling in de ka ningbouw ' f weer met da al zijn welke isjaren eigen waren daar en werden af euwe konden oces is eigen en gang In ook de ciifers i genoemd en het totale be ypohehcn der nog ƒ 1061 rag in 1943 tot linderd Ook ' oor belegging minder mate het uitstaande Tie -' an ƒ 1020 » en De pand ^ fkoosd beleg het is te ho dröf eenmaal publiek ook e financiering nemen en dat jtendeels over 3id Maar zoo plannen wij dere richting Months " Spoorwegen streerd boek t tot titel m Mounths " iverzichtelijk ïmel schrei ie Dultsche Je de spoor spoorwesrbe-it alsmede werkzaam Sellijk na de « he oorlogfs werd ge - t in de Ne che taal en het buiten De Neder g niet ver - MEI Jriandt let Toespraak meester te > nb Werken ting den r den nu tre t van Muus Dooden" je van de Daarna cht " drie indels nei - or een Ion rganisaties, en student - t Wühel angend — xaoc te rda ~ lek den Gaml - Muziek Neeriand's en Jeugd de kazer - dat mor a de Dom ats heeft t Comité i en Dank - morgen-k verzocht n dat het n pas en enen is en lal kunnen Ie kleeding nog niet n de zeer rberelding) glngskaar-ribrnie nog ng hebben de overige Sen gïoote tsche Inge worden ge - DE raf Bond pel van de ter stede door den K G Th vrienden dag gele - jsen van n Bond J A A n H J die ach - 12 % jaar geweest ie St Jan aardigden tties en rafischen voorzitter rwolbeek A.N.G.B ader Bek - r St Jo - de jubi voorzitter I O S jood den len aan ster van Eist den de orga - de AKEN ' oorzitter deed lüt ken Wll 1 te Un moor den van voor de beide erlus té voor den iet aftrek ing tut de d Vis te voor den iet aftrek kiesrech te Utr srechten; etting uit G Over ar uit de leer over • all ver heidsstel indacht met een Een herinnering uit bezettingstijd U N.-reportage Een Bngelsch blad publiceer de dezer dagen een oproep van den burgemeester van Blrming - ham waarin deze vertelt hoe 47 Geallieerde pUoten tUdens den oorlog in een klooster In Nederland verborgen werden gehouden ondanks het feit dat dit klooster door de Duit schers was bezet Deze oproep noemde ook den naam van den Nederlander K A M Veltman die verzocht om opgave van het adres van twee dezer vlie gers nl Bodney Race en Wil liam Kullen beiden uit Bir mingham De burgemeester prees den heer Veltman uit Heusden N.B door wiens manhaftig optreden geen der piloten in handen van den vQ and was gevallen « Wij besloten den heer Veltman eens op te zoeken De tocht naar het oude Brabant sche vestingstadje was verre van plezierig vanwege de vele obsta kels welke het geteisterde Bra bant tot op den dag van heden nog oplevert Maar toch kwam het zoo ver dat wij op een door granaat splinters beschadigden A.N.W.B wegwijzer even buiten den Bosch lazen Heusden 18.2 k.m Over een kronkel-weggetje toe ren we tusschen onmetelijke gras tapijten met hier en daar een boer derijtje naar het eens zoo rustieke stedeke weiar nu in één slag van den oorlogsgeesel de eens zoo gra cielijk tegen den horizon oprijzen de toren zijn weggevaagd Het prachtige stadhuisje opgeblazen de beide kerken tot puin geschoten geen huis zonder eohade De heer Veltman is thuis Hij ontvangt ons vriendeUjk maar zegt direct dat hij niet alleen de bet was aan de wonderbaarlijke redding van de Engelsche en Ame rikaansche vliegers Mijn broer en anderen even goed hebben min stens even gevaarlijk werk verricht als ik zoo begin hij verontschuldi gend En daa komt het spannende ver haal Op 17 September van den hon gerwinter trokken — U weet dat nog wel — enorme zwermen vlieg tuigen over de Betuwe en onze landstreek hier Bij verrassing moesten de bruggen bij Arnhem en Nijmegen worden bezet de be roemde coup de theatre van Mont gomery De vliegtuigen met hun „ Gliders " waren bemand met de „ Para-troops " Boven de Drunen sche heide nabij Loon op Zand wer den 2 Gliders afgeschoten i En gelsche en 15 Amerikaansohe vlie gers wisten uit hun zweefvliegtui gen te komen voordat de Moffen hen te pakken kreeg Goede Nederlanders verstopten hen in de bosschen en brachten ook de wapens in veiligheid Ëen paar Voor-aanzicht van het klooster St Hu bertus te Elshout waar de piloten eenschuilplaats vonden foto VN dagen ging dat goed maar de Duitschers traden bij hun opspo ringspogingen zoo furieus op dat langer verbergen van deze men schen meer dan levensgevaarlgk Eisch tegen dr Carp in cassatie 12 jaar De adv.