Utrechts Nieuwsblad vrijdag 3 september 1943

tember 1943 yRiJDAG 3 SEPTEMBER 1943 51ste Jaargang ~ No 106 [ Telefoon 16 43 1 1 " IT * *^ ^ 1 ^ f^MUtrechtsch Nieuwsblad Het aspect na vier jaren oorlog / ie ƒ 2 — plus 10 cent Dstz zendt aan onder eteekende ontvangt fr RECEPT Dor het sausen van HAG en ROOKTABAK ay tema's Flanteniiandel Workum Fr KOOP GEVRAAGDi WINKELWOONHUIS voorkeur centrum Aan < irding nu of later Aan iingen Oudegracht 113 recht Tel 10887 rONINGRUIL 5 wil mooi vrijstaand idhuis centrum Soest-i ruilen voor woning om nng Utrecht liefst met 1 grond Brieven onder 4542 bur dezer jime Werkplaats t kantooTrulmte te huur raagd door machine riek Vloeroppervlakte - 600 m2 Briev ond no 717 Adv Bur AJuTA isdam Utrecht P f 75 petr 20 10 scha melk - 35 p oppen iano-Van 3peijk Een goede Duitscha PIANO liefst klein model V d Bergr Anth Matthaeusl 51 Tuinwyjk ED mffet I O ff 3e [ B.S serie fr f 15 echt offer 3eals - f 15 i des onke - Hem - Een goed OPKLAP BED met matr en omb of div.-bed m matr en div.-kleed 1-pers ook te ruir len voor 2-pera 3-d bedstel o.k z.g.a.n Na 7 uur Verkerk Rijnlzian 99bis BONTJAS zwart of bruin en zeil broek beide maat 38 40 De Vries Neude 2bis KACHELS haar - den en fornuizen ook die stuk zo » Verder buffet drea soir linnenkast stel stoelen lossei stoelen waschstel ledikanten 1 en 2 pers bedden 1 - en 2-pers tafels divan L m plaat >rand sl.k. >rima ;el, oei achel aard-i f 45 I Gr spiraalmatrassen Aanb met prijs per post aan Goederen handel W A MuBi sert Tel 14180 L Nieuwstraat 43 Goed onderh KIN DERSTOEL Aan biedingen C V d Linden Zaagmolen -^ kade 36 TT^H Een paar VOET - • ± ji ^ BALSCHOENEN instr m S v m 1 m ¦ m 2 p 8 en svens asch zw rdag v ikstr m 42 K Doorten Wittevrouwensingel 27 Dames - of Heereo lange ZEILBROEK m 42 44 Versteeg Burg V Tuyllkado 16 NORMAALFILM liefst natuuropna -« me Aanb Smits Ganzenmarkt 10 E-mod mah 4 f25 tuin-n ta en fn eweg DAMESRIJWflEL in g St m of z b J Wind Pr Hen driklaan 57 VISCH-ROEIBOOT Br m prys etc Pols Soestdijkerstr weg 63 Noord Bilt-i hoven ijden f m k en 1 42 iken Oos-i.str IND-nder ïsch. !isje, Koe rree STUDIBPIANO.Br m prijsopg Te vens te koop vioolm strijkstok f70.Schaap Oudegr 309 ONTHOUDEN DeGramophoon Specia list koopt goede enoude platen gram motoren en onder delen compl ope ra's en klass wer ken op gram.-pla ten Boeken overmuziek muz ge-sch muz.encycl,.enz Predikheeren straat 25 ende BN-Os ;raat WAT i f5 Pey DAMBSSCH 38 en 39 kindersch 26 mooie wintermantel 42 44 japon 44 hee rencost Aangebo den 2 armst f20 p St meisjesm 4 i f 7.50 Nas Goede straat 106 KINDERLEDI-KANTJB met toebe hoeren en h gabar-dinejas gew maat Brieven m prijs Vis BoUenhofscnestr 43 KINDERWAGEN goed onderh v.o kwal Br de Boer Raadwijk IA Utr ivr BOEKEN Nobel reeks Succesboeken enz liefdesromans o.a Courths Mahler enz Jongens - en meisjesboeken enz enz Selecta Kia verstr 21 Utr DJE ¦ d • L.-ver-net itte t40-sen DIVAN divankleed tafel tafelkl dres soir araeubl thee meubel 2 per8 le dikant m gezondh matr en 3-dlg ka pokmatras dames kleding herencos tuum schoenen Br W Crans L Smee straat 13 Rede van Stabsleiter Sündermann De plaatsvervangende perschef Vaa de rijksregeering Stabsleiter Sündermanu heeft ter gelegen heid van den vierden verjaardag yaii het begin van den oorlog het ' woord gericht tot de vertegen woordigers van de buitenlandische pers Stabsleiter Sündermann wees er met -^ adruk op dat deze oor log historisch gezien begonnen werd als Duitsche verdedigings oorlog tegenover een eenheids front dat het Duitsche leven be - flreigde en thans geworden is tot een verdedigingsoorlog van het geheele Europeesche cbntinent TJit militair oog^punt zoo zeide gpreker heeft het verloop van den oorlog tot dusverre den te genstanders groote verliezen en slechts geringe successen opge leverd Politiek gezieji staat te genover den waanzinnigen wil tot vernietiging der v^anden tegen Europa het doel tot zelfbehoud van de Europeesche politiek Op het ideologische terrein van den grooten oorlog is duide Igk geworden dat de striid niet gevoerd wordt om parlemëntaris 3me of nationaal-socialisme maar om het algemeene beginsel natio nalisme of internationalisme en zgn gevaarlijksten vorm het Jx)lsjewisme Stabsleiter Sündermann sprak ver volgens over de kwestie van de echuld aan den oorlog en betoogde dat in dezen oorlog niet de vraag |> ehoef t te rHzen wie schuldig is aan den oorlog Onbetwist is de rol van president Roosevelt die reeds in 1037 onder de leus eener quaran taine " een Westeiyic front tegen iDuitschland Italië en Japan heeft gepropageerd De schuld van den tegenstander aan den oorlog is bo vendien in het verloop van de veldtochten door talryke officieele documenten die in Duitsche han den geraakt zijn bewezen Onbe twist en onbetwistbaar is evenzeer d © agitatie van Churchill in de ja ren waarin een Dultsch-Engelsche toetiadering scheen te ontstaan en waarin deze merkwaardige man " j?een dag liet voorbügaan zonder de oorlogstrom pet te blazen waarvan liy de kans van zyn leven ver wachtte Onbetwist en onbetwist baar is Tenslotte het feit van het ontstaan eener bolsjewistische of fensieve macht tegen Europa in de twintiger jaren Haar kracht en iiaar vernietigende - plannen behoe ven thans niet meer verduidelijkt t © worden Steeds is het de politiek van den Pührer geweest om door * n op politieke overeenstemming be iHistende nieuwe ordening ook Europa sterk te maken voor het door hem voorziene en onvermijde lijke conflict met de gootste-levens bedreiging - van het continent het bolsjewisme Stabsleiter Sündermann sprak in het verdere verloop van zijn rede over den toestand van dit oogenblik en zeide o.a dat Duitschland zich in de vier oorlogsjaren een onver geiykelijke sterkere positie ver schaft heeft dan men in 1939 ook maar had durven droomen Het Duitsche volk weet dat door z\jn superieure leiding het bestaan der natie werd ^ ered en ook voor de toekomst wordt gewaarborgd want het ziet in dat de besluiten van den Führer ver vooruit zagen en beslissend waren voor de ontwikke ling van den oorlog hoe geweldig en verrassend zy op het eerste ge zicht ook leken In verband met den striid tegen het