Utrechts Nieuwsblad dinsdag 20 juli 1943

943 DINSDAG 20 JULI 1945 51ste Jaargang — No 67 GNIE N.V5 > ost«n il » esellschoff Tetefoon 16^3 1 & Hfnen Otro ismo Tel adr.t Utrechtscli Nieuwsblad aug OtrsfftWeh Nieuwfblad 1 ^^ Joh til Ltefoe NV • Bur Drilt IS Amerikaansche vliegers hebben een terreuraanval op Amsterdam gericht.De burgerbevolking leed aanzienlüke verliezen o.m werden vele woDn huizen een kerk en een klooster vernield Talrijke vrouweli kinderen enreligienzcii bevonden zich ondef de slacHfoffeïs CNF-M-Pax m j'ewïsten werden gedwongen hun aanvalsplan te wijzigen Zware verfiezen voor HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 19 Juli D.N.B — Het Opperbevel der Weermacht jnaakt bekend De bolsjewisten bestormden ook gisteren vergeefs bet midden en het Zuidelijk deel van het Ooste lijke front Zij leden daarbij op nieuw zware bloedige verliezen en verloren 337 tanks Aan het Koeb.aa-bruggehoofd staakte de vijand tengevolge van zijn zware verliezen in den loop van den middag zijn aanvallen Aan de Mioes en aan het mid aendeel der Donets zetten de bolsjewisten htm doorbraakpogin gen voort welke strandden op den taaien afweer of door den vast l)6raden tegenaanval onzer troe pen Ten Noorden vin Bjelgorod werden de in verscheidene golven aanvallende formatie % infanterie en tanks der Sovjets reeds voor ae voornaamste geveehtslinie uit eengeslagen In de geheele ruimte van Orel Rreerden onze troepen in wissel vallige gevechten de op talrijke plaatsen van het front onderno men aanvallen met bijzonder zwa re verliezen voor den vijand af Aan de rest van het Oostelijke front ondernamen de bolsjewisten slechts plaatselijke aanvallen zon der succes Het luchtwapen viel met sterke formaties herhaaldelijk in de ge vechten op de zwaartepunten van den afweerslag in en had in tal rijke luchtgevechten succes Roe meensche jagers schoten hierbij 17 Sovjet-vliegtuig«n neer Op Sicilië boden Duitsche en Italiaansche troepen deels in be iveeglijke gevechtsmanoeuvres den Vijand ook verder verbitterden egenstand In den kustseetor ten i ïuiden van Catania werden door iware scheepsartillerie en sterke luchtstrijdkrachten gesteunde ioorbraakaanvallen van Britsche formaties infanterie en tanks af geslagen Duitsche en Italiaansche forma ties vliegers bestreden overdag en fles nachts de transportvloot van den vijand in de Siciliaansehe wa -' teren met groot succes Bij den afweer van aanvallen op Duitsche convooien aan de Noor 3che en Nederlandsche kust werd een vijandelijke duikboot In den grand geboord en door beveili - Vele woonhuizen te Rome verwoest De Paus neemt schade in oogenschouw ZONS OP - EN ONDERGANG onsopgang 5.43 u onderg 21.60 u laansondergang 10.47 u op | 0.09 u In de weelc van 18 Juli tot 24 Juli ° t 5 JfF ''^"'^'*'"* worden van 22.00 u iden ver » eiing,onf * Jergelijke EDEN mheden re rovanhage 2 nette handige é-KELUNTEKS no 8158 bur dezer ^ \\ ö VLOER KLEED 1.5 X 2.5 f 80 Billitonjtade 42 Mooyniang 1 Pr J.-SCHOE - NBN m 33 v.o < kwal f 10 1 pr led beenkappen f 10 jj houbBfi autoped kleinste maat f 2 Schonhage v d < Mondestraat 161 bisv D.-HERENRIJW £ 100 Venema Oud w^kerve l dstraat 11 Gekleurde STROO HOED f 10 en een wit linnen jasje f5 V Dük Rijnlaan 17 Wien de achoen past " HEREN - MOLIÈRES m 42 als nieuw Niet ta koop m£^r te ruii len V maat 41 De ze zijn zwart dé uwe mogen ool ^ bruin zgn Hoo^en-i doorn R ver IJsland of den Zuideiyken weg ' ' Ver Kaap de Goede Hoop genomen Je tegenwoordig belangrijkste weg laar Gibraltar ligt echter binnen * ii Zone van 600 mijlen van de Azo ön De Amerikaansche convooien [ ouden dan van daar uit gemakke Vk beschermd kunnen worden door ware en middelzware bomoaenwer [ ers Strategisch belangrijk om an « re redenen zijn ook de Kaap Ver _ i6che eilanden Portugeesch Ango » en Mozambique Nader wordt gemeld De door vijandelijke vliegtuigen onderno men eerste groote bomaanval op Rome begon even na 11 uur Maandagochtend In de straten van de Italiaansche hoofdstad was het op dat tijdstip bijzonder druk Op de groote groenten markten in alle stadswijken ver drong zich een dichte menschen menigte voor de uitstallingen Nog voordat alle menschen zich in de nabij gelegen openbare of particuliere schuilkelders hadden kunnen begeven begon er reeds een hevig afweervuur van het Romeinsehe luchtdoelgeschut Des middags even na 2 uur werd weer het signaal veilig " gegeven In hoofdzaak werden doelen aan den rand der stad met brand - en brisant bommen aangevallen Dat het daarbij in het geheel niet over wegend om militaire objecten ging biykt uit de eerste in de avond bladen afgedrukte lijst van aange richte verwoestingen Hoofdzakelijk werden getroffen g:ebouwen der polikliniek en der universlteitswijk voorts huizenblokken van een volks buurt en tenslotte het groote Jlomeinsche kerkhof en de vlak daarnaast gelegen beroemde basi liek van San Lorenzo Voornamelijk de verwoestingen op het kerkhof en in de basiliek die gedenkwaar dig is uit kunsthistorisch en ge schiedkundig oogpunt zijn zeer zwaar De overige aangerichte schade is nog niet te overzien De aanval werd in een tiental golven uitgevoerd waarvan de laatste by * zonder krachtig was De bevolking gedroeg zich tijdens en na den aan val voorbeeldig en bewaarde de grootste kalmte Ook de luchtbe sehermings - en opruimdiensten ' die voor hét eerst te Rome praotlsch werk moesten verrichten hielden zich voorbeeldig Alle waarnemin gen tooifen aan dat door alle in - GoBvemenr-generaal van Znid - ¦ Afrika overleden De Britsche berichtendienst maakt den dood ' bekend van den gouver - neur generaal der Züid Afrikaan-sche Unie sir Patrick Duncan Chief Justice J de Ren zal de func tie van gouverneur-generaal overne men tot de opvolger van sir Patrick Duncan gekozen is Vice-president van Argentinië gestorven De vice-president van Argentinië Schout btj-nacht Saba Sueyro is op 54-jarigen leeftijd na een korte ziek te gestorven Sueyro was pas enkele weken geleden door generaal Ra mirez in zijn hooge functie benoemd stanties stelselmatig en met de grootste kalmte is opgetreden bij het blusschen der branden en bij ' het opruimingswerk De Paus was tijdens den bom aanval kalm en vol vertrouwen in zijn appartement gebleven Toen het alarm was afgeloopen verzocht hij inlichtingen omtrent de door den aanval aangerichte schade ' Toen hij vernam dat ver scheidene instituten en een groot aantal woonhuizen vernield wa ren was ht diep bewogen Bijzon der smartelijk trof hem de tijding dat verscheidene bommen de basiliek San Lorenzo hadden ge troffen en vernietigd Hij besloot onmiddellijk zich daar heen te begeven Om 18 uur verliet bij Vaticaanstad slechts vergezeld door MgT M o n t i n i van het staatssecretariaat Niemand was van zijn besluit in kennis gesteld Op het groote plein voor het ketkhof Campo Veraco stond een groote menschenmenigte die den Paus onmiddellijk herkende het geen tot aandoenlijk eerbetoon aan leiding gaf De Paus bleef eenigen tijd blootshoofds merkbaar aange daan voor de ruïnes van de basi liek staan Van wat eens de basiliek was s niets meer over De zuilenhal is vernield Alle zuilen zijn op twee na ingestort De schilderijen van Franeescini de begrafenis van den Heiligen Stefanus en van Lauren tius voorstellende zijn vernietigd Het altaar van den Paus en het marmeren baldakijn dat in 1148 is gebouwd liepen groote schade op Het orgel is geheel vernield De triumfboog met het oude mozaiek voorstellende Christus St Pieter St Paulus St Laurentius en an dere Heiligen is eveneens ernstig getroffen Van de drie kerkbeuken is geen spoor meer over De kan sels uit de twaalfde eeuw zijn ver nield Het graf van Plus IX is on beschadigd gebleven Daarentegen is het allerheiligste wel bescha digd de monstrans niet De kapel len en de sacristie zijn vernie!d Volgerts verklaringen van de paters *-!?;' P','<^y "«'^ aan wier hoede de ba siliek is toevertrouwd is de vernie ling van de basiliek niet te wijten aan een blindelings uitgeworpen bom daar de vliegtuigen verschei dene malen over de kerk Hebben gevlogen en eenige bommen hebben geworpen De Paus nam alle schade in oogenschouw Bij zijn vertrek gaf hij de menigte den Apostoliscnen zegen Alvorens naar het Vaticaan terug te ke'eren reed de Paus door de dichtbevolkte wijken dfer stad waar de bommen de meeste schade hebben aangericht Ook daar zegen de hij de menigte Op het kerkhof Campo Verano waar belangrijke gedenkteekenen staan werden verscheidene graven verwoest In Welingelichte VaHcaansche kringen verluidt dat de Paus een scherp persoonlijk protest zal zen den aan Churohill en Roosevelt wegens den bomaanval op de basellek van San Lorenzo Onmiddellijk ' na afloop van den vgandelijken luchtaanval op Rome hebben de Koning-Keisrer Vic tor Emanuel en zijn echt - Britsche koopvaardijvloot Aan het geheele front van Krimskaja in den Koeban tot aan Leningrad zijn de bolsjewisten zoo meldt de A.N.P correspon-dent te Berlijn thans tot een of fensief van geweldigen omvang overgegaan Aanvankelijk schijnt het volgens Duitsche waarnemin gen in de bedoeling der bolsjewis ten gelegen te hebben naar Klef op te rukken en de Oekraïne te heroveren De Duitsche aanval die eenige weken geleden werd uitgevoerd en midden in de mas sa's der bolsjewistische legers tusschen Orel en Bjelgorod drong heeft dit plan evenwel verijdeld zoodat het opperbevel der roode troepen thans gedwongen is het zwaartepunt van den strijd be noorden Orel te leggen en te trachten van hier uit de naar het Zuiden en Oosten opgerukte Duitsche troepen te omsingelen Het over een zeer breed front ge dachte zomeroffensief heeft hier door een geheel ander karakter gekregen TJit een strategie der agressie ontstond voor de bolsje wisten een strategie der zelfver dediging en van het zelfbeho'ud Benoorden Orel waar het terrein vrijwel onbegaanbaar is door de vele regens en de ondoordringbare bosschen en moerassen hebben ^ bolsjewisten het zvvaartepunt van hun tegenaanval gelegd Onafge broken werden en