Utrechts Nieuwsblad vrijdag 18 april 1941

OPLAGE 32000 VRIJDAG 18 APRIL 1941 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD telefoon 16431 5 lijnen Qiro 154949 Telegr.-adres Nieuwsblad Hoofdredacteur Dr A de Graaff Uitg Utrechtschmeuwshl.v.h Joh de Liefde N.V Bureaux Drift 23 Utr Minder vet en rantsoeneering melk HET JOEGO^SLAVISCHE leger legt de wapens neer ang van 21 April a.s zullen twee maatregelen op het seizoen aan de Nederlandsche bevol ' aatregelen bestaan in een verlaging van het en een rantsoeneering van de melk op kaar dat deze beide maatregelen tegelijkertijd ge waarop de melkproductie weer begint toe te moeilijkheden die de vetvoorziening voor tweeërlei aard onbillijkheden voorkwamen is een distributie op kaarten beter te achten De melkdistributie zal waarschijnlijk in totaal tot eenige verhooging van het gebruik leiden Wel zullen sommige huisgezin nen die geWend waren zeer veel melk te gebrui ken minder ontvangen maar dit kan met het oog op een regelmatige verdeeling niet voorkomen worden By de vaststelling van het melkrantsoen is met de verlaging van het hotérrantsoen rekening ge houden Het melkranteoeii dat per week voor per sonen van 14 jaar en ouder beschikbaar wordt ge steld bevat n.l ruim 50 gram vet Zpoala uit het voorgaande volgt hebben de beide aangekondigde maatregelen voor de huidige vet voorziening direct beteekenis Echter is in het by zonder ook de melkdistributie voor onze vet positie in de komende maanden van belang Im mers hierdoor kan de boterproductie in de a.s zomermaanden in ons land n ^ meer worden op gevoerd en dit is om tweeërlei redenen van be teekenis 1 Gedurende dezen tijd kan dan uitsluitend boter worden gedistribueerd waardoor de nog aanwezige grondstoffen voor de bereiding van margarine vetten en oliën voorloopig gespaard kunnen blijven tot den tjjd waarin deze door het gemis aan voldoaide boter meer noodig zullen zijn In verband hiermede zal over eenigen tijd wederom de maatregel worden ingevoerd dat ook op de vetkaarten uitsluitend boter verkrijgbaar zal zijn waarvoor dan een reductie op den prijs zal worden gegeven BERLIJN 18 April D.N.B — ' Op den 17en April des avonds om 9 uur heeft hei geheele Joego-Slavische leger voor zoover het nog niet ontwapend is onvoorwaardelijk de wapens neergelegd De capitulatie is heden den 18en April des middags om 12 uur in welrking getreden Italiaansch offensief aan Grieksche front vci vollen gang Het oude koninkrijk Montenegro bezet Ds iatseht von da Duitschs treapsn in Belgrodoi Daiilé veec • s-GRAVENHAGE 18 April ^ Mei ing van kracht worden die juist met het oog king teleurstelling zullen brengen Deze m vetranlsoen van 250 op 200 gram per week ten Men zal misschien verwonderd zijn nomen worden en nog wel op een moment nemen De reden hiervan is gelegen in de ons land biedt Deze moeilijkheden zijn van / Onze vetvoorraad moet in zomermaanden weer groeien In de eerste plaats ia de melkproductie in de afgeioopen maanden door het ontbreken van vol aoende kraehtvoeder zeer steKk achtèruitgleloo pen en bevindt deze zich ook nu nog op een laag peU In sommige gebieden waar men gewoon was in aen winter veel Itrachtvoeder aan de koeien te voeren is deze achteruitgang wel 50 pet ge weest Daar komt nog bij dat met het oog op den moeüijken voedertoestand gedurende de winter maanden den veehouders de raad is gegeven het afkalven der koeien zoo laat mogelijk te stellen dit brengt mede dat de grootere melkproductie dit jaar geruimen tijd later zal intreden dan in andere jareh Deze omstandigheden nu hebben tot gevolg dat er in de afgeioopen maanden veel minder boter is kunnen worden gemaakt dan on der normale omstandigheden en dat ook in den eeraten tijd de boterproductie niet zoo snel zal toenemen als anders het geval is Een tweede moeilijkheid voor de vetpositie van ons land is in het volgende gelegen In normale omstandigheden wordt in de be hoefte aan vet in ons land voorzien door boter margarine olie en vetten Voor de botervoorzle ning van ons land was onze eigen productie steeds ruim voldoende groote hoeveelheden in 1939 was dit 62,5 miUioen K.G werden buiten dien nog uitgevoerd Voor de voorziening van margarine vetten en oliën — het totale gebruik hiervan was in het aan den oorlog voorafgaande jaar plm 100 millioen K.G — zijn wij steeds aan gewezen geweest op buitenlandsche grondstoffan die van overzee moesten worden ingevoerd Sinds het intreden van den oorlogstoestand voor ons land staat deze invoer echter geheel stil en zgn er dus in het geheel geen grond stoffen voor de fabricage van margarine vetten en oliën ingevoerd Dientengevolge is men hier te lande sindsdien voor deze fa bricage geheel aangewezen op de aanwezige voorraden Deze voorralden worden dus niet grooter maar zijn daarentegen door het ge bruik van margarine vetten en oliën geduren de de afgeioopen maanden voortdurend ver minderd Met het oog op de hier omschreven omstandig heden en om de vetvoorziening van ons land zoo lang mogelijk op een eenigszins redelijk peil te houden is het noodzakelijk de beide genoemde maatregelen te treffen de verlaging van het rant soen tot 200 gram en de melkdistributie Rantsoeneering melk De verlaging van het vetrantsoen maakt n.l ook een rantsoeneering van de melk noodig Immers indien dit niet zou geschieden zou men voor de mindere hoeveelheid Vet die men krijgt trachten een vergoeding te vinden in een grooter melkge bruik Hierdoor zou weer minder melk tot boter kunnen worden bereid hetgeen weer de vetvoor ziening van ons land nadeelig zou beïnvloeden In de laatste maanden heeft eveneens reeds een Zekere beperking van het consumptiemelkverBruik plaats gevonden welke aan den melkhandel werd overgelaten Waar noodzakelijkerwijze hierdoor Kroatische regeering gevormd BOEDAPEST IS'April D.N.B — Volgens berichten tn de bladen is Woensdagavond een Kroatische regeering gevormd De nieuwe regee ring bestaat uit de volgende personen Hoofd van den staat minister-president en mi nister van buitenandsche zaken dr Avelitsj P a V e 1 i t s j plaatsvervangend hoofd van den staat alsmede opperbevelhebber van de Kroatische weermacht marine luchtwapen en gendarmerie generaal Kvaternik plaatsvervangend minis - ter pres dr OzmanKelenovits minister van justitie dr M i r k o P u c h minister van binnenlandsche zaken dr A n d r ij a B a r d u k o V i t s j minister van openbare gezondheid dr Petritsj minister van economische zaken Lovro Stubitsj minister van eeredienst dr Mile B u d a k minister van land - en boschbouw Ivo F r a n k o v i t s j minister van het vereenigingswezen dr D o m a n t s j i t s j regeeringscommissaris van justitie ór D j a n i t s j Nadat de ministers benoemd waren heeft aller eerst dr P a v e 1 i t s j den eed afgelegd Hierna heeft de nieuwe minister in handen van het staatshoofd den eed afgelegd De echtgenoote van den president der Kroati sche republiek Pavelitsj die sinds eenigen tijd in ' Florence vertoefde is Donderdagmiddag naar Agram vertrokken Italiaansche autoriteiten wa ren bü haar vertrek aahwezig Naar radio Agram mededeelt heeft het Kroati sche ministerie van justitie een wet tot bescher ming van den staat uitgevaardigd De krijgsverrichtmgen in China SJANGHAI 18 April D.N.B — De nog in opbouw zonde jonge weermacht van de Nanklng regeering is voor de eerste maal in,den strijd tegen de guerilla formaties van Tsjoengking gebruikt Op bevel van Wangtsingwei hebben gedeelten van het eerste frontcorps van Nanking op dên linker oever van de Yangtse ten westen van Woehöé bij waewel guerUlatroepen van T»joengking aance vauan en ze naar liOekiaag teruggeslagen S Br kan in de IcoeUiuizen gedtsende de zomer maanden boter worden opg;eslagett waarover dan beschikt kaa wordien in de a.s wintermaanden viianneér de melkproductie — en dus ook de boter productie — door het ontbreken van kraehtvoe der wel zeer gering zal zfln - Voor nadere bijzonderheden zie men onder Distributlenieuws pag 3 Egypte handhaaft non'belligerentié "' " ANKAftA 18 April S.P.T — In overeen stemming met de zienswijze van de Egyptische regeering en met het advies van het Britsche oppercommando heeft het Egyptische parlement eenstemmig besloten dat Egypte zijn houding non-belligerentie zal handhaven BERLIJN 18 April A.N.P — Duitschland slaat met groote belangstelling - het streven van de Egyptische regeering gade tot het voeren van een politiek dié het land als staat en natie verre houdt van de oorlogsgebeurtenissen Déze verkla riftg werd gisteren In de Wilhelmstrasse afgelegd In politieke kringen in de Duitsche hoofdstad vulde men haar aldus aan dat Duitschland onge twijfeld niet het voornemen koestert de Egypti sche regeering te belemmeren in deze pogingen In dit verband wordt evenwel gewezen op het be kende feit dat Duitschland de Engelschen overal zal slaan waar Het ze aantreft ANKARA 18 April A.N.P — Het bestuur van de Egyptische Wafdistische partij heeft naar uit Cairo wordt gemeld een oproep gepubliceerd waarin de voortzetting van de politiek om geen oorlog te voeren onder alle omstandigheden ge proclameerd wordt Uit de Egyptische bladen blijkt dat deze oproep onder de Egyptische bevol king groeten weerklank heeft gevonden De tegenstelling tusschen de Engelsche autori teiten en het Britsche opperbevel m Egypte aan den eenen kant en de Egyptische regeering aan den anderen kant wordt met den dag grooter Inbeslagneming van auto's in Palestina ISTANBOEL 18 April D.N.B — Volgens hier ontvangen berichten hebben de Britsche auto riteiten In Palestina alle particuliere auto's in be slag genomen voor troepenvervoer De vlootauto riteitén nemen vaartuigen in beslag Ooflogsconferentie van het Britsche imperium NEW YORK 18 April D.N.B — Naar As sociated Press uit betrouwbare bron meldt over weegt de Britsche regeering het houden van een „ conferentie van het Imperium " over de oorlog voering waaraan de premiers van Canada Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika zullen deelnemen Associated Press voegt hieraan toe dat veel er op duidt dat deze conferentie ten doel heeft de troepentransporten uit de Dominions uit te breiden teneinde de zwakke Britsche strijdkrachten in het Midden-Oosten te versterken EBOENS IN ITALIË 18 April Stefani — Het Italiaansche hoofdkwartier publiceert een extra legerbericht het 315e dat luidt „ De divisies van het elfde leger hebben Woens dagochtend na bloedige gevechten haar opmarsch met onstuimigheid voortgezet nadat op 14 15 en 16 April bressen waren geslagen in de eerste ver dedigingslinies der Grieken Het geheele ' v^ande lyke front is in beroering " In het bergachtige gebied van Noord-Thessalië voeren snelle Duitsche troepen met succes een aan val ' nit Zq zijn diep in vgandelijke colonnes door gedrongen en hebben Grieksche en Britsche stryd krachten gedwongen tot den strijd Hevige ge vechten die voor de Duitschers succesvol verloo pen hebben het den Engelschen onmogelgk ge maakt de ' voorgenomen plaatsen Van inscheping t^ig te bereiken Talryke gevangenen z\jn binnen gebracht Eén der bijzondere correspondenten van Stefani meldt van het front dat de Italisiansche troepen Montenegro definitief van de Servische onder drukkers hebben verlost Terstond nadat de Ita liaansche troepen de ¦ Montenegrijnsche hoofdstad Cettinje waren binnengerukt werd een telegram gezonden aan de Koningin-Keizerin om haar op de hoogte te brengen van de vreugde der soldaten en van het Montenegrijnsche Volk over deze grootsche en gelukkige gebeurtenis De intocht der Italiaan sche troepen ging met grootsche manifestaties van geestdrift gepaard Sinds Woensdag is het geheele grondgebied van het oude koninkrijk van N 1 c o laas Petrowitsj Ni e g o s j bevrijd Een hooge commissaris van het Italiaansche burgerlijke bestuur heeft onverwijld een aanvang gemaakt met de reorganisatie van het door de Italiaansche troepen bezette gebied In Dalmatië In alle plaatsen bevinden zich reeds burgerlijke commissarissen die de bevolking hulp verleenen Naar gisteren in de Wilhelmstrasse vernomen werd zijn den Duitschen troepen te Belgrado ook de archieven van het voormalige Joego-Slavische ministerie van Buitenlandsche Zaken in handen gevallen kelanal-genetaal Ven K 1 s i s t Het in Tirana verschijnende blad „ Tomori " meldt dat in den afgeioopen nacht de vice secre-taris van de Albafteesche fascistische partg kolo nel Biba Miracai met een ernstige verwon ding in een militair lazaret is opgenomen Kolonel Biba was aanvoerder eener vrijschare van onge veer 250 man welke op 15 April ten Oosten van de Drin een Servisch regiment ontmoette Ondanks de ongelijkheid van krachten ontstond er een bloe dig gevecht waarbij kolonel Biba gewond werd Het dappere optreden der vrijschare verhinderde het Servische reigiment zich verder tot den strijd gereed te maken Het moest zich dan bok terug trekkem Terugtocht verijdeld De plannen van de Engelsche legerleiding om in geforceerde terugtochten d Oost - en Zuid Grieksche inschepingshavens te bereiken aldus deelt het D.N.B in een aanvulling ' op het weer machtbericht mede zijn door de scherpe Duitsche afhtervolging verijdeld Reeds dagen geleden is door de hevige bomaanvallen van Duitsche forma ties gevechtsvliegtuigen en Stuka's de Engelsche terugtocht verijdeld De wegen waarlangs de te rugtocht zou geschieden werden vernield colon nes uiteengejaagd en de wegen versperd door de talrijke vernielde voertuigen Tegelijkertijd hebtien snelle Duitsche troepen ondanks opgeblazen bruggen en alle ' denkbare wegversperringen den zich op den terugtocht bevindenden tegenstander door onafgebroken achtervolging te pakken we ten te krijgen Sterke afdeellngen Engelsche en Srieksche troepen waaronder veel artillerie wer den zoo gedwongen van den terugtocht af te zien Na hevigen strijd hebben de Duitsche achtervol gtngstroepen den tegenstander naar het Zuiden teruggeworpen waarbij een aanzienlijke buit aan gevangenen werd gemaakt In het gebied van den Olympus wordt nog he vige strijd gevoerd - Terwijl hier den Engelschen door de nauwe samenwerking van het luchtwapen en de troepen belet wordt naar de havens van in scheping terug te trekken heeft het Duitsche luchtwapen de systematische vernieling van de in de Grieksche wateren liggende Engelsche trans portschepen voortgezet waarbij groote Successen zijn behaald Negentienduizend b r t vernietigde vijandelijke koopvaardijruimte en een aantal zwaar bescha:digde schepen bewijzen de doeltref fendheid van de acties van den 16en April De speciale verslaggever van Stefani in Dalma tië geeft een beschrijving van de rol die de stad Zara lïij het begin der militaire operaties heeft ge speeld Op 9 April werd door een luchtaanval ge tracht onze defensiewerken té vernielen Terzelf der tijd werd vernomen dat drie Servische colon nes ter sterkte van 18.000 man naar Zara opruk ten De eerste kwam van Bencovazzo de tweede van Silcich de derde van San Sasciano langs de kust Het Italiaansche commando besloot tot den aanval over te gaan Op 12 April ' s middags om een uur rukten de Italiaansche colonnes Benco vazzo binnen na het verzet gebroken te hebben Talrijke gevangenen en veel oorlogsmateriaal wer den buitgemaakt De vijand was door de onver wachte aanvallen verrast Den volgenden dag rukten onze troepen op naar Knin een zeer Be langrijk spoorweg en wegenknooppunt Hier werd hardnekkig verzet geboden In den nacht werd een tegenaanval afgeslagen Des ochtends ontketende zich een hevig gevecht en om vier uur trokken de Italiaansche troepen Knin binnen waar zij contact kregen met een pantser-colonne die van Gospic kwam Twee duizend Italiaansche sol daten hadden 18.000 man van den tegenstander verslagen Meer dan honderd officieren en twee duizend man werden tijdens deze acties gevangen genomen Ex'regent van Irak in Jeruzalem aangekomen '¦' BEIROET 18 Apri D.N.B — De jongste om wenteling in Irak was naar hier verluidt het ge volg van een onderhoud tusschen den minister vanbuitenlandsche zaken van Irak Soueidi en minis ter Eden te Cairo Officieel is over het verloop vanhet onderhoud rjets bekend gemaakt doch men weet dat Engeland zijn strategische pbsitle in hetNabije Oosten wUde versterken en van Irak be paalde militaire concessies geëischt heeft waarbij^de veiligheid van Irak op het spel gezet zou zijn.De inmenging van bepaalde Iraksche politici in dendienst van Engeland is toen sterker geworden zoo dat het leger moest ingrijpen De nieuwe regeeringheeft een groote meerderheid van het volk achterzich ¦ De vroegere régent van Irak » 6u naar verlmdtj in Jeruzalem ^ uaeeikcmen Terwijl de vljegtuigen voor den start gereeÜ staan wordt de sport als belangrijk onderdeel van de training der manschappen van da Duitsche weermacht niet vergeien Foto Wellbild Een verklaring over den Atheenschen zender BOEKAREST 18 April D.N.B — „ De be richten van het oorlogstooneel zijn ongunstig De kracht van den Duitschen aanval neemt van uur tot uur toe Ondanks onzen feilen tegenstand duurt de opniarsch van den vijand onverminderd voort " Zoo is gezegd in een door den Atheenschen zender op 17 April om 23 uur 20 uitgezonden verklaring De verklaring zegt dan verder dat ondanks de vroegere successen aan het Albaneesche front het Grieksche leger is overwonnen Het Grieksche volk vooral de bevolking in het achterland wordt opgeroepen kalm te blijven opdat het leven zijn normalen loop kan nemen „ De koopman de handé werkman en ieder mensch moet op zijn plaats blij ven want een verzaken van dezen plicht is verraad jegens het vaderland Het Grieksche volk bewijst door - deze instructie op te volgen dat het een dapper volk Is opgewassen tegen den gewijzigden toestand " zoo eindigt de Atheensche radio-ver klaring Vlammenzee te Londen BERLIJN 18 April D.N.B — De aanvallen van de Duitsche gevechtsformaties op Londen heb ben meer dan tien uur geduurd Om negen mu ' s avonds weerklonken de sirenes reeds en pas vanmorgen om haf acht werd het alarm afgebla zen Het geheele havengebied en de industriewijken met hun voor den oorlog belangrijke installatlea waren vanochtend nog dopr dikke zwarte rook wolken omgeven waaruit laaiende branden sloe gen die tot dusver nog niet beperkt konden worden De groote aanval van den afgeioopen nacht op Londen stelt alle vroegere luchtaanvallen op de Britsche hoofdstad en andere plaatsen in EJnge land in de schaduw De bemanning van vlegtuigen die reeds meer dan 100 vluchten naar Engeland achter den rug hebben en 20 tot 30 aanvallen op Londen hebben ondernomen verklaart dat bij den overweldlgenden indruk der massale branden te Londen alle vroegere gevechtsindrukken verblee ken De weerschijn van de ' brandende stad waa aan de Belgische kust op een afstand van 250 km te zien NEW-YORK D.N.B — De Londensche cor respondent van de New-York Herald Trlbime meldt dat de zware Duitsche luclitaanval op Londen acht uur onafgebroken fieeft geduurd De eerste vll^ tulgen verschenen oirnilddellijk na het Invallen vaa de duisternis Duizenden bommen vieUen op allo deelen van Londen De geheele stad leek in vlam men te staan De schade en het verlies aan men schenlevens zijn nog niet te overzien Er vielen zooveel brandbommen dat de brakdwèer machte loos stond Associated Press meldt dat hoewel bijzonder heden nog niet bekend waren het toch vast staat dat honderden gebouwen getroffen zijn De lucht was vervuld van een benauwende en bijtende walm Omtrent den vergeldhifsaanval van het Duit sche luchtwapen op Londen in den nacht van 16 op 17 April is hier een bericht ontvangen van het Engelsche persbureau Press Association In dit Engelsche bricht wordt de aanval gekenmerkt ala de hevigste sinds den 29en December Bommen werpers duikbonunenwerpers en ' gevechtsvliegtui gen hadden aan den aanval deelgenomen en alle soorten bommen tot de grootste „ superbommen " toe waren uitgeworpen '<' olgens Engelsche bron nen hadden de Duitschers gebruik gemaakt van alle bombardementsvliegtuigen welke zij boven Londen sleechts gebruiken konden Meer toestel len zouden " boven Londèj geen plaats gevonden hebben De aanval strekte zich uit over bijna elk deel van de Britsche hoofdstad In Jiet huilen en donderen der bommen en het gedreun van het luchtdoelgeschut ontstonden nauwelijks langere tusschenrulmten dan van twee tot drie minuten De Nationaal Broadcast Company fieldt dat haar gebouw in Londen door een bom ia vernield Er is niemand om het leven gekomen Ook de Co lumbia Broadcasting Company meldt dat haar Londensche centrale door bominen vernietigd ia Het personeel ble^f ongedeerd Menzies verlengt zijn bezoek aan Engeland LONDEN 18 AprU.-(S.P.T — De Australische minister-president Men?ies zal op persoonlijk ver zoek van Churchill ztjn ' beeoek aan Engeland met Xii ^ agen verl«a |!(^ 
5 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 ITALIË EN ALBANIË TWEE JAREN VEREENIGD Toen op Goeden Vrijdag van het jaar 1939 Ita liaansche oorlogsschepen op de reede van Durazzo en Valona verschenen zoo schrijft de correspon dent van de Berliner Börsen-Zeitungr en landings troepen oi tscfieepten was er in de haven maar weinig tegenstand te overwinnen Ook de intocht In Tirana igeschiedde zonder incidenten Sedert den töd van C r 1 s p 1 beseften de Italianen de beteeké nis van Albanië voor hun positie aan de ai^sluitlng van de Adriatische Zee Het fascisme maakte uit deze erkenning de noodlge gevolgtrekkingen en be steedde jaar in jaar uit millioenen om Albanië te ontsluiten het bevond zich namelijk nog in een feodalen toestand er waren nauwelijks wegen of vervoermiddelen de economie bestond alleen uit de opbrengst van enkele schaarsche grasvlakten Op politiek gebied werd de - nauwe verlwndenheid tus schen de beide landen tot uiting gebracht in een vriendschapsverdrag en vele andere overeenkom sten Toch geloofde Koning '^ o g dat hg dubbel spel kon spelen Het was de weerschijn van de poli tiek die onder Engelschen invloed in de Egeïsche Zee een uitweg vond in Griekenland en den Balkan doorgewerkt hcd en tenslotte in de vorming van het Balkanpact tot uiting kwam Italië kon niet rustig toezien dat Albanië van plan was zich van de vriendschappelijke verhouding los te maken Want de geringe afstand tusschen de Albaneesche havens en de ApuUsche kust de afstand Valona — Brindisi bedraagt 78 kilometer beteekende éen ge vaar voor den handel én de strategische stoot kracht van Italië in het geval dat dit land onder de invloedssfeer van een vreemde macht zou ko men In ' t algemeen scheen twee jaar geleden de stichting van de personeele unie van Albanië met de kroon van Italië eenzelfde gebeurtenis als de stichting van het Protectoraat omdat de Intocht der Italianen in Tirana kor ' op den intocht der Duitsche troepen In Praag volgde Niet alleen wat de tijd betreft behooren deze beide gebeurtenissen bij elkaar na twee jaren blijkt duidelijk de nauwe samenhang De aansluiting van Bohemen en Mo ravië aan het Duitsche Rgk en de vereeniging van Albanië met Italië gaven aan de volkeren van het Zuid-Oosten de vaste basis om zich tegen het ge vaar te verweren dat volksvreemde machten een machtige Invloedssfeer over de Balkanlanden leg den Zoo heftig de Engelscl-e politiek in de 19de eeuw in de weer was de oppermacht van den Turkschen sultan over den Balkan te breken zoo stérk streefde zij er thans naar met behulp van den Griekschen geestdrift en door het tokkelen op den Christelijken snaar heimelijk die mythologische aspiraties over te nemen die met het Byzantijnsch Christelijk verleden in verband staan Naijverlg probeerde Engeland zich naast Rus land als beschermende Christelijke mogendheid in den Balkan te nestelen Ook nu toonde Engeland hetzelfde streven waarin het Griekenland tot uit gangspunt nam om over het Zuid-Oosten haar vleugels üit te breiden Hoewel Italië na de aansluiting van Albanië de buurlanden verzekerde dat het geen verdere uit breiding op den Balkan nastreefde maar alleen de belangen van de Albaneesche bevolking wenschte te behartigen bemerkten Griekenland en Joego slavië direct wat een versterking van het Albanee sche volk in de toekomst zou beteekenen Weliswaar is Albanië niet groot en niet erg dicht bevolkt Van de Noordpunt tot de Zuidpunt meet het slechts nauwelijks 300 kilometer en In doorsnede 100 kilometer De bevolking telt onge veer een mlUioen Toch heeft Albanië in de ge schiedenis meermalen e belangrijke rol gespeeld I3p Duce heeft aan den vooravond van den Marsch naar Rome het gedenkteeken voor den Albanee schen held Skanderberg onthuld Albaneesche stu denten te Rome noemen zich het Skanderberg legloen zij vallen altijd op door hun hooge gestal ten en uitstekende houding De Albaneezen zijn in derdaad een krijgshaftig en politiek begaafd volk in Turkije en Egypte bekleedden ze hooge ambten BnverPascha was een Albanees en het tegen woordige Egyptische koningshuis is door zijn stichter Nehmet All een dynastie die zijn oorsprong vindt In Aloanië De beide jaren van vereeniging mét Italië hebben ten volle het heil hiérvEin bewezen Br heeft zich tusschen belde vol ken eén innige verbondenheid ontwikkeld die in den strijd tegen de Grieken met bloed bezegeld is en den Albaneezen een veilige toekomst verzekert Italiaansche loochening ROME 18 Aprli D.N.B — Van toonaange vende Itallaansohs zijde wordt categorisch ver klaard dat de persagentschapsberichten gepubli ceerd in de Zwitsersche pers over wapenstilstands onderhandelingen van den hertog van Aosta met de Engelschen onjuist zijn De hertog van Aosta zoo woröt voorts verklaard bevindt zich nog steeds bij den Italiaansohen troep die de gevech ten met de Engelschen met onverminderde hevig heid voortzet In toonaangevende Italiaansche krin gen wordt het uiterst betreurenswaardig geacht dat de pers van een neutraal land zich leent tot de verspreiding van dergelijke onjuiste berichten doch anderzijds poogt de overwinningen van de asmo ^ gendheden te verheimelijken Deze partijdige hou ding vaji de Zwitsersche pers heeft in Italië groote verontwaardiging teweeggebracht Succesvolle aanval op Tobroek BERLIJN 18 AprU D.N.B — Duitsche en Italiaansche strijdkrachten doen nog steeds suc cesvolle aanvallen op Tobroelc Pogingen van de Engelschen om met behulp van pantsereenheden door de omsingeling heen te breken zijn met ver liezen voor " de Engelschen verijdeld i ^ r ' Een man verdween » door Leslie Ford 1 Mgn hart stond stil George's soepkom bleef halverwege zijn mond onbeweegiyk ' wachten ter wöl hij haar gadesloeg Mevrouw Chapman brak de spanning die alleen hij en ik ons iDewust wa ren „ Waarom ' heb je hem niet gevraagd met ons mee te eten " vroeg ze fscherp „ Dat heb ik gedaan " zei George kalm „ Hïj zei dat hij het te druk had " Joe Anders fronste het voorhoofd „ Ik vind het heel raar dat ' hij niet eens biereen gekomen is om naar on2e vergunning te zien " zei hij HS keek George met een flikkering vaa twijfel in de slimme oogen aan „ Daar wil ik meer van weten Ik denk dat ik eens poolshoogte ga nemen " Hij zette zijn bord neer en stondop George haalde de schouders op en ging voort met eten Joe stond hem nog steeds op te nemen en wist kennelijk niet wat hg aan hem had „ Heb je hem nog over Je revolver gesproken Heeft hfl je soms verlof gegeven het zegel er af te nemen " vroeg hij kalm „ Ja dat heeft hij inderdaad gedaan " George zette zgn kop neer nam den revolver uit zijn zak en liet hem óp zijn hand zien „ Hij heeft zelf het zegel er af genomen als het • je soms interesseert " Ik baalde hoorbaar adem Het Is daa ook een rare gewaarwording iemand een besliste leugen te hooren vertellen Ik keek naar Joe b ^ keek Franco geeft uiting aan zijn bewondering van de militaire prestaties MADRID 18 April D.N.B — De chef van den staat generaal Franco en de directeur van de hoogere Spaansche krijgsschool generaal A r a n d a hebben bij de opening van de school tot de talrijke generaals en hooge officieren die uit geheel Spanje naar de plechtigheid gekomen waren uitvoerige toespraken gericht Generaal A r a n d a verklaarde dat de leidende soldaten van Spanje geen oorlog wilden zij eischten ech ter dat hun vaderland wordt gerespecteerd en de rechten krijgt die het op grond van zijn traditie zijn manhaftigheid en zijn aardrijkskundige lig ging toekomen Generaal Franco bracht in zijn redevoering zijn waardeering tot uitdrukking voor de groote militaire prestaties van den laatsten tijd De suc cesvolle operaties zooals de leiders der machtig ste legers van Europa die ten uitvoer leggen zoo verklaarde Franco worden door den wil tot de overwinning de eensgezindheid van de actie en de bliksemsnelheid van het optreden gekenmerkt Men weet niet recht wie men meer moet bewon deren hen die de sterkste vestingen welke de ge schiedenis kent In stormloop nemen of hen die de eensgezinde acties te water op het.land en in de lucht ontwerpen en lelden Evenals in de met ijs bedekte gebieden van Noorwegen hebben ook in het heete zand van den woestijn de factoren verreissing en voorzichtigheid bij de militaire ope raties hun vruchten afgeworpen Franco wees er vervolgens op dat de moder ne oorlog totaal is Een volk leeft - steeds in den oorlog zoo zeide hij want ook tijdens den vrede werken de industrie de landbouw en het volk - voor den oorlog De vrede Is niets anders dan een voortdurende voorbereiding op den oorlog Zij die op hun lauweren rusten moeten dan later de ver antwoordelijkheid dragen voor het verval van hun vaderland Franco richtte tenslotte den oproep tot de officieren om hun volle kracht aan Spanje te wijden Aanvallen op Duitsch gebied BERLIJN 18 AprU D.N.B — De Royal Air Force heeft in den nacht van 17 op 18 April naar aan het D.N.B wordt medegedeeld met zwakke strijdkrachten aan s^allen ondernomen op Noord Duitsch gebied Op eenige plaatsen werden bri sant en brandbommen neergeworpen die echter geen schade van grooten omvang aanrichtten Eenige vliegtuigen drongen tot Berlrjn door en slechts heel enkele kwamen door de afweerver sperring van de rijkshoofdstad heen In Berlijn ontstonden in ' woon-wijken eenige branden Bo vendien werden opnieuw plaatsen van cultureel belang beschadigd Drie vliegtuigen konden reeds l)ij hun nadering door het afweergeschut neer geschoten worden Twee andere stortten biJ Ber lijn brandend neer De R.A.F verloor dus volgens de tot dusver bekende berichten reeds 5 vlieg tuigen De stakingen in Engeland - en Amerika LONDEN 17 Aprü S.P.T — Gemeld wordt dat het geschil tusschen de havenarbeiders van Glasgow en de regeering is opgelost De arbei ders hebben de door de regeering voorgestelde loon - en arbeidsvoorwaarden geaccepteerd Volgen deze nieuwe regeling zal met ingang van heden de staat tegenover de dokwerkers als werkgever optreden en voortaan alle eventueele loon - en arbeidskwesties behandelen en in samen werking met de vakbonden oplossen Voor de ar beiders wordt een loonschaal ingevoerd geba seerd op gegarandeerde minimum vireekloonen BUFFALO New York D.N.B De 1400 staalarbeiders van de American Car and Foun dry Company zijn gisteren voor jde tweede ma.al binnen veertien dagen in staking gegaan om er kenning van hun vakvereenigingsrechten te for ceeren De fabriek heeft Bngelsche bewapenings opdrachten Volgens een bericht uit Glacé ' Bay Nieuw Schotland hebben 10.000 mijnwerkers van 12 ko lenmijnen te Cape Breton wegens loongeschillen het werk neergelegd Ingezonden mededeeling PIANO'S k van voortreffelijke kwaliteit H kittneeIbiowaiek I STEBNWEG 3 — UTRECHT H ' met saamgeknepen oogen George vlak in het gezicht „ Ik geloof dat ' je liegt " zei hy rustig George kreeg een kleur en zfln spieren spairden zich „ Houd je mond allebei " beval mevrouw Chap man „ Ga zitten Joe George blijf waar je bent " George haalde de schouders op „ Je kunt later je excuses maken Anders " zei hij kalm „ Schei uit Joe " De stem van mevrouw Chapman klonk ijzig schei-p „ Ik ' wensch hier niets meer over te hooren En ik zal die revolver bewaren George Geef dadelijk hier " George overhandigde haar zonder een woord de revolver en ging voort met eten Joe Anders ging weer zitten de kaken stijf opeengeklemd en de oogen grimmig voor zich uit gericht * Ik moest weer naar George kijken Zijn ge zicht was in de schaduw van Cecily's hoofd njaar toen hij zich vooroverboog naar het vuur zag ik het beter Br lag een zonderling glimlachje op dat mij plotseling trof als een slag in het gezicht Pas op dat oogenbllk drong de volle beteekenls van het feit dat Steve Grant nog in leven was tot mij door Het eerste verbijsterende oogen bllk toen ik ontdekte dat hij niet dood was had ik alleen gedacht aan de noodlottige gevolgen voor Cecily en was ik blind geweest voor al het andere Als Steve niet dood was wie was dan de ver brande man geweest die in zijn plaats begraven en beweend was Daar moest George nu ook aan zitten denken Als het waar was wat Ik hem In de hut had hooren zeggen dEin moest hij hier over zelfs al eerder nagedacht hebben „ Dus Je Ijent niet dood Ut had al eens eerder over die mogelijkheid gedacht " had h ^ gezegd Ala dat waar was dan moest hfl ook verder doorgedacht bebbenj b ^ kon onnioge%k op dat punt zj[n blQ ' Ingezonden mededeeling ¦ De grootste besparing op Üw ' I stroomrantsoen verkrygt ü | I door het gebruik van de i I beste en zuinigste lampen ] ooit door Philips vervaardigd PHILIPS ¦ mmm LAMPEN WMmmHal ^ DE PHILIPS „ ei-ARllTA " LAMPEN VOLDOEN AAN ALLE EISCHEN OPSENOMEN IN DE KEMA-VOORSCHRIFTEN EN STAAN ONDER VOORTDURENDE MARXTCOHTROU DER KEMA Mackenzie King heeft onderhoud rnet Roosevelt en Huil WASHINGTON 18 April D.N.B — Roosevelt heeft eergisteren den ^ Canadeeschen premier ' Mackenzie King voor een onderhoud ontvangen Associated Press meldt uit welingelichte kringen te Washington dat het voornaamste onderwerp van dit gesprek wel de levering van oorlogs materieel aan Canada volgens de leen - en pachtwet zal