bolsjewisme zette Stabsleiter Sündermann uiteen dat hier slechtb een keuze bestaat tusschen zich handhaven of vernietigd worden Br bestaat slechts één macht zoo zeide hij woordelyk die paal en perk yermag te stellen aan den stormloop dat is de Duitsche weer macht Als zij er niet was dan zouden de Sovjetpantserwagens heel Europa onder den voet loepen en zjj zouden noch halt houden voor de opgehe ven wijsvinger van een hoogleeraar nit Oxford noch voor de parlemen taire vlag van ereneraal Eisenhower of voor de grenzen van eenigen Europeeschen staat Duitschland wordt in deze worstelinpr gesterkt door het bewustzyn te vechten in een beveiligde positie en wat zgn politieke doelstellingen betreft in © en stelling die gekenmerkt wórdt door groote moderne denkbeelden en historische noodzakelykheden y/aanzinnig oorlogsdoel stabsleiter Sündermann weeg ver volgens op d'e-uitgestrekthei ^ van het door de Duitsche weerraacht bezette gebied op de beproefde strijdkracht van den Duitschen sol daat en op den georganiseerden ar beid va ^ het Europeesche continent op de steeds toenemende productie de gewaarborgde voedselpositie enz ZON & OF - EBf ONDEBOANG Zonsopgang 6.53 u onóerg 20.224 n Maansopg 11.40 u onderg 22.30 u In de week van 29 Aug tot 4 Sept moet worden verduisterd van 20,30 U tot 06.45 u Dit alles zoo zeide hij is den vijan den bekend en zü probeeren thansom weer af te dalen van het in hetwilde weg ontwikkelde optimisnip,waartoe zü na de t^gdriegelijkev suc cessen in Tunis en * op Sicilië wa ren opgestegen Stevig en vastbe raden staat Duitschland gereed enstrijdt onverbiddelyk in het zekerebewustzijn dat de vijand op dezentegenstand het hoofd / bloedig kapotzal slaan zonder den muur der.ver dediging ernstig te kunhen doorbre ken Wie er op uit is zoo zeide hij,de volkeren van Europa te vernie tigen onder bolsjewistisch regimete dwingen te vuur en te zwaardchaos in den lande te brengen,waarin ^ sinds duizenden jaren degrondvesten van menschelijke be schaving aanwezigr zijn die heeftzich een waanzinnig en ' onbereikbaaroorlogsdoel gesteld Reeds de be roemde formule van Casablanca met de onvoorwaardelijke capitu latie " toont de afmeting aan vande door haat vervulde verblinding,die het verstand der Britschp enAmerikaansche oorlogsmisdadigersverduistert Het zal in het verde ^ verloop van dezen oorlog met alle * duidelU^ heid aan het licht treden zoo be sloot Stabsleiter Sündermann dat de vijanden zullen struikelen over hun eigen waanzinnige plannen Europa kan en zal niet ' worden te ruggeworpen in den toestand van de 17e eeuw Het is den langsten tijd,(ïe speelbal van vreemde machten geweest Niet het verleden zal te rugkeeren neen een nieuwe toe komst breekt - baan De Duitsche overwinning veronderstelt niet de uitroeiing van vreemde volkeren niet de onderwerping van verre con tinenten niet de oprichting van een wereldheerschappij ook niet de gedwongen opstelling van inter nationale doctrines De Duitsche overwinning zal na de tegenwoordi ge phaze der beproeving sneller naar voren komen omdat die over winning niet alleen gewaarborgd wordt door de kracht en den moe'tt van èen groot volk dat vecht voor zijn leven en door de dapperheid van zijn bondgenooten die eveneens hun leven verdedigen ^ maar ook omdat haar doelstellingen in tast bare en bereikbare nabijheid zullen liggen op het gebied van mensche lyk ^ waardigheid nationale vrij heid " en historische noodzakelyk heid De taak van Portugal in dezen tijd Uit Lissabon wordt gemeld dat de kanselarij van den Portugeeschen minister-president gi^eravond een officieele nota heeft gezonden aan de radio en pers waarin wordt ge zegd dat „ fantastische " vijandige f:eruchten over de onlangs in Por ugal genomen militaire maatrege len verspreid zijn met de bedoeling om te voorkomen dat in Portugal een gezond oordeel wordt geveld over de • ernstige gebeurtenissen die ' zich in de wereld afspelen Om deze redenen worden de volgende maatregelen bekendgemaakt * Ie De onlangs aangekomen be langrijke hoeveelheden oorlogsma teriaal stelt het ministerie van oor log en het ministerie van marine in staat de vraagstukken der opleiding en verdediging in grooteren oiri vang dan totdusver onder het oog te zien 2e Voor eind September en begin October zullen derhalve manoeuvres worden gehouden voor de verdedi ging van Portugal 3e Tevens zullen ook oefeningen voor de civiele verdediging van Portugal worden gehouden welke verdediging in handen ligt van het Portugeesche legioen en van andere soortgelijke organisaties 4e De ontwihjkeling van - den in ternationalen toestand dwingt de regeering tot de grootst © jgporzich tigheid en nauwgezetheid bij de uitbreiding der verdedigingsorgani saties die overeenkomstig de eischen desfltifds tegen buitenland sche of Wnnenlandsche vijanden gebruikt kunnen worden 5e Met het oog op de ontwikke ling van de gebeurtenissen moeten ook versterkingen naar de koloniën gezonden worden In ieder geval echter moeten de troepen worden afgelost die reeds sedert langen tgd niet meer op het continent gesta tioneerd zyn 6e In tegenstelling met een onge motiveerde vrees aan » den eenen en met de lichtzinnigheid en zorgeloos heid aan den anderen kant is de regeering van meening dat dè oogst en intensieve arbeid een geregelde economische orde en een geestelijke samenhang noodzakelijk zijn Tenslotte wordt in d © nota ge zegd Deze nota beoogt de bevolking en de politie te wijzen op de ge di-agslgn die zij moeten volgen bij het vernemen van eenigerlei géruch ten of inlichtingen die in strijd z^n met den inhoud van de nota ^ Nieirwe nünisters in Kroatië benoemd Officieel wordt medegedeeld datde Poglafnik den gewezen staatsse cretaris Nikola Manditsj advocaatte Serajewo heeft benoemd tot mi - nister president Tcit dusverre hadde^Poglafnik dit ambt zelf waarge nomen Voort heeft de Poglafnik dengeneraal der vliegers Friedrich Na vratil benoemd tot minister van oor log - | j7a het overlijden van Koning Boris Uit Sofia wordt gemeld De Tsarina prins Cyrill prinses Eudoxia en prinses Mafalda van Hessen de zusters van de Tsarina zijn Woensdag om 21 uur in de ka thedraal geweest om bloemen te leggen op de baar van