Utrechts Nieuwsblad vrijdag 17 juli 1942

Telefoon 16431 5 lijnen Qiro 154949 Telegr.-adres lring erkend dat de aan admiraal Godefroy ge geven Instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van den wapenstil stand en hebben zij de verplicht'ng op zich genomen hun houding hiermede tn overeenstemming te brengen De Fransche regeeringschef achtte het Zijn plicht dit feit ter kennis té brengen Van de Amerikaansc4ie regeering en voegde hieraan ' toe „ ledere daad van geweld van de zijde der Britten zou met ht oog op de nauwkeurig vastgelegde houding ge volgen met zich mede brengen waarvan dè z\)de der Britten zou met het oog op der Vereenigde Staten niet zal ontgaan Op 3 Juli heeft de zaakgelastigde der Vereenigde Staten aan den chef van de Fransche regeering een nota overhandigd « raarin verklaard werd „ De president der Vereenigde Staten koestert den wensch dat de Fransche oorfogsschepen die zich op het oogenblik in Alexandrië bevinden onder geen beding in handen vallen van de Duitsche of Italiaansche strijdkrachten Hij heeft de Britsche regeering op de hoogte gesteld en stelt de Fransche regee rin|f voor de Fransche schepen te Alexan drië onder bescherming der Vereenigde Staten te plaatsen Deze maatregel brengt de reis van de Fransche schepen naar een asylhaven voor den duur van den oorlog met zich mee hetzij in de Vereenigde Sta ten hetzij in een andere Amerikaansche re publiek met de garantie dat de Fransche schepen bij het einde van den oorlog aan Frankrijk zullen worden teruggegeven Dit voorstel is in ' t belang van Frankrijk Wanneer het aanbod der Vereenigde Sta ten door de Fransche regieering niet wordt aangenomen dan zou de Britsche regee ring natuurlijk volkomen het recht hebben den Franschen schepen het bevel te geven het Suezkanaal door te varen en wanneer dit bevel niet zou worden opgevolgd tot vernieling van deze schepen over te gaan om te vermijden dat zij in handen van den vijand vallen De president hoopt dé,t dit voorstel kan worden aangenomen Pierre Laval heeft den Amerikaan schen zaakgelastigde geantwoord dat deze nota onaanvaardbare uitdrukkingen bevat en dat de Fransche regeering gelooft dat zij niet het antwoord vormt op haar memorandum vati 2 Juli Dit heeft de Amerikaansche zaakgelastigde Tuck op 5 Juli toegegeven doch tevens verklaard dat president Roosevelt zijn standpunt hE^ndhaaft Op 7 Juli heeft de Fransche re geering de Amerikaansche regeering ge antwoord en verklaard dat zij de voor stellen der Vereenigde Staten formeel van de - hand vrijst als zijnde in strijd met de eer en het belang van Frankrijk De cor rectheid en nauwkeurigheid van het Duit sche en Italiaansche antwoord met be trekking tot de toepassing van de wapen stilstandovereenkomsten geven de federale regeering der Vereenigde staten niet het recht om een dergelijk beleedigde houding jegens de Fransche regeering aan te ne men Bovendien stelt de Amerikaansche regeering door den eisch om de Fransche oorlogsschepen in een Amerikaansche ha ven „ een veilig asyl"l te verleenen ' een eisch welke onvereenigbaar is met de verplichtingen welke voor Frankrijk voortvloeien uit het wapenstilstandsver drag In de Fransche antwoordnota wordt verder verklaard dat de Fransche regee ring niet kan toelaten dat haar woorden in twijfel worden getrokken ' en dat de fe derale regeering der Vereenigde Staten de eervolle traditie van de Fransche marine ¦ welke alleen de bescherming van de haar door de natie toevertrouwde taak wil ga randeeren miskent de Fransche regee ring stelt vast dat de Amerikaansche re geering de vernietiging van de Fransche schepen in Alexandrië welke zich zouden verzetten tegen de bevelen van de Brit sche strijdkrachten als gerechtvaardigd beschouwt en legt nog eens opnieuw den nadruk op de buitengewoon ernstige ge volgen welke iedere daad van geweld in Alexandrië tegen de Fransche schepen met zich zou medebrengen De Fransche regee ring - betreurt te moeten constateeren dat president Roosevelt er niet voor terug schrikt van meet af aan de zware verant woordelijkheid te deelen van hen die met miskenning van de militaire eer een mis dadige houding tegen eén ontwapend es kader beramen Op 11 Juli hééft de zaakgelastigde der Vereenigde Staten een nieuwe nota over handigd aan president Laval waarin werd voorgesteld om de Fransche schepen van Alexandrië door het Suezkanaal naar Martinique over te brengen waar ztj v i.j • den duur van den oorlog op dezi-'tde voorwaarden als de Fransche oorlOfjsso.'ie pen in Fort de France gedemobi^-seerd zouden worden Op 13 Juli heeft de Fransche rej^ering op deze nieuwe nota geantwoord met een rota waarin werd verklaard d'it het door president Ro-osevelt in zijn nota van 11 Juli gedane voorstel niet aanvaard kon worden daar het onvereenigbaar is met de voorwaarden van den wapenstil stund Het nieuwe door president R<'.ose velt gedane voorstel moet evena's het vorige als zijnde onvereenigbaar rrtet do eer en de belangen van Frankrijk vc,n de hand worden gewezen In de nota wordt verder verklaard dat uitsluitend aan de Fransche regeerin -^ me » haar eigen middelen en in het bljt-ind-^r door de keuze van de vlootbasis het recni toekomt deze schepen te bescherme-i e-i dat president Roosevelt den wil - der i'ran sche regeering om de Fransche vlag op alle oorlogsschepen te handhaven niet zonder de Fransche natie te beleedigen in twijfel kan trekken Daarom hernieuwt de Fransche regeering haar eisch om haar oorlogsschepen uit Alexandi-ië naar de diehtstbijgelegen Fransche haven te bren gen waarbij zy zich beroept op een recht dat door president Roosevelt niet doel treffend kan worden bestreden Wanneer president Roosevelt dit recht - ontkent en de ontwapende oorlogssqhepen blootstelt aan een aanval der Britsche strijdkrachten dan neemt hij hierdoor i een verantwoor delijkheid op zich welker uiterste conse quentie door de Fransche regeering nog maals met nadruk onder het oog wordt gebracht Betreffende de verlilaring van den plaatsvervangenden Amerikaanschen staats secretaris S.umner Welles dat men een nieuw onderzoek van het probleem kan verwachten verklaarde de Franache staatssecretaris Marion op desbetref fende vrstgen ' dat moeilijk te zien is in hoeverre een basis voor een overeenstem ming nog zou gevonden kunnen worden Over de Fransche V - In de havenvan Alexandrië vernc men nog de volgende bijzonderheden Het slagschip Lorraine " werd in 1919 gebouwd en in 1934 gemoderniseerd Het het,ft een waterverplaataing van 23.900 tnn en bezit acht stukken geschut van 31 c.m alsmede 14 stukken geschut met een kaliber " vaji 13.8 c.m De k"!fuisers „ Tourville " „ Duquesne " en „ Suffren " heb ben een waterverplaatsing van 10.000 ton en zijn uitgerust met 8 - stukken geschut van 20.3 cm De kruiser „ Duguaytrouin " heeft een waterverplaatsing van 7980 ton De torpedojagers Jje J'ortune " „ Forbin " en „ Basque " hebben elk een inhoud van 1379 ' ton De duikboot „ Protée " heeft on der water een waterverplaatsing van 2060 ton Extra bericht van Duitsche Opperbevel ZEVENTIEN KOOPVAARDERS TOT ZINKEN GEBRACHT HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEK RJER I'S Juli DNB — Het Opperbevel der weermacht maakt bekend Duitsche duikbooten hebben aan de Westkust van Afrika een krachtig bevei ligd Britsch Convooi aangevallen en daar van 6 koopvaarders van 39.500 ton in to taal tot zinken gebracht Andere booten hebben op den Atlantó schen Oceaan bö den Mississippi en b^j het - Fanamakanaal IQ schepen van 68.500 ton en in de Noordelqke IJszee een trans portschip van 7000 ton tot zinken ge bracht Daardoor heelt de - vijand op ver uiteengelegen oorlogstooneelen waar onze onderzeeërs opereerden J7 vaartuigen met 115.000 ton van zqn kostbare scheepsruim te verloren Invasic'plannen van de geallieerden Het plotselinge zvrijgen van de Londen sche pers ten aanzien van het al of niet ondernenien van een Invasie heeft ^ naar de Stockholm Tidningén meldt aanleiding gegeven tot talrijke veronderstellingen Naar de Zweedsche correspondent schrijft staat dit zwflgen m merkwaardige tegen stelling tot den steeds sterker wordenden roep naar een tweede front dien men nog enkele dagen geleden in alle bladen vond De correspondent is van meening dat een invaslepoging wordt voorbereid „ In Londen wemelt het van mllitaireii " aldus de Stockholm Tidningén „ en iede - ren dag zie je er meer Amerikaansche uniformen " De aankomst van Roosevelt's specialen gevolmachtigde Bullitt staat vol gens den correspondent eveneens in ver band met offensieve plannen der geal lieerden hoewel men officieus aanduidt dat BuUitt zich zou bezig houden met het probleem der konvooien in de Noor delijke IJszee S.P.T Praat.ies vullen geen gaat.ies het komt op daden aan Wordt lid van den Neder landschen Volksdienst Tusschen Donets en Don — Op Ue ravitaitleeringswegen is geregeld verkeer AjluNi^inus ' loip ' n gaan naar voren ^ gewonden en gevangenen worrlcn teruggebracht Deutschér Verlag-Reela-P,K Èansen-Pax Holland m " BUITENLANDSCH WEEKOVERZICHT DE STRIJD IN OOST-EUROPA B Nieuwe aanvalsnnelhode der Duitschers over kan evenwel direct aangevoerd wor den dat de Sovjets thans toch geleidelijk in een positie zijn gekomen dat zij met nog meer reden dan in den vorigen zomer elke vierkante meter van hun grondge bied moeten verdedigen Immers