Utrechts Nieuwsblad zaterdag 14 januari 1939

UTRECHT'S QROOTSTE DAQBLAD 32,000 OPLAQE Directeur J v STRATEN Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART DE BILT VERWACHT Zachter weer zwaar be wolkt tot betrokken met nu en dan regen matige later toenemende wind tdt Zuidelijke richtingen mmm Telef Administratie 10026 en 17353 Post-giro no 154949 NIEIWSBLAD Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 ZATERDAG 14 JANUARI 1939 UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " DR M VAN BLANKENSTEIN GEEN STAP NADER tot elkaar gekomen TrLutspot van gunstige en alarmeerende berichten De audiënlie van Chamberlain en Halifax bij Z.H den Paus De Engelsche staatslieden in het Vaticaan omringd door verschillende autoriteiten CHAMBERLAIN^S STANDPUNT « ¦¦ ¦ ¦ III I ¦ ¦ I I M ^ I De as Parij s-Londen eveii sterk als de as Rome Berlijn PROV TARRAGONA VOOR DRIEKWART IN FRANCO'S HANDEN BARCELONA 14 Jan Reuler - De verovering van Tortosa door de rechlschen waarvan wij gisteren in hel grootste deel van onze editie reeds melding konden maken is gisteravond Ie Bar celona toegegeven Door de verovering van Tortosa hebben de rechlschen thans driekwart van de provincie Tarragona in handen Honderd duizend man rechtsche troepen rukken thans convergeerend op naar den driehoek welke gevormd wordt door de steden Reus Valls en Tarragona De Marokkaansche troepen hebben gisteren te Prello de Middellandsche Zee bereikt en daarmede den zak van Tortosa gesloten In den Noordelijken sector hebben de troepen van Franco Osso veroverd gelegen op 5 K.M ten Zuid-Oosten van Agra munl Hel Navarreesche legercorps heeft bezil genomen van de dorpen Cabra del Campo Miramar Figuerola Pladecabra Mar moleta en Fonsclabas en hel rukt sleeds verder op naar Valls Te Barcelona worden alle berichten tegengesproken die een spoedig vertrek der regeering van Barcelona naar hel centrale gebied doen verwachten Ook hecht men in officieele kringen geen enkele beteekenis aan de geruchten dat de regionale re geering van Catalonië haar bevoegdheden zou hebben overge dragen aan de centrale regeering Zie verder pag 2 OFFENSIEF RICHTING — f FRONT OP 31 MAART — FRONT VAN THANS ^ CATALONIË GEÏSOLEERO DE Franschen ^ n eindelijk gerust Cham berlain heeft zich goed gehouden Was er anders te verwachten Het is weinig vleiend voor den Britschen premier dat zoovelen in de we reld niet wilden gelooven dat hij ook voet bij stuk kan houden Dit echter berust op een verkeer de beoordeeling van zijn persoon Chamberlain is van nature koppig Waarom zou hij het alleen niet zijn in de internationale politiek Het is verkeerd zijn tegemoetkomendheid te vergelijken met die van Gladstone Van dezen staatsman is eens beweerd dat hij een bemiddelend tegenvoor stel zou doen als de Chineesche gezant bij hem verschijnen zou om voor zijn keizer Schotland op te eischen Zóó inschikkelijk is Chamberlain zeker niet Dezer dagen schreef een Welshman aan Ne derlandsche vrienden dat men in zijn streek vrees de naar aanleiding van Chamberlai n's reis op een morgen te vernemen dat Wales töt een Ilaliaansch protectoraat gemaakt was Dat wan trouwen ging nog verder dan dat der Franschen Dezen waren ervoor beducht dat Chamber lain nu op hun kosten „ den vrede redden " zou Chamberlain heeft nog niet bewezen dat hij ook met Britsen gebied royaal Itan zqn Een aardig verhaal was er in Tsjechoslowakije in omloop dat Chamberlain zou kunnen aan halen ter verdediging tegen de verdenking dat hij ook anders dan op kosten van anderen vrijgevig wezen kon Het luidt als volgt Te Berchtesgaden eischte Hitler heel Tsjechoslowakije „ Gij kunt het krijgen Wenscht gij nog meer " was Cham berlai n's antwoord „ Ja " zei Hitler ook Memel moet erbij " — „ Is dat alles " — „ Neen Dantzig en den corridor verlangen wij ook nog " „ Gij kunt dat alles hebben " — „ Verder willenwij den Belgischen Congo en Portugeesch Angola " „ Öok dat zal U gegeven worden " Daarmede was Hitler yoorloopig tevreden De beide mannenscheidden als vrienden Geroerd zei Hitler bijhet afscheid Geef mij uw parapluie als aanden ken " Toen echter stoof Chamberlain op.„Daar is geen sprake van die is van mij " zooZeide hij Hierin zijn gerechtvaardigde gevoelens der Tsje chen waarlijk op keurige wflze tot uiting ge tracht De Franschen hadden nu het voordeel dat bijna ieder Fransch belang tegenover Italië volko men samenvalt met een vitaal Britsch belang Bo vendien kon C h amoerlain weten dat de Fran schen in geen geval naar hem zouden hebben ge luisterd als hij hen tot goedgeefschheid tegen over Rome had aangespoord Zij zouden gedaan hebben wat Tsjechoslowakije vóór zijn moreel door zijn vrienden ondermijnd was voornemens was te doen Zij zouden zich te weer hebben gesteld Bn da.n zou Engeland toch moeten meedoen wat het ook op kosten van Frankrijk had willen af staan De Italiaansche pers heeft het Italiaansche volk een slechten dienst bewezen Zij heeft dagen te vo ren haar lezers geregeld voorgehouden dat Cham berlain naar Rome kwam met de bedoeling als bemiddelaar tusschen Frankrijk en Italië te dienen De Franschen mochten zich aanstellen alsof zij onvermurwbaar waren Chamberlain zou hun zeker anders leeren Nu is de teleurstelling zeer groot over den uitslag van het bezoek Zoo ver men kan nagaan en dat is eindelijk ook de indruk van het Italiaansche volk zijn de Italiaan sche en Britsche staatslieden geen stap nader tot elkaar gekomen door de gesprekken die zij heb ben gehouden Niet alleen had de Italiaansche pers haar lezers deze ontgoocheling kunnen besparen zij heeft door haar houding ook de Engelschen nog versterkt in hun onverzettelijkheid Dezen namen kennis van die volksmisleiding en dachten er het hunne van Zij voelden zich gedrongen Parijs nog eens te racer de verzekering te geven dat er niets gebeuren zou van het geen de Italiaansche bladen het Italiaansche volk voorspiegelden Na de korte bespreking te Parijs is er nog eens een voor de Franschen geruststellend communiqué uitgegeven ofschoon er volstrekt geen aanleiding bestond tot een officieele in gemeenschappelijk overleg opge stelde verklaring en de Fransche pers die ook niet had verwacht Maar men was blijkbaar van mee ning nadat ce Italiaansche bladen nu eenmaal ver keerde voorstellingen hadden gewekt nooit te veel te kimnen doen om die te bestrijden Waarlijk sedert de betoogingen te Rome uit de laatste dagen van November heeft Parijs zich niet te beklagen gehad over gebrek aan ongewilde be vordering van hun belangen door hun Romeinsche broeders Dezen hebben eerst alles gedaan om het Fransche volk wakker te maken en het zijn vast beradenheid terug te geven En daarna hebben zij uit alle macht de Fransche politiek te Londen ge diend Chamberlain zoo heet het is onvermurw baar geweest Hij was ontoegankelijk voor eenig verzoek om bemiddeling en ook inzake de erken ning van Franco zonder terugtrekking van de Italiaansche troepen viel ' er met hem niet te spreken Op dat punt was ook Mussolini weer niet te verwrikken hij wU van geen ophou den in Spanje weten vóór het pleit daar ten gun ste van F r a n c o is beslecht Dat kan toch nog een gevaarlijke kwestie worden De Franschen ver liezen hun geduld Steeds algemeener gaan zij beseffen welk een gevaar voor him land een over winning van Franco in dit tijdvak kan opleve ren Fransche publicisten die uit innerlijke sym pathie twee jaar lang ten gunste van Franco hebben geschreven waarschuwen nu uit alle macht hun landgenooten voor hetgeen er van dien kant dreigen kan In September toen men aan oorlog geloofde was een der eerste gedachten der Franschen in geval dat het daartoe kwam zich door een ingrijpen in Spanje ' met betrekkelijk geringe ihspa,aning en tijdverlies bün zuidelijke grens te beveiligen partytrekkende van de om standigheid dat er nog een " ïterk zij het ook on voldoende uitgerust leger van de regeering te Barcelona ten velde stond Voor de uitrusting zou den zij wel zorgen Frankrijk is gevoeliger gewor den op dit punt Engeland stouter en Amerika geeft ondubbelzinnig zijn voorliefde voor de re geeringspartij te kennen En wat Amerika wil maakt op het oogenblik te Londen en te Parij.'3 grooten indruk Naarmate Amerika duidelijker partij kiest zal men de westelijke mogendheden grooter beslistheid zien ontwikkelen niet enkel om den moreelen en misschien zelfs materieelen steun dien zij van over den Oceaan kunnen ver wachten maar ook reeds om de Amerikanen niet teleur te stellen en te mishagen Dat de vloot der Vereenigde Staten nu voor manoeuvres in den At lantischen Oceaan samengetrokken is zal ook weer niet zonder weerklank blijven in de Europee sche politiek Er wordt nu gezegd dat Mussolini Cham berlain beloofd zou hebben in geen geval tegen Frankrijk oorlog te zullen voeren ook al zou het zijn wenschen niet verwezenlijken De Duce zou uitdrukkelijk met opsomming van allerlei bijzon dere gevallen waarin hij zijn vreedzaamheid zou betoonen te kennen hebben gegeven geen oorlog te willen voeren Chamberlain zou door deze verzekeringen zelfs zeer geroerd zijn geweest Wij weten niet wat van dit verhaal te gelooven De poUtiek der totalitairen bestaat in dreigen Dreigen is hun groote feitelijk hun eenige diplo matieke middel Zou Mussolini dat nu maar klakkeloos uit handen hebben gegeven Wij moe ten er meer van vernemen voor wij dit gelooven en dan nog weer voor wij Mussolini's ver zekeringen gelooven Chamberlain zal zich misschien herinneren een belofte van nooit meer-oorlog uit München te hebben meegebracht Het kan ook bij hem opkomen dat Hitler hem heeft toegezegd voor de koloniën in geen geval te zul len mobiliseeren Daarna heeft Von Ribbe n t r o p te Parijs een document onderteekend dat eenige gelijkenis vertoonde met de verklaring van München En hoe zien de dingen er thans weer uit Men zegt dat Hitler Mussolini zou hebben aangeraden maar flink te dreigen Voor oorlogsgevaar zouden de democratische staten toch steeds weer zwichten Het lijkt niet bijster waar schijnlijk dat als Hitler den Duce een derge lijken raad heeft gegeven zij anderen daarvan in kennis zouden hebben gesteld De wereld dor hooge diplomatie is een wereld waarvan de lekkages zelfs den Ingewijde altijd weer verbazen Dat _ er lekkage zou zijn juist op dit punt is echter uiterst onwaarschijnlijk Zooveel te waarschijnlijker ech ter is dat dergelijke voor de hand liggende com binaties op puur vermoeden worden gelanceerd Bij elkaar is er op dit oogenblik een hutspot van gunstige en alarmeerende berichten in om loop waarvan het geheel toch geen prettigen aanblik oplevert Het resultaat van het bezoek te Rome is misschien niet ongunstiger dan men ver wachten mocht maar er was niet veel goeds van te verwachten Onder de tegenwoordige omstan digheden had het beter achterwege gebleven — als het achterwege had kunnen blijven Maar daar zit ' m de knoop dat kon niet Men stelle zich voor dat Chamberlain na het optreden der Italianen tegen Frankrijk zou gezegd hebben „ Nu ga ik niet naar Rome " Dat zou opeens den toestand nog weer veel kritieker gemaakt hebben Chamberlain ' s reis was een poging om te redden wat te redden was SB/ALËNCIA Als Frankrijk nog oogen om te zien en ooren om te hooren heeft kan het partij trekken vaji het politieke lesje dat het in deze dagen krijgt Tot in den laatsten tijd heeft men daar nog L a V a 1 ' s verraad van den Volkenbond als wijs beleid kuimen hooren verdedigen Nu beroept men zich te Rome op een verandering van den toestand door de stichting van het Italiaansch keizerrijk in Oost-Afrika om zijn eischen tegen Frankrijk te motiveeren Laval heeft Mussolini ge holpen dat keizerrijk te veroveren en nu recht vaardigt Italië zijn aanspraken op Fransch gebied niet die verovering Het is een harde les voor de Franschen maar een les Anderen kunnen zich Ciano binnenkort naar Londen LONDEN 14 Januari Havas — C I a n o heeft tegenover een specialen verslaggever van de „ Daily Mail " verklaard te hopen binnenkort naar Londen te gaan Hij zeide zeer voldaan te zijn over de besprekingen te Rome welke hg „ aller hartelijkst " noemde De speciale verslaggever meldt voorts dat Mussolini tegenover Cham berlain verklaard zou hebben „ Ik geef U mijn eerewoord dat ik voornemens ben den let ter en den geest der Engelsch-Italiaansche over eenkomst in acht te nemea " Hongarije is reeds toegetreden tot het anti-Kommternpact Een bewijs van herstel der goede belrekkingen mei Berlijn BERLIJN 14 Jan D.N.B — Van officieele Duitsche zijde wordt bevestigd dat de Hongaar sche minister van Buitenlandsche Zaken graaf C s a k y gistermiddag te half twee de gezanten van Duitschland Italië en Japan heeft ontvangen Deze deelden hem uit naam van hun regeeringen mede dat de drie mogendheden kennis hebben ge nomen van de bereidheid der Hongaarsche regee ring om toe te treden tot het anti-kominternver drag en dat zij opdracht hadden de Hongaarsche regeering uit te noodigen tot het verdrag toe te treden Graaf Csaky deelde mede dat de Hongaarsche regeering met toestemming van den rijksregent besloten had om deze uitnoodiging te aanvaarden en toe te treden tot het anti-kominternverdrag De aansluiting van Hongarije bij het anti-komin ternpact beschouwt men te Boedapest na de wrij vingen der laatste maanden vooral tengevolge van de Roetheensche kwestie ais een aanwijzing dat de betrekkingen weer hersteld zijn Ook Csaky's bezoek aan Berlijn zal naar men ver wacht daarvan de gevolgen ondervinden In welingelichte kringen wenscht men echter niet zoo ver te gaan dat men het wil uitleggen als een demonstratie dat Hongarije bereid is deel te nemen aan een militaire campagne tegen Rusland De minister van Buitenlandsche Zaken heeft bij de aansluiting aan het pact slechts voor oogen ge had een actie niet tegen den Russischen staat doch tegen de propagandistische actie der communisti sche Internationale Ook op de poUtiek ten opzichte van Roethenië zal het volgens de interpretatie van onze zegslieden geen invloed hebben Een woordvoerder van het ministerie van buiten landsche zaken te Berlijn zeide „ Natuurlijk kan Duitschland slechts de diepste tevredenheid gevoe len bij dit blijk van Hongarije's goeden wil en de erkenning van de rechtvaardigheid die er in het anti-kominternpact ligt De aansluiting van Hongarije kan slechts kracht geven aan het ideaal waaraan Italië Japan en Duitschland zich reeds hebben gewijd " verheugen dat zij gratis leering uit dit voorbeeld kunnen putten Voor het overige bleek in een rede bij de nieuw jaarsontvangst der diplomaten ook Hitler weer aanhanger van het internationaal beleid van het perpetuum mobile waarbij iedere bew^eging nieuwe beweging schept Hij sprak nu niet meer van de gerechtvaardigde nationale eischen van Duitsch land als grond voor aanspraken maar „ de nood zakelijkheden welke voortvloeien uit de histori sche ontwikkeling en uit de natuurlijke behoeften " en hij prees het veld winnende inzicht dat vroeg of laat daaraan moet worden voldaan Het zijn de nieuwe ervaringen en de nieuwe leer waarmede de wereld nu moet worden gelukkig gemaakt COMMUNIQUE ZEQT Voortzetting van de politiek tot handhaving van den vrede ROME 14 Jan Reuler - in een heden avond door de ilaliaansche regeering en de Brilsche ambassade uitgegeven oHicieel com muniqué wordl gezegd Bij de besprekingen die de paar laslsle dagen gevoerd zijn lus schen den Duce en den Brilschen minisler presidenl v/aaraan ook Ciano en Halifax hebben deelgenomen zijn de belangrijkste kwesties van hel oogenblik en de belrekkin gen lusschen de beide rijken bestudeerd Deze besprekingen v/erden gekenmerkt door de grootste hartelijkheid en zij hebben ge leid lol een openhartige en breedvoerige ge dachlenwisseling Van beide zijden werd eens Ie meer uiting gegeven aan hel voorne men de betrekkingen tusschen de beide lan den te ontwikkelen in den geest van vriend schap welke hel accoord van 16 April be zielt Ook werd besloten zoo spoedig moge lijk over te gaan lol hel sluiten van speciale conventies als in dit instrument uiteengezel Tijdens de besprekingen kwam ' opnieuw de vaste wil van Italië en Engeland tol uiting een politiek te voeren die daadwerkelijk slreefl naar handhaving van den vrede een politiek waarop het streven der beide regeeringert steeds gericht is geweest en zal zijn Naar United Press verneemt hebben Chamberlain en Mussolini — in strijd met de verwachting — na Donderdag geen eigenlijke besprekingen meer gehouden Uit de beste bron verneemt United Press dat Chamberlain bij de formeele be spreking van Donderdag ten slotte aan Mus solini gezegd heeft dat de as Parijs-Londen even sterk is als de as Rome-Berlijn Wat de verdere punten van bespreking betreft ven neemt United Press eveneens van bevoegde zijde dat de ontwapening ook ter tafel ge bracht is waarbij Mussolini veel belangstel ling aan den dag legde Tenslotte blijkt dat ook het Joodsche vraagstuk is behandeld en dat Mussolini in zooverre zijn medwerking heeft toegezegd dat hij den Joden zal toe staan hun bezit uit Italië mee te nemen Hedenochtend is lord Halifax uit Rome naar Geneve vertrokken Qroote openhartigheid Ondanks het negatieve slot van de diplomatie ke besprekingen — aldus meldt Reuter -^ had den Britsche Kringen alhier gisteren meer ver trouwea dat het bezoek op bevredigende wijze aan zijn doel beantwoord heeft Men had den in druk dat de openhartige gedachtenwlsseling de atmosfeer heeft opgehelderd en dat elk van beide kanten thans overtuigd is van den wensch vare den ander naar vrede De openhartigheid en hel derheid van visie waarmede Mussolini tijdens de besprekingen elk probleem opwierp werd in het bijzonder in Britsche krürgen opgemerkt Om 13.05 uur hedenmiddag is vervolgens ook Chamberlain uit Rome vertrokken Musso lini deed den Britschen premier naar United Press meldt uitgeleide Zie verder pag 3 Overeenkomst bereikt tusschen Brussel en Burgos BKUSSEL 14 ' Jan Belga Gisteravond werd vernomen dat tusschen de rechtsche regeering In Spanje en & paak overeenstemming is bereikt Spaak zou dit accoord hedenochtend door den ka binetsraad doen ratlficeeren ' Lees in deze editie Offensief der republikeinen bij Madrid ^'# Si Pag 2 Persen van hét Nationale Dagblad verzegeld Pag S Pag 13 Waarom niet nu Dr E van Baalte De Volken - en Straf rechtelyke kant van de katapult - en kogeltje historie Pag 9 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Zaterdag 14 Januari 1939 EERSTE BLAD HOE KAN FRANKRIJK beveiligd worden OKIAKER haveIwoUt HOUDT U FIT SPAANSCHE KUNSTWERKEN in een Catalaansch kasteel VOOR U ALLEN ELKEN DAG EEN HEERLIJK BORD want Quaker en H-O havermout zijn rijk aan Vitamine B het edele element van gezonde voeding Het is onontbeerlijk voor uw algeheele gezondheid Dagelijks moet het lichaam Vita mine B krijgen want het kan er geen voorraad van maken Quaker en H-O zijn bovendien tijk aan eiwit voor stevige spieren en weefsels rijk aan belangiijke minerale stofifen ijzer en phosphorus voor krachtig bloed ktachtvoedsel dal niet dik,maar sterk en onvermoeibaar maakt Quaker en H-O haver mout in elk opzicht gezond besparen tijd en geld zijn smake lijk en licht verteerbaar Neem vandaag nog een pak in huis H-O en QUAKER Havermout ^^ B " NEERLANDS PO PULAIR E ZUINIGE ONTBIJT I Het debat over de huitenlandsche politiek begonnen PARIJS 14 Jan Havas — Gistermiddag to drio uur Is de Fransche Kamer begonnen met de debatten over do buitenlandsche politiek Aange zien 38 sprekers staan ingeschreven en de spreelt t\id niet beperkt is ia het mogel^k dat de debat ten een geheele week zuilen duren De eerste spreker de Onafhankelvjke Radicaal M o n t i g n y gaf uitdrukking aan den wil der Pranschen om niet aan hun Ryk te laten raken Wanneer het vireer rustig geworden zal zijn zal men echter eens het probleem der Fransch Ita-liaansche betrekkingen moeten bestudeeren Bui tenlandsche inmenging moet uit Spanje geweerd ¦ worden de „ MUnchenaren " zullen nooit een hege monie van Duitschland welke een vazalwording van Frankrijk zou beteekenen aanvaarden Spre ker zou een onderzoek willen doen instellen naar de verplichtingen van Frankrijk jegens zekere staten De waarborg voor de Tsjecho-Slowaaksche grenzen is gesteld Wat Roemenië en Zuid-Slavië betreft is er slechts sprake van overleg in geval van aanvallen Met Rusland en Polen zyn er ver dragen Alle verplichtingen werden aanvaard in het kader van den Volkenbond en krachtens arti kel 16 op de collectieve veiligheid maar de onder bouw van deze veiligheid is ineen gestort waar door de hechtheid der verdragen verminderd is Tenslotte wees spreker op de noodzaak van een nationaal herstel De volgende spreker De K e r i 11 i s onaf hankelijli Republikein herinnerde er aan dat München nog pas van 29 September dateert en dat Italië reeds nieuwe eischen heeft doen hooren Waar zouden wij met deze snelheid der gebeurte nissen over enkele maanden zijn roept spreker uit Het Fransche Rijk tot de laatste grenzen der krachten des lands te verdedigen is de gevaarlijk ste de meest hersenschimmige oplossing Hoe zou Indo-China verdedigd moeten worden Frankrjjk zou op twee misschien op drie fronten moeten strijden Spreker vreest dat Engeland minder be reid is een geïsoleerd en belegerd Frankrijk te hulp te snellen dan een Frankrijk dat een krach tige groepeering van mogendheden bezielt zooais in 1914 Terwijl VonRibbentrop als een vredesgezant te Parijs ontvangen werd wierp de Duitsche propagaada zich ten aanval op het Fransche Rijk • Het meest elementaire gezonde verstand raadt aan een coalitie tot stand te brengen van alle staten die een keten vormen in Europa en bedreigd worden door de Duitsche hegemonie Zij zouden veroordeeld zijn af zonderlijk te sterven Reeds is Oostenrijk ge absorbeerd en Tsjecho-Slowakije verminkt Spreker is voorstander van een Fransche politiek die streeft naar een aaneensluiting van alle Europeesche krachten van weerstand tegen de Duitsche overheersching De vader landsliefde van spreker beveelt hem te er kennen dat de medewerking van Rusland onmisbaar is Spreker weict protest in de Kamer wanneer hij beweert dat koning Carol en de Zuid-Sla vische regent die naar Parijs gekomen waren ontmoedigd vertrokken zijn Ook Bonnet protesteert en verklaart Koning Carol en de Zuid-Slavische regent zijn integen deel beide in volledige overeenstemming met de Fransche regeering vertrokken Voortgaande verklaart De K e r i 11 i a er van overtuigd te zijn dat Hitler aan een optreden tegen Frankrijk denkt in de eerste plaats in ver band met de Italiaansche houding en vervolgens omdat hij vreest dat Frankrijk Engeland en Rusland tegen hem zullen opstaan wanneer hij zijn actie in de Oekraïne begint Frankrijk zou toenadering met Polen moeten zoeken en met zijn Oostelijke bondgenooten want Duitschland zou niet het gevaar willen loopen te stuiten op een wereldcoalitie Spr vraagt Bonnet zich ondubbelzinnig uit te spreken over de buitenlandsche hulp die Frankr rük kan en moet verwachten Alles k£in - nog gered worden maar er is geen minuut te verliezen de dingen moeten onmiddellijk veranderen Na een onderbreking der vergadering voerde Felix Grat van de republikeinsche federatie het woord Hij verwondert zich niet over de Ita liaansche eischen die na den Anschluss moesten komen Spr vestigt de aandacht der regeering op de vestiging van kleine Italiaansche posten op de Fransche kust van Somaliland Er moet een einde komen aan de politiek van overgave Land wordt niet gegeven dat wordt verdedigd De communist P e r i beschouwt de daad vaji 30 November als het begin van een gevaarligk tijdperk voor het land Door Tsjecho-Slowakije krggt Duitschland nu grondstoffen die het niet krijgen kon zoolang de Tsjecho-Slowaaksche slagboom be stond Terwyi Duitschland zijn droom verwerke lijkt eischt de an '' ere deelgenoot dien gij belast hebt met de convocaties voor München op 28 Sep tember zijn fooi op Op dit oogenblik waarborgt niets ons aldus spr voor een tweede München De buitenlandsche politiek van den Quay d'Orsay is er niet in geslaagd de Italiaansch — Duitsche solidari teit te verzwakken De Italiaansche eischen heb ben alleen hen verrast die niet begrepen dat het Italiaansche imperialisme in de eerste plaats de Middeliandsche Zee tot doel had De eerste fout was toe te staan dat Italië Abes sinië veroverde en dat men daarna de Italiaan sche actie door niet-inmenging van één kant ver gemakkeiykte Spr wil aannemen dat de redevoeringen van D a 1 a d i e r op Corsica en Tunis door daden ge volgd zullen worden Die verklaringen zouden niets beteekenen wanneer men hen die het land bedrei gen toestond zich op de Balearen te nestelen In de loopgraven van Catalonië wordt de strijd om het evenwicht in de Middeliandsche Zee gestreden Spr vraagt Spanje te bevrijden van de Duitsch Italiaansche hypotheek want Spanje moet aan de Spanjaarden zijn opdat Frankrijk vrede hebbe " Peri besloot met te zeggen dat voor een her groepeering der vrienden van Frankrijk een totale breuk noodzakeiyk is met de politiek die sedert eenigen tijd is gevoerd De regeering moet van politiek veranderen of veiliger nog wij moeten van regeering ¦ veranderen zeide spreker De vergadering werd hierop tot hedenmorgen verdaagd Madrid bood niet langer een veilige bergplaats Een speciale tentoonstelling van de etsen van Goya in New-York PARIJS 14 Jan United Press — Roberto Fernandez Balbuena bekend Spaansoh kunstenaar die in opdracht van de Spaansche republiek het Spaansche paviljoen op de New Yorksche tentoonstelling zal inrichten heeft ver klaard dat zeer kostbare Spaansche Icunstwerken w.o schilderijen vam ElGreco Velazquez en Goya thans opgeslagen zijn in het Perelada kasteel gelegen in het dorp Perelada in de pro vincie Gerona Catalonië Balbuena voorzitter van den Madrileen schen Raad voor de bescherming van artistieke kunstwei'ken en assistent-curator van het Prado Museum was belast met de beschermmg van de kunstwerken die zich te Madrid bevonden later met het transport naar Valencia en tenslotte met de overbrenging naar Catalonië De kunstschatten waren aanvankelijk in het Middeleeuwsche fort Serrano te Valencia opge borgen teneinde ze tegen de luchtbombardemen ten te beschermen doch toen de rechtschen naar de Middeliandsche Zee optroliken werden ze haastig naar Barcelona gezonden vóórdat de Franco-troepen het republikeinsche grondgebied in tweeën hadden gedeeld Gedurende eenige maanden werd het grootste stilzwijgen omtrent de plaats waar ze verborgen waren in acht genomen Ondertusschen werd het Perelada-kasteel versterkt teneinde de lucht - N.V U.M.I A BOERS HEDEN Roomboter f 0.85 per pond Marktboter f 0.81 per pond Tel 11675 Republikeinen ontketenen nieuw offensief bij Madrid Vervolg van pag 1 Uil Barcelona verneeml United Press van de zijde van militaire autoriteiten dal gister morgen een nieuw republiiteinsch odensiel is ontketend van Brunete ten Westen van Ma drid uit De regeering had dit uitvoerig voor bereid en groote troepenmachten en hoeveel heden materiaal verzameld De aanval gaat in Zuidelijke richting en heelt volgens deze be richten succes Volgens Reuter heeft het tweede door de regee ringstroepen geopende groote offensief ten doel in de eerste plaats de rechtschen te dwingen hun troepen te onttrekken aan Catalonië Wanneer het offensief