Utrechts Nieuwsblad vrijdag 25 oktober 1940

VRIJDAG 25 OCTOBtR 1940 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telefoon 16431 5 lijnen Qiro 154949 Telegr.'adres Nieuwsblad Hoofdredacteur Dr A de Graaff Uitg Utrechtsch Nieuwsbl v.h Joh de Liefde N.V Bureaux Drift 23 Utr Ook Pétain confereert met Hitler Heeft Londen de hoop opgegeven Ankara geheel voor zich te winnen Ongerustheid onder Qrieksche bevolking D E Berlijnsche bladen en de groote kranten elders in het Rijk brengen op de plaats van het hoofdartikel uitvoerige commentaren op de ontmoeting van den Führer met het Spaan sche staatshoofd generaal Franco Zoo betoogt de „ Deutsche AUgemeine Zeitung " dat Spanje aan den toegang tot de Middellandsche Zee als een der bryggen naar Afrika zich van zijn positie volkomen bewust is en daarmede tegelij kertijd van de plaats die het m de toekomst zal innemen in de nieuwe ordening van Europa wel Tie door de as-mogendheden nagestreefd wordt Het bericht over de ontmoeting van Hitler en Franco heeft daarom overal in Duitschland de levendigste vreugde en voldoening doen ontstaan aldus hét blad De traditioneel geworden verstas de en versleten politiek van Groot-Brittannië heeft Spanje tot den huldigen dag volgens de me tbodes en recepten van de zestiende eeuw behan deld Zij houdt de overwinning op de Spaansche Armada evenals de zege van Nelson voor eeuwigheidswaarden van de wereldgeschiedenis én een sterk Spanje past daarom niet bij haar over heerschingsplannen in het gebied van de Middel landsche Zee Zoo heeft Engeland gaat het blad voort door economische dwangmaatregelen en uitbreiding van de blokkade ook nog gedurende dezên oorlog getracht Spanje te verzwakken en daarmede tevens den Spanjaarden in drastischen vorm aanschouwelijk onderwijs nopens den waien vijand van Europa gegeven Ér bestaat nauwelijks een land dat in den loop van zijn geschiedenis zooveel onrecht en schade van de zijde van Enge land te verduren heeft gehad als juist Spanje In tusschen evenwel is nu een nieuw Spanje opge staan dat den zin van den strijd der as-mogend heden begrijpt en inziet dat deze ook Spanje uit de historische verstriktheid in de Britsche tyran nic zal wegvoeren De weg hiertoe is de inscha keling " an Spanje in de nieuwe orde die zich thans ook reeds begint af te teekenen aan beide oevers van de Middellandsche Zee Het „ Hamburger Freradenblatt " wijst er op dat de elementaire roep van het Spaansche volk naar binnenlandschen vrede en ordenend gezag in de jaren van zijn burgeroorlog de sympathie en daadwerkelijke hulp van Duitschland en Italië tot gevolg geha ^ heeft en dat men thans met hetzelf de recht kan zeggen dat dé Spaansche openbare meening deze gevoelens voor honderd procent be antwoordt sinds Duitschland ên Italië zich door den aanslag van het Westen in den grootsten Strijd om het bestaan van hun geschiedenis geslin gerd zien Dit zijn zoo schrijft het blad de psy chologische premissen die de unieke ontmoeting tussphen Adolf Hitler en het Spaansche staatshoofd mogelijk gemaakt hebben Tegenover de verlokkingen van den nieuwen Britschen am bassadeur sir Samuel H o a r e heeft men van de zijde van Spanje van het begin af het grootste wantrouwen gesteld en Spanje is thans van zins Bespreking in tegenwoordigheid van Von Ribbentrop en Laval / ERGENS IN FRANKRIJK 25 Oct - Het D.N.B ver spreidt het volgende communiqué De Führer ontving gisteren - het Fransche staatshoofd te vens president van den Franschen Ministerraad maar schalk Pétain Bij de besprekingen waren aanwezig de rijksminister van Buitenlandse he Zaken Von Ribben trop en de vice-voorzitler van den Franschen Minister raad Laval De bespreking van den Führer met maarschalk Pétain zoo meldt het D.N.B nog nader is gistermiddag laat gevoerd in den speeialen trein van den Führer op een klein station in het bezette gebied van Frankrijk Pétain die aan de demarcatie lijn werd opgewacht door ambassadeur A b e t z kwam verge zeld van Laval per auto op de plaats van bespreking aan waar een bataljon van het leger door het presenteeren van het geweer aan den Franschen maarschalk de eerbewijzen bracht Bij den ingang van het stationsgebouw ontvingen Von Ribbentrop en de « hef van het opperbevel van de weer macht generaal veldmaarschalk Keitel vergezeld van den chef van het protocol gezant Von Dörnberg de Fransche staatslieden en begeleidden hen naar den speeialen trein waar de Führer voor zijn wagon het Fransche staatshoofd opwacht te In het salonrijtuig van den Führer begon daarop de bespre king Nadat de conferentie was beëindigd begeleidde de Füh rer Pétain naar zijn auto Ook bij het vertrek werden aan Pé tain de militaire eerbewijzen gebracht Maarschalk Pétain «^ Foto-archief U N Semi-officieel wordt uit Berlijn medegedeeld De beteekenis die men hier hecht aan de ontmoeting van den Führer met den chef van den Spaanschen staat blijkt reeds uit den op maak van de pers die het Woensdagavond laat uitgegeven communiqué onder groote koppen publiceert Behalve dit officieele communiqué zijn op het oogenblik InBerlijn geenerlei inlichtingen beschikbaar of aanduidingen tenaanzien van den vermoedelijken Inhoud van het besprokene ~ tusscben de beide staatsléiders Men noemt het In politieke krin - gen alhier zeer in het algemeen natuurlijk dat het Spanje van Franco zich verbonden voelt met de door de spilmogendheden geleide opbouwende krachten van Europa Tenslotte staat naar men verklaart tegenover de spilmogendheden in den vorm van Engeland thans dezelfde tegenstander die zich tijdens den Spaanschen vrijheidsstrijd plaatste tegenover de belangen van het Spaansche volk en wiens standpunt nog thans o.m gekenmerkt wordt doordat hij de vijanden van het nieuwe Spanje als zijn bondgenooten heeft opgenomen in de gelederen van den Franschen emigrant D e G a u 11 e De weg dien het nieuwe Spanje heeft ingeslagen met zijn overwinning op de destructieve krachten tijdens den burgeroorlog waarbij de wapenbroederschap der spilmogendheden het be wijs leverden dat Duitschland en Italië de Spaansche renaissance-wenschpn deelden is op door de natuur bepaalde wijze aan den kant van de spilmogendheden voort gegaan en alleen de „ treu rige resten van het slechtere Spanje van gisteren " konden naar de Spaansche pers na het be zoek van Serrano Sun er aan Berlijn constateerde aannemen dat de toekomstige vrede voor Spanje geen belangrijke doelstellingen inhield Ten slotte is het ook geen geheim dat ook de wonden die Spanje in zijn vroegere geschiedenis wn°n''^»rl ^ H^f T^^i ^"" geslagen thans nog niet geheeld zijn Niemand kan er zich over ver - ' wonderen dat de Spaansche natie den historischen zin van den strijd der spümogendhedenhin'^o^r^il i ^^^ f'i '^ S ^^°^"^ *' s ^ s " weg naar een bevrijding uit eigen historische verstrikt heid en zich ontvankelgk toont voor de gedachten die van de spilmogendheden uitgaan in den Z7rt » f^wT '"'^^ "''•''"" r ^ "^"^ ^"''° P ^- °°^ ^^"^ >"«" " i^t over het hoofd zien dat Spanjedoor de m Europa en m de Middellandsche Zee beginnende reorganisaties geraakt Wordt De verhouding van Spanje tot de as ' mogendheden eens en voorgoed te breken met de verkrachting van zijn natuurlijk rechten door Engeland De „ Frankfurter Zeitung " is van meening dat het thema der besprekingen tusschen Hitler en Franco bepaald wordt door het feit dat Span je — hoe de ontwikkeling der gebeurtenissen in de naaste toekomst ook moge loopen — reeds thans gereed staat om zich als hoeksteen in de door de as-mogendheden ontworpen reorganisatie van Europa in te voegen De Essener National Zeitung " is van meening dat de Jieten der politieke acties die voor het eerst gestalte gekregen hebben in het driemo gendhedenpact eri het militaire bondgenootschap van Roemenië en Duitschland nog niet afgesloten schijnt De weg nu die hier ingeslagen wordt is in zijn doelstelling niemand meer onbekend Span je staat thans tegenover het feit dat de strijd te gen Engeland ook in de Middellandsche Zee ge voerd wordt welke de Spaansche levensbelangen ten nauwste raakt Gibraltar vormt een der be langrijkste strategische uitgangspunten voor aan vallen op de levensaderen van het Britsche we reldrijk De reorganisatie van het Afrikaansche contment zoo besluit het blad die zich in vollen gang bevindt raakt eveneens de belangen van Spanje dat in zijn overzeesche werkzaamheid een der oudste koloniale mogendheden van Europa is Indien dit land zich dus bij zijn nationale vernieu wing tegelijkertijd bewust wordt van de hooge roe ping die het als mededrager van de gedachte van het avondland te vervullen heeft dan behoort het in het front van de as thuis De „ Börsenzeitung " schrijft dat Franco zich door de herhaalde sabotagepogingen van Engeland niet uit zijn koers heeft laten slaan die naar hetzelfde hooge doel van een rechtvaardige reorganisatie leidt als de koers van Duitschland en Italië Spanje bouwt op het standpunt dat de as-mo gendheden ' ingenomen hebben en het weet dat het geen trouwer energieker kameraden kan \' inden daar zij hetzelfde doel en denzelfden vijand hebben Indruk te Rome Ten aanzien van de ontmoetingen die Hitler Din.sdag met Laval en Woensdag met generaal Franco heeft gehad neemt men in Italiaan sche politieke kringen een zeer gereserveerde hquding aan omdat zooals men zegt geen ver klaring kan worden lafgelegd over de beteekenis der bijeenkomsten noch over de onderwerpen van gesprek en andere bijzonderheden Men bepaalt zich er toe er op te wijzen dat bij de buitenge woon belangrijke samenkomst van Führer en Caudillo de solidariteit tusschen spil en Spanje ^ Zons op - en ondergang -^ Hedenavond uur van zonsondergang 18.25 uur zonsopgang 26 October 8.24 uur In den tusschenliggenden tijd moei dus verduisterd worden Maansopgang 1.18 u ondergang 15.41 u ^ bevestigd is Het Italiaansche publiek volgt de be sprekingen van Hitler met het grootste ver trouwen en levendige voldoening • De ontmoeting tusschen Hitler en Franco wordt door de Romeinsche pers warm toegejuicht De „ Giomale d'Italia " verklaart dat de bijeen komst waarvan het fascistische Italië met vol doening kennis heeft genomen plaats vond op een oogenblik dat de oorlog van de spil onver biddelijk en zegevierend wordt gevoerd van het Kanaal tot de Middellandsche en Roode Zee Die bijeenkomst heeft daardoor de beteekenis van een vastbeslotenheid tot overwinnen en instellen van een nieuwe orde De „ Lavoro Fascista " zegt dat de samenkomst een nieuwen ernstigen slag beteekent voor En geland dat de laatste hoop op redding van zijn reeds wankelende en,voor het grootste deel ver loren posities in Spanje vernietigd ziet De Spaansche avondbladen staan geheel in het teeken van de ontmoeting tusschen Hitler en Franco „ Alcazar " schrijft dat de beteekenis van deze gebeurtenis niet hoog genoeg kan worden aangeslagen Spanje krijgt weer zijn volle betee kenis ire de wereld Het bericht van de ontmoeting is door alle nationaal voelende Spanjaarden mét de grootste geestdrift ontvangen „ Madrid " ver klaart dat Spanje voor een historische gebeurte nis staat Het Spaansche volk ziet vol verwach ting en met gerechtvaardigden trots de verdere ontwikkeling tegemoet De chef der Duitsche politie rijksleider H i m m 1 e r is gisterochtend per vliegtuig naar Duitsch land teruggekeerd Bij het vertrek was onder meer de commandant der Spaansche politie graaf M a y a I d e aanwezig H i m m 1 e r heeft een be drag van 20.000 peseta's beschikbaar gesteld voor de slachtoffers der overstroomingen in Catalo nië Qeen „ gepensionneerde natie " Aan de reis vaa den Führer naar West-Europa hecht de „ Deutsche Diplomatisch-Politische Kor respondenz " een historische omwenteling die zich naar de Korrespondenz constateert nog tijdens de zen oorlog in alle deelen van dit continent voltrekt Als reactie op een eeuwenlange diplomatieke tra ditie die in de tvristzucht en streven naar over heersching der continentale volkeren haar nood lottige mogelijkheden vond en het Europeesche vasteland " steeds verder naar de tweede plaats dreigde te verdringen heeft zich in de jonge Euro peesche volkeren een omwenteling voltrokken welke haar eigen bronnen van kracht niet tegen elkaar maar tot nut van het algemeen gebruikt Ook voor heel Europa moest eens de tijd komen waarin de volkeren na de uitroeiing van de ver nietigende krachten buiten hun eigen nationale eenheid tot een Pan-Europeesehe opvatting moes ten geraken Het verloop van den oorlog heeft reeds aangetoond ^ dat de theorie van de „ gepen sionneerde natie " practisch waardeloos is De jonge Europeesche volkeren die bij het herstel van dit continent de leiding hebben genomen hebbeo met - Eden's missie stuit op ernstige moeilijkheden ANKARA 25 Oct ANP — Naar Transo zean meldt is gisteravond in politieke kringen te Ankara de indruk versterkt dat Bngelsche po gingen om de houding van Turkije ten gunste van Engeland te beïnvloeden mislukt zijn De Engel sche ambassade verklaarde gisteravond op ' n des betreffende vraag dat de Britsche minister van Oorlog Anthony Eden niet naar Ankara zal komen Hierin zien Turksche politieke kringen een bekentenis van Engeland dat de Engelsche diplomatie de hoop heeft opgegeven dat Eden door persoonlijk druk uit te oefenen een veran dering in de houding van Turkije zou kunnen be werkstelligen Naar Transozean meldt maken reizigers die uit Saloniki aankomen melding van een onrustige stemming onder de Grieksche be volking en wel voornamelijk onder de bewo ners van het eiland Kreta en verscheidene andere kl^e eilanden voor de Grieksche kust Onder de bewoners doet hardnekkig het ge rucht de ronde dat de Engelschen van plan zijn Kreta en andere strategisch belangrijke Grieksche eilanden te bezetten Men heeft den indruk dat lederen dag een beslissende slag van de Engelschen te ver • wachten is „ Engeland wil In Griekenland het initiatief ne men " aldus constateert de Londensche „ Times " in het artikel dat - Woensdag door den Londen schen correspondent van de Stockholms Tidningen aan zijn blad is doorgegeven In een hoofdartikel van de Times wordt verder gezegd dat de Engel sche regeering vastbesloten is geen tweede Noor wegen op te roepen De Engelsche vloot zal zich dezen keer niet laten overrompelen zooals in Scandinavië De „ Nacion " houdt zich m een speciaal bericht uit Londen openlijk bezig met de voorbereide En gelsche bomaanvallen op Roemeensche petroleum bronnen Dientengevolge hebben de huidige pogin gen ten doel in Turkije of Griekenland geschikte steunpunten hiervoor te krijgen Dit verhelderende artikel deelt verder mede dat volgens de alge meene opvatting deze belangrijke onderneming tot dusverre alleen om redenen van practischen aard is uitgesteld en niet wegens diplomatieke scrupules achterwege is gebleven Over de reis naar het Nabije Oosten van'den Engelschen minister van oorlog'.'f Eden gchryït de AANVAL VAN GAYDA op Amerikaansche politiek ROME 25 Oct United Press — Gayda schrijft in de Giomale d'Italia dat de rede van den Ame rikaanschen Minister van Marine Knox het be wijs levert dat de Vereenigde Staten een aanvals plan op de as-mogendheden voorbereiden Hij be schuldigt de Vereenigde Staten ervan dat zg den oorlog benutten om de positie van Engeland als imperialistische mogendheid en als beheerscher der zeeën over te nemen Nadat de Italiaansche pers langen tijd geen aan dacht aan de Vereenigde Staten had besteed ver breekt Gayda het zwijgen en verklaart dat men wil weten of het verdedigingsprograirima van de Vereenigde Staten slechts een masker is waar achter zich agressieve plannen verbergen De as mogendheden hebben de verhaaste Amerikaansche bewapening niet geprovoceerd en zij is te verdacht dan dat zij niet het doel van de Amerikaansche politiek van expansie en agressie blootlegt De rede van den Minister van Marine Knox bevestigt onze verdenking en bewijst dat de Vereenigde Staten zich erop voorbereiden de erfenis van Engeland in de wereld en zijn imperialistische positie over te nemen De Vereenigde Staten benutten den oor log als tegenprestatie voor hun hulp aan Enge land om territoriale voordeden te verkrijgen Zij pogen een alibi van een nationale verdediging te gen niet bestaande bedreigingen van de zijde van de as mogendheden en de Japansche politiek te construeeren terdaad getoond dat zij zich bg hun optreden niet laten leiden door egocentrische en imperialistische machtsinstincten Integendeel zij zijn van meening dat juist hun strijd tegen de destructieve krach ten die Europa wilden verdeelen en klelnhouden en dit nog willen hen voor de verantwoording ge plaatst heeft aan alle volkeren van Europa hetzij vriend of vijand van gisteren de mogelijkheid te geven de plaats in te nemen die mét hun traditio neel recht en hun bijzondere bekwaamheden over eenkomt De berichten over de bijeenkomst van gisteren tusschen den Führer en het hoofd van den Fran schen staat maarschalk Pétain worden door Berlijnsche ochtendbladen in den grootsten op maak weergegeven Daardoor reeds leggen de bla den die nog geen commentaar bevatten nadruk op de groote beteekenis welke zij aan de bespre king tusschen de ' beide staatshoofden in tegen woordigheid van hun ministers van Buitenlandsche Zaken hechten Uitingen van politieke kringen waren vanmorgen eveneens nog niet aanwezig diplomatieke medewerker van Stefani dat de missie van Eden op ernstige bijna onoverwinlijke moeilijkheden schijnt te stuiten De Egyptische leiding heeft voortdurend geageerd tegen den herhaalden druk van Engeland dat trachtte Egypte in den oorlog mee te sleepen De verant woordelijke Egyptenaren zijn er zich van bewust dat Italië alleen tegen Groot Brittannië en tegen de Engelsche strijdkrachten die het Egyptische gebied bezet hebben strijdt maar niet tegen Egypte De heillooze Britsche propaganda heeft reeds vele staten in het verderf gestort maar geen symptoom wijst er op dat Egypte het spel van Engeland zou ' wiUen spelen Ten aanzien van de reis van Eden naar Pales tina constateert de diplomatieke medewerker dat een onoverbrugbare tegenstelling bestaat tusschen de pro Joodsche politiek van Engeland ten - na deele van de Arabieren en de poging om de Ara bische wereld op te ruien in dienst van het Brit sche imperium De Arabieren zijn zich hiervan ook ten volle bewust gelijk blijkt uit hun houding te genover de Bngelsche intriges Britsche aanval op Berlijn BERLIJN 25 Oct D.N.B — In den afgeloo pen nacht hebben Britsche vliegtuigen de rijks hoofdstad aangevallen Een deel der toestellen werd door het afweervuur der luchtdoelartUlerie voor het bereiken van het stadsgebied naar Noordelijke en Zuidelijke richting verdreven Slechts aan en kele vliegtuigen gelukte het boven de eigenlijke stad te komen Door het laaghangende wolkendek heen wierpen zij op verscheidene plaatsen brisant en brandbommen op woonwijken tuindorpen en buitenhuisjes Êen crematorium werd door een brisantbom getroffen Er ontstonden verscheidene branden die snel gebluscht konden worden Twee Britsche vliegtuigen werden reeds bij het na deren van de stad neergeschoten rBericht aan onze ^ adverteerders In verband met de vervoersmoeilijk heden is het n o o d z a k e I ij k dat de advertenties welke nog op den dag van aanbieding geplaatst behooren Ie wor den uiterlijk 11 uur in ons bezit zijn Voor den Zaterdag blijft de tijd evenals vroeger 10 uur Deze regeling gaai Maan dag 28 O c l a.s i n ADMINISTRATIE UTRECHTSCH NIEUWSBLAD L Ook Smigly-Rydz in arrest gesteld BOEKAREST 25 Oct United Press — Offi cieel wordt bekend gemaakt dat de Poolscha maarschalk Smigly Rydz gearresteerd is Zoo als bekend was hij na de in"eenstorting van Polen met den minister van Buitenlandsche Zaken Beek die eenlge dagen geleden gearresteerd - werd naar Roemenië gevlucht Uitgebreide Poolscha spionnage'Organisatie in Roemenië ontdekt BOEKAREST 25 Oct D.N.B — De pohtia der Legionnairsbeweging is er in geslaagd een uit » gebreide Poolsche spionnage-organlsatie in Roe menië te ontmaskeren Toen zij gisteren alle tot het Poolsche gezantschap behoorende huizen door zocht vond zij nieuw materiaal over den opbouw der organisatie en haar connecties met het Brit sche gezantschap Het bleek dat de Poolsche organisatie formeel onder leiding stond van de Intelligence Sei-vice voor Roemenië welke de Britsche militaire attaché MacNabb in handen had Deze is reeda eenlge dagen geleden uit Roer anië vertrokken Evenzoo is een groot aantal der Polen die door het onderzoek ernstig gecompromitteerd zijn in^usi schen naar Istanboel gegaan Bewezen is dat dé Poolsche organisatie haar middelen uit Britsche bron kreeg en dat haar technisch materiaal en in ' de eerste plaats de beide geheime zenders van E!n « gelsche afkomst zijn Verder is vastgesteld dat dei laatste dagen een reeks klaai'^Hjkelijk belastende documenten naar het Britsche gezantschap zijrt overgebracht In het gebouw van de zg Poolsche vluchtelingen hulp is een groote centrale voor het vervalschen van passen gevonden Voorts kwam men tot de ontdekking dat er nog een tweede Britsche centrale moest bestaan Da sporen leidden naar het Britsche gezantschap In een der huizen van het Poolsche gezantschap vond men drukproeven van propagandabrochure " ge richt tegen Duitschland en vooral tegen den persoon van Hitler Intusschen zijn ongeveer honderd Polen ondeK wie dertig leden van het zg Poolsche gezantschapy gearresteerd De politie der Legionnairsbeweging was de organisatie reeds geruimen tijd op het spoor Onder'het materiaal waarover de politie be schikte had men reeds documenten over de i ool-sche actie gevonden De chef der politie onder het regiem van C p r o 1 had deze documenten echteK in den doofpot gestopt Onder meer is vastgesteld ^ dr ' generaal Gabriel Marinescu vroeger prefect van politie en tijdelijk leider van den veilig * heidsdienst daarvoor groote sommen aan steek '^ penningen had aangenomen Het „ Poolsche gezantschap " in Sofia spreekt een D.N.B bericht van 22 October uit Boekarest tegen waarin werd gemeld dat in een veronge lukte auto van de vroegere Poolsche ambassade ta Boekarest bezwarende documenten waren gevon * den en dat de leden van de ambassade waren ge ^* arresteerd De vertegenwoordiger van het D.N.B te Boeka -< rest is van officieele Roemeensche zijde gemach tigd de juistheid van zijn opgaven te bevestigen ^ Overigens is het genoemde D.N.B.-bericht reeda door verdere onthullingen bevestigd Reorganisatie van de Spaansche regeering nog niet voltooid MADRID 25 Oct A.N.P — Tranêozeatt meldt In politieke kringen te Madrid verzekerde men gisteravond dat de reorganisatie van de Spaansche regeering met de benoeming van den minister van Binnenlandsche Zaken Serrano Su ner tot minister van Buitenlandsche Zaken nog ' niet geëindigd is Men houdt rekenmg met de mo - ' gelijkheid dat nog in den loop van deze week een principieele nieuwe verandering tot stand zal ko men waarbij waarschljnUjk Serrano Suner officieel tot minister president benoemd zou kunnen wor den Als gevolg hiervan zou generaal Franco in de toekomst nog meer het ambt van staatshoofd van nationaal-Spanje kunnen uitoefenen In de andere ambtsgebieden worden eveneens veranderingen verwacht Hierover zijn echter nog geen officieele of officieuze bevestigingen te verkrijgen Bovendien houdt men verder ook rekenmg met ' Wijzigingen in de leiding van de Phalangistische partij Men meent te weten dat de huidige direc - teur generaal voor de openbare veiligheid graaf De Mayalda die dezer dagen bezoek heeft gehad van den Rijksleider der S.S Hlmmler belast zal worden met het secretariaat-generaal van de Pha lanx Eveneens verwacht men een verandering in de leiding van het Ministerie van Oorlog De hui dige minister Varela zal misschien door generaal Asensio worden vervangen die sedert verschillen de jaren Spaansch hooge commissaris in het ge bied van Marokko is geweest Met de leiding van het ministerie van Binnenlandsche Zaken zou on derstaatssecretaris Loren te Sanz worden belast In dit geval echter wordt tevens de naam van den ouden phalangist Queipo de Llano als eventueele leider van het ministerie van Btninenlandsche Za ken genoemd die tegenwoordig In Rome de leiding heeft van de daar aanwezige permanente Spaan sche militaire commissie Tenslotte veronderstelt ' men dat de leiding van het ministerie van Onder wijs eveneens In andere handen zal over gaan In dit verband wordt het lid van den Nationalen Raad Halvon genoemd Vier-en-veertig soldaten in Zweden verdronken STOCKHOLM 25 Oct D.N.B — Op het meer van Armasjaervi ten Noord westen van Haparanda de Zuidelijkste stad van Zweden is gisteren een veerboot met tachtig man pioniertroepen omge slagen Allen vielen in het wa;ter en voor zoover bekend zijn er 14 van hen verdronken 
VRIJDAG 25 OCTOBtR 1940 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Telefoon 16431 5 lijnen Qiro 154949 Telegr.'adres Nieuwsblad Hoofdredacteur Dr A de Graaff Uitg Utrechtsch Nieuwsbl v.h Joh de Liefde N.V Bureaux Drift 23 Utr Ook Pétain confereert met Hitler Heeft Londen de hoop opgegeven Ankara geheel voor zich te winnen Ongerustheid onder Qrieksche bevolking D E Berlijnsche bladen en de groote kranten elders in het Rijk brengen op de plaats van het hoofdartikel uitvoerige commentaren op de ontmoeting van den Führer met het Spaan sche staatshoofd generaal Franco Zoo betoogt de „ Deutsche AUgemeine Zeitung " dat Spanje aan den toegang tot de Middellandsche Zee als een der bryggen naar Afrika zich van zijn positie volkomen bewust is en daarmede tegelij kertijd van de plaats die het m de toekomst zal innemen in de nieuwe ordening van Europa wel Tie door de as-mogendheden nagestreefd wordt Het bericht over de ontmoeting van Hitler en Franco heeft daarom overal in Duitschland de levendigste vreugde en voldoening doen ontstaan aldus hét blad De traditioneel geworden verstas de en versleten politiek van Groot-Brittannië heeft Spanje tot den huldigen dag volgens de me tbodes en recepten van de zestiende eeuw behan deld Zij houdt de overwinning op de Spaansche Armada evenals de zege van Nelson voor eeuwigheidswaarden van de wereldgeschiedenis én een sterk Spanje past daarom niet bij haar over heerschingsplannen in het gebied van de Middel landsche Zee Zoo heeft Engeland gaat het blad voort door economische dwangmaatregelen en uitbreiding van de blokkade ook nog gedurende dezên oorlog getracht Spanje te verzwakken en daarmede tevens den Spanjaarden in drastischen vorm aanschouwelijk onderwijs nopens den waien vijand van Europa gegeven Ér bestaat nauwelijks een land dat in den loop van zijn geschiedenis zooveel onrecht en schade van de zijde van Enge land te verduren heeft gehad als juist Spanje In tusschen evenwel is nu een nieuw Spanje opge staan dat den zin van den strijd der as-mogend heden begrijpt en inziet dat deze ook Spanje uit de historische verstriktheid in de Britsche tyran nic zal wegvoeren De weg hiertoe is de inscha keling " an Spanje in de nieuwe orde die zich thans ook reeds begint af te teekenen aan beide oevers van de Middellandsche Zee Het „ Hamburger Freradenblatt " wijst er op dat de elementaire roep van het Spaansche volk naar binnenlandschen vrede en ordenend gezag in de jaren van zijn burgeroorlog de sympathie en daadwerkelijke hulp van Duitschland en Italië tot gevolg geha ^ heeft en dat men thans met hetzelf de recht kan zeggen dat dé Spaansche openbare meening deze gevoelens voor honderd procent be antwoordt sinds Duitschland ên Italië zich door den aanslag van het Westen in den grootsten Strijd om het bestaan van hun geschiedenis geslin gerd zien Dit zijn zoo schrijft het blad de psy chologische premissen die de unieke ontmoeting tussphen Adolf Hitler en het Spaansche staatshoofd mogelijk gemaakt hebben Tegenover de verlokkingen van den nieuwen Britschen am bassadeur sir Samuel H o a r e heeft men van de zijde van Spanje van het begin af het grootste wantrouwen gesteld en Spanje is thans van zins Bespreking in tegenwoordigheid van Von Ribbentrop en Laval / ERGENS IN FRANKRIJK 25 Oct - Het D.N.B ver spreidt het volgende communiqué De Führer ontving gisteren - het Fransche staatshoofd te vens president van den Franschen Ministerraad maar schalk Pétain Bij de besprekingen waren aanwezig de rijksminister van Buitenlandse he Zaken Von Ribben trop en de vice-voorzitler van den Franschen Minister raad Laval De bespreking van den Führer met maarschalk Pétain zoo meldt het D.N.B nog nader is gistermiddag laat gevoerd in den speeialen trein van den Führer op een klein station in het bezette gebied van Frankrijk Pétain die aan de demarcatie lijn werd opgewacht door ambassadeur A b e t z kwam verge zeld van Laval per auto op de plaats van bespreking aan waar een bataljon van het leger door het presenteeren van het geweer aan den Franschen maarschalk de eerbewijzen bracht Bij den ingang van het stationsgebouw ontvingen Von Ribbentrop en de « hef van het opperbevel van de weer macht generaal veldmaarschalk Keitel vergezeld van den chef van het protocol gezant Von Dörnberg de Fransche staatslieden en begeleidden hen naar den speeialen trein waar de Führer voor zijn wagon het Fransche staatshoofd opwacht te In het salonrijtuig van den Führer begon daarop de bespre king Nadat de conferentie was beëindigd begeleidde de Füh rer Pétain naar zijn auto Ook bij het vertrek werden aan Pé tain de militaire eerbewijzen gebracht Maarschalk Pétain «^ Foto-archief U N Semi-officieel wordt uit Berlijn medegedeeld De beteekenis die men hier hecht aan de ontmoeting van den Führer met den chef van den Spaanschen staat blijkt reeds uit den op maak van de pers die het Woensdagavond laat uitgegeven communiqué onder groote koppen publiceert Behalve dit officieele communiqué zijn op het oogenblik InBerlijn geenerlei inlichtingen beschikbaar of aanduidingen tenaanzien van den vermoedelijken Inhoud van het besprokene ~ tusscben de beide staatsléiders Men noemt het In politieke krin - gen alhier zeer in het algemeen natuurlijk dat het Spanje van Franco zich verbonden voelt met de door de spilmogendheden geleide opbouwende krachten van Europa Tenslotte staat naar men verklaart tegenover de spilmogendheden in den vorm van Engeland thans dezelfde tegenstander die zich tijdens den Spaanschen vrijheidsstrijd plaatste tegenover de belangen van het Spaansche volk en wiens standpunt nog thans o.m gekenmerkt wordt doordat hij de vijanden van het nieuwe Spanje als zijn bondgenooten heeft opgenomen in de gelederen van den Franschen emigrant D e G a u 11 e De weg dien het nieuwe Spanje heeft ingeslagen met zijn overwinning op de destructieve krachten tijdens den burgeroorlog waarbij de wapenbroederschap der spilmogendheden het be wijs leverden dat Duitschland en Italië de Spaansche renaissance-wenschpn deelden is op door de natuur bepaalde wijze aan den kant van de spilmogendheden voort gegaan en alleen de „ treu rige resten van het slechtere Spanje van gisteren " konden naar de Spaansche pers na het be zoek van Serrano Sun er aan Berlijn constateerde aannemen dat de toekomstige vrede voor Spanje geen belangrijke doelstellingen inhield Ten slotte is het ook geen geheim dat ook de wonden die Spanje in zijn vroegere geschiedenis wn°n''^»rl ^ H^f T^^i ^"" geslagen thans nog niet geheeld zijn Niemand kan er zich over ver - ' wonderen dat de Spaansche natie den historischen zin van den strijd der spümogendhedenhin'^o^r^il i ^^^ f'i '^ S ^^°^"^ *' s ^ s " weg naar een bevrijding uit eigen historische verstrikt heid en zich ontvankelgk toont voor de gedachten die van de spilmogendheden uitgaan in den Z7rt » f^wT '"'^^ "''•''"" r ^ "^"^ ^"''° P ^- °°^ ^^"^ >"«" " i^t over het hoofd zien dat Spanjedoor de m Europa en m de Middellandsche Zee beginnende reorganisaties geraakt Wordt De verhouding van Spanje tot de as ' mogendheden eens en voorgoed te breken met de verkrachting van zijn natuurlijk rechten door Engeland De „ Frankfurter Zeitung " is van meening dat het thema der besprekingen tusschen Hitler en Franco bepaald wordt door het feit dat Span je — hoe de ontwikkeling der gebeurtenissen in de naaste toekomst ook moge loopen — reeds thans gereed staat om zich als hoeksteen in de door de as-mogendheden ontworpen reorganisatie van Europa in te voegen De Essener National Zeitung " is van meening dat de Jieten der politieke acties die voor het eerst gestalte gekregen hebben in het driemo gendhedenpact eri het militaire bondgenootschap van Roemenië en Duitschland nog niet afgesloten schijnt De weg nu die hier ingeslagen wordt is in zijn doelstelling niemand meer onbekend Span je staat thans tegenover het feit dat de strijd te gen Engeland ook in de Middellandsche Zee ge voerd wordt welke de Spaansche levensbelangen ten nauwste raakt Gibraltar vormt een der be langrijkste strategische uitgangspunten voor aan vallen op de levensaderen van het Britsche we reldrijk De reorganisatie van het Afrikaansche contment zoo besluit het blad die zich in vollen gang bevindt raakt eveneens de belangen van Spanje dat in zijn overzeesche werkzaamheid een der oudste koloniale mogendheden van Europa is Indien dit land zich dus bij zijn nationale vernieu wing tegelijkertijd bewust wordt van de hooge roe ping die het als mededrager van de gedachte van het avondland te vervullen heeft dan behoort het in het front van de as thuis De „ Börsenzeitung " schrijft dat Franco zich door de herhaalde sabotagepogingen van Engeland niet uit zijn koers heeft laten slaan die naar hetzelfde hooge doel van een rechtvaardige reorganisatie leidt als de koers van Duitschland en Italië Spanje bouwt op het standpunt dat de as-mo gendheden ' ingenomen hebben en het weet dat het geen trouwer energieker kameraden kan \' inden daar zij hetzelfde doel en denzelfden vijand hebben Indruk te Rome Ten aanzien van de ontmoetingen die Hitler Din.sdag met Laval en Woensdag met generaal Franco heeft gehad neemt men in Italiaan sche politieke kringen een zeer gereserveerde hquding aan omdat zooals men zegt geen ver klaring kan worden lafgelegd over de beteekenis der bijeenkomsten noch over de onderwerpen van gesprek en andere bijzonderheden Men bepaalt zich er toe er op te wijzen dat bij de buitenge woon belangrijke samenkomst van Führer en Caudillo de solidariteit tusschen spil en Spanje ^ Zons op - en ondergang -^ Hedenavond uur van zonsondergang 18.25 uur zonsopgang 26 October 8.24 uur In den tusschenliggenden tijd moei dus verduisterd worden Maansopgang 1.18 u ondergang 15.41 u ^ bevestigd is Het Italiaansche publiek volgt de be sprekingen van Hitler met het grootste ver trouwen en levendige voldoening • De ontmoeting tusschen Hitler en Franco wordt door de Romeinsche pers warm toegejuicht De „ Giomale d'Italia " verklaart dat de bijeen komst waarvan het fascistische Italië met vol doening kennis heeft genomen plaats vond op een oogenblik dat de oorlog van de spil onver biddelijk en zegevierend wordt gevoerd van het Kanaal tot de Middellandsche en Roode Zee Die bijeenkomst heeft daardoor de beteekenis van een vastbeslotenheid tot overwinnen en instellen van een nieuwe orde De „ Lavoro Fascista " zegt dat de samenkomst een nieuwen ernstigen slag beteekent voor En geland dat de laatste hoop op redding van zijn reeds wankelende en,voor het grootste deel ver loren posities in Spanje vernietigd ziet De Spaansche avondbladen staan geheel in het teeken van de ontmoeting tusschen Hitler en Franco „ Alcazar " schrijft dat de beteekenis van deze gebeurtenis niet hoog genoeg kan worden aangeslagen Spanje krijgt weer zijn volle betee kenis ire de wereld Het bericht van de ontmoeting is door alle nationaal voelende Spanjaarden mét de grootste geestdrift ontvangen „ Madrid " ver klaart dat Spanje voor een historische gebeurte nis staat Het Spaansche volk ziet vol verwach ting en met gerechtvaardigden trots de verdere ontwikkeling tegemoet De chef der Duitsche politie rijksleider H i m m 1 e r is gisterochtend per vliegtuig naar Duitsch land teruggekeerd Bij het vertrek was onder meer de commandant der Spaansche politie graaf M a y a I d e aanwezig H i m m 1 e r heeft een be drag van 20.000 peseta's beschikbaar gesteld voor de slachtoffers der overstroomingen in Catalo nië Qeen „ gepensionneerde natie " Aan de reis vaa den Führer naar West-Europa hecht de „ Deutsche Diplomatisch-Politische Kor respondenz " een historische omwenteling die zich naar de Korrespondenz constateert nog tijdens de zen oorlog in alle deelen van dit continent voltrekt Als reactie op een eeuwenlange diplomatieke tra ditie die in de tvristzucht en streven naar over heersching der continentale volkeren haar nood lottige mogelijkheden vond en het Europeesche vasteland " steeds verder naar de tweede plaats dreigde te verdringen heeft zich in de jonge Euro peesche volkeren een omwenteling voltrokken welke haar eigen bronnen van kracht niet tegen elkaar maar tot nut van het algemeen gebruikt Ook voor heel Europa moest eens de tijd komen waarin de volkeren na de uitroeiing van de ver nietigende krachten buiten hun eigen nationale eenheid tot een Pan-Europeesehe opvatting moes ten geraken Het verloop van den oorlog heeft reeds aangetoond ^ dat de theorie van de „ gepen sionneerde natie " practisch waardeloos is De jonge Europeesche volkeren die bij het herstel van dit continent de leiding hebben genomen hebbeo met - Eden's missie stuit op ernstige moeilijkheden ANKARA 25 Oct ANP — Naar Transo zean meldt is gisteravond in politieke kringen te Ankara de indruk versterkt dat Bngelsche po gingen om de houding van Turkije ten gunste van Engeland te beïnvloeden mislukt zijn De Engel sche ambassade verklaarde gisteravond op ' n des betreffende vraag dat de Britsche minister van Oorlog Anthony Eden niet naar Ankara zal komen Hierin zien Turksche politieke kringen een bekentenis van Engeland dat de Engelsche diplomatie de hoop heeft opgegeven dat Eden door persoonlijk druk uit te oefenen een veran dering in de houding van Turkije zou kunnen be werkstelligen Naar Transozean meldt maken reizigers die uit Saloniki aankomen melding van een onrustige stemming onder de Grieksche be volking en wel voornamelijk onder de bewo ners van het eiland Kreta en verscheidene andere kl^e eilanden voor de Grieksche kust Onder de bewoners doet hardnekkig het ge rucht de ronde dat de Engelschen van plan zijn Kreta en andere strategisch belangrijke Grieksche eilanden te bezetten Men heeft den indruk dat lederen dag een beslissende slag van de Engelschen te ver • wachten is „ Engeland wil In Griekenland het initiatief ne men " aldus constateert de Londensche „ Times " in het artikel dat - Woensdag door den Londen schen correspondent van de Stockholms Tidningen aan zijn blad is doorgegeven In een hoofdartikel van de Times wordt verder gezegd dat de Engel sche regeering vastbesloten is geen tweede Noor wegen op te roepen De Engelsche vloot zal zich dezen keer niet laten overrompelen zooals in Scandinavië De „ Nacion " houdt zich m een speciaal bericht uit Londen openlijk bezig met de voorbereide En gelsche bomaanvallen op Roemeensche petroleum bronnen Dientengevolge hebben de huidige pogin gen ten doel in Turkije of Griekenland geschikte steunpunten hiervoor te krijgen Dit verhelderende artikel deelt verder mede dat volgens de alge meene opvatting deze belangrijke onderneming tot dusverre alleen om redenen van practischen aard is uitgesteld en niet wegens diplomatieke scrupules achterwege is gebleven Over de reis naar het Nabije Oosten van'den Engelschen minister van oorlog'.'f Eden gchryït de AANVAL VAN GAYDA op Amerikaansche politiek ROME 25 Oct United Press — Gayda schrijft in de Giomale d'Italia dat de rede van den Ame rikaanschen Minister van Marine Knox het be wijs levert dat de Vereenigde Staten een aanvals plan op de as-mogendheden voorbereiden Hij be schuldigt de Vereenigde Staten ervan dat zg den oorlog benutten om de positie van Engeland als imperialistische mogendheid en als beheerscher der zeeën over te nemen Nadat de Italiaansche pers langen tijd geen aan dacht aan de Vereenigde Staten had besteed ver breekt Gayda het zwijgen en verklaart dat men wil weten of het verdedigingsprograirima van de Vereenigde Staten slechts een masker is waar achter zich agressieve plannen verbergen De as mogendheden hebben de verhaaste Amerikaansche bewapening niet geprovoceerd en zij is te verdacht dan dat zij niet het doel van de Amerikaansche politiek van expansie en agressie blootlegt De rede van den Minister van Marine Knox bevestigt onze verdenking en bewijst dat de Vereenigde Staten zich erop voorbereiden de erfenis van Engeland in de wereld en zijn imperialistische positie over te nemen De Vereenigde Staten benutten den oor log als tegenprestatie voor hun hulp aan Enge land om territoriale voordeden te verkrijgen Zij pogen een alibi van een nationale verdediging te gen niet bestaande bedreigingen van de zijde van de as mogendheden en de Japansche politiek te construeeren terdaad getoond dat zij zich bg hun optreden niet laten leiden door egocentrische en imperialistische machtsinstincten Integendeel zij zijn van meening dat juist hun strijd tegen de destructieve krach ten die Europa wilden verdeelen en klelnhouden en dit nog willen hen voor de verantwoording ge plaatst heeft aan alle volkeren van Europa hetzij vriend of vijand van gisteren de mogelijkheid te geven de plaats in te nemen die mét hun traditio neel recht en hun bijzondere bekwaamheden over eenkomt De berichten over de bijeenkomst van gisteren tusschen den Führer en het hoofd van den Fran schen staat maarschalk Pétain worden door Berlijnsche ochtendbladen in den grootsten op maak weergegeven Daardoor reeds leggen de bla den die nog geen commentaar bevatten nadruk op de groote beteekenis welke zij aan de bespre king tusschen de ' beide staatshoofden in tegen woordigheid van hun ministers van Buitenlandsche Zaken hechten Uitingen van politieke kringen waren vanmorgen eveneens nog niet aanwezig diplomatieke medewerker van Stefani dat de missie van Eden op ernstige bijna onoverwinlijke moeilijkheden schijnt te stuiten De Egyptische leiding heeft voortdurend geageerd tegen den herhaalden druk van Engeland dat trachtte Egypte in den oorlog mee te sleepen De verant woordelijke Egyptenaren zijn er zich van bewust dat Italië alleen tegen Groot Brittannië en tegen de Engelsche strijdkrachten die het Egyptische gebied bezet hebben strijdt maar niet tegen Egypte De heillooze Britsche propaganda heeft reeds vele staten in het verderf gestort maar geen symptoom wijst er op dat Egypte het spel van Engeland zou ' wiUen spelen Ten aanzien van de reis van Eden naar Pales tina constateert de diplomatieke medewerker dat een onoverbrugbare tegenstelling bestaat tusschen de pro Joodsche politiek van Engeland ten - na deele van de Arabieren en de poging om de Ara bische wereld op te ruien in dienst van het Brit sche imperium De Arabieren zijn zich hiervan ook ten volle bewust gelijk blijkt uit hun houding te genover de Bngelsche intriges Britsche aanval op Berlijn BERLIJN 25 Oct D.N.B — In den afgeloo pen nacht hebben Britsche vliegtuigen de rijks hoofdstad aangevallen Een deel der toestellen werd door het afweervuur der luchtdoelartUlerie voor het bereiken van het stadsgebied naar Noordelijke en Zuidelijke richting verdreven Slechts aan en kele vliegtuigen gelukte het boven de eigenlijke stad te komen Door het laaghangende wolkendek heen wierpen zij op verscheidene plaatsen brisant en brandbommen op woonwijken tuindorpen en buitenhuisjes Êen crematorium werd door een brisantbom getroffen Er ontstonden verscheidene branden die snel gebluscht konden worden Twee Britsche vliegtuigen werden reeds bij het na deren van de stad neergeschoten rBericht aan onze ^ adverteerders In verband met de vervoersmoeilijk heden is het n o o d z a k e I ij k dat de advertenties welke nog op den dag van aanbieding geplaatst behooren Ie wor den uiterlijk 11 uur in ons bezit zijn Voor den Zaterdag blijft de tijd evenals vroeger 10 uur Deze regeling gaai Maan dag 28 O c l a.s i n ADMINISTRATIE UTRECHTSCH NIEUWSBLAD L Ook Smigly-Rydz in arrest gesteld BOEKAREST 25 Oct United Press — Offi cieel wordt bekend gemaakt dat de Poolscha maarschalk Smigly Rydz gearresteerd is Zoo als bekend was hij na de in"eenstorting van Polen met den minister van Buitenlandsche Zaken Beek die eenlge dagen geleden gearresteerd - werd naar Roemenië gevlucht Uitgebreide Poolscha spionnage'Organisatie in Roemenië ontdekt BOEKAREST 25 Oct D.N.B — De pohtia der Legionnairsbeweging is er in geslaagd een uit » gebreide Poolsche spionnage-organlsatie in Roe menië te ontmaskeren Toen zij gisteren alle tot het Poolsche gezantschap behoorende huizen door zocht vond zij nieuw materiaal over den opbouw der organisatie en haar connecties met het Brit sche gezantschap Het bleek dat de Poolsche organisatie formeel onder leiding stond van de Intelligence Sei-vice voor Roemenië welke de Britsche militaire attaché MacNabb in handen had Deze is reeda eenlge dagen geleden uit Roer anië vertrokken Evenzoo is een groot aantal der Polen die door het onderzoek ernstig gecompromitteerd zijn in^usi schen naar Istanboel gegaan Bewezen is dat dé Poolsche organisatie haar middelen uit Britsche bron kreeg en dat haar technisch materiaal en in ' de eerste plaats de beide geheime zenders van E!n « gelsche afkomst zijn Verder is vastgesteld dat dei laatste dagen een reeks klaai'^Hjkelijk belastende documenten naar het Britsche gezantschap zijrt overgebracht In het gebouw van de zg Poolsche vluchtelingen hulp is een groote centrale voor het vervalschen van passen gevonden Voorts kwam men tot de ontdekking dat er nog een tweede Britsche centrale moest bestaan Da sporen leidden naar het Britsche gezantschap In een der huizen van het Poolsche gezantschap vond men drukproeven van propagandabrochure " ge richt tegen Duitschland en vooral tegen den persoon van Hitler Intusschen zijn ongeveer honderd Polen ondeK wie dertig leden van het zg Poolsche gezantschapy gearresteerd De politie der Legionnairsbeweging was de organisatie reeds geruimen tijd op het spoor Onder'het materiaal waarover de politie be schikte had men reeds documenten over de i ool-sche actie gevonden De chef der politie onder het regiem van C p r o 1 had deze documenten echteK in den doofpot gestopt Onder meer is vastgesteld ^ dr ' generaal Gabriel Marinescu vroeger prefect van politie en tijdelijk leider van den veilig * heidsdienst daarvoor groote sommen aan steek '^ penningen had aangenomen Het „ Poolsche gezantschap " in Sofia spreekt een D.N.B bericht van 22 October uit Boekarest tegen waarin werd gemeld dat in een veronge lukte auto van de vroegere Poolsche ambassade ta Boekarest bezwarende documenten waren gevon * den en dat de leden van de ambassade waren ge ^* arresteerd De vertegenwoordiger van het D.N.B te Boeka -< rest is van officieele Roemeensche zijde gemach tigd de juistheid van zijn opgaven te bevestigen ^ Overigens is het genoemde D.N.B.-bericht reeda door verdere onthullingen bevestigd Reorganisatie van de Spaansche regeering nog niet voltooid MADRID 25 Oct A.N.P — Tranêozeatt meldt In politieke kringen te Madrid verzekerde men gisteravond dat de reorganisatie van de Spaansche regeering met de benoeming van den minister van Binnenlandsche Zaken Serrano Su ner tot minister van Buitenlandsche Zaken nog ' niet geëindigd is Men houdt rekenmg met de mo - ' gelijkheid dat nog in den loop van deze week een principieele nieuwe verandering tot stand zal ko men waarbij waarschljnUjk Serrano Suner officieel tot minister president benoemd zou kunnen wor den Als gevolg hiervan zou generaal Franco in de toekomst nog meer het ambt van staatshoofd van nationaal-Spanje kunnen uitoefenen In de andere ambtsgebieden worden eveneens veranderingen verwacht Hierover zijn echter nog geen officieele of officieuze bevestigingen te verkrijgen Bovendien houdt men verder ook rekenmg met ' Wijzigingen in de leiding van de Phalangistische partij Men meent te weten dat de huidige direc - teur generaal voor de openbare veiligheid graaf De Mayalda die dezer dagen bezoek heeft gehad van den Rijksleider der S.S Hlmmler belast zal worden met het secretariaat-generaal van de Pha lanx Eveneens verwacht men een verandering in de leiding van het Ministerie van Oorlog De hui dige minister Varela zal misschien door generaal Asensio worden vervangen die sedert verschillen de jaren Spaansch hooge commissaris in het ge bied van Marokko is geweest Met de leiding van het ministerie van Binnenlandsche Zaken zou on derstaatssecretaris Loren te Sanz worden belast In dit geval echter wordt tevens de naam van den ouden phalangist Queipo de Llano als eventueele leider van het ministerie van Btninenlandsche Za ken genoemd die tegenwoordig In Rome de leiding heeft van de daar aanwezige permanente Spaan sche militaire commissie Tenslotte veronderstelt ' men dat de leiding van het ministerie van Onder wijs eveneens In andere handen zal over gaan In dit verband wordt het lid van den Nationalen Raad Halvon genoemd Vier-en-veertig soldaten in Zweden verdronken STOCKHOLM 25 Oct D.N.B — Op het meer van Armasjaervi ten Noord westen van Haparanda de Zuidelijkste stad van Zweden is gisteren een veerboot met tachtig man pioniertroepen omge slagen Allen vielen in het wa;ter en voor zoover bekend zijn er 14 van hen verdronken 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 1940 EERSTE BLAD UTRl Eden^s reis naar Egypte IVOROL De Nederlandsche Tandpasta Ook het eiland Malta is door den Britschen minister bezocht Van een bijzonderen correspondent ROME 25 Oct — Langzamerhand beginnen bü ïonderheden uit te lekken over de geheimzinnige reis van minister Anthony Eden naar Egypte welke volgens berichten io de Bngelsche pers werd ondernomen met het doel den toestand l:i dit land te onderzoeken Men knoopte hieraan de hoop vast dat het den minister zóu gelukken de houding van de Egyptische regeering te „ ver sterken " Er bestaat evenwel ongetwijfeld een geheel an dere reden voor deze reis Reeds geruimen tijd gaan in het Bngelsche kamp stemmen op die wvjzen op het gevaar van binnenlandsche moeilijkheden in Egypte In verband hiermede heeft de Britsche re geering dan ook in den laatiïten tijd alle beschik bare Indische Australische en Zuid-Afrikaansche troepen daarheen gezonden Naar men zegt zouden zelfs troepen uit het moederland daarheen worden gedirigeerd Eden nu moet door Churchill naar Egypte zijn gezonden met een dubbele opdracht In de eer ste plaats zou h\j moeten trachten den hardnekki gen tegenstand van Egypte te overwinnen en het over te Jaalen zoowel aan Duitschland als aan ItaUë den oorlog te verklaren En in de tweede plaats zou hij meeningsverschillen die zich hebben voorgedaan in het Engelsche oppercommando moe ten bijleggen Inderdaad schijnt het waar te zfln dat in den boezem vao het Engelsche oppercommando mee ningsverschillen zijn gerezen ten aanzien van de verder te volgen tactiek Een invloedrijke groep moet hebben aangedrongen op het terugtrekken van de troepen van het tegenwoordige front om zien te bepalen tot het verdedigen van de frontlijn die zicfi uitstrekt van Alexandrië tot Cairo De an dere groep daarentegen zou er op staan om de po sities welke men op het oogenblik bezet tot eiken pr\|s te behouden Tenslotte heeft Eden opdracht generaal W a V e 11 te verzekeren dat er voldoende transporten wapens en munitie onderweg zfln ' om het Engel sche leger in Egypte in staat te stellen Egypte gedurende langen tfld met succes te verdedigen te gen het door maarschalk Graziani ingezette offensief in de eerste plaats evenwel moet Egypte thans - bewogen worden om daadwerkelijk deel te nemen aan de Engelsche verdediging van het eigen ge bied Daartoe moet de grootst mogelgke pressie worden uitgeoefend op koning Faroek Tot nog toe heeft deze de kunst verstn.