Utrechts Nieuwsblad dinsdag 23 september 1941

OPLAQE 32000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telefoon 16431 5 lijnen Qiro 154949 Telegr.-adres meuwshlad DINSDAG 23 SEPTEMBER 1941 Uitg UtreclitsckNicuu;sW v.h JoK de Liefde N.V Bureaux Drift 23 Utr EEN BUNKERLINIE VOOR LENINGRAD DOORBROKEN Zware tegenaanvallen der Sovjets afgeweerd y Kief is gevallen Een telegraiisch overgebrachte ioto.^van den ii-.lochl der Duiischetroepen in de stad "" Foto Orbis-HoUand en s.s rda-m tweede dag van i.msterdam werd elftngr!3kst6 on imma n.l de 27 waaraart in to oor deze presta 1 belaivgatelling ' ingen Zoo • zag 3 gruppenflihrer auter doch ook chumann reeds a aankomen om irt en met be r manschappen ing hun Indivi n Van de man 1 zeer bijzondere s de uitgekozen loesten verschll ' onnen worden den onderbroken n van handgra Dok het vinden en gemakkefyke voor bijzondere anschappen had ij zich en droe van de winnende ienheid Volgene n buitengewoon en Fouten be rpen der hand mweg en derge 1 den totaal-tijd 1 tijd komt dua ploeg tot uit - Waf f en S.S on olgden nog drie eens konden te i die tot tevre ie uitmuntende inschappen aan - Jivang gemaakt in verschillende verder In be - de Duitsche po een schitterende tadion te Am houwers vulden limte Met inte - van het gieva - asten bevonden bezette Neder--yss-Inquart de Openbare r Schmidt Financiën en Schumann p Lankenau en vele Nefler lede de burge - Voute middag bestond chillende in de tot de finales elk onderdeel eates'on Op be - i de wedstrijd - ¦ irogramma heen een aantrekke n een snelheids brigade te de aanwezigen ver te zetten een bijzonder rvaren dat men ioen op de be ojaakte een be evenvrel zonder oogenbllk ge - had erde onze land Osendarp een 10.5 aec zich toonend op ' dit de S.S tóan van dit jaar uitgereikt door mer sf oort iTtrechtschen Zondag in " de te Amersfoort or hoofdklasse vezig-waren de Mierlo Amers Den Haag vele der aan en hebben ge aanwezig de Hulssen Mr W Driebergen ersfoort A C Soesterberg), Mosman Arh Los Amers Den Haag Rotterdam hermd door de 3 door de ania de aanwezige zieh hoe de worden Meer een dergely'ke anda voor de KORFBAL winnen ditmaal hèt i den lastlgen ig te behalen leiding doch Zwaluwen ver en Met dezen bleef Samos uit door Sigterman enslotte het win - aren de doel ecliter steeds een 3—0 voor pstelling daaren maakte weer stand 3—5 doch nu liep uit tot zoodat de stand de overwin n reeds vrij toen echter den achter Middels een weer op gelijke tegen Rohda het is Rohda in dieht te wor - jktc an ds Tevers BERLIJN 22 Sept D.N'.B — Het D.N.B ' verneemt dat bij den aanval van Duitsche vlieg tuigen op Sovjet-oorlogsschepen in de haven van KroonstE ^ het slagschip October-revolutie twee treffers midscheeps kreeg Daarvan scheen een ontploffing het gevolg tè zijn waardoor het voor ¦ schip geheel werd opengereten Het schip begon van binnenuit te branden Zes bommen vielen In de onmiddellijke nabijheid van het schip De zware kruiser Kirof kreeg twee rechtstreeksche treffers terwijl een andere zware kruiser welke naam niet herkend kon worden door vier bommen werd ge troffen Aan boord van beide * schepen ontstond brand Drie jagers en ei^n raijnkruiser kregen vol treffers en geraakten eveneens in brand Een kanonneerboot erd na een treffer uiteengereten Na korten tijd waren de wrakstuKken gezonken Een vrachtschip van ongeveer 2.000 ton werd tot zinken gebracht Alle voltreffers werden geplaatst met bommen van hetzelfde zware kaliber In den strijd om de verdedigingswerken van Leningrad heeft op 21 September naar het D.N.B verneemt een Duitsche divisie infanterie een doorbraak bewerkstelligd door een door de Bolsje wisten taai verdedigde bunkerlinie Stormender hand namen de Duitsche infanteristen een plaatsje en een in de nabijheid gelegen belangrijke hoogte Brj hun verderen opmarsch overschreden de troe pen van deze divisie een rivier en wonnen verder terrein Bij hun succesvoUen aanval weerde ^ de divisie talrijke zware tegenaanvallen der Bolsje wisten af die gesteund werden door vele buiten gewoon zware tanks De Sovjets leden hierbij zware verliezen Ook in den naburigen sector dron gen de Duitsche troepen met succes verder door en wierpen de Bolsjewisten terug Aan het front voor Leningrad hebben op 21 September naar van militaire zijde wordt mede gedeeld een " Sovjet torpedojager en een kruiservanuit de baai van Kroonstad getracht zich temengen in den strijd te land De Duitsche artillerienam de oorlogsschepen otimiddèllijk doeltreffendonder vuur Óp den Sovjet kruiser werd een zwaretreffer geplaatst De beide Sovjet oorlogsschepenwerden door het goed gerichte vuur der Duitscheartillerie gedwongen hun aanvallen te staken enden steven te wenden In den centralen sector van het Oostelijlfe front hebben de Duitsche luchtstrijdkrachten op 21 Sep tember met goed resultaat troepen-concentraties en sterke colonnes Bolsjewi.eschouwd Leider van Orthodoxe Kerk over strijd tegen de Sovjets BERLIJN 22 Sept A.N P — De aartsbis sdiop der Orthodoxe Kerk in Duitschland S e r a p h i m heeft in een herderlgk schrijven de geloovtgen opgeroepen tot deelneming aan den strijd van Duitschland tegen de goddeloozen de beulen en overweldigers die in het Kremlin van Moskou zetelen en van dit oude heiligdom uit tiet vergift van het bolsjewisme dat alle godsdien stige geestelijke moreele cultureele en rechte lijke grondslagen van staats - volks en gezinsle ven vernietigt verspreid hebben Hij dankt C3od dat het gebed verhoord is om het vaderland te bevrijden van het duivelsohe geweld dezer god deloozen Alle gelooyigen die ta den loop der ja ren physiek en moreel ' geleden hebben in de bolsjewistisidie folterkamers door verbanning dwangarbeid rechteloosheid armoede honger en andere ontberingen wijst hij ' op de naderende verlossing Ten slotte verleent de aartsbisschop aan alle strijders van het anti-bolsjewistiaehe front zijn zegen Japan en de spil TOKIO 22 Sept D.N.B — Onze vastbeslo tenheid om in gemeensphappelijken arbeid een nieuwe wereldorde op te bouwen heeft ten doel onze spilvrienden niet halverwege in den steek te laten zoo schrijft de Miyako Sjimboen Het blad gaat voort dat alle plannen van de tegen standers der spil opgebouwd waren op een stil stand der operaties in het Oosten " De Duitsche overwinningen echter hebben een volkomen nieu wen toestand geschapen en daarom ir ook de ont stelteaia van Engeland en de Ver Staten die de Sovjets voor bun doelstellingen laten strijden te begrijpen Britsche en Amerikaansche gedelegeerden te Moskou aangekomen BERLIJN 22 Sept D.N-B — Reuter meldt uit Moskou dat de Britsche en Amerikaansche gedelegeerden voor de conferentie te Moskou daar ijn aangekomen 
UTRECHTSCH N EUWSBLAD No 123 Dinsdag 23 September 1941 EERSTE BLAD UTF Uit he VAN DER ATTENTIE Gebruiic de juiste hoeveelheid één klein schepje per iheepof Laat hei surrogaat niet op een theeiichtje trekken Enkel kokend water is voldoende daar anders het aftreksel te sterk wordt PLAATS - BOLSWARD Utrechtsch knapenkoor „ St Sylvester " VOOK JONGENS VAN 6 TOT 16 JAAB onder leiding * van den Heer J W L.ITH te Utrecht Dirigent Repetitie des Zaterdags van 2 — S % ure Centrum Utrecht Contributie ƒ 2.50 per half jaar slechts ENKELE uitzonderingen voor minvermogenden Eerste repetitie 23aterdagmiddag 4 October 1941 ¦ Aanvrage voor deelname schriftelijk of mondeling van 6-8 ure bij den Voorzitter D J SMITS „ PIANO ENGROS " UTRECHT Wittevrouwensingel 41 ^ nv0tfumii€ie'fuud \ Een jury een v/edstryd een „ liedje Een prüs voor het mooist ' „ melodietje Waarom had Piet dan de prHa ZUn lied hield heel geen wfls Wel er stond T1P VAN BOOTZ " in ' t liedje v Pietje D A D te Tilburg o ' n fl TIP ' n TIP VAN BOOTZ Dépositaire Wijnhandel TIVOLI Ingezr Med Een weinig sportieve zeiler Het was weinig sportief wat de aohttienjarige jongeman A A P O uit Amsterdam gedaan had die voor de Utrechtsclié Rechtbank zich moest verantwoorden Terwijl hij in de maand Juli een zeiltocht maakte op de plassen by Abcoude had hü in gebroken in zeilbooten van andere vacantiegan gers en daaruit tal van voorwerpen gestolen De jongeman Amsterdammer was met va cantie en bevond zich met zijn boot op de plas sen Zijn geld was opgeraakt en hij wilde toch graag blijven zeilen Om zich de noodige midde len te verschaffen begaf hij zich des nachts ge wapend met een kaars op de booten van de andere touristen Hij brak dan het luikje open van de kajuit stak de kaars aan en zocht wat er van zijn gading was Eerst nam hij alleen levensmiddelen weg maar toen hg eenmaal den smaak van zijn nachtelijke rooverijen te pakken gekregen had vergreep hij zich ook aan andere dingen zooals een radiotoestel een prismakij ker e d De inbraken waren op verschillende tijdstippen en onderscheidene plaatsen in het plassengebied gepleegd De President van de rechtbank wees er verdachte op dat toch niet door hem kon worden volgehouden dat hij de diefstallen uit nood pleegde „ XT hebt sigaretten gestolen die had u toch niet noodig om te leven " „ Neen maar ik rook heel graag " antwoordde verdachte De Officier zeide in zijn requisitoir dat niet aangenomen kan worden dat de diefstallen alleen uit nood zijn begaan Maar spr wilde rekening houden met het rapport dat over verdachte uit gebracht is en waarin staat dat jeugdgevangenis gewenscht wordt geacht om den jongeman uit het milieu te verwijderen dat niet geschikt voor hem is in het ouderlijk huis Spr vroeg daar om twee jaar jeugdgevangenis De verdediger zeide in zyn pleidooi dat ver dachte van het maandgeld dat h\j op kantoor verdiende maar een gulden vgftig zakgeld kon krijgen omdat alles wat hfl verdiende noodig was voor het gezin Hg had zes gulden op zak toen^hij ging zeilen en is er daardoor toe ge komen om dingen te gaan wegnemen PI heeft ^ eer gunstige resultaten gezien van een verblgf in de jeugdgevangenis en nu pi gelezen heeft in de stukken dat verd die zwak en slap is van karakter niet in zijn milieu moet blijven kon pi zich met de vordering van - den Officier ver eenigen Uitspraak heden over 14 dagen Eerste abonnemenlsconcerl U.S.O op 26 Sept Wij vestigen er nog even de aandacht op dat het eerste abonnementsconcert van het U.S.O zooals reeds werd bekend gemaakt niet op a.s Woensdag doch op Vrijdag 26 Sept a.s zal plaats vinden Australisch minister van Handel naar Londen BERLIJN 22 Sept D.N.B — Naar Reuter uit Sydney meldt is sir E a r 1 e Page de Australische minister van handel die zich als ver / tegenwoordiger der Australische regeering naar Groot Brittannië begeeft Maandag naar Londen vertrokken Hg heeft voor zijn vertrek verklaard dat hij op weg naar Engeland een bezoek aan Washington zal brengen Ingezonden mededeeling Brandend ' maagiyur In 1 % minuut bezweert ge met hoogstens 2 Rennies de hevigste aanval van brandend maagzuur Heer lijk verzachtend werkt Digestif Rennie — een weldadig middel — met geen goud te betalen en toch onder ieders bereik Zorg er daarom voor al tijd een paar Rennies bij de hand te hebben Ge kunt ze overal innemen zóó maar gewoon laten smelten in den mond zonder water of wat ook Voor menschen die nu en dan lijden aan overtollig brandend maagzuur is Rennie gewoon onmisbaar Rennie stelt U in staat naar hartelust mee te eten van alles wat de pot schaft ook van dingen die de tong streelen maar die ge nu niet nemen durft uit angst dat ze U niet goed bekomen zullen Die ontzeggingen behooren met Rennie allemaal tot het verleden Rennie voorkomt zuurbranden maar bluscht ook dadelijk opkomende of reeds aanwezige branderigheid - volkomen - binnen enkele minuten Vraag Uw apotheker of drogist Rennie 1.27 en 0.41 N.V Rowntree Amsterdam De vervloekte Viool door Peter Fazekas 46 —- Pettie — fluisterde zij — ik ben zoo onder den ' indruk ¦ — Ook ik heb - een merkwaardig gevoel Alma k weet niet wat ik kan het niet uidrukken Probeer het lieveling — drong zij aan — i robeer het onder woorden te brengen Toe zeg,.;at voel je Als ik naar dit altaar kijk