den ontsla pen Tsaar De kinderen van den Tsaar Tsaar Simeon II en zijn zus ter Marie Louise hadden den wensch uitgesproken hun overleden vader nog eenmaal te zien Verge zeld van hun moeder en de prinses sen Mafalda en Eudoxia brachten zij gisterochtend een bezoek aan hun vader in d © kathedraal waar zy een bouquet bergbloemen waar de overledene veel van hield " neer legden De bedevaart van het Bulgaar sche volk naar den dooden Tsaar duurt nog steeds voort Berekend is dat dagelijks ongeveer 80.000 men schen langs de baar trekken 300.000 Bulgaren hebben dus reeds afscheid genomen van hun koning Delegaties uit de j)as verworven Bulgaarsche gebieden Macedonië Thracië - Dobroedsja en ' Moravië zullen aarde uit deze provincies en water uit de Zwarte Zee de Donau de Egeïi_jhe Zee en het meer van Ochrida naar Sofia brengen om in to metselen in het graf van den overleden Koning Hedenochtend is een rouwzitting van de Sobranje gehouden Zij was geheel gewijd aan de nagedachtenis van Tsaar ' Boris Op 7 September komt de Sobranje opnieuw bijeen om alle problemen t © behandelen die na den dood van den Koning zijn ontstaan Verscheidene parle mentsafgevaardigden zullen rapport uitbrengen over den tegenwoordigen toestand in Bulgarije De regent schapskwestie zoowel als andere DE ONRUST IN JHloe de crisis ontstond Over de jongste jrebeurtenissen in Denemarken die geleid Ijebben tot de afkondiging van den staat va^i toeleg worden nog de vol gende bijzonderheden bekend Het aantal gevallen van sabo tage in Denemarken was in de laatste weken voor de afkondi ging van den staat van beleg be denkelgk gestegen peensche en Britsche valschermspringers wa ren naar Denemarken gezonden om bij de organisatie van de sa botage behulpzaam te zijn Te vens werd van Engeland uit een hevige propaganda gevoerd In de grootere steden van Dene marken zooals Aalbore Aarhus Odensee en zelfs In Kopenhagen vonden stakingen plaats - Ofschoon het optreden van de D^jtsche sol daten door iedereen zelfs van Deensche zijde voorbeeldig werd genoemd werden dezen steeds meer door onverantwoordelijke provoca ' teurs lastig gevallen waardoor zij zich tenslotte genoodzaakt zagen zich met de wapens te verdedigen Het feit staat vast < Jat de Bngel schen achter deZe golf van sabota ge en de opruiing van de Deensche bevolking staan In een bericht van radio-Londen van 29 Augustus wordt " Öi't uitdrukkelijk met de vol gende woorden be«estigd Het kan zijn dat de Deensche revolutie de eerste van een zorgvuldig voorbe reide serie opstanden in bezet ' Europa is waarbij tijd en tooneel door het geallieerde opperbevel is bepaald " Voorts heeft de Britsche rad-'ocommentator Patrick Lacy via radio Londen geheel openlijk uitge sproken dat de sabotage in Dene marken sedert een jaar steeds meer was toegenomen - en wel met behulp van Britsche valschermspringers Het Londensché blad De Star echter schreef in verba'nd met ' het misluk ken van de actie dat men in Lon den veelal van meening is dat de Deensche opstand misschien te vroeg is gekomen Niet over het hoofd gezien mag worden dat de Deensche regeering met goedkeu ring van den Koning pogingen in het werk heeft resteld om door overeenkomstige oproepen het Deensche volk tot inkeer te brengen Het resultaat van deze pogingen van Deensche zijde is helaas onSevredi gend uitgevallen De onrustzaaiers in het land traden steeds driester op en de Duitsche instanties in ^ Denemar ken zagen zich genoodzaakt om van de Deensche regeering het nemen van passende maatrege len te eischen zooals het verbod van vergadering van staking het verbod op samenscholingen '• den inleveringsplicht van vuur wapens het instellen van een perscensuur van Deensche recht banken met korte procedures en de invoering van den doodsstraf voor sabotage en voor aanvallen op de Duitsche weennacht De Deensche regeering verklaarde echter niet in staat te zijn de noodzakelgke maatregelen voor handhaving van orde en rust m Denenmarken te nemen zoodat de Duitsche bevelhebber in Dene marken genoodzaakt was zelf de noodige maatregelen te nemen en op 29 Augustus den militairen staat ' van beleg voof geheel De nemarken af te kondigen De Overeenkomstig de Bulg:aarsche grondwet heeft op 38 Augustus j.I troonopvolger Prins Simeon den Bul gaarschen troon onder dem naam Si meon II bestegen Tot de regeling der regentschapskwestie zal de mi nisterraad de leiding van Bulgarije op zich nemen Prins Simeon van Tirnovo werd op 16 Juni 1937 in Sofia geboren Volgens de grondwet wordt hy op 18 jaar meerderjarig Tot zoo lang worden de koninl^iyke rechten door drie regenten die door de groo te nationale vergadering worden aan gewezen uitgeoefend Deze moet speciaal worden gekozen en komt in Tirnovo tezamen Atlantic-Holland-Pax m staatskwes ties zullen behandeld en verschillende ' besluiten genomen worden DENEMARKEN tekst van de bekendmaking van den bevelhebber der Duitsche troepen werd dlenzelfden dag ge publiceerd De Deensche regeering trad daarop af Wat den werkelijken toestand in Denemarken betreft het res teerende deel van het Deensche leger Is ontbonden en ontwapend Het verzet dat hier en daar ge boden werd werd gemakkelijk en met zeer geringe verliezen ge broken De Koning en de Kroon prins ' bevinden zich op hun kas teelen Intusschen is overal het werk hervat In het geheele land heerscht rust Totdusver behoefde slechts een enkel slandgerecht bijeen te komen waarbij ' n maa^n * n meisje wegens het afscheuren van een aanplakbil jet tot gevangenisstraffen werden veroordeeld De Deensche politie en de Deensche ambtenaren werken na den bekenden oproep van de Deensche regeering loyaal met de Duitsche Instanties samen De Deensche regeering heeft in haar laatste verklaring nog uiting gege ven aan haar hoop dat de ' staat van beleg slechts van korten duur moge zijn Naar aanleiding hiervan kan worden opgemerkt dat het van de Denen zelf afhangt of de toe stand zich verder zal ontwikkelen Bolsj'ew^ïsten brengeir nieuwe ' strijdkrachten in het veld De negende week van het Sovjet offensief staat naar de militaire correspondent van het D.N.B ver klaart in het teeken van de ' moljili satie van nieuwe strijdkrachten der bolsjewisteti