zijn geweest daar de Canadeesche dollar-reser ves steeds slinken In Amerikaansche financieele kringen fteerscht volgens genoemd bureau de op vatting dat Canada dientengevolge vroeg of laat om financieele hulp zal moeten vragen Canada zou de voorkeur geven aan een leening maar de Vereenigde Staten zouden Canada evenals Enge land verzoeken althans een deel van zijn beleggin gen ten bedrage van omtrent een milliard dollar In de Ver Staten te liquideeren om het oorlogs materieel ^^ o lang mogelijk te betalen De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Huil heeft een onderhoud gehad met den Canadeeschen minister president Mackenzie King Later deelde Huil Op zijn persconferentie mede dat slechts algemeene inlichtingen waren uitgewisseld Ben overeenkomst was niet besproken Ingezonden mededeeling ^^ rptó"igÖ " " POIC0H v,:;-:künstmesx - •' De Britsche scheepsverliezèn NEW YORK 18 April D.N.B — De New York Times - wijst op'den emstlgen toestand waar in Engeland door den duikbootoorlog is gekomen Dat de Bngelsche scheepsverliezen nu-nog slechts eens per maand gepuj|)liceerd worden bewijst dat de slag op dën Atlantischen Oceaan inderdaad het beslissende moment In dezen oorlog is Ook in den wereldoorlog is Engeland overgegaan tot een maandelijksohe publicatie der verliezen en het Bngelsche volk heeft zeer wel bemerkt dat dit ge schiedde op een oogenbllk dat die verliezen zoo hoog gestegen waren dat Engeland bijna op de • knieën was gedwongen BERLIJN D.N.B — Twee lichte Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben gisterochtend een Engel schen koopvaarder van 2000 br ton op 30 K.M tenNoord Oosten van de Theemsmbnding in scheer vlucht van 20 è 30 meter hoogte met zware bom men aangevallen Het schip kreeg twee voltreffer^,vertoonde terstond zware slagzij en zonk terplaatse Ondanks sterken afweer ziJn dé beideDuitsche vliegtuigen onverlet op hun steimpuntenteruggekeerd ' * Bij I de reeds gemelde acties van Duitsche snel booten die zich gisteren en in ^ den afgeloopen nacht voltrokken ziJn in de nabijheid van de Zuid Oost-kust van Engeland naar het D.N.B verneemt van een Britsch convooi - vier gewapende vracht -^ booten vem 13.000 br ton in totaal tot zinken ge bracht Fransch passagiersschip tot zinken gebracht NEW YORK - 18 April A.N.P — In scheep vaartkringen te New York verneemt men dat het Fransche passagiersschip Commissaire Ramel dat 10.000 ton mat en in Engelschen dienst voer op den Indischen Oceaan tot zinken gebracht Is door een Duitsch oorlogsschop is waarschijnlijk de vestzakkruiser Admiral Scheer Rooseveil keurt belastingprogramma goed WASHINGTON 18 AprU D.N.B — Na een conferentie ' met de leiders der regeerlngspairtij heeft de minister van financiën Morgenthau de pers medegedeeld dat president Roosevelt het nieuwe belastingprogranima heeft goedgekeurd ven staan En hoe ver zou hij nu willen gaan Hoe je het ook * ekeek Steve Grant was volko men aart de genade van George overgeleverd en dat kon enkel beteekenen aan hetgeen George's belangen paste Dat moest het zijn waarover hfl rustig in de schaduw van Cecily gezeten flauw tjes glimlachend zat na te denken Joe Anders gooide de resten van zfln bord met een beslist gebaar in het - vuur en sprong overeind „ Ik ga toch even naar den boschwachter toe mevrouw Chapman " zei hij kortaf „ Er lijkt me hier iets niet in orde Ik moet weten wat er aan de hand is Ga je mee BUI " BUI stond in een oogenbllk met een ¦ v'an vreug de stralend gezicht op de beenen „ Reken maar " riep hij uit „ Ga ' mee Ciss Zullen we doen wie er het eerst is " Het was of mijn hart stilstond Cecily lachte vroolijk toen sprong ze als de wind overeind en holden ze als veulens met den staart in de lucht het pad langs George was bezig een sigaret aan te steken ' Hij liield dei lucifer in zijn - vingers tot hij zich brandde en wierp hem toen met een raadsel achtig gesloten blik In het - vuur Joe keek rond en vroeg aan mij „ Hebt U ook geen zin om mee te gaan me-vrouw Latham " Ik stond op en zei moeilijk „ Ja — graag " „ En TJ mevrouw Chapman " Ze schudde het hoofd „ Nee ik blijf hier " George had zich niet verroerd Htj leunde op zgn elleboog en keek den rook van zijn sigaret na tot die zich vermengde met de dunne bleeke rook kolom van ' het kamp-vuur Joe en ik liepen vlug voort op het smalle pad De maan stond al boven de bergen en haar licht werd helderder naar mate het laatste restje dag licht doofde Ik vond het plotseling koud en het gelach en gehijg van de klirderen die buiten adem btj de eerste boomen waren bleven wacbten Vrijdag 18 April 1941 Verklaringen van Morgenthau WASHINGTON 18 April D.N.B — Na be sprekingen tusschen de Amerikaansche regeering en de democratische en republlkeinsche congres leiders heeft de minister van financiën Morgen thau - in een aan de pers verleend interview ver klaard dat voor dé volgende begroóting aanvul lende belastingen tot een bedrag van 3,5 milliard dollar zullen moeten worden geheven Morgenthau raamt de uitgaven der V S voor het op 1 Juli beginnende begrootingsjaar op 19 milliard dollar Twee derden van deze som moeten worden opge bracht door belastingen en een derde door leenin gen Zelfs na het heffen der nieuwe belastingen is de Amerikaansche schatkist gedwongen maan delijks 500 mUlioen dollar te leenen om de reus achtige uitgaven voor de bewapening en voor de hulpverleening aan Engeland te dekken President Roosevelt gaat accoord met de nieuwe belasting som die naar Morgenthau zeide de hoogste - is In de geschiedenis der V S Bescherming der Amerikaansche ambassade te Londen WASHINGTON 18 April D.N.B — De minis ter van marine Knox heeft Woensdag bekend ge maakt dat voorbereidingen worden getroffen om een officier en 35 mariniers naar Londen te zen den ter bescherming van de Amerikaansche am bassade aldaar Het ministerie van marine wacht slechts efen formeel verzoek af van den Amerikaan schen ambassadeur Winant Jïet betreft hier slechts de gebruikelijke ambassadewacht Associated Press voegt aan dit bericht toe datop het oogenbllk alleen ' t » Amerikaansche am bassade in Peking wordt '-- waakt Tijdens denwereldoorlog was de Ar " -^ nsche ambassade in Londen eveneens door c ^ rikaanschen wacht beschermd In^eTioTT^en mededeeling [ HAAfi Luchtwaarschuwingsdiènst in de Ver Staten WASHINGTON 18 April np.N.B — Het ministerie van Oorlog heeft bekend gemaakt dat reeds in den eerstvolgenden tijd een omvangrijke vrijwillige luchtwaarschuwingsdiènst in de Ver eenigde Staten in het leven zal worden geroepen Het ministerie ziet in dezen maatregel „ een ver deren stap In de werkelijke voorbereiding ' van het land voor een mogelijke crisis " Tegen eind Aug a.s moeten voor de luchtwaarschuwingsdiènst on geveer - vijf tot zeshonderdduizend - cl-vlele waar nemers worden aangeworven die onder het op perbevel van den chef van den generalen staf van het luchtwapen staan Amerika requireert schepen WASHINGTON 18 April D.N.B — De fede rale scheep vaartautorlteiten hebben bekend ' ge maakt dat zij in verband - met het bewapenings program eenige Amerikaansche vrachtschepen hefci ben..gerequireerd Tot dusver zijn de 6000 ton metende exemplaren het s.s „ Robin Doncaster " gevorderd terwijl de onderhandelingen over het verwerven van eenige andere schepen nog niet ge ëindigd zijn In bevoegde kringen acht men het volgens de „ Associated Press " mogelijk dat van de gevorderde schepen eenige'aan Engeland zullen worden afgestaan De blokkade van China SJANGHAI 18 April D.N.B — De opper bevelhebber van de Japansche vloot in de Chinee sche wateren admiraal Sjimada heeft bekend ge maakt dat de blokkade aan de kust van de pro vincie Kwantoeng uitgestrekt is tot een gebied van omstreeks 100 km ten zuiden van Macao In dit kustgebied is alle scheepvaart verboden en daar door zijn alle ravItalUeerings - en handelswegen van Tsjoengking van de zee door Zuld-China totaal afgesneden Fransch blad in Tunis Voor vier dagen verboden TANGER 18 April D.N.B — De Fransche resident-generaal in Tunis heeft het blad Tunisie Frangalse voor - vier dagen verboden omdat het onjuiste berichten had gepubliceerd en critieK had uitgeoefend op de Regeering Pétain Wanneer het blad in herhaling vervalt zal bet VOO goed verboden worden Ingezonden mededeelinfr en staple verdwijnen snel doe.r het pKtIg opwekkende ' krachtig versterkende en kalmeerende klonk mij schel en onwerkelijk in de ooren alsof ze niet het recht hadden hier te lachen En er was-geen enkel middel om hen tegen te houden om hen te beletten die laatste korte helling naar de hut op te klauteren Joe en ik liepen zwijgend voort Cecily en BUI wachtten tot wg vlak bij hen waren en holden weer vooruit Ik versnelde mijn pas Onder de hoo rnen was het donkerder het licht van Joe's elec trische lantaarn danste voor mijn voeten Ik hoor de Bill roepen „ Spring Cecily -!" en hoorde het geplas van water Ik liep nog harder Toen zag ik de twee slanke gestalten boven aan de - helling bij de omheining ik sprong over de beek en rende naar boven Cecily en 5111 stonden nog op het erf Het ver bleekte gewei van een Wapiti stak spookachtig uit den gevel naar voren De zaag naast den hout stapel was weg de deur was dicht en met een zwaar hangslot gesloten Ben kringetje haver op den grond bij den plaats waar Molly vastgebon den geweest was Steve Grant was weg en het was doodstil om de kleine hut in het bosch rv Mijn slaapzak kwam me dien nacht voor als een dwangbuis Ik wrong me in allerlei bochten lag naar de oneindigheid van den helderen naph telijken hemel te kijken en trachtte een oplos sing te - vinden voor menscheltjkerwijs onverzoen lijke feiten En als ik daarin niet slaagde tracht te ik alles van me af te zetten om te slapen het geen me nog veel minder lukte De stem die Ik bij de hut gehoord had de man waar mevrouw Chapman over gesproken had — zij pasten niet bg een man die Zich voor Sam Graham liet doorgaan die uit een brandende auto naast den weg verdwenen was om een ander in zijn plaats achter te laten nocb met den man die deaen EERSTE BLAD Ingezonden mededeeling AANGIFTEN OMZETBELASTING en alle andere Belastingzaken Accountantskantoor G FLANTUA St Jacobssfraat Ibis - Utrecht - Tel 15432 boven Krevmborg - bij het Vreeburg ADMINISTRATIES Militaire medewerker der Times " over den strijd in Noord'Afrika Engeiand's positie in de Middel landsche Zee STOCKHOLM 18 April D.N.B — De mill taire medewerker van de Times kapitein C y r 111 Palis heeft gisteren voor de Britsche radio een voordracht gehouden wan-in hij èen pessimistische uiteenzetting gaf over de positie van Engeland in het Oostelijk deel van de Mlddellandsche Zee Het Duitsche pantsei wapen in Noord-Afrika zoo zeide iij is meer dan een gewone verzameling tanka Het heeft in zijn strfldwijze een zoodanige prach tige organisatie vertoond dat men geen recht meer heeft het nog op eenigerlel wijze te onder schatten Maar niet aïleen de eerste Unie van het Duitsche pantserwapen ook de tweede linie Is in alle tot dusver p-eleverde gevechten schitterend ge bleken Nog heeft Engeland zoo ging kaplteb Cyrlll Falls verder geen slag in Noord-Afrika verloren want Engeland heeft den strijd In het geheel niet aangebonden De troepen van generaal W a v e 11 zvjn eenvoudig uitgeweken hetgeen wellicht om strategische redenen juist is maar dit verandert niets aan het feit dat het prestige van generaal Wave 11 een zwaren slag daardoor heeft geleden Verder zeide spreker „ Ik beken openlijk dat Ik nog steeds niet begrijp hoe de Duitsche aanval in Noord-Afrika zoo snel van stapel kon loopen en hoe de ravitailleering ongestoord kon geschieden Wij kunnen niet anders dan den toestand Waarin generaal W a v e 11 zich in Noord-Afrika bevindt als zeer critiek achten Cyrlll Falls zeide over den toestand in Griekenland o.a dat thans de ' beide beslissende slagen ¦ in de geschiedenis van Engeland in Griekenland en Noord-Afrika geleverd zullen worden In geen geval mag thans de stand van zaken met een of ander lichtzinnig optimisme beoordeeld worden „ Ik voel heel goed dat wij in de komende weken en maanden een harden strijd voor den boeg hebben " zoo zeide de spreker „ Wij moeten Ieder overdreven optimisme achterwege laten Dit komt werkelijk niet meer te pas " Incidenten in de gevangenis van Nisj SOFIA 18 April D.N.B — Bulgaarsche stu denten werden naar het blad Sora meldt in de gevangenis van Nisj mishandeld en met den dood bedreigd Op den dag van den Dultschen intocht heeft de Servische stadscommandant gelast dat alle in de gevangenis opgesloten Bulgaren moes ten worden doodgeschoten De beide cipiers had den echter geweigerd dit onwettige bevel na te komen De cipiers en de gevangenen hadden afge sproken dat de studenten zouden doen - alsof ze waren doodgeschoten en dat de cipiers na den In tocht der Duitsche troepen niet gearresteerd zou den worden De Duitschers hebben toen de cipiers niet eens naar een gevangenkamp vervoerd In dezelfde gevangenis zoo besluit het blad heeft aanvankelijk ook de vroegere minister-president van JÓego Slavië Tswetkowltsj gevangen geze ten Japanners bezetten Sjaohing ERGENS In MIDDEN-CHINA 18 AprU Do mei — Het Japansche expedltieleger dat Woens dagavond een strafexpeditie heeft ondernomen en bij verrassing geland is op een zeker punt vlak tegenover den vijand na de baai van Hangtsjau te z4jn overgestoken heeft volgens een Japansch communiqué de ommuurde stad Sjaohing,een be langrijk strategisch punt ten Zuid-Oosten van Hangtsjau in het Noordelijke deel van de provin cie Tsjekiang bezet De Japansche troepen trek ken thans Zuidwaarts Philippijnsche leger onder controle der ' V.S SJANGHAI 18 April D.N.B — Volgens be trouwbare berichten uit Manilla naar de Hwanpau meldt hebben de Amerikaansche autoriteiten de gezinsleden van Amerikaansche militairen die op de Phllippijnen woonachtig zijn aangemaand de eilanden uiterlijk 15 Mei te verlaten Deze aan maning baarde algemeen opzien daar deze datum oorspronkelijk op 15 Juli was bepaald NEW-YORK D.N.B — Naar de New-York Times uit Manilla meldt zal het Philippijnsche le ger onder controle van de Amerikaansche weer macht komen te staan onder leiding van generaal Grunert De organisatie van het leger wordt in overeenstemming met de defensieplannen der Ver eenigde Staten gebracht avond opnieuw in ' de wildernis was weggevlucht Een smalle rookkolom steeg nog omhoog van het kampvuur en dreef langzaani naar de don kere dennenboschen tegen de berghellingen Lang nadat alle anderen waren gaan slapen zaten Ce cily en George nog naast het vuur te praten met de ruggen naar ons toe Mevrouw Chapman ademde met hoorbaar snurken in haar tent Joe BUI en de kok lagen er achter in diepen slaap Ik kon nog steeds den slaap niet vatten De stemmen der praters woeien in vlagen naar mijn slaapzak over gemengd met rook als de zwakltc bries een oogen blik wekkerde die van George on duidelijk maar zeer dringend Cecily's heider en verdragend Ik heb waarachtig dikwijls genoeg voor luister vink gespeeld in mijn vreemde samenwerking met vrienden kolonel Primrose en sergeant Buck maar dan was het altijd eenigszins te rechtvaar digen Dit was enkel ^ domme nieuwsgierigheid en de eenige verontschuldiging was dat ik het wel moest hooren als ik niet In mijn slaapzal wilde smoren Ik hoorde Cecily zeggen blijkbaar in antwoord op Iets wat Ik niet verstaan had „ Je hebt toch beloofd daar niet meer over te praten vóór we in New York terug waren Dat weet je toch " „ Maar ik kan zoo lang niet wachten Cecily Je weet dat ik van Je houd Ik heb al jaren lang gewacht je bent het nu eenmaal waard om " P te wachten Maar zoo kan het toch niet door gaan Cecily Kan je het me nu niet zeggen Steve komt immers nooit terug Je kunt toch niet altijd om hem blijven treuren Hvj is dood Ik weet wel dat Je nooit zooveel om mfl zult geven als je offl hem gedaan hebt « laar als je een huis en kinderen had zou je hem eerder kunnen verge ten " IWoidt vervolgd UTRECH Ingezonden Rheumatis fcunnen verdreven word ^ gedurende tientallen i „ Ilkomsl over de heelej KRUS onder voortdu - rende'controle yan sctieikun - dige dpotheker C J.Uog'ger Bij apoth en drc Begraf oud'Zende J A v Hedenmiddag is onder 1 de derde algemeene begri het stoffelijk overschot ^ van Balen In leven Utrechtsche Zendingsvet Onder de belangstellei f graafplaats verzameld h fj J Brouwer zending » p Veen Ned Herv pre jiéereh C G Paap en Kerkeraad van de Ned p J JSTahuIsen J Xool mens de Utrechtsche BiJ1 overledene eerelid was ' stuursleden van de Ut ging n.l Mevrouw M i hoofdbestuur en de heer Zendeling J Egendaal o op Windessi W L Stel I sche Zendingsvereeniginj - namens ' het Sangir Tala namens het Ned Zendli va " J A Fey godsdieni W Th Baron van Boeti De Bilt oud-zendingscoö hoofd van de Diaconiesc schen wég Harmsen t aan den Springweg P ouderling der Ned Herv K E Heintze Zendings ding In den stoet waren b J F Beerens cae In X rouwdienst had geleid Roest en de heer A Hue voor de zending in de ö Nadat de baar die was gedekt in de aula J F Beerens het 3 lezing van enkele verze spr dat men thans ger overschot van broeder ^ rustplaats toe te vertre de Utrechtsche Zendlngi woord van dankbaarhelt nis wijden aan dezen s hij dit was heeft hij ge Indië Bijna zestig jaren is Domkerk werd afgevai van de Utrechtsche zei moeilijke en onherbergs toen gegaan in gehoor zijn Heer Jarenlang he behoorde tot de ploniei tot de stoottroepen var zich met al de toewijd hart Hij verkondigde h inboorlingen en het hee kost zich die taal elgei gebouwd zijn kerk zijl broeder van Balen was werk dat hij In zijn jeu bij uitstekend te stade alleen want er waren behulpzaam konden zijr Dertig Jaar heeft hij het daar dlk-wljls zeer 1886 was voor hem ee Toen heeft hij niet al een kind verloren Bé moeten ^ dragen met G schonk hem een anderi kracht haar g'eestkrac vooral onder de Jeugd heeft gebracht Zij h < voorbeeldigen ijver en namens de U.Z.V zijn vereeniging zoo ging l van stoere werkers ge broeder van Balen hei eereplaats Ingenomen Van 1912 af yertoefc hij heeft ook toen niet toen - de gemeente ste God gegeven zendingst Zijn arbeid is niet Ij Oud-zendellng J L ^ de collega's een woorc de ondervonden vriend ledene vanaf 1893 gel derd voor zijn geloof hem leeren kennen en en zijn nagedachtenis i Innerlng blijven i De heer A Hue t darik namens de comn Classis Utrecht voor \ Balen als penningmee het Zendingsblad had De heel J Kool v ' Utrechtsche Bijbelvere het vele werk dat de eeniging had verricht met dankt>aarheid ver Nadat een familielid ' den dank der familie de heer van Balen wa leven had de begrafei Aanvaring of LOBNBRSLOOT 18 kanaal tusschen Wee Donderdag een ongevt dan vier personen in h De sterke zuiging - v schip was oorzaak var llej eenigszins uit het met het motorschip r gevolge van den schol het sleeptchip spelend volgd door het scnipp schip dat zijn even wie De opvarenden van ai ter hun tegenwoordig enkele oogenbllkkei si hulp op zoek naar de allen behouden aan bo knechtje bleel in zijn gen te hebben opgeloo schepen was gering t £ Diefstal mate SOESTBRBERG 11 een man aangehouden tij gaas spijkers en X stolen te hebben De de vrouw waarmede slotte oneenigheid me beschuldigt 
eeling 3ELASTING lastingzaken 74 G FLANTUA cht - Tel 15432 het Vreeburg ATI ES merker det n stnjd frika Middel - J.B — De mill kapitein CyriU Britsohe radio een een pessimistische e van Engeland in llandsche Zee Het 1-Afrilca zoo zeide ïrzameling tanks zoodanige prach men geen recht li wijze te onder Brste linie van het tweede linie is in ten schitterend ge - ¦ kapitein CyrlU rd-Aifrika verloren in het geheel niet eneraal W a v e j 1 geen wellicht om 3.ar dit verandert ige van generaal loor heeft geleden 1 openlgk dat ik ultsche aanval in iel kon loepen en d kou geschieden toestand waarin rd-Afrika bevindt Falls zeide over dat thans de geschiedenis van rd-Afrika geleverd ig thans de stand tzinnig optimisme 1 goed dat wij in een harden strijd de spreker „ Wij isme achterwege eer te pas " evangenis Bulgaarsche stu 3ora meldt in de en met den dood Duitschen intocht idant gelast dat 1 Bulgaren moes jeide cipiers had ttige bevel na te nen hadden afge n doen - alsof ^ e ipiers na den In gearresteerd zou ' n toen de cipiers np vervoerd In het blad heeft minister-president gevangen geze - Sjaohfng 18 AprU Do eger dat Woens t ondernomen en zeker piint vlak i van Hangtsjau ns een Japansch Sjaohing.een be Zuid-Oosten van 1 van de provln he troepen trek - der on S — Volgens be laar de Hwanpau i autoriteiten de nilitairen die op aangemaand de laten Deze aan daar deze datum jaald ar de New-York Philippijnsche le " ikaansohe weer ing van generaal t leger wordt in plannen der Ver - as weggevlucht og omhoog van u naar de don hellingen Lang lapen zaten Ce r te praten met rouw Chapman haar tent Joe in diepen slaap et vatten De lagen naar mijn als de zwakke van George on cily's helder en eg voor lulster - samenwerking sergeant Buck 13 te rechtvaar - ieuwsgierigheid vas dat ik het mtjn slaa.pzak ar In antwoord „ Je hebt toch jraten vóór we eet je toch " i^achten Cecily al jaren lang waard om op - h niet door niet zeggen kunt toch niet dood Ik weet geven als je een huls en kumieu verge - vervolgd Ingezonden mededeeling Rheumatische pijnen Ininnen verdreven worden met Kruschen Reeds « edurende tientallen laren bracht Kruschen uitkomst over de heele wereld Neem toch óók KRUSCHEM onder voortdu rende cor^tröle van scfieikun-dige-dpotheker G J Logger Bij apoth en drog 1.47 0.76 0.41 rafenis van oud^zendeling'leeraaf J » A » van Balen Hedenmiddag is onder groote belangstelling op de derde algemeene begraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen den heer J A van Balen in leven oud-zendeling-leeraar der Utrechtsche Zendingsvereeniging Onder de belangstellenden die zich op de be graafplaats verzameld hadden merkten we op Dr K J Brouwer zendingsdirector te Oegstgeest Ds p Veen Ned Herv predikant te dezer stede de heeren C G Paap en J Weener namens den Kerkeraad van de Ned Herv Gemeente ouderling p J Nahuisen J Kool godsdienstonderwijzer na mens de Utrechtsche Bijbelvereeniging waarvan de overledene eerelid was Verder verschillende be stuursleden van de Utrechtsche Zendingsvereeni ging n.l Mevrouw M A C Sohoch lid van hét liootdbestuur en de heeren G Maan Bijkerk en Zendeling J Egendaal opvolger van den overledene op Windessi W L Steinhart namens de Luther sche Zendingsvereeniging em.-zendeling Zwaan namens ' het Sangir Talaut Comité den heer Pik namens het Ned Zendingsgenootschap „ Oost Ja va " J A Fey godsdlenstlc 3raar te Utrecht.-Dr C W Th Baron van Boetzelaer van Dubbeldam te De Bilt oud-zendlngscohsul W G ' v d Hulst oud hoofd van de Diaconieschool aan den Jutphaas schen wég Harmsen hoofd van de Mamixschool aan den Springweg F A baron van Lynden ouderling der Ned Herv Gemeente en den heer E K E Heintze Zendingsdirector der Salatiga Zen ding In den stoet waren bovendien meegekomen Dr J F Beerens cüe in het sterfhuis een korten rouwdienst had geleid oud-zendeling J L v d Roest en de heer A Hueting namens de commissie voor de zending In de classis Utrecht Nadat de baar die met eenige bloemstukken was gedekt in de aula was geplaatst betrad Ds J F Beerens het spreekgestoelte Na voor lezing van enkele Verzen uit Johannes 20 zeide ' spr dat men thans gereed stond om het stoffelijk overschot van broeder Van Balen aan zijn laatste rustplaats toe te vertrouwen Als vborzitter van de Utrechtsche Zendingsvereeniging wilde spr een woord van dankbaarheid en eerbiedige nagedachte nis wijden aan dezen stoerep ' werker Want dat hij dit was heeft hij « getoond tijdens zijn leven ia Indië Bijna zestig jaren is het geleden dat hij in de Domkerk werd afgevaardigd naar de terreinen van de Utrechtsche zendingsvereeniging naar het moeilijke en onherbergzame Nieuw Guinea Hij is toen gegaan in gehoorzaamheid in het woord van zijn Heer Jarenlang heeft hg daar gearbeid én hij behoorde tot de pioniers ja men kan wel zeggen tot de stoottroepen van onze vereeniging Hij gaf zich met al de toewijding van zijn liefde uit zijn hart Hij verkondigde het Evangelie in de taal der inboorlingen en het heeft hem heel wat moeite ge kost zich die taal eigen te maken Hij heeft daar gebouwd zijn kerk zijn huis en zijn school want broeder van Balen was ook een practisch man Het werk dat hij in zijn jeugd geleerd had kwam hier bij uitstekend te stade Hij deed daar ongeveer alles alleen want er waren weinig menschen die hem behulpzaam konden zijn Dertig jaar heeft hij daar gearbeid en hij heeft het daar dikwijls zeer moeilijk gehad Het jaar 1886 was voor hem een buitengewoon zwart jaar Toen heeft hij niet alleen zijn vrouw maar ook een kind verloren Eenzaam heeft hij het leed moeten dragen met God gemeenzaam En God schonk hem een andere gade die door haar wils kracht haar geestkracht en door haar arbeid vooral onder de jeugd zeer veel goeds tot stand heeft gebracht Zij hebben samengewerkt met voorbeeldigen ijver en toewijding waarvoor spr namens de U.Z.V zijn dank uitte Onze Zendings vereeniging zoo ging spr verder heeft een reeks van stoere werkers gehad en bezit die nog doch broeder van Balen heeft daaronder steeds een eereplaats ingenomen Van 1912 af vertoefde hij weer in ons land doch hij heeft ook toen niet stilgezeten want hij heeft toen de gemeente steeds herinnerd aan de door God gegeven zendingstaak Zijn arbeid is niet ijdel in den Heer Oud-zendeling J L v d R,o est sprak namens de collega's een woord van hartelijken dank voor de ondervonden vriendschap Spr heeft den over ledene vanaf 1893 gekend en hem steeds bewon derd voor zijn geloof en physleke kracht Ik heb hem leeren kermen en hoogachten zoo zeide spr en zijn nagedachtenis zal bij ons in gezegende her innering blijven De heer A Hueting sprak een woord van dank namens de commissie voor de Zending m de Classis Utrecht voor het werk dat zendeling van Balen als peimingmeester en als redacteur van bet Zendingsblad had verricht De heel J Kool voerde het woord namens de Utrechtsche Bijbelvereeniging en herinnerde a^m het vele werk dat de ontslapene voor deze ver eeniging had verricht Wig staan daarom thans met dankbaarheid vervuld aan zijn baar Nadat een familielid de heer K Sellenraad den dank der familie had vertolkt voor alles was de heer van Balen was geweest In zijn zegenrijk leven had de begrafenis plaats Aanvaring op Merwedekanaal LOENERSLOOT 18 April ' — Op het Merwede kanaal tussch'en Weesp en Maarssen deed zich Donderdag een ongeval voor waarbg niet minder dan vier personen in het water terecht kwamen De sterke zuiging van een passeerend motor schip was oorzaak van e<5n t'^tsing Een sleepschip liep eenigszins uit het roer en kwam in botsing met het motorschip De sleepkabel knapte en ten gevolge van den schok vielen drie op het dek van het sleeptchip spelende kinderen over boord ge volgd door het scnippersknechtje van het « motor schip dat zijn evenwicht eveneens niet kon houden De opvarenden van andere schepen behielden ech ter hun tegenwoordigheid van geest en binnen enkele oogenbllkkei;i schoten twee roelbootjes te hulp op zoek naar de drenkelingen Spoedig waren allen behouden aan boord gebracht Het schippers knechtje bleeli in zijn val verschillende verwondin gen te hebben opgeloopen De schade aan de belde schepen was gering te noemen Diefstal materialen op-vliegveld SOESTERBERG 18 April — De politie heeft een man aangehouden onder verdenking een par tij gaas spijkers en balken'van het vliegveld ge stolen te hebben De man ontkent echter hoewel de vrouw waarmede hij samenwoonde en ten slotte oneenigheid mee kreeg hem van deze daad beschuldigt Gouden jubileum van tuinbouwveiling Westland NAALD'WIJK 18 AprU — Vandaag bestond de Groente - en Fruitveilijig „ Westland " afdeellng Monster vijftig jaar In den huldigen tijd waarin de voedselvoorzie ning en zoodoende de agrarische bedrijfstakken zoo'n belangrijke rol spelen mag een dergelijk feit niet onopgemerkt voorbijgegaan worden In de vervlogen halve eeuw heeft de tuinbouw zloh hl Europa's groentetuin het Westland enorm uitgebreid Het gouden jubUeum van de tumbouw veiltng Westland te Monster getuigt op duidelijke wijze van deze intensiveering vaii Neerland's tuin bouw In het jaar 1891 was de aanvoer van tuinbouw producten te Monster nog zoo klein dat de produc ten op de biljarttafel van een café konden worden uitgestald en geveUd De omzet der ve-llng bedroeg oyer dit eerste jaaé slechts enkele duizenden guldens In den loop der jaren breidde de tuinbouw zich echter in het ' West land gestadig uit en in 1939 bedroeg < 3e omzet der veUing Westland te Monster ƒ 914.195.68 Danik ' zij den grooten export van Nederlahdsche tuiii'bou'wproducten naar Groot-Duitschland /> ver schreed de omzet der jubileerende veiling het vori ge jaar het millioen en bedroeg ƒ 1.384.393.51 Nieuv/e schoenenzaak van Hermans Wie in deze tijd zijn intrek neemt jn een nieuw pand kan men een flinke dosis optimisme niet ont zeggen en warmeer zulk een zakenman dan nog een schoenenwinkelier is ' dan is het duidelijk dat deze middenstander in een goede toekomst gelooft ook voor de schoenenbraruche Van dit optimisme ge tuigt de nieuwe zaak van Hermans fian den Am sterdamschen straatweg no 231 welke juist he denmiddag is geopend Een keur van prachtige bloemstukken geeft aan het hsldere practisch in-gerichte interieur een fleurig aanzien en ' wie zijn blikken dan even laat gaan langs de vrijwel onaf zienbare rijen doozen met schoenen voelt allicht de neiging om zich direct een paar nieuwe schoe nen aan te schaffen Maar welke keus men ook uit de 5 weivoorziene étalages van dit nieuwe pand maakt de moeilijkheid Is in deze dagen nog altijd het in het.bezit moeten zijn van een schoenenbon Doch aan den anderen kant zal deze toestand bin nen körteren of langefen tijd — en laten wij hopen birmen zeer korten tijd — afgeloopen zijn en wie dan niet klaar is zal een aanmerkelijken achter stand hebben met zijn concurrent Welnu dit ver wijt zal den eigenaar van deze schoenenzaak zeker niet treffen want hij is klaar en zijn zaak ziet er het zij hier nogmaals bevestigd — keurig uit De aannemer Edelbroek uit Utrecht heeft eer van zijn werk en wanneer ook voor de schoenenbranche een betere tijd zal aanbreken zal het deze zaak vali Hermans zeker niet aan klandisie ontbreken Temeer daar in deze winkel alle bekende sphoe nenmerken In ruime keuze voorradig sajm Geldig zijn de volgende bonnen Bon Geldigheid ABTIKEI t/m 20 Apr 14^27 Apr 24M.-20 Apr H 12 1 rantsoen Bloem 6 Brood gebak '' rantsoen cen \ 35 gr BBOOD GEBAK ^ 1 BEOOD GEBAK OF BI.OEM ¦ 17 M.-27 Apt 18 resp 125 gr 50 gr 250 gr 14A.-llMel 31 1 kilo KOFFIE THEE OF KOFFIESUBBOGAAT STTIKEB 11 boter 13 boter 11 vet 13 vet 1 rantsoen t/m 20 Apr 14—27 Apr id BOTEB BbXEB MABGAEINE 93 84 M één 33 10—19 Apr 63 en 72 24M.-20 Apr 6S en 73 7 A.-4 Ma * elk 100 gr EIBEEN KAAS SI M.-13 Apr 10—23 Apr 10 11 elk 100 gr of rantsoen vleesohw 10 11 1 rantsoen id VXJIESCH 31 M.-27 Apr 1 J 30Apr VI.EESCHWABEN 20 1 rantsoen 117 ZEEP 8CHEEBZEEF HAVEEMOtJT HAVERVLOKKEW 07 250 gr 24P.-20Api HAVEJaB£,OEM AABUAPPELMEEl VLOKKEN GORT GOSTMOTJX OF GBÜITEN 08 ld GORT GOBTMOÜTOF GBUJTTEN 1 09 100 gr M.'V.CAEONI OF id VEBMICELM OF SPAGHETTI MAIZENA GEIES MEBi SAGO 10 100 gr id AABDAPPEI.MEEI OF PÜDDING - POEDEB 19 250 gr 24 M.-20 Apr BUST EIJSTEMEEJL OF GEÜXTÊNMEEL periode 9 2 liter 24 F.