Utrechts Nieuwsblad donderdag 5 mei 1938

VIERDE BLAD UTÈECHT'S QROÖTSTE DAQBLAD 32.000 ÖPLAQM Öirecleur J v STRATEM Hoofdredacteur Mr Dr C J GOEDHART UITG v.h JOH DE LIEFDE N.V BUR DRIFT 23 UTRECHT er in...en er mee wegt DE BILT VERWACHT Zwakke tot matige noordoos telijke tot noordwestelijke wind gedeeltelijk bewolkt weinig of geen regen in het noorden in het zuiden waar schflnlijk droog weer iets koeler overdag DONDERDAG 5 HEI 1938 mimm Telef Administratie 10026 en 17353 Posl giro no 154949 NIEIWSBLAD Telefoon Bureaux der Redactie 14507 en 17352 TELEGRAM-ADRES „ NIEUWSBLAD " De Fransche franc weer gedevalueerd Daladier deelt in een radiorede mede dat hei besluit genomen is in volledige overeenstemming met de Engelsche en Amerikaansche regeerin " gen Een beroep op het vertrouwen des lands Beft U niet lang te engt zooveel verschil - allerlei breedten dat hoen vindt die voor hebben moet mooie U vanaf het eerste maldcelijii zitten lar U wat aan hebt trsoiide Lager dan U dacht I Bens in de etalages f 3.95 terecht LAGE PRIJZEN f 3.95 f 4.95 f 5.95 f 6.95 ETTEN ien speciale etalage sortering karpetten f 9.75 100 f 24.50 iOOxSOO f 27.50 f29.75'ETTEN f 62.50 PECIAALZAAK OP A.N STOFFEEING / ^ H lETVElD OUDEGRACHT 207 ERBRUC - TELEFOON 10779 hefwegwijzer Dori3érdag 5 Mei SUM I 1875 M en 415.5 M — 8.00—9.15 I NCRV 11.00 KRO 2.0O — 12.00 NCRV — m 10.00 Gramofoonmuziek 10.15 Morgen 45 Gramofoonmuziek 11.30 Godsdienstig 00 Bericliten 12.16 Gramofoonmuziek 12.30 t en Gramofoonmuziek 2.00 Handwerliles foonmuziek 3.00 Voor de vrouw 3.40 Gra iek 3.45 Bijbeilezing 4.45 Gramofoonmu Handenarbeid voor de jeugd 5.30 Rotter a«okwartet en Gramofoonmuziek 6.40 Gau Ucliamelijke Untwikkellng 7.00 Berichten Uiötiek - weekoverziciit 7.45 Reportage 8.00 ANP 8.15 Clirist Muziekgezelschap „ De 1 Gramofoonplaten 9.00 Medische causerie Ig concert en Gramofoonplaten 10.00 Bè • fP 10.05 Orgelspel 10.45 Gymnastiekles lofoonmuziek 11.15 Vervolg orgelspel 11.40 muziek ca 11.50—12.00 Schriftlezing SUM II 301.5 M — AVRO-uitzending — ¦ foonmuziek 10.00 Morgenwijding 10.15 Gra iek 10.30 Omroeporkest 11.00 Kniples 11.30 est en solisten 12.30 Kovacs Dajos ' orkest » en Gramofoonmuziek 2.00 Voor de vrouw „ ^ ilight Serenaders en solisten 4.00 Voor zie uiszittenden 4.30 Gramofoonmuziek 4.Ó0 kindéren 5.30 Aeolian-orkest 6.39 Sport 7.00 Voor de kinderen 7.05 AVRO-Dans Engelsche les 8.00 Berichten ANP hierna rtgebouw-orkest het Versterkt Toonkunst enskoor en solisten 9.50 Pianovoordracht ¦¦ etprogramma 11.00 Berichten ANP Hieri VRO-Dansorkest 11.40—12.00 Orgelspel ^ ICH 1500 M — 10.25—10.45 Gramofooomu BBC-Wels-orkest en soliste 11.50 Radio 20 Dansmuziek PARIS 1648 M — 7.55;-S.05 9.30 en 10.20 imuziek 11.40 Giardino-orkest Om 12.50 10 Zang 4.20 Radiotooneel 7.35 Pianovoor < 0 Nationaal Orkest - 9.55—10.05 Gramotoon - M 456 M — 5.50 Gamofoonmuziek 6.30 Om.i iementsorkest 9.20 Koorconcert 11.20 Fa est 12.35 Kurhessisch Landesorkest Kassei ^ air coricert 3.20 Omroeporkest 6.30 Gramo It 8.00 Omroeporkest - koor en solisten 9.35 imuziek 9.51)—11.20 OmroepKleinorlvest en L 322 en 484 M — 322 M 11.20 en 12.30 — yk programma 4.20 Omroepsalonorkest en imuziek 5.50 en 6.22 Gramofoonmuziek 7.20 seT 8.20 Omroeporkest en Gramofoonmu - - 10.20 Gramofoonmuziek 11.20 Omroepdansorkest 11.50 Gramofqon 2.80 Omroepdansorkest 12.50—1.20 Graroo U 4.20 Kóuznetzoff-Orkest 5.00 Gramofoon 35 Vioolvoordracht 6 06 Zang 6.20 Gramo k 7.20 Zang met toelichting 7 50 Omroep apel der Gro» ¦ en solisten 8.35—8.50 10.00—10.20 Omroep-dansorkest HLANDSBNDER 1571 M — 6.3 J Micha st en solisten 7.20 Omroeporkest en soliste Duitschlandecho i 9.20 Berichten 9.50 piano 10.05 Berichten 10.20—11.20 Omroep » t en solist ISIieuwe koers is vastgesteld op 5 cent PARIJS 5 Mei Havas — aistet avond heeft minister-president Dala dier vooi de radio een toespraak ge houden waarin hij o.m mededeelde dat de legeering besloten heeft den franc te stabiliseeren op een basis die de regeering in staat zal stellen hem doeltreffend te verdedigen Dit besluit aldus Daladier is genomen in vol ledige overeenstemming met de Engel sche en Amerikaansche regeeringen « rien spreker dank zegde voor haar medewerking De stabilisatiekoers van den franc Is vastgesteld op 179 per pond sterling dit komt overeen met 5 Nederlandsche centen De regeering die ik sedert drie weken leid zoo jteide Daladier nvg in zijn radiorede heeft van af haar vorming voor twee groote moeilijkheden gestaan die een onmiddellijke oplossing eischten Allereerst moest de sociale vrede de vrede tus gchen de Franschen hersteld worden Wij hebben dus de sociale conflicten geregeld De groote sta kingen zgn geëindigd dank zij den goeden wil van werkgevers en werknemers Het werk is hervat De tweede moeiiykheid is van buitenlandschen aard Zij stond in verband met de verdeeldheid in een Europa dat niet ophield zich te bewapenen ter wijl het zich aaneen moest sluiten Op de confe rentie te Londen heb ik de oprechte en loyale over eenstemming tusscheu Frankrijk en Groot Brittah-Eië die de waarborg vormt van de vrijheid en den wede kunnen versterken Nauwelijks teruggekeerd uit Londen moest ik de ¦ economische en financieele moeilijkheden onder oogen zien lit wil vandaag evenals altijd het land de geheele waarheid zeggen Deze waarheid is als volgt Onze huishouding is diep getroffen De wettige winst heeft de neiging te verdwijnen de gedeelte lijke werkloosheid in de fabrieken neemt toe onze handelsbalans verarmt onze productiestatistieken blijven een onderwerp van vernedering voor de Franschen vormen De waarheid is dat met deze Woedai-rae huishouding de staatsbegrooting on vermijdelijk een tekort oplevert dat de behoeften van de schatkist de spaarders uitputten het open baar crediet schaden het particulier crediet droog leggen en het monetair crediet bedreigen De voor het lot van het land verantwoordelijke regeering kan niet dulden dat een zoo ernstige toestand voortduurt Er kan geen sprake zijn van leerstellingen of proefnemingen Orthodox of stout moedig edelmoedig of wreed iedere maatregel die rechtstreeks moet medewerken tot het welzijn van het land is een noodzaak Jedere maatregel die niet rechtstreeks van be lang is voor het openbaar welzijn is overbodig Zoo j3 de geest die de actie welke wü hebben onder nomen bezielt yoor een duurzccam vertroutven Aan deze actie ligt ten grondslag een beroep op bet vertrouwen des lands Voor een politiek van duurzaam vertrouwen echter moet eerst een mo netair peil worden vastgesteld dat in overeenstem ming is met onze lasten en dat niet elkens weer in twijfel wordt getrokken een peil dat eindelijk den franc beveiligt tegen de sinds jaren tegen hem ontketende aanvallen Daarom heb ik zonder mij te bekommeren om critiek maar er van overtuigd mijn plicht te doen jegens het land besloten onze munt te stabilisee ren op grondslagen waarop hij doeltreffend zal worden verdedigd De Fransche regeering heeft dus in volkomen overeenstemming met de Ameri kaansche en Engelsche regeeringen wien ilc dank zeg voor haar loyale en hartelijke medewerking besloten over te gaan tot een aanpassing van den franc aan een koers die de gelegenheid zal bieden hem zegevierend te verdedigen Dit besluit is geno men biimen het kader van de driemogendheden overeenkomst waaraan de Fransche regeering krachtig gehecht blijft De spaarders zullen in onze nationale munt kunnen beleggen zonder te vreezen voor een nieu we vermindering en zelfs veeleer een vergroote Waarde van den franc kunnen verwachten Op deze wijze zullen wij kunnen voortgaan met het weder opbouwwerk dat den Franschen een krachtsinspan ning in vrijheid oplegt De eerstvolgende defensieleening zal allen Fran schen de gelegenheid geven ia vol bewustzijn een volksstemming « oc r Jiun vS'Os^'landslwrde te hou den De overfgs - sfstsdecretea iwengen ui«t fcUeai een verhooging der belastingen maar vormen een ge heel van maatregelen die de ontwikkeling begun stigen van de productie den wisselkoers de geldcir culatie de uitvoering van belangrijke werken en de opening van groote werkplaatsen die van belang zijn voor het geheele nationale leven aangezien zij niet alleen ontworpen zijn voor de groote steden maar ook voor het verder afgelegen land Wij stellen u dit plan voor dat verhinderen zal dat de munt bloot staat aan onophoudelijke aanval len en dat in staat zal stellen de voor de landsver dediging noodige goudvoorraad te behouden Wij hebben er de voorkeur aan gegeven een beroep te doen op den moed der Franschen in plaats van ons te laten meevoeren door den stroom naar de rotsen Ons hoogste doel Is den Franschen arbeid tot ontwikkeling te brengen de wet der democratie is de wet der krachtsinspanning Geen nieuwe schom melingen van de munt geen nieuwe uitgaven geen nieuwe lasten vrede in het binnenland als voorwaarde voor den vrede naar buiten ziedaar wat wij willen Veel woorden zijn niet noodig om de Franschen te doen begrijpen dat het oogenblik is gekomen tot aaneensluiting in orde en arbeid In een persconferentie heeft minister Morgen t h a u medegedeeld dat de Vereenigde Staten Frankrijk en Engeland besloten hebben de drie zijdige monetaire overeenkomst te handhaven Wij beseffen aldus de minister dat de voorstellen van het Fransche ministerie van financiën in den geest van de overeenkomst gedaan zijn Masaryk-monument beschadigd Sin van het beeld afgeslagen ed hakenkruis aangebracht PRAAG 5 Mei A.N.P — Het Duitsche Nieuwsbureau meldt dat volgens een bericht van het Tsjecho Slowaaksche persbureau in den af geloopen nacht in Moravisch Schöneberg het Masaryk-monument beschadigd is doordat de kin van het beeld is afgeslagen en op het voetptuk met roode verf een hakenkruis is geschilderd Het hakenkruis is door de poïltie verwijderd er is een onderzoek ingesteld Volgens het Duitsche Nieuwsbureau neemt men aan dat de beschadi ging hef werk van agents-provocateurs is DE IMMIGRATIE IN PALESTINA JERUZALEM 5 Mei Havas — De hooge commissaris heeft de periode van April tot Sep tember vastgesteld voor Joodsche immigratie De immigratiequota zijn met 2000 personen vermin derdj vei geleken met de vorige periode r ^ Zevenling geboren HAVANA 5 Mei ReuterJ ^ Rafaela Casanova devrouw van een blanken man heeftliet leven geschonken aan eenzevenling De familie Casanovawoont te Bayamo prov Oriënte V J Een blik op de duizendkoppige menigte die zich uren-lang wachten getroostte om getuige te kunnen zijn van Hitler's intocht te Rome DE TWEE DICTATORS bespraken allereerst de Bij de foto ¦ ¦ De Führer en de Duce op de trappen van hel nationale gedenkteeken te Rome waar een krans werd neergelegd op het graf van den Onbekenden Soldaat van beide zijden niets gebleken van een verzwak king van de as Rome — Berlijn In deze hernieuw de verzekering kan men echter zooiets als bezorgd heid zien Terwijl de Italianen in hun geheel ge nomen het bericht van den Anschluss met ont steltenis hebljen ontvangen verklaren welingelich te Italiaansche kringen dat de strategische posi tie aan den Brenner er niet door verzwakt is voor al als Hitler zich houdt aan,zijn belofte iriet de Oostenriijksche zijde van de grens te zullen ver sterken In Duitsche kringen erkent men niet dat het vraagstuk der Sudeten-Duitschers besproken is tenzij in zuiver consultatieven zin Men verklaart dat het behalve Tsjecho-Slowakije en Duitschland geen enkel land aangaat Sommigen gelooven echter dat Mussolini hoewel tenslotte wel bereid tegenover een gema tigden Duitschtn eisch een politiek van neutrali teit in acht te nemen aan Frankrijk en Engeland diplomatieken steun zal verleenen bij hun streven om tot een modus vivendi te geraken waardoor de kwestie zooal niet geregeld dan toch uitge steld zou worden De gebeurtenissen sedert de laatste ontmoeting der beide dictators hebben de positie van Italië verstrekt Contact tusschen Qenerale Staven De speciale correspondent van Havas meldt dat het eer.'ste contact tusschen de Duitsche en Italiaansche Generale Staven tot stand is geko men parallel aan het onderhoud tusschen Hitler en Mussolini Volgens de eerste inlichtingen uit over het alge meen welingelichte bron zou men het oog hebben op geenerlei speciaal militair accoord maar zou men van beide kanten het voornemen hebben het militaire a contact voort te zetten op alle gebie den die onder de landsverdediging vallen Het D.N.B meldt nog dat de Führer bij zijn bezoek aan het Palazzo Venezia aan Mussolini een Zeiss-observatorium heeft aangeboden waarvan hij de schenkingsoorkonde overhandigde Voorts stelde Hitler den Duce een fraai boek met foto's van Mussolini's bezoeli aan Duitschland ter hand alsmede een cople van de Olympiade film „ Feest der volkeren — feest der naties " De Duitsche delegatie te Rome toont zich zeer bevredigd en vol vertrouwen na het eerste onder houd tusschen den Führer en den~Duce In Italiaansche kringen heeft men met genoe gen gezien dat de Führer onder het hakenkruis op zijn mouw het insigne van korporaal der fas cistische militie droeg en men verwacht dat voor het vertrek van de Duitsche gasten Hitler aan Mussolini een hooge Duitsche onderscheiding zal verleenen Qeen niewwe verdragen In Duitsche kringen wordt met nadruk ver klaard dat geen nieuwe verdragen tusschen beide landen zullen worden gesloten De erkenning van de solidariteit tusschen Londen en Parys door Duitscbland en Italië moet worden yervolsjiaakt Spaansche kwestie Heden bezoek aan Napels Het Tsjechische vraagstuk komt blijkbaar eerst op de tweede plaats NAPELS 5 Mei — Hedenmorgen om tien minuten over tien is Rflkskanseller Hitler te Napels aangekonien De Koning en de Kroon prins verwelkomden den Führer die vervolgens de eere compagnie inspecteerde Buiten het sta tion viel Hitler een ovatie ten deel Met den Koning reed hy daarop per auto gevolgd door auto's met den Kroonprins Von Rlbbentrop Clan o Göbbels e.a naar de haven om de vlootparade bü te wonen Naar United Press verneemt meent men In wel ingelichte kringen dat bij de gisteren tusschen Hitler en Mussolini gevoerde conferentie allereerst de Spaansche kwestie Is besproken Naar verluidt wenscht Hitler te weten wan neer Mussolini voornemens is zyn troepen terug te trekken hóe hij Franco's vooruit zichten beoordeelt en ten slotte welke gemeen schappelüke houding Italië en Duitschland aan moeten nemen ten opzichte van Engeland als Franco een volkomen overwliming behaalt ROME 5 Mei Reuter ' — Bij de tot dusver gehouden besprekingen is volgens ambtenaren Carl von Ossietzky overleden Winnaar van den Nobelprijs voor den vrede en hartstochtelijk strijder • - voor zijn idealen BBBLIJN 5 Mei D.N.B — De schrijver Carl von Ossietzky winnaar van den Nobelpiija voor den vrede is gistermiddag in een sanatorium te Beriyn aan hersenvliesontsteking overleden Von Ossiejtzky heeft ongeveer twee jaar in het ziekenhuis doorgebracht Naar de genees heeren mededeelden was hij lijdende aan een al gemeen geworden tuberculose die nadat reeds een verbetering was ingetreden onder den on gunstigen invloed van het voorjaar weer acuut is geworden en op de hersenen is overgeslagen De Duitsche pacifist Carl von Ossietzky » was op 2 October 1887 te Hamburg geboren Reeds vroeg kwam hij in contact met de vredes beweging De wereldoorlog waarin hrj als korpo raal meestreed versterkte hem in zijn pacifisti sche overtuigingen Als assistent-hoofdredacteur werkte hij na den oorlog aan de Deutsche Volks zeitung terwijl hij te zamen met Berthold Jacob trachtte zijn politieke overtuigingen te belicha men in een partij de republikeinsohe partij dio echter een mislukking werd Als pacifistisch pu blicist bleef hij echter actief Zelfs zag hij zich gedwongen zijn functie aan de Deutsche Volks zeitung neer te leggen aangezien hij daarin niet voldoende ruimte vond voor het propageeren van zijn pacifistische indeeën Hij was een der stich ters van het blad „ Nie wieder Krieg " waaraan hij sinds 1924 regelmatig medewerkte Zijn pacifisme leidde er toe dat hij een krach tige actie voerde tegen de herbewapening het geen oorzaak werd dat hij in 1929 van hoogver raad werd beschuldigd omdat hij in het linksch georiënteerd blad „ Die Weltbeuhne " een artikel had gepubliceerd waarin hij licht wierp op de zoo streng geheim gehouden militaire Duitsche activiteit op luchtvsiartgebied Het proces duurde geruimen tijd en in 1931 werd hij schuldig bevon den en verooi'deeld In December 1932 echter reeds herkreeg hij zijn vrijheid op grond van de toen afgekondigde amnestie Toen de nationaal-socialisten het bewind inDuitschland in handen namen weigerde Von Ossietzky uit te vrijken In den nacht vanden Rijksdagbrand werd hij dan ook gearresteerden naar een concentratiekamp overgebracht waarhij drie jaar zou blijven om eerst ontslagen teworden in verband met zijn uiterst zwakken ge zondheidstoestand die opneming in een zieken huis te Berlijn noodzakelijk maakte In hetzelfdejaar kende het Noorsche Comité l,iera den Nobel prijs vour den vrede toe V\?elke prijs hem door eenoneerlijk verti ouwensman nog afhandig gemaaktwerd ^ Met den vollen inzet van zijn hartstochtelijke persoonlijkheid heeft Ossietzky zijn leven lang gestreden voor zijn idealen tegen den oorlog Hyde president van Ierland DUBLIN 5 Mei Reuter — Prof Hyde ia officieel gekozen tot president van Eire Ierland Er waren geen tegencandidaten Vier kinderen omgekomen bij brand in Berlijn Oost ÈERLIJN 5 Mei D.N.B — In het Oosten van Berlijn heeft op den zolder van een huis een zware brand gewoed waardoor vier kinderen om het leven zijn gekomen Toen de brandweer er in slaagde de kinderen te redden " hadden zij reeds zulke zware brandwonden en rookvergiftiging opgeloopen dat ' zij kort nadat zij in het zieken huis waren aangekomen overleden door de erkenning van de as Bome — Berlin door Frankrijk en Engeland Het eenige vraagstuk dat tusschen deze beide groepen moet worden geregeld is de koloniale kwestie en men hoopt dat dit geen groote moei lijkheden zal opleveren Het schijnt dat Hitler do koloniale kwestie op den voorgrond wil plaatsen by zijn besprekingen met Mussolini Het Tsjechi sche vraagstuk komt bUjkbaar op de tweede plaats Ook is men in Duitsche kringen van meening dat een overeenkomst tusschen Berlijn en Paröa zeer wel mogelijk is niettegenstaande het Fransch Russische verdrag doch men schijnt wel eerst een overeenkomst met Engeland tot stand te willen brengen Zie verder pag 2 
2 UTRECHTSCH NIEUWSBLA.D No 4 Donderdag 5 Mei 1938 EERSTE BLAD De Komintern is nog steeds de Qenerale Staf der wereldrevolutie ^ yy „ Beste vrienden hopen grootste gevaar Alle landen woiden volgens het zelfde recept behandeld één heidsftont wanorde bur geroorlog en tenslotte Sovj et regiem H ET is niet de eerste maal dat de Komin tern sedert haar oprichting la Maart van ' t jaar 1919 van rol v?isselt zoo schrijft naar wij in de Tel lezen de correspondent van de Times te Riga aan zijn blad Haar eerste streven is onge twijfeld geweest te zorgen voor een snel opeenvol gende reeks revoluties in de wereld die de vesti ging van een universeel Sovjet-regiem moest be werkstelligen Deze phase culmineerde in het straf fe programma van 1928 dat eindigde met de woor den „ Laat de heerschende klassen beven 1 " Toch werd dit programma opgesteld door.Boe ctiarin het besluit van de eerste phase — de nieu we Sovjet diplomatie dwong de Komintern tot een betrekkelijk ondergrondsche activiteit welke in 1934 bekroond werd met het binnenhalen van de Sovjet-Unie te Geneve In dien tijd had Stalin in elk opzicht te Moskou het heft ia handen — de Komintern had geen openlijk benoemden presi dent meer maar werd geleid door een staf van secretarissen en een „ presidium " via hetwelk Sta lin — de zwijgend erkende president — de strate gie en de tactiek van de Komintern dicteerde in overeenstemming met de elschen van het Volks commissariaat voor Buitenlandsche Zaken Het leidend principe was dat het Vijfjarenplan van de Sovjet-Unie een citadel zou maken be schermd door een onoverwinneiyk Rood Leger en van waaruit de „ generale staf van de wereldre volutie " de fronten kon controleeren — fronten van den burgeroorlog in de „ bourgeoislanden " Met de intrede van de Sovjet-Unie in den Vol kenbond — eénige maanden later te Moskou ge volgd door het Zevende Wereldcongres van de Ko mintern — begint de nieuwe phase Men schrapt het woord „ Oorlog " uit het programma en stelt e - het woord „ Vrede " voor in de plaats De leuzen „ Strijd voor den Vrede " en „ Eenheidsfront " ver schijnen op de communistische banieren van de Komintern Men adopteerd het woord „ socialis me " dat aangenamer klinkt dan „ communisme " of „ bolsjewisme " De voornaamste taak Het congres neemt een resolutie aan dat de voornaamste taak van de Komintern is te ageeren voor een „ Vereenlgd Volksfront " in alle landen De actie in de verschillende landen zou voortaan door communisten van het desbetreffende land ge leid worden de leiders buiten de Sovjet-Unie die niet voldoende rekening hielden met de nieuwe tactiek zouden verwijderd worden en wanneer het ergens tot een oorlog kwam dan zou de leuze „ Strijd voor den vrede " het meest doeltreffende wapen vormen om den oorlog in een burgeroorlog tegen de bourgeoisie om te zetten waarnaar de af deellngen van de Komintern dienden te streven Stalin en achttien anderen werden „ gekozen " om het presidium van de executieve van de Komintern te vormen en Dimitrof werd secretaris-generaal Het plan werd in de practijk gebracht door niet Russische leiders die met de noodige instructies van Moskou naar huis gezonden waren Hoewel het „ fascisme " beschouwd werd als doodsvijand was deze nieuwe tactiek bestemd voor de „ demo cratische" laaiden — men had ' n.l de hoop opge geven dat er op dat moment in Duitschland Ja pan en Italië iets te bereiken zöu zijn Van Frank rijk Spanje en Oostenrijk verwachtte men de bes te resultaten Parijs was reeds een Europeesch centrum ge worden van de Komintern — de hoofdstad van waar manifesten en ander revolutionnair materi eel konden wordMi verspreid zonder Moskou te compromitteeren In Frankrijk was een „ een heidsfront " gevormd Met Parijs als uitgangspunt zette de Komintern het uitbreken van den burger oorlog in Spanje op touw Er werd geen geheim van gemaakt — in groe ten getale verhuisden Spanjaarden naar Moskou # aar zij in - de kunst van het voeren van een bur - j geroorlog geoefend werden Dan werden zij naar hun vaderland teruggezonden om de opgedane ken nis in practijk te brengen met de hulp van de niet-communistische „ socialisten " onder de barite ren van het „ Vereenigd Volksfront " Ook in di verse publicaties van Russische zijde werd deze activiteit niet onder stoelen of banken gestoken — in een publicatie te Moskou werd verklaard dat zoowel in 1936 als in 1937 gestadig hulp werd verleend aan het Volksfront en den burgerstrijd met inbegrip van de levering van tanks en vlieg tuigen en dat de Sovjet-export naar Spanje In 1937 het tienvoudige bedroeg van den uitvoer in het vorige jaar Moskou beschouwt Frankrijk als zgn besten vriend De nieuwe oriëntatie van de Komintern heeft echter als bedoeling de vrienden sian te val len terwijl men oogenschijnlijk eensgezind op marcheert tegen het fascisme den gemeenschap pelijken vijand Het centrale comité van de Komintern te Mos kou beweert dat de socialistische beweging in Frankrijk dank zij het Volksfront zich in snel tempo wüzigt in een communistische beweging gecontroleerd en geleid door de Fransche afdee ling van de Komintern Om dit te staven wordt er op gewezen dat de Fransche afdeellng in 1936 slechts 87.000 leden telde welk ledental tegen het einde van het vorige jaar was uitgegroeid tot meer dan 340.000 en dat Frankrgk gedurende deze pe riode constant in een sfeer van beroering geleefd heeft De commimlstische partij in Polen wordt be schreven als „ één van de beste afdeelingen van de Komintern hoewel zg gedwongen is diep üi het geheim te werken " Het schijnt echter dat Moskou het huidige oogenblik minder geschikt acht om van Polen een tweede Spanje te maken — zoo doende toch zouden Duitschland en de Sovjet-Unie een gemeenschappelijke grens krijgen met alle ge varen van dien Alle landen worden volgens dezelfde methode beitaandeld „ Eenheidsfront " stakingen en wan orde burgeroorlog Sovjet-regeering Geen der etappes kan worden weggelaten Meer variatie buiten Europa Meer variatie vindt men in de methodes die volgens Moskou moeten worden toegepast in de landen buiten Europa De Arabieren worden door de Komintern aangespoord om te strijden voor een „ vereend Arabistan " en de kunstmatige gren zen weg te vagen waarmede Engeland en Frank rijk het gebied aan stukken gereten hebben In Britsch-Indië beging de Komüitem bij het aan knoopen van relaties met de Congres-partij de fout dat zij te veel den nadruk legde op den strijd voor een Sovjet-regime in die gewesten Daar heeft Moskou thans wijziging ui gebracht Men is thans bereid om met de Congres-partij samen te werken voor een nationale emancipatie De oorlog in het Verre Oosten is naar de Komintern zelf verklaard koren op haar molen zij gevoelt zich zeker van een uiteindelijke overwinning met bur geroorlog zoowel in Japan als in China hoewel zij toegeeft dat het in Japan heel moeilijk wer ken is De Komintern is buigzaam Het merkwaardig ste bewijs daarvan leverde zij toen Moskou een beroep deed op de Katholieke kerk om een een heidsfront te vormen voor godsdienstvrgheid in Duitschland Uit naam van Stalin werd beloofd dat de Sovjet-Unie aan lederen katholiek het recht zou garandeeren om vrijehjk te vechten voor zijn overtuiging Verder wijst de correspondent van de „ Times " op de voor het buitenland bestemde radio-uitzen dingen van Moskou In den loop van een week zes Engelsche zeven Fransche negen Spaansche ze ven Italiaansche drie Tsjechische vier Hongaar sche en verder een Nederlandsche een Zweedsche en een Bulgaarsche uitzending Ook verschillende kortegolfstations geven geregeld uitzendingen in vreemde talen De nieuwe politiek van de Komintern heeft in middels haar slachtoffers geëischt Er waren in de buitenlandsche fronten extremisten die zich niet met de tactiek van het „ Eenheidsfront " kon den vereenigen Bij vroegere gelegenheden had men in de Sovjet-Unie herhaaldelijk buitenland sche communisten welkom geheeten die hun land hadden moeten ontvluchten Jarenlang vonden zij in Rusland onderdak Een groot aantal van deze uitgewekenen en met name communisten uit Duitschland Polen en de Oostzee-landen heeft echter de jongste „ tests " niet overleefd en is „ kalm uit den weg geruimd " Jesjof de leider van de Gepeoe is zelf lid van het centraal comité '- an de Komintern Vele van zijn slachtoffers die als spionnen en saboteurs werden neergeschoten zvjn in werkelijkheid opgeofferd aan de Komintern-politiek van Stalin Het schijnt Over enkele dagen hervatting van het offensief Dertien doeden bij het bombardement op de Spaansche hoofdstad BURGOS 5 Mei Reuter — Het zal nog wel enkele dagen duren voor het rechtsche leger bevel kttjgt tot hervatting van den algemeenen op marsch Men verwacht dat er dan zwaar zal wor den gestreden aangezien de regeeringstroepen zes tig brigades hebben samengetrokken tegenover de GaUclsche en CastUiaansche rechtsche legercorp sen De rechtschen zijn er inmiddels in geslaagd bijna het geheele bergmassief ten Zuid-Oosten van Te ruel te omsingelen Zij hebben den Sierra Elpobo bezet en de 28ste divisie van de regeering gedwon gen zich terug te trekken op den Sierra de Gudar De tegenstander deed heftige tegenaanvallen op het dorp Elpobo dat Maandag door de rechtschen werd bezet doch de regeeringstroepen zijn er niet in geslaagd door het mitrailleurvuur heen te bre ken Zij moesten zich terugtrekken Naar Havas uit Madrid meldt bedraagt het aan tal slachtoffers van het door de batterijen der op standelingen op Madrid gerichte bombardement gistermiddag om twaalf uur 13 dooden en 28 ge wonden Er zijn volgens een gisterochtend gehouden tel ling 446 projectielen neergekomen Alvorens naar Geneve te vertrekken heeft de Spaansche minister van Buitenlandsche Zaken Alvarez del Vayo te Barcelona de buiten landsche pers ontvangen Hij zeide o.a dat de kan selarijen vaa sommige democratische landen tot de conclusie zijn gekomen dat de eenige oplossing van het Spaansche probleem een overwinnihg van de regeering kan zijn HiJ herinnerde er aan dat in de dertien punten van de regeering wordt voor -" gesteld een volksstemming te houden De regeering vreest de volksstemnSing niet zij weet welk resul taat deze zal hebben Zij • rekent - op het onafhanke lijkheidsgevoel van de ware Spanjaarden Indien men in het rechtsche kamp nauwkeurig wist waar het in dezen oorlog om gaat dan zouden aUe ware Spanjaarden voor de regeering stemmen Deze ze kerheid maakt den waren geest van het doel van den oorlog der regeering De minister z?ide verder dat in de laatste zes weken de Duitsche hulp aan Franco is toegenomen Hij weet dat DiU^sche hoofdofficieren in Spanje zijn aangekomen • en dat die van de " technische af deeliag door anderen zijn vervangen Ook isihet niet toevallig dat deze officieren optreden in het gebied van Bilbao en in de Catalaansche Pyre neeën Ten slotte verklaarde hij dat de militaire situatie op het oogenblik beter is dan in Maart j.l Het door snijden van de verbindingen van Catalonië met het overige Spanje heeft volgens hem niet de door de rechtsche gewenschte resultaten opgeleverd en nog lederen dag gaan boodschappers van de re geering van Barcelona naar Valencia en Madrid dat men daartoe ook de generaals van het Roode Leger en de Vloot moet rekenen die in den afge loopen zomer terechtgesteld werden Toen Stalin voelde dat de Sovjet-Unie als een „ communistische citadel " sterk genoeg was ge worden door het systeem van het Vijfjarenplan keerde hij met frisschen moed terug naar de vroe gere bolsjewistische zending het leiden van den „ klasse-wereldoorlog " Daarbij vond hij mannen als maarschalk Toechatsjefski de generaals Kork Jakir en Oeborewitsj op zijn weg De waarschu wing gegeven met het terechtstellen van Zlnowjef Kamenef Pjatakof en anderen was niet voldoen de geweest voor de militairen en Stalin begon zijn drastische saneering van het Roode Leger in Mos kou ' openlijk de „ ruggegraat van de Komlntem " genoemd Sedertdien is Stalin begonnen met het te door - dringen van den ouden comraunistischen geest Daarbij is zijn „ citadel " ernstig verzwakt doch dit risico diende genomen te worden De bedoeling van de saneering was zich te kunnen ontdoen van een aantal ongewenschte elementen binnen en buiten de partij in de Sovjet-Unie zelf en in de buitenlandsche partij afdeelingen die voorzien werden van het nu goed van pas komend etiket Trotskiïst Moskou stelt zijn voorwaarden aan het nt Vakverbond Proletarische sancties legen de stalen die schuldig zijn aan een aanval MOSKOU 5 Mei Tass — Dezer dagen heeft het bestuur van den Centralen Raad van Vakver eenigingen der Sovjet Unie vergaderd met de afge vaardigden van buitenlandsche arbeiders die naar de Sovjet Unie zijn gekomen om het feest van den eersten Mei bij te wonen De secretaris van den Centralen Raad T s j v e r n 1 k heeft het voord gevoerd namens het bestuur HiJ deelde mede dat op 1 Januari 1938 de Sovjet Russische vakvereenigingen 22.427.000 leden telden Ook behandelde hiJ het vraagstuk van het samen gaan van de Sovjet-Russische vakvereenigingen met het internationaal vakverbond Hij gaf bijzon derheden over de onderhandelingen welke te Mos kou zijn gevoerd De Russische vakvereenigingen stelden als eisch voor de eenheid strijd tegen het fascisme en den oorlog Zij verlangden dat In alle landen proletarische sancties zouden worden ge organiseerd tegen de staten die schuldig zijn aan een aanval n.l Duitschland Italië en Japan Deze sstncties zouden moeten bestaan in het weigeren schepen bestemd voor deze landen te laden enz Verder verlangden de Russische vakvereenigingen daadwerkelijke hulp aan Spanje en China in hun strijd tegen hun aanvallers Bovendien verlangden de Russische vakvereeni gingen dat het I.V.V 3 voorzitters zou hebben waarvan een de Sovjet-Russische vakvereenigingen zou vertegenwoordigen die bij toerbeurt voorzitter zouden zijn van het bureau Na van gedachten te hebben gewisseld hebben de beide delegaties de voornaamste voorwaarden voor samenwerking opgesteld Het uitvoerend co mité van het I.V.V heeft vervolgens het verslag van de delegatie welke naar Moskou was gezon den bestudeerd en was van oordeel dat het niet mogelijk was de voorwaarden van de Russische vakvereenigingen te aanvaarden Het comité be sloot het vraagstuk voor te leggen aan de komen de vergadering van den algemeenen raad van het I.V.V te Oslo en hierbij voor te stellen de door de Sovjet-Russische vakvereenigingen gestelde voor waarden te verwerpen Tsjvernik besloot zijn rede met te verklaren dat de arbeidersklasse ' van de Sovjet Ujiie zal pogen in de'toekomst een overeenstemming te--hereiken met het I.V.V TERRORIST IN PALESTINA TERECHT GESTELD HAIFFA 5 Mei Havas — De Arabische terrorist Moestafa Hindanyeh is gisteren in de gevangenis van St Jean d'Arc terechtgesteld ilffltfk PRO-18-0203A Hitlers bezoek aan Italië Vervolg van pag 1 Even na vier uur gistermiddag is Hitler met Mussolini te Centocelle aangekomen voor het bijwonen der demonstraties van de fascistische jeugd Ongeveer een half millloen Italianen woon den de oefeningen bij Op een commando van S t a r a c e begroetten de twee en vijftig duizend jongeren den Führer en den Duce waarop de muziek het Duitsche en het Italiaansche volkslied speelde In gevechtsformatie vlogen oorlogsvliegtuigen boven het veld sommi gen sleepten zweefvliegtuigen die boven het veld bleven manoeuvreeren Ook Gr azianl en De Bono waren aanwe zig Toen Hitler hen opmerkte ging hij op hen toe en begroette hen hartelijk Verder op den mid dag paradeerde nog een bataljon Libysche sol daten De jeugdorganisatle voerde de parade uit met 48300 karabijnen 468 kleine mitrailleur-geweren 180 groote mitrailleurs 100 babytanks 28 stuks geschut 200 motorfietsen bewapend met mitrail leurs en 20 zweefvliegtuigen Vierduizend hoorn blazers bliezen het saluut toen Hitler en Mus solini om kwart voor zes het veld verlieten Om zes uur zijn Hitler en Mussoliniln de Constantijn-Baslliek aangekomen waar de Führer een toespraak voor de in Italië wonende „ Auslandsdeutsohe " heeft gehouden Na hen voor hun toewijding voor het Derde Rijk bedankt te hebben wekte Hitler de Duitschers in Italië op een volksgemeenschap in het klein in den vreemde te zijn zooals het de geheele Duitsche natie in het vaderland is Duitschland aldus de Führer vergeet ook u niet Ik ben overgelukkig dit te kunnen zeggen in een land dat ons de ver vulling van deze zorg zoo gemakkelijk maakt De Paus over Hitler's hezoek TeiTvijl de „ Osservatore " voortgaat geen woord te schrijven over de reis van Hitler naar Rome heeft de H Vader een toespeling vol droefheid gemaakt over de aanwezigheid van Hitler in een rede die hij gisteren heeft uitgesproken tegenover 436 jonggetrouwde paren die Z H tegelijk met kardinaal Lavitrano heeft ontvangen waarbij ook een aantal deelnemers aan het Con gres te Florence voor het Christelijke Oosten aanwezig waren Na den zegen des hemels voor de aanwezige geloovigen te hebben afgesmeekt zeide de H Vader „ Gij moet dit goede dat ' Wij u toewen schen en dat ' Wij van de goedheid van God ver wachten verdienen door uw trouw aan het Chris telijk leven en door uw gebeden ' Want droeve zaken doen zich voor zeer droeve zaken zoowel ver van öns als nabij Ja zeer droeve zaken en onder deze ' droeve zaken moet men wel rekenen het feit dat Rome op den dag van het feest der H Kruisvinding de teekenen opricht van een ander kruis dat niet het Kruis van Christus is Ik zeg u voldoende wanneer ik u zeg hoezeer het noodig is te bidden te bidden en te bidden opdat ook de barmhartig heid Gods in haar vollen omvang geschiede " Diner in het Quirinaal '¦'^ j^ê^tm^f^^^m ^'^ De italiaansche Koning heeït gisteravond iJfj het Quirinaal ter eere vaii Hitler een diner ' aangeboden waaraan de hoogiste Italiaansche autoriteiten en de den Führer vergezellende rijks minlsters rijksleiders en staatssecretarissen met hun dames aanzaten De Koning richtte een toespraak tot H i 1 1 e r ^ waarin hij na zijn gast welkom te hebben ge heeten wees op de talrijke en diepe verwantschap pen van geest en arbeid die het nieuwe Italië met het nieuwe Duitschland verbinden en die de vriendschap tusschen de beide volken innig en hecht doen zijn Deze vriendschap is en zal ook in de toekomst zijn een werktuig in dienst van den Europeeschen vrede waarvoor de Duitsche en de Italiaansche regeering zoo vol vertrouwen samenwerken Ook Hitler legde in zijn dankwoord den nadruk op de nauwe verbondenheid die tusschen de beide volken bestaat in hun opvattingen en doelstellingen en op de wederzijdsche vriend schap Deze vriendschap aldus de Führer is niet slechts een garantie voor de veiligheid der beide volken zij blijft ook een sterke waarborg voor den algemeenen vrede DE POST VLUCHTEN De positie der postvliegtuigen was glsterenj „ Torenvalk " te Singapore „ Pelikaan " te Basra „ Gier " te Athene „ Valk " te Rangoon „ Buli zerd " te Basra met motorstoring Vanochtend om zes uur is het K.L.M.