succes heeft hoopt men tevens daarmede Madrid uit de oorlogszone te halen Volgens de weinige bijzonderheden die be schikbaar zijn rukken de regeeringstroepen op over het vlakke bergplateau ten Zuiden van de met sneeuw bedekte Guadalarrama-bergen Ver moedelijk zal het offensief geschieden langs don weg van het Escoriaal naar Villanueva de la Ca nada en vervolgens naar Brunete De regeeringstroepen die aan het front in Es tremadura in Zuid-Oostelijke richting oprukken zijn thans volgens een bericht van het Spaanache nieuwsagentschap genaderd tot op een afstand van nog geen 20 mijl van Cordova dat in recht sche handen is De regeeringstroepen naderen Villa Viciosa aanvallen te kunnen weerstaan Thans heeft de regeering te Barcelona besloten om de plaats waar ze zicli bevinden openbaar te maken ten einde zoodoende te vooi'liomen dat genoemd kasteel gebombardeerd zal worden Een speciaal verwarmingssysteem werd in het kasteel aange legd om te voorkomen dat deze meesterwerken zullen beschimmelen Balbuena maakte nog bekend dat meer dan 1500 meestei'werken in de kelders van het Perelada-kasteel zijn opgeslagen Hij weerlegde de beweringen dat de kunstwerken te Madrid veilig opgeborgen konden worden en zeide dat het Prado Museum zoowel als het Nationale Museum waar tevens de Nationale Bibliotheek is ondergebracht het voorwerp van herhaalde bombardementen zijn geweest terwijl de safes van de Bank van Spanje te vochtig bleken Ge durende eenige maarden werden ze daar opge slagen doch liet voèfi en de koude begonnen de kunstschatten aan te tasten zoodat een over brengen naar een veiliger oord noodzakelijlt bleek Br zijn echter nog 25.000 kunstwerlcen in het Prado-Museum opgeborgen zij zijn echter niet van den allereersten rang Midden-Januari zal Balbuena naar New York vertrekken om het Spaansche pavUjoen ge reed te maken Hij deelde nog mede dat geduren de de wereldtentoonstelling aldaar een speciale tentoonstelling van de etsen van Goya zal wor den gehouden Bovendien is het mogelijk dat er een speciale tentoonstelling van de werken van El Greco en Velazquez zal worden ge organiseerd Luis Quintanllla die belast is met de muurschilderingen waarin de Llncoln briga-dlers het thema zullen vormen is vorige week per s.s „ Paris " naar Amerika vertrokken Neurenberger-wetten ook in Tsjecho'Slowakije PRAAG 14 Jan ' D.N.B — De besprekingen over de oplossing van de Jodenkwestle In de z.g Jodencommissie te Praag Zflti beëindigd De voor stellen der commissie zullen onmiddellflk aan den ministerraad worden voorgelegd In tegenstelling met wat tot dusver vermoed werd heeft de rich ting die bij de regeling van het Jodenvraagstuk in Tsjecho Slowakije de Neurenberger wetten als voorbeeld wil cemen de overhand gekregen Slechts die Joden wier voorvaderen zich verschei dene geslachten lang met de Tsjechen solidair hebben verklaard en den wereldoorlog als leglon nairs hebben meegemaakt zullen onder de uit zonderingsbepalingen vallen Alevrouw Dijkstra Nu vlieg je a/weer zonder ie hebben ontbeten de deur uit Ceën wonder dat je je om 11 uur al shp voe / A4eneer Dijkstra Ach je weet iocK dal ik ' s morgens geen trek heb eh 1 Q ^ éÊ ^^ V y / ^^ ro=s n \ \ ^ ^ '^ '^ — ^ ^ I Ben woonprobleem opgelost " 5604 DUITSCHE LESSEN « an Huis Conversatie Gram Handelscorr Opleiding h Mercurius diploma d Duit sche gediplomeerde Leerares Schönfeld St Walburgstr 7 Tiel MAKELAAR Deskundige opleiding vanwege het NEDERlu INST VOOR MAKELAARS Jnl T Stolbergl 173 Den Haag Telef 772614 Prosp op aanvraag Net jongm z.b.b.h P.G zoekt INWONING met vrge slaapkamer omtrek Vreeburg Br lett J B boekh Broekhuijsen Dordrecht 6586 Ixomt men iemand op straat tegen dan kan men zich af vragen of hïj r>f zö gewoon is te rooken — misfichien of hij of zvj wel eens naar een bioscoop gaat — mis schien of hij of zij naar de radio pleegt te luisteren — misschien maar men behoeft zich niet af te vragen of hij of zvj een krant leest Dat doet hij dat doet zg zeker heel zeker — en lederen dag Vandaar dat couranten reclame logischerwijs de kern is van ledere goede reclame-campagne Vraagt Inlichtingen voor beelden etc van couranten reclame bfl de erkende advertentiebureaus of het „ Cebuco " Dam 2a AMam VolMige garantie N.V SCHOUWBURG OUDEGRACHT - ZONDAG 15 JANUARI - 8.15 uur Gezelschap Jan Nooy - Hollandse Schouwb A'dam DE BIG VAN HET IBBsfe Franse militaire klucht in 3 bedrijven.Ie bedr Het mislukte diner — 2e bedr Een dienst meid in een soldatenbroek — 3e bedr De big is een zwijn Prijzen 1.25 - 1.00 - 0.75 - 0.50 alle rechten Inbegr I Op vertoon van deze bon geldig voor 1 tot 4 personen betalen de lezers slechts de onderstaande prijzen — 0.40 — O.SO alle rechten Inbegrepen Plaatsbespreken Zondag van 11 tot 3 uur è 10 et DE STEM DES VOLKS r - Afdeling UTRECHT CONCERT op Maandag 16 Januari 1939 in Tivóli Uitgevoerd worden Mirjam'sSiegesgesangvanFranz Schubert EN Das Klagende Lied van Gustav Mahler Medewerking TO v d SLUYS Sopraan — ANNIE WOUD Alt GERARD V d BERK Tenor - Utrechts Stedelijk Orchest Het geheel onder leiding van HENDRIK ALTINK TOEGANGSPRIJS 60 CENT - AANVANG 8 UUR By vonnis van den President der Arrondisaements Recht-bank te Utrecht in kort geding gewezen is aan A VAN EDE ondernemer van verhuizingen en transporten te Utrecht ver boden om aankondigingen te plaatsen en circulaires of ander drukwerk te verspreiden ter bekendmaking van zijn bedrijf waarop voorkomt de naam Firma VAN DER LEUN of waarin zoodanige mededeelingen worden gedaan waardoor het publiek in den verkeerden waan zoude kunnen worcjen gebracht dat in het pand WOLVENPLBIN 12 nog wordt uitgeoefend het daarin vroeger gevestigde Verhuis - en Transportbedrijf der N.V Vereenigd Transportbedrijf „ Firma A VAN DER LEUN " Hetgeen certifieert Mr B P J SIMON Adv en Proc Stationsplein 16 Utrecht Slaar het Zonnige Zuiden MET GENTROPA HET RIVEERA SYSTEEM Veertiendaagsche individueele reizen naar Nice Monte Carlo Cannes enz vanaf f 80 — alles inbegrepen o.a 2e klasse treinreis NAAR CORSICA Veertiendaagsche privê-reizen met bezichtiging van het geheele eiland vanaf f 148 — tOles inbe grepen o.a 2e klasse trein en boot DE WOESTIJNDOOP Negendaagsche privé-reizen naar Algiers met be zoek aan Hou Saada wandeling door de oase vanaf f 89.50 alles inbegrepen EGYPTE I Prachtige 25-daagsche privé-reizen vanaf f 400 — De nieuwe folder „ Naar het Zonnige Zuiden " is gratis verkrijgbaar bij REISBUREAU GENTROPA M.T VREEBURG 27 Utrecht - TEL 11525 en 1S400 VRAAGT ZONDER VERPLICHTING HET GRATIS BOEKJE Hoe word ik Makelaar " bij N.V N.O.S Amsterdam-C Prinsengracht 668 Tel 34850 Naam Adres Uitknippen ea opsturen Wie goed en goedkoop wil stoken Moet bij VAN BERKEL koopen Want dit is zeker en gewis Dat hij het voordeéligst isU Industrie Parelanthraclet V t 0,95 per H.L Duitsche „ 12/20 f 1.35 „ „ Duitsche Anthradet 50;80 f 1,40 „ n „ „ 30;50 1 1,50 „ „ 20/30 t 1,60 „ „ Belgische Anthraoiet 30/50 f 1,75 „ „ 20/30 f 1,85 „ „ Engelsche Anthracfet 20/30 t 2 — » Prima gemeruté eierkoien I I-IS » » Geklopte cokes f 0.80 „ „ parelcoUes f 0,90 „ Prijsnoteeringen per H.L franco bergplaats Utrecht en aanbouw Maat en kwaliteit gegarandeerd VANBERKEL'SBRANDSTOFFENHANDEL RIJNLAAN 47a — TELEFOON 15680 30-50 % yerlaagd Maaischappij voor WoninginrichOngJ^X R o Herd a.m GEVESTIGD J H BORGHOUTS OUDE SCHILDERIJEN TEL 17955 MALIEBAAN 70 N.Y DE BATAAF8CHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ gevestigd Ie ' s-GRAVENHAGE UITGIFTE van f100,000,000 - 3 '/ pGt obligaüën n stukken van nominaal f 1000 — aan toonder Hoofdsom en rente der obiigatiën worden hooideiijk voor het geheel gegaran « deerd door de N.V Koninklijke Nederlandsche Maatschappij lot Exploitatie van Pelroleumbronnen in Nederlandsch-Indië gevestigd ie ' s-Gravenhage en door The „ Shell " Transport and Trading Company Ltd gevestigd te Londen Ondergeteekenden berichten dat zij de inschrijving op bovengenoemde obiigatiën open '< stellen bg hunne kantoren te Amsterdam Rotterdam en ' B-Gravenhage voor zoover in genoemde plaatsen gevestigd op DONDERDAG 19 JANUARI 1939 Tan des voormiddags 9 um tot des namiddags 4 uur tot den koers van lOO '''^ pCt op de voorwaarden van het prospectus dd 13 Januari 1939 Prospectussen en insohrijviögsbiljetten zijn bij de kantoren van inschrijving verkrijgbaar » NEDEKIiANDSCHE HANDEI/-MAATSCHAPPIJ N.V < AMSTEBDAMSCHE BANK N.V DE TWENTSCHE BANK N.V MENDELSSOHN & Co AiMSTEKDAM PtERSON & Co BOTTERDAMSOHE BANKVEEEENIGING N.V HELDRING & PEEBSON SCHILL & CAPADOSE B MEES & ZOONEN AMSTERDAM/'s-GRAVENHAGE/ROTTEEDAM 13 Januari 1939 ' N GEWELDIGE BALANS-OPRUIMING Voor slechts Voor slechts MET ONGEKEND LAGE PRIJZEN DAAR MOET U VAN PROFITEERENÜ f 0.69 f 1.75 een prima sloop zonder garneering een degelijk lit-jumeau beddelalten 150 cm breed Voor slechts | f 0.98 | eenlt i iB B>W *^ ' "- """"" ' ' " '" W " ¦ ' Koningin doopt motorschip \ l ^ Koningin Emma '^ te Vlissingen HARE MAJESTEIT NEEMT ONDER DAVEREND GEJUBEL VAN DE BEVOLKING DE LAATSTE BELETSELEN WEG Minister Van Dijk bezoekt de Fokkerfabrieken ' - 1 w wj yw De D'23 in het midden van de tlp^Sl./viW ' Hartelijk afscheid bij Tsjechische gezantschap De heer K Erban secretaris gaal ons land en daarmede vele vrienden verlaten " B-GRAVENHAGE 14 Jan — De heer K Erban secretaris van het gezantschap van Tsjecho-Slowakye die ruim 1 jaar in ons land vertoefd heeft zal Dinsdag a.8 ons land ver laten om zich naar Praag te begeven waar hy aan het ministerie van Buitenlandsche Za ken te werk zal worden gesteld De Tsjecho - Slowaaksohe gezant de heer P a c a k had gistermiddag een aantal persver tegenwoordigers bestuursleden van het Genoot schap Nederland — Tsjecho - Slowakfle de heer Koker consul in Amsterdam en voorts een aan tal vrienden van zyn land tot een lunch uitgenoo digd om afscheid te nemen van den heer Erban die zich gedurende zyn verbUjf in ons land zoo vele vrienden heeft verworven Tydens deze lunch heeft de gezant enkele vrien deUjke woorden gericht tot den heer Erban hem alle goeds toewenschende in zyn nieuwe functie Twee arbeiders vallen van 10 M hoogen steiger VELSEN 14 Jan — Bi ] het afbreken van een steiger op de terreinen van de papierfabrieken van de firma Van Gelder & Zonen te Velsen door ar beiders in dienst van de Wormerveersche Aan nemingmaatschappij welke firma het metselwerk voor een nieuw ketelhuis had voltooid Is gister middag een ernstig ongeluk gebeurd Eenige ladders van den steiger waarop vier ar beiders stonden bleken te zyn losgeraakt Twee der mannen konden zich tydig in veiligheid stel len De andere twee Boer en Kwaad geheeten en wonende in Velsen stortten van een hoogte van tien meter omlaag Ernstig gewond zyn de slacht offers nadat zy ter plaatse waren verbonden naar het Antonius Ziekenliuis te IJmuiden overge bracht Ds POSTHUMUS MEYJES VRAAGT EMERITAAT ' s-GRAVENHAGE 14 Jan — In de vergade ring van den algemeenen kerkeraad deed Ds E J W Posthumus Meyjes mededeeling van zyn voornemen om met Ingang van 1 Juli 1939 zyn emeritaat aan te vragen Ds Posthumus Meyjes is zooals bekend nestor van de Haagsche Hei-vormde predikanten waar alle dooden zich bevinden Maar daaronder bevond Karel zich niet " „ Dank je dank je wel " zei Gerda en zy liep naar de andere bloemen keek in him kelk en vroeg telkens „ Weet je niet jvaar de kleine Karel heen is " eigenaardigs Gerda luisterde asmdachtig naar het verhaal „ Hoor je de trom Bom bom Dat zijn maar twee tonen altyd bom bom Hoor hoe treurig de vrouwen zingen Hoor den roep van de priesters Zeeland in groote feeststemming Herinneringen aan den lijd dat Koning Willem lil in Vlissingen was VUSSINGEN 14 Jan — Vlissingen is op dezen Januaridag in feeststemming Van vele torens waait de nationale drielsleur en de stad zelve is versierd met talloo/.e vlaggen De werf van de Kon Maatschappü „ De Schelde " heeft voor dezen dag een zeer spe ciaal feestldeed En in het midden daarvan staat een nieuw modem geconstrueerd dub belschroef-motorachip dat vandaag voor de tewaterlating gereed staat om straks aan de vloot van de stoomvaartmaatschappij „ Zee land " te worden toegevoegd Vandaag zou dit 4.100 bruto-registerton metende schip den naam ontvangen van de onvergetelijke Moe der onzer Laudsvrouwe zou het „ Koningin Emma " gedoopt worden en voor geheel de provincie Zeeland was het een groote vreug de dat onze Koningin dezen morgen persoon Hjk naar Vlissingen wilde komen om de laat ste beletselen voor het tewaterloopen weg te nemen En daarom is Vlissingen in feesttool daarom waait van honderden gebouwen en huizon de nationale driekleur daarom heerscht er in deze havenstad een levendige gezellige drukte De „ Koningin Emma " die een lengte heeft van 115.80 meter en wordt voortgedreven door twee Schelde-Sulzer Dieselmotoren tezamen 12.500 P.K is speciaal ontworpen voor den dagdienst der Mij „ Zeeland " van Vlissingen naar Hai-wich v.v Tevens veroorlooft de bouw en inrichting om het by voorkomende gelegenheid te gebruiken voor toeristenvaarten gedurende de zomermaan den in de Europeesche zeeën De Koningin komt H M de Koningin was vanochtend reeds vroeg van liet Prinselijk Paleis in Soestdijk vertrokken In gezelschap van haar eerste Hofd8i,me jonk Vrouwe D H van Tets begaf zq zich per auto naar Rotterdam Aan den gewonen trein naar Vlissingen was een salonrijtuig voor de Koningin en Haar ge volg aangehaakt De trein die om 10,45 uur uit Rotterdam ver trok arriveerde kort na half een in Vlissingen Het station waa m»t vlaggen feestelijk ver sierd en achter de afzettingen verdrongen zich velen die de Koningin bij Haar aankomst harte lyk toejuichten Ter begroeting waren op het perron aanwe^g de Comniissaris der Koningin in de provincie Zeeland Jhr Mr J W Quarles van Ufford de burgemeester van Vlissingen de heer C A van Weelderen en de Zeeuwsohe kamerheer i.b.d van H M Jhr W Z van Teijlingen Het dochtertje van den burgemeester Heleentje van Woelderen bood H.M toen zij uit de trein stapte bloemen aan Na een korte begroeting begaf het gezelschap zich naar buiten waar de koninklijke auto's reeds gereed stonden Ook de vele belangstellenden die zich achter de afzettingen in de omgeving van het station en langs de * 6 volgen route hadden op gesteld juichten H M de Koningin bij het voor büryden hartehjk toe Via den Prhis Hendrikweg den Koningsweg en de Aagje Dekenstraat reed de Koningin naar de werf waar zich inmiddels reeds eenige honderden gen^oodigden en andere belangstellenden hadden verzameld om van de tewaterlating van het trotsche schip getuige te zyn zy hadden plaats genomen op geïmproviseer de tribunes en ook hier klonk een lui gejuich op toen de KoninkUjke stoet de werf op reed tot voor den opgang naar de Koninkhjk tribune Ojö de werf Onder een baldakyn werd H M ontvangen door den heer B E Ruys president-commissaris van de Koninklijke Maatschappö „ de Schelde " Nadat het dochtertje van den heer Smit An neke Smit H M wederom bloemen had aange boden begaf het Hooge gezelschap zich naar de Koninkiyke tribune Tot de voornaamste genoodigden behoorden o m de vertegenwoordiger van den Minister van Defensie vice admiraal J Th Pürstner chef van den raarinestaf de vertegenwoordiger van den Minister van Waterstaat Mr D G W Spitzen secretaris-generaal van het Departement van Waterstaat en de vertegenwoordiger van den Mi nister van Economische Zaken de heer G T Tep pema administrateur hoofd der afdeeling nyver heid De heer Ruys spreekt Nadat de Koningin en Haar gevolg op de Ko ninkiyke tribune hadden plaatsgenomen hield de heer Ruys een korte foespraak Het zy my als president-commissaris van de Kamerlid twijfelt aan loyaliteit van Inlandsche vereen » Koninkiyke Maatschappy „ De Schelde " vergund — zoo zeide hy — Uwe Majesteit van harte wel kom te heeten op de werf Zyne Majesteit Koning Willem lil bezocht in 1873 deze gemeente om de voltooide havenwerken in te wyden Het was toen dat hy de bevollUng verbUjdde met een koninkUjk woord „ de oude verlaten marinewerf zal weder in gebruik ge steld worden Ik acht het wenscheiyk dat een groote scheopsbouwwerf met werktuigenfabriek hier wordt tot stand gebracht " Majesteit namens bestuurderen van de Ko ninkiyke Maatschappy „ De Schelde " zeg ik U eer biedig en met groote waardeering dank dat U gevolg hebt willen geven aan de uitnoodiging dit schip dat met Uwe toestemming den naam zal dragen van Uwe onvergetelyke en zoo zeer bemin de Moeder Koningin Emma aan zyn element toe te vertrouwen Tenslotte kan ik U de verheugende mededee Ung doen dat dank zy de zeer belangrijke op drachten van Uwe Majesteit's regeering voor Uwe Majesteit's marine en de belangryke opdracht van den Rotterdamschen Lloyd voor den bouw van een snel mailschip van ongeveer 22.000 ton „ De Schelde " thans tot in 1941 zoozeer bezet is met werk dat wy mogen vertrouwen dat het Ixiuw programma zooveel te kunnen uitbreiden dat 3.000 werklieden en 300 ambtenaren aan den ar beid zullen kunnen blyven Rede van den heer de Meester Als president-commissaris van de maatschappy „ Zeeland " gaf de heer de Meester vervolgens uiting aan zyn groote dankbaarheid voor de toe stemming die Hare Majesteit heeft willen verlee nen het nieuwe schip de naam „ Koningin Emma " te geven Doch ook op andere wyze kwam de belangstel lende steun van het KoninkUjk Huis tot uiting zyne KoninlcUjke Hoogheid Prins Hendrik de zee vaarder nam een zeer actief aandeel in de voor bereidingen tot en in de oprichting van de Maat schappy in 1875 Ook daarna nam Zyne KoninkUj ke Hoogheid als eere-voorzitter een daadwerke Ujk aandeel in het bestuur van de maatschappy Groot is onze erkentelijkheid steeds geweest voor deze vorsteUjke belangstelling en groot is ook onze erkenteUjkheid jegens Uwe Majesteit dat Uwe Majesteit ons de hooge eer heeft willen bewyzen persoonUjk naar Vlissingen te komen teneinde ons nieuwe schip de naam „ Koningin Emma " te geven en de laatste beletselen voor het tewaterloopen weg te nemen * Nadat de heer Wesseling Hare Majesteit had verzocht de laatste beletselen voor de tewaterla ting weg te nemen verhief de vorstin zich van haar zetel om aan het verzoek te voldoen E(LAR}]]}IfflSlERi | De 5heeuwkopir?gii7 | -/ g " Copyright P I B Box 6 Copanhogao „ O O wat ben ik hier lang gebleven " zei Gerda „ Ik moet Karel gaan zoeken Weten jullie niet waar hy is " zoo vroeg zy aan da rozen „ Denken jullie dat hy dood of weg is " „ Dood ia hy niet " antwoordden de rozen „ want wij zyn onder den grond geweest Maar de bloemen stonden In de zon en zij droomden hun eigengeschiedenis Als het meisje de vraag stelde waar Karel was danvertelden de bloemen datgene waar zy van droomden Maar geenéén wist iets van Karel Alleen de vuurlelie die vertelde Iets helangstelling AMSTERDAM 14 Jan — Gisteren bracht de Minister van Defensie dr J J C van Dyk een bezoek aan de N.V Nederlandsche vHcg tuigenfabrick Fokker waarbij züne excellen tie vergezeld werd door den kapitein-luitenant ter zee J W Termytelen van den marinestaf luitenant-kolonel A Q H Dijxhoorn hoofd van de tweede afdeeling B Marine van het Departement van Defensie luitenant kolonel C A Hartmans hoofd van de vierde afdeeling B van dit Departement en den hoofdofficier M.S.D tweede klasse 3 N Kra mer van de vierde afdeeling A van het De partement van Defensie Het gezelschap werd ontvangen en door de fa briek geleid door den onder-directeur der Fok kerfabrielt den heer J E van Tyen en de heeren L Janse ir M Beelirrg ir J Roosenschoon eu ir P J C Vos Tydens den rondgang toonde de Minister groote interesse voor de in bouw zynde vliegtuigen o.a de D 21 jachtvliegtuigen en de G-1 jachtkruisers voor Soesterberg de torpedo-vliegtuigen T-S-W en de C-14-W verkenners voor de Marine Verder gin'g de belangstelling der heeren uit naar Fok kers tweemotirge jager de D-23 welke op de Parysche luchtvaarttentoonstelling zulk een fu rore maakte en ten slotte naar den geheel me talen bommenwerper Fokker T-9 Uiteraard werd tevens in oogenschouw geno men hetgeen de leiding der fabriek heeft verricht inzake luchtbescherming Zoo zyn voor de „ Gas ploeg " der fabrielt aanwezig schuilkelders gas maskers gaskleeding sanitare hulpposten en ge reedschappen terwyi ten behoeve van een snelle ontruiming der fabriek een aignaalsysteem en di verse nooduitgangen zyn aangebracht Ook ia er een eigen brandweer Na nog eenige besprekingen te hebben gevoerd werd op de fabriek de lunch gebruikt in den na middag keerden de autoriteiten naar Deu Haag terug Röntgenoloog bij auto-ongeval gedood ' s-GBAVENHAGE 14 Jan ~- Gisterraifl dag om vüf minuten over zes heeft de 29 jarige H V wonende in de Nieuwe Farklaan die een auto bestuurde den Haagschen medi cus Dr M M Wolff een bekenden Rönt genoloog die in de Van Blankenburgstraat % voont op den hoek van de Laan van Meer dervoort en de Tasmanstraat aangereden Dr Wolff is ter plaatse van het ongeval overleden Is Hitler wel staatshoofd volgens onze wetgeving Rolterdamsch politierechter zal op 20 Januari hei antwoord geven ROTTERDAM 14 Januari — Voor den Rotterdamschen politierechter Mr Bren gers heeft gisteren terecht gestaan de 33 jarige secretaris van de R.S.A.P te Rotter dam die zich heeft schuldig gemaakt aan het opstellen doen drukken en verspreiden van een geschrift als protest tegen de Jodenver volging bedoeld waarin zinsneden voorkwa men die beleedigend werden geacht voor het hoofd van den Duitschen staat ' De verdachte bekende het biljet te hebben ge schreven doch ontkende opzet tot beleediglng te hebben gehad Het O.M waargenomen door Mr Wilbren n i n o k eischte èèn maand voorwaardeiyk met een proeftyd van èèn jaar en een boete van 25 gulden of 25 dagen hechtenis Mr G C A O s k a m die als verdediger optrad betoogde dat artikel 117 van het wetb van strafrecht naar aanleiding waai van de vervolging ia ingesteld niet meer past op de tegenwoordige verhoudin gen De positie van Hitler Mussolini en Stalln is een geheel andere dan die van een vorst ZÜ zyn hoofden van politieke partijen en kri tiek op de partij wordt vanzelf gericht tegen het hoofd daarvan Naar de meening van Mr Oskam was de bedoeling om Hitler te belee digen dus niet aanwezig Vervolgens stonden tien verspreiders van bo vengenoemd biljet terecht Tegen ieder werd èèn week gevangenisstraf voorwaardelyk geëischt met een proeftyd van èèn jaar en tien gudlen boete of tien dagen hechtenis In al deze zaken zal de politierechter 20 Januari schrifteUjk vonnis wyzen ' 3-GRAVENHAGE 14 Jan — Het Tweede Ka-merlid Stokvis heeft den Minister van Koloniën de volgende vragen gesteld ¦ Kan de Minister mededeelen of het juist Is dat wordt overwogen of het lidmaatschap van de Vereeniging van Inlandsche Bestuursambtenaren nog wel geoorloofd kan blyven in verband met de houding van haar voorzitter het lid van den Volksraad den heer S o e t a r d j o welke houding niet zou strooken met de loyaliteit welke van de leiding van deze groep wordt verwacht Indien inderdaad zoodanige stap in overweging is of wordt voorbereid zou de Minister dan willen mededeelen welke feiten hiertoe hebben geleid en dan tevens het eigen standpunt te dien aanzien willen lienbaar maken ' De Hindoevrouw staat gekleed In een langen rooden mantel op den brandstapel De vlammen slaan over haar en haar dooden man Maar de Hindoevrouw denkt alleen maar aan haar man toen deze nog leefde Zy ziet weer zijn oogen die sterker branden dan bet vuur dat weldra haar zal doen sterven Kan de vlam van het hart door de vlam van het hout sterven " „ Dat begrijp ik niet " zei de kleine Gerda „ Het is anders de geschiedenis welke ik droomde " gaf de Vuurlelie ten antwoord NOODLOniGE VAL LEWEDORP 14 Jan — Gisteravond werd op den Ouden Ryksweg naby Lewedorp het Ujk ge vonden van een man Deze man was vermoedelyk komende uit de richting ' s Heerenhoek met zyn rywiel geslipt daarby met het hoofd tegen een yzeren paal gevaUen en zoo ongelukkig terecht gekomen dat hy na enkele minuten overleed Een onderzoek wees uit dat de ongelukkige do 38-jarige gehuwde commissionair in aardappelen M van Hekke uit ' s Heer-Arendskerke was Hy laat een vrouw met vier kinderen achter Het Ujk is ter schouwing naar het lykenhuisje te ' s Heer Arendskerlie overgebracht 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 21 / Zaterdag 14 Januari I93 £> TWEEDE BLAD Belangrijke wedstrijden voor de Utrechtsche clubs Ü*V*V * kan door een zege op H.V*V de leiding veroveren Bespeelbaarheid der terreinen voorbehouden wordt de K.N.G.V.-handbalcompetitie waarvoor vanaf einde November niet meer werd gespeeld a.s Zondag hervat Alleen voor de dames zijn nog geen wedstrijden vastgesteld en alleen de heeren komen in actie Dit tweede gedeelte wordt met enkele zeer be langrijke wedstrijden ingezet waarbij zoowel de eerste als de laatste plaats in het geding komt Het eerste is van toepassing op de ontmoeting Sport Vereent — Achilles Na een eenigszins weife lend begin heeft Sport Vereent zich keurig her steld en met Achilles is de Zuilensche ploeg nog ongeslagen Waar geen der andere teams in staat mogen worden geacht een dezer beide ploegen te verslaan is deze ontmoeting dus practisch beslis send voor de eerste plaats Aan een voorspelling wagen wij ons niet maar dat men van een fraaien en snellen wedstrijd getuige kan zijn staat vast Moge hij fair zijn en de sterkste winnen Voor be langstellenden deelen we nog mede dat de strijd zal plaats vinden op een der U.V.V.