-20 Apr PEXEOI-EÜM Zons op - en ondergang MURGEN KOMT DB ZON OP OM 6.34 EN GAAT ONDER OM 30.44 Na zonsondergang moet verdnlsterd worden tot zonsopkomst • Maansondergang 13.24 u opgang 3.41 u Waterhoogte UTRECHT 18 April — Waterstand Weerdsluls Bovenkant sluis 43 o.M + N.A.P val 3 c.M Benedenkant sluis 18 oM — N.A.P waa 3 c.M Keulen 337 c.M vgl 9 ' c.M ' s-GRAVENH/^GB 18 April — De waterstanden waren hedenmorgen Keulen Rijn 39.31 M — 9 c.M Lobith RUn 12.23 M — 14 C.M Nijmegen Waal 9.82 M — 17 c.M St Andrles Waal 4.B0 M — 13 c^M Arnhem Nederrijn en Lek 9.75 M — 13 C.M Westervoort IJssel 10.32 M — 13 C.M Deventer IJssel 4.04 M — 16 c.M Kampen IJssell 0.04 M — 9 c.M Maastricht Borgharen 42.07 M — 7 C.M Belteld Maas 11.86 M — 16 c.M Venlo Maas 11.48 M — 14 c.M Grave beneden de Sluis 4.78 M + 2 c.M Iiitb beneden de sluis Maas 1.30 M + ' 6 c.M Ingezonden mededeeling imaê Speciale aanbieding Engelsche Slaapkamer bestaande uit 3 deurs Linnenkast Ledikant m groote toog 2 Nachtkastjes - 1 Tafel 2 Stoelen gestoffeerd f 230 - Ruime keuze in onze toonkamers in Salon Huiskamer en Slaap komermeubelen in elke uitvoering COMPLETE MEUBIIEERING H H DE KLERK VOORSTRAAT 36-40 - TEL 15500 UTRECHT Geopend dagelijks van 9 uur v.m tot 6 uur n.m Ook Zaterdags DISTRIBUTIENIEUWS Brood bon 13 ' Van Maandag 21 April tot en met Zondag ' 27 April geeft elk der met „ 13 " genummerde bon nen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood of een rantsoen gebak De op 27 April nog niet gebruikte bonnen blijven voorts nog geldig van 28 April tot en met 4 Mei met dien verstande dat zg gedurende laatstge noemde week niet mogen worden gebruikt in ho tels restaurants e.d ¦ Voorts geven de met „ 7 " genummerde bonnen van de bloemkaart van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei elk recht op het koopen van 50 gram brood of half rantsoen gebak Bloem bon 7 kaart geven van Maandag 1 April tti en met Zondag 18 Mei recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of rogge bloem of zelfrijzend bakmeel Vleesch bon 13 ¦ Van Maandag 21 April tot en met ' Woensdag 30 April geeft elk der vier met „ 13 vleesch " ge merkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch been inbegrepen of één rantsoen vleeSchwaren Demet „ 13 worst vleeschwaren " gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren De bonnen welke op 30 April a.s nog niet ge bruikt zijn blijven nog geldig tot en met Zondag ^ 4 Mei De aandacht wordt er op gevestigd dat ditmaal wederom k i p in blik of glas alsmede door bevrie zing verduurzaamde kip op de vleeschbonnen en de vleeschwarenbonnen kan worden gekocht Bon „ 12 " van de vleeschkaart komt te vervallen en kan vernietigd worden Rijst ^ enz bon 23 ' Van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei geeft de met „ 23 " genummerde bon van de „ bonkaart algemeen " recht op het koopen van 250 gram rijst of rijstemeel of rijstebloem of rljst gries of gruttenmeel gemengd meel Havermout enz bon 24 ¦ Van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni geeft de met 24 " genummerde bon van de „ bonkaart algemeen " recht op het koopen van 250 gram havermout of havervlokken oif haverbloem of aardappelmeelvlokken o * gort of gortmout of grutten Gort enz bon 25 De met „ 25 " genummerde bon van de „ bonkaart algemeen " geeft van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni recht op het koopen van 250 gram gort of gortmout ot grutten Vermicelli enz bon 26 ¦ Van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni geeft voorts de met „ 26 " genummerde bon van de bonkaart algemeen " recht op het koopen van 100 gram vermicelli of macaroni of spaghetti Maizena enz bon 27 De.met „ 27 " genummerde bon van de „ bonkaart algemeen " geeft van M.".andag 21 April tot en met Zondag 15 Juni recht op het koopen van 100 gram maizena of griesmeel of sago of aardappelmeel dan wel een hoeveelheid puddingpoeder of pudding sauspoeder ' welke 100 gram zetmeel bevat met uitzondering van rijstgries dat eveneens onder de bené,ming van puddingpbeder In den handel is welk artikel op den rijstbon verkrijgbaar is De hoeveelheid puddingpoeders mag verdeeld zijn over twee pakjes waarvan elk ten hoogste 50 gram zetmeel bevat dan wel drie pakjes waarvan elk ten hoogste 33 gram zetmeel bevat De hoeveel heid puddingsauspoeders welke op ^ één bon wordt gekocht,i'mag — ongeacht de samenstelling — over niet meer dan zes pakjes verdeeld zijn Tenslotte wordt er op gewezen dat op twee boimen een pakje maizena van 225 gram kan wor den gekocht doch slechts in verpakkingen welke vóór 22 Juli 1940 zijn vervaardigd Petroleum periode 10 De secretaris-generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni a.s de met „ periode 100 " gemerkte pe troleumzegel recht ~ geeft op het koopen van twee liter petroleum voor kookdoeleinden WINTeRHULP#NEDERLANO Gironummer van de W.H.N 5553 De Bank van de W.H.N Is Kasvereeniging N.V A'dam Post gironummer 877 Vetrantsoen bon 13 en 14 Daar de huidige verpakking van boter marga rine en vetten berekend is op een rantsoen van 250 gram per week zal nu het rantsoen tot 200 gram per week is verminderd per v 5 f weken de hoeveelheid beschikbaar worden gesteld welke voordien voor vier weken wer ^ verstrekt Ten einde dit te bereiken zullen beurtelings geduren de zeventien en achttien dagen 2 bonnen elk recht gevende op 250 gram boter worden aangewezen Derhalve ' zullen volgens onderstaand schema telkens twee bonnen geldig worden verklaard 21 April t.m 7 Mei 2 x 250 gram boter 8 Mei t.m 25 Mei 2 x 250 gram boter 26 Mei t.m 11 Juni 2 x 250 gram boter 12 Juni t.m 29 Juni 2 x 250 gram boter Na afloop van elke periode zullen de bonnen telkens nog drie dagen geldig blijven terwfll op de bonnen waarvan de geldigheidsperiode op een Maandag begint reeds op den daaraan vooraf gaanden Zaterdag mag worden gekocht ' Van Maandag 21 April t.m Woensdag 7 Mei geven de met „ 13 " en „ 14 " genummerde bormen van de " boterkaart elk recht op het koopen van 250 gram boter De met „ 13 " genummerde ' bon van de vet kaart geeft gedurende het tijdvak van Maandag 21 April t.m ' Woensdag 7 Mei a.s recht op het koopen van 250 gram boter of margarine of 200 gram spijsvet terwijl gedurende bovengenoemd tijdvak de met „ 14 " genummerde bon van de v e t kaart recht geeft op het koopen van 250 gram boter of margarine De bonnen welke op 7 Mei nog niet gebruikt zijn blijven nog geldig t.m Zaterdag 10 Mei Ook op deze bonnen mag reeds op Zaterdag 19 April worden gekochtl Melk bon 13 Onder de meldkdistributie valt uitsluitend koe melk met een vetgehalte van ' 2J ^ pet zooge naamde gestandariseerde melk of meer dan 2 % pet Buiten de distributiebepalingen vallen dus o.a chocolademelk gecondenseerde melk melk poeder ] taptemelk en karnemelk alsook met be hulp daarvan vervaardigde producten Bij de distributie zal gebruik worden gemaakt van de inmiddels uitgereikte melkkaarten Elke nader aan te wijzeii bon van deze kaart zal recht geven op het koopen van 1 % liter melk per week Deze hoeveelheid behoeft niet ineens te worden afgenomen Ir ^ tegenstelling met hetgeen bij an dere in distributie gebrachte artikelen is bepaald moet bij de melkdisCrlbutie de bon niet gelijktijdig met het aflevereii van de melk maar reeds vóór het afleveren van het weekrantsoen — hetgeen zooals vanzelf spreekt vrijwel steeds bij gedeelten door het publiek zal worden betrokken — aan den melkleverancier worden afgegeven Deze kan dan lederen dag van de week een gedeelte van het rantsoen van 1%'liter afleveren Door dit systeem wordt bereikt dat de dagelijksche melkleverantie gehandhaafd blijft Degenen die terstond de volle hoveelheid in ontvangst wenschen te nemen kun nen dit evenzeer doen De hoeveelheid van 1 % Uter per week komt overeen met een gemiddelde van % liter per dag Aangezien kinderen beneden 4 jaar kaarten ontvangen hebben krijgen deze een rantsoen van gemiddeld 1 liter per dag Kinderen van 4 tot 14 jaar hebben 2 kaarten dus gemiddeld % liter per dag De bormen van de melkkaart zullen slechts een week geldig zijn zij zullen dus niet — zooals b.v die voor eieren — nog de daaropvolgende week gebruikt mogen Aan vrouwen zal op attest van een medicus of vroedvrouw gedurende het tfldvak van drie maanden vóór tot drie maande nó de beval ling een extra rantsoen van 1 % liter per week beschikbaar gesteld worden Personen die bij de uitoefening van hun beroep aan de Inwerking van giftige stoffen zijn blootge steld zuUen eveneens voor extra melk in aan merking kunnei komen Aanvragen hiervoor ten behoeve van arbeiders dienen collectief door de betrokken bedrijven te gescliieden bij de plaatselijke distributiediensten De staats - en particuliere mijnen mo.eten zich evenwel hiertoe wenden tot de Nederlandsche zui velcentrale afd Zuivel te ' s-Gravenhage De aan dacht wordt er op gevestigd dat personen die zwaren of zeer zwaren arbeid verrichten uit dien hoofde niet voor extra melk in aanmerking komen Zieken zullen evenals zulks voor de overige in distributie gebrachte goederen is bepaald op gecontroleerd medisch attest In aanmer king kunnen kgmens voor extra rantsoenen Het Centraal Distributiekantoor zal aan zie kenhuizen sanatoria e.d voor April en Mei toewij zingen verstrekken op grond van het aantal ver pleegden Voor Juni en daarna volgende maanden zuUfen de toewijzingen worden verstrekt op de voor andere distributie-goederen gebruikelijke wijze Voor het eerst zullen de administraties van deze instellingen zich dus tusschen 5 en 10 Mei a.s tot den plaatselijken distributiedlenst dienen te wenden Kr zullen z.g „ wisselbonnen " voor % liter melk beschikbaar worden gesteld van instellingen die glazen melk voor direct gebruik aan de klanten verstrekken b.v melksalons en cafe's Deze bon nen mogen echter uitsluitend in deze instellingen gebruikt worden voor melkleveranciers hebben zij geen waarde Hotels qafé's restaurants cantines enz zullen geen toewijzingen voor melk ontvan gen ¦ Voor het schenken van glazen melk zullen deze instellingen op aanvrage in beperkte mate van den plaatselijken distributiedlenst een voor schot in den vorm van bovengenoemde wisselbon nen ontvangen Zij zullen dus bij de bereiding van spijzen én dranken gebruik dienen te maken van taptemelk of andere buiten de distributie vallende melkproducten Huishoudscholen voorlichtingscursussen e.d kunnen zich ter verkrijging van bonnen wenden tot de plaatselijke distributiediensten Aan uitklaring onderworpen schepen dienen zich ter verkrijging van toewijzingen te wenden tot de afdeeling zuivel van de Nederlandsche zuivelcen trale te ' s-Gravenhage De zuivelindustrie kan op de gewone wijze met in achtneming van de geldende bepalingen melk blijven verwerken de andere melkverwerkende In dustrieën mogen uitsluitend gebruik maken van taptemelk of karnemelk welke buiten de distri butie vallen en zullen derhalve geen toewijzingen ontvangen Van Maandag 21 April t.m Zondag 27 April geeft de met „ 13 " genummerde bon van de melkkaart recht op het koopen van één en drie kwart 1 % liter melk De met „ 11 en „ 13 " genummerde bonnen van de melldiaart komen hiermede te vervallen en kunnen worden vernietigd Bijzonder heden betreffende het inleveren van de bonnen door melkhandelaren slijters alsmede betreffende de inlevering van melkkaarten door melkveehouders ' worden per officieele publicatie bekend gemaakt Ingezonden mededeeling DJD.T5 doet de|euk bedaren en doodt d « üekleklemen i loodat de huid rich kaa b««e!len Flacom ö 75 ot L LSO * n I 2.50 Geneesmiddel TEGEN HUIDAANDOENINGEN Eieren bon 94 Van Maandag 21 AprU tot en met Zondag 27 April geeft de met „ 94 " genummerde bon van de „ bonkaart algemeen " recht op het koopen van één ei De bonnen Kaas bon 64 en 74 Van Maandag 21 April tot en met Zondag « Mei geven de met „ 64 " en „ 74 " genummerde bon nen vaa de „ bonkaart algemeen " elk recht ophet koopen van 100 gram kaas De bormen welkeop 4 Mei nog niet gebruikt zijn blijven voorts noggeldig tot en met Zondag l8 Mei a.s * * * De aandacht wordt er op gevestigd dat op alle bovengenoemde bonnen reeds op Zaterdag 19 April a.8 mag worden gekocht De Bilt'Bilthoven Op het plaatselijk distributiekantoor dat van 9—1 uur v.m geopend is kan voor kinderen die in Februari en Maart 1927 geboren zijn alsnog één melkkaart en één cacaokaart worden uitgereikt Kinderen die in Februari en Maart 1937 geboren zijn kimnen alsnog 2 melkkaarten worden veri strekt Deze kaarten kuimen op vertoon van de atamn kaart eiken dag d^ch vóór 20 April a.s wordenl afgehaald Nieuw filtergebouw Bodegraveni BODEGRAVEN 18 April — In tegenwoordig heid van de Raadsleden werd het nieuwe filter -' gebouw van de Gemeentelijke ¦ Waterleidingbedrg ven plechtig in gebruik genomen Weth y d Poll hield daarbij een toespraak waarin hij wees op de moeilijkheden die men moest overwinnen De Bur gemeefeter huloigde den wethouder voor diens groote toevdjdirg In het filtergebouw lichtte Ir Eksteen uit BUt hoven de technische installatie " die inderdaad zeer modem is en aan alle eischen voldoet uitvoerig toe Daarna werd de nieuwe installatie in werking gesteld De filters zijn iiu geheel overdekt en be staan uit een ontijzeringsinstallatie een voorfilter en een nafilter welke beide laatste automatisch gereinigd kimnen worden Opleidingscursus voor voetbalscheidsrechters Slrids September 1939 wordt de voetbalsport zwaar getroffen door de onttrekking van velen die aan deze sport hun medewerking gaven het zij als speler - bestuurder consul of scheidsrechter Meer in het bijzonder ondervinden de scheids rechtercorpsen in dé onderafdeelingen van den N.V.B den terugslag veroorzaakt door de tijds omstandigheden De animo om de voetbalsport te dienen als scheidsrechter is er helaas de laatste jaren niet op vooruit gegaan en de opengekomen plaatsen door tijdelijk vertrek naar elders promo tie naar den N.V.B of terugtrekking uit de actie ve voetbalsport kunnen niet voldoende aangevuld worden Van den goeden regelmatlgen loop van de com petities in alle afdeellngen is een goed onderlegdscheidsrechterscorps dringend noodzakelijk en ve le andere onderafdeelingen zien zich met ons voorde groote vraag geplaatst dit vraagstuk te moe ten oplossen Algemeen hoopt men dat dit zalkunnen geschieden door vrijwillige en spontaneaanmelding van een groot aantal candldaten diena een cursus te hebben doorloopen en examen tehebben afgelegd zich op die wijze verdienstelijkwillen maken voor de instandhouding en opbouwvan onze voetbalmaatschappij Ja de nood i hieren daar reeds zoo groot geworden dat men elderszelfs met plannen rondloopt de vereenigingen deverplichting op te leggen per zooveel ingeschre ven elftallen ook zorg te dragen voor ' aanwijzingvan personen tot scheidsrechter / Heeft men niet de beschikking over een aantal scheidsrechters voor de laagste klassen dan volgt daaruit binnen niet al te langen tijd ook het ge brek voor de hoogste klassen omdat degenen die getoond hebben aanleg te bezitten voor het leiden van wedstrijden niet aangesteld kimnen worden in die hoogere klassen Onregelmatighe den straffen voor spelers die onder zwakke lei ding uit den band springen protesten verlies van promotiekans of degredatie kunnen het gevolg hiervan zijn - v^sor de vereenigingen ¦ Wij doen dan ook op de vereenigingsbesturen een dringend beroep mede te willen werken in eigen omgKving jonge personen in den leeftijd van 20—30 jaren te bewegen zich op te geven voor scheidsrechter voor de onderafdeellng Utrecht Door uitbreiding van de competities van den N.V.B heeft ook dit lichaam behoefte aan goede krachten en de onderafdeellng is nu eenmaal de school en de brug voor de promotie naar den N.V.B Voor krachten met aanleg en tact heeft de scheidsrechtercommissie van den voormaligen U.P.V.E thans onderafdeellng Utrecht van den N.V.B een open oog gehad en heeft zij steeds op het standpunt gestaan mede te willen werken indien de capaciteiten aanwezig waren hen de kansen vooi " de verdiende promotie naar den N.V.B niet te moeten onthouden Nu de gelegenheid tot deelneming aan een cur sus In Mei zooveel beter is dan in de afgeloopen wintermaanden heeft de acheidsrechtercommis sie daarom dezen cursus georganiseerd De commissie hoopt allen die het wel meenen mét de voetbalsport voor een goeden gang van zaken daartoe zullen medewerken Moge een groot aantal aanmeldingen hiervan het gevolg zijr Tot 23 April bestaat gelegenheid zich voor de zen cursus op te geven Frits de Ruiter blijft trainen AMSTERDAM 18 AprU — Eenigen tijd gele den werd bekend gemaakt dat onze nationale kam pioen en recordhouder op de 1500 meter de 22 jarl-ge Frlts de Ruiter zich uit de sport zou terug trekken daartoe gedwongen door het feit dat zijn werkkring zooveel tijd van hem in beslag nam dat hïj geen kans zag voldoende tijd vrij te maken voor zijn training Door tusschenkornst van den voor zitter van d & Nederlandsche Athletiek Unie den heer G van der Werff en met de welwUlende me dewerking van de nieuwe directie van het Amstel hotel waar de Ruiter als nachtportier werkzaam is is voor onzen nation alen athleet een betere re geling getroffen ten aanzien van zijn werktijden waa.rdoor het niogelijk ia dat hij zijn training onder leiding van Jan Blankert wederom opneemt On getvrijfeld zal men in athletiekkrüigen deze oplosr slng met vreugde begroeten 
iHaison uroenman yipariQ modellon DamGsmeQclma 4 / iperupeh voor lataqdnrlo mienskfaebru ik Ook heden nog prima verf Zoolang de voorraad strekt Prima glans - en lakverven Jachtlakken en canovervèn huishoudlakken enz Fa * BETLEM Oudegracht 366 Telef 12516 > rr U WORDT EEN HUIS-MUSCH U zult gréag en veel thuis zijn omdat het thuis zoo intiem-gezeU lig is wanneer U voor Uv meubilair en Uw kleinmeubelen de juiste keuze kunt doen uit een enorme sorteering Wy laten U 100 kamers zien en méér nog en daar is UW keus by Wanneer Uw radio niet in orde is de lampen oud worden of anders kwalen optreden dan zijn wij er mn de patiënte binnen den zoo kortst mogelljiken tijd weer te genezen Mooier dan ooit koiwt dan de muiiek Uw kamer tin nen KDOPMAKS'GËWÉNQD MÉÉI [ öRTOMEEi ] IN PAKKEN VAN 500 GRAM TEGEN INLEVERING VAN 2 RIJSTBONNEN UITSTEKEND PANNEKOEKMEEL Bij melkschaarschte kan de volle melk zonder bezwaar vervangen worden doorOndermelk Bereidt hei bëshg mei gebruikmaking vaiti EEN PAKJE KOOPMANS * BAKPOEDER dit spaart eieren XERSBERBEN U.Ï OBSE aSACHS » n 1M MN2 IfAS)ReiSCMUU.seR N TeL 18IM V ^ ZIJ MET WIE U DOOR HET LEVEN WILT GAAN zal nog na tal van jaren het smtiakvoUe sieraad dragen dat U nu aan haar geeft U zult ü beiden gelukkig voe len als zoo'n frame armband zoo'n sierlijke hanger oi ragfijn iols horloge door haar ge dragen wordt Tom eens een keuze doen bij luwa lier Schaap juwEie IcAcuxp sTE^iviwea * e j Nog uH voorraad leverbaar ïe klas rijwielen Reparaties worden spoedig en vakkimdig uitgevoerd in onze goed geoutilleerde werkplaats TEL 19579 STOK KERS Berkstraat hoek Amsterd Straatweg BOEKENHUIS COESÜNS WITTEVROUWENSTRAAT 36 Groote sorteering boekenen platen tegen uiterst lageprijzen.Inkoop en verkoop van boeken op elk gebied BINNENSTAD WINKELHUiS te koop gevraagd op prima stan4 Event ver huurd geen bezwaar Aanb ond Nó 3560 bur dezer Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherlj OMZETBELASTING AARDAPPELEN Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstgd maakt in aansluiting op mede deeltngen door het Departe ment van Financiën reeds in de pers over de regeling der om zetbelasting op aardappelen ge daan aan telers van aardappe len het volgende bekend De door het departement vap Financiën getroffen regeling houdt in dat de omzetbelasting ad 1 % niét wordt geheven bij de telers van aardappelen maar bij de V.B.N.A Deze regeling is getroffen ten ein de de inning der omzetbelas ting te vereenvoudigen Waar het wel de bedoeling is dat deze belasting ten laste van de telers komt wordt van 1 April j.l af door de provinciale ijureaux van de V.B.N.A op den telersverkoopprïjs „ af boerderij " 1 % ingehouden UIRECHTSCH NIEUWSBLAD GEBOREN Willem Leendert Ztoon van H W Hoejenbos en M E D Hoejenbos-Meiler Utrecht 17 Apfil 1941 ¦ NIEUWE ¦ CURSUSSEN STENO TYPEN Heden overleed kalm en aacht na een geduldig ge dragen Itjden onze gelief de Vrouw en Moeder GEERTJE HOBMA in den ouderdom van ruim 51 jaar „ Mfjne genade is XJ genoeg " De diepbedroefden Workum D X IJNTEMA.Ruurlo E IJNTEMA.tJtreclit A IJNTEMA.T IJNTEMAjWörkumt ^,- SJOERD W GEERTJE Workum 1 « April 1941 TALEN HANDELSCORRESPONDENTIE BOEKHOUDEN Aanvang 21 APRIL en volgende dagen I I Spreekuren en Inschrij ving dageltiks 10—12 2—5 7 — e uur Zaterdags 10—4 uur INSTITUUT WILHELMINAPARK 20 J G HAAS SiJl uw SLAG / arts TfBIBat Zaterdag 19 April alléén te consulteeren OUDE GRACHT 339 r ekuur 8%—9 % en 1—2 u 1959S Dr * H Heyster Vronwenarts MAEIESIN6EI 72 i » 20 EN 21 APRIL afwezig Algem Vergadering van LANGE eUSABETHSTR.5 TEL.|495 UTRECHT Aandeelhouders TANGO CURSUS 6 lessen van één uur Aanvang ZONDAG 20 April 4 u Lesgeld 35 cent per les In deze 6 lessen leert U deze mooiste der moderne dansen volledig WIMELVERDINO HomeruslaanTO Telef 12671 Bij de 10 lessen cursus voor BEGINNERS voor Foxtrot en Moderne Wals Donderdag 8 10 uur nóg plaats voor e e n i g e DAMES EN HEEREN aer N.V v./h Snuif & Co lïtrecht Vrijdag 25 April 8 uur mm ten kantore der Vennoot schap alwaar Balans met Wïnst - en Verliesrekening ter inzage ZQ'n ÜW ADRES VOOR UEREN KLEEDING is en blijft Motorkleedlngbedrgf H F VAN NES OOSTERKADE 22bte Telef 18258 Corfc / een's ADVERTEERENItvan oiMCbatbart wairde J WONINGINRICHTING AMSTERD STRAATW 237 A WAARHEEN NAAR VEEN HOUT voor Hoytgasgeneratoren Klaar gemaakt of aan meterstukken te koop W van APPELDOORN RIJKSSTR 133 A - LEERSUM ZIE HIER hèt resultaat van een be zoek aan onze zaak D J VERWEW Dames - én Heerenkapper lAnge Smeestraat 19-19 bis Telef 15179 OOK NU VOLGENS OC NlCUWt MODE GEKLEED vtC KUNNEN GAAN • IN ONS MAGAZIJN KUNNEN WIJ U DE NIEUWSTE MANTELS MANTELCOSTUUMS EN JAPONNEN TOONEN BETALING UIT UW INKOMEN VANAF F I PEi WEEK OF F j PER MAAND G'AHl^E HMMKT I 6 - I 8 UTRECHT Gevraagd 100 VRACHTAUTO'S waaronder Kippers Platte wagens en Trailers voor werk in St Truiden België Deze wagens zijn vrij van vordering Aanm Utrechtsche Transport Maatschappfl Venló Maagden berg 77 Te 3871 Eindhoven Petrus Dondei wtr H Tel 2719 No 300 di vw als zovele mensen behangen een vertTchrlkking Laat het dan door vakmensen goed en vlug doen Komt U eens by ons behang uitzoeken en vraagt U eens geheel vrijblüvend prysopgaal WONINGINRICHTING A M BEEKES Jr Oude Gracht 314-316 - Utrecht - Td.11775 Frederiksplein 26 - AmstfM'dam-C Sevraagd 150 VRACHTAUTO'S voor werk in Venio en Eindhoven Hooge uurloonen Kippers platte bakken en trailers Aanm Utrechtsche Tansport Maatschappij Venlo Maagden berg 77 Tel S871 Eindhoven Petrus Doridersstr 11 Tel 2719 Beleg Uw geld In waardevolle artikelen zoo JUIST ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN STOFZUIGERS 1 jaar garantie Stofzuigerl)uls„ELECTRO-CYCLOON " STEENWEG 62 — TELEFOON 11161 vanWIJK's Boekhandel ^ Leesbibliotheek OUDE GRACHT 124 Telef 17625 STEEDS ' T NIEUWSTE is een advertentie in dit blad Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij MELKVOORZIENING VAN DE DUITSCHE WEERMACHT De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherg maakt bekend dat bij de melkvoorzienlng van de Duitsche wéermacht gebruik zal worden gemaakt van z.g „ Wehrmachtbezugscheine " en „ Wehrmachtmarken " Voor dit doel woeden speciale geel gekleurde BezUgscheine voor melk in omloop gebracht De melklevei-anciers die Bezug scheine in ontvangst nemen dienen deze door te geven aan de standaardisatiebedrijven welke de bescheiden dan verantwoor den bij de Afd Zuivel van de Nederlandsche 2JuivelcentraIe te s'-Gravenhage In streken waar geen standaardisatiebedrijf is dienen de melkslijters de Bezugscheine rechtstreeks naar ge noemde centrale op te zenden Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat de Be zugscheine dus niet bij de plaatselijke distributiediensten in geleverd moeten word«i De z.g „ Wehrmachtmarken " voor melk zgn groen met zwar ten opdruk en dragen als opschrift Deutsche Wehrmacht Milch % Liter Marke Niederlande Zij dienen voor èankóopen van melk door leden van de Duit sche weérmacht politie en S.S grensbeveiligingsdienst Rijks post en Rijksspoorwegen De melkverkoopers en instellingen welice deze bonnen in ontvangst nemen moeten deze bij den plaatselijken distributiedienst inwisselen tegen Nederlandsche rantsoenboBjien voor melk waarmede op dezelfde wijze als met betrekking tot de bonnen van de melkkaarten dient te worden gehandeld Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij INLEVERING VAN MELKKAARTEN DOOR MELKVEEHOUDERS ' Dé Secretaris-Generaal van het Département van Landbouw en Visscherfl maakt het volgende bekend Zooals reeds eerder werd gepubliceerd zullen de melkkaarten die zijn uitgereikt aan melkveehouders en de leden van hun gezinnen wederom bij den plaatselijken distributiedienst inge leverd moeten worden Deze Inlevering zal binnenkort op nader door de plaatselijke distributiediensten bekend te maken dagen dienen te geschieden De aandacht wordt er op gevestigd dat de melkkaarten welke zijn uitgereikt aan het al dan niet in wonend personeel van melkveehouders niet ingeleverd be hoeven te worden Bij de inlevering zal een daartoe bestemd formulier in duplo ingevuld moeten worden één exemplaar zal als bewijs van inlevering dienst doen eh zorgvuldig door den betrokken melk veehouder bewaard moeten worden Na afloop van den inleveringstermijn zal nauwkeurig ge controleerd worden of de formulieren naar waai*ieid zijn in gevuld en of alle melkveehouders met de leden van hun ge zinnen aan de verplichting tot inlevering hebben voldaan Bij onjuiste opgave zullen strenge maatregelen genomen worden Onder melkveehouder » worden in deze uitsluitend begrepen zg die melkkoeien houden Vrijdag 18 April 1941 Het is bifna niet te gelooven dat deze aparte en vlotte Japon van waardevolle crépe mat imprimé met gedistingeerde kaï ' i- garneering aan kraagje en zakken zoo voordeelig kan worden aangeboden Dit model een prestatie van onze eigen ateliers is verkrijgbaar in diverse maten en liiodekleuren ij0 ^^%^ XJw Modehuis Cmi ^ NV W C VERKERK'S ZAADTEELT EN ZAADHANDEL VISCHMARKT 3 - UTRECHT - TEL 12426 Tuin - Bloem - ' en Landbouwzaden Prijscourant en Zaaikalender op aanvraag gratis verkrijgbaar Speciaal adres voor Gladiolen Lelie's en Knolbegonia's Pootaardappelen voorradig RADIO ACTIEF CATHARIJNESINGEL 21a — TEL 13191 EL 21a — TEL 13191 DE radio speciaalzaak met de grootste keuze Officieele publicatie van het Departement van Landbouw én Visscherij Distributie van Melk Inlevering van bonnen door melkhandelaren slijters Dé secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt ten aanzien van de Melkdistributie bekend dat de melkhandelaren slijters de door hen in ontvangst ge nomen bonnen in veelvouden van tien stuks dienen te plakken op opplakvellen welke verkrijgbaar zijn bij den plaatselijken distributiedienst Op deze opplakvellen moet de betrokken be delaar zijn naam en adres vermelden De slijters kurmen de op plakvellen ter herbevoorrading terstond doorgeven aan ' hun leveranciers die de door hen ingenomen opplakvellen — na de namen adressen van de slijters en de hoeveelheid der door hen ingeleverde bonnen nauwkeurig te hebben aangeteekend — door kunnen geven aan het standaardisatiebedrgf Op grond van het aantal bij het standaardisatiebedrijf bin nengekomen bonnen zal de plaatselijke distributiedienst aan dit bedrijf toewijzingen verstrekken De inlevering der opplakvellen door de standaardisatiebedrijven bij den plaatselijken distri butiedienst dient op den Vrijdag van iedere week te geschieden In streken waar door of vanwege het departement van Sociale Zaken tijdelijk vrijstelling is verleend van dé verplichting tOt standaardisatie van consumptiemelk dienen de slijters of in dien de melkveehouder zelf de melk uitvent of a,an huis ver koopt de zèlfslgtende veehouders de bonnen op opplakvellen te plakken en ^ ieneti zij de opplakvellen ter verkrijging vsln toe wijzingen op den Vrijdag van iedere week bij dén plaatselijkSB distributiedienst in te leveren De slijters en zelfslijtende vee houders in deze streken moeten de door hen van de distributie dienst ontvangen toewijzingen zorgvuldig bewaren en deze btf controle door of vanwege de Nederlandsche Zuivelcentrale toonen Bij de plaatselijke distributiediensten mogen uitsluitend bon nen welke gedurende de week van inlevering en de daaraan voorafgaande week geldig waren ingeleverd worden Voor nadere inlichtingen betreffende het bovenstaande kunnei * de betrokkenen zich wenden tot de plaatselijke distributie dié&sten UTRECHT Nieuwe pet voor de ^ van het IJ SPAKENBURG 18 Apri Winter die vrij veel zorge thans weer nieuwe perspex de visschers aan den rai Sedert begin van deze maa ^ e lijnbepaling van krach ooit iets door de visschers ters met vreugde begroet deze wijziging Voorheen IcUometer uit de kust de de kweekplaatsen van d mogelijk te storen Thans op 8 kilometer gebracht ] al veel kortere reizen van De 200 visschers die Jieeft zfln bijzonder te s bepaling omdat hun kuilne gesleept worden steeds Komen en de prijzen over lijk zijn Er zijn natuurlij en fuikenvisschers die het jiun domein nu „ vertroebe gemeene belang dient vooi Er heerscht dus momeni jn Spakenburg en in de v ven Hier is ook duidelijk tear en wanneer Vrijdags keeren om de groote afsla er een bont en beweegiyi immers in deze dagen een ooit zy is een vervanging Ijon Men is zich in Spak dat er goede zaken te doe beetje succesvol geweest zich niet in een ongelimil gen Want de lynbepaling kv niet alleen daarnaast sta schriften en deze worden thousia.st ontvangen Maar maximumprijs ook voor deze tfld Ook hier tree weer op den voorgrond V de afslag deze maximum ] de aanwezige voorraad verdeeld De heer B Bijl < kenburgsche vischafslag ning vroegen zag deze 1 moeiUjk " Daar men hie kent — menschen dus groothandelaar alle aa opkoopen en de verdere v — moet de verdeeling worden Tevens mag ni worden dat iedere venter mag ontvangen wat liij En dat vooral is geen m welke vischventer heeft nagehouden — zij feet dar weet nog hoeveel hij v kocht nog daargelaten den ander ingekocht heef Veronderstel dat men deelen in groepen van ti „ voorman " die de verdee zou de verwerkelijking i opleveren Doch hiermede zijn de schetsmatig aangeduid wezenlijking brengt meei Daar is b.v de ruimte d voor snel werken feitelijk al in deze dagen allerlei Als alle venters rondo ten is het zóó tjokvol kan bewegen terwijl oo ^ gering van afmetingen i "" over het water als verve — maar met de haven is ook mis — ging het nof men dikvrijls vast te loo ] blijven Opstapelen op d bij komt dat het niet bewaren en vooral niet kenburgsche water dat De heer Bijl dacht da ger te vinden zou zijn d man " van een bepaalde door de nieuwe prijsbep handel " de kop opsteker niet veel zegen van de i ling voor Spakenburg w ken en oogen heeft Hij lende bezwaren tot de in gewend en hoopt dat rr overtuigen van de besta goeden wil wel te verbe w Het E R is al wat lente nog wel in het Ni verven de velden jaar wint onweerstaanbi tot het haantje van dei ding naar het Zuiden n volle " zoelte en kunnen eens koesteren in het y Rond Amsterdam is tuur al merkbaar De pc tinten van jong gras ei iets sappigers Wilgeboc niet lang duren of het het Vondelpark straalt i Te zeggen dat Amst keiijk bedeeld is ware n drevenheid Wij zijn een zenden palen onze huiz verzonken wij in een d maken het Amstellani bewoonbaar voor dei mensch De natuurlief hebber moet echter we volledig openstaan voo de speciale charme vai den polder wil hij in d naaste omgeving van d stad genotvolle urei kunnen slijten Ik behoor tot deze be voorrechten Voor mi is de polder het mees Nederlandsche land schap waar de blik nie belemmerd wordt door der tot einder ka-i uits < lig land met luchten er schoonheid Maar als w we deze kostelijke ruii ren op de fiets er te een stiefmoederlijke be bedoel met water nu n die de landen afscheid plassen die bij de ontgi vergeten en als bronne het groen liggen En dan is daar aller < dat al zoo oneindig oud pertje Maar hoeveel dammers bewaren aan heerlijkste herinnering in een wat lekke piere den er zwemmen en pr wandeling langs het Ja Opoe dat op het rand staat is een klassiek rechts de Sloterpolder rookerige reusachtige 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 30Ö Vrijdag 18 April 194f TWEEDE BLAD AMSTERDAM 18 April — Naar het Hdbl ver neemt heeft de Duitsche marine-commandant te Amsterdam een bevel uitgevaardigd waarbij het voor alle pleiziervaartulgen verboden is het IJssel meer te bevaren De Nederlandsche en Duitsche autoriteiten zullen er op letten dat dit verbod gehandhaafd wordt Een gevolg er van zal zijn dat Indien het verbod lang duurt verschilende zeilwedstrijden op het IJsselmeer niet kunnen doorgaan o.m de openings tocht van de „ Roei - en Zeilvereeniging " op 3 Mei Zullen kapperstarieven worden verhoogd ' s-GRAVENHAGE 18 April — De Nederland sche Kappersbond heeft bij het Bureau van den Bedrijfsraad voor het Kappersbedrijf een ontwerp Ingediend regelende de tarieven voor de dames en heerenkappers en de loonen voor het perso neel Dit was aanleiding voor den Bedrijfsraad een vergadering te beleggen waarop ultgenoo digd werden de Hoofdbesturen van alle organisa ties zoowel van werkgevers als van werknemers Op deze vergadering die te Utrecht plaatavond is het geheele project besproken en konden alle partijen zich vereenigen met de ontworpen loon schaal waarover reeds eerder overeenstemming bereikt was tusachen den Ned Kapperbond en het N.V.V waarbij de Nederl Bond van Kapera personeel aangesloten ia Betreffende de tarieven kon men niet tot een vergelijk komen aangezien de atandpunten te ver uiteen liepen Een deze dagen vond een vergadering plaats ten kantore van den Ned Kapperabond te Amater dam waarop vertegenwoordigers aanwezig waren van den Ned Kappersbond den R K Patroons bond „ St Franciscua van Assisië " de Federatie van Kapperspatroonsverenlgingen en de kappers groep van het Front van Nering en Ajnbacht Op deze vergadering is men tenslotte tot volledige overeenatemimng gekomen aangaande de In te voeren tarieven Er ia een commissie benoemd bestaande uit de heeren J Huis L J Henakens en H H de Weert welke opdracht kreeg de vastgeatelde plannen tot uitvoering te brengen Eerat zal toestemming verkregen moeten worden van den Gemachtigde voor de Prij:isen om de ta rieven over de geheele linie te verhoogen waarna gepoogd zal worden op de vastgestelde tarieven een verbindendverklaring te krijgen Een nieuwe lente De pruimeboomen staan op beschutte plekken reeds in bloei — Een voorjaars idylle in Breukelen Foto Pax-HoUand Witte kool naar Noorwegen NAAXiDWIJK 18 April — Van bevoegde zijde vernemen wij dat thana de export van vritte kool uit Nederland naar Noorwegen ia toegestaan In het kader van deze verruiming van den uit voer van Nederlandsche tuinbouwproducten wordt momenteel tevens sluitkool naar Zwitserland ge ëxporteerd Mogelijke inlevering spijsvet ' 8-GRAVENHAGB 18 AprU — De aecret.aris generaal van het Departement van Lia.ndbouw en Visscherij heeft het volgende bepaald Hij die een hoeveelheid spijsvetten apijsoliën of vetzuren voorhanden of in voorraad heeft Is in dien de Ned Zuivel-centrale dit verlangt ver plicht deze hoeveelheid of een door de centrale te bepalen gedeelte daarvan bij haar in te leveren op • een nader door haar te bepalen tijdstip en wijze Voor het ingeleverde wordt een vergoeding toe gekend welke zal worden vastgesteld door den directeur-generaal van de voedselvoorziening Voor monteeren van generatoren op vaar tuigen is vergunning noodig ' s-GRAVENHAGE 18 April — In verband met de in verschillende bladen opgenomen afbeelding van een vaartuig met gasgenerator vestigt het Departement van Handel Nijverheid en Scheep vaart er nogmaals de aandacht op dat ingevolge de generator en tankgasbeschikking 1940 no 1 het monteeren van generatoren op vaartuigen zonder vergunning van den directeur van het Bu reau Generatoren en tankgaa verboden is graag voor een paar uurtjes verlaten om eens wat zuivere lucht in de longen en wat zon op onze stadableeke gezichten te loijgen Het water van het Nieuwe Meer was doorgaans bezaaid met zeilers Hier liggen de plezlerhavens die de B.M.