-fis bij den Bgzonderen Raad van Cassatie mr Lange meyer concludeerde tot vernieti ging van de sententie van het Bfl zonder Gerechtshof te ' s Gravenha-ge waartjij de voormalige president van het Vredegerechtehof dr J H Carp veroordeeld is tot lè jaar ge vangenisstraf en tot veroordeeling van den requirant tot een gevan genisstraf van 12 jaar De eerste nieuwe HoUandsche haring De eerste logger met nieuwe Hol landsche haring is te IJmulden binnen geloopen Kectificatie concertbespreking In de bespreking van het concert der Utr Oratorium Vereeniging in ons blad van Zaterdag zgn enkele onjuistheden geslopen Wij laten den juisten tekst der betrokken zinsneden hier volgen Bruckner majestueus krachtig in zijn me los geweldig in zijn rthythme De tenoren klonken nog wel eens nasaal Pater Infridus in geanimeerd gesprekmet de » heer Veltman loto VN wred „ We wette er geen blijf mee " zeiden de Brabanders laconiek Den gebr Veltman uit Heusden die toentertijd spionnagediensten verrichtten in het ondergrondsch verzet werd opgedragen een betere schuilplaats voor de piloten op te sporen Dwars door 4e Duitsche li nies heen gelukte het hun In derdaad aUe Geallieerde gtrvj ders vermomd In boeren klee-dy naar een oentraal punt te lelden Dat karwei moest In het nachteUik duister worden uit gevoerd en de wapens o.m anti-tankgeschntü moesten — zoo mogelijk — worden meege voerd De verbindingswegen naar het doel — Blshout in het land van Heusden — werden bezet en waar dit noodzakelijk was werden Dultsche wacht posten „ en passant " uit den weg geruimd In het stille dorpje Elshout werd de Overste van het klooster in het complot betrc«ezig een album van en over Ne derland voor Australië gereed te maken AGENDA MAANDAO SCHOUWBURG 8 uur „ Geuzerwaard " door leden van de Nederl Ama teur Tooneel Unie TIVOLI 8,20 uur Radio Philh ork o.l.v Alb van Eaalte Henr Bos - mans piano DINSDAG GEB CHR SOC BELANGEN Kr Nwe Gracht 2,30 Ver v Huis vrouwen SCHOUWBURG 8 uur „ Intimiteiten " met Annie van Ees DOMKERK 8 uur Herdenkingssamen komst BUURKERK 8,30 uur Orgelconcert L Brne TIVOLI 8 - uur uitvoering St Grego riusschool N.V HUIS 8 uur Feestrevue E.V.C IS HET DINSDAG UW BEPBT Voor ' Schoenenbonnen stamkaart - nummer op 9 voor Utrecht Peters — Ravestyn BURGERLIJKE STAND Gehuwd iiinton M P Aelst en Maria H Mulder Zwolle Frederik Hen otikstraat 32 Overleden Sara Blikkendaal geh m A J Wegenboog 76 j Noorderstr 8 Adrianus J Klompenhouwer geh m J Vugtz 76 j Daalenstr 12 - Tietje Wijbrande geh m F Olivier 91 jr Poortstraat 4 Geboren Willem S Schippers Bollenhofschestraat 129 Wijnanda M Hattink Beukatraat 9 Augustin A M Mol Goesstraat 80B Albert F A Spe gers Oudwijkerlaan 22 Adrianus J NiemeUer Bandoengstraat 9B Wilhel mina Woudenberg Nicolaasweg 96 Cor nehs J S Vos Ceebesstraat 13 Dirk F J L Costerman Scheld'estraat 3 Fred M Zaste Koenstraat 8iB Aart Meijer Bachstraat 66 Johannes F Veltman Oudegracht 93 Wilhelmina J Bergveld Bootstraat 8 Leenden Laneel Beetho venlaan 26 Jan M Beuhl Lesslnglaar p ' IngndvEglert Da Costakade 7B Jo han P Wagenaar Baltosstraat 15 Gerrit P Dirkman Adr v Ostadelaan 123 hebben juist déze mannen Boxtel mee helpen bevrijden Nu zpn ze allemaal allang ge demobiliseerd en zij s n met den Zaterdag van de tweede week volgende op die der uitgifte voor grossiers en fabrikanten van den dag van uitgifte tot en met den Zater dag van de vierde week volgende op die der uitgifte In afwijking van de bestaande regeling zijn de toewijzin gen dus thans onmiddellijk geldig Op bovenstaande regeling worlt slechts een uitzondering gemaakt voor het artikel boter Groothandelaren in boter kunnen n.l de toewijzingen voor boter nog gedurende twee weken na dat de geldigheidsduur voor grossiers Is verstreken bU een fabrikant inle veren Na afloop van laatstbedoelde twee weken kunnen fabrikanten de bo tertoewijzingen nog gedurende één week ba de plaatselijke distribu tiediensten wisselen tegen ontvangst bewijzen „ CANDIDA " „ Van de stekelige doerian