-'n om zich aan dien druk te onttrekken en onafliankeltjk te blijven Doch thans zal hem dit buitengewoon moeilijk vallen In elk geval schgnt men in Londen groote verwachtingen te koesteren van deze „ inspectie reis " die weUicht sensationeele gevolgen zal heb ben Overigens blijkt dat Eden van deze reis heeft geprofiteerd om ook aan andere deelen van het imperium een bezoek te brengen Na in nacht en nevel in een militair vliegtuig uit Londen te ^ jn vertrokken blijkt hij eerst te zijn geland op Malta waar hij een geheelen dag heeft ' doorgebracht Dezen tijd heefc hij zich ten nutte gemaakt om overleg te plegen met de militaire overheden op het eiland en zich door deze nauwkeurig te laten Inlichten over den stand van zaken ter plaatse Den volgenden dag is hg toen doorgevlogen naar Egypte Zfln aankomt in de Egyptische hoofdstad werd echter eerst laat bekend gemaakt Na een be leefdheidsbezoek te hebben afgelegd bfl den koning heeft hij zich onderhouden met talrijke persoonlijk - Konfng Leopold werkl voor de toekomst van zijn land BRUSSEL 25 Oct United Press — Naar ver luidt voert koning Leopold die zich nog altijd als vrijwillige „ gevangene " in het paleis van Laeken ophoudt dagelijks besprekingen met lei dende Belgische persoonlijkheden en met verte genwoordigers van de Duitsche autoriteiten welke besprekingen betrekking hebben op de toe komst van België Door zijn bemoeiingen hebben de Duitsche autoriteiten onlangs enkele verbete ringen in het bestuur aangebracht De ijzeren hekken van het koninklijk paleis te Brussel zijn gesloten en op een bord staat te lezen dat de toegang tot het paleis streng verboden is De toestand in Indo-China TOKIO 25 Oct D.N.B — De Siameesché pers meldt volgens Domei dat aan de Fransch Indo-Chineesche zijde tegenover de Zuid-Oostgrens van Siam verdere troepen worden samengetrok ken en verdedingswerken aangelegd Bovendien zijn in de Golf van Siam in de nabijheid van de Siameesché territoriale wateren kanonneerboo ten torpedobooten en duikbooten gestationneerd In Cambodzja is het tot botsingen gekomen tus schen Anamietische soldaten en Marokkanen waarbij aan beide kanten slachtoffers zijn geval len De hoofdstad van Cambodszja Pnompenh is door opstandelingen bezet De Centervoor van Hollywood door Sidney Horier 22 De situatie was verre van bevredigend De nu even eens in woede ontstoken HoUywood-spelers dreigden ook al uit den band te springen en het kostte Wap riner den altijd bezadigde groote moeite zün collega's Verder spelen jongens en niet het hoofd verlie zen " zeide hij Bedenkt dat de uitspraak vah een scheidsrechter beslissend is Wij zijn bereid Sir " Het ging den captain zelf niet gemakkelijk af deze woorden te spreken niemand op en langs het terrein bemerkte welk een hevigen strijd hy met zichzelf te voeren had maar hfl rechtvaardigde daarmee weer eens zijn reputatie de voorbeeldigste beroepsspeler te zjjn die ooit een club in Engeland had opgeleverd Direct na den aftrap viel het op dat Gimsley een andere tactiek toepaste Nu ot het oogenblik dat zij de leiding hadden schenen zy besloten die te be houden door zich vrijwel uitsluitend op verdedigen toe te leggen daarbij de bekende stelregel uit het oog verliezend dat de beste wijze van verdedigen in aan vallen bestaat Slechts zelden kwamen zij over de helft en in deze oogenblikken van moreele en physieke nood was het wederom Warriner die zijn spelers het goede voorbeeld gaf Voor een man van zUn leeftijd leverde hfl in physiek opzicht een buitengewone prestatie en ztjn technische vaardigheid was werke lijk geheel In overeenstemming met zyn energie Wan neer hy misschien ook in den loop der jaren iets langzamer was geworden had hij daarby toch aan routine gewonnen Zïjn blond hoofd was overal te vin - heden o.a met den Egyptischen minister-president Hassan Sabri Pasja alsmede met ver schillende Engelsche en Egyptische militaire per soonlijkheden — in de eerste plaats met den opper bevelhebber van de Engelsche strijdkrachten in Egypte generaal Wavell Wat hij verder in Egypte heeft gedaan is in het duister gehuld gebleven Doch men heeft reden om te vermoeden dat de minister ook in Mersa Matroeh is geweest om zich daar persoonlijk van den toestand te overtuigen Intusschen heeft hij Egypte weder verlaten Waarheen hij is gegaan wordt niet onthuld Men neemt echter aan dat hij niet alleen Palestina zal bezoeken doch ook an dere uit strategisch oogpunt belangryke punten in het Nabije Oosten zal inspecteeren Uit Istanboel wordt gemeld dat men het daar in Engelsche kringen voor zeer goed mogelijk houdt dat Eden ook naar Ankara zal komen ten einde van gedachten te wirselen over den toestand op den Balkan met den Engelschen gezant sir Knatchbull Hughessen De Britsche gezant in Sofia R e n d e 1 die dezer dagen in Turkije vertoefde om overleg te plegen met den Britschen gezant heeft naar men zegt een per soonlijk onderhoud gehad met den koning van Bul geirije waarin deze hem een zeer pessimistisch beeld heeft geschilderd van den huidigen toestand op den Balkan Het is dus zeer goed mogelijk dat mi nister Eden ook hierin het ' Engelsche standpunt zal bepalen Katoenhouw in Italië wordt uitgebreid ROME 25 Oct Europapress — De Italiaan sche organisatie van frontstrijders de Opera Na zionale Combattenti neemt naar uit een rapport van den President CroUalanza aan Mussolini biykt een steeds grooter wordend aandeel in den agrarischen opbloei van Italië Naar bekend is deze organisatie de hoofdpersoon in het Bonifica kolonisatiewerk in het Pontijnsche gebied Zij heeft tot nu toe 4.251 boerderijen opgericht waarvan al leen al 2905 op het Pontijnsche bouwland De op brengst aan landbouwproducten in het door de frontstrijders-organisatie bewerkte gebied wordt dit jaar op 100 mill lire geschat n.l 54.5 mill uit den verkoop van graan 14 mill uit industrieplan ten § iuikerbieten katoen hennep 14 mill uit den verkoop van vleesoh en zuivelproducten De graan oogst bedroeg dit jaar 32.536 ton tegen 24.400 ton in 1939 en 24.800 in 1938 Zeer belangrijk zijn ook de proefcultures dezer organisatie met katoen op de Pontijnsche akkers De katoenoogst in het Pon tvjnsche gebied bedroeg dit jaar 1000 ton bij een gemiddelde opbrengst per h.a van 600 k.g en een hoogste opbrengst van 1500 tot 2000 k.g waar van de kwaliteit beter zou zijn dan die van de Egyptische katoen Voor het volgend jaar wordt de bebouwde oppervlakte voor katoen in dit gebied uitgebreid tot 3200 h.a waarvan men een verdub beling van den oogst van dit jaar verwacht Frankrijk hervat handel met Scandinavië STOCKHOLM 25 Oct Europapress — Met betrekking tot de grondstofvoorziening van de Fransche papierfabrieken hebben in den laatsten tijd zoowel te Stockholm als te Parijs besprekin gen plaats gehad De allernoodzakelijkste behoefte van de Fransche fabrieken zal door invoer van aanzienlijke hoeveelheden Zweedsch - Noorsch - en Finsch papiergrondstof gedekt worden Boven dien rekent men op de leverantie van Duitsche cellulose aan Frankrijk 0,ok is bij de onderhande lingen tusschen Duitsche Zweedsche Finsche en Noorsche producten van sulfiet en sulfaatcellu lose besloten 75.000 ton cellulose voor de instand houding van de productie in de wintermaanden aan Frankrgk ter beschikking te stellen Hoe groot het aandeel der afzonderlijke landen zal zijn is nog niet bekend Men beschouwt in Zweden deze besprekingen als een inleiding tot het her stel van de handelsbetrekkingen van Scandinavië met Frankrijk waarop men reeds geruimen tijd hoopte Bij de Duitsch-Zweedsche besprekingen over haadelskwesties werd reeds zeker voorbereidend werk voor dit herstel verricht Roosevelt confereert met Huil WASHINGTON 25 Oct O.N.B — Het Witte Huis maakt bekend dat President Roosevelt na het bestudeeren v'an telegrammen van overzee den Minister van Buitenlandsche Zaken Huil bij zich ontboden heeft voor een onderhoud De secre taris van het Witte Huis Early ontweek het ant woord op de vraag of dit duidde op een critieken toestand De Minister van Oorlog Stlmson heeft in een persconferentie verklaard dat het Departement van Oorlog de zoo juist opgerichte weerafdeelin gen van geweren zal voorzien De weerafdeelingen zfln van de grootste beteekenis aldus Stlmson voor de nationale verdediging vooral indien de Vereenigde Staten weer in een oorlog betrokken zouden worden den en steeds weer stelde hy zyn voorhoede tot nieuwe aanvallen in staat Ook Marr vervuld van een niet te temperen enthousiasme deed wat hy kon Vrywel elk offen sief tegen het vyandeiyk doel werd door hem geleid maar het doelpunt de door allen zoo vurig verlang de goal welke de partyen op gelUken voet moest brengen bieef uit Tal van moeiUike schoten wer den keurig door den keeper van Gimsley verwerkt tot drie viermaal toe kaatste de bal van lat of palen in het veld terug maar het eenige succes was een aantal hoekschoppen waarby men den bal overal behalve in de Girnsley-veste kon krügen Nochtans kostte het den gasten heel wat moeite dit overwicht te handhaven want het ruwe element in de ^ eelwöze van de thuisclub verdween ook maar geen moment Overal buiten het strafschopgebied werden de aanvallers zonder meer tegen den grond geloopen en toen de rust werd aangekondigd hinkte meer dan de helft van de Hollywood-ploeg naar de kleedkamers Hier was het dat Sam Hollister zfln jongens op wachtte Hy huilde byna van opwinding „ Jullie moeten in de tweede helft twee goals maken Jongens " riep hy „ Hier Ik heb zooeven een telegram van den burgemeester van Hollywood ontvangen — van den burgemeester Jongens Hoe ren jullie " herhaalde hy byna schreeuwend Daar lees wat er in staat Er bestaat hier groote be langstelling voor den bekerwedstryd Wensch u veel succes " Weten Jullie wat dat beteekent " snikte de arme Hollister steeds wilder „ Dat beteekent dat ze m Hollywood eindeiyk notitie van ons gaan nemen De halve stad zal ons in het station opwachten als we — Jongens Jullie moet Je.mo et dezen wedstrijd winnen " zyn stem liet hem plotseling In de steek en haastig verlirt hy het lokaal TWAALFDE HOOFDSTUK De spelers namen ten hoogste verbaasd over den uitval van Hollister de schyfjes cltro.en welke Sage Ingezonden mededeellng /' i ^ Jiaredagen „ verloren dagen " heette het vroeger Nu niet meer - nu zijn er " AKKERTJES " Een paar per dag wèg pijn en narigheidi " AÊC KeHltJ^l Schotsche Oostkust met bommen bestookt BERLIJN 25 Oct D.N.B — Een afdeeling Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den nacht van Woensdag op Donderdag de Oostkust van Schotland aangevallen Met groot succes zijn iri een stad objecten gebombardeerd die van beteekenis voor den oor log zijn De uitwerking der aanvallen bleek uit verscheidene branden en groote rookwolken De Duitschers zagen dat Engelsche nachtjagers op stegen die echter geen gevecht met de Duitsche toestellen waagden Alle Duitsche machines keer den op haar bases terug Sterke formaties van het Duitsche luchtwapen zijn gisteravond opgestegen om aanvallen op Lon den te ondernemen ¦ De „ Associated Press meldt bijzonderheden uit Londen over de uitgebreide schade aan het Engel sche spoorwegnet door ' de Duitsche luchtaanvallen Een zware bom heeft een viaduct van acht spoor Ivjnen verwoest zoodat het verkeer nog slechts met moeite langs twee lijnen kan worden gehand haafd Een aantal goederen - en munitietreinen alsmede benzinewagons werden door brandbom men vernield Een reusachtige bomkrater heeft geruimen tijd alle lijnen ia een - zeer belangrijke streek geblokkeerd Volgens een te Stockholm ontvangen vertrou welijke inlichting baart de verscherping der Duit sche luchtaanvallen op Liverpool en de steden in bet industriegebied van Midden-Engeland de Brit sche Regeering veel zorg Men neemt aan dat deze verscherping volgens een bepaald systeem geschiedt en dat de Duitsche luchtmacht de uit werking der verwoestingen in de docks en de ha venwerken aan de Theems wil versterken door de installaties van denzelfden aard aan den mond van de Mersey te vernielen Ongeveer de helft der werken aan de Theems zijn thans geheel onbruikbaar en daardoor heeft de haven van Londen vrijwel afgedaan Des te grooter wordt de beteekenis der havens aan de Westkust die overigens reeds overbelast zijn en welker vermogen eveneens op gevaarlijke wijze wordt verminderd voor de krachtige en geconcen treerde Duitsche aanvallen Puinruimers aan het werk Te Londen is men algemeen van oordeel dat de 5.000 pioniers en de 3.000 werkloozen die te werk zijn gesteld bij de opruiming in de verwoeste wfl ken niet tegen hun taak ' opg;ewassen z^jn Hon derden straten zijn nog bedekt met puin van mu ren en huizen Thans zijn de eerste 2.000 werkloo ze mijnwerkers uit Zuid-Wales te Londen aange komen Zij worden speciaal gebruikt voor het uit graven van volgestorte tunnels en andere onder grondsche werken en voor het doen springen van huizen die tengevolge van beschadigingen ge vaar voor instorten opleveren De volgende week zal het aantal puinruimers meer dan 15.000 bedragen en binnen afzienbaren tijd zal het naar men aanneemt tot 20.000 zijn gestegen Ook UI de andere groote industrie - en havenste den van Engeland is men koortsachtig aan het opruimen om gelijken tred met de toenemende verwoestingen te houden Het opbouwwerk is voor onbepaalden tijd uitgesteld Alleen in de belangrijkste wapenfabrieken en in de havens mogen herstellingen ten uitvoer wor den gelegd Andere herbouwwerkzaamheden zgn verboden op grond van het gebrek aan materiaal Autarkie voor het Oosten van het Empire ROME 25 Oct D.N.B — In Italiaansche po litieke kringen verklaart men dat de conferentie van in het Oosten liggende landden van het Brit sche Rijk die te Delhi zal worden gehouden rechtstreeks verband houdt met de reis van Eden naar Cairo Het is klaarbiykelijk de bedoeling dat in de onder Engelsche heerschappij staande landen iets als een politieke militaire en economische autarkie wordt tot stand gebracht voor het geval dat tengevolge van het slechter worden van Enge lands positie in de Middellandsche Zee ook de laat ste verbindingsmogelijkheid via die zee zou ver dvrijnen Eden vril gedurende zijn verblijf te Cairo eenheid in dit autarkische streven brengen om een auto noom optreden der in aanmerking komende landen mogelijk te maken Overigens schijnen aldus zegt men hier verder de resultaten welke Eden tot dusverre verkregen heeft het Engelsche optimis me in het geheel niet te rechtvaardigen Italië slaat deze Engelsche manoeuvre met de grootste kalmte en het grootste vertrouwen gade daar het er zeker van is dat de Italiaansche weermacht al deze plajinen zal doen mislukken Ingezonden mededeellng zooeven had rondgedeeld uit den mond en keken elkaar vragend aan Ze konden zich indenken dat Sam Hollister opgewonden was maar het telegram was hun tbch een raadsel Wie had dit wonder vol bracht Den inwoners van Holl.ywood was het tot op den huidigen dag toch wel totaal onverschillig ge weest of het elftal zyn wedstryden won of verloor en als het nooit meer naar Hollywood was terug gekeerd zou zeker niemand belangstellend naar de reden van dat uitblyven geïnformeerd hebben Slaap ik of zit ik hier naast Jullie in de kleed kamer van het zoo by uitstek sportieve Gimsley " vroeg Walter Bell de kleine linksbuiten De bur gemeester wenscht te weten of we het allemaal goed maken en of we gegalvaniseerde dan wel aarden kruiken in ons bed willen hebben als we terug komen H6u me vast Jimmy " riep hy op Bill Lennies ' sterke schouders steunend H6u me vast of ik val " De aanwezige spelers barstten in - een schaterlach uit De tyding welke de manager hun gebracht had • was dan ook wel om te lachen zy het dan dat de algemeen heersohende vrooiykheid niet geheel vry was van een zekere ironie „ Daar is de beker schuldig aan dat kan ik Jullie wel vertellen " betoogde Nixon de linkshalf gedeci deerd Ook mensohen die van voetbal geen gryntje verstand hebben interesseeren zich by de bekerron den voor de sport Ik geloof dat een paar mensohen den burgemeester op dezen wedstryd attent hebben gemaakt en hy stuurt dat telegram precies zoo als hy dat aan een Hollywoodschen inzender op een pluimveetentoonstelling zou doen " Dat kan best zyn Nick " antwoordde Ben War riner zyn jersey over het hoofd trekkend raaar dat telegram heeft dien braven Hollister nu eenmaal stapelgek gemaakt en al was het alleen om hem we moeten dezen wedstryd winnen " Hoe zullen we dat klaar spelen Een " grinnikte Tranfield Zoo'n scheidsrecnter als we vandaag hebben Is in staat om lemsind vgn ons die eeit doel - Turkije zoekt naar petroleum ISTANBOEL 25 Oct Europapress — Zopals het blad „ Tasviri Efkjar " te Istanboel uit Ankara meldt hoopt men aldaar dat men ondanks den oorlogstijd het noodige materiaa.1 voor het boren naar petroleum te kunnen verkrijgen Het betreft hier vooral boorinstallaties compressors en derge lijke werktuigen die in de U.S.A werden besteld De Coördinatie Commissie een commissie samen gesteld uit de ministeries die voor de landsverde diging van belang zijn heeft het instituut voor Bodemonderzoek een crediet van 2 millioen Turk sche ponden toegestaan Indien het bestelde mate riaal niet met vertraging aankomt hoopt men in 4 è 5 maanden de eerste Turksche petroleum op de markt te kunnen brengen Tot het uitbreken van den oorlog was het voor Turkije geenszins noodzakelijk na te gaan in hoe verre in het land petroleum gewonnen kon worden noch om de aanwezige bronnen te exploiteeren Vier van de zes landen die Turkije omringen be heerschen bijna den geheelen wereldmarkt voor petroleum en er waren practisch geen moeilökhe den om uit Sovjet-Rusland Roemenië Iran en Irak petroleum in te voeren Men heeft zich derhalve slechts weinig geïnteresseerd voor het al dan niet aanwezig zgn van petroleum in Turkse Weliswaar heeft men op die plaatsen waar de geologische ge steldheid de aanwezigheid van petroleum deed Ver moeden boringen verricht doch de resultaten wa ren doorgaans van dien aard dat de exploitatie althans in dien tijd nieb loonend zou zijn Intus schen heeft zich de toestand echter radicaal ge wijzigd en in Turktje is men reeds geruimen tgd geleden begonnen het boren naar petroleum krach tig ter hand te nemen welke onderzoekingen ove rigens goede resultaten hadden De mogelijkheid om over te gaan tot een rationeele en spoedige ex ploitatie der aanwezige bronnen hangt echter van den Invoer der Amerikaansche machines af Willkie's antwoord op rede van Roosevelt Twijfel aan oprechtheid van den President NEW-YORK 25 Oct D.N.B —- De republi keinsche presidentschapscandidaat W 111 k i e heeft te Harbor-Creek Pennsylvanië geantwoord op Roosevelt's rede van Woensdagavond In 1933 zoo betoogde Willkie heeft Roosevelt de economi sche conferentie van Londen ' laten mislukken Zelfs heeft Roosevelt het program eener valutastabili satie van de hand gewezen dat zijn gedelegeerden zouden ' indienen Daarmede heeft Roosevelt meer tot den „ val der democratieën " bijgedragen dan eenige andere regeering Roosevelt heeft in zijn jongste rede verzekerd niet aan buitenlandsche oorlogen te willen deelnemen en alleen in het ge val dat de Vereenigde Staten zouden worden aan gevallen troepen buiten het Amerikaansche con tinent te willen zenden Ik hoop oprecht zeide Willkie dat Roosevelt zich deze belofte op grond van het democratische program van 1940 langer zal herinneren dan de verplichtingen ' die hij op grond van het democratische program van 1932 aanging Wanneer hij zich die niet langer herin nert dan zullen onze jongens binnenkort op trans portschepen zijn en naar vreemde kusten varen Wij leven in een der meest critieke tijden der ge schiedenis De Vereenigde Staten zoo besloot Will kie kunnen daar echter doorheen komen indien zij zich wat de bewapening betreft sterk maken en tevens een krachtig eigen bedrijfsleven opbouwen Ook Engeland handhaaft zomertijd LONDEN 25 Oct D.N.B — In het Lagerhuis heeft de Britsche Minister van Binnenlandsche Zaken Morrison medegedeeld dat deze winter de zomertijd zal worden gehandhaafd in verband met de bijzondere omstandigheden Strenge koude in Finland HELSINKI 25 Oct D.N.B — De vorstperiode is in Finland verrassend snel ingetreden De laatste dagen werden in Noord-Finland nacht vorsten van 10 graden en in Midden en Zuid Fin-land van vier tot 5 graden aangeteekend Engelsch luchtmaarschalk om het leven gekomen • NEW YORK 25 Oct D.N.B — Volgens een bericht van Associated Press uit Londen is vice luchtmaarschalk Blouht die commandant van de R.A.F.-divisie in Frankrijk is geweest bij een luchtaanval om het leven gekomen DE JAPANSCHE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING IN MOSKOU MOSKOU 25 Oct D.N.B — Tezamen met den nieuwen Japansohen ambassadeur generaal T a tekawa is hier ook de Japansche gezant N i s j 1 aangekomen die vroeger den post van ambassade-raad In Moskou bekleedde Dit is de eerste maal dat Japan in Moskou behalve door een ambassadeur ook nog door een gezant is ver tegenwoordigd Doos 20 et Tube 60-40-25 et punt maakt uit het veld te sturen Maar de man mag zich wel in acht nemen Wanneer ik ooit in myn leven de lust in me heb voelen opkomen om een moord te begaan dan was het wel op het oogen blik toen die idioot het eerste doelpunt toekende Het was evenmin een doelpunt als hy een scheids FÊClitcr is I " Een kalmeerend lachje dat nooit miste de opge wonden gemoederen in het Hollywood-kamp tot be daren te brengen was Warriner's eenige antwoord aan den nog hevig vertoornden doelverdediger maar toen deze weer aanstalten maakte om het onderwerp opnieuw aan te roeren gaf hytoe Het was de gekste beslissing die ik ooit in m'n leven heb mee gemaakt maar nu is het voorby beste kerel en er is niets meer aan te doen In de tweede helft zullen we moeten spelen en niet schelden Hollister en de directie zullen over dit prachtexemplaar van een scheidsrechter zeker wel een hartig woordje met den bond wisselen maar dat verandert niets aan het feit dat we op het oogenblik een 1—0 achterstand hebben Vooruit jongens ' t is tyd " Tóen zü het veld weer betraden beschaduwde de Hollywood-eaptain zyn oogen met de hand en zeide Zie Je De zon komt door dat is een goed teeken voor ons " Deze woorden waren echter niet meer noodig om de mannen in het roode shirt aan te moedigen Wal ter Bell mocht schertsen zooveel hy wilde en Tran field mocht in nog zoo heftige bewoordingen zyn afkeuring over de leiding uitspreken dat alles bleef slechts aan de oppervlakte Inwendig was elke speler van het elftal er van doordrongen dat de stad die zoo onverwachts van haar belangstelling had doen biyken in geen geval mocht worden teleurgesteld Het tweede deel van den wedstryd begon dan ook al direct met een stormloop op het Girnsley-doel De Hollywood-voorhoede was in minder dan geen tyd meester van dé situatie Op de zyiyn gaf Dean den ¦ bal met de hak aan Pat Flnnegan terug deze legde Marr het leder precies voor de voeten maar < p hetzelfde moment Ingezonden mededeelingl U ZIET ER SLECHT OMDAT uw lever niet voldoende LEVER GAL afscheidt Zoodra uw lever niet meer eiken dag een liter lever-gal in uw ingewanden doet vloeien wordt uw voedsel niet meer voldoende verteerd Het hoopt zich in uw lichaam op bederft en veroorzaakt hoofdpijn duizeligheid ver stopping en rheumatiek Een paar van die kleine zuiver plantaardige CARTER'S LEVER PILLETJES zijn voldoende om uw lever aan t werk te zetten zoodat de lever-gal uw lichaam van binnen schoon houdt en u zich weer een geheel ander mensch voelt Vraagt Carter's Lever-Pilletjes ba apothekers en drogisten t 0.76 3 CARTER'S t EV E R ^ PI L L E T J E S Amerïkaansch schip schendt neutraliteitswet WASHINGTON 25 Oct A.N.P — NaaT „ Transozepn " meldt heeft de - ernstigste totdua ver bekend geworden openlijke schending van de Amerikaansche neutraliteitswet door het Ameri kaansche schip „ President Monroe " dat de haven van Hongkong is binnengeloopen in isolationnis tische kringen een zeer pijniyk opzien gewekt Dit passaigerschip is boordevol met munitie geladen waarvan klaarblijkelijk een gedeelte voor Hongkong en een gedeelte voor Singapore is bestemd terwijl de rest via Rangoon naar Tsjoengking zal worden verstuurd De Amerikaansche neutraliteitswet ver biedt uitdrukkelijk dat Amerikaansche schepen ge laden met oorlogsmateriaal de haven van een oor « logvoerend land binnenloopen Het binnenloopen in de haven van Hongkong door de „ President Monroe " vormt derhalve een schending van de „ cash en carry " voorschriften Zoowel in officieele als in officieuze kringen als mede in scheepvaartkringen weigert men een of andere opgave te doen over de reis van de „ Pre * sident Monroe " hetgeen als een indirecte bevestl » ging van dit sensationeele bericht wordt be « schouwd f,Lange voorbereidingen korte oorlogen ** Het beginsel van.den'Führer DANTZIG 25 Oct D.N.B — Rijksministeï ' dr Goebbels heeft hier in een groote vergadering het woord gevoerd over het verloop en d'en tegen woordigen stand van den oorlog tegen Engeland Te laat heeft Engeland ingezien zoo betoogde Goebbels dat het zich een volkomen verkeerd beeld van Duitscliland heeft gemaakt Zoowel in politiek als üi economisch opzicht is Duitschland voor dezen oorlog in elk opzicht gewapend Van isoleering kan geen sprake zijn Vooral echter is ditmaal ook de geestelijke oorlogvoering van Duitschland verre superieur aan die der Engel schen ' Voor eens en altijd is hiermede een eind eraan gemaakt dat anderen voordeel kunnen be halen uit de Duitsche tweedracht Een Negende November 1918 zal in Duitschland nooit meer voorkomen Terwijl Londen reeds onder de onaf gebroken aanvallen van het Duitsche luchtwapen siddert probeert ChurchiU voor de wereld nog den schijn te bewaren alsof er met ongeveer ge lijke wapenen en ongeveer dezelfde uitwerking aan Duitsche en aan Engelsche zijde gestreden wordt Duitschland laat zich echter door deze ty pisch Engelsche opsnijderij niet van de wijs bren gen Het weet dat de ineenstorting yan Engeland komen moet Zonder rekening te houden met prestigekwesties handelt de Führer naar het be ginsel lange voorbereidingen korte oorlogen en niet omgekeerd Duitschland zoo besloot Goebbels is in staat en besloten dezen oorlog zoo lang te voeren tot de Engelsche plutocratie verplet terd is In eenheid en trouw staat het geheels Duitsche volk daarbij naast zijn Führer die het tot de schitterendste overwinning van de Duitsche geschiedenis zal brengen Mexico zegt petroleumcontract met Japan op Op pressie van de V.S MEXICO-STAD 25 Oct D.N.B — De Mexi caansche Regeering heeft gisteren het contract over het geologische en geophysische onderzoek van een gebied van 100.000 hectare dat eerst tien dagen geleden was gesloten met de petroleum ' maatsehappij Compania Petrolera Veracruzana ^ waarbij Japansche belangen betrokken zijn opge zegd In breede kringen is men van oordeel dat de Vereenigde Staten deze opzegging door pres sie hebben bewerkt Verder beweert men dat Mexico op wensch van de Vereenigde Staten den uitvoer van groote hoeveelheden kwikzilver en van 18.000 ton ijzerschroot naar Japan heeft ver boden dat hy een schot loste werd hy door een der Girns ley-backs tegen den grond geloopen Nochtans had de keeper de grootste moeite het harde schot te stoppen In angstige spanning keek de menigte toe hoe hy hoog opspringend den bal nog juist uit den bovenhoek kon slaan maar geen gejegenheid meer hebbende om weg te werken leideiyk moest toe zien hoe Finnegan aan een poging van èen tegen stander om hem unfair aan te vallen ontkwam om daarna opnieuw hard op doel te schieten Op dezen korten afstand was het vrywel onmogeiyk om naast te schieten maar nóg was het geluk met de thuis club De bal trof keihard den schouder van den doelverdediger en hoewel deze daardoor kwam te vallen stuitte het leder toch nog over de bovenlat en rolde achter het net Corner " riepen eenige Hollywood-spelers en tot hun verbazing want zy waren lia het eerste doelpunt op alles voorbereid wees de scheidsrechter inderdaad naar de hoekvlag Dean was trotsch op zyn corners Als men henr In een goede stemming wilde brengen behoefde men slechts te zeggen dat hy corners kon nemen als Meredith Hy had dit belangryk onderdeel van zijn taak zoo grondig bestudeerd dat hy het leder tot öp een decimeter nauwkeurig voor het doel kon plaatsen Het was of de bal met de soepelheid van een slang naar het do ^' schoof Een wilde scrimmage met Marr als miadelpunt en een woeste smytparty van de zyde der gastheeren was het gevolg totdat het tenslotte den keeper gelukte het leder weg te stom pen Een kleine ^ maar stevige speler in rood shirt was echter op zyn post Ben Warriner ving den bal met zyn linkervoet op en voor iemand het gevaar had ingezien suisde het ding met een geweldige snelheid ^ in den rechterbovenhoek van het doel Dit schitterend doelpunt was van een afstand van on geveer dertig meter gemaakt en zelfs zy die in staat waren geweest de wijze waaróp het gemaakt werd te volgen ¦ waren stom van verbazing Wordt vervolgd Ital ian lege BERLIJN 25 C van de weermach Gevechtsvliegtui elkaar verscheidei hoofdstad en best Britsche eiland et complexen en ve bommen Des nac voornamelijk op L ontploffingen het van ons succes aanvallen zich uil vendistricten Voc van mijnen voor I In het kader v wapen ondemomt Engeland stegen gevechtsformaties gebied op Door len en welgemikt successen tegen 1 van het Britsche i De vijand vloo Duitschland binn < vooral gericht tej plaatsen in het st den en andere mat den Beschermd do de vijand met zwa stad door Door h men ontstonden d lichte schade Vooi in een houtopslag zijn eenige dooden vijandelijke vliegt Duitsche en Italië vei'mist De aanv BERLIJN 25 O verscheidene golvi Londen eenige hï en belangrijke cei succes aangevallei den werden indusf val op Birminghar talrijke kleine brs deti weer in talrij stookt Ook vannacht z aanvallen op de B het slechte weer neergeschoten Eé mist Haven Port i geb ERGENS IN n zijn weermachtsbe sche hoofdkwartie In Noord-Afrik colonnes ten Oost gemechaniseerde ven Onze luchtfor werken van Port Noordwesten van ten Oosten van vliegveld Foeka plaats en van M enorme resultaten zware branden A Be vgandelijke l\i broek zonder e Benghazi waar e « sche huizen beschs leden geen schade In Oost-Afrika • chaniseerde afdeel Setit welke voor Onze luchtmacht ven van Port Soed pen bommen op A nen gewond were mara El Oeak eenige uitwerking Geruch nieuw > Tokïc TOKIO 25 Ocl van het departer heeft in antwoor ' uit Lo'iden afko welk de nieuwe kou Zïaterdag zal ter bespreking va drag ter beveilig gen der beide laru droeg van dit p - uit Moskou geen kregen De woorc het ook volkome ongeveer drie da nieuwen ambassa onderteekend Critiek aiT WASHINGTON schrijven van den ken en den Mini zitter van het Ri Martin ertege voor President R maken In zijn antwooi naar meeniog van bassadeurs en ge omdat zij de „ pol op den brief van 1 dat lieden zonder tenlandsche politii tieke of financie buitenlandsche pc zulk een ernstigei tin den Amerikaa Bullitt aan den dah5 ' de vroegere riman alsmede d len die allen po hebben Kustvaart ir NEW YORK van reedertjen in sten op de Euroj en zceken thans ten tijd zijn tal v en Zuid-Amerika als " oedprenvervc DE FÜHRER \ SCHE BERLIJN 25 C den koning van schen doen toeko 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 1940 EERSTE BLAD UTRl Eden^s reis naar Egypte IVOROL De Nederlandsche Tandpasta Ook het eiland Malta is door den Britschen minister bezocht Van een bijzonderen correspondent ROME 25 Oct — Langzamerhand beginnen bü ïonderheden uit te lekken over de geheimzinnige reis van minister Anthony Eden naar Egypte welke volgens berichten io de Bngelsche pers werd ondernomen met het doel den toestand l:i dit land te onderzoeken Men knoopte hieraan de hoop vast dat het den minister zóu gelukken de houding van de Egyptische regeering te „ ver sterken " Er bestaat evenwel ongetwijfeld een geheel an dere reden voor deze reis Reeds geruimen tijd gaan in het Bngelsche kamp stemmen op die wvjzen op het gevaar van binnenlandsche moeilijkheden in Egypte In verband hiermede heeft de Britsche re geering dan ook in den laatiïten tijd alle beschik bare Indische Australische en Zuid-Afrikaansche troepen daarheen gezonden Naar men zegt zouden zelfs troepen uit het moederland daarheen worden gedirigeerd Eden nu moet door Churchill naar Egypte zijn gezonden met een dubbele opdracht In de eer ste plaats zou h\j moeten trachten den hardnekki gen tegenstand van Egypte te overwinnen en het over te Jaalen zoowel aan Duitschland als aan ItaUë den oorlog te verklaren En in de tweede plaats zou hij meeningsverschillen die zich hebben voorgedaan in het Engelsche oppercommando moe ten bijleggen Inderdaad schijnt het waar te zfln dat in den boezem vao het Engelsche oppercommando mee ningsverschillen zijn gerezen ten aanzien van de verder te volgen tactiek Een invloedrijke groep moet hebben aangedrongen op het terugtrekken van de troepen van het tegenwoordige front om zien te bepalen tot het verdedigen van de frontlijn die zicfi uitstrekt van Alexandrië tot Cairo De an dere groep daarentegen zou er op staan om de po sities welke men op het oogenblik bezet tot eiken pr\|s te behouden Tenslotte heeft Eden opdracht generaal W a V e 11 te verzekeren dat er voldoende transporten wapens en munitie onderweg zfln ' om het Engel sche leger in Egypte in staat te stellen Egypte gedurende langen tfld met succes te verdedigen te gen het door maarschalk Graziani ingezette offensief in de eerste plaats evenwel moet Egypte thans - bewogen worden om daadwerkelijk deel te nemen aan de Engelsche verdediging van het eigen ge bied Daartoe moet de grootst mogelgke pressie worden uitgeoefend op koning Faroek Tot nog toe heeft deze de kunst verstn.-'n om zich aan dien druk te onttrekken en onafliankeltjk te blijven Doch thans zal hem dit buitengewoon moeilijk vallen In elk geval schgnt men in Londen groote verwachtingen te koesteren van deze „ inspectie reis " die weUicht sensationeele gevolgen zal heb ben Overigens blijkt dat Eden van deze reis heeft geprofiteerd om ook aan andere deelen van het imperium een bezoek te brengen Na in nacht en nevel in een militair vliegtuig uit Londen te ^ jn vertrokken blijkt hij eerst te zijn geland op Malta waar hij een geheelen dag heeft ' doorgebracht Dezen tijd heefc hij zich ten nutte gemaakt om overleg te plegen met de militaire overheden op het eiland en zich door deze nauwkeurig te laten Inlichten over den stand van zaken ter plaatse Den volgenden dag is hg toen doorgevlogen naar Egypte Zfln aankomt in de Egyptische hoofdstad werd echter eerst laat bekend gemaakt Na een be leefdheidsbezoek te hebben afgelegd bfl den koning heeft hij zich onderhouden met talrijke persoonlijk - Konfng Leopold werkl voor de toekomst van zijn land BRUSSEL 25 Oct United Press — Naar ver luidt voert koning Leopold die zich nog altijd als vrijwillige „ gevangene " in het paleis van Laeken ophoudt dagelijks besprekingen met lei dende Belgische persoonlijkheden en met verte genwoordigers van de Duitsche autoriteiten welke besprekingen betrekking hebben op de toe komst van België Door zijn bemoeiingen hebben de Duitsche autoriteiten onlangs enkele verbete ringen in het bestuur aangebracht De ijzeren hekken van het koninklijk paleis te Brussel zijn gesloten en op een bord staat te lezen dat de toegang tot het paleis streng verboden is De toestand in Indo-China TOKIO 25 Oct D.N.B — De Siameesché pers meldt volgens Domei dat aan de Fransch Indo-Chineesche zijde tegenover de Zuid-Oostgrens van Siam verdere troepen worden samengetrok ken en verdedingswerken aangelegd Bovendien zijn in de Golf van Siam in de nabijheid van de Siameesché territoriale wateren kanonneerboo ten torpedobooten en duikbooten gestationneerd In Cambodzja is het tot botsingen gekomen tus schen Anamietische soldaten en Marokkanen waarbij aan beide kanten slachtoffers zijn geval len De hoofdstad van Cambodszja Pnompenh is door opstandelingen bezet De Centervoor van Hollywood door Sidney Horier 22 De situatie was verre van bevredigend De nu even eens in woede ontstoken HoUywood-spelers dreigden ook al uit den band te springen en het kostte Wap riner den altijd bezadigde groote moeite zün collega's Verder spelen jongens en niet het hoofd verlie zen " zeide hij Bedenkt dat de uitspraak vah een scheidsrechter beslissend is Wij zijn bereid Sir " Het ging den captain zelf niet gemakkelijk af deze woorden te spreken niemand op en langs het terrein bemerkte welk een hevigen strijd hy met zichzelf te voeren had maar hfl rechtvaardigde daarmee weer eens zijn reputatie de voorbeeldigste beroepsspeler te zjjn die ooit een club in Engeland had opgeleverd Direct na den aftrap viel het op dat Gimsley een andere tactiek toepaste Nu ot het oogenblik dat zij de leiding hadden schenen zy besloten die te be houden door zich vrijwel uitsluitend op verdedigen toe te leggen daarbij de bekende stelregel uit het oog verliezend dat de beste wijze van verdedigen in aan vallen bestaat Slechts zelden kwamen zij over de helft en in deze oogenblikken van moreele en physieke nood was het wederom Warriner die zijn spelers het goede voorbeeld gaf Voor een man van zUn leeftijd leverde hfl in physiek opzicht een buitengewone prestatie en ztjn technische vaardigheid was werke lijk geheel In overeenstemming met zyn energie Wan neer hy misschien ook in den loop der jaren iets langzamer was geworden had hij daarby toch aan routine gewonnen Zïjn blond hoofd was overal te vin - heden o.a met den Egyptischen minister-president Hassan Sabri Pasja alsmede met ver schillende Engelsche en Egyptische militaire per soonlijkheden — in de eerste plaats met den opper bevelhebber van de Engelsche strijdkrachten in Egypte generaal Wavell Wat hij verder in Egypte heeft gedaan is in het duister gehuld gebleven Doch men heeft reden om te vermoeden dat de minister ook in Mersa Matroeh is geweest om zich daar persoonlijk van den toestand te overtuigen Intusschen heeft hij Egypte weder verlaten Waarheen hij is gegaan wordt niet onthuld Men neemt echter aan dat hij niet alleen Palestina zal bezoeken doch ook an dere uit strategisch oogpunt belangryke punten in het Nabije Oosten zal inspecteeren Uit Istanboel wordt gemeld dat men het daar in Engelsche kringen voor zeer goed mogelijk houdt dat Eden ook naar Ankara zal komen ten einde van gedachten te wirselen over den toestand op den Balkan met den Engelschen gezant sir Knatchbull Hughessen De Britsche gezant in Sofia R e n d e 1 die dezer dagen in Turkije vertoefde om overleg te plegen met den Britschen gezant heeft naar men zegt een per soonlijk onderhoud gehad met den koning van Bul geirije waarin deze hem een zeer pessimistisch beeld heeft geschilderd van den huidigen toestand op den Balkan Het is dus zeer goed mogelijk dat mi nister Eden ook hierin het ' Engelsche standpunt zal bepalen Katoenhouw in Italië wordt uitgebreid ROME 25 Oct Europapress — De Italiaan sche organisatie van frontstrijders de Opera Na zionale Combattenti neemt naar uit een rapport van den President CroUalanza aan Mussolini biykt een steeds grooter wordend aandeel in den agrarischen opbloei van Italië Naar bekend is deze organisatie de hoofdpersoon in het Bonifica kolonisatiewerk in het Pontijnsche gebied Zij heeft tot nu toe 4.251 boerderijen opgericht waarvan al leen al 2905 op het Pontijnsche bouwland De op brengst aan landbouwproducten in het door de frontstrijders-organisatie bewerkte gebied wordt dit jaar op 100 mill lire geschat n.l 54.5 mill uit den verkoop van graan 14 mill uit industrieplan ten § iuikerbieten katoen hennep 14 mill uit den verkoop van vleesoh en zuivelproducten De graan oogst bedroeg dit jaar 32.536 ton tegen 24.400 ton in 1939 en 24.800 in 1938 Zeer belangrijk zijn ook de proefcultures dezer organisatie met katoen op de Pontijnsche akkers De katoenoogst in het Pon tvjnsche gebied bedroeg dit jaar 1000 ton bij een gemiddelde opbrengst per h.a van 600 k.g en een hoogste opbrengst van 1500 tot 2000 k.g waar van de kwaliteit beter zou zijn dan die van de Egyptische katoen Voor het volgend jaar wordt de bebouwde oppervlakte voor katoen in dit gebied uitgebreid tot 3200 h.a waarvan men een verdub beling van den oogst van dit jaar verwacht Frankrijk hervat handel met Scandinavië STOCKHOLM 25 Oct Europapress — Met betrekking tot de grondstofvoorziening van de Fransche papierfabrieken hebben in den laatsten tijd zoowel te Stockholm als te Parijs besprekin gen plaats gehad De allernoodzakelijkste behoefte van de Fransche fabrieken zal door invoer van aanzienlijke hoeveelheden Zweedsch - Noorsch - en Finsch papiergrondstof gedekt worden Boven dien rekent men op de leverantie van Duitsche cellulose aan Frankrijk 0,ok is bij de onderhande lingen tusschen Duitsche Zweedsche Finsche en Noorsche producten van sulfiet en sulfaatcellu lose besloten 75.000 ton cellulose voor de instand houding van de productie in de wintermaanden aan Frankrgk ter beschikking te stellen Hoe groot het aandeel der afzonderlijke landen zal zijn is nog niet bekend Men beschouwt in Zweden deze besprekingen als een inleiding tot het her stel van de handelsbetrekkingen van Scandinavië met Frankrijk waarop men reeds geruimen tijd hoopte Bij de Duitsch-Zweedsche besprekingen over haadelskwesties werd reeds zeker voorbereidend werk voor dit herstel verricht Roosevelt confereert met Huil WASHINGTON 25 Oct O.N.B — Het Witte Huis maakt bekend dat President Roosevelt na het bestudeeren v'an telegrammen van overzee den Minister van Buitenlandsche Zaken Huil bij zich ontboden heeft voor een onderhoud De secre taris van het Witte Huis Early ontweek het ant woord op de vraag of dit duidde op een critieken toestand De Minister van Oorlog Stlmson heeft in een persconferentie verklaard dat het Departement van Oorlog de zoo juist opgerichte weerafdeelin gen van geweren zal voorzien De weerafdeelingen zfln van de grootste beteekenis aldus Stlmson voor de nationale verdediging vooral indien de Vereenigde Staten weer in een oorlog betrokken zouden worden den en steeds weer stelde hy zyn voorhoede tot nieuwe aanvallen in staat Ook Marr vervuld van een niet te temperen enthousiasme deed wat hy kon Vrywel elk offen sief tegen het vyandeiyk doel werd door hem geleid maar het doelpunt de door allen zoo vurig verlang de goal welke de partyen op gelUken voet moest brengen bieef uit Tal van moeiUike schoten wer den keurig door den keeper van Gimsley verwerkt tot drie viermaal toe kaatste de bal van lat of palen in het veld terug maar het eenige succes was een aantal hoekschoppen waarby men den bal overal behalve in de Girnsley-veste kon krügen Nochtans kostte het den gasten heel wat moeite dit overwicht te handhaven want het ruwe element in de ^ eelwöze van de thuisclub verdween ook maar geen moment Overal buiten het strafschopgebied werden de aanvallers zonder meer tegen den grond geloopen en toen de rust werd aangekondigd hinkte meer dan de helft van de Hollywood-ploeg naar de kleedkamers Hier was het dat Sam Hollister zfln jongens op wachtte Hy huilde byna van opwinding „ Jullie moeten in de tweede helft twee goals maken Jongens " riep hy „ Hier Ik heb zooeven een telegram van den burgemeester van Hollywood ontvangen — van den burgemeester Jongens Hoe ren jullie " herhaalde hy byna schreeuwend Daar lees wat er in staat Er bestaat hier groote be langstelling voor den bekerwedstryd Wensch u veel succes " Weten Jullie wat dat beteekent " snikte de arme Hollister steeds wilder „ Dat beteekent dat ze m Hollywood eindeiyk notitie van ons gaan nemen De halve stad zal ons in het station opwachten als we — Jongens Jullie moet Je.mo et dezen wedstrijd winnen " zyn stem liet hem plotseling In de steek en haastig verlirt hy het lokaal TWAALFDE HOOFDSTUK De spelers namen ten hoogste verbaasd over den uitval van Hollister de schyfjes cltro.en welke Sage Ingezonden mededeellng /' i ^ Jiaredagen „ verloren dagen " heette het vroeger Nu niet meer - nu zijn er " AKKERTJES " Een paar per dag wèg pijn en narigheidi " AÊC KeHltJ^l Schotsche Oostkust met bommen bestookt BERLIJN 25 Oct D.N.B — Een afdeeling Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den nacht van Woensdag op Donderdag de Oostkust van Schotland aangevallen Met groot succes zijn iri een stad objecten gebombardeerd die van beteekenis voor den oor log zijn De uitwerking der aanvallen bleek uit verscheidene branden en groote rookwolken De Duitschers zagen dat Engelsche nachtjagers op stegen die echter geen gevecht met de Duitsche toestellen waagden Alle Duitsche machines keer den op haar bases terug Sterke formaties van het Duitsche luchtwapen zijn gisteravond opgestegen om aanvallen op Lon den te ondernemen ¦ De „ Associated Press meldt bijzonderheden uit Londen over de uitgebreide schade aan het Engel sche spoorwegnet door ' de Duitsche luchtaanvallen Een zware bom heeft een viaduct van acht spoor Ivjnen verwoest zoodat het verkeer nog slechts met moeite langs twee lijnen kan worden gehand haafd Een aantal goederen - en munitietreinen alsmede benzinewagons werden door brandbom men vernield Een reusachtige bomkrater heeft geruimen tijd alle lijnen ia een - zeer belangrijke streek geblokkeerd Volgens een te Stockholm ontvangen vertrou welijke inlichting baart de verscherping der Duit sche luchtaanvallen op Liverpool en de steden in bet industriegebied van Midden-Engeland de Brit sche Regeering veel zorg Men neemt aan dat deze verscherping volgens een bepaald systeem geschiedt en dat de Duitsche luchtmacht de uit werking der verwoestingen in de docks en de ha venwerken aan de Theems wil versterken door de installaties van denzelfden aard aan den mond van de Mersey te vernielen Ongeveer de helft der werken aan de Theems zijn thans geheel onbruikbaar en daardoor heeft de haven van Londen vrijwel afgedaan Des te grooter wordt de beteekenis der havens aan de Westkust die overigens reeds overbelast zijn en welker vermogen eveneens op gevaarlijke wijze wordt verminderd voor de krachtige en geconcen treerde Duitsche aanvallen Puinruimers aan het werk Te Londen is men algemeen van oordeel dat de 5.000 pioniers en de 3.000 werkloozen die te werk zijn gesteld bij de opruiming in de verwoeste wfl ken niet tegen hun taak ' opg;ewassen z^jn Hon derden straten zijn nog bedekt met puin van mu ren en huizen Thans zijn de eerste 2.000 werkloo ze mijnwerkers uit Zuid-Wales te Londen aange komen Zij worden speciaal gebruikt voor het uit graven van volgestorte tunnels en andere onder grondsche werken en voor het doen springen van huizen die tengevolge van beschadigingen ge vaar voor instorten opleveren De volgende week zal het aantal puinruimers meer dan 15.000 bedragen en binnen afzienbaren tijd zal het naar men aanneemt tot 20.000 zijn gestegen Ook UI de andere groote industrie - en havenste den van Engeland is men koortsachtig aan het opruimen om gelijken tred met de toenemende verwoestingen te houden Het opbouwwerk is voor onbepaalden tijd uitgesteld Alleen in de belangrijkste wapenfabrieken en in de havens mogen herstellingen ten uitvoer wor den gelegd Andere herbouwwerkzaamheden zgn verboden op grond van het gebrek aan materiaal Autarkie voor het Oosten van het Empire ROME 25 Oct D.N.B — In Italiaansche po litieke kringen verklaart men dat de conferentie van in het Oosten liggende landden van het Brit sche Rijk die te Delhi zal worden gehouden rechtstreeks verband houdt met de reis van Eden naar Cairo Het is klaarbiykelijk de bedoeling dat in de onder Engelsche heerschappij staande landen iets als een politieke militaire en economische autarkie wordt tot stand gebracht voor het geval dat tengevolge van het slechter worden van Enge lands positie in de Middellandsche Zee ook de laat ste verbindingsmogelijkheid via die zee zou ver dvrijnen Eden vril gedurende zijn verblijf te Cairo eenheid in dit autarkische streven brengen om een auto noom optreden der in aanmerking komende landen mogelijk te maken Overigens schijnen aldus zegt men hier verder de resultaten welke Eden tot dusverre verkregen heeft het Engelsche optimis me in het geheel niet te rechtvaardigen Italië slaat deze Engelsche manoeuvre met de grootste kalmte en het grootste vertrouwen gade daar het er zeker van is dat de Italiaansche weermacht al deze plajinen zal doen mislukken Ingezonden mededeellng zooeven had rondgedeeld uit den mond en keken elkaar vragend aan Ze konden zich indenken dat Sam Hollister opgewonden was maar het telegram was hun tbch een raadsel Wie had dit wonder vol bracht Den inwoners van Holl.ywood was het tot op den huidigen dag toch wel totaal onverschillig ge weest of het elftal zyn wedstryden won of verloor en als het nooit meer naar Hollywood was terug gekeerd zou zeker niemand belangstellend naar de reden van dat uitblyven geïnformeerd hebben Slaap ik of zit ik hier naast Jullie in de kleed kamer van het zoo by uitstek sportieve Gimsley " vroeg Walter Bell de kleine linksbuiten De bur gemeester wenscht te weten of we het allemaal goed maken en of we gegalvaniseerde dan wel aarden kruiken in ons bed willen hebben als we terug komen H6u me vast Jimmy " riep hy op Bill Lennies ' sterke schouders steunend H6u me vast of ik val " De aanwezige spelers barstten in - een schaterlach uit De tyding welke de manager hun gebracht had • was dan ook wel om te lachen zy het dan dat de algemeen heersohende vrooiykheid niet geheel vry was van een zekere ironie „ Daar is de beker schuldig aan dat kan ik Jullie wel vertellen " betoogde Nixon de linkshalf gedeci deerd Ook mensohen die van voetbal geen gryntje verstand hebben interesseeren zich by de bekerron den voor de sport Ik geloof dat een paar mensohen den burgemeester op dezen wedstryd attent hebben gemaakt en hy stuurt dat telegram precies zoo als hy dat aan een Hollywoodschen inzender op een pluimveetentoonstelling zou doen " Dat kan best zyn Nick " antwoordde Ben War riner zyn jersey over het hoofd trekkend raaar dat telegram heeft dien braven Hollister nu eenmaal stapelgek gemaakt en al was het alleen om hem we moeten dezen wedstryd winnen " Hoe zullen we dat klaar spelen Een " grinnikte Tranfield Zoo'n scheidsrecnter als we vandaag hebben Is in staat om lemsind vgn ons die eeit doel - Turkije zoekt naar petroleum ISTANBOEL 25 Oct Europapress — Zopals het blad „ Tasviri Efkjar " te Istanboel uit Ankara meldt hoopt men aldaar dat men ondanks den oorlogstijd het noodige materiaa.1 voor het boren naar petroleum te kunnen verkrijgen Het betreft hier vooral boorinstallaties compressors en derge lijke werktuigen die in de U.S.A werden besteld De Coördinatie Commissie een commissie samen gesteld uit de ministeries die voor de landsverde diging van belang zijn heeft het instituut voor Bodemonderzoek een crediet van 2 millioen Turk sche ponden toegestaan Indien het bestelde mate riaal niet met vertraging aankomt hoopt men in 4 è 5 maanden de eerste Turksche petroleum op de markt te kunnen brengen Tot het uitbreken van den oorlog was het voor Turkije geenszins noodzakelijk na te gaan in hoe verre in het land petroleum gewonnen kon worden noch om de aanwezige bronnen te exploiteeren Vier van de zes landen die Turkije omringen be heerschen bijna den geheelen wereldmarkt voor petroleum en er waren practisch geen moeilökhe den om uit Sovjet-Rusland Roemenië Iran en Irak petroleum in te voeren Men heeft zich derhalve slechts weinig geïnteresseerd voor het al dan niet aanwezig zgn van petroleum in Turkse Weliswaar heeft men op die plaatsen waar de geologische ge steldheid de aanwezigheid van petroleum deed Ver moeden boringen verricht doch de resultaten wa ren doorgaans van dien aard dat de exploitatie althans in dien tijd nieb loonend zou zijn Intus schen heeft zich de toestand echter radicaal ge wijzigd en in Turktje is men reeds geruimen tgd geleden begonnen het boren naar petroleum krach tig ter hand te nemen welke onderzoekingen ove rigens goede resultaten hadden De mogelijkheid om over te gaan tot een rationeele en spoedige ex ploitatie der aanwezige bronnen hangt echter van den Invoer der Amerikaansche machines af Willkie's antwoord op rede van Roosevelt Twijfel aan oprechtheid van den President NEW-YORK 25 Oct D.N.B —- De republi keinsche presidentschapscandidaat W 111 k i e heeft te Harbor-Creek Pennsylvanië geantwoord op Roosevelt's rede van Woensdagavond In 1933 zoo betoogde Willkie heeft Roosevelt de economi sche conferentie van Londen ' laten mislukken Zelfs heeft Roosevelt het program eener valutastabili satie van de hand gewezen dat zijn gedelegeerden zouden ' indienen Daarmede heeft Roosevelt meer tot den „ val der democratieën " bijgedragen dan eenige andere regeering Roosevelt heeft in zijn jongste rede verzekerd niet aan buitenlandsche oorlogen te willen deelnemen en alleen in het ge val dat de Vereenigde Staten zouden worden aan gevallen troepen buiten het Amerikaansche con tinent te willen zenden Ik hoop oprecht zeide Willkie dat Roosevelt zich deze belofte op grond van het democratische program van 1940 langer zal herinneren dan de verplichtingen ' die hij op grond van het democratische program van 1932 aanging Wanneer hij zich die niet langer herin nert dan zullen onze jongens binnenkort op trans portschepen zijn en naar vreemde kusten varen Wij leven in een der meest critieke tijden der ge schiedenis De Vereenigde Staten zoo besloot Will kie kunnen daar echter doorheen komen indien zij zich wat de bewapening betreft sterk maken en tevens een krachtig eigen bedrijfsleven opbouwen Ook Engeland handhaaft zomertijd LONDEN 25 Oct D.N.B — In het Lagerhuis heeft de Britsche Minister van Binnenlandsche Zaken Morrison medegedeeld dat deze winter de zomertijd zal worden gehandhaafd in verband met de bijzondere omstandigheden Strenge koude in Finland HELSINKI 25 Oct D.N.B — De vorstperiode is in Finland verrassend snel ingetreden De laatste dagen werden in Noord-Finland nacht vorsten van 10 graden en in Midden en Zuid Fin-land van vier tot 5 graden aangeteekend Engelsch luchtmaarschalk om het leven gekomen • NEW YORK 25 Oct D.N.B — Volgens een bericht van Associated Press uit Londen is vice luchtmaarschalk Blouht die commandant van de R.A.F.