worden hier nieu we menschenmassa's in den strijd geworpen slechts op twee plaatsen slaagden de bolsjewisten er in de Duitsche stellingen te doorbreken en zoodoende een eeni.gszins kritie ke situatie te forceeren Ben on middellijk volgende Duitsche tegen aanval bracht het verloren terrein weer in Duitsche handen terwijl de tweede doorbraak werd opge vangen en in bet kruisvunr van de zware Duitsche artillerie kwam te liggen zoodat de doorgebroken bolsjewistische troepen geen gele genheid hadden de bres te vergroo ten In militaire kringen verklaart men dat de Duitsche troepen de situatie volkomen beheersclien Men dementeert voorts te Berlijn dat Orel of het wegennet rond Orel binnen het bereik van het front is gekomen De stad en haar omge ving liggen nog ver achter het slagveld In aanvulling op het weermaeht bericht verneemt het D.N.B De maand Juli is tot dusver gebleken een der maanden met de zwaarste verliezen te zijn voor de Britsche koopvaafdijvloot Alleen de Duit sche onderzeeërs brachten tot dusver 45 schepen met eert geza menltjken inhoud van 280.000 brt tot zinken Daar komen neg bij de verliezen van de Amerikaan sche en Britsche koopvaardijvloot sinds de onderneming op Sicilië welke verliezen verscheidene honderdduizend ton bedragen Het verreweg grootste deel van al deze tot zinken gebrachte sche pen is Britsch Daarmede is be wezen dat de Britsche koopvaar dijvloot voor haar deelneming aan de actie op Sicilië een offer moet brengen en nog altijd brengt dat noodlottig kan blijken te zijn voor de verzorging van het Engelsche eiland met levensmiddelen en grondstoffen Het langzamer tempo van de Brltsch Amerikaan-sche opeï'aties op Sicilië is niet alleen een gevolg van den zeer feilen tegenstand der As-troepen doch ook van de zware leemten die in de rijen der vijandelijke genobte een bezoek gebracht aan de getroffen wijken Van de stad Daarna begaf de Koningin zich naar de ziekenhuizen waar de gewonden jvaren heen gebracht Vrijwilligers voor de N A D Aanmelding opengesteld tot en met 18 October 1943 Zij die als vrijwilligers wenschen te worden opgenomen in de Januari kampcn 1944 kunnen zich tot en met 13 October a.s schriftelijk of in per soon aanmelden Vrijwilligers moeten zich ' voor den duur van een jaar dienstverrichting verbinden uitge zonderd 2ij die naar een functie in overheidsdienst of het '-' üzonder on derwijs wenschen te soUiciteeren die zich voor een half jaar verbinden Gegadigden moeten op het moment van indiensttreding -« linstens den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en die van 23 jaar niet hebben over schreden Gehuwden tenzij zij in aanmerking wenschen te komen voor een aanstelling in overheidsdienst of bij het bijzonder onderwijs worden niet aangenomen Dé aanmelding tot vrijwilligen dienstneming bij den Ne derlandschcn Arbeidsdienst kan ge schieden bij het Arbeidsbureau of bij het gemeentehuis in de eigen ge meente of bü de N.A.D aanmel-dingsbnreaux gevestigd te Almelo Amsterdam Apeldoorn Emmen dea Haag Groningen den Bosch Maa *» tricht Rotterdam of Utrecht tr'anspórtschepen zijn aangericht De strijd der Duitsche en Italiaan sche lucht en zeestrljdkrachten tegen den vijandelijken aanvoer is van gïoote beteekenis voor de toekomstige ontwikkeling ^ van den militairen toestand De strijd op Sicilië Teii aanzien van den strijd op Sicilië verklaart men te Berlijn dat er thans een verschuiving in de kraohtsverlioudTng heeft plaats ge vonden met dien verstande dat de Duit.sche en Italiaansche reserves de verbinding met de versterkte voor posten hebben opgenomen zoodat nu oen kpton van verdedigingsblokken is ontstaan Men wijst er te Berlijn voorts op dat Montgonrery en de Ameri kaansche generaal P a 11 o n thans reeds gedurende een week trachïen naar Catania door te breken De toe gang tot de laagvlakte is tot nu toe orhter hermetisch gesloten gebleven hoewel de vijand met zeer sterke strijdkrachten aanviel en alles in - het werk stelde om of door het gebergt * of langs den kustweg naar Cataitto te komen De herhaalde maar steeds wee ^ vergeefsche pogingen om het gebergte binnen te dringen hebben aa 11 O a er toe genoodzaakt een andCTen weg naar Catania te zoeken De in het Zuiden staande Amerikanen trachten thans langs de kust on door de dalen op te rukken Met drie infanterie divi.^ies een pantserbrigade en val >= r-icrmjagers opereerde P a 11 o n gisteren tegen Barrafranca " doch ook hier hielden de troepen van de spil hï-u stellingen De Amerikanen wer den teruggeslagen en de Duitsche en Italiaansche troepen bepaalden zich er vervolgens toe de bewegingen van den vijand in het voorgebergte te storen Het eerste doel van Patton is klaarblijkelijk Entia het strate gische middelpunt ^• an Sicilië Van Ênna uit loopen verschillende wegen en bovendien heeft de stad een spoor wogverbir-ding Montgomery stiet bij Mara macca op den verbitterden tegenstand de *" troepen van de spil en moest een groot aantal pantserwagens achter laten Italiaansch Weermachtbericht Geaïh'eerde aanvallen op Sicilië afgeslagen ROME 19 Juli Stefanl — Het Italiaansche weermachthe rieht van heden luidt vOp Sicilië zijn herhaaldelijke vijandelijke aanvallen afgeslagen In den loop van de gevechten der laatste dagen heeft zich de Livor no-divisfe door haar dappere hou ding bijzonder onderscheiden Eskaders bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen der Spil die de legerstrijdkrachten steunden hebben vijandelijlce troepen ea concentraties voertuigen doeltref fend aangevallen Tijdens deze ge vechten wei'den vier vijandelijke vliegtuigen ten val gebracht In den loop van operaties over dag en des nachts van de Italiaan sche en Duitsche luchtstrijdkrach ten werden de vijandelijke scheep vaart nieuwe verliezen toeg^e bracht Een schip van 12.000 ton dat met munitie was geladen werd door een pnsrer torpedo vliegtuigen getroffen en opgebla zen Een zware kruiser en een schip van middelmatige grootte werden eveneens door torpedo's getroffen welke door on * vlieg tuigen waren gelanceerd Eén on zer verkenningsvllegtuigen heeft boven Sardinië ean bommenwer per vernield Maandagochtend hebben vijande lijke formaties vliegers talrijke bommen op Rome g'eWoïpen E)e ontstane schade wordt op het oogenblik nagegaan 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD wet^n zich te behelpen Primitieve afdeeUng naar de andere SS PK Reinsberg-O-H-P m len en kolen worden op de keu ring verstrekt Plaats en tgd van de keuringen kunt U in de dag bladen lezen Spreekuur directeur-generaal der P.T.T De directeur-generaal der P.T.T zal Dinsdag 3 Augustus geen spreekuur houden Pachtkamer tJtr Kantongerecht Benoemd is voor ' den tijd van 5 ja ren tot eerste lid pachter der pacht kamer van ' t kantongerecht te Utrecht J S Altenburg te Soest Geldige bonnen T.m H Juli Brood beschuit aardappelen tabak 30 T.m Si J\üi vleesch 29A—30A 1 rantsoen 29B—30B > A rantsoen T.m 7 Augustus 1 rants Vervangingsmiddelen 604 Suilicr 605 Jam 606 Gort 607 Peulvruchten 608 Havermout 609 Vermicelli enz 610 Kaas 616 t.m 617 Bloem 611 t.m 614 Melk 1 % L 29 t.m 32 Melk tapte 1 % L 29 t.m 31 1 % Li tapte - of karnemelk 82 Eüst 29B SIB Gort 29A 31A Cacao v kinderen S — 34 4—84 Versnap suik 30—31 Versnap chocolade 29 T.m 7 Augustus Koffiesurrogaat B88 T.m Hl Juli Boter margarine of bak en braadvet 29A—29B 125 gr T.m 7 Sept 32A 125 gr boter tot 20 J 32B 125 gr boter tot * i T.m 11 Juli 597 alg 1 rants en W Eenheidszeep kinderen beneden 8 J 1 rants een heldstoiletzecp 598 alg 1 rants en W wascnpoeder kinderen k belleden 8 j 1 rants W toi letzeep T.m SI Aug S textiel man nen 45 gram scheerzeep T.m S Aug 09 en 10 kaart D 215 een liter petroleum T.m SI Dec 15 B.V tra 19 B.V 1 eenheid brandstoffen Hoofdredacteur H Koemans Den Haag plaatsverv hoofdred en opm J - de Ruiter Buitenland B Ver thoren Binnenland en Sport J.Pohl Stad W A Pohl Advertenties A ö A van Helzen allen te utrecht op den grond heb gemaakt daar heb ik het moordwapen gevonden Denk er intusschen over na waarom de revolver op een plaats lag waar ze logisch geredeneerd niet liggen kon " Schrunck keek naar de aangewezen plaats krabde zich nadenkend achter de ooren en keek Bötefür met een vreemden glans in z*n oogen na toen deze de deur van de kamer achter zich in het slot trok 3 uur 35 — Met enkele beleefde maar koele woorden liet Bötefür den jongen Bernstein gaan Instinctief wantrouwde hij hem en zün beschul diging Hij was van meening dat de jongeman zich door zijn gevoelens liet medesleepen gevoelens die on getwijfeld niet zeer edelmoedig wa ren Bernstein verliet niet zonder pro test het vertrek nadat de bediende was geroepen Bötefür schudde ge ërgerd het hoofd „ Vertelt u hóe u uw meester hebt gevonden mijnheer Günzel U hoorde een schot " Ja " zei de bediende snel terwijl bij zijn blik op de handen liet rusten „ ik was reeds naar bed gegaan maar ik sliep nog niet Ongeveer om ' half twaalf nadat ik mijnheer Bernsteln koffie op zijn kamer had gebracht ging ik naar mijn kamer „ Was uw meester gewoon zoo laat op te blijven " „ Meestal Ik herinner mtj niet dat hü voor twaalf uur naar bed is ge gaan Hü had steeds veel werk Hü schreef brieven aan zün advocaten in Hamburg of hü hield zich tot laat in den nacht bezig met * ün postzegels Het was een zeer zware dienst bü hem ' s Morgens moest ik reeds vroeg op de been zün en ' s avonds was ik zelden vrü " De bediende sprak haastig met een onaangenaam stemgeluid De commis saris dacht bö zichzelf „ Alsof hü ' n van buiten geleerd versje opzegt " maar luider voegde hü er aan toe „ Hoe lang bent u al bü Bernstein in dienst " „ Meer dan een jaar " „ O ja dat zei u reeds Hoe oud bent u " Wordt vervolgd Let nu op r>e „ Rotterdammer " heeft voor Öe radio uitzending uit Londen in de N«derlandsche taal op 15 Juli van dit jaar de volgende waar schuwing uitgezonden „ Nu vraag ik uw aandacht voor een ernstige waarschuwing Sinds maandenlang hebben de Buitsche maatregelen in Neder land het eenig groote doel