door daMalyers zo gehecten vermits haar groe ne bolster kwistig met doornen bezaaytis riekt de romig-witte kern dusdanigstcrck dat zy velen afstoot en doetwalgen nogtans is zy zeer zoet en uy termate voediaam zodat hare liefheb beren zamenstemmen dat wie haar ver.smaadt groot ongelyk heeft en rekenendit fruyt zedert zy hunnen afkeer heb ben overwonnen tot ' t kostelykste 3 » pryzen ' t Koninginne aller ryke Ooat indische ooftzoorten " Dit 18de-eeuwsche citaat lijkt mti ook toepasselijk op het werk van den ste keligen Shaw die sommigen afstoot maar door de „ liefhebberen " om zön kern vol diepzinnigheid geprezen wordt als ware G B S " Allah's profeet De plaagzieke oude heer Shaw heeft zelf eens zoowat een kwarteeuw gele den op een enquête naar de drie groot ste auteurs van alle tijden geantwoord G B Shaw G Bernard Shaw en Geor ge Bernard Shaw Terzake Shaw's „ Candida " plea s'ant play " in drie bedrijven — Shawschreef ook eenige „ unpleasant plays " werd Zaterdagavond j.l voor de Afd.Utt echt van het Roode Kruis opge.voerd door de titr Tooneelgroep „ Wtrechte Liefde " onder regie van C A.Schilp die tevens als ds James Morelleen hoofdrol vervulda „ Candida " i»een praat-stuk " met veel gewichtiggewichtig klinkende zinnen en geringeactie De spelers zijn er Shaw's ' spreek trompetten of zoo gewilt zijn marionet,ten Kritiek op deze opvoering kan al leen critiek op den auteur van dit wei nig dankbaar stuk zijn Aja Schilp als Candida Chris Leeflang de geexalteer.de dichter Marchbanks Wim v Beu sekom(de caricaturale „ schurk "' Bur gess gaven goed spel te zien Geestigwerd ó'e champagne-roes van miss Gar nett C V Beusekom-v Deyl en ds Mill Piet v Beusekom voorgesteld.Bloemenhulde en geestdriftig applausbekroonden het slot Vermelden wijvoorts nog de voorlezing van een op.roep tot steun aan de actie van hetRoode Kruis en een aansporing tot hetgebruik van Q'e Nationale Hulp zegels,zoomede beschikbaarstelling van lectuur((kranten en tijdschriften vor verzen ding aan geïnterneerden en militairenin Indië J J Charlotte Kohier in „ Pension Rustig " Van onzen kunstredacteur Te beweren dat de tooneelspeelster die in „ Pension Rvstig " verzeild raakt een rustig pension heeft gevon den zou men niet kunnen volhouden Vele typen — h-t zün ook inderdaad „ typen " — zwerven daar rond en al len worden ze menschen van vleesch en bloed menschen die men straks zou kunnen tegenkomen als Charlotte Kohier ze aan ons voorstelt en hen vervolgens aan het woord laat In bonte afwisseling trekken ze aan ons voorbij soms zijn ze er allemaal tegelök en toch staat er altijd maar één Charlotte Kohier op het tooneei Daar is de juffrouw die aan spiri tisme doet daar heb je de stramme bul bassende militair daar is ook tante Treesje hoofd van het pension de tragische en tegelijk komische ver schijning van een in den droom harer herinnering verwijlende operazangeres die een schimmig leven leidt sinds ze het tooneel niet meer heeft betreden Verder verschijnen nog een student en zijn meisje een agent en een dom wichtje en een ander woord dan ver schonen zou niet op zijn plaats zijn Voor duizend en een nuances heeft Charlotte Kohier het in een be - paalde situatie eenig mogelijk ge baar de eenig mogelöke gelaatsexpres sie psychologisch fijn aangevoeld en daarom overrompelend en bevrijdend Uitbundigheid en teederheid als van een zacht gezongen vers staan in haar uitbeeldingen naast elkaar En waar die afstand grooter wordt om de tus schen deze beide uitersten inliggende stemmingen voelbaar te maken ver tolkt Charlotte Kohier het hed der menschelöke aandoeningen met be -> zielde virtuositeit Arnhem's apotheose Wat eenmaal Arnhem's Groote Markt was rük aan karakteristieke oude ge vels en imposante gebouwen — thans goeddeels een puinhoop — was het the ater waarop het bevrijdingsspel „ Op het Puin " ten tooneele gebracht werd Te gen den realistischen achtergrond van de ruïne oer Eusetaiuskerk en daar naast de resten van het eeuwenoude wachtgebouw had de genie een enorm tooneel gebouwd uit het materiaal der gesloopte Baiiy brug over den Rijn Dit decor fantastisch verlicht met schün werpers in verschillende