-divisie in Frankrijk is geweest bij een luchtaanval om het leven gekomen DE JAPANSCHE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING IN MOSKOU MOSKOU 25 Oct D.N.B — Tezamen met den nieuwen Japansohen ambassadeur generaal T a tekawa is hier ook de Japansche gezant N i s j 1 aangekomen die vroeger den post van ambassade-raad In Moskou bekleedde Dit is de eerste maal dat Japan in Moskou behalve door een ambassadeur ook nog door een gezant is ver tegenwoordigd Doos 20 et Tube 60-40-25 et punt maakt uit het veld te sturen Maar de man mag zich wel in acht nemen Wanneer ik ooit in myn leven de lust in me heb voelen opkomen om een moord te begaan dan was het wel op het oogen blik toen die idioot het eerste doelpunt toekende Het was evenmin een doelpunt als hy een scheids FÊClitcr is I " Een kalmeerend lachje dat nooit miste de opge wonden gemoederen in het Hollywood-kamp tot be daren te brengen was Warriner's eenige antwoord aan den nog hevig vertoornden doelverdediger maar toen deze weer aanstalten maakte om het onderwerp opnieuw aan te roeren gaf hytoe Het was de gekste beslissing die ik ooit in m'n leven heb mee gemaakt maar nu is het voorby beste kerel en er is niets meer aan te doen In de tweede helft zullen we moeten spelen en niet schelden Hollister en de directie zullen over dit prachtexemplaar van een scheidsrechter zeker wel een hartig woordje met den bond wisselen maar dat verandert niets aan het feit dat we op het oogenblik een 1—0 achterstand hebben Vooruit jongens ' t is tyd " Tóen zü het veld weer betraden beschaduwde de Hollywood-eaptain zyn oogen met de hand en zeide Zie Je De zon komt door dat is een goed teeken voor ons " Deze woorden waren echter niet meer noodig om de mannen in het roode shirt aan te moedigen Wal ter Bell mocht schertsen zooveel hy wilde en Tran field mocht in nog zoo heftige bewoordingen zyn afkeuring over de leiding uitspreken dat alles bleef slechts aan de oppervlakte Inwendig was elke speler van het elftal er van doordrongen dat de stad die zoo onverwachts van haar belangstelling had doen biyken in geen geval mocht worden teleurgesteld Het tweede deel van den wedstryd begon dan ook al direct met een stormloop op het Girnsley-doel De Hollywood-voorhoede was in minder dan geen tyd meester van dé situatie Op de zyiyn gaf Dean den ¦ bal met de hak aan Pat Flnnegan terug deze legde Marr het leder precies voor de voeten maar < p hetzelfde moment Ingezonden mededeelingl U ZIET ER SLECHT OMDAT uw lever niet voldoende LEVER GAL afscheidt Zoodra uw lever niet meer eiken dag een liter lever-gal in uw ingewanden doet vloeien wordt uw voedsel niet meer voldoende verteerd Het hoopt zich in uw lichaam op bederft en veroorzaakt hoofdpijn duizeligheid ver stopping en rheumatiek Een paar van die kleine zuiver plantaardige CARTER'S LEVER PILLETJES zijn voldoende om uw lever aan t werk te zetten zoodat de lever-gal uw lichaam van binnen schoon houdt en u zich weer een geheel ander mensch voelt Vraagt Carter's Lever-Pilletjes ba apothekers en drogisten t 0.76 3 CARTER'S t EV E R ^ PI L L E T J E S Amerïkaansch schip schendt neutraliteitswet WASHINGTON 25 Oct A.N.P — NaaT „ Transozepn " meldt heeft de - ernstigste totdua ver bekend geworden openlijke schending van de Amerikaansche neutraliteitswet door het Ameri kaansche schip „ President Monroe " dat de haven van Hongkong is binnengeloopen in isolationnis tische kringen een zeer pijniyk opzien gewekt Dit passaigerschip is boordevol met munitie geladen waarvan klaarblijkelijk een gedeelte voor Hongkong en een gedeelte voor Singapore is bestemd terwijl de rest via Rangoon naar Tsjoengking zal worden verstuurd De Amerikaansche neutraliteitswet ver biedt uitdrukkelijk dat Amerikaansche schepen ge laden met oorlogsmateriaal de haven van een oor « logvoerend land binnenloopen Het binnenloopen in de haven van Hongkong door de „ President Monroe " vormt derhalve een schending van de „ cash en carry " voorschriften Zoowel in officieele als in officieuze kringen als mede in scheepvaartkringen weigert men een of andere opgave te doen over de reis van de „ Pre * sident Monroe " hetgeen als een indirecte bevestl » ging van dit sensationeele bericht wordt be « schouwd f,Lange voorbereidingen korte oorlogen ** Het beginsel van.den'Führer DANTZIG 25 Oct D.N.B — Rijksministeï ' dr Goebbels heeft hier in een groote vergadering het woord gevoerd over het verloop en d'en tegen woordigen stand van den oorlog tegen Engeland Te laat heeft Engeland ingezien zoo betoogde Goebbels dat het zich een volkomen verkeerd beeld van Duitscliland heeft gemaakt Zoowel in politiek als üi economisch opzicht is Duitschland voor dezen oorlog in elk opzicht gewapend Van isoleering kan geen sprake zijn Vooral echter is ditmaal ook de geestelijke oorlogvoering van Duitschland verre superieur aan die der Engel schen ' Voor eens en altijd is hiermede een eind eraan gemaakt dat anderen voordeel kunnen be halen uit de Duitsche tweedracht Een Negende November 1918 zal in Duitschland nooit meer voorkomen Terwijl Londen reeds onder de onaf gebroken aanvallen van het Duitsche luchtwapen siddert probeert ChurchiU voor de wereld nog den schijn te bewaren alsof er met ongeveer ge lijke wapenen en ongeveer dezelfde uitwerking aan Duitsche en aan Engelsche zijde gestreden wordt Duitschland laat zich echter door deze ty pisch Engelsche opsnijderij niet van de wijs bren gen Het weet dat de ineenstorting yan Engeland komen moet Zonder rekening te houden met prestigekwesties handelt de Führer naar het be ginsel lange voorbereidingen korte oorlogen en niet omgekeerd Duitschland zoo besloot Goebbels is in staat en besloten dezen oorlog zoo lang te voeren tot de Engelsche plutocratie verplet terd is In eenheid en trouw staat het geheels Duitsche volk daarbij naast zijn Führer die het tot de schitterendste overwinning van de Duitsche geschiedenis zal brengen Mexico zegt petroleumcontract met Japan op Op pressie van de V.S MEXICO-STAD 25 Oct D.N.B — De Mexi caansche Regeering heeft gisteren het contract over het geologische en geophysische onderzoek van een gebied van 100.000 hectare dat eerst tien dagen geleden was gesloten met de petroleum ' maatsehappij Compania Petrolera Veracruzana ^ waarbij Japansche belangen betrokken zijn opge zegd In breede kringen is men van oordeel dat de Vereenigde Staten deze opzegging door pres sie hebben bewerkt Verder beweert men dat Mexico op wensch van de Vereenigde Staten den uitvoer van groote hoeveelheden kwikzilver en van 18.000 ton ijzerschroot naar Japan heeft ver boden dat hy een schot loste werd hy door een der Girns ley-backs tegen den grond geloopen Nochtans had de keeper de grootste moeite het harde schot te stoppen In angstige spanning keek de menigte toe hoe hy hoog opspringend den bal nog juist uit den bovenhoek kon slaan maar geen gejegenheid meer hebbende om weg te werken leideiyk moest toe zien hoe Finnegan aan een poging van èen tegen stander om hem unfair aan te vallen ontkwam om daarna opnieuw hard op doel te schieten Op dezen korten afstand was het vrywel onmogeiyk om naast te schieten maar nóg was het geluk met de thuis club De bal trof keihard den schouder van den doelverdediger en hoewel deze daardoor kwam te vallen stuitte het leder toch nog over de bovenlat en rolde achter het net Corner " riepen eenige Hollywood-spelers en tot hun verbazing want zy waren lia het eerste doelpunt op alles voorbereid wees de scheidsrechter inderdaad naar de hoekvlag Dean was trotsch op zyn corners Als men henr In een goede stemming wilde brengen behoefde men slechts te zeggen dat hy corners kon nemen als Meredith Hy had dit belangryk onderdeel van zijn taak zoo grondig bestudeerd dat hy het leder tot öp een decimeter nauwkeurig voor het doel kon plaatsen Het was of de bal met de soepelheid van een slang naar het do ^' schoof Een wilde scrimmage met Marr als miadelpunt en een woeste smytparty van de zyde der gastheeren was het gevolg totdat het tenslotte den keeper gelukte het leder weg te stom pen Een kleine ^ maar stevige speler in rood shirt was echter op zyn post Ben Warriner ving den bal met zyn linkervoet op en voor iemand het gevaar had ingezien suisde het ding met een geweldige snelheid ^ in den rechterbovenhoek van het doel Dit schitterend doelpunt was van een afstand van on geveer dertig meter gemaakt en zelfs zy die in staat waren geweest de wijze waaróp het gemaakt werd te volgen ¦ waren stom van verbazing Wordt vervolgd Ital ian lege BERLIJN 25 C van de weermach Gevechtsvliegtui elkaar verscheidei hoofdstad en best Britsche eiland et complexen en ve bommen Des nac voornamelijk op L ontploffingen het van ons succes aanvallen zich uil vendistricten Voc van mijnen voor I In het kader v wapen ondemomt Engeland stegen gevechtsformaties gebied op Door len en welgemikt successen tegen 1 van het Britsche i De vijand vloo Duitschland binn < vooral gericht tej plaatsen in het st den en andere mat den Beschermd do de vijand met zwa stad door Door h men ontstonden d lichte schade Vooi in een houtopslag zijn eenige dooden vijandelijke vliegt Duitsche en Italië vei'mist De aanv BERLIJN 25 O verscheidene golvi Londen eenige hï en belangrijke cei succes aangevallei den werden indusf val op Birminghar talrijke kleine brs deti weer in talrij stookt Ook vannacht z aanvallen op de B het slechte weer neergeschoten Eé mist Haven Port i geb ERGENS IN n zijn weermachtsbe sche hoofdkwartie In Noord-Afrik colonnes ten Oost gemechaniseerde ven Onze luchtfor werken van Port Noordwesten van ten Oosten van vliegveld Foeka plaats en van M enorme resultaten zware branden A Be vgandelijke l\i broek zonder e Benghazi waar e « sche huizen beschs leden geen schade In Oost-Afrika • chaniseerde afdeel Setit welke voor Onze luchtmacht ven van Port Soed pen bommen op A nen gewond were mara El Oeak eenige uitwerking Geruch nieuw > Tokïc TOKIO 25 Ocl van het departer heeft in antwoor ' uit Lo'iden afko welk de nieuwe kou Zïaterdag zal ter bespreking va drag ter beveilig gen der beide laru droeg van dit p - uit Moskou geen kregen De woorc het ook volkome ongeveer drie da nieuwen ambassa onderteekend Critiek aiT WASHINGTON schrijven van den ken en den Mini zitter van het Ri Martin ertege voor President R maken In zijn antwooi naar meeniog van bassadeurs en ge omdat zij de „ pol op den brief van 1 dat lieden zonder tenlandsche politii tieke of financie buitenlandsche pc zulk een ernstigei tin den Amerikaa Bullitt aan den dah5 ' de vroegere riman alsmede d len die allen po hebben Kustvaart ir NEW YORK van reedertjen in sten op de Euroj en zceken thans ten tijd zijn tal v en Zuid-Amerika als " oedprenvervc DE FÜHRER \ SCHE BERLIJN 25 C den koning van schen doen toeko 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October I94Ö EERSTE BLAD Itahanen in actie tegen Engeland BERLIJN 25 Oct D.N.B — Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Gevechtsvliegtuigen deden gisteren kort na elkaar verscheidene aanvallen op de Britsche hoofdstad ea bestookten in het Zuiden van het Britsche eiland eenige havenplaatsen fabrieks complexen en verkeerswegen doeltreffend met bommen Des nachts waren de aanvallen weer voornamelijk op Londen gericht waar branden en ontploffingen het tot ver zichtbare teeken waren van ons succes Voorts strekten de nachtelijke aanvallen zich uit tot iewapeningscentra en ha vendistricten Voortgegaan werd met het leggen van mijnen voor Britsche havens In het kader van de door het Duitsche lucht wapen ondernomen gevechtshandelingen tegen Engeland stegen voor de eerste maal Italiaansche gevechtsformaties van haar basis in het bezette gebied op Door stoutmoedig uitgevoerde aanval len en welgemikte bommen behaalden zij groote successen tegen havencomplexen in het Oosten van het Britsche eiland De vijand vloog des nachts Noord - en West Duitschland binnen Zijti bomaanvallen waren vooral gericht tegen Hamburg waar op eenige plaatsen in het stadsgebied en in de haven bran den en andere materieele schade veroorzaakt wer den Beschermd door een gesloten wolkendek drong de vijand met zwakke krachtea tot de rijkshoofd stad door Door hier en daar neergeworpen bom men ontstonden dakbranden en kregen gebouwen lichte schade Voorts ontstond er een groote brand in een houtopslagplaats In Berlijn en Hamburg zijn eenige dooden en gewonden te betreuren Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten Duitsche en Italiaansche vliegtuigen worden niet ve'-mist De aanvallen op Londen BERLIJN 25 Oct D.N.B — Gisteren hebben verscheidene golven Duitsche gevechtsvliegtuigen Londen eenige havens aan de Britsche Oostkust en belangrijke centra in Midden-Engeland met succes aangevallen In een stad ten Z.W van Lon den werden industrie-installaties vernield De aan val op Birmingham deed 5 buitengewoon groote en talryke kleine branden ontstaan Ook werd Lon den weer in talrijke stadsdeelen met hommen be stookt Ook vannacht zetten de Duitsche vliegtuigen hun aanvallen op de Britsche hoofdstad voort ondanks het slechte weer 5 Engelsche toestellen werden neergeschoten Eén Duitsch vliegtuig wordt ver mist Havenwerken van Port Said opnieuw gebombardeerd ERGENS IN ITALIë 25 Oct Stefanl — In zijn weermachtsbericht nr 140 maakt het Italiaan sche hoofdkwartier het volgende bekend In Noord-Afrika hebben onze vooruitgeschoven colonnes ten Ooöten van Sidi el Barani vijandelijke gemechaniseerde afdeelingen op de vlucht gedre ven Onze luchtformaties bombardeerden de haven werken van Port Saïd het vliegveld Catbhur ten Noordwesten van Cairo de installatie te Aboukir ten Oosten vaa Alexandrië Maaten-Bagush het vliegveld Foeka El Daba en de stations van die plaats en van Mersa Matroeh Overal werden enorme resultaten waargenomen en ontstonden zware branden Al onze vliegtuigen keerden terug De vijandelijke Ijichtmacht deed aanvallen op To broek zonder eenige uiUverking alsmede op Benghazi waar een Libyer gedood werd en Arabi sche huizen beschadigd werden De militaire doelen leden geen schade In Oost-Afrika waren gevechten tusschen geme chaniseerde afdeelingen in de zone van Cassala en Setit welke voor de Italianen gunstig verliepen Onze luchtmacht bombardeerde schepen in de ha ven van Port Soedan Vijandelijke vliegtuigen wier pen bommen op Azozo en Cassala waar vijf perso nen gewond werden alsmede op Decamere As mara El Oeak El Gabo Somaliland zonder eenige uitwerking Geruchten over een nieuw verdrag tusschen Tokio en Moskou TOKIO 25 Oct Domei — De woordvoerder van het departement van buitenlandsche zaken heeft in antwoord op egn vraag betreffende een uit Londen afkomstig persbsricht volgens het welk de nieuwe Japanscho ambassadeur te Mos kou 2Jaterdag zal worden ontvangen door Stalin ter bespreking van het sluiten van een nieuw ver drag ter beveiliging van de wederzijdsche belan gen der beide landen verklaard dat hij wel kennis droeg van dit persbericht maar dienaangaande uit Moskou geen officieele inlichtingen had ver kregen De woordvoerder voegds hieraan toe dat het ook volkomen onwaarschijnUjk is dat reeds ongeveer drie dagen na de aankomst van een nieuwen ambassadeur een verdrag zou worden onderteekend Critiek op Amerika's ambassadeurs WASHINGTON 25 Oct D.N.B — In een schrijven van den Minister van Buitenlandsche Za ken en den Minister van Justitie heeft de voor zitter van het Republikeinsche Nationale Comité Martin ertegen geprotesteerd dat diplomaten voor President Roosevelt verkiezingspropaganda maken In zijn antwoord verklaarde Minister Huil dat naar meening van het Ministerie van Justitie am bassadeurs en gezanten daartoe gerechtigd zfln omdat zij de „ politiek " bepalen In zijn antwoord op den brief van Huil noemt Martin het gevaarlijk dat lieden zonder opleiding of ervaring in de bui tenlandsche politiek wier eenige opleiding in „ poli tieke of financieele partijhulp " heeft bestaan de buitenlandsche politiek der Ver Staten bepalen in zulk een ernstigen tijd Als voorbeeld haalde Mar tin den Amerikaanschen ambassadeu " in Frankrijk Buüitt aan den vroegeren gezant in België Cü dahy de vroegere gezante in Noorwegen mrs Har riman alsmede den vroegeren ambassadeur in Po len die allen politieke schenkingen ontvangen hebben Kustvaart m Amerika neemt toe NEW YORK 25 Oct Europa Press — Tal van reedervjen In de Ver Staten hebben hun dien sten op de Europeesche lairden geheel stil g'.Iegd en zceken thans emplooi in de kustvaart In kor ten tijd zijn tal van lijnen tusschen de Ver Staten en Zuid Amerika gappend zoowel voor personen als " redfrenvervoer DE FÜHRER WENSCHT DEN ROEMEEN SCHEN KONING GELUK BERLIJN 25 Oct D.N.B — De Führer heeft den koning van Roemenië telegrafisch gelukwen scl-en doen toekomen ter gelegenheid van z^ln ver jaardag Reis naar Zeeland Vergunning vereischt ' s-GRAVBNHAGE 25 Oct — Het is den laat sten tijd herhaaldelijk voorgekomen dat ingezete nen vSn de meer Noordelijk gelegen provinciën die door Zeeland willen reizen in Roozendaal aange komen zijn zonder in het bezit te zijn van de uit zonderingsvergunning voor het betreden der Zeeuwsche eilanden Om in de provincie Zeeland t © mogen komen dient men een verzoek tot het ontvangen van een vergunning te richten tot de burgemeesters van die gemeenten in welke men ïtjii moet Deze ver zoeken worden na toetsing cp de noodzakelijkheid van het bezoek en nadat de burgemeesters hun standpunt te dien opzichte hebben bepaald ge zonden naar den bevoegden stafofficier welke ge detacheerd is by den vertegenwoordiger van den rijkscommissaris die opnieuw het verzoek zal toetsen en de vergunning uitreikt In het verzoek dat men tot de burgemeesters richt moeten zvjn vermeld voor - en familienaam van de verzoeker beroep woonplaats en woon adres datum en plaats van geboorte bovendien de reden waarom men naar Zeeland wil Personen die den voorgeschreven weg niet be wandelen en zich desondanks in het ontruimde ge bied bewegen worden zonder nog onderzoek on middellijk gedwongen de eilanden te verlaten en moeten naar huis terugreizen Aanvragen voor het verkrijgen van een uit zonderingsvergunning welke aan andere takken van dienst gericht worden kunnen niet in be handeling worden genomen StiUhalteconferentie in Weenen WEENEN 25 Oct D.N.B — Van 21 tot 23 October is in Weenen in,het kader van de z.g com missie van advies een StiUhalteconferentie ge houden Hieraan werd deelgenomen door vertegenwoordi gers van de Zwitsersche Nsderlandsche en Belgi sche Bankencommissie alsmede door de Duitsche Rijksbank en de Duitsche Stillhaltecommissie Het voornaamste resultaat van de beraadslagingen is het verlengen van de Duitsche credietovereen komst van 1940 waarbij zooals bekend de aan Duitschland op korten termijn verstrekte bank credieten geregeld zijn Verder werden talrijke af zonderlijke vraagstukken die in verband staan met de credietverleening in het kader van de Stillhalte overeenkomst besproken en geregeld Eden's bezoek aan den emir van Transjordanië BEIROET 25 Oot — D.N.B — Uit Amman wordt gemeld dat Eden bij zijn recent bezoek aan Emir Abdallah van Transjordanië den Emir opnieuw den troon van Damascus heeft aangebo den wanneer hij het zoo ver zou kunnen brengen dat de Arabieren Engeland hulp zouden verleenen bij de verdediging van het Britsche rijk Zelfs de Emir heeft zoo verluidt hier verder in zijn ant woord moeten wijzen op de anti-Engelsche stem ming in alle Arabische landen welke thans een ongekenden omvang heeft bereikt De verdediging der Philippijnen TOKIO 25 Oct D.N.B — Naar Domei uit Manilla meldt heeft de Hooge Commissaris Fran cis Sayre een conferentie gehad met den President der Philippijnen Quezon met den commandant van het Amerikaansche leger op de Philippijnen gene raal-majoor Grunert en den commandant van het 16de vlootdistrict vice-admiraal Smeallle Over den inhoud der besprekingen is niets medegedeeld Men denkt dat de verdediging der eilanden en voorbereidende maatregelen met het oog 6p den toestand in het Verre Oosten behandeld zijn DIPLOMATIEKE BENOEMINGEN IN FRANKRIJK GENEVE 25 Oct D.N.B — Uit Vichy wordt gemeld Het staatsblad publiceert heden een groot aantal mutaties onder de diplomaten In de eerste plaats betreffen deze de Fransche diplomatieke ver tegenwoordigingen in Zuid-Amerika Tot gezant te Santiago wordt D'Hybouville be noemd te Mexico Arvengas te La Paz Grajidin de l'Eprevier en te Caracas De Montbas Gezant te Boekarest wordt Truelle en te Kaboel Chataignes GEEN COMMUNISTISCH CANDIDAAT BIJ PRESIDENTSVERKIEZINGEN NEW-YOR..V 25 Oct D.N.B — Krachtens be sluit van het federaal gerechtshof is de communis tische partij van deelneming aan de presidentsver kiezingen uitgesloten ZELDZAME SCHADE AAN EEN SCHIP Het 200-ton groote motorkustvaartuig de „ Im manuel " van kapitein De Boer is naar „ De Tel " meldt op den Rijn op een wrak gevaren en lek ge stooten Dit wrak was bij Rijkswaterstaat niet bekend en het was derhalve niet voorzien van ba kens Het schip is gelicht en voor reparatie naar de werf van de N.V Amhemsche Stoomsleephel ling gebracht Bij onderzoek bleek dat " er niet slechts een gat in den bodem was maar - dat alle scheepsverbarid deelen ontzet waren De balen strooca^ton waren door het water zóó gezwollen dat het dek onge veer 12 e.M omhoog gedrukt is en de wanden van het schip ontzet zijn Het stroocarton zit zóó vast in ' t ruim geperst dat men op de werf deze massa uiteen moet kloven met behulp van lucht druliwerktuigen als snij-ijzers en houweelen zoo als voor betonwerk gebezigd worden Eerst als de lading verwijderd is kan met het herstel van het schip begonnen worden Het vrijkomende stroo carton zal opnieuw verwerkt kunnen worden De schade aan lading en schip ' beloopt des on danks vele duizenden guldens Veiling Geveild Vrijdag 25 Ofet in het Notarlshuis door Mr Snellen Ben heerenhuis a.d M H Tromp straat no 24 opgehouden op f 7,800 — Een pakhuis m terrein a d Com Evertsen straat no 23 verkocht voor f 1.500 aan den heer W J Ruarea te Bilthoven Notaris Mr Lijdsman Een winkel-woonhuis met twee afz bovenhuizen a d Laan v N Guinea no 141 — 14lbis — 141bisA ingezet op f 19.60Ó Een èakenpand met twee afz bovenhuizen a.d Drie haringstraat Nos 1 — Ibis 3 — 3bis ingeze't op f 16.800 Een winkelhuis m afz bovenwoning te Jutphaas a d Dorpstraat Nos 17-18 ingezet op ƒ 7.950 toeslag 8 Nov Notaris Onnen ingezet De villa „ Goudeamus " te Bilthoven a d Gerard Doulaan 21 ingezet op ƒ 19.800 Een villa aldaar a d Soestdijkerstr.weg No 32 ingezet op ƒ 9.900 toeslag 1 November Ingezonden mededeellng 6oed geschoren goed geluimd J lOotlllllif «"¦''"« ie.RoreARr •""« P.Ucbe.e ROTBART EXTRA DUN 60Cent5perlO Geen Japansch-Ciiineesohe vredes onderhandelingen WASHINGTON 25 Qct D.N.B — Bevoegde Chineesche kringen noemen de geruchten over Japansch-.Chineesche vredesonderhandelingen on gegrond De toenemende materieele en zedelijke steun van de Vereenigde Staten heeft China ver sterkt in zijn besluit den oorlog voort te zetten Maastunnel dit jaar geheel gelegd ROTTERDAM 25 Oct — De Maastunnel bouwers hopen dat nog voor 1 December het achtste en negende tunnelelement op hun plaats zullen zyn gebracht Daarmede zou dan niettegen staande de oorlogsomstandigheden en den invloed van den afgeloopen strengen winter het gelukt zijn het geheele rivier-gedeelte van de tunnel binnen het jaar op zijn plaats te krijgen Zooals bekend wordt de verbinding tusschen de rivier-tunnelstukken gedeeltelijk van binnen uit tot stand gebracht waartoe op het « dichtst bij den oever gelegen tunnelstuk instijgschachten worden geplaatst Deze instijgschachten zijn thans van den rechteroever naar den linker overgebracht en aan het tunnelstuk nr 9 dat tegen het ventilatie gebouw aansluit gemonteerd Het inwendige van dit tunnelstuk is daarmede weder toegankelijk ge worden Inmiddels is het werk aan het van den rechter oever toegankelijke riviergedeelte krachtig voort gezet zoodat men thans vrijwel alle opruimings werkzaamheden aan tijdelijke dichtingsschotten voltooid heeft en derhalve — zonder er aan her innerd te worden dat men afzonderlijke tunnel elementen doorschrijdt — zich ongeveer 300 meter onder de rivier kan voortbewegen tot aan het punt waar het laatste schot van tunnelstuk nr 5 met zvjn 20 cm beton dikte ongeveer 23 m water keert De hoofdwerkzaamheden In dit tunnelgedeelte be staan thans in het gereedmaken van den rijvloer in de autobuizen en den ryweg voor de rijwiel tunnel tevens plafonds van de voetgangerstunnel Afzonderlijke werkzaamheden vormen hier nog het leggen van zware transportleidingen door het gemeenteiyk gasbedrijf en de gemeentelijke drink waterleiding die van de gelegenheid profiteeren om hun netten op beide oevers te verbinden zonder dat daarvoor een zinker door de rivier behoeft te worden gelegd Directie Werkverruiming is benoemd ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De waarnemend secretaris-generaal waarnemend hoofd van het Departement van Sociale Zaken heeft aangewezen als algemeen directeur van den Rijksdienst voor de Werkverruiming ir O de Kat lid van de direc tie van voornoemden Dienst als directeur voor de voorbereiding van de aan den Rijksdienst voor de Werkverruiming opgedragen aangelegenheden van cultuurtechnischen aard ir J Th Westhof f lid van de directie van voornoemden Dienst als direc teur voor de voorbereiding van aan den rijksdienst voor de werkverruiming opgedragen aangelegen heden van civieltechnischen aard ir J Hidde Ng land lid van de directie van voornoemden Dienst EERVOL ONTSLAG UIT MILITAIREN DIENST ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Bij besluit van generaal-majoor N T Carstens daartoe gemach tigd door den bevelhebber van de Duitsche Weer macht in Nederland is eervol ontslag verleend aan den kapitein A C F van Kuijk en aan den luitenant-kolonel G Wegerif op nonactiviteit van het wapen der Artillerie aan majoor H Swart op nonactiviteit van het wapen der Infanterie aan reserve kolonel M Rutgers van der Lbeff van het wapen der Infanterie aan reserve-majoor voor speciale diensten Mr A E Baron van Voorst tot Voorst reserve kapitein voor speciale diensten H de Boer en reserve-eerste-luitenant H J Knock allen van het wapen der Infanterie en aan kapi tein luitenant ter zee bij de marine-reserve A Vertregt Ons dagelijksch brood '' Dit is de titel van een alleraardigst smakelijk boekje bevattende goede maaltijden in oorlogstijd met toelichting van mevr C J Ooms-Vinckers en recepten van mej A J Reiding leerares koken en voedingaleer Het werd uitgegeven door La Ri viere en Voorhoeve te Zwolle en van een voor woord voorzien door Prof dr M W Julius te Utrecht en Prof dr J J Buijtendök te Gronmgen De vorm is geheel nieuw Het heeft ten doel de huisvrouwen een richtlijn te geven voor de voeding speciaal in verband met de huidige tijdsomstan digheden en bevat zooveel aanwijzingen over den aard en hoeveelheden van de te koopen voedings middelen als een practisch overzicht van de ty den waarop in verband met den marktaanvoer de verschillende groente vruchten en fruitsoorten in ruime hoeveelheden te koop zyn Verder dagmenu's voor alle jaargetijden zelfs voor gewone en druk ke dagen met aardige,nieuwe recepten en leuke plaatjes Een bijzondere attractie van dit boekje is dat een ingesloten bon het recht geeft op toezending van wijzigingen in het boekje „ Ons dagelijksch brood " zoodra door distributie of andere oorzaken de Basis zou veranderen Wg kunnen het hartelijk aajibevelen Opvoedersgilde in N.S.B ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De persdienst van de N.S.B meldt Het Opvoedersgilde heeft thans naast de Afdee ling Lager Onderwijs Middelbaar Onderwgs en Hoogér Onderwijs die respectievelijk onder leiding staan van de heeren W Terpstra te Utrecht Drs P Dijkema te Groningen en Dr T Goedewaagen te ' s Gravenhage een Afdeeling Technisch Onder wijs gesticht die onder leiding zal staan van Dr Ir G de Gelder directeur der Middelbaar Tech nische School te Haarlem Men is thans bezig in onderscheiden gemeenten des lands plaatselijke groepen te vormen o.a In Amsterdam Rotterdam ' s-Gravenhage Utrecht en Haarlem LEIDER „ VREUGDE EN ARBEID " VOOR RADIO AMSTERDAM 25 Oct — Naar wij vernemen zal de heer A van het Hart de leider van de Nederlandsche Arbeiders Vereeniging „ Vreugde en Arbeid " hedenavond van 6.45 uur tot 7 uur voor den zender Jaarsveld mededeelingen doen over de organisatie van de zoo juist opgerichte organisatie Uitbreiding lijnen Rijn'Zee ROTTERDAM 25 Oct — Naar wij vernemen is de Dampfschiffahrtgesellschaft „ Neptun " te Bre men van plan uitbreiding te geven aan haar reeds bestaande Rijn zee lijnen en wel zoodanig dat Rot terdam Amsterdam en Antwerpen door haar sche pen voor het vervoer naar Zweden en Noorwegen ook direct bediend zullen worden BARNEVELDERS VOOR DE RECHTBANK ZWOLLE 25 Oct - r Voor de Zwolsche Recht bank stonden terecht drie verdachten uit Ermelo L A E K T H en H L S alsmede twee uit Barneveld n.I R v E en T Sch wegens diefstal in de oorlogsdagen Zij waren op 13 Mei de Jan van Schaffelaarkazeme te Ermelo die toen verlaten en ^ onbeheerd was binnen gedrongen en hadden daar uit een luidspreker een telefoontoestel vloerklee den en een verduisteringslamp weggenomen De officier eischte tegen elk der verdachten drie maan den gevangenisstraf DOODELIJK ONGEVAL TE ROTTERDAM ROTTERDAM 25 Oct — Gisteren is hier ter stede eén doodelijk ongeval gebeurd De 39-jarige man P M Peters is van een bruggehoofd aan de WiUembrug gevallen tengevolge waarvan hij een § chedelbasisfractuur opliep Hij werd met een auto van den G.G.D naar het ziekenhuis a,an den Bergweg vervoerd en overleed korten tijd daarna aan de bekomen verwondingen LAMPENKAPPENHUIS „ HAWA " In de Biltstraat 8 naast het overdekte zwem bad „ Ozebi " is heden het lampenkappenhuis „ Ha wa " geopend door een erkend installateur voor ge heel Nederland Het geheel ziet er keurig ver zorgd uit en voor hen die zich op dat gebied iets nieuws willen aanschaffen is er beslist een goede keus in het betere genre perkament-lampekappen Een groote voorraad smeed-ijzeren kronen in eigen ateliers ontworpen en vervaardigd stelt den bezoeker in staat juist iets van zijn gading uit te kiezen Op electrisch gebruik vindt men er voorts al de gebruikelijke artikelen men kan het zob vreemd niet verlangen of het is aanwezig Met name de voorraad kachels is groot Voor de Biltstraat beteekent dezen nieuwen winkel een aanwinst voor de Utrechtsche inwo ners een adres waar men zeker niet tevergeefs een keus zal doen Geldig zijn de volgende bonnen ARTIKEL üon Ueldigheid 11 100 gram 21 Oct t/m BKOOU 27 Oct ev 29 Oct 114 resp 250 gr en 75 gr KOFFIE OF THEE 28 Sept t/m 8 Nov 109 1 kilo SCIKEK 28 Sept t/m 25 Oct 13 Boter el > V pond BOTER lU Oct t/m 25 Oct ev 1 Nov 13 Vet eil v ' üond MARUARINE OF BOTER 19 ütt t/m 25 Oct ev 1 Nov 26 1 ons il Oct i/m KAAS 27 Oct ev 3 Nov Periode 6 2 liter Periode a 2 liter PETROLEUM - 9 Sept t/m 8 Nov 9 Oct t/m 10 Nov 19 Oct t/m 12 Nov ZEEP 55 Zie noot ¦ SCHEERZEEP 31 Aug t/m SI Dec 116 ' üram 5 Oct t/m 1 Nov BLOEM OF BAKM 78 % pond i Oct t/m I Nov « IJST OF KIJSTEM ütAvaftBi:~"ör VER VLOKKEN 76 ^ pond 5 Oot t/m 1 Nov OF iORT OF ORÜTIKN 77 V pond MAIZENA OF jRUSSM OF PUU - DINUPOËUER 9 Sept t/m 1 Nov l ons MACARONI OF vermi<;elli o * SPAGHETTI 3 Sep t/m I Nov 16 1 ons 21 Oct t/m 37 Oct ev 3 Nov 05 VLEESCB in luo gram of rantsoen vleeschw ' ii Oct ijm 27 Oct e v 3 Nov VLBESCHWAREN 05 i!^le noot 01 02 03 haarden 01 t/m 06 centr verw en bonnen BRANDSTOFFEN October Ie periode üie noot • • • 04 05 06 haarden nu eenheden turf later andere brandstoffen nL ^^ ^"¦- toiletzeep 6t I20 gram huishoudzeep ót 200 gr zachte zeep óf 250 gr zeeppoeder óf 125 gr Ü^M '"*^"®" i ¦*' ^^ sr zeil werkende wasuhmiddelen óf 2(10 gr vloeibare zeep De bon geldt ook voor ge zinswascb per acht k.g droog wasohgoed •' 76 gram gerookt of gekookt varkens - rund - ot kalfsvleesch en gerookte worstsoorten tot deze groep behooren o.a ham schouder carbonaad spek rook vleesch pekelvleesch « elderwhe rookworst plock worst en sntjworst Gekookte worstsoorten als boter hammenwoi-st en lunohworst en rolpens en knak worst als Frankforter en Weener 100 gram Van leverartikelen als b.v Berllnnr Saksische - en Haag sche leverworst en verder van tongenworst en nier brood 125 gram op één bon I'enslotte op één bon 150 gram bloedworst •*• 1 h.l — max 75 k.g anthraclet steenkolen Industrie - of elerbriketten 2 % h.l kolenslik 2 h.l — max 100 k.g cokes ook gascokes 110 k.g bruin koolbriketten 450 stuks 200 k.g baggerturf SOÜ stuks 198 k.g persturf 176 k.g fabrieksturf 200 k.g overige soorten turf Ingeionden metïedeellng GRIEPWEER * Help Uw keel infectie voorlcomen ^^ met de beproefde geneeskracht van VICKS HOESTBONBONS DISTRIBUTIENIEUWS Boter en margarine Gedurende het tijdvalv van Zaterdag 26 Octo ber tot en met Vrijdag 1 November a.s geeft de met „ 14 " genummerde bon van boterkaart recht op het koopen van een half pond boter Van de vetkaart geeft gedurende genoemd tijdvak de met „ 14 " genummerde bon recht op het koopen van een half pond margarine of boter De bonnen welke op 1 November a.s nog niet gebruikt zijn blijven voorts nog geldig tot en met Vrijdag 8 November a.s Zooals reeds eerder werd bekend gemaakt zal geen reductie op den prijs van boter bij afgifte van bepaalde bonnen der vetkaart meer worden verleend Suiker Gedurende het tijdvak van Zaterdag 26 Octo « ber a.s tot en met Vrijdag 22 November a.s geeft de met „ 42 " genummerde bon van het al « gemeen distributiebonboekje recht op het koopen van één kilogram suiker Brood Gedurende het tijdvak van Maandag 28 Octo ber tot en met Zondag 3 November a.s geven de met „ 12 " genummerde bonnen recht op het koo pen van 125 gram roggebrood of 100 gram ander Drood De bonnen welke ' 3 November nog niet gebruikt zijn zullen voorts nog geldig zijn tot en met Dinsdag 5 November a.s met dien verstan de dat zij op 4 en 5 November a.s niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van brood in hotels restaurants e.d Kaas Gedurende het tijdvak van Maandag 28 Octo ber tot en met Zondag 10 November a.s geeft d«l met „ 39 " genummerde bon van het algemeen dis tributiebonboekje recht op het koopen van 100 gram kaas Vleesch Gedurende het tijdvak van Maandag 28 Octo ber tot en met Zondag 3 November a.s geeft elk der vier met „ 06 vleesch " gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het feoopen van 100 gram vleesch been Inbegrepen of een rantsoen vleeschwaren De met „ 06 worst vleeschwaren " gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het Vioot pen van een rantsoen vleeschwaren De bonnen welke op 3 November a.s nog nielj gebruikt zijn blijven nog geldig tot en met Zon dag 10 November a.s met dien verstande dat ziJ gedurende de week van 4 tot en met 10 Novem ber a.s niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van vleesch of vleeschwaren in ho tels restaurants e.d Het rantsoen vleeschwaren dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens - rund - of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoorten 100 gram voor ge kookte worstsoorten rolpens en knakworst 125 gram voor leverartikelen tongenworst en nier brood en 150 gara voor bloedworst Zeist Het distributiebureau is van 1 Nov tot 1 Febr geopend van 9.30—12 en 13.50—15.30 uur op Zaterdag van 9.30—12 uur Avoirdzittingen ver vallen geheel Driebergeti'Rijsenhurg DRIEBERGEN-RIJSENBURG 25 Oct — Met ingang van 1 Nov moet ieder in het bezit zijn van een identiteiiskaart Distributiestamkaart of af zonderlijk bewijs Voor het doen in orde maken bestaat ter gemeente-secretafle uitsluitend nog gelegenheid op Woensdag 30 Oct 14—17 en 19 —• 21 uur Overgelegd moet worden één goedgelij kende foto en de distributiestamkaart Doorn Woensdag en Donderdag a.s wordt nogmaals gelegenheid gegeven verschillende dlstributiebe scheiden in ontvangst te nemen welke nog niet afgehaald werden Kolenkaarten Noodzakelijk is van te voren enquêteformulier in te dienen bij het afhalen stam kaart met stempel „ Hoofd " alsmede voorraads formulier meebrengen Vele bewoners hebben niet het aantal aanwezige kamers maar slechts het aantal vertrekken waarin gestookt wordt opge geven De toewijzing is daardoor kleiner Op het distributiekantoor kan een nieuw en quêteformulier worden afgehaald Woensdag en Eonderdag is er gelegenheid het nieuwe formulier in te dienen Ook de uitgereikte brandstofkaart meebrengen Recht op toeslagkaarten textiel hebben de ge zinnen waarvan het inkomen per lid van het ge zin ben eden f 350 ligt Van te voren moet een aanvraagformulier wor den ingevuld op het distributiekantoor verkrijg baar Stamkaarten van alle • gezinsleden mede brengen Tegelijkertijd vleesch - of broodkaarten afhalen Alle extra-uitreikingen van heden af in de gem garage aan de Willem de Zwflgerlaan Dit is de laatste gelegenheid Zeist Men zorge 1 November steeds het vereischte identiteitsbevrijs by zich te dragen teneinde eon veroordeeling te voorkomen De straf kan zijn hechtenis van ten hoogste vier weken en geld boste van ten hoogste 150 gulden of één dezer straffen voorzobver niet in andere bepalingen eca hoogere straf is bedreigd De verplichting van vreemdelingen staatloozen daaronder begrepen om te allen tijde een geldig paspoort bij zich te dragen blijft onverminderd bestaan KORTE BFRICHTEN — Het Ministerie van Oorlog zoo meldt men uit Washington heeft gisteren een uitbreiding van het luchtwapen bekend gemaakt De gevechtsformaties worden van 25 tot 45 tóe stellen versterkt NEW YORK 25 Oct DNB — De leider van het New Yorksche Roode Kruis generaal majoor Davis heeft de geruchten tegengesproken vol gens welke geldmiddelen of andere bezittingen van het Amerikaansche Roode Kruis door Duitsch land In beslag zouden zgn genomen Geen cent en geen enkel artikel aldus Davis is aan anderen dan oorlogslachtoffers ten goede gekomen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October I94Ö EERSTE BLAD Itahanen in actie tegen Engeland BERLIJN 25 Oct D.N.B — Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Gevechtsvliegtuigen deden gisteren kort na elkaar verscheidene aanvallen op de Britsche hoofdstad ea bestookten in het Zuiden van het Britsche eiland eenige havenplaatsen fabrieks complexen en verkeerswegen doeltreffend met bommen Des nachts waren de aanvallen weer voornamelijk op Londen gericht waar branden en ontploffingen het tot ver zichtbare teeken waren van ons succes Voorts strekten de nachtelijke aanvallen zich uit tot iewapeningscentra en ha vendistricten Voortgegaan werd met het leggen van mijnen voor Britsche havens In het kader van de door het Duitsche lucht wapen ondernomen gevechtshandelingen tegen Engeland stegen voor de eerste maal Italiaansche gevechtsformaties van haar basis in het bezette gebied op Door stoutmoedig uitgevoerde aanval len en welgemikte bommen behaalden zij groote successen tegen havencomplexen in het Oosten van het Britsche eiland De vijand vloog des nachts Noord - en West Duitschland binnen Zijti bomaanvallen waren vooral gericht tegen Hamburg waar op eenige plaatsen in het stadsgebied en in de haven bran den en andere materieele schade veroorzaakt wer den Beschermd door een gesloten wolkendek drong de vijand met zwakke krachtea tot de rijkshoofd stad door Door hier en daar neergeworpen bom men ontstonden dakbranden en kregen gebouwen lichte schade Voorts ontstond er een groote brand in een houtopslagplaats In Berlijn en Hamburg zijn eenige dooden en gewonden te betreuren Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten Duitsche en Italiaansche vliegtuigen worden niet ve'-mist De aanvallen op Londen BERLIJN 25 Oct D.N.B — Gisteren hebben verscheidene golven Duitsche gevechtsvliegtuigen Londen eenige havens aan de Britsche Oostkust en belangrijke centra in Midden-Engeland met succes aangevallen In een stad ten Z.W van Lon den werden industrie-installaties vernield De aan val op Birmingham deed 5 buitengewoon groote en talryke kleine branden ontstaan Ook werd Lon den weer in talrijke stadsdeelen met hommen be stookt Ook vannacht zetten de Duitsche vliegtuigen hun aanvallen op de Britsche hoofdstad voort ondanks het slechte weer 5 Engelsche toestellen werden neergeschoten Eén Duitsch vliegtuig wordt ver mist Havenwerken van Port Said opnieuw gebombardeerd ERGENS IN ITALIë 25 Oct Stefanl — In zijn weermachtsbericht nr 140 maakt het Italiaan sche hoofdkwartier het volgende bekend In Noord-Afrika hebben onze vooruitgeschoven colonnes ten Ooöten van Sidi el Barani vijandelijke gemechaniseerde afdeelingen op de vlucht gedre ven Onze luchtformaties bombardeerden de haven werken van Port Saïd het vliegveld Catbhur ten Noordwesten van Cairo de installatie te Aboukir ten Oosten vaa Alexandrië Maaten-Bagush het vliegveld Foeka El Daba en de stations van die plaats en van Mersa Matroeh Overal werden enorme resultaten waargenomen en ontstonden zware branden Al onze vliegtuigen keerden terug De vijandelijke Ijichtmacht deed aanvallen op To broek zonder eenige uiUverking alsmede op Benghazi waar een Libyer gedood werd en Arabi sche huizen beschadigd werden De militaire doelen leden geen schade In Oost-Afrika waren gevechten tusschen geme chaniseerde afdeelingen in de zone van Cassala en Setit welke voor de Italianen gunstig verliepen Onze luchtmacht bombardeerde schepen in de ha ven van Port Soedan Vijandelijke vliegtuigen wier pen bommen op Azozo en Cassala waar vijf perso nen gewond werden alsmede op Decamere As mara El Oeak El Gabo Somaliland zonder eenige uitwerking Geruchten over een nieuw verdrag tusschen Tokio en Moskou TOKIO 25 Oct Domei — De woordvoerder van het departement van buitenlandsche zaken heeft in antwoord op egn vraag betreffende een uit Londen afkomstig persbsricht volgens het welk de nieuwe Japanscho ambassadeur te Mos kou 2Jaterdag zal worden ontvangen door Stalin ter bespreking van het sluiten van een nieuw ver drag ter beveiliging van de wederzijdsche belan gen der beide landen verklaard dat hij wel kennis droeg van dit persbericht maar dienaangaande uit Moskou geen officieele inlichtingen had ver kregen De woordvoerder voegds hieraan toe dat het ook volkomen onwaarschijnUjk is dat reeds ongeveer drie dagen na de aankomst van een nieuwen ambassadeur een verdrag zou worden onderteekend Critiek op Amerika's ambassadeurs WASHINGTON 25 Oct D.N.B — In een schrijven van den Minister van Buitenlandsche Za ken en den Minister van Justitie heeft de voor zitter van het Republikeinsche Nationale Comité Martin ertegen geprotesteerd dat diplomaten voor President Roosevelt verkiezingspropaganda maken In zijn antwoord verklaarde Minister Huil dat naar meening van het Ministerie van Justitie am bassadeurs en gezanten daartoe gerechtigd zfln omdat zij de „ politiek " bepalen In zijn antwoord op den brief van Huil noemt Martin het gevaarlijk dat lieden zonder opleiding of ervaring in de bui tenlandsche politiek wier eenige opleiding in „ poli tieke of financieele partijhulp " heeft bestaan de buitenlandsche politiek der Ver Staten bepalen in zulk een ernstigen tijd Als voorbeeld haalde Mar tin den Amerikaanschen ambassadeu " in Frankrijk Buüitt aan den vroegeren gezant in België Cü dahy de vroegere gezante in Noorwegen mrs Har riman alsmede den vroegeren ambassadeur in Po len die allen politieke schenkingen ontvangen hebben Kustvaart m Amerika neemt toe NEW YORK 25 Oct Europa Press — Tal van reedervjen In de Ver Staten hebben hun dien sten op de Europeesche lairden geheel stil g'.Iegd en zceken thans emplooi in de kustvaart In kor ten tijd zijn tal van lijnen tusschen de Ver Staten en Zuid Amerika gappend zoowel voor personen als " redfrenvervoer DE FÜHRER WENSCHT DEN ROEMEEN SCHEN KONING GELUK BERLIJN 25 Oct D.N.B — De Führer heeft den koning van Roemenië telegrafisch gelukwen scl-en doen toekomen ter gelegenheid van z^ln ver jaardag Reis naar Zeeland Vergunning vereischt ' s-GRAVBNHAGE 25 Oct — Het is den laat sten tijd herhaaldelijk voorgekomen dat ingezete nen vSn de meer Noordelijk gelegen provinciën die door Zeeland willen reizen in Roozendaal aange komen zijn zonder in het bezit te zijn van de uit zonderingsvergunning voor het betreden der Zeeuwsche eilanden Om in de provincie Zeeland t © mogen komen dient men een verzoek tot het ontvangen van een vergunning te richten tot de burgemeesters van die gemeenten in welke men ïtjii moet Deze ver zoeken worden na toetsing cp de noodzakelijkheid van het bezoek en nadat de burgemeesters hun standpunt te dien opzichte hebben bepaald ge zonden naar den bevoegden stafofficier welke ge detacheerd is by den vertegenwoordiger van den rijkscommissaris die opnieuw het verzoek zal toetsen en de vergunning uitreikt In het verzoek dat men tot de burgemeesters richt moeten zvjn vermeld voor - en familienaam van de verzoeker beroep woonplaats en woon adres datum en plaats van geboorte bovendien de reden waarom men naar Zeeland wil Personen die den voorgeschreven weg niet be wandelen en zich desondanks in het ontruimde ge bied bewegen worden zonder nog onderzoek on middellijk gedwongen de eilanden te verlaten en moeten naar huis terugreizen Aanvragen voor het verkrijgen van een uit zonderingsvergunning welke aan andere takken van dienst gericht worden kunnen niet in be handeling worden genomen StiUhalteconferentie in Weenen WEENEN 25 Oct D.N.B — Van 21 tot 23 October is in Weenen in,het kader van de z.g com missie van advies een StiUhalteconferentie ge houden Hieraan werd deelgenomen door vertegenwoordi gers van de Zwitsersche Nsderlandsche en Belgi sche Bankencommissie alsmede door de Duitsche Rijksbank en de Duitsche Stillhaltecommissie Het voornaamste resultaat van de beraadslagingen is het verlengen van de Duitsche credietovereen komst van 1940 waarbij zooals bekend de aan Duitschland op korten termijn verstrekte bank credieten geregeld zijn Verder werden talrijke af zonderlijke vraagstukken die in verband staan met de credietverleening in het kader van de Stillhalte overeenkomst besproken en geregeld Eden's bezoek aan den emir van Transjordanië BEIROET 25 Oot — D.N.B — Uit Amman wordt gemeld dat Eden bij zijn recent bezoek aan Emir Abdallah van Transjordanië den Emir opnieuw den troon van Damascus heeft aangebo den wanneer hij het zoo ver zou kunnen brengen dat de Arabieren Engeland hulp zouden verleenen bij de verdediging van het Britsche rijk Zelfs de Emir heeft zoo verluidt hier verder in zijn ant woord moeten wijzen op de anti-Engelsche stem ming in alle Arabische landen welke thans een ongekenden omvang heeft bereikt De verdediging der Philippijnen TOKIO 25 Oct D.N.B — Naar Domei uit Manilla meldt heeft de Hooge Commissaris Fran cis Sayre een conferentie gehad met den President der Philippijnen Quezon met den commandant van het Amerikaansche leger op de Philippijnen gene raal-majoor Grunert en den commandant van het 16de vlootdistrict vice-admiraal Smeallle Over den inhoud der besprekingen is niets medegedeeld Men denkt dat de verdediging der eilanden en voorbereidende maatregelen met het oog 6p den toestand in het Verre Oosten behandeld zijn DIPLOMATIEKE BENOEMINGEN IN FRANKRIJK GENEVE 25 Oct D.N.B — Uit Vichy wordt gemeld Het staatsblad publiceert heden een groot aantal mutaties onder de diplomaten In de eerste plaats betreffen deze de Fransche diplomatieke ver tegenwoordigingen in Zuid-Amerika Tot gezant te Santiago wordt D'Hybouville be noemd te Mexico Arvengas te La Paz Grajidin de l'Eprevier en te Caracas De Montbas Gezant te Boekarest wordt Truelle en te Kaboel Chataignes GEEN COMMUNISTISCH CANDIDAAT BIJ PRESIDENTSVERKIEZINGEN NEW-YOR..V 25 Oct D.N.B — Krachtens be sluit van het federaal gerechtshof is de communis tische partij van deelneming aan de presidentsver kiezingen uitgesloten ZELDZAME SCHADE AAN EEN SCHIP Het 200-ton groote motorkustvaartuig de „ Im manuel " van kapitein De Boer is naar „ De Tel " meldt op den Rijn op een wrak gevaren en lek ge stooten Dit wrak was bij Rijkswaterstaat niet bekend en het was derhalve niet voorzien van ba kens Het schip is gelicht en voor reparatie naar de werf van de N.V Amhemsche Stoomsleephel ling gebracht Bij onderzoek bleek dat " er niet slechts een gat in den bodem was maar - dat alle scheepsverbarid deelen ontzet waren De balen strooca^ton waren door het water zóó gezwollen dat het dek onge veer 12 e.M omhoog gedrukt is en de wanden van het schip ontzet zijn Het stroocarton zit zóó vast in ' t ruim geperst dat men op de werf deze massa uiteen moet kloven met behulp van lucht druliwerktuigen als snij-ijzers en houweelen zoo als voor betonwerk gebezigd worden Eerst als de lading verwijderd is kan met het herstel van het schip begonnen worden Het vrijkomende stroo carton zal opnieuw verwerkt kunnen worden De schade aan lading en schip ' beloopt des on danks vele duizenden guldens Veiling Geveild Vrijdag 25 Ofet in het Notarlshuis door Mr Snellen Ben heerenhuis a.d M H Tromp straat no 24 opgehouden op f 7,800 — Een pakhuis m terrein a d Com Evertsen straat no 23 verkocht voor f 1.500 aan den heer W J Ruarea te Bilthoven Notaris Mr Lijdsman Een winkel-woonhuis met twee afz bovenhuizen a d Laan v N Guinea no 141 — 14lbis — 141bisA ingezet op f 19.60Ó Een èakenpand met twee afz bovenhuizen a.d Drie haringstraat Nos 1 — Ibis 3 — 3bis ingeze't op f 16.800 Een winkelhuis m afz bovenwoning te Jutphaas a d Dorpstraat Nos 17-18 ingezet op ƒ 7.950 toeslag 8 Nov Notaris Onnen ingezet De villa „ Goudeamus " te Bilthoven a d Gerard Doulaan 21 ingezet op ƒ 19.800 Een villa aldaar a d Soestdijkerstr.weg No 32 ingezet op ƒ 9.900 toeslag 1 November Ingezonden mededeellng 6oed geschoren goed geluimd J lOotlllllif «"¦''"« ie.RoreARr •""« P.Ucbe.e ROTBART EXTRA DUN 60Cent5perlO Geen Japansch-Ciiineesohe vredes onderhandelingen WASHINGTON 25 Qct D.N.B — Bevoegde Chineesche kringen noemen de geruchten over Japansch-.Chineesche vredesonderhandelingen on gegrond De toenemende materieele en zedelijke steun van de Vereenigde Staten heeft China ver sterkt in zijn besluit den oorlog voort te zetten Maastunnel dit jaar geheel gelegd ROTTERDAM 25 Oct — De Maastunnel bouwers hopen dat nog voor 1 December het achtste en negende tunnelelement op hun plaats zullen zyn gebracht Daarmede zou dan niettegen staande de oorlogsomstandigheden en den invloed van den afgeloopen strengen winter het gelukt zijn het geheele rivier-gedeelte van de tunnel binnen het jaar op zijn plaats te krijgen Zooals bekend wordt de verbinding tusschen de rivier-tunnelstukken gedeeltelijk van binnen uit tot stand gebracht waartoe op het « dichtst bij den oever gelegen tunnelstuk instijgschachten worden geplaatst Deze instijgschachten zijn thans van den rechteroever naar den linker overgebracht en aan het tunnelstuk nr 9 dat tegen het ventilatie gebouw aansluit gemonteerd Het inwendige van dit tunnelstuk is daarmede weder toegankelijk ge worden Inmiddels is het werk aan het van den rechter oever toegankelijke riviergedeelte krachtig voort gezet zoodat men thans vrijwel alle opruimings werkzaamheden aan tijdelijke dichtingsschotten voltooid heeft en derhalve — zonder er aan her innerd te worden dat men afzonderlijke tunnel elementen doorschrijdt — zich ongeveer 300 meter onder de rivier kan voortbewegen tot aan het punt waar het laatste schot van tunnelstuk nr 5 met zvjn 20 cm beton dikte ongeveer 23 m water keert De hoofdwerkzaamheden In dit tunnelgedeelte be staan thans in het gereedmaken van den rijvloer in de autobuizen en den ryweg voor de rijwiel tunnel tevens plafonds van de voetgangerstunnel Afzonderlijke werkzaamheden vormen hier nog het leggen van zware transportleidingen door het gemeenteiyk gasbedrijf en de gemeentelijke drink waterleiding die van de gelegenheid profiteeren om hun netten op beide oevers te verbinden zonder dat daarvoor een zinker door de rivier behoeft te worden gelegd Directie Werkverruiming is benoemd ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De waarnemend secretaris-generaal waarnemend hoofd van het Departement van Sociale Zaken heeft aangewezen als algemeen directeur van den Rijksdienst voor de Werkverruiming ir O de Kat lid van de direc tie van voornoemden Dienst als directeur voor de voorbereiding van de aan den Rijksdienst voor de Werkverruiming opgedragen aangelegenheden van cultuurtechnischen aard ir J Th Westhof f lid van de directie van voornoemden Dienst als direc teur voor de voorbereiding van aan den rijksdienst voor de werkverruiming opgedragen aangelegen heden van civieltechnischen aard ir J Hidde Ng land lid van de directie van voornoemden Dienst EERVOL ONTSLAG UIT MILITAIREN DIENST ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Bij besluit van generaal-majoor N T Carstens daartoe gemach tigd door den bevelhebber van de Duitsche Weer macht in Nederland is eervol ontslag verleend aan den kapitein A C F van Kuijk en aan den luitenant-kolonel G Wegerif op nonactiviteit van het wapen der Artillerie aan majoor H Swart op nonactiviteit van het wapen der Infanterie aan reserve kolonel M Rutgers van der Lbeff van het wapen der Infanterie aan reserve-majoor voor speciale diensten Mr A E Baron van Voorst tot Voorst reserve kapitein voor speciale diensten H de Boer en reserve-eerste-luitenant H J Knock allen van het wapen der Infanterie en aan kapi tein luitenant ter zee bij de marine-reserve A Vertregt Ons dagelijksch brood '' Dit is de titel van een alleraardigst smakelijk boekje bevattende goede maaltijden in oorlogstijd met toelichting van mevr C J Ooms-Vinckers en recepten van mej A J Reiding leerares koken en voedingaleer Het werd uitgegeven door La Ri viere en Voorhoeve te Zwolle en van een voor woord voorzien door Prof dr M W Julius te Utrecht en Prof dr J J Buijtendök te Gronmgen De vorm is geheel nieuw Het heeft ten doel de huisvrouwen een richtlijn te geven voor de voeding speciaal in verband met de huidige tijdsomstan digheden en bevat zooveel aanwijzingen over den aard en hoeveelheden van de te koopen voedings middelen als een practisch overzicht van de ty den waarop in verband met den marktaanvoer de verschillende groente vruchten en fruitsoorten in ruime hoeveelheden te koop zyn Verder dagmenu's voor alle jaargetijden zelfs voor gewone en druk ke dagen met aardige,nieuwe recepten en leuke plaatjes Een bijzondere attractie van dit boekje is dat een ingesloten bon het recht geeft op toezending van wijzigingen in het boekje „ Ons dagelijksch brood " zoodra door distributie of andere oorzaken de Basis zou veranderen Wg kunnen het hartelijk aajibevelen Opvoedersgilde in N.S.B ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De persdienst van de N.S.B meldt Het Opvoedersgilde heeft thans naast de Afdee ling Lager Onderwijs Middelbaar Onderwgs en Hoogér Onderwijs die respectievelijk onder leiding staan van de heeren W Terpstra te Utrecht Drs P Dijkema te Groningen en Dr T Goedewaagen te ' s Gravenhage een Afdeeling Technisch Onder wijs gesticht die onder leiding zal staan van Dr Ir G de Gelder directeur der Middelbaar Tech nische School te Haarlem Men is thans bezig in onderscheiden gemeenten des lands plaatselijke groepen te vormen o.a In Amsterdam Rotterdam ' s-Gravenhage Utrecht en Haarlem LEIDER „ VREUGDE EN ARBEID " VOOR RADIO AMSTERDAM 25 Oct — Naar wij vernemen zal de heer A van het Hart de leider van de Nederlandsche Arbeiders Vereeniging „ Vreugde en Arbeid " hedenavond van 6.45 uur tot 7 uur voor den zender Jaarsveld mededeelingen doen over de organisatie van de zoo juist opgerichte organisatie Uitbreiding lijnen Rijn'Zee ROTTERDAM 25 Oct — Naar wij vernemen is de Dampfschiffahrtgesellschaft „ Neptun " te Bre men van plan uitbreiding te geven aan haar reeds bestaande Rijn zee lijnen en wel zoodanig dat Rot terdam Amsterdam en Antwerpen door haar sche pen voor het vervoer naar Zweden en Noorwegen ook direct bediend zullen worden BARNEVELDERS VOOR DE RECHTBANK ZWOLLE 25 Oct - r Voor de Zwolsche Recht bank stonden terecht drie verdachten uit Ermelo L A E K T H en H L S alsmede twee uit Barneveld n.I R v E en T Sch wegens diefstal in de oorlogsdagen Zij waren op 13 Mei de Jan van Schaffelaarkazeme te Ermelo die toen verlaten en ^ onbeheerd was binnen gedrongen en hadden daar uit een luidspreker een telefoontoestel vloerklee den en een verduisteringslamp weggenomen De officier eischte tegen elk der verdachten drie maan den gevangenisstraf DOODELIJK ONGEVAL TE ROTTERDAM ROTTERDAM 25 Oct — Gisteren is hier ter stede eén doodelijk ongeval gebeurd De 39-jarige man P M Peters is van een bruggehoofd aan de WiUembrug gevallen tengevolge waarvan hij een § chedelbasisfractuur opliep Hij werd met een auto van den G.G.D naar het ziekenhuis a,an den Bergweg vervoerd en overleed korten tijd daarna aan de bekomen verwondingen LAMPENKAPPENHUIS „ HAWA " In de Biltstraat 8 naast het overdekte zwem bad „ Ozebi " is heden het lampenkappenhuis „ Ha wa " geopend door een erkend installateur voor ge heel Nederland Het geheel ziet er keurig ver zorgd uit en voor hen die zich op dat gebied iets nieuws willen aanschaffen is er beslist een goede keus in het betere genre perkament-lampekappen Een groote voorraad smeed-ijzeren kronen in eigen ateliers ontworpen en vervaardigd stelt den bezoeker in staat juist iets van zijn gading uit te kiezen Op electrisch gebruik vindt men er voorts al de gebruikelijke artikelen men kan het zob vreemd niet verlangen of het is aanwezig Met name de voorraad kachels is groot Voor de Biltstraat beteekent dezen nieuwen winkel een aanwinst voor de Utrechtsche inwo ners een adres waar men zeker niet tevergeefs een keus zal doen Geldig zijn de volgende bonnen ARTIKEL üon Ueldigheid 11 100 gram 21 Oct t/m BKOOU 27 Oct ev 29 Oct 114 resp 250 gr en 75 gr KOFFIE OF THEE 28 Sept t/m 8 Nov 109 1 kilo SCIKEK 28 Sept t/m 25 Oct 13 Boter el > V pond BOTER lU Oct t/m 25 Oct ev 1 Nov 13 Vet eil v ' üond MARUARINE OF BOTER 19 ütt t/m 25 Oct ev 1 Nov 26 1 ons il Oct i/m KAAS 27 Oct ev 3 Nov Periode 6 2 liter Periode a 2 liter PETROLEUM - 9 Sept t/m 8 Nov 9 Oct t/m 10 Nov 19 Oct t/m 12 Nov ZEEP 55 Zie noot ¦ SCHEERZEEP 31 Aug t/m SI Dec 116 ' üram 5 Oct t/m 1 Nov BLOEM OF BAKM 78 % pond i Oct t/m I Nov « IJST OF KIJSTEM ütAvaftBi:~"ör VER VLOKKEN 76 ^ pond 5 Oot t/m 1 Nov OF iORT OF ORÜTIKN 77 V pond MAIZENA OF jRUSSM OF PUU - DINUPOËUER 9 Sept t/m 1 Nov l ons MACARONI OF vermi<;elli o * SPAGHETTI 3 Sep t/m I Nov 16 1 ons 21 Oct t/m 37 Oct ev 3 Nov 05 VLEESCB in luo gram of rantsoen vleeschw ' ii Oct ijm 27 Oct e v 3 Nov VLBESCHWAREN 05 i!