het verzet en de verzetsmogeltjkheden te breken Nederland te ontman nen en te verzwakken op ieder ge bied Daartoe hebben onze vijan den tot de ergerlijkste rechtsver krachtingen hun toevlucht geno - snen Het schijnt echter dat zij worden Er zijn vele krachtige Nederlandsche mannen waar zij niet de hand op hebben kunnen leggen Zri zinnen dus op midde len om dit alsnog te bereiken op welke wijze dan ook De Moffen hebben een plan opgevat dat op dit oogenblik blijkbaar een gun stige onderneming is De bedoe ling zou zrjn dat de Duitschers landingen ondem^en op de Ne derlandsche kust Behalve dat 250uden zrj parachutisten neerla ten maar gekleed in Britsche uni formen En IJ heeft het al begre pen de groote vindingrijke Duit sche brein is dan dat de Nederlan ders op straat zouden komen in de veronderstelling dat de dag der onverwachte bevrijding aan gebroken is Waarschiinlijk den ken de Duitschers bij zich zelf er zrjn Nederlanders bij die zelfs wapens bil zich zullen dragen en daarom zouden gelijk de schijn dan de neergekomen Duitsche parachutisten in Britsche i^ifor men razzia's op groote schaal en fouilleeringen op straat plaats hebben Zoo zouden de Nederland sche patriotten dan meteen on schadelrjk worden gemaakt iiUisteraars men hoede zich voor ledere Duitsche provocatie op deze en van anderen aard a 1 s d e pest 25egt het voort aan ieder een dien ge volkomen vertrouwt JJaat tJ in geen enkele omstan digheid uit de tent lokken door verhalen van de komst der Gealli eerde bevrijders " Generaal-Veldmaarschalk Von Rundstedt in Nederland Generaal - veldmaarschalk Von Rundstedt heeft verscheidene da gen in Nederland doorgebracht ¦ waar hü militaire installaties der kustverdedlginff en in het achterlig gende gebied heeft bezichtigd De Veldmaarschalk die ook verschei dene oefeningen van premengde wëermachtsformaties bewoonde kon zich op zijn inspectiereis over tuigen van de paraatheid der in Nederland liggende troepen van al le onderdeden der Weerraacht Op 16 Juli bracht Gen er aal-veld maarschalk Von Rundstedt een be zoek aan den Rykscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied Rijksminister dr Seyss In-quart Roofoverval op distributiekantoor te Huizen < N.H > Gistermiddag tijdens den rusttijd heeft op het distributiekantoor te Huizen < N.H een brutale roofoverval plaatsgehad Een drietal mannen vaarvan een gemaskerd drong het gebouw binnen en dwong de twee ambtenaren die op dat oogenblik nog aanwezig waren met revolvers zich kalm te houden Daarna werden de ambtenaren geboeid térwtji de eene opgesloten werd in een toilet de an dere in een hok De mannen hebben toen alle distributiebescbeiden mede genomen o.a vele inlegvellen hon derden distributiekaarten voor de nieu • we periode honderden tabakskaarten alsmede een groot aantal losse bonnen Ben nader onderzoek wordt ingesteld Korte Berichten Te ' 8-Gravenhage klom de 9 jarige W R van Y wonende in deRhenenschestraat aldaar op een inde Naard ens chest raat radendevrachtauto Eenige oogenblikken la ter viel hü er weer af met het gevolgdat hij ernstig gewond werd Dejongen werd naar het ziekenhuis aanden Zuidwai overgebracht waar hijaan de bekomen verwondingen isoverleden Te Veghel heeft een drietal jon gens de onvoorzichtigheid begaanmet een gevonden projectiel te spe len Het gevaariyke ding kwam totontploffing met het noodlotti » ge volg dat de 12-jarige van der C opslag werd gedood De beide anderen¦werden ernstier gewond In de Ginkelstraat te Veniowerd de 4-jarige knaap H G dieonder een vrachtauto speelde b\jhet aanzetten van den motor ' zoozwaar gewond dat hij enkele urenlater in het ziekenhuis overleed De tienj£^rige P uit Schaes bergen is op een schooltochtje naarden St Pietersberg in een tien me ter diepe put gevallen De knaap•werd zwaar gewond naar de Ca varienberg overgebracht waar hqaan een schedelbreuk overleed De 47-jarige gehuwde A W,Stroop uit Vollenhove kwam in denNoord Oostpolder bü Blokzijl door dat de standaard van z^n motor rijwiel achter de rails bleef haken,zoo ongelukkig te vallen dat hyvrijwel op slag dood was Hetslachtoffer — uitvoerder bij de in polderingswerken — was vader vannegen kinderen Marktberichten BODEGRAVEN aangevoerd 54 par tijen kaas 2430 atuks wegende 21870 kg 11e srt 63H * 2e srt 60-61 Han del \ lMg Ouders bezoeken Reichsschuie té Valkenburg Dezer dagen hebben een aantal ouders van leerlingen der Reichs schule te Valkenburg een bezoek aan de school gebracht om zich op de hoogte te stellen van het feit met hoeveel moeite en toewijding de Ne derlandsche - en Duitsche onderwiis krachten zich aan hun taak wijden Met eenige reserve hadden deze ou ders hun kinderen afgestaan voor deze zoowel voor de ouders als voor de jongens vreemde omgeving Maar reeds tijdens de rondwandeling kon den de ouders zich ervan overtuigen dat dit vooroordeel voorbarig was geweest Een blik reeds in de slaap zalen en de eenvoudig doch gezellig ingerichte zalen die uitmuntten door reinheid en netheid gaf blijk van de tucht die er hier heerscht Vol trots werden de ouders door de leerlingen door de klasselokalen geleid waar zij in de morgenuren hun onderwijs ont vangen en door de bibliotheek waar men naast de talrijke Nederlandsche en Duitsche tijdschriften alle boeken kan vinden waarop een jongen dol pleegt te zijn Na een wandeling door het uitgebreide park werd een bezoek gebracht aan - de kleine boer derij die bij de Reichsschule behoort en den gemeenschappelüken maaltijd van de ouders leerlihgen en leeraren werd den ouders een bijzonder attrac tieve avond geboden tijdens welken een eigen orkest o.m marschmuziek ten gehoore bracht die een beeld gaf van het hooge plan waarop het mu ziekonderwijs in deze inrichting staat Ook op vocaal gebied viel hier zeer veel schoons te bewonderen Den volgenden morgen woonden de ouders een sportdemonstratie bijr terwijl tenslotte de leider van het Nederlandsche Arbeidsfront H j Woudenberg een kort woord gespro ken heeft waarin hij er o.m op wees dat het vertrouwen dat de ouders in de Reichsschule hadden gesteld vol komen gerechtvaardigd was terwijl de spreker tenslotte uiteenzette wat door gemeenschappelijke samenwer king tusschen Duitsche en Nederland sche Nationaal Socialisten in de toe komst bereikt kan worden Floris Vos overleden In den ouderdom van bijna 72 jaar is te Naarden overleden de heer Floris Vos Hij werd 21 November 1871 te Utrecht geboren van huis uit was hij bestemd voor het hout " en hij kreeg opleiding in de bosschen van Hongarije Slavonië Roemenië Galicié ei Kroatië Een half jaar was hij in Oostenrijk nog in dienst bij het Postamt Toen ging hij terug naar Holland waar hij zich toelegde op de ontginning van woeste gronden en de bebossching van Gelderland en Dren the Hónderden hectaren zijn daar in cultuur gebracht Toen kwam hij in het Gooi en richtte met den heer van Woensel Kooy de hofstede OudBus sem " op welke melkerij niet alleen door het geheele land doch in de meeste landen van Europa en zelfs daarbuiten bekendheid verwierf Een groote bekendheid genoot Floris Vos om de groote rol welke hü in de woelige jaren rondom 1903 in de Erf gooi ersbeweging heeft gespeeld toen de aandacht van het geheele land op den aanvoerder van de nieuwe partü » den hekkenbestormer Floris Vos was gericht Vele jaren later keerde hij zich tegen andere afsluitingen nl de tollen en na de vernieling van den Muidertol werd hij zoo populair in het land dat hij bij de kamerverkie zingen van 1929 op een eigen lijst de middenstandspartU voor stad en lan de als lid der Tweede Kamer werd gekozen Vooral in het Gooi heeft hö ervoor gezorgd dat met een groot feest waaraan het halve Gooi heeft meegedaan de bekende Hilversumsche kei uit de hei naar de gemeente Hil versum werd overgebracht De teraardebestelling geschiedt Vrijdag om 11 uur op de alg begraaf plaats te Naarden VAN MIDDERNACHT TOT MIDDERNACHT DOOR FRANZ WENDELMUTH Geautoriseerde vertaling van B Lu Venzelaar e Een vonk van doodelUken haat glinsterde in de oogen van den jonge man Bötefür zag die vonk duidelük Ze heeft een minnaar Mijn vader heeft hem letterlijk de deur uitge worpen Bovendien dreigde hü haar met echtscheiding Vader had de be wijzen van haar ontrouw in handen -" Bötefür hief met een ruk het hoofd op Wanneer was dat " „ Wat O ja dat is slechts enkele dagen geleden Ja ik herinner het mij zeer goed Het was op Zondag " 3 uur 25 — Inspecteur Schrunk opende de deur van de bibliotheek en gaf Bötefür met zijn oogen een teeken De commissai'is stond op en volgde hem in de moordkamer „ Zie eens Bötefür wat ik hier heb gevonden " zei Schrunk terwnl hij de verstelbare bureaulamp naar zich toetrok Bötefür greep naar het voorwerp dat de inspecteur in zijn hand hield „' n Bankbiljet van honderd dollars " mompelde hü en floot zachtjes tus schen zijn tanden „ Het schijnt wel alsof we de devisencontrole een wenk moeten geven " Inspecteur Schrunk knikte „ Waar heb je dat ding gevonden " „ Je moet niet lachen Bötefttr ner gens anders dan in dat ellendige pianpkrukje dat er uitziet als een paddenstoel Dat ding waarop de man heeft gezeten voordat hiJ ver moord werd De zitting ervan is af neembaar en daaronder is een holle ruimte Ik ontdekte bet toen ik het krukje rechtop wilde zetten Ik zag dat de zittmg aan do eene zode hoo ger was dan aan de andere Bij het omvallen moet ze verschoven zfln " Intusschen had BStefOr bet krukje No 67 By onz « VrUwilligers De mannen verhuizing van de eene Keuringen voor de Waffen S.S hel Legioen en de Landwacht Het S.S Ersatzkommando Nieder lande deelt mede Nederlanders van arisch bloed In dèn leeftijd van 17—45 jaar ook ge huwden die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen die de opleiding hun stelt kunnen zich bü de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fa milieleden duur der opleiding extra levensmiddelen voor de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers ¦ die om be paalde redenen iil Nederland moeten blijven de mogelijkheid bestaat hun dienst te doen bij de Landwacht Ne derland of bü het Wachtbataljon in Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche S.S in Ne derland willen toetreden Personen tusschen 18—35 jaar dia aanmeldingsplichtig zün voor den ar beidsinzet kunnen zich eveneens op een der keuririgsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsïnzet vrijgesteld 21.7.43 &— 12.00 u Assen Concerthuis a/d Vaart 16—18.00 u Groningen Concert huis Poelestraat 2.7.43 9—12.00 u Leeuwarden Huize Schaaf Breed str 23.7.43 9—14.00 u A'dam Dam 4 24.7.43 9—13.00 u Utrecht N.V.