denk ik aan " de woorden van je vader Hij vertelde mij eens dat een vioolbouwer die voor zijn violen en gam ba's droog ahorn-hout zocht in zfln waaïizln metzijn bijl een altaar vermorzelde en van de hout slukken zeven prachtige violen maakte En ikflenk er over na of het stukgeslagen altaar eensriisschien hier stond en dat mijn viool mis schien ook een der zeven altaar-violen is > ¦^ En wat voel je nog meer Vertel Pettie — '•' oorde zij hem met een zachte dringende stem.;an • ' — Dat ik een mensch ben Eindelijk eennensch voor mezelf en niet een ^ violist voor ande ren Ik voel me nader tot jou en tot God en tot Stradivari en ik voel dat ik van jullie drie veel ' heel veel houd en ik wou dat al jngji Sïonden die De ontspanningsdag voor café ' én amusementsbednjfspersoneel Voor den ontspanningsdag voor directies en personeel van Hotel - Café - Restaurant - en Amu sementsbedrijven welke zooals bekend op Donder dag a.s plaats vindt bestaat van alle zijden bij zonder veel belangstelling Zoo melden zich vooral voor het avond - en nachts gedeelte hetwelk in „ Tivoli " plaats vindt nog tal van artisten en musici die voor het slagen van het feest hun medewerking willen verleenen Buiten het reeds in het feestblad „ Uilenspiegel " bekend gemaakte programma kunnen we de mede werking aankondigen va,n Karma Chambly in het Geheimzinnig Kabinet Pierre Boeyen Caba retier en radio-zanger De vijf Olanda's Hongaar sohe en moderne dansen Willem Hattu Kront jongliedjes The Violet Sisters in hi^n dans repertoir de bekende zangeres Mitzy Smeekens de populaire zanger-conferencier Frans Pile Dasilva met zijn ensemble en bovendien de be kende radio zangeres Lia Martin Bedrijfsgenooten die niet in de gelegenheid waren zich tijdig van toegangsbewijzen te voor zien kunnen deze voor zoover nog aanwezig be komen voor den aanvang van het feest aan het gebouw „ Tivoli " Academische examens ' Geslaagd te Utrecht voor het Cand Ex Genees kunde C F Elich G H Schless D W J van Rees E W Sanders G Beumer J H N van Bouwdijk Bastiaanse G H v Nieuwenhuizen mej A M Valkhoff W Fuhring B C J de Mol mej O R Ch Quadekker C W.'Lievendag P Verhey AETHERWEGWIJZER Woensdag 24 September HILVERSUM I 415,5 m 6.45 Gram.muziek 6.50 Ochtendgymn 7.00 ipram muziek 7.45 Ochtendgymn 8,00 BNO Nieuwsber 8,15 Gewtjde muziek X ' HILVERSUM II 301,5 m 6.45 Gram muziek 6.50 Ochtendgymn 7.00 Gram muziek 7.45 Ochtendgymn 8,00 BNO Nieuw^er 8,15 Gr.m 10,00 Morgenwijding 10.15 Viool en piano 10,35 Gr.m 10,40 Voordracht 11,00 Gr.m 12,00 Otto Hendriks en zyn orkest 12,45 BNO Nieuws - en econ berichten 1,00 Gevarieerd - middagprogramma 2,15 Voordracht 2,30 Verkorte Opera Andrea Chenler opn 4,00 Omroeporkest 5,00 Causerie De Jeugd in Hongarije '' 5,15 BNO Nieuws - econ - en beursber 5,30 Klaas van Beeck en zyn orkest 6,00 Wijdings woord 6,15 Revida-sext;gt 7,00 Actueel halfuurtje 7,30 Gr.m 7,45 In en om de N.S.B Voorbereid door de N.S.B 8,00 Concertgebouworkest 9,00 CaMserie Bestaat er meer dan één werelcj " 9,15 Gr.m 9,45 BNO Nieuv/sber 10,00 Dagsluiting 10,05—10,15 Gr.m Korte berichten President Roosevelt heeft een boodschap ge richt tot de Joden der Vereenigde Staten ter gelegen heid van het Israëliet!sche Nieuwjaar waarin - fiü o.a.zegt dat het land zich opnieuw moet wüden aan devraagstukken welke op een oplossing wachten Dezeboodschap is door den rabbijn Wise voor de radiovoorgelezen — D.N.B DeTurkscheconsul-generaal Meh med Ali Joekselen te New-York heeft omtot dusver onbekende redenen In zijn kantoor zelf moord gepleegd zoo meldt de New-York Daily Mirror — D.N.B De Engelsche nieuwsdienst meldt dat de onder koning van Britsch-Indië lord Linlithgow totApril 1943 in functie zal blijven Dit beteekentdus dat htj zeven jaren in plaats van vtif jaren zijnfunctie zal bekleden — D.N.B De Spaansche ambassadeur te Washington Car d e n a s vertoeft op het oogenblik in Madrid om zijnregeering rapport uit te brengen — D.N.B Miron Taylor uit Rome vertrokken ROME 22 Sept D^Ï^.B — De speciale am bassadeur van Roosevelt bij den H Stoel Miron Taylor is vandaag per vliegtuig weer uit Rome vertrokken om via Lissabon naar de Ver Staten terug te keereh ik tegen jullie ooit bedreven heb mij vergeven mochten worden — Verder Pettie verder — smeekte zij -^ jesprak nog nooit zoo tegen me — Zij stond naasthem en drukte haar lichaam aan de zijne Nognooit tevoren zelfs niet in hun gevoelens gedu rende de kinderjaren of daarna in den eerstentijd van hun liefdesgeluk waren zij elkaar zoo na,voelden zij zoo hun gebondenheid als voor dit al taar te Cremona Hij legde zijn rechter arm om haar middel ter wijl hij onder zijn linker de vioolkist vasthield — En ik denk dat ik nu alles bezit En tochheb ik een verlangen naar iets Ik weet niet wathet is maar Ik voel dat het mij niet gegeven is en dat ik het ook nooit zal kunnen of mogen krijgen Ja wat Misschien een kind van je mis schien een rustig thuis misschien een moeder Zij keek hem met vragende oogen aan en maakte zich langzaam los van zijn omarmende hand — Pettie — vroeg zij — je hebt zoo lang nietmeer voor raij voor mij alleen gespeeld Toe speelwat geen levend wezen hoort het alleen ik Zwijgend haalde hij zijn viool uit de kist Hfl stond tegenover haar en speelde nü alleen voor haar De klanken van „ Ave Maria " vervulden de groote kra kruimtei zij stegen op en drongen in alle hoeken door Machtige melodieën vermengden rfch met zijn klanken de organist wiens komst zij niet bemerkten was voor het orgel gaan zitten en schakelde zich ia het spel van Pettie in hij INSTRUMENTHANDEL „ MAHIUS " BESTAAT ¦ T.3i*s*p #- 75 JAAR Heden was het ' 75 jaar geleden dat de bekendeUtrechtsche Instrumenthandel Marius " door den heerJ C Th Marlus werd opgericht ' Deze vestigde zich aanvankelijk in Arnhem daarna te Rotterdam en vervolgens in Utrecht alwaar hü ach tereenvolgens domicilie hield in de Ambachtstraat ophet Vredenburg en pp het Oudkerkhof om tenslottein 1894 het ruime gebouw aan de Ganzenmarkt te be trekken » Door zijn energie en goed koopmanschap kwam de zaak spoedig tot bloei en breidde zich snel uit In 1906 werd de firma omgezet in een N.V ' met alsdirecteur de zoon van den op^-ichter den heer H R.Marius Onder diens voortreffelijke leiding werd deonderneming verder uitgebouwd nam het personeelaanzienlijk in aantal toe en moesten de panden belang rijk Worden vergroot Helaas maakte een vroegtijdigedood in 1920 een plotseling einde aan dit werkzame ensuccesvolle leven ' De leiding is sedert in handen van den tegenwoor digen Directeur den heer Ir J W A Smit In de herdenkingsbijeenkomst die hedenmiddag met het personeel gehouden werd memoreerde Directeur de verdienste van den oprichter en diens zoon dankte het personeel voor zijn ijver en toewijding en zegde als gemachtigde der Commissarissen éen materieele blijk van waardeering toe UNICUM THEESURROGAAT VRAAGT UWEN WINKELIER Re(ievan Zw^eedschen minister ^ president STOCKHOLM 21 Sept ' D.N.P — De Zweed sche minister president heeft gisteren tijdens een jubileumsöiner van de Zweedsche joumalisteiiver eeniging te Stockholm een rede uitgesproken waarin Iiij o.m zeide dat de gedachten bij deze ge legenheid allereerst uitgingen naar de op het ban ket niet vertegenwoordigde landen IJsland en Noor wegen Voor het Nooj-sche volk gevoelt men in Zweden een diep medegfevoel in ztjn tegenwoordi gen toestand een medegevoel dat in het geheele Zweedsche volk zoo sterk is dat het vÉtn bexang is voor het eigen nationale leven van Zweden Op soortgelijke wijze is men zich bewijst Van de of fers die het Finsche volk op zich neemt voor doel stellingen die'het van vitaal belang acht Het ge voel van gemeenschap tusscheh de volkeren van Denemarken en ' Zweden is in deze moeilijke jaren verdiept en versterkt Voortgaande verklaarde Hansson de oorlog der groote ' mogendheden kan nog scherper worden en nog naderbij komen de wereld moet echter weten dat het ons vaste besluit is om ons niet in den oor log te laten betrekken ea dat wij ons volk als een vrije buiten den oorlog staande natie tot het uiter ste willen handhaven Onze eigen doelstellingen en ook die welke in verband staan met de overige noordsche landen willen wij onder alle omstandig heden op andere wij?e dan door deelneming aan den oorlog trachten te bevorderen Tenslotte verzekerde Hansson dat het Zweed sche volk met uitzondering van enkele kleine groe pen van rechts en links zich aansluit bij deze po litieke hoofdlijn der regeering Het is natuurlijk en juist dat men bijzondere gevoelens heeft voor de Noordsche nabuurlanden en hun moeilijkheden van allerlei aard Demonstraties van deze gevoelens of van het eene of andere ideologische standpunt mo gen echter geen vorm aannemen die in tegenspraak staat tot de politiek der Zweedsche regeering of die de uitvoerlag er van zou kunnen verhinderen Hoofdredacteur \ 1 Pr A DE GKAATF — TTTEECHT Plaatsvervanger W A PoW — utrecht Redacteur Buitenland E Verthoren — Utrecht Redacteur Binnenland A C O Mouthaaa — Utrecht zette alle registers van zijn lnstrument:open met breede grepen van zijn twee handen volgde hij den violist trillend baanden zich de wondere klachten van het muziekstuk een weg door de or gelpijpen en de drie menschen waarvan twee speelden en één luisterde kwamen er geheel van onder de bekoring En toen Pettie eindigde terwijl de organist nog de laatste accoorden deed weer-r galmen zakte Alma voor haar man Op de knieën pakte Pettie's hand en kuste deze • — Ik dank je Pettie — fluisterde zij — ik dank je hel was wonderschoon De organist trad haderbij hq was een kleine man met ' n tenger postuur een verschijning waar van men den leeftiid zelfs niet by benadering kan raden Hij kon even goed dertig als zeventig jaar oud siijn Zijn kleine kop wei'd ge. ilen Personen die wegens het verrichten van zwaren arbeid aan spraak maken op extra rantsoenen levensmidde len ontvangen behalve de gewone oproepings kaart nog een afzonderlijke - kaart Deze kaart moet door den werkgever ingevuld en ondertee kend voorzoóver het ingezetenen van Utrecht betreft t e g e 1 ij k met de oproepingskaart voor het in ontvangst nemen van de overige aardap pelkaarten worden overgelegd De aandacht wordt er op gevestigd dat de kaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid wor den uitgereikt in de gemeenten waar de betrok kenen hun arbeid verrichten Utrecht 23 September 1941 De Burgemeester van Utrecht TER PELKWUK Arbeidsbemiddeling vrouwen te Zuilen Nu de gemeentelijke arbeidsbeurs alhier sinds eenigen tiJd is opgeheven wordt de behoefte ge voeld dat — speciaal voor de vrouwenafdeeling -— toch nog de gelegenheid bestaat in de gemeente waar alle inlichtingen kunnen • worden gevraagd en zullen ' worden gegeven Daartoe zal voortaan lederen Dinsdag voor het eerst op Dinsdag 30 Sept 1941 van des middags 4^tot 5 uur een dame speciaal voor de vrouwenafdeeling ten gemeente huize zitting houden INDUSTBIëN 911 225 167 J6J1 » 163 109 1241/4 2i0 22 168 a37 284 - 174 226 Ol.'Q 19 3O1/5 30 102 921/5 1940 le lito le lito 2e id Olt dito 2e ld olf 19411941 1936 3 % 3 % 3 % 3 % & dito & 101 l/s 1016/8 1006/8 1009 / lOlb/4 1016J lOOl/S 1009 / 175 1031,5 106 i/j 107 169 101 185 131 320 165 S77/8 877/8 88 ü7 % 973JJ 897/8 90 947/8 94B /„ 76 761/jp 76Vi6 761/8 971 * 96 « é KOERSEN VAN DE AMSTERDAMSCHE BEURS dito a £ 100 95 96V4 dito a £ 600 — 95iM PKOV en UISM ' USISN Amst ' 36 SH 96]Js — le VA 961/3 96lhGeld ' 88 8 % — — le Zy — 98Lk aaag ' 21 6 - — 1937 le 3 % 99iA — aito ' 3 % 8 Ml » 94IA dito 8 ] 214 97i5 - < iot - 36-7 i — 1001,14 dito 1-3 3Vi 9413 ' 9415 / ft Ut ' S7 aS - '¦" - a«o G 8 % — — BANK - en UHED IN ST OBLIGATIES jTAATSLEENINGBN Nederland v.k heden A'd Hb 3 % — 99 Are Hb 3 % 99Wa 99i,5 Bat Hb 4 lUüi/8 lOOi dito 3 % - Dord Hb 3 % 97lta 97 F.