^le noot 01 02 03 haarden 01 t/m 06 centr verw en bonnen BRANDSTOFFEN October Ie periode üie noot • • • 04 05 06 haarden nu eenheden turf later andere brandstoffen nL ^^ ^"¦- toiletzeep 6t I20 gram huishoudzeep ót 200 gr zachte zeep óf 250 gr zeeppoeder óf 125 gr Ü^M '"*^"®" i ¦*' ^^ sr zeil werkende wasuhmiddelen óf 2(10 gr vloeibare zeep De bon geldt ook voor ge zinswascb per acht k.g droog wasohgoed •' 76 gram gerookt of gekookt varkens - rund - ot kalfsvleesch en gerookte worstsoorten tot deze groep behooren o.a ham schouder carbonaad spek rook vleesch pekelvleesch « elderwhe rookworst plock worst en sntjworst Gekookte worstsoorten als boter hammenwoi-st en lunohworst en rolpens en knak worst als Frankforter en Weener 100 gram Van leverartikelen als b.v Berllnnr Saksische - en Haag sche leverworst en verder van tongenworst en nier brood 125 gram op één bon I'enslotte op één bon 150 gram bloedworst •*• 1 h.l — max 75 k.g anthraclet steenkolen Industrie - of elerbriketten 2 % h.l kolenslik 2 h.l — max 100 k.g cokes ook gascokes 110 k.g bruin koolbriketten 450 stuks 200 k.g baggerturf SOÜ stuks 198 k.g persturf 176 k.g fabrieksturf 200 k.g overige soorten turf Ingeionden metïedeellng GRIEPWEER * Help Uw keel infectie voorlcomen ^^ met de beproefde geneeskracht van VICKS HOESTBONBONS DISTRIBUTIENIEUWS Boter en margarine Gedurende het tijdvalv van Zaterdag 26 Octo ber tot en met Vrijdag 1 November a.s geeft de met „ 14 " genummerde bon van boterkaart recht op het koopen van een half pond boter Van de vetkaart geeft gedurende genoemd tijdvak de met „ 14 " genummerde bon recht op het koopen van een half pond margarine of boter De bonnen welke op 1 November a.s nog niet gebruikt zijn blijven voorts nog geldig tot en met Vrijdag 8 November a.s Zooals reeds eerder werd bekend gemaakt zal geen reductie op den prijs van boter bij afgifte van bepaalde bonnen der vetkaart meer worden verleend Suiker Gedurende het tijdvak van Zaterdag 26 Octo « ber a.s tot en met Vrijdag 22 November a.s geeft de met „ 42 " genummerde bon van het al « gemeen distributiebonboekje recht op het koopen van één kilogram suiker Brood Gedurende het tijdvak van Maandag 28 Octo ber tot en met Zondag 3 November a.s geven de met „ 12 " genummerde bonnen recht op het koo pen van 125 gram roggebrood of 100 gram ander Drood De bonnen welke ' 3 November nog niet gebruikt zijn zullen voorts nog geldig zijn tot en met Dinsdag 5 November a.s met dien verstan de dat zij op 4 en 5 November a.s niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van brood in hotels restaurants e.d Kaas Gedurende het tijdvak van Maandag 28 Octo ber tot en met Zondag 10 November a.s geeft d«l met „ 39 " genummerde bon van het algemeen dis tributiebonboekje recht op het koopen van 100 gram kaas Vleesch Gedurende het tijdvak van Maandag 28 Octo ber tot en met Zondag 3 November a.s geeft elk der vier met „ 06 vleesch " gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het feoopen van 100 gram vleesch been Inbegrepen of een rantsoen vleeschwaren De met „ 06 worst vleeschwaren " gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het Vioot pen van een rantsoen vleeschwaren De bonnen welke op 3 November a.s nog nielj gebruikt zijn blijven nog geldig tot en met Zon dag 10 November a.s met dien verstande dat ziJ gedurende de week van 4 tot en met 10 Novem ber a.s niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van vleesch of vleeschwaren in ho tels restaurants e.d Het rantsoen vleeschwaren dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens - rund - of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoorten 100 gram voor ge kookte worstsoorten rolpens en knakworst 125 gram voor leverartikelen tongenworst en nier brood en 150 gara voor bloedworst Zeist Het distributiebureau is van 1 Nov tot 1 Febr geopend van 9.30—12 en 13.50—15.30 uur op Zaterdag van 9.30—12 uur Avoirdzittingen ver vallen geheel Driebergeti'Rijsenhurg DRIEBERGEN-RIJSENBURG 25 Oct — Met ingang van 1 Nov moet ieder in het bezit zijn van een identiteiiskaart Distributiestamkaart of af zonderlijk bewijs Voor het doen in orde maken bestaat ter gemeente-secretafle uitsluitend nog gelegenheid op Woensdag 30 Oct 14—17 en 19 —• 21 uur Overgelegd moet worden één goedgelij kende foto en de distributiestamkaart Doorn Woensdag en Donderdag a.s wordt nogmaals gelegenheid gegeven verschillende dlstributiebe scheiden in ontvangst te nemen welke nog niet afgehaald werden Kolenkaarten Noodzakelijk is van te voren enquêteformulier in te dienen bij het afhalen stam kaart met stempel „ Hoofd " alsmede voorraads formulier meebrengen Vele bewoners hebben niet het aantal aanwezige kamers maar slechts het aantal vertrekken waarin gestookt wordt opge geven De toewijzing is daardoor kleiner Op het distributiekantoor kan een nieuw en quêteformulier worden afgehaald Woensdag en Eonderdag is er gelegenheid het nieuwe formulier in te dienen Ook de uitgereikte brandstofkaart meebrengen Recht op toeslagkaarten textiel hebben de ge zinnen waarvan het inkomen per lid van het ge zin ben eden f 350 ligt Van te voren moet een aanvraagformulier wor den ingevuld op het distributiekantoor verkrijg baar Stamkaarten van alle • gezinsleden mede brengen Tegelijkertijd vleesch - of broodkaarten afhalen Alle extra-uitreikingen van heden af in de gem garage aan de Willem de Zwflgerlaan Dit is de laatste gelegenheid Zeist Men zorge 1 November steeds het vereischte identiteitsbevrijs by zich te dragen teneinde eon veroordeeling te voorkomen De straf kan zijn hechtenis van ten hoogste vier weken en geld boste van ten hoogste 150 gulden of één dezer straffen voorzobver niet in andere bepalingen eca hoogere straf is bedreigd De verplichting van vreemdelingen staatloozen daaronder begrepen om te allen tijde een geldig paspoort bij zich te dragen blijft onverminderd bestaan KORTE BFRICHTEN — Het Ministerie van Oorlog zoo meldt men uit Washington heeft gisteren een uitbreiding van het luchtwapen bekend gemaakt De gevechtsformaties worden van 25 tot 45 tóe stellen versterkt NEW YORK 25 Oct DNB — De leider van het New Yorksche Roode Kruis generaal majoor Davis heeft de geruchten tegengesproken vol gens welke geldmiddelen of andere bezittingen van het Amerikaansche Roode Kruis door Duitsch land In beslag zouden zgn genomen Geen cent en geen enkel artikel aldus Davis is aan anderen dan oorlogslachtoffers ten goede gekomen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 940 UT 1 NOVEMBER A.S begint de nieuwe KLEUTERKLAS Mengell>erglaan 63 Aanmelding dagelijks 9—12 IN DEN SPIE6EL " Als U snel gefietst of ge loopen hebt moet U eens in den spiegel kijken — dan ziet U pas hoe noo dig sousbras zijn De Groofs nieuwe verbeter de sousbras zijn het be houd van Uw japon Prijzen Reeds vanaf 19 et per paar en geheel dub bel gevoerd UTRECHT Kerkstraat 43 HILVERSUM Advertenties zijn ook nieuws GETROUWD J Sikkel Arts en Mies H Qroenhuijse die mede nameos wederzijdsche ouders hun hartelijken dank betuigen voor de zeer vele bivjken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Utrecht 25 Oct 1940 Toek adres Prof Ad Mayerlaan 2 - JEUGDDIENST BUURKERK ZONDAGMORGEN 27 Oct 10.30 Voorganger Ds F M KOOYMAN STADSSCHOUWBURG ZONDAGMIDDAG 27 OCT 2,30 ÜÜK HET ONVERGANKELIJKE Middag van Nederlandsche Gedichten CHARLOTTE KöHLER DE SCHOONHEID DE ARBEID DB LIEFDE HET GELOOF HET VADERLAND Pr 1,92 1,60 1 — 0,75 0,60 0.40 r inb Bespr dagl van 10—4 è 10 et p pi Tel 10242 kalme zenuwen Wanneer U zich zenuwachtig en gejaagd voelt moe en pril(kelbaar - dan zal Tonicum Noury U goed doen Dat ééne theelepeltje voor de maaltijden bezit zulk een weldadig kalmeerenden invloed op de zenuwen zulk een pittig opwekkende werking op den geest Duizenden heeft ' Tonicum Noury reeds ge holpen laat het opk U kalmer sterker en opgewekter maken STADSSCHOUWBURG HET RESIDENTIB - TOONEEL Dir Dirk Verbeek MAANDAG 28 OCT Aaavang 6,45 uur Einde 9,10 uur Joost V d Vondel's TONICUM NOURY Prijs Dtthbele ¦ I TZon"',l2 tjerdubbelt uw energie LUCIFER REGIE JOHAN DE MEESTER Pr van f 2,50 tot f 0,50 r inb ' Bespr dagl van 10—4 Tel 10242 Coupons geldig Een oude Zilveren Schaal wordt weer als nieuw met zoo een kloskant kleedje Wij heb ben kleedjes voor elke schaal en voor ieder blaadje GOEDKOOP EN ZONDER PUNTEN FAILLISSEMENT H KUUS SCHILDER TE BILTHOVEN De verificatievergadering is nader bepaald op Maandag 25 November a.s des namid dags te 1.45 uur De curator Mr P C G LABOUCHERB Achter St Pieter 8 Utrecht Nog eenige prima KEULSCHE INMAAKPOTTEN 40 pond inhoud dCciuuüm Oudkerkhof 36 TELEFOON 14936 - UTRECHT Opgericht 1886 30 Filialen m Potterstraat 4 UTRECHT CORSELET 275 2 3 Een knoop in Uw zakdoek Pro tHemoriei in mooie rose broche metelastieken zij panden 4 jarr 5.50 4.75 3.75 11 IDEM — met rug - ^^™« vetersluiting ^% 19 CORSELETS #^ tb met binnenband ^»/ d 10.50 7.50 Hebt U er vandaag nog aan gedacht voor slechts 60 cent Uw lot in de QROOTE HOLIAND HUIS LOTERIJ te koopen Wij herinneren U er ' aan omdat de trelikingsda tum met rassche schre den nadert Wij leven snel Loten alom ver krijgbaar Ook kunt U nog heden storten op postrek 8005 der Ver Holland Huizen Wijde Kapelsteeg 1 A'dam-C of een postvsdssel zenden 6.50 3.95 nieuwste krfsL natuur/Uden housen 1 zoo JUIST ONTVANGEN - "' euwe ^ zendingen in procht-kwoliteiten extra fijn ^| Q5 en toch sterk met versterkte boord en voet 2.50 Alléén Zaterdag GRATIS bij eiken aankoop van f 2.50 of hooger raaie LICHTGEVENDE SIERSPELD De iiiumphen der techniek een AMSTERDAM 1 0 Fil HAARLEM LEIDEN DEN HAAG 7 Filialen ROHERDAM 2 Pil ARNHEM APELDOORN EINDHOVEN TIL BURG DEN BOSCH UTRECHT AMERSFOORT - HILVERSUM GRONINGEN zijn heusch niet beperkt tot snelle vliegtuigen machtige radiozenders of reusachtige zeeschepen Voor U zal het wellicht belangrijker zijn dat de last dei doofheid LET S.V.P OP ONS NIEUWE ADRES Lange Viestra9l8.Tel onveranderd 10269 door de techniek op weinig kostbare wijze is overwonnen Voor elke doove bestaat nu de mogelijkheid weer goed te kunnen hooien Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen aan ACOUSTIGON N^V Nieuw » Plein 34 Arnhem UTRECHTSCHE VOLKSUNIVERSITEIT Cursus no 5 PROF DB A G VAN HAMEL Moderne Scandinavische Letterkunde 5 voordrachten Dinsdag 5 12 19 25 Nov Ibsen Strindberg Bang Gjellerup Kaj Munk Heidenstam Hailström Hamsun Undset Nordahl Grieg Thoroddsen Laxness e.a Inschrijving NIEUWE GRACHT 41 TELEF 13395 Alleen een „ Front " o een „ Front Wand " Beloont zijn aanschaf contant Zie niet tegen den winter op I U kunt de helft minder anthraciet gebruiken met een Beckers Haard of - Haard-kachel voorzien van de gepaten teerde „ Front " of „ Front Wand " cir culatie Zoodoende haalt U den aanschaf er in een korte poos uit I De Haardkachels „ From " „ Germaine " „ Paula " en de Beckers Haarden zijn bovendien afgewerkt met de eenige onafbrandbare lak die onvoorwaar delijk is gegarandeerd ook tegen verkleuren of mat worden BECKERS „ FROMT'eh„FROKTWAKD " CIRCULATIE Hubert C Beckers — Bergen op Zoom Haardkachel - en Haardentabrikant U bent de eerste Wist U dat Uw hand de eerste is die dat blanke kristalzuivere NEZO keukenzout aanraakt Zóó iiygiënisch is de bereiding en de verpakking NEZO is ' t fijnste keuken zout dat uit Neerlands bodem gewonnen wordt En ' t voordeeiigste Per kilopak 13 cent N.V KON NEDERL ZOUTINDUSTRIE BOEKELO - HENGELO HOE IS HET MOGELIJK WIJ MOETEN LOS VEB BENEDEN INKOOPSPRIJS 100 heerlflk riekende Hyacinthen in kleuren 100 Ideal Darwin Tulpen in pracht kleuren 100 R«uzen bloemige Narcissen in soorten 100 Orchidé Irissen in pracht mengeling 100 Zeldzaam mooie Crocussen in kleuren De geheele coU bloembollen wegens enormen voorraad voor slechts ƒ 1.25 Bestel nog heden en U heeft a.s voorjaar de bloembollenvelden in eigen tuin H SIJSENAAS Jr Kwekery Meerlaan Hillegom Giro 150343 Officiëele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart DIAMANTHANDEL Naar aanleiding van de Vrijdag j.l verschenen en in werking getreden „ Diamantbeschikking 1940 no 1 " maakt de directeur van het bij deze beschikking ingestelde Rijksbureau voor Diamant geyestigd in de Diamantbeurs Weesperplein no 4 te Amsterdam aan belanghebbenden het navolgende bekend ledere verwerker of importeur van diamaot alsmede iedere handelaar In diamant is verplicht aan genoemden directeur schriftelijk te verzoeken hem bij het rijksbureau voor diamant in te schrijven Dit verzoek moet worden gedaan op een bij dit bureau te verkrijgen formulier De aanvraag voor dit for mulier moet onmiddellijk worden ingezondeti De verwerker importeur of handelaar die op 18 October 1940 diamant voorhanden of in voorraad had is verplicht daar van schriftelijk opgave te doen aan bovengenoemden directeur ongeacht of dit diamant al dan niet het eigendom van den ver werker importeur of handelaar is Men is ook verplicht het diamant op te geven dat men bezit doch niet zelf voorhanden of in voorraad heeft zooals bijv diamant dat beleend of in commissie gegeven is Deze opgave moet voor 25 October 19^0 geschieden Van iedere vermeerdering van den voorraad moet binnen 2 dagen na den dag waarop de vermeerdering plaats vond mededeeling worden gedaan Zonder schriftelijke vergunning van den directeur van het rijksbureau voor diamant is het aan verwerkers importeurs of handelaars verboden diamant in eigendom voorhanden of in voorraad te hebben te koopen te verkoopen af te leveren te gebruiken te verbruiken te bewerken of te verwerken On der verwerken wordt oa verstaan het zetten vaa diamant in « ieraden OUDKERKHOF 33 TEL 11500 bericht HEROPENING der zaak IN APARTE LEDERWAREN EN B IJ OUTERIEEN op morgen ZATERDAG 26 OCTOBER nam 14 uur HEUSCH KINPERENj JUUIE MOET NIETlANGER WACHTEN CjA NAAR LOFB EN ' tKOMT IN 07?PE WAT 7I3N WE FIJN QE51AAQP BIJ L OEg / da en we KUNNEN HET MAKKELIJK un ONi \\ INKOMEN FIRMA I.IOEB G-A NZENMARKT 16-18 ooooooooooooooooo Wat U ook vraagt Wij hebben het voor U BIJOUTERIEËN in half edelgesteenten barnsteen Ivoor paarl fantaisie poederdozen slg kokers avondtassen enz BIJOU L JANSSTRAAT 6 ¦ oooooooooooooooooooc N.R.KUPERUS&2N ENGROS RUN KADE 8 - TEL 14753 UTRECHT PROVINCIALE PUBLICATIE van het Departement van Land bouw en Visscheriy VENEZIA BODEGA JANSVELD 9 b.d Lange'Jansstraat Tel 17087 Têr herinnering aan Uw vaeaiitie in Italië doorgebracht herleeft bij Uw bezoek aan deze Intieme Ctaliaansche Weinstube H e er 1 ij k e origineele Italiaansche w ij n e n per glas f 0.20 Chianti v.a f 0.85 per mandflesch Asli Spumante f 2.50 Vermouth's v.a f 1.40 per liierflssch De Provinciale Voedselcommis saris maakt het volgende be kend Ook dit jaar zullen de land bouwers in de gelegenheid worden gesteld 25 kg graan en/of peulvruchten per ge zinslid voor eigen gezinsver bruik te behouden Alleen zij die nog geen aan vrage voor het behouden van tarwe of rogge hebben-inge diend kunnen alsnog bij den Plaatselijken Bureauhouder van hun district een formu lier invullen waarna hen een vergunning zal worden ver strekt voor het behouden ^ van een hoeveelheid graan of peulvruchten naar keuze De Provinciale Voedsel commissaris voor Utrecht A J DE GOEY Utrecht 22 October ' 40 Stad Drie ge de GRONINGE heeft gistermi king plaats g < der stad Groi dan gespeenc fecstbetoon iii aanbieding van welke van goe Namens de bu Groningen de re het Prinsenhof meeiien Levens ceptie - en burge menwerking met het Prinsenhof van het Prinsen schenk zyn,in sa fonds drie beeld Beschermheilige wegbereiders va den en Agricola gehad in de tot Martinikerk aan aan de hoofdin plaatst worden beeldhouwer Val De heer A Br burgerij gevormi ningsche bevolkii de groote zaal v lirrg is zoo zeid monumentenzorg beelden voor de door den voorzit S van Mesdag het Prinsenhof Slochteren bood ratie van de toe De burgeme der Linden he gemeentebestu Wanneer wi de burgemeest herdenken hoe konde over on stedelijke gesc is het vanzelf vervuld zijn v ons biedt Mas niet goed zou Wanneer ik di te doorzien d barensweeën t groote gedacl heerschte de peesche besch ¦ volkerengemef f Zoo staan wij vasten bodem vj rnlng is het gem eeuwen die achl In die stemmi geschenken well vol Want zooals streven en weri zoo vormen hun hunne edelste gt hof zij spreken thans nog een t volk dat die c verwaarloost al Voorzichtig is e een begin te m Prinsenhof Voc door zijn wisse oude ooirspron § Het is echter z van de Vereenig Ondu in i ' s-GRAVENH neraal van Poli Politieblad — a gende geschrev De Befehlsha het volgende b £ „ De in de pei Nederlandsche > gevoerde verkei uitstekend - void ambtenaren wa dezen wanneer grijpen tegen genoeg optrede die zich in het gedragen op te belang Het kan ni wielrijdêrs m Daaraan mO middelen een Bovendien tredingen wo Onvoldoen motorrijtu Wielrijde Richtinghet geheel ni Maximur Rijden din de verbodeTot zoover d'Ik moge u v « de politie aaiJ dere aandachll dat u zich van politie-instanti < DOODEL GRONINGEl rige arbeider u werkte in de ] doar e?n grij ^^ • ti $ teWoJBd • tierf 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 940 UT 1 NOVEMBER A.S begint de nieuwe KLEUTERKLAS Mengell>erglaan 63 Aanmelding dagelijks 9—12 IN DEN SPIE6EL " Als U snel gefietst of ge loopen hebt moet U eens in den spiegel kijken — dan ziet U pas hoe noo dig sousbras zijn De Groofs nieuwe verbeter de sousbras zijn het be houd van Uw japon Prijzen Reeds vanaf 19 et per paar en geheel dub bel gevoerd UTRECHT Kerkstraat 43 HILVERSUM Advertenties zijn ook nieuws GETROUWD J Sikkel Arts en Mies H Qroenhuijse die mede nameos wederzijdsche ouders hun hartelijken dank betuigen voor de zeer vele bivjken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Utrecht 25 Oct 1940 Toek adres Prof Ad Mayerlaan 2 - JEUGDDIENST BUURKERK ZONDAGMORGEN 27 Oct 10.30 Voorganger Ds F M KOOYMAN STADSSCHOUWBURG ZONDAGMIDDAG 27 OCT 2,30 ÜÜK HET ONVERGANKELIJKE Middag van Nederlandsche Gedichten CHARLOTTE KöHLER DE SCHOONHEID DE ARBEID DB LIEFDE HET GELOOF HET VADERLAND Pr 1,92 1,60 1 — 0,75 0,60 0.40 r inb Bespr dagl van 10—4 è 10 et p pi Tel 10242 kalme zenuwen Wanneer U zich zenuwachtig en gejaagd voelt moe en pril(kelbaar - dan zal Tonicum Noury U goed doen Dat ééne theelepeltje voor de maaltijden bezit zulk een weldadig kalmeerenden invloed op de zenuwen zulk een pittig opwekkende werking op den geest Duizenden heeft ' Tonicum Noury reeds ge holpen laat het opk U kalmer sterker en opgewekter maken STADSSCHOUWBURG HET RESIDENTIB - TOONEEL Dir Dirk Verbeek MAANDAG 28 OCT Aaavang 6,45 uur Einde 9,10 uur Joost V d Vondel's TONICUM NOURY Prijs Dtthbele ¦ I TZon"',l2 tjerdubbelt uw energie LUCIFER REGIE JOHAN DE MEESTER Pr van f 2,50 tot f 0,50 r inb ' Bespr dagl van 10—4 Tel 10242 Coupons geldig Een oude Zilveren Schaal wordt weer als nieuw met zoo een kloskant kleedje Wij heb ben kleedjes voor elke schaal en voor ieder blaadje GOEDKOOP EN ZONDER PUNTEN FAILLISSEMENT H KUUS SCHILDER TE BILTHOVEN De verificatievergadering is nader bepaald op Maandag 25 November a.s des namid dags te 1.45 uur De curator Mr P C G LABOUCHERB Achter St Pieter 8 Utrecht Nog eenige prima KEULSCHE INMAAKPOTTEN 40 pond inhoud dCciuuüm Oudkerkhof 36 TELEFOON 14936 - UTRECHT Opgericht 1886 30 Filialen m Potterstraat 4 UTRECHT CORSELET 275 2 3 Een knoop in Uw zakdoek Pro tHemoriei in mooie rose broche metelastieken zij panden 4 jarr 5.50 4.75 3.75 11 IDEM — met rug - ^^™« vetersluiting ^% 19 CORSELETS #^ tb met binnenband ^»/ d 10.50 7.50 Hebt U er vandaag nog aan gedacht voor slechts 60 cent Uw lot in de QROOTE HOLIAND HUIS LOTERIJ te koopen Wij herinneren U er ' aan omdat de trelikingsda tum met rassche schre den nadert Wij leven snel Loten alom ver krijgbaar Ook kunt U nog heden storten op postrek 8005 der Ver Holland Huizen Wijde Kapelsteeg 1 A'dam-C of een postvsdssel zenden 6.50 3.95 nieuwste krfsL natuur/Uden housen 1 zoo JUIST ONTVANGEN - "' euwe ^ zendingen in procht-kwoliteiten extra fijn ^| Q5 en toch sterk met versterkte boord en voet 2.50 Alléén Zaterdag GRATIS bij eiken aankoop van f 2.50 of hooger raaie LICHTGEVENDE SIERSPELD De iiiumphen der techniek een AMSTERDAM 1 0 Fil HAARLEM LEIDEN DEN HAAG 7 Filialen ROHERDAM 2 Pil ARNHEM APELDOORN EINDHOVEN TIL BURG DEN BOSCH UTRECHT AMERSFOORT - HILVERSUM GRONINGEN zijn heusch niet beperkt tot snelle vliegtuigen machtige radiozenders of reusachtige zeeschepen Voor U zal het wellicht belangrijker zijn dat de last dei doofheid LET S.V.P OP ONS NIEUWE ADRES Lange Viestra9l8.Tel onveranderd 10269 door de techniek op weinig kostbare wijze is overwonnen Voor elke doove bestaat nu de mogelijkheid weer goed te kunnen hooien Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen aan ACOUSTIGON N^V Nieuw » Plein 34 Arnhem UTRECHTSCHE VOLKSUNIVERSITEIT Cursus no 5 PROF DB A G VAN HAMEL Moderne Scandinavische Letterkunde 5 voordrachten Dinsdag 5 12 19 25 Nov Ibsen Strindberg Bang Gjellerup Kaj Munk Heidenstam Hailström Hamsun Undset Nordahl Grieg Thoroddsen Laxness e.a Inschrijving NIEUWE GRACHT 41 TELEF 13395 Alleen een „ Front " o een „ Front Wand " Beloont zijn aanschaf contant Zie niet tegen den winter op I U kunt de helft minder anthraciet gebruiken met een Beckers Haard of - Haard-kachel voorzien van de gepaten teerde „ Front " of „ Front Wand " cir culatie Zoodoende haalt U den aanschaf er in een korte poos uit I De Haardkachels „ From " „ Germaine " „ Paula " en de Beckers Haarden zijn bovendien afgewerkt met de eenige onafbrandbare lak die onvoorwaar delijk is gegarandeerd ook tegen verkleuren of mat worden BECKERS „ FROMT'eh„FROKTWAKD " CIRCULATIE Hubert C Beckers — Bergen op Zoom Haardkachel - en Haardentabrikant U bent de eerste Wist U dat Uw hand de eerste is die dat blanke kristalzuivere NEZO keukenzout aanraakt Zóó iiygiënisch is de bereiding en de verpakking NEZO is ' t fijnste keuken zout dat uit Neerlands bodem gewonnen wordt En ' t voordeeiigste Per kilopak 13 cent N.V KON NEDERL ZOUTINDUSTRIE BOEKELO - HENGELO HOE IS HET MOGELIJK WIJ MOETEN LOS VEB BENEDEN INKOOPSPRIJS 100 heerlflk riekende Hyacinthen in kleuren 100 Ideal Darwin Tulpen in pracht kleuren 100 R«uzen bloemige Narcissen in soorten 100 Orchidé Irissen in pracht mengeling 100 Zeldzaam mooie Crocussen in kleuren De geheele coU bloembollen wegens enormen voorraad voor slechts ƒ 1.25 Bestel nog heden en U heeft a.s voorjaar de bloembollenvelden in eigen tuin H SIJSENAAS Jr Kwekery Meerlaan Hillegom Giro 150343 Officiëele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart DIAMANTHANDEL Naar aanleiding van de Vrijdag j.l verschenen en in werking getreden „ Diamantbeschikking 1940 no 1 " maakt de directeur van het bij deze beschikking ingestelde Rijksbureau voor Diamant geyestigd in de Diamantbeurs Weesperplein no 4 te Amsterdam aan belanghebbenden het navolgende bekend ledere verwerker of importeur van diamaot alsmede iedere handelaar In diamant is verplicht aan genoemden directeur schriftelijk te verzoeken hem bij het rijksbureau voor diamant in te schrijven Dit verzoek moet worden gedaan op een bij dit bureau te verkrijgen formulier De aanvraag voor dit for mulier moet onmiddellijk worden ingezondeti De verwerker importeur of handelaar die op 18 October 1940 diamant voorhanden of in voorraad had is verplicht daar van schriftelijk opgave te doen aan bovengenoemden directeur ongeacht of dit diamant al dan niet het eigendom van den ver werker importeur of handelaar is Men is ook verplicht het diamant op te geven dat men bezit doch niet zelf voorhanden of in voorraad heeft zooals bijv diamant dat beleend of in commissie gegeven is Deze opgave moet voor 25 October 19^0 geschieden Van iedere vermeerdering van den voorraad moet binnen 2 dagen na den dag waarop de vermeerdering plaats vond mededeeling worden gedaan Zonder schriftelijke vergunning van den directeur van het rijksbureau voor diamant is het aan verwerkers importeurs of handelaars verboden diamant in eigendom voorhanden of in voorraad te hebben te koopen te verkoopen af te leveren te gebruiken te verbruiken te bewerken of te verwerken On der verwerken wordt oa verstaan het zetten vaa diamant in « ieraden OUDKERKHOF 33 TEL 11500 bericht HEROPENING der zaak IN APARTE LEDERWAREN EN B IJ OUTERIEEN op morgen ZATERDAG 26 OCTOBER nam 14 uur HEUSCH KINPERENj JUUIE MOET NIETlANGER WACHTEN CjA NAAR LOFB EN ' tKOMT IN 07?PE WAT 7I3N WE FIJN QE51AAQP BIJ L OEg / da en we KUNNEN HET MAKKELIJK un ONi \\ INKOMEN FIRMA I.IOEB G-A NZENMARKT 16-18 ooooooooooooooooo Wat U ook vraagt Wij hebben het voor U BIJOUTERIEËN in half edelgesteenten barnsteen Ivoor paarl fantaisie poederdozen slg kokers avondtassen enz BIJOU L JANSSTRAAT 6 ¦ oooooooooooooooooooc N.R.KUPERUS&2N ENGROS RUN KADE 8 - TEL 14753 UTRECHT PROVINCIALE PUBLICATIE van het Departement van Land bouw en Visscheriy VENEZIA BODEGA JANSVELD 9 b.d Lange'Jansstraat Tel 17087 Têr herinnering aan Uw vaeaiitie in Italië doorgebracht herleeft bij Uw bezoek aan deze Intieme Ctaliaansche Weinstube H e er 1 ij k e origineele Italiaansche w ij n e n per glas f 0.20 Chianti v.a f 0.85 per mandflesch Asli Spumante f 2.50 Vermouth's v.a f 1.40 per liierflssch De Provinciale Voedselcommis saris maakt het volgende be kend Ook dit jaar zullen de land bouwers in de gelegenheid worden gesteld 25 kg graan en/of peulvruchten per ge zinslid voor eigen gezinsver bruik te behouden Alleen zij die nog geen aan vrage voor het behouden van tarwe of rogge hebben-inge diend kunnen alsnog bij den Plaatselijken Bureauhouder van hun district een formu lier invullen waarna hen een vergunning zal worden ver strekt voor het behouden ^ van een hoeveelheid graan of peulvruchten naar keuze De Provinciale Voedsel commissaris voor Utrecht A J DE GOEY Utrecht 22 October ' 40 Stad Drie ge de GRONINGE heeft gistermi king plaats g < der stad Groi dan gespeenc fecstbetoon iii aanbieding van welke van goe Namens de bu Groningen de re het Prinsenhof meeiien Levens ceptie - en burge menwerking met het Prinsenhof van het Prinsen schenk zyn,in sa fonds drie beeld Beschermheilige wegbereiders va den en Agricola gehad in de tot Martinikerk aan aan de hoofdin plaatst worden beeldhouwer Val De heer A Br burgerij gevormi ningsche bevolkii de groote zaal v lirrg is zoo zeid monumentenzorg beelden voor de door den voorzit S van Mesdag het Prinsenhof Slochteren bood ratie van de toe De burgeme der Linden he gemeentebestu Wanneer wi de burgemeest herdenken hoe konde over on stedelijke gesc is het vanzelf vervuld zijn v ons biedt Mas niet goed zou Wanneer ik di te doorzien d barensweeën t groote gedacl heerschte de peesche besch ¦ volkerengemef f Zoo staan wij vasten bodem vj rnlng is het gem eeuwen die achl In die stemmi geschenken well vol Want zooals streven en weri zoo vormen hun hunne edelste gt hof zij spreken thans nog een t volk dat die c verwaarloost al Voorzichtig is e een begin te m Prinsenhof Voc door zijn wisse oude ooirspron § Het is echter z van de Vereenig Ondu in i ' s-GRAVENH neraal van Poli Politieblad — a gende geschrev De Befehlsha het volgende b £ „ De in de pei Nederlandsche > gevoerde verkei uitstekend - void ambtenaren wa dezen wanneer grijpen tegen genoeg optrede die zich in het gedragen op te belang Het kan ni wielrijdêrs m Daaraan mO middelen een Bovendien tredingen wo Onvoldoen motorrijtu Wielrijde Richtinghet geheel ni Maximur Rijden din de verbodeTot zoover d'Ik moge u v « de politie aaiJ dere aandachll dat u zich van politie-instanti < DOODEL GRONINGEl rige arbeider u werkte in de ] doar e?n grij ^^ • ti $ teWoJBd • tierf 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No m Vrijdag 25 October Ï94Ö TWEEDE BLAD Stad Groningen herdenkt het 900'jaYig bestaan Woensdagmiddag ongeveer 5 uur verkeerde ter hoogte van Rokanje een schip waar op 11 man in nood Hei bootje zat op de gronden in de branding vast De Z.R.D 50 van de Nederlandsche Zee Reddingsdienst voer onmiddellijk van Hellevoetsluis ter assistentie uit waarbij een knap staaltje van redding door de bemanning is gegeven Toen de Z.R.D 50 het in nood verkeerende schip tot op ongeveer 150 Meter genaderd was kon hel niet verder daar de kans bestond eveneens vast te loopen Een der matro zen G Zwart is hierop met een zware lijn tusschen zijn tanden over boord gespron gen en heeft zwemmende de afstand afgelegd en zoodoende de verbinding tot stand gebracht Bij aankomst werden de kapitein van de Z.R.D 50 W ' Bilderbeek midden en de matroos G Zwart rechts voor hun kranige prestatie gelukgewenscht door den directeur der Nederlandsche Zee Reddingsdienst luitenant ter zee Heyman Foto Polygoon Drie geschenken van de burgerij GRONINGEN 35 Oct — Op plechtige H-gze heeft gistermiddag ten Stadhuize de herden king plaats gehad van het 900-jarige bestaan der stad Groningen al moge de herdenking dan gespeend ïijn geweest van uiterlijk » fecstbctoon in wezen was zij belangryk De aanbieding van drie geschenken was een daad welke van goeden burgerzin getuigde Namens de burgerij heeft een comité de stad Groningen de restauratie van de groote zaal van het Prinsenhof de zaal van de Broeders des Ge mceiien Levens aangeboden welke zaal als re ceptie en burgerzaal zal worden gebruikt In sa menwerking met bet bestuur der Vereeniging ' het Prinsenhof is de restauratie van het poortje van het Prinsenhof aangeboden en als derde ge schenk zyn in samenwerking met het Martmitoren fonds drie beelden voorstellende de H Martinus Beschermheilige der Martinikerk Bernlef een der wegbereiders van het Christendom in het Noor den en Agricola die een groot aandeel heeft gehad in de totstandkoming van het orgel in de Martinikerk aangeboden en deze beelden zullen aan de hoofdingang van den Martinitoren ge plaatst worden en zijn gebeeldhouwd door den beeldhouwer Valk De heer A Brugmans voorzitter van het uit de burgerij gevormde comité bood namens de Gro ningsche bevolking aan de stad de restauratie van de groote zaal van het Prinsenhof aan De bedoe ling is zoo zeide hij dat het bureau voor Rijks monumentenzorg de restauratie zal leiden De beelden voor de Martinitoren werden aangeboden door den voorzitter van het Martinitorenfonds dr S van Mesdag De voorzitter van de Vereeniging het Prinsenhof Mr E G Th v d Hoop van Slochteren bood het gemeentebestuur de restau ratie van de toegangspoort tot het Prinsenhof aan De burgemeester mr P W J H Cort van der Linden heeft deze geschenken namens het gemeentebestuur aanvaard Wanneer wij hier bijeen zijn aldus ving de burgemeester zijn dankrede aan om te herdenken hoe voor 900 jaar de eerste oor konde over onze stad uit den nevel der oudste stedelijke geschiedenis te voorschijn komt dan is het vanzelfsprekend dat onze gedachten vervuld zijn van de zorgen welke het heden ons biedt Maar het wil mij voorkomen dat het niet goed zou zijn daarbij te blijven stil staan Wanneer ik dan ook thans de toekomst tracht te doorzien dan schijnt het mij toe dat in de barensweeën van onzen tijd weer herleeft een groote gedachte die ¦ eenmaal Europa be heerschte de gedachte van één groote Euro • peesche beschaving en van één EuixDpeesche - volkerengemeensclTap Zoo staan wij ook in moeilijke dagen op den vasten bodem van het vertrouwen en in die stem ming is het gemakkelijk terug te zien op de negen eeuwen die achter ons liggen In die stemming aldus de burgemeester zijn de geschenken welke gij ons heden aanbiedt ook zin vol Want zooals wij tot ons nemen ' t beste uit het streven en werken van hen die ons voorgingen zoo vormen hun gedenkteekenen de essentie van hunne edelste gedachten Martinitoren en Prinsen hof zij spreken ieder op eigen wijze daarom ook thans nog een taal die wij begrijpen en zoo is een yolk dat die cultuurmonumenten die het heeft verwaarloost als een volk dat zijn taal verliest Voorzichtig is er den laatsten tijd naar gestreefd een begin te maken met het herstel van het Prinsenhof Voorzichtig omdat het Prinsenhof door zijn wisseling van ' bestemming en zijn oer oude ooirsprong geen doorzichtig bouwwerk is Het is echter zonder twijfel een groote verdienste van de Vereeniging het.Prinsenhof dat zij niet na - Onduldbare fouten in het verkeer ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De directeur-ge neraal van Politie heeft — blijkens het Algemeen Politieblad — aan de procureurs-generaal het vol gende geschreven De Befehlshaber der Ordnungspolizei heeft mij het volgende bericht „ De in de periode 2 tot 15 September j.I door de Nederlandsche en Duitsche politie gezamenlijlt uit gevoerde verkeers en verduisteringscontróle heeft uitstekend-voldaan De samenwerking met uw ambtenaren was goed Het is echter gebleken dat dezen wanneer zij zelfstandig dienst doen bij in grijpen tegen verkeersovertredingen niet scherp genoeg optreden Ten einde vooral de wielrijders die zich in het verkeer nog zeer ongedisciplineerd gedragen op te voeden is zulk optreden van groot belang Het kan niet worden geduld dat nog steeds wielrijders met zessen naast elkaar rijden Daaraan moet in de eerste plaats met alle middelen een einde worden gemaakt Bovendien moet nog tegen de volgende over tredingen worden opgetreden Onvoldoende verduistering van rijwielenen motorrijtuigen Wielrijders gebruiken de rijwielpaden niet Richtingveiandering wordt slecht of inhet geheel niet kenbaar gemaakt * Maximum snelheden worden overschreden Rijden door Nederlandsche motorrijtuigenin de verboden uren Tot zoover de Befehlshaber der Ordnungspolizei Ik moge u verzoeken er op te willen toezien dat de politie aan de gewraakte overtredingen bijzon dere aandacht wijdt Het zou van nut kunnen zijn dat u zich van tijd tot tijd door de onderscheiden politie-instanti«3 ter zake verslag doet uitbrengen DOODELIJK ARBEIDSONGEVAL IN GRONINGEN GRONINGEN 25 Oct — Gisteren is een 48 ja-rige arbeider uit Tolbert gem Leek die tijdelijk werkte in de Frlesch-Groningsehe Suikerfabriek Jeèr e?n grijper getroffen Öé njan werd zoo êm itlf ttwoeci i^t ia « nlteu a6^ibU)«kcé d^4ni » • tierfi gelaten heeft de aandacht der burgerij te vestigen op de historische en kunsthistorische beteekenis die het Prinsenhof voor Groninger land heeft Gaarne aanvaarden wij het herstelde poortje ook ditmaal als een symbool van verder gaan van verder herstel Met den Martinitoren is het anders gegaan Toen eenmaal bleek dat dit machtige bouw werk in verval dreigde te komen is zeer krachtig ingegrepen Later bleek hoe noodig dit was en hoe goed het gezien was van den oud-commissaris dezer provincie dr Fockema Andreae dat hij er op stond dat eén ervaren torenbouwer als dr Ir van Heukelom met onzen directeur van Gemeentewerken en ir Van der Steur den voorzitter der commissie voor de Monumentenzorg aan dit werk werd verbonden Van den terts die de Utrechtsche dom is is hij overgegaan op het octaaf en dank zij zijn bouwkundig inzicht verheft zich de Martini opnieuw onwankelbaar over stad en lande Het verheugt ons dat het Martinitorenfonds aan de hoofdingang de drie zoo fraai uit het steen te voorschijn tredende figuren heeft aangebracht door de vaardige hand van den Groninger beeld houwer Valk Wijst de toren naar omhoog hier beneden speelt zich af ons leven ons gemeenschappelijk leven met zijn vreugden en zorgen zijn geboorte en zijn dood Zijn wij zoo bezien niet allen Broeders des Gemeenen Levens Is het dan ook niet juist dat de zaal van de Broeders des Gemeenen Levens wordt tot Burgerzaal en dat wanneer deze stad gasten heeft te ontvangen die ook zullen worden ontvangen in zoo'n zaal van ons gemeenschappelijk leven Het is een goede gedachte geweest van het Burgercomité voor de viering van het 900-jarig bestaan van deze.stad dat het de verknochtheid der burgerij aan haar stad tot uitdrukking heeft willen brengen in een restaui'atie van die zaal die gewijd is aan Broederlijke hefde en gebondenheid aan Hooger Bestier Met het uitspreken van den wensch dat ons ge slacht in zijn plicht niet zal falen zoodat vol gende geslachten weer op ons werk kunnen voort bouwen gelijk wij op dat van hen die ons voor gingen besloot de burgemeester zijn rede Na deze rede maakten de aanwezigen een wan deling langs den Martinitoren naar het PrL^sen hof Brandbommen op Den Helder DEN HELDER 25 Oct — Hedenmorgen heeft een Engelsch vliegtuig verscheidene ' brandbom men in de binnenstad van Den Helder neergewor pen Tal van huizen werden getroffen doch in vrijwel alle gevallen wist men de projectielen on schadelijk te maken Eén huis in de binnenstad ging echter in vlammen op Fersoonlyke ongeltik ken kwamen niet voor Kolenvervoer ook op Zondagen ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Bltjkeng het al gemeen politieblad heeft de secretaris-generaal van het Departement van Justitie een schrijven gericht tot de procureurs-generaal waarin Mj erop wijst mede namens zijn ambtgenoot van Waterstaat dat onder de bestaande omstandigheden ook op Zon dag kolen kunnen worden vervoerd en gewasschen Vanwege de Directie van de Nederlandsche Spoorwegen was medegedeeld dat van de zijde vac sommige politieautoriteiten was te kennen gege ven dat zij het vervoeren op die dagen door parti culieren zouden beletten en proces-verbaal zouden opmaken Voornoemde secretaris-generaal acht het echter onder de tegenwoordige bijzondere omstandigheden verkieslijk dat zulk optreden wordt nagelaten terwijl de eventueel na 12 October ter zake opge maakte processen verbaal ongedaan waren te maken Zout van eigen bodem Meer dan een half millioen K.G zout wordt iederen dag te Boekelo gewonnen — Een staaf van het kostelijk product wordt gekeurd Op den sshtergrsn ^ een der typische b$©rtoréns Veenendaal stelt zich reeds in op annexatie VEENENDAAL 25 Oct — De gemeenteraad van Veenendaal kwam In openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Mr J J P C van Kuyk Aan den heer D Lap werd op zijn verzoek eer vol ontslag verleend als lid van het Burgerlijk Armbestuur In zijn plaats werd gekozen de heer H Epskamp Opnieuw werd er een prae-advies van B en W behandeld naar aanleiding van een adres van het Bestuur van het Borgstellingsfonds voor de Gel dersche Vallei te Amersfoort om over te gaan tot aansluiting bij dat fonds Ook nu adviseeren B en W niet toe te treden tot dit Borgstellingsfonds De heer van Bameveld viel deze voordracht tegen In Veenendaal met zooveel zelfstandige firma's is het toch van het grootste belang om bij dit fonds toe te treden Spreker meende dat het op den weg van de gemeente hgt thans te helpen De heer van Stempvoort vindt het eveneens van be lang hierop in te gaan hoewel het fonds alleen is voor kleine zakenlieden omdat geen ' grooter cre diet dan f 500 — verstrekt wordt De heer van Stempvoort stelt voor het adres nader te onder zoeken en aan te houden De heer de Gooyer stemde hiermede volkomen in en achtte het beter één en ander in handen van een commissie te stellen die op korte termijn zal moeten werken De Raad besloot dit punt aan te houden Verder stelden B en W voor deel te nemen aan de Stichting Centraal Bureau voor Wederopbouw in de Provincie Utrecht door zich te verbinden in de kosten van de buitendienst dier Stichting bij te dragen indien en voorzoover de dienst van Gemeentewerken alhier niet in staat zal blijken te zijn de werkzaamheden van dezen buitendienst voor deze gemeente te verrichten De heer van Hardeveld meenden dat wanneer Gemeente werken zoo goed en behoorlijk werkt het geen betoog behoeft om hierbg aan te sluiten De voor zitter zette één en ander uitvoerig uiteen en gaf in overweging toch wel aan te sluiten Daar er momenteel gebrek is aan verschillende bouwmate rialen zullen deze moeten worden vervangen door andere materialen en hiervoor heeft men deskun digen noodig en deze vervanging van materialen wordt door dit bureau onderzocht Hierna nam de raad zonder stemming de voordracht van Burge meester en Wethouders aan Eveneens werd de voordracht aangenomen tot het verleenen van extra gemeentelijke bijdragen aan de bouwvereenigingen " Voorts stelden B en W voor uitbreiding van het personeel ter secretarie van twee jonge krachten op arbeidscontract De heer Bos vroeg waarom het nu weer een persoon van Geldersch Veenendaal is of is men reeds van het standpunt uitgegaan dat er al geen grens meer bestaat De voorzitter zei dat men de beste krachten uitzoekt en dat men inder daad van ' t standpunt uitgaat dat de annexa tie niet lang meer op zich zal laten wachten De heer de Gooyer vroeg of B en W er mee door wenschen te gaan om jonge krachten aan te stelleni waarop de voorzitter mede deelde dat de werkzaamheden zich momen teel bepaald verbeteren De voordracht werd hierna zonder hoofdelijke stemming aangeno meiii Voordracht van B en W tot het aankoopen van een perceel grond voor uitbreiding van de begraafplaats aan de Munnikenweg B en W stel den voor een perceel gronds ter oppervlakte van plm 22713 M2 te koopen tegen de prijs van f 15000 welk bedrag het uiterste was Na discussie werd besloten toch nogmaals het bod van f 12.000 te herhalen School Neerlangbroek blijft bestaan ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De waarnemend secretaris-generaal van het Departement van On derwijs Kunsten en Wetenschappen heeft vernie tigd een besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht waarbij is goedgekeurd een raadsbesluit der gemeente Langbroek waarin verklaard wordt dat de instandhouding van de openbare school voor gewoon lager ondérwgs te Nederlangbroek niet wordt ttvöH«rd « n bMUat d&t ituitiAdlioudiBf d« aer ashöel wel wordt i^evorderd Uit de Pers Politieke illusies De Berlijnsche briefschrijver van „ De Waag " knoopt eenige beschouwingen vast aan het artikel van Karl Megerle over het Germaansche particu larisme Hij zegt o.m „ In de eerste plaats zegt deze officieuse stem al dadelijk en zij is niet de eenige dat de Wil helmstrasse steeds duidelijker onomwondener dan bijv haar vertegenwoordiging in Den Haag ons aller aandacht er op vestigt dat wij Nederlanders als geheel straks bestemd zijn deel te gaan uitma ken van de „ Germaansche " helft van de groote Europeesche volkengemeenschap en wel niet al leen verkeersgeografisch en oeconomisch maar v/el degelijk ook op politiek gebied Maanden gele den had ik het al op deze plaats op mijn verant w-oording genomen de voorspelling te wagen dat het volkomen in strijd met de naakte werkelijk heid is als men zich in Nederland nog in ' slaap wiegt met de illusie zie Nederlandsche Unie en de haar steunende persorganen dat na een voor Duitschland en Italië — Japan gunstigen afloop van dezen oorlog een wederopstanding van de Ne derlandsche staatkundige onafhankelijkheid als voor den tienden Mei " nog mogeiyk zal zijn En ook mocht ik er op wijzen dat geen nuchter den kend mensch van de heeren in Berlijn kan ver wachten dat zij de Duitsche bezetting uit Neder land zullen terugtrekken zonder zich de absolute zekerheid te hebben verschaft Frauduleus slachten op groote schaal Van onzen correspondent BARNEVBLD 25 Oct — Op de Veluwe is het duidelijk merkbaar dat de slachttijd is aangebro ken De politie weet er van mee te praten Men kan wel zeggen dat er op het oogenblik door de Veluwsche boeren op groote schaal frauduleus ge slacht wordt In de afgeloopen dagen zijn er dan ook in Bameveld en omgeving verscheidene var kens die frauduleus geslacht waren in beslag ge nomen alleen in Bameveld reeds een tiental ter wijl ook in de omliggende gemeenten als Scherpen zeel Lunteren Ederveen groote partijen vleeseh afkomstig van frauduleuze slachtingen in beslag konden worden genomen Bij een bakker in Bame veld werd 100 pond reuzel ontdekt In al deze geval len werd prpces-verbaal opgemaakt Hoewel de landbouwers reeds ernstig gewaarschuwd zijn tegen deze overtreding worden er dagelijks nieuwe ge vallen geconstateerd In dit opzicht zijn de Veluwenaren bijzonder hardleersch men weet dat er reeds boeten van ƒ 500 zijn opgelegd aan over treders van het slachtverbod TE liooge prijzen op eiermarkt BARNEVBLD 25 Oct — De gisteren te Bameveld gehouden eiermarkt stond weer in het teeken van speculatieven handel De prij zen waren vrijwel gelijk aan de vorige week dat wil zeggen de laagste prijzen welke werden betaald waren vrijwel gelijk aan de maximum winkeliersprijzen n.l 7 % cent Ver scheidene partijen groote eieren ging ook thans weer grif voor ƒ 7.75 en ƒ 7.80 van de hand Deze toestand duurt reeds eenige weken en het is niet te verwonderen dat zulks zeer tot ongenoe gen is van den bonafiden handelaar die op deze wijze natuurlijk geen winst kan maken De schul digen zijn in hoofdzaak de pluimveehouders die — hetgeen van hun standpunt bekeken logisch is — niet van plan zijn hun eieren voor een lageren prys af te staan Doch ook de opkooper is er mede schuldig aan immers hij betaalt tenslotte de hoo ge prijzen en zooals reeds eerder betoogt — in de verwachting dat de nieuw vast te stellen winter prijs voor eieren belangrijk hooger zal zgn Op de pluimveemarkt was de aanvoer aanmer kelijk — ca 20.000 stuks — lager dan de vorige week De voornaamste reden hiervan is gelegen in het feit dat de tusschenhandelaar door de lagere prijzen in verband met den enormen aanvoer ver leden week nogal verliezen heeft geleden en zich deze week met zijn aankoopen blijkbaar wat voor zichtigheid oplegde Thans werd dan ook het mees te pluimvee weer verhandeld voor prijzen als voor de jongste inslBking waardoor ds haadel weer een norinaeil beeld kreeg landkaart W IJ hebben kunnen lezen dat het Neder landsche grondgebied dezer dagen is uit gebreid zonder dat ' er een zwaard voor getrokken of een schot voor gelost hoefde t « worden Baarle-Hertog komt — althans economisch — bij Noord-Brabant Staatkundig bltjft het echter Belgisch Toen de overigens zorgvuldige teekenaar van de kaart even ten Zuiden van Tilburg bezig was de grens te trekken toen spetterde zijn pen evea en kwamen er allemaal Belgische stipjes binnen Nederlandsch territoir te liggen In plaats van dat weg te radeeren liet hij de zaak zoo en nu hebben wij een Belgische minderheid binnen onze landa palen ' t Ia daar een kostelijk geog-raphisch ratjetoe Drie huizen Belgisch twee Nederlandsch vier Belgisch één Nederlandsch — en zoo gaat het een heele straat door Als de buren een praatje hou den staan ze met hun eene been in België en met het andere in Nederland Er kunnen kwesties rij zen of het varkenskot van Sjef den Beer van Brussel dan wel van Den Haag uit geregeerd moet worden en of de radijsjes van Sjaorel Steffelaar in Zuid-Nederlandsche aarde wortelen ja of neen In de dagen dat de Nederlandsche fiets slechtsvoorzien behoefde te zijn van een wit spatbord ende Belgische „ velo " al verlevendigd diende te wor den met een rood achterlichtje werd het wat las tig in de beide Baerle's Want de nieuwe gendarmewas een dienstklopper en eischte van de Neder landsche onderdanen die in één straatje tien keerBelgisch gebied overschreden roode achterlicht jes De Nederlandsche autoriteiten bleven het ant woord niet schuldig Bureaucratie Ewèl zul le Dan moesten de velo's ook maar wit ge schilderd worden En zij eischten zelfs belastingvan de Belgen Er dreigde een grensconflict Tot een verstandig man in Den Haag en een normaal ambtenaar in Brussel de kwestie in één pennestreek oplosten Moeilijker ging het met de smokkelaars In een dorp waar je van het trottoir af meteen in een vreemde mogendheid stapt valt het niet mee om een smokkelaar te grazen te krijgen Er zijn huizen met een Belgisch bijkeukentje en een Nederlandsche voorkamer Een ideaal labyrinth voor clandestiene grensoverschriiders Als madame Crevecoeur omdat zij in een Belgisch huisje woont de boter zonder erisislasten twee dubbeltjes goed kooper kan krijgen dan haar buurvrouw die van het Haagsche Plein haar verordeningen ontvangt dan moet er wel voor iedere deur een dubbelpost van de marechaussee staan om hier orde te scheppen O ' t is een vreemd dorpje Het vrijstertje dat met een jongen van den overkant trouwt verliest meteen haar nationali teit Hebben twee buurlui elkaar bij het carnaval eens flink in de haren gezeten dan kan het een kwes tie van een meter zijn of zij in Turnhout of in Til burg berecht worden Krijg je ruzie met een Nederlandschen veldwach ter dan ga je eenvoudig een stap achteruit en je kunt hem dan allerlei vreeselijke dingen zeggen zonder dat hij je kan arresteeren Want je staat immers in het buitenland Het is bij mijn bezoek aan Baerle wel eens door mij heengegaan wat er zou gebeuren als Neder land en België eens in oorlog zouden komen Allea is hier door elkaar heen getrouwd Men weet nau weUjks meer wie Belg en wie Nederlander is Want de opsomming van mogelijkheden die ik hierboven heb opgesomd draagt een volkomen theoretisch karakter In werkelijkheid kunnen de Hertogera en de Nassauers uitstekend met elkaar overweg en leiden de grenaverwikkelingen nooit tot moeUijk hedén van eenige betee'ienis Behalve dan wat de smokkelaars betreft Marechaussee en gendarmes doen in goede sa menwerking hun dienst 4.1s er practisch werk ge daan moet worden dan zijn plotseling alle grenzen vervaagd Maar omdat die spetjes zoo slordig op de land kaart staan moesten die enclaves toch maar eens uit de wereld geruimd worden ' t Zou niet de eenige verandering in EuropaZïjn Bakkerijen en Allerheiligen ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Bij beschikking van den wnd secretaris-generaal wnd Hoofd van het Departement van Sociale Zaken is bepaald ten aanzien van broodbakkerijen in alle gemeenten des rijks waarin ter viering van den R.K Feestdag van Allerheiligen op Vrijdag 1 November 1940 geen arbeid wordt verricht dat 1 door hoofden of be stuurders en door bakkersgezellen in afwijking van het bepaalde in artikel 35 tweede lid der Arbeidswet 1919 op Donderdag 31 October 1940 te 3 uur des voormiddags met den bakkersarbeid mag worden aangevangen met dien verstande dat voor zoover betreft broodbakkerijen voor welke een vergunning als bedoeld in artikel 37 eerste lid der Arbeidswet 1919 is verleend te 1 uur des voormid dags met arbeid bestaande in het gereedmaken van deeg en ovens mag worden aangevangen 2 door bakkersgezellen in afwijking van het bepaal de in artikel 40 eerste lid der Arbeidswet 1919 op Donderdag 31 October 1940 gedurende ten hoog ste 10 uren arbeid mag worden verricht tenzg een kennisgeving coupon als bedoeld in artikel 35 twreede lid onder B dier wet tijdig is ingezonden aan het districtshoofd der arbeidsinspectie in weUc geval de werktijd ten hoogste 13 uren mag be dragen ONGEVAL BIJ ZUIDERZEEWERK MEPPEL 25 Oct — De 69-jarige W Vermeu len uit Sliedrechi is in het Diaconessenhuis alhier overleden aan de gevolgen van een ongeval dat hem op den Zuiger „ Verhitland " van de Zuider zeewerken overkwam V geraakte tijdens zijn werkzaamheden in een lier bekneld en bekwam dientengevolge zware inwendige kneuzingen In zorgwekkenden toestand werd hij te Blokzijl aan land gezet en vervolgens naar Meppel vervoerd De hulp hem daar verleend heeft echter niet meer mogen baten ERNSTIGE BOTSING IN AMSTERDAM AMSTERDAM 25 Oct — Gisteravond om streeks half negen is een 40-jarige motorrijder af komstig uit Amsterdam op den Amsteiveensche weg met groote snelheid ingereden op een per sonenauto welke waarschijnlijk onverlicht aan den kant van den weg geparkeerd stond De motorrijder werd met groote kracht van zijn motor geslingerd Hij is in ernstigen to yiand met een achedelbasisfractuur in het WilheUninagasthui * ojigenomen ^^ L.i^.;^^v-faia.va;,..u 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No m Vrijdag 25 October Ï94Ö TWEEDE BLAD Stad Groningen herdenkt het 900'jaYig bestaan Woensdagmiddag ongeveer 5 uur verkeerde ter hoogte van Rokanje een schip waar op 11 man in nood Hei bootje zat op de gronden in de branding vast De Z.R.D 50 van de Nederlandsche Zee Reddingsdienst voer onmiddellijk van Hellevoetsluis ter assistentie uit waarbij een knap staaltje van redding door de bemanning is gegeven Toen de Z.R.D 50 het in nood verkeerende schip tot op ongeveer 150 Meter genaderd was kon hel niet verder daar de kans bestond eveneens vast te loopen Een der matro zen G Zwart is hierop met een zware lijn tusschen zijn tanden over boord gespron gen en heeft zwemmende de afstand afgelegd en zoodoende de verbinding tot stand gebracht Bij aankomst werden de kapitein van de Z.R.D 50 W ' Bilderbeek midden en de matroos G Zwart rechts voor hun kranige prestatie gelukgewenscht door den directeur der Nederlandsche Zee Reddingsdienst luitenant ter zee Heyman Foto Polygoon Drie geschenken van de burgerij GRONINGEN 35 Oct — Op plechtige H-gze heeft gistermiddag ten Stadhuize de herden king plaats gehad van het 900-jarige bestaan der stad Groningen al moge de herdenking dan gespeend ïijn geweest van uiterlijk » fecstbctoon in wezen was zij belangryk De aanbieding van drie geschenken was een daad welke van goeden burgerzin getuigde Namens de burgerij heeft een comité de stad Groningen de restauratie van de groote zaal van het Prinsenhof de zaal van de Broeders des Ge mceiien Levens aangeboden welke zaal als re ceptie en burgerzaal zal worden gebruikt In sa menwerking met bet bestuur der Vereeniging ' het Prinsenhof is de restauratie van het poortje van het Prinsenhof aangeboden en als derde ge schenk zyn in samenwerking met het Martmitoren fonds drie beelden voorstellende de H Martinus Beschermheilige der Martinikerk Bernlef een der wegbereiders van het Christendom in het Noor den en Agricola die een groot aandeel heeft gehad in de totstandkoming van het orgel in de Martinikerk aangeboden en deze beelden zullen aan de hoofdingang van den Martinitoren ge plaatst worden en zijn gebeeldhouwd door den beeldhouwer Valk De heer A Brugmans voorzitter van het uit de burgerij gevormde comité bood namens de Gro ningsche bevolking aan de stad de restauratie van de groote zaal van het Prinsenhof aan De bedoe ling is zoo zeide hij dat het bureau voor Rijks monumentenzorg de restauratie zal leiden De beelden voor de Martinitoren werden aangeboden door den voorzitter van het Martinitorenfonds dr S van Mesdag De voorzitter van de Vereeniging het Prinsenhof Mr E G Th v d Hoop van Slochteren bood het gemeentebestuur de restau ratie van de toegangspoort tot het Prinsenhof aan De burgemeester mr P W J H Cort van der Linden heeft deze geschenken namens het gemeentebestuur aanvaard Wanneer wij hier bijeen zijn aldus ving de burgemeester zijn dankrede aan om te herdenken hoe voor 900 jaar de eerste oor konde over onze stad uit den nevel der oudste stedelijke geschiedenis te voorschijn komt dan is het vanzelfsprekend dat onze gedachten vervuld zijn van de zorgen welke het heden ons biedt Maar het wil mij voorkomen dat het niet goed zou zijn daarbij te blijven stil staan Wanneer ik dan ook thans de toekomst tracht te doorzien dan schijnt het mij toe dat in de barensweeën van onzen tijd weer herleeft een groote gedachte die ¦ eenmaal Europa be heerschte de gedachte van één groote Euro • peesche beschaving en van één EuixDpeesche - volkerengemeensclTap Zoo staan wij ook in moeilijke dagen op den vasten bodem van het vertrouwen en in die stem ming is het gemakkelijk terug te zien op de negen eeuwen die achter ons liggen In die stemming aldus de burgemeester zijn de geschenken welke gij ons heden aanbiedt ook zin vol Want zooals wij tot ons nemen ' t beste uit het streven en werken van hen die ons voorgingen zoo vormen hun gedenkteekenen de essentie van hunne edelste gedachten Martinitoren en Prinsen hof zij spreken ieder op eigen wijze daarom ook thans nog een taal die wij begrijpen en zoo is een yolk dat die cultuurmonumenten die het heeft verwaarloost als een volk dat zijn taal verliest Voorzichtig is er den laatsten tijd naar gestreefd een begin te maken met het herstel van het Prinsenhof Voorzichtig omdat het Prinsenhof door zijn wisseling van ' bestemming en zijn oer oude ooirsprong geen doorzichtig bouwwerk is Het is echter zonder twijfel een groote verdienste van de Vereeniging het.Prinsenhof dat zij niet na - Onduldbare fouten in het verkeer ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De directeur-ge neraal van Politie heeft — blijkens het Algemeen Politieblad — aan de procureurs-generaal het vol gende geschreven De Befehlshaber der Ordnungspolizei heeft mij het volgende bericht „ De in de periode 2 tot 15 September j.I door de Nederlandsche en Duitsche politie gezamenlijlt uit gevoerde verkeers en verduisteringscontróle heeft uitstekend-voldaan De samenwerking met uw ambtenaren was goed Het is echter gebleken dat dezen wanneer zij zelfstandig dienst doen bij in grijpen tegen verkeersovertredingen niet scherp genoeg optreden Ten einde vooral de wielrijders die zich in het verkeer nog zeer ongedisciplineerd gedragen op te voeden is zulk optreden van groot belang Het kan niet worden geduld dat nog steeds wielrijders met zessen naast elkaar rijden Daaraan moet in de eerste plaats met alle middelen een einde worden gemaakt Bovendien moet nog tegen de volgende over tredingen worden opgetreden Onvoldoende verduistering van rijwielenen motorrijtuigen Wielrijders gebruiken de rijwielpaden niet Richtingveiandering wordt slecht of inhet geheel niet kenbaar gemaakt * Maximum snelheden worden overschreden Rijden door Nederlandsche motorrijtuigenin de verboden uren Tot zoover de Befehlshaber der Ordnungspolizei Ik moge u verzoeken er op te willen toezien dat de politie aan de gewraakte overtredingen bijzon dere aandacht wijdt Het zou van nut kunnen zijn dat u zich van tijd tot tijd door de onderscheiden politie-instanti«3 ter zake verslag doet uitbrengen DOODELIJK ARBEIDSONGEVAL IN GRONINGEN GRONINGEN 25 Oct — Gisteren is een 48 ja-rige arbeider uit Tolbert gem Leek die tijdelijk werkte in de Frlesch-Groningsehe Suikerfabriek Jeèr e?n grijper getroffen Öé njan werd zoo êm itlf ttwoeci i^t ia « nlteu a6^ibU)«kcé d^4ni » • tierfi gelaten heeft de aandacht der burgerij te vestigen op de historische en kunsthistorische beteekenis die het Prinsenhof voor Groninger land heeft Gaarne aanvaarden wij het herstelde poortje ook ditmaal als een symbool van verder gaan van verder herstel Met den Martinitoren is het anders gegaan Toen eenmaal bleek dat dit machtige bouw werk in verval dreigde te komen is zeer krachtig ingegrepen Later bleek hoe noodig dit was en hoe goed het gezien was van den oud-commissaris dezer provincie dr Fockema Andreae dat hij er op stond dat eén ervaren torenbouwer als dr Ir van Heukelom met onzen directeur van Gemeentewerken en ir Van der Steur den voorzitter der commissie voor de Monumentenzorg aan dit werk werd verbonden Van den terts die de Utrechtsche dom is is hij overgegaan op het octaaf en dank zij zijn bouwkundig inzicht verheft zich de Martini opnieuw onwankelbaar over stad en lande Het verheugt ons dat het Martinitorenfonds aan de hoofdingang de drie zoo fraai uit het steen te voorschijn tredende figuren heeft aangebracht door de vaardige hand van den Groninger beeld houwer Valk Wijst de