-toestel „ Reiger " naar Indië vertrokken De „' Wielewaal " is hedenochtend van het vlieg-i veld TjlllUtan vertrokken Het Nichtje van buiten door Lady Trouhridge Llnêt bedankte voor de aardbeien met slagroom die haar gepresenteerd werden Zij kon geen hap door haar keel krijgen zelfs niet van zoo'n zali gen schotel zoolang dit gesprek duurde Daarbij werd zij zich meer en meer de aanwezig heid van Mrs ' Winsley bewust die telkens « en blik h?.ar richting uitwierp en wel op een wijze die maakte dat Linet zich uiterst onbehagelijk begon te gevoelen „ Ziet u " vervo'gdé Liord Rowant „ ik ben me er niet van bewust dat ik iets gedaan héb om u onaangenaam te zijn hoewel ik natuurlijk moet bekennen dat het mijn schuld was dat u In Hur llngham uw enkel bezeerd hebt " „ Alsof dat er Iets op aan kwam " barstte Linet eensklaps waarheidsgetrouw loa „ Kom wat Is er dan " hield hij vol Linet begreep dat zfl hem de een of andere reden moest opgeven Een beetje uitdagend zei zij „ Ik heb vanaf het eerste oogenblik wel gezien dat'u liever niet met mij wilde praten Dat u het afschuwelijk vond dat ik daar in dien salon zat terwijl u tante Beatrice en Tanis op kwam zoe ken " Bistaeüng herinnerde S ® ïi ^ de wo(«51r ^ 06 tante Beatrice gebruikt had „ U verveelde u ver schrikkelijk " eindigde zij met een kleur „ en dat stak u heusch niet onder stoelen of banken " „ Vergun mij Miss Seton mijn eigen gevoelens te kennen " Het klonk alsof Lord Rowant haar openhartig heid In het geheel niet waardeerde en toch had hij die zelf uitgelokt „ Voor zoover ik me kan her inneren ben ik volkomen beleefd tegen u geweest bij die gelegenheid " „ Beleefd ja maar.,;rSi „ Maar wat " „ Een soort beleefdheid dat erger is dan ge wone onhebbelijkheid " „ Nonsens " zei Torqull Rowant scherp „ U overdrijft Als het nu daar om gaat dan bent u " Toen beheerschte hij zich en zei op geheel £ m deren toon „ M&a:r als u dan vindt dat ik me zoo slecht ge dragen heb waarom zullen we dan niet opnieuw beginnen V scheen volkomen bereid te ziJn goede vriendjes met Nick te worden waarom dan niet met zijn ouderen broer " HiJ verzocht haar werkelijk iets vriendelijker tegen hem te ziJn en zij was niet bij machte de enkele woorden te spreken die dat mogelijk zou den maken Hoe onervaren Linet in velerlei opzichten ook was zij begreep toch heel goed dat geen van de meisjes die dien avond aanwezig waren er ook m£iar een moment aan gedacht zouden hebben deze kans om vriendschap met dezen veelbegeer den jongeman te sluiten onbenut voorbij te laten gaan En toch wenschte zij de kans ' niet te benutten zij keek een beetje hulpeloos in het rond als of zij een middel zocht om te ontsnappen Tothaar groote vreugde ontdekte zij Marcus dievoorzichtig de eetzaal ingluurde blijkbaar op zoeknaar haar „ Oh daar ia Marcus " Llnet's stem verried duidelijk haar opluchting „ Ik geloof dat ik den volKCuden dans met hem heb " De grijsgroene oogeu van TorquU Rowant had den haar blik gevolgd en bleven nu op Marcus StaxjNjlsh asten die langzaam op hun tafeltje toekwam en hier en daar bleef staan om eenige woorden en grapjes met vrienden te wisselen Hij stond nu naast Lucella Clarke Davles die haar blonde hoofdje naar hem ophief en hem haar parelende tanden liet zien In een glimlach die zijn woorden op haar lippen brachten „ Het schijnt dat de manieren van Marcus beter bij u passen " merkte Lord Rowant ironisch op „ HiJ hoort blijkbaar veel meer tot het type dat u waardeert dan ik " Er was iets ui den toon dat Llnet's oude ¦ vij andige gevoelens weer wakker riep ' Waarom moest hij op die spottende manier over Marcus praten alsof hij hem als een beter soort gigoio beschouwde die alleen in de balzaal tot zijn recht kwam terwijl iaj in werkelijkheid zooveel meer was Met een kleur van boosheid zei Linet „ Hij heeft buitengewoon goede manieren en hij Is altijd even aardig tegen me en natuurlijk vind ik het dan prettig met hem samen te zijn " Bij deze woorden keek Torqull Rowant Linet aan met een blik waarvan de beteekenis haar ontging „ Dat vinden veel meisjes " stemde hij toe „ Maartoch is hij met " „ Wat bedoelt u " barstte zij los getroffen dooi die plotselinge aarzeling „ Hij is u \» vriend Is het niet ' Waarom tracht ¦ u hem dan in een slecht daglicht te plaatsen " En zij bedacht verontwaardigd hoe boos Marcus geweest was bij het eerste onaardige woord over Torqull en hoe loyaal hij altijd was Torqull stak een sigaret aan en keek haar door een dunne waas van blauwen rook op raad selachtige wijze aan „ Marcus Is zeker een vriend van me " zei hij langzaam „ maar dat maakt hem nog niet tot ideaal gezelschap voor een jong meisje ¦ dat pas vaa buiten'komt " Hij zweeg een oogenblik „ Naar mijn meening is hij dat juist heelemaal niet Teneerste " „ Ik wil er niets meer over hooren " viel Linet hem in de rede verontwaardigd over wat haar als verraad aan zijn vriendschap voorkwam „ Marcus is mijn vriend een groot vriend en alles wat ü zegt verandert daar toch niets aan " Haar blauwe oogen schoten vuur en fonkelden In haar smaUe gezichtje terwijl haar boosheid de blos nog verhoogd had die prachtig kleurde bij de rozen op haar tafzijden japonnetje „ Neemt u mij niet kwalijk " Het scheen dat Lord Rowant eenlgszins In de war gebracht werd door dat vlammende protest van die blozende wangen en die fonkelende oogen „ Het blijkt dat aUes wat Ik zeg verkeerd door u wordt opgevat " Op dat oogenblik kwam Marcus op hun tafel tje toe en bleef achter Llnet's stoel staan terwijl hiJ zijn hand op de rugleuning legde alsof hij recht had op Linet „ Zoo heb jiJ mij mijn partner afhandig ge maakt " zei hij vroolijk „ Als je klaar bent met soupeeren Linet mag ik je er dan aan herinneren dat de band boven uitstekend speelt en dat Ik zeker al een half uur lang niet met je gedanst heb " Marcus was dankbaar voor de snelle wijze waarop Linet overeind kwam en het viel hem op dat het knikje dat zij Lord Rowant gaf toen zg de tafel verliet uiterst koel was „ Ik snak er naar om weer te dairsen " zei Linet tegen Marcus en haar glimlach gaf duidelijker dan haar woorden te kennen dat zij bedoelde „ met jou " Toen het slanke figuurtje van het meisje in het gebloemde japonnetje de eetzaal verliet oogde Lady St Keyne haar met goedkeurenden blik na „ Dat nichtje van u is een aardige verschijning " zei zij beminnelijk tegen Mrs Winsley „ En zij schijnt groot succes te hebben bij de mannen " Haar blik bleef beteekenisvol rusten op Liord Rowant toen ook deze de eetzaal verliet Mrs Wtasley beet zich op de lippen doch dwong zich te glimlachen „ Heel vriendelijk van u Lady St Keyne Zg la natuurlijk nog wat gauche en verlegen " „ Maar dat is allercharmantst " zei Lady St Keyne „ Ik ben ouderwetsch genoeg om dat aar dig te vinden Schuchterheid Is tegenwoordig nergens meer te ontdekken " Plotseling scheen hi,,ar Iets te binnen te schleteq en m vertrouwen deelde zij Mrs Winsley mede dat een nichtje van haar dat zesde bruidsmeisje zou zijn als haar dochter Pamela trouwde en waarbij Tanis ook aanwezig zou zijn onverwachts mazelen gekregen had zoodat zij een bruids meisje tekort kwam „ Zij is ongeveer net zoo groot als uw nichtje ea heeft ook zoo ongeveer hetzelfde figuurtje De japon is al klaar Zoudt u Miss Seton haar plaats kunnen Innemen Zij zal een schattig bruidsmeisje zijn en u zoudt me werkelijk uit een groote moei lijkheid helpen " Het was natuurlijk onmogelijk om „ neen " te ' zeggen op zoo'n voorstel en Mrs Winsley stemde dus eenlgszins schoorvoetend toe toewei zij er eigenlijk de voorkeur aan zou hebben gegeven als Tanis alleen op die party had kunnen schitteren Wat had Linet toch over zich vroeg zij zich af < dat ledereen naar haar keek en haar zoo aardig vond Zelfs Lord Rowant die haar meegenomen had om te soupeeren Hoe kon Tanis dat laten - gebeuren Een plotseling gevoel van ongerustheid maakte zich van haar meester Zij kwam haastig over eind en de zaal uitgaande op zoek naar haar schoone dochter kwam zij tot de verrassende ontdekking dat Tanis juist ook naar haar uitzag ¦ en in al te geen goed humeur was „ Ik heb genoeg van deze fuif " kondigde zij aan.„Laten we naar huls gaan Ja moeder ik meen het " voegde zij er aan toe toen Mrs Winsley aar zelde ' „ Morgenavond is dat Syaton Cabaret en Ik beU flopdmoe " QWordt yervolgd.i 
3L AD nv UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 - Donderdag 5 Mei 1938 EERSTE BLAD ezoek ilië Orchest krijgt weer subsidie van f52,500 TUSSENBROEK PIETERSTRAAT 0-12 De bloeiende Ovef'Betuwe Laatste Nieuws g 1 ag is Hitler met ngekomen voor het van de fascistische en Italianen woon - a r a c e begroetten eren den FUhrer en iet Duitsche en het [ n gevechtsformatie n het veld sommi die hoven het veld 3no waren aanwe cte ging hij op hen Verder op den mid taljon Libysche sol de parade uit met mitrailleur-geweren, )abytanks 28 stuks ' apend met mitrail Vierduizend hoorn » i Hitler en Mus » iet veld verlieten en Mussoliniin ekomen waar de i in Italië wonende juden Na hen voor Ie Rijk bedankt te Duitschers in Italië het klein in den Je geheele Duitsche itschland aldus de [ k ben overgelukkig md dat ons de ver imakkelijk maakt bezoek ortgaat geen woord I i 1 1 e r naar Rome peling vol droefheid id van Hitler in heeft uitgesproken paren die Z H mo heeft ontvangen emers aan het Con - Christelijke Oosten voor de aanwezige leekt zeide de H dat Wij u toewen sdheid van God ver rouw aan het Chris ien ch voor zeer droeve s nabij onder deze droeve i het feit dat Bome H Kruisvinding de der kruis dat niet Ik zeg u voldoende t noodig is te bidden b ook de barmhartig ivang geschiede " ïl ¦ r.:ii « heeft gisteravond iB ^ Hitler een diner hoogste ItaUaansche r vergezellende rijks - atssecretarissen mèt ' spraak tot Hitler kom te hebben ge 1 diepe verwantschap ie het nieuwe Italië verbinden en die de ide volken innig en Ischap is en zal ook ttuig in dienst van rvoor de Duitsche en zoo vol vertrouwen djn dankwoord den ' denheid die tusschen hun opvattingen en wederzijdsche vriend us de Führer is niet veiligheid der beide terke waarborg voor UCHTEN ligen was gisteren » „ Pelikaan " te Basra • te Rangoon „ BuU itoring is het K.Li.M.-toestel ken. chtend van het vlieg - de lippen doch dwong ady St Keyne Zij ia en verlegen " ntst " zei Lady St genoeg om dat aar < id is tegeirwoordig te binnen te schieten Mrs Winsley mede lat zesde bruidsmeisje Pamela ti'ouwde en zou zijn onverwachts odat zij een bruids » root als uw nichtje en aelfde figuurtje De iliss Seton haar plaats schattig bruidsmeisje uit een groote moei - ogelijk om „ neen " te ' Mrs Winsley stemde toe toewei zij er u hebben gegeven als lad kunnen schitteren zich vroeg zij zich af k en haar zoo aardig die haar meegenomen 36 kon Tanis dat laten ongerustheid maakte kwam haastig over op zoek naar haar tot de verrassende ook naar haar uitzag ur was fuif " kondigde zij aan Ja moeder ik meen teen Mrs Winsley aai « ton Cabaret en ik ben Wordt yervolgd.i i Slechts één raadslid verklaarde zich ertegen Bij komende behandeling van begrooHng zal bedrag van subsidie onder de loupe worden genomen In de heden gehouderr vergadering van den ge meenteraad kwam eerst aan de orde de behande ling der Ingekomen Stukken Aanvraag van het bestuur der R.K bijzoirdere schoien voor L.O en U.L.O aan de Deken Roes sti'aat 4 om medewerking te verleenen voor de aanschaffing van leermiddelen voor die scholen Voorgesteld wordt deze aanvraag te stellen in handen van B en W om bericht en raad Aldus wordt besloten Nota van B en W naar aanleiding van het adres van eenige bewoners uit de omgeving van den Amsterdamschestraatweg betreffende den op 22 Februari j.l plaats gehad hebbenden brand Voorgesteld wordt deze nota voor kennisgeving aan te nemen Aldus wordt besloten Verzoekschrift van A A Thijssen in zake ver hooging van zijn ondersteuning Voorgesteld wordt dit verzoekschrift te steüen in handen van B en W ter afdoening - Aldus wordt besloten Verzoekschrift van J C Voorduin om ontslag als leeraar aan de gemeentelijke avondschool voor Nijverheidsonderwijs Voorgesteld wordt dit verzoekschrift te stellen in handen van B en W om bericht en raad Aldus wordt besloten Verzoekschrift van J H Dykman om ontslag sis lid van de Plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs Voorgesteld wordt dit verzoekschrift terstond te behandelen en het gevraagde ontslag eervol te ver leenen onder dankbetuiging voor de in gemelde functie bewezen diensten Aldus wordt besloten Verzoekschrift van H Veelwaard om terug betaling van betaald verlofsrecht Voorgesteld wordt dit verzoekschrift te stellen in handen van B en W om bericht en raad Aldus wordt besloten Brief van G B Ongena houdende mededeeling dat hij zijn benoeming tot tijdelijk leeraar in het Nederlandsch aan de Middelbare handelsschool aanneemt Voorgesteld wordt dezen brief voor kennisgeving aan te nemen Aldus wordt besloten Aanvraag van het bestuur der bijzondere school aan de Bloemstraat 65 om een bedrag toe te staan voor de aanschaffing van palen en korven voor korfbalsport Voorgesteld wordt deze aanvraag te stellen in handen van B en W om bericht en raad j^dus wordt besloten Brief Van B en-W.-houdende mededeeling be tre^nde rijwielbergplaats bij het Stadhuis Voorgesteld dezen brief voor kennisgeving aan te nemen Idem AGENDA 4 Voordracht tot overneming met bestem ming voor den bouw van een transformatorsta tion van grond in de gemeente Jutphaas Z.h.st goedgekeurd 5 Voordracht tot verhuring van het perceelLepelenburg 2 aan Mej P E Kalkman tegen denhuurprijs van f 1200 — per jaar Idem 6 Voordracht tot verhuring van het Oostelijkgedeelte van het pakhuis Wijde Doelen 8 aan D.F Blom tegen den huurprijs van f 216 — per jaar Idem 7 Voordracht tot verhuring van de bovenwo 0 ning Leidscheweg 29bis aan G Vermaak tegen den huui-prijs van f 360 — per jaar Idem 8 Voordracht tot verhuring van de woningenPijlsweertstraat 27 en 29 en van eenige perceelenmoesland in „ Pijlsweert " aan verschillende perso nen Idem 9 Voordracht tot verkoop Van grond aan öeKorte Vlestraat en tot verhuring van grond al daar alsmede van het nog beschikbare bouwter rein aan de Lange Viestraat en het Vredenburg • aan de N.V Algemeene Confectiehandel van C en A Brennlnkmeyer te Amsterdam Idem Subsidie U.S.'O ' 10 Voordracht tot het verleenen van subsidieaan de Vereeniglng „ Het Utrechtsch StedelijkPrchest " over het exploitatiejaar 1938/1939 Dé heer Vermooten vindt de te nemen be slissing moeilijk in verband met den zorgelvjken f inancieelen toestand der gemeente en in verband met het feit dat het U.S.O reeds een ƒ 15.000 aan de gemeente schuldig is in den vorm van een ren teloos voorschot In wezen is het U.S.O een du bieuse debiteur Over de offers die de U.S.O.-leden brengen wil spr het nu niet hebben Spr.'s fractie wil niet midden in een jaar een eind maken aan dit subsidie maar zij behoudt zich voor er bij de begroeting op terug te komen Nu reeds moeten B en W er rekening mee houden dat bij de e.k begrooting alle subsidies moeten worden verlaagd Het zal noodzakelijk zijn dat de offervaardigheid der burgers voor het orkest zich nog vergroote Spr informeert naar de redenen waarom de K R O de verbintenis met het U.S.O niet voortzet Ha pert er soms iets in de exploitatie Dan moet die gewijzigd worden De heer van Maarseveen sluit zich bij dit betoog aan Het subsidie voor het U.S.O gaat bo ven de macht der gemeente Het subsidie zal verminderd moeten worden en desnoods moet het orchest maar ingekrompen wor den Het verbreken van de samenwerking met de K.R.O is een gevolg geweest van het Orchest zelve waarmede spr niet bedoelt het bestuur De heer M e ij e r die zelf bestuurslid is van het U.S.O wil eenige inlichtingen geven Het U.S.O is een onontbeerlijke factor in onze gemeente Wij kunnen het niet missen zonder een groote lacune te vormen in het cultuur - en economisch leven der stad Met het scheppen van goede en nuttige in stellingen schouwburg is men nu op den goeden weg Daarom vermindere men het orchest niet of heffe het niet op Het orchest is financieel nu op den goeden weg men loopt op de schuldenlast in * zoodat weldra de gemeente aan de beurt kan ko men Dat de gemeente het laatst aan de beurt komt is geschied in overleg met het stadhuis Spr vindt dat de gemeente haar steun ook haar mo reelen steun moet blijven verleenen vooral omdat ook de particulieren met duizenden guldens rteu nen De heer Van Maarseveen zegt " spr dat het orches.t mpmenteel op zeer hoog peil staat vVel licht liomt er nog wel weer ee.is contact met een pmroepvereeniging waarmee men nu heeft gie broken De heer v d Laan verklaart in het kort dat natuurlijk bg de behandeling der begrooting over het U.S.O kan worden gesproken naar spr hoopt in den geest van oprechte bedoelingen tot be houd van het orchest over de redenen die de K.R.O noopte het contract met het U.S.O te ver breken wil spr het nu niet hebben De voorzitter vindt het logisch dat de Raad het gerechtvaardigde van het U.S.O wil be zien Sinds jaren wordt echter geprobeerd de ge rezen moeilijkheden te boven te komen Momen teel zijn bijna alle schulden betaald behalve die aan de gemeente omdat de gemeente de mildste schuldeischeres is Het verbroken contract met de K.R.O is te danken aan een complex van oor zaken Kwesties zijn er verder op het oogenblik niet en van de zijde der burgerij wordt groeten financieelen steun aan het orchest verleend By de vaststelling der begrooting voor 1939 zal uiteraard het subsidie voor het U.S.O nauwlet tend onder de loupe worden genomen BQ de discussie in tweede instantie vraagt de heer van Maarseveen de toezegging dat f 3000 van het renteloos voorschot zal worden ver rekend met de uitbetaling van het subsidie De voorzitter weet niet of hij practisch be zien dit kan toezeggen B en W willen echter naar bllUjkheid trachten tot het gevraagde te ko men Spr zegt toe dat men den Raad tijdig zal inlichten De heer d e H a a n begrijpt van alles niets meer en zal tegenstemmen De voordracht wordt z h st goedgekeurd De heer de Haan alleen verklaarde zich tegen 12 Voordracht van de Rechtskundige Commis missie tot wijziging van de Bouwverordening envan de Monumentenverordening Z h st goedgekeurd 13 Voordracht van de Rechtskundige Commis sie tot herziening van de bestemmingsvoorschrif ten „ Oog in Al " Idem Autobussen 14 Voordracht tot invoering van autobusdien sten op de lijnen II en III De heer Poppers merkt op dat nog een te kort van een ton op de begrooting moet worden weggewerkt En nu komt men met een voorstel om dat tekort te vergrooten met f 14 a 20.000 De tramomzetting is niet urgent Men kan gerust wachten tot 1939 Wil men nu een beslissing ne men dan zal spr tegenstemmen Spr wil de bur gerij niet meer belasten De heer Lousberg wil niet langer tegen de bierkaai vechten Men is nu eenmaal toch van plan den verkeerden weg te gaan men moet het nu maar weten ook al zal het met lijn II nog er ger worden dan met de andere lijnen Spr zal te genstemmen vermoedelijk met den heer ' Bos De heer Spelbos brengt hulde voor de samen stelling van de voordracht Spr onderschrijft dat nu het juiste moment is gekomen voor de omzet ting omdat men anders weer veel nieuw kapitaal in de tram zou moeten steeken Spr heeft wel eenige detail critiek bflv op het plan voor een richtingverkeer om het Leidsche veer Voorts vraagt hij waarom de Zeister tram voortaan minder aan de gemeente zal betalen ofschoon zij in de gelegenheid blijft haar bedrijf voort te zetten De vergadering duurt voort Persen van Zwart Front '^ verzegeld OISTERWIJK 5 Mei - Naar v/ij vernemen heeft de Officier van Justitie te Breda naar aanleiding van een bij hem ingediende klacht over een persoonlijke beleediging versche nen in hel weekblad „ Zwart Front " de persen van dit blad doen verzegelen Werk van het Christelijk Nijverheidsonderwijs tentoongesteld De tentoonstelling getuigt van de uitge breide kennis die de meisjes op huishoudelijk gebied bezitten In de school voor Christelijk Nijverheids Onder wijs voor meisjes aan het Hieronymusplantsoen is een tentoonstelling gehouden van het werk dat door de leerlingen in het afgeloopen cursusjaar werd vervaardigd Een rondgang door het met bijzonderen zorg ingerichte tentoonstellingszaaltje heeft ons ervan overtuigd dat het onderwijs dat in dezen drie jari gen cursus aan de meisjes wordt gegeven inderdaad aanspraak mag maken op alle waardeering Wat deze expositie den bezoekers te zien gaf was af De meisjes leeren wasschen strijken huishoud kunde costuumnaaien en nog vele andere nuttige zaken Daarnaast zagen wij smaakvol opgemaakte schotels zelf bereide bonbons en andere proeven van de in hooge mate practische kennis die den leerlingen van deze school wordt bijgebracht De heer G J O van der Ridder voorzitter der school heeft in een korte toespraak vooraf gaande aan de diploma-uitreikmg het doel der tentoon.stelling uiteengezet Onderstaande meisjes hebben het diploma mo gen ontvangen Nolkje van Gent Jannetje Groeneveld Nieske V d Vegt Deliana Hendrika Wormgoor Anna Maria Clarina Hendriks Maria Marbus Neeltje Bouw Wilhelmina Verweij Bartje Langerak Ja coba Johanna Hoeflakera Lijsje Orsalina v We verswgk Petronella Geertje Jansen Teuntje La seur Elisabeth Carolina André Theodora André Hendrika Johanna v Vliet Catharina Johanna Maria v Luijn Cornelia Margareth Vink Petro nella Clazina Timmer Maartje de Kort Maria van Grafhorst Geertje Asina Hersevoort ONEERLIJKE VECHTERSBAAS Twee jongens zijn elkaar gisteren op de Lijn markt in de haren gevlogen De eene knaap maak te hierbij gebruik van zijn zakmes en stak den ander er mee in zijn linkerbeen Door een vriend is het slachtoffer dat nog al bloedde haar het Stads - en Academisch Ziekenhuis overgebracht De politie heeft de zaak in onderzoek Schitterende vlootrevue in de Golf van Napels NAPELS 5 Mei — Na aankomst aan de haven te Napels inspecteerde Hitler tezamen met den Koning de eerewacht Vervolgens begaf het gezel schap zich aan boord van het vlaggeschip „ Ca vpur " en verliet het eskader de haven Buiten gaats vormden de schepen twee linies aan beide zijden van de „ Cavour " t»rwijl een escadrille ma rinevliegtuigen boven de oorlogsbodems kruiste Aan deze vlootrevue de grootste wat het aantal scheepseenheden betreft welke ooit werd gehou den namen zoo meldt United Press meer dan 200 schepen w.o 90 onderzeeërs deel Dat bet aantal niet grooter is is slechts te wijten aan het feit dat verschillende Italiaansche vlooteenheden in de Roode Zee en in de Chineesche wateren moe ten blijven De vlootrevue overtreft zelfs in scheepseenheden — niet in tonnenmaat — die welke ter gelegenheid van de Britsohe Kronings fee.9ten werden gehouden By die gelegenheid wa ren er 158 Britsche en buitenlerndsche oorlogsl» dems in de Spithead Bay verzameld daarbij waren echter ten gevolge van de sancties geen Italiaansche oorlogsschepen aanwezig De geweldige vloot is in twee eskaders verdeeld gecommandeerd resp door adrair Arturo Riccar di en Admiraal Vladimiro Pini Het programma was zoodanig uitgebreid dat het ook des middags werd voortgezet Het meest imposante nummer der re-vue was dat van de 90 onderzeeërs onder commando van den Schout-bij-Nacht Angelo Legnani Op een gegeven teeken verschenen 90 onderzeeëers in formatie van een vierhoek gevormd door 10 rijen tegelijkertijd aan de oppervlakte Gelijktijdig losten zij een saluut ter eere van den Führer daarna verdwenen zij allen weer gelijktij dig in de diepte Deze buitengewone boeiende de monstratie die nimmer door eenige vloot werd vertoond heeft ongeveer een half uur in beslag ge nomen De Kleine Entente IS zich bewust van haar kracht De Roemeensche minister van Builen landsche Zaken over de doel stellingen van den Drie bond BOEKAREST 5 Mei D.N.B — Gistermiddag om 5 uur is de tweede vergadering van den raad der Kleine Entente begonnen Des avonds heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken Comnen ter eere van de beide gasten een groot diner gege ven waaraan ook de leden van de Roemeensone regeering en het diplomatieke corps aanzaten Op het diner volgden een concert en een bal Aan het diner heeft Comnen een toespraak gehouden waarin hij den samenhang en de iiecht heid van de Kleine Entente opnieuw bevestigde en den wensch uitsprak tot samenwerking voor ieder vredeswerk waarbij „ ieder land zou optreden bin nen het kader van zijn souvereiniteit " Comnen legde voorts nog den nadruk op het plechtige aanbod tot samenwerking met de na buurlanden ten einde bij te dragen tot de J and-having van den vrede in het Donaubekken Com nen zeide verder o.m dat terwijl zich belangrijke veranderingen hebben voorgedaan de Kleine En tente haar gedragslijn wist te handhaven en de toekomst derhalve met optimisme kan tegemoet zien zich bewust van haar politieke kracht Van tijd tot tijd zijn er stemmen gehoord die onze organisatie bouwvallig noemen aldus Comnen doch het zij mij veroorloofd namen » onze drie regeerinjen te verklaren dat wij verlangende de handhaving van den vrede in het Donaubekken te steunen de vriendschappelijke hand reiken aan onze buren en hen uitnoodigen met ons mede te werken opdat wij een historisch werk van een dracht en broederschap kunnen tot stand brengen Stojadinowitsj zeide ook namens Krofta dat hij Comnen's omschrijving van het streven en de doeleinden der Kleine Entente ten volle onder schreef Ook de Generale Staven van de landen der Klei ne Entente houden op het oogenblik besprekiu gen y Een Britsche stap verv^acht te Praag PRAAG 5 Mei D.N.B — De Tsjecho Slo-waaksche gezant te Parijs Osoesky is naar in welingelichte kringen alhier verluidt te Praag aangekomen met adviezen der West-Europeesche mogendheden voor de regeling der Sudeten Duitsche kwestie Parijs en Londen zouden de Tsjechische regee rtng willen aanraden haar afwijzende houding tegenover de door Henlein te Karlsbad geformu leerde eischen te herzien Te Praag verwacht men na beëindiging van het bezoek van Hitler aan Italië een Engelschen stap Engeland zou volgens dit D.N.B.