thans staat niet alleen het laatste hun nog over gebleven industrie gebied van het Donetz bekken op het spel doch tevens de ver binding van Centraal-Rusland met den Kaukasus Onder deze omstandigheden zou een vrijwillig terugtrekken zooals de „ Frankfurter Zeitung " dezer dagen te recht opmerkte een soort strategische zelfmoord beteekenen Dit alles leidt er toe de oorzaak van de veranderde situatie aan het Oostelijke front in de eerste plaats aan een nieuwe aanvalsmethode der Duitschers toe te schrijven Deze nieuwe methode teekent zich inderdaad steeds duidelijker af In het kort gezegd komt zij'hierop neer dat de Duitsche aanval zich dStmaal niet vol trekt volgens het bekende systeem van snelle gepantserde en gemotoriseerde een heden maar door middel van een breed en massief front Hierbij rukken de door pantsers beschermdte legers in een re'cht hoek of vierkant op Deze legers vormen een min of meer op zichzelf staande een heid samengesteld uit nagenoeg alle on derdeelen van de weermacht Vergeleken bij vroeger vraagt deze taktlek veel meer pantserwagens en gemotoriseerde voertui gen doch dank zij de productie gedurende den afgeloopen winter kan daaraan vol daan worden Een bewijs te meer dat de Duitsche legerleiding dezen winter niet stil heeft gezeten Na de groote successen van de afgeloo pen veertien dagen bestaat aan Duitsche zijde een groot optimisme tèn aanzien van deïi verderen gang van zaken aan het Oostelijk front Intusschen volgt de geheele wereld deze geweldige worsteling met nauwelijks ver holen spanning want iedereen beseft dat de gebeurtenissen in dte eerstkomende we ken en maanden den oorlog zoo al niet tot een einde kunnen brengen ia ieder ge val practlsch zullen beslissen Protestnota van Vichy Naar staatssecretaris Marion tijdens een ontvangst van de pers heeft medege deeld heeft de Fransche regeering op 13 Juli de Amerikaansche rege.éring een pro testnota overhandigd tegen het besluit van Roosevelt om twee militaire Ameri kaansche deskundigen te benoemen als vertegenwoordigers van de Ver Staten bij het nationale comité De Gaulle In de protestnota wordt gezegd dat dè Ver Sta ten nog steeds normale diplomatieke be trekkingen met Frankrijk onderhouden en dat het derhalve ontoelaatbaar is dat de Amerikaansche regeering " tegelijkertijd be trekkingen onderhoudt met de Gaullistische rebellen De argumenten die Roosevelt voor zijn besluit heeft aangevoerd aldus verklaarde Marlon zijn in de protestnota van Laval gekarakteriseerd ala voor wendsel dat gericht is tegen de souverel niteit van Frankrijk Roosevelt heeft gear gumenteerd dat het opnemen van contact tusschen de Amerikaansche regeering en de beweging vai » De GauUe het veilig stel len van de Fransche gebieden ten doel heeft De ^ verdedigjng van het Fransche gebied aldus heeft Laval In zijn protest nota verklaard is echter uitsluitend een zaak van de Fransche regeering INSPECTIEREIS VAN DEN BEVEL HEBBER DEB WEERMACHT IN NEDERLAND De bevelhebber der weermacht In Ne derlahd de generaal der vliegers Fr Christiansen heeft dezer dagen in gezel schap van den chef van zijn generalen staf en andere hooge officieren troepen en versterkingsinstallaties in het kustge bied van zijn commandement bezocht en een oefening van pantsertroepen bijge woond Naar de Engelsehe berichtendienst meldt is luitenant-generaal Ritchie de vroegere bevelhebber van het achtste le ger in ' Libye naar Engeland terugge keerd ALS DE ALARMHOORN KLINKT Utrechts brandweer dag en nacht paraat D pen hoog te kuimen opvoeren maar lit de eerste plaats om eventueel inenscheH * levens te redden Hetgeen niet wegneemt dat de ladderwagen die allerlei materieel meevoert ook voor het blusachingewerk belnagrflke diensten kan bewijzen " „ Wij hebben één ding gemist " merken wij nog op „ In films en op foto's zie je bij alarm de brandweermannen zoo dikwijls langa glijpaden naar beneden komen in plaats vaii langs trappen Dat maakt zoo'n kordaten en romantischen indruk MaaB hier mankeert die paal U heeft hem toch niet vergeten " „ Neen vergeten hebben wfl dien a,al niet Maar zoo'n paal is niet zóó nuttig als men wel eens meent Inderdaad kom je met zoo'n glijpaal snel naar beneden maar ook wel eens t e snel met het ge -» volg een verstuikten enkel of nog erger En daarom is het maar beter desnoods twee of drie seconden te verliezen door het afklimmen van een trap dan een m.in te missen die nuttig werk zou kunnen doen " Men ziet de Utrechtsöhe brandweer houdt zelfs met zulke overwegingen reke « ning AMERIKA VERBREEKT At eur ge toond voor de scène op het ma.rktplein Daar zou mogelgk iets zeer eervols voor hem kunnen afvallen en de afwikikeling van de zaken met mr Jouans zou er even goed om kunnen verloopen Bovendie;n zou ei in den kleinen wagen van Sacrée Croix nauwelijks nog plaats voor heia zij »' ge ' ïveest Mijnheer Maurice begeleidde de dames tot de lift De liftboy ' was evenmin te zien als de huisknecht Mijnheer Maurice er gerde zich over de eigengereidheid - van het personeel des te meer omdat hij zelf graag naar het stadhuis wüde gaan Daar om was hij blij toen een ernstige dame in de sneeuwwitte zusterkleeding de trap af kwam en zich in echt Amerikaansch Fransch als de verpleegster van mr Jou ans voor.'=!telde Mijnheer Maurice had haar nog niet gezien en vond haar gezicht met de groote donkere oogen een oogenblil zeer interessant maar hij had voorkeur voor jongere jaargangen De deputatie daarentegen was over het verschijnen van een verspleegster meer verontrust dan verbaasd Even overbodig als ' t importee ren van sinaasappelen in Napels kwam het meenemen van een verpleegster naar LaVallière haar voor Maar de verpleegster van mr Jouans raadde onmiddellijk wat er in de beide da mes omging „ tk oen slechts voor tijdelijk uit Parijs gekomen " stelde zij haar op di plomatieke v.'ijze germt „ Mr Jouans beeft mij vanzelfsprekend Voor zijn oponthoud in ta Vallière verlof gegeven maar ik ben vandaag erg blij lat ik hier ben Mr Jouans gevoelt zich u.l niet best Hij verzoekt daarom de eer waarde moeder Madelaine hem alleen te liezoeken want hij is met den besten wil ter wereld niet in staat zich aan de eer waarde overige leden der deputatie te wij den zooals hij wel wilde Met de verbluffende Amerikaansche ze kerheid welke een tegenspraak in het ge heel niet verwacht © pende zü de deur van de lift en verzocht moeder Madeleine met een diepe buiging haar voor te gaan in de kleine ruimte De vriendelijke woorden en het vooruitzicht op 15.000 dollar van den broodheer van deze verpleegster die ge speend scheen te zijn van alle arrogantie welke de m.eests van haar soort^enooten kenmerkt stemden moeder Madelame aan merkeli.ik railder dan men haar over het algemeen in La Vallière kende Ze ^ gaf door een waardig neigen van haar kap te kenïlen dat zij de situatie volkomen be greep madame Cannespierres was big dat ze de koele hotelhal niet * behoefde te verlaten de meening van den heer Bes nard deed er hier net zoo min iets toe als ergens anders en den voorutóstrevenden mijnheer Maurice interesseerde de opge blazen stichtingsge.'^chiedenis slechts In zooverre er een deel van den ' glans op het hotel afstraalde Zoo werd moeder Madeleine alleen door de irêminnelvjke Roode Kruiszuster naar „' en van de beste kamers op de eerste ver dieping gebracht waar in het aangename halfdonker van groene jalousieën de ver pleegster op zeer hoffelijke vrijze mr Jou ans èn de vereerde leidster van de orde van Sacrée Croix aan elkaar voorstelde om zich daarna discreet terug te trekken Moeder Madeleine had voor twee drie ja ren vluchtig rnet den prominentsten bad gast gesproken en vond dat hij er heel anders uitzag dan • vroeger Hfl lag met'n zeer bleek gelaat en volkomen vergrijsd haar in zijn stoel en m.aakte een zeer'lij denden indruk hoewel het helle zonlicht niet in de kamer kon doordringen droeg hij nog een blauwe bril en de stem waar Hjede hij de bezoekster ' uitnoodigde te gaan zitten klonk meelijwekkend zwak en gebroken De voornaamste eigenschap van moe der Madeleine was haar zin voor de prac tische zijde van het leven Die maakt het niet meer lang dacht zij Met het oog op de gift was het misschien een geluk dat het feest niet een jaar later was gehou den zooals bijna gebeurd was daar de stichting van de badplaats evengoed voor 499 als voor 500 jaren kon hebben plaats gehad De navorschlngen hadden daarom trent geen zekerieid gebracht Haar blikken gingen over de opvallend krachtige handen van den lijdende zij mompelde iets over een algeheel herstel voor ze haar rokken uitspreidend ging zitten om het meest gedenkwaardig ge sprek van haar leven te voeren Op vrijwel hetzelfde oogenblik zette een omvangrijke vrouwengestalte zich neer aan de tafel van den echten mr Armand B Jouans vijf kamers verder in nr 12 Haar kleeding geleek zeer veel op die van moeder Madeleine Benzelf(}e geruisch van gesteven blauw-zwarte rokken de zelfde wijd uitstaande kap waardoor men slechts diagonaal de hoteldeur kon binnen treden urenlang had Gervaise met het reis-strijkt|zer in haar hotelkamer moeten werken om het goede model er aan te krijgen Alleen het gezicht bevreemdde mr Jou ans eenigszins Hij had eens voor bijzon dere vrouwen een meer dan platonische belangstelling aan den dag gelegd en een ding bleef hem steeds bij de milde uit drukking van haar gelaat ten spijt stond er toch een zekere routine in de behande ling van alle wereldlijke zaken in uitge öi;ukt " Wordt vervolgd illm ^"^- Sup.f IWlfe Aut Sc W - — ™ Bat M F 123 — • 41 3%%£60Ol00ui/,„lC0%Utr Hb 4 _ 1936 3%fl00 98v — dito v u 3 % f 600 — — E.N Sch 3%fl00 978/4 887/ifiBot S.H 1937 3%f600 9Sl}3 981 » dito 3H%tl00 987/8 985/8 ¦ 88 3 %% f 500 98 /« 985/8 DIVERSE'N NED.