-tjes en twaalfvoetsjollen over de plas uitzenden Maar het Nieuwe Meer is voor den wa ren zeiler te klein Hij gebruikt het hoogstens als uitvalspunt Maar zoekt al gauw de Ringvaart op en gaat dan verder naar den Westeinderplajs bij Aalsmeer die groot en ruim is en alle gelegenheid biedt tot het meest gevarieerde zeilgenot Ik spreek nu van normale tijden De oorlogstoe stand maakt het niet meer mogelijk om naar be lieven de Ringrvaart af te zeilen De meeste boot bezitters hebben hun spulletjes overgebracht naar Aalsmeer en daar is het dan ook in dit prille voor jaar een drukte van belang Het is nog wat koud op het water Maar de hevigste geestdriftelingen storen zich daar niet aan beschermen hun botten met een fiksche trui en besturen met blauw paar-se handen hun schuitje Er komt al wat kleur op hun gezichten want de vroege zon is naar geleer den hebben uitgemaakt rijte aan utra-violette stralen dié het gezonde bruin veel sneller op de huid tolveren dan de hevigste zonneibrand van Juli Het drukste zeilleven speelt zich echter af in de havens Nu ia het de tijd om de schuitjes uit de winterstalling te halen en op te kalefateren voor het volle seizoen Dat doen de Amsterdammers als regel zelf deels uit overwegingen van economl schen aard deels ook uit eigenwijsheid omdat zij zichzelf de bekwaamste scheepstlmmerlieden ach ten maar vooral toch omdat het in de havens zoo oer-gezellig is De oude vrienden zien elkaar weer Zij voelen zich weer opgenomen in die grappige gemeenschap van een pleizierhaven waar iedereen alles van iedereen weet geen enkel bootje geheimen heeft en een intieme opgeruimde sfeer heerscht Het is een lust om een dag door te brengen in de haven van Dracht den bekenden verhuurder en staller Hier vindt men een geest van broederlijk heid zooals alleen het water die weet te scheppen Grijze zeilers helpen de jonge broekjes bij het des kundig lakken van den scheepshuid geven gratis adviezen omtrent de tuigage wijzen op de zwakke stee aan dek en In zeilen en voeden op deze kame raadschappelijke wijze het jonge geslacht op tot volleerde zeilers een staat van volmaaktheid die Je nu eenmaal niet In een paar jaar tijds bereikt En als het werk er zoo'ri beetje opzit dan verzame len zich de naarstlgen in het kombokje van de ruimste schepen en wordt de klassieke kruik vopr den dag gehaald opdat ook het meer spirituëele deel van het leven verzorgd worde dan 2St de oan tine vol met moe-gewerkte menschen die elkaar GEEN PLEZIERVAART OP IJSSELMEER Nieuwe perspectieven voor de visschers van het IJsselmeer SPAKENBURG 18 April — Na een zwaren winter die vrij veel zorgen bracht achijnen zich thans weer nieuwe perspectieven te openen voor je viaschera aan den rand van het IJsselmeer Sedert begin van deze maand Is namelijk de nieu we lijnbepaling van kracht geworden en zoo er 0Oit iets door de visschers met hun plompe bot ters m^t vreugde begroet werd dan la het wel deze wijziging Voorheen mocht men slechts 22 Itilometer uit de kust de netten laten vallen om de kweekplaatsen van de jonge visch zoo min mogelijk te storen Thans heeft men deze grens cfp 8 kilometer gebracht Dit beteekent allereerst al veel kortere reizen van huis De 200 visschers die Spakenburg-Bunschoten Seeft zfln bijzonder te spreken over de nieuwe bepaling omdat hun kuilnetten die door het schip gesleept worden steeds vrij goed gevuld boven Itomen en de prijzen over het algemeen zeer rede lijk zijn Er zijn natuurlijk een paar hoekwant en fuikenvisschera die het liever niet zagen omdat jiun domein nu „ vertroebeld " wordt doch het al gemeene belang dient voorop te staan Er heerscht dus momenteel groote bedrijvigheid in Spakenburg en in de vischafslag zit nieuw le ven Hier is ook duidelijk een stijgende lijn merk baar en wanneer Vrijdags alle botters naar huis keeren om de groote afslag niet te missen is het er een bont en beweeglijk gedoe De visch heeft immers in deze dagen een grooter beteekenia dan ooit zy is een vervanging van het vleesch op-de-bon Men is zich in Spakenburg terdege bewust dat er goede zaken te doen zijn wanneer men een beetje succesvol geweest is al zullen de prijzen zich niet in een ongelimiteerde lijn blijven bewe gen Want de Ignbepaling kwam als nieuwe regeling niet alleen daai'naast staan de nieuwe prijsvoor schriften en deze worden niet zoo onverdeeld en thousiast ontvangen Maar het vaststellen van een maximumprijs ook voor visch is een eisch van deze tgd Ook hier treedt het algemeen belang weer op den voorgrond Wordt in de toekomst op de afslag deze maximumprijs bereikt dan wordt de aanwezige voorraad visch onder de venters verdeeld De heer B Bijl de directeur van de Spa kenburgsche vischafslag wien wij om zijn mee ning vroegen zag deze heele kwestie als „ vrij moeiUjk " Daar men hier geen commissionnairs kent — menschen dus die in hoedanigheid van groothandelaar alle aangevoerde partijen visch opkoopen en de verdere verdeeling op zich nemen — moet de verdeeling in andere banen geleidworden Tevens mag niet uit het oog verlorenworden dat ledere venter in totaal per jaar maarmag ontvangen wat hij in 1940 heeft omgezet.En dat vooral is geen makkelijk probleem Wantwelke viachventer heeft er een boekhouding opnagehouden — zij feet dan nog zoo primitief Wieweet nog hoeveel hij vorig jaar op den afslagkocht nog daargelaten dat de een dlkvrijls voorden ander ingekocht heeft Veronderstel dat men de 200 venters ging In deelen in groepen van tien elk met een z.g.n „ vooi-man " die de verdeeltng op zich neemt dam zou de verwerkehjklng nog groote moeilijkheden opleveren Doch hiermede zijn de moeilijkheden nog slechts schetsmatig aangeduid want de practische ver wezenlijking brengt meer vragen met zich mede Daar is b.v de ruimte die de afslag biedt en die voor snel werken feitelijk veel te klein is en voor al in deze dagen allerlei klachten wekt Als alle venters rondom het afmflntoestel zit ten is het zóó tjokvol dat men zich amper nog kan bewegen terwijl ook de kaairuimte veel te gering van afmetingen is Toen men vroeger nog over het water als vervoermiddel kon beschikken — maar met de haven is het thans in dit opzichtook mis — ging het nog wel maar thans dreigtmen dikwijls vast te loopen Waar moet de vischblijven Opstapelen op de afslag gaat niet Daar bij komt dat het niet doenlijk is visch lang tebewaren en vooral niet in een boot op het Spa kenburgache water dat nogal vuU Is De heer Bijl dacht dat geen enkele Spakenbur ger te vinden zou zijn die iets voelde voor „ voor man " van een bepaalde groep en hij vreest dat door de nieuwe prpbepaling de „ vischsmokkel handel " de kop opsteken zal Hij verwachtte dus niet veel zegen van de nieuwe prijsbepalingsrege ling voor Spakenburg waar de zaak heel wat ha ken en oogen heeft Hij heeft zich met verschil lende bezwaren tot de in deze bevoegde instanties gewend en hoopt dat men zich ter plaatse komt overtuigen van de bestaande toestanden die met goeden wil wel te verbeteren zullen zijn Het waterland rond Amsterdam Van een bijzonderen correspondent E R is al wat lente in de lucht De wind zit nog wel in het Noorden en de nachtvorsten verven de velden nog wit maar het voor jaar wint onweerstaanbaar terrein en we wachten tot het haantje van den toren een elegante wen ding naar het Zuiden neemt Dan zitten we in de volle " zoelte en kunnen we onze wlntersche lijven eens koesteren in het Jonge zonlicht Rond Amsterdam is de vemieu'ving van de na tuur al merkbaar De polders vertoonen al friasche tinten van jong gras en krijgen iets fleurigers iets s8,ppigera Wilgeboomen botten uit en het zal niet lang duren of het beroemde crocuaveldje van het Vondelpark straalt in al zijn bonten luister Te zeggen dat Amsterdam door óe natuur rij kelijk bedeeld is ware minstens genomen een over drevenheid Wij zijn een veenstad Als honderddui zenden palen onze hulzen niet schraagden dan verzonken wij In een drassigen bodem Heipalen maken het Amstelland bewoonbaar voor den LANGS DEN AMSTEL EN HET IJ voor mensch De natuurlief hebber moet echter wel voUedig openstaan voor de speciale charme van den polder wil hij In de naaste omgeving van de stad genotvolle uren kunnen slijten Ik behoor tot deze be voorrechten Voor mij is de polder het meest Nederlandsche land schap waar de blUc niet belemmerd wordt door boomen en men van ein der tot einder ka-i uitschouwen over een vlak we lig land met luchten erboven van Indrukwekkende schoonheid Maar als we het water niet hadden en we deze kostelijke ruimte slechts konden benade ren op de fieta er te voet dan zou zelfs ik van een stiefmoederlijke bedeeling gaan spreken Ik bedoel met water nu niet onze duizenden slóoten die de landen afscheiden maar ik denk aan de plassen die bij de ontginning van het laagveen zijn vergeten en als bronnen van gezondheid tusschen het groen liggen En dan is daar allereerst ons Nieuwe Meertje dat al zoo oneindig oud ia O het is maar een snip pertje Maar hoeveel honderdduizenden Amster dammers bewaren aan dit spatje water niet de heerlijkste herinnering Als Jongen hebben we er in een wat lekke pieremagoggel geroeid We leer den er zwemmen en probeerden er te visschen De wandeling langs het Jaagpad naar het kroegje van Opoe dat op het randje van de Haarlemmermeer staat is een klassiek iltatapje Links het meer rechts de Sloterpolder en op den achtergrond het rookerige reusachtige Amsterdam dat we zoo De St * Jan als monument voor bouW ' en beeldhouwkunst ' s-HERTOGENBOSCH 18 AprU — Het pro vinciaal genootschap van Kxmsten en Wetenschap pen te Den Bosch heeft een drietal dagen van de Paaachweek bestemd voor een beschouwing van de prachtige kathedrale basiliek van St Jan Heden vond In het museumgebouw de eerste zeer druk bezochte bijeenkomst plaats en hield bouwmeester ir H J W Thunissen een belang wekkende voordracht over den St Jan ala mo nument van bouw - en beeldhouwkunst De voor zitter vaix het genootschap de heer Vincent Cleer din opende dezen studiemiddag welke door den commissaris ' der provincie Noord-Brabant jhr mr dr A B G M van Rdjckevorsel en den burge meester van den Bosch mr F J van Lanschot werd bijgewoond met een woord van welkom Vervolgens waa het woord aan architect Thun nissen die een zeer uitgebreid en gedetailleerd overzicht gaf betreffende alles wat de St Jan tot een technisch architectonisch en kunstzinnig zoo heerlijk monument maakt welk betoog spr met talrijke lichtbeelden Illustreerde Spr wees er op dot liet verrassende beeldhouwwerk van de St Jan de kunst ia van het volk bescheiden doch grootsch van allure en uiterst gevarieerd De ka thedraal is een onuitputtelijk studieobject voor architect vakman en constructeur van onze da gen In de Bossche kathedraal vinden w ^ aldus spr een monument dat niet iöentirft Is aan de andere gothische kathedralen al vertoonen de Dom van Keulen en de B^ansche kathedralen In het bijzonder die van Amiens zeer zeker niet alle oppervlakkige overeenkomsten ermede Aan de hand van de plattegronden ging spr dan ver der in op de verschillen en overeenkomsten die er in bouw bestaan tusschen de St Jan en de Kathedraal van Amiens en hij wees er op dat de eigengereide aard der Bossche meesters die ze ker geen slaaXsche navolgers waren zich nergens verloochende Vervolgens wijdde architect Thun nissen nog een diepgaande beschouwing aan de detailleering en hij toonde de schoonheid van het veelvuldige beeldhouwwerk in interieur en exte rieur terwijl hij op den renaisaance-lnslag in houtsnijwerk en orgel wees Ook de harmonie in den arbeid der werklieden die hand in hand him werkstukken vervaardigden schetste spr terwijl hij tot slot Huijsman aanhaalde met wIen hij de kathedraal ziet als een aUea omvattende synthese der middeleeuwen Voor Vrijdag staat op het programma een be zichtiging van den St Jan waarbij de archivaris der kathedraal de heer Jan Bosmana de deelne mers zal voorlichten over de merkwaardigheden van het geheel en de onderdeden met eenigszins pijnlijken trotsch de blaren op hun handen toonen De Amsterdammers op het water missen iedere deftlgheld Rangen en standen vervallen Als de mensch te land zich zou kunnen opwerken tot de hartelijkheid van den waterman dan zou zonder veel rompslomp een ideale maatschappij bereikt zijn ledere poeha is den Amsterdamschen zeiler vreemd De JordaanfamUIe die met de grootste moeite dikwijls een oude schouw of Staversche jol bij elkaar en opgelapt heeft Is in de zeilersgemeen schap een volwaardig element Je moet ze zien die oude schuiten met gelapte zeilen weliswaar maar toch prima in het tuig en liefdevol tot in kleinigheden verzorgd De heele familie trekt er mee het water op Baby rust In een handig hang matje en ik heb zelfs achter de schuit aan wel de flessohen melk zien hangen die dan lekker koel blijven In deze kostelooze frigidaire Zoo'n scheepje kan op het water drflven als een geïsoleerde cel van gezelligheid Vader aan het roer de oudste jongei^als fokkemaat moeder aan het kokkerellen in de kuip en het muzikale lid der famUie met een harmonika op de plecht Dan komen ze thuis met bruine koppen en glinsterende oogen Dan hebben ze een weekend doorgebracht vol lijvelrjke en gees telijke gezondheid Op de denderendste jachten kan niet meer stemming heerschen dan op zoo'n heerlijk oud cavalje dat misschien al twee of drie genera ties tot de natuur in haar meest frisschen vorm heeft gevoerd De wijde Westeinder is onze toeverlaat Je zit er elkaar niet in den weg Wie de Zuidelijke zijde op zoekt vindt daar altijd nog ruimte te over Is men verzadigd van het ruige zeilen op den grooten plas zoek dan het intieme Zwet op met zijn fijne opper tjes en rustige schuilplaatsen Jammer genoeg zijn de oevers van onzen Westelnder niet in cultuur ge bracht Onder „ cultuur " versta Ik dan een weitje waar je de kinderen kan laten spelen een wUgen boschje een geschikten aanlegsteiger Je moet het er van het schip en het water hebben maar daar door komt het zeilen dan ook het beste tot zijn recht Ook Ia onze Westeinder zoo uitermate ge schikt om groote tochten te maken Het nadeel van de meeste Hollandsche plassen — in tegenstel ling tot de Frieache — is dat je er'mtn of meer opgesloten zit in een idealen eendenvijver Neem de Loosdrechtsche plassen maar als voorbeeld om van de NIeuwkoopsche en Vinkeveensche maar te zwIJ g:en De Amsterdamsche zeiler verkeert in de geluk kige omstandigheid dat hij de ruimte in kan trek ken en bij eenigszins bezeilden wind rustig de Kaag en het Braasemermeer kan opzoeken Die bochtige Braasemer ligt als het ware op de grens van het hoofdstedelijke en Haagsche zellgebled tusschen Westelnder en Kaag Dat zijn eigenlijk twee ver schillende werelden De Kaag Is deftiger Je vindt er keurige restaurants en pavilloens die we langs den Westeinder niet kennen en waar we dus — onmiskenbaar bei^s van afgunst — een zekere minachting voor koesteren De Kaag maakt toilet — de Westeinder pret Arasterdam heeft het zeilen Een valsche aangifte ENSCHEDE 18 April — Bfl de politie deed zekere M D I uit Den Haag aangifte dat hg was beroofd van een bedrag van ruim 400 gul den Bovendien vermiste hij eenige sieraden Naar zijn mededeeling zou hij door zekeren L en diens echtgenoote zyn beroofd Hij had met beiden In een cafe kennis gemaakt Samen waren zij gaan fuiven en na sluitingstijd was D meegegaan naar de woning van L Den volgenden dag werd het feest voortgezet Toen D weer nuchter was kwam hij tot de ont dekking dat hij een bedrag van 400 gulden dat hij ontvangen had om aan zijn patroon af te ge ven en dat hij in bewaring had gegeven aan zijn hospita vermiste D deed daarvan aangifte bij de politie volgens zijn zeggen zou L toen zij met z'n drieën een bezoek aan de woning van D.'s hospita brachten van haar afwezigheid ge bruik hebben gemaakt om de 400 gulden uit een kast te stelen L en zijn vrouw werden daarop aangehouden By onderzoek bleek echter dat D zelf het geld had weggenomen en dat het zeer wel mogelijk was dat het was opgemaakt Het echtpaar L werd toen onmiddellijk uit de hech tenis ontslagen en D werd ter beschikking van de justitie gesteld wegens verduistering en het doen van valsche aangifte Vechtersbazen voor de rechtbank GRONINGEN 18 April — Op 23 Februari jl hadden twee gebroeders uit Stadskanaal met een vriend uit Musselkanaal van half drie tot half ze ven in een café te Wildervank ieder ongeveer 20 biertjes gedronken De heeren waren vanzelfspre kend niet geheel nuchter meer waardoor « p een gegeven oogenblik ruzie ontstond over de betaling De vrouw van den caféhouder riep den rijksveld wachter te hulp die tezamen met den gemeente veldwachter de dronken bezoekers verzocht te vertrekken Zij wenschten hieraaji niet te voldoen Er ontstond een vechtpartij met de veldwachters waarbij op een gegeven oogenblik een vain de twee broers een klap met de gummistok kreeg Zijn broer ontstak hierover zoo zeer in wo,ede dat hij den gemeenteveldwachter in den rug aanviel en hem op den grond trok De eerste broer die in handgemeen was met den rijksveldwachter be machtige diens klewang waarop deze een schot in de lucht moest lossen om het wapen terug te krijgen nadat hrj den aanrander een klap met de revolver op zijn hoofd had gegeven In zijn requisitoir was de officier van justitie van meening dat de politieambtenaren In een ernstige positie hadden verkeerd Er is openlijk geweldpleging tegen politieambtenaren geweest hetgeen spr een zeer ernstig feit noemde In de oudste van de twee broers zag de officier den hoofdschuldige deze heeft tot tweemaal toe de politiemannen achterover getrokken Tegen hem eischte spr een gevangenisstraf van zes maan den Ook de andere broer heeft een actieve rol In deze zaak echter minder dan de eerste in ver band met zijn verleden eischte spr ook tegen hem zes maanden gevangenisstraf Tegen den vriend eischte de officier van Justitie vier maanden ge vangenisstraf neerc ïen Jonge woesteling ioor vader ïesla ZWOLLE 18 April — Ben familieconflict met ernstige gevolgen heeft zich hier In een woning in de v d Laenstraat afgespeeld De 23-jarige zoon M A D uitte den moed dien hij zich inge drohken door zijn broer met een flesch toe te takelen en zijn zuster een kan met heete koffie naar het hoofd te gooien Toen de vader J W D thiüs kwam keerde de woesteling zich tegen hem De vader ontstak daarover zoo zeer In woede dat hfl de vernielde flesch greep waarmede hy in den blinde naar zgn dronken zoon sloeg Toen de politie tusschenbeide kwam bleek deJongen ernstig aan het hoofd te _ zijn gewond Hijhad reeds veel bloed verloren " Met een sneken auto is het slachtoffer naar het Sophia zieken-huls overgebracht ' opgevoerd tot een volkssport in Den Haag is het nog min of meer een soort privilege van de betere standen Als het technisch mogelijk zou zijn om Kaag en Westelnder met elkaar te ruilen dan zou Amsterdam het Hollandsche ideaal van volmaakt zeilgenot hebben bereikt Maar wij zij tevreden met onzen ruimen rulgen plas met onze „ bonk water " die dan misschien wat kaal is maar waar de wind onbelemmerd kan spoken zoodat Je een heele hou hebt aan de schoo ien en in ollegoed en Zuidwester den storm kan weerstaan Amsterdam maakt zich op voor het zeilseizoen Moge dit duizenden de geestelijke ontspanning be zorgen waaraan Vfij In dezen tyd meer dan ooit behoefte hebben Nederland voedt zichzelf Aantal richtlijnen voor productieslag • s-GRAVENHAGE 18 April — De rlchtHhï « welke de voorzitter van de commissie ter onder steuning van de maatregelen getroffen voor de regeling van de landbouwproductie de commlssl» dr Posthuma heeft gegeven luiden als volgt Ieder der voorzitters die benoemd zijn alsleden van bovengenoemde commissie wendt zichdoor middel van het orgaan zijner vereenlging opzijn eigen wijze en geheel volgens eigen inzicht totde leden zijner vereeniging om aan dezen duldelgkte maken waarom naar zijn meening de productie slag noodig is De voorzitters leden van de commissies gevende namen op van de personen die namens hun ver eeniging of namens een onderdeel hunner vereenl ging lid zullen zijn van de gewestelijke commis sies ¦ De gewestelijke commissies komen na ont vangst van de in sub 2 gevraagde namen samenop nader te bepalen plaatsen en dagen De gewestelijke commissies maken op de sub 8 bedoelde samenkomsten voorstellen op In zake deonderverdQeUng van hun gebied in streken en dra gen daarvoor candidaat-commissieleden voor Mede in verband met den aanstaanden gras oogst verzamelen de streekcommissies zoo spoedigmogelijk doch in ieder geval vóór 10 Mei de ge gevens die noodig zijn om te weten op welke boer derij de middelen voor het ensileeren ontbreken enwelke kosten naar hun schatting verbonden zullenzijn aan het voorzien In deze middelen De streekcommissies verzamelen vóór 1 Junigegevens betreffende boeren die bereid zfln^hunlandbouv/raachines eventueel tegen eenige vergoe ding ook voor gebruik door anderen beschikbaarte stellen In verband met het doelmatig verzamelen vanden op iedere boerderij vallende natuurlijken mest,verzamelen de streekcommissies zoo spoedig moge lijk doch in ieder geval vóór 1 Juli de gegevens,die noodig zijn om te weten op welke boerdertjverbetering in de mestbewaarplaatsen kan plaatshebben en welke kosten daaraan naar hun schat ting verbonden zijn Den streekcommissies wordt opgedragen nate gaan welke gronden onderverschillig - van wel ken eigenaar onbebouwd dreigen te blijven doorwelke oorzaak dan ook en hiervan ten spoedigsteaan mij kennis te geven Ten aanzien van hetdrogen van gras maken zij in verband met de daar voor benoodigde machines plannen op In verband met den afinstaanden oogst gaan''e streekcommissies na welke hulpmiddelen inhaar gebied verbetering behoeven of zouden moetenworden aangeschaft Wat geleidehondenfonds in 1940 deed AMSTERDAM 18 April — Uit het jaarover zicht van de Stichting „ Nederlandsch Geleidehon denfonds " blijkt dat deze stichting en de door haar geëxploiteerde opleidingsschool te Amster dam niettegenstaande zij in het afgeloopen jaar de moeilijkheden van den oorlog en de gevolgen daarvan hebben te dragen gehad toch In 1940 meer geleidehonden aan blinden hebben afgele verd dan in het voorafgaande jaar In totaal verlieten 44 afgerichte honden de school dezer stichting welke aan den Middenweg 333 te Amsterdam Is gelegen tegen 37 in 1939 En het totaal aantal aanvragen dat eind Decem ber 1939 nog op afdoening wachtte overtreft de twintig Uit één en ander blijkt wel zeer duidelijk dat deze atlchting met liaar opleidingsschool in de ruim vijf jaar van haar bestaan een onmisbaar instituut in de blindenwereld is geworden In deze vijf jaren hebben rond 150 blinden een geleidehond door haar bemiddeling gekregen Ongetvrijfeld zal de stichting dan ook in de toekomst tal van bUnden — en daarbij de oorlogsblinden niet te vergeten — door het verschaffen van een geleide hond een gelukkiger en onafhankelijker leven kunnen bezorgen Het aantal honden dat in 1940 korteren of lan geren tijd in de kennels van de school heeft ver toefd bedroeg 72 Ook dit Jaar kreeg de school een aantal honden ten geschenke die tot zeer goede geleidehonden werden opgeleid Dat derge lijke geschenken zeer welkom zijn spreekt van zelf Talloos zijn de rapporten welke het bestuur ook dit jaar geregeld van de blinden ontving met be tuigingen van dankbaarheid over het werken van de honden ZeUs onder zeer raoeiUJke omstandig heden zooals gladheid en duisternis hielpen zij hun baas veilig over den weg En ook In de plaat sen van ons land ¦ welke door den oorlog het zwaarst werden geteisterd bleek de geleidehond een trouwe kameraad van zijn baas Het mag een wonder heeten dat In de oorlogsdagen en door de bombardementen daarna geen enkele blinde In het bezit van een geleidehond noch eenige gelei dehond werd getroffen Wel zijn er tengevolge van den oorlog eenige personen blind geworden Aan hen zal desgewenscht via de Ned Ver tot bevor dering van den Arbeid voor Onvolwaardigen A.V.O door de stichting een geleidehond wor den verschaft Behalve het verschaffen van een geleidehond aan een blmde wordt voor de eerste maal het Ned Geleidehondenfonds In de komende Jaren nog voor een andere taak gesteld n.l het vervan gen van honden die wegens ouderdom geen veilig geleide meer zijn voor hun blinden meester Reeds zullen in 1941 eenige geleidehonden om die reden moeten worden vervangen en " In de volgende jaren zal dat aantal grooter en grooter worden Het jaaroverzicht sluit met een woord van dank aan allen de het werk van het Ned Geleidehon denfonds In het afgeloopen jaar hebben gesteund en met het uitspreken van de hoop dat ook in de komende jaren die belangstelling niet zal ver flauwen Prof Dr Otlo Scheel spreeicl te Amslerdam AMSTERDAM 18 April — Maandag 21 April des avonds te 19.45 uur zal in de groote zaal van het Koloniaal Instituut hier ter stede prof dr Otto Scheel uit Kiel spreken over het onderwerp Aufatieg und Niedergang Englands als See-und Weltmacht Doodelijlc ongeval Ie Amslerdam AMSTERDAM 18 April — Op de Nassaukade bg dp Hugo de Grootkade is een 13-jarig meisje dat daar fietste door een auto aangereden De G.G en G.D vervoerde haar naar het WUhelmina gasthuis waar ^ j bij aankomst bleek te zyn over leden Aanbesteding HILVERSUM 18 April — Alhier is aanbesteed de bouw van 42 arbeiderswoningen voor de arbei dersbouwvereeniging Hilversum in vier percee len en massa Hoogste inschrijfster was de firma Doedens en Schilder te Alkmaar voor f 209.700 — Laagste de firma Van Alphen te Hilversum voor 163.844 — 
utrecht De moeil van ^ t Spoor UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 Vrijdag 18 April 1941 DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG Hercules heeft met Hilversum een appeltje te schillen Vooral ook hel koler hooge eischen - gersvervoer in zomermaande niets te z In een onderhoud dat w directie van de Nederlanc den en waar wij o.m de ' directie dacht van het komende zomermaanden \ nadruk op de groote moe ons Nederlandsch spoorwe en die voor een belangrijlf een zeer sterk militair ver deren - en kolenvervoer 1 afgeloopen maanden buiter in beslag genomen Na de 1939 waren overal de voor toen een belangrijk deel den daaropvolgenden wi brak de oorlog uit Eerst r stelwerkzaamheden warer vervoer weder met kracht Thans worden per dag voerd tegen een normaal ' per dag Dat beteekent d beladen treinen bestaande trein van de mijnen verti kend eenzelfde aantal ten ledige wagens Het duurt eer de beladen wagen wed de mijn terugkomt Zou men dus geheel Nedi dan zou men over het j spoorwegnet verdeeld in i treinen kunnen zien staan leeg Met het militair ver ook een zeer groote belast net Daarbij komt nog h en niet té vergeten het ve len en de voor het bedrijf Dit goederenvervoer heeft de directie en zeer terech vervoer van reizigers die gaan Hoe de toestand zal zijn maahden is op het oogent zeggen doch de directie d om het reizigersverkeer zo < geven omstandigheden mo ] Op onze vraag of in de riefverhooging te wachten rectie dat zij hoopt dat d Een vaststaand oordeel 1 worden gegeven aangezier moeten worden afgewacht voerde verhooging Maar wel wat het vrachtgoedere voer betreft mag het pu dient te bedenken dat om rectie — het laagste in Ei is voor zoover dit vergele Tenslotte sprak de direc taties die het personeel i levert De diensttijden zijr voerd en er wordt bijzond ' malen moet het personeel offeren doch iedereen vai dat het een nationaal bela zaak is om het verkeer goe functionneeren Een nieuw café-re ouden De lezers herinneren zi einde van het vorig jaar b initiatief van den heer L zijn perceel op de Mariapl omgebouwd tot Café-Res Poort van Kleef " Dezer voltooid en waren wij in d teeren hoe hier inderdaad e gelegenheid voor Utrecht Niettegenstaande den zeer strengen winter heeft me weten te maken De nieuvs een drietal dubbel gemets pilasters van mat verglaas plint - en aanzetstukken v graniet doet het bijzondc het prachtige kunstsmeed ' tenhaussen uit Rotterdam komt men door middel v het restaurant hetwelk oi gezellige indruk maakt do gen in neo-Renaissance-sti schouw en het prachtige 1 maakt is door de firma H den heer de Groot uit Utr billardzaal staan drie W boven prachtig gesmeeds smid De Groot Op de een ken welke door middel vs staat met buffet en provi étage vindt men ruimsc vergaderiiig en fejstpartij De verbouwing die uitg Droogenbroek's Bouwbedr leiding van den architect I de aesthetische verzorging en daarin voortreffelijk is De centrale verwarmiK | en Co en de electrische ii Lebret terwijl de koel-ir door de firma Huygen en Het schilder en behangwe door den heer Terstee - en meubileering werd verz < Klerk De lambrizeeringei van de firma e hange van de firma Hoonhout L Zooals bekend wordt c door de heero Leo Koche Viet Arends en zVpi wonder-télescoop A.N.W.B.