Utrechts Nieuwsblad vrijdag 29 oktober 1943

tober 1943 lyRIjDAG 29 OCTOBER 1943 51ste Jaargang — No 154 Utrechtsch Nieuwsblad S liincn Ovra S5k9i9 TeL adT.s JfieuwsblatL DUITSCH WEERMACHTBERICHT Krachtige flankaanvaïlen op de Sovjets ten Westen van Mefrtopol Heiige tankslag woedt hij Kriivoi Rog Korvetten feaptta » liiith drager van het EïRenloof met de zwaardeu en briljanten is niet alleen de hoogste ordendrager der oortog^marine maar heeft ook dezen heer de langste U-hootvaart naar het vgande l'Üïi gebied tot dusver gemaakt Korvettenkapitan Lütb vertelt den Fdü West drager van het Bidderkniia » Kapitan z.S Rösing links en den flottieïjechef drager van het JEikenloof Korvettenkapitan Scholtz rechts het verloop van > den tocht PK Lagemann/Sch/CTTF/P m DE NIÏEUWE BONNEN é^riéèl^evr " hinefabriek AutomocieU torenrevisie vraagt vuop iiiddellijke indiensttr ener » ke Jongeman leertijd piïn jaar als TIJDSCHBÏJVER voor verdere kantoorwerk mheden Kennis van Uq tsche taal en Machintisohrij vereischt Zy die met e branche bekend sijn ge l;en de voorkeur tiriev m ^ iniiclitingen ond no 201J eau van dit blad se Taets van Amerongcn ^ th Diemontlaan 23 Ouden tel 12429 Utr vraagt half November of later een KEUKENMEISJE een Tweede Meisje v.g.g.v ^ fr voor de morgenuren of 1 gehelen dag nette HLP Ld HUISHOCDCNfG ezin van 2 personen Me uw V Halewün Mozart n 18 iketbakkerij vraagt eenige STTE LOOPJONGENS ftud 16—18 jtaar Aanra.ï vonds van 7—8 Abel Tas istraat 19 bis en Carte.siu3 - 41 IWA * ier, at 18 3L.K genh des u 11 ÏER RUILING aangeboden primS damesschoenen m 38 hooge hak voor idem % hak Voorts prima sandalen m 37 voor idem da - messportschoenen m 40 Drewes Van der_Goesstraat 10 evr liefst Er lezer Pijnlooze PEDICU RE v.af f 1 - Wrat - ten-behandeling speciaal tarief Vr ^ vrijblijvend inlich tingen Voll succes gegarandeerd Geen baat geen kosten Dresco Voetver 2orgi ng ' ' Utrecht ^ P C Hooftstraat 9 bis Telef 13515 Behandeling na af spraak Ernstige KENNIS MAKING gezocht door net persoon 33 ] P.G werkzaam In het boerenbedr eenigszins bemid deld met een eenv < meisje of jonge wei duwe Icind geen be zwaar leeft 24 tot 32 j Geheimhouding verzocht en verze kerd Br Versloot's boekhandel Bode graven HOOGTEZON Ha nau 220 v geiyk -^ stroom in ruil v ^ idem wissels troon » Br v d Bolder ^ K^zersgracht 505 A'dara tel 35363 9-6 u m t of nige ilevr. degr SPAANSE conver satie handelscori respondentie cor rectie enz Schrif tel\jke en mondelin ge lessen door ben voegd leraar Vraagt conditiea ond nr 1952 bur dezer van '' erk-nden ïans 48 SJE tot anm » de Zui - Bezitter van EIr * KACHELTJE tweo elem 220 vit wil ruilen met dito 125 v ' s avonds na 6 uur Jan Overdijk straat 36 Zuilen ^ Hattink VERLOREN Vrij dag 22 Oct Rech ter handsch beige leder gaande van van mld Catharijnesingel Oude Gracht Pot terstraat en terug ' Terug bez Mevr < Wielinga Parera Vondellaan H heC ' dag ' t of hele Heer zoekt KEN -« NISMAKING met jongedame leeftijd niet boven 25 j be slist knappe ver-i ÏRS en Zich sstr. en 6 en schynlng liefst blondine Brievetïj onder bijvoeging van recente foto en face en en profü worden ingewacht ond nr 1932 bur < dezer Nette jongedame burg stand zoekt laar als SR, of 2 3ZW Br izer r~d7 KENNISMAKING met neite heer leef tijd 30 35 j Br met foto die oi eereWi worden - teruggezon den ond nr 1934 bur dezer ng rt^it - no VERLOREN circai 3 weken geleden zwarte dames glacé handschoen Terugn bez V Dam Gys -^ brecht v Walen -* borchstr 36 7 j JIS in a of Br. zer Br bur WIE RUILT z.g.a n v.o Damesschrf m 40 met % hak voor een paar z.g " a.n Damessch n2 < 40 met platte hak ^ Tevens te koop eeïl uitgezaagde sche merlamp met stan daard f 40 - Vleu-f tenscheweg 262biS / Broekhulzen Hoofdkwartier van den Pührer 29 October D.N.B Het opper bevel dei weermacht deelt mede Ten Westen van Melttopol zijn talrijke den geheelea dag voort durende aanvallen der bolsjcwis ten tegen da afgrendeiingsfrcn ten van het penetratiegebied af jagen Formaties tanks en tanfcgrenadiers brachten ' den vijand door krachtige • flankaan vallen zwai'e verliezen toen en wierpen zijn aanvalstoppen uit taai verdedigde plaatsen Duttsche en Roemeensche lucht strijdkrachten grepen in nauwe Hamenwerking met de troepen op iden grond hrizonder doeltreffend in de gevechten in In de bocht van den Dnjepr werden op het ge heele front felle vijandelijke aan vallen vaak in tegenaaavallon afgeslagen Uit deze afweerge vechten ontwikkelde zich in het gelried ten Noorden van Kriwol Rog gisterochtend een tankslag die nog in vollen gang is Tot dus ver werden in een sector 74 en in een tweeden 41 bolsjewistische tanks vernietigd Ten Noorden van Kieg bereikte een eigen aanvalsactie de gestelde ' doelen Bij Gomel breidden de Bolsjewisten hun aanvallen giste ren ook uit tot den sector ten Zuiden van de stad De sterke vijandelijke doorbraakpogingen leidden echteï " slechts tot plaatse lijke penetraties en tot het tijde lijke evi lies van vrij kleine stel linsdeelen die door terstond inge zette tegenaanvallen heroverd werden Yaak werden de vijande lijke aanvallen door het geconcen treerde vuur van alle wapens en het doeltreffende optreden van het eigen luchtwapen reeds bij de ontplooiing uiteengeslagen Ten Westen van Kritsjef en ten Westen van Smolensk verminder de d & gevechtsactiviteit verge leken met de vorige dagen De in den Centralen sector fetrij aende Hessisch Thürtagsche 251e infanterie divisie onder leiding van generaal majoor Felzmann heeft onwrikbaar stand gehouden op een van de zwaartepunten van den afweerslag tegenover de steeds herhaalde aanvallen vaa vaak superieure Bolsjewistische strijdkrachten Zij heeft daardoor een bijzonder aandeel in de be haalde afweereuccessen In Zuid-Italië werden onze troe - VerMaring van Andrê Marty Thans is het geschikte oQg'eHblik voor liet tweede front gekomen — zoo - heeft André Marty de eerst Ijort geleden uit Moskou terugge keerde Fransche communist on iwoordvoerder van Stalin tegenover een vectegenwoordigeï van het aleuwsageutscbap France AJrique in Algiers verklaard Marty waar schuwde er tegen Duitschlands Itraobt te onderschatten Hi ] zeide dat ae Sovjet-Unie dringend een spoedigen vrede noodig beeft en zich met tevreden kan stellen met laag uitgestelde overwinaingsverwachtin gen In dit verband oefende hy cri tiek uit op de activiteit van het co mité te Algiers dat naar zijn mee niog ' niet actief genoeg werkt in den zin der Bolsjewistische tendentiss S'rouwen helpen op het lana bii hetwieden CNF/KuIpexyPas jn ZONS-OP - EN ONDERGANG Jonaopgang 7.30 u ondorg n.i6 „ Maansopfcomst 8.4S u onaer 18.81 v In öe week van 24 0«t tot 31 Oct Jaoet - worden verduisterd ym 17,301 ïiur tot 07.15 uur " - ¦ ' pen aan weerszijden van den Vol tumo na suceesvollen afweer van de sterke vijandelijke doorbraak aanvalleo teruggenomerf op nieu we enkele kilometers verder Noord-Westelijk verloopende hoog testelllngen Aan de Adriatische kust ti'schtten sterke Britsch Amerikaansche strijdkrachten tij dens den nacht en in den vroegen ochtend van 28 October langs den weg Termoli Istonio een aanval te doen over de rivier Tïigno De aanvaUen stuitten onder zware verliezen voor den vijand In het Oosten van de Middel landsche Zee vernietigde het luchtwapen twee vijandeKjke vrachtschepen met tezamen een inhoud van 4.50O brt en plaatste bomtreffers op de haveninst.^1 laties van het vijandelijke eiland steunpunt Castelrösso Cingecorrxgeerd Kaasrantsoen verminderd Voor de komende veertiendaag ache periode van Zondag 31 Octo ber tot Zaterdag 13 November zijn de bonnen 45 en 4S aangewe zen voor het koapeu van de ge bruikelijke rantsoenen brood be schuit melk taptemelk en aard ajipelen Bon 45 van de tabakskaart is geldig verklaard voor het koopen van een rantsoen tabak naar keuze terwijl op bon 46 slechts sigaren mogen worden geleverd Op bon 45 versnaperingen kan 100 gram suikerwerken worden verkocht Van de boterbonnen is op 45 A en 45 B elk een half rantsoen margarine verkrijgbaar terwijl op de bonnen 2—69 reserve 3—69 reserve en 4—69 reserve een half rantsoen boter wordt be.schik haar gesteld Deze bonnen voor de kttiderett zijn geldjsg tot IX De cember Bon 45 A kittdervoedsel is aan gewezen voor het koopen van 250 gram gort en boa 45B voor 250 gram rijst of gort Tenslotte zijn van de algemeene kaart de volgende bonnen geldig verklaard 688 en 68 & voor bloem S90 voor 250 gram havermout 691 voor 100 gram vermicelli 692 voor 100 gram kaas 693 voor 500 gram suiker 694 voor 250 gram koffie surrogaat en 695 voor 25.0 gi-am jam Extra rantsoenen voor jonge moeders In aansluiting op hetgeen des tijds terzake is gepubliceerd wordt bekend gemaakt dat in den ver volge ook jonge moeders die haar kind niet zelf voeden gedurende 39 weken na de bevalling in aan merkingf komen voor extra rant soenen Het overleggen van een dokters attest vs^aaruit blijkt da.t de moe der het kind zelf voedt is dus voortaan niet meer noocljg Bij de uitreiking moet echter de distributiestamkaart van het kind worden getoond poli De Finsche huitenlandsche itiek " Naar Hufvudstadsbladet meldt zijn kortgeleden in de wandelgan gen van den Finsehen Rijksdag in opdracht van een nationale groep onder de rijksdagafgevaardigden handteekeningen verzameld voor een memorandum aan den presi dent waarin een standpunt wordt bepaald tegenover de buatenlaBd sohe politieke conceptie van den minister-president tinkomies en waarin uitdrukking g-egeven wordt aan een bepaalde opvatting be ^ treffende de door Finland uit te voei-en buitenlandsche politiek Een aantal prominente jiersoon -' lijkheden uit de hoofdstad en de provincie zouden hun naam reeds hebhen opgegeven voor dit adres Xwe © Japsmsche schepen getor pedeerd Het Japansche ministerie van ver keer deelt mede dat in de vroege ochtenduren van 27 October de Ka mo Maroe " en de Foejl Maroe " in de Oost Chineesche zee door een vijandelijke duikboot getorpedeerd zijn De „ Kamo Maroe " liep schade oo en de Foeji Maroe '* is gezonken Tien leden der bemanning zyn om gekomen of gewond Ben twintigtal wgr4t vermist Atle overige opva renden zijn gered Toelichting Drastische wijziging van gehakrantsoen Met ingang van 31 October a.s worden eenig'e veranderingen ge bracht in het gebakrantaoen In plaats van 100 gram speculaas zal men van genoemden datum af per bon voor één rantsoen slechts 90 gram kunnen verkrijgen Voorts is de hoeveelheid gezoete biscuits van 85 gram tot T5 gram de hoe veelheid taart en gevuld groot korstgebak van 350 gram tot 250 gram de hoeveelheid taartjes of gevuld klein korstgebak van 350 gram tot 200 gram en de hoeveel heid ijswafels van 75 gram tot 55 gram teruggebracht Duidelgkheidshalve wordt hier onder de waarde van één rantsoen