-INDIë 35 3 % % f 600 — 1937 3 % f 100 — 1937 3%f600 88 ' 37A ' ' ' ' ~' 37A ou.-,f,i „ - T f 250-1000 " 5 2248 / 225IJJ l'A lOlTfs 102 A f 1000 6 % - — 4 100 % 100l,s B f 1000 6 %— — lu.:X ™ Berkei's P 140 — SM 100 100 C.-P Schelt » - — Gruyter ApA 16 — dito B Wd pr - ' 807 ^ Heemaf A 204i,j A,K.O 6 % 1071(1 1078(s Heineken'g 277 B & J 8H lOli/if 101i;j Hero Cons 177 1791 _ Bërkel ' 37 4 - 101 " Holl St.m.f 212s,-i ^ Levers Z 4H 1041 ^ 104 Holl melkp 262 262 " Werksp 4 — — Holl Beton 480 49ü \ « f ïnii 8fi7 = Sfiii Wilton's 414 — — H Draad K 301 3041/2 Itf snn & 8S » Limb St 4 103 % 103 % Holl Kunstz 173 3 % 1600 S61/4 « 61 » Bat P.M 4 ^- lOSi '» Int G Bet — - 1008(5 Moorman 1003,18 Amst Gr MüUer Nat Gr Nea Gr.N I Sp 5 — — Retjnes 5 lOllA — Ned Ed Met 117 _ _ dito Pref 106 — — Ned Hoogov — i „ 1005/ifilOOl /« Zoutind SM 61 A'd 1936 SM — Ie 3 % — Geld ' 38 SVi - r - ¦ ' 38 2V — Haag ' 36 3 % — dito " 38 SM 3 — N H ' 38 3 — dito 8-j 3 % JSi dito 10-j 2 % 100 R'dam ' 37 3 % 100 dito ' 38 3 % — Utr ' 37 3H — Zeeland ' 37 3 — 118 1071 * PBOV.enGEM I,BENs?«<>jjea I^ü^-Ü '''»^'"- "*^''"'° ^^ ^'^*'« _ „ „ Pharm Broc 295 991/4 A'd flOO 8 %__ _ ' Lev Br fl00156l/o — — Witta Kr _ im id f 1000 166is 166 lOOlJs ia f 100 e % 1431/4 143 '*^^ AANDEELEN l'^ó ^' M.r ° ""*' 1 ^ Meelf N.B 2B8 — - ÖANK - en OKEU.INSTGist en Spir 385 397 l/ï BANK - en CBEU.INSI „ Am Bnk A.H?,t:2"?'i8g!a ^ fl^e "- 590 - Ned Sch M 217 Ned Staalt _ B«IiP « « 76 — Holl B Unie 14111 141 Gem Cr 8^4 — 101i,'8 incassa B.dito S — — lav Bank 1391/4 139 ' 1631/4 153 Rott « roogd 293 Schelde N.B 131 Sch Aard.f 224 Smit & Co.'s — Stokv 60-400 — ld f 500-1000 1«V4 St Spanjaard 123 Stork & Co 232 Twijnstra PA 16o U Asp prwd Blikfabr A 201 Ver Ch.f A144 dito pr.aand 1511 / V Glast NB — V Gelder A — ditO ' pr.aand — V.N Rnb F 214 Ver Touw A161 Vlissing kat — W.ap ser A — Westersuiker -- Wilton F A176 % ld Conv PA — A.N I.B.M 1661 / N I Gas MijlBl Banda C.&H - Bor Sum H 1111,1 » Deli A HM - — I.C.&H Rott 146 Linde Teves 1201/4 N Wol M.A 7o Bill Rubr A — d 3A Ruhr A 63Boeton A — Singkep Tin 95 Dord P CvA - N.P.M f 100 3261/4 - dito Cv.A — M Enlm 3271/4 Tarakan PM 253 Hessa Rubb 1021/4 Ind K.C AHÜI/4 Preang rubb 60i/j Rott Tapan — Salatri PI — Wal Sum R _ Z Pr R.M.A 461/4 M Zeev A 1141,5 Niev Goudr 291 De Maas A Sm Oostï A - H.V.A CvA 3071 Krian « ulker go " Pagottan _ 296 1321/4 U9t!4 198 1441,4 152H/4 I5OV4 162 153 1125;8 Suik C MtJ — — Tjeweng L — ° 9 Arendsburg 1 '" ^ JÜ Besoeki T M 58 1^2 Deli Bat Mü Ï391's 44 Deli M f1000176 ISO Senembah - M 14S 148 Soekowono — — Amst Thee — - — Rongga L.M — 143 Sedep C Mij ~ — Sindangsari 1431/3 — Telaga P O •— 118 W Java T ~ — Insul C S - — 6IV4 Kali T.C.M •- — Mich Am E 123 125 W Java K ~ — 4HM V 0.0 48 496,i 177l,ï 143 1171 % 187 B6V4 m 42 ' 431 ^ 145 123 75 - 306 261 94U4 ^ sei - 3971/1 333 3301i 260 G.B.W St W l''6V4 dito Pr W.A 1441/4 Gouda Kaas 117 Hout Albert » - Jongeneel — William Pont — Muller & Co — do 52001-75000 - Nd Mü V H c6i,i Z Sab f 1000 - Deli Sp M A 69 N.I Sp M A 42U Geld Tr A ^ ' Kedirl St A _ Mad St Pr A _ Maland St A _ O.-Java St A Sem.-Ch St _ Serajoeda St 241 -- 91/4 14 Actieve Fondsen Nederland 294 10 Ie Ing 4 ^ — lito 2e 1 4 I00u/,„lQ0iii „ a m b f 4 10l%lü2i,'s 41 m b.f 4 1003 iOOï/4 lito 1911 3 % Wb lUO-i/8 iSrt.b Obl - 3 % - ' iito 1941 3'/il0OiB',|,lf)OB « S96 ' i90.5 3 r36's S1I8 Ct V In 3 écl BdSu ' Grt Obl 8 aSr - ' 36S.11D00 » 10O5/)(;10O ' 3711 f 1000 3 96318 96t « ' 38 f 1000 3 % S 991 ^ 99t,s dito Cert 214 80 797;s dito Gr 2M SOl/iS — Indië ' 35a£1000 SM — — ' 37 & f 1000 3 SSSii SStk ' 37Afl00O S 873/1(5 876/16 AAin)BELEN Kol Bank A 1221,'s im N I Hdb A 851/s tot » N.H.M f 10001261/9 126 A.K.U A1633/8 1643 ^ V Berk P Al353,(j — Calve CvA 1217/8 12U '« Centr « uiker 248 347 Fokker A — 275 L B & D 1731,'4 I747,l8 N Ford — 260 Phil Gbi V A 363 303 dito Pr W.AlTFia l77i/'j O Borneo A — — dito Pr And — 114 PETKOLECM Oord P gA 2873/4 2877'g Kon Petr A333S/4 335 RUBBER 209tJi 141 1331 % m 9OV4 Istfj Am Eubb CW Bandar 141 Deli-Batavta 1 ^ Kend L B U9 Majangl Ver 6814 O J Rubber 92 Oost eva BOO — ' Serb S R Slllt Silau Sum R — — Sum R Cul — — Ver Ind CO 122 — Diversen Holl A.L A1541 * 154 » Java C.J.L 122 K«3 K N St Mij 159V4 SI Kon Paket 19(1-1/4 J »^^ N Sch Unie 183 i ^^ Rot.d Lloyd 156 jg S.M Nederl 106 1 » H.V A'dam * fj rava Cult Jg iii N I S unie im Ig Ver Vorit * "¦« '^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 66 Vrijdag 17 Juli 1942 so PCT WATBIB ÏS DE MELK Voor den kantonrechter stond terecht een veehouder en melkventer uit de om streken van Utrecht wiens zoon voor zijn rekening en verantwoording melk had gevent die voor bijna de helft uit water bestond De ' overtreding was ontstaan doordat de zoon een hoeveelheid taptemelk met volle melk had vermengd en — om van het geheel taptemelk te maken — daaraan met kwistige hand water had toe gevoegd De Ambtenaar van het O.M achtte dit een ernstig geval van benadee llng der volksgemeenscbap en vorderde tegen den veehouder-melkventer die reeds eenmaal wegens het verhandelen van vuile melk had terechtgestaan veertien dagen hechtenis Nadat de verdachte te zijner verdediging had aangevoerd dat de zoon geheel buiten i^ijn medeweten had gehan deld deelde de Kantonrechter mede dat in d?ze zaak over veertien dagen schriftelijk vonnis zal worden gewezen Van vrachtauto geslingerd Gisteravond omstreeks zes uur werd de 25-jarige v R wonende in de Otter straat bij het nemen van den bocht Leid scheweg-Mineurslaan van een vrachtauto t eslingerd Bij onderzoek bleek dat hn oor den val een hersenschudding had opgeloopen Door den G.G en G.D werd hfl naar ' het Stads - en Academisch Zie kenhuis overgebracht BURGERLIJKE STAND Op^komst en ondergang van ^^ RoosendaaF ^ aan de Vecht GEBOREN 14 Juli — Frederika Johanna Theodora d van M J Frenks en E D J Pa.'itoor Oud-w.veldstr 121 18 Juli Margrie1:a Rica d van A Koster en H van Drumpt Z Janssenstr 3 Helena Cecilia d van L J Peperkamp en H Scholten Bekkerstr 90 16 Juli Pranciscus Gijsbertus z v F W Wölcken en W M van Doorn Kerkstr 10 Michiel z van A Paarlberg en H Kuiper Anth Mat thaeuslaan 36 Wilhelmina Jeanne d van H H Zaar en M J Voncken Alb Thijmstr 22bis Louise Cecilia d van H Maurik en A M v d Bilt Ki-ütstr 13 ONDERTROUWD 16 Juli — A Aa%rtjen Jakker alh en D van de Geest z b alh A H Aue kermisexploitant alh en A Benschop z b alh J L F Bargsma administrateur alh en M P Boom z b alh C J Bicker inspect Uitg Mij alh en A van Heumen z b alh W C van Buu ren boekhouder alh en H Holtman x b A'foort Th Cramer hulpbesteller alh en G A - van der Mei den z b alh D A van Dorp chemicus Oss en A W Vuijstingh z b alh C A W van Driel winkelbediende alh en J W Lauffer z b alh M Eijmaal bankwerker i^lh en C van der Veer z b alh H J H Freeburg bankwerker alh en J A van Vliet z b aïli J W A Hakkaart vertegen woordiger alh en Th D Uitermark z b alh C G van Hardcveld beurbediende alh en E van Veen z b Zuilen Th A F Horsius - metaalbewerker alh en S Gijsen z b alh C van der Horst poli tieagent'alh en A J Meuwis z b A'dam C Hui ler italeur alh en Th C M Ververs z b alh M H Kersing bankwerker Zuilen en C Veen x b alh W Koot metselaar alh en G H J van Ernst z b alh J A van Kooten bankwerker alh en J M Mamel z b Jutphaas W J Kromme verkooper Gouda en Th E Ros z b alh E E van der Lee tuinman Langbroek en J A W Tito z b alh j van der Linden arbeider Maurik en J P van Haren z b alh H J Mol timmerman Zuilen en J C Huussen r b alh A Moor be diende alh en J M Andriessin z ' b alh A Kop pen kantoorbediende alh "^ en E C Hauer z b alh C J S Ploeg handelsbediende alh en W Heideman z b alh J Ploeger onderwijzer Alphen a d Rijn en W H Sparenbutg z b alh F W L van Put ten vertegenwoordiger alh en A J M van Leur z b alh Q J Reijnen spoorbeambte alh en A C v Eek z b alh H A Roep kantoorbediende alh en A Brink z b alh J C Schoordijk lasscher alh en C W H van Hees z b alh G F Siemons Kantoorbediende alh en H G Borneman z b alh A van der Steen boekbinder alh en C E Bos z b alh A Stok filiaalchef Hilversum en A J v der Voeren z b alh J Tweeboom filiaalhouder alh en H M J Biekaart z b alh R Volop tij pograaf alh en R Jansen z b Zuilen G Voogt hulpbesteller alh en A Rol z b alh J A Wee terings electricien Geleen en A M Quick z b Geleen J Th van Wezel veilingbediende alh en P A A Bonnecroij z b alh H M van Wijiick apo theker Venlo en IJ M H J Polis z b alh GEHUWD 18 Juli — Tj M Tjen en M Th B A Oostveen Th C van der Lek en Ch van Baaien Leidschekade 22 M J Hagoort en F.M de Bie M van Reederstr 7 H van denHurk en A J A Leene L v Guinea 139bisa;J Th Hoogendoorn en M J Goris Boerhaa velaan 32 M J de Kort en M van Steen deren de Kok J S Bachstr 10 M Kriekaarden T van der Wal Minstr 13 E J van Kob ten Niekerk en M Berkhof Wittevrou-wensin gel 93bis B Ozinga en C Ch Willemse B Schalkwijk en J Peek Sternstr 2 - G A Ch.Bosch en J Quik Van Baarlestr 79 Amster dam J P Smits en G Muilwük Troubadour plein 12 Tilburg J M van den Berg en H.Pau w Queridostr 3 OVERLEDEN 13 Juli — Jan Otto Borias geh met B J C Rombout 72 jr v d Mon straat 66 14 Juli Louise Egbertina Aricie Besier 80 ir Janskerkhof 10 16 Juli Gerrit van Voorn wed van B de Lange 74 jr Voor Clarenburg 10 Alida Uldrink - wed van N C Holkamp 77 jr Otterstr 99 AGENDA Vandaag KLOOSTBRBOF VAX DEN DOM t.iO uur 3,Beatrjgs '\ Morgen KLOOSTERBOF VAN DBN DOM l.SO uur Beatrijs " - ¦ DIETSCHE TAVEERNE te u en't.SO u Le ^ ng over Wilh Busch door Alb Schenk voor de Ned.