die uit de rustige sec toren van het front en uit de achter waartsche verbindingen alles weg halen om opnieuw te probeeren hun zomeroffensiefverder voort te zet ten daar de kleine en door de ruim te beperkte sucoesen in geen verhou ding staan tot den geweldigen om vang van de in den strijd gewor pen troepen en materiaal Reichskarte für Uriauher Met ingang van 3 September ' 43 wordt de nieuwe Reichskarte fUr Urlauber in gebruik genomen welke in de plaats komt van de destijds ongelqig verklaarde kaart De nieuwe kaart is uitgevoerd in groene kleur Op eiken bon daarvan komt een schildje voor hetwelk de waarde van den bon aangeeft Rondom dit schildje is de letter „ V " gedrukt in geel-witte kleur De bonnen van de nieuwe Reichskarte für Urlauber geven recht Op het koo'pen van de daar op vermelde artikelen tol de daar bij vermelde hoeveelheden Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat deze bonnen uit sluitend geldig zijn wanneer zij zich bij aaïibieding in den winkel of het restaurant aan de kaart be vinden De winkelier of restaura teur moet dus dé bonnen van de kaart verwijderen Bovendien moet de kaart voorzien zijn van naam en adres van den gerechtigde In dien aan de genoemde vereischten niet wordt voldaan zijn de bon nen niet geldig De bonnen van de thans in omloop gebrac"hte Reichs karte für ¦[ Jrlauber ' zijn geldig tot 14 November a.s hetgeen blijkt Vitg VtTeclttsch Nieuwsblad v.h Jah.. Brood kaas 40 pi 1.12 Leidsche kaas 20 pi 1.02 Overzicht Melk - en kalfkoeien aan voe / kort handel redelijk prijzen duur Graskalveren aanvoer redelijk handel vlug Prijzen hooger De vee houderücentrale nam 250 runderen en alle aangevoerde varkens nuchtere kalveren schapen en en graskalveren over KAASMARKT BREUKELEN Aan voer 21 wagens 740 kazen wegende 6130 kg Wat op de nieuwe bonnen te verkrijgen is Celdigheidsduur vleescbbon 35 verlengd Zooals uit de heden gepubliceerde bonnenltist blijkt wordt van 6 Sept af op elk der bonnen 37 en 38 aard appelen wederom 2 kg aardappelen per bon beschikbaar gesteld De hoe veelheid aardappelen die men op elk der bonnen 37 en 38 toeslag alsmede op de rantsoenbonnen voor aard appelen kan betrekken is niet gewij zigd zoodat deze nog 1 kg bedraagt Extra boterbon voor jeugdige personen Voorts wordt de zg extra boter bon voor personen tot - 21 jaar be schikbaar gesteld en wel op de bon nen 40A en 40B boter Bon 40A geeft recht op het koopen van 125 ' gram boter en bon 40B boter op het koopen van 125 gram margarine Zooals be kend wordt dit rantsoen eens per 60 dagen beschikbaar gesteld Hoewel deze bonnen dus voor het verbruik in een " langere periode en wel tot en met 6 Nov bestemd zijn kan op deze bonnen slechts tot en ' met IS Sept a.s boter worden e:ekocht Na dezen datum zijn ze derhalve niet ipeer geldig Naast den bovenbedoelden bon wordt voor personen tot 21 jaar nog een rantsoen van 125 gram margarine op de bonnen reserve 2-55 3-55 en 4 65 beschikbaar gesteld Deze bon nen zün evenals alle andere bonnen die ia de bonnenlüst bekend AÜn ge maakt na 18 September niet meei geldig Voorts is de geldigheidsduur van de bonnen 36 vleesch verlengd tot en met 18 September 1943 • In enkele bladen is abusiev^ük vermeld dat op bon 40B boter verkrijgbaar is Dit is niet juist eri moet zün margarine Geldige bonnen S Sept t.^m.^lS Sept 37/38A Brood 4 r brood of geb 37/38B Brood 1 r brood of geb 37/38 Besch 1 r br geb besch 646/6Ï7 Algx 1 r br geb bloem Alg 125 gram Havermout Alg 125 gram Gort Alg 100 feram Vermicelli37A Kind.voeds 250 gram Gort37B Kind.v 250 gr Rijst of GortS7/38A Vleesch 1 rts Vleesch37/38B Vleesch Vi rts Vleesch 37A Boter % rants Boter 37B Boter '/ 4 rants Margarine 40A Boter % rantsoen Boter 40B Boter M rantsoen Marg 651 Alg 150 gr Kaas 37/38 Melk 1 % liter Melk 37/38 Taptemelk 1 % 1 Taptem 37/38 Aardappelen 2 kg Aardap 37/38 Toeslag 1 kg Aardap Alg 250 gr jam Alg 500 gr Suiker Versnaper 100 gr Choc Versnaper 100 gr Suikerw 37/38 Tabak 1 rants Tabaksw -' Bijzondere rantsoenen 2 55/3-55/4-55 Bes % r Marg T.m SO Sept 654 alg 1 rants en IJ Eenheidszeep kinderenbeneden 8 j 1 rants een heidstoiletzeep 655 alg 1 rants en IJ waschpoeder kinderenbeneden 8 j 1 rants IJ toi letzeep T.m SI Dec textiel 1 één mannen 45 gram scheerzeep Verlengde Qeïdigheidsduur T.m 7 Sept 32A 125 gr boter tot 20 j „ 32B 125 gr boter tot i j - T.m « 7 Sept 11 en 12 kaart U 215 een liter petroleum T.m SI Dec 15 B,V t.m 18 B,V 1 eenheid brandstoffen H K Teune overleden Te Amsterdam is op e9-jarigen leeftijd overleden de oud tooneel-speler H K Teune VAN MIDDERNACHT TOT ° MIOOERNACIfT DOOR FRANZ WENDELMUTH Geautoriseerde vertaling vau B L Venzêlaar t 4 & Als mön theorie juist is moet de moordenaar dus gegronde reden hebben gehad ' onmiddellijk na het volvoeren van zün daad in villa Zee zicht terug.te keeren „ Ii^ien wij den moordenaar hier in huis willen zoeken " merkte Schrunck op dan IS de kring van verdachte personen in leder geval niet zeer groot Ala mannen zijn slechts te noe men ae jonge Bernstein en de be diende als vrouwen buiten mevrouw Bernstein de beide meisjes en de keukenmeid " Bötefür knikTe Ik wil Apollonia als ze van ha^r koude bad een weinig is bekomen een scherp verhoor afnemen Ik ben er namelük van overtuigd dat zé den moordenaar kent " „ Hebt u er al eens aan gedacht,dat ze zelf " Ja daar heb ik'reeds,aan gedacht maar zooals ik - al heb gezegd geloof ik niet dat die vrouw in staat is met een revolver om te gaan Verder lUkt het mi onwaarschijnlijk dat ze een mensch met een hamer zou kunnen dooden " „ Neen dat is niét waarsehönïijk ** gaf de inspecteur met een zucht toe „ Ik wil het geheele personeel in clusief Emanuel Bernstein nog eens ondervragen Schrunck Wil je Bern stein zeggen dat ik hem in de biblio theek verwacht " 20 uur — Emanuel Bernstein kwam nerveus en met een eigenaardig gele gelaatskleur de bibliotheek binnen Over den dood van zijn vader scheen hij zich reeds te - hebben heengezet Was ht ] niet de hoofoerfgenaam van een zeer groot vermogenj Intusschen Vacantieregelingen Blijkens de Staatscourant van 3 September heeft de gemaóhtigde voor den arbeid op het gebied der vacan tieregelingen een