-G Hb 4 — — Holl Hb 4 lOOS/ij — tlUU 500 tlUU t lUU ÏSOO f 500 tux tóoi £ 100 £ 500 E 100 f 500 tlüO E5ÜÜ lOOT/iR lOOia 99SI 10ÜÏ/1P lOOV lOOBl 1007,S dito s K 3 % -• 99si '° IOOuJb looS 100.C 100 % 9Bi 961JS 91V4 91l5 Hb V N 3 % 991/8 99 Nat Hb 3H - — Nw Hb 3 % 98 Ov Hb 4 lOüi/s 100.i/s Rott Hb 4 99tó/|i 99 ^ dito ' iVt 96 % 96 dteü Hb ' A ^ — Utr Hb 4 1001/8 93 dito V u 3 % — 99 Ned üostfr 94S|8 94ó/ft B NG " Xl 314 B.v.O.Z t Gem Cr Vh — 96 » dito 8 Ned B « A.Fr.H 3 % A'd Hb 4 8?'/lB - 9ol,S Hb 3 % — 93 B.M.Sch 4 lOOIJg Bot 8.H 4 991/8 Nedertandscti-lndië 1935 a t lOU — — dito & t&üu — ¦•- dito a £ 100 — 94 % dito è f 500 — 96 dito dito 814 9ilL »' - DIVERSEN 97 % 977/8 A.K.Ü 5 % 109V4 109 B ' & J 3 % 98V4 S8 - Berk ' 37 4 — — 1033/iB L/evers Z 414 — Werksp 4 — Wilton's 4 % — Umb St 4 lOWi Bat P.M 414 ~ dito 314 — 94 Stv Ned 414 Moorman 5 IOOO9 99 % 100 94 Amst Gr 5 Muller S Nat Gr 5 Ned Gr 4 dito 1939 4 N I sp 814 Amst f 100 3 Witte Kr AANDEELÈN BANK - en CBED INST Am Bnk A ISSiy 133 Holl B Unie 125 126i/s Incasso B 12981 130 Jav Bank 278 283 Kasvereen I353/i 137 N.-l E MU 106è « 107 Ned Bank 138 1401 / NBvZA £ SUO 132 132 N.H.M £ 250 — — Rott Bankv 142 ^ 42 Tw B S AA — 2S5 - 137i;S 137 A Norlt MM.Amst Dr M.Am Sup.f.Aut Sc W.Bat M F 168 212 135 M4 1351/4 lOi B & J £ 250-1000 GA 207 A f 1000 6 % — B£10006 % — Berkel's P — C P Scholte — Gouda St.f 413 426 GruyterApA — — dito B Wd pr - — Heemat A 164 165 Helneken's 249ia 244 Hero Cons — 166 Hon St.m.f — 180 Holl melkp 231 230 Holl Beton 362 360 H Draad K 290 290 Holl Kunstz 190 190 Int G Bet 188 188 Int Viscose liei/j 116 BeUnea dito — — Ned Bd.bed 89 931/3 dito Pref 8814 881 » Ned Hoogov — — Zoutlnd A — — Pharm.Broc 270 270 Ivev Br f 100 ld f 1000 ld f 1006 % id f 10006 % Lyempf Mif Meelt N.B Gist en Sp-ir Ned Kabelt Ned Sch M Ned Staalf Philips 75 Rott droogd Schelde NVB Sch Aard.f Smit & Co.'B Stokvis H.M ld £ 500-1000 St SpanJ Stork & Co Twtjnstra A ü Asp prwd Bllkfahr A Ver Ch.f A dito pr aand V Glast NB v Gelder ZA dito pr aand V.N Rub F Vltssing kat W.sp ser A 136 1341/s 135 iSus 600 414 203 215 346 1361/4 li)7i/s 136t/o 15V4 325 801 414 205 218 344 140 1743 ^ 276 255 17 0 175 136 277 _ 195 243 243 140 141 140 140 163i « 163 — — 143lft 147l;S — 225'-ö Westersuiker Wilton F A id Conv P A A N l B M N.-I Gaa Mi Banda C & H Bor Sum H Deli A g.M I.C.&H Rott Llnde Teves N Wol M.A Bllliton BoetoD A Singkep Tin Dord P CvA Ned P.M A dlto C.v.-A M Bnlra Tarakan PM Hessa Rubb Ind R.C.A Preang rubb Rott Tapan Salatri pL Wal Sum H 2 Pt R.M.A Purn Sch M Zeev A VI ev Goudr Ue Maas A Im Oostz A 2301/4 235 2981 /< 31 220 110 270 221 290 301,'8 213 139 ;65 220 421/5 195 300 aoo 518 41 % 196 296 318 Ms 174 194l/i 100 104 Mj 106 168l « iiö 128 320 154 % 175 Hnd A'dam Krian suiker Pagottan Suik - G Mt T)eweng < Arendsburg Besoekl T M SoekQ wono Amst Thee Banjoewangl Goalpara C Slndangsarl Telaga P C W Java T Insul C S Kail T C M Mich Are R W Java K Bl.-Vr.v A De Bijenkorf Gem Eigend Hout Alberts Jongeneel William Pont Muller St Co 52001 76000 A Ned My v H N Sab f 1000 Dell Sp.M A N..1 ép.M A Geld Tr A 500 118 195 120 370 116 125 110 4921 « U4 '« 193 226 lis 366 122 H.9l(i 10 1041JS 247 160 106 95 Vi » 6is 216 m 187 1686/8 169V4 106 - 142 — I4IVJ 140 135 i' Nederland 1940 le 1 t 194(1 2e I 4 mbt 4 mbf 4 dito 1911 314 Grtb O 3 % 1896 1905 8 C V Ins 8 Grb O 8 • 36 a 11000 3 • 37 4 1000 3 38 314 8 JiloCert 214 Grtb O 2<5 Indie 97 ' 36 a f lOOU 814 ' 37aflOU03 ' 37A£10003 AANDEKMÜN 222 156 164 152 106 ¦ 122V3 214 229 I6I1/4 340 80 172 220 Kol bank A J ^ - I Hb '< H M 1000 A K U A V Berk P i:alvê C.v.A '" enti suiker f'ukkei ¦ A U B & U ¦ i Ford AM Kb at A lito Pr W.A a Borneo A iito Pt A PBTKOUQUM ijordtsch PiA 2921/s 301 Kon Petr A 324 334 SCHEEPVAAKl tloli A U A 150 155 Java C.J.U ISO 18 -/ £ t.N.St Mtj 198 ' 20U >- on P Mil 2ii0 288 N Sun ume 220 225 K'd Lloyd I681 * 1731 / St Ml Ned 170 175 H.V A'dam 494 505 Java Cult 294 — N.-l S Unle 272 — - V Vorst A 142 1453ji TABAKSAAND 280 318 272 Uel B MQ 275 I ell M 1 1U0Ü 3L2 Secemb A ' 270 KUBBISK 312 3i > ¦ 2641 * 257 i65l/4 268 ¦ m 230 129i « 13314 166 166 — 193 158 162 14814 14S 279 208 — Am Rubb C Bandar Deli-Batiavla ^end L K o Aa]angl Ver O - J R Mi Oostk t SOUO Serb S.-R Silau S.-K Sum K Cul V.I.C.O. Int Rubber C iitiémiiiliim^lliSA^Si^>isa^iANS-en KLASSIEKE - 90 muzlek zijn in ruime sor teering voorhanden in de collectie van TONNY STEYNEN STEENWEG 35 Telefoon 10885 „ Koopt iedere week een plaat " lllllllliilllllllllllllllllllilll VOETEN EN SCHQENEN JACQ DEKKER - Utrecht TELEF 11115 /-' WESTERSTR 4 Ma Wo en Vr van 4—5 te advlseeren voor voeten en schoenen en tot het verstrekken van STEÜNZOLEN ' Deze zolen zijn licht pl.m Vz ons soepel en sterk terwijl zij door de wijze vAn aanpassen een bewegings-eenheid vormen met den voet ALLEENVERKOOP van prima uchuimend Bonvrij Wasohmiddel aangeboden aan actief goed ingevoerd grossier Br met opg van rayon dat bewerkt wordt aan tal reizigers en afnemers onder lett R.H.Z aan Nijgh & van Dltmar Adv Bur Rotterdam DISTRIBUTIE VRIJE BRANDSTOFFEN • BRAND STOFFENHANDEL L SPARENBURG Nachtegaalstraat 25 - Tel 10972,^18533 HAAL MEER WARMTE UIT MINDER KOLEN Doe dit zóó 1 " T 3 ' Volg nauwkeurig de raadgevingen van het R^kskólénbureau Koop een haard die uit Uw brandstoffen het hoogstmogelyke rendement geeft ' n „ INVENTA " Ga vandaag nog naar Schuurman én kies de haard die U het meest geschikt acht Schuurman adviseert U over kamerafme tingen capaciteit enz ^^ Oudegracht 260 - Utrecht - Tel 13813 AFDEELING HAARDEN EN HAARDKACHELS Zorgt tóch mor een warmen winter GOUD GOUD Voor oud goud verkoop gaat men naar VAN DIJK - STEENWEG 39 Het oude bekende en solide adres voor Utrecht en Omstreken ' OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN Bericht No 37 GROSSIERS - EN DETAILUSTENPRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT De hieronder volgende groenten - en fruitprijzen zijn geen vastgestelde maximumprijzen Zij geven in de eerste kolom den hoogsten prijs aan waartegen de grossier de producten aan den detailhandel mag afleveren terwijl in de tweede kolom den consument een richtlijn gegeven wordt voor de prijzen die hem ten hoogste in rekening mogen warden gebracht Boven deze prijzen zullen in dit tijdvak in geen gevalgroenten of fruit aan den détaiUist resp consument mogenworden verkocht ook niet wanneer deze van de beste kwali teit zijn ¦" Daar deze prijzen zijn gegrond op groenten en fruit van de beste kwaliteit zullen in de meeste gevallen de verkoopprijzen lager moeten liggen Deze prijslijst geldt van 24 tot en met 30 September 1941 GROENTEN GrossiersprQzen Dêtaillist«npryzen Bloemkool Extra boven 30 cm over dèn ƒ 18.48 p 100 st ƒ 0.24 p st ƒ 15.12 P..100 st ƒ 0.20 p st ƒ 11.76 p 100 st ƒ 0.16 p st f 19.60 p 100 kg f 0.26 p kg f 15.12 p 100 kg ƒ 0.20 p kg ƒ 9.52 p 100 kg ƒ 0.13 p kg ƒ 7.28 p 100 bos ƒ 0.10 p bos kop gemeten sort I V 25-30 cm idem sort II V 18-25 cm idem Tomaten goede kwaliteit mlsvoi'md kriel Wortelen m lof per bos Winterpeen ƒ 0.11 p kg ƒ 0.09 p kg f 0.08 p kg f 0.08 p kg 100 kg 100 kg 100 kg 8.50 p 6.50 p 5.90 p z lof fijn gewasschén z lof middélgrof gewas z lof grof ongewa'sschen 5.90 p 100 kg ƒ 38.64 p 100 kg ƒ 0.51 p kg ƒ 27.44 p 100 kg ƒ 0.36 p kg z lof middélgrof ohgewas Kasboonen Stokboonen prinsesseboonen Snij - en s'pekboonen ƒ 19.60 p 100 kg ƒ 16.02 p 100 kg ƒ 0.26 p kg ƒ 0.21 p kg sorteering I sorteering II Stamboonen prinsesseboonen z draad p kg p kg p kg • ^ s - P kg P - kg P.'^g-p kg P kg P kg ƒ 19.60 ƒ 16.02 f 17.36 f 15.12 f 14 — f 6 — ƒ 6 — f 4.50 1 5.70 ƒ 19.60 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg p 100 kg p 100 kg f 0.26 f 0.21 f 0.23 ƒ 0.20 ƒ 0.19 f 0.08 ƒ 0.08 ƒ 0.07 ƒ 0.08 ƒ 0.26 sorteering I sorteering II princesseboonen met draad andere soorten stamboonen Pronkboonen Roode kool - Savoye kool Wittekool Spitskool Spruitkool Komkommers ƒ 0.22 p St ƒ 0.19 p St ƒ 0.15 p St ƒ 0.10 p St ƒ 0.14 p kg ƒ 0.08 p kg ƒ 0.20 p kg ƒ 0.13 p kg ƒ 0.09 p kg ƒ 0.08 p kg ƒ 0.07 p kg ƒ 0.17 p kg ƒ 0.13 p kg ƒ 0.07 p St ƒ 0.06 p St ƒ 0.12 p kg ƒ 0.20 p kg ƒ 0.13 p kg ƒ 0.10 p kg ƒ 0.20 p kg ƒ 0.14 p kg ƒ 0,11 p kg ƒ 0.16 p St ƒ 0.13 p St ƒ 0.10 p St ƒ 0.06 p St ƒ 0.07 p kg ƒ 16.80 p 100 st ƒ 14 — p lOÓ st ƒ 11.20 p 100 st ƒ 7.84 p 100 st ƒ 10.64 p 100 kg •ƒ 6 — p 100 kg j 1S.12 p 100 kg ƒ 9.52 p 100 kg ƒ 6.50 p 100 kg ƒ 5.50 p 100 kg ƒ 5 — p 100 kg ƒ 12.88 p 100 kg ƒ 10.08 p 100 kg f 5.04 p 100 st ƒ 4.50 p 100 St ' 9 — p 100 kg f 15.1 p 100 kg ƒ 9.52 p 100 kg ƒ 7.50 p 100 kg ƒ 15.12 p 100 kg ƒ 10.64 p 100 kg f 8.50 p 100 kg ƒ 11.76 p 100 St ƒ 9.52 p 100 St ƒ 7.28 p 100 st ƒ 4.50 p 100 St ƒ 4.50 p 100 kg boven 850 gram van 700—850 gram van 600—700 gram van 50(5—600 gram stek Uien Zilveruien Sjalotten Bieten I tot % kg p st II van %— 1 kg p st III van 1—11/2 kg p st Gekookte bieten ^ 3 of meer stuks p kg minder dan 3 st.'p kg Kropsla boven 5 krop p kg beneden 5 krop p kg Andijvie Spinazie Stoofsla Rabarber Postelein ^ Prei boven lo mm doorsnee tot 10 mm ^ doorsnee Knolselderij I boven 10 cm doorsnee II van 8—10 cm doorsriee III van 6—8 cm doorsnee beneden 6 cm doorsnee Koolrapen FRUIT ƒ 113.68 p 100 kg ƒ 1.50 p kg ƒ 42 — p 100 kg ƒ 24.88 p 100 kg ƒ 40.88 p 100 St ƒ 21.84 p 100 St ƒ 12.88 p 00 St ƒ 5.04 p 100 st 1 46.48 p 100 kg ƒ 0.56 p kg ƒ 0.32 p kg ƒ 0.54 p st ƒ 0.29 p St ƒ 0.17 p St ƒ 0.07 p St ƒ 0.62 p kg Aardbeien Meloenen groene ananas andere soorten Perziken: Extra bov 7 - em I van 6—7 cm doorsnee II van 5—6 cm doorsnee van 4—5 cm doorsnee beneden 4 Cm doorsnee Voor het snijden van kool mag 3 cent per kg berekend wor den met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wórdt Voor het schrappen van wortelen mag 1 cent per kg of per bos berekend voorden met dien verstande dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden Voor speciale bezorging van bestelde groenten en fruit mag door de détaillisten 1 cent per kg in rekening gebracht worden boven den werkelijken verkoopprijs af winkel HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN IS STRAFBAAR Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken RHD 11 / KOFFIE WIJ VRAGEN EEN GOED HUISORGEL t o van particulier Brieven met prijs aan J SAK ES OVERTOOM 297 Amsterdam Verduisterïngs-Gordijnen leveren wij in elke ge wenschte lengte en breedte geheel compleet Woninginrichting A CHR GROOTVELT Amst Straat%veg 179 181 197 Zelfs de beste tandpasta werkt onvolledig wanneer kleine hoekjes en gaatjes van het gebit niet bereikt kunnen worden De nieuwe Castella tandpasta mag daarom met het volste recht een op zienbarende verschijning heeten de voorheen „ onbereikbare plaatserf " worden thans intens gereinigd Een wonderlijk nieuwe stof Perldon is aan Castella toegevoegd duizenden belletjes niet grooter dan de punt van een naald dringen bij massa in de allerkleinste holten De nieuwe manier van gebitsverzorging heet met Castella poetsen Castella schuimende TANDPASTA 35 cent PER TUBE Di eenige tandpasta met perldon We^r zoo'n goed D^BBELMi^N-product Psychometriste - Helderziende Mevrouw HEKEL VAN BREEMEN Den Haag is te consulteeren te Utrecht Hamburgerstr no 21 op Vrijdag 26 September van 10 — 7 uur PRIVé-CONSULT 1 GULDEN ^% Jtii ma/om ZONDER VLEESCW »» e/K ScAuUpu ZONDER EIEREN Dir RENS & RENS NIEUWE GRACHT 29bis UTRECHT DAG - EN AVONDSCHOOL voor opleiding MABCONIST Rijkscertiflcaat RADIO-TECHNICUS diploma N.R.G RADIO-MONTEUR diploma N.R.G 4 October a.s vangen Nieuwe lessen aan Inl en inschr elke Woensdag van 6.30—10.30 uur en elke Zaterdag van 2—6 uur " VRAAGT PROSPECTUS Ja daar zorgt ALBUMONA voor het vervangingsmiddel bij vele ge rechten de nieuwe hulp voor de huisvrouw Vraagt Uw winkelier het gratis receptenboekje voor 70 gerechten ÜBwnuma Het ruauwe W A Sduiiten piMcUut DE UTRECHTSCHE MEUBELBEURS Met „ Albamona " * / as bereid Bespaart U oltesch en ¦ Nanghcid OUDE GRACHT 153 naast de firma Lampe heeft nog in voorraad een groote sorteering Old Fh Huiskamers vanaf 240 gld Verder groote keuze eiken Huiskamers alle soorten Slaapkamers Theemeubels Tafels Salonmeubelen Divans Coach Spiegels Ma trassen enz enz tegen zeer concurreerende prijzen WIJ HEBBEN NOG OUDE WOLLEN STOFFEN RIT5EMA STOFZUIGERS Komt eens zien U verplicht U tot niets \ Alle werkdagen ^ opend tot 6 uur r ^ ^ N.V Arnhemscbe Hypotheekbank HYPOTHECAIR KAPITAAL BESCHIKBAAR BILLIJKE-A'OOKWAARDEN De Directie KENNISGEVING Ter voorkoming van dbuixten of misverstanden brengen wij ter kennis dat onze bestellers bij het afhalen van goederen verplicht zijn daar ' van een bewijs af te geven in den vorm van een copie van den vrachtbrief waarop o.a ook de vrachtprijs dient vermeld te zijn Mr J F VERSTEEVEN - Mr H G VAN EVERDiNGEN Agente voor Utrecht en omgeving Firma Waltmann & Co TE KOOP QEVRAAQD Een zaalgebouw of kl kerk NlK-Visser'sAutodiensten ~ Haarlem ' en omstr — Amster dam — Den Haag — Rotterdam — Zandvoort—Het Gooi — Utrecht — Zeist UTRECHT JANSVELD 35 — Tel 18.0.13 ruimte biedende voor pl.m 200 zitplaatsen liefst in verbinding met klein zaaltje en een goede woning Uitv aanbiedingen worden verwacht onder No 9811 bur dezer Middenstandsdiptoma 1942 Deze maand aanvang nieuwe cursus Billijke condities jU.