-Duitsche cultuurgemeenschap PAYS-BAS 2.S0 u Verg van belastingconsulen ten spr de heer J A Petter oud hoofdin-specteur dér directe belastingen te utrecht DOMPLEIN S « Installatie 100 nieuviè Jeugd - storm leden Bioscopen van déze week Alle bioscopen des Zondags'doorl voorst van t.15 af CITY t.oo 6.5 » en 8.<5 u Gasparone alle leeftijden — FLORA 2.S0 e.SO en 8.45 u Moeder 18 j — PALAOE 2.S0 6.S0 en 8./,S U Es war £% ne rauschende Ballnacht IS j — SCALA i.SO e.SO en S.tfS u De zevende jongen IS — REMBRANDT 2.S0 e.SO en 8.J,S Polo naise alle leeftijden — VREEBÜRO 2.S0 e.SO en 8.45 Pèpö'it de Korte alle leeftijden Tentoonstellingen CENTRAAL MÜSEVMf Agntetenstraat 1 Ten toonstelling van schilderijen en graphiek van Utreohtsthe Kunst van 1S00-18S0 Dag van 10 — 16 uur Zon - en Feestdagen van IS — 16 uur KERKEL EN RELIO KUNST Achter 8t Ple ter llf Gesloten tot September OERBRANDS KUNSTHANDEL Oudkerkhof 46 Tentoonstelling van de werken door Johan ' Kuypers Dagelijks van 10 — n uur ' T STIUHTSVttB BUYS Pausdam S fermanen te tentoonstelling van oude schilderijen Dag van 10 — IB en van H — 17 uur J Vi^lEGERSMA Minrebroederstraat 9 en 11 Tentoonstelling van plastiek bronzen en meu belen uit de ite tim de 16e eeuw Dag van lO.SO—rt uur ÜONSTHUYS Achter St " Pieter 16 Tentoonstel ling van „ Goedkoope en toch niet goedkoope Kunst " Dag van 10—11 uur Zon - en feest dagen van H — 16 uur KUNSTHANDEL WAGENAAR Achter St Pie ter S Tentoonstelling van de werken door Harkink Dag van 10 — 12 en « on 14—17 « ttr zameling Delftsch blauw Chi neesch por celein goud leer behang Italiaansche fa yence ebben houten kasten en meubels enz Dan in 1698 als deze Jusua sterft komt het huis aari zijn zoons Rafael en Jozef de los Bios een afgrtjselijke brie --' -^^-^ Z''^^gF'^W \ Deze Rafael nu ilaat venbus toch werkelijk dat van het hek plaatsen en Roozendaal moet zijn Welk een gebrek breidt de plaats uit met 4 % aan respect niet alleen maar óók welk ' mergen " grond De plaats dankt-aan een smakeloosheid om nu juist Aééx dezen Rafael meer dan aan zijn broer die Ik haa mij voor genomen om ' ns te gaan zien wat de „ beruchte " 19e eeuw on ^ J - ' heeft nagelaten van het bui ^ ' i tenverblijf „ Roozendaal " zooals ik het kende van de gravure uit 1719 van Daniël Stoopendaal Op een prachtige dag die vol goede beloften is wat het weer betreft ga ik ' s morgen vroeg op pad Want in den vrpegen morgen is het langs de Vecht immers op zijn mooist Het is ditmaal geen lange wandeling want vanaf de „ R o o d e brug " langs het Joodsohe kerkhof — stroomafwaarts — is het ongeveer een kwartier gaans Dèn ontrolt zich onverwacht één van die buiten gewoon mooie landschappen zooals de Vecht er zoovele telt en die ook door onze 17e eeuwsché meesters als een Berchem Ruysdael Saftleven en een Van der Hey den op het doek en op het papier ver eeuwigd zijn In een groote bocht dan die de Vecht hier maakt — en die tusschen twee haakjes eerst hier haar natuurlijken loop aanvangt — ligt het toegangshek van „ Roosendaal " half verscholen tusschen het groen En als ik er dan vóór sta moet ik toch even mijn oogen uitwrijven en mij realiseeren dat dit scheefgezakte en ver waarloosde hek met de wegteerende smeedijzeren ornamenten en behangen met avontuurlflk " getrouwd was en in Brus sel „ de bloemetjes buiten zette " In 1712 beleeft Roosendaal " zijn bloeiperiode Het lusthuis bezit dan een tuinmanswoning eeri stal voor 6 paarden een „ speelhuys " volières enz en een aanzienlflk grond oppervlak Tenslotte wordt dan nog in 1736 de plaats onder de kinderen van Josua de los Rios verdeeld Een eeuw later wordt het heerenhuis weggebroken waarmee het verval van „ Roosendaal " ingeluid wordt Als ik zoo zit te teekenen koriit er een dikke ravenzwarte zigeunerin op mij toe geschommeld die mij met alle geweld de toekomst wil voorspellen uit de lijnen van mijn hand Slechts met de grootste moeite raak ik haar kwijt Later spgt het mQ dat ik haar niet gevraagd heb naar de toe komst van „ Roosendaal's " hek maar hoe wel ik toch heusch niet bijgeloovig ben durf ik AAéT toch niet naar te vragen CHR SCHUT de brievenbus neer te hangen Terecht zegt een Fransch spreekwoord pour avoir du gout 11 faut avoir de rs.me — om smaak te hebben moet men een ziel hebbep Welk een onderwerp denk ik bij mijzelf voor „ een pennetje inkt " Het heerenhuis is vrijwel geheel ver dwenen of onherkenbaar verbouwd Slechts een vflfhoekige uitbouw en een hekfragment zijn ons nagelaten Deze uit bouw is op de teekening aangegeven „ RoosendEial " is vrflwel steeds in vreem de handen geweest Reeds in 1680 koopt een Portugeesoh patriciër uit Amsterdam Raphael de Arredondo geheeten het huis op een publieke veiling aldaar om het acht jaar later weer te verkoopen aan een verwant Josua de los Rios „ Roosendaal " herbergt dan een kostbare schilderijenver - DE GEERTEKERK IN R.K HANDEN aar voor een schaap J H Meiberg te IZwoUe miste op een Z-dr dagmorgen in Jimi zijn schaap uit de weide loplaats daarvan vcind hij bloed plassen Het was een opmerkelijk schaap zwart met een abnormaal grooten kop en vier breede snijtanden Bij H H te Zwolle werd die kop teruggevonden Deze ont kende hardnekkig iets van diefstal ai te weten en ga voor vleesch van het schaap in Wezep te hebben gekocht maar de Officier van Justitie bij de Zwolsche Rechtbank waarvoor H zich moest ver antwoorden hechtte aan dit verweer geen geloof Er was dien dag bfl het Katerveei gecontroleerd en verdachte zou er zeker niet in geslaagd zijn met een hoeveellieid vleesch die controle te passeeren De Doe ren hebben vooral in deze tgden ' beveili ging noodig tegen dergel\jke diefstaSkn zeide apr en mede doordat verdachte reeda driemaal eerder is veroordeeld yoor een soortgelijk delict eischte spr een ge vangenisstraf voor den tijd van 5 jaar Tandem'berijder verongelukt Op de sterk hellende Diependalstraat te Arnhem heeft een doodelijk ongeval plaats gehad Twee tandemberijders de 26-jarige R H en de 31-jarige J J F beiden afkom stig uit Den Haag kwamen met groote snelheid deze straat afrijden Door de snelle vaart raakte R H de macht over het stuur kwijt met het gevolg dat de tandem tegen een flzeren hek en tegen een verkeerspaal reed Dïiarbij botste H met zijn hoofd tegen den paal waardoor hg een schedelfractuur opuep In zorgwekkenden toestand werd hij in het Gemeenteziekenhuis te Arnhem opge nomen waar hij in gen loop van den avond aan de gevolgen is ' overleden De andere tandem-berijder liep geen noemenswaardig letsel op DOOEDELMK ONGEVAL De 51-jarige arbeider H van Croonen borg uit IJmuiden - Oost was gistermiddag bezig met het verrichten van werkzaam heden op de spoorbrug te Velsen Toen hij de rails wilde oversteken zag hij den snel trein uit Velsen naderen Hij trachtte zich nog in veiligheid te bi-engen doch werd door den trein gegrepen en op slag ge dood DE TEXTIELPRWZEN Zooals werd verwacht ia gebleken dat de toepassing van de prijzenbeschikking textiel en de prflzenbeschikkihg textiel » handel nogal vragen doet ' rijzen In afwachting van het antwoord op deze vragen hebben velen niet de noodige maat regelen kunnen nemen of beëindigen die voor het « voldoen aan de nieuwe voor schriften vereischt zajn Van bevoegde zijde deelt men ons mede dat degenen die vragen gesteld en daarop nog geen antwoord hebben ontvangen tot nader order de oude prijsregeling — voor zoover deze wettig geoorloofd was — mo gen handhaven indien zij de nieuwe door genoemde oorzaken niet kunnen toe HEDEN gelegenheid in inschryvlng voor de NIEUWE CURSUS M.O BOEKHOUDEN Bevoegde instanties weten van niets Van onzen Haagschen redacteur Naar aanleiding van berichten die de zer dagen in de pers de ronde hebben ge daan en volgens welke de Geertekerk aan gekocht en na restauratie in gereedheid zou worden gebracht voor de uitoefening van den Roomsoh-Katholieken eeredienst hebben wij ons om « adere informaties ge wend tot het departement van Onderwgs Wetenschap en Cultuurbeschermlijg Het hoof ^ der afdeeling Cultuurbescherming van dit departement deelde ons bij die ge legenheid mee met verbazing te hebben kennisgenomen van bedoeld bericht dat het eerst door „ De Tijd " werd gelanfieerd Ten departemente is van een dergelijk plan n.l niets bekend Informaties bij den Rijksdienst voor Monumentenzorg die on der genoemd departement ressorteert hebben bovendien uitgewezen dat men daar al evenzeer met verrassing heeft kennisgenomen vap het betrokken bericht De mededeeling dat katholieke instanties onderhandelingen voeren met Monumen tenzorg is derhalvp in ieder geval onjuist Bijna een jaar geleden heeft zich ten departemente eeri R.K student vervoegd die plannen had de Geertekerk bruikbaar te maken als katholieke studenten paro-chie