-velden des morgens 10.15 uur Min of meer beslissend voor de laatste plaats is de ontmoeting tusschen de Sport Vereent - en Achilles reserves Beide ploegen hebben het nog niet tot een winstpunt kunnen brengen zoodat de verliezer er wel slecht komt voor te staan Wie het zal zijn is moeilijk te zeggen Attila A gaat naar Amersfoort om daar tegen Excelsior een zekere nederlaag tegemoet te gaan Hooger genoteerd staan de papieren van Attila B dat op Welgelegen bezoek krijgt van de andeie Amersfoortsche ploeg A.A.V Ben Utrechtsche zege in deze ontmoeting is zelfs vrij zeker BOKSEN TURIELLO-EDER ONBESLIST BERLIJN 14 Jan — De match tusschen Gustav Eder en den Europeeschen kampioen in het weltergewicht den Italiaan Saverio Turiello eindigde onbeslist Het was een zeer sclierp ge vecht waarin de Duitscher aanvankelijk meer punten kon verzamelen Aan het slot van den strijd was de Italiaan evenwel sneller en duidelijk in de meerderheid Na onderbreking van een maand wordt a.a Zondag de N A S B - handbalcompetitie weer voortgezet Het programma luidt Ie klasse heeren Animo A — Amersfoort Vriendschap — Haarlem 2e klasse Vriendschap 2 — Watervrienden 2 Vriendschap 3 — Water vrienden Animo 2 — Haar lem 2 Oostel afd Deventer — Amersfoort 2 Utrecht 3 — Zeist Ie klasse dames Haarlem — Animo A.H.C — Utrecht Turnen — Amersfoort 2e klasse Actief — ^ Animo 2 Haarlem 2 — Vriendschap 2 De eerste klasser komt tegen R»F»C » in het veld Wanneer Hercules van Vrien - denschaar verliest wordt de positie van de blauv^-witten uiterst orecair W ANNEER morgen de velden be speelbaar zullen zijn zal voor hel eerst na vele v/eken de voetbal weer rol len IJs en sneeuw hebben het verloop van de competitie gestagneerd doch morgen kunnen dan de voetballiefhebbers weer genieten van de sport waaraan zij hun hart verpand hebben Het voetbalprogramma is — voor wat enkele Utrechtsche clubs betreft - bui tengewoon belangrijk Onze eerste klasser D.O.S krijgt mor gen In het Stadion bezoek van het Rot terdamsche R.F.C Deze ontmoeting kan den Utrechtenaren weer twee punten op leveren temeer omdat in Rotterdam des tijds — toen de Utrechtsche ploeg nog niet op volle toeren draaide reeds een gelijk spel werd bevochten De Rotter dammers zullen echter hun huid duur verkoopen omdat zij langzamerhand in de gevaarlijke zone zijn terecht geko men zoodat de laatste plaats gaat drei gen Slechts door onvermoeid zwoegen kunnen de geeltjes de beide punten in het stadion houden Wij rekenen er op dat Dumortier c.s zullen winnen waardoor de kans groot is dat de Utrechtsche eerste klasser de tweede plaats weer gaal bezetten wanl V.U.C krijgt het Velsensche V.S.V te gast en de Velsenaren zullen ongetwijfeld hun best doen om allhans een plaatsje op de ranglijst te stijgen In de tweede klasse zijn de wedstryden voor de Utrechtsche clubs van buitengemeen be lang Vooral de strijd tusschen H.V.V en U.V.V zal door velen met spanning worden tegemoet gezien Het gaat hier nl om de voorloopige bezetting van de eerste plaats en het lijkt er wel op alsof de strijd voor de detinitieve bezetting eveneens tusschen deze beide ploegen zal gaan In Utrecht verloor U.V.V In het begin van het seizoen na een onfortuinlijken wedstryd van de Groot Haag sche doch sindsdien is het spel van U.V.V aanmerkelijk verbeterd We zien de geblokten dan ook vol vertrouwen naar Wassenaar trek ken al durven we niet volmondig een over winning te voorspellen Gouda is de gastheer van Velox De geel zwar-ten hebben het in de returnmatch tegen H.V.V moeten afleggen een reden te meer om nu weer eens flink aan te pakken Een overwinning la niet uitgesloten waardoor de mogelijkheid bestaat dat ide geel zwarten een plaatsje zullen stijgen n.l wanneer Overmaas van D.O.S wint De ' wedstrijd die Hercules in Culemborg tegen Vriendenschaar speelt Is voor de blauw witten uiterst belangrijk Wanneer de Utrechtenaren winnen zijn zij practisch ge - opstelling der elftallen D.O.S.-R.F.C De elftaUen komen morgen als volgt uit p.o.s Veenendaal Siebes De Lang Peeterse v Asten Brouwer p V Leur V d Brink Dumortier B v Leur Schreuder Kouwenberg v Oirschot D Apon A Bouts V WalsumVermulm Blaauwboer v Vliet Hey W Apon H Bouts R.F.C Scheidsrechter is de heer v d Meer Elinkwijk-Zeist De opstelling van „ Elinkwijk " luidtj Valkenburg Reesink Remmerde de Jongh Loggen Th v Dijk Blom H J V Dijk v Reeden A v Dijk Jansen P.V.C.-Woerden De opstelling van P.V.C voor dezen zeer be langrijken wedstrijd om de leiding in de 4e klasse is als volgt Winkelaar Steenhuijsen v Basten • Sluijs Vemooij Kruift Rietveld Gennisse v.d Veer de Wit Schoonhoven Nederlandsche records erkend AMSTERDAM 14 Jan — De recordcommissie ' van den K.N.Z.B heeft de volgende prestaties als Nederlandsch record erkend 100 meter borstcrawl 59,5 sec gevestigd door K Hoving R.Z.C te Den Haag op 20 Nov 1938 100 meter borstcrawl 59,4 sec gevestigd door K Hoving R.Z.C op 29 Nov te Rotterdam 100 meter Ixirstcrawl 59,2 sec gevestigd door K Hoving R.Z.C op 1 Dec 1938 te Haarlem 300 meter borstcrawl D van der Kuil Schie damsche Z.C 3 min 37,2 sec gevestigd op 29 November 19S8 te Rotterdam 400 meter borstcrawl D van der Kuil S.Z.C 4 min 55,4 sec gevestigd op 29 November 1938 200 meter schoolslag H Smitshuyzen A.Z 1870 2 min 45,6 sec gevestigd op 29 November 1938 te Rotterdam HANDBAL Hervatting der K.N,G,V Competitie sproken in veiligheid dan bedraagt hun voor sprong op de Culemborgers zes punten bij een nederlaag wordt de voorsprong tot twee pim ten gereduceerd Zooals hieruit dus blijkt is aan het winnen van dezen wedstrijd door Hercules veel gelegen Wanneer echter de blauw-witten hetzelfde lauwe en nonchalante spel van de laatste twee wedstrijden blijven vertoonen zal voor ons de uitslag niet twijfel achtig zijn Er ké.n gewonnen worden maar dan moet er ook hard gezwoegd worden In de derdeklasse D kan EUnkwijk haar po sitie verbeteren door een overwinning op Zeist dat bij de blauw-witten te gast komt Maar Baarn zal de Zuilensche club wel op den voet blijven volgen de blauw-gelen krijgen nl het Bussumsche A.W op bezoek en het lijkt ons alleszins aanne - meiijk dat de blauw-gelen hier zegevierend uit den strijd zullen treden In Bussum vindt het treffen tusschen B.F.C en B.V.C plaats Beide clubs lijken ons bijna even sterk zoodat er weinig of geen krachtsverschil verwacht mag worden De Bussummers genieten het voordeel van eigen terrein zoodat een gelijk spel niet onmogelijk zal zijn Z.N.C krijgt Sopla te gast Ook hier kan een spannend treffen verwacht worden ofschoon we de beste kansen aan de Zeistenaren geven In de vierde klasse G moet Holland dat den laatsten tijd aardig op dreef is toch zeker de voUe buit behalen tegen de Amersfoortsche ploeg Amsvorde Brederodes ontvangt bezoek van Tricht Het lijkt ons niet uitgesloten dat de Viaansche club een gelijk spel zal weten te bevechten Voorwaarts zal naar onze meening tegen den leider het Amersfoortsche A.P.W.C weinig kans op succes hebben Wij verwachten hier een over winning van de A.P.W.C.-ers In de vierde klasse F gaat de strijd om de lei ding tusschen P.V.C en Woerden Dat kan een spannende strijd worden aan den Industrie-weg Wanneer de Utrechtenaren winnen staan zij bo venaan bij een nederlaag of gelijk spel blijft Woe den de leiding behouden De Utrechtenaren hebbeu het terreinvoordeel en dat is een niet te onder schatten factor die misschien den doorslag zou kunnen geven E.A.C ontmoet op haar veld Moordrecht Hier is een Utrechtsche zege zoo goed als waarschijn lijk terwijl ook van de Stiohtsche Boys verwacht mag worden dat zij zich de meerdere van Gou derak zal toonen Ook Utrecht trekt niet zonder kans op succes naar Haastrecht Het zou ons van de rood zwarten tegenvallen als zij de beide pun ten niet veroverden Voor de overige wedstrijden wordt naar het reeds gepubliceerde programma verwezen De Raven en D * W*S * V * hehhen goede winstkansen Soesterberg Aan de noodige spanning zal het hier niet ontbreken De gastheeren hebben door het ter reinvoordeel de beste v/instkansen 2e klasse A Aan de Inundatiekade heeft Posta een beste kans om G.M.H met goede cijfers te verslaan Naarden geven we weinig kans op een puntje nu het leidende D.O.S.V uit Hilversum te gast komt Bij Mijdrecht tegen Austerlitz zal het krachtsverschil niet erg groot zijn misschien worden de punten gedeeld V.S.K krijgt bezoek van het vrij sterke Maarssen onmogelijk is het niet dat de Utrechtenaren voor een verrassing zullen zorgen Aan den Koningsweg heeft Volhar ding de beste kansen tegen De Meern 2e klasse B Om de leidende plaats spelen in Leersum H.D.S en " Putten We geven de H.D.S ploeg een iets betere kans dan de bezoekers maar in dit soort wedstrijden is eigenlijk van alles mo gelijk Minerva zal het wel klaarspelen om aan de hekkensluiter Kieviten een gedecideerde neder laag toe te brengen Eu Eist heeft een goede kans om aan het te gast komende Scherpenzeel de bei de punten te ontfutselen Barneveld moet natuur lijk op eigen veld van N.S.C uit Nijkerk kunnen winnen en blijft de kansen op de eerste plaats be houden Bij Woudenberg tegen Amerongen ver wachten we weinig krachtsverschil zoodat een ge lijk spel wel mogelijk is 3e klasse A De Gooivogels te Hilversum worden op eigen terrein geklopt door de Amersfoortsche Spoorvogels En de Veluwe heeft al evenmin een kansje op winst tegen het sterke Renswoude 3e klasse B De Stichtsche blijft aan den kop door een flinke overwinning op de Plasvogels Voorts verwachten we succes voor W.D.O tegen Eureka zoodat eerstgenoemde tweede blijft De Toekomst brengt het allicht tot een gelijk spel tegen de R.C den Dolder en Ares is evenmin kans loos tegen Amersfoort-Vooruit D.N.V kan op eigen terrein succes behalven tegen Ameide Overigens verwijzen we naar het reeds gepubli ceerde programma H^D^S^'Putten om de leiding in eerste klasse B Na een maand gedwongen rust weer belangrijke wedstrijden in de hoogere afdeelingen D E kans is zeer groot dat Zondag de voetbal weer eens zal rollen over de velden Ben gedwongen rust van ruim een maand zal den spelers heusch geen goed hebben gedaan en onverwachte uitslagen kon den wel eens het resultaat zijn Vóór de vorst periode was er volop spanning in de hoogere afdeelingen en ook in 1939 zal dit voorloopig vrij zeker zoo biyven Het programma voor morgen bevat een groot aantal belangrijke ontmoetingen Handbalcompetitie van den NA^S.B Xe klasse A Het leidende D.W.S.V ontvangt aan de Inundatiekade bezoek van U.S.C.L en zal er zeker alles opzetten om te winnen De gasten zijn vrijwel kansloos op de eereplaats kunnen dus geheel vrij spelen en juist daardoor is er van een eventueelen uitslag weinig te zeggen We verwach ten een goed spel met D.W.S.V evenwel de beste kansen op winst De tweede plaatselijke ontmoe ting gaat tusschen het eveneens leidende De Ra ven en A.T.O op het veld van laatstgenoemde De A.T.O.-ploeg krijgt hier de laatste kans op het kampioenschap te verdedigen de strijd is geheel open en we zullen daarom den uitslag maar eens afwachten In Breukelen ontvangen de Nijenrodes bezoek van Vreeswijk en moeten winnen om den kampioenskansen te behouden Met het voordeel van eigen terrein is zulks wel mogelijk maar men zal er goed aan doen de gasten niet te onder schatten daar het anders wel eens een verrassing kon worden De Stichtenaren gaan naar de Sper wers in Vreeland en indien men het daar tot een gelijk spel weet te brengen zou dit als een uitste kende prestatie mogen worden aangemerkt De Utrechtsche Boys fungeeren nog steeds als hek kensluiter en er moet wel heel spoedig verbete ring komen om aan het gevaar van degradatie te ontkomen Nu IJ.F.C te gast komt moet er een puntje worden binnengehaald Ie klasse B Van belang is hier het treffen tus schen De Zebra's en Driebergen We zijn werke lijk benieuwd of het aan de Driebergenaren zal gelukken om de leiders de eerste nederlaag toe te brengen Dat zou de spanning verhoogen In Doorn kan het tusschen D.E.V en Oranje-Wit een aar dige wedstrijd worden De thuisclub kan de pun ten heel goed gebruiken en dus zal wel een flinke poging worden gedaan om baas in eigen huis te blijven Oranje Wit is tot een gelijk spel in staat gezien het spel van de ploeg in de laatste wedstrij den N.I.O uit Driebergen gaat den verren uit wedstrijd tegen V.V.O.G in Harderwijk spelen veel kans op eenig succes durven we hen niet ge ven De Harderwijkers spelen op eigen terrein zeer sterk Pp Bilthoven gaat de strijd F.A.K tegen Successen voor J * Boon en Jan Kolf f Gratia Bar Schimmelpenninck V d Oye wint bij de dames NED SKI-KAMPIOENSCHAPPEN AROSA 14 Jan Van een specialen A.N.P verslaggever — De ileelnemers aan de Neder landsche kampioenschappen hebben op den eersten dag geen klagen over het weer gehad Eergisteren was het verblijf op de berghellingen verre van aangenaam omdat er een gure wind stond Tegen den avond echter ging de wind liggen en gedu rende den geheelen nacht heeft het zwaar ge sneeuwd Bij zonsopgang hield het sneeuwen op en het is een prachtige zonnige dag geworden Er lag ongeval 15 cM versche sneeuw bij een tem peratuur van vijf graden onder nul Het was ideaal wedstrydweer zoodat de skiërs alle reden tot verheugenis hadden Wie dat niet had was Kees Kerdel die door het ongeval by de slalomtraining uitgeschakeld werd Hij was in botsing gekomen met een stang op de slalombaan en gevallen Hij had zijn enkel en zyn kuitspieren geblesseerd Aanvankelük had hy gehoopt toch nog uit te kunnen komen doch gistermorgen bleek dat hij niet kon deelnemen Dat was wel jammer niet alleen voor Kerdel zelf maar ook omdat de gevaarlijkste mededinger van Jan Boon daarmede uitgeschakeld was Deze eerste dag de dag der afdaling heeft overwinningen gebracht aan Jan Boon aan Gratia Schimmelpenninck van der Oye en Jan Kolff Hun voorsprongen zyn echter niet zoo heel groot zoodat de slalom op den tweeden dag veel stryd te zien zal kunen geven De prettige medewerking van de Skiclub Arosa moet op dezen openingsdag in het bijzonder ge memoreerd worden Bij het aanbreken van den dag waren de renchef Carlo Marazzi en verschei dene leden van de club naar boven gegaan om de baan uit te zetten Het traject loopende van Weisshom — Suedgrad tot Arosa — Kulm voor de heerenklasse en van onder den Plattenliorn tot Kulm voor de damesklasse en de heerentoeren klasse werd met roode vlaggen aangegeven Ver der waren er enkele verpliclite poortjes aange bracht om te verhinderen dat men te veel in rechte lijn in Schuss " zou afdalen De resultaten der afdaling luiden Heerenrenklasse 1 Jan Boon 3 min 40,8 sec 2 H Zur Nieden 4 min 4,4 sec 3 H ter Kuile 4 min 54 sec 4 A van den Bergh 4 min 56,6 sec 5 W Holst 5 min 12,4 sec 6 H Borel Rlnkes 7 min 32,6 sec 7 E Michielsen 8 min 17 sec Damesklasse 1 Gratia Baronesse Schimmel penninck van der Oye 3 min 39,2 sec 2 Ella Kerdel 3 min 47,2 sec 3 Meta joehems 4 min 41 sec 4 Ulla Witt-Stoffel 4 min 50,8 sec 5 Loes Bienen 5 min 12 sec 6 Coby Hennipman 11 min 1 sec Heerentoerenklasse 1 Jan Kolff 3 min 35,2 sec 2 O de Brey 3 min 35,6 sec 3 N Spaar garen 3 min 47 sec 4 H Bestebreurtje 3 min 48,8 sec 5 H Kolff 3 min 52,2 sec 6 I Zur Mühlen 3 min 52,8 sec 7 Mr W Arendsenhein 4 min 13,4 sec 8 L van der Lande 4 min 13,8 sec 9 Jhr J van Panhuys 4 min 52,4 sec 10 J Simons 4 min 57,8 sec 11 T Kits van Wave ren 8 min 17 sec 12 H van Renesse 10 min 18,8 sec 13 H van den Bergh 23 min 59 sec De laatste brak bij een val zijn bril tei-wijl Aukes een onderdeel van zijn ski verloor en niet meer op tijd door de finish kon komen KORFBAL Leidende ploegen in Noord Holland krijgen het zwaar Vogel en Bilthoven moeten oppassen voor hun tegenstanders I N de eerste klasse West Noord-Holland verwachten we dat S.V.K ondanks de verzwakking tengevolge van de geschorste spelers toch van D.D.V zal winnen Koog Zaandijk heeft het voordeel van eigen terrein hetgeen ruim voldoende is om van ' t vrij zwakke Luto te winnen We blijven er echter rekening mede houden dat tengevol ge van de zeer lange gedwongen rustperiode er hier en daar nogal eens verrassingen zul len vallen Blauw Wit zal wellicht de handen vol krijgen aan Sportief niettemin verwach ten we een overwinning voor de club van de Cocq Westerkwartier staat eveneens voor een zware taak tegen Swift de ongeslagen leiders zullen echter wel alles op alles zetten om hun voor sprong te behouden In West I Zuid-HoUand lijkt H.S.V on sterker dan ' t Zuiden de scholieren zullen dan ook wel winnen De zwakke zuster in de afdeeling Gym nasiasten kan een lesje krijgen van „ de eeuwige kampioen " Deetos Ook ditmaal is het voor de Dortenaren een kwestie van tijd om den kam pioensvlag te hijschen D.K.C en H.K.V zijn vrij wel van gelijke kracht een verdeeling der punten ligt derhalve in de lijn der veiwachtingen Fluks zal wel van Ons Eibernest verliezen en daardoor in degradatiegevaar blijven Ook hier zijn echter verrassingen geenszins uitgesloten In de Gooische tweede klasse staan weer een di-ietal belangrijke wedstrijden op het program ma D.T.V zal wel revanche nemen op de In Baarn tegen Eaeme geleden nederlaag Van Excelsior — Vogel valt weinig te zeggen omdat Excelsior zeer wisselvallig speelt waaraan de samenstelling UTRECHTSCH NIEUWSBLAD OnbewMfsenleeld onpart^dig ONZE DAMRUBRIEK Handige lokzet leidde tot de overwinning U IT een der wedstrijden in de Ie klasse vanden Utr Prov Dambond laten wij een standzien waarin de speler der witte schijvenêen fraaien lokzet speelt tei-wijl zwart er in loopt.De partijstand is uit den wedstrijd Ons Genoe gen I Zeist en O.K.K 1 Baarn).Wij laten hier den diagramstand volgen:Jb Postma Zeist).Zwart 1 2 3 4 5 ^¦ m^m^m^m m mr^'md^'m m m ^ jwyj ^ ^^^ ^^ 3 ^ fj^B ^ ZCi ^^^ 50 49 46 47 48 Wit Chr Bakker Baarn ' Stand der scliijven Zwart 8 9 11 12 13 16 18 19 23 en 25 Wit 26 27 28 32 35 37 38 40 43 45 en 48 < Elke partij 11 schijven met zwart aan zet Wit heeft als laatsten zet gespeeld 42—37 in de hoop dat zwart 11—17 zal spelen wat oogen schijnlijk zeer eterk lijkt Immers dreigt zwart dan met 18—22 27X7 8—12 7X18 13X31 26X37 zich los te werken Ook was in den dia gramstand 29—34 40X29 23X34 goed speelbaar daar als wit vervolgt met 35—30 zwart 34—40 speelt 45X34 en 19—23 28X19 en 13X35 met goeden stand Zooals gezegd zwart ziet den lokzet niet en speelt Wit Zwart 1 11 — i7r 35—30 25X34 28—22 17X28 38—33 29X49 40X29 23X34 32X3 49X21 26X17 12X21 3X40 en zwart gaf hier direct ge«wonnen Een schitterende combinatie en dit in de party te zien is juist iets voor den jongen Bakker Nog maals prachtig gezien In den strijd om den Meestertitel van den Nedj Dambond kwam het tot een stand waarin zwart achter schijven liep en de partij verloor Zwart was hier al te begeerig en het blijkt hieruit hoe gevaarlijk het is achter schijven te loopen zonder rekenschap te geven wat de tegenstander daarna kan doen De diagramstand is als volgt m M C R Stahlberg Zwart ^^^".^«^^»^" p ^^' 1 ''¦ ^ M ^ M '' M ' 46 47 48 49 50 Wit W v d Kraan Stand der schijven Zwart 16 17 en 44 3 schijven Wit 9 20 26 27 en 38 5 schijven met zwart aan zet Wit heeft in den diagramstand als laatsten zet gespeeld 25—20 ook al zwart verlokkend tot den foutzet 44—49 Wit Zwart 1 44-49 8—3 49X21 3—12 17X8 26X17 Ook hier gaf zwart zich direct gewonnen De stand was toch wel zwaar om tot remise te ko men doch nu verhaastte zwart zijn verlies Beide standen uit de partij genomen zijn zeer leerzaam en het onthouden waard van de ploeg niet vreemd is Komt Excelsior sterk uit dan heeft Vogel de handen vol en an ders winnen onze stadgenooten gemakkelijk Sa mos krijgt het verre van gemakkehjk tegen Olympia De Samiërs wonnen weliswaar in Bus sum met 8—6 doch vooral nu de ploeg weer vei" zwakt is door ' t vertrek van mevr v Lummel Alfenaar naar Indië kon de uitslag wel eens an dersom zijn Bilthoven zal op het zware K.C.N terrein wel in ' t zand bijten In West II B geven we Rohda een kans tegea Blauw Wit 3 Sport Vereent kan op eigen terrein van Groen Geel winnen terwijl Archipel in de running kan blijvqi door een ovei-winning op Al leen Weerbaar In West II C zal Z.K.V wel zegevieren over KV.D tei wijl Oosterpark in Bep zyn meerdere moet erkennen Hei-cules zal wel van Blauw Wit 2 verliezen terwijl Westerkwartier 2 zich op de tweede plaats handhaaft door een overwinning op Zuiderkwartier In de Gooische derde klasse verwachten we een overwinning van S.K.V op Amersfoort de Utrech tenaren zullen er echter goed aan doen Amers foort niet te onderschatten Tovers krijgt het ver re van gemakkelijk tegen Zwaluwen terwijl de leiders kunnen winnen van Bilthoven 2 doch ook hier is oppassen de boodschap 
KIND ONDER REDACTIE VAN MEVROUW R.DE RUITER V.D FEER r^Hi v.L _ De „ M^n bruidje je spinde het vlas tot goud '* regenworm Een enkel hladztjdje uit het ivonderboek der natuur EBBEN Jullie weleens een regenworm ge zien Zoo'n mooie glimmend bruine o £ roodachtige Als we in den tuin of over het ] and loopend bijna op zoo'n diertje trappen zeggen we zoo terloops „ O er komt regen " maar verder kijken we gewoonlijk niet waar hen om Toch is de regenworm een heel goede vriend van boeren en tuinlui en dus van ons allemaal Slechts eenmaal per jaar en wel in den vroegen wintertijd als de vorst den grond al een beetje hard begint te ma ken doet hij zijn geweldig nuttig werk waarover ik je iets ga vertellen De regenworm zoekt niet zooals sommige andere dieren die in den grond leven bij voorkeur zachte losse gedeelten van den bodem op hij houdt juist veel van taaie harde brokken om er zijn huis van te bouwen Net als de mol maakt hij in die harde aarde keurige gangen met wanden die niet zoo ge makkelijk kunnen instorten En als het huis klaar is wacht bij tot de avond is gevallen om zijn kostje te gaan ophalen Weet je hoe hij dat doet Hij steekt zijn kop en halve lichaam uit den grond en tast in donker den bodem at op zoek naar halfvergane bladeren doode plantjes of kleine worteltjes van verwel kend gewas kortom naar al het eetbare dat je in den herfsttijd zooal in bosch en veld kunt zien liggen Hij haalt dit alles met zijn monddeelen naar zicli toe liruipt dan weer in de diepte en scheurt z'n voorraadje in duizend kleine stukjes om het daarna op te eten En daar hij geen servies blj de hand heeft begrijp je dat hij bij den maal tijd heel wat aarde mee naar binnen krijgt Dit vindt de regenworm niet zoo erg en de boer of tuinman vindt het zelfs uitstekend Want wat ge beurd er Als de worm zijn diner heeft verorberd en verteerd kruipt hij weer naar boven en daar aan de aardoppervlakte wordt het verteerde voed sel met aarde vermengd yveer uit zijn darmen at gescheiden Je hebt het allemaal weleens gezien ' t Zijn die kleine spiraalvormige heuveltjes die overal in onze tuinpaden en - bedden liggen en ook langs de randen der weilanden Deze heuveltjes hebben den kleur en glans van chocolade Ze bestaan uit zuivere humus de allerkostbaarste mest die de boer maar wenschen kan En de regenwormen leveren heel wat van die humus Want daar het erg hongerige beesten zijn eten ze veel Men heeft uitgerekend dat ze ieder jaar ongeveer het tiende deel van het afgevallen loof van boomen en struiken opeten en verteren en hierbij wordt dag en nacht de grond omgewoeld telkens weer op een andere plek Hun gangen die natuurlijk toch niet zoo héél sterk zijn vallen zoo nu en dan in en dan maken ze weer nieuwe Ook de aarde die ze met hun voedsel mee naar binnen krijgen geven ze — goed doorgewerkt — weer terug Om je een flauw denkbeeld te geven van de geweldige werkzaamheid der regenvormen ver tel ik je erbij dat niemand minder dan Darwln heeft berekend dat op iedere hectare land jaarlijks een gewicht van 25.000 k.g door het lichaam van de regenwormen heengaat Het werk van de vorst Heel merkwaardig is dat de vorst ieder jaarweer den arbeid der regenwormen opeens stopzeten op haar manier voortzet Als het werkelijk H cHm > MT < ueR Hoe Maurus van zijn twijfel werd genezen Oude legende uit het Zevengehergte ernst begint te worden roet de winterkou vlucht de regenworm diep in de aarde óf hij trekt zich terug onder warme bladerhoopen Maar met de weldadige omwerking van het land is ' t nog niet uit Door het vriezen dijen de aardlduiten — waar zooals je weet altijd veel water in zit — uit en springen ze in duizend stukjes een geweldige ver andering heeft er dan in den bodem plaats De grond die in den herfst nog zwaar en taai was wordt nu murw en los er komen honderden kleine gaatjes en gangetjes in waardoor de lucht vrij kan doorstroonien en overal waar de lucht binnen komt wordt de verbrokkeling bevorderd In erg koude nachten kun je als je goed oplet het werk van de vorst hooren Je voelt dan als het ware de spanning als de vorst het water van een vijver of sloot hoe langer hoe meer doet uitzetten tot je opeens een doffe knal hoort bij het ontstaan van een geweldige scheur En als onze ooren nog veel fijner waren dan konden we bij iedere nacht of avondwandeling als het vriest het groote ge kraak en gedreun hooren van duizenden van die ontploffinkjes in de aarde Hot schijnbaar doode land rust ' s winters niet neen ' t is voortdurend in beweging De vorst is dus wel zoo goed een vriendin vanons als de regenworm onze vriend is En we mogen — heusch niet alleen om de schaatsenvreugd diewe moeten missen ' — het gei-ust betreuren als ermaar steeds lauwe winters komen Want na eenzachten winter volgt een koel voorjaar en eenkoele zomer en de oogst is altijd minder over vloedig dan na een strengen wmter Nu ik je hetv/erk van de vorst heb uitgelegd kan je hiervanwel iets begrijpen We hebben het daarentegen nog in 1934 be leefd dat na den strengen winter van 1933 een zoo heerlijken lentetijd volgde dat de jongens en meisjes in April reeds met zomersokjes naar school stapten Weet je ' t nog EEN HEERLIJK VACANTIEOORD Op verzoek van enkele geschiedkundige ver vereenigmgen zal in Japan een „ oude " stad wor den gebouwd die er precies zoo zal uitzien als alle Japansche steden van een paar eeuwen gele den toen er nog geen hooge gebouwen auto's bioscopen enz enz bestonden De stad zal natuurlijk ook geen radio of tele foon bezitten Een heerlijke plek om eens uit te rusten van het moderne ge jakker REPELSTEELTJE Goud Glinsterend fonkelend goud Goud Lokkend en stralend goud Der dwazen wensch Viae Hoort me verandert in goud Goud Glinsterend en stralend en koud ' t Koningskind wordt mij vertrouwd mde BEDRIJF Scène I Mientje's Moeder Nu buurvrouw heb je zelf gezien Dat het voor mijn dochter Mien Niet meer dan een handomdraaien was Om goud te spinnen van enkel vlas Buurvrouw Ja buurvrouw wat je zegt is waar Al vind ik het nog altijd raar Maar wie van ons beiden ooit denken zou Dat Mien zou worden des Prinsen vrouw Moeder Wie had van zijn leven ooit gedacht Dat mijn Mientje ' t tot Koningsdochter bracht Maar kijk daar komt de bruidstoet aan Laat ons dus gauw naar binnen gaan Moeder en Buurvrouw af Scène n Onder het spelen der bruidsmarsch van Mendel sohn komt de bruidstoet binnen waarin ook Mientje's moeder en de buurvrouw meeloopen Mientje als bruid in het wit met sluier Prins Mijn bruidje je eptnde het vlas tot gouiJ En daar jij je leven mij toevertrouwt Weet dat het steeds vooraan mijn doel zal zijn Goed als vlas en edel als goud te zijn Koningin Ik wensch dat op deez ' blije dag ' t Paleis weerklinkt van vreugde en lach Verschijn dus spoedig mijn lakeien Onthaal een ieder op lekkernijen wordt vervolgd ' Een sprookje in zes bedrijven Hebhen jullie het eerste bedrijf dl ingestudeerd De kinderen die de vorige week het begin van ons tooneelstukje goed hebben doorgelezen en mis schien reeds ingestudeerd zullen wel met spanning uitkijken naar het vervolg Nu dat komt hier Na het eerste bedrijf is ' t gordijn gevallen maar ' t gaat onmiddellijk weer omhoog voor het tweede bedrijf TWEEDE BEDRIJP Scène II Koningin Nu hoop ik lief kind Dat ' k morgen weer vind Goud inplaats viae Zooals ' t gisteren was Mientje Och kwam die dwerg toch weer En hielp ook deze keer Wat moet ik toch verzinnen Wat zal ik nu beginnen Verschijnt hij dit keer niet Hoe groot is myn verdriet Repelsteeltje Hier ben ik lief kind En help U gezwind In ruil geef me nu Die armband van U Mientje Hier is ' t tooverraar Och maak alles weer klaar Doe wat ge belooft Anders wordt ik onthoofd Tooneel als in scène I Repelsteeltje Vlas Warmte en weldaad en pracht Vlas Dekking en kleeding en kracht Gemakkelijk letterraadsel Hieraan kan iedereen meedoen Brengt ge den mensch Goua Glinsterend fonkelend goud Goud lokkend en stralend goud Der dwazen wensch Vlas Een woord van 9 letters 1 tot 9 noemt ambtenaar der belastingen Deze 9 letters tevens de beginletlers van 9 woorden een zijn Hoort me verandert in goud Goud — 13 Glinsterend stralend en koud 1 2 3. 4. 