-bloesemtoc 27 April ^ De door den A.N.W.B tocht door de bloeiende B komende Zondagen zal wi geen geval plaats op 20 schijnlijk op 27 April of termijn van inschrijving v April v.m 12 uur De vruchtboomen staan zal dat als het warme 1 « moedelijk in de tweede hé wel het geval zijn Politi ei Hedennacht is ingebroli Jozef Haydnlaan waar twee draadsnijders hebben een onderzoek in Een koopman wonenc heeft bij de politie aangii van een roe veelheid bote is weggenomen zonder bel In deze zaak stelt de polit weer kalm föermarfct ïia Paaschdfukte BARNEVEH.D 18 April — De aanvoer op de Donderdagmorgen te Bameveld gehouden eier markt was op dezen eersten marktdag na de Paschen niet buitengewoon groot Waarschijnlijk zijn er in verband-met deze feestdagen nog meer eieren dan gewoonlijk op de pluimveebedrijven af gehaald Ook de handel voor zoover er dan thans nog van handel gesproken kan worden nu het loven en bieden waardoor vroeger het marktwezen geken merkt werd tot het verleden behoort was vrij halm Dit waarschgnlijk tengevolge van de om standigheid dat de consumptie weer tot de propor ties van voorgaande weken namelijk één ei per week en per persoon is teruggebracht Een zeer levendigen handel in den vollen zin van het woord viel er te constateeren In kivietseieren Hiervan was een groot kwantum naar schatting een 2000 eieren aangevoerd Het was bovendien alweer de laatste marktdag waarop in verband met het sluiten van het raapseizoen deze eitjes verhandeld mogen worden De prijs had echter wel eenigszins onder het groote aanbod te lijden want werd er verleden week nog grif 30 cent per stuk betaald nu varieerden de prijzen tusschen 8 en 12 cent per ei Op de plulmveemarkt was de handel ondanks het feit dat de aanvoer toch niet zeer groot was vrij kalm Ook het prijsniveau brokkelde eenigszins af Naar verluidt is de vraag naar versch pluimvee door de afgifte van koelhuiskippen en haantjes in onze groote steden wat afgenomen De meeste vraag was naar dat deel van den aanvoer waar voor nog geen vastgestelde prijzen gelden Voor jonge duiven wilde konijnen maar vooral voor tamme konijnen werden zeer goede prijzen besteed Jonge duiven zijn er dit keer weinig Naar konjjnen is veel vraag en tevens veel aanbod Van den handel in biggen en schrammen kan niet anders gezegd worden dat vraag en aanbod vrijwel in evenwicht liggen Dit had tengevolge dat de prijzen op hetzelfde peil zooals zij al een paar weken genoteerd werden bleven staan Op merkelijk is dat het aaabod van schrammen dit jaar veel grooter is dan van biggen Vermoedelijk zal dit binnenkort wel juist andersom worden als de veehouders hun biggen ajingetrokken door de thans geldende prijzen zoo vroeg mogelijk trach ten te verkoopen Dit te verwachten ruimere aan bod zal vermoedelijk wel eenige prgsdaling tenge volge hebben Diefstal bij Opbouwdienst te Nieuwersluis NIEXrWERSDUIS 18 AprU — Bij de afwikke ling van de loopende zaken van de Tuchtklasse der voormalige Opbouwdienst welke gevestigd was in de Koning Willem III kazerne te Nieuwer sluis kwam men bij de controle tot de ontdek king dat niet minder dan 239 paar nieuwe schoen zooien afwezig waren Overal werd gezocht doch toen dit geen resul taat opleverde stelde de Commandant zich in ver binding met de gemeentepolitie van Loosdrecht welke op zijn beurt in samenwerking met den ma rechaussee een uitgebreid onderzoek instelde Na gegaan werd allereerst welke personen deel uit makende van het personeel van de Tuchtklasse belast waren geweest met het vervoer van ver schillende goederen Toen dat bekend was stelde men zich in verbinding met de recherche van Amsterdam en Den Haag Het resultaat hiervan was dat men te Amsterdam overging tot twee arrestaties terwijl ook een Hagenaar werd aan gehouden Bij een huiszoeking te Amsterdam vond men enkele schoenzooien een knijptang en een " ichoenmakersmes De buit in den Haag was aan zienlijker hier vond men n.l 29 nieuwe schoen zooien Nadat tegen het drietal proces-verbaal was opgemaakt werden zij in afwachüng van het onderzoek voorloopig op vrije voeten gesteld De nog ontbrekende schoenzooien hebben de da lers waarschijnlijk van de hand gedaan Keulen op de film ' s-GRAVENHAGB 18 Maart — De afdeeling Nederland van de Tobis heeft ter gelegenheid van de aanwezigheid van Nederlandsche schilders te Keulen wier schilderijen daar tentoongesteld wor den in de Rijnstad een film gedraaid die in het Nederlandsch journaal vertoond zal worden De Tobis heeft dit gedaan met het doel ook den wan trouwigsten Nederlander te toonen dat van de Engelsche leugenberichten over bommenschade te Keulen geen woord waar is dat vooral de Rijn bruggen er nog liggen en ook de Dom geen schade heeft geleden Om het gevaar te ontgaan dat men van deze film zou kunnen beweren dat zij uit het archief komt hebben de cameramen eerste episodes van de openingsplechtigheid der tentoonstelling ge filmd daarin enkele geëxposeerde werken opgeno men en binnen het bestek van een rondrit door de stad naarna al datgene gedraaid wat Keulen aan belangrijke gebouwen bezit en eveneens van hoog gelegen plaatsen stadsopnamen gemaakt De geheele film-reportage is zoo opgezet dat overal de Nederlandsche schilders de aanwezige Nederlandsche journalisten en nu en dan ook de secretaris-gen van het Departement van Volks voorlichting en Kunsten dr Goedewaagen te zien komen waarmee op onweerlegbare wijze de echtheid van deze „ nieuwe " film wordt bewezen Ter ge legenheid van een Rijntochtje zijn ook landschaps fragmenten uit de omgeving van Keulen vooral uit Bonn Godesberg en het Zevengebergte in de film opgenomen Het gebruik van verf ' s-GRAVENHAGE 18 April — Bij een beschik king van 26 Februari van den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart werd het aan een ieder dus zoowel aan schilders en industrieele ondernemingen als aan particuliere personen toegestaan verf uit gezonderd drukinkt te gebruiken te verbruiken te bewerken en/of te verwerken onder voorwaarde dat bij het gebruiken en verbruiken het door den directeur van de sectie verf en verfgrondstoffen van het Rijksbureau voor Chemische Producten daarvoor vast te stellen voorschrift no 1 voor de uitvoering van schilderwerken in acht wordt ge nomen Onder verf wordt in dit verband verstaan allegereede verfproducten in den ruimsten zin van hetwoord zooals b.v alle soorten aangemaakte ver ven verf dik in olie lakverven lakken vernissen,stopverf plamuur ' Met Ingang van 1 Mei 1941 zal genoemd voor schrift vervallen terwijl met ingang van denzelfden datum voorschrift no 2 voor de uitvoering van schilderwerken van kracht zal worden Met ingang van genoemden datum zal het ge bruiken verbruiken bewerken en/of verwerken van verf uitgezonderd drukinkt dus slechts toege staan zijn onder voorwaarde dat daarbij het voor schrift no 2 voor de uitvoering van schilderwer ken in acht wordt genomen Ook dit voorschrift is kosteloos bij de sectie verf en verfgrondstoffen van het Rijksbureau voor chemische producten Koningskade 15 ' s Graven-hage te verkrggen Graandieven veroordeeld ROTTERDAM 18 April — De Rotterdamsche Rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak te gen een viertal mannen die zich hadden schul dig gemaakt aan diefstal van graan uit Rijnsche pen alsmede tegen eenige helers Tegen de vier mannen.een 40 jarigen tremmer een 56-jarigen havenarbeider een 48-jarigen matroos en een 36 jarlgen controleur was een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek van voorarrest ge eischt Zij werden veroordeeld tot een gevangenis straf van negen maanden met aftrek der voor loopige hechtenis Een fietsjongen die gestolen graan had ver voerd werd conform den eisch veroordeeld tot eengevangenisstraf gelijk aan de voorloopige hech tenis • Een bakker tegen wien zes maanden wegens heling was geëischt werd veroordeeld tot een ge vangenisstraf van twee maanden met aftrek van voorarrest terwijl een ander persoon die zich eveneens aan heling had schuldig gemaakt ver oordeeld werd tot een geldboete van vijftig gul den subs twee dagen Inbraak te Kortenhoef KORTENHOEF 18 April — Inbrekers hebben zich toegang verschaft tot de woning van den heer Ten Z aan de Emmaweg Zij hebben aan den achterkant van het huis een raan openge schoven waardoor zij tot het kantoor konden doordringen Daar hebben zij enkele doezen siga retten en een hoeveelheid broodboi'.nen gestolen Vervolgens hebben zij verschillende kamers door zocht laden en kasten overhoop gehaald de buit bestond uit een niet groot bedrag aan geld gou den sieraden en een gouden horlcge Voorts wer den nog uit den kelder drie fietsbanden medege nomen De familie die op de bovenverdieping sliep heeft niets van het ongewenschte bezoek gehoord Ingezonden mededeeling 1 U zult zich 1 kiplekker 1 voelen in ¦ zoo'n practi B sche Shelter ^ m ^ L want SH£Lr€R=WS & TWEED — GABARDINE — PÖPEÏiKlE Lentewan(ieling S.CW.B In de door ons gepubliceerde route voor de Lente wandeling op Zaterdag en Zondag 19 en 20 April georganiseerd door den S.G.W.B is door omstan digheden gewijzigd moeten worden en luidt thans als volgt Handelsbeurs Willemsplantsoen Lange en Korte Smeestraat Zuilenstraat Brigittenstraat Lepelenburg Malie en Wittevrouwensingel Kleine Singel BI Kapelscheweg naar Groenekan door Bosch Voordaan waar thans de narcissen in vollen bloei staan via de N Weteringscheweg Oyensohe steeg Spoorlaan waar bij café Van Zijl een korte rust zal worden gehouden daarna via de bosschen van Houdringe naar het park Arensberg en over het voetpad van de Utr weg naar Utrecht om ver volgens via de Maliebaan Heerenstraat wederom de Handelsbeurs te bereiken De tocht wordt on derweg iets afgekort maar hoofdzakelijk is de route dezelfde als bovenstaand uitgezonderd het parcours door de Houdringsche bosschen Het vertrek is des Zaterdags 3 uur en des Zon dags 12 uur de afstanden zijn resp 20 en onge veer 25 K.M Inschrijvingen br het Bondsbureau Van Alphenatraat 14 te Utrecht en aan den start Vaardigheids'Stempelfit Aaantal deelnemers belangrijk gestegen Zooals te verwachten was hebben velen tot den laatsten dag gewacht om zich voor deelname aan de Vaardigheids Stempelrit Utrecht — Doom " — Amersfoort — Utrecht georganiseerd door de Utrechtsche Wleler Vereeniging Het Stadion op te geven Ruim 100 deelnemers en deelneemsters zul len a.s Zondag vanaf „ Het Kalfje " vertrekken om het parcours van 50 K.M binnen den vastgestelden tijd te volbrengen Tot de deelnemers behoort ook de bekende Utrechtsche oud-renner Joh Henne velt die ondanks zgn hoogen leeftijd nog steeds lange fietstochten maakt Behalve sport - en toer fietsen zullen er ook een tiental tandems door de deelnemers bereden worden Als bijzondere attrac tie zullen vijf deelnemers onder leiding van den bekenden wielrenner J Fresen een 5 persoons fiets berijden terwijl aan zoo'n zelfde exemplaar nog hard gewerkt wordt om dit vóór Zondag bedrgfs zeker te maken Precies half tien vertrekt de eerste groep deel nemers zoodat de eerst aankomenden omstreeks elf uur verwacht kunnen worden iiiilUlilliiPlli iJillilllHilSli » 1 ^ 43 „ Maar je weet beter dan wie ook hoe gewetenlooze schurken steeds ge tracht hebben je je uitvindingen te ont stelen Je herinnert je toch nog wel die Harry Harms en daarna dokter Banster om niet te spreken over de vele pogingen die in het werk zijn gesteld die je niet bekend zijUi Je zoudt verstandig doen met wat extra bewaking te nemen " „ Ik weet zeker dat Koku in staat is lederen inbreker aan te kunnen " ver klaarde Piet met een zekere trots „ Daarbö geloof ik dat je je bezorgd maakt over niets en je weet net zoo goed aJs ik dat mgnheer Damon een beste man is maar dat hij van iedere molshoop een berg maakt " De nek aan nek^race tusschen H.V.C en E.D.O duurt voort D E eerste klasser D.O.S krijgt wel volop gelegenheid om uit te rusten van de vermoeienissen van het feest ter gele genheid van het veertigjarig bestaan want thans is ook de reeds vroeger vastgestelde wedstrijd D.O.S — H.E.S uitgesteld Trouwens het programma van de Westelijke eerste Was sers is ditmaal zeer klein In de overige klas sen zjjn echter volledige wedstrijdprogram ma'a samengesteld Van de Utrechtsche 2de klassers speelt alleen Hercules een thuiswed strijd zoodat de blauwwitten het rijk alleen hebben want zoowel Velox als U.V.V spelen buiten de stad De Stadionbewoners krijgen bezoek van Hilver sum Aan den uitslag Is voor geen der beide par tijen meer iets gelegen maar de Utrechtenaren hebben met de groenwitten nog een appeltje te schillen Wellicht dat Hercules op eigen veld re vanche kan nemen voor de destijds in Hilversum geleden nederlaag Velox maakt de reis naar Vo lendam om de club van dien naam te bekampen OogenschflnUjk is dit een licht partijtje doch het zal de geelzwarten op het effectvolle terrein niet meevallen Er zijn daar reeds verschillende sterke ploegen gestruikeld zoodat d « geelzwia,rten duch tig moeten oppassen De beide kampioenspretendenten in deze afdee ling zullen de nek aan nek race ongetwijfeld tot aan het einde voortzetten E.D.O moet aan de Spanjaardslaan H.F.C partij geven en al lijkt een E.D.O.-overwinning voor de hand liggend toch hebben plaatselijke ontmoetingen wpel eens verras sende en onverwachte resultaten opgeleverd Bo vendien verkeeren de H.F.C.'ers in ernstig gevaar zoodat zij zich de huid zoo duur mogelijk zullen verkoopen H.V.C speelt uit tegen R.C.H Ook dat wordt een zwaar partijtje voor de Amergfoorters die echter uitstekend op dreef blijkwi te zijn Een overwinning brengt hen weer een stapje nader tot den titel een nederlaag zou hun kansen belang rijk reduceeren vooral nu het spelletje op zgn eind gaat loopen U.V.V is de gast van Sliedrecht Deze partij moeten de Utrechtenaren winnen waardoor zij him kansen op de definitieve bezettinig van de tweede plaats belangrijk zouden verbeteren Wij rekenen dan ook op een zege van de Utrechte naren V.V.IJ in veiligheid Voor de candidaten voor de laatste plaats in de Se klasse E van afd 1 zit in de door hen Zondag te spelen wedstrijden weinig perspectief Wij kun nen ons althans niet voorstellen dat V.V.Y zich op eigen veld de punten door Sopla zal laten ontne men temeer waar de IJsselsteiners zich door een zege vrijwel geheel veilig steUen Ook Fortitudo kunnen wij geen succes voorspellen bij haar be zoek aan Baarn Eltnkwijk stuurt Zeist natuur lijk met een nederlaag huiswaarts terwijl B.V.C niet kansloos is tegen Donar Zwaluwen-Vooruit zal het met de Amersfoortsche Boys wel klaar weten te spelen In de meeste wedstrijden staat er dua voor de ploegen weinig of niets meer op het spel In d « 4e klasse J gaat A.P.W.C haar kansen op den titel weer wat verbeteren door een zege op het bezoekende Actif terwijl E.A.O in staat mo ^ zijn Amsvorde een nederlaag toe te brengen D.W.S.V gaat in de 4e klasse K een lastige op gave tegemoet De ploeg moet n.l op bezoek brj Brederodes een ploeg die op eigen grond dikwijls goed voor den dag komt Toch verwachten wij een zege voor D.W.S.V al zal daarvoor hard gewerkt moeten worden St Boys kan nog best een paar punten gebruiken en zou goed doen van Utrecht te winnen De rood-'Zwarten zijn er echter den laat - 44 „ Dat is allemaal goed en wel " ver volgde zgn vriend zijn pleidooi " maar veronderstel nu eens dat mijnheer Da mon's vermoedens juist zijn en dan zou het wel eens kunnen bUjken dat het te laat is om nog noodmaatregelen te ne men " „ Maak je niet bezorgd kerel Mfln kluis zal elk geheim tegen de Inbrekers gfoed verdedigen Zoo het is al laat ge worden je kunt beter bij ons blgven eten Daarna kunnen we dan als je tenminste niets dringends te dóen hebt over enkele onderzoekingen praten die nog niet afgemaaJkt afln " sten tijd behoorlijk in en of St Boys dan ook in haar poging zou slagen wagen wij te betwijfelen Saestum gaat bij De ' Zebra's op bezoek De Zeis tenaren zullen zich wel geen illusies maken de Hilversummsrs de punten te kunnen ontnemen Zeer slecht staat J.S.V ervoor en in den thuis wedstrijd tegen G.V.V zit voor de Jutphaasische ploeg weUicht een kleine winstkans al hebben wij er eerlijk gezegd niet veel hoop op Een eventueele zege van de Jutphaassche ploeg zou dubbele waar de hebben omdat aangenomen mag worden dat Hertha in P.V.C haar meerdere sal moeten er kennen Door enkele onverwachte en onnoodige nederla gen heeft Woerden haar kans op den titel ver speeld Zondag gaat Woerden naar V.F.C en keert vandaar met een nederlaag terug Alphen kan haar kleine kans behouden door een zege op D.H.S In de 4e klasse C moet Oudewater zich weer wat veiliger kunnen stellen door een overwinning op Bosk Boys M.S.V g&aX bij Moordrecht op be zoek en is daar zeker niet kansloos Gouderak stuurt Waddinxveen natuurlijk met een flinke ne derlaag huiswaarts De Amersf S.V kan het Haastrecht wellicht wat moeilijk maken maar de punten zijn voor Haastrecht Met D.O.N.K wil het na de lange rustpoos niet meer vlotten en wellicht ziet Bod^raven kans weer eens een paar punten in de wacht te sleepen kamp Morgen kan ^^ Blauw-Zwart ' loen zijn Zaterdag a.s speelt de Spoorweg Sport Ver eeniging „ Blauw Zwart 1928 " tegen „ Terre Neuve " te Bilthoven F.A.K.-terrein Bij een gelijk spel is Blauw Zwart kampioen afd A der Zaterdagmid - dag competitie De wedstrijd vangt aan om half 4 De opstelling luidt Gezel Tieges Wiese Houwers Springer Muller Pietersen Hoevers v d Geer Van Eijk Brouwer Indien het kampioenschap behaald wordt zal dit des avonds in intiemen kring ia Huize „ St Jan " Janskerkhof gevierd worden alwaar dan tevens gelegenheid is tot felicitatie U^V.V^^reserves bijna kampioen / De prestaties van de diverse Utrechtsche reserve-elftallen Nu ook in enkele reserve-afdeelingen de beslis sing ten aanzien van de bezetting der bovenste en onderste plaats is gevallen of binnen enkele weken is te verwachten geven wij thans daarvan eens een meer uitgebreid overzicht In de reserve 2e klasse C kan U.V.V 2 het kam pioenschap vrijwel niet meer ontgaan De ploeg behoeft haar laatste ontmoeting slechts gelijk te spelen om den titel te bemachtigen en hoewel die wedstrijd tegen Hilversum 3 is nemen wij aan dat de geblokten daarin zullen slagen Zou de ploeg verliezen en Gooi 2 winnen dan is er een beslis singswedstrijd noodig omdat beide ploegen dan 26 punten hebben Met slechts één gewonnen wed strijd sluit B.V.C 2 hier de rij U.V.V 2 17 11 4 2 26 60—28 ' t Gooi 2 17 10 4 3 24 56—24 D.O.S 2 18 9 5 4 23 53—29 Ajax 4 17 9 3 5 21 46—30 Hilversum 3 17 9 3 5 21 41—25 Vr.schaar 8 17 9 3 5 21 41—32 Velox 2 17 7 2 8 16 52—44 B.F.C 2 18 5 2 11 12 41—66 Blauw-Wit 4 17 3 O 14 6 28—58 B.V.C 2 17 1 O 16 S 21-103 In de reserve 3e klasse G bezetten Gooischeploegen de bovenste plaatsen met ' t Gooi 3 kam pioen Waar E.M.M 2 veel wedstrijden achter is,is er hier van de onderste plaats nog weinig tezeggen maar Utrecht 2 en Elinkwijk 2 zullen goeddoen nog een paar punten aan hun totaal toe tevoegen.'t öool S 14 12 1 1 35 66—23 Hilversum i 16 10 3 3 23 39—21 Donar 2 14 10 O ' 4 20 48—25 Holland 2 15 7 2 6 16 42—42 Raplditas 2 13 6 1 6 13 34—34 Elinkwijk 2 13 4 1 8 9 39—43 A.W 2 15 2 3 10 7 22—51 Utrecht 2 13 2 2 9 6 25—49 E.M.M 2 8 117 3 16—44 In de reserve 3e klasse H gaat H.V.C 2 Zondag de kampioensvlag htjschen De Amersfoorters moeten daartoe van Hercules 3 winnen en wel nie mand zal eraan twgf elen dat dit niet gebeurt Zeist 2 heeft zich kranig gehouden in deze afdeeling Baarn 2 staat onderaan met twee pimten achter op Kampong 2 terwtjl beide elftallen nog één wedstrijd hebben te spelen H.V.C 2 15 13 2 0 28 91—18 Zeist 2 13 11 1 1 23 61—19 S.E.C 2 15 8 3 4 19 49—32 Am Boys 2 15 6 1 8 13 50—48 Z.N.C 2 15 4 4 7 12 25—55 Hercules 3 14 5 1 8 11 30—51 St Boys 2 15 5 2 8 10 33—72 Kampong 2 15 3 2 10 S 39—54 Baarn 2 15 2 2 10 6 18—47 In de reserve 3e klasse I stond Velox 3 er uit stekend voor doch de nederlaag tegen « Vrienden schaar 3 jl heeft de positie er weer niet beter op gemaakt De geel-zwarten hebben hun lot nu niet meer in eigen handen Vriendenschaar 3 Leer dam 2 en D.O.S 3 spreken nu een ernstig woordje mee Met twee wedstrijden minder staat D.O.S 3 er feitelijk nog het beste voor E.A.C 2 sluit hier de rij en het wil ons voorko men dat deze positie blijvend zal zgn.Velox 3 15 11 1 3 23 56—31 Vr schaar 3 15 10 2 3 22 59—25 D.O.S 3 13 9 2 2 20 47—18 Leerdam 2 14 7 5 2 19 36—23 Fortitudo 2 14 6 2 6 14 41—41 U.V.V 3 15 5 3 7 13 35—41 Hercules 2 13 4 3 6 11 31—35 L.S.V 2 11 2 2 7 6 16—24 G.V.V 2 10 2 O 8 4 31—39 E.A.C 2 12 O O 12 O 16—91 NED KORFBALBOND Weat I Noord-Holland Westerkwartier—D.V.D Swift — Blauw-Wit S.V.K.—D.E.D. West I Zuld-HolIand A.ctiilles — Deetos H.S.V.—H.K.V. 't Zuiden—Fluks Ons Eiberneat—D.K.C Gelderland Ie klasse Wilskracht—Vada Overijssel Ie klasse Rietersbleek—DOS ' t Oversohotje — Zw.-Wit Groen Zwart—H K.C A.K.C.—Oranje-Zwart Noord Ie klasse Wordt Kwiek—Nio W.W.M.D.—Cl Brothers Zuid Ie klasse Sporllust — Hood Wit West HA Rohda—D.D.V. Weat IIIA Samos 2 — Vogel 2 Baerne—Excelsior 2 TWEEDE BLAD SCHOOLVOETBAL Finale tusschen R.H*B*S Utrecht en R.H.B.S Amersfoort Donderdagmiddag zijn de schoolvoetbalwedstrU den voortgezet met de deml-fiuales van alle af deelingen Het was mede door het schitterenjj voorjaarsweer een fijne voetbaldag voor de jeugij ^ ook de belangstelling was wederom ze^r groot Men heeft genoten van aardige wedstrijden niet vaak volop spanning maar ook veel doelpuntej De ontmoeting Rembrandtschool uit Hilversum tegen de Amersfoortsche Rijks H.B.S stond op een behoorlijk peil Vooral de ploeg uit Amersfoort speelde goed en won tenslotte verdiend met 3~i Het was wel erg jammer dat Utrechtsche Rijkj H.B.S tegen Lyceum Baarn niet kon doorgaan « j de „ Rijks " een reglementaire 5 — O overwinning boekte De jongens uit Baarn zijn n.l niet opge komen Nu heeft de „ Rijks " een oefenwedstrijj gespeeld tegen een combinatie van Hercules Dat was een spannend partijtje met als resultaat een 3—2 overwinning voor de Hercules-combinatie Utrechtsche en Amersfoortsche Rijks H.B.S komen alzoo a.s Zaterdagmiddag tegenover el kaar om den Wisselprijs In de lagere afdeelingen werd met evenveel animo om een plaats in de finale gestreden hier en daar kwam het tot strafschoppen om een be sllssing te verkrijgen Er zijn ook enkele hooge uitslagen hetgeen uit onderstaande uitslagen blijkt Alles bijeen was het een bijzonder geslaagde dag en met spanning worden de finales op a.s Zater dag tegemoetgezien Zaterdag vangen de wedstrijden om 11 uur aan de strijd om den Wisselprijs om 3 uur terrein Her cules De volledige uitslagen zijn als volgt Ie Ikasse A Rembrandtschool H)-RHBS A 1—3 Rijks HBS Utr.)-Lyceum Baarn 5—0 rgl 2e klasse A MHS 2-GHBS 3 0—9 RHBS 8 Domplein 2 8—0 2e klasse B W de ZJwijgerschool 1-Cort v d Lindenschool 1 3—1 Ambachtsschool I-Dr de Vis serschool 2—0 2e klasse C MULO Bilth.)-Slotlaan 2 Z 13—0 Ambachtsschool 2-ULO M 2—2 ULO wint met strafschoppen 2e klasse D RHBS 4-GHBS 4 4—1 Ambachts school 3 Chr Lyceum 4 Z 2—1 2e klasse E W de Zwijgerschool 2 — Regentes seschool 2 9—1 Cort v d Lindenschool 2 — Am bachtssbhool 5 5—1 3e klasse A G.H.B.S A 5 — Chr Lyceum Z 5 5—0 Chr H.B.S 3 — W de Zvrijgerschool 3 1—4 3e klasse B Andersenschool — ^ Kl Geertekerk hof 2—0 G Borgesiusschool — Oorsprong Baarn 1—1 Oorsprong wint met strafschoppen 3e klasse C J Ligthartschool — ^ Minkade 1—5 Maasplein — ^ v Alphenschool O — 5 3e klasse D Zuilen 2 1 — O L school M 4—0 Daalscheweg — Anslijnschool 6—0 3e klasse E Gebr Grimmschool — Pr Beatrix school 1—0 Burg v d Voort v Zijpschool — De ken Roesstraat 1 O — 5 3e klasse F R.H.B.S 6 — G.H.B.S A ° 6 1—0 R.H.B.S 7 — J V Nieuweh school 0—0 J v N school wint met str 3e klass G Dr de Visserschool 2 — W de Zwij gerschool 4 0—10 U.L.O M 2 — Slotlaan Z 2 1—1 Slotlaan wint met strafsch 3e klasse H Zuilen 2 2 — Zuilen 3 2 9—0 Joh de Witschool — ^ Deken Roesstraat 2 2—4 tf dammen ^ I3e Poort Simultaanseance van het U.D.G Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Utr Damgenootschap gaf de heer R C Keiler oud-kampioen van Nederland een simultaan seance waaraan vele leden van het U.D.G deel namen Gezien Ie krachten welke aan deze simultaan deelnamen mocht de heer Keiler van een groot succes spreken daar hij de partijen met een snel tempo van gemiddeld 8 minuten gespeeld heeft De simul anspeler verloor slechts twee partijen aan de heeren J Hanegr.-af en B Grossoo terwijl een drietal partijen in remise eindigde De heeren B W den Hartogh M Meyer en J H Smit waren de spelers welke remise wisten te - spelen tegen den heer Keiler Vermeld dient te worden dat aan dezen simultaan-wedstrijd k deelnam de blinde dam mer de heer A M Olsen welke zich als lid van het U.D.G aanmeldde Het geheel was een waardig slot van het 7e lustrum van het Utr Damgenootschap Damtournooi ^ Ons Genoegen " te Zeist „ Ons genoegen " te Zeist heeft een damtournooi georganiseerd dat zeer geslaagd mag heeten Niet minder dan 16 groepen van vier spelers namen aan dit damfestijn deel De voorzitter heeft een woord gewijd aan de nagedachtenis van den heer H Benschop in leven penningmeester van Ons Genoegen die den stoot heeft gegeven tot orga nisatie van dit toumooi Besloten is dit jaarlijksch terugkeerend damtournooi te noemen Benschop toumooi De leiding van dit damtournooi was op gedragen aan den heer D de Zwart secretaris van den Utr Prov Dambond De uitslagen waren als volgt Hoofdklasse Joh v Dijk 3 pnt Ie pr O IJff 3 pnt 2e pr G J de Bruin 2 pnt 3e pr S de Hond W A V d Linden 3 pnt Ie pr H de Vroom 3 pnt 2e pr M Meijer 2 pnt 3e pr H Damkat A J Ummels 4 pnt Ie pr D IJselstein 3 pnt 2e pr W Tap 1 pnt 3e pr B Wijnands J Bontrop 4 « pnt Ie pr L N Verhoeff 2 pnt 2e pr P Slokker 1 pnt 3e pr C G de Bruin 1 pnt J Postma 4 pnt 1 pr A Verkleij 2 pnt 2e pr S Gijssen 1 pnt 3e pr W de Vries 1 pnt G Hagendoorn 3 pnt Ie pr E B v Oyen 3 pnt 2e pr P V d Heuvel 2 pnt 3e pr A Becker A M Schouten 4 pnt Ie pr M L Vos 2 pnt 2e pr G Mulder 2 pnt 3e pr Joh Donker G V Os 4 pnt Ie pr H Greeuw 2 pnt 2e pr N J Notenboom 2 pnt 3e pr K Reijnen Ie Klasse J P Kurver 3 pnt Ie pr W de Heus 3 pnt 2e pr W J Soede 1 pnt 3e pr J Schouwen 1 pnt R Damen 3 pnt Ie pr J v Rijn 3 pnt 2e pr J Belgraver 1 pnt 3e pr L de Roos 1 pnt G D A M Collet 4 pnt Ie pr J E Smits 2 pnt 2e pr J C Zaanen 2 pnt 3e pr P Jacobs E Veerman 4 pnt Ie pr A v Vliet 2 pnt 2e pr J Morpurgo 2 pnt 3e pr H de Lange W V Arkel 3 pnt Ie pr D Waal 3 pnt 2e pr J Verveen 1 pnt 3e pr J A v Slooten 1 pnt 2e Klasse J Weverling 4 pnt Ie pr A Paans Jr 2 pnt 2e pr C v Es 1 pnt 3e pr L Derksen 1 pnt A Paans Sr 3 pnt Ie pr G W v Bek 3 pnt 2e pr A Mooy 2 pnt 3e pr W Stipdonk L Bergveld 4 pnt Ie pr A Arbous 2 pnt 2e pr H J V Beek 2 pnt 3e pr W Veerman Nieuv / wereldrecord polsslokspringen NEW YO'^K 18 April — De bekende Ameri kaansche polsstokspringer Cornelius Warmerdam vestigde één dezer dagen met 4.65 M een nieuw wereldrecord Deze sprong slaagde bij de derde poging 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 Vrijdag 18 April 1941 DERDE BLAD Hongaarsche Steden I Boedapest Koningin van den Donau Boedapest ~ Het Kongaarsche parlement aan den Donau Boedapest — Het koninklijk paleis Foto Redactie U.N De moeilijkheden van ^ t Spoorwegbedrijf Vooral ook hel koienvervoer stelt zeer hooge eischen — Over reizi - gersvervoer in komende zomermaanden valt nog niets te zeggen In een onderhoud dat wij dezer dagen met de directie van de Nederlandsche Spoorwegen had den en waar wij o.m de vraag stelden wat de directie dacht van het personenverlteer in de komende zomermaanden wees zij nog eens met nadruk op de groote moeilijltheden waarmede ons Nederlandsch spoorwegbedrijf heeft te kampen en die voor een belangrijk deel culmineeren in een zeer sterk militair vervoer en een gi^oot goe deren en koienvervoer Dit laatste heeft in de afgeloopen maanden buitengewoon veel materieel in beslag genomen Na den strengen winter van 1939 waren overal de voorraden uitgeput en juist toen een belangrijk deel van het vervoer voor den daaropvolgenden winter zou geschieden brak de oorlog uit Eerst nadat verschillende her stelwerkzaamheden waren uitgevoerd kon dit vervoer weder met kracht worden voortgezet Thans worden per dag 30.000 ton kolen ver voerd tegen een normaal vervoer van 25.000 ton per dag Dat beteekent dat lederen dag 30 k 35 beladen treinen bestaande uit 45 S 50 wagens per trein van de mijnen vertrekken en vanzelfspre kend eenzelfde aantal terug naar de mijnen met ledige wagens Het duurt ongeveer 6 è 7 dagen eer de beladen wagen weder alg ledige wagen op de mijn terugkomt Zou men dus geheel Nederland kunnen overzien dan zou men over het geheele Nederlandsche spoorwegnet verdeeld in totaal ruim 200 kolen treüien kimnen zien staan deels beladen deels leeg Met het militair vervoer beteekent dit dan ook een zeer groote belasting van ons spoorweg net Daarbij komt nog het stukgoederenvervoer en niet té vergeten het vervoer van levensmidde len en de voor het bedrijfsleven noodige stoffen Dit goederenvervoer heeft naar de meening van de directie en zeer terecht voorrang boven het vervoer van reizigers die voor hun plezier uit gaan Hoe de toestand zal zijn in de komende zpmer maahden is op het oogenblik nog onmogelijk te zeggen doch de directie doet haar uiterste best om het reizigersverkeer zoo goed als onder de ge geven omstandigheden mogelijk is te bedienen Op onze vraag of in de toekomst wederom ta riefverhooging te wachten is antwoordde de di rectie dat zij hoopt dat deze niet noodig zal zijn Een vaststaand oordeel kan moeilijk hierover worden gegeven aangezien eerst het resultaat zal moeten worden afgewacht van de onlangs inge voerde verhooging Maar over de tarieven zoo wel wat het vrachtgoederen - als het personenver voer betreft mag het publiek niet klagen Men dient te bedenken dat ons tarief — aldus de di rectie — het laagste in Europa was en ook thans is voor zoover dit vergeleken kan worden Tenslotte sprak de directie nog over de toppres taties die het personeel nu reeds maanden lang levert De diensttijden zijn tot het uiterste opge voerd en er wordt bijzonder hard gewerkt Meer malen moet het personeel zijn vrije Zondagen op offeren doch iedereen van hoog tot laag beseft dat het een nationaal belang en een ijzeren nood zaak is om het verkeer goed en regelmatig te doen functionneeren ^^ De Poort van KleeF ^ Een nieuv / café-restaurant met een ouden naam De lezers herinneren zich dat wij tegen hét einde van het vorig jaar berichten konden dat op initiatief van den heer L H van Baaren alhier zijn perceel op de Mariaplaats no 7 zou worden omgebouwd tot Café-Restaurant genaamd „ De Poort van Kleef " Dezer dagen is de verbouwing voltooid en waren wij in de gelegenheid te consta teeren hoe hier inderdaad een belangrijke recreatie gelegenheid voor Utrecht is tot stand gekomen Niettegenstaande den zeer moeilijken tijd en een strengen winter heeft men inderdaad iets goeds weten te maken De nieuwe voomui bestaande uit een drietal dubbel gemetselde bogen rustende op pilasters van mat verglaasden steen met sokkel plint en aanzetstukken van „ Neuville " Fransch graniet doet het bijzonder goed waarbij opvalt het prachtige kunstsmeedwerk van de firma Bet tenhaussen uit Rotterdam Door een ruim portiek komt men door middel van toumiquet-deuren in het restaurant hetwelk onmiddellijk een mooie en gezellige indruk maakt door de eiken betimmerin gen in neo-Renaissance-stijl Hier valt op de mooie schouw en het prachtige kunstsmeedwerk dat ge maakt is door de firma Harm uit Amsterdam en den heer de Groot uit Utrecht In de achterzaal billardzaal staan drie Wilhelmina-billards waar boven prachtig gesmeede kronen van den kunst smid De Groot Op de eerste verdieping is de keu ken welke door middel van een lift in verbinding staat met buffet en provisiekelder Op de eerste étage vindt men ruimschoots gelegenheid voor vergadering en fejstpartij De verbouwing die uitgevoerd werd door Van Droogenbroek's Bouwbedrijf ^ tond mede onder leiding van den architect P v d Wart die speciaal de aesthetische verzorging op zich heeft genomen en daarin voortreffelijk is geslaagd De centrale verwarmuig is van de firma Bunte en Co en de electrische installatie van Nicolaï en Lebret terwijl de koel-installaties zijn geleverd door de firma Huygen en Wessel uit Amersfoort Het schilder en behcingwerk werd uitgevoerd resp door den heer Tersteev en Selles terwijl de geheele meubileering werd verzorgd door de firma De Klerk De larabrizeeringen in beton-émaille zijn van de firma e Lange De sanitaire installaties Van de firma Hoonhout Liebert Zooals bekend wordt deze zaak geëxploiteerd door de heer ^ Leo Kochen en Zonen A.N.W.B.-bloesemtochl waarschijnlijk op 27 April of 4 Mei De door den A.N.W.B te organiseeren „ rijwiel tocht door de bloeiende Betuwe " welke op één der komende Zondagen zal worden gehouden ' vindt in geen geval plaats op 20 April a.s doch waar schijnlijk op 27 April of 4 Mei Hierdoor is de termijn van inschrijving verlengd tot en met 21 April v.m 12 uur De vruchtboomen staan nog niet in bloei echter zal dat als het warme lenteweer aanhoudt ver moedelijk in de tweede helft van de volgende week wel het geval zijn Politienieuws Hedennacht is ingebroken in een keet aan de Jozef Haydnlaan waar de ongewenschte gasten twee draadsnijders hebben gestolen De politie stelt een onderzoek in Een koopman wonende aan het Paddemosch heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een i"oeveelheid boter welke uit zijn pakhuis is weggenomen zonder betaling en zonder bon Ook in deze zaak stelt de politie een onderzoek In ¦ Boekverkooping bij Van Huffel Een hoogst belangwekkende veilings collectie in het Antiquariaat Trans 13 V AN Dinsdag 22 tot en met Dinsdag 29 April e.k zal door Van Huffel's Antiqua riaat P W G Théonville een buitenge woon belangrijke boekencoljectie worden geveild,afkomstig uit verschillende zeer bekende biblio theken en bevattend werken over aardrijkskunde,zeewezen algemeene geschiedenis plaatsbeschrij ving van Nederland exacte - en natuurweten schappen schoone kunsten vaderlandsche histo rie genealogie en heraldiek numismatiek biblio grafie miniatuur uitgaven fraaie boekbanden di verse curiosa geïllustreerde werken enz enz.Over deze collectie hebben wij zelfs al in DenHaag hooren spreken als dat niet op beroemd heid lijkt Van de bijna 2200 nummers die de calalogus bevat vermelden wij inzonderheid no 2 de befaamde atlas van Sanson uit anno 1700 een ongeschonden exemplaar met fraaie handgekleurde kaarten in dezen voortreffelijken toestand hoogst zeldzaam voorts no 13 de eerste HoUandsche globe waarop de door Cook e.a ge dane ontdekkingen zijn afgebeeld Dan no 57 een bekoorlijk geïllustreerd werk van E Vidal handelend over Buénos-Ayres en Montevideo ed Londen 1820 De uit talrijke deelen bestaande Histoire géné rale des voyages " etc door Abbé Prévost te Pa rijs verschenen tusschen 1746 en 1780 hier nos 1Ö4 en 105 trekken ook door hun fraaien staat de aandacht Hoogst curieus is een prachtwerkje als no 131 „ Histoire aéronautique " waarin tal van kleurige illustraties herinneren aan den eer sten tijd van luchtvaart per ballon De atlas van de Jong & Sallieth die wij hier vin den onder no 139 is een curieus exemplaar door de dubbele pagina 65—66 in de eerste tekst wordt Vlaardingen als zeer onbeduidend beschre ven terwijl in de latere uitgaaf van déze eene bladzij dit stadje in een uitvoerig lofdicht door Hoogvliet bezongen wordt Merkwaardig is de apologie van Maria Stuart uit 1572 hier aanwezig onder no 308 interessant ook de facsimile's der testamenten van Lodewijk XVI en Marie ' Antoinette no 407 Een keurig onderhouden geheel complete „ te genwoordige Staat " 513 mag hier niet onver meld blijven evenzoo de Maaskamp die ge hier vindt onder no 518 Een geheel volledig exem ï)laar als dit dat een serie van 144 gezichten van Nederlandsche kasteelen en dorpen bevat gegra veerd door beroemde prentkunstenaars komt slechts hoogst zelden onder den hamer Rademaker's „ Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden " is hier aanwezig in een bui tengewoon fraai exemplaar no 528 In ' n curieuse gouden-eeuwsche band is het ver haal van Maria de Medicis ' intocht in Amsterdam vervat cat 562 ' n Prachtexemplaar in dezen staat hoogst zeld zaam zoo niet uniek is nr 648 een kaart uit 1647 van „ t Hoogheemraedschap van Rhijnland " zeer fraai met de hand gekleurd rijk met goud gehoogd en voorzien van wapens en cartouches Ongeveer in denzelfden trant zijn de hoogheem raadschappen van Delfland en Schieland die hier in kapitale prachtig gekleurde kaarten onder de nos 651 en 653 te vinden zijn Een der kosteirjkste stukken van deze veilings collectie is de zgn Atlas van „ de Vou " hier no 710 waaruit het goudeneeuwsche Rotterdam in al zijn heerKjkheid kleurig opbloeit voor onze oogen Op het gebied der heraldiek zij vermeld het zeldzaam en prachtige werk van Paradin dat een uitvoerig overzicht geeft van de verbintenissen der Fransche koningen en dat meer dan duizend handgekleurde wapens bevat no 1574 Kleine juweeltjes in hun soort zijn de minia tuurboekjes waarvan het microscopisch almanak je voor ' t jaar 1817 hier no 1638 het allerkleinst en tevens het fraaist is de afmetingen bedragen hier niet meer dan luttele milimeters Van de prachtbanden zij terloops gewezen op ' n „ Corpus Juris Civilis " ' n Elzevier-editie uit 1663 hier no 1679 Een opmerkelijk boekwerk in het Armeensch gedrukt no 1704 trekt hier eveneens de aan dacht mede door het bijzonder mooie bandje uit omstr 1730 Fraaie geïllustreerde bijbels vinden wij hier o.a een boekwerk met verhalen uit het O.T en N.T met afbeeldingen door Jan Luyken cat 1738 Ben superbe exemplaar is de Fransche Milton uitgaaf uit 1792 cat 1771 versierd met prach tige kleurendrukken een novum voor dien tijd Noemen wij ook nog de uitgaaf van Vondel'-s beroemde „ putjes-drukken " werken hier no 1777 waaronder enkele van de Voor hen die leven in het lichtloo2e lanci " Wij ontvingen het financieel overzicht over 1940 van het Provinciaal Comité „ Utrecht " van het Nederlandsch Geleidehondenfonds waaraan wij het volgende ontleenen De diep ingrijpende gebeurtenissen voor ons land in den loop van het jaar 1940 wettigden de vrees dat zulks ook een hoogst ongunstlgen weerslag zou hebben op ons comitéwerk Die verwachting bleek evenwel ongegrond In derdaad is ons ledental ten opzichte van 1939 iets teruggeloopen dit kon niet uitblijven doch het verloop was niet van zoodanlgen omvang dat het ons behoefde te ontmoedigen Integendeel het blijkt gaandeweg meer dat de arbeid van ons Comité de blijvende belangstelling heeft van zeer velen want