waartegen de bevoegde instanties geen principieële bezwaren inbrachten Bij de besprekingen bleek echter al spoedig dat deze student niet voldoende kapitaal achter zich had De kosten voor een en ander zouden n.l stellig meer dan een ton bedragen hebben Sindsdien hebben de Haagsche instanties in tegenstelling met het bericht in „ De Tijd " nooit meer iets hierover gehoord Een half jaar vóór deze student zich voor de Geertekerk interesseerde had Evangelie en Volk " belangstelling aan den dag gelegd voor dit oude kerkgebouw doch ook deze plannen kwamen nimmer tot uitvoering Dit ia alles wat de lievoegde instanties tot heden over het lot van de Geertekerk weten o „ o Het is niet ondenkbaar dat het bericht waarop onze » Haagsche redacteur doelt in de wereld gekomen is doordat een en kel lid van Monumentenzorg de gedachte van den bewusten student heeft overgeno men en deze met R.K instanties in Utrecht heeft besproken Hoe het zij bij de instantie die van een eventueelen verkoop zeker op de hoogte zou zijn is wanneer wij wel zijn ingelicht niets daarvan bekend Nog altijd is de kerk in bezit van de Ned Herv Gemeente en elke anderq instantie welke over het gebouw zou willen beschikken zou aller eerst met de Kerkvoogdij in onderhande ling hebben te treden Wij herinneren eraan dat ongeveer tien jaar geleden door de Herv gemeenteleden gestemd is over afbraak van het kerkge bouw Dit voorstel is*door de gemeentele den afgewezen In den winter van ' 40-'41 Is opnieuw ge stemd ditmaal over het plan om de kerk te verkoopen aan de Stichting Gods - en Gasthuizen welke een project had laten maken door Ir van der Steur tot stichting van een Geertehof De Herv Gemeente heeft dit voorstel aanvaard maar toen het plan van ir van der Steur was gepubli ceerd en het aanvankelijk door de Haag sche instanties was goedgekeurd heeft de Secr Generaal van het Departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescher min Proif van Dam ingegrepen en de uit voering verhinderd Sedertdien werd de Geertekerk weer aan AANVANG BEGIN SEPTEMBER Gebr v Gelder CATHARIJNESINGEL 81 bis Achterstallige contributie De persdienst van het N.A.F meldt Door den overgang van de werkloozenkas sen van de bij het N.V.V aangesloten or ganisaties naar de werkloozenkas van het N.A.F mochten overeenkomstig de voor schriften van de werkloosheidsverzekering de leden van de N.V.V.-kassen die op 27 Juni j.l contributie schuld hadden niet met rechten naar de werkloozenkas van het N.A.F worden overgeschreven Achteraf is gebleken dat door verschil lende oorzaken buiten de schuld van be trokkenen achterstand in de contributie betaling is ontstaan waardoor de rechten op de werkloozenkas zjjn komen te ver vallen Dit is voor het N.A.F aanleiding geweest zich met het Departement van Sociale Zaken in verbinding te steUen waarbij het volgende is beslist Den leden van de bg het N.V.V aange sloten organisaties die per 27 Juni 1942 wegens contributiesohuld zijn afgevoerd zal nog tot en met 31 Juli a.a gelegenheid v;orden gegeven hun achterstallige contri butie voor zoover deze per 27 Juni j.l de 6 weken niet te boven ging aan hun oude organisaties te voldoen Daarna kan alsnog per 29 Juni overschrijving met rechten naïir het N.A.F plaats vinden Betaling van den contributieachterstand Tian geschieden per postwissel of door giro storting op rekening van de hoofdbesturen der oude organisaties GEMEENTESECKETABIS VAN HOOFDPLAAT KRIJGT EEN JAAR De rechtbank te Middelburg heeft den 59-jarigen gemeente secretaris en ontvan ger van Hoofdplaat * wegens verduistering van gelden ten nadeele van de gemeente en valschheid in geschrifte door het plaat sen van handteekenlngen van anderen op mandaten veroordeeld tot 1 jaar gevan genisstraf met aftrek van het voorarrest De eisch luidde 1 jaar en zes maanden De rechtbank overwoog in haar vonnis dat de directe superieuren van verdachte burgemeester Thomas en wethouder Cam maert zeer laakbaar handelden en op zgn minst ernstig in hun taak ^' n te kort geschoten door het aan Hen opgedragen werk aan verdachte over te laten en zich van iedere controle te onthouden Oudewater — Het 3-jarig dochtertje van de veehou der Van Vliet In de buurtschap Hoenkoop is te water geraakt en jammerlijk verdron ken WATERHOOGTE UTRECHT 17 Juli — Waterstand Weerd sluis Bovenkant sluis 37 c.M + N.A.P wae 4 c.M Benedenkant sluis 26 c.M — N.A.P val 3 c.M Keulen 187 c.M val 1 c.M MARKTBERICHTEN UTRECHT 15 Juli — Radijs f 1.40—1.80 p 100 bos - wortels £ 6.40—8 rabarber £ 4.80—7 - p 100 kg bloemkool £ 2.20—14 komkommer geel £ 2 — 13.50 groen f 1 — 13.B0 sla £ 0.50—2 aardappelen £ 5—7.10 p 100 kg andijvie £ 7.20—9 bieten £ 3.20 — 4 p 100 bos capucljners £ 16 doperwten f 9.60 — 16 kool groene f7 roode £ 7 spits £ 6 poste lein £ 11.20—14 prei £ 4.40—5.50 slaboonen £ 20 — 25 snijboonen £ 24—30 zomerspinaaie Ï8 — 10 tuinboonen £ 6.40—8 uien £ 6 peterselie £ 2.80 — 3.50 p 100 bos selderie £ 2.40—3 tomaten £ 14 — 28 p 100 kg aardbeien £ 28—35 druiven blauw £ 72—90 frambozen 40—50 kersen 10—55 kruis bessen 10—16 pruimen 70 roode bessen 22.50—30 zwarte bessen 42 paprika 5—29 perziken 5—40 pruimen f 1.50-18 p 100 stuks BUNNIK 16 Juli — Fruitveiling Duitsche kersen A55 B40 en CIO Meikersen A40 B 30 en CIO Frambozen A50 B40 aardbeien A36 en B 28 zwartebessen 42 et alles per kg Roode bessen A 22,50 B18 roode hessen Prolific A 30 kruisbessen A £ 16 B 12,80 alles per 100 kg RESTEREN 15 Juli — Vroege kersen 40—55 meikersen 30—40 krieken 10—^25 variksclie zwar ten 30—40 beyerlanders 35—50 napoleolis 30 — 40 wijnkersen 35—50 zwarte kersen 20—^25 vol gers 30—40 aardbeien 28—35 roode bessen 18 — 30 £ r£ambozen 48—60 kruisbessen 16 zwarte bessen 42 alles in et p kg Perziken 6—43 spits kool 7 et p St WESTERLEE 17 Juli —" Aalbessen roode 22 % — 30 et druiven Frankenthalers 90 et Golden Champion 95 et doperwten 12 dubbele boonen 25 p kg groote boonen £ 6.40—8 p 100 kg snij boonen 30 blauwe pruimen 6 aardappelen groo te f6.90 p 25 kg kruisbessen £ 16 p 100 kg kroten f 4 peen l 6.40—8 p 100 bos radijs f 3.50 rabarber £ 5.60—7 selderie £ 3 perziken 5—20 et per stuk J A VAN BOMMEL OVERLEDEN In den ouderdom van 71 jaiar is te ' s-Gravenhage overleden de heer J A van Bommel oud directeur van de HoUandSch Chineesche kweekschool te Meester Corne lls E VAN AVXSBBEKE De groote Belgische staatsprijs voor plastieke kunsten ditmaal bouwkust is toegekeftd aan den heer E van Averbeke hoofdarchitect der stad Antwerpen Van Averbeke is ontwerper van fle brandweer kazerne in den stijl-Berlage van een reeks gem woonblokken de ventilatie gebouwen aan de Scheldetunnels en tal rijke schoolgebouwen Hfl heeft veel naam gemaakt met zijn strakke bouwwer ken op de Antwerpsche wereldtentoon stelling Ook heeft hij de restauratie van bet Rubenshuis uitgevoerd V ZAKKENROLLERS E EN Indisch spreekwoord zegt „ Waar suiker ligt komen de mieren " Voeg daar gerust aan toe „ Waar kermis i komen de zakkenrollers " Want — de Utrechtsche kermis in deze Julidagen Ie wrt hiervoor het zooveelste bewijs — dit nriister " üde is nu eenmaal gewoon op al die plaatsen af te zwermen waar het te midden van een meer of mmder dicht menigte met goed gevolg meent te kunnen werken ' Vroeger placht de kermisbe zoeker voor den vingervluggen portefeuil ledief te worden gewaarschuwd door aan plakbiljetten met de geijkte formule „ past OP de zakkenrollers " Beursensnijders " heette zulk slag lie den in den tijd onzer voorvaderen en de Antwerpenaar Kiliaen die in 1574 zgn be roemd „ Dictionarium Tentonioo-Latmum " het licht deed zien weet voor dit maat schappelijk onkruid wel vier verschillend namen in het latfln der botanische we tenschap saccularius manticularius zo narius sector en crimeniseca Alstublieft de Antwerpenaars van zijn tijd ken den ze blflkbaar In soorten ' t Oude Utrecht waar ' t weleer niet minder dan zesenveertig maal per jaar kermis was zal er eveneens het nooQige van hebben geweten Dat ook drukbezochte bedevaartsoor den van dit euvel kunnen meepraten wien zal het verwonderen Was niet MeK ka " de heilige stad van den Profeet tot voor zeer kort berucht door de roovers en zakkenrollers die menig Muzelmansci pelgrim onbannhartig uitplunderden In het Rome van vóór 1800 was het trou wens niets beter gesteld De zakke.i rollers traden hier zoo driest op dat zij zelfs in de kerken tüdens de elevatie de'i knlelenden geloovigen hun geld en kosi baarbeden ontfutselden Vele aanzienlijke gasten ja zelfa vorstelijke personages moesten hun bezoek aan de Eeuwige Stad duur — soms èl te duur — betalen Niet temin a tonden Rome's zakkenrollers In vakkennis nog verre ten achter bij hun Napolltaansche collega's Napels is langen tijd „ de " hoogeschool der gauwdieven geweest Wat hier aan vingervlugheid den aspirant-zakkenrollers werd bijgebracht was in zijn soort minstens even goochelachtig verbluffend als de vio listlsche virtuositeit van den duivelskun stenaar Paganini Overigens waren nog tot diep in de vorige eeuw ook Londen Parijs en Ma drid nauw'lijks minder „ befaamd " als leerscholen der zakkenrollerskunst In den Rococotijd werd hier op de vorstelijke bals met groot aucces door het gilde ge opereerd de dames werden er van haar kostbaarste parelsnoeren en brillant col-liers beroofd de heeren van hun gouden met juweelen versierde ordeteekens