gebak volledig opgenomen 140 gram koek of 90 gram spe culaas of 90 gram koekjes of 60 gram ongezoete biscuits of 75 gram gezoete biscuits of 150 gram wafels met siroopvulling of 55 gram ijswafels of 200 ^ ram cake of 250 gram taart of g^evuld groot korstgebak of 200 gram taartjes of gevuld klein korstge bak of 70 gram paneermeel of 65 gram toast of Weerterbeschuit DesgeweBischt bak - en braadvet op bon „ Boter 46 A " Ttissclien 30 Oct en 3 Nov Inleveren Van 31 October tot en met 11 December 1943 is op bon „ Boter 46 A " desgewenacl»t bak - en braadvet verkrygbaar Per bon zal men lOQ ' gram bak - en braad vet kunnen verkrijgen Degene die bak en braadvet wil ontvan gen moet de bon „ Boter 46 A " bfl zfln handelaar inleveren desge weriseht tegen ontvangstbewijs èn wel in het tijdvak van Zaterdag 30 October tot en met Woensdag 3 November De aflevering aanhet publiek zal van 15 Novemberaf kunnen plaats vinden Degene die gedurende < it tijd vak zijn bon niet bij zijn hande laar Inlevert kan hierop geen bak - en braadvet verkrijgen Personen die geen bak - en braadvet wenschen te betrekken kunnen op bon Boter 46 A " van 31 October tot en met 11 Decem ber 125 gram margarine verkrij gen Vaa » tijd tot tijd noargarlne In plaats van boter üllsluitejod sigaren op bon „ tabak 46 » Ter toelichting op de heden ver schenen honnenlijst wordt mede gedeeld dat het van tijd tot tijd noodzakelïjls zsl zijn om op de A-bon in plaats van boter mar garine ter beschikking te stellen Voor de eerste maal wordt hier toe voor de periode van 31 Octo ber tot en met 13 November over gegaan In verband hiermede ge ven gedurende dit tijdvak zoowel bon „ 45 A boter " als bon „ 45 B boter " élk reclit op het koopen van 125 gram margarine Ten behoeve van personen van 4 tot 21 jaar zijn voorts geldigverklaard de lionnen reserve 2—69 " en „ 3—69 " waarop 125 gram boter verkrijgbaar la ge steld Voor kinderen van Q tot 4 jaar is een bijzonder rantsoen opbon „ reserve 4—69 " ter hoogtevan 125 gram boter verkrijgbaargesteld De bonnen „ reserve 2—69,3—69 4—69 " zön gelcJig van 31 Octctber tot en met 11 Dec a.s Beschikking van denCommissaris Generaal voor deVeiligheid ovet de opheffingvsn het verblij^sverbod voor deprovincies Ooerijset GeldeC'tand Drente Groningenen Friesland „ ' S-GKAVBNHAGE 29 Oct — Op gronid van par 47 en 53 der „ Ordmmgsschutzverordnmig " 1948 no 1 > hef ik het door par 1 alinea 1 mgner beschikicÈig van 4 Augustus 1943 uitgevaardigde vïrbod van verblijf ia de provin cies Overijsel Gelderland Drente Groningen en Friesland met in gang van den dag der afkondiging van deze beschikking op De Commissaria-Geaieraal voor de Veiligheid w.g KAUTEK SS Obergrnppenführer en ge neraal der p«itt>e Verlaging van tijdelijken aard Sedert 9 Augustus van het vorige jaar is het kaasrantsoen ongewijzigd gebleven Thans plaatst de dalende kaasproductie het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd evenwel voor oe noodzaak een ver laging van het rantsoen aan te kon digen mede doordat het niet mogelijk is geweest tot voldoende voorraad vorming voor den winter Ie komen Met ingang van de eerstvolgende veertiendaagsche distributieperiode worót het tot dusver 150 gram in de twee weken bedragende kaasrantsoen verlaagd tot lÖO gram per veertien dagen Er aal naar worden gestreefd deae verlaging van tijdelijken aard te doen zijn In verband met het bovenstaande is gedurende de periode van 31 Oc tober tot en met 13 November bon Algemeen 692 " voor het koopen van 100 gram kaas aangewezen Het ligt verder in de bedoeling voortaan een afzonderlijken bon voor vette d.i voornamelijk 40-f - kaas aan tC '¦ A'ijzen Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd wil daarmede een rechtvaardige verdee Ijng van ae beschikbare vette kaas bereiken Gedurende do periode van 14 No vOHiSêr tot en met 2T November zal derlialve een bon worden aangewezen waarop uitsluitend 100 grara Votvetto kaas 40 + kaas Limburgsche of Her vesehe kaas verkrijgbaar is Ten ecind ^ den winkelier in staat te stelten vette soorten kaas tijdig af te leveren moet meu in het tijdvak van Zaterdag SO Oct tot en nxet Woens dag 3 November bon Algemeen i9Q " van te voren inleveren bü den de taillist Ter vermijding vaa misverstand wordt er de aandacht op gevestigd dat op bon „ Algemeen 692 " ook de vette süorten kaas mogen worden af g Böverd voor zoover de handelaar Uiertoe in staat is Uiteraard mag de detaillist hierop niet de vette kaas afleveren die hij op de ingeleverde bonnen Algemeen 69fl " OM'.vangt Op de rantaoenbonnen van nieuw model die zooals een dezer oageri is gepubliceerd van 1 November af wor den uitgegeven is van 14 November tot eit met 27 November eveneens ultii uiteyid volvette kaas 40-f - kaas Limburgsche of E^rvesche kaas ver krügbaar Voor de oude rantsoenbonnen die na 27 November a.s niet meer geldig zr.^ïi^n - A^in geldt dezo bepaling niet De winkelier dient hierop al naar gelang zün voorraad is de vette soor ten of 20 + of magere kaas af te leveren DE STEM DER SS Luistert op Zondag 31 October van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der SS De voorman der Germaansohe SS in Nederland spreekt over het onderwerp „ Nu eerst recht " üttlf Otrechtsch Nieuwsblad v.K Jon dl Lieiae N V Sur Drilt SS In afwachting D E instelling van het ge allieerde commando onder Mountbatten de conferenties van dezen nieuwen bevelvoerder in New Delhi en Tsjoengklng maar vooral ook de omstandig heid dat de regentijd in het ge bied rond de Birmaansch Indiseh-Chineesche grenzen nu voorbij is doen de geruchten over een aan staand offensief der Britsch Ame-rikaansche strijdkrachten weer toenemen Er wordt hier en daar zelfs gesproken over een groot scheepschen aanval waarbij niet alleen het primaire oorlogsdoel — de herovering van den Birma-weg — nagestreefd wordt doch tevens een operatie tegen Malakka ja zelfs tegen Sumatra in het voor nemen zou liggen Hierdoor zou den de geallieerde fronten in het Zuid-Oosten en het Zuid Weste-Iijk deel van den Pacific ook na der tot elkaar gebracht worden en tenslotte tot één geweldig uit gebreid gemeenschappeink opera tie-tooneel tegen de Japanners uitgroeien Voordat dit contact tusschen Mountbatten en MacAr t h u r evenwel werkéhjk tot stand gebracht zal kmmen worden moe ten in beide sectoren uiterst moei lijke krijgsoperaties tot een gun stig einde worden gebracht Bo - vendien ziet het er niet naar uit dat de Japanners van hun kant zleh volkomen tot het defensief zullen beperken Weliswaar zijn de Amerikanen er successievelijk in geslaagd ongeveer twee-derde deel van de Salomonseilandengroep te heroveren doch op Nieuw-Guinea zijn de Japanners met name in de buurt van Finschhaven tot krach tige tegenaanvallen overgegaan Overigens moet in het oog gehou den worden dat de Amerikaan sche successen op de Salomons eilanden hoofdzakelijk door het luchtwapen zijn behaald De tac tiek van MacArthur bestond hieruit dat telkens één of meer der kleine eilanden in het Zuide lijke deel van den Archipel zoo lang geïsoleerd werden tot de weerstand gebroken was Afgezien van het feit dat deze tactiek uit den a£ird der zaak tijdroovend is kan zij voor de grootere eilanden in het Noorden niet toegepast worden zonder voldoende onder stetming en besehermlng door ma rine - strijdkrachten Intusschen wijzen de voortdurende luchtaan vallen der geallieerden zelfs op doelen in den Ned Indischen Ar ciiipel wel op offensieve plannen in den Zuidelijken Pacific Resu meerend kan dus gezegd worden dat in dit operatieg'ebied een ge regeld gevechtscontact wel be staat doch dat sedert de Japan sohe stormloop tegen den laatsten verdedigingsgordel vóór het Au stralische vasteland kon worden gestuit van een massaal treffen nimmer sprake meer Is geweest Ben oogenblik scheen het of een groote krachtmeting aanstaande was Dat was in Januari van dit jaar toen de Japanners aanzien lijke land zee - en luchtstrijd krachten concentreerden in het gebied tusschen de Karolinen en den Salomons archipel Er werd in die dagen zelfs gesproken van een nieuwe invasie-poging tegen Australië maar geliel tegen de verwachting in trad er geen ver scherping van den strijd in maar bleef deze hetzelfde sleepende ka rakter houden waardoor hij nu al maandenlang gekenmerkt wordt Richten wö nu den blik naar Zuid-Oost-Azië dan moet gecon stateerd worden dat hier zoo mo gelijk alles nog onoverzichtelijker is dan in het Zuid-Westen Vast staat dat de voornaamste rem voor de geallieerde oorlogvoering nog steeds schuilt in de afsluiting van den Birma-weg door de Ja panners Daarom moet ieder of fensief plan van Mountbat ten er in de eerste plaats op be rekend ziJn daar verandering in te krijgen maar het spreekt aan den anderen kant vanzelf dat de Japanners Juist op dezen Achilles hiel der geallieerden het zwaarte punt van hun defensie gericht hebben Vandaar dat de Japan sche troepen in de Chineesohe provincie Junnaji alle noodige voorzorgsmaatregelen hebben ge troffen Daarbij bedreigen zij thans ook den nieuwen weg dien de geallieerden onlangs door Noord-Blrma hebbeu aangelegd De groote vraag is nu of en wan neer Mountbatten zijnerzi^s tot den aanval zal overgaan De tijd dringt want in Januari breekt het natte jaargetijde weer aan Helpt de hoe met schillen ¦ en de hoe helpt UI 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 29 October 1943 UTREC Duitschland tegenover de vijandelijke propaganda De oorlog in ' t Middell Zeegebied Dr * Qöhhels in y,T>as Reich / In een nieuw artikel in het weekblad Das Reich schrijft Dr Göbbels dat de vijandeUjke propa ganda sedert bijna een jaar voor 9 resp 11 November de Duitsche ineenstorting bijna zeker heeft voorspeld Deze voorspelling plaatst de minister tegenover het feit dat thans bij het naderen van dezen termijn waarheen men ook kijkt weliswaar aan vele plaatsen van de uitgestrekte fron ten van Duitschland zware ja zeer zware gevechten en voor een " belangrijk deel ook terugtrekken de bewegingen van de Duitsche troepen zijn waar te nemen doch dat aanduidingen van een begin nend of ook maar voor de naaste of verder verwijderde toekomst te verwachten militair of moreel fiasco van het Duitsche rijk van zelfsprekend nergens te ontdek ken zijn HetïDuitsche volk zoo verklaart de minister heeft ge toond opgewassen te zijn tegen de geweldige belastingproef van het oorlogsmoreel in het vaderland en aan het front Zonder zich een of andere illusie te maken over den omvang der moei lijkheden die het te wachten staan ziet het toch in alle duidelijkheid de geweldige overwinningsmogelijkhe den die het heeft De toestand van thans kan bijgevole in het " geheel niet vergeleken worden met dien van November 1918 Vervolgens stelt de minister in korte