kleuren gaf wel een zeer fascineerend cachet aan de opvoering van het door mevr Meia Kaas-Albarda geschreven openluchtspel De overtuigende tekst en de overgave waarmee de 700 leden van de Arnhem sche Jeugdvereeniging zich onderwier pen aan de regie van Abr v d Vies gevoegd bij de boeiende muziek van Robert de Roos uitgevoerd door de Arnh Orkestver en eenige zangkoren onder leiding van den componist maak ten het geheel tot een indrukwekkende tn onvergetelijke manifestatie die in alle scenes de duizenden toeschouwers in spanning hield Het machtsvertoon Van den dictator de bede des volks om verlossing de vrede en de doodenher denking culmineerden in de apotheose van den arbeid door de jeugd van alle landen " Aan het slot werden schrijf Wer componist regisseur en hoofdrol spelers geestdriftig gehuldigd Heden avond en Dinsdag zal het spel worden herhaald JTJTPHAS — Reprimande Eeni ge jongens die zich schuldig maak ten aan baldadigheid o.a het uitha len Van vogelnestjes zagen zich hierbij door de politie betrapt en mochten een reprimande in ont vangst nemen Demping molenvUet De Molen vliet loopende dwars door de woon wijk Hoog.Raven tot ergernis van de bewoners meer een sloo tdan een vliet zal gedempt worden Deze vliet verspreidt een ondragelijken stank en is een broeinest van mus kieten en ander ongedierte Thans is door het Departement van Defen sie toestemming gegeven tot dem ping hetgeen door de bewoners met vreugde zal worden begroet DOOR OEN LUIDSPREKER PROGRAMMA'S VOOR DINSDAG HILVERSUM I — 7.00 nieuws 7.15 gymn 7.30 HILVERSUM II - 7.00 nieuws 7.15 gymn 7.30 morgengebed 7.46 gr.pl 8.00 nieuws 8.20 gr.pl 9.00 pluk den dag 9.30 waterst 10.15 de zomermaan den komen 10.30 cinemaorgel 11.00 Haydn 11.15 Kapelaan Smit 11.30 Eng ork 12.15 voordr Lily v Haghe 12.30 MetroRole ork 13.00 nieuws 13.20 Piet V Dijk 13.45 Zuid-Amerika 14.00 hlaasensemble 14.30 voor en over kin deren 14.55 hlaasensemble 15.15 Zigeu nerklanken 16.00 Ziekenbezoek 16.30 muzikale beschouwing 17.00 Strökkwar tet 17.30 kamerkoor 18.00 Jan Cordu wener 18.15 Publiekrecht 18.35 Cordu wener 18.50 als ik slapen ga 19.00 Pi^^J^^J^^^i^O^BJörling 19.30 A.R Par W 19.60 R Crooks 20.00 nieuws 20.05 Departementen spreken 20.20 omroep kamerork 21.00 filmkwartier 21.16 SS'lS S " Piar.o 21.46 Kath Volkspartij 22.00 Nieuws 22.16 Avondgebed 22.30 Beethoven 23.00 Opera's 23.15 Gr.pl 
I Oud-illegale strijder oud 26 jaar thans vrtjw onderofficier wiens dienst verband afloopt in bezit van diploma Mulo diploma Alg OntwlkkeUng rijbe wijs A en B zoekt betrekking liefst op administratief gebied of als vertegenwoor diger Brieven onder no 5706 bur dezer Deg se^tUders naam op ' t meesterwerk Op gom d e gort vindt U ons merk Mevrouw PERK-LAMêRIS vraagt een ZIT-SLAAPKAMER met of zonder pension eigen divanbed Brieven Utr weg 70 B Amersfoort ^ 3 ^© r tot zo woorden ƒ 1.50 elk woord meer f O 10 TE KOOP AANG Te koop blank eiken DRES SOIR of te ruilen voor twee clubjes en tafeltje ook blank eiken Pres Roose veltweg 92 Tuindorp Te koop aangeboden twee MARKIEZEN 1 m bij 1.50 m Havikstraat 3 Een best emaille FORNUIS zonder p^ebreken te koop V d Sluis Draaiweg 24 J.A.C.DUYZINGS TANDAJBTS PRAKTIJK HERVAT - Stadsschouwburg — Dinsdag 14 Woensdag 15 Donderdag 16 Mei 8 uur ANNIE VAN EES toiet de Komedianten In intimiteiten Blilspel in 3 bedrijven van NOEL COWARD Regie JAJSf VAN EES Priizen van f 1 - tot ƒ 4 Plaatsbespreken als ge woonliik PALACi VDrOEHRllDe OQ 1 FILMAC Vanaf morgen 10 uur in - ons programma o.a de uitgebreide reportage van de Interlandwedstrfld Holland-België MORGEN en WOENSDAG Kijkdagen in Veilinggebouw „ DE ZWAAN " Voorstraat 9 b.d Neude Donderdag 16 Mei 10 uur VEILING Cursus Kraamverzorging Theoretische en prac tische opleiding DIPLOMA DOOK AKTS Aanm Dinsdags en Don derdags van 2 tot 3 uur al leen mondeling Voorstraat 76bis Stoffeerderij J » Gouw Beparatie van gestoffeerde en ongestoffeerde meubelen Ook beitsen en Old-finish maken HEERENSTRAAT 13 Tel 14505 Uw karakter mogelijk heden moeilijkheden uit Uw handschrift of pas foto Zendt ƒ 2.50 met pasfoto of 10 regels schrift met geb datum beroep sexe aan Instituut