hor loges en snuifdoozen De politie dier da gen stond er als regel machteloos tegen over Doch gebeurde het een enkele maal dat de schout en zijn rakkers een zak kenroller op heeterdaad betrapten en den schepenen overleverden dan ' mocht hij van geluk spreken zoo de heeren van den gerechte hem alleen maar veroordeelden tot een dracht geeselslagen op de bloole huid en uatuurlijk teruggave van het gestolene Soms viel het vonnis vrg wat hardvochtiger uit afkapping van de rech terhand verminking aan neus of ooren of een brandmerk op het voorhoofd Vrouwe Justitla was destijds een grimmige ma trone die graag in afschrikwekkende straffen een voorbeeld stelde teneinde den volke te toonen dat de overheid het zwaard niet vergeefs droeg Talrijk waren en zvjn nog altijd de kunstgrepen waarmee de zakkenrollers plegen te werk te gaan Gewoonlök opereeren zij in groepjes van twee è drie waardoor de bult snel van hand tot hand kaji gaan zoo snel dat wanneer de beroofde den dief grijpt deze als regel het gestolene reeds heeft doorgegeven en terstond zijn „ onschuld " kan bewijzen ja „ gerust " mag wordeii gefouilleerd Wie zich voor de bijzonder heden < Jer zakkenrollerspraktijk interes seert kan hierover heel wat vinden in Charles Dickens ' „ Oliver Twist " de schrtj ver braoht zijn trieste jeugdjaren door in dat oude donker Londen van honderd jaar geleden met zijn sloppen en ste gen ztjn zwarte armoede en maatschap pelijke ellende en kende de „ onderwereld ' van nabij Meer wetenschappelijks Is natuurlijk te lezen in de noodige werken en studiën op ' t gebied der criminologie waarvan de titels hier verder onvermeld mogen blijven De beste voorzorg tegen zakkenrollerij is nooit te veel Waardevolle voorwerpen br zich te dragen Dat begrepen ook - - veelal te laat — de gouddelvers die hon derd jaar geleden toen in Califomië het eerste goud gevonden werd in de jonge pioniersstad San Francisco overal de waar schuwing plaatsten „ Beware of Pick pockets " Past op voor zakkenrollers Dat begreep ook te laat de losboUige Hieronymus Jobst zie Wilhelm Busco ' kostelijke „ Jobsiade " toen hij in de post koets zijn teedere minnekozerij met een onbekende schoone moest bekoopen met het verlies van z^n ronden horloge „ Der Kutscfaer bla^L trara trara „ Und fort war die Amalia " Eerst toen ontdekte Jobs de gevolgen van zijn amoureuze onbezonnenheid net sohoone liefje was een zakkenrolster \ ITAUAANSCH WEERMACHTBERICHT BOMB 17 Juli Stefani — Het weer machtbericht luidt als volgt Gepantserde vijandelijke afdeelingen die in de omgeving van El Alamein een aanval deden zijn op Kun beurt aangevallen en teruggeslagen tot hun uitgangsstellingen waarbij zij een tien tal pantserauto's verloren Een actie waar toe meer naar het zuiden een poging werd gedaan met behulp van pantserauto's werd geheel tot staan gebracht door het nauw keurige vuur van onze artillerie De lucht macht van de as nam doeltreffend aan de gevechten deel door met mitrailleurs en granaten motorvoertuigen in vooruitge schoven stellingen en achter de vijandelijke linies aan te vallen In luchtgevéchten wer den 9 " Britsche vliegtuigen neergeschoten De luchtdoelartillerie te Tobroek heeft tijdens een aanval waarbij geringe schade werd veroorzaakt een vijandelijk vliegtuig getroffen dat brandend neerstortte Ita liaansche en Duitsche bommenwerpers heb ben herhaaldelijk tal van bommen op de vliegvelden van Malta doen vallen SOVJET-BEGEERING DIENT AAN KLACHT TS De Sovjet-regeermg » heeft tegen den verdediger van den Turkschen beklaagde Abdurrhaman Sayman in het proces we gens den aanslag op von Papen Chakir Ziya die inmiddels van de balie is ver wijderd een aanklacht ingediend wegens beleediging van de Sovjet-Unie D.N.B HELSCHE MACHINE TE BOULOGNE ONTPLOFT Woensdagmorgen is te Boulogne vooi een bureau der Rassemblement Nationale Populaire een helsche machine verborgen in een koffertje ontploft Eenige zich in de nabflheid bevindende personen werden gewond De materieele schade is groo *^ S.P.T DE „ HEIDEBLOEM " GEOPEND De populaire jeugdherberg te Soest is weer voor het trekkersverkeer opengesteld De „ Heidebloem " biedt plaats aan 39 jon gens en 26 meisjes en is gemakkelijk per trein en fiets te bereiken ZONS OP EN ONDERGANG MORGEN ZON OP 5.38 ONDER 31.58 u Na zonsonderg verduisteren tot zonsopg Maansopgang 10,58 - ondergang 0.06 d.a.v.)haar lot overgelaten ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd te Utrecht voor het doct.-e « Ph«m»el»l H H Klaassen en P Meulcmeestcr _ Vastgesteld dividend N.V Mij tot Exploitatie *• Onroerende Goederen „ Laan van Meerdervoort ' 6 pe « na herkapitalisatie overeenkomende met 19 pet over het oude kapitaal betaalbaar ni goedkeuring der aangevraagde statutenwijziging EINDDIPLOMA MIDDELB TEOHN SCHOOL BOUWKUNDK TE UTRECHT Aan de Middelbare Technische School voor de Bouw Weg en Waterbouwkunde alhier ver wierven het einddiploma o.a Afdeeling Bouwkunde A J P Leenheer Utrecht J R Beens OudenriJn H Boot Zui len J V Breukelen Soestdtjk S J v Bijke lenburg Fr de Vries Amersfoort L v d Linde Gouda J Rombout Ede GId Afdeeling Weg - en Waterbou-wkunde 0 »^ C B W D Determan J Doelman P van de Dtik E Bweg H C Frijlink W Koning J F Kraan A Ras J M Reeskamp G van Settcn C Slngerling J A H Verheti A C Westerveld Utrecht C v d Broek J B Ho miin Barneveld J F P van Denderen S J.Haarsma H J van Wandelen Amersfoort W.M J Honings W Reeders J C Verschuur.Zeist J van den Hoven J A van Neste Bun nik B 6 J de Joode Bodegravrai M Lou werenburg Gouda F F M Uitelmeapj Maartensdijk G v Raay Leusden G J Six Harmeien EXAMENS K.K M.U.t.O Geslaagd te Utrecht voor diploma Jg 4 » dames E Janssen W Mekenk'amp G ftaeeo G Visser D Mandenmaker B v d Meijs & Naumann M v d Pavert W Rijntles J!«Straver en P v Veen allen te Utrecht D.Scholman Jutphaas en de heeren P Casan der A de Greef A v d Griend J C aeGroot E Hoonakker H Hoefsloot G Koe horst T V Kouwen G Mos L Pieter » T.Schoop M V Zenderen A v Rogsum J Bjifters en J B Brouns allen te Utrecht Aft» wezen één candidaat MULO-DIPLOMA Geslaagd te Utrecht voor diploma B G J X Hh van Nieu Schuurman de Bilt H Huigen A H H Stoop en G J v d Hoven te Utrecht voor diplp * ma A L C Paap L Kruisden D Douwae M V I Wilschut A C v Noppen M H v d GiluSB en J Rijneker E Stamhuis en P C Leaman allan te Utrecht A D Kars Geldermalsen F H Kool Doorn D J S Steenhuis en A J E Cramer it Driebergen j A de Waard J J P Belgravev A Korving G Kraay P A Tankens allen t « Zeiflt ' A Timmer te Jutphaas STAATSEXAMEN MUZIEK Geslaagd o.a mej W Later en de hear R Mema voor het theoretisch gedeelte piano L.O HANDELSKBNNIS L.O Geslaagd t < Den Haag o.a Z J BRtlafc M Vw - nendaal HOOFDACTK 8 X jua Gedaagd te Utrecht o.a Meé Cats te Lopjk KERKNIEUWS NED HERV KERK Beroepen te Oldenbroek dt J T DooniA ^ te Kesteren Aangenomen naar Pingjum ' e.a L Tamminfa cand te Leeuwarden die tevens bedanktt voor Huins e.a Visvliet en Hijlaard NIEUWE PRED.-PLAATS — Te Hoogeveen zal een derde pred.-plaats worden ingesteld GEREF GEMEENTEN Tweetal te Dordrecht di G H Kerstin te Rot terdam en ds J Vreugdenhil te Rijssen REM GEMEENTEN Aangenomen naar OoBterbe«k H J d « IHtvid hulppr te Den Haag GEREF KERKEN Tweetal te Heer Hugowaard J F H v i Bom hulp-pr te Scheveningen en B Richters hulppr te Weesp Aangenomen naar Rotterdam als miss pred met speciale opdracht J M v Minnen cand te Am sterdam TOCH BEN TOUR DE FRANCE Ondanks alles schijnen de plannen voor het houden van een ronde van Frankrijk toch vas ten vorm aan te nemen Tenminste dit wordt gemeld in een bericht uit Parijs waarin wordt gesproken van zestien ritten over een ' afstand van totaal 3600 k.m De ronde zou boven dien niet enkel beperkt blijven tot het bezette gebied doch ook door het onbezette gebied loopen HET HONKBAIPBOGRAMMA Overgangsklasse AFC—HCK Zeeburgisr-i Hilversum EDO 2 — DOS 19/7 SC Haarlem 2 — RCH 3e klasse B DOS 2 — Hilversum 8 18/7 8.30 uur HC ' 38 2 — Donar Hilversum 3 — P & S HC ' 38 2 — DOS 2 Bijzondere competitie Hilversum 3 — Laren;'t Gooi—Donar Donar—HC ' 38 HC ' 38 — P & S „ DE ZWALUWEN " 35 JAAR Heden herdenkt de Algemeene Nederland sche Voetbalvereeniging De Zwaluwen " haar SS jarie bestaan Zij werd door de heeren Hirsohman J v d Berg en anderen opgericht met het doel de verbetering van het spel in ons land te bevorderen Het te genwoordige bestuur bestaat uit de neeren E G Mundt voorzitter P A de Haan se - cretaris penningmeester L » V d Slik wed strijdsecretaris S Coldewen N J de Groot M J Koolhaas en Th de Haas ' Tallooze uit stekende spelers zijn hun internationale loopbÈian in De Zwaluwen " begonnen en bovendien heeft deze vereeniging nuttig en goed werk verricht door het verleenen van steun aan b.v financieel zwaJt staande clubs De tijdsomstandigheden laten een feestel^ke herdenking van het zevend *© lustrum niet toe doch vol tevredenheid ' kan deze vereeni - f ing die tal van wedstrijd.en tegen sterke uiïenlandsche vereeniginggK en combinaties tot stand heeft gebracht op haar verleden terugzien Den laatsten tijd heeft zfl nuttig werk geleverd door het organiseeren van jeugd-tournooien A.Z.C I — FOBBI I 2—6 Forel Woerdfn heeft op verdiende wöze ge wonnen en het kampioenschap in de wacht ge sleept Haar linksvoor en midvoor wisten voor de rust een 2—0 voorsprong ft behalen terwöl na rust