-Huis Oude Gracht 245 25.7.43 9—14.00 u Amersfoort Pol Durch gangslager Leusderweg 26.7.43 9—14.00 u Den Haag Café Den Hout Bezui - denhoutscheweg Dienst verplicht ing bij de Landwacht Ten aanzien van een dienstver plichting bij de Landwacht Ne derland deelt het SS Ersatzkom-mando Niederlande nog " mede Nederlanders die zich vrgwil lig verplichten 4 maanden bij de Landwacht Nederland te dienen zijn vrggesteld van een verplichte tewerkstelling in Duitschland Ook nadien worden zij niet in Duitschland tewerkgesteld maar bïrjven hier in Nederland Alle gewenschte Inlichtingen over verzorging van familieleden extra-bonnen voor levensmidde - opgenomen om het te - onderzoeken De zitting zat scheef in het onder stuk en het kostte eenige moeite haar los te krijgen Heb je slechts dat eene biljet ge vonden " vroeg de commissaris Ja slechts dat eene " Bötefür zette het pianokrukje met kracht op de vloer en keek Schrunck getroffen aan „ Schrunck " zei hij heftig „ weet je wat dat beteekent " Je bedoelt waar dat eene biljet is moeten er meer geweest zijn " Precies De zaak schijnt belang wekkend te worden " Hij wierp een blik op het laken dat over het li chaam was uitgespreid Ik zou wel graag willen weten wat voor een mensch Bernstein is geweest De jon gen vertelde mij zooeven een interes sante geschiedenis van zijn stief moeder Als ik wat nieuws hoor zal ik je ermede in kennis stellen " Hij zweeg plotseling en wees op ' n smal le deur Waar komt die deur op.uit " Schrunck wendde het hoofd in de aangewezen richting „ Die deur daar Die geeft toegang tot de badkamer Daar heb ik echter niets bijzonders gevonden " Bötefür knikte zön blik dwaalde naar de tafel waarop het postzegel album met toebehooren lag „ Wat is er met die postzegels " vroeg hü De inspecteur haalde de schouders op Weet ik niet maar het schijnen zeer waardevolle stukken te zün " Papieren documenten testament of iets van dien aard " Heb ik tot nu toe niet gevonden " „ Zoek dan verder Ik zal nu den be diende aan den tand voelen Een rare snuiter " Terwijl hij zich in gedach ten aan zijn kin krabde meende hij Bernstein schijnt het idee-fixe te hebben gehad dat ' n bediende nood zakelijkerwijs een Engelsch bakke baardje moet hebben " „ Ja hij ziet er stevig uit de ke rel " grijnsde de Inspecteur „ Alvorens ik je weer hier alleen laat " ging Bötefür voort terwijl hö met uitgestrekte hand wees naar de nauwe ruimte tusschen lessenaar en boekenplank „ daar waar ik t kruis Dinsdag 20 Jtili 1943 Sport en Wedstrijdtm Draverij'en te Hilversum De eerste draverijen te Hilversui f op een Zaterdagmiddag magen gf slaagd worden genoemd al was « belangstelling niet bijster groot D toto verrastte met hooge uitbetalingj ' waarbij de spelers die maar tin hebben « evolgd stellig z(jde hebbe gesponnen wy gaven drie van * vijf winners aan waaronder Fiat T « die de hoogste uitbetaling van f 20,9 < bracht De landskampioene Barones Spet.'eer bevestigde haar goeden vom'van Groningen door thans met ee »' handicap van 100 meter Boyke Nor.jHI ton te kloppen en ook Nisho üfM een goede course liep achter zich tiS laten H De heat kwam op vrü fortuinlijii I wijze aan Plat V doordat Dladeii d als winster van de derde heat mots 1 worden gedisqualificeerd wegea ' 4 coupeeren van Frits die andcti | waarschünlijk zou hebben gewonnei | Het publiek toonde zich met des | disaualificatie verre van ingenome^i I Voor ' t overige zie men de BI ' a slagen J PrUzendraverö voor paarden w * ke nog geen f 1000 gewonnen heblw 2040 m 1 Edward Norton 3 min 28 sec 2 Goudster Toto winnend 16.1 plaatsen f 2 en f 1.50 Handicap draverü voor amateunj ¦ ders 1 Akron B 3 min 4.6 sec fi Caid 3 Zampa van N.Z Toto v/a nend f6.50 plaatsen f 1.6 fl.TO « ^£ 1.40 n I 1 eisen / Prüzendraverü voor paarden dli nog geen f2000 hebben gewonnen Ie Heat Francisca 2 min 41.6 sAi 2 Frijske l«e 3 Bob Soott Toti winnend f 1.90 plaatsen f 1.30 fl.S en f 1.20 2de Heat 1 Diadema 2 min.sec 2 Frijske Lee 3 FranciscnToto winnend f 3.30 plaatsen t1 1.50 en f 1.50 M 3de Heat 1 Fiat V 2 min 43.8 BMT 2 Frits ¦ De eerste aankomende DiadeMlwerd gediskwalificeerd wegens covpeeren en daar de overige w.o öwinnaar van de eerste heat Fraiieisca gedistanceerd werden weijFiat V winnaar van de heat ï)«jwerd door Ockhorst ia de vierdheat alleen over de baan gebraofl^in den tüd van 4 min 0.8 sec Toto winnend f 14,60 plaats tSM i Definitief wlcncn ' nemen en de hoogste vüf voor stani 4 te stellen de tweede vijf ook vos j een prys in aanmerking te laten ko - £ mep en de hoogste van alle wedstriji j den van den Rondgansr het persoo * ' lük kampioenschap toe te kenneni i werd aangenomen Schaken De uitslagen van * É 5e ronde van den Bekerwedstrijd den Schaakciufj „ Zuilen " luiden Groep I H J Robüns—A den Hartog 1—0 Groep II C K Welt ' man—L v d Eerden 1—0 Th va Bündthoven — H Jansen 0—1 Uitslagen 6c ronde Groep I L vas Dück—M M Schoep M — ' i A K G Reurslag — J W B Felix uitg A den Hartog—J Visser 0-1 H v 4 Veer—H J Robüns afg Groep II P v d Werff—L v d Eerden 0—1 1 Jansen—M F v d Hoff uitg C W de Jong — Th van Eöndthwaï afg C B Waltman—J W van BolC | schoten 1—0 Groep III M van Ga ^,,•^ deren — J Walhout O — 1 G van Kuól * — G H Soesdorp afg G Monceau C de Brouwer Jr 1—0 C van Thlfl — M H Hozee 1—0 Rectificatie 4e ronde Groep IIÏ O Monceau — C van Thiel 1—0 Aetherivegwijzet I ¦¦¦¦ WOENSDAG 21 JULI 1943 H'sum I 414,4 M 7.00 Nieuws 7.H gymnast 7.40 Sportnieuws 7.50 Pro^grammaoverz 8.00 Nieuws 9.00 ïodsluitz 9.30 Operette-fragmenten lO.li.O Hendriks en orkest 11.30 CeWmet piano 12.15 F ' Wouters en orkesli12.4S Nieuws 13.10 Boyd Bachman elorkest 15.00 Gods uitz 16.45 NieuKi 17.00 Viool-piano 17.30 Sopraan-pia »» 18.05 Amusementsorkest m soli*18.45 Neerl stem v h front 19.WNieuws 19.15 U.S.O met solist 21.1 » ^" ïïcl en koorwerken van Anton Biuckncr 22,00 Nieuws H'sum II 17.30 Erich Schnelde ' wi.id en muselte-orkest 18.00 Kinder zangklasse 18.16 Kamerorkest 19.I » Nieuws 19.10 Kleuters 21.15 Kamer muziek Mozart Gr 21.45 Goded uitz 22.00 Nieuws Waterhoogten UTRBCaïT 20 Juli — Waterstand Weerdslüis Bovenkant sluis 32 cm pi N.A.P Val 6 C.M benedenkani sluis cM — N.A.P was 2 cM UTRI Laat Duitsch Weertt van hei SuccBsvolle a het Oostelij Hoofdkwartier vj 20 Juli D,N,B — vel der weerraacht „ De stormloop dt tegen het oostelijk IDok gisteren op de afweer onzer door voortreffelijk gest < iflie daarbij opnieuw jwas;ens kapotschoti Op het Koeba Strandden versche lijke aanvallen op iing ten Westen va voor een deel werdc reedstaande vijand Uiteengeslagen Met nieuwe vers fcaalde de vijand zrji toraakaanvallen aan Ban de Midden-Do Iden in zware en hee Veade gevechten a £ Terwijl van hel JNoorden van BJel plaatselijk begrens iijke aanvallen van meld worden duren weergevechten in ' gebied van Orel krachtige tegenaan fle Bolsjewlsten op een teruggeworpen plaatsen brachten o verbitterde gevecht Van sterke vijandeli en gepantserde stri Btaan Op Sicilië werdenvallen van sterke ^ fanterie en gepaiJtrachten in zware esamenwerking met i Etrtjdkrachten voorcp korten afstand iDuitsche en Italia macht zette haar aitransportvioot van dgisteren met goed g<öeze aanvallen werrclRU f 1.30 elk « oord meet fO,07 uitsl peTs.-«anb o pen tp Vraagd 20 woorden f l - éXk woord meer f 0.06 - Ie Uuar - R.K jonggetrouwde vrouw naiddenst biedt PENSION aan met huiselijk verkeer aan dito vrouw of meisje Br no 8238 bur d BRUIDSTOILBT-TEN compl met schoenen kousen etc Ook voor bruidsmeisjes en an - dere o;ëlegenheid3 - Japonncn Coupeuse Spoorstraat Sbis Bij bej echtp 1 a 2 ong KAMERS c Soestdijk genegen eenig huiswerk te verrichten G Bet lem Talmalaan 21 Soestdijk Ruime zonnige KA MER a d straat zijde geschikt voor - 2 pers tevens klei ne gem kamer met pension Breedstr Te huur i;evr Jong echtp z K z ETAGE of 2 kamers ongem met keuken Br no 8252 bur d 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 67 Dinsdag 20 Juli 1943 Laatste Berichten Duitsch Weermachtbericht van heden Succesvolle afweer aan het Oostelijk front Hoofdkwartier van den Fhürer 20 Juli D.N.B — Het Opperbe vel der weermacht deelt mede „ De stormloop der bolsjewisten tegen het oostelijk front strandde look gisteren op den succesvollen afweer onzer door de luchtmacht voortreffelijk gesteunde troepen aie daarbij opnieuw 562 pantser wagens kapotschoten Op bet Koebanbruggenhoofd Strandden verscheidene vijande lijke aanvallen op de heuvelstel üng ten Westen van Krymskaja voor een deel werden reeds de ge reedstaande vijandelijke troepen Uiteengeslagen Met nieuwe versterkingen her ïi3.aMe de vijand zijn heftige door braaJcaanvallen aan de Mioes en aan de Midden-Donets zij wer öen in zware en heen-en-weer gol vende gevechten afgeslagen Terwijl van het gebied ten PToorden van BJelgorod slechts piaatsehjk begrensde gedeelte lijke aanvallen van den vijand ge meld worden duren de zware af Weergevechten in het gevechts gebied van Orel voort Door Krachtige tegenaanvallen werden fle Bolsjewisten op eenige plaat sen teruggeworpen Op andere plaatsen brachten onze troepen in verbitterde gevechten den aanval van sterke vijandelijke Infanterie en gepantserde strijdkrachten tot Btaan Op Sicilië werden talrijke aan.vallen vaji sterke vijandelvjke in fanterie en gepantserde strijd Jcrachten in zware eevechten en insamenwerkinsr met JDuitsche ïucht BsU'ydkrachten voor de gevechtencp korten afstand afgeslagen DeDuitsche en