trekken den toestand van 1918 tegenover den toestand van thans De Duitsche troepen zoo schrijft hij strijden wat het Westen betreft piet züoals in 1918 in Champagne of voor Verdun doch zij staan aan de kust van den Atlantischen Oceaan op wacht Frankrijk draagt niet voor zijn Engelschen bondgenoot het voornaamste deel van den bloedlast van dezen oorlog doch is uitgescha keld uit den strijd Het geheele va derlandsche gebied bevindt zich on der Duitsche controle en het econo mische leven werkt met die der an dere staten in het Westen in den grootsten omvang voor de Duitsche oorlogsbehoeften Hetzelfde kan ge zegd worden van de Noordsche sta ten voor zoover zij onder ons mili tair gezag staan In het Zuiden ver dedigen de Duitsche troepen een li nie ver ten Zuiden van Rome ter wijl de oude Italiaansche weermacht practisch niet meer aan den stryd deelneemt De militaire posities iu het Westen Noorden Zuiden en Zuid-Oosten van Europa dus waarop de vijandeiyke oorlogvoering zich tijdens den eersten wereldoorlog ba seerde bevinden zich op 9 resp 11 November van het vijfde oorlogsjaar van den tweeden oorlog in ons bezit In Oost Azië staat Japan als mi litaire mogendheid van den eersten rang niet zooals in den eersten we reldoorlog aan den vilandelgken kant doch aan onze zyde Blyft in het Oosten nog over de vooreerst ong;e broken kracht van de Sovjet-Unie Wii miskennen absoluut niet het ontzaglijke gevaar dat in dit feit ligt opgesloten Het is trouwens het gevaar van dezen oorlog Wij moe ten er mede afrekenen onverschil lig waar en wanneer Tegenover dit gevaar beschikken wij over een rijü reservoir van economische en ideële krachten daarenboven staan ons voor dezen strijd bondgenooten ter zijde die dit gevaar bi ] lange na niet compenseeren doch desondanks ¦ van opmerkelijke waarde zijn Blijft nog over de luchtoorlog Deze was tijdens den eersten we reldoorlog voor het Duitsche vader land nauwelijks van beteekenis doch vorflit thans het hoofdcontingent van onze zorgen en belastingen in het civiele leven van den oorlog Hierbil mag » echter als tamelijk waarschilnlijk of toch minstens als mogelijk aangenomen worden dat de kansen van den luchtoorlog voor den viiand in den eerstkomenden tijd in toenemende mate ongunstiger worden Want aan den eenen kant neemt onze verdedigingskracht van week tot week toe en stijgen dien tengeVcfige de verliezen Van den vij and aan den anderen kant komt de dag van ' een radicale vergelding langzaam maar zeker nader De door de vijandelijke blokkade m den eersten wereldoorlog toege brachte ernstige schade aan de le vensmiddelenvoorziening van het Duitsche volk zoo gaat dr Göbbels verder is in dezen tweeden wereld oorlog geheel en al verdwenen Re sunieerend kan dus gezegd worden dat ' wij thans op de meeste gebieden onvergelijkelijk veel gunstiger er aan toe zijn dan in 1918 De minister ver gelijkt hiermede de kansen van den vijand Hij heeft zoo zegt hij afge zien van het bovengenoemde verge leken met den eersten wereldoorlog geen noemenswaardige voordeelen doch een geheel aantal beslissende nadeelen op zijn rekening Alle oor logvoerende landen hebben zooals Duitschland meer dan vier jaar resp om en nabij drie jaar oorlog achter den rug Geeneen is hierdoor sterker geworden alle hebben hier door een verzwakking ondergaan Het komt er dus op aan wie tegen over de hieruit voortvloeiende moei lijkheden de grootste vastberaden heid van leiding en volk kan plaat sen In dit punt ziet dr Göbbels het fundamenteele verschil in de tegen woordige positie van Duitschland vergeleken met die van 1918 De vijand zoo schrijft hij hoopt daarbij op een herhalen van het fa len van het Duitsche volk zonder hierby te willen Inzien dat daarvoor in het geheel geen voorwaarden aan wezig zijn In tegenstelling tot 1918 toen het Duitsche volk door staats en rijksvijandige partyen murw ge maakt werd staat het thans onder de veilige en sterke leiding van de nationaal-socialistische bewegmg Een oorlogsoppositie bestaat er in Duitschland niet Ook tegenstellin gen tusschen partq en weermacht bestaan alleen in de fantasie van 4e vijanden van het Rijk Op wien stelt de vijand eigenlijk zijn hoop wan neer hij een nieuwen negenden No vember verwacht Wij w^eten wio zegt de minister dat wij met dit al les voor het Duitsche volk slechts waarheden als koeien vertellen Doch de vijand wil dit niet toegeven Daarom moeten zij steeds weer her haald worden Hij gaat wat zijn ge dachtengang betreft nog geheel uit van den eersten wereldoorlog en kan zich blijkbaar in het geheel niet voorstellen dat hij thans met een ander volk te doen heeft dan in 1918 Het aanschijn van ons volk vertoont na meer dan vier jaar oor log scheuren bloedende wonden en diepe Tidteekens doch onder deze eereteekenen van een verbitterden en onbarmhartigen strijd gloeit zijn oog van het ongebroken wilde vast beradenheid En als een rots in de branding staat de Pührer voor ons nooit wan kelend nooit twyfelend voor allen een toonbeeld van kracht en taai heid van onwrikbare vastberaden heid en fanatieke wilskracht geeft hij ons een voorbeeld van hetgeen wij te doen hebben wanneer de stor men van dezen wilden oorlog ons om de ooren razen In 1918 verrasten wij onze vijan den door ons falen en door onzen val Dit keer zullen wy hen verras sen doordat wij het geheele volk als één man staan tot alles bereid en tot alles besloten Geldige bonnen Tot en met IS Nov 46/46A Brood 4 rants br of geb 45/46B Brood 1 rants br o geb 45/46 Besch 1 r br geb of b 688/689 Alg 1 r br geb of bl Alg 260 gr Havermout Alg 100 gr Vermicelli 45A Kind.voeds 260 gr Gort 46B Kind.v 260 gr Eüst of Gort 45A 45B Boter % r Margarine 2 69 3-69 Reserve % r Boter 692 Alg 100 gram Kaas 45/46 Melk 1 % liter melk 46/46 Taptemelk 1 % liter taptem 46/46 Aardappelen 2 kg Aard 45/46 Toeslag 1 kg Aardappelen Alg 600 gram Suiker Alg 250 gr Koffiesurrogaat 696 Alg 260 gram Jam 45 Versn 100 gr Suikerwerken Tabak 1 r Sig Tab of Cig Tabak 1 rants Sigaren B^zondere rantsoenen 4-69 Reserve Vi rants Boter r.OT SI Dec textiel 1 één martnen 45 gram scheerzeep Geldig t.m 31 Oct 674/675 Alg Z eenheidszeep en Z waschpoeder kino ben 8 J Z Toiletzeep kind ben 2 jaar T.m 19 Nov 13 en 14 kaart ü 215 een liter petroleum T.m SI Dec 16 B.V t.m 19 B.V l eenheid brandstoffen T.m 19 Febr 19U 20 B.V 21 B.V 22 B.V Brandst kaart T 116 een eenheid vaste brandst T.m SO April 19U Brandstof f een éénheid periode 6 7 8 een eenheid vaste brandstoffen Waterhoogten UTRECHT 29 Oct — Waterstand Weerdsluis Bovenkant sluis 28 cm - H NAP val 1 cm benedenltant sluis 42 cm — NAP val 2 cm KEULEN 49 cm val 3 cm DE WAARHEID TRIOMFEERT Vry bewerkt door B L VBNZKLAAK 24 U gelooft toch niet dat v Er werd geklopt de huishoudster kwam binnen en keek hen om beurten aan Ik meende dat ik iets hoorde vailen " zei ze met niet te miskennen spot in haar stem Het meisje wees naar het kopje dat in vele stukken op oen vloer lag „ V hebt een scherp gehoor "' zei Dumarc en uit zün toon klonk duide lijk wat hij met die woorden bedoel de De oogen van Marie Brunet blik semden toornig Ik heb goede ooren en ik weet ze te gebruiken " Ook om ermede aan het sleutelgat te luisteren " vroeg de advocaat Op vasten toon zei Luci Chardon Genoeg mynheer Dumarc over personeelszaken zal ik zelf ooraeelen " De huishoudster nam het gebroken kopje van den grond zette het op het blad en legde de scherven ernaast Terwijl ze Dumarc den rug toe keerde vroeg ze aan Luci Zal ik een ander kopje brengen " Ja en een pot heete koffie " Marie Brunet verliet met het thee blad de kamer Als u er prijs op stelt dat ik de zaak in handen neem " hernam Paul Dumarc scherper dan tevoren dan kan ik niet toestaan dat u zich er in mengt Die vrouw bespiedt ons en vanmorgen probeerde ze mö geld fif te persen " Luci Cliardon scheen zich voor dat nieuwtje in het geheel niet te intcrés seeren Zoo " antwoordde ze verstrooid ' Paul Dumarc keek uit de hoogte op haar neer Ja en voor het overige wacht ik nog steeds op de verklaring waarom uw rit met den Peugeot niet door den kilometerteller wordt aangegeven Het meisje sprong op en begon Front in Z.-ltaliê in beweging gekomen De A.N.P.-correspondent te Ber lijn - meldt Aan het front in Zuid-Italië is vrij plotseling een verandering in den algemeenen toestand ingetre den nu de geallieerden aan ver schillende punten tot den aanval op de Duitsche stellingen zijn overgegaan waarbij Vooral de Voltumo weer veel in de berich ten van beide zgden genoemd wordt met dien verstande dat het thans niet meer zoozeer den benedenloop van deze rivier geldt maar veeleer den bovenloop waar de Amerikanen en de Britten trachten in de richting van Isemia door te breken en zoodoende in het bezit te komen vali een be langrijk knooppunt van verkeers wegen Ook is Isemia van belang door een van Oost naar West loo pende spoorlijn Volgeus de te Berlijn ontvangen berichten slaag den de Duitsche verdedigingspos ten er in de aanvallen van de ge allieerden voor het allergrootste gedeelte op te vangen en af te slaan Hier en daar gelukte het zelfs de aanvallende troepen tot over hun uitgangsbases terug te slaan en den vijand zeer zware verliezen toe te breogen een ver klaring welke overigens corres pondeert met de Britsche en Amerikaansche berichten welke spreken van de bloedigste gevech ten sedert den slag bij Salemo Slechts op enkele pimten slaag den Engelsche en Amerikaansche troepen er in vrij onbelangrijk ter rein te winnen Voor de geallieerden bestaat de grootste moeilijkheid in het over winnen der terreinmoeilijkheden daar de Duitschers hier hun stel lingen in hoofdzaak in het ge bergte opgebouwd hebben dat nauwelijks toegankelijk is voor gemotoriseerde troepen En de enkele wegen die berijdbaar zijn worden zeer scherp bewaakt Over het algemeen kan men zeggen dat men te Berlijn met eenige verwondering de methoden der geallieerden in het Middel landsche Zee gebied-volgt De ver overing van een aantal eilandjes in de Oostelijke Middellandsche zonder zich om de aaijwezigheid van den advocaat te bekommeren zich van haar ochtendjapon te ontdoen Wat bent u van plan " vroeg hÜ Mtj aankleeden om den kilometer teller ' n eind vooruit te zetten akelig mensch " riep ze heftig „ Wilt u mü ook zeggen waar u zich in den afgeloopen nacht op het oogen blik van den moord ' bevond " Ze hegon zich te kleeden Vraag niet zoo dom " antwoordde ze ontwijkend Ik kan mij veel nuttiger voor u maken als u mij precies zegt hoe de zaak zich heeft toegedragen " Ze schudde het hoofd en zei ver bitterd Neen laat mij alleen " Paul Dumarc ging naar de deur en trok haar open Goed " zei hü kortaf De huishoudster stond achter de d'eur en keek hem met boosaardig fonkelende oogen aan haar spottend glimlachje vertoonde een zweem van triomf In de eene hand hield ze een kopje in de andere een koffiekan Dank u voor het opendoen van de deur " zei ze en ging naar binnen HOOFDSTUK 10 George Gilbert ' deed moeite met zijri verschijning ind'ruk te maken • Zijn haar was achterover gekamd en liet het hooge voorhoofd geheel vrij Zyn stem was diep en welluidend Ken breed zwart lint hing van zijn gou den lorgnet omlaag Men zou hem kunnen houden voor een directeur of een bankier maar hij was noch het een noch het ander George Gilbert was evenals Paul Dumarc advocaat Zijn onrustige blik weersprak echter de oprechtheid ' welke hij in zijn hou ding en zijn woorden wilde doen voorkomen Hij keek Dumarc over het schrijfbureau aan „ V bent voor zoover ik weet de advocaat van de bloedverwanten " zei hij langzaam „ Ik ' vertegenwoordig do belangen van juffrouw Lucille Chardon inzake de erfenis van haar vader Verder behartig ik de belangen van Maurice Orval den overgebleven compagnon Zes dooden bij trambotsing Woensdagochtend zijn naar de „ N.R.