5 6 7 8 9 Een waterroofdier Een getal Een heksenmeester Eischt een antwoord Behoort bij de radio Geneesmiddel Gepeld graan Denkb lijn op aarde 8 9 8 6 8 6 5 7 6 6 8 123 2 5 5 913 5 6 Doe als ik wensch = 31 5 9 ' t Is alweer gebeurd Dus niet meer getreurd ' k Heb hulp je gebracht Vaarwel goede nacht Lange buigzame palmtak = 9 Gordijn valt als in Bcène II om dadelijk te rijzen Oplossing van het letterraadsel 1 Indiaan 2 regen 3 bedelen 4 toovenaar 5 la veeren 6 beunhaas 7 aarde 8 bestuur 9 doekocn 10 woning 11 betuwe Spreekwoord DIE GELOOVEN HAASTEN NIET Scène in Koningin Dom Vaartwei Lieve Mien Als ' k ook morgen zal zien Dat g'als vorige nacht Uw plicht hebt volbracht Dan vieren w'een feest Als er nooit is geweest Koningin af Mientje Och werd er deez ' nacht Nog uitkomst gebracht Repelsteeltje Ook de derde keer Help ik je weer Mits je je kind me geeft Als het drie jaar leeft Ik zal er voor zorgen Van avond tot morgen Dus zeg nu maar ja Dan toover ik dra Mientje Ja lieve dwerg Al vind ik het erg Mijn kind behoort U ' k beloof het U nu Repelsteeltje Vlas Warmte en weldaad en pracht Viae Dekking en kleeding en kracht Brengt ge den raensoh DE „ SPOOKSTEM " IN DE AUTO ' t Nieuwste snufje uit Amerika is het volgende een groote autofabriek vervaardigt sprekende taximeter Kleine Riet is jarig Daarom krijgt ze nu ¦ Van haar oom en tante ' n Mooie paraplu ' t Regent pijpestelen Moe zegt Je hoeft nu Niet meer nat te worden Met je paraplu " Buiten in den regen < Wat doet Rietje nu Bergt onder haar mantel Fluks de paraplu Als ze doornat thuiskomt Vraagt moe „ Kind wat nu Riet zegt „ Het was zonde Van mijn paraplu " J T 3 E.-E Zoodra de auto start en de wijzer van de taxi meter begint te stijgen klinkt een geheimzinnige stem die door een gramafoonplaat te voorschijn wordt getooverd De stem waarschuwt den chauffeur de uiterste voorzichtigheid te betrach ten Eerst is de stem zacht en vriendelijk maar naarmate de wagen harder gaat rijden wordt ze barsch en streng Als de auto 60 K.m heeft bereikt wijst de stem er op dat dit reeds méér dan de maximum snelheid is voor groote steden en omgeving slechts buiten rijdt men hiermee nog veilig B'g 75 K.m geeft de stem een waarschuwing „ Nu kunt u uw wagen nog beheerschen maar let goed op de wagens die achter u aankomen Apropos zijn uw remmen in orde " Bij 100 K.m wordt de stem woedend en her haalt steeds weer „ u rijdt onverantwoordelijk maar u moet het zelf weten ' en tusschen de 120 en 130 K.ra klinkt een grafstem die eenvoudig meedeelt „ ik vrees voor uw leven " De Amerikanen schijnen dit een aardig grapje te vinden tenminste de taximeters met stem worden druk verkocht ^ ^- Zijn veél'omvattende kennis schonk hem rust noch vrede W IE het Zevengehergte bezocht heeft zal daar in een liefelijk dal een paar brok stukken van oeroude muren gezien hebben en wellicht heeft een vriendelijke bewoner van die streek hem verteld dat het de ruïnes zijn van een klooster dat er in de Middeleeuwen stond maar in de Napoleontische oorlogen verwoest werd Wellicht voegt hij er huiverend bij dat ' s nachts de geesten van de verdreven monniken hier rond dwalen en vertelt hij je de volgende aangrijpende legende In de Middeleeuwen waren de monniken van dit klooster beroemd wegens hun geleerdheid Ben was er onder hen die boven allen uitblonk broe der Maurus Zelfs de bejaarde vader prior boog zich deemoedig voor de wonderlijke geleerdheid van den jeugdigen monnik Maar zijn veelomvat tende kennis Icon hem rust noch vrede schenken want de twijfel knaagde aan zijn ziel Dikwijls dwaalde zijn oog onrustig over het perkament waarop Gods woord in sierlijke letters geschreven stond Zijn scherp verstand dat alles aan de be kende natuurwetten toetste oefende critiek op de openbaringen der heilige schriften Vooral het woord „ Duizend jaren zijn voor den Heer gelijk één dag " was hem onverstaanbaar en hij peinsde er dag en nacht over om een verklaring voor deze tegenstrijdigheid te vinden Eens zat hij met het psalmboek in zijn hand op een rotsblok in het verst afgelegen gedeelte van den groeten kloostertuin om na een urenlange rustelooze wandeling uit te rusten Het was reeds laat in den middag maar de felle zonnestralen konden niet door het dichte bladerdak der boomen dringen zoodat Maurus in de diepe koele schaduw zat Zijn lichaam was vermoeid maar zijn geest was zooals gewoonlijk met het ' onoplosbare vraagstuk liezig „ Duizend jaren zijn voor den Heer gelijk één dag " las hij voor de zooveelste keer m den 90sten psalm „ Ik geloof Heer Kom mijn ongeloof te hulp " zuchtte hij wanhopig en hij staarde op de regels die liera sedert maanden met kwellenden twijfel vervulden Plotseling werd zijn aandacht getrok ken door een vogeltje dat op een tak hoog boven zijn hoofd zat en begon te zingen Het was alsof zilveren klokjes luidden en een kunstenaar op een fluit een liefelijke wijze blies Maurus ontwaakte uit zijn gepems als uit een boozen droom en luis terde Hij liet het vermoeide gloeiende hoofd tegen den koelen stam van een beuk rusten en keek omhoog En terwijl hij zich aan het genot van het luisteren overgaf daalde vrede in zijn ziel Het was hem alsof een stem In zijn binnenste fluisterde „ Gij verstandige dwaas kunt gij met het verstand de schoonheid verklaren Waarom is het gezang van dit diertje verrukkelijk " Toen hij naar een antwoord op deze vraag zocht had hij een gewaarwording alsof hij opgeheven werd hoog boven de aarde Het water van de eeuwig heid ruischte om hem heen Al wat geschapen was verscheen en prees den Schepper de worm in het stof dien nog geen kunstenaar en geen geleerde heeft kunnen scheppen de adelaar die vleugels gekregen heeft en het vermogen om van de hoog te op de diepte neer te zien de zandkorrel in de zee en de hooge berg die uit den krater die dui zenden jaren gesloten was vuur spuwt Zij allen spreken slechts één taal die echter voor den hoogmoedige onverstaanbaar is en den nederige geopenbaard en duidelijk gemaakt wordt „ Dui zend jaren zijn voor den Heer gelijk één dag " — Met een lichte rilling opent de monnik de oogen „ Ik geloof Heer Kom mijn ongeloof te hulp " prevelt hij opstaande en zich langzaam verwijde rend in de richting van het klooster Luisterend staat hij stil Van verre luidt de kloosterklok de vesper Het avondrood straalt reeds door de tak ken „ Ik heb dus meer dan een uur geslapen en akelig gedroomd " stelt hij den tijdsduur vast Snel wendt hij zijn schreden naar het klooster De kerk is reeds verlicht Door de half geopende deur ziet hij de monniken in hun banken Zwij gend begeeft hij zicli naar zijn plaats maar be merkt tot zijn verbazing dat een andere monnik die plaats ingenomen heeft Hij raakt hem met den vinger aan de ander kijkt naar hem op Mau rus ontwaart met schrik dat het een vreemde is dien hij tevoren nooit gezien heeft Dan komt er een zonderling gevoel over hem Verbleekend kijkt hij om zich heen Overal ziet hij vreemde gezich ten Als het vrome gezang en gebed verstomd zijn gaat door de rijen der monniken een fluiste rende vraag „ Wie is die onbekende broeder " De prior een eerwaardig grijsaaxd cAdert den binnengetredene Op zijn hoofd rust de tachtig jarige sneeuw „ Hoe is uw naam vreemde broeder " vraagt hij op vriendelijken welwillenden toon De aan gesprokene staat op zijn beenen te trillen „ Mau rus " mompelt hij toonloos „ Bernhard de Heilige was de abt die mij de gelofte afnam in het zesde regeeringsjaar van Koning Koenraad den Frank " Ongeloof en verbazing teekenen zich op de ern stige gezichten der monniken af als Maurus hen met doffe stem mededeelt hoe hij in het bosch Dikwijls dwaalde zij'n oog onrustig over het perkament ingeslapen en ontwaakt is even voordat de ves perklok luidde De prior wenkt een broeder en gelast hem de oorkonden en het register van het klooster te brengen „ Het is ruim driehonderd jaren geleden dat St Bernhard stierf evenals Koning Koenraad dien men den Frank noemde " Hij bladert in de oorkonde die hem de broeder gereikt heeft Hij bladert ver terug driehonderd jaren tot den tijd toen Bernhard de Heilige leefde En zoo las de prior wat het perkament verkon digde „ Maurus een geleerde monnik maar een mfl meraar en twijfelaar verdween op een dag uit het klooster en niemand heeft sedert dien tijd vernomen wat er van hem geworden is " Een rilling gaat door de leden der monniken Dat iwas hij deze broeder Maurus die na drie honderd jaren in het klooster terugkeerde Met wijd opengesperde oogen ziet hij broeder Maurus omhoog hulpeloos tast hij met de handen voor zich uit De broeders ondersteunen hem en zien hem aan met heimelijk afgrijzen want nu wordt zijn gelaat aschgrauw als van een sterven de de smalle haarkrans op zijn hoofd wordt eens klaps sneeuwwit „ Mijne broeders " prevelt hij met brekende stem „ mijmert niet over het onvergankelijlcê woord des Heeren en zoekt niet door te dringen in wat Hij opzettelijk voor ons verborgen hield Moge mijn voorbeeld nooit uit uwe gedachten verdwijnen Met het verstand trachtte ik in Gods verborgenheden door te dringen Eerst heden heb ik met het geloof de woorden van den psalm be grepen Duizend jaren zijn voor den Heer gelijk één dag Hij zij mij armen zondaar genadig " Levenloos zonk hij ter aarde en in hun diepste ziel getroffen baden de broeders bij zijn Ujk R O Wie wil ruilen F Scheen Koppelweg 73 Zeist heeft om te ruilen de goheele serie van Van Geels en Co De ontwikkeling der scheepvaart 10 pi Van Geels en Co Honden no 27 34 36 52 57 89 60 61 96 97 7 pi van Verkade's album De Boerderij no 15 t/m 19 22 23 26 pi van Verkade's album Kamerplanten 35 pi van Verkade's album De bloemen en haar vrienden 500 verschillende post zegels van Binnen - en Buitenland 8 Bleekpoeder punten Dehaas en van Brero 3 heele punten van Sunlight Hij had hiervoor gaarna pi van onze groote Rivieren Dierenleven in Artis of goede zegels van Nederland en Koloniën Hij ruilt alleen over de post Mej Klinkhamer Schoolstraat 3 De Bilt heeft om te ruUen 122 Douwe Egberts punten 71 Haka Jeugdbibliotheek bonnen Hiervoor had zij gaarne Verkade's Onze Groote Rivieren en Dierenleven in Artis Postzegel wordt vergoed 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Zaterdag 14 Januari 1939 DERDE BLAD De Volken-en strafrechtelijke kant van de katapult - en kogeltje-historie DADERCS ZOUDE(N HIER TE LANDE KUNNEN WORDEN GESTRAFT MET MAXIMAAL TWEE JAREN GEVANGENISSTRAF EN - INDIEN VREEMDELING(EN - MET INTERNEERING OF UITZETTING Groot gebrek aan koffie in het Derde Rijk De Engelschen in den knoop Spaghetti aan Hen gala-maaltijd te Rome üit De Groene " y.an Za.terdag 14 Jan De voorzieningen in ons Wetboek v » Strafrecht D E in elk geval hoogst betreurenswaardige voorvallen die zich ten opzichte van de particuliere woning van een Duitsch con sulair ambtenaar te Amsterdam en van het werk vertrek van een Duitschen gezantschapssecretaris in den Haag hebben voorgedaan verdienen niet slechts in politiek verband de aandacht Zij geven tevens aanleiding ' eens even onder de oogen te zien hoe het met betrekking tot dergelijke inci denten in het Volkenrecht en in ons n a tionale strafrecht gesteld is Wat het volkenrecht aangaat mag voorop ge steld dat hier onbetwistbaar zekere algemeene principieele regels bestaan zij het ook dat ze niet zoozeer regels van geschreven als wel van onge schreven recht zijn Op grond van de overweging dat de vertegenwoor digers van hun Regeering in een vreemden staat hun vertegenwoordigende functie vervullende al daar volkomen vrij moeten wezen om hun ambt uit te oefenen daarbij belemmerd door het ter ritoriale gezag — dat wil zeggen het gezag van den staat op welks grondgebied zij vertoeven — en zonder beducht te hoeven te wezen voor ver volging door wien ook genieten gezanten en hun medewerkers onschendbaarheid Deze bestaat in de volstrekte onaantastbaarheid van hun persoon en goed met inbegrip van hun leven vrijheid en eer alsmede van hun woning hun archieven brief wisseling auto's en dergelijken Die onschendbaarheid legt aan den ontvangstaat bijzondere verplichtingen op Hij heeft er voor te ¦ waken dat de gezant — hetzelfde geldt voor de lagere diplomatieke functionarissen — wat per soon en goed aangaat de noodige bescherming geniet Ten aanzien van de consulaire ambtenaren mo gen de verplichtingen op het stuk van bescher ming minder ver gaan omdat zij nu eenmaal niet gelijk wel het geval is met de diplomaten belast zijn met den vollen omvang van de behartiging van de belangen van den staat hunner herkomst f — ik doei hier uitsluitend op beroepsconsuls — '¦ ' voor zich persoonlijk hebben consuls toch wel een zekere onschendbaarheid zij het dan ook in mindere mate dan de diplomatieke hoogwaardig heidsbekleeders Om nu terstond voor een oogen blik te komen op hetgeen er onlangs in Amster dam IS voorgevallen dat betrof eventueel een schot gericht op de particuliere woning niet van een consul maar van iemand verbonden aan een consulaat van den kanselier en deze heeft volkenrechtelijk geen aanspraak op bijzondere bescherming Anders staat het uit een oogpunt van volken recht bekeken met wat er in Den Haag gebeurd schijnt te zijn Daar zou een onbekende geschoten hebben op het venster van het werkvertrek van een gezantschaps secretaris Welaan gezien den reeds vermelden volkenrechtelijken regel dat de gezant de leden van de legatie en ook het gezant sohapsgebouw de onschendbaarheid genieten moet vastgesteld dat het hier bedoelde voorval be schouwd kan worden als iets dat volkenrechtelijk verboden is Nogmaals dit ter vermijding van ieder misverstand ik bepaal mij hier tot enkele juridische kantteekeningen Wanneer ik dus de stelling verkondig dat het voorgevallene te Am sterdam eigenlijk niet binnen den kring van vol kem-echtelijke rechten en plichten getrokken kan worden dan is daarmee geenszins gezegd dat dus een daad als welke daar gepleegd zou zijn oor baar zou wezen moreel is zij ten eenen male uit den booze En uit een strafrechtelijk oogpunt jvas het ook totaal mis Hiermee ben ik intusschen al aangeland bij ons nationale strafrecht Dat houdt in zooverre met den volkenrechtelijken regel van de onschendbaar heid van vertegenwoordigers uit den vreemde en van de hun te verleenen bijzondere bescherming ook in ons eigen strafwetboek rekening dat daar - De heer J A van Essen overleden ZEIST 14 Jan — In den ouderdom van 52 jaar overleed de heer J A van Essen directeur eigenaar van het bekende natuurbad „ Mooi Zeist " Met den heer van Essen is een uitstekend en vooruitstrevend zakenman heengegaan die een helder inzicht aan grooten werklust paarde Zijn zaken brachten hem in vele landen ter wereld o.a Amerika terwijl hij ook nog belangen in het bui tenland bezat Afkomstig uit het bouwbedrijf had hij steeds een open oog voor de realiteit en dade lijk bereid een nieuwe uitvinding of moderne werkwijze toe te passen indien hij het nut daar van inzag Zoo kwam hij er toe om in 1932 na daartoe in Duitschland geïnspireerd te zijn in Zeist een natuurbad aan te leggen hetgeen de eerste inrichting van dien aard in Nederland was Het succes was enorm Duizenden en duizenden bezoekers uit wijden omtrek passeerden op warme dagen de loketten Het voorbeeld vond navolging zoodat de natuur baden door geheel Nederland uit den grond scho ten waardoor de Zeister inrichting met geduchte concurrentie te kampen kreeg Bovendien onder vond de heer Van Essen van verschillende zijden tegenwerking waardoor hij mede door een wan kele gezondheid in de laatste jaren een stroef en stuggen indruk maakte Niettemin bleef hij een soepel leider waarvan de Zeister Zwem Vereeni ging o.a zal kunnen getuigen Nog steeds was de heer Van Essen er op uit om zijn inrichting te verbeteren en uit te breiden waarvan thans helaas wel weinig meer zal komen idaar z^jn oudsten zoon nog te jong is om de leiding op zich te nemen ^ Hedenmiddag vond de begrafenis op de Nieuwe Algetaeene Begraafplaats ^ e Zeist g^ats in een tweetal bepalingen voorkomen welke zich speciaal met die groep van personen bezig hou den Opzettelijke beleediging alsmede de ver spreiding van een beleedigend geschrift of afbeel ding gericht tegen een vertegenwoordiger van een buitenlEindsche mogendheid bij de Nederland sche Regeering in zijn hoedanigheid kunnen vol gens ons Wetboek van Strafrecht een maximum van respectievelijk vier jaar en van 6 maanden gevangenisstreif opleveren Maar ten aanzien van alle andere misdrijven te gen persoon of goed van buitenlandsche vertegen woordigers begaan komen er geen afzonderlijke artikelen in het Wetboek voor wat nog wel het geval ia met betrekking tot vreemde staatshoof den met name in geval van een aanslag op hun leven of hun vrijheid Op zichzelf maakt dus onze strafwet overigens geen verschil tusschen delicten gepleegd tegen een buitenlandschen diplomaat consul of een sim pelen particulier hetzij vreemdeling hetzij bur ger Als men dit bedenkt is het duidelijk dat we voor het Amsterdarasche en het Haagsche geval eenvoudig hebben na te gaan wegens welk misdrijf de dader zoo hij ooit gevonden mocht worden wat om allerlei redenen hoogelijk te wenschen wa re — volgens de normale regels van ons straf recht vervolgd zou kunnen worden Uit hetgeen nu al omtrent de feiten bekend is kan men ter stond concludeeren dat men de rubriek van mis drijven tegen het leven gericht kan overslaan Zelfs een poging daartoe is niet ondernomen Want voor strafbaarheid van een poging is ver eischt dat zij met een deugdelijk middel is ge schied Welnu een schietwapen als in den Haag blijkens het gevonden o zoo kleine kogeltje ge bruikt zou zijn in Amsterdam schijnt nog min der dan een schietwapen gebezigd te zijn is ten eenemale ondeugdelijk om iemand naar het leven te staan Nog daargelaten dat ook alle verdere omstandigheden zonneklaar aantoonen dat het zelfs niet eens om een poging van dien aard te doen is geweest Het gebeurde kan dan ook slechts vallen onder art 350 van het W v S dat onder meer op op zettelijke en wederrechtelijke beschadiging van eenig goed dat geheel of ten deele aan een an der toebehoort een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar stelt In het licht van de verdere omstandigheden hieronder begrepen het feit dat het volken recht juist een recht op extra-bescherming aan diplomatieke functionarissen toekent ware het heel goed denkbaar dat de rechter in een geval als het Haagsche de maximumstraf zou willen toedoenen vandaar dat ik juist v^n dat maximum speciaal melding maak En voorts zou het zeker voor de hand liggen om indien zou blijken dat de dader een vreemdeling was dezen als gevaariyk voor publieke rust na af loop van zfln straftyd te interneeren ter\v\jl ook de uitzetting mogeiyk zou wezen Tot zoover over den nationaal-strafrechtelijken kant van de gaatjes - en kogeltjes-historie om ten - „ De Stem des Volks '' Belangrijke uitvoering op Maandag a.s Maandag a.s geeft „ De Stem des Volks " in Ti voli o.l.v Hendrik Altink zijn jaarlijksclie uitvoe ring waaraan medewerking verleend wordt door het U.S.O To van der Sluys sopraan Annie Woud alt en Gerard v d Berk tenor De „ Stem des Volks " pleegt zich te beijveren composities uit te voeren die afwijken van het ge ijkte koorrepertoire Dit streven komt ook in het programma van Maandagavond tot uiting vóór de pauze wordt namelijk een vrij onbekend werk van Schubert uitgevoerd Mirjam's Siegesge sang " voor sopraan-solo en gemengd koor geïn strumenteerd door Felix Mottl Voorts wordt door het orkest het andante uit de Tweede Symphonic van Mahler uitgevoerd terwijl na de pauze „ Das Klagende Lied " van denzelfden componist op het programma staat Mahler's „ Das Klagende Lied " op twintigjari gen leeftijd gecomponeerd ten tijde van Mahler's eerste dirigentschap te Halle is de eerste com positie die den componist zelf bevredigen kon en die hij dan ook niet zooals al zijn vroeger werk vernietigde Het werk dat reeds in menig opzicht karakteristiek is voor Mahler's sterk persoonlijken stijl werd in Nederland nog slechts zelden ten ge hoore gebracht één maal te Amsterdam o.l.v Willem Mengelberg en in 1936 te Rotterdam on der Hendrik Altink Voor Utrecht is het werk een noviteit zoodat men de gelegenheid om dit jeugd werk van den grooten componist te hooren niet mag verzuimen slotte nog even aan te stippen dat het volken rechtelijk voor de hand lag ten eerste dat Minis ter Patijn zijn leedwezen over de voorvallen heeft kenbaar gemaakt en ten tweede dat de Regee ring nu voor nog meer bewaking van het gezant schapsgebouw in kwestie en aanverwante gebou wen zorg heeft doen dragen Immers het volken recht stelt den ontvanjfstaat en deszelfs overheid in zekeren zin aansprakelijk voor de bescherming van de daar gevestigde diplomatieke en verdere buitenlandsche vertegenwoordigers De natuurlij ke consequentie ' an die aansprakelijkheid is o.m dat er thans extra-bes'-hermingsmaatregelen ge troffen zijn terwijl zij daarnaast met zich mee brengt dat allen die voor eerbiediging van het recht gevoelen en die voorts beseffen wat het gastland ook moreel tegenover buitenlandsche vertegenwoordigers verplicht is daden als er nu verricht schijnen te zijn ten scherpste veroor deelen Dr E VAN RAALTE Mislukte hetooging van werkloozen De enkele honderden betoogers waren spoedig verspreid Na de mislukte betooging van Donderdag j.l hebben eenige honderden werkloozen gis termiddag opnieuw door een massa-demonstra tie tegen de opschorting van de betaling der steungelden Deze betooging die klaarblijkelijk weer door het Plaatselijk Arbeids Secretariaat was georganiseerd bracht echter lang niet zooveel menschen op de been als die van Donderdag en had dan ook een betrekkelijk rustig verloop Het doel het Stadhuis werd zelfs niet bereikt want de politie belette den betoogers tot de Stad huisbrug door te dringen Door een groote politie macht werden de demonstranten naar alle rich tingen verspreid en spoedig was dan ook weer de rust in de binnenstad teruggekeerd Een enkele maal moest de politie van een gum mistok gebruik maken doch overigens verliep de verspreiding van de betoogers zeer kalm Aan het aanvankelijk voornemen naar het huis van den Burgemeester te trekken gaven de demonstranten geen gevolg Qevoelige slag voor de groote massa „ Maar thee is een kostelijke drank opfrisschend en goed bekomend " Van onzen correspondent BERLIJN 13 Jan — Profeteeren ia een on dankbaar werk en dat niet alleen want blijkt men zich schromelijk vergist te hebben dan kan het ook gevaarlijk blijken Vooral in landen waar de dictatuur hoogtij viert moet men uiterst voor zichtig zijn met het uiten van veronderstellingen en doet men verstandiger zich aan onomstootbaar vaststaande feiten te houden Zoo frappeert het ons — nadat wij den over gang van het oude in het nieuwe jaar^in ons eigen Itnd gevierd hebben waar zelfs in den barren win tertijd alles volop te krijgen is wat een mensch voor zijn dagelijksch onderhoud van noode heeft — dat er in heel het Derde Rijk plotseling een tekort aan koffie bestaat Voor den buitenstaander klinkt dat wellicht erg onbelangrijk doch voor hem die de zeden en gewoonten van onze Oostelijke buren eenigszins beter kent is dat een sensationeele verrassing want hij weet dat de koffie in het Duitsche volksleven nagenoeg dezelfde plaats in neemt als het bier Tijdens den arbeid en daar tusschendoor drinkt men nu eenmaal koffie en is de dagtaak volbracht dan beloont men zijn noeste vlijt met eenige hters van het edele gerstenat Waarom Dat weet eigenlijk niemand doch het is een feit dat er in Duitschland opvallend weinig thee gedronken wordt en bestelt men die als vreemdeUng dan ' verdient het aanbeve ling dat men den kellner zeer nadrukkelijk verzoekt ze zoo sterk mogelijk te serveeren want anders krijgt men veelal water met een kleurtje Het eenvoudige volk beschouwt thee als een soort vergif en het is ook in onzen tijd geen zeldzaamheid dat men allerlei ziekten hoort toeschrijven aan het overmatig gebruik van thee Koffie — zoo redeneert men — kan op alle uren van den dag genoten worden want die doet geen kwaad maar thee is gevaarlijk De bestemming van „ Het Blauwe Kruis " Naar wij vernemen staat omtrent de nieuwe be stemming van het gisteren geveilde hotel „ Het Blauwe Kruis " nog niets vast Zeker is dat op het oogenblik althans geen plan nen bestaan de exploitatie van het pand als hotel voort te zetten Politie vindt groote paUij Denova-sigaren Tevens zijn in den afgeloopen nacht tv/ee personen aangehouden De Utrechtsche recherche heeft spoedig succes gehad met haar onderzoek naar de daders van de Inbraak in de sigarenfabriek „ Uenova " gelegen aan den Kanaalweg te Utrecht waar in den nacht van Woensdag op Donderdag een groote partij sigaren ter waarde van ongeveer 1500 gulden werd ontvreemd In den afgeloopen nacht wist de recherche be slag te leggen op het grootste gedeelte van deze partij sigaren welke waren opgeslagen in een on bewoond perceel in Wijk C en wel in de Oranje straat in de nabijheid van het hoofdbureau van politie gelegen In verband met de vondst werden eveneens in den afgeloopen nacht twee personen aangehou den „ MUZIKALE MOGELIJKHEDEN BIJ HET ONDERWIJS " Men schrijft ons De volgende voordracht over muzikale ontwik keling der schooljeugd zal plaats vinden op Dins dag IT Jan a.s ' s avonds te 8.15 in het Conser vatorium Mgr V d Weteringstr 13 De heer Hendrik Andriessen zal spreken over „ Muzikale mogelijkheden bij het onderwijs " toe lichting aan den vleugel Zooals steeds noodigt het bestuur van de Ver eeniging voor Muzikale Ontwikkeling van de Schooljeugd afd Utrecht allen die bij het on derwijs betrokken zijn en verdere belangstellenden uit tot bijwoning van deze voordracht Mogen ook nu weer zeer velen van hun belang stelling blijk geven voor de zenuwen en drinkt men ze ' s avonds dan gaat men aan slapeloosheid üjden Toen wij in het afgeloopen jaar eenige dienstrei zen maakten door het voormalige Oostenrijk en het land der Sudeten-Duitschers v/erden wij ge waar dat men daar precies zoo denkt Men zou het hoogst zonderling gevonden hebben wanneer we bij ons ontbijt een potje thee verlangd had den en waar een Nederlandsch spreekwoord na drukkelijk zegt dat ' s lands wijs ' s lands eer " is daar hielden wij het steeds voor juister ons te schikken naar de zeden en gebruiken van het ge bied waarop wij ons bevonden Was de reis dan emdelijk achter den rug wel dan konden we im mers thuis ons hart weer eens ophalen aan den volksdrank welke bij ons de plaats inneemt welke de Duitschers van diverse pluimage sedert on heuglijke tijden — in harmonische overeenstem ming met hun Italiaansche bondgenooten — aan de koffie toekennen Bedriegen de voorteekenen niet dan zal er thans in dit volksgebruik een radicale wijziging plaats vinden De „ Kaffeestuben " in de Oostmark zoowel als de „ Konditoreien " in het overige Derde Rijk zullen aan den lijve gaan ondervinden dat thee en cagao minstens even zeer aanspraak kun nen maken op een vaste plaats in de volksge meenschap als de totdusver zoo geprefereerde „ Kaffee " met of zonder „ Sahne " Natuurlijk zal er eerst wel even gemopperd worden niet hardop want dat waagt in dit land geen sterveling maar dan toch fluisterend Doch ook daar zal na verloop van tijd wel weer een einde aan komen want wij len Willem Royaards sloeg eens den spijker op den kop toen hij zeide „ Een mensch went aan al les zelfs aan roem " Qeen „ Qreuelmaerchen " Dat het ditmaal niet om een „ Greuelmarchen " of ook maar om een loos gerucht gaat konden we vaststellen toen we bij Hinz & Küster binnenstap ten om er een half pondje koffie te halen De win kelbediende die ons als een vaste klant kent — dat is van ingrijpend belang want