Italiaansche lucht macht zette haar aanvallen o-p detransportvloot van den vijand ookgisteren met goed gevolg voort Bgöeze aanvallen werd onder meereen vijandeliik vrachtschip vanmeer danJO.OOO ton door bommen'tot zinkeOgebracht In den afge loopen naclit hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen Malta aangeval len " I>(iitsciie militaire attaché te Madrid verongelukt De Duitsche militaire attaché te Madrid kol O t z e n is Zondag bij een auto ongeluk op ongeveer 40 Km van Madrid verongelukt en cm het leven gekomen De auto die hii zelf bestuurde raakte bij een poging om uit te wijken voor een vrouw die de straat overstak aan het slingeren en reed tegen een boom Kol Otzen was op slag dood De chauffeur die kol Otzen verge zelde bekwam levensgevaarlyke jKwetsuren Uit de Stad l 25 jaar i ^ de X.S Op 22 Juli a.s hoopt de heer C Mo lenbeek den dag te herdenken dathö 25 jaar geleden als rangeerder bti de Neöerlandsche Spoorwegen in dienst trad Agenda Alle dagen tot i Oct CENTRAAL MVSEVlt dgnietenstr 1 Dag van 10 — t « Zon - « n feest dagen van U—n » Tentaonatell'Mii Jto eeuwen Utrecht " VAKD.4AG ^ LOOSTBRHOF 7.S0 u — „ Kfurj /- ï ken van Nieumegluen " Geihellen V a Spele ^ „ - MOISGEW KX-OOSTEBHOF ¦ g.ao u — „ Mary ksn van Nieumeghen " Geahellen van den Epele KENNISGEVING De Burgemeester van UTRE5CHT Plaatselijk Luchtbeschermings leider maakt bekend dat arti kel 3 van de openbare bekendma king gepubliceerd 24 Mei 1943 met de navolgende bepaling Is uitgebreid Het zich tijdens luchtalarm op daken balcons e.d bevinden is eveneens verboden Bij niet opvolgen van de ge geven voorschriften zal zoo noodig van de vuurwapenen gebruik worden gemaakt Utrecht 19 Juli 1943 De Burgemeester voornoemd Plaatselijk Luchtbescher mingsleider VAN RAVENSWAAY HABDNEKKIGE SLAGER VEROOBDEELI Het verleden jaar tegen den slager W H Neerinx Bemuurde Weerd O.Z 7 te Utrecht uitgesproken vonnis we gens prijsopdrijving is onlangs in hoo ger beroep bevestigd Neerinx die al eens eerder voor prijsovertreding was gestraft werd veroordeeld tot ƒ 150 — boete plus sluiting gedurende een periods van drie maanden en verbod om zijn beroep voor dien tijd uit te oefenen KBUIDBNIEBS MET TE BUIMB ^ OPVATTINGEN De kruidenier N A v d Molen te Utrecht Croeselaan 55 en zijn collega J H M v Uftelen even eens te Utrecht Pieter Nieuwland straat 86 werden onlangs wegens prijsopdrijving en onderwicht door de Prijsbeheersching tot f 125 - boe te veroordeeld Geld van crisis-controleur afgeperst Onlangs stond voor de recht bank terecht de veehandelaar A V uit Harmeien die door den tucht rechter tot 10 gulden boete veroor deeld was en die daarover zeer boos geworden van een crisis controleur die de boeken bij hem kwam nazien met een mes drei gend de 10 gulden had terugge eischt De man bleek gunstig Be kend te staan maar de Officier van Justitie had 7 maanden ge vangenisstraf tegen hem geëlscht Vandaag uitspraak doende ver oordeelde de Rechtbank dezen man tot 44 dagen gevangenisstraf met aftrek van het aan den straf gelijk staande voorarrest De rijwieldiefstallen De Officier van Justitie heeft hedenmorgen in zeer bepaalde ge vallen clemente straffen geëischt tegen daders van rijwieldiefstallen Hij nam deze gelegenheid echter te baat om er nog eens nadrukkelijk op te wijzen dat dit groote uitzon deringen zouden blijven en dat het O.M zou blijven voortgaan met het eischen van zeer strenge straffen zulks om dit euvel den kop in te drukken Van den kant van het O.M is geen steun te verwachten by ' eventueele gratieverzoeken be treffende straffen voor rijwieldief stallen Esamcncommissies Duitsch Engelsch Fransch M.O In'de commissies welke belast zön met het afnemen der examens L.O en M.O A in de Duitsche Engelsche en Fransche taal in het jaar 1943 hebben o.a zitting dr B Jansen W Jonge jan dr H Sparnaay dr W van Maanen dr H J Makkink dr E C van Bellen dr C L de Liefde E Gr van Nieuwkuyk en dr J J Soons allen te Utrecht • Zuigelingenbescherming te UtrecM De Utr Ver tot Bescherming van Zuigelingen zet haar zegenrijke werkzaamheden nog steeds voort In 1942 werden de vijt consultatie bureaux der vereeniging tezamen bezocht door 1291 zuigelingen te wier behoeve 9239 cbnsulten werden verstrekt Door de verpleegsters werden 18071 huisbezoeken afgelegd Offlcieete Mededeelingen De wtid Provinciale Vocdsclcom missaris maakt bekend dat alle pluimveehouders gehouden zijn hun aanslagkaart voor de levering van versche eieren ten spoedigste al thans voor 1 Aug 1943 In te leve ren by hun Plaatsclijken Bureauhou der willen zij wederom voor een toewijziog pluimvee in aanmerking komen Bericht no 206 Kleinhandelsprijzen honten sandalen en sandaalzolen In afwachting van een binnenkort te ver schijnen prijsvoorschrift zal de gemach tigde voor de prijzen niet tot vervolging overgaan indien voor onderstaande arti kelen ten hoogste de daarbij genoemde prijzen worden berekend Sandalen per paar Beuken - iepen - esschen - of populieren hout zooldikter 15 mm hakdikte 40 mm uitholling voor voet en hak gladgeschuurd met voet - en haktuig Leder boventuig t/m maat 27 ƒ 2,25 maat 28 t/m 37 f 240 maat 38 t/m 43 f 2.55 maat 44 en grooter f 2.70 Ander dan leder boventuig t/m maat Dtieberqen-Rijsenburg DOODELIJK ONGEVAi — Za terdagavond heeft zich ter hoogte van wissel „ Koudrjs " met de laat ste tram in de - richting Doorn een ongeval voorgedaan met doodelijken afloop De ongeveer 20-jarige Mej K uit Utrecht bevond zich op het voorbalkon van een volgwagen toen zij een vriendin zag die per fiets de tram passeerde Zij zwaai de vanuit de geopende deur naar haar vriendin Aangezien de tram hier echter een zeer scherpe bocht maakt werd het meisje dat hierop niet verdacht was van het balkon geslingerd Zij wist zich echter nog aan een stang vast te grijpen doch zij zakte al lager en lager tot vlak voor den baanschuiver Toen de tram bij de halte stilstond was de ongelukkige reeds met een gedeelte van haar lichaam onder het voorste stel wielen bekneld Met zware in wendige kneuzingen o.a een bek ken en beenbreuk is zij nadat de eerste hulp was verleend naar het St Antonius Ziekenhuis te Utrecht vervoerd waar zij aan de bekomen verwondi ngen is overleden Gevonden voorwerpen Een bankbiljet een ceintuur een ledige actetasch een wandelstok een vischnetje een bril een ring met sleu tels een sleutel een rieten koffer en bruin koffertje gev te Amersfoort een zilveren armband een handsch een fietstasch inh groenten een arm band een kindertaschje met inh een portem m inhoud gev Lubro-winkel een portemonnaie met inhoud Aangeloopen een ruwharige foxter rier met roode halsband Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Juli Hendrik J v Klarenbosch-Stuiivenberg Leerstr 29 Theodora G W M Lamers-v Dijk Bollandweg 28 Wilhelmine v Wün gaarden-Legue Bollandweg 17 Juli Frans v d Brug-Hillebrandt Aak plein 13 Ans A Verhoef-de Bruin J Geelstr Jeannette Bimschotcn-Coté Dommelstr 17 Joanna C B Marku sen-v d Horst Dadelstr 2 Lena P Bekker van Berkel N Ruichaverstr 36 Jacoba Mellekes - Krouwel Bor neostr Sbis Hendrikus J Bicker Ewijk Sonoystr Anthonia J v d Bilt-Brakkee Vereenigingstr Maria E de With-Bluenink Bataviastraat 36bisA Antonia H Brink-de Graaf Wolvenstr ebis Hendrikus E T M Evertzen-Wensink Bilderdijkstr 25 Wilhelmus F V Lieshout-v Eossum Maetsuykerstr 14 19 Juli Jannigje Coljé-v Putten Lombokstr 40 Hen drik V d Linden-v Tessel Kanonstr 32 Eudie v ' Dam-de Jong Fregat str 78 Maria A C de Jong-v Vee nendaal Kovelstr 17 Piter R Faber Bakker Agnietenstr 7bis OVERLEDEN 16 Juli E G Boom gaard-Ashouwer 78 j Bollenhofsche str 37 M J C van Eijck 78 j Pr Halsstr 35 17 Juli A M J Gale sloot-Wüngaart 69 J Kr N Gracht 18 J D Zorn 72 j Ptjlsweertstr 184 A Kroon 21 j Oudcnoord 67 18 Juli G P D Schotten 14 j J W Friso straat 30 27 / 1.95 maat 28 t/m 37 f 2.10 maat j 38 t/m 43 f 2.25 maat 44 en grooter ƒ 2.40 Andere dan de hierboven genoemde Leder boventuig t/m maat 27 / 1.65 maat 28 t/m 37 ƒ 1.75 maat 38 t/m 43 f 1.8S maat 44 en grooter f 1.95 Ander dan leder boventuig t/m maat 27 f 1.35 maat 28 t/m 37 f 1.45 maat 38 t/m 43 ƒ J.55 maat 44 en grooter f 1.65 SandaaJzolen per paar Beuken - iepen - esschen - of populieren hout zooidikte 15 mm bakdikte 40 mm uitholling voor voet en hak gladge schuurd t/m maat 27 ƒ 1.20 maat 28 t/m 37 f 1.30 maat 38 t/m 43 / 1.40 maat 44 en grooter f 1,50 Andere dan de hiernaast genoemde t/m maat 27 f 0.'60 maal 28 t/m 37 f 0.65 maat 38 t/m 43 f 0.70 maat 44 en grooter ƒ 0.75 Hak - en voettuig per paar Lederen uitvoering t/m maat 27 f 0.85 maat 28 t/m 37 / 0.90 maat 38 t/m 43 f 0.95 maat 44 en grooter f 1.00 Niet lederen uitvoering t/m maat 27 f 0.55 maat 28 t/m 37 f 0.60 maat 38 t/m 43 ƒ 0.65 maat 44 en grooter f O.VO Monteeren van hak - en voettuigcn per paar f 0.20 Extra voor verven 5n meer kleuren resp ƒ 0.10 f 0.12 f 0.14 en / 0.16 Extra voor verven of lakken in één kleur resp / 0.07 f 0.09 ƒ 0.11 en f 0.13 Maximum grossiers en detaillislenprijzen voor groenten en fruit Deze prijslijst geldt van 21 Juli 1943 af Bekendmaking No 66 GROENTEN Andijvie f 9.50 per 100 kg / 0.13 per kg Savoyekool groen / 9.50 per 100 kg / 0.13 per kg Roode kool f 9.50 per 100 kg ƒ 0.13 p « kg Spitskool f 8.50 per 100 kg f 0.12 per kg Witte kool f 8.00 p 100 kg f O.ll p kg Bloemkool soort IA boven 27 cm over den kop gemeten / 17.50 per 100 St / 0.23 per Bt ' soort I van 22—27 cm over den kop gemeten f 14.00 p 100 st / O.IS per St soort II van 18—22 cm over den kop gemeten ƒ 11.00 per 100 8t „ ƒ 0.14 per St soort III van 12—18 cm over den kop gemeten ƒ 8.00 per 100 8t ƒ 0.10 per St Peen zonder lof Sort I ben 50 gram p st gewasschen ƒ 17.00 p 100 kg ƒ 0.22 per kg sort H van 51—200 gram per st gewasschen ƒ 11,50 per 100 kg f 0.15 per kg Bospeen 0,6 kg peen per bos 25 st ƒ 11.50 per 100 bos ƒ 0.15 per bos Snijbiet f 8.50 per 100 kg ƒ 0.11 per kg Radijs ƒ 4.50 per 100 bos f 0.06 per bos Bossetderij / 4,00 per 100 bos ƒ 0.06 per bos Peterselie en kervel ƒ 