<3t " meldt bij Spijkenisse twee treinen van de Rotterdam sche Tramweg Mij met elkaar in botsing gekomen Het waren de gewone personentrein uit Oost voome naar Rotterdam en de spe ciale werkliedentrein uit Rotter dam naar Oostvoome Een rijtuig van den werklieden trein werd in elkaar gedrukt Zes personen werden gedood Er wa ren voorts een dertig gewonden De namen van de zes mannen die bij het ongeluk zijn gedood allen Rotterdammers zijn J Bak ker 38 jaar uit de Abcoudestraat P Tax 35 jaar uit de Watergeus straat F Fongers 35 jaar uit de Kamperfoeliestraat J Earning 56 jaar uit de Atjehstraat C Riek 57 jaar uit de Oranjeboom straat en J V Oeveren 33 jaar uit de Rechthuislaan Zee en wel voornamelijk in de eilandengroep der Dodekanesos heeft in Duitsche kringen niet nagelaten verbazing te wekken daar men aanvankelijk meende op een veel sterkeren tegenstand te zullen stuiten en deze steunpunten der geallieerden die in strategisch opzicht van uitermate groot be lang zijn niet zoo snel in handen te krijgen Wel zijn de gevechten fel en verbitterd geweest doch men had kunnen aannemen dat de Britten en de naar den vijand overgeloopen Italianen langer en met meer succes tegenstand tegen de Duitsche aanvallen hadden kunnen bieden Dat dit niet het geval is geweest schrijft men in de ee'rste plaats toe aan de groote dapperheid der valschermspringers en der met behulp van transport » vliegtuigen gelande troepen die in samenwerking met de marine de vijandelijke strijdkrachten snel tot overgave dwongen Zoo zijn thans in de Dodekanesos een groot aantal eilanden die in stra tegisch opzicht tot de belangrijk ste gerekend kunnen worden in Duitsche handen gevallen het geen een landing der geallieerden op den Balkan van het Zuiden uit ten zeerste zal bemoeilijken Ben blik op de kaart van do Oostelijke Middellandsche Zee zegt in dit opzicht trouwens reeds zeer veel Men ziet dan dat eilanden als Rhodos Isray Levitha en Stam paglia om slechts een deel te ne men een hechte keten vormen die loopt van de Turksche kust tot het bij Griekenland behooren de eiland Naxos dat eveneens een Duitsche bezetting heeft Over het lot der andere eilan den is tot nu toe niets bekend doch men kan aannemen dat de Italianen van BadogUo en de Britten ook hier voor groote ver rassingen kunnen komen te staan Aanvrage batterijen Naar wordt medegedeeld kunnen aanvragen voor toewijzingen voor zaklantaarnbatterijen tot en met 31 October worden ingediend bij het bureau voor de metaalverwerkende industrie te Den Haag Na dien da tum worden geen aanvragen meer in behandeling genomen terwijl hierover geen correspondentie wordt gevoerd der firma Dechery en Orval Er is zelfs sprake van dat ik ook execu - teur testamentair van Armand Deche ry zal worden maar ik kan moeilijk zooveel hooi op mijn vork nemen " Gilbert grinnikte maar in zijn oogen lag ' n uitdrukking van afgunst Bij u snijdt het mes van alle kan ten " zei hij schijnbaar onverschillig Het honorarium wordt in uw huis gesmeten " Is dat het onderwerp waarover u met mij wenscht te spreken " vroeg Dumarc koel Gilbert's gelaatsuitdrukking veran derde eensklaps Ik wil met u spreken in mijn kwa liteit vart verdediger van chauffeur Marion Remain die wegens den moord op Dechery is aangeklaagd " Staan de zaken gunstig voor hem " vroeg Dumarc onverschillig „ Dat kunt u zelf het beste beoor deelen " klonk de ongeduldige stem van George Gilbert „ Eerlijk gezegd niet " ging Dumarc met voorgewende onverschilligheid voort „ Ik heb tot op dit oogenfolik zooveel werk gehad met de andere zaken dat ik geen tijd heb kunnen vermorsen met d'en moord " De bezoeker antwoordde ïieftig slechts met het eene woord Onzin " Paul Dumarc nam hem deze opmer king hoogst kwalijk hetgeen uit de schittering van zijn oogen bleek Luister Dumarc " ging de ander voort met de knokkels van zün vin gers op het blad van ' t schrüfbureau kloppende U bent een slimme vos maar « u moet inzien dat u met een anderen slimmen vos te doen hebt " Is dat een bedreiging of heeft het een bizondere beteekenis " glimlach te de advocaat goedmoedig „ Het wil zeggen dat het niet aan gaat eenvoudig al dat geld op te strijken uw cliënten uit de modder te halen en Romain in de gevangenis te brengen " „ He breng niemand in de gevange nis " antwoordde Dumarc ijskoud Gilbert schoof onder zijn doordrin genden blik heen en weer j(Wordt vervolgd Ingezonden mededeelingen ' Zakenman verdient aan zijn boekhouding Een klant besp3,art door prit boekhouding en belastinghu ƒ 40 per jaar Wilt U ook ee voordeelbrengende boekhouding Vraag dan gratis inlichtingen aa het Bureau RAMAD afd Bek tingwezen postbus 2032 Utree Voor Zuilen Van der Pekstr 7 li|ders aan Bronchitus en Asthtno vinden veel baat bij SiJphoacalia Dit pr bate middel werkt slijmoploasend vo.m makkelgkt het opgeven bcsti^dt i ^ ontsteking vermindert de prikketisg e maakt het gevoelige slömvlies mc<*r bï stand tegen schadelgke invloeden Ver ' krögbaar in Apotheken en DroglsterOtil 80 tabletten ƒ 2.14 Alleenverkoop vo « Ned Fa W MoU Rozengr 29 A'dam-C Pil ] fe#ï / iet UUiSi ijSANIE ISTSOID.lKIERtEN DlilKKTtHÊK 700 arbeidsmannen terui uit het Oosten Van onzen correspondent)" De 700 arbeidsmannen die op 20 Juli j.l voor het verrichtfn van bodemwerkzaamheden naar ¦ de bezette Oostelijke gebiedeo waren vertrokken zijn Donder dagmorgen in het vaderland te ruggekeerd Op het station te Amersfoort werden de mannen na door hun commandant arbeids leider Pot gemeld te zijn door den commandant van den Neder landschea Arbeidsdienst de Bock verwelkomd Deze wees erop dat de marjien door hun vrijwilligeii inzet aan een vaderlandscnen plicht hadden voldaan en dat liet nageslacht hen zal eeren als pio niers voor een betere toekomst De reis van Bialystok de stand plaats van de vier afdeelingen naar huls is zeer voorspoedig ver loopen Msiandagavond om 10 uui vertrok de lange trein zoodat de • vrijwilligers 2 »| etmaal tusschen de wielen zijn geweest De ge zondheidstoestand van de man nen zoo vernamen we van ar beldsleider Pot is gedurende dej afgeloopen maanden prima ge weest en ook ongelukken hebben ' zich niet voorgedaan Dat de man nen met plezier in de oerwouden rond Bialystok hebben gearbeid blijkt wel uit de animo die be stond om achter te blijven bij de wachtafdeeling die de werkobjec ten tijdens de wintermaanden —¦ waarin ieder werk stil ligt — te gen roofovervallen door partisa nen moet beschermen Van de te ruggekeerde arbeidsmannen gaat een gedeelte naar de kaderschool terwijl de overigen weer de kam pen in Nunspeet en Leusdon Waterloo betrekken Wij kun nen nog melden dat op 15 April 1944 wederom een groot aantal arbeidsmannen vrijwillig naar het Oosten zal vertrekken - Deze groep zal bestaan uit zes afdeehngen en een corpsstaf Bij de verwelko ming gaf ook de General Arbeits-führer Bethmann van zijn belang stelling blijk Aetherwegwijzet ' 9Ht m 1,1-4 ZATERDAG 30 OCTOBER 1943 HILVERSUM I 414.4 M — 6.4S Kinderzang 7.00 Nieuws 7.10 Gymnas tiek 7.40 Nieuws 6.50 Progr overz 8.O0 Nieuws 8.10 Concert 9.00 Godsd ui « 9.15 Symph gedichten 10.00 G Lebon 11.00 B Decker 12.15 Uden Masman 12.45 Nieuws 13.05 O Hendriks 14.00 Res orkest 16.45 Nieuws 18.00 Politiel weekoverzicht 18.10 G v Krevelen 19.00 Nieuws HILVERSUM II — 15.00 Jeugd-i 15.30 Orkest 16.20 Piano 16.45 Nieuws 17.30 Kamermuziek 18.00 Operette - «• opera 19.00 Nieuws 19.15 Kleuters 19.21 Orkest 21.00 Betlioz-Liszt 22,00 Nieuw » 40 Jaar *" diens * *> wegen Maanda » 1 Nov e.l A v d - Ploeg hootd öér werkplaatsen en i den dienst van Weff e Ned Spoorwegen den ^ [ cn waarop hii voor * jioemde maatschappi.i Op 1 Nov 1903 ont pioe ^ een ti.idelijke a adsp adj-ingr by de in Utrecht twee iaar i ' 05 zijn vaste benoer titel van adj.-ingeniev Op 1 Mei 1908 werd hii 1ste klasse 1 Nov 1 1 Jan 1917 1st aanwe lerwiji hii op 1 Jan ¦ weri tot chef der wc magaziincn in Utrecl functie hii 1 April 1919 Ingenieur 1ste Klasse op 1 Juli dien van h welken titel den iubila voert Voegen wi.i no dat ir v.d Ploeg offic de V Oranje--Nassau e malen bi.idragen gepu in t>e Ingenieur '* en blad „ Spoor en Tram JLeden van de Ossch xwsure straffen v < De Bossche rechtba teren uitspraak gedaa tegen vier leden van < Ossche bende Deze vi waren in den zomer ve nieuw aao het inbreke waren in lïorten tijd W ' van de streek gewordf Na hun arrestatie van hen W van G e Peer de Bie kans gezi < te ontsnappen Zij ko het hardnekkig speurf Jitie niet meer gevood De officier van Jus wel tegen hen als tei voorgeleide verdacliter P V d B i jaar g < geëischt De reclitban alle vier de verdachte ] gevangenisstraf veroo De moord in de Vai straat te Ams Het gerechtshof te heeft in hooger beroe gen havenarbeider Ch gens moord op ziin v leenwonenden handels hii in \ diens woning aa legaeisstraat te Ara schedel had ingeslage mes gestoken veroorc jaren gevangenisstraf van voorarrest een si eenkomt met die wc loank te Amsterdam 1 De procureur-gener £ jaar gevorderd Postbesteller reed Gisteren is urenlang water van den singel r vrouwenbrug Gezocht brieventasch van een üie daar mei zijn rij was geraakt Met vee het gelukt den man t < het rüwiel - werd opgel tasch kon aanvankelijk teruggevonden Men h den namiddag de pog zet met behulp van een en die heeft tenslotte leid De tascli werd op inhoud bleek na drogii goeden staat te verk stelling heeft dan ooi dere moeüiikheden opi Dit ongeval heeft aiiectie der P.T.T no ha - ir meening dat vervi namiddagbe&teldiensten Jijk zal zijn Hieromtre ook binnenkort nad worden verwacht Aanvragen W Tn de lijst van Bui den in den Kring Ut men In ons blad van een onjuistheid voor den heer J tie Bruin fiche straatweg 320 ] M zooals gisteren werd g Perde landdag Studentenfr De persdienst van de Het Nat Socialistis ' front houdt a.s Zaterd landdag Bij deze gelegenheid in óe aula van de Rükï Utrecht een rede uitspr Personeel Groote wasscheri,i vra reet een FUCSKE JONGl voor • wasscherij werk2den Leeftijd 16 k ] Aanmelden J van 3 Adelaarstr 112bis ' a ] fia 6 uur Groot handelskantoorVoor spoedige indiensNEXTE JLOOPJOJSHoog loon Zeer goedtiitzichten Br ond ] bur dezer l DEPOTHOÜDEi gevraagd voor nood tmgslampenfabriek I no 7161 aan Advertei reau „ Die Haghe " I Den Haag yoor spoedige indi ding gevraagd te Woei VBOUWU KKA < voor fabrieks-admin Brieven met voll inl 2101 bureau dez er JONG MEISJE G voor magazijn en Zich aanm tusschen nur bi.i Schaafsnna's handel Voorstraat 5 « 