RHETORiCA N.Z Voorburgwal 81 Amsterdam Verhuizingen en Transporten de Jong erkend Meubeltransporteur LAAN V NW GUINEA 100 Tel 15009 - Utrecht WIE RUILT Modem winkelwoonhuis gelegen Nachtegaalstraat voor dito winkel Centrum Brieven no 5705 bur dezer WONINGRUIL Woning in Amsterdam ben huis bevattende 3 kamers badkamer tuin met tuinhuis huurprijs ƒ 35 — per maand Te ruilen voor Woning in Urecht of naaste omge ving Hmnprijs tot ƒ 50 per ma^d Brieven on der no 994 aan Adv Bur „ GERBO " Begij nehof 8 Utrecht Afgeitn fiaarviechten te koop gevraagd FirmaVAN LINDERT & Co Utr.Anth Matthaeuslaan 52 Tuinwijk AANLEG EN ONDER HOUD VAN TUINEN J Ti ] Nieuweniiuys Pieter de Hooghstr 37 voorheen tuinchef van Fa Knopper „ Aurora " KAMER-WERKIillEiSJE voor direct gevraagd Loon ƒ 60 - p ^ maand Intern plus verval Persoonlijke aanb Hotel „ DE LEIJEN " Soestdijkschestraatweg 63 Noord Bilthoven VOOR DIRECT GEVRAAGD 2 reserve Machinezetters 2 Handzetters eenige Jongens vak te worden om in het opgeleid - Drukkerij UTRECHTSCH NIEUWSBLAD NV - Drift 23 Utrecht I Is dit de hall van Uw EIGENhuis Dat zou ideaal zijn nietwaat ' Maat een ideaal dat nu werkelijkheid kan worden dank zij bouwkas „ Benex " Met een gering bedrag kunt U met Bouwkas „ Benex " sparen aan Uw bouwkapitaal Na enkele jaren kunt U dan een eigen huis met een rentelooze hypotheek bezitten * Vraagt het gratis uitvoerige I prospectus aan Bouwkas i „ Benex " Keizersgr 399 É Amsterdam Tele / 31334 met Bouwkas „ Benex " onder ei^fen dak 1896 1946 Circus van Bever het Nederlandsche Circus van naann UTRECHT Standplaats Westzijde JACOBSSTRAAT tegenover Jacobikerk van Woensdag 15 Mei tot en met Woensdag 29 Mei lEDEREN AVOND HALF ACHT Matinêe's lederen Zaterdag Zondag en Woensdag aanvang S nnr Entreeprijzen Loge ƒ 4.00 Stalles ƒ 3.50 Ie rang ƒ 2.50 2e rang ƒ 1.50 3e rang ƒ 1 — Matlnéepryzen voor kinderen Loge ƒ 2.50 Stalles ƒ 2 — Ie rang ƒ 1 — 3e rang ƒ 0.75 Alles inbegrepen KIJWIELSTAULING IN HET CIRCUS y V V Yvv vv vv w V v ^ vv w vv V V V V V V V t V V V V Ruïnes alom V V V V V V V V V V V V V Nóóit was in Nederland de woning nood grooter dan nu Honderdduizen den wonen op kamers of in schamele behuizingen Hun leed is ons leed hun ongemak het onze De Partij van de Vrijheid roept iederen verantwoor delijken Nederlander op haar te steunen In één van haar belangrijkste programma-punten een krachtige be vordering van den woningbouw I Stemt 17 Mei op DE PARTIJ VAN DE VRIJHEID LIJST 5 vvwvvvvvvvvvvvvvvvvv Binnen enkele dagen zal de voorraad puntenvrije MANTELS uitgeput zijn hoewel wij ieder een gaarne zouden willen be dienen De laatste paar duizend stuks tegen verlaagde prijzen f4.-,f8.-enfl2.-p.stuk Onder auspiciën van het • Rijksbureau DISTEX Distribuante GALERIES MODERNES Colporteurs - Vertegenwoordigers gevr in iedere provincde v h bezoeken van Hotels Cafe's Ziekenhuizen Bankinstell enz met zeer gemak kelijk te plaatsen prima verbruiksart Hooge provisie Bij gebleken geschiktheid volgt vaste aanstell met sal en onkostenvergoeding Alleen zij die als zoodanig werkzaam zijn gevireest ge lieve te reflecteeren onder letter E 908 Adv Bur MEBRKOTTER Heerengr 435 Amsterdam-C Ben jonge heer 34 jaar on gehuwd biedt zich aan als rijwielhersteller kan ook zelfstandig werken kan frames bouiwen als zulks noodlg is Loon na overeen komst Br no 5790 bur dezer Heer v g h 43 j bezighe den thuis zoekt gemeub Zit - en Slaapkamer met volledig pension op goeden stand in beschaafd milieu Brieven onder no 5795 bur dezer „ NATUURBAD DE BILTSCHE DUINEN " BOTHOVEN OPENING SEIZOEN WOENSDAG 15 MEI A $ Entree kinderen 1 t m 12 jaar ƒ 0.35 daarboven ƒ 0.50 500.000 paar schoenen afkomstig van het Engelsche Leger en de R.a!f in uitstekende conditie in verschillende maten TE KOOP AANGEBODEN tegen 10 shilling ca f 5.35 per paar Deze schoenen ztjn door ons aangekocht van het British Ministry of Supply en in eigen werkplaatsen vakkundig gerepareerd Groote hoeveelheden vonden reeds afzet In Engeland en Europa De schoenen welke worden ver pakt in stevige zakken van 25 paar elk kunnen snel worden verscheept Telegrafeer verlangde hoeveelheid aan M NEWMAN CONTRACTORS LTD