4.50 per 100 bos ƒ 0.07 per bos Kropsla I minstens 2 kg p 10 st ƒ d.50 p 100 St ƒ 0.05 p St II V 1,7-2 kg p 10 St ƒ 3.00 per 100 st ƒ O.OS p St Sla dunsel snij en stoofsla ƒ 10.50 per 100 kg f 0.14 p kg Spinazie blad ƒ 13.00 per 100 kg „ ƒ 0.17 per kg idem atnilk ƒ 12.00 per 100 kg ƒ 0.16 per kg Kas komkommers Z vanaf 500 gr p at ƒ 11.50 per 100 St ƒ 0.14 per « t II van 450—500 gr p st f 9.50 per 100 St f 0.12 per st Ill van 350—450 gt lp St ƒ 7.00 per 100 st ƒ 0.09 per St Platglaskomkommers Soort IA vanaf 850 gr per st ƒ 16.50 per 100 St ƒ 0.20 per St idem I van 700—850 gr p st f 13.50 per 100 St ƒ 0.16 per st idem II van 600 — 700"fer p st f 11.00 per 100 » t ƒ 0.14 per St idem Hl van 500—600 gr p St ƒ 8.00 per 100 St ƒ 0.10 per St Komkommerstek f 10.50 per 100 kg f 0.14 per kg Bosuien en sjalotten ƒ 7.00 per 100 kg ƒ 0.09 per kg Paprika ƒ 30.00 per 100 St ƒ 0.39 per st Aubergines ƒ 41.50 per 100 St 0.50 per St Pe pers ƒ 153.00 per 100 kg ƒ 1.83 per kg Peulen ƒ 19.50 per 100 kg f 0.25 per kg Koolrabi 1 boven 7 cm 0 ƒ 6.00 per 100 St ƒ 0.08 per st Il van S tot 7 cm 0'f 5.50 per 100 st ƒ 0.08 pet al Doperwten Rijs en Krorabck 20.00 p 100 kg ƒ 0.26 per kg Overigen soorten ƒ 16.00 per 100 kg ƒ 0.21 per kg Augur ken I ƒ 32.00 per 100 kg ƒ 0.40 per kg idem H ƒ 21.00 per 100 kg ƒ 0.26 per kg idem III ƒ 13.00 per 100 kg f 0.17 per kg idem IV ƒ 9.50 per 100 kg / 0.12 per kg idem V ƒ 5.50 per 100 kg ƒ 0.08 per kg I en II stippel f 13.00 per 100 kg ƒ 0.17 per kg idem III en IV stippel ƒ S.50 per 100 kg ƒ 0.08 per kg Vroege aardappelen Boven 28 mm ƒ 9.50 per 100 kg ƒ 0.11 per kg 15—28 mm ƒ 5.50 per 100 kg ƒ 0.07 per kg Rama nas ƒ 13.00 per 100 kg ƒ 0.17 per kg Zuchetti ƒ 13.00 p 100 kg / 0.17 P«r kg Postelein ƒ 17 per 100 kg ƒ 0.22 per kg Prei bos 7 bossen per kg ƒ 6.50 per 100 bos ƒ 0.09 per bos Kroten londer lof ƒ 9.50 per kg ƒ 0.12 per kg Tuin boonen ƒ 10.50 per 100 kg f 0.13 per kg Tomaten I II Ilt en IV ƒ 28.00 per 100 kg ƒ 0.36 per kg idem bonken ƒ 22.00 per 100 kg ƒ 0.29 per kg idem kriel en gescheurde ƒ 15,00 per 100 kg ƒ 0.19 per kg Stokboonen snij - spek en princesse ƒ 34.50 per 100 kg ƒ 0.4S per kg Stamboonen witte zonder draad ƒ 29.00 per 100 kg ƒ 0.38 per kg Overige soorten ƒ 26.00 per 00 kg f 0.34 per kg FRUIT Aardbeien ƒ 59.00 per loa kg ƒ 0.71 per kg Druiven ƒ ÏU.OO per 100 kg ƒ 1.33 p kg Aalbessen rood wit bo ven 10 mm 0 f 37.50 per 100 kg f 0.48 per kg Aalbessen beneden 10 mm ö ƒ 29.00 per 100 kg ƒ 0.37 per kg Meloenen suiker en kl gr ananas ƒ 51.50 per 100 St ƒ 0.62 per St Ove rige soorten f 40.50 per 100 st ƒ 0.49 per St Kruisbessen rijpe ƒ 22-00 per 100 kg f 0.28 per kg Bramen / 64.00 per 100 kg ƒ 0.77 per kg Perziken sort I boven 6 cm 0 ƒ 21.00 per 100 « t ƒ 0.27 per St idem sort ÏI van 5 — fi cm 0 ƒ 12.00 per 100 st f 0.16 per st idem sort III van 4—5 cm 0 ƒ 7,00 per 100 St ƒ 0.09 per St idem sort IV beneden 4 cm 0 ƒ 57.00 per 100 kg ƒ 0.68 per kg Pruimen glas Soott I boven 50 mm 0 ƒ 17.50 per 100 St ƒ 0.23 per St idem II v^in 40—50 mm 0 f 11 per 100 sl „ ƒ 0.14 per st III van 35—to mm 0 ƒ 6.g0 p 100 st ƒ 0.08 p St id IV ben 35 mm 0 ƒ 52 - p 100 kg ƒ 0.62 per kg Frambozen ƒ 70.00 per 100 kg ƒ 0.84 per kg Zwarte bessen / 62.00 per 100 kg ƒ 0.74 per kg Ap pelen Groep I Cox Oranje Pippin en » lA ƒ 58.50 pet 100 kg ƒ 0.73 per kg A ƒ 42.00 per 100 kg ƒ 0.52 per kg B ƒ 25.00 per 100 kg ƒ 0.32 per kgt Groep II Goudretnetten enz IA ƒ 42.00 per 100 kg ƒ 0.52 per kg A ƒ 31.00 per 100 kg ƒ 0.39 per kg B ƒ 19.50 per 100 kg ƒ 0.45 per kg Groep HI Brabantsche BeUefleur enz IA f 36.00 per 100 kg ƒ 0.44 per kg A f 27.50 per 100 kg / 0.35 per kg B 16.50 per 100 kg ƒ 0.20 per kg Groep IV Jacques Lebel enz A ƒ 7.00 per 100 kg ^ ƒ 0.32 per kg B ƒ 3.50 per 100 kg ƒ 0.20 per kg Groep V overige soorten A ƒ 6.00 per 100 kg ƒ 0.28 per kg B ƒ 4.00 per 100 kg ƒ 0.18 per kg Val van Goud sterreinet Yellow Transparant en de soor ten nit groep I ƒ 16.50 per 100 kg / 0.20 per kg Val van alle overige soorten f 14.00 per 100 kg ƒ 0.18 per kg Kroet appelen zuur ƒ 12.00 per 100 kg ƒ O.IS per kg Kroetappelcn zoet ƒ 8.50 per 100 kg f 0.11 pet kg Peren GrOep 1 Beurre d'Anjou enz IA f 52.00 per 100 kg ƒ 0.65 per kg A ƒ 35.50 per 100 kg ƒ 0.44 per kg B ƒ 19.00 per 100 kg ƒ 0.25 per kg Groep II Legipont lA ƒ 41.50 per 100 kg ƒ 0.52 per kg A ƒ 30.00 per 100 kg ƒ 0.38 per kg B ƒ 13.50 per 100 kg ƒ 0.17 per kg Groep HA Brederode A ƒ SO.OO per 100 kg ƒ 0.38 per kg B ƒ 13.50 per 100 kg ƒ 0.17 per kg Groep III - Beurre de M < rode A ƒ 27.00 per 100 kg ƒ 0.34 per kg B ƒ 13.50 per 100 kg ƒ 0.14 per kg Groep IV overige soorten A ƒ 19.00 per 100 kg ƒ 0.25 per kg B ƒ 13.50 pec 100 kg ƒ 0.17 per kg Kroetperen ƒ 8.0O per 100 kg f 0.10 per kg Pruimen Groep I Heme Claude Verte enz IA f 41.00 per 100 kg ƒ 0.51 per kg A ƒ 35.00 per 100 kg ƒ 0.44 per kg B ƒ 14.50 per 100 kg ƒ 0.19 per kg Groep II Reine Claude d'oullins enz IA ƒ 33.00 per 100 kg ƒ 0.42 per kg A ƒ 27.50 per 100 kg ƒ 0.36 per kg B / 14.50 per 100 kg ƒ 0.19 per kg Grocp III Reine Vic toria enz IA f 26.00 per 100 kg f 0.34 per kg A ƒ 22.00 per 100 kg ƒ 0.29 per kg B ƒ 14.50 per 100 kg ƒ 0.19 per kg Groep IV overige soorten IA ƒ 19.50 per 100 kg ƒ 0.25 per kg A ƒ 19.50 per kg ƒ 0.25 per kg B ƒ 14.50 per 100 kg ƒ 0.19 per kg Kers,en zie - publicatie no 63 Voor het snijden van kool mag 3 et.per kg berekend worden met dien ver stande dat de kool na het snijden ge wogen wordt • Voor het schrappen van wortelen mas 1 et per kg of per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen v66c het schrappen gewogen worden Voor bezorging van groenten en fnilt mag door detailhsten J cl per kg In r< kening gebracht worden boven den ver koopprijs af wInkeL Voor de afwijkende kwaliteit van boven genoemde producten alsmede voor het ig uilschot moeten prijzen berekend worden die in een redelilke verhouding slaan tot de hierboven gepubliceerde maximum prijzen welke gelden voor de beste kwa Uieii Bij inkoop tegen lagere djn de gepubliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN IS STRAFBAAR BEWAAR DEZE OPGAVE EN GE BRUIK HAAR Nieuwe opgaven kunnen de vrocgert ongeldig « aken KLEINTJES •« waorden f 1.2 » elk « oord meet ƒ 0.07 nittl - penL-aanb of pers g » yraagd 20 woorden / 1 - cDc woord meer f 0.06 Te Hunr • R.K jonggetrouwde vrouw middenst biedt PENSION aan met huiselijk verkeer aan dito vrouw of meisje Br no 8238 bur d BRUIDSTOILET-TBN compl met schoenen kousen etc Ook voor bruidsmeisjes en an dere « êlegenheid3 japonoen Coupeuse Spoorstraat 5bis Bij bei echtp 1 a 2 eng KAMERS o.Soestdijk genegeneenig huiswerk teverrichten G Bet Icm Talmalaan 21 Soestdijk Ruime zonnige KA MER a d straat zijde geschikt voor 2 ' pers tevens klei ne gem kamer met pension Breedstr Te huur ijevr Jong echtp z Je z KTAGE of 2 kamers ongera met keuken Br no 8252 bur d R.K jongeman z voor zo spoedig mo - r^si^ipL-^^tt kosthuis Br onder no 8290 ^ bur dezer Per 1 Aug ongem ZIT-SL-AAPK met gelegenh tot koken door moeder en dochter Br m pry's no 8239 bur dezer Ruime ZITKAMER m slaapkamertje of groote zit-slaapk door heer b.b.h.h liefst oude stadsge deelte Zolderétage eveneens geschikt Br no 8218 bur d Jong echtp zoekt WONING of gedeel te van woning of boerderij met vrije keuken in omgeving van Groenekan de Bilt of Bunnik Br ne 8224 bur dezer VOOR DIRECT - n ruime zitkamer m slaapkamer zonder pension in de stad Utrecht zo mogelijk m vrije Ingang Br nr 90 Kraal's Fi liaal Zeist Heer middelb leef tijd z.b.b.h vr ZIT - en SLAAPK of zit-slaapkamer m perraion in Bilt hoveti Br ond no 8292 bur dezer PENSION Door echtp met 1 kind eenv pension van 25 t.m 31 Juli bij » bosch of heide Br m 82 prijsopg ond no i35 bur dezer Jongelui die gaan trouwen z z spoe dig mogelijk 2 onge meub KAMERS ot étage Br ond oo 8286 bur dezer Door Duitsche pr ZIT - en SLAAPK m gebruik v gas en telefoon liefst omg centrum Sta tion of Croeselaan Br no 8282 bur d Door elegante dame ZIT-SLAAPK met gebr V gas en te lefoon liefst omg station centrum óf Croeselaan Br no 8281 bur dezer Nette jongeman P.G z eenvoudig SLAAPKAMER TJE Br m prijs opg onder no 8260 bur dezer Jong echtp vr een gem ZIT-SLAAPK of zit en sBiapka mer m gebr van keuken Br Mark straat 11 Utr Pers ^» vr Net DAGMEISJE V d ' morgenuren W V d Linge Sta tionswea 44 Maars senv In kl gezin waar dienstbode aanwe zig jong MEIS JE gezocht voor kin derverzorging en hulp in de huish v 8 6 u Aanm Oude gracht S41 Een WASCH VROUVir die een wasch van een al leenwonende dame wasschen kan An thonius Matthaeus laan 40bis Tegeti 1 Aug of la ter rfet MEISJE v heele dagen m vol Ie kost Aanm Me vrouw Brink Ham burger st raat 2 5 MEISJE V ' s mor gens V 8.30-12 uur V lichte huish be zigh kunn stop pen en naaien Me vrouw Stuy Nas saustraat 6A VSriE IS ZOO vriendelijk mij om dé 14 dagen één ochtend te helpen Behalve den Zater dag verder komt " t mil lederen dag ge legen Br ond no 8291 bur dezer Beslist vlotte gerou tineerde N.AAI STER V 1 dag p w Mevr F Dix Adelaarstr 6bi s Ben STRIJKSTER of aankomend Br no 8271 bur dezer Mevr de Jong Cre merstr 177 vr net MEISJE voor de morgenu ren Een ' WASCHMEIS JE of " Waschvrouw d eerste 3 da gen van de week Br no 8293 bur d FI WERKSTER v paar dagen p w of meisje van 8-2 Aan melden na 7 u Me vrouw V Wieringen Burg Reigerstraat 63bis VERPLEEGSTER in eenv gezin v d nacht Br m con dities onder no 8258 bur dezer In Bloemendèial kan geplaatst worden nette eerlijke aank WINKELJUFFR., leeft pl.m 16-18 j flink loon van 8 4.30 uur Er onder no 8255 bur dezer Voor opleidin,g kan toorboekhandel en leesbibliotheek net MEISJE genegen eenige lichte huise lijke werkzaamh te verrichten Br on der no 8250 bur d Pers aanb MEISJE 19 j den geheelen dag thuis vr thuiswerk Br no 8289 bur dezer PI WERKSTER V 4 heele dagen p w Br no 8272 bur d Jongeman 18 j z.BETREKKING opkantoor liefst han delskantoor Roos,hoofd der school Maars bei\gen Voor magazijn of bakkerij geen loop of fietswerk JON GEN van 14 j uit net burgergezin