toren naar omhoog hier beneden speelt zich af ons leven ons gemeenschappelijk leven met zijn vreugden en zorgen zijn geboorte en zijn dood Zijn wij zoo bezien niet allen Broeders des Gemeenen Levens Is het dan ook niet juist dat de zaal van de Broeders des Gemeenen Levens wordt tot Burgerzaal en dat wanneer deze stad gasten heeft te ontvangen die ook zullen worden ontvangen in zoo'n zaal van ons gemeenschappelijk leven Het is een goede gedachte geweest van het Burgercomité voor de viering van het 900-jarig bestaan van deze.stad dat het de verknochtheid der burgerij aan haar stad tot uitdrukking heeft willen brengen in een restaui'atie van die zaal die gewijd is aan Broederlijke hefde en gebondenheid aan Hooger Bestier Met het uitspreken van den wensch dat ons ge slacht in zijn plicht niet zal falen zoodat vol gende geslachten weer op ons werk kunnen voort bouwen gelijk wij op dat van hen die ons voor gingen besloot de burgemeester zijn rede Na deze rede maakten de aanwezigen een wan deling langs den Martinitoren naar het PrL^sen hof Brandbommen op Den Helder DEN HELDER 25 Oct — Hedenmorgen heeft een Engelsch vliegtuig verscheidene ' brandbom men in de binnenstad van Den Helder neergewor pen Tal van huizen werden getroffen doch in vrijwel alle gevallen wist men de projectielen on schadelijk te maken Eén huis in de binnenstad ging echter in vlammen op Fersoonlyke ongeltik ken kwamen niet voor Kolenvervoer ook op Zondagen ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Bltjkeng het al gemeen politieblad heeft de secretaris-generaal van het Departement van Justitie een schrijven gericht tot de procureurs-generaal waarin Mj erop wijst mede namens zijn ambtgenoot van Waterstaat dat onder de bestaande omstandigheden ook op Zon dag kolen kunnen worden vervoerd en gewasschen Vanwege de Directie van de Nederlandsche Spoorwegen was medegedeeld dat van de zijde vac sommige politieautoriteiten was te kennen gege ven dat zij het vervoeren op die dagen door parti culieren zouden beletten en proces-verbaal zouden opmaken Voornoemde secretaris-generaal acht het echter onder de tegenwoordige bijzondere omstandigheden verkieslijk dat zulk optreden wordt nagelaten terwijl de eventueel na 12 October ter zake opge maakte processen verbaal ongedaan waren te maken Zout van eigen bodem Meer dan een half millioen K.G zout wordt iederen dag te Boekelo gewonnen — Een staaf van het kostelijk product wordt gekeurd Op den sshtergrsn ^ een der typische b$©rtoréns Veenendaal stelt zich reeds in op annexatie VEENENDAAL 25 Oct — De gemeenteraad van Veenendaal kwam In openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Mr J J P C van Kuyk Aan den heer D Lap werd op zijn verzoek eer vol ontslag verleend als lid van het Burgerlijk Armbestuur In zijn plaats werd gekozen de heer H Epskamp Opnieuw werd er een prae-advies van B en W behandeld naar aanleiding van een adres van het Bestuur van het Borgstellingsfonds voor de Gel dersche Vallei te Amersfoort om over te gaan tot aansluiting bij dat fonds Ook nu adviseeren B en W niet toe te treden tot dit Borgstellingsfonds De heer van Bameveld viel deze voordracht tegen In Veenendaal met zooveel zelfstandige firma's is het toch van het grootste belang om bij dit fonds toe te treden Spreker meende dat het op den weg van de gemeente hgt thans te helpen De heer van Stempvoort vindt het eveneens van be lang hierop in te gaan hoewel het fonds alleen is voor kleine zakenlieden omdat geen ' grooter cre diet dan f 500 — verstrekt wordt De heer van Stempvoort stelt voor het adres nader te onder zoeken en aan te houden De heer de Gooyer stemde hiermede volkomen in en achtte het beter één en ander in handen van een commissie te stellen die op korte termijn zal moeten werken De Raad besloot dit punt aan te houden Verder stelden B en W voor deel te nemen aan de Stichting Centraal Bureau voor Wederopbouw in de Provincie Utrecht door zich te verbinden in de kosten van de buitendienst dier Stichting bij te dragen indien en voorzoover de dienst van Gemeentewerken alhier niet in staat zal blijken te zijn de werkzaamheden van dezen buitendienst voor deze gemeente te verrichten De heer van Hardeveld meenden dat wanneer Gemeente werken zoo goed en behoorlijk werkt het geen betoog behoeft om hierbg aan te sluiten De voor zitter zette één en ander uitvoerig uiteen en gaf in overweging toch wel aan te sluiten Daar er momenteel gebrek is aan verschillende bouwmate rialen zullen deze moeten worden vervangen door andere materialen en hiervoor heeft men deskun digen noodig en deze vervanging van materialen wordt door dit bureau onderzocht Hierna nam de raad zonder stemming de voordracht van Burge meester en Wethouders aan Eveneens werd de voordracht aangenomen tot het verleenen van extra gemeentelijke bijdragen aan de bouwvereenigingen " Voorts stelden B en W voor uitbreiding van het personeel ter secretarie van twee jonge krachten op arbeidscontract De heer Bos vroeg waarom het nu weer een persoon van Geldersch Veenendaal is of is men reeds van het standpunt uitgegaan dat er al geen grens meer bestaat De voorzitter zei dat men de beste krachten uitzoekt en dat men inder daad van ' t standpunt uitgaat dat de annexa tie niet lang meer op zich zal laten wachten De heer de Gooyer vroeg of B en W er mee door wenschen te gaan om jonge krachten aan te stelleni waarop de voorzitter mede deelde dat de werkzaamheden zich momen teel bepaald verbeteren De voordracht werd hierna zonder hoofdelijke stemming aangeno meiii Voordracht van B en W tot het aankoopen van een perceel grond voor uitbreiding van de begraafplaats aan de Munnikenweg B en W stel den voor een perceel gronds ter oppervlakte van plm 22713 M2 te koopen tegen de prijs van f 15000 welk bedrag het uiterste was Na discussie werd besloten toch nogmaals het bod van f 12.000 te herhalen School Neerlangbroek blijft bestaan ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — De waarnemend secretaris-generaal van het Departement van On derwijs Kunsten en Wetenschappen heeft vernie tigd een besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht waarbij is goedgekeurd een raadsbesluit der gemeente Langbroek waarin verklaard wordt dat de instandhouding van de openbare school voor gewoon lager ondérwgs te Nederlangbroek niet wordt ttvöH«rd « n bMUat d&t ituitiAdlioudiBf d« aer ashöel wel wordt i^evorderd Uit de Pers Politieke illusies De Berlijnsche briefschrijver van „ De Waag " knoopt eenige beschouwingen vast aan het artikel van Karl Megerle over het Germaansche particu larisme Hij zegt o.m „ In de eerste plaats zegt deze officieuse stem al dadelijk en zij is niet de eenige dat de Wil helmstrasse steeds duidelijker onomwondener dan bijv haar vertegenwoordiging in Den Haag ons aller aandacht er op vestigt dat wij Nederlanders als geheel straks bestemd zijn deel te gaan uitma ken van de „ Germaansche " helft van de groote Europeesche volkengemeenschap en wel niet al leen verkeersgeografisch en oeconomisch maar v/el degelijk ook op politiek gebied Maanden gele den had ik het al op deze plaats op mijn verant w-oording genomen de voorspelling te wagen dat het volkomen in strijd met de naakte werkelijk heid is als men zich in Nederland nog in ' slaap wiegt met de illusie zie Nederlandsche Unie en de haar steunende persorganen dat na een voor Duitschland en Italië — Japan gunstigen afloop van dezen oorlog een wederopstanding van de Ne derlandsche staatkundige onafhankelijkheid als voor den tienden Mei " nog mogeiyk zal zijn En ook mocht ik er op wijzen dat geen nuchter den kend mensch van de heeren in Berlijn kan ver wachten dat zij de Duitsche bezetting uit Neder land zullen terugtrekken zonder zich de absolute zekerheid te hebben verschaft Frauduleus slachten op groote schaal Van onzen correspondent BARNEVBLD 25 Oct — Op de Veluwe is het duidelijk merkbaar dat de slachttijd is aangebro ken De politie weet er van mee te praten Men kan wel zeggen dat er op het oogenblik door de Veluwsche boeren op groote schaal frauduleus ge slacht wordt In de afgeloopen dagen zijn er dan ook in Bameveld en omgeving verscheidene var kens die frauduleus geslacht waren in beslag ge nomen alleen in Bameveld reeds een tiental ter wijl ook in de omliggende gemeenten als Scherpen zeel Lunteren Ederveen groote partijen vleeseh afkomstig van frauduleuze slachtingen in beslag konden worden genomen Bij een bakker in Bame veld werd 100 pond reuzel ontdekt In al deze geval len werd prpces-verbaal opgemaakt Hoewel de landbouwers reeds ernstig gewaarschuwd zijn tegen deze overtreding worden er dagelijks nieuwe ge vallen geconstateerd In dit opzicht zijn de Veluwenaren bijzonder hardleersch men weet dat er reeds boeten van ƒ 500 zijn opgelegd aan over treders van het slachtverbod TE liooge prijzen op eiermarkt BARNEVBLD 25 Oct — De gisteren te Bameveld gehouden eiermarkt stond weer in het teeken van speculatieven handel De prij zen waren vrijwel gelijk aan de vorige week dat wil zeggen de laagste prijzen welke werden betaald waren vrijwel gelijk aan de maximum winkeliersprijzen n.l 7 % cent Ver scheidene partijen groote eieren ging ook thans weer grif voor ƒ 7.75 en ƒ 7.80 van de hand Deze toestand duurt reeds eenige weken en het is niet te verwonderen dat zulks zeer tot ongenoe gen is van den bonafiden handelaar die op deze wijze natuurlijk geen winst kan maken De schul digen zijn in hoofdzaak de pluimveehouders die — hetgeen van hun standpunt bekeken logisch is — niet van plan zijn hun eieren voor een lageren prys af te staan Doch ook de opkooper is er mede schuldig aan immers hij betaalt tenslotte de hoo ge prijzen en zooals reeds eerder betoogt — in de verwachting dat de nieuw vast te stellen winter prijs voor eieren belangrijk hooger zal zgn Op de pluimveemarkt was de aanvoer aanmer kelijk — ca 20.000 stuks — lager dan de vorige week De voornaamste reden hiervan is gelegen in het feit dat de tusschenhandelaar door de lagere prijzen in verband met den enormen aanvoer ver leden week nogal verliezen heeft geleden en zich deze week met zijn aankoopen blijkbaar wat voor zichtigheid oplegde Thans werd dan ook het mees te pluimvee weer verhandeld voor prijzen als voor de jongste inslBking waardoor ds haadel weer een norinaeil beeld kreeg landkaart W IJ hebben kunnen lezen dat het Neder landsche grondgebied dezer dagen is uit gebreid zonder dat ' er een zwaard voor getrokken of een schot voor gelost hoefde t « worden Baarle-Hertog komt — althans economisch — bij Noord-Brabant Staatkundig bltjft het echter Belgisch Toen de overigens zorgvuldige teekenaar van de kaart even ten Zuiden van Tilburg bezig was de grens te trekken toen spetterde zijn pen evea en kwamen er allemaal Belgische stipjes binnen Nederlandsch territoir te liggen In plaats van dat weg te radeeren liet hij de zaak zoo en nu hebben wij een Belgische minderheid binnen onze landa palen ' t Ia daar een kostelijk geog-raphisch ratjetoe Drie huizen Belgisch twee Nederlandsch vier Belgisch één Nederlandsch — en zoo gaat het een heele straat door Als de buren een praatje hou den staan ze met hun eene been in België en met het andere in Nederland Er kunnen kwesties rij zen of het varkenskot van Sjef den Beer van Brussel dan wel van Den Haag uit geregeerd moet worden en of de radijsjes van Sjaorel Steffelaar in Zuid-Nederlandsche aarde wortelen ja of neen In de dagen dat de Nederlandsche fiets slechtsvoorzien behoefde te zijn van een wit spatbord ende Belgische „ velo " al verlevendigd diende te wor den met een rood achterlichtje werd het wat las tig in de beide Baerle's Want de nieuwe gendarmewas een dienstklopper en eischte van de Neder landsche onderdanen die in één straatje tien keerBelgisch gebied overschreden roode achterlicht jes De Nederlandsche autoriteiten bleven het ant woord niet schuldig Bureaucratie Ewèl zul le Dan moesten de velo's ook maar wit ge schilderd worden En zij eischten zelfs belastingvan de Belgen Er dreigde een grensconflict Tot een verstandig man in Den Haag en een normaal ambtenaar in Brussel de kwestie in één pennestreek oplosten Moeilijker ging het met de smokkelaars In een dorp waar je van het trottoir af meteen in een vreemde mogendheid stapt valt het niet mee om een smokkelaar te grazen te krijgen Er zijn huizen met een Belgisch bijkeukentje en een Nederlandsche voorkamer Een ideaal labyrinth voor clandestiene grensoverschriiders Als madame Crevecoeur omdat zij in een Belgisch huisje woont de boter zonder erisislasten twee dubbeltjes goed kooper kan krijgen dan haar buurvrouw die van het Haagsche Plein haar verordeningen ontvangt dan moet er wel voor iedere deur een dubbelpost van de marechaussee staan om hier orde te scheppen O ' t is een vreemd dorpje Het vrijstertje dat met een jongen van den overkant trouwt verliest meteen haar nationali teit Hebben twee buurlui elkaar bij het carnaval eens flink in de haren gezeten dan kan het een kwes tie van een meter zijn of zij in Turnhout of in Til burg berecht worden Krijg je ruzie met een Nederlandschen veldwach ter dan ga je eenvoudig een stap achteruit en je kunt hem dan allerlei vreeselijke dingen zeggen zonder dat hij je kan arresteeren Want je staat immers in het buitenland Het is bij mijn bezoek aan Baerle wel eens door mij heengegaan wat er zou gebeuren als Neder land en België eens in oorlog zouden komen Allea is hier door elkaar heen getrouwd Men weet nau weUjks meer wie Belg en wie Nederlander is Want de opsomming van mogelijkheden die ik hierboven heb opgesomd draagt een volkomen theoretisch karakter In werkelijkheid kunnen de Hertogera en de Nassauers uitstekend met elkaar overweg en leiden de grenaverwikkelingen nooit tot moeUijk hedén van eenige betee'ienis Behalve dan wat de smokkelaars betreft Marechaussee en gendarmes doen in goede sa menwerking hun dienst 4.1s er practisch werk ge daan moet worden dan zijn plotseling alle grenzen vervaagd Maar omdat die spetjes zoo slordig op de land kaart staan moesten die enclaves toch maar eens uit de wereld geruimd worden ' t Zou niet de eenige verandering in EuropaZïjn Bakkerijen en Allerheiligen ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Bij beschikking van den wnd secretaris-generaal wnd Hoofd van het Departement van Sociale Zaken is bepaald ten aanzien van broodbakkerijen in alle gemeenten des rijks waarin ter viering van den R.K Feestdag van Allerheiligen op Vrijdag 1 November 1940 geen arbeid wordt verricht dat 1 door hoofden of be stuurders en door bakkersgezellen in afwijking van het bepaalde in artikel 35 tweede lid der Arbeidswet 1919 op Donderdag 31 October 1940 te 3 uur des voormiddags met den bakkersarbeid mag worden aangevangen met dien verstande dat voor zoover betreft broodbakkerijen voor welke een vergunning als bedoeld in artikel 37 eerste lid der Arbeidswet 1919 is verleend te 1 uur des voormid dags met arbeid bestaande in het gereedmaken van deeg en ovens mag worden aangevangen 2 door bakkersgezellen in afwijking van het bepaal de in artikel 40 eerste lid der Arbeidswet 1919 op Donderdag 31 October 1940 gedurende ten hoog ste 10 uren arbeid mag worden verricht tenzg een kennisgeving coupon als bedoeld in artikel 35 twreede lid onder B dier wet tijdig is ingezonden aan het districtshoofd der arbeidsinspectie in weUc geval de werktijd ten hoogste 13 uren mag be dragen ONGEVAL BIJ ZUIDERZEEWERK MEPPEL 25 Oct — De 69-jarige W Vermeu len uit Sliedrechi is in het Diaconessenhuis alhier overleden aan de gevolgen van een ongeval dat hem op den Zuiger „ Verhitland " van de Zuider zeewerken overkwam V geraakte tijdens zijn werkzaamheden in een lier bekneld en bekwam dientengevolge zware inwendige kneuzingen In zorgwekkenden toestand werd hij te Blokzijl aan land gezet en vervolgens naar Meppel vervoerd De hulp hem daar verleend heeft echter niet meer mogen baten ERNSTIGE BOTSING IN AMSTERDAM AMSTERDAM 25 Oct — Gisteravond om streeks half negen is een 40-jarige motorrijder af komstig uit Amsterdam op den Amsteiveensche weg met groote snelheid ingereden op een per sonenauto welke waarschijnlijk onverlicht aan den kant van den weg geparkeerd stond De motorrijder werd met groote kracht van zijn motor geslingerd Hij is in ernstigen to yiand met een achedelbasisfractuur in het WilheUninagasthui * ojigenomen ^^ L.i^.;^^v-faia.va;,..u 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No Ï54 Vrijdag 25 October 1940 TWEEDE BLAD De geslaagde list van Besorka de duivelin VAL VAN NIMROD KONINQ DER MENSCHEN „ En je vaders naam " „ Ik weet het niet " — antwoordde zfl verlegen „ Het doet er niets toe " — stelde de konhig haar gerust — „ hoofdzaak is dat Je hier bent " De koning gaf het bevel uit dat ze in mooie kleeren gestoken iraar hem terug gebracht moest worden Zóó was ze veel mooier dan ooit veel stralender dan toen ze aankwam Hij ging met haar in zfln tuin die weelderig met boonen en bloemen beplant was en zij namen plaats op een steenen bank onder de boomen Hij nam haar hand in de zgne die hij streelde en kuste Ze voelden zich steeds meer tot elkaar aangetrokken gingen dicht naast elkaar zitten omhelsden elkaar en vereenigden zich in den eersten bruidskus „ Wilt gij mijn vrouw zgn geliefd wezen " — vroeg haar de koning „ Ja ik wil het " — antwoordde zij op zachten toon „ Alles wat gij wenscht zal ik vervullen " — sprak de koning „ alles mocht het nóg zoo zwaar zijn " „ Zoudt gjj mij ook kunnen volgen waar ik natir toe wilde " — vroeg het meisje „ Overal waarheen gij wilt " — zei de koning in zijn onbegrensde liefdesroes „ Ook naar een ander land als ik het van - u vroeg " „ Ook naar een ander landi als zulks bestond " Nu boog zich het meisje geheimzinnig n-aar het hoofd van den koning en fluisterde zacht zoodat niemand het kon hooren ook al mocht iemand achter de bank of tusschen de boomen hun woor den hebben willen opvangen „ Luister goed koning aller Hongaren er be staat nóg een ander Rijk op deze aarde behalvedat van U Het is een rijk land over de zeeënheen en ik ben de dochter van den grooten ko ning die daar heerscht Ik hoorde dat gij eenvrouw zocht en kwam hier als onderdane van Uwkoninkrijk maar in werkelijkheid ben ik konings dochter uit een ander land Daar in mijn land i. 9 — Bericliten Duitsch 9,15 Gramofoonmuziek 10,15 Haarlem's trio en gramofoonmuziek 11,15 Berichten Engelsch 11,30 Gramofoonmuziek 12 — Berichten 12.15 Gramofoonmuziek 12,30 Berichten Duitsch 12,45 Nieuws en economische berichten ANP 1 — Orgel concert Aangezien na de bepaling van het einde der radio programma's van de Ned Omroepvereenigingen op 18.30 uur voor de reeds vastgestelde programma's geen nadere regeling is bekend gemaakt kunnen wij het bovenstaande programma slechts onder voorbe houd geven — Red U N Mimk valulÉoersen der NederlanMe Bank VRIJDAG Valuta's NEW-YORK BERLIJN BRUSSEL HELSINKI STOCKHOLM ZURICH Bankpaoier NE'W-YCSRK BRUSSEL STOCKHOLM ZURICH 2Ö OCTOBER schriftelijk en t.t ' 1.88 X/ie — 1.889/16 75 28—75,43 80.11—30.17 3,81 - 3,82 44,81—44 90 43.63—43,71 l.S6>A — 1.90ii 80.08—30,20 44.76—44,94 43.59—43.75 10214 106 83 1441/8 161/1 211 ' 2114 6 % 185'8 4 » 169l,i « I.C&H Rott Linde Teves N Wol M.A Billit Ie r A dito 2e T A ' Boeton A Singkep Tin Dord P CvA ' - K.N.F O A M Enim Tarakan Hessa Rubb Ind R C A Preang rubb Rott Tapan Salatri PI Wai Sum R Z Pr R,M,A M Zeev A Niev Goudr De Maas A Sm Oostz A Krian suiker Pagottan Suik C Mij Tjewen,g L Arendsburg Besoeki T M Soekowono Amst Thee Banjoewangi Pangheotan Rongga L.M Sedep C M Sindangsari Mlchiüls Arn 81 Vr.v 4i STAATSLEENINGBN Nederland 1940 Ie f 100 991 1940 Ie f 500 1940 2e f 100 ' 40 blf f 100 dito 2e f 500 85 85 U4 S21/S 8284 38V4 160 1191/0 104 117U8 46174 841/2 175 181 laoi/o 322 ¦ 192 140 22 15l3 / 28 411/8 2ÖI/1 931/2 195 1031/2 1B3 139 dito dito dito 1938 è dito 309 175 114 114Ui 64V4 75 lUl/5 219 113 73l'8 ' 41/s 721,'8 733/a S 715,18 4584 46 2534 ' 5^1 KOERSEN VAN SE AMSTERDAMSCHE BEURS OBLIGATIES Eindh ' 35314 — — Geld ' 38 3ii — — 1938 Ie 2V2 — 95 Haag ' 21 6 — — 1936 3 % 92 92 ' 38(3 % 3 — 8fc % 1938 2e 3 --- - Haarl ' 38 3 83 83 Helm ' 37 3Vz — — Hilv ' 38 S'i — 87 1938 103.21/2 — 92 Leeuw ' 38 3 87 — N.-H ' 38 3 - — dito 31/2 S 85 % 851/s dito Si 2 % — — dito lój 21/2 — — Bot ' 36-7 4 95 -— 1937 1-3 3y2 858/4 86 dito 31/2 3 843 ^ 80 Tilb ' 37 Ie 31/2 90ii'8 — Pr Ut ' 37 31/3 — — dito 3 — — BANK - en CBED.INST B.NG ' 37 31/2 — — dito ' 38 3 — — B v O.Z 4 891/8 — G.Cr.G.Cr3 % 673/4 87 % A Fr H 3 % — — A'd Hb 4 97 97 dito dito 3»4 9034 8934 Bat H.b 4—92 dito CD 3 % -- — Fr,-G H 4 891 * 88 91 87 901/8 89Vj dito 31/2 3 Holl Hvp 4 991/8 100 94W4 997,'8 95i lUO 92 92i(s 8a « 8110 99Ê /,| 94 % 99i;j 951 / 99 % 92 921 » 8114 < 811,8 — 89 ditos K 3 % Hb Ned SVi Insp Hyp.b ab-aa-bb 4 Mij V H Cr Ser O/S 4 Nat Hb 3 % ' 40 blf f dito a f dito 3 % 3 — — NwHp P 31/4 — — Ov Hb 4 9384 9434 Rot Hb 4 — — — 96 8654 87 856/8 861/8 — 841S id ld 3 % — — St.Hb KL 3M V Hb 4 867;iB 863 ^ Nederlandsch-Indië 1938 f 100 2 % vu 31,4 E.N.Sch 4 Rot.S.H 4 dito dito 3 % £ 50O - f 100 82S;8 825((i f 500 83V4 83l f 100 511/iH Sll/j £ 500 811/8 82 dito 1937 dito 1937A 1937A DIVERSEN A.K.U 5 % 118 121 B & J 3'è 89 89 Berk ' 37 4 88 88 Levers Z iVz SS^fs 99 % PROV EN OEM lEEN Amst ' 36 3 % 87 88 1937 Ie 3 % 87 Apeld Ie SVi — Arnh ' 38 3 — Dev ' 20 6 — Limb St 4 9384 ' 94V4 Bat P.M.4y3 95t/8 95 S7U8 idem O S ^ 8OI/4 80 Moorman 5 85i/j 85 Amst Gr 5 — — Nat Gr 6 « S97A dito 1939 4 — — Am flOO 3 143 — W Kr 1888 77 — DUITSCHE rONDSEN Duitsch Grootboek P ' 40 C 6 Ril — — ' 41 C 6 Ril — 80 ' 42 C 6 Kil — 80 43 C 6 Ril — 80 Farb I.G 103V4 — K Synd 7 63 63 dito m 63 63 Wint O 6¥z 71 70 Farbenind C — 140 Ruhrv.'27 4».i — 60 dito ' 30 7 59 % — D Rb ' 257 EOV4 ~ Guteh.h 7 52 521/s Phoenix 6 77 75Vs Rh E U 7 SI 52 S en H eVi 62 — Ver St 7 — — ditos A 6 % 515/8 62 Rh W.E 7 — — dito 127 6 33V8 51Vj Farben A — 140 S en H A — 190 Ver Glanzst 51 — Wintershall — 120 AANDEELEN BANK - en CBED INSI Am Bnk A 1121 * US Holl B Un S8V1 B7 & Incasso B 101 Kasver 107 N.-I E Mij — Ned Bank — NBvZ-A f 500 98 N,H,M f250 — Rott Bkv 1151/s Tw B s AA 11514 115 INDUSTBIEën 339 3401/8 91 % 88 129 ~ — 560 "" iS 1083 189 ¦ 139 Norit G • A.Bat M F A.v.d Bergh A dito B 109S4 IO834 11834 137 174 113 1121/2 53 74V4 113 112 Ui ' Cart Scholte Gouda kaars Gruyter ApA do B Wd pr Heemaf A Hein eken Hero Cons Holl St.m.f Holl melkp Holl Beton H Draad K Holl Kunstz Int G Bet Int Viscose Beijnes dito Ned Hoogov Zoutind A Pharm Broc Lev Br f 100 IA f 1000 14 lOP 6 % id £ 1000 6 % Lyempf Meelf N B Gist - en Spir Ned Kabel Ned Sch M De Munck K Philips 75 Rott droogd Schelde N B Sch Aard.f Smit & Co's Stokvis Sp Span,i Stork & Co Twijnstra A U Asp prwd Blikfabr A Ver Ch.f.A V Glasf NB V Gelder Z.A dito pr aand V N Rub F Ver T dito Vlissing kat W.sp ser A Westersuiker Wilton F A d Conv P A Wyers ' ANI Bl'ec M ld Nat B.A Tw C St El Banda C&H Hor Sum H Dsll A H M HJJ G&.Soh 1126/8 1743J 247 % 400 401 1331^8 170 IIIV4 2471/3 399 4011(8 132l;2 171 571/2 127 194 IOS14 94 290 57l;2 127 1921/2 110 130 — 921/2 19234 101 153 138 13914 142Vj 163 145 233 233 721'8 167 1 > 1421 ^ 161 143 % 2273/j 22734 1671 * — m 186 185S4 De Bijenkorf 177 177 Gem Eigend —- — — — Hout Alberts 96 98 — -^ Jongeneel 112 120 366 369 William Pont 92 93 ibl / 16 Muller & Co — — 136 139 52001-75000 A — — 216 216 Ned Mij v H 26 203/4 23ol | 2367/8 Z Sab 1000 961/8 99 269 269 Dell Sp MA 8314 8üV4 — SOO N,-I Sp,M A 4si;s 49 1201/2 119V4 Atch Top C 181/8 18 % — Kans C.C 514 b''/s 66 63l,'2 dito C.v.Pr.A 1434 i5-3/if — Union P C 75 V61/8 mmm ftladoera tr — ¦ ia > ^ dito Pr A 101/4 10174 '/ O _ Malang S A 431/8 431/8 — O.-Java St » m 2 ^' 254 2531/j Sem.Joana A i >% 6 112 114 Sem Cherib 15 16V4 149 151 Serajoedal 1034 106/8 158 1581/2 193 STAATSLEENINGEN 91 96 ^ W '/ 3 701/s X4 84 1940 Ie 1 4 100 imi — __ 1940 2e 1 4 963.18 961 / 221 1940 mbf 4 100 ino — dito 1911 3 % 8811 — — Grtb 0 31/3 — 302 315 1896-1905 3 79^'S 791.'8 163 C V ins 3 9 79 ] f3 153 Grt.b 0 3 791 s U 4^/4 ' 3fii{i0003 94 94 ' 37 a f 1000 3 8IV4 — 38 3Vi 3 87 % — dito Gert 2 % 69 — Grtb O 2 % - — Nederlandsch-Indië 371/2 I6U119 1193/4 1011/4 115 46 8484 176 188 127 323 1901/8 140 ^ 1'3.'|B 163 •^ 61/8 407 /,„ 2411 /,„ ' 35 è f 1000 3H ' 37 è f 1000 3 ' 37A f 1000 3 D Young ' 30 k f 1000 51/3 Kol B A N.-I H.b N.H.M 1000 A K U A Berk P Calvé C.v.A I3entr suiker Fokker A L B & U N Ford A.M Ph.gb af A Ph.Gb.af.Pw All Ludl St Am Bemb..A Am C & F $ Am Bnka $ Anac Cop C Beth St C C.v.lOA $ Chrysler C Curt ' Wr C Gen Mot C Int Nickel C lienn Copp C 16 20V4 211/4 62 5H/4 1 18L 4 % N Am A,C N Am R,C Rep Steel C U S Steele Cities Ser € Comm & S,C North Am C Radio Corp C O Borneo A dito Pr A PETROLEUM Dordtsch PIA 2113/j 2128 Kon Petr A 2361i2 23Si 12 SUl'R 9U ',„ Cont Oil C Mid-Cont C Philips C Shell Un C Tide Water C Ass Oil C 9 % 95/,f SCHBEPVAAET H,-A L A lOU 101 Java C J A 125 126 K N St Mij 13SI/2 I41l « Kon P Mij 198 199 N Sch Unie 143 146 R'd Lloyd 12014 120 St Mij Ned 12284 ' 23 Int Mere Cv 10 99 ' H.V.A A 399 399 Jav Cult — 2'J2 N.-I S Unie 222i » 224 »/ V Vorst A 108 110i,s TABAKS A ANDEEI-EN neli B Mij 160 14S Dell M f 1000 21U 2101'2 Senemb A 172 168 SPOOKWEGBN 47;is 4.V ' 4i.ia 4V4 38 9V « Wg 211/s 10l.'4 14 3«,ï 14 2OS/4 93/4 13>/8 311/I » Wils & CoC Baltim & OC Shes Ohio C 371/8 Illinois C 9 New York C Pennsylv RC South Pace South R C Can Pao C BUBBEB 218 157.H,v IbSl'a 147ij 69 121 135 107l « 92 l.^li ^ 3»4 217 156 1681 / 148 69 122V « 136 lOS 9334 172 147 Am Rubb C B.R Mij A Deli-Batavia Kend L R Majangl Ver O.-J R Mij Oostk fSOOC Serb S.-R Silau S B Sum R Cul v,i,c,o mt Rubber C 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No Ï54 Vrijdag 25 October 1940 TWEEDE BLAD De geslaagde list van Besorka de duivelin VAL VAN NIMROD KONINQ DER MENSCHEN „ En je vaders naam " „ Ik weet het niet " — antwoordde zfl verlegen „ Het doet er niets toe " — stelde de konhig haar gerust — „ hoofdzaak is dat Je hier bent " De koning gaf het bevel uit dat ze in mooie kleeren gestoken iraar hem terug gebracht moest worden Zóó was ze veel mooier dan ooit veel stralender dan toen ze aankwam Hij ging met haar in zfln tuin die weelderig met boonen en bloemen beplant was en zij namen plaats op een steenen bank onder de boomen Hij nam haar hand in de zgne die hij streelde en kuste Ze voelden zich steeds meer tot elkaar aangetrokken gingen dicht naast elkaar zitten omhelsden elkaar en vereenigden zich in den eersten bruidskus „ Wilt gij mijn vrouw zgn geliefd wezen " — vroeg haar de koning „ Ja ik wil het " — antwoordde zij op zachten toon „ Alles wat gij wenscht zal ik vervullen " — sprak de koning „ alles mocht het nóg zoo zwaar zijn " „ Zoudt gjj mij ook kunnen volgen waar ik natir toe wilde " — vroeg het meisje „ Overal waarheen gij wilt " — zei de koning in zijn onbegrensde liefdesroes „ Ook naar een ander land als ik het van - u vroeg " „ Ook naar een ander landi als zulks bestond " Nu boog zich het meisje geheimzinnig n-aar het hoofd van den koning en fluisterde zacht zoodat niemand het kon hooren ook al mocht iemand achter de bank of tusschen de boomen hun woor den hebben willen opvangen „ Luister goed koning aller Hongaren er be staat nóg een ander Rijk op deze aarde behalvedat van U Het is een rijk land over de zeeënheen en ik ben de dochter van den grooten ko ning die daar heerscht Ik hoorde dat gij eenvrouw zocht en kwam hier als onderdane van Uwkoninkrijk maar in werkelijkheid ben ik konings dochter uit een ander land Daar in mijn land i. 9 — Bericliten Duitsch 9,15 Gramofoonmuziek 10,15 Haarlem's trio en gramofoonmuziek 11,15 Berichten Engelsch 11,30 Gramofoonmuziek 12 — Berichten 12.15 Gramofoonmuziek 12,30 Berichten Duitsch 12,45 Nieuws en economische berichten ANP 1 — Orgel concert Aangezien na de bepaling van het einde der radio programma's van de Ned Omroepvereenigingen op 18.30 uur voor de reeds vastgestelde programma's geen nadere regeling is bekend gemaakt kunnen wij het bovenstaande programma slechts onder voorbe houd geven — Red U N Mimk valulÉoersen der NederlanMe Bank VRIJDAG Valuta's NEW-YORK BERLIJN BRUSSEL HELSINKI STOCKHOLM ZURICH Bankpaoier NE'W-YCSRK BRUSSEL STOCKHOLM ZURICH 2Ö OCTOBER schriftelijk en t.t ' 1.88 X/ie — 1.889/16 75 28—75,43 80.11—30.17 3,81 - 3,82 44,81—44 90 43.63—43,71 l.S6>A — 1.90ii 80.08—30,20 44.76—44,94 43.59—43.75 10214 106 83 1441/8 161/1 211 ' 2114 6 % 185'8 4 » 169l,i « I.C&H Rott Linde Teves N Wol M.A Billit Ie r A dito 2e T A ' Boeton A Singkep Tin Dord P CvA ' - K.N.F O A M Enim Tarakan Hessa Rubb Ind R C A Preang rubb Rott Tapan Salatri PI Wai Sum R Z Pr R,M,A M Zeev A Niev Goudr De Maas A Sm Oostz A Krian suiker Pagottan Suik C Mij Tjewen,g L Arendsburg Besoeki T M Soekowono Amst Thee Banjoewangi Pangheotan Rongga L.M Sedep C M Sindangsari Mlchiüls Arn 81 Vr.v 4i STAATSLEENINGBN Nederland 1940 Ie f 100 991 1940 Ie f 500 1940 2e f 100 ' 40 blf f 100 dito 2e f 500 85 85 U4 S21/S 8284 38V4 160 1191/0 104 117U8 46174 841/2 175 181 laoi/o 322 ¦ 192 140 22 15l3 / 28 411/8 2ÖI/1 931/2 195 1031/2 1B3 139 dito dito dito 1938 è dito 309 175 114 114Ui 64V4 75 lUl/5 219 113 73l'8 ' 41/s 721,'8 733/a S 715,18 4584 46 2534 ' 5^1 KOERSEN VAN SE AMSTERDAMSCHE BEURS OBLIGATIES Eindh ' 35314 — — Geld ' 38 3ii — — 1938 Ie 2V2 — 95 Haag ' 21 6 — — 1936 3 % 92 92 ' 38(3 % 3 — 8fc % 1938 2e 3 --- - Haarl ' 38 3 83 83 Helm ' 37 3Vz — — Hilv ' 38 S'i — 87 1938 103.21/2 — 92 Leeuw ' 38 3 87 — N.-H ' 38 3 - — dito 31/2 S 85 % 851/s dito Si 2 % — — dito lój 21/2 — — Bot ' 36-7 4 95 -— 1937 1-3 3y2 858/4 86 dito 31/2 3 843 ^ 80 Tilb ' 37 Ie 31/2 90ii'8 — Pr Ut ' 37 31/3 — — dito 3 — — BANK - en CBED.INST B.NG ' 37 31/2 — — dito ' 38 3 — — B v O.Z 4 891/8 — G.Cr.G.Cr3 % 673/4 87 % A Fr H 3 % — — A'd Hb 4 97 97 dito dito 3»4 9034 8934 Bat H.b 4—92 dito CD 3 % -- — Fr,-G H 4 891 * 88 91 87 901/8 89Vj dito 31/2 3 Holl Hvp 4 991/8 100 94W4 997,'8 95i lUO 92 92i(s 8a « 8110 99Ê /,| 94 % 99i;j 951 / 99 % 92 921 » 8114 < 811,8 — 89 ditos K 3 % Hb Ned SVi Insp Hyp.b ab-aa-bb 4 Mij V H Cr Ser O/S 4 Nat Hb 3 % ' 40 blf f dito a f dito 3 % 3 — — NwHp P 31/4 — — Ov Hb 4 9384 9434 Rot Hb 4 — — — 96 8654 87 856/8 861/8 — 841S id ld 3 % — — St.Hb KL 3M V Hb 4 867;iB 863 ^ Nederlandsch-Indië 1938 f 100 2 % vu 31,4 E.N.Sch 4 Rot.S.H 4 dito dito 3 % £ 50O - f 100 82S;8 825((i f 500 83V4 83l f 100 511/iH Sll/j £ 500 811/8 82 dito 1937 dito 1937A 1937A DIVERSEN A.K.U 5 % 118 121 B & J 3'è 89 89 Berk ' 37 4 88 88 Levers Z iVz SS^fs 99 % PROV EN OEM lEEN Amst ' 36 3 % 87 88 1937 Ie 3 % 87 Apeld Ie SVi — Arnh ' 38 3 — Dev ' 20 6 — Limb St 4 9384 ' 94V4 Bat P.M.4y3 95t/8 95 S7U8 idem O S ^ 8OI/4 80 Moorman 5 85i/j 85 Amst Gr 5 — — Nat Gr 6 « S97A dito 1939 4 — — Am flOO 3 143 — W Kr 1888 77 — DUITSCHE rONDSEN Duitsch Grootboek P ' 40 C 6 Ril — — ' 41 C 6 Ril — 80 ' 42 C 6 Kil — 80 43 C 6 Ril — 80 Farb I.G 103V4 — K Synd 7 63 63 dito m 63 63 Wint O 6¥z 71 70 Farbenind C — 140 Ruhrv.'27 4».i — 60 dito ' 30 7 59 % — D Rb ' 257 EOV4 ~ Guteh.h 7 52 521/s Phoenix 6 77 75Vs Rh E U 7 SI 52 S en H eVi 62 — Ver St 7 — — ditos A 6 % 515/8 62 Rh W.E 7 — — dito 127 6 33V8 51Vj Farben A — 140 S en H A — 190 Ver Glanzst 51 — Wintershall — 120 AANDEELEN BANK - en CBED INSI Am Bnk A 1121 * US Holl B Un S8V1 B7 & Incasso B 101 Kasver 107 N.-I E Mij — Ned Bank — NBvZ-A f 500 98 N,H,M f250 — Rott Bkv 1151/s Tw B s AA 11514 115 INDUSTBIEën 339 3401/8 91 % 88 129 ~ — 560 "" iS 1083 189 ¦ 139 Norit G • A.Bat M F A.v.d Bergh A dito B 109S4 IO834 11834 137 174 113 1121/2 53 74V4 113 112 Ui ' Cart Scholte Gouda kaars Gruyter ApA do B Wd pr Heemaf A Hein eken Hero Cons Holl St.m.f Holl melkp Holl Beton H Draad K Holl Kunstz Int G Bet Int Viscose Beijnes dito Ned Hoogov Zoutind A Pharm Broc Lev Br f 100 IA f 1000 14 lOP 6 % id £ 1000 6 % Lyempf Meelf N B Gist - en Spir Ned Kabel Ned Sch M De Munck K Philips 75 Rott droogd Schelde N B Sch Aard.f Smit & Co's Stokvis Sp Span,i Stork & Co Twijnstra A U Asp prwd Blikfabr A Ver Ch.f.A V Glasf NB V Gelder Z.A dito pr aand V N Rub F Ver T dito Vlissing kat W.sp ser A Westersuiker Wilton F A d Conv P A Wyers ' ANI Bl'ec M ld Nat B.A Tw C St El Banda C&H Hor Sum H Dsll A H M HJJ G&.Soh 1126/8 1743J 247 % 400 401 1331^8 170 IIIV4 2471/3 399 4011(8 132l;2 171 571/2 127 194 IOS14 94 290 57l;2 127 1921/2 110 130 — 921/2 19234 101 153 138 13914 142Vj 163 145 233 233 721'8 167 1 > 1421 ^ 161 143 % 2273/j 22734 1671 * — m 186 185S4 De Bijenkorf 177 177 Gem Eigend —- — — — Hout Alberts 96 98 — -^ Jongeneel 112 120 366 369 William Pont 92 93 ibl / 16 Muller & Co — — 136 139 52001-75000 A — — 216 216 Ned Mij v H 26 203/4 23ol | 2367/8 Z Sab 1000 961/8 99 269 269 Dell Sp MA 8314 8üV4 — SOO N,-I Sp,M A 4si;s 49 1201/2 119V4 Atch Top C 181/8 18 % — Kans C.C 514 b''/s 66 63l,'2 dito C.v.Pr.A 1434 i5-3/if — Union P C 75 V61/8 mmm ftladoera tr — ¦ ia > ^ dito Pr A 101/4 10174 '/ O _ Malang S A 431/8 431/8 — O.-Java St » m 2 ^' 254 2531/j Sem.Joana A i >% 6 112 114 Sem Cherib 15 16V4 149 151 Serajoedal 1034 106/8 158 1581/2 193 STAATSLEENINGEN 91 96 ^ W '/ 3 701/s X4 84 1940 Ie 1 4 100 imi — __ 1940 2e 1 4 963.18 961 / 221 1940 mbf 4 100 ino — dito 1911 3 % 8811 — — Grtb 0 31/3 — 302 315 1896-1905 3 79^'S 791.'8 163 C V ins 3 9 79 ] f3 153 Grt.b 0 3 791 s U 4^/4 ' 3fii{i0003 94 94 ' 37 a f 1000 3 8IV4 — 38 3Vi 3 87 % — dito Gert 2 % 69 — Grtb O 2 % - — Nederlandsch-Indië 371/2 I6U119 1193/4 1011/4 115 46 8484 176 188 127 323 1901/8 140 ^ 1'3.'|B 163 •^ 61/8 407 /,„ 2411 /,„ ' 35 è f 1000 3H ' 37 è f 1000 3 ' 37A f 1000 3 D Young ' 30 k f 1000 51/3 Kol B A N.-I H.b N.H.M 1000 A K U A Berk P Calvé C.v.A I3entr suiker Fokker A L B & U N Ford A.M Ph.gb af A Ph.Gb.af.Pw All Ludl St Am Bemb..A Am C & F $ Am Bnka $ Anac Cop C Beth St C C.v.lOA $ Chrysler C Curt ' Wr C Gen Mot C Int Nickel C lienn Copp C 16 20V4 211/4 62 5H/4 1 18L 4 % N Am A,C N Am R,C Rep Steel C U S Steele Cities Ser € Comm & S,C North Am C Radio Corp C O Borneo A dito Pr A PETROLEUM Dordtsch PIA 2113/j 2128 Kon Petr A 2361i2 23Si 12 SUl'R 9U ',„ Cont Oil C Mid-Cont C Philips C Shell Un C Tide Water C Ass Oil C 9 % 95/,f SCHBEPVAAET H,-A L A lOU 101 Java C J A 125 126 K N St Mij 13SI/2 I41l « Kon P Mij 198 199 N Sch Unie 143 146 R'd Lloyd 12014 120 St Mij Ned 12284 ' 23 Int Mere Cv 10 99 ' H.V.A A 399 399 Jav Cult — 2'J2 N.-I S Unie 222i » 224 »/ V Vorst A 108 110i,s TABAKS A ANDEEI-EN neli B Mij 160 14S Dell M f 1000 21U 2101'2 Senemb A 172 168 SPOOKWEGBN 47;is 4.V ' 4i.ia 4V4 38 9V « Wg 211/s 10l.'4 14 3«,ï 14 2OS/4 93/4 13>/8 311/I » Wils & CoC Baltim & OC Shes Ohio C 371/8 Illinois C 9 New York C Pennsylv RC South Pace South R C Can Pao C BUBBEB 218 157.H,v IbSl'a 147ij 69 121 135 107l « 92 l.^li ^ 3»4 217 156 1681 / 148 69 122V « 136 lOS 9334 172 147 Am Rubb C B.R Mij A Deli-Batavia Kend L R Majangl Ver O.-J R Mij Oostk fSOOC Serb S.-R Silau S B Sum R Cul v,i,c,o mt Rubber C 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 1940 TWEEDE BLAD Eens dreunde krijgsrumoer rondom „ Vredenburg " HOED DY VOOR DEN UTRECHTSMAN Van een bijzooderen medewerker Vroeger Wij dachten eraan toen Wfl den fraaien nieuwen schouwburg met zijn strakke Ifl nen tegen de heuvelende Dolwerken van Sint-Lucas zagen liggen Straks zal de oude vertrouwde schouwburg weggestopt - achter - op-het-Vreeburg zijQ deuren voor goed sluiten en verdwijnen — zoo als meer gebouwen op deze aloude plaats kloos ters burchten kasteelen Vreedzaam zal het ruime plein nooden als ge er komt maar eeuwen van strijd en felle vijandelijkheden zön vergleden En maar al te vaak vonden zij hun oorzaak in wat geschiedde op het kasteel Vredenburg " hoe paradoxaal het ook moge klinken Lange jaren van oorlogsgeweld en twisten heeft de grijze bisschopsstad gekend en het was ' alsof de Sint Maartensmannen erdoor werden gehard Want kende men niet te IJsselstein en Montfoort In Holland en Gelre het rijmpje dat gewaagde van den moed van den Utrechtenaar Hoed dy nu hoed dy dan Hoed dy voor den Utrechtsman En ook Utrecht heeft zijn Kenau in den per soon van Catharina of Trijntje Leemput van wie tal van dappere daden staan opgeteekend Vrede scheen den Utrechtenaren geen goed te doen want als er met vflanden buiten de stad niet viel te stryden zocht men zijn heil in onderlinge twisten Als wy u vertellen van de scheiding die er be stond tusschen de boven - en de benedenstad dan zult ge onmiddellijk begrijpen dat deze scheiding immer een reden tot ruzie kon zijn en de kronie ken gewagen dan ook van tal van twisten tus schen de minder gegoeden uit de bovenstad en de studentikoze jongelingen uit het benedeneind Tra jectum Inferius En getuigen niet reeds de wallen ervan ' dat men geheel op oorlog voeren was in gesteld Na den inval der Noormannen die te Utrecht alles kort en klein sloegen heeft Bisschop Balderik ze laten aanleggen en het is waarlijk nog niet zoo heel lang geleden dat zij zijn gesloopt in 1825 was de stad nog met alle verdedigingswer ken omringd en kon men slechts binnenkomen door vijf poorten die ' s avonds op een ordentelijken tijd na het luiden der klokken werden gesloten Tot 1848 hebben deze poorten bestaan — een honderd jarige zou als ooggetuige kunnen vertellen dat zij werden gesloopt Geharnast priesterdom utrecht stad van bisschoppen en een bloeiend kerkelijk leven kon het slechts onaangenaam tref fen toen Hendrik van Beijeren de wereldlijke macht over het Sticht overdroeg aan Karel V zoodat de Koning van Spanje Graaf van Holland en Zeeland er de opperheer werd De reactie bleef niet uit en maar al te vaak verwisselen de priesters het ambtsgewaad voor het harnas en menigmaal sneu velden zij op het slagveld Niet in | iet minst ook wacen geschillen over het rechtsgebied der gees te^ken de oorzaak van hooglöopende twisten De stad was destijds verdeeld in vier kwartieren eik met een eigen rechtspraak en vóór de eigenlijke rechtzitting over een geschil of o"ertreding een aanvang kon nemen moest wordem uitgemaakt in wiens rechtsgebied het ' ergrijp had plaats gehad Nog erger werd dit toen de stad later werd ver deeld in acht kwartieren elk met een eigen schut terscompag-nie totdat er tenslotte voor de ophef fing der kwartieren een tijd was dat er niet minder dan twaalf van dergelijke stadsgedeelten beston den De namen ervan zijn te aardig om ze niet even voor een deel te releveeren zij waren „ Turkije " „ Bloedhal " „ Papevaandel " Pekstokken " „ Zwarte Knechten " „ Oranjestam " „ Fortuin " en „ Handvoet boog " De namen der vier overige kwartieren heb ben wij niet kunnen ontdekken Goede rechtspraak was natuurlijk een ijdele hoop en wel bijzonder opwekkend is het beeld dat ons wordt geschilderd van den toenmaligen wij spreken van het begin van de negentiende eeuw hoofdcommissaris van politie Het was een klein mannetje niet veel hooger dan een tafel nl de wandeling noemde men hem naar den vorm zijner beenen „ No 55 " of ook wel „ Kuit op scheen " Hij droeg steeds een groen jasje een klein hoedje én een enormen haarzali met een grooten strik in den hals die bij eiken atap van den eenen naar den anderen kant vloog In de hand droeg hij altijd een klein stokje waar hij ongemakkelijk mee om wist te gaan Dikwijls kon hij den jongens die er vermaak in schepten zijn volmaaktheden van wat al te nabij te aanschouwen hun nieuwsgierigheid ~ flink betaald zetten Deze hoofdcommissaris stond aan het hoofd van een twaalftal agenten voor het meerendeel oude menschen met lange wijde jassen groote steken met een oranje kokarde erop korte broeken en groote zilveren gespen op kuiten en schoenen terwijl zij een groot zilveren gevest opzg droegen en bovendien gewapend waren met een rotting Vroeger woonden deze agenten allen bg elkaar in het z.g „ Dienderssteegje " dat aan het eind van de Plompetorengracht was gelegen Toen Karel V besloot het beleid over te nemen zal Hendrik van Beyeren hem ongetwijfeld heb ben verteld dat hij met moeilijk te regeeren heeren te maken zou krijgen Daarom liet Karel dan ook in 1528 het kasteel „ Vredenburg " bouwen Het was immers niet alleen bestemd voor de bescher ming van de stad tegen aanvallen van buiten ' maar ook diende het als burcht in de stad zelf waarin oproerige Utrechtenaren wat tot rust kon den komen Dit blijkt uit het opschrift dat in ' gul den letteren op den voorgevel prijkte Arx dicor pacis A quinto condita Carlo Grata bonis statio Sed frea virga malignis Ik heet Vredenburg Door den V den Karel gesticht Een lieflijk toevluchtsoord voor goeden Maar een ijzeren roe voor de boozen Alvorens met dere bouw ervan kon worden aan gevangen moest het klooster van de ridders van Sint Jan het Catharijneklooster worden afgebro ken wat zonder veel omslag werd bevolen en uit gevoerd De riddei'S verhuisden naar den Spring weg - op de plaats waar tegenwoordig het Militaire Hospitaal is gevestigd Utrecht was overwegend Roomsch en dus Spaansch gezind zoodat het van begin af aan in de zaak berustte Toen Philips zelf eens ter kennismaking in de Domstad kwam wer den zelfs luisterrijke feesten te zijner eere aange richt zoodat hij steeds de beste herinneringen aan de stad heeft bewaard Veel moeilijkheden werden den Utrechtenaar niet in den weg gelegd totdat Alva kwam die vooral te Utrecht geducht heeft huisgehouden ' Het kasteel „ Vredenburg " leek hem bijzonder aantrekkelijk en wat iedereen had ge vreesd gebeurde Alva koos te Utrecht zijn domi cilie Er was nog een tweede reden voor den Her tog om zich in de Domstad te vestigen Utrecht was,.?!eer rijk tengevolge van de vele kloosters Weldra veranderde de verhouding tussoheir de Utrecht!3che geestelijken en de Spaansohe overheid ten ongunste drastische maatrege - len moesten worden gerwmen en meermalen deed de Bloedraad die haar zetel had in het groote gebouw aan de Dröt 23 waar thans de bureaux van het „ Utrechtsch Nieuwsblad " zijn gevestigd haar werk De kronieken getuigen ervan dat zelfs een 80 jarige weduwe niet werd gespaard en tot den brandstapel werd veroordeeld omdat ziJ een geuzen-prediker had gehuisvest De toestand werd tenslotte zoo ondraaglijk dat men Alva bij Philips aanklaagde wat tot gevolg had dat deze den Her tog een wenk gaf voortaan wat zachtzinniger met het Utrechtsche volk om te gaan Alva deed een oogje toe Dit had echter een averechtsche uitwerking Alva was er de man niet caar om dit ongewroken te laten en hij gaf zijn soldaten een wenk dat hij niet één maar desnoods ook wel twee oogjes dicht zou doen Zy - traf'"'i als ware woestelingen op en moesten daarbij bedier.'d worden als koningen De volgende eischen werden o.a gesteld eiken dag een uitmuntend diner wijn in overvloed slapen op de fijnste bedden in de mooiste kamers die prach tig verlicht moesten zijrr eiken dag schoon linnen goed Zij ontzagen zich niet de salons der voorname ingezetenen als paardenstallen in te richten en als zij geld noodig hadden persten zij het eenvoudig af waarbij vooral weduwen het moesten ontgel den Ondanks dit alles deden zij zich als zeer vrome menschen voor Eens gebeurde het zelfs dat zij op Witten Donderdag een proces'-ie hielden waarbij zij zich tot bloedens toe geeselden dit maakten echter op de Utrechtsche burgerij niet den minsten indruk daar men wist dat zy des te erger zouden beginnen als zij schoon schip hadden gemaakt De beruchte tiende penning was tenslotte dedruppel die den - emmer deed ovei-loopen Utrechtweigerde mede hem te betalen Om de stad testraffen liet Aiva het geheele tercio di Iximbaridiuit de zeesteden komen waardoor de kustplaat sen vrij van Spaansche troepen werden En weweten allen hoe tenslotte de inname van den Brielhet begin was van den succesvollen strijd tegen deSpanjaarden Weinigen - weten echter dat Utrechter de voornaamste stoot toe heeft gegeven In 1576 is het Kasteel „ Vredenburg " tenslotte ingenomen.Het zou ons te ver voeren het geheele béieg en debestorming te beschrijven al zijn ook deze schrif turen boeiend van het begm tot het eind en zietme'i al te vaak passages die in de hedendaagschele^erberichten zouden passen Slechts één ding willen wij vertellen de wijze waarop men te Utrecht aan geld kwam om den strijd te kunnen voeren Men ging naar den Aarts bisschop Schenk van Toutenburg van wien bekend was dat hij zeer rijk was Tweeduizend gulden had men noodig sic Toen de oude man het wei gerde nam men het geld eenvoudig weg uit ziJn kist en gaf hem een reQU Dit wilde hij echter niet aannemen „ Ik ben geen geldschieter " zeide hij „ Geef het mij maar spoedig terug " Toen kon men geschut leenen en huren benevens zandzakken en „ schanskorven " waarna de beschieting begon Thans is dit alles vergeten Slechts kunt ge er hier en daar nog de sporen van vinden in den vorm van ingemetselde kanonskogels Men weet niet meer dat te Utrecht galgen voor de huizen der voornaamste ingezetenen hebben gestaan en dat er op het Vredenburg bloedig is ge vochten De Utrechtenaar van thans is een vx'ede Uevend raensch en denkt er niet aan kasteelen te gaan bestormen Nog in 1874 werd er van hem ge ïêgd dat hij goedwillend en goedhartig was maar ioen schrikkelijk pruttelaar over elke regeerings c'aad '' Dit laatste zal er in den loop der jaren wel zijn afgesleten Verbetering van Rijksweg Vianen - Gorinchem Breda Ter verbetering van den Rijksweg Vianen Gorinchem-Breda is tusschen Lexmond en een punt ten zuiden van de Merwede in de gemeente De Werken en Sleeuwijk een nieuw tracé ontwor pen ten Westen van den bestaanden weg Van dit tracé waai'van reeds vakken in uit voering zijn wordt zoo schrijft ons de A.N.W.B den 12den November a.s door den Rijkswaterstaat te ' s Gravenhage aanbesteed de aanleg voor de aardebaan tusschen den Haarweg onder de ge - meente Gorinchem en de Achterkade onder Hoog Blokland met bijkomende werken De aan te leggen aardebaan ter lengte van bijna 6 km welke is bestemd voor twee rijbanen ge 29 m welke is bestemd voor twee rijbanen ge scheiden door een middenberm Bij den Haarweg zal dit wegvak aansluiten aan een ten Zuiden van dezen weg ontworpen wegvak dat reeds in uitvoering is genomen gelijktijdig met het nog ontbrekende gedeelte van Rijksweg no 15 benoorden Gorinchem De kruising van beide nieuwe Rijkswegen wordt gevormd door een groot verkeersplein met een middellijn van 118 m Het geheele werk zal 600 dagen na den datum van aanvang moeten zijn voltooid INAUGURATIE Dr J G A ROS NIJMEGEN 25 Oct — Dr J G A Ros S.J door de St Radboudstichting toegelaten als pri vaatdocent in de literatuur-geschiedenis van het Griekache proza aan den R.K Universiteit zal Woensdag 30 October a.s zijn werkzaamheden aan vangen m«t een openbare les in de aula der R,K UniversJtelt Ingezonden mededeeling De directe eerzaak van Uwe Rheumatische pijnen is onzuiver bloed — Neem die oorzaak weg doe een bloedzuiverende kuur met Kruschen Zout — Met de onzuiverheden in Uw bloed zullen ook Uw pijnen ven dwijnen radicaal en langs natuurlijken weg KRUSCHEN BU ' II * apolh n drog 1.62 1.47 0.76 0.41 f fl ENQUETRICES BIJ DE TBC BESTRIJDING Naar wiJ vernemen is een belangrijke wijziging gebracht wat betreft de vergunning om een eaquêtrice of huisbezoekster voor de t.b.e beStriJ-ding werkzaam te laten zijn Eertijds was dit toe gestaan in gemeenten met een zielental van min stens 25.000 totdat een 5-tal jaren geleden deze Umiet gesteld werd op minstens 50.000 Thans heeft het Departement van Sociale Zaken aan de Rijks inspectie voor de Volksgezondheid doen weten dat enquêtrices werkzaam voor de t.b.c.-taestrijding alléén gehandhaafd mogen worden in gemeenten met minstens 100.000 inwoners Tegelijkertijd zijn van overheidswege de tot nu toe geldende dispen saties van het bovengemelde voorschrift ingetrok ken Lees - en studiekamer in het MiL Hospitaal Gistermiddag had in tegenwoordigheid van een klein aantal genoodigden de overdracht eener lees en studiekamer aan den Chef van het Militair Hospitaal plaats Namens het „ Comité voor ge wonde militairen in het M H „ voerde de heer C Brandt het woord „ Nadat — aldus spreker — de bibliotheek saam gele'zen uit de resteerende boeken der U.C.L.G en kele weken had gefunctionneerd kwam het plan op in dezen nog een stapje verder te gaan Wij wilden trachten de beschikking over een localiteit te verkrijgen waar de patiënten die dit wenschen rustig zouden kunnen lezen eventueel wat stu deeren Kolonel Bi'oeders vond de idéé zoo sympathiek dat hij onmiddellijk met Kap Van der Lip overleg de hoe gezien het tekort aan ruimte toch aan ons verzoek zou kunnen worden voldaan Zoo werd ons dit vertrek ten gebruike gegeven op de uren dat het niet als eetkamer voor de externe zusters dient Ons Comité had er evenwel rekening mee te liouden dat voor de inrichting ervan geen cent be schikbaar was Zeer spoedig bleek dat dit geen be zwaar was om ons plan uit te voeren Daags daar na reeds werd ons door den heer Gerard van Basten deze mooie boekenkast aangeboden en toen hij zag in welken staat dit vertrek zich bevond nam hij op zich het geheel belangeloos op te knappen De daad bij het woord voegend zette hij electricien loodgieter amid schilder en behanger aan het werk Hij zorgde voor de afscherming met deze mooie gordijnen en voor een passende wandversie ring Het Comité kon dank zij de giften die bij qlen-penningmeester inkomen iets aan de comple ' deering van den inventaris ten koste leggen Voeg daarbij dat doop velen ooit van buiten de stad een mooie collectie boeken en tijdschriften op al lerlei gebied werd en wordt geschonken dan kan men begrijpen dat C M H met groote dankbaar heid is vervuld jegens allen die zoo spontaan en effectief het hunne tot dit resultaat bijdrofigen Aan welk gevoel ik op dit oogenblik en op deze plaats uiting geef " Spr droeg daarop de nieuw in gerichte ruimte over aan Kolonel Broedera Chef van het Militair Hospitaal Kolonel Broeders den spreker beantwoor dend zeide o.m dat „ deze lees - en studiekamer stellig in een behoefte voorziet vooral nu de da gen beginnen te korten en de patiënten meer in het gebouw moeten blijven " Spr aanvaardde mede uit naam van de vele pa tiënten met veel • dank de nieuwe schenking die wederom getuigt van medeleven met de patiënten Wiens fiets is dat De pohtie van de tweede afdeeling verzoekt ons opname van het volgende signalement van een rij wiel dat in haar bezit is en waarvan de vermoe delijke eigenaar niet aan de politie bekend is Het i'ijwiel ziet er ongeveer ala volgt uit Zwart gelakt en zonder merk een celluloid be schadigd stuur met twee verschillende handvatteia zoo goed als nieuwe buitenbanden merk „ Defen sie " kettingkast en jasbesohermer bagage,dra ger zonder standaard met gummi-snelbindera Het opmerkelijke van dit rijwiel is dat èr een zeldzaam voorkomend rubber zadel merk „ Dunlop " aan ge monteerd is De politie verzoekt den eigenaar van een dergelijk rij-wiel zich bij haar beltend te maken HET EEUWFEEST VAN DE KATHEDRALE KERK TE UTRECHT Gisterenmiddag is op plechtige wijze het tri duüm geopend dat voorafgaat aan de kerkelijke herdenking van het feit dat het dezer dagen 100 jaar geleden is dat de Kathedrale Kerk te Utrecht bij Kon besluit van 24 October 1840 aan de ka tholieken werd teruggegeven In de Kathedrale Kerk werd om 5 uur ter in leiding van deze herdenking een plechtig Lof ge celebreerd door den Weleerw heer W ter Meulen met assistentie van de Weleerw heeren Reyers en Kwanten De plechtigheid werd geopend met het „ Veni Creator " voor 3-stemmig mannenkoor van Fr Eppink Daarna werden onder leiding van Sjef v d Eerden dqor leden van het zangkoor „ St Grego rius Magnus " o.m gezongen het 4-stemmig „ Pange lingua " van E Ett en het „ Ave Maria " voor ge mengd koor van Da Vittoria Dan werden de voorgeschreven Octobergebeden en het gebed voor den vrede gebeden En daarna betrad de Zeereerw Pater Pr Peters O.E.S.A den preekstoel die naar aanleiding van den tekst „ Deze plaats is niets minder dan het Huis van God en de poort des Hemels " een be schouwing hield over de.gedachte „ Onze Kerk door Bisschopshanden gezalfd " Na afloop van deze predikatie zong het koor een 4-stemmig „ Tantum Ergo " van Da Vittoria waar mede deze plechtige bijeenkomst besloten werd DE EERSTE VROUWELIJKE THEOL DOCTOR OVERLEDEN In den ouderdom van 79 jaren is overleden Dr Gravin von der Sohulenburg die sedert vele jaren presidente geweest is van den Duitschen Bond van Protestantsche Sociale Werksters en stichtster was van de Sociale Vrouwensohool der Inwendige Zonding Zij was de eerste vrouwelijke doctor in de Theo logie en door haar socialen arbeid ook buiten DuitBOhland in Protestantach Chrlsteiyi^e krinffen zeer tiekeiid RAAD VOOR SCHEEPVAART Strandingen te wijten aan slordige navigatie AMSTERDAM 25 Oct — De Raad voor de Scheepvaart heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de aanvaring van het Nederlandsche stoomschip „ Heemskerk " met het Zweedsche " stoomschip „ Gerania " op de Westerschelde nabij Vlissingen op 12 Augustus van het vo rige jaar De Raad is van oordeel dat deze aanvaring aan de schuld van de beide hierbij betrokken schepen is te wijten Zoowel de Heemskerk " als de „ Gerania " had deze aanvaring kunnen en moeten voorkomen De door de „ Gerania " gemaakte maoeuvre toont aan dat dit schip met de aanwezigheid van de „ Heemsker}i " niet voldoende heeft rekening gehouden doch hetzelfde kan van de Heemskerk " worden gezegd welk schip zeer gemakkelijk haar ¦ vaart had kunen beperken Ook inzake de stranding tijdens mist van het motorschip „ Hada " op de westkust van Denemar ken nabij Hanstholm op 9 April 1940 heeft de Raad uitspraak gedaan Deze stranding is aldus de Raad in haar uit spraak geheel te wijten aan de schuld van den kapitein wiens navigatie niet anders dan geheel onvoldoende kan worden genoemd Nadat 25 va dem geen grond was gelood — welke uitkomst ten deze niets zeide — heeft de kapitein hét lood niet meer gebruikt hij was — gelijk hij verklaarde — van plan tegen dag worden te looden maar vóór dien tijd liep het schip op het strand op een plaats 30 mijl zuidelijker dan die welke het gegist bestek aanwees De kapitein had den aturuman geen or der gegeven het lood te gebruiken en de stuur man deed het niet omdat hg daartoe geen order had ontvangen Het is wel zeer teleurstellend dat op een klein schip waarop een gezagvoerder vaart met diploma tweeden rang zoo gebrekkig wordt ge na-vigeerd een teleurstellende ondervinding die de raad helaas al meer heeft opgedaan De kapitein verklaarde ter zitting dat hij het lood niet had gebruikt omdat hij door het zien van twee schepen stellig overtuigd was in den goeden koers te zijn Ook hier een verschijnsel waarop de Raad reeds meermalen heeft moeten wijzen De „ stellige " over tuiging is op absoluut ondeugdelijke grondslagen gevestigd en de voor de han dliggende controle die in elk geval had moeten worden toegepast wordt achterwege gelaten En dat terwijl juist bij het aanloopen van het Kattegat het lood uitne mende diensten kan bewijzen Ten slotte had de aard der lading den kapitein op de mogelijkheid van afwijking van het kompas verdacht moeten doe nzijn Een straf van schorsing achtte de Raad gebo den mitsdien strafte hij den kapitein door hemden bevoegdheid te ontnemen om als als kapiteinte varen op een schip voor den tijd van veertiendagen > Dwars door tnijhéHvëtd Tenslotte deed de Raad nog uitspraak in zake de stranding van het motorschip „ Roerdomp " op het Bomrif op 10 April 1940 en behandelde in ver band de klacht van den inspecteur-generaal voor de Scheepvaart tegen den kapiteüi van dit mo torschip wegens het niet-naleven van de bijzon dere voorschriften voor het aandoen in oorlogs tijd van de reede van Nieuwediep en het onvol doende rekening houden bij het bepalen van den koers met de door de bellig'erenten aangegeven mijnenvelden De Raad is van oordeel dat de stranding van de „ Roerdomp " gehee lis te wijten aan het sturen va neen verkeerden koers Wat dé klacht betreft deze