eind 1940 waren nog 643 personen Ingeschreven als contribuant Het totaal-bedrag aan ontvangsten over 1939 beloopende f 1386.50 ^ was over 1940 f 1156.72 J dus slechts f 229.78 minder Aan alle aanvrai^en vaji blinden ^ om 1 ^ de toe - STAD DER ZEVEN Donau'bruggen O NTSPRONGEN in het Zwarte Woud bafant zich majestueus de bijna drieduizend kSlo meter lange Donau een weg naar de groote Hongaarsche vlakte Ongeveer in het hart van Hongarije ma kt hij een bocht naar het Zuiden en stroomafwaarts van deze bocht aan de beide kan ten van den Donau ligt de tweelingstad Boeda pest hoofdstad en residentie van het land De „ tweeling " ontwikkelde zich In den loop der eeuwen afzonderlijk Boeda is de oudste en Pest de jongste zuster In den tijd der Romeinen heette de eerste Aqumicum naar de vele heilbronnen die uit den grond ontspringen terwijl Pest den naam van Trans aqumicum droeg hetgeen vrij vertaald „ over de waterstad " genoemd zou kunnen worden Aquinicum was toenmaals evenals m de jongste tijden een geliefd oord haar prachtige ligging en de heete heilbronnen lokten gezonden en zieken de bouwresten die men nog steeds aan het opgra ven is leggen er getuigenis van af dat het Boe dapest van tweeduizend jaar geleden een groote rol in het Romeinsche rijk heeft gespeeld „ Boedapest " is een nogal zonderlinge naam Historici die tot taak hebben ons het leven ¦ ge makkelijk te maken en den oorsprong der dingen uit te pluizen beweren dat Boeda zijn naam aan den broer van Attila die Buda heette te danken heeft terwijl volgens anderen deze naam van Indi schen oorsprong is de Hongaren kwamen uit Azië Boeda beteekent in sommige Indische dia lecten oud " en er zou zelfs in Britsch-Indië een stadje bestaan dat Boedavar heet hetgeen „ oude stad " beteekent Met Pest is het eenigszins een voudiger Deze verdachte naam hangt heelemaal niet met een bepaalde ziekte samen Zij beteekent in het Slavisch „ oven " en duldt aan dat in vroe ger tijden hier een Slavische nederzetting was die zich met kalkbranderij bezig hield Later werd abuaivelijk in het Duitsch de naam Boeda met „ Ofen " aangeduid Boedapest als heilbronnenstad kent drie perio den den Rom.einschen bloeitijd de Turksche over heersching in de 16e en 17e eeuw en tenslotte den nieuwsten tijd Aan dit feit is het eigenlijk te dan ken dat de Hongaarsche hoofdstad in het buiten land steeds meer bekendheid verwierf hoewel de andere otnstandig:heden als ligging straten en gebouwen cultuurmonumenten en cultureele uitin gen van veel grooter belang zijn bij de beoordee ling eener stad Toen de Oostenrijk-Hongaarsche monarchie nog bestond was Boedapest naast Weenen de grootste stad der monarchie Haar opbloei nam eigenlijk een aanvang na 1867 na het vergelijk tusschen Oostenrijk en Hongarije waarbij men definitief de personeele unie en het karakter van de „ dubbele " monarchie vastlegde Hongarije's grenzen reikten toen van de Karpathen tot aan de Adria de grond was rijk aan grondstoffen en aan gewassen de uitgestrekte graan velden de veestapel de bosch cultures en de mijnen verschaften het land een rijkdom die men zich slechts in de vooroorlogstij den van 1914 kan voorstellen Het land was 320.000 vierkante kilometers groot met een bevolking van twintig millioen zielen Door zoo een uitgestrekt heid en welvaart in het „ Hinterland " sprak het niet anders dan vanzelf dat de hoofdstad zich met groote schreden ontwikkelde tot een waardig centrum van Hongarge De stad werd uitgebreid Omringende gemeenten werden er aan toegevoegd plannen voor straten en gebou wen ontworpen die on middellijk uitgevoerd werden vooral aan bei de oevers van den Do nau verrezen prachtige bouwwerken en parken Zoo kan het verklaard worden dat de stad die In het jaar 1851 nog maar 150.000 inwoners telde in het jaar 1914 reeds tot een millioenen stad uitgegroeid was Heden heeft Boedapest een bevolking van bijna 1.200.000 zielen wijzing van een geleidehond de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk voor onze rekening te ne men kon worden voldaan Door bemiddeling van óns Comité werden in 1940 vijf geleidehonden toegewezen In totaal sinds medio 1938 reeds 18 stuks Het jaaroverzicht sluit met een zeer bevredi gend saldo ook dit laatste was zeer noodig Reeds is inmiddels weer een geleidehond gedeel telijk voor rekening van ons Comité afgegeven terwijl het is te voorzien dat zeer binnenkort aan een blinde een hond moet worden toegewezen Nog enkele gevallen zijn in onderzoek zoodat ook dit eindsaldo grootendeels zijn bestemming heeft Het spijt ons te moeten mededeelen dat de heer Keesing zich door onvoorziene omstandig heden genoodzaakt zag als penningmeester en als lid van het comitébestuur af te treden Moge ik ook dit korte verslag besluiten met het verzoek om uw blijvenden steun voor ons mooie werk een werk geheel belangeloos uitge voerd en dat dagelijks wederkeerende vreugde kan brengen in het leven van hen die zoozeer yao „ licht " in hun leven z^jn verstoken Een sprookje&achtig beeld van Boedapest in den winter Foto Redactie U.N Het is volstrekt niet overdreven wanneer wg beweren dat het Parlementsgebouw te Boedapest het prachtigste in zijn soort is tn geheel Eurot^a Het werd evenals vele andere monumentale bou.v werken in de laatste jaren van de 19e eeuw ge bouwd en de kosten daarvan bedroegen zestien millioen gouden guldens Hier in dit gebouw hou den beide Kamers haar zittingen terwijl er zich ook nog vertrekken voor verschillende feestelijke gelegenheden in bevinden Niet minder dan ne gentig standbeelden versieren den buitenkant voorstellende de koningen en andere groote man nen van Hongarije Het parlement ligt aan den linkeroever van den Donau terwijl schuin er te genover aan deh rechter oever aan den rand der bergen van Boeda zich in zijn volle glorie het ko ninklijke paleis verheft op dezelfde plaats waar eens het paleis van den grootsten koning van Hongarije Matthias Cor vinus stond Maria The resia keizerin van Oos tenrijk en koningin van Hongarije liet hier een nieuw paleis bouwen dat zijn huldigen vorm pas in de tijden van kei - zer koning Frans Jozef in de negentiger jaren verkreeg In dit gebouw zetelt thans de „ onge kroonde koning " van Hongarije admiraal Ni colaus von Hor£hy die tijdens den wereldoorlog opperbevelhebber der Oostenrijksch-Hongaar-sche vloot was en die na de ineenstorting van het bolsjewistische regime in Hongarije nadat het land weer tot een ko ninkrijk geproclameerd werd tot rijksbestuur der of regent van het land gekozen werd Aan de beide oevers van den Donau die door zeven machtige bruggen met elkaar verbonden zijn verheffen zich talrijke historische gebouwen en monumenten alsmede moderne bouwwerken en standbeelden hotels en plantsoenen terwijl de beroemde Boedapester pantoffelparade op de Frans Jozefskade loopt waarop „ tout Boedapest " paradeert In de middaguren en in den avond wandelen hier dichte drommen uit de elegante wereld dames en heeren om anderen te zien en gezien te worden In de richting naar de binnen stad loopen de „ körut " de cirkelwegen die in bocht naar den Donau-oever terugkeeren In klas sieke schoonheid slaat zich door de stad de An drassy alleen die in den Arena-weg uitmondt een imposant plein strekt zich voor onze oogen uit met hét Millennium-monument dat In 1896 werd gebouwd ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van Hongarije In den vorm van een oude arena staat dit monument met veertien konings slandbeelden en evenveel zuilen aan den rand van een meertje een hooge zuil met de figuur van den aartsengel Gabriel maakt dit beeld nóg imposan ter In de nabijheid staat één der vele musea van Boedapest het Museum der Beeldende Kunsten waarvan het betreden het hart van lederen Hol lander sneller doet kloppen omdat zich daarin een rijkdom van oude HoUandsche schilderkunst be vindt Aparte zalen zijn hier ingeruimd voor de meesterwerken van Rembrandt van Goyen RÜys dael Steen Hals Van Dyck Vermeer en zelfs is er een plaats vrijgemaakt voor schilderijen der Utrechtsche school van de 17e en 18e eeuw De welvaart van het Hongaarsche volk van voor 1914 en zijn kunstzinnigheid komt in de zalen der musea misschien het best tot uiting hoewel deze drang naar de schoonheden der Muzen zich ook op ander gebied ontwikkelde Aan schouwburgen en concertzalen is Boedapest even rijk als aan musea De verschillende takken der toonéelkunst hebben hun eigen schouwburgen voor de opera voorstellingen staat een apart schitterend ge bouw ter beschikking de operettes worden dage lijks Opgevoerd in het hoofdstedelijke operette theater vanwaar de roemrijke loopbaan van Franz Lehar Emmerich KS,lméLn Paul Abraham Albert Szirmai en van zóo veel anderen uitgegaan is Overal kent men henen overal waardeert men hun operettes vooral die met een Hongaarsch milieu en Hongaarsch cachet Ook voor het cabaret bestaan aparte Thalia's ais de „ Komédia " „ Andréssy uti " en „ Teréz köruti " cabaretgebouwen tei-wijl voor drama's en blijspelen speciale schouwburgen in de eerste plaats het Stedelijk theater ee het Blij spelhuis in aanmerking komen De klassieke too néelkunst wordt in den aantrekkelijken Hongaar sclien Nationalen Schouwburg bedreven - Het karakter van Boedapest is deels Oostersch deels Westersch men kan de stad met Parijs ver gelijken om tevens tegelijkertijd aan Istanboel te denken De sporen der Turksche overheersching die 150 jaar duurde zijn nog duidelijk herkenbaar Minaretten moskeeën en het graf van Gül Baba de vader der rozen getuigen er van dat de macht van het Osmaansche rijk in lang vervlogen tijden zich tot aan de bergen van Boeda heeft uitge strekt 3 pet N.V De Landbouwbank te Utrecht In de heden gehouden vergadering van aandeel houders van de N.V De Landbouwbank te Utrecht zijn de verlies - en winstrekening over 1940 en de balans per 31 Dec 1940 goedgekeurd is het uit te keeren dividend over 1940 vastgesteld op 3 pot ƒ 30 — per aandeel Serie 1 en Nos 501 — 1000 dividendbewijs No 44 ƒ 7 — per aandeel ¦^ erie XI in IV en V dividend'bewi(ja No 44 Boksverbod te Utrecht opgeheven AMSTERDAM 18 April — Naar de voorzitter van den Nederlandschen Boksbond mededeelt is ook in de plaatsen Utrecht Den Bosch en Sneek het boksverbod opgeheven Vooral voor de ge meente Utrecht beteekent de opheffing van dit ver bod door de gemeentelijke overheid een belangrijke aanwinst Als centraal gelegen punt leent deze plaats zich immers uitstekend voor het organisee ren van belangryke ontmoetingen waaraan dan de beste krachten van het geheele land gemakkelijker zullen kunnen deenemen Volksconcert U.S.O Het eerstvolgend volksconcert van het U.S.O wordt gegeven Maandag 21 April a.s des avonds te 7.30 uur in Tivoli en staat onder leiding van Willem van Otterloo Als soliste werkt mede de zangeres Iza Maas Geesteranus die „ Ah Perfido " van Beethoven zal zingen Het concert wordt geopend met fragmenten uit het ballet „ Die Geschöpfe des Prometheus " van Beethoven terwijl verder voor de pauze nog frag menten uit „ Rosamunde " van Schubert uitgevoerd worden Na de pauze speelt het orkest de „ Shéhé razade " van Rimsky Korsakof van Geslaagde uitvoering Julianakerk '' De Chr Gemengde Zangvereeniging „ Juliana kerk " ofider leiding van den heer H C o 1 j e e heeft gisteravond een uitvoering gegeven in de Handelsbeurs waarvoor zeer veel belangstelling bestond Nadat de voorzitter de heer J Sluyk de aan wezigen welkom geheeten had sprak de heer G C Paap een openingswoord uit terwijl de uitvoe ring vervolgens met het Bondslied van Graaf van Hogendorp ingezet werd Werkte het gemengde koor hier samen met de meisjes - en kinderafdee ling in het verdere verloop van het programma lieten de drie koren zich afzonderlijk hooren En wel in composities van Kreutzer Theo van der BiJI ^ Leo Mens Is Olman Herman Coljee Franz Abt Arnold Spoel Emiel Wijs en anderen Trad het gemengde koor a capella op de meisjes - en kinder koren werden begeleid door Jeanne van der H a r g Veel succes genoot vooral de kinderzang hoewel ook de ouderen zich met zeer veel ambitie van hun taak kweten Een tableau voiïnde het be sluit van dezen succesvollen avond De ernst van Ernst Het is een voortreffelijke gedachte geweest om Oscar W i 1 d e ' s meesterlijke blijspel „ De ernst van Ernst " ook in abonnement te doen opvoeren al werd het dan al eerder —«• was dat in het vorige seizoen - ^ door het Residentietooneel In vrije voorstelling vertoond Want dit stuk blijft behoo ren tot het allerbeste wat in de laatste eeuw voor het tooneel geschreven werd Overigens behoeft over de vertooning niet zoo heel veel verteld te worden want als ik mij wel herinner was althans voor de hoofdrollen de bezetting ongewijzigd En zoo zag men dus weer Jacq de Haas als den rijken vondeling John Worthing Paul Steenber gen als den brutalen Algerron Moncrieff Evert B u r e m a als den komisch aandoenden dominé Chasuble Fie C a r e 1 s e n als Lady Bracknell Enny M e u ni e r als Gwendolen Annie v D u y n als Cecily en Coba K e 11 i n g als de zoo voortref felijk geslaagde Miss Prism Een uitmuntende be zetting die aan den tekst alle recht deed weder varen Ook de costumes en het voortreffelijke decor van Johan de Meester deden het uitmun tend zoodat als geheel een voorstelling werd ge geven die niet naliet indruk te maken en het pu bliek zeer amuseerde Er was dan ook veel applaus dat vooral aan het einde indrukwekkend was Jammer dat het bezoek geringer was dan de voorstelling wettigde Maar Utrecht kan zijn scha de nog inhalen bij de twee volgende voorstellingen W A P De a.s voorstellingen van Der Rosenkavalier " De rolverdeeling voor de gastvoorstellingen der Düsseldorfer Opera „ Der Rosenkavalier " van Ri chard Strauss is als volgt Marianne Schech zal de partij van „ Die Feldmarchallin " zingen Walter Hagner Baron Ochs von Lerchenau Lotte Woll brandt die met haar optreden In „ Tannhauser " verleden jaar ten onze opzien baarde Octavian Tilly Luessen Sophie Bertold Puetz Herr von Fannial Voorts werken nog een groot aantal be kende zangers en zangeressen mede als solisten Generalintendant Prof Otto Krauss heeft de persoonlijke leit " - i „ van de gastvoorstellingen Ge neralmusikdireltor Prof Hngo Balzer de muzikale leiding Hubert Franz de scenische leiding De technische hoofd ' iding is in handen van Erich Schneider de fcoorleiding in handen van Michel Ruehl De decors ziin naar ontwerpen van Gustav Vargo de costumes van Walter Klinkert kapsels en maskers Will Walgenbach Tournee-leiding Ernst Krauss Te Utrecht zal de voorstelling plaats vinden in den Stadsschouwburg op Woensdag 23 ' April des avonds 7 uur Het geheele orkestensamble van de Düsseldorfer Opera alsmede het koor zullen aan deze voorstel lingen mede werken in ' t geheel meer dan 250 per sonen 8 PCT DIV NV GRONINGER HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND In de vergadering van commissarissen der N.V Gro ninger Hypotheekbank voor Nederland gevestigd te Groningen is besloten aan aandeelhouders voor te stellen het dividend over 1940 te bepalen op 6 pCt vo rig jaar 5 pCt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3GQ Vrijdag 18 April 1941 DERDE BLAD Beursoverzicht Beperkte affaire — Onzekere stemming Weinig bewogen markt — Amerikanen zivafc ker — Ned beleggingen goed pryshoudcni ] Dat de dividenduitkeeringen — ondanks de belang rijke verbetering van de bedrijfsresultaten in de Ver staten — - niet rtf na.nweliiks zün verhoosrd is fa ^ niet of nauwelijks zijn veriioogd is een Aan een zijden draadje T OEN ik na een goed diner een eindje om liep kwam ik terecht in het plantsoentje dat aan het rangeerterrein grenst ' t Was een mooie zomeravond De ondergaande zon too verde fijne kleurschakeeringen op boomen en heesters en zette een paar huisjes in laaienden gloed Ik kwam onwillekeurig onder den indruk van deze natuurpraoht besloot impulsdef van dit kleurenspel nog even te genieten en zette mij op een bankje waarop slechts een persoon had plaats genomen een schijnbaar vriendelijk oud heertje „ Goeden avond meneer " klonk mij tegen „ daar doe je goed aan is het niet prachtig hier " Ik stemde natuurlijk geheel in met den spreker maar meen de toch te moeten opmerken „ Jammer dat die lo comotieven zoo'n lawaai maken " „ Nou meneer was het antwoord „ dat vind ik juist zoo'n mooi gehoor die locomotieven maar meneer heeft ook niet zooals ik zoowat veertig jaar op zoo'n ma chine gestaan Jonge jonge ' t Is de mooiste mu ziek die ik kan hooren hier lachte hij En dan denk ik " Dat is de Brusselaar " en even later „ Dat is de Rangeerkar " en die gaat naar den stal Zoo leef ik mijn oud bedrijf nog mee ' k Zou u heel wat kunnen vertellen van de vele rei zen die ik als machinist gemaakt heb " • Hier zweeg hij als wachten op een aanmoediging om voort te gaan Mijn bankgenoot was een bijzonder interessant type niet groot breed geschouderd een flinke kop met vrij zwaren witten knevel en levendige pientere oogen „ Ja dat zal wel was mijn antwoord het Iflkt mr een aardig maar verantwoordelijk baantje dat van machinist Even scheen hij na te denken Ben sigaar sloeg hij af zeggende „ ik rook alleen mijn pijpje " Hij stopte het opnieuw en na met eenige forsche halen er den brand ingestoken te hebben ging hij voort „ Nou aardig soms wel niet altijd maar verantwoordelijk zeker Je voelt altijd als je daar soms uren op de machine staat met je hand aan de régulateur en aan de rem dat je het leven van honderden menschen achter je hebt Maar dat moet je ook weer niet te zwaar opvatten anders heb je zelf geen leven Ik heb het eens gehad toen ik de Parijsohe trein reed een zware van meer dan 50 assen dat ik plotseling rood licht voor mijn neus kreeg op nog geen 50 meter afstand Ik schrok me dood en remde uit alle macht gaf zelfs tegenstoom Toen ik stilstond was ik ' t licht al lang voorbg ik zag niets onvei ligs en reed behoedzaam door Wat het geweest is weet ik nog niet Maar er zijn ook erger dingen Eens zag ik bij het naderen van een groot station dat mijn collega van een goederentrein die even als ik het station binnenkwam op het spoor even wijdig aan het mijne door zijn onveilig signaal reed Hij bemerkte de fout maar kon zijn zwaren trein niet meer tijdig tot stilstand brengen Wij zouden binnen twee minuten op de plaats waar de beide lijnen samenliepen zijdelings met elkaar in botsing komen Gedurende mijn geheele loopbaan heb ik mg met mijn trein niet in een zoo wanho pige positie bevonden Ik remde natuurlijk onmid dellijk uit alle macht gaf tegenstoom en zag met ontzetting het niet te voorkomen onheil na deren Tegelijkertijd gaf ik op de stoomfluit luid en dringend het alarmsein Doch het was onmo gelijk mijn trein op zoo korten afstand tot stil stand te brengen Steeds verder gleden wij het noodlot tegemoet Reeds sprong mijn leerling op een wenk van mij van de loc en reeds dacht ik hem na te volgen toen plotseling mijn machine naar rechts uitweek De seinhuiswachter had de beide treinen zien naderen onmiddellijk de signa len gestreken op onveilig teruggebracht en een w/lssel getrokken dat ons van het hoofdspoor deed afwijken Enkele seconden later stond mijn ti-ein stil " Hier zweeg de verteller Zweetdroppels stonden op zijn voorhoofd Onwillekeurig had hij het ern stig gebeuren opnieuw doorleefd Zóó waren wij want ook ik had met spanning geluisterd meege sleept door het verhaal dat de aansluipende duis ternis ons verraste Ik bedankte mijn vriendelij ken bankgenoot voor zijn bijzonder interessar.ïe vertelling en vroeg nog hoe het met den machinist van den goederentrein was afgeloopen „ Die werd gestraft terwijl de seinhuiswachter die inderdaad een ernstig ongeval had voorkomen een gratifi catie ontving en gedeeoreerd werd Ik ging mijns weegs nog nadenkende hoe weinig menschen die reizen iets beseffen van het belangrijke en verant woordelijke werk van den machinist AETHERWEGWIJZER Zaterdag 19 April HILVERSUM I 415,5 m Nederl Programma 6,45 Gram.muz 6,50 Oohtendgymn 7 — Gram.mua 7,45 Ochtendgymn 8 — Gram.muz 8,10 Gewijde muz HILVERSUM II 301,5 m Nederl Programma 6,45 Gram.muz 6.50 Ochtendgymn 7 — Gram.muz 7,45 Ochtendgymn 8 — Gram.muz 8,30 Nieuwsb ANP 8,45 Gram.muz 10 — Vrijz Prot Kerkcomité Mor genwiiding 10,20 Gram.muz 10,30 Verkorte operette Die Plecfermaus " opn 12 — Ber 12,15 Omroepork 12,45 Nieuws - en econ ber ANP 1 — Gram.muz 1,4B Voor de ieugd 2 — Viool en piano 2,30 Gram.muz 2,45 Boekbespreking 3 — Verkorte opera Der Rosen kavalier " gr.pl 4 — De Melodisten het Vrojhjke Klaverblad " en solist 5 — Vrijz Prot Kerkcomité Cursus „ Twee tentoonstellingen " 5,15 Nieuwsn econ.-en beursber ANP 5,30 Omroeporkest 6,15 Kamerkoor Pro Musica " en gram.muz 6,45 Reportage 7 — Groningsch praatje ANP 7,15 DJsco-nieuws 7,30 Causerie Overzeesehe factorijen welvaartsbron der Italiaansoiie stadsstaten " 7,45 Disco-nlcuws 8 — ëieuwsb ANP 8,15 Spiegel v d dag of gram.muz 8,a0 Gev avondprogramma 10,00 Nieuwsb slmtmg ^ Electfa " weer geopend Het bekende magazijn In electrische - en radio artikelen „ Electra " gevestigd in de Potterstraat is vanmiddag weer voor het publiek geopend Zoo als men weet werd dit magazijn door den brand welke enkele maanden geleden in Heck's Lunch room woedde door vuur en water vrij ernstig be schadigd Men is echter dadelijk aan den slag ge gaan om het pand weer bedrijfsklaar te maken want ook de inventaris was vrij ernstig beschaiügd Maar nu is „ Electra " weer gereed haar clientèle te ontvangen alsof er geen vuiltje aan de lucht was „ Electra " is weer geopend en men kan er weer als vanouds terecht voo " alle artikelen op verlichtings - zwak - of sterkstroom en radiogebied Samenwerking van handelaren in landbouw en zuivei werlcluigen Hier ter stede is een ledenvergadering gehouden van de Vereenlging van Handelaren in Landbouw en Zuivelwerktuigen De statuten en het huishou delijke reglement werden goedgekeurd terwijl te vens eea verzoek tot het verkrijgen van een wette lijke goedkeuring zal worden verzonden In het hoofdbestuur werden gekozen de heeren J Groene wegen Roozenburg A van Beek Oudenbosch A Geertjes Beilen U A Faber Sneek C A Bos Alphen a d Rijn W M Kuiper te Halfweg en W Tromp Hees bij Nijmegen Voorts werden diverse onderwerpen besproken en een verslag van de bespreking met de Vimpol uitgebracht Deze week zrl er een onderhoud plaats vinden inzake de vestigingswet-kleinbedrgf daar het o.a tot het streven der organisatie zal behoo ren deze t zien toegepast op de bedrijven der leden Tevens zal men er toe overgaan om provin ciale vergaderingen te beleggen en afdeelingen op te richten Het secretariaat is gevestigd Hoofddorpweg 2 Amsterdam W Vissclierij filmavond Ned Chr Reisvereeniging De Ncd Chr Reisvereeniging afd Utrecht heeft gisteravond een vergadering gehouden in Noord Brabant De voorzitter Dr D M Hoogland opende de bijeenkomst en verwelkomde speciaal den vertegenwoordiger van de Commissie tot Be vordering van het Vischgebruik in samenwerking waarmede deze vergadering was belegd Hierna werd een film gedraaid omtrent de haringvissche rij waarop we zoowel de bedrijfspraktijk in Sche veningen als die op zee te zien kregen Eén serie fraaie gekleurde lichtbeelden werd vervolgens ge draaid waarop vischsoorten voorkwamen De aan wezigen konden op een briefje deze soorten invul len wie de meeste soorten goed had ingevuld zal een prijs krijgen in den vorm van een partijtje visch dat uit Scheventngen wordt toegezonden Tenslotte werd nog een film gedraaid van de trawl-visscherij D^e films en lichtbeelden werden toegelicht door een vertegenwoordiger van de commissie voor de bevordering van het vischge bruik de heer van ' t Hooft Bufgetlijke Stand GEBOREN 16 April — Stöntjl d van A Baauw en J Boerman Willem Bernard Cliarles z van B E C Hartog en M J van Straten Theo Cornelis z van C Th van Buuren en T Oskam Hein z van M van Ede en J J Vermaat Wilhelmina Maria d van J J Smit en J W de Vos Güsbeitha Johanna Maria d van R S P V d Bilt en Th M v der Linden Anna Catlia rina Petronella Jacoba Johanna d van J A van Staa en J vn der Kaaü 17 April Augustinus Dominius z van H A de Vreede en J W van den Berg 15 April Johannes z van C Kindt en A C de Heer ONDERTROUWD — J Bilderbeek ' grondwerker al hier en C C v d Lustgraat z.b alhier B C M Geerkens fabrikant Schijndel en F H van Rossum z.b alhier W J Hastrick kantoorbediende alhier en M M van Wees z.b alhier F L J Holsteenge boekhandelaar Leiden en M G F Mentink z.b alhier J Knoelf arbeider alhier ' en M C Uitzetter z.b al hier G Koetsdijk Icok alhier en R P van der Vaart z.b alhier G W K Kraatman bediende alhier en C Molenaar z.b alhier J A van der Laan coiffeur al hier en G M ' P Smits z.b alhier J Pieterse bouw kundige alhier en A G Lodder z.b alhier S Th M A Rolf kapper alhier en A A Willeöns z.b alhier H van Rosengarten slijper alhier en M Bransen z.b al hier A P Schoeree chauffeur alhier en B C van Tuil z.b alhier H P Smeets onderwijzer Amers foort en P J M Zikking z b alhier J Smits rö tuigmaker alhier en M Muller z.b Oude Tonge J A van der Steen rechercheur Haarlem en A Krouwel z.b alhier J W Tielman horlogemaker alhier en H Roelof sen z.b alhier J Verschoof commies Hilvaren beek en Th M van den Boogaard z.b alhier W Weldam koopman alhier en J C W van den Ouden alder z.b alhier M P van de Wiel arbeider alhier en G Bos z.b alhier H A Wouters vertegenwoordi ger Den Haag en G ' M van Barneveld z.b alhier B van Zwol vulcaniseur alhier en G de Haan z.b alhier A C M van der Berg sjouwer alhier en M J J van Soest z.b alhier C A van der Hoven marechaussee Den Haag en M C Kosterman z.b alhier E G Pie per arts Ermeloen P J M Meeuwis z.b alhier H van Pommeren vertegenwoordiger alhier en G Visser z.b alhier GETROUWD 17 April — J T Wiersma en T Wier sma G Veldhuüsen en J W Ameling J van Camp en C P de Smidt G de Graat en T Penneweert A L Boerrigter en J H Visser J M Smit en Th C de Kruijf F H Noorderhaven en S Feenstra OVERLEDEN 14 April — Lambertus van de Peppel 64 jr Steenstraat 31 15 April Johan Andries van Ba len 87 jr Haverstraat 16 16 April Everardus Hen driks 76 jr Tiendstr 10 17 April Louise Koenings berger wed van J Max 73 jr Fred Hendriksstr - 43 Jan Loggers 32 jr Mendelssohnstr 14 Gerrit van Zet ten 75 jr Ternatestraat 23bis MAARTENSDIJK — Geboren Hendrika d v B H v d Bunt en G Bloemendaal Maria Geertje d v H V d Horst en A Looij Geertruida Klazina d v K A V Gelder en G v d Hurlt Johanna Maria Fredcrika d v T J de Bruijn en J C Niekerk Anne Lize d v J H de Lange en C J Takken Overleden R F v Vulpen 76 j wed v B W v Donselaar T Bos 68 j geh m J Dorresteijn G Gerards 50 j wed v J Bolder C J A Schraal hausen 54 j Getrouwd A T Smith en H v d Heiden ZUILEN — Geboren Gerritje Johanna d V M G Koeken en H H Ejjnthoven Wessel Johannes Franciscus z v W J F Barnhard en A Berman Wilhelmina Johanna d v A G Aalbertsen en G Schipper Evert Jan Piet z v E J ter Burg en C P J Rtjksen Hendrik z v J B Jansen en A E Hamers Frederik Gerrit z v H W v Esseveld en J Rietveld Nicolaas Lambertus en Adrianus Johan nes Christiaan z v E J C Scholten en W Middel koop Herman Hendrik z v J Boelsma en B D v Ondertrouwd C Koopman en W Koning J A Bits en A E Algra P Besamusca en P.A.M v Mol Getrouwd A Aalbers en A F v Zijl J v d Ak ker en E J T de Klein „ Overleden J J v Os 68 j geh m M H A Kacks A C Oosterhout 33 j geh m A Rozendaal A J G Kool AQENDA Vandaag K en W 7.30 u ' Llederenavond Sohey-v Renesse SCHOUWBURG 7.30 u Roofvogels " Res Tooneel K en W 7.30 u Afd Utrecht Ver v laschtechniek TIVOLI 7.30 u Arbeitsgemeinschaft Deutsoher Ar - tisten " NOORD-BRABANT 7.30 u ' Ijzing v d heer v Silf - hout over De aanleg van eigen grosBtentuin " Morgen TIVOLI 3 u Jeugdclub Rivieren - en diohterswljk " Opvoering De wijze Nar " K en W 11 u Verg Ned Inst v Volkhuisvesting « n stedebouw JAARBEURS Congres Ver v Adminiatratiefrecht K en W 1.30 u Verg Ned Broederschap van Ac countants K en W 2.30 u Verg Ned Bond van Gemeente ambtenaren K en W 4.30 u ' Peraoneelvergadering Bond van Werkmeesters technici en opzichters TIVOLI 7.30 u Cabai'etavond „ Vreugde en Arbeid " Bioscopen van deze week REMBRANDT-THEATER Oudegraeht tel 12556 — 2.30 u 6.30 u en 8.45 u „ Operette " Eiken leeftijd CITY BIOSCOOP THEATER Voorstraat 89 tel 14384 — 2.30 6.30 8.45 uur Königswalzer " Eiken leeftyd FLORA BIOSCOOP THEATER Oude Gracht 66 tel 10457 — 2.30 6.30 en 8.45 uur Zün groote kans " Eiken leeftijd ^ OLYMPIA THEATER Amsterdamsche straatweg 350 tel 14952 — 8.15 uur Woensdag matinee Feest in de Jordaan " 14 j PALACE THEATER Vreeburg 29 telef 13178 — 2.30 6.30 en 8.45 uur Een zonderlinge gast " 18 j SCALA BIOSCOOP THEATER Potterstraat 16 tel 12461 — 2.30 6.30 en 8.45 uur Theo op het huwelijkspad " 14 j BffOSCOOP VREEBURG Vreeburg 7 tel 10552 — 2.30 6.30 en 8.45 uur „ Robert Koch " 14 j BIOSCOOP FIGI Zeist De misdaad van Pabreani " 14 j In het tweede theater D6 huwelHkszwendelaar " 18 j Tenloonsiellingen GEffi.BRANDS KUNSTHANDEL Oudkerkhof Wer ken Waalko J Dingemans dag v 10—17 uur CONSTHUYS Achter St Pieter 16 Moderne schil derijen Dag van 10—17 uur KUJNSTLIBFDB Nobelstr 12 Beeldhouwwerken en Teekeningen Joh v Zweden Dag V 10—16 u ' t STICHTSCHB HUIS Pausdam 3 Oude schilderijen plastieken en Russische Ikonen Dag v 11—17 u BOipGHOUTS Maliebaan 70 Oude achilderijen Dag yan 10—18 uur De Bilt-Bilthoven VRIJDAG 18 APBIL CONCORDIA Schaakclub „ Bilthoven " 8 u NAS Verg B.Z.C „ Brandenburg " 8 u C.C.-HUIS Gemeenteavond 7.30 u ZATERDAG 19 APRIL PARQCHIEHUIS Feestavond Kinderbelang " 7.30 u DB VtEREENIGING Bibliotheek 5—7 u Cabarel-voorstelling in het Militair Hospitaal Het is niet doenlijk om van êlle ontspannings avonden welke voor de militaire gewonden in het Militair Hospitaal worden georganiseerd verslag te gewen Want het is nog onlangs op de perscon ferentie voldoende tot uitdrukking gekomen dat er van tal van zijden veel zeer veel voor onze ge wonde soldaten wordt gedaan En het lijkt wel ot een ieder die voor het goede doel iets over heeft zich beijvert om nóg met meer en nóg beter voor den dag te komen dan den voorganger al heeft Doch een enkelen keer mogen wij dan toch nog weleens de aandacht vestigen op een bijzonder ge slaagden ontspanningsavond Welnu zulk een avond is gisteravond in het Militair Hospitaal ge geven door de tooneelvereeniging „ Eskem " uit Blauwkapel die een wel zeer succesvolle cabaret avond aan onzen jongens heeft aangeboden Voor dezen amusements-avond hadden de orga nisatoren een speciaal programma samengesteld waarsian tal van prominente figuren medewerk ten Wij noemen slechts Ans Heidendaal zang Eileen Heytinga dans en Rudy Brown zang benevens de schier onvermoeide „ Favorite-band " En men behoeft niet te vragen of de militairen zich hebben vermaakt Wie slechts de glimdere gezichten aanschouwde van hen die dezen avond hebben mogen meemaken wist reeds zonder iets van het gehalte van het gebodene af te weten dat hier iets goeds voor het voetlicht werd gebracht In snel tempo volgden zang dans en schets el kaar op en zoo was de avond om voor men er erg in had Aan „ Eskem " komt de eer toe zich zeer ver dienstelijk te hebben gegeven voor den opgaaf welke zij zich had gesteld en een enthousiast pu bliek kon ervan getuigen dat wat geboden werd ook ten volle werd geapprecieerd Jeugd-weekeinde Ned Chr Gemeenschaps bond Op Zaterdag en Zondag a.s zal een Jeugd weekeinde gehouden worden in de Pröbel school Scheldestraat 10 Sprekers zijn de heeren G B van Prattenburg van Driebergen J Kits van Zeist en Joh van Oostveen van Alkmaar De samenkomsten vangen aan om 3 % en 7 uur n.m Gemeenschappelijke broodmaaltijden waarbij ieder zelf dient te zorgen voor spijs en drank De slotsamenkomst Zondagavond 7 uur is ook voor ouderen toegankelijk Gevonden voofwerpen Een damesportemonnaie met geldsbedrag gev in winkel van Broekman een blauwen autoped met luchtbanden twee vacantiezegelboekjes t n v J Noorlander een stamkaart t.n.v R Jurg Maasstraat 23 eenige sleutels een stamkaart t.n.v J M P Verhoeven Schoutenstraat 2 een kaatsbal een stamkaart t.n.v J A Stapelkamp P Saenredamstr 5 een double armbandje een brume rozenkrans een trekijzer een zilveren kettinkje met R.