C Börman Nieuwe Koekoekstraat 8 - Diversen R.K burgermeisje 33 1 flinke versch zoekt langs dezen weg serieuze KBN NISM met een net ten heer goede pos Br m foto welke op eerewoord gere tourn ond no 8236 bur dezer Sportieve jongeman z KBNNISM met dito meisje leeft ± 18 j Br liefst met foto ret ond no 8232 bur dezer VOETGÉBREKBN worden voorkomen door regelmatige goede voetverzor ging Wij brengen die In den vorm eener volledige Pe dicure a f l_per be handeling Tevoren bespreken gew Ook aan huis te ontbie den „ Dresco " Voet verzorging Utr P C Hooftstr 9bis b d Groentenveiling Tel 13515 AANMELDING nieuwe leerlingen voor de naaischool Johannaschool tijdelijk Drift 13 ka mer 6 tussch 9-12 en 2-5 Fransche CÓNVBR SATIE Heer 39 j zoekt iemand voor Fransche conversa tie - - geen vergoe ding geen les Br no 8212 bur dezer Jongeman 30 j Ned Herv zoekt langs dezen weg se rieuze KENNISM met eenvoudig fl net meisje niet ouder dan 28 j Dis cretie verzekerd Br no 8219 bur d Door boekhouder wordt AVOND - ¦ WERK gevraagd onversch wat Br no 8217 bur dezer R.K Jongeman 26 1 ernstig karakter huiselijk van aard met vaste betrek king zoekt langs dezen weg serieuze KENNISM m een voudig R.K meisje met ernstig en zacht karakter leef tijd tot 28 1 Bemid deling H.H Geeste g lijken wordt op rijs gesteld Ge eimhouding verze kerd Br liefst met fbto ond no 8216 bur dezer NED STAATSLO TERIJ Trekking begint 26 Juli Lo ten bi de coll 1 Th Sobels Bier-mans Mengelberg laan 7 Tel 17802 giro 64034 J0NGENSS(5H m 35 36 en 37 in ruil aangeb v m 39 en 40 Mevr Fortuin Nassaustraat 6A Heer 24 ] z KEN NISM m net meis je Br m opg van liefhebberijen foto's welke geretourn no 8287 bur dezer RUILEN 1 paar z g.a.n mod D.-soh m 42 m h hak te gen dito m 1 hak Tevens te koop ge vraagd een pr le deren dameshand schoenen gr maat Wilschut Rtjnlaan Nette alleenst da me 36 j zoekt leu ke VRIENDIN voor gezelligen omgang ' t liefst omtrek Oudwijk Br onder no 8279 bur dezer VOORKÖM'T TE - LEURSTELLING Laat nu uw le deren jas voor het najaar repareren en kleuren Buiten • Utr per bode of post De Specialist Runstr 39 Rivieren Wïjki Nette werkman 30 j vaste betrekking wenst ser KENNIS MAKING met net meisje of weduwe om bij wederzijds goedvinden een hu welijk aan te gaan Br m foto welke op eerewoord w geret ond no 8285 bur de zer NED STAATSLO TERIJ Voor trek king Ie kl 26 JuU loten verkrijgbaar bij Mevr L van Woerden-J ohannis aen Ambachtstraat 2 hoek Kromme Nieuwe Gracht Za terdag a.s tot 6 u geopend Tel tot 2 uur 19130 giro 209449 Een paar in g st z(jnde zwarte lede ren D.-LAARZEN m 38 in ruil aange boden voor een pr bruine lederen da meslaarzen m 37,5 of 38 doch ook in g st zijnde J Bil Tard v d Monde straat IfiSbis MATRASSENRE-PARATIE Wö re pareeren keeren overtrekken en vul len uw matrassen Vraagt vrijbliivend nrijsopgnaf ' s Mor gens gehaald ' s av thuis Gebr Jacoba W Klöosstr 29bisA 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 67 Vliegtuigbouw Jongmensch van 18 jaar vraagt grondige opleiding in den vliegtuigbouw goed teekenaar Br no 1650 Bur Zeister Courant Zeist ^ Droge Werkplaats liefst gelijkvloers m water enz met spoed tè huur ge vraagd Phoenix Fix Leid schekade 116bis Utrecht R^sméd^evr Chr School voor LO en U.LO MaUebaan 56 Afd L.C opleiding-jroor het Middelbaar Onderwijs en U.L.O Afd U.L.O 3 en 4 jarige opleiding voor M.U.L.O diploma A en H M.T.S en Middelbaar Onderwijs Aangifte van leerlingen voor de nieuwe cursus bij het Hoofd der School den Heer C ONVLEE ToUens kade 64 Tel 13031 Tanütechniscli Lab vraagt NETTEN tEBRJONGEN Palmstraat 1 Utrccnt Vo'or Ned Stau^^ardwerk En cyclopaedie waarvan na den oorlog nieuwe druk verschijnt worden repres ACQUISIÏEURS(TRICES gevraagd Uitsl op prov basis Br met ultv inl ond no S200 bureau vai ^ dit blad € Jevraagd LAMPEKAPPEN - NAAISTEKS en leerlingen Hoog loon naai ' bekwaamheid Volkslux Voorstraat 2 UTRECHTSE AVOND-MULO leidt op voor Mnlo-diploma Kosten ƒ 10.50 per maand Middagcursus voor leerlin gen van buiten de stad Inlichtingen bij E A DE KOFF 3 V Sco relstr 65 ütr Ttel 20091 MAABSSEN Wordt gevr een Dagmeisje P.G in gezin van 2 personen Mevr Zindel Stationsweg « STENO-TYPISTE Op een fabriekskantoor kan geplaatst worden een Steno typiste Brieven ond no 8198 bur V d blad ^ 1 Fabriek in het centrum des Lands vraagt voor ' haar mon - tage terrein EEN WAKER van ' s avonds 17—22.30 uur Zaterdags van 12,30—22.30 uur en Zondags van 9—22.30 uur Bricv ond no 8197 bur dezer Electr SPEEL - GOED SPOOR 220 ¦ Volt met toebehoo ren Br m prys en oniaehrijving aan J J Leeuwerik,Maarsseveen - Gevraagd eeiu ÏXINK WEBKIVIEISJE in herstellingsoord Hoog loon wekelüksche vrüe dag Aanm Laantje zonder Eind 2 Zeist j JPikant en zu!v«r ' van smaak BHÜÏÏ ^ SELOERUZOUf « Schoenmagazijnen „ De Gouden Scboen " vragen voor onmid dellijke indiensttreding een NETTEN LOOPJONGEN leettüd 15—17 jaar Aanmelden Leidscheweg 19—20 Mevr v Lankeren Nachtegaal straat 1 vraagt een NEGCTE DIENSTBODE V d en n zelfst kunnende werken en koken Meerdere hulp aanwezig % r '""'.' M Op een advocatenkantoor wordt voor directe indiensttreding gevraagd een BEKWAME TYCTSTE Briev met opgaaf v verlangd salaris en referenties te rich ten ond no 8205 bur dezer Gevraagd eenige NETTE JONGENS voor eenvoudig werk tegen goed loon LeeftUd tot 17 jaar Lauwerecht 90 De Reproductie Compagnie Rotterdam-jsr Ceintuurbaan 72 vraagt een prima ELECTR-ETSEB als chef op de auto - en kleur etserö Alleen prima krachten met goede ervaring komen in aanmerking Ie COIFFEUSSE en leerling - of aank coiffease gevraagd tegen hoog loon in Ie kJas salon Maison de Leup Oudkerkhof 24 Jf.V De Landbouwbank Oyde Gracht 113 vraagt ten spoed JONGSTBN BEDIENDE leeftijd pl.m 15 jaar èrsmed cmrii JONG BOEKHOUDSU belast zich met administratie en « ontrdle Ook belasting zaJten en distributie voorscrirtf ten Er ond no 8193 bur dez VRIIWILLIGERS CHAUFFEURS en ook xij die niet kunnen autorijden die gezond ^\ a en geen Kereditelühe BtrajF hebben onderdaan alt alle be roepsldasaen kunnen toetreden tnt de N.S.K.K.-Transportpppe.JOOT ' en de LE6I0N „ SPEER " Zft die dienstaemen zijn vrU van ar beidslDzet in Ooitechland tidlcbtln^en over famiUevergoeding en verzorging te verkrijgen bij de N.S.X.K.-Transportgruppe „ TODT " Dienshtelle Den Haag Benoortlen houlscheweg 42 De N.S.K.K VerbindungsfüJbier belm Beicbskommissar Met groote büiiischap berich ten ' vö U de geboorte van onze dochter BEITSKE K TIGCHELAAR E TIGCHELAAE-Hoeflaken Utrecht 19 Juli 1«S Madrechtatraat 1 Töd Huize „ De Ooievaar " J W Frisostraat 14 Op 22 Juli a.s hopen onze geliefde Ouders C H SMEEKES en H J SMEEKES - JonkergöïiVT hun 121/4 jarige Eclitver eeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen HENDRIK Hzn CEISTIAAN. Utrefht 20 Juli 1943 Den 22sten Juli a.s iopen onze geliefde Ouders S WEEBDENBliHG TH WEEBDENBIJBG - V d Ham den dag te herdenken waarop zij 40 jaar geleden in het hu-welUk werden ver bondej ^ Dat zü nog lang gespaard mogen blSven is de wensch van hun liefheb bende kinderein en klein kinderen I trtrecht CatharSnesteeg 1 Heden overleed te Bussum na een korte ziekte onze broeder FI.OBIS VOS in den ouderdom van 71 jaar P Vos W J vaai Leeuwen-Vos J H Vos-SMIevis 19 Juli 1943 Heden overleed na een korte ongesteldheid zacht en kailin onze lieve Moeder Behuwd - en Grootmoeder JOHANNA DE GBAAF Weduwe van den heer H van Vulpen in den ouderdom van bijna 82 jaar Uit aller naam N » VVLS-EN Utrecht 19 JuH 1943 Pieter Bothstraat 8 Geen roawbezoeb De begrafenis zal plaats hebben Vrijdag 23 JuU a,s om I uur n.m op de 2e Algem Begraafpl Vertrek vanaf het Sterfhuis om 12 u Voor Uw medeleven en deel neming ons betoond bij het overlijden van onzen Heven Man Zoon Broeder Schoon zoon Zwager en Oom JOHANNES FBEDERIE VAN IIONSEI.AAB betuigen wij U onze » harte lijken dank Uit aHér naam Mevr de Weduwe J VAN DOTraBLAAR - Gerlach Utrecht Juli 1943 Willem v an Noortstraat 7«bis DANKBETUIGING Hiermede betuigen wü onzen haitelijken dank voor de innige deelneming aaa Buurtbewonera Kennissen en Vrienden onder ifOnden bij het plotseling heen gaan van onze beide lieve ouders en broertje Namens de Kinderenen Kleinkinderen C BOER AVO ND STILTE Geref kerk in Herst Verb V Lamb Stirumstr Woensdag 31 JnSi — 8 uur Prot Dr H W OBBINK „ Geen andere Goden voor Mijn aan gezicfat " Afwezig Dr J A P Hifle ^ is Lambers Arts te BUthoven tot en met HS Juli Praktijk wordt door de Art sen daar ter plaatse waar genomen CXIBATÉELE BU vonnis der Hechtbank te Utrecht d.d 30 Juni 1943 is JOHANNES ÜIJSBERTUS BOKS geö te Ameron?