tweetal beschikkin gen uitgevaardigd Een daarvan heeft ten doel te verzekeren dat de vacan tieregelingen voorkomende in de ge durende het jaar 1942 in werking^'ge treden regelingen van loonen en an dere arbeidsvoorwaarden nog dit jaar volledig ten uitvoer zullen De tweede der evengenoemde be schikkingen bepaalt dat bij de uitbe taling van loon gedurende de vacan tiedagen rekening moet worden ge houden met den verlengden arbeids duur In vele regelingen van arbeids voorwaarden komt naraeltik de bepa ling voor dat de arbeiders geó'urende ' hun vacantie een vergoeding ontvan gen van maximaal 48 maal het uur loon Nu de arbeidstijd in tal van be drijven is verlengd wordt het billijk geacht dat de arbeider die krach tens een regeling van arbeidsvoor waarden of een individueele arbeids overeenkomst recht heeft op vacantie met behoud van loon per vacantie dag aanspraak kan doen gelden op een gelijk bedrag als hij ontvangen zou hebben indien hij op dien dag had gewerkt Het vacantiegeld per dag wordt bepaald door het gemiddeld week inkomen over de aan de vacantie voorafgaande 6 weken door 6 te dee len Bü een korter dienstverband dan 6 weken wordt het gemiddeld weekinkomen sedert den aanvang der dienstbetrekking als uitgangspunt der berekening genomen Als weekinko men geldt het weekloon in geld met inbegrip van alle bijslagen en zonder eenigen aftrek op grond van wette lijke bepalingen van welken aard deze ook mogen ztjn Afwijkingen hierop zijn niet toegestaan tenzü de berekeningswijze voordeeliger voor den arbeider is Deze regeling ' treedt Maandag a.s in werking Aan arbeiders die hun vacantie dan reeds achter d"en rug hebben moet alsnog bij de eerstvol gende loonbetaling na 6 September iiet " Verschil worden uitbetaald tus Schen de ontvangen vacantic vergoe-ding en het bedrag dat hun zou zijn toegekomen indien de thans afge kondigde regeling reeds in werking ware geweest op het tijdstip hunner vacantie A ether weg wijzer ZATERDAG 4 SEPTEMBER H'sum I 414 M 6.45 Kinderkoren 7.00 Nieuws 7.10 Gymnastiek 7.15 Ork R Rlschbeok 7.40 Sport 7.50 Prog overz 8.00 Nieuws 8.10 Disco Vertier 9.00 Godsd uitz 9.15 Piano 10.00 G Lebon orkest 10.45 Jeugd 11.00 Salonork 12,1S ^ Keth ork 12.45 Nieuws 13.05 Musette 13.40 Orgel 14.00 Arnh ork ver 14.45 t'ianowalsen 15,00 Bonte middag 16.45 Nieuws 17.20 Aansl met café Ambassadeur " 18.00 Politiek over wicht 18.10 Musette 19.00 Nieuws 19.15 Orgel 19.30 Het raadsel der 10 Schorpioenen 20.00 Soldaten progr 22.00 Nieuws H'sum II 14,00 Amus ork 14,45 Tessiner Koor 15,00 Vraagbaak v n Jeugd 15.30 Dvorak-Brahms 16.45 Nieuws 17.00 Lichte zangsoli 17.25 Operette „ Priederike " 19,00 Nieuws 19.10 Kleuters 19.15 Kamermüz 19.45 Piano ork gr 20,15 Jeugd in de branding voordracht * 20.30 Omroepork 21,00 Orgel - en koor 21,45 Avondwijding 22.00 Nieuws Hoofareaacteur R Koeman » Oen Haag plaatmerv Itoofarea en Ofm.i J < te Ruijteri Bmtenland 3 Per tnoren Btnnenmna en Sport J PoM 6taa W A PolU Advexfentte » A a A van Helzen allen te VtrecM iets nieuws te bedenken Mijn vader wilde zich voor zijn dood laten scheiden " begon hij reeds op den drempel Hij ging met gemaak te nonchalanche tegenover den politie man zitten en sloeg zijn beenen over elkaar waarbij schreeuwend bontge kleurde zijden kousen zichtbaar wer den „ Het motief voor de scheiding is duidelijk genoeg zoodat ik vaders advocaat zal opdragen deze zaak toi het uiterste door te zetten Denkt u dat zulks nog zal gaan " Ik ben helaas geen jurist en ik _ kan u Daarover geen inlichtingen ge " ven maar ik geloof niet dat een doo de nog van zijn echtgenoote kan wor den gescheiden " Bernstein zwaaide heftig met zijn armen toer ^ hij uitriep „ Maar h3 motief Het motief Als er een wettelijke reden aan te voererf is die mef bewijzen is te staven " Bötefür haalde achteloos zijn schou ders op Dat ' gaat mij niet aan mijnheer Bernstein Spreek daarover met den advocaat Ik wil van u iets weten over oen kapper Storcke Hoelang kwam hij reeds in huis om uw vader te scli^eren " „ Sinds jaren althans reeds zoolang wij hier wonen Hij nam destijds het kleine kapperszaakje van zijn voor ganger over Vader heeft hem in dien tijd financieele hulp verleend geloof ik Ja ik ben er zeker van dat hU zulks heeft gedaan " Bötefür sloeg den jongeman onder zoekend gaae Na enkele oogenblikken vroeg hü Weet u ook waarom uw vader den kapper finaacieele hulp verleende " „ Neen dat weet ik niet "» „ Toch zeker niet uit menschlievend fieid " Bernstein lachte het was een lee Itike grijnslach „ Dat geloof ik ook niet in dit op zicht hebt u doel getroffen Vader zei altijd „ Wie zaken doek moet ztJn gevoel Üiuis laten Geld verdienen en sentiment behooren niet bij elkaar " „ Jammer óat u het niet weet maar misschien weet u wel wat er circa Onder groote belangstelling vooral van de z«de van den Nat Jengd fitorm is heden de stafleider van den Jeugdstorm de heer C Quispel in het huwelijk getreden met mejuffr C W E Boon Het brnidspaar werd bü het stadhuis door een eerewacht van K,J.S de honneurs gebracht Foto Schipper Gevonden voorwerpen Een wit kindermutsje sleutel metkoperen plaat St Christophel eenigepapieren t.n J P de Lact colbert jasje t,n V M Schaay te Leydam,twee kinderzwemabonnementen zil '^ erbon zilveren armband 5 H.