-K hanger een zwarte rozenkrans een bruinen knipportemonnaie met inhoud gev onder de gem H'sum een paar bruinen wollen kinderhandschoenen een hakmgsje ' n verchroomd polshorloge gev voetbalveld Maarschal kerweerd een witte kindermuts een zwart lederen damestasch een heerenrijwiel kettingkast gemerkt J V d Bosch Rüksstraatweg 96 te Breukelen een Gazelle heerenrijwiel Pol J P Koenstraat een damesrijwiel met nilikel stuuri Pol Roode brug Het Zwitsersche statuut voor de Zeescheepvaart BAZEL 18 Auril Europa Press — Ten aanzien van het dezer dagen van kracht geworden Zwitsersche sta tuut voor de zeescheepvaart kunnen nog de volgende bijzonderheden worden medegedeeld Het door den Bondsraad genomen besluit ten aanzien van de zeescheepvaart onder Zwitsersche - vlag omvat in het deel ^ e bestuursorganisaties Het directe toezicht op de Zwitsersche zeescheepvaart berust bij het See schiffahrttsamt der Schweizerischen Eigenossenschaft " dat zijn zetel te Bazel heeft Het in het besluit van den Bondsraad vermelde register der zeeschepen wordt bij gehouden door het Eidgenössische Schiffsregisteramt " dat eveneens te Bazel is gevestigd Ten aanzien van de taak van de Zwitsersche consulaten in verband met de Zwitsersche zeescheepvaart zal het eedgenootschappe lijke Politische Departement " de noodige aanwijzingen geven Het tweede deel heeft betrekking op de bepalingen ten aanzien van het vlaggenrecht en de registratie van de Zwitsersche zeeschepen Als Zwitsersche zeeschepen worden die schepen be schouwd die op grond van een door den Bondsraad ver strekte vergunning gerechtigd zijn de Zwitsersche vlag te voeren en in het register der zeeschepen van het Eidgenössische Schiffregisteramt " zün opgenomen Deze schepen hebben het recht en den plicht de Zwit sersche vlag op de zeeën te voeren De Bondsraad kan aan in Zwitserland woonachtige biirgers Zwitsersche handelsmaatschappijen en binnenlandsche publiekrechte lijke lichamen of instellingen het recht geven de Zwit sersclie vlag te voeren Verder kan aan afdeelingen van het Zwitsersche Bondsbestuur hetzelfde recht worden verleend Zwitser.'sche handelsmaatschappijen kunnen dit recht slechts verkrijgen indien zij in het Zwitsersche handels register zün ingeschreven een uitgesproken Zwitsersch karakter dragen en hun directie en " controle-organen uitsluitend uit Zwitsers bestaan De door de Zwitsersche zeeschepen te voeren vlag vertoont liet witte kruis in het roode veld in de voor de legersi;andaarden voorge schreven vorm Ieder schip draagt een naam Deze moet worden goedgekeurd door het bureau voor de zeescheepvaart en moet op gebruikelijke en goed-zicht bare wüze worden aangebracht op boeg en achtersteven De prijzen der Amerikaansche farmerproducten NEW-YORK April Europapress — Verschillende teekenen wijzen erop dat de reeds bij het uitbreken van den oorlog voorspelde prijsstijging op de ver schillende goederenmarkten in de Vereenigde Staten nu als gevolg van den verscherpten blokkade-oorlog en de extra aankoopen in het raam van de oorlogs economie der Vereenigde Staten zal intreden Ook het feit dat in verband met de tonnageschaarschte en de gestegen verzekeringspremies de transportkos ten aanzienlijk gestegen zijn werltt daarpin mede Voor wat de prijsnoteeringen voor tai e in de Ver Staten betreft kan worden geconstatc ^ 1 dat de marktpositie als zoodanig niet een stijgende prijsten dens zou rechtvaardigen De reeds aangekondigde verwachtingen der farmers op hoogere pariteitsbeta lingen zyn in ieder geval inmiddels ten deele in ver vulling gegaan Men kan aannemen dat het Huis van Afgevaardigden een compromisoplossing zal voorstel len waardoor de leening op de basis van een prijs van 1,3 dollar per bushei tarwe zal worden verstrekt hetgeen een leeningbasis van 85 cents zou beteekenen De gemiddelde leeningbasis in het vorige jaar lag bij de 64 cents Daar de huidige termijnpuijzen voor tarwe betrekkelijk laag zijn vonden op de goederenbeurzen omvangrijlte speculatieaffaires plaats Het gevaar be staat dat de farmers die de regeeringsactie niet steunen bij het begin van het nieuwe seizoen hun voorraden in hun geheel op de markt zulen brengen waardoor de prijzen evenals in het vorige jaar weer beneden den leeningbasis zouden worden gedrukt De positie op de wereldtarwemarkt rechtvaardigt in geen geval een hoogen prijs De voorraden van Juli van het vorige jaar worden op 380 mill bushels ge schat de voorjaarsoogst op 810 mill bushels zoodat bij het begin van het nieuwe seizoen ongeveer 1.200 mill bushels tarwe zouden zijn opgeslagen Hiervan kunnen zelfs bij verhoogd gebruili in het gunstigste geval slechts 675 mill bushels voor den afzet in de Vereenigde Staten in aanmerking komen De Canadeesche regeering heeft reeds door het ver leenen van premies een aanzieniyke beperking van het areaal gestimuleerd teneinde op deze wijze de afzetmoeiüjkheden op de tarwemarkt te ontgaan en meer voedergraan te kunnen verbouwen Op deze wijze zal de productie van dierlijke producten gestimuleerd worden voor welke producten in Engeland afnemers gevonden zullen worden De vaste houding der maisprijzen is vooral toe te schrijven aan het feit dat de afzetmogelijkheden voor varkensvleesch op langen termijn als gunstig worden beoordeeld De regeering gaf in de eerste Aprilweek rond 2 mill bushels mais af waardoor de prijs even gedrukt werd FUSIE IN DE lAPANSCHE WOLINDUSTRIE De Japansche wolindustrie zal in de toekomst uit 8 groote concerns bestaan nadat in den loop van de laatste maanden kleinere ondernemingen fusies had den aangegaan De Japansche wolspinnerijen beschik ken in totaal over 1.571.000 spoelen Het grootst van het nieuwe concern is het Kawanishi-blok dat over 480.000 spoelen beschikt Dan volgt in beteekenis het Kanegafushi-wolconcern een onderafdeeling van het grootste Japansche textielconcern dat over 223.000 spoelen beschikt Een soortgelijke blokvorming heeft men ook op het oog voor andere takken der Japan sche textielindustrie die tot nu toe onder een sterke versnippering lijdt N.V HOLLANDSCHE STOOMBOOT MIJ In de vergadering van commissarissen der N.V Hollandsche Stoomboot Maatschappij werd besloten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden op Dinsdag 29 April a.s voor te stellen toe stemming te verleenen tot uitstel — op grond van bijzondere omstandigheden — van het opmaken van de balans met toelichting per 31 Dec 1940 en de winst - en verliesrekening over het jaar 1940 alsmede van het jaarverslag der directie Z'A PCT DIV N.V ROTTERD DISCONTEERINGS BANK Naar wö vernemen zullen de commissarissen van de N.V Rotterdamsche Disconteeringsbank aan de alge meene vergadering van aandeelhouders voorstellen het dividend te bepalen op 21/2 pCt v j SM pCt Een Rubens ontdekt BRUSSEL 18 April A.N.P — In de St Jo hannes-Kerk van St Amandus in Fransch Vlaan deren is een schilderij ontdekt dat deskundigen eenstemmig voor een werk van Rubens houden Het is een in klein formaat uitgevoerd exemplaar van het bekende doek „ De Lanssteek " dat zich in een museum in Antwerpen bevindt Deskimdigen zijn van meening dat rien hier te doen heeft met een ontwerp voor het groote beroemde schilderij in Antwerpen Deze opvatting wordt versterkt door het feit dat Rubens ook andere beroemd geworden schilderijen op gelijke wijze placht te ontwerpen als het geval is met deze schets die thans in de St Johanneskerk in St Amandus is gevonden Een werk over nieuwe schilderkunst in Nederland In het voorjaar van 1942 zal bü van Holkema en Wa rendorf N.V te Amsterdam verschijnen een werk over de hedendaagsche schilderkunst in Nederland De sa mensteller en schrijver van den tekst is Jan Engelman die reeds veel over beeldende kunst in het bijzonder over de moderne schilderkunst in ons land heeft gepu bliceerd Het boek behandelt onze schilderkunst na het impres sionisme en de monumentale kunst van R N Roland Holst CS De beschouwing vangt aan met den ttjd der diepgaande vorm-onderzoekingen kort voor den oorlog van 1914 met als eerste belangrijke figuur Jan Sluyters Naast de beschouwingen over opmerkelijke richtingen en afzonderlijke figuren worden van de belangrijke schil ders ook biogi-afieën opgenomen Ook aan het illustra tieve gedeelte zal groote zorg worden besteed staten — met ot nauweiijKs zijn vernuogu is een gevolg van de sterke stijging der belastingen Vooraj ten opzichte van de groote industrieele ondernemin gen drukken de lasten zwaar op de behaalde resul taten Een sprekend voorbeeld hiervoor vormen dj jaarcijfers van de American Telephon - and Telegraph Company Hieruit blijkt dat het concern over hei vorige jaar een bedrag van ruim 187 miliioen dollar aan belastingen moest betalen hetgeen bijna 29 mil Hoen dollar meer was dan over 1939 Ter vergelijltin diene dat in dat jaar de belastingen reeds met meet dan 11 miliioen dollar waren gestegen ten opzicht » van het voorafgaande boekjaar Gezien deze feiten is het derhalve met te verwon deren dat ondanks de gestegen intensiteit in het bedrijfsleven de bedragen die tot dusverre aan Iti teres't en dividend werden uitbetaald niet veel af wijken van hetgeen in de overeenkomstige periode van verleden jaar werd uitgelceerd Algemeen hebben de ondernemingen in het loopende boekjaar reedj aanzienlijke bedragen voor belastingen gereserveerd Ten deele heeft men zelfs in het eerste kwartaal voot dit doel zelfs grootere bedragen afgezonderd dan over geheel 1940 aan belasting moest worden opge Een ' vraagstuk dat nog steeds In het centrum der publieke belangstelling staat is de kwestie wat met den goudvoorraad in de Vereenigde Staten inoet ge schieden die biJna een bedrag van 22 milliard dollar heeft bereikt Sedert het uitbreken van den oorlog zijn de goudvoorraden alleen al met ongeveer 5 mil liard dollar gestegen terwijl verwacht wordt dat een verdere stijging zal aanhouden zulks temeer waar de goudproductie in de goudproüuceerende lan den zooals Zuid-Afrika Australië en Canada nog steeds toeneemt Amerika immers kan met de haar bij voortduring toevloeiende goudbedragen tegenwoor dig op de wereldmarkten nagenoeg niets meer be ginnen Hoe langer hoe meer gaat men zich derhalve de vraag stellen of het mogelijk zal zijn voor deze materie ter zijner tijd een bevredigende oplossing t « ' oe effectenbeurs schijnt weer een phase yan in activiteit te zijn ingetreden De hoeveelheid orders dis te verwerken valt is verre van groot en wegens ge brek aan affaire openbaart zich een stemming van lusteloosheid „ die gemakkeli.ik aanleiding geeft tot koersafbrokkeling Vandaag was er op de locale marW over het algemeen weer weinig te doen Op vruwel ai Ie afdeelingen werd op een lichtelijk verlaagd koers peil gehandeld Onder ' beurstijd was de koersbeweging echter onregelmatig Enkele fondsensoorten zakten fets in en konden zich daarna weer wat verbeteren üTidere daarentesen gaven slechts zeer kleine schom melingen fe Aanschouwen Over het geheel genomen had Se markt een onbewogen verloop hetgeen nirt kon verhinderen dat in de meeste rubrieken toch verliezen werden geleden De markt had overigens niet de beschikking over nieuwe aanknoopingspunten a leen het koerlvSoop van Wallstreet was ongeam meerd geweest en de Amerikaansche waarden lagen bepaald ongeanimeerd in de markt De affaire In de ze fondsen was van geringen omvang maar het aan bod had toch de overhand en de staalaandeelen za,l ten na zwakke opening geleidelijk aan nog verder in en d°f voorbeeld werd gevolgd door de koperaandee fen terwijl ook de spooïwegshares teekenen van ver - ""^ p delfaTmarkt was'een van « e f/^A * "" iWaÏ de vpr^ichiinselen de vrj sterke reactie van KVAs op 455 procent iSgezet kon naderhand niet meer wor den bedongen dan 445 en hoewel vervolgens een klein hOTstel intrad moest het toonaangevende suikeraan dlel vergeleken met de vorige slotnotecring die op hit iJagfte punt van den dag kwam nog een goede " vor'te^n"2nd"en^ln'e^ige andere suikerfondsen lagen evinefns gedrukt " n de markt Op de rubberafdeelins llktin Amsterdam rubber na ongeanimeerdeii nzet nos een vijftal punten in en het aanbod van betrek keiilf weinig materiaal was voldoende om deze inzm kfng t ^ vSÖfsSiijn te roepen Voor de^meeste mcou aSte soorten kwamen lage ^ " otf nngen tot stand De tabaksafdeeling was ^ eer stil Oude Deli s en Senembah's kwamen « enige punten lager te nggen - n » affnirp in olies was van kalmen aara - Desi " bems weïd even bSneden het vorige slot gehandeld m^r in het verdere marktverloop werden slechts on - SEsIHeïï^oruSSSer^i ^^^^^^^^ ïl^né^ztliV'ea^tSI ^--^^^^^ gH-lfeil ^ Sk ^ ^ iJeriels-feï »^^ dins^eSkei mtzrinderingen waren de mmder courante mmÊmm Marktberichten GELDERMALSEN 17 April — Goudreinetten B 75 — 81 et 2e s 84—91 et extra 90—94 et idem stek 22—32 et Culemans C 58 et B 75 et A 86 et roode Culemans C 65 et B 79 et A 91 et alles per kg VINKEVEEN 17 April — Spinazie f 8—19 stoof sla f 10,70 witlof f 10—33 alles per 100 kg bloemkool f 38 per 100 stuks kropsla t 2,80—7,50 per 100 stuks rabarber f 10—16 peterselie f 6,20—10,10 selderie f4,30 — 5,70 raapstelen f 2,30—2,60 radijs f 6,30 alles per 100 bos AMERSFOORT 18 April — Kipeieren f 1.05 p kg eendeieren f 6-t7 per 100 st kippen i 2.50—3.25 tam me konünen f 5—8 jonge konflnen f 1—1.25 biggen f 18—28 Aangevoerd 45.000 kipeieren 300 eendeieren en 55 biggen NIEUWTERBRUG 17 April — Aanvoer 4427 eieren Prijs wit f 6—7 of gemiddeia f 1.05 per kg eenden eieren f 6—7 per 100 stuks Aanbestedingen HAARLEM 18 April — De hoofdingenieur-di recteur van den Rijkswaterstaat in de directie Noord-Holland heeft aanbesteed den aanleg van de aaröbaan van een gedeelte van weg no 2 van het Rijkswegenplan 1938 tusschen den Amstel en de Ouderkerkerlaan in de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel Hoogste inschrijfster was het Aan nemersbedrijf D Verstoep te Den Haag voor ƒ 2.137.000 — laagste de N.V Amsterdamsche Bal lastmaatschappij te Amsterdam voor ƒ 1.888.000 — HAARLEM 18 AprU — De hoofdingenieur-di recteur van den Rijkswaterstaat in de directie Noord-Holland heeft aanbesteed het uitvoeren van bagger - en grondwerken en het aanbrengen van oevervoorzieningen met bijkomende werken behoo rende tot de werken voor het maken van de nieuwe spuisluis te IJmuiden en ten behoeve van het Staatsvisseherijhavenbedrijf aldaar Hoogste in schrijfster was de N.V Aaimemersbedrijf voor heen Firma F den Breejen van den Bout te Nö megen voor ƒ 886.000 — laagste A Volkers Maat schappij tot het Uitvoeren van Openbare Werken te Sliedrecht voor ƒ 747.000 — 799/1 ^ 797/8 79 % 79u /,„ 7D%6 798/4 831/4 83 875/8 » 77/8 683/8 68 % 6b3,'8 68 % 7k ^ 2V4 90 % 89H/4 883 ^ 877/8 259 256 11934 1191/4 841 * — 139 138 N.H.M f 25Ó Sl/2 137 Rott Bankv 127 I271/4 Tw B s AA — 1271/2 28 96 61 _ 20l/4 76 153 102 % 280 116 4a 2931/0 404 408 163 216 KOERSEN VAN DE AMSTERDAMSCHE DEURS 881/4 85V4 901 » 9IV4 9H/4 91 - 91llt 971/4 98 921/s "" OBLIGATIES STAATSLEBNINGEN Nederland v.a oeden Ie SV ' 38 3ii Ie 214 ' 21 6 Ie 3 % " 38 3 1937 Geld 1938 Haag 1937 N H 85 dito s K 3 % Hb V N 314 Nat Hb 3 % 801 / Nw Hb 314 Ov Hb 4 Rott Hb 4 821/s 87 — 921/2 — 843/4 84Sli — 94 % dito 3H 3 dito 8-j 2Vi Bot 36-7 4 dito 1-3 3 % Pr Ut ' 373 '^ dito G 3 % dito 3 % Slis 9911 991/4 938 ^ 97 f 100 99 £ 500 99 f 100 93 £ 100 94 £ 500 ViSli £ 500 99 f 100 978/18 £ 500 8735i5 £ 100 - £ 500 - £ 100 813(8 £ 500 88 £ 100 85s/i £ 500 853Si 86S,'8 1940 Ie aito Ie dito 2e ld blf aito 2e id bit 1941 1941 1936 3 % 3 % 3 % 3 % a dito a Sted Hb 3 % ~ Utr Hb 4 — 906 ^ 91 dito V u 3 % 91 E.N.Sch i Rot S.H i DIVEESEN BANK - en CRBD INST dito dito 3 ^ — A.K.U B & J Berk ' 37 Levers Z Werksp Wilton's Limb St Bat P.M dito Stv Ned Moorman Amst Gr Muller Nat Gr 5H 104 % 104 % 314 92 92 4 8Lih 8I1 / 41/4 IOIV4 1Ü1V8 4 — _ iVz lOOeig 1006 ^ 4 961 » 9631 41/4 96lis 961*1 3 % 80 796/8 iVi 100V4 — 83 V4 866;,i 87lji _ 88 891 90 901 / 91 3y2 3 4 3 % 4 B NG ' 37 3 % B.v.O.Z 4 3em Cr Nederlandsch-Indië a f 100 a f500 a f 100 a £ 500 a f 100 a £ 500 1935 dito dito dito dito dito ' mis 87 % dito Ned B A.Fr.H. A'd Hb 9IV4 94 901/4 91 901/8 931 » 93lft 90 9014 86V4 86V4 dito dito 3 % Arn Hb 3 % Bat Hb 4 861/4 dito 314 JPKOV en GEM I^EEN 3i ^ 88 88Ut 4mst Oord Hb 3 % F G Hb.4 Holl Hb.4 Ned Gr 4 — — dito 1939 4 — — N.-I Sp 31/4 76lj | — Amst f 100 3 — — Witte Kr — • esits AANDEELEN BANK - en CKED INSX Am Bnk A 118 118 Holl B Unie 1041 / 1043/4 Incasso B lOSi/j 109 INDUSTKIën Jav Bank "'" "" Kasvereen.N I E MtJ Ned Bank 154 111 165 A Norit Mij — Amst Dr M 2491M 2491 » Am Sup.f 110 lllKjAut Sc W - - Bat M F 111 B & J f 250-1000 GA 165 45 Af 10006 % — E f 1000 6 % 107V « Berkel's P — C P Scholte — — Gouda Bt.ti 550 550 Gruytei " ApA dito B Wd pr Heemaf A Heineken's Hero Cons Holl St.m.f Holl melkp Holl Beton H Draad K Holl Kunstz Int G Bet Int Viscose Beijnes dito Ned Ed.bed dito Pref Ned Hoogov Zoutind A Pharm Broc Lev Br f 100 id £ 1000 id f 100 6 % id f 1000 6 % Lyempf M.f Meelf N B Gist en Spir Ned Kabelf Ned sch M Ned Staalf Philips 75 Rott droogd Schelde N.B Sch Aard.f Smit & Co.'s Stokvis H.M id ^ f 500-1000 136 14614 158 19j1 « 164 178 374 2511/s 1471/2 194 741/8 108 136 1461/2 155 l/g 1971 / 161 % 172 372 2483/4 147lr5 201 761/4 108 % 51Vi 511 ^ 265 535 265 % 116 117 UIV4 112V4 IIIV4 112ifi 299 402 % 407 I68V4 216 3243/i 3203/4 187 76 % 186 159 160 St Spanj Stok & Co Twijnstra A U Asp prwd Bliktabr A Ver Ch.f A dito pr aand V Glasf NB V Gelder ZA dito pr aand V.N Rub F Ver T dito Vlissing kat W.sp ser A Westersuiker Wilton P A d Conv P.A Am Cr Sug Am Smelt Gen Electric Hudson M K Tin Plate Nat St C St Brands Unit St R A N I E M N.-I Gas Mi ] Am Tel Banda C.&H Bor Sum H Dell A H.M r.C.&H Bott Linde Teves N Wol M.A dito 2e r A 160 146 187 % — 136 — 202 % 201 % 112 % 113 124 124 360 160 163 1351/4 180 1943 /^ 155 160 187 114 195 179 % 180 130 128 ^ BÏ ' 30 % 29 % 31/16 3 _ 6V « _ 61/i6 4II/,a 4 % 19 % 18 % 1457/8 145 % 204 199 118 117 236 230 _ 2113 / 74 % 751/2 — 460 Boeton A Singkep Tin Dord P CvA Ned P.M A dito C.v.A M Enira Tarakan PM Stand Oil Hessa Rubb Ind B.C.A Preang rubb Rott Tapan Salatri PI Wai Sum K Z Pr R.M.A Pum Sch M Zeev A Niev Goudr De Maas A Sm Oostz A Hnd A'dam Krian suiker Pagottan Suik C MiJ TJeweng t Arendsburg Besoeki T M Soekowono Amst Thee Ban.ioewangi Goalpara C Sindangsari Telaea P C W Java T Insul C S 175 256 175 % 234 2493 /^ 275 T2 359 33 142 % 73 70 75 159 lOfi 286 117 168 4601/4 200 — — 97lÖ 362 _ 27 166 74 — 1648 ^ 76 % 1983/i 196 % 59 % 178 125 178 125 1401/4 _ J8 % 30 97 613 / _ 21 % 76 142 Kali T C M Mjch Am R W Java K Bl.-Vr.v A De Bijenkorf Gem Eigend Hout Alberts Jongeneel William Pont Muller & Co 52001 75000 A Ned My V H N Sab £ 1000 Woolworth Deli Sp.M A N I Sp.M A Atch ' Top C Kansas C Union P C Geld Tr A Kedirl St A Madoera St A Malang St Oost Java St Sem Joana A Sem Cherib Sera.1oedal S 19 % STAATSLEENINGBN Nederland 1940 Ie 1 4 99 986 /« 1940 2e I 4 9ö9/ib 97 " mbf 4 99 9864 mbf 4 97 % 97 % dito 19U 314 881/4 88 % Grtb O 314 1896 1905 3 C V ins 3 Grb O 3 ' 36 af 10003 ¦ 37 a f 1000 3 38 31/2 3 dito Cert 2 % Grtb O 21/4 Indië ¦ 35 a f 1000 31/4 ' 37 a f 1000 3 ' 37A f 1000 3 AANDEELEN Kol Bank A 1983 /^ 191 N.-I H.b 140 % 138 N.H.M 1000 140 138 % A K U A 129 % 130 % V Berk P 463 / 467/9 Calvé C.v.A 76 % 75 % Centr suiker 2U 211 % 185 184 1311/4 13t 266 2601 / 2 ^% 236 157 155 168,'8 15 % U % 103/4 11 % lOaii Fokker A L B & U.N Ford AMPh.gb af A dito Pr W.A.All Ludl St Ara Bemb A dito B Ara C & B $ Am Enka $ Anac Cop C Beth St O 57S,'8 öi/ifi 39 20 278/4 9 % 16 % 155/1P 44 3Vw "' t 131/4 37/if Chrysler C 60 Curt Wr C 57/8 Gen Mot G 393 / Int Nickel C 221/4 Kenn Copp C 293(8 N Am A c 9 % N Am R c I61/4 Rep Steel 16 U S Steel C 45 Cities Ser C — Comm & S C — North Ara G — Radio Corp C — O Borneo A — dito Pr A — — PETROLEUM 230 % 249 15 % Dordtsch PIAKon Petr A Cont Oil C Mid Const CPhilips C aheli Un c Tide Water C 91/4 7l3/,p SCHEEPVAART 121 — 151 % IbSlW 248 182 % 147 — 145 83i 445 Holl A L A Java C J L K N St MtJ Kon P Mij N Sch Unie R'd Llo,vd St Mij Ned Int Mere Cy H.V A'dam Java Cult — — N.-I s Unie — 260 V Vorst A — 123 TABAKSAANDEEIBS Deli B Mil — 201 DeliM f 1000 — 271 Senerab A 22 " SPOORWEGEN Wils & Co C — 2 % Baitim & o C 2 % Shes Ohio G 341 » Illinois C 6"i » New-York O — ^ m Pennsviv RC 20Si South Pao C "/" is South R c — 10 Can Pao c % RUBBER 216 218 191 ¦/ 7 132 % 130 180 Am Rubb C 278 % B.R My A 215 Deli-Batavla Kend L R Majangl Ver O.-J R Ma Oostk f 5000 Serb s R Silau S.-R 11UV4 Sum R Gul — V.I.C.O Int Rubber C « 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ne iOO Vrijdag 18 April 1941 DERDE BLAD Donovan en Eden verantwoordelijk voor ondergang van JoegO'Slaviê Voorraden moeten juist verdeeld / De melktantsoeneefing toegelicht • s-GRAVENHAGB 18 April — In de heden ge houden persconferentie heeft de regeeringscom missaris de heer H D L o u w e s een toelichting gegeven op de maatregelen welke thans genomen nioesten worden voor een behoorlijke voedselvoor ziening De heer Louwes wees er op dat de toestanden zich in den loop der tijden zoodanig hebben ont wikkeld dat we thans op zoo juist mogelijke wijze moeten verdeelen waarover we nog kunnen be schikken In de eerste plaats kwam spreker hierbij tot de met ingang van Maandag a.s ingevoerde melkdis tributie Wanneer we nagaan welk kwantum per per persoon zal worden geleverd en daarbij ook rekening houden met de grootere rantsoenen voor kinderen voor vrouwen in den bevallingstijd en voor hen die zware arbeid verrichten dan komen we tot de conclusie dat de hoeveelheid welke nu op bonnen beschikbaar zal worden gesteld niet zoo heel veel verschilt van het normale verbruik Misschien is de toewijzing iets minder maar dat zal dan slechts een kleinigheid zijn Een andere kwestie is natuurlijk dat wel het verbruik der be schikbare melk anders verdeeld zal zijn want op het oogenblik zijn er menSchen die veel meer melk gebruiken dan ze'voortaan zullen krijgen Gevraagd zal wellicht worden „ Waarom is deze distributie van melk noodig " Het antwoord daarop luidt omdat we met onze melk zuinig moeten zijn want door het gebrek aan vol doende veevoeder is de melkproductie minder ge worden En nu tal van andere artikelen reeds onder de distributie waren gebracht bestond er een algemeen streven om voor de voedselvoor ziening te vluchten in de artikelen welke nog vrij waren Daartoe behoorde ook melk zoodat het gevaar groot was dat de consumptie van melk aanzienlgk zou oploopen In verband echter met de melkproductie kon een dergelijke verhooging der consumptie niet worden toegestaan want dan zou er op een andere wijze weer ee ntekort drei gen Want melk is de bron voor de vetvoorzie oing en wanneer de geproduceerde melk maar ongelimiteerd zou kunnen worden opgebruikt zou deze vetvoorziening in gevaar worden ge bracht Daarom moesten de aangekondigde maatrege len worden getroffen omdat een bepaalde hoe veelheid der geproduceerde melk welke dus niet voor de consumptie In omloop kan worden ge bracht noodig is voor de bereiding van vet in het bijzonder van boter Want bij de vetvoorziening waren we steeds voor een belangrijk deel aangewezen op de aan voer van grondstoffen dierlijke vette nen oliën uit het buitenland Daarin is door den toestand verandering gekomen en zijn we aangewezen op onze eigen bodemproduotie Het gevolg van deze noodzakelijkheid is dat we wel voor een paar maanden doch niet voor een geheel jaar in staat ziijn ons vetrantsoen op peil te houden zoodat het beter is thans tijdig in te grijpen dan te wachten tot een cata strophe Ook het vetrantsoen moest dus iets worden in gekrompen In verband hiermede wees de heer Louwes er nog eens op dat het standpunt der Duit sche autoriteiten steeds is - geweest dat wat onze voedselvoorziening betreft we niet zouden komen beneden de rantsoenen in Duitsohland maar daar oor niet zouden boven uitgaan Dit was tot dusver wel het geval met de vetvoorziening Wanneer nu het wekelijksch rantsoen vet wordt teruggebracht tot 200 gram per week zooals is aangekonöigd dan zullen we daarmede komen op ongeveer het zelfde rantsoen dat in Duitschland geldt Vleesch dient gespaard De heer Louwes deelde voorts mede dat het noodzakelijk is om onzen veestapel zooveel moge lijk te sparen mede met het oog op het feit dat we later ook vee te onzer beschikking zullen moeten hebben De toestand is thans zoo dat we slechts beschik ken over veel mager vee in hoofdzaak hoogdrach tlge koeien Het zou met het oog op de toekomst ammer zijn thans te veel van dit mager vee voor de slachtbank te bestemmen want door te sparen kaïi worden bereikt dat we zooveel mogelijk vleesch en vet behouden voor later Daarom zal minder vee worden afgeslacht en als gevolg daarvan zal ook minder vleesch voor de consumptie beschikbaar kunnen worden gesteld Het ligt daarom in de bedoeling voortaan de pe riode der vleeschbonnen te verlengen tot 16 dagen waarmede men tevens hoopt te voorkomen dat in verschillende plaatsen de aangewezen bonnen niet zullen kunnen worden ingewisseld Door het kleinere kwantum vleesch dat be schikbaar zal komen zal ook de hoeveelheid eiwit voor onze voedselvoorziening kleiner worden en om dit tekort aan eiwit weder aan te vullen is besloten om met ingang van Maandag a.s op nieuw peulvruchten verkrijgbaar te stellen en wel in een hoeveelheid van 1 pond per drie weken Wat de voedselvoorziening in het algemeen be treft merkte de heer Louwes nog op dat zeer veel bereikt kna worden als er slechts medewer king van het publiek ' bestaat Tot dusver zijn de voorzieningen behalve dan bij de vleeschdistri butie in het algemeen zeer goed verloopen en heeft het publiek zich rustig gedragen Thans doet zich echter iets onaangenaams voor en dat betreft de geruchten over de z.g aardap pelengebrek Dergelijke geruchten noemde spre ker vreemd en onbegrijpelijk want dezelfde hoe veelheden zijn tot dusver steeds naar de centra gezonden en zoo noodig zal er nog meer naartoe worden gezonden Sommige menschen hebben zich echter in het hoofd gezet dat er geen aardappe len zijn en dat is voor velen die dat hooren een reden om meer dan gebruikelijk in te slaan met het gevolg dat anderen daarvan de dupe worden Uitdrukkelijk gaf de Louwes de verzekering dat de aanvoer van aardappelen normaal is en zelfs nog iets boven normaal wanneer ieder niet meer dan het noodige neemt is er voor allen vol oende We zouden aldus spr de voorziening ook -•- linnen regelen door een^straffe distributie maar aat willen we juist niet Bij aller medewerking is de toestand normaal en daarom waarschuwde spreker met klem te gen het ontstaan van een angstpsychose waar voor geen enkele reden aanwezig is Beteekenis van melk De directeur van het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad Dr C den Hartog ver strekt ons de volgende toelichting op de thans In gevoerde melkdistributie Melk is een van de meest volwaardige voedings middelen die wij bezitten Zij bevat dan ook alle bestanddeelën die voor het leven noodzakelijk zijn zij het van enkele stoffen in geringe hoeveelheden Van de metalen ijzer koper en mangaan die voor de bloedbereiding van belang zijn zou het lichaam by uitsluitende melkvoeding te weinig krijgen zoodat op den duur bloedarmoede zou ontstaan Het vet van de melk bevat de vitamines A en D Van het vitamine D kan in de wintermeik te wei nig voorkomen terwijl door koken een gedeelte van het vitamine C verloren gaat Melk bevat hoogwaardige eiwitten benevens kalk - en phosphorzouten waardoor melk als kin dervoedsel onmisbaar is Ook de melkvetten met de hierin opgeloste vitaminen A en D mogen niet aan de kindervoeding ontbreken Door haar hoog waardig eiwit en haar zouten is melk ook voor vol wassenen belangrijk Het menschdom heeft dit instinctmatig gevoeld want hoewel melk een voedsel is dat moeilijk be waard kan worden en snel aan bederf onderhevig is neemt het een eereplaats onder de voedings middelen in Welke beteekenis heeft nu de distri butie van melk Alvorens hierop te kunnen ant woorden is het iioodig te weten hoeveel melk de mensch in verschillende stadia van zijn leven noo dig heeft Kinderartsen zün sinds lang de meening toege daan dat voor jonge kinderen de dagelijksche hoe veelheid melk een liter niet te boven mag gaan Over den invloed van melk bij oudere kinderen zijn belangrijke onderzoekingen bekend Brj een onder zoek naar de gedragingen bij een zeer groot aantal kinderen schoolgaand bleek dat een halve liter melk toegevoegd aan het gewone dieet een lengte en gewichtsvermeerdering gaf terwijl de geeste lijke en lichamelijke reacties van deze kinderen veranderden In gunstlgen zin Zij werden actiever zoowel geestelijk als lichamelijk Bljde huidige distributie heeft men voor de kinderen voldoende gezorgd Kinderen tot 4 jaar krijgen 1 liter melk en daarboven tot 12 jaar een hlave liter Gezien in het licht van genoemde on derzoekingen moeten de dlstributiehoeveelheden zeker als voldoende worden beschouwd Voor volwassenen is de zaak schijnbaar slech ter Voor hen Is het gebruik van ten minste een halven liter melk per dag aan te raden Het is een zeer wenschelljke aanvulling van het dage lijksche menu De distributie staat slechts een kwart liter per dag toe Nu vallen echter taptemelk en karnemelk buiten de distributie Beiden hebben dit gemeen dat zij melk zijn ontdaan va nhun vetgehalte doch voor het overige bevatten zij alle be standdeelën van melk Het vitamine a dat tapte melk en karnemelk missen Is op andere wijze uit de voeding te verkrijgen Door het vrljblljven van taptemelk en karne melk heeft de distributie voor volwassenen veel van haar beteekenis verloren Voor de jonge men schen van 12 tot 21 jaar en ouder is het noodza kelijk dat zij van tapmtemelk of karnemelk ge bruik maken Voor zieken is een aparte regeling getroffen in overleg met den voedingsraad Hierbij is rekening gehouden met de speciale behoeften welke zich bij speciale ziekten voordoen Het voorschrijven van extra milk geschiedt op dezelfde wijze als bij de overige extra toekenningen van ziekenvoedsel De regeling voor zwangere en zoogende vrouwen Is eenvoudiger en kan op vertoon van een briefje van de vroedvrouw of den arts worden toegepast Ongecorrigeerd Engelsche luchtaanvallen / 1 doode 5 gewonden ' s-GEAVENHAGE 18 April — Engelsche luchtaanvallen vonden bedennaclit In iets ster kere mate plaats dan vorige dagen Eenige woon huizen werden beschadigd enkele vernield De meeste bonnnen vielen overigens op het vrfle veld Onaangenaam was dat in dezen nacht een kapel en het lijkeuhuis van een Roomsch-Katholiek zie kenhuis werden getroffen Voorts vonden nog enkele boschbranden plaats die snel geblnscbt konden worden Te betreuren zijn 1 doode 8 zwaar en 3 lichtgewonde burgertsjke personen Nog Vijftig volkstuintjes in Zeist Van onzen Z.-versIaggever ZEIST 18 April — Het beschikbaar stellen van volkstuintjes is in de gemeente Zeist een succes geworden In no-time waren de beschikbare terrei nen verhuurd ' t Gemeentebestuur meende er goed aan te doen ook het terrein achter het Slot het gedeelte dus dat niet tot het sportterrein zal gaan behooren te verhuren Br zijn zooveel menschen teleurgesteld moeten worden dat men die teleurstelling op deze wijze trachtte te ondervangen Vijftig tuintjes konden worden toegewezen ffDe lach " te Zeist Van onzen Z.-verslaggever ZEIST 18 April — De directie van het vereeni gingsgebouw aan den Hoogeweg heeft het lof waardige initiatief genomen Zeist de zorgen van dezen tijd te doen vergeten Daarvoor werden Teun Klomp en zijn makker Elsa Schmidt George du Bree Jan Blok en Cor van Veen,'allen bekenden uit de radioprogramma's ultgenoodigd naar Zeist te komen Zaterdag - en Zondagavond treedt dit gezelschap „ De lach " ia het vereenigingsgebouw op De directie is voornemens meerdere bekende ge zelschappen uit.te noodigen Stofing op spoorbaan Driebetgen'Maarn DRIEBERGEN 18 April — Donderdagmorgen heeft zich op het baanvak Maarn-Drlebergen een ongeluk voorgedaan dat gelukkig nog goed Is af geloopen en alleen aan de reizigers tijd kosttte Door tot nu to ^ onbekende oorzaken is van den trein die tet 7.37 uit Driebergen vertrekt een stuk uit een wielband geslagen waardoor verder rijden niet mogelijk was Het achterste gedeelte van den trein heeft men toen direct over het verkeerde spoor naar Maam vervoerd De reizigers hadden slechts 1 uur ver traging De dienst Drlebergen-Maam is daarop over één spoor gereden hetgeen echter niet den minsten Invloed op de vertrektijden had Te circa 1 uur is het defecte wagenstel naar station Driebergen gereden om voorlooplg gerepa reerd te worden Persoonlijke ongevallen kwamen in het geheel niet voor W.A.