acht de Raad ge grond De aangeklaagde heeft nog wel na de be handeling van deze zaak den Raad medegedeeld dat hij zich bij zijn verklaring voor den Raad heeft vergist en hij niet 121 mijl doch 153 mijl in den koers 256 gr op kompas heeft gestuurd — welke rectificatie in overeenstemming is met de in het journaal voorkomende gegevens Doch de Raad meent hieraan niet veel waarde te moeten toe kenen niet alleen omdat in het journaal op vele plaatsen cijfers zijn doorgeschrapt en door andere vervangen maar ook omdat indien hij al door 32 mijl verder in den koers 256 op pompas door te stoomen de noordwestelijke punt van het Duitsche mijnenveld zou hebben misgevaren hij in elk ge val alter bij zijn reis naar Nieuwediep dwars over de versperring heen is gevaren Ook wat het overige gedeelte van de klacht be treft is hij in gebreke gebleven zich op deugdelijke wijze te verontschuldigen Met de mededeeling dat hij de berichten aan zeevarenden wel besteld doch niet ontvangen had heeft hij zich geenszins gedis culpeerd en hij heeft dan ook moeten toegeven dat hij in Rotterdam zich de berichten aan zeeva renden had kunnen aanschaffen Het is onbegrij pelijk dat de kapitein dit niet heeft gedaan vooral daar dit ^ jn eerste reis in oorlogstijd was Ook een zeemansgids had hij niet aan boord Dit alles wijst er op dat hij het met de navigatie niet ern stig genoeg heeft genomen Ter zake van de door den inspecteur-generaal voor de scheepvaart ingediende klacht achtte de Raad een straf van schorsing geboden Hij strafte den aangeklaagde dan ook door hem de bevoegd heid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip voor den tijd van veertien dagen Ongecorrigeerd Oprichting van een Centrale lÈ2k Commissie In aansluiting op het bericht van eenigen tijd geleden waarin wij mededeeling deden van de cp richting van een Industrie Tabak Commissie I.T C waarin vertegenwoordigd zijn de tabakver werkende industrieën in Nederland kunnen wij thans melden dat in samenwerking met ' de groe pen van importeurs en handelaren in ruwe tabak welke reeds vereenigd waren in de Algemeene Tabak Commissie A.T.C is opgericht een Cen trale Tabak Commissie C.T.C Deze commissie waarin dus vertegenwoordigd zijn alle rechtstreeks belanghebbenden bij den im port van handel in en verwerking van tabak zal tot taak hebben - het behartigen van de gemeen schappelijke belangen van de door haar vertegen woordigde groepen en het zoeken van contact met de regeering en officieele instanties Voorloopig zal als voorzitter optreden de heer Herbert Cramer directeur der Deli Maatschappij te Amsterdam terwijl als secetarissen zullen fun geeren de secretaris der A.T.C en een der secre tarissen der I.T.C Het correspondentie-ades der Centrale Tabak Commissie is Joh Vermeerstraat 29 Amsterdam Het oorlogsmonument fn Driebergen Von onzen correspondent DRIEBERGEN-RIJZBNBURG 25 Oct — In da hedenmiddag gehouden raadsvergadering werd'het voorstel van B en W in behandeling genomen be treffende het oprichten van een monument op de graven van de in den oorlog gesneuvelde soldaten wier stoffelijk overschot op de Nieuwe Algemeene begraafplaats te Driebergen-Rijsenburg zijn ter aardebesteld Het monument zal bestaan uit een baksteenen onderbouw In het middengedeelte daarvan wordt een plaat aangebracht waarop de namen van de gesneuvelden worden gebeiteld Hierboven wordt een bronzen beeld geplaatst voorstellende een infanterist in oorlogsuitrusting hét geweer In aanslag houdende B en W hadden bij hun voorstel nog een twee de ontwerp van een bronzen beeld gedaan Dit stel de voor een hoornblazer die doodelijk getroffen ter aarde stort Uit piëteitsoverwegingen raadden B en W echter dit ontwerp den Raad af Nadat het voorstel door den burgemeester met éen enkel woord was toegelicht werd het zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming door den Raad aanvaard De Raad benoemde voorts nog tot hoofd van de openbare lagere school aan de Burgemeesterlaan den heer Rijpma uit Culemborg „ Molest-risico '* gaat leeningen verstrekken AMSTERDAM 25 Oct — Onder zeer groote belangstelling van de leden vond in de groote zaal van Krasnapolsky te Amsterdam onder de leiding van den voorzitter der vereenlging-j den heer K C Honig Mzn de jaarlijksche al « gemeene ledenvergadering plaats van de yel > eeniging „ Molest Risico " Mr J J Hage lid van de directie der coöpera tieve vereeniging „ Centraal Beheer " welke tevens de directie van „ Molest-Risico " voert deed ver schillende mededeelingen betreffende de snelle toeneming van het aantal leden en het verzekerde bedrag gedurende het afgeloopen boekjaar Be droeg op 1 Januari 1939 het verzekerde feedrag ƒ 1.196.205.257 — op 31 December van dat jaar was dit bedrag tot ƒ 1.879.207.292 — gestegen Op 21 October 1940 beUep het ƒ 2.236.050.812 — Een geanimeerde discussie ontspon zich naar aanleiding van het feit dat de comaiissie van toe zicht gemeend heeft een voorschot ad 25 procent van den maximum omslag alvast van de ledea te moeten vragen en in verband met het voorstel om den omslag in drie termijnen te heffen Tevens werd uitvoerig van gedachten gewisseld over het voorstel om in het reglement der vereenigring een dusdanige wijziging aan te brengen dat de com missie van toezicht de bevoegdheid zou krijgen om aan leden die schade hebben geleden onder door haar te stellen voorwaarden en tot een door haar vast te stellen percentage een leening te ver - strekken Met zeer groote meerderheid werden beide vooif « stellen van de commissie van toezicht aanvaard Nieuw werk van Cor de Groot Ondanks zijn drukke concertpraktijk en verbin tenis als leeraar aan het Rijksconservatorium voor Muziek te ' s-Gravenhage weet Cor de Groot den tijd te vinden om zich aan de compositie te wijden Onlangs voltooide hij een ouverture voor orkest welke den titel „ Extase " draagt het is de bedoe ling geweest de omroep-literatuur met een ope -» nings of sluitstuk te vermeerderen vandaar dat er dan ook geen hooge eischen aan het luisterend pu bliek worden gesteld De eerste uitvoering voor een der omroepen zal binnenkort bekend worden ge maakt Verder voltooide hij een concert voor twee hobo's hetgeen is opg:edragen aan Jaap en Haakon Stotijn het eminente hoboistenpaar die het werk op 3 December a.s op een der concerten te geven door het Nederlandsch kamerorkest dir Otto Glastra van Loon onder persoonlijke leiding van den componist ten doop zullen houden Dit concert voor twee hobo's is het - vierde in de eerste van 5 concerten voor blaasinstrumenten welke de componist zich heeft voorgesteld te vol tooien De eerste drie zijn concert voor fluit hobo cla rinet en strijkorkest concertino voor hobo op gedragen aan Jaap van Opstal terwijl het laat ste in deze serie zal zijn concert voor fluit opge dragen aan Jan Prins Cor de Groot heeft dus eenigen tijd zijn volle aandacht gewijd aan het blaasinstrument hierdoor geïnspireerd door eenige prominente - vertegen » woordigers op dit gebied in ons land aanwezig VERGOEDING AAN PREDIKANTEN DIE OORLOGSSCHADE LEDEN Voor de predikanten en evangelisten die aan have en goed door den oorlog schade leden werd door den Bond van Ned Predikanten beschikbaar gesteld ƒ 20.000 en uit het Fond voor Noodlijden de Kerken en Personen der N.H kerk ƒ 35.000 — Naar een door beide besturen opgemaakt schema werd aan acht predikanten uitgekaerd ƒ 37.600 wijl zij alles verloren hadden en aan 24 predikanten die gedeeltelijk schade leden ƒ 5748 — samen ƒ 43.348 Later kwamen nog negen aanvragen in tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 2710 De Quaestor-gene raal der Alg Synode van de Ned Herv kerk heeft deze aanvragen afgedaan zoodat alle aanvragers geholpen werden KERKNIEUWS Ned Herv Kerk CAND HENSBERGEN NAAR OVERLANGBROEK NEERLANGBROBK 25 Oct — Naar wij ver nemen heeft de thans beroepen predikant bij de Ned Herv gemeente van Overlangbroek in de vacature van Ds D van de Ent Braat de heer H N van ' Hensbergen candidaat te Amersfoort het beroep naar deze gemeente aangenomen Qeref Kerken AFSCHEID Ds MEISTER RHENEN 25 Oct — Naar wg vernemen zal Ds W J Meister predikant bij de Ger kerk al hier op Zondag 17 November e.k - afscheid nemen van zijn gemeente wegens zijn aanstaand vertrek naar de Geref Kerk van Wommels Doopsgez Qem Drietal te Joure Ds W Broer te HoUum Ds M v d Meulen te Apeldoorn en Ds R de Zeeuw te Twisk 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 1940 TWEEDE BLAD Eens dreunde krijgsrumoer rondom „ Vredenburg " HOED DY VOOR DEN UTRECHTSMAN Van een bijzooderen medewerker Vroeger Wij dachten eraan toen Wfl den fraaien nieuwen schouwburg met zijn strakke Ifl nen tegen de heuvelende Dolwerken van Sint-Lucas zagen liggen Straks zal de oude vertrouwde schouwburg weggestopt - achter - op-het-Vreeburg zijQ deuren voor goed sluiten en verdwijnen — zoo als meer gebouwen op deze aloude plaats kloos ters burchten kasteelen Vreedzaam zal het ruime plein nooden als ge er komt maar eeuwen van strijd en felle vijandelijkheden zön vergleden En maar al te vaak vonden zij hun oorzaak in wat geschiedde op het kasteel Vredenburg " hoe paradoxaal het ook moge klinken Lange jaren van oorlogsgeweld en twisten heeft de grijze bisschopsstad gekend en het was ' alsof de Sint Maartensmannen erdoor werden gehard Want kende men niet te IJsselstein en Montfoort In Holland en Gelre het rijmpje dat gewaagde van den moed van den Utrechtenaar Hoed dy nu hoed dy dan Hoed dy voor den Utrechtsman En ook Utrecht heeft zijn Kenau in den per soon van Catharina of Trijntje Leemput van wie tal van dappere daden staan opgeteekend Vrede scheen den Utrechtenaren geen goed te doen want als er met vflanden buiten de stad niet viel te stryden zocht men zijn heil in onderlinge twisten Als wy u vertellen van de scheiding die er be stond tusschen de boven - en de benedenstad dan zult ge onmiddellijk begrijpen dat deze scheiding immer een reden tot ruzie kon zijn en de kronie ken gewagen dan ook van tal van twisten tus schen de minder gegoeden uit de bovenstad en de studentikoze jongelingen uit het benedeneind Tra jectum Inferius En getuigen niet reeds de wallen ervan ' dat men geheel op oorlog voeren was in gesteld Na den inval der Noormannen die te Utrecht alles kort en klein sloegen heeft Bisschop Balderik ze laten aanleggen en het is waarlijk nog niet zoo heel lang geleden dat zij zijn gesloopt in 1825 was de stad nog met alle verdedigingswer ken omringd en kon men slechts binnenkomen door vijf poorten die ' s avonds op een ordentelijken tijd na het luiden der klokken werden gesloten Tot 1848 hebben deze poorten bestaan — een honderd jarige zou als ooggetuige kunnen vertellen dat zij werden gesloopt Geharnast priesterdom utrecht stad van bisschoppen en een bloeiend kerkelijk leven kon het slechts onaangenaam tref fen toen Hendrik van Beijeren de wereldlijke macht over het Sticht overdroeg aan Karel V zoodat de Koning van Spanje Graaf van Holland en Zeeland er de opperheer werd De reactie bleef niet uit en maar al te vaak verwisselen de priesters het ambtsgewaad voor het harnas en menigmaal sneu velden zij op het slagveld Niet in | iet minst ook wacen geschillen over het rechtsgebied der gees te^ken de oorzaak van hooglöopende twisten De stad was destijds verdeeld in vier kwartieren eik met een eigen rechtspraak en vóór de eigenlijke rechtzitting over een geschil of o"ertreding een aanvang kon nemen moest wordem uitgemaakt in wiens rechtsgebied het ' ergrijp had plaats gehad Nog erger werd dit toen de stad later werd ver deeld in acht kwartieren elk met een eigen schut terscompag-nie totdat er tenslotte voor de ophef fing der kwartieren een tijd was dat er niet minder dan twaalf van dergelijke stadsgedeelten beston den De namen ervan zijn te aardig om ze niet even voor een deel te releveeren zij waren „ Turkije " „ Bloedhal " „ Papevaandel " Pekstokken " „ Zwarte Knechten " „ Oranjestam " „ Fortuin " en „ Handvoet boog " De namen der vier overige kwartieren heb ben wij niet kunnen ontdekken Goede rechtspraak was natuurlijk een ijdele hoop en wel bijzonder opwekkend is het beeld dat ons wordt geschilderd van den toenmaligen wij spreken van het begin van de negentiende eeuw hoofdcommissaris van politie Het was een klein mannetje niet veel hooger dan een tafel nl de wandeling noemde men hem naar den vorm zijner beenen „ No 55 " of ook wel „ Kuit op scheen " Hij droeg steeds een groen jasje een klein hoedje én een enormen haarzali met een grooten strik in den hals die bij eiken atap van den eenen naar den anderen kant vloog In de hand droeg hij altijd een klein stokje waar hij ongemakkelijk mee om wist te gaan Dikwijls kon hij den jongens die er vermaak in schepten zijn volmaaktheden van wat al te nabij te aanschouwen hun nieuwsgierigheid ~ flink betaald zetten Deze hoofdcommissaris stond aan het hoofd van een twaalftal agenten voor het meerendeel oude menschen met lange wijde jassen groote steken met een oranje kokarde erop korte broeken en groote zilveren gespen op kuiten en schoenen terwijl zij een groot zilveren gevest opzg droegen en bovendien gewapend waren met een rotting Vroeger woonden deze agenten allen bg elkaar in het z.g „ Dienderssteegje " dat aan het eind van de Plompetorengracht was gelegen Toen Karel V besloot het beleid over te nemen zal Hendrik van Beyeren hem ongetwijfeld heb ben verteld dat hij met moeilijk te regeeren heeren te maken zou krijgen Daarom liet Karel dan ook in 1528 het kasteel „ Vredenburg " bouwen Het was immers niet alleen bestemd voor de bescher ming van de stad tegen aanvallen van buiten ' maar ook diende het als burcht in de stad zelf waarin oproerige Utrechtenaren wat tot rust kon den komen Dit blijkt uit het opschrift dat in ' gul den letteren op den voorgevel prijkte Arx dicor pacis A quinto condita Carlo Grata bonis statio Sed frea virga malignis Ik heet Vredenburg Door den V den Karel gesticht Een lieflijk toevluchtsoord voor goeden Maar een ijzeren roe voor de boozen Alvorens met dere bouw ervan kon worden aan gevangen moest het klooster van de ridders van Sint Jan het Catharijneklooster worden afgebro ken wat zonder veel omslag werd bevolen en uit gevoerd De riddei'S verhuisden naar den Spring weg - op de plaats waar tegenwoordig het Militaire Hospitaal is gevestigd Utrecht was overwegend Roomsch en dus Spaansch gezind zoodat het van begin af aan in de zaak berustte Toen Philips zelf eens ter kennismaking in de Domstad kwam wer den zelfs luisterrijke feesten te zijner eere aange richt zoodat hij steeds de beste herinneringen aan de stad heeft bewaard Veel moeilijkheden werden den Utrechtenaar niet in den weg gelegd totdat Alva kwam die vooral te Utrecht geducht heeft huisgehouden ' Het kasteel „ Vredenburg " leek hem bijzonder aantrekkelijk en wat iedereen had ge vreesd gebeurde Alva koos te Utrecht zijn domi cilie Er was nog een tweede reden voor den Her tog om zich in de Domstad te vestigen Utrecht was,.?!eer rijk tengevolge van de vele kloosters Weldra veranderde de verhouding tussoheir de Utrecht!3che geestelijken en de Spaansohe overheid ten ongunste drastische maatrege - len moesten worden gerwmen en meermalen deed de Bloedraad die haar zetel had in het groote gebouw aan de Dröt 23 waar thans de bureaux van het „ Utrechtsch Nieuwsblad " zijn gevestigd haar werk De kronieken getuigen ervan dat zelfs een 80 jarige weduwe niet werd gespaard en tot den brandstapel werd veroordeeld omdat ziJ een geuzen-prediker had gehuisvest De toestand werd tenslotte zoo ondraaglijk dat men Alva bij Philips aanklaagde wat tot gevolg had dat deze den Her tog een wenk gaf voortaan wat zachtzinniger met het Utrechtsche volk om te gaan Alva deed een oogje toe Dit had echter een averechtsche uitwerking Alva was er de man niet caar om dit ongewroken te laten en hij gaf zijn soldaten een wenk dat hij niet één maar desnoods ook wel twee oogjes dicht zou doen Zy - traf'"'i als ware woestelingen op en moesten daarbij bedier.'d worden als koningen De volgende eischen werden o.a gesteld eiken dag een uitmuntend diner wijn in overvloed slapen op de fijnste bedden in de mooiste kamers die prach tig verlicht moesten zijrr eiken dag schoon linnen goed Zij ontzagen zich niet de salons der voorname ingezetenen als paardenstallen in te richten en als zij geld noodig hadden persten zij het eenvoudig af waarbij vooral weduwen het moesten ontgel den Ondanks dit alles deden zij zich als zeer vrome menschen voor Eens gebeurde het zelfs dat zij op Witten Donderdag een proces'-ie hielden waarbij zij zich tot bloedens toe geeselden dit maakten echter op de Utrechtsche burgerij niet den minsten indruk daar men wist dat zy des te erger zouden beginnen als zij schoon schip hadden gemaakt De beruchte tiende penning was tenslotte dedruppel die den - emmer deed ovei-loopen Utrechtweigerde mede hem te betalen Om de stad testraffen liet Aiva het geheele tercio di Iximbaridiuit de zeesteden komen waardoor de kustplaat sen vrij van Spaansche troepen werden En weweten allen hoe tenslotte de inname van den Brielhet begin was van den succesvollen strijd tegen deSpanjaarden Weinigen - weten echter dat Utrechter de voornaamste stoot toe heeft gegeven In 1576 is het Kasteel „ Vredenburg " tenslotte ingenomen.Het zou ons te ver voeren het geheele béieg en debestorming te beschrijven al zijn ook deze schrif turen boeiend van het begm tot het eind en zietme'i al te vaak passages die in de hedendaagschele^erberichten zouden passen Slechts één ding willen wij vertellen de wijze waarop men te Utrecht aan geld kwam om den strijd te kunnen voeren Men ging naar den Aarts bisschop Schenk van Toutenburg van wien bekend was dat hij zeer rijk was Tweeduizend gulden had men noodig sic Toen de oude man het wei gerde nam men het geld eenvoudig weg uit ziJn kist en gaf hem een reQU Dit wilde hij echter niet aannemen „ Ik ben geen geldschieter " zeide hij „ Geef het mij maar spoedig terug " Toen kon men geschut leenen en huren benevens zandzakken en „ schanskorven " waarna de beschieting begon Thans is dit alles vergeten Slechts kunt ge er hier en daar nog de sporen van vinden in den vorm van ingemetselde kanonskogels Men weet niet meer dat te Utrecht galgen voor de huizen der voornaamste ingezetenen hebben gestaan en dat er op het Vredenburg bloedig is ge vochten De Utrechtenaar van thans is een vx'ede Uevend raensch en denkt er niet aan kasteelen te gaan bestormen Nog in 1874 werd er van hem ge ïêgd dat hij goedwillend en goedhartig was maar ioen schrikkelijk pruttelaar over elke regeerings c'aad '' Dit laatste zal er in den loop der jaren wel zijn afgesleten Verbetering van Rijksweg Vianen - Gorinchem Breda Ter verbetering van den Rijksweg Vianen Gorinchem-Breda is tusschen Lexmond en een punt ten zuiden van de Merwede in de gemeente De Werken en Sleeuwijk een nieuw tracé ontwor pen ten Westen van den bestaanden weg Van dit tracé waai'van reeds vakken in uit voering zijn wordt zoo schrijft ons de A.N.W.B den 12den November a.s door den Rijkswaterstaat te ' s Gravenhage aanbesteed de aanleg voor de aardebaan tusschen den Haarweg onder de ge - meente Gorinchem en de Achterkade onder Hoog Blokland met bijkomende werken De aan te leggen aardebaan ter lengte van bijna 6 km welke is bestemd voor twee rijbanen ge 29 m welke is bestemd voor twee rijbanen ge scheiden door een middenberm Bij den Haarweg zal dit wegvak aansluiten aan een ten Zuiden van dezen weg ontworpen wegvak dat reeds in uitvoering is genomen gelijktijdig met het nog ontbrekende gedeelte van Rijksweg no 15 benoorden Gorinchem De kruising van beide nieuwe Rijkswegen wordt gevormd door een groot verkeersplein met een middellijn van 118 m Het geheele werk zal 600 dagen na den datum van aanvang moeten zijn voltooid INAUGURATIE Dr J G A ROS NIJMEGEN 25 Oct — Dr J G A Ros S.J door de St Radboudstichting toegelaten als pri vaatdocent in de literatuur-geschiedenis van het Griekache proza aan den R.K Universiteit zal Woensdag 30 October a.s zijn werkzaamheden aan vangen m«t een openbare les in de aula der R,K UniversJtelt Ingezonden mededeeling De directe eerzaak van Uwe Rheumatische pijnen is onzuiver bloed — Neem die oorzaak weg doe een bloedzuiverende kuur met Kruschen Zout — Met de onzuiverheden in Uw bloed zullen ook Uw pijnen ven dwijnen radicaal en langs natuurlijken weg KRUSCHEN BU ' II * apolh n drog 1.62 1.47 0.76 0.41 f fl ENQUETRICES BIJ DE TBC BESTRIJDING Naar wiJ vernemen is een belangrijke wijziging gebracht wat betreft de vergunning om een eaquêtrice of huisbezoekster voor de t.b.e beStriJ-ding werkzaam te laten zijn Eertijds was dit toe gestaan in gemeenten met een zielental van min stens 25.000 totdat een 5-tal jaren geleden deze Umiet gesteld werd op minstens 50.000 Thans heeft het Departement van Sociale Zaken aan de Rijks inspectie voor de Volksgezondheid doen weten dat enquêtrices werkzaam voor de t.b.c.-taestrijding alléén gehandhaafd mogen worden in gemeenten met minstens 100.000 inwoners Tegelijkertijd zijn van overheidswege de tot nu toe geldende dispen saties van het bovengemelde voorschrift ingetrok ken Lees - en studiekamer in het MiL Hospitaal Gistermiddag had in tegenwoordigheid van een klein aantal genoodigden de overdracht eener lees en studiekamer aan den Chef van het Militair Hospitaal plaats Namens het „ Comité voor ge wonde militairen in het M H „ voerde de heer C Brandt het woord „ Nadat — aldus spreker — de bibliotheek saam gele'zen uit de resteerende boeken der U.C.L.G en kele weken had gefunctionneerd kwam het plan op in dezen nog een stapje verder te gaan Wij wilden trachten de beschikking over een localiteit te verkrijgen waar de patiënten die dit wenschen rustig zouden kunnen lezen eventueel wat stu deeren Kolonel Bi'oeders vond de idéé zoo sympathiek dat hij onmiddellijk met Kap Van der Lip overleg de hoe gezien het tekort aan ruimte toch aan ons verzoek zou kunnen worden voldaan Zoo werd ons dit vertrek ten gebruike gegeven op de uren dat het niet als eetkamer voor de externe zusters dient Ons Comité had er evenwel rekening mee te liouden dat voor de inrichting ervan geen cent be schikbaar was Zeer spoedig bleek dat dit geen be zwaar was om ons plan uit te voeren Daags daar na reeds werd ons door den heer Gerard van Basten deze mooie boekenkast aangeboden en toen hij zag in welken staat dit vertrek zich bevond nam hij op zich het geheel belangeloos op te knappen De daad bij het woord voegend zette hij electricien loodgieter amid schilder en behanger aan het werk Hij zorgde voor de afscherming met deze mooie gordijnen en voor een passende wandversie ring Het Comité kon dank zij de giften die bij qlen-penningmeester inkomen iets aan de comple ' deering van den inventaris ten koste leggen Voeg daarbij dat doop velen ooit van buiten de stad een mooie collectie boeken en tijdschriften op al lerlei gebied werd en wordt geschonken dan kan men begrijpen dat C M H met groote dankbaar heid is vervuld jegens allen die zoo spontaan en effectief het hunne tot dit resultaat bijdrofigen Aan welk gevoel ik op dit oogenblik en op deze plaats uiting geef " Spr droeg daarop de nieuw in gerichte ruimte over aan Kolonel Broedera Chef van het Militair Hospitaal Kolonel Broeders den spreker beantwoor dend zeide o.m dat „ deze lees - en studiekamer stellig in een behoefte voorziet vooral nu de da gen beginnen te korten en de patiënten meer in het gebouw moeten blijven " Spr aanvaardde mede uit naam van de vele pa tiënten met veel • dank de nieuwe schenking die wederom getuigt van medeleven met de patiënten Wiens fiets is dat De pohtie van de tweede afdeeling verzoekt ons opname van het volgende signalement van een rij wiel dat in haar bezit is en waarvan de vermoe delijke eigenaar niet aan de politie bekend is Het i'ijwiel ziet er ongeveer ala volgt uit Zwart gelakt en zonder merk een celluloid be schadigd stuur met twee verschillende handvatteia zoo goed als nieuwe buitenbanden merk „ Defen sie " kettingkast en jasbesohermer bagage,dra ger zonder standaard met gummi-snelbindera Het opmerkelijke van dit rijwiel is dat èr een zeldzaam voorkomend rubber zadel merk „ Dunlop " aan ge monteerd is De politie verzoekt den eigenaar van een dergelijk rij-wiel zich bij haar beltend te maken HET EEUWFEEST VAN DE KATHEDRALE KERK TE UTRECHT Gisterenmiddag is op plechtige wijze het tri duüm geopend dat voorafgaat aan de kerkelijke herdenking van het feit dat het dezer dagen 100 jaar geleden is dat de Kathedrale Kerk te Utrecht bij Kon besluit van 24 October 1840 aan de ka tholieken werd teruggegeven In de Kathedrale Kerk werd om 5 uur ter in leiding van deze herdenking een plechtig Lof ge celebreerd door den Weleerw heer W ter Meulen met assistentie van de Weleerw heeren Reyers en Kwanten De plechtigheid werd geopend met het „ Veni Creator " voor 3-stemmig mannenkoor van Fr Eppink Daarna werden onder leiding van Sjef v d Eerden dqor leden van het zangkoor „ St Grego rius Magnus " o.m gezongen het 4-stemmig „ Pange lingua " van E Ett en het „ Ave Maria " voor ge mengd koor van Da Vittoria Dan werden de voorgeschreven Octobergebeden en het gebed voor den vrede gebeden En daarna betrad de Zeereerw Pater Pr Peters O.E.S.A den preekstoel die naar aanleiding van den tekst „ Deze plaats is niets minder dan het Huis van God en de poort des Hemels " een be schouwing hield over de.gedachte „ Onze Kerk door Bisschopshanden gezalfd " Na afloop van deze predikatie zong het koor een 4-stemmig „ Tantum Ergo " van Da Vittoria waar mede deze plechtige bijeenkomst besloten werd DE EERSTE VROUWELIJKE THEOL DOCTOR OVERLEDEN In den ouderdom van 79 jaren is overleden Dr Gravin von der Sohulenburg die sedert vele jaren presidente geweest is van den Duitschen Bond van Protestantsche Sociale Werksters en stichtster was van de Sociale Vrouwensohool der Inwendige Zonding Zij was de eerste vrouwelijke doctor in de Theo logie en door haar socialen arbeid ook buiten DuitBOhland in Protestantach Chrlsteiyi^e krinffen zeer tiekeiid RAAD VOOR SCHEEPVAART Strandingen te wijten aan slordige navigatie AMSTERDAM 25 Oct — De Raad voor de Scheepvaart heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de aanvaring van het Nederlandsche stoomschip „ Heemskerk " met het Zweedsche " stoomschip „ Gerania " op de Westerschelde nabij Vlissingen op 12 Augustus van het vo rige jaar De Raad is van oordeel dat deze aanvaring aan de schuld van de beide hierbij betrokken schepen is te wijten Zoowel de Heemskerk " als de „ Gerania " had deze aanvaring kunnen en moeten voorkomen De door de „ Gerania " gemaakte maoeuvre toont aan dat dit schip met de aanwezigheid van de „ Heemsker}i " niet voldoende heeft rekening gehouden doch hetzelfde kan van de Heemskerk " worden gezegd welk schip zeer gemakkelijk haar ¦ vaart had kunen beperken Ook inzake de stranding tijdens mist van het motorschip „ Hada " op de westkust van Denemar ken nabij Hanstholm op 9 April 1940 heeft de Raad uitspraak gedaan Deze stranding is aldus de Raad in haar uit spraak geheel te wijten aan de schuld van den kapitein wiens navigatie niet anders dan geheel onvoldoende kan worden genoemd Nadat 25 va dem geen grond was gelood — welke uitkomst ten deze niets zeide — heeft de kapitein hét lood niet meer gebruikt hij was — gelijk hij verklaarde — van plan tegen dag worden te looden maar vóór dien tijd liep het schip op het strand op een plaats 30 mijl zuidelijker dan die welke het gegist bestek aanwees De kapitein had den aturuman geen or der gegeven het lood te gebruiken en de stuur man deed het niet omdat hg daartoe geen order had ontvangen Het is wel zeer teleurstellend dat op een klein schip waarop een gezagvoerder vaart met diploma tweeden rang zoo gebrekkig wordt ge na-vigeerd een teleurstellende ondervinding die de raad helaas al meer heeft opgedaan De kapitein verklaarde ter zitting dat hij het lood niet had gebruikt omdat hij door het zien van twee schepen stellig overtuigd was in den goeden koers te zijn Ook hier een verschijnsel waarop de Raad reeds meermalen heeft moeten wijzen De „ stellige " over tuiging is op absoluut ondeugdelijke grondslagen gevestigd en de voor de han dliggende controle die in elk geval had moeten worden toegepast wordt achterwege gelaten En dat terwijl juist bij het aanloopen van het Kattegat het lood uitne mende diensten kan bewijzen Ten slotte had de aard der lading den kapitein op de mogelijkheid van afwijking van het kompas verdacht moeten doe nzijn Een straf van schorsing achtte de Raad gebo den mitsdien strafte hij den kapitein door hemden bevoegdheid te ontnemen om als als kapiteinte varen op een schip voor den tijd van veertiendagen > Dwars door tnijhéHvëtd Tenslotte deed de Raad nog uitspraak in zake de stranding van het motorschip „ Roerdomp " op het Bomrif op 10 April 1940 en behandelde in ver band de klacht van den inspecteur-generaal voor de Scheepvaart tegen den kapiteüi van dit mo torschip wegens het niet-naleven van de bijzon dere voorschriften voor het aandoen in oorlogs tijd van de reede van Nieuwediep en het onvol doende rekening houden bij het bepalen van den koers met de door de bellig'erenten aangegeven mijnenvelden De Raad is van oordeel dat de stranding van de „ Roerdomp " gehee lis te wijten aan het sturen va neen verkeerden koers Wat dé klacht betreft deze acht de Raad ge grond De aangeklaagde heeft nog wel na de be handeling van deze zaak den Raad medegedeeld dat hij zich bij zijn verklaring voor den Raad heeft vergist en hij niet 121 mijl doch 153 mijl in den koers 256 gr op kompas heeft gestuurd — welke rectificatie in overeenstemming is met de in het journaal voorkomende gegevens Doch de Raad meent hieraan niet veel waarde te moeten toe kenen niet alleen omdat in het journaal op vele plaatsen cijfers zijn doorgeschrapt en door andere vervangen maar ook omdat indien hij al door 32 mijl verder in den koers 256 op pompas door te stoomen de noordwestelijke punt van het Duitsche mijnenveld zou hebben misgevaren hij in elk ge val alter bij zijn reis naar Nieuwediep dwars over de versperring heen is gevaren Ook wat het overige gedeelte van de klacht be treft is hij in gebreke gebleven zich op deugdelijke wijze te verontschuldigen Met de mededeeling dat hij de berichten aan zeevarenden wel besteld doch niet ontvangen had heeft hij zich geenszins gedis culpeerd en hij heeft dan ook moeten toegeven dat hij in Rotterdam zich de berichten aan zeeva renden had kunnen aanschaffen Het is onbegrij pelijk dat de kapitein dit niet heeft gedaan vooral daar dit ^ jn eerste reis in oorlogstijd was Ook een zeemansgids had hij niet aan boord Dit alles wijst er op dat hij het met de navigatie niet ern stig genoeg heeft genomen Ter zake van de door den inspecteur-generaal voor de scheepvaart ingediende klacht achtte de Raad een straf van schorsing geboden Hij strafte den aangeklaagde dan ook door hem de bevoegd heid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip voor den tijd van veertien dagen Ongecorrigeerd Oprichting van een Centrale lÈ2k Commissie In aansluiting op het bericht van eenigen tijd geleden waarin wij mededeeling deden van de cp richting van een Industrie Tabak Commissie I.T C waarin vertegenwoordigd zijn de tabakver werkende industrieën in Nederland kunnen wij thans melden dat in samenwerking met ' de groe pen van importeurs en handelaren in ruwe tabak welke reeds vereenigd waren in de Algemeene Tabak Commissie A.T.C is opgericht een Cen trale Tabak Commissie C.T.C Deze commissie waarin dus vertegenwoordigd zijn alle rechtstreeks belanghebbenden bij den im port van handel in en verwerking van tabak zal tot taak hebben - het behartigen van de gemeen schappelijke belangen van de door haar vertegen woordigde groepen en het zoeken van contact met de regeering en officieele instanties Voorloopig zal als voorzitter optreden de heer Herbert Cramer directeur der Deli Maatschappij te Amsterdam terwijl als secetarissen zullen fun geeren de secretaris der A.T.C en een der secre tarissen der I.T.C Het correspondentie-ades der Centrale Tabak Commissie is Joh Vermeerstraat 29 Amsterdam Het oorlogsmonument fn Driebergen Von onzen correspondent DRIEBERGEN-RIJZBNBURG 25 Oct — In da hedenmiddag gehouden raadsvergadering werd'het voorstel van B en W in behandeling genomen be treffende het oprichten van een monument op de graven van de in den oorlog gesneuvelde soldaten wier stoffelijk overschot op de Nieuwe Algemeene begraafplaats te Driebergen-Rijsenburg zijn ter aardebesteld Het monument zal bestaan uit een baksteenen onderbouw In het middengedeelte daarvan wordt een plaat aangebracht waarop de namen van de gesneuvelden worden gebeiteld Hierboven wordt een bronzen beeld geplaatst voorstellende een infanterist in oorlogsuitrusting hét geweer In aanslag houdende B en W hadden bij hun voorstel nog een twee de ontwerp van een bronzen beeld gedaan Dit stel de voor een hoornblazer die doodelijk getroffen ter aarde stort Uit piëteitsoverwegingen raadden B en W echter dit ontwerp den Raad af Nadat het voorstel door den burgemeester met éen enkel woord was toegelicht werd het zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming door den Raad aanvaard De Raad benoemde voorts nog tot hoofd van de openbare lagere school aan de Burgemeesterlaan den heer Rijpma uit Culemborg „ Molest-risico '* gaat leeningen verstrekken AMSTERDAM 25 Oct — Onder zeer groote belangstelling van de leden vond in de groote zaal van Krasnapolsky te Amsterdam onder de leiding van den voorzitter der vereenlging-j den heer K C Honig Mzn de jaarlijksche al « gemeene ledenvergadering plaats van de yel > eeniging „ Molest Risico " Mr J J Hage lid van de directie der coöpera tieve vereeniging „ Centraal Beheer " welke tevens de directie van „ Molest-Risico " voert deed ver schillende mededeelingen betreffende de snelle toeneming van het aantal leden en het verzekerde bedrag gedurende het afgeloopen boekjaar Be droeg op 1 Januari 1939 het verzekerde feedrag ƒ 1.196.205.257 — op 31 December van dat jaar was dit bedrag tot ƒ 1.879.207.292 — gestegen Op 21 October 1940 beUep het ƒ 2.236.050.812 — Een geanimeerde discussie ontspon zich naar aanleiding van het feit dat de comaiissie van toe zicht gemeend heeft een voorschot ad 25 procent van den maximum omslag alvast van de ledea te moeten vragen en in verband met het voorstel om den omslag in drie termijnen te heffen Tevens werd uitvoerig van gedachten gewisseld over het voorstel om in het reglement der vereenigring een dusdanige wijziging aan te brengen dat de com missie van toezicht de bevoegdheid zou krijgen om aan leden die schade hebben geleden onder door haar te stellen voorwaarden en tot een door haar vast te stellen percentage een leening te ver - strekken Met zeer groote meerderheid werden beide vooif « stellen van de commissie van toezicht aanvaard Nieuw werk van Cor de Groot Ondanks zijn drukke concertpraktijk en verbin tenis als leeraar aan het Rijksconservatorium voor Muziek te ' s-Gravenhage weet Cor de Groot den tijd te vinden om zich aan de compositie te wijden Onlangs voltooide hij een ouverture voor orkest welke den titel „ Extase " draagt het is de bedoe ling geweest de omroep-literatuur met een ope -» nings of sluitstuk te vermeerderen vandaar dat er dan ook geen hooge eischen aan het luisterend pu bliek worden gesteld De eerste uitvoering voor een der omroepen zal binnenkort bekend worden ge maakt Verder voltooide hij een concert voor twee hobo's hetgeen is opg:edragen aan Jaap en Haakon Stotijn het eminente hoboistenpaar die het werk op 3 December a.s op een der concerten te geven door het Nederlandsch kamerorkest dir Otto Glastra van Loon onder persoonlijke leiding van den componist ten doop zullen houden Dit concert voor twee hobo's is het - vierde in de eerste van 5 concerten voor blaasinstrumenten welke de componist zich heeft voorgesteld te vol tooien De eerste drie zijn concert voor fluit hobo cla rinet en strijkorkest concertino voor hobo op gedragen aan Jaap van Opstal terwijl het laat ste in deze serie zal zijn concert voor fluit opge dragen aan Jan Prins Cor de Groot heeft dus eenigen tijd zijn volle aandacht gewijd aan het blaasinstrument hierdoor geïnspireerd door eenige prominente - vertegen » woordigers op dit gebied in ons land aanwezig VERGOEDING AAN PREDIKANTEN DIE OORLOGSSCHADE LEDEN Voor de predikanten en evangelisten die aan have en goed door den oorlog schade leden werd door den Bond van Ned Predikanten beschikbaar gesteld ƒ 20.000 en uit het Fond voor Noodlijden de Kerken en Personen der N.H kerk ƒ 35.000 — Naar een door beide besturen opgemaakt schema werd aan acht predikanten uitgekaerd ƒ 37.600 wijl zij alles verloren hadden en aan 24 predikanten die gedeeltelijk schade leden ƒ 5748 — samen ƒ 43.348 Later kwamen nog negen aanvragen in tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 2710 De Quaestor-gene raal der Alg Synode van de Ned Herv kerk heeft deze aanvragen afgedaan zoodat alle aanvragers geholpen werden KERKNIEUWS Ned Herv Kerk CAND HENSBERGEN NAAR OVERLANGBROEK NEERLANGBROBK 25 Oct — Naar wij ver nemen heeft de thans beroepen predikant bij de Ned Herv gemeente van Overlangbroek in de vacature van Ds D van de Ent Braat de heer H N van ' Hensbergen candidaat te Amersfoort het beroep naar deze gemeente aangenomen Qeref Kerken AFSCHEID Ds MEISTER RHENEN 25 Oct — Naar wg vernemen zal Ds W J Meister predikant bij de Ger kerk al hier op Zondag 17 November e.k - afscheid nemen van zijn gemeente wegens zijn aanstaand vertrek naar de Geref Kerk van Wommels Doopsgez Qem Drietal te Joure Ds W Broer te HoUum Ds M v d Meulen te Apeldoorn en Ds R de Zeeuw te Twisk 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vn'idag 25 October 940 UTI Verkrijgbaar bij Maison ADA Leidscheweg 20 b Kleedingmagazijnen „ De Dom " Mariaplaats 15 Utrecht Varkensmarkt Amersfoort Slotlaan Zeist Maison Blanken-Vuurmans Mariastraat Maison C A van Eyck Bakkerstraat 16 Maison Maas-Racke Amsterd Straatweg 144 Maison Racke Damstraat 30 MEISJE gevraagd Strijkin richting Gez Heger Julianalaan 278 Bilthoven 7914 Te koop omtrek Vleutenaolieweg twee flinke Burger - WOONHUIZEN Vraagprijs ƒ 9000 - Huuropbrengst ƒ 624 - p j Van Os nabrugge & Rijksen Mariaplaats 49 Te koop gevraagd twee kleine Midden stads - WONINGEN op gunstigen stand en goed onderhou den in den huurprijs van ƒ 30 k ƒ 35 per maand Br onder no 8012 Bur dezer NOODKACHELS met drievoudige kook gelegenheid geschikt voor elke brandstof ƒ 26.95 Haardkaehels 45.50 Geldkisten 2.10 Vleeschmaalmachi nes 2.75 Worst hoorns Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabethstraat 24 7918 PAARD en WAGEN te huur per uur dag en week m e z koetsier Billijk Blokstraat 23 Utr Telefoon 19016 NET MEISJE gevraagd om opge leid te worden voor de pers Zich aanmel den bij de Hyg Was scherij N.V Bunnik scheweg 20 De Bilt 8031 ^ / r Gevraagd v.d.e.n flinke DIENSTBODE Mevrouw Bongers Leidscheweg 8 en tree Cafetaria Aan melden ' s avonds tus schen 8 en 9.30 uur 7803 Aangeboden VIOOLLES ƒ 5 - p m 1 uur p w door lid v h U S O Br onder no 7836 Bur dezer STENO-TYPISTE gevr hoofdz voor Duitsche Handels corr Br m o v leeft verl sal enz onder no 8038 Bur dezer Te koop een best KOLENFOKNUIS Sonoystraat 17 7929 Te huur WRINGERS 11.50 Continental Wrin gers 18.50 Gascom foren 2 vlams luxe uitvoering met on - derlegblad 19.75 Waschketels vanaf 1.75 Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabethstraat 24 7919 OOK U telefonisch bereik baar Kosten ƒ 1 - p.maand Inl HADI,Croeselaan 200 Tel 21008 Agent-incas seerder gevraagd.Schriftelijk aanmel den 7838 VKIJST LANDHUIS I te koop met 2000 M.2 j bosch en moestuin garage tuinhuis | prieel 30 vruchtbooj men 5 kamers bad kamer gas water j electra vaste wasch - tafels ƒ 7750 Palt-J zei-weg 160 Den Dol der gem Zeist 7931 K-'ndige ELECTRICIENS gevraagd voor mon tage A.V.O verduis-teringsapparaat Br onder no 7934 Bur dezer Te huur RUIM PERCEEL Springweg 65 Als werkplaats magazijn of derg Te bevr BUderdijkstraat 2bisA 7804 Personep ' DANSLES Nieuwe club op Zon dagmiddag van 5—7 uur Gezellig intiem Per les ƒ 0.50 Aan melden gratis Voor straat 37bi3 Privé lessen dagelijks 7752 Mevr Heeg Maria plaats 16 vraagt voor direct FLINK MEISJE voor heele of halve dagen of 3 dagen per week P.G 7936 Bekwame NAAISTER zoekt veranderwerk Billijk In prijs Br onder no 7940 Bur dezer Te huur gez gem ZIT SL.KAMERS met voll pension a ƒ 35 p mnd en ƒ 11 en ƒ 9 - per week.Nachtegaalstraat 30bi3 7941 BRANDHOUT voor wederverkoo pers en industrie Dennenschijven ca 20 c,M eiken in blok ken en bossen G ' Ie Leeuw's Handelmij N.V Moreelselaan 31 Utrecht Tel 12047 7908 Overvloedige warmte voor wei nig geld Daar is een prima haardkachel voor nodig Duizenden Inventa's verwarmen Nederlandse huizen tot volle tevredenheid van de bewoners Wij hebben de nieuwe model len in voorraad en nodigen U Bit tot een bezoek Te koop 50 gerooide POPULIEREN en eiken boomen als mede een partijbrandliout en takkenbossen Lamstraat 2 na 6 uur 7935 Beschaafde Juffrouw 30 j G.G b.z.a als HUISHOUDSTER Ook z n bekend met verpleging v.g.g.v Br mej H v Gelder Stationstraat 39 Tiel 7946 NET DAGMEISJE gevr van 9—3 uur Aanmelden ' s mor gens voor 12 uur Adres Vredenburg 2bis 7942 Te huur of te koop WINKELHUIS Bekkerstr 86 Te be vragen op 88 en Utrechtscheweg 143 De Bilt Tel 28098 Geschikt tot ombou wen woonhuis ' ¦ 7994 KNIP DIT UITÏ Gaat U verhuizen Geeft dan een bood schap want wij vèf ' huizen U vanaf 3v,-s guWen met paard eittwagen tevens bestel dienst voor Utrechten omgeving vanaf ƒ 1.25 per uur Be leefd aanbevelend J.W Houtzager Ham burgerstraat 18 Utrecht 7805 VEEZET - Bilthovett Tel.K 3402 No 2665 Hetadres voor vanille suiker melksuikeren mengzoet Vraagtcondities 7933 Te koop - aangeboden zware WINTERJAS in zeer goeden staat.Kapelstr 102 Zater dagmiddag tusschen 2 en 4 7937 Gevraagd voor direct NET DAGMEISJE P.G van 8.30 uur tot 5 uur goed kunnende werken en van g.g.v Aanmelden Vrijdag avond na 7.30 uur Mevr V d Horst v Limb.Stirumstr 11 7944 ƒ 150 - BELOONING voor wie een ontwik kelden en betrouw baren Jongeman aan vast werk helpt In casso's agentschap of iets dergelijks Spoed gewenscht Br onder no 8002 Bur dezer Te huur ruime WONING Riouwstraat 29 Huur ƒ 5.50 7997 OUDE GRACHT'260-TEL.I38I3-UTRECHT HOLL VET of Reuzel bij vleesch of gehakt Rund vleesch pracht lap pen 0.70 Lams vleesch zonder bon.HeerUjk gehakt 0.45 Bram Bem Weerd O.Z 74 8001 X Te koop Langharige Bisam - BONTVOERING in uniformjas grootemaat ƒ 120 Te be zichtigen Kleermakerij Nachtegaalstraat 37 7939 ^ Te huur gevr Jaarbeschrijvingen 1940 en 1941 met gratis Zonnehoros coop Levensloop karakter huwelijk financiën enz toe zending geboorteda tum en ƒ 0.30 postz V kosten Mevr SCHILTKAMP Nassaukade 347/1 Amsterdam W 7875 Bioscoop Vreeburg vraagt nette OUVREUSE Aanmelden ' s avonds van 6.30—8 uur 7995 Dame zoekt in be schaa,fde gezellige omgeving INWONING als betalend logé Br onder no 8025 Bur dezer Handel AEG Koffiemolen verschaft U ideaal gemalen koffie TUIGLEDER Zoolleder Kopspij kers Zooibeslag Hoefijzers ijzeren teenstukken Wood Millne gummihakken oude prijzen en platvoetzolen ƒ 0.90 p p Voetbalveters prima oude prijzen en kwaliteit Smith Predikheerenstraat 14 Telefoon 14556 Opgericht 1877 8000 Te koop 1 HEERENRIJWIEL en 1 Philips Radio toestel bUlijke prij zen IJsselstraat 8 7945 BRANDSTOFFEN Houtblokken ge schikt voor el'Ken haard of kachel.Dennen ƒ 4.75 Eikenƒ5.50 Beuken ƒ 5.75per 100 K.G francohuis J Ester Sm;Minkade 3 Telef 18832 7800 Gevraagd HUISKNECHT Jansveld 27 8005 Heer zoekt frisch SLAAPKAMERTJE Brieven met prijs on der no 8010 Bur dezer VtrkrijiboQi in all * gsiil » oti>s Flinke halfwas TIMMERMAN gevraagd Tussen broek's RoUuikenfa briek Pieterstr 8 — 12 Aanmelden's morgens van 9 tot 10 uur 8020 Alle soorten KACHELS en Balvfiets te koop en te koop gevraagd en ruilen v Plate ringen's Kachelhan del Jacobijnenstraat 18 bij Breedstr 7888 boogAtens 20 woorden f 0.90 3 achtereenvolgende plaat singen f 1.90 Elk woord meer 5 cent per plaatsing KLEINTJES Ham Beach STOFZUIGERS reparatie onderdee len De Stofzuiger Centrale Nobelstr 23 Tel 15567 Ook alle andere bekende merken voorradig Tegen 1 Dec bij Lib Isr PENSION gevraagd r vrije ka mer goede liefst centr verw geen beroepsp Brieven prijsopgave onder no 8014 Bur dezer COSTUUM naar maat Uitslui tend bewerking der beste stoffen door maatkleermakers Gemakkelijke beta ling Bestel heden Br onder no 7801 Bur dezer Bekwame MANGELMEISJES gevraagd Wasserij Oudenrijn Kanaal weg 5 Utrecht 8021 NAAKIACHIN-ES pracht Singer salon kast trapnaaima chine inzinkb ring spoel en twee hand naaimachines Süi ger en Naumann alle zoo goed als nieuw spotkoopje Nicolaasstraat 14 RADIO ACTIEF Cath.singel 21 A te lef 13191 Een vol ledig overzicht opRadiogebied kunnenwij U bieden aange zien bij ons de vol gende merken inruime sorteering voorradig zijn Phi lips Olympia Erres Radio Bell Waldorp Tungsram enz Olympia extra hoo ge inruiipremie Zeer voordeelige aanbie ding Radio Bell Ook overjarige en ge bruikte toestellen Voorradig Philips Dynamo zaklan taarns Erkende Phi lips service tot 8 uur geopend 7905 Te Koop Z EIGENHEIMERS ƒ 0.03 p p Koolra pen ƒ 0.03 Wortelen ƒ 0.03 ' Uien ƒ 0.04 Zuurkool ƒ 0.10 Van Buuren's Warenhuis Adriaan van Ostade - laan 40 Telefoon 17463 7943 • BAKFIETS open en voor melk Koffergramophoon I Philipsradio Smal filmprojector 8 m.M I Alt-saxophoon Utrechtscheweg 143 nabij tramhalte Groenewegen De BUt 8037 WEDUWNAAR middelb leeftijd z k zoekt kennisma king met Juffrouw eventueel Weduwe z k 44—48 j N.H Brieven letter W Amst straatweg 171 7928 HEERENRIJWIEL te koop prima staatgeheel compl Geenhandelaars Justus van Effenstraat 44 bis 8013 Te huur gevraagd op netten stand BENEDENHUIS of gedeelte van wo ning voor 3 pers Br prijsopgave onder no 7869 Bur dezer STRIJKSTERS gevraagd aan de'StoomwasscherijGebr v Beest Me ridiaanstraat 21—23 Utrecht 8022 MAJVUl ' ACTUREN H.H Winkeliers en Wederverkoopers het oudste meest be kende en grootst ge sorteerde adres is J H Verkerk Nachte gaalstraat 19 Telef 17629 RIJWIELEN lage prijzen alle soorten als nieuw waaronder Fongers enz Ook witte Rij wielen voor de duis ternis Van Swinden straat 9 J J Smit 8007 BELEGGING aan hoofdweg nabijWilh park 2 ben eu bovemh Koop som f 16.500 primabelegging Inl C v.d Stok Van Bem melenlaan 26 Tuin dorp 8028 TE KOOP voor geldbelegging blok huizen Koops f 53.000 Huurop brengst f 3350 — lasten f 400 — Te bevragen bij Meer wijk Ludgerusstr 8 tel 13117 8016 Nette Dame 49 j wenscht KENNISMAKING met net Burgerheer met vaste positie 50—55 j Geheimhou ding verzocht en ver zekerd Geen straat afspraak Br onder no 7938 Bur dezer In klein gezin z k wordt gevraagd een NET MEISJE niet beneden 20 jaar Moet zelfstandig kunnen werken en koken Bij voorkeur voor d en n Brieven met volledige inlich tingen getuigen enz onder no 8009 Bur dezer Gevraagd ongem ZIT-SLAAPKAMER voor Juffrouw-alleen liefst straatzijde omg Wittevrouwen Br onder no 7910 Bur dezer Te Koop gevr LEEREN JASSEN Leeren Renvesten Regenjassen Rijlaar - zen Waterdichte Beenpijpen Wollen Sokken gebreide Borstrokken Rubber laarzen Leeren Tas - schen Loterijman Oudegracht 348 Vrouwjuttenstraat 7912 OUD GOUD Wij geven de hoogste | waarde voor Oudj Goud V Dijk Steen 1 weg 39 Tel 16361 Amsterd straatweg 141 Tel 18219 7742 HAARDRACHELS onafbrandbaar ge lakt ƒ 46,50 Ruime sorteering Sudder gascomforen Wrin gers Wringerbokken Kachelpijpen Mica Zaklantaarns Batte rijen Gasaanstekers Verduisteringslam pen AmsterdarascheIJzerhandel Twijnstraat 38 8017 Te koop eiken WASTAFELKAST met marmeren bladen Spiegel Te zien:Laan v Minsweerd no 8 8006 HEERENRIJWIEL Te koop goed onder houden heerenrij wiel met prima ban den en verlichtingprijs f 22.50 Antho niedijk 39 7999 Te huur gevraagd GEST KAMER omtrek Acad Zieken huis Br onder no 7930 Bur dezer UW OUD RIJWIEL als nieuw opgeknaptvanaf 4 gulden te vens in goeden staatzijnde Rijwielen tekoop WeerdsingélO.Z 33 B 8018 Gevraagd in klein gezin flinke DAGDIENSTBODE zelfstandig kunnende werken Volle kost Aanmelden Zaterdag tussen 6—7 Lin naeuslaan 60 8015 Te koop COUPé RIJTUIG voor 4 personen inzeer goeden staat.Billijke prijs J Ver weij Ltngendijk B 66 Buurmalsem bij Gel dermalsen 7835 Te koop gevraagd een moderne goed onderhouden KINDERWAGEN Br onder no 8011 Bur dezer Omtrek Rijksklinie ken SLAAPKAMER met 2 bedden ± ƒ 3 p w per 1 Novem ber of eerder Br on der no 7993 Bur de zer Buiten model UNIFORM en overjas te koop rode uitmonstering normale maat prijs appart f 20 Anto - nius Matheuslaan37bis A 8004 RADIO JO DIELS Amst str weg 262 Tel 19498 Nieuwste radiotoestellen Phi lipaii Erres N.S.F Waldorp ook over jarige alles bij óns voorradig Stofzui gers vanaf f 29 Ge makkelijke betaling Zié toonkamer A "* ster str weg 237 7992 KACHELBLOKKEN Iepen en Populieren ƒ 2.25 per mud Eikenen beuken ƒ 5-50 per 100 K.G Houthandei„Utrecht " Amsterdstraatweg 241 Tele foon 12808 7815 LICHT in duistere dagen Mej A M P we reldberoemde astro nologe voorspelt en ontsluiert alle du^ tert zaken Harde bollenstraat 7 Utr Ook schriftelijk 8008 NAAIMACHINE te koop gevraagd in goeden staat Br on der no 8027 Bur de - Gevraagd Vertegen woordigers en COLPORTEURS Schlager 1940 Goede verdien ste Agenturen en Commissiehandel. Nw Koekoekstraat 13bis Utrecht 8029 Wie wil een SPOTKOOPJE prima transportrij ïviel geschikt voor alle vrachten f 35 en 4 rijer accordeon 80 bassen pracht geluid f 25 Nicolaas straat 14 D:versen Eiken CRAPEAUDSTEL f 45 dressoir f 30 rookstel ƒ 16 eiken Sedikant gezondh raatras f 20 Eng ledikant theekast f 8 Old Finishbu-reau mtnistre f 25 ttoekenkast f 22 ge voerde overgordij nen karpet f 22 inkoop van nette meubelen Lange Smeestraat 13 Personeel gevraagd UW OUD GOUD is het meeste waard wanneer U het ver koopt in De Klokken - winkel N Kool Voorstraat 15 vrij blijvend taxatie 7932 ELECTR KACHELS electr kookplaten electr stoven Nog één Bosch electr koelkast en eenige Bosch stofzuigers al les nog van het oude materiaal Radio,toestellen Ir F W.Ruys Korte Jans straat 23bis Têlef K 3403-591 7920 Mr WILLY KRUIS Helderzlenae-Astro loog Feillooze toe komstvoorspelltag. Advies vooi ieder le vensvraagstuk van 10—10 uur ook Zoödag Obrechtstraat 23bi5 nabij Biltstraat 7837 Verleden week VERLOREN in winkel autobus óf op straat goudea lorgnon met dito ketting Grootè be looning Oudenrijn 19 tegenover Triton 8026 Ter oveimame aan geboden weg over compleet Oranier HAARDKACHEL Capaciteit 225 M3 zo goed als nieuw Uiterste prijs f 35 Paramaribostr 43bis Gevraagd een DAGMEISJE van goede getuigenvoorzien niet jongerals 20 jaar MevrouwCox Ingenhouszstr.Ibis 7916 DAMESRIJWIEL ter overrrame - nog mooi goede banden Prima verlichting voor f 22.50 Morel straat 9 Ondiep 7996 NET MEISJE gevraagd van 8—4 uur ± 18 jaar v.g.g.v Prof van Bem melenlaan 26 Tuin dorp 8030 Te koop gevraagd KWIKZILVER Br onder no 8019 Bur dezer BURGERS - MAGNEET - FONGERS JUNCKER - DURABO - CRESCENDO ALLÉ StOOEIXEl>r DIT VOO&BAAO LEVERBAAR O KWINT STEENWEG 24 UTRECHT U WINKELT PRETTIG en VRIJ I Deze ruimte is te klein om I ALLE ARTIKELEN I welke wij voor ILAGE PR IJ ZEN verkopen te omschrijven Wij kunnen noennen Porselein Glas en Aar dewerk Huishoudelijke artikelen Tin en Nikkelwaren „ GERO"-artikelen Lederwaren Geschenken voor Moeder Vader vér loofden en een ieder die u wilt verrassen En dan Onze speelgoedafdeliny op de Ie etage Maar komt u zelf eens kijken •^ VAH WILLIGEN JANSKERKHOF 5 rUw tateit ligt niet In tte listBrren maarinAdvtrturen öpger 1765 Telef 10314 KOEKOEKKLOKKEN Uakkerstr 33 Utrecht A 1 6R0UWER-ZN NIEUWE TEXTIELPUNTEN ^ Vanaf 1 Nov zijn op Uw Textielkaart de • — nieuwe punten geldig Ter gelegenheid hier - -^ van de volgende KOUSENKECLAME ~ Van Zaterdag 26 Oct t.m Zaterdag 2 Nov ^ bij aankoop van één paar dameskousen het ^ 2de paar van dezelfde kv/aliteit voor den I HALVEN PRIJS c ^ mtmm < £ i ^ «<< S < Od o ¦¦^ i ^^ « N H ¦ ^ mmmm y - 2 ^ o 1 < < ft dei ClAA < m < K •£ W GO ¦ wmmÊtÊt 1 0 K O O ndsch e SP 00 CU ieder ha U in c i X X ^ > o Voor vindt Q • z O H ¦« ^^ ^^^ O iiiii l^ihci^Mdmae ] tVEEKRECLAME S ons Boter Kletskoppen met Hazelnoot 36 et S ons Cocos Schuim 39 et Nougat Moccataart 35 et KOFFIEVLINDEBS zonder bon 6 et Abstederdijk 319 — Tel 10881 ACCURAAT ök de zon zdf *,* Gevraagd in HOTEL HERMITAGE te Zeist Keukenwerkmeisje Aanmelding Dir per brief en verfijnd mooi als een sieraad zijn de dames polshorloges uit onze keurcollecHe Prijzen nog zéér billijk JUWELIER Icfvciap OoginAr ' 9 Woonhuizen te koop Koopsom ƒ 59.400 plus kosten Huuropbrengst f 3.570 — Ook per stuk Nad inl onder Nr 7990 bur V d blad Aambeien Duizenden vóöt U vonden reeds baat bij Aambeienzalf van Broeder Benedictus Ook 33n U zal deze zalf terstond verlichting brengen Haal direct een pot bij Uw Apottieker of Drogist Prijs f 1 - Zetpillen Br B oer doos 85 cent VOLG N U schriftelijke lessen ZIE Steno - Typen - Talen Boekhouden Vestigings wet enz AANKONDIQINCj OP 29 OCT A.S SCHOEVERS Van Baerlestr 1 - Amsterdam Prospectus en proefles gratis RECLAME ALLEEN VOOR ABONNFS van WIJK's Boekhandel • Leesbibliotheek OUDE GRACHT 124 Tel 17635 STEEDS ' T NIEUWSTE RIJWIELEN % De F Japan m - 1 D E bericl vangt ov ons land ward en biede oordeel Niette het algemeen l lezers een inz van het bespro Ondanks het treffende het landsch Indië e weest en van J gezeld gingen v men nu met d omdat men zie steua is het landsch-Indië ei intensief gewee bevredigend Ji Indlë gekregec wereldoorlog I welke het na 1 van de gedevali ciers van de In jaren tijds zag wat hét relatie Dit blijkt uit 01 tieve aandeel dischen invoerjl Holland Japan Deze ontwikt een Jvjdperk di streefden een z < handel met de veeren Dat mt jaren de Japani dus in dat tijdsj welke slechts m landsche zijde een uitbuitings voor het Moedi was aan de In < lijke welvaart ti peil der inlands Het handels ' Indië en Japan positie in In het Moederland landschen hand enkel land ook Japan geregeer < groot aandeel 1 het betrokken Men is wel een kendheid te bes * geval en het z Indien men nu Invoer van Jap Indië gemeenlijk voer van Nede begrijpt men d zins ongunstig i Dat desondan Nederlandsch-In jpoeilijkheden g voornamelijk zijt ners naar het oi ment met de Ini ning hielden De hoeveelheid en d Nederlandsch-In bovendien zelf landsch-Indië aa ste zou nu geen men hierbij niet gen der Indisch Japan wil N dan een soort a systeem beschot wijze welke wij wingewest kara bij het doen vai Indische gemeei zal voor iedereei menleving op te ¦ van de voortgel suiker bijvoorbe arbeidsloon en der ten goede gemeenschap aa wordt gewonnen wordt weggevoe gen der Indischi dus wel degelijl arbeids-intensiev plaats in den u waarvan de inl zou men zich o zou de Indische slechter van wo Dit probleem onderhandelingei voerde zelf een voorbeeld de su quantiteiten var Het legde in de minerale gronds ¦ meenschap van toen een overee ^ men van de He bonden In die o verplicht een be ] De Indische rege inlandsche bevol profijt van den i komst heeft mo pan reeds kort n de suiker wenscl behoeften van zij Nieuwe ' s-GRAVENl dat in het kader regelen in verba sche onderdanen een aantal Nede neerd Ook deze eerder geïntemc Indië een begrip I ONTHULLIh VOOf Het monumen ' een jaar gelede certzanger Jac heeft een plaatal te BloemendaaJi drie uur in tegl belangstellenden gedragen aan d J 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vn'idag 25 October 940 UTI Verkrijgbaar bij Maison ADA Leidscheweg 20 b Kleedingmagazijnen „ De Dom " Mariaplaats 15 Utrecht Varkensmarkt Amersfoort Slotlaan Zeist Maison Blanken-Vuurmans Mariastraat Maison C A van Eyck Bakkerstraat 16 Maison Maas-Racke Amsterd Straatweg 144 Maison Racke Damstraat 30 MEISJE gevraagd Strijkin richting Gez Heger Julianalaan 278 Bilthoven 7914 Te koop omtrek Vleutenaolieweg twee