• 1 ctobcr 1943 UTRËCHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 29 October 1943 Tegen 1 November NET MEISJEof Hulp i d Huish gevr v.d e n in gezin m 2 schoolg.kinderen zelfst k werken,v.g.g.v Hulp V werkster.Hulsel verkeer Aanm Tol steegsingel 15 Mevrouw van Laar zoekt KINDERMEISJE voor de morgen - of middag uren Aanm na 8 uur van Brakelstraat 25bis W^egeng huwelijk der tegen woordige 1 December of la ter nette MEID-HtJISHOUDSTEK gevraagd in klein gezin in Bilthoven Hulp voor ruw werk Degelijke voeding Hoog loon Goede getuigen gewensoht Brieven A CT Boekh Havekotte Bilthoven MEISJE GEVRAAGD van 8.30^—2 uur in jong ge zin van 3 pers Warme maal tijd en Zondags vrij Hofsté Vossegatschelaan 32bis GEVRAAGD NET MEISJE of Juffrouw voor de huish van 9 tot 4 u v Speykstr 14 BEKW KLEEBftLViaiKS gevraagd Aanm Snellenberg Oude Gracht 386 DAGMBISJE GEVRAAGD van 8 tot 7 uur met volle kost en goed loon of meisje voor halve dagen Mevr de Groot Rijnkade 4 Mevrouw van Toorn uit Drie bergen tiid wonende in Am sterdam vraagt NET MEISJE voor dag en nacht Adres " Guido Gezellestraat 12 Amsterdam tel 22896 NET DAGMEISJB v.g.g.v van 9 tot 5 Home ruslaan 59 Gevraagd een LAIMPENKAPPBNMAKEK die in staat is een paar hon derd perkamentkappen netjes te maken en te kleuren Ma teriaal wordt bijgeleverd ' Br met prijsopgave worden inge wacht onder no 2120 bur dez AGENT-INCASSEEKDEK gevraagd Bek Levensverze kering vraagt voor het open komend agentschap een ac tief persoon Borg f SOO Br onder no 2069 bur dezer kt^oiied Xiüini PBAKTIJK-HÜLP Beschaafd meisje plm 18 jr gevraagd om behulpzaam te zijn in de praktijk Aanm Inst voor Phys Therapie Westerstraat 4 BESCHAAFD MEISJE zoekt betrekking voor den dag of d.e.n v.g.g.v Het liefst niet voor ruwe werkzaamhe den Goede behandeling boven hoog loon Ook genegen als kindermeisje Briev ond nr 2054 bur dezer COÜBANTENBEZOKGER gevraagd voor lx per dag be zorgen van groot Dagblad.Hoofdzakeiyk voor Leidsche weg en Oog in Al Adres J.L Beyers Wed 5 Mevrouw Meijer-Bastiaans Maliebaan 52A vraagt zoo spoedig mogelijk een HULP i.d HUISHOUDING v.d.e.n Goed kunn koken Voor direct gevraagd een NET WEBKMEISJB Aanmelden Maison öchmitz Nieuwe Gracht 49 Mevrouw Velderman Malie singel 44bis vraagt zoo spoe dig mogelijk een NET DIENSTMEISJE GEVKAAGD BODE voor leesgezelschap 1 dag p week kunnende bakfietsrij den Br no 2083 bur dezer H H KAPPERS Gevraagd een Ie Bediende Heerenkapsalon J v d Peijl Slotlaan 88 Zeist « IJ,t!.-iKjJtENSTE gezocht door persoon met bak fiets voor Zaterdagsmiddags Bezorgen van boodschappen e.d Bg no 2063 bur dezer KAPSÏEIJ GEVRAAGD tegen hoog loon en provisie ook genegen de zaak te ver huren Br no 2082 bur dezer GEVKAAGD WEKKS'iEK voor één of meer heele of hal ve dagen Goed uurloon Me vrouw de Kreuk-Suringar Be gentesselaan 36 Tuindorp Groote Verzekering-My te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding EEN TYPISTE en een Jongste Bediende Sol licitaties onder No C-4992 Adv Bur ALTA Pausdam JONGEDAME 23 jr Mulo steno typen kennis v boekh en Duitse handelscorr met 5 J erv gr handelskant zoekt een haar passende be trekking Br no 2060 bur d Gevraagd een NET BET.MEISJK 14 jaar of ouder ' sZoodags vrö Van 8 % tot 4 uur Just V Bffenstraat 42bis 2 SMIDSJONGENS GBVB Beneden de 18 jaar EJectr Smederij Maartensdijk zonden mededeelingeni)i ilcenman verdient zijn boekhouding int bespaart door prian ding en belastinghuii r jaar Wilt U ook ea brengende boekhouding an gratis inlichtingen aa au RAMAD afd Belas n postbus 2032 Utrecli Jilen Van der P ekstr 7,1 oon Bronchitus en Asfhma el baat bt Silphoacalm Dit pn lel werkt slömoplossend verge t het opgeven bestrijdt % gr vermindert de prikkeling a it gevoelige slijmvlies meer be en schadelijke mvloeden Ver iD Apotheken en Drogisterijen ten ƒ 2.14 Alleenverkoop voot W MoU Rozengr 29 A'dam-C iifOi ^ Ui A*uSI naar sHANDELSHOiSNl 27-229 utrecht-Tel 1267 f9i3 HOSMTti£H ar "^ Co • I UN SANré-TANn S-GOÏD.IEOEREJN DRIKKÏiHET beidsmannen terug ' t het Oosten > nzen correspondent " arbeidsmanneu die op 1 voor het veiTichten mwerkzaamheden naar e Oostelijke gebieden rtrokken zijn Donder 1 in het vaderland l & 3 Op het station te t werden de mannen m commandant arbeids gemeld te zijn dooa aiidant van den Neder Arbeidsdienst de Bock ld Deze wees erop dat 1 door hun vrijwilllgen 1 een vaderlandschen Jen voldaan en dat het hen zal eeren als pio een betere toekomst m Bialystok de stand tl de vier afdeelingen is zeer voorspoedig ver landagavond om 10 uur lange trein zoodat de 3 2J ^ etmaal tusschen zijn geweest De ge Destand van de man vernamen we van ar Pot is gedurende de maanden prima ge 3ok ongelukken hebben orgedaan Dat de man iezier in de oenvouden ^ stok hebben gearbeidj uit de animo die be ichter te blijven bij da ling die de werkobjec de wintermaanden —• er werk stil ligt — te ervallen door partisa jeschermen Van de te e arbeidsmannen gaat e naar de kaderschool jverigen weer de kam fimspeet en Leusden betrekken Wij kun elden dat op 15 April i'om een groot aantal nen vrijwillig aaar het vertrekken Deze groep 1 uit zes afdeelmgen isstaf Bij de verwelko ok de General Arbeits-imann van zijn belang -» k Aetherwegwijzeti iG 30 OCTOBER 1943 JM I 414.4 M — 6.45 00 Nieuws 7.10 Gymnas aws 6.50 Progr overz 8.00 Concert 9.00 Godsd uitr * gedichten 10.00 G Lebon ^ ker 12.15 Uden Masman 13.05 O Hendriks 14.00 6.45 Nieuws 18.00 Politiek 18.10 G v Krevelen 19.00 TM II — 15.00 Jeugd 16.20 Piano 16.45 NieuwS / luziek 18.u'0 Operette - en Jieuws 19.15 Kleuters 19.20 Berlioz Liszt 22.00 Nieuw * 40 « laar in dienst by de Spoor wegen Maandap 1 Nov e.k hoopt ir J A V < i ' Ploeg hoofdmgenieur-cnef der werkplaatsen en magazijnen bij den dienst van Weg en Werken der > red Spoorwegen den daer te herden ïten'waarop hij voor 40 jaren bij ge noemde maatschappij in dienst t-rad Op 1 Nov 1903 ontving ir v d Ploeg een tiideiijice aanstelling als adsp adj-ingr bil de werkplaatsen jn Utrecht twee iaar nadien 1 Nov ' 05 zijn vaste benoeming met den titel van adj.-ingenieur 2e klasse Op 1 Mei 1908 werd hij adj.ingenieur Iste klasse 1 Nov 1910 ingenieur 1 Jan 1917 1st aanwezend ingenieur terwijl hii op 1 Jan ' 18 benoemd ¦ werd tot chef d«r werkplaatsen en magaziinen in Utrecht in welke functie ' hij 1 April 1919 den rang van Ingenieur 1ste klasse verwierf en op 1 Juli dien van hoofdingenieur welken titel den lubilaris nog steeds voert Voegen wü nog hieraan toe dat ir v.d Ploeg officier is in de Or de V branje-Nassau en dat is meer malen bijdragen gepubliceerd heeft jn „ De Ingenieur " en in het maand blad „ Spoor en Tramwegen " Rechtzaken lieden van de Ossche bende tot zware straffen veroordeeld De Bossche rechtbank heeft gis teren uitspraak gedaan in de zaak tegen vier leden van de voormalige Ossche bende Deze vier verdachten waren in den zomer van dit jaar op nieuw aao het inbreken geslagen en waren in korten tijd weer den schrik van de streek geworden Na hun arrestatie hadden twee van hen W van G en de beruchte Peer de Bie kans gezien uit hun cel te ontsnappen Zij konden ond-niiks het hardnekkig speuren van de po jitie niet meer gevonden worden De officier van Justitie had zca ¦ wel tegen hen als tegen de twee voorgeleide verdachten H de L en P V d B 4 jaar gevangenisstraf geëischt De rechtbank heeft thans aJle vier de verdachten tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld De moord in de Van Hiliegaerts Btraat te Amsterdam Het gerechtshof te Amsterdam heeft in hooger beroep den SO-jari gen havenarbeider Chr Riem we gens moord Op zHn vriend een aï ieenwonenden handelsreiziger dien h \] in'diens woning aan de van Hil legaei.«sti-aat te Amsterdam den schedel had ingeslagen en met een mes gestoken veroordeeld tot tien jaren gevangenisstraf met aftrek van voorarrest een srtaf die over eenkomt met die welke de recht bank te Amsterdam had opgelegd De procureur-generaal had acht jaar gevorderd Uit de Stad Fostbesteller reed te water Gisteren is urenlang gedregd in het ¦ water van den singel nabö de Witte vrouwenbrug Gezocht werd naar de bneventasch van een postbesteller die Jaar met zijn rijwiel te water ¦ WiUi g<'raakt Met veel moeite was lif-t gelukt den man te redden ook het rijwiel werd opgehaald doch de lasrh kon aanvankelijk niet worden leruggevouden Men heeft echter in den namiddag de pogingen vooitge ïel met behulp van een schippershaak en die heeft tenslotte tot succes ge leid De tasch werd opgehaald en de inhoud bleek na droging nog in vrij goeden staat te verkeeren De be stelling heeft dan ook geen bözon dere moeüükheden opgeleverd Dit ongeval heeft intusschen de directie der P.T.T nog versterkt in haar meening dat vervroeging van de ïiamiddagbe&teldiensten onvermijde ijk zal zijn Hieromtrent kunnen dan ook binnenkort nadere berichten ¦ worden verwacht - Aanvragen W H N Tn de lyst van Buurtschapshoof den in den Kring Utrecht opgeno men in ons blad van gisteren Komt een onjuistheid voor Het adres van den heer J de Bruin is n.l A'dam sche straatweg 320 M en niet 32 zooals gisteren werd gemeld Derde I^andÜag van het Stndentenfront De persdienst van de N.S.B melót Het Nat Socialistisch Studenten - ïront houdt a.s Zaterdag zijn derden Janddag Bij deze gelegenheid zal de leider in oe aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht een rede uitspreken Persoheel gevr Groote wasschery vraagt di rect een FLXPTKE JONGEN voor wasseherit werkzaamhe-den Leeftijd 16 è 17 jaar Aanmelden J van Duimen Adelaarstr 112bis ' s avonds ïia 6 uur Groot handelskantoor vraagt Voor s poe dige indiensttreding NETTE LOOPJONGEN Hoog loon Zeer goede voor uitzichten Br ond nr 2111 bur dezer DEPOTHOUDEKS gevraagd voor noodverlich tmgslampentabriek Br ond no 7161 aan Advertentie-Bu reau „ Die Haghe " Plein 11 Den Haag iVoor spoedige indiensttre ding gevraagd te Woerden een VKOUWL KKACHT voor fabrieks-administratie Brieven met voll inl ond nr 2101 bureau dezer JONG MEISJE GEVR voor magazijn en winkel Zich aanra tusschen 