slechts „ Dauer kunden " kunnen er op rekenen dat ze ook bij een tijdelijke schaarschte van jen bepaald levensmid del zooal niet voorkomend dan toch redelijk be diend worden — keek eenigszins verlegen en gaf ten antwoord dat men sedert Zaterdag 1.1 op be vel van hoogerhand nog maar een „ Viertelchen " dus de helft van een half pond mag verkoopen Wij deden of we van den prins geen kwaad wis ten en vroegen om naderen uitleg „ Ziet u dat hangt ook alweer met de politiek samen In Brazilië schijnt men ons niet vriendschap pelijk gezind te zijn want de vier goedkoope soorten die we van daaruit steeds ontvingen zijn plotseling uitgebleven en men heeft ons meegedeeld dat we daar voorshands maar niet op moeten rekenen Nu krijgen we alleen nog maar koffie uit Centraal-Amerika uit Mexico Guatemala enzoovoorts Maar die is duurder en zoodoende zal er op den duur wel minder koffie en dus meer thee verlangd worden " Ter verduidelijking van deze leerzame uiteen zetting gaf men ons een papiertje waarop het volgende te lezen staat „ Thee is een kostelijke drank opfrisschend en goed bekomend Wanneer thans de leverantie van koffie wat schaarsch ge worden is dan raden we onze klanten aan ' s mid dags in plaats van de gebruikelijke koffie maar eens thee te drinken Onze thee is van voortreffe lijke kwaliteit We verzoeken onze clientèle reke ning houdend met de tijdsomstandigheden zich te beperken in het gebruik van koffie " Persoonlijk namen we deze wijziging in het da gelijksch leven niet erg tragisch op maar voor de overgroote meerderheid van het Duitsche volk dat tegenwoordig tachtig millioen zielen telt lijkt het ons een gevoelige slag en derhalve zijn we ter bevoegder plaatse gaan Informeeren wat de re - Het geval van vervuiling in Maarn Burgemeester zoowel als de Justitie stelt een onderzoek in DOORN 14 Jan - in de gemeente Maarn is zooals wij gisteren reeds schreven in een groot deel van onze editie een oude vrouw in vervuilden toestand aangetroffen en naar het ziekenhuis te Utrecht vervoerd Een dezer dagen is zij overleden Het was de weduwe van Egdom 75 jaar oud en wonende op den Grintweg naar Woudenberg met haar dochter van om en de bij de vijftig en haar schoonzoon van een kleine zeventig Naar aanleiding van bovenstaand beriéht heb ben wij een onderzoek ingesteld Inr.ners hoe is het mogelijk dat zoo iets kan voorkomen In MaaiTi dat toch heusch geen wereldstad is werden wij niet veel wijzer Verscheidene men schen hadden wel den ziekenauto voorbij zien rij den maar niemand wist de ware toedracht van de zaak Nu woonde de vrouw weliswaar eenigszins ach teraf doch toch bevinden zich op nog geen vijftig meter afstand van haar woning een paar boerderijen Bij een van de naaste bewoners kwa men wij te weten dat de familie als vreemd be kend stond Zij bemoeiden zich nooit met iemand De vrouw was wat haar geestesgesteldheid be trof na den dood van haar man ongeveer vijf jaar geleden sterk achteruit gegaan De dochter is altijd een wat vreemde vrouw geweest en woonde niet voortdurend met haar man bij haar moeder Het echtpaar vertoefde nameiyk veel te Amers foort De behandelende geneesheer van de oude vrouw wilde ons niets over zyn patient mede deelen Wel zei hij dat hij reeds drie jaar het oude vrouwtje had behandeld en in den laatsten tijd kwam hy er soms drie maal per week De burgemeester van de gemeente Maarn de heer F E E v e r w ij n Lang vertelde ons nOg het volgende Het was bij het gemeentebestuur bekend dat de eenigszins achterlijke oude vrouw met haar dochter samenwoonde en dat zij zich met niemand bemoeide Eenige weken geleden werd de dochter in een inrichting te Zetten opgenomen Daar men vermoedde dat de oude vrouw hulp noodig zou hebben werd de wijkverpleegster uit Maarn naar het huisje gestuurd teneinde een on derzoek in te stellen Als gevolg daarvan is de oude vrouw onmiddellijk naar het ziekenhuis te Utrecht overgebracht De burgemeester gelastte den gemeenteveld wachter daar bij ' de overbrenging der oude vrouw grovelijke vervuihng en verwaarloozing was ge bleken een onderzoek in te stellen Eveneens ge schiedde ditzelfde vanwege de Justitie „ ZWERFTOCHTEN DOOR BORNEO " In de serie Cultureele voorstellingen zal Zondag moi-gen 15 Januari aanvang 12 uur precies in het Rembrandt Theater alhier de film „ Zwerftochten door Borneo " vertoond worden Allereerst gaat de expeditie van Noord-Oost-Borneo naar het Zuiden steenkool en petroleumrijkdom van dit geweldige eiland voor het grootste gedeelte nog niet ge ëxploiteerd — de petroleumstad Balikpapan — én dan weer Bandjermasin gondelieren in de pitto reske waterstraten van het Venetië van Insulinde Dan dwars door Borneo de machtige Barito-rivier op — op krokodillenjacht met den bezweerder die zich de vader van alle krokodillen noemt Dan een doodenfeest met hoogst merkwaardigen ritus en talrijke andere bijzonderheden uit het leven van de Dajaksche bevolking Deze hoofdfilm zal nog worden voorafgegaan door de prachtige documentaire film „ Schoonheid in den Harz " Wedei-om een zeer belangwekkend programma geering ertoe genoopt heeft het nieuwe jaar met zulk een minder aangename verrassing in te zet ten Men bracht het feit in verband met de al gemeene verhooging van den levensstandaard van het Duitsche volk en met de vrij plotselinge uit breiding van het Duitsche Rijk „ Het feit dat er tegenwoordig in Gi'oot Duitschland veel meer gewerkt wordt dan in 1&33 heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat het verbruik van allerlei levensmiddelen enorm gestegen is Wij beleefden dat enkele jaren gele den reeds met de boter die sedertdien gerantsoe neerd moest worden en thans schijnt de koffie aan de beurt te zijn Komt er dan nog by dat het om producten gaat welke wij uit het buitenland be trekken dan kan zulk een snel toenemende aan vrage tot beperkende maatregelen dwingen Wij moeten met onze deviezen nu eenmaal zeer zui nig omspringen en dat was ook de oorzaak dat we omstreeks Kerstmis niet voldoende sinaasap pelen op de markt konden brengen Daar kwam toen nog bij dat ook het bevriende deel van Span je ons niets kon leveren daar het land in staat van oorlog verkeert „ Men heeft berekend dat er in het crisisjaar 1932 per persoon 1,6 kilogram koffieboonen ver bruikt werd terwijl deze omzet üi 1937 reeds tot 2,1 kilogram was gestegen Zoodoende was de in voer uit Zuid-Amerika en speciaal uit Brazilië enorm gestegen Voor 1936 is de invoer met 155000 en voor 1937 met 178000 ton aangegeven en voor 1938 kan men op 200000 ton rekenen Men kan dus zeggen dat het verbruik sedert 1933 verdubbeld is „ Brazilië nam voor de geleverde koffieboonen Duitsche producten in ruil Daar is thans buiten onze schuld een stagnatie in gekomen Omstreeks Kerstmis was de omzet van koffie enorm en het logisch gevolg daarvan is de thans ingetreden relatieve schaarschte welke een beperking nood zakelijk maakte In de koffiebranderijen beschikt men nog slechts over 75 % van den anders ge bruikelijken voorraad en we weten niet of dit spoedig beter zal worden Maar dat is ook zoo erg niet als het schijnt want de theevoorraad is in elk opzicht voldoende en het volk moet dan ook daarvan maar eens het gebruik leeren kennen " Zoo zien we dan met de vereischte neutraliteit in Groot Duitschland het historisch oogenblik tegemoet waarop men in de „ Konditoreien " en „ Kaffehausern " niet langer hoort roepen Om een kannetje koffie " doch om een potje thee En we zullen dan geen leedvermaak voelen Integendeel we zullen ons verheugen over het feit dat hét Duitsche volk eindelijk ook eens tot de ontdekking komt dat het gebruik van thee op den duur min stens zoo bevorderlijk is voor de „ volksgezondheid " als het genot van koffie met of zonder room en koek • f 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Zaterdag 14 Januari 1939 DERDE BLAD AMERSFOORT 14 Jan — Op Maandag 30 Januari 1939 zal de heer G H van Dingen Brigadier-Majoor Brigade Commandant der Ryks veldwacht der Brigade Amersfoort wonende te Amersfoort den dag te vieren waarop hy voor 25 jaar by genoemd corps in dienst kwam Na jaren als Ryksveldwaohter Brigadier titulair werkzaam te zyn geweest te Huis ter Heide werd hy in October 1933 bevorderd tot brigadier ter standplaats Zuijlen en na drie jaar als zoodanig werkzaam te zün geweest werd hy bevorderd tot brigadier-majoor brigade commandant der Ryks veldwacht te Baarn In Maart 1937 werd hy in dezelfde functie over geplaatst naar Amersfoort en tevens aangewezen als leider der Excercitie Onderling-Verband der Ryksveldwacht in het 7e District en als leeraar van de cursus voor opleiding voor het Brigadiers - AAaalverzending van 16 t.m 22 Januari De tyden voor de laatste buslichting zyn voor gewone stukken aan het expeditie-bureel Utrecht Station voor aangeteekende stukken op het hoofd postkantoor Luchtdienst Amsterdam — Bandoeng Dinsdag 17 Januari gew corr 1 — aanget 16 Jan 19.30 Donderdag 19 Januari gew corr 1 — aanget 18 Jan 19.30 Eaterdag 21 Jan gew corr 1 — aanget 20 Jan 19.30 Ned Oost-Indië mail via Genua per Kota in ten 19 Jan gew corr 1 — aanget 18 Jan 1930 Zeepost van Amsterdam per Johan de Witt 18 Jan gew corr 17 Jan 21 — aanget 17 Jan 19.30 Suriname behalve Nw Nickerie van Amster dam per Costa Rica-Crynssen 19 Jan gew corr 1 — aanget 18 Jan 19.30 Aruba-mail Bonaire-Curasao via Engeland per Manhattan 17 Jan gew corr 16 — aangot 14.55 via Engeland per Mataroa 18 Jan gow corr 5 — aanget 17 Jan 19.30 van Amsterdam per Costa Rica 19 Jan gew corr 1 — aanget 18 Jan 19.30 V.S van N.-Amerika behalve Brooklyn en Bos ton via Engeland per Manhattan 17 Jan gew corr 16 — aanget 14.55 via Engeland per Deutschland 19 Jan gew corr 1 — aanget 18 Jan 19.30 via Frankryk per Deutschland 19 Jan gew corr 17.30 aanget 17.20 van Rotterdam per Noordam 21 Jan gew corr 1 — aanget 20 Jan 19.30 Brooklyn Boston en Mexico via Engeland per Manhattan 17 Jan gew corr 16 — aanget 14.55 via Frankryk per Deutschland 19 Jan gew - corr 16 — aanget 14.55 van Rotterdam per Noordam 21 Jan gew corr 1 — aanget 20 Jan 19.30 Canada via Engeland per Manhattan 17 Jan gew corr 16 — aanget 14.55 via Engeland per Montrose 20 Jan gew corr 5 — aanget 19 Jan 19.30 van Rotterdam per Noordam 21 Jan gew corr 1 — aanget 20 Jan 19.30 utr Ver v Spiritisten Harmonia " Ambachtstr no 12 voorm 10.30 uur lezing Spr de heer J C R de Keyzer Jr Christian Science Society Kromme Nieuwe Gracht no 9 voorm 10 uur Ned dienst voorm 11.15 uur Engelschc dienst Onderwerp Leven " Sofcfi-eeredienst Kerk voor Allen Maliebaan 55 voorm 11 uur mevr Witteveen-Wibaut Utrechtsche Vereeniginsj van Spiritisten Harmonia 11 Hamburgerstraat nr 21 Openbare Rellgieuse lezing voorm 10 uur apr J P Smit » Haarlem Financien nutswoningen moeten gesaneerd Voorstel van B en W dat tot voordeel van gemeente en Nut kan strekken B en W stellen den Raad voor een nieuwe regeling te treffen ten aanzien van de finan cicele regeling voor den z.g Nutswoningbouw alhier Te dien aanzien schrüven B en W o.m het vol gende aan den Raad De schuld per 31 December 1938 beloopt in to taal nog f 1.263.843.85 verdeeld als volgt a leening bij het Algemeen Burgerl'vik Pen sioenfonds onder garantie van de Gemeente f 347.173.52 b leeningen bij derden onedr 1stehypothecair verband - 782.920,33 0 leening onder verband van 2de hypotheek - 133.750 — f 1.263.843,85 Alle complexen zyn gesticht op door de Gemeen ten in voortdurenden erfpacht uitgegeven gronden De inhoud van de erfpachtsovereenkomsten dient uiteraard bezien te worden in het licht van de om standigheden waaronder zy in 1921 werden vast gesteld Dit maakt het verlUaarbaar dat men het minder noodig heeft geacht ook in de erfpachtsvoorwaarden rechten en waarborgen te bedingen ten behoeve van de Gemeente Dientengevolg is de invloed welken de Gemeente op het geheele beheer van de woningen kan doen gelden veel geringer kunnen worden dan bij de woningbouwvereenigingen Weliswaar staat hiertegenover dat de Nutswo ningbouw voor een groot deel met particulier ka pitaal is gefinancierd doch aan den anderen kant vloeien uit de erfpachtsvoorwaarden voor de Ge meente zoodanige verplichtingen ten aanzien van de hypotheekhouders voort dat haar risico ten slotte niet aanzienlijk verschilt van dat by den vol ledig uit de openbare kas gefinsmcieerden bouw Exploitatiemoeilijkheden Zoolang de exploitatie van de Nutswoningen naar wensch verliep leverde de in 1921 getroffen regeling geen ernstig bezwaar op Dit werd echter anders toen de sterke veranderingen op de wo ningmarkt zich langzamerhand ook ten aanzien van de complexen van het Nut gingen doen gevoelen en dientengevolge de exploitatie-uitkomsten ach teruitgingen Van dat oogenblik af hebben B en yv sjftstreefd naar het tot stand brengen van een andere regeling waarbij de financieele belangen van de Gemeente meer verzekerd zouden zyn dan bij de tegenwoordige Tijdens de langdurige onderhandelingen met het vorige en het tegenwoordige Nutsbestuur heeft het zich eenige malen laten aanzien dat de Gemeente tot de meest ingrijpende maatregelen haar toevlucht zou moeten nemen Het besluit daartoe hebben B en W ernstig overwogen Intusschen is het ten slotte mogelijk gebleken een andere oplossing te bereiken welke naar het oordeel van B en W voor de Gemeente aanvaardbaar is en tot medewerlcing waaraan ook het Nutsbestuur thans bereid is Bij het gehouden overleg hebben B en W als voorwaarde voor elke regeling met het Nut ge steld dat do bepaling omtrent het sluiten van hy potheken ter dekking van nadeelige saldi zou ko men te vervallen Het Nut heeft aan dit verlangen inmiddels voldaan De desbetreffende overeen komst is op 28 Juni 1938 geteekend Nadat dit punt was geregeld hebben wg aanvan kelijk getracht door een bespreking met de voor naamste schuldeischers te komen tot een zoodanige renteverlaging dat de exploitatie van de woningen op gezonder grondslag zou kunnen worden ge voerd Financiering door gemeente De pogingen in deze richting hebben B en W echter gestaakt toen een hypotheelcbank zich door de overgelegde cijfers niet bevredigd toonde en wenschtc over te gaan tot beslaglegging op de hu ren Daar de bank zich wel tot medewerking aan vervroegde aflossing of overneming van haar hy potheek bereid verklaarde verzocht het Nutsbe stuur een gemeentelijke garantie op een elders tegen lager rente te sluiten leening B en W heb ben toen overwogen dat het geven van verdere ga ranties aan een instelling op welker beheer de Ge meente slechts een geringen invloed kan uitoefe nen ongewenscht zou zijn Aan den anderen kant hadde zij er mede te rekenen dat de Gemeente thans practisch toch aansprakelijk is voor de bij derden gesloten hypothecaire leeningen en dat het dus de voorl^eur kan verdienen de geheele finan ciering van den Nutswoningbouw na aflossing van die hypotheken te maken tot een onderwerp van rechtstreeksche regeling tusschen de Gemeente en het Nut In dat geval kan de Gemeente n.l eener Zijds van den geldenden rentestand gebruik maken Apotheken Van 14 Januari ' s avonds 8 uur tot 21 Januari ' s avonds 8 uur wordt de Zondags - en Avond dienst waargenomen door de Apothekers V d WEEKD Twijnstraat 28 SLIS Nachtegaalstraat 67 WITTEBOON Voorstraat 6 V d BEKGH Willem v Noortstraat 82 Firma KOERT Kanaalstraat 194 Dr V d GRAAFF Amsterd.str.weg 456b „ ZIEKENZORG " Catharijnesingel doorloopend geopend Zeis » TH J BBRENTS Slotlaan 50 Met Uw recept gaat U naar de APOTHEEK dus dan natuurlijk ook voor Uwe huismiddelen als GLYCERINE KAMFERSPIRITUS TIJMSTROOP WONDEROLIE BOORZALF WATTEN ZWACHTELS enz ZONf ^' "" nnKTOREN ZUILEN 14 Jan — Van Zaterdagmiddag 12 uur tot Zondagavond 12 uur wordt voor de artsen Bos Cornells Jongh de Vries Wesly en Wilhelmy de praktijk waargenomen door Dr A M Assink Van Beuningenplein 1 Telef 13209 Brigade-commandant der Rijksveldwacht jubileert om de kapitaalslasten voor den Nutswoningbouw nog belangrijk verder te doen dalen dan waartoe de groote hypotheekhouders bij het gepleegde overleg in beginsel bereid waren mede te werken terwijl zij anderzijds de verhouding tusschen zichzelf als schuldeischers en het Nut op nieuwen en veiligen grondslag kan regelen Slechts de leening bij het Pensioenfonds ad f 347.173,52 kan zonder bezwaar doorloopen Het bedrag dat de Gemeente bfl deze regeling aan het Nut ter beschikking zou moeten stellen bedraagt voor de aflossing van de hypotheken f 916.670,33 Hierbij komt wegens de per 1 Ja nuari 1939 verschuldigde rente op deze leeningen en wegens den achter aan de Gemeente - 48.329,67 Voorts zal voor extra-onderhoud noo dig zijn - 10.000 — In totaal wordt dus de leening f 975.000 — Bij den huldigen stand van de geldmarkt zou de Gemeente dit bedrag zonder bezwaar kunnen ver strekken tegen een rente van 3 Mi % Daartegen over dient dan de inhoud van de regeling tusschen de Gemeente en het Nut in hoofdzaak gelykluidend te worden aan die voor de woningbouwvereeni gingen De schuld aan de Gemeente zal worden afgelost op annuïteitsbasis Daarbij zal voor zoover betreft het bedrag van f 10.000 — voor extra-onderhoud een termyn van 5 jaar worden aangehouden en voor het overblijvende bedrag van f 965.00 — een van 50 jaar De erfpacht wordt van een voortdurende gewij zigd in een voor 75 jaren Na afloop van dezen ter mijn zullen de huizen soliuldvrij aan de Gemeente overgaan De huurprijzen van de woningen zullen aan de goedkeuring van B en W zijn onderworpen Geiyke goedkeuring zal zijn vereischt voor de uitvoering van onderhoudswerken welke niet tot het dagelijk sche onderhoud kunnen worden gerekend Voor afschrijving op de woningen wordt jaarlijks ten laste van de exploitatierekening gebracht een bedrag dat gelijk is aan de aflossingsbestanddee len van de annuïteiten der door de Gemeente en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds verstrekte geld leeningen of zooveel meer als de exploitatie-uitkom sten zullen toelaten Het bedrag dat het totaal van de op deze wijze vastgesteld afschrijvingen over eenig jaar meer beloopt dan het totaal van de aflossingsbestand deelen van de annuïteiten wordt uiterlijk op den Isten Mei van het daaropvolgende jaar op de door de Gemeente verstrekte geldleening van ƒ 965.000 _ extra afgelost De exploitatierekening en de balans zullen aan goedkeuring zqn onderworpen Het bedrag dat uit de huurontvangsten na aftrek van de noodzakelijke exploitatieuitgaven beschik baar blpt moet wekelijks worden gestort op een by den gemeenteontvanger te operfen rekening De gemeenteontvanger zal deze rekening o.m belasten voor de aan de Gemeente verschuldigde annuïtei ten en erfpachtscanons Uit de exploitatiebegrootnig bUjkt dat er zelfs bij een tameiyk ruim geraamde huurderving niet alleen volledige dekking zal zyn voor de exploita tie en kapitaallasten doch nog een zeker bedrag voor extra afschrijving op de woningen zal over biyven Na volledige afschryving van de bouwkos ten zullen de batige saldi allereerst worden aange wend tot dekking V£in mogeUjk nog openstaande te korten over vroegere jaren en vervolgens voor af schryving van eventueele kosten van verbouwing Daarna zal 75 % van de batige saldi aan de Ge meente komen terwyi 25 % aan het Nut zal ver bUjven LEVENSMIDDELEN OP BONS Week van 16 Jan t.m 21 Jan Versche groenten Op Groentebon no 175 S 3 et p K.G naar keu ze 1 kilo koolraap of 1 kilo roode kool of 1 kilo bieten Op Margarinebon no.'326 % K.G onverm mar garine S ƒ 0.11 Op Bak - en Braadvetbon no 91 % K.G Bak en Braadvet k ƒ 0.11 Op Vleeschbon no 272 1 bl Rundvleesch è ƒ 0.371/2 Op Gele Hulpbon no 101 1 bl Tomatensoep h ƒ 0.13 Op Taptemelkbon no 147 1 L Taptemelk S ƒ 0.02 Op Blauwe Hulpbon Letter G 8 zoute haringen è ƒ 0.10 Het komt B en W voor dat de belangen van de Gemeente by de boven weergegeven regeling vol doende gewaarborgd zullen zyn en dat deze rege ling zoowel uit een gemeenteiyk oogpunt als voor een gezonde exploitatie van de Nutswoningen in het belang der volkshuisvesting de voorkeur ver dient boven den bestaanden toestand COMMISSIE VAN ADVIES N.S De Commissie van Advies by de Nederlandsche Spoorwegen bestaande uit de heeren mr B H A van Kreel te Amsterdam voorzitter A J W van Beugen te Huizen N.H en F L D Nivard te Rotterdam is uitsluitend bedoeld om de direc tie van voorlichting te dienen bü het geven van ontslag en niet by andere strafmaatregelen zoo als aanvankeUjk is medegedeeld Provincie Predikbeurten De Bilt — Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds de Lind van Wijngaarden nam 6 uur Ds H A de Geus Utrecht — Dnderdag nam 7 uur Ds J H F Remme Am sterdam — Vereenigings^ebouw en Gebouw C.(j.,Utr weg nani 2 uur Zondagsschool Voor volledige Inlichtingen verwyzen wij naar het Utr Freclikbeurtenblad Vredeskerk Kanaalstraat-Billitonkade voorm 10 u Ds Veen nam 6 uur Ds Mcijers Wilhelminakerk voorm 10 uur Ds Martens van Sevenhoven Willem de Zwijgerkerk Tuindorp voorm 10 uur Ds GosUnga nam 6 uur Ds GroUe Kinderkerk Vredeskerk voorm 10 uur de heer L M Kalmijn Kinderkerlt Croesestraat hoek Baiyelaan voorm 10 uur de heer J H Kopmels Johannaschool Mgr v d Weteringstraat voorm 10 uur Kindergodsdienstoefenifig Kinderkerk Wijkgebouw Acaciastraat hoek Bego niastraat voorm 10 uur Mej E Schuurmans Stek hoven Chr Geref Gemeente voorm 10 uur en nam 5,30 uur Ds P de Smit Geref kerk H.V Maliebaan 25 voorm 10 uur en nam 5 uur Ds G Ubbink Holy Trinity Church v Limburg Stirumplein 11 a.m Holy Communion Ned Prot Bond gebouw Leeuwenbergh Servaas Bolwerk voorm 10.30 uur Ds A de Wilde Lutherkapel Van JSgmonditade voorm 10.30 uur Ds J Stelhvag Evangelische Gemeente Nieuwe Gracht 64 voorm 10 uur en nam 6 uur Ds H Siegers Evangelisch Luthersche Gemeente Hamburgerstr 9 voorm 10.30 uur Ds W J Manger uit TieT nam 7 uur Jeugddienst Rem Gemeente Nieuwe Gracht voorm 10.30 uur Ds P van de Wissel Waalsche Herv Gemeente Eglise Reformee Wal lonne Pieterskerk 10 h du Mortin Mr Ie Pasteur Frank Ie Cornu Doopsgezinde Gemeente voorm 10 uur Ds Wuite Baptisten Gemeente voorm 10 uur Prediking A H Zerbst Vrije Evangelische Gemeente gebouw De Woon stede " Achter St Pieter II voorm 10 uur en nam 5.30 uur Ds G Post Rozekruiseis Genootschap Nieuwe Gracht 50 v.m 10.30 uur Spreker de heer Brandenburg Ned Herv Stadszending Centraal Gebouw Silo " Heerenstraat 36 Van half acht tot 8 uur Gewijde liederen nam 8 uur Evan - gelisatie samenkomst Post Narcisstraat 6 uur Evangelisatie-samenkomst Post Borneostraat 6 uur Evangelisatie-samenkomst Post Hoograven 5.30 uur Evangelisatie-samenkomst Oud Kath Gemeente van St Marie Achter Claren burg 8 uur voorm vroegdienst 10 uur voor laat dicnst 3 uur nam vesper Woensdag 9 uur kerkdienst Oud Katn Gem St Gertrudis Willemsplantsoen voorm 10 uur hoogdienst 19 Jan 9 uur kerkdienst Oud Kath Gemeente St Jacobus Bern Wcerd voorm 7.30 uur vroegdienst 10 uur hoogdienst nam 4 uur vesper 17 en 19 Jan voorm 9 uur kerkdienst Bilthoven — Biltsche Kapel voorm 10.30 uur Ds J G Franck nam 6 uur Ds de Lind van Wyngaar don — Woudkapel voorm 10.30 uur Ds F v d Wissel Leeuwarden — Zeister Jeugdkerk Aula van het Lyceum voorm 10 uur Ds C W C ' Vunderink — Chr Gemeenschapsbond Maandagavond 8 uur Bij bellezing Biltsche Kapel Bunnik — Ned Herv kerk voorm 10 uur en nam 6 uur Ds L Knier Maartonsdük — Ned Herv kerk voorm 9,30 uur en nam 6 uur Ds N C Baklter alhier — Geref kerk voorm 9,30 uur Ds de Wolf van Bussum n.m 6,30 uur Ds Schep van Bussum — Evangelisatiege bouw Holl Rading voorm 10 uur Ds J Groeneweg Em pred te Hilversum ' Zeist — Geref kerk Oosterkerk Woudenb weg voorm 10 uur Ds Gillebaard nam 5,30 uur Ds Gil lebaard H Avondmaal — Noorderkerk voorm 10 u en nam 5,30 uur Ds Lugtigheid H Avondmaal — Geref Gemeente Torenlaan Zaterdag 17 Jan nam 7 uur Gedachtenisrede door Ds J R van Oordt.Zondag 15 Jan voorm 10 uur en nam 5,30 uur Ds J.R V Oordt Dinsdag 17 Jan nam 7 uur Bybellezing,Ds J R V Oordt — Chr Gref kerk Bergweg v.m 10 uur en nam 5,30 uur de heer G Rijksen vanVianen Woensdag 18 Jan nam 8 uur Ds H JansenLeger en Vlootpredikant te ' s-Gravenhage — Evang.BroederGemecnto Zusterplein voorm 10 uur Ds Sie börger nam 7 uur Gebet der Grossen Kircken^litanei Donderdag 19 Jan nam 7 uur Ds Sieböx'ger,.Bijbellezing — Zeister Jeugdkerk Aula van hetLyceum voorm 10 uur Ds G W C Vunderink pred.dir V h Internaat — Ned Luthersch Genootschap,P V Wieldrechtlaan voorm 10.30 uur Ds H L G.Ouwerkerk Luthersch pred te Purmerend — Ned Prot Bond Kerkweg 23 voorm 10.30 uur Ds J C.de Wolf Enschedé nam 7 uur Liturgische Jeugd dienst Ds A Vorster Arnhem — Vrijz ChristelijkeVereeniging Driebrgen Doom voorm 10 uur Dr K F Sparnaay Amsterdam Driebergen — Ned Herv kerk Hoofdstraat v.m 10 uur Ds P de Eruyn voorb H.A en bevestiging Ouderlingen en Diakenen nam 6 uur Ds P de Bruyn bed H Doop — Lokaal ' s Haagje voorm 10 uur Hulppred J Germans — Geref kerk Engweg v.m 10 uur en nam 6 uur Ds H Torenbeek — Chr Geref kerk Oranjelaan voorm 10 uur en nam 6 u Ds D J van Brummen — Donderdag nam 7 uur Ds D J van Brummen — Vrijz Chr Vereen Drie - bergen Doorn voorm 10.10 uur Dr K F Sparnaay Rem pred te Amsterdam — Ned Chr Gemeen schapsbond gebouw Hebron Mevr v VoUenhovcn park Dinsdagavond 8 uur Bijbellezing door den heer G B van Brattenburg Zaterdagavond 8 uur Bid stond Doorn — Ned Chr Gemeenschapsbond Acacialaan 17 Maandagavond 8 uur Evangelisatie-samenkomst Spr de heer H Veldkamp — Ned Herv kerk v.m 10 uur Ds IJbema nam 7 uur Ds Mr Stevens — Geref kerk voorm 10 uur en nam 5 uur Ds Bsselink Bijeenkomsten Zuilen — Ned Herv kerk Oranjekerk t.o Juliana park voorm 10 uur en nam 6 uur Ds Obbink bed H.A — Wijkgebouw Oranjekerk Sav Lohmanstr voorm 10 uur Kindergodsdienstoêfening — Wijkge bouw Acaciastraat voorm 10 uur Kindergodsdienst oefening — Ned Herv kerk Oud Zuilen voorm 10 uur en nam 6,30 uur Os P C de Groot Dinsdag nam 7.30 uur Evang.