flinke Burger - WOONHUIZEN Vraagprijs ƒ 9000 - Huuropbrengst ƒ 624 - p j Van Os nabrugge & Rijksen Mariaplaats 49 Te koop gevraagd twee kleine Midden stads - WONINGEN op gunstigen stand en goed onderhou den in den huurprijs van ƒ 30 k ƒ 35 per maand Br onder no 8012 Bur dezer NOODKACHELS met drievoudige kook gelegenheid geschikt voor elke brandstof ƒ 26.95 Haardkaehels 45.50 Geldkisten 2.10 Vleeschmaalmachi nes 2.75 Worst hoorns Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabethstraat 24 7918 PAARD en WAGEN te huur per uur dag en week m e z koetsier Billijk Blokstraat 23 Utr Telefoon 19016 NET MEISJE gevraagd om opge leid te worden voor de pers Zich aanmel den bij de Hyg Was scherij N.V Bunnik scheweg 20 De Bilt 8031 ^ / r Gevraagd v.d.e.n flinke DIENSTBODE Mevrouw Bongers Leidscheweg 8 en tree Cafetaria Aan melden ' s avonds tus schen 8 en 9.30 uur 7803 Aangeboden VIOOLLES ƒ 5 - p m 1 uur p w door lid v h U S O Br onder no 7836 Bur dezer STENO-TYPISTE gevr hoofdz voor Duitsche Handels corr Br m o v leeft verl sal enz onder no 8038 Bur dezer Te koop een best KOLENFOKNUIS Sonoystraat 17 7929 Te huur WRINGERS 11.50 Continental Wrin gers 18.50 Gascom foren 2 vlams luxe uitvoering met on - derlegblad 19.75 Waschketels vanaf 1.75 Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabethstraat 24 7919 OOK U telefonisch bereik baar Kosten ƒ 1 - p.maand Inl HADI,Croeselaan 200 Tel 21008 Agent-incas seerder gevraagd.Schriftelijk aanmel den 7838 VKIJST LANDHUIS I te koop met 2000 M.2 j bosch en moestuin garage tuinhuis | prieel 30 vruchtbooj men 5 kamers bad kamer gas water j electra vaste wasch - tafels ƒ 7750 Palt-J zei-weg 160 Den Dol der gem Zeist 7931 K-'ndige ELECTRICIENS gevraagd voor mon tage A.V.O verduis-teringsapparaat Br onder no 7934 Bur dezer Te huur RUIM PERCEEL Springweg 65 Als werkplaats magazijn of derg Te bevr BUderdijkstraat 2bisA 7804 Personep ' DANSLES Nieuwe club op Zon dagmiddag van 5—7 uur Gezellig intiem Per les ƒ 0.50 Aan melden gratis Voor straat 37bi3 Privé lessen dagelijks 7752 Mevr Heeg Maria plaats 16 vraagt voor direct FLINK MEISJE voor heele of halve dagen of 3 dagen per week P.G 7936 Bekwame NAAISTER zoekt veranderwerk Billijk In prijs Br onder no 7940 Bur dezer Te huur gez gem ZIT SL.KAMERS met voll pension a ƒ 35 p mnd en ƒ 11 en ƒ 9 - per week.Nachtegaalstraat 30bi3 7941 BRANDHOUT voor wederverkoo pers en industrie Dennenschijven ca 20 c,M eiken in blok ken en bossen G ' Ie Leeuw's Handelmij N.V Moreelselaan 31 Utrecht Tel 12047 7908 Overvloedige warmte voor wei nig geld Daar is een prima haardkachel voor nodig Duizenden Inventa's verwarmen Nederlandse huizen tot volle tevredenheid van de bewoners Wij hebben de nieuwe model len in voorraad en nodigen U Bit tot een bezoek Te koop 50 gerooide POPULIEREN en eiken boomen als mede een partijbrandliout en takkenbossen Lamstraat 2 na 6 uur 7935 Beschaafde Juffrouw 30 j G.G b.z.a als HUISHOUDSTER Ook z n bekend met verpleging v.g.g.v Br mej H v Gelder Stationstraat 39 Tiel 7946 NET DAGMEISJE gevr van 9—3 uur Aanmelden ' s mor gens voor 12 uur Adres Vredenburg 2bis 7942 Te huur of te koop WINKELHUIS Bekkerstr 86 Te be vragen op 88 en Utrechtscheweg 143 De Bilt Tel 28098 Geschikt tot ombou wen woonhuis ' ¦ 7994 KNIP DIT UITÏ Gaat U verhuizen Geeft dan een bood schap want wij vèf ' huizen U vanaf 3v,-s guWen met paard eittwagen tevens bestel dienst voor Utrechten omgeving vanaf ƒ 1.25 per uur Be leefd aanbevelend J.W Houtzager Ham burgerstraat 18 Utrecht 7805 VEEZET - Bilthovett Tel.K 3402 No 2665 Hetadres voor vanille suiker melksuikeren mengzoet Vraagtcondities 7933 Te koop - aangeboden zware WINTERJAS in zeer goeden staat.Kapelstr 102 Zater dagmiddag tusschen 2 en 4 7937 Gevraagd voor direct NET DAGMEISJE P.G van 8.30 uur tot 5 uur goed kunnende werken en van g.g.v Aanmelden Vrijdag avond na 7.30 uur Mevr V d Horst v Limb.Stirumstr 11 7944 ƒ 150 - BELOONING voor wie een ontwik kelden en betrouw baren Jongeman aan vast werk helpt In casso's agentschap of iets dergelijks Spoed gewenscht Br onder no 8002 Bur dezer Te huur ruime WONING Riouwstraat 29 Huur ƒ 5.50 7997 OUDE GRACHT'260-TEL.I38I3-UTRECHT HOLL VET of Reuzel bij vleesch of gehakt Rund vleesch pracht lap pen 0.70 Lams vleesch zonder bon.HeerUjk gehakt 0.45 Bram Bem Weerd O.Z 74 8001 X Te koop Langharige Bisam - BONTVOERING in uniformjas grootemaat ƒ 120 Te be zichtigen Kleermakerij Nachtegaalstraat 37 7939 ^ Te huur gevr Jaarbeschrijvingen 1940 en 1941 met gratis Zonnehoros coop Levensloop karakter huwelijk financiën enz toe zending geboorteda tum en ƒ 0.30 postz V kosten Mevr SCHILTKAMP Nassaukade 347/1 Amsterdam W 7875 Bioscoop Vreeburg vraagt nette OUVREUSE Aanmelden ' s avonds van 6.30—8 uur 7995 Dame zoekt in be schaa,fde gezellige omgeving INWONING als betalend logé Br onder no 8025 Bur dezer Handel AEG Koffiemolen verschaft U ideaal gemalen koffie TUIGLEDER Zoolleder Kopspij kers Zooibeslag Hoefijzers ijzeren teenstukken Wood Millne gummihakken oude prijzen en platvoetzolen ƒ 0.90 p p Voetbalveters prima oude prijzen en kwaliteit Smith Predikheerenstraat 14 Telefoon 14556 Opgericht 1877 8000 Te koop 1 HEERENRIJWIEL en 1 Philips Radio toestel bUlijke prij zen IJsselstraat 8 7945 BRANDSTOFFEN Houtblokken ge schikt voor el'Ken haard of kachel.Dennen ƒ 4.75 Eikenƒ5.50 Beuken ƒ 5.75per 100 K.G francohuis J Ester Sm;Minkade 3 Telef 18832 7800 Gevraagd HUISKNECHT Jansveld 27 8005 Heer zoekt frisch SLAAPKAMERTJE Brieven met prijs on der no 8010 Bur dezer VtrkrijiboQi in all * gsiil » oti>s Flinke halfwas TIMMERMAN gevraagd Tussen broek's RoUuikenfa briek Pieterstr 8 — 12 Aanmelden's morgens van 9 tot 10 uur 8020 Alle soorten KACHELS en Balvfiets te koop en te koop gevraagd en ruilen v Plate ringen's Kachelhan del Jacobijnenstraat 18 bij Breedstr 7888 boogAtens 20 woorden f 0.90 3 achtereenvolgende plaat singen f 1.90 Elk woord meer 5 cent per plaatsing KLEINTJES Ham Beach STOFZUIGERS reparatie onderdee len De Stofzuiger Centrale Nobelstr 23 Tel 15567 Ook alle andere bekende merken voorradig Tegen 1 Dec bij Lib Isr PENSION gevraagd r vrije ka mer goede liefst centr verw geen beroepsp Brieven prijsopgave onder no 8014 Bur dezer COSTUUM naar maat Uitslui tend bewerking der beste stoffen door maatkleermakers Gemakkelijke beta ling Bestel heden Br onder no 7801 Bur dezer Bekwame MANGELMEISJES gevraagd Wasserij Oudenrijn Kanaal weg 5 Utrecht 8021 NAAKIACHIN-ES pracht Singer salon kast trapnaaima chine inzinkb ring spoel en twee hand naaimachines Süi ger en Naumann alle zoo goed als nieuw spotkoopje Nicolaasstraat 14 RADIO ACTIEF Cath.singel 21 A te lef 13191 Een vol ledig overzicht opRadiogebied kunnenwij U bieden aange zien bij ons de vol gende merken inruime sorteering voorradig zijn Phi lips Olympia Erres Radio Bell Waldorp Tungsram enz Olympia extra hoo ge inruiipremie Zeer voordeelige aanbie ding Radio Bell Ook overjarige en ge bruikte toestellen Voorradig Philips Dynamo zaklan taarns Erkende Phi lips service tot 8 uur geopend 7905 Te Koop Z EIGENHEIMERS ƒ 0.03 p p Koolra pen ƒ 0.03 Wortelen ƒ 0.03 ' Uien ƒ 0.04 Zuurkool ƒ 0.10 Van Buuren's Warenhuis Adriaan van Ostade - laan 40 Telefoon 17463 7943 • BAKFIETS open en voor melk Koffergramophoon I Philipsradio Smal filmprojector 8 m.M I Alt-saxophoon Utrechtscheweg 143 nabij tramhalte Groenewegen De BUt 8037 WEDUWNAAR middelb leeftijd z k zoekt kennisma king met Juffrouw eventueel Weduwe z k 44—48 j N.H Brieven letter W Amst straatweg 171 7928 HEERENRIJWIEL te koop prima staatgeheel compl Geenhandelaars Justus van Effenstraat 44 bis 8013 Te huur gevraagd op netten stand BENEDENHUIS of gedeelte van wo ning voor 3 pers Br prijsopgave onder no 7869 Bur dezer STRIJKSTERS gevraagd aan de'StoomwasscherijGebr v Beest Me ridiaanstraat 21—23 Utrecht 8022 MAJVUl ' ACTUREN H.H Winkeliers en Wederverkoopers het oudste meest be kende en grootst ge sorteerde adres is J H Verkerk Nachte gaalstraat 19 Telef 17629 RIJWIELEN lage prijzen alle soorten als nieuw waaronder Fongers enz Ook witte Rij wielen voor de duis ternis Van Swinden straat 9 J J Smit 8007 BELEGGING aan hoofdweg nabijWilh park 2 ben eu bovemh Koop som f 16.500 primabelegging Inl C v.d Stok Van Bem melenlaan 26 Tuin dorp 8028 TE KOOP voor geldbelegging blok huizen Koops f 53.000 Huurop brengst f 3350 — lasten f 400 — Te bevragen bij Meer wijk Ludgerusstr 8 tel 13117 8016 Nette Dame 49 j wenscht KENNISMAKING met net Burgerheer met vaste positie 50—55 j Geheimhou ding verzocht en ver zekerd Geen straat afspraak Br onder no 7938 Bur dezer In klein gezin z k wordt gevraagd een NET MEISJE niet beneden 20 jaar Moet zelfstandig kunnen werken en koken Bij voorkeur voor d en n Brieven met volledige inlich tingen getuigen enz onder no 8009 Bur dezer Gevraagd ongem ZIT-SLAAPKAMER voor Juffrouw-alleen liefst straatzijde omg Wittevrouwen Br onder no 7910 Bur dezer Te Koop gevr LEEREN JASSEN Leeren Renvesten Regenjassen Rijlaar - zen Waterdichte Beenpijpen Wollen Sokken gebreide Borstrokken Rubber laarzen Leeren Tas - schen Loterijman Oudegracht 348 Vrouwjuttenstraat 7912 OUD GOUD Wij geven de hoogste | waarde voor Oudj Goud V Dijk Steen 1 weg 39 Tel 16361 Amsterd straatweg 141 Tel 18219 7742 HAARDRACHELS onafbrandbaar ge lakt ƒ 46,50 Ruime sorteering Sudder gascomforen Wrin gers Wringerbokken Kachelpijpen Mica Zaklantaarns Batte rijen Gasaanstekers Verduisteringslam pen AmsterdarascheIJzerhandel Twijnstraat 38 8017 Te koop eiken WASTAFELKAST met marmeren bladen Spiegel Te zien:Laan v Minsweerd no 8 8006 HEERENRIJWIEL Te koop goed onder houden heerenrij wiel met prima ban den en verlichtingprijs f 22.50 Antho niedijk 39 7999 Te huur gevraagd GEST KAMER omtrek Acad Zieken huis Br onder no 7930 Bur dezer UW OUD RIJWIEL als nieuw opgeknaptvanaf 4 gulden te vens in goeden staatzijnde Rijwielen tekoop WeerdsingélO.Z 33 B 8018 Gevraagd in klein gezin flinke DAGDIENSTBODE zelfstandig kunnende werken Volle kost Aanmelden Zaterdag tussen 6—7 Lin naeuslaan 60 8015 Te koop COUPé RIJTUIG voor 4 personen inzeer goeden staat.Billijke prijs J Ver weij Ltngendijk B 66 Buurmalsem bij Gel dermalsen 7835 Te koop gevraagd een moderne goed onderhouden KINDERWAGEN Br onder no 8011 Bur dezer Omtrek Rijksklinie ken SLAAPKAMER met 2 bedden ± ƒ 3 p w per 1 Novem ber of eerder Br on der no 7993 Bur de zer Buiten model UNIFORM en overjas te koop rode uitmonstering normale maat prijs appart f 20 Anto - nius Matheuslaan37bis A 8004 RADIO JO DIELS Amst str weg 262 Tel 19498 Nieuwste radiotoestellen Phi lipaii Erres N.S.F Waldorp ook over jarige alles bij óns voorradig Stofzui gers vanaf f 29 Ge makkelijke betaling Zié toonkamer A "* ster str weg 237 7992 KACHELBLOKKEN Iepen en Populieren ƒ 2.25 per mud Eikenen beuken ƒ 5-50 per 100 K.G Houthandei„Utrecht " Amsterdstraatweg 241 Tele foon 12808 7815 LICHT in duistere dagen Mej A M P we reldberoemde astro nologe voorspelt en ontsluiert alle du^ tert zaken Harde bollenstraat 7 Utr Ook schriftelijk 8008 NAAIMACHINE te koop gevraagd in goeden staat Br on der no 8027 Bur de - Gevraagd Vertegen woordigers en COLPORTEURS Schlager 1940 Goede verdien ste Agenturen en Commissiehandel. Nw Koekoekstraat 13bis Utrecht 8029 Wie wil een SPOTKOOPJE prima transportrij ïviel geschikt voor alle vrachten f 35 en 4 rijer accordeon 80 bassen pracht geluid f 25 Nicolaas straat 14 D:versen Eiken CRAPEAUDSTEL f 45 dressoir f 30 rookstel ƒ 16 eiken Sedikant gezondh raatras f 20 Eng ledikant theekast f 8 Old Finishbu-reau mtnistre f 25 ttoekenkast f 22 ge voerde overgordij nen karpet f 22 inkoop van nette meubelen Lange Smeestraat 13 Personeel gevraagd UW OUD GOUD is het meeste waard wanneer U het ver koopt in De Klokken - winkel N Kool Voorstraat 15 vrij blijvend taxatie 7932 ELECTR KACHELS electr kookplaten electr stoven Nog één Bosch electr koelkast en eenige Bosch stofzuigers al les nog van het oude materiaal Radio,toestellen Ir F W.Ruys Korte Jans straat 23bis Têlef K 3403-591 7920 Mr WILLY KRUIS Helderzlenae-Astro loog Feillooze toe komstvoorspelltag. Advies vooi ieder le vensvraagstuk van 10—10 uur ook Zoödag Obrechtstraat 23bi5 nabij Biltstraat 7837 Verleden week VERLOREN in winkel autobus óf op straat goudea lorgnon met dito ketting Grootè be looning Oudenrijn 19 tegenover Triton 8026 Ter oveimame aan geboden weg over compleet Oranier HAARDKACHEL Capaciteit 225 M3 zo goed als nieuw Uiterste prijs f 35 Paramaribostr 43bis Gevraagd een DAGMEISJE van goede getuigenvoorzien niet jongerals 20 jaar MevrouwCox Ingenhouszstr.Ibis 7916 DAMESRIJWIEL ter overrrame - nog mooi goede banden Prima verlichting voor f 22.50 Morel straat 9 Ondiep 7996 NET MEISJE gevraagd van 8—4 uur ± 18 jaar v.g.g.v Prof van Bem melenlaan 26 Tuin dorp 8030 Te koop gevraagd KWIKZILVER Br onder no 8019 Bur dezer BURGERS - MAGNEET - FONGERS JUNCKER - DURABO - CRESCENDO ALLÉ StOOEIXEl>r DIT VOO&BAAO LEVERBAAR O KWINT STEENWEG 24 UTRECHT U WINKELT PRETTIG en VRIJ I Deze ruimte is te klein om I ALLE ARTIKELEN I welke wij voor ILAGE PR IJ ZEN verkopen te omschrijven Wij kunnen noennen Porselein Glas en Aar dewerk Huishoudelijke artikelen Tin en Nikkelwaren „ GERO"-artikelen Lederwaren Geschenken voor Moeder Vader vér loofden en een ieder die u wilt verrassen En dan Onze speelgoedafdeliny op de Ie etage Maar komt u zelf eens kijken •^ VAH WILLIGEN JANSKERKHOF 5 rUw tateit ligt niet In tte listBrren maarinAdvtrturen öpger 1765 Telef 10314 KOEKOEKKLOKKEN Uakkerstr 33 Utrecht A 1 6R0UWER-ZN NIEUWE TEXTIELPUNTEN ^ Vanaf 1 Nov zijn op Uw Textielkaart de • — nieuwe punten geldig Ter gelegenheid hier - -^ van de volgende KOUSENKECLAME ~ Van Zaterdag 26 Oct t.m Zaterdag 2 Nov ^ bij aankoop van één paar dameskousen het ^ 2de paar van dezelfde kv/aliteit voor den I HALVEN PRIJS c ^ mtmm < £ i ^ «<< S < Od o ¦¦^ i ^^ « N H ¦ ^ mmmm y - 2 ^ o 1 < < ft dei ClAA < m < K •£ W GO ¦ wmmÊtÊt 1 0 K O O ndsch e SP 00 CU ieder ha U in c i X X ^ > o Voor vindt Q • z O H ¦« ^^ ^^^ O iiiii l^ihci^Mdmae ] tVEEKRECLAME S ons Boter Kletskoppen met Hazelnoot 36 et S ons Cocos Schuim 39 et Nougat Moccataart 35 et KOFFIEVLINDEBS zonder bon 6 et Abstederdijk 319 — Tel 10881 ACCURAAT ök de zon zdf *,* Gevraagd in HOTEL HERMITAGE te Zeist Keukenwerkmeisje Aanmelding Dir per brief en verfijnd mooi als een sieraad zijn de dames polshorloges uit onze keurcollecHe Prijzen nog zéér billijk JUWELIER Icfvciap OoginAr ' 9 Woonhuizen te koop Koopsom ƒ 59.400 plus kosten Huuropbrengst f 3.570 — Ook per stuk Nad inl onder Nr 7990 bur V d blad Aambeien Duizenden vóöt U vonden reeds baat bij Aambeienzalf van Broeder Benedictus Ook 33n U zal deze zalf terstond verlichting brengen Haal direct een pot bij Uw Apottieker of Drogist Prijs f 1 - Zetpillen Br B oer doos 85 cent VOLG N U schriftelijke lessen ZIE Steno - Typen - Talen Boekhouden Vestigings wet enz AANKONDIQINCj OP 29 OCT A.S SCHOEVERS Van Baerlestr 1 - Amsterdam Prospectus en proefles gratis RECLAME ALLEEN VOOR ABONNFS van WIJK's Boekhandel • Leesbibliotheek OUDE GRACHT 124 Tel 17635 STEEDS ' T NIEUWSTE RIJWIELEN % De F Japan m - 1 D E bericl vangt ov ons land ward en biede oordeel Niette het algemeen l lezers een inz van het bespro Ondanks het treffende het landsch Indië e weest en van J gezeld gingen v men nu met d omdat men zie steua is het landsch-Indië ei intensief gewee bevredigend Ji Indlë gekregec wereldoorlog I welke het na 1 van de gedevali ciers van de In jaren tijds zag wat hét relatie Dit blijkt uit 01 tieve aandeel dischen invoerjl Holland Japan Deze ontwikt een Jvjdperk di streefden een z < handel met de veeren Dat mt jaren de Japani dus in dat tijdsj welke slechts m landsche zijde een uitbuitings voor het Moedi was aan de In < lijke welvaart ti peil der inlands Het handels ' Indië en Japan positie in In het Moederland landschen hand enkel land ook Japan geregeer < groot aandeel 1 het betrokken Men is wel een kendheid te bes * geval en het z Indien men nu Invoer van Jap Indië gemeenlijk voer van Nede begrijpt men d zins ongunstig i Dat desondan Nederlandsch-In jpoeilijkheden g voornamelijk zijt ners naar het oi ment met de Ini ning hielden De hoeveelheid en d Nederlandsch-In bovendien zelf landsch-Indië aa ste zou nu geen men hierbij niet gen der Indisch Japan wil N dan een soort a systeem beschot wijze welke wij wingewest kara bij het doen vai Indische gemeei zal voor iedereei menleving op te ¦ van de voortgel suiker bijvoorbe arbeidsloon en der ten goede gemeenschap aa wordt gewonnen wordt weggevoe gen der Indischi dus wel degelijl arbeids-intensiev plaats in den u waarvan de inl zou men zich o zou de Indische slechter van wo Dit probleem onderhandelingei voerde zelf een voorbeeld de su quantiteiten var Het legde in de minerale gronds ¦ meenschap van toen een overee ^ men van de He bonden In die o verplicht een be ] De Indische rege inlandsche bevol profijt van den i komst heeft mo pan reeds kort n de suiker wenscl behoeften van zij Nieuwe ' s-GRAVENl dat in het kader regelen in verba sche onderdanen een aantal Nede neerd Ook deze eerder geïntemc Indië een begrip I ONTHULLIh VOOf Het monumen ' een jaar gelede certzanger Jac heeft een plaatal te BloemendaaJi drie uur in tegl belangstellenden gedragen aan d J 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October I94Ö DERDE BLAD De handelsbesprekingen tusschen NederL Indië en Japan Ruim 200 Heetaren natuurschoon zijn voor het publiek opengesteld nu de landgoede ren Ooslereng en Nergenasche Bosch bij Bennekom onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt — Een der nnooiste vv^egen welke door de Oostereng voert Foto Pax-Holland Japan wil den aard van in - en uitvoer bepalen D B berichten welke men in ons land ont vangt over de handelsbesprekingen tusschen ons land en Japan zijn in hooge mate ver ward en bieden nog geen basis voor een serieus oordeel Niettemin is het echter mogeiyk meer m het algemeen bij deze kwestie stil te staan en den lezers een inzicht te geven tn de moeilijkheden van het besproken vraagstuk Ondanks het feit dat de onderhandelingen be treffende het handelsverkeer tusschen Neder landsch-Indië en Japan steeds moeilijk zijn ge weest en van Japansche zgde van tijd tot tijd ver gezeld gingen van de noodige dreigementen welke men nu met destemeer aandrang zal gebruiken omdat men zich zeker waant van Duitschland's steuo is het handelsverkeer tusschen Neder landsch-Indië en Japan de laatste jaren bijzonder intensief geweest en voor de Japanners bijzonder bevredigend Japan heeft z'n groote kansen in Indië gekregen in de jaren van den vorigan wereldoorlog Het ¦ heeft toen een basis gelegd welke het na 1930 kon gebruiken om met behulp van de gedevalueerde Yen de Europeesche leveran ciers van de Indische markt te verdrijven In vijf jaren tijds zag Japan zijn invoer in die jaren voor wat hét relatieve aandeel betreft verdrievoudigd Dit blijkt uit onderstaande cijfers welke het rela tieve aandeel van Holland en Japan in den In dischen invoer aangeven 1928 1932 1933 Holland 20.05 % 15.76 % 12.39 % Japan 9.54 % 21.26 % 31.02 % Deze ontwikkeling was stellig uitzonderlijk in eenjgdperk dat alle koloniale landen er naar streefden een zoo groot mogelijk gedeelte van den handel met de koloniën voor zichzelf te reser veeren Dat men van Nederlandsche zijde in die jaren de Japanners zulke ruime kansen bood was dus in dat tijdsgewricht een uitzonderlijke politiek welke slechts mogelijk was omdat men van Neder landsche zijde de koloniën niet beschouwde als een uitbuittngsobject en werkverschaffingsobject voor het Moederland maar men er op bedacht was aan de Indische bevolking de grootst moge lijke welvaart te geven bij het zeer gedrukte prijs peil der inlandsche producten Het handelsverkeer tusschen Nederlandsch Indië en Japan neemt dan ook een uitzonderlijke positie in In geen enkel koloniaal gebied heeft het Moederland een kleiner aandeel in den buiten landschen handel dan een dei-de staat In geen enkel land ook met uitzondering dan van het door Japan geregeerde Mandsjoekwo had Japan een zoo groot aandeel in den buitenlandschen handel van het betrokken land als in Nederlandsch-Indië Men is wel eens geneigd dit als een vanzelfspre kendheid te beschouwen maar dit is geenszins het geval en het zou ook heel goed anders kunnen Indien men nu bovendien nog bedenkt dat de invoer van Japansche goederen in Nederlandsch Indië gemeenlijk driemaal zoo groot is als de uit voer van Nederlandsch-Indië naar Japan dan begrijpt men dat de zaak voor Japan er geens zins ongunstig voorstaat Dat desondanks de onderhandelingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan altgd met groote Bfioeilijkheden gepaard zijn gegaan vindt dan ook voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat de Japan ners naar het oordeel van het Indische Gouve'rne rnent met de Indische camenleving te weinig reke ning hielden De Japanners wilden niet alleen de hoeveelheid en den aard der uitvoerproduoten naar Nederlandsch-Indië bepalen maar zij wilden bovendien zelf bepalen welke producten Neder - landsch Indië aan Japan mocht leveren Dit laat ste zou nu geen overwegend bezwaar zijn indien men hierbij niet in botsing kwam met de belan gen der Indische samenleving Japan wil Nederlandsch-Indië als niet anders dan een soort aanvulling op zijn eigen autarkie systeem beschouwen Het behandelt Indië op een wijze welke wij vroeger het beste met het woord wingewest karakteriseerden Het verliest namelijk bij het doen van zijn bestellingen de belangen der Indische gemeenschap volkomen uit het oog Het zal voor ledereen duidelijk zijn dat de Indische sa menleving op totaal verschillende wijze profiteert ¦ van de voortgebrachte producten Een artikel als suiker bijvoorbeeld bestaat vrgwel uitsluitend uit arbeidsloon en komt dus grootendeels den inlan der tên goede daarentegen verdient de Indische gemeenschap aan ruwe petroleum die mechanisch wordt gewonnen en meclianisch door olieleidingen wordt weggevoerd vrijwel niets Hij die de belan gen der Indische gemeenschap behandelt moet er dus wel degelijk aandacht aan schenken dat de arbeids-intensieve producten een even belangrijke plaats in den uitvoer innemen als die producten waarvan de inlander geen profijten trekt Want zou men zich op de laatste gaan toeleggen dan zou de Indische gemeenschap er in wezen veel slechter van worden Dit probleem heeft nu de laatste tien jaren alle onderhandelingen met Japan vertroebeld Japan voerde zelf een autarkische politiek en wilde bij voorbeeld de suiker welke het vroeger in groote quantiteiten van Indië betrok niet meer hebben Het legde in de laatste jaren het zwaartepunt op minerale grondstoffen welke voor de Indische ge meenschap van geen beteekenis zijn In 1937 is toen een overeenkomst gesloten waaraan de na men van de Heeren Hart en Ishizawa zijn ver bonden In die overeenkomst heeft Japan zich nog verplicht een bepaalde hoeveel suiker af te nemen De Indische regeering stelde dezen eisch opdat de inlandsche bevolking zelve een zoo groot mogelijk profijt van den uitvoer kon trekken Deze overeen komst heeft moeilijkheden opgeleverd omdat Ja pan reeds kort na het sluiten van de overeenkomst de suiker wenschte af te nemen zich daarbij op de behoeften van zijn oorlogseconomie beroepend Her - Nieuwe interneeringen ' 3-GRAVENHAGE 25 Oct — Wij vernemen dat in het kader van de Dultsche repressalllemaat regelen tn verband met de behandeling van Dult sche onderdanen in Nederlandsch-Indië wederom een aantal Nederlanders hier te lande Is geïnter neerd Ook deze personen worden evenals de reeds eerder geïnterneerden freacht in Nederlandsch Indië een begrip te vertegenwoordigen ONTHULLING VAN HET MONUMENT VOOR JAC VAN KEMPEN Het monument ter nagedachtenis van den ruim een jaar geleden overleden Nederlandsohen con certzanger Jac van Kempen is thans gereed en heeft een plaats gevonden In het Wildhoefplantsoen te Bloemendaal Hier zal het Zaterdagmiddag om drie uur in tegenwoordigheid van autoriteiten en belangstellenden worden onthuld en officieel over gedragen aan de gemeente haaldelijk ia hierover contact gehouden maar dit cont8,ct heeft geen resultaten opgeleverd De uit voer van deze voor de Indische samenleving zeer belangrijke producten naar Japan neemt nog steeds af terwijl daarentegen de voor de Indische samen leving minder belangrijke producten welke men bovendien ook overal elders kan verkoopen door Japan worden opgeëischt Naar wat men uit de persberichten kan opma ken speelt ook ditmaal deze kwestie een belang rijke rol Japan wil,namelijk niet alleen een be paalde hoeveelheid petroleum hebben maar het wil bovendien deze petroleum in ruwen toestand hebben Daartegenover stelt de Indische i'egeering dat Japan deze olie in geraffineerden toestand moet nemen Dat dit laatste punt voor Japan van geen verschil is voor wat de olievoorziening op zichzelf betreft is duidelijk Nederlandsch-Indië en Japan koesteren in dit opzicht dezelfde verlangens n.l dat zij het ar beidsloon voor de bewerking der petroleum in eigen land wenschen te houden Dat is van Nederlandsoh Indische zijde alleszins verdedigbaar Men heeft daar de zorg voor de bevolking en het zou tegen over deze ¦ bevolking onverantwoordelijk zijn Indien men de belangrijkste producten zonder dat die be volking daar eenig voordeel van geniet maar een voudigweg liet wegloopen Indien de Japanners Nederlandsch-Indië niet wilden behandelen op de wijze waarop zij Mandsjoekwo en China behande len zouden zij zonder twijfel het verkrijgen van de olie van zoodanig gewicht achten dat zij van het raffineeren afstand deden temeer omdat zij het vervoer ook reeds grootendeels in handen hebben Op deze punten is een dispuut tusschen Batavia en Tokio dus eigenlijk van hetzelfde karakter als vroegere onderhandelingen reeds geweest zijn Daarbij komt dan in dit speciale geval nog het feit dat Japan uit hoofde van zijn militaire posi tie het zwaai-tepunt op het verkrijgen van meer olie uit Indië in het algemeen heeft gelegd De Japanners hebben hun olie tot dusven-e voorname lijk uit de Vereenigde Staten en Mexico betrokken terwijl zij hopen ook uit Noord-China olie te kun nen krijgen De Vereenigde Staten hebben nu om militair begrijpelijke gronden een embargo op den olie-uitvoer gelegd En het is al weer evenzeer be grijpelijk dat de Japanners er dus naar moeten uitzien hun olie uit andere landen te betrekken Nu zijn vrij er zeker van dat men in Nederlandsch Indië stelling niet onwillig staat tegenover het Ja pansche verlangen om Japan uit de moeilijkheden te helpen Aan de andere zijde echter kunnen vrij ons zeer goed voorstellen dat men het op prijs zou stellen Indien Japan niet het onderste uit de kan wil hebben en bereid zal zijn ook de Indische sa menleving iets te doen verdienen Zooals wij uit de persberichten begrepen hebben schijnt dit het kernprobleem te zijn waarover de onderhandelin gen nog liepen toen de Japansche onderhandelaar voor korten tijd naar zijn land terugkeerde brengt ruim f 3200 - op De hier ter stede gehouden krentenbollenver koop ten bate van het Voedingsfonds van de Ver eeniging tot bestrijding der Tuberculose heeft een bedrag van ruim f 3200 opgebracht Deze som blijft slechts weinig onder het bedrag dat men vorige jaren met den zooveel populairder ollebol lenverkoop placht In te zamelen Het bestuur van het Voedingsfonds is dan ook niettegenstaande de stijging van de kosten welke van de bruto op-brengst van.den verkoop moeten worden afgetrok ken verheugd over en dankbaar voor het in dezen moeilijken tijd bereikte resultaat Getracht 5000 sigaretten te stelen Door de politie zijn aangehouden een 35 - en een 23-jarige man die door hun baas op heeterdaad zijn betrapt toen zij bezig waren pakketten sigaret ten totaal 5000 stuks te stelen in een pakhuis aan de Mineurslaan Zij zün op het politie-bureau verhoord Nadat zg hun daad hadden bekend zijn zjj in het hoofd bureau van politie ingesloten PROMOTIE Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is heden ge promoveerd tot doctor in de Letteren en Wijsbe geerte de heer A Oldendorff geboren te Batavia na verdediging van een proefschrift getiteld „ So ciale en psychologische arbeidsproblemen in de zelfstandige onderneming " Als sneeuwbergen hoopen de voorraden industriezQut zich op bij de uitgebreide zoutwinning te Boekelo ^° to Pax-Holland Foto Pax-HoUand Agent werd door dronken „ schutter ^' tegen het been geschopt „ Ik was niet dronken want ik had voor het eten slechts drie glaasjes bessenjenever gedronken dat is zoo mijn vaste gewoonte " vertelde de meneer uit Bilthoven die zich voor den Kantonrechter te verantwoorden had omdat hij in staat van dronkenschap een politieman uit Bilthoven geschopt zou hebben De man vei'maakte zich op Zondag 16 Juni in den tuin van een perceel aan de Juliana laan met een windbuk ^ Naar hij vertelde was hij dit schiettuig aan het probeeren > Maiar u was toch met twee buksen aan het schieten " informeerde mr O 1 1 h o f f de Kan tonrechter Verdachte ontkende echter met twee buk sen te hebben geschoten hij had wel een tweede buks doch deze was van een vrinkeller en hij had deze geleend om deze te beproeven want zijn wapen was niet geheel in orde er haperde wat aan het mechaniek daarom had hij de andere buks er bij gehaald teneinde te kunnen zien wat er eigenlijk niet in orde was U was wel degelijk aan het schieten merktede Kantonrechter op want een buurjongetjekwam zich hullend bij zijn ouders beklagen om dat u dreigde op hem te schieten " Verdachte bleef bij zijn ontkenning en vertel de verder dat hij " door den agent was „ aangeval len " Deze was op zijn erf gekomen en hij had driemaal gevraagd of de politieman zich wilde verwijderen omdat hij onbevoegd was het erf te betreden De agent was zóó hardhandig te keer gegaan vertelde verdachte dat hij een mouw fi naal uit verdachte's jas had gescBeurd boven dien wilde de agent een der in beslag gjenomen buksen niet teruggeven „ U zegt dat U thuis drie glaasjes gedronkenhad maar er zijn getuigen die U gezien hebbentoen U een café verliet " aldus mr Olthoff I Verdachte beweerde dat dit niet mogelijk was.Andere getuigen hadden gezegd dat verdachtedien dag dronken was omdat hij niemand groet te hetgeen den Kantonrechter deed opmer ken dat verdachte als hij nuchter is bepaaldvriendelijker moet zijn dan liij op dien dag was.Weer anderen waren van oordeel geweest datverdachte dronken was omdat men dit wel aanzijn manier van loopen kon zien Bovendien hadeen buurman verdachte gezien toen hij het erfvan Hotel Brands verliet Verdachte ontkendeechter ook Hotel Brands te hebben bezocht De verbalisant die als getuige werd ge hoord verklaarde dat hij het erf had betreden en dat hij de buks in beslag had genomen waarme de verdachte aan het schieten was geweest Het andere schiettuig lag op het aanrecht in de keu ken Belde wapens waren door verbalisant in beslag genomen en de a'gent had zich daarop verwijderd Verdachte vertelde dat hij boos was geworden omdat de agent ook de buks van buurman had meegenomen Hij vond het onaangenaam dat dit wapen door den agent was ¦ meegenomen en hij had zich hierover nog al opgewonden Hij was den agent achternagegaan en hem gevraagd of hij de buks van buurman kon terugkrijgen Dit was niet gelukt en In zijn boosheid had verdachte naar den politieman geschopt Op de vraag van den Kantonrechter waaruit verbalisant had geconcludeerd dat verdaciite dronken was antwoordde de politieman dat hij een „ behoorlijke " dranklucht had waargenomen terwijl verdachte nog al raasde en tierde Boven dien waren zijn oogen waterig Ook getuige ver klaarde dat verdachte naar hem geschopt had De ambtenaar van het O.M achtte het wettig en overtuigend bewijs geleverd en elschte verdachte's veroordeeling tot een geldboete van vijftien gulden bij niet betaling te vervangen door tien dagen hechtenis met verbeurd verkla ring van de in beslaggenomen buksen Verdachte voerde tot zijn verdediging aan dat het geheele incident was ontstaan doordat de agent de buks van buurman in beslag had geno men Hij had dit voorwerp geleend en vond het onaangenaam dat de politie dit wapen meenam Uit angst had zijn vrouw die met stijgende on rust het gebeurde had gadegeslagen de buks uit het raam gegooid teneinde verdere onaange naamheden te voorkomen Verdachte zelde dat hij dit vreeselijk had gevonden want de agent had deze buks ook meegenomen Verdachte bleef er bij dat de agent hem had aangevallen en dat hij bovendien niets op zijn erf te maken had hoe wel hij hem eenlge malen verzocht had zich te willen verwijderen De Kantonrechter die hierna het woord nam werd door verdachte herhaaldelijk in de rede ge vallen hetgeen hem op een gevoelige terechtwij zing kwam te staan Mr Olthoff zelde tenslotte Vrijdag 8 November sohrifteltjk vonnis te zullen wijzen Bommen op fabriek 25 dooden ROTTERDAM 25 Oct - Tot de ge meenten welke in den algeloopen nacht alsmede in den vroegen morgen in meer of mindere mate geteisterd zijn door de bombardementen der Engelsche vliegers behoort ook het dorp Puttershoek op hetZuid-Hollandsche eiland Beyerland waar eenige projectielen zijn terechtgeko men op een fabriek van voedingsmidde len De gevolgen waren ontzettend 25 arbeiders van wie de meesten reeds met hun dagelijkschen arbeid waren begon nen werden gedood en verscheidene an deren gewond Het juiste aantal der ge wonden is nog niet vastgesteld In de fa briek brak brand uit die later op den dag is gebluscht Op een woonwijk in Vllssingen wierpen de En gelschen 12 bommen waardoor 10 hulzen werden vernield en vele andere woningen werden bescha digd Wonder boven wonder zijn hier geen dooden of gewonden te betreuren NaWi nacker vielen bc men in het open veld tengevolge waarvan enkele stuks vee werden ge dood Een aantal bommen dat op het eiland Texel terecht kwam veroorzaakte geen schade Bij het Groningsche dorp Beerta werden onge veer 20 brandbommen afgeworpen Er ontstond eenige onbeteekenende schade aan het electrisch bovennet In Friesland werden op enkele plaatsen boeren hoeven door Engelsche bommen beschadigd Een bom welke een Engelsche ' vlieger afwierp boven Rotterdam beschadigde een baggermolen welke lag gemeerd In de Nieuwe Maas Bommen op Sliedrecht SLIEDBECHT 25 Oct Vanochtend heeft een Engelsch vliegtuig een viertal bommen boven het Westelijk deel van Sliedrecht laten vallen Een groot aantal huizen werd beschadigd waarvan eenige zeer ernstig Honderden ruiten zijn gebro ken Persoonlijke ongeluldcen deden zich niet voor DEN HELDER 25 Oct — Omtrent de bom aan val op Den Helder wordt nader gemeld dat ex plosieve bommen zijn terecht gekomen op een wei land en op een terrein tusschen twee straten waar door van enkele honderden huizen de rulten en daken zijn vernield De bomen lieten groote trech ters na en in één straat hebben zij een aantal hui zen geheel in puin doen storten Doordat de meeste bewoners in den vroegen morgen niet aan wezig waren zijn voor zoover ons bekend geen persoonlijke ongelukken te betreuren De schade strekt zich echter uit tot een groot gedeelte van de wiJk Tien tot vijftien brandbommen kwamen terecht op woningen in andere straten Ook hier waren de meeste bewoners afwezig doch door het kranige en doortastende optreden van één der gebleven be woners den heer Van Meer die verschillende brand bommen uit woningen wist te verwijderen is voor komen dat hier gi-oote-branden ontstonden De po lltlebrandweer heeft nog enkele kleine branden ge bluscht Hulp van Rijkscommissaris aan Rotterdam ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Onder de ge meenten welke door de oorlogshandelingen bij zonder zwaar te lijden hebben gehad neemt Rotterdam een aparte plaats in Een groot deel der bevolking bevindt zich üi een em stlgen noodtoestand De rijkscommissaris heeft daarom besloten tot een hulpactie voor alle Nederlandsche staatsonderdanen te Rot terdam die deze hulp behoeven Deze hulp zal éénmaal worden verleend De voorbereidirjgen van den vertegenwoordiger van den rijkscommissaris voor Rotterdam dr Völckers zijn reeds geëindigd zoodat de uitbeta ling reeds in de eerstkomende dagen zal kunnen plaats hebben De burgemeester en de directeur van maat schappelijk hulpbetoon voor de uitbetalingen tei beschikking gesteld den voU » rMdewei-kiagf toe gezegd VERDRAAIING VAN DE FEITEN Nederlandsch-Indisch dementi van kwaadaardige buitenlandsche berichtgeving BATAVIA 25 Oct Domei — Tijdens besprekingen met den Japanschen consul generaal Otodzji Salto heeft de directeur van het Bureau Handelsaangelegenlieden van het Departement van Economische Zaken J E van Hoogstraten nadrukkelijk de berich ten uit Londen ontkend als zou uitsluitend Engeland de vllegtuigbenzine van voortref felijke kwaliteit in Nederlandsch-Indië opkoo pen Intusschen heeft de woordvoerder van het De » parlement van Buitenlandsche Zaken J H Rit » man tegenover de pers verklaard dat hij vreesdo dat de propaganda m het buitenland de werke lijke situatie in Nederlandsch-Indië verwringt Ook het Batavlaasch Nieuwsblad beschuldigt da propaganda In het buitenland van verwringing der feiten en dementeert een B.B.C.-bericht van Zondag volgens hetwelk de onderhandelmgen tusschen Japan en Nederlandsch-Indië eifgebroken zijn Het blad noemt dit bericht onzin Vertraging in de onderhandelingen TOKIO 25 Oct Domei — In de dagelijksche persconferentie heeft de woordvoerder van het De partement van Buitenlandsche Zaken Yakashira Soema toegegeven dat de besprekingen in Ba < tavia een vertraging ondervinden De woordvoerdea voegde hier echter aan toe Ondehandellngen varï die soort hebben gewoonlijk eenlgen tijd noodig en van het begin af aan waren vrij op vertragingen Ingesteld Op de vraag of de afwezigheid van Ichiza Kobajasji het hoofd van de Japansche delegatie ^ een langdurige vertraging van de besprekingen ta Batavia ten gevolge zal hebben antwoordde dsl woordvoerder ontkennend Tijdens de afwezigheiij van Kobajasji zullen Otojl Salto de Japansche con » sul generaal te Batavia en Tomotsoene Ohta de plaatsvervangende leiders van de Japansche dele » gatie de onderhandelingen met de Nederlandsen » Indische Regeering voortzetten Bovendien heeft de Nederl Indische Regeering zoo betoogde Soe ma zich bereid verklaard om ondanks de afwezig heid van Kobajasji de onderhandelingen met dg Japansche delegatie voort te zetten Op de vraag waarom de onderhandelingen tus schen Japan en Nederlandsch-Indië niet naar Tokio verplaatst werden antwoordde de woordvoerder ^ dat zoowel de Japansche als de Nederlandsche auto » riteiten het ' t best achtten de onderhandelingen in Batavia te voeren vooral daar op de agenda des besprekingen de economische vraagstukken voor » kwamen Ten slotte werd aan den woordvoerder het pers » bericht voorgelegd waarin sprake is van een anti " Japansche gezindheid onder de bevolking van Ne » derlandsch-Indië Hierop antwoorde Soema dat hij tot dusver geen officleele berichten had ontvangen waarin dit persbericht bevestigd werd „ De Kersentuin '' Een avond van goed theater van het Residentie-tooneel Ik geloof dat het Residentletooneel waarlijk eea daad heeft gesteld door de vertooning van Antoa Tsjechows „ De Kersentuin " Niet omdat dit too » neelspel een zoo groote reputatie bezit maar om dat het tot de werkelijk zeer belangrijke stukken der tooneelhteratuur behoort Ofschoon het begrip dramatische kunst wel in onmiskenbare ver houding staat met het woord drama het welk handeling beteekent is ook dit stuk er een bijkans levende getuigenis van dat een tooneelspel zeer wel uitzonderlijke verdiensten kan bezitten zonder zeer nadrukkelijke handeling zonder han deling die zijn grondslag vindt in explosieve con » fUcten Want kent dit stuk zulk een of zou ils zelfs mogen vragen eenig conflict Ik geloof dat het antwoord hierop ontkennend mag luiden Er ia zeker een noodlot in het spel een fatum dat da hoofdfiguren of hoofdfiguur die tot zaak gewor den is de kersentuin tot den ondergang voert Dat noodlot openbaart zich In de mentaliteit van Ljoebow Andrejewna die de waarde van het geM niet kent die de zorgloosheld van de veel gekenda maar meer nog miskende Russische ziel bezit welke haar van grooten rijkdom brengt tot armoe de een armoede die tenslotte de bijl brengt aan da tronken der wtjdvermaarde kersenboomen Het is Tsjechows'talent die dit simpele noodlots idee doet groeien tot een imponeerend spel dat den toeschouwer kwartieren lang boeit En ' hoe boeit Het Russisch karakter is moeilijk te doorgron den voor ons Westerlingen Maar in dit stuk bloeit het voor ons open in al zijn naïveteit in al zijn sohoone kinderlijkheid Misschien legt Tsjechow te veel den nadruk op dit goede dit beminnelijke in het Russisch karakter de Slavische ziel is waar schijnlijk gecompliceerder Maar in de teekening dezer karakters die ons feitelijk zoo verre staan schiep hij toch iets dat ook ons dierbaar kan zijn iets dat wij lief moeten hebben Ik wil noch beweren dat dan wel beoordeelen of Johan de Meester Tsjechows werk in alle opzkiti ten recht heeft doen wedervaren Naar Neder landsch begrip zeker goeddeels Want voor ona Nederlanders werden deze figuren tot wel vreemde maar zeker aanvaardbare menschen Hoe werd Fie Carelsen's Ljoebow tot een teedere beminnelijk zg het lichtzinnige figuur Hoe leefde voor ons de praatgrage maar even ijdele broer Ljeonid van Piet Bron Welk een diepte gaf Caro van Eyck als de serieuser maar tegelijk ook gepasslonneer der Warja hoe charmant was Enny Meunier als da Ueflljke Anja Feitelijk zou ik hiermede kunnen doorgaan ' er waa geen rol die niet tot in perfectie werd vertolkt Maar dat zou te ver voeren En daarom memoreer ik enkel nog Jan C de Voa als den rijken groothandelaar Paul Steenber gen als den eeuwigen student Evert B u r e m a als den onverdroten Boris Jacques de Haas ais den pech vogel Hans v d Werff als den ouden lakei en Bob de Lange als den poenigen Jasja Ik geloof niet dat één bezoeker dit stuk zonder plezier zag hoe ver geestelijk de tooneelflgurea van ons staan De vertooning werd dan ook tot een nadrukkelijk en welverdiend succes ik schreef reeds dat de vertooning een daad was W A P MEJ L VELLENGA LEGT HAAR FUNCTIE NEER Mej L Vellenga te Utrecht ' legt op 1 Novem ber wegens verkregen eervol ontslag haar functie als Federatie Secretaresse van het Nederlandsch Verbond van Christen Jonge Vrouwen - en Melsjes vereenigingen neder Mej Vellenga die de eerste vaste secretaresse van dit Verbond geweest is heeft deze functie sede];t 1 Maart 1927 bekleed en heeft zich daarin zeer verdienstel^k gemaakt 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October I94Ö DERDE BLAD De handelsbesprekingen tusschen NederL Indië en Japan Ruim 200 Heetaren natuurschoon zijn voor het publiek opengesteld nu de landgoede ren Ooslereng en Nergenasche Bosch bij Bennekom onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt — Een der nnooiste vv^egen welke door de Oostereng voert Foto Pax-Holland Japan wil den aard van in - en uitvoer bepalen D B berichten welke men in ons land ont vangt over de handelsbesprekingen tusschen ons land en Japan zijn in hooge mate ver ward en bieden nog geen basis voor een serieus oordeel Niettemin is het echter mogeiyk meer m het algemeen bij deze kwestie stil te staan en den lezers een inzicht te geven tn de moeilijkheden van het besproken vraagstuk Ondanks het feit dat de onderhandelingen be treffende het handelsverkeer tusschen Neder landsch-Indië en Japan steeds moeilijk zijn ge weest en van Japansche zgde van tijd tot tijd ver gezeld gingen van de noodige dreigementen welke men nu met destemeer aandrang zal gebruiken omdat men zich zeker waant van Duitschland's steuo is het handelsverkeer tusschen Neder landsch-Indië en Japan de laatste jaren bijzonder intensief geweest en voor de Japanners bijzonder bevredigend Japan heeft z'n groote kansen in Indië gekregen in de jaren van den vorigan wereldoorlog Het ¦ heeft toen een basis gelegd welke het na 1930 kon gebruiken om met behulp van de gedevalueerde Yen de Europeesche leveran ciers van de Indische markt te verdrijven In vijf jaren tijds zag Japan zijn invoer in die jaren voor wat hét relatieve aandeel betreft verdrievoudigd Dit blijkt uit onderstaande cijfers welke het rela tieve aandeel van Holland en Japan in den In dischen invoer aangeven 1928 1932 1933 Holland 20.05 % 15.76 % 12.39 % Japan 9.54 % 21.26 % 31.02 % Deze ontwikkeling was stellig uitzonderlijk in eenjgdperk dat alle koloniale landen er naar streefden een zoo groot mogelijk gedeelte van den handel met de koloniën voor zichzelf te reser veeren Dat men van Nederlandsche zijde in die jaren de Japanners zulke ruime kansen bood was dus in dat tijdsgewricht een uitzonderlijke politiek welke slechts mogelijk was omdat men van Neder landsche zijde de koloniën niet beschouwde als een uitbuittngsobject en werkverschaffingsobject voor het Moederland maar men er op bedacht was aan de Indische bevolking de grootst moge lijke welvaart te geven bij het zeer gedrukte prijs peil der inlandsche producten Het handelsverkeer tusschen Nederlandsch Indië en Japan neemt dan ook een uitzonderlijke positie in In geen enkel koloniaal gebied heeft het Moederland een kleiner aandeel in den buiten landschen handel dan een dei-de staat In geen enkel land ook met uitzondering dan van het door Japan geregeerde Mandsjoekwo had Japan een zoo groot aandeel in den buitenlandschen handel van het betrokken land als in Nederlandsch-Indië Men is wel eens geneigd dit als een vanzelfspre kendheid te beschouwen maar dit is geenszins het geval en het zou ook heel goed anders kunnen Indien men nu bovendien nog bedenkt dat de invoer van Japansche goederen in Nederlandsch Indië gemeenlijk driemaal zoo groot is als de uit voer van Nederlandsch-Indië naar Japan dan begrijpt men dat de zaak voor Japan er geens zins ongunstig voorstaat Dat desondanks de onderhandelingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan altgd met groote Bfioeilijkheden gepaard zijn gegaan vindt dan ook voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat de Japan ners naar het oordeel van het Indische Gouve'rne rnent met de Indische camenleving te weinig reke ning hielden De Japanners wilden niet alleen de hoeveelheid en den aard der uitvoerproduoten naar Nederlandsch-Indië bepalen maar zij wilden bovendien zelf bepalen welke producten Neder - landsch Indië aan Japan mocht leveren Dit laat ste zou nu geen overwegend bezwaar zijn indien men hierbij niet in botsing kwam met de belan gen der Indische samenleving Japan wil Nederlandsch-Indië als niet anders dan een soort aanvulling op zijn eigen autarkie systeem beschouwen Het behandelt Indië op een wijze welke wij vroeger het beste met het woord wingewest karakteriseerden Het verliest namelijk bij het doen van zijn bestellingen de belangen der Indische gemeenschap volkomen uit het oog Het zal voor ledereen duidelijk zijn dat de Indische sa menleving op totaal verschillende wijze profiteert ¦ van de voortgebrachte producten Een artikel als suiker bijvoorbeeld bestaat vrgwel uitsluitend uit arbeidsloon en komt dus grootendeels den inlan der tên goede daarentegen verdient de Indische gemeenschap aan ruwe petroleum die mechanisch wordt gewonnen en meclianisch door olieleidingen wordt weggevoerd vrijwel niets Hij die de belan gen der Indische gemeenschap behandelt moet er dus wel degelijk aandacht aan schenken dat de arbeids-intensieve producten een even belangrijke plaats in den uitvoer innemen als die producten waarvan de inlander geen profijten trekt Want zou men zich op de laatste gaan toeleggen dan zou de Indische gemeenschap er in wezen veel slechter van worden Dit probleem heeft nu de laatste tien jaren alle onderhandelingen met Japan vertroebeld Japan voerde zelf een autarkische politiek en wilde bij voorbeeld de suiker welke het vroeger in groote quantiteiten van Indië betrok niet meer hebben Het legde in de laatste jaren het zwaartepunt op minerale grondstoffen welke voor de Indische ge meenschap van geen beteekenis zijn In 1937 is toen een overeenkomst gesloten waaraan de na men van de Heeren Hart en Ishizawa zijn ver bonden In die overeenkomst heeft Japan zich nog verplicht een bepaalde hoeveel suiker af te nemen De Indische regeering stelde dezen eisch opdat de inlandsche bevolking zelve een zoo groot mogelijk profijt van den uitvoer kon trekken Deze overeen komst heeft moeilijkheden opgeleverd omdat Ja pan reeds kort na het sluiten van de overeenkomst de suiker wenschte af te nemen zich daarbij op de behoeften van zijn oorlogseconomie beroepend Her - Nieuwe interneeringen ' 3-GRAVENHAGE 25 Oct — Wij vernemen dat in het kader van de Dultsche repressalllemaat regelen tn verband met de behandeling van Dult sche onderdanen in Nederlandsch-Indië wederom een aantal Nederlanders hier te lande Is geïnter neerd Ook deze personen worden evenals de reeds eerder geïnterneerden freacht in Nederlandsch Indië een begrip te vertegenwoordigen ONTHULLING VAN HET MONUMENT VOOR JAC VAN KEMPEN Het monument ter nagedachtenis van den ruim een jaar geleden overleden Nederlandsohen con certzanger Jac van Kempen is thans gereed en heeft een plaats gevonden In het Wildhoefplantsoen te Bloemendaal Hier zal het Zaterdagmiddag om drie uur in tegenwoordigheid van autoriteiten en belangstellenden worden onthuld en officieel over gedragen aan de gemeente haaldelijk ia hierover contact gehouden maar dit cont8,ct heeft geen resultaten opgeleverd De uit voer van deze voor de Indische samenleving zeer belangrijke producten naar Japan neemt nog steeds af terwijl daarentegen de voor de Indische samen leving minder belangrijke producten welke men bovendien ook overal elders kan verkoopen door Japan worden opgeëischt Naar wat men uit de persberichten kan opma ken speelt ook ditmaal deze kwestie een belang rijke rol Japan wil,namelijk niet alleen een be paalde hoeveelheid petroleum hebben maar het wil bovendien deze petroleum in ruwen toestand hebben Daartegenover stelt de Indische i'egeering dat Japan deze olie in geraffineerden toestand moet nemen Dat dit laatste punt voor Japan van geen verschil is voor wat de olievoorziening op zichzelf betreft is duidelijk Nederlandsch-Indië en Japan koesteren in dit opzicht dezelfde verlangens n.l dat zij het ar beidsloon voor de bewerking der petroleum in eigen land wenschen te houden Dat is van Nederlandsoh Indische zijde alleszins verdedigbaar Men heeft daar de zorg voor de bevolking en het zou tegen over deze ¦ bevolking onverantwoordelijk zijn Indien men de belangrijkste producten zonder dat die be volking daar eenig voordeel van geniet maar een voudigweg liet wegloopen Indien de Japanners Nederlandsch-Indië niet wilden behandelen op de wijze waarop zij Mandsjoekwo en China behande len zouden zij zonder twijfel het verkrijgen van de olie van zoodanig gewicht achten dat zij van het raffineeren afstand deden temeer omdat zij het vervoer ook reeds grootendeels in handen hebben Op deze punten is een dispuut tusschen Batavia en Tokio dus eigenlijk van hetzelfde karakter als vroegere onderhandelingen reeds geweest zijn Daarbij komt dan in dit speciale geval nog het feit dat Japan uit hoofde van zijn militaire posi tie het zwaai-tepunt op het verkrijgen van meer olie uit Indië in het algemeen heeft gelegd De Japanners hebben hun olie tot dusven-e voorname lijk uit de Vereenigde Staten en Mexico betrokken terwijl zij hopen ook uit Noord-China olie te kun nen krijgen De Vereenigde Staten hebben nu om militair begrijpelijke gronden een embargo op den olie-uitvoer gelegd En het is al weer evenzeer be grijpelijk dat de Japanners er dus naar moeten uitzien hun olie uit andere landen te betrekken Nu zijn vrij er zeker van dat men in Nederlandsch Indië stelling niet onwillig staat tegenover het Ja pansche verlangen om Japan uit de moeilijkheden te helpen Aan de andere zijde echter kunnen vrij ons zeer goed voorstellen dat men het op prijs zou stellen Indien Japan niet het onderste uit de kan wil hebben en bereid zal zijn ook de Indische sa menleving iets te doen verdienen Zooals wij uit de persberichten begrepen hebben schijnt dit het kernprobleem te zijn waarover de onderhandelin gen nog liepen toen de Japansche onderhandelaar voor korten tijd naar zijn land terugkeerde brengt ruim f 3200 - op De hier ter stede gehouden krentenbollenver koop ten bate van het Voedingsfonds van de Ver eeniging tot bestrijding der Tuberculose heeft een bedrag van ruim f 3200 opgebracht Deze som blijft slechts weinig onder het bedrag dat men vorige jaren met den zooveel populairder ollebol lenverkoop placht In te zamelen Het bestuur van het Voedingsfonds is dan ook niettegenstaande de stijging van de kosten welke van de bruto op-brengst van.den verkoop moeten worden afgetrok ken verheugd over en dankbaar voor het in dezen moeilijken tijd bereikte resultaat Getracht 5000 sigaretten te stelen Door de politie zijn aangehouden een 35 - en een 23-jarige man die door hun baas op heeterdaad zijn betrapt toen zij bezig waren pakketten sigaret ten totaal 5000 stuks te stelen in een pakhuis aan de Mineurslaan Zij zün op het politie-bureau verhoord Nadat zg hun daad hadden bekend zijn zjj in het hoofd bureau van politie ingesloten PROMOTIE Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is heden ge promoveerd tot doctor in de Letteren en Wijsbe geerte de heer A Oldendorff geboren te Batavia na verdediging van een proefschrift getiteld „ So ciale en psychologische arbeidsproblemen in de zelfstandige onderneming " Als sneeuwbergen hoopen de voorraden industriezQut zich op bij de uitgebreide zoutwinning te Boekelo ^° to Pax-Holland Foto Pax-HoUand Agent werd door dronken „ schutter ^' tegen het been geschopt „ Ik was niet dronken want ik had voor het eten slechts drie glaasjes bessenjenever gedronken dat is zoo mijn vaste gewoonte " vertelde de meneer uit Bilthoven die zich voor den Kantonrechter te verantwoorden had omdat hij in staat van dronkenschap een politieman uit Bilthoven geschopt zou hebben De man vei'maakte zich op Zondag 16 Juni in den tuin van een perceel aan de Juliana laan met een windbuk ^ Naar hij vertelde was hij dit schiettuig aan het probeeren > Maiar u was toch met twee buksen aan het schieten " informeerde mr O 1 1 h o f f de Kan tonrechter Verdachte ontkende echter met twee buk sen te hebben geschoten hij had wel een tweede buks doch deze was van een vrinkeller en hij had deze geleend om deze te beproeven want zijn wapen was niet geheel in orde er haperde wat aan het mechaniek daarom had hij de andere buks er bij gehaald teneinde te kunnen zien wat er eigenlijk niet in orde was U was wel degelijk aan het schieten merktede Kantonrechter op want een buurjongetjekwam zich hullend bij zijn ouders beklagen om dat u dreigde op hem te schieten " Verdachte bleef bij zijn ontkenning en vertel de verder dat hij " door den agent was „ aangeval len " Deze was op zijn erf gekomen en hij had driemaal gevraagd of de politieman zich wilde verwijderen omdat hij onbevoegd was het erf te betreden De agent was zóó hardhandig te keer gegaan vertelde verdachte dat hij een mouw fi naal uit verdachte's jas had gescBeurd boven dien wilde de agent een der in beslag gjenomen buksen niet teruggeven „ U zegt dat U thuis drie glaasjes gedronkenhad maar er zijn getuigen die U gezien hebbentoen U een café verliet " aldus mr Olthoff I Verdachte beweerde dat dit niet mogelijk was.Andere getuigen hadden gezegd dat verdachtedien dag dronken was omdat hij niemand groet te hetgeen den Kantonrechter deed opmer ken dat verdachte als hij nuchter is bepaaldvriendelijker moet zijn dan liij op dien dag was.Weer anderen waren van oordeel geweest datverdachte dronken was omdat men dit wel aanzijn manier van loopen kon zien Bovendien hadeen buurman verdachte gezien toen hij het erfvan Hotel Brands verliet Verdachte ontkendeechter ook Hotel Brands te hebben bezocht De verbalisant die als getuige werd ge hoord verklaarde dat hij het erf had betreden en dat hij de buks in beslag had genomen waarme de verdachte aan het schieten was geweest Het andere schiettuig lag op het aanrecht in de keu ken Belde wapens waren door verbalisant in beslag genomen en de a'gent had zich daarop verwijderd Verdachte vertelde dat hij boos was geworden omdat de agent ook de buks van buurman had meegenomen Hij vond het onaangenaam dat dit wapen door den agent was ¦ meegenomen en hij had zich hierover nog al opgewonden Hij was den agent achternagegaan en hem gevraagd of hij de buks van buurman kon terugkrijgen Dit was niet gelukt en In zijn boosheid had verdachte naar den politieman geschopt Op de vraag van den Kantonrechter waaruit verbalisant had geconcludeerd dat verdaciite dronken was antwoordde de politieman dat hij een „ behoorlijke " dranklucht had waargenomen terwijl verdachte nog al raasde en tierde Boven dien waren zijn oogen waterig Ook getuige ver klaarde dat verdachte naar hem geschopt had De ambtenaar van het O.M achtte het wettig en overtuigend bewijs geleverd en elschte verdachte's veroordeeling tot een geldboete van vijftien gulden bij niet betaling te vervangen door tien dagen hechtenis met verbeurd verkla ring van de in beslaggenomen buksen Verdachte voerde tot zijn verdediging aan dat het geheele incident was ontstaan doordat de agent de buks van buurman in beslag had geno men Hij had dit voorwerp geleend en vond het onaangenaam dat de politie dit wapen meenam Uit angst had zijn vrouw die met stijgende on rust het gebeurde had gadegeslagen de buks uit het raam gegooid teneinde verdere onaange naamheden te voorkomen Verdachte zelde dat hij dit vreeselijk had gevonden want de agent had deze buks ook meegenomen Verdachte bleef er bij dat de agent hem had aangevallen en dat hij bovendien niets op zijn erf te maken had hoe wel hij hem eenlge malen verzocht had zich te willen verwijderen De Kantonrechter die hierna het woord nam werd door verdachte herhaaldelijk in de rede ge vallen hetgeen hem op een gevoelige terechtwij zing kwam te staan Mr Olthoff zelde tenslotte Vrijdag 8 November sohrifteltjk vonnis te zullen wijzen Bommen op fabriek 25 dooden ROTTERDAM 25 Oct - Tot de ge meenten welke in den algeloopen nacht alsmede in den vroegen morgen in meer of mindere mate geteisterd zijn door de bombardementen der Engelsche vliegers behoort ook het dorp Puttershoek op hetZuid-Hollandsche eiland Beyerland waar eenige projectielen zijn terechtgeko men op een fabriek van voedingsmidde len De gevolgen waren ontzettend 25 arbeiders van wie de meesten reeds met hun dagelijkschen arbeid waren begon nen werden gedood en verscheidene an deren gewond Het juiste aantal der ge wonden is nog niet vastgesteld In de fa briek brak brand uit die later op den dag is gebluscht Op een woonwijk in Vllssingen wierpen de En gelschen 12 bommen waardoor 10 hulzen werden vernield en vele andere woningen werden bescha digd Wonder boven wonder zijn hier geen dooden of gewonden te betreuren NaWi nacker vielen bc men in het open veld tengevolge waarvan enkele stuks vee werden ge dood Een aantal bommen dat op het eiland Texel terecht kwam veroorzaakte geen schade Bij het Groningsche dorp Beerta werden onge veer 20 brandbommen afgeworpen Er ontstond eenige onbeteekenende schade aan het electrisch bovennet In Friesland werden op enkele plaatsen boeren hoeven door Engelsche bommen beschadigd Een bom welke een Engelsche ' vlieger afwierp boven Rotterdam beschadigde een baggermolen welke lag gemeerd In de Nieuwe Maas Bommen op Sliedrecht SLIEDBECHT 25 Oct Vanochtend heeft een Engelsch vliegtuig een viertal bommen boven het Westelijk deel van Sliedrecht laten vallen Een groot aantal huizen werd beschadigd waarvan eenige zeer ernstig Honderden ruiten zijn gebro ken Persoonlijke ongeluldcen deden zich niet voor DEN HELDER 25 Oct — Omtrent de bom aan val op Den Helder wordt nader gemeld dat ex plosieve bommen zijn terecht gekomen op een wei land en op een terrein tusschen twee straten waar door van enkele honderden huizen de rulten en daken zijn vernield De bomen lieten groote trech ters na en in één straat hebben zij een aantal hui zen geheel in puin doen storten Doordat de meeste bewoners in den vroegen morgen niet aan wezig waren zijn voor zoover ons bekend geen persoonlijke ongelukken te betreuren De schade strekt zich echter uit tot een groot gedeelte van de wiJk Tien tot vijftien brandbommen kwamen terecht op woningen in andere straten Ook hier waren de meeste bewoners afwezig doch door het kranige en doortastende optreden van één der gebleven be woners den heer Van Meer die verschillende brand bommen uit woningen wist te verwijderen is voor komen dat hier gi-oote-branden ontstonden De po lltlebrandweer heeft nog enkele kleine branden ge bluscht Hulp van Rijkscommissaris aan Rotterdam ' s-GRAVENHAGE 25 Oct — Onder de ge meenten welke door de oorlogshandelingen bij zonder zwaar te lijden hebben gehad neemt Rotterdam een aparte plaats in Een groot deel der bevolking bevindt zich üi een em stlgen noodtoestand De rijkscommissaris heeft daarom besloten tot een hulpactie voor alle Nederlandsche staatsonderdanen te Rot terdam die deze hulp behoeven Deze hulp zal éénmaal worden verleend De voorbereidirjgen van den vertegenwoordiger van den rijkscommissaris voor Rotterdam dr Völckers zijn reeds geëindigd zoodat de uitbeta ling reeds in de eerstkomende dagen zal kunnen plaats hebben De burgemeester en de directeur van maat schappelijk hulpbetoon voor de uitbetalingen tei beschikking gesteld den voU » rMdewei-kiagf toe gezegd VERDRAAIING VAN DE FEITEN Nederlandsch-Indisch dementi van kwaadaardige buitenlandsche berichtgeving BATAVIA 25 Oct Domei — Tijdens besprekingen met den Japanschen consul generaal Otodzji Salto heeft de directeur van het Bureau Handelsaangelegenlieden van het Departement van Economische Zaken J E van Hoogstraten nadrukkelijk de berich ten uit Londen ontkend als zou uitsluitend Engeland de vllegtuigbenzine van voortref felijke kwaliteit in Nederlandsch-Indië opkoo pen Intusschen heeft de woordvoerder van het De » parlement van Buitenlandsche Zaken J H Rit » man tegenover de pers verklaard dat hij vreesdo dat de propaganda m het buitenland de werke lijke situatie in Nederlandsch-Indië verwringt Ook het Batavlaasch Nieuwsblad beschuldigt da propaganda In het buitenland van verwringing der feiten en dementeert een B.B.C.