9 en 12 uur bil Schaafsma's Boek handel Voorstraat 5 lij'oto ricnippvjr 1 November a.Sv herdenkt het echt paar Antonius Christiaan Adelaar — Dorothea Sondaar Hagelstr 13 bis hier ter stede den dag van hun 50 jarig huwelUk De beide oudjes Tesp 69 en 70 jaar oud zün nog goed ge^ zond en kunnen zich verheugen in het be/it van 8 kinderen 24 kleinkinde ren en 2 achterkleinkinderen De heer Adelaar zaJ voor velen geen onbekende zijn daar hü gedurende 27 jaar als petroleum venter van » De Automaat " heeft dienst gedaan ^ waar van hij thans pensioen geniet J J Oskam overleden Hier ter stede is op biJna 76-jarip"en leeftijd overleden de heer Jan Jo hannes Oskam Wijlen de heer Oskam heeft lange jaren n.l van 1910-'39 het ambt van diaken bekleed in de Ned Herv Gemeente alhier Hij was ook regent van het Diaconie Oudemannen - en Vrouw^enhuis aan de Oude Gracht en lid van de financieele commissie der Diaconie Zijn zachtmoedig en tege lyk toch bok zakelijk karakter maak ten hem voor de uitoefening van zijn moeilijk ambt uitermate geschikt Het arbeidsterrein van den overle dene lag hoofdzakelijk in Oudwijk De heer Oskam was vroeger werk zaam ten kantore van notaris Du bois later Onnen en i^ortuun Proog leever Sinds enkele jaren was hy rustende De begrafenis geschiedt Maandag a.s op de 2de Aïg Begraafplaats vertrek van het sterfhuis 12 uur middag „ De Vrouw en het Thuisfront " In ons verslag van de bijeenkomst van N.S.V.O en N.S Frauenschaft in het N."V ' Huis " welk verslag in onze editie van gisteren te lezen ¦ was berichtten wij dat de rede van JFrau de la Fontaipe besloten werft met het gemeenschappelyk zingen van het DeuUschland über alles " en het Horst Wessel^Iied ' doch dat hierna de 6de strofe van het Wilhel mus werd gezongen bleef onvermeld Gaarne herstellen wu by dezen dit verzuim Gevonden voorwerpen Oud 2ilveren broche bloemmotief gev 18 dezer inlegvel no 173569 en 116589 zilveren dasspeld 2 paar dameshandschoe nen gev in winkel Choorstr schoolétui actetasch gouden damespolshorloge bruin heerenvest gev 25 dezer looden buis pl.m 80 cm lang ceintuur stokpaard bos sleutels gymn.st.schoen jongens schoen zilveren damespolshorloge rozen krans in étui bril in étui Aangeloopen een big een bruine langharige hond een grijs poesje adres Korte Jansstr 18 Bureau Tolsteegbrug geopend 13—16 u Apothekers-assistent Geslaagd mej W K.;:-Knol te Utr C Wit overleden Op 70 jarigen leeftijd ia alhier plot seling overleden de heer C Wit In specteur van het lager onderwijs in de inspectie Middelburg Agenda MORGEN STADSSCHOUWBURG 7.50 u.t Spe - cialiteiten Schouw N..A.F TIVOLI 7.30 u „ Jndra " psycho - grafoloog en helderziende MEREVELD If u Draver^en mCOhAïKERK It u Avondgebed BIOSCOPEN VAN DEZE WEEK:CITY „ De oude Zondaar "' 18 j REU BRANDT jjBaron Münchhausen "' 18 j SCALA „ Met huiselyk verkeer " 18 3 VREEBURG „ Nacht der ver gelding '" 18 j FLORA „ Eens opeen nacht " 18 j PALACE „ Moeder liefde " OLYMPIA „ Sherlock Bol mes " 1 ^ j ttoojareaacteur B KoeTntms Den Haag plaataverv hoofdrea en opm «/ de Ruiéter Buitenland B Vertho Ten Binnenland en Sport J Poht afwezig Stad W A Pohl Adver tenties A G 4 van MeUen » allen te Utrecht Laatste Berichten De hongersaiood in Indië In een bericht aan de New York Post en de Chicago Daily News deelt een correspondent uit New Delhi mede dat de officieele raming volgens welke per week duizend personen in Indië den hongerdood sterven een grove onderschatting is van den ontzettenden omvang van den hongersnood hetgeen door ken ners van den toestand nadrukkelijk wordt bevestigd zoo meldt de Brit sche berichtendienst Vleeschbonnen worden Maandag bekend gemaakt De vleeschbonnen voor de perio de van 31 October tot en met 13 November zullen op Maandag 1 November bekend worden ge maakt Voorts 2ial de bon voor chocolade op 14 November wor den aangewezen Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Qct Johanna C en Pieternella G W 2 v GJnkel v.Deven-ter.Ridderschapstr 19 27 Oct Everdina H M v Beek-v Reuver Seringstr 142 Bertha Nesselaar Schenk Riouwstr 13bis Maria V d Veur-v d Hazel Nieuw lichtstr 4bis Jan H Vissers-v Zadel hoff Vereenigingsdw.str 5 PauHna M Belderbos-Wijnbetgen v Swindenstr 12 Paulina Hessing v Dijk Houtplein 16 28 Oct Eliasse v ^ Olderen-v Schelt Pa lembangstr S Gehuwd 28 Oct J J Schönhagen en D v Harskamp J Damen en J Lue sink R M Gezelle en W M Bes G M Dijkgraaï en A P de Jager Bolienh str 198 A v Dijk en G W v Some ren Merwedekade 197bis A Dresselaerts en J M Koeroo N Th de Kruif en C v Schaik C Houtmanstr 12bisII W M Stroeven en M C v Ginkel Fl H ' t Hoenderdal en H C Hemink A ' W Raasveld en C S Harmsen J Buitenhuis en C V Toor P J R Rijksen en G V Otten Weerdsingel O.Z 21 W J H Verhoeven en J Rijksen N de Ruiter en C Mackaay J J v Geeresteijn en J H V d Hucht J J v Joolen en J Kroes P H Dropvat en Th G Schreutelkamp Pieterskerkhof 19 A H de Groot en G V Ooijen F Heridrikstr 93 OVERLEDEN 27 Oct H Jans-v Biezen 87 j J v Effenstr SObis J M A Schepens v Roeij 60 j W Begijne str 6 M Hol-de Kruljf 75 j Croese laan 184bis G Ducaat 7 j J S de Rijkstr 69 W Schoonheim-Meeuwsen 73 j Jacobsfcerkhof 21 - 28 Oct C J Veenbrink 22 mnd Helling 46 Zuilen BURG STAND — Geb Marga M dv Dolman v d Meüden Wllhelmina J dv Soorsma-Bos Wendelinus zv Verheij-Verhaagen Johanna G E dv Jans Hendrik J zv Mee'rdink veldboom-Zeilstra Jannetje dv Pas - man v Schaik Johanna dv v d Scheur-de Rooij Adrianus zv Copier v Houten Ondertrouwd S v Ginkel en J W Vlaanderen J P v Driel en Chr A Bode N v Eijk en C M Neuteboom Getr H K Jans en A Mechtekina V Eek V d Sluijs Overleden Gerrit ten Hove 79 jr Maartensdijk BEROEPEN — Ds L Doekes Geref predikant in deze gemeente heeft een beroep ontvangen naar de Geref Kerk te Rotterdam-Fe ij noord BENOEMING — De heer A J Hardeman tijdelijk gemeentebode is door den BxM"gemeester met in gang van 1 Januari 1944 in vasten dienst benoemd ZONDAGSDIENST ARTSEN TUIN DORP — Dr H M V d Vegt Mr Sickeszlaan no 22 tel Utrecht no 15590 zal Zondag 31 October 1943 de praktijk waarnemen van de artsen J Sikkel en R A de Zeeuw KENNISGEVING De Burgemeester van Utrecht Gehoord het advies van den directeur der gemeentewerken Gelet op artikel 3 van de Uit voeringsbeschikking Wegenver keer BESLUIT de Oudegracht Zuidzijde van de Stadhuisbrug tot de Bezembrug tot nadere aankondiging afgeslo ten te verklaren voor het verkeer met rij en voertuigen Utrecht 29 October 1943 De Burgemeester voornoemd VAN RAVENSWAAIJ De Secretaris J DB LANGE SPOBTAOENDA De sportagenda voor het komende weekeinde luidt ZATERDAG PAARDENSPORT Sluitingsdraverijen Mereveld 2 uur ZONDAG VOETBAL HVC—DOS Hercules — WatergraafS7ïu Velox — HVV For titudo—Am Boys HMS—BVC DW SV — Holland Woerden — Zwal Voor uit Zeist — Patria Utrecht — APWC GWL^SaeStum Quick A)—CDN Baarn — SEC Amsvorde — Kampong yFC—Voorwaarts MSV ' 19—VVY RUC—EAC HANDBAL Sport Vereent—Niloc(d Zeist'Athleta AcMlles-A'foort Du dok de Wit — Watervrienden(d UD — SNA(d AAV—Sport Vereent 2 d Sport Vereent — Niloc(h Attila — Liénden(h AAV — Watervr.(h Du dok de Wit—SNA(h HOCKEY • Baarn—A'foort(h SCHC g — Be Fair 2 h Schaerweyde — Ka meleon(h Kampong Be Fair S(h Sprinkhanen — A'foort 3(h Schaer weyde — Kampong(d SCHC 2 — A'foort 2 Sprinkhanen-A'foort 3(d KORFBAL Vogel—Tovers SKV — Zwaluwen PAARDENSPORT Sïuitingsdraverijen Mereveld half 2 Hockey-pro^ramma Het hockey programma voor Zon dag luidt Ie Klasse B heeren Laren-SCHC Hilversum-Be Fair Alkmaar-Am sterdam Promotieklasse C Baarn Amers-foort Hilversum 2-Hilversum 3 SCHC 2-Be Fair 2 2e Klasse E Schaerweyde Kame-leon Gooi Baarn 2 Laren 2 Voor daan 3e Klasse F Kameleon 2 HiIver-sum 4 Amersfoort 2-Schaerweyde 2 Kampong Be Fair 3 4e Klasse E Schaerweyde S-Voor -^ daan 3 Be Fair 4-Kampong 2 Sprinkhanen Amersfoort 3 Ie Klasse dames Hilversum-HDM BDHC-SCHC HOC TOGO Amster dam-HHIJC Rood Wit-Be Fair 2e Klasse D Schaerweyde Kara-pong Gooi Be Fair 2 Hilversum 3 Hilversum 2 SCHC 2-Amersfoort 2 3e Klasse F SCHC 3 Schaerwey-de 2 Sprinkhanen-Amersfoort 3 Kampong 3-Kampong 2 3e Klasse G Kameleon 2-L.aren 2 Daren 3 Be Fair 3 Voordaan 2 Hil-versum 4 OFFICIEELE LandbouwRiededeeiingen OMRUILING VAN ONBRUIKBAAR VEZELBINDTQUW Belanghebbenden worden er op gewe zen dat de mogelijkheid is opengesteld om vezelbin dtouw hetwelk niet aan de eischen voldoet om te ruilen voor touw van betere kwaliteit Dit touw dienl daartoe vóór 25 Nov 1943 aan den handelaar waar het is ge kocht tegen ontvangstbewijs ter omrui ling te worden aangeboden Van Uw han delaar ontvangt U dan t.z.t bericht wan neer deze het betere touw heeft ontvangen Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot het kantoor van den Prov Voedselcommissaris De Prov Voedselsommjssaris voor Utrecht Officieele Mededeelingen GELDIGHEIDSDUUR BOTER TOEWIJZIGINGEN De geldigheidsduur van de toewijzingen voor boter met een vervaldatum ' gelegen in het tijdvak van 25 Sept t/m 25 Nov 1943 is verlengd tot en met 25 Nov 1943 INLEVERING SUIKERBON 683 Detaillisten kunnen de aoor hen ont vangen bonnen 683 algemeen " van 1 t/m 5 Nov a.s op den voo »- nen vastgestelden inleveringsdag bij den plaatselijken distri butiedienst inleveren ter verkrijging van een suikertoewijzing Bij de bonnen 683 kunnen ten hoogste 19 bonnen 672 worden bij geplakt KOSTELOOS INGEVOLGE DE VOOGDIJRECHTEN De Griffier der Arrondissements Recht-bank te Utrecht Gezien een request ingediend door den voogdijraad te Utrecht strekkende tot ontzetting uit de ouderlijke macht van Maria Petronella Erkemeij wonende te Utrecht huisvrouw van Andreas Theodo rus Raven verblijvende in Frankrijk over hare kinderen 1 Dieuwertje Johanna Ra ven geboren 13 November 1933 2 Geer truida Martha Raven geboren 13 Maart 1935 3 Martha Tetronella Raven gebo - KOBFBALPKOGRAMMA 1 e klasse Rohda — Oosterkwartier Ac chipel—SVK Blauw Wit — Swift Wes terkwartier — K Zaandijk ' t Zuiden —^ DKC Achilles — HSV Qns Eibernest -^ Deetos Gymnasiasten — HK V 2e klasse DVD — Olympia ' Vogel — To vers Zwaluwen-Samos Excelsior-A'mim 3e klasse Olympia 2 — Excelsior 2 Samos 3 — Vogel 2 SKV—De Zwaluwen Afd Gooi-XJtrecht N.K.B Programma voor 30 October Ie klasse RDZ 2 — ADE 3.30 Ka meo — Samos 4 3.30 2e klasse Samos 6 — ROZ 4 3.30 f ' Altins 3 — Terre Neuve 4.00 Kameo 2 —* Rhenen 4 3.30 Zeist Adspiranten Tovers D — Samos C Ka meo B — Zwaluwen B Altius C — Vogel D Tovers F — Samos E Programa voor 31 October Ie klasse Samos 5 — Amersfoort Soesf Tovers 2 2e klasse Excelsior 3^Rhenen 3 i Soest 2 — Tovers 3 Adspiranten Vogel A — Tovers B Vo gel B — Tovers C Marktberichten LEEUWARDEN Veemarkt 67 stie ren vette koeien 365 melk - en kalf koeien 802 860—1850 pinken 172 grns kalveren 431 225—500 nuchtere kalve ren 78 vette schapen 321 ' ammeren 