-^ek ^ I l-ElSKAAfi 80£k'f-)0UP£N W.O Telefoon 21473 Regentesseïüön S4 ¦^ ristal haudfontaine illustratiewerk reclame-drukwerk enz Qnze teekenaar is u gaarne bij het ontwerpen van dienst Drukkerij HOONTE CATALOGUSSEN RdïEue moderne letterkeuze Het natuurlijk » koolzuurheu^dende bronwater verkrijgbaar in Vi liter schroefflessen VOOR DE HANDEL MAK'S WIJNHANDEL - BODEGRAVEN ¦ k UT De Vl on Mafonnieke l het Loge-g I N het gebouw < heden een onth betrekking hebb het streven van di kort inleidend woo Prof Otto Nieschi A.P die allereers groot kenner van c wezig kon zijn " V zicht in vogelvluc groei der maconn thans kennen De eerste loge c opgericht en kendi internationalistisch lute gelijkheid ve negatie van alle n Was er in den s Van Joodschen invl daar het streven v wel bleek te strc beoogden — n.l staande gemeenscl de vrijmetselarvj g dienstbaar te mak dit vooral in de die dit nog niet di vermoeden van h ging - W^el werden vel en deze gaven op onmiskenbare ach de stijging der i steeds meer voorl zön Hifrtoe strekteE er vele een vemec rakter hadden W antwoord op deze te zoekep In de graden ppgen de week te maken d lings de hun ge absurde gehoorza alles wat op de ' mysterieus waas kwaad te bemani de magonnieke be verbergen Zoo wi adepteij nog vols doel ingelicht bij hen wel wat mee nog meer doch b broeder toch nog datgene waar het te doen is Eerst i ingewijde geleidelt bij het opklimme straffen en de wv raders van de ^ steeds schrikwekk Het behoeft we een groot gevaar i ging beteekent H loges en 600 vrijm in verschillende sf meesters de hoogs eche president R-O ' graden van de vri groot Jodenvriend komen duidelijk ] der intematlonali me bg " de verschil het-vuur van de vi ken tegen elkaar van humaniteit ei De hier thans ii gebouw van de 2 overvloed van ma < symbolen afbeeldi mentaire waarde is afkomstig uit d Hierna werd on Meyer een ronc schillende op de vi bijzonderheden na Zoo o.a verklaa vrijmetselaars uit Nel O Tt Su In zekeren an ¦ rogaat " voor too zich immers afvr de uitbeelding va speeld te worden één persoon Naa problematiek Mei ^ „ economisch ' ' is slechts één mensc ofschoon kunst in gebonden is aan kunstprestatie is voerbaar mag 1 deeling van de k keiijk gewicht in meen zou men voordragen van e mieche gronden.J de nadruk leg oja een novelle is w ^ Ofschoon ik ai gen principieele meen ik toch een ten nemen Kuns met een centime ' ik maar wil zeg en ook eigenlijk ' ver practische mi kunst niet alleer Itimstènaar een r Btenaar ontroerin uitbeelding — he king van één rol verschillende figu daan aan die bel die de schoonhei schoonheidsontroe niet als de vooi Ik meen dat ' erin geslaagd is te brengen tot b digheden als das tatie om laat zonder haperen e ten geleerd wer schouwing alhoe ' Belangrijker slaagde de versi er heel vvat — al erken ik dat wellicht eens ev meening was de niet de allerbest drijf het sterks wordt dan ook stelling dat mensch moet ve toetst Want jui maar weinig ei figuren voor Een grooter ' smma 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 123 Dinsdag 23 September 1941 TWEEDE BLAD Amm GLLEn U houdt er van met een heel dun mesje te scheren Goed Maar dan moet het mesje ook van prmna staal zijn anders heeft U er niets aan Vraagt daarom naar DUNNE GILLETTE MESJES zij voldoen aan de hoogste eischen De Vrijmetsekrij onthuld Ma?onnieke tentoonstelling geopend in het Loge-gebouw L JuHerstraat 4 I N het gebouw der Vrijmetselaarsloge alhier s heden een onthullings-tentoonstelling geopend betrekking hebbend op het wezen het werk en het streven van de orde der Vrijmetselaren Een kort inleidend woord werd hierbij gesproken door Prof Otto Nieschulz Kreisinspektor der N.S.D A.P die allereerst betreurde dat Dr Schwier ' groot kenner van de Vrijmetselarij hier niet aan wezig kon zfln Vervolgens gaf spr een over zicht in vogelvlucht van het ontstaan en den groei der maconnieke beweging zooals wij die thans kennen De eerste loge dan werd m 1717 in EngelaJid opgericht en kende reeds van het begm aan-het internationalistisch ideaal van vrijheid en abso lute gelvjkheid vervaging van alle grenzen en negatie van alle rasversehillen Was er in den aanvang nog nauwelijks sprakeVan Joodschen invloed spoedig vestigde deze zich,daar het streven van de vrijmetselarïj maar al tewel bleek te strooken met hetgeen de Jodeiibeoogden n.l de vernietiging van alle be staande gemeenschapsbanden En zoo wisten zflde vrijmetselarij geheel en al aan hun belangendienstbaar te maken Onder de vrijmetselaren endit vooral in de lagere graden waren er velendie dit nog niet duidelijk beseften en d^e er geenvermoeden van hadden waar het eigenlijk om ging Wel werden vele Joodsche symbolen gebezigd en deze gaven op zijn minst toch al blflk van een onmiskenbare achting voor het Jodendom In de stijging der graden werd de vrijmetselaar steeds meer voorbereid om een Jodenvriend te zi)"n Hiertoe strekten ook de ceremonieën waarvaner vele een vernederend en mensch-onteerend ka rakter hadden Wat werd hiermee beoogd Hetantwoord op deze vraag behoeft men niet verrete zoekeri In de verschillende elkaa ^ opvolgendegraden ppgen de „ meesters " de „ broeders " zooweek te maken dat zij geheel willoos en blinde lings de hun gegeven bevelen ook de meestabsurde gehoorzamen De geheimzinnigheid diealles wat op de loge betrekking heeft met eenmysterieus waas omgeeft dient slechts om hetkwaad te bemantelen en het slechte doel van de magonnieke beweging voor de onwetenden teverbergen Zoo worden in « den eersten graad de adeptei nog volstrekt niet omtrent het ware doel ingelicht bg den tweeden graad wfldt men hen wel wat meer in en bij den derden graad nog meer doch in deze lagere graden komt een broeder toch nog zoo goed als niets te weten van datgene waar het in de Vrijmetselarij in feite om te doen is Eerst in dé hoogere graden ervaart de ingewijde geleidelijk weg meer hieromtrent Doch,bij het opklimmen der graden worden ook de straffen en de wraaküitoefeningen waarmee ver raders van de Vrijmetselarö bedreigd worden steeds schrikwekkender ^ Het behoeft wel nauwelijks eenig betoog welk een groot gevaar voor de maatschappij deze bewe ging beteekent Hier in Nederland vond men 143 loges en 600 vrijmetselaars in de hoogste functies In verschillende staten bekleedden de magonnieke meesters de hoogste ambten Dat de Amerikaan fiche president Roosevelt die tot een der hoogste graden van de vrijmetselarij is opgeklommen een groot Jodenvriend is wordt in dit licht gezien vol komen duidelijk Niets wekt meer de vijandschap der internationalistische ' loge dan het nationalis me bij'de verschillende natiën Daarom blaast-zij het vuur van de vijandschap aan en hitst zij de vol ken tegen elkaar op — alles onder den dekmantel van humaniteit en pacifisme De hier thans ingelichte tentoonstelling in het gebouw van de zgn „ Johannesloge " bevat een overvloed van magonniek materiaal oröeteekenen symbolen afbeeldingen en geschriften van docu mentaire waarde Veel van het hier geëxposeerde is afkomstig uit de Leeuwardensche meesters-loge Hierna werd onder leiding van den heer H M Meyer een rondegang gehouden waarbij ver schillende op de vrijmetselarij betrekking hebbende bijzonderheden nader werden toegelicht Zoo o.a verklaarde de heer Meyer den naam der vrijmetselaars uit den ' gildentijd toen ook lieden Nel Oosthout droeg ^ St Joan ^^ voor tr In zekeren zin vindt ik „ voordracht " een „ sur rogaat " voor tooneelspelvoorstelling Men mag zich immers afvragen wat de zin kan zijn van de uitbeelding van een spel ' geschreven om ge speeld te worden door een groep door slechts één persoon Naar mijn meening is dit nut ook problematiek Men zou ktinnen zeggen dat het ^ „ economisch ' ' is een groot aantal figuren door slechts één mensch te doen uitbeelden Maar ofschoon kunst in vele gevallen ook min of meergebonden is aan economische wetten niet elkekunstprestatie is om redenen van kosten uit voerbaar mag dit ^ foor een objectieve beoor deeling van de kunst toch ook weer geen wer kelijk gewicht in de schaal werpen In het alge meen zou men kunnen concludeeren dat hetvoordragen van een tooneelspel tenzij op econo mische gronden een onding is waarbij ik dande nadruk leg op „ tooneelspel " De voordracht vaneen novelle is weer geheel iets anders Ofschoon ik aan de vorenstaande overwegin gen principieele beteekenis niet ontzeggen wil,meen ik toch een zekere réserve in acht te moe ten nemen Kunst is nu eenmaal niet iets datmet een centimeter te benaderen is waarmedeik maar ' wil zeggen - dat m-^n kunst niet magen ook eigenlijk niet kèn beoordeelen naat zui ver practische maatstaven Omdat immera in dekunst niet alleen het onderwerp maar ook dekunstfenaar een rol speelt Wanneer dus de kun stenaar ontroeringen weet te Trekken door zijnuitbeelding — hetzij hij dit doet door de vertol king van één rol hetzij door de uitbeelding vanverschillende figuren - r - wordt wel degel^k vol daan aan die belangrijke voorwaarde voor kunst,die de schoonheid of liever gezegd de subliemeschoonheidsontroering als een voorwaarde zooniet als de voorwaarde stelt Ik meen dat Nel Oost hout In ieder geval erin geslaagd is de „ St Joan van Shaw nader te brengen tot haar auditorium Nevenmerkwaar digheden als daar is de menemotechnlsche pres tatie om laat ik zeggen 2 uur achter elkaar zonder haperen een tekst te zeggen die van bui ten geleerd werd begrijp ik niet in mijn be schouwing alhoewel het een prestatie is ' Belangrijker is het dat Nel Oosthout erin slaagde de verschillende figuren — en dat zijn er heel - wat — voor het publiek te doen le-ven al ericen ik dat men in de zitting der Inquisitie wellicht eens even verward zal'zgn Naar mijn meening was deze acte in haar voordracht ook niet de allerbeste Voor mij heeft het eerste be drijf het sterkst gesproken Maar daardoor wordt dan ook de principieele juistheid van de stelling dat een tooneelstuk niet door één mensch moet vertoond - worden min of meer ge toetst Want juist in die eerste acte ^ komen maar weinig en dan duidelijk te onderkennen figuren voor Een grooter aantal belangstellenden dan ik EEN HARDE WINTER De winter vraagt van iedereen extra uitgaven Vele landgenooten moeten daardoor gebrek lijden Winterhulp Nederland zal zich weer over dieNederlanders ontfermen ^ Uw bijdrage is daardoor echter onmisbaar Brengt daarom een bewust offer bij de begin October te houden lijstencoUecte die geen metselaars van beroep waren zich ver eenigden tot een soort consortium Van „ vrg met selaren " Uitvoerig werden de verschillende ceremonieën besproken om te beginnen die van de ballotage waarin met witte en zwarte kralen geworpen in een driehoekigen zak over de aanvaarding of wei gering van leden werd gestemd Hier reeds vindt meii Joodsche Eeminiscenzen de driehoekige zak is een van de twee driehoeken die tezamen de zgn Davidsster vormen Ook bij de in-\vijdlng tot den eersten