door hen de score kon worden opge voerd tot 6—0 Toen wisten Bijl en de Vries voor A.Z.C de eèr te redden door twee tegen goals te maken Voor Forel een bözondere prestatie waarover Woerden zich in hoojfe mate zal verheugen Het eerste zevental heeft ge toond dezen titel volkomen waardig te zön Aetherwegwijzer ZATERDAG 18 JUU 1943 HILVERSUM I 415.5 M 6.45 Gr.m 6.50 Ochtendgymn 7.00 BNO Nieuwsber 7.15 Gr.m 7.45 Ochtendgymn 7.S5 Gr.m 8.00 BNO Nieuwsber 815 Brandende kwesties causerie opn 8.30 Gr.m 9.15 Voor de huisvrouw 9.30 Gr.m 10.00 Ernstige mu ziek opn 11.00 Vbor zieke kinderen 11.20 Pianovoordracht U.S Gr.m 12.00 Orgelspel 12.40 Almanak 12.45 BNO Njeuws - ën zake lïjke berichten 13.00 Om en Om ' programma 14.00 Lezing „ Amerika en het continent " 14.20 Twee gitaren en gr.m 14.50 Gr.m 15.30 Tijdschriftenschouw 15.45 Gr.m 16.00 Bübel lezing en gewijde muziek opn 16.30 Cello en piano 17.00 Voor de binnenschippers 17.15 BNO Nieuws - en zakelHke berichten 17.30 Harmonie-Orkest 18.00 De NSB ant woordt 16.15 Harmonie orkest 18.45 BNO Nieuwsber 18.55 BNO De wereldmeening uit den aether geplukt 19.05 Liedje van verlan gen 19,15 Zang met pianobeg en gr.m 19.50 Gr.m 20.15 Filmpraatje 20.30 Gevarieerd Za terdagavondprogramma 21.45 BNO Nieuws berichten 22.00 Gr.m Vanaf 22.15 Alleen voor de Radio Centrales die over een Hjnverbin ding met de studio beschikken 22,15—24.00 Gramofoonmuziek HILVERSUM IX 301.5 M 6.45—8.15 Zie Hilv I 8.15 Gr.m 9.15 Eigen opnamen 10.00 Morgen-wtjding 10.15 Varia gevarieerd programma opn 11.20 Ensem ble Willy Kok 12.00 Gr.m 12.45 BNO Nieuws - en zakelijke berichten 13,00 De zalmvisscherti hij Woudrichem 13.15 Piano muziek 13.30 West Friesland roept U 14.00 Dè vijt steden van West Friesland 14.45 Frisia Cantat " Fanfare Orkest „ Excelsior " Gemengd koor O.K.K én kinderkoor Ó.K.K 15.30 Reportage 15.30 Boerenlast en boeren lust 16.00 Fanfare-orkest West Frisia 16.30 De bruiloft van Jan Kaper luisterspel 16.45 Wognum's Zangkoor opn 17.15 BNO Nieuws - en zakeiyke berichten 17.30 Luister spel Die ' t water deert die ' t water keert " 18.00 " West Friesche Arcadia " 19.30 BNO Nieuwsber 19.40 BNO Groningsch praatje 19.50 Spiegel van den dag 20.00 Luisterspel De bruiloft van Jan Kaper 21.30 Als ik ' t voor ' t zeggen had 21.45 BNO Nieuwsber 22.00 BNO Militair overzicht 22.10 Avondwg ding 22.15—24.00 Zie Hilversum I 
UTRECHTSCH NldUWSBLAD No 66 Vrijdag 17 Juli 1942 BAKKER & Co GALL'SCHE ROL - EWABT - EN STAALBOUT KETTING BEVESTIGINGSSCHALMBN ORONINGEN Tel 5429 ALKMAAR Koslet & V Batenburg Tol 2SI1S „ EVANGELIE en VOLK - ZONDAG 19 JUU n.m 6 uur in het GymnastlekKriiaal Mgr v d Weteringstraat 13 te Utrecht Voorganger Ds E REE SER Ikfileuwewatlimeiser Na da geweldige drukte van den loatstsn Kjo brengt onxe nieuwe machine uitkomst Oe bijzondere groote capaciteit maakt het mogelijk de goede ren thans weer op vlotte wijze ai te leveren O Te koop gevraagd in Utrecht of omgeving OPSLAGTERREIN OF PAKHUIS MET OPEN TERREIN Brieven met opgaaf van ligging oppervlakte koopprijs enz onder no 9767 bureau dezer VEILIG IN DE KLUIS hangen üw BONTWERKEN ver zekerd tegen Brand - Inbraak - en Motschade Ee Q van Hattum N0BELSTRAAT 13-15 - TELEF 1 é723 SCHRIJFMACHINES TED - En REItENMACHINES ENZ ren repareeren en onderhouden Groote voorraad onderdeelen ruim een kwart eeuw als zoodanig erkend en bekend M.C VAN DEN BERG F C Dondersstraat 13 - Utrecht - Telef 12 3 4 0 N.V de Utrechtsche Begrafenis Vereeniging OPGERICHT 1871 Kantoor chapelle ardente ronwremise en Idsten makery Biltstraat 25-27 voorheen Ambachtstr 8 Telefoon 10238 Directeur H VAN DER WILT Begrafenissen -• Transporten — Crematie WONINGRÜIL Aangeboden bewoners Bonistr 24 heel modem huis il ƒ 6 - per week voor een groot heel huis è ƒ 45 —ƒ 50 per maand Ma jellapark of omtr TE KOOP GEVRAAGD tegen goeden prijs alle merken HAARDEN HAARDKACHEIS VLEESCHVERKOOP „ VRIJBANK" Zaterdagmorgen 9 uur Vleesch De kaartnummers zijn geldig van 1900 2300 om 9 uur voor verklaringen M.D 89 om 10 uur vanaf 1901 om 11 uur vanaf 2001 om 12 uur vanaf 2101 om 1 uur vanaf 2201 Couranten meebrengen J C ANDERSON & Zn Woningruil in Bilthoven Wie ruilt benedenhuis aan Soéstdijkseheweg met vrije keuken zolderkamer tuin en schuur k f 30 - p m tegen heel huis huur tot ƒ 50 Br onder no 9722 bur dezer dezer RADIO Te koop gevraagd alle merken toestellen vanaf 1937 Radio gramofoons losse gramofoons enz Mogen ook defect zijn Tegen beslist hooge prijzen OUDENOOBD 95bis TE KOOP AANGEBODEN 1 WENKELWOONHUIS koop som ƒ 8500 - v.o.n huur ƒ 520 - p jaar 1 HUIS f 13.000 - n.v.o.n huur f 880 72 1 HUIS ƒ' 7500 - huur ƒ 390 - 1 HUIS ƒ 9000 - huur ƒ 510 - 1 HUIS ƒ 9000 - huur ƒ 546 - 1 HUlS ƒ 4000 - leeg te aanv Meerdere perc op aanvraag Inlichtingen v/h V & D Voorstraat 43 ingang winkel Telef 21900 na zes uur 19293 De Heer en Mevrouw BLöMER-HEIRSCH geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Dochter Maria Johanna Catharina utrecht 16 Juli 1942 I>8ainglaan 52 VERLOOFD Ineke Westerhof en H J Zweers utrecht 19 Juli 1942 J W Prisostraat 32 Fred Hendrikstraat 37 GETTROtrWD A C Winkehmr Jr en P J Verweij De Heer en Mevrouw WINKID I*AAR-VERWEIJ zeggen mede namens wederzfldsche Ouders dank voor de vele blgken van belangstelling btj hun huwelgk ondervonden. Deventer 16 Juli 1942 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een lang en smarteltjk lijden ónze lieve Zuster en Tante ANTONIA KBPPElrKIX)MP Velp W W C PBPBRKAMP-Klomp N Amerika Clinton C KLOMP Utrecht A VAN ' DIJK-Klomp MIENS PEPERKAMP Groningen ANS PEPERKAMP J van der Qrift DIERENARTS BAABN AFWEZIG vin 18-27 Juli Prakfijk waargenomen door coU F E P Soetens Celebes straat 36 Baarn Tel 2029 Rie Timmer Tandarts tot 10 AUGUSTUS niet te consulteeren Spoedgevallen S Weisfelt,Stolberglaaji 13 en J Boerrig ter Oorsprongpark 2 J*A*C*Duy zings Tandarts AFWEZIG Spoedgevallen - Dokterscentrale telefoon 28000 ¦ Dr.W.J.C.KOOPER PSYCHOLOOG te Bilthoven Ruysdaellaan 17 is vanaf heden tot rfader aan kondiging NIET TE CONSULTEEREN Jaarlijksche Algemeene vergadering van aandeel houders dér N.V Nationale Financie Tings Maatschappij gevestigd te Utrecht te houden op Don derdag 30 Juli 1943 des voor middags te 11.30 uur ten kan tore der Vennootschap Nieu we Gracht 38 te Utrecht De punten van behandeling liggen voor H.H Aandeelhouders ter inzage ten kantore der Ven nootichap De aandacht der aandeelhouders wordt geves tigd op het bepaalde in art 12 der statuten mzake deponee ring van aandeelen DE COMMISSARISSEN N.V DB UTRBCHTSCHE BE - GEAFENISVEBEENIGING TB UTRECHT Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op Vrfldag 31 Juli 1942 des namiddags 4.30 uur Biltstraat 25 te Utrecht * Punten van behandeling als mede het verslag en de balans en verlies en winstrekening liggen vanaf heden tot en met dén dag der vergadering voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der Vennootschap Biltstraat 25 te Utrecht Aandeelhouders die deze ver gadering wenschen bij te wonen worden herinnerd aan art 26 der statuten en worden ver zocht hun aandeelen tégen ont vangst van regu dat tevens dient als toegangsbewijs tot de vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap of Rottérdanische Bankvereeni ging N.V te Utrecht uiterlijk op 27 Juli 1942 College van Commissarissen w.g " H E RAM ' N.V NEDEBLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN BBANDVEBZEKEBING opgericht te TIel anno 1833 en gevestigd t » Utrecht De Directie der N.V Neder landsbhe Maatschappg van Brandverzekering opgericht te Tiel anno 1833 en gevestigd te Utrecht geeft kennis dat de gewone Jaarlijksche Vergadering van aandeelhouders zal plaats vinden op Vrijdag 31 Juli 1942 des middags om 2.30 uur in hét kantoorgebouw Kr Nieuwe Gracht 80 te Utrecht Agenda Rekenin |' 1941 Voorziening in periodieke af treding van een commissaris Utrecht 16 Juli 1942 TB KOOP GEVRAAGD 250 KARTONNEN DQQZEN min maat 62x41x43 cm Ver gunning aanwezig Br onder nr 9763 bur dezer HANDELS - EN INGENIEURSBUREAU OnmlddeUyk uit voorraad leverbaar KETTINGEN VOOBSURG lcl/*78»l)0-77808S „ Leeuwenbergh " Gebouw v d Ned Prot Bond S«rvaas Bolwerk 1 * Zondag 19 Juli a.s om 10 uur Ps J R IMMINK - ftscoi - beter dan ooit te voren Wegens vacant e zal onze zaak gesloten zijn van 26 Juli t/m 2 Aug Laat deze week Uw foto maken UTRECHT I ZEIST TELEF STEINL.51 dan komt deze nog - klaar vóór dat wij met v a c a n t i e gaan Fotohandel Alplier Vendu te Breukelen Deurwaarder M STIEMER te Maarssen zal op WOENSDAG i22 Juli 194 v.m 10 uur in de Waag van Stam te Breukelen publiek verkoopen een groote partij MEUBELEN w.o dres soirs buff kasten ' theem ledik damesbureau Voorts Tandem rijwielen naaimachi nes stofz Pototoest Schilde rijen een compl Kampeertent Leeren jekker Tafelbilj cpl Radio-toest 1 P.K el motor ventilator 2 motor-duo's enz eenige Antieke Gevelsteenen Serie 16 st oude prenten v/h Binnenhof 1 x 0.70 ra Bezich tiging Dinsdag 21 Juli 2-5 uur Op Vrijdag 24 Juli 1942 bij inzet en op Vrijdag 31 Juli d.a.v bij toeslag telkens des nam 1.30 uur zal in het Nota rishuis Achter St Pieter 18 te Utrecht in het openbaar wor den verkocht in één perceel EEN COMPLEX GEBOUWEN zeer gunstig gelegen In het Centrum van Utret&t bestaan de uit Een heerenhuis thans inge richt als magazijn met twee bovenwoningen Kr Nieuwe Gracht 18 