131 vette varkens 95 kleine Piggen 6 paarden 34 totaal aanvoer 2504 stuks Eierhandel Kipeieren Prijs fiVè — 10.05 p st Handelspriis f 1.32—1.37 Eendeneieren Prijs 7.6—^.1 per stuk Pluimvee Slachthanen f 1.50—2.50 slachtkippen f 1.50—2.75 ' piepkuikcii » f 1.00—2.25 jonge duiven f 0.40 p st Konijnen f 1.00 per k.g Vereeniging van Zuivelmaatschap pijen Edammer kaas 20 pi 0.87 40 pi 1.12 broodkaas 40 pi 1.12 Leidsche kaas 20 pi 1.02 Melk - en Kalfkoeien aanvoer ruim handel vlug prijshoudend Graskal veren aanvoer ruim handel vlug eerste soort prüshoudend overigen ^ geen noteering Dei Veehouderijcen trale nam 600 Runderen 100 Schapen 209 Graskalveren en alle aangevoerde Varkens en Nuchtere Kalveren over * BREUKBLEN 29 Oct 10 wagens 279 kazen 2079 k.g prijzen 60—62,50 handel vlug ren 10 October 1936 4 Theodorus Hen drikus Raven geooren 14 December 1937 en 5 Andries Raven geboren 24 Novem ber 1941 allen te Utrecht Gelet op eene beschikking d.d 23 Oct ^ 1943 naar aanleiding van dat request ge geven Roept bij dezen op Andreas Theodorus Raven thans ver blijvende in Frankrijk zonder bekende woon - of verblijfplaats aldaar om op Donderdag den 23sten December 1943 des voormiddags te 11.30 uur te verschijnen ter terechtzitting dezer Recht bank te houden met gesloten deuren in het Gerechtsgebouw aan de Haraburgerstr 28 te Utrecht ten einde op voormeld ver zoek te worden gehoord Utrecht 23 October 1943 De Griffier der Rechtbank j voornoemd KOSTELOOS Uit een exploit van mij deurwaarder den acht en twintig October 1900 drie en veertig ten verzoeke van JOHAN SIE BE VISSER wonende te Zeist ten deze woonplaats gekozen hebbende te Utrecht ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alsmede te Zeist aan de 2den Hoogeweg 28A ten kantore van den procureur Mr F D VAN BATENBURG beteekend aan PETERTJE HAGEN echtgenoote van JOHAN SIEBE VISSER voornoemd rechtens wonende ten huize van haren echtgenoot doch zonder bekende werke lijke verblijfplaats binnen het koninkrijk blijkt dat genoemde PETERTJE HA GEN gedagvaard is om op Woensdag den twaalfden Januari i900 vier en veertig des voormiddags te tien uur bij procureur te verschijnen ter tciechtzitting van de Ar - rondissements Rechtbank te Utrecht ge houden wordende in het Paleis van Justitie aan de Hamburgerstraat 28 aldaar ten einde op gronden als in het voormeld exploit genoema tegen haar te hooren eisch doen dat de Rechtbank bij vonnis het huwelijk van partijen den 6 Januari 1938 té Zeist voltrokken door echtschei ding zal ontbonden verklaren met alle wettelijke gevolgen van dien subsidiair p'artijen zal verklaren gescheiden van tafel en bed met bepaling van plaats en tijd waar en waarop het verhoor bedoeld bij artikel 284 B.W subsidiair artikel 301 lid 2 B.W zal worden gehouden Kosten rechtens - H A J FIEREN Deurwaarder iaUISWEKH GEVKAAGD als byverdienste door twee dames Br no 2058 bur dez Net vlijtig Vj-iOi ' PERSOON m.l prima ref goed ontwik keld zoekt werkkring C Verburg Weerdsingel W.Z 6 Ci.iL'ROLIW 28 jaar met zoontje van 7 jr oiedt zich aan als huishoudster bij heer-alleen of zeer klein ge zin v.g.g.v Br onder no 2079 bur dezer Vr KANTOORiJEüÜENlJE Jonge Dame van goeden huize met 6 jaar kantooipraKl.iik wenscht van betrekking te ver anderen Kan zoo noodig dlri^ct in dienst treden Bri^v nrd no 2133 bur dezer Jongedame 23 j biedt 2ich aan als HULP i.d HUISHOUDING liefst in inrichting In het be zit van diploma 3-i H.B.S en huishoudkundige Br met opg vati salaris ond no 3 Bangma's Boekhandel Bilt hoven Gerout _ VROUW ADM KKAfHT tev steno-typiste biedt zich aan voor de avonduren en/of Zaterdag Br ond nr 2044 bur dezer 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 29 October 1943 j;ATERDAG 30 0 < NiCOLAïKERK Zaterdag 30 October a.s 5 uur nam AVONDGEBED Bezoekt de Tentoonsteflïng over het leven van onze voorouders WAT AARDE BEWAARDE " van 12 tot en met 31 October in de Gymnastiekzalen van het gebouw Zuilen straat 8 te Utrecht Geopend dagelijks van 10 17 uur Toegangsprijs volwasse nen ƒ 0.25 Toegangsprijs kinderen ƒ 0.10 ' wiU gü meer welen omtrent mBl BIJEENKOMST "*^*" op het VREEBURG a.s Zaterdag van 3 tol 5.30 u Daar spreekt lac Komt en oordeelt zelR VanaUes ochtends 10 uur verkoop van brochures en boeken NEDERL WAALSCHE HERV GEMEENTE PIETEKSE£BE ZONDAG 31 Oct Hervor miofigsdag om 10 H 30 Ds FRANK LE CORNU Koorzangs MAARTBNSDIdiK U „ PROBEALARM " des Luftschutz-alarm gerits Sirenen fizidet am Samstag 30 Oktober 1943 vomiitfcags statt Es wird der lange Dauer ton Entwarnungssignal »* iB mal eine Minute zu horen sein Fiadet der „ jr^robehe trieb " aus besonderen Grimden niclit statt so erfolgt neue Belcanntgabe Der öi'tUelie Luftscliutzleiteï E TJilLMA „ LEEUWENBERGH " géb V d Nederl Prot.-bond Servaas Bolwerk 1 SSondagp 31 October a.s om 10.30 uur Ds J R IMMINK Hervormingsdag « PROEFALARM " Op Zatardag den 30en October 1943 zullen de luchthescher mingssirenen in den voormid dag bü wijze van pxoe £ in wer Klng worden gesteld Daarbij zal het signaal luchtalarm geëindigd " êén minuut ge lijkmatige toon gegeven wor den Voor liet geval deze proefneming om Dijzondere redfnen niet zou ioorgaan volgt voor bat eerstvolgende proefalarm een nieuwe be kendmaking De Burgemeester Plaatselijk Luchtbeschermingsleider R TJALMA Aangeboden een 1 e Hypotheek op landerijen groot ƒ 15.000 è ƒ 20.000 tegen lage rente voor 5 jtren vast Brieven aan J C JONGENEEL te Kockengen VERLOREN zwart emaille KLOKJE model horloge Terug te bezorgen Soestdjikerstraat weg Znid 272 Bilthoven Mil LOTiSICO-LaTEN zijn verkrijgbaar bij J MANTEI WESTERKADE28 UTRECHT Fabriek met spoor - en vaar wateraansluiting voorzien van moderne verpakkings en sorteerinrichting band systeem vraagt voor de maanden November tot en met April LOONARBEID Br onder no 2089 buj ' dez Uit de hand te koop wegens beëindiging bedrjjf een Woon - en Winkelhuis met stalling waarin geves tigd kruideniersbedr tevens Post - en Telegraafstation Een groote kamer m aparte uitgang verhuurd aan Ge meente en Polder Gelegen op het dorp Waarder bij Woerden Ruime broodwin ning PriJs ƒ 16,000 - Te be zichtigen des Woensdags en Donderdagsmidd Wed G DE BRUYN Waarder Brie ven aan Biezenwal C 156 Oudewater Hiermede zeg:gen wij Familie Doktoren Vrienden Bekenden en Buurtbewoners hartelijk dank voor de bewijzen van öeelneming welke wü van h.unre zijde bij ziekte en over lijden van onzen lieven Man en Vader mochten ontvangen Wed A DOBBSLAERB Delil en Kinderen Voor de vele en hartelijke be wijzen van deelneming tijdens < Je ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Man Vader Behuwd en Grootvader den Heer WII/LEM WESSEI.S betuigen wü U onzen Jiarte lijken dank Uit aller naam W WESSELS-Dolman Wtr«*t October 1943 Sejtièrandtkade 69 Te koop gevraagd Fabrieksruimte of gebouw daartoe in terichten oppervlakte onge veer 10 X 20 m met aanlig gend terrein te De Bilt Bilt hoven Zeist of Driebergen.J F FOSEKER - Hendrikde Kejjserstraat 67 voor de vele hartelijke t>ewü zen van deelneming bij het overlijden van onzen besten Man Vader Behuwd - en Grootvader den Heec Ji N V a HOBSX betuigen wij onzen harteHjlcen dank Uit aller naam A V d HOEST-Abramse Arnhem October 1943 Sonabedtweg 30 TANDARTS-ASSISTENTE gevraagd Br no D 4993 Adv Bur ALTA Pausdam Moeder en dochter vragen ETAGE ot 1 k 2 kamers met gebr van keuken Brieven onder no 2047 bur dezer EEN NET MEISJE GEVK v£tn 8 12 uur of een werkster S halve dagen per week Aan melden Fa van Maanen Burg Beigerstraat 26 ü * Heer en Mevroatf SPRENGER-DEN ÜIJL SBv&n hiermede met vreugde lannis van de geboorte van hun zoon JAN PHILIP en hunne dochter ANNA FEMINA Oudenrjjn 28 October 1943 Weth Diemontlaan 7 Tijdel adres Homoeop Zie kenhuis van Speükstraat 37 Utrecht DANKBETtriGIXG Voor de vele bewijzen van medeleven bü het overlö'den van ona geliefd toontje en broertje HENNIJ MACKAAIJ betuigen wij Vrienden en Ken nissen Buurtbewoners en Onderwijzeres onzen hartelijke » dank J A MACKAAIJ Reinje laeeft een ausje ge kregen f H F V a VEtTB ^^ j p V a VEua - V a Hazel H P MACaïAAU-Schooaneijm WILLIJ V >^ JANNIJ Utvecht October 1943 Abrikoosstraat 15 TJtrecht 27 October 1943 Nieuwlïchtstraat 4 big OANHBEÏUIGING BUURKERK ülilfDIËNST ZONDAG 31 OCT 1943 te 10.30 uTir Voorganger Ds P VEEN titorgie H Medewerking van ket Buurkerk Jeugdkoor Getrouwd A N J BEINDEBS FOOHSE en WYTSKE BINCK Arnhem 29 October 1943 De Heer en MevrouwREINDER.S FOUyTER RINCKdanken mede namens weder züdsche ouders voor de blij ken van belangstelling bij hun - huwelijk ondervonden Voor de vele blijken van be langstelling ondervonden bij het overlijden van myn gelief den Man JOHANNES LAMBEBÏÜS VAN DINGES zeggen wü u allen nartelijk dank In het bijzonder asin de Directie en Personeel van Hooghiemstra » Uit aller naam J V LINGBN-v Bemmel en Kinderen Ondiep 114 Voor de vele blöken van deel neming ons betoond bij het heengaan van onzen zorg zamen geliefden Man Broe der Behuwdbroeder en Oom GERRIT KUDOLF GANZEMAN betuigen wy U onzen welge meenden dank ^ Uit aller naam A GANZEMAN-Warries Utrecht October 1943 Eembrandtkade 54 Zoo de Heere wil hopen onze geliefde Ouders en E J SIMui-^S-lS-Vetter i © p 1 Nov a.s den dag te herdenken dat zü voor 2 & jaar in den echt werden verbonden Dat zïi nog lang gespaard mogen blij ven is de wensch van hunne dankbare kinderen er » E M » Jansen ARTS In het vervolg ZATBBDAG MIDDAG amW STREEK VVR verloofde Utrecht 29 October 1943 " Ezeldijk 24 Gelegenheid voor bezoek 2 Nov vaji 2—5 uur 9 November hopen onze geliefde Ouders J W PliWTGEBS en J PtUYGiütóS Veenvliet den dag te herdenken waarop zü voor 45 jaar in het huwelijk tradon Hun dankbare Kinderen 1 en kleinkindereu I Oude Gracht 99 GEMEEJSTTE MAARTENSDIJK 0e gemeente-secretarie en bet bureau gemeentewerken zullen des Zaterdags met ingang van Zaterdag 6 Nov 1943 en tot nadere aankon diging gesloten zijn Het Bureau Burgerlijke Stand is op Zaterdag geopend van 9 tot 10 uur Den ' Uden November a.s zün onze Ouders en Groot ouders A V d STEEN A r V d SIEEN-ZwcUe Utrecht Lagenoord 61 40 jaar getrouwd Hun dankbard londeren eu kleinlcinderen Begrafenis Onderneming - „ UTRECHT " Opgericht 1924 J H ODWEKKEKK Teirf 18998 EERSTE KLAS EIGEN MATERIAAL EN PAARDEN De eenige hier ter stede daardoor het laagst in tarieven Geen bijkant Rouw - Ontvangkamers en Kantoor LEinSCBEWEG 31 A Algenieene kennisgeving Op den 27en October j.l cverleed geheel onverwacht in het Kinderziekenhuis Nieuwe Gracht onze iong ste lieveling en iusje De Gemeenschap Vreugde en Arbeid brengt op ZATERDAG 30 October a.s ' s avonds 7.30 uur en ZONDAG 31 Oct a.s ' s midd 2 uur in den Stadsschouwbnrgi DE GROOTE SPECIAUTEITEH SCHOUW 1943 Een „ Elck wat Wills " programma waaraan een keur