graad ontmoet men reeds-allerlei Joodsch magische symbolen al vroeg blijkt de strekking tot nivelleering en absolute gelijkstelling van alle rassen gelflk door de Joden alle niet-Joden gelijk geacht worden In de eerste drie graden wordt nog steeds gewe zen op idealen als humaniteit en pacifisme later hoort men daar niet meer van Trouwens van alle vrijmetselaars komen er 80 pet niet verder dan de eerste drie graden en worden slechts 20 pet in de hoogere ingewigd in totaal kent men 33 graden Verder staat spr ook stil bij de Rozenkruisers graden welker benaming herinnert aan den stich ter Christian Rosenoreuz de geheime leer dezer Rozenkruisers is doortrokken van alchemistische en kabalistlsche magie Op de zwaarden der meesters - vindt men in de hoogere graden steeds duideUjker bewijzen voor den geestelijken Invloed van het Jodendom Tot de drie hoogste graden behooren staatslie den als Roosevelt Churchill Daladier Reynaud Terloops worden wij eraan herinnerd hoe de filosofen en staatslieden die de voornaamste bewer kers van de Fransche revolutie met haar leuze van vrijheid en gelijkheid geheel In den geest en naar het bevel van de Vrömetselarij handelden het is dan ook geen toeval dat de Fransche revolutie den Joden gelgke rechten met de andere burgers gaf Allerlei symbolen zooals het St Andreaskruis van de „ Wrekersorde " bewijzen hoe de Germaansche geest die den Joden al eeuwen vroeger naar het ghetto had verwezen door de Vrijmetselarij als aartsvijand werd beschouwd Boven de 33 graden der Vrijmetselarij staat de Benaibris-loge waarvan slechts ras-Joden lid mo gen zijn De leden der hoogste graden wedijveren in Joodschgezindheid zoo heeft bijvoorbeeld president Roosevelt in 1936 een gouden medaille gekregen als belooning voor het goede dat hij voor de Joodsche zaak heeft verricht Er wordt herinnerd aan de verschillende voorname vijanden der loge die op geheim bevel van de Orde zijn omgebracht o.a laatstelijk nog de ambassadeur Vom Rath Een bezoek aan den tempel met zijn symbolieke zwarte gordijnen waarop doodskoppen gekruiste dopdsbeenderen en zilveren tranen zijn aange bracht zijn Salomonische zuilen den doodskist den meestertroon de zirmebeelden van den kosmos het Alziend Oog'en de Hebreeuwsche naamletters van het Opperwezen dit alles bewijst ten duideUjkst de hier werkzame Joodsche invloeden Vermeld zij tenslotte dat bij deze opening in rondleiding o.m aanwezig waren de heeren Huigen en Ernst Voorhoeve resp secr.-generaal en pro paganda-leider der N.S.B De tentoonstelling die onder de auspiciën van de N.S.RA.P wordt gehou den is tegen een entree-bedrag van ƒ 0.25 dagelijks te bezichtigen van 10 tot 12 uur voormiddag en van 2 tot 6 uur namiddag Acte'RuilverkavelIng Eemnesserpolders verleden EEMNES 23 Sept — Ten ' gemeentehuize van Eemnea is de acte van ruilverkaveling voor de Eemnesser • buitenpolders verleden waarmede de volledige herziening van alle eigendoms - en andere zakelijke rechten op de onroerende goederen in dit gebied haar beslag heeft gekregen Uitspraken Rechtbank Tegen een twintigjarigeu fabrieksarbeider werd 14 dagen geleden door den officier van ' justitie van de Utrechtsche rechtbank 4 maanden geëischt terzake van poging tot doodslag op zijn zuster tijdens ' een ruzie ontstaan om een koek De rechtbank veroordeelde verd hedenmorgen tot 6 weken Foto De Eeljzer Meq ziet hier Nel Oosthout in den slotzin van de tweede acte van leanne d'Arc „ Op naat Orleans voor God en zijn Maagdllll verwachtte was dezen avond aanwezig Ën beter waardeering voor het gebodene bestaat wellicht niet dan de omstandigheid dat het muisstil was in de zaal en v66r de pauze en aan het slot zeer luid applaus de ingenomenheid van het pu bliek met het gebgdene vertolkte Een aan wij-zing ongetwijfeld dat de voordracht getroffen en ontroerd heeft Waaraan wellicht de con clusie kan worden vastgeknoopt dat eer herha ling van deze yoordrachtsavond ^ zeer gewaardeerd zou worden W A POHL =^ i A.41-.4 Een ooggetuige aan het woord D E open brief welke een jeugdige Finsche predikant tot den aartsbisschop van Canter bury heeft gericht moet ieder waarachtig Christen toch wel tot ernstig nadenken stemmen Hier spreekt een man die uit.e,igen waarneming het vandalisme der bolsjewieken heeft aan schouwd en daarvan een getrouw relaas geeft Hij vertelt van de afrukking van Christus ' kruis de leuzen der godloozen en de verdere ontheiliging der door hem bezochte kerk Hij behandelt één geval maar iedereen weet het is helaas een geval uit duizenden Bijna een kwart-eeuw lang heeft de Sovjet unie onder de leuze „ Godsdienst is opium voor het volk " den - strijd tegen kerk en geestelijkheid met alle middelen gevoerd Ontelbaar zijn de door hen verwoeste bedevaartshuizen en ontelbaar ook de door hen op beestachtige - wijze vermoorde die naars van het Woord Dat weet de geheele be schaafde wereld Ook de Engelschen weten het en stellig de geestelijkheid in dat land welke in vroeger jaren dan ook meermalen in felle aan klachten het gruwelijke optreden der bolsjewieken tegeij alles wat mét den godsdienst in verband stond aan de kaak heeft gesteld Sedert 22 Juni j.l is echter plotseling een andere koers ingesla gen De Sovjet-Unie is nu de politieke bondgenoot van Groot Brittannië Vergeten zijn eensklaps alle schanddaden uit het verleden In de Britsche kerken wordt thans gebeden voor de overwinning der bolsjewieken en op de kerkorgels klinkt j de Internationale Dit alles geschiedt op order van het hoofd der Anglicaansche Kerk den aarts bisschop van Canterbury Ziehier een geval waarin politiek en godsdienst op de meest tragische maar ook meest bescha mende wijze dooreengestrengeld zijn Terecht is de jonge Finsche predikant bevreesd voor de ont zettende verantwoording welke de aartsbisschop als protestantsch bisschop op zich genomen heeft toen hij zijn oproep voor het gebed tot millioenen menschen die niet zoo goed als hij het ware ka rakter van het bolsjewisme kunnen weten richtte Inderdaad ' eenmaal zal daarvan rekenschap wor den gevraagd Foto's van Uw land De algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer heeft dezen zomer een foto wedstrijd uitgeschreven waaraan door aUe foto grafeerenden in Nederland kan worden deelgeno men De wedstrijd heeft ten doel het verkrijgen van goede en kunstzinnige foto's van ons mooie vaderland welke een veelzijdig en levendig beeld moeten geven van de schoonheid van ons land de folklore en het volksleven En het verkrijgen van goede foto's geschikt voor de propaganda voor ons land Er zal op gelet v/orden dat het dynamische karakter op den voorgrond staat Voorts moeten de foto's door contrastwerking scherpte vermij ding van detail-overlading uitvoering enz ge schikt zijn voor goede reproductie in drukwerk Reeds mocht de A.N.V.V talrijke inzehdingen ont vangen van fotQgrafeerenden dié wenschen meé te dingen naar een der fraaie prijzen die in den vorm van medailles en boekwerken beschikbaar zijn gesteld En ongetwijfeld zullen er nog vele fo tografen zijn die deze dagen na hun vacantie ' be nutten om de films te ontwikkelen en kunstzinnig afdrukken en vergrootingen te maken Wij herin neren er nog eens aan dat de termijn van inzen ding sluit op 1 October a.s De foto's moeten ge zonden worden aan het bureau van de A.N.V.V Parkstraat 38 te ' s-Grayenhage De inzending moet geschieden onder motto dat met de vermel ding „ Fotowedstrijd A.N.V.V " links onderaan op de enveloppe njoet worden vermeld Wegens vergiftigingspoging veroordeeld Het Gerechtshof te ' s-Hertogenbosch hééft voh -' nis geveld in de zaak tegen mej J C F uit Eind hoven die in Februari j.l door het doen bakken van een taart waarvoor zij met rodent vergiftigde jam beschikbaar stelde gepoogd heeft haar zuster te vergiftigen In hooger beroep — de rechtbank'had haar t(jteen jaar gevangenisstraf veroordeeld — veroor deelde het Hof haar overeenkomstig den eisch vanden Procureur Generaaal tot een gevangenisstrafvan één jaar en zes maanden met aftrek van he,tgeheele voorarrest * Feestdag in Mill Wederopbouw van door oorlogsge'weld vernielde huizen practisch beëindigd ' Zoo zwart en zoo droevig als de bladzijde is waarop de geschiedenis van Oost-Noord-Brabant geschreven staat gedurende de rampzalige oorlogs dagen yan Mei 1940 zoo prettig en zoo goed is die welke de gebeurtenis beschrijft die op dezen schoenen herfstdag in het eentrum van de Brabant sohe Peel heeft plaats gehad en welke in de anna len van het vriendelijke dorpje Mill ongetwijfeld met gouden letters beschreven zal worden Zij zal het nageslacht verhalen van den wederopbouw van 77 door oorlogsgeweld en defensiemaatregeren ver woeste woningen en het herstel van 54 door dö » zelfde oorzaken beschadigde huizen Zij zal de plechtigheid beschrijven welke op dezen dag in de raadszaal van het gemeentehuis plaats had Een gedenkwaardige plechtigheid zij had als hoogte punt de overdracht der weder opgebouwde wonin gen aan de besturen i der gemeente ^ MUl Linden Oplöo en andere omliggende dorpen welke over dracht geschiedde door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijverheid dr ir J A Ringers Er was — hoe kon het anders — een feestelijke stemming in het dorp Van vele hulzen waaiden vlaggen en rond het gemeentehuis heersohte een gezellige drukte In de raadszaal was geen plaats onbezet Hier waren vele autoriteiten tezamen ge komen Zij allen werden welkom geheeten door dên burgemeester van Mill Jhr mr C H I M v Nispen tot Sevenaer Hierna sprak dr ir Ringers die den burgemees ter van MUI en omliggend *^ plaatsen gelukwensch te met het tot stand komen van den wederop bouw Spr gaf uiting aan zijn vreugde dat dit resultaat ondanks vele moeilijkheden bereikt kon worden hetgeen hij In hoofdzaak toeschreef aan de doortastendheid en de energie waarmede zoo spoedig na de oorlogsdagen de wederopbouw in deze gemeenten ter hand is genomen De heer Ringers las aan het slot van zijn toe spraak een oorkonde voor welke de gebeurtenis van dezen dag beschrgft Zij is onderteekend door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw den commissaris der pro^vincie Noord-Brabant en door de burgemeesters van Mill en omliggende ge meenten en zal in het gemeentehuis van Mill als een blijvende herinnering aan dezen bijzonderen dag bewaard wor-ien ^^ Kunst van het Front '' In het Rijksmuseum te Amsterdam is de ten toonstelling „ Kunst der front " geopend - welke schilderijen teekeningen etsen beeldhouwwerken en photo's bevat gemaakt door Dultsche front soldaten " De bevelhebber van de Luftgau Holland gene raal Sieburg hield een toespraak Vertegenwoordigers van de drie weermachts onderdeelen en de partg woonden de openings plechtigheid bg De tentoongestelde werken zijn in acht zalen ondergebracht In zes zalen vindt men werk dat reeds in Duitschland is geëxposeerd doch dat thans voor het eerst o-ver de grenzen is ge Jsracht ' Later zal men deze stukken in Brussel en daarna in Parijs tentoonstellen Twee andere zalen zgn geheel aan Holland gewijd Hier vindt men werk dat is gemaakt door soldaten die in Holland zgn gelegerd Het zgn vaak zeer goede schilderijen aquarellen teeke ningen en beeldjes die van de vakmanschap der kunstenaar getuigen Doch ooji opmerkelgk is de artisticiteit wegke soms spreekt uit het werk der amateurs In de andere zalen wordt men verrast door uitstekende werkstukken waarvan vooral die uit Frankrijk genoemd moeten worden Een aparte afdeehng bevat „ kunst der front " van 1914—1918 een verzameling welke doet zien dat ook in den vorigen wereldoorlog de Duitsche soldaten met succes de beeldende kunst bleven beoefenen Tnteressant zijn in deze zalen ook de reproducties van een aantal kleine schil derijen welke de Führer in die jaren aan het Westel'gk front maakte Problème domestique II Men begrgpe mg goed Ik wil niet het vervelende ouwe heertje zgn dat nu eens „ die meiden van " tegenwoordig " gaat betuttelen met als leidend motief „ in mgn tijd was dat toch