(5 gewicht blauwe dameshandschoeh,bruine heeren schoen bos sleutels,pers bewijs t.n Jacobje v Zetten,Agn V Leeuwenbergstr 8 bis eenheeren portem _ met geldsbedrag gev 27 Aug - Burgerlijke Stand GEBOREN 31 Aug Johanna M Bouwman-v Rekum PlataanstrEiat 2bis 1 Sept Nicolette J v Ede Zantvoort Kanaalweg 132 Antonius P Hakkenes v Gils Ferd Bolstr 40 Jan H de ' Winter-Demmus Kromsteeg 4 2 Sept Hendrik D P Brons de Waal W Barentzstr 32 Johannes Nagtegaai-Loozckoot Borneostr 14bis Hendrika Meyling Hylkema Aurorastr 11 Jeannette P M Broekman-Rooymans J W Frisostr 4 Elisabeth G L v d Boogaard-Busch Leidscheweg Sbis Robert A J " Verhoef-Frouwijn Springweg 13 Jan C de Rijk-van Ewijk Veerstr 21 OVERLEDEN 1 Sept Maria L B Smits 5 jr Bremstraat 40 Jacobus J Fey 68 jr R v.d Ham kade 34 2 ' Sept Jacob Boersma 59 jr Croeselaan 198 Hendrik D P Brons 6 % uur W Barentzstr 32 GEHUWD 2 Sept Chr Keyzer en A Klink Mariah^ek 11 B van Heyningen en D van Rheenen Spaamedw.str 10 A M - J Taks en A G Ubaghs C M v Glab beek en M E ten Burg K Beek en F Th HunkemöUer Brigitten straat 20a ' Zuilen Geboren Lourens J zv Sparrius Elok Albertus C zv de Bruin-v Maarschalkerweerd Martinus G R zv WieremavTimmerman Antho nius M zv Corbran-Lamers Gerard zv j^oos-Copier " Frederika W dv v Gijssel Oosterhof Elisabeth M dv Vonk de Ruiter Adriaan zv Landzaat-Verhoef Overleden Arie Kragten 64 i geh m W A Stam Fredèrik J.Teunissen 24 j Jan H v Ginkei 10 j _- Ondertrouwd W J C Kuyper en G Naaktgeboren Getrouwd T A P v Well en C V Rooijen vallen Bernstein wierp een verwonderden blik op den commissaris Ik weet niet waarover u spreekt " zei hij Ik was trouwens een jaar geleden niet hier maar in Londen " „ Zeer jammer Dan weet u natuur lijk ook niet waarvoor Storcke zulk een groote geldsom van uw vader ont ving " Neen ^ mijn vader liet zich door niemand ' in de kaart kijken ook door mij niet HU meende dat het beter / voor mij was als ik nergens van wist " „ Dan wH ik u het geèal vertellen zooals ik het heb vernomen Uw va der zou destijds zijn kamer wekenlang voor iedereen in huis gesloten hebben gehouden Niemand mocht naar bin nen zelfs het meisje niet om de ka mer te doen Op ' n dag kwam Storcke die door uw vader in de kamer werd gelaten Hij bleef daar geruimen tijd binnen alvorens uw vader hem uit liet Des nachts echter kwam Storcke terug en den volgenden dag was het verbod de kamer te betreden opge heven Hebt u er een vernroeden van wat dat alles had te beteekenen " „ Neen " ¦ „ Nu een belangrijke vraag münheer Bernstein " zei Bötefür zich eeji wei nig voorover buigende „' Weet u wie Storcke heeft vermoord " De jongeman staarde den commis saris aan / • „ Neep " stamelde hö „ hoe moet Ik dat weten " „ Hebt u misschien een bepaalde verdenking tegen Iemand " „ Neen ik kende Storcke toch nau welijks Als wij elkaar in huis te genkwamen dan groetten - wö elkaar en daarbü - bleef het Ik " scheer niii altijd zelf en myn kapper woont in Hamburg Storcke is een slechte kap per hij kent zjjn vak niet " „ Waarom nam uw vader 6an ge noegen met zoo'n slechten barbier " Dat weet ik niet Vader had zijn eigen meening over anderen en hun bekwaamheden " Wordt vervolgd Sport en Wedstrijdeti W.A DBUQHjVMF kampioek * SCHAJPPEN N.AiD ten onrechte vermeld - 1 als deelnemer De vermelding dat de Staf van.*ïeH Nederlandschen A rbeidsdienst met een elftal zou deelnemen aan de voetbalcompetitie om den „ Nationa - len Dagblad beker " berust op een misverstand De Leiding van den N A D maakt ons er op attent dat zij ook nimmer het plan heeft gehad met een elftal voor deze competitie in te schrijven Handbal — Ook voor de hand-t bailers vangt - a.s Zondag het sel-i zoen aan Na eenige weken van oefenn wedstrijden tournooien etc zal men ' zich weer met enthousiasme op de competitie werpen De indeelingen van de gewestelükoIe klassen en van de afd Utrechtluiden * Ie klasse dames West A ADA Am-i sterdam Niloc A'dam Sagitta Amn sterdam Tonido A'dam Spotif Vereent Utrecht Vriendschap Am-i sterdam Concordia Haarlem Zeen burg A'dam en Rapiditas Haar -* lem 2e klasse dames Utrecht Achilles ' Attila Athleta Zeist A.A.V A'foort Dudok de Wit Baarn en Water-s vrienden Hilversum 3e klasse dames Utrecht U.D S ^ N.A Achilles 2 Attila 2 Watervrien - den 2 Hilversum Sport Vereent 3 ' Heereh Ie klasse West A AHO A'dam Niloc A'dam Achilles Utrecht AaJsmeer Attila Utrecht ' Concordia Haarlem Sport Vereent Utrecht Vooruit Koog Zaandijk ^ Lijnden Haarl.meer of APGS Amn sterdam Heeren 2e klasse Utrecht Attila 2 ÜD Amersfoort AAV A'foort Sport Vereent 2 Watervrienden Hilversum Heeren 3e klasse Utrecht SNAV Achilles 2 Attila 3 AAV 2 A'foort en Dudok de Wit Baarn Tot competitieleider voor de afd < Utrecht is benoemd de heer J v dw Linden Kneppelhout straat 14bis a Utrecht Het programma voor de a.s Zondag luidt voor de afd Utrecht Dames 2e klasse Athleta Achillea ' AAV Dudok de Wit Amerafoort-Attilïfc Zeist-Watervrienden Dames 3e klasse Watervrienden 2 — SNA UD—Sport Vereent 2 Achilles 2 — Attila 2 Heeren 2e klasse Amersfoort-Attila 2 Watervrienden — AAV UD—Sport Vereent 2 Heeren 3e klasse SNA—Achille » 32 AAV 2 — Dudok de Wit ZWEMMEN " De door Brandenburg georgani ** seerde Brandenburg driekamp tu^ schen de vereenigingen H.V.G.B Haarlem D.A.W Alkmaar en Brandenburg de Bilt had een vlot verloop de resultaten van de water polowedstrijden waren Dames H.V G.B.—D.A.W 1—0 D.A.W.—Bran denburg O — 0 Brandenburg — H.V.G.B ^ O — 1 Heeren Brandenburg—H.V.G.B « 0—1 H.V.G.B.—D.A.W 1—1 D.A.W Brandenburg 5—3 Op de verschillen de zwemnummers boekten de Haar lemmers het meeste succes De eind-o stand luidde 1 H.V.G.B 110 pnt 3 ^ D.A.W 68 pnt 3 Brandenburg 65 jf ^ De zwemcompetitie is in vollen gang De stand na het eerste gedeelt © luidt Dames A.Z & P.C Brandenburg Neptunus Forel U.Z.C Zwem lust W.Z.C Vechtstreek Fuut Heeren A,Z & P.C Forel Neptunus Brandenburg U.Z.C Star Zwemlust Fuut Vechtstreek W.Z.C De kampioenschappen Nieuwelin gen 1S53 werden gewonnen op - de 50 meter rugslag door mej C Behrend Brandenburg 42 sec G Mosterd A.Z & P,C 38 sec op de 100 m schoolslag door mej B Bukst A.Z & P,C 1 min 39 sec A J Muilen der Brandenburg 1 min 28,4 sec S op de 100 m vrije slag mej J dQ Jong Neptunus 1 min 19 sec J V " Veen Neptunus 1 min 12 sec op de 5 X 50 m vr^jc slag estafette dames door Brandenburg 3 min 20 sec heeren door Forel en Neptunus 2 min 49 sec In de L.lesbosch " werden op ver zoek van de Utr Stichting vooi Licli Qpvoeding door den N.Z.II.B examens gehouden voor diploma ge oefend zwemmer De examencommis sie bestond uit de heeren C ¦ Minnea Jr C Altink B Mulder en mevr J Stevens Voor het diploma slaag den de heeren " Faasse W van Spingelen J Jansen F Jansen J.j V Straten E J v Buuron H Brouwer P v d Walle Th Zwa ^ nink É v Schalkwyk A Spicrings ^ K de Jong S Bolman A v d Toom de dames M Weenen F Th van Hees J J Nagtegaal N Prins T Ruitérman G - Ruiterman Tr v Zanten T Ultzen R Nass H C Veendal S I Bouman R v Zwam ' J A V Buuren E C Boekhold A Aarsman A Verleux R Bastiaan-n ' se M E Becker M A J Strykers J N Stiykers F v d Walle JP Oskam T