-bericht voornemens zijn Tsjecho-Slowakije den raad te • geven een oplossing van de Duitsch-Tsjechische kwestie op binnenlandsch-poiitiek gebied met goeden wil na te streven VON CRAMM ZAL 14 MEI TERECHT STAAN BERLIJN 5 Mei Reuter — De behandeling van het proces tegen den tennisspeler Von Cramm is vastgesteld op 14 Mei a.s BENOEMING TOT HOOGHEEMRAAD Bij K B is met ingang van den tweeden Woens dag van Juni 1938 benoemd tot hoogheemraad van den Lekdijk benedendams én van den IJsseldam ' e heer R van der Paauw te IJaselstein Zwitserland zal Fransche voorbeeld niet volgen Vier milliard van het uit Frankrijk gevluchte kapitaal teruggevloeid BERN 5 Mei Havas — Het Zwitsersche Telegraaf agentschap deelt mede Aangaande de nieuwe devaluatie van den Franschen franc ver nemen wij uit bevoegde bron dat Zwitserland dit voorbeeld in geen geval zal volgen Het Fransche ministerie van binnenlandsche za ken heeft de volgende mededeeling gepubliceerd „ Teneinde definitief de gezondmaking van den financieelen toestand te verzekeren heeft de regeering besloten over te gaan tot stabilisatie van'den franc Deze maatregel moet op de binnenlandsche markt en op de nationale producten op geen enkele wijze eenige prijsverhooging te weeg bren gen doch integendeel hun eigen stabiliteit ver zekeren Het spreekt voor zich dat zij slechts de bron zouden kunnen vormen van een winst welke een onwettig karakter zou dragen en daar mede gerechtelijke vervolgingen zou recht vaardigen Bijgevolg werden vandaag nog lnstru.ctie9 ge geven aan alle prefecten om maatregelen te nemen welke in staat zullen stellen op zekere en onbetwistbare wijze den verkoopsprijs van koop waar vast te stellen In een aan de pers verstrekte mededeeling noemde minister Marchandeau sprekende over den terugkeer op groote schaal van naar het buitenland gevlucht kapitaal alleen voor van ochtend reeds een bedrag van 4 milliard Mailboot te Parijs uitgebrand Weelderig interieur van de 25.178 lor » metende „ Lafayette " verloren gegaan PARIJS 5 Mei Hayas — Gisteravpn5 ^ om streeks tien uur is brand uitgebroken aan boord van de mailboot „ Lafayette " Het vuur ontstond toen een machinist in de machinekamer een bran der aanstak Het sloeg over naar de bergplaats van stookolie Ondanks alle pogingen in het werk gesteld door de brandweer van de stad en die van de maatschappij tastten de vlammen ook het weel derige interieur van het schip aan Dertig brand weerlieden die aan boord waren gebleven werden door de vlammen afgesneden en konden slechts met groote moeite gered worden De „ Lafayette " een schip van de Compagnie Generale Transatlantique " is in 1929 te St Na zaire gebouwd Het meet 25.178 ton Nader wordt gemeld dat de brand aan boord van de Lafayette nog voort woedt Van half een tol vier uur vannacht werden tal van ontploffingen waargenomen die vergezeld gingen van een groeten lichtgloed Het waren cylinders samengeperste lucht die voor dieselmotoren worden gebruikt De schade is nog niet by benadering op te ge ven Men weet niet of het schip nog hersteld zal kunnen worden Antiochïë door orkaan geteisterd Meer dan twintig dooden ANTIOCHIE 5 Mei D.N.B — De stad An tiochië is door een orkaan gepaard aan een water hoos geteisterd De Orontes is buiten de oevers ge treden en door de overstrooming zyn tien huizen ingestort De bewoners werden onder de puinen be graven en meer dan twintig personen zijn om het leven gekomen Koning Leopold bij doopplechtigheid ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Ten vervolge op het persbericht van 2 Mei j.l aangaande de doop plechtigheid van Prinses Beatrix wordt ons nader gemeld dat Z.M de Koning der Belgen heeft goed gevonden dat in verband met/Zijn tijdelijke afwe zigheid eerst thans worde bekend gemaakt dat Hoogstdezelve het Zijner Majesteit van den aan vang af aangeboden Peetschap over de jonggeboren Prinses heeft aanvaard en heeft toegezegd bij den doop tegenwoordig te zullen zijn LASCHSYMPOSIUM OP HOUTRUST ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Onder groote be langstelling is hedenochtend in het Houtrustgebouw het laschsymposium geopend De voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor laschtechniek Ir E Bolleman Kijlstra heette de deelnemers aan het hieraan verbonden twee daagsch congres met een kort woord welkom in het bijzonder den vertegenwoordiger van het Depar tement van Onderwijs Ir L Hesselfelt inspecteur van het nijverheidsonderwijs en de leden der examencommissies die thans reeds ongeveer 350 gediplomeerde lasschers hebben afgeleverd Spr zeide verheugd te zijn over de groote deel neming aan - dit symposium waarvan de resultaten alle verwachtingen hebben overtroffen ' Nadat spr het symposium voor geopend had verklaard nam het congres een aanvang V.V.V van Over-Betuwe schrijft ons In de Betuwe staan de Meikersen-boomgaarden in vollen bloei en toonen ook de perelaars hun on geëvenaarden bruidstooi Nauwelijks heeft een luwe zon wat meer kracht gekregen of overal waar men in de Betuwe komt ontwaart men een praoht vollen rijkdom van tallooze bloem-bouquetten die zich allerminst blijken te storen aan het pessi misme waarmede ide eerste berichten over de nachtvorstschade vervuld waren ' t Zal daarmede nog wel losloopen we kwamen tenminste door talrijke boomgaarden waarin het ongerepte vruchtbeginsel het nog verre bleek te winnen In dien de zonnewarmte maar verdere ontwikkeling van bloeien toestaat komt er nog fruit genoeg al hebben dan enkele pruimensoorten het kwaad te verduren gehad In geen geval is tenminste in dit stadium nog van een mislukking te spreken De bloeiende Be tuwe prijkt vandaag in volle bekoorlijkheid tus schen de prachtvolle witte kersenkronen verschijnt hier en daar reeds het teere rose van de appels en bUjft het gunstige weer overdag aanhouden dan is het nu de tijd om in de Betuwe van deze schit terende voorjaarspracht te gaan genieten De vaste bruggen bij Arnhem en Nijmegen ge ven het toerisme makkelijk gelegenheid om via uitmuntende wegen direct in het hartje van deze fruitstreek te kómen De Over-Betuwe is vandaag met haar jonge aanplant een bezichtiging over waard waarby ten overvloede aangeteekend mag worden dat een zeer actieve V.V.V het toerisme op loffeUjke wgze met raadgevingen en inlichtin gen over de mooiste plekjes wil steunen Zoo zyn in Eist door de zorgen van de plaatse Ujke V.V.V de diverse mooie wandelingen in de omgeving dier plaats ook voor toeristen gemak keiyk vindbaar gemaakt met behulp van pyien en verschillende kleuren die duidehjk de te volgen weg aangeven Aangezien op liet ruime Marktplein in Eist plaats genoeg is om auto's gratis te parkeeren is het te hopen dat vooral auto-touristen daar eens even halt houden zy kunnen dan van naby genieten van al het schoons.dat vooral in het voorjaar die streek den toeristen biedt Vooral degenen die dageUjks leven te midden van het geraas en gejaag van de groote steden kunnen zich daar verkwikken in de landeUjko stilte en daar op pittoreske paden te midden van bloesemgeur en bloesempracht genieten van het zoo by uitstek karakteristieke buitenleven m Ontploffing Rotterdam ROTTERDAM 5 Mei — Door tot dusver niet op gehelderde oorzaak zgn vanmorgen benzinedam pen van een rubberstrgkmachine geplaatst in een houten gebouw van de N.V Nederlandsche Asbest Maatschappg Van der landen en Veldhuis aan de Keilestraat alhier tot ontploffing gekomen Hoewel de ontploffing viy hevig was kwamen persooniyke ongelukken niet voor Wel ontstond er brand welke toen de pogingen van het personeel om het vuur met schuimbluschap'paratèn meester te worden faalden in zeer korten tyd door man schappen van den slangemyageix inet 3 stralen op de waterleiding en de gummislang werd gebluscht De rubberstrykmachine is tengevolge van de ont ploffing vernield Kostbare viool ontvreemd AMSTERDAM 5 Mei — Tijdens afwezigheid van den bewoner een handelaar in muziek instru-menten is ingebroken in een perceel in de 3ov Flinckstraat Blijkbaar zyn de inbrekers in de wo ning gestoord want toen de eigenaar thuiskwam trof hy een groote wanorde aan Eenige instru menten lagen nog half uitgepakt op den grond Of men liier met een kenner te doen heeft is nog niet aan het licht gebracht Doch zeker is dat de man een goede keuze heeft gedaan een kostbare viool een Cortesi ter waarde van ongeveer vyf tienduizend gulden en een Geislerklarinet worden uit de verzameling vermist Artistenfeest De zonen en dochteren van de Lichte Muze heb ben in „ Noord-Brabant " een benefice-feest gege ven voor hun vakgenooten die op het oogenblilc zonder emplooi zyn De medewerking aan dit feest was van de zgde der kunstbroeders uitstekend De toeloop had iets grooter kunnen zyn Dit benefice-feest diende in het holst van den " nacht gehouden te worden aangezien de bezoekers van dit feest voor een groot deel werkzaam zyn in de amusemeatsbedryven die eerst om twaalf uur sluiten Na dit middemachtelyk uur kwamen de bezoekers in drommen opzetten deels voorzien van muziekinstrumenten omdat ieder op zyn beurt een deel van het programma voor zyn rekening had genomen Zoo musiceerden de beoefenaren van de amuse mentskunst voor ten bate van en met elkaar hetgeen een aardige sfeer met zich bracht Er werd gezellig gedanst en kwinkslagen vlogen over en weer De heeren Nol Berclow en Dirk van A k e verzorgden met hun bands het gedeelte van den dans ' op zeer verdiensteUjke wyze Het publiek gaf op ondubbelzinnige manier uiting aan zyn appreciatie voor den zang van het dubbelman nenkwartet „ Con Amore " dat over voortreffeUjke stemmen beschikt Zy zongen o.m de aardige Apotheker-aria De vertolking van „ Abend Stand chen " was uitstekend Het orkestre „ Lino FalConi " voomameUjk uit Italianen bestaande en dus volkomen vry ten aan zien van de Nederlandsche toonkunstenaars ver leende eveneens zyn medewerking zooals steeds met groot succes De heer J Bil o e m voorzitter van den Nederl Toonkunstenaars Bond hield tydens dit geslaagde feest nog een aardige speech Hy wees op de re denen waarom dit feest werd georganiseerd en wenschte de organisatoren leden der afd Utrecht van den Bond met name de heeren J Meyer Tom C e d o r en J Berg geluk met het wel slagen Het is te hopen dat ook de baten een suc ces zyn geweest BOTERNOTEERING ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — De commissie noteering voor Nederlandsche boter is heden vast gesteld op 90 cent per K.G OFFICIEELE DEENSCHE BOTERPRIJS KOPENHAGEN 5 Mei A.N.P — De'offl cieele Deensche boternoteering is heden vastge steld op 230 kronen of 92 cent per K.G iMMWiim M 
UTRECHTS ¦^ i^^^a GROOTE WAA H.H K.K REID Fotogi bestorm » bruids De toegangsweg tot huize Doorn wordt stofvrij gemaakt voordat de gasten arrlveeren voor het huwelijk van Prins Louis Ferdinand von Hohen zollern met Grootvorstin Kyra van Rusland Bij zijn aankomst te Rome werd Hitler door den Italiaanschen Ko ning en Mussolini begroet en werd de eerewacht ge ïnspecteerd Een snapshot op het station te Rome onmiddellijk na de aankomst van den Führer y Rome in feeststemming tijdens het bezoek van Adolf Hitler - Een kleurige groep in karakteristieke kleeder - dracht in de straten der Italiaansche hoofdstad * r ^:> ¦^% De huwelijksplechtigheid op huize Doorn De hofprediker dr Brune Böh ring die het huwelijk van Prins Louis Ferdinand von Hohenzollern met Groot jyorstin Kyra van Rusland inzegende Na de huwelijksinzegening van Prins Louis Ferdi nand von Hohenzollern mefGrootvorstin Kyra van Rusland Achter het bruidspaar ex-kelzer Wilhelm met zijn echtgenoote Prinses Hermine Rechts op de foto H K H Prinses Juliana links l Z K H Prins Bernhard Hr Ms kruiser Java " vertrok Woensdagmiddag van Den Helder naar Ned Indië - De Java " verlaat de haven nagewuifd door een belangstellende menigte Prins Louis Ferdinand von Hohenzollern en zijn gemalin poseerden op ongedwongen wijze voor de persfotografen in den tuin van het kasteel te Doorn alvorens hun huwelijksreis te aanvaarden Het bezoek van den Duitschen Rijksleider aan Rome - Hitler en Mussolini brengen den groet na de kranslegging bij het graf van den Onbekenden Soldaat ^ S!^!^S^!?^fl:W:^!TO5B — Van onzen speciale N A afloop van in de hal va lieeft liet bruidspas lijke gasten eenij voor een aantal seerd terwijl deze bruiloftsbanket een ten maken De tal die niet binnen het komen wilden echt plaatje van het br ' wachtten op de gel reeds twee dagen den zij Dinsdag ze toen het Paar buite om even te poseere dat slechts één fot ¦ was De anderen door een der hofii een persconferenti Toen dan ook Prins I middag om half vijf gear vlak voor den uitgang vei maakte van „ Gaan jullie hun vreugde geen grenzen paar met gelukwenschen \ alle kapten en uit allerU Het was een gedraai en ge platen die nog ongebruik stuk voor stuk in de came den foto's werden genomi stond daar maar lachend toegestroomde publiek m Prinses Kyra was gekl mantelpak en droeg has hand Prins Louis Ferdini sportcostuum Toen nadat de fotograf verschoten kwam een gr voorrijden en nadat het was gestapt werd een ro m4akt - waarna de huwelijl Intusschen waren de vertrokhen en nu ook 1 gezicht was verdwenen Doom weldra weer ter weg werd weer geheel gegeven doch veel publ Ook de cafe's stroomdei Exeellenz D o m m e s e v^n den ex-keizer vertelc loopen dagen voor den ex geweest „ Vooral heeft deerd " aldus Exeellenz H.H Prinses Juliana en I maal toe te gast zijn gew Voorts deelde de hofraaai geheéle plechtigheid een droeg Geen fraaie rheto gevoelvolle woorden het tot het jonge paar gerich toeval Prins Louis Ferd Kyra heeft samengevoeg ontmoeting een huwelijk Zijn de ringen ook % te Potsdaöi geschied Neen het omgekeeiGeknield voor den katheddegom voor de eerste m « Hoe was de keizer De keizer droeg debij voorkeur heeft gedrgcommandant van het reilijfgarde Ook de ex kroovan het regiment dat h;de zwarte huzaren r Eenige hilariteit wei Scandinavischen joums wat de vijftig gasten lijke aan het bruiloftsl Moet U dat nu we teresseert toch niemand — Toch wel Nu vooruit dan ms ook het maal was eenvi gebraden kip „ etwas £ fruit De Scandinaviër was Donmjes verlaat ons w * wej afgeloopen maar vo was nog allerlei te regel En wij verlaten Doorj te beleven is En onder \ een Oogenblik naar de weldra weer geheel alle Huize Doom zal blijven Ex-kroonprins Wilhe met den D-trein naar H van Amersfoort vertrok Hij kwam per auto uit daarna onmiddellijk naa een gereserveerde coupé ron waren marechausséi Dr J Kuiï ' Mr J A N Patijn tijdens zijn rede op het internationaal congres voor Verloskunde en gynaecologie m het Koloniaal Instituut te Amsterdan > De tunnel voor wielrijders en voetgangers nabij de spoorweg overgang aan de Nassaulaan te Bussum is Woensdag officieel geopend „ De regeering koopt rogge " - Deze mededeeling bracht stemming op de Groningsche graanbeurs roodat er meer « Jan anders werd verhandeld De Britsche Rijkstentoonstelling te Glasgow It door den Koning koningin van Engeland officieel geopenr ' 7 r d9 AMSTERDAM 5 Mei 75 jaar is hier te stefl oud-directeur van l?et i Wijlen Dr Kuiper d werd geboren was va Mei 1929 directeur va;i va » 1 September 1919 © was aan de gemeet sterdam i 
UÏRECHTSCH NIEUWSBLAD No 4 Donderdag 5 Mei 1938 TWEEDE BLAD 5 Rust teruggekeerd in Huize Doorn Het spellingsvraagstuk Chaos eischt ordening GROOTE WAARDEERING VAN DEN EX-KEIZER VOOR HET FEIT DAT H.H K.K H.H PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD BE REID WAREN TWEEMAAL OP HUIZE DOORN DE GASTEN DER HOHENZOLLERN TE ZIJN Fotografen bestormen het bruidspaar Druk werk voor brandweer JONGENS STOOKTEN EEN VUURTJE VIER PERCEELEN BRANDPEN TOT DEN GROND TOE AF WAARDOOR 25 PERSONEN DAKLOOS WERDEN het brandende huis door ie dringen slaagde men erin de kleine van een zekeren dood ie redden De brand heelt een 25-ial personen dakloos gemaaki In den Helder is voor de vierde maal van dez maand brand uitgebroken In de loods het z.g Mothok was houtafval opgeslagen Ten ge volge van broei heeft de voorraad houtafval vlam gevat en spoedig was de loods gelijk een brandende fakkel In de onmiddellijke nabijheid stond een brandspuithuisje van de werf en terstond werd dan ook door de werf brandweer met assistentie van ma trozen van de „ Van Speyk " het opleidingsschip dat op de werf ligt met drie stralen water gege ven Het vuur was weldra bedwongen zoodat het gevaar voor uitbreiding — er bevonden zich n.l een groot aantal houten sloepen-loodsen in de nabij heid was geweken De houten loods brandde ge heel af fcijtler en ^ ussolini nemen slaande in hun auto op het Piazza Venezia de enthousiaste b.uldebetuigingen van het publiek in ontvangst Van onzen specialen verslaggever N A afloop van de plechtigheidin de hal van Huize Doorn,heeft het bruidspaar met de vorste lijke gasten eenige oogenblikkenvoor een aantal fotografen gepo seerd terwijl deze ook tijdens hetbruiloftshanket eenige foto's moch ten maken De talrijke fotogiafen,die niet binnen het tuinhek mochtenkomen wilden echter ook graag eenplaatje van het bruidspaar makenwachtten op de gelegenheid hiertoereeds twee dagen Bovendien wer den zij Dinsdag zeer teleurgesteld,toen het Paar buiten het hek kwam om even te poseeren en het bleek dat slechts één fotograaf aanwezig was De anderen waren namelijk door een der hofmaarschalken op een persconferentie bijeengeroepen Toen dan ook Prins Louis Ferdinand gister middag om half vijf gearmd met Prinses Kyra vlak voor den uitgang verscheen en een gebaar maakte van „ Gaan jullie je gang maar " kende hun vreugde geen grenzen Eerst werd hèt jonge paar met gelukwenschen bestormd en daarna aan alle kanten en uit allerlei standen „ genomen " Het was een gedraai en geknip van belang en alle platen die nog ongebruikt waren werden thans stuk voor stuk in de camera's geschoven Honder den foto's werden genomen en het bruidspaar stond daar maar lachend en de hulde van het toegestroomde publiek m ontvangst nemend Prinses Kyra was gekleed in een eenvoudig mantelpak en droeg haar bruldabouquet in de hand Prins L«uis Ferdinand droeg een donker sportcostuum i Toen nadat de fotografen al hun kruit hadden verschoten kwam een groote donkerblauwe auto voorrijden en nadat het vorstelijk bruidspaar in was gestapt werd een rondrit door Doom ge maakt waarna de huwelijksreis een aanvang nam Intusschen waren de meeste gasten weer vertrokken en nu ook het bruidspaar uit bet geziclit was verdwenen keerde de rust in Doom weldra weer terug De Langbroeker weg werd weer geheel voor het publiek vnj gegeven doch veel publiek was er niet meer Ook de cafe's stroomden leeg Exeellenz D o m m e s een der hofmaarschalken van den ex-keizer vertelde ons nog dat de afge loopen dagen voor den ex-keizer onvergetelijk zijn geweest „ Vooral heeft de keizer het gewaar - deerd " aldus Exeellenz Dommes „ dat H.H.K.K I H.H Prinses Juliana en Prins Bemhard tot twee maal toe te gast zijn geweest op Huize Doom " Voorts deelde de hofmaarschalk ons mede dat de geheele plechtigheid een zeer eenvoudig karakter droeg Geen fraaie rhetoriek maar ernstige en gevoelvolle woorden heeft hofprediker Döhring tot het jonge paar gericht er op wijzend dat het toeval Prins Louis Ferdinand en Grootvorstin Kyra heeft samengevoegd en dat uit deze eerste ontmoeting een huwelijk uit liefde gegroeid is Zijn de ringen ook gewisseld of is dit alleente Potsdaïn geschied Neen het omgekeerde ia juist het geval.Geknield voor den katheder hebben bruid en brui degom voor de eerste maal de ringen gewisseld Hoe was de keizer gekleed De keizer droeg de uniform die hij steedsbij voorkeur heeft gedragen namelijk dat vancommandant van het regiment huzaren van delijfgarde Ook de ex-kroonprins droeg de uniformvan het regiment dat hij vroeger commandeerde,de zwarte huzaren « Eenige hilariteit werd verwekt door een Scandlnavischen journalist toen deze vroeg wat de vijftig gasten waaronder 30 vorste lijke aan het bruiloftsbanket gegeten hebben —¦ Moet U dat nu werkelijk weten Dat in teresseert toch niemand — Toch wel Nu vooruit dan maar Schrikt U niet want ook het maal was eenvoudig een voorgerecht gebraden kip „ etwas süszes " kaasstengels en fruit De Scandinaviër was tevreden en Exeellenz Dommes verlaat ons weer Dê plechtigheid v/as wel afgeloopen maar voor hêt vertrek der familie waa nog allerlei te regelen En wij verlaten Doorn waar thans niets meer te beleven is En onderweg gaan onze gedachten een óogenblik naar den grijzen ex-keizer die weldra weer geheel alleen met zijn gemalin op Huize Doom zal blijven » • * Ex-kroonprins Wilhelm heeft hedenmorgen met den D-trein naar Éerlijn welke om é.31 uur van Amersfoort vertrok den terugreis aanvaard Hij kwam per auto uit Doorn aan en begaf zich daarna onmiddellijk naar den trein waar hij in een gereserveerde coupé plaats nam Op het per ron waren marechaussees aanwezig Dr J Kuiper overleden AMSTERDAM 5 Mei — In den onderdom van 75 jaar is hier ter stede overleden Dr J Kuiper oud-directeur van het Wilhelmtna-gasthuis alhier Wijlen Dr Kuiper die in 2M2 te Den Helder werd geboren was van 1-9 Jünuari 1893 tot 1 Mei 1929 directeur van SA Sfakenhuis terwijl hij ' van 1 September 1919 t«t 1 Mei 1928 ' i»7ens lec & s vtas aan de gemeentelijke unlven^ifeit te Am sterdam BIJ DE FOTO'S Het gelukkige bruidspaar in gesprek met Grootvader Wilhelm Aan hel bruiloftsbankef H.K.H Prinses Juliana onderhoudt zich met den ex-keizer Boschhrand te Emmen en ex-kroonprins Wilhelm Vooi de vleide maal In deze maand laaiden de vlammen op in den Helder ' s-GRAVENHAGE 5 Mei - Gisteren heb ben in verschillende plaatsen van ons land branden gewoed In de residentie brak omstreeks half drie brand uit in de N.V Radiofabriek en inge nieursbureau v.h van der Heem en Bloemsma De brand ontstond op de lakspuiterij waar schijnlijk tengevolge van een onvoorzichtig heid bij de werkzaamheden Hel brandbare materiaal gaf hei vuur rijkelijk voedsel zoodal de vlammen spoedig om zich heen grepen en de brand zich vrij ernstig liet aanzien Hei vuur werd echter onmiddellijk krachtig aangepakt waardoor de brand tot hei inwen dige van het gebouw beperkt bleef Te Groningen is des middags om half vflf brand uitgebroken in een der loodsen vaji de N.V H Th Wilmink scheepswerven aan't Winschoter diep Zooals gewoonlgk waren de knechten in de open lucht bezig met het verbranden van spaanders hout en houtafval hetgeen geschiedde op ongeveer tien meter van de loods Door den sterken wind sloegen de vlammen evenwel over naar de loods Binnen korten ttjd stond deze loods die geheel gevuld was met hout en waarin zich een nieuwe motorboot be vond in lichter laaie In een minimum van tijd is zg geheel afgebrand Vier huizen verwoest Te Hoog woud in de morgenuren stookten eenige jongens achter een timmermanswerkplaats te De Weere gemeente Hoogwoud een vuurtje van krullen Waarschijnlijk zfljn daarbij vopken le recht gekomen op het rieten dak van de nabijge legen woning van den tuinder P Klaver Tengevolge van den lellen Oostenwind greep het vuur razend snel om zich heen en In min der dan geen tgd stond het geheele pand in lichter laaie Daarmede liet de toestand in deze dicht bebouwde buurt zich zeer critiek aanzien Het brandende riet stoof her en der en nog geen kwartier had de brand gewoed of het vuur had reeds drie andere perceelen aangetast Dit wa ren een smedertj annex autobedrijf van den heer 3 Nlpshagen de slagerij van den heer J Bood en de door twee gezinnen bewoonde brandstoffenzaak van den heer P Bankras Daar de situatie zich steeds dreigender liet aan zien en de brandweer van Hoogwoud tegen de laaiende vuurzee machteloos stond werd in allerUl de assistentie van de brandweeren van Abbekerk en Sybekarspel ingeroepen De woningen van de heeren Klaver Nipshagen Rood en Eankkras zijn tot den grond toe afgebrand Op hei laatste óogenblik ontdekte men dal in het huis van den heer Rood een kindje dai in den wieg lag wa achtergelaten Door in Ten slotte is te Emmen gistermiddag om streeks drie uur brand uitgebroken in de Staats bosschen onder Noordbarge nabij Emmen Perso neel van het staatsboschbedrijf de brandweer uit Emmen en een groot aantal omwonenden konden hét vuur door krachtig ingrijpen bedwingen waar dooj - de omvajig van den brand in dit eenige hon derden h.a groote boschcomplex beperkt bleef tot vQf h.a jong bosch met gemengde beplanting Des avonds tegen zeven uur werd opnieuw brand gemeld mj in de bekende Bmmfer dennen een der meest gezochte uitspanningsoorden van het Noor den Opnieuw was dè brandweer met boschperso neel en een zeer groot aantal bewoners vgn Em men ter plaatse om hèt vuur te bestrijden Dank zij het feit dat de sterke Oostenwind tegen dèn avond was gaan liggen kon men hier het vuur spoedig meester worden Een halve h.a vijftienjarig dennenbosch is verbrand De generale Hel voorrijden van de Gouden Koels die gebruikt zal worden bij de doop plechtigheid van Prinses Beatrix werd gere peteerd ' s GBAVENHAGE 5 Mei — Gistermorgen werd voor de Groote Kerk alhier een generale repetitie gehouden in verband met de a.8 doopplechtigheid van Prinses Beatrix Aan deze generale repetitie werd deelgenomen door een escadron Huzaren een brik welke de Gouden Koets moest voorstellen en volgrytui gen alles volledig bespannen Het geheel stond onder leiding van Jlir Vcrheyen opper stalmeester en den hoofdcommissaris van po litie den heer v d M e y _ HOOGLEERAARSBENOEMINGEN AMSTERDAM 5 Mei — Thans is verschenen een voordracht van B en W om a Prof dr M Valkhoff thans buitengewoonhoogleeraar te benoemen tot gewonen hoogleeraarin de Romaansche phiologie in het bijzonder in deFransche taal en letterkunde benevens het vul - gair Latijn en b Een buitengewonen hoogleeraar in de Fran sche taal en letterkunde na de middeleeuwen tebenoemen waardoor door curatoren worden voor gedragen 1 Dr J B Tielrooy te Zwolle 2 Dr H Brugmans Jr te Amsterdam De benoemingen zullen Ingaan op nader door B en W vast te stellen data Auto's botsen Op elkaar I iWagen in brand geraakt waardoor twee inzitenden om hei leven - i kwamen GHiZE 6 Mei — Gisteravond laat tegen middernacht Is op den rQksweg Breda-Tilliurg ter hoogte van Hulten een ernstig verkeers ongeluk gebeurd dat aan twee menschen het leven heeft gekost Terwijl 4 njksveldwachters op dat onr de op dien weg passeerende auto's controleerden en juist bezig waren den auto van de Janssen Limburg Express te onderzoeken reed een vrachtauto afkomstig uit de lAer Westland welke geladen was met groenten op eerstge ^ noemden wagen In Ten gevolge van de bot sing vloog de groente-auto in brand Dadelijk snelde de rijksveldwachter met de In zittenden van de Janssen-Dimburg Express ter hulp doch zij mochten er niet in slagen de vlam men te dooven daar de geheele wagen in een oog wenk in lichterlaaie stond Evenmin konden de inzittenden uit den brandenden auto worden ge haald en toen dit na veel moeite gelukte bleek een hunner reeds overleden terwijl de andere met zware brandwonden was overdekt De beide slachtoffers zijn P van der Lugt en Aart van Berkel beiden woonachtig te de Lier Een voor bijkomende geneesheer heeft nog getracht ter plaatse hulp te bieden doch er bleef niet anders te doen dan de zwaargewonden naar het zieken huis te Tilburg te vervoeren Het parket uit Breda werd onmiddellijk van het gebeui'de in kennis gesteld en spoedig waren de officier van justitie mr Beelen alsmede de poli tie-deskundige Van der Schutte Olivier op het terrein van de ramp aanwezig De brandweer uit TUburg welke intusschen was gealarmeerd kon niets uitrichten daar de auto totaal uitbrandde De gemeente politie en de marechaussee uit Gilze regelden het verkeer De rijksveldwacht stelt een onderzoek in naar de oorzaak van dit ongeluk Jongen door tram overreden en gedood LAP.EN N.-H 5 Mei — Vanochtend is de zestien-jarige J V uit Huizen in de Torenlaan te Laren met zijn fiets tegen een motorwagen van de Gooische tram gereden De jongen werd een twintigtal meters meege sleurd waarna hij de voorwielen over het lichaam kreeg Het slachtoffer was vrijwel onmiddellijk dood Het stoffelijk overschot is naar het lijken huisje van het St Jans-Ziekenhuis te Laren over gebracht KONING LEOPOLD PEETVADER iyi aar het Belgische Telegraaf'agentschap verneemt heeft Koning Leopold de uitnoodiging van Prin ses Juliana en Prins Bemhard,peetvader te zijn van Prinses Bea trix aanvaard Koning Leopold zal de doopplechtigheid op 12 Meite Den Haag bijwonen K J Eerste Kamer verwerpt de drie moties van de N.S.B ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — De Eerste Ka ^ mer heeft gisteren de behandeling der interpel latie Woltjer over de sepllnigskwestle voortge zet Wy schreven hierover reeds In een groot deel van onze vorige editie In de middaguren kwain de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen voor de tweele maal aan het woord De Minister be toogde onder meer dat de noodzakelijkheid eener nadere regeling van de spelling uit den huldigen verwarden toestand volgt Het is niet het voornemen van den Minister met het nieu we Koninklijke Besluit dat de spelling nader zal moeten regelen te wachten tot de noodlg geachte wettelijke basis daarvoor zal zijn ge legd De terugkeer tot De Vries en Te Winkel voor wat betreft het geslacht en de voomaiun woordeiyke aanduiding achtte spreker het voor naamste van de door hem voorgenomen rege ling en uitvoerig verdedigde hy het belang van zijn standpunt voor de taal en voor de geeste lijke discipline De eerste en de derde motie van den heer De Bijke achtte spr onaannemeiyk de tweede ont ried hl Spr heeft zelf met de uitgevers gesproken ia 1936 De berekening van 2 % mlUioen schade be rust niet op de gedachte dat er wel met de pen ós de boeken kan worden geknoeid Terugkeer naar De Vries en Te Winkel In zak » geslacht en voornaamwoord is gewenscht Het stre ven naar een geslachtlooze taal is onvoorwaardelijk af te keuren Men ga niet uit den weg voor gebrek aan discipline van den geest De heer Woltjer A.R repliceert Spr bestrgdt de historische beschouwingen vait den heer De Jong welke niet strooken met die vaa oud-Minister Marchant Spr.'s hoofdbezwaar Is het voorsohryvea van een schryfAvqze door de regering zelve niet gevolgd de dwang door haar opgelegd Spr bet%vlst dat de maatschappy de Bchrytwyze 1934 heeft aanvaard De schiliifwze is niet tn de eerste plaats de zaak van het onderwijs dat slechts heeft te volgen Wie redden wil wat er te redden vaJt die steun * mij — aldus de Minister Maar dit gaat buiten Jiet kader van de interpellatie om Spr.'s fractie keurt de eerste en derde moties afj doch zal voor de tweede stemmen in afwachting van een definitieve regeling intrekking der beslui ten waardoor bij het onderwerp een andere spel < ling dan De Vries en Te Winkel is ingevoerd De heer DeSavorninLohman C.H wijst eveneens de eerste en derde moties af zgn fractie zal daarentegen evenzeer de tweede motie steunen los van haar entourage en op zuiver zakelijka gronden De heer Van Lansohot R.K zegt dat d «|' regeering eerst over verdere maatregelen kan oordeelen nadat het wetsontwerp In de Tweede Kamer zal zijn behandeld Anders stelt ze haan voor een fait accompli indruischend tegen uitsprai ken van haar meerderheid De heer De Zeeuw S.D is nog meer be * vreemd door de houding der Antirev en Chr.-Hist < fracties t.a.v de moties dan door de moties zelve Deze Kamer heeft zich niet te mengen in een nog niet opgeloste kwestie tusschen de regeering en de Tweede Kamer Nu er stemming gevraagd is noemt spr de eerste motie waardeloos de derda blameerend voor de Kamer en onvoldoende voor bereid de tweede behoort hier niet thuis Overi gens behoort de wettelijke regeling die de regeering wenscht voor al het andere te gaan De eerste motie wordt verworpen met 32 tegen 4 stemmen De tweede motie wordt verworpen met 21 tegen 16 stemmen voor de N.S.B A.R < C.H en de heer Van Rappard Lib De derde motie wordt verworpen met 33 tegen i stemmen „ De Industrieele Club " bestaat 25 jaar Trefpunt van Nederlandsche Indusirieelen in Amsterdam AMSTERDAM 5 Mei — Op 15 Mei a.S zal he « vtif-en-twintig jaar geleden zijn dat te Amster dam op initiatief van wijlen den heer H L Gêvéka „ De Industrieele Club " werd opgericht de Instel ling die haar zetel heeft in het bg eiken Amster dammer doch ook bg eiken vasten bezoeker van de hoofdstad bekende gebouw „ Industria " aan den Vjlgéndam en het Rokin Op 18 Mei zal de gebruikelgke jaariyksche maal tijd worden gehouden die ditmaal een bijzonder karakter zal dragen en waarbg de tafelrede zal worden uitgesproken door den Minister van Eco « nomische zaken mr M P L Steenberghe ¦¦ n«a..-^lSjaHiili»i%r-^rWJ,^..^-a...iJe-.t«.>^.-.j.iiwaaia -./^-»^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 1 Don'derHag ' 5 Meï Ï93g TWEEDE BLAD CIGARETTES 25 et TWINTfG STUKS ÜB-ec/Ué AMBmKAjm MADE IN AMERICA BX IHE AXTON FISHER TOBACCO CY LOUISVILLE KY xxSpillebeen en Heelzak " 39 In een wip stond Spillebeen op zijn dunne beenen en keek met groote verbaasde oogen naar Trogman die z'n muts voor hem afnam en be leefd zei „ Goeiemorgen mijnheer Spillebeen Hoe maakt u het " Spil gaf geen antwoord hij keek van Trogman naar Gijs en emdelijk zei hij „ Waak ik of droom ' k Zou ik nu weer niet in Amerit Steunfraudes in Weesp GECOMPLICEERDE MACHINATIE MET ZIEKENGELDEN AAN HET LICHT GEKOMEN Van onzen correspondent WEESP 5 Mei - Hel juslilieel onderzoek naar de fraudes met steungelden te Weesp gepleegd heeft ook nog iets anders aan het licht gebracht n.l een zeer eigenaardige en gecompliceerde machinatie met ziekengelden van den arbeider G v d Z in verband v/aar mede tegen P v A ambtenaar bij de steun uitkeering proces-verbaal is opgemaakt Bij een bezoek dat wij aan den vorengenoem Öen arbeider hebben gebracht deelde hij ons uit voerig mede hoe dit geval zich had toegedragen Op 23 September 1937 waa v d Z werkloos ge worden Nadat v d Z 3 dagen had gestempeld werd hij ziek en toen zijn vrouw zich naar het kantoor der steunverleening begaf deelde men ha,ar mede dat haar man recht had op uitkeering van ziektegeld omdat hg zoo kort geleden ont slagen was Echter zou het kantoor van steim verleening wel wekelijks aan het gezin v d Z ' n voorschot op het ziektegeld verstrekken en wel ten bedrage van ƒ 11.02 Waarom juist het bedrag aldus werd gesteld was v d Z in den beginne niet duidelijk hoewel uit het geheele beloop der affaire de opzet duidelijker werd Op onze vraag aan v d Z wanneer bij hem voor het eerst achterdocht begon te rijzen dat de zaak niet in orde was antwoordde hij dat deze wijze van doen hem reeds in de tweede week van zijn ziekte v d Z is 10 weken ziek geweest niet aanstond „ In de derde week van mijn ziekte " vertelde hij verder „ zei de controleur van de „ Centrale Onderlinge " te ' s-Gravenhage dat deze instelling het ziektegeld reeds verzonden had aan de firma van H te Leiden aannemers van het werkverschaffings-object waarbij ik gewerkt had " Naar v d Z ons verder uiteenzette begreep hij er hoe langer hoe minder van Op een Zondag morgen kreeg hij bezoek van den heer Van H die hem mededeelde reeds een bedrag van ƒ 96 - aan ziektegeld voor hem ontvangen te hebben Hij had het geld niet bij zich maar zou het over 2 of 3 dagen sturen Later bleek dat genoemde heer v H op 24 De cember j.l ' n onderhoud had gehad met den amb tenaar van de steunverleening P v A die den aannemer had opgedragen het ziektegeld be stemd voor G V d Z „ aan genoemden ambtenaar af te dragen Inmiddels was komen vast te staan dat * het ziektegeld bedroeg ƒ 13.44 per week ter wijl het gezin v d Z nog steeds regelmatig ƒ 11.02 wekelijks op het kantoor van de steunverleening werd uitbetaald Toen eenige weken na het bezoek van den heer V H aan v d Z laatstgenoemde nog steeds niet in het bezit werd gesteld van het hem toekomen de ziektegeld schreef de arbeider aan de „ Cen trale Onderlinge " die onmiddellijk antwoordde dat aan de de firma v H en v D ƒ 131.60 was uitbetaald „ Op 10 December was ik weer hersteld " — ver telde V d Z ons verder — „ en ik heb tot 4 Jan gestempeld Met den brief van de „ Centrale Onderlinge " ben ik naar het stempelkantoor ge gaan en heb aan P v A gevraagd hoe alles nu eigenlijk in elkaar zat en waarom ik niet uitbe taald kreeg waarop ik recht had Daarop heeft V A mij verklaard dat hij van het ziekengeld ook niets hoorde maar ik moest hem dien brief maar geven dan zou hij die aannemers wgl krijgen Naar v d Z ons nog mededeelde begreep hij wel dat „ er sprake moest zijn van een groote knoeirommel Hij heeft toen zijn organisatie den Chr Bond van fabrieks en transportarbei ders met het geval in kennis gesteld en het be stuur van afdeelmg Weesp schreef aan het ge meentebestuur teneinde de zaak tot klaarheid te brengen Door het gemeentebestuur werd toen geantwoord dat „ in overleg met v d Z de ziekte gelden aan hem zouden worden uitbetaald " Als V d Z ons dit vertelt raakt hij steeds meer op gewonden „' t Waren allemaal leugens er wé.s toch niets met mij overlegd Ik heb met geen ambtenaar of geen burgemeester gesproken Al léén was in de eerste week van mijn ziekte ge zegd dat ik een voorschot op mijn ziektegeld zou krijgen Maar wéLftrom werd mij dat andere geld niet uitbetaald waar ili recht op had " „ Maar U had toch naar den burgemeester kun nen gaan en hem zeggen dat U van een overleg waarover aan Uw bond geschreven was door het gemeentebestuur U niets bekend was " vroegen wU nu waarop v d Z antwoordde „ Onze pen ningmeester is ook naar den burgemeester toege gaan want we wisten dat intusschen het geheele bedrag van f 131.60 op het kantoor by P v A was gedeponeerd en toen heeft de burgemeester gezegd dat ik mijn ziektegeld op het kantoor bg v A kon gaan halen " Daar v d Z echter sinds i Januari j.l weer aan het werk was en wel bij de gemeentelijke uit breidingswerken voor de Weesper waterleiding te Naarden waarvan P v A ook hoofd-ambtenaar is kon hij overdag niet naar het stempelkantoor gaan doch dit geschiedde op 28 April j.l door zijn vrouw die wü nu even aan het woord laten „ Toen ik op het stempelkantoor kwam " vertel de mej v d Z overhandigde P v A mij een gesloten enveloppe met de woorden „ Ziezoo ga hiermee nu maar naar den burgemeester en laat hem dit zien dan kun je zeggen dat je het ziekte geld ontvangen hebt " Ik ben toen met die enve toppe naar huis gegaan want ik had bij den bur gemeester niets te malcen ik dacht natuurlijk dat in die enveloppe ' t bedrag zat waarop wij nog recht hadden maar toen ik thuis den brief open raaak^p dacht ik dat ik me doodschrok want stel U voor daar zat al het ziektegeld in n.l f 131.60 We hadden nog nooit zooveel geld in huis gehad " Mej v d Z besloot toen maar rustig af te wachten tot haar man zou thuiskomen om dan sa men te overleggen wat er nu verder gebeuren moest Maar korten tijd nadat zij thuisgekomen was kwam een andere ambtenaar van het stem pelkantoor en zei dat zij dat geld in zgn geheel onmiddellijk weer moest teruggeven Daarnaar had de juffrouw echter geen ooren en ook een herhaald bezoek van laatstbedoelden ambtenaar op denzelf den dag ' s middags 5 uur had hetzelfde negatieve resultaat Toen v d Z ' s avonds thuiskwam is hij dadelijk met de enveloppe waarin het geheele bedrag ge borgen was naar P v A gegaan en hem bij dat bezoek heeft v d Z aan v A gevraagd van het bedrag te willen