-lokaal Bijbellezing — Geref kerk Daalscheweg voorm 10 uur Ds Schouten n.m 6 imr Ds v Puyvelde — Geref kerk Gymnastiek lokaal Chr school voorm 10 uur Ds v Puyvelde en nam 6 uur Ds Schouten — Geref kerk Noorder kerk B V d Hamkade voorm 10 uur Ds Telkamp nam 6 uur Dr Kaajan — Evang Luth Gemeente Lutherkapel v Egmontkade 4 voorm 10.30 uur Ds Stellwag — Maandag a.s 8 uur nam de heer Hel lewas AQENDA Heden TIVOLI 8 uur Gyranastiekultvoering Door Oefening Ontwikkeling " GEBOUW VOOR K EN W 7.30 uur Utr Rederijkerskamer Molière N V HUIS 8 uur Tooneelvereeniging „ De Algemeene " Morgen STADSSCHOUWBURG 8 uur A B C cabaret Wim Kan met z'n 7 joffers Maandag TIVOLI 8 uur Uitvoering „ De Stem des Volks " STADSSCHOUWBURG 8 uur Gezel schap Saalborn Parser „ Parkstraat 13 " BIÜSCUPEN REMBRANDT-THEATER Oude Gracht Drie kamaraden Robert Taylor Margaret SuUavan VREEBURG-BIOSCOOP Peter de Groote Simonov PALACE-THBATER Vreeburg Revol verrecht — Bedekte oogen SCALA Potterstraat De big van het Vreemdelingenlegioen Fernandel OLYMPIA-BIOSCOOP Amsterdamsche straatweg De laatste voorpost — Een sol daat en een jong meisje FLORA-THEATER Oude Gracht There is always a woman Joan Blondell Melvyn Douglas CITY-THEATER Voorstraat De Parij sche ondeugd Danielle Darrieux Douglas Fairbanks FIGI ZEIST Sneeuwwitje en de zeven dwergen — De geheime zender L B 17 — Tusschen twee Oceanen Burgerlijke Standen GEBOREN — 10 Jan Martha en Hendrikus Johannes d en z van H J Oostenrijk en M Werkman Hendrik Cornelis z van E Donk en C M Lijffijt — 12 Jan Albertus Johannes z van P Fluit en E M v d Veer Harmke Johanna Hendrika d van H Druppers en J P Straatman Sara Jacoba d van H P T Hennevelt en R J Morren — 13 Jan Petronella Margaretha d van P J Kalksma en M Dijkstra Antonius Marinus Hermanns z van S C H Coenders en A M Ehricht ONDEBTKOUWD — 12 Jan A N v d Heijdt chemiker Jutphaas en G J Zom z b alh J Peters sergeant alh en L Herwig z b Rozen daal J J Zaanen timmerman Rotterdam en B E de Bruijn z b Schelluinen J J Altena on derwijzer Loenen en M J A Smit z b alh P J V d Heiden schrijver alh en M Weijl z b Zwolle A Knflnenburg z b Den Haag en C A de Graaf z b alh H G Wagenvoort stempel maker Zeist en H J M Miohels z b Zeist T Berkouwer stationsrestaurateur alh en M J Ch Wallenburg z b Zeist P F J A Julien chemi cus alh en P A M Roberts z b Zeist OVERLEDEN — 12 Jan Antonia de Vries wed van D v Hemert 2e Delistraat 28 Hendrik V Woudenberg 17 j Ie Daalschedijk 157 Maria Schut 57 j N Koekoekstraat 29 De Bilt — Geboren Helena d van W Heij broek en A W Sanders Arina Calzina d van C M v d Grift en A C Dorresteln Jacob z van J v Kooten en W Willemstein Peter z van A Burger en C C de Stoppelaar Willem Anne z van A Donker en A M Vollendunk Cornelia Johanna d van H v Stroe en G v d Heijden Heintje d van J Penning en M Blijleven Gijs bertus Jacobus z van A Gijstaertsen en P J v Ewijk Wilhelraina Johanna d van A Cloo en P W Lagerweij Gerrit z van A Cloo en P W La gerweij Cornelia Hendrika Gerda d van M G Werner en G v d Brink Ondertrouwd J van Waveren en J Hardeveld C P Deiers en C G Leijdekkers H P A Mets en M van Galen Gehuwd F G Brinkerink en H M J de Marie J H Bolt en P Benima A Cloo en P W Lager weij P van Soest en L van Vulpen J A Lak en J A van Gerderen J F L Kalee en G van Ginkel J P de Laaf en A M Arkes K R Postraa en M Zijlstra J van Waveren en J Hardeveld Overleden Carolus Jacobus Streumer 68 j Catharina Johanna Bax echtg van A Knip 77 j Frederik Jacob Matthijsen echtg van J O Han rath 81 j Gerritje van Ginkel wed van G v d Heijden 81 j Pieter Frederik Willemse echtg van F J Willemse 67 j Gregorius Johannes de Jonge 19 j Arie van Duist echtg van A Zijder laan 72 j Gijsberta van Veldhuizen wed van H Appeldoorn 91 j Helena Barendina Koning echtg van W Brouwer 42 j Wendelina Harmina Els hof f wed van G J Bieleman 79 j Bartholomeus Vergeer echtg van J Kortenbosch 71 j Doorn — Ondertrouwd Gerri * Jan van de Haar en Gerrigje Doest Lambertus van Veldhuysen en Wijmpje Ipenburg Zuilen — Getrouwd A A Ockhuijsen en A F W Duijster Geboren Louis z van D Stolk en G Kwann Flora d van N H Niemeijer en E M Hofland Martinus Johannes z van H Molenaar en M Hijne Catharina Johanna d van J C Rams en T v Basten Cornelis Hendrik Jan z van H H van der Vlugt en H Peters Overleden te Utrecht C Karel 69 jaar geh met A J C Horwege H M A van Munster oud 11 dagen WERKLOOSHEID ZUILEN ZUILEN 14 Jan — Uit het overzicht der Gem Arbeidsbeurs over de afgeloopen week blijkt dat nog weer een kleine toename van het aantal ge heel werkloozen heeft plaats gehad Het totaal liep op tot 869 Het aantal werklooze vakbekwa me metaalbewerkers kwam boven de 200 en be droeg 203 Het overzicht gaf het volgende beeld tusschen haakjes de cijfei-s van 7 Jan Bouwvakarbeiders 167 178 fabrieksnyverheid 150 149 grafische vakkgn 11 11 handels - en kantoorbedienden 26 24 houtbewerking 54 59 kleedingindustrie 24 23 metaalbewerking 203 185 voedtngs en genotmiddelen 39 38 overi ge beroepen 173 170 vrouwen 22 23 Totaal 869 860 De groep bouwvakarbeiders gaf het volgende overzicht 14 grondwerkers 12 metselaars 10 op perlieden 47 schilders 15 stucadoors en 47 tim merlieden Begrooting van Jutphaas aanvaard Hel college zal alles in het werk slelien om annexatie te voorkomen JUTPHAAS 14 Jan — Van de bewoners van den Liesboschweg was bij den raad een verzoek binnengekomen om een verbetering aan te brengen aarr de brug welke de verbinding vormt van den Verlengden Hoogravenscheweg en den Liesbosch weg Het voorstel van B en W om een kleine ver betering aan te brengen aan het wegdek en een leuning aan beide zijden te plaatsen werd gister avond door den raad met algemeene stemmen aan genomen Ingewilligd werd het verzoek van het bestuur der Middenstands Handelsavondschool te Vrece wUk om een verlicht en verwarmd lokaal der O L School beschikbaar te stellen voor het ver volgen van den cursus welke opleidt voor het examen Algemeene Handelskennis Vestigingswet 1937 Hierna kwam aan de orde de motie door de heeren Hildebrand van Doorn en van Zeist be treffende het aanstellen van een gemeente-op zichter B en W hoewel van meening zynde dat de thans bestaande toestand niet ideaal is zijn toch van meening gezien den fmanoieelen toestand der gemeente een andere oplossing niet mogelijk is De voorzitter zou willen voorstellen de zaak te laten zooals deze thans is en de motie voor ken nisgeving aan te nemen waartoe werd besloten De begrooting van den Gemeentelijken Dienst voor maatschappelijk Hulpbetoon voor 1939 word vervolgens goedgekeurd Bij behandeling van de begrooting van het Wa terleidingbedrijf waa de heer van Zeist het er niet mee eens dat de tarieven op Hoog-Raven wèl worden verlaagd en die van het Dorp niet De voorzitter zeide dat de verlaging der tarie ven op het Dorp door IJsselstein moet geschie den aangezien deze het beheer daarover voert Vervolgens kwam aan de orde de begrooting 1939 Algemeene heschotiwing De algemeene beschouwingen werden geopend door den heer v d Akker die opmerkte dat dit de laatste begrooting is die de Raad in de hui dige samenstelling behandelt De R.K Fractie heeft wenschen en verlangen Zeer dankbaar is zij dat de steun iets verbeterd is De heer Drost zeide dat wij een periode hebbeu medegemaakt van grooten opbloei der gemeente Dubbel jammer is het dat de bouw niet verder kan gaan Het geschikste deel der gemeente om te bouwen is Hoog-Raven Spreker had zich afge vraagd of een woonwijk gesticht zou kunnea worden aan de overzijde van het kanaal Is het College in deze wel actief Vervolgens behandelde Spr het rapport van Prof Van Vuuren De heer Hildebrand zeide dat er altijd dingen te wenschen overblijven De heer Van Zeist was van meening dat in dien de gemeente in de eerstvolgende begrootings vergadering niet met belastingverlaging komt hy de toekomst donker inziet De Voorzitter dankte den Raad voor de hulde aan het College gebracht De bouw in de gemeente heeft de volle aan dacht van het College Het College zal alles in het werk stellen om amnexatle te voorkomen De financieele gevolgen zouden voor de gemeente funest zijn De straten worden niet eerder over genomen of zij moeten geheel in orde zijn Wat betreft het rapport van Prof Van Vuuren wil spreker opmerken dat door het College geen op dracht is gegeven om bepaalde conclusies te trekken Ook is de opdracht niet geweest om in een bepaalde richting te werken Vervolgens werd overgegaan tot behandeling van de begrooting Bij de behandeling van Hoofd stuk U vroeg de heer Drost boe het staat met de verbouwing van het gemeentehuis De toe stand is thans onhoudbaar geworden De Voor zitter merkte op dat binnen niet te langen tyd de betrokken commissie by elkander zal worden geroepen Een badhuis op Hoog-Raven kon niet de in stemming verwerven van Burgemeester en Wet houders aangezien zij de exploitatie financieel niet mogelijk achten De ' rioleering van het Kerk plein zal door het College nader worden bekeken Vervolgens wordt de begrooting met algemeene stemmen aangenomeiï Hierna sluiting Gevonden voorwerpen Ben portemonnaie bel.merk t.n W Birken heuer Biltstr 45 zilveren armband met lichtbruin steentje zak aardappelen bril in étui vosbont ceintuur pr wollen kinderhandschoenen rozen krans auto wieldop merk Hudson auto-buiten band merk „ Firestone " pr zwarte laarzen ver moedelijk zilveren collier fietspomp eenige hand schoenen heerenrijwiel oiigem Hoofdbureau een rijwielbel.merk gevonden in Hoofdpostkantoor aangeloopen een haaskleurig konijn aan Asyl een wit keeshondje teef idem een groote hond zwart wit gevlekt Gem bussen Een gleuf hoed kindertaschje pakje tijdschriften damesparapluie boodschappen tasch rood beursje met ƒ 0.15 paren en enkelehandschoenen tabakspijp sleutels w.o Lips no.9161 De Bilt — Motorhandschoen actetasch bril wollen hanrschoen nikkelen horloge met ketting damesportemonnaie paardentuig glacé dames handschoen kinderzakdoekje met geld rijwielbe lastingmerk in etui grijze dameshandschoen wit hondje alpinemuts witte keeshond bankbiljet In lichtingen over deze voorwerpen te verkrijgen op iedere werkdag van 3 tot 6 uur Niet per telefoon Zuilen — Jon gensmuts ring met sleutels In etui pak Radion in zakdoek paar kinderhand schoenen actetasch met inhoud pak tabak kin derhandschoen onderdeel schrijfmachine dames regencape V2 mud kolen motorhandschoen don kergrijze slobkous kinderportemonnaie met geld zwart lederen portemonnaie nummerplaat lage zwarte heerenschoenen rood jongensfietsje Recht hebbenden kunnen zich vervoegen aan het Bureau van Politie Daalscheweg t.o Gemeentehuis AUTOBELASTING-TAXATIE De jaarlijksche waardeschatting van automobie len — uitgaande van den A.N.W.B — ten behoeve van de aangifte voor de Personeele Belasting zal voor de leden van den A.N.W.B na noodzakelijk voorafgaande aanmelding Parkstraat 18—20 Den Haag plaats hebben op Maandag 23 Januart a.8 van 9.30—12.30 Jaarbeurs-Restaurant Vrei burg 
PAGINA VOOR DE LEZERESSEN VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD De feeërieke Mode ' 1939 Dorothy ^ ' t wereldwonder Kinderen en zon Een korreltje ivetenschap in dienst van de kinderzorg D E afgeloopen zomer heeft heel weinig zonni ge dagen gebracht de winter zal wellicht weer lang en donker zijn Bit is een ernstig gemis voor onze kleintjes een gemis dat we niet kunnen vergoeden Want onze kinderen hebben net als alles dat leeft maar in bijzondere mate zonneschijn noodig om te kunnen gedijen Wij zelf natuurlijk ook Kunnen we niet als de Winter zoo erg lang duurt en " er zoo extra grauw en kil uitziet niet in een moedelooze bui klagen „ o wat snak ik naar een zonnetje " en voelen we allemaal niet de langzaam aantreuzelende lentezon als een bvjna al te sterke geduldproef En verwach ten we niet steeds weer met hetzelfde naïef-kinder lijke optimisme achter dat hortende stootende voorjaar een warmen stralenden ideaal-zomer Ja zoo zijn we en onze jonge kinderen voelen net als wij al drukken ze dit verlangen deze diepe behoefte aan zonnekoesterlng niet in woorden uit Kunnen we er in slagen ons kindje naast een voldoende en verstandige voeding ook genoeg zon te geven dan houden we de rachitis die ellendige kinderkwaal op een afstand Waarom Is „ Engelsohe ziekte " dan geen ge brek aan kalk Ja en neen De rachitis of Engelsche ziekte die vooral onder stadskinderen voorkomt werd vroe ger algemeen opgevat als een ziekte door kalkge brek De beenderen van het kind die zonder kalk moe ten groeien blijven week ze kunnen den druk der spieren en het lichaamsgewicht niet dragen en gaan verbuigen Armen beenen ruggegraat wor den krom en aan de gewrichten waar telkens nieuwe beenstof wordt aangevoerd vormen zich verdikkingen De weeke tandjes worden misvox-rad onder den öruk van het kauwen In ' t begin van de rachitis bestrijding trachtte men het gebrek aan kalk op te heffen door het kind kalkrijk voedsel toe te die nen Later toen men als oorzaak van een gelijk soortige ziekte de z.g beenderverweeking het ont breken van vitamine A had aangewezen trachtte men de kwaal te genezen of te voorkomen door het geven van spijzen waarin deze vitamine overvloe dig voorkwam Toen echter de pogingen om het kleine kind te Voeden met onverdunde koemelk waarin zoowel kalk als vitamine A in voldoende mate voorkwa men voor de rachitis-bestrijding geen succes had den maar de kwaal veeleer verergerden vond men eindelijk in een andere vitamine de vitamine D dat men in levertraan toediende de beslissende factor in het probleem De vitamine D heeft n.l de eigenschap de kalk stoffen uit het voedsel te helpen omzetten tot beenderenkalk En dus merkte men dat de rachi tis eigeniyk geen ziekte door kalkgebrek is maar een ziekte door gebrek aan kalk omzetting wat heel iets anders is Sindsdien heette de vita mine D die zoo prachtig bij deze omzetting hielp jje anti rachitis-vitamine En zoo heet ze nog Yerdere ontdekkingen Maar inmiddels werd er weer iets anders ont dekt de straling der levende cellen en hierdoor kreeg men een nog dieper inzicht in het wezen ' der Engelsche ziekte Men stelde vast dat alle levende wezens behalve warmtestralen ook nog stralen van een andere golflengte uitzenden zoo als de occultisten reeds lang hadden aangenomen De Russische geleerde Gurwitsch ontdekte dat een uitspruitende ui door haar stralen in staat is de cellen in den bol van een andere ui die tegen haar aan wordt gelegd tot snelleren groei te bren gen De stralen die bij dit proces werkzaam zijn werden als ultra-violette herkend En niet alleen uien doch ook appels peren en andere vruchten bleken in staat door haar straling den cellengroei vah andere organismen o.a ook van witte muizen te bevorderen Deze ultraviolette straling der lichaams-cellen roept in de naburige cellen een j,secundaire straling " te voorschijn die zich met een snelheid van 15 tot 20 K.M in de seconde voortplant Toen men bemerkte dat de celstraling bij kan kerpatiënten ontbrak was de weg gebaand voor de opvatting dat ook andere ziekten veroorzaakt werden door gebrek aan celstraling Bij gezonde kinderen en zelfs bij pas-geborenen werd de cel straling geconstateerd doch bij rachitiskinderen piet Het gezonde menschelijke organisme gebruiktdeze straling om uit een In het bloed aanwezigeyitamine achtige stof de vitamine D op te bou wen En dus kunnen kinderen zonder celstralmgde vitamine D niet opbouwen Ze kunnen dit ech ter wel met behulp van de ultraviolette stralender zon en dus moet het rachltlskindje en ze ker ook het kind dat aanleg voor Engelsche ziekteheeft zooveel mogelijk aan de heei'lijke zonnestra len worden blootgesteld Dit wisten we eigenlijk allang maar ' t Is zeker wel interessant om nu eens haarfijn het „ waarom " te weten Dus jonge moeders laat uw baby of kleuter van ieder zonnestraaltje genieten In dit verband waarschuwt de wetenschappelijke wereld zeer tegen den ondoelmatigen vorm der hypermoderne zeer diepe kinderwagens Hierdoor worden de spaarzame zonnestralen die anders in den winter nog het kindje ten goede zouden ko men radicaal geweerd en door de mica tochtscher-men wordt bovendien het zonlicht gezeefd zoodat de ultraviolette stralen worden tegengehouden De kracht der ultraviolette zonnestralen is in den winter het geringste Statistieken toonen dan ook aan dat de groei der klemtjes tijdens den win ter veel geringer is dan ' s zomers en dat de fijnere innerlijke processen der beenvorming en — ver sterking der beenderen practlsch stilstaan Mammy Maandblad Ned Vereen van Huisvrouwen Het Januarinummer van het „ Maandblad " opent natuurlijk met een nieuwjaarswensch van de pre sidente Hierop volgt een • interessante beschou wing over voorraadvorming in normale tijden De redactie acht een zekere voorraadvorming door financieel krachtige particulieren uit economisch oogpunt verdedigbaar doch uit moreel oogpunt zal het dit eerst zijn indien degenen die tot voor raadvorming In staat zijn in geval van oorlog toonen het algemeen belang te willen dienen door de gevormde voorraden gedeeltelijk ten bate van de minder bedeelden beschikbaar te stellen Het H.B stelt zich voor zoo spoedig mogelijk na grondige bestudeering en met advies van be voegde zijde een schema op te maken voor een dergelijke voorraadvorming en wel voor verschil lende beurzen Verder bevat het nummer o.a de officieele mededeeltngen een kort verslag van de H.B.-vergaderlng op 6 December Hierop volgen de begrootingen van de N.V.v.H Jaoobafonds en In stituut en het slotartikel over de verhouding Huis - vrouw dienstbode uit juridlschen gezichtshoek „ Onder belangrijke onderwerpen " een verslagje van de op 24 en 25 Nov j.l te Amsterdam " eho - den elfde efficiëncydagen TuIZc kant en horduursel zijn zeer geliefd Vóór de wintermode afscheid neemt om plaats te maken voor de echte lentemodellen vormt zü een gracieuzen overgang van midwinter tot voor jaar door gebruik te maken van allerlei sierlijke luchtige echt vrouwelijke stoffen TuUe kant en borduursel zijn thans favoriet ook en voorèl voor namiddagjaponnetjes Kant geeft immers altijd een vroolljke toets aaneen degelijk stijlvol wintertoiletje en doet de lentevoorvoelen ook in het uiterlijk der vrouw Onze teekenlng geeft hiervan een aardig beeld V 1 n r japonnetje van zwarte tulle met zwart fluweel zwarte kant gegarneerd met zwart satijn zwarte kant met zwarte taf zij zwarte tulle met dito crêpe opgefleurd door een ceintuur met drie witte bloemen Charmante kleedjes ' vüidt u niet Uitverkoop * en nog iets Ruilen een moderne ziekte van het zivakke geslacht W E hebben nu eindelijk eens rust in huis ' t is uitverkooptijd Ja rust De meeste gehuwde mannen zullen ' t niet met me eens zijn die zien de Januarimaand als een periode van laaienden onrust Hun vrouwen zijn permanent wèg koopjes jagen de in files staande tea ' ende om van echte of vermeende vermoeienissen te beko men ' t Eten smaakt dientengevolge slecht en de maaltijd wordt bovendien nog vergald door jammerklachten over rouwkoopjes Maar bij mij thuis heerschen thans meer dan ooit vrede en harmonie Of mijn vrouw dan zoo'n uitzonderlijk en gelachtig wezen is dat zij alleen niet ten prooi valt aan de uitverkoophartstochten waardoor alle vrouwen vroeger of later wor den opgejaagd O neen Mijn vrouw jaagt ook op koopjes maar ze doet het bescheiden en gezellig ge armd met een vriendin en gedurende al de ze weken staat haar gezicht sereen en ge lukkig En telkens herhaalt zich de dankba re uitroep „ Heerlijk toch dat er niets ge ruild mag worden " Ja wat de wanhooop van andere vrouwen uitmaakt het feit dat uitverkoop aankoo-pen meestal niet mogen worden geruild geeft hé.4r ëen ongekende rust Wonderlijk O neen ' t is psychologischzeer verklaarbaar Zal ik u ' t geheim onthullen Nu dan miJn vrouw heeft de rullzlekte Een véél ernstiger kwaal dan griep of „ zenuwen " In de laatste dagen van het jaar was ze dood op van ' t sjouwen omdat al haar Sinter klaas en Kerstgeschenken eenlge keeren moesten worden geruild Maar ook de rest van haar leven staat in het teeken van een zeer levendlgen ruilhandel Mijn vrouw Is nooit tevreden met wat ze koopt Als ze een paar handschoenen moet hebben aarzelt Ze lang zéér lang tusschen twee paren De verkoopster vindt belde pa ren precies even mooi en ook kwaliteit en ¦ prijs zijn hetzelfde Eindelijk koopt mijn virouw het eerste neen toch het tweede neen tóch het eerste paar Maar als ze twee huizen ver is keert ze op haar schre den terug en gaat de handschoenen rullen „ Iets In haar " heeft zeer duidelijk gezegd dat het tweede paartje toch beter was De nieuwe paraplu waarmee mijn vrouw ' s middags een winkel verlaat Is altijd een andere dan die waarmee ze ' s avonds thuis komt Zoo ruilt ze è,lles japonnen kant schoenen boeken In de wmkels noemt men haar „ die dame-mag-'t geruild " Maar — zegt mijn vrouw — Lily is toch nog érger Die kan nóóit besluiten Daarom heeft LUy ook nog geen man Zoodra ze ver loofd is krijgt de ruilziekte haar te pakken en Ik ben blij dat ' t bij mij niet zóó erg is Maar dat komt misschien omdat we elkaar leerden kennen In Januari Denk je ook niet " Bob v _ Machtigste vrouw van Amerika Enkele grepen uit het veel ' bewogen leven van een journaliste D OROTHY THOMPSON is zonder eenigentwijfel de belangrijkste vrouw van het mo derne Amerika Of tenminste de vrouw waar altijd ' t meeste kabaal omheen is Wat mis schien in de nieuwe wereld wel ongeveer hetzelf de is Wie Is Dorothy Wat voert ze uit Drie keer in de week verschijnt een artikel v£m haar hand in honderdzeventig Amerikaansche bladen voor te zamen 8 mlUioen lezers Bén keer üi de week spreekt ze voor de radio voor een slordige dertig millioen luisteraars Eén keer in de maand schrijft ze In het bekende „ Ladles home journal " voor drie millioen vrouwen En lederen dag ontvangt ze gemiddeld zeven uit noodlglngen voor het houden van lezingen In de achtenveertig Vereenigde Staten zijn de meeningen over Dorothy verdeeld Ze heeft haar getrouwe volgelingen en haar vurige bestrijders Bijna leder artikel wekt stormen van bijval èn ver ontwaardiging en zelfs te Washington wordt haar enorme macht grif erkend Sommige van haar campagnes hebben een beslissende invloed gehad op de binnenlandsche politiek en heel vaak is ze hierbij tegen president Roosevelt zélf opgetornd Roosevelt en Dorothy liggen eigenlijk voortdu rend met elkaar overhoop en toch mogen ze elkaar graag Hij noemt haar „ de wervelwind met de blauwe oogen " en zij crltiseert ledere stap die hij doet Deze twee „ grootmachten " van de V.S stemmen dan ook m veel dingen met elkaar over een allebei zijn ze voortdurend geladen met een on vermoeibare energie gesteund door een bewonde renswaardig frisch enthousiasme en een uitzonder lijke typisch Amerikaansche strijdlust Allebel zijn ze stormachtig en impulsief van natuur alle bei maken ze soms zulke enorme vergissingen dat die hen In leder ander land subiet onmogelijk zou den maken allebei zijn ze wonderbaarlijk welspre kend en actief En ze zijn het tenslotte roerend eens over één ding de enorme rol die Amerika in de wereld van de toekomst zal spelen Enkele jaren geleden was Dorothy nog totaal onbekend Eigenlijk heeft Adolf Hitler zonder het te willen het meest tot haar populariteit bijgedra gen door haar in 1934 uit Dultschland te verban nen In 1931 had ze een interview met den Führer ge had en daarin o.a geschreven „ Ik stond tegenover een klein onbeduidend man netje dat een afschuwelijk Dultsch sprak Ik kreeg den Indruk dat Ik maar heel hard „ ho " had te roepen om hem als een opgeblazen plepertje in een te zien schrompelen Neen dit mannetje wordt nooit dictator " Deze ontzettende vergissing ontmoedigde Doro thy volstrekt niet Met de volmaakte openhartig heid die een van haar grootste eigenschappen Is erkende ze later openlijk dat ze de plank totaal had misgeslagen Veelbewogen leven Dorothy heeft — hoe kan het anders — een veelbewogen leven achter zich Ze werd m 1894 te Lancaster In den staat New-York geboren als dochter van een Engelsch-methodlstlsch predikant Haar ouders hielden slechts tijdelijk verblijf in Amerika zoodat hun veelbelovende dochter eigen lijk bij toeval Amerikaansche werd Ze ontving een uitstekende opvoeding waar ze echter weinig profijt van trok „ Alles wat Ik weet heb Ik uit mezelf en door het leven geleerd " vertelt ze graag Nadat ze volwassen geworden zich een tijdlang met maatschappelijk werk en met de vrouwenbe wegmg had bezig gehouden besloot ze journaliste te worden En dan in de eerste plaats de wereld te zien In 1920 verliet ze Amerika gewapend met drie nuttige dingen naïevlteit gezond verstand en een waar genie om zich vrienden te maken Boven dien bezat ze 150 dollar Toen ze te Londen was aangekomen volgde een harde strijd om het be staan Geen enkele krant wilde haar de „ vaste baan " geven waar ze naar snakte Maar Dorothy gaf ' t zoo gauw niet op Ze kreeg Een vrouw denkt Koningin Christina van Zweden putte uit haar rijke ervaring deze waarheden Het leven is geiyk liefelijke muziek die bekoort verrukt en snel vervliegt Alles gaat als een bliksemstraal voorby goed en kwaad zijn zóó kort van duur dat ze niet waard zyn zich erover te verheugen of boos te maken Men went aan alles en men krijgt genoeg van alles Als men niet ver verheven is boven zfln fortuin en zvjn rang verdient men ze niet De heele wereld is nog niet genoeg om een groot hart te bevredigen Een groote en edele wraak op het leven is deze de verdrukten helpen beschermen Als men zwak is kan men geen wraak nemen als men sterk Is mag men het met doen De ware liefde wenscht niet anders dan te mogen liefhebben Dwazen zijn meer te vreezen dan boosdoeners Men behoorde zuiniger te zyn op zijn tfld dan op zijn geld Alles wat den mensch niet wijzer sterker of gelukkiger maakt Is nutteloos Groote mannen en dwazen doen aoms dezelfde dingen maar zij doen ze op zeer verschillende ma nier Men is geneigd datgene gering te achten dat men zelf niet volbrengen kan Kleine tips voor de huisvrouw Halve uien die men heeft overgehouden blijven lang frisch als men er een beetje boter op smeert Mosterd kan men veel langer goedhouden door er een paar druppels citroensap door te mengen De geur blijft er ook langer aan Hebt u geen tijd om lederen dag het water In uw bloemvazen te ververschen Doen dan een cent in het water u zult dan nooit last hebben van een onaangename geur opeens het idee naar Ierland te gaan en kwam hier juist bijtijds aan om den bekenden Mc Sweeney te Interviewen toen hij op ' t punt was zijn honger staking te beginnen Ze had geluk toen ze haar artikel aanbood bij een Amerikaansch persagentschap te Londen hadden ze daar juist niets over Mc Sweeney ' t Werd haar eerste succes Maar ' t leek nog niet op een „ vaste baan " Ze ging naar Parijs en meldde zich bij het agentschap van een krant uit Phlla delfla „ Hebt u een correspondent te Weenen " „ Neen " werd haar koeltjes geantwoord „ Nu Dan ga ik er voor u heen ' t Kost u niets u kunt me per regel betalen " Op deze conditie vertrok Dorothy en ze had weer geluk ze kwam juist Ie Weenen aan op den dag dat keizer Karel een poging deed den troon der Hatsburgers weer te beklimmen De putsch mislukte en keizer Karel werd in het kasteel van graaf Esterhazy opgesloten Dorothy besloot hem te gaan interviewen Ze verkleedde zich als Roode Kruiszuster en glipte mèt een afdeellng van het Roode Kruis ' t kasteel binnen ' t Zusterinterview kwam werkelijk tot stand en Phlladelfia begreep toen met één slag wat Dorothy waard was Ze kreeg haar „ vaste baan " en bereisde drie jaar lang geheel centraal Europa dat ze door en door kent Ze boekte o.a een sensationeel succes toen ze te Warschau ar riveerde juist op den dag van Pilsoedski's staats greep Daar alle middelen van vervoer waren uit geschakeld en haar taxi door de revolutionnalren in beslag was genomen legde ze verscheidene ki lometers te voet af door een dikke sneeuwlaag en gekleed in een avondjapon Dorothy was de eerste Amerikaansche vrouw die Van oud nieuw maken Warm vest voor diverse doeleinden geschikt Ditmaal geven we een modelletje van een vest dat voor verschillende doeleinden b.v schaatsen wandelen en ook voor koude dagen in huis ge schikt is ' t Beste materiaal is een oude jurk van jersey of tricot of misschien een oude mantel De inge zette stukjes op de borst loopen In dwarse draad richting De hals van ' t vest is heel eenvoudig in V-vorm en wordt verder gesloten met knoopen en knoopsgaten De rug wordt van achteren met ruimte aan de taillenaad gezet zoodat we een iets overblousen den rug krijgen Aardig idee nietwaar Ingezonden mededeellng Nieuws voor onze Lezeressen die breien kent U deze steek De beschrijving van deze nieuwe steek „ De Jersey steek met ajour " hebben wij gevonden In een bro chure die onlangs uitgegeven werd door de „ 3 Suisses " Wolfabrieken Voor onze lezeressen is het zeer gemakkelijk zich deze brochure te verschaffen zendt slechts Uw naam en adres op © en briefkaart geen brief aan de „ 3 Suisses " Wolfabrieken af deellng 55 te Tilburg Plakt er boven het gewone port op de - adreszijde 3 postzegels van 5 cent op voor de waarde van de brochure Omgaand ont vangt U dan de brochure der „ 24 Breisteken " dio zeer practische voorbeelden bevat van 24 nieuwe steken Door een vernuftig systeem van plooiïng kan men de uitleg van de gezochte steek zonder moeite vinden Elke beschrijving van een nieuwe steek is bovendien duidelijk geïllustreerd Schrijf vandaag nog U zult er geen spijt van hebben een belangrijke correspondentenpost bezette n.l die van Berlijn Ze werd al spoedig bekend dooc haar uitstekende informaties Dorothy's liefde » En nu Dorothy's liefdesgeschiedenis want die had ze natuurlijk ook Te Berlijn maakte ze kennis men den beroemden Amerikaanschen schrijver Sinclair Lewis In de wandeling Red genaamd ' t Was aan een diner en na tafel stelde hij zich voor en vroeg haar meteen ten huwelijk „ We kunnen morgen trouwen " vond Red „ Onmogelijk " zei Dorothy Maar Lewis wa3 minstens net zoo vasthoudend als zij Hij reisde haar na tot Moskou vroeg haar daar nogmaals en trad tenslotte te Londen met haar in het huwelijk Het eigenaardige echtpaar schijnt zeer gelukkig met elkaar te zijn Ze wonen nu met hun zoontje Michael die zeven jaar is In een oude boerderij in Vermout een vreedzaam bergland ver van de Amerikaansche klatergoud beschaving Een groote studeerkamer vol boeken een blokkenvuur veel bloemen om zich heen Dat is nu haar wereld Ze tikt hier In - razende vaart haar artikelen en Sin clair Lewis schrijft In dezelfde kamer zijn boeken of lost voor de afwisseling kruiswoordpuzzles op Dorothy en haar man staan nu allebei op het toppunt van hun roem ' t Geheim van Dorothy's succes Een vlotte krachtige licht aansprekende licht ontroerende pen Een groote glasheldere eerlijkheid een onge broken enthousiasme voor alles wat ze goed en belangrijk acht Dorothy is een echt levend mensch Een mensch die nog lachen en huilen kan en bovendien nog echt verontwaardigd kan zijn „ Gebrek aan echte verontwaardiging daaraan gaat de wereld te gronde " roept Dorothy haar drie millioen luisteraars toe Heeft ze geen gelijk Da ndert ns vera Zuiver beeld van een snel wisselende mentaliteit O NS leven is misschien nooit zóó razend snel veranderd als gedurende de laatste veertig jaren Die verandering in zeden en gewoon ten in onze levensopvatting kortom in onze men taliteit uit zich op alle terrein Niet het minst duidelijk op het terrein van den society-dans Herinneren de ouderen onder ons zich nog de polka de mazurka de pas des patineurs Wat een vroolljke lieftallige dansjes met weinig in houd Wat een gezellige onschuld Men zegt dat het rhythme van ons leven ledere tien jaar verandert Het rhythme van den dana doet dit stellig We denken terug tot 1900 ' t Geweldige succes van de romantische sleepende wals die haar hoog tepunt vond in de „ schone blaue Donau " was voorbij 1900 was het tijdperk van de cake walk Alles wat Engelsch was klonk toen bizonder goed men deed alles m modem style " En die Engel sche Import had een exotisch bijsmaakje de cake walk was de eerste negerdans die in Europa werd ingevoerd En alle keurige romantisch walsende dames en heeren waren opeens dol op dat woeste vreemde gehuppel ' t Duurde oveiigens niet lang De echte vooroorlogsche dansen uitdrukking van een tijd van rust en kalmte — een tè groote kalmte en gezelligheid misschien — waren de boston de steps de matchicke Teeder omstren geld wang tegen wang een beetje kwijnend en gemaniereerd gleden de paren door de balzaal De tango — streng veroordeeld door de kerk en door menig ernstig mensch zette de kroon op de vooroorlogsche danshistorie Toen brandde het in Europa En na den oorlog ontstond een ' fanatieke danswoede De dancings rezen mèt de bioscopen de bars de cafe's als paddestoelen uit den grond Tijdperk van hartstocht en ontbinding Alle levenskrachten vier jaar lang geknot braken uit in wanorde meestal in de verkeerde richting De jazz kwam in de plaats van het orkest De foxtrott ontstond en daarmee nog ruwere nog meer mechanische dansen men danste niet meer maar men schudde trilde klapte met de hielen De jimmy de charleston de black-bottom waren eigenlijk geen dansen meer maar je reinste acro batiek of een nog veel weerzinwekkender iets Menschen van middelbaren leeftijd spraken er schande van maar de jeugd lachte hen uit en danste Toen begon de wereld een beetje moe te wor den De danswoede kalmeerde En daarna scheen een nieuw rhythme te ontstaan De Lambeth Walk ook Engelsche import mag eindelijk weer den naam van dans dragen De Lambeth Walk is tegelijkertijd een dans een wandeling en een gezelschapsspel ' t Is geen dans voor één paar de heele zaal moet eraan deel nemen ' t Is een vroolljke gezellige dans een voudig en kameraadschappelijk Wonderlijke wisseling eerst de soepele golven de kwijnende dansen toen de woeste nu vroolijk heid en eenvoud Gaat de wereld tóch weer ' n betere richting uit 
f4 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ' L\Z o \\ Zaterdag ' 14 Januari 1939 VIERDE BLAD K Financieel overzicht EEN PSYCHOLOGISCHE HAGINOTLINIE ter verdediging van het pond GEWELDIGE STORTING DOOR DE BANK VAN ENGELAND VAN 200 MILLIOEN POND STERLING GOUD IN HET BRITSCHE EGALISATIE - FONDS IMPONEERT HET KAMP DER SPECULANTEN EN KAPITAAL - VLUCHTELINGEN Vrij gunstige berichten uit het Nederlandsche bedrijfsleven D E gematigd optimistische toon waarin het vorig jaar is afgesloten heeft zich niet lang kunreen handhaven hij is blijkbaar min of meer een soort Oudejaars-fanfare ge weest op de wijs van „ het kan allicht beter gaan " Politieke monetaire en economische factoren heb ben wel zeer spoedig de melodie in mineur omge zet Zonder nog de opvattingen van eenige zeer pessimistisch gezinde Amerikanen ten aanzien van de ontwikkeling der politieke situatie in Europa te deelen mogen wij toch niet onze oogen sluiten voor de zwarte wolken die alom nog aan den hemel zichtbaar zijn en die ondernemings geest op elk gebied behoudens dat van defensie goudproductie en kapitaalvlucht in de kiem smoren den beurshandel lam leggen den goede renhandel beperken een constanten druk uit oefenen op alle markten en prijzen In welk een mate dit algemeen gebrek aan vertrouwen dit zich terugtrekken in eigen economische schulp deze overdaad aan politiek en economisch natio nalisme het verkeer tusschen de landen der wereld heeft doen inkrimpen blflkt niet slechts uit de handels - en scheepvaartcijfers doch ook bijv uit de cijfers van dte internationale betalingsbalansen zooals deze zoo juist door derp Volkenbond zijn ge publiceerd Zij geven een ontstellend beeld van de beperking van het normale en gezonde internatio nale kapitaalverkeer Buitenlandsche leeningen worden öf afgelost dan wel eenvoudig gedeeltelijk èf in het geheel niet meer betaald en waar nog nieuwe leeningen worden verstrekt hebben zij doorgaans een politiek karakter De overige ka pitaalbewegingen zijn in hoofdzaak angst - en vluchtbewegirpgen waarbij het kapitaal zich in enkele landen ophoopt en zich haast angstvallig terughoudt van productieve belegging teneinde den houder de vreugden en zorgen eener groote liquiditeit te verschaffen bijv door belegging in renteloos goud waarvan de op maximura capaci-teit werkende mijnen Zuid-Afrika bereikte in 1938 een record met meer dan 12 millioen oun ces steeds grootere hoeveelheden naar de klui zen en kelders van New York en Fort Knox over hevelen Welk een waanzinnige wereld De groot ste inspanning wordt juist verricht op het gebied van onproductieve voortbrenging bewapening goud waar het daarentegen op productiviteit aanltomt heerscht een geest van vrees en terug houdendheid zonder weerga Zal de wereldecono mie ooit weer een uitweg vinden uit dezen be nauwenden doolhof Zal het kapitaal ooit weer uit overwegingen van zuivere ondernemings geest en rentabiliteit de internationaal beste markt opzoeken Zooals de verhoudingen zich thans aan ons openbaren lijkt het er op alsof wij voor onafzienbaren tijd ons aan een geheel gewij zigde economische wereldstructuur zullen moeten aanpassen en derhalve rekening moeten houden met een practisch gesproken permanente im productiviteit van enorme kapitaalposten en een gestadige opdroging der internationale rente transfera Daarentegen zullen de kapitaalvluchtbewegingen een essentieel element van het nieuwe economisch bestel blijven uitmaken ook al zullen vele tech nische hulp en intimidatiemiddelen te baat wor den genomen om deze bewegingen in rustiger ba nen te leiden De jongste geschiedenis der defensie maatregelen ten behoeve van het Engelsche pond zijn in dit verband wel bijzonder leerzaam Nadat eind vorig jaar het Engelsch embargo op buiten landsche leeningen zelfs wanneer deze door Brit sche territoria waren uitgegeven in eere was her steld trachtten de Britsche autoriteiten de vorige week allereerst den in hevigheid steeds meer toe nemenden druk op het pond te verlichten door de banken in binnen - en buitenland dringend te ver zoeken zich te onthouden van haar medewerking bij het sluiten van speculatieve leeningen tegen on derpand van goud en bij het afsluiten van niet op commercieelen grondslag berustende valuta-ter mijntransacties De Amerikaansche Fransohe en eindelijk ook de Nederlandsche banken die terecht inzagen dat een zoodanige hulp aan de Britsche verdedigingspogingen ook in het belang van Neder land was hebben dit verzoek ingewilligd hetgeen onmiddellijk heeft geleid tot een aanzienlijke in krimping der baisse-speculatie in ponden Als coup de theatre kwam hier nu boven op de overdracht van f 200 millioen nominaal ca f 350 millioen hui dige waarde van goud van het „ Issue Depart ment " der Bank van Engeland naar het Britsche Egalisatiefonds Een goudoverheveling werd welis waar algemeen verwacht uit hoofde van de hevige goudverliezen welke door net Egalisatiefonds wa ren geleden en die zijn voorraad tot ca £ 80 mil lioen hadden gereduceerd doch dat zij een dusda nigen omvang zou aannemen had wel niemand be vroed Men ziet in deze fenomenale transactie dan ook niet in de eerste plaats den wensch een groote werkelijke „ masse de manoeuvre " te scheppen dan wel de wereld in verbazing te doen staan over de kracht der het Britsche ruilmiddel beschermende zware artillerie Naast de creëering van een wer kelijk nieuwe verdedigingslinie schept men dus een soort psychologische Maginotlinie op monetair ge bied in de hoop dat zulks speculanten en kapitaal vluchtelingen zal afschrikken Inderdaad lijkt deze linie technisch onneembaar en zal zij den autori teiten voorloopig in staat stellen indien zij dit althans vrillen het pond op het huidig peil te ver dedigen Niettemin zijn wij voor de toekomst nog niet geheel gerust Ook £ 430 millioen aan goud zul len op den duur niet bestand zijn tegen een lang durigen baisse aanval wanneer deze zijn grondsla gen vestigt in Engeland's politieke en economische positie Wellicht zal de afloop der besprekingen in Rome uitmaken of de nieuwe Engelsche „ valuta linie " werkelijk als onneembaar moet worden be schouwd Natuurlijk is de goudpositie der Bank van Engeland dor deze overdracht grondig gewij zigd doch niet zoo verzwakt als men op het eerste gezicht zou aannemen De gouddekking is thans teruggebracht tot ongeveer de positie van vóór de devaluatie van het pond De inmiddels vergroote circulatie zal thans gedeeltelijk worden gedekt door machtiging tot uitbreiding der zgn „ fiduciai re circulatie " met eveneens £ 200 millioen waar tegenover dus de van het Egalisatiefonds verwor ven schatkistbilletten staan Natuurlijk is het mo gelijk deze als basis voor een crediet-inflatie te ge bruiken doch er is alsnog geen aanleiding om van de Britsche autoriteiten een stap in de richting van inflatie te verwachten Nederland heeft zooals gezegd zijn medewer king aan de verdediging van het pond toegezegd hoewel in sommige bankkringen oppositie tegen de beperking der termyn-transaoties m ponden is ontstaan Wij kunnen deze oppositie niet recht begrijpen Wij kunnen wel een hoogen borst op zetten en pralen dat de gulden een eigen weg moet volgen en wij geen reden hebben de Engel sche con junctuurpoli tiek in de kaart te spelen laten wij echter niet vergeten dat in 1936 Enge land wel zijn medewerking heeft verleend om speculatieve transacties m guldens tegen te gaan en dat wij wezen hierop reeds herhaaldelijk en wellicht tot vervelens toe de economische belan gen van Nederland en Ned.-Indië in sterke mate met het pond zijn vervlochten Bij de huidige lus telooze houding der goederenmarkten lijkt het ons een allereerste noodzaak toe de opbrengst on zer in ponden genoteerde producten niet door een verdere ponddepreciatie in nog sterker mate te doen dalen De 9cherpe koersdaling van fondsen als H.V.A Arasterdam Rubber enz bewijst reeds meer dan voldoende dat de verwachtingen ten aanzien van winstcijfers en dividenden over 1938 niet hooggespannen zijn Ten opzichte van H.V.A bijv mag men blij zijn indien de winst de 50 "^ ó van die van 1937 zal halen uit hoofde van de sterke daling der prijzen van palmolie sisal en tapioca Overigens zijn de berichten welke ons tot dus verre uit het Nederlandsche bedrijfsleven bereik ten nog niet eens zoo bijzonder ongunstig Zij vertoonen weliswaar een verslechtering tegenover het goede jaar 1937 doch van een werkelijke de pressie kan zeker niet worden gesproken Wij zien dit reeds uit de cijfers van den buitenlandschen handel die wat de waarde betreft een daling van den invoer en uitvoer van 8 7 % resp 9 5 % ver toonen en wat gewicht aangaat een daling van 3 % resp 10 % laten zien een vermindering die gezien de moeilijkheden waartegen de handel moet optomen nogal meevalt Uitgesproken gun stig is bijv het jaarverslag per 30 September van de Handel Mij H Albert de Bary & Co Met een netto-winst van f 1.392.939 — tegen f 1.198.154 — en een dividend van 5 % tegen 4 % slaat deze groote bankonderneming een uitstekend figuur Zij heeft bovendien het goede voorbeeld gegeven om een derde van het uitstaande kapitaal in eigen handen te krijgen hetgeen de rentabiUteit natuur lijk verhoogt Het wordt tijd dat ook de groot banken op dit gebied eens spijkers met koppen slaan Wij mogen echter uit dit verslag geenerlei conclusies trekken ten aanzien van de uitkomsten der groote banken De Bary heeft haar voornaam ste inkomstenbron in de financiering van commer cieele transacties buiten Nederland Onze groot banken daarentegen zijn voor het allergrootste gedeelte in het Nederlandsch bedrijfsleven en beursleven geworteld en ondergaan den deprirace renden invloed van lage rente en beursparalysee ring Met spanning mag men naar de komende bankverslagen uitzien Zij zullen nog wel wat op zich laten wachten hoe kom.t het toch dat de betrekkelijk kleine Nederlandsche banken niet in staat zijn het voorbeeld harer Engelsche en Ame rikaansche zusters te volgen die reeds binnen de eerste twee weken van het nieuwe jaar haar vol ledige balansen kunnen publiceeren Ter beurze van Amsterdam is naast een sterk gedeprimeerde stemming weer een vrij groote eroissie-bedrijvigheid merkbaar De „ brouwerij" afdeeling der beurs wordt verrijkt met de intro ductie van f 2 millioen aandeden Heineken's Bierbrouwerij a 155 % De uitkomsten van het af geloopen boekjaar waaruit op de dividendgerech tigde aandeelen een dividend van 15 % kon wor den betaald zijn uitmuntend De onderneming wordt voortreffelijk geleid heeft wijd verbreide internationale relaties en beschikt over een groo te liquiditeit De introductie mag zeker als een aanwinst voor de beurs worden beschouwd Of de introductie der „ Svenska " dépótfractiebewijzen een aanvrinst is valt nog niet uit te maken de room is nu zoo langzamerhand wel van de melk der unit trust introducties afgeschept al moot men erkennen dat een „ cocktail " Zweedsche in dustrie misschien nog wel aantrekkingskracht bezit De Fransche spoorweg-conversieleening is overeenkomstig de verwachtingen Zij heeft bij de eerste aankondiging door Reynaud een uit muntenden indruk gemaakt Dit beteekent nog niet dat haar ook in de practijk een goede ont vangst ten deel zal vallen al wordt thans ook de garantie van den Pranschen staat vervangen door een directe staatsverplichting Veel zal af hangen van de politieke situatie op den dag der uitgifte zelf De Bataafsche Petroleum Maatschappij heeft ein delijk de zwijgzaamheid die ruim een week tot allerhande geruchten aanleiding heeft gegeven verbroken en weliswaar den sluier die over het mysterie der plotseling teruggebrachte uitgifte heeft gehangen niet opgelicht doch haar 100 mil - Moen leening aangekondigd op precies dezelfde voorwaarden zooals deze in het oorspronkelijke reeds gedrukte prospectus waren vervat Het heeft thans weinig doel meer ons te verdiepen in de oorzaken van het uitstel Wellicht zijn wij er niet ver naast wanneer wij het op rekening schrij ven van den wensch der emittenten de Fransche leening niet alle winst uit de zeilen te nemen Of zulks thans niet toch geschiedt is een tweede vraag ennisgevinsen Burgemeester en Wethouders van Utrecht Gehoord het advies van den directeur der Ge meentewerken Gelet op artikel 8 van het Motor - en Rijwiel reglement en op artikel 2 van de Motor - en Rij wielverordening BESLUITEN de Geertestraat met ingang van Maandag 16 Ja nuari 1939 tot nadere aankondiging afgesloten te verklaren voor het verkeer met rij - en voertui gen Utrecht 13 Januari 1939 De Secretaris De Burgemester J DE LANGE TER PELKWIJK Derde herziening uitbreidingsplan „ De Halve Maan " Het hoofd van het Gemeentebestuur van Utrecht Gelet op de Woningwet BRENGT TER ALGEMEENE KENNIS dat van 16 Januari tot en met 12 Februari 1939 ter gemeentesecretarie — Stadhuis kamer 48 — voor een ieder ter inzage zal liggen een ont werp van een plan tot herziening van het uitbrei dingsplan „ De Halve Maan " bebouwingsvoor schriften Dat belanghebbenden gedurende den onder I bedoelden termijn tegen het daar vermelde ont werp bezwaren kunnen indienen bij den Gemeen teraad Utrecht 13 Januari 1939 Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd TER PELKWIJK GUNNING Bij onderhandsche aanbesteding werd de Cen trale-Verwarming van de Kazernementen te Gra ve opgedragen aan den laagsten inschrijver N.V Licht - en Warmte-Inriohting J Kersbergen & Zo nen te Utrecht AMERSFOORT 4 Jan — Het sloepen van 6 woonhuizen bij de Teut en het ter plaatse herbou wen van 6 perceelen werd door het arcihtecten bureau Joh Blom op de Korte Gracht alhier ge gund aan de fa Koudijs te Woudenberg voor een bedrag van f 6142 VERKOOPING L<)PIK 14 Jan — Gisteren had ten overstaan van Notaris H C Kooi alhier in ' t café van D de Haan te Benschop dorp de afslag en toewijzing plaats van de bouwmans woning get 38 met schuur afdak hooiberg en verdere betimmeringen benevens boomgaard wei - hooi - en bouwland erf tuin weg en water in de gemeente Benschop zuid zijde boven het dorp groot 5.65.20 H.A eigen dom van de heeren J en P van der Lee aldaar Het perceel dat in bod stond op f 14500 werd van hooger soms afgslagen gemijnd op f 50 — en toegewezen aan den heer C J Tukker te Ben schop voor f 14550 BIGGENMERKEN 1939 De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Utrecht maakt bekend dat op 13 Januari 1939 de toewij zing biggenmerken 1939 aan de georganiseerden is verzonden De loewijzingslijsten liggen bij de Secretarissen der Plaatselijke Commissies vanaf dien datum 14 dagen ter inzage voor de georganiseerden terwyi beroep op deze toewijzing tot 27 Januari 1939 mo gelijk is De leening der Bataafsche 3 % pet 25 jaar a 100 % pct.j immei's is als een vette kluif die men de uitgehongerde beleggingsmarkt toewerpt en wij voorspellen haar dan ook een overweldigend suc ces Reeds voor een eerste prospectus op 4 Januari zou worden gepubliceerd waren de banken over stroomd met aanvragen naar deze hoog geklas-seerde en zeer behoorlijk rendeerende leening De leening zal waarschijnlijk dienen voor de finan ciering van groote uitbreidingen in Venezuela waartoe de voorbereidende stappen reeds zijn ge nomen door den aankoop voor een bedrag van 53 millioen dollar van een belangrijk aandeel in de Mene Grande Oil Company Nadruk verboden ' Beursoverzicht Kalmo markt Verbeferde stemming - Mee re lid e e Is iets hoogere koersen Ame rika goed pr\jshou(lend Beleggingsinarkt stil Tot dusverre is het verloop van zaken op de Am sterdamsche effectenbeurs in 1939 bepaald onbemoe digrend geweest en van een uitbreiding van den han del is nog niets te bemerken Het gebeurt niet vaak dat de affaire op de fondsenmarkt in het begin van het jaar 200 weinig te beteekenen heeft als thans het geval is In hoofdzaak moet dit op rekening worden gesteld van de sterk teleurstellende ontwikkeling van de Amerikaansche beurzen " Van de hoopvolle voor spellingen is tot heden niet uitgekomen Integendeel zijn de koersen in Wallstreet juist andersom gegaan dan men had verwacht Na de reacties der laatste dagen viel gisteren wederom een inzinking te consta teeren En na de stijging veroorzaakt door de nieuw - ' jaarsboodschap van Roosevelt aan het congres is er al weer aardig wat van de koersen afgebrokkeld Nu eens is het de eene dan de andere reden die wordt aangevoerd voor de daling op de Amerikaansche beur zen Maar alles bij elkaar krijgt men den indruk dat het in de Vereenigde Staten nog lang niet zoo goed gaat als men gaarne zou willen De berichten uit het zakenleven zijn ook iet meer onverdeeld optimistisch en voor eenige takken van nijverheid wordt melding gemaakt van een vermindering van de bedrijvigheid De seizocnsJnvloeden doen hierbij welhcht hun invloed gevoelen maar dit neemt niet weg dat een vermin derde activiteit in diverse branches niet klopt met de uitlatingen van zakenlieden Naar het schynt werkt ook de onberekenbare politieke situatie in Europa deprimeerend op het sentiment op de Amerikaansene beurzen Hierbij komt nog dat spoedig de cijfers over het laatste kwartaal van 1938 zuilen worden gepu bliceerd en men is bevreesd dat deze cyfera wel eens zouden kunnen tegenvallen Op de Amsterdamsche effectenbeurs werd de weck zooals des Zaterdags gebruikelijk is op kalme wijze beëindigd De handel was van bescheiden afmetingen maar de stemming was veel verbeterd het gevoei van neerslachtigheid dat zich gisteren van de markt had meester gemaakt was verdwenen en ondanks de reactie van Wallstreet kon thans een veel aange namer tendens worden waargenomen Klaarblijkelijk hield dit verband met de eenigszins beter commen tarieering van de buitenlandsche politieke situatie - Op de Amerikaansche afdeeling ontwikkelde zich nogal wat affaire in de staalaandeelen meer in het bijzonder U.S Steels en Bethlehem Steels Voorts ging er nogal wat om in Anaconda's en in enkele spoorwegshares speciaal Illinois Central en Pennsyl vanian Daarbij werd over het algemeen boven ' de vorige prijzen gehandeld en dit vormde een aanwiji zing dat men op een herstel in Wallstreet rekent Op de locale markt viel ook een veel beter senti - ment waar te nemen Koninklijken die gisteren hen neden 310 procent daalden werden eenige punten boven het vorige slot ingezet en konden zich reeds spoedig nog verder verbeteren en de behaalde koers - winst bleef onder beurstijd gemakkelyk gehandhaafde De affaire in Suikerfondsen was van kleine omvang HVA's werden ingezet op ongeveer het peil van do vorige slotnoteering daarna echter kon een kleiiïe verbetering worden waargenomen Van openlijken hadel in de incourante suikerfondsen was echter niets te bemerken Op de industrieafdeeling was weer weinig te doen De verbeterde stemming strekte zich echter ook uit tot de toonaangevende aandeelen der nijverheidsru briek Philips aandeelen waren bij de opening prijs houdend en liepen daarna nog enkele procenten naar boven Unilevers kwamen bij bescheiden omzetten eveneens boven de vorige prijzen te liggen terwijl AKU's goed prijshoudend waren De tabaksafdeeling was stil van affaire was nau welijks sprake de noteeringen van de Deli aandeelenverschilden weinig met die^van gisteren Rubber aan deelen trokken eveneens profijt van de veranderdebeursstemming Amsterdam rubbers liepen na prijs houdend te zijn ingezet langzaam naar boven entraden op ongeveer het hoogtepunt van den dag uitde notcering Diverse incouranten werden hoogerafgedaan * ^ De scheepvaartmarkt was volkomen verwaarloosd « en van affaire was niets te bespeuren De beleggingsmarkt was stil De koersen van da Nederlandsche staatsobligatiën waren nauweiyks ver anderd In Fransche sporen ging weinig om daar het niet gemakkelijk was koopers en verkoopers tot el kander te brengen De Duitsche markt was stil niet noemenswaardig gewijzigd maar desniettemin prijs iaoudend Prolongatie l ^ procent - WISSELKOERSEN Opgave van de Ptrma Vlaer & Kol 2.15 uur M Januari 1930 Inkoop Verkool CHEQUB BERLIJN 73.80 74,00 „ PARIJS 4.83'A 4.861,8 „ BKUSSHU 31.08 31.15 „ L.ONDEN 8.59 8.S1 ZWITSERUIND 41.54 41:60 „ MlliAAN 9.60 • 9.80 CABLH NEW-ÏORK 1.83 % 1.84;ïDUITSCJH BANKPAPIER FRANS<.;H „ 4.83 4.91 BKL-GiaUH „ 6.20 6.27 aNUJSJ^SUH „ 8.58 8.63 « IWITSiSRSCH „ 41.65 41.75 ¦ tniHSCH „ 99.50 100.50 ITAI^IAAWSC-'W „ — - GOUDEN PONDEN 15.12 15.22 UüUDEN UÜ1.J.-AKS ' 3.10 3.15 GOUDEN TIENTJES 12.53 12.63 rOBKISTreNMARKBN ' 49.00 HANDELSMARKEN " Ui SVa MARKEN BANKBILJETTEN 20 21 % MARKEN ZILVER 25 26;4 Koersen van de Amsterdamsche Beurs 130 V ISo IOOS/4 1ÜU3/1S ron Hyp B P 3 % 1005 ^ Holl Hyp B P.4 — Hyp.B V Ned s M 31.4 Insul Hyp B P 4 S81/iMU.v.H Or in N P.4 — Nat Hyp B P.3%4N Hyp.D Veendam -— Serie C 3 % ld Serie K 314 Noordw Hyp B P 3i/4 1001 ^ 100 lÖI 101 lOOljj 33 1001/8 lOUlVi 100 ïoö 100 % 1614 I61A Overijs Hyp B P.4 P.41 F 3 % P.4 P.f ' P.314 Rott Hyp ld Utr Hyp Bank Westl Hyp B ld ^ eeuv7 Hyp B ^ d doU Canada Hy.gl 614 • led Oostfriescne Hyp Bank P 314 Mwe Ned - Am Hyp Bank P 5 N West and Pac P 415 Ie Ned Scheeps - verband Mij P 4 Rott Soh H.-B P.414 100 IJ 331/8 — lOll/i " o — o » — 100 — _ 991/j 3/l(i 3V J5ia i5u /| _ 66l/i5 ^ 1,8 2O1/4 - '«/ IB 7u / Ha/i 176/8 68 — - 75 / 57/1(1 Mfc INDUSIBIEELE ONDEKN oever's ZeepMy ' 34 414 1023b 102 % Rh Elbe Un 0 7 — — " Ver Stahlw 0 7 — > 998/i 991/2 GAS EN ELECTK ^ erl St El W ' 26 614 — — Jit Sv Cy p ' 66 O 5 — — it Sv Oy p ' 58 O 5 605/if 51 Mw ïork Teleph " $ Rubr 2 O 414 _ — Kh Westl El ' 27 O 6 — — U Steenk Mij o 4 — — Bat Petr Mij 0,414 106 1053 ^ SCHEEPVAART MIJEN int Mere Mar S.F.G 0.6 — — DIVEESEN Amst Grond br.b ¦ lat Grondbezit ' 19 Ned Grondbr.bank B 5 414 SPOOKWEUEN hem Fer du ' 1 MidftvAB -- OBIICATIES STAATStEENINGEN NEDBRI^AND Vorig Heden Nederland 1936 ƒ 100 3)d ' 36 f 500 3 ld 87 ƒ 100 S Jd ' 37 f600 S ld ' 38 f 100 3 % 3 id ' 38 f500 3 '^ 3 100 % ico6;s 10'J5(a lUt6/8 99H8 99Ui 9.-)i /< 9ti % 100 100 lOOl/iP 98 « 986/s 981 » 9S«s SSL'i 981 / 953,8 881/ji OOST-INDIB O.-Indië 1 UU ' 35 ld ƒ 500 ' SS ld f 100 ' 37 ld f500 - 37 ld ƒ 100 - 37 A ld ƒ 500 ' 37 A BinXENLAND BELGIË België t Oblig ' 36 i ^ — BULGARIJE Xabai^sieening 1902 6 9 •• Zegelleening 1904 5 - — Goud Obl 1907 é % Ssfe 8i * DENEMARKEN euileai 1925 $ 1000 6^4 — 7l3i DUITSUHLAND Dultscm É lüU o ï — — ld m ket.vkl 0 7 — jSi /» PüRTUüAJL Ie Serie Afgest S 52^lt — I'S J ECHO-SLO WAKl JB Oblli 8 23 23 414 91 iWlTSERLAND EuUr II 1927 67Vi lAI'AN e Lg $ S00-1A Leeuwarden 1921 iV ld 1938 8 ¦• Hulland ' 38 3 ld 2e Ig ' 38 3>/4 3 ld 3e Ig 1938 3 ¦ it 2 % _ _ ld 8-1arige " 38 2 % ld 3e Ig lu-j • 4 3 % 3Va 3 % 101 — Rotterdam 1936-'37 ld Ie en 3e Ig ' 37 ld 1938 l'ilburg 1937 mreuht iFr ' 37 ld Gem Ie 1 ¦ Si — 101 H 981/4 98 % Kduenh E lUO 1901 ld £ 20-100 lO-'ll UUITSCHLAND Berian R.II 1925 6 '^ _ — NOORWEGEN Chrlstiama 14 4^4 — VilUk Oslo 1937 4V4 — - 6|8ie insüii Riiitflwon - ¦ fonds O 4 101 % 101 ld üe 1 1937 4 lUlB / lUIS/s BANK - EN CBED INST 8 ^ 1013 ^ 1013/i 3 — — H Y i>UTUI!:EKBANKEN Amst Hyp B P.4 — — ld 8 % 1003/4 1003 ^ Cr Gron Hyp Bk l/S-1/9 3Vj lOll/ï lUll / ld pandbr 3 ^ 8 100 lOu u id ƒ 1000 8 — _ ld Olp Ig t 100 3 116 lIBii Witte Kruis 1888 85 België Antw 1887 214 961/i ld 1903 2 ^ —* 80 VOORIiOOPIG GENOTEERDE FONDSEN Frankrijk 1924 7 — Vw In H Bank P,5 — AANDEELEN ENZ BANKEN Amst Bank A 133 132 Holl B Unie A 101 101 % Incasso Bank A — 1163i N.-Ind Esc MU A - Nederl Bank A 124 % 124Vi \ ed Hand Mij f260 A — _" R'dam B.-ver A ¦ fwent B S A A 1188 ^ 117 Reiehsb Deut A — — Fr Banken 3)CvA Ril — _ INDUSTRIEEUE ONDERN Mg Norit MU g.A 364 3631 / Batavia Marg F A — ^ Bergh's Fabr c,v,A — _ ld pref winstd 134ift 132 Aand A 1 1000 ia B f 1000 — — art.-en Pap.fabr W A Scholten A — — Souda St fabr A.F — ~- iruyter en Z,A pr.A Uiu — ld B.W pr.A - 142 - leamat aolland St.m.fabr aoll Melkfabr doll Beton MH Holl Dr en Kaloell iHoll Kunstz Ind ' Intern Vlsoosa Cy aJ 763i ' ily a llOi * 110 A - 260 A 127 1261 » A K Ned Zoutind K Broo en St A Lever Br & Unil g.A ld 7 % Gum pr.A 13OV1 130 ld f 1000 6 % C Pr.A ld f 100 6 % C Pr,A Lyempf Leeuw 54d 13 W21JS 64 1743/4 73 IJs - en Melkt N.Gist-enSpirit.f Ned Kabelfabr N Soheepsb Mij Rott Dr.dok My K Mij Schelde 90 142 1141 » 65 19l « " 93 ld Nat Bez Scholten Aard.m.f St.spinn Spanjaard Stork & Co Twijnstra Ollet pr.A Unilever 1 1000 o.v.pr.A Utr Asphaltfabr g.A ld pr.w.A Ver Bltktabr A Ver Chem fabr A Ver Papierfabr 106 105 147 146 « Ma < 5 93L4 9iis 144 1313/4 134 liSi ^ li8)/4 V Gelder g.A Ver N.Ru b Fabr A.Ver Touwlabr A Werkspoor Serie A A.West Suih Raf A Wilton-Feyenoord g.A Weyers ' I & H.ond A Am Can Cy c.v.g.A Am Hide and Leath c.v.A $ ld c.vjir A $ R II A Sm & Ref o.v.lOA $ Chrysler Corp cv » A $ R Il Con Linoleum Un A Farb.ind l.G cv.A Fisk Rub C c.v.A $ Gen Cig Cy c.v.A $ Ougrée Marihaye S A d ' A t Sep Aktiebolaget A St Brands o.v.lOA $ Un St Steel cv.Pr $ Wintershall A Zweedsche Luoif A ELECTB GAS ENZ Al N Ind El Mij A • - _ id Nat Bezit A 239 243 Ned Ind Gas MU A 240 239 id Nat Bezit A 24o 239 Twentsch Centr St V BI Str A 22Sia 228 Ass Gas en El MU c,v,A A * — % UANUELSONUERNEMINÜEN Banda Cred & Hand.ver g.A — lOij Borneo Sum H M 1 A 172li 17a Deli Atjeh H Mij A - " 106 Hand Mij üuntze & Schumacher A — In.CS-.&H Ver Rott A — 172 Linde & Teves en Stokvis & Z A 166 — Ned Wol Mil A lOi/j 71 MIJNBOUW BIlitooMt Ie rubr A 599 A 515 A — g.A - pr,A — ld 2e rubr Boet on O.-Bomeo MIJ O.-BorneoMfl, Slngk TIn Mij 163 PETROLEUM K Ned Petr MIJ flOOOnd A 312 — Moeara En Ptr MU A 3511 » - 3531 * Tarak Petr MU K ~ —^ Z.-Perl Petr A pr.A ƒ 7 _ Ph Gil & Th Cy c.v.A — SCJHEEPVAAKiT Nlevelt Goudrlaan A 95 91 Stv MU „ de Maas " cv.A 99 981/4 St MU Oostzee A 128 — Int Mere Mar c,v.A ï — — SUIKER Krian Sulkerfabr A $ — 701 / Pag Cult MU A 168 — Sumer Cult MH A Ver Vorst Culi W.A 16 50 16 60 Arendsb Tab Ml A — — Besoeki Tabak MU A — — A 78i » 78 THEE 641 * 221/s 186 3(8 165 Amst Thee d Mö Ai 64 Banj TheeenRubb A Vi RonggaLandb MU A 184 bedep Cult My A 375 Sind Cult MU A i56 DIVERSEN 37 Blauwh.-Vrlessev A 371/4 BUenkorf Mag de A - — Houthandel Alberts A 100 100 Houth Jongeneel A S3i/s SJi/o Houth Will Pont g.A 41 43 id pr.A — — Ma.sw Land Gr A — — Muller & Co W.H A — — M My v Havenw A — — ' eehaven Sabang ƒ 1000 c.v.A — — Kreuger & Toll A — — Peruv Corp cv.A % — 63l « ld cv.pr.A - Ui 3ear3 Roeb cv.g.A $ SPOORWEGEN lell Spoorw MU A 6O1/4 N.-l Spoorw Mij A 60 Vat MÏt d Belg Spoorw pr A — Atch l'op cv.g.A ' 8 26l /< Ches en Ohio cv.A iSi * hic R,-Isl en „ Pau cv.g.A — ' JrleSp.w My g.A — 1 % INDÜSTRIEELE ONDERN " i.s.C South c.v.g.A — 73h ld cv,pr,A 15 163/8 \ llss.Pao,R,Cy c.v.g.A — — ld cv.pr.A is/is — jU.PacRr cv.g.A 703)8 ' OS/j ' RAMWEGEN ^ Tad Stoomtram A ' l \^ — Mal Stoomtram A 58 58i/j Oost-Java St.-tram A Sem.-Joana St.-tr A lls/j Ml/j S«ro.-Cherib.St.tr A - 24i,s Serajoedal Stoomtr A 17 IV VOORLOOPIG GENOTEERD Int Nickel Cy cv.A $ R Il 393/13 59'i Studebaker Corp Unlprefs ''•^' Ver ^." J * 35 ^ AüilEVE FONDSEN STAATSLEENINGEN Nederland 1911 314 lU2i 102U ld Grootb O 315 lOW/g lOn/gld 1896 1905 O 3 98u tSi / id C V Inschr 3 9?i - id Grootb O 3 97sis — id ƒ lU00'36 3 10ii)/4 IOIV4 id flOOO'37 3 983i 88t '„ ld fl(K)0'38 3H)S 1003/1S 1001,'gld Cert 21A — 8 % ld Grootb O 2 % — 81i/j Indië f IÜOO'35 31 < — ld ' 1000'37 3 98l3/,5 i>S7/8 ld flOOO'37A 3 9S3b 9Sl » Duitschl.ü nuUO'30 51/2 2111 ' 213)8 id met verkl ' 30 514 ibs / 25i » Engeland £ 60—200 4 Tes/,,.ld £ 50 — 20ü 3 % 69i » — tPrankriik 1932 414 40V4 40lJi Chic Mflw Adj B 5 2i/ib 23^p BANK EN CRED INST 125 * 1521 » 125 13^1 * Kolon Bank A N.-I Hand.b.(flOOO A Ned Hand My ƒ 1000 cv.A 139 ld Resc.A INDÜSTRIEELE ONDERN \ lg Kunstz Unie A 36 37V Berkel '= i-'at A 4S % 48i » CalvéDeift cv.A 86 % Seug Centr Suiker Mij A 144 141 Fokker Vlie,-;t Fb A - SdUi / N Ford Aut MU A 335Wï 34UVj hil Gloeil.f ld iJnilever A.m Car & F Am Enka Anac CopD Bo..nl Steel i2 ' 266/8 22.1/4 261/S 6313/(6 3oVlB - S./8 Pr.w.A 153 156 A lal 1/4 134 1 / C.V.A $ ¦ CV.A $ cv.A C.V.IÜA $ 63 " 2Si » eneral Motor cv.A.Kennec C cir.5 10A.Vorth Am Aviat „ _ cv.A.R Il 129/18 13 •^ ortb Am Rayon A ™ 161 » i.l»/,6 lO'l.lB 3'/8 if Paramount cv.'a ' $ Rep Steel cv.A S Un St Leath cv.A iTn States Steel cv.A en ÜAS-flUdJüN 61 » 68 / ELEOTK - Clty S Jy O.v.lOA ^ oii:m en South cv.lüA.A.II $ mt Tel & Tel o,v.A,R.II 5 N Am Cy cv.A $ Rad Corp « S,A $ MIJNBOUW 6614 Alg Bxul MH A 5684 Red Leb Mnb MU A ~ PETROLEUM A 2963/4 3031/4 A 3091 » 3163(4 Dord Petr Ind MU Kon Petr My Perlak Petroleum A 72 2IV,a 193/4 106;is Cont Oil Cy cv.lOA $ 20i » Philips Petr cv.lOA $ óO Shell Union cv.lOA $ 105/ib Tide Water Ass Oil cv.A $ 10 % i03/ia SCHEEPVAABT H.A.L A UOljl 111V4 J.C.J.L A 81 K.N.S..\I A 115 115 K.P.M A - 160 "^ ed Sch Unie A ItlVi 112 Rott Lloyd A 104 105 Nederland " A — 10(1/1 SUIKER Hd Ver A'dam A 459 4351 » Jav Guit My A 189 190 <» N.-L Suik-r ' Jnie A 205 2061 » Ver Vorst O My f 250 — fSOC 1 A 8.IV4 86 Vl TABAK Dell Bat ly A 1993 ^ 2OOS4 Dell My i 3000 cv.A 240 242 Senembah My A 224 225 SPOORWEGEN W.ison & Co cv.A ï 31/4 33/8 Balt & Ohio cv.A $ 61/4 61 » Chic Milw cv.lOA $ — — Id cv.pr.A > 3'.n ¦ Js Illinois Centr c.v.A $ l''/l6 13i/4 •- ' KanssÊTex cv 10 A $ It'iB 1 % N.-ïorkvJentr c.v.A $ 14i/s 14%N York Ontario & West A.Ï 6/8 — Pensylvanlnn Rallr 10 a $ 50 cv.A 158/4 168|j South Fao Comp cv.g.A 13l » 14 Id Railway orlg.g A 13 % 111 * Wab Railw c.v.g.A Viha lö/ia Can Pac cv.A $ 4 % Hit RUBBER 2021 » ' iOS 146 14S Hi 1431»l'22ls U8 138 1368 ^ 169.4/4 16S 61l « 6O1 / A'dam Rub C ƒ 1000 A.Band Rubb MU A neli-Ba ' Bub Mil Hes Rubb My Ind Rub Comp Kend Lemboe Rub Majan^l Ver O Java Rubb My jostH'jst ' film 
LAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 217 Zaterdag \ A Januari 1939 VIERDE BLAD f5 Een Fransch zonnetje zet Hollywood in gloed / „ DE JEUGD TEEKENT " EEN KOSTELIJKE VERZAMELING VAN KINDERTEEKENINGEN HET „ CONSTHUYS ST PIETER " ACHTER ST PIETER 16 rrieux Merkwaardig is voorts dat de productieleider Buddy G De Sylva vroeger behoorde tot het ver maarde componistentrio De Sylva-Brown en Hen derson Summa summarum „ De Parijsche Ondeugd " Danielle Darrieux's eerste Amerikaansche film is een waardig vervolg op de indrukwekkende reeks prestaties van deze veelbelovende jonge vrouw FILMS VAN DE WEEK zicht erbeterde stemming " ogere koersen Ame end Beleggingsinarkfc an zaken op de Am 39 bepaald ontaemoe reidin ^ van den han ct gebeurt niet vaak rkt in het begin van n heeft als thans het op rekening worden ide ontwikkeling van 1 de hoopvolle voor ekomen Integendeel ist andersom gegaan reacties der laatste inzinking te consta zaakt door de nleuw an het congres is er sen afgebrokkeld Nii dere reden die wordt Amerikaansche beur men den indruk dat - lang niet zoo goed De berichten uit het verdeeld optimistisch rheid wordt melding van de bedrijvigheid wellicht h\m invloed eg dat een vermin les niet klopt met de ar het schijnt werkt situatie in Europa 3p de Amerikaansene poedig de cijfers over zullen worden gepu dezB cijfers wel eens beurs werd de wee ^ n is op kalme wijze scheiden afmetingen rbeterd het gevoel stèren van de markt enen en ondanks de ins een veel aange omen Klaarblijkelijk Rzins beter commen le politieke situatie ng ontwikkelde zich ndeelen meer in het hem Steels Voorta onda's en in enkele Central en Pennsyl algemeen boven de vormde een aanwiji Wallstreet rekent en veer beter sentii en die gisteren ben rden eenige punten 1 konden zich reeds 1 de behaalde koersi kkelyk gehandhaafde van kleine omvang eer het peil van do iter kon een kleift © n Van openlijken sen was echter niets veer weinig te doen zich echter ook uit a der nijverheidsru 3ij de opening prijs ikeie procenten raar bescheiden omzetten n te liggen terwijl an affaire was nau n de Deli aandeelen istereo Rubber aan van de veranderde ters liepen na prijs am naar boven en nt van den dag uit ten werden hooger omen ' Verwaarloosd uren De koersen van da iren nauwelijks ver weinig om daar het i verKoopers tot eN markt was stil niet desniettemin pri^s - ISEN Sc Kol 2.15 utlTt nkooi Verkool 73.S0 74.00 4.83 "^ 4.86ÏS 31.08 31.15 8.59 8.61 41.54 41:60 9.60 • 9.80 l.S35i 1.84 »^' 4.83 4.91 6.20 6.27 8.58 8.63 41.55 41.75 1.831,4 1.85 89.50 lüO.SO 15.12 15.22 3.10 3.15 12.53 12.63 49.00 7li 81,4 20 21V4 25 2614 FNBOÜW A 5684 £ 61 » Mt A — — ROLEÜM MU A i063/4 30314 A 3U9l;j 315S(j im A n — cv.lOA $ 201(1 2IVi9 B.V.IOA $ cO i 9.1/4 3.V.10A $ i.Oil CV.A 105/is 10S;i8 10 % 103/jB EPVAABT A UOlj ^ 114V * A _ 84 A 115 115 A - 160 A lUVé 112 A 104 105 A — 10(l/i JIKER Ie A 4?9 435tJ » A 1S9 190u » A 205 2061 » - 500 A 841/4 851/1 ABAK A 199 % 20084 av.A 240 242 A 224 225 BWEGEN O.V.A f 3V4 3Sf8 C.v.A $ 6V « 6 ^ V.IOA % — ^ v.p^.A «' m % C.v.A $ l'^/ie 13V4 V 10 A % iy,fi 16,'8 C.v.A $ 141 * 14»A8 est A » % _ allr 50 C.v.A ISSJl 163)9 mp cv.g.A 131 14 jrlg.g A ISX's 14 U » cv.g.A W-'lR 15/18 CV.A S 4 * 41ft 7BBEB 1 lOUÜ A 202US 208 A 146 143 lö A lU 1431 » A 1221 ^ U8 A 138 136IU ub A 169 % i6S fCi - Bil » 601/4 « A iS^l * 12J CV.A 1 A è 137 68 - A 711/i nv « / lub A lOlly * Wl,s / M « A « IVI -'«« ld A 161 il ' 1 A 125 li a -'" l ¦ v.A ' r Danielle DarrieuX de charmante maakt opgang Guitige creatie in de nieuwe Universal-film f,De Parij sche ondeugd " H ET is nog niet zoolang geleden dat het immer naar nieuwe krachten speurende Hollywood in casu Universal's president William Rogers een uitnoodiging richtte tot Danielle Darrleux de schalksche Fransche ster die zoowel in het komische als humoristische genre excelleert om aan de andere zijde van het groote water een verbintenis aan te gaan Danielle wei gerde aanvankelijk onder druk van de Fransche filmindustrie die terecht in haar een der meest representatieve verschijningen van den tegenwoor digen tijd zag doch mede door het aandringen van haar echtgenoot den regisseur Henry Decoin stemde zij tenslotte toe en teekende voorzichti.g heidshalve een contract voor één film „ De Parij ache Ondeugd " The rage of Paris welke bin nenkort te onzent vertoond zal worden Zekere kringen in Amerika stonden aanvanke lijk vrij sceptisch tegenover haar kans van slagen aangezien men ervaren had dat de acclimatisatie van Fransche prominenten somwijlen onoverko melijke moeilijkheden met zich bracht terwijl daarenboven het taalonderricht tenminste een half jaar kostbare tijd in beslag neemt Niettemin werd Danielle die in gezelschap van haar echt genoot en haar Schotschen terrier Flora parman tig voet aan wal zette door de geheele Ameri kaansche pers in hartelijke en waardeerende be woordingen aan het publiek geïntroduceerd en speciaal haar uitbeelding van de ongelukkige ba ronesse Maria Vetsera in „ Mayerling " inspireerde de journalistieke wereld tot de prognose dat zij wel eens de belangrijkste ontdekking van het jaar zou kunnen zijn ' een voorspelling die nu de „ Pa rijsche Ondeugd " een triomphale rondreis door vijf werelddeelen maakt a posteriori steekhoudend is gebleken Het duurde zooals gezegd geruimen tijd alvo rens Danielle de schijnwerpers op zich gericht zag doch toen de eerste metera film ontwikkeld waren en haar bijzonder aangenaam in ' t gehoor liggend accent dat bovendien in ' t verhaal aan nemelijk is gemaakt door Danielle de rol van een in Amerika werkzoekende Frangaise te laten spe len de enkele insiders tegemoet klonk stond het reeds vast dat hier een zeer bijzondeer actrice met een zekere feeling voor ds'in de V.S zoo po pulaire „ sophistical humor " aan het werk was een actrice die in de schaduw van haar forschen partner Doug Fairbanks Jr gracieus over het doek huppelde en in het gareel van een speelsche regie de verwachtingen verfe overtrof Het verhaal van Felix Jackson en Bruce Man ning twee scenario-schrijvers van Universal die tezamen reeds menig opmerkelijk succes mochten boeken houdt in alle opzichten rekening met de persoonlijkheid van Danielle Darrieux en brengt op lofwaardige wijze haar meest karakteristieke hoedanigheden in ' t geding Wij zien haar het doek betreden als een knap timide Frangaisetje dat geen cent bezit en volkomen vreemd staat tegenover de harde efficiency van het New York sche leven Zij biedt zich aan als mannequin en belandt per ongeluk in het kantoor van mijnheer Trevor een dier onverzettelijke kopstukken in de society raak getypeerd door Fairbanks Jr Deze gelooft geen zier van haar vergissing en denkende dat zij een van de vele chanteerende golddiggers der wereldstad is hoont hij haar de deur uit Ge holpen door een wereldwijze vriendin Helen Bro derick besluit Nicole nu daadwerkelijk gesteund met de schoorvoetend afgestane spaarduitjes van den ambitieuzen ober Mike Mischa Auer haar aanbiddelijk uiterlijk in exploitatie te brengen om een echtgenoot met een onuitputtelijk banksaldo in te palmen en haar toekomst veilig te stellen Met den ijver van een bever de gratie van een pauw en het raffinement van een diplomaat slaagt zij erin een Canadeeschen multi-millionair in haar netten te verstrikken maar deze biykt bevriend Altijd die Vrouw Humorislische detective-film met Joan Blondell en Melvyn Douglas in de hoofdrollen De Amerikaansche filmspeelster Joan Blondell die vroeger lauweren oogstte in revue - en caba ret films kan men thans zien in een geheel ander genre n.l in een humoristische detective-story waarin de geestige Joan als vrouwelijke detective optreedt ZiJ vertolkt de rol van ' Mrs Sally Reardon de echtgenoote van Bill Reardon een bekende recher cheur die op eigen beenen wilde staan en een particulier detective bureau had opgericht Maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan want als er maanden verstreken zijn zit hij nog op zijn eersten cliënt te wachten Maar Sally zal de zaak voortzetten als Bill weer in dienst van de politie treedt Door een toeval wordt zij gewikkeld in een moordzaak waarbij zij geheel zelfstandig tracht den moordenaar te ontmaskeren Haar man ope reert met de politiemacht en dan eerst begint het komische duel tusschén den man eenerzijds en de vrouw anderzijds Zij dreef haar man tot wanhoop maakte de politie ongelukkig en '' wam zegevierend uit den strijd te voorschijn Door haar vrouwelijke in tuïtie — geholpen door haar aangeboren vrouwe lijke slimheid slaagt zij er in den dader te ontmaskeren Men kan — wanneer men de beide droevige moorden buiten beschouwing laat — genieten van een frissche vlot gespeelde geschiedenis met tal van geniaal gevonden momenten Bepaald grappig is de huiszoeking door de po litie die door de stoicijnsche kalmte van Mrs Rear don geweldig op de lachspieren werkt Het spreekwoord „ Een vrouw is vele mannente slim af " wordt hier weer bewezen Het ia eenvlotte eomedie waarin een geestig vrouwtje in alhaar avonturen aan het langste eind trekt Zij los te het vraagstuk op „ Wie doodde Nick Shane " waar gewiekste nolitie-mannen faalden De mannelijke hoofdrol wordt vertolkt door Melvyn Douglas terwijl de overige rollen in goede handen zijn Deze film wordt deze week in het Flora Theater yertoond te zijn met een kopstuk uit de society waarmede Nicole reeds den degen heeft gekruist en er ont spint zich nu een strijd op leven en dood tusschén deze twee met den niets vermoedenden Cana dees als inzet Aan den eenen kant Nicole die een berg dukaten in het verschiet ziet —¦ aan de an dere zijde het heerschap dat zijn vriend voor al geheele ultplundering wenscht te behoeden Zoo ontwikkelt zich de geschiedeni welke cul mineert in een ontvoeringsscène waarvan Nicole het slachtoffer wordt Tegen haar wil wordt zij vast gehouden in het landhuis van mijnheer Trevor en na een reeks bijzonder vermakelijke in cidenten die tot het beste deel der film Behoo ren komt het uiteindelijk toch tot een verzoe ning tusschén de kleine Parisienne en haar for schen kwelgeest Met élan en verve heeft Henry Koster de re gisseur van de alom bekende Deanna Durbin films „ Drie schattige Meisjes " en „ Honderd Man nen en een Meisje " ook dit gegeven behandeld en het resultaat is een frisch en onderhoudend amu - sementsproduct Koster die reeds met Danielle Darrieux samengewerkt had hij behoorde tot de scenario-schrijver van „ L'Or dans la rue " waarin zij de hoofdrol vervulde kent zijn vak terdege en iedere meter film draagt het onmiskenbare stem pel van zijn persoonlijke origineele visie Naast de reeds genoemde creaties vragen twee zeer aparte bijrollen die van den kamerdienaar gespeeld door Charles Coleman en van den huis bewaarder Harry Davenport de aandacht City ¦„ De Parijsche ondeugd " Danielle Darrieux de bekende en populaire jonge charmante Fransche filmster nu eens m een Amerikaansche film Hollywood heeft op deze begaafde actrice beslag gelegd en zij maakte daar haar debuut in „ De Parijsche ondeugd " waarin zij samenspeelt met den zoon van den beroemden filmschermer Doiiglas Fairbanks den thans niet minder bekenden Fairbanks Jr De titel zegt het al dat Hollywood het niet gewaagd heeft de Fransche ster een Amerikaansche allure op te dringen zij moest haar levendig frisch Fransch cachet behouden De regie heeft daar goed aan gedaan Men zou zeggen dat de geheele film het spel in totaal aan Danielle Darrieux is aangepast „ De Parijsche ondeugd " heeft veel van het karakter dat de Fransche films typeert Zij brengt in beeld een aardige vroolijke geschiedenis die vol is van sprankelende humor een verhaal zonder eenige diepere waarde of tendenz Maar dan toch een historie die ongetwijfeld ieder amuseert en den toeschouwer een avond van werkelijke ontspan ning geeft Danielle Darrieux hoort in zulk een film met haar geestig innemend gebaar en haar tintelend spel Zóó is zij Zóó is de Fransche geest Een geest die het karakter van deze Amerikaan sche film beheerscht En het voorprogramma is in eenzelfden trant gehouden zou men zeggen Er is een amusant kleuren-teekenfilmpje een stukje muziek en dans wat belangrijke gebeurtenissen van de week En dat alles is dan vereenigd tot enkele uren van aangename verpozing en ontspanning Scala De Big van het Vreemdelingen legioen " De groote komische Fransche filmspeler Fer nandel houdt deze week de bezoekers van het Scala-theater bezig met zijn kostelijken humor maar ook — en dat is wel het beste bewijs van zijn talent als acteur — weet hij te ontroeren En voor deze beide uitersten van de tooneelspeel kunst krijgt hij volop gelegenheid in zijn nieuwe film „ De Big van het Vreemdelingenlegioen " Het soldatenleven leent zich nu eenmaal bij uit stek voor humor omdat men menschen bijeen heeft uit alle lagen der maatschappij en bij hot Vreem - Joan Blondell en Melvyn Douglas de beide hoofdrolvertolkers uit „ Altijd die Vrouw " Noviteit op filmgebied Zonder gebruik van eenig belichtingshulpmiddel is Profilti thans in staat avondopnamen te maken In het Profiltijournaal dat deze week in de ver schillende theaters in Nederland wordt vertoond komt een onderwerp voor gewijd aan Amsterdam bij avond Het eerste onderwerp van de serie welke Pro filti de eerstkomende weken zal uitbrengen Het verrassende resultaat toont zelfs den leek den enormen vooruitgarg op cinematografisch ge bied welke met dit nieuwe procédé wordt be bereikt delingenlegioen treft men mannen aan die uit de vier windstreken der aarde naar Noord-Afrika zijn gekomen voor het harde leven van den legionnair in dienst van den Pranschen Staat Zoo is deze film geworden een verhaal van uit bundige vroolijkheid maar ook een historie van heldenmoed en kameraadschap Wij willen den inhoud van deze film niet ver klappen men ga zelf zien hoe deze onnoozele Joris Goedbloed temidden van de ruwe klanten van het legioen terecht kwam maar men kan tevens erva ren hoe uit dezen lummel een kerel groeit bereid om zijn leven te offeren omdat van zijn kamera den te redden Deze Fernandel-füm mag dan ook buitengewoon geslaagd worden genoemd mede door de uitstekende bezetting van de andere rollen Femandel bewijst opnieuw dat hij een voortref felijk acteur is maar bovendien een groot komiek Het is een film die men zich nog lang zal herin neren Een actueel voorprogramma gaat het goede hoofdnummer vooraf Palace Bedekte oogeii " en „ Revolverrecht " De Palace-bioscoop vertoont deze week weder om een tweetal uitermate spannende films De eerste „ Bedekte oogen " is een detective film Een jonge vrouw wier man een vooraanstaande positie bekleedt aan een Fransch ministerie dreigt gecompromitteerd te worden door de publicatie van brieven van een vroegeren verloofde Daar haar man zijn betrekking zou verliezen wanneer die ex verloofde zijn dreigement ten uitvoer zou brengen roept zij de hulp in van haar broer Deze krijgt opdracht de brieven die haar ontstolen waren opnieuw in handen te krijgen Zij blijken verzeild te zijn geraakt in een Amerikaarrsch mu seum en wel in een antiek meubelstuk Haar broer weet maar een middel om te slagen hij geeft zich voor een blinde en schaft zich een ge leidehond aan Na een reeks van opwindende be levenissen ïlaagt hij er in de brieven te bemach tigen en te verbranden Een goed gespeelde film die ons tot het einde toe boeit „ Revolverrecht " de tweede hoofdfilm zal de Wild-West filmliefhebber met zeer veel genoegen zien George O'Brien vervult de hoofdrol Hij doet dit op de hem eigen sympathieke wijze Er wordt danig in geschoten en gevochten maar toch ook weer niet te veel en dat maakt deze film ook voor andere bezoekers zeer aanvaard baar O'Brien is de politiebeambte die in een veraf gelegen dorp orde zal gaan scheppen Hü doet dit op geraffineerde manier doch slaagt eerst nadat hij een geheele reeks van schier onoverkomelijke hindernissen heeft weten te overwinnen Rembrandt ¦„ Drie Kameraden " AI is Remarque's „ Drie Kameraden " niet te vergelijken met zijn eerste boek „ In het Westen geen nieuws " toch bezit het ongetwijfeld opmer kelijke verdiensten Een der grootste daarvan is dat dit boek een heldendicht is op de trouwe ka meraadschap En aan deze verdienste doet de film alle recht wedervaren Wij zien de drie kamera den Otto Erich en Godtfried uit den oorlog te rugkeeren De band die de oorlog rond hen sloeg kan nooit meer opgelost worden en zoo zien wij hen gedrieën zwoegen om zich een plaats te veroveren in de maatschappij Patricia komt daarna in hun leven zij trouvt tenslotte met Erich om na een kort geluk heen te gaan als slachtoffer van de t.b.c Godtfried viel inmiddels door den kogel van een lid van één dier vrijscharen die hetDuitschland van vlak na den oorlog tot een ver schrikking maakten Dit alles komt in deze goede film van Borzageuitstekend tot zijn recht De figuren van de driekameraden worden uitgebeeld door Robert T a y 1 o r Franchet Tone en Robert Young en menbegrijpt dat zij er iets goeds van maken Marga ret S u 11 a V a n speelt voor Patricia en geeft ereen treffende ja ontroerends uitbeelding van En zoo werd deze film tot een echte opmerkelij ke gebeurtenis Er zullen vele menschen zijn die haar willen zien Uit het journaal noteeren wij in het bijzonder denachtopnamen van Arasterdam die laten zien,dat de cinematografie nog weer een schrede ge vorderd is 4 Olympia „ De laatste Voorpost " In het Olympia-theater draait deze week als hoofdfilm „ De laatste voorpost " met in de hoofd rollen Gary Grant en Claude Rains Het verhaal speelt zich af tijdens den wereldoorlog In het Oos ten komen de inlandsche stammen in opstand De Engelsche kapitein Andrews Gary Grant wordt Een expositie waar veel uit is te leeren H ET is waarlijk nog niet zoo lang geleden,dat „ men " kinderteekenlngen niet of ternau wernood de moeite van het beschouwenwaard achtte en alleen oog toonde te hebbenvoor zekere technische onvolkomenheden die on verbiddelijk als „ fouten " plachten te worden ge brandmerkt De prestaties van den begaafden vol wassene werden als ideale norm gekozen en hier aan toetsten vitgrage critici en betweters de pro ducten van het kind dat zij slechts konden zienals een volwassene in duodecimo Dit mag nu welniet meer de overheerschende beschouwing zijn — niettemin zijn er helaas nog genoeg opvoedersdie zich bewust of onbewust niet van dit ver ouderde en totaal verkeerde standpunt hebbenkunnen losmaken Verouderd en verkeerd — ja wel Want niet alleen wordt hierdoor het kindonrecht aangedaan doch bovendien geeft zulk eenbeoordeelingsmaaitstaf blijk van een volslagengemis aan inzicht in het wezen van het kind menbehoeft nog geen psycholoog te zijn om dit tochduidelijk in te zien Zoo zijn kinderteekenlngenom velerlei redenen juist van zéér groot belang,en wel degelijk de moeite waard er aandachtigbij stil te staan „ Teekenen is schflven en spreken tegelijk " Dat is een regel die als oefen-voorbeeld in een of an der schoonschrtft cahier kon staan maar onwille keurig werd ik bij het zien van de menigte van kinderteekenlngen die thans tentoongesteld worden in het „ Consthuys St Pieter " Achter St Pieter 16 nog eens aan deze aloude ietwat schools klinkende en toch zoo ware wijsheid herinnerd Immers wat een kind soms niet in woorden kan zeggen — laat staan schrijven — spreekt het meer dan eens duidelijk uit in een teekening waarin het zijn fantasie vrij en onbeteugeld kan laten gaan Hoe vaak gebeurt het niet dat een stuk onder drukt gevoelsleven in een „ vrije " teekening op hetonverwachtst naar voren springt een z.g.n ver drongen complex " waarvan de spanning aldusweldadig wordt verbroken Het nateekenen van een gegeven voor beeld moge al voor de technische ontwikkeling van onbestrijdbaar nut zijn — wat diep in het gemoed leeft leert men eerst beter verstaan uit de vrije tee'iKranten

Ga naar