MANCHESTER 7 Heapstreet Telegram adres Harbinger Betaling bjj elke Eng Bank Cen nieuwe lente een nieuw gewaad DE BEKENDE VAN DER MEULEN'S HOGESCHOOL geeft thans ook te Utrecht een QRATIS DEMONSTRATIE MAATKNIPPEN op 14 3 16 Mei om 5 en 8 uur in ' t KASTEEL VAN ANTWERPEN Oude Gracht 129 Utrecht Na demonstratie gelegenKetci tol inschrijving TOOT de 3 maandelijkicKe cunus EENVOUDIGE METHODE Zijt gij vóór Sociale gerechtigheid voor Economisch beheer Stemt dan CHRIST HISTORISCH Lijst 4 No 1 H.W.TILANUS Woningruil ROTTERDAM-UTRECHT OF OMSTREKEN Aangeb te Rotterdam prima stand Rochussenstraat mo dern VRH BENEDENHTJIS met Ie verd bev 6 kam en badk centr verw warm water gr tuin gr kelder Huur ƒ 80 — p m Gezocht mod kl^in HEERENHtJIS of VnJLA te Utrecht of omgeving Koop of huur Br No M-8138 Adv Bur AL.TA Pausdam Utrecht Nette meisjes en jongens vinden een prettige werkkring bij groote Nederl fabriek in de prov Utrecht Hoost loon — Moderne en hygiënische fabriek — Bedrjjfskleedint aanwezie — Zaterdags vrO Vervoer naar fabriek en terne per eiceni auto Aanmelden op Dinsdag 14 Mei a.s van 4 tot 5 uur n.m in C^^fé „ TRAMZIOHT " Amsterd Straatweg 361 te Zuilen DIRECTEUR Voor bedrijf van midd omvang wordt op flink salaris met winstaandeel energiek directeur gevraagd die zich tevens financieel wil interesseeren voor niet te hoog bedrag Gegadigden moeten over organisatie-vermogen beschik ken en met personeel kunnen omgaan - Brieven onder no 5791 bur dezer PTÏ ' Omwisseling LuisterTeFgunningen Br wordt op gewezen dat houders van een luistervergimning verplicht zQn fenmaal per jaar hun oude luistervergunning by een Postinrlch ting geen Postagentschap voor een nieuwe is te wisselen De houders van een vergunning voorzien van Serieleiter A hebben hiertoe alsnog gelegenheid niterlyk t/m 16 Mei 1946 COMMISSIE VAN BESTUUR STUDENT SOCIËTEIT P.H.R.M Janskerkhof 14 Utrecht vraagt een Assistent-Boekhouder Sollicitanten moeten volledig op de hoogte zijn van de moderne loonadministratie en kunnen typen Salaris ƒ 125 — per maand met eventueel verhooging na 1 maand Indiensttreding direct of zoo spoedig mogelijk Sollicitaties bij de Administratie van 9 tot 12 en 14-17 uur il » WOENSDAG 15 MEI ' savonds 8 u Openbare Bijeenkomst IN HET JAARBEURSGEBOÜW VREEBURG van Oe Partij van de Vrijlieid SPREKERS Mevr A Fortanier-de Wit Amsterdam Mr W C Wendelaar Den Haag Mr G Vonk Oud-Proc.-Generaal bij het Hooggerechtshof van Ned.-lndië OVER INDIE Vrijheid Verdraagzaamheid Verantwoordelijkheid Secretariaat BEM WEERD W.Z 14 k Onze specialiteit isi F^Ö^SUClpS " VERGROOTINGEN KLEURWERK RESTAURATIE OPNAME'S AAN HUIS DOOR HET GEHEELE LAND LIJNMARKT 29 - TELEF 20433 - UTRECHT Accountantskantoor VOORZAAT en VAN STAVEREN vraagt voor spoedige indiensttreding ASSISTENTEN TYPISTE BEDIENDE Brieven Janskerkhof 1 Utrecht Voor het schoonmaken en sorteeren van groen ten en fruit kimnen direct geplaatst worden bij WINTE31ZON CONSBRVEIN N.V Veiling straat 2 alhier GEHUWDE VROUWEL WERKKRACHTEN Vast werk gedurende het seizoen April OcL-Nov Hoog loon en prestatie-premies Voor een goede sociale verzorging en correcte behandeling wordt ingestaan VERLOVINGSRINGEN 14 krt ook zonder inlevering Michel Leloup LANGE JANSSTRAAT 8 — S A "\ KUIPBADEN worden weer verstrelit Oude knipkaarten voor kuipbaden z^jn nog geldig tot tüTERLIJK 1 SEPT A.S O Z E B I - Biltstraat 4 V GEVRAAGD VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT kunnende typen eenige kennis van boekhouden is gewenscht Prettige werkkring Hoog salaris Brieven onder No 133 aan Adv Bur „ GBKBO " Begijnehof 8 Utrecht Duizenden Nederlanders bouwen aan hun toekomst Zij sparen voor hun eigen huis met een renteloze hypotheek Zy willen niet levenslang huur blijven betalen Zy weten het HET ENE TIENTJE DOET HET Ook V betaalt liever geen huur meer en daarom vraagt U onze gratis brochure waarin al Uw vragen beantwoord worden BOUWKAS „ UW EIGEN HUIS " Den Haag Hoofdinspectie Bergsclielaan 229 Rotterdam Tel < I8406 Zend ma Dw gratia brochure U.N Naam Adres KLEINTJES Twee LEDIKANTEN te koop en een 2-pers Na 6 u Kievitdwarsstraat 31 Een groot KOLENFOR NUIS te koop Rijsenbur gerlaan 