van artisten mede werken Er zijn voor deze bijzon dere voorstellingen nog een bejrerkt aantal toe gangsbewijzen verkrijg baar op het Plaatselijk Kantoor van het N.A.F Hagelstraat 32 SONJA JOHANNA in den jeugdigen leeftüd van ' 18 maanden H H TH J KALSB-Hutuely HENRY MARGOLDA De begrafenis zal plaats liebben 30 October a.s op de Ie Algent BegraafpK te Utrecht vertrek van buis C9.30 uur Vieutensciiï'wepï ^ 9 " ONTEIGENING Heden gin ^ van ons heen tot ' Zün Heiland onze ïiev » Man Vader Behiiwd - Grootvader en Zwager de Heer JAN JOHANNES OSK^^M in den ouderdom van bijna 76 jaren Utrecht C OSKAM KiezebrinkVroomshoop I J OSKAM H C S OSKAM - Bosman Rotterdam A J OSKAM D M OSKAM - Küppers Utrecht M J KIEZEBKINK en Kieinidndei'en Utrecht 28 October 1943 Burgem Eeigerstr 22 bis Xiever geen bezoek en geen bloemen De begrafenis za plaats hebben op de 2de Algem Begraafplaats Maandag 1 November a.s veitrek vt-n het sterfhuis ' s middagb twaalf uur Algemeere kenmsgevinR — Stadsschouwburg — DINSDAG 3 NOV half acht JOHAN KAART met De Komedianten " in het schaterlach succes Regie JOHAN KAAKT Prijzen der plaatsen van ƒ 1 - tot ƒ 3 - Plaatsbespreking vanaf Zaterdag OPROEP Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders der N.V Bronnaterfeiding « aas „ DOORN " te houden op Vrijdag 12 November 1943 ' Woestduin laan 53 Doorn des namid dags 2 uur Agenda Statutenwijziging Vergroo ting Aandeelenkapitaal Bö arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden van IS October 1943 zijn verworpen het beroep in cassatie tegen de vonnissen der Rechtbank te Utrecht d.d 9 Juni 1943 in de zaken van den Burgemeester van Zeist als Bischer qii te gen G Oiiderdorp C E Knop pers T Renes allen wooentle te Zeist J de Wit te Aclit tienhoven en S Ti-omp van Holst t.e Amsterdam C Dor resteün te Gramsbergen Aaltje van Amerongeïv wed van J van Dam te Zeist en 10 an deren G van Kranenburg te Utrecht R van Denderen te Zeist J Alberts gehuwd met A Pennewaard te Zeist en 15 anderen J " M v d Orift te Zeist en T Lokhorst te Bun nik en zijn vernietigd do von nissen dier Rechtbank d,d 9 Juni 1943 in de zaken tegen M H Goris P Meijer P Post allen te Zeist en W Duijf Jr te Utrecht G Kuus en E Kuus beiden te Zeist aiieen y.z.v de door de Rechtbank bepaalde schadeloosstellingen betreft met vei-werping van net beroep voor het overige in elk dier zaken allen als ge daagden waarbij werden uit gesproken de onteigeningen der perceelen en perceelsge deelten ten behoeve der ge meente Zeist ter grootte en kadastraal bekend ai.smedo te gen de schadeloosstellingen en verdere bepalingen als in elk dier vonnissen nader omschre ven De Procureur Generaal bü den Hoogen Raad der Nederlanden op last De Officier van Justitie A N PABIUS Zaterd 30 Oct van 2 tot 4 uur koopt Fa.Amij's&Zn VRIJBANK Zaterdagmorgen 9 uur alle Zlekenbriefjes half twee kaartnummers van 1 tot 100 J C Anderson & Zn uit Helmond kanaries en be taalt voor man nen alle kleuren ƒ 11 - Pop pen ƒ 0.75 Vogels brengen bij D BEEN Amsterdam scbestiaatweg 73 - Utrecht ' Aangeboden gemeubileerde Zit - en Staapk m volledig pension op net ten stand omg Tuindorp Br ond no 2102 bur dez Voor nette Juffrouw Staapk m pens ƒ 35 - p m die eenigszins in de huishouding wil helpen Omtrek W v Noortplein Br ond no 2055 bur dez TE HtlUR Groote gezellige Zit Slaap-kamer met centrale ver warming stroomend water telefoon op goede stand centrum voor pro-Duitsch heer eventueel voor twee vrienden Br ond no 2041 bur dezer TE HUUR voor Heer gemeubil ZIT SLAAPKAMER zonder pen sion tegen 1 Nov VOOR STRAAT 17 bis Gevraagd Ruimte om 6 tuxe wagens op te bergen welke buiten dienst zijn iB utrecht of omstr RATAX Oosterkade 18 Utr Tete toon 16516 WIE HELPT jong echtpaar zonder kin deren aan ongem of gestoff KAMERS met vrije keukea ook buiten Utrecht Brieven ond no 2042 bur dezer Juffrouw zoekt Zit-Slaapk liefst met gebruik van keu ken of kookgelegenheid Br Steenweg 34 Utrecht r " mf Pssstl fluistert W » Ik 4 » * paki " aao're'' k.„l Schröft ü »« "»' • t be « •'»»¦» '^''°' Geniel intusacli "» ""» d,t « rial ' hé«clnk « Unicum ^ koffie-surrogaat VAN DER PLAATS - BOISWARB JcQge werkende vrouw — overdag altijd weg — zoekt liefst 2 ineenloopende gest KAiVIERS of ged gemeubil m keuken of gebr daarvan Eigen gas en eJeotr rants is toegewezen Brieven onder no 2084 bur dezer Jufft'ouw zoekt Zit-Siaapk omgeving stad in het bezit van eigen bed Brieven on der na 2046 bur dezer Te huur gevraagd kl ge zin 3 personen 2 4 3 KAIVIERS ongemeubileerd m keuken Centrum of omgeving Malie baan Br onder no 2048 bur dezer Duitsch bedrijfsleider zoekt te Utrecht omgeving Ledig Erf of Bindpunt Ign 6 ge meubileerde Zit - en Slaapk met volledig pension Spoed gewenscht Br ond no 2058 bur dezer ^^ n90 Tel adr.t VjfieutDsbiad WEKELIJKS * INieuwe mil Politieke activiteit • Zuid'Oost'Eurol T ERWIJL de geallieerde in Zuid Italië aan beid van den Apennijnschei « ten slechts moeizaani vordf Ie gevechten aan het Oosten ioor de Sovjet-Russische p en Zuiden van Krememsjoei lieuw belangwekkenci stad;u nen waarvan de resultaten sogenblik nog niet volledig [ Unnen worden Ve strijd in Italië is deze ¦ etypeerd door de mededeel r wel vele wegen naar Romi naar dat ze alle door miji ' èrsperd De Duitschers bui Doeilijke terrein volledig uii rrr - — - - r — Hoor hechte bergstellingen 2 Vnendelgk eenvoudig doch'^an Zoo valt het te begrn degelijk ie Britten en Amerikanen lai tb uii ie oorbereidingen moeten trelf < ¦ ^¦¦*'»^ ens zO tot een bestorming gezocht bij voorkeur om-efensie-bolwerken kunnen o s-evinar Wittevrnnwen Vnii>*ovendien is t het bekend < fS^^nkam ^ tabenedelVraanvoerder als M on t g zic-siaapKamer m oeeieaen.i j n ^^ weinig mogeU huis Bneven met prysop-eemt en eerst aan toeslaat gave aan K DORHOUT,,ij over een groot overwicht 1 tijd Douwes Dekkerstraat Uvi is het in dit verband op ^ -..-..«> — ' at de geallieerden den laat WONINClRUI L'eel versterkingen naar h " - V u nebben gezonden zoodat z Wie wil ruilen ben huis.^ergeleken met de Duitsche Joh de Bekastraat best uitliet alleen numeriek maar kamer en suite slaapk keu-lnaterieel opzicht verre super ken eu groote tuin tegenDaarom WiJven Dmtsche heel Huil spoed Brie"ven-S „ Ter ^ f st^rS^egS onder no 2080 bur dezer „ italië Aan Duitsche zi «^ lUIKl^^r^lllf > ien het zelfs niet uitgeslotei ONlNGRUI Lfeallieerde strijdkrachten bi fïpvr 2 knmpra r)I kpukpn ^"" en trachten om door ee jevr z Kamers pi KeUKen,,j,,jgg [ g landingsmanoeuvr Bilthoven Zeist of omg be-^ojjterwaartsche gebied van 1 schikbaar in Oog in Al Utv.jche front de tegenwoordig 4 kamers keuken badka-s;en der veraedigers te elim mer zolder en telef Bri ^- In het Oosten hoett zooals ven onder n o 2073 bur doz ^^^- het ^ o^d,,„genade gtiet karakter van den slag Përsoned gè || Dnjepr radicaal gewijzigd ' ¦^ vjet-Russische strijdkracht geslaagd waren bü Krements Hnjepr over te steken en t Dosten van deze stad diep in BEZORGERS STERH Het Utr Nieuwsblad vi - 2 büEorgers(steis Aanmelden Drift ^ 3Che linies binnen te drinj ='- aaar de D a D dezer d -^ oerlijn meldoe de strategiscl ^ cenis van de Dnjeprbocht ï NETTE JONGEN ru?p WV&cgJSÏfk SlIgacS^e.ên s ^^^^^^^^ derzoek voor het verzorgen vaiijskheden waarin de barriêiproetdieren en aquaria G,„.fi Ie rivier zou kunnen opwerp,loon Licht en aardig wiiA - feheel geen rol meer speAanmelden Maandag 1 Nov ra correspondent van den D _ a.Din.sdag 2 Nov van 9—13 r.ui'?r >» ^' t verbano op dat inbij het Laboratorium voor Vir - ^ OP ^ ™ n dezen oorlog zegetekende Physiologie Al - JVest - als in Oost EuropaNumankade 89 Utreelit [?• ^ ft rivieren — zelfs al zu breed als den benedenloop ""¦ isch geworden Voor beide op dit oogen Voor direct Kevr in gezin Rijn de Don en de Dnjepr van 5 kinderen een den aanvaller niet meer die FliINKE HUUP '- öke hindernis vormen en d < Z.S,g onnoodiK zicli aan te fliger niet meer die goede melden Aanm na 5 uur M ir gjngsmogelijkheden bieden Schuurmans Bosb Toussant tödens den vorigen wereldoi str llbis ib d Vleuten3i:iisw.i geval was De ontwikkeling _— " ' ' ' ¦'¦' I I pionierstechniek met rubh i^evraagd een ^^ atormbooten nevelapparaten JNJlii « lUJNiir MX'iaitCj in dezen oorlog nog steeds om bij een paar dames sa - iflkheden aan de oevers deimen de huishoudius te doen weten op te lossen Zoo hvan half nesen tot half éen Buitsche troepen sedert 1939 Aanmelden Valkstr 11 het krachtigste verzet van d stander oen overgang over i Utrecht NEl B-N i'L,INK ^ U<-l.,Jf^ten weten te forceeren En gevraagd voor dag en naciit een wonderlijk snel tempo Mevr Tholen Nassaupark 5 ' ondanks deze ervaringen h sche zoowel als het Duitscl GEVRAAG » aUFFROUW Sj'«'/asthieldpn.aan de vevoor stop en verstelwerk 1 S " " il?5 ''|"' "^ an gebeurdemaal in de veertien dogen E?"'"'°*.^f conclusie van deOosterstraat 5 ^ aji omdat een rivier een uostersir3.a.t o ^ ^ |^^^ ^^ tegenpartij zou zifn KINDERMEISJE GEVK Widere redenen de voor denAanm Donderdag ' s avond ^ borgen bleven,na 7 uur L Ehsabetlistr 26 Siagerii Behmenburg Het kan stellig geen verv NETTE WERKSTER aTrf ónt^MUkelin'^hef^B^rkl 1 d p week voor kantoor en eiland weer meer in het eenmagazijn Aanmelden 9-12 en belangstelling is komen te lij 2 4 W Qerth Trans 11 in politiek oozicht in - dezen Mavi - Noven vr ifefat voor %'>" 0Pa grootere activiteit w Mevr JNoyen vr 4ieiat vooi p^ooid Dat op de conlerentit • VK'T ' ivnrranr ^°^ o ^^"" "?'' thema wordt J«H!iJ mjias>a«i slaagó ' staat vast Een uiterli v.d.e.n Boede kost goed loon hiervoor mag men wellichtAanmelden Oude Gracht 13 >> flen toenemenden druk w p.a Mesco ISatsten tiid vooral van So APOTHEKERS Bische zijde op Turkije wori ASSISTENTE g ^^^"^- ¦ gevraagd Brieven aan Apo - « ~ — ~ theker Th M L v d Hurk rj,,:..^LU„J „,„ L V Apotheek ' t eouden Ueii L.'uitschland en het V Amsterd Straatweg 44 ' Teneinde alle vooral in he Gezocht voor direct eenige ' f '^ circuleerende ongem NETTE MEISJES filïï „ i *" f ""''" ^^^ °''''' 1 Zn Kanaalstraat 56 Utrecht ^«¦^ vatore Romano dat Du evenals totdusver ook in Wegens huweiyk wordt in liet iKomst de bureaux en de w Kinderziekenhuis gevr een « eden van de Romeinsche c FLINKE DIENSÏSODE mede de souvereiniteit en voor dag en nacht v.g.g.r griteit van Vaticaanstad z Aanmelden ' s avonds tusscHen °' g «" Gezien het feit dat 7 en 8 uur Nieuwe Gracht 187 | P troepen de Romeinsoh < ¦ yaticaanstad geeerbiedis-d NET MEISJE GEVRAAGD « eeft de H Stoel met geno voor huishouding en ¦ winkel Bakkerij J Evenhuis Steen straat 4 4 IS genomen van deze ook lekomst gegeven toezegg Buitschland „ ZONS-OP - EN ONDEE Zonsopgang 7,32 u onderg iMaansopkomst 9.56 u ondc In d'e week van 24 Oct t < Hioet worden verduisterd * Jiur tot 07.15 uur 

Kranten

Ga naar