een heerenhuis met bovenwoning Kr Nw Gracht 16 een werkplaats met maga zijn en bovenwoning met atelier Kr Nieuwe Gracht 14 een gebouw waarin gevestigd een meubelfabriek Ambachtstr 1 en la voorzien van centrale verwarming Tezamen groot 5 A 94 c.A Huurprijs totaal ƒ 2.900 — per jaar Straatbelasting en waterlei ding voor rekening huurders met uitzondering van de fetraat bel van perc Ambachtstraat ad ƒ 38.30 voor rek eigenaar Grondlasten ƒ 316.77 Betaling uiterlijk 1 Sept ' 42 Bezichtiging Dl en Do van 2 4 uur op vertoon van toe gangsbewijs Inmiddels uit de hand te koop Inlichtingen biljetten met situatieteekenlng en toegangs bewijzen worden verstrekt ten kantore van Notaris J G R TBR HORST te Utrecht Kr Nieuwe Gracht 41 tel 11527 N.V PERRY & Co Gev te Amsterdam De directie maakt bekend dat in de 15 Juli 1.1 gehouden Bui tengewone Vergadering van Aandeelhouders over 1941 eên interim-dividend is vastgesteld van 2 % of ƒ 24 per aandeel van ƒ 1200 - be taalbaar onder aftrek van 15 ' % dividendbelasting met ƒ 20.40 op dividendbewijs no 36 bij de Incasaobank N.V te Amster dam vanaf 20 Juli a.s i Amsterdam 17 Juli 1942 82?11965 klein defect geen bezwaar Smederü H VAN DER KREEFT Haverstraat 26-28 Telef 12679 GEVRAAGD KOSTHUIS OP BOERDERIJ in de omgeving van Utrecht door jonge man 19 jaar stu deerend in Utrecht ± ƒ 60 per maand Brieven fr onder nr 9705 Bureau van dit Blad Pension gevraagd door leerling M.T.S Utrecht ofomgeving Ook ruiling voorleerling H.T.S of soortgelijk teEnschedé Br nr 9701 Bureau van dit Blad PENSION Oude Dame R.K zoekt ZIT EN SLAAPKAMER m primapension prijs ca ƒ 120 - p m.Uitvoerige aanb onder no 197 Boekhandel J HERBERTS inELST Gelderland Gevraagd door mevrouw Was lander Wittevrouwensingel 81 wegens huwelijk ' der tegen woordige hulp tegen 1 Augus tus of eerder DAGMEISJE voor werkdagen van 8.30 tot btjv 2.30 uur NEnE MANGELSTER en leerling Mangèlster gevraagd — Hooge loonen Zich aanm SCHIMMELPBN NINOKLAAN 27 Tuindorp 7—8 uur n.m of bij de HTG WASSCHERIJ N.V DE BILT MEISJE VOOR BEDIENING van half 12 tot half 4 met warme maaltijd en goed loon Aanm Burgem Reigèrstr 80 na 8 uur ' s avonds STRIJKSTERS EN MEISJES GEVRAAGD voor alle afdelingen AVassery GEBRS V BEEST Meridiaan straat 21 33 Utrecht Firma TJADEN & Co Wester kade 23 zoekt voor direct een FLINKELOOPJONGEN of oudere vertrouwde loop knecht MEISJE gevraagd v.d.e.n in klein ge 4in Goed en zelfstandig kunn wei-ken Hulp aanwezig Goed loon Br met leeftijd Mevrouw BROUWER Blijdehsteinlaan 9 Hilversum WASSCHERIJBEDRIJF vraagt FLINKE JONGEN OF MEISJE voor kantoorwerkzaamheden.leeftijd 14 — 16 jaar goed hand schrift vereisoht Brieven ond no 9765 bureau dezer WERKTUIGKUNDIGE eenige uren per dag vrg zoekt bijverdienste Brieveil nr 29S2 Bureau van dit Blad Voor direct Flinke FIETSKNECHT Aanm Oude Gracht 121 FLINKE DIENSTBODE gevraagd boven 25 jaar voordag en nacht in omgeving Zeistgoed kimneride koken 2e meis je aanwezig Hoog loon Brie ven nr 9768 bur dezer GEVRAAGD Net meisje voor dag en nacht niet bene den 18 jaar Lucas Bolwerk 14 NEDERL DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP ZATERDAG 18 JULI a.s 7.30 uur in de kleine zaal Stads schouwburg VOORDRACHTAVOND door ALBERT SCHENK over den grooten dichter en sch.ilder WILHELM BUSCH met ca 300 lichtbeelden Prtlzen der plaatsen ƒ 1.00 en f 0.60 aan de Schouwb.-cassa Leden N.D.K 25 % reductie kinderen beneden 16 jaar half geld NEDERLANDERS KENT UW EIGEN LAND LUISTERT NAAR OEN WESTFRIESCHEN S T R E E K D A G WELKE OP ZATERDAG 18 JULI 1942 VAN • S MIDDAGS 13.30 UUR TOT ' S AVONDS ai.4S UUR OVER HILVERSUM II WORDT UITGEZONDEN HET PROGRAMMA VAN 0E2EN STREEKDAG DIE UITGEZONDEN WORDT ONDER DEN TITEL WESTFRIESLAND ROEPT U '' BEVAT o.a 18.30 Een woord eer befroetlni door Ger H Knap ttvolté door « en concert op den Beiaard van ds Zulderkerk te Enk * huizen door Dlc(cv;Wlljenburf.0.i Polktorlitische tufte „ Oud Hoorn " nn G H Boeditn # 14.00 Da Vijf sc«dan van W*eC Frte»lftnd Hlitorische beeldenreeki door Karet van Dorp 9 14.4S Morula Cantat " Volktconeere door het fanfare orkest „ Exeeliior " het jemenid koor „ O.K.K " en hel Kinder » koor „ O.K.K " alten uit Andl|k Het geheel o.I.v C Boeyer # 15.30 Boere'nlaat « nBoerentust Een terle reportasei ot ^ de Streek en Langendijk verzorgd door O Hiddinga • 16.00 Fanfare-Orkest WcstFrIsla " uit Tvrltk •' 16.30 „ Da bruiloft van Jan Kaper " Ie deet zie voor verderegegevens 2e deel 20 «» uur • 16.45 „ Wognum'i Zang*koor " o.t.v O Zaal Wzn • 17.30 Dle ' t water tfcart,dia ' t water keert " luhienpcl door Ktaai Smelik • 16.00 West Friascha Arcadia Van allerlei uit het West Friesehe(even • 20 — Da brutloft van ian Kapar " 2e de * Een aehte en onvervatichte Wett'FrIesche bruiloft door Jan Rose*fear m.m.w.v eden v»n de Roderljkerakamer „' t Mosterd » SUdJe " uit Wijdenes zangkoor „ O.K.K " uit Andijk en tU aeregastan Jasper Meralke en Maaike Daan Poot Jury Abeb » accordeon en verdere „ fclttgenoote " • 21.30 AI * Ik h«tfoer h«t xaKgén h»d " door Dirk ttn den HuU ZOEKT ZATERDAGMIDDAG ÏH • AVOND TIJD OM TE LUISTEREN OE GEHEELE STREEKDAG STAAT ONDER tólOlNG VAN GER H KNAP EN WORDT VEIUORGO DOOR ÖE ¦¦"^ Scherven brengen ^ NU ^ ZEKER geen geluk Integendeel 1 In dezen tijd moet alles wat U aan glaswerk aarde werk en porcelein bezit met de grootst mogelijke zorg worden behandeld Laat het afwaschwater niet te heet zijn en leg een om waschdoekje op het aanrecht op een kouden harden ondergrond wordt er licht een scherfje afge stootcn Zorg dat zoo weinig mogelijk ' gebroken o £ be schadigd wordt DwvS *^ fetlANGEBrn ^ Publielltie van het ^ sj/j /^ Dapartemsnt 4 Hafi4el K!lverhei9 ei > Scheepvaart ' " Tal vasi Utrechtsche Industrieelen en Zahcnieideps zullen U jaarne bevestigen » Znidam ^ Shaht Aiü » ooprect en goedkoop VOOR CLARENBURG IÓ.I2 VOORSTRAAT 44 AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor de Burgerscholen der Ned Herv Gem ie Utrecht DOMPLEIN 4 en S LAGERE SOH Opleiding gymnasium H.B.S en U.t..O U.L.O SCH Opleiding A en B diploma PRÖBELKLASSEN Spreekuur PROF HUGO DE VRIESLAAN 36 ' s Maandagsavonds van 7—9 uur CURSUS Loodgieters Gas - mWaterfitters voor de op 1 September 1942 aanvangende cursus voor dé diploma's voor Loodgieter Gas - en Water fitter is de inschrijving voor deelname opengesteld bi dé Heren Ir J BUTS Directeur Gasfatelek Steinlaan 4 ZeiSt W C A VREESWIJK Chef buizennet Utr Waterleiding Maatschappij Burg V d.Voort V 23ijplaan 98 Utrecht H WAPSTRA Azn Leraar Ambachtsschool Jan van Scorel straat 41bis Utrecht CURSUSGELD ƒ 30 -^ PER JAAR AANMELDEN ZO SPOEDIG MOGELMK Te koop gevraagd kleine en grootere LICHTAGGREGATEN ook verrijdbare alsmede LIEREN-j-POMPEN Aanbiedingen met volledige bijzonderheden en prijs onder no 9712 bureau dezer Flinke Kantoorbedienden voor typen en stenografie voor direct gezocht Kennis van de Dultsoiie taal gewenscht Aanmelden tusschen 6 en 7 uur AUGUSTiN - CATHARIJNESINGEL 2 In het ProvinciaAl Ziekenhuis DUINENBOSqH te BAKKUM N.H is plaats voor ¦' L E E R L i N G-VERPLEEGSTERS ter opleiding voor'diploma B verpleging van geesteszieken Vereischten U.L.O of gelgkgesteld diploma Diploma Huis houdschool geeft voorkeur Tevens gevraagd inwon DIENSTBODEN v.g.g.v BIJVERmENSTE Oude VOLKS - EN LEVENSVERZEKERING MIJ vraagt voor UTRECHT een INCASSEERDER bekend met het verssekeringsbedrijf en beschikkende over goede relaties Portefeuille beschikbaar — Borgstorting vereischt Bx-ieven onder No 4952 Adv Bur KAREL HOOGSTRAA - TEN Vijverhofstraat 108 Rotterdam-C ATTENTIE PIANO of VLEUGEL ter overname gevraagd Brie ven met omschr en prijs order No 9515 bureau dezer ATTENTIE KERSEN ETEN ZOND.ERfciPgEj.Gi:V/ONe BORSTELEN ilflPj.'FLAC 46 c GEGABANOEERO lè»'"'ij G R O O T E ONSCHADElDKÜM^SIfLAC 87 c in den boomgaard Groenendijk bij den Stadsdam Oudenrijn GEGABANOEERO lè»'"'ij G R O O T E ONSCHADElDKÜlM^S^B'fl AC 87 c REINIG UW KUNSTGEBIT DACELIJKS MET HYGIDENT OUDSTE NEOEKLANDSCH FABKIKAAT tegen 20 cent per half Kilo PENSION te koop gevraagd met heéle of gedeeltelijke inboedel Brièv onder nr 9713 bureau dezer TE KOOP GEVRAAGD Helder glas 2 m.m dik 200x520 of 260x400 m.in ± 2000 glad en zonder blazen Br nr 9764 bur dezer ^ AAAAAAAAAAAAAAA 4 4 4 i Strooipoedêr i i t 4 Uiterst zacht » 1 h««ft het » 4 grooltts ^ 4 absorptie - -^ ^ ^ vermogen ^ 4 tn » trboibusies van f 0.50Va 4 trt novulzokjes ven f 0.35Vs ^ Fissarf Maatschoppil ^ Ho 6 uit de bladwijzer.setts It NEDERLANDSCHE ' KLEEDERDRACHTE(f gratis bij onze VersnaperTngs-arll'fcelet »' zie etalage MODELBOUWERS gevraagd Thuiswerk voor ma quettes in hout enz ' Voor ge regelde afname en kwantum Brieven onder no B-2990 Adv Bur ALTA Pausdam • A'd'am 4 Nassaukadc 373 4 _ WACHT NIET TE LANG met ' t keeren van COSTUMES EN WINTERJASSEN ü kent de pr.gzen COSTUUMS KEEREN V maf ƒ 16 WINTERJASSEN keeren vanaf ƒ 13.50 KOMT U EVEN MET ONS PRATEN Kleermaker C M ZWART M A de Ruyterstraat 9 Niet in ' t vergestimeli „ Koop goed en sterk linnen " heeft Kodijko altijd gead viseerd Wie dien raad opvolgde kan rru onbezorgd den "¦> dagderaanvullings mogelijkheid af wachten en zal ook niet vergelen straks weer de voorkeur te geven aan aitiMiiinmiiiiiiiiiimriiiiiiiiiiiiiinimininiiniMiie KOFFtE KAHREL mi mm Ui Lmn«n « n Lingerla S WillIllilllllllMIjMBtlWlilitliiillHiillltlltM 2 FISSAn 

Kranten

Ga naar