-marsch door Amsterdam AMSTERDAM 18 April — De N.S.B Pers-dienst deelt mede De heerban W.A Amsterdam zal Zondag 2 April een marsch met muziek en tamboers door Amsterdam maken Doodelijk ongeval in mijn te Kerkrade KERKRADE 18 April — De 21-jarige onge huwde mijnwerker C Crombach is in de Dominia le mijn alhier om het leven gekomen Het doode lijk ongeval Is nog niet geheel en al opgehelderd Mf DL vermoedt dat de man is doo^edrukt Nieuwe politie^uniform in Amsterdam AMSTERDAM 1J8 April — Ook In Amsterdam zal de politie geleidelijk in de nieuwe uniform in het openbaar verschijnen De donkere kleur der uniform blijft gehandhaafd doch was de uitmon stering op de tmiform vroeger rood en goud thans is deze blauw met zilver Werd bij de oude uniform de rang van het hoogere kader door gouden sterren op de onder mouwen aangegeven thans geschiedt dit door gouden sterren op den kraag van tuniek en over jas op dezelfde wijze als bij het voormalige Ne derlandsehe Leger In verband met den overgang van de politie korpsen in de groote gemeenten naar het Rijk Is het gemeentewapen op de pet vervangen door den klimmenden leeuw uit het Rljkswapen in zilver Voor de officieren is deze leeuw omgeven door een zilveren lauwerkrans Boven dit wapen is onder den rand van den bol een ovale rood wit-blauwe emaille kokarde aangebracht Bij de dagelijksche tenue wordt de rijbroek met rijlaarzen of beenkappen gedragen De rangindeeling zal zijn als bij de voormalige Nederlandsclie Landmacht De uniform is thans reeds bij verschillende Amsterdamsche politieofficieren in gebruik In Mei zullen ook de pas in dienst getreden politie agenten op deze wijze geüniformeerd wórden Sferen ^ die de sociale vorming beïnvloeden BILTHOVEN 18 AprU — Nadat Dr K H Schagen in de laatste conferentiezitting van de Paedagogische conferentie welke deze week te BUt hoven gehouden werd de lichamelijke vorming van den onderwijzer besproken had werd als slot de sociale vorming door Prof dr C A Mennicke be handeld aan wiens belangwekkend betoog we het volgende ontleenen Prof Mennicke is van meentng ' dat de paedago gie zich tegenwoordig aan zeikere normen vast houdt die door vrijwel ieder erkend worden Deze normen hebben een diepen achtergrond die van een wereldbeschouwing Het normenbesef mag den paedagoog ' echter nooit beletten zich naar alle zij den te oriënteeren Sociale opvoeding is aldus spr de paedagogi sche invloed om de opgroeiende generatie rijp te maken zich naar de samenleving te voegen en haar op te wekken een zoo groot mogelijke productieve medewerking aan deze samenleving te verleenen In de middeleeuwen en ook in het tijdperk dat voor de Fransche revolutie ligt kon gesproken worden over de stabiele vorming Deze richtte de opvoeding uitsluitend op het bereiken van een burgerlijke zelfstandigheid en was zoodoende zeer ¦ beperkt al bezat zij ook één overkoepelend besef n.l het religieuze De reactie hierop waren de sche matische ontwerpen welke in de 18e eeuw opgang deden en waarvan geUjke kleeding gelijke ideeën en gelijke wetten getuigen Het verval van de stabiele vormen heeft ook in de 19e en 20e eeuw voortgang gevonden De oude vormen vervielen en door middel van organisatie werden er nieuwe voor in de plaats gesteld Heden ten dage komt het schematisme terug en vormt het eigenlijke probleem van de sociale opvoeding Hierna ging spr in op de sferen die van belang zijn voor de sociale vorming De cultureele sfeer is in feite de sfeer der vrijheid en komt wel in con flict met het schematisme De paedagoog zal ech ter nooit moeten vergeten dat oorzaken van eco nomlschen en staatkundigen aard de sfeer steeds zullen beïnvloeden en hieraan niet te tomen valt In het vervolg van zfln betoog zei Prof Mennic ke dat reedis vóör de puberteitsjaren bij het kind een zeikere groei)svorming naar voren komt Het zoekt aansluitinig bij een groep en kijkt uit naar regelmaat Het tracht leiding te geven of zich aan een gezaghebbende leiding te onderwerpen wan neer deze het een Ideaal voorhoudt Dit verlangen naar discipline werkt er dus toe mede dat het kind zich natuiu:lijkerwijs naar de samenleving voegt Hierna werd de practische uitwerking van de hierboven geschetste ideeën nagegaan In de school reeds kan de „ groepsgeest " beleefd worden Dit vereischt een groote mate van eerlijkheid in de school doch de kans is groot dat de kinderen zich erbij aansluiten en tot de gewenschte groep aan getrokken worden Over het onderwijs op de kweek en andere opleidingsscholen merkte spr op dat ieder Individu voelt tot één volk te behooren de taal van dat volk te spreken de schoonheid van het landschap van zijn land te ondergaan zign volk te begrijpen en te kennen Persoonsbewijzen De Bilt DE BILT 18 April — Officieel wordt medege deeld dat zij die voor vermindering of geheele ontheffing van de leges verschuldigd voor het binnenkort uit te reiken persoonsbewijs in aan merking willen komen een daartoe strekkend aan • vraagformuller In moeten vullen vóór 1 Mei a.s Deze formulieren zijn vanafheden verkrijgbaar ten gemeentehuize afd Bevolking Zij die een aanvraagformulier invullen krggen een schriftelijke beslissing op hun verzoek Met nadruk wordt er op gewezen dat zij die geen aan vraagformulier invullen het volle bedrag ƒ 1 — aan leges moeten betalen Bilthoven^s jeugd genieic BILTHOVEN 18 April — Voor den Paaschmld dag die de afdeellng Bllthoven va nde Ned Ver V Huisvrouwen voor de jeugd gistermiddag in „ Concordia " organiseerde bestond overweldigend veel belangstelling Het jonge volkje verbreidde in spanning het moment waarop mevrouw Pim Siegers uit Delden aan het zeer gevarieerd pro gramma begon Al spoedig bleek dat mevr Siegers uitnemend de kunst verstaat haar jeugdig publiek uitstekend te amuseeren Mutatie bij distributie DE BILT 18 April — Naar wfl vernemen vindt met ingang van 1 Juni a.s een belangrijke mutatie bij den plaatsehjken distributledienst plaats De leider van dezen dienst de heer F Jansen is met ingang van dien datum als zoodanig ontslagen Zijn functie wordt zoolang waargenomen door den heer J J Spitzer Binnenkort Is de benoeming van een nieuwen leider te verwachten Christenvrouwen te Bilthoven vergaderen BILTHOVEN 18 April — Maandag a.3 komt de afd Bilthoven van den Ned Chr Vrouwen Bond in vergadering tezamen in het gebouw Soestdijkscheweg 41 N alhier Mej v d Meij zal dan spreken over „ Blind zgn " Aanvang is gesteld op 3 uur • Verlaging gasprijs te De Bilt DE BILT-BILTHOVEN 18 April — Wij ver nemen dat de gasprijs In onze gemeente met % cent per m3 verlaagd zal worden Deze verlaging zal voor het eerst op de kwitan ties over de maand April 1941 in rekening worden fiebracht NEW YORK 18 April D.N.B — De Londen sche correspondent van de „ New York Sun " deelt mede dat de toestand In Llbye die In Londen ge vaarlijk wordt geacht in politieke kringen opnieuw crltlek op den minister van buitenlandsche zaken Eden heeft gewekt Algemeen wordt aangenomen dat Eden voor het optreden der Brltsche troepen in Cyrenalca verantwoordelijk Is Hij heeft dezen toe stand door zijn onstuimig verlangen om Joego slavië en Turkije tot verzet te brengen doen ont staan In Londen vreest men dat de weerstand van Joego-Slavië een militair nadeel voor de geallieer de troepen zal blijken Aangenomen wordt dat Wavell verdere acties tegen de Italiaansche troe pen uit eigener beweging heeft achterwege ge laten Integendeel gelooft men in Engelsche con servatieve kringen dat dit Is gebeurd op instigatie van Eden die er zich een gewoonte van heeft ge maakt de dictatoren uit te dagen vóór een beslis sende slag werkelijk Is uitgevoerd Op grond van zijn reis naar Egypte Griekenland en Turkije zal Eden waarschijnlijk de schuld voor het mogelijk komende onheil voor het Brltsche leger op zich moeten nemen Naar de „ Popoio dl Roma " meldt heeft gene raal Wavell van de Egj^tlsche regeering geëischt dat het uitvoerende gezag aan de Engelsche strijd krachten wordt overgedragen De Egyptische regeering heeft naar het blad verder meldt dezen eisch van de hand gewezen door te wijzen op de hiermede gepaard gaande schending van het sou verelne gezag van den Egyptlschen staat Voor het Brltsche opperbevel te Ca'iro zijn naar het blad verder meldt anti-Engelsche betoogingen gehouden Engelsche militairen hebben hieraan een einde gemaakt Onder de politie en demonstran ten vielen talrijke gewonden BERLIJN 18 April U.P — De Essener Nationalzeitung behandeldt in een hoofdartikel op nieuw de these dat achter het Joego-Slavlsche be sluit den oorlog tegen Duitschland te wagen Roo sevelt's ' af gezant Overste Donovan en daarmede Roosevelt zelf steekt Na het falen van Joego slavië heerscht thans in Washington nervositeit daar Roosevelt's wensch den oorlog verlengd te zien gevaar loopt „ Voor Roosevelt's plannen op binnen - en bultenlandsch politiek terrein die bel den imperialistisch ziJn kan deze verlenging van den oorlog niet losgelaten worden Roosevelt er kent thans dat hij met beloften en mooie gestes alleen een verlenging van den oorlog onmogelijk bereiken kan Dat hij als gevolg van deze erken ning de Ver Staten van niet strijdenden tot strij denden oorlogsdeelnemer kan maken ligt mis schien In zijn bedoeling Gelijk bekend grijpt Iemand die verdrinkt èen stroohalm vast Om deze ver lenging van den oorlog te garandeeren zet Roo sevelt alles op één kaart ' Genoemd wordt in dit verband Roosevelt's „ uitbreiding van de Monroe doctrine tot Groenland " waarbij hij wel minder aan de veiligheid van het Amerikaansche conti nent dan aan de veiligstelling van de levering van het Amerikaansche oorlogsmateriaal aan Engeland gedacht zal hebben „ In gezaghebbende Ameri kaansche kringen is men volledig overtuigd dat de U.S.A zich met al deze maatregelen op glad ijs begeven Bij deze situatie heeft de onderteekening van het Russlsch-Japansche neutraliteitsverdrag ' n aanzienlijke vertraging In de Amerikaansche bui tenlandsche politiek gesticht want Roosevelt wil de Ver Staten niet aan het gevaar van een dub belen oorlog in den Atlantischen en den Stillen Oceaan blootstellen Daar staat tegenover dat men echter weet wat een vertwijfelde doet die het gevoel heeft dat het water zich spoedig boven zijn hoofd zal sluiten " Von Papen naar Ankara teruggekeerd ISTANBOEL 18 April D.N.B ' — De Duit sohe ambassadeur Von Pajpen is een dezer dagen uit Amkajra hier aangekomen Hg bevond zich per vliegtuig op weg naar Berlijn De ambassadeur is intussohea weer in Ankaraik terugigekeerd Van het Grieksche oorlogstooneel BERLIJN 18 April D.N.B — Op het Griek sche oorlogstooneel is het naar het D.N.B ver neemt in Noord-ThessaUë op verscheidene plaat sen tot hevige gevechtshandelingen gekomen On danks den zeer slechten toestand der wegen werd de Dultsche aanval tot ver over de tergketenen voortgezet Met Engelsche troepen waaronder vrij groote afdeelingen van Nieuw-Zeelandsche en Australische divisies werden gevechten geleverd De stoutmoedig aanvallende Dultsche troepen maakten een groot aantal gevangenen en brach ten een aanzienlüke buit binnen Het Dultsche succes in Macedonië blgkt vol gens de jongste berichten nog grooter te zijn dan oorspronkelijk werd aangenomen Ongeveer vijf Grieksche divisies tójn tijdens de gevechten In Noord-Griekenland in de pan gehakt De bult aan oorlogsmateriaal is aanzienlijk Zweden en de Volkenbond STOCKHOLM U.P 18 April — In een hoofd artikel van Aftonbladet wordt geëischt dat Zwe den uit den Volkenbond zal treden daar deze zich „ thans in Canada bevindt en feitelijk geheel niets meer verricht " Zweden Is nog steeds lid van dezen bond maar heeft sedert het uitbreken van den oor log geen bijdragen meer betaald Korte berichten Naar de Jongerenactie te D e B i 1 1 sal Ds D.Schakel Vrijdag 2B April spreken over „ Hoe lezen wöde Evangeliën "^ in het CC-gebouw aan den Utr.weg.Aanvang 8 uur Doopaangifte voor de NeS Herv Kerk te DeBilt kan a.s Zaterdag om 7.30 uur geschieden in de consistoriekamer van genoemde kerk De eerstvolgende doopbedienlng te Bilthoven vindt plaats op Zondag 27 April a.s in de Biltsche kapel voorganger Ds Franck Ben garagehouder te Soesterberg kwam Bijde politie aangifte doen van de vondst van een rij wiel.Bti nadere beschouwing bleek dit te Utrecht gestolen tezyn en kon aldus aan den eigenaar weer ter hand wor den gesteld Het S o e s t e r Natuurbad heett het in deze da gen zwaar te verduren Werd onlangs — naar de poli tie constateerde — aldaar ingebroken thans hebben bal dadige gasten niet minder dan 11 ruiten vernield Ver - De heer A Sterk te Bodegraven behaalde aande Kleermakersvakschool to Utrecht het einddiploma Vanavond tusschen 7 en 8.30 uur kunnen de ledenvan de afdeeling Zeist van den A.N.B degenen dieniet werkloos zijn i vacantlebonnen • inwisselen Deongeorganiseerden kunnen dit eveneens vanavond doenvan 8.30 tot 9.30 uur De inwisseling moet geschiedenin de zaal van v Beek aan den van Reenenweg Zaterdagavond a.s wordt in het Lokaal " van deZeister buurschAp Austerlltz de revue Hoebestaat het " opgevoerd Dinsdagavond a.s wordt in do Gehoorzaal vande W A hoeve te den Dolder door de tooneelver eeniging Onder Ons " En Jacob diende " voor hetvoetlicht gebracht A.s Dinsdagmiddag om half drie wordt voor deleden van de Bilthovenache afdeeling van de V.E.V.een praatmiddag gehouden In hotel De Leiiep " teiiUtboyeQ ITA LIAANSCH WEERMACHTBERICHT De omsingeling tegen de Grieken in volle ontwikkeling ERGENS IN ITALIË 18 April Stefani — Het weermaohtbericht nummer 316 luidt als volgt In Joego-Slavië hebben de gemotoriseerde colon nes van het tweede legercorps na Mostar te hebben bezet en den laatsten weerstand van den vijand te Metkowltsj te hebben gebroken Ragusa en Dubrovnlk bereikt en zijn samengekomen met snelle troepen komende uit Albanië die Cettinje en Cattaro hebben bezet Aan het Grieksche front is de omsingelings manoeuvre tegen de vijandelijke legers tusschen Osum en de zee in volledige ontwikkeling Pre metl Argyrocastro en Porto Palermo zijn In onze handen De vijand achtervolgt door onze troepen bestookt met mltrailleurvuur en bommen door onze luchteenheden trekt in wanorde terug en laat tal rijke krijgsgevangenen fn materiaal van allerlei aard in onze handen achter In den afgeloopen nacht hebben Italiaansche en Dultsche vliegtuigen de vlootbasls La Valette op Malta gebombardeerd In den nacht van 16 op 17 April is een Italiaansch convooi dat materiaal naar Noord Afrika transporteerde aangevallen door een machtige formatie vijandelijke kruisers en torpedojagers Tijdens het gevecht dat hierop volgde werd de Engelsche torpedobootjager Mohawk tot zinken gebracht en andere bodems waarschijnlijk beschadigd Eén van onze torpedo booten die hardnekkig het convooi hebben be schermd is tot zinken gebracht en de beide andere zijn beschadigd Twee stoomschepen werden in den grond geboord en de andere beschadigd Een groot deel der bemanning werd gered In Noord-Afrlka wordt de omsingeling rondom Tobroek steeds meer aangehaald Vijandelijke vlieg tuigen hebben een aanval ondernomen op Dema en Tripolls Er vielen eenige gewonden en er werd lichte schade aangericht Te Dema hebben onze jachttoestellen een Blenheim neergeschoten In Oost-Afrlka versterkt de vijand zijn druk in den sector ten Zuiden van Dessie maar wordt dapper tegengehouden door onze troepen Pogin gen om binnen te dringen langs de rivier de Omo en in de zone van Dembldollo zijn afgeslagen PORTSMOUTH WEER GEBOMBARDEERD BERLIJN 18 April D.N.B — De grootste Engelsche oorlogshaven Portsmouth die de vo rige maand het doel is geweest van zware Dult sche aanvallen is In den afgeloopen nacht weder om door zeer sterke Dultsche gevechtsformaties aangevallen Talrijke groote branden in het gebied van de staatswerf en de talrijke marinewerkplaat sen en arsenalen kenmerkten het effect van dezen aanval De Londensche berichtendienst meldt dat eenvrij zware ' aanval In den afgeloopen nacht door hetDultsche luchtwapen is gericht op een stad aan deEngelsche Zuid Oost-kust De aanval — zoo wordtgezegd — is kort na het aanbreken van de duis ternis begonnen en heeft bijna den geheelen nachtgeduurd <• Belangrijke conferentie in Gibraltar LA LINEA 18 April U.P — De Britsche ambassadeur in Madrid Hoare die op het oogen blik in Gibraltar vertoeft heeft zijn vertrek van daar uitgesteld om aan een belangrijke conferentie te kunnen deelnemen die gisteren in Gibraltar zou plaats vinden Op deze conferentie waaraan de mUltalre gouverneur van Gibraltar verschillende admiraals en andere hooge officieren van vloot leger en luchtmacht zullen deelnemen zal men zich naar men zegt bezig houden met de situatie in het Mlddellandsche 2Ieegebied en Noord-Afrika Ook de toestand op den Balkan en in Egypte zoomede die in Fransch Marokko zou ter sprake komen Klissoera en Erseke geëvacueerd BOEKAREST 18 Aprjl D.N.B — Het opper bevel van de Grieksche strijdkrachten heeft be kend gemaakt dat aan het Albaneesche front door Grieksche troepen eenige terugtrekkende be wegingen ten uitvoer zijn gelegd Bij deze bewe gingen zijn Klissoera en Erseke geëvacueerd Zaterdag officieele feestdag in Spanje MADRID 18 April D.N.B — Zaterdag 19 April zal in Spanje een officieele feestdag zijn Vier jaar geleden vond dien dag de vereeniging plaats van alle nationale politieke groepen in de huidige „ Falange Tradicionalista " In alle plaatsen worden Zaterdag nationale feesten gearrangeerd waarbij het eenwordimgsdecreet van generaal Franco zal worden voorgelezen In Madrid zal een kruis voor de gesneuvelden worden opgericht ea een gods dienstplechtlgheid gehouden worden politi De Japansche buitenlandsche tiek TOKIO 18 April D.N.B — Ten aanzien van de in eenige Japansche dagbladen opgedoken be weringen dat na den terugkeer van Matsoeoka in de Japansche buitenlandsche politiek zekere wijzi gingen te verwachten ziJn heeft de woordvoerder van het bureau voor de inlichtingen opgemerkt dat de Japansche buitenlandsche politiek gelijk zal blijven In de fundamenteele richtlijnen der poli tiek zal het niet tot veranderingen komen Deze politiek zoo zeide de woordvoerder is vooral een vredespolitiek Nieuwe Porlugeesche gezant ie Berlijn LISSABON U.P 18 April — Officieel wordt bekend gemaakt dat Graaf Tovar tot nieuwen Portugeeschen gezant In Berlijn Is benoemd nadat Nobre Guedes uit deze functie afgetreden is Zes Britsche vliegtuigen neergeschoten BERLIJN 18 April D.N.B — Het aantal Engelsche vliegtuigen dat tijdens den aanval der R.A.P op rijksgebied is neergeschoten is naar het D.N.B verneemt tot zes gestegen Lord Stamp omgekomen BERLIJN 18 April D.N.B — Reuter meldt dat „ als gevolg van vijandelijke actie " een van de belangrijkste economen van Groot-Brlttannië Lord Stamp en zijn vrouw om het leven gekomen zijn Lord Stamp werd kort voor het uitbreken van den oorlog door de Britsche regeering benoemd tot haar voomaamsten fiuancieelen adviseur 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 30Ö Vrijdag 18 Aprfl 194 OPLAGE 32000 zeggen zijn vrienden 0aaii mede bedoelen zij zijn nieuwen bril dien hij laatst bij ons de vakspecialisten heeft uitgezocht — Ook U vindt Betere brillen hij VAN DIJK Steenweg 39 - Tel 16361 Vrijstaand HUISJE te Bilthoven te koop V ƒ 4500 - Inl Prof LorentzL 46 Zeist 3514 Nieuwe uitgaven Bi A W B r-u h a en Zoons Uitgeversmaat schappy te Utrecht verscheen een nieuv7 deel van de avonturen van den Saint ditmaal geheeten „ Volg den Saint " van de hand van Leslie Charterls Wij krijgen hierin den Saint opnieuw in duel met den dikken inspecteur Cladius Eustaclus Teal die weliswaar er ook nu niet in slaagt den Saint on schadelijk te maken maar dan toch een paar ge vaarlijke misdadigers achter slot en grendel kan brengen Als alle boeken van Charterls over den Saint is ook dit werk weer de moeite van het lezen vplkoraen waard Het zal weer vele lezers trekken Bij J B W o 1 1 e r 3 te Groningen verscheen van het tweede deel van het Duitsche Woordenboek Nederlands-Duits een achtste druk Dit werk van I van Gelderen herzien door J H van Beokum werd sterk vermeerderd en veel verbe terd door het weglaten van verouderingen en het invoegen van nieuwe woor-en Ondanks de uitbrei ding van den inhoud wist men door een meer rationeele zetting toch den handzamen vorm te bewaren Een voortreffelijk woordenboek De uitgeverij Roskam te Amsterdam deed een boekje het licht zien onder den titel „ Wat doet de Duitsche Arbeidsdienst " geschreven door H M U 11 e r-B randenburg Het boekje geeft een goeden indruk van wat de Duitsche Arbeidsdienst zich ten doel stelt en hoe deze de doelstellingen ten uitvoer beoogt te bren gen Het is derhalve een goede leidsman voor hen die omtrent deze instelling iets meer willen weten In de serie Weten en Kunnen van de N.V Uit gevers Mij Kosmos te Amsterdam verscheen van de hand van R Stenhuis een werkje over „ Practische Konijnenteelt " met 14 foto's en tee keningen verlucht Daar op het oogenbllk de ani mo voor het fokken van konijnen grooter is dan in normale tijden zal het practische boekje dat inderdaad zeer goede raadgevingen bevat zeker zijn weg wel vinden B J B W o 1 1 e r 3 te Groningen Batavia ver scheen nog in de serie „ Het Nijverheidsonderwijs '' onder redactie van B van Sluyters en J W van Zelm van de hand van J B J van den B o o gaart en B van Sluyters een „ Rekenboek voor het lager Nijverheidsonderwijs " Het boekske bevat een keur van opgaven die zijn aangepast aan het Nijverheidsonderwijs en voorts een serie opgaven ontleend aan examens Voorts verscheen bfl dezelfde uitgeverij deel B-2 van „ De lichamelijke opvoeding op de lagere school " lessen met eenvoudige hulpmiddelen eerste tot en met het zevende leerjaar van de hand van J R C van de Griendt Jr Het boekje bevat een serie volledig uitgewerkte en in beeld ge brachte lessen met tafels stoelen schoolbanken e.d ten dienste van leerkrachten voor vak J naar aanleiding van de „ Richtlijnen " van het departe ment van onderwijs Bij A W Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V te Leiden verscheen van Christoffer Morley in de vertaling van Dr J N C van Dietsch „ Kitty F o y 1 e " de roman van een Amerlkaanseh meisje Op voortreffelijke wijze vertelt de schr in dit bij zonder boek van het leven in Amerika in het bij zonder van het meisje dat haar eigen brood moet verdienen van haar liefde voor den wat sloomen Wynnewood Stafford een doodgoeden schatrij ken jongeman die in zijn onbenulligheid nochtans het meisje in den steek laat dat zoo innig veel van hem houdt Deze beide figuren zijn voortref felijk geteekend maar ook de andere personen die als het ware op het tweede plan spelen zooals Kitty's wat wonderlijke vader en Delphine Dettail de leidster van een schoonheidssalon „ Kitty Foyle " geeft een echt beeld van deze tijd in Amerika on getwijfeld boeiend voor een Amerikaan nog boeien der voor ons Nederlanders Havank de bekende Nederlandsche detective storyteller Is een nieuwe serie verhalen op touw gaan zetten waarin ditmaal niet de vermaarde Silvère de hoofdrol speelt maar Hoofdinspecteur Grands Pyla die geassisteerd wordt door den in specteur Poussin Zij voeren strijd tegen een spion nenbende waarvan de leider bekend is als..„de C y c lo o p " de man die steeds één ook gedekt heeft door een zwart verband Hééft hij maar één oog of houdt hij zich zoo Rondom deze gegevens spon Havank een boeiende geschiedenis die zich met groot genoegen lezen laat zooals al het werk van Havank Natuurlijk versol;een dit boek bij Bruna te Utrecht Bij de Uitgeversmaatschappij W de Haan N.V te Utrecht zag het licht een „ Economische Encyclopedi e " samengesteld door D C van der Poel Dit werk beoogt een practisch handboek te zijn zoowel voor hen die er uit hoofde van hun beroep mede te maken hebben als voor hen die er dagelijks op stuiten Kan men b.v wel een moderne krant lezen zonder dagelijks te stuiten op allerlei begrippen die in de economische wetenschap res sorteeren Welnu voor hen die in dit opzicht gaarne een steuntje wenschèn is deze steun te vin den in deze encyclopedie die velerlei vragen op dit gebied een duidelijk verklarend antwoord geeft Wij kunnen deze uitgave niet anders dan zeer nuttig noemen vooral voor hen die maar heel wei nig van dit terrein vol voetangels en klemmen weten In de Haan's Practische Bibliotheek verschenenvan de hand van B van Asperen Vevenne leidervan den Rijksvoorlichtingsdienst voor Pluimvee teelt „ Hoe kan ik zelf kippen houden?"en van W van der Togt Leeraar in de Lichame lijke Opvoeding „ H o e b 1 ij f i k F i t Kamergym nastiek voor mannen " Het eerste boekje geeftwenken voor het houden van kippen ook in dezentijd en in het andere worden nuttige raadgevingenverstrekt aan de mannen die wat aan kamergym nastiek willen doen Het zijn beide zeer nuttigewerkjes y In de serie meisjesromans van de Nederlandsche keurhpekerij N.V te Amsterdam verscheen van Els van Buren „ Huis aan den Singel " een ver haal uit een meisjespension Men leeft in dit boek met ieder der meisjes mee Natuurlijk zijn zij niet allen engelen maar afgunst kennen zij niet en ook geen geniepigheidjes Dan zou het boek trouwens niet in den smaak vallen van het jonge sportieve moderne meisje Het is een bgzonder aardig en geslaagd boek dat naar onze meening door oudere meisjes met graagte gelezen zal worden „ Avontuur in China " van Edna Marson is een werkelijk avontuurlijk en spannend boek dat verscheen bij A J G Strengholt Uitg Mij N.V te Amsterdam Het is een geschiedenis uit den tegen v;'oordigen tijd die zich afspeelt op de Jang Tse Kiang Al heel gauw blijkt de rivierboot Ningpo waarop de Nederlander Wouter Hylkema zich be vindt een broedplaats te zijn van een spionnage beweging zulks in verband met den strijd tus schen de gele volken waarbij ook Engeland zrjn belangen heeft Dit boek nu geeft een boeiend relaas van al het geheimzinnige dat zich op de boot afspeelt maar dat later tot volkomen oplos sing komt Het is een boek zooals er véél geschre ven zijn maar dat de groote verdienste heeft van het begin tot het einde te boeien VEHKOOPING JAARSVELD 18 April — Donderdag 24 April a.s v.m 10 uur te Jaarsveid Lekdijk 270 nabif ' t Koe koeksveer ten verzoeke van de erven mei G Schep worden verkocht 13 koeien 5 pinken kalveren 2 paar den 4 zeugen schapen kippen landbouw - en melkge rêedschappen en eenige meubelen 5s TBEKKING HAIGHTON S CO Wettige Piemleleeolng 1912 2e KLASSE 3e LIJST TREKKING VAN VRIIDAG 18 APBIL 1941 HOOGE PBEMIËN f 400 — 6999 l 100 — 1229 12899 PBEMIËN VAN ƒ 30 — 2940 4246 6368 8679 10474 12730 16134 17187 19258 38 378 440 522 1273 1317 1426 272S 2905 2967 316 * 3244 3282 3809 3873 3976 4151 4180 4308 4318 4640 4784 5082 6424 6834 5857 5887 6413 6430 7247 7332 7725 7970 8248 8472 8614 9092 9101 9374 9406 9594 9722 9940 10144 10338 10631 10808 11154 11655 12115 12301 12641 125*4 12688 12834 12978 13963 14363 14907 15572 15755 16052 16068 16150 16268 16269 16312 18631 16925 16955 16994 17037 17431 17443 17825 17998 18067 18245 18552 19045 19117 19647 19885 19960 20050 20577 20654 20718 ONGECORRIGEERD Verbeteringen 2e klasea 2e lyst prenüên vaa f 30 — 1701 ontbreekt 3315 moet zUn 3380 16483 ihoet zyn 16383 17199 moet zyn 17L79 VOOB Aanleg van Electrische Installaties VOOB Stofznigers of reparatlA VOOB Badlo of reparatie VOOB Slangen VOOB Electrische scheerappairaten of Handdynamo's NAAB ELECTRISCHE APPARATEN CENTRALE W TBMMEAMBACHTSTBAAT 11 — TELEF 1*845 HOLLANDIA's goederenhandel d contant en op termijn OUDEQRACHT 150 UTRECHT Voor opleiding tot goed loonende werksters vragen wij op onze Confectie-ateliers FLINKE IJVERIGE LEERLINGEN Prettige werkkring in hygiënische omgeving Aanmelden dagelijks bij DE VRIES EN SUSAN Oude Gracht 354 Utrecht — Tusschen 9—12 uur Het staat hem goed WIJ HANDHAVEN Slaapkamers eiken Engelsch en blank eiken van ƒ 189.50 tot f 317.50 Woninginricihtlng A TWIGT TWIJNSTRAAT 69 J Gevraagd tegen 16 Mei bfl Gepens Heer een nette P.G leeft pl.m 30 j g kunn koken Brieven onder No 537 glraal's Filiaal Zeist Gevraagd LEEBUNG of AAJfKOMEND BANDAGISTE Heden Versche Postelein Jonge j Worteltjes Holl Bloem kool Komkommers Aard l>eien enz enz DE GOEIJ-KOOTI NOBELSTBAAT 35 j TEL 18177 niet beneden 18 jaar Verkoopkracht bezittende genieten de voorkeur Br onder No 3504 bur dezer WINKELJUFFROUW gevraagd Niet ouder dan 22 jaar Br opg leeftijd verl salaris en vorige werkkring No 1636 Adv Bur ALTA Pausdam Nieuwe sorteer ing FALCON MANTELS en JASSEN SHELTER MANTELS en JASSEN VOORJAARS-JAPONNEN DAMES-HOEDEN HEERENMODEL BLOUSES fabrikaat Kerko GROOTE COLLECTIE SHAWLS SPORT JASJES V Egyptisbhe Poplin Pracht collectie Dames - en Heeren-handschoenen GERARD BISCHOT DE SPECIAALZAAK VOOR B ET ERE MODES HEBREN-AFDEELEVG PABTEBBE DAMES-AFDEELING Iste ETAGE Potterstraat 14 t.o ' t Postkantoor hoogstemi 30 woorden ƒ 0.OZ i aohtereenv«rfgeiido plaat » singea ƒ 1.95 — Elk woord meer 6 cent per plaatsing KLEINTJES BADIOKOOPJES Groote keuze nieu we en overjarigetoestellen Alle metultra kort Tegenlage prijzen RadioBosman Leidsche weg 5 huis Tal 18528 8425 Te koop Te koop aangebo den een wit kanten TEOUWJAPON met witte zijden onderjurk maat 42 Tevens een zwarte zijden avondjapon nieuw Br onder no 3477 bur dezer Voor zelfbewoning en/of belegging ver schillende WONINGEN te koop in Utrecht Bilthoven en Am sterdam Alle inl H F W Lang schmidt Bilthoven 3277 Te koop 2 PEBS CANO geheel compleet inzeer goeden staat.Daalhuizen Vee - marktplein 44 bis A,Utrecht 3540 3-deelig BEDSTEL ƒ 20 - divan ƒ 15 - linnenkast ƒ 18 - dressoir ƒ 30 - waschkast eikenled m gezondheids matr Engelsch le dikant ƒ 7.50 ameu blement ƒ 20 - ge makstoel Lange Smeestr 13 3543 Chique tailleur MANTEL,Taub z.g.a.n maat 40—42 dames sport costuum zwart cos tuum k f 12.50 witen blauw brocaatja pon geschikt voorbruidstoilet Voor oorlogsche stoffen,zonder punten Kr.Nw Gracht 41 A bis2X bellen Vrijdag,Zaterdag uitsluitendna 7 uur 3551 BAKFIETS open iepen laadbak zwaar onderstel Prima banden Hee - renfiets Damesfiets als nieuw Union met verlichting Kerkweg 109 Tel 20805 3596 BAKFIETS op prima bandenfl 65 HoogelandenW.Z 38 3587 Probeer het eens met een Kleintje " Te koop aangeb 1 persoons OPKLAPBED compleet te bez Nieuwe Koekoekstr 68 voor 6 uur 3584 TE KOOP Plfiatijzerschaar 300 m/m mesiengte Leerwals 400 m/m werkbreedte Gr ijzeren kalkblusch - bak Herm Eieonius - straat 102 Zuilen 3582 Donkerbl OVEBJAS f 7,50 pitrietwieg f 5 In goeden staat Br ond nr 3580 Bureau dezer BESTELAUTO Citroen met flinke laadruimte te koop J de Rijk Kanaal weg 5 Oudenrijn 3571 Te koop wegens omst z.g a.n TOUBFDGTS Durabo 3 versnel lingsnaaf H.fiets m tr remmen enpracht D.fiets allecompleet Geerte str llbis 3562 Aangeboden mooie EIKEN PIANO C V Deijl Amers foortschestr.weg 61 A Huis ter Heide Prima BIJWIEL te koop met goede banden Amsterdam schestraatweg 21 3558 Te koop elec f iguur ZAAGMACHINE 125 en 220 Volt wis selstroom Accor deon 80 bassen ƒ 20,3 breimachines mettafel Kapelstraat 198 a 3556 TE KOOP Dames - en Heerenrij wiel compleet ingoeden staat Roer straat 29 etndp lijn 5 3629 Aangeboden KINDERWAGEN goed onderhouden Tobé - Veemarkt plein 42 bis naast Slagersvakschool 3521 Te koop als nieuw HEBRENKMWIEL geheel chroom trommelremmen drie versnellingen bruin lederen Heerenjas als nieuw Lange Nieuwstr 53 HEEBENBIJWIEL goede banden ƒ 15 Nobelstr 14 3538 Te koop Luchtdruk PISTOOL zeer zwaar soort Gevraagd prisma kijker tot 8 uur Oude Gracht 50 8636 BESTELWAGEN te koop Ford ' 31 2 reserve banden goed lopend A M Sohur manstraat 10 Utr Te bez na 6 uur 3625 ANTHBACIET Briketten voldoen uit stekend in alle haar den en kachels geven 50 pet besparing branden 10 uur J Etóter Pzn Minkade 3 Telef 18832 3593 Te koo p Sal on PATHEFOON eiken met platen Knopstraat 28 3618 Te koop aangebodengoed onderhoudenDAMESFIETSnog goede banden.Te zien ' s avonds na 6 uur Croeselaan341bis 3607 Te koop bes te WASCHMACHINE met handslinger als nieuw ƒ 30 en 27 ronde koperen Trap - roeden ƒ 0.15 per stuk Burg Eggink straat 44 Maarasen Te koop gevr Te koop gevr van particulier Old-Fin BOEKENKAST deuren glas in-lood en ronde tafel.Boekh Kultura Har debollenstraat 2 Te lef 16994 3460 Te koop gevraagd goed onderhouden HEEBENBIJWIEL of Tourfiets Opgave van prijs merk « n jaartal onder no 3428 Bur dezer OUD GOUD Wfl geven de hoogste waarde voor Oud Goud V Dijk Steen weg 39 Tel 16361 Amsterd.straatweg 1 41 Tel 18219 CUBIO Voorstraat 55 koopt boeken en tijdschrif ' ten over natuur luchtvaart kunst reclame radio tech niek Verder curiosi teiten Indische voor werpen postzegels 3260 OUD GOtTD Zilver Juweelen enz worden tegen de hoogste waarde inge ruild of ingekocht J Wieringa Lange Jansstraat 2 Telef 18109 Juwelier Utr 3366 VERKOOPT Uw oude gouden voorw rpen in den Klok kenwinkèl Voorstr 15 Bruikbare siera den extra prijs Vrg bU.'vend taxatie Wijkopen ook oud zUver 3486 ' BOEKEN BOEKEN Gevraagd groote en kleine partijen boe ken Aan huis te ont bieden ook Telef Boekhandel Kultura HardeboUenstraat 2 Tel 16994 Te koop gevraagd LEDIKANT één - of tweepersoons met toebehooren ook • dekens Brieven met prijsopg onder no 3578 Bur dezer Te koop gevraagd goed onderhouden HUIS MET TUIN in Utrecht of omge ving Prijs ongeveer f 4.000 è f 5.000 Br met voll inl ond nr 3573 Bur van dit blad Ter overname gevr d een METBONOOM defect geen be2wvaar.Br onder no 2361 Bouman's Boekhan del Zeist 3567 BLIK te koop gevraagd bussen strooken platen Br onder no 3512 Bur dezer Emballage JUTE ZAKKEN te koop gevraagd Br onder no 3513 Bur dezer HUIZEN te koop gevraagd Aanbiedingen Acca ciastraat 3bis Utr Telef 19458 3542 JONGENSFIETS in goeden staat maat 45cm van Ho - gendorpstraat 23 Tel 17047 3522 Te huur Te huur Uef heel BUBGEBWOONH centrum stad ƒ 6.00 per week Bevragen Vischmarkt 10 3603 Te huur frissche SL.KAMEBTJES vanaf ƒ 2 - p w centrum stad tevens twee carrierwielen 26/2 met als gloed nieuwe banden Kei zerstraat 25 3615 Te huur vrij SLAAPKAMEBTJE met pension ƒ 9 per week Weerdisingel 27 O.Z S667 ETAGE te huur 5 kamers,keuken en zolder,prijs ƒ 25 - per mnd.Kievitdwarsstraat 80 3585 HEEL HUIS met tuin en schuur te huur voor klein net gezin ƒ 5 - p w St Janshovenstraat 15 b d Biltstraat sleutel 43 3539 Te huur een BUBGEBWOONH omgeving Oudwijk ƒ 6 - per week voor klein gezin Br met uitv inlichtingen on der no 3541 Bur de - Te huur centnmi stad modern BOVENHUIS huurprijs ƒ 660 - p j.Inl en sleutels Fa v.Osnabrugge & Rijk sen Mariaplaats 49 Tel 10829 3632 Te huur gevr Gevraagd per 1 Mei KANTOOBKAMEB bij ander kantoor in in centrum stad Uefst omgeving sta tion Br onder no ' 3601 Bur dezer Te huur gevraagd GBOOTE KAMEB voor vereenigingscen trum eenvoudig ge stoffeerd omtrek Janskerkhof Br on der no 3574 Bur de zer WONINGBUIL ben.-huis suite 2 slp.k keuken en tuin ƒ 24.50 tegen heel huis of gr halve wo ning Br onder no 3575 Bur dezer Heer vraagt voor 1 Mei gemeub ZIT-SLAAPKAMEB met voll pension omg Utrecht of Jut phaas Brieven met prijsopgaaf onder no 3509 Bur dezer Dame b.b.h.h zoekt gestoft ^ IT-SLAAPKAMEB str w event kook gel Brieven met prijs onder no 3515 Bur dezer Heer b.b.h zoekt ge zellige ZIT-SLAAPKAMEB met pension bij net Ohr gezin Br onder no 3525 Bur dezer Gevraagd een NETTE WONING of Etage in Utrecht Bunnik of Bilt huur prijs tot ƒ 28 per maand Br onder no 3614 Bur dezer Jongelui die wensen te trouwen zoeken eer Boven - of BENEDENHUIS huur ƒ 5 è ƒ 6 Aan biedingen Amster damschestraatweg 329bis 3627 Personeel gevraagd Terstond gevraagd flinke DIENSTBODE boven de 20 jaar.Aanmelden Voorstr.llbia boven verkooplokaal „ De Zwaan " ' 3440 Gevraagd NET MEISJE P.G van 9 tot 12 u..Vrijdags tot 4 uur,loon nader overeen tekomen Aanm na 7 uur Croeselaan 184 3448 Gevraagd voor direct of later nette LEEBLING of vergevorderdKapster Jos v d.Laan Bem WeerdO.Z 11 Utrecht ge diplomeerd kapper Tel 18032 3439 Nette LOOPJONGEN gevraagd Aanmel den Oudkerkhof 18 3476 B K DIENSTBODE gevraagd voor heeledagen zelfst kunn.werken v.gg.v Aan melden Prof RitsemaBoslaan 48 Tuindorp 3411 Gevraagd nette LOOPJONGEN leeftijd 15 è 16 jaar Aanm Apotheek Pluymaekers Rijn - laan 90 3426 KAPSTEB Gevraagd Kapster met het gehéele vak bekend niet be kwaam onnoodig aanmelden D J VerweyLange Smeestraat 19 — 19bis Utrecht Tel 15179 3424 Gevraagd aank KAPSTEB of Inkrulster De Jong V Limburg Stirumstraat 8 Tel 14082 3409 Gevraagd per 1 Mei een nette DIENSTBODEBurgem Reigerstr SS 8820 1 Gevraagd MEISJE boven 18 j van half 8 tot 1 uur loon 4 gld per week Offer te onder no 3392 Bur dezer NET MEISJEkan aangenomen worden voor de pers opde Hygiënische Was soherg N.V Bunnik scheweg 20 De Bilt Hoog loon 3367 HUISHOUDSTER Heer 53 j klein ge zin zoekt nette deKranten

Ga naar