5 Driebergen Te koop aangeboden licht MOTORRIJWIEL Te bevr Fabriekstraat 20 na 6 uur Te koop 2 stel v o OViai GORDIJNBN Br no 5808 bur dezer Te koop aangeboden zw zij den gummi DAMESMAN TEHLi f 25 zeer mooi d bl heerenstof rokje f 25 beide fl m I>amesschoenen m 42 1 15 Oude Gracht 204 voor 12 of na 6 uur Te koop een zwart bonteGEIT zonder hoorns geeft 3 1 melk Pijnboomstraat 2 Ondiep Mooie PLATENWISSE LAAR met versterker Europe changer in prachtkast en 2 platen geschiktvoor café of dancing en eenAccordeon piano klavier 120 bassen Settimo Sopra ni Zaagstraat 2 Te koop RADIO met inge bouwde gramofoon en 25 platen in moderne old fin.uitvoering afm 80 x 75 x 50 Te bevr tusschen 6-8 Prof L Fuchslaan 30 Tuindorp Te koop PIAJSTO huiska - mer ameublement met ta fel cylinderbureau met stoel eiken wasohkast met stellen een persoons ledi kant met toebehooren zie kentafel en gemakstoel bad en geyser brandkast en mangel tegen billiiken prijs Bem Weerd 39 O'.Z TB KOOP OF TE RUILEN Schrijfmachine Remington en Kofferschrijfmachine z g a n Boekenkast zwart Jacquet met vest blauwe overall met kap stofjas m 50 Hoeden vilt maat 56 pltriet ronde tafel met drie armstoelen Plck up ver sterker groote zinkeu teil Heerenfiets zonder banden pluche tafelkleed ovaal ta felkleedje Heerenzakhor loge z g a n damesschoe nen maat 38 motorbinnen en buitenband 19 x 250 z g a n Gevraagd Motor binnen en buitenband 26 x 225 z g a n Stalen brief opbergkast Sw van Zuylen weg 106 Tel 17689 Te koop ACCORDEON pianoklavier 80 bassen pracht Italiaans instrument prijs f 625 Br no 5707 bur dezer Te koop 2 CANO'S 1-pers prima bruin sloeptuig wit fokzeil nieuw alles prima staat Jan Luykenstraat 27 6-8 uur Te koop prima jonge HEN NEN Red Is en Witte Leghorn laatst Mei en Juni verzending onder rembours J W Roskam Schamp steeg 6 Ede BOD GEVRAAGD op solie de slaapkamer lits-jum m.splr matras tafel 2 stoe len nachtkastjes m mar mer leg en hangkast In en uitwendig prima crèmegelakt Geen handelaren.Brieven onder no 5528 bur dezer t TE KOOP GEVR Te koop gevraagd een v o KINDERWAGEN ook ge negen te ruilen voor een z g a n V o divan event met bijbetaling Br no 5810 bur dezer SCHOENMAKERIJ Te koop gevraagd Sohoenma kerij of te huur of samen werking Br no 5806 bur dezer WIE HEE}FT voor mij een Mantelpakje maat 42-44 grijs of donkerblauw Br no 5811 bur dezer GOUD en ZILVER te koop gevraagd Br no 5813 bur dezer MEISJESSCHOENBN m 35 36 Na 6 uur J W Fri sostraat 6 b.h Rosarium TE HUUR AANG KANTOORRTHMTE per 1 Jimi te huur voor rustig kantoor aan de Nieuwe Gr 193 Voor 1 Juni te huur bij be schaafde familie ruime zonnige ZITKAJVIER en Slaapkamer gem met vas te waschtafel voor heer of dame-alleen zonder pen sion Br no 5694 bur dez TE HUUR GEVR RUIMTE gevraagd • voor een auto liefst een klein pakhuis centrum stad Aan biedingen telefonisch 15758 Besch man wednr N.H niet onbem zoekt bij een voudige menschen of da - me alleen goed KOSTHUIS Br no 5618 bur dezer Jongelui die wenschen te trouwen predikantszoon en doktersdochter zoeken ETAGE of gedeelte daar van met keuken of kook gielegenheid Br no 5620 bur dezer Gevraagd 2 of 3 KAMERS met gebruik van keuken op goeden stand in Utrecht of omgeving bijv Tuin dorp Oog in Al de Bilt Zeist enz Aanbiedingen woorden gaarne ingewacht onder no 5632 bur dezer PERS GEVRAAGD Gevraagd voor direct twee KEUKBNWERKMEISJBS, goed loon met volle kost Aanb Biltstraat 153 elnd pimt stadstram Flinke DIEaSTSTBODE ge vraagd voor dag en nacht wasch buitenshuis Meerde re hulp aanwezig Mevrouw Jager Gerard Doustraat 48 Utrecht Gevraagd voor zo spoedig mogelijk flinke DIENST BODE zelfst kunn werken koken niet vereischt in gezin te Utrecht huis vrouw 70 jaar Goed loon Goede kost Zit-slaapkamer MauritBstraat 125 PERS AANB B z a Net persoon 35 jr zoekt hem passende BE TREKKING als incasseer der of iets derg;elijks In het bezit van rijwiel Br no 5691 bur dezer MEISJE 18 jaar eenigs zins kunnende steno en ty pen zag zich gaarne ge plaatst op kantoor Br no 5690 bur dezer MEISJE 23 jr in het be zit van middenst dipl enige kennis van steno en typen zoekt plaatsing op kantoor B no 5701 bur dezer DIVERSEN PROT