heel anders " Daarvoor heb ik een te instinctieven afkeer tegen de bekrompen ver heerlgkers van een vorige generatie wier ver rukking van het verleden uitsluitend voortkomt uit een nigts begrijpen van het heden Maar ¦ wie de feiten objectief ziet moet erkennen dat er zoo iets als een „ dienstmeisjesprobleem " bestaat Vroeger ging de mevrouw naar een besteedster en huurde daar voor minstens een jaar een meisje Zg gaf een „ Godspenning " en de zaak was ia orde De meisjes droegen een tulen mutsje als kennelijk teeken van dienstbaarheid en als de mevrouw niet een al te duidelijk mirakel was en de meid van behoorlgk kaliber dan duurde die dienstbetrekking tot het oogenblik waarop een hupsche slagersjongen of een kvrieke bakkers knecht genoeg duiten had gespaard óm de vrijage op de stoep om te zetten in een eerzaam hu welijk De melden heetten Pleuntje en Aagje en Sien tje en niet Kitty en Polly en Betty Zrj droegen zelf gebreide kousen en zes rokken waarvan ze de bovenste tusschen den band van haar boeze laar optrokken als er nat werk gedaan moest worden Tegenwoordig is dat niet meer noodig omdat de rokken van nature al tot bg de knie reiken Het verschil tusschen thans en toen is dat ervroeger nauwelijks een andere bestemming be stond voor een arbeiderskind dan „ een dienst".Zg begonnen als traphitje klommen op tot twee de meisje en de hoogst bereikbare positie wasdie van „ keukenmeisje " Het was een vak datzg echt leerden Het kwam niet voor dat zoo'nmeisje zich maar plompverloren uitgaf als mees teres op alle wapenen Zij zouden het wel uit haarhuzaren lievend hart laten om te zeggen dat zijkonden werken kooken en tafeldienen WanneerzSj zich die kunsten niet behoorlijk eigen had den gemaakt ' O niet op een huishoudschool Daar deed men nog niet aan Maar wel in de harde practijk Inderdaad was die leerschool niet zachtzinnig Menigeen begon op haar elfde of twaalfde jaar Hoe vaak hoorde je niet zeggen „ Op m'n elfde ben ik het huis al uit gegaan " Dat waren de „ Sprotjes " de kleumige armoe-kinderen die om zes uur al aan den slag moesten en de vermoeide leden paa in het krakende ijzeren ledikantje neerlegden — ergens op een vlieringskamer — wanneer h?t werk gedaan was dat wil zeggen ' s avonds om een uur of negen Wat een ' vrije Zondag was vristen zij niet Ja ' s morgens hadden zij haar kerkbeurt en om de veertien dagen mochten zij ' s middags eens gelucht worden En dit alles voor een loon van een daalder per week ' Een dergelijk bestaan stond het dichtst bg de slavernij Van „ recht " was geen sprake Al leen van „ dienen " De volksmond heeft er den juisten naam voor bedacht „ Voetveeg " Misschien is het onze - vriend Koos Speenhoff geweest die het „ leven " van die stumperige ver schoppelingetjes het treffendst heeft vastgelegd in menig liedje Maar als zij door dien harden leertfld waren heengekomen dan konden zij zich voor „ tweede meisje " uitgeven en waren zij wat hooger ge klommen op de stelle ladder Zg gingen in een „ betere buurt '" dienen en mochten meehelpen in de keuken waar zij het keukenmeisje de kook kunst afkeken En dan eindelijk waren zg vol waardig en werden zij óf een degelijke vakkun dige huisvrouw óf een bejaarde diestmaagd die de technische leiding van een huishouding op zich konden nemen „ Kom daar nu ' reis om " laat Hildebrand den ouden Stastok zeggen < Sportbonden die officieel zijn erkend De secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming heeft goedgevonden De Nederlandsche Athletiek-Unie den Ned Bil jartbond den Ned Boksbond den Ned Cricket Bond het Ned Gymnastiek Verbond de Ned Bond van Handboogschutterijen den Ned Hockey Bond den Ned Honkbal Bond den Ned Jiu Jitsu-Bond den Ned Kaatsbond den Ned Kano Bond den Ned Kegelbond den Ned Kolfbond den Ned Korfbalbond den Ned Krachtsportbond den Ned Lawntennis Bond den Ned Roeibond den Ned Hugbytiond den Ned Amateur Soherm bond de Ver van Ned Scherpschutters den Ned Ski Bond den Ned Squash Rackets Bond den Ned Tafeltennis Bond den Ned Voetbalbond den Ned Wandelsportbond de Verbonden Ned Watersportvereenigingen Zeil - en motorboot sport de Ned Wielren Unie den Ned IJshockey Bond IJshockeyspel aan te wijzen als bevoegd om in overeenstem ming met de door,het CoUege van Gevolmachtig den voor de Sport te verstrekken aanwijzingen leiding te geven aan het wedstrijdwezen op het gebied van lichamelijke oefening en sport voor zoover dit door ieder der voornoemde organisaties afzonderlijk wordt bestreken met dien verstande dat alle sportwedstrijden sportdemonstraties en soortgelijke sportevenementen waaraan wordt deelgenomen door meer dan een vereeniging aan de goedkeuring van het bestuur der daarbij be trokken organisatie zijn onderworpen Ter toelichting op deze beschikking deelt het College van Gevolmachtigden voor de sport nog het volgende mede Voor enkele takken van sport zijn de leidende organisaties nog niet aangewezen Dit houdt ver band met het feit dat met enkele bonden en offi cieele instanties ' nog onderhandelingen worden ge voerd over diverse aangelegenheden van organi satorischen aard Deze beschikking van den « se - cretaris generaal zal dus binnen afzienbartn tijd worden gevolgd door een tweede waarin de thans nog niet opgenomen bonden nader zullen worden aangewezen Jubileum bisschop van Vlijmen In een plechtigen dienst in de Oud-Katholieke Kerk te Haarlem is het feit herdacht dat bisschop H Th J van Vlijmen 25 jaar geleden tot bisschop van Haarlem werd gewijd Deze plechtigheid werd o.a bijgewoond door den aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk Mgr Prof Dr A Rinkel en vele geestelijken van deze kerk Doodèlijk ongeval te Rotterdam Aan den Stadionweg te Rotterdam is een doode lijk ongeval gebeurd De circa 60-ja.rige werkman P Venix wonende in de Jeanne Bouwensstraat werd getroffen door een vallende betonpaal hij werd doodelijk gewond Na aankomst in het Zuider ziekenhuis overleed hg aan zijn kwetsuren 
UTRECHTSCH NIEUV.'SBLAD No 123 Dinsdag 23 September 1941 Te Koop BAKFIETSEN met gesloten Taak Gebr Rijwielen Ge sloten bakken voor carriers Berkstr 2 A 9846 LEDEREN JASSEN worden ingekocht ingerui.Id en opnieuw geverfd opnieuw verm - Korte jassen vanaf ƒ 5.00 Joga's Lèöerhuis Leusder v/eg 7 Amersfoort 9945 HEERENRIJWIEI bijna ^ ieuw met prima Para rubber banden geheel complee » Gerard Noodtstr 2 Tuin wijk alléén na 6 uur 9982 Handel ZANGKANABIES Seyfertmannen ƒ 2.75 Fijnste gele mannen ƒ 3.50 Kanariepopjes ƒ 0.30 Sijsjes Vinken Parkieten Valkpar.kieten Duiven Vo gelzaden BornemanMerelstraat 35 Tel 13617 18 Blijft niet met Uw moeilijkheden rond - loopen Raadpleeg Mr WILLY KRUJS Helderziende-Astro - logisch-psycholoog Consult dagelijks Obrechtstraat 25bis nabij Biltstraat 9869 j^gt jjggr 32 j „ zoekt KENNISMAKING met net burgermeis je of weduwe Br OUD GOUD Wij geven de hoogste waarde voor Oud Goud V Dijk Steen weg 39 Tel 16361 9346 BAKKER gevraagd met eigen broodwijk Gped loon „ Edelkoren " Be nuurde Weerd O.Z C^Tel 20284 In kruideniersbedrijf gevraagd een net JONGMENSCH voor fiets - en winkel Werk Aanmelden Hamburgerstraat 14 9979 2 Eenv personen zoeken ZIT-SLAAPKAMER met pension Br met prijsopgaaf onder no 9951 Bur dezer Voor direct gevraagd een nette LOOPJONGEN kunnende met een bakfiets rijden leef tijd ± 18 jaar Gebr Suister Waterstraat 85 Utrecht 9850 POSTZEGELS te koop gevraagd Verzameling of losse zegels Betaal hoog sten prijs Br onder m 9674 Bur dezer Te koop MOTOR Triumph 500 cc zij klep Indian 5—7 KMinrebroederstraat 9 ' Utrecht - 9865 Te huur gevraagd doo • ambt-.gez 2 pers liefst VRIJ HUIS Tolsteeg of Oudwijk tot ± ƒ 35 ook ge negen te ruilen met mijn vrij huis bij Croeselaan Br on der no 9968 Bur de zer Gevraagd te Hilver sum tegen 1 Nov of eerder een nette flinke DIENSTBPDE v.d.e.n die eenv maar zélfst k koken en werken v.g.g.v Br No 40 Boekh Ebert Hilversum 9980 Te koop KINDERWAGEN bill prijs op kogel lagers en prima band?n St Bernul fusstraat 1 b Zui len na ' 4 uur 9995 JAPONNEN rokken blouses eleg coupe prima pas vorm worden vlug «" n \ onder no 9940 Bur voordeelig naar maat ' dezer Te koop gevr van part in goeden staat zijnde Calorifère - KACHEL Bi met uiterste prijs onder no 10 Bur de - Voor Electro MOTOREN Verkoop inkoop in ruil reparatiën ^ n wikkelen directnaar „ Deka " Pred.heerenstr 29 tel 19619 9703 VERDUISTERING prima verduisterings gordijnen naar maat Billijke prijzen Ver duisteringspapier in diverse breedten Firma Hart Zadel straat 32 Tel 10163 Je adres Amsterdam schestraatweg 102 Tel 10713 9817 Net meisje kan op geleid worden tot Ie SORTEERSTEB op de Hyg Wassche rij N.V Bunniksche weg 20 De Bilt 9862 gemaakt ook Ie kl,j,(jj;jj _ WERKMAN veranderingen Mal j 53 j^ar P.G zoekt son Maron Zadetetr.j gg „ alleenstaande Gelijkstroom MOTOR - te koop aangeboden Vulcaniseer en co verbedrijf „ Vulco " Croeselaan 219 telef 16142 Utrecht 12 9824 GEM KAMER(S met keukengebruik Br met prijsopgaaf ondier no 9969 Bur dezer Weduwe 45 — 55 jr om na w.g.v een goed huwelijk aan te gaan Br onder no 9935 Bur dezer TeekencoUegé vraagt m en vr MODEL Br onder no 9832 Bur dezer Nette Juffrouw goed uiterlijk 38 jaar N H zoekt KENNISMAKING met degelijk Heer Br onder no 9953 Bur dezer Twee Heeren van werk stand Roeken langs dezen weg KENNISMAKING met twee dames leeftijd 30 tot 40 jr Br met foto worden op eerewoord terug gezonden onder no 9959 Bur dezer GRATIS i Pedicure Behande ' luig ' s avonds door cursisten v d Ned Opleidingsschool.Aanmelden voor af spraak H Ebbing Nachtegaalstr 5 9989 WIE VERHUIST ü 7 Veilig vlug en bil lijk onder volle ga rsjitie De Jong L V Nieuw-Guinea ' 100 Tel 15009 Meubel bewaring ¦ 9949 Gevraagd DAGMEISJE v.g.g.v Aanmelden Mauritsstraat 86 9986 WIE HEEFT voor werkman rijwiel gestolen 2de alge meene begraafplaats een bruikbaar rijwiel te koop Adres Brederodeplein Ibis 9814 OUD GOUD Zilver Juweelen enz worden tegen de hoogste waarde inge ruild of ingekocht J Wieringa Lange Jansstraat 2 Telef 18109 Juwelier Te koop 3-pits GASFORNUIS wit emaille Willem Barentzstraat 95 9973 DIENSTBODE gevraagd tegen 1 Gevraagd door Juf Oct Aanm Utrecht frouw voor direct Ramstraat 14 des Gevraagd flink DAGMEISJE v.g.g.v Sommer Adolf Mayerlaan 17 9987 GEEN PUNTEN H.H Winkeliers en Wederverkoopers Het grootst - gesor teerde magazijn ' in puntenvrije artikelen is Vêrkerk's Manu facturen engros Nachtegaalstraat 19 Utrecht Telef 17629 Vraagt reizigersbe zoek Verkoop uit sluitend è contant 9886 Te koop kleine ^ VULKACHEL pathefoon en vloer kleed 3X4 m ' s Av tusschen 6—8 uur Riouwstraat 11 9983 flinke zonnige gem ZIT SLAAPKAMER niet hooger dan ƒ 2X ^ er maa^d alles in begrepen Br onder no 19 Bur dezer avonds na 8 uur 9819 Wegens plaatsgebrek een goed onderhou-(Jen HEERENRIJWIEL geheel compleet Te zien dagelijks van 5 7 uur V d Marc^ straat 11 Ondiep 9942 PERMANENT Wave speciaal olie product compleet ƒ 2.50 Jos V d Laan Bêmuurde Weerd O.Z 11 Utrecht Tel 18032 Gediplo meerd kappeA Ge schoold personeel Modekapwerk. Bruidskappen 9676 Gevraagd in klein gezin flink DAGMEISJE zelfstandig kunnende werken Hoog loon Adres Dr Hoelclaan 14 Tuindorp 9804 Te koop geyraagd electrische STRIJKBOUT 120 of 220 V ge wicht minstens 4 k.g Adres v d Goesstr 1 hoek Croeselaan Telef 16142 Utr 9993 Gevraagd 1 Novem ber FLINK MEISJE v.d.e.n v.g.g.v Zelf » ta/r»dig kunn wer ken en koken Aanm na 19 uur W Ba rendszstraat 29 HEERENRIJWIEL voorzien van be.stc banden en electr.lamp in goedenstaat Te zien tus schen 5 en 7H uurAnth Matthaeuslaan 54 9990 NET KOSTHUIS gezocht door vader met dochter 4 jaar met huiselijk verk berging fiets P.G Brieven met prijsopg onder no 6 Bur de zer ÖAGMEISJE boven 18 jaar flinkkunnende werken ^ met goede getuigen,zich aanmelden he denavond 7 uur deJong Leidscheweg 1 A 9828 Te koop HEERENRWi^lEL torpedonaaf geheel compleet zoo goed als nieuw - f 80 Al blasstraat 4 9939 SCHRIJFMACHINE gevraagd Mag ook koffermodel zijn Brieven met opgaaf merk en prijs aan Joh Kabel Piasweg 48 