afhouden wat aan voorschot was uitbetaald en hem dan eindelijk het saldo uit te betalen Maar nóg was v A hiervoor niet te vinden „ We zullen dat geld weer in de brandkast leggen en jij krijgt morgen of overmorgen ' t geld dat je toe komt " „ Daarmee kon ik naar huis gaan " vervolgt dan V d Z „ maar ik heb nu nog steeds miJn geld niet ontvangen " Gelukkig is alles den brigadier van de rijksveldwacht en den rijksambtenaar ter oore ge komen die ' t nu geheel hebben uitgezocht en zul len voorkomen dat mijn geld verduisterd wordt Nieuwe rijksweg te Soest Steenen worden gelegd op onder grond van beton SOEST 5 Mei — Gisteren werd aanbesteed het werk aan het gedeelte Rijksweg No 1 B zijtak Baarn-Amersfoort te Soest bekend als Vredehof straat het gedeelte van Hotel Trier bij ' t Paleis Soestdijk naar Nieuwerhoek Laagste inschrijver was de Fa Breul en Zn te Ede voor f 17.800 — Met de uitvoering van het werk dat 75 dagen nadat hiermede een aanvang is gemaakt gereed moet zijn zal binnen 14 dagen een aanvang wor den gemaakt De rijweg zal een breedte krijgen van 6.50 M en van een bijzondere constructie zfln De klinkerbe strating zal n.l niet worden aangebracht in een zgn bed van zand doch in een bed van beton ter wijl de steenen ook onderling met cement specie worden verbonden Wegens de op sommige plaatsen vrij slappe boden zal de ondergrond vooraf hier en daar tamelijk diep moeten worden uitgegraven De rijwielpaden worden gemaakt van gebakken tegels gelegd in zand Met de uitvoering dezer werkzaamheden zal worden bereikt dat ook de Zuidelijke zijde van het Paleis Soestdijk een fraai entree zal krggen wat eveneens geldt voor Soest Ingezonden mededeeling AAMBEIEIV Bij behandeling van aombeien komt het er op aan het juiste middel te kiezen dat niet alleen de onaonge * noma pijnen doet verdwijnen maar ook de oorzaak aantast Ongetwijfeld zal Uw dokter U Anusol Suppositoria aanbevelen Prijs fl 1.60 AlVUSOL Verkrijgbaar bij Apoth en Dreg Exploitatie van Nieuw-Guinea Proeven met den aanplant van voe - dingsgev/assen en nieuw bestuurscentrum FAK-FAK 5 Mei Aneta — Als gevolg van de expeditie van Dr J W Gator assistent-resi dent van West-Nieuw-Guinea naar het Merenge bied van het centraal bergland in Zuid Nieuw-Guinea zal daar begonnen worden met de oprich ting van een bestuurspost met veldpolitie een In dischen arts en een landbouwkundige terwijl ook een radiozender zal worden opgericht Men is voor nemens dadelijk te beginnen met proeven in zake den aanplant van voedingsgewassen op de vlakte nabij het Panaimeer op een hoogte van 1640 me ter Bij voldoende hulp van vliegtuigen van de marine voornamelijk voor den toevoer van levens middelen zal de nieuwe vestiging geheel met plaatselijke middelen en Wiet eigen personeel tot stand kunnen komen zoodat dit het eerste be stuurscentrum in het centrale bergland is dat vi'ijwel geen extra geldelijke offers vraagt Officiëele berichten Departement van Oecon Zaken P-''^mfW Bij Kon besluit van 26 April zijn te rekenen van 1 Januari bij het departement van oeconomi sche zaken bevorderd tot referendaris mr S Tli J Teppema thans hoofdcommies benoemd tot referendaris dr P P van Berkum thans werk zaam als arbeidscontractant bevorderd tot hoofd commies J van Vliet thans commies benoemd tot hoofdcommies drs F Ph Groeneveld thans werk zaam als tijdelijk ambtenaar en bevorderd tot com mies A Ch Grefe thans adjunct-commies Landmacht Bij Kon besluit van 21 April is de titulaire rang van generaal majoor verleend aan den luitenant kolonel der artillerie L J Kuijck wien sedert de titulaire rang van kolonel is toegekend Onderscheidingen Bij Kon besluit van 14 April is toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere medaille in brons aan J Kaiser wijklooper bij de N.V ' s Gravenhaagsche melkinrichting De Sierkan te ' s Gravenhage is toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere medaille in zilver aan mej J E Denijs huishoudster in dienst van de familie D Denijs te Baarn VERDACHT VAN BRANDSTICHTING GRONINGEN 5 Mei — Het parket uit Gro ningen heeft een onderzoek ingesteld naar de oor zaak van den brand in hotel Panman te Scheemda die Zondagochtend j-1 heeft gewoed en waarbij de groote tooneelzaal is verwoest In verband hiermede is de eigenaar van het hotel zekere L J als verdacht van brandstichting in hechtenis genomen Hoederdag-taart voor Prinses Juliana De Nederlandsche Banketbakkers Vereeniging zal der traditie getrouw ook dit jaar weder een „ moederdag-taart " aan de KoniSkliJke Familie aanbieden Voor het eerst dit jaar wordt deze aan de jonge Vorstelijke Moeder aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana op het Paleis Soestdijk aangeboden Qynaecologie toekomst der volkeren Minister Mr J A N Patijn opent hel internationaal congres voor verloskunde AMSTERDAM 5 Mei — Als vertegenwoordi ger der Nederlandsche regeering werd op het In ternationaal congres voor Verloskunde en Gynae cologie de openingsrede uitgesproken door den Minister van Buitenlandsche zaken mr J A N Patijn in de plaats van den Minister van Onderwijs Kunsten en wetenschappen die verhinderd was aanwezig te zijn Een minister moet tegenwoordig van zoo vele zaken op de hoogte zijn dat spr openlijk wil be kennen in het geheel niets te weten van de gynaecologische wetenschap Ten slotte erkent hij echter de groote beteekenis ervan voor de mensch heid In maanden zooals achter ons liggen toen ons geheele volk met spanning en soms met ongerust heid de geboorte van een nieuwe Telg in het Huis van Oranje verwachtte besefte men overal de be teekenis van de hier gediende wetenschap of in het algemeen gesproken de beteekenis van de gy naecologie voor het voortbestaan van het men schelijk geslacht Het is de toekomst der volke ren zoo zeide spr die afhangt van de toewijding en van de ontwikkeling van de wetenschep Gij zult hier werken te midden van een volk dat de grootste eerbied heeft voor mannen van wetenschap die zich aan het welzijn der menschheid hebben gewijd Namens de Koninklijke Academische Weten schappen heette de algemeen-voorzitter prof J van de Hoeve het congres welkom en namens de Amsterdamsche Universiteit de rector-magnificus prof mr H Fryda Ook namens de buitenlandsche deelnemers werden korte begroetingswoorden ge sproken Boldoot verhuisd Thans in een gebouwen-complex vereenigd AMSTERDAM 5 Mei — Aangezien de fabri catie-mogelijkheden in de oude fabriek aan den Singel niet meer aan de moderne behoeften kon den voldoen en dus naar verbetering gestreefd moest worden heeft de N.V Eau de Cologne fabriek J C Boldoot dezer dagen de plaats waar de firma meer dan honderd jaar gevestigd is ge weest verlaten Was reeds een gedeelte van de fabricatie der talloos vele producten sinds vele ja ren ondergebracht in een tweede fabriek aan den Haarlemmerweg thans is ook het bedrijf in het gebouwencomplex aan den Singel naar de fabriek aan den Haarlemmerweg overgebracht zun i Het spreekt vanzelf dat de vereeniging van de twee fabrieken tot een modem geoutilleerd bedrijf een groote uitbreiding van het bestaande gebouw noodig heeft gemaakt Over de geheele lengte werd een nieuwe étage opgezet terwijl een afzon derlijke vleugel van twee verdiepingen werd bij gebouwd voor het onderbrengen van het kantoor de expeditie atdeelingen magazijnen enz In totaal is de werkruimte met ongeveer 3 % duizend vier kante meter vergroot Brandstichter te Ede gepakt Zwakzinnige stichtte eiken dag branden in dennenbosch EDE 5 Mei — Nadat er de afgeloopen dagen al eiken dag brand had gewoed in het Edesche bosch moest de brandweer gisteravond niet min der dan drie keer wegens nieuwe boschbranden optreden Met inspanning van alle krachten slaagde de brandweer bijgestaan door de politie erin het vuur te dooven Thans zijn ongeveer honderd vler kante meter dennen verbrand Ook nu weer wees alles erop dat de branden moesten zijn aangestoken Tot dusver bleven de nasporingen naar den dader vruchteloos doch gisteravond ontdekte men in het bosch een man die zich daar op verdachte wijze ophield Het bleek te zö'n den 56-jarigen zwakzinnige die sinds eeni gen tijd te Ede woont Hij legde een volledige be kentenis af en zal ter beschikking van de justitie worden gesteld De Montfoortsche staking Voorstellen aan de directie om de bonen te verhoogen MONTFOORT 5 Mei — Betreffende de staking op de Steenfabriek „ de Eersteling " op Heeswijk nabij deze gemeente vernemen wij nog het vol gende Het z.g machine-personeel was in staking ge gaan omdat met de Directie geen overeenstem ming kon worden bereikt betreffende de door deze groep van arbeiders voorgestelde loonregeling In de afgeloopen winter bedroeg het loon pim f 10 — k f 12 — per week van welk bedrag men met een gezin van soms 4 è 5 kinderen moest rorrdkomen Na gepleegd overleg dienaangaande met de Ar beidersorganisaties te weten de R.K Steenfa brieksarbeidersbond „ St Stephanus " de Alge meene Fabrieksarbeidersbond Moderne en de Chr Transport en Fabrieksarbeidersbond werd door deze instanties geadviseerd het werk weder om te hervatten De gezamenlijke Bonden zouden zich dan ten aanzien van de loonregeling nader met de Directie verstaan Thans is aan de Directie van de Steenfabriek voor het zomerseizoen de volgende regeling voor gelegd voor het karren 9 cent per 1000 steenen voor heen 8 cent aardmaker 9 cent per 1000 steenen voorheen 8 cent stulper 9 cent per 1000 voorheen 8 cent afstrijker 9 cent per 1000 stee nen voorheen 8 cent neerslaander 9 cent per 1000 steenen voorheea 7 cent inschuiver 9 cent per 1000 steenen voorheen 7 cent opzetter 25 cent per 1000 steenen voorheen 20 cent dag gelder 30 cent per uur voorheen 25 cent In totaal zal dit voor de fabriek in de komende 5 maanden eert uitgave van ongeveer f 800 betee kenen De beslissing daarop wordt vóór Dinsdag 10 Mei a.s ingewacht Wordt door de Directie daarop niet ingegaan dan zal een algemeene staking worden geproclameerd waarbij in totaal plm 30 arbeiders betrokken zullen zijn Dit heeft mede tengevolge dat de fabriek stil komt te lig gen TE WATER GEREDEN EN VERDRONKEN HEERENVEEN 5 Mei — Gisteren is de ruim 70-jarige mevrouw H van der Meulen met haar driewieler vermoedelijk door den harden wind te water gereden en verdronken 40 Nu begonnen doch die beide bakkers zooonbedaarlijk te lachen dat Spil woedend zijn hoedgreep en de beenen nam Hij liep wat hij loopenkon straat in straat uit Waarheen dat weet hijzelf niet Het warrelt in z'n hoofd rond Nu dachthij zoo veilig en wel op een boot te zitten die hemnaar zijn familie zou brengen in Amerika Arme^arme Spillebeen CWordt vervolgd Vestigingswet verheffing van het vak Lezing van Mr W J Korn te Maastricht MAASTRICHT 5 Mei Voor de leden van het departement Maastricht van de Neder landsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft vanmiddag Mr W J Korn secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Maastricht en omstreken een rede gehouden over „ Vestigingswet Midden standsbedrijven " De wetgever — aldus zeide Mr Kom — pleegt den laatsten tijd geen spaarzaam gebruik te ma ken van de verplichting welke de wet op de Ka mers van Koophandel en Fabrieken in artikel 13 aan de Kamers heeft opgelegd n.l mede te wer ken aan de uitvoering van wetten en besluiten voor zoover die uitvoering aan de Kamers zal worden opgedragen De praktijk heeft aangeduid dat deze taak haar van hoogerhand opgelegd de Kamers niet belet om evenals in het verleden adviseerend werkzaam te blijven ten gunste van handel en nijverheid De uitvoering van de crisisinvoerwet eischt tent slotte voortdurende activiteit van de Kamers Ook de uitvoering van de Vestigingswet klein bedrijf van 13 Maart 1937 is grootendeels aan da Kamers van Koophandel toevertrouwd Deze wet kan wel de voornaamste geacht worden van alle maatregelen die de laatste jaren voor het be drijfsleven zijn genomen Zij is een direct gevolg van de grootere aandacht die de Nederlandsche regeering aan het middenstandsvraagstuk is gaan wijden De wet is niet voor bepaalden tijd in het leven geroepen en hoewel zij een gevolg is van den noodtoestand van tallooze bedrijven kan zij niet als een „ crisis-wet " worden aangeduid De wet heeft ten doel verheffing van het vak en wering van de beunhazerij Zy kan ge noemd worden als een onderdeel van negatieve middenstandspolitiek d.w.z als onderdeel van het complex van maatregelen hetwelk met bepaalde verbodsbepalingen een grootere wel vaartsmogclijkheid voor den handeldrijvenden en industrieelen middenstand nastreeft Na een bespreking van de wet waarbij spr aan de hand van het Koninklijk Besluit van 17 Januari 1938 de eischen van credietwaardigheid vakbe kwaamheid en handelskennis nader toelichtte weeg Mr Korn er op dat de regeering geen gevolg heeft gegeven aan den aandrang om het z.g be - hoefte element in de wet op te nemen De uitvoe ring daarvan zou een practische onmogelijkheid zijn Dat het vraagstuk van de ongebreidelde uit breidingsmogelijkheid van warenhuis en eenheids prijzenwinkel daarnaast zelfstandig kan worden opgelost doet aan de kwaliteiten van de vesti gingswet niets af Gedurende den korten tijd dat de wet practischwerkt is reeds duideUjk gebleken bij hoevelemiddenstanders een ontstellend gebrek aanprimaire handelskennis en ¦ vakbekwaamheidheerscht Het is onjuist te achten dat ten op zichte van deze wet de middenstand zou moetenbetoogen dat het beter is een half ei te krijgen,dan een leege dop ' Door een juiste toepassing van deze wet is de mogelijkheid geschapen dat de middenstand de hand in eigen boezem steekt waardoor zijn eigen gezondheidstoestand verbeteren zal Aldus zal da middenstand ook beter weerstand kunnen bieden aan de bacteriën die van buiten af een bedreiging voor zijn welstand kunnen opleveren Auto tegen boom Van onzen correspondent MONTFOORT 5 Mei — Op den nieuwen Pro vincialen weg op Heeswijk nabij de Watermacliine reed een auto komende van de richting Utrecht ^ waarschijnlijk tengevolge van een defect aan de stuurtnrichting met volle vaart tegen een der langs den weg staande boomen Een tweetal boo men werd ontworteld tei-wijl de bestuurder bij dea heer Van der Wijngaard wei'd binnengedragen Direct werd de geneeskundige hulp van Dr Ver heyden ingeroepen die het slachtoffer heeft ver bonden Hij bleek een niet ernstige borstwonde ta hebben opgeloopen doch had veel bloedverlies geleden Later op den dag werd de gewonde naar zijn woning te Utrecht vervoerd De auto waa zwaar beschadigd Stoomvaartlijnen AMSTELKBRK H.W.Afr.L 3 Mei van Takoradi naar Port Bouet — ARIADNE KNSM 3 Mei n.m van Algiers naar Lissabon — ALCINOUS Oceaae Batavla Ainsterdam pass i Mei Gibraltar — ALPHE-i RAT R.Z.Am.L 4 Mei van Rotterdam naar Ham burg — BENGALEN Sllv.J.P.L Pacifickust-Cal-i cutta i Mei van Ilollo — BENNEKOM KNSM 4 Mei van Amsterdam naar Hamburg — BALOBRAN R Lloyd thuisreis 4 Mei van Colombo — BANTAM Paket 3 Mei van Bangkok te Port Natal — BA RENTSZ Paket 3 Mei van Tamatave naar Mauri tius — BARNEVBLD KNSM Chill-Llverpool 3 Mei 2.50 9(XI m Z.Z.W van Latld's End — BINNENDIJK HAL 2 Mei van New Orleans naar Rotterdam — BOISSEVaiN Paket 2 Mei van Mauritius naar Keu - nion — BOSCHDIJK HAL 3 Mei van Havana n Tamplco — BOSCHFONTBIN H.Afr.L vertr i Mei 19 uur van Rotterdam naar Vlissineren om te repareeren — CERES H.VV.Afr.L 3 Mei van Accra naar Ceuta — DJAMBI Sllv.J.P.L 2 Mei van Bai tavla naar Basrah — DRECHTDIJK HAL R'dam Paclfickust 30 Mei van Puntarenas — DINTELDIJK HAL 4 Mei van Rotterdam ^ naar San Franclsca vla Londen — ENGGANO Nederl thuisreis 3 Mei van Algiers — EUTERPE KNSM 3 Mei van Bor deaux te Amsterdam — GAASTERKERK HOAL > uitreis 3 Mei van Singapore — GANYMEDBS KN ^ SM Malta-Rotterdam p 12 uur Gibraltar — HER MES KNSM 3 Mei van Tunis naar Piraeus —• HEBE KNSM 4 Mei van Thessaloniki te IstanboeL HOOGKERK H.Br.Ind.L thuisreis pass 4 Mei Gibraltar — INDRAPOERA R.Lloyd 4 Mei van Ba tavia te Rotterdam — JAGERSFONTEIN H.Afr L 3 Mei van Belra naar Mozambique — JOHANVAN OLDENBARNEVELT Nederl uitreis 3 Meivan Suez — KBDOE R.Llovd 4 Mei van Rotterdamte Hamburg — KOTA GEDE R.Llovd uitreis passj 4 Mei Perim — LOCHMONAR HAL R'dam-Paci fickust 1 Mei van Los Angeles — MAAS KNSM 4 Mei van Palermo naar Venetië — MENBSTHEUS Oceaan 4 Mei va « Rotterdam naar Hamburg — MAASKERK H.W.Afr.L 3 Mei van Bordeaux naar Dakar — MADOERA Sllv.J.P.L 3 Mei van Cal cutta te Singapore — MABTSUYCKER Paket Syd - ney Saigon p 3 Mei Thursday Bil — MEERKERK HOAL uitreis p 3 Mei Gibraltar — MENESTHBUa Oceaan 4 Mei van Yokohama te Rotterdam — NEREUS KNSM 4 Mei van Amsterdam naar Ko penhagen — OBERON KNSM Lissabon Amster-dam p 4 Mei 17 uui Lydd — ODYSSEUS KNSM 3 Mei van Rotterdam naar Passajes — POELAU BRAS Nederl 4 Mei 18 uur van Londen naar Am sterdam — POELAU BRAS Nederl thuisreis 3 Mei te Londen — POELAU TBLDO Nederl 4 Meivan Batavia naar Amsterdam — RUYS Paket Rot - terdam Java 3 M,i van St Dênis Reunion — SAL^LAND H.Lloyd 2 Mei van Buenos Aires te Santos SEMBILAN JNYL 3 Mei van New York te Phi ladelphia — TELAMON KNSM 3 Mei van New York naar La Guairaa — TITUS KNSM Algiers Amsterdam 4 Mei 13 uur 15 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 Donderdag 5 Mei 1938 TWEEDE BLAD EEN DERTIEN-JARIGE verbaast de zwemwereld Qisela^s triomftocht hartelijk sportmeisje die zichzelf bleef ook toen zij op het hoogtepunt van haar „ kunnen " was ' toen heel zwemmend Nederland en allen In de wereld daarbuiten de oogen op haar gericht hielden Zekei ' ook zij had graag de hoogste eer gekend maar zij bleef de sport om de sport beoefe nen Gezond en sterk stond zij hel leven Flink en zelfverzekerd ging zij haar weg Anderen streefden haar voorbij Met een glimlach en een weigemeenden gelukwensch stond zij haar plaats in de voorste rijen af De zwemsport neemt een groote plaats in maar ook voor alles daarbuiten koesterde zij steeds een groote belangstelling Zij wist dat het leven ook buiten de sport den rnensch veel biedt En vooral den sportleven mensch wiens blik ruim genoeg is om verder tê zien dan de volgepropte stadion-tribu nes Willy den Ouden Op de foto zien wij onze kranige zwemster pianospelend met haar moeder en haar trainster Mevr van Wuyckhuysen een uur nadat zij haar zevende we reldrecord n.l over de 500 Meter vrije slag had veroverd Tenslotte faalt ook zij De zwemwereld is onrechtvaardig E EN dertien-jarig meisje slaat de Duilsche zwemwereld met stomheid Gis-ïla Arendt In 1932 treedt zij naar voren begint de sportieve opkomst van de sindsdien beste Duitsche zwem ster Een kind nog in een kort jurkje korte kousjes aan de hand van Oom Hans " treedt binnen den kring der pu blieke belangstelling Als zij zwemt rek ken de experts de halzen het is niet te gelooven Record op record verbetert zij Heele seconden slaat zij over Zij is de lieveling der tribunes En toch ook zij bereikte de hoogste sport niet on danks haar buitengewone prestaties De zwemwereld is onrechtvaardig — velen zijn „ Olympisch bekroond " geworden terwijl anderen die de hoogste eer ver dienden met leege handen moesten heengaan Evenmin als V/illy den Ouden kreeg G i s e 1 a een gouden medaille I N den zomer van het jaar 1922 zwemt een klein vierjarig meisje in een open zvirembad Ze heeft een kurlcgordel omgehonden want zon der dat voorwerp zou het niet zijn gegaan De ouders ook oom ea tante staan aan den rand van het bassin en zien toe hoe het kleine we zentje zich in het water beweegt Ze hebben hun vreugde aan dit kleine kind de hoopvolle spruit van een zwemroersfamilie Later geeft men haar op voor de zwemver ^ eniging als het jongste lid Tot haar tiende jaar Wyst niets er op dat de kleine Gisela Arendt éten meesterlijk zwemster zou worden In 1928 als zij haar tiende jaar vol heeft neemt zij voor de eerste maal aan een zwemwedstrijd van meisjes deel Ze wint den schoolslag ze zwemt met kracht stijl is haar een boek met zeven zegelen Ze zwemt in de zee der naamloozen Ze wordt elf ze wordt twaalf jaar In het geheim verslindt het kind elke bladzijde die over zwemmen en zwem sters geschreven wordt De Duitsche meisjes ver wekken in Amsterdam opzien Hilde Schrader won de gouden medaille — toen hoorde het kind voor de eerste maal iets van de Olympische Spe len voor den eersten keer werd zij zich bewust dat er sportieve roem dat er lauweren zijn te behalen Haar vereeniging de Sportclub „ Nixe " Charlottenburg plaats zich meer en meer op den voorgrond Erna Murray de Duitsche kam pioene schoolslag van 1921 tot 1925 wordt door mej Hunen uit München-Gladbach vervangen In 1927 duikt de naam van Hilde Schrader op in de lijst van de kampioenzwemsters in 1928 verovert Lotte Mühe uit Hildesheim den titel In 1929 eveneens Dan komt de Maagdenburgerin Lisa Rocke en eindelijk 1931 mej Suchardt uit Char Jottenburg Ook een „ Nixe " een clubvriendin van de kleine Gisela In 1932 worden de Duitsche kampioenschappen in Dresden gehouden De Charlottenburger „ Nixe " hebben voor de estafette Ingeschreven Oom eiï tante Pausin — de diri genten van de „ Nixe " — kunnen niet direct be sluiten welke meisjes de estafette zullen zwem men at organiseeren een wedstrijd en ziet daar de kleine Gisela Arendt zwemt den op twee na besten tijd De wijzen staan vaf Nu is goede raad duur „ Ja nu moeten ze Gisela meenemen " „ Dat gaat toch niet die is toch veel te jong " Nixje heter dan " Nixen H EN wendt zich telefonisch tot dea secreta ris van den Duitschen Zwembond „ Kunnen wij een dertienjarig meisje wel laten starten " „ Waarom niet Dat is niet verboden U moet toch zelf weten of ze daar goed genoeg voor Is VVie is dat dan " „ Gisela Arendt " De secretaris van den zwembond legt de mi crofoon van de telefoon op zijn hand „ Gisela...Gisela Arendt Nooit van gehoord De „ Nixen"hebben altijd een verrassing " Twee dagen later was de termfln van de in schrijving voor de Duitsche zwemkampioeuschap pen geëindigd De club schreef voor de 3 maal 200 meter estafette schoolslag dp kleine Gisela in Met een kort jurkje en korte kousjes gaat ze op reis „ Oom Hans " neemt haar bij de hand In het lUgen zwembad te Dresden wddr i'e weds' rr)-den worden gehouden zetten aUcu groote oogen op Niemand gelooft dat het derfietjarig kind in r J — Flirt met - Neptunus — de estafette van de Charlottenburger club zal starten De kleine loopt vrooltjlc met eert kort jurkje en korte kousjes De eerste Nixe is mej Suchardt de tweede Traute Engelmaan Een zwaren nog volkomen onbeslisten strijd Als laatste staat de kleine aan den bassinrand Traute Engelmaiin tikt aan en dan schiet de blonde Gisela door he *- blanke glin sterende water De z.g experts rekken de halzen — het is niet te gelooven hoe de kleine jongste zwemt Met krachtige slagen doorklieft zij het water De andere „ Nixen " staan bfl het bassin en schreeuwen zich de longen heesch Ze beven om het „ Nixje " Maar die zwemt als een Nixe en brengt haar club de overwinning in de estafette Van dien dag af begon de sportieve opkomst Van de sindsdien beste Duitsche zwemster Zooals gezegd dat was in 1932 Ia hetzelfde peiMiiiiiiiii I In het volgend artikel Driemaal | I tegen Rie Mastenbroek — Dan | I verleertmenhet lachen — Trouw | § aan het gewone leven B ¦«¦¦¦¦¦ llllllIBIiillllIllllllllli ^ jaar begint Gisela Arendt met den vrijen slag Men stopt de eerste maal voor haar een tijd van 1 minuut 17.6 sec voor de 100 Meter „ Een minuut 17,6 — op den kop af " zegt oom Paueln Hij houdt van een drastische wijze van uitdrukken — Gisela — van vandaag af geen schoolslag meer In 1933 worden de Duitsche zwemkampioen schappen in Weimar gehouden Daar wordt het meisje uit Charlottenburg voor de eerste maal Duitsch kampioene in den 100 Meter vrijen slag Na de series zag het er niet naar uit dat zij de eerste plaats zou bereiken Ze werd in de demi finale nog juist derde Met 1 min 13.5 sec ver overde zij daarop den titel Haar opkomst gaat verder In 1934 wordt ze tweede in den 100 Meter rugslag van de wedstrijden om ' de Europeesche kampioenschappen achter Rie Mastenbroek Eerst zwom ze schoolslag daarna crawl en tenslotte ook rugslag Maar de beslissende stap in de we reldklasse maakte de „ kleine Gisela " nu reeds lang een dame in 1935 Ben aantal Amerikaan sche zwemmers reist door Duitschland De Duit sche zwemsters geven hun oogen goed de kost ze zien hoeveel gemakkelijker de Amerikaansche meisjes door het water schieten Zeer opmerk zaam was Gisela Ze weet nu dat de ademtech niek het a.b.c van het wedstrijdzwemmen is Bg de „ Nixen " past men een nieuwe techniek toe Men traint zes weken lang zeven weken acht weken alleen ademtechniek De recordregen begint Haar eerste record vestigt Gisela Arendt in den 100 Meter vrijen slag met 1 min 11.4 sec Voor Duitsche verhoudingen een uitstekende tijd Uit internationaal oogpunt bekeken matig In Nederland en Amerika maakt men tijden van 1 min 6 sec Vier en twintig uur later verbetert de jonge Duitsche haar eigen record met vier tiende seconde Daarna brengt ze haar tijd terug tot 1 min 9.4 sec Steeds verder gaat het met den tijd naar beneden en met de klasse omhoog Lieveling der tribunes Z IJ slaat of moet men zeggen zwemt heele seconden over Twaalf maal verbetert zij dit record en tpnslotte bereikt zij ook de wereldklasse met 1 min 6.7 sec Dat is een tijd die er wezen mag Willy den Ouden's tot nu toe nooit bereikte wereldrecord staat op 1 min 4.6 sec Met 1 min 5.9 sec won Rie Mastenbroek het Olympisch kam pioenschap te Berlijn Giselai is thans 19 jaar oud Negentien jonge jaren beteekenen niet de grens Het is waar de twaalf - en dertienjarigen zwemmen wereldrecords Dat beteekent echter niet dat negentienjarigen r \\ 7 ILLY DEN OUDEN een eenvoudig VOETBAL OD.LN wint het Excelsior-tournooi Een geslaagde voetbaldag op de velden aan den Koningsweg Op de velden aan den Koningsweg werd gis teren een voetbal toumooi gehouden georgani seerd door Utr Sportvereeniging „ Excelsior " gevormd door verplegend personeetl van de Wil lem Amtzstichting Ee werd aan deelgenomen door Viribus Unitis te Santpoort Sparta te Medemblik O.D.I.N te Den Dolder en Excelsior te Utrecht In de eerste ronde werd gespeeld Excelsior — O.D I.N De Utrechtenaren kwamen door omstandig heden niet al te sterk uit en verloren dan ook met 3—0 Vervolgens werd gespeeld Sparta Viribua Unitis Dit werd een spannend partijtje waarin de Spar tanen zich danig inspanden doch ten slotte met 3 2 de meerderheid van de Santpoorters moesten erkennen In de verliezers-ron'de Excelsior-Sparta was Jtrecht goed op dreef en won met 5-2 waardoor het zich verzekerde van de derde plaats De finale O.D.I.N — Viribus Unitis waa een strijd met gering krachtsverschil Het gelukte aan de voetballers uit Den Dolder met 2-1 te winnen en dus winnaars van het tournooi te worden De uitslagen waren Excelsior — O.D.I.N 9—3 Sparta — ^ Viribua Unitis 2—3 Verliezersronde Excelsior — Sparta 5 — 2 Finale O.D.I.N.—Viribua Unitis 2—1 Eerste prija O.D.I.N tweede prijs Viribus Uni tis derde prijs Excelsior vierde prija Sparta Verschillende heeren doctoren gaven van hun belangsteUing blijk terwijl als scheidsrechters optraden de heeren C Sluyk en Isiger Na afloop van de wedstrijden was er een geza menlijk diner in het yviUem Arntzshuis uitgesloten zijn Wat is tenslotte in sport uitge sloten Aan de opkomst van de jonge sympathieke Duitsche werd overal de grootste aandacht be steed Men spreekt in Duitschland niet van „ Fraulein Arendt " Ze heet Gisela Het hoogste atribuut voor de populariteit is de voornaam „ Onze Gisela " Dit meisje is in de gezondste om geving voor de sportbeoefening opgegroeid — in de vereeniging Eigenlijk moest'men aannemen dat dit ook bijde anderen het geval is Maar is dat zoo Wijkennen verscheidene voorbeelden waarin menzelfs bescheiden talenten in een " zwoele " star wereld opvoedde omdat men hoopte met haarroem en eer te oogsten De zwemwereld is on rechtvaardig — velen zijn „ Olympisch bekroond"geworden terwijl anderen die de hoogste eer ver dienden met leege handen moesten heengaan.Evenmin Is Willy den Ouden kreeg Gisela eengouden medaille Acht'tiende seconde D UITSCHLAND'S ster op de sprintafstand van de vrije slag zwemsters viel niet als ' n komeet van den hemel Vijf jaar lang zwom de kleine Gisela in de zee der onbekenden Van de Duit sche zwemvereeniging zün rond 100.000 zwemsters lid Een van deze honderdduizend is Gisela ge weest en dat is zij nog Wij hebben geen 100.000 die even snel zwemmen — o hadden we ze maar Er zou dan een dozijn zijn dat nog veel sneller zou kunnen zwemmen Maar zooals deze eene zijn ze allen in één opzicht het zijn echte sport meisjes Ze lijden niet aan de ziekte van het ma terialisme van een bedenkelijke roem en van een recordwaanzin Zij zwemmen omdat het haar vreugde verschaft Men bedenke dat hier een Duitscher aan het woord is Zijn oordeel over de Duitsche zwemsters is vermoedelijk een beetje al te gekleurd Vert Maar een dergelijke vreugde kan tot een bui tengewone prestatie leiden Dat zag men het dui delijkst op 14 Aug ' 36 toen de Duitsche estafette ploeg op de Olympische Spelen de zilveren me daille veroverde Niet één zilverling wilde men daarvoor verwedden De Hollandsche en de Ame - ScKotsch elftal samengesteld Slechts vier spelers ïn het team dat van Engeland v/on ca Tommy Walker GLASGOW 5 Mei A.N.P — Het Schotsche elftal dat op 21 Mei a.s in het Olympisch Stadion te Amsterdam tegen Nederland zal spelen is als volgt samengesteld Doel Dawson Glasgow Rangers Achter Anderson Heart of Midlothian en Carabine Third Lanark Midden Mc Killop Glasgow Rangers Dykes Heart of Midlothian en Brown Glasgow Ran gers aanvoerder Voor Munro Blackpool Walker Heart of Midlothian O'Donnell Blackpool Black Heart of Midlothian en Murphy Glasgow Celtic Als reserves zijn Hogg Glasgow Celtic en Venters Glasgow Rangers aangewezen In dit elftal zijn slechts vier spelers opgesteld die op 9 April j.l tegen Engeland waren gekozen Doelman Dawson heeft Cummings vervangen in de achterhoede heeft Anderson tegen Engeland meegespeeld Carabine vervangt Beattle In de middenlinie is alleen aanvoerder Brown gehand haafd die ook in den grooten wedstrijd van 9 April als captain fungeerde In de voorhoede speelt Tommy Walker weer mee de held van den wed strijd tegen Engeland die het eenige en winnende doelpunt scoorde Ook Frank O'Donnell was toen van de partij Hij is een uitstekend spelverdeeler en schutter De overige aanvallers zijn alle spelers uit ploegen die een leidende positie In de Schot sche League innemen Glasgow Celtic gaat in deze league n.l aan het hoofd gevolgd door Heart of Midlothian en Glasgow Rangers I EXTRA DUN CENTS Men e/sche ceUophaan verpak king ___-_— _- j — g j ^_ rikaansche meisjes — de rest scheen er niet te zijn Bij het bovenstaande en ook bij het volgende moet men er rekening mee houden dat Hans Saalbaoh de zaak tè veel van een kant bekijkt Uit persoonlijke ervaring te Berlijn weten wij dat men er in het Duitsche kamp alles op had ge zet om de vier maal 100 Meter vrije slag esta fette te winnen niet in het minst omdat men het behalen van de zege door een ploeg veel be langrijker achtte dan een individueele overwinning Men nam op dien Vrijdag alle mogelijke maatre gelen Enkele leden der ploeg die nog individueele nummers hadden werden daarvan teruggetrok ken teneinde alle krachten voor de estafette te sparen En dat terwijl twee van ons Hollandsche meisjes n.l Rie Mastenbroek en Tini Wagner des morgens nog de serie 400 Meter vrije slag had den gezwommen Vert Een nederlaag H ET was verschrikkelijk — het hield van het middaguur af niet op met regenen Als het maar regen geweest was Het was een comple te wolkbreuk en de menschen waren aan deze niet eindigende gietbui hulpeloos prijsgegeven Het was haast ontroerend te zien met welk een engelengeduld ze het uithielden Hoe ze gelaten de stroomen regen over zich heen lieten gaan Alles — wanneer men maar niets verzuimde De nat heid drong door tot op de huid Maar wat deed dat er toe Men wist zich te redden zoo goed als het ging ook toen het steeds slechter met het weer werd Alles loste zich op — de program ma's de papieren mantels die een vindingrijk koopman voor een paar penningen verkocht de stroohoeden in de hoorns van de telefoons op onze persplaatsen plaste de regen een grappen maker gaf als zijn meening te kennen vandaag worden de zwemmers ook nat Een verschrikke lijk weer maar niets kon aan de geestdrift af breuk doen Ruth Halbsguth Maria Lohmar Inge Schmitz en Gisela Arendt — dat waren de vier Duitsche meisjes die aan den start stonden en den strijd tegen de élite der wereld opnamen Na tuurlijk in onze harten was er de hoop op een klein op een groot wonder Het goud der me daille lokte Wij wijzen er nog eens op dat hier een Duitsch journalist aan het woord is Op dien gedenkwaar digen dag in den stroomenden regen verklaarde mevr Braun ons nog dat zij zeer bevreesd was voor de Duitsche ploeg waarop men in Duitsch land alle hoop voor een overvrinning gevestigd had Vert Ruth tikte na de eerste 100 Meters als eerste aan Voor Holland en de Vereenigde Staten Zij had keurig gezwommen Maria streed als een leeuv/in tegen Tini Wagner — zrj behield den voorsprong Toen sprong de jongste de „ kleine " Inge Schmitz in het water Haar tegenstandster in de Hollandsche estafetteploeg was — Willy den Ouden Wat zich toen afspeelde laat zich met geen pen beschrijven De jonge de dappere Inge verloor den kleinen voorsprong met nog iets daarbij en toen de laatste wissel plaats vond lag Gisela tegen Rie Mastenbroek ongeveer een Meter achter De menschen sprongen van hun zitplaatsen op Zij zwaaiden in regen en wolkbreuk met para pluies programma's en hoeden in de lucht „ G — i_s—e — I — a " De Duitsche streed als een bezetene Zij zwom met alle kracht die in haar was Na 30 Meter dus nog op de eerste baan had zij Rie Masten broek bereikt Het kan zijn dat de sterke Hol landsche taktisch verstandig zwom dat ze haar groote tegenstandster „ uitzwemmen " liet Bij het wisselen had Gisela een kleinen voorsprong „ G — i—s—e — 1—a " Dan — dan is zij vooraan Maar slechts voor korte oogenblikken Vijftien Meter voor het eind punt begmt de Hollandsche te spurten Acht tien-de seconde tikt ze eerder aan Wat zijn acht-tiendeü Genoeg om de door de Duitschers zoo fel begeerde