Breedveld M K Luycx ' A Mynders L Bouman M A Ju Omink en A Flantua De proeven voldeden aan de eische » die zijn vastgesteld door het Departement van Opvoeding Weten schap en Kultuurbescherming en bestonden uit Te water gaan met • sprong van den - bassinrand onmid dellijk gevolgd door 50 meter gekleed zwemmen met den schoolslag Di rect daarop te water gaan met sfSrong van 1 meter plank gevolg *" door 150 meter zwemmen waarvan de eerste 100 meter met den school - ¦ slag de volgende 2S meter met den rugslag en de laatste 25 meter rug ^ zwemmen met de handen boven wa-i ter als bij vervoer van een drenke'5 Ung In kopgreep f t Hilversum en Hilversum houdt Zs Jrljke draverijen en 3Duindigt met een gen ma Onze tips voor b den HILVERSUM — 1 ^ ue prijs 1 Generaal ' jta 3 Goudster ^ ez Rond-prijs 1 ^ de 2 Abdullah Sco Ciamphie-prijs 1 Geersen 2 Rijder J Ki,van Silladar Outsider pCaveri us Hunthess-prijs 1,3 Calumet Don J^aiKruithof HoUa-pfijs 1 Bi ^ Fiskus 3 Rijder J DUINDIGT — 1 3 1 Gretha Scott 2 Fani 3 " E Lady G 3 Xaisine-prijs 1 I B 3 Akron B Outï jbine S Edel Scott en 5 Xuthus-prijs 1.2 Heny's Gold 3 Hders Herman JT en H - ' 7 De Heat van Duknier Mars 2 RyderAxkit Outsiders AlU Cher DE RENNEN — 2 3Ponton 2 Echillals d'Auberge 4 Taxodium-prijs 2 Little May Dun 3 JBtna II Qassagnac en 6 Gouden Droom-pri France 2 Arc en Cie pero 8 Dumdigt-prijs O Clain 2 Little May Outsider Icare Voetbal — Te het seizoen organise Zondag op haar veld ' tournooi waaraan w men door VOC UD pong zelf dezelfde ploegen dus als het"M tournooi wordt # rspe ve competitie waarvai xna luidt 11.30 — 12.1 r ang 12.20—1.00 HF 55 Kampong — H.F ' VOC—UD 3.00—3.40 3,50—4.30 Kampong —' SFORTAOE L>e sportagenda voo Zaterdag 4 tot en m Beptember luidt voor geving ZATERDi yoetbal Kampong-i i&eteranen Tennis Clubwedslri ^ VTV Onderlinge wet shot ZONDAi yoetbal DOS—NEG tes EUnktoiök — Overven burgia Kampong-tour tournooi Zeist Tennis Clubwedstri ^ VTV Onderlinge wei 9h0t Hockey Onderlinge gt 9tr\}den Schaerweyde WOENSD Paardensport Concc iterrein Croeselaan i DONDERL Sockey Algem ^ verge weyde ZATERDu Paardensport Draveri ^ Wtetrennen internatt < 2en Stadion üfficleeie M \ GLOEILAMP!-In de Staatsconrat j1&43 is een beschikkiz volgens welke het to voor non-ferro metale techniek 1941 no 3 tot alle soorten gloe KLEINTJES ¦ O v^oorden / i.2 « elk ^ mtoTd meor / 0.07 « hsl < p«n.'«anb of pen g« | pra*cd 20 woorde » f 1 - ^ k woord mtfer f^W Te koop gevj Een v.o KINDER - " Wagen in g st y Putten Riemstr éii KOKCOSTUUM fl xnaat naoet in g st aijn C V Benthem XiiÉLan V Nw Guinea - ® 2 Utr iBen TWEELING - KINDERWAGEN ook genegen te rui len voor gewone kinderwagen L JBoer Touwlaan 7B iEJsselstein H.-COSTÜUM of lEvarte jas vest en ^ treepbl'oek en win iterjas in g et Aan biedingen v Vlaar « lingen Eikeboom etraat 6 Gaaf WASCHSTEL speciaal kom en kan JAanb Mevr Bois « evain H de Key iserstraat 47bis 2-Pers KAPOK BED behoeft geen ^ eiig te wezen oud f^een bezwaar liefst particulier P A ilansdorp Noorder gtraat 30 Vreeswij k SALAMANDER - - KACHELTJE eiliefst luxemodel In g st Prijsopgave aan Smit Melvill V Cambeelaan ' 25 » Driebergen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 106 Vrijdag 3 September 1943 Hilversum en Duindligt Hilversum houdt Zaterdag belang ïijke draverUen en Zondag volgt puindigt met een gemengd prograrn ma Onze tips voor beide dagen lui den HILVERSUM — 1 Ivan Ie Cosa 4ue-pri)s 1 Generaal Watts 2 Dori % a 3 Goudster ^ - Nez Rond-prijs 1 Rijder J Ver kade 2 Abdullali ScoU 3 Y Keïnel Ciampliie-prüs 1 Rijder W H.Geersen 2 Rijder J Kruithof 3 Frits yan Silladar Outsiders Akron B enJCaverius é Hunthess-prijs 1 Dirk Norton S Calumet Don Juan 3 Rüder J Kruithof 6 Holla-pfös 1 Barones Spencer ï Fiskus 3 Rijder J Kruithof DUINDIGT — 1 X Smiling-prijs 1 Grctha Seott 2 Fanfare Nefabrewer S ' E Lady G 2 Xaisine-prijs 1 Dalver 2 Cisca B 3 Akron B Outsiders Colom bine S Edel Scott en Emma Signal 6 Xuthus-prijs 1 Stal Rotterdam 2 Heny's Gold 3 HoUandia Outsi jders Herman j en Harrie Sc ortemonnaie met geld langs de Ster kefiburgerlaim gem Driebergen óf Arn-hemschebovenweg Terug te bezorgen De Weerd Bunnik scheweg 14 de Bilt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 106 Vrijdag 3 September 1943 ZATERDAC In September In October 6 en 7 letter E 7 t/m 9 letter K 8 en 9 letter P 11 t/m 14 idem 10,11 en 13 letter G 15 16 en 18 letter t 14 tjn 18 letter H 19 t/m 23 letter M 20 letter I 21 en 22 letter J Zaterd 4 Sept v£in 2 tot 4 uur koopt Fa A MUS kanaries en be taalt voor man nen alle kleuren ƒ 8 — poppen ƒ 0,50 par kieten ƒ 7.50 p paar Koö pen ook tropische vogels Brengen bij D BEE N Amsterd.straatweg 73 ütr - y«e/oon ZCV ' f5 lijnenf ^ ts \ ism » Tel ad Nietuoabtad WEh De sp Oorzaken H f Bespreekt Uw studie - ' plannen met den Advi seur der Leidsche Ontderwijs Instellingen Afd Utrecht Burg Kes - f erstr 89 - Telef 16738 preekuur 11-2 en 7-10 Opleiding Pract examens Staats pract examen M.O Boekhouden en Eco nomie M.O en I1.O Talen - Accountant en diverse andere studiën Mondel 6f schr lessen OBWBL < operaties 2 - Oo.stelilke VERLOREN i Vrijdag 27-8 gaande van!binnenstad langs tunnel Ka ' naalstraat naar Oog in Al ' KLEIN LEKEN ETUI met^distr bonnen brood boter,melk en postzegels Terug j te bezorgen Mozartlaan 28 Utrecht ¦ E.H.B.O.