BEGRAFENISON DERNEMING Fa G H de Jager Amsterd Straat weg 45 Utrecht Tel 14273 18532 Billiike tarieven Nette bediening Vervoer van overledenen van en naar alle plaatsen in bin nen en buitenland LEDEREN JASSEN kleu ren repareren enz Tassen handschoenen schoenen uit sluitend kleuren De Specia list Rijnlaan 9 Tel 19873 Utrecht HUWELUK Zakenman 44 j z.k.m net meisje Br no 5597 bur van dit blad WONINGRUIL Amsterdam Utrecht Flatwoning Am - sterdam West i kamers keuken en douche stroo mend warm water Huur ƒ 34 - per maand te ruilea voor woning Utrecht o * naaste omgeving voor di rect of later Brieven Nr L-8137 Adv Bur Alta Pausdam Voor onzichtbare STOP PAGE naar Het Broeken huis J Becude Steenweg 56 WIJ VERVEN Uw klee ding dekens enz mooi brum blauw of zwart ' s Maandags gebracht voor 11 uur Zaterdags klaar „ De Duif " Nieuwe Gracht 37 Voor WONINGRUIL in enbuiten Utrecht slaagt menhet best bij Bureau „ Ac tief " Steenweg 49 tel 21456 Wonlngruilgldsenverkrijgbaar Gevraagd een net MEISJE van 9 tot 3 uur Mevrouw ' t Hoen Mr Tripkade 14 VOOR WITWERK en vloei baar behang A van Gend Stucadoor Anthoniedflk X Utrecht Besch jongedame zoekt een gezellige vlotte VRIE3N DIN leeftijd 25-30 jaar Br no 5616 bm - dezer UIT VOORRAAD Putten scheppers koekepannen kaohelkit elec kookplaten vuurvaste steenen cemenC enz Plateringen's Electr Smederij en Kachelhandel Jaoobijnenstraat 18 Telef 21995 bij Breedstraat TE RUIL AANGEB moot vrij bovenhuis in zeer goe de conditie bevattende 6 kamers keuken en zolder 2 vaste waschtafels vlak bij Noorderbrug voor kleinere woning ook op netten stand liefst niet ver van station Br no 5628 bur dezer EiEN ZAKENMAN heeft geen tijd voor alle adminis tratieve moeilijkheden De ze draagt hij over aan Ac countantskantoor O J Dekker Homeruslaan 63 Tel 15530 WOLLEN OVERGORDIJ NEN te ruilen voor theetai fel dam schrijfbur of hoog salontafeltje of trap > loper Ook te koop gevr Stoter Tuindorp 20 Ma arn Voor het SCHOONMAKBHi plaatsen van haarden ka-i chels fornuizen nog steeds het beste adres Platerin ^ gen's Electr Smedra'ij en Kachelhandel JacobijnenJ straat 18 Tel 21995 bijl Breedstraat WONINGRUIL in Utrecht Aangeb bovenwoning aan rand stad ruim uitzicht groote suite 3 slaapk keu ken hall gang ben schuur Gevr ruime woning in of nabij centrum stad of rand gemeente Br no 5680 bur dezer HOUTWAREN Timmer4 man op gevorderde leeftijd vraagt thuiswerk construc - tie monteer figuurzaag werk of iets dergelijks Br no 5697 bur dezer ' Gevnaagd HEERENCOS TUUM in goeden staat m 48 Ter ruiling aangeboden nieuwe bruine heerenschoe nen maat 40 voor dames schoenen maat 40 en nieu we bruine heerenschoenen maat 42 smal model voor 42 of 43 breed model Br no 5692 bur dezer TE RUIL gevraagd een Perzisch tapijt pl.m 2 % x 3 % voor radio-toestel sa lonkast met ingebouwde gramofoonversterker Er no 5686 bur dezer Fa PAPENDORP Willem van Noortstraat 36 Utrecht Telefoon 18360 verhulst en geeft alle gewenschte Inlich tingen omtrent verhuizin gen TE RUIL aangeboden don kerblauwe nieuwe v.o win terjas voor jongen pl.m 10 jaar voor goede kinderwa gen Prinses Julianaweg 386 Hoograven PIANISTE zoekt plaatsing in amusement-ensemble Br no 5765 bur dezer T B C ZWAAR RISICO Verzekert U nu tegen deze ziektekosten voor enkele guldens p jaar Alle kosten vergoed Vraagt brochure Alg Assur kantoor v.h P G V Appel Utrecht Wit tevrouwenstraat 30 Te koop twee BERKEL SNELWEGERS Sweeling gehaktmachine 220 380 volt Toonbankbascule met ge wichten houten opstand met marmeren bladen ver chroomde opstand met mar meren bladen ventilator 120 volt schroefblad 70 cm drie glasplaten gesle pen kant 110 X 55 „ 77 x 24 55 x 19 vleesrekken met hangers en haken hakblok unster 150 kg vetpers Br no 5768 bur dezer - HEERENPANTALONS ge vraagd in ruil voor thee doeken of tafelkleed of da meskleeding ' s Av na 7 uur Com Evertsenstr 15 WONINGRUIL aangeboden burgerhuis te Leeuwarden tegen een ruime woning te Utrecht Hilversum of om geving Br no 5769 bur dezer TE RUILEN een paar nieu we werkschoenen maat 46 voor een paar ' jongens schoenen nieuw of z g a n maat 38 Adres Boere boom Plompetorengr 23 F "^ Zö M 

Kranten

Ga naar