Soest Tel 2237 9984 NET DAGMEISJE • g'evr Aanmeldenna 19 uur Fr Hen drikstraat 89 9 BRANDSTOFFEN Branókluiten geven enorme hitte ƒ 4 pe 100 K.G - Blokjes niet van zwarte brandstoffen kei hard branden uren ƒ 5 - per 100 stuks J Ester Pzn Minka de 3 Telef 18832 ' 9378 MEVROUW H B astrologe Loeff Berchmakerstraat 21 bis b d Breedstr 10—9 dagelijks Raad op elke aange legenheid Ook op foto's Dankbetui gingen ter inzage 9716 ETAGE qngem kamers met keuken.heel huis Br met prijspogaaf onder no 9938 Bur dezer Te koop 2 nieuwe prima spekbuiten - BANDEN met inruiling van 2 oude zonder ge breken Brieven on der no 9991 bur dezer EEN KOSTBAAR FAMILIEBEZIT Voor ouderwelsghe sie raden kunt U thans zéér aantrekkelijke prijzen maken Hebt U oud ' goud of juweelen Laat ons Uw bezit eens taxeeren Te koop notenh ORGEL 13/5 spel 11 reg elk aann bod Br onder no 9931 Bur dezer Gevraagd in klein ge i 2 personen WERKSTER 3 ochtenden per wk of meisje van half negen tot 1 uur Ja cob Ruysdaelstr 74 992 Gevraagd voor direct KAPSTER ¦ Br onder no 9849 Bur dezer Te huur of te koop gevraagd electrische VERFSPUIT voor aansluiting • op lichtleiding Br on der no 9947 Bur de zer OUD GOUD en Diamant te koop gevraagd beslisthoogste waarde G.F Huisman expertder NederlandscheSpoorwegen Vredenburg 33 Elisabeth traat 39 9961 Apotheek Kraal vraagt netten LOOPJONGEN Aanmelden tusschen 6—8 uur Ev Meysterlaan 32 9825 Hand - NAAIMACHINE goed onderhoudenen priraa in orde,'raet vierkante kap,.f 32 — Na zevenuur Bolksbeekstraat 50 9971 HUWELIJK Succesvolle bemidde ling gegarandeerd ' succes voor alle ran gen en standen bij Nederlands grootste bureau met vérbin dingen door geheel Nederland Schrifte lijk-mondeling Op aanvraag huisbe zoek Bur Happy Admiralengracht 219 Amsterdam " 8450 Te koop EIKEN BUFFET vulkachel pendule waschkast waschta fel schilderijen ledi kant en matras Obrechtstraat 42bisA VERDUISTBRINGS - papier in verschillen de breedten Maken en plaatsen van rol - ordijnen op maat Amstra Amsterd '' straatweg 135 Tel 15335 Nachtegaal straat 43 Tel 17762 9740 Spoedig gevraagd flinke nette DIENSTBODE in klein gezin v.d.e n v.g.g.v Aanmel den ' of brieven Mevr Lottgering Tusschen de Dennen 23 Zeist 14 Echtpaar z tegen 1 Oct 2 ongemeub KAMERS m kookgel liefst c verw in Utr of Zeist Br F Dijkstra Veldheimlaan 18 Zeist 9975 Voor direct gevraagd Kleermakers - HALFWAS of Meisje bij J H de Zoeten Rijnstraat 35 So esterkwartier,Amersfoort 9944 Te koop een Gazel Ie RIJWIEL in prima staat tel 13073 of Ostadelaan 63 8 - JUWELIER Aima WATERFORNUIS met binnenketel terovername - gevraagd.Br - met prijsopgavefa Kraboe Taveer nelaan 40 Den Dol der 9985 Te koop gevr HULP d HUISH gevraagd v.d.e.n Zelfstandig kunnende werken v.g.g.v H v Leeuwen Laan v Ca^tenbroek 7 Ze^st 9952 Te iMop 1 FAUTEUIL en S stoelen zwaarmassief eikenhout.Rietstr 22 in hetOndiep 12 Heer zoekt een gera ZIT-SLAAPKAMER geen beroepspension liefst centrum stad Br onder n,o 9941 Bur dezer Te huur gevraagd in of buiten Utrecht een WOONHUIS liefst met tuintje Adres C de Ven Ma liestraat 16 Utrecht VERKOOPT Uw oude goudenvoorwerpen in deklokkenwinkel Voorstraat 15 Bruikbaresieraden extra prijs.Wij'kopen ook oud zilver 9821 Een wedn zoekt een nette HUISHOUDSTER leeftijd tussen 40 en 50 jaar het liefst N Herv Br onder no 9937 Bur dezer Alleenstaand onge huwd zakenman 50er kapitaalkr fl per soon onbespi-oken gedrag P.G zoekt KENNISMAKING met nette gezonde ' vrouw liefst ook niet onbemiddeld Strikte geheimhou ding verzekerd Br onder no 11 Bur de zer STENOGRAFIE „ Groote " Machine söhrijven Opleiding leeraar(es 4-talig steno-typist(e re porter etc Vlotte succesvolle billijke opleiding J J But ¦ selaar rof Wentlaan 54 Tuindorp ^ 5 Uw naaimachine of stofzuiger defect C VOS helpt U direct Tevens in - en ver I koop Vakkundige reparatiën Adelaar - VERHUIZINGEN Meubelbewaring,Vraagt prijsopgaveaan het oude beken de adres Wed G v.d Brink & Zonen,Goedestraat 114 116 T.el 12303 9739 LEEd — Portefeuilles diverse samenstellingen Vraagt inlichtingen Schaafsma „ E W W " Voorstraat 5 Telef 16041 9822 MOTOR gevraagd van parti culier bel vrij of zware Brieven met uitersten prijs merk en jaartal onder no 9954 Bur dezer Zoo spoedig mogelijk gevraagd een DAGMEISJE van 8—4 uur Aan melden Donderdag van 7%—8 % uur Bmmalaan 19 9957 Te koop DAMESRIJWIËL Heerenrijwiel Jon - gensrijwiel laag heerenrijwiel Ge bruikte binnen - en buitenbanden nog j enkele maten Grift ' straat 120 b/d Poortstraat Gevraagd flink DAGMEISJE v.g.g.v goed loon.Aanmelden ^ liefst na 5 uur ' s avonds dr J P Thijsselaan 34 Tuindorp 9930 WAARSCHUWING Voor Uw goede gra - mophconplaten krijgt U bij De Gra - mofopnspecialist " de hoogste waarde In koop van gi amo-phoonplaten koffer en electrische gra mophoons pick ups guitaren ijanjo's enz Predikheerenstraat 25 ¦ 9782 MONTEUR thuiswerker be kend met wikkelen en reparatie aanmotoren enz tevenselectro motoren ge vraagd Bogerd Ka pelstraat 108 A Te lef 21769 9742 Jong zakenman vraagt voor direct ter leen tot Maart ƒ 1500 — Onderpand aanwezigLiefst van particulierBr onder no 9673Bur dezer Emaile FORNUIS en Haardkachel te koop gevraagd of goede kachel Brie ven onder no 22 bur dezer KAPSTER Gevr Inkrulster ^ Leerl bij Corn Vermeulen Dames en Herenkapper Braamstraat 22 Tel 21137 Utrecht 9974 2 Dames zoeken ETAGE m keuken en ged zolder of samenwo ning ƒ 18 k ƒ 20 p maand Br onder no 9981 Bur dezer Getraagd JONGEN ± 15 jaar voor licht f-ietswerk strijk goed Aanmelden na 7 uur Seringstr 112 Gevraagd NET MEISJE voor de ochtenduren 8%—1 Aanmelden tusschen 8—9 n.m Prof Leonard Fuchs laan 24 Tuindorp 21 Engelsche HUISK.\MERS vanaf ƒ 135 — Com plete Engelsche ka mers vanaf ƒ 260 — Meubelmagazijn Ha vikstraat 18 biJ de Koekoekstraat hoogstens 20 mtorden ƒ 0.9Z S achtereenvolgende plaat singen ƒ 1.9S — Elk wpord meer 6 eent per plaatsiag PERMANENT Wave met oliebehan deling compleetƒ2.50 en ƒ 8.50 zeamaanden ' garantieMaison Verhoeven,Schoutenstraat 2 Telef 18966 JurylidArnhemsche Kappersschool 9887 j PERMANENT-jWave ƒ 2,50 geheel nieuwe machines enorm succes Vroeg tijdig bespreken Maison Jacques Koe koekstraat 59 gedi plomeerd Parijs 1920 Jurylid Arnhemsche vakschool ^ Igem Rechtskundig ADVIESBUREAU Moreelselaan 33bis,Telef 16680 Recht zaken Belasting zaken Dagvaardin gen Incasso's Vol ledig advies ƒ 1 - Donderdags na 3 u ƒ 0.50 9677 Te huur MEISJE g-evraagd Voor de morgenuren Adres Bekkerstraat 134 9958 Klein PAKHUIS te huur gevraagd omtrek Adelaarstr R V d Hamkade 67 Willi U UW HUIS KWIJT ik wil het koopen Schriftelijke prijsop gaaf enz aan W de Smidt Louise de Co - lignystraat 4bis,Utrecht 9758 Te huur ongem of gemeub ZIT ^ EN SL.KAMER en keuken nieuw bouw Zuilen Br on der no 9936 Bur de zer Gevraagd flinke WERKSTER voor kantoor en ma gazijn ^ 2 middagenper week Aanniel den Woensdag 24Sept van 4 tot 6 Mesritz ' Groothanjlelin manufacturen.Hamburgerstraat 23 ^ 9960 Old-füiish AMEUBLEMENT bureau schrijfmach eik linnenkast ledi kant m spiraal 2 pers y.eerenbedstel ziekentafel gasra diateur gashaard Tegen billijke pr Bem Weerd O.Z 39 9842 Personeel gevraagd Ben POKTEMONNAIE laten liggen telefoon cci Maasplein inhoud 100 weekgeld v 4 menschén Tegen belooning terug ' te bezoigen Daalsche weg 147 Zuilen Gevraagd tegen Oct in klein gezin NET D.AGMEISJE niet beneden 18 jaar.Alleen voor huif'^werk Zondags xijAanmelden ' s avondsna 7 uur Twijnstr 4 9962 OUD GOUD zilver en diamant tekoop gevraagd Es naast de Buurkérk,mann Steenweg 8 Utrecht 9588 Aangeboden in ruil vóór huis omtrek Amst.str.weg of Zui len EEN ETAGE / in de Rijnlaan bév 3 kamers en keuken huurprijs ƒ 20 per maand Br fr oijder no 13 Bur dezer straat 98 B Utrecht.U schrijft en wij ko men ^ 9783 DE ECONOOM Duifstraat 2 bij de Noorderbrug Laat nu Uw oude Ameu blement overtrekken Ruime sorteerïng meubelstof Vhig billijk degelijk " 9783 VERHUIZINGEN Var Soest Dam straat 59bis Telef 17674 Stadswerk entor 15 K.M direct,boven 15 K.M 10 da gen vooruit verplichtopgeven 9J80 Te koop gen degelijk Achterkamer-AMEUBLEMENT en een Kleermakers Singer Trapnaaima chine Te zien na zes uur A B C-straat 17 9955 BAKKER gevraagd halfwas Goede getuigen van laatste betrek - kingfen „ Bdelko - ¦ ren Bêmuurde Weerd O.Z 10 Tel 20284 990 Gevraagd een flinke eerlijke Slagers BEDIENDE dit in staat is een H.H KAPPERS groote wijk te bedie-i Bediende gevr goednen en onmiddellijk ¦ kunnende knippen enin dienst kan treden ischeren of een aankLiefst ongehuwd C Bediende goed loon.Sluis Surinamestr Bij J v d Graaf 11 9870'Twijnstraat 7 9978 2 Gebrüikte - PIANO'S te koop gevraagd voor samenspel liefst van particulie ren Aanb met prijs en omschrijving ón der no 9706 Bur de Aangeboden Heeren -] WINTERJAS inaat 48 kleur:blauwgrijs na 5 uur's avonds Kruis straat 22 9972 Eerlijk MEEGENOMEN in Bilthoven of den Dolder uit trein 18,17 vertr uit Utrecht naar Baarn licht bruine actetasch Ik verzoek ' den eerlij ken vinder ten minste mijn Succes agenda op te zenden H C Helleman Pa - lestrinalaan 22 Bilthoven 16 Een flink DIENSTMEISJE gevraagd voor de e n Aanmelden ' s avonds na 7 uur Wilhelminapark 15 Personeel STAATSLOTEBIJ Drift 3 bij Nobel straat loten voor de 5e klas verkrijgbaar jcoU Mevr C M i Haas de - Rijk 9675 TE KOOP n'euwe eik ' Divanb met trijp ƒ 25 - staande electr Pa thefoon 120 V met 25 pi ƒ 35 - Prima geëmailleerde Vul kachel brandt alles zuinig ƒ 25 Revius küde 13 na 3 uur 9967 Te huur gevr Te koop 2 Axmin - TAPIJTEN 1 groot 4X3.50 hl 1 groot 4.70X3.50 m in prima staat,prijs tesamen ƒ 2.50 V d Mondestraat 100 15 Ben nette Juffi-ouw 30 jaar zag zich gaarne geplaatst als HUIS1HOUDSTEB liefst waar de vrouw ontbreekt Br onder no 9949 » Bur dezer ^ RUUV " OP Uw overtollige boeltegen hooge prijZ'f n,ook zoldp ropruimuj-gen Lange Sm»e straat 26 of Water straat 79 9696 Meubel - TÉEKENLES aangeboden Aanm J ï>z Koenstraat 79 tusschen 7—8 u n.m 9802 Beambte Posterijen ¦ zoekt ongemeub KAMERS en keuken Br onder no 9864 Bur dezer BOKSEN Jo de Groot behoudl zijn titel ' s-GRAVENHAGB 22 Sept — Onder groote belangstelling werden in de groote zaal Van den Dierentuin te Den Haag boksvs'edstrijden gehou den waarbij natuurlijk het gevecht om het half zwaargewichtkampioenschap van Nederlanrf tus schen Jo de Groot den titelhouder en zijn uitdager Gerard van Loon in het brandpimt stond van deze belangstelling Jammer genoeg viel ook dezen avond geen beslissing Het gevecht over 15 ronden van 3 minuten moest na de vierde ronde ontijdig worden afgebroken daar Jo de Groot in de derde ronde een bloedende wonde boven zijn linkeroog had opgeloopen Aanvankelijk stond de controlee rende geneesheer toe dat het gevecht werd voort gezet doch na de vierde ronde achtte de dokter het noodzakelijk in te grijpen waarna het gevecht werd gestaakt De uitspraak leidde op het oogen blik dat het gevecht moest worden afgebroken onbeslist zöodat Jo de Groot zijn tftel heeft be houden N»V»B*'wedstnjden Berkhof si mej Idelinge en Stoutenbeek 6-1 6-4 mej P Brons en L Ostendorf si mej B Brons en Ostendorf 6 2 6-3 mej Allard en Lobach si mej Berger en Reiningk Sr 11-9 3-6 6-3 mevr Dries - sen en Arave si mej Smeenk en Verheyden 7 5 6-4 ¦ 2e ronde mej Vermue en W Reiningh Jr si mej Kool en v d Berkhof Sr 6-1 2-6 ret mej P Brons en J - dus Saar Jr si mej Chaillet en Lobach 6 4 6-4 mej Allard en Lobach si mevr Driessen en Arave 7-5 6-4 mevr M Sijbel en A Sijbel si mej Weygers en Sijbols 8-6 6-1 3e ronde Mevr C Vlasveld en P Vlasveld si mej Kool en W Reining Sr 6—1 6 — 3 mej Ste venhagen ' en R Abma si mej P Brons en J du Saar Jr 6 — 4 6—4 mej Allard en Lobach si mevr M Sijbel en A Sijbgl 8—6 6—1 Kwart-finale - Mevr B Schevikhoven en C J Ancion si mevr C Vlasveld en P Vlasveld 6—1 6—3 mej Stevenhagen en R Abma si mej T de ' Greef en C van Giezen O — 6 6—2 6 — 2 \ mevr P Beek en W Oudegeest si mej Allard en Lobach 6—0 6—2 Onderlinge wedstrgden „ Racket " De uitslagen van de finales van de onderlinge wedstrijden van „ Racket " zijn Heeren-enkelspel Mr S Abma si J DuUe mond 6—2 6—3 Dames-enkelspel Mej D Fontein si mej G Witkamp 6 r2 6—4 Heeren-dubbelspel C J Kwak en J de Graaf si P Bos en G v d Bosch 6—3 6—2 Dames-dubbelspel Mej G Witkamp en mej H NNijessen si mevr Kwak en mej D Fontein 6—2 7—5 Gemengd du'-belspel - Mej G Witkamp en J DuUembnd si mej H Nijeasen en C J Kwak 6—3 6—3 6—1 7—5 mevr T Schepens si mevr P Beek 6 — 1,'6 — 2 mej Sterkenburg si mej Pull 3—6 10 — 8 7—5 Halve finale mevr Schevikhoven si mej Sterkenburg 6—2 6—2 mej T de Greef si mevr T Schepens 6—I 6—0 Finale mevr B Schevikhoven si mej T de Greef 6—3 6—1 Heeren-dubbelspel Ie ronde Reiningh Sr en C v^i Giezen si Huhteld en Berentzen 6 '— 2 6—0 W Plijnaar en Arave si Hulshof en Van Doorn " 6—1 4—6 7—5 P Vlasveld en J Janse si J de Bruin en W Reiningh Jr 6—3 7—5 H Wigt en J du Saar Jr si Lobach en v d Grienten 6—4 6—2 2e roijde Reiningh Sr en C van Giezen si W Plijnaar en Arave 6—4 6—0 P Vlasveld en J Janse si A van Schevikhoven en L M J Os tendorf 6—4 6—3 H Wigt en J du Saar Jr si Lobach en Lomans 8—6 7—5 Kwartfinale R Abma en C J Ancion si Reiningh Sr en C van Geizen 6—1 6—0 F Loonen en W Oudegeest si P Vlasveld en J Janse 6—1 6—2 Dames-dubbelspel Ie ronde mej Baart en - mej Allard si mej P en B Brons 6—2 3—6 8—6 mej Chaillet en mej Thijwissen si mej Kool en mej de Rot 3—6 6—4 6—3 mevr Schepens en mevr Sijbel si mej Weygers en mevr Driessen 6—1 10—8 2e ronde mevr Vlasveld en mej Pull si mej Allart en mej Baart 6-2 3-6 8-6 mej Chaillet en mej Thijwissen si mej Berger en mej Vermue 6 3 6-4 mevr Sijbel en mevr Schepens si mevr V d Pluym en mej Welschen 6-4 6-4 Halve finale mevr B Schevikhoven en mej T de Greef si mevr C Vlasveld en mej A Pull 6-1 6-3 mevr M Sijbel en mevr T Schepens si mej Chaillet en mej Thijwissen 6-1 7-5 Gemengd-dubbelspel Ie ronde mevr C Vlas veld en P Vlasveld si mej G de Rot en Berentsen 6 3 6-3 mej Vermue en Reiningh si ' mej ten Berg en W Plijnaar ' 6-1 6-0 mej Kool en v d Prograinnia voor a.s Zondag DISTRICT I Ie klasse DOS->-Peyenóord VUC — ADO Aiax—DFC Xerxes — DWS Stormvogêls—EDO 2e klasse B De Spartaan — DWV HVC-iOSV Vriendensch.—Zeeburgia AFC—Watergraafsmeer De ' VoleWüokers — Vplendam 3e klasse B Laren-BFC Baarn—Donar Rapiditas—Amersf Boys SDÖ — EMM 1915 3e klasse F Zwal Vooruit — Fortitudo HMS—Zeist Woerden—'WIJ BVC—Elinkwük Patria-^DWSV ' 4e klasse M SEC—APWC Amsvorde — Quick Kampong — Sopla Allen Weerbaar—RKBVV 4e klasse N Stiehtsche Boys—EAC Brederodes—CDN JSV—Holland Saestum — Utrecht Reserve 2e klasse B Vriendenschaar 2 — De Volewijokers 2 Velo.x 2 — UW 2 Ajax 4 — Bla,uw-Wit 4 De Spartaan 3 — AFC 3 Q WO 2 — DOS 2 Reserve 3e klasse H DOS 3 — Allen Weerbaar 2 BMM 1915 2 — Rapiditas 2 Hilversum 4 — Kampong 2 ' t Gooi 3 — Baarn 2 Reserve 3e klasse J Hercules 2 — Patria 2 ÜW 3 — Velox 3 Zeist 2 — SEC 2 ' t Gooi 4 — BVC 2 Reserve Se klasse K Utrecht 2 — Vriendensch 3 ElinUwijk 2 — Hercules 3 Holland 2 — GW 2 Fortitudo 2 — HMS 2 EAC 2 — Stiehtsche Boys 2 DISTRICT II Ie klasse Haai-lem—Blauw-Wit Sparta — VSV ' • Eöima—Hermes-DVS DHC—KFC 't Gooi—HBS 2e klasse A UVS—Gouda VIOS — Quick Laakkwartier — VDL - UW—HW Hercules — Velox 4e klasse E Oudewater—Haastrecht Moordrecht — Gouderak i)ONK—Ammerst SV ¦ DISTKICT m Ie klasse NEC—AGOVV Heracles — Hengelo Bnsch Boys—Enschede Tubantia — Quick FEC—Wageningen 2e klasse A Home — Achilles 1912 BWO—NEO Russen Vooruit—'WVC 2e klasse B Sallandia — Zwolsche Boys AZC—Zutphania Orion — ZAC Robur et Vel.—Be Quick Go Ahead—Labor 2e klasse C TEC — Doetinohem j'heden—De Treffers Veenendaal—DVSB Aaltën — Vitesse 3e klasse B Cito—ESCA WAW—Arhh Boys Albatross — Oosterbeek Apeld Boys—VDZ Eendracht — Ede DISTRICT IV Ie klasse Picus—Spekholzerheide PSV—Roermond MW—BW Helmond — Eindhoven Willem II — NOAD NAC—Longa * DISTRICT V Ie klasse Be Quick — Veendam GVAV—Sneek LSC — Achilles Leeuwarden — ^ Velocitas HSC—Heerenveen WIELRENNEN Handicaprace U.W.V Het Stadion Voor de op Zondag 21 September op het pro gramma staande handicaprace over een afstand van 43 K.M waarin de rêhners welke gewoonlijk buiten de prijzen vallen ook eens - een kans van • winnen hebben bestond groote belangstellmg Precie ^ om tien uur vertrok als eerste de renner J Oskam Achtereenvolgens werden toen elk met een minuut tusschenruimte de renners de Roo Barneveld Brandsen Goes de Langen de Ll,ng Diedenhoven v Baaren Draad Fresen Jansen en Mazirel gestart Enkele renners wisten hun voor gangers in te loopen waarna zij dan samen aan de achtervolging op de anderen begonnen Mazirel was echter minder geVukkig en moest het geheele traject op z'n eentje afleggen Ondanks deze zeer zware taak wist hij de 43 km in 1 uur 9 minuten te volbrengen De volgorde van aankomst was 1 Goes 2 de Roor 3 Barneveld 4 A de Langen 5 C de Lang 6 v Baaren 7 Diedenhoven 8 Brandsen lekke band 9 Draad 10 Fresen 11 Jansen 12 Mazirel J Oskam moest den strijd wegens bandenpech staken ' Zondag 28 ' September wordt het lange afstands kampioenschap over een afstand van 92 K.M ver reden Kamea—SKV2 5—3 Tdvers 2 — RDZ 4—1 2e klasse B Zwaluwen—ADE 3 — K 2e klasse O RDZ 2 — Samos 5 3 — S Levu—Kameo 2 10*-0 26 klasse D HDS—Rhenen 3 ' 2—5 Rhenen—De Kievit 7—2 Adspiranten Tovers A — Soesterkw A 6—1 Excelsior A — Zwaluwen A 3 — O Altius A—Olympia A 1—6 Samos B—de J Bataaf 6—0 Tovers B—Vogel A 5—0 Soesterkw B—J Leven B 4—1 Excelsior B—Olympia B 1—10 EMI — Hercules 1—1 Levu 2 — De Witte Kat uitg Res klasse Blauw Zwart 2 — DMB 2 13—2 Korfbal'uitslagen AFDEEUNG GOOI EN UTRECHT N.K.B Ie klasse Olympia 2 — Bilthoven 2 13—6 Zwaluwen 2 — Samos 3 6—1 Soesterkwartier-SKV 2—3 Excelsior 3 — Altius 3—1 2e IvJasse A Samos 4 — Rhenen 2—3 ZATEBDAGVOETBAL De uitslagen van ZSaterdagmid Jag zijn als volgt Ie klasse - VVJ — Maarssen UHSV—Blau %« Zwart UGA—Desto 2e klasse A VRA—PUBM EDO—Fr Smulders Moubal—NSU « SVUWM—Terre Neuve 2e klasse B DMB—VVJ 2 Dêsto2—Wit Rood 2 7—3 6—2 1—5 5—2 1—2 2—7 1—8 6—2 7—1 Het NED HERV DIACONIE OUDE MANNEN - EN VROUWENHUIS HUIZE „ OUDAEN " Oude Gracht 99 viaagt voor spoedige indiensttreding EEN WERKMEISJE en EEN HULP voor de linnenkamer beiden van de P.G intern Aanmeldingen bij voorkeur in de morgenuren of ' s avonds tusschen 7—8 uur bij de Directrice GROOTE ASSURANTIE MIJ ZOEKT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING Mnl JONGSTE BEDIENDE Leeftijd pl.m 16 jaar Uitvoerige sollicitatiebrieven onder No M-2050 Adv Bur ALTA Pausdam GOUD f3.85 GOUD Kettingen ringen horloges en ander goud te koop gevraagd van f 3.85 tot ƒ 7.50 per gram Zilver van ƒ 6 — tot f 10 — per 100 gram Alléén VOORSTRAAT 44bis geopend.van 9-7 uur Voor direct gevraagd BAKKERSBOEKJES Pianist-Accordeonnist Aanmelden tusschen 5 en 7 uur VOORSTRAAT 5bls DRUKKERIJ ZUIOAM VOOR CLARENBURG 10—12 VOORSTR 44 - UTRECHT Mevr VAN VAA'LEN Oude gracht 29 vraagt een STEE-NWEa'ea MEISJE van 8—1 uur Aanmelding tus schen 6 en 7 ' uur - GOUD f3.65 GOUD Gouden ringen kettingen horloges en tandengoud van ƒ 3.65 tot ƒ 5.50 per gram te koop gevraagd Zilver van ƒ 6 ^— tot ƒ 9 — per 100 gram OUDE GRACHT 48 BIJ J A C O B I B R U G Zitting van 10—7 uur — Ook aan huis te ontbieden KLEINTJES Te koop HAARDKAOHEL Klaverstraat 54 9934 Te koop Bod gevraagd op POSTZEGEL - album van Ned _ & Kol Gat waarde ' ± f 300 Br onder no 9965 - bur dezer Te koop een nieuwe Feeren - BEGENJAS Te bevragen Huygenstraat 25 9948 Te koop Daraes - Héeren - en Kindei - 2 CRAPEfUDS ra 4 St 2-pers bed,bedstel nachtk spieg - / tafel 2 st Oud-Holl tafeltje m 3 St theek en taf V potpl waschk ra nachtk tafel 2 St pitriet wieg m bedje kin derwagen box gas comfpor vloerkl enz Te bez en bevr Wo - Do en Vrij dag a.s 17—19 u C Drebbelstr 7 SCHOENEN 1 Dames - en 1 Hee renrijwiel Banden 26 — IK en onder goe(J Waterstraat 79 9695 Wegens » plaatsge brek te koop tran NAAIMACHINE in goede staat.Verl Hoograven scheweg 136 7 ^ Keurig hekleede PITRIET WIEG Te koop BRUIDSJAPON m.aat 40 met sluier kousen en schoenen Br onder no 996 * bur dezer matrasje f 10 kinder box handwerk ƒ 1|),wollen meisjesraan tel ais nieuw ± 10 jaar f 5 Te zien 7 töt 10 uur Bremstr 105 20 ^ TENNIS Uitslagen M.LT.'Tois-nooi Door bijzonder fraai weer begunstigd weröeri tijdens het verschenen weekeind de wedstrijden voor het M.I.T.-tournooi voortgezet - De ' uitslagen waren Heeren-enkelspel Ie ' ronde v d Berkhof w.o.Vreeswijk Reiningh Jr si Berentsen 6—1 6—2 L M J Ostendorf si P Siebels 4—6 6—3 6—3 H Wigt si A Sijber6—O 6—2 J du Saar Jr w.o.De Vries Lobach si Bouman '^— 4 6—3 F Loo nen w.o Arave De Bruin si W Plijnaar 6—4,6 — 2 P Vlasveld w.o Loman ^ 2e ronde Reiningh Jr si v d Berkhof Sr 6—1 6—2 H Wigt si L M J Ostendorf 6—0 6—2 Lobach si J du Saar Jr 6—3 3—6 6 — fe'J - de Bruin si P Vlasveld 4—6 6—3 6—3 ^" Kwart-finale F Loonen si W Reiningh Jr 7—5 8—6 H Wigt si C van Giezen 6—4 6—3 W Oudegeest si Lobach P — 1 6—1 R Abma si J de Bi uin 6—0 6—2 Halve finale W Oudegeest si R Abma 6—3 0—6 6—4 C J Ancion si H Wigt 6—2 6—1 Finale C J Ancion si W Oudegeest 6—3 6—4 ' Dames-enkelspel Ie ronde mej de Rot si mej Baart 7—5 6—4 mej Sterkenburg si mej Ber ger 6—3 7—5 mevr Driessen si mej K ten Berg 6—1 6—3 mej Kool si mevr Sijbel 7—5 6—4 mej Altórd si mej P Brons ' 3—6 6—2 6—4 mej Weygers si mej B Brons 3—6 6—4 6—4 2e ronde mej Pull si mej De Rot 6—3 6—-1 mej Kooi si mevr Driessen 6—4 6—2 mej Al lerd si mej Weygers 6—1 7—5 mevr Schepens si mej Welsohen 3—6 6-r-l 6—4 Kwart-finale mevr B Schevikhoven si mej Kool 6—4 6—2 mej T de Greef si mej Allard Res Ie klasse A Brederocjes 2 — Velox 4 • WIJ 2 — BVC 3 Utrecht &— UW 4 Kes 2e klasse C Minerva 2 — Holland S MSV 2 — Kampoog 3 St Boys 3 — Hercules 4 Woerden 2 — Elinkwijk 4 Res 3e klasse C DNV 2 — DWSV3 Brederodes 3 — DOS 5 Kes 3e klasse D Minerva 3 — DOS 6 U'W 6 — Hercules 5 Holland U—Velos 5 2—4 6—1 - a — 1 3—2 8—1 uitg 4—2 Uitslagen U.P.V.B Ie klasse A - WOG—Maarssen 2—1 Stiohtenareh^Minerya 1—5 Ie klasse B ¦ ' ^ < Barneveld—FAK 1—1 jje Klasse A "* De Meervogels—DIOS 1—4 13—1 1-6 - Èemland—Hoo'gl Boys 4 — O 3e klasse B Austeflit^-NAS 7—2 2—4 3 0 uitg DWSM—VSH - 5-0 Plasvogels—De Toekomst O — i GBM-^Aui-ora • 2-r-2 u Telefoon Roo tot 2 van WASHINGTC persconferentie velt vragen g van het as „ 1 vlag voer Roo kwestie van wi vaarders bestu om deze schej een veranderin zu'n Uiterlijk < den hoever me zer wet Roosevelt ga geschut voerd < koopvaarders 1 mede dat de corte had gevs aandoen Het Oosten van K Het belangr verdediging vi niet uit het o heden " zooals schip vaart e boord heeft 1 geen beteeken groep die tra schen " Het < dat de Vert zich teg ende ten te verzeti het mogelijke toren " steun ] Vereenigde S Daarom zijn < land en daaro strategisch b feld aldus K grond van he het eenige d £ liteitswet Officieel wc medegedeeld, Staten aan de len Oceaan ai schieden Een vrachtschip is De verklarii Ingtonsohe pé legd dat naa wijziging beho de Wilhelmsti van wat men men een afw Ver Staten vo licht heeft 00 uitlating in een aanval 01 volk in de Ve Ter gelegen slagschip „ Ma marine Knox intrekking va dat die de n belemmert De Amerika verw moeten geen I niet treuzelen g'eiis de laats zijn de kanse vervolgde Knc zijn grooter d Aanvullei Naar de " meldt zijn d houden besp men goedkeu op de begroo lioen dollar daarop zoo 1 sevelt het C grootingsburei ' millioen doUa voor verdedig van 121 miUi Het federal deeld dat op lajidsche vras rikaansche re die van bela Vereenigde ' meldt betref - Deensche en ring van eei schepen ondei Canade NEW-YOR deesche « pass ton is naar uit de kust bemanning v ¦ Bovendien kringen beke schip „ Segun materiaal vo delijke deel i ken ia gebrai Joden er standrc AGRA.M ministerie vi d^t op 19 S ten standree doodgeschot stichters wa telefooncenti zijn voor co Verder w Agram een tiscii meube op eigen Ti beroofd sta ] Het vonnis PM NEW-YOl ted Press m of drie maa visten ter s ' opgeroepen, staan alle yel van de ^' im^tfm ^« fgsgfmi^^^t^it^^^swt9S£mm.i ^-.^< i-.>i.'ai-{»->asjKt^im4»,jjBa.^«Kranten

Ga naar