-CURSUS De BUt aanv Vrijdag 17 Sept a.s inlichtingen H de Ruiter Kerklaan 25 De Büt Bilthoven aanv Dinsdag 21 - Sept a.s inlichtingen G I * Beuzen berg Steenencamer 39 De Bilt J C Zeiler Jul Ront genlaan 8 Bilthoven A A v Leeuwen Nachtegaal laan 18 Bilthoven zolderruimie geschikt om te bewonsn.j Brieven Foto Lauwers Cath singel 18 Ij ' Eng Handeis-Corr September nieuwe cursus Opleiding praktijk diploma ƒ 4 — perTnaand Aanm M F VAN MEUBS Leerares M.O OOSTBRSTRAAT Ibis U wilt vooruit studeer per brief en maak voor weinig geld ' snelle vorderingen DuideUJke prettige methode. Cursussen Middenst di ploma Alg Ontw Ned Taal Boekh ook voor Land - en Tuinb enz Gecombineerde mondelinge ^ schriftelijke opleiding Vraagt gratis prosp met vele dankbet van gesl Mondelinge les In Hotel Noord-Brabant CURSUS „ MIDO " Drnmp D 99A post Tiel ^ INLEVERING VAN m LUISTERVERGUNNINGEN IN SEPTEMBER DE LETTERS E F G H I EN J De luistervergunningen der verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen moeten in den loop van het Jaar worden ingeleverd bi een postinrichtmg geen postagentschap Aan de beurt zijn ' Verschuldigde luisterbijdrage tot en met de maand waarin het toestel is gevorderd - Aan deze betalings plicht moet geheel zga voldaan Girobetalingsbe wijzen bijvoegen Te veel betAalde gelden kunnen worden terugge vraagd door op de adre^z^de van de vergunning een desbetreffend verzoek te stellen Pe Heer en Mevrouw MEYLING-HYLKËMA geven kennis van de geboorte van hunne dochter HENDBIKA Utrecht 2 September 1943 Aurorastraat 11 AM'ilONIUS tillCAS KJiJiKS en GEBDA HENDKfKA NOOBDANUS geven U mede namens weder zödsche ouders kennis van iiun voorgenomen huwelijk waar van de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 15 tJept 1913 ¦ des middags 2 uur te Bilthcven Kerkelijke bevestiging door den Weleerwaarden Heer Ds J G Frank in de Kapel te Bilthoven des middags 2.30 u Na afloop V4in den dienst ge legenheid tot gelukwenschen in de consistoriekamer der Kapel Maartensdijk: Prof Broekemalaan 32 Bilthoven Soestdijkschestr.w 171 Z „ Jagtlust " Voorloopig adres Steenen Camer 16 öe Bilt Eenige uren na zijn ge boorte overleed tot onze groote droefheid onze eerste zoon HENDBIK DIS.K PIETEB W BRONS H BRONS-De Waal Utrecht 2 Sept W Barentzstraat 32 Tüd adres Huize Ooievaar J W Frisostraat 14 Heden overleed na een langdurig lijden tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Man Vader B ^ huwd - en Grootvader de Heer JACOB BOÜlBSMA in den ouderdom van 59 jaren Utrecht T Boersma-Alkema Amersfoort: H Boersma J C Boersma-Verbeek Utrecht S Boersma ' s-Gravenhage: G H Boersma M B J Boersma-Vls en Kleinkinderen Utrecht 2 September 1943 Croeselaan 198 De begrafenis zal plaats hebben op de 2e Algem Begraafplaats Maandag 6 September a.s vertrek van huis ' s middags twaalf uur Algemeene kennisgeving Hjoed de 2 fen'Mjerst moanne forstoar ös ünfor jitlike Foarsitter de Rjue Eale Huar J BOEBSMA Mei him is in warber Strl der for de Fryske Saek hinne gien Syn neitins bliuwt by üs yn heeche eare It Bistjür fen it Selskip „ Frysiau " to Utert Hiermede betiiigen wö - jangs dezen weg onzen oprechten dahk voor de vele blijken van deelneming tijdens ziekte en overltjden van onzen geliefden Man en ¦ V-ader den Heer JAN COENELIS HENDBIKUSSEN A J HENDRIKUSSEN-Visser J F GIJBELS - • Hendrikussen A GIJBBLS Utrecht September 1943 Amsterd.straatweg 386 bis DANKBETUIGING Voor de vele blijken van mede leven die wü mochtefi ontvan gen bij de ziekte en het over lijden van onze zeer geliefde Vrouw Moeder Behuwd - en GrootmoedeB ^ ¦ WII-HEi:.MINA CATHAEINA WIEKBNKAMP-Bünbergcn eerder wed van wülen A Flantua betuigen wü onzen hartelijken dank Uit aller naam J G WIEKENKaMP Utrecht Augustus 1943 Tvomstraat 12 DANKBETUIGING Langs dezen weg betuigen wö onzen oprechten dank aan %' er pleegsters Doktoren < yan het Diaconessenhuis voor de lief der«ke verpleging tevens fam vrienden collega's en buurt geaoot'en voor het groote mede leven aan huis en bü de ts£ aardcbestelling van mijn zeer geliefden Man Vader Behuwd Grootvader Broer en Zwager den Heer JAN VAN DEN HEUVBI Ütfecht September 1943 Korte Koestraat 2 Wed J V d HEUVEL „ van Zöl Kinderen Behuwd - en ¦ Kleinkinderen 2 0 0 00 is Uw telefoonno voor TALEN NIEUWE CURSUSSEN DuitBch Fransch Eng Spaansch en Russisch Club - en Privë-Iessen Opleiding HandelScorr Opleiding tolk Alle vertaMagen Taalinstitunt en Ver taalbureau M VICKERS Biltstraat 116 - Utrecht RENBAAN Hilversum ZATERDAG 4 SEPT ' 43 aanvang 2 uur Groote Draverijèn o.m Draverij voor Ned paarden en eeu heat ben nog 3 groote nummers 77 Inschrijvingen van de beste paarden Totaal prijzen ± ƒ 10.000 Bekende entreeprijzen Fanfarecorps „ Vrienllenkring " WESTBROEK en ACHTTIENHOVEN geeft a.s Zaterd 4 Sept CONCERT ' In de tent aan de Kerk dijk te Westbroek Aan vang 7 uur n.ra Het Bestuur NI^LAÏKERK ZATERDAG 4 SEPT A.S 7.45 uur nam AVONDGEBED „ LEEUWEN BERGH " geb v d Nederl Prot.-bond Servaas Bolwerk 1 Zondag 5 Sept«mber slS om 10 uur Ds P H KAPTEIJNt van Schagen „ Evangelie en Volk " tJtreoht Zondag 5 Sept v.m baU eU Ds.A\r LCW Ekering Lokaal Mgr v d Wetering straat tö te Utrecht Evangelisatie Diensten Zondag 5 Sept v.m 10 en n.m 7.30 uur Gebouw Bern Weerd W.Z No 1 Spreker Ds J SCHEENLOOP uit Rotterdam BUURKERK JEUGDDIENST ^ ZONDAG 5 SEPT 1943 te vijf uur n.m Voorganger Dr G P MARANG Avondlitnigie MAARTENSDI.JK < ü „ PROBEALARM " des Luftschutz-Alarmgerats Sirenen findet am Samstag 4 September 1943 vormittags statt Es wird der lange Dauer ton Entwarnungssignal ein mal eine Minute zu horen sein Findet der „ Probebe trieb " aus besonderen Grün den nicht statt so erfoigt neus Bekanntgabe Der örtliche Luftschutzleiter R TJALMA „ PROEFALARM " Op Zaterdag den 4en Sept ' 43 zuilen de luchtbescherminga sirenen in den voormiddag bü wüze van proef in werking worden gesteld " Daarbü zal het eignaal luchtalarm geëindigd " één minuut gelijkmatige toon gegeven worden Voor het ge val deze proefneming om bdj ' zondure redenen niet zou door gaan volgt voor het eerst volgende proefaiarm ' n nieuwe bekendmaking De Burgemeester Plaats Luchtbeschermingslcider R TJALMA VRIJBANK Zaterdag ziekenbriefjes 9 uur vanaf 1 10 uur vanaf 101 11 uur vanaf 201 12 uur vanaf SOI J C Anderson & 7Sa — StacTsschouwburg — Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 en Donder dag 9 Sept aanvang 7.30 uur Gezelschap Bouwmeester en Van Tol REVUE LICHT EN LUCHTIG "»«* STOET HASPEL Mary v d Berg Joy Bouvnnee.ster Hans Kaart Henk Bood Jopie Reündorp Wim Vessenr Wim van Herk Emil Baziau Prijzen der plaatsen van ¦ ƒ 3.10 tot f 1.10 ^ Pl.bespr als gewoonlijk Woensdag 8 Donderdag 9 en VrÖdag 10 Sept a.s tweede HOOGST BELAKGBIJKë Kunst - en Antiekveiling Oranje-Nas sa nla an ' 9 Amsterdam Z Telefoon S7656 Geveild zullen worden a Oude en moderne schilderijen w.Oi werken van Judith UbyB ter Aert van der Neer E van der Poel R v Troyen Bauer Gabriel Hilverdink Mari ten Kate W vari Kohijnenburg J A Kruseman en v.a alsm de voll serie v 80 etsen ] XKranten

Ga naar