gouden medaille te veroveren De estafettewedstrijd was voor ons een der hoogtepunten van de Spelen Vert De Hollanders in het zwemstadion ontketenen een helsch spektakel Dat was hun goede recht Het stadion behoorde altijd aan degenen die ge wonnen hadden Dat was een « nooie een stilzwij gende overeenkomst Maar wij wisten deze meisjes die vandaag nog slechts één schrede van de zege verwijderd waren brachten ons weer dichter bg het doel Wfl hebben geduld wij kunnen wachten Meisjes van dit for maat worden de moedera van een nieuwe generatie van zwemsters Copyright 1937 Deutacher Schriftenverlag Berlijn TAFELTENNIS Vana blijft een maand in Nederland De thans te Hilversum vertoevende wereldkam - pioen tafeltennisser Vana gaat niet direct van de Gooische hoofdstad naar zijn vaderland Tsjecho Slowakije terug In aamenwerking met de diverse districtsbonden heeft het bestuur van den N.T.T.B een schema kunnen opatellen voor de geheele maand Mei en volgens dit schema zal de heer Vana verschillende plaatsen bezoeken om verschillende vereenigingen te trainen Daar de aanvragen uit de districten den be schikbaren tijd overschreden hebben is ieder dis trict naar verhouding een aantal dagen toegekend welke gerekend van 1 Mei af als volgt verdeeid zijn Hilversum 6 Haarlem 3 Amsterdam 5 Den Haag 4 Den Bosch 3 Rotterdam 3 Utrecht 3 en Arnhem 3 De data voor Utrecht ^ n 26 27 en 28 Mei Aetherwegwijzer Vrijdag 6 Mei HILVERSUM I 1875 M en 415.5 M — Algemeen programma verzorgd door de N.C.R.V — 8.00 Schrift lezing meditatie gewijde muziek HILVERSUM II 301.5 M — 8.00 VARA 10.00 VP RO 10.20 VARA 12.00 AVRO 4.00 VARA 7.30 VPRO 9.00 VARA 10.40 VPRO ll.CO — 12.00 VARA — 8.00 Gramofoonmuziek 10.00 Morgenwijding 10.20 Decla matie 10.40 Gramofoonmuziek 11.10 Vervolg decla matie 11.30 Orgelspel 12,00 Gramofoonmuziek 12.30 Kovacs Lajos ' orltest duo JA " en Gramofoonmuziek 2.00 Voor tuinliefhebbers 2.30 AVRO-Dansorkest en solisten 4.00 Gramofoonmuziek 5.00 Voor de kinderen 5.30 Zang en orgel 6.00 De Ramblers 6.30 Politiek Radiojournaal 6.50 - 6.55 Gramofoonmuziek 7.00 Cau serie De geestelijke grondslagen der democratie " 7.20 Berichten ANP 7.30 Berichten 7.35 Lezen in den Bijbel 8.00 Het Hollandsch Instrumentaal kwintet 8.40 Causerie Reclasseering " 9.00 VARA-orkest 10.00 Fantasia en solisten 10.30 Berichten ANP 10.40 Avondwüding 11.00 Zang en piano In de pauze Gra mofoonmuziek 11.30 Jazzmuziek DROITWICH 1500 M — 10.40—10.50 Planosoli 11.10 Orgelconcert 11.40 Tommy Kinsman en ziJn Band 12.20 Declamatie 12.35—1.20 Pianovoordraoht 2.10 Londensch Symphonie-Orkest koor en solisten 4.05 Gramofoonmuziek 4.20 Het Bronkhurst-trio 4.40 Troise's Mandoline-Orkest en solist 5.20 Berichten 5.45 Parlementair overizcht 6.05 Orgelspel 6.35 Big Bill Ca;mpbell en zijn ensemble 7.20 BBC-orkest 8.20 Berichten 8.40 Causerie Our new listeners " 8.55 Variété programma 9.40 Frank Walker's Octet 10.20 Michael Flome en zijn Band 10.50—11.20 Dansmuziek RADIO PARIS 1648 M — 7.55—8.05 9.10 10.20 en 11.35 Gramofoonmuziek 12.50 Zang 1.05 Gramofoon muziek 2.05 Pianovoordracht 2.20 en 3.35 Zang 4.20 Het Zagrebs kwartet 7.35 Zang 7.50 Radiotooneel 9.50 Gramofoonmuziek 10.20—11.50 Orkestooncert KEULEN 456 M — 5.50 Gramofoonmuziek 6.30 Or kestconcert 11.20 Vüegeniersorkest 12.35 Omroep sextet 1.30 Populair concert 3.20 Omroeporkest 5.20 Zang en plano 6.30 Gramofoonmuziek 6.50 Glück liche Reise " operette 8.20 Voor soldaten 9.35 Gra ^ mofoonmuziek 10.20—11.20 Stedelijk Orkest van Esi sen en solist BRUSSEL 322 en 484 M — 322 M 11.20 Gramo foonmuziek 11.50 en 12.30 Omroepdansorkest 12.50 — 1.20 4.20 en 5.20 Gramofoonmuziek 6.20 Zang 7.20 Omroepsymphonie orkest 7.50 Radiotooneel 8.35 Om roepsymphonic-ox'kest vervolg 9.30—10.20 Omroep dansorkest 484 M 11.20 Gramofoonmuziek 11.50 en 12.30 Om rospkleinorkest 1.05—1.20 Gramofoonmuziek 4.20 Om roepsalonorkest en soliste 5.35 Gramofoonmuziek 5.50 Pianovoordracht 6.35 Gramofoonmuziek 7.20 jleva rieerd programma 9.30 Gramofoonmuziek 9.45—10.20 Dansmuzielï DEUTSCHLAISTDSENDBR 1571 M — 6.30 Gramo foonmuziek 7 20 Gevarieerd programma 8.20 H Fröhlich's orkest en Hans Buna's pianoduo 9.20 Be richten 9.50 Lult en orgel 10.05 Berichten 10.20—11.20 Omroepkleinorkest Langs de distributielimen WUzlglngen voorbehouden Vrijdag 6 Mei Programma 3 — 8.00—9.20 Keulen 9.20—11.05 Parijs Radio 11.05—11.20 Radio P.T.T Nord 11.20—12.20 Brussel Fr 12.20—13.20 Brussel VI 13.20—14.20 Keu len 14.20—15.20 Londen Regional 15.20—16.20 Keulen 16.20—17.20 Parijs Radio 17.20—18.20 Brussel Fr 18.20 tot 18.50 Keulen 18.50—22.20 Brussel VI 22.20—23.50 Parijs Radio Programma 4 — 8.00—8.20 Brussel VI 9.35—11.35 Londen Regional 11.40—12.05 Droitwlch 12.05—14.10 Londen Regional 14.10—17.40 Droitwlch 17.40—18.05 Londen Regional 18.05—20.40 Droitwlch 20.40—20.55 Londen Regional 20.55—23.20 Droitwlch 23.20—24.00 Danmarks Radio Programma 5 dün B — 8.00—10.00 Luxemburg lO.OO — 11.00 Muzikale Morgengroet G.R.D 11.00—12.40 Luxemburg 12.40—13.20 Danmarks Radio 13.20—15.00 Deutschlandsender 15.00—15.30 Cinema-orgelspel G.R.D 15.30—16.50 Luxemburg 16.50—17.60 Lvon 17.50—18.20 Luxemburg 18.20—18.50 Radio P.T.T Nord 18 50—19.50 Italiaanschc Zang en Hongaarsche Muziek G.R.D 19.50—21.00 Sottens 21.00 — 24.5o Stutt gart Schepper van Jiu-Jitsu overleden TOKIO 5 Mei Havas — Jigoro Kano de schepper van het jiu-jitsu is op 87-jarigen leeftijd overleden aan boord van de „ Rikawa Maru " Hij keerde naar Japan terug uit Cairo waar hij was opgetreden als leider der Japansche delegatie op de Olympische conferentie Professor Kano kan men den vader van de Japansche sport noemen Vijftig jaar geleden stichtte hij de eerste Judoschool en in zijn eigen schap van president van deze school maakte hij judo de Japansche kracht - en behendigheidssport óver de geheele wereld bekend Sedert bijna dertig jaren was Prof Kano lid van het I.O.C en hi was Japan's eerste vertegenwoordiger op de Olympische Spelen 1912 te Stockholm Op zijn initiatief is de Japansche amateur sportbond in het leven geroepen het grootste ge deelte van zijn leven heeft de overledene geijverd voor de lichamelijke opvoeding van het Japansche volk Zijn laatste krachten wijdde hij aan het organiseeren van de Olympische Spelen 1940 te Tokio maar hij heeft deze Spelen niet meer mo gen meemaken PRESTON N E WINT VAN SUNDERLAND LONDEN 5 Mei A.N.P — De winnaar van den F.A beker Preston North End speelde in de eerste afdeeling van de Engeische league een uitwedstrijd tegen Simderland en won met 2-0 Waterhoogte UTRECHT 5 Mei — Waterstand Weerdsluis Bovenkant sluis 14 c.M + N.A.P val 14 c.M Benedenkant sluis 13 c.M — N.A.P val 1 c.M AMSTERDAM 5 Mei — De waterstanden van den Rijn waren hedenmorgen Mannheim 2.24 M — 5 C.M Mainz 1.36 M — 8 c.M Coblenz 1.70 M — 1 C.M Keulen 1.41 M — 7 c.M Emme rüc 0.86 M + 16 c.M ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — De waterstanden waren hedenmorgen Keulen Rijn 37.35 M + 7 C.M LÓbith Rgn 9.77 M - 1 - 17 c.M Nijme gen Waal 7.35 M - f 15 c.M St Andries Waal 2.07 M 4 - 10 C.M Arnhem Nederrijn en Lek 7.63 M + 13 C.M Westervoort IJssel 8.17 M - f 12 C.M Deventer IJssel 1.84 M + 4 c.M Kampen IJssel 0.17 M + 19 c.M Maastricht Borgharen 41.55 M — 21 c.M Belfeld Maas 11.3.4 M — 9 c.M Grave beneden de sluis 5.34 M — 27 c.M Lith beneden de sluis Maas 0.55 M — 9 c.M CULEMBORG 4 Mei — Waterstand Lek 1.12 M + N.A.P WIJK BIJ DirURSTBDE 4 Mei — Hedenmor gen was de waterstand in Rijn en Lek 2.04 M + N.A.P was 2 c.M Watertemperatuur De temperatuur van het water in de zwem inrichting aan den Krommen Rijn bedroeg heden morgen 10 " met stijging 
UiRhCHISCH NIEUWSBLAD No 4 ÜCMiuËiudg 5 / viei ii^jo Heden overleed onze innig geliefde Man en Vader de Heer JAN VAN MAANEN in den ouderdom van bijna 61 jaren E VAN MAANEN - Sclireutelkamp J VAN MAANEN Geen rouwbezoek Geen bloemen Utrecht 4 Mei 1938 Raiffeisenlaan 53 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 7 Mei te 10.30 uur van het sterfhuis naar de Eerste Algem Begraafplaats GEVESTIGD A M VAN STIPRIAAN LUiSCIUS ZENUWARTS Te consulteeren uitsluitend voor psycihiatrle en psychotherapie na afspraak EMMALA.'VN 4a TELEF 163S5 * HOOFDKANTOOR ROTTERDAM De DIRECTIE der Autobusdlenstonderneming OUDEWATER deelt alsnog mede dat de wijziging der dienst regeling zie adv 4 Mei zal aanvangen 15 Mei a.s J MoJeme huisvrouwen n.men sanisoleerende vloerbedek y„g Vocht en scWmmelwe reni Houdt kou en war.r,te tegen Mookt UW huis mmder gehoorig Goedkoop en duur zoom Alle mogeliikedessms AFBRAAK TE KOOP De Directeur der Gemeente werken van Utrecht biedt voor afbraak te koop aan de perceelen Vleutcnsche weg 84 86 117 119 ISO ISObis 136 lS6bis Ledig Erf 6 6bi8 en Oosterkade 1-lbis Omschrijving enz k t 0.50 perstuk verkrijgbaar Achter Cla renburg 12 alwaar aanbiedin gen vóór 14 Mei 1938 wordeningewacht 8675 • • JO felLtU wi Pfttjs JUWELIER Tguioeos-yTftECHTj MALTA - aardappelen GEWAS 1938 Vanaf heden in voorraad AABDAPPEIHANDEL R GROENEBOER Oude Gracht 247 Telef 10496 VERKRUGBAAR VANAF F 4.75 TUINSLANG p M 19 et Sproeiers 35 et Bloenispuiten 40 et Gegalv Gieters 85 et Grasmachines op kogels lopend 8.45 Grasscharen 0.50 Spaden 0.60 Harken 15 et yiiegengaas p M 18 et SCHUMACHER'S IJzerhandel N.V Oude Gracht 192 b.d Gaardbr EET MEER VIS Extra kwaliteit voor weinig geld Tongen 50 et p pd Kabeljauw 4 DOHd gratis gefileerd "^ Elft ¦* AA Grote Schelvis I ll || C MAKREEL grote 10 et p p 3 pand 100 ' Tarbot Griet Levende Bot Zeewolf Grote Schol Kleine Schelvis 5 pond 1.00 RECLAME WARM gebakken Bokking 10 voor 23 et WARM gebakken Zeewolf 3 stuks 25 et WARM gebakken Lekker bekken 3 stuks 25 et ALLEEN BIJ WIJNSCHENK L ELISABETHSTR.AAT 7 Xelef 16603 — 17314 helpen wU clkurt De Directie bericht dat de JAARLIJKSCHE UITLOTING VAN PANDBRIEVEN overeenkomstig Art 69 der Statuten zal plaats hebben ten overstaan van den Heer Notaris Jhr P M van Spengler op MAANDAG 23 MEI A.S dea morgens om half tien ten kantore der Bank Lange Houtstraat 28—30 te ' s Gravenhage In verband met de zeer versterkte uitloting van de 4 % Pandbrieven kunnen houders van deze pandbrieven hun stukken thans nog behoudens wüziging t/m 16 Mei 1938 vrjiwillig omwisselen In 3 ^^ % Pandbrieven a 100 ^ % met 3 % verplichte uitloting per jaar Serie T groot f 1000 — Serie V groot f 500 — en Serie W groot f 100 — Om redenen van administratieven aard zal de ge legenheid tot vrijwillige conversie van de 4 % pandbrieven van Dinsdag 17 tot en met Zaterdag 21 Mei a.s GESLOTEN zijn De Directie ' s-Gravenhage 5 Mei 1938 f ZWEMT IN DRINKWATER OZEBI NEEM QEEN RISICO VAN HE T WEER Heeren Dames Jongens Meisjes Zomerabonneni 1 MeM Oct f 12 - f 11 - I li f lo Maandabonnetnest Ie maand f 5 - I 4.50 f 4.50,1 4 Vervolgmaanden 1 3 - f 2.50 f 2.50,1 2 - Zonneterras voor Abonné's ƒ 1 — p Zomerseizoen ZONNETERRAS BOOGTEZON HAARDROGER Moderne huisvrouwen gebruiken viltzeil dé sanisoleerende vloerbedekking Het is vocht en schimmelwercnd en isoleert Uw vertrekken tegen kou en warmte Bovendien is het sterk geluiddempend waardoor Uw huis minder ge hoorig is Waar bovendien de prijs laag is wordt de sanisoleerende vloerbedekking door elke huisvrouw gewaardeerd Scuu$<>&je\llur vd>c/t BALATUM • STRAGULA • VOCALEUM _# n SAH\Si\y ' z \ ADVERTEERT IN Uw Haarlem's Dagblad V/K sanisoleeren vloer met STRAGUtA Vereenigde Goe - derenhandel Nicuwstraat 1 "^ De belangrijkste Courant in een belangrijk district De Telef 19433 - PtrecM FELEF ADM 10724,14852 Mv Voor een goede kop Thee 25 et 32 cl 38 et Brainmerk 23 d Paarsmerk Voor een betere kop Thee Roodkraag 28 et Groenkraag Blauwkraag 30 cl Oranjekraag Voor een extra fijne kop Thee China Melange 36 Rood Luxe 40 Paars Luxe 42 Scylogeen verpakking 45 cent Prtlzcn prr om Ootral CC'ktijglmar De tweede Zondag in Mei is een bijzondere dag Het is „ Moederdag " waarop iedereen graag iets extra's voot zijn moeder doet Maak Uw moeder blij met een echt „ vrouwelijk " geschenk met een flacon Eau de Cologne Boldoot Et zit zooveel heer lijke koelte zooveel verfrissching en op wekking in deze zui vere vertukkelijk geutende Eau de Cologne 8 Mei is Moederdag " UV Moeder's dag IMPERIALE vanaf 25 ets VERITABLE vanaf 20 ets Eau de Cologne NEDERLANDSen FABRIKAAT ^ Gruttersweek Aardappelen zijn slecht Versche Croenlen duur Profiteert nu van onze EXTI » LIGE PIIIIZEII Van VRIJDAG 6 t.m DONDERDAG 12 MEI TARWEBLOEM •„.„„„„,....„„„ p pond 8 cf p pondspak 11 „ <• I n 12 1 ït r 16 „ p pond 12 „ „ extra „ ZELFR BAKMEEL prima „„ f „ exfro „„ GRIESMEEL ^.„ TAFELRIJST prima „ „ extra „„ PRACHT JAVARIJST „ « 2 pondspakken voor 18 et ¦™ 2 „ " ' „ 21 n •™ 2 5 ' f 25 _ PRIMA HAVERMOUT „ „.„ per pond 8 et SNELKOKENDE HAVERMOUT ^ p pondspak 17 „ ALKMAARSCHE GORT ^™....„ „ „ 17 « DELICATESSE PUDDING ^„.^ 4 pakken voor 25 „ AMANDELPUDDING „„ p 1/2 pond 16 j A H HUISHOUDSTROOP „..,.„.^ p K.G Bus 28 ALBERT HEIJN'S Deze week per flesch Bijzonder Fijne ADVOCAAT van 95 voor 89 et < „ 145 - i 135 Ji4 „ 160 „ 148 „ * i ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de Winkel HEERLIJKE CAKE'S p stuk van 28 voor 25 et ZAANSCHE BALLETJES p V2 pond „ 16 « 14 FIJNE LUNCHWORST p 1/2 pond „ 25 „ 21 „ ALBERT HEIJN I ^- s MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER l '" ' ¦ R 236 ' f ¦:'---^>--- iKki,r >-' "-"---"-^ j m Laat de eerste indruk — die immers zoo vaak over Iemands persoonlijkheid beslist ~ een goede zijn Maak U over Uv / kleeding geen zorgen v/anneer de ervaren staf der Kleedingmagazijnen NEDERLAND U met zijn advies ter zijde heeft gestaan * ** Kom geheel zonder verplichting onze SUCCESS-serie in prijzen van F 25 — F 30 — en F 35 — eens bekijken Honderd tegen één dat er iets voor U bij is U heeft keus uit v/el honderd vlotte costuums van prachtige Engelsche voorjaarsstoffen met een pasvorm en een coupe die U elders tevergeefs zoekt Ook een volledige collectie schitterende FALCON-regenjassen wacht U KV KLEED"mGMAGA2UÏÏEM NEDERLAND KATTENBURG iC9 ROTTERDAM - DEN HAAG - HAARLEM - Z1ERIK2EE - GOES - BERGEN OP ZOOM UTRECHT LANGE VIESTRAAT 3 STOFZUIGER-RECLAME BIJ ALTER Bij aankoop van een stofzuiger een luxe schemerlamp cadeau STOFZUIGERS « Bs«3SM«ag»s « FI 0.35 per week 0.60 1 -=- RIJWIELEN „.- PHILIPS RADIO ALTKTt *^™^""'^^ ^^"^^ l 43 tegenover Noorilerlirug lel 10884 ^ GA^ck-vuiht «^^ rEi »€ Familie en vrlenéeft leveranciefS « JoTclef polHie ^ 2ij dlfón zijn in één handomdraaien bereik^asi * TARIEF IN DE TELEFOONNETTEN JAARSVELD met Lopik BENSCHOP LEXMOND mei Hei en Boeicop en VIANEN • Abonnement per maand • 4-^isi ^ ' ^~ Aanlegkosten »£ i I nihil Uitgaande gesprekken binnen het net 2 et daarbuiten het tarief voor interiocale gesprekken Inkomende gesprekken kosten u niets Zonder Telefoon staat uw huis alleen NEEM TELEFOON 
UTRECHTSCH NIEUWSBIAD No 3 DonHerrfag ' 5 Mei 193 8 " DERDE BLAD 9 Felle Duitsche aanval op Ned » dagbladen De Genie oefent met pikrine-zuyr Waar de gewone sloopwerktuigen slechts weinig bevre diging kunnen geven doen de Genisten met hun technische hulpmiddelen goed en snel werk Beethovens Negende Schuricht neemt afscheid Vestigingswet in Kleinbedrijf voorziet in een behoefte Reeds in het begin van deze ef uw werd op een interna tionaal IVISddenstandscongres liet belang betoogd van een oordeelkundige opleiding van den Middenstand VÖLKISCHER BEOBACHTER TREKT VAN LEER TEGEN DE MARXISTISCHE PERS BERLIJN 5 Mei D.N.B - De „ VöI kischer Beobachter " behandelt in een ernstig artikel het feit dat de Nederiand sche Marxistische pers in de eerste plaats „ Het Volk " en de „ Vooruit " sinds lang ongehinderd tegen Duitschland ophitsen hatelijke hoofdartikelen en hatelijke leu genachtige berichten „ Made in Engeland " aan den ioopenden band publiceeren Na een opsomming van verschillende leugens aldus het D.N.B verlilaart de „ Völkischer Beob achter " dat dit alles bij ellcaar genomen meer dan voldoende is om ons het recht te geven een algemeene waarschuwing te geven Wij vreezen indien de ophitsing niet wordt tegengegaan voor een aanzienlijke verslechtering van de goede at mosfeer waarin de Duitsch-Nederlandsche betrek kingen verkeeren Wij zien het oogenblik gekomen waarop geduld is uitgeput en men naar middelen moet uitzien om de Nederlandsche openbare mee ning het begrip bij te brengen dat zij noch het rijk er mede gediend is wanneer dit verachtelijke gedoe ongehinderd kan worden voortgezet Dat bij den afweer van dezen aanval ook de oeconomische betrekkingen een rol zouden spelen zo\i dan wel onvermijdelijk zijn Jongen door tram gegrepen en gedood De derüen-jarige W B uit de Adriaan van Ostadelaan is gisteravond omstreeks kwart over zevenen In de Julianalaan alhier door een tramwagen van lyn m gegrepen en hierbij zoo deerlyk verwond dat bü bgna op slag werd gedood De jongen reed achter een tram die naar de Adriaan van Ostadelaan ging en hield zich onder het rijden aan de tram vast Deze gevaarlijke wijze van fietsen is hem noodlottig geworden Toen hfl bij het gedeelte was gekomen waar de rijweg een ruime bocht maakt heeft hij de tramwagen name Igk losgelaten teneinde achter de tram den rflweg over te steken Op hetzelfde oogenblik naderde uit de richting van de Adriaan van Ostadelaan een tramwagen van lijn III De jongen werd door dezen wagen gegrepen met het boven vermelde noodlot tige gevolg Het stoffelijk overschot is naar het Diaconessen huis overgebracht Men zal voortaan zijn vak moeten kennen A CHT UUR Eindelijk staat de winkelbel stil Een lange druk ke dag is weer ten einde Ten einde Nee zeker niet Eerst de zaak op orde brengen en dan aan de studie Wij leven zegt men wel in een tijd van staal en beton maar dan toch ook in een tijd van papier veel papier Zonder getuigschriften contracten en welke namen al de paperassen verder mogen dragen kan niemand den weg door het leven vinden Practijkmenschen opgevoed in de harde leerschool van het „ doen " zij behooren tot een uitstervend ras zij verdrinken in den papieren zondvloed eerst theorie dan practijk en deze beiden maken ten slotte den modernen zakenman En toch iets van de oude romantiek is weg de romantiek die leeft in de dagen toen een wilskrach tig man zijn carrière met de handen kon opbou wen toen het leven alleen zijn eischen stelde eiachen veelal zwaarder dan in het „ examenvoor schrift " omschreven maar ook eischen waarvan het nut directer tot ons spreekt en daardoor den mensch bezielt met den vril tot overwinnen Maar aan de wet moet worden voldaan en zoo iiDlokt " de winkelier na Bluitingstjjd avond aan Boeiende uitvoering gedragen door een krachtige overtuiging De afsluiting van den Beethovencyclus welke de abonnementsconcerten ons tydens het bijna verstreken seizoen hebben gebracht vormde tegelgkertgd het voorloopig afscheid van Carl Schuricht De storm van ap plaus die aan het slot van het concert los barstte zal dan ook meer beteekend hebben dan een uitsluitende huidebetuiging voor de imposante reproductie welke de dirigent Beethoven's monumentale symphonic had ge schonken Staande en minutenlang heeft men den dirigent zijn ovaties gebracht Dr van Heulcelom voorzitter van het U.S.O 3ood Schuricht een krans aan de orkest knecht bracht bloemen op en nog eenige malen riep men den dirigent terug Van de bewondering van het Utrechtsche publiek voor zijn werk had Schuricht moeilijk overtuigender doordrongen kim neu worden Beethoven heeft na de Negende Symphonle nog vele werken geschreven die tot zijn schoonste behooren sonates en strijkkwartetten waartegen - over het publiek dier dagen vreemd stond maar die thans als de meest geniale gelden welke het scheppend genie heeft voortgebracht Toch pleegt men Beethoven's Negende steeds met een bijzon deze vereering te omgeven en als zijn muzikaal testament te beschouwen Het is dan ook waar dat al hetgeen Beethoven daarvóór had uitgezon gen in deze grootsche compositie is samenge drongen Dat hij om aan een humanistisch ideaal uit druklüng te geven In de finale dezer sympho nle het woord te baat nam en de traditioneelevormen verbrak zal men echter steeds moe ten betreuren En wel omdat de klinkende realiteit die decomponist zich blijkbaar niet voldoende had ge - avond om straks als „ deskundige " zijn zaak te kunnen drijven Nu dient opgemerkt dat aan de ouderen in het bedrijf een verklaring kan worden afgegeven waar in vermeld staat dat men aan de minimum eischen van handelskennis voldoet De Vestigingswet in het kleinbedrijf van 1937 voorziet echter in een reeds zeer lang gevoelde be hoefte Reeds in het begin dezer eeuw werd het belang betoogd van een oordeelkundige opleiding van den middenstand De aldus geoefende aan drang is niet zonder resultaat gebleven doch des ondanks moet worden geconstateerd dat het aantal van hen die gebruik maakten van de gelegenheid om zich een doelmatige scholing te verwerven be trekkelijk klein gebleven is De nood der tijden heeft er toe geleid dat het gevaar toeneemt dat veel middenstandsbedrijven te lijden hebben onder het indringen van ongeschoolde - en kapitaalzwakke elementen De gelegenheid om daartegen een dam op te werpen is thans bedrijfsgewijs geopend en van die gelegenheid is reeds voor een aantal be dreven gebruik gemaakt Op verschillend gebied worden thans groote ver wachtingen gekoesterd van de Vestigingswet klein bedrijf Naar bekend mag worden verondersteld berust het principe van de wet op dezen grondslag dat ondernemers in een tak van bedrijf het ver zoek kunnen doen dat bepaald worde dat slechts diegenen zich kimnen vestigen die voldoen aan de eischen van handelskennis vakbekwaamheid en credietvaardigheid door de Regeering te stellen De uitvoering van deze wet is voornamelijk in han den gelegd van Kamers van Koophandel en Fa brieken die over de toelating beslissen Men meene echter niet dat de Vestigings wet tot doel heeft terug te keeren tot het oude gildenregime Wel is er het goede van de gilden n.l de bekwaamheid van den onderne mer uit overgenomen maar het behoefte ele ment is uitdrukkelijk weggelaten Wie bekwaam is om een bedrijf te beginnen wordt toegela ten ongeacht de behoefte en hij wendt zich daartoe niet tot den ambtenaar maar tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken de of ficieele vertegenwoordiging van handel en nij verheid in zijn gebied Een direct gevolg van de Vestigingswet zal zijn dat zoowel de handelsopleiding als het vakonder - Bij de foto Orkest en Toonkunslkoor in den ban van Schurichts magistrale leiding Links de solisten Laurens Bogtman Frederic An - spach Suze Luger Martha Martensen realiseerd door het ideaal overwoekerd wordt — omdat Schillers gedicht niet volledig aan de mu ziek dienstbaar gemaakt werd en de muzikale stroom voortdurend onderbreekt en doet stok ken Beethoven is hier meer denker geweest üan muzikant te veel aan den tijd gebonden om de synthese te kunnen bewerkstelligen Maar kan men zeggen „ het heeft zoo moeten zijn " en in ieder geval heeft Beethoven in de finale van zijn Negende Symphonie baanbrekend werk verricht aan de grootsche gedachte waarvan weinigen die na hem kwamen zich konden onttrekken f.Vagner en Mahler hebben dit werk voortgezet Dat de uitvoering die Schuricht het werk heeft gegeven een zeer indrukwekkende was werd reeds gezegd Zij werd door een krachtige over tuiging gedragen waardoor men onmiddellijk door dit geïnspireerde musiceeren gegrepen werd De krampachtige worsteling als het ware die de eerste satz is het merkwaardige markan te scherzo met zijn felle pauken-soli het hier en daar wellicht iets te traag genomen derde deel en de finale waarin het koor zichzelf werkelijk over trof zij hebben ons onafgebroken geboeid In het orkestspel werd niets aan het toeval overgelaten Schuricht beheerschte ieder accent De voortreffe lijke b8,szanger die Laurena Bogtman is zong zijn inzet bijzonder imposant en ook de tenor Frederic Anspach een goed bekende voor Utrecht voldeed in zijn solo volledig De ensembles klonken te weinig doorzichtig hoewel Suze tiuger's prestatie bewondering verdient In Martha Martense r/s geluld overigens helder en gaaf misten we de diepere bewogen heid waardoor de uitvoering over het algemeen ge kenmerkt werd Een voortreffelijke zangeres die zich echter minder gunstig in het kwartet voegde De bijzonder veeleischende koren werden door „ Toonkunst " bewonderenswaardig vertolkt be halve Schuricht komt hun die de voorbereidende werkzaamheden met het koor verrichtten daar voor wel een extra woord van lof toe Ook de solisten ontvingen bloemen en het orkest deelde vanzelfsprekend in de algemeene hulde J KOMIJN wijs over het geheele land worden ter hand geno men Het is onbegrijpelijk met welk een tekort met welk een minimum aan kennis tot nu toe vaak zaken en zaakjes werden opgezet Men staat versteld als men ziet hoe vaak het geld van de menschen zelf van hun familieleden doch ook van hun crediteuren roekeloos werd gewaagd en helaas veelal in een bodemlooze put werd geworpen Voortaan zal in de bedrijven die daartoe aan gewezen zijn althans een minimum van handels kennis noodig zijn en men zal het vak moeten ken nen alvorens een zaak te beginnen Opvoering van het peil van het vak en wering van de beunhazen behooren tot de doelstellingen van deze wet De hoop mag worden gekoesterd dat de opvoering van de vakbekwaamheid ook het psychologische gevolg zal hebben dat het vak van ambachtsman of win kelier weer als van ouds in aanzien komt dat nu daaraan weer speciale eischen zullen worden ge steld men het weer tot een eer zal rekenen als vakman werkzaam te zijn in ambacht of detail handel Qeen nieuw denkbeeld Zooals vrij reeds hierboven schreven is het denk beeld yan de Vestigingswet allerminst nieuw Reeds op het Derde lintemationale Middenstandscongres dat op 3 en 4 September 1902 te Amsterdam werd gehouden werd een rapport uitgebracht over het beroeps en handelsonderwijs Toen de lande lijke middenstandsorganisatie dus nog in haar kin derschoenen stond werd er dus reeds belangstel ling voor deze materie aan den dag gelegd in die leidde tot een opdracht van het congres om een waarin de wenschelijkheid werd uitgesproken „ dat van overheidswege en door belanghebbenden dat gene worde gedaan dat tot vestiging uitbreiding en verbetering van het handelsonderwös kan strekken " Hieruit blijkt dus dat reeds meer dan 35 jaar geleden voor de verwezenlijking van het gestelde doel initiatief en activiteit van over heid en bedrijfsleven noodzakelijk werden ge acht Eerst thans schijnt het stadium in te treden waarin men deze denkbeelden ten aanzien van den middenstand zal kimnen realiseeren Toch heeft het in latere jaren niet aan pogingen ontbroken om het begeerde doel te benaderen Nie mand minder dan wijlen Dr D Bos rapporteerde op het eerste Nationaal Middenstandscongres te Rotterdam in 1903 gehouden over „ handelsonder wijs en vakopleiding " en de behandeling daarvan leidde tot een opdracht van het congres om een onderzoek in te stellen „ naar den omvang van het handelsonderwijs dat ten behoeve van den handel drijvenden middenstand wordt gegeven " en de uit komsten van dit onderzoek met opgave van midde len tot verbetering te publiceeren In 1906 op het Leeuwarder Middenstandscongres leidde dit onderzoek tot een prae-advies van dr A Borgman waarin de stichting van gemeentelijke handelsscholen voor den middenstand door samen werking van organisatie en overheid wordt aanbe volen In die jaren is inderdaad in verscheidene gemeen ten in deze onderwijsbehoeften vojrzien zoodat de ontwikkeling van het handelsonderwijs in Neder land ia niet gernige mate door het initiatief van Oude fundamenten Cff van de „ Korenschoof worden opgeblazen EEN waarschuwend geioeier klinkt over het terrein achter de maalderij van „ de Korenschoor ' waar men bezig is de voorbe reidingen te treffen voor den bouw van een nieuwe maalderij En zij die hier aan den arbeid zijn begrijpen dat signaal want de grondwer kers verlaten de kuil waarin zij aan het werk zijn en ook de paar mannen van de Genie die met geheimzinnigen arbeid bezig zijn geweest Slechts twee militairen blijven achter Eén haalt kalm een lucifersdoos voor den dag en steekt een zwart koord aan terwijl de ander vast uit den kuil klimt Hij helpt dan den ander om er ook uit te komen en samen stappen zij weg En nog geen minuut later een doffe knal In de kuil waarin een hoop oude kleeden leek te liggen schijnt even iets omhoog gedrukt te worden en dan snelt men weer toe haalt de kleeden weg en zie men ontwaart een hoop puin Dat de Genie ook in vredestijd belangrgk werk doet is wel algemeen bekend Men behoeft er slechts aan te herinneren dat warmeer er natuur rampen of iets dergelijks plaats vinden het in zeer vele gevallen detachementen van het wapen der Genie zijn die hulp gaan verleenen en die dat ook zoo uitstekend kunnen omdat de uitrusting van de Genie nu eenmaa in die richtng gaat Dat wil De laatste hand wordt gelegd aan heï plaatsen der pikrinezuur-paironen hel slagsnoer wordt bevestigd zeggen de Genie is in het bijzonder uitgerust voor bijv het opruimen van ruïnes en dergehjke Maar er zijn ook nog andere gevallen waarin de Genie in vredestijd nuttig werk kan doen En dan den ken we meteen aan het opruimen van oude maar nog zeer hechte bouwwerken die door hun zware constructie slechts uiterst moeilijk door middel van de gewone sloopwerktuigen kunnen worden geslecht Geen wonder dan ook dat de Genie te hulp werd geroepen door den aannemer die bij den bouw van de nieuwe maalderij van de Maatschappij „ De Korenschoof " zich de taak toegewezen zag om zeer zware soms meterdikke fundamenten die diep in den grond zaten op te ruimen die in vele gevallen nog niet eens alleen gemetseld waren maar op bepaalde plaatsen uit puinbeton beston den Pneumatische hamers kunnen daarbij wel iets uitrichten maar dit werk gaat toch ook slechts uiterst langzaam En wanneer een aan nemer eenmaal in zoo'n moeilijke omstandigheid verkeert dan is zijn eenige uitkomst om de Gerrie te hulp te roepen Welnu dat gebeurde ook in dit geval en zoo komt het dat dé Genie reeds sedert eenigen tijd bezig is met het sloopen van die zware fundamenten door middel van springstof - middenstandsorganisaties is bevorderd Eerst in 1920 kwam het onderwerp weer op een congres agenda te ' s-Gravenhage hield mr D Fook Op stellingen een inleiding over de vorming van den toekomstigen middenstander waarin een goede al gemeene ontwikkeling een eerste vereischte werd genoemd In 1924 was het de heer J Peper die het mid denstandscongres mobiliseerde om bij de regeering op wettelijke regeling van het handelsonderwijs aan te dringen Ook deze wensch is eerst onlangs in vervulling gegaan In de laatste jaren heeft het probleem van het middenstandsonderwijs onder invloed van de voor bereidingen met betrekking tot de Vestigingswet kleinbedrijf niet alleen aan urgentie doch ook aan diepte gewonnen Een tweetal rapporten uit gebracht resp voor den Kon Ned Middenstands bond en voor den Ned R.K Middenstandsbond beide in het jaar 1937 legt daarvan getuigenis af Daarin krijgen de denkbeelden niet alleen theore tisch doch vooral ook practisch vaster vorm fen die taalkundig juister eigenlijk sprengstof fen zouden moeten heeten Vanmorgen hebben wij het werk van de Genie eens gadegeslagen Het was slechts een klein de tachement dat aan het werk was bestaande uit een stuk of wat onderofficieren en een dienst plichtige De onderofficieren waren meest dienst plichtigen maar het spreekt wel vanzelf dat bij zulk belangrijk werk ook beroepsmiltairen aan den arbeid zijn omdat die uiteraard nog beter met de gevaren en de mogelijkheden op de hoogte zijn De eerste luitenant der Genie E H van H e e r » d e die bij dit werk de leiding had was zoo vrien delijk ons van voorlichting te dienen Bij deze oefeningen voor de Genie zijn zulke werkjes oefeningen zou worden gebruik gemaakt van pi krinezuur dat een zeer sterke werking heeft dat wil zeggen een groote gasdruk in atmosferen uitgedrukt bezit Dat men het niet in mijnen ge bruikt schuilt in de omstandigheid dat het gif tige ontledingsproducten oplevert In de open lucht geeft dat natuurlijk niet tot bezwaren aan leiding Pikrinezuur is de meer wetenschappelijke naam het publiek kent het wellicht beter onder den naam van Ekrasiet Melaniet en zeker onder den naam Lyddiet In den Boerenoorlog maakten de Engelschen in het bijzonder gebruik van lyd dietbommen Tegenwoordig wordt echter ook het prikrinezuur al weer minder gebruikt sinds de in voering van het troyl Daar pikrinezuur zooala wij het nu zullen noeSnen een zeer hooge ontplof fingstemperatuur heeft kan het tot een explossie of eigenlijk moet men zeggen tot detonatie brengen van deze springstof slechts geschiedeix door den sterken impuls van knalkwik Het bezit echter een tamelijk groote veiligheid door zijn on gevoeligheid voor mechanische werkingen Wanneer men nu een prikrinepatroon tot explo sie wU brengen dan brengt men deze in verbin ding met een ontstekingspatroon van knalkwik gemaakt Deze ontstekingspatroon is echter zeer gevoelig voor bijv schokken zoodat men die zeer voorzichtig moet behandelen Het laten vallen van de patroon kan al tot detonatie leiden Deze slag - kwik patroon kan men tot ontbranding brengen door een vuurkoord een soort lont die echter in wendig brandt en vervaardigd is met behulp van kruitmeel De verbrandingssnelheid is tamelijk nauwkeurig bekend en bedraagt ongeveer één cm per seconde Moet men echter meer dan een prikrinezuur pa < troon tot detonatie brengen dan kan men dia dicht bijeenplaatsen waarna zij allen ontbranden door den slag van de slagkwik-detonatie maar wanneer zij op verschillende plaatsen met eenigs grooten afstand van elkaar zijn geplaatst ver bindt men deze patronen met slagsnoer Slag snoer verbrandt uiterst langzaam maar wanneer het tot explosie wordt gebracht detoneert het met snelheid van 3500 tot 50Ö0 meter per seconde naar gelang van de soort Men verbindt dus eenvoudig de verschillende verspreid-zittende patronen of patrooncombinaties met slagsnoer en brengt het slagsnoer tot ontbranding door een ontstekings - of voorslag-patroon Deze explodeert en doet het slagsnoer detoneeren dat dan practisch bezien te gelijkertijd de patronen doet ontbranden Op deze manier kan men dus explosies vrijwel tegelijker - tijd verooroorzaken in patronen die op eenige tien « tallen meters van elkaar liggen Bij de Korenschoof was dat vanmorgen niet het geval Het ging hier om vier boorgaten die op ongeveer 1 meter afstand van elkaar liggen De ladingen waren vrij sterk en bestonden in totaal uit ongeveer 25 patronen van 75 gram ieder zoo dat er meer dan 1 k.g pikrinezuur tot detonatie werd gebracht De boorgaten waren gemaakt met een pneumatische boor en voordat men tot de ont branding overging werd alles goed afgedekt met oude kleeden en ijzeren platen Want anders zou den de steenen misschien tot boven de hooge Korenschoofgebouwen zijn uitgestoven Nu ver hieven zij zich tot hoogstens 1 meter boven dea grond De knal was natuurlijk behoorlijk luid en toen de kleeden opgeruimd waren lag inderdaad het geheele meters dikke fundament in betrekke » lijk fijn puin Voor de ontsteking had men onge » veer 50 cm vuurkoord gebruikt zoodat na het aansteken van het koord men 50 seconden den tijd had zich in veiligheid te stellen Het was een zeer interessante oefening voor dé geniemenschen Meer trainingsgelegenheid voor scholieren Men schrijft ons De schoolathletiekwedstrijden verheugen zich ieder jaar in steeds grooter bloei Vele honderden scholieren haalden reeds de bekende schoolathle tiekdiploma's maar ook elk jaar weer bleek dat er verschillende leerlingen niet slaagden in hun po gen hoewel ze er lichamelijk zeer zeker toe in staat waren Het had hun echter aan voldoende oefengelegenheid ontbroken Om nu hierin te voor zien heeft de Athletiekver Hellas in overleg met en medewerking van het District Utrecht der K N.A.U besloten trainingsmiddagen in te stellen voor jongens Voor de leerlingen der scholen die Dinsdagsmiddags vrij hebben bestaat gelegenheid om te oefenen op Dinsdag terwijl de anderen Woensdag van 14.30—15.30 zich kunnen trainen Deze training vindt plaats op de Sintelbaan op Maarschalkerweerd onder de bevoegde leiding van den heer J Grootewal een bekend athleet en leeraar gymnastiek M.O Trainingskaarten zijn verkrijg baar bij de heeren Bierma Rljnlaan 39bis en Hj Mulder Frederik Hendrikstraat 32 Daar het schoolathletiekfestijn 11 Juni plaats vindt kan nu nog vijf maal van deze unieke oefengelegenheid ge bruik gemaakt worden ACADEMISCHE BERICHTEN GRONINGEN 4 Mei — Bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid de heer J H Stelma geboren te Cexta op een proefschrift getiteld „ Christus ' of fer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo " MOTORRIJWIEL CONTRA VUILNISWAGEN Hedenmorgen omstreeks kwart voor negen is een motorrijder tegen een stilstaanden vuilnis wagen gereden in de Haverstraat De man brak hierbij zijn neusbeen en bekwam een niet ernstige hersenschudding —¦- ij.s - -^ J -:^-^^ 