-bericht van Zondag volgens hetwelk de onderhandelmgen tusschen Japan en Nederlandsch-Indië eifgebroken zijn Het blad noemt dit bericht onzin Vertraging in de onderhandelingen TOKIO 25 Oct Domei — In de dagelijksche persconferentie heeft de woordvoerder van het De partement van Buitenlandsche Zaken Yakashira Soema toegegeven dat de besprekingen in Ba < tavia een vertraging ondervinden De woordvoerdea voegde hier echter aan toe Ondehandellngen varï die soort hebben gewoonlijk eenlgen tijd noodig en van het begin af aan waren vrij op vertragingen Ingesteld Op de vraag of de afwezigheid van Ichiza Kobajasji het hoofd van de Japansche delegatie ^ een langdurige vertraging van de besprekingen ta Batavia ten gevolge zal hebben antwoordde dsl woordvoerder ontkennend Tijdens de afwezigheiij van Kobajasji zullen Otojl Salto de Japansche con » sul generaal te Batavia en Tomotsoene Ohta de plaatsvervangende leiders van de Japansche dele » gatie de onderhandelingen met de Nederlandsen » Indische Regeering voortzetten Bovendien heeft de Nederl Indische Regeering zoo betoogde Soe ma zich bereid verklaard om ondanks de afwezig heid van Kobajasji de onderhandelingen met dg Japansche delegatie voort te zetten Op de vraag waarom de onderhandelingen tus schen Japan en Nederlandsch-Indië niet naar Tokio verplaatst werden antwoordde de woordvoerder ^ dat zoowel de Japansche als de Nederlandsche auto » riteiten het ' t best achtten de onderhandelingen in Batavia te voeren vooral daar op de agenda des besprekingen de economische vraagstukken voor » kwamen Ten slotte werd aan den woordvoerder het pers » bericht voorgelegd waarin sprake is van een anti " Japansche gezindheid onder de bevolking van Ne » derlandsch-Indië Hierop antwoorde Soema dat hij tot dusver geen officleele berichten had ontvangen waarin dit persbericht bevestigd werd „ De Kersentuin '' Een avond van goed theater van het Residentie-tooneel Ik geloof dat het Residentletooneel waarlijk eea daad heeft gesteld door de vertooning van Antoa Tsjechows „ De Kersentuin " Niet omdat dit too » neelspel een zoo groote reputatie bezit maar om dat het tot de werkelijk zeer belangrijke stukken der tooneelhteratuur behoort Ofschoon het begrip dramatische kunst wel in onmiskenbare ver houding staat met het woord drama het welk handeling beteekent is ook dit stuk er een bijkans levende getuigenis van dat een tooneelspel zeer wel uitzonderlijke verdiensten kan bezitten zonder zeer nadrukkelijke handeling zonder han deling die zijn grondslag vindt in explosieve con » fUcten Want kent dit stuk zulk een of zou ils zelfs mogen vragen eenig conflict Ik geloof dat het antwoord hierop ontkennend mag luiden Er ia zeker een noodlot in het spel een fatum dat da hoofdfiguren of hoofdfiguur die tot zaak gewor den is de kersentuin tot den ondergang voert Dat noodlot openbaart zich In de mentaliteit van Ljoebow Andrejewna die de waarde van het geM niet kent die de zorgloosheld van de veel gekenda maar meer nog miskende Russische ziel bezit welke haar van grooten rijkdom brengt tot armoe de een armoede die tenslotte de bijl brengt aan da tronken der wtjdvermaarde kersenboomen Het is Tsjechows'talent die dit simpele noodlots idee doet groeien tot een imponeerend spel dat den toeschouwer kwartieren lang boeit En ' hoe boeit Het Russisch karakter is moeilijk te doorgron den voor ons Westerlingen Maar in dit stuk bloeit het voor ons open in al zijn naïveteit in al zijn sohoone kinderlijkheid Misschien legt Tsjechow te veel den nadruk op dit goede dit beminnelijke in het Russisch karakter de Slavische ziel is waar schijnlijk gecompliceerder Maar in de teekening dezer karakters die ons feitelijk zoo verre staan schiep hij toch iets dat ook ons dierbaar kan zijn iets dat wij lief moeten hebben Ik wil noch beweren dat dan wel beoordeelen of Johan de Meester Tsjechows werk in alle opzkiti ten recht heeft doen wedervaren Naar Neder landsch begrip zeker goeddeels Want voor ona Nederlanders werden deze figuren tot wel vreemde maar zeker aanvaardbare menschen Hoe werd Fie Carelsen's Ljoebow tot een teedere beminnelijk zg het lichtzinnige figuur Hoe leefde voor ons de praatgrage maar even ijdele broer Ljeonid van Piet Bron Welk een diepte gaf Caro van Eyck als de serieuser maar tegelijk ook gepasslonneer der Warja hoe charmant was Enny Meunier als da Ueflljke Anja Feitelijk zou ik hiermede kunnen doorgaan ' er waa geen rol die niet tot in perfectie werd vertolkt Maar dat zou te ver voeren En daarom memoreer ik enkel nog Jan C de Voa als den rijken groothandelaar Paul Steenber gen als den eeuwigen student Evert B u r e m a als den onverdroten Boris Jacques de Haas ais den pech vogel Hans v d Werff als den ouden lakei en Bob de Lange als den poenigen Jasja Ik geloof niet dat één bezoeker dit stuk zonder plezier zag hoe ver geestelijk de tooneelflgurea van ons staan De vertooning werd dan ook tot een nadrukkelijk en welverdiend succes ik schreef reeds dat de vertooning een daad was W A P MEJ L VELLENGA LEGT HAAR FUNCTIE NEER Mej L Vellenga te Utrecht ' legt op 1 Novem ber wegens verkregen eervol ontslag haar functie als Federatie Secretaresse van het Nederlandsch Verbond van Christen Jonge Vrouwen - en Melsjes vereenigingen neder Mej Vellenga die de eerste vaste secretaresse van dit Verbond geweest is heeft deze functie sede];t 1 Maart 1927 bekleed en heeft zich daarin zeer verdienstel^k gemaakt 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 1940 DERDE BLAD OUDEGRACHT 294 - T.O SMEEBRUO - KORTE BERICHTEN In verband met de verduistering heeft hetBestuur van de Biltsche Handelsver eeniging besloten dat alle winkels bij zonson dergang gesloten zullen worden Deze maatregelgeldt ook voor den Zaterdag Voor belangstellenden deelen wij mede datin Bodegraven Woensdag a.s 30 Oct het Ger.Jeugdverband voor dezen winter haar eerste cur susvergadering zal houden om 7 uur ' s avonds inde bewaarschool Als spreker zal optreden de heerG Batelaan met het onderwerp „ Leven in hetVerbond " BAARN 25 Oct — Onder veel blijken van be langstelling herdachten gister de heer er mevrouw Kerkhoven Eemnesserweg 23 te Baarn hun 50 ja-rig huwelijksfeest — Mejuffrouw B Hekenkamp te Baarn slaagde voor de acte K 5 Hoogere Wiskunde Ned l^orihoShond West I Noord-Holland Blauw-Wit—Sportief Koog Zaandijk — Swift Oosterkwartier—DED DVD—Westerkwartier West I Zuid-Holland Deetos — Achilles Fluks—'t Zuiden HKV—HSV DKC—Ons Eibernest Gelderland Ie klasse Êkca—Vada _ Steeds Ho?er—Wilsitracli Hfllas—Onder Ons 0i'«rti!sS 1 « VtlM »» DOS—Groen-Zwart Oud'hurgemeester werd ter aarde besteld Van onzen Z-verslaggever ZEIST 35 Oct — Gisteren is onder groote be langstelling op de Nieuwe Algemeene begraaf plaats alhier het stoffelyk overschot van den oud burgemeester vaii Hoogevecn den heer X Lodder Kzu teraardebesteld Ds van den Boogaert uit Ridderkerkheeft aan de groeve het woord gevoerd „ Burge meester Lodder is steeds den eenvoudigen enGodsvruchtigen man geweest die heel zijn levende Schrift als leiddraad heeft voor oogen gehad.Voor zijn taak was hij ten volle berekend en methart en ziel wijdde hij zich eraan Wg missen hemnoode " Door Ds R Bartlema uit Zeist werd een slot woord gesproken Onder de vele aanwezigen die de plechtigheid bijwoonden merkten wij o.a op den burgemeester van Zuilen den heer O N o r b r u i s den burge meester van Hoogeveen den heer J T j a 1 m a Ds vanden Berg uit Amersfoort en den heer W J van derKamp oud schoolhoofd te Hol landsche Veld Schoolvereeniging viert jubileum Van onzen Z.-verslaggever ZEIST 25 Oct — Hedenmiddag heeft de Zeis ter Schoolvereeniging in haar gebouw aan de Ver lengde Slotlaan in besloten kring met de leerlingen het tweede lustrum gevierd Tien jaar geleden het was op 3 Sept 1930 ¦ werd in het gebouw „ Rusthof " aan de Stations ilaan begonnen met 50 leerlingen Thans volgen 250 kinderen de lessen die door tien leerkrachten gegeven worden In het kader van een sobere herdenking werd hedenmiddag een feestje voor de leerlingen gehou den Morgen Zaterdagmiddag te drie uur zal voor ouders en genoodigden een herdenkingsbijeenkomst plaats vinden waar een feestcantate door de leer lingen gezongen zal worden en de voorzitter een herdenkingsrede zal uitspreken Bazar „ Zendingskring ** BILTHOVEN 25 Oct — Eenigszins tot zijn verrassing is het de Zendingskring „ Fébé " giste ren gebleken dat de georganiseerde bazar een volkomen succes is geworden Bij de opzet had men met tal van moeilijkheden te kampen De voornaamste was dat de bazar des avonds ge Bloten moest worden Bovendien had het bestuur voor de eerste maal den bazar ondergebracht in het Broederschapshuis Er heerschte een geani meerde stemming en zag men vrijwel alle trouwe bezoekers en bezoeksters ook uit Utrecht Drie bergen Zeist en omgeving Er waren verschillen de stands aanwezig ' die op vermaak waren in gesteld Zeer gezocht bleek vooral het knikker biljart De „ theeschenkerij " misten we doch andere attracties vergoedden veel De dames P A van Gheel Gildemeester en L Th Sybrandt rê§ip pre sidente en secretaresse van de Zendingskring toonden zich uitermate tevreden De verloting had aller aandacht getrokken waar bijv eén mooi vloerkleed een tafelkleed een poppenhuis etc te Winnen waren Tot op het laatste moment was het nog niet mogelijk het batig saldo van den dag te schatten doch men was overtuigd dat dit niet lager zou Zijn dan gewoonlijk E.H,B»0»-cursussen BILTHOVEN 25 Oct — In aansluiting op ons bericht betreffende de cursussen voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O kan het volgende worden medegedeeld Deze cursussen bestaan uit een aanvangcursus van minstens 18 lessen van 2 uur wekelijks te houden gevolgd door een diplo - ma cursus van minstens 8 lessen van 2 uur V9,n het aantal deelnemers zal afhangen of één of meer groepen zullen worden gevormd Tenein de tot een vaststelling van den lesavond — en bij voldoende deelname ook lesmiddag — te komen wordt op Zaterdag 2 November a.s 3.30 uur in een der lokalen van de ULO-school aan den Ley enscheweg gelegenheid tot inschrijving gegeven Voetgangers denkt om de fietsers DRIEBERGEN-RIJSENBURG 25 Oct — Het komt den laatsten tijd herhaaldelijk voor dat fietsers in ' t donker door voetgangers met een zaklantaarntje in het gezicht worden beschenen Het is opmerkelijk dat dit in hoofdzaak door de opgeschoten jeugd wordt gepresteerd Wanneer deze jonge menschen er eens even bij doordach ten hoe ze door hun licht een fietser wiens oogen geheel op de duisternis zijn ingesteld doordat hij o zoo weinig aan zijn fietslantaarn heeft kunnen verblinden Het is al gebeurd dat fietsers wien zooiets overkwam totaal verblind tegen een boom opbotsten Er is nog een tweede ding waarop de voetgan ger meent recht te hebben En dat is bij duister nis den rijweg Soms met drie vier gearmd loopt men over de straat En of er nu een fietser aan komt men trekt zich er niets van aan en blijft rustig loopen Laat het een troost voor de fiet sers zijn dat binnenkort vem Overheidswege maatregelen afkomen die dergelijke dingen tegen zullen gaan Chr Geref Gemeente DRBIBERGBN-RIJSBNBURG 25 Oct — We gens gezondheidsredenen werd door Ds D J v a n B r u m m e n pred bij de Chr Geref Gemeente op advies van zijn huisarts emeritaat aangevraagd Ds van Brummen die nu 78 jaar is werd ge boren 15 Febr 1862 te Arnhem Op lateren leef tijd gevoelde hij roeping tot het predikersambt waarvoor hij in 1919 als zoodanig examen deed Zijn eerste standplaats was Alphen a.d Rijn welke in 1932 werd verwisseld met Boskoop Van daar werd een beroep aangenomen naar Driebergen Rijsenburg waar hij in 1924 zijn intrede deed Ook in deze gemeente werden nog veel beroepen op hem gedaan O.a uit Amerika Tijdens zijn verblijf in deze gemeente kwam het kerkelijk le ven tot grooten bloei zoo zelfs dat het kerkge bouw aan de Oranjelaan uitgebreid moest worden Momenteel moet Ds van Brummen op dokters advies het bed houden en mag hij af en toe een paar uur op VERBOUWING HOTEL „ DE LAGE VUURSCHÈ " Na*r wij vernemen zal het hotel „ De Lage Vuur BChe " eén verbouwing ' ondergaan waardoor het interieur op moderne léést geschoeid zal ' worden p.m zal de huidige eetzaal worden vergroot Qrens'hesprékingen te Scherpenzeel SGHBRPENZEEL 25 Oct — De grens problemen in de Geldersche Vallei waarby de gemeenten Scherpenzeel ' Woudenberg en Renswoude betrokken zijn werden gisteren in een besloten vergadering ten gemeentehuize door de betrokken partijen onderling bespro ken Behalve de Burgemeesters waren ook de commissarissen der provincie van Utrecht en Gelderland tegenwoordig Zooals wij namelijk reeds eert'er schreven zijn buiten de gemeentelijke ook pixsvinciale grenzen bij deze kwestie in het geding De grens van de provincies Utrecht en Gelderland kronkelt zich juist in dezen hoek grillig langs Renswoude om Scherpenzeel heen Tegen vier uur verlieten de overheidspersonen weer het gemeentehuis na een ' betrekkelijk korte bespreking Over het behandelde kunnen wij nog niets pu bliceeren daar men nog geen gegevens hierover kon verstrekken Te zijner tijd hopen vrtj echter op de kwestie — zoodra deze in een wat verder stadium van ontwikkeling is — nader terug te kunnen komen Wegverbetering Soestdijk BAARN 25 Oct —- De lang voorgenomen ver keersverbetering op het kruispunt Nieuwerhoek nabij het paleis Soestdijk zal binnenkort haar be slag krijgen Reeds verdwenen het transformatorhuisje annex het wachthuisje van den autoUusdienst dat als sta-in-den-weg fungeerde Het wegdek zal van nieuwe klinkers worden voorzien terwijl de weg bocht veel ronder zal loopen dan nu het geval is BIJ DUISTER TE WATER GERAAKT LANGE RUIGE WEIDE 25 Oct — De heer H te Lange Ruige Weide kwam gisteravond terug van visite bij de Hoogebrug Toen hij vanuit het licht in de duisternis kwam stapte hij op zijn rij wiel en reed aan de andere zijde van den weg \ n de sloot Zijn gastheer hoorde het geval gebeuren en ging naar buiten om de helpende hand te bie den Hij hoorde den man wel doch zag hem niet Er kwam meer hulp opdagen maar intusschen wist de drenkeling zich zelf op het droge te hel pen Daarna is zijn rijwiel opgevischt en H kon met een nat en benjodderd pak huiswaarts keeren Een zoon van K liep door de duisternis misleid in de Wiericke en redde zichzelf Ook deze kwam met de schrik en een nat pak vrij BurgefÜike Stand GEBOREN — 22 Oct Govert Theodorus z v J G Hornstra en G J Grisel Martlnus Albêrtus Paulus z V A W van Hoorn en J W de Vos — 23 Oct Petronella Elisabeth d v C Schrijver en Th de Jong Wilhelmina Alida d v A P C Tielens en A D van der Steen Wilhelmina Hen drika d v J A van den Brink en G M van der Sluis Wilhelmus Adrianus z v M A van Gel der en H J A de Rijk Maria Wilhelmina d v J van Loenen en H van Veenendaal — 24 Oct Hendrik z van G Middeljans en H G Zaal Evert z v D Molenaar en A van IJzendoorn Johanna Wilhelmina d v F W Nuwenhuis en J W Okhuijzen Wilhelmus Antonius z v M A van Zoelen en M E van der Keur ONDERTROUW » — M A Koopman mon teur alh en H A Prummel z b jdh P Mole naar arbeider alh en J M Borst z b alh T van de Bor esp knecht Maarssen en L G Elmers z b alh D Valkenburg arbeider Scher penzeel en J Steiamann z b alh M Spiering kleermaker Driebergen Rijsenburg en M Kor ver z b alh D F Minek kellner alh en S Dielessen z b alh M Berrens werkman alh en H C de Ruiter H Eijnsbergen klerk alh en F Vervoerd z b alh C Stoops arbeider alh.en M J W de Vries z b alh Chr G A Ger ritsen bakker alh en C C W Visser z b alh.S J C Verboom monteur alh en E Lamme z.b alh D van Rijnsoever chauffeur alh en J.Mulder z b alh P Mommersteeg mag.meester,alh en C H H Vreeswijk z b alh G J vanGalen kruidenier alh en J H B van Schalk wijk z b alh P L Verhoef modelmaker alh.en Th A van der Horst z b alh H Vink agentvan politie Amsterdam en J C J Nagtegaal z.b > alh D V d Brink arbeider alh en A Steke lenburg z b Jutphaas M G Pouw fabrieks arb alh en A A H Verrsen z b alh P Besa musca koopman alh en A J Rutting z b alh.H van Manen monteur Jutphaas en T Agema,z b alh C Vink boekhouder alh en C Kro nenmans z b alh A Bosman zilversmid alh.en J Lammertse z b alh M A Jacobs colpor teur alh en E van Rossem z b alh G de Ca luwe soheepswerkt.kundige alh en M A Phl lipoom z b alh GETROUWD — 24 Oct G J van der Berg en J Braker J F ter Hart en M Krijthe J H Eijnthoven en C Wisse A van Driel en W B Walhof J H Warta en M C M Sanders KI de Heus en D A Hekman A Veltman en J Scher penzeel J Zijffers en A van der Meijden OVERI-EDEN —' 21 Oct Dirk Pieter Veldho ven 62 j Doelenstr 12 Adriana van Putten Wed van J P van den Berg 71 j Westerkade 15 — 22 Oct Marragrieta Maria de Leur Wed van D H van Nieuwenhulzen 76 j Frans Hais str 8 — 23 Oct Gertrud Schopping Wed van W R Groos 86 j Kruisweg 27 Bartholomeus Tieman 66 j Bloemstr 39 Zeist — Geboren Johannes Flora d v J v Munnik en F C v Beramel Maaike d v A Wou denberg en W J V Holten Hendrik Willy z v W Jansen en D A Dirksen Gerhard z v J L Koerts en L R Goris Hendrina Fredrika d v C G E v Kooten en C v d Giessen Aan ton z V A v Ree en J Swagers Catharina Hendrika d V A Palfenier en S v d Heijde Margaretha Sophia Antonia d v A Kamerbeek en A Bloe zarwij Margaretha d v C Post en H v Schalk Adriana Maria Helena d v A L v d Broek en H Heinen Joseph z v J Philix en W G Gali art Ondertrouwd F Noordhof f en B Sneepels E V Donselaar en B Winkelman M de Ridder en A M Kok B V Buuren en J H v d Linden W Bouwman en G H v d Kooy H Lekkerker ker en ' A A v Geelkerken Getrouwd J Th v d Zeeuw en S W Klaasesz T W Klomp en C G v d Werf f S Versluis en G V d Burgt C Klein Molekamp en P A v.Veen R A M Ausums en T v Andel J v Ra venswaaij en G A Doomkamp J P Korf f enM Braam Overleden H A Dambrink geh m A H..Wes terhof J L Deweegs wed v H v Kolfschoten 74 j F J MüUer geh met L H M Dingemana 67 j F J Offêrman wéd v S H Bolt 82 j M U Tronnier geh m F Kok 51 j T Lodder géh m J Voogd 76 j A Kraan 7 dag L A M Payens géh « i A P C de Poflt SI j E Nie - AQENDA Vandaag SCHOUWBURG 7 uur „ Boefje " Bioscopen van deze week REMBRANDT-THEATER 7.30 lur Opvoering van de Jantjes " Herman Bouber CITY BIOSCOOP THEATER Voorstraat 89 tel 14384 — 2.30 6.30 8.45 „ Je moet maar boffen " 14 j FLORA BIOSCOOP THEATER Oude Gracht 56 tel 10457 — 330 6.30 en 8.45 uur „ Artistenbloed " 14 jaar OLYMPIA THEATER Amsterdamsche straatweg 350 tel 14952 — 8.15 uur Woensdags matinee Amsterdam bv nacht " 14 j PALACE THEATER Vreeburg 29 telef 18178 — 2.30 6.30 en 8.45 uur „ Annie en Max " 18 j SCALA BIOSCOOP THEATER Potterstraat 16 tel 12461 — 2.30 6.30 en 8.45 uur „ Trenck de Pandoer " Geprolongeerd BIOSCOOP VREEBURG Vreeburg 7 tel 10552 — 2.30 6.30 en 8.30 uur „ De eenzame weg " 14 j lenioonsielllngen INST VAN KERKEL EN RELIG KUNST Achter St Pieter 14 H v d Boogaard Dag van 2—5 uur GERBRANDS KUNSTHANDEL Oudkerkhof 46 Werken van J Meine Jansen Dag van 10—5 uur BOROHOUTS Maliebaan 70 Oude schilderiien Dag - van 10—6 uur CONSTHUYS Achter St Pieter 16 Schilderiien en aquarellen van S B v Duimen Krumpelman Unlversiteits-biblioiheek Witlevrouwenstraat TENTüOiN'STELLING van fraaie en zeldzame plaat werken op Nat Hist Gebied Op werkdagen ge opend van 14—17 uur Duur der tent tot 31 Oct Zeist FIGI tel 2241 Van Vrijdag 25 October tpt Donderdag 31 October de film „ Je hebt ' t of je hebt ' t piet " In het tweede theater de film pie Geliebte " ZATERDAG 34 OCT SPELDJESDAG Zonnegloren " Baarn Lyceum 10—4 uur TENTOONSTELLING van t^ekeningen en litho's van Henk Albers Route voor de komende llefdadigheidswandeltochten Deze tochten ten bate van de gewonde militairen in het Militair Hospitaal welke a.s Zaterdag en Zondag worden gehouden zijn thans goedgekeurd door de autoriteiten Met de verkeerspolitie van wie zeer veel mede werking wordt ondervonden is de route op Zater dag als volgt samengesteld Vertrek om 3 uur van de Handelsbeurs WUleras plantsoen Lange en Korte Smeestraat Nieuwe gracht Abstederbrug Overweg Zonstraat Ooster straat Homeruslaan Mecklenburglaan Juliana laan Koningslaan Prins Hendriklaan via een kleinen omweg naar Rhijnauwen Provinciale weg Koningsweg Gansstraat Ledig Erf Bijlhouwer straat Pelmolenweg Geertebolwerk Willems plantsoen Mariaplaats En des Zondags WiUemaplantsoen Geertebol werk Bijlhouwerstraat Ledig Erf Gansstraat Koningsweg langs Sportveld Mereveld naar fort Vechten en langs binnenwegen naar Bunnik door dorp Bunnik en langs binnenwegen naar den Mi litaireweg Prins Hendrpclaan Julianalaan Home ruslaan Oosterstraat Abstederbrug Nieuwegracht Zuilenstraat Korte en Lange Smeestraat Wil lemsplantsoen Mariaplaats Op Zondag is het vertrek om 1 uur terwijl de afstand op Zaterdag 15 en op Zondag 20 K.M be draagt De volgende vereenigingen schreven nog in „ De Steuren " uit Kampen Roode Kruis Excelsior Zoek de Zon op alle uit Utrecht en Lijn 2 uit Arnhem De organisatoren verzoeken ons te willen mede deelen dat in verband met het feit dat de Han delsbeurs niet verduisterd kan worden op belde dagen precies op tijd vertrokken zal worden zoo dat den deelnemers verzocht wordt in elk geval de deelnemende groepen om uiterlijk een kwartier voor het vertrek startklaar te zijn Het is heden de laatste dag dat nog ingeschre ven kan worden bij het Bondssecretariaat van Al phenstraat 14 terwijl Zaterdag en Zondag nog aan den start kan ingeschreven worden echter dan met een kleine verhooging van het inschrijfgeld GIFTEN YOOR SALATIGA-ZENDING De Salatiga-Zending te Utrecht ontving een anonyme gift groot ƒ 500 en een legaat groot ƒ 200 Gevonden voorwerpen Ben zilverbond van f 1 9 penningen aan ijzer draadje een rijwielsluitketting een gouden(?)armbandje een vritte zak inh waschgoed eengoudengouden ring met zwarte steen inscriptie G.S een heerensohoen een deurknop van uuto eenpaar blauwe wollen kinderhandschoen een rijwiel handbeschermer een scharenslijperswagen ge plaatst pl.m 4 weken geleden bij Bosman Leid scheweg een zilveren halskettinkje met R.K han ger een vleeschkaart een bel.merk een goudenarmband en boek „ The Green Hat " een stethos cope in groen étui eenige handschoenen een on gemerkt heerenrijvriel bet Boschdynamo een „ Eris"heerenrijwiel een „ Gazelle " damesrijwiel dubb,remmen '¦ sing geh m N J Joustra 49 j G Nlebeek wed C V Wind 72 j J Kraal geh m W F Zweers 61 j Doom — Geboren Jacoba Johanna d v T Veenendaal en J v Viegen Hermina Anna d v H G Peterse en M Gijsbertsen Ondertrouwd H H Berkhout en C P Jansen Overleden J Veenhof 66 j echtgen v T de Ridder J Sietses 76 j wede v J C Phillppus Driebergen-Rijsenburg — Geboren Sjoukje d v W H V d Huure en E Vonk Gehuwd M v d Ent Braat Soest en W M v Leersum A v d Berg Zeist en G R WiUigen burg Overleden H Bomas 31 j te Utrecht W H Kool Zuilen — Geboren Maria Annetta Frederika d van J Dirks en M H Boven Johannes Henricus z van J.z van J H Eras en J M Hendriks Wil lem z van J L van Dijk en G Middag Hendrik Jan z van J G A Timemrman en J v d Berg.h Wilhelmina Johanna d van A v Gorkom en C P H Weerensteijn Lena Adriana d van J Koore vaar en T Stuart Marinus Johannes eGrardus z yan H J Westdijk en E M La Helj Willem z van H van de Berkt en J G van Kooten Gijs bert Jacob z van C Schouten en J Verheule Overleden M van Leerdam 87 jaar wed van K van Dieën A van Helden 81 jaar wed van J C van Daalen Te Utrecht K J Veenendaal 4 jaar C Verbaan 5 jaar M Miltenburg 67 jaar geh met Th J P van Munster Ondertrouwd A Klarenbeek en G v d Heyden C M Bil en A v d Water Getrouwd E Smit en J Griffioen Th J G A Pardo«n « n M Th Coppcna - H W A Jtnie » en CS V ' t Land Werkelijk PARELBLANK Dlip«rgon " Is •• Il erganiach * Bt«f > éi » door haar xacht * sehulmwarltlfiS tand«ta«n - varwlldarand warkt Tandsteen bestreden door „ dispergon " FLINKE TUBE ÏEER GROOIE TUBE Ons laboratorium ontdekte het „ dispergon " en vond de nieuwe formule die het mogelijk maakte het „ dispergon " aan Prodent Tandpasta toe te voegen Prodent is de eenige tandpasta die „ dispergon " bevat Prodent geeft U thans nog mooiere nog wittere tanden i — glanzend en blank Poets dus voortaan trouw met Prodent iederen morgen en vooral ook iederen avond na het eten Het is heerlijk poetsen met deze zuivere zachtschuimende tandpasta die het tandglazuur beschermt Tanden als parels zijn Uw loon PRODENT TANDPASTA 1 / Heerlijk sehuimendt u LEDEREN JASSEN De dracht voor U nu het kouder is geworden Lederen Handschoenen voor motor en röwieL ADOLF J.A.v.d MADE VOORSTRAAT 81—88 — UTRECHT DANS INSTITUUT A KOK NIEUWE CLUBS voor Beginners 99370 Bederf TE KOOP Eenige goed onderhou den beneden en boven huizen omgeving Wil helminapark Koopsom f 7500 Huuropbrengst f 636 -.- Inlichtingen verstrekt WALTMANN & Co Oudegracht 92 - Utrecht Zondag a.s 11-12.45 u Woensdag a.s 8-10 uur Lesgeld 50 cent p les Onderwijs in alle popu laire dansen [ Inschrijven dagelijks en bij aanvang der clubs OUDEGRACHT no 14 Telef 17309 - Utrecht Uw oogen niet met een goedkoop brilletje Ga steeds naar een erken den vakman die de puik geslepen glazen zet in een sterk modern mon tuur waarvan U nog ja renlang plezier zult heb - ben Ga dus naar G Hulst ETEN zonder bon Vi gebr faisant ' ƒ 1.50 Vi gebr eendvogel ƒ 1.35 Vz gebr kip ƒ 1.25 Vz geb snoekbaars ƒ 0.25 Vz pd ger paling ƒ 0.75 I Opticien Amsterd Straatweg 190 Een gezelligen en leerzamen winter heeft U wanneer U inschrijft voor één dezer clubs U SLAAGT BESLIST eu „ OE VÜLPENSPECIAUST ' ^'^ JONG'^EETWINKEL ^ LelDSCHEWEÜ 1»TEL-I7I66 ^ bontmantels ook naar maat nog beperkte voorraad Desgewenscht be taling te regelen Br onder no 7988 bur dezer Vleeschverkoop „ Vrijbank " Zaterdagmorgen 9 uur VEESCH VLEESCH EN GE KOOKT RUND EN VAR KENSVLEESCH ANDERSON KRACHTSPORT Successen voor „ De Halter '^ Ook in de voortgezette wedstrijden om de Am sterdamsche kampioenschappen is „ De Halter " succesvol uit den strijd gekomen De wedstrijden werden gehouden in het clubgebouw van „ K.D.O " en trokken groote belangstelling De wedstrijden werden voortgezet met de afdee lingen Midden gewicht en Licht Midden-gewicht In het eerste onderdeel was „ De Halter " vertegen woordigd door S V d Hurk in de 2e afdeeling 82,5 K.G Na bijzonder vlotte partijen wist de Utrechtenaar in deze afdeeling beslag te leggen op den titel In het licht-middengewicht was ft Hooft van de partij en ook hij bleek in goeden vorm Hij won zijn vier partijen en toonde zich daarmede de meerdere van zijn tegenstanders in de Ie afdeeling 75 K.G In deze wedstrijden legde de Utrechtsche vereeni ging dus reeds beslag op drie titels een resultaat waax-mede men terecht tevreden kan zijn Zondag vinden de slotwedstrijden plaats voor de afdeelingen half zwaar - en zwaar-gewicht Candi daten voor deze kampioenstitels zijn H W de Nys en M Rietveld Rigtersbleek — Naas AKC — ' t Overschotje Noord Ie klasse * Hermes — Club Brothers • Wordt Kwiek—Rood-Zw Zuid Ie klasse Sportlust-Deto Volt—PSV Gooische 2e klasse DTV—Bilthoven Olympia—Samos Vogel—BBV Gooische derde klaas » AMïl'ffoOft—ïoviM Vosel 2 — Bierae 03 uur TAFEITENN7S GROOTE ZEGE VAN DE BARNA RESERVES De competitie-wedstrUd Barna 2 — Tuindorp 2 is met niet micder dan 10 — O door de Barna re serves gewonnen De Tuindorpreserves kwamen met een invaller uit Doch ook in haar sterkste samenstelling behoort dit team niet in de eerste klasse tJiulS Ailè partij,*B ipSi %^ voor TuiSsdprp verloren en Slechts in é^n partij wist m»»'fiat tot « sn b»»U «" Made game te toeageii 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 154 Vrijdag 25 October 1940 DERDE BLAD OUDEGRACHT 294 - T.O SMEEBRUO - KORTE BERICHTEN In verband met de verduistering heeft hetBestuur van de Biltsche Handelsver eeniging besloten dat alle winkels bij zonson dergang gesloten zullen worden Deze maatregelgeldt ook voor den Zaterdag Voor belangstellenden deelen wij mede datin Bodegraven Woensdag a.s 30 Oct het Ger.Jeugdverband voor dezen winter haar eerste cur susvergadering zal houden om 7 uur ' s avonds inde bewaarschool Als spreker zal optreden de heerG Batelaan met het onderwerp „ Leven in hetVerbond " BAARN 25 Oct — Onder veel blijken van be langstelling herdachten gister de heer er mevrouw Kerkhoven Eemnesserweg 23 te Baarn hun 50 ja-rig huwelijksfeest — Mejuffrouw B Hekenkamp te Baarn slaagde voor de acte K 5 Hoogere Wiskunde Ned l^orihoShond West I Noord-Holland Blauw-Wit—Sportief Koog Zaandijk — Swift Oosterkwartier—DED DVD—Westerkwartier West I Zuid-Holland Deetos — Achilles Fluks—'t Zuiden HKV—HSV DKC—Ons Eibernest Gelderland Ie klasse Êkca—Vada _ Steeds Ho?er—Wilsitracli Hfllas—Onder Ons 0i'«rti!sS 1 « VtlM »» DOS—Groen-Zwart Oud'hurgemeester werd ter aarde besteld Van onzen Z-verslaggever ZEIST 35 Oct — Gisteren is onder groote be langstelling op de Nieuwe Algemeene begraaf plaats alhier het stoffelyk overschot van den oud burgemeester vaii Hoogevecn den heer X Lodder Kzu teraardebesteld Ds van den Boogaert uit Ridderkerkheeft aan de groeve het woord gevoerd „ Burge meester Lodder is steeds den eenvoudigen enGodsvruchtigen man geweest die heel zijn levende Schrift als leiddraad heeft voor oogen gehad.Voor zijn taak was hij ten volle berekend en methart en ziel wijdde hij zich eraan Wg missen hemnoode " Door Ds R Bartlema uit Zeist werd een slot woord gesproken Onder de vele aanwezigen die de plechtigheid bijwoonden merkten wij o.a op den burgemeester van Zuilen den heer O N o r b r u i s den burge meester van Hoogeveen den heer J T j a 1 m a Ds vanden Berg uit Amersfoort en den heer W J van derKamp oud schoolhoofd te Hol landsche Veld Schoolvereeniging viert jubileum Van onzen Z.-verslaggever ZEIST 25 Oct — Hedenmiddag heeft de Zeis ter Schoolvereeniging in haar gebouw aan de Ver lengde Slotlaan in besloten kring met de leerlingen het tweede lustrum gevierd Tien jaar geleden het was op 3 Sept 1930 ¦ werd in het gebouw „ Rusthof " aan de Stations ilaan begonnen met 50 leerlingen Thans volgen 250 kinderen de lessen die door tien leerkrachten gegeven worden In het kader van een sobere herdenking werd hedenmiddag een feestje voor de leerlingen gehou den Morgen Zaterdagmiddag te drie uur zal voor ouders en genoodigden een herdenkingsbijeenkomst plaats vinden waar een feestcantate door de leer lingen gezongen zal worden en de voorzitter een herdenkingsrede zal uitspreken Bazar „ Zendingskring ** BILTHOVEN 25 Oct — Eenigszins tot zijn verrassing is het de Zendingskring „ Fébé " giste ren gebleken dat de georganiseerde bazar een volkomen succes is geworden Bij de opzet had men met tal van moeilijkheden te kampen De voornaamste was dat de bazar des avonds ge Bloten moest worden Bovendien had het bestuur voor de eerste maal den bazar ondergebracht in het Broederschapshuis Er heerschte een geani meerde stemming en zag men vrijwel alle trouwe bezoekers en bezoeksters ook uit Utrecht Drie bergen Zeist en omgeving Er waren verschillen de stands aanwezig ' die op vermaak waren in gesteld Zeer gezocht bleek vooral het knikker biljart De „ theeschenkerij " misten we doch andere attracties vergoedden veel De dames P A van Gheel Gildemeester en L Th Sybrandt rê§ip pre sidente en secretaresse van de Zendingskring toonden zich uitermate tevreden De verloting had aller aandacht getrokken waar bijv eén mooi vloerkleed een tafelkleed een poppenhuis etc te Winnen waren Tot op het laatste moment was het nog niet mogelijk het batig saldo van den dag te schatten doch men was overtuigd dat dit niet lager zou Zijn dan gewoonlijk E.H,B»0»-cursussen BILTHOVEN 25 Oct — In aansluiting op ons bericht betreffende de cursussen voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O kan het volgende worden medegedeeld Deze cursussen bestaan uit een aanvangcursus van minstens 18 lessen van 2 uur wekelijks te houden gevolgd door een diplo - ma cursus van minstens 8 lessen van 2 uur V9,n het aantal deelnemers zal afhangen of één of meer groepen zullen worden gevormd Tenein de tot een vaststelling van den lesavond — en bij voldoende deelname ook lesmiddag — te komen wordt op Zaterdag 2 November a.s 3.30 uur in een der lokalen van de ULO-school aan den Ley enscheweg gelegenheid tot inschrijving gegeven Voetgangers denkt om de fietsers DRIEBERGEN-RIJSENBURG 25 Oct — Het komt den laatsten tijd herhaaldelijk voor dat fietsers in ' t donker door voetgangers met een zaklantaarntje in het gezicht worden beschenen Het is opmerkelijk dat dit in hoofdzaak door de opgeschoten jeugd wordt gepresteerd Wanneer deze jonge menschen er eens even bij doordach ten hoe ze door hun licht een fietser wiens oogen geheel op de duisternis zijn ingesteld doordat hij o zoo weinig aan zijn fietslantaarn heeft kunnen verblinden Het is al gebeurd dat fietsers wien zooiets overkwam totaal verblind tegen een boom opbotsten Er is nog een tweede ding waarop de voetgan ger meent recht te hebben En dat is bij duister nis den rijweg Soms met drie vier gearmd loopt men over de straat En of er nu een fietser aan komt men trekt zich er niets van aan en blijft rustig loopen Laat het een troost voor de fiet sers zijn dat binnenkort vem Overheidswege maatregelen afkomen die dergelijke dingen tegen zullen gaan Chr Geref Gemeente DRBIBERGBN-RIJSBNBURG 25 Oct — We gens gezondheidsredenen werd door Ds D J v a n B r u m m e n pred bij de Chr Geref Gemeente op advies van zijn huisarts emeritaat aangevraagd Ds van Brummen die nu 78 jaar is werd ge boren 15 Febr 1862 te Arnhem Op lateren leef tijd gevoelde hij roeping tot het predikersambt waarvoor hij in 1919 als zoodanig examen deed Zijn eerste standplaats was Alphen a.d Rijn welke in 1932 werd verwisseld met Boskoop Van daar werd een beroep aangenomen naar Driebergen Rijsenburg waar hij in 1924 zijn intrede deed Ook in deze gemeente werden nog veel beroepen op hem gedaan O.a uit Amerika Tijdens zijn verblijf in deze gemeente kwam het kerkelijk le ven tot grooten bloei zoo zelfs dat het kerkge bouw aan de Oranjelaan uitgebreid moest worden Momenteel moet Ds van Brummen op dokters advies het bed houden en mag hij af en toe een paar uur op VERBOUWING HOTEL „ DE LAGE VUURSCHÈ " Na*r wij vernemen zal het hotel „ De Lage Vuur BChe " eén verbouwing ' ondergaan waardoor het interieur op moderne léést geschoeid zal ' worden p.m zal de huidige eetzaal worden vergroot Qrens'hesprékingen te Scherpenzeel SGHBRPENZEEL 25 Oct — De grens problemen in de Geldersche Vallei waarby de gemeenten Scherpenzeel ' Woudenberg en Renswoude betrokken zijn werden gisteren in een besloten vergadering ten gemeentehuize door de betrokken partijen onderling bespro ken Behalve de Burgemeesters waren ook de commissarissen der provincie van Utrecht en Gelderland tegenwoordig Zooals wij namelijk reeds eert'er schreven zijn buiten de gemeentelijke ook pixsvinciale grenzen bij deze kwestie in het geding De grens van de provincies Utrecht en Gelderland kronkelt zich juist in dezen hoek grillig langs Renswoude om Scherpenzeel heen Tegen vier uur verlieten de overheidspersonen weer het gemeentehuis na een ' betrekkelijk korte bespreking Over het behandelde kunnen wij nog niets pu bliceeren daar men nog geen gegevens hierover kon verstrekken Te zijner tijd hopen vrtj echter op de kwestie — zoodra deze in een wat verder stadium van ontwikkeling is — nader terug te kunnen komen Wegverbetering Soestdijk BAARN 25 Oct —- De lang voorgenomen ver keersverbetering op het kruispunt Nieuwerhoek nabij het paleis Soestdijk zal binnenkort haar be slag krijgen Reeds verdwenen het transformatorhuisje annex het wachthuisje van den autoUusdienst dat als sta-in-den-weg fungeerde Het wegdek zal van nieuwe klinkers worden voorzien terwijl de weg bocht veel ronder zal loopen dan nu het geval is BIJ DUISTER TE WATER GERAAKT LANGE RUIGE WEIDE 25 Oct — De heer H te Lange Ruige Weide kwam gisteravond terug van visite bij de Hoogebrug Toen hij vanuit het licht in de duisternis kwam stapte hij op zijn rij wiel en reed aan de andere zijde van den weg \ n de sloot Zijn gastheer hoorde het geval gebeuren en ging naar buiten om de helpende hand te bie den Hij hoorde den man wel doch zag hem niet Er kwam meer hulp opdagen maar intusschen wist de drenkeling zich zelf op het droge te hel pen Daarna is zijn rijwiel opgevischt en H kon met een nat en benjodderd pak huiswaarts keeren Een zoon van K liep door de duisternis misleid in de Wiericke en redde zichzelf Ook deze kwam met de schrik en een nat pak vrij BurgefÜike Stand GEBOREN — 22 Oct Govert Theodorus z v J G Hornstra en G J Grisel Martlnus Albêrtus Paulus z V A W van Hoorn en J W de Vos — 23 Oct Petronella Elisabeth d v C Schrijver en Th de Jong Wilhelmina Alida d v A P C Tielens en A D van der Steen Wilhelmina Hen drika d v J A van den Brink en G M van der Sluis Wilhelmus Adrianus z v M A van Gel der en H J A de Rijk Maria Wilhelmina d v J van Loenen en H van Veenendaal — 24 Oct Hendrik z van G Middeljans en H G Zaal Evert z v D Molenaar en A van IJzendoorn Johanna Wilhelmina d v F W Nuwenhuis en J W Okhuijzen Wilhelmus Antonius z v M A van Zoelen en M E van der Keur ONDERTROUW » — M A Koopman mon teur alh en H A Prummel z b jdh P Mole naar arbeider alh en J M Borst z b alh T van de Bor esp knecht Maarssen en L G Elmers z b alh D Valkenburg arbeider Scher penzeel en J Steiamann z b alh M Spiering kleermaker Driebergen Rijsenburg en M Kor ver z b alh D F Minek kellner alh en S Dielessen z b alh M Berrens werkman alh en H C de Ruiter H Eijnsbergen klerk alh en F Vervoerd z b alh C Stoops arbeider alh.en M J W de Vries z b alh Chr G A Ger ritsen bakker alh en C C W Visser z b alh.S J C Verboom monteur alh en E Lamme z.b alh D van Rijnsoever chauffeur alh en J.Mulder z b alh P Mommersteeg mag.meester,alh en C H H Vreeswijk z b alh G J vanGalen kruidenier alh en J H B van Schalk wijk z b alh P L Verhoef modelmaker alh.en Th A van der Horst z b alh H Vink agentvan politie Amsterdam en J C J Nagtegaal z.b > alh D V d Brink arbeider alh en A Steke lenburg z b Jutphaas M G Pouw fabrieks arb alh en A A H Verrsen z b alh P Besa musca koopman alh en A J Rutting z b alh.H van Manen monteur Jutphaas en T Agema,z b alh C Vink boekhouder alh en C Kro nenmans z b alh A Bosman zilversmid alh.en J Lammertse z b alh M A Jacobs colpor teur alh en E van Rossem z b alh G de Ca luwe soheepswerkt.kundige alh en M A Phl lipoom z b alh GETROUWD — 24 Oct G J van der Berg en J Braker J F ter Hart en M Krijthe J H Eijnthoven en C Wisse A van Driel en W B Walhof J H Warta en M C M Sanders KI de Heus en D A Hekman A Veltman en J Scher penzeel J Zijffers en A van der Meijden OVERI-EDEN —' 21 Oct Dirk Pieter Veldho ven 62 j Doelenstr 12 Adriana van Putten Wed van J P van den Berg 71 j Westerkade 15 — 22 Oct Marragrieta Maria de Leur Wed van D H van Nieuwenhulzen 76 j Frans Hais str 8 — 23 Oct Gertrud Schopping Wed van W R Groos 86 j Kruisweg 27 Bartholomeus Tieman 66 j Bloemstr 39 Zeist — Geboren Johannes Flora d v J v Munnik en F C v Beramel Maaike d v A Wou denberg en W J V Holten Hendrik Willy z v W Jansen en D A Dirksen Gerhard z v J L Koerts en L R Goris Hendrina Fredrika d v C G E v Kooten en C v d Giessen Aan ton z V A v Ree en J Swagers Catharina Hendrika d V A Palfenier en S v d Heijde Margaretha Sophia Antonia d v A Kamerbeek en A Bloe zarwij Margaretha d v C Post en H v Schalk Adriana Maria Helena d v A L v d Broek en H Heinen Joseph z v J Philix en W G Gali art Ondertrouwd F Noordhof f en B Sneepels E V Donselaar en B Winkelman M de Ridder en A M Kok B V Buuren en J H v d Linden W Bouwman en G H v d Kooy H Lekkerker ker en ' A A v Geelkerken Getrouwd J Th v d Zeeuw en S W Klaasesz T W Klomp en C G v d Werf f S Versluis en G V d Burgt C Klein Molekamp en P A v.Veen R A M Ausums en T v Andel J v Ra venswaaij en G A Doomkamp J P Korf f enM Braam Overleden H A Dambrink geh m A H..Wes terhof J L Deweegs wed v H v Kolfschoten 74 j F J MüUer geh met L H M Dingemana 67 j F J Offêrman wéd v S H Bolt 82 j M U Tronnier geh m F Kok 51 j T Lodder géh m J Voogd 76 j A Kraan 7 dag L A M Payens géh « i A P C de Poflt SI j E Nie - AQENDA Vandaag SCHOUWBURG 7 uur „ Boefje " Bioscopen van deze week REMBRANDT-THEATER 7.30 lur Opvoering van de Jantjes " Herman Bouber CITY BIOSCOOP THEATER Voorstraat 89 tel 14384 — 2.30 6.30 8.45 „ Je moet maar boffen " 14 j FLORA BIOSCOOP THEATER Oude Gracht 56 tel 10457 — 330 6.30 en 8.45 uur „ Artistenbloed " 14 jaar OLYMPIA THEATER Amsterdamsche straatweg 350 tel 14952 — 8.15 uur Woensdags matinee Amsterdam bv nacht " 14 j PALACE THEATER Vreeburg 29 telef 18178 — 2.30 6.30 en 8.45 uur „ Annie en Max " 18 j SCALA BIOSCOOP THEATER Potterstraat 16 tel 12461 — 2.30 6.30 en 8.45 uur „ Trenck de Pandoer " Geprolongeerd BIOSCOOP VREEBURG Vreeburg 7 tel 10552 — 2.30 6.30 en 8.30 uur „ De eenzame weg " 14 j lenioonsielllngen INST VAN KERKEL EN RELIG KUNST Achter St Pieter 14 H v d Boogaard Dag van 2—5 uur GERBRANDS KUNSTHANDEL Oudkerkhof 46 Werken van J Meine Jansen Dag van 10—5 uur BOROHOUTS Maliebaan 70 Oude schilderiien Dag - van 10—6 uur CONSTHUYS Achter St Pieter 16 Schilderiien en aquarellen van S B v Duimen Krumpelman Unlversiteits-biblioiheek Witlevrouwenstraat TENTüOiN'STELLING van fraaie en zeldzame plaat werken op Nat Hist Gebied Op werkdagen ge opend van 14—17 uur Duur der tent tot 31 Oct Zeist FIGI tel 2241 Van Vrijdag 25 October tpt Donderdag 31 October de film „ Je hebt ' t of je hebt ' t piet " In het tweede theater de film pie Geliebte " ZATERDAG 34 OCT SPELDJESDAG Zonnegloren " Baarn Lyceum 10—4 uur TENTOONSTELLING van t^ekeningen en litho's van Henk Albers Route voor de komende llefdadigheidswandeltochten Deze tochten ten bate van de gewonde militairen in het Militair Hospitaal welke a.s Zaterdag en Zondag worden gehouden zijn thans goedgekeurd door de autoriteiten Met de verkeerspolitie van wie zeer veel mede werking wordt ondervonden is de route op Zater dag als volgt samengesteld Vertrek om 3 uur van de Handelsbeurs WUleras plantsoen Lange en Korte Smeestraat Nieuwe gracht Abstederbrug Overweg Zonstraat Ooster straat Homeruslaan Mecklenburglaan Juliana laan Koningslaan Prins Hendriklaan via een kleinen omweg naar Rhijnauwen Provinciale weg Koningsweg Gansstraat Ledig Erf Bijlhouwer straat Pelmolenweg Geertebolwerk Willems plantsoen Mariaplaats En des Zondags WiUemaplantsoen Geertebol werk Bijlhouwerstraat Ledig Erf Gansstraat Koningsweg langs Sportveld Mereveld naar fort Vechten en langs binnenwegen naar Bunnik door dorp Bunnik en langs binnenwegen naar den Mi litaireweg Prins Hendrpclaan Julianalaan Home ruslaan Oosterstraat Abstederbrug Nieuwegracht Zuilenstraat Korte en Lange Smeestraat Wil lemsplantsoen Mariaplaats Op Zondag is het vertrek om 1 uur terwijl de afstand op Zaterdag 15 en op Zondag 20 K.M be draagt De volgende vereenigingen schreven nog in „ De Steuren " uit Kampen Roode Kruis Excelsior Zoek de Zon op alle uit Utrecht en Lijn 2 uit Arnhem De organisatoren verzoeken ons te willen mede deelen dat in verband met het feit dat de Han delsbeurs niet verduisterd kan worden op belde dagen precies op tijd vertrokken zal worden zoo dat den deelnemers verzocht wordt in elk geval de deelnemende groepen om uiterlijk een kwartier voor het vertrek startklaar te zijn Het is heden de laatste dag dat nog ingeschre ven kan worden bij het Bondssecretariaat van Al phenstraat 14 terwijl Zaterdag en Zondag nog aan den start kan ingeschreven worden echter dan met een kleine verhooging van het inschrijfgeld GIFTEN YOOR SALATIGA-ZENDING De Salatiga-Zending te Utrecht ontving een anonyme gift groot ƒ 500 en een legaat groot ƒ 200 Gevonden voorwerpen Ben zilverbond van f 1 9 penningen aan ijzer draadje een rijwielsluitketting een gouden(?)armbandje een vritte zak inh waschgoed eengoudengouden ring met zwarte steen inscriptie G.S een heerensohoen een deurknop van uuto eenpaar blauwe wollen kinderhandschoen een rijwiel handbeschermer een scharenslijperswagen ge plaatst pl.m 4 weken geleden bij Bosman Leid scheweg een zilveren halskettinkje met R.K han ger een vleeschkaart een bel.merk een goudenarmband en boek „ The Green Hat " een stethos cope in groen étui eenige handschoenen een on gemerkt heerenrijvriel bet Boschdynamo een „ Eris"heerenrijwiel een „ Gazelle " damesrijwiel dubb,remmen '¦ sing geh m N J Joustra 49 j G Nlebeek wed C V Wind 72 j J Kraal geh m W F Zweers 61 j Doom — Geboren Jacoba Johanna d v T Veenendaal en J v Viegen Hermina Anna d v H G Peterse en M Gijsbertsen Ondertrouwd H H Berkhout en C P Jansen Overleden J Veenhof 66 j echtgen v T de Ridder J Sietses 76 j wede v J C Phillppus Driebergen-Rijsenburg — Geboren Sjoukje d v W H V d Huure en E Vonk Gehuwd M v d Ent Braat Soest en W M v Leersum A v d Berg Zeist en G R WiUigen burg Overleden H Bomas 31 j te Utrecht W H Kool Zuilen — Geboren Maria Annetta Frederika d van J Dirks en M H Boven Johannes Henricus z van J.z van J H Eras en J M Hendriks Wil lem z van J L van Dijk en G Middag Hendrik Jan z van J G A Timemrman en J v d Berg.h Wilhelmina Johanna d van A v Gorkom en C P H Weerensteijn Lena Adriana d van J Koore vaar en T Stuart Marinus Johannes eGrardus z yan H J Westdijk en E M La Helj Willem z van H van de Berkt en J G van Kooten Gijs bert Jacob z van C Schouten en J Verheule Overleden M van Leerdam 87 jaar wed van K van Dieën A van Helden 81 jaar wed van J C van Daalen Te Utrecht K J Veenendaal 4 jaar C Verbaan 5 jaar M Miltenburg 67 jaar geh met Th J P van Munster Ondertrouwd A Klarenbeek en G v d Heyden C M Bil en A v d Water Getrouwd E Smit en J Griffioen Th J G A Pardo«n « n M Th Coppcna - H W A Jtnie » en CS V ' t Land Werkelijk PARELBLANK Dlip«rgon " Is •• Il erganiach * Bt«f > éi » door haar xacht * sehulmwarltlfiS tand«ta«n - varwlldarand warkt Tandsteen bestreden door „ dispergon " FLINKE TUBE ÏEER GROOIE TUBE Ons laboratorium ontdekte het „ dispergon " en vond de nieuwe formule die het mogelijk maakte het „ dispergon " aan Prodent Tandpasta toe te voegen Prodent is de eenige tandpasta die „ dispergon " bevat Prodent geeft U thans nog mooiere nog wittere tanden i — glanzend en blank Poets dus voortaan trouw met Prodent iederen morgen en vooral ook iederen avond na het eten Het is heerlijk poetsen met deze zuivere zachtschuimende tandpasta die het tandglazuur beschermt Tanden als parels zijn Uw loon PRODENT TANDPASTA 1 / Heerlijk sehuimendt u LEDEREN JASSEN De dracht voor U nu het kouder is geworden Lederen Handschoenen voor motor en röwieL ADOLF J.A.v.d MADE VOORSTRAAT 81—88 — UTRECHT DANS INSTITUUT A KOK NIEUWE CLUBS voor Beginners 99370 Bederf TE KOOP Eenige goed onderhou den beneden en boven huizen omgeving Wil helminapark Koopsom f 7500 Huuropbrengst f 636 -.- Inlichtingen verstrekt WALTMANN & Co Oudegracht 92 - Utrecht Zondag a.s 11-12.45 u Woensdag a.s 8-10 uur Lesgeld 50 cent p les Onderwijs in alle popu laire dansen [ Inschrijven dagelijks en bij aanvang der clubs OUDEGRACHT no 14 Telef 17309 - Utrecht Uw oogen niet met een goedkoop brilletje Ga steeds naar een erken den vakman die de puik geslepen glazen zet in een sterk modern mon tuur waarvan U nog ja renlang plezier zult heb - ben Ga dus naar G Hulst ETEN zonder bon Vi gebr faisant ' ƒ 1.50 Vi gebr eendvogel ƒ 1.35 Vz gebr kip ƒ 1.25 Vz geb snoekbaars ƒ 0.25 Vz pd ger paling ƒ 0.75 I Opticien Amsterd Straatweg 190 Een gezelligen en leerzamen winter heeft U wanneer U inschrijft voor één dezer clubs U SLAAGT BESLIST eu „ OE VÜLPENSPECIAUST ' ^'^ JONG'^EETWINKEL ^ LelDSCHEWEÜ 1»TEL-I7I66 ^ bontmantels ook naar maat nog beperkte voorraad Desgewenscht be taling te regelen Br onder no 7988 bur dezer Vleeschverkoop „ Vrijbank " Zaterdagmorgen 9 uur VEESCH VLEESCH EN GE KOOKT RUND EN VAR KENSVLEESCH ANDERSON KRACHTSPORT Successen voor „ De Halter '^ Ook in de voortgezette wedstrijden om de Am sterdamsche kampioenschappen is „ De Halter " succesvol uit den strijd gekomen De wedstrijden werden gehouden in het clubgebouw van „ K.D.O " en trokken groote belangstelling De wedstrijden werden voortgezet met de afdee lingen Midden gewicht en Licht Midden-gewicht In het eerste onderdeel was „ De Halter " vertegen woordigd door S V d Hurk in de 2e afdeeling 82,5 K.G Na bijzonder vlotte partijen wist de Utrechtenaar in deze afdeeling beslag te leggen op den titel In het licht-middengewicht was ft Hooft van de partij en ook hij bleek in goeden vorm Hij won zijn vier partijen en toonde zich daarmede de meerdere van zijn tegenstanders in de Ie afdeeling 75 K.G In deze wedstrijden legde de Utrechtsche vereeni ging dus reeds beslag op drie titels een resultaat waax-mede men terecht tevreden kan zijn Zondag vinden de slotwedstrijden plaats voor de afdeelingen half zwaar - en zwaar-gewicht Candi daten voor deze kampioenstitels zijn H W de Nys en M Rietveld Rigtersbleek — Naas AKC — ' t Overschotje Noord Ie klasse * Hermes — Club Brothers • Wordt Kwiek—Rood-Zw Zuid Ie klasse Sportlust-Deto Volt—PSV Gooische 2e klasse DTV—Bilthoven Olympia—Samos Vogel—BBV Gooische derde klaas » AMïl'ffoOft—ïoviM Vosel 2 — Bierae 03 uur TAFEITENN7S GROOTE ZEGE VAN DE BARNA RESERVES De competitie-wedstrUd Barna 2 — Tuindorp 2 is met niet micder dan 10 — O door de Barna re serves gewonnen De Tuindorpreserves kwamen met een invaller uit Doch ook in haar sterkste samenstelling behoort dit team niet in de eerste klasse tJiulS Ailè partij,*B ipSi %^ voor TuiSsdprp verloren en Slechts in é^n partij wist m»»'fiat tot « sn b»»U «" Made game te toeageii 

Kranten

Ga naar