ên lK-S-3868 wonende te Bist < U op eigen verzoek onder cura ^ teele gesteld op grond van zwakheid van vermogens De Officier van Justitie A N FABIUS GOED VERLICHTE RUIIVITE vrinkel of woonhuis voor schilderijen - tentoonstelling te huur gevr op goeden stand in het centr van half September tot half October Br ond n o 8320 bur dezer WIE WIL bovenhuis in omg Biltstr Utr met 5 k waarv " 3 zeer rtiime gr keuken tuin m schuur op g stand huurpr ƒ 50 - ruilen tegen gehele woning huurpr ƒ 30 è ƒ 35 in of OMtr Utrecht Brieven onder no 8322 bureau dezer VERHUIZING AFDEELING NIJVERHEID van het Depart v Hancfel Nijverheid en Scheepvaart Met ingang van 19 Juli ia de afdeeling NI.rVER HEID van liet Departement van Handel Nijver heid en Scheepvaart gevestigd te AMERSFOORT GEBOUW „ HEBRON " — UTRECHTSCHEWEG Telef 4943 - 5043 - 5343 en 5843 JONGENS-CAPE De heer die Maandagmor gen bij de eerste stadsbus vertrek Tuindorp van een dame een jongens-cape heeft in ontvangst geno men om die in die bus af te geven waaraan hg niet kon voldoen wordt beleefd verzocht zich bekend te maken aan het adres van Lijnden v Sandenburglaan no 74 Maartensdijk Tuin dorp Tel 10985 Bekendmaking De hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat in de directie Utrecht • te Utrecht maakt bekend dat het verkeer over de draai brug over het Merwedeka i'ftaal in den Vleutenscheweg te Utrecht zal zijn gestremd op Woensdag 21 Juli 1943 van 8 tot 20 uur Het voet gangers en rijwielverkeer zal geschieden per roeiboot Utrecht 19 Juli 1943 De hoofdingenieur-direc teur voornoemd W H BRINKHORST Webra's suggestieve NAAMBORDEN 377 cl ^ Laat Uw naam niet ver geten worden WEBBA's naamborden zijn uitste kende blikvangers Ge schikt voor groot - en kleinhandel ambten be roepen particulieren or ganisaties enz Laat ons OOK U van dienst zijn WEBRA SPAARNESTRAAT 40 Telef 16943 Inkoop van Goud en Zilver de juiste waarde Jan van Scorelstraat 13 • j Blok in goeden staat ver keerende Beneden - en Bovenhuizen te Den Haag te koop aan geboden Koops ƒ 80.000 - Huur ƒ 5920 - Inl schrif telijk J SCHOUTEN Jr „ Buys Ballotstraat 20 Den Haag TE HUUB GEVRAAGD RUIiVITE atelier zolder - kamer kleine étage flat-gedeelte boven kantoor o.d geheel vrij gas licht str water stookgel of C.V door int architect — Brieven onder no 8325 bur dezer Aangeboden nabij Malie singel 2 mdbie grote Kamers één m vaste wastafel zon der pension Brieven onder no 8327 bur dezer tm HUUR GEVBAAGU in het centrum van Utrecht een geschikte ' ruimte voor KANTOOR lokaal in kantoorpand óf ' n flinke ongem of gestoff kamer liefst benedenhuis óf ' n winkel zonder woning Br ond no 8318 bur dezer 1 e Hypotheek Groote instelling heeft gel den beschikbaar op solide Huizen en Landerijen Zeer gunstige voorwaarden Br ond no 8323 bureau dezer r njoiA KOFFIE SURROGAAT VAN DeGruyteh 539 ^^ Dinsdagr 20 Juli 1943 Bij ' 6 » NEDERLANDSCHE OOST COMPAGNIE kunnen zich voor vrij willige uitzending naar heinesten melden t ^ stroovlechters kuipers klompenmakers zadelmakers wagenmakers Goeda honen AanmeWtftg bij de NEDERLANDSCHE OOST COMPAGNIE N.V afd Landbouw)Parkstraat 22 — Den Haag KLEINTJES 20 woorden 1 1.20 dk wjonj meor / 0.07 uiaU per3..aanb o < pen ge vraagd ZO woorden f 1 - dk woord meer f 0.06 1 Riant Onder - en BOVENHUIS naby Lucas Bolwerk L koopsom f 10.900 ± 26 jr oud Inl bij J C Reisinger belastingconsulent St i 2-per3 Hopakker 21 Tel TESTTDOEK " licht 13145 of 16086 Te Koop effen kleur Br m prijsop ^ Ed«ns Alex Numankftda - 69bis Utr ï pr D.-SCHOE " NEN ni 40 % h Spoe © Meyer Lini Kestraat 17 TROUWJAPON m onderjurk f50 z.g a.n box f 15 br d schofnea pi h m 38 f 15 Pompies Adelaarstraat Ibis Aaji part HAND-NAAIMACHINE aangeb f 60 Tevens een hoogtrequentie apparaat-f 50 D M Evertsen Maat schapslaan 12 Bun nik Duitsche PIANO kruissn in metaal merk Mann " f875 en pracht old-finish or.ifel 3i4 spel met harp met nog 5 ir grarantie t9Sa Wei ler J F Coenstr 36 SALONGRAMOPH f 75 m ± 20 platen Eising F Koolho ve nstraat 2 Zuilen Klein vuurvast SCHAALTJE Me < vrouw V Stipriaan L Oudenoord 77b Prima TRAPNAJi.1 MACHINE „ Naa mann " f150 kleer makersbout voor houtskool f5 kleer makersschaar f 10 cactuskastje glas in-lood 42 X 33 cm f 10 wandelwagen tje f 15 2 wiegde kentjes en baby kleertjes f35 Koel man Stationslaan 28 Maarssen Een blank eiken SALONAMEUBLE MENT f 950 Te zien des avonds van 8-9 u Te koop gevr een wandelwagentje Geelen Vivaldistr ISbis Tel 21185 2 p I > SCHOENEN "" 38 f 10 f 12.50 2 t>l meisjessch 36-39 f 12.50 2 p werk sch f17.50 colbert jasje v.o f 17.50 Gevr d.-laarzeo 37 of 38 h.-iaarzen 42 of 43 G v Pigge len Wilgstraat 9 Amerlk ZEILCA - NO cederhout f175 Te bevr W V Dijk Koninginne laan 16 Vree swijk Een in prima staat verk«erende PIANO of Vleugel Br mefj merk aan J Pot Laan 1942 no 35 VERPLEEGSTERS UNIFORM m 44 Br m prijsopgr A ' Jacobs Waterweg 167 de Bilt Geheeie of ged IN BOEDELS é com tant Johan Hauer ¦^ Jansstr aat 22 ' Oude GRAMOPOCJN PLATEN door Mu ziek en Gramofoon handel H Ralir Achter St Pieter 4 Prachtig klinkende oude VIOOL met kist en stok f140 J W Jansen Dorpsstr 43 Jut phaas Goede astronomie [ Licht H.COSTUUM v.o kwal m 50 f 65 een pr lage heeren Uchoenen m 42 f 15 De Koek V d Mon destraat 93 Prima BOK en een koffergramofoon f 47.50 tevens da messportjasje v.o rijjasje f30 Bij denier Toilenskade 82 b Croeselaan CANO 2-pers in i^eer g st met ped dels en toebehoren f40 Te bevr Mö jger Merwedekade 229bisa Utr scha KIJKER Phön boeken va » Prof Dr Minnaert Natuurkunde vaii het vrije veld Aan biedingen aan da Werkplaats Kinder gemeenschap Hobi bemalaap 76 Bilth KINDERWAGEN m kogellagers wie len f55 Wintersho ven Loevenhout schedijk 34 Goed onderh v.o KINDERWAGEN, Hoa=;land Koolstr 22bis GASPORNUIS in prima staat f 100 De Jong Laan 1942 no 116 Hoograven D.-TENNISSCH 39 windjack trui zeil - Old-finish eiken THEEMEUBEL Ï65 J V Ruler Rijnstraat _ 37 TUINBEELD vrouw ' f 250 Te zien Breedstraat 24 Miché Wegens veriiuizing vaste WASCHTA PEL compl tSO tuinslang f2 p m met wagentje f 10 kleeren waaronder 2ware winterjas f 50 Eerkens Prof Magnuslaan 12 jopper zeilbroek badmuts meisjes fiets 6 j Freericks V Egmontka de 74A _ Een in g st verkT KINDER - en WAN DELWAGEN v.o C J Kriekaard Koekoekstr 50 U Een donkerbruin pitrieten bekleede WIEG met bedje en 2 wollen dekentjes z.g.a.n f60 De Jong Cremerstraat 177 Mooie halfwas KO NIJNEN bij Z V d Sluyls Draaiwe g 24 Ruim 400 bijnaMoeiende Amerong sche ROOKTA.BAKSPLANTENmet extra grootebladeren Ook bijgedeelten van tenminste 25 AdresHeemsbergen Mashorsterdijk Scher penzeel ^^^^ WIEG lakentjes sloopjes luiers handdoeken en 2 pers lakens Jon kers Oudegr 375 D.-JAPON blouse liu 40 damesonder ' oed en damessch 1 87-38 Br m prijsopg W Riet Lhof Oudw.dw.str ' SObis Zwarte oudere da me MANTEL f45 Opvouwb WAN - DELWAGENTJE en 8 ra.m smal films v Drumpt Ie Brandenburger weg 74 de Bilt y ^ NEN zw z.g.a.n f17.50 Zon straat 73 Troost BOUWGROND in Utrecht of omgev SohK aanb „ Het Centrum " Neude 32 Utr Groot Bad zink f 75 Tusschen 7 en [ E Spierenburg Koningsweg 64 V.o wollen BABY CAPE liefst wit [ tevens in g st zijn de v.o damesschoe nen m 38'/è - of 39 Coenen Knopstr 21 Te koop ^ vr rose zyden jurk f 17.50 witte tennis jurk f8.50 ztjden blouse f8 alles m 42 tennisschoenen m 41 f7.50 idem m 36 f7.50 alles v o en z.s;.a.n 2 zw mantels zeer ge schikt voor het ver maken tot jurlien samen f20 alléén tusschen 6 8 uur Poortstraat 27bi3 Bosch H.-REGBNJAS g St m 46-48 Ko ning Sterrenburg 1 Te Huw KINDERWAGENS Wij koopen lederen modernen kindèr - of wandelwagen Defecte kappen geen bezwaar Te Vens beperkte s;ele genh tot reparatie van wagens en kap ' pen A v Burken Staalstr 9 ' b d Biltstraat Voor heer zonnige ruime zeer goed gem ZIT-SLAAPK m voll pension mat prys Konings laan 51 Prachtige CHOW CHOW reu rood zeer lief waaks en zlndeiyk m stam booHi prima oud Holl smous je reu pinchertles zeer kl foxjes en andere hondjes V Beek Crochtdyk 21 Vleu ^ ten Gem ZIT SLAAP-KAMER m V w en gas Oudegracht 264bis 1/6 p.k onder de 100 kg - 3 vaasen 220 Volt electro MO TOR f 250 Burg graaf Azaleastr 20 WOENSDAG 21 J 1 Tetefoon letai IS Vjnrn Giro « 49*9 Tel adrj UieuwBblad Militaire b Führe Samenkomst in e in Noord-It HOOFDKWABTKEB FÜHKBB 20 JuU J De Führer en de Duoe Maandag 19 Juli in ee Noord-Italië een samei iütd Br werden mllitaii Ite^roken Het internationale |> ureau verneemt Hot gisteravond uitgej • Jnuniqué over de ontm Maandag op Noord-It bodem tusschen PUhrei heeft in Berlijnsohe poli gen de grootste verrassi « aakt daar tevoren g BanwflzinB voor een der jnoeting bekend was ge Zoxt deze ontmoeting met Be jongste militaire geh dan ook voor de haiid ïegen Men wijst in Ber lapidaire kortheid van h ven communiqué dat sle Heelt dat er militaire ki besproken Te Berlijn ka pok wegens dit zuiver i trakter van de ontmoetln dere bijzonderheden ov € loop en de jesultaten c Weten komen Men vi ieohter wel niet wanneer neemt dat deze besprei ifloel hadden de maatrege ötellen die met het oog < dlgen militairen toestai Mfddellandsche-Zeegebied Bchflnen en-flie teveps gi fcet gemeenschappeiyke flucoes van de Spilmoge Wraarborgen Naar verno bebben aan de bespK 0hefs van de wederzyds < iComiBando's en uit den zaak ook andere compel taire persoonlijkheden en gen op het gebied der gei öelUke oorlogvoering van iBen deelgenomen Er behoeft zoo verklai Berlin niet bijzonder » p igewezen dat ook deze van Führer en Duoe me Ven in het teeken stor lotagemeenschap ' van bei to dat opnieuw de vastb iVan belde volken tot uit pta den strjjd tegen d Bchappeijjke vyanden van peesohe vasteland tot hi rende einde voort te zett Omtrent het bezoek ïnen nog dat de Führer Uagpchtend met zijn inti < talre staf per vliegtuig Noord-Itallaansche sta Waar de Duce hem opvi ïillerharteljjkst verwelkom sprekingen die in een vo « eer geschikt gebouw in heid van deze stad werde duurden tot in den namic waarna de Führer na ee Èftfscheid Van den Duce p € gaar zön hoofdkwartier De diplomatieke cot yan het D.N.B schrift Bfl de nieuwe ontmoetln do leiders van de As la < J Situatie aan een onderzi Zal de Pittis zijn ze Rome verplaat In toonaangevende Ve Kringen verluidt dat Paui ingeval van nieuwe i ibomaanvallen op ' Rome wegen ztjn zetel uit Va naar een van de pauseüjl In de binnenstad van Roi hrengen Ben beslissing toe nog niet genomen aetelver egging zoo verk Ün genoemde kringen wi tot uitdrukking brengen niet slechts hoofd van d ke kerk is doch ook bis Rome en derhalve vastl het lot van de bevolkinj _ stad Rome te deelen pi Paus Is het niet slechts « enis dat Vaticaanstad v < j ^ iijke aanvallen verschot doch ook dat de stad Waarvan hij bisschop is blootgesteld aan vijande vallen I ^ De Paus heeft IMns I den kardinaal-staatssecre MagUone ontvangen ben aartsbisschop van Turijn Fossati die den Paus ' vi bracht over de aanzienlij II welke bvj het jongste jnent van Turijn aan tal * « en is aangericht Voor iT de Paus kardinaal ' I aartspriester van de Va ' basiliek Van de z^de vat y caan is tot dusver nog i Kend gemaakt over een p den Paus wegens het t ment van Rome Naar de Messagero mt den Engelsch-Amerikaani a 5«ur.aanval op Rome ooi N SSj Ï,**''s van den Paus 3 « naeiyke bommen verwo § ZONS OP - EN onde a Zonsopgang 5.43 u ondeq Maansopgang 0.09 u ond In de week van 18 JuU inoet verduisterd worden v tot 6,30 u % «-^•-« c&aa ^ 

Kranten

Ga naar