10 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 ' Donderdag 5 Mei 1938 DERDE BLAD Hoe is het mogelijk dat Waarboig-Xlaeding apatt van stof en apait van bewerking is Omdat Kieymboig er geen massa-werk van maakt RECLASSEERINGSDAG 7 Mei Het gaat om het leven van duizenden landgenooten Voor dit prachtige werk waar aciiter orsanisaties van alle richtingen eensgezind en schouder aan schouder staan zal ieder Nederlander iets willen geven Eén dag per jaar slechts Iaat die goed zijn ö//eenb // KREYMBORG Onze lezers weien uit de herhaalde aankondigingen in ons blad dat op Zater dag 7 Mei a.s wederom de Nationale Reclasseeringsdag wordt gehouden Een groole schare Nederlanders is reeds door drongen van de groote zedelijke en maat schappelijke beteekenis van den reclassee ringsarbeid doch er resten waarschijnlijk nog zeer velen wie het aan bekendheid niet of juist begrip van dit prachtige werk ontbreekt Wij mogen dan ook nogeens de bijzondere aandacht onzer lezers ves tigen op den a.s Reclasseeringsdag die nationaal is en dus in het geheele land wordt gehouden Deze coUectedag - waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Reclasseeringsinstellingen van alle gezindten mag zich In weinige jaren verheu gen in een steeds groeiende belangstelling Immers vernamen wij van de Centrale Leiding te Amsterdam dat men aldaar met niet minder dan 883 plaatselijke comité's en collecteleiders in contact is die de inzameling regelen in 832 ge meenten omvattende 1067 plaatsen In verschillende persberichten die ook in ons blad zijn opgenomen maakten wij reeds melding van een zeer breed opgezet Comité van Aanbe veling waarin naast een 5-tal Ministers het ge heel Hoogwaardig Episcopaat van de R.K Kerk en de Presidenten van de verschillende Kerkge nootschappen hebben zitting genomen alsmede andere figuren uit het openbare leven van Neder land w.o de Commissarissen van H M de Koningin Kamerleden enz Wij mogen deze geconcentreerde Etctie dan ook stellig toejuichen niet alleen omdat de Reclassee ringsarbeid een zoo algemeen sympathiek werk is maar ook het feit dat de Reclasseeringsinstellin gen nu eens niet ieder afzonderlijk haar finan cieele pogingen ondernemen maar gekomen zvjn tot centralisatie is een belangrijke factor die wij om zijn gunstige uitzondering in ons veelal op ver snippering toegespitst land signaleeren Wanneer men op Zaterdag 7 Mei dus aan de Reclasseering offert moet men als het goed is het 10-voudige geven van hetgeen men doorgaans vluchtig in elk willekeurig collectebusje gooit ¦ want de 22 samenwerkende Reclasseeringsinstel lingen in Nederland komen één dag per jaar tege lijk bij ons aankloppen Het in te zamelen bedrag moet dus door zeer velen gedeeld worden * Onmisbare schakel in de strafrechtspraak En dat er veel geld noodig is kan een ieder ver staan De Reclasseering is n.l een onmisbare scha kel geworden in de strafrechtspraak Het aantal voorlichtingsrapporten dat omtrent aard en vroe ger leven van den verdachte aan de rechtbanken wordt uitgebracht stijgt elk jaar en wij vernemen dat niet minder dan 300 rapporten jaariyks worden uitgebracht Door dezen omvangrijken arbeid is het Reclas Seeringswerk uitgegroeid tot zoo'n breede organi satie waarin duizenden vrijwillige krachten hun medewerking moeten verleenen by het z.g toezicht of patronage Men mag dan ook zeggen dat al öeze arbeid niet tevergeefs is De volgende cijfers over het aantal voorwaar delijke veroordeelingen in de jaren 1930 tot en met 1935 en waaruit blijkt hoe groot het percen tage is van hen wier proeftijd een gunstig ver loop had spreekt voor zich zelf Totaal aantal gevallen Afloop in % van het totaal > vaarin de proef tijd • ein - fligde Bij misdryven gunstig ongunstig 1930 1588 83.8 16.2 1931 1686 84.7 15.3 1932 1707 82.9 17.1 1933 ¦ 2179 85.4 14.6 1934 2679 86.0 14.0 1935 3331 86.4 13.06 Wanneer men nu nog weet dat over het alge meen 40 % van alle veroordeelden recidiveert en van de tot gevangenisstraf veroordeelden ongeveer J « V Maanen overleden Heden bereikte ons het overlijdensbericht van ' den heer J van Maanen eertijds een bekend schoenenwinkelier hier ter stede De zaak van den overledene was gevestigd aan de Burg Reiger straat Eenige jaren geleden trok de heer Van Maanen die 61 jaar oud werd zich uit zaken te rug De overledene stamt uit een vanouds bekend BChoenmakersgeslacht dat ook op heden nog het ambacht der voorvaderen beoefent Op vereenigingsgebied nam de heer Van Maa nen een vooraanstaande plaats in Hij was een buitengewoon actief lid van de Utr Handelsver eeniging wiens adviezen immer op prijs werden gesteld Voorts nam hij deel aan de campagne van de Utr Middenstandspartij van den heer Frijda omstreeks 1920 en was later bestuurslid van de afd Utrecht der Vrijheidsbond Toen zijn gezond heidstoestand een paar jaar geleden slechter werd trok de heer Van Maanen zich uit het zaken en openbare leven terug De begrafenis zal plaats hebben op 7 Mei a.s om half elf op de eerste algemeene begraafplaats „ Soestbergen " KANO-DIEVEN MELDEN ZICH WEER Ten nadeele van een bewoner van de Van Wijcl.skaOe is uit de Kanobergfiaata Kromme Rijn eep kano gegapt 55 % dan vormen deze getallen wel het spre kendst bewijs van de heilzame werking van de voorwaardelijke veroordeéling zoowel voor den be trokkene als voor de gemeenschap En dan blijft daar nog het belangrijke deel van den Reclasseeringsarbeid die begint bij het celbe zoek en die eindigt in hulpverleening en nazorg Het is moeilijk zich in te denken wat het betee kent 24 uur in een etmaal ' alleen te zijn en het is dan ook geen wonder dat de meeste gevangenen met verlangen naar elk volgend bezoek uitzien en dat de celbezoekers vaak grooten invloed ten goede kunnen uitoefenen Dat deze arbeid die in zoo weinig woorden kan worden uitgedrukt ontzaglijk veel geld kost spreekt haast van zelf en dan komt daar nog bij de noodzakelijkheid van de instandhouding van de doorgangshuizen en landkolonies zooals verschil lende Instellingen onderhouden terwijl ook enkele Reclasseeringsinstellingen een begin hebben ge maakt met het oprichten van werkkampen voor jeugdige voorwaardelijk veroordeelden Het gaat dus om het leven van duizenden land genooten wanneer de Reclasseeringinstellingen op Zaterdag 7 Mei a.s een beroep doen og de open bare vrijgevigheid en het gaat om arbeid die niet alleen aan de gereclasseerden maar ook aan onze geheele gemeenschap ten goede komt Feestavond van West-Frisia Met een geslaagden feestavond die door eeri groot aantal belangstellenden bezocht werd sloot de vereeniging van Noord-Hollanders van ten Noorden van het Noordzeekanaal het seizoen af Na een kort openingswoord werd het tooneelstuk „ Hoe Nies toch ' n boer kreeg " opgevoerd Het mocht een merkwaardige sensatie heeten in het Noord-HoUandsche dialect in Utrecht een tooneel stuk te hooren De rollen werden goed vertolkt en het succes werd volkomen bevestigd door het hartelijk har haald applaus Na de pauze begaf men zich naar de balzaal waar Maartje Bierman de bij de Noord-Hollanders welbekende radio declamatrice veel tot het succes van den avond bijdroeg en een geanimeerd bal het feestelijk samenzijn besloot UIT EEN BOOM GEVALLEN Een negen-jarig - jongetje die spelende in een boom op het Genieveld aan de Vossegatschelaan was geklommen is op den grond gevallen en zoo leelijk terecht gekomen dat hij zijn rechter arm brak Hij werd in ' de Klinieken opgenomen Ingezonden mededeeling STEENEN CAMER DE BILT Bezoekt B.B.B model -^ huis met oe^tr ver warm open haard en de voortuintentoonstel » ling Neem B.A.B bus tot halte Meyenhagen « Te hard van stal geloopen De ontwerp gemeenteverordening Schimmel maakt volgens collega raadsleden te De Bilt weinig kans Van onzen correspondent DB BILT 5 Mei — De heer G F M Schim mel R.K RaadsUd van De Bilt heeft naar wij dezer dagen meldden bij den Raad een voorstel ingediend tot vaststelling eener nieuwe gemeente verordening De ontwerp-verordening luidt als volgt „ Het te koop aanbieden en richtbaar dragen van gedrukte stukken en bladen is in de ge meente De Bilt verboden In bijzondere gevallen kunnen B en W van dit verbod ontheffing ver leenen " Aan dit voorstel was naar men weet onder staande toelichting toegevoegd Op prijs zal ondergeteekende het stellen indien U in de eerstvolgende raadszitting aan de orde stelt zijn voorstel colportageverbod van bladen en gedrukte stukken üi onze gemeente De wijze waarop de N.S.B meent in haar blad „ Volk en Vaderland " het publielï te moeten voorlichten heeft mij tot dit besluit genoopt Om den indruk te peilen door dit voorstel te weeg gebracht hebben wij een onderhoud gehad met enkele leden van den Raad die zich vrij po sitief geuit hebben Vanzelfsprekend kon geen der heeren zeggen hoe zijn stem zou luiden bij een eventueel ter tafel komen van het voorstel doch gebleken is dat men er over het algemeen zeer sceptisch tegenover staat Echter werd van verschillende zijden de opmer king gemaakt dat de heer Schimmel zelve in de overtuiging zou verkeeren dat zijn voorstel zoo niet met algemeene dan toch met meerderheid van stemmen zou worden aangenomen De heer W Lucassen fractiegenoot van den heer Schimmel kon diens hoop echter niet deelen terwijl hij zich persoonlijk van het inge diende voorstel wenschte los te maken en de in houd daarvan in strijd achtte met de Grondwet Naar ons bekend is zal ook de S.D.A.P.-fractie die uit drie leden bestaat niet haar steun ver leenen aan het bewuste voorstel De heer E van Scherpenzeel S.D.A.P zegt o.a dat het hem onverschillig laat wat de N.S.B schrijft en dat de inhoud onmogelijk aan leiding kan geven om de colportage te verbieden Bovendien heeft het laatste in de gemeente De Bilt nimmer aanstoot gegeven Z.i is de inhoud van het voorstel zoo verstrekkend dat het daar door onmogelijk wordt om met een courant of tijdschrift in den buitenzak over de straat te " Wacij^^i Hitler beleedigd Maurits Dekker f 100 boete opgelegd AMSTERDAM 5 Mei — De rechtbank heeft vandaag vonnis gewezen in de strafzaak tegen den publicist Maurits Dekker die terecht heeft ge staan wegens beleediging van het hoofd van een bevrienden staat en hem deswege conform den eisch veroordeeld tot een geldboete van f 100 — subs 20 dagen hechtenis Schoolvoorstelling had veel succes Vertooning van „ Zijn eminentie doel zaken " door Ver Rotterd Holstadtooneel Ofschoon ik Ben van Eysselstein tot op zekere hoogte best kan waardeeren als tooneelschrijver zou ik toch liever gezien hebben dat men voor deze schoolvoorstelling een stuk van een anderen schrijver had gekozen die meer representatief voor het tooneel in het algemeen of toch minstens voor het vaderlandsohe tooneel is Want Chateau Ber sac zooals het stuk eigenlijk heet is wel heel aar dig en genoeglijk voor de jeugd maar wèl be schouwd is dit „ Zijn eminentie doet zaken " wat goedkoop Het i s onderhoudend maar voor een groot gedeelte bestaat het amusante uit wat al te gemakkelijken humor Belangrijk is dit stuk dan ook zeker niet Dat het desondanks een toch pakkende vertoo ning kreeg is te danken geweest aan de knappe vertolking door het Ver Rotterd Hofstadtooneel De kasteel heer van het chê-teau was F r e n k e 1 en hij maakte er een echt type van dat in zijn ge dachten nog steeds leeft in de roemrijke tijden van weleer toen Lodewijk XV nog in Versailles troon de Mimi Boesnach maakte van de Bersac's toe komstige levensgezellin een vrouw die meer met beide voeten op aarde staat terwijl Myra Ward een veramerikaanscht meisje uitbeeldde dat na tuurlijk de flinkheid personlficeerde en dat ten slotte de Bersac hielp uit de nesterijen waarin hij dreigde verzeild te raken De feitelijke opzet van het stuk is natuurlijk het bereiken van het effect der botsing tusschen het moderne meisje en den in de oudheid nog levenden de Bersac Een belangrijke rol speelt in het stuk ook de cu re die men geneigd is voor niet al te snugger,maar wel humoristisch aan te zien maar die tochheel wat meer wereldwijsheid blijkt te bezitten danmen zoo zou denken Adolphe E n g e r s maaktevan dezen pastoor een kostelijke figuur die bij dejeugd zeer in den smaak viel De notaris van Pal mers had voldoende antipathieks om het karak ter van dezen streberman aan te duiden terwijl Anton Roemer iets zeer aardigs maakte van denkamerdienaar Voor Roemer vond ik het aUeenjammer dat zijn rol hem telkens met het wat laag,bij de grondsche „ oh lala " voor den dag deed ko men f Al heeft de voorstelling dan misschien het in nerlijke van haar doel gemist de jongelui hebben zich zeker heftig geamuseerd Want na elk der be drijven maar vooral aan het eind was er méér dan het gebruikelijk applaus En het enthousiasme groeide nog toen de twee dames-medespelenden elk een fraaien ruiker ontvingen De voorstelling werd o.m bijgewoond door den wethouder van Onderwijs Mr Waslander den gemeentelijken inspecteur van het L.O den heer W T e r p 3 1 r a en den chef van de af deeling on derwijs ter gemeentesecretarie Dr N R Luiken W A P gaan Men mag dan ook volgens den heer Van Scherpenzeel gevoegelijk aannemen dat het voorstel-Schimmel zal worden afgestemd Blijkens een uitlating van den wethouder H Troostheide welke ons ter oore kwam zal het voorstel ook van de zijde der anti revolution-nairen weinig steun ondervinden Een schouder ophalen is de voorloopige ontvangst die men het van die zijde heeft bereid Door de afwezigheid van den voorzitter van de C.H.-fractie Mr A M A Baron van Boet z e 1 a e r is het niet mogelijk diens meening weer te geven Wel echter van zijn partijgenoot raads lid E M A B o s die met zekerheid durft zeggen dat het voorstel niet wordt aangenomen De voorlichting van „ Volk en Vaderland " gaat ons niets aan en de beoordeeling van den inhoud is niet aan den Raad van De Bilt Alleen zou de verspreiding aanleiding kunnen geven tot orde verstoring en daarvan is niets gebleken integen deel is dit steeds keurig en ordelijk geschied zoo dat er in het geheel geen dringende omstandig ' heden bestaan Het is wel niet mogelijk om de meeningen van alle vijftien leden van den Raad weer te geven doch de algemeene indruk die men heeft is deze dat het voorstel-Schimmel zeer weinig kans heeft om te worden goedgekeurd tenzij er een onver wachte wending of wijziging zal ontstaan die het een en ander veel aannemelijlter maakt Burgerlijke Stand GEBOREN — 3 Mei Adrianus z van H Brands en H v d Maas Willem Cor nelis z van W C Hensbergen en C W Stauf fenbeil Wilhelmus Marinus z van W A v Schalk en A Veldhuizen — 4 Mei Cornelia Bverard'a d van A S Sandbrink en W C de Jong Albert Hen drik WUlem z van A H W Pellen en C M Lm schoten Catharina d van G v Loo en P H Kuijer Albertus Theodorus z van A Besamusca en M Faber GEH'D'WD — 4 Mei H C Nieuwenburg en G H de Graaf J H v d Haar en W Baas H C de Jong en C Schrijvers C J de Goede en J M Bijleveld A J Borgers en M G Roelofs W M J J de Bruijn en J V W v d Heijden H B Geul en M S Geelen J A de Bruin en J M Kal denhoven G M Soesbergen en J v Driel A L Schilderman en M C Kreugel D Wellerdieck en H W Weening A J Gouw en P Koschik W G Mesu en J Boekhout W Kool en E C Donse W A V d Horst en J v Zijl A J v Beek en C M Wouters O S v d Meer en M H Veereschüd G N Vermeulen en J F v Vliet J v Ditmarsch en S Middelkoop A Verhoef en P Hofstê J F Mulder en J G v d Berg J J Pater en Ch H W Lancee J M Metzger en W v d Palm OVERLEDEN — 3 Mei Catharina Adriana Florie geh met Jj*A Baars 36 j C Roobolstraat 77 Johanna Weijers wed van D de Bi'uin 91 j Agnietenstraat 2 Hij hroedt wel ^ hij broedt niet Maar de kantonrechter bevond de dagvaarding niet juist en daarom werd een Zeister fabrikant vrijgesproken Gisteren werd de behandeling van een vei vol-ging ingesteld tegen een inwoner van Zeist we gens het onbevoegd in voorraad hebben van broed machines voor het kantongerecht voortgezet Op 11 April j.l werd tegen dezen fabrikant een des betreffend proces verbaal opgemaakt door een ambtenaar van de crisiscontröledienst Deze vond dien dag zestien op broedmachines gelijkende kasten üi de houtopslagplaata van verdachte's timmerfabriek Naar zijn meening zouden althans ^ es daarvan met weinig moeite voor het broeden geschikt gemaakt kunnen worden Deze zes wer den in beslag genomen Bij de eerste zitting ter behandeling van deze zaak reeds oneenigheid over den aard der machines weshalve de Kontonrechter besloot de zaak op te schorten om de broedma chines bij de volgende behandeling ter zitting aanwezig te doen zijn Drie machines en een door den verdachte meege bracht waren inderdaad ter zitting Zij besloegen ettelijke vierkante meters waardoor het statige zaaltje iets weg kreeg van een vendulokaal Er waren getuigen getuigen h décharge en ge tuigen deskundigen bij de vleet Mr Vermeulen verdedigde den fabrikant Het verweer kwam hierop neer dat de fabri kant vóór het in werking treden van de stichting Ned Eieren en Pluimvee-centrale te Apeldoorn broedmachines vervaardigd had De maatregelen waren hem echter te lastig weshalve hij de fabri cage stop zette De machines op zijn bedrp aangetroffen waren modellen voor experimenten Geen der machines was ooit in bedrijf geweest terwijl zij thans abso luut ongeschikt waren De Kantonrechter liet zich het'interieur der ma chines toonen Zij leken lang niet up to date maar naar de bewering van den ambtenaar was er maar weinig noodig om hen In werking te stel len De getuigen vertelden en wilden vertellen maar het was opeens niet meer nOodig Het bleek dat de dagvaarding niet klopte Er werd namelijk gesproken over zestien broedmachines terv/ijl de ambtenaar verklaarde en slechts zes te hebben aangetroffen waarmee naar zijn meening ge broed zou kunnen worden Daarom werd de Zeister fabrikant vrqgespro ken TAXI DOOR WINKELRUIT GEREDEN Op den Heerenweg heeft gistermiddag om streeks 1 uur een aanrijding plaats gehad tus schen een taxi en een driewielige bakfiets Het on geval ontstond toen de taxi trachtte de bakfiets te passeeren op een moment dat uit tegenge stelde richting een aantal wielrijders naderde Op het laatste oogenblik zag de chauffeur dat hij hiervoor niet voldoende ruimte had Er ontstond een botsing tusschen de taxi en de bakfiets De auto reed hierna nog het trottoir op,en vernielde een winkelruit van perceel 67 „ DE GELEENDE VROUW " De Tooneelvereeniging „ Onderling Kunstgenot " geeft Maandag 7 Mei a.s in Gebouw „ Trianon " Oudegracht alhier een groote openbare tooneel uitvoering Opgevoerd zal worden de klucht in vier bedrijven van A M Copini „ De Geleende Vrouw " gevolgd door een bal Feestelijk samenzijn der Waalsche gemeente Concert in de Pieterskerk Men schrijft ons Zondag 1 Mei vond wederom de jaarlijksche feestelijke bijeenkomst plaats van de leden der Waalsche Gemeente uit de stad en de provincie De dag ving aan met een Godsdienstoefening in de Pieterskerk waarin Ds Frank Ie Cornu voor ging Aan het einde der Godsdienstoefening welke werd opgeluisterd door een zangkoortje onder lei ding van Mevr E Le Cornu dat op verdienstelijke wijze „ Adoration et Prière " ten gehoore bracht en door vioolspel van den heer J L A C u p e r u s smeekte Ds Le Cornu God's zegen af over ons Koninklijk Huis Na afloop vereenigden verscheidene leden zich aan een gezellige lunch in den foyer Wallon Pie terskerkhof 5 waar de heer Baan uit Amers foort den predikant en diens echtgenoote namens de leden dankte voor alle moeite welke zij zich gegeven hadden om dezen dag te doen slagen Na de lunch werd aan de leden en vrienden van de Waalsche kerk een concert aangeboden in de Pieterskerk De heer J A H Wag en aar orga nist bij de Waalsche Gemeente te Utrecht opende op gevoelvolle wijze met de Toccata-Pastorale van J Pachelbel dit druk bezochte concert Na deze orgelsolo zong mevr C Jordan W e m m e r s begeleid door den heer Wagenaar twee liederen De heldere sopraan van de zangeres kwam door de goede accoustiek van het kerkge bouw bijzonder tot haar recht De daarna achter eenvolgens ten gehoore gebrachte violoncel-solo door den heer L Werner en de vioolsolo door mej N Wüthrich werden technisch knap en met ge voel gespeeld Beide solisten toonden zich goede Bach-vertolkers Het recitatief en de Aria van de Cantate no 157 eveneens van Joh Seb Bach ge zongen door mevr C Jordan-Wemmers en begeleid op de viool door mej N - Wüthrich sloten zeer goed de^arop aan Vervolgens brachten alle ge noemde medewerkers aan dit concert begeleid door den heer Wagenaar nog een solo ten ge hoore Hiervan zij nog vermeld de solozang van mevr Jordan Wemmers die als waardig slot de schoone woorden van Ruth Schaumann's „ Unter dem Zeltdach " had gekozen Na afloop van het concert vereenigden de leden en vrienden van de Waalsche kerk zich weer in den foyer Wallon waar thee geschonken werd Nadat men hier nog eenigen tijd aangenaam bijeen was geweest behoorde deze vijftiende Walendag waarop de Gemeente met groote voldoening mag terugzien weer tot het verleden BRANDJE IN LOMPENPAKHUIS In een pakhuis aan de Nicolaas Beetsstraat is door broeiing een brandje ontstaan in een partij lompen De brandweer heeft het vuur gebluscht Weidevogels bespionneer(d Het Utrechtsche landschap is een prachtig terrein voor de waar neming van weidevogels De heer G Rinkel heeft dezer dagen voor de Ned Vereeniging tot Bescherming van Vogels afd Utrecht een lezing gehouden over „ Weidevogels "< Het Utrechtsche landschap aldus de heer Kin - kei is een bij uitstek geschikt terrein om waar - nemingen te doen omtrent onze weidevogels Niet zoozeer door zvjn enormen vogelrijkdom als Wfl door de gesteldheid van het terrein Dichte heggen door de weide en de vele wilgen geven een natuur lijke dekking en door de vele grindwegen zijn da vogels gewend aan menschelijk verkeer en dus oo korten afstand in hun doen en laten te bestu deeren Niet zoozeer goede oogen en ooren zijn nood -" zakelijk voor vogelwaarnemingen veel belangrij -" ker zijn belangstelling opmerkingsvermogen en een dosis goede humeur voor geval hagel en wind ons uit het veld probeeren weg te jagen Het meest algemeen treffen we hier den kievit aan de dichtheid op onze kleine weiden is niet grooter dan op de uitgestrekte grasvlakten in het Noorden en bijv ook in den Eempolder Ook Grutto en Tureluur zijn hier zeer algemeei ne broedvogels en op een voorjaarsdag is het klat gelijke gejammer van de eerste en de heldere fluit -< tonen van de laatste niet van de lucht Zeer mogen we ons ook verheugen op den voorn uitgang van de Kemphaan vooral ten Noorden van de stad Het zijn merkwaardige vogels ter wijl de mannetjes op hun vast kampplaatsen op da meest onbepaalde momenten met veel vertoon van hun kraag - en ki-opversierselen hun bekende gerechten houden neemt het vrouwtje alle zorg op zich voor nestbouw broeden en verzorging deC jongen Algemeen broeden in onze weiden verder nogJ wilde Eend Waterhoen gele Kwikstaart witta Kwikstaart Graspiepers Leeuwerik en in de hegi gen en begroeiingen aan forten enz o.a Steenuil ^ Ijsvogel Boschduif Holenduif en een menigte kleine zangers Eind Februari verschijnen hier de eerste kiei viten op voorjaarstrek reeds eenige dagen latce blijken ook de broedvogels uit deze streken te zfln gearriveerd de mannetjes bezetten weer de ouda territoria die ze ook vorige jaren hebben verde -« digd dit laatste blijkt uit ringgegevens en een aantal vogels die individueele kenmerken ver - toonen De grenzen van zoo'n territoria worden aangegeven door de zeer opvallende baltzvlucht van het mannetje onder het roepen van een uit gerekt Kie e-wiet-wiet-wiet Kie-e-wiet buitelt hij boven het land zonder daar bij de randen van zijn gebied te overschrijden Aan de grenzen van twee territoria zien we dikwijls een zgn grenscon flict d.i een gevecht in de lucht tusschen twea mannetjes Tevens beginnen ze ook hier en daau een holte in de grond met de pooten uit te krab belen zoodat er een mooi rond kuiltje ontstaat zgn kuiltje draaien waarin hij daarna staande wat strootjes werpt d.i het begin van een nest Het mannetje maakt meerdere kuiltjes Het spel om het nest Pas later begint ook het wijfje een actieve rol te spelen d.w.z ze schijnt in een bepaalden phyi siologischen toestand te geraken die uiterlijk niet te zien is maar die blijkbaar het mannetje stimui leert tot een zeer bepaalde vlucht Hij vliegt dan heel laag in de richting van het wijfje zij geeft dan door een zeer bepaalde houding aan of zij tot de copulatie bereid is of niet In het laatste geval strijkt het mannetje naast haar neer en loopt in horizontale houding met typisch gekromden nek snel in de richting van zijn dichtst bijzijnde kuiltje Dikwijls volgt het wijfje hem daarheen als zij vlak bij is stapt hij uit het kuiltje en gaat met opgehe ven staart met front van haar afgekeerd staan strootje werpen terwijl zij gaat kuiltje draaien Dit gemeenschappelijk kuiltje draaien heeft als resultaat dat op den duur het wijfje de verschil lende kuiltjes leert kennen immers bij haar eerste el moet zij de keus doen uit de vijf of zes kuiltjes die het mannetje gemiddeld maakt Ongeveer een week nadat zij actief geworden is verschijnt het eerste ei daags daarop het tweede enzoovoort tot er vier in het nest liggen Dikwijls wordt er één dag overgeslagen Dit aantal van vier eieren is zeer constant ha len we bij twee eieren er één van weg of leggen we er één of zelfs meer bij dan legt zij toch haar eigen viertal af zoodat ze op drie vijf of meer eieren komt te zitten Het is echter uit eenige proeven zeer waarschijnlijk geworden dat als haar eerste ei wordt weggehaald zij den volgenden dag in een ander kuiltje haar ei deponeert en dit weer tot vier vol legt ze heeft dan dus vijf eieren ach ter elkaar gelegd Wordt een legsel met twee tot vier eieren ge raapt dan legt ze pas na acht dagen in een ander kuiltje het eerste ei van een nieuw legsel Na een broedtijd van vijf-en-twintig dagen waarbij de vogels elkaar aflossen komen de jon gen uit die terstond het nest verlaten op zoek naar voedsel Na zes weken zijn - ze vliegvlug en trekken dan al gauw van de broedterreinen weg ondertusschen is het echter al midden Juni De vraag welke vogels dan wel reeds halt Mei op zgn „ voorzomertrek " gaan is onopgelost aan gezien een nauwgezette waarneming over eenigen tijd op verschillende plaatsen volgeiiouden nog niet mogelijk is geweest Ook Grutto en Tureluur vertoonen interessante spelletjes op en boven onze weiden waardoor ten Slotte de paren gevormd worden Indien men om principieele redenen het eieren rapen niet verwerpt is er op biologische gronden geen bezwaar indien men oordeelkundig te werk gaat en overleg pleegt met den grondeigenaar de grondgebruikers en de andere eierzoekcra Dat het i'apen na den sluitingsdatum natuurlijk fataal werkt behoeft geen betoog AFSCHEID PROF GOUDRIAAN VAN E.D.D TE EINDHOVEN De afdeeling Eindhoven van Eenheid door De mocratie heeft afscheid genomen van haar voor zitter prof dr Ir V J Goudriaan wegens diens vertrek naar Utrecht waar hij zooals bekend be noemd is tot directeur van de Nederlandsche Spoor wegen Prof Goudriaan heeft daarbfl een afscheidsrede gehouden waarin h(j den zin voor realiteit een der grondslagen van een gezonde democratie noemde De avond werd verder opgeluisterd door decla matie van mevrouw Pim Siegers WEER INBRAKEN TE DE BILT DB BILT 5 Mei — Na eenigen tijd verlost te zijn geweest van onwelkome gasten hebben er thans weer eenige inbraken plaats gehad in De Bilt In de RK kerk aan de Kerklaan werd inge broken waarbij een verguld zilveren kelk van groote waarde werd ontvreemd In denzelfden nacht werd bezoek gebracht aan een tabakszaak geves tigd aan de Looydijk Hier werd eenig geld vermist 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 Don'c!er3ag ' 5 Mer 1938 ' DERDE BLAD Seizoensluiting Ned » Vereen » van Huisvrouwen Op de laatste bijeenkomst in dit seizoen van de afdeeling Utrecht van de Nederlandsche Vereeni ging van Huisvrouwen die buitengewoon goed be zocht was hield Mevrouw W L B o 1 d i n g h G o e ra a n s een inleiding over twee beleende Ne derlandsche romans nl „ Bruiloft in Europa " van Marianne Philips en „ Boerenpsalm " van Felix Tim mermans Het eerste speelt in Weenen en hoewel dit boek in 1934 verscheen en er nadien veel veranderde is het toch nog zeer actueel daar het de toestanden beschrijft die tot dezen overgang geleid hebben Het geeft een beeld van het lijden en strijden van de tegenwoordige Weensche bevolking en van de krachten die uit dit lijden geboren worden Dit boek met zijn treffend geobserveerd tijdsbeeld noemde Mevrouw Boldingh een der meest verheu gende literaire ontmoetingen van den laatsten tijd Het werk van Felix Timmermans draagt een heel ander karakter Het is een mooi en machtig loflied op den arbeid van den boer Zijn werken en zwoegen wordt hier op meesterlijke wijze getee kend Hoewel de schrijver zich vereenzelvigt met den hoofdpersoon van Boer Wortel is Timmermans nooit zelf boer maar wel lyricus Br is een duide lijke evolutie in zijn werk tusschen het verschijnen van „ PaUleter " en dit boek liggen 20 jaar Boer Wortel voert zijn strijd met de zonde en den dood maar boven alles staat voor hem de liefde voor zijn werk en hij dankt God dat Hij een boer van hem heeft gemaakt Ter illustratie droeg mevrouw Boldingh-Goemans op zeer boeiende wijze gedeelten uit beide boeken voor Het koor van de afdeeling droeg nog aan het welslagen van dezen middag bij door het zingen van eenige fleurige voorjaarsliederen N.V AMSTERDAMSCHE CHININE-FABRIEK AMSTERDAM 5 Mei — In de algemeene ver gadering van aandeelhouders werden balans en winst - en verlies-rekening over 1937 goedgekeurd en het dividend vastgesteld op f 125 per aandeel N.V DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN AMSTERDAM 5 Mei — In de algemeene ver gadering van aandeelhouders werd de belans en winst - en verliesrekening over het boekjaar 1937 goedgekeurd en het dividend bepaald op 10 pet Kennisgevingen De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht maken op grond van artikel 22bi3 tweede lid der Lager Onderwijswet 1920 bekend dat zij bij hun besluit van 26 April 1938 3de afdeeling nr 1608/1145 hebben 1ste verklaard dat de instandhouding in de ge meente Linschoten van de openbare school voor gewoon lager onderwijs ingevolge artikel 19 der Lager Onderwijswet 1920 niet wordt gevorderd 2de goedgekeurd het ter zake genomen besluit van 28 Januari 1938 van den Raad der gemeente Linschoten 8683 Utrecht 27 AprU 1938 De Gedeputeerde Staten voornoemd BOSCH VAN ROSENTHAL Voorzitter TH M VAN ASCH VAN WIJCK Griffier De Gedeputeerde Staten vaa Utrecht maken be kend dat op Dinsdag 24 Mei 1938 te 13 <^ uur tjm Gouvernementshuize Achter St Pieter No 20 te Utrecht eene openbare vergadering van hun College zal worden gehouden ter behandeling van het beroep ingesteld door het bestuur der Ver eeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te • Amersfoort van het besluit d.d 25 Januari 1938 nr 26 van den raad dier gemeente strekkende tot afwijzing van het ver zoek van dat schoolbestuur om ingevolge artikel 205 ter eerste lid der Lager Onderwijswet 1920 ter vervanging van de jaarlijksche vergoeding in gevolge artikel 205 eerste lid dier wet te mogen ontvangen een uitkeering ineens gelijkstaande met tachtig ten honderd der in dat lid bedoelde geschatte waarde van het schoolgebouw ca aan de P van Blankenheeijmstraat en Joannes van Diest straat 8682 Utrecht 3 Mei 1938 De Gedeputeerde Staten voornoemd BOSCH VAN ROSENTHAL Voorzitter TH M VAN ASCH VAN WIJCK Griffier De Ned Bank trekt oude biljetten in AMSTERDAM 5 Mei — De Nederlandsche Bank N.V te Amsterdam vestigt de aandacht op de bekendmaking door haar geplaatst in de Neder landsche Staatscourant van 5 Mei 1938 met betrek king tot het Intrekken van bepaalde soorten bank biljetten van f 25 Bedoelde biljetten zijn a De door de Nederlandsche Bank uitgegevenbiljetten van f 25 gedateerd op een dag liggendetusschen 1 Januari 1890 en 9 Maart 1921 beidedata inbegrepen Deze biljetten zijn alleen op devoorzijde bedrukt De druk bestaat uit een oranje kleurigen ondergrond met een in zwart gedruktentekst en gegraveerden rand in dien rand komtboven den tekst een leeuwen-motief voor b De door de Nederlandsche Bank uitgegevenzoogenaamde hulpbiljetten van f 25 die dendatum 1 ' Augustus 1914 dragen Aangezien de termijn van tien jaren bedoeld in de vijfde alinea van art 22 der Bankwet op 26 Juli 1938 afloopt wordt aan houders van de bil jetten in kwestie met aandrang verzocht deze bil jetten vóór 26 JuU 1938 ter betaling aan te bieden aan de hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V Rokin 127-129 te Amsterdam N.V UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK In de te dezer stede gehouden gewone alge meene vergadering van aandeelhouders zijn de voorstellen aangenomen waarbij het uit te keeren dividend over 1937 is vastgesteld op f 8 — per aandeel Ie uitgifte en f 4 per aandeel serie b Weetovefzicht De daalgebieden die langs den zuidrand van het gebied van lagen luchtdruk in de Poolzee trekken deden het gebied van hoogen luchtdruk aan de oostzijde geleidelijk afnemen Uit een daalgebied in Scandinavië ontwikkelde zich een aparte secun daire boven het Kattegat Ben nieuwe secundaire ligt voor de Noorsche kust en een laag ondiep mi nimum ligt ten noorden van IJsland Het maxi mum van het gebied van hoogen luchtdruk ligt op den Oceaan op oinstreeks 58 graden N.B en 25 gr W.L De depressie in het zuidwesten blijft on veranderd en drong Iets verder naar het oosten door In Scandinavië zijn de temperaturen sinds gisteren gedaald en in het noorden komt weer lichte vorst voor Daarentegen werd het in het oostelijke deel van Centraal-Europa iets warmer De oostelijke luchtstroom over het zuidelijke deel van het waarnemingsgebied voert thans meer warmte aan De vliegtuigwaamemingen van he denmorgen geven hoogere atmosfeertemperaturen dan gisteren en ook in de Alpen steeg de tempe ratuur en steeg de nulisothern tot 2500 meter Het is te verwachten dat het geleidelijk afnemen van den luchtdruk in het noordoosten en oosten in onze omgeving den wind naar noord en noordwest zal doen krimpen en dat luchtmassa's uit het noorden meer vochtigheid en meer bewolking zullen bren gen Hoogste barometerstand 771.4 te Stornoway Laagste barometerstand 750.6 te Ingö.Zonsopg v.m 4.25 Maansopg v.m 9.21 Zonsonderg n.m 7.30 Maansonderg v.m 0.07 Eerste Kwartier 6 Mei n.m 9.44 Vrijdag licht opsteken n.m 8.02 INCASSO-BANK N.V KEERT 6 pCt DIVIDEND UIT In de heden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Incasso Bank N.V wer den de balans en winst - en verliesrekening over 1937 goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 6 pet DAGELIJKSCHE INDEXCIJFERS Medegeaeeld door het Centr Bur v d Statistiek ' s-GRAVENHAGE 4 Mei — Aandeelenkoersen 87.3 goederen groothandeisprijzen 68.6 Winst en Dividend De navolgende winsten en/of dividenden zijn reeds vastgesteld of werden aangekondigd N.V Nat Crediet Ver div 20 % onv Aanbesteding MAARTENSDIJK 5 Mei — Dinsdag werd ten Gemeentehuize van Maartensdijk in het openbaar aanbesteed de bouw van een R.K jongens - ea meisjesschool in Tuindorp Ingeschreven werd als volgt N.V J C M van Aken Utrecht f 23.749 C J V d Voorn Utrecht f 22.669 D Middelkoop Vleuten f 21.978 Gebr Struijcken Utrecht f 22.875 C J Boeschoten Doorn f 21.440 P den Hartog Zeist f 23.790 A Slager Maarsseveen f 23.940 Pauw en Veenendaal Utrecht f 21.925 Schmiemans Bouw-Mij Utrecht f 22.600 v Den deren en Zn Zeist f 25.120 v Alfen en Doesburg Utrecht f 24.000 P v d Gun Utrecht f 24.750 H Barten Amersfoort f 21.980 Brantsen en Ouwerkerk Amersfoort f 23.300 H Groen Amersfoort f £ 3.442 F Higler Hilversum f 25.940 J Buurland Hilversum f 25.621 A Ver kerk Zeist f 24.275 A A v Kleef en Zn Ben schop f 22.168 de Gier Cothen f 29.671 Heijme rink Utrecht f 22.488 M Th J v d Voorn Maartensdijk f 21.758 De begrooting bedroeg f 21.564,35 De gunning werd aangehouden De bouw van de R.K Jongens - en Meisjesschool in Tuindorp is gistermiddag ten gemeentehuize aanbesteed De architect van de te bouwen school is Ir G M Leeuwenberg Er werd als volgt ingeschreven N.V J C M T Aken Utrecht f 23.749 C J van de Voorn Utrêclit f 22.669 D Middelkoop Vleuten f 21.978 Gebr Struycken Utrecht f 22.875 C J Boescho ten Doorn f 21.940 P den Hartog Zeist f 23.790 A Slager Maarsseveen f 23.940 Touw en Venen daal De Bilt i 21.925 Schiemans Aanneraings Mij Utrecht f 22.600 Van Denderen en Zoon Zeist f 25.210 v Alfen en Doesburg Utrecht f 24.000 P v.d Gun Utrecht f 24.750 H Barten Amersfoort f 21.980 H Groen Amersfoort f 23.442 F Higler Hilversum f 24.750 Brantsen en Auwerkerk Amersfoort f 23.300 J Buurland Hilversum f 25.621 A Verkerk Zeist f 24.275 A A van Kleef en Zonen Benschop f 22.168 De Gier Cothen f 20.671 Heymerink Utrecht f 2^.488 M en L J v d Voorn Maartensdijk f 21.958 ' s-GRAVENHAGE 5 Mei — Vanwege den Rijkswaterstaat is aanbesteed het aanbrengen van verhardingen van cement-beton en van kUnkers en het uitvoeren van de hiermede verband hou dende grond en bijkomende werken op een ge deelte van weg no 43 van het Rijkswegenplan 1938 Groningen — Beetsterzwaag — He^renveen — Sneek — Afsluitdijk onder de gemeenten Sneek en Wymbritseradeel Laagste inschrijver was E Metz te Sneek voor ƒ 115.855 - HAARLEM 5 Mei — Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben heden aanbesteed het ma ken van een duiker-sluis van gewapend beton met bijkomende werken te Rustenburg gem Ursem Laagste inschrijver J Timminga te Vught voor f 22.820 N.V HOLLANDSCH UTRECHTSCHE VERZEKERING MIJ De jaarlijksche algemeene vergadering van aan deelhouders van bovengenoemde Vennootschap werd gehouden op 30 April 1938 De belans en de verlies - en winstrekening slui tende met een saldo winst van f 9.042,99 werden door de vergadering goedgekeurd evenals de door H.H Commissarissen voorgestelde winstverdeeling waarbij na een extra afschrijving op meubilair ad f 296.25 aan de reserve geldbeleggingen f 4.434,75 werd toegevoegd en het dividend bepaald op 8 % Uit het verslag van de directie bleek dat de pre mie-ontvangst over 1937 na aftrek van herver zekering bedroeg f 229,654,65 v.j f 212.285.33 De premie-reserve eigen risico steeg per einde 1937 tot f 494.177 — v.j f 405.811 — Het totaal der beleggingen van de Vennootschap kwam op f 550.550,72 v.j f 474.060,65 De netto-vooruitgang in kapitaal - en volksver zekering bedroeg f 328.833,05 waardoor het totaal ingeschreven bedrag per einde boekjaar 1937 kwam op f 8.778,341,85 STORMWAARSCHUWINGSDIENST Geseind 5 Mei te 8.50 uur aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland „ Attentiesein neer " AQENDA Heden STADSSCHOUWBURG 8 uur Het Prot Jeugdtooneel Opgevoerd wordt „ Astrid " Morgen STADSSCHOUWBURG 8 uur Voorstel ling voor leden v d Rederijkerskamer „ Jan van Beers " Opgevoerd wordt Het geheim van Dr Spencer TIVOLI 3—5 uur Receptie van „ Fra ternitas " TIVOLI 7.30 uur Gyranastiekuitvoering van „ Fratemitas " BIOSCOPEN CITY-THEATER Voorstr Alibi Erich von Strohheim Louis Jouvet Albert Pré jean REMBRANDT-THEATER Oude Gracht De Boekanier Franciska Gaal Frederic March VREEBURG-BIOSCOOP Het mysterie van de zwevende parel PALACE-TREATBR Vreeburg 12—6 u Reprise Movie Crazie Harold Lloyd — Ik ben schuldig — Tusschen Sjanghai en San Francisco SCALA Potterstraat De melodie uit het verleden Willy Birgel Brigitte Homey OLYMPIA-BIOSCOOP Amsterdamsche straatweg Prins en iwdelknaap FLORA-THEATER Oude Gracht 100 mannen en een meisje Deanna Durbin Leopold Stokowski Geprolongeerd FIGI ZEIST Marie Walewska Greta Garbo — De ongeschreven wet Sylvia Sidney Fred Mc.Murray — Daphne en de diplomaat Karin Hardt Gerda Maurus Marktberichten UTRECHT 4 Mei — Asperges - wit f 23—83 blauw f 16—32 raapstelen 0.40—1.40 radijs 0.60—1.60 rha barber f 2.10—6.90 - wortels f 11—14 per 100 bos bloem kool f 4—18 komkommers geel f 5—14 ^ roen f 5—10 kropsla f 1.20—6.40 per 100 stuks prei 3.40—7.30 roede kool 11.20—72.60 savoye kool 8.30—9.30 nieuwe aard appelen f 13—18 per ' lOO kilo aardappelen 4.50—6.80 andijvie f 11—23 bieten f 1.60—3,10 idem gekookt t 10—12 waspeen f 14 stoofsla f 7—12 peulen f 54—69 postelein f 16—19 sniiboonen f 69—77 spinazie winter f 1.50—4 zomer 1.50—8.00 witlof f 20.10—25.80 per 100 kilo peterselie ' f 5—0 selderie f 5—8 tomaten t 11 — 36 aardbeien f 15—123 champignons f 41 roode bes sen f 220 per lOO pond aardbeien 0.50—3.80 perziken t 5—30 kersen ' f 7—10 per 100 stuks BARNBVELD 5 Mei — Pluimveemarkt — Oude kippen 0.30—1.00 tdem per kilo 40—46 et oude hanen 30—60 jonge hanen 20—70 per kilo 40—60 N.H Blauweii per kilo 72—82 et jonge hennen 55—100 dui ven per paar 30—35 tamme eenden 30—55 et ganzen 1.50—2.10 kalkoenen per kilo 60—60 et tamme konij nen 25—30 piepkuikens 5—20 Aangevoerd 32.100 st handel redelijk Eiermarkt Witte eieren f 3.05—3.25 gemengde eieren 3.25—3.40 bruine eieren 2.40—3.75 eendeieren 2.80 3.00 Aangevoerd 2.880.000 handel zeer vlug Veemarkt Zeugen f 55—80 dr zeugen f 65—35 schrammen f 26—36 biggen f 18—22 zware varkens 25—26 et zouters 28—30 et vette kalveren 24—30 cl * me.'itlcalveren 10—16 nuchtere kalveren f 4—7 handel matig AMERSFOORT 4 Mei — Aardbeien 63—111 lof 6 — 15 postelein 12—16 spinazie 12—40 raapstelen 4—6 radijs 16—18 loot 10—13 prei 54—63 sla 12—34 peter selie 5—10 selderie 4—8 komkommers 4—6 wortels 12 ^ 13 bloemkool 8—12 rabarber 4—7 tomaten 23—25 andijvie 64—72 et WOERDEN 4 Mei — Eierveiling Kipeieren wit 2.60—3.20 gemengd 2.60 — 3.1D bruin 2.80—3.30 eend eieren 2.40—2.80 ganseieren 7.50 per 100 Aangevoerd 48.633 Boter 57—65 kaas 27—29 et per pond — Veemarkt Aangevoerd 20 biggen prijs f 18—22,100 lammeren prijs f 8—12 per stuk Handel matig WAGENINGEN 4 Mei — Bieren 2.80—3.40 per 100 biggen f 17-23 schrammen f 28—33 dragende var kens f 90—110 Veiling Kipeieren 2.95—3.30 kleine f 2.60 eend eieren f 2.20 ganseieren f 5—6 kalkoeneieren f 5 p 100 Aangevoerd 100 000 eieren — Groentenveiling Spinazie 1.60 1.70 1.90 en 2.00 stoofsla 2.10 per 100 kilo raapstelen 70 et 90 et enf 1 sjalotten f 2 wortels f 11—12 selderie f 1 en 2.10 per 100 bos kropsla f 1 f 1.50 f 2.50 en 3.40 bloem kool Ie srt f 8 f 9.50 f 11 f 12 en f 13 per 100 st SCHERPENZEEL 4 Mei — Eieren Aangevoerd 670.000 prijs witte f 3—3.20 bruine 3.40—3.60 eend eieren f 2.60 biggen aangevoerd 18 stuks prijs f 23 — f 26 per stuk BEURSOVERZICHT Onregelmatiffe koersbcweging - Verdeelde stemming - Betrekkelük gerinifc koersver scliillcn Amerika - weinig veranderd Be leggingsniarkt prUshourtend De onzekerheid waarin men de laatste dagen ver keerde omtrent hetgeen met den Franschen franc zou gebeuren is door de verklaring van den minister-pre sident Daladicr dat de franc op een grondslag De devaluatie van den Franschen franc werd ter beurze van Amsterdam kalm opgenomen aangezien men zich hierop reeds tot op zekere hoogte had voor bereid Aanvankelijk veronderstelde men dat zich om vangrijk aanbod van arbitragewaarden van Fransch © zijde zou voordoen doch dit aanbod viel per saldo nog al mee Wel echter waren Koninklijken voor Parijsche rekening sterk aangeboden zoodat die een paar procent lager kwamen te liggen doch het aan de markt komende materiaal vond vlot plaatsing en onder beur.stijd werd dan ook goed weerstand geboden Nadat de koers bij de opening een vijftal procenten beneden het vorige slot kwam kon reeds spoedig een kleine verbetering worden waargenomen en nadien kon de koers goed gehandhaafd blijven waarmede hot absorptievermogen van de markt goed werd gedemon streerd Op de suikerafdeeling werden H.V.A.'s prijs houdend ingezet waarna een kleine verzwakking in trad die echter weer gevolg werd door een herstel De overige suikeraandeelen waren verwaarloosd Am sterdam lubbers bewogen zich op ongeveer het peil van gisteren De minder courante rubberaandeelen werden op onregelmatige wijze genoteerd waarby enkele specialiteiten iets lager kwamen te liggen De tabaksmarkt was stil Deli Batavia's moesten een paar punten prijsgeven Aandeelen Deli Mij die aan vankelijk iets hooger werden afgedaan liepen later op den middag iets naar beneden Senemban's waren tegenover het vorige slot zoo goed als onveranderd Scheepvaartpapieren waren prijshoudend Voor Nederl Scheepvaart Unies terwijl aandeelen Kon Stoomboot Maatschappij en Java China Japan lijn wat hooger werden afgedaan In Industrieelen ging het rustig toe De Philips aandeelen openden wat la ger en trokken geleidelijk aan naar boven Unilevers en AKU's waren niet veel veranderd In de koersen der Amerikaansche fondsen was niet veel verande Hng gekomen De toonaangevende staalaandeelen en Anaconda's bewogen zich juist even beneden de Ame rikaansche pariteiten zoodat de arbitrage weinig gelegenheid kreeg tot ingrijpen De omzetten waren dan ook van geringen omvang De beleggingsmarkt was stil De Nederlandsche staatspapieren bleven over het algemeen goed op peil in enkele gevallen kon een fractioneele koers winst worden behaald De oude 3 pet obligatiën ech ter verkeerden in reactie in verband met aanbod voor Fransche rekening Fransche fondsen waren willig gestemd en algemeen hooger Prolongatie Va procent K ' Wisselkoersen Opgave van ds Firma Vlaer & Kol 2.15 uur * '' S Mei 1838 '^^ Inkoop 72.17 4.99 30.22 8.95',4 41.18 9.40 1.79i ^' 4.95 6.04 8.95 41.15 1.78 % 99.50 Verkoop 72.33 5.05 30.28 8.96?4 41.24 9.55 1.80 siis 6.09 8.9S 41.40 1.80=4 ' 100.50 CHEQUB BERLIJN „ PARIJS „ BRUSSEU „ LONDEN „ ZWITSERLAND „ MILAAN CABLB NEW ÏORKDUITSCH BANKPAPIERFRANSCH „ BELGISCH „ BNGKLSCH „ ZWITgERSOH „ AMERIKAANSCH „ IND1S(JH „ 15.20 15.271,4 3,08 3.13 12.25 12.40 49.50 laten 10>4 IS'/i 10 ll>/4 ITALIAANSCH „ OOSTBNRIJKSCH „ GOUDEN PONDEN GOUDEN DOLLARS GOUDEN TIENTJES TOERISTENMARKEN CREDIET SPERR-MARKBN EFFECTEN SPBRR MAKKEN — 48 % 452 l/s 198 1001/s 87 87 % 61 27 % 63 931 / 8 % 39 93 % 100 106 74 % 1438/4 2OV4 201/s SC 2V4 6 % 131/4 5 % 131/8 la 453/4 Koersen van de Amstsrdamsche Beurs aVa 1003/1 1003/4 OBLIGATIES STAAXSLEENINGEN BRAZILIË Brazilië 1895 ld Funding Ing 1898 £ 20-100 Funding Ing 1914 £ 20-100 1888 1889 1910 £ 500-1000 Bio de Janeiro 1905 Sao Paulo 1921 Dom Republ 1926 71/1 7 201/4 203/4 Id la id id Gron Hyp B P.HoU Hyp B P.Hyp.B V Ned s.K.Irisul Hyp B P.Mij.v H Cr in N P.Nat Hyp B P S 4H 4 5 8 14V4 51,4 44 1514 71 /* 71/4 Ned Hyp Bank Veendam P _ 65/4 16 "44 NEDERLAND — 10O7/8 ld Serie G Noordw Hyp B P Oost Hyp B Vorig Heden low/,R ioii;j low/ie 101 % ioii5',6 ioi'»;i « 102V4 10 "% lOIWis IOU15 101%6 lOW/lK ' Nederland 1936 ƒ 100 3id ' 36 ƒ 600 3 id ' 37 ƒ 100 3 id ' 37 ƒ 500 3 id ' 38 ƒ 100 31/3 3 id - 38 f 500 SVa 3 id Overljs Hyp B P Rott Hyp B P 1003/4 lOOv 100 % 1001/16 1001/4 lOOS/iB 1001/16 3>A 101 4 lOOSJs 3Vi 100 % PKOV EN GEM LEENTNGBN ld ' f ' Utr Hyp Bank Weetl Kyp B P Amsterdam 1930 id 1934 id 1936 Id le ing 1937 Apeldoorn le 1 1937 Baarn 1931 Deventer 1920 Eindhoven 1935 Gelderl le tng 1935 id 1936 Goes 1930 ' s-Gravenhage 1921 id 1935 id 1936 id 1937 I Gem Groningen ' 36 ld 2e Ing 1937 Helmond 1937 Hilversum 1937 Leeuwarden 1921 ld 1937 Rotterdam 1936-'37 id le en 3e Ig ' 37 IMlburg 1937 Utrecht Pr ' 37 Kopenhagen 1926 ld £ 100 1901 ld £ 20-100 ' lO-'U 4 — — 31/2 10161 1011/4 31/2 lOlUa lon/in 31/3 lOlS/4 1011/4 ïi — — 6 31/3 3 % 4 1018/4 3 % 101 SVa lOlI/i SVi — — B 1009/m — 4 ÏÖÓV4 99 % id Zeeuw Hyp B P.ld P OOST-INDIE O.-lndie f lUO ' S5 ¦ ¦ ƒ 500 ' 35 f 100 ' 37 ƒ SOO ' 37 ƒ 100 ' 37 A f 500 ' 37 A Holl Canada Hy.gl Ned Oostfriesohe 3 % — — 5 291/8 29 4>A -* — 414 — lOOS/i Id Id. Id. id. Id Hyp Bank P Nwe Ned Am lOOi/'ir lOQi/ip 99.'!i 901/8 1001/18 lOUl IB Hyp Bank P N West and Pao P Ic Ned Scheeps verbandMij P 107 % ¦ 3 1011/8 BUITENLAND INDUSTRIEELE ONDERN Lever's ZeepMU ' 34 4^4 105 1043/j Rh Elbe Un O 7 — — Ver Stahl.w O 7 — — BELGIË België £ Oblig ' 36 i 731/s 737/8 1011/4 BULGARIJE Tabaksleening 1902 5 — 9ti'i Begelleening 1904 S — IOV4 101 % 1011(8 Goud Obi 1907 iM — 93/4 GAS EN ELECIB DENEMARKEN Buitenl 1925 S 1000 5 ^ 706/8 — id Obi 1926 5 — — 43 % — 411/8 426f DUITSOHLAND Duitschl £ 100 O 7 19 % Id m ket.vkl O 7 20 % DUITSCHLAND Serlljn R.II 1925 NOORWEGEN Berl St El W ' 26 6%Cit Sv Cy p ' 66 O 5Cit Sv Cy p ' 58 O 5Cons Beige O 6 191/s 21 Nw York ' Teleph 614 — — $ Bubr 2 O iy 771/j 771/,Rh Westf El ' 27 O 6 » *'* 1031/4 1031/4 O 41/3 1075/16 lt^S/8 O 4 — — L Steenk Ma O 4 Bat Petr MiJ Kon Petr Mij 3 — PORTUGAL le Serle Atgest Jhristtanla 14 i % 102 — Jeensch RHkswon fonds 1927 O 5 102 % 1028/4 BANK - EN CBED INST Bank v.'Ned Gem ld lelng'37 S ¥ — — ld 2e Ing ' 37 S % — lOOS/s ijeut Kenten.b ' 25 7 — — Ver Duit St.lg O 7 — — HVFOXHEBKBANKEN TSJECHO-SLOWAKIJB SCHEEPVAART MIJEN Oblig 8 — 56 Int Merc Mar S.F.G O 6 ZWITSERLAND Ruhr £ 1 1927 4 % 9IV4 91'i8 DIVERSEN Amst Grondbr.b 5 - Gooisoh Nat.'res i % - Nat Grondbezit ' 15 5 Ned Grondbr.bank 4 ^ - JAPAN B Lg S WO-IOOO ' 24 6 ^ — Imp Loan Yen 500-1000 B 141/3 15 MEXICO \ mst Hyp B Fr.-Gr Hyp B id Ser P id id 1/1-1/7 iron Hyp S P 4 1009/16 — 3^4 1003,^4 1003/4 P 4 - — P 4 — 1003/4 SPOORAVEGEN Atgest $ 100-1000 S — — Id Buitenl 1899 Atgest £ 20-100 6 IBfe — Chem Fer du Mid e.v.O 8 rr Id Binnl schuld Afgest $ 100-1000 3 — — At Top A H O 4 73t/j 743|8 C Pac le Ref H 4 — Kan.C.South le H 3 461/4 463/4 Miss Kans Tex R Adj B 5 — — Norf en West Gecons leHyp 4 — — South Pac g.O 4 2911/19 — South Pac R C le Bef Hyp 4 — ' — Can Pao id $ perp Cons 4 68S/16 58V4 Goolsohe Tr.-w O 5 — — PREMIEtEENINGEN A'dam 1874 I 100 3 — — id £ 1000 3 — — Id Olp Ig t 100 3 1161/8 117 Witte Kruis 1888 — 8II/4 België Antw 1887 2Va — 99 ld 1903 2 ~ — VOORLOOPIG GENOTEERDE FONDSEN Frankryk 1924 7 — — Nw.In.H.Bank P 5 — — AANDEE'EN ENZ BANKEN Amst Bank A 1553/4 973/4 Holl B Unie A 97i/8 tnoasso Bank A 1361/4 N.-Ind Esc Mfl A 9 as ¦^ ederl Bank A — 1588/8 - Jed.Hand.MiJ £ 250 A — — R'dam B.-ver • A 139 — Tweot B S A A 131 1311/8 Fransche B 3 c.v.A — — aelchsb Deut A — 69 INDUSTRIEELE ONDERN Alg Norit MiJ g.A 323 % — Batavia Marg F A ^~ Bergh's Fabr c.v.A 2751/a 2751/j id pref winstd Aand A tlOOO 142 1411(8 Id B f 1000 — 1411/2 Cart - en Pap.fabr W A Scholten A — 96 Gouda St tabr.A.F 425 425 Gruyter en Z.A pr A 150 lar B.W pr.A 503/4 Heemaf A 6OS/4 110 1421/s Holl Melkfabr A 196 Holl Beton MiJ A 275 Holl Dr en Kabelf A 108 Holl Kunstz Ind A — Intern Viscose Cy A — Jurgens fabr pr.A A — Jurgens fabr 7001-31280 P W A 14t'/s 1421 ^ Jurgens pr C.w A 141 % 142 K Ned Zoutmd A 350 349 K Broc.enSt A 250 249Lyempt Leeuw iJs - en Melkf A 180 180 N Gist - en Spirit.f A 6141,i 515l,'4 m Ned Kabelfabr A 630 N Scheepsb MH A 71i/j Rott Dr.dok Mij A 2281/4 K Mtj Schelde A — id Nat Bez A 428/4 54 61t/s 77l „ Scholten Aard.m.f A 64i/j St.spinn Spanjaard A 61 Storlt & Co ¦ A 78 Twynstra Oliel pr A 1441/4 1441/8 54 68V4 175V4 175 78 561/2 70V4 Utr Asphaltfabr g A " id pr w A Ver Bliltfabr A Ver Chem fabr A Ver Paplerfabr 110 110 V Gelder g.A Ver N Rub Fabr A 123 122 Ver Touwfabr A 60 — Werkspoor Serie A A — 36 West Suik Raf A — — Wilton-Feyenoord g A 1271/4 1273/4 Am Can Cy o.v.g A — 63i/sAm Hide and Leath c.v A $ 21/16 2 id c.v.pr A $ R II 121/ib _ A Sm & Ref c.v.lOA $ 2(6/8 281/ï Chrysler Corp C.V.1ÖA.5R II 30 311/4 Con Linoleum Un A — — Parb.ind I G o.v A — — Fisk Rub C c.v.A $ — 31/8 Gen Cig Cy c.v.A 17 % 17i/i6 Ougrée Marihaye S A.d')A ^ 73 76 Sep Alttiebolaget A 751/4 761 /» St Brands o.v.lOA $ BS/u 5i;iB Un St Steel c.v.Pr $ 73 — Wintershall A — — Zweedsohe Luclt A 641/4 641/s ELECTR GAS ENZ A — — A 3241/s 325 A — 265 A — 256 Al N Ind EI Ml id Nat Bezit Ned Ind Gas MiJ id Nat Bezit Twentsch Centr St V El Str A 2413/4 24IS/4 Ass Gas en El Mij C.V.A A Ï «;„ — HANDELSONDERNEMINGEN Banda Cred & Hand.ver g A — — Borneo Sura H Mij A 175 178 Deli Atjeh H MiJ A 121i/j 123 Hand My Guntzel & Schumacher A — 136 In.Cr & H.Ver Rott.A 1773/t ~ Linde & Teves en 164-3/4 l55'/s Stokvis & Z A Ned Wol My A 93 — MIJNBOUW Biliton My lerubr A 640 — A 450V4 457 A — 121/8 g.A 207 207 pr.A — 2171/a id 2e rubr Boeton O.-Borneo MiJ O.-Borneo My Singk Tia My PETROLEUM K Ned Petr MiJ flOOOnd A 324 Moeara En Ptr My A — Taralj Petr My A 461 % Z.-Perl Petr A pr.A ƒ — Ph Oil&Tr Cy c.v.A — SCHEEPVAART Nievelt Goudriaan A 195 Stv My „ de Maas " o.v A 107i)|St MH Oostzee A — Int Merc Mar c.v 10 A J — SUIKER 51 % A f A A A A. A 52 126 145 — Krian Suikerfabr Pag Cult My Sufiter Cult My Arendsb Tab MiJ Beaoeki Tabak MtJ joekow Landb My THEE 621/4 23 % Amst Thee C MH A BanJ Thee en Rubb A Rongga Landb My A dedep Cult My A Sind Cult My A — 145 DIVERSEN Blauwh.-Vriessev A — Houthandel Alberts A 97 Houth Jongeneel A 83 % Houth Will Pont g A 39 id pr.A 93 % Maxw Land Gr A — Muller & Co W.H A 118 % N My V Havenw A — Zeehaven Sabang ƒ 1000 o.v A 99 % Kreuger & Toll A - Peruv Corp c.v A 1 id c.v.pr A 3 Sears Roeb c.v.g A $ 40 % SPOORWEGEN A 747/8 Dell Spoorw My A 106 % N.-I Spoorw My ¦ "- Nat MiJ d Beig 2OV4 201/8 Spoorw pr A.Atch Top c.v.g A Ches en Ohio c.v A Chic B Isl en INDUSTRIEELB ONDERN Kana.C South o.v.g A id c.v.pr A Miss.Pao.R.Cy c.v.g A id c.v.pr A Un Fac Rr cv.e - A 12 % Pac cv.g A Brie Sp.w My g.A TRAMWEGEN 12 i3 Mad Stoomtram Mal Stoomtram Oost Java St - tram Sem Joana St.-tr Sem.-Cherib VOORLOOPIG GENOTEERD Int Nickel Cy o.v A.$R.n 34 % 346/8 Studebaker Corp c.v A R II 3 % 3 % ACTIEVE FONDSEN STAATSLEENINGEN — 1028/8 99 98V497 % 976/a 1021/4 102V4 lOOls / lOO ' iB 10113/ip lOM/4 871/4 871/4 1013!s 1021/4 • 975/8 9/3/4 876/16 8(5/16 102U4 1007/ifi 1003,!8 lOa'i/16 1001V4 27314 27S/4 30i5;iB 31 % 84 % 846/8 7,1/8 7913 — 406/8 2 % i % Nederland 1911 SVz Obi 3 Cert V Obi 3 Id ƒ 1000'36 3 Id ƒ 1000'37 3 id t 1000 ' 38 3 % 3 Cert 2ya Grootboek Oblig 3%Id 3 Id 2H tndië ƒ 1000'35 3 % id ƒ 1000'37 3 id f 1000 ' 37 A 3 Duitschl.O ƒ 1000 ' 30 5V2 id met verkl ' 30 SVz Engeland £ 50-200 4id £ 50—200 S % FrankrHk 1932 iV Chic Mllw Adj B - 5 BANK - EN CRED INST Kolon Bank A HI 1093/4 N.-I Hand.b ƒ 1000 A 127 128 Ned Hand My ƒ 1000 c.v.A 163 1633/4 Id Reso A — — INDUSTRIEELE ONDERN 36 % 36 64.3/4 £ 6 89 % 90 13/1/2 13811 » 589.3/4 Ï87 2731/3 27,1 % 18 1/4 181 % 163S;8 154131,s ISVj231,'8 23 1913 / 201/4 34 % 391/4221/8 34 243/16 246/8 Alg Kunstz Unie A.V Berkel's Pat A Calve Delft c.v A Centr Suiker My A N Ford Ant My A Phil Gloefl.f G.B v A id Pr W A Unilever A Am Car & F o.v A $ Am Enka o.v A $ Anao Copp c.v.A Bethl Steel c.v.lO A $ General Motor c.v A Kenneo G c.v 6-10 A Jorth Am Aviat c.v A R 11 North Am Rayon A 13 13 93/16 10 % 31/,B 31/16 321/18 32 o.v A » Rep Steel c.v A $ Un St Leath c.v A Un States Steel c.v.A ELECTR EN GAS MUEN 3/4 3/4 City S Cy C.v.lOA Comm en South C.V 10 A R II $ lnt.Tel & Tel 6 % 121 * 4a,is c.v A R II $ N Am Cy c.v A $ Rad Corp c.v A $ MIJNBOUW A 75 T7 A 168 167 Alg Expl Mil Rel Leb MuTj My PETROLEUM Dora Petr Ind My A 309 % 3081 / Kon Petr My A 321 318 Perlak Petroleum A 79 79 3ont OilCy o.v IDA Ï 191/4 ISa/j Philips Petr o.v 10 A $ 233J 24i/,g Shell Union c.v 10 A $ 95/i6 9%J/ide Water Ass Oil c.v.A » 10 % lOi/i SCHEEPVAART A 97Vi 98 % A 89 % 91 A 104 106 A 171 % 171 A U8V4 119 % A IO6S/4 1051/4 A 112 110 % H.A.D J.C.J.L K.N.S.M K.P.M "^ ed Sch Unia Rott Lloyd Nederland " SUIKER Cult My d Vorst g Aj — — id winst A — 12 Hd Ver A'dam A 411 415 Jav.Cult My A 132 — N.-I Suiker Unie A 138 138 TABAK Deli Bat My Deli My f 1000 icnembah My A 214 212 C.V A 270 270 A 247 247V4 SPOORWEGEN Wilson & Co c.v A Ï 3i/i6 3i/]a Bait & Ohio o.v A $ 4V4 43/8 Chic Mllw o.v 10 A $ S.'ie 0/,o id c.v pr.A 13,'|6 % IlinolR Centr c.v.A 61/ib 68,(8 Miss Kanss & Tex O.V 10 A $ IV4 isis N.-ïork Centr c.v.A $ 93/8 % N ïork Ontario & West A * e/s — fensyivanion Railr 10a$50o.v.A 11 % 11 % South Pac Comp c.v.g A 86/8 Sl '« Id Railway orig.g A 58,'8 ST'is Wab Railw o.v.g A IV4 13/ic Can Pao cv A $ 41/4 45/is RUBBER 195 % 198 1493/4 148 115 113 % 102 103 110 % 108 A'dam Rub C.J 1000 A Band Rubb My ^ My 1258/4 123 112 % — 60 A 693/4 — Hes Rubb My Ind Rub Comp Kend LemboeRub Maiangl Ver O Java Rubb Mfl Oostkust ƒ 1000 cv A R'dam Tapanoeli A Sal Plant Cult Serbadiadl " 791/8 78 % 738/4 73 159 % 1561/t 112 111 90 90 2s;ie 28 ^ Sum.-Rub A.Sllau Sum Rub My A Ver Ind Cult Ond A.Wai Sum Rub My A.Zuid Preanger A Int Rubber c.v A ism Uroningeo ' ü8 8 
1938 BREUK LIJDERSl Opnieuw brenet BROOKS DESKUNDIGE bezoek aaa UTRECHT I op a ^ Maandag en Dinsdag I 9 en 10 dezer HOTEL „ DU COMMERCE " Stationsplan 12 I Spreekuren 10 v.ra tot 6 n.ni Oratls demonstratie van het beroemdo I Luchtkussen Breuk * Apparaat van den heer C E Brooks * Benut nu deze ge legenheid om U eei » Brooks Apparaat to laten aanmeten en zoo mogelijk aan to r F Rrnata « chaffcn « iw breukband Ceen veeren — geen onnoodige drukking pijn of onge « mak maar aangename dracht —• gemak — rust — veiligheid en do grootst mogelijke verlichting Bij Uw » zwaarste werk geen last van Uw breuk want deze wordt volkomeaiit bedwang gehouden Maak gebruik van onze 10 dagen grotis proe | Wij hebben duizenden breuklijdetJ afdoende geholpen - kunnen ook U helpen Greeltt Rupture Appliance CdJ SlQgelSS i29 AmsterdsRi PflLflCE-FILMflC BEPR 9E-THEflTER op werkdaqen van 12-6 uur ENVELOPPEN behoorende bl ] f KENNISGEVINGEN voor Verloving en Ondertrouw worden gratis voorzien | van « en ï groot Reliëfdruk MONOGRAM DE VRIES&Co Oudegracht 122 GEHEIME SOCIETY DOCTOB y*»«ïg^-jf«m " ' de film „ NISmFICfl^nl ';^ Df ONS VOCHÜPROtHSAaEKAl ' mmko ha&jlo ' ^ Hier lifchtlfa^i^iil Schiphor ' MSvWn«H9d dooc MAX DG BAAS Vttfe^ttBIt iiAile bladen nnaidem in bon tiewondeilag ^ kfüat dit prodinet Tan;NederL oonpiimg4 men van Prinses BeatesJ te JAAA I WEEKBLADEN fl^f=J°.ëS^ü°g MAANDBLADEN ÏSSÖ ^ X.°S vy oas aanbevolen DRUKKERIJ HOONTE SPECIALE AANBIEDING r KARPETIJEN BM SMYRNA 85x150 * 7.50 6.90 120x180 ^ f 9.75 6.90 HOLTAP dnbbelzüdig 3x4 15.75 11.75 5.40 3Jx4è 19.75 14.50 10.40 AXMINSTEB 3x4 extra voord « 18.90 HAARVELOTJRS 200x300 26.75 21.90 225x325 „ 39 — 84.75 WILTON 200x300 *.» S4 — 85.90 225x325 < 42.50 32.50 LOOPEBS Bouclé dubb zijd 0.34 Bouclé br 50 c.M 0.89 0.59 0.49 HAARVELOTJRS - br 50 c.M 1.2S 1.15 tt.fè Effen met rand 1.65 Profiteert van deze aanbieding VAN VEEN STEENWEG 40 I utrecht Tel 10421 ^ TiHIEATiElB VAN VRIJDAG 6 MEI AF DE GEKROONDE ACTRICE VAN 193Z en ' S WERELDS BEROEMD - STE KARAKTER-SPELER SINDS „ SAN FRANCISCO " „ FURIE " „ STORMDUIVELS " DJ - EEN GBOOTSCB EN SPANNEND DRAMA Wegens Sterfgeval billijk te koop een FUNK HUIS met geïnst badk en gr tuin in het Kloosterpark de Bilt » WERELDSTAD BIG CITY METRO GOLDWTN MAYER-FILM Bevragen PLOMPETORENGRACHX 3 OP ONS TOONEEL DE ZIGEUNERBAND «•" TROUWPLANNEN ^ voor alle plechtigheden GALA-KLBEDING TE HUüB Engelsche Kleermakerij Nobelstraat 11 UTRECHT'S grootste versche VISCH BEDRIJF ^ VERSCHE VISCH UIT IJMUIDEN Heden aangevoerd o.a Makreel extra kwal 3 pond 25 ct4Schol prima 4 pond 25 et * Groote Schol 18 et pond Braadschelvisch 2i pond 25 ct « Mooten harde Kabeljauw 15 et jmnd Mooten Zeewolf 20 et pond Griet 30 et pond Tarbot 35 et pond Blanke Zuiderzee stoofpaling zonder zand per pond 30 et en 35 et Thans ook thuisbezorgd ' H STEEMAH 1 marnklaan 45 ItELEI^OON 1701 ^ S B B ^^ m ^' NEDfti ^ PAUUNEFIlEDEfif LILLY MATHE EN HAAR TWAALF ZIGEUNERKNAPEN ONSTUIMIGE VURIGE TEMPERAMENTVOLLE HONGAARSCHE MELODIEëN - 1 EEN WEELDE VAN RHYTHME - EEN PARA DIJS VAN KLANKEN - EEN LUST VOOR OOR EN OOG DIT PROGRAMMA MOOGT U NIET VERZUIMEN VRIJDAGAVOND POPULAIRE PRIJZEN 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 cenft ' MATINEEPRIJZEN 0.30 — 0.35 — 0.40 — 0.50 — 0.70 — 1 — AANVANG 2 uur Ml AVONDPRIJZEN 0.35 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.75 - 0.80 - 0.90 - 1.25 AANV 6.45 en 9 uur ZONDAG 4 DOOBLOOPENDE VOORSTELLINGEN 2 uur 15 - 4.30 - 6.45 en 9 uur TOEGANG 18 JAAR UTRECHTSCH NIEUWSBLAD crrY Vanaf Vrijdag 6 Mei PAARLEN VAN DE KROON LES PERLES DE LA COURONNÉ Geen hlstoilsch ilmweik maar een speelsche fantasie vol avontunr kostelijke hnmoi en letvat ondeugend Een film die aanvangt in het begin der 16e eeuw en eindigt aak boord van de Normandie waarin de lotgevallen worden ver ' haald van de menschen die door de eeuwen heen de Paarleni in hun bezit kregen welke momanteel de ' Engelsche kroon sieren Een merkwaardig en oorspronkelijk filmwerk ontsproten aan de speelsche geest van SACHA GurrRY SACHA GUITRY - RAIMU - ERMETO ZACCQNl LYN HARDING - CECILLE SOREL iir>-«-iTii HIER LANGS AFKNIPPEN TOEGANG BOVEN 18 JAAR TER GELEGEmElD VAN DE VERTOGNINGEN VAN DEZE FILM ORGANISEERDEN DE ONDERSTAANDE JUWELIERSFIRMA'S een PAARLEN ETALAQE WEDSTRIJD Wij verzoeken U te willen uitmaken welke ' étalage ' de mooiste is KNIP HIERTOE DEZE ADVERTENTIE VIT EN NUMMER DE GENOEMDE FIRMA'S IN VOLGORDE VAN DE VOLGENS U BEST GESLAAGDE ETALAGE VOOR 25 INZENDERS MET DE GOEDE OPLOSSING STELLEN WU EEN AARDIGE SURPRISE TER BESCHIKKING INZENDING voor 13 Mei a.s uitsluitend aan het CITY-THEATER Voorstraat 89 Over den uitslag kan niet worden gecorrespondeerd ' Oudkerkhof n Wrédenhuvê 33 ' Steenweg ' 63 CORNELIS BEGEER G F HUISMAH M SCHXAR Naam en adres van ' den Inzender In ' dmUettersh BEGEER van KEMPEN en KOS Oudkerkliof 2S Ook Advertenties LYMPm TM E AT È R zijn nieuws AMST STRAATWEG 350 TELEFOON 14962 Vanaf VRIJDAG ö MEI HABKY BAtTB Jn „ TARASS BOULBA " DE KOZAKKEN-HETMAN een groote schitterende film vol spanning en sensatie uit den glorietijd der Kozakken — Tweede hoofdfilm JOE E BROWN in „ DE VLIEGENDE ZOT " de dolste lachfilm van JOE BROWN — Toegang 14 jaar S WERELDS GROOTSTE KARAKTERSPELER VERSCHIJN1 iWEDEROM IN ZIJN BEROEMDE JAPANSCHE CREATIE DITMAAL GETITELDJ M^Moto / v THEATER /^> ' FP0TTERSTRAAT20I '^< rELEF.I2^l UTRECHT Van 6 t.m 12 Mei vertoonen wij HET BALBOEKJE een LtTMINA-film van den Fraaschen regisseur JULIEN DUVIVIER Op de laatste BIËNNALE te Venetië ontving HET BALBOEKJE I de hoogste onderscheiding de „ Mussolinibeker " als I pijnde de heste film op het internationale film-concours E De voornaamste Fransche artisten vervullen de I hoofdrollen I MABIE BELL HABRY BATIB LOUIS JOTTVBT I FBAN5OISB KOSAY P B WILLM BAIMU I FIEBBE BLANCHAB FBRNANDEL I om slechts eenigen te noemen I „ De beste film die de - Franschen ooit maakten " I dit is in ' t kort het oordeel van Publiek en Pers I Handelsblad een der beste films van de laatste I jaren zeer terecht eerste prijs " I Maasbode èn om zijn inhoud èn om z^n vorm I voortreffelijk het beste tot dusver door de I Fransche fUm geleverd " H Haagsche Courant een onvergelijkeUgk mooi en 5 ontroerend geheel " I Vooruit „ dit „ Balboekje " Is uniek " I Telegraaf een ontroerende en schoone filM Het Balboekje verdiende zijn onderscheiding " Avondpost „ het werd een ontroerend mooi werk " I Haagsche Post een unicum in de historie der ¦ fUm " B Dagblad van Rotterdam „ de filmkunstenaar Duvivier H ging zijn eigen weg en het was een voortreffelijke I Zoo zouden we door kunnen gaan maar het is genoeg k^diVQxXejextn doet verkoopen om U een denkbeeld te geven van wat U deze week in SCALA wacht I TOEGANG 18 JAAR UTRECH VLEESCHVERKO „ VRIJBANK " Vrijdagmorgen half versch RUNDVLBBSC goedkoope Rune lappen KALFSVLEESCH ei groote voorn voor soep 8724 ANDEE Per 1 Juni a.s gevraag echtpaar zonder kinden Bilthoven Net Meisje-Alle v.d.e.n v.g.g.v zelfst kunnende werken en uitst kunnende koken ' We aanwezig Aanmelden na afspraak Bilthoven 33 A'dam 36424 of br Bkh MAN Heerengracht 298 sterdam KLEINTJ Onder rubriek < I Te k trek Vill vo keuk slaaf ƒ400 Won map] ven, uur Te koop Wegens vertrek PENSION iter overname aange boden prijs billijk zeer goed punt Br onder no 8606 Bur dezer TB KOOP Dooi var o \ Heei wiel P < Vloe Kw £ een goed onderhou den Burgerwoonhuis yieutenscheweg 167 8578 Te koop aangeboden flinke GROENTENWIJK Hit en wagen Br onder no 8555 Bur dezer Klein 4-persoons WAGENTJE 1 met leg kuil zei Ko ho BK 4 deuren met schuif dak loopt 14 K.M op 1 Liter benzine ge wicht 900 K.G metnationaliteitsbewijs.Prijs zeer billijk W.Verra's Loodgieters,bedrijf Voltastraat 2 Zuilen 8397 AUTOBANDEN OORLOG Zeer goedkoope Mei aanbieding Motor banden tegen spot prijzen Gratis mon teeren Kom eens praten Bandenhuis „ Utrecht " vanWijckskade 14 Tele foon 10909 8470 scl Ko zoo Moe bod stra MOTOR TE KOOP Ariel 1935 3 % P.K ^ kopklepper absoluut zonder gebreken Frank v Borselen ' laan 9 Zeist 8654 Groote sorteering Lampekapfoui M Vre Te OU adr ver ] All < telc Te koop een MARKIES met KAP ƒ 12 Stadhouders laan 21 8661 Burgers MOTORFIETS Be teel stai Vc Vle dag 2 1 ren wie 1 I de licht model 1 op 40 1934 ƒ 30 6 witte Leghorns volop leg 12 kuikens 21/2 mnd Lauwerecht'90 8663 Solide GELDBELEGGING Tuindorp Door om standigheden voor elk aannemelijk bod ter overname riant modem huis v.a.g.v verhuurd ƒ 432 p j Spoed Moet weg Br onder no 8649 Bur dezer I cc ] ord en Da str Gebruikte Dames - < ai Heeren - RIJWIELEN te koop en een Jon gensrijwiel * Te zien voor 8 uur ' s avonds Weerdsingel O.Z 33 b 8712 Tl TE KOOP T Kc 00 ph Gr Pil Ba ne te Iu < de ze prima Handwagen ƒ 25 pracht Kabinet ƒ 25 1 groote brand kast ƒ 65 1 kleine brandkast ƒ 40 Muy sért Oudkerkhof 16 8732 HEERENRIJWIEL te koop in primastaat compl metelectr lamp ƒ 13 Tevens een pr Race fiets op nieuwe ban den Stationsdw.str.9bis £ 705 ZOEKT U Cl GEBRUIK AUTOMOE te koop g voor den sl verschUlig m of jaartal A perö H J Violenstraat Telefoon 123 
Meï 1938 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3 Donderdag 5 Meï 1938 VLEESCHVERKOOP „ VRIJBANK " VrUdagmorgen half tien versch RUNDVLEESCH goedkoope Runder lappen KAUFSVLEESCH en groote voorraad voor soep 8724 ANDERSON Gevraagd net DAGMEISJE P.G niet beneden 15 jaar goede getuigen Aanmelding Prof Ritzema Boslaan 75 ' s avonds tusschen 71/2 en 81/2 uur 8644 vertrek PENSION Ier overname aange boden prijs billijk zeer goed punt Br onder no 8606 Bur dezer TE KOOP een goed onderhou den Burgerwoonhuis yieutenscheweg 167 8578 Te koop aangeboden flinke GROENTENWHK Hit en wagen Br onder no 8555 Bur dezer Klein 4-persoons WAGENTJE 4 deuren met schuif dak loopt 14 K.M op 1 Liter benzine ge wicht 900 K.G metnatlonaliteitsbewijs.Prijs zeer bUUjk W.Verra's Loodgieters bedrijf Voltastraat 2 Zuilen 8397 H.H KAPPERS Jongen of aankomen de Bediende eenigs zins kunn scheren Aanmelden na zeven uur J de Paauw Ko ningsweg 8 Amelis weert Post Utrecht 8523 AUTOBANDEN OORLOG Zeer goedkoope Mei aanbiedüig Motor banden tegen - spot prijzen Gratis mon teercn Kom eens praten Bandenhuis „ Utrecht " vanWijckskade 14 Tele foon 10909 8470 Geroutineerd APOTH.-ASS z.z.g.g onversch waar liefst bij arts omg Utrecht Br on der no 8688 Bur de zer Gevraagd nette DIENSTBODE zelfst kunnende wer ken en koken tegen eind Mei P.G v.g.g V Aanmelden dage lijks Mariastraat 45 MOTOR TE KOOP Ariel 1935 31/3 P.K kopklepper absoluut zonder gebreken Frank v Borselen laan 9 Zeist 8654 B':jnke DAGDIENSTBODE gevraagd boven 20 jaar v.g.g.v katoe nen japon Zondags vrg Koningslaan 23 8502 NET DAGMEISJE gevraagd MevrouwBouman Lijnmarkt 36 zoekt voor haarwoonhuis gezin van 2 menschen een be schaafd zelfstandigmeisje niet onder 18 j hoog loon Zon dags vrij 8430 Te koop een MARKIES met KAP ƒ 12 Stadhouders laan 21 8661 Burgers MOTORFIETS licht model 1 op 40 1934 ƒ 30 6 witte Leghorns volop leg 12 kuikens 2 % mnd Lauwerecht " 90 8663 Gevraagd nette eer-Ujke DAGDIENSTBODE voor heele dagen zelfstandig netjes kunnende werken Vinkenburgstraat 15 Utrecht Aankomende VERKOOPSTERS gevraagd bekendmet het Manufactu renvak niet beneden 18 jaar AanmeldenVrijdag Libé Lijn markt 29 8718 KAPSTER Gevraagd bekwame Kapster liefst zoo spoedig mogelijk Aanmelden G J Knoop Sw V Zuy - lenweg 49 Zuilen 8716 Gebruikte Dames en Heeren - RIJWIELEN te koop en een Jon gensrijwiel Te zien voor 8 uur ' s avonds Weerdsingcl O.Z 33 b 8712 DAGDIENSTBODE gevraagd in Tuin dorp vooraan goe de getuigen vereischtHoog loon Aanmel den Frans Halsstr 29 8707 TE KOOP prima Handwagen ƒ 25 pracht Kabinet ƒ 25 1 groote brand kast ƒ 65 1 kleine brandkast ƒ 40 Muy sért Oudkerkhof 16 8732 ZOEK T U EEN AUTO ^ BREUK LIJDERS Opnieuw brengt BROOKS DESKUNDIGE tezoek aaa t UTRECHT op a ^ Maandag en Dii^dag 9 en 10 dezer HOTEL „ DU COMMERCE " Stationsplein 12 Spreekuren 10 v.m tot 6 n.m Orïtis demonstratio van het beroemde Luchtkussen Breuk Apparaat van dei » heer CE Brooks * Benut nu deze ge legenheid om U eei » Brooks Apparaat to laten aanmeten er » ^ ^_ zoo mogelijk aan to r F rtrnnb * Schaffen uw breukband Geen veeren — geen onnoodige drukking pijn of onge -» mak maar aangename dracht — gemak — rust — veiligheid en do grootst mogelijke verlichting Bij Uv » zwaarste werk geen last van Um breuk want deze wordt votkomea ilt bedwang gehouden Maak gebruik van onzï 10 dagen gratis proe | Vij hebben duizenden breuklijdeCS afdoende geholpen - kunnen ook U helpen I Breekt Ruptur * Appliance Cé SlDgelSS 29 AmiterdaiB ENVELOPPEN behoorende bil KENNISGEVINGEN 1 ^ voor Verloving en Ondertrouw worden gratis voorzien | van « en groot Reliëfdruk MONOGRAM DE VRIES&Co Oudegracht 122 ^ SPECIALE AANBIEDING r KARPETIEM BM SMYRNA 85x150 « 7.50 5.90 120x180 „ 9.75 6.90 HOLTAP dubbelzijdig 3x4 „ 15.75 11.75 5.40 34x4 ^ 19.75 14.50 10.40 AXBUNSTER 3x4 extra voord 18.90 HAABVELOÜRS 200x300 26.75 21.90 225x325 ^ 39 — 34.75 WILTON 200x300 ».» 34 — 25.90 225x325 — 42.50 32.50 LOOPEBS Bouclè dubb z^d 0.34 Bouclé br 50 c.M 0.89 0.59 0.49 HAARYElOtTRS ^ br 50 C.M 1.25 1.15 0.79 Effen met rand 1.65 Profiteert van deze aanbieding VAN VEEN l STEENWEG 40 utrecht Te 10421 Wegens Sterfgeval billijk te koop een FLINK HUIS met geïnsl badk en gr tuin in het Kloosterpark de Bilt » Bevragen: PLOMPETORENGRACHT 3 1 ^ TROUWPLANNEN - m voor alle plechtigheden GAIA-HLBEDING TE ETOTIB Engelsche Kleermakery Nobelstraat IL UTRECHrS grootste versche VISCH BEDRIJF ^ VERSCHE VISCH UIT IJMUIDEN Heden aangevoerd ca Makreel extra kwal 3 pond 25 ct4Schol prima 4 pond 25 ctw Groote Schol 18 et pond Braadschelvisch 2i pond 25ct < Moeten harde Kabeljauw 15 et pond Mooten Zeewolt 20 et pond Griet 30 et pond Tarbot 35 et pond Blanke Zniderzee stoofpaling zonder zand per pond 30 et en 35 et Thans ook thuisbezorgd ' H STEEMAH MABNIXLAAN 45 ITELEEOON 1701 ^ Wij brengen U een sorteering OVERHEMDEN die ' t kiezen tot ' n genoegen maken met 2 prima sluitende boorden 115 125 250 295 395 495 Per 1 Jvini a.a gevraagd bö echtpaar zonder kinderen te Bilthoven Biltstraat22a Koekoekstr.57 Catli Singel 18 F Kanaalstr 53 Twijnstraat 26 Amsterd.str.weg 297 Net Meisje-Alleen v.d.e.n v.g.g.v zelfstandigkunnende werken en uitstekendkunnende koken • Werksteraanwezig Aanmelden na telef.afspraak Bilthoven 3354 ofA'dam 36424 of br Bkh DIJK MAN Heerengracht 298 Am sterdam 8679 Te huur ruim BOVENHUIS omgev Wilhelmina park bev suite gr keuken 3 slaapka mers balcon vaste wastafel aanwezig huur ƒ 30 per maand Br onder no 8739 Bur dezer KLEINTJES Te huur gevr Te huur gevraagd BENEDENHUIS of Heel Huis bevat tende suite en 3 slaapkamers geen sousterrain Prijs on geveer ƒ 30 per maand Br onder no 8706 Bur dezer hoogstens 20 woorden f 0.7S S achtereenvolgende plaat singen f 1.75 Elk woord meer 6 cent per plaatsing Onder rubriek Gebruikte Auto's 50 % estra Te koop BILTHOVEN Te koop wegens ver trek een vrijstaand Vüla'tje bev gr voork eetkam keuk keld bov 4 slaapk Prijs slechts ƒ 4000 - Inl Kors ' Woningbureau Em maplein 16 Biltho ven Tel 2123 na 5 uur Utrecht 12031 8731 Te koop gevraagd groot OPSLAGTERRBIN 1500 k 2000 M.2 met of zonder woning niet in de binnen stad doch aan den rand van Utrecht Br met prijs en lig ging onder no 8449 Bur dezer BETREKKING ZOEKENDEN Te huur BOVI(NHUIS Zonstraat 21bi3 bev voor - en achterka mer en alcoof zolder met 2 slaapkamers huurprijs ƒ 5 - per week Bevr Bem Weerd O.Z 15 8596 Ongem of gestoff KAMER gezocht voor rustigen ouden Heer zonder pension Brieven met prijs onder no 8689 Bur dezer Te koop gevraagd groot formaat BAKFIETS Mgr V d Wetering straat 26 Telf 18329 Mannelijk en vrouwe lijk personeel alle branches gevraagd in de „ Dagelijksche Be trekkinggids " Proef nummers 15 et ver krijgbaar bij Adver tentiebureau Alta Pausdam Spoorweg boekhandel Station CS Kiosk Lucas Personeel gevraagd RIJWIEL Door omstandigheden van particulier ter overname prima Heeren - en Damesrij wiel spotprijs ƒ 11 per stuk Groot Vloerkleed gevraagd Kwartelstraat 38 8729 Te huur LANDHmSJE gelegen Amsterdam schestraatweg 1011 met garage 6—4 M ook geschikt voor pakhuis met berg plaats Bevr Jut phaasscheweg no 6 8393 Bolwerk Kiosk Burg Reigerstraat 8734 PIANO te koop gevraagd Brieven met opgaaf van prijs merk enz onder no 8690 Bur dezer Gevraagd net DAGMEISJE Gevr nette jonge WERKSTER Zaterd van 9—2 Te verv Burmanstr 18bis Tuinwijk leeft ong 20 jaar P.G zelfst k w zoo nodig koken van 814 — 6 uur Br onder no 8733 Bur dezer BAKKERS Het Instituut voor Dir J H ROETINK J AmsterdarTiCihestraatweg en Belastingadviezen N.V Hz v.h Rijksaccountant 7 Utrecht Telef 18798 Gevraagd net per soon voor in te bak ken of te shjten Brieven onder letter BLeesbibl Giessen,Amsterd straatweg 171 8725 1-persoons ZEILKANO te koop gevraagd Brieven met uiter sten prijs onder no 8714 Bur dezer HUIS TE HUUR aangeboden ƒ 6 p w met vaste betrek king Te bevragen F C Dondersstraat 28 8538 Op een handelskan toor gevraagd een nette aankomende BEDIENDE ml Br met voll inlich ting onder no 8659 Bur dezer TE KOOP Te huur groot BOVENHUIS ƒ 6 - per week Joh.Camphuisstraat 7bis.Te bevragen Wester dijk 34 8615 DAGMEISJE gevraagd Aanmel den Maliesingel 50bis tussohen 7 en 8 uur 8641 12 Rhode Islands met haan aan den leg Kloek met 12 kuikens Gele Reu zenkonijn diverse Konijnen in Kippen hokken Zandpad B106f de Meem Te huur 8704 TE KOOP Gevraagd net DAGMEISJE van 8 % tot iVz uur Aanmelden Hendrick de Keyserstraat 53 EEN HUIS te huur Otterstraat 18 huurprijs ƒ 4.25 per week Te bevra gen Nieuwe Daalstr 18 8604 2e ETAGE bev 3 kamers ook afzonderlijk huur prijs nader te bep Brederodeplein 4bis schitterende Odeon Koffergramofoon, zoo goed als nieuw Moet weg Elk aann bod Te zien Lijster straat 20bis 8730 8652 8437 ' na 8 uur uiSS-etSnutw V0LK8LÜX steenweg n Op stand te huur mooi droog PAKHUIS Ig 14.50 Meter X br 4.50 Mtr è ƒ 6 per week Te bevr Het Dekkleedenhuis Veemarktplein 2 Tel 16948 8639 Makelaarskantoor„JANSEN " IVredenburg 67 Utr.,Telef 17662 Vanouds betrouwbaaradres voor koopen enIverkoopen van zaken IaUc inlichtingen kos teloos 8709 Te huur aan de H Terstond gevraagd een handig MEISJE bij Leerares Coupeu se om behulpzaam te zijn bij het naaien leeftijd 14—16 jaar P.G tegen kleine vergoeding en gratis opleiding Costumière Br onder no 8658 Bur dezer Duyfhuysstraat Waalstraat Berkel straat Poelhekkestr ruime BOVENHUIS te huur Sumatrastr 26bis 4 kamers keu ken zolder ƒ 4.50 per week Bevragen Janskerkhof 23 8710 TE KOOP Belgische Bouvier teef IVa jaar met stamboom ƒ 20 C Verkaik Parkweg,Vleuten Alle werk dagen 8703 Solide GELDBELEGGING Tuindorp Door om standigheden voor elk aannemelijk bod ter overname riant modem huis v.a.g.v verhuurd ƒ 432 - p j Spoed Moet weg Br onder no 8649 Bur dezer MIDDENSTANDS WONINGENHuurprijs vanaf ƒ 29per maand Verderaan de Markthaven straat groot PakhuisHuur slechts ƒ 25 per maand Inl Lijn markt 9bis 7956 TE KOOP 2 Transport - 2 Hee ren en 2 Damesrij wielen 1 Tandem en 1 Bakfiets Timorka de 40 Utrecht 8693 VRIJ BOVENHUIS te huur 2 balcons suite 6 kamers keu ken zolderkamer vaste wascht W.C ƒ 7.75 p w Bevr Grietstraat 6 ALS U DAN TOCH BESLOTEN HEBT DOE HET DAN OOK GOED Koop dan een rijwiel waarvan U over 1 0 jaar nog pleizier hebt GA EENS PRATEN OVER UW VOORGENOMEN AANKOOP MET Te huur HEERENHUIS bestaande 2 x ka mers en suite virjfslaapkamers 2 keu kens balcon en tuin ƒ 40 per maand Be vragen M H Tromp straat 38 8695 NORTON Motorrijwiel 500 c.cM.3 k.k prima inorde ƒ 190 Rijwiel en Motorhandel A v.Dam Oudwijkerdwstraat 59 8686 H J van der SLUIJS BILTSTRAAT 96 t.o Kruisstraat ROYAL-ENFIELO FQNGERS RUDGE Voor direct keurig gemeub ZIT-SLAAPKAMER Ie étage met prima volledig pension,stroomend water baden telephoon PrijsbUlijk V d Duyn straat 1 8657 Te huur een ¦ BOVENHUIS a 5 gulden per week.Te bevragen Lauwe recht 135 8687 Te koop gevr Gevr voor 15 Mei een nette heldere DAGDIENSTBODE TE KOOP GEVR Koffergramophoons ook defecte Gramo phoonplaten electr Gramophoonmotoren Pick ups Mandolines Banjo's enz Jacobrj nenstraat 9 8697 TE HUUR Slaapkamers vanaf ƒ 2.25 Pensions ƒ 8 - Iwinkelhuis centrum ƒ 7 - BovenhuisOudegracht bij Vie brug ƒ 30 p m Wo nmgbureau Langeler,Wolvenplein ISbis ' 8744 leeftijd ± 25 jaar goed kunnende zelf st werken en bekend met koken Aanvang loon ƒ 25 - v.g.g.v Gevraagd een nat WINKELMEISJE voor groente - en fruithal Aanmelden Hermanus Elconiüs straat 87 Zuilen Aangeboden nette SLAAPKAMER omtrek Vredeburgh tegen biUijken prijs Br onder no 8655 Bur dezer HEERENRIJWIEL te koop in primastaat compl metclectr lamp ƒ 13 Te vens een pr Race fiets op nieuwe ban den Statlonsdw.str.9bis S705 Katoen verplicht.Aanmelden na 8 uurMevr Muller Bijn laan 188 8461 NET DAGMEISJE AUTOPED te koop gevraagd op luchtbanden Br on der no 8713 Bur de zer Gevraagd een aanko - mend WINKEL BEDIENDE Aanm J Wijzenbeek Mariastraat 10 8691 Voor jongelui die gaan trouwen mooi BOVENHUIS 4 kamers gelegen aan drukken ver keersweg Prijs ƒ 5.25 Te bevragen Meerwijk St Ludge - russtraat 3 Tel 13117 8747 Mooie gemeubl ZIT-SLAAPKAMER m balcon m o z pension ƒ 8 p w of kl kamer ƒ 2.25 straatz bale Hopak ker 20bis centrum 8656 gevraagd boven 17 j v.g.g.v tot ' s mid dags 5.30 Aanmel den ' s avonds half negen behalve Vrij dagavond Heymans Westerkade 12bis 8662 Terstond gevraagd èen prima STOFFEERDER en ook een halfwas Stoffeerder Aanm ' s avonds tusschen 7 en 8 bij J Wijzen beek Mariastraat 10 ï'iiYi;43S i ^^ Gevraagd heldere DIENSTBODE NIEUWPL JAFFA Te huur aan de L Couperusstraat Hee renhuis bev 6 k zol der keuken en hal V.W tuin met ach teruitgang ƒ 31 per maand Te bevr Joh de Meesterstraat 2 8738 TB HUUR flinke winkel met bovenhuis v Hum - boldtstraat hoek Menno van Coehoom straat 2 huur ƒ 14 per week Te bevr Kwartelstraat 18 8408 AUTOMOBIELEN te koop gevraagd voor den sloop on verschillig welk merk of jaartal Autosloo - perij H J Best Violenstraat 23 Utr Telefoon 12301 SiiOt Gevraagd JONGEN Ueftijd 14—15 jaar ter opleiding voor kantoor Eigenhan dig geschreven brie ven onder no 8721 Bur dezer voor dag of dag en nacht Goed kunnen de werken en koken Loon ƒ 25 a ƒ 30 per maand Gezin - van 2 personen Br onder no 8651 Bur dezer Gevr voor direct DIENSTBODE voor dag en nacht v g.g.v zelfstandig kunnende werken Aanmelden na 8 uur ViscJjmarkt 9 8748 A POND CHOC HAGEL of TOFFEES voor 10 ' t/m Donderdag bij aankoop ven f 1 ~ waren waaronder koffie of titee Uitgezonderd suiker roomboter margarine Grove rijst pond 9-7 '/ Grove Javarijst 20 - 14 - 1 0 Havermout pond 11 - 9 Gort p «« 15-13-10 - 8 Tarwebloempond13 11 - 9 Appelmoes biit 32-25 Kwetsen biik 36 Ananas b«ic 45-42-30 Margarine 33-30-28-26 Huishoudjam l.r 48 Appelsiroop b « 36-22 Honing pondtpot 45-30 Ontbijtkoek 25-20-10 Goudakaas44-38-28-20 Edammerkaas 28-20 Leidse kaas 20 Sardines biii<70-25 14 Zalm bi,i.60-40-25-15 Leverpastei biik 20-18 Ko«ieiftpond40-30-23-18 Thee « 36 32-28-26-24 Cacao ihi>«..•» 25 Choc likjes d <» 11 Choc figuren do » 11 Zomersnoepjes  er week Q Kwint "¦ nonwes 24 8743 De Directie ' s-Gravenhage 5 Mei 1938 AX ' T ERVAREN IN DEEZ ' JAREN STAAT U BORG VOOR GOEDE WAREN ANNO TYPEWERK gevraagd door Typis te Bijv Manuscrip ten Drukwerken etc In het ITed Frans Duits en En gels Br onder no 8685 Bur dezer 1870 \/ > ic30JN - KW WIELEN ijn af Worden com pleet geleverd voor 36.50 Ook zonder ' ooruitbetaling 1 gld i.w Rijwielmagazijn Bison Kanaalstraat S7 8757 Wij ontvingen de EERSTE zending PERMANENT ƒ 1 - ƒ 1.50 ƒ 2 - Kapsalon Jo Huy gens Jr Cath Singel 181 naast Foto Lauwers Tel 18435 Let op het adres NIEUWE MALTA gewas 1938 kaNarievogbls Zangmannen vanaf ƒ 1.50 fijnste zangers ƒ 2.00 Waterslagers kloek vanaf ƒ 2.50 Broedpoppen water slagers ƒ 1.00 Komt luisteren vrijblijvend Geelen Croeselaan249bis a 8708 en de LAATSTE zending PRIMA ZEEUWSCHE BONTEN EN BLAUWEN UEFKIJSDE cuKken leer rubber,asschenriemen anti ilippers tasschen re paratiën Zomerinleg zolen Cofa riet bies,kurk Smith Predik heerenstraat 14 Tel 14556 8746 Nog voorhanden ROODE STER en BEVEBLANDERS BEZORGING DAGELIJKS AAN HUIS AARDAPPELHANDEL SCHOONMAAK TIJD van Gijtenbeek-tvjd Speciaal adres voor schoonmaken van nieuwe woningen Adresboek van 500 tevreden bewoners ter inzage Voorloo pig Tel 19512 Vrij blijvend prijsopgaaf Adres Makassarstr 121 8694 A VAN VOORTHUIZEN DAMESHOEDEN Groot succes hebben wij met onze chique hoeden tegen lage prijzen Vlotte model letjes vanaf ƒ 1.25 Vakkundige bedie ning Gez Wiebes,Kanaalstraat 72 Tel 18423 8577 Mgr V d WETERINGSTRAAT 7 - TEL 11703 HOUT — TRIPLEX Biltstraat 21 Telef 17379 Groote voor raad lage prijzen 8165 AUTOBAND slecht Kom eens bij ons pra ten Voor elke beurs een band Autoban - den Centrale Korte Viestraat 12 Tel 16925 Gr monteeren 8458 ter leen aangeboden f 50 — tot f 500.—a Ambtenaren en vast personeel particu ^ m^m^^^mmi ^^^ Uere grootbedrijven ook zonder borg Rente wettelijk tarief voor f 100 — in 10 mnd f 7.60 andera bedragen en termijnen evenr N.V Nationale Volksbank Sarpha tistraat 36 A'dam C Inlichtingen-adres Utrecht Wittevrou wensingel 106 v.h Kievitstr kantooruren dag v 9 tot 12 en van 2—5 uur bovend Dinsdag - en Vrijdagav van 6J4 tot 8 uur Zoolang de voorraad strekt 4 pnd versch HOLL RUNDVET voor 1 gld a h oude adres Knopstraat 15 t o Abattoir 8569 AUTORIJSCHOOL Perfect Leert nu autorijden ƒ 1.25 per uur Aanmelden F C Dondersstraat 66bis Tel 19909 8698 POPULAIRE GRAIV90PH00NPLATEN „ VIOLETTA " 75et „ BEI MIR BIST DU SCHöN " 90 et „ DADDY " 90ct „ TIGER RAG " 90 et SNAKE CHARMER POPCORN-MAN enz enz ANTHRACIET - VERKOOPERS gevraagd in stad en provincie Utrecht tegen hooge provisie voor vrijhandel Brieven onder no 8632 bur v d blad DESTEDELIJKE MUZIEKHAL PERMANENT WAVE met oliebeh ƒ 2.50 Watergolf ƒ 0.60 On duleeren ƒ 0.30 Mal son Jeanette Steen weg 26 Tel 11510 LANGE JANSSTRAAT 24 Goedkoopst en meest gesorteerd adres ook in Pianomuziek — Prima naalden 19 cent ASPHALT per Meter ƒ 0.10 per rol 15 Meter ƒ 1.35 Kippengaas een Me ter hoog ƒ 0.08 Hor regaas ƒ 0.15 per Me ter Deegpns IJzer handel Mariaplaats 9 Tel 18339 emde Mariastraat 8741 VOGEL-LIEFHBBBBRS Volièrezaad 5 pond 0.50 Kanariezaad 5 pond 0.60 Universeel voer 0.20 pond Meel wormen 0.60 ons Ka narieopfokvoer 0.50 pond Raatgever Leidscheweg 8643 COLPORTEUR STAATSLOTERIJ Loten verkrijgbaar voor vijfde klasse bij roUecteur Weil Weerdsmgel Westzij de 66 Telefoon 17250 Trekking 16 Mei Kantoor 9—8 8701 met groeten werklust en nel voorkomen kan zïch bij groote Maatschappij behoorlijke positie ver.i schaffen Brieven onder no 8753 bur van dit blad Firma W J v d Flier Jr VERF met Dijkman's verf.Grondverf 35 p KUo,Glansverf 45 p Kilo.Glansverf in bussen,de beste die er is 55 et KUobus WUlem straat 31 Telefoon 12362 8642 ZANGKANARIES Prima Zangmannenen Kweekmannen ƒ 2.50 Senegalvogel tjes Napoleons enz ƒ 0.40 paar Zeer veelvolièrevogels Winke Uers vraagt prijscou rant FijnkweekerijBomeman Merelstr 31 b 8700 LANGE JUFFERSTR 58 - TEL 10593 Nederlandsche STAATSLOTERIJ Door aankoop eenige loten verkrijgbaar voor de 5e klas bij de collectrice Mevr C M Haas-de Rijk,Mgr V d Wetering straat 126 Tel 19593 Kantoor 9—2 OokZaterdag 8720 REUKBANDEN UIKBANDEN ^ ALLES MOET WEG WIJ GAAN VERHUIZEN Kent gij het succes onzer Kleintjes al Italiaansche ACCORDEONS voorraad in Amster dam alle merken 35 tot 40 pet kbrtmg op prijscourantprijs Adres Raiffeisen laan 57 Tuindorp,Utrecht 8711 Een prima Klok Zeer goedkoop MEJ A M P Somnambule olalrevoyante AstrologeDagelijks ook Zon dags te spreken van 10 tot 10 Hardebol lenstraat 7 Ook perbrief 8758 BUREAU MINISTRE eikenhout ƒ 20 Araeu blement ƒ 45 drie deurige Spiegelkast ƒ 30 Dressoir ƒ 25 Reparatiën en Over trekken vakkundig zeer billijk Meubel huis Jansdam 6 8480 Ga naar den KLOKKEN WINKEL Wegens ver plaatsing van onze zaak naar VOORSTRAAT 15 zijn al onze uurwerken bij zonder laag geprijsd GOUD ZILVER en HORLOGES KIPPENGAAS 0.06 Horregaas 0.15 Tuin spaden 0.65 Harken 0.20 Heggescharen 0.55 Bloeinspuiten 0.25 Tuinslang 0.18 per Meter Stichtsche IJzerhandel Lange Elisabethstraat 24 8742 10 % korting PERMANENT ƒ 1.00 -ƒ 1.50 nieuwste apparaten superdraadloos 2.50 Vak kundige bedlening.Maison „ WaUy".Amsterd.str.weg 899 BUtstraat 68 Telef 19729 ¦ 8391 De Klokkenwmkel N KOOL Korte Viestraat 10 W\j bezorgen franco door de geheele provincie 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD SJo 3 DonHercIag 5 Meï Ï93S VIERDE BC AD m ^^ Koffie-om-mee-te-nemen komt in het gedrang Hartelijke huldiging Dr W A F Bannier Buigemeester Mr Di G A W ter Pelkwijk overhandigt ' den ver dienstelijken Utrechtschen burger namens het gemeente bestuur de zilveren medaille van de stad met het opschrift „ Civi optimo " men twintig dertig maal vermenigvuldigd wel sinds hij het in den geest des tijds passende besSuit nam het bedoelde gebak van 20 cent op 10 cent te verlagen Collega restaurateurs uit de omgeving kwamen vragen wat de heer Auener bezielde Waarvoor dat nu noodig was „ Wij moeten met onzen tijd meegaan " klonk het antwoord De an deren lachten schamper en noemden den Amster damschen pionier onverstandig Maar sinddien houdt Amsterdam het ongeslagen amandel - en sau sij zenbrood jesrecord En zoo acht de heer Auener het eveneens een verkeerde taktiek om voor de verschillende klasse wachtkamers verschillende prijzen te berekenen HET JUBILEUM VAN DE GENIE In het Comité van Aanbeveling voor de viering van het Jubileum der Geniemuziek hebben buiten de door ons reeds vermelde personen nog zitting genomen de heeren Mr Dr G J Goedhart J de Groot Mr A I M J Baron van Wijnbergen Dr ' W A F Bannier die zoo juist de zil veren medaille van de stad Utrecht heeft ontvangen brengt den burgemeester dank voor deze zeldzame onderscheiding Van l.n.r burgemeester Mr Dr G A W ter Pelkwijk wethouder H Botterweg Dr W C Schuylenburg Mevrouw Bannier ea Dr Bannier DE Neclerlan'dscHe Spoorwegen ' die zooals in een vorige bijdrage over dit onderwerp werd aangetoond zich eigenlijk nog maar weinig bemoeien met de stationsrestauraties laten sinds eenige jaren den restaurateurs ook ten aanzien der te berekenen prijzen volledige vrijheid De pachters mogen ' feitelijk naar eigen inzicht hun bedrijven openen en sluiten terwijl de wacht kamers uiteraard feenigen tijd voor het vertrek van den eersten trein tot na aankomst van den laatsten ten gerie ^ re der reizigers en ' de hen wachtenden geopend zijn Dit brengt vaak met zich mede dat ver schillende pachters wegens een niet be langrijken omzet in Stille uren hun buf ïetten in de oogen van vele reizigers te laat openstellen en dikwijls te vroeg tijdig sluiten In geval van klachten iwordt door de Spoorwegen na -^ iuurlijk overleg met ' den betrokken res taurateur gepleegd De eenige binden de bepaling den pachters in het be lang der reizigers „ BuHetien tusschen ' de wielen " De Maalschapp ' der Wagon Lits heeft toestemming gekregen om in de electrische treinen op het middennet een buffet in te richten zoodat de reizigers in den trein een en ander kunnen bestellen De Spoorwegen gaan de eoncurrentie met de stationsrestauraties niet uit den weg voorgeschreven Slaat op het op hangen van een ta rief voor de bezoe kers duidelijk zicht baar benevens het aanbrengen van een mededeeling dat klachten direct bij den Stationschef kunnen worden in gediend Doch zonderling genoeg komen ' de meeste klachten nog steeds in Utrechtbij de Directie terecht Nu hebben ontevreden - en terechtklagende treinpassa Igiers vaak de eigenschap spoedig te vergeten Bij het volgende station denkenzij dikwijls niet meer aan de een of andere onaangename ervaring een half¦uur tevoren opgedaan En zoo komt het dat diezelfde menschen eerst werke lijk gaan klagen wanneer anderen wien zij van hun ondervinding vertelden,ervan getuigden dat „ zij het er toch niet bij hadden laten zitten " Treinhuffet schept orde in tarieveu'chaos Dal wal liel indienen der Wachten belreft En wal nu den aard der vaak getoonde onte vredenheid aangaal hel is een merkwaardig verschijnsel dal verschillende lieden eenmaal van huis veel hoogere eischen gaan stellen Smullen zij aan den familiedisch lekker van iwee dun belegde bolerhammeljes mei vleesch een broodje mei vleesch op een of an der slation gekochl schijnl voor hen vaak een paar ons vleesh mei een slukje brood erlus schen te beleekenen En dan komen de klachten Een andere omslandigheid die de nog veel vuldig hooge prijzen der slalionsreslauraties wal duidelijker accenlueerl is hel ontslaan der catelaria's ongetwijfeld geweest En hel is waar hel heeft er vaak veel van weg dal men voor den prijs van een broodje mei vleesch aan een „ duur " station in een der moderne cafetaria's een volledig maal kan genieten Zoo zijn dan ook deze nieuw-modische eelgele genheden niel te onderschatten concurrenten voor de slalionsreslauranls gebleken Maar de exploitanten van wachtkamers hebben hun ar gumenten aanstonds klaar wanneer men hel woord cafetaria maar uitspreekt „ Och mijnheer wat een wonder Wij hebben iieusch wel de proef op de som genomen Een broodje kaas hebben wij laten halen en weet U met hoeveel kaas mijnheer Acht gram mijnheer En onze broodjes vijf en zeventig gram manheer Nou U " Men werkt op dit gebied blykbaar graag met maten en gewichten De heer Hansen de Ne derlandsche directeur der Wagon Lits te Amster dam onder wiens leiding het nieuwe bedrijf der rijdende buffetten staat vertelt met gerechtvaar digden trots van z ij n amandelbroodjes van 20 cm alsof er ooit iemand amandel - of sausgzenbroodjes bij de lengtemaat koopt ' Trouwens het artikel amandelbroodjea schijnt voor reizigers toch een bijzondere bekoring te bezitten Het feit is er en sommige restaurateurs hebben er geweldige omzetten in bereikt Amsterdam werkt met drie bakkers alleen voor eigen behoefte Bn de heer Auener de pachter van het Centraal Station is sportief genoeg om te verklappen dat zua omzet in amandelbroodjes pnona is toeg«no - [ f Alleen voor de koffie geldt op het Centraal StJltion een uitzondering Op het geheele station is daar voor de prijs 15 cent in de 1ste klassewachtkamer op het eerste perron bedraagt die 20 cent De groote drukte op het Amsterdamsche hoofdstation in aanmerking nemend is dit prijsverschil alleszins gemotiveerd Doch een fel tegenstander is de heer Auener van het systeem dat herhaaldelijk op klei nere stations wordt toegepast Daar ligt dan één buffet bediend door één juffrouw tusschen de twee wachtkamers de derde - en de tweede-klasse wacht kamer in Er bedient dikwijls in deze beide ver trekken één en dezelfde kellner De spijzen die men nuttigt zijn van één en dezelfde kwaliteit de hoeveelheid verschilt niet en toch rekent nren in de eene wachtkamer hoogere prijzen dan in de andere Hier schuilt al evenzeer iets onbillijks in als in het feit dat op sommige stations langs den trem dus door de kellners met de koffie om-mee-te-ne-men aan alle reizigers dus ook aan die in de derde klasse het tweede-klasse wachtkamertarief bere kend wordt Gul onthaal Vooral met het oog op dezen zonderlingen toestand zullen de nieuwe treinbuftetten een zeer gul onthaal vinden De betreffende tarie ven zijn alleszins redelijk Koffie 15 cent potje thee 15 cent '/ j flesch bier 20 cent i / • Vic toriawater 25 cent '/ i L bronwater 20 cent broodjes naet kaas 15 cent „ opengeslagen " broodjes met vleesch 2 maal belegd 30 cent En dan wordt een en ander volgens mededee ling van de Wagon Lits keurig geserveerd met zilver bestek servetje mosterd peper en zout door den buffetbediende in een — voorlooplg — gloednieuw uniform Een 25-tal dezer „ trein Btewards " volgde gedurende de laatste weken een theoretische zoowel als een practische cur sus om het werken en serveeren in den raden den trein Onder de knie te krygen Van des mor gens 7 uur tot ongeveer ' s avonds 9 uur zullen de buffetten die van de modernste volautoma tische thee en koffie-apparaten zvjn voorzien Drukhezochte receptie In Huize Molenaar in de Korte Nieuwstraat is een zeer verdienstelijk Utrechtsch burger op zijn zeventigsten verjaardag op hartelijke wijze gehuldigd Dr W A F Bannier die zooveel gedaan heeft in het belang van onze stad was het die daar recepieerde en het was geen wonder dat zeer veel vooraanstaande Utrechtenaren van die gelegenheid gebruik maakten om den jubilaris hun gelukwenschen aan te bieden en hem te doen blijken hoezeer zijn arbeid in Utrecht gewaardeerd wordt Het was een zeer druk bezochte receptie Als een der eersten verscheen de Burgemeester ver gezeld van wethouder Botterweg Bij den aanvang van de ontvangst richtte - hij zich tot den jarige Als hoofd van het gemeentebestuur sprak hij groo te en oprechte waardeering uit voor het vele werk dat Dr Bannier in den loop der jaren gedaan heeft in het belang van de Stichtsohe gemeenschap „ Het feit reeds dat zoovele belangrijke vereenigingen deze receptie georganiseerd hebben toont aan welk een belangrijke plaats U inneemt in de ach ting van de burgerij " aldus Burgemeester Ter Pelkwijk „ Toen U in 1933 afscheid nam als leeraar van h"et gymnasium " zoo vervolgde hij heeft de pre - sident curator U dank gebracht voor wat U voor het gymnasium voor leeraren en leerlingen ge daan hebt Bij het beantwoorden van die toespraak hebt U gezegd dat U hoopte als burger belang stelling voor onze stad te b 1 ij v e n hebben Die belofte hebt U ten volle ingelost Met groote toe wijding hebt U zich geworpen op de behartiging van Utrechts belangen En in breede kringen is dat steeds gewaardeerd Het gemeentebestuur heeft eerst met belangstelling gevolgd Uw wer ken als leeraar daarna Uw arbeid in Utrechtsche vereenigingen en wat U deed om Utrecht bekend te maken als de aloude stad die de aandacht van het publiek in uitgebreiden kring zoozeer verdient vooral bij de Utrechtenaren zelf " Burgemeester Xer Pelkwiyk noemde den ju bilaris een voortreffeiyk burger en hy zeide het op prüs te stellen aan Dr Bannier de zilve ren medaille van de stad Utrecht aan te kun - ^ ~ 2e Klasse — vyNZE verslaggever die zooals wij gisteren reeds in een artikel publiceer den zich verdiept heeft in de exploilalie melhoden van de verschillende stations restauraties schrijft Ihans in een tweede artikel o.m over amandelbrobdjes van 20 cM lengte Ook onldekle hij dal er buiten het normale kopje „ koffie om-mee-le-nemen " nog een „ koffie om-mee-te-nemen-2e klasse " was V J ten gerieve der reizigers geopend biyven Aan vankelijk rüden de met buffetten uitgeruste treinstellen op de trajecten Amsterdam — Arn hem Amsterdam — Eindhoven Den Haag — Arnhem Den Haag — Eindhoven Rotterdam — Arnhem en Rotterdam — Eindhoven op de ge ëlectriliceerde lynen Hoe de pachters dier stations en der tusschen gelegen stations op de genoemde routes hierop zullen reageeren moet nu worden afgewacht Van gebrek aan een breed inzicht of gemis aan juiste opvattingen ten aanzien van het publiek be lang kan men de Nederlandsohe Spoorwegen in dit speciale geval moeilök betichten Alleen zou men kunnen zeggen dat het jammer is dat het streven naar normalere prijsverhoudingen tusschen sta tionsrestauraties in het algemeen en plaatselijke cafe's en restaurants niet reeds veel eerder in prak tijk werd gebracht door de stationsrestaurateurs De klachten over te dure stationstarieven dateeren zeker niet van gisteren Toen de spoorwegdirectie zelf aanleiding kon vinden de vervoertarieven be langrijk te herzien had dit voor de pachters harer restauraties een duidelijke aanwijzing moeten betee kenen om ook die tarieven meer in overeenstem ming met de conjunctuur te brengen Te lang he laas hebben vele stationsrestaurateurs een politiek toegepast die de Engelschen zoo kernachtig met penny wise and pound-foolish " betitelen Men moet nu eenmaal wel eens een harinkje uitgooien om een kabeljauw te vangen Zelfs in de unieke positie van een stationsrestaurateur der Nederland sohe Spoorwegen Nadruk verboden nen bieden met het opschrift „ Dr Bannier civi optimo hetgeen beteekent aan den bes ten burger Tenslotte sprak de burgemeester Dr Bannier nog toe als regent van de Vereenigde Gods - en Gast huizen Namens het college van regenten bracht hij den zeventigjarigen hulde voor de wijze waar op deze steeds zijn groote belangstelling in het be staan van de instelling getoond heeft hetgeen on der meer gebleken is uit het initiatief tot herstel van de beroemde gobelins Na den burgemeester voerde prof dr S van Brakel het woord namens het Historisch Genoot schap Hij wees er op dat het Historisch Genoot schap en Dr Bannier jaren lang goede vrienden zijn geweest Prof dr Van Brakel herinnerde aan de benoeming van Dr Bsmnier tot secretaris nu 36 jaar geleden en tot voorzitter in later jaren In het Genootschap heeft men de keuze steeds als een bij zonder gelukkige beschouwd Ook de familie Ban nier Ijetrok Prof dr - Van Brakel in zijn hulde Den medebestuurder en vriend Bannier wenschte hij op dezen dag nog veel geluk en voorspoed toe Een dankwoord Dr Bannier heeft daarop beide sprekers dank gezegd voor hun vriendelijke woorden Hy gaf de verzekering dat het Historisch Genootschap in zijn hart steeds een groote plaats ingenomen heeft en daarin ook zal blijven nemen Ook dankte hij al len die er toe hebben medegewerkt dezen dag voor hem tot een onvergetelijken te maken De eigenlijke receptie ving toen eerst aan Een lange rij van autoriteiten vereenigingsbestuurders en belangstellende particulieren heeft van de gele genheid gebruik gemaakt om den jubilaris geluk wenschen aan te bieden Onder hen zijn in de eer ste plaats te noemen den Commissaris der Ko ningin mr dr L H N Bosch Ridder van Rosen thal en den Griffier der Staten Jhr Mr Th M van Asch van Wijck Voorts waren onder meer ter receptie aanwezig de bestuursleden van „ Oud Utrecht " de heeren Waller Evers en mr Campers prof Kernkamp en dr C D Brandt respectievelijk eerelid van het bestuur en secretaris van het His torisch Genootschap de laatste tevens als vertegen woordiger van de vereeniging van leeraren aan het Gymnasium de heer Cordes secretaris-rent meester van de Vereenigde Gods - en Gasthuizen het volledige bestuur van V.V.V „ Utrecht " na mens welke vereeniging de voorzitter dr J Milius den jubilaris een ouden plattegrond van de stad Utrecht aanbood de heeren Abbink Spaink burge meester van IJsselstein en Wilbrenninck als ver tegenwoordigers van den Utrechtschen Provincia len Bond van Vreemdelingenverkeer de heeren Schuursma en Kosters voor de Utrechtsche Leera renvereeniging vertegenwoordigers van Leeraren aan Nederlandsohe Gymnasiëo tal van leeraren en oud-leeraren van het Gymnasium waaronder rector dr A H Kan en conrector dr Slijper vele hoog leeraren der Universiteit waaronder de reotor magnificus prof dr J Boeke besturen van stu dentencorpora en van de schoolvereeniging Hes tia".van het gymnasium de heer Kerkhof namens het Genootschap Kunstliefde en de heer Radema cher Schorer namens „ Voor de Kunst " den heer C Brandt oud-voorzitter van de Utrechtsche Leer arenvereeniging dr P J van Winter secretaris van de Ned Z.-Afrikaansche Vereeniging mr R Bijlsma algemeen Rijksarchivaris Jhr mr B M de Jonge van Ellemeet Rijksarchivaris te Utrecht dr W C Schuilenburg directeur van het Centraal Museum en gemeentelijk archivaris de heeren Hulshof en Evers bibliothecaris en conservator van de Universiteitsbibliotheek mr S M S Fumee secretaris-rentmeester van de Willem Amtszstich ting de gemeentelijken inspecteur bij het lager on derwijs de heer W Terpstra mr C Veen en dr J H Adriani namens Armenraad en nog tal van andere vooraanstaande stadgenooten belangstellen den en oud-leerlingen zy allen hebben op ondub